هفته نامه بازار کار شماره 1204 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1204

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1204

هفته نامه بازار کار شماره 1204

‫استخدام‬ ‫اخرین خبرهای سربازی و جذب نیروی امریه‬ ‫استخدام معاونت اموزش های عمومی و مهارتی( سما )‬ ‫در دانشگاه ازاد‬ ‫‪2‬‬ ‫دعوت به همکاری در شرکت راهبران فراسامانه‬ ‫دعوت به همکاری در شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫دعوت به همکاری در دانشگاه علوم پزشکی ایران‬ ‫‪۱2‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 3000 :‬تومان‬ ‫جذب نیروی پلیس پایتخت‪ ،‬پلیس زن در بوشهر‬ ‫و دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در استان فارس‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار ‪66710081‬‬ ‫شنبه ‪ 14‬تیر ‪ 12 -1399‬ذی القعده ‪ 4 -1441‬جوالی ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1204‬‬ ‫از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ابالغ شد‬ ‫‪2‬‬ ‫موانع گسترش‬ ‫کسب و کارهای مجازی‬ ‫را رفع کنید‬ ‫اعالم نتایج‬ ‫ازمون استخدامی‬ ‫‪6‬دستگاه اجرایی‬ ‫رئیس مرکز وکالی قوه قضاییه تشریح کرد‪:‬‬ ‫شرایط استخدام نیروی جدید در‬ ‫دستگاه های اجرایی‬ ‫‪3‬‬ ‫گفت و گو با راضیه تجار دبیر انجمن قلم ایران‬ ‫نویسندگی‬ ‫شغلی که باید‬ ‫ان را از نو نوشت‬ ‫‪۵‬‬ ‫جزییات برگزاری ازمون وکالت‬ ‫مرکز وکالی قوه قضاییه‬ ‫شرایط پرداخت بیمه بیکاری‬ ‫در صورت تداوم شیوع ویروس کرونا‬ ‫گرافیستی که طراح و تولید کننده شد‬ ‫منشی مدیرعامل‬ ‫•اشنایی با زبان انگلیسی‬ ‫• مسلط به افیس‬ ‫• سابقه کار در شرکتهای تولیدی‬ ‫• حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫سرپرست بازرگانی خارجی‬ ‫•مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫• مسلط به واردات و قوانین بازرگانی‬ ‫• سابقه کار در شرکتهای تولیدی‬ ‫•حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫کارشناس حسابدار ی‬ ‫•حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫• مسلط به حسابداری و امور مالی‬ ‫کارشناس دامپرور ی ‪/‬دامپزشک‬ ‫•حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫• فار غ التحصیل دانشگاه معتبر دولتی‬ ‫• فنی و پشتیبانی‬ ‫ارسال رزومه‪recruitment1399@yahoo.com :‬‬ ‫شماره واتس اپ‪09209501970 :‬‬ ‫شرکت راهبران فراسامانه (همکاران سیستم)‬ ‫جهت کار در محیطی پویا و فعال در پست کارشناسی استقرار سیستمها‬ ‫و مسئول دفتر مدیر عامل از افرادی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫■ اقایان با مدرک حداقل کارشناسی رشته های مدیریت صنعتی‪/‬صنایع‪/‬نرم افزار از دانشگاه معتبر برای ردیف شغلی کارشناس استقرار‬ ‫■خانمها در رشته علوم سیاسی یا اجتماعی یا مترجمی زبان انگلیسی برای ردیف شغلی مسئول دفتر مدیر عامل‬ ‫■اشنا با ویندوز و محیط افیس بخصوص ا کسل و ا کسس■ متولد سال ‪ 73‬و بعد از ان■ فقط ساکن مناطق ‪ 22‬گانه تهران‬ ‫ارسال رزومه به ادرس ایمیل‬ ‫‪info@farasaman.com‬‬ ‫*الویت با افرادی است که‪ -:‬با نرم افزار های مالی ‪ ,‬بازرگانی و یا ‪ SQL‬و ابزارهای گزارش سازی اشنائی داشته باشند‪.‬‬ ‫محل سکونت شهر تهران باشد‪ .‬معافیت یا اتمام دوره سربازی داشته باشند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دستورالعمل تعیین حقوق دهیاران در سال ‪99‬‬ ‫تمدید مهلت ثبت نام ازمون‬ ‫صالحیت حرفه ای پرستاران‬ ‫ایجاد سامانه جدید ازمایشی‬ ‫ثبت نام بیمه بیکاری ‪ ،‬درمان یا درد؟‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫هلدینگمعتبرتولیدیدر غربتهراناستخداممینماید‪:‬‬ ‫‪11‬‬ ‫رجوع به صفحه ‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 14‬تیر ‪ 12 -1399‬ذی القعده ‪ 4 -1441‬جوالی ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1204‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رویدادهای اموزش وپرورش‬ ‫روحانی‪:‬‬ ‫اجتماعی وزارت اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫دستگاه های ذیربط موانع گسترش‬ ‫کسب وکارهای مجازی را رفع کنند‬ ‫استخدام هشت هزار نیروی مشاور‬ ‫در اموزش و پرورش‬ ‫ش ــکوهی از اس ــتخدام ‪ ۸‬ه ــزار مر ب ــی و مش ــاور خب ــر داد و گف ــت‪ :‬ا ی ــن اتف ــاق‬ ‫ب ــرای اولی ــن ب ــار اس ــت ک ــه بع ــد از س ــال ها انج ــام م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از خبرگ ــزاری مه ــر مس ــعود ش ــکوهی‪ ،‬مدی ــرکل ام ــور‬ ‫تربیت ــی مش ــاوره و مراقب ــت در برابراس ــیب ه ــای اجتماع ــی از اس ــتخدام ‪ ۸‬ه ــزار‬ ‫مر ب ــی و مش ــاور خب ــرداد و گف ــت ‪ :‬ای ــن اتف ــاق بس ــیار ک ــم نظی ــری اس ــت و ب ــرای‬ ‫اولی ــن ب ــار اس ــت ک ــه بع ــد از س ــال ها انج ــام م ــی ش ــود در ضم ــن رش ــته ام ــور تربیت ــی‬ ‫و مش ــاوره ه ــم در دانش ــگاه فرهنگی ــان تفکی ــک ش ــده ان ــد و ام ــاده ارا ئ ــه پرو پ ــوزال‬ ‫ب ــه منظ ــور تصو ی ــب ای ــن رش ــته ه ــا هس ــتیم‪.‬‬ ‫مدی ــرکل ام ــور تربیت ــی مش ــاوره و مراقب ــت در براب ــر اس ــیب ه ــای اجتماع ــی‬ ‫خط ــاب ب ــه معاون ــان پرورش ــی و فرهنگ ــی اس ــتان ه ــا گف ــت‪ :‬در اس ــتخدام مش ــاوران‬ ‫نظ ــارت مس ــتقیم داش ــته باش ــید مصاحب ــه گ ــران ا گ ــر اهلی ــت نداش ــته باش ــند م ــی‬ ‫توانن ــد رون ــد کار را منح ــرف کنن ــد ک ــه ای ــن ام ــر نق ــش گزینش ــگران و مصاحب ــه گ ــران‬ ‫را نش ــان م ــی ده ــد و ب ــا دق ــت کاف ــی ای ــن ام ــر بای ــد انج ــام ش ــود‪.‬‬ ‫و ی س ــاماندهی نی ــرو ی انس ــانی را امس ــال دارای اهمی ــت و ی ــژه ای دانس ــت و‬ ‫ادام ــه داد ‪ :‬نق ــل و انتق ــاالت و ورود و خ ــروج نیروه ــا را ب ــه خو ب ــی مدیر ی ــت کنی ــد ت ــا‬ ‫س ــال تحصیل ــی جدی ــد ب ــا ق ــوت ش ــروع ش ــود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور‪ ،‬دستگاه های ذیربط را موظف کرد در جهت رفع موانع گسترش‬ ‫کسب و کارهای مجازی اقدام کرده و برای کمک به رونق ان دسته از کسب و‬ ‫کارهایی که در ایام کرونا رونق یافته و استعداد افزایش اشتغال در انها بیش از‬ ‫دیگران است‪ ،‬برنامه ریزی کند‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار ‪ّ ،‬‬ ‫حجت االسالم حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهور در جلسه‬ ‫ستاد اقتصادی دولت پس از استماع گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫درباره ایجاد مشاغل جدید در دوره کرونا‪ ،‬لزوم استفاده از فرصت دوره کرونا برای‬ ‫توسعه دولت الکترونیک را ضروری خواند و بر ضرورت برنامه ریزی و امادگی‬ ‫بخش ارتباطات و فناوری اطالعات برای برگزاری فصل جدید تحصیل دانش اموزان‬ ‫و دانشجویان بر بستر شبکه ملی اطالعات تا کید کرد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬همچنین دستگاه های ذیربط را موظف کرد در جهت رفع موانع‬ ‫گسترش کسب و کارهای مجازی اقدام کرده و برای کمک به رونق ان دسته از‬ ‫کسب و کارهایی که در ایام کرونا رونق یافته و استعداد افزایش اشتغال در انها‬ ‫بیش از دیگران است‪ ،‬برنامه ریزی کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور اظهارداشت‪ :‬الزم است کارگروهی برای تنظیم روابط بخش‬ ‫خصوصی و دولت در حوزه خدمات نواورانه در وزارتخانه های تخصصی با‬ ‫حضور وزارت ارتباطات‪ ،‬معاونت علمی و فناوری و وزارت اقتصاد تشکیل شود‪.‬‬ ‫همچنین رئیس جمهور وزارت اقتصاد را مامور کرد تا پیشنهاد وزارت‬ ‫ارتباطات بر تعریف بسته های «اعتبار مالیاتی» به جای «معافیت مالیاتی» برای‬ ‫شرکت های نواور را بررسی و برای اجرایی نمودن ان برنامه ریزی کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور از وزیر اقتصاد خواست تسهیل شرایط ورود شرکت های فعال‬ ‫در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس را پیگیری کرده و حتی االمکان یک بازار‬ ‫اختصاصی به منظور پذیرش شرکت های دانش بنیان و فعال در حوزه اقتصاد‬ ‫دیجیتال ایجاد شود‪.‬‬ ‫در این جلسه گزارش وزیر ارتباطات درباره ایجاد مشاغل جدید در دوره کرونا‬ ‫ارائه شد که بر اساس ان موضوعات سالمت الکترونیک‪ ،‬سرگرمی انالین‪ ،‬خدمات‬ ‫حمل و نقل اینترنتی کاال و همچنین خدمات اموزش مجازی و امنیت فضای‬ ‫مجازی از حوزه هایی عنوان شدند که در دوره ی کرونا رونق نسبی یافته اند‪.‬‬ ‫طبق این گزارش‪ ،‬تالش دولت در توسعه زیرساخت های ارتباطی در چند‬ ‫سال گذشته باعث شد که در شرایط پیش امده در دوره شیوع جهانی کرونا‪،‬‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی و خدماتی بتوانند رویکرد جدیدی را در ادامه‬ ‫فعالیت های خدماتی و اقتصادی خود در پیش گیرند و به واسطه همین تالش ها‬ ‫امکان ارائه خدمات دیجیتالی فراهم شد که در روزهای کرونایی‪ ،‬نقش یک ناجی‬ ‫را داشته باشد‪.‬‬ ‫از سوی سازمان سنجش؛‬ ‫از سوی معاون امور دهیاری ها سازمان‬ ‫شهرداری ها و دهیاری های کشور ابالغ شد ‪:‬‬ ‫نتایج ازمون استخدامی ‪ ۶‬دستگاه اجرایی اعالم شد‬ ‫نتای ــج نهای ــی هفتمی ــن ازم ــون اس ــتخدامی متمرک ــز ‪۶‬‬ ‫دس ــتگاه اجرای ــی کش ــور در س ــال ‪ ۱۳۹۸‬اع ــام ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬پی ــرو اطالعی ــه ه ــای منتش ــر ش ــده در‬ ‫تار ی ــخ ه ــای ‪ ۱۵‬دی ‪ ۲۶ ،۹۸‬بهم ــن ‪ ۹۸‬و ‪ ۱۷‬فروردی ــن‬ ‫‪ ،۹۹‬ان دس ــته از داوطلبان ــی ک ــه در هفتمی ــن ازم ــون‬ ‫اس ــتخدامی متمرک ــز دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی کش ــور در‬ ‫تار ی ــخ ‪ ۳۰‬اب ــان ‪ ۹۸‬ش ــرکت ک ــرده ان ــد م ــی توانن ــد نتای ــج‬ ‫ازم ــون خ ــود را مش ــاهده کنن ــد‪.‬‬ ‫نتای ــج نهای ــی دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی ش ــامل فرهن ــگ‬ ‫و ارش ــاد اس ــامی‪ ،‬مرک ــز ام ــوزش مدیر ی ــت دولت ــی‪،‬‬ ‫س ــازمان اراض ــی کش ــور‪ ،‬وزارت عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات و‬ ‫فن ــاوری‪ ،‬س ــازمان مل ــی نقش ــه ب ــرداری کش ــور و س ــازمان‬ ‫مل ــی به ــره وری در س ــایت س ــازمان س ــنجش ام ــوزش‬ ‫کشــور بــه نشــانی‪ www.Sanjesh.org :‬قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫داوطلب ــان پ ــس از دریاف ــت نتیج ــه ازم ــون‪ ،‬ب ــرای‬ ‫اقدام ــات بع ــدی از روز ش ــنبه ‪ ۱۴‬تیرم ــاه ‪ ۹۹‬م ــی توانن ــد‬ ‫ب ــه ادرس اینترنت ــی دس ــتگاه ه ــای ذیرب ــط مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫دستورالعمل نحوه تعیین‬ ‫حقوق و مزایای دهیاران در سال ‪۹۹‬‬ ‫س ــازمان س ــنجش ام ــوزش کش ــور تا کی ــد ک ــرده اس ــت‬ ‫نتای ــج نهای ــی س ــایر دس ــتگاه ه ــای اجرایـــی در ازمـــون‬ ‫ً‬ ‫مذک ــور متعاقب ــا اع ــام م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعالم شد‬ ‫گروه های ‪ ۷‬گانه واجد شرایط مصاحبه علمی حوزوی‬ ‫در جذب اختصاصی ازمون قضاوت ‪۹۹‬‬ ‫معاون وزیر و رئیس سازمان اموزش و پرورش استثنایی کشور خبر داد‬ ‫موافقت سازمان امور استخدامی‬ ‫با استخدام ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نیروی انسانی‬ ‫برای مدارس استثنایی‬ ‫معاونــت منابــع انســانی قــوه قضاییــه در اطالعی ـه ای‪،‬‬ ‫گروه هــای هفــت گانــه واجــد شــرایط شــرکت در مصاحبــه‬ ‫علم ــی (ح ــوزوی) در ج ــذب اختصاص ــی داوطلب ــان‬ ‫تص ــدی منص ــب قض ــاء در س ــال‪ ۱۳۹۹‬را اع ــام ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬در اطالعی ــه معاون ــت مناب ــع‬ ‫انس ــانی ق ــوه قضایی ــه ام ــده اس ــت‪:‬‬ ‫" گروه ه ــای ‪ ۷‬گان ــه واج ــد ش ــرایط ش ــرکت در‬ ‫مصاحب ــه علم ــی (ح ــوزوی) ب ــه ای ــن ش ــرح می باش ــند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬دانش اموخت ــگان س ــطح دو فق ــه و اص ــول ب ــا‬ ‫حداق ــل مع ــدل ‪( ۱۶‬و ی ــژه اقای ــان )‬ ‫‪ -۲‬دان ــش اموخت ــگان س ــطح دو‪ ،‬من ــوط ب ــه داش ــتن‬ ‫م ــدرک کارشناس ــی حق ــوق ب ــا حداق ــل مع ــدل ‪ ۱۶‬م ــدرک‬ ‫کارشناس ــی (و ی ــژه اقای ــان )‬ ‫‪ -۳‬دانش اموخت ــگان س ــطح دو در گرای ــش حق ــوق‬ ‫و قض ــاء اس ــامی‪ ،‬من ــوط ب ــه داش ــتن حداق ــل مع ــدل ‪۱۶‬‬ ‫‪ -۴‬دانش اموخت ــگان س ــطح س ــه در گرایش هـــای‬ ‫فق ــه و اص ــول و ی ــا حق ــوق و قض ــاء اس ــامی‬ ‫‪ -۵‬دانش اموخت ــگان س ــطح چه ــار در گرایش هـــای‬ ‫فق ــه و اص ــول و ی ــا حق ــوق و قض ــاء اس ــامی‬ ‫‪ -۶‬دان ــش اموخت ــگان مدرس ــه فق ــه القض ــاء ق ــم ب ــا‬ ‫حداق ــل مع ــدل ‪۱۶‬‬ ‫‪ ۷‬دان ــش اموخت ــگان رش ــته تخصص ــی فق ــه و حق ــوق‬ ‫ح ــوزه علمی ــه خراس ــان ب ــا حداق ــل مع ــدل ‪". ۱۶‬‬ ‫متقاضیان مستمری بیمه بیکاری می پرسند‪:‬‬ ‫ایجاد سامانه جدید ازمایشی‬ ‫معـــاون وزیـــر و رئیـــس ســـازمان امـــوزش و پـــرورش اســـتثنایی کشـــور گفـــت‪:‬‬ ‫اعتب ــارات ای ــن س ــازمان در س ــال ج ــاری نس ــبت ب ــه س ــال ‪ ۹۸‬بی ــش از ‪ ۵۰‬درص ــد‬ ‫رشـــد داشـــته اســـت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا‪ ،‬س ــید ج ــواد حس ــینی در ایی ــن افتت ــاح مدرس ــه اس ــتثنایی بن ــت‬ ‫اله ــدی فه ــرج از استانداردس ــازی فض ــا و تجهی ــزات ب ــه عن ــوان یک ــی از چه ــار مولف ــه‬ ‫اصل ــی ام ــوزش و پ ــرورش ن ــام ب ــرد و از س ــاخت ‪ ۲۱۰‬مدرس ــه اس ــتثنایی در کش ــور ب ــه‬ ‫هم ــت خی ــران خب ــر داد و اف ــزود‪ :‬پن ــج مدرس ــه از ای ــن م ــدارس ب ــا توج ــه ب ــه نی ــاز در‬ ‫اس ــتان کرم ــان س ــاخته خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫حســـینی بـــه ســـاخت چهـــار ســـالن ورزشـــی ‪ ۲۰۰‬متـــری در مـــدارس اســـتثنایی‬ ‫شهرســتان هــای شــرقی اســتان کرمــان اشــاره و تصریــح کــرد‪ ۶۰۰ :‬میلیــون تومــان بــه عنــوان‬ ‫بس ــته حمایت ــی ت ــوان بخش ــی ب ــه م ــدارس ش ــرقی اس ــتان اختص ــاص م ــی یاب ــد‪.‬‬ ‫معـــاون وزیـــر امـــوزش و پـــرورش اظهـــار داشـــت‪ :‬طـــرح ســـنجش از ‪ ۱۵‬تیرمـــاه در‬ ‫کشــور اجــرا مــی شــود و ‪ ۱۵‬درصــد دانــش امــوزان شــرق اســتان کرمــان در ایــن طــرح بــه‬ ‫ص ــورت رای ــگان س ــنجش م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫حس ــینی ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه ‪ ۵۰‬درص ــد هزین ــه س ــرویس رف ــت و ام ــد دان ــش ام ــوزان‬ ‫اس ــتثنایی توس ــط دول ــت پرداخ ــت م ــی ش ــود گف ــت‪ :‬ع ــاوه ب ــر س ــهم دول ــت ‪ ۲۰‬درص ــد‬ ‫دیگـــر از هزینـــه ســـرویس رفـــت و امـــد دانـــش امـــوزان اســـتثنایی در ایـــن مناطـــق را از‬ ‫مح ــل اعتب ــارات س ــازمان ام ــوزش و پ ــرورش اس ــتثنایی کش ــور پرداخ ــت خواهی ــم ک ــرد‪.‬‬ ‫وی تا کی ــد ک ــرد‪ :‬نی ــروی انس ــانی ب ــا کیفی ــت ب ــه عن ــوان یک ــی از دیگ ــر از مولف ــه ه ــای‬ ‫امـــوزش و پـــرورش با کیفیـــت اســـت و کمبـــود بیـــش از ‪ ۱۲‬هـــزار نیـــروی انســـانی در‬ ‫م ــدارس اس ــتثنایی سراس ــر کش ــور یک ــی از مش ــکالت اس ــت‪.‬‬ ‫حس ــینی گف ــت‪ :‬ب ــا رایزن ــی های ــی ک ــه ب ــا س ــازمان ام ــور اس ــتخدامی ص ــورت گرفت ــه‬ ‫مجــوز اســتخدام ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نیــروی انســانی بــرای مــدارس اســتثنایی سراســر کشــور‬ ‫صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر امــوزش و پــرورش‪ ،‬اســتاندارد مالــی را از دیگــر مولفــه هــای امــوزش بــا‬ ‫کیفی ــت دانس ــت و اف ــزود‪ :‬بای ــد در راس ــتای ارتق ــای کیفی ــت فعالی ــت ه ــای اموزش ــی‬ ‫و پرورش ــی ‪ ۲۰‬درص ــد بودج ــه ه ــای دول ــت ب ــه ام ــوزش و پ ــرورش اختص ــاص یاب ــد‪.‬‬ ‫از سوی رگوالتوری؛‬ ‫ثبت نام بیمه بیکاری ‪ ،‬درمان یا درد؟‬ ‫به رغم اینکه پس از شیوع بیمه بیکاری تا کنون‬ ‫قریب به یک میلیون نفر بیکار و متقاضی‬ ‫مستمری بیمه بیکاری شده و به پرونده هایشان‬ ‫هنوز رسیدگی نشده است‪ ،‬مدیرکل حمایت از‬ ‫مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار از راه اندازی‬ ‫ازمایشی زیرسامانه جدید بیمه بیکاری در ‪ ۵‬استان‬ ‫خبرداده است ‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار به نقل از تسنیم‪،‬‬ ‫مسعود بابایی مدیرکل حمایت از مشاغل و‬ ‫بیمه بیکاری وزارت کار با اعالم این مطلب‬ ‫اظهار داشته است ‪ :‬متقاضیان بیمه بیکاری‬ ‫در ‪ 5‬استان قزوین‪ ،‬سمنان‪ ،‬اردبیل‪ ،‬هرمزگان‬ ‫و فارس می توانند با مراجعه برای احراز هویت‬ ‫به دفاتر پیشخوان دولت‪ ،‬نسبت به دریافت نام‬ ‫کاربری و رمز عبور اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی افزوده است ‪ :‬متقاضیان پس از دریافت‬ ‫نام کار بری و گذر واژه با ورود به سامانه‬ ‫‪ prkar.mcls.gov.ir‬می بایست نسبت به‬ ‫بارگذاری مدرک خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری‬ ‫از عملیاتی شدن این سامانه پس از طی دوره‬ ‫خارج از روال قانونی‪ ،‬در اختیارشان قرارگرفته‪،‬‬ ‫ازشرایط فعلی ناراضی هستنداما کسی نیز‬ ‫پاسخگوی پرسش های انها نیست ‪.‬‬ ‫انها می پرسند چرا مسئولین بیمه بیکاری‬ ‫در وزارت کار دراین شرایط بدون درنظر گرفتن‬ ‫وضعیت اضطراری بیکاران و با وجود انجام‬ ‫اسان ثبت نام بیمه بیکاری درکاریابی ها به فکر‬ ‫راه اندازی سامانه جدید و ازمایش افتاده اند و‬ ‫مرجعی هم پاسخگوی مشکالت شان نیست ؟‬ ‫الزم به یاد اوری است که فرایند ثبت نام‬ ‫سامانه فعلی(سابک) که مرکزیت ان نیز دروزارت‬ ‫کاراست هم اکنون نیز درحال اجراست و پرونده‬ ‫بسیاری از متقاضیان پس از رسیدگی های اولیه‬ ‫ورفع نقص به ادارات کار ارسال می شود درحالیکه‬ ‫در روش اعالم شده با بازشدن پای دفاتر پیشخوان‬ ‫دولت و ورود مراجع غیر مرتبطی چون کافی نت ها‬ ‫مردم دچارمشکل خواهند شد‪.‬‬ ‫وزارت کار اعالم کرد‪:‬‬ ‫شرایط پرداخت بیمه بیکاری در صورت تداوم شیوع ویروس کرونا‬ ‫اخرین مهلت تجدید‬ ‫پروانه دفاتر پیشخوان دولت اعالم شد‬ ‫سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات‬ ‫رادیویی اخرین مهلت تجدید پروانه دفاتر‬ ‫پیشخواندولتراپایانشهریورماهاعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش سازمان تنظیم مقررات‬ ‫و ارتباطات رادیویی‪ ،‬مهرداد ویسی‬ ‫مدیرکل صدور پروانه خدمات پستی‪،‬‬ ‫ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری‬ ‫گفت‪ :‬دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان‬ ‫دولت و بخش عمومی غیردولتی و ارتباطات و فناوری اطالعات (‪ )ICT‬روستایی که‬ ‫تا کنون نتوانسته اند پروانه خود را تجدید کنند‪ ،‬تا پایان شهریور سال جاری مهلت‬ ‫دارند درخواست تجدید پروانه خود را به رگوالتوری ارائه کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تمدید این مهلت زمانی به منظور کمک به حفظ اشتغال دفاتر پیشخوان‬ ‫دولت و بخش عمومی غیردولتی و ارتباطات و فناوری اطالعات (‪ )ICT‬روستایی‪ ،‬در‬ ‫جلسه ‪ ۳۰۳‬کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده است‪.‬‬ ‫ازمایشی در ‪ 5‬استان کشور خبر داده است ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بابایی تصریح کرده است کسانی که قبال‬ ‫در سامانه بیمه بیکاری درخواست خود را ثبت‬ ‫کرده اند و بیکاری انان همچنان ادامه دارد از‬ ‫طریق پیامک زمان ورود به سامانه جدید به‬ ‫اطالع انان خواهد رسید‪.‬‬ ‫الزم به یاد اوری است این اقدام درحالی‬ ‫صورت می گیرد که دراجرای اصل ‪ 44‬قانون‬ ‫اساسی به منظور واگذاری امور مربوط به بیمه‬ ‫بیکاری به کاریابی ها قبال سامانه سابک بدین‬ ‫منظور تحت نظارت ان وزارتخانه راه اندازی‬ ‫شده وعملکرد ان درهفت استان کشور موفق‬ ‫ارزیابی شده است ‪.‬‬ ‫در شرایطی که صدها هزار نفر با مسئله‬ ‫بیکاری و به خصوصی بیکاری ناشی از شروع‬ ‫کرونا روبرو گردیده اند دالیل راه اندازی سامانه‬ ‫جدید انهم به صورت ازمایشی درحالیکه‬ ‫سامانه جدید فعال با کمترین مشکل کار می کند‬ ‫مشخص نیست‪.‬‬ ‫بسیاری از متقاضیان مستمری بیمه بیکاری‬ ‫که طی ماه های گذشته مبالغ بسیارکمی‪،‬‬ ‫ب ــه دنب ــال ش ــیوع وی ــروس کرون ــا و تاثیرگ ــذاری‬ ‫ان بـــر بســـیاری از کســـب وکارهـــا مقـــرر شـــد تـــا‬ ‫بیمـــه بیـــکاری ســـه مـــاه اســـفند‪ ،‬فروردیـــن و‬ ‫اردیبهشـــت بـــه کارگـــران اســـیب دیـــده از کرونـــا‬ ‫پرداخـــت شـــود امـــا در روزهـــای گذشـــته پـــس از‬ ‫واری ــز مبالغ ــی کمت ــر از انچ ــه در قان ــون پی ــش بین ــی‬ ‫شـــده پرســـش هایی در خصـــوص علـــت واریـــز‬ ‫ایــن مبالــغ و وضعیــت افــرادی کــه در خــرداد مــاه‬ ‫بی ــکار ش ــده و چگونگ ــی حمای ــت از انه ــا مط ــرح‬ ‫ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش بـــازارکار ‪ ،‬وزارت تعـــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رف ــاه اجتماع ــی ط ــی روزه ــای اخی ــر در خص ــوص‬ ‫جزئیـــات پرداخـــت بیمـــه بیـــکاری کرونـــا و امـــار‬ ‫مش ــموالن دریاف ــت مق ــرری بیم ــه بی ــکاری اع ــام‬ ‫ک ــرد ک ــه ب ــرای اس ــفند س ــال گذش ــته ح ــدود ‪۲۱۳‬‬ ‫ه ــزار نف ــر مش ــمول دریاف ــت ای ــن مبل ــغ ش ــده اند‬ ‫کـــه تا کنـــون بـــرای حـــدود ‪ ۱۵۰‬هـــزار نفـــر مبلـــغ‬ ‫پرداخـــت شـــده و لیســـت حـــدود ‪ ۶۳‬هـــزار نفـــر‬ ‫نی ــز در ابت ــدای تیرم ــاه ب ــه خزانـ ـه داری کل کش ــور‬ ‫ارس ــال ش ــده اس ــت‪ .‬همچنی ــن ان دس ــته اف ــرادی‬ ‫کـــه تا کنـــون نســـبت بـــه ثبـــت شـــماره حســـاب و‬ ‫شـــبای خـــود اقـــدام نکرده انـــد الزم اســـت بـــه‬ ‫ســـامانه مراجعـــه و ان را ثبـــت کننـــد‪.‬‬ ‫براســـاس اعـــام مســـئوالن ان وزارتخانـــه‪،‬‬ ‫ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی تصمیـــم‬ ‫گیرنـــده در مـــورد مبالـــغ واریـــزی بـــوده و ان‬ ‫وزارتخانـــه نقشـــی دراینمـــورد نداشـــته اســـت‪.‬‬ ‫همچنیـــن برابـــر اعـــام وزارت کار‪ ،‬در‬ ‫ارتب ــاط ب ــا اف ــرادی ک ــه در فروردیـ ـن م ــاه امس ــال‬ ‫بیـــکار شـــده اند‪ ،‬اطالعـــات حـــدود ‪ ۳۳۰‬هـــزار‬ ‫نفـــر بـــه خزانـــه داری کل کشـــور ارســـال شـــده و‬ ‫متقاضیانـــی کـــه در اردیبهشـــت مـــاه کار خـــود‬ ‫را از دســـت داده و لیســـت بیمـــه انهـــا توســـط‬ ‫کارفرمای ــان ت ــا اخ ــر خ ــرداد ارس ــال ش ــده‪ ،‬لیس ــت‬ ‫انه ــا در ح ــال پاالی ــش اس ــت و ب ــه مح ــض ام ــاده‬ ‫شـــدن در هفتـــه اتـــی بـــرای پاالیـــش نهایـــی در‬ ‫ارتبـــاط بـــا تعـــداد خانـــوار و تاریـــخ بیـــکاری بـــه‬ ‫ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی و ســـازمان برنامـــه و‬ ‫بودجـــه ارســـال خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫باتوجـــه بـــه شـــیوع مجددکرونـــا درکشـــور و‬ ‫اعـــام وضعیـــت قرمـــز دربرخـــی اســـتان هـــا ‪،‬‬ ‫هنـــوز تصمیـــم جدیـــدی در موردپرداخـــت بیمـــه‬ ‫بیـــکاری شـــرایط جدیـــد اعـــام نشـــده اســـت و‬ ‫زم ــان بن ــدی نی ــز درموردپرداخ ــت بیم ــه بی ــکاری‬ ‫واقعـــی بـــه متقاضیـــان مســـتمری بیمـــه بیـــکاری‬ ‫مـــاه هـــای گذشـــته و همچنیـــن خردادبـــه اعـــام‬ ‫نگردیـــده اســـت ‪.‬‬ ‫معـــاون امـــور دهیار ی هـــای ســـازمان شـــهردار ی ها‬ ‫و دهیار ی هـــای کشـــور اعـــام کـــرد‪ :‬در راســـتای اج ــرای‬ ‫ایین نامـــه اســـتخدامی دهیار ی هـــای کشـــور و براس ــاس‬ ‫مصوب ــات فروردی ــن و خ ــرداد م ــاه ‪ ۱۳۹۹‬ش ــورای عال ــی کار‪،‬‬ ‫دســـتورالعمل نحـــوه تعییـــن حقـــوق و مزایـــای دهیـــاران در‬ ‫ســـال جـــاری بـــه اســـتاندار ی ها ابـــاغ شـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش بـــازارکار بـــه نقـــل از ایســـنا‪ ،‬ســـعیدرضا‬ ‫جندقیـــان ضمـــن اعـــام ایـــن خبـــر افـــزود‪ :‬بـــه منظ ــور‬ ‫س ــاماندهی و انتظام بخش ــی ب ــه نح ــوه محاس ــبه و پرداخ ــت‬ ‫حق ــوق و مزای ــای دهی ــاران‪ ،‬اع ــم از تمام وق ــت و پاره وق ــت‪ ،‬و‬ ‫ایج ــاد وح ــدت روی ــه در این خص ــوص‪ ،‬دس ــتورالعمل نح ــوه‬ ‫تعیی ــن حق ــوق و مزای ــای دهی ــاران در ‪ 16‬م ــاده و ی ــک تبص ــره‬ ‫بـــه اســـتاندار ی های سراســـر کشـــور ابـــاغ شـــده اســـت‪.‬‬ ‫وی اع ــام ک ــرد‪ :‬طب ــق مصوب ــه فروردی ــن و خ ــرداد م ــاه‬ ‫ش ــورای عال ــی کار‪ ،‬حداق ــل م ــزد روزان ــه دهی ــاران تمام وق ــت‪،‬‬ ‫از ابت ــدای س ــال ت ــا پای ــان خ ــرداد روزان ــه ‪ 611809‬ری ــال و از‬ ‫ابت ــدای تی ــر م ــاه ت ــا پای ــان س ــال‪ ،‬ب ــه می ــزان ‪ 636809‬ر ی ــال‬ ‫تعییـــن شده اســـت‪.