هفته نامه بازار کار شماره 1208 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1208

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1208

هفته نامه بازار کار شماره 1208

‫استخدام‬ ‫اخرین خبرهای نظام وظیفه و جذب امریه دستگاه ها‬ ‫‪ 12‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 3000 :‬تومان‬ ‫استخدام گسترده‬ ‫در هلدینگ‬ ‫پتروشیمی باختر‬ ‫شرکت بیمه دانا‬ ‫دیپلم و باالتر‬ ‫استخدام می کند‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در سازمان‬ ‫تبلیغات اسالمی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در مرکز ایسپا‬ ‫جهاددانشگاهی‬ ‫شنبه ‪ 11‬مرداد ‪ 11 -1399‬ذی الحجه ‪ 1 -1441‬اگوست ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1208‬‬ ‫ثبت نام جویندگان کار در کاریابی بازارکار‬ ‫‪66710081‬‬ ‫جذب و عضو یابی‬ ‫مقطع افسر پیمانی‬ ‫و کارمند علمی تجربی‬ ‫در نیروی زمینی ارتش‬ ‫استخدام کارشناس‬ ‫و کارشناس ارشد‬ ‫در بانک رفاه کارگران‬ ‫از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ شد‬ ‫شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در سال ‪99‬‬ ‫تالش های جهاددانشگاهی‬ ‫برای توسعه اشتغال در شرایط کرونا‬ ‫از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه؛‬ ‫اطالعیه ازمون (جذب عمومی) تصدی‬ ‫منصب قضاء سال ‪ ۱۳۹۹‬منتشر شد‬ ‫نتایج پذیرفته شدگان ازمون اموزشیاران‬ ‫نهضت این هفته اعالم می شود‬ ‫اخرین خبرهای استخدام بهداشت و درمان‬ ‫‪7‬‬ ‫ازمون استخدام‬ ‫بخش خصوصی ارتباطی‬ ‫با وزارت کار ندارد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫کالهبرداری گسترده‬ ‫تحت عنوان کار در منزل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2‬و‪3‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫عکس تزئینی‪ :‬تسنیم‪/‬مرتضی فرضی‬ ‫جدال نابرابر‬ ‫مطبوعات کاغذی‬ ‫با فضای مجازی‬ ‫زمان ثبت نام‬ ‫ازمون وکالت ‪99‬‬ ‫مشخص شد‬ ‫صفحه ‪11‬‬ ‫سرگردانی و مشکالت‬ ‫متقاضیان مستمری‬ ‫بیمه بیکاری‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪ 11‬مرداد ‪ 11 -1399‬ذی الحجه ‪ 1 -1441‬ا گوست ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1208‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رویدادهای اموزش وپرورش‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع این وزارتخانه اعالم کرد ‪:‬‬ ‫بی توجهی به ترکیب جنسیتی‬ ‫و نیاز اموزش و پرورش دراستخدام ها‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت اموزش و پرورش با اشاره به مجوزهای مقطعی‬ ‫برای جذب نیروی انسانی از سال ‪ ۱۳۸۸‬به بعد گفت‪ :‬بر اساس این مجوزها تعداد نیروی زن‬ ‫ش و پرورش بیشتر از نیاز بوده است که نشان دهنده این موضوع است که‬ ‫جذب شده در اموز ‬ ‫در این مجوزها به ترکیب جنسیتی و نیاز اموزش وپرورش اهمیت داده نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از فارس‪ ،‬علی الهیار ترکمن در چهارمین جلسه شورای تحول‬ ‫و نوسازی نظام اموزشی کشور که در دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی برگزار شد؛‬ ‫ضمن ارائه گزارش تحلیلی بر وضعیت نیروی انسانی در وزارت اموزش وپرورش بابیان اینکه‬ ‫روند گذشته نشان می دهد که به تعداد معلمان متناسب با ورودی دانش اموزان توجه نشده‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬به عنوان مثال در سال ‪ 1322‬حدود ‪ 265‬هزار دانش اموز داشته ایم که در‬ ‫سقف خود در سال ‪ 1379‬این تعداد به نزدیک ‪ 18‬میلیون دانش اموز رسیده است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع گفت‪ :‬تا سال ‪ 1379‬با افزایش جمعیت‬ ‫دانش اموزی‪ ،‬روند جذب نیروی انسانی نیز در اموزش وپرورش افزایشی بوده است اما از‬ ‫اوایل دهه ‪ 80‬نیروی انسانی اموزش وپرورش به سمت بازنشستگی رفته و جمعیت نیروی‬ ‫انسانی کاهشی شده است‪.‬‬ ‫الهیار ترکمن با اشاره به اینکه اموزش وپرورش متعهد است در مهرماه سال ‪1399‬‬ ‫شرایط تحصیل برای ‪ 12‬میلیون و ‪ 850‬هزار دانش اموز در بخش دولتی را فراهم کند تصریح کرد‪:‬‬ ‫برای تحقق این امر ‪ 603‬هزار نفر نیروی انسانی نیاز است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عدم تناسب رشته و تحصیل‪ ،‬سن‪ ،‬جنسیت‪ ،‬توزیع نامتوازن نیروی انسانی‬ ‫و نارضایتی فرهنگیان به دلیل عدم موافقت با نقل وانتقال انان از عوامل نابسامانی نیروی‬ ‫انسانی در اموزش وپرورش است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع تصریح کرد‪ :‬تعدد قوانین و مقررات حاکم برجذب‬ ‫منابع انسانی در اموزش وپرورش دلیل اصلی نابسامانی نیروی انسانی در اموزش وپرورش‬ ‫است که مهم ترین قانونی که مشکل ایجاد کرده قانون مصوب سال ‪ 1388‬است که ‪ 11‬بار‬ ‫تعمیم و دامنه ان گسترش داده شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬قبل از این قانون استخدام های خالف رویه در اموزش وپرورش خیلی کم‬ ‫بوده است و بیشتر جذب از مسیر دانش سراها و مراکز تعلیم معلم بود اما از سال ‪ 1388‬به‬ ‫بعد با توجه به قانون مصوب مجلس شرایط استخدام تغییر کرد‪.‬‬ ‫الهیار ترکمن با اشاره به مجوزهای مقطعی برای جذب نیروی انسانی از سال ‪1388‬‬ ‫به بعد گفت‪ :‬بر اساس این مجوزها تعداد نیروی زن جذب شده دراموزش وپرورش بیشتر از‬ ‫نیاز بوده است که نشان دهنده این موضوع است که در این مجوزها به ترکیب جنسیتی و‬ ‫نیاز اموزش وپرورش اهمیت داده نشده است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع تا کید کرد‪ :‬اموزش وپرورش بر اساس سند تحول‬ ‫بنیادین ملزم است که سیاست گذار ی های مشخصی در جذب‪ ،‬اماده سازی‪ ،‬حفظ و‬ ‫ارتقاء و نظارت و ارزشیابی نیروی انسانی داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیر مرکز ازمون جهاد دانشگاهی خبر داد‪:‬‬ ‫اعالم نتایج پذیرفته شدگان ازمون‬ ‫اموزشیاران نهضت سواد اموزی‬ ‫مدی ــر مرک ــز ازم ــون جه ــاد دانش ــگاهی در‬ ‫گفتگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار بــازارکار بــا اعــام‬ ‫ای ــن خب ــر گف ــت ؛ ازم ــون اموزش ــیاران و ام ــوزش‬ ‫دهن ــدگان نهض ــت روز جمع ــه ‪ ۲۰‬تی ــر م ــاه ب ــه‬ ‫ص ــورت همزم ــان در سراس ــر کش ــور برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫احم ــد عب ــدی پ ــور ب ــا بی ــان اینک ــه در ازم ــون‬ ‫اس ــتخدامی اموزش ــیاران و ام ــوزش دهن ــدگان‬ ‫نهض ــت بی ــش از ‪ 24‬ه ــزار نف ــر ثب ــت ن ــام کردن ــد‬ ‫گف ــت‪ :‬از مجم ــوع ‪ ۲۴۲۵۲‬نف ــر ثب ــت ن ــام کنن ــده‬ ‫‪ ،‬تع ــداد ‪ ۲۳۴۹۶‬نف ــر مع ــادل ‪ ۹۷‬درص ــد در روز‬ ‫و خرید خدماتی در سال تحصیلی اینده‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت اموزش و پرورش با بیان اینکه کالس های‬ ‫سال اینده به دو صورت حضوری و مجازی و یا ترکیبی از این دو برگزار می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫معلمان در هر کدام از این حاالت‪ ،‬نقش های متفاوتی ایفا می کنند ولی شرایط بکارگیری‬ ‫انها متفاوت از قبل نیست و حقوق نیروهای حق التدریس ازاد و خرید خدمات اموزشی‬ ‫را در سال تحصیلی اینده نیز همانند گذشته به طور کامل پرداخت می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬علی الهیار ترکمن درباره نحوه پرداخت حقوق معلمان حق التدریس‬ ‫در سال تحصیلی پیش رو گفت‪ :‬امروز مشغول انجام دو وظیفه خطیر در وزارت‬ ‫اموزش و پرورش هستیم‪ ،‬نخست اماده سازی سال تحصیلی و ایجاد شرایط امن‬ ‫و بهداشتی برای دانش اموزان و دوم ایجاد شرایط خوب و مطمئن برای همکاران‬ ‫فرهنگی که بتوانند در مدارس ایفای نقش کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به امادگی اموزش و پرورش برای برگزاری کالس های حضوری و مجازی‬ ‫و یا ترکیبی از این دو در سال اینده ادامه داد‪ :‬معلمان در هر کدام از این حاالت‪،‬‬ ‫نقش های متفاوتی ایفا می کنند؛ ولی شرایط بکارگیری انها متفاوت از قبل نیست‪.‬‬ ‫برای تمام حق التدریسان ازاد و نیروهای خرید خدمات که عهده دار انجام خدمات‬ ‫اموزشی و برگزاری کالس ها هستند اگر هرکدام از این سه روش انجام شود مشکلی در‬ ‫پرداخت حقوق انها نداریم‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت اموزش و پرورش تصریح کرد‪ :‬حقوق‬ ‫نیروهای حق التدریس ازاد و خرید خدمات اموزشی را در سال تحصیلی اینده نیز‬ ‫همانند گذشته به طور کامل پرداخت می کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره معوقات معلمان اموزش و پرورش خاطرنشان کرد‪ :‬خوشبختانه معوقه ای‬ ‫ندارند و تاجایی که بودجه اجازه داده پرداخت را انجام دادیم‪ .‬تنها خرید خدماتی ها‬ ‫دوماهی از ما طلبکار هستند که سعی می کنیم در تابستان تسویه کنیم‪.‬‬ ‫الهیار با بیان اینکه از نظر نرخ بکارگیری نیروی انسانی هم برای سال تحصیلی‬ ‫جدید تفاوتی ایجاد نشده و شیوه ارائه اموزش با توجه به کرونا تغییر خواهد کرد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫همانطور که گفته شد ترکیب نیروهای رسمی‪ ،‬پیمانی‪ ،‬سرباز معلم و ‪ ....‬برای سال‬ ‫تحصیلی پیش رو همانند گذشته است‪ ،‬اما شکل حضور و نحوه ارائه اموزش تغییر‬ ‫می کند که معلمان ما برای هرکدام از این شرایط امادگی دارند‪.‬‬ ‫جزئیات جذب «سرباز طلبه» در اموزش و پرورش‬ ‫بخشنامه جذب سرباز طلبه برای سال تحصیلی ‪ 1399-1400‬به استان ها ابالغ شد‬ ‫و بر اساس ان‪ ،‬اولویت خدمت وظیفه این افراد در اموزش و پرورش برای فعالیت های‬ ‫پرورشی و فرهنگی و تدریس درس پرورشی است‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬بخشنامه جذب سرباز طلبه برای سال تحصیلی ‪1399-1400‬‬ ‫به استان ها ابالغ شد‪.‬در این بخشنامه امده است‪ :‬در اجرای مصوبه فرماندهی معظم کل قوا‬ ‫مبنی بر تسری مقررات خدمت وظیفه روحانیون در امور علمی‪ ،‬فرهنگی و تبلیغی‬ ‫در وزارت اموزش و پرورش و با توجه به محوز مورخ ششم اردیبهشت ‪ 1399‬ستاد کل‬ ‫نیروهای مسلح و نامه شماره ‪ 1941‬مورخ ‪ 13‬خرداد ‪ 1399‬مرکز مدیریت حوزه های علمیه‬ ‫در نظر است همانند سنوات گذشته جمعی از روحانیون‪ ،‬دوران خدمت وظیفه خود را‬ ‫در فعالیت های اموزشی‪ ،‬پرورشی و امور فرهنگی به انجام برسانند‪.‬‬ ‫بر این اساس سهمیه ان استان برای جذب و سازماندهی روحانیون وظیفه در سال‬ ‫تحصیلی ‪ 1399-1400‬با توجه به موارد ذیل تعیین می شود‪.‬‬ ‫شرایط فردی شامل «دارا بودن کد فعال در مرکز مدیریت حوزه های علمیه»‪،‬‬ ‫«برخورداری از توانایی جسمی الزم برای انجام ماموریت های محوله»‪« ،‬تعهد به‬ ‫انجام ماموریت های محوله در طول دوران خدمت سربازی»‪« ،‬ملبس بودن به لباس‬ ‫روحانیت و تعهد به رعایت سایر شئونات روحانیت» و «دارا بودن حداقل مدرک‬ ‫تحصیلی سطح یک حوزه» است‪.‬‬ ‫از جمله ضوابط این طرح می توان به اولویت خدمت وظیفه این افراد در اموزش و‬ ‫پرورش‪ ،‬به منظور فعالیت های پرورشی و فرهنگی و تدریس درس پرورشی اشاره کرد؛‬ ‫همچنین اولویت محل خدمت این افراد مدارس با نیازهای خاص فرهنگی ـ تربیتی و‬ ‫مدارس شبانه روزی و مناطق محروم خواهد بود‪.‬‬ ‫مدت خدمت وظیفه در اموزش و پرورش ‪ 24‬ماه است و برای افرادی که در بین سال‬ ‫تحصیلی منتزع شده و یا مرتکب غیبت غیر موجه ( بیشتر از یک ماه) شوند‪ ،‬گواهی‬ ‫انجام وظیفه صادر نمی شود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫انجام خدمت وظیفه بر اساس این بخشنامه‪ ،‬صرفا محدود به مدت یاد شده می باشد‬ ‫و با انقضای ان باید از ادامه خدمت جلوگیری به عمل اید؛ در ضمن انجام خدمت‬ ‫وظیفه هیچ گونه حق استخدامی برای افراد ایجاد نخواد کرد‪.‬‬ ‫به کارگیری مشمولین در شهرهای قم‪ ،‬مشهد و اصفهان مجاز نبوده و امکان صدور‬ ‫ابالغ برای انان در مناطق فوق مقدور نیست ضمنا تعیین محل خدمت سربازان طلبه‬ ‫باید خارج از محل اشتغال به تحصیل انان باشد‪.‬‬ ‫برگ ــزاری ازم ــون حض ــور داش ــتند‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ش ــرط قبول ــی در ای ــن‬ ‫ازم ــون کس ــب حداق ــل ‪ ۵۰‬درص ــد نم ــره از مجم ــوع‬ ‫‪ ۱۰۰‬نم ــره ب ــوده و ای ــن امتی ــاز ب ــدون احتس ــاب نم ــره‬ ‫منف ــی لح ــاظ خواه ــد ب ــود ‪.‬‬ ‫عب ــدی پ ــور در خص ــوص نح ــوه اع ــام نتای ــج‬ ‫گف ــت ؛ داوطلب ــان میتوانن ــد ب ــا مراجع ــه ب ــه پروفای ــل‬ ‫خ ــود در س ــامانه ‪ hrtc.ir‬درقس ــمت اع ــام نتای ــج ؛‬ ‫کارنام ــه پایان ــی خ ــود را مش ــاهده و از قب ــول ش ــدن‬ ‫خ ــود مطل ــع ش ــوند ‪.‬‬ ‫‪10‬هزار نفر در وزارت بهداشت‬ ‫استخدام می شوند‬ ‫وی در پای ــان گف ــت ؛ اس ــامی پذیرفت ــه ش ــدگان‬ ‫ع ــاوه ب ــر اع ــام در س ــامانه جه ــت س ــایر مراح ــل‬ ‫ش ــامل گزین ــش و اس ــتخدام ب ــه س ــازمان نهض ــت‬ ‫س ــواد ام ــوزی اع ــام خواه ــد ش ــد ‪.‬‬ ‫وی در خص ــوص نتای ــج ازم ــون اس ــتخدامی‬ ‫ثب ــت اس ــناد و ام ــا ک و صنای ــع ش ــیر ای ــران ه ــم‬ ‫گف ــت ؛ نتای ــج چن ــد براب ــر ظرفی ــت ای ــن ازم ــون نی ــز‬ ‫ب ــر اس ــاس نم ــره فضل ــی ت ــا پای ــان هفت ــه ( ‪ ۱۷‬م ــرداد)‬ ‫اع ــام خواه ــد ش ــد‬ ‫مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی این وزارتخانه اعالم کرد ‪:‬‬ ‫ازمون استخدام بخش خصوصی ارتباطی‬ ‫با وزارت تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ندارد‬ ‫ا گه ــی برگ ــزاری چهارمی ــن ازم ــون اس ــتخدام‬ ‫بخ ــش خصوص ــی ش ــرکت های صنعت ــی‪ ،‬تج ــاری‬ ‫و فن ــاور‪ ،‬ارتباط ــی ب ــه وزارت کار ن ــدارد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار ب ــه نق ــل از مه ــر ‪،‬‬ ‫مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رف ــاه اجتماع ــی در اطالعی ـه ای اع ــام ک ــرد‪ :‬ب ــه‬ ‫اط ــاع جوین ــدگان کار می رس ــاند ا گه ــی برگ ــزاری‬ ‫چهارمی ــن ازم ــون اس ــتخدام بخ ــش خصوص ــی‬ ‫ش ــرکت های صنعت ــی‪ ،‬تج ــاری و فن ــاور ک ــه در‬ ‫رس ــانه ها تبلی ــغ ش ــده‪ ،‬مرتب ــط ب ــا مجموعه ه ــا و‬ ‫فعالیت ه ــای وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی‬ ‫نیس ــت‪.‬‬ ‫الزم ب ــه ذکـــر اس ــت ک ــه در دوره وز ی ــر س ــابق‬ ‫تع ــاون ‪ ،‬کار ورف ــاه اجتماع ــی نی ــز اطالعی ــه ای‬ ‫در ع ــدم تایی ــد ای ــن ازم ــون توس ــط وزارت کار‬ ‫منتشــر شــد امــا از ان زمــان تاکنــون برخــی مدیــران ارشــد‬ ‫ان وزارتخان ــه همچن ــان در برگ ــزاری ای ــن ازم ــون‬ ‫دخال ــت دارن ــد و ان وزارتخان ــه نی ــز ممانعت ــی‬ ‫دراینم ــورد ب ــه عم ــل نی ــاورده اس ــت ‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه رغــم اســتفاده از ارم وزارت تعــاون‬ ‫‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی و برخ ــی زیرمجموع ــه ه ــای‬ ‫ان ‪ ،‬از اقــدام قانونــی بــرای برخــورد بــا ایــن تخلــف‬ ‫و همچنیــن جلوگیــری از دخالــت برگــزار کننــدگان‬ ‫ای ــن ازم ــون در ام ــر کاریاب ــی خب ــری نیس ــت ‪.‬‬ ‫وزارت کار اندرخم ازمایش زیرسامانه ؛‬ ‫سرگردانی و مشکالت متقاضیان مستمری بیمه بیکاری ادامه دارد‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت اموزش و پرورش‬ ‫چگونگی نحوه پرداخت حقوق نیروهای حق التدریس‬ ‫نوبخت خبر داد‬ ‫مســعود بابایــی مدیــرکل حمایــت از مشــاغل و‬ ‫بیم ــه بی ــکاری دوش ــنبه گذش ــته ب ــا برگ ــزاری ویدئ ــو‬ ‫کنفرانس ــی ب ــا حض ــور جمع ــی از کارشناس ــان‬ ‫ادارات کار و ســازمان تامیــن اجتماعــی از راه انــدازی‬ ‫ز ی ــر س ــامانه بیم ــه بی ــکاری س ــامانه جام ــع رواب ــط کار‬ ‫بع ــد از ط ــی دوره ازمایش ــی خب ــرداد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارشخبرنــگارانمــا‪،‬برخــیاز شــرکت کننــدگان‬ ‫درای ــن جلس ــه ضم ــن تم ــاس ب ــا هفت ــه نام ــه‬ ‫ب ــازارکار‪ ،‬ع ــدم رضای ــت خ ــود را از ای ــن سیس ــتم‬ ‫اعــام کــرده وایــن پرســش را مطــرح کردنــد کــه چــرا‬ ‫وزارت کار بــه رغــم عــدم اشــکال سیســتم فعلــی بــا‬ ‫ازمای ــش ب ــر روی سیس ــتم جدی ــد موج ــب س ــرگردانی‬ ‫متقاضی ــان بیم ــه بی ــکاری ش ــده اس ــت ؟ همچنی ــن‬ ‫بس ــیاری از مدی ــران کاریاب ــی ه ــا مخالف ــت خ ــود‬ ‫را ب ــا اج ــرای ای ــن ط ــرح ک ــه مس ــتلزم دخال ــت دفات ــر‬ ‫پیشــخواندولــتو حتــی کافــینــتهــا درموضــوع بیمه‬ ‫بی ــکاری م ــی ش ــود اع ــام داش ــته و اعتق ــاد دارن ــد‬ ‫ک ــه ای ــن ام ــر و اس ــتفاده از مرا ک ــز غیرتخصص ــی ن ــه‬ ‫تنه ــا موج ــب مش ــکالت وبارمال ــی ف ــراوان ب ــرای‬ ‫متقاضی ــان مس ــتمری بیم ــه بی ــکاری خواه ــد ش ــد‬ ‫بلک ــه درای ــن ش ــرایط س ــخت کاری ‪ ،‬مش ــکالت‬ ‫کارشناس ــان ادارات کار و س ــازمان تامی ــن‬ ‫اجتماع ــی را نیـــز دوچن ــدان خواه ــد ک ــرد ‪.‬‬ ‫الزم ب ــه ذکـــر اس ــت ای ــن اق ــدام وزارت کار‬ ‫درحال ــی ص ــورت م ــی گی ــرد ک ــه م ــدت هاس ــت‬ ‫برای جبران کمبود ‪ ۱۰۸‬هزار معلم در سطح کشور‬ ‫کانــون و انجمن هــای صنفــی اســاتید حق التدر یــس‬ ‫دانش ــگاه های اس ــتان های مختل ــف امادگ ــی‬ ‫همه جانب ــه جه ــت تامی ــن نی ــرو ب ــرای ان وزارت‬ ‫را دارد‪ .‬ل ــذا خواهش ــمندیم دس ــتور و ی ــژه فرمایی ــد‬ ‫امتی ــازی ب ــرای اس ــاتید حق التدر ی ــس دانش ــگاه ها‬ ‫در ازمون ه ــای اس ــتخدامی ای ــن وزارتخان ــه لح ــاظ‬ ‫گ ــردد‪.‬‬ ‫معاون حقوقی اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫ایین نامه جذب منابع انسانی اموزش و پرورش‬ ‫در دست تصویب است‬ ‫مع ــاون حقوق ــی و ام ــور مجل ــس ام ــوزش و‬ ‫پ ــرورش گف ــت‪ :‬ایین نام ــه ج ــذب مناب ــع انس ــانی‬ ‫در وزارت ام ــوزش و پ ــرورش در دس ــت تدو ی ــن و‬ ‫تصو ی ــب اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش روز یکش ــنبه مرک ــز اط ــاع رس ــانی‬ ‫ام ــوزش و پ ــرورش‪ ،‬قاس ــم احم ــدی الش ــکی در‬ ‫حاش ــیه جلس ــه ش ــورای معاون ــان وز ی ــر وزارت‬ ‫ام ــوزش و پ ــرورش از ع ــزم ج ــدی ب ــرای س ــاماندهی‬ ‫نی ــروی انس ــانی ای ــن وزارتخان ــه خب ــر داد‪.‬‬ ‫معــاون حقوقــی و امــور مجلــس افــزود‪ :‬اییــن نامــه‬ ‫جــذب منابــع انســانی در وزارت امــوزش و پــرورش در‬ ‫دس ــت تدو ی ــن و تصو ی ــب اس ــت ک ــه پ ــس از انج ــام‬ ‫ب ــرای تصو ی ــب نهای ــی ب ــه ش ــورای عال ــی انق ــاب‬ ‫فرهنگ ــی ارج ــاع خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫احمدی الشکی ادامه داد‪ :‬در صورت نهایی‬ ‫شدن‪ ،‬از این پس استخدام معلمان صرفا در دانشگاه‬ ‫فرهنگیان و شهید رجایی امکانپذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی خاط ــر نش ــان ک ــرد‪ :‬ای ــن جلس ــه بس ــیار‬ ‫مدیرکل کارافرینی و اشتغال استان تهران مطرح کرد‬ ‫تشریح جزئیات طرح های جدید‬ ‫وزارت کار برای کارافرینان‬ ‫بکارگی ــری نی ــروی کار‪ ،‬افزای ــش فرصته ــای ش ــغلی‬ ‫ب ــرای دان ــش اموخت ــگان‪ ،‬تقو ی ــت تولی ــد داخل ــی‬ ‫و کاه ــش ن ــرخ بی ــکاری را از جمل ــه اث ــرات و‬ ‫پیامده ــای مثب ــت اج ــرای ط ــرح م ــی دانن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬یاران ــه دس ــتمزد‪ ،‬وجه ــی‬ ‫اس ــت ک ــه دول ــت ماهان ــه باب ــت بخش ــی از‬ ‫دس ــتمزد نی ــروی کار ش ــغل اول ــی ز ی ــر ‪ ۳۵‬س ــال‬ ‫ب ــه کارفرم ــا م ــی پ ــردازد و ب ــه موج ــب ان ب ــه‬ ‫کارافرینــان و کارفرمایانــی کــه از فــارغ التحصیــان‬ ‫دانش ــگاهی در واحده ــای خ ــود اس ــتفاده کنن ــد‬ ‫‪ ۳۰‬درص ــد یاران ــه دس ــتمزد تعل ــق می گی ــرد ت ــا‬ ‫هزینه ه ــای اش ــتغال انه ــا کاه ــش یاب ــد‪.‬‬ ‫لزوم استفاده از ظرفیت اساتید حق التدریس‬ ‫نائ ــب رئی ــس «کان ــون عال ــی انجمن ه ــای‬ ‫صنف ــی کارگ ــری اس ــاتید حق التدر ی ــس دانش ــگاه ها‬ ‫و موسس ــات ام ــوزش عال ــی کش ــور»‪ ،‬ب ــا ارس ــال‬ ‫■□■‬ ‫■□■‬ ‫جزییات و نحوه صدور کارت کار موقت‬ ‫اتباع خارجی اعالم شد‬ ‫در نامه ای به وزیر اموزش و پرورش درخواست شد؛‬ ‫نام ـه ای بــا وز یــر امــوزش و پــرورش از وی درخواســت‬ ‫ک ــرد ک ــه ب ــرای جب ــران کمب ــود ‪ ۱۰۸‬ه ــزار معل ــم در‬ ‫کش ــور از اس ــاتید حق التدر ی ــس اس ــتفاده ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ایلن ــا‪« ،‬عل ــی قزلس ــفلو»‬ ‫در نامــه ای خط ــاب ب ــه «محس ــن حاج ــی میرزای ــی»‬ ‫ب ــا اش ــاره ب ــه از دی ــده پنه ــان مان ــدن ظرفیت ه ــای‬ ‫علم ــی و تجر ب ــی اس ــاتید حق التدر ی ــس‪ ،‬نوش ــت‪:‬‬ ‫نتای ــج نهای ــی کنک ــور اختصاص ــی دانش ــگاه های افس ــری ارت ــش جمه ــوری‬ ‫اس ــامی ای ــران در س ــال تحصیل ــی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬ام ــروز از طری ــق وب ــگاه گزین ــش‬ ‫اج ــا ب ــه ادرس ‪ www.gozinesh.aja.ir‬اع ــام ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از ایس ــنا ‪ ،‬داوطلب ــان م ــی توانن ــد ب ــا اس ــتفاده از‬ ‫ک ــد مل ــی و ش ــماره داوطلب ــی خ ــود ضم ــن اط ــاع از وضعی ــت قبول ــی‪ ،‬از م ــدارک‬ ‫م ــورد نی ــاز جه ــت انج ــام پذی ــرش و تاری ــخ مراجع ــه خ ــود مطل ــع ش ــوند‪.‬‬ ‫ب ــا ت ــاش کان ــون س ــابق کاریاب ــی ه ــای کش ــور و‬ ‫ب ــا اس ــتفاده از دس ــتاوردهای فن ــاوری ه ــای نوی ــن‬ ‫اطالعات ــی ‪ ،‬س ــامانه ای مس ــتقل ب ــه ن ــام س ــابک‬ ‫ب ــرای ثب ــت ن ــام بیم ــه بی ــکاری راه ان ــدازی ش ــده‬ ‫و با کمتر ی ــن مش ــکل م ــورد اس ــتفاده قرارگرفت ــه‬ ‫و موج ــب ش ــده اس ــت تنه ــا فاصل ــه ثب ــت ن ــام‬ ‫متقاضی ــان مس ــتمری بیم ــه بی ــکاری و رس ــیدگی‬ ‫ب ــه تقاض ــای انه ــا ب ــه حداق ــل برس ــد بلک ــه حج ــم‬ ‫ش ــکایت ه ــا و نارضایت ــی ه ــا ی مراجعی ــن ادارات‬ ‫نی ــز کاه ــش چش ــمگیری یاب ــد ‪.‬‬ ‫پ ــس از ش ــیوع کرون ــا درکش ــور قر ی ــب ب ــه ی ــک‬ ‫میلیــون نفــر کــه درســامانه جامــع روابــط کار ثبــت نــام‬ ‫ک ــرده ان ــد در بالتکلیف ــی ب ــه س ــر ب ــرده و ب ــه دلی ــل‬ ‫ع ــدم دریاف ــت مس ــتمری بیم ــه بی ــکاری برطب ــق‬ ‫قان ــون ازنظ ــر معیش ــتی ب ــا مش ــکل مواج ــه ش ــده‬ ‫ان ــد ‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۷۰۰۰‬شغلی اولی جذب کار شدند‬ ‫ب ــر اس ــاس اخری ــن ام ــار عملک ــرد ط ــرح یاران ــه‬ ‫دس ــتمزد‪ ،‬تا کن ــون بی ــش از ‪ ۸۵۰۰‬داوطل ــب در‬ ‫ای ــن ط ــرح ثب ــت ن ــام و بی ــش از ‪ ۷۰۰۰‬نف ــر از ش ــغل‬ ‫اول ــی ه ــا ق ــرارداد کار بس ــته و ج ــذب ش ــده ان ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪" ،‬ط ــرح یاران ــه دس ــتمزد"‬ ‫یک ــی از برنامه ه ــا و سیاس ــتهای مه ــم و اثرگ ــذار‬ ‫دول ــت در ح ــوزه اش ــتغال در ش ــرایط بح ــران‬ ‫اقتص ــادی اس ــت ک ــه ب ــا ه ــدف ایج ــاد و حف ــظ‬ ‫اش ــتغال در اس ــتان های پ ــر بی ــکار در دس ــتور کار‬ ‫ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫دول ــت درص ــدد اس ــت ب ــا اج ــرای ای ــن ط ــرح‬ ‫در مناط ــق مح ــروم و ک ــم برخ ــوردار‪ ،‬ن ــرخ ب ــاالی‬ ‫بی ــکاری را کاه ــش و فرصته ــای ش ــغلی را در‬ ‫اختی ــار جوان ــان جو ی ــای کار و ش ــغل اول ــی و ف ــارغ‬ ‫التحصی ــان دانش ــگاهی ق ــرار ده ــد‪.‬‬ ‫مطاب ــق اخر ی ــن ام ــار از اج ــرای ط ــرح یاران ــه‬ ‫دس ــتمزد‪ ،‬تا کن ــون ‪ ۷۱۶۶‬نف ــر از ج ــذب ش ــدگان‬ ‫ش ــغل اول ــی‪ ۸۵۴۹ ،‬نف ــر داوطل ــب و‪ ۱۵۴۴‬کارفرم ــا‬ ‫در ای ــن ط ــرح ثب ــت ن ــام ک ــرده ان ــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫نتایج نهایی کنکور‬ ‫دانشگاه های افسری ارتش اعالم شد‬ ‫دهقان‪ ،‬مدیرکل کارافرینی و اشتغال استان‬ ‫ً‬ ‫تهران گفت‪ :‬وزارتخانه اخیرا به مجوزدهی برای‬ ‫برگزاری باشگاه های کارافرینی اقدام کرده تا‬ ‫کارافرینان فارغ از بروکراسی اداری در محیط های‬ ‫غیررسمی دغدغه های خود را با دولتی ها در‬ ‫میان بگذارند‪.‬‬ ‫به گزارشخبرگزاریصداوسیما‪،‬سعیددهقان‬ ‫مدیرکل کارافرینی و اشتغال استان تهران در‬ ‫وزارت کار با اشاره به اینکه تعاریف متفاوتی از‬ ‫کارافرینی به ویژه در ایران وجود دارد گفت‪ :‬ما در ایران گاه کارافرینی را با اشتغال‬ ‫زایی هم طراز می دانیم درصورتیکه اشتباه است و عصاره کارافرینی بهره برداری‬ ‫از فرصتهاست‪.‬‬ ‫وی معرفی کاالی جدید‪ ،‬ارائه روش نوین در تولید محصول‪ ،‬کشف جدید‬ ‫و یا تعریف ساختار جدید را به عنوان مهمترین شاخص های بهره برداری از‬ ‫فرصتها برشمرد و گفت‪ :‬متاسفانه این شاخص ها و تعاریف با سطح کارافرینان‬ ‫ما در ایران مطابقت ندارد‪.‬‬ ‫مدیرکل کارافرینی و اشتغال استان تهران در وزارت کار صفاتی نظیر‬ ‫خالقیت‪ ،‬پیشرو بودن‪ ،‬اینده نگری‪ ،‬ریسک پذیری‪ ،‬ارزش افرینی و خلق ثروت‬ ‫را به عنوان صفات مشترک بین همه کارافرینان دنیا معرفی و تصریح‪ :‬اگر ما در‬ ‫ایران چنین کارافرینانی نداریم به دلیل ضعف اموزشی در اموزش و پرورش و‬ ‫نیازسنجی اموزش عالی است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با اشاره به راه اندازی باشگاه کارافرینان نوجوان در سال های‬ ‫اخیر توسط وزارت کار و همکاری وزارت اموزش و پرورش گفت‪ :‬حداقل فایده‬ ‫این باشگاه نهادینه کردن خالقیت و نواوری در ذهن دانش اموزان است‪.‬‬ ‫وی شیوع ویروس کرونا را فرصت مناسبی برای نهادینه سازی نواوری و‬ ‫کارافرینی در ذهن دانش اموزان دانست و اظهار کرد‪ :‬کارافرینی موضوع اموزشی و‬ ‫تزریقی نیست بلکه به عنوان یک صفت شخصیتی و قابل پرورش شناخته می شود‬ ‫و البته این مهم بر عهده نظام اموزشی است‪.‬‬ ‫بر اساس اخرین امار عملکرد طرح یارانه دستمزد‬ ‫اماره ــا نش ــان م ــی ده ــد ک ــه اس ــتان لرس ــتان‪،‬‬ ‫بیش ــترین تع ــداد ج ــذب ش ــدگان ش ــغل اول ــی و‬ ‫داوطلب ــان ثب ــت ن ــام ش ــده و اس ــتان کرمانش ــاه‬ ‫بیش ــترین تع ــداد کارفرم ــای ثب ــت ن ــام ش ــده را ب ــه‬ ‫خ ــود اختص ــاص داده اس ــت‪.‬‬ ‫ط ــرح یارانـــه دس ــتمزد" در ح ــال حاض ــر‬ ‫در اس ــتانهای ای ــام‪ ،‬لرس ــتان‪ ،‬سیس ــتان و‬ ‫بلوچس ــتان‪ ،‬کردس ــتان‪ ،‬کرمانش ــاه‪ ،‬خراس ــان‬ ‫جنو ب ــی‪ ،‬چهارمح ــال و بختی ــاری و کهگیلو ی ــه و‬ ‫بو ی ــر احم ــد ب ــه اج ــرا در ام ــده اس ــت‪.‬‬ ‫جامع ــه ه ــدف ای ــن ط ــرح بخش ــی از جوان ــان‬ ‫هس ــتند ک ــه در ک ــم مزیت تری ــن ش ــرایط ق ــرار گرفت ــه‬ ‫و از فرصته ــای ش ــغلی مناس ــب برخ ــوردار‬ ‫نبوده ان ــد‪ .‬ب ــر همی ــن اس ــاس اولو ی ــت ج ــذب نی ــرو‬ ‫در ط ــرح یاران ــه دس ــتمزد ب ــا ف ــارغ التحصی ــان‬ ‫دانش ــگاهی اس ــت‪.‬‬ ‫کارشناس ــان از ط ــرح یاران ــه دس ــتمزد ب ــه‬ ‫عن ــوان روزن ــه ای ب ــرای گش ــوده ش ــدن فض ــای‬ ‫اش ــتغال کش ــور ی ــاد ک ــرده و کاه ــش هزین ــه‬ ‫رئیـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه گفـــت‪:‬‬ ‫ده هـــزار نفـــر در وزارت بهداشـــت اســـتخدام‬ ‫می شـــو ند ‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش پایـــگاه اطـــاع رســـانی شـــبکه‬ ‫خب ــر‪ ،‬رئی ــس س ــازمان برنام ــه و بودج ــه گف ــت‪:‬‬ ‫پیـــش از ایـــن مجـــوز اســـتخدام ‪ ۳‬هـــزار نیـــرو‬ ‫صـــادر شـــده بـــود کـــه بـــا توجـــه بـــه شـــرایط‬ ‫بهداشـــتی و درمانـــی کشـــور و شـــیوع کرونـــا‪،‬‬ ‫‪ ۷‬هـــزار نفـــر بـــه ان تعـــداد افـــزوده شـــد‪.‬‬ ‫اق ــای نوبخ ــت اف ــزود‪ :‬اولوی ــت ج ــذب ب ــا اف ــرادی اس ــت ک ــه ه ــم اکن ــون ب ــه‬ ‫ص ــورت ق ــراردادی و ش ــرکتی مش ــغول کار هس ــتند‪.‬‬ ‫مع ــاون رئی ــس جمه ــور همچنی ــن از افتت ــاح ‪ ۹‬ه ــزار تخ ــت بیمارس ــتانی ت ــا‬ ‫پای ــان س ــال خب ــر داد‪.‬‬ ‫مه ــم و حای ــز اهمی ــت ب ــود و در ان ضم ــن ارائ ــه‬ ‫گ ــزارش مدی ــران کل ام ــوزش و پ ــرورش اس ــتان ه ــای‬ ‫خوزس ــتان و اذربایج ــان ش ــرقی‪ ،‬ب ــه یک ــی از مه ــم‬ ‫تریــن موضوعــات یعنــی ســاماندهی نیــروی انســانی‬ ‫ام ــوزش و پ ــرورش پرداخت ــه ش ــد‪.