هفته نامه بازار کار شماره 1203 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1203

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1203

هفته نامه بازار کار شماره 1203

‫استخدام‬ ‫استخدام در‬ ‫‪ 12‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 3000 :‬تومان‬ ‫‪3‬‬ ‫نیروهای اداری اموزش و پرورش‬ ‫مشمول رتبه بندی‬ ‫می شوند‬ ‫استخدام در‬ ‫گلنان‬ ‫علومپزشکیایالم‪،‬‬ ‫اهواز واردبیل‬ ‫استخدام‬ ‫شرکت معتبر‬ ‫بیمه ای‬ ‫استخدام‬ ‫در شرکت سماتیک‬ ‫سالمت گستر‬ ‫اعالم ضوابط معافیت‬ ‫پزشکی مشموالن‬ ‫دانش اموخته‬ ‫دکترای پزشکی‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫در تهران ثبت نام می کند‪ .‬تلفن‪66710081 :‬‬ ‫شنبه ‪ 7‬تیر ‪ 5 -1399‬ذی القعده ‪ 27 -1441‬ژوئن ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1203‬‬ ‫جزئیات اصالح دستمزد‬ ‫در سال ‪ 99‬ابالغ شد‬ ‫پرداخت وام ‪ 5‬میلیونی‬ ‫بهزیستی به مددجویـان‬ ‫اسیب دیده از کرونا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12‬‬ ‫توسط مسئوالن وزارت کار تشریح شد ‪:‬‬ ‫برنامه های پرداخت مستمری به متقاضیان بیمه بیکاری‬ ‫ایجاد یک میلیون فرصت شغلی‬ ‫با اجرای طرح ملی تاپ‬ ‫جزئیات‬ ‫جذب اختصاصی‬ ‫داوطلبان تصدی‬ ‫منصب قضاء‬ ‫سال ‪1399‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اخرین اخبار خدمت سربازی‬ ‫و پذیرش امریه‬ ‫‪12‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سوء استفاده شیادان از مردم‬ ‫با درج ا گهی استخدام‬ ‫‪11‬‬ ‫عکس‪ :‬ایسنا‬ ‫جذب ‪ 217‬بهورز در علوم پزشکی اهواز‬ ‫‪4‬‬ ‫جذب ‪ 200‬نیروی جدید‬ ‫در س ـ ــازمـــان‬ ‫پزشکی قانونی‬ ‫‪3‬‬ ‫یک شرکت بیمه ای معتبر جهت تکمیل کادر خود در دفتر ستادی شهر تهران‬ ‫در عناوین شغلی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس بیمه‬ ‫کارشناس متخصص در تحلیل بنیادی‬ ‫• دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته های‬ ‫• دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته های اقتصاد‪،‬‬ ‫ریاضی‪ ،‬حسابداری‪ ،‬مهندسی و یا مدیریت‬ ‫•فارغ التحصیل از دانشگاه های دولتی و معتبر‬ ‫• دارای سابقه کار بورسی‬ ‫• مسلط با بازار سرمایه و دارای دانش مالی‬ ‫جهت تحلیل بنیادی‬ ‫مدیریت (تمام گرایش ها)‪،‬‬ ‫مهندسی صنایع (تمام گرایش ها)‬ ‫•فارغ التحصیل از دانشگاه های دولتی و معتبر‬ ‫•حداکثر ‪ 30‬سال سن‬ ‫•حداکثر ‪ 30‬سال سن‬ ‫‪hiring.insurance.co@gmail.com‬‬ ‫عالقه مندان می توانند روزمه خود را به ایمیل ذکر شده ارسال نمایند‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت معتبر و فعال در زمینه تولید کاشی و سرامیک‬ ‫در عنوان شغلی ذیل دعوت به همکاری می کند‪.‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫● خانم یا اقا ● دارای مدرک تحصیلی لیسانس مدیریت یا اقتصاد‬ ‫●حداقل ‪۳‬تا ‪ ۵‬سال سابقه در حوزه فروش●مسلط به نرم افزارهای فروش و مالی و کامپیوتر‬ ‫و البته مسلط به برنامه ‪Exell .word‬‬ ‫ارسال رزومه به ادرس ایمیل ‪emadshiryan@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اولین هنرستان نان‪ ،‬شیرینی و شکالت‬ ‫شرکت گلنان جهت تکمیل کادر مدرسین اولین هنرستان نان‪ ،‬شیرینی و شکالت‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫شرایط متقاضیان‬ ‫● سن بین ‪ 26-38‬سال‬ ‫● فارغ التحصیالن رشته های تحصیلی ● جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫مـرتبط با صنــایع غـذایی ترجیحاٌ ● محل اقامت مرکز‪ ،‬غرب و‬ ‫جنوب غرب تهران‬ ‫گرایش ارد و نان‬ ‫● بیمه تکمیلی‬ ‫مزایای شغل‬ ‫● ‪ 3‬ماه اموزش رایگان به همراه حقوق ● سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫● محیط کاری پویا و بین المللی‬ ‫● بیمه تـامین اجتماعی‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه و درخواست شغلی خود را حداکثر تا ‪ 2‬هفته پس‬ ‫از درج اگهی به ادرس ایمیل ‪eaghakhan@golnanpuratos.com‬‬ ‫ارسال و یا با شماره ‪ 021-48344‬داخلی ‪ 275‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت معتبر و فعال در زمینه تولید کاشی و سرامیک‬ ‫در عنوان شغلی ذیل دعوت به همکاری می کند‪.‬‬ ‫کمک حسابدار‬ ‫● لیسانس حسابداری ●حداقل ‪۳‬سال سابقه کار در موقعیت شغلی مدنظر‬ ‫● مسلط به نرم افزارهای هلو راهکاران سیستم و سابقه انجام کارهای ثبت قانونی شرکت‬ ‫● تمام وقت ●محدوه کار میدان ونک‬ ‫ارسال رزومه به ادرس ایمیل ‪Ali.dabiry110@yahoo.com‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 7‬تیر ‪ ۵-1399‬ذی القعده‪ 27-1441‬ژوئن‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1203‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫توسط مسئوالن وزارت کار تشریح شد ‪:‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مشکالتی که سامانه جامع روابط کار حل نخواهد کرد‬ ‫همزم ــان ب ــا گس ــترش اس ــتفاده از فض ــای مج ــازی‪ ،‬اس ــتفاده از ای ــن فض ــا در‬ ‫فرایندهــای مختلــف مر بــوط بــه بــازارکار توســعه یافتــه اســت‪ .‬ایجــاد ســایت هــا‪ ،‬کانــال‬ ‫ه ــا و دیگ ــر کار ب ــری ه ــای مختل ــف در ای ــن فض ــا م ــورد توج ــه ق ــرار گرفت ــه و ام ــروز‬ ‫ش ــاهد هس ــتیم ک ــه گروهه ــای ز ی ــادی در ای ــن زمین ــه فعالی ــت م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی نیــز پــس از تجار بــی کــه در ایــن زمینــه داشــت‬ ‫و بعضــی از انهــا عمــا موفقیتــی در حــوزه کاریابــی پیــدا نکردنــد از جملــه ســایت" باشــگاه‬ ‫کار" اکن ــون رویک ــرد جدی ــدی بن ــام س ــامانه رواب ــط کار را در دس ــتور کار ق ــرار داده ک ــه‬ ‫بخش ــی از ان ب ــه مس ــائل کاریاب ــی و بیم ــه بی ــکاری مر ب ــوط اس ــت‪.‬‬ ‫پرس ــش ای ــن اس ــت ک ــه ای ــا ای ــن س ــامانه م ــی توان ــد جایگزی ــن مناس ــبی ب ــرای ان‬ ‫بخ ــش از فعالی ــت ه ــا ک ــه اکن ــون درکاریاب ــی هاص ــورت م ــی گی ــرد باش ــد؟‬ ‫پاس ــخ منف ــی اس ــت‪ .‬در برخ ــی از ام ــور همچ ــون مش ــاوره ش ــغلی و کاریاب ــی ص ــرف‬ ‫داش ــتن س ــامانه کار س ــاز نیس ــت‪ .‬تعام ــل کارج ــو و کارفرم ــا صرف ــا نم ــی توان ــد براس ــاس‬ ‫اطالعاتــی صــورت گیــرد کــه در یــک ســامانه ارائــه مــی شــود بلکــه حضــور افــرادی کاردان‬ ‫ک ــه بتوانندبابررس ــی اطالع ــات طرفی ــن و ارزیاب ــی صح ــت انه ــا ش ــرایط را بررس ــی ک ــرده‬ ‫وبیــن کارفرمــا و کارجــو ایجادتعامــل نماینــد ضــروری اســت‪ .‬در بســیاری از کشــورهایی‬ ‫ک ــه قب ــل از م ــا از فن ــاوری اطالع ــات در ای ــن زمین ــه اس ــتفاده ک ــرده ان ــد( برخ ــاف‬ ‫نگاه ــی ک ــه مس ــئولین وزارت کار م ــا داش ــته و دارن ــد) ای ــن فن ــاوری منج ــر ب ــه ح ــذف‬ ‫مرا ک ــز کاریاب ــی نش ــده اس ــت و انه ــا هن ــوز در ای ــن م ــورد مس ــاله کاریاب ــی را ب ــا محور ی ــت‬ ‫بخــش خصوصــی بــه انجــام مــی رســانند‪ ،‬امــادر کشــور مــا وزارت کار شــتابزده بــه فکــر‬ ‫حــذف و یــا کــم رنــگ نمــودن نقــش ایــن مرا کــز افتــاده اســت و بــا تبلیغــات خــود چنیــن‬ ‫م ــوردی را ب ــه جامع ــه الق ــا م ــی کن ــد‪ .‬یک ــی از نش ــانه ه ــای ب ــارز ناتوان ــی س ــامانه فعل ــی (‬ ‫کــه بــه زودی اثــار خــود را نشــان خواهــد داد و هزینــه ز یــادی بــر دوش وزارت کار خواهــد‬ ‫گذاش ــت) موض ــوع رس ــیدگی ب ــه پرون ــده متقاضی ــان مس ــتمری بیم ــه بی ــکاری اس ــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مســئوالن وزارت کار بیــش از ‪ 800‬هــزار نفــر در ایــن ســامانه بــرای دریافــت‬ ‫ای ــن مس ــتمری ثب ــت ن ــام ک ــرده ان ــد ‪.