‬‬ ‫جندقی ــان از تغیی ــری ک ــه در س ــال ج ــاری به منظ ــور ارج‬ ‫نه ــادن ب ــه س ــوابق تجرب ــی دهیاران ــی ک ــه بی ــش از یک س ــال‬ ‫از ســـابقه فعالیـــت ان هـــا در ســـمت دهیـــار می گ ــذرد‬ ‫خبـــر داد و اظهـــار کـــرد‪ :‬از ابتـــدای ســـال جـــاری س ــوابق‬ ‫دهیارانـــی کـــه دارای بیـــش از یک ســـال ســـابقه هس ــتند‬ ‫براســـاس ارقـــام منـــدرج در مصوبـــات مذکـــور‪ ،‬محاس ــبه و‬ ‫پایـــه ســـنوات بـــا لحـــاظ ســـوابق ایـــن عزیـــزان‪ ،‬پرداخ ــت‬ ‫خواهـــد شـــد‪ .‬بهره منـــدی دهیـــاران از مزیت‏هـــای من ــدرج‬ ‫در تبص ــره بن ــد (ج) م ــاده (‪ )112‬قان ــون برنام ــه شش ــم توس ــعه‬ ‫کشـــور‪ ،‬امتیـــازات ایثارگـــری و اشـــتغال در مناطـــق جنگ ــی‬ ‫و جنـــگ زده در مناطـــق مشـــمول و فوق العـــاده ایثارگـــری از‬ ‫دیگ ــر تغیی ــرات مه ــم در دس ــتورالعمل نح ــوه تعیی ــن حق ــوق‬ ‫و مزای ــای دهی ــاران در س ــال ‪ 1399‬ب ــود ک ــه جندقی ــان ب ــه ان‬ ‫اش ــاره نم ــود‪.‬‬ ‫وی در ادامـــه مصوبـــات شـــورایعالی کار را در زمین ــه‬ ‫میـــزان کمـــک هزینـــه عایله منـــدی و کمـــک هزینـــه اق ــام‬ ‫مصرفــی خانــوار مــا ک عمــل بــرای پرداخــت بــه دهیار ی هــا‬ ‫دانســـت و اعـــام کـــرد‪ :‬کمـــک هزینـــه اقـــام مصرف ــی در‬ ‫س ــال ج ــاری ‪ 4000000‬ری ــال و کم ــک هزین ــه مس ــکن ‪1000000‬‬ ‫ری ــال می باش ــد ک ــه در ص ــورت اب ــاغ مصوب ــه افزای ــش ح ــق‬ ‫مس ــکن‪ ،‬ن ــرخ جدی ــد م ــا ک عم ــل خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫جندقیان همچنین افزود‪ :‬به کلیه دهیاران کشور‬ ‫فوق العاده ای با عنوان «فوق العاده شغل» و «مزایای‬ ‫سرپرستی» بر اساس درجه دهیاری و پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫عـــاون امـــور دهیار ی هـــای ســـازمان شـــهردار ی ها و‬ ‫دهیار ی ه ــای کش ــور اضاف ــه ک ــرد‪ :‬همچنی ــن طب ــق س ــنوات‬ ‫گذش ــته‪ ،‬ب ــه دهی ــاران واج ــد ش ــرایط‪ ،‬فوق الع ــاده ای تح ــت‬ ‫عن ــوان «فوق الع ــاده کارای ــی» متناس ــب ب ــا درام ــد دهی ــاری‪،‬‬ ‫میـــزان کارایـــی و بهـــره وری دهیـــار و اجـــرای عملی ــات‬ ‫عمران ــی دهی ــاری حس ــب ش ــاخص های من ــدرج در م ــاده‬ ‫‪ 7‬بـــا عنـــوان ارزیابـــی عملکـــرد دهیار ی هـــا و پیش ــرفت‬ ‫عملیـــات عمرانـــی‪ ،‬پـــس از تاییـــد دفتـــر امـــور روســـتایی و‬ ‫شـــوراهای اســـتانداری قابـــل پرداخـــت می باشـــد‪.‬‬ ‫ندقیـــان افـــزود‪ :‬پـــاداش امـــوزش نیـــز بـــه دهیارانـــی ک ــه‬ ‫ـات‬ ‫گواهـــی اموزشـــی دوره هـــای مـــورد تاییـــد مرکـــز مطالع ـ ِ‬ ‫برنامه ریـــزی شـــهری و روســـتایی را اخـــذ نمـــوده باش ــند‪،‬‬ ‫محاســـبه و پرداخـــت می شـــود‪.‬‬ ‫معـــاون امـــور دهیار ی هـــای ســـازمان شـــهردار ی ها و‬ ‫دهیار ی هـــای کشـــور همچنیـــن اعـــام کـــرد‪ :‬بـــا احتس ــاب‬ ‫تغییـــرات صورت گرفتـــه به طـــور میانگی ــن حقـــوق دهی ــاران‬ ‫تمام وق ــت ح ــدود یک میلی ــون توم ــان (بی ــش از ‪ 30‬درص ــد)‬ ‫افزای ــش خواه ــد یاف ــت‪ .‬بدیه ــی اس ــت دهی ــاران پاره وق ــت‬ ‫نیـــز بـــه تناســـب ســـاعات کاری از ایـــن افزایـــش بهره من ــد‬ ‫خواهن ــد ش ــد‪ .‬در م ــورد س ــایر مزای ــای پیش بین ــی نش ــده در‬ ‫ایــن دســتورالعمل‪ ،‬قوانیــن و مقــررات منــدرج در قانــون کار و‬ ‫تامی ــن اجتماع ــی م ــا ک عم ــل خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی ســـازمان شـــهردار ی ها و‬ ‫دهیار ی هـــای کشـــور‪ ،‬جندقیـــان در پایـــان ضمـــن ارزوی‬ ‫توفی ــق ب ــرای تمام ــی دهی ــاران‪ ،‬تا کی ــد نم ــود‪ :‬اج ــرای ای ــن‬ ‫دســتورالعمل و نظــارت کامــل بــر مفــاد ان بــر عهــده معاونیــن‬ ‫عمرانـــی اســـتاندار ی های کشـــور می باشـــد‪.‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 14‬تیر‪ 12 -1399‬ذی القعده ‪ 4 -1441‬جوالی ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1204‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫رییس انجمن مراکز مشاوره شغلی و کاریابی استان تهران‪:‬‬ ‫وزارت تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫باید به کاریابی ها اعتماد کند‬ ‫کاریابی ها سالهاست که خدمات مختلف خود‬ ‫از جمله بیمه بیکاری را به نحو مطلوب انجام می دهند‬ ‫و وزارت کار باید به کاریابی های اعتماد کنند‪.‬‬ ‫لیلی دانشمندی رییس انجمن مراکز مشاوره شغلی‬ ‫و کاریابی استان تهران درگفت وگو با بازارکار ضمن اعالم‬ ‫مطلب فوق گفت‪ :‬مراکز کاریابی با توجه به مصوبات‬ ‫هیئت وزیران و ایین نامه ها به خوبی می توانند‬ ‫بخش هایی از وظایف وزارت تعاون ‪ ،‬کار ورفاه اجتماعی‬ ‫را به عهده گیرند‪.‬‬ ‫وی درادامه افزود ‪ :‬در بند پ ماده ‪ 67‬برنامه ششم‬ ‫امده است که کلیه دستگاهها ووزارت خانه ها می توانند‬ ‫کلیه امورشان را به بخش خصوصی واگذار کنند ‪ ،‬بر همین اساس کاریابی ها موفق شده اند از‬ ‫سازمان برنامه و بودجه ‪ ،‬خرید خدمت بیمه بیکاری را گرفته و به انجام رسانند ‪.‬‬ ‫دانشمندی افزود ‪ :‬درحالیکه وزارت کار درگذشته امور بیمه بیکاری را به صورت سنتی‬ ‫انجام می داد و بستر الزم برای این کار را نداشت کاریابی ها به خوبی از عهده این امر بر امدند اما‬ ‫متاسفانه به دالیل ناشناخته در ایام شیوع کرونا و اوج بیکاری درحالیکه کاریابی ها برای ادامه‬ ‫خدمت خود دراین راستا امادگی داشتند ان وزارتخانه با رویکردی جدید ‪ ،‬حذف کاریابی ها‬ ‫را از این چرخه شروع نمود که این مسئله جای بررسی دارد‪.‬‬ ‫ریی ــس انجم ــن مرا ک ــز مش ــاوره ش ــغلی و کاریاب ــی اس ــتان ته ــران ب ــا اش ــاره ب ــه تا کی ــدات‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی در اجــرای اصــل ‪ 44‬قانــون اساســی گفــت ‪ :‬وزارت کار بایــد از تــوان‬ ‫و ظرفیــت کاریابــی هــا اســتفاده و عــاوه بــر تشــکیل پرونــده بــرای متقاضیــان مســتمری بیمــه بیــکاری‬ ‫ســایر وظایفــی را کــه امــکان وا گــذاری انهــا هســت بــه مرا کــز مشــاوره شــغلی و کاریابــی هــا بــرون‬ ‫س ــپاری کن ــد ‪.‬‬ ‫دانش ــمندی تش ــکیل پرون ــده بیم ــه بی ــکاری را کاری تخصص ــی دانس ــت ک ــه کاریاب ــی ه ــا‬ ‫براس ــاس ام ــار موج ــود در انج ــام ان موف ــق ب ــوده ان ــد ام ــا رویکرده ــای نادرس ــت و گرای ــش ب ــه‬ ‫وا گ ــذاری مراحل ــی از ان ب ــه واحده ــای غی ــر تخصص ــی س ــبب ش ــده بیش ــترین اس ــیب ب ــه‬ ‫کارگ ــران ک ــه اصل ــی تری ــن متقاضی ــان مس ــتمری بیم ــه بی ــکاری هس ــتند وارد ش ــود ‪.‬‬ ‫وی درپای ــان گف ــت ‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه برنام ــه شش ــم امی ــد اس ــت ک ــه مس ــولین ت ــا دیرنش ــده‬ ‫تدابیــری اتخــاد کننــد کــه امــور مربوطــه بــه کاریابــی هــا واگذارشــده و انهــا نیــز بتواننــد بــه عنــوان‬ ‫بخ ــش خصوص ــی ب ــه جای ــگاه واقع ــی خ ــود برس ــند وایف ــای نق ــش نمای ــد‪.‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫در بخشنامه ای از سوی سازمان اداری و استخدامی ابالغ شد‬ ‫شرایط استخدام نیروی جدید‬ ‫در دستگاه های اجرایی‬ ‫ســازمان اداری و اســتخدامی بخشــنامه ای‬ ‫را بــه دســتگاه های اجرایــی دارای مقــررات اداری‬ ‫و اســتخدامی خــاص ابــاغ کــرد کــه براســاس ان‬ ‫استخدام نیرو مشروط به مجوز این سازمان می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور‪،‬‬ ‫معــاون رئیــس جمهــوری دســتورالعمل نحــوه اقدام‬ ‫دســتگاه های اجرایــی دارای مقــررات اداری و‬ ‫اســتخدامی خــاص (بــه اســتثناء دســتگاه هایی‬ ‫کــه بــه حکــم قانــون اساســی مقــررات خــاص دارند)‬ ‫دربــاره اســتخدام و به کارگیــری نیــروی انســانی را‬ ‫بــرای اجــرا ابــاغ کــرد‪.‬‬ ‫ایــن بخشــنامه و دســتورالعمل های پیوســت‬ ‫ان‪ ،‬بــا توجــه بــه بنــد (ب) تبصــره ‪ ۲۱‬قانــون بودجــه‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬کل کشــور صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس ایــن قانــون‪ ،‬تمــام اختیــارات‬ ‫دســتگاه­ های اجرایــی موضــوع مــاده (‪ )۲۹‬قانــون‬ ‫برنامــه ششــم توســعه کشــور کــه اعتبــارات هزینــه ­ای‬ ‫خــود را از محــل قانــون مذکــور و پیوســت­ های ان‬ ‫در حال حاضر حدود ‪ 50‬هزار پرستار بیکار در سطح کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار ایران با اشاره به وضعیت شغلی‬ ‫پرستاران در بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر یکی از مشکالت جدی‬ ‫پرستاران اجرا نشدن تعرفه گذاری خدمات پرستاری و کمبود نیروی کار در بیمارستان ها و مراکز‬ ‫درمانی سراسر کشور است‪.‬‬ ‫دبیرکل خانه پرستار ایران تا کید کرد‪ :‬در حال حاضر تعداد جمعیت پرستار در کشور یک دوم‬ ‫حداقل استانداردهای دنیا است و جامعه پرستاری از مسئوالن حوزه سالمت انتظار دارد که گام های‬ ‫عملی در جهت رفع موانع جذب پرستاران برداشته شود‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ‪ ۵۰‬هزار پرستار بیکار در کشور داریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مکاتبات‬ ‫مختلفی در زمینه جذب ‪ ۲۰‬هزار پرستار با مسئوالن مربوطه داشته ایم و امیدواریم که هر چه سریع تر‬ ‫این نیروها استخدام شوند تا تغییر و تحول در نظام سالمت کشور شود‪.‬‬ ‫دریافــت می ­کننــد و دارای مقــررات خــاص اداری و‬ ‫اســتخدامی هســتند (بــه اســتثنای دســتگاه هایی‬ ‫کــه به حکم قانون اساســی مقــررات خــاص دارند)‪،‬‬ ‫در خصوص اســتخدام و به کارگیری نیروی انســانی‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۹‬موقوف االجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫برابــر ایــن قانــون‪ ،‬هرگونــه اســتخدام‬ ‫و به کارگیــری نیــروی انســانی در تمامــی‬ ‫دســتگاه های مشــمول تنهــا بــر اســاس مجــوز‬ ‫صــادره از ســوی ســازمان اداری و اســتخدامی‬ ‫کشــور و اخــذ تاییدیــه تامیــن اعتبــار از ســوی‬ ‫ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور مبنــی بر پیش بینی‬ ‫بــار مالــی در قانــون اســت‪.‬‬ ‫ســازمان اداری و اســتخدامی‪ ،‬دســتگاه های‬ ‫اجرایــی را موظــف کــرد در چارچــوب ســاختار‬ ‫ســازمانی مصــوب و شــاخص ها و اســتانداری‬ ‫نیــروی انســانی و اســتفاده بهینــه از نیروهــای‬ ‫موجــود‪ ،‬در گام نخســت نســبت بــه ســاماندهی و‬ ‫ظرفیــت ســازی نیــروی انســانی خــود اقــدام کننــد‬ ‫◄‬ ‫دبیرکل خانه پرستار اعالم کرد ‪:‬‬ ‫انجام مکاتبات مختلف برای زمینه جذب ‪ ۲۰‬هزار پرستار‬ ‫◄‬ ‫مطابـــق امارهـــای ســـامانه سیاســـت هـــای‬ ‫فعـــال بـــازار کار‪ ،‬حـــدود ‪ ۱۳۰‬هـــزار و ‪ ۱۴۹‬نفـــر‬ ‫داوطلبـــان ثبـــت نـــام شـــده واجـــد شـــرایط در‬ ‫ســـامانه هســـتند کـــه از ایـــن تعـــداد حـــدود‬ ‫‪ ۴۱‬هــزار و ‪ ۸۲۲‬نفــر قــرارداد منعقدکــرده و حــدود‬ ‫‪۱۸‬ه ــزار و ‪ ۵۰‬نف ــر تع ــداد واح ــد پذیرن ــده در ای ــن‬ ‫س ــامانه ثب ــت ن ــام کردن ــد‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬طرح کارورزی از نیمه‬ ‫دوم سال ‪ 96‬با هدف اشتغال فارغ التحصیالن‬ ‫دانــشــگاهــی اغــاز شد؛ طرحی که طی ان‪،‬‬ ‫دانش اموختگان مقاطع کاردانی و باالتر با‬ ‫و ســپس در صــورت کمبــود نیــروی انســانی‪،‬‬ ‫تقاضــای جــذب نیــروی انســانی مــورد نیــاز جدیــد‬ ‫خــود را بــه ســازمان ارســال کننــد و ســازمان اداری‬ ‫و اســتخدامی نیــز بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات‬ ‫نســبت بــه بررســی و صــدور مجــوز اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن دســتگاه های اجرایــی بایــد پــس از‬ ‫صدور مجوز استخدام یا به کارگیری نیروی انسانی‬ ‫از ســوی ســازمان اداری و اســتخدامی نســبت بــه‬ ‫اخــذ تاییدیــه تامیــن اعتبــار الزم از ســازمان برنامــه‬ ‫و بودجــه کشــور اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫اســتخدام در دســتگاه های اجرایــی پــس از‬ ‫اخــذ مجــوز اســتخدام و تاییدیــه تامیــن اعتبــار‪ ،‬از‬ ‫طریــق تنظیــم و انتشــار ا گهــی اســتخدام براســاس‬ ‫پس ـت های بالتصــدی‪ ،‬در چارچــوب ضوابــط و‬ ‫در نظــر گرفتــن ســهمیه اســتخدامی ایثارگــران و‬ ‫معلــوالن و از طریــق ازمــون فراگیــر توســط ســازمان‬ ‫اداری و اســتخدامی برنامه ریزی و انجام م ‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫مطابق امارهای سامانه سیاست های فعال بازار کار‬ ‫ثبت نام بیش از ‪ ۱۳۰‬هزار نفری‬ ‫فار غ التحصیالن برای کارورزی‬ ‫اش ــتغال پذی ــری ف ــارغ التحصی ــان دانش ــگاهی‬ ‫از طر ی ــق ام ــوزش مه ــارت در محی ــط کار اج ــرا‬ ‫ش ــده اس ــت‪ ،‬ه ــم کارجو ی ــان و ه ــم بنگاه ه ــای‬ ‫متقاض ــی کارورز می توانن ــد ثب ــت ن ــام کنن ــد‪.‬‬ ‫ت ــا ام ــروز‪ 8‬تیرم ــاه ‪ 99‬مطاب ــق اماره ــای ارائ ــه‬ ‫شــده در ســامانه سیاســت هــای فعــال بــازار کار‪،‬‬ ‫ح ــدود ‪ 130‬ه ــزار و ‪ 149‬نف ــر تع ــداد داوطلب ــان‬ ‫ثب ــت ن ــام ش ــده واج ــد ش ــرایط در س ــامانه‬ ‫کارورزی اســت کــه از ایــن تعــداد حــدود ‪ 41‬هــزار‬ ‫و ‪ 822‬نف ــر ق ــرارداد منعق ــده و ح ــدود ‪18‬ه ــزار و‬ ‫‪ 50‬نف ــر تع ــداد واح ــد پذیرن ــده در ای ــن س ــامانه‬ ‫ثب ــت ن ــام ک ــرده ان ــد‪.‬‬ ‫ثبت نام در سامانه کارورزی به کارفرمایان‬ ‫متقاضی نیروی کار معرفی می شوند و پس از‬ ‫گذراندن دوره مهارت تا سقف ‪ 6‬ماه‪ ،‬مهارت‬ ‫الزم برای ورود به بازار کار را کسب می کنند‪.‬‬ ‫در قال ــب ای ــن ط ــرح‪ ،‬در ط ــول دوره‬ ‫کارورزی‪ ،‬ایــن افــراد یــک ســوم حداقــل دســتمزد‬ ‫را بــه عنــوان کمــک هزینــه اموزشــی از وزارت کار‬ ‫دریاف ــت می کنن ــد‪.‬در صورت ــی ک ــه کارفرمای ــان‬ ‫در طـــول دوره کارورزی و کس ــب مه ــارت‪،‬‬ ‫نســـبت ب ــه ج ــذب ای ــن اف ــراد اق ــدام کنن ــد‪،‬‬ ‫مشـــمول مش ــوق بیمـ ـه ای می ش ــوند‪.‬‬ ‫در ط ــرح کارورزی ک ــه ب ــا ه ــدف افزای ــش‬ ‫رویدادهای جهاددانشگاهی‬ ‫مرکز رشد فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات جهاد دانشگاهی‬ ‫از شرکت های فناور‬ ‫حمایت می کند‬ ‫مرکــز رشــد فنــاوری اطالعــات‬ ‫و ارتباطــات جهــاد دانشــگاهی‬ ‫(رو یــش) بــا همــکاری پــارک فنــاوری‬ ‫اطالعــات و ارتباطــات از پروژه هــای‬ ‫توســعه محصــول شــرکت­ های فنــاور‬ ‫تحــت حمایــت رو یــش یــا شــرکت های‬ ‫متقاضــی پذیــرش در ایــن مرکــز رشــد در‬ ‫قالب اعتبار تحقیقاتی توســعه محصول‬ ‫(گرنــت رشــد) حمایــت می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬در فراخوانــی اعــام کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه عضویــت‬ ‫مرکــز در شــبکه توســعه اقتصــاد دیجیتــال (تــاد) و بــا توجــه بــه سیاســت‬ ‫وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در خصــوص شــبکه تــاد بــه منظــور‬ ‫تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و نیــز توجــه بــه نقش شــبکه در توســعه کارافرینی‬ ‫دانایــی محــور‪ ،‬پــارک فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات از پروژه ­هــای توســعه‬ ‫محصــول شــرکت ­های فنــاور تحــت حمایــت مراکــز عضــو شــبکه تــاد‬ ‫در قا لــب «اعتبــار تحقیقا تــی تو ســعه محصــول (گرنــت رشــد)»‬ ‫حمایــت می­ کنــد‪.‬‬ ‫گرنــت رشــد حمایــت مالــی اســت کــه بــا همــکاری پــارک فــاوا و‬ ‫مرکــز رشــد رو یــش‪ ،‬بــه شــرکت هــای دوره رشــد مســتقر در مراکــز عضــو‬ ‫شــبکه تــاد تعلــق مــی گیــرد‪ .‬صرفــا شــرکت هــای فنــاور مســتقر و یــا‬ ‫متقاضــی اســتقرار در مرا کــز عضــو شــبکه کــه دارای حداقــل محصــول‬ ‫پذیرفتنــی (‪ )MVP‬در پــروژه مــورد درخواســت باشــند‪ ،‬می­ تواننــد‬ ‫متقاضــی ایــن گرنــت شــوند‪ .‬منظــور از ‪ ،MVP‬نمونــه ای از خدمــت یــا‬ ‫محصــول اســت کــه کارکــرد اصلــی و پایــه ای محصــول نهایــی را‬ ‫ارایــه می ­کنــد‪ ،‬امــا نــه دارای تمامــی مشــخصات نهایــی محصــول اســت‬ ‫و نــه قابــل تولیــد انبــوه یــا ازمایشــگاهی اســت‪.‬‬ ‫شــبکه توســعه اقتصــاد دیجیتــال‪ ،‬بســتری مناســب بــرای توســعه‬ ‫اقتصــاد دانــش بنیــان و ایجــاد اشــتغال پایــدار در ایــن بخــش اســت و‬ ‫متشــکل از پارک­ هــای علــم و فنــاوری‪ ،‬مراکــز رشــد و شــتاب دهنده ها‬ ‫اســت کــه در ارتقــای ســطح فعالی ـت­ هــا در حــوزه فنــاوری اطالعــات و‬ ‫ارتباطــات و توســعه اقتصــاد دیجیتــال همــکاری می ­کننــد‪.‬‬ ‫پــارک فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات( فــاوا) ضمــن عضویــت‬ ‫در شــبکه تــاد‪ ،‬مســوولیت راهبــری ایــن شــبکه را نیــز بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫اعضــای ایــن شــبکه در حــال حاضــر پارک هــای علــم و فنــاوری ســمنان‪،‬‬ ‫اذربایجــان شــرقی‪ ،‬اســتان مرکــزی و فــارس و مرکــز رشــد رویــش هســتند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اطالعیه جذب فارغ التحصیالن شاخص دانشگاه های برتر‬ ‫در شرکت سهامی ذوب اهن اصفهان‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪ ‬شرکت سهامی ذوب اهن به استناد مصوبه هیات مدیره خود‪ ،‬در نظر دارد به منظور تامین‬ ‫بخشی از نیازهای نیروی انسانی خود در مشاغل کارشناسی‪ ،‬تعداد محدودی از فارغ التحصیالن شاخص دانشگاه های‬ ‫برتر که دارای شرایط اختصاصی تعیین شده در این اطالعیه می باشند را از طریق مصاحبه تخصصی‪ ،‬کانونهای‬ ‫ارزیابی شایستگی‪ ،‬معاینات طب صنعتی(جهت سنجش سالمت‪ ،‬توانایی جسمی و ویژگی های روانشناختی) و‬ ‫گزینش ‪ ،‬به صورت قراردادی‪ ،‬طبق ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی جذب نماید‪:‬‬ ‫‪  ‬نحوه ارسال مدارک‪:‬‬ ‫‪    ‬داوطلبان دارای شرایط‪ ،‬می توانند جهت ثبت نام از طریق ارسال پست‬ ‫الکترونیک به نشانی ‪ ، elite@esfahansteel.ir‬نسبت به ارسال مدارک فوق اقدام‬ ‫نمایند‪ .‬متذکر می گردد به مدارکی که خارج از فرمت اعالم شده و یا به صورت‬ ‫ناقص ارسال شده باشد‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪     ‬دعوت از داوطلبان‪:‬‬ ‫‪ ‬در صورت تایید مدارک‪ ،‬پس از بررسی و تطبیق شرایط فرد با مفاد اعالم شده‪ ،‬بر‬ ‫اساس نیازها و اولویتهای شغلی مورد نیاز(برنامه ریزی منابع انسانی شرکت)‪ ،‬از‬ ‫داوطلبان جهت انجام مراحل استخدامی‪ ،‬دعوت به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫‪ ‬داوطلبان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم های استخدامی‬ ‫به سایت اینترنتی شرکت به ادرس ‪/http://esfahansteel.ir :‬‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫عنوان شغلی مورد نیاز‬ ‫ردیف‬ ‫شرایط عمومی داوطلبان ‪:‬‬ ‫‪-1‬تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫‪-2‬تدینبهدینمبیناسالمویایکیازادیانرسمی کشورمصرحدرقانوناساسی‪.‬‬ ‫‪-3‬نداشتن سابقه اعتیاد‪ ،‬محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت‬ ‫از حقوق اجتماعی شده باشد‪.‬‬ ‫‪-4‬داشتن کارتپایانخدمتوظیفهعمومییامعافیتدائم(جهتداوطلبانمرد)‪.‬‬ ‫‪-5‬داشتن سالمت و توانایی کامل جسمی‪ ،‬روحی و ویژگی های روانشناختی جهت‬ ‫انجام فعالیت شغلی بر اساس تایید مرکز بهداشت ‪    ‬حرفه ای شرکت سهامی ذوب‬ ‫اهن اصفهان‪.‬‬ ‫‪-6‬داشتن حداکثر سن ‪ 30‬سال شمسی تا تاریخ ارسال مدارک ‪.‬‬ ‫داوطلبانی که دارای سابقه کار مرتبط با تخصص و رشته تحصیلی‪ ،‬با پرداخت‬ ‫حق بیمه در صندوق های بازنشستگی معتبر کشور می باشند‪ ،‬مدت ‪ 5‬سال به‬ ‫حداکثر سنی تعیین شده‪ ،‬اضافه می شود‪.‬‬ ‫شرایط اختصاصی داوطلبان‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مهندسی شامل‪ :‬مهندسی‬ ‫مواد و متالوژی – مهندسی مکانیک – مهندسی برق – مهندسی عمران و معماری‪-‬‬ ‫مهندسی صنایع – مهندسی شیمی ‪ -‬مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات و یا‬ ‫مجموعه رشته های مدیریت و اقتصاد شامل‪ :‬اقتصاد ‪ -‬مدیریت دولتی ‪ -‬مدیریت‬ ‫بازرگانی‪ -‬مدیریت مالی‪ -‬مدیریت بیمه – بهداشت حرفه ای و محیط زیست و‬ ‫گرایشهایمختلفحقوق‪.‬‬ ‫‪ -2‬فارغ التحصیل یکی از ‪ 15‬دانشگاه برتر دولتی با تحصیل به صورت روزانه و‬ ‫تمام وقت ‪.‬‬ ‫‪ ‬لیست دانشگاه های برتر دولتی به تفکیک نوع دانشگاه شامل دانشگاه های جامع‪،‬‬ ‫صنعتی و پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی‪ ،‬از سایت پایگاه استنادی علوم‬ ‫جهان اسالم «‪ » ur.isc.gov.ir‬بر اساس فهرست اخرین رتبه بندی دانشگاهها‪ ‬‬ ‫و موسسات پژوهشی ایران استخراج می گردد‪.‬‬ ‫‪ -3‬دارا بودن حداقل معدل ‪ 17‬در کلیه رشته های اعالم نیاز شده‪.‬‬ ‫‪ -4‬تسلط کامل به زبان انگلیسی و یا یکی از زبانهای خارجی متناسب یا نیاز شرکت‪.‬‬ ‫‪ ‬مصاحبهتخصصیاز داوطلبانبهزبانخارجیاعالمشده‪،‬انجامخواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ -5‬داوطلبانی که دارای کلیه شرایط عمومی و اختصاصی فوق باشند‪ ،‬در صورت‬ ‫دارا بودن حداقل یکی از ویژگی های زیر ‪ ،‬مجاز به ثبت نام بر اساس مفاد این‬ ‫اطالعیه می باشند‪:‬‬ ‫الف_ برگزیدگان ازمون سراسری کارشناسی ارشد ‪ ،‬به ازای هر‪  50‬نفر پذیرفته شده‬ ‫در هر رشته‪ ،‬حدا کثر ‪  3‬نفر به ترتیب امتیازات علمی‪.‬‬ ‫ب_ برگزیدگان المپیادهای علمی و تخصصی رسمی کشور ‪.‬‬ ‫ج_ مخترعین و مکتشفین که اختراع و اکتشافات انان در مراجع ذیربط به ثبت‬ ‫رسیده است و برگزیدگان رتبه های اول تا سوم جشنواره خوارزمی (رتبه کشوری)‬ ‫مشروط به ارتباط با رشته تحصیلی و تخصص مورد نیاز شرکت ‪.‬‬ ‫د_ رتبه های اول دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالترکه از طریق کنکور‬ ‫سازمان سنجش اموزش کشور‪ ،‬پذیرش گردیده اند (با ورودی مشترک) و رتبه های اول‬ ‫فار غ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های معتبر خارج از کشور ‪ ،‬با تشخیص‬ ‫وزارت علوم ‪ ،‬تحقیقات و فناوری ‪.‬‬ ‫ذ _ فار غ التحصیالنی که در ازمون سراسری ورود به دانشگاه ها‪ ،‬برگزار شده توسط‬ ‫سازمان سنجش اموزش کشور ‪ ،‬دارای رتبه های زیر می باشند‪:‬‬ ‫‪   -1‬رتبه های کل زیر ‪ ، 500‬برای رشته ریاضی فیزیک‪.‬‬ ‫‪   -2‬رتبه های کل زیر ‪ ، 250‬برای رشته علوم تجربی‪.‬‬ ‫‪   -3‬رتبه های کل زیر ‪ ، 100‬برای رشته علوم انسانی‪.‬‬ ‫هـ –‪  ‬فارغ التحصیالنی که درازمون استخدام ادواری سازمان سنجش اموزش‬ ‫کشور‪ ،‬دارای رتبه های زیر می باشند‪:‬‬ ‫‪ -1‬هرکدام از گروه های فنی‪ ،‬مهندسی با رتبه کمتر از ‪. 200‬‬ ‫‪ -2‬هر کدام از گروه های اداری و مالی با رتبه کمتر از ‪. 20‬‬ ‫ً‬ ‫‪  ‬شرایط قید شده فوق صرفا با ارائه گواهی معتبر از مرکز ذیربط محرز می گردد‬ ‫و پس از استعالم توسط مدیریت امور اداری و پشتیبانی‪ ،‬در صورت تایید‪ ،‬قابل‬ ‫استناد خواهد بود‪.‬‬ ‫مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام‪:‬‬ ‫•تصویر مدارک زیر در قالب فایل ‪    jpg‬با کیفیت خوانا به ترتیب قید شده‪.‬‬ ‫ً‬ ‫•تمام صفحات شناسنامه (ترجیحا ‪)800 x 600 ‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫•کارت ملی (ترجیحا‪•)800 x 600  ‬عکس سه در چهار (ترجیحا ‪)600 x 400 ‬‬ ‫ً‬ ‫•کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (ترجیحا‪)800 x 600  ‬‬ ‫•اصل مدرک کارشناسی و یا باالتر در رشته اعالم نیاز شده (در صورت عدم درج‬ ‫ً‬ ‫معدل در دانشنامه‪ ،‬ارائه مدرک معتبر دال بر تایید معدل الزامی است (ترجیحا‬ ‫‪. ) )1200 x 800‬‬ ‫•گواهی معتبر از دستگاه متبوع مبنی بر داشتن یکی از شرایط اختصاصی قید شده‬ ‫در بند ‪ 5‬شرایط اختصاصی اطالعیه‪(  ‬ترجیحا ‪)1200 x 800‬‬ ‫رزومه کاری مطابق با استانداردهای تعیین شده در قالب فایل ‪  pdf ‬با کیفیت خوانا ‪.‬‬ ‫•تکمیل فرم اطالعات فردی موجود در سایت ذیل در قالب فایل اکسل شامل‬ ‫مشخصات فردی‪ ،‬نظام وظیفه و وضعیت جسمی‪ ،‬سوابق تحصیلی‪ ،‬سوابق‬ ‫شغلی‪ ،‬سوابق حرفه ای‪ ،‬سوابق علمی‪ ،‬مشخصات معرف و سوابق اشنایی با‬ ‫زبان های خارجی‪( .‬فایل اکسل ذیل اطالعیه‪ ،‬دانلود و با دقت تکمیل و به نشانی‬ ‫اعالم شده ارسال گردد‪).‬‬ ‫معاونت اموزشهای عمومی و مهارتی (سما)دانشگاه ازاد اسالمی واحد های تهران‪،‬رودهن‪،‬‬ ‫اسالمشهر‪،‬یادگارامام(ره) و ورامین ‪ -‬پیشوا به منظور تکمیل کادر خدمات و سرایدار ‪ -‬نگهبان‬ ‫مورد نیاز خود در مدارس تعداد محدودی نیروی انسانی مرد و زن را به صورت‬ ‫قراردادی کار معین یکساله دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫داوطلبان می توانند پس از مطالعه و ا گاهی از شرایط عمومی و اختصاصی اعالم شده در سایت مراکز‪،‬‬ ‫حداکثر تا ‪ 10‬روز پس از درج ا گهی نسبت به تکمیل و تحویل فرم و ومدارک ثبت نامی به کارگزینی‬ ‫ً‬ ‫واحد اقدام فرمایند‪.‬ضمنا امکان دریافت و ارسال فرم بصورت غیرحضوری از طریق ادرس ایمیل‬ ‫ً‬ ‫مراکز فراهم می باشد‪،‬ترجیحا از مراجعه حضوری خودداری فرمایند‪.