‬‬ ‫مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از اغاز‬ ‫فرایند اجرایی صدور‪ ،‬تمدید و تجدید پروانه کار موقت ( کارت کار) اتباع‬ ‫افغانستانی ویژه دارندگان کارت امایش ‪ ۱۵‬و مشمولین طرح اقامت خبر داد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش تســـنیم محســـن ابراهیمی‪,‬مدیـــرکل اشـــتغال اتبـــاع خارج ــی‬ ‫وزارت تعـــاون‪ ،‬کار و رفـــاه اجتماعـــی دربـــاره اغـــاز صـــدور کارت کار موق ــت‬ ‫اتبـــاع خارجـــی گفـــت‪ :‬بـــر اســـاس مـــاده ‪ 122‬قانـــون کار‪ ،‬وزارت تعـــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رف ــاه اجتماع ــی م ــی توان ــد نس ــبت ب ــه ص ــدور و تمدی ــد پروان ــه کار موق ــت اتب ــاع‬ ‫خارج ــی اق ــدام کن ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬در همی ــن راس ــتا و همزم ــان ب ــا اج ــرای امای ــش‪( 15‬ط ــرح ص ــدور‬ ‫کارت اقام ــت اتب ــاع افغانس ــتانی در ای ــران توس ــط وزارت کش ــور)‪ ،‬فراین ــد اجرای ــی‬ ‫صدور(اتباعــی کــه بــرای اولیــن بــار متقاضــی دریافــت کارت کار موقــت هســتند)‬ ‫ً‬ ‫و تمدی ــد (قب ــا کارت کار موق ــت اخ ــذ ک ــرده ان ــد) و همچنی ــن تجدی ــد( اتباع ــی‬ ‫کــه منطقــه کار ‪ ،‬شــغل و کارفرمــای انهــا تغییــر کنــد )پروانــه کار موقــت مشــمولین‬ ‫ط ــرح در دفات ــر خدم ــات اقام ــت و اش ــتغال اتب ــاع خارج ــی انج ــام م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ابراهیمــی بــا بیــان ایــن کــه اتبــاع خارجــی دارای پروانــه کار موقــت‪ ،‬مشــمول‬ ‫حمای ــت ه ــای بیم ــه ای از جمل ــه بیم ــه تامی ــن اجتماع ــی‪ ،‬ح ــوادث ناش ــی از‬ ‫کار و ‪...‬خواهن ــد ب ــود‪ ،‬تصری ــح ک ــرد‪ :‬در ص ــورت فق ــدان پروان ــه کار و اش ــتغال‬ ‫غیرمجــاز اتبــاع خارجــی در کارگاههــا‪ ،‬نــه تنهــا شــاغلین از حمایــت هــای بیمــه ای‬ ‫محــروم مــی شــوند‪ ،‬بلکــه کارفرمایــان نیــز بــر اســاس قانــون مشــمول جریمــه شــده‬ ‫و ب ــرای اعم ــال قان ــون ب ــه مراج ــع قضای ــی معرف ــی م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫مدیـــرکل اشـــتغال اتبـــاع خارجـــی وزارت تعـــاون‪ ،‬کار و رفـــاه اجتماع ــی‬ ‫خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬طـــرح امایـــش ‪ 15‬اتبـــاع خارجـــی در اســـتان های ته ــران‪،‬‬ ‫خراس ــان رض ــوی‪ ،‬خراس ــان جنوب ــی‪ ،‬اصفه ــان‪ ،‬ف ــارس‪ ،‬کرم ــان‪ ،‬ی ــزد‪ ،‬س ــمنان‪،‬‬ ‫مرکـــزی‪ ،‬قـــم‪ ،‬البـــرز‪ ،‬قزویـــن‪ ،‬گلســـتان‪ ،‬بوشـــهر و هرمـــزگان اجـــرا مـــی شـــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬براســاس قانــون بودجــه ســال جــاری مصــوب مجلــس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫هزینــه صــدور و تجدیــد پروانــه موقــت کار بــرای یــک ســال‪ ،‬مبلــغ ‪ 5‬میلیــون ر یــال‬ ‫و هزین ــه تمدی ــد پروان ــه کار موق ــت‪ ،‬مبل ــغ ‪ 3‬میلی ــون و ‪ 500‬ه ــزار ری ــال اس ــت ک ــه‬ ‫واریـــز بـــه حســـاب خزانـــه داری کل کشـــور نیـــز تعییـــن شـــده اســـت‪.‬ابراهیمی‬ ‫تا کی ــد ک ــرد‪ :‬مش ــمولین ط ــرح از پرداخ ــت وج ــه نق ــدی باب ــت هزین ــه ص ــدور‪،‬‬ ‫تمدی ــد و تجدی ــد پروان ــه موق ــت کار ب ــه دفات ــر خدم ــات‪ ،‬اقام ــت و اش ــتغال اتب ــاع‬ ‫ً‬ ‫خارج ــی ج ــدا خ ــودداری کنن ــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل اشــتغال اتبــاع خارجــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بیــان کــرد‪:‬‬ ‫نشـــانی دفاتـــر خدمـــات‪ ،‬اقامـــت و اشـــتغال اتبـــاع خارجـــی در ســـایت ادارات‬ ‫تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی قاب ــل دسترس ــی اس ــت‪.‬‬ ‫وی اظه ــار ک ــرد‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه ل ــزوم اح ــراز هوی ــت مش ــمولین ط ــرح در دفات ــر‬ ‫خدمــات اقامــت و اشــتغال اتبــاع خارجــی بــرای فراینــد صــدور و تمدیــد پروانــه کار‪،‬‬ ‫ای ــن ام ــور ب ــا رعای ــت هم ــه پروت ــکل ه ــای بهداش ــتی انج ــام م ــی ش ــود‪.‬‬ صفحه 2 ‫بهداشت و درمان‬ ‫شنبه ‪ 11‬مرداد‪ 11-1399‬ذی الحجه‪ 1-1441‬ا گوست‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1208‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫معاون وزیر بهداشت اعالم کرد‪:‬‬ ‫استخدام پرستاران بخش کرونا‬ ‫در مراکز درمانی کشور‬ ‫دکت ــر حریرچ ــی گف ــت‪ :‬ب ــزودی مش ــکات اس ــتخدامی‬ ‫پرس ــتارانی ک ــه در بخ ــش کرون ــا خدم ــت ک ــرده باش ــند ب ــا ه ــر‬ ‫س ــابقه کاری برط ــرف و ای ــن پرس ــتاران اس ــتخدام می ش ــوند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری مه ــر دکت ــر حریرچ ــی در جلس ــه‬ ‫س ــتاد اس ــتانی مقابل ــه ب ــا کرون ــا در گ ــرگان گف ــت‪ :‬ب ــزودی‬ ‫مش ــکات اس ــتخدامی پرس ــتارانی ک ــه در بخ ــش کرون ــا‬ ‫خدم ــت ک ــرده باش ــند ب ــا ه ــر س ــابقه کاری برط ــرف و ای ــن‬ ‫پرس ــتاران اس ــتخدام می ش ــوند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن افــزود‪ :‬ایــن روزهــا میــزان مــرگ و میــر ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫در مقایس ــه ب ــا اس ــفند و فروردی ــن افزای ــش پی ــدا ک ــرده ک ــه‬ ‫عل ــت اصل ــی ان کاه ــش ت ــرس م ــردم و تغیی ــر رفت ــار اجتماع ــی اس ــت‪.‬‬ ‫وی از م ــردم خواس ــت م ــراودات اجتماع ــی را ب ــه حداق ــل برس ــانند و حداکث ــر فعالیت ه ــای‬ ‫اقتص ــادی و اش ــتغال خ ــود را ب ــا حداق ــل تعام ــل اجتماع ــی انج ــام دهن ــد‪.‬‬ ‫معــاون وز یــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه حداقــل تــا یــک ســال اینــده واکســنی در ســطح عمــوم‬ ‫نخواهی ــم داش ــت گف ــت‪ :‬در خ ــوش بینان ــه تری ــن حال ــت اولی ــن واکس ــنی ک ــه ادع ــا ش ــده دی م ــاه‬ ‫در صــورت موفقیــت صــد در صــدی در اجتمــاع ازاد خواهــد شــد امــا بــرای اســتفاده عمــوم مــردم‬ ‫حداقــل یــک ســال دیگــر زمــان نیــاز دارد‪.‬‬ ‫◄‬ ‫مرکز سنجش اموزش پزشکی‬ ‫ازمون استخدامی‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫‪ ۱۴‬شهریور برگزار می شود‬ ‫ازمــون اســتخدام قــراردادی کار معیــن بــرای تامیــن نیــروی‬ ‫انســانی در دانشــگاه های علــوم پزشــکی سراســر کشــور روز ‪۱۴‬‬ ‫ش ــهریور ‪ ۹۹‬برگ ــزار می ش ــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مرکــز ســنجش امــوزش پزشــکی وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫درم ــان و ام ــوزش پزش ــکی‪ ،‬ازم ــون اس ــتخدام ق ــراردادی‬ ‫کار معی ــن ب ــرای تامی ــن نی ــروی انس ــانی در دانش ــگاه های‬ ‫عل ــوم پزش ــکی اراک‪ ،‬اردبی ــل‪ ،‬ارومی ــه‪ ،‬اس ــداباد‪ ،‬اس ــفراین‪،‬‬ ‫اصفهــان‪ ،‬البــرز‪ ،‬اهــواز‪ ،‬ایــران‪ ،‬ایرانشــهر‪ ،‬ایــام‪ ،‬ابــادان‪ ،‬بابــل‪،‬‬ ‫بجن ــورد‪ ،‬ب ــم‪ ،‬بوش ــهر‪ ،‬بهبه ــان‪ ،‬تبری ــز‪ ،‬ترب ــت ج ــام‪ ،‬ترب ــت‬ ‫حیدر ی ــه‪ ،‬جه ــرم‪ ،‬جیرف ــت‪ ،‬خلخ ــال‪ ،‬خمی ــن‪ ،‬خ ــوی‪ ،‬عل ــوم‬ ‫بهزیس ــتی و توانبخش ــی‪ ،‬دزف ــول‪ ،‬رفس ــنجان‪ ،‬زاه ــدان‪ ،‬زنج ــان‪ ،‬س ــاوه‪ ،‬س ــبزوار‪ ،‬س ــراب‪ ،‬س ــمنان‪،‬‬ ‫س ــیرجان‪ ،‬ش ــاهرود‪ ،‬شوش ــتر‪ ،‬ش ــهرکرد‪ ،‬شهیدبهش ــتی‪ ،‬قزو ی ــن‪ ،‬کاش ــان‪ ،‬کردس ــتان‪ ،‬کرم ــان‪،‬‬ ‫گــراش‪ ،‬گلســتان‪ ،‬گنابــاد‪ ،‬گیــان‪ ،‬الرســتان‪ ،‬مراغــه‪ ،‬مرکــز قلــب شــهیدرجایی‪ ،‬مشــهد‪ ،‬نیشــابور‪،‬‬ ‫هرم ــزگان‪ ،‬یاس ــوج‪ ،‬ی ــزد چهارده ــم ش ــهریور برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫داوطلب ــان می توانن ــد از طری ــق س ــایت مرک ــز س ــنجش ام ــوزش پزش ــکی نس ــبت ب ــه ثب ــت ن ــام‬ ‫در ای ــن ازم ــون اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫مرک ــز س ــنجش ام ــوزش پزش ــکی وزارت بهداش ــت اع ــام ک ــرد؛ زم ــان ثب ــت ن ــام‪ ،‬ش ــرایط‪،‬‬ ‫ضواب ــط و م ــدارک مر ب ــوط ب ــه ثب ــت ن ــام و ش ــرکت ازم ــون ف ــوق متعاقب ــا» اع ــام می ش ــود‪.‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫از سوی معاون توسعه مدیریت‪ ،‬منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت اعالم شد‪:‬‬ ‫سازمان اداری و استخدامی کشور‬ ‫مجوز استخدام‬ ‫کادر بهداشت و درمان را صادر کند‬ ‫جزئیات تازه از افزایش حقوق‬ ‫نیرو هایشرکتیدانشگاه هایعلومپزشکی‬ ‫مع ــاون توس ــعه مدیر ی ــت‪ ،‬مناب ــع و‬ ‫برنام ــه ر ی ــزی وزارت بهداش ــت‪ ،‬درم ــان‬ ‫و ام ــوزش پزش ــکی‪ ،‬بخش ــنامه افزای ــش‬ ‫حق ــوق نیرو ه ــای ش ــرکتی‪ ،‬مکل ــف‬ ‫نم ــودن ش ــرکت پیمان ــکاری تامی ــن‬ ‫نیــروی انســانی بــه رعایت طــرح طبقه بندی‬ ‫مش ــاغل قان ــون کار و اس ــتفاده ای ــن‬ ‫نیرو هــا از خدمــات رفاهــی مشــابه ســایر‬ ‫کارکن ــان را ب ــه دانش ــگاه های عل ــوم‬ ‫پزش ــکی کش ــور‪ ،‬ابـــاغ کـــرد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار بنابر اعام پایگاه‬ ‫خبری وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی‪ ،‬سیدکامل تقوی نژاد گفت‪ :‬در راستای برقراری عدالت در‬ ‫نظام پرداخت همکاران عزیز شرکتی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور و‬ ‫موسسه های وابسته وزارت بهداشت‪ ،‬بخشنامه جدیدی اباغ شد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی از مســائل مهــم و مــورد تاکیــد مــا در ایــن مــدت‬ ‫«کاهــش میــزان تفــاوت دریافتــی همــکاران حــوزه ســامت در کشــور» بــوده اســت کــه در‬ ‫ای ــن زمین ــه تاکن ــون گام ه ــای مهم ــی برداش ــته ش ــده اس ــت‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫در ای ــن راس ــتا‪ ،‬نشسـ ـت های بس ــیاری ب ــا معاونت ه ــای مختل ــف وزارت‬ ‫بهداش ــت جه ــت تدو ی ــن بخش ــنامه افزای ــش حق ــوق نیرو ه ــای ش ــرکتی برگ ــزار‬ ‫و بعــد از ان نیــز نامـه ای بــه دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور ارســال نمودیــم و از‬ ‫ان ه ــا خواس ــته ش ــد‪ ،‬پیش ــنهاد ها و راهکار ه ــای م ــورد نظ ــر خ ــود را ب ــرای بهب ــود‬ ‫وضعی ــت حق ــوق و دریافت ــی هم ــکاران ش ــرکتی ارس ــال نماین ــد‪.‬‬ ‫تقوی نژاد عنوان کرد‪ :‬در نهایت و پس از بحث و بررسی های صورت گرفته‪،‬‬ ‫مقرر شد حق الزحمه ماهیانه هر یک از مشاغل گروه پرستاری در سال ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫در صورت اشتغال تمام وقت بر اساس قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی‬ ‫نظام سامت بدون احتساب اضافه کاری‪ ،‬برای کارشناسان پرستاری‪،‬‬ ‫هوشبری‪ ،‬اتاق عمل و فوریت های پزشکی حداقل مبلغ ‪ ۴۱‬میلیون ریال‪،‬‬ ‫برای کاردان اتاق عمل‪ ،‬هوشبری و فوریت های پزشکی ‪ ۳۶‬میلیون ریال و‬ ‫برای بهیاری مبلغ ‪ ۳۴‬میلیون ریال پرداخت شود‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیر یــت‪ ،‬منابــع و برنامــه ر یــزی وزارت بهداشــت تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫دانش ــگاه ها و دانش ــکده های عل ــوم پزش ــکی کش ــور موظ ــف هس ــتند حداق ــل‬ ‫ت ــا ‪ ۸۰‬درص ــد پرداخت ــی ب ــه مش ــاغل گ ــروه پرس ــتاری را ب ــرای س ــایر مش ــاغل‬ ‫نی ــز رعای ــت نم ــوده و نس ــبت ب ــه پرداخ ــت ب ــه ان ه ــا اق ــدام نماین ــد‪ .‬ای ــن بدی ــن‬ ‫معن ــی اس ــت ک ــه هم ــه هم ــکاران ش ــرکتی ک ــه ط ــرف ق ــرارداد ش ــرکت های‬ ‫خدم ــات تامی ــن نی ــروی انس ــانی هس ــتند‪ ،‬ش ــامل ای ــن بخش ــنامه می ش ــوند و‬ ‫اس ــتثنایی ب ــرای هی ــچ گروه ــی قائ ــل نش ــده ای ــم‪.‬‬ ‫تقــوی نــژاد تاکیــد کــرد‪ :‬پرداخــت برقــراری حــق اشــعه و فــوق العــاده ســختی‬ ‫ش ــرایط محی ــط کار هم ــکاران ش ــرکتی در بیمارس ــتان ها و بخش ه ــای روان ــی‬ ‫و س ــوختگی پ ــس از معرف ــی پیمان ــکار ب ــه دانش ــگاه و دریاف ــت تاییدی ــه درص ــد‬ ‫بامان ــع اس ــت‪.‬‬ ‫وی تاکی ــد اف ــزود‪ :‬در ای ــن بخش ــنامه ب ــه ص ــورت ش ــفاف عن ــوان ش ــد‬ ‫ک ــه پرداخ ــت نوب ــت کاری و اضاف ــه کاری ب ــرای هم ــکاران ش ــرکتی در‬ ‫فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونا خواستار شد‬ ‫دانش ــگاه های عل ــوم پزش ــکی بامان ــع اس ــت و در ص ــورت پرداخ ــت کاران ــه‬ ‫مبتن ــی ب ــر عملک ــرد‪ ،‬بخش ــنامه اباغ ــی مق ــام عال ــی وزارت در ب ــاره جداس ــازی‬ ‫کاران ــه از اضاف ــه کار بای ــد رعای ــت ش ــود‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت‪ ،‬منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت ادامه داد‪:‬‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی مجاز هستند در صورت وجود اعتبار خدمات رفاهی‬ ‫مشابه سایر کارکنان را برای همکاران شرکتی لحاظ نمایند‪.‬‬ ‫تق ــوی ن ــژاد ب ــا اش ــاره ب ــه تع ــداد ز ی ــاد ش ــرکت های تامی ــن نی ــروی انس ــانی‪،‬‬ ‫تصر ی ــح نم ــود‪ :‬ب ــه دانش ــگاه ها و موسسـ ـه های وابس ــته اج ــازه داده ش ــد ب ــه‬ ‫منظ ــور نظ ــارت بهت ــر و رعای ــت عدال ــت در پرداخت ه ــا و همچنی ــن پرداخ ــت‬ ‫ب ــه موق ــع مطالب ــات اف ــراد ب ــه کار گرفت ــه ش ــده‪ ،‬ب ــر اس ــاس تبص ــره ‪ ۲‬م ــاده ‪۵۵‬‬ ‫اییــن نامــه مالــی و معاما تــی دانشــگاه هــا‪ ،‬از شــرکت کارافرینــان اوا ســامت‪،‬‬ ‫خر ی ــد خدم ــت نماین ــد‪.‬‬ ‫وی مجــددا بــا تاکیــد بــر اینکــه رعایــت مبالــغ منــدرج در ایــن بخــش نامــه‬ ‫ب ــرای س ــایر ش ــرکت های تامی ــن کنن ــده نیرو ه ــای م ــورد اش ــاره‪ ،‬الزام ــی اس ــت‬ ‫و صراح ــت قانون ــی دارد‪ ،‬ب ــه موض ــوع هم ــکاران تاش ــگر ح ــوزه بهداش ــت‬ ‫کش ــور نی ــز اش ــاره نم ــود و گف ــت‪ :‬تمام ــی همکاران ــی ک ــه در ای ــن ح ــوزه از‬ ‫طری ــق ش ــرکت های تامی ــن نی ــروی انس ــانی حق ــوق و مزای ــای خ ــود را دریاف ــت‬ ‫می کنن ــد‪ ،‬ش ــامل ای ــن مصوب ــه می ش ــوند‪.‬‬ ‫مع ــاون توس ــعه مدیر ی ــت‪ ،‬مناب ــع و برنام ــه ر ی ــزی وزارت بهداش ــت یک ــی‬ ‫دیگــر از مســائل مــورد تاکیــد خــود را رعایــت طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل قانــون کار‬ ‫عنــوان کــرد و یــاداور شــد‪ :‬دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور مکلــف شــدند‬ ‫در انعق ــاد قرارداد ه ــای بع ــدی موسس ــه ب ــا ش ــرکت پیمان ــکاری تامی ــن‬ ‫نیــروی انســانی نســبت بــه رعایــت طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل قانــون کار اقــدام‬ ‫نماین ــد‪.‬‬ ‫تقــوی نــژاد بــا تاکیــد بــر اینکــه هــر گونــه بــه کارگیــری نیــروی انســانی جدیــد‬ ‫حت ــی در قال ــب ش ــرکت های پیمان ــکار‪ ،‬صرف ــا ب ــا مج ــوز معاون ــت توس ــعه‬ ‫وزارت بهداش ــت ام ــکان پذی ــر اس ــت و هی ــچ ی ــک از دانش ــگاه ح ــق ندارن ــد‬ ‫ب ــه ص ــورت مس ــتقل در ای ــن زمین ــه اقدام ــی ص ــورت دهن ــد‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫از تار ی ــخ اب ــاغ ای ــن بخش ــنامه پرداخ ــت حق ــوق و مزای ــای هم ــکاران عزی ــز‬ ‫ش ــرکتی‪ ،‬ب ــه عن ــوان پرداخت ه ــای اجتن ــاب ناپذی ــر تلق ــی ش ــده و بای ــد در‬ ‫موع ــد مق ــرر انج ــام ش ــود‪.‬‬ ‫فرمانده عملیات ستاد مقابله با‬ ‫کرونا در کان شهر تهران‪ ،‬خواستار اخذ‬ ‫مجوزهای استخدامی توسط سازمان امور‬ ‫اداری و استخدامی کشورشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا و به نقل از روابط‬ ‫عــــمــــومــــی دانــــشــــگاه عــــلــــوم پزشکی‬ ‫شهیدبهشتی‪،‬دکترعلیرضازالیطینامهای‬ ‫به وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫صــــدور مــــجــــوزهای اســــتخــــدامی کادر‬ ‫بهداشتی‪ ،‬درمان را توسط سازمان اداری و‬ ‫استخدامی کشور را خواستار شد‪.‬‬ ‫در بخشی از این نامه امده است‪ «:‬با توجه به تداوم سیر صعودی و سرایت‪،‬‬ ‫افزایش بیماری کرونا در کشور و باالخص کانشهر تهران و خستگی مفرط‬ ‫کادر بهداشتی‪ ،‬درمانی و همچنین خروج دوره ای کادر درمانی و بهداشتی از‬ ‫فعالیت ها‪ ،‬به علت ابتا به این بیماری و طی دوره درمان و نقاهت و از انجا‬ ‫که مراحل جذب و برگزاری ازمون های استخدامی زمانبر می باشد‪ ،‬لذا استدعا‬ ‫دارم دستور فرمایید پیگیری عاجل برای صدور مجوزهای استخدامی توسط‬ ‫سازمان امور اداری و استخدامی کشور بعمل اید‪».‬‬ ‫◄‬ ‫در صورت مهیا بودن شرایط؛‬ ‫ازمون پذیرش دانشجوی‬ ‫پزشکی از لیسانس ‪ ۶‬شهریور‬ ‫برگزار می شود‬ ‫ازمون پذیرش دانشجوی پزشکی از فارغ التحصیان مقطع کارشناسی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تهران در صورت مهیا بودن شرایط‪ ،‬روز پنجشنبه‬ ‫‪ ۶‬شهریورماه ‪ ۱۳۹۹‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬ازمون پذیرش دانشجوی پزشکی از فارغ التحصیان‬ ‫مقطع کارشناسی برای سال تحصیلی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬که پیش از این قرار بود‬ ‫‪ ۱۵‬اسفند ‪ ۹۸‬برگزار شود و به دلیل شیوع کروناویروس به تعویق افتاد بود به دلیل‬ ‫همزمانی با ازمون کارشناسی ارشد در مردادماه به شهریورماه موکول شد‪.‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تهران اعام کرد‪ :‬با توجه به شرایط کنونی و تعویق‬ ‫ازمون کارشناسی ارشد و همپوشانی تار یخ جدید این ازمون با تاریخ‬ ‫اعام شده‪ ،‬ازمون کارشناسی به پزشکی در صورت مهیا بودن شرایط‪،‬‬ ‫روز پنجشنبه ‪ ۶‬شهریورماه ‪ ۱۳۹۹‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫سیزدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال‬ ‫تحصیلی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬دانشگاه علوم پزشکی تهران برای فارغ التحصیان‬ ‫دوره کارشناسی برای ورود به رشته پزشکی برگزار می شود‪.‬‬ ‫ه ــدف از ای ــن ن ــوع پذی ــرش ج ــذب فارغ التحصی ــان مقط ــع کارشناس ــی‬ ‫پیوس ــته ی ــا ناپیوس ــته یک ــی از رش ــته های گروه ه ــای ازمایش ــی عل ــوم تجر ب ــی و‬ ‫علــوم ریاضــی و فنــی اســت‪.‬‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫ا گهی دعوت به همکاری بانک رفاه کارگران‬ ‫بانک رفاه کارگران با استعانت از خداوند متعال در نظر دارد در چارچوب قوانین و مقررات جاری و به منظور‬ ‫تامین نیروی انسانی مورد نیاز بانک از میان افراد واجد شرایط با مدرک تحصیلی کارشناسی جهت شغل‬ ‫بانکدار (تحویلدار شعبه) و کارشناسی ارشد جهت بکارگیری در مشاغل تخصصی‪ ،‬در استان تهران و سایر‬ ‫استانها‪ ،‬از طریق ازمون کتبی‪ ،‬مصاحبه تخصصی و رفتاری‪ ،‬پس از تایید صالحیت های عمومی (گزینش)‪،‬‬ ‫احراز توانایی ها و سالمت کامل جسمانی‪ ،‬به صورت «قراردادی» دعوت به همکاری نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در ازمون از تاریخ ‪ 99/5/12‬لغایت ‪ 99/5/22‬به‬ ‫پایگاه اینترنتی بانک رفاه کارگران به نشانی ‪ https://www.refah-bank.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫ا گهی دعوت به همکاری شرکت پویاپژوهش باختر (سهامی خاص)‬ ‫با استعانت از خداوند متعال‪ ،‬شرکت پویاپژوهش باختر (سهامی خاص) نیروی انسانی مورد نیاز خود‪ ،‬از بین متقاضیان‬ ‫واجد شرایط در مقاطع تحصیلی دیپلم‪ ،‬فوق دیپلم‪ ،‬لیسانس وفوق لیسانس طبق شرایط در نظر گرفته شده (مصاحبه‬ ‫عمومی‪-‬تخصصی‪ ،‬معاینات پزشکی و گزینش)‪ ،‬طبق جدول ذیل و با انعقاد قرارداد مدت معین‪ ،‬مطابق قوانین کار و تامین‬ ‫اجتماعی جذب می نماید‪ .‬عالقمندان جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر از روز شنبه ‪ 99/05/11‬لغایت ‪ 99/05/20‬به‬ ‫ادرس اینترنتی ‪ BAKHTARPC.IRAN-AZMOON.IR‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدیریت امور سرمایه انسانی بانک رفاه کارگران‬ ‫اداره منابع انسانی‬ ‫جدول نیازمندیهای نیروی انسانی در مقاطع مختلف تحصیلی‬ ‫دیف‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫گرایش‬ ‫‪1‬‬ ‫مهندسی شیمی ‪ /‬پلیمر‬ ‫کلیه گرایش ها به جز صنایع غذائی‬ ‫‪2‬‬ ‫شیمی ازمایشگاه‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫‪3‬‬ ‫مهندسی برق‬ ‫قدرت و ابزار دقیق‬ ‫‪4‬‬ ‫مهندسی مکانیک‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫‪5‬‬ ‫مهندسی ایمنی‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫کارشناسی‪/‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫کارشناسی‪/‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫جنسیت‬ ‫حداقل‬ ‫معدل‬ ‫مرد‬ ‫‪15‬‬ ‫مرد‬ ‫‪15‬‬ ‫مرد‬ ‫‪15‬‬ ‫مرد‬ ‫‪15‬‬ ‫مرد‬ ‫‪15‬‬ ‫بیمه پاسارگاد جهت تکمیل کادر سرمایه انسانی خود در واحد فروش یکی از برترین نمایندگی های خود‪،‬‬ ‫در استان ها وبا شرایط ذیل دعوت به همکاری مینماید‬ ‫ردیف‬ ‫استان‬ ‫شهر مورد نیاز‬ ‫جنسیت و تعداد‬ ‫مرد‬ ‫زن‬ ‫‪1‬‬ ‫تهران‬ ‫تهران‬ ‫‪25‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سمنان‬ ‫سمنان ‪،‬شاهرود‪ ،‬دامغان‪ ،‬گرمسار‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گلستان‬ ‫گرگان‪ ،‬گنبد‪ ،‬علی اباد گنبد ‪،‬مینودشت ‪،‬گالیکش‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اصفهان‬ ‫اصفهان‪ ،‬نجف اباد ‪،‬گلپایگان ‪،‬شاهین شهر کاشان‪،‬‬ ‫خمینی شهر‬ ‫‪22‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کاردانی شیمی‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کاردانی‬ ‫مرد‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یزد‬ ‫یزد ‪،‬اشکذر ‪،‬تفت‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کاردانی مکانیک‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کاردانی‬ ‫مرد‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قم‬ ‫قم‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دیپلم‬ ‫ریاضی فیزیک – علوم تجربی‪-‬صنایع شیمیایی‬ ‫دیپلم‬ ‫مرد‬ ‫‪16‬‬ ‫کارشناسی‪/‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫کارشناسی‪/‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫کارشناسی‪/‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫شرایط عمومی‬ ‫•سن ‪ ۲۲‬تا ‪ 40‬سال‬ ‫•مدرک تحصیلی لیسانس به باال‬ ‫•با انگیزه و فعال و با پشتکار ‪ ،‬هدفمند ‪،‬‬ ‫مصمم در امور شغلی‬ ‫• قبولی در ازمون و مصاحبه اولیه‬ ‫• دارای روابط عمومی باال‬ ‫• دارای روحیه کار تیمی‬ ‫عالقمندان می توانند اطالعات خود را از طریق روش های ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ارسال نام و نام خانوادگی شهر محل سکونت و تحصیالت و شماره تماس از طریق پیامک‪ ،‬واتس اپ ‪،‬تلگرام به شماره ‪۰۹۹۰۱۷۳۶۱۹۱‬‬ ‫ارسال رزومه و مشخصات باال به ایمیل ‪yaghootibime@gmail.com‬‬ ‫پس از دریافت رزومه همکاران ما در اسرع وقت جهت دعوت به مصاحبه با شما تماس گرفته خواهد شد‪.‬لطفا از تماس تلفنی خودداری فرمائید‬ صفحه 3 ‫اخبار استان‬ ‫شنبه‪ 11‬مرداد ‪ 11 -1399‬ذی الحجه ‪ 1 -1441‬ا گوست ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1208‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان خبرداد‪:‬‬ ‫رئیس اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ابادان‪:‬‬ ‫جذب خودسرانه نیرو در شهرک های صنعتی‬ ‫ابادان به هیچ وجه پذیرفته نیست‬ ‫رئی ــس اداره تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اب ــادان گف ــت‪ :‬ج ــذب خودس ــرانه نی ــرو در‬ ‫ش ــهرک های صنعت ــی ان ه ــم ب ــدون هماهنگ ــی ب ــا اداره کار ب ــه هی ــچ وج ــه پذیرفتن ــی نیس ــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار‪ ،‬یعقــوب خــان تمبــی در نشســت کارگــروه اشــتغال شهرســتان کــه‬ ‫در مح ــل ت ــاالر غدی ــر فرمان ــداری و ی ــژه شهرس ــتان اب ــادان برگ ــزار ش ــد‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬از دو ه ــزار و‬ ‫‪ ۱۴۴‬صن ــف ابادان ــی ثب ــت ن ــام ش ــده در س ــامانه کارای وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی‪،‬‬ ‫تاکن ــون ‪ ۴۹۶‬م ــورد ب ــه بانک ه ــا معرف ــی ش ــدند‪ ۳۳ ،‬م ــورد در کارتاب ــل دس ــتگاه ها معطلن ــد‪،‬‬ ‫‪ ۳۰۵‬نف ــر ه ــم در ص ــف بررس ــی و راس ــتی ازمای ــی هس ــتند و س ــایر انه ــا نی ــز در ح ــال تکمی ــل‬ ‫اطاع ــات و ط ــی مراح ــل مربوطه ان ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه ض ــرورت دریاف ــت ش ــیوه نام ــه اعط ــای تس ــهیات از س ــامانه کارا از س ــوی‬ ‫دس ــتگاه های اجرای ــی و مطالع ــه ان‪ ،‬خط ــاب ب ــه مدی ــر ش ــهرک های صنعت ــی اب ــادان تاکی ــد‬ ‫کــرد‪ :‬ج ــذب خودس ــرانه نی ــرو در ش ــهرک های صنعت ــی ان هــم بــدون هماهنگــی بــا اداره کار ب ــه‬ ‫هی ــچ وج ــه پذیرفتن ــی نیس ــت‪.‬‬ ‫رئی ــس اداره تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اب ــادان توضی ــح داد‪ :‬ش ــرط اصل ــی پرداخ ــت‬ ‫تس ــهیات ب ــه کارگاه ه ــای دارای کارگ ــر ان اس ــت ک ــه ت ــا ب ــرج ‪ ۱۲‬س ــال گذش ــته لیس ــت بیم ــه‬ ‫کارگ ــران خ ــود را رد ک ــرده و انه ــا را نی ــز حف ــظ ک ــرده باش ــند‪.‬‬ ‫مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی‬ ‫اشتغال ‪ ۷۷۱‬شغل اولی‬ ‫با اجرای طرح یارانه‬ ‫دستمزد در خراسان جنوبی‬ ‫اخذ مجوز استخدامی قراردادی ‪ ۱۵۷‬نفر‬ ‫در رشته های بهداشتی درمانی در لرستان‬ ‫علی مهرزاد صفدری از اخذ‬ ‫مجوز استخدامی قراردادی برای‬ ‫‪ ۱۵۷‬نفر در رشته های بهداشتی‬ ‫درمانی برای کلیه شهرستان های‬ ‫استان خبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان‬ ‫؛ صفدری با بیان این خبر به رسانه‬ ‫ها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به پیگیری های‬ ‫بعمل امده از جانب دکتر نیکبخت‬ ‫ریاستدانشگاهعلومپزشکی لرستان‬ ‫و همکار ی های مستمر معاون درمان‬ ‫تعداد ‪ ۱۵۷‬نفر‪ ،‬مجوز استخدامی‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش خراسان رضوی از‬ ‫جذب ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۸۰‬نیروی جدید در این اداره طی‬ ‫سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫قاسمعلی خدابنده در نشست شورای اداری‬ ‫شهرستانزاوه گفت‪:‬ایننیروهاازطریقازموناستخدامی‬ ‫که به احتمال زیاد شهریور ماه برگزاری می شود‪ ،‬حذب‬ ‫اموزشو پرورشخراسانرضویمی شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجوز ما برای به کارگیری نیروهای‬ ‫جدید در قالب ماده ‪ ۲۸‬در سال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۴۶۰‬نفر‬ ‫بود که این تعداد در سال گذشته به ‪ ۹۶۰‬نفر افزایش‬ ‫یافت و امسال نیز با جذب نیروهای جدید‪ ،‬مشکل‬ ‫کمبود معلم تا حد بسیار رفع می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش خراسان رضوی‬ ‫ادیبی با اشاره به خبر منتشرشده مبنی‬ ‫بر جذب تعدادی نیروی غیربومی در شرکت‬ ‫پتروکیمیای ابن سینا گفت‪ :‬این خبر از سوی‬ ‫مسئوالن مربوطه تکذیب شده و فرایند هر گونه‬ ‫جذب نیرو در شرکت های منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫پتروشیمی تنها با نظارت اداره کار و کمیته اشتغال‬ ‫صورت می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری شبستان از بندرماهشهر‪،‬‬ ‫خبری مبنی بر جذب بیش از ‪ 300‬نفر نیروی‬ ‫غیربومی توسط شرکت پترو کیمیا ابن سینا واقع در‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منتشر شد‪.‬‬ ‫‪mvn.poseidon@yahoo.com‬‬ ‫در این خبر امده است که این افراد بدون ازمون‬ ‫قرار است کار خود را اغاز کنند و در صورتی که‬ ‫جلوی این کار گرفته نشود و مسئوالن راه چاره ای‬ ‫برای این موضع نیندیشند مردم با برگزاری تجمع و‬ ‫اعتراض جلوی این کار را خواهند گرفت‪.