‬ش ــواهدی ک ــه در ح ــال حاض ــر وج ــود دارد ب ــه و ی ــژه‬ ‫در فضــای مجــازی نشــان مــی دهــد ثبــت نــام کننــدگان از رونــد امــور ناراضــی بــوده و بــا‬ ‫مســائل مختلــف و گوناگونــی رو بــرو هســتند ‪.‬‬ ‫واقعیت این است که براساس تجارب موجود ‪ ،‬بسیاری از متقاضیان مستمری‬ ‫بیکاری در ورود اطالعات خود و کار درفضای مجازی مشکل دارند و بسیاری نیز به‬ ‫علت عدم ا گاهی از مسائل قانونی ‪ ،‬نواقصی در قراردادها و سایر مدارک خود دارند که‬ ‫رفع این نواقص مستلزم مراجعه حضوری و راهنمایی انهاست و بدون مشاوره توسط‬ ‫کارکنان شریف ادارات کار و کاریابی ها مشکل شان رفع نخواهد شد ‪.‬پرسش این است‬ ‫که ایا صرف ارائه این اطالعات درسامانه می تواند به رفع این اشکاالت منتهی شود؟‬ ‫خواهیم دید که درصورت ادامه روند فعلی حل این مشکالت مستلزم مراجعه‬ ‫متقاضیان به ادارات کار خواهد بود ‪ ،‬ایا این کار زمان بر نیست ؟ ایا با توجه به وضعیت‬ ‫ادارات کار ‪ ،‬تراکم این مراجعات موجب اختالل درامور جاری انها نخواهد شد ؟ با‬ ‫توجه به ساختار فعلی ادارات و حجم کار انها اجرای تصمیمات فعلی تنش در بین‬ ‫متقاضیان مستمری و کارکنان شریف و زحمتکش ادارات کار را به وجود خواهد امد‪.‬‬ ‫تعجب از این است که چرا باید درحالیکه درهفت استان کشور مدت ها اینکار با‬ ‫کمترین شکایت و بدون مشکل صورت می گیرد برخی مدیران به جای ادامه یک‬ ‫روش موفق و درس از این تجربه مثبت و توسعه ان به سایر استان ها به راهی روند که‬ ‫بار سنگین وزارت کار را دراین شرایط سنگین تر نمایند وسبب نارضایتی دربین مردم‬ ‫شریف و صدمه دیده از شرایط فعلی شوند؟ایا روش فعلی که باعث سوق دادن مردم‬ ‫به سمت کافی نت ها برای ارائه اسناد و مدارک و سپردن انها به کسانی که تجربه ای‬ ‫دراینمورد ندارند باعث تحمیل هزینه بیشتر بررو ی دوش انها و گسترش داللی‬ ‫نخواهد شد؟ توصیه می شود در تصمیماتی که مبانی صحیح ندارند بازنگری نمایید‬ ‫و باکسب تجربه از گذاشته اقدامات خود را در جهت تکریم ارباب متمرکز نمایند‪.‬‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫رویدادهای اموزش وپرورش‬ ‫نیروهای اداری اموزش و پرورش هم مشمول‬ ‫رتبه بندی می شوند‬ ‫بس ــیاری از نیروه ــای اداری‪ ،‬معل ــم هس ــتند ک ــه ب ــه س ــتاد امده ان ــد و ش ــرط ای ــن‬ ‫اس ــت ک ــه اگ ــر می خواهن ــد در رتبه بن ــدی ش ــرکت کنن ــد بای ــد ‪ 6‬س ــاعت در هفت ــه‬ ‫تدری ــس داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایلن ــا‪« ،‬احم ــد عابدین ــی» مع ــاون ش ــورای عال ــی ام ــوزش و پ ــرورش ب ــا‬ ‫بیــان اینکــه در الیحــه رتبه بنــدی معلمــان را بــه ‪ 5‬گــروه تقســیم کردیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬یــک‬ ‫گ ــروه نیروه ــای خدمات ــی هس ــتند‪ ،‬گ ــروه دوم نیروه ــای اداری هس ــتند؛ هم اکن ــون‬ ‫بس ــیاری از نیروه ــای اداری‪ ،‬معل ــم هس ــتند ک ــه ب ــه س ــتاد امده ان ــد و ش ــرط ای ــن‬ ‫اس ــت ک ــه اگ ــر می خواهن ــد در رتبه بن ــدی ش ــرکت کنن ــد بای ــد ‪ 6‬س ــاعت در هفت ــه‬ ‫تدریــس داشــته باشــند؛ ســه گــروه دیگــر هــم شــامل تمــام معلمــان در همــه رشــته ها‬ ‫اعــم از اموزشــی و پرورشــی و کارکنــان اموزشــی اســت یعنــی افــرادی کــه در مــدارس‬ ‫ب ــه عن ــوان مع ــاون‪ ،‬مش ــاور و معل ــم پرورش ــی فعالی ــت می کنن ــد همچنی ــن اف ــرادی‬ ‫ً‬ ‫کـــه در ادارات بـــا رســـته اموزشـــی حضـــور دارنـــد بایـــد حتمـــا هفتـــه ای ‪ 6‬ســـاعت‬ ‫تدری ــس داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫استخدام ‪۲‬هزار نفر در اموزش و پرورش تهران‬ ‫مدی ــرکل ام ــوزش و پ ــرورش ش ــهر ته ــران گف ــت‪ :‬در ش ــهر ته ــران ح ــدود هش ــت‬ ‫هــزار نیــرو در ســال اینــده بازنشســته می شــوند و تــا ســال ‪ ۴۵ ،۱۴۰۰‬درصــد نیروهــای‬ ‫ام ــوزش و پ ــرورش ش ــهر ته ــران بازنشس ــته خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایلن ــا‪« ،‬عبدالرض ــا فوالدون ــد» گف ــت‪ :‬در ش ــهر ته ــران ح ــدود هش ــت‬ ‫هــزار نیــرو در ســال اینــده بازنشســته می شــوند و تــا ســال ‪ ۴۵ ،۱۴۰۰‬درصــد نیروهــای‬ ‫ام ــوزش و پ ــرورش ش ــهر ته ــران بازنشس ــته خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬بالـــغ بـــر دو هـــزار نیـــرو در ســـال جدیـــد از طـــرق مختلـــف پذیـــرش‬ ‫خواهن ــد ش ــد و پیگی ــر اج ــازه ف ــروش فضاه ــای م ــازاد و تایی ــد ش ــورای ام ــوزش و‬ ‫پ ــرورش ب ــرای ای ــن موض ــوع هس ــتیم‪.‬‬ ‫استخدام ‪ 55‬معلم درخرمشهر‬ ‫محمـــد علـــی احمـــدزاده‪ ،‬سرپرســـت اداره امـــوزش و پـــرورش خرمشـــهر در‬ ‫گفت وگـــو بـــا خبرنـــگار گـــروه اســـتان های باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان از ابـــادان‬ ‫‪،‬گفـــت‪ :‬طـــی ســـال جـــاری در اســـتان خوزســـتان ‪ ۲‬هـــزار و ‪ ۶۵۰‬معلـــم از طریـــق‬ ‫ازم ــون اس ــتخدامی م ــاده ‪ ،۲۸‬ب ــا اغ ــاز س ــال تحصیل ــی در مهرم ــاه کار خ ــود را اغ ــاز‬ ‫می کنـــد‪ ،‬کـــه از ایـــن تعـــداد ‪ ۵۵‬نفـــر ســـهمیه خرمشـــهر بـــوده و در اداره امـــوزش و‬ ‫پـــرورش ایـــن شهرســـتان‪ ،‬اســـتخدام خواهنـــد شـــد‪.‬‬ ‫او ادامـــه داد‪ :‬متاســـفانه در امـــوزش و پـــرورش خوزســـتان بـــا مشـــکل کمبـــود‬ ‫معل ــم مواج ــه هس ــتیم ک ــه ام ــار کمب ــود معل ــم ب ــرای م ــدارس خرمش ــهر‪ ،‬در مقاط ــع‬ ‫ابتدایـــی ‪ ۴۰‬معلم‪،‬متوســـطه اول ‪ ۷۰‬معلـــم و متوســـطه دوم ‪ ۱۲۹‬معلـــم اســـت‪.‬‬ ‫برنامه های پرداخت مستمری‬ ‫به متقاضیان بیمه بیکاری‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬حدود ‪ ۲۳۰‬هزار نفر برای واریز بیمه‬ ‫بیکاری در فروردین تایید شدند و اردیبهشت نیز به همین روال است‪.‬‬ ‫ایبنا‪ ،‬محمد شریعتمداری اظهارداشت‪ :‬با شیوع کرونا عده ای از‬ ‫به گزارش از ِ‬ ‫کار بیکار شدند و مجددا به کارشان بازگشتند و برای تعطیلی موقت تمهیداتی در‬ ‫نظر گرفته شد؛ دولت از طریق منابع صندوق توسعه ملی بودجه ای را برای بیمه‬ ‫بیکاری تخصیص داده است و سازمان برنامه و بودجه از طریق فهرستی که ما در‬ ‫اختیارشان می گذاریم پرداخت حداقلی را انجام می دهد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬برای اسفند ماه سال‪ ۱۳۹۸‬حدود‪ ۲۱۳‬هزار نفر مشمول دریافت این مبلغ‬ ‫شده اند که تاکنون برای حدود ‪ ۱۵۰‬هزار نفر مبلغ پرداخت شده و فهرست حدود ‪ ۶۳‬هزار‬ ‫نفر نیز در ابتدای تیر به خزانه داری کل کشور ارسال شده است و تعدادی نیز تاکنون اقدام‬ ‫به ثبت شماره حساب و شماره شبای خود نکرده اند که الزم است با ورود به سامانه در‬ ‫این خصوص اقدام کنند‪ .‬در ارتباط با افرادی که در فروردین سال جاری بیکار شده اند‬ ‫اطالعات حدود ‪۳۳۰‬هزار نفر به خزانه داری کل کشور ارسال شده و امیدواریم به همراه‬ ‫فهرست تکمیلی اسفند ماه و در روزهای اتی پرداخت صورت گیرد‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد‪ :‬همچنین با توجه به اینکه برای‬ ‫متقاضیانی که در اردیبهشت ماه کار خود را از دست داده اند تا پایان خرداد ماه‬ ‫کارفرمایان می توانستندفهرست بیمه ارسال کنند‪ ،‬فهرست این افراد نیز در حال‬ ‫پاالیش است که به محض اماده شدن و طی هفته اتی برای پاالیش نهایی در‬ ‫ارتباط با تعداد خانوار و تاریخ بیکاری تحویل سازمان تامین اجتماعی و سازمان‬ ‫برنامه و بودجه خواهد شد‪ .