‬‬ ‫شهر محل‬ ‫خدمت‬ ‫خدمتگزار‬ ‫سرایدار‪ -‬نگهبان‬ ‫ارتباط با مراکز ‪،‬‬ ‫دریافت و ارسال فرم‬ ‫نشانی و تلفن‬ ‫مرد‬ ‫زن‬ ‫مرد‬ ‫‪1‬‬ ‫تهران‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یا‬ ‫‪2‬‬ ‫رودهن‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪Samaroudehen.ac.ir‬‬ ‫رودهن بلوار مطهری‪،‬خیابان ایت اله خامنه ای‬ ‫اموزشکده سما رودهن تلفن‪76503397:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اسالمشهر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪Siiau.ir‬‬ ‫اسالمشهر میدان نماز جاده احمداباد شهرک‬ ‫الهیه بهاردهم اموزشکده سما اسالمشهر‬ ‫تلفن‪56832701:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یادگارامام(ره)‪-‬‬ ‫شهرری‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Sama.iausr.ac.ir‬‬ ‫شهرری‪،‬دولت اباد‪،‬میدان بروجردی‪،‬خیابان‬ ‫شقایق‪،‬پالک ‪ 11‬تلفن‪33742945:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ورامین‪-‬‬ ‫پاکدشت‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Samav-ac.ir‬‬ ‫ورامین میدان رازی خیابان دانشگاه خیابان شهید‬ ‫بختیاری اموزشکده سما تلفن‪36225542:‬‬ ‫‪Tehran-sama.ir‬‬ ‫‪TEHRANSAMA.BLOGFA.COM‬‬ ‫تهران باالتر از پل سیدخندان خیابان جلفا نبش‬ ‫فاخته پالک‪ 1‬تلفن‪ 26703400:‬داخلی ‪127‬‬ ‫ثبت نام و شرکت در مصاحبه الزامی برای پذیرش فرد‬ ‫توسط معاونت اموزشهای عمومی و مهارتی نمی باشد‪.‬‬ ‫اخبار استان‬ ‫شنبه ‪ 14‬تیر ‪ 12 -1399‬ذی القعده ‪ 4 -1441‬جوالی ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1204‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون عمرانی استاندار کرمان خبر داد‬ ‫برنامه ریزی ‪ ۱۰‬هزار شــغل جدید‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬در استان کرمان‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت‪ :‬با سپرده گذاری شرکت های بزرگ‬ ‫صنعتی و معدنی استان و طی تفاهم نامه با بانک توسعه تعاون‪ ۱۰ ،‬هزار فرصت شغلی در‬ ‫استان کرمان محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫دکتر «سیدمصطفی ایت اللهی موسوی» با اشاره به انعقاد تفاهم نامه فی مابین استاندار‬ ‫کرمان و بانک توسعه تعاون به منظور ایجاد فرصت های شغلی در استان کرمان عنوان کرد‪:‬‬ ‫ایجاد اشتغال و رفع بیکاری دغدغه اصلی استانداری کرمان و شخص استاندار است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نشست مرتبط با تفاهم نامه منعقده با بانک توسعه تعاون به منظور ایجاد ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫فرصت شغلی طی سال جاری در استان‪ ،‬با حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک‬ ‫توسعه تعاون در استان برگزار و جمع بندی نهایی صورت گرفت‪.‬‬ ‫ایت اللهی موسوی افزود‪ :‬بر این اساس تسهیالت الزم برای طرح های اشتغالزا از طریق‬ ‫بانک توسعه تعاون و با سرمایه گذاری و سپرده گذاری شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی‬ ‫استان با نرخ ‪ ۱۲‬درصد پرداخت می شود‪.‬‬ ‫معاونهماهنگیامور عمرانیاستاندار کرمانمجموعاعتبار موردنیاز برای‪ ۱۰‬هزار فرصتشغلی را‬ ‫حدود ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد و گفت‪ :‬همچنین توافق شد تا طرح های تا سقف‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد تومان تسهیالت مورد نیاز با اختیار استان پرداخت صورت گیرد‪.‬‬ ‫ایت اللهی موسوی با اشاره به اینکه چند طرح اقتصادی نیز که تاکنون معطل مانده بود‪،‬‬ ‫مقرر شد از محل اعتبارات بانک توسعه تعاون پرداخت شود و شاهد رونق انها باشیم بیان کرد‪:‬‬ ‫تسهیالت اشتغال مددجویان کمیته امداد و دستگاه های حمایتی از طریق اعتبارات داخلی‬ ‫بانک پرداخت می شود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری اعالم کرد‪:‬‬ ‫جذب ‪ ۵٠٠‬کارشناس رسمی دادگستری در استان فارس‬ ‫رئیس مرکز کارشناسان رسمی‬ ‫دادگستری گفت‪ :‬طی ازمونی که در‬ ‫شهریور ماهبرگزار میشوددر استانفارس‬ ‫‪ ۵00‬کارشناسرسمیجذبمیشوند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمد حسین‬ ‫میرشکاری در جمع خبرنگاران بیان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به ظرفیتی که در قانون‬ ‫امده است و بر اساس شرایط و‬ ‫ضوابط مندرج در قانون طی برگزاری‬ ‫ازمونی نزدیک به‪ ۵00‬کارشناس رسمی‬ ‫دادگ ـس ـتــری بــه ج ـمــع کارشناسان‬ ‫دادگستری فارس افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬وجود کارشناسان‬ ‫رسمی از ان جهت حائز اهمیت‬ ‫است که این افراد بازوان توانمندی‬ ‫برای دادگستری بوده و نگاه کارشناسی این افراد‬ ‫منجر به تعیین رای توسط قاضی می شود‪.‬‬ ‫میر شکاری اضافه کرد‪ :‬ازجمله خدماتی‬ ‫که کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به ارائه‬ ‫اقدام می کنند می توان به خدماتی اشاره کرد که‬ ‫معاون استاندار مازندران مطرح کرد‪:‬‬ ‫ایجاد ‪ ۵۲۰۰‬شــغل با اجرای طرح سحاب در مازندران‬ ‫مع ــاون هماهنگ ــی ام ــور اقتص ــادی اس ــتانداری مازن ــدران گف ــت‪ :‬ط ــرح س ــحاب‬ ‫در ش ــش شهرس ــتان اس ــتان ب ــرای پن ــج ه ــزار و ‪ ۲۴۷‬نف ــر ش ــغل ایج ــاد ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری مه ــر‪ ،‬حس ــن خیریانپ ــور اظه ــار داش ــت‪ :‬ب ــا به ــره گی ــری از ظرفی ــت‬ ‫بنی ــاد برک ــت و س ــتاد اجرای ــی فرم ــان ام ــام (ره) و ب ــا اج ــرای ط ــرح س ــحاب در ش ــش‬ ‫شهرس ــتان اس ــتان مازن ــدران تاکن ــون ب ــا پرداخ ــت مبل ــغ ه ــزار و ‪ ۶۱۳‬میلی ــارد ر ی ــال ب ــه ه ــزار‬ ‫و ‪ ۷۴۹‬ط ــرح زمین ــه اش ــتغال ب ــرای پن ــج ه ــزار و ‪ ۲۴۷‬نف ــر در مازن ــدران مهی ــا ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســاخت هتــل پنــج ســتاره در بابلســر اظهــار داشــت‪ :‬بــه زودی پــروژه هتــل ‪ ۵‬ســتاره‬ ‫میزبــان بابلســر در ‪ ۱۶‬طبقــه و بــه مســاحت ‪ ۶.۵‬هکتــار و بــا زیربنــای ‪ ۲۳‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬متــر مربــع و‬ ‫بــا حجــم ســرمایه گــذاری ‪ ۳۵۰‬میلیــارد تومــان و بــا اشــتغالزایی مســتقیم حــدود ‪ ۲۰۰‬نفــر توســط‬ ‫مســئوالن کشــوری افتتــاح خواهــد شــد‪.‬‬ ‫به کارگیری نیرو در اورژانس اجتماعی‬ ‫پاتاوه شفاف سازی شود‬ ‫برخ ــی مخاطبی ــن خبرگ ــزاری از بهزیس ــتی اس ــتان کهگیلو ی ــه و بویراحم ــد خواس ــته اند در‬ ‫خص ــوص به کارگی ــری نی ــرو در اورژان ــس اجتماع ــی پات ــاوه شفاف س ــازی ش ــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از یاســوج در طــول چنــد ســال اخیــر متاســفانه اخبــار نا گــواری‬ ‫در خص ــوص بکارگیری ه ــا و اس ــتخدام های غی ــر قانون ــی و ف ــرا قانون ــی در اس ــتان کهگیلو ی ــه و‬ ‫بویراحم ــد ش ــنیده ایم ک ــه بس ــیاری از ای ــن اقدام ــات موج ــب ص ــدور اح ــکام س ــنگینی ب ــرای‬ ‫مدیــران اســتان نیــز شــد و از حــق هــم کــه نگذر یــم برخــی از ان هــا هــر چنــد بــا اعتراضاتــی همــراه‬ ‫بــود امــا بــه صــورت قانونــی صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــارس؛ بــه همیــن دلیــل مــردم اســتان بــه خصــوص جوانــان جو یــای کاری روی‬ ‫موض ــوع بکارگیری ه ــا بس ــیار حس ــاس ش ــده اند و هرگون ــه فع ــل و انفعال ــی در ح ــوزه بگارگی ــری‬ ‫نیروه ــا را پی گی ــری و رص ــد می کنن ــد ک ــه البت ــه در ج ــای خ ــود قاب ــل تقدی ــر اس ــت‪.‬‬ ‫در همی ــن خص ــوص ط ــی تم ــاس ع ــده ای از ش ــرکت کنندگان معت ــرض ب ــه ازم ــون ج ــذب‬ ‫نی ــرو توس ــط اداره بهزیس ــتی شهرس ــتان دن ــا (پات ــاوه) مدع ــی ش ــدند ک ــه در ازم ــون برگ ــزار ش ــده‬ ‫توس ــط اداره مذک ــور ب ــرای ج ــذب نی ــرو‪ ،‬ابهام ــات و س ــواالتی وج ــود دارد ک ــه ب ــرای روش ــن ش ــدن‬ ‫واقعی ــت ماج ــرا‪ ،‬نی ــاز اس ــت ت ــا اداره کل بهزیس ــتی اس ــتان شفاف س ــازی نماین ــد‪.‬‬ ‫ان ه ــا معتقدن ــد ک ــه مجموع ــه بهزیس ــتی ن ــه مطاب ــق قان ــون بلک ــه مطاب ــق می ــل خ ــود و ب ــرای‬ ‫رس ــیدن ب ــه مقاص ــد سیاس ــی و انتخابات ــی در برگ ــزاری ازم ــون مرتک ــب تخل ــف ش ــدند‪.‬‬ ‫ازمون مربوط به جذب نیرو برای اورژانس اجتماعی بخش پاتاوه در شهرستان دنا بود‪.‬‬ ‫ان ه ــا از رس ــانه خواس ــته ا ند ک ــه چ ــاره ای اندیش ــیده ش ــود و ه ــر ط ــور ش ــده جل ــوی ای ــن‬ ‫تخل ــف گرفت ــه ش ــود‪ ،‬ز ی ــرا نبای ــد مجموعــه ای هماهن ــگ دل ب ــه در ی ــا زده و ه ــر کاری دوس ــت‬ ‫دارن ــد‪ ،‬انج ــام دهن ــد‪.‬‬ ‫فرماندار بهارستان‪:‬‬ ‫جذب نیرو بدون مجوز در دهیاری ها ممنوع است‬ ‫فرمان ــدار شهرس ــتان بهارس ــتان گف ــت‪ :‬دهی ــاران بدو ن مج ــوز ح ــق ج ــذب نی ــرو در‬ ‫دهیار ی ه ــا را ندارن ــد و در ص ــورت نی ــاز بای ــد از طری ــق اخ ــذ مج ــوز و فراخ ــوان اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا‪ ،‬مجتب ــی خانجان ــی در نشس ــت ب ــا بخش ــداران و دهی ــاران اف ــزود‪ :‬مس ــووالن‬ ‫بازرس ــی و حراس ــت موظ ــف ب ــه ارائ ــه گ ــزارش هفتگ ــی از دهیار ی ه ــای شهرس ــتان‬ ‫هس ــتند ت ــا تخل ــف احتمال ــی در زمین ــه ج ــذب نی ــروی ب ــدون مج ــوز را گ ــزارش کنن ــد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬دهیاران ــی ک ــه در مح ــل خدم ــت خ ــود س ــکونت ندارن ــد ه ــم بای ــد ظ ــرف یکم ــاه‬ ‫تعیی ــن تکلی ــف ش ــوند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا مح ــدوده خدمات ــی ه ــر دهی ــاری ب ــه پیش ــنهاد مش ــترک دهی ــار و ش ــورای‬ ‫اس ــامی روس ــتا و ب ــا موافق ــت ش ــورای اس ــامی بخ ــش ی ــا جانش ــین قانون ــی ان ــان تعیی ــن‬ ‫می ش ــود و پ ــس از کس ــب نظ ــر از دس ــتگاه های ذیرب ــط و تایی ــد اس ــتاندار قاب ــل اج ــرا می باش ــد‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس قوانی ــن‪ ،‬دهی ــاری نه ــادی عموم ــی غیردولت ــی محس ــوب ش ــده ک ــه‬ ‫دارای ش ــخصیت حقوق ــی مس ــتقل اس ــت و ب ــه ص ــورت خودکف ــا اداره می ش ــود‪.‬‬ ‫شهرستان بهارستان در جنوب غربی استان تهران قرار دارد و مرکز ان گلستان است‬ ‫نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر‪:‬‬ ‫‪20‬هزار شغل بصورت مستقیم‬ ‫در دلگان ایجاد می شود‬ ‫شـهـعــبدالـنـ ــاصر درخـشـ ــان گ ـفـ ـ ــت‪ :‬اج ـ ــرای ط ـ ــرح کـ ـش ـ ــت و ص ـن ـعـ ـ ــت‬ ‫‪10‬ه ــزار هکت ــاری ت ــول ـ ــید پ ـنـ ــبه در دلگ ـ ــان ب ــا ایـجـ ــاد اشـتـغـ ــال بـ ــرای‬ ‫‪20‬ه ــزار نف ــر اتفاق ــی تاریخ ــی ب ــرای م ــردم اس ــتان و منطق ــه خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ش ــبکه اط ــاع رس ــانی راه دان ــا؛ عبدالناص ــر درخش ــان در گفتگ ــو ب ــا‬ ‫عصرهام ــون‪ ،‬بی ــان ک ــرد‪ :‬اقدام ــات و پیگی ــری ه ــای انج ــام ش ــده در ارتب ــاط ب ــا‬ ‫پ ــروژه مجتم ــع کش ــت و صنع ــت ‪ 10‬ه ــزار هکت ــاری پنب ــه دل ــگان ب ــا وزارت جه ــاد‬ ‫کش ــاورزی‪ ،‬س ــازمان اص ــاح نبات ــات در ح ــال انج ــام اس ــت ک ــه ای ــن موض ــوع نتیج ــه‬ ‫قطع ــی را ب ــه م ــا خواه ــد داد ک ــه کش ــت پنب ــه را در دل ــگان ش ــروع خواهی ــم ک ــرد‪.‬‬ ‫ای ــن نماین ــده مجل ــس اف ــزود‪ :‬ا گ ــر ای ــن مجتم ــع راه ان ــدازی ش ــود ای ــن ی ــک اتف ــاق‬ ‫تاریخ ــی ب ــرای م ــردم منطق ــه خواه ــد ب ــود ک ــه ‪ 20‬ه ــزار ش ــغل بص ــورت مس ــتقیم در‬ ‫دل ــگان ایج ــاد خواه ــد ش ــد و فرهن ــگ کار در جامع ــه بلوچس ــتان ب ــه ی ــک معض ــل‬ ‫و مش ــکل تبدی ــل ش ــده ک ــه بایس ــتی فرهن ــگ کار در ای ــن منطق ــه ارتق ــا پی ــدا کن ــد‪.‬‬ ‫وی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬شهرس ــتان دل ــگان ب ــا داش ــتن ظرفی ــت های ــی چ ــون اب‬ ‫ف ــراوان‪ ،‬زمی ــن ه ــای حاصلخی ــز‪ ،‬جازمور ی ــان‪ ،‬دام ــداری س ــرزمین فرص ــت ه ــا‬ ‫اس ــت ک ــه بایس ــتی ب ــا خالقی ــت‪ ،‬تفک ــر و ن ــوع اوری ان را ب ــه صنع ــت تبدی ــل ک ــرد‪.‬‬ ‫نماین ــده ح ــوزه انتخابی ــه شهرس ــتان ه ــای ایرانش ــهر‪ ،‬دل ــگان‪ ،‬بمپور‪،‬فن ــوج‪ ،‬س ــرباز و راس ــک‬ ‫در مجل ــس ش ــورای اس ــامی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه س ــود تولی ــد س ــاالنه ‪ 35‬ه ــزار تن ــی خرم ــای‬ ‫دل ــگان ب ــه جی ــب دالالن ــی م ــی رود ک ــه ن ــه ان ه ــا را م ــی شناس ــیم و ن ــه وابس ــتگی ب ــا ان‬ ‫ه ــا دار ی ــم‪ ،‬تا کی ــد ک ــرد‪ :‬فرزن ــدان ای ــن س ــرزمین از فرص ــت ه ــای بن ــدر چابه ــار و ص ــادرات‬ ‫اس ــتفاده کنن ــد و ا گ ــر ق ــرار ب ــر واس ــطه گ ــری باش ــد‪ ،‬فرزن ــدان ای ــن س ــرزمین بای ــد واس ــطه بی ــن‬ ‫تولی ــد کنن ــده و مص ــرف کنن ــده باش ــند ک ــه ی ــک زنجی ــره ب ــا ارزش ــی ایج ــاد خواهن ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫باعث ایجاد شفافیت در دادگستری در خالل‬ ‫رسیدگی به پرونده ها می شود‪.‬‬ ‫وی در خصوص شکایت افراد از کارشناسان‬ ‫رسمی دادگستری نیز یاداور شد‪ :‬در صورتیکه‬ ‫که کارشناس مربوطه نتواند وظایف قانونی که بر‬ ‫عهده وی گمارده شده باشد را به نحوه درست‬ ‫انجام دهد افراد می توانند با مراجعه‬ ‫به مرکز کانون کارشناسان رسمی‬ ‫نسبت به ارئه شکایت از کارشناس‬ ‫مربوطه اقدام کنند‪.‬‬ ‫میرش ــکاری ی ــاداور ش ــد‪ :‬یک ــی‬ ‫دیگ ــر از موضوعات ــی ک ــه می توان ــد‬ ‫ته ــای‬ ‫کس ــازی فعالی ‬ ‫باع ــث چاب ‬ ‫دست ـگــا هه ـ ــای م ـخ ـت ـ ـل ـ ــف ش ـ ــود‬ ‫اس ـت ـف ـ ــاده از ظــرف ـ ـی ـ ــت دان ــش و‬ ‫تــوان ـ ــمندی کارش ـن ـ ــاسان رس ـم ـ ــی‬ ‫دادگس ــتری ای ــران ای ــن اف ــراد ب ــا توج ــه‬ ‫ب ــه س ــابقه و تخصص ــی ک ــه دارن ــد‬ ‫می توانن ــد بس ــیار ز ی ــاد کم ــک کنن ــده‬ ‫پویای ــی سیس ــتم ها باش ــند‪.‬‬ ‫او همچنی ــن درخواس ــت ک ــرد‪ :‬ب ــا‬ ‫توج ــه ب ــه رعای ــت مس ــائل قانون ــی ل ــذا از دادگس ــتری‬ ‫یش ــود در ص ــورت درخواس ــت نظ ــر‬ ‫درخواس ــت م ‬ ‫کارشناس ــانه نس ــبت ب ــه ارس ــال درخواس ــت ب ــدون‬ ‫ن ــام اق ــدام ش ــود ت ــا انتخ ــاب کارش ــناس ب ــر اس ــاس‬ ‫معیاره ــای کان ــون کارشناس ــان باش ــد‪.‬‬ ‫معاون فرماندار رامشیر‬ ‫بهورزان در شبکه بهداشت و درمان رامشیر‬ ‫مشغول به کار می شوند‬ ‫معاون فرماندار رامشیر گفت‪ :‬استخدام ‪ ۸‬نیروی‬ ‫بهورز با اولویت متقاضیان بومی شهرستان در‬ ‫دستورکار قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز‪،‬‬ ‫جلیل ظهیری معاون فرماندار شهرستان رامشیر‬ ‫گفت‪ :‬جلسه هماهنگی جذب نیروی بهورز‬ ‫به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز در‬ ‫شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار گردید‪.‬‬ ‫او درخصوص شرایط جذب بهورز اظهار داشت‪:‬‬ ‫اولویت جذب با افراد ساکن در روستا های اصلی‬ ‫است و متقاضیان بومی واجد شرایط تا ‪ 19‬تیر ماه ‪99‬‬ ‫فرصت دارند مدارک الزم را به شبکه بهداشت و‬ ‫درمان شهرستان تحویل دهند‪.‬‬ ‫ظهیری افزود‪ :‬تعداد نفرات مورد نیاز شبکه‬ ‫بهداشت و درمان این شهرستان در خانه های‬ ‫بهداشت مناطق تابعه‪ ۸ ،‬نفر است که پس از‬ ‫جذب در خانه های بهداشت روستا های رمیله‪،‬‬ ‫سن‪ ،‬شکریات‪ ،‬مویلحه علیا‪ ،‬بیت منصور و‬ ‫روستا های حسینیه خضیر و عبدلیه مشغول به کار‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬جلسه مذکور با حضور‬ ‫ال خمیس رئیس مرکز بهداشت رامشیر‪ ،‬دهیاران و‬ ‫بهورزان تعدادی از روستا های شهرستان که شرایط‬ ‫الزم جهت استخدام بهورزان را داشته اند برگزار شد‪.‬‬ ‫معاون نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان بوشهر‬ ‫استخدام پلیس زن در بوشهر‬ ‫معاون نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان‬ ‫بوشهر از پذیرش استخدام برای پلیس زن درمقطع‬ ‫درجه داری خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ندای استان‪،‬سرهنگ “جمشید‬ ‫بوستانی”‪ ،‬با بیان این مطلب اظهار داشت‪:‬‬ ‫فرماندهی انتظامی استان در نظر دارد به منظور‬ ‫بکارگیری در مشاغل خاص امور زنان از بین خواهران‬ ‫واجد شرایط در مقطع درجه داری پذیرش نماید‪.‬‬ ‫سرهنگ بوستانی عنوان داشت‪ :‬شرایط‬ ‫اختصاصی ثبت نام دارا بودن مدرک تحصیلی‬ ‫دیپلم (با معدل حداقل‪( ۱۴‬ریاضی‪-‬تجربی‪-‬‬ ‫ادبیات‪-‬معارف ‪ ،‬فنی وغیره))‪ ،‬حداقل سن ‪۱۸‬‬ ‫سال و حداکثر‪ ۲۳‬سال تمام ( متولدین سال‪۱۳۷۶‬‬ ‫به بعد)‪ ،‬حداقل قد‪ ۱۶۰‬سانتیمتر و قبولی در ازمون‬ ‫ورودی و سایر مراحل گزینش می باشد‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی در ادامه شرایط اختصاصی‬ ‫داوطلبان گفت‪ :‬حتما باید بومی استان بوشهر‬ ‫باشند‪ ،‬ثبت نام از داوطلبان استخدام با اخرین‬ ‫مدرک تحصیلی انان صورت گرفته‪ ،‬لذا از ثبت نام‬ ‫افراد دارای مدرک تحصیلی باالتر از دیپلم خودداری‬ ‫بعمل خواهد امد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام‬ ‫عکس‪ ۳/۴‬جدید تمام رخ ‪ ۱۲‬قطعه با زمینه سفید‪،‬‬ ‫اصل مدرک تحصیلی دیپلم یا گواهی موقت‬ ‫فارغ التحصیلی که به تایید اموزش و پرورش رسیده‬ ‫باشد و یکسری کپی از ان‪ ،‬اصل شناسنامه عکس‬ ‫دار و یکسری کپی از (صفحات‪۱‬و‪۲‬و‪ ،) ۳‬اصل‬ ‫شناسنامه همسر و فرزندان و سند ازدواج و یکسری‬ ‫کپی از ان ( در صورت متاهل بودن)‪ ،‬اصل کارت‬ ‫ملی و یکسری کپی از ان‪ ،‬مشخص بودن گروه خون‬ ‫با ارائه مدرک از سازمان انتقال خون و یا سایر اسناد‬ ‫در اختیار‪ ،‬یک عدد پوشه ( سبز رنگ ) و یک عدد‬ ‫گیره مدارک مورد نیاز ثبت نام می باشد‪.‬‬ ‫پایگاه خبری پلیس نوشت‪،‬معاون نیروی انسانی‬ ‫فرماندهی انتظامی استان بوشهر از داوطلبان واجد‬ ‫شرایط خواست جهت ثبت نام وکسب اطالعات‬ ‫بیشتر در ساعات اداری به مرکز گزینش و استخدام‬ ‫فرماندهی انتظامی استان بوشهر واقع در میدان‬ ‫قدس‪ -‬خیابان شهید رئیسعلی دلواری‪ -‬روبروی‬ ‫اداره کل پست‪ -‬کوچه چاپخانه علوی مراجعه و یا‬ ‫با شماره تلفن‪ ۳۳۳۳۱۶۴۵‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫معاون نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان بوشهر‬ ‫‪ ۲۰۳‬بهورز در دانشگاه علوم پزشکی لرستان جذب می شود‬ ‫سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت‪ :‬مجوز‬ ‫بکارگیری ‪ ۲۰۳‬بهورز از طریق ازمون امسال اخذ و‬ ‫نام نویسی متقاضیان اغاز شده است‪.‬‬ ‫علی مهرزاد صفدری در گفت و گو با ایرنا نوع‬ ‫استخدام این افراد را قراردادی کارمعین اعالم کرد و‬ ‫افزود‪ :‬از این تعداد چهار نفر بهورز عشایری هستند‬ ‫و مهلت ثبت نام نیز تا ‪ ۲۱‬تیرماه اعالم شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬رشته های مورد نیاز برای خانم‬ ‫ها مامایی‪ ،‬بهداشت عمومی و پرستاری و برای اقایان‬ ‫بهداشت عمومی‪ ،‬بهداشت محیط و پرستاری‬ ‫می باشد که در مرحله نخست ثبت نام باید مدارک‬ ‫متقاضیانبهمراکزبهداشتشهرستانهاتحویلشود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ثبت نام الکترونیکی پس‬ ‫از تایید مدارک اولیه از ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۵‬مرداد انجام می‬ ‫شود و بومی بودن و داشتن مدرک کاردانی و یا‬ ‫کارشناسی (نه باالتر) از مهم ترین شرایط قبولی در‬ ‫نام نویسی ازمون است‪.‬‬ ‫صفدری گفت‪ ۱۲ :‬مرکز بهداشت استان‬ ‫برای تحویل مدارک متقاضیان مشخص شده‬ ‫که ادرس و شماره تماس این مرا کز در سایت‬ ‫‪ www.lums.ac.ir‬به همراه جزییات شرایط‬ ‫شرکت در ازمون ثبت شده و تاریخ برگزاری نیز از‬ ‫همین طریق اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫در فاز نخست؛‬ ‫کارخانه کاغذ سنگی شاهرود ‪ ۱۳۰۰‬فرصت شغلی ایجاد می کند‬ ‫اسکویی‪ ،‬سرمایه گذار و مدیرعامل کارخانه‬ ‫کاغذ کربنات شاهرود بابیان اینکه در صورت‬ ‫رفع مشکالت این واحد تولیدی و راه اندازی فاز‬ ‫نخست شاهد اشتغال مستقیم یک هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫نفر و در صورت نهایی شدن فازهای بعدی شاهد‬ ‫اشتغال ‪ ۱۳‬هزار نفر خواهیم بود‪.‬‬ ‫علی اسکویی در گفتگو با خبرنگار بازار‪ ،‬ضمن‬ ‫بیان اینکه کارخانه کاغذ سنگی یا همان کربنات‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه‬ ‫اهک یکی از نیازهای اصلی امروز کشور‬ ‫کاغذ را پوشش داده و همچنین نیم نگاهی نیز به‬ ‫صادرات خواهد داشت بیان کرد‪ :‬این کارخانه در‬ ‫دو فاز طراحی شده که فاز نخست ان هزار و ‪ ۲۰۰‬و‬ ‫فاز نهایی ان ‪ ۱۳‬هزار اشتغال را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه اشتغال غیرمستقیم این‬ ‫کارخانه در کل کشور ‪ ۵۲‬هزار نفر است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۲۷‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار یورو پول از طرف ما‬ ‫به طرف چینی برای خریداری دستگاه تولید کاغذ‬ ‫از اهک داده شده و منظر نصب سوله ها و انجام‬ ‫مراحل نهایی کار هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل این کارخانه بزرگ گفت‪ :‬این‬ ‫کارخانه نیازمند ‪ ۸۵‬میلیون یورو ارز یا معادل‬ ‫ریالی ان است و از بانک ها نیز این امر را درخواست‬ ‫کرده ایم که تاکنون موفق به دریافت ان نشده ایم ما‬ ‫بدون ریالی وام و پول از جایی این کارخانه را بنا‬ ‫می کنیم و طبق قولی که به مردم شاهرود داده ایم‬ ‫ً‬ ‫قطعا این کارخانه را استارت خواهیم زد اما‬ ‫متاسفانه مانع اصلی در برابر ما بانک است‪.‬‬ ‫اسکویی بابیان اینکه در صورت اختصاص‬ ‫ارز تمام کارهای کارخانه ظرف شش ماه انجام‬ ‫می شود چراکه همه مقدمات اماده است‪ ،‬تا کید‬ ‫کرد‪ :‬تمام سوله ها خریدار ی شده و در دامغان‬ ‫هستند همچنین فونداسیون ها ریخته شده اند و‬ ‫کافی است که ما باقی پول طرف چینی را واریز و‬ ‫دستگاه ها را در شاهرود تحویل بگیریم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۱۶‬میلیارد تومان در شاهرود‬ ‫هزینه شده است و قرارداد اجرای ‪ ۶۶‬هزار مترمربع‬ ‫سوله نیز بسته و تمام وسایل اماده هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل و سرمایه گذار شرکت کاغذ کربنات‬ ‫شاهرود گفت‪ :‬نمونه این کارخانه در ایران و منطقه‬ ‫وجود ندارد در یزد کارخانه تولید کاغذ از اهک‬ ‫انجام شد اما به دلیل دستگاه های فرسوده و‬ ‫قدیمی به نتیجه نرسید و کاغذ تولیدی ان به درد‬ ‫چاپ نمی خورد اما این کارخانه با ّفناوری مدرن‬ ‫حتی کاغذ دستگاه های پوز و عابر بانک را هم‬ ‫تولید می کند‪.‬‬ ‫بازرس کل استان قزوین‬ ‫استخدام شدگان غیرقانونی‬ ‫در شهرداری های استان قزوین‬ ‫دوباره گزینش می شوند‬ ‫ب ــازرس کل اس ــتان قزوی ــن گف ــت‪ :‬نح ــوه اس ــتخدام غیرقانون ــی ‪۷۰۰‬‬ ‫کارمن ــد ش ــهردار ی های اس ــتان قزوی ــن دو ب ــاره بررس ــی می ش ــود و ای ــن‬ ‫اف ــراد بای ــد دوب ــاره گزین ــش ش ــوند‪.‬‬ ‫عبـــداهلل اقاعلیخانـــی در گفت وگـــو بـــا خبرنـــگار تســـنیم در‬ ‫قزوین‪،‬بـــا بیـــان اینکـــه نحـــوه گزینـــش ‪ 700‬نفـــر از نیروهـــای انس ــانی‬ ‫ش ــهردار ی های اس ــتان مش ــکل داش ــته اس ــت‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪ :‬چ ــون‬ ‫خیلـــی از ایـــن افـــراد بـــدون گزینـــش وارد شـــهردار ی ها شـــده اند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫دس ــتور دادی ــم ک ــه گزین ــش انه ــا مج ــددا انج ــام ش ــده و بع ــد از ای ــن‬ ‫پاالیـــش در ادامـــه کار انهـــا تصمیم گیـــری خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬متاسـفانه چـون ایـن اسـتخدام های بی ضابطـه از گذشـته‬ ‫انجـام شـده‪ ،‬برگردانـدن انهـا کار دشـواری اسـت؛ چـرا کـه افـرادی کـه‬ ‫اسـتخدام شـده اند‪ ،‬بـه ایـن امیـد ازدواج کـرده و خانواده تشـکیل داده اند‬ ‫و اخـراج انهـا ماننـد ایـن اسـت کـه بنایـی کـه بـا پـول بیت المـال درسـت‬ ‫شـده را خـراب کنیـم‪ .‬بنابرایـن دنبـال ایـن هسـتیم کـه بـا حداقـل هزینـه‬ ‫مشـکل ایـن اسـتخدام های غیرقانونـی را مرتفـع کنیـم‪.‬‬ ‫اقاعلیخانـــی بـــا تا کیـــد بـــر لـــزوم جلوگیـــری از اســـتخدام های‬ ‫بی ضابط ــه جدی ــد در ش ــهردار ی ها گف ــت‪ :‬اولوی ــت م ــا ای ــن اس ــت ک ــه‬ ‫ابت ــدا جل ــوی ای ــن گون ــه اس ــتخدام ها را بگیری ــم و بع ــد ب ــه مش ــکالت‬ ‫اســـتخدامی در گذشـــته رســـیدگی کنیـــم‪.‬‬ ‫و ی ادامه داد‪ :‬در این زمینه دفتر امور شهری استانداری قزوین‬ ‫را فعال و تمام شهردار ی های استان را ملزم کردیم که اگر قصد‬ ‫استخدام نیروهای جدیدی را دارند‪ ،‬اطالعاتی مانند دلیل استخدام‪،‬‬ ‫تعداد افراد استخدامی و نحوه به کارگیری انها را در اختیار این‬ ‫دفتر قرار دهند‪ .‬البته این پاالیش باید چند بار صورت بگیرد تا از‬ ‫استخدام های بی رویه و بی ضابطه جلوگیری شود‪.