‬‬ ‫«محسن ادیبی» در گفت وگو با شبستان در‬ ‫بندرماهشهر اظهار کرد‪ :‬ما موضوع خبر منتشر شده‬ ‫درفضای مجازی در خصوص جذب و به کارگیری‬ ‫تعدادی نیروی انسانی در شرکت پتروکیمای‬ ‫ابن سینا را از مسئوالن این شرکت و اداره کار منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی پتروشیمی را پیگیر شدیم‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی سازمان منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی پتروشیمی افزود‪ :‬این خبر از سوی‬ ‫مسئوالن مربوطه تکذیب شده و فرایند هر گونه‬ ‫جذب نیرو در شرکت های منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫پتروشیمی تنها با نظارت اداره کار و کمیته اشتغال‬ ‫که متشکل از نماینده فرماندار بندرماهشهر و‬ ‫نماینده مردم در مجلس است‪ ،‬صورت می گیرد‪.‬‬ ‫وی در پایان یاد اور شد‪ :‬در صورت وجود هر‬ ‫گونه ابهام در زمینه جذب می توان ان را به صورت‬ ‫مکتوب از طریق کمیته مورد نظر پیگیری کرد‪.‬‬ ‫افتتاح رسمی راه اندازی‬ ‫صندوق پژوهش و فناوری در البرز‬ ‫همزمان با فرارسیدن چهلمین‬ ‫سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی‪،‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری البرز از‬ ‫افتتاح صندوق پژوهش و فناوری در‬ ‫البرز خبر داد و گفت‪ :‬با راه اندازی‬ ‫صندوق پژوهش و فناوری در البرز‪،‬‬ ‫یکی از زیرساخت های مهم و حیاتی‬ ‫استان برای افزایش همکاری بین‬ ‫جامعه دانشگاهی‪ ،‬پارک های علم و‬ ‫فناوری‪ ،‬مراکز رشد و بخش خصوصی محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از رواب ــط عموم ــی پ ــارک عل ــم و فن ــاورزی‬ ‫الب ــرز‪ ،‬مهن ــدس عباس ــی ریی ــس پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز ب ــا تبر ی ــک‬ ‫چهـــل ســـال خودبـــاوری و تـــاش جهـــاد دانشـــگاهی در زمینه ه ــای‬ ‫مختلـــف علمـــی و تولیـــدی‪ ،‬اظهـــار داشـــت‪ :‬مجتمـــع شـــهدای جه ــاد‬ ‫دانشـــگاهی و پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز بـــا همـــکاری و هم افزای ــی‬ ‫پژوهش ــکده ها‪ ،‬دانش ــگاه ها‪ ،‬مراک ــز خصوص ــی و ش ــرکت ه ــای تولی ــدی‬ ‫دان ــش بنی ــان ک ــه در ان ه ــا مس ــتقر هس ــتند‪ ،‬بس ــتر مناس ــبی ب ــرای حض ــور‬ ‫فـ ـن اوران و دان ــش اموخت ــگان صاح ــب ای ــده ب ــرای توس ــعه کارافرین ــی و‬ ‫تولی ــد ث ــروت اس ــت‪.‬‬ ‫رییس مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی محور‬ ‫فعالیت های جهاد دانشگاهی را بر مبنای نیازهای مردم و جامعه دانست‬ ‫و ادامه داد‪ :‬توسعه فناوری یکی از اصلی ترین اهداف جامعه امروزی‬ ‫است که در سایه همکاری با بخش خصوصی رقم می خورد‪.‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری البرز گفت‪ :‬یکی از زیرساخت های اساسی‬ ‫در این حوزه توسعه شتاب دهنده ها و راه اندازی مراکز نواوری است و در‬ ‫همین راستا صندوق پژوهش و فناوری استان البرز با محوریت پارک علم و‬ ‫فناوری با مشارکت ‪ ۹۶‬درصدی بخش خصوصی‪ ،‬با سرمایه اولیه حدود ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد تومان همزمان با چهلمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی کشور‬ ‫با حضور مسئوالن البرزی‪ ،‬راه اندازی و رسما افتتاح می شود‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫* پرس ــتاران بوم ــی بروج ــرد در بیمارس ــتان های شهرس ــتان ج ــذب‬ ‫می شـــوند‬ ‫* س ــید حفی ــظ اهلل فاضل ــی مدی ــرکل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی‬ ‫اســتان چهارمحــال و بختیــاری از افتتــاح نخســتین کاریابــی الکترونیکــی‬ ‫در اســـتان خبـــر داد و گفـــت‪ :‬ایـــن ســـامانه ورود بـــه دنیـــای رزومه ه ــا و‬ ‫فرصت هـــای شـــغلی اســـت‪.‬‬ ‫*ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار خبرگ ــزاری شبس ــتان از بندرماهش ــهر‪« ،‬حبی ــب‬ ‫اقاجـــری» نماینـــده ماهشـــهر در مجلـــس شـــورای اســـامی در جم ــع‬ ‫خبرنـــگاران‪ ،‬بـــا اشـــاره بـــه خبـــر اســـتخدام پتروشـــیمی فـــن اوران اظه ــار‬ ‫داش ــت‪ :‬در گفت وگ ــو ب ــا مدیرعام ــل پتروش ــیمی ف ـن اوران تصمی ــم ب ــر ای ــن‬ ‫ش ــد ک ــه اس ــتخدام ای ــن ش ــرکت در این ــده ای نزدی ــک به ص ــورت ازم ــون‬ ‫کتبــی و بــا اولویــت نیروهــای بومــی اطاع رســانی شــود و اداره کار و کمیتــه‬ ‫اش ــتغال منطق ــه وی ــژه ک ــه نماین ــده وی ــژه م ــن نی ــز در ای ــن کمیت ــه حض ــور‬ ‫دارد ب ــر ش ــیوه انج ــام اس ــتخدام ها نظ ــارت داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫* حبیـــب معصومـــی رئیـــس مرکـــز حـــوادث و فوریت هـــای پزش ــکی‬ ‫همـــدان از جـــذب ‪ ۸۷‬نیـــروی اورژانـــس در همـــدان خبـــر داد و گف ــت‪:‬‬ ‫پیگی ــر ارتق ــای پ ــد ف ــرود بالگ ــرد از ‪ ۲۰‬ب ــه ‪ ۶۰‬م ــورد در اس ــتان هس ــتیم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدکننده قطعات ماشین ا الت صنعتی واقع در شاهدشهر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد‬ ‫واجدشرایط دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مکانیک‬ ‫داشتن حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاری در زمینه ماشین سازی‬ ‫متعهد در نظم و انضباط کاری‪،‬حدا کثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫تسلط کامل به نرم افزارهای مرتبط‪،‬داشتن خالقیت و قدرت تجسم باال‬ ‫داشتن روحیه کار تیمی‪ ،‬توانایی ایجاد اولویت بندی و برنامه ریزی موثر‬ ‫توانایی ایجاد و تحلیل طر ح ها و ماشین االت‬ ‫توانایی ایجاد مشخصات قطعات‪،‬توانایی کنترل و نظارت بر کیفیت محصوالت‬ ‫حقوق توافقی همراه با بیمه و مزایا‬ ‫جوشکار ‪Co2‬‬ ‫اقا‪،‬تمام وقت‪،‬داشتن حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫متعهد در نظم و انضباط کاری‪،‬حدا ا کثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫ترجیحا سا کن محدوده شهریار‪ ،‬جاده ساوه‪ ،‬رباط کریم‬ ‫پایه حقوق وزارت کار ‪ +‬حق فنی‪+‬‬ ‫بیمه و مزایا‬ ‫کارگر ساده‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪،‬متعهد به نظم و انضباط کاری‪،‬حدا کثر ‪ 40‬سال‬ ‫پایه حقوق وزارت کار ‪ +‬بیمه و مزایا‬ ‫یک واحد صنعتی تولیدی جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار صنعتی‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬مسلط به شماران سیستم‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪golshankhorram1365@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل ذکر شده ارسال نمایند ‪chandsoo@yahoo.com .‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک گروه صنعتی جهت تکمیل کادر خود در شهر صنعتی رشت در استان گیالن از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫جوشکار‬ ‫اقا‪،‬دارای تجربه کافی در امور جوشکاری و اهنگری‪،‬حدا کثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫تراشکار‬ ‫اقا‪،‬دارای تجربه کافی در امور تراشکاری یا فرزکاری‪،‬حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫مسئول ایمنی‬ ‫اقا‪،‬اشنا با الزامات ‪،45001‬مسلط بر مفاهیم مدیریت ریسک پیمانکاران‪،‬مسلط بر مسائل مرتبط با ایمنی پیمانکاران‬ ‫سرپرست تدارکات‬ ‫اقا‪،‬دارا بودن تجربه کافی در امورات تدارکات‪،‬قابلیت ارائه گزارشات تحلیلی در تنخواه و هزینه های مربوطه‬ ‫نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی‪،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫اقا‪،‬دارا بودن مدرک کارشناسی یا باالتر در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه معتبر‬ ‫تسلط بر نرم افزارهای نقشه کشی دو بعدی و مدلسازی سه بعدی‬ ‫تسلط بر شبیه سازی المان محدود فرایند های استاتیکی و خستگی با نرم افزار‪ ANSYS ،ABAQUS‬یا ‪NASTRAN‬‬ ‫تسلط برشبیه سازی دینامیکی با نرم افزار ‪ADAMS‬‬ ‫حداقل سه سال سابقه کار ترجیحا مرتبط با صنایع خودرو و قطعه سازی‪،‬اشنایی به زبان انگلیسی‪،‬حدا کثر ‪ 35‬سال‬ ‫کارشناس طراحی‬ ‫اقا‪،‬دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی مکانیک‪ /‬ساخت و تولید‬ ‫اشنایی با طراحی‪ ،‬قالب سازی‪ ،‬تلرانس های هندسی‪ ،‬ابزارهای برشی‪،‬دارای حداقل دو سال تجربه کاری‬ ‫کارشناس برق‬ ‫اقا‪،‬کاردانی یا کارشناسی‪،‬دارای حداقل دو سال سابقه کار‬ ‫قابلیت کار در زمینه ‪ ،PLC‬طراحی مدارات الکترونیک (میکروکنترلر)‪ ،‬اتوماسیون صنعتی و اشنا به برنامه نویسی و طراحی و‬ ‫عیب یابی مدارات برق صنعتی‬ ‫تکنسین فنی و‬ ‫تاسیسات‬ ‫اقا‪،‬دیپلم یا فوق دیپلم تاسیسات‪،‬تجربه لوله کشی پلیمر و گالوانیزه‪ ،‬جوشکاری برق‬ ‫اشنایی با مشعل و بویلر و انواع پمپها‪ ،‬تعمیرات پکیج‪ ،‬مبدلهای حرارتی و سرمایشی‪ ،‬چیلر و کمپرسور هوای فشرده‪ ،‬تاسیسات تصفیه اب‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری‪،‬حدا کثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫مدیر منابع انسانی‬ ‫اقا‪،‬کارشناسی و کارشناسی ارشد صنایع‪ ،‬مدیریت‪ ،‬منابع انسانی‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال مرتبط‬ ‫مسلط به فرایندهای اداری‪ ،‬حقوق دستمزد‪ ،‬قراردادهای پرسنلی‪ ،‬امور پشتیبانی و خدمات عمومی‬ ‫اشنا با قوانین اداره کار و تامین اجتماعی‪،‬دارای مهارت های ارتباطی‬ ‫حسابدار‬ ‫اقا‪،‬دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حسابداری‪،‬دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری در زمینه حسابداری صنعتی‬ ‫در شرکت های تولیدی‪،‬حدا کثر ‪ 35‬سال‬ ‫مدیر مالی‬ ‫اقا‪،‬دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته حسابداری‬ ‫مسلط برتهیه صورت های مالی‪ ،‬بهای تمام شده‪ ،‬ارائه گزارش های تحلیلی‪ ،‬مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاری در زمینه حسابداری صنعتی در شرکت های تولیدی‪،‬حدا کثر ‪ 35‬سال‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در خمینی شهر جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس برق قدرت‬ ‫اقا‪،‬متعهد به دین مبین اسالم‪،‬ترجیحا متاهل‬ ‫دارای کارت پایان خدمت یا معاف از خدمت‬ ‫سا کن اصفهان‪ ،‬خمینی شهر‪ ،‬شاهین شهر‬ ‫دانشجو یا فار غ التحصیل مقطع فوق لیسانس برق قدرت‬ ‫مسلط به طراحی ماشین های الکتریکی‬ ‫اشنا با طراحی موتورهای براشلس (‪)BLDC‬‬ ‫تعهد به کار حداقل به مدت سه سال با دریافت تضامین‬ ‫عالقه مند به کار گروهی‬ ‫دو ماه دوره اموزشی با حقوق اداره کار و پس از ان مطابق با‬ ‫ایین نامه شرکت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫دارد که این تعداد‪ ،‬حدود ‪ ۹‬درصد جمعیت‬ ‫دانش اموزی کشور را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫شهرس ــتان زاوه در ‪ ۱۷۵‬کیلومت ــری جن ــوب‬ ‫مش ــهد واق ــع اسـ ـت ‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪job@homeco.ir‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬امسال هزار و ‪ ۷۵۶‬نفر جذب دانشگاه‬ ‫فرهنگیان خواهند شد و با رایزنی صورت گرفته در‬ ‫صورتی که بتوانیم فضای مورد نیاز را تامین کنیم‬ ‫‪ ۲۵۰‬نفر دیگر نیز به این تعداد افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬براساسمصوبهستادملیمبارزهبا کرونا‪،‬‬ ‫مدارسدر ‪ ۱۵‬شهریور ماهبازگشاییخواهندشدو اینبه‬ ‫معنایتشکیل کاسبهصورتحضورینیست‪.‬‬ ‫خدابنده افزود‪ :‬در سال تحصیلی جدید بر اساس‬ ‫وضعیتی که پیش خواهد امد و بر اساس روش هایی‬ ‫که پیش از این اعام شده‪ ،‬اموزش ها به صورت‬ ‫نیمه حضوری یا مجازی خواهد بود‪.‬‬ ‫استان ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار نفری خراسان‬ ‫رضوی افزون بر یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار دانش اموز‬ ‫هر گونه جذب نیرو در شرکت پتروکیمیای ابن سینا کذب است‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ُ‬ ‫شرکت همکو جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی تولید‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬مهندس صنایع‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال‪،‬لیسانس و فوق لیسانس صنایع‬ ‫تسلط به نرم افزارهای مورد نیاز مانند ‪ICDL‬‬ ‫مسلط به برنامه ریزی تولید‬ ‫شناخت انواع استراتژی های سازمانی‬ ‫اضافه کاری‪،‬بیمه‪،‬حقوق توافقی‪،‬تابع قوانین اداره کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش خراسان رضوی‬ ‫‪ ۲‬هزار نفر جذب اموزش و پروش خراسان رضوی می شوند‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به مهندس عمران اقا سرپرست و مدیر پروژه‬ ‫با سابقه اجرایی باال در پروژه های ساختمانی‬ ‫لوکس و شخصی ساز‬ ‫در تهران نیازمندیم‪.‬‬ ‫ارسال رزومه با کد (‪)2‬‬ ‫‪azinsazehcompany@yahoo.com‬‬ ‫قراردادی در رشته های بهداشتی‬ ‫درمانی برای کلیه شهرستان های‬ ‫استان لرستان اخذ و مراحل اداری ان‬ ‫از اواخر سال ‪ ۹۸‬تاکنون با هماهنگی‬ ‫وزارت بهداشت انجام شده است‪.‬‬ ‫به گفته معاون توسعه مدیریت و‬ ‫منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان‬ ‫سهمیه دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫لرستان حدود ‪ ۷‬درصد از کل ازمون‬ ‫وزارت بهداشت درمان و اموزش‬ ‫پزشکی است‪.‬‬ ‫روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اشاره کرد‬ ‫مدی ــر کل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی خراس ــان جنوب ــی گفت‪:‬ط ــرح «یاران ــه دس ــتمزد »‬ ‫موج ــب اش ــتغال ‪ ۷۷۱‬ش ــغل اول ــی در خراس ــان جنوب ــی ش ــد‪.‬‬ ‫بــه گزارش هــای باشــگاه خبرنــگاران جــوان از بیرجنــد ‪ ،‬اشــرفی مدیــر کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماع ــی خراس ــان جنوب ــی گف ــت‪ :‬ای ــن ط ــرح توس ــط اداره کل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی‬ ‫در اس ــتان ها و ب ــا نظ ــارت وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی در سراس ــر کش ــور اج ــرا می ش ــود‪.‬‬ ‫او اف ــزود‪ :‬ای ــن ط ــرح ب ــر اس ــاس حمای ــت از مناط ــق غی ــر برخ ــوردار از اش ــتغال ب ــا اولو ی ــت‬ ‫مناطــق کــم برخــوردار و مناطــق غیــر برخــوردار از اشــتغال ابــاغ شــده و وجهــی اســت کــه توســط‬ ‫دول ــت ب ــه موج ــب ش ــیوه نام ــه ب ــه ص ــورت ماهان ــه باب ــت بخش ــی از دس ــتمزد نی ــروی کار ش ــغل‬ ‫اول ــی بی ــن س ــنین ‪ ۲۰‬ت ــا ‪۳۵‬س ــال ب ــه کارفرم ــا پرداخ ــت می ش ــود‪.‬‬ ‫اشــرفی ادامــه داد‪ :‬بــر اســاس طــرح «یارانــه دســتمزد»‪ ،‬بــه کارافرینانــی کــه ازشــغل اولی هــای‬ ‫ده ــای خ ــود اس ــتفاده کنن ــد‪ ،‬ب ــه می ــزان ‪ ۳۰‬درص ــد یاران ــه دس ــتمزد تعل ــق می گی ــرد ت ــا‬ ‫در واح ‬ ‫هزینه ه ــای اش ــتغال ب ــرای ان ــان نی ــز کاه ــش یاب ــد‪.‬‬ ‫به یک نفر مهندس ساخت و تولید‬ ‫در یک شرکت تولید قطعات صنعتی در محدوده سه راه شهریار‬ ‫نیازمندیم‪.‬‬ ‫‪resume.jeneral@gmail.com‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری البرز خبر داد‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با قید عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪manpowersearching99@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت مهندسین مشاور جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس محاسب و نقشه کش سازه‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪-‬کاراموزی‬ ‫تسلطبهنرمافزارهایمهندسیعمرانواییننامه هایمهندسی‬ ‫تسلط به نقشه کشی با نرم افزار اتوکد ‪.‬حقوق ثابت‬ ‫بیمه پس از ‪ 3‬ماه از شروع همکاری‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را حتما‬ ‫با ذکر حقوق درخواستی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫مهندسان عزیز لطفا فقط عزیزانی که به محاسبات تسلط دارند‬ ‫رزومه ارسال کنند ‪ .‬نیاز به نیروی دفتری داریم و‬ ‫نیازی به نیروی اجرایی نمی باشد‬ ‫‪zhikan.resume@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود از استان تهران جهت کار‬ ‫در استان کرمان شهرستان کهنو ج از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس مکانیک سیاالت‪ :‬اقا‪،‬با ‪ 6‬سال سابقه مفید‬ ‫جهت نظارت پروژه واقع در کهنوج‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪designing.km@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫اقا‪،‬دارای سابقه کار در بازار مسکن‬ ‫جهت حضور در دفتر فروش مجتمع تجاری‬ ‫دارای مدرک حداقل کارشناسی یکی از رشته های‪:‬‬ ‫معماری‪ ،‬عمران‪ ،‬صنایع‪ ،‬مدیریت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪oone.cv@gmail.com‬‬ صفحه 4 ‫ویژه‬ ‫شنبه ‪ 11‬مرداد‪ 11-1399‬ذی الحجه‪ 1-1441‬ا گوست‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1208‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫خانگی استقاده کنیم و ظرفیت های انها را در عمل به مردم‬ ‫و مسئولین نشان دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در طرح ملی مشاغل خانگی ما به دنبال این هدف‬ ‫هستیم کهمشاغلخانگی کهدر بازار تاثیردارندبهصورتشبکهای‬ ‫فعالیت کنند و بازده انها بیشتر شود‪ .‬عاوه بران توجه به اولویت ها‬ ‫و ظرفیت های واقعی این کسب و کار ها از اولویت های اصلی‬ ‫طرح توسعه مشاغل خانگی بوده است‪.‬‬ ‫کرونا با همه مشکالتی که برای کشور ایجاد کرده اما‬ ‫برای توسعه مشاغل خانگی یک فرصت طالیی است‪ .‬کرونا‬ ‫بسیاری از شاغالن و فعاالن کسب و کارها را خانه نشین کرد‬ ‫اما برای مشاغلی که در منازل امکان فعالیت دارند فرصت های‬ ‫بی بدیلی ایجاد کرد و موجب گردید انها بتوانند در محل و‬ ‫مکان امن منزل به کار و تالش و تولید بپردازند‪ .‬نیاز جامعه‬ ‫به تولید محصوالت بهداشتی از ماسک ‪ ،‬گان و ‪ ...‬شرایطی‬ ‫فراهم کرده که برخی فعاالن مشاغل خانگی در این زمینه‬ ‫ورود پیدا کنند؛ چه اینکه جامعه به شدت نیازمند تولید این‬ ‫محصوالت است‪ .‬در این شماره بازارکار با مهندس‬ ‫سیروس دشتی معاون توانمندسازی‬ ‫و تحقیقات اشتغال جهاد دانشگاهی‬ ‫بهبررسیفرصت هایاشتغالو کارافرینی‬ ‫در حوزه مشاغل خانگی در شرایط‬ ‫کرونایی پرداختیم‪.‬‬ ‫بتوانند پایدار باشند و این پایداری تنها‬ ‫با شناخت بازار مناسب و شبکه سازی‬ ‫شکل خواهد گرفت‪.‬‬ ‫درگفتگوی بازارکار با معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارافرینی این نهاد بررسی شد؛‬ ‫تالش های جهاددانشگاهی برای توسعه اشتغال در شرایط کرونا‬ ‫جهاد دانشگاهی یک نهاد توسعه ای و نواور است‬ ‫مهندس سیروس دشتی با تصریح این جهاد دانشگاهی‬ ‫یک نهاد توسعه ای است و همواره تاش کرده الگو های موفقی‬ ‫را در حوزه های مختلف علمی و فناوری ارائه دهد گفت‪:‬‬ ‫عاوه بر ان از زمانی که جهاد در زمینه اشتغال دانش اموختگان‬ ‫مشغول به فعالیت شده سعی کرده الگو های نوین و مناسبی‬ ‫برای این حوزه در نظر بگیرد‪ .‬درحوزه اطاع رسانی ‪ ،‬کارافرینی ‪،‬‬ ‫بازاریابی و ‪ ...‬جهاد اقدامات موثر و گسترده ای در جهت بهبود‬ ‫شرایط اشتغال و بازارکار صورت داده است‪ .‬همواره نگاه‬ ‫جهاد دانشگاهی ارائه الگوها و ایده های موفق و ارائه این الگو ها‬ ‫در نهاد ها و ارگان های مختلف است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مهمترین چالش اقتصادی کشور در‬ ‫سال های اخیر رکود و تحریم های اقتصادی است گفت‪ :‬در‬ ‫راستای منطبق ساختن شرایط اقتصادی کشور با مشکات‬ ‫پیش امده‪ ،‬دولت توان و سرمایه خود را روی کسب و کار های خرد‬ ‫و کوچک و مشاغل خانگی گذاشته است‪ .‬جهاد دانشگاهی‬ ‫با داشتن تجارب فراوان در زمینه اشتغال و مشاغل خانگی‬ ‫توانسته گام های بزرگی در این زمینه بردارد و با دولت در‬ ‫راستای رسیدن به این اهداف همکاری کند‪ .‬از زمان شروع‬ ‫برنامه ششم توسعه‪ ،‬پرداختن به مشاغل خانگی در دستور کار‬ ‫قرار گرفت و جهاد دانشگاهی نیز در این زمینه وارد عمل شد‪.‬‬ ‫با همکاری پیش امده میان وزارت کار و جهاد دانشگاهی‪،‬‬ ‫اسیب شناسی مناسبی در این حوزه صورت گرفت و نگاه ها‬ ‫معطوف به بازار شد‪ .‬در واقع طرح ملی توسعه مشاغل خانگی‬ ‫«بازاریابی و بازار «را در اولویت قرار می دهد‪ .‬ابتدا مزیت های‬ ‫جغرافیایی هر منطقه بررسی شد و سپس اقدامات الزم در‬ ‫جهت توانمند سازی صورت گرفت‪.‬‬ ‫دشتی به تاش ها در این حوزه پرداخت و گفت‪ :‬اقداماتی‬ ‫نظیر اموزش های مهارت محور و کوتاه مدت با اثربخشی باال‬ ‫انجام شد تا تمام سیاست ها به سمت نقطه کانونی این طرح‬ ‫که اتصال به بازار است برود‪ .‬به این ترتیب که ابتدا نیاز سنجی‬ ‫صورت می گیرد و محصول یا خدمات با توجه به این نیاز تولید‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ساز و کار های دیگری که وجود دارد تکیه بر فروش‬ ‫الکترونیکی و مجازی و همچنین برگزاری نمایشگاه های‬ ‫مختلف است که فضا و بستر فروش و خودنمایی را برای‬ ‫استارتاپ ها و کسب و کار های مختلف را فراهم می کند‪.‬‬ ‫نتیجه این اقدامات هم تا حدودی مطلوب بوده و بسیاری‬ ‫از این مشاغل توانسته اند از این طریق بازار مصرف خود را‬ ‫شناسایی و مشتریان خود را جذب کنند‪.‬‬ ‫در سطح ملی نمایشگاه هایی برگزار شد تا کسب و کارهایی‬ ‫که در پایتخت حضور ندارند نیز بتوانند خود را نشان دهند و‬ ‫به سمت برند سازی حرکت کنند‪ .‬هم اکنون ما در سطح‬ ‫استان ها برند های متفاوت و ثبت شده ای داریم‪.‬‬ ‫شبکه سازی اولویت اصلی کسب و کارهاست‬ ‫دشتی با اشاره به اینکه شبکه سازی اولویت اصلی کسب و‬ ‫کارهاست گفت‪ :‬مهمترین اقدام جهاد دانشگاهی‪ ،‬شبکه سازی‬ ‫کسب و کار های خانگی است‪ .‬هدف ما تشکیل این شبکه ها‬ ‫بین کسب و کار ها و همچنین استمرار این شبکه هاست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بسیاری از دانش اموختگان نیز می توانند‬ ‫از ظرفیت اشتغال و کارافرینی در مشاغل خانگی بهره مند شوند‬ ‫تاکید کرد‪ :‬هم اکنون چندین پروژه توسط جهاد دانشگاهی به‬ ‫صورت همزمان توسط جهاد دانشگاهی دنبال می شود که‬ ‫بحث شبکه سازی برای همه این ها دنبال می شود و نگاه ما‬ ‫ایناست که دانش اموختگان نیز به این حوزه ها ورود کنند‪.‬‬ ‫وی یاداو شد‪ :‬طرح توانمند سازی زنان سرمرست خانوار‬ ‫با اشتغال ‪ ۶۲۰۰‬زن سرپرست خانوار در ‪ ۲۴‬استان و طرح ملی‬ ‫توسعه مشاغل خانگی برای ‪ ۳۱‬استان با اشتغال ‪ ۵۴۳۰۰‬نفر‬ ‫هم اجرا می گردد‪ .‬هدف ما این است که این مشاغل خانگی‬ ‫تاکید جهاد دانشگاهی‬ ‫بر مشاوره و اموزش است‬ ‫وی با تاکید بر پایداری کسب و کارها‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هدف از اجرای این الگو تعامل‬ ‫با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی‬ ‫دخیل در اجرای طرح و ارائه خدمات اموزش و مشاوره حضوری‬ ‫و غیرحضوری به متقاضیان مشاغل خانگی برای اتصال به‬ ‫بازار و ایجاد زیرساخت های بازاریابی و فروش محصوالت‬ ‫مشاغل خانگی و ایجاد امکان و تسهیل نظارت وزارت بر فرایند‬ ‫اجرای طرح از طریق نرم افزار کنترل پروژه و بازدیدهای میدانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫تالش های جهاد دانشگاهی‬ ‫برای توسعه اشتغال در شرایط کرونا‬ ‫معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال جهاد دانشگاهی‬ ‫در این زمینه گفت‪ :‬با توجه به شیوع کرونا و مشکات زیادی‬ ‫که برای مشاغل خرد و کوچک ایجاد شد برخی از واحدهای‬ ‫جهاددانشگاهی در استانها با اقدامات ابتکاری فعاالن حوزه‬ ‫پوشاک را به ماسک تشویق نمودند و در اخر مجوزهای الزم از‬ ‫وزارت بهداشت و درمان کمک برای انها اخذ کردند ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به ممنوعیت تردد ها و تدابیر بهداشتی‬ ‫که برای ماندن در خانه ها اندیشیده شده است‪ ،‬این موقعیت‬ ‫می تواتد بستری مناسب برای به نمایش درامدن خاقیت‬ ‫شاغلین خانگی باشد‪.‬‬ ‫دشتی افزود‪ :‬با توجه به هماهنگی ها و صحبت هایی‬ ‫که با واحدهای مختلف جهاد دانشگاهی در سراسر کشور‬ ‫داشتیم توانستیم از ظرفیت مشاغل خانگی در استان های‬ ‫مختلف برای تولید ماسک و اقام بهداشتی مورد نیاز مردم‬ ‫و کادر پزشکی در زمان شیوع ویروس استفاده کنیم‪ .‬در کل‬ ‫سعی ما این است که در هر موقعیت زمانی از پتانسیل شاغلین‬ ‫برندسازی مشاغل خانگی‬ ‫دشتی با اشاره به اینکه الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی‬ ‫که در نه استان به صورت پایلوت اجرا شد گفت‪ :‬تا کنون‬ ‫بیش از ‪ 16‬هزار شغل در ‪ ۹‬استان به این شکل به وجود امده‬ ‫و خوشبختانه برند های جدید ملی در حوزه مشاغل خانگی‬ ‫شکل گرفته و همچنین تاش کردیم برند های موجود هم‬ ‫حمایت و تقویت شود‪.‬‬ ‫وی به طرح توانمند سازی زنان سرپرشت خانوار اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬تقریبا یک سال است که طرح توانمند سازی ‪۶۲۰۰‬‬ ‫زن سرپرست خانوار اغاز شده است و در دست اجراست‪.‬‬ ‫این طرح با مشکات فراوانی همراه بود و یافتن زنان سرپرست‬ ‫خانوار واقعی که تحت پوشش نهاد حمایتی دیگری نباشند‬ ‫فرایند سختی بود‪.‬‬ ‫وی با تصریح اینکه با تاش جهاد دانشگاهی در سراسر‬ ‫کشور این طرح در حال اجراست افزود‪ :‬ان شاء اهلل در اینده‬ ‫نتایج اجرایی این طرح نیز اطاع رسانی می شود‪.‬‬ ‫معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال جهاد دانشگاهی‬ ‫به طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در ‪ 31‬استان کشور اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در سه فاز انجام‬ ‫می شود که فاز اول شناخت ظرفیت ها‪ ،‬مزیت های منطقه و‬ ‫پتانسیل افرادی که در رشته های مختلف در انجا وجود دارند‬ ‫و افرادی که می توانند در این پروسه مفید باشند است‪ .‬فاز دوم‬ ‫تقویت افرادی است که می توانند در این طرح مفید باشند‬ ‫و تاش می کنیم در مباحث کارافرینی‪ ،‬بازارشناسی و ‪...‬‬ ‫مشاوره ها اموزش هایی در اختیار این افراد قرار گیرد‪ .‬افرادی‬ ‫هم که با داشتن مدارک تحصیلی بیکارند و توانایی خاصی‬ ‫ندارند تحت اموزش های جهاد قرار می گیرند و با توجه به‬ ‫توانایی ها و پتانسیل خود هدایت می شوند‪.‬‬ ‫طرح همکاری جهاد دانشگاهی با ‪UNDP‬‬ ‫معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال جهاد دانشگاهی‬ ‫با اشاره به همکاری جهاد دانشگاهی با وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی و برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا برنامه عمران‬ ‫ملل متحد (‪ )UNDP‬گفت‪ :‬این طرح نیز با هدف شناسایی و‬ ‫حمایت ازکسب و کار های خرد و خانگی اسیب دیده از کرونا‬ ‫در شهرستان مارد اجرا می شود و هدف از ان ارائه بسته های‬ ‫حمایتی و همچنین حمایت های مالی از جامعه هدف این‬ ‫طرح است که توسط جهاد دانشگاهی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی این طرح را پاسخی به شرایط کرونا دانست و گفت‪:‬‬ ‫‪ 1600‬کسب و کار در این طرح شناسایی و همچنین گروه های‬ ‫اسیب پذیر در این طرح مورد حمایت قرار می گیرند‪.‬‬ ‫مصاحبه؛ امیرعلی بینام‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪12 ‬‬ ‫جذب و عضویابی مقطع افسر پیمانی و کارمند علمی و تجربی‬ ‫نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫ادامه راه نورانی شهیدان واالمقام و به منظور حفظ‬ ‫تمامیت ارضی میهن عزیز اسالمی‪ ،‬از بین جوانان‬ ‫والیتمدار ‪ ،‬متدین ‪ ،‬انقالبی با تفکر بسیجی و‬ ‫متعهد به حفظ ارزش های انقالبی نظام جمهوری‬ ‫اسالمی ایران به صورت افسر پیمانی(پنج ساله) و کارمند علمی پیمانی و تجربی‬ ‫پیمانی(شش ساله) وفق ماده‪ 33‬قانون اجا برای خدمت در یگان های تابعه نزاجا‬ ‫و همچنین کارمند هیئت علمی وفق ماده ‪ 38‬قانون اجا جهت خدمت در دانشگاه‬ ‫افسری امام علی(ع) با شرایط و امتیازات زیر همرزم می پذیرد‪.‬‬ ‫الف) شرایط استخدام‪:‬‬ ‫‪-1‬شرایط عمومی ‪:‬‬ ‫‪ 1-1‬متدین به دین مبین اسالم (التزام عملی به فرایض دینی و ا گاهی داشتن به‬ ‫احکام شرعی در حد نیاز و قرائت و روان خوانی قران کریم)‪.‬‬ ‫‪ 1-2‬تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران ‪.‬‬ ‫‪ 1-3‬ایمان به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی و امادگی فداکاری در راه‬ ‫تحقق اهداف انها‪.‬‬ ‫‪ 1-4‬عدم محکومیت ناشی از اقدام علیه انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران ‪.‬‬ ‫‪ 1-5‬عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی‪.