‬ضمنا طی این مدت حدود ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر انصراف‬ ‫خود را از دریافت مبالغ مربوط به ایام بیکاری در سامانه ثبت کرده اند‪.‬‬ ‫بر اساس مصوبه اخیر ستاد مذکور پرداخت مبلغ در خصوص ایام بیکاری‬ ‫ً‬ ‫صرفا تا پایان اردیبهشت سال جاری است و برای افرادی که از ابتدای خرداد سال‬ ‫جاری بیکار می شوند و یا اینکه بیکاری انان استمرار داشته باشد بررسی و هرگونه‬ ‫پرداخت صرفا بر اساس قوانین کار و تامین اجتماعی و بیمه بیکاری خواهد بود و‬ ‫شروط قانونی اعالم شده را باید دارا باشند که در صورت تایید مدارک و مستندات‬ ‫انان توسط کمیته های استانی می توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند‪.‬‬ ‫پرداخت بیمه بیکاری ناشی از کرونا‬ ‫همچنین معاون روابط کار وزارت تعاون گفت‪ :‬همه کارگرانی که تحت پوشش‬ ‫بیمه قرار دارند و در زمان شیوع ویروس کرونا بیکار شده اند‪ ،‬چنانچه بیکاری شان‬ ‫تداوم داشته باشد‪ ،‬از اول خرداد‪ ،‬بیمه بیکاری می گیرند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬حاتم‬ ‫شاکرمی‪ ،‬در نشست نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی استان قزوین‬ ‫اظهار داشت‪ :‬بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که درحمایت از کارگران و‬ ‫ابالغیه ای صادر شده است و طبق ان کارگرانی که تحت پوشش بیمه قرار دارند در این‬ ‫مدت حمایت شدند‪ .‬کارگرانی که قادر نیستند به کار خود بازگردند نیز تحت حمایت‬ ‫بیمه بیکاری قرارمی گیرند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همه کارگرانی که تحت پوشش بیمه قرار دارند و در زمان شیوع‬ ‫ویروس کرونا بیکار شده اند‪ ،‬چنانچه بیکاری شان تداوم داشته باشد‪ ،‬بر اساس‬ ‫قوانین و مقررات از اول خرداد‪ ،‬بیمه بیکاری دریافت می کنند‪.‬‬ ‫استقبال از حذف پیمانکاران نیروی انسانی‬ ‫همچنین حاتم شاکرمی در گفت و گویی با خبرنگار ایلنا‪ ،‬درباره مشکالتی که‬ ‫پیمانکاران در حوزه پرداخت دستمزد برای کارگران ایجاد کرده اند و اراده مجلس‬ ‫برای حذف پیمانکاران و موضع وزارت کار در این باره گفت‪ :‬در حال حاضر استفاده‬ ‫از پیمانکار در بخش هایی از دولت و نهادهای عمومی براساس قانون انجام می شود‬ ‫اما چنانچه مجلس قانونی را تصویب کند که پیمانکاران نیروی انسانی حذف بشوند‬ ‫و قرارداد مستقیم با کارگران منعقد شود‪ ،‬ما از ان استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫معاون روابط کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در زمینه‬ ‫صیانت از نیروی کاری که در حوزه پیمانکاری مشغول است‪ ،‬هم از جهت حقوق‬ ‫و مزایا و هم از جهت مسائل ایمنی و شرایط محیط کار‪ ،‬برای ما تفاوتی ندارد که‬ ‫پیمانکار یا نهاد عمومی یا شرکت مادر با کارگر قرارداد منعقد کرده باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همه پیمانکاران مکلف هستند قوانین کار و به خصوص حقوق و مزایای مصوب‬ ‫شورایعالی کار را در قبال کارگران طرف قرارداد خود رعایت کنند و اگر تخلفی در این‬ ‫زمینه صورت بگیرد‪ ،‬طبق مقررات با پیمانکار متخلف برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫با حضور مسئوالن در دانشگاه تهران امضاء شد‬ ‫تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری‬ ‫دانشگاه تهران و بنیاد ملی توسعه فناوری‬ ‫مراسم انعقاد تفاهم نامه بین پارک علم و فناوری دانشگاه‬ ‫تهران و بنیاد ملی توسعه فناوری با حضور محمود نیلی‬ ‫احمدابادی رییس دانشگاه تهران‪ ،‬محمد صادق بیجندی‬ ‫معاون اموزشی جهاد دانشگاهی‪ ،‬عباس زارعی هنزکی رییس‬ ‫پارک علم و فناوری دانشگاه تهران‪ ،‬عیسی منصوری معاون‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬نواب پور مدیرعامل بنیاد ملی‬ ‫توسعه فناوری برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار ‪ ،‬عیسی منصوری معاون توسعه کارافرینی و‬ ‫اشتغالوزیرتعاون‪ ،‬کار و رفاهاجتماعیبااشارهبهاینکهبرایتامین‬ ‫نیروی متخصص مورد نیاز در انقالب صنعتی چهارم‪ ،‬صرف‬ ‫اموزش کافی نیست‪ ،‬گفت‪ :‬برای حضور در هوش مصنوعی و‬ ‫بال ک چین که از اجزای انقالب صنعتی چهارم است‪ ،‬امادگی‬ ‫کافینداریمچرا کهدر انقالبصنعتیچهارمبازیگراناصلیپلت‬ ‫فرمهاهستنند‪.‬‬ ‫رییسپارکعلمو فناوریدانشگاهتهراننیز گفت‪:‬شرکتهای‬ ‫دانشبنیانبااجرایطرحجیکو(‪)jobincompany‬از گرنتاشتغال‬ ‫نیرویمتخصصدانشجوبهره مندمی شوند‪.‬طرحجیکواستفادهاز‬ ‫دانشجویان متخصص در شرکت های دانش بنیان برای اشتغال و‬ ‫توسعهفناوریاست‪.‬‬ ‫مهندس رامین نواب پور مدیرعامل بنیاد ملی توسعه‬ ‫فناوری در این مراسم گفت‪ :‬قرار است طی این تفاهم نامه‬ ‫انجام همکاری در حوزه فناوری و کارافرینی در زمینه های‬ ‫ایجاد فضای کسب و کار استارت اپ استودیو در حوزه های‬ ‫بال ک چین‪ ،‬هوش مصنوعی و ‪IoT‬؛ ایجاد پلتفرم و هاب‬ ‫بروکرهای تکنولوژی؛ استفاده از پتانسیل های دانشی موجود‬ ‫در دانشگاه؛ ایجاد و توسعه هسته ها و استارت اپ های فناور‬ ‫حوزه های بال ک چین‪ ،‬هوش مصنوعی و ‪IoT‬؛ حمایت از‬ ‫صاحبان ایده و ایجاد کسب و کارهای جدید در حوزه های‬ ‫بال ک چین‪ ،‬هوش مصنوعی و ‪ IoT‬به صورت مشترک؛‬ ‫استفاده از ظرفیت های ازمایشگاهی‪ ،‬کارگاهی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و مشاوران تخصصی و کسب و کار طرفین برای کمک به‬ ‫صاحبان ایده و رشد و توسعه شرکت های فناور؛ اجرای‬ ‫برنامه ها و رویدادهای کارافرینی‪ ،‬اموزشی و فناوری به صورت‬ ‫مشترک؛ همکاری در ایجاد نهاد مالی با نگاه تامین مالی خرد‬ ‫و غیره شکل گیرد‪.‬‬ ‫در ادامه رئیس دانشگاه تهران نیز با اشاره به اینکه ایجاد‬ ‫دانشگاه کارافرین با مسوولیت اجتماعی یکی از برنامه های‬ ‫پنج ساله ما است‪ ،‬گفت‪ :‬دانشگاه تهران کسب و کار و‬ ‫حمایت از دانشجو را بعد از فارغ التحصیلی وظیفه خود‬ ‫می داند‪.‬‬ ‫معصومه ابتکار‪:‬‬ ‫استانداردهای مشاغل خانگی تدوین شده است‬ ‫هر دستگاهی تالش بیشتری بکار بگیرد تا دستاوردهای‬ ‫بهتری در حوزه زنان و خانواده حاصل شود‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از خبرگزاری مهر معصومه ابتکار‬ ‫در نشست استاندار‪ ،‬فرمانداران و مشاورین امور بانوان و خانواده‬ ‫استان تهران ضمن اعالم مطلب فوق افزود‪ :‬فرمانداران باید‬ ‫نسبت به شناسایی زنان سرپرست خانوار به ویژه زنانی که‬ ‫تحت حمایت هیچ نهادی نیستند دست بکار شوند و تمام‬ ‫تالش خود را بکار بگیرند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬هفته گذشته سی و یکمین سند در این‬ ‫راستا به تصویب رسید تا برای ارتقای وضعیت زنان و خانواده‬ ‫و همچنین زمینه بهره گیری از سامانه رصد و پایش گام موثری‬ ‫برداشته شود‪ .‬سامانه رصد و پایش در حال حاضر تشکیل شده‬ ‫و شناسنامه های شاخص های عدالت جنسیتی نیز تدوین‬ ‫شده که به این ترتیب نحوه محاسبه شاخص های عدالت‬ ‫جنسیتی مشخص می شود استان تهران هم به عنوان پایلوت‬ ‫در این حوزه انتخاب شده است‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در بخش‬ ‫دیگری از صحبت های خود به تشکیل انجمن زنان کارافرین‬ ‫در کشور اشاره کرد و افزود‪ :‬زنان کارافرین می توانند در انتخابات‬ ‫این انجمن شرکت کنند و به نوعی در فعال سازی ان نقش موثر‬ ‫داشتهباشند‪.‬‬ ‫تدوین استانداردهای مشاغل خانگی‬ ‫ابتکار تصریح کرد‪ :‬ما بر روی چندین طرح تمرکز داریم که‬ ‫از جمله ان می توان به توان افزایی اقتصادی زنان به ویژه زنان‬ ‫سرپرست خانوار اشاره کرد‪ .