‬‬ ‫ ب ــازرس کل اس ــتان ر یش ــه ای ــن اس ــتخدام های غیرقانون ــی را ش ــفاف‬ ‫نب ــودن قوانی ــن و مق ــررات ش ــهردار ی ها دانس ــت و گف ــت‪ :‬از انجای ــی‬ ‫کـــه برخـــی از ایـــن قوانیـــن مبهـــم اســـت‪ ،‬بـــه راحتـــی می تـــوان از انه ــا‬ ‫سوءاس ــتفاده ک ــرد ک ــه البت ــه ای ــن موض ــوع را ب ــه ص ــورت مکت ــوب ب ــه‬ ‫ســـازمان بازرســـی کل کشـــور اعـــام کردیـــم و امـــروز مجلـــس و وزارت‬ ‫کش ــور ه ــم می دانن ــد ک ــه وضعی ــت اس ــتخدام در ش ــهردار ی ها چق ــدر‬ ‫بی ضابطـــه اســـت‪.‬‬ ‫اقاعلیخانی با تا کید بر ضرورت اصالح قانون شهردار ی ها توسط‬ ‫مجلس اضافه کرد‪ :‬در حال حاضر برخی کارمندان بدون اینکه کار‬ ‫خاصی انجام دهند‪ ،‬فقط در شهرداری استخدام شده اند که البته‬ ‫این یک معضل کشوری است و برای حل ان به یک اراده جمعی در‬ ‫بین مردم و مسئوالن استان قزوین نیاز داریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی‪ :‬‬ ‫طرح پایلوت شــهرک های استارتاپی‬ ‫کشــاورزی در استان البرز اجرا می شود‬ ‫مدیرعاملشرکتمادر تخصصیخدمات کشاورزی گفت‪:‬طرحپایلوت‬ ‫اولین شهرک استارتاپی کشاورزی در استان البرز و شهر کرج اجرایی می شود‪.‬‬ ‫محمد مجابی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات‬ ‫کشاورزی در مراسم امضا تفاهم نامه با دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حوزه مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی عرصه‬ ‫وسیعی داشته و بیش از ‪ ۴‬میلیون نفر بهره بردار مستقیم دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این وزارت خانه در دولت تدبیر و امید توانست میزان تولید‬ ‫محصوالت کشاورزی را از ‪ ۹۷‬میلیون تن به ‪ ۱۲۵‬میلیون تن افزایش دهد‪.‬‬ ‫مجابی با اشاره به بهبود بهره وری از اب در بخش کشاورزی‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر میزان بهره وری از اب بهبود یافته و این میزان از ‪ ۹۲۰‬گرم ماده‬ ‫خشک به ازای هر متر مکعب اب‪ ،‬به یک کیلو و ‪ ۴۵۰‬گرم رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬میزان ضایعات در بخش کشاورزی ‪ ۳۵‬درصد است‬ ‫در حالی که در کشورهای توسعه یافته ضایعات تنها در زمان‬ ‫مصرف اتفاق می افتد و نشان دهنده این است که تکنولوژ ی های‬ ‫برداشت‪ ،‬انتقال‪ ،‬نگهداری و توزیع در کشور باید تقویت شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی اذعان کرد‪ :‬وزیر‬ ‫جهاد کشاورزی رویکرد علمی در پیشبرد اهداف بخش کشاورزی دارد و در‬ ‫رابطه با شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها اهداف بلند مدتی را دنبال‬ ‫می کند که یکی از این اهداف‪ ،‬احداث شهرک های استارتاپی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از انجایی که شرکت ما مسئولیت خدمات کشاورزی را برعهده‬ ‫دارد‪ ،‬در تالش هستیم تا اولین شهرک استارتاپی کشاورزی را فعال کنیم‪.‬‬ ‫مجــابــی‪ ،‬هــــدف از احــــداث ایــن شهــرک ها را کــاهــش ضــایعات‪،‬‬ ‫بــــهــبــود مــعــیــــشــــت کــشــــاورزان‪ ،‬رضــایــتــــمــنــــدی شــــهــرونــــدان به‬ ‫لــحــاظ کــیــفــیــت و قـــیــمــت محــصــوالت کــــشــــاورزی دانــســت‪.‬‬ ‫وی در رابطه با اجرای طرح پایلوت اولین شهرک استارتاپی کشاورزی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬طرح پایلوت اولین شهرک در استان البرز و شهر کرج‬ ‫اجرایی خواهد شد که زمینی به وسعت ‪ ۵۰‬هکتار را در نظر گرفتیم و‬ ‫مذاکرات ان با سازمان های ذیربط انجام شده است‪.‬‬ ‫در فراخوانی عنوان شد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫فرماندهی انتظامی فارس‬ ‫از دانشــجویان تحصیالت تکمیلی‬ ‫فرمانده ــی انتظام ــی ف ــارس در فراخوان ــی از بی ــن دانش ــجویان و ف ــارغ‬ ‫التحصی ــان مقاط ــع کارشناس ــی ارش ــد و دکت ــری دانش ــگاه های اس ــتان‬ ‫بـــرای انجـــام طرح هـــای تحقیقاتـــی در قالـــب کســـر خدمـــت ســـربازی‬ ‫دع ــوت ب ــه هم ــکاری می کن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش دانش ــجو‪ ،‬فرمانده ــی انتظام ــی اس ــتان ف ــارس در فراخوان ــی‬ ‫از بیـــن دانشـــجویان و فـــارغ التحصیـــان مقاطـــع کارشناســـی ارش ــد و‬ ‫دکتـــری دانشـــگاه های اســـتان بـــرای انجـــام طرح هـــای تحقیقاتـــی در‬ ‫قال ــب کس ــر خدم ــت س ــربازی دع ــوت ب ــه هم ــکاری می کن ــد‪.‬‬ ‫الزامی است حدقل ‪ ۴‬ماه به زمان شروع خدمت سربازی و زمان شروع‬ ‫طرح تحقیقاتی مانده باشد‪ .‬مشمولین غایب شامل این طرح نمی شوند‪.‬‬ ‫عنوان موضوع پژوهش باید مربوط با رشته تحصیلی متقاضی باشد‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫شنبه ‪ 14‬تیر‪ 12 -1399‬ذی القعده ‪ 4 -1441‬جوالی ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1204‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گفتگو با راضیه تجار دبیر انجمن قلم ایران‬ ‫«نویسندگی» شغلی که باید ان را از نو نوشت‬ ‫نویسندگی در طول تاریخ از یکسو با غم نان و سختی زندگی نویسندگان و شاعران و حماسه سرایان بزرگ همراه بوده که‬ ‫فردوسی بزرگ در وصف این شرایط می گوید؛ «بسی رنج بردم در این سال سی؛ عجم زنده کردم به دین پارسی»و از سوی دیگر‬ ‫با زندگی اشرافی شاعران و نویسندگان دربارها و سلسله های مختلف همراه بوده که وصف انها در محافل شعری دربار غزنویان‪،‬‬ ‫سلجوقیان و حوارزمشاهیان و همچنین سلسله های بعدی و همچنین در حال حاضر هم می بینیم‪ .‬اما با ابن همه "نویسندگی"‬ ‫کار اسانی نیست و بسیاری از ان به عنوان شغل سخت یاد می کنند‪ .‬این شغل به اعتقاد بسیاری استعداد می خواهد اما اموزش های‬ ‫امروزی که در قالب دوره های اموزشی مهارتی و کوتاه مدت دنبال می شود در پروراندان استعداد نویسندگی اهمیت بسیار دارد‬ ‫و می تواند در تربیت نسل جدید نویسندگان نقش ایفا نماید‪ .‬به مناسبت روز قلم با راضیه تجار دبیر انجمن قلم ایران درباره‬ ‫مسائل‪ ،‬مشکالت و فرصت ها و چالش های پیشروی نویسندگان به گفتگو نشستیم که از نظر خوانندگان ارجمند می گذرد‪.‬‬ ‫◄ ایا می توان به نویسندگی به شغل نگاه کرد؟‬ ‫■ ابتدا از هفته نامه وزین بازارکار تشکر می کنم که در این‬ ‫شرایط سخت به نویسندگان پرتالش کشورمان هم که مثل بسیاری‬ ‫از کسب و کارها دچار مشکل شده اند توجه می نماید‪ .‬در پاسخ‬ ‫سوال شما باید بگویم شاید برای عده ای نویسندگی کارکرد شغلی‬ ‫داشته باشد اما برای اکثریت انها این موضوع مصداق ندارد‪ .‬همواره‬ ‫در تاریخ شاهد ان هستیم که نویسندگان با نداری و غم نان سر و کار‬ ‫داشته اند ‪ .‬بنابراین به یقین می توانیم بگوییم که نویسندگان در‬ ‫کنار کار نویسندگی باید به فکر درامد های دیگر باشند‪.‬‬ ‫◄ مهمترین مشکالت و چالش های نویسندگی در ایران از‬ ‫دیدگاه شما چیست؟‬ ‫■ نویسندگان قشر زحمت کش جامعه هستند‪ .‬بسیاری از‬ ‫نویسندگان در طول تاریخ با چراغ شمع می نگاشتند و از خود‬ ‫اثار وزین برجای می گذاشتند‪ .‬این شرایط در حال حاضر هم‬ ‫برای قشر زحمتکش مولف و نویسنده مصداق دارد‪ .‬در کل می توان‬ ‫گفت مشکالت اقتصادی‪ ،‬نبود ارامش خیال‪ ،‬روز مرگی ها‪ ،‬نبود‬ ‫صنف‪ ،‬نبود جایگاه حقیقی و شان و منزلت واقعی نویسنده در‬ ‫سطح جامعه و درامد کم مشکالت اصلی نویسندگان است اما‬ ‫عشق به نوشتن‪،‬احساس تعهد و مسئولیت و حب وطن و ‪...‬‬ ‫دستمایه حرکت نویسندگان کشورمان است‪ .‬به هر حال باید‬ ‫بگویم این شغل با چالش های بسیاری مواجه است و حتی‬ ‫نمی توان به این شغل به عنوان شغل اصلی نگاه کرد کما اینکه‬ ‫در طول تاریخ هم بسیاری نتوانسته اند با وجود اثار ارزشمند از‬ ‫قبل ان زندگی و معیشت درخوری داشته باشند‪.‬‬ ‫برای نویسندگی‬ ‫اســتعداد حرف اول را‬ ‫مــی زنــد اما به هیچ وجه‬ ‫نبایــد از اموزش‬ ‫غافل شد‬ ‫◄ چه تعداد نویسنده در کشورمان وجود دارد؟‬ ‫■ امار دقیق را در این زمینه باید از وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی جویا شوید‪ .‬اما تا انجا که میدانم تعداد زیاد است‪،‬‬ ‫اما برخی به معنای واقعی کلمه داستان نویسند که می‬ ‫توان به انها نویسنده اطالق کرد‪.‬‬ ‫◄ انجمن قلم ایران با چه هدفی تاسیس شده است و چه‬ ‫برنامه هایی را برای نویسندگان دنبال می کند؟‬ ‫■ انجمن قلم ایران تشکلی فراگیر است که داستان نویسان‪،‬‬ ‫شاعران‪ ،‬نمایشنامه نویسان‪ ،‬فیلمنامه نویسان‪ ،‬نظریه پردازان‪،‬‬ ‫منتقدان‪ ،‬محققان ‪ ،‬مترجمان شاخه های متفاوت ادبی ‪ ،‬هنری‬ ‫و علوم انسانی سراسر کشور را چه برای کودک و نوجوان و چه‬ ‫بزرگسال در بر می گیرد و اهدافش هم مجتمع ساختن اهالی قلم‬ ‫به قصد همدلی و نزدیکی و ایجاد زمینه مناسب برای حضور‬ ‫پررنگ تر و موثرتر انها در جامعه است و زمینه سازی برای ایجاد‬ ‫ارتباط اعضا با مراکزهنری فرهنگی جهت خلق اثار ادبی‪.‬‬ ‫یکی از کارهای انجمن برگزاری جشنواره قلم زرین است که‬ ‫امسال هجدهمین دوره اش برگزار می شود که به معرفی بهترین‬ ‫اثار منتشره در زمینه شعر و داستان و نقد و پژوهش در دوحوزه‬ ‫کودکونوجوانمی پردازدوبهبرگزیدگانهرشاخهجایزهتعلقمی گیرد‪.‬‬ ‫همچنین چاپ و معرفی اثار نویسندگان و پیشکسوتان از‬ ‫مواردی است که این انجمن دنبال می کند‪ .‬برگزاری جشنواره های‬ ‫متعدد‪،‬چون جشنواره میالد در منا‪ -‬حرمت حریم حرم‪-‬چهل‬ ‫چراغ‪-‬جشنواره فلسطین و زخم و زیتون از برنامه های این انجمن‬ ‫است‪ .‬انتشار مجالت ادبی و نقد مثل «اصحاب قلم و اقلیم نقد «که‬ ‫البته االن بخاطر مشکالت اقتصادی تعطیل شده است‪ .‬همچنین‬ ‫دعوت و ارتباط دادن اهل قلم با جامعه و مردم در سمینارها و مراسم‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت سالمتیان خودرو محور جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫اقا‪،‬خانم‪،‬تمام وقت‪،‬لیسانس حسابداری ‪ -‬مالی‬ ‫‪   ‬سابقه کار مرتبط و‪ ‬مفید حداقل ‪ 5‬سال‪   ،‬ترجیحا اشنایی‬ ‫با سیستم نمایندگی خودرو‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را به ‪ ‬ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪info@salamatiancar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت فرا سامانه فرسان جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان تهران از افراد واجد شرایط زیر جهت کار در‬ ‫محیطی پویا و فعال دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس استقرار سیستمها‬ ‫اقا‪،‬با مدرک حداقل کارشناسی رشته های مدیریت‬ ‫صنعتی‪/‬صنایع‪/‬نرم افزار‬ ‫از دانشگاه معتبر برای ردیف شغلی کارشناس استقرار‬ ‫اشنا با ویندوز و محیط افیس بخصوص ا کسل و ا کسس‬ ‫متولد سال ‪ 73‬و بعد از ان‬ ‫فقط ساکن مناطق ‪ 22‬گانه تهران‬ ‫الویت با افرادی است که‬ ‫با نرم افزار های مالی ‪ ,‬بازرگانی و یا ‪ SQL‬و ابزارهای‬ ‫گزارش سازی اشنائی داشته باشند‪.‬‬ ‫معافیت یا اتمام دوره سربازی داشته باشند‪.‬‬ ‫محل سکونت شهر تهران باشد‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hrmfarasaman11@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت بین المللی‬ ‫کارشناس ‪ ،‬خانم‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫جهت نامه نگاری و مکالمات خارجی نیازمنداست‬ ‫(محدوده جردن)‬ ‫‪EHLALSUN@YAHOO COM‬‬ ‫‪commercial@namitaraz.com‬‬ ‫◄ با توجه به اینکه موضوع قانون حمایت حقوق مولفان و‬ ‫مصنفان و هنرمندان از سالها پیش مطرح بوده در حال حاضر‬ ‫این قانون به لحاظ تصویب و اجرا در چه مرحله ای قرار دارد؟‬ ‫■ بسیاری از قوانین مصوب می شوند اما در هنگام اجرا‬ ‫بامشکل مواجه می شوند ولی بودنشان بهتر از نبودنشان است!‬ ‫◄ انجمن و نهادهای متولی چه حمایتی از نویسندگان جوان‬ ‫دارند؟‬ ‫■ ما از سالهای پیش طرح»صد اثر از صد نو قلمان» را اجرا‬ ‫کردیم و این اثر صد شاعر و نویسنده جوان را به دست چاپ‬ ‫رسانده و انها را به جامعه معرفی و با احترام تمام حق التالیف‬ ‫هم تقدیمشان کردیم‪ .‬در شرایطی که متاسفانه بیشتر انتشاراتی ها یا‬ ‫به نوقلمان بها نمی دهند یا پول دریافت کرده و بدون کارشناسی‬ ‫دلسوزانه هر اثری را به چاپ می رسانند‪ .‬در ادامه طرح «فرصت‬ ‫برابر» را اجرایی کردیم که هنوز هم ادامه دارد و بیشتر مختص‬ ‫نوقلمان شهرستان هاست‪.‬‬ ‫◄ ایا نویسندگی ذاتی است یا می توان ان را اموزش داد؟‬ ‫ا گر نظرتان مثبت است بفرمایید انجمن اموزش هایی در این‬ ‫زمینه دارد؟‬ ‫■ استعداد حرف اول را می زند اما به هیچ وجه نباید‬ ‫از اموزش غافل شد‪ .‬تعدادی زیادی از نویسندگان و شعرا و‬ ‫منتقدین عضو انجمن در جاهای مختلف کالس اموزشی دارند‬ ‫و در خود انجمن هم چند دوره های اموزشی برگزار شده است‪.‬‬ ‫◄ در شرایط کرونا اوضاع نویسندگان را چگونه ارزیابی می کنید‬ ‫و پیشنهادات شما برای حمایت از نویسندگان چیست؟‬ ‫■ شرایط سختی است و ارزو می کنم از این مرحله نه تنها‬ ‫نویسندگان که ملت ایران و مردم جهان به سالمت عبور کنند‪ .‬اما از‬ ‫همین شرایط سخت هم می توان استفاده بهینه را برای خلق اثر برد‬ ‫چوننویسندگانبیشاز همهچیزبهوقتو خلوتو همتنیاز مندند‪.‬‬ ‫از نظر مادی هم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است که پیش‬ ‫بینی های الزم را بکنند ‪،‬چون دست ما کوتاست و خرما بر نخیل!‬ ‫مصاحبه؛ امیرعلی بینام‬ ‫گروه صنعتی هایپر صنعت فامکو‪ ،‬واقع در جاده مخصوص کرج‬ ‫جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫انباردار‪ ‬‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫اقا‪،‬سن زیر ‪ 35‬سال‬ ‫توانایی کار با سیستم و نرم افزارهای مرتبط با انبار‪،‬‬ ‫کار با لیفترا ک‪،‬سالمت جسمانی‬ ‫عدم استعمال دخانیات‬ ‫سابقه کار انبارداری مرتبط در حوزه صنعت و شناسایی اقالم صنعتی و‬ ‫برقی‪، ‬دارای مدرک تحصیلی حداقل دیپلم‪ ‬‬ ‫ساکن غرب تهران (ترجیحا شهر قدس‪ ،‬ورداورد‪ ،‬تهرانسر )‬ ‫‪ ‬‬ ‫حقوق‬ ‫بیمه‬ ‫اقا‪،‬سن زیر ‪ 30‬سال‪،‬تعداد ‪ 3‬نفر‬ ‫دارای سابقه کاری مرتبط با حراست‪ ‬‬ ‫دارای فیزیک و جثه منطبق با نگهبانی‬ ‫حسن سابقه و بدون سوء پیشینه کیفری‬ ‫اشنایی با امورات مربوط به سگ نگهبان و اطفاء حریق‬ ‫حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم‬ ‫ساکن غرب تهران (ترجیحا شهر قدس‪ ،‬ورداورد‪ ،‬تهرانسر )‬ ‫حقوق‬ ‫بیمه‬ ‫خدمات و پذیرائی‬ ‫اقا‪،‬سن زیر ‪ 30‬سال‬ ‫اشنا به امور پذیرائی اصولی و تشریفات مدرن و سرو غذا‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط در هتل یا شرکت های بازرگانی معتبر‬ ‫حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم‬ ‫ساکن غرب تهران (ترجیحا شهر قدس‪ ،‬ورداورد‪ ،‬تهرانسر )‬ ‫حقوق‬ ‫بیمه‬ ‫باغبان‬ ‫اقا‪،‬سن زیر ‪ 30‬سال‬ ‫جهت باغبانی و امور محوطه و اشنایی با امور فنی‬ ‫اشنایی با امور باغبانی و امور فنی کارخانه جهت سرویس دوره ای‬ ‫تاسیسات شامل کولر‪ ،‬ابگرمکن ‪ ،‬محوطه و‪...‬‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط‪،‬حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم‪ ‬‬ ‫ساکن غرب تهران (ترجیحا شهر قدس‪ ،‬ورداورد‪ ،‬تهرانسر)‬ ‫حقوق‬ ‫بیمه‬ ‫کارشناس فروش برق‬ ‫خانم‪،‬سن زیر ‪ 30‬سال‪،‬لیسانس برق‬ ‫اشنا به ژنراتور و تجهیزات برق صنعتی‪،‬جهت مهندسی فروش‬ ‫حقوق‪ ‬‬ ‫ا کورد‬ ‫سرویس‬ ‫بیمه‬ ‫کارشناس فروش مواد‬ ‫شیمیایی‬ ‫خانم‪،‬سن زیر ‪ 30‬سال‬ ‫لیسانس شیمی‪،‬اشنا به مواد شیمیایی مورد مصرف در صنایع‬ ‫جهت مهندسی فروش‬ ‫حقوق‪ ‬‬ ‫ا کورد‬ ‫سرویس‬ ‫بیمه‬ ‫حراست‪ ‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت نامی تراز جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان تهران از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فنی الکترونیک‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫متخصص در زمینه برق و الکترونیک‬ ‫مسلط به کار با هویه و هیت‬ ‫اشنا به نقشه خوانی و عیب یابی مدارات الکترونیکی‬ ‫درک مطلب متون فنی به زبان انگلیسی‬ ‫از جمله دیتاشیت‬ ‫عالقه به کار عیب یابی و تعمیرات‬ ‫با پشتکار‪ ،‬نظم و انگیزه‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫بیمه بعد از دوره کاراموزی ‪ 3‬ماهه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫◄ این انجمن چه تعداد عضو دارد و شرایط عضویت‬ ‫چیست؟ چه خدماتی برای اعضایش ارائه می نماید؟‬ ‫■ انجمن قلم ایران در حال حاضر ‪ 200‬عضو دارد و دو شعبه‬ ‫خود را در شیراز و خرم اباد دایر کرده است‪ .‬راه اندازی شعبات‬ ‫در استانهای دیگر هم در حال پیگیری و انجام است‪ .‬شرایط‬ ‫عضویت هم تابعیت جمهوری اسالمی ایران‪،‬پذیرفتن قانون‬ ‫اساسی ‪ ،‬متدین به یکی از ادیان رسمی کشور‪ ،‬نداشتن پیشینه‬ ‫نادرست و فساد اخالقی است‪.‬‬ ‫ضمنا برای پذیرش حداقل باید یک جلد کتاب چاپ شده‬ ‫در قالب شعر یا داستان و یا نقد و یا پژوهش یا نمایشنامه یا‬ ‫فیلمنامه داشته باشد که طبق درخواست فرد متقاضی و پرکردن‬ ‫فرم مربوطه و ارسال ان همراه کتاب ارسالی‪،‬در جلسه موسسان‬ ‫مورد قضاوت قرار می گیرد و اگر از نظر ادبی تایید شود از هنرمند‬ ‫متقاضی دعوت به عمل می اید تا عضو انجمن گردند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی فعال در صنایع نفت ‪،‬گاز‬ ‫و‪ ‬پتروشیمی واقع در شهرک صنعتی سلفچگان‬ ‫جهت تکمیل کادر تخصصی خود از استان تهران‬ ‫جهت کار در استان قم از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫معاون کارخانه‬ ‫اقا‪   ،‬دارای مدرک حداقل کارشناسی مکانیک‪،‬‬ ‫صنایع و‪ ‬یا سایر رشته های مدیریتی مرتبط‬ ‫‪   ‬حداقل ‪ 10‬سال تجربه مدیریت واحدهای تولیدی‬ ‫ترجیحا در صنعت نفت‪ ،‬گاز و‪ ‬پتروشیمی و‪ ‬فوالد‬ ‫‪   ‬فعال و‪ ‬توانمند در هماهنگی و‪ ‬مدیریت واحدهای‬ ‫برنامه ریزی و‪ ‬تولید‪ ،‬انبار‪ ،‬تدارکات‪ ،‬و‪ ‬منابع انسانی‬ ‫‪   ‬توانایی تجزیه و‪ ‬تحلیل فرایندها با هدف افزایش بهره وری‬ ‫‪   ‬توانمند در رهبری‪ ،‬تسلط بر دانش فنی‪ ،‬و‪ ‬شیوه های‬ ‫نوین مدیریت‪   ،‬مسلط به قوانین کار و‪ ‬تامین اجتماعی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با‬ ‫ذکر عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪office@sppc.ir‬‬ ‫مختلف ادبی ‪،‬دادن وام و‪ ...‬از برنامه های دیگر انجمن است‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کاری خود را با ذکر عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobs@famco.co.ir‬‬ ‫فنون کار و کاریابی‬ ‫شنبه ‪ 14‬تیر ‪ 12 -1399‬ذی القعده ‪ 4 -1441‬جوالی ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1204‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اشنایی با ؛‬ ‫‪ .15‬چنانچه سوالی دارید‪ ،‬بپرسید؟‬ ‫نکته‪ :‬شاید بتوان این پرسش را یکی از مهم ترین پرسش هایی‬ ‫دانست که در طول مصاحبه مطرح می شود؛ بدان سبب که‬ ‫می توانید به موضوعاتی اشاره نمایید که در طی مصاحبه از انها‬ ‫صحبتی به میان نیامده است و همچنین با طرح پرسش میزان‬ ‫اشتیاق خود به شغل را به مصاحبه کننده نشان دهید‪ .‬با طرح‬ ‫پرسش می توانید تمام مواردی که از شغل و شرکت در ذهن دارید‬ ‫را پرسیده و با شنیدن سخنان مخاطب‪ ،‬در صورت استخدام در‬ ‫ان شرکت با نکات و اصول موفقیت اشنا شوید‪ .‬پس از این فرصت‬ ‫استفاده کرده و پرسش های مناسب و مرتبط طرح نمایید‪.‬‬ ‫مثال‪« :‬چه مواردی را برای فرد متقاضی کار در این شرکت در‬ ‫نظر دارید؟» «عامل موفقیت در این شغل چیست؟» «به چند‬ ‫مورد از چالش هایی که افراد اغلب در این شغل با ان مواجه‬ ‫هستند اشاره نمایید؟»‬ ‫متداول ترین پرسش های مصاحبه شغلی‬ ‫و نحوه پاسخ به انها‬ ‫قسمت سوم و پایانی‬ ‫از بیان‬ ‫ه‬ ‫ن ر نکته منفی‬ ‫سب‬ ‫م ت به کارفرما‪،‬‬ ‫دی‬ ‫ر یا همکاران‬ ‫قبلی خود‬ ‫ا‬ ‫جتناب کنید‬ ‫‪ .16‬در شغل قبلی خود چه‬ ‫مواردی بیشتر مطلوب شما‬ ‫بوده است؟‬ ‫نکته‪:‬پاسخهوشمندانهبدین‬ ‫صورت است که بر روی نیازهای‬ ‫شرکت تمرکز نموده و عملکرد‬ ‫واقعی خود را در شغل قبلی‬ ‫شرح دهید‪ .‬ضمن اشاره به‬ ‫موارد خاص و منحصربفرد‪،‬‬ ‫با ذکر مثال شرح دهید‪.‬‬ ‫مثال‪« :‬وجود شرایط و زمینه تعامل و مشارکت میان‬ ‫اعضای گروه در شغل قبلی‪ ،‬بسیار مطلوب و مورد توجه من بود‪.‬‬ ‫زمینه انگیزشی و تشویقی وجود داشت تا هر یک از اعضای گروه به‬ ‫بیان ایده های نو و جدید پرداخته‪ ،‬و سایرین نیز همواره پذیرای این‬ ‫ایده ها بودند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬یک بار که مشغول رفع و یافتن راه حل‬ ‫برای مسئله مهمی مربوط به یکی از مشتریان بودیم‪ ،‬گروه موضوع را‬ ‫به گفتگو و مذاکره گذاشت‪ .‬من نیز طرحی برای رفع مشکل ارائه‬ ‫دادم و سپس همه به بررسی جوانب مثبت و منفی طرح پرداخته‪،‬‬ ‫تا به کمک یکدیگر طرحی جامع تر و کامل تر بسازیم‪ .‬با پیاده سازی‬ ‫طرح‪ ،‬از انچه همه تصور می کردیم شاهد بازده بهتر و سریع تری‬ ‫بودیم و رضایت مشتری بطور کامل جلب شد‪».‬‬ ‫‪ .17‬در شغلقبلیخودچهمواردیبرایتانناخوشایندبودهاست؟‬ ‫نکته‪ :‬از بیان هر نکته منفی نسبت به کارفرما‪ ،‬مدیر یا‬ ‫همکاران قبلی خود اجتناب کنید‪ .‬پاسخ خود را به پیشرفت‬ ‫شغلی و تمایل برای پیوستن به شرکت انان ارتباط دهید‪.‬‬ ‫مثال‪« :‬درحالیکه از تمام لحظه به لحظه یادگیری و رشد در‬ ‫شغل قبلی خود لذت می بردم‪ ،‬اما فرصت و زمینه کافی برای‬ ‫ً‬ ‫پیشرفت انطور که مدنظر من است وجود نداشت‪ .‬عمیقا به‬ ‫چالش و ارتقاء در شغل عالقه‪-‬مندم‪ ،‬و اینگونه که متوجه شده ام‬ ‫در شرکت شما اولویت های خوبی برای مدیران وجود دارد‪.‬‬ ‫به همین سبب تمایل به همکاری با شرکت شما دارم‪».‬‬ ‫مصاحبه شغلی به امتحان مدرسه شباهت دارد‪ ،‬بدین‬ ‫صورت که الزمه موفقیت مطالعه و تمرین است‪ .‬در مورد شرکت‬ ‫و شغل تحقیق کرده و اطالعاتی بدست اورید‪ ،‬همچنین نحوه‬ ‫صحبت کردن و پاسخ دادن به پرسش ها را تمرین نمایید‪ .‬هر‬ ‫در دوقســمت قبلــی بــا برخــی از پرســش هــای متــداول درجلســات مصاحبــه هــای اســتخدامی اشــنا شــدیم درایــن شــماره بخــش پایانــی ایــن موضــوع را پیــش رو داریــم و بــه ادامــه پرســش هایــی‬ ‫ک ــه درای ــن جلس ــات مط ــرح م ــی گ ــردد اش ــاره م ــی کنی ــم‪.‬‬ ‫چه بیشتر تمرین کنید‪ ،‬اماده تر خواهید بود و در نتیجه احتمال‬ ‫تاثیرگذاری موثر و عملکرد بهتر نیز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‪ .18‬نحوه مدیریت استرس شما به چه صورت است؟‬ ‫نکته‪ :‬این مورد یک پرسش تله ای برای اطالع از اینکه استرس‬ ‫دارید یا ندارید‪ ،‬نیست‪ .‬بلکه نحوه مدیریت استرس می تواند‬ ‫بیانگر توانایی شما در حل مشکالت باشد‪ .‬کارفرمایان خواهان‬ ‫افرادی هستند که قادر به عکس العمل موثر و مفید در برابر استرس‬ ‫و اضطراب باشند‪ ،‬بنابراین در پاسخ خود به جوانبی اشاره نمایید‬ ‫که بیانگر رشد فردی شما باشند‪.‬‬ ‫مثال‪« :‬ضمن تمرکز بر روی موضوعات بزرگتر و تقسیم پروژه ها‬ ‫به وظایف کوچکتر‪ ،‬بر خود مسلط بوده و قادر به حفظ خونسردی‬ ‫خود هستم‪ .‬در واقع حواس خود را بر روی اهداف نهایی متمرکز‬ ‫می کنم‪ .‬فهرستی از کارها همراه با زمان بندی منطقی برای انجام‬ ‫هر کار تهیه می کنم‪ .‬حتی اگر پروژه بزرگ مورد نظر تا فردا انجام‬ ‫شود‪ ،‬کاری را که قرار است طی ‪ 30‬دقیقه بعدی انجام شود‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مشخص می کنم‪ .‬البته قبال اینگونه نبودم و بر روی خود کار کرده‬ ‫ام تا به پیشرفت های چشمگیری دست یافتم و اکنون دیگر پروژه‬ ‫غیرممکن برایم مفهومی ندارد‪».‬‬ ‫‪ .19‬برجسته ترین دستاوردتان چیست؟‬ ‫نکته‪ :‬به سادگی می توان به یک مورد از برجسته ترین و مهم‬ ‫ترین دستاوردها اشاره نمود؛ اما در مقابل بهتر است به چند‬ ‫دستاورد کوچکتر اشاره نمایید که بیانگر ارزش ها و اصول‬ ‫اخالقی کاری شما باشند‪ .‬در صورت امکان با ذکر مثال مورد را‬ ‫به شغل مورد نظر خود ارتباط دهید‪ .‬دقت نمایید شرح موضوع به‬ ‫تنهایی کافی نیست بلکه باید به نتایج حاصل نیز اشاره کنید‪.‬‬ ‫مثال‪« :‬در شغلی قبلی‪ ،‬مدیریت و نظارت بر تمام محتوای‬ ‫رسانه های اجتماعی برعهده من بود‪ .‬دریافتم برندهای دیگر در‬ ‫راستای باال بردن تعداد بازدیدها از فیلم ویدئویی استفاده می نمایند‪.‬‬ ‫من نیز پیشنهاد مشابهی به مدیرم دادم تا با اختصاص بودجه‬ ‫اندک فیلم تهیه کنیم‪ .‬من نیز با همان بودجه اندک‪ ،‬فیلم مورد‬ ‫نظر را در خانه تهیه نمودم‪ .‬این فیلم سبب دو برابر شدن بازدید‬ ‫کانال های اجتماعی شرکت شد‪ .‬در طی یک هفته تعداد‬ ‫بازدیدکنندگان از سایت و فیلم به میزان ‪ % 30‬افزایش یافت‪».‬‬ ‫‪ .20‬روش تدریس شما چیست؟‬ ‫ً‬ ‫نکته‪ :‬این پرسش صرفا به مصاحبه برای شغل اموزگاری‬ ‫مربوط نمی شود‪ .‬در هر شغلی که احتمال تدریس یا اموزش‬ ‫وجود داشته باشد‪ ،‬کارفرما این پرسش را مطرح می کند‪ .‬یک‬ ‫پاسخ خوب بطور کلی اهداف مورد نظر اموزش و ذهنیت فرد‬ ‫در این زمینه را به تصویر می کشد‪.‬‬ ‫مثال‪« :‬هنگامی که صحبت از هدایت افراد به میان می اید‪،‬‬ ‫روشی که من برای تدریس پیش می گیرم بدین صورت است که‬ ‫ابتدا با طرح پرسش اغاز می نمایم تا فرد به یک ذهنیت و نتیجه‬ ‫جدید برسد‪ .‬با این روش فرد نسبت به انچه می اموزد احساس‬ ‫ً‬ ‫مالکیت دارد نه اینکه صرفا یک شنونده باشد‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫در شغل قبلی مسئولیت اصالح یک مقاله از افراد تحت نظرم‬ ‫برعهده من بود‪ .‬مقاله موضوع مشخصی را دنبال نمی کرد‪ .‬در‬ ‫یک جلسه رو در رو‪ ،‬از وی خواستم تا مفهوم اصلی مقاله را در‬ ‫یک جمله بیان کند‪ .