‬‬ ‫‪ 1-6‬عدمسابقهعضویتیاوابستگیبهاحزابو گروههایسیاسیغیرقانونیویاالحادی‪.‬‬ ‫‪ 1-7‬عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروهای سیاسی‪.‬‬ ‫‪ 1-8‬عدم معروفیت به فساد اخالقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و نداشتن سوء‬ ‫پیشینه کیفری برابر اعالم مراجع ذیصالح‪.‬‬ ‫‪ 1-9‬حداقل قد ‪ 165‬سانیمتر و داشتن سالمت روانی و جسمانی برابر تاییدیه اداره‬ ‫بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش‪.‬‬ ‫‪ 10-1‬کسانی که به عنوان عضو به ارتش می پیوندند باید برای رزمنده شدن وارد‬ ‫شوند و امادگی انجام ماموریت در هرنقطه از کشور را داشته باشند‪.‬‬ ‫‪1-11‬شاخصه های تدین و انقالبی بودن اصل بوده و در همه مراحل مورد توجه‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪1-12‬استخدام افراد بر مبنای مرتفع نمودن مشکالت اقتصادی انان نبوده و جذب‬ ‫و استخدام براساس نیاز سازمان می¬باشد‪.‬‬ ‫‪1-13‬در استخدام افراد به وجود انگیزه خدمتی‪ ،‬روحیه ایثار و فداکاری توجه می شود‪.‬‬ ‫‪-2‬شرایط اختصاصی کارمند علمی پیمانی‪:‬‬ ‫‪ 2-1‬دارا بودن مدرک تحصیلی از دانشگاه های معتبر که به تایید وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری رسیده باشد‪.‬‬ ‫‪ 2-2‬پایان طرح عمومی برای رشته هایی که ملزم به گذراندن طرح اجباری بوده و‬ ‫پایان طرح عمومی و مدرک ضریب ‪ k‬برای پزشکان متخصص‪.‬‬ ‫‪ 2-3‬داشتن حداقل معدل ‪ 13‬برای رشته های مهندسی و حداقل معدل ‪ 14‬برای‬ ‫رشته های غیر مهندسی و برای پزشکان عمومی و متخصص حداقل معدل ‪.13‬‬ ‫‪ 2-4‬حداکثر سن برای داوطلبان مقطع دکترا ‪ 30‬سال و برای داوطلبان مقطع‬ ‫کارشناسی ‪ 28‬سال می باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬داوطلبانی که خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره‬ ‫ضرورت به حداکثر سن انان اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 2-5‬موفقیت در انجام معاینات پزشکی‪ ،‬مصاحبه های مکتبی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬علمی و‬ ‫ازمون مقاومت جسمانی‪.‬‬ ‫‪ 2-6‬سپردن تعهد خدمتی به مدت ‪ 6‬سال به صورت پیمانی برابر ضوابط قانون‬ ‫ارتش جمهوری اسالمی ایران ‪.‬‬ ‫‪ 2-7‬مدت قرارداد کارمندان پیمانی ‪ 6‬سال می باشد‪.‬‬ ‫‪2-8‬یک نمره به معدل کل فرزندان نظامی که عضویابی شده اند ارفاق می شود‪.‬‬ ‫‪ 2-9‬دارندگان کارت معافیت پزشکی و داوطلبان مشمول خدمت سربازی که‬ ‫دفترچه اعزام به خدمت انان مهر غیبت سنواتی داشته باشند‪ ،‬حق ثبت نام ندارند‪.‬‬ ‫‪-3‬شرایط اختصاصی کارمند تجربی پیمانی‪:‬‬ ‫‪ 3-1‬داشتن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه با حداقل معدل ‪.13‬‬ ‫‪ 3-2‬موفقیت در ازمون ورودی‪ ،‬معاینات پزشکی ‪ ،‬ازمون مقاومت جسمانی ‪،‬‬ ‫مصاحبه های مکتبی و امنیتی و ارزیابی مهارت فنی‪.‬‬ ‫‪ 3-3‬داشتن گواهینامه تخصصی در رشته مورد نیاز از سازمان فنی حرفه ای کشور‪.‬‬ ‫‪ 3-4‬حداکثر سن برای داوطلبان استخدام کارمند تجربی ‪ 26‬سال تمام می باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬داوطلبانی که خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره‬ ‫ضرورت به حداکثر سن انان اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 3-5‬یک نمره به معدل کل فرزندان نظامی که عضویابی شده اند ارفاق می شود‪.‬‬ ‫‪ 3-6‬دارندگان کارت معافیت پزشکی و داوطلبان مشمول خدمت سربازی که‬ ‫دفترچه اعزام به خدمت انان مهر غیبت سنواتی داشته باشند‪ ،‬حق ثبت نام ندارند‪.‬‬ ‫‪-4‬شرایط اختصاصی افسر پیمانی(نیروهای بهداشتی)‪:‬‬ ‫‪4-1‬دارا بودن مدرک تحصیلی از دانشگاه های معتبر که به تایید وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری رسیده باشد‪.‬‬ ‫‪ 4-2‬داشتن حداقل معدل ‪ 13‬برای پزشکان عمومی یا متخصص‪.‬‬ ‫‪ 4-3‬حداکثر سن برای داوطلبان مقطع دکترا ‪ 30‬سال و برای داوطلبان مقطع‬ ‫کارشناسی ‪ 28‬سال می باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬داوطلبانی که خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره‬ ‫ضرورت به حداکثر سن انان اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 4-4‬موفقیت در معاینات پزشکی‪ ،‬مصاحبه های مکتبی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬علمی و ازمون‬ ‫مقاومت جسمانی‪.‬‬ ‫‪ 4-5‬سپردن تعهد خدمتی به مدت ‪ 5‬سال به صورت پیمانی برابر ضوابط قانون‬ ‫ارتش جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫‪ 4-6‬مدت قرارداد افسران پیمانی ‪ 5‬سال می باشد‪.‬‬ ‫‪ 4-7‬یک نمره به معدل کل فرزندان نظامی که عضویابی شده اند ارفاق می شود‪.‬‬ ‫‪ 4-8‬دارندگان کارت معافیت پزشکی و داوطلبان مشمول خدمت سربازی که‬ ‫دفترچه اعزام به خدمت انان مهرغیبت سنواتی داشته باشند‪ ،‬حق ثبت نام ندارند‪.‬‬ ‫‪-5‬شرایط اختصاصی کارمند هیئت علمی برای دانشگاه افسری امام علی(ع)‪:‬‬ ‫‪ 5-1‬داشتن مدرک تحصیلی معتبر از دانشگاه های دولتی معتبر مراکز استان تهران‬ ‫با حداقل معدل ‪14‬‬ ‫‪ 5-2‬موفقیت در ازمون ورودی‪ ،‬معاینات پزشکی ‪ ،‬ازمون مقاومت جسمانی ‪،‬‬ ‫مصاحبه های مکتبی و امنیتی و ارزیابی مهارت فنی‪.‬‬ ‫‪ 5-3‬حداکثر سن برای داوطلبان مقطع دکترا ‪ 30‬سال تمام می باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬داوطلبانی که خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره‬ ‫ضرورت به حداکثر سن انان اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 5-4‬یک نمره به معدل کل فرزندان نظامی که عضویابی شده¬اند ارفاق می شود‪.‬‬ ‫‪ 5-5‬دارندگان کارت معافیت پزشکی و داوطلبان مشمول خدمت سربازی که‬ ‫دفترچه اعزام به خدمت انان مهر غیبت سنواتی داشته باشند‪ ،‬حق ثبت نام ندارند‪.‬‬ ‫‪ 5-6‬وضعیت شایستگی علمی و اموزشی و پژوهشی داوطلبان هیئت علمی پس‬ ‫از قبولی نهایی داوطلبان در فرایند گزینش مربوط با مصاحبه حضوری دفتر امور‬ ‫هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی(ع) تایید می گردد‪.‬‬ ‫ب) امتیازات‪:‬‬ ‫‪-1‬همسر و فرزند استخدام شدگان به عنوان عائله تحت تکفل محسوب گردیده‬ ‫و کارکنان استخدامی و عائله تحت تکفل انان مطابق ضوابط و مقررات از مزایای‬ ‫حکمت کارت ‪ ،‬بیمه خدمات درمانی ‪ ،‬بیمه عمر و حوادث و سایر تسهیالت رفاهی‬ ‫بهره مند خواهند گردید‪.‬‬ ‫‪-2‬فرزندان خانواده های معظم شهداء‪ ،‬جانبازان‪ ،‬ازادگان و نظامیان در صورت ارائه‬ ‫مدرک معتبر از مراجع ذی صالح از امتیازات قانونی مصوبه مربوط برخوردار خواهند شد ‪.‬‬ ‫‪-3‬حافظان کلقران کریمدرصورتاحرازشرایطعمومیواختصاصیدراولویتمیباشند‪.‬‬ ‫‪-4‬فرزندان شهدا‪ ،‬جانبازان از کارافتاده کلی (نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران) و‬ ‫ازادگان از کارافتاده کلی از شرایط سن و معدل معاف می باشند‪.‬‬ ‫د ) مدارک الزم جهت ثبت نام‪:‬‬ ‫اصل کلیه مدارک ثبت نامی توسط مسئولین دفاتر جذب و عضویابی رویت می گردد‪.‬‬ ‫‪-1‬سه قطعه عکس ‪ 3*4‬پشت نویسی شده‪.‬‬ ‫‪-2‬یک برگ روگرفت مدرک تحصیلی‪.‬‬ ‫‪-3‬یک برگ روگرفت پایان طرح عمومی برای رشته های که ملزم به ارائه ان می باشند‬ ‫و روگرفت پایان طرح عمومی و ضریب ‪ k‬برای پزشکان‪.‬‬ ‫‪-4‬یک برگ روگرفت کارت پایان خدمت (برای داوطلبانی که خدمت سربازی را‬ ‫انجام داده اند)‪.‬‬ ‫‪-5‬یک برگ روگرفت کارت معافیت غیر پزشکی دائم‪.‬‬ ‫‪-6‬یک برگ روگرفت گواهی اشتغال به خدمت سربازی در صورت نداشتن غیبت‬ ‫سنواتی (جهت کارکنان وظیفه)‪.‬‬ ‫‪-7‬یک برگ روگرفت برگ اعزام به خدمت بدون مهر غیبت سنواتی هنگام ثبت نام‬ ‫جهت داوطلبان مشمول‪.‬‬ ‫‪-8‬یک سری روگرفت از تمام صفحات شناسنامه‪.‬‬ ‫‪-9‬یک برگ روگرفت کارت ملی‪.‬‬ ‫‪-10‬یکبرگروگرفت گواهینامهسازمانفنیحرفهای کشور برایمشاغل کارمندتجربی‪.‬‬ ‫‪ -11‬یک برگ روگرفت گواهینامه رانندگی پایه یکم برای مشاغل کارمند تجربی(راننده)‪.‬‬ ‫‪-12‬یک برگ روگرفت معرفی نامه معتبر جهت فرزندان شهدا‪ ،‬جانبازان‪ ،‬ازادگان (از‬ ‫بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور) و بسیجیان فعال‪ ،‬نظامیان شاغل و بازنشسته‪.‬‬ ‫*تاریخ شروع و خاتمه ثبت نام و انجام فرایند گزینش مربوط و اعالم نتیجه قبولین‬ ‫نهایی‪:‬‬ ‫‪ 1‬داوطلبان عضویابی شده به همراه مدارک مندرج در بند(د) از تاریخ ‪1399/7/1‬تا‬ ‫‪1399/8/1‬به نزدیک ترین دفتر جذب و عضویابی استان محل سکونت مراجعه و‬ ‫ضمن تحویل مدارک نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ 2‬فرایند گزینش داوطلبان از تاریخ‪ 1399/8/24‬شروع و در تاریخ ‪1399/8/28‬‬ ‫خاتمه می یابد‪.‬‬ ‫‪ 3‬نتیجه نهایی فرایند گزینش افسر پیمانی ‪ ،‬کارمند پیمانی و هیئت علمی تا تاریخ‬ ‫‪1399/9/15‬به دفاتر جذب و عضویابی مربوط اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که در صورت تکمیل سهمیه در هر تخصص ‪ ،‬ثبت نام متوقف‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫مقطع و رشته‬ ‫تحصیلی‬ ‫نوع استخدام‬ ‫جنسیت‬ ‫شهر محل خدمت‬ ‫‪1‬‬ ‫دامپزشک‬ ‫افسر پیمانی‬ ‫مرد‬ ‫مشهد‪-‬اصفهان‪-‬تهران‪-‬بروجرد‪-‬‬ ‫سنندج‪-‬اهواز‪-‬دغاغله‪-‬خرم اباد‪-‬مراغه‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫روانشناسی‬ ‫بالینی‬ ‫افسرپیمانی‬ ‫مرد‬ ‫کازرون‪-‬تهران‪-‬زنجان‪-‬سنندج‪-‬مریوان‪-‬‬ ‫دشت ازادگان‪-‬اهواز‪-‬خاش‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناسی علوم‬ ‫تغذیه‬ ‫افسرپیمانی‬ ‫مرد‬ ‫کازرون‪-‬تهران‪-‬اصفهان‪-‬شهرضا‪-‬‬ ‫دزفول‪-‬دغاغله‪-‬کرمان‪-‬خاش‪-‬‬ ‫ایرانشهر‪-‬مراغه‪-‬سقز‪.‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫بهداشت عمومی‬ ‫افسرپیمانی‬ ‫مرد‬ ‫تهران‪-‬همدان‪-‬دزفول‪-‬دغاغله‪-‬کرمان‪-‬‬ ‫خاش‪-‬قوشچی‪-‬سراب‪.‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫بهداشت محیط‬ ‫افسرپیمانی‬ ‫مرد‬ ‫تهران‪-‬زنجان‪-‬همدان‪-‬مریوان‪-‬دزفول‪-‬‬ ‫دشت ازادگان‪-‬اهواز‪-‬دغاغله‪-‬کرمان‪-‬‬ ‫خاش‪-‬ایرانشهر‪-‬قوشچی‪-‬سراب‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫مقطع و رشته تحصیلی‬ ‫نوع استخدام‬ ‫تعداد‬ ‫شهر محل‬ ‫جنسیت‬ ‫خدمت‬ ‫‪1 ‬‬ ‫دکترای زبان انگلیسی‬ ‫کارمند هیئت علمی‬ ‫دااف امام علی(ع)‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪ 2‬‬ ‫متخصص بیماری های عفونی‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫تهران‬ ‫‪ 3‬‬ ‫روانپزشک‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫تهران‬ ‫‪ 4‬‬ ‫کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪ 5‬‬ ‫کارشناسی مترجمی زبان عربی‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪ 6‬‬ ‫مهندسی مکانیک ‪ -‬جامدات‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪ 7‬‬ ‫مهندسی تکنولوژی جوشکاری‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪ 8‬‬ ‫مهندسی مکانیک‪ -‬مکانیک‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫اصفهان‬ ‫‪ 9‬‬ ‫مهندسی مکانیک‪ -‬ساخت و تولید‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫اصفهان‬ ‫‪ 10‬‬ ‫مهندسی مکانیک‪ -‬طراحی جامدات‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫اصفهان‬ ‫‪ 11‬‬ ‫مهندسی صنایع‪ -‬تولید صنعتی‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫مهندسی صنایع‪ -‬صنایع‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪13‬‬ ‫مهندسی برق‪ -‬مخابرات‬ ‫(مسلط به زبان فارسی پشتو)‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫مشهد‬ ‫‪ 14‬‬ ‫مهندسی برق‪ -‬الکترونیک‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪ 15‬‬ ‫مهندسی کامپیوتر‪ -‬نرم افزار‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪ 16‬‬ ‫مهندسی کامپیوتر‪ -‬نرم افزار‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫اصفهان‬ ‫‪ 17‬‬ ‫مهندسی کامپیوتر‪ -‬نرم افزار‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫مسجد‬ ‫سلیمان‬ ‫‪ 18‬‬ ‫مهندسی کامپیوتر‪ -‬نرم افزار‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کرمان‬ ‫‪ 19‬‬ ‫مهندسی کامپیوتر‪ -‬سخت افزار‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫دزفول‬ ‫‪20‬‬ ‫مهندسی عمران‪ -‬عمران‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪ 21‬‬ ‫مهندسی عمران‪ -‬عمران‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫اهواز‬ ‫‪ 22‬‬ ‫مهندسی عمران‪ -‬عمران‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫خزراباد‬ ‫‪ 23‬‬ ‫مهندسی عمران‪ -‬عمران‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫بروجرد‬ ‫‪ 24‬‬ ‫مهندسی عمران‪ -‬عمران‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫دغاغله‬ ‫‪ 25‬‬ ‫مهندسی عمران‪ -‬عمران‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫قوشچی‬ ‫‪ 26‬‬ ‫مهندسی عمران‪ -‬عمران‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‬ ‫مشهد‬ ‫‪ 27‬‬ ‫مهندسی عمران‪ -‬عمران‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‬ ‫کرمان‬ ‫‪ 28‬‬ ‫کارشناسی تربیت بدنی‪/‬‬ ‫‪ ‬اسیب شناسی ورزشی و امدادگری‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪ 29‬‬ ‫تعمیرکار ماشین ا الت سنگین‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪ 30‬‬ ‫جوشکار‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪ 31‬‬ ‫ارایشگر‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪ 32‬‬ ‫نقاش ساختمان‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪ 33‬‬ ‫نقاش ساختمان‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫مشهد‬ ‫‪ 34‬‬ ‫اشپز‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪ 35‬‬ ‫اشپز‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪36‬‬ ‫کمک کار بهداشتی‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ ‬مرد‬ ‫ارومیه‬ ‫‪ 37‬‬ ‫صافکار خودرو‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ ‬مرد‬ ‫کرمان‬ ‫‪ 38‬‬ ‫لوله کش‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ ‬مرد‬ ‫قوچان‬ ‫‪ 39‬‬ ‫لوله کش‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫اصفهان‬ ‫‪ 40‬‬ ‫لوله کش‬ ‫کارمند تجربی‬ ‫پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کرمان‬ ‫‪ 41‬‬ ‫تعمیرکار دستگاه های حرارتی و برودتی‬ ‫کارمند تجربی‬ ‫پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫مسجد‬ ‫سلیمان‬ ‫‪ 42‬‬ ‫تعمیرکار سوخت و برق خودرو‬ ‫کارمند تجربی‬ ‫پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫مسجد‬ ‫سلیمان‬ ‫‪ 43‬‬ ‫جوشکار خودرو‬ ‫کارمند تجربی‬ ‫پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫مسجد‬ ‫سلیمان‬ ‫‪ 44‬‬ ‫برق ساختمان‬ ‫کارمند تجربی‬ ‫پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪ 45‬‬ ‫مکانیک خودرو‬ ‫کارمند تجربی‬ ‫پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫مشهد‬ ‫‪ 46‬‬ ‫برق فشار قوی‬ ‫کارمند تجربی‬ ‫پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫دشت‬ ‫ازادگان‬ ‫‪ 47‬‬ ‫باطری ساز‬ ‫کارمند تجربی‬ ‫پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 48‬‬ ‫متصدی انتظامات بانوان‬ ‫مرد‬ ‫کرمان‬ ‫کارمند تجربی‬ ‫پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫زن‬ ‫اهواز‬ ‫‪ 49‬‬ ‫راننده پایه یکم‬ ‫کارمند تجربی‬ ‫پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫مسجد‬ ‫سلیمان‬ ‫‪ 50‬‬ ‫راننده پایه یکم‬ ‫کارمند تجربی‬ ‫پیمانی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 51‬‬ ‫راننده پایه یکم‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫کارمند تجربی‬ ‫پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪ 52‬‬ ‫راننده پایه یکم‬ ‫کارمند تجربی‬ ‫پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫شیراز‬ ‫‪ 53‬‬ ‫راننده پایه یکم‬ ‫کارمند تجربی‬ ‫پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫مراغه‬ ‫‪ 54‬‬ ‫راننده پایه یکم‬ ‫کارمند تجربی‬ ‫پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫مشهد‬ ‫‪ 55‬‬ ‫راننده پایه یکم‬ ‫کارمند تجربی‬ ‫پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫دزفول‬ ‫راننده پایه یکم‬ ‫کارمند تجربی‬ ‫پیمانی‬ ‫‪ 56‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کرمان‬ صفحه 5 ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 11‬مرداد ‪ 11 -1399‬ذی الحجه ‪ 1 -1441‬ا گوست ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1208‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس شیمی‪ :‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫رشته شیمی از دانشگاه های معتبر‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند‪Job.edari2018@gmail.com .‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مدیر مالی‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪،‬تمام وقت‪ ،‬لیسانس و فوق لیسانس‬ ‫مسلط به کلیه امور حسابداری‪ ،‬صدور کنترل سند و کنترل حساب ها‬ ‫توانایی اماده سازی و ارائه گزارش های مالی و مدیریتی و تحلیل و انالیز مالی‬ ‫اشنایی کامل به قوانین مالیاتی‪ ،‬بیمه و اداره کار‪،‬مسلط به تهیه گزارش های هزینه‪،‬‬ ‫عملکرد و جریان وجوه نقد‪ ،‬مسلط به کلیه فرایندهای حسابداری تولیدیاشنا به فرایندهای عملیاتی انبار‬ ‫کارشناس‬ ‫حسابداری‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪،‬تمام وقت‪،‬اشنا به حسابداری خرید و فروش‪،‬نرم افزارهای مرتبط‬ ‫لیسانس حسابدار‪،‬دارای ‪ 5‬سال سابقه کاری‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪،‬تمام وقت‪،‬مذا کرات و فروش اقالم تولیدی‪،‬مذا کرات مشتریان‬ ‫کارشناسی رشته های مدیریت‪ ،‬مهندسی صنایع‪ ،‬مهندسی مکانیک و ‪ ،MBA‬دارای ‪ 2‬سال سابقه کاری‬ ‫کارشناس مهندسی‬ ‫و تکوین محصول‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬تکوین محصول‬ ‫اشنا با استانداردها و الزامات خودرو‪ ،‬نقشه و مدارک محصول و خطوط ماشینکاری و مونتاژ‬ ‫دارای ‪ 4‬سال سابقه کاری‪ ،‬کارشناس یا کارشناس ارشد مکانیک‬ ‫سرپرست کارگاه‬ ‫اقا‪،‬تمام وقت‪ ،‬لیسانس‪ ،‬عمران‪ ،‬مسلط به نقشه خوانی و اجرایی پروژه ساختمانی‬ ‫با حداقل ‪ 10‬سال سابقه اجرایی‪ ،‬مسلط به اتوکد و افیس‪ ،‬مسلط به برداشت‪ ،‬متره‪ ،‬براورد و نقشه خوانی‪،‬‬ ‫محل کارگاه ‪ :‬ابیک قزوین‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل ارسال نمایند ‪gcareer.am@gmail.com .‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت مهندسی و بازرگانی واقع در غرب تهران جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس امور قراردادها و مناقصات فروش‬ ‫اقا‪ ،‬کارشناسی‪،‬حداقل سه سال سابقه کار مرتبط‬ ‫مسلط به امور استعالم و مناقصات‪،‬مسلط به نرم افزار افیس (‪)ICDL‬‬ ‫داشتن روحیه پیگیری و مسئولیت پذیری‬ ‫متعهد به نظم و انضباط کاری‪،‬روابط عمومی و فن بیان قوی‬ ‫قدرت نگارش نامه نگاری اداری‪،‬اشنایی کافی به زبان انگلیسی‬ ‫کارشناس امور قراردادها و مناقصات اداری‬ ‫اقا‪ ،‬کارشناسی‪،‬حداقل سه سال سابقه کار مرتبط‬ ‫مسلط به امور استعالم و مناقصات‪،‬مسلط به نرم افزار افیس (‪)ICDL‬‬ ‫داشتن روحیه پیگیری و مسئولیت پذیری‬ ‫متعهد به نظم و انضباط کاری‪،‬روابط عمومی و فن بیان قوی‬ ‫قدرت نگارش نامه نگاری اداری‪،‬اشنایی کافی به زبان انگلیسی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی جهت تکمیل کادر‬ ‫خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس حسابداری مالی‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪،‬با ‪ 3‬سال سابقه کاری ‪،‬به صورت تمام وقت‬ ‫ترجیحا ساکن غرب و جنوب غرب تهران‬ ‫کارشناس حسابداری صنعتی‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪،‬با ‪ 3‬سال سابقه کاری‬ ‫به صورت تمام وقت‪،‬ترجیحا ساکن غرب و جنوب غرب تهران‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با‬ ‫موضوع کارشناس حسابداری مالی یا صنعتی به ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند‪،.‬به رزومه هایی که موضوع ایمیل‬ ‫(کارشناس حسابداری مالی یا صنعتی) نداشته باشند‬ ‫به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪psp95psp@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بین المللی تا کسی ماکسیم جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان خراسان شمالی از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ارتباط با مشتری‬ ‫اقا‪،‬دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی‬ ‫تسلط به کار با رایانه و نرم افزارهای افیس‬ ‫وقت شناسی‪ ،‬مسئولیت پذیری‬ ‫داشتن انگیزه ی کافی برای دستیابی به اهداف موردنظر‬ ‫تمایل به برقراری تعامل و داشتن روابط عمومی باال‬ ‫توانایی رسیدگی به امور مختلف به صورت هم زمان‬ ‫امادگی پاسخ گویی به حجم زیادی از تماس های تلفنی‬ ‫توانایی مدیریت شرایط بحرانی‬ ‫رسیدگی به امور مربوط به رانندگان (ثبت نام از طریق نرم افزار‪،‬‬ ‫کمک و مشاوره در زمینه ی مسائل کاری)‬ ‫بررسی پیام های کاربران ‪ 5،‬روز کاری در هفته‬ ‫پرداخت به موقع حقوق و مزایا‬ ‫امکان افزایش حقوق با توجه به عملکرد و نتایج به دست امده‬ ‫اموزش رایگان و محاسبه ی حقوق از اولین روز دوره ی اموزشی‬ ‫امکان رشد و پیشرفت شغلی‬ ‫حقوق ‪ 24.400.000‬ریال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر نام‬ ‫شهر «بجنورد» به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr@taximaxim.ir‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪es@tamin-sanat.ir‬‬ ‫یک شرکت تولیدی شوینده جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس خرید و تدارکات‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬کاردانی به باال‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‪،‬حداکثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫دارای ضامن معتبر‪،‬اشنا به خرید مواد اولیه شوینده‬ ‫مسلط به نرم افزارهای تدارکات‬ ‫اشنا به خطوط تولید شوینده‪،‬دارای گواهینامه خودرو‬ ‫داشتن خودرو وانت الویت محسوب خواهد بود‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪fastdropfst@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مجموعه غیرتجاری رایانه شهر تهران جهت تکمیل کادر‬ ‫خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار فروش‪:‬‬ ‫اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫مسلط به ارزش افزوده و تهیه گزارشات فصلی و بایگانی‬ ‫حسابدار‪:‬‬ ‫اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫مسلط به امور بیمه و مالیات‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪Janyar135857658@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه پروژه های ساختمانی و عمرانی‬ ‫جهت تکمیل تیم پروژه خود در پروژه احداث بیمارستان در‬ ‫استان فارس‪ ،‬شهر شیراز از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه‬ ‫اقا‪ ،‬کارشناسی‪ ،‬مهندسی صنایع‪،‬حداقل سابقه ‪ 4‬سال‬ ‫دارای سوابق فعالیت در پروژه های ساختمانی‬ ‫تسلط کامل به نرم افزارهای ‪office‬‬ ‫تسلط کامل به نرم افزارهای کنترل پروژه بخصوص ‪MS project‬‬ ‫اشنایی با استاندارد مدیریت پروژه مانند ‪PMBOK‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪abooali.morteza@gmail.com‬‬ صفحه 6 ‫فرهنگی‬ ‫شنبه ‪ 11‬مرداد‪ 11-1399‬ذی الحجه‪ 1-1441‬ا گوست‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1208‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫جدال نابرابر مطبوعات کاغذی‬ ‫با فضای مجازی‬ ‫مطبوعات چاپی این روزها با مشکالت فراوانی دست و پنجه‬ ‫نرم می کنند که ورود فضای مجازی و انتشار سریع اخبار در ان و گرانی‬ ‫کاغذ و ملزومات چاپ از جمله ان ها است‪.‬‬ ‫مطبوعــات چاپــی ایــن روزهــا بــا مشــکالت فراوانــی دســت و پنجــه نــرم می کننــد‬ ‫ک ــه ورود فض ــای مج ــازی و انتش ــار س ــریع اخب ــار در ان و گران ــی کاغ ــذ و ملزوم ــات چ ــاپ‬ ‫از جملــه ان هــا اســت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایمنا ‪ ،‬فیلسوفان و جامعه شناسان از مدرن شدن جوامع سخن می گویند‪.‬‬ ‫بــا اینکــه‬ ‫مـ ـ ــدت ـ ــی اس ـ ــت‬ ‫مس ــئوالن از رف ــع مش ــکل‬ ‫کاغ ــذ س ــخن می گوین ــد‪ ،‬ام ــا‬ ‫تعدی ــل نی ــروی روزنام ــه ش ــرق در‬ ‫چن ــد روز گذش ــته و انای ــن ش ــدن روزنام ــه‬ ‫ش ــهروند و ب ــه دنب ــال ان بی ــکاری بس ــیاری از‬ ‫فعــاالن رســانه ای کــه هــر یــک می توانســتند تاثیــر بســزایی‬ ‫در ا گاه س ــازی جامع ــه و رش ــد ان داش ــته باش ــند‪ ،‬موضوع ــی‬ ‫اس ــت ک ــه نمی ت ــوان ب ــه س ــادگی از کن ــار ان گذش ــت‪.‬‬ ‫منص ــور گلن ــاری پیشکس ــوت و کارش ــناس مطبوعات ــی‪ ،‬در‬ ‫گفت وگــو بــا خبرنــگار ایمنــا‪ ،‬در ایــن خصــوص اظهــار می کنــد‪:‬‬ ‫مان ــدگاری رس ــانه های مکت ــوب چن ــد دلی ــل دارد‪ .‬ابت ــدا اینک ــه‬ ‫مشــخص اســت ایــن رســانه از کیســت و مر بــوط بــه کجاســت‪.‬‬ ‫همچنی ــن مطبوع ــات کاغ ــذی طب ــق قان ــون منتش ــر ش ــده و‬ ‫راه گری ــزی از ان ندارن ــد‪ .‬همی ــن ام ــر باع ــث می ش ــود ک ــه مل ــزم‬ ‫باش ــند ت ــا طب ــق قان ــون حرک ــت ک ــرده و همیش ــه نس ــبت ب ــه ان‬ ‫پاس ــخگو باش ــند و ا گ ــر تخلف ــی از س ــوی انه ــا ص ــورت بگی ــرد‬ ‫ً‬ ‫نح ــوه رس ــیدگی ب ــه ان کام ــا مش ــخص اس ــت‪ ،‬ام ــا رس ــانه های‬ ‫مج ــازی ب ــه غی ــر از س ــایت هایی ک ــه از وزارت فرهن ــگ و ارش ــاد‬ ‫اس ــامی مج ــوز گرفته ان ــد (ک ــه البت ــه انه ــا ه ــم راه گری ــز دارن ــد)‬ ‫راه های ــی ب ــرای گری ــز از قان ــون دارن ــد‪.‬‬ ‫وی می افزای ــد‪ :‬در واق ــع رس ــانه های مکت ــوب ب ــه دلی ــل‬ ‫فیزیک ــی ب ــودن‪ ،‬در دس ــترس ق ــرار داش ــتن و غی ــر قاب ــل ح ــذف و‬ ‫انه ــدام ب ــودن پاس ـخ گویی بهت ــر و ش ــفاف تری ب ــه قان ــون دارن ــد‪.‬‬ ‫منظ ــور م ــن ای ــن نیس ــت ک ــه رس ــانه های مج ــازی قانون ــی‬ ‫نیس ــتند‪ ،‬ام ــا ب ــا توج ــه ب ــه قابلیت ه ــا و ظرفیت های ــی ک ــه‬ ‫ای ــن رس ــانه ها دارن ــد‪ ،‬می توانن ــد ب ــه راحت ــی مطلب ــی را ح ــذف‬ ‫کنن ــد و چنی ــن کاری پیگی ــری قانون ــی را در خص ــوص چنی ــن‬ ‫رس ــانه ای دش ــوار می کن ــد‪.‬‬ ‫نسبت به رسانه های مکتوب کم توجهی می شود‬ ‫ای ــن کارش ــناس رس ــانه ای ادام ــه می ده ــد‪ :‬ب ــه ع ــاوه‬ ‫رس ــانه های مکت ــوب ب ــه عن ــوان ی ــک س ــند مان ــدگار ایف ــای‬ ‫نق ــش می کنن ــد؛ در صورت ــی ک ــه رس ــانه های مج ــازی ای ــن‬ ‫قابلی ــت و ظرفی ــت را ندارن ــد‪ .‬در ط ــول چن ــد‬ ‫س ــال گذش ــته متاس ــفانه نس ــبت ب ــه رس ــانه های‬ ‫مکت ــوب ک ــم توجه ــی بس ــیاری ش ــد‪ .‬قیم ــت کاغ ــذ‬ ‫ناگه ــان ش ــش براب ــر ش ــد در صورت ــی ک ــه ب ــا ی ــک مدیر ی ــت‬ ‫صحی ــح قاب ــل کنت ــرل ب ــود‪.‬‬ ‫گلن ــاری در خص ــوص راه حمای ــت از رس ــانه های مکت ــوب‬ ‫می گو ی ــد‪ :‬بح ــث حمای ــت از رس ــانه های مکت ــوب بای ــد از‬ ‫قب ــل پی ــش بین ــی می ش ــد و ش ــیوه نامه های ــی ب ــرای حمای ــت‬ ‫قیمت کاغذ‬ ‫ناگهان شش برابر شد‬ ‫در صورتی که با مدیریت‬ ‫صحیح قابل کنترل بود‬ ‫از نش ــریات مکت ــوب تهی ــه می ش ــد ت ــا ام ــروز رس ــانه ها ب ــه‬ ‫ای ــن وضعی ــت دچ ــار نش ــوند‪ .‬از اخ ــراج ی ــا تعدی ــل نی ــروی‬ ‫رس ــانه های مکت ــوب حمای ــت نمی کن ــم‪ ،‬ام ــا زمان ــی ک ــه ی ــک‬ ‫مدی ــر رس ــانه ب ــا هزینه ه ــای س ــنگین از جمل ــه تامی ــن کاغ ــذ‪،‬‬ ‫مس ــائل چ ــاپ‪ ،‬حق ــوق پرس ــنل و اج ــاره دفت ــر مواج ــه می ش ــود‬ ‫ً‬ ‫معم ــوال ب ــه دنب ــال راحت تری ــن راه می گ ــردد ک ــه ان ه ــم‬ ‫“تعدیــل نیــرو” اســت‪ .