‬همچنین در مورد طرح مشاغل‬ ‫خانگی نیز گام های موثری برداشته شده است‪ .‬باید در‬ ‫شناسایی زنان سرپرست خانوار نقش پررنگی ایفا کنیم و این‬ ‫موضوع به عنوان سرلوحه کار فرمانداران قرار گیرد‪.‬‬ ‫در شرایط سخت اقتصادی امروز و وجود کرونا زنان‬ ‫سرپرست خانوار از اسیب پذیری باالیی برخوردار هستند لذا‬ ‫باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند‪ .‬بی تردید اگر این زنان‬ ‫به درستی شناسایی شوند به ویژه زنانی که از سوی هیچ نهاد‬ ‫حمایتی مورد حمایت نیستند و دسترسی ندارند قطعا یکی از‬ ‫ماموریت های فرمانداران به درستی به سرانجام رسیده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با سازمان استاندارد وارد مذاکره شدیم و‬ ‫مطابق امارهای مرکز راهبردی وزارت کار‬ ‫نرخ بیکاری جوانان ‪ ۲‬برابر بیکاری عمومی است‬ ‫مطابق امارهای مرکز راهبردی وزارت کار نرخ بیکاری‬ ‫جوانان ‪۱۵‬تا‪ ۲۴‬ساله حدود ‪ ۲۶‬درصد است که این نرخ‬ ‫بیش از دو برابر نرخ بیکاری عمومی است‪ .‬نرخ بیکاری‬ ‫عمومی در کشور ‪ ۱۰.۷‬درصد است‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬گزارش های تحلیلی بازار کار نشان‬ ‫می دهد که با افزایش ساالنه نزدیک به یک میلیون نفر به‬ ‫جمعیت بیکار کشور‪ ،‬شاهد این هستیم که نرخ بیکاری‬ ‫جوانان به دو برابر نرخ بیکاری کل رسیده است‪.‬‬ ‫با توجه به تجربه اقتصاد ایران در دهه اخیر‪ ،‬رشد‬ ‫عرضه نیروی کار در ابتدای دوره یعنی از سال ‪ 87‬تا‬ ‫‪92‬بسیار ناچیز بوده است اما در پنج سال اخیر از ‪ 92‬تا‬ ‫‪97‬افزایش یافته که این موضوع موید افزایش امید برای‬ ‫یافتن شغل است و در میان مدت و بلند مدت تاثیر‬ ‫بسزایی در بازار کار خواهد داشت‪.‬‬ ‫میزان تقاضا برای بازار کار تا جایی است که در زمستان‬ ‫‪ 98‬طبق گزارش مرکزپژوهش های مجلس ‪ 28‬درصد افرد‬ ‫به دلیل دلسردی از یافتن شغل از بازار کار خارج شده اند‪.‬‬ ‫تفاوت نرخ بیکاری بین به ‪10‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در‬ ‫گزارشی با عنوان «تحلیل شاخص های بازار کار در فصل‬ ‫زمستان ‪ »98‬اورده است‪ :‬بررسی وضعیت بازار کار ایران در‬ ‫زمستان‪ 98‬نشان می دهد نرخ بیکاری کاهش ‪1.7‬درصدی‬ ‫نسبت به زمستان ‪ 97‬داشته است‪ .‬با این حال از جمعیت‬ ‫‪ 3270‬هزار نفری بیکاران در زمستان ‪ 35.1 ،1397‬درصد‬ ‫موفق به یافتن شغل شده اند و مابقی یا همچنان بیکار‬ ‫مانده اند (‪ 36.8‬درصد) یا عمدتا به دلیل دلسرد شدن از‬ ‫استانداردهای مشاغل خانگی را تدوین کردیم و به زودی‬ ‫مشکل این بخش از مشاغل حل و فصل خواهد شد‪ .‬البته‬ ‫هنوز برای فراورده های غذایی استاندارد الزم تدوین نشده‬ ‫است‪ .‬از سوی دیگر یکی از مشکالت زنان سرپرست خانوار‬ ‫برای دریافت تسهیالت نداشتن ضامن بود که در این مسیر‬ ‫نیز با پیگیری های انجام شده مقرر شد سهام عدالت به عنوان‬ ‫وثیقه تسهیالت دریافتی انها مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫*متن کامل خبر درسایت بازارکار موجود است‬ ‫یافتن شغل از بازار کار خارج شده اند ( ‪27.9‬درصد)‪ .‬نتایج‬ ‫محاسبات نشان می دهد در صورتی که این افراد دلسرد شده‬ ‫همچنان در بازار کار باقی می ماندند نرخ بیکاری در زمستان‬ ‫‪ 1398‬به جای ‪10.6‬درصد اعالم شده توسط مرکز امار ایران به‬ ‫‪ 13.6‬درصد می رسید‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش های مرکز راهبردی وزارت کار نرخ‬ ‫بیکاری جمعیت ‪15‬تا‪24‬ساله حدود ‪ 26.0‬درصداست‪ .‬این‬ ‫رقم بیشتر از نرخ بیکاری عمومی که ‪ 10.7‬است می باشد‪.‬‬ ‫در حالی که به نظر می رسد کارجویان تحصیل کرده‬ ‫باید شرایط مناسب تری را برای ورود به بازار کار کشور‬ ‫داشته باشند‪ ،‬اما امارها می گویند چنین نیست و هجوم‬ ‫دهه های اخیر جوانان به دانشگاه ها و دریافت مدارک‬ ‫گوناگون تحصیلی نتوانسته است کمک چندانی به انها‬ ‫در ورود به عرصه بازار کار کشور داشته باشد که البته این‬ ‫مسئله مربوط به همه تحصیل کرده ها نیست و افراد بسیار‬ ‫زیادی نیز اگر وارد دانشگاه نمی شدند‪ ،‬امروز نمی توانستند در‬ ‫جایگاه های مناسب شغلی قرار بگیرند‪.‬‬ ‫اعتراض اموزشیاران نهضت سواد اموزی به ازمون استخدامی اموزش و پرورش‬ ‫برگزاری ازمون استخدامی توسط اموزشیاران نهضت‬ ‫سواداموزی مورد اعتراض قرار گرفته است و پرسش انها این است‬ ‫که چرا سایر گروه های مشمول استخدام باید بدون شرکت در‬ ‫ازمون استخدامی جذب شوند؛ خواسته انها برگزاری ازمون میان‬ ‫هر چهار گروه مشمول استخدام است‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار در همین رابطه‪ ،‬شاهپور محمدزاده؛ رئیس‬ ‫سازمان نهضت سواداموز درباره اینکه ایا ازمون استخدامی‬ ‫اموزشیاران نهضت سواداموزی برگزار خواهد شد؟ اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫ً‬ ‫ازمون فعال همچنان برقرار است و در حال مذاکره هستیم البته تا‬ ‫به امروز سه بار ازمون را به تاخیر انداختیم و با مجوز ستاد ملی‬ ‫کرونا قرار شد ازمون در ‪ 20‬تیر ماه برگزار شود‪.‬که اگر بتوانیم باز هم‬ ‫ً‬ ‫ازمون را به عقب می اندازیم اما فعال زمان برگزاری ‪ 20‬تیر است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نهضت سواداموزی با اشاره به اعتراض نمایندگان‬ ‫مجلس به برگزاری ازمون برای استخدام اموزشیاران نهضت سواداموزی‬ ‫متذکر شد ‪ :‬به نمایندگان مجلس اعالم کردم برگزاری ازمون تکلیفی‬ ‫است که مجلس به گردن وزارت اموزش و پرورش گذاشته و هر چه زودتر‬ ‫ان را برگزار کنیم به نفع افراد است چرا که سریعتر تعیین تکلیف شده و‬ ‫برای طی دوره اموزشی به دانشگاه فرهنگیان معرفی می شوند در نهایت‬ ‫زودتر هم به استخدام اموزش و پرورش در می ایند‪.‬‬ ‫محمدزاده ادامه داد‪ :‬اگر ازمون بی عدالتی است باید بگویم‬ ‫که مصوبه مجلس است‪ .‬مجلس در قانون سال ‪ 97‬در بند یک دو‬ ‫گروه را معلمان حق التدریس و پیش دبستانی ها را از ازمون معاف‬ ‫کرد و در بند ‪ 2‬اعالم کرد‪ ،‬اموزشیاران نهضت سواداموزی باید‬ ‫ازمون بدهند‪ .‬شاید اگر من بودم می گفتم چرا باید بین این دو گروه‬ ‫تفاوت باشد و عده ای ازمون بدهند؟ به هر حال مجلس این قانون‬ ‫را مصوب کرده است و اگر ما ان را اجرا نکنیم متخلف هستیم‪.‬‬ ‫وی درباره ظرفیت استخدام اموزشیاران نهضت سواداموزی عنوان‬ ‫نحوه پرداخت سنوات به کارگران‬ ‫وی در پاسخ به سوالی درباره انتقاد صریح کارگران از دادنامه دیوان عدالت‬ ‫اداری برای نحوه محاسبه حق سنوات و امکان پیگیری وزارت کار برای بازپس گیری‬ ‫این دادنامه گفت‪ :‬زمانی که بحث پایه سنوات مطرح شد برخی بر این باور بودند که‬ ‫این جابجایی از سنوات است درصورتی که از پایه سنوات بود لذا همه کارگرانی که‬ ‫تسویه حساب می کنند یا پایان کار انها اعالم می شود یا بازنشسته می شوند‪ ،‬کارفرما‬ ‫ملزم به پرداخت حق سنوات این کارگران است اما موضوعی که اخیرا اعالم شده‬ ‫بود؛ منتفی و مقرر شد کارفرمایان ملزم به پرداخت پایه سنوات معادل سالی یک ماه‬ ‫از حقوق شدند و تاکید شد که اگر در جایی قانون رعایت نشود کارگر می تواند به‬ ‫ادارات کار مراجعه و درخواست خود را به صورت الکترونیک ارائه دهد و هیئت های‬ ‫تشخیص و حل اختالف هم رای بر پرداخت حق سنوات کارگران صادر می کنند‪ .‬بر‬ ‫اساس رای هیئت عمومی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است‪ ،‬اگر کار‬ ‫غیرمستمر تابع قرارداد یک ساله یا کوتاه مدت باشد به میزان مدت اشتغال سنوات‬ ‫به کارگران پرداخت می شود و اگر کار مستمر باشد هر انچه که کارفرما پرداخت کرده‬ ‫باشد تا زمان پایان خدمت کارگر (‪ 20‬یا ‪ 30‬سال) علی الحساب تلقی می شود که این‬ ‫مدت زمان حساب پایه سنوات محسوب می شود‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬هر فردی ‪ 50‬درصد نمره قبولی را بیاورد پذیرش می شود‪ .