‬در انجا بود که وی متوجه اشتباه خود شد‬ ‫و اظهار داشت که مقاله موضوع مشخصی را دنبال نمی کند و‬ ‫فرصت دیگری خواست تا مقاله را اصالح نماید‪ .‬با این شیوه‬ ‫مقاله اصالح شد و ان فرد نیز برای کارهای اتی انچه را که باید‬ ‫می اموخت‪».‬‬ ‫‪ .21‬خدمات مشتری چه مفهومی برای شما دارد؟‬ ‫نکتــه‪ :‬چنانچــه بــرای مشــاغلی درخواســت‬ ‫داده ایـــد کـــه در ارتب ــاط‬ ‫ب ــا م ــردم و ارب ــاب رج ــوع‬ ‫د‬ ‫ستاوردهایی‬ ‫هســتند؛ هــدف کارفرمــا از‬ ‫را‬ ‫طــرح ایــن پرســش ارزیابــی‬ ‫که با بیانگر‬ ‫نحـــوه رفتـــار و برخ ــورد‬ ‫ا‬ ‫شـــما بـــا مشـــتری اســـت‪.‬‬ ‫صول اخالقی‬ ‫بهتریـــن پاســـخ ان اس ــت‬ ‫و ارز‬ ‫شی تان است‬ ‫ک ــه ب ــا اه ــداف و ارزش ه ــای‬ ‫شـــرکت همراســـتا باش ــد‪.‬‬ ‫مطر ح کنید‬ ‫بـــرای اطـــاع از ارزش ه ــای‬ ‫ش ــرکت نی ــز بای ــد درخص ــوص‬ ‫سیاس ــت ه ــای خدم ــات مش ــتریان ش ــرکت تحقی ــق و جس ــتجو‬ ‫کــرده و همچنیــن محصــوالت و مشــتریان شــرکت را بشناســید؛‬ ‫و در واقــع تجربــه شــخصی خــود را بــه عنــوان یــک مشــتری بیــان‬ ‫کنی ــد‪ .‬دی ــدگاه خ ــود را از جان ــب ی ــک مش ــتری ی ــا ارائ ــه دهن ــده‬ ‫خدمـــات مشـــتریان بیـــان کنیـــد‪.‬‬ ‫مثال‪« :‬با توجه به تجربه ای که داشته ام‪ ،‬خدمات مشتری‬ ‫خوب به معنای مسئولیت پذیری در صورت بروز مشکل‪ ،‬و‬ ‫پیگیری تا رفع کامل ان مشکل است‪ .‬به عنوان مثال در اخرین‬ ‫پروازی که داشتم‪ ،‬علیرغم اینکه غذای خود را از قبل سفارش‬ ‫داده بودم‪ ،‬در زمان پرواز متوجه شدم غذای مورد نظر من به‬ ‫ً‬ ‫تعداد کافی نبوده است‪ .‬خدمه پرواز به جای انکه صرفا به بیان‬ ‫موضوع اکتفا نمایند‪ ،‬صمیمانه عذرخواهی نموده و در مقابل‬ ‫نوشیدنی و غذای دیگری پیشنهاد دادند‪ .‬این نوع عذرخواهی‬ ‫مسائل بسیاری را رفع می کند‪ .‬و پیشنهاداتی که در مقابل‬ ‫به من دادند باعث شد تا به عنوان مشتری احساس خوب و‬ ‫ارزشمندی داشته باشم و برای سفرهای بعدی نیز همان ایرالین‬ ‫را انتخاب نمایم‪».‬‬ ‫ترجمه ‪:‬الناز طالب زاده‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پارت قطعه کاویان شرق تولیدی در صنعت لوستر سازی جهت تکمیل نیروی انسانی خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫یک هلدینگ بزرگ تولیدی جهت تکمیل کادر‬ ‫خود در استان تهران از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫خانم‬ ‫با ‪ 4 - 3‬سال سابقه کار‬ ‫مسلط بودن به سیستم سپیدار اولویت دارد‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫یک مجموعه تولیدی شیرا الت ساختمانی واقع در‬ ‫شهرک صنعتی شمس اباد‪ ‬جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس کنترل کیفی‬ ‫خانم‪،‬با مدرک حداقل کارشناسی مکانیک یا متالوژی‬ ‫با سابقه کار در شغل مربوطه‬ ‫ساعت کاری‪ 8 :‬الی ‪18‬‬ ‫سرویس از اسالمشهر و رباط کریم‪ ،‬بیمه‪،‬مزایا‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪mahshir_iran@yahoo.com‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫سرپرست خدمات‬ ‫پس از فروش‬ ‫اقا ‪،‬محدوده سنی ‪ 45-30‬سال‬ ‫دارای حداقل مدرک کارشناسی ترجیحا برق و الکترونیک و یا مدیریت (کلیه گرایش ها)‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه سرپرستی در حوزه مرتبط‪،‬اشنا با محصوالت لوستر و مشخصه های فنی ان‬ ‫تعمیر محصوالت و قطعات‪،‬اشنا به اصول و فنون مذا کره و رسیدگی به شکایات‬ ‫اشنا به زبان انگلیسی و نرم افزار ‪.Office‬‬ ‫کارشناس تامین‬ ‫اقا ‪،‬دارای مدرک تحصیلی ترجیحا کارشناسی مدیریت بازرگانی‬ ‫ً‬ ‫دارای ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط ترجیحا در صنایع فلزی‪،‬اشنا با فرایند و قوانین خرید خارجی‬ ‫مسلط به ‪ ICDL‬و زبان انگلیسی‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با مشخصات کامل و ذکر عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪resume.hrm99@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت نیلپر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫رئیس دفتر مدیرعامل‬ ‫ً‬ ‫خانم‪،‬ترجیحا متاهل‬ ‫توانایی در برقراری ارتباط اثربخش‬ ‫تسلط به عملیات مربوط به ثبت‪ ،‬توزیع و ارسال و بایگانی‬ ‫اسناد و مکاتبات‬ ‫اشنایی با اصول و مفاهیم سازمان و مدیریت‬ ‫تسلط به اصول مکاتبات اداری و گزارش نویسی‬ ‫توانایی در هماهنگی و برگزاری جلسات‬ ‫توانایی و مهارت در پیگیری امور‪،‬توانایی مدیریت موثر زمان‬ ‫توانایی برنامه ریزی و هماهنگی فعالیتها در حیطه کاری‬ ‫تسلط به نرم افزارهای کاربردی‬ ‫اشنایی با زبان انگلیسی‪،‬روابط عمومی قوی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر‬ ‫عنوان شغلی در ‪ Subject‬به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫بدیهی است به ایمیل های فاقد عنوان شغلی‬ ‫ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪info@zarifnakh.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت احیا نان ایرانیان جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر تضمین کیفیت‬ ‫اقا و خانم‪ ،‬با تحصیالت مهندسی صنایع‬ ‫حداقل ‪ 15‬سال سابقه مرتبط‬ ‫زمینه فعالیت‪ :‬فعالیت در واحد تضمین کیفیت شرکت‬ ‫تولیدکننده قطعات خودرو‬ ‫مسلط به ‪ ICDL‬و ‪MS project‬‬ ‫مسلط به استانداردهای‪ IATF‬و ‪ISO 17025‬‬ ‫همراه با سرویس رفت و امد‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود ر‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@ss-aria.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام در گروه استیری‬ ‫کارشناس ارشد حسابداری‬ ‫فروش مسلط به مفاهیم حسابداری‬ ‫‪job@nilper.ir‬‬ ‫صدوروتحلیل اسنادحسابداری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫محاسبه وپیش بینی بهای تمام شده‬ ‫مسلط بر ا کسل تهیه گزارشات داخلی‬ ‫استخدام مهندس برق از دانشگاههای معتبر‬ ‫با سابقه کار مرتبط در توزیع یا انتقال‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫‪info@tarahenergy.ir‬‬ ‫‪hr@estiri.net‬‬ ‫تهیه و گزارشات فصلی‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫کارشناس‬ ‫حسابداری‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪،‬لیسانس حسابداری‬ ‫اشنا به فرایندهای انبار‪ ،‬حقوق و دستمزد و خزانه‪،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه‬ ‫پرداخت حقوق به موقع‬ ‫حقوق و مزایا توافقی‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪،‬ترجیحا لیسانس حسابداری‬ ‫سرپرست انبار‬ ‫اشنا به فرایندها و اصول انبارداری‪،‬اشنا به اکسل‬ ‫پخش‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه در شرکتهای پخش مواد غذایی (ترجیحا انجمادی)‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را همراه با درج عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪office@9595.ir‬‬ ‫پرداخت حقوق به موقع‬ ‫حقوق و مزایا توافقی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت معدنی واقع در حومه شهرستان جیرفت‬ ‫در راستای تکمیل کادر خود از استان خراسان جنوبی‬ ‫جهت کار در جیرفت از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫یک شرکت پیمانکاری فعال در زمینه ساختمان‬ ‫جهت تکمیل نیروی حسابداری خود در استان‬ ‫تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس حسابدار‬ ‫اقا ‪ /‬خانم‪،‬با تجربه‪،‬اشنا به نرم افزار سپیدار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hamrah.hesabe.amin@gmail.com‬‬ ‫ادرس محدوده میدان بهارستان‬ ‫انباردار‬ ‫اقا‪ ،‬حداقل لیسانس رشته های مرتبط‪،‬حداقل چهار سال انبارداری‬ ‫معدن مس واقع در حومه شهرستان جیرفت‬ ‫تسلطباال بهبرنامههایافیس‪،‬اکسل‪WORD/POWERPOINT/‬‬ ‫اشنایی با نرم افزارهای انبار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr@parscopper.net‬‬ ‫کارافرینی‬ ‫شنبه ‪ 14‬تیر‪ 12 -1399‬ذی القعده ‪ 4 -1441‬جوالی ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1204‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ن ــگاه گرافیک ــی طراح ــی ه ــای جالب ــی را ب ــرای من ــازل‪ ،‬ادارات و‬ ‫رومی ــزی ه ــای مختل ــف داش ــته باش ــیم‪.‬‬ ‫چیدمان و تزیین برای مردم مهم است‬ ‫ای ــن کارافری ــن ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه چیدم ــان و تزیی ــن ب ــرای‬ ‫مــردم مهــم اســت گفــت‪ :‬ا گ ــر می خواهیــد خان ـه ای زیبــا داشــته‬ ‫باش ــید‪ ،‬بای ــد بدانی ــد تزئی ــات من ــزل مه ــم اس ــت و ا گ ــر در مح ــل‬ ‫کار هس ــتیم می ــز و رومی ــزی و وس ــایل ان ب ــرای ف ــرد و همچنی ــن‬ ‫ب ــرای دیگ ــران اهمی ــت دارد و هم ــه م ــی خواهن ــد از فضـــای‬ ‫مطب ــوع و مطل ــوب ک ــه ت ــوام ب ــا نش ــاط اس ــت ل ــذت ببرن ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ه ــر می ــزی ک ــه ب ــه دنی ــال چیدم ــان و تزییـــن ان‬ ‫هس ــتید ؛ از می ــز جل ــو مبل ــی گرفت ــه ت ــا می ــز‬ ‫خاط ــره و می ــز ناهارخ ــوری‪ ،‬همـــه و‬ ‫هم ــه ب ــه ی ــک انتخ ــاب ش ــکیل و‬ ‫هوش ــمندانه نی ــاز دارنـــد تـــا‬ ‫چیدم ــان من ــزل شـــما‬ ‫تکمیــل شــود‪ .‬شــاید‬ ‫وس ــایل رومی ــزی‬ ‫ب ــه نظـــر‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــد اکثــر ‪ 7‬نفــر بــه صــورت مســتقیم و‬ ‫نیم ــه وق ــت در ای ــن کس ــب و کار مش ــغول ب ــه کار هس ــتند اف ــزود‪:‬‬ ‫متاســـفانه مـــا هنـــوز نتوانســـتیم وارد بخـــش صـــادرات ش ــویم و‬ ‫فعالی ــت ه ــای م ــا هن ــوز در س ــطح داخل ــی باق ــی مان ــده داس ــت‪.‬‬ ‫بدیه ــی اس ــت ک ــه یک ــی از س ــطوح پیش ــرفت ی ــک کس ــب و کار‬ ‫وارد ش ــدن ب ــه عرص ــه ص ــادرات اس ــت و ای ــن م ــی توان ــد قدم ــی‬ ‫بــزرگ و ســکوی پرشــی بــرای هــر کســب و کاری باشــد‪ .‬بــرای وارد‬ ‫شــدن بــه حــوزه صــادرات بایــد کســب و کار گســترش یابــد و ایــن‬ ‫گس ــترش مس ــتلزم افزای ــش تن ــوع محص ــوالت و قاعدت ــا افزای ــش‬ ‫پرس ــنل و نی ــروی کار اس ــت‪.‬‬ ‫اقطایی با اشاره به اهمیت فضای مجازی در کمک به کسب و‬ ‫کار ها گفت‪ :‬امروزه وجود فضای مجازی و شبکه های اجتماعی‬ ‫کمک بسیاری به گسترش کسب و کار های تازه کار و شناخت‬ ‫بیشتر مردم نسبت به انها می شود‪.‬امیدواریم بستر مناسب و‬ ‫قدرتمندی در زمینه رسانه در کشور ما ایحاد شود تا کسب و کار‬ ‫ها بتوانند در بستر شبکه های مجازی ملی به فعالیت بپردازند‪.‬‬ ‫جوانان با چشم باز می توانند کسب و کار راه اندازی نمایند‬ ‫وی بــا توصیــه ای بــه جوانــان عالقمنــد بــه کار در ایــن عرصــه‬ ‫جامعه ما هزاران و شاید‬ ‫میلیون ها بیکار تحصیلکرده‬ ‫دارد و من نمی خواستم‬ ‫یکی از این افراد بیکار‬ ‫و جویای کار باشم‬ ‫گفتگو با وحید اقطایی کارافرین موفق؛‬ ‫گرافیستی که طراح و تولید کننده شد‬ ‫◄ وحی ــد اقطای ــی کارافری ــن جوان ــی اس ــت ک ــه توانس ــته کس ــب و کار نوی ــی ب ــرای خ ــود ایج ــاد کن ــد‪ .‬او کارشناس ــی گرافی ــک خوان ــده و ت ــاش ک ــرده ب ــا ن ــگاه بی ــن رش ــته ای از تحصی ــات‬ ‫خ ــود ب ــه س ــوی کس ــب درام ــد و کارافرین ــی پ ــل بزن ــد‪ .‬او ب ــا ن ــگاه گرافیک ــی ب ــه محی ــط خ ــود ت ــاش نم ــوده طراح ــی را ب ــه من ــازل بب ــرد و همچنی ــن ب ــرای محی ــط ه ــای اداری و می ــز مدی ــران ه ــم ن ــگاه‬ ‫کارافرین ــی داش ــته باش ــد‪ .‬وحی ــد اقطای ــی ب ــرای روی می ــز مدی ــران و کارشناس ــان ادارات طراح ــی و تولی ــد م ــی کن ــد انچ ــه ب ــه ان تزئین ــات رو می ــزی و من ــازل محس ــوب م ــی ش ــود‪ .‬وی کارافری ــن موفق ــی‬ ‫تبدیــل شــده کــه در حــال حاضــر بــرای تزئیــن منــازل و ادارات ویــژه رومیــزی ادارات وســایل مــورد نیــاز را طراحــی و تولیــد مــی کنــد‪ .‬اولیــن محصــول او تقویــم رومیــزی بــود و در حــال حاضــر محصــوالت‬ ‫وی متن ــوع ش ــده اس ــت‪ .‬انچ ــه می خوانی ــد ماحص ــل ای ــن گف ــت وگ ــو س ــت ‪.‬‬ ‫انگی ــزه ه ــای ش ــخصی خ ــود گف ــت‪ :‬عالق ــه ب ــه طراح ــی و تولی ــد‬ ‫موج ــب کارافرین ــی ش ــد‪ ،‬ای ــن ای ــده ب ــه دلی ــل عالق ــه م ــن ب ــه‬ ‫س ــاخت و تولی ــد ک ــه از بچگ ــی در م ــن وج ــود داش ــت ش ــکل گرف ــت‪.‬‬ ‫ع ــالوه ب ــر ان مش ــکالت ز ی ــادی در ح ــوزه گرافی ــک وج ــود‬ ‫دارد کــه بــازار ان تضمیــن شــده نیســت و مــن هــم نمــی توانســتم‬ ‫وق ــت و ت ــوان خ ــود را ب ــرای طراح ــی محصوالت ــی بگ ــذارم ک ــه‬ ‫تضمی ــن ب ــرای ف ــروش انه ــا نیس ــت‪ .‬ل ــذا وارد ح ــوزه طراح ــی‬ ‫و تولی ــد ش ــدم‪ .‬اولی ــن کاره ــای م ــن از ح ــدودا هف ــت س ــال‬ ‫پی ــش ش ــروع ش ــد و ب ــا طراح ــی تقو ی ــم رومی ــری کار خ ــود را‬ ‫اغ ــاز ک ــردم‪.‬‬ ‫وی در ادام ــه اف ــزود‪ :‬در ح ــال حاض ــر در زمین ــه ان ــواع‬ ‫وس ــایل رومی ــزی ک ــه م ــورد نی ــاز من ــازل و محی ــط ه ــای اداری‬ ‫اس ــت فعالی ــت م ــی کن ــم‪.‬‬ ‫دلم می خواست رشته ام مفید باشد‬ ‫اقطایی کارافرین جوانی است که توانسته کسب و کار نویی برای‬ ‫خود ایجاد کند در گفتگو با بازارکار درباره اهداف خود از پرداختن به‬ ‫کارافرینی گفت‪:‬جامعهماهزارانو شایدمیلیونهابیکار تحصیلکرده‬ ‫دارد و من نمی خواستم یکی از این افراد بیکار و جویای کار باشم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جامعــه پــر از فرصــت هاســت و بــازار بــه رشــته هــای‬ ‫ز ی ــادی نی ــاز دارد و م ــا بای ــد ت ــالش کنی ــم کارافری ــن باش ــیم‪ .‬بای ــد‬ ‫ب ــرای خ ــود فرص ــت کار و اش ــتغال فراه ــم کنی ــم و حت ــی فرات ــر‬ ‫برو ی ــم و ب ــرای کس ــانی ک ــه ام ــکان و فرص ــت کس ــب و کار پی ــدا‬ ‫نک ــرده ان ــد ش ــغل و فرص ــت کس ــب و کار ایج ــاد نمایی ــم‪.‬‬ ‫عالقه به طراحی و تولید موجب کارافرینی شد‬ ‫ای ــن کارافر ی ــن ج ــوان در ب ــاره نح ــوه ش ــروع ای ــن فعالی ــت و‬ ‫طراحی یکی از رشته های خوب و پردرامد است‬ ‫اقطای ــی در ب ــاره اینک ــه رش ــته گرافی ــک چ ــه فرص ــت های ــی‬ ‫ب ــرای اش ــتغال و کارافرینـــی دارد گف ــت‪ :‬ا گ ــر ش ــما ای ــده ه ــای‬ ‫خالقان ــه ز ی ــاد و ذوق هنـــری کاف ــی دار ی ــد‪ ،‬ش ــغل گرافیس ــت‬ ‫مناس ــب شماس ــت‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه گرافی ــک هن ــر انتق ــال (ارتب ــاط) دادن‬ ‫ی ــک پی ــام از طری ــق تصوی ــر ب ــه مخاط ــب اس ــت‪ .‬گف ــت‪ :‬عن ــوان‬ ‫گرافی ــک ب ــه معن ــای حکا ک ــی‪ ،‬نگاش ــتن و طراح ــی اس ــت‪.‬‬ ‫طراح ــی گرافی ــک (‪ ،)Graphic design‬بکارگی ــری تکنی ــک ه ــای‬ ‫مختل ــف خل ــق اث ــار دوبع ــدی ب ــر روی س ــطوح مختل ــف نظی ــر‬ ‫کاغ ــذ‪ ،‬دی ــوار‪ ،‬ب ــوم‪ ،‬فل ــز‪ ،‬چ ــوب‪ ،‬پارچ ــه‪ ،‬پالس ــتیک‪ ،‬نمایش ــگر‬ ‫رایان ــه‪ ،‬س ــنگ و … اس ــت ک ــه در جه ــت رس ــاندن پیام ــی‬ ‫خ ــاص ب ــه بینن ــده انج ــام بپذی ــرد بنابرای ــن م ــا ت ــالش کردی ــم ب ــا‬ ‫ب ــســـیــ ــاری‬ ‫از شـمــــــا یــــکی‬ ‫از کـوچ ـ ــک تـریـــــــن‬ ‫انتخ ــاب ه ــا باش ــد‪ ،‬ام ــا‬ ‫ای ــن از می ــزان اهمیتـــی کـــه‬ ‫انتخــاب صحیــح در دکوراســیون‬ ‫منــزل شــما دارد ‪ ،‬چیــزی کــم نمــی کنــد‪.‬‬ ‫ای ــن ش ــرایط ب ــرای محی ‬ ‫طه ــای اداری از‬ ‫اهمی ــت بیش ــتری برخ ــوردار اس ــت‪.‬‬ ‫همکاری با دیجی کاال و تبلیغ در اینستاگرام‬ ‫ای ــن کار افری ــن در ب ــاره نح ــوه بازاریاب ــی و تبلیغ ــات خ ــود ب ــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه همــکاری بــا دیجــی کاال و تبلیــغ در اینســتاگرام‬ ‫را ب ــا جدی ــت دنب ــال م ــی کنی ــم گف ــت‪ :‬تی ــم م ــا از طریـــق‬ ‫اینس ــتاگرام بازاریاب ــی م ــی کن ــد و تبلیغ ــات م ــا از طری ــق ای ــن‬ ‫شــبکه مجــازی اســت‪ .‬مــا بــا ســایت دیجــی کاال نیــز همــکاری‬ ‫میکنی ــم و در ای ــن س ــایت کاره ــای خ ــود را ب ــرای مش ــتریان ب ــه‬ ‫نمای ــش م ــی گذار ی ــم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گفــت‪ :‬جوانــان بــا چشــم بــاز مــی تواننــد کســب و کار راه انــدازی‬ ‫نماین ــد‪ ،‬توصی ــه م ــن ب ــه اف ــرادی ک ــه تمای ــل ب ــه ش ــروع کار دارن ــد‪،‬‬ ‫ای ــن اس ــت ک ــه از خط ــرات راه ا گاه باش ــند و ع ــالوه ب ــر ت ــالش و‬ ‫پش ــتکار ب ــه هی ــچ وج ــه از شکس ــت ناامی ــد نش ــوند‪ .‬هی ــچ ک ــس‬ ‫در ب ــار اول موف ــق نش ــده و موفقی ــت اغل ــب مس ــتلزم چندی ــن ب ــار‬ ‫چش ــیدن طع ــم شکس ــت اس ــت‪ .‬م ــن خ ــود از صف ــر ش ــروع ک ــردم‬ ‫و ب ــا تجرب ــه س ــختی ه ــای ف ــراوان ب ــه ای ــن نقط ــه رس ــیدم‪ .‬ل ــذا از‬ ‫جوان ــان میخواه ــم ک ــه ب ــا ت ــوکل ب ــه خ ــدا و پش ــتکار وارد مس ــیر‬ ‫س ــوند و ب ــه موفقی ــت ایم ــان داس ــته باش ــند‪.‬‬ ‫رشته گرافیک نیاز امروز بنگاه هاست‬ ‫وی در پای ــان ب ــا تصری ــح اینک ــه رش ــته گرافی ــک نی ــاز ام ــروز‬ ‫بنــگاه هاســت گفــت‪ :‬امســال ســال جهــش تولیــد اســت و شــاید‬ ‫یک ــی از راه ه ــای ورود ب ــه ای ــن مه ــم توج ــه ب ــه طراح ــی و تولی ــد‬ ‫ب ــا ابزاره ــای گرافیک ــی اس ــت چ ــرا ک ــه محص ــوالت ب ــا توج ــه ب ــه‬ ‫طراح ــی زیب ــا و ن ــو ‪ ،‬تبلیغ ــات و بس ــته بن ــدی م ــی توان ــد در ب ــازار‬ ‫موف ــق باش ــد‪.‬‬ ‫گفت وگو ‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت رهاورد هنر و صنعت پارسیان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫صندوقدار‬ ‫محدوده سنی ‪ 22 - 35‬سال‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‬ ‫اشنایی با مبانی حسابداری‬ ‫جهت صندوق فروشگاه صنایع دستی و سوغات‬ ‫دارای مهارت کافی در ارتباط با مشتری‬ ‫واقع در برج میالد تهران‬ ‫خوشرو و خوش برخورد‬ ‫دریافت وجوه نقد و غیر نقدی از مشتری‬ ‫اشنایی با مشخصات محصوالت و برندها‬ ‫ثبت کلیه فعالیتهای مرتبط با فروش اعم از فاکتور فروش‪،‬‬ ‫داشتن نظم و انضباط‪ ،‬دقت و حافظه باال جز شرایط اصلی‬ ‫برگشت از فروش و تعویض کاال‬ ‫انتخاب می باشد‬ ‫تحصیالت‪ :‬دیپلم به باال‪ ،‬گرایشهای حسابداری و مدیریت‬ ‫اشنایی با زبان های انگلیسی‪ /‬عربی‪ /‬ترکی استانبولی‬ ‫تجربه‪ :‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار صندوقداری‬ ‫مزیت محسوب می گردد‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدیر بازرگانی‬ ‫(داخلی)‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪،‬محدوده سنی ‪ 35‬تا ‪ 50‬سال‬ ‫دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‪/‬کارشناسی ارشد در رشته مدیریت‪ ،‬مدیریت بازرگانی‪،‬‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مدیریت در حوزه بازرگانی(تدارکات داخلی و سفارشات‬ ‫خارجی) با اولویت در بخش صنعت خودرو‬ ‫تسلط و شناخت کافی از بازار داخلی‪ -‬خارجی و تامین کنندگان‬ ‫مسلط به مفاهیم‪ ،‬قوانین‪ ،‬دستورالعملها و کلیات مرتبط به بازرگانی داخلی‬ ‫دارای ارتباط قوی با سازمانهای مربوطه‪ ،‬واحد ها و ارگانهای مرتبط‬ ‫تسلط بر اصول بازار و شناسایی تولیدکنندگان‪ ،‬تامین کنندگان و نمایندگان موجود در سطح بازار‬ ‫دارای روابط عمومی عالی‪ ،‬روحیه همکاری‪ ،‬توانایی مدیریت و سرپرستی‪ ،‬کار تیمی‪،‬‬ ‫مسلط بر فنون مذاکره‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫بیمه‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫ناهار و‪............‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫در فروشگاه و یا حسابداری‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫بیمه‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫ناهار و‪..........‬‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪،‬دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hafta.hr@gmail.com‬‬ ‫‪factory.mmt@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در میدان هفت تیر تهران‪،‬‬ ‫اقدام به جذب نیرو با شرایط زیر می نمایند‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس اموزش‬ ‫جهتفعالیتدردانشگاهعلمی کاربردیتحقیقاتصنعتیایران‬ ‫یک نفر‪،‬خانم یا اقا‪،‬حداقل فوق دیپلم‪،‬دارای کارت پایان خدمت جهت اقایان‬ ‫‪2‬‬ ‫تایپیست‬ ‫جهت واحد دبیرخانه مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران‬ ‫یک نفر‪،‬خانم‪،‬حداقل فوق دیپلم‪،‬تسلط کامل در زمینه تایپ فارسی والتین ‪word excel‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کارمند حوزه فناوری‬ ‫اطالعات‬ ‫یک نفر‪،‬اقا‪،‬فوق دیپلم یا لیسانس کامپیوتر‬ ‫مسلط به شبکه‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر‪ ،‬و عیب یابی سیستم‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت محصوالت غذایی ماهور جهت تکمیل کادر‬ ‫خود در استان لرستان به افراد واجد شرایط ذیل نیازمند است‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫خانم یا اقا‬ ‫محل دفتر در بروجرد‬ ‫ً‬ ‫تمام وقت‪ ،‬ترجیحا اشنا به نرم افزار اسا‬ ‫حقوق ‪ +‬بیمه‪ ،‬منظم‪ ،‬دقیق‪ ،‬متعهد به کار‬ ‫شهرهای موردنیاز‪ :‬بروجرد – خرم اباد – دورود‬ ‫ً‬ ‫لطفا جهت ارتباط رزومه خود را به ایمیل‬ ‫اعالمی ارسال فرمائید‪.‬‬ ‫استخدام مهندس ناظر مقیم‬ ‫درکارگاه بندرسازی دربندرعباس‬ ‫با ‪7‬سال سابقه‬ ‫‪hr.ma.group1399@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی واقع در شرق تهران جهت‬ ‫تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه کاری خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@irtci.com‬‬ ‫خانم‪،‬اشنا به افیس‪،‬دارای ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با‬ ‫ذکر عنوان شغلی‪ ‬به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪resume@dateesco.com‬‬ ‫‪job@betagroupco.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی در شهر صنعتی رشت‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط ذیل‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫نیروی فنی‬ ‫اقا‪ ،‬با تجربه و یا فارغ التحصیل رشته های فنی و‬ ‫مهندسی در مقطع کارشناسی‬ ‫ساعت کاری‪ 3‬شیفت چرخشی همراه سرویس‪ ،‬حقوق و‬ ‫مزایا طبق قانون کار‬ ‫متقاضیان محترم واجد شرایط می توانند رزومه خود را‬ ‫به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hrm_iranmedical@hotmail.com‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه ‪ 14‬تیر ‪ 12 -1399‬ذی القعده ‪ 4 -1441‬جوالی ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1204‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استخدام‪ -‬اصفهان‬ ‫یک شرکت در حوزه فناوری اطالعات وارتباطات درنظر‬ ‫دارد چند نفر کارشناس با مشخصات زیر‬ ‫استخدام نماید‬ ‫● اشناییباپسیوشبکه(اجرای کابل کشی–نصبداکت)‬ ‫● اشنایی با مفاهیم شبکه● اشنایی با سرور های ‪HP‬‬ ‫( تنظیمات ‪ ●) Raid – Ilo‬اشنایی با سرویس های‬ ‫‪Windowse Server - Active Directory - DHSP Server‬‬ ‫‪- DNS Server - File Server - Policy Server‬‬ ‫●اشناییباسرویسهای‬ ‫مجازی سازی (‪ ● )Esxi-VDI‬اشنایی با تنظیمات و‬ ‫راه اندازی ‪ ● Mikrotik‬اشنایی با راه اندازی و تنظیمات‬ ‫‪ ● Kerio‬اشنایی با سرویس های کنترل‬ ‫‪ Backup‬در محیط‬ ‫مجازی سازی● اشنایی با سرویس های ‪Voip Elastix-‬‬ ‫‪ ● FXO- FXS‬اشنایی با تجهیزات‬ ‫‪Cisco (Swiching-Roting‬‬ ‫متقاضیانمیتوانندرزومهخودرابهادرسزیر ارسالنمایند‪.‬‬ ‫‪info@noavarangroup.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت تولید نرم افزارهای مالی اداری‬ ‫نیازمند به تعدادی نیروی پشتیبان نرم افزار‬ ‫با مشخصات زیر میباشد ‪:‬‬ ‫● تسلط به نرم افزار ‪ ● sql server‬اشنایی به این حوزه و‬ ‫دارا بودن سابقه کار دارای اولویت است ● امادگی برای‬ ‫انجام ماموریتهای داخل شهری وشهرکهای صنعتی‬ ‫اطراف شهر اصفهان● امادگی برای انجام کار‬ ‫تمام وقت● حقوق توافقی عالقه مندان رزومه خود را به‬ ‫ادرس ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@noavarangroup.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت اترین فناوران فعال در زمینه ‪ IT‬در راستای‬ ‫تکمیل تیم خود نسبت به جذب کارشناس در استان‬ ‫اصفهاناز افرادواجدشرایطزیردعوتبههمکاریمینماید‪.