‬مــن در ایــن خصــوص معتقــدم کــه بایــد‬ ‫ب ــه دنب ــال راه ه ــای س ــخت تری گش ــت و ا گ ــر راه ــی نیافتی ــم‬ ‫دس ــت ب ــه تعدی ــل نی ــرو بزنی ــم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مجازی شدن برخی رسانه های مکتوب‬ ‫تصریح می کند‪ :‬اینکه رسانه های مکتوب به سمت فضای‬ ‫مجازی بروند‪ ،‬مسیری است که بسیاری از روزنامه ها و‬ ‫نشریات در حال حرکت به سوی ان هستند‪ .‬دیجیتال شدن‬ ‫کارهای روزمره امری اجتناب ناپذیر است‪ ،‬اما این روند عاوه بر‬ ‫مزایا مضراتی نیز دارد که الزم است مدیران فرهنگی و رسانه ای‬ ‫هوشیار باشند تا ضررهای چنین فضایی را به حداقل برسانند‪.‬‬ ‫نمی گویم مجازی شدن رسانه های مکتوب غیرممکن است و‬ ‫قصد مقاومت در برابر ان را ندارم بلکه سخن من این است که‬ ‫این امر نیازمند زیرساخت ها‪ ،‬قوانین‪ ،‬شیوه ها و حرکت های‬ ‫درست است‪.‬‬ ‫مدیران فرهنگی در پیشگاه مردم پاسخگو باشند‬ ‫ای ــن کارش ــناس رس ــانه ای می افزای ــد‪ :‬ب ــرای انای ــن ش ــدن‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫رس ــانه های مکت ــوب بای ــد مس ــائل قانون ــی‪ ،‬درام ــدی‪ ،‬حق ــوق‬ ‫پرس ــنل و ا گهی ه ــا در نظ ــر گرفت ــه ش ــوند‪ .‬ای ــا وزارت ارش ــاد‬ ‫ش ــیوه نام ــه جام ــع و کامل ــی ب ــرای تبلیغ ــات در رس ــانه های‬ ‫مج ــازی دارد؟ ای ــا دس ــتورالعملی ب ــرای پرداخ ــت حق ــوق و‬ ‫دس ــتمزدها هس ــت؟ در مس ــاله اس ــتخدام‪ ،‬انتخ ــاب ش ــغل‪،‬‬ ‫ارتق ــای ش ــغل و تعر ی ــف ش ــغلی ش ــیوه نام ــه جامع ــی وج ــود‬ ‫دارد؟ ای ــن م ــوارد هم ــان ز ی ــر س ــاخت های فک ــری و مدیریت ــی‬ ‫اس ــت ک ــه ابت ــدا بای ــد فراه ــم ش ــود‪ .‬پ ــس از مش ــخص ش ــدن‬ ‫چنی ــن مس ــائلی می ت ــوان از من ــزل مکت ــوب ب ــه من ــزل مج ــازی‬ ‫هج ــرت ک ــرد‪ .‬ب ــه ع ــاوه در کش ــورهایی ک ــه در ح ــوزه رس ــانه‬ ‫بس ــیار پیش ــرفته تر از م ــا هس ــتند هن ــوز رس ــانه های مکت ــوب‬ ‫کار می کنن ــد‪ ،‬پ ــس اینک ــه م ــا بخواهی ــم رس ــانه های مکت ــوب را‬ ‫ح ــذف کنی ــم عجوالن ــه اس ــت‪.‬‬ ‫گلن ــاری در خص ــوص تاثی ــر افزای ــش قیم ــت کاغ ــذ در ب ــروز‬ ‫مش ــکات رس ــانه های مکت ــوب‪ ،‬می گو ی ــد‪ :‬کاغ ــذ در ب ــه وج ــود‬ ‫ام ــدن وضعی ــت کنون ــی رس ــانه های مکت ــوب بس ــیار تاثی ــر‬ ‫داش ــت‪ ،‬چرا ک ــه اس ــم انه ــا رس ــانه مکت ــوب اس ــت یعن ــی بای ــد‬ ‫روی کاغ ــذ چ ــاپ ش ــود‪ .‬کاغ ــذ در س ــال ‪ ۹۷‬ب ــا بحران ــی مواج ــه‬ ‫ش ــد ک ــه از نظ ــر م ــن قاب ــل مدیر ی ــت ب ــود‪ ،‬ام ــا س ــوء مدیر ی ــت‬ ‫باعــث معضــل شــدن ان‪ ،‬تعطیلــی برخــی از رســانه ها و کاهــش‬ ‫تیــراژ انهــا تــا یــک دهــم پیــش از ان شــد و ایــن بســیار بــد اســت‪.‬‬ ‫ی ــک مدی ــر فرهنگ ــی بای ــد در پیش ــگاه م ــردم نس ــبت ب ــه ای ــن‬ ‫اتفــاق پاســخ دهــد‪ ،‬ایــا مدیــران گــزارش دادنــد کــه در ســال ‪۹۷‬‬ ‫و پ ــس از ان چ ــه بای ــی ب ــر س ــر تی ــراژ رس ــانه ها ام ــد؟ ا گ ــر قص ــد‬ ‫دار ی ــم فرهن ــگ جامع ــه را گس ــترش دهی ــم و می گوئی ــم فض ــای‬ ‫مج ــازی مدیر ی ــت نش ــده و لجام گس ــیخته اس ــت پ ــس نی ــاز ب ــه‬ ‫رس ــانه های مکت ــوب ق ــوی ب ــا تی ــراژ ب ــاال دار ی ــم‪ .‬افزای ــش قیم ــت‬ ‫کاغ ــذ مش ــکات بس ــیاری ایج ــاد ک ــرد و کس ــی نی ــز مس ــئولیت‬ ‫ان را ب ــر عه ــده نگرف ــت‪ ،‬ب ــه ع ــاوه هی ــچ عذرخواه ــی در ای ــن‬ ‫زمین ــه از کس ــی نش ــنیدیم‪.‬‬ ‫حال مطبوعات چاپی خوب نیست‬ ‫وی می افزاید‪ :‬در حال حاضر کاغذ موجود است‪ ،‬اما‬ ‫قیمت ان بسیار باالست‪ .‬رسانه ها با همان تیراژ سال ‪ ۹۷‬کار‬ ‫ً‬ ‫می کنند و کسی در این خصوص سخنی نمی گوید‪ .‬مثا‬ ‫روزنامه ای باید باالی ‪ ۵۰‬هزار تیراژ چاپ می کرد تا‬ ‫تعرفه ا گهی برای ان اعمال شود‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر باالی ‪ ۱۰‬هزار ندارد‪ .‬این امر‬ ‫تبدیل به یک معادله پیچیده‬ ‫شده که متاسفانه در‬ ‫حل‬ ‫خصوص‬ ‫پیشرفت تکنولوژی و فناوری یکی از نشانه های مدرن شدن است‪ ،‬که در عرصه رسانه نیز نمود پیدا کرده است‪ .‬در گذشته‪،‬‬ ‫رفتن به دکه مطبوعات‪ ،‬خریدن و ورق زدن روزنامه ها و خواندن مطالب طوالنی ان‪ ،‬راهی بود که برای اطالع از اخبار باید پیموده‬ ‫می شد‪ .‬اما امروزه با گسترش رسانه های دیجیتال‪ ،‬سرعت انتقال اخبار بسیار افزایش پیدا کرده‪ ،‬همچنین ذائقه ها به سوی‬ ‫خواندن مطالب کوتاه تغییر یافته است‪.‬‬ ‫مطبوعات کاغذی در مواجهه با این مساله تصمیم به انتشار مجازی روزنامه و نشریات خود گرفتند‪ ،‬اما این تنها چالشی نبود‬ ‫که برای بقا با ان دست و پنجه نرم می کردند‪ .‬افزایش قیمت کاغذ و زینک و به دنبال ان کاهش تیراژ‪ ،‬تعدیل نیرو و حتی تعطیلی‬ ‫سرنوشتی بود که انتظار مطبوعات کاغذی را می کشید‪.‬‬ ‫ان اقدام شایسته ای صورت نمی گیرد و در حال حاضر حال‬ ‫مطبوعات چاپی ما خوب نیست‪.‬‬ ‫ای ــن کارش ــناس رس ــانه ای تصر ی ــح می کن ــد‪ :‬معتقـــدم در‬ ‫کش ــور ب ــا توج ــه ب ــه توانمن ــدی فک ــری‪ ،‬تجربی ــات ارزش ــمند و‬ ‫وج ــود اف ــراد ب ــا س ــواد و متعه ــد؛ ا گ ــر دلس ــوزی ص ــورت بگی ــرد‬ ‫و مدیر ی ــت فرهنگ ــی و مطبوعات ــی در راس کش ــور فعاالنـــه و‬ ‫دلس ــوزانه عم ــل ک ــرده و از نیروه ــای ج ــوان اس ــتفاده کنن ــد؛ ب ــه‬ ‫ع ــاوه ب ــه ش ــرط انک ــه دالل ب ــازی ک ــم ش ــود و تبعیض ه ــا در‬ ‫تا ده سال‬ ‫دیگر در حوزه‬ ‫مطبوعات به جایی‬ ‫نخواهیم رسید‬ ‫اینکه وام کرونا به انها داده و کمک های معیشتی برای انها‬ ‫ً‬ ‫در نظر گرفته شود‪ ،‬خوب است اما صرفا نوعی ُمسکن بوده‬ ‫که اصل معضل را حل نمی کند‪ .‬باید به جایی برسیم که‬ ‫نویسندگی و گزارشگری ان هم در حد مطلوب جز پر درامد‬ ‫ترین مشاغل شود؛ اگر به چنین جایگاهی رسیدیم مطبوعات‬ ‫ما رشد خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی اضاف ــه می کن ــد‪ :‬در واق ــع اگ ــر ب ــه جای ــی رس ــیدیم ک ــه‬ ‫بــه یــک شــخص بــا ســواد و فرهیختــه ســفارش مطلــب بدهیــم‬ ‫و رقم هـــای قابـــل قبولـــی بـــرای چنیـــن کاری بـــه او پرداخ ــت‬ ‫کنی ــم‪ ،‬جوان ــان متفک ــر ب ــه ای ــن س ــمت گرای ــش پی ــدا ک ــرده و‬ ‫در نتیج ــه در ای ــن ح ــوزه رش ــد ص ــورت می گی ــرد؛ چراک ــه وقت ــی‬ ‫درام ــد باش ــد س ــطح فک ــری جامع ــه‪ ،‬رس ــانه ها و در نتیج ــه‬ ‫کش ــور رش ــد پی ــدا می کن ــد‪ .‬ت ــا زمان ــی ک ــه ب ــه رس ــانه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مطبوع ــات و خبرگ ــزاری صرف ــا ب ــه عن ــوان ی ــک‬ ‫ش ــغل‪ ،‬ک ــه ب ــود و نب ــود ان تفاوت ــی ن ــدارد‪،‬‬ ‫ن ــگاه ش ــود؛ وضعی ــت فرهنگ ــی م ــا‬ ‫بهت ــر از ای ــن نخواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ای ــن ح ــوزه کاه ــش پی ــدا کن ــد‪ ،‬در کمت ــر از دو س ــال وضعی ــت‬ ‫مطبوع ــات ب ــه حال ــت مطل ــوب ب ــاز گ ــردد‪.‬‬ ‫تا ‪ ۱۰‬سال دیگر در حوزه مطبوعات به جایی نمی رسیم‬ ‫ گلناری ادامه می دهد‪ :‬وزارت ارشاد در این حوزه زحمت‬ ‫می کشد و دلسوزانه عمل می کند‪ ،‬اما با سرعتی که‬ ‫جلو می رود تا ‪ ۱۰‬سال دیگر در حوزه مطبوعات به‬ ‫جایی نخواهیم رسید‪ .‬مدیریت فرهنگی‬ ‫ما باید سریع و هوشمندانه تر عمل‬ ‫کند‪ .‬هزاران نفر از افراد‬ ‫مطبوعاتی در کشور از‬ ‫این راه ارتزاق‬ ‫می کنند ‪،‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت دانش بنیان همتارایانه جهت توسعه تیم نرم افزاری خود در استان خراسان رضوی‪ ،‬دفتر مشهد از برنامه نویسان وب‬ ‫خالق‪ ،‬عالقمند به یادگیری و دارای روحیه کار تیمی در سطوح مختلف با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫برنامه نویس وب‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪،‬اشنا با ‪ ، .Net Core‬تسلط به ‪ TypeScript‬و ‪Angularjs‬‬ ‫تسلط به برنامه نویسی شی گرا (‪ )Object Oriented‬و مفاهیم ‪MVC‬‬ ‫تسلط به طراحی و استفاده از ‪ API‬و ‪Webservice‬‬ ‫تسلط به ‪،SQL Server‬اشنایی با ‪ ،Git‬اشنایی مقدماتی با مفاهیم ‪( BPMN‬ترجیحا)‬ ‫محل کار‪ :‬دفتر مشهد ‪،‬تمام وقت‬ ‫بیمه‬ ‫حقوق و مزایای بسیار خوب‬ ‫برنامه نویس وب‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪،‬تسلط به ‪،Web Form Net‬تسلط به ‪SQL Server‬‬ ‫اشنایی کافی با معماری چند الیه‪،‬اشنایی کافی با ‪ HTML‬و ‪CSS‬‬ ‫اشنایی با ‪( Bootstrap‬ترجیحا)‪ ،‬اشنایی با ‪( JavaScript‬ترجیحا)‬ ‫اشنایی با ‪( Angularjs‬ترجیحا)‬ ‫محل کار‪ :‬دفتر مشهد ‪،‬تمام وقت‬ ‫بیمه‬ ‫حقوق و مزایای بسیار خوب‬ ‫برنامه نویس موبایل‬ ‫اقا‪/‬خانم‪،‬تسلط به یکی از زبان های ‪ Flutter‬یا ‪React Native‬‬ ‫تسلط به استفاده از ‪API‬ها و وب سرویس ها‬ ‫اشنا با روال انتشار ‪ Application‬در مارکت های مطر ح‬ ‫مهارت در پیاده سازی ‪ UI‬و ‪،UX‬دارای نمونه کار قابل ارائه‬ ‫اشنایی با ‪،Git‬عالقه مند به یادگیری مباحث جدید‬ ‫محل کار‪ :‬دفتر مشهد ‪،‬تمام وقت‪ -‬پاره وقت‬ ‫بیمه‬ ‫حقوق و مزایای بسیار خوب‬ ‫پشتیبان نرم افزار‬ ‫اقا‪ /‬خانم ‪،‬تسلط به پایگاه داده های ‪ ،SQL Server‬اشنایی‬ ‫با ‪،Web Form Net‬اشنایی با ‪ HTML‬و ‪CSS‬‬ ‫محل کار‪ :‬دفتر مشهد ‪،‬تمام وقت‬ ‫بیمه‬ ‫حقوق و مزایای بسیار خوب‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذ کر عنوان شغلی مورد نظر به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫لطفا حتما در ایمیل ارسالی خود عنوان شغلی مورد نظر را ذ کر نمایید‪Job@HamtaRayaneh.ir .‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ صفحه 7 ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 11‬مرداد ‪ 11 -1399‬ذی الحجه ‪ 1 -1441‬ا گوست ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1208‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اصفهان‬ ‫یک شرکت معدنی برای پروژه ی ا کتشافی خود در منطقه ی‬ ‫● اشنایی با روند کنترل کیفیت مواد اولیه و محصوالت تولیدی‪،‬‬ ‫‪ ‬خور و‪ ‬بیابانک در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫کنترل موجودی و مصرف مواد و محصول●حدا کثر ‪ 40‬سال‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫● سابقه سرپرستی خط تولید حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫●‪  ‬اقا●‪   ‬گرایش ا کتشاف‬ ‫‪baninohrmh97@gmail.com‬‬ ‫●‪   ‬با تجربه در زمینه ی ا کتشاف‬ ‫●‪   ‬اشنا و‪ ‬عالقمند به عملیات ا کتشاف صحرایی‬ ‫‪  ● ‬اشنا به نرم افزارهای تخصصی‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪kimiapardis.co@gmail.com‬‬ ‫صنایع غذایی گلشهد اذر کندو جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان اذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫‪●------------------● ‬‬ ‫همکاری می نماید‪:‬‬ ‫شرکت شکوه صنعت اسپادان جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫مسئول کنترل کیفی‬ ‫استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫● اقا‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●‪   ‬فار غ التحصیل رشته صنایع غذایی‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫●‪   ‬توانا بودن در کنترل سالن تولید‬ ‫‪ ●  ‬اقا●‪   ‬مسلط به کنترل پروژه و‪QC ‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم اطالعات و‪ ‬رزومه خود‬ ‫‪ ●  ‬با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در پروژه های ‪ EPC‬پاالیشگاهی‬ ‫را در فرمت پی دی اف به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫‪golshahdjob@gmail.com‬‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫‪sse.sanat@gmail.com‬‬ ‫از واجدین شرایط ذیل جهت کار در اذربایجان شرقی‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماییم‪:‬‬ ‫یک شرکت تولیدکننده قطعات خودرو واقع در‬ ‫کارشناس تامین‬ ‫شهرک صنعتی جی جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان‬ ‫● اقا●یک نفر‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●فوق دیپلم یا لیسانس بازرگانی‬ ‫اپراتور ریخته گری‪ /‬اقا‬ ‫● جهت کار در بخش ریخته گری‬ ‫● دارای سرویس رفت و برگشت‬ ‫● حقوق به روز و مطابق قانون اداره کار●بیمه از روز اول‬ ‫● اشنا به اصول مذا کره و‪ ‬فرایندهای تامین (خرید)‬ ‫و‪ ‬فروش و‪ ‬زبان انگلیسی●با تجربه و‪ ‬سابقه مفید‬ ‫● بصورت قراردادی●با بیمه●سرویس ایاب ذهاب‬ ‫● حقوق مکفی‬ ‫همراه با پاداش ویژه واحد ریخته گری‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه را به ادرس ایمیل‬ ‫ن زیر‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم با شماره تلف ‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫‪rahimzade_mr@yahoo.com‬‬ ‫تلفن‪03135723150:‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت تهران بوران جهت تکمیل کادر حسابداری فروش خود‬ ‫البرز‬ ‫در استان اذربایجان شرقی ‪،‬تبریز از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مجموعه پالس باتری جهت تکمیل کادر فروش و‪ ‬لجستیک‬ ‫کارشناس حسابداری فروش‬ ‫خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫‪● ‬اقا‪ /‬خانم● تمام وقت‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪  ● ‬حداقل سه سال سابقه مفید و‪ ‬مرتبط در حسابداری فروش‬ ‫راننده‬ ‫‪  ● ‬اشنایی کافی با اصول حسابداری و‪ ‬حسابرسی‬ ‫●‪   ‬اقا●‪ 25   ‬تا ‪ 35‬سال●‪   ‬جهت رانندگی‬ ‫‪ ●  ‬تسلط کافی به امور حسابداری فروش‬ ‫‪ ●   ‬حقوق●‪   ‬پورسانت●‪   ‬بیمه●‪   ‬مزایای دیگر‬ ‫‪ ●  ‬توانایی کار با نرم افزار های کاربردی شامل نرم افزارهای‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫حسابداری‬ ‫واتس اپ زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪ ●  ‬توانایی کار با ا کسل●‪ ‬حداقل لیسانس حسابداری‬ ‫واتساپ ‪09213313106‬‬ ‫●‪  ‬سابقه کاری در شرکت های پخش مزیت محسوب می شود‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫‪ ●  ‬حقوق ثابت●اداش●‪ ‬بیمه●بیمه تامین اجتماعی‬ ‫یک شرکت سلولزی فعال و‪ ‬پویا زیر نظر گروه صنعتی گلرنگ‬ ‫‪  ● ‬صندوق وام‬ ‫مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد جهت تکمیل کادر‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را فقط‬ ‫سرمایه های انسانی خود در استان البرز و‪ ‬بوئین زهرا از افراد‬ ‫با کد ‪ AC-20‬به ایمیل یا واتس اپ زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید‪.‬‬ ‫کارشناس اداری و منابع انسانی‬ ‫واتساپ ‪09124128969‬‬ ‫‪ ●   ‬اقا●‪   ‬حداقل کارشناسی رشته های مدیریت‬ ‫‪hr@tehranbouran.co.ir‬‬ ‫‪ ●  ‬حداقل دارای ده سال سابقه کار‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫●‪   ‬اشنا به قوانین کار و‪ ‬امور اجتماعی‬ ‫‪  ● ‬اشنا به فرایندهای منابع انسانی و‪ ‬اداری و‪ ‬کارگزینی محاسبه‬ ‫حقوق و‪ ‬دستمزد و‪ ‬شیفت های کاری و‪... ‬‬ ‫‪  ● ‬مسلط به نرم افزارهای ‪Microsoft office‬‬ ‫●‪   ‬اشنایی کافی با انجام امور مربوط به بیمه تامین اجتماعی‬ ‫پرسنل●‪   ‬رنج سنی بین ‪ 35‬الی ‪ 45‬سال‬ ‫●‪   ‬بیمه و‪ ‬بیمه تکمیلی●‪   ‬وعده های غذایی‬ ‫‪  ● ‬سرویس ایاب ذهاب‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر‬ ‫عنوان شغلی در قسمت ‪ Subject‬به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ذکر عنوان شغلی در سابجکت ایمیل الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪ms2.jazb@gmail.com‬‬ ‫بوشهر‬ ‫‪ ‬یک شرکت در زمینه نفت ‪ ،‬گاز و انرژی جهت کار در ‪ ‬محل پروژه‬ ‫نیاز به نیرو با مشخصات زیر دارد‪:‬‬ ‫‪Subsea Engineer‬‬ ‫● با تجربه کافی برروی دکلهای حفاری دریایی نیمه شناور‬ ‫● حداقل ‪ ۱۰‬سال سابقه کار ●مسلط به زبان ‪ ‬انگلیسی‬ ‫‪hrpsar@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت پیمانکاری جهت یکی از پروژه های دریایی در‬ ‫عسلویه از یک نفر کارشناس کنترل پروژه اقا با مشخصات‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫ذیل دعوت به همکاری مینماید ‪ :‬‬ ‫سرپرست تولید‬ ‫●با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کنترل پروژه ترجیحا پروژه های دریایی‬ ‫● اقا● تمام وقت● حداقل دیپلم فنی ترجیحا کارشناس‬ ‫● فار غ التحصیل رشته مهندسی صنایع‬ ‫مکانیک ‪ -‬صنایع●مسلط به کنترل تولید● دارای اطالعات‬ ‫●اشنایی با نرم افزارهای مرتبط نظیر ‪ ،MSP ، primavera‬‬ ‫فنی و تنظیم و کنترل عملکرد ماشین االت صنعتی و تعمیر و‬ ‫مجموعه نرم افزارهای افیس و‪... ‬‬ ‫نگهداری ترجیحا صنایع تزریق پالستیک و بادی‬ ‫● تسلط به تهیه گزارشات روزانه ‪ ،‬هفتگی و‪ ‬ماهیانه‪ ‬‬ ‫● نظارت و کنترل عملکرد پرسنل تحت سرپرستی‬ ‫●انجام تعمیرات جزیی ماشین االت و پیگیری‬ ‫و نظارت بر تعمیرات کلی‬ ‫● اشنایی با بررسی صورت وضعیت پیمانکاران‬ ‫فارس‬ ‫●رنج حقوق پرداختی حدود ‪ 5‬الی ‪ 6‬میلیون خواهد بود‪ ‬‬ ‫رمطابق قوانین اداره کار و‪ ‬شرکت روال کاری در پروژه ‪ 22‬روز کار‬ ‫و‪ 8 ‬روز مرخصی می باشد‬ ‫عالقه مندان رزومه خود را به ادرس ایمیل زیر ارسال فرمایند‪:‬‬ ‫‪ damavand.dcc@gmail.com‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫یک شرکت راهسازی جهت تکمیل کادر خود در سبزوار در‬ ‫استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس کنترل پروژه اقا‬ ‫● با حدود سه سال سابقه کار●رشته عمران یا صنایع‬ ‫کارشناس دفتر فنی اقا‬ ‫● حدود ‪ 5‬سال سابقه کار●رشته عمران‬ ‫کارشناس ‪ HSE‬اقا‬ ‫● با حدود ‪ 3‬سال سابقه کار●رشته مرتبط‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با‬ ‫درج ادرس محل سکونت و‪ ‬حقوق درخواستی به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫درج ادرس محل سکونت و‪ ‬حقوق درخواستی الزامی است‬ ‫‪ aminn.mohamad@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت نوشیدنی عالیس برای انجام پروژه های خود در‬ ‫استان خراسان رضوی‪،‬مشهد از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫گرافیست ارشد‬ ‫‪ ● ‬اقا‪ /‬خانم● تمام وقت‬ ‫‪   ‬گرافیست حرفه ای‬ ‫شرکت دانش بنیان سامانه های نوین افرا‬ ‫در راستای تکمیل نیروی انسانی خود‪ ،‬اقدام به جذب نیرو در‬ ‫رسته های شغلی زیر نموده است‪:‬‬ ‫کد شغل‪:203‬کارشناس بهداشت حرفه ای‬ ‫● کاردانی و‪ ‬باالتر●بهداشت حرفه ای‬ ‫ً‬ ‫●منطقه ویژه اقتصادی شیراز‪-‬الزاما رشته بهداشت حرفه ای‬ ‫نیاز می باشد‪.‬‬ ‫کد شغل‪:501‬کارشناس جذب‪ ،‬اموزش و‪ ‬توانمندسازی‪ ‬‬ ‫● درکلیه رشته ها ‪● ‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط الزامی است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬لطفا رزومه خود را در قالب ‪ pdf‬به ادرس ایمیل‬ ‫ارسال نمایید (حتما در موضوع ایمیل‪ ،‬کد شغل درخواستی‬ ‫نوشته شده و‪ ‬عنوان رزومه ارسالی نیز به صورت اسم فرد‪ +‬رشته‬ ‫تحصیلی درج گردد؛ در غیر اینصورت ترتیب‬ ‫اثر داده نخواهد شد)‪.‬‬ ‫‪Afra.employment@yahoo.com‬‬ ‫‪●------------------● ‬‬ ‫شرکت پخش ساعت کراس ( برند برتر و‪ ‬انحصاری )‪ ‬‬ ‫یک نفر حسابدار‬ ‫دارای سابقه با شرایط ذیل را دعوت به همکاری می نمایید ‪ .‬‬ ‫( بدون مشتری حضوری و‪ ‬فروش فقط بصورت تلفنی )‪:- ‬‬ ‫● حداقل دو سال فعالیت حسابداری (‪ ‬شایگان )‪ ‬با ارائه گواهی‬ ‫● حسن انجام کار و‪ ‬رضایتنامه کارفرمای سابق‪ ‬‬ ‫● داشتن ضامن معتبر ●‪ ‬تعهد کاری حداقل دو سال‪ ‬‬ ‫● یک ماه اول ازمایشی با حقوق توافقی‬ ‫●پس از دوره اموزشی حقوق اداره کار و‪ ‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫● اشنایی با ا کسل ●ساعت کار ‪ 8‬ساعت کاری‪ ‬‬ ‫● مرخصی ماهیانه و‪ ‬عیدی سالیانه‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪  . ‬‬ ‫‪crasswathes5206@gmail.com‬‬ ‫‪ ●  ‬ایده پرداز و‪ ‬خالق‬ ‫قزوین‬ ‫‪  ● ‬مسلط به نرم افزارهای گرافیکی ‪ illustrator‬و‪Photoshop ‬‬ ‫‪ ●   ‬مسئولیت پذیری و‪ ‬تعهد باال از ویژگی های اصلی مورد‬ ‫انتظار می باشد‪.‬‬ ‫‪  ● ‬برنامه ریز‪ ،‬منظم‪ ،‬وقت شناس و‪ ‬دقیق‬ ‫●‪   ‬دارای روحیه کار تیمی توانایی برقراری ارتباط و‪ ‬تبادل نظر با‬ ‫افراد●‪ ‬قرارداد تمام وقت●‪   ‬بیمه و‪ ‬سایر مزایای قانونی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫یا تلگرام یا واتس اپ زیر ارسال نمایند‪ .‬الزم به ذکر است که‬ ‫دوستان عزیز متقاضی رزومه و‪ ‬نمونه کار ارسال کنند تا روند‬ ‫پیگیری قبل از مصاحبه حضوری تسریع گردد‪ .‬بعد از بررسی‬ ‫رزومه و‪ ‬مصاحبه حضوری در خصوص حقوق صحبت خواهد شد‪.‬‬ ‫تلگرام ‪09307144885‬‬ ‫واتساپ ‪09307144885‬‬ ‫‪artimandesigner@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫گروه صنعتی پردیس برای تکمیل کادر خود در خراسان رضوی‬ ‫از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫از دانشگاه معتبر مسلط به نرم افزارهای مربوط به این رشته‪:‬‬ ‫(نقشه کش صنعتی‪ ،‬سالیدورکس)‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫تماس‪38475231:‬‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫شرکت گلستان جهت تکمیل کادر خود در استان سیستان و‬ ‫بلوچستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫● تمام وقت●حداقل مدرک تحصیلی کارشناس حسابداری‬ ‫● حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫● مسلط به امور خزانه داری●توان یادگیری باال‬ ‫● بیمه تکمیلی ●بیمه تامین اجتماعی●اموزش‬ ‫امکان رشد و پیشرفت شغلی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@golestan.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت مهندسی مشاور جهت نظارت مقیم‬ ‫در محدوده چابهار از کارشناسان عمران‬ ‫با سابقه ‪ 5‬تا ‪ 10‬سال جهت همکاری دعوت بعمل می اورد‪،‬‬ ‫داوطلبین می توانند رزومه کاری خود را به‬ ‫ادرس زیر ‪ ‬ایمیل نمایند‪.‬‬ ‫‪info@idehpardazan.ir‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین‬ ‫مازندران‬ ‫شرکت تجاری صادرات و واردات برای توسعه کسب و کار‬ ‫برای بخش های دفتری و احداث شعبه جدید اقدام‬ ‫به جذب نیر و می کند‪:‬‬ ‫● فقط اقایان زیر ‪ ۲۷‬سال‬ ‫اپراتور کامپیوتر ‪ 3 ● :‬نفر● حداقل مدرک دیپلم کامپیوتر‬ ‫مسئول_خرید ‪ 3 ● :‬نفر‬ ‫حسابدار ‪ 2 ● :‬نفر● حداقل مدرک لیسانس‬ ‫مترجم زبان انگلیسی ‪ 4 ● :‬نفر● حداقل مدرک لیسانس‬ ‫راننده ‪ 3 ● :‬نفر‬ ‫امور دفتری ‪ 6 ● :‬نفر‬ ‫نگهبان ‪ 2 ● :‬نفر‬ ‫مسئول فضای سبز ‪ 3 ●:‬نفر‬ ‫● ساعت کار ‪ 8 :‬صبح تا ‪ 4‬بعدازظهر‬ ‫● حقوق ‪ 2,500,000 :‬تا ‪6,200,000‬‬ ‫● به کارکنان خوابگاه تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫محل کار ‪ :‬شهر بندری نوشهر _ مازندران‬ ‫برای کسب اطالعات به شماره زیر تماس بگیرید‪:‬‬ ‫‪۰۹۰۳۲۵۷۵۷۹۳‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت صنایع غذایی بابل اب جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان مازندران ‪ ،‬شهرستان بابل و شهرهای اطراف از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تکنسین فنی مکانیک‬ ‫● اقا●تمام وقت‬ ‫● مجرب در حوزه فنی مکانیک‬ ‫● با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط در کارخانجات صنعتی‬ ‫● دارای حداقل مدرک کاردانی‬ ‫● اشنا به امور و سیستمهای مکانیک و تاسیسات‬ ‫● اشنا به اصول کار دستگاههای تولیدی و صنعتی‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫و کارکرد و تعمیر ان●حقوق طبق قانون کار ‪ +‬بیمه‬ ‫مدیر برنامه ریزی‬ ‫تکنسین واحد برق ‪:‬‬ ‫● اقا● تمام وقت یا پروژه ای● تسلط کامل به نرم افزار‬ ‫‪ msproject‬و‪ ● arena ‬روحیه کار تیمی باال‬ ‫● اقا● تمام وقت●مجرب در حوزه برق‬ ‫● مسلط به ‪ plc‬و شبکه و تابلو برق های صنعتی‬ ‫●‪ ‬تسلط به استانداردهای کنترل کیفیت ‪ iso‬‬ ‫● دارای مدرک حداقل کاردانی برق (الکترونیک)‬ ‫شماره تماس‪:‬‬ ‫● اشنا به امور برق صنعتی و ساختمانی‬ ‫‪ 09923368696 ,09228407526‬‬ ‫● حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط در کارخانجات صنعتی‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫● حقوق طبق قانون کار ‪ +‬بیمه‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر خود در حومه شهر قزوین‬ ‫رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪info@babolab.com‬‬ ‫کارشناس ازمایشگاه‪ /‬اقا‬ ‫● ‪ ‬فوق لیسانس شیمی● حداقل سه سال سابقه کار مرتبط‬ ‫یزد‬ ‫● متقاضیان محترم حتما سا کن شهر قزوین باشند‬ ‫انباردار‬ ‫موسسه فرهنگی علوی سعادت جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫● یک سال سابقه کار مفید‬ ‫استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫● متقاضیان محترم حتما سا کن شهر قزوین باشند‬ ‫مهندس مکانیک‪ /‬اقا‬ ‫● ‪ ‬سه سال سابقه کار مرتبط‬ ‫●تقاضیان محترم حتما سا کن شهر قزوین باشند‬ ‫مهندس صنایع‪ /‬اقا‬ ‫●سه سال سابقه کار مرتبط‬ ‫● متقاضیان محترم حتما سا کن شهر قزوین باشند‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ estekhdam.saz@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫به افراد زیر جهت کار در دفتر خبرگزاری و ماهنامه نیازمندیم‬ ‫‪ .۱‬منشی‬ ‫● اشنا به حرفه خبرنگاری و فتوشاپ‬ ‫● ترجیحا سا کن قزوین‬ ‫‪ .۲‬خبرنگار‬ ‫● اقا و خانم●ترجیحا سا کن قزوین‬ ‫‪ .۳‬عکاس و تصویربردار خبری‬ ‫‪ .۳‬بازاریاب مطبوعاتی‬ ‫● اقا و خانم‬ ‫شماره تماس‪۳۳۳۴۱۲۳۴ :‬‬ ‫ارسال رزومه ‪۰۹۱۱۲۸۲۷۳۹۷‬‬ ‫کارمند اجرایی‬ ‫● اقا دانشجو● سن حدا کثر ‪ 25‬سال‪،‬‬ ‫● بومی سا کن یزد‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم فایل رزومه خود را به‬ ‫صورت فرمت ورد یا پی دی اف با درج عنوان شغلی به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‬ ‫‪alavisaadat20@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان یزد‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ازمایشگاه‬ ‫کارشناس سیستم ها و روش ها‪ /‬اقا‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫مسئول دفتر مدیرعامل ‪/‬خانم‬ ‫حسابدار‬ ‫دستیار مدیر تولید‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را فقط به صورت‬ ‫فایل ‪ Word‬یا ‪ PDF‬از طریق ایمیل به ادرس ایمیل درج شده‬ ‫یا تلگرام و واتس اپ به شماره قید شده ارسال و‬ ‫یا از ساعت ‪ 9:00‬تا ‪ 14:00‬با همین شماره تماس‬ ‫حاصل نمایند‪.‬‬ ‫‪)Telegram & Whatsapp( 09916686958‬‬ ‫‪hoseini.myp@gmail.com‬‬ صفحه 8 ‫حقوقی‬ ‫شنبه ‪ 11‬مرداد‪ 11-1399‬ذی الحجه‪ 1-1441‬ا گوست‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1208‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ع انسانی قوه قضائیه؛‬ ‫اشتغالی معاونت مناب‬ ‫ویژه اطالع رسانی از سو‬ ‫زمون (جذب عمومی)‬ ‫اطالعیه ا‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬منتشر شد‬ ‫تصدی منصب قضاء ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫انان مشخص باشد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۲‬درصورت ارسال عکس غیر معتبر‪ ،‬ثبت نام‬ ‫داوطلب باطل شده و حق شرکت در ازمون از وی سلب‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫تذکر مهم‪ :‬باتوجه به مشکات بوجود امده در ازمون های‬ ‫قبلی‪ ،‬درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان‪ ،‬که‬ ‫ً‬ ‫این موضوع اکثرا برای داوطلبانی که در کافی نت ثبت نام‬ ‫می کنند رخ داده است‪ ،‬تاکید می گردد چنانچه ثبت نام خود‬ ‫را توسط کافی نت ها انجام می دهید‪ ،‬عاوه بر کنترل اطاعات‬ ‫ً‬ ‫ثبت نامی‪ ،‬حتما نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمائید‬ ‫ً‬ ‫تا اشتباها عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال‬ ‫نگردد‪ .‬بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از‬ ‫طرف متقاضی‪ ،‬فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات‬ ‫با وی رفتار خواهد شد‪.‬‬ ‫ت‪ -‬زمـ ـ ــان ث ـ ـبـ ــت نــام و‬ ‫برگزاری ازمون‪:‬‬ ‫‪ -۱‬کلیه داوطلبان متقاضی‬ ‫ثبت نام در ازمون تصدی‬ ‫منصب قضا در صورت داشتن‬ ‫شرایط عمومی و اختصاصی‬ ‫مندرج در بند الف و ب این‬ ‫اطاعیه نسبت به تهیه مدارک‬ ‫خواسته شده بر اساس بند (پ)‬ ‫اقدام و از تاریخ ‪۹۹/0۵/12‬‬ ‫لغایت ‪ ۹۹/0۵/20‬با مراجعه به‬ ‫پایگاه اطاع رسانی سازمان سنجش اموزش کشور به نشانی‬ ‫‪ www.sanjesh.org‬نسبت به ثبت نام در ازمون اقدام نمایند‬ ‫و در پایان ثبت نام به هر یک از داوطلبان کد رهگیری ارائه‬ ‫خواهد شد که داوطلبان الزم است تا پایان کلیه مراحل ازمون‬ ‫ً‬ ‫این کد را نزد خود نگهداری نمایند‪ .