‬برای‬ ‫استخدام قبول شدگان دو سال بیشتر فرصت نداریم و تا پایان برنامه‬ ‫ششم توسعه باید انها را استخدام کنیم؛ وقتی می گوییم افراد باید‬ ‫‪ 50‬درصد نمره را برای قبولی کسب کنند به زبان ساده تر به این‬ ‫معناست که باید از ‪ 20‬نمره ‪ 10‬را بگیرند‪.‬‬ ‫*متن کامل خبر درسایت بازارکار موجود است‬ ‫رئیس جمعیت هالل احمر‬ ‫اعالم کرد؛‬ ‫اختصاص بخشی از‬ ‫ظرفیت جذب نیروهای جدید‬ ‫هالل احمر به جوانان‬ ‫رئیس جمعیت هال ل احمر بر ارتقای وضعیت جوانان‬ ‫تا کید کرد و گفت‪ :‬بخشی از ظرفیت هزار نیروی در حال‬ ‫جذب در هالل احمر به جوانان اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش مهـــر‪ ،‬کریـــم همتـــی‪ ،‬در جلســـه ویدئ ــو‬ ‫کنفرانــس بــا دبیــران کانون هــای جوانــان گفــت‪ :‬در جمعیــت‬ ‫هال ل احم ــر‪ ،‬ح ــدود ‪ ۶۰۰‬ه ــزار داوطل ــب پ ــای کار داری ــم ک ــه‬ ‫می ش ــود روی انه ــا حس ــاب ک ــرد‪ .‬این ه ــا گوهره ــای باارزش ــی‬ ‫هســـتند کـــه در کنـــار مـــا بی هیـــچ توقعـــی نقش افرین ــی‬ ‫می کنن ــد‪ .‬بای ــد انه ــا را ارتق ــا داده و حف ــظ و نگهداش ــت انه ــا‬ ‫را مدنظ ــر داش ــته باش ــیم‪.‬‬ ‫رئی ــس جمعی ــت ه ــال احم ــر همچنی ــن اف ــزود‪ :‬س ــازمان‬ ‫جوان ــان ورودی ج ــذب نیروه ــای ماس ــت‪ .‬ام ــا بای ــد چ ــه کار‬ ‫کنی ــم ت ــا ه ــم از نظ ــر کم ــی و ه ــم از نظ ــر کیف ــی ای ــن نیروه ــا را‬ ‫ارتق ــا دهی ــم؟‬ ‫همت ــی هدیــه ای ه ــم ب ــرای جوان ــان جمعی ــت داش ــت و‬ ‫ادام ــه داد‪ :‬ج ــذب نزدی ــک ب ــه ه ــزار نف ــر نی ــرو در دس ــتور کار‬ ‫جمعی ــت اس ــت‪ .‬بخش ــی از ای ــن تع ــداد را ب ــه جوان ــان عز ی ــز‬ ‫اختصـــاص داده و مشـــغول پیگیـــری کارهـــای اداری ان‬ ‫هس ــتیم‪ .‬بدی ــن وس ــیله می توانی ــم بخش ــی از زحم ــات انه ــا‬ ‫را جب ــران کنی ــم‪.‬‬ ‫* متن کامل خبر را درسایت بازارکار می توانید مطالعه کنید‬ ‫دالیل طوالنی شدن روند جذب‬ ‫در دانشگاه های غیرانتفاعی‬ ‫رئیس هیات عالی‬ ‫جذب شورای عالی‬ ‫انقالب فرهنگی درباره‬ ‫طوالنــی شـــدن روند‬ ‫جـــذبدر دانشگاههای‬ ‫غیـــرانتفاعی گفــت‪:‬‬ ‫سوابق و مدارک برخی از‬ ‫متقاضیان جذب این‬ ‫دانشگاه ها کیفیت‬ ‫الزم را ندارد‪.‬‬ ‫محمدعلی کی نژاد‬ ‫در گفتگو با خبرنگار‬ ‫مهر درباره فرایند طوالنی شدن جذب هیات علمی در دانشگاه های‬ ‫غیرانتفاعی گفت‪ :‬کلدانشگاه های کشور چهدولتیو چهغیردولتی‬ ‫همهیکاییننامهجذبدارند‪،‬متقاضیانجذبدر فراخوانشرکت‬ ‫کردهو پساز طیفرایندمربوطهدر دانشگاه هاجذبمی شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر متقاضیان دارای مدارک و سوابق خوبی‬ ‫باشند‪ ،‬مشکل در جذب انها وجود ندارد‪ ،‬منتهی برخی از‬ ‫متقاضیان هستند که سوابق و مدارک انها کیفیت الزم ندارند‪،‬‬ ‫طبیعی است که باید یک کمیته ای تشکیل شود و دوباره‬ ‫مصاحبه شوند‪ ،‬البته این فرایند در این مدت کرونا طوالنی‬ ‫ً‬ ‫شده‪ ،‬قبال طوالنی نبود‪.‬‬ ‫رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی افزود‪:‬‬ ‫برخی از این متقاضیان می خواهند هیات های اجرایی جذب‬ ‫ً‬ ‫را دور بزنند و برخی نیز کبر سن دارند و می گویند حتما باید در‬ ‫دانشگاه غیرانتفاعی پذیرش شوند‪.‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪ 7‬تیر‪ ۵ -1399‬ذی القعده‪ 27 -1441‬ژوئن ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1203‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫دکتر قبادی دانا خبر داد‪:‬‬ ‫پرداخت وام ‪ ۵‬میلیونی به مددجویان‬ ‫بهزیستی اسیب دیده از کرونا‬ ‫رئیس سازمان بهزیستی کشور از پرداخت وام قرض‬ ‫الحسنه ‪ ۵‬میلیون تومانی به مددجویان این سازمان که‬ ‫از کرونا اسیب دیده اند‪ ،‬در توافق با بنیاد علوی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی و بین الملل‪،‬‬ ‫وحید قبادی دانا در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط‬ ‫سخت ناشی از شیوع کرونا برای مددجویان سازمان‬ ‫بهزیستی گفت ‪ :‬به همین منظور تفاهم نامه ای بین‬ ‫سازمان بهزیستی و بنیاد علوی منعقد شد تا براساس‬ ‫ان برای ‪۴‬هزار نفر از افرادی که در اثر ابتال به کرونا دچار‬ ‫مشکالت معیشتی شده اند وام قرض الحسنه ای به مبلغ‬ ‫‪ ۵‬میلیون تومان با اقساط ‪ ۲۴‬ماه پرداخت شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همه افراد تحت پوشش این سازمان در تمام‬ ‫استان های کشورمی توانند این تسهیالت این وام را با معرفی سازمان بهزیستی و تامین اعتبار‬ ‫بنیاد علوی و از طریق صندوق امداد والیت کمیته امداد امام خمینی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بهزیستی کشوربا بیان اینکه مبلغ ‪ 20‬میلیارد تومان از سوی بنیاد علوی برای وام‬ ‫مددجویان اختصاص یافته است تصریح کرد‪ ، :‬برای هر استان سهمیه ای تعیین شده و قرار است‬ ‫این تسهیالت به شکل قرض الحسنه است و با ارائه تضامین الزم به مددجویان پرداخت شود‪.‬‬ ‫◄‬ ‫معاون استانداری تهران‪:‬‬ ‫امکان دورکاری مادران شاغل‬ ‫در دستگاه های اجرایی تهران فراهم است‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران با اشاره به رعایت پروتکل های بهداشتی برای‬ ‫جلوگیری از شیوع کرونا گفت‪ :‬امکان دورکاری مادران شاغل در دستگاههای اجرایی تهران‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫غالمرضــا عبــاس پاشــا در گفتگــو بــا مهــر‪ ،‬بــا بیــان اینکــه شــیوع و یــروس کرونــا در ســطح جهــان‪،‬‬ ‫بــر کســب و کارهــا اثــر ز یــادی داشــته اســت اظهــار داشــت‪ :‬بــر همیــن اســاس و بــا توجــه بــه رشــد‬ ‫مبتالی ــان و ب ــرای جلوگی ــری از ش ــیوع کرون ــا و همچنی ــن تس ــهیل ام ــور کارکن ــان برنامه ر ی ــزی ب ــرای‬ ‫دورکاری بان ــوان ش ــاغل در دس ــتگاه های اجرای ــی اس ــتان ته ــران در دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت ک ــه‬ ‫ط ــی ان بتوانن ــد دورکاری داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه این روزها باید تالش همه اقشار مبارزه با این ویروس و قطع چرخه‬ ‫انتقال ان در سطح جامعه باشد‪ ،‬افزود‪ :‬برای افراد دارای بیمار ی های زمینه ای این امکان در‬ ‫دستگاه های اجرایی استان تهران فراهم شده است که از ظرفیت دورکاری بهره مند شوند چرا‬ ‫که دورکاری شیوه جدیدی برای کار کردن نیست بلکه این روش از سال ها پیش در بسیاری از‬ ‫کشورهای توسعه یافته به کار می رفته و نتایج موفقیت امیز ان نیز به اثبات رسیده است و اکنون‬ ‫در این برهه باید از ان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران گفت‪ :‬از ‪ ۱۳‬اسفندماه سال گذشته بود که‬ ‫سازمان امور اداری و استخدامی بخشنامه ای را به دستگاه های اجرایی برای مقابله با کرونا و‬ ‫حفظ سالمت کارکنان و ارباب رجوع ابالغ کرد که بر این اساس ارائه خدمات الکترونیکی توسط‬ ‫کارکنان دستگاه ها به شکل دورکاری بالمانع است‪.‬‬ ‫عباس پاشا عنوان داشت‪ :‬با توجه به توسعه دولت الکترونیک و اتوماسیون الکترونیک و‬ ‫فراهم شدن بستر ارتباطات الکترونیک در دستگاه های دولتی امکان اجرای طرح دورکاری در‬ ‫استان برای افراد مذکور فراهم است‪.‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫وزیرکار ابالغ کرد ‪:‬‬ ‫جزییات اصالح دستمزد سال‪۹۹‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در اجرای‬ ‫بندهای (‪ )۷‬و (‪ )۸‬بخشنامه مزد سال ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫مصوبه شورای عالی کار را به همه کارفرمایان و‬ ‫کارگاه های مشمول قانون کار ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫محمد شریعتمداری در اجرای بندهای (‪ )۷‬و (‪)۸‬‬ ‫بخشنامه مزد سال‪ ،۱۳۹۹‬مصوبه شورای عالی کار را به‬ ‫همه کارفرمایانو کارگاه هایمشمولقانون کار ابالغ کرد‪.‬‬ ‫متن کامل بخشنامه ابالغی از سوی وزیر‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به همه کارفرمایان و‬ ‫کارگاه های مشمول قانون کار به شرح زیر است‪.‬‬ ‫بهمنظور بهبودوضعیتمعیشتی کارگراندر سال‬ ‫جهش تولید و در اجرای بندهای (‪ )۷‬و (‪ )۸‬بخشنامه‬ ‫مزد شماره ‪ ۷۹۳۳‬مورخ ‪ ۱۳۹۹.۱.۲۶‬و مستند به ماده‬ ‫(‪ )۴۱‬قانون کار و بهره مندی تمامی کارگران اعم از‬ ‫کارگران بدون سابقه و باسابقه از افزایش مزد‪ ،‬شورای‬ ‫عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت‪،‬‬ ‫کارفرمایانو کارگران)در جلسهمورخ‪ ۱۳۹۹.۳.۱۷‬موارد‬ ‫زیر را به اجماع و اتفاق ارا مورد تصویب قرار داد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬با جابجایی مبلغ روزانه ‪( ۲۵,۰۰۰‬بیست و پنج‬ ‫هزار) ریال از مبلغ پایه سنواتی و اضافه نمودن ان به‬ ‫حداقل مزد روزانه از اول تیرماه سال‪ ۱۳۹۹‬موافقت شد‪.‬‬ ‫بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬روزانه ‪( ۶۳۶۸۰۹‬ششصد و سی و شش هزار‬ ‫و هشتصد و نه) ریال تعیین می گردد‪.‬‬ ‫همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬به میزان روزانه ‪ ۱۵‬درصد اخرین مزد‬ ‫سال ‪( ۱۳۹۸‬ثابت یا مبنا موضوع ماده ‪ ۳۶‬قانون‬ ‫کار) به اضافه روزانه ‪( ۵۵۳۳۸‬پنجاه و پنج هزار و‬ ‫سیصد و سی و هشت) ریال افزایش می یابد‪.‬‬ ‫تبصره‪ -‬از اول تیرماه سال ‪ ۱۳۹۹‬با اعمال‬ ‫افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های‬ ‫طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از‬ ‫مبلغ روزانه ‪( ۶۳۶,۸۰۹‬ششصد و سی و شش هزار و‬ ‫هشتصد و نه) ریال موضوع بند (‪ )۱‬کمتر شود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬به کارگرانی که از اول تیرماه سال ‪ ۱۳۹۹‬دارای‬ ‫یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت‬ ‫اخرین پایه سنواتی انان گذشته باشد‪ ،‬روزانه مبلغ‬ ‫‪( ۳۳,۳۳۳‬سی و سه هزار و سیصد و سی و سه)‬ ‫ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۱‬از اول تیرماه سال ‪ ۱۳۹۹‬پرداخت مبلغ‬ ‫مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های‬ ‫طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه‬ ‫یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعالمی توسط‬ ‫◄‬ ‫معاونتوسعهمنابعانسانیسازمانپزشکیقانونی‬ ‫گفت‪ :‬مجوز جذب ‪ ۲۰۰‬نیرو طی سال گذشته در‬ ‫این سازمان گرفته شد و ازمون استخدامی انان‬ ‫امسال برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬رضا حاج منوچهری در حاشیه‬ ‫افتتاح طرح های پزشکی قانونی مازندران در‬ ‫گفتگو با خبرنگاران با اشاره به رغبت کم نیروها به‬ ‫ویژه پزشکان برای استخدام در این سازمان اظهار‬ ‫◄‬ ‫‪ ۲۰۰‬نیروی جدید جذب‬ ‫پزشکیقانونیمیشوند‬ ‫داشت‪ :‬در اموزن استخدامی دو سال قبل پزشکی‬ ‫قانونی‪ ،‬هیچ نیرویی در دو استان کشور متقاضی‬ ‫نشدند‪.‬‬ ‫وی دلیل اصلی عدم غربت را سختی کار‬ ‫در پزشکی قانونی بیان کرد و گفت‪ :‬برای افزایش‬ ‫انگیزه ورغبت نیروها‪ ،‬برنامه های تشویقی در این‬ ‫سازمان در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی با عنوان اینکه سال گذشته مجوز‬ ‫استخدام ‪ ۲۰۰‬نیروی جدید در این سازمان‬ ‫کاریابی ها ‪ 77200‬نفر را‬ ‫به کار گماردند‬ ‫مطابق امار ارائه شده از سوی وزارت کار‪ ،‬تعداد کل جویندگان کار ثبت‬ ‫نام شده در سال ‪ ،۹۸‬برابر ‪ ۳۹۱۲۸۰‬نفر می باشد که تعداد ‪ ۳۶۷۶۱۶‬نفر‬ ‫در دفاتر کاریابی خصوصی ثبت نام کرده اند که از این تعداد ‪ ۷۷۱۹۹‬نفر‬ ‫حدود ‪ ۲۱.۰‬درصد انها به کارگمارده شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم‪ ،‬مطابق امارهای ارائه‬ ‫از سوی مرکز امار و اطالعات راهبردی وزارت کار در سال ‪ ،98‬جمعیت‬ ‫کشور برابر ‪ 83075‬هزار نفر است که نسبت به سال ‪97‬نفر حدود ‪ 1.2‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪ .‬از این تعداد ‪ 75.1‬درصد در مناطق شهری و ‪ 24.9‬درصد‬ ‫در مناطق روستایی ساکن بوده اند‪.‬‬ ‫در سال‪ ،98‬نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت‪15‬ساله و بیشتر‪ 44.1‬درصد‬ ‫می باشد که این شاخص در بین مردان و زنان به ترتیب ‪ 71.1‬درصد و‬ ‫‪ 17.0‬درصد است‪ .‬همچنین نرخ بیکاری در جمعیت ‪15‬ساله و بیشتر ‪10.7‬‬ ‫درصد می باشد که این شاخص در بین مردان و زنان به ترتیب ‪ 9.0‬درصد‬ ‫و ‪ 17.5‬درصد می باشد‪.‬‬ ‫در سال ‪ 98‬تعداد صدور روادید کار با حق کار مشخص برای اتباع‬ ‫بیگانه ماهر‪ ،‬حدود ‪ 4559‬مورد و برای اتباع بیگانه غیر مشمول موافقت‬ ‫هیات فنی اشتغال ‪ 250‬مورد می باشد و تعداد پروانه کار تمدید شده برای‬ ‫تبعه بیگانه ماهر‪ 6036 ,‬مورد و تبعه بیگانه غیرمشمول موافقت هیات‬ ‫فنی اشتغال ‪ 1760‬مورد بوده و تعداد ‪ 173339‬کارت کار موقت صادر و‬ ‫‪ 25638‬کارت کارموقت‪،‬تمدید شده است‪.‬‬ ‫در سال ‪ ،98‬تعداد ‪ 36846‬نفر شاغل تبعه شاغل غیر مجاز شناسایی‬ ‫شده که بیشترین ان مربوط به استان تهران با تعداد ‪ 16504‬نفر و کمترین ان‬ ‫به ترتیب مربوط به استان کردستان با تعداد ‪1‬نفر و استان خراسان شمالی‬ ‫با تعداد ‪2‬نفر می باشند‪.‬‬ ‫تعداد کل جویندگان کار ثبت نام شده در سال ‪ ،98‬برابر ‪ 391280‬نفر‬ ‫می باشد که تعداد ‪ 367616‬نفر در دفاتر کاریابی خصوصی ثبت نام کرده اند‬ ‫که از این تعداد ‪ 77199‬نفر حدود ‪ 21.0‬درصد انها به کارگمارده شده اند و‬ ‫مابقی جویندگان کار‪ 23664 ،‬نفر در مراکز خدمات اشتغال ثبت نام کرده اند‬ ‫که تعداد ‪ 12316‬نفر حدود ‪ 52.04‬درصد انها به کارگمارده شده اند‪.‬‬ ‫اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ - ۲‬به کارگران فصلی به نسبت مدت‬ ‫کارکردشان در سال ‪ ،۱۳۹۸‬میزان مقرر در این بند‬ ‫یا تبصره (‪ )۱‬ان حسب مورد تعلق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫تبصره ‪ - ۳‬بر اساس مصوبه مورخ ‪۱۳۹۹.۱.۲۰‬‬ ‫شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت‬ ‫محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه‬ ‫رضایت مندی کارگران باسابقه‪ ،‬از اول تیرماه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت‬ ‫مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار‬ ‫شده و یا یک سال از دریافت اخرین پایه (سنوات)‬ ‫انان در همان کارگاه گذشته باشد‪ ،‬اعم از اینکه‬ ‫حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه‬ ‫حساب کرده باشند یا خیر‪ ،‬مشمول دریافت پایه‬ ‫(سنوات) خواهند بود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬سایر مفاد بخشنامه مزد شماره ‪ ۷۹۳۳‬مورخ‬ ‫‪ ۱۳۹۹.۱.۲۶‬کماکان به قوت خود باقی است‪.‬‬ ‫معاونتوسعهمنابعانسانیسازمانپزشکیقانونی‪:‬‬ ‫براساس امار منتشر شده ؛‬ ‫معاون وزیر بهداشت خبر داد‬ ‫استخدام پرستاران ‪ 99‬روزه‬ ‫در دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫معاون وزیر بهداشت امروز در نشست خبری با خبرنگاران خبری برای‬ ‫پرستاران ‪ 99‬روزه داشت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش روز ن ــو ‪ ، :‬عل ــی رض ــا رئیس ــی مع ــاون وزی ــر بهداش ــت ام ــروز‬ ‫ چه ــارم تیرم ــاه در نشس ــت ویدئوی ــی ب ــا خبرن ــگاران اع ــام ک ــرد ب ــا اخ ــذ‬‫مجـــوز هـــای الزم بـــه زودی پرســـتاران ‪ 99‬روزه در دانشـــگاه هـــای عل ــوم‬ ‫پزشـــکی اســـتخدام خواهنـــد شـــد‪.