‬‬ ‫●کدنویس فرانت اند سایت ●طراح ‪ Ui,Ux‬سایت و‬ ‫اپلیکیشن ●طراح بنر و پست اینستاگرام ●اینفلوئنسر‬ ‫اینستاگرام ●متخصص ‪● Seo‬برنامه نویس ‪Android‬‬ ‫●برنامه نویس ‪ Asp core‬و ‪● Asp mvc‬برنامه نویس‬ ‫‪● Php laravel‬برنامه نویس ‪ Flutter‬برنامه نویس‬ ‫‪ ● Swift‬تمام وقت و نیمه وقت حضوری و غیرحضوری‬ ‫●داشتن نمونه کار الزامی می باشد ‪« -‬عنوان شغلی» مد‬ ‫نظر خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید‬ ‫‪atrincom.com@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫اژانس دیجیتال برندینگ بهیار در نظر دارد جهت‬ ‫تکمیل کادر پرسنلی خود در سال ‪ 99‬اقدام به‬ ‫جذب نیرو در ‪ 5‬ردیف شغلی زیر نماید‪:‬‬ ‫طراح وب ●خانم● مسلط به وردپرس● اشنا به ‪ php‬و‬ ‫‪ html‬و ‪● css‬خالق و با انگیزه ●دارای روحیه کار تیمی‬ ‫طراح گرافیک ●خانم● مسلط به فتوشاپ اشنا با‬ ‫الستریتور ●اشنا با طراحی های فضای مجازی‬ ‫●خالق ‪ ،‬با انگیزه و دارای روحیه کار تیمی‬ ‫کارشناس سئو ●خانم● مسلط به مباحث سئو‬ ‫●مسلط به تولید محتوا ●اشنا به گوگل ادز خالق‪،‬با‬ ‫انگیزه و دارای روحیه کار تیمی‬ ‫کارشناس فروش ●خانم‪/‬اقا جهت مشاوره خدمات‬ ‫دیجیتال مارکتینگ (حضوری)● مسلط به فنون مذاکره‬ ‫●اشنا به خدمات دیجیتال مارکتینگ‬ ‫● دارای روحیه کار تیمی‬ ‫بازاریاب ●خانم ‪/‬اقا جهت جذب مشتری‬ ‫● مسلط به فنون بازاریابی‬ ‫● اشنا به خدمات دیجیتال مارکتینگ‬ ‫●حقوق ثابت و بیمه ●بعد از دوره ازمایشی‬ ‫رایگان‪+‬پورسانت از ابتدای همکاری **متقاضیان‬ ‫میتوانند*رزومه و *نمونه کارهای خود را‬ ‫از طریق ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job.behyarco@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک نفر برنامه نویس یا توسعه دهنده بک اند (‪Back-‬‬ ‫‪ )End‬و مسلط به سرور در فالتر جهت انجام پروژه های‬ ‫استارتاپی محصوالت نرم افزاری و تشکیل‬ ‫تیم همکاری صورت می گیرد‪.‬‬ ‫●حداقل سن ‪ 18‬سال ساکن اصفهان باشد‬ ‫●میزان مهارت از کاراموز تا سطح حرفه ای از افرادی که‬ ‫تمایل دارند تا در این کسب و کار خالق با چشم انداز‬ ‫فوق العاده همکاری داشته باشند ‪ ،‬مشخصات رزومه و‬ ‫تماس خود را در قالب فایل ‪ PDF‬به ایمیل‬ ‫زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪cardiahire@gamil.com‬‬ ‫■□■‬ ‫■□■‬ ‫نیازمند به برنامه نویس ‪ Nodejs‬جهت انجام پروژه‬ ‫گروهی‪ - .‬نیازمند حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار ‪ -‬اشنایی با‬ ‫‪ version control‬ها ‪ -‬ارسال رزومه جهت بازبینی‬ ‫اشنایی با ‪SQL، NodeJs‬‬ ‫‪09378181022‬‬ ‫■□■‬ ‫به چند برنامه نویس خوش ذو ق و خالق● اشنا به‬ ‫مباحث ‪ backend‬و ‪ ●frontend‬اشنا به ‪nodejs‬‬ ‫● اشنا به ‪ bootstrap‬و ‪● webpack‬اشنا به ‪react‬‬ ‫●بصورت نیمه دورکاری در کرج و تهران نیازمندیم‪ .‬لطفا‬ ‫رزومه خود را ارسال کنید‪.‬‬ ‫‪09126818995‬‬ ‫■□■‬ ‫کارشناس کامپیوتر ● مسلط به تجهیزات سیسکو و‬ ‫فایروال ● مسلط به مجازی سازی‬ ‫● مسلط به تجهیزات ذخیره ساز‬ ‫● مسلط به سرورهای ‪ HP‬با سابقه کار مرتبط‬ ‫ارسال رزومه به ادرس ایمیل‬ ‫‪Amirreza.keshvari@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬البرز ‪ /‬کرج‬ ‫استخدام ‪ -‬اذربایجان شرقی – تبریز‬ ‫گروه طرح و ایده نگارینه جهت تکمیل کادر فنی خود‬ ‫در شهر «کرج» از نیروهای واجد شرایط بصورت استخدام‬ ‫تمام وقت‪ ،‬دعوت به همکاری میکند‪:‬‬ ‫استخدام برنامه نویس ‪ ● php‬طراح قالب‪،‬‬ ‫● برنامه نویس موبایل اندروید و ‪ iOS‬در تهران و کرج‬ ‫‪● Developer‬تسلط به ‪● php‬تسلطبه‪ mvc,oop‬الزامیاست‬ ‫● تسلط به ‪ Jquery‬و ‪● Javascript‬تسلط به یکی از فریم‬ ‫ورکهای فرانت‪-‬اند ترجیحا ‪Bootstrap Mobile‬‬ ‫برنامه نویس● مسلط به فالتر مزایا چهار ردیف شغلی ‪:‬‬ ‫●همکاری تمام وقت‪ -‬حضوری ●حقوق عالی و به موقع‬ ‫بعالوه پاداش و اضافه کار محیط پویا‪ ،‬خالق و حرفه ای‬ ‫انجام پروژه های ملی و کشوری‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه ی خود را به ایدی‬ ‫های زیر در تلگرام به ایدی های زیر و به شماره درج شده‬ ‫در ا گهی در پیام رسان واتساپ ارسال فرمایند‪:‬‬ ‫‪@ParsaBarati @BaratiParsa‬‬ ‫‪09396329984‬‬ ‫■□■‬ ‫کارشناس تسلط به طراحی سایت و کلیه امور طراحی ‪.‬‬ ‫‪ SEO‬سایت ● تسلط بر کلیه امور نرم افزاری‬ ‫و سخت افزاری و تبلیغات مجازی مثل اینستاگرام‬ ‫دیجیتال مارکتینگ و طراحی سربرگ ‪.‬لوگو و کلیه امور‬ ‫کامپیوتری و طراحی در اژانس هواپیمایی‬ ‫‪09120493600‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت تسنیم رایانه شرق جهت تکمیل کادر طراحی‬ ‫سایت دفتر کرج خود تعدادی کارمند خانم بصورت تمام‬ ‫وقت با حقوق ثابت ‪ 3.000.000‬تومان بهمراه بیمه و پاداش‬ ‫به صورت رسمی استخدام مینماید ‪.‬‬ ‫●داشتن سابقه موثر در طراحی سایت (با سابقه طراحی‬ ‫سایت نه طراح کارت ویزیت و‪) ...‬‬ ‫●سئو کار حرفه ای مسلط به وردپرس ‪ ،‬اشنا به فتوشاپ‬ ‫و با خالقیت باال●داشتن حداقل ‪ 25‬سال سن و‬ ‫حد اکثر ‪ 34‬سال ●منظم در امور کاری لطفا رزومه خود را‬ ‫به ایدی تلگرام زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪@tasnim_office‬‬ ‫یک محتوا نویس با سابقه محتوانویسی در حوزه کسب‬ ‫و کار و کارافرینی‪ ،‬دیجیتال مارکتینگ‬ ‫● اشنا با مفاهیم تبلیغ نویسی و تیتر نویسی و وردپرس‪،‬‬ ‫● ترجمه مفهومی مقاالت انگلیسی ‪ * ،‬کاربلد با ابزارها و‬ ‫نرم افزارهای گرافیکی بصورت دورکاری نیازمندیم‪.‬‬ ‫به یک نفر دیجیتال مارکتینگ حرفه ای و با سابقه ی‬ ‫سئوی به روز‪ ،‬طراحی سایت با وردپرس‬ ‫● اشنا با ابزارهای تبلیغاتی و ‪ ...‬بصورت دورکاری‬ ‫نیازمندیم‪ .‬افراد دارای شرایط فوق رزومه خود را ( بصورت‬ ‫کامل) فقط بصورت ایمیل به ادرس ایمیل زیر‬ ‫ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪i.entersoft@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫به چند نفر برنامه نویس ‪ C#‬نیازمندیم ‪:‬‬ ‫عالقه مندان میتوانند رزومه خود را‬ ‫به این شماره واتس اپ کنند‬ ‫‪09120042660‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت هوشمند سازی داده کاوی ارکا از برنامه نویسان‬ ‫واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید‬ ‫●داشتن سابقه کاری حرفه ای‬ ‫●خالق و مسئولیت پذیر● داشتن روحیه کار تیمی‬ ‫برنامه نویس بک اند ● مسلط به ‪ MS SQL Server‬و‬ ‫کوئری نویسی بصورت پیشرفته و بهینه‬ ‫●دارای ذهنیت فعال و باهوش برای طراحی‬ ‫سیستم و فرایند ها‬ ‫● مسلط به ‪ ● C#.net‬مسلط به وب سرویس ها‬ ‫(‪ ● )SOAP-REST‬اشنایی با مفاهیم شی گرایی‪،‬‬ ‫معماری نرم افزار‪OOP،‬‬ ‫● اشنایی با ‪ ASP.NET Core‬برنامه نویس رابط کاربری ‪:‬‬ ‫● مسلط به ‪JQuery/HTML/CSS/MVC‬‬ ‫ارسال رزومه در پیام رسان های تلگرام‪ ،‬واتس اپ‬ ‫‪09143058859‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت دانش بنیان و استارت اپ در حوزه خدمات‬ ‫هوشمند و مخابراتی در شهر تبریز‬ ‫به صورت پاره وقت و تمام وقت از قشر تحصیل کرده‬ ‫(از میان تمامی رشته های تحصیلی) جذب نیرو دارد‪.‬‬ ‫◄قابل توجه کارشناسان و متخصصان فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫طریقه ارتباط فقط با ارسال رزومه از طریق تلگرام‬ ‫یا واتس اپ می باشد‪ .‬درضمن کالسهای اموزشی‬ ‫بعد از تایید رزومه و قبولی در مصاحبه برای‬ ‫متقاضیان فراهم است‪ .‬کارشناس و مدیر فروش و‬ ‫اموزش و پشتیبانی خدمات هوشمند مخابراتی‬ ‫‪09304914860‬‬ ‫■□■‬ ‫هلدینگ فاتحان عصر تدبیر جهت تکمیل کادر فنی خود در‬ ‫شهر تبریز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫● مسلط به دات نت ●مسلط به جاوا تحلیلگر سیستم‬ ‫● اشنا به متدولوژی ‪ ● RUP‬اشنا به متدولوژی اسکرام معمار‬ ‫نرم افزار (پاره وقت‪ ،‬مشاوره) ● مسلط به معماری‬ ‫سیستم های با تراکنش باال و ‪ ● load balancing‬مسلط به‬ ‫معماری میکروسرویس ● مسلط به ‪● wso2‬مسلط به مفاهیم‬ ‫‪ API Gateway‬متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Edari.asd@gmail.com‬‬ ‫‪info@asd.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت نوپا با انگیزه باال‪ ،‬به دنبال برنامه نویس های فوق العاده‬ ‫با استعداد حرفه ای در موارد زیر می باشد‪:‬‬ ‫● مسلط به ‪bootstrap, javascript ES6 , css, html, Ajax‬‬ ‫● مسلط به ‪ ● React Native, Rudux‬مسلط به ‪Git‬‬ ‫● مسلط به پایگاه داده ‪ ● SQL ،noSQL‬مسلط به ‪API‬‬ ‫اشنایی با ابر داده ‪ ● cloud systems‬اشنایی با ‪Firebase, AWS‬‬ ‫● اشنایی با پایتون و ‪ ● C++ , Java‬اشنایی با زبان انگلیسی‬ ‫شما باید عالقه وافر برای یادگیری و طراحی و ساخت‬ ‫سیستم های بزرگ و پیچیده را داشته باشید‬ ‫● از ساعت ‪ ۸‬الی ‪۱۷‬‬ ‫لطفا رزومه کاری خود را همراه‬ ‫با حقوق پیشنهادی به ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪nikvand2000@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫حقوق کافی‪ ...‬بیمه و ‪...‬‬ ‫لطفا رزمه و مشخصات کامل خود رو در‬ ‫تلگرام ارسال کنید‪.‬‬ ‫‪09158801979‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬فارس ‪ /‬شیراز‬ ‫به یک نفر برای پروژه وبسایت فروشگاهی نیازمندیم‬ ‫● مسلط به ‪asp.net core Html Css Jquery SQL server‬‬ ‫ً‬ ‫لطفا رزومه خود را در واتساپ ارسال کنید‪.‬‬ ‫‪09367883192‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت تولید نرم افزار های حسابداری و اتوماسیون های‬ ‫مالی واقع در شیراز خیابان معالی اباد جهت توسعه واحد‬ ‫تولید نرم افزار های مالی از متخصصین در زمینه های‬ ‫زیر دعوت به همکاری می کند‪:‬‬ ‫‪ developer‬در محیط ویندوز‬ ‫● مسلط به ‪ ● .net‬با تجربه ● حداقلسهسال کار حرفهایمرتبط‬ ‫برنامه نویس تحت وب متخصص (الراول) ‪LARAVEL‬‬ ‫● دارای نمونه کار قابل ارائه‬ ‫مدیر بازرگانی‬ ‫● حداقل ‪ ۴‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫نیروی متخصص تولید محتوا و سئو‬ ‫● دارای نمونه کار قابل ارائه‬ ‫افراد عالقه مند به همکاری میتوانند جهت تعیین وقت‬ ‫مصاحبه ‪ ،‬رزومه و نمونه کار خود را در واتساپ ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪09398466926‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬خراسان رضوی‪ /‬مشهد‬ ‫شرکت مهندسی سامانه گستر رشد‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪ASP‬‬ ‫‪.‬‬ ‫برنامه نویس ● تمام وقت با مهارت های ‪C # :‬‬ ‫‪ ● NET MVC‬تسلط نسبی به‪ Angularjs :‬یا ‪React‬‬ ‫(پروژه زده باشین با این فرمورک ها) تجربه کار با ‪:‬‬ ‫دیتابیس ‪ --- SQL Server‬رزومه ی خود (و نمونه کار‬ ‫در صورت وجود) را به شماره درج شده در ا گهی (در‬ ‫واتزاپ) ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪09364726673‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت مشاورین انفورماتیک اریا جهت تکمیل کادر‬ ‫پشتیبانی نرم افزار از کارشناسان واجد شرایط‬ ‫دعوت به عمل می اورد‪.‬‬ ‫● اشنایی با سیستم عامل های مختلف‬ ‫مهارت و قدرت بیان‬ ‫● روحیه احترام به مشتری‪ ،‬صبر و حوصله در پیگیری‬ ‫مشکالت کاربران نرم افزار ● اشنایی با مفاهیم پایگاه‬ ‫داده ‪ sql‬و شبکه شرایط کار ‪ :‬تمام وقت‬ ‫یک شرکت دانش بنیان جهت تکمیل کادر فنی خود از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫(ضمنا امکان دور کاری وجود دارد) ‪-‬‬ ‫برنامه نویس تحت وب ‪- ASP.NET MVC‬‬ ‫● مسلط به ‪ ● C# ASP.NET MVC‬مسلط به ‪SQL Server‬‬ ‫ برنامه نویسی تحت وب ● اشنا بودن با ‪CSS3 & HTML5‬‬‫& ‪ ● javascript‬مسلط بودن به ‪ ● EF‬اشنایی با ‪MongoDB‬‬ ‫مزیت حساب می شود ● اشنایی به ‪ Dot Net Core‬مزیت‬ ‫حساب می شود● اشنایی با مفاهیم با ‪RESTFul API‬‬ ‫● تمام وقت‬ ‫لطفا رزومه خود را به شماره ‪09179993665‬‬ ‫در واتساپ ارسال نمایید‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫فروشگاه زنجیره ای اروین بازار پارس( وین مارکت)‬ ‫واقع در شیراز ‪ ،‬جهت تکمیل نیروی انسانی خود‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ‪IT‬‬ ‫● خانم‪ /‬اقا ● سابقه کار ‪ IT‬فروشگاهی‬ ‫● ساعت کاری شیفت صبح –‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪M.khalili@winmarketco.com‬‬ ‫دپارتمان ‪ IT‬و مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار جهاددانشگاهی با توجه به قرارداد فی مابین با شرکت ها و برندهای معتبر اقدام به معرفی کارشناسان و متخصصان‬ ‫کامپیوتر ‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار به شرکت های متقاضی نموده است ‪ .‬لذا متقاضیان می بایست به ادرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن ذکر شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان انقالب اسالمی‪ ،‬ابتدای پل کالج خیابان خارک‪ ،‬پال ک‪ 26‬تلفکس‪02166747747 :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در زمینه ساخت دکلهای مخابراتی جهت تکمیل کادر کارخانه خود در پاکدشت‪ ،‬شهرک صنعتی عباس اباد‬ ‫در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫انباردار‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪،‬اشنا به حسابدار صنعتی‪،‬حدا کثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫اشنایی کامل به نرم افزار سپیدار‪ ،‬اشنایی به مجموعه به افیس مخصوصا ا کسل‬ ‫دارای تجربه مرتبط در صنایع فلزی و اشنا به اهن االت‪ ،‬اشنا به امور دفتری‬ ‫حقوق توافقی‬ ‫بیمه از روز اول‬ ‫سرپرست کنترل‬ ‫کیفیت‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫اشنایی کامل به روال تولید سازه های فلزی و گالوانیزاسیون و بسته بندی‬ ‫حدا کثر سن ‪ 40‬سال‪ ،‬اشنایی به مجموعه افیس مخصوصا ا کسل‬ ‫دارای تجربه مرتبط در صنایع فلزی و اشنا به اهن االت‬ ‫حقوق توافقی‬ ‫بیمه از روز اول‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪job@mdp-co.net‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی بازرگانی فعال در صنایع نفت ‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشیمی‪ ‬جهت تکمیل کادر دفتر مرکزی‪ ‬خود در استان تهران‪ ،‬واقع‬ ‫در شهرک غرب‪ ‬از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سرپرست ‪ IT‬اقا‪ /‬خانم‪ ،‬کارشناسی رشته کامپیوتر‪ ،‬تسلط به مفاهیم‬ ‫زیر ساختی شبکه‪،‬تسلط به مجازی سازی و ‪ESXI‬‬ ‫تسلط به سرویس های مایکروسافت‬ ‫تسلط به سیستم های بک اپ گیری ‪backup Exec , Veeam‬‬ ‫‪،Backup‬توانایی نگهداری و پشتیبانی محصوالت حوزه امنیتی‬ ‫(انتی ویروس‪ ,‬فایروال)‪،‬اشنایی با ‪NAS Storage‬‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال تجربه کاری‪،‬ساختار مند و دارای انضباط کاری‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪jazb1384@gmail.com‬‬ ‫گروه صنعتی نیرو موتور شیراز‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر فروش نمایشگاه‬ ‫اقا‪ ،‬حداقل کارشناسی در رشته های بازاریابی و فروش‬ ‫دارا بودن حداقل ‪ 5‬سال سابقه مدیریت فروش‬ ‫مسلط به تکنیک های بازاریابی و فروش‬ ‫مسلط به علوم و فنون مذاکره‬ ‫توانایی برقراری ارتباط موثر‬ ‫مهارت تجزیه و تحلیل و حل مسئله‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪g.nasiri@niroomotor.net‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت اوشانک (فروشگاه های زنجیره ای هفت)‬ ‫برای تکمیل کادر انبار و لجستیک خود در‬ ‫استان گیالن از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سرپرست انبار‬ ‫اقا‪،‬سن بین ‪ 26‬تا ‪ 35‬سال‬ ‫مسلط به ‪ word‬و ‪ ،excel‬سابقه کار ‪ 4‬سال در سمت مشابه‬ ‫ترجیحا ساکن رشت‬ ‫برنامه ریزی و نظارت بر توزیع کاالها به فروشگاه ها‬ ‫کسب اطمینان از انبارش صحیح موجودی‬ ‫سراوری و کنترل کسری و ضایعات انبار‬ ‫سراوری پرسنل انبار و توزیع‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬بیمه تکمیلی‬ ‫بیمه عمر ‪ ،‬ناهار‪ ،‬سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪hroshanak@oshanak.com‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه ‪ 14‬تیر‪ 12 -1399‬ذی القعده ‪ 4 -1441‬جوالی ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1204‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫یک شرکت بیمه ای معتبر جهت تکمیل کادر خود در دفتر ستادی شهر تهران‬ ‫در عناوین شغلی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس بیمه‬ ‫کارشناس متخصص در تحلیل بنیادی‬ ‫• دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته های‬ ‫• دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته های اقتصاد‪،‬‬ ‫ریاضی‪ ،‬حسابداری‪ ،‬مهندسی و یا مدیریت‬ ‫•فارغ التحصیل از دانشگاه های دولتی و معتبر‬ ‫• دارای سابقه کار بورسی‬ ‫• مسلط با بازار سرمایه و دارای دانش مالی‬ ‫جهت تحلیل بنیادی‬ ‫مدیریت (تمام گرایش ها)‪،‬‬ ‫مهندسی صنایع (تمام گرایش ها)‬ ‫•فارغ التحصیل از دانشگاه های دولتی و معتبر‬ ‫•حداکثر ‪ 30‬سال سن‬ ‫•حداکثر ‪ 30‬سال سن‬ ‫‪hiring.insurance.co@gmail.com‬‬ ‫عالقه مندان می توانند روزمه خود را به ایمیل ذکر شده ارسال نمایند‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اولین هنرستان نان‪ ،‬شیرینی و شکالت‬ ‫شرکت گلنان جهت تکمیل کادر مدرسین اولین هنرستان نان‪ ،‬شیرینی و شکالت‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫شرایط متقاضیان‬ ‫● فارغ التحصیالن رشته های تحصیلی‬ ‫مـرتبط با صنــایع غـذایی ترجیحاٌ‬ ‫گرایش ارد و نان‬ ‫● سن بین ‪ 26-38‬سال‬ ‫● جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫● محل اقامت مرکز‪ ،‬غرب و‬ ‫جنوب غرب تهران‬ ‫مزایای شغل‬ ‫● ‪ 3‬ماه اموزش رایگان به همراه حقوق‬ ‫● بیمه تـامین اجتماعی‬ ‫● بیمه تکمیلی‬ ‫● سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫● محیط کاری پویا و بین المللی‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه و درخواست شغلی خود را حداکثر تا ‪ 1‬هفته پس‬ ‫از درج اگهی به ادرس ایمیل ‪eaghakhan@golnanpuratos.com‬‬ ‫ارسال و یا با شماره ‪ 021-48344‬داخلی ‪ 275‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران‬ ‫بدینوسیله به اطالع می رساند با عنایت به اینکه دانشکده دندانپزشکی درنظر دارد نسبت به جذب نیرو جهت کار‬ ‫در درمانگاه اقدام نماید‪ ،‬لذا از افراد داوطلب دارای شرایط ذیل دعوت می شود در صورت تمایل به همکاری‪،‬‬ ‫فرم پیوست موجود در سایت ‪ https://hcod.iums.ac.ir/dform/716/737 :‬را تکمیل نمایند ‪.‬‬ ‫‪.1‬کاردان بهداشت دهان‬ ‫•فوق دیپلم رشته تکنسین سالمت دهان‬ ‫• خانم‪/‬اقا•حدا کثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫•کارت پایان خدمت برای اقایان‬ ‫افرادی که دارای سابقه خدمت مرتبط می باشند‬ ‫در اولویت هستند‪.‬‬ ‫‪.2‬کارشناس پروتز دندانی‬ ‫• کارشناس ساخت پروتزهای دندانی‬ ‫• خانم‪/‬اقا•حدا کثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫• کارت پایان خدمت برای اقایان‬ ‫افرادی که دارای سابقه خدمت مرتبط می باشند در‬ ‫اولویت هستند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود‪ ‬از ساکنین استان تهران‬ ‫برای کار در استان مرکزی‬ ‫‪  ‬با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر ‪ /‬سرپرست ازمایشگاه معدنی‬ ‫اقا‪ ،‬تسلط بر انالیز(ذوب یا اسیدشویی) سنگ های استخراج شده‬ ‫تسلط بر تعیین عیارهای نمونه های سنگ شکن‪ ، ،‬اب خروجی از‬ ‫هیپ به منظور تایید عیارها و یا تجدید نمونه گیری‬ ‫تسلط بر انالیز نمونه های محلول جهت قرائت با دستگاه ها‪ ،‬تسلط‬ ‫بر دستگاه های جذب اتمی به منظور تعیین عیار نمونه‬ ‫تسلط بر مستندسازی و حفظ مدارک مربوط به ازمایشات و‬ ‫کالیبراسیون دستگاه ها‪ ،‬تسلط بر تهیه اطالعات و پارامترهای‬ ‫ازمایش (شرایط محیطی ‪ ،‬استانداردهای مربوطه و ‪)....‬‬ ‫حصول اطمینان از رعایت مقررات حفاظت ایمنی مربوط به واحد‬ ‫ازمایشگاه در کلیه مراحل اجرای ان‬ ‫تحلیل و تایید نتایج ازمایش مطابق با استانداردهای در نظر گرفته شده‬ ‫حداقل سنی‪ 35‬حداکثر سنی ‪ ، 45‬شیمی ( تجزیه‪ ،‬فیزیک) ‪/‬‬ ‫مهندسی معدن‪ ،‬متالوژی استخراجی‬ ‫کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد‪،‬حداقل‪ 5 :‬سال‪،‬محل کار‪ :‬استان‬ ‫مرکزی‪ ،‬همراه با محل اسکان‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‪ ‬با وارد کردن‬ ‫کد ‪  lab9901‬به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪recruitment1404@gmail.com‬‬ ‫‪.3‬کارشناس فناوری اطالعات سالمت‬ ‫• لیسانس‪/‬فوق لیسانس مدارک پزشکی و‪ ‬فناوری‬ ‫اطالعات سالمت‪• ‬خانم‪/‬اقا‬ ‫•حدا کثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫•کارت پایان خدمت برای اقایان‬ ‫افرادی که دارای سابقه خدمت مرتبط می باشند در‬ ‫اولویت هستند‪.‬‬ ‫‪ .4‬متصدی امور دفتری‬ ‫• دیپلم•اقا •حدا کثر ‪ 35‬سال‬ ‫کارت پایان خدمت برای اقایان‬ ‫افرادی که دارای سابقه خدمت مرتبط می باشند‬ ‫در اولویت هستند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مجتمع صنعتی ذوب اهن پاسارگاد واقع‬ ‫در کیلومتر ‪ ۷۰‬جاده شیراز جهرم در استان فارس‪،‬‬ ‫بعنوان بزرگترین واحد تولید کننده فوالد در بخش خصوصی‬ ‫در جهت تکمیل کادر تخصصی‪،‬‬ ‫کارخانه خود از بین افراد مطلع ‪ ،‬مسلط و واجد شرایط اقا و‬ ‫متولدین ‪ 1371/6/31‬به بعد از طریق برگزاری‬ ‫ازمون کتبی ‪ ،‬انجام مصاحبه تخصصی و گذراندن موفقیت‬ ‫امیز دوره های اموزشی اقدام به جذب نیرو‬ ‫بصورت تمام وقت و قرارداد مدت معین می نماید‪.‬‬ ‫‪-1‬مهندسی مکانیک و ساخت و تولید (کلیه گرایش ها)‬ ‫کاردانی و باالتر‬ ‫‪-2‬مهندسی برق و ابزار دقیق (کلیه گرایش ها)کاردانی و باالتر‬ ‫‪-3‬مهندسی متالوژی و مواد (کلیه گرایش ها) کاردانی و باالتر‬ ‫• ادرس ‪ :‬کیلومتر ‪ 70‬جاده شیراز جهرم در استان فارس‬ ‫• تماس ‪ :‬برای دریافت اطالعات تکمیلی مربوط به ثبت نام‪،‬‬ ‫مدارک مورد نیاز و نحوه ارسال ان‪،‬زمان برگزاری ازمون نحوه‬ ‫و زمان توزیع کارت ورود به جلسه ازمون و همچنین نحوه‬ ‫اعالم نتایج به سایت زیر مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫(‪)/http://www.limacompany.ir‬‬ ‫یک شرکت تولیدکننده مصالح ساخت و ساز‬ ‫خشک جهت تکمیل کادر اجرایی خود در‬ ‫استان فارس‪ ،‬شهر شیراز از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس فنی‬ ‫اقا‪ ،‬حداقل دارای مدرک لیسانس عمران‪ /‬معماری‬ ‫ترجیحا اشنا به سیستم ساخت و ساز خشک‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪employment.bana@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولید کننده قطعات الکترومکانیکی خودرو در شرق تهران(منطقه صنعتی جاجرود)‬ ‫جهت تکمیل کادر پرسنلی خود‪ ‬در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس مهندسی طراحی محصول‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬لیسانس مکانیک‬ ‫اشنا با الزامات خودرو‪ ، ‬مسلط به نرم افزارهای طراحی‬ ‫کارشناسارشدواحدبرنامهریزیتولیدوکنترلموجودی‬ ‫اقا ‪/‬خانم‪ ،‬فوق لیسانس صنایع‪، ‬دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫اقا ‪ /‬خانم‪  ،‬لیسانس مکانیک و برق‬ ‫اشنایی با ابزار اندازه گیری‪ 2، ‬سال سابقه کار‪ ‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪hr@imantak.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک کارخانه تولیدی فعال در زمینه بسته بندی در شهرک صنعتی نظراباد‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از استان قزوین از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مهندس برق‬ ‫اقا‪ ،‬جهت قسمت نگهداری و تعمیرات‪ ،‬لیسانس به باال‬ ‫ساکن ابیک‪ ،‬سابقه کاری مرتبط اولویت دارد‪ ،‬ساعات کاری اداری‪ ،‬سرویس از ابیک‬ ‫تکنسین برق‬ ‫اقا‪ ،‬کامال فنی و مسلط به تعمیرات ماشن االت صنعتی ‪ ،‬دیپلم به باال‪ ،‬ساکن ابیک‪،‬‬ ‫سابقه کاری مرتبط اولویت دارد‪ ،‬شیفتکاری‪ ،‬سرویس از ابیک‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه و بیوگرافی خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪jahan.w.98@gmail.com‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه ‪ 14‬تیر ‪ 12 -1399‬ذی القعده ‪ 4 -1441‬جوالی ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1204‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اصفهان‬ ‫شرکت سالمتیان خودرو محور جهت تکمیل کادر‬ ‫خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫‪ ●  ‬اقا‪/‬خانم● تمام وقت‬ ‫‪ ● ‬لیسانس حسابداری ‪ -‬مالی‬ ‫‪  ● ‬سابقه کار مرتبط و‪ ‬مفید حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫‪ ●  ‬ترجیحا اشنایی با سیستم نمایندگی خودرو‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را به ‪ ‬ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪ info@salamatiancar.ir‬‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادرتخصصی خود در‬ ‫تبریز در استان اذربایجان شرقی از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس طراحی‬ ‫● اقا●کارشناسی● مکانیک‬ ‫‪ ●   ‬مسلط به نرم افزار طراحی(‪)solidworks‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫کاری خود را به تلگرام یا واتس اپ زیر ارسال‬ ‫نمایند‪ .‬لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید‪.