‬ضمنا یاداور می شود‬ ‫ً‬ ‫ثبت نام منحصرا به صورت الکترونیکی می باشد و داوطلبان‬ ‫الزم است از طریق پایگاه اطاع رسانی مذکور نسبت به ثبت‬ ‫نام در ازمون اقدام نمایند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر‬ ‫قابل قبول می باشد و این دسته از داوطلبان مجاز به شرکت‬ ‫در ازمون نمی باشند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ازمون در روز جمعه مورخ ‪ ۰۲/۰۸/۹۹‬و به صورت‬ ‫تستی برای تمامی داوطلبان اعم از دانشگاهی و حوزوی برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬داوطلبان دانشگاهی پذیرفته شده در ازمون تستی‪،‬‬ ‫روز جمعه مورخ ‪ ۲۱/۰۹/۹۹‬در ازمون تشریحی شرکت خواهند‬ ‫نمود و از داوطلبان حوزوی پذیرفته شده برای شرکت در‬ ‫مصاحبه علمی دعوت به عمل می اید‪.‬‬ ‫‪ -۴‬کارت ورود به جلسه ازمون از روز چهارشنبه مورخ‬ ‫‪ ۳۰/۰۷/۹۹‬از طریق پایگاه اطاع رسانی سازمان سنجش‬ ‫اموزش کشور در دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ساعت و محل برگزاری ازمون بر روی کارت شرکت در‬ ‫ازمون داوطلبان درج خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .۱-۱‬استعدادشغلی (ضریب ‪)۲‬‬ ‫‪ .۲-۱‬حقوق مدنی (ضریب ‪)۳‬‬ ‫‪ .۳-۱‬حقوق تجارت (ضریب ‪)۲‬‬ ‫‪ .۴-۱‬ائین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب ‪)۲‬‬ ‫‪ .۵-۱‬ائین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب ‪)۲‬‬ ‫‪ .۶-۱‬حقوق جزای عمومی (ضریب ‪)۳‬‬ ‫‪ .۷-۱‬حقوق جزای اختصاصی (ضریب ‪)۲‬‬ ‫‪ .۲‬ازمون داوطلبان حوزوی‪:‬‬ ‫اقایان‪:‬‬ ‫ فقه شامل بیع مکاسب (ضریب ‪)۱‬‬‫ اصول فقه شامل جلد یک کفایه االصول‪ :‬از ابتدای‬‫کتاب تا پایان المقصد الخامس (ضریب ‪)۱‬‬ ‫بانوان‪:‬‬ ‫ فقه شامل ‪ ۱۵‬کتاب از‬‫شرح لمعه‪ :‬قضاء‪ ،‬شهادت‪،‬‬ ‫متاجر‪ ،‬دین‪ ،‬رهن‪ ،‬ضمان‪،‬‬ ‫صلح‪ ،‬اجاره‪ ،‬وکالت‪ ،‬شفعه‪،‬‬ ‫وصایا‪ ،‬نکاح‪ ،‬حدود‪ ،‬قصاص و‬ ‫دیات (ضریب ‪)۱‬‬ ‫ اصول فقه شامل الحلقه‬‫الثانیه شهید صدر (ضریب ‪)۱‬‬ ‫مالحظات‪:‬‬ ‫‪ .۱‬با عنایت به نیازمندی‬ ‫دادگستری های سراسر کشور‪،‬‬ ‫پذیرش بانوان در این نوبت جذب عمومی با محدودیت هایی‬ ‫مواجه است‪ .‬بر این اساس دادگستری های استان های‬ ‫تهران‪ ،‬مازندران‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬یزد‪ ،‬قم‪ ،‬فارس‬ ‫و چهارمحال و بختیاری فاقد ظرفیت پذیرش برای بانوان‬ ‫هستند‪ .‬همچنین دادگستری های مراکز استان های اذربایجان‬ ‫شرقی‪ ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬بوشهر‪ ،‬خراسان شمالی‪ ،‬سمنان‪،‬‬ ‫قزوین‪ ،‬کرمان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬گلستان‪ ،‬گیان‪ ،‬لرستان‪ ،‬هرمزگان‬ ‫و همدان مشمول این محدودیت هستند‪ .‬سایر شهرستان های‬ ‫استان های اخیر و استان هایی که نام انها ذکر نشده‪ ،‬منعی‬ ‫برای پذیرش بانوان ندارند‪ .‬لذا الزم است بانوان متقاضی‬ ‫ثبت نام در سامانه جذب عمومی با عنایت به محدودیت های‬ ‫ً‬ ‫ذکرشده اقدام به ثبت نام نمایند‪ .‬ضمنا قبولی ایشان در‬ ‫مرحله ازمون علمی به منزله پذیرش نهایی نمی باشد و شرایط‬ ‫داوطلبان در مراحل بعدی بررسی و افراد فاقد اولویت از روال‬ ‫کار خارج خواهند شد ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ما ک احراز شرایط عمومی و اختصاصی‪ ،‬زمان ثبت نام‬ ‫خواهد بود‪ .‬مسئولیت صحت و سقم اطاعات ثبت شده در‬ ‫تقاضانامه به عهده داوطلب است‪ .‬بنابراین کسانی که شرایط‬ ‫الزم برای شرکت در ازمون را ندارند‪ ،‬باید از ثبت نام در ازمون‬ ‫خودداری نمایند‪ ،‬در غیر این صورت در مراحل بعدی حذف‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬با توجه به عدم برگزاری ازمون ایثارگران بصورت‬ ‫جداگانه در سال جاری‪ ،‬داوطلبان ایثارگر نیز در صورت دارا‬ ‫بودن شرایط می بایست در این ازمون شرکت نمایند‪.‬‬ ‫در صورت ثبت نام‬ ‫در کافی نت ها مواظب‬ ‫مدارک ارسالی و به ویژه‬ ‫عکس تان باشید‬ ‫قضائیه‪ ،‬اطالعیه ازمون‬ ‫ش اموزش کشور به‬ ‫سایت سازمان سنج‬ ‫صورت اینترنتی از طریق‬ ‫ً‬ ‫و در روز دوشنبه مورخ‬ ‫ازمون منحصرا به‬ ‫مورخ ‪ 99/05/12‬اغاز‬ ‫به‬ ‫شن‬ ‫‪ www.sanjes‬از روز یک‬ ‫در مهلت در نظر گرفته‬ ‫نشانی‪h.org :‬‬ ‫ضیان‪ ،‬ضرورت دارد که‬ ‫ی پذیرد‪ .‬لذا کلیه متقا‬ ‫فراهم نمودن مدارک و‬ ‫‪ ۹۹/05/20‬پایان م‬ ‫می و اختصاصی ازمون و‬ ‫عه شرایط و ضوابط عمو‬ ‫ون فوق اقدام نمایند‪.‬‬ ‫شده و پس از مطال‬ ‫سبت به ثبت نام در ازم‬ ‫ت مورد نیاز ثبت نام‪ ،‬ن‬ ‫اطالعا‬ ‫اونت منابع انسانی قوه‬ ‫گزاری مهر به نقل از مع‬ ‫به گزارش خبر‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬منتشر شد‪.‬‬ ‫ی) تصدی منصب قضاء‬ ‫(جذب عموم‬ ‫ضی ثبت نام و شرکت‬ ‫العیه به شرح زیر است‪:‬‬ ‫شگاهی و حوزوی متقا‬ ‫متن اط‬ ‫الع کلیه داوطلبان دان‬ ‫د‪ ،‬که ثبت نام در این‬ ‫بدینوسیله به اط‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۹‬می رسان‬ ‫تصدی منصب قضاء‬ ‫در ازمون استخدامی‬ ‫ عدم اعتیاد به دخانیات‪ ،‬مواد مخدر و روان گردان‪.‬‬‫ داشتن حداقل ‪ ۲۲‬و حداکثر ‪ ۴۰‬سال تمام در روز ثبت نام‪.‬‬‫الف‪ -‬شرایط عمومی‪:‬‬ ‫ تابعیت اصلی ایران‪.‬‬‫ب‪ -‬شرایط اختصاصی‪:‬‬ ‫ اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسام‪ ،‬ایمان و‬‫دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی زیر‪:‬‬ ‫عدالت‪.‬‬ ‫ کارشناسی حقوق یا فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه‬‫ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسامی ایران‬‫و مبانی حقوق اسامی؛‬ ‫و اصل والیت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیاتی به‬ ‫ کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسامی و حقوق در‬‫احزاب‪ ،‬سازمان ها و گروه های غیرقانونی یا هواداری از ان ها‪،‬‬ ‫یکی از گرایش ها؛‬ ‫مگر در صورت احراز توبه‪.‬‬ ‫ کارشناسی ارشد پیوسته الهیات‪ ،‬معارف اسامی و‬‫ طهارت مولد‪.‬‬‫ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسامی؛‬ ‫ داش ــتن س ــامت جس ــمی و روانی و توانایی ب ــرای انجام‬‫ سطح دو حوزوی یا باالتر‬‫کار قضائی‪.‬‬ ‫ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه‪ ،‬معافیت تحصیلی‬‫پ‪ -‬مدارک مورد نیاز‪:‬‬ ‫یا معافیت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون‬ ‫‪ .۱‬تکمیل تقاضانامه اینترنتی‬ ‫گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ التحصیان‬ ‫‪ .۲‬پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ ‪( ۱,۶۸۰,۰۰۰‬یک میلیون‬ ‫دانشکده علوم قضائی در محاکم قضائی کشور‪.‬‬ ‫و ششصد و هشتاد هزار) ریال بصورت الکترونیکی از طریق‬ ‫ نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر‪.‬‬‫پایگاه اطاع رسانی سازمان سنجش اموزش کشور (مربوط به‬ ‫ حسن شهرت‪ ،‬اخاق و امانتداری‪.‬‬‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام شرکت میراب در استان تهران‬ ‫رئیس تولید‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬با مدرک تحصیلی لیسانسمرتبط‪،‬‬ ‫حداقل ‪ 10‬سال سابقه‬ ‫سرپرسترئیستولیددر کارخانجاتصنعتیوتولیدیبزرگ‬ ‫مسلط به اصول فرایندهای تولیدی‬ ‫(ریخته گری‪-‬براده برداری‪-‬رنگ‪-‬مونتاژ)‪،‬‬ ‫مسلط به مسائل برنامه ریزی و کنترل تولید‬ ‫محل سکونت‪ :‬حسن اباد فشافویه‪ -‬شهرری‪-‬پرند‪-‬‬ ‫رباط کریم‪-‬اسالمشهر‪ -‬جاده ساوه و مناطق غرب و‬ ‫جنوب غرب تهران‬ ‫بر اساس توافق‪ /‬کلیه مزایای قانونی‬ ‫تماس یا ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪hr@mirab-valves.com‬‬ ‫کلیه مراحل جذب علمی)‪ .‬الزم به ذکر است‪ ،‬چنانچه‬ ‫داوطلب در مرحله تستی حائز کسب نمره الزم نشد وجه‬ ‫پرداخت شده غیرقابل استرداد می باشد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬فایل عکس اسکن شده‪ :‬داوطلب می بایست یک‬ ‫قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و‬ ‫فایل ان را برای ثبت نام اینترنتی اماده نماید‪.‬‬ ‫‪ -۳-۱‬عکس ‪ ۳ × ۴‬که در سال جاری گرفته شده باشد‬ ‫(عکس تمام رخ)‬ ‫‪ -۳-۲‬عکس اسکن شده فقط باید با فرمت ‪ JPG‬باشد‪.‬‬ ‫‪ -۳-۳‬اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ‪۳۰۰×۴۰۰‬‬ ‫پیکسل و حداقل ‪۲۰۰ × ۳۰۰‬باشد‪.‬‬ ‫‪ -۳-۴‬تصویر داوطلب باید واضح‪ ،‬مشخص و فاقد اثر‬ ‫مهر‪ ،‬منگنه و هرگونه لکه باشد‪.‬‬ ‫‪ -۳-۵‬حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ‪ ۷۰‬کیلو‬ ‫بایت بیشتر باشد‪.‬‬ ‫‪ -۳-۶‬حاشیه های زائد عکس اسکن شده باید حذف‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫‪ -۳-۷‬حتی االمکان عکس‪ ،‬رنگی و دارای زمینه سفید باشد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۱‬عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه منابع انسانی جهت تکمیل کادر‬ ‫خود در استان خراسان رضوی‪ ،‬شهر مشهد از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫خانم‪،‬حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کاری مرتبط‪ ،‬مسلط به نرم افزارهای‬ ‫‪ ،microsoft office‬اشنا به امور دفتری و بایگانی‪،‬‬ ‫روحیه کار تیمی‪،‬ترجیحا اشنا به مکاتبات اداری‪،‬‬ ‫عالقه مند به اپراتوری تلفن‬ ‫کارشناس مهندسی صنایع‬ ‫خانم‪ ،‬دقیق‪ ،‬منظم‪ ،‬مسئولیت پذیر‪،‬ترجیحا اشنا با فرایندهای‬ ‫سازمانی و امور منابع انسانی‪،‬مسلط به نرم افزارهای‬ ‫‪ ،microsoft office‬روحیه کار تیمی‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪zinat.ghanei22@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت پیمانکاری ساختمانی جهت تکمیل کادر خود‬ ‫از استان خوزستان جهت کار در یاسوج از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس برق اقا‬ ‫با ‪ 7‬سال سابقه کار مفید در زمینه تاسیسات ساختمانی‬ ‫مسلط به کلیه امور مربوط به دفتر فنی و اجرای‬ ‫تاسیسات الکتریکی‬ ‫مهندس مکانیک اقا‬ ‫با ‪ 7‬سال سابقه کار مفید در زمینه تاسیسات ساختمانی‬ ‫مسلط به کلیه امور مربوط به دفتر فنی و اجرای‬ ‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job.vacancy98@yahoo.com‬‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر خود در استان البرز‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس حسابدار‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪،‬با ‪ 3‬الی ‪ 4‬سال سابقه کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪pouyakeshmiri1365@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت پیمانکار ساختمانی جهت تکمیل کادر فنی‬ ‫خود از استان های تهران و هرمزگان جهت کار در پروژه های‬ ‫واقع در استان هرمزگان از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس عمران اقا‬ ‫با سابقه مفید حداقل ‪ 10‬سال‪،‬جهت سرپرستی دفتر فنی‬ ‫مسلط به کلیه امور دفتر فنی و بخشنامه ها‪ ،‬ترجیحا‬ ‫پروژه های بیمارستانی‬ ‫مهندس عمران اقا‬ ‫با سابقه مفید حداقل ‪ 5‬سال‪،‬جهت کارشناسی دفتر فنی‬ ‫مسلط به فهرست بهاء ابنیه‪ ،‬تهیه و تنظیم صورتجلسات و‬ ‫صورت وضعیت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه و سوابق کاری‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪e.hormozgan@gmail.com‬‬ ‫ث‪ -‬مواد و ضرایب امتحانی‬ ‫‪ .۱‬ازمون داوطلبان دانشگاهی‪:‬‬ ‫موسسه اموزشی منظومه ایرانیان در راستای تکمیل کادر اموزشی خود در استان تهران از مدرسین خالق‪ ،‬حرفه ای و متخصص‬ ‫در حوزه های مختلف فنی و دانشگاهی جهت تولید ویدئوهای اموزشی دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫مدرس فناوری و اطالعات‬ ‫(شبکه و امنیت‪،‬‬ ‫برنامه نویسی)‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‬ ‫نوع همکاری‪ :‬پروژه ای‪-‬دورکاری‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا مهارت در‬ ‫حوزه های مرتبط خود‬ ‫حداقل ‪ 1‬سال سابقه تدریس (خصوصی‪ ،‬عمومی)‬ ‫درامد باال بدون نیاز به حضور (کار دوم‪ ،‬درامد اول)‬ ‫جذب دانشجو جهت کالس خصوصی توسط‬ ‫موسسه منظومه ایرانیان برای مدرس‬ ‫(با توجه به رتبه بندی)‬ ‫امکان برگزاری کالس خصوصی توسط بسترهای‬ ‫استاندارد موسسه منظومه ایرانیان‬ ‫(با توجه به رتبه بندی)‬ ‫مدرس بورس‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫نوع همکاری‪ :‬پروژه ای‪-‬دورکاری‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا مهارت در‬ ‫حوزه های مرتبط خود‬ ‫حداقل ‪ 1‬سال سابقه تدریس (خصوصی‪ ،‬عمومی)‬ ‫درامد باال بدون نیاز به حضور (کار دوم‪ ،‬درامد اول)‬ ‫جذب دانشجو جهت کالس خصوصی توسط موسسه‬ ‫منظومه ایرانیان برای مدرس‬ ‫(با توجه به رتبه بندی)‬ ‫امکان برگزاری کالس خصوصی توسط بسترهای‬ ‫استاندارد موسسه منظومه ایرانیان‬ ‫(با توجه به رتبه بندی)‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در صورت دارا بودن شرایط رزومه خود را با “‪ ”Subject‬موضوع تدریس به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪training@imtmc.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت فعال حوزه لبنیات در تهران جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مدیر مالی شعبه (اقا)‬ ‫کاردانی ‪ -‬کارشناسی ‪ -‬کارشناسی ارشد حسابداری ‪ -‬حسابرسی ‪-‬‬ ‫مدیریت مالی‪ 5 ،‬سال سابقه کار‪،‬حداکثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫دارای سابقه کار در سمت مورد نظر در شرکت های پخش‬ ‫رئیس حسابداری شعبه (اقا)‬ ‫کاردانی ‪ -‬کارشناسی ‪ -‬کارشناسی ارشد حسابداری ‪ -‬حسابرسی ‪-‬‬ ‫مدیریت مالی‪ 5 ،‬سال سابقه کار ‪،‬حداکثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫دارای سابقه کار در سمت مورد نظر در شرکت های پخش‬ ‫کارشناس برنامه ریزی فروش‬ ‫کارشناسی ‪ -‬کارشناسی ارشد صنایع ‪ -‬گرایش تحلیل سیستم ها‬ ‫سابقه کار مرتبط ‪ ۲‬سال‪،‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫تسلط کامل به نرم افزار های ‪ office‬و قدرت تجزیه و‬ ‫تحلیل داده ها‬ ‫کارشناس مهندسی فروش‬ ‫کارشناسی ‪ -‬کارشناسی ارشد صنایع ‪ -‬گرایش تحلیل سیستمها‪-‬‬ ‫مدیریت صنعتی‪،‬سابقه کار مرتبط ‪ ۲‬سال‬ ‫حداکثر سن ‪ 35‬سال‪ ،‬تسلط کامل به نرم افزار های ‪office‬‬ ‫مسلط به گزارش گیری فروش و موارد مرتبط به ان توسط نرم افزار کارا و‬ ‫یا مشابه ان و قدرت تجزیه تحلیل و انالیز گزارشات‬ ‫کارمند اداری (خانم)‬ ‫کاردانی ‪ -‬کارشناسی ‪ -‬کارشناسی ارشد ترجیحا مدیریت‬ ‫سابقه کار مرتبط ‪ 1‬سال‪،‬حداکثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫فعال و پیگیر امور اداری شرکت‬ ‫اشنایی کامل به نرم افزار های ‪office‬‬ ‫متقاضیان محترم واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪HR.jazb1398@yahoo.com .‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مهرگان دانش پژوه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫دکل کار‪ :‬اقا‪،‬جهت نصب تجهیزات وایرلس‪،‬کاردانی کامپیوتر‪،‬پایان خدمت‪،‬اشنایی با شبکه و کار در ارتفاع‬ ‫حداقل یک سال سابقه کار‪،‬ترجیحا دارای موتور سیکلت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Cv2@sepanta.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت دانش بنیان جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس صنایع‬ ‫خانم‪ ،‬اقا‪ ،‬سن حداکثر ‪ 35‬سال‪ ،‬کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد‪،‬‬ ‫داشتن سابقه کاری مرتبط‪ ،،‬تمام وقت‪،‬‬ ‫اشنایی با مدیریت پروژه‪،‬اشنایی کامل با اصول انبارداری‪،‬‬ ‫کدگذاری و کنترل موجودی انبار‪ ،‬اشنایی با چیدمان کاال و‬ ‫قطعات‪ ،‬اشنایی با نقطه سفارشات و موجودی اطمینان‪،‬‬ ‫توانایی کنترل و نظارت بر روی انبار و ارائه گزارش موجودی‪،‬‬ ‫توانایی تجزیه و تحلیل گزارشات‪ ،‬اشنایی کامل با ثبت و‬ ‫تحویل سفارشات‪ ،‬مسلط به کار با کامپیوتر‪،‬اشنایی کافی با‬ ‫نرم افزار ‪ word‬و ‪ ،Excel‬اشنایی با نرم افزارهای انبارداری‬ ‫ترجیحا همکاران سیستم‪ ،‬انضباط شخصی و سازمانی‪،‬‬ ‫مسئولیت پذیر‪ ،‬بادقت و با انگیزه‪ ،‬فن بیان خوب و‬ ‫حافظه ای قوی‪ ،‬دارای روابط عمومی قوی‪،‬‬ ‫تجربه و عالقه به کار تیمی و همکاری با واحدها‬ ‫تماس یا ارسال رزومه به ایمیل زیر‪:‬‬ ‫‪swhrm1@gmail.com‬‬ صفحه 9 ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 11‬مرداد ‪ 11 -1399‬ذی الحجه ‪ 1 -1441‬ا گوست ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1208‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استخدام‪ -‬اصفهان‬ ‫استخدام‪ -‬البرز‬ ‫شرکت راپکو در زمینه تولید و پشتیبانی و فروش نرم افزار‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫●اقا‪ ،‬خانم‬ ‫●مسلط به ‪ ASP.NET MVC‬و ‪Sql server‬‬ ‫● دارای توانمندی در ‪Application Android‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل یا تلگرام یا واتس اپ زیر ارسال نمایند و یا از‬ ‫ساعت ‪ 08:00‬الی ‪ 14:00‬با شماره های زیر تماس‬ ‫حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تلفن ‪03195018874‬‬ ‫موبایل ‪09015729156‬‬ ‫تلگرام ‪09015729156‬‬ ‫واتساپ ‪09015729156‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان البرز‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس وب‬ ‫● اقا ● تمام وقت‬ ‫●مسلط به موارد ذکر شده‪:‬‬ ‫‪ASP.NET MVC‬‬ ‫‪C#‬‬ ‫‪Entity Framework DB First‬‬ ‫‪Signalr library‬‬ ‫‪Knockout JS‬‬ ‫‪Jquery‬‬ ‫● اشنا بودن با نحوه کانفیگ سرور‬ ‫●ساعت کاری‪ 9 :‬الی ‪ ● 17‬حداکثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫●حقوق ثابت ● بیمه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل یا واتس اپ زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل‬ ‫زیر تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫موبایل ‪09167373186‬‬ ‫واتساپ ‪09167373186‬‬ ‫‪info@rapco-rpk.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک سایت جهت تکمیل کادر وب خود در‬ ‫استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مسئول وب سایت‬ ‫● اقا‪ ،‬خانم‬ ‫● تمام وقت‪-‬دورکاری‬ ‫● اشنا به مباحث وب و اینترنت اینستاگرام‬ ‫فتوشاپ و غیره‬ ‫●برای تولید و درج محتوا و انجام تبلیغات اینترنتی‬ ‫ساعت کاری ‪ 9‬صبح تا ‪ 5‬عصر‬ ‫● توانایی نوشتن روزانه حداقل ‪ 3‬مقاله‬ ‫مخصوص وب سایت و درج ان در وب و چکیده ان‬ ‫مقاله در لینکدین در وبا گ ها و غیره‬ ‫● حقوق ثابت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫واتس اپ زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫واتساپ ‪09196969202‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت حساب سازان پارسیان در زمینه تولید‬ ‫اتوماسیون های مالی اداری به منظور توسعه کادر فنی‬ ‫خود در استان اصفهان از افراد فعال و واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس برنامه نویس وب‬ ‫● اقا‪ ،‬خانم● حداقل لیسانس‬ ‫● حداقل ‪ 1‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫● تسلط به محیط برنامه نویسی ‪C# Asp.net‬‬ ‫● تسلط به برنامه نویسی در محیط ‪Web Application‬‬ ‫● اشنا با مفاهیم معماری نرم افزار‬ ‫● اشنایی با پایگاه داده از قبیل ‪SqlServer‬‬ ‫● عاقه مند به کار تیمی ●حقوق توافقی‬ ‫● اضافه کار● بیمه‬ ‫کارشناس پشتیبانی نرم افزار‬ ‫● اقا‪ ،‬خانم● حداقل لیسانس‬ ‫● حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫● اشنا با مفاهیم سیستم های عامل ویندوز‬ ‫● اشنایی با مفاهیم پایگاه داده ‪SQL SERVER‬‬ ‫● پذیرش کار در محیط خارج از شرکت (ماموریت)‬ ‫● اشنایی با مفاهیم مالی و اداری (کار با نرم افزارهایی‬ ‫از جمله حسابداری‪ ،‬حقوق و دستمزد‪ ،‬اعتبارات‪،‬‬ ‫انبارداری‪ ،‬اتوماسیون اداری و‪)...‬‬ ‫● فعال در کار تیمی● ‪ 2500000‬تا ‪3500000‬‬ ‫● بیمه● اضافه کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫با درج کد و عنوان شغلی مورد نظر در ‪ Subject‬ایمیل به‬ ‫ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند و سپس طی تماس تلفنی‬ ‫با شماره تلفن های زیر تائیدیه ان را از شرکت‬ ‫دریافت نمایند‪.‬‬ ‫تلفن ‪03136637113‬‬ ‫تلفن ‪03136637114‬‬ ‫تلفن ‪03136637115‬‬ ‫تلفن ‪03136637116‬‬ ‫‪job@hesabsazanparsian.com‬‬ ‫‪adeli21gpx@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت مواد غذایی اماج جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارمند ‪IT‬‬ ‫● خانم● ساعت کاری‪ 8 :‬الی ‪ 5، 17‬شنبه ها ‪ 8:‬الی ‪14‬‬ ‫● حقوق ثابت●درصد فروش‬ ‫● مزایا غیر نقدی● مشاوره در خرید و فروش سهام‬ ‫● اموزش رایگان‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند و یا با شماره های‬ ‫زیر تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تلفن ‪02636700920‬‬ ‫تلفن ‪02632760680‬‬ ‫موبایل ‪09010165500‬‬ ‫‪eghballiauditor@gmail.com‬‬ ‫استخدام‪ -‬تبریز‬ ‫یک شرکت در زمینه ‪ IT‬در شهر تبریز‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان اذربایجان شرقی از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس شبکه‬ ‫● اقا●تمام وقت‬ ‫● متخصص در زمینه طراحی‪ ،‬راه اندازی و عیب یابی‬ ‫شبکه های بیسیم و فیبرنوری‪LAN، IP Camera ،‬‬ ‫● مسلط به مفاهیم و استانداردهای‬ ‫طراحی شبکه های کامپیوتری‬ ‫● مسلط به نصب‪ ،‬راه اندازی و طراحی دوربین های‬ ‫مداربسته تحت شبکه‬ ‫● عاقه مند به کار در زمینه شبکه های کامپیوتری‪،‬‬ ‫دوربین های تحت شبکه و توانایی تجزیه و تحلیل و‬ ‫عیب یابی در مباحث فوق‬ ‫● دارای سابقه کار مفید در زمینه های فوق‬ ‫● دارای مهارت کافی برای کار با شبکه های بیسیم و‬ ‫وایرلس● داشتن انضباط کاری و روحیه کار تیمی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم با شماره های زیر‬ ‫تماس حاصل نمایند و یا همه روزه در ساعت ‪ 9‬لغایت‬ ‫‪ 17‬و پنجشنبه ها از ساعت ‪ 9‬لغایت ‪12/30‬‬ ‫به ادرس زیر مراجعه نمایند‪.‬هنگام مراجعه استفاده‬ ‫از ماسک الزامی می باشد‪.‬‬ ‫تلفن ‪04133371236‬‬ ‫موبایل ‪09336644592‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت التین هنر در تبریز‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان اذربایجان شرقی‬ ‫از افراد واجد شرایط از طریق مصاحبه حضوری‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس شبکه های اجتماعی‬ ‫● اقا‪ ،‬خانم‬ ‫● اشنایی کافی باویندوز و وب گردی‬ ‫● تسلط کامل به فتوشاپ و ابزارهای طراحی‬ ‫● اشنایی کافی به دوربری‪،‬ویرایش و اصاح نور تصاویر‬ ‫◄قابل توجه کارشناسان و متخصصان فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫● تسلط به طراحی گرافیک برای شبکه های‬ ‫اجتماعی و وب سایت‬ ‫● اشنایی باسیستم مدیریت محتوای وردپرس‬ ‫● نیمه وقت‬ ‫از افرادی که دارای سابقه کار و رزمه کاری موفق میباشند‬ ‫خواهشمندیم مشخصات شخصی و رزومه کاری خود را‬ ‫به واتس اپ زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید‪.‬‬ ‫واتساپ ‪09373013119‬‬ ‫استخدام‪ -‬فارس‬ ‫شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر‬ ‫جهت تکمیل کادر پشتیبانی نرم افزار حسابداری‬ ‫خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس پشتیبانی نرم افزار‬ ‫●خانم ● پاسخگویی به مشکات مشتریان‬ ‫به صورت تلفنی و اناین‬ ‫● اموزش مشتریان در خصوص نحوه استفاده از نرم افزار‬ ‫● ثبت کلیه اطاعات خدمات ارائه شده و ارائه‬ ‫● گزارش های دوره ای به مدیر پشتیبانی‬ ‫● اشنایی با مفاهیم حسابداری‬ ‫● اشنایی با اصول نوشتاری و نگارشی‬ ‫● توانایی پذیرش انتقادات و بازخوردهای مشتری‬ ‫● دارای فن بیان باال در ارتباط با مشتری‬ ‫● سن بین ‪ 22‬تا ‪ 30‬سال‬ ‫● مدرک حداقل لیسانس از رشته های مرتبط‪ ،‬مثل‬ ‫حسابداری‪ ،‬مدیریت مالی‪ ،‬مدیریت بازرگانی و غیره‬ ‫● مسئولیت پذیر و منظم‬ ‫● دارای روحیه کار تیمی‪ ،‬اخاق حرفه ای و توانایی‬ ‫مدیریت زمان ● صبور و پیگیر حل مشکات مشتریان‬ ‫● توانمند در حل مشکل و ارائه راهکار‬ ‫● حقوق متناسب با توانایی شما‬ ‫● کار در محیطی ارام و دوستانه‬ ‫● حضور تمام وقت در شرکت (شنبه تا چهارشنبه‪ :‬از‬ ‫ساعت ‪ 9‬تا ‪ 17‬و پنج شنبه‪ :‬از ساعت ‪ 9‬تا ‪)14‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪resume@hesabfa.com‬‬ ‫■□■‬ ‫تیم برنامه نویسی ایران وب یار‬ ‫برای گسترش تیم خود از افراد واجد شرایط جهت‬ ‫همکاری دعوت به عمل می اورد‪.‬‬ ‫● تسلط به فتوشاپ ● تسلط به ‪ html‬و ‪css‬‬ ‫● تسلط به جاوا اسکریپت ● تسلط به ‪jquery‬‬ ‫● دارای روحیه کار تیمی ● خاقیت ● تسلط به انگیوالر‬ ‫مزیت محسوب میگردد‪.‬‬ ‫شرایط کار به صورت حضوری میباشد و داشتن نمونه‬ ‫کار الزامیست‪ .‬افراد عاقه مند میتوانند رزومه خود را در‬ ‫واتس اپ ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪09107007565‬‬ ‫■□■‬ ‫متخصص ‪SEO‬‬ ‫● بسیار خاق و عاقه مند به یادگیری‬ ‫● مسئولیت پذیری مدیریت زمان ● ساکن شهر شیراز‬ ‫● قدرت جستجو و حل مساله ● توانایی انجام کار‬ ‫گروهی و تعامل با سایر اعضای تیم ● توانایی یادگیری‬ ‫باال ● توانایی کار بر روی پروژه های مشترک‬ ‫●اشنا با مفاهیم سئو ● اشنا با مفاهیم و اصول دیجیتال‬ ‫مارکتینگ ● توانایی درک متون انگلیسی ● مسلط‬ ‫به تولید محتوا ● مسلط به گوگل کنسول (وبمسترتولز)‬ ‫و گوگل انالیتیکس ● توانایی استفاده از نرم افزار های‬ ‫گرافیکی ● اشنایی با تکنیک های بهبود ‪ UX‬انالیز رقبا‬ ‫و تدوین استراتژی سئو ● تسلط بر تکنیک های سئو‬ ‫محتویات سایت (مقاالت‪ ،‬عکس ها‪ ،‬کلیپ ها) لینک‬ ‫دهی داخلی‪ ،‬رعایت چگالی‪ ،‬استخراج و کار روی‬ ‫کلمات کلیدی ان صفحه‪ ،‬تگ توضیحات‪،‬‬ ‫متا تگ‪ ،‬کلمه کلیدی‪ ،‬ساختاربندی ‪ ،URL‬تگ های‬ ‫بدنه‪ ،‬لینک دهی داخلی‬ ‫● پرداخت های به موقع ● بیمه ● محیط کاری‬ ‫دوستانه لطفا رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪jobs@modema.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‪ -‬قزوین‬ ‫شرکت زرنگین جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین‬ ‫از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس تولید محتوا‬ ‫● خانم●جهت تولید محتوا‬ ‫● اشنا به سئو‬ ‫● مهارت در نگارش زبان فارسی‬ ‫● تسلط به زبان انگلیسی و قدرت ترجمه باال‬ ‫● کاما مسلط به وردپرس و تولید محتوا‬ ‫● اشنا به نرم افزار ‪ Photoshop‬و ‪Adobe Illustrator‬‬ ‫● اشنا به فعالیت های بازرگانی‬ ‫● داشتن مهارت ‪ ●ICDL‬اشنا به مبانی سئو‬ ‫● اشنایی با شبکه های اجتماعی‬ ‫● قابلیت کار گروهی‪ ،‬داشتن روحیه همکاری‬ ‫● اشنایی کافی با شبکه های اجتماعی‬ ‫● مسلط به نگارش تبلیغاتی‬ ‫● مسلط به گوگل انالکتیس‬ ‫● اشنایی کافی با فتوشاپر مسلط به تولید محتوا‬ ‫● مسلط به لینک سازی● مسلط به وردپرس‬ ‫● مسلط به سئو‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hrmestekhdam.2020@gmail.com‬‬ ‫استخدام‪ -‬گیالن‬ ‫شرکت ابانگان مهر ایرانیان‬ ‫فعال در زمینه تاسیسات ساختمانی جهت تکمیل‬ ‫کادر خود در استان گیان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس تولید محتوا‬ ‫● اقا‪ ،‬خانم● حداکثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫● مسلط به ‪Word Press‬‬ ‫● اشنایی کامل به مباحث ‪ SEO‬و ابزارهای سئوی گوگل‬ ‫● توانایی تحلیل کارکرد و اثربخشی محتوا‬ ‫● توانایی در تولید و نگارش محتوای مناسب وب و‬ ‫شبکه های اجتماعی‬ ‫● طراحی و توسعه استراتژی های مختلف محتوایی‬ ‫(محتوای دیجیتال‪ ،‬شبکه های اجتماعی‪...،‬‬ ‫● اشنایی با زبان انگلیسی‬ ‫● تسلط به نرم افزارهای گرافیکی‪ ،‬ادیت ویدئو و‬ ‫تصویر( ‪ Adobe Photoshop، Adobe Premiere‬و‬ ‫‪)After effect‬‬ ‫● توانایی ایده پردازی و راه اندازی کمپین در‬ ‫شبکه های اجتماعی‬ ‫● ساعت کاری‪ :‬شنبه تا چهارشنبه ‪ 8‬تا ‪، 17‬‬ ‫پنج شنبه ها ‪ 8‬تا ‪14‬‬ ‫●تمام وقت‬ ‫●حقوق و مزایا مطابق با قانون کار‬ ‫● بیمه تامین اجتماعی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت دعوت به‬ ‫مصاحبه حضوری رزومه عکس دار و نمونه کار خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به مصاحبه حضوری تنها از طریق ارسال فایل‬ ‫رزومه عکس دار و نمونه کار به ایمیل زیر‬ ‫امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪abangan_mehr_iranian@yahoo.com‬‬ ‫استخدام‪ -‬مشهد‬ ‫مجموعه طراحی سایت مشهد‬ ‫از یک نفر طراح سایت‬ ‫● مسلط به وردپرس ● داشتن حداقل مدرک تحصیلی‬ ‫لیسانس ●عاقه مند به یادگیری و پیشرفت‬ ‫● تسلط به طراحی سایت با وردپرس● تمام وقت‬ ‫● برای اقایان داشتن کارت پایان خدمت‬ ‫یا معافیت دائم ● اشنایی با سئو مزیت‬ ‫محسوب می شود ● محل کار‪ :‬احمد اباد لطفا رزومه‬ ‫خود را در تلگرام یا واتس اپ ارسال بفرمایید‪.