‬‬ ‫علی رضا رئیسی در ادامه در خصوص اخرین خبرها از وضعیت‬ ‫تحقیقات پزشکی برای رسیدن به واکسن کرونا گفت ‪ :‬نتیجه تحقیقات‬ ‫حاکی از این است که به زودی خبر از رسیدن واکسن کرونا وجود ندارد و‬ ‫تا پایان سال جاری نیز احتمال رسیدن به واکسن کرونا بسیار بعید است‪.‬‬ ‫گرفته شد و نیمی از این افراد را پزشکان تشکیل‬ ‫می دهند‪ ،‬زمان برگزاری ازمون استخدامی را ‪۳۱‬‬ ‫شهریورماه امسال عنوان کرد‪.‬‬ ‫حاج منوچهری درباره تبدیل وضعیت‬ ‫نیروهای قراردادی گفت‪ :‬ساماندهی این نیروها‬ ‫از دغدغه های سازمان بوده و باید در چارچوب‬ ‫قوانین صورت گیرد و در ازمون استخدامی شرکت‬ ‫کنند و اگر قبول شوند نسبت به تعیین وضعیت‬ ‫اقدام می شود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫فراخوان پذیرش و جذب بهورز‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود درخانه های بهداشت‪ ،‬طبق‬ ‫مفاد تبصره ‪ 1‬ماده ‪ 1‬دستورعمل اجرایی برای جذب بهورز مصوب هیات امنای وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬تعداد ‪ ۵8‬نفر‬ ‫از افراد واجد شرایط را از طریق امتحان تخصصی‪ ،‬مصاحبه و گزینش برای پذیرش در رشته شغلی بهورزی به صورت قرارداد کار معین با‬ ‫شرایط و ضوابط در مناطق روستایی مورد نیاز بکارگیری نماید‪.‬‬ ‫استخدام مبتکر الکتریک‬ ‫گروه صنعتی مبتکر الکتریک‪ ،‬شامل شرکت های مهندسی مبتکر الکتریک تهران‪ ،‬مهندسی پیوند مبتکر پارس‬ ‫و حرارت ساز شهریار با ‪ 24‬سال سابقه فعالیت در زمینه قطعات خودرو و افتخار همراهی ‪ 25‬درصد پرسنل با‬ ‫سابقه بیش از ‪ 10‬سال جهت تکمیل خانواده جوان ‪ 200‬نفری خود در استان تهران‪ ،‬محدوده رباط کریم‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪ ‬کارشناس کنترل‬ ‫کیفیت‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ 3 ،‬نفر‪،‬کارشناس مهندس صنایع‬ ‫متقاضیانی که سابقه فعالیت در زمینه قطعات خودرو را دارا باشند و بانوان سرپرست خانوار‬ ‫در اولویت گزینش قرار دارند‬ ‫‪ ‬کارشناس فنی‬ ‫مهندسی‬ ‫اقا‪ 4 ،‬نفر‪ ،‬مهندس مکانیک (گرایش ساخت و تولید یا جامدات)‬ ‫متقاضیانی که سابقه فعالیت در زمینه قطعات خودرو را دارا باشند در اولویت گزینش قرار دارند‬ ‫‪ ‬مدیر تضمین کیفیت‬ ‫اقا‪ ،‬کارشناس مهندس صنایع‪ ،‬متقاضیانی که سابقه فعالیت در زمینه قطعات خودرو را دارا باشند در اولویت‬ ‫گزینش قرار دارند‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hrm@metec.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫عالقمندان می توانند جهت کسب اطالع از سایر شرایط و ضوابط و مواد ازمون و ثبت نام حداکثر تا تاریخ ‪ 17‬تیرماه ‪1399‬‬ ‫به ادرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪arums.ac.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت نمکهای باریم و استرانسیم اسیا واقع در شهرستان گرمسار ‪ -‬استان سمنان‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر از استان تهران جهت کار در گرمسار دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫سرپرست کارگاه فنی‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬استادکار ماشین ساز‬ ‫فعال و اجرایی‪ ،‬با سابقه ساخت و ساز تجهیزات صنایع شیمیایی‬ ‫بعنوان سرپرست کارگاه‪ ،‬با حداقل ‪ 15‬سال سابقه کار مفید‬ ‫امکانات رفاهی جهت سکونت‬ ‫استادکار برق صنعتی‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬مسلط به قدرت‪ ،PLC ،‬هیدرولیک و پنوماتیک‬ ‫فعال و اجرایی‪ ،‬اشنایی با ابزار دقیق‪ ،‬با حداقل ‪ 10‬سال‬ ‫سابقه کار مفید‬ ‫امکانات رفاهی جهت سکونت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند و یا با شماره تلفن زیر (داخلی ‪ )101‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫افرادی که سابقه کار مرتبط و کافی را ندارند لطفا از ارسال رزومه خودداری فرمایند‪.‬‬ ‫ایمیل ‪job@abassco.com‬‬ ‫تلفن ‪02334544470‬‬ ‫ادرس گرمسار‪ -‬کیلومتر ‪ 35‬جاده سمنان ‪ -‬روبه روی کارخانه نمک تابان ‪ -‬اولین دوربرگردان ‪ -‬ابتدای جاده رامه‬ ‫شرکت خوشگوار جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود‬ ‫در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس نگهداری و تعمیرات‬ ‫کد پست‪041 :‬‬ ‫اقا‪ ،‬دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی صنایع‬ ‫یا سایر رشته های مرتبط‬ ‫بازه سنی ‪ 28‬تا ‪ 35‬سال‪ ،‬دارای حداقل ‪ 3‬سال تجربه کاری مرتبط‬ ‫مسلط به نرم افزارهای ‪ Excel‬و ‪Access‬‬ ‫اشنایی خوب با فرایندهای نگهداری و تعمیرات‬ ‫اشنایی متوسط با زبان انگلیسی‬ ‫منظم‏‪ ،‬دقیق‪ ،‬پیگیر و مسئولیت پذیر‬ ‫ترجیحا ساکن جنوب غرب تهران یا اسالمشهر‬ ‫دارا بودن کارت پایان خدمت الزامی است‪.‬‬ ‫محل کار‪ :‬جنوب غرب تهران‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کاری خود را‬ ‫با درج کد ‪ 041‬به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪r.rezapour@coca-cola-ir.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت اورست مدرن پارس‬ ‫جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان اذربایجان شرقی از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫راننده ایسوزو‬ ‫اقا‪ ،‬دارای گواهینامه‬ ‫ترجیحا دارای مدرک دیپلم به باال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪hmajidzadeh@everestmodern.com‬‬ ‫اخبار استان‬ ‫شنبه ‪ 7‬تیر ‪ ۵-1399‬ذی القعده‪ 27-1441‬ژوئن‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1203‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫بازارکار نوین‬ ‫همزمان با سال جهش تولید‪:‬‬ ‫ورود شرکت های دانش بنیان‬ ‫به توسعه کشت گلخانه ای‬ ‫رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬در راستای تحقق شعار سال‬ ‫مبنی بر جهش تولید‪ ،‬امسال ‪ ۵۰‬گلخانه هوشمند با مشارکت سه شرکت دانش بنیان در استان‬ ‫راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری‪ ،‬رییس پارک علم و فناوری‬ ‫چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید‪ ،‬امسال‬ ‫‪ ۵۰‬گلخانه هوشمند با مشارکت سه شرکت دانش بنیان در استان راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫اسماعیل پیرعلی در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی این استان‬ ‫افزود‪ :‬ایجاد این گلخانه ها در مقیاس ‪ ۲۰۰‬تا یک هزار مترمربع در شهرستان ها هدفگذاری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با بهره برداری از این طرح‪ ،‬برای ‪ ۱۰۰‬فارغ التحصیل دانشگاهی رشته‬ ‫کشاورزی اشتغالزایی می شود‪.‬‬ ‫پیرعلی‪ ،‬اعتبار الزم برای اجرای گلخانه های هوشمند در استان را ‪ ۶۰‬میلیارد ریال اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬قرار است تا در این گلخانه ها گیاهان دارویی و صیفی جات به صورت طبقاتی کشت شود‪.‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری‪ ،‬تولید نمد را از دیگر طرح های این نهاد‬ ‫در راستای ایجاد زنجیره دانش‪‎‬بنیان در استان طی سالجاری اعالم کرد و افزود‪ :‬در این طرح نیز با‬ ‫مشارکت سه شرکت فناوری به فراوری پشم‪ ،‬ریسندگی نخ و فراوری نمد در استان پرداخته می شود‪.‬‬ ‫پیرعلی خاطر نشان کرد‪ :‬اجرای اپلیکیشن فروش انالین محصوالت کشاوری و شیالت نیز‬ ‫از دیگر طرح های فناورانه استان به شمار می رود که می تواند نقش مهمی در ساماندهی عرضه‬ ‫محصوالت و رونق تولید ایفا کند‪.