‬‬ ‫بعد از بررسی رزومه تماس گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫تلگرام ‪09149226635‬‬ ‫واتساپ ‪09149226635‬‬ ‫‪●------------------●  ‬‬ ‫شرکت ویژن پیک‪ ‬جهت تکمیل نیروی انسانی‬ ‫در استان اذربایجان شرقی از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫‪●  ‬اقا‪ /‬خانم● تمام وقت‬ ‫‪ ●  ‬حدا کثر سن ‪ 33‬سال●‪   ‬دارای روابط عمومی باال‬ ‫‪  ● ‬اشنا به کامپیوتر و‪ ‬اینترنت‬ ‫●‪ ‬اشنا به زبان انگلیسی●‪   ‬حقوق ثابت‬ ‫●‪ ‬پورسانت●‪ ‬بیمه●‪ ‬مزایای قانون کار‬ ‫‪  ● ‬درامد باال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در‬ ‫صورت داشتن انگیزه و‪ ‬روابط عمومی باال در‬ ‫حوزه فروش رزومه خود را به ایمیل‬ ‫یا واتس اپ زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫واتساپ ‪09121025583‬‬ ‫‪job@Visionpaik.com‬‬ ‫●‪  ●------------------‬‬ ‫شرکت اورست مدرن پارس جهت تکمیل کادر‬ ‫خود در استان اذربایجان شرقی از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫راننده ایسوزو‬ ‫‪● ‬اقا●‪ ‬دارای گواهینامه‬ ‫‪  ● ‬ترجیحا دارای مدرک دیپلم به باال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪hmajidzadeh@everestmodern.com‬‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫یک شرکت معدنی واقع در حومه شهرستان‬ ‫جیرفت در راستای تکمیل کادر خود از استان‬ ‫خراسان جنوبی جهت کار در جیرفت از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫انباردار‬ ‫●اقا●حداقل لیسانس رشته های مرتبط‬ ‫●حداقل چهار سال انبارداری‬ ‫‪   ● ‬تسلط باال به برنامه های افیس‪ :‬ا کسل‬ ‫‪WORD/ POWER POINT‬‬ ‫‪ ●  ‬اشنایی با نرم افزارهای انبار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr@parscopper.net‬‬ ‫اردبیل‬ ‫شرکت سان نور سنا جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان اردبیل از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫اپراتور تولید‬ ‫‪●   ‬اقا●‪  ‬کاردانی ساخت و‪ ‬تولید‬ ‫‪ ●  ‬دارای کارت پایان خدمت‬ ‫‪  ● ‬اشناییبانرمافزارهایمربوطه‪ ● ‬عالقمندبه کارتیمی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را به تلگرام یا واتس اپ زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید‪.‬‬ ‫تلگرام ‪09127006627‬‬ ‫واتساپ ‪09127006627‬‬ ‫خوزستان‬ ‫یک شرکت بزرگ بورسی فعال در حوزه ی نفت‬ ‫و حفاری در راستای تکمیل کادر مالی خود‬ ‫در‪ ‬استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مدیر مالی‬ ‫●اقا‪ /‬خانم●مسلط به تهیه و تنظیم گزارش‬ ‫صورت های مالی شرکت های بورسی‬ ‫‪ ‬از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@jahanhafar.com‬‬ ‫شیراز‬ ‫یک شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی‬ ‫در فارس از افراد واجد شرایط زیردعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس تحقیق و توسعه‬ ‫‪●  ‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫●تمام وقت‪-‬پاره وقت‪-‬پروژه ای‪-‬‬ ‫کاراموزی‪-‬دورکاری‬ ‫‪  ● ‬تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫‪   ‬سابقه کار در زمینه تجهیزات پزشکی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪estekhdam.fatemi@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت تولیدی در شیراز جهت تکمیل کادر‬ ‫پرسنلی خود به یک نفر نیروی فنی اقا با مدرک‬ ‫فنی یا کارشناسی صنایع برای واحد کنترل‬ ‫کیفیت در شیفت شب نیازمند است‪:‬‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪es tekhdamma@gmail.com‬‬ ‫قزوین‬ ‫یک شرکت فنی و‪ ‬مهندسی در حومه قزوین‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از استان های تهران‪،‬‬ ‫البرز و‪ ‬قزوین جهت کار در قزوین از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه‬ ‫‪ ●  ‬اقا●‪   ‬بامدرک کارشناسیصنایعیامدیریتصنعتی‬ ‫شرکت راد مر غ صادراتی سالم ولذیذ (سالیذ مر غ) ● ‪ ‬دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاری اجرایی مرتبط‬ ‫‪  ● ‬تسلط به نرم افزارهای ‪MSP &P6‬‬ ‫جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در راستای توسعه‬ ‫فعالیت در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫‪ ●  ‬تسلط به نرم افزارهای افیس‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪ :‬‬ ‫‪ ● ‬تسلط به نرم افزار ‪ AUTO CAD‬و‪ ‬تهیه لی اوت‬ ‫سرپرست اداری و منابع انسانی‬ ‫‪● ‬تمام وقت‬ ‫‪ ●  ‬اقا‪/‬خانم●‪   ‬سن حدود ‪ 35‬سال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫‪ ● ‬ترجیحا مهندسی صنایع یا گروه مدیریت‬ ‫کاری خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫●‪   ‬سابقه کار مرتبط حداقل ‪ 10‬سال‬ ‫‪edari.paykaran@gmail.com‬‬ ‫‪ ●  ‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه مدیریت یا سرپرستی در‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت های متوسط یا بزرگ‬ ‫کارشناس کنترل پروژه‬ ‫‪ ●   ‬تسلط بر قوانین کار و‪ ‬تامین اجتماعی‬ ‫●اقا● محل استقرار قزوین‪ ،‬شهرک صنعتی‬ ‫‪ ●  ‬اشنایی کامل با فرایندهای اداری‬ ‫کاسپین● وضعیت سربازی‪ :‬معافیت دائم یا پایان‬ ‫و‪ ‬منابع انسانی●‪   ‬محل کار ‪ :‬مرودشت‬ ‫خدمت●حداقل پنج سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫حسابدار مالیاتی‬ ‫●ترجیحا در شرکت های عمرانی‬ ‫‪●  ‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫●حداقل لیسانس عمران ‪،‬صنایع‬ ‫‪  ● ‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مالیاتی‬ ‫●حدا کثر ‪ 40‬سال سن● سابقه پروژه های عمران‬ ‫●‪   ‬اشنایی کامل با قوانین مالیاتی‪ ،‬تامین‬ ‫●مسلط به نرم افزار ‪ ●MSP‬روحیه همکاری‬ ‫اجتماعی‪ ،‬تجارت‪  ● ‬تسلط بر تهیه گزارشات‬ ‫ارزش افزوده و‪ ‬معامالت فصلی ‪ 169‬ق‪ ‬م م‬ ‫● دارای انگیزه و‪ ‬عالقمند به کار‬ ‫‪ ●  ‬محل کار ‪ :‬مرودشت‬ ‫● ثبت اسناد پروژه● بررسی و‪ ‬کنترل دقیق پروژه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫●محاسبات پروژه●تهیه گزارش های مرتبط‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪info@salizfood.com‬‬ ‫‪●------------------●  ‬‬ ‫شرکت داروسازی گل دارو جهت تکمیل کادر‬ ‫خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫سرپرست بازاریابی‬ ‫‪●  ‬خانم ‪ ،‬اقا●‪ ‬کارشناسی ارشد و‪ ‬کارشناسی‬ ‫‪ ● ‬مدیریت●‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را حتما حاوی مشخصات کامل فردی‪،‬‬ ‫سوابق کاری و‪ ‬تحصیلی و‪ ‬همچنین ادرس‬ ‫محل سکونت و‪ ‬تلفن تماس در قالب فایل ‪PDF‬‬ ‫و‪ Word ‬به ایمیل های زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫به رزومه های ناقص و‪ ‬غیرمرتبط ترتیب اثر‬ ‫داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪hr@goldaru-co.com‬‬ ‫‪Hr.requirement2015@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت صنعتی واقع در شهر صنعتی البرز‬ ‫قزوین جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪:‬‬ ‫رئیس حسابداری صنعتی اقا‬ ‫● مدرک کارشناسی ●سابقه کار ‪ 5‬سال‬ ‫رئیس حسابداری مالی اقا‬ ‫● مدرک کارشناسی ● سابقه کار ‪ 5‬سال‬ ‫کارشناس حسابداری مالی اقا‬ ‫● مدرک کارشناسی ● سابقه کار ‪ 3‬سال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪gsvarde.ir@gmail.com‬‬ ‫کرمان‬ ‫گروه صنعتی ایلیا استیل بزرگترین تولید کننده‬ ‫لوازم خانگی و‪ ‬اشپزخانه جهت تکمیل‬ ‫سرمایه های انسانی خود در دفتر مرکزی‬ ‫و‪ ‬کارخانجات خود در استان کرمان از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس فروش استان کرمان‬ ‫کد شغلی‪HR05 :‬‬ ‫‪ ●  ‬اقا●‪ ‬حداقل فوق دیپلم مرتبط‬ ‫‪  ● ‬حداکثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫‪  ● ‬توانایی انالیز گزارشات فروش و‪ ‬ارائه‬ ‫راهکارهای توسعه فروش‬ ‫‪ ●  ‬امکان ماموریتبه تمامیشهرهایاستان کرمان‬ ‫‪ ●  ‬با انگیزه و‪ ‬مشتاق ‪ ،‬اشنا به صنف فروش‬ ‫لوازم اشپزخانه‬ ‫‪ ●  ‬دو سال سابقه کار فروش در شرکت های معتبر‬ ‫‪   ‬محل کار‪ :‬کرمان‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobtalent9810@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس کامپیوتر اقا‬ ‫● با مدرک کامپیوتر‬ ‫● در زمینهسیستمهایحفاظتیو‪ ‬نگهداریسایت‬ ‫● مسلط به فتوشاپ و‪ ‬ورد‬ ‫● ساعات کار صبح ها ‪14:30-8:30‬‬ ‫عصر ها ‪●9 -4:30‬با ضامن معتبر یا سفته‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪rtm382@yahoo.com‬‬ ‫گیالن‬ ‫یک شرکت تولیدی در حوزه الکترونیک جهت‬ ‫تکمیل کادر نصب و‪ ‬پشتیبانی خود در‬ ‫استان گیالن‪ ،‬رشت از تعدادی تکنسین برق‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫تکنسین برق‬ ‫‪ ●  ‬اقا●تمام وقت‬ ‫‪  ● ‬اشنا به نصب تجهیزات هوشمند‬ ‫‪  ● ‬اشنا به مونتاژ تابلو برق‬ ‫●‪   ‬ساعت کاری مطابق قانون کار‬ ‫‪●   ‬حقوق و‪ ‬مزایا بر حسب توانمندی متغیر و‪ ‬قابل‬ ‫مذاکره است(حداقل قانون کار)‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫را به ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪Hooshmandsazan96@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت پیمانکاری جهت تکمیل چارت‬ ‫خود در استان گیالن از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫سرپرست کارگاه‬ ‫● اقا●‪   ‬رشته مهندسی عمران‬ ‫‪  ● ‬با سابقه مثبت حداقل ‪ 5‬سال در زمینه‬ ‫● سرپرستی کارگاه در پروژه های عمرانی‬ ‫‪  ● ‬ساعت کاری‪ 7:45 ‬تا ‪17‬‬ ‫●‪   ‬حقوق توافقی●‪   ‬بیمه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫کاری خود با سوابق مربوطه را به واتس اپ‬ ‫زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫واتساپ ‪09112377219‬‬ ‫‪  ‬مازندران‬ ‫شرکت اورست مدرن پارس جهت تکمیل کادر‬ ‫خود در استان مازندران از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪  :‬‬ ‫دستیار مدیر عامل‪/‬خانم‬ ‫● مسلط به زبان ترکی استانبولی‬ ‫● مسلط به اکسل ‪ /‬اشنا به کامپیوتر‬ ‫● سن تا ‪ 30‬سال● لیسانس●با سابقه کار‬ ‫لطفا رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ njodaki@everestmodern.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫‪ ‬یک مرغداری گوشتی در محدوده تنکابن جهت‬ ‫تکمیل کادر خود در استان مازندران از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪ :‬‬ ‫سرپرست فارم‪ /‬اقا‬ ‫● با مدرک دامپروری‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪vafa@kabileh.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫هرمزگان‬ ‫یک شرکت ازمایشگاهی در شهرستان بندرعباس‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود در استان هرمزگان‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری جهت‬ ‫کار در شهرستان بندرعباس می نماید‪:‬‬ ‫مسئول فنی ازمایشگاه‬ ‫●تمام وقت●کارشناسی ارشد ‪ /‬دکتری‬ ‫در رشته شیمی (‪ ‬تمامی گرایشات )‬ ‫● مسلط به ازمون و‪ ‬تعیین ماهیت مواد معدنی‬ ‫و‪ ‬شیمیایی و‪ ‬پلیمری‬ ‫● دارای حداقل ‪ 5‬سال تجربه کار مرتبط در‬ ‫ازمایشگاه همکار استاندارد‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ mahmood.zarei1987@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت تولیدی فراورده های نفتی در‬ ‫بندرعباس جهت تکمیل کادر خود از واجدین‬ ‫شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مهندس شیمی و نفت (اقا)‬ ‫● حداقل کارشناسی شیمی و‪ ‬نفت‬ ‫● اشنا به فرایند تولید‬ ‫متقاضیان محترم واجد شرایط می توانند رزومه‬ ‫خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪employment862@gmail.com‬‬ ‫یزد‬ ‫‪ ‬‬ ‫یک شرکت فوالدی در مهریز یزد جهت تکمیل‬ ‫کادر خود از افراد واجد شرایط زیر با حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫سابقه کاری دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی تولید‬ ‫● اقا‪ ● ‬با گرایش مهندسی صنایع‬ ‫سرپرست انبار‬ ‫● اقا‪● ‬با تحصیالت صنایع‬ ‫یا مدیریت صنعتی‪ ● ‬مسلط به نرم افزارهای مربوطه‬ ‫سرپرست انبار‬ ‫● اقا‪ ● ‬با تحصیالت صنایع یا مدیریت صنعتی‪ ‬‬ ‫● مسلط به نرم افزارهای مربوطه‬ ‫کارشناس اداری‬ ‫● اقا‪● ‬مسلط به فرایندهای استخدام‬ ‫و‪ ‬طبقه بندی مشاغل‬ ‫رئیس دفتر مدیر عامل‬ ‫● اقا‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‬ ‫‪hr.work.eng@gmail.com‬‬ ‫حقوقی‬ ‫شنبه ‪ 14‬تیر‪ 12 -1399‬ذی القعده ‪ 4 -1441‬جوالی ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1204‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫برگزاری ازمون سال ‪98‬‬ ‫علی بهادر ی جهرمی با تا کید بر این که ازمون های کشور به‬ ‫صورت تستی که بدترین نوع ممکن است برگزار می شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ازمون وکالت را در دو مرحله تستی و مصاحبه برگزار کردیم تا‬ ‫پذیرفته شدگان از مجموع نتایج دو ازمون مشخص شوند‪ .‬از‬ ‫میان ‪ 107‬هزار شرکت کننده‪ ،‬تعداد ‪ 10‬هزار و ‪ 210‬تن به ازمون‬ ‫دوم و مصاحبه دعوت شدند که به دلیل شرایط خاص ناشی‬ ‫از شیوع ویروس کرونا در مدت زمان دو ماه کاری ازمون از‬ ‫داوطلبان اخذ شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مرحله دوم ازمون وکالت‪ 455 ،‬استاد دانشگاه‪،‬‬ ‫وکیل عالی رتبه دادگستری یا قاضی مجرب با ما همکاری کردند‬ ‫و حدود ‪ 100‬نیروی اجرایی به روند برگزاری ازمون یاری رساندند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مرحله دوم ازمون در ‪ 7‬منطقه مختلف کشور‬ ‫برگزار شد‪ .‬در هر منطقه ‪ 30‬تیم مصاحبه گر به صورت همزمان‬ ‫ازمون و مصاحبه را برگزار کردند و این نکته هم قابل توجه‬ ‫ً‬ ‫است که تمام فرایند ازمون به شکل کامال الکترونیکی برگزار‬ ‫شد‪ .‬همچنین از یک بازه ای تمام فایل های صوتی مصاحبه ‬ ‫داوطلبان را ضبط کردیم تا در صورت نیاز با استفاده از انها به‬ ‫اعتراضات رسیدگی کنیم‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه روانشناسان در تمام مراحل ازمون شفاهی‬ ‫داوطلبان را همراهی می کردند تا انها را از نظر روانی اماده کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬داوطلبان ‪ 30‬دقیقه کامل وقت داشتند تا به سواالت‬ ‫مختلف حقوقی و کیفری پاسخ دهند‪ .‬همچنین پیش از‬ ‫ازمون در تست روان شناسی شخصیت شرکت داشتند تا بر اساس‬ ‫شناخت کافی از داوطلب ازمون گرفته شود‪.‬‬ ‫رئییس مرکز وکالی قوه قضائیه ادامه داد‪ :‬نتایج ازمون به‬ ‫داوطلبان اعالم شده و کارنامه نهایی تا پایان تیرماه در اختیار‬ ‫داوطلبین قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه برای نمره دهی نهایی نمرات کتبی و شفاهی‬ ‫ترازگیری شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در ازمون وکالت ‪ 98‬از بین ‪ 10‬هزار و ‪210‬‬ ‫نفر‪ ،‬در حدود ‪ 300‬نفر از داوطلبان از سوی اساتید ما رد شدند‪ .‬به‬ ‫جز این مجموع نمرات کتبی و شفاهی حدود نیمی از داوطلبان به‬ ‫حد الزم نرسید و امتیاز الزم برای قبولی را کسب نکردند و در نهایت‬ ‫بیش از ‪ 5‬هزار نفر در ازمون وکالت مرکز پذیرفته شدند‪.‬‬ ‫زمان برگزاری ازمون سوم مهرماه‬ ‫بهادر ی جهرمی در ادامه گفت‪ :‬ازمون وکالت سال ‪ 99‬روز‬ ‫سوم مهرماه برگزار می شود‪ .‬سازمان سنجش مجری برگزاری‬ ‫این ازمون است ثبت نام ان مرداد ماه از طریق درگاه سازمان‬ ‫سنجش انجام می شود‪ .‬همچنین منابع ازمون همان منابع‬ ‫ازمون سال قبل خواهد بود با اندک تغییراتی که بر اساس تغییر‬ ‫در قوانین رخ داده است‪ .‬خوشحالیم که کانون وکال نیز از ما‬ ‫تبعیت کرد و منابع خود را به منابع ازمونی ما نزدیک کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در ازمون سال ‪ 98‬یک نواوری در ازمون‬ ‫وکالی مرکز قوه قضائیه رخ داد‪ ،‬گفت‪ :‬سال قبل ما نواوری‬ ‫سرباز کاراموز را داشتیم که در ان داوطلب پذیرفته شده در‬ ‫حین خدمت سربازی بتواند کاراموزی هم کند‪ .‬سال قبل در‬ ‫ابتدا ‪ 200‬نفر ظرفیت اختصاص داده شده بود که با پیگیری ها‬ ‫و هماهنگی ها با ستاد کل نیروهای مسلح ان را به ‪ 300‬نفر‬ ‫افزایش دادیم؛ اما متاسفانه امسال سرباز کاراموز نداریم؛‬ ‫بنابراین یک شرط شرکت در ازمون امسال این است که‬ ‫رئیس مرکز وکالی قوه قضائیه اعالم کرد‪:‬‬ ‫جزئیات برگزاری ازمون وکالت مرکز وکالی قوه قضائیه‬ ‫علــی بهادری جهرمــی‪ ،‬رئیــس مرکــز وکال‪ ،‬کارشناســان رســمی و مشــاوران خانــواده قــوه قضائیــه‬ ‫در نشســت خبــری خــود گزارشــی از رونــد برگــزاری ازمــون وکالــت ‪ 98‬مرکــز وکالی قــوه قضائیــه‬ ‫ارائــه داد و گفــت‪ :‬بــرای نخســتین بــار توانســتیم ازمــون را بــا ویژگی هــای منحصربفــردی برگــزار‬ ‫داوطلب تا پایان شهریور ‪ 1400‬کارت پایان خدمت یا معاوفیت‬ ‫دائم خود را اخذ کرده باشد‪ .‬همچنین کسانی می توانند در‬ ‫ازمون امسال شرکت کنند که تا ‪ 31‬شهریور ‪ 1400‬در رشته حقوق‬ ‫از دانشگاه فارغ التحصیل شده باشند‪.‬‬ ‫کنی ــم ک ــه دو ویژ گ ــی قاب ــل توج ــه ان برگ ــزاری ازم ــون ب ــه ص ــورت مل ــی و همزم ــان در سراس ــر‬ ‫کش ــور و نی ــز دومرحلـ ـه ای ب ــودن ان ب ــود و همچنی ــن در ادام ــه ب ــه زم ــان برگ ــزاری و جزئی ــات‬ ‫ازم ــون در س ــال ‪ 99‬اش ــاره ک ــرد‪.‬‬ ‫بهادر ی جهرمی در ادامه در خصوص ازمون کارشناسان‬ ‫رسمی مرکز هم گفت‪ :‬سال گذشته در اوج شیوع بیماری‬ ‫کرونا بیش از ‪ 60‬هزار نفر برای شرکت در ازمون کارشناسان‬ ‫رسمی سال ‪ 98‬ثبت نام کردند که به تعویق افتاد‪ .‬ما یک بار‬ ‫تبلیغ کردیم و به دلیل شیوع بیماری ازمون عقب افتاد و اگر‬ ‫سازمان سنجش موافقت کند‪ ،‬به دنبال تمدید مهلت ثبت نام‬ ‫هستیم تا بتوانیم امکان بیشتری را در اختیار داوطلبان جدید‬ ‫قرار دهیم‪ .‬در هر صورت این ازمون ‪ 20‬شهریور امسال برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز وکال‪ ،‬کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده‬ ‫قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش گفت‪ :‬ثبت نام ازمون‬ ‫مشاوران خانواده یک ماه پیش انجام شد و در ان ‪ 4‬هزار نفر‬ ‫ثبت نام کردند‪ .‬به دلیل حساسیت موضوع‪ ،‬شرایط خاصی‬ ‫برای داوطلبان پیش بینی شده است که حداقل در یکی مورد‬ ‫یعنی کاهش حداقل سن شرکت کننده از ‪ 35‬به ‪ 30‬سال‪،‬‬ ‫در تالش هستیم افراد بیشتری امکان شرکت در این ازمون را‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫برگزاری دوره های اموزشی رایگان الکترونیک از دیگر موارد‬ ‫اموزشی است که به گفته بهادر ی جهرمی از سوی مرکز وکال‪،‬‬ ‫کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شده‬ ‫ازمون وکالت سال ‪99‬‬ ‫روز سوم مهرماه برگزار می شود‬ ‫سازمان سنجش مجری‬ ‫برگزاری این ازمون است‬ ‫ثبت نام ان مرداد ماه از طریق‬ ‫درگاه سازمان سنجش‬ ‫انجام می شود‬ ‫که بیش از ‪ 7‬هزارنفر در ان شرکت کرده اند‪.‬‬ ‫بهادر ی جهرمی در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتبدرتکالکتریک(سهامیخاص)پیشرودر صنعت‬ ‫تهویه مطبوع جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارمند تولید‪ ‬‬ ‫اقا‪ ،‬مهندسی صنایع یا کامپیوتر‬ ‫با تسلط بر ا کسل‪ 3، ‬سال سابقه کار مرتبط ‪ ‬‬ ‫ساکنین محدوده حسن اباد‪ -‬رباط کریم‪ -‬اسالم شهر و‬ ‫پرند در اولویت استخدام می باشند‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@badrtech.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در غرب‬ ‫استان تهران‪،‬شهرقدس از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارگر فنی نیمه ماهر‬ ‫اقا‪،‬تمام وقت‪ ،‬دیپلم فنی‬ ‫تجربه کاری ‪ 1‬ساله یا تازه فارغ التحصیل‬ ‫محدوده محل سکونت ‪ :‬غرب تهران ‪ ،‬شهر قدس ‪،‬‬ ‫اندیشه ‪ ،‬شهریار‪ ،‬سن ‪ 20‬تا ‪ 25‬سال‬ ‫اشنا به ابزار و سنگ زنی و ساخت قطعات صنعتی‬ ‫داشتن روحیه کار تیمی‪ ،‬حقوق ثابت‪ ،‬بیمه‪ ،‬اضافه کاری‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪yns.manager.hr@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اذرگستران اسیا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫ویزیتور‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ 2،‬نفر‪ ،‬دیپلم‪،‬‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‪،‬اشنا به الین‬ ‫ارایشی و بهداشتی‪،‬اشنا به مناطق جنوب و غرب تهران‬ ‫حقوق ثابت وزارت کار‬ ‫بیمه تامین اجتماعی از روز اول‬ ‫بیمه تکمیلی‪،‬پورسانت‪،‬پاداش‪،‬ایاب و ذهاب‬ ‫اقا‪،‬تمام وقت‪ ،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫تجربه وصول در الین داروخانه ها‬ ‫حقوق ثابت وزارت کار‬ ‫بیمه تامین اجتماعی از روز اول‬ ‫بیمه تکمیلی‪،‬پورسانت‪،‬ایاب و ذهاب‬ ‫مامور وصول‬ ‫(تحصیلدار)‬ ‫سرپرست فروش‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تجارت الکترونیک ایرانیان(ایدکو)‬ ‫جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫خانم ‪ /‬اقا‪ ،‬اشنایی با زبان انگلیسی‬ ‫تحصیالت و مدارک مرتبط با حوزه ای تی‬ ‫تسلط به شبکه های کامپیوتری‪ ،‬ویندوز‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‪ ‬‬ ‫با ذکر عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job3@iedco.ir‬‬ ‫مسئول چیدمان‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬لیسانس‪،‬‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی از روز اول‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫بیمه تکمیلی‪ ،‬پورسانت‬ ‫دارای تجربه کافی در فروش الین ارایشی بهداشتی‬ ‫پاداش‪،‬ایاب و ذهاب‬ ‫اشنا به مناطق جنوب و غرب تهران‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪،‬حداقل ‪ 1‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫اشنا به نصب استیکر و امور چیدمان‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی از روز اول‬ ‫بیمه تکمیلی‪،‬ایاب و ذهاب‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را الزاما با ذکر عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr_job@agaco.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ازمایشگاه دنا‪ ‬با ‪ 17‬سال خدمت در زمینه انجام تست های ژنتیک‪ ،‬پاتولوژی و بالینی‬ ‫برای تکمیل کادر بخش مالی خود‪ ‬در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪،‬حداقل‪ 5‬سال سابقه کار‪،‬مسلط به ماژول های سپیدار سیستم‬ ‫اشنا به امور مالیاتی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪it@dna-lab.ir‬‬ ‫همزمان انتخابات ‪ 28‬هیئت مدیره در کشور اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در مجموع ‪ 62‬هیئت مدیره در کشور داریم‪ .‬االن بیش‬ ‫از نیمی از هیئت مدیره ها تغییر یافته اند‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫انتخابات مرکز وکال‪ ،‬کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده‬ ‫قوه قضائیه را به تاخیر انداختیم‪.‬‬ ‫در تاریخ ‪ 30‬تیر انتخابات شورای عالی وکالت و شورای عالی‬ ‫ً‬ ‫کارشناسان رسمی را به صورت همزمان و کامال الکترونیکی‬ ‫برگزار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫اصالح ایین نامه وکالت‬ ‫وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در‬ ‫خصوص اعتراض به نتایج ازمون وکالت ‪ 98‬از سوی داوطلبان‬ ‫گفت‪ :‬سال قبل بیش از ‪ 107‬هزار نفر در ازمون شرکت کردند‪.‬‬ ‫مجری ازمون دانشگاه پیام نور بود که گفته شد اعتراض به‬ ‫نتایج زیاد است‪ .‬پیام نور اعتراضات را بررسی و پاسخنامه ها را‬ ‫دوباره تصحیح کرد و به صورت تصادفی ‪ 100‬معترض به نتایج‬ ‫را دعوت کرد و حتی یک مورد خالف هم مشاهده نشد‪.‬‬ ‫در ادامه مرکز سامانه اعتراض را راه اندازی کرد که ثبت‬ ‫اعتراض در ان رایگان است‪ .‬همچنین امکان اعتراض‬ ‫حضوری را فراهم کرد که به دلیل هزینه زا بودن برای مرکز‪ ،‬اعالم‬ ‫شد هر کس به صورت حضوری قصد پیگیری اعتراض خود‬ ‫را دارد‪ ،‬باید مبلغی را بپردازد‪ .‬جالب است که کمتر از هزار‬ ‫شرکت کننده از ‪ 107‬هزار شرکت کننده در سامانه شکایت خود‬ ‫را ثبت کردند و فقط ‪ 80‬نفر برای اعتراض حضوری ثبت نام‬ ‫کردند که از این تعداد فقط ‪ 9‬حضور یافتند و برگه پاسخنامه‬ ‫خود را مشاهده کردند‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به امضای‬ ‫تفاهم نامه مرکز وکالی قوه قضائیه و وزارت اموزش و پرورش‬ ‫گفت‪ :‬کمیسیون توسعه خدمات عمومی در مرکز راه اندازی‬ ‫شد تا خودمان سراغ دستگاه های اجرایی و عمومی برویم و‬ ‫کارشناسان و وکالی خود را معرفی کنیم‪ .‬در این راستا با وزارت‬ ‫اموزش و پرورش و وزارت کار تفاهم نامه هایی امضا شد تا‬ ‫بتوانیم خدمات حقوقی خود را به جامعه فرهنگیان و کارگران‬ ‫و کارفرمایان ارائه دهیم‪.‬‬ ‫وی درباره اقدامات ویژه در دروان شیوع بیماری کرونا‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قوه قضائیه در دوران کرونا دادگاه های الکترونیک‬ ‫را فعال کرد و وکال این دسترسی را یافتند تا به صورت انالین‬ ‫با قاضی ارتباط بگیرند‪ .‬مرکز بالفاصله با اماده سازی سامانه‬ ‫خود‪ ،‬اموزش ها در این خصوص را برگزار کرد و خدمات وکال‬ ‫را تحت وب دراورد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز وکال‪ ،‬کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده‬ ‫قوه قضائیه در پایان این نشست خبری در خصوص اصالح‬ ‫ایین نامه وکالت گفت‪ :‬ماه مبارک رمضان سال گذشته‪ ،‬رئیس‬ ‫قوه قضائیه در دیداری که با وکال داشتند‪ ،‬دستور اصالح این‬ ‫ایین نامه را صادر کرد و معاونت حقوقی قوه هم پیش از این که‬ ‫متن را بر روی سایت قرار دهد نظر کانون ها و مراکز را درخواست‬ ‫کرد‪ .