‬‬ ‫‪09158580731‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل‬ ‫کادر خود در استان خراسان‬ ‫رضوی‪،‬مشهد از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس نرم افزار‬ ‫● لیسانس و باالتر‬ ‫● مسلط به ‪ ( QL‬وب و ویندوز )‬ ‫ً‬ ‫● ترجیحا اشنا به مفاهیم مالی‪،‬‬ ‫کاال‪ ،‬بازگانی‬ ‫‪poshtibanniroo@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫گروه دانش بنیان نرم افزاری پارت‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود در استان خراسان رضوی‬ ‫از افراد واجد شرایط با توانمندی های زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‬ ‫کارشناس پایگاه داده‬ ‫● خانم ‪ ،‬اقا ● اخاق حرفه ای ● روحیه ی کار تیمی‬ ‫● مهارت ارتباط●تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫●اشنایی با مفاهیم پایه ی نگهداری داده‬ ‫به روش رابطه ای ‪ SQL، NoSQL‬و ‪NewSQL‬‬ ‫●اشنایی با مفاهیم پایه مدیریت داده در سیستم های عامل‬ ‫●اشنایی ابتدایی با سیستم عامل لینوکس‬ ‫●اشنایی با مفاهیم‪ ،‬پروتکل ها و استانداردهای انتقال داده‬ ‫●اشنایی با مفاهیم و استاندارد های طراحی ‪API‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobs@partdp.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت ای تی پرداز جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‬ ‫پشتیبان سخت افزاری و تعمیرات‬ ‫● اقا‪ ،‬خانم● تمام وقت‬ ‫● مسلط به تعمیر انواع برد الکترونیکی‬ ‫● مسلط به تعمیر انواع پرینتر بویژه پرینتر های‬ ‫حرارتی و لیزری‬ ‫● مسلط به تعمیر ماشین های اداری‬ ‫● مسلط به قطعات کامپیوتر و اسمبل ان‬ ‫● مسلط به کار با کامپیوتر و امور کاری با اینترنت‬ ‫● حقوق ثابت● بیمه● درصد از فروش● پاداش‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫تلگرام یا واتس اپ زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید‪.‬‬ ‫استخدام صرفا در ردیف شغلی ذکر شده‬ ‫صورت می گیرد‬ ‫تلگرام ‪09157570082‬‬ ‫واتساپ ‪09157570082‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬مشهد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‬ ‫برنامه نویس فول استا ک‬ ‫● اقا‪ ،‬خانم ● مسلط به توسعه نرم افزارهای ‪Web App‬‬ ‫و ‪ Windows Forms‬به زبان ‪#C‬‬ ‫● مسلط به ‪MVC، JavaScript، AJAX, API‬‬ ‫● مسلط به پایگاه داده ‪SQL Server‬‬ ‫● مسلط به معماری چند الیه و مفاهیم شی گرایی‬ ‫● اشنا به مفاهیم ‪ ● UI/UX‬اشنا به به ‪HTML/CSS‬‬ ‫● اشنا به استاندارد های ‪SEO‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪ahmad.dastjerdi@gmail.com‬‬ ‫دپارتمان ‪ IT‬و مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار جهاددانشگاهی با توجه به قرارداد فی مابین با شرکت ها و برندهای معتبر اقدام به معرفی کارشناسان و متخصصان‬ ‫کامپیوتر ‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار به شرکت های متقاضی نموده است ‪ .‬لذا متقاضیان می بایست به ادرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن ذکر شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان انقالب اسالمی‪ ،‬ابتدای پل کالج خیابان خارک‪ ،‬پالک‪ 26‬تلفکس‪02166747747 :‬‬ صفحه 10 ‫اقتصادی‬ ‫شنبه ‪ 11‬مرداد‪ 11-1399‬ذی الحجه‪ 1-1441‬ا گوست‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1208‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ازطرف سازمان برنامه و بودجه کشور‬ ‫شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در سال ‪ ۹۹‬ابالغ شد‬ ‫سازمان برنامه و بودجه کشور‪ ،‬نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تمامی پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد دستگاه های اجرایی در سال ‪ ۱۳۹۹‬را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ســازمان برنامــه و بودجــه‪ ،‬شــیوه نامــه اجرایــی پرداخــت حقــوق و مزایــای کارکنــان و تمامــی پرداخ ‬ ‫تهــای مشــابه حقــوق و دســتمزد دســتگاه های اجرایــی در ســال ‪ ۱۳۹۹‬کــه توســط محمــد باقــر نوبخــت‪،‬‬ ‫رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه ابــاغ شــد بــه شــرح ذیــل اســت‪:‬‬ ‫م ــاده ‪ -۱‬در‬ ‫ای ــن ش ــیوه نامه‬ ‫اصطاح ــات ز ی ــر در‬ ‫معان ــی مش ــروح مر ب ــوط ب ــه کار‬ ‫می ر و ن ــد ‪:‬‬ ‫ال ــف‪ -‬دس ــتگاه اجرای ــی‪ :‬دس ــتگاه های موض ــوع م ــاده‬ ‫(‪ )۲۹‬قان ــون برنام ــه شش ــم توس ــعه ک ــه ب ــه نح ــوی از انح ــاء‬ ‫از بودج ــه عموم ــی اس ــتفاده می کنن ــد و حق ــوق و مزای ــای‬ ‫کارکن ــان انه ــا از مح ــل اعتب ــارات هزینـ ـه ای و از مناب ــع‬ ‫عموم ــی و اختصاص ــی تامی ــن می گ ــردد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬س ــازمان‪ :‬س ــازمان برنام ــه و بودج ــه کش ــور و‬ ‫س ــازمان های مدیر ی ــت و برنام ــه ر ی ــزی اس ــتان ها حس ــب م ــورد‬ ‫ج‪ -‬کارکن ــان‪ :‬کارکن ــان رس ــمی‪ ،‬پیمان ــی‪ ،‬ق ــرارداد کار‬ ‫معی ــن (مش ــخص)‪ ،‬کارگ ــری‪ ،‬کارکن ــان ح ــوزه س ــامت ب ــر‬ ‫اس ــاس قان ــون مر ب ــوط ب ــه خدم ــت پزش ــکان و پیراپزش ــکان‬ ‫و س ــایر کارکن ــان ک ــه ب ــر اس ــاس ضواب ــط و مق ــررات مر ب ــوط‬ ‫ب ــه موج ــب حک ــم ی ــا ق ــرارداد مق ــام صاحی ــت دار در ی ــک‬ ‫دس ــتگاه اجرای ــی ب ــه خدم ــت پذیرفت ــه می ش ــوند‪.‬‬ ‫د‪ -‬مش ــمولین بن ــد (ه) تبص ــره (‪ :)۱۲‬اف ــرادی هس ــتند ک ــه‬ ‫ب ــه اس ــتناد بن ــد (ه) تبص ــره (‪ )۱۲‬قان ــون بودج ــه س ــال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫کل کش ــور‪ ،‬پرداخت ه ــای مش ــابه حق ــوق و دس ــتمزد انه ــا‬ ‫(مانن ــد حق التدر ی ــس‪ ،‬حق الزحم ــه‪ ،‬ش ــرکتی‪ ،‬س ــاعتی‪،‬‬ ‫ح ــق نظ ــارت‪ ،‬پ ــاداش ش ــوراهای ح ــل اخت ــاف و س ــایر‬ ‫م ــوارد مش ــابه) بای ــد ب ــه ط ــور ماهان ــه توس ــط دس ــتگاه اجرای ــی‬ ‫پرداخ ــت ش ــود‪.‬‬ ‫ه‪ -‬پرداخ ــت مس ــتقیم و مس ــتمر‪ :‬عب ــارت اس ــت از حق ــوق‪،‬‬ ‫ف ــوق الع ــاده ه ــا و مزایای ــی ک ــه طب ــق قوانی ــن و مق ــررات‬ ‫مر ب ــوط‪ ،‬در حک ــم کارگزین ــی ی ــا ق ــرارداد منعق ــده ب ــا کارکنان ــی‬ ‫ک ــه رابط ــه مس ــتقیم اس ــتخدامی ی ــا بکارگی ــری ب ــا دس ــتگاه‬ ‫اجرای ــی دارن ــد‪ ،‬درج ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫و‪ -‬س ــایر پرداخت ه ــا‪ :‬اضاف ــه کار‪ ،‬ه ــر گون ــه پ ــاداش و ه ــر‬ ‫گون ــه پرداخ ــت نق ــدی و مع ــادل ریال ــی کمک ه ــای رفاه ــی‬ ‫غیرنق ــدی ب ــه کارکن ــان‬ ‫م ــاده ‪ -۲‬کلی ــه وزارتخانه ه ــا و موسس ــات دولت ــی از‬ ‫جمل ــه وزارتخانه ه ــا و موسس ــات دولت ــی موض ــوع م ــاده (‪)۱‬‬ ‫قان ــون برنام ــه پنجس ــاله شش ــم توس ــعه اقتص ــادی‪ ،‬اجتماع ــی‬ ‫و فرهنگ ــی جمه ــوری اس ــامی ای ــران ک ــه ش ــمول مق ــررات‬ ‫عموم ــی نس ــبت ب ــه انه ــا مس ــتلزم ذک ــر ن ــام ی ــا تصر ی ــح ن ــام‬ ‫انه ــا اس ــت و همچنی ــن دانش ــگاه ها و موسس ــات ام ــوزش‬ ‫عالــی تحقیقاتــی و پژوهشــی موضــوع مــاده (‪ )۱‬قانــون احــکام‬ ‫دائم ــی برنامه ه ــای توس ــعه کش ــور‪ ،‬ک ــه حق ــوق و فوق الع ــاده‬ ‫ه ــای مس ــتمر و پرداخت ه ــای مش ــابه حق ــوق و دس ــتمزد‬ ‫انه ــا از بودج ــه عموم ــی س ــال ‪ ۱۳۹۹‬پرداخ ــت می ش ــود‬ ‫مش ــمول ای ــن ش ــیوه نامه هس ــتند و ایج ــاد ه ــر گون ــه تعه ــد و‬ ‫پرداخــت مغایــر بــا ســاز و کار منظــور شــده در ایــن شــیوه نامه‬ ‫در خص ــوص پرداخت ه ــای مس ــتقیم و مس ــتمر و س ــایر‬ ‫پرداخت ه ــا ب ــه کارکن ــان توس ــط انه ــا‪ ،‬ممن ــوع خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫تبص ــره ‪ -۱‬ب ــا اس ــتناد ب ــه ج ــزء (‪ )۴‬بن ــد ال ــف تبص ــره‬ ‫(‪ )۲۱‬قان ــون بودج ــه س ــال ‪ ۱۳۹۹‬کل کش ــور‪ ،‬وزارت دف ــاع و‬ ‫پش ــتیبانی نیروه ــای مس ــلح‪ ،‬س ــتاد کل نیروه ــای مس ــلح‪،‬‬ ‫وزارت اطاع ــات‪ ،‬حفاظ ــت‬ ‫اطاع ــات ق ــوه قضایی ــه‪ ،‬س ــازمان‬ ‫ان ــرژی اتم ــی و دبیرخان ــه ش ــورای عال ــی‬ ‫امنی ــت مل ــی از ش ــمول مق ــررات ای ــن ش ــیوه نامه‬ ‫مس ــتثنی هس ــتند‪ .‬س ــاز و کار اجرای ــی ب ــرای دس ــتگاه های‬ ‫اجرای ــی مذک ــور در ش ــیوه نامه مس ــتقلی ک ــه ب ــا هم ــکاری‬ ‫س ــتاد کل نیروه ــای مس ــلح تدو ی ــن می ش ــود‪ ،‬تعیی ــن‬ ‫می گ ــردد‪.‬‬ ‫تبص ــره ‪ -۲‬نیروه ــای ح ــق التدر ی ــس ازاد (حداکث ــر در‬ ‫س ــقف تع ــداد س ــال ‪ )۱۳۹۸‬و س ــرباز معل ــم ام ــوزش و پ ــرورش‬ ‫مش ــمول مف ــاد م ــادده (‪ )۳‬ای ــن ش ــیوه نام ــه هس ــتند‪ .‬افزای ــش‬ ‫ً‬ ‫تع ــداد نیروه ــای ح ــق التدر ی ــس ازاد ام ــوزش و پ ــرورش صرف ــا‬ ‫ب ــا رعای ــت م ــاده (‪ )۹‬ضواب ــط اجرای ــی قان ــون بودج ــه س ــال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬ام ــکان پذی ــر اس ــت‪.‬‬ ‫م ــاده ‪ -۳‬ب ــه منظ ــور ایج ــاد هماهنگ ــی در پرداخ ــت‬ ‫حق ــوق و مزای ــای مس ــتمر کارکن ــان‪ ،‬دس ــتگاه های اجرای ــی‬ ‫مل ــی و اس ــتانی موظفن ــد کلی ــه اطاع ــات مر ب ــوط ب ــه ه ــر گون ــه‬ ‫پرداخ ــت مس ــتقیم و مس ــتمر ب ــه کارکن ــان خ ــود را ب ــر اس ــاس‬ ‫اخر ی ــن حک ــم کارگین ــی ی ــا ق ــرارداد منعق ــده ب ــا کارکنان ــی‬ ‫حق التدرسی ها‬ ‫و سرباز معلم ها مشمول‬ ‫مفاد ماده (‪ )3‬این‬ ‫شیوه نامه هستند‬ ‫ک ــه راب ــط مس ــتقیم اس ــتخدامی ی ــا بکارگی ــری ب ــا دس ــتگاه‬ ‫ً‬ ‫اجرای ــی دارن ــد در انطاب ــق ب ــا اطاعات ــی ک ــه قب ــا در س ــامانه‬ ‫کارمن ــد ای ــران (زیرس ــامانه های پای ــگاه اطاع ــات کارکن ــان و‬ ‫ثب ــت حق ــوق و مزای ــای کارکن ــان) ثب ــت کرده ان ــد‪ ،‬ب ــه ص ــورت‬ ‫ماهان ــه‪ ،‬در س ــامانه خزان ــه داری کل‪ ،‬حداکث ــر ت ــا بیس ــتم ه ــر‬ ‫م ــاه در س ــقف تخصی ــص اعام ــی (عموم ــی و اختصاص ــی)‬ ‫از س ــوی س ــازمان بارگ ــذاری نم ــوده و ب ــا امض ــای باالتر ی ــن‬ ‫مق ــام دس ــتگاه اجرای ــی و ی ــا مق ــام مج ــاز از ط ــرف وی و‬ ‫امض ــای ذیحس ــاب ی ــا مس ــئول ام ــور مال ــی مر ب ــوط حس ــب‬ ‫م ــورد‪ ،‬از وزارت ام ــور اقتص ــادی و دارای ــی‪ ،‬خزان ــه داری کل‬ ‫(اداره کل خزان ــه در مرک ــز و ی ــا خزان ــه معی ــن اس ــتان حس ــب‬ ‫م ــورد) ب ــه ص ــورت الکترونیک ــی‪ ،‬درخواس ــت وج ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫تبص ــره ‪ -۱‬تب ــادل اطاع ــات بی ــن «س ــامانه کارمن ــد‬ ‫ای ــران» و س ــامانه «خزان ــه داری الکترونیک ــی» ب ــا روش تب ــادل‬ ‫الکترونی ــک (وب س ــرویس) انج ــام می ش ــود و مس ــئولیت‬ ‫صح ــت و رف ــع مغایرت ه ــای احتمال ــی و هش ــدارها و‬ ‫خطاه ــای اع ــام ش ــده توس ــط س ــامانه درخواس ــت وج ــه‬ ‫الکترونیک ــی موض ــوع ای ــن م ــاده ب ــا اطاع ــات ثب ــت ش ــده در‬ ‫س ــامانه کارمن ــد ای ــران ب ــر عه ــده دس ــتگاه اجرای ــی اس ــت‪.‬‬ ‫تبص ــره ‪ -۲‬ب ــا اس ــتناد ب ــه ج ــزء (‪ )۳‬بن ــد (ال ــف) تبص ــره‬ ‫ً‬ ‫(‪ )۲۱‬قان ــون بودج ــه س ــال ‪ ،۱۳۹۹‬صرف ــا پرداخ ــت حق ــوق و‬ ‫مای ــای مس ــتمر کارکنان ــی قاب ــل اق ــدام اس ــت ک ــه اطاع ــات‬ ‫ان ــان در س ــامانه کارمن ــد ای ــران ثب ــت ش ــده باش ــد‪ .‬همچنی ــن‬ ‫رف ــع مغایرت ه ــای احتمال ــی و هش ــدارها و خطاه ــای اع ــام‬ ‫ش ــده توس ــط س ــامانه درخواس ــت وج ــه الکترونیک ــی موض ــوع‬ ‫ای ــن م ــاده ب ــا اطاع ــات ثب ــت ش ــده در س ــامانه کارمن ــد ای ــران‬ ‫ب ــر عه ــده دس ــتگاه اجرای ــی اس ــت‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ -۳‬بــا اســتناد بــه توضیحــات ذیــل جــدول شــماره‬ ‫(‪ )۷‬قان ــون بودج ــه ‪ ،۱۳۹۹‬دس ــتگاه های اجرای ــی مل ــی و‬ ‫اس ــتانی کم ــا کان مس ــئول صح ــت ص ــدور اح ــکام ص ــادره‬ ‫مر ب ــوط ب ــه کارکن ــان خـــود‪ ،‬منطب ــق ب ــا قوانی ــن و مق ــررات‬ ‫اس ــتخدامی و ب ــدون ایج ــاد ه ــر گون ــه ب ــار مال ــی فاق ــد تاییدی ــه‬ ‫از ریی ــس س ــازمان برنام ــه و بودج ــه کش ــور‪ ،‬خواهن ــد ب ــود‪.‬‬ ‫م ــاده ‪ -۴‬ب ــا اس ــتناد ب ــه توضیح ــات ذی ــل ج ــدول ش ــماره‬ ‫(‪ )۷‬و جــزء (‪ )۳‬بنــد (الــف) تبصــره (‪ )۲۱‬قانــون بودجــه ســال‬ ‫‪ ،۱۳۹۹‬خزان ــه داری کل موظ ــف اس ــت س ــاز و کار اجرای ــی‬ ‫الزم ب ــرای درخواس ــت وج ــه ه ــر گون ــه پرداخ ــت مس ــتقیم‬ ‫و مس ــتمر ب ــه کارکن ــان دس ــتگاه های اجرای ــی را در س ــقف‬ ‫تخصی ــص اعام ــی (عموم ــی و اختصاص ــی)‪ ،‬ب ــه ط ــور‬ ‫همزم ــان از مح ــل مناب ــع عموم ــی و اختصاص ــی فراه ــم اورد‬ ‫ً‬ ‫و پرداخت ه ــای مذک ــور را صرف ــا ب ــه ذینف ــع نهای ــی انج ــام‬ ‫ده ــد‪.‬‬ ‫م ــاده ‪ -۵‬وزارت ام ــور اقتص ــادی و دارای ــی‪ ،‬خزان ــه داری‬ ‫کل (اداره کل خزان ــه در مرک ــز و ی ــا خزان ــه معی ــن اس ــتان‬ ‫حس ــب م ــورد) مبال ــغ مر ب ــوط ب ــه مالی ــات کس ــور بازنشس ــتگی‬ ‫س ــهم دول ــت و کارکن ــان‪ ،‬ح ــق بیم ــه تامی ــن اجتماع ــی س ــهم‬ ‫دول ــت و کارکن ــان و ح ــق بیمه ه ــای خدم ــات درمان ــی س ــهم‬ ‫دول ــت‪ ،‬دس ــتگاه اجرای ــی و کارکن ــان را ب ــا رعای ــت قوانی ــن‬ ‫و مق ــررات حس ــب م ــورد ب ــه حس ــاب های تمرک ــز وج ــوه ن ــزد‬ ‫بان ــک مرک ــزی جمه ــوری اس ــامی ای ــران ک ــه بدی ــن منظ ــور‬ ‫ب ــه ترتی ــب ب ــه ن ــام س ــازمان ام ــور مالیات ــی کش ــور‪ ،‬س ــازمان‬ ‫بازنشس ــتگی کش ــوری‪ ،‬س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی‪ ،‬س ــازمان‬ ‫بیم ــه س ــامت ای ــران و صندو ق ه ــای بازنشس ــتگی و‬ ‫حمایت ــی دس ــتگاه های اجرای ــی مر ب ــوط افتت ــاح می نمای ــد‪،‬‬ ‫وار ی ــز و ضم ــن وار ی ــز مبل ــغ س ــایر کس ــور ب ــه حس ــاب بان ــک‬ ‫پرداخ ــت اعتب ــارات هزین ــه دس ــتگاه اجرای ــی ذیرب ــط‪ ،‬مبل ــغ‬ ‫ً‬ ‫خال ــص حق ــوق و مزای ــای مس ــتمر کارکن ــان مس ــتقیما ب ــه‬ ‫حس ــاب بانک ــی کارکن ــان وار ی ــز نمای ــد‪.‬‬ ‫تبص ــره ‪ -۱‬دس ــتگاه های اجرای ــی دارای نمایندگ ــی‬ ‫خ ــارج از کش ــور موظفن ــد لیس ــت مع ــادل ریال ــی خال ــص‬ ‫حق ــوق و مزای ــای مس ــتمر ارزی کارکن ــان رس ــمی و پیمان ــی‬ ‫خ ــود را ک ــه در ان نمایندگی ه ــا خدم ــت می نماین ــد‪ ،‬ب ــه‬ ‫ص ــورت ماهان ــه و حداکث ــر ت ــا بیس ــتم ه ــر م ــاه‪ ،‬ب ــا امض ــای‬ ‫باالتر ی ــن مق ــام اجرای ــی دس ــتگاه اجرای ــی ی ــا مق ــام مج ــاز از‬ ‫ط ــرف وی و ب ــا امض ــای ذیحس ــاب ی ــا مس ــئول ام ــور مال ــی‬ ‫مر ب ــوط حس ــب م ــورد‪ ،‬از وزارت ام ــور اقتص ــادی و دارای ــی‪-‬‬ ‫خزان ــه داری کل (اداره کل خزان ــه در مرک ــز و ی ــا خزان ــه معی ــن‬ ‫اس ــتان حس ــب م ــورد) در س ــقف تخصی ــص اعتب ــار اعام ــی‬ ‫درخواس ــت وج ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫وزارت ام ــور اقتص ــادی و دارای ــی‪ -‬خزان ــه داری کل (اداره‬ ‫کل خزان ــه در مرک ــز و ی ــا خزان ــه معی ــن اس ــتان حس ــب م ــورد)‬ ‫مبال ــغ موض ــوع ای ــن تبص ــره را حداکث ــر ت ــا س ــقف تخصی ــص‬ ‫اعتب ــار اعام ــی س ــازمان‪ ،‬در مقاط ــع تخصی ــص‪ ،‬ب ــه ص ــورت‬ ‫ماهان ــه ب ــا پرداخت ه ــای موض ــوع ای ــن م ــاده‪ ،‬ب ــه حس ــاب‬ ‫بان ــک وار ی ــز کنن ــده دس ــتگاه اجرای ــی واری ــز نمای ــد‪.‬‬ ‫دس ــتگاه اجرای ــی مکل ــف اس ــت بافاصل ــه پ ــس از‬ ‫دریاف ــت وج ــه موض ــوع ای ــن تبص ــره‪ ،‬نس ــبت ب ــه پرداخ ــت‬ ‫لیس ــتمذک ــور اق ــدامو گ ــزارشانراب ــهس ــازمانارس ــالنمای ــد‪.‬‬ ‫تبص ــره ‪ -۲‬بان ــک مرک ــزی جمه ــوری اس ــامی و‬ ‫بانک ه ــای عام ــل پرداخ ــت کنن ــده حق ــوق و مزای ــای مس ــتمر‬ ‫کارکن ــان دس ــتگاه های اجرای ــی ی ــاد ش ــده موظفن ــد وب‬ ‫س ــرویس اس ــتعام ش ــماره ش ــبای بانک ــی کارکن ــان دول ــت را‬ ‫پرداخت حقوق و مزایای‬ ‫کارکنان در اولویت بوده و‬ ‫قبل از هرگونه پرداختی‬ ‫باید صورت گیرد‬ ‫حق ــوق و مزای ــای کارکن ــان ق ــراردادی فاق ــد شناس ــه‪ ،‬ت ــا زم ــان‬ ‫دریاف ــت ش ــماره شناس ــه از س ــامانه کارمن ــد ای ــران‪ ،‬ب ــا س ــاز و‬ ‫کار اجرای ــی م ــاده (‪ )۳‬ای ــن ش ــیوه نامه اق ــدام نمای ــد‪.‬‬ ‫تبص ــره ‪ -۱‬نیروه ــای ق ــراردای موض ــوع تبصره هـــای‬ ‫(‪ )۳‬و (‪ )۴‬ایی ــن نام ــه اداری‪ ،‬اس ــتخدامی و تشـــکیا تی‬ ‫اعض ــای غیرهی ــات علم ــی دانش ــگاه های عل ــوم پزشـــکی‬ ‫و خدم ــات بهداش ــتی و درمان ــی فاق ــد شناس ــه‪ ،‬حداکث ــر ت ــا‬ ‫ســقف تخصیــص اعتبــار اعامــی (عمومــی و اختصاصــی)‪،‬‬ ‫مش ــمول مف ــاد م ــاده (‪ )۶‬ای ــن ش ــیوه نام ــه هســـتند‪.‬‬ ‫دس ــتگاه های اجرای ــی ذیرب ــط موظفن ــد ماب ــه التفـــاوت‬ ‫حقــوق و مزایــای مســتمر ایــن کارکنــان نســبت بــه تخصیــص‬ ‫اعام ــی (عموم ــی و اختصاص ــی) را از مح ــل س ــایر منابـــع‬ ‫در اختی ــار ان دس ــتگاه و در چارچ ــوب قوانی ــن و مقـــررات‪،‬‬ ‫پرداخ ــت نماین ــد‪.‬‬ ‫تبص ــره‪ -‬دس ــتگاه اجرای ــی مکل ــف اس ــت حقـــوق و‬ ‫مزای ــای کارکن ــان ش ــرکتی خ ــود را در درخواس ــت تخصی ــص‬ ‫اعتب ــار و درخواس ــت وج ــه (مطاب ــق ب ــا مبل ــغ منـــدرج در‬ ‫ق ــرارداد مربوط ــه) در اولو ی ــت پرداخ ــت ق ــرار ده ــد‪.‬‬ ‫م ــاده ‪ -6‬س ــازمان اداری و اس ــتخدامی کش ــور موظـــف‬ ‫اس ــت اطاع ــات کارکن ــان رس ــمی‪ ،‬پیمان ــی و قـــراردادی‬ ‫(کار معی ــن و مش ــخص و ق ــرارداد کارگ ــری) شناس ــه دار را ب ــه‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت گل اسای سرما جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫کارشناس طراح صنعتی‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪،‬تمام وقت‪ ،‬کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫مهندسی مکانیک ‪ ،‬طراحی صنعتی‪،‬اشنایی با قالب های تزریق پالستیک‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ ،‬تسلط بر نرم افزارهای طراحی‬ ‫‪SOLID WORKS & AUTO CAD‬‬ ‫دارای توان و شایستگی علمی مناسب در حوزه مهندسی‪ ،‬محل کار‪ :‬تهران‬ ‫اولویت جذب با نخبگان و دانش اموختگان از دانشگاه های معتبر می باشد‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫اضافه کاری‬ ‫کارشناس تحقیق و‬ ‫توسعه‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪،‬کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫مهندس مکانیک‪ ،‬مهندس الکترونیک‪ ،‬مهندسی مکاترونیک‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ ،‬اشنایی با نرم افزارهای طراحی & ‪SOLID WORKS‬‬ ‫‪AUTO CAD‬‬ ‫اشنایی با طراحی بردهای الکترونیکی‪،‬دارای توانمندی و روحیه انجام‬ ‫پروژه های تحقیقاتی‪ ،‬محل کار‪ :‬تهران‪،‬اولویت جذب با نخبگان و‬ ‫دانش اموختگان از دانشگاه های معتبر می باشد‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫اضافه کاری‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr@depoint.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ب ــر اس ــاس ک ــد مل ــی در اختی ــار خزان ــه داری کل ق ــرار داده و‬ ‫ترتیب ــی اتخ ــاذ نماین ــد ک ــه وج ــوه مر ب ــوط ب ــه حق ــوق و مزای ــای‬ ‫مس ــتمر کارکن ــان دس ــتگاه های اجرای ــی مز ب ــور ب ــدون وقف ــه و‬ ‫در اس ــرع وق ــت ب ــه حس ــاب بانک ــی کارکن ــان واری ــز و مرات ــب را‬ ‫ب ــه دس ــتگاه های اجرای ــی مر ب ــوط اع ــام نماین ــد‪.‬‬ ‫تبص ــره ‪ -۳‬بان ــک مرک ــزی جمه ــوری اس ــامی ای ــران بای ــد‬ ‫اعامی ــه واری ــز وج ــوه کس ــور یادش ــده در م ــاده (‪ )۳‬ای ــن ش ــیوه‬ ‫نام ــه و صورتحس ــاب ماهان ــه حس ــاب های مذک ــور را بـــرای‬ ‫س ــازمان ها و صندو ق ه ــای ی ــاد ش ــده و همچنی ــن اداره کل‬ ‫خزانــه در مرکــز و خزانــه معیــن در اســتان‪ ،‬حســب مــورد ارســال‬ ‫نماین ــد ت ــا س ــازمان ها و صندو ق ه ــای مذک ــور ب ــا هماهنگ ــی‬ ‫دس ــتگاه های اجرای ــی مر ب ــوط اقدام ــات الزم در خصـــوص‬ ‫اعم ــال حس ــاب ب ــه موق ــع وج ــوه مالی ــات‪ ،‬بازنشســـتگی‪،‬‬ ‫بیم ــه تامی ــن اجتماع ــی و بیم ــه س ــامت کارکنـــان یـــاد‬ ‫ش ــده را معم ــول دارن ــد‪ .‬س ــازمان بازنشس ــتگی کشـــوری‪،‬‬ ‫س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی‪ ،‬س ــازمان بیم ــه س ــامت ایـــران‬ ‫و صندو ق ه ــای حمایت ــی دس ــتگاه های اجرای ــی مربـــوط‬ ‫ح ــق برداش ــت از حس ــاب های ی ــاد ش ــده خ ــود را خواهنـــد‬ ‫داش ــت‪ .‬س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی موظ ــف اس ــت ترتیب ــی‬ ‫اتخ ــاذ نمای ــد ت ــا مرات ــب وار ی ــز وج ــوه بیم ــه تامی ــن اجتماع ــی‬ ‫ســهم کارمنــد و ســهم دولــت (کارفرمــا) بــه حســاب یــاد شــده‬ ‫را در اس ــرع وق ــت ب ــه ش ــعب وص ــول کنن ــده تابع ــه در ارتب ــاط‬ ‫ب ــا دس ــتگاه های اجرای ــی مرب ــوط اب ــاغ نمای ــد‪.‬‬ ‫تبص ــره ‪ -۴‬ح ــق بیمه ه ــای خدم ــات درمان ــی ســـهم‬ ‫دول ــت از مح ــل ردی ــف (‪ )۳۰‬ج ــدول مص ــارف هدفمنـــدی‬ ‫موض ــوع بن ــد (ال ــف) تبص ــره (‪ )۱۴‬قان ــون بودج ــه س ــال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫کل کش ــور‪ ،‬در س ــقف تخصی ــص ص ــادره س ــازمان برنامـــه و‬ ‫بودج ــه کش ــور‪ ،‬توس ــط س ــازمان هدفمن ــدی ب ــه س ــازمان بیم ــه‬ ‫س ــامت پرداخ ــت می گ ــردد‪.‬‬ ‫مــاده ‪ -۶‬دســتگاه اجرایــی موظــف اســت بــرای پرداخــت‬ ‫تفکی ــک ش ــماره مل ــی و ب ــه ص ــورت برخ ــط ب ــه خزان ــه داری‬ ‫کل ارســـال نمایـــد‪.‬‬ ‫م ــاده ‪ -۷‬دس ــتگاه های اجرای ــی مل ــی و اس ــتانی موظفن ــد‬ ‫درخواســـت پرداخت هـــای مشـــابه حقـــوق و دســـتمزد‬ ‫مش ــمولین بن ــد (ه) تبص ــره (‪ )۱۲‬قان ــون بودج ــه س ــال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫را بــه صــورت ماهانــه و حداکثــر تــا بیســتم هــر مــاه بــا امضــای‬ ‫باالتری ــن مق ــام اجرای ــی دس ــتگاه اجرای ــی ی ــا مق ــام مج ــاز از‬ ‫طـــرف وی و بـــا امضـــای ذیحســـاب یـــا مســـئول امـــور مال ــی‬ ‫مرب ــوط حس ــب م ــورد‪ ،‬ب ــه وزارت ام ــور اقتص ــادی و دارای ــی‪-‬‬ ‫خزان ــه داری کل (اداره کل خزان ــه در مرک ــز و ی ــا خزان ــه معی ــن‬ ‫اس ــتان حس ــب م ــورد) در س ــقف تخصی ــص اعتب ــار اعام ــی‬ ‫(عمومـــی و اختصاصـــی) ارســـال نماینـــد‪ .‬مســـئولیت‬ ‫صح ــت لیس ــت یادش ــده و همچنی ــن ع ــدم رعای ــت زم ــان‬ ‫بن ــدی م ــورد اش ــاره‪ ،‬ب ــا باالتری ــن مق ــام اجرای ــی و ذیحس ــاب‬ ‫ی ــا مس ــئول ام ــور مال ــی ذیرب ــط دس ــتگاه های اجرای ــی اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــا اس ــتناد ب ــه ج ــزء (‪ )۳‬م ــاده (‪ )۴‬ضواب ــط اجرای ــی قان ــون‬ ‫بودجـــه ســـال ‪ ۱۳۹۹‬کل کشـــور‪ ،‬دســـتگاه اجرایـــی موظ ــف‬ ‫اســـت لیســـت مشـــمولین و مبلـــغ پرداختـــی ماهانـــه ب ــه‬ ‫مش ــمولین بن ــد (ه) تبص ــره (‪ )۱۲‬قان ــون بودج ــه س ــال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫کل کش ــور را در درخواس ــت تخصی ــص خ ــود از ام ــور بخش ــی‬ ‫ذیربــط در ســازمان لحــاظ و بافاصلــه پــس از دریافــت وجــه‪،‬‬ ‫نس ــبت ب ــه پرداخ ــت لیس ــت مذک ــور اق ــدام و گ ــزارش ان را ب ــه‬ ‫س ــازمان ارس ــال نمای ــد‪.‬‬ ‫م ــاده ‪ -۸‬وزارت ام ــور اقتص ــادی و دارای ــی‪ -‬خزان ــه داری‬ ‫کل (اداره کل خزانــه در مرکــز و یــا خزانــه معیــن اســتان حســب‬ ‫م ــورد) مبال ــغ موض ــوع م ــاده (‪ )۷‬ای ــن ش ــیوه نام ــه را حداکث ــر ت ــا‬ ‫س ــقف تخصی ــص اعتب ــار اعام ــی (عموم ــی و اختصاص ــی)‬ ‫ســـازمان‪ ،‬در مقاطـــع تخصیـــص‪ ،‬بـــه صـــورت ماهانـــه ب ــا‬ ‫پرداخت هــای موضــوع مــاده (‪ )۳‬ایــن شــیوه نامــه‪ ،‬بــه حســاب‬ ‫بان ــک واری ــز کنن ــده دس ــتگاه اجرای ــی واری ــز نمای ــد‪.‬‬ ‫مـــاده ‪ -۹‬ســـایر پرداخت هـــای غیرمســـتمر (اضافـــه کار‪،‬‬ ‫هــر گونــه پــاداش و هــر گونــه پرداخــت نقــدی و معــادل ریالــی‬ ‫کمک ه ــای رفاه ــی غیرنق ــدی ب ــه کارکن ــان) از ش ــمول ای ــن‬ ‫شـــیوه نامـــه خـــارج اســـت‪ .‬دســـتگاه اجرایـــی مجـــاز اس ــت‬ ‫اعتبـــار مـــورد نیـــاز را از محـــل اعتبـــار مصـــوب و در س ــقف‬ ‫تخصیـــص اعامـــی (عمومـــی و اختصاصـــی) بـــا رعای ــت‬ ‫مق ــررات مرب ــوط تامی ــن و پرداخ ــت نمای ــد‪.‬‬ ‫م ــاده ‪ -۱۰‬وزارت ام ــور اقتص ــادی و دارای ــی‪ -‬خزان ــه داری‬ ‫کل (اداره کل خزان ــه در مرک ــز ی ــا خزان ــه معی ــن اس ــتان حس ــب‬ ‫مـــورد) موظـــف اســـت عملکـــرد تمامـــی وجـــوه پرداخت ــی‬ ‫موضــوع ایــن شــیوه نامــه بــه دســتگاه های اجرایــی را از طر یــق‬ ‫فراخوانــی وب ســرویس مــورد تفاهــم نامــه تبــادل الکترونیکــی‬ ‫اطاع ــات مابی ــن س ــازمان و وزارت ام ــور اقتص ــادی و دارای ــی‬ ‫ب ــه س ــازمان اع ــام نمای ــد‪.‬‬ ‫م ــاده ‪ -۱۱‬ب ــا اس ــتناد ب ــه توضیح ــات ذی ــل ج ــدول ش ــماره‬ ‫(‪ ،)۷‬پرداخ ــت حق ــوق و مزای ــای کارکن ــان در اولو ی ــت ب ــوده و‬ ‫می بایس ــت قب ــل از ه ــر گون ــه پرداخ ــت ب ــرای س ــایر هزینه ه ــا‬ ‫انجــام گیــرد‪ .‬مســئولیت اجــرای ایــن مــاده بــا خزان ـه داری کل‬ ‫من ــوط ب ــه وص ــول مناب ــع عموم ــی و باالتری ــن مق ــام دس ــتگاه‬ ‫اجرایـــی پـــس از دریافـــت تخصیـــص اعامـــی (عموم ــی و‬ ‫اختصاص ــی) از خزانـ ـه داری اس ــت‪.‬‬ ‫م ــاده ‪ -۱۲‬در پای ــان س ــال مال ــی بع ــد از پرداخ ــت حق ــوق‬ ‫و مزای ــای مس ــتمر کارکن ــان توس ــط وزارت ام ــور اقتص ــادی و‬ ‫دارایــی (خزانــه داری کل کشــور) بــه حســاب بانکــی کارکنــان‪،‬‬ ‫درخواس ــت وج ــه ب ــرای پرداخ ــت تغیی ــرات حق ــوق و مزای ــای‬ ‫مس ــتمر ناش ــی از تاخی ــر در ص ــدور اح ــکام کارگزین ــی و س ــایر‬ ‫م ــوارد‪ ،‬مش ــمول مف ــاد ای ــن ش ــیوه نام ــه نب ــوده و دس ــتگاه های‬ ‫اجرایـــی می تواننـــد بـــرای انجـــام ایـــن پرداخت هـــا از مح ــل‬ ‫اعتب ــارات مص ــوب فص ــل هفت ــم (دی ــون) و در س ــقف وج ــوده‬ ‫دریافــت شــده از خزانــه خــود در چارچــوب قوانیــن و مقــررات‬ ‫مربوط ــه اق ــدام نماین ــد‪.‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس ازمایشگاه‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪،‬دارای مدرک کارشناسی یا باالتر در رشته های مهندسی شیمی‪،‬‬ ‫مهندسی پلیمر‪ ،‬یا سایر رشته های مرتبط‬ ‫دارای حداقل ‪ 2‬سال تجربه کاری مفید در بخش ازمایشگاه‬ ‫اشنایی با روش های نمونه برداری و بازرسی محصوالت و فرایندها‬ ‫اشنایی با ‪ ISO9001-2008‬و ‪.ISO17025‬‬ ‫توانایی اموزش دادن به دیگران در مورد روش صحیح کار‬ ‫توانایی نظارت بر عملیات و داشتن دقت باال در ازمایشات و توانایی بینایی قوی‪.‬‬ ‫مهارت های ارتباطی شفاهی و کتبی‪،‬تسلط بر نرم افزارهای ‪ Office‬و ‪...‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪،‬دارای مدرک کارشناسی یا باالتر‬ ‫دارای سابقه کار به مدت ‪ 5‬سال‪،‬اشنایی با نرم افزارهای ‪office‬‬ ‫توانایی انجام ماموریت داخل و خارج از شهر‪،‬اشنایی با بازار و شیوه های تحقیق و توسعه بازار‬ ‫توانایی برقراری ارتباط با مشتری و مسئولیت پذیر‪،‬توانایی مذاکره و ‪...‬‬ ‫حسابدار‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪،‬دارای مدرک کارشناسی یا باالتر در رشته ی حسابداری‪ ،‬مدیریت مالی یا رشته های مرتبط‬ ‫اشنایی با نرم افزارهای نوسا‪ ،‬دارای مدرک ‪ ICDL1&2‬و سایر نرم افزارهای مرتبط‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال تجربه کاری مفید در زمینه حسابداری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دستیار مدیر تولید‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪،‬دارای مدرک کارشناسی یا باالتر در رشته های مهندسی شیمی‪ ،‬مواد‪،‬‬ ‫پلیمر یا رشته های مرتبط‪،‬داشتن دانش کافی در زمینه ی فرایندهای تولید‬ ‫توانایی مدیریت نیروی انسانی‪ ،‬تجهیزات و فرایندهای مرتبط با تولید‬ ‫توانایی برنامه ریزی‪ ،‬سازمان دهی‪ ،‬زمان بندی و اولویت بندی امور تولید و ‪...‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را فقط به صورت فایل ‪ Word‬یا ‪ PDF‬از طریق ایمیل به ادرس ایمیل درج شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hoseini.myp@gmail.com‬‬ صفحه 11 ‫شنبه ‪ 11‬مرداد ‪ 11 -1399‬ذی الحجه ‪ 1 -1441‬اگوست ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1208‬‬ ‫بهادری جهرمی خبر داد‬ ‫ازمون کارشناسان رسمی‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬شهریور برگزار می شود‬ ‫رئی ــس مرک ــز وکا‪ ،‬کارشناس ــان رس ــمی و مش ــاوران خان ــواده ق ــوه قضایی ــه‪ :‬ازم ــون‬ ‫کارشناس ــان رس ــمی دادگس ــتری ‪ ۲۰‬ش ــهریور م ــاه برگ ــزار می ش ــود‪.‬‬ ‫علــی بهــادری جهرمــی در مصاحبــه اختصاصــی بــا خبرنــگار صــدا و ســیما بــا اعــام‬ ‫ایــن خبــر افــزود‪ :‬ازمــون کارشناســان رســمی دادگســتری ســال ‪ ۹۸‬ایــن مرکــز کــه بــه واســطه‬ ‫ش ــیوع بیم ــاری کرون ــا ب ــه تاخی ــر افت ــاد و برگ ــزار نش ــد‪ ،‬انش ــاءاهلل ‪ ۲۰‬ش ــهریور م ــاه امس ــال در‬ ‫حوزه ه ــای قضای ــی سراس ــر کش ــور برگ ــزار می ش ــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه ن ــام نویس ــی ازم ــون کارشناس ــان رس ــمی دادگس ــتری از طری ــق‬ ‫س ــازمان س ــنجش ب ــه اتم ــام رس ــیده اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬بی ــش از ‪ ۶۰‬ه ــزار نف ــر در مجم ــوع‬ ‫رش ــته های کارشناس ــی اع ــام ش ــده‪ ،‬ن ــام نویس ــی ک ــرده ان ــد‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز وکا‪ ،‬کارشناســان رســمی و مشــاوران خانــواده قــوه قضاییــه بــا بیــان اینکــه‬ ‫ظرفیت ــی ک ــه م ــا ب ــرای ازم ــون کارشناس ــان رس ــمی در نظ ــر گرفت ــه ای ــم نهایت ــا ت ــا س ــقف‬ ‫‪ ۱۰‬ه ــزار نف ــر اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪ :‬پذی ــرش نهای ــی داوطلب ــان من ــوط ب ــه ای ــن اس ــت ک ــه در هم ــه‬ ‫مراح ــل اس ــتعامات و ازم ــون پذیرفت ــه ش ــوند و نص ــاب علم ــی را کس ــب کنن ــد‪ ،‬یعن ــی‬ ‫ام ــکان دارد م ــا ظرفی ــت ج ــذب م ــان تکمی ــل نش ــود‪.‬‬ ‫اقــای بهــادری گفــت‪ :‬در حــوزه ازمــون کارشناســی رســمی دادگســتری تقریبــا در همــه‬ ‫رش ــته های دانش ــگاهی م ــا کارش ــناس رس ــمی دادگس ــتری دار ی ــم و عاقمن ــدان می توانن ــد‬ ‫در ازم ــون ش ــرکت کنن ــد و ان اف ــرادی ه ــم ک ــه مطل ــع نش ــده ان ــد‪ ،‬انش ــاءاهلل ب ــرای ازم ــون‬ ‫س ــال ‪ ۹۹‬ا گ ــر امکان ــش فراه ــم ش ــود‪ ،‬دو ب ــاره ازم ــون برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ن ــام نو یس ــی از م ــون متقاضی ــان ا خ ــذ پروا ن ــه کارشنا س ــی ر س ــمی دادگس ــتری‬ ‫ق ــوه قضایی ــه س ــال ‪ ۱۳۹۸‬از ‪ ۲۷‬اردیبهش ــت ت ــا ‪ ۲‬خ ــرداد ب ــرای داوطلب ــان ایج ــاد ش ــد‪.‬‬ ‫رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو های مسلح‪:‬‬ ‫تغییری در مدت زمان خدمت سربازی ایجاد نشده است‬ ‫رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز‬ ‫ستاد کل نیرو های مسلح با بیان‬ ‫اینکه در اصل خدمت سربازی و‬ ‫مدت زمان ان تغییری نداشته است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه با شیوع کرونا هیچ‬ ‫یک از فرایند های خدمت وظیفه‬ ‫عمومی به تعویق نیفتاده است‪.‬‬ ‫امیردریادار دوم«غامرضارحیمی پور»‬ ‫رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد‬ ‫کل نیرو های مسلح در گفت وگو با ایلنا‬ ‫درباره اعام نظر وزارت بهداشت مبنی‬ ‫بر اینکه در پاییز با موج گسترده ای‬ ‫از همزمانی بیماری کرونا و انفوالنزا‬ ‫مواجه هستیم‪ ،‬ایا برنامه ای برای ان‬ ‫ایام برای اعزام مشموالن و سربازان در‬ ‫حال خدمت پیش بینی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در مراکز‬ ‫نظامی همواره پروتکل های بهداشتی رعایت می شود‬ ‫و تجهیزات ما بهتر است و مراکز ما نیز مجهز هستند‪،‬‬ ‫برای شرایط بحرانی تر نیز امادگی داریم و جای نگرانی‬ ‫مدیرکل فنی و حرفه ای استان البرز‬ ‫اجباری شدن مهارت اموزی‬ ‫در پادگان ها‬ ‫■□■‬ ‫رئیس مرکز وکال‪ ،‬کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه‬ ‫ازمون مشاوران خانواده ‪ ۴‬مهر برگزار می شود‬ ‫رئیــس مرکــز وکا‪ ،‬کارشناســان رســمی و مشــاوران خانــواده قــوه قضاییــه گفــت‪ :‬ازمــون‬ ‫مشــاوران خانــواده چهــارم مهــر مــاه امســال برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫علــی بهــادری جهرمــی در مصاحبــه اختصاصــی بــا خبرگــزاری صــدا و ســیما‪ ،‬در بــاره‬ ‫برگ ــزاری ازم ــون مش ــاوران خان ــواده اف ــزود‪ :‬ای ــن ازم ــون و ی ــژه مرا ک ــز مش ــاوره خان ــواده اس ــت‬ ‫ک ــه پی ــش از ط ــاق ی ــا مس ــائل خان ــواده را مش ــاوره می دهن ــد و داوطلب ــان ان نی ــز بیش ــتر از‬ ‫فــارغ التحصیــان روانشناســی‪ ،‬مــددکاری اجتماعــی و رشــته های مشــابه اســت کــه حــق‬ ‫ش ــرکت در ای ــن ازم ــون را دارن ــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مرحلــه نخســت نــام نویســی بــه اتمــام رســیده اســت‪ ،‬امــا در همیــن مــرداد‬ ‫م ــاه ان ش ــاء اهلل ی ــک مرحل ــه دیگ ــر نی ــز مهل ــت ن ــام نویس ــی ب ــرای ان کس ــانی ک ــه مطل ــع‬ ‫نش ــده ان ــد و ی ــا ج ــا مان ــده ان ــد‪ ،‬تمدی ــد و ام ــکان ثب ــت ن ــام دو ب ــاره فراه ــم می ش ــود‪.‬‬ ‫رئی ــس مرک ــز وکا‪ ،‬کارشناس ــان رس ــمی و مش ــاوران خان ــواده ق ــوه قضایی ــه اف ــزود‪ :‬ازم ــون‬ ‫مشــاوران خانــواده بعــد از ظهــر روز جمعــه چهــارم مهرمــاه همزمــان بــا ازمــون وکالــت برگــزار‬ ‫خواه ــد ش ــد ک ــه در واق ــع ازم ــون وکال ــت صب ــح و ازم ــون مش ــاوران خان ــواده بع ــد از ظه ــر در‬ ‫سراســر کشــور برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫اعالم نتایج ازمون کتبی‬ ‫استخدام بانک سینا‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی‪ ،‬بان ــک س ــینا پیش ــتر اع ــام ک ــرده ب ــود ک ــه ب ــه منظ ــور‬ ‫تکمی ــل نی ــروی م ــورد نی ــاز خ ــود‪ ،‬مطاب ــق ب ــا ضواب ــط و ایی ــن نام ــه ه ــای اس ــتخدامی‪،‬‬ ‫از بی ــن متقاضی ــان واج ــد ش ــرایط (اق ــا و خان ــم) در مقاط ــع تحصیل ــی کارشناس ــی‬ ‫و کارشناس ــی ارش ــد‪ ،‬ب ــا رابط ــه اس ــتخدامی ق ــراردادی موق ــت قان ــون کار‪ ،‬دع ــوت ب ــه‬ ‫هم ــکاری م ــی نمای ــد‪.‬‬ ‫برای مشــاهده نتایج ازمون به ســایت بانک ســینا مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫زمان ثبت نام ازمون وکالت سال ‪ ۹۹‬مرکز‬ ‫وکالی قوه قضاییه مشخص شد‬ ‫داوطلبــان شــرکت در ازمــون وکالــت مرکــز وکای قــوه قضاییــه در ســال ‪ ۹۹‬بــرای ثبــت‬ ‫ن ــام در ای ــن ازم ــون می توانن ــد از ف ــردا‪ ۵ ،‬م ــرداد‪ ،‬ب ــه س ــایت س ــازمان س ــنجش ب ــه نش ــانی‬ ‫‪ sanjesh.org‬مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬ب ــه نق ــل از مرک ــز وکای ق ــوه قضایی ــه ثب ــت ن ــام ازم ــون وکال ــت ای ــن‬ ‫مرک ــز از یک ش ــنبه ‪ ۵‬م ــرداد ت ــا یک ش ــنبه ‪ ۱۲‬م ــرداد ادام ــه دارد‪.‬‬ ‫عل ــی به ــادری جهرم ــی رئی ــس مرک ــز وکا‪ ،‬کارشناس ــان رس ــمی و مش ــاورین خان ــواده‬ ‫ق ــوه قضایی ــه‪ ،‬در ای ــن ارتب ــاط گف ــت‪ :‬در س ــال ‪ ۹۹‬ازم ــون وکال ــت ب ــه منظ ــور رف ــاه ح ــال‬ ‫داوطلبی ــن و فرص ــت کاف ــی ب ــرای انج ــام مرحل ــه دوم پذی ــرش کارام ــوز وکال ــت ک ــه‬ ‫مصاحب ــه علم ــی و روان شناس ــی اس ــت‪ ،‬زودت ــر از س ــال های قب ــل برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫به ــادری جهرم ــی در خص ــوص نح ــوه طراح ــی س ــواالت ازم ــون ه ــم اظه ــار ک ــرد‪:‬‬ ‫همان ط ــور ک ــه در س ــال قب ــل نی ــز انج ــام گردی ــد طراح ــان از مناب ــع اصل ــی ازم ــون ط ــرح‬ ‫ســوال می نماینــد و ســعی شــده اســت از ســواالتی کــه جنبــه هوشــی و گمــراه کننــده دارد‬ ‫پرهیــز گــردد؛ هــدف ســنجش اســتعداد علمــی داوطلــب اســت و بــه نظــر ایــن نحــوه طــرح‬ ‫س ــوال ب ــه عدال ــت نزدیک ت ــر اس ــت‪.‬‬ ‫وی همچنی ــن اف ــزود‪ :‬یک ــی از مزیت ه ــای نح ــوه پذی ــرش داوطل ــب کارام ــوز وکال ــت در‬ ‫مرکــز وکا دو مرحلـه ای بــودن ان اســت‪ .‬در مرحلــه دوم کــه مصاحبــه علمــی و روانشناســی‬ ‫ص ــورت می گی ــرد مج ــددا معلوم ــات علم ــی داوطل ــب س ــنجیده ش ــده و ا گ ــر داوطل ــب در‬ ‫مرحل ــه اول ب ــه ه ــر دلیل ــی از جمل ــه ش ــرایط محیط ــی و ی ــا روان ــی نتوانس ــته در روز ازم ــون‬ ‫تمرک ــز داش ــته باش ــد‪ ،‬در مرحل ــه دوم جب ــران می نمای ــد و ف ــردی ک ــه یک س ــال ی ــا چن ــد‬ ‫س ــال مطالع ــه نم ــوده و اس ــتعداد دارد از پذی ــرش ح ــذف نمی ش ــود‪.‬‬ ‫ازم ــون وکال ــت مرک ــزی وکای ق ــوه قضائی ــه در حال ــی ب ــرای دومی ــن س ــال بص ــورت‬ ‫یکپارچ ــه و سراس ــری برگ ــزار خواه ــد ش ــد ک ــه س ــال گذش ــته ‪ ۱۰۷‬ه ــزار داوطل ــب در ای ــن‬ ‫ازمــون شــرکت کردنــد‪ .‬از ایــن تعــداد بیــش از ‪ ۵‬هــزار نفــر پــس از پشــت سرگذاشــتن ازمــون‬ ‫کتب ــی و مصاحب ــه ش ــفاهی پذیرفت ــه ش ــدند‪.‬‬ ‫عاقــه منــدان بــه شــرکت در ایــن ازمــون مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه پایــگاه ‪sanjesh.org‬‬ ‫ضمــن مطالعــه دقیــق ا گهــی ازمــون وکالــت ‪ ۹۹‬نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام نماینــد؛ نحــوه‬ ‫دریافــت کارت ازمــون نیــز متعاقبــا اعــام می گــردد‪.‬‬ ‫نیست‪ .‬ما تابع شیوه نامه های بهداشتی هستیم که‬ ‫قرارگاه به ما اعام می کند‪ ،‬مراکز ما اماده است و‬ ‫بهدار ی های ما تجهیزات الزم را دارند و دارو نیز به‬ ‫میزان کافی در اختیار داریم و میزان فراگیری و شیوع‬ ‫بیماری تاکنون در مراکز ما بسیار کم بوده است و ما‬ ‫مشکلی خاص و نگرانی برای دو تا سه‬ ‫ماهه اینده نداریم‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت سربازان در‬ ‫پادگان حشمتیه گفت‪ :‬حفاظت‬ ‫زندان ها با کارکنان وظیفه است‪ .‬تاکنون‬ ‫به دلیل رعایت دقیق شیوه نامه های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬شیوع کرونا در بین سربازان‬ ‫سازمان زندان های کشور بسیار کم بوده‬ ‫است و مشکلی وجود ندارد‪ .‬همچنین‬ ‫در بحث مراکز بازداشتگاهی مشکلی‬ ‫گزارش نشده است‪.‬‬ ‫امی ــر در ی ــادار دوم رحیمی پ ــور‬ ‫گف ــت‪ :‬خوش ــبختانه ب ــا ش ــروع کرون ــا‬ ‫هی ــچ ی ــک از فرایند ه ــای خدم ــت‬ ‫وظیف ــه عموم ــی ب ــه تعوی ــق نیفت ــاده‬ ‫اس ــت‪ .‬م ــا در ح ــوزه امنی ــت وظایف ــی دار ی ــم و کام ــا‬ ‫ب ــه وظایف م ــان عم ــل می کنی ــم و هی ــچ خلل ــی‬ ‫در ح ــوزه نظ ــام وظیف ــه و همچنی ــن کل نیروه ــای‬ ‫مس ــلح ایج ــاد نش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مدیرکل فنی و حرفه ای استان البرز گفت‪:‬‬ ‫امکان اجباری شدن مهارت اموزی در پادگان ها‬ ‫وجود دارد‪ ،‬چرا که این موضوع برای مهارت اموزی‬ ‫سربازان بر اساس امایش سرزمین و نیاز کسب و‬ ‫کار‪ ،‬سربازان امری مهم به شمار می اید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون‪،‬کارورفاه‬ ‫اجتماعی استان البرز‪ ،‬تقی غیاثی تبار‪ ،‬مدیرکل‬ ‫فنی و حرفه ای استان البرز‪ ،‬در نشست خبری با‬ ‫اصحاب رسانه که به مناسبت گرامیداشت هفته‬ ‫ملی مهارت در این اداره کل برگزار شد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫اجرای پروژه های اشتغال مهارت محور از جمله‬ ‫موارد مورد اهمیت این اداره کل است ‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬این پروژه با هدف کاهش زمان‬ ‫انتظار برای دسترسی به شغل از طریق مهارت و در‬ ‫راستای تقویت و توسعه اشتغال استان و نهادینه‬ ‫سازی فرهنگ مهارت اموزی و خود اشتغال و‬ ‫کارافرینی به عنوان پایلوت در البرز اجرا شده است ‪.‬‬ ‫غیاث ــی تب ــار ب ــا بی ــان اینک ــه در ش ــرایط کنون ــی‬ ‫جامع ــه مس ــئله اش ــتغال ب ــرای جوان ــان از اهمی ــت‬ ‫باالی ــی برخ ــوردار اس ــت‪ ،‬ادام ــه داد ‪ :‬طراح ــی و‬ ‫ایج ــاد مس ــیری کوت ــاه و مطمئ ــن ب ــرای اش ــتغال‬ ‫پای ــدار ض ــروری اس ــت‪.‬‬ ‫وی تصر یــح کــرد‪ :‬پــروژه اشــتغال مهــارت محــور‬ ‫ ک ــه در اولی ــن نشس ــت اس ــتانی رئی ــس س ــازمان‬ ‫ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای کش ــور و اس ــتاندار الب ــرز‬ ‫مطــرح و مــورد توافــق قــرار گرفــت در راســتای تحقــق‬ ‫جه ــش تولی ــد و توصی ــه ه ــای مق ــام معظ ــم رهب ــری‬ ‫در بیانی ــه گام دوم انق ــاب و عملیات ــی ش ــدن ش ــعار‬ ‫«نهض ــت مه ــارت افزای ــی» وز ی ــر تع ــاون در س ــال‬ ‫رون ــق تولی ــد در اس ــتان الب ــرز‪ ،‬اجرای ــی ش ــد ‪.‬‬ ‫مدی ــرکل فن ــی و حرفـ ـه ای اس ــتان الب ــرز‬ ‫اف ــزود ‪ :‬پ ــروژه اش ــتغال مه ــارت مح ــور ب ــر اس ــاس‬ ‫ظرفیت ه ــای موج ــود اس ــتان در بخش ه ــای دولت ــی‬ ‫و غی ــر دولت ــی تعر ی ــف ش ــده اس ــت ک ــه دو بخ ــش‬ ‫کوت ــاه م ــدت‪ ،‬و ی ــژه کارجو ی ــان ماه ــر و بلن ــد م ــدت‪،‬‬ ‫و ی ــژه کارجو ی ــان فاق ــد مه ــارت دارد ‪.‬‬ ‫معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعالم کرد‪:‬‬ ‫اعالم زمان ثبت نام متقاضیان‬ ‫امریه سربازی قوه قضاییه؛ اعزامی ابان ماه‬ ‫ت نام مشموالن متقاضی امریه سربازی‬ ‫زمان ثب ‬ ‫در قوه قضاییه؛ اعزامی ابان ماه ‪ ۱۳۹۹‬مشخص شد‪.‬‬ ‫معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعام کرد‪:‬‬ ‫زمان ثبت نام مشموالن متقاضی امریه سربازی در‬ ‫قوه قضاییه؛ اعزامی ابان ماه ‪ ۱۳۹۹‬مشخص شد‪.‬‬ ‫بدین وسیله به اطاع می رساند‪ ،‬بنابر اعام امور‬ ‫اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه‬ ‫‪ ،sapp.ir/qazahrm‬در حال حاضر فقط مشموالن‬ ‫اعزامی ابان ماه مجاز به ثبت نام هستند و زمان ثبت‬ ‫نام مشموالن متقاضی امریه اعزامی ‪ ۱۳۹۹/08/01‬از‬ ‫روز چهارشنبه مورخ ‪ ۹۹/0۵/22‬اغاز می شود و در‬ ‫روز پنج شنبه مورخ ‪ ۹۹/0۵/30‬پایان می پذیرد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است‪ ،‬استان هایی که قابل دسترسی‬ ‫نیستند‪ ،‬سهمیه امریه ان ها به اتمام رسیده و به‬ ‫هیچ وجه امکان پذیرش و ثبت نام اعزام ابان ماه‬ ‫در استان های مذکور وجود ندارد‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند در تاریخ مقرر‬ ‫با مراجعه به سامانه ثبت نام مشموالن متقاضی امریه‬ ‫سربازی در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه‬ ‫به نشانی ‪ qazahrm.ir‬نسبت به ثبت نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫در هنگام ثبت نام فیلد ها را با دقت کامل‬ ‫تکمیل کرده و سپس تمام مدارک اعام شده را به‬ ‫صورت یکجا در یک فایل ‪ pdf‬پیوست کند‪.‬‬ ‫شایان ذکر است در خصوص افرادی که ثبت‬ ‫نامشان کامل نبوده اقدامی میسور نیست‪.‬‬ ‫ً‬ ‫در خصوص دوره بعدی اعزام متعاقبا اطاع‬ ‫رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعام کرد‪:‬‬ ‫زمان ثبت نام مشموالن متقاضی امریه سربازی در‬ ‫قوه قضاییه؛ اعزامی ابان ماه ‪ ۱۳۹۹‬مشخص شد‪.‬‬ ‫بدین وسیله به اطاع می رساند‪ ،‬بنابر اعام امور‬ ‫اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه‬ ‫‪ ،sapp.ir/qazahrm‬در حال حاضر فقط مشموالن‬ ‫اعزامی ابان ماه مجاز به ثبت نام هستند و زمان ثبت‬ ‫نام مشموالن متقاضی امریه اعزامی ‪ ۱۳۹۹/08/01‬از‬ ‫روز چهارشنبه مورخ ‪ ۹۹/0۵/22‬اغاز می شود و در‬ ‫روز پنج شنبه مورخ ‪ ۹۹/0۵/30‬پایان می پذیرد‪.‬‬ ‫طی یک فراخوان‬ ‫وزارت ارتباطات وفناوری نیروی امریه سرباز جذب می کند‬ ‫نیروی امریه سربازی در پژوهشکده رانشگرهای‬ ‫فضایی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری‬ ‫اطاعات اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات‬ ‫و فناوری اطاعات اذربایجان شرقی‪ ،‬وزارت‬ ‫ارتباطات و فناوری اطاعات‪ ،‬به منظور بهره گیری‬ ‫حداکثری از توان فارغ التحصیان مستعد و‬ ‫متعهد‪ ،‬در نظر دارد از بین فارغ التحصیان واجد‬ ‫شرایط‪ ،‬نسبت به جذب نیروی امریه سربازی برای‬ ‫انجام کارهای پژوهشی کاربردی‪ ،‬اقدام نماید‪ .‬لذا‬ ‫فراخوان جهت جذب امریه اغاز شده و بر همین‬ ‫اساس متقاضیان می توانند رزومه خود را به نشانی‬ ‫‪ info.thr@isrc.ac.ir‬ارسال و یا با شماره تلفن‬ ‫‪ 04133803380‬داخلی ‪ 116‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫شایان ذکر است تنها فارغ التحصیان مقاطع‬ ‫کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های تحصیلی‬ ‫مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی‪/‬ساخت‬ ‫و تولید)‪ ،‬مهندسی هوافضا (سازه‪/‬پیشرانش)‪،‬‬ ‫مهندسی مواد و مهندسی برق (الکترونیک‪/‬‬ ‫کنترل) مورد پذیرش می باشند‪.‬‬ ‫جذب و پذیرش مشمولین وظیفه‬ ‫درشرکت مدیرت منابع اب ایران و شرکت های تابعه ان‬ ‫معاونت منابع انسانی‪ ،‬مالی و پشتیبانی‬ ‫شرکت اب منطقه ای گلستان گفت‪ :‬پیرو جذب و‬ ‫پذیرش مشمولین وظیفه در شرکت مدیریت منابع‬ ‫اب ایران و شرکت های تابعه ان‪ ،‬داوطلبان امریه‬ ‫سربازی برای نوبت اعزام ‪99/8/1‬به ادرس سایت‬ ‫‪ amriyeh.moe.gov.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت اب منطقه ای‬ ‫حبیب ا‪...‬شاکری اظهار کرد‪ :‬وزارت نیرو به منظور‬ ‫تحقق و عملیاتی نمودن برنامه های وزیر نیرو و در‬ ‫راستای اجرایی نمودن برنامه توسعه اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی کشور جهت استفاده بهینه از‬ ‫متخصصان در زمان صلح و سوق امکانات علمی‬ ‫کشور به سوی سازندگی و بالندگی‪ ،‬برقراری ارتباط‬ ‫با صنعت و بمنظور ایجاد فرصت برابر و همچنین‬ ‫شفافیت بخشیدن به فرایند جذب و پذیرش‬ ‫مشمولین وظیفه در صنعت اب و برق ‪ ،‬افزایش‬ ‫سطح بهره وری و اثربخشی کارکنان وظیفه مامور‪،‬‬ ‫اقدام به راه اندازی سامانه امریه سربازی به ادرس‬ ‫‪ amriyeh.moe.gov.ir‬نموده است‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬افــراد واجــد شــرایط مــی بایســت‬ ‫ت ــا تار ی ــخ ‪99/5/30‬نس ــبت ب ــه ثب ــت ن ــام در س ــایت‬ ‫فــوق اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ‬ ‫سرقت ‪ ۴‬میلیاردی اقا و خانم‬ ‫سرایدار از خانه ویالیی بالفاصله‬ ‫پس از استخدام‬ ‫رئی ــس پلی ــس پیش ــگیری ته ــران ب ــزرگ از بازداش ــت اق ــا و خانم ــی‬ ‫خبـــر داد کـــه بـــه عنـــوان ســـرایدار یـــک منـــزل ویایـــی مشـــغول ب ــه‬ ‫کار شـــده و بـــه ســـرعت پـــس از اســـتخدام اقـــدام بـــه ســـرقت چه ــار‬ ‫میلیـــاردی از منـــزل ویایـــی کـــرده بودنـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران پویـــا؛ ســـردار کیـــوان ظهیـــری ب ــا‬ ‫اعـــام خبـــر بازداشـــت ســـارقانی کـــه در پوشـــش ســـرایداری‪ ،‬اقـــدام‬ ‫ب ــه س ــرقت چه ــار میلی ــاردی ک ــرده بودن ــد‪ ،‬درب ــاره جزئی ــات ای ــن خب ــر‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪ :‬ح ــدود ‪ 10‬روز پی ــش خب ــری مبن ــی ب ــر س ــرقت از ی ــک خان ــه‬ ‫ویایـــی در محلـــه قلهـــک بـــه پلیـــس ‪ 110‬واصـــل شـــد کـــه تیمـــی از‬ ‫مام ــوران کانت ــری ‪ 124‬قله ــک ب ــرای بررس ــی موض ــوع ب ــه مح ــل س ــرقت‬ ‫مراجع ــه کردن ــد‪.‬‬ ‫رئیـــس پلیـــس پیشـــگیری تهـــران بـــزرگ افـــزود‪ :‬پـــس از حض ــور‬ ‫مام ــوران در مح ــل س ــرقت و بررسـ ـی های اولی ــه مش ــخص ش ــد ام ــوال‬ ‫باارزشـــی از جملـــه طاجـــات‪ ،‬چنـــد تختـــه فـــرش دســـتباف‪ ،‬حـــدود‬ ‫‪ 30‬ع ــدد س ــاعت برن ــد‪ ،‬مقادی ــری دالر‪ ،‬چن ــد ع ــدد تابل ــو ف ــرش و ی ــک‬ ‫دســـتگاه خـــودروی هایمـــا از منـــزل مذکـــور ســـرقت رفتـــه اســـت‪.‬‬ ‫وی تصریـــح کـــرد‪ :‬مامـــوران کانتـــری ‪ 124‬قلهـــک در تحقیقـــات‬ ‫بیش ــتر دریافتن ــد ک ــه صاح ــب خان ــه ویای ــی روز پی ــش از س ــرقت‪ ،‬ی ــک‬ ‫اق ــا و خان ــم را ب ــه عن ــوان س ــرایدار من ــزل خ ــود اس ــتخدام ک ــرده ب ــود و‬ ‫اهال ــی من ــزل نی ــز ان ش ــب ب ــرای حض ــور در ی ــک مراس ــم عروس ــی‪ ،‬من ــزل‬ ‫را ت ــرک ک ــرده بودن ــد‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام انتظام ــی ادام ــه داد‪ :‬بررسـ ـی های بیش ــتر نش ــان داد ک ــه‬ ‫صاحــب خانــه ویایــی‪ ،‬یــک خانــه (ســوئیت) ســرایداری در مجــاورت‬ ‫خان ــه خ ــود را‪ ،‬در اختی ــار اق ــا و خان ــم س ــرایدار ق ــرار داده ب ــود ک ــه پ ــس از‬ ‫بازگش ــت انه ــا ب ــه من ــزل مش ــخص ش ــد‪ ،‬س ــرایدارها در من ــزل حض ــور‬ ‫ندارن ــد ام ــا وس ــایل انه ــا در خان ــه س ــرایداری باقی مان ــده و ل ــوازم من ــزل‬ ‫ویای ــی نی ــز ب ــه س ــرقت رفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫ظهیــری بــا اشــاره بــه ارزش چهــار میلیــاردی امــوال مســروقه در ایــن‬ ‫ســـرقت‪ ،‬بیـــان کـــرد‪ :‬مامـــوران انتظامـــی نخســـتین ســـرنخ را در خان ــه‬ ‫ســـرایداری پیـــدا کـــرده و پـــس از تحقیقـــات اولیـــه متوجـــه شـــدند ب ــا‬ ‫خ ــودروی هایم ــا ب ــه س ــرقت رفت ــه‪ ،‬در شهرس ــتان بروج ــرد س ــوخت گیری‬ ‫ص ــورت گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫رئی ــس پلی ــس پیش ــگیری ته ــران ب ــزرگ خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬مام ــوران‬ ‫کانت ــری ‪ 124‬قله ــک‪ ،‬ب ــه س ــرعت پ ــس از اخ ــذ دس ــتور مق ــام قضائ ــی‬ ‫ب ــه شهرس ــتان بروج ــرد اع ــزام ش ــده و ب ــا بررس ــی حس ــابهای بانک ــی اق ــا و‬ ‫خان ــم س ــرایدار متوج ــه ش ــدند مقادی ــر زی ــادی پ ــول ب ــه حس ــابهای انه ــا‬ ‫واری ــز ش ــده و در ح ــال واری ــز اس ــت‪.‬‬ ‫وی متذکـــر شـــد‪ :‬بررســـی های تکمیلـــی نشـــان داد ســـارقان (اقـــا و‬ ‫خان ــم س ــرایدار) ام ــوال س ــرقت ک ــرده از خان ــه ویای ــی را ب ــه مالخ ــران‬ ‫فروختـــه و در ازای فـــروش انهـــا‪ ،‬مبالغـــی را دریافـــت کرده انـــد‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام انتظام ــی اف ــزود‪ :‬در ادام ــه‪ ،‬پ ــس از هماهنگ ــی ب ــا مق ــام‬ ‫قضائـــی‪ ،‬مامـــوران انتظامـــی پنـــج نفـــر از مالخـــران ایـــن پرونـــده را ک ــه‬ ‫مبالغ ــی را ب ــه حس ــابهای س ــارقان واری ــز ک ــرده بودن ــد و در نهای ــت دو‬ ‫س ــارق را بازداش ــت کردن ــد‪.‬‬ ‫ظهیـــری بـــا بیـــان اینکـــه در مجمـــوع در ایـــن پرونـــده هفـــت نف ــر‬ ‫بازداشــت شــدند‪ ،‬گفــت‪ :‬تمــام امــوال مســروقه از ســارقان کشــف شــد؛‬ ‫همچنیــن متهمــان پــس از انتقــال بــه تهــران‪ ،‬بــه مرجــع قضائــی معرفــی‬ ‫شـــده و پـــس از اعتـــراف بـــه جـــرم خـــود بـــا دســـتور مقـــام قضائـــی ب ــه‬ ‫زن ــدان انتق ــال یافت ــه و ام ــوال مس ــروقه نی ــز ط ــی صورت جلس ــه تحو ی ــل‬ ‫مالباخت ــه ش ــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫رئیس پلیس فتا استان قم خبر داد‪:‬‬ ‫کالهبرداری گسترده‬ ‫تحت عنوان کار در منزل در قم‬ ‫رئیـــس پلیـــس فتـــای اســـتان قـــم بـــا ثبـــت ا گهی هـــای تقلب ــی‬ ‫کار در منـــزل در فضـــای مجـــازی بـــه قصـــد کاهبـــرداری مالـــی و‬ ‫سوء اســـتفاده از اطاعـــات هویتـــی افـــراد متقاضـــی خبـــر داد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزاری مهـــر‪ ،‬ســـرهنگ علـــی موالـــی بـــا اشـــاره‬ ‫بـــه اینکـــه مـــردم بـــرای درخواســـت کار بـــه شـــعبات کاریاب ــی‬ ‫ســـطح شـــهر کـــه از اداره کار مجـــوز الزم را دارنـــد‪ ،‬مراجعـــه کننـــد‪،‬‬ ‫اظهارداش ــت‪ :‬در پ ــی گزارش ــات مردم ــی مش ــخص ش ــد کاهب ــرداران‬ ‫ب ــا ثب ــت ا گهی ه ــای تقلب ــی کار در من ــزل در فض ــای مج ــازی قص ــد‬ ‫کاهبـــرداری مالـــی یـــا سوء اســـتفاده از اطاعـــات هویتـــی مـــردم را‬ ‫دارنـــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی افـــزود‪ :‬در ایـــن گونـــه مـــوارد غالبـــا کاهبـــرداران از کاربـــران‬ ‫می خواهن ــد جه ــت فراین ــد ثب ــت ن ــام ب ــه پی ــام رس ــان های خارج ــی‬ ‫همچ ــون تلگ ــرام ی ــا واتـ ـس اپ مراجع ــه کنن ــد‪ ،‬س ــپس از کارب ــر ی ــک‬ ‫س ــری اطاع ــات هویت ــی درخواس ــت می کنندی ــا طل ــب پ ــول جه ــت‬ ‫ثبـــت نـــام می نماینـــد‪.‬‬ ‫ســـرهنگ موالـــی ادامـــه داد‪ :‬در پـــی کســـب ایـــن اطاعـــات‬ ‫ً‬ ‫کاهب ــردار بع ــدا ممک ــن اس ــت کارب ــر را تهدی ــد ک ــرده در صورت ــی ک ــه‬ ‫ب ــه خواس ــته های کاهب ــردار ت ــن نده ــد‪ ،‬ب ــا توج ــه ب ــه اطاعات ــی ک ــه از‬ ‫و ی دارد موجـــب هتـــک حیثیـــت او شـــود‪.‬‬ ‫و ی بیـــان کـــرد‪ :‬مـــردم اطاعـــات شـــخصی و ســـکونتی‪ ،‬تصو ی ــر‬ ‫م ــدارک هویت ــی و عکس ه ــای خ ــود را ب ــه هیچ وج ــه در اختی ــار اف ــراد‬ ‫ناش ــناس ق ــرار ندهن ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس پلی ــس فت ــا اس ــتان ق ــم ب ــا بی ــان اینک ــه اکث ــر قربانی ــان ای ــن‬ ‫نـــوع کاهبـــرداری خانم هـــای خانـــه دار می باشـــند‪ ،‬بیـــان داشـــت‪:‬‬ ‫خانم هـــای خانـــه دار بـــه دنبـــال مشـــاغلی هســـتند کـــه بتواننـــد ب ــا‬ ‫انجـــام ان در منـــزل درامـــدی کســـب کننـــد‪ ،‬از همیـــن رو مجرمـــان‬ ‫س ــایبری از ای ــن موض ــوع سوء اس ــتفاده ک ــرده و ب ــا تبلیغ ــات گس ــترده‬ ‫و اغ ــوا کنن ــده در فض ــای مج ــازی و ش ــبکه های اجتماع ــی انه ــا را در‬ ‫دام خـــود گرفتـــار می کننـــد‪.‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1214

هفته نامه بازار کار 1214

شماره : 1214
تاریخ : 1399/06/29
هفته نامه بازار کار 1213

هفته نامه بازار کار 1213

شماره : 1213
تاریخ : 1399/06/22
هفته نامه بازار کار 1212

هفته نامه بازار کار 1212

شماره : 1212
تاریخ : 1399/06/15
هفته نامه بازار کار 1211

هفته نامه بازار کار 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1399/06/01
هفته نامه بازار کار 1210

هفته نامه بازار کار 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1399/05/25
هفته نامه بازار کار 1209

هفته نامه بازار کار 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1399/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!