‬اصالح ایین نامه تعرفه وکالت‪ ،‬یک نواوری عظیم در قوه‬ ‫قضاییه و تحولی در دوره وکالت است که هم به نفع وکال و هم‬ ‫به نفع مردم است‪ .‬وکالی کانون از ارائه پیشنهاد و نظر خود‬ ‫به معاونت حقوقی قوه قضائیه امتناع کردند؛ اما مرکز وکال نظر‬ ‫خود را اعالم کرد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫صنایع غذایی اریافودان تولید کننده نان صنعتی با‬ ‫برند (‪ )hi food‬جهت تکمیل کادر خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سرپرست پخش‬ ‫اقا‪،‬سن حداقل ‪ 30‬سال‪،‬حداقل سرپرستی ‪ 5‬سال‬ ‫حداقل کارشناسی‪،‬توانایی مدیریت بحران‬ ‫دارای فن بیان و ظاهری اراسته‬ ‫جدیت ‪ /‬توانایی برنامه ریزی‪،‬سرعت عمل‬ ‫اشنا به مسائل لجستیک‬ ‫اشنا به مناطق ‪ 22‬گانه تهران و حومه‬ ‫اشنا به نرم افزارهای پخش و فروش‬ ‫حقوق ثابت‪،‬کلیه مزایای قانون کار‬ ‫بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪cv.job.afood@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت بازرگانی در حوزه گاوصندوق های امنیتی‬ ‫کره ای و ژاپنی جهت تکمیل بخش خدمات پس از‬ ‫فروش‪ ‬خود در استان تهران از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تکنسین فنی‬ ‫اقا‪ 2 ، ‬نفر‬ ‫ترجیحا فارغ التحصیل رشته های الکترونیک یا‬ ‫الکتروتکنیک و سایر رشته های مرتبط‬ ‫اشنایی نسبی با حوزه های الکترونیک‬ ‫دارای انگیزه و پر انرژی و روحیه کار تیمی‬ ‫دارای قدرت یادگیری و خلق ایده و خالقیت‬ ‫توانایی کار در محیط های پر استرس و توانایی تصمیم گیری‬ ‫درشرایطبحرانی‪،‬دارایحداقل‪ 3‬سالتجربهدرزمینه کاریمرتبط‬ ‫میانگین سنی بین ‪ 30 - 24‬سال‪،‬ساکن تهران‬ ‫دارای گواهینامه موتور یا توانایی موتور سواری ( الزام دارد )‬ ‫دارای فن بیان و توانایی صحبت کردن روان‬ ‫دارای ضامن معتبر‪،‬حقوق ثابت‪، ‬مزایای قانونی‪ ‬‬ ‫بیمه‪، ‬پاداش های فصلی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪trade@spitaman.com‬‬ ‫على (ع) ‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫االمام ٌّ‬ ‫فعل الخیر ذخیره باقیه وثمره زاکیه‪.‬‬ ‫حضرت امام علی (ع) فرمودند ‪:‬‬ ‫«کار خوب» اندوخته ای ماندنی و میوه ای پاکیزه‬ ‫و خوشگوار است‪.‬‬ ‫(غررالحکم‪)6545 :‬‬ ‫شنبه ‪ 14‬تیر ‪ 12 -1399‬ذی القعده ‪ 4 -1441‬جوالی ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1204‬‬ ‫سرهنگ گرامی تشریح کرد‬ ‫نحوه ثبت نام و شرایط استخدام‬ ‫در پلیس پایتخت‬ ‫معاون نیروی انسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ضمن اعالم خبر جذب نیروی انسانی‬ ‫با مدرک دیپلم در پایتخت نحوه ثبت نام برای عالقمندان را هم تشریح کرد‪.‬‬ ‫سرهنگ ایوب گرامی در گفت وگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این خبر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از بین عالقمندان مرد و زن ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۳‬سال سن با‬ ‫مدرک تحصیلی دیپلم با معدل حداقل ‪ ۱۴‬در مقطع درجه داری استخدام می کند‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬م ــا از هم ــه اف ــراد متقاض ــی زن و م ــرد ک ــه تمای ــل دارن ــد در پلی ــس خدم ــت‬ ‫کنن ــد دع ــوت می کنی ــم ت ــا ب ــرای ج ــذب و اس ــتخدام در نی ــروی انتظام ــی اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫مع ــاون نی ــروی انس ــانی ته ــران ب ــزرگ ب ــا اش ــاره ب ــه ش ــرایط اس ــتخدام گف ــت‪ :‬حداق ــل‬ ‫س ــن ب ــرای اس ــتخدام زن ــان و م ــردان در نی ــروی انتظام ــی ‪ ۱۸‬س ــال اس ــت‪ .‬البت ــه س ــن‬ ‫تعیی ــن ش ــده ب ــرای اس ــتخدام اف ــرادی ک ــه می خواهن ــد ب ــه عن ــوان درج ــه داری وارد‬ ‫نی ــروی انتظام ــی ش ــوند ب ــرای اقای ــان حداکث ــر ‪ ۲۵‬و ب ــرای زن ــان ‪ ۲۳‬س ــال اس ــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ گرامــی بــا بیــان اینکــه محدودیتــی بــرای جــذب نیــرو در حــال حاضــر وجــود‬ ‫ن ــدارد‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬اف ــرادی ک ــه ب ــا م ــدرک دیپل ــم وارد نی ــروی انتظام ــی می ش ــوند‬ ‫درج ــه گروهبان ــی دریاف ــت ک ــرده و ه ــر چه ــار س ــال ی ــک ب ــار درج ــه انه ــا ب ــاال م ـی رود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به جذب پلیس افتخاری گفت‪ :‬شرایط سنی برای جذب پلیس افتخاری‬ ‫حداقل ‪ ۱۵‬سال و حداکثر ‪ ۶۵‬سال است‪ .‬محدودیت سنی و جنسی در خصوص جذب‬ ‫پلیس افتخاری وجود ندارد و همه افراد با هر نوع شغلی می توانند در این زمینه خدمت کنند‪.‬‬ ‫مع ــاون نی ــروی انس ــانی ته ــران ب ــزرگ در پای ــان گف ــت‪ :‬متقاضی ــان ب ــرای انج ــام‬ ‫مراح ــل پذی ــرش خ ــود ب ــه ادرس می ــدان انق ــالب‪ ،‬خیاب ــان کارگ ــر جنوب ــی‪ ،‬طبق ــه س ــوم‬ ‫نه ــای ‪ ۶۳۹۸۱۲۲۹‬و ی ــا ش ــماره‬ ‫پلی ــس پیش ــگیری پایتخ ــت مراجع ــه ی ــا ب ــا ش ــماره تلف ‬ ‫‪ ۶۳۹۸۱۲۰۱‬تم ــاس حاص ــل کنن ــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫معاونت اموزشی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف‬ ‫جذب نیروی کارورز در معاونت اموزشی‬ ‫سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف‬ ‫معاونت اموزشی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف کار ورز جذب می کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار ‪ ،‬دارابــودن مــدرک تحصیلــی کارشناســی دررشــته هــای‬ ‫نــرم افزار‪/‬ســخت افــزار بــرای شــرکت درایــن فراخــوان الزامــی اســت ‪.‬‬ ‫همچی ــن عال ق ــه من ــد ب ــه ح ــوزه ام ــوزش ه ــای مج ــازی‪ ،‬اش ــنا ب ــه ‪ wordpress‬و‬ ‫برنام ــه نویس ــی‪ ،‬اش ــنا و عالقمن ــد ب ــه کار ب ــا ن ــرم اف ــزار فتوش ــاپ‪ ،‬توانای ــی و پش ــتیبانی‬ ‫ام ــوزشه ــایمج ــازی‪،‬خ ــالقو خ ــوشفک ــرب ــرایش ــرکتدرای ــنفراخ ــوانالزام ــیاس ــت‪.‬‬ ‫عالوه بر ان داشتن ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۴‬سال سن الزامی است ‪.‬‬ ‫عالقمن ــدان ب ــه فعالی ــت کارورزی‪ ،‬لطف ــا درخواس ــت خ ــود را ب ــه ادرس ایمی ــل‬ ‫‪ edu@jdsharif.ac.ir‬ارس ــال و ب ــرای کس ــب اطالع ــات بیش ــتر ب ــا ش ــماره ‪۰۲۱-۶۶۰۷۵۲۳۳‬‬ ‫تم ــاس حاص ــل نمایی ــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫جذب نیروی تمام وقت وامریه درمرکز‬ ‫افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا)‬ ‫جهاد دانشگاهی‬ ‫مرک ــز اف ــکار س ــنجی دانش ــجویان ای ــران (ایس ــپا) جه ــاد دانش ــگاهی ‪ ،‬نی ــروی تم ــام‬ ‫وق ــت و امر ی ــه ب ــه ص ــورت جداگان ــه ج ــذب م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار ‪ ،‬داراب ــودن م ــدرک تحصیل ــی کارشناس ــی ارش ــد ت ــا‬ ‫درکت ــری دررش ــته های بازگان ــی گرای ــش بازاریاب ــی الزاام ــی اس ــت‪.‬‬ ‫همچنیــن شــرایط مــورد نیــاز شــامل ‪ :‬تســلط بــه فرایندهــا و امــور تحقیــق و پژوهــش در‬ ‫ح ــوزه ب ــازار‪ ،‬داش ــتن کارت پای ــان خدم ــت س ــربازی ب ــرای اقای ــان (مخص ــوص نیروه ــای‬ ‫تم ــام وق ــت)‪ ،‬و نداش ــتن غیب ــت و کس ــری خدم ــت (مخص ــوص نیروه ــای امر ی ــه) اس ــت ‪.‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال مدراک تا اخر تیرماه است ‪.‬‬ ‫عالق ــه من ــدان م ــی توانن ــد خالص ــه س ــوابق علم ــی وپژوهش ــی خ ــود را ب ــه ایمی ــل س ــایپا‬ ‫ب ــه نش ــانی ‪ info@ispa.ir‬ارس ــال نماین ــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫جهاددانشگاهی علم و صنعت‬ ‫امریه می پذیرد‬ ‫جهاددانشــگاهی علــم و صنعــت از میــان فارغ التحصیــالن مقطــع کارشناســی ارشــد‬ ‫نی ــروی امر ی ــه می پذی ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی‪ ،‬ای ــن واح ــد در نظ ــر دارد جه ــت‬ ‫تامی ــن نی ــروی انس ــانی متخص ــص خ ــود‪ ،‬ب ــرای گ ــروه پژوهش ــی س ــنجش‪ ،‬پ ــردازش و‬ ‫کنت ــرل از می ــان دانش اموخت ــگان مقط ــع کارشناس ــی ارش ــد رش ــته ی مهندس ــی ب ــرق ی ــا‬ ‫عالقه من ــدانب ــهفعالی ــتدر زمینـ ـه یپژوهش ــیای ــن گ ــروه‪،‬امر یـ ـه یس ــربازیج ــذب کن ــد‪.‬‬ ‫متقاضی ــان می توانن ــد مس ــتندات الزم ش ــامل گواه ــی م ــدرک تحصیل ــی و س ــوابق‬ ‫علم ــی و اجرای ــی خ ــود را ب ــه پس ــت الکترونیک ــی جهاددانش ــگاهی عل ــم و صنع ــت ب ــه‬ ‫نش ــانی ‪ info@jdevs.com‬ارس ــال ک ــرده و جه ــت کس ــب اطالع ــات بیش ــتر در س ــاعات‬ ‫اداری ب ــا ش ــماره ی ‪ 4‬و ‪ 021- 77454603‬داخل ــی ‪ 140‬تم ــاس حاص ــل نماین ــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫رئیس دانشگاه علمی کاربردی‪:‬‬ ‫کرونا و کمبود منابع مالی طرح پذیرش سرباز ماهر را تعلیق کرد‬ ‫رئیسدانشگاهجامععلمی کاربردی‬ ‫دربار اخرین وضعیت پذیرش سرباز‬ ‫ماهر در این دانشگاه توضیحاتی داد و‬ ‫گفت‪ :‬هنوز این طرح خیلی به جایی‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫محمد حسین امید در گفتگو با‬ ‫مهر درباره اخرین وضعیت پذیرش‬ ‫سرباز ماهر در دانشگاه جامع علمی‬ ‫کاربردی گفت‪ :‬به دلیل محدودیت‬ ‫منابعی که برای طرف های قرارداد‬ ‫پیش امد‪ ،‬هنوز این طرح خیلی به‬ ‫جایی نرسیده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دانشگاه جامع‬ ‫علمی کاربردی برای پذیرش ظرفیت‬ ‫سربازان کل کشور اعالم امادگی کرد‪،‬‬ ‫رشته هایی را اعالم کرد که سربازان می توانستند بعد‬ ‫از سربازی ان را تجمیع کرده و مدرک دریافت کنند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود‪ :‬کار‬ ‫مهیا شده و برنامه ریزی های الزم صورت گرفته است‬ ‫ولی همان طور که عنوان کردم‪ ،‬مقداری به دلیل شیوع‬ ‫بیماری کرونا و شرایط این بیماری باعث شد که خیلی‬ ‫موفق نباشیم و مقداری هم مربوط به منابع مالی بود ولی‬ ‫اصل ماجرا در جریان است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬طرح «سرباز ماهر»‬ ‫براساس تفاهم نامه سه جانبه ای که‬ ‫بین دانشگاه جامع علمی کاربردی‪،‬‬ ‫دانشگاه فنی و حرفه ای و ستاد کل‬ ‫نیروهای مسلح منعقد شده بود‪.‬‬ ‫به موجب این طرح قرار بود از‬ ‫ظرفیت عظیم ملی سربازان استفاده‬ ‫شود چرا که هر ساله ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫سرباز وارد فرایند نظام وظیفه می شوند‬ ‫و با اجرای این طرح همزمان با انجام‬ ‫خدمت مقدس سربازی یک مهارت نیز‬ ‫کسب می کردند تا در پایان دوره سربازی‬ ‫عالوه بر داشتن کارت پایان خدمت‬ ‫بتوانند به یک مهارت هم مجهز شوند‪.‬‬ ‫این طرح قرار بود از بهمن ماه سال ‪ ۹۸‬در مرحله‬ ‫اول به صورت ازمایشی و در مرحله دوم به صورت‬ ‫سراسری در تمام کشور و تمام استان ها اجرایی شود‪.‬‬ ‫معاون تربیت و اموزش ناجا خبر داد‬ ‫دوره اموزش رزم مقدماتی سربازی‬ ‫از یک ماه به دو ماه تغییر یافت‬ ‫س ــردار نث ــاری از تغیی ــر دوره ام ــوزش رزم‬ ‫مقدمات ــی از ی ــک م ــاه ب ــه دو م ــاه خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری مه ــر‪ ،‬س ــردار حبی ــب ال ــه‬ ‫ج ــان نث ــاری ب ــا اع ــالم ای ــن خب ــر ک ــه دوره ام ــوزش‬ ‫رزم مقدمات ــی س ــربازی از ی ــک م ــاه ب ــه دو م ــاه‬ ‫تغیی ــر یافت ــه اس ــت؛ در تش ــریح جزئی ــات ای ــن‬ ‫خب ــر اظه ــار داش ــت‪ :‬ب ــه دلی ــل ض ــرورت اس ــتفاده‬ ‫از کارکن ــان وظیف ــه در مامور ی ــت ه ــای محول ــه و‬ ‫نی ــز کیف ــی س ــازی ام ــوزش ه ــا ب ــا رعای ــت تمام ــی‬ ‫پروت ــکل ه ــای بهداش ــتی از ‪ ۱۲‬تیرم ــاه ‪ ،‬دوره‬ ‫ام ــوزش رزم مقدمات ــی س ــربازی از ی ــک م ــاه ب ــه دو‬ ‫م ــاه تغیی ــر یاف ــت‪.‬‬ ‫نماینده قرارگاه مهارت اموزی ستاد کل نیرو های مسلح‬ ‫سربازان کار افرین وام دریافت می کنند‬ ‫نماین ــده ق ــرارگاه مه ــارت ام ــوزی س ــتاد کل‬ ‫نیرو ه ــای مس ــلح از تخصی ــص ‪۱۵‬میلی ــارد توم ــان‬ ‫تس ــهیالت ب ــه س ــربازان کارافری ــن خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان از‬ ‫زنج ــان‪ ،‬اس ــدی نماین ــده ق ــرارگاه مه ــارت ام ــوزی‬ ‫در س ــتاد نیرو ه ــای مس ــلح ب ــا حض ــور در ق ــرارگاه‬ ‫مه ــارت ام ــوزی کارکن ــان وظیف ــه اس ــتان زنج ــان‬ ‫از تخصی ــص ‪۱۵‬میلی ــارد توم ــان تس ــهیالت ب ــه‬ ‫س ــربازان کارافری ــن خب ــر داد و گف ــت‪ ۶۰ :‬درص ــد‬ ‫س ــربازان وظیف ــه کش ــور ت ــا پای ــان س ــال حداق ــل ب ــا‬ ‫ی ــک مهـــارت اش ــنا می ش ــوند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬ســربازان پــس از مهــارت امــوزی و اخــذ‬ ‫مجوز هــای الزم در صــورت ارائــه طــرح مــی تواننــد از‬ ‫ایــن تســهیالت بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫اس ــدی ادام ــه داد‪ :‬در اج ــرای ای ــن ط ــرح ب ــه‬ ‫‪ ۱۰۰‬نف ــر اول ب ــدون محدودی ــت تس ــهیالت مه ــارت‬ ‫ام ــوزی اعط ــا می ش ــود‪.‬‬ ‫او ب ــا اش ــاره ب ــه تش ــکیل کمیته ه ــا و میز ه ــای‬ ‫تخصص ــی ب ــا ه ــدف تبدی ــل مه ــارت ب ــه اش ــتغال‬ ‫گف ــت‪ :‬مهمتری ــن برنام ــه امس ــال ق ــرارگاه مه ــارت‬ ‫ام ــوزی ام ــوزش مه ــارت ب ــه ‪ ۶۰‬درص ــد س ــربازان‬ ‫کش ــور اس ــت‪.‬‬ ‫اس ــدی ارائ ــه مه ــارت در حرفه ه ــای مختل ــف‬ ‫و افزای ــش اش ــتغال را در ای ــن ط ــرح ض ــروری اع ــالم‬ ‫ک ــرد و اف ــزود‪ :‬در طرح ه ــای ق ــرارگاه مه ــارت ام ــوزی‬ ‫ب ــه دنب ــال توس ــعه و افزای ــش مهارت ه ــای بوم ــی و‬ ‫محل ــی س ــربازان هس ــتیم‪.‬‬ ‫نماین ــده مه ــارت ام ــوزی س ــتاد کل نیرو ه ــای‬ ‫مســلح در ادامــه از ارائــه اموزش هــای مهــارت عمومــی‬ ‫بــه ســربازان وظیفــه در دوران اموزشــی خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫ته ــا ش ــامل اموز ‬ ‫ای ــن مهار ‬ ‫شه ــای ه ــالل احم ــر‪،‬‬ ‫کس ــب و کار ب ــه می ــزان ‪ ۱۰۰‬س ــاعت ارائ ــه می ش ــود‪.‬‬ ‫اس ــدی اف ــزود‪ :‬ب ــا ای ــن کار س ــربازان وظیف ــه‬ ‫پــس از پایــان دوره اموزشــی و حضــور در یــگان‪ ،‬تنهــا‬ ‫اموزش ه ــای تخصص ــی را ف ــرا خواهن ــد گرف ــت‪.‬‬ ‫معاون وظیفه عمومی فرمانده انتظامی کرمانشاه مطرح کرد‪:‬‬ ‫کاهش یک ماهه دوره اموزشی سربازی‬ ‫به دلیل کرونا‬ ‫معاون وظیفه عمومی فرمانده انتظامی استان‬ ‫کرمانشاه گفت‪ :‬مدت دوره اموزشی سربازی به‬ ‫دلیل شیوع کرونا به یک ماه کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬علی اشرف نجفی در نشست‬ ‫خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت‪ :‬مشموالن‬ ‫غایبی که تاکنون برای تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫خدمتی خود اقدام نکرده اند برابر ماده ‪ ۱۰‬قانون با‬ ‫محرومیت های اجتماعی از جمله عدم امکان‬ ‫ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی‪ ،‬عدم‬ ‫برخورداری از معافیت کفالت‪ ،‬عدم دریافت‬ ‫تسهیالت بانکی‪ ،‬ممنوعیت خروج از کشور و دیگر‬ ‫محرومیت ها مواجه می شوند‪.‬‬ ‫معاون وظیفه عمومی فرمانده انتظامی استان‬ ‫کرمانشاه افزود‪ :‬شرکت در اموزش رانندگی و اخذ‬ ‫گواهینامه‪ ،‬کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس‬ ‫شورای اسالمی و سایر شوراها و انجمن های قانونی‪،‬‬ ‫ثبت هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی‪،‬‬ ‫دریافت مستمری از سازمان های دولتی و وابسته و‬ ‫نهادهای قانونی و استخدام به هر صورت (رسمی‪،‬‬ ‫پیمانی‪ ،‬روزمزد و خرید خدمت) و شرکت های‬ ‫دولتی از محرومیت های اجتماعی است که‬ ‫گریبان مشموالن غایب را می گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین عدم دریافت تسهیالت‬ ‫بانکی‪ ،‬ممنوعیت خروج از کشور و صدور پروانه‬ ‫کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت های‬ ‫تعاونی از دیگر محرومیت ها محسوب می شود‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی خاطر نشان کرد‪ :‬برابر ماده‬ ‫‪ ۶۳‬مکرر قانون نظام وظیفه در خصوص برخورد با‬ ‫اصناف و ادارات متخلف در صورت به کارگیری‬ ‫مشموالن غایب در مرحله نخست از طریق مراجع‬ ‫قضائی ‪ ۱۳‬میلیون تومان جریمه خواهند شد و در‬ ‫صورت تکرار در مراحل دوم و سوم نیز جریمه های‬ ‫معاونــت پرســتاری وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی بــا صــدور اطالعیـه ای‬ ‫از تمدیــد ثبــت نــام داوطلبــان ازمــون صالحیــت حرفـه ای پرســتاران خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت بهداشــت؛ متــن اطالعیــه معاونــت پرســتاری وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی بــه ایــن شــرح اســت‪:‬‬ ‫در خص ــوص ثب ــت ن ــام مج ــدد داوطلب ــان ازم ــون صالحی ــت حرفــه ای پرس ــتاران؛ ب ــه‬ ‫اس ــتحضار می رس ــاند ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط حاض ــر در کش ــور ب ــه دلی ــل ش ــیوع بیم ــاری‬ ‫کرون ــا و جه ــت مس ــاعدت ب ــا داوطلب ــان‪ ،‬تاریخ ه ــای ‪ ۳۰‬تی ــر ت ــا یک ــم م ــرداد ‪ ۹۹‬ب ــرای‬ ‫تمدیــد ثبت نــام پرســتاران عزیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ .‬مراتــب از طریــق ســایت مرکــز‬ ‫س ــنجش پزش ــکی نی ــز اط ــالع رس ــانی خواه ــد ش ــد‬ ‫انها دو برابر و سه برابر خواهد شد‪.‬‬ ‫نجفی عنوان کرد‪ :‬در صورتی که مشموالن‬ ‫غایب خود معرف باشند تمهیداتی برای انها اتخاذ‬ ‫می شود تا در محل زندگی خود خدمت کنند و‬ ‫چنانچه در طول دوره خدمتی خود مرتکب غیبت‬ ‫نشوند با نظر مساعد برای بخشودگی به مراتب باالتر‬ ‫معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫معاون وظیفه عمومی فرمانده انتظامی استان‬ ‫کرمانشاه ادامه داد‪ :‬با توجه به موضوع کرونا در‬ ‫ً‬ ‫خصوص اعزام مشمولین که معموال یکم و سوم‬ ‫هر ماه انجام می شود الزم است مشمولین خدمت‬ ‫جهت رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله کوتاه‬ ‫کردن مو همراه داشتن دستکش و ماسک اهتمام‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫تعداد کاراموزان حوزه کانون وکالی دادگستری‬ ‫مرکز (شامل استان های تهران‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬سیستان‬ ‫و بلوچستان و سمنان) که قرار است از طریق ازمون‬ ‫وکالت سال ‪ ۱۳۹۹‬جذب شوند تعیین شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬در جلسه کمیسیون تبصره‬ ‫تعیین تعداد کاراموزان ازمون وکالت‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬در حوزه کانون وکالی‬ ‫دادگستری مرکز‬ ‫ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب‬ ‫‪ ،۱۳۷۶‬پس از بحث و بررسی‪ ،‬تعداد کاراموز در‬ ‫حوزه کانون مرکز شامل استان های تهران‪ ،‬هرمزگان‪،‬‬ ‫سیستان و بلوچستان و سمنان عالوه بر کاراموزانی‬ ‫که طبق بند (د) ماده ‪ ۸‬الیحه قانونی استقالل‬ ‫اغاز مراحل گزینش‬ ‫و جذب نیرو‬ ‫برای شرکت ایران ترانسفو ری‬ ‫مه ــر ش ــاد اس ــالم پن ــاه مدی ــر عام ــل ش ــرکت ای ــران ترانس ــفو ری در‬ ‫گفتگــو بــا روابــط عمومــی گــروه صنعتــی ایــران ترانســفو گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫جه ــش تولی ــد ب ــا توج ــه ب ــه بیان ــات ارزش ــمند رهب ــر انق ــالب اس ــالمی‬ ‫و در راس ــتای تحق ــق اه ــداف اس ــتراتژیک و ایج ــاد اش ــتغال در ای ــن‬ ‫شـــرکت در نظـــر داریـــم جهـــت مشـــاغل کارگـــری تولیـــدی از میـــان‬ ‫متقاضیــان مــرد از طریــق برگــزاری ازمــون و مصاحبــه تخصصــی اقــدام‬ ‫ب ــه گزین ــش و ج ــذب نی ــرو نمایی ــم‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزاری برنـــا از تهـــران ؛ بـــه گـــزارش اغـــاز مراحـــل‬ ‫گزینــش و جــذب نیــرو بــرای شــرکت ایــران ترانســفو ری (شــرکت تابعــه‬ ‫گ ــروه صنعت ــی ای ــران ترانس ــفو )‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت ایــران ترانســفو ری از اغــاز مراحــل جــذب نیــرو‬ ‫در ایــن شــرکت خبــر داد‪.‬‬ ‫مه ــر ش ــاد اس ــالم پن ــاه مدی ــر عام ــل ش ــرکت ای ــران ترانس ــفو ری در‬ ‫گفتگــو بــا روابــط عمومــی گــروه صنعتــی ایــران ترانســفو گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫جه ــش تولی ــد ب ــا توج ــه ب ــه بیان ــات ارزش ــمند رهب ــر انق ــالب اس ــالمی‬ ‫و در راس ــتای تحق ــق اه ــداف اس ــتراتژیک و ایج ــاد اش ــتغال در ای ــن‬ ‫شـــرکت در نظـــر داریـــم جهـــت مشـــاغل کارگـــری تولیـــدی از میـــان‬ ‫متقاضیـــان مـــرد از طریـــق برگـــزاری ازمـــون و مصاحبـــه تخصصـــی‬ ‫اق ــدام ب ــه گزین ــش و ج ــذب نی ــرو نمایی ــم‪.‬‬ ‫الزم بـــه ذکـــر اســـت متقاضیـــان ایـــن اســـتخدام بایســـتی دارای‬ ‫تابعیـــت جمهـــوری اســـالمی ایـــران‬ ‫نداشــتن منــع قانونــی بــرای جــذب وعــدم تعهــد خدمتــی بــه دیگــر‬ ‫س ــازمانها و ش ــرکت ه ــای دولت ــی ی ــا خصوص ــی دیگ ــر نی ــز از ش ــرایط‬ ‫ای ــن گزین ــش م ــی باش ــد ‪.‬‬ ‫تحصیــالت افــراد متقاضــی بایســتی حداقــل فــوق دیپلــم در رشــته هــای‬ ‫فنـــی و حرفـــه ای (بـــرق ‪ -‬ماشـــین ابـــزار‪ -‬خـــودرو ‪ -‬قالـــب ســـازی‬ ‫ریختـــه گـــری ‪ -‬جوشـــکاری ‪ -‬ســـاخت و تولیـــد ‪ -‬الکتروتکنیـــک‬ ‫تاسیســـات و صنایـــع فلـــزی بـــوده و حداکثـــر ســـن ایشـــان ‪ 28‬ســـال‬ ‫باش ــد ک ــه پ ــس از داوطلب ــان واج ــد ش ــرایط‪.‬ک پ ــس از قبول ــی در ازم ــون‬ ‫کتبـــی و مصاحبـــه جـــذب خواهنـــد شـــد و متقاضیـــان بایـــد دقـــت‬ ‫داشــته باشــند کــه کلیــه مراحــل جــذب نیــرو در ایــن شــرکت منحصــرا‬ ‫توس ــط ام ــور ج ــذب نی ــروی انس ــانی (کارگزین ــی ) ای ــن ش ــرکت ص ــورت‬ ‫م ــی گی ــرد و الزم اس ــت متقاضی ــا ن از مراجع ــه ب ــه مناب ــع غی ــر رس ــمی‬ ‫دیگ ــر خ ــودداری نماین ــد‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت جزیی ــات ش ــرایط و نح ــوه ارس ــال م ــدارک جه ــت‬ ‫ثبـــت نـــام در ســـایت ‪ http://www.itr.ir‬موجـــود مـــی باشـــد‪.‬‬ ‫سیروس گرجستانی‬ ‫درگذشت‬ ‫معاونت پرستاری وزارت بهداشت با صدور اطالعیه ای‬ ‫تمدید مهلت ثبت نام مجدد ازمون‬ ‫صالحیت حرفه ای پرستاران‬ ‫مدیر عامل شرکت ایران ترانسفو ری‪:‬‬ ‫کانون وکالی دادگستری پذیرش می شوند‪ ،‬جمعا‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬نفر مورد تصویب قرار گرفت که برابر ضوابط‬ ‫قانونی ‪ ۷۰‬درصد سهمیه پذیرش عادی (‪۱۲۶۰‬نفر)‬ ‫و ‪ ۳۰‬درصد پذیرش ایثارگران (‪ ۵۴۰‬نفر) خواهد بود‪.‬‬ ‫«ســـیروس گرجســـتانی»‪ ،‬هنرمنـــد عرصـــه نمایـــش در حوزه هـــای‬ ‫تئاتـــر‪ ،‬ســـینما و تلویزیـــون (پنجشـــنبه‪ ۱۲ ،‬تیـــر) در ســـن هفـــت و ‬ ‫شش ســـالگی درگذشـــت‪.‬‬ ‫ای ــن بازیگ ــر ب ــه دلی ــل بیم ــاری قلب ــی در بیمارس ــتانی در ته ــران‬ ‫بس ــتری ش ــده ب ــود ‪ ،‬م ــورخ ‪ 12‬تی ــر م ــاه ب ــر اث ــر س ــکته قلب ــی ب ــا زندگ ــی‬ ‫خاک ــی وداع ک ــرد‪ .‬عل ــی اکب ــر محم ــودزاده گرجس ــتانی ب ــا ن ــام هن ــری‬ ‫ســـیروس گرجســـتانی زاده ‪ ۲۵‬اســـفند ‪ ۱۳۲۳‬در بنـــدر انزلـــی بـــود و‬ ‫فعالی ــت خ ــود را در عرص ــه تئات ــر از س ــال ‪ ۱۳۴۹‬اغ ــاز ک ــرد و در س ــال‬ ‫‪ ۱۳۵۶‬وارد تلوزیـــون و ســـینما شـــد‪.‬‬ ‫فعالی ــت س ــینمایی او ب ــا فیل ــم فری ــاد مجاه ــد ب ــه عن ــوان بازیگ ــر‬ ‫در س ــال ‪ ۱۳۵۸‬اغ ــاز ش ــد و پی ــش از انق ــالب در دو فیل ــم س ــینمایی‬ ‫ب ــا نام ه ــای بیس ــت س ــال انتظ ــار و مام ــور دو جانب ــه ب ــازی ک ــرده ب ــود‪.‬‬ ‫از جمل ــه س ــریال های مط ــرح ای ــن بازیگ ــر می ت ــوان ب ــه هم ــکار ی اش‬ ‫بـــا رضـــا عطـــاران در مجموعـــه متهـــم گریخـــت و همچنیـــن ایفـــای‬ ‫نقـــش در ســـریال های زن بابـــا و گاوصنـــدوق اشـــاره کـــرد‪ .‬ســـیروس‬ ‫گرجس ــتانی ای ــن ش ـب ها س ــریال ش ــاهرگ را ب ــه کارگردان ــی س ــیدجالل‬ ‫دهقان ــی اش ــکذری روی انت ــن دارد ک ــه ب ــه فض ــای ده ــه ‪ ۶۰‬می پ ــردازد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1214

هفته نامه بازار کار 1214

شماره : 1214
تاریخ : 1399/06/29
هفته نامه بازار کار 1213

هفته نامه بازار کار 1213

شماره : 1213
تاریخ : 1399/06/22
هفته نامه بازار کار 1212

هفته نامه بازار کار 1212

شماره : 1212
تاریخ : 1399/06/15
هفته نامه بازار کار 1211

هفته نامه بازار کار 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1399/06/01
هفته نامه بازار کار 1210

هفته نامه بازار کار 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1399/05/25
هفته نامه بازار کار 1209

هفته نامه بازار کار 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1399/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!