‬‬ ‫طیسال هایاخیربیشاز ‪ ۲۶۰‬دانشفنیدر ایناستانتولید‪،‬بیشاز ‪ ۱۰۰‬دانشفنیتجار ی سازی‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬اختراع از سوی شرکت های دانش بنیان‪ ،‬فناور و هسته های رشد این استان ثبت شده است‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز‬ ‫فراخوان جذب ‪ ٢17‬بهورز در دانشگاه علوم پزشکی اهواز‬ ‫خ ـ ــواهد ب ــود‪.‬‬ ‫وی اف ـ ــزود‪ :‬م ـتــقاض ـ ــیان واج ــد‬ ‫شــرای ـ ــط م ـشــاغ ـ ــل پ ـ ـش ـت ـی ـب ـ ـ ــانی‬ ‫می توانن ــد ت ــا ‪ 19‬تی ــر م ــاه ‪ 99‬نس ــبت‬ ‫ب ــه ثب ــت ن ــام الکترونیک ــی در ســام ـ ــانه‬ ‫ایـ ــنترنتی دانشــگاه و همچنیــن جهــت‬ ‫کسباط ــالع ــاتبیـ ـشـ ـت ــرب ــهنـ ـش ــانی‬ ‫‏ ‬‪ ‬‬‬‪http://jazb.ajums.ac.ir‬مراجع ــه‬ ‫کنن ــد‪‬‬‬‬‬.‬‬ ‫در ح ــال حاض ــر ی ــک ه ــزار و ‪۱۵‬‬ ‫به ــورز ز ی ــر مجموع ــه دانش ــگاه عل ــوم‬ ‫پزش ــکی اه ــواز فعالی ــت دارن ــد‪.‬‬ ‫مع ــاون توس ــعه مدیر ی ــت و‬ ‫مناب ــع دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی‬ ‫جن ــدی ش ــاپور اه ــواز از فراخ ــوان‬ ‫ج ــذب ‪ 217‬نی ــروی به ــورز ب ــه‬ ‫صــورت قــراردادی و پیمانــی در ایــن‬ ‫دانش ــگاه خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی‬ ‫معاون ــت توس ــعه مدیر ی ــت و مناب ــع‬ ‫دانش ــگاه‪ ،‬دکت ــر غالمرض ــا س ــاری‬ ‫زاده اظه ــار داش ــت‪ :‬ج ــذب ای ــن‬ ‫تع ــداد نی ــرو ب ــه منظ ــور تامی ــن‬ ‫بخش ــی از نی ــروی انس ــانی م ــورد نی ــاز‬ ‫دانش ــگاه جه ــت خدم ــت در مرا ک ــز‬ ‫بهداش ــتی درمان ــی تابع ــه دانش ــگاه‬ ‫نائب رئیس شورای اسالمی شهر همدان‬ ‫نیروهای شهرداری‬ ‫براساس ضوابط جذب شوند‬ ‫رئیس سازمان ملی کارافرینی‬ ‫همکاری سایپا با مجموعه های دانش بنیان‬ ‫برای ارتقا کیفیت و عرضه محصوالت جدید‬ ‫رئیسسازمانملی کارافرینی گفت‪ :‬گروهخودروسازیسایپاباهمکاریمجموعههایدانشبنیان‬ ‫و استارتاپ ها می تواند ضمن ارتقاء کیفی محصوالت‪ ،‬به سمت افزایش رضایتمندی‬ ‫مشتریانش حرکت کند‪.‬‬ ‫به گزارشسایپانیوز‪،‬حسین ِسالحورزیدربارهاستفادهاز ظرفیتمجموعههایدانشبنیان برای‬ ‫توسعه صنعت خودرو‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬گروه خودروسازی سایپا برای انکه بتواند در محصوالت‬ ‫خود تنوع ایجاد کند و بر کیفیت محصوالت بیفزاید‪ ،‬همکاری با مجموعه های دانش بنیان‬ ‫و استارتاپ ها را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬سایپابهعنوانیکبنگاهبزرگصنعتیمیتواندتعاملخوبو سازندهایرابامجموعههای‬ ‫دانش بنیان که تولید فکر و ایده می کنند‪ ،‬داشته باشد؛ از این رو ضرورت دارد که تمام بنگاه های‬ ‫صنعتی و تولیدی از توان دانش بنیان ها و نخبگان استفاده کنند تا در شرایط تحریمی صورت گرفته‬ ‫بهتر بتوان از معضالت عبور کرد و به سمت بومی سازی قطعات مورد نیاز صنعت خودرو رفت‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران که چندی پیش از مرکز تحقیقات گروه خودروسازی سایپا‬ ‫بازدید کرد‪ ،‬گفت‪ :‬به عنوان یک شهروند خوشحال و امیدوار شدم که در مرکز تحقیقات سایپا‬ ‫اتفاق های خوبی در حال انجام است و امیدوارم این روند ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان ملی کارافرینی اظهار داشت‪ :‬سایپا در زمینه طراحی و اماده سازی محصوالت‬ ‫جدید با کیفیت‪ ،‬گام های خوبی برداشته است به گونه ای که در اینده ای نزدیک مردم شاهد ورود‬ ‫خودروهای جدید به سطح بازار خواهند بود؛ به طور قطع با اطالع رسانی این دستاوردها‪ ،‬مردم هم با‬ ‫خبر خواهند شد که این مجموعه چه اقداماتی را برای پیشرفت صنعت خودرو انجام داده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با ورود محصوالت جدید سایپا‪ ،‬سبد عرضه خودرو در کشور متنوع‬ ‫خواهد شد‪ ،‬اما برای اینکه چنین امری مستمر باشد و با سرعت فیس لیفت های جدید‬ ‫خودرویی وارد بازار شود می توان به دانش بنیان ها و جامعه دانشگاهی کشور تکیه کرد‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت‪ :‬برای اینکه بتوان بازار خودرو را کنترل کرد باید سطح‬ ‫عرضه خودرو در بازار را افزایش داد‪ ،‬این مهم زمانی به دست می اید که محصوالت جدید و با‬ ‫کیفیت روانه بازار مصرف شود‪.‬‬ ‫معاونت علمی و فناوری اعالم کرد؛‬ ‫ایین نامه قانون حمایت از شرکت ها‬ ‫و موسسات دانش بنیان اصالح شد‬ ‫ایین نامه قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نواور ی ها و‬ ‫اختراعات اصالح شد‪.‬‬ ‫به گزارش معاونت علمی و فناوری‪ ،‬هیئت وزیران با عنایت به ماهیت جدید و متنوع‬ ‫شرکت های دانش بنیان و نیاز به طیف وسیع و متنوع از حمایت ها در خصوص این شرکت ها‪،‬‬ ‫ایین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نواور ی ها‬ ‫و اختراعات را اصالح کرد‪.‬‬ ‫مطابق این اصالحیه‪ ،‬ضوابط و شرایط اعطای حمایت های مالی و تسهیالتی بر اساس‬ ‫اساسنامه صندوق با تصویب هیات امناء و در چارچوب قوانین و مقررات مشخص می شود‪.‬‬ ‫همچنین صندوق نواوری و شکوفایی موظف است به منظور تطبیق با اهداف مندرج در‬ ‫قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نواور ی ها و اختراعات‪،‬‬ ‫ایین نامه های مصوب را در اختیار دبیرخانه شورا قرار داده و امکان دسترسی کامل و برخط‬ ‫شورا بر عملکرد صندوق در موارد مربوط را فراهم سازد‪.‬‬ ‫ابهامات برگزاری ازمون کارخانه الومینای جاجرم‬ ‫فرمانـــدار شهرســـتان جاجـــرم در جلســـه کارگـــروه اشـــتغال خبـــر از برگـــزاری چهارمیـــن ازمـــون‬ ‫اســـتخدامی و اشـــتغالزایی بـــرای ‪ ۱۸۵‬نفـــر در صنعـــت الومینـــا را داده اســـت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش س ــایت خب ــری ش ــعار س ــال رف ــع معض ــل بی ــکاری و اش ــتغال دغدغ ــه اصل ــی م ــردم‬ ‫شهرس ــتان جاج ــرم اس ــت ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه وج ــود ش ــرکت الومین ــا و ش ــمش الومین ــا بارق ــه امی ــدی در‬ ‫دل جوانــان ایــن شــهر ایجــاد کــرده اســت‪ .‬در ایــن مــدت یکســاله ســه ازمــون اســتخدامی برگــزار شــده‬ ‫اس ــت و فرمان ــدار شهرس ــتان جاج ــرم در جلس ــه کارگ ــروه اش ــتغال خب ــر از برگ ــزاری چهارمی ــن ازم ــون‬ ‫اس ــتخدامی و اش ــتغالزایی ب ــرای ‪ ۱۸۵‬نف ــر در صنع ــت الومین ــا را داده اس ــت‪.‬‬ ‫یک ــی از جوان ــان جاجرم ــی در شهرس ــتان گف ــت‪ :‬ام ــروز ب ــا توج ــه ب ــه فش ــار ه ــای اقتص ــادی حت ــی‬ ‫کســانی کــه شــغل پایــداری دارنــد‪ ،‬دچــار مشــکل شــده انــد چــه برســد بــه کســانی کــه کار هــم ندارنــد‪.‬‬ ‫وی ابــراز داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه ایجــاد اشــتغال محــدود و وجــود امــار بســیار بــاالی بیــکاری و افرادجویــای‬ ‫کار قاعدتــا کار را ســخت مــی کنــد و بــا وجــود شــرکت بــزرگ الومینــا جاجــرم ســطح توقعــات را بــاال بــرده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن جــوان جاجرمــی افــزود‪ :‬شــرکت الومینــا مــی توانــد بــا بومــی گزینــی مشــکل قابــل توجهــی از‬ ‫جوانــان جاجرمــی را حــل کنــد‪.‬‬ ‫وی ضم ــن انتق ــاد از عملک ــرد مس ــوولین درخص ــوص برگ ــزار نک ــردن حت ــی ی ــک همای ــش ب ــرای‬ ‫معرفــی شــرکت هــای تابعــه شــمش الومینــا و شــرکت هــای پاییــن دســت محصــوالت شــمش گفــت‪:‬‬ ‫وج ــود ش ــمش الومین ــا در منطق ــه م ــی توان ــد ص ــد ه ــا ش ــرکت پایی ــن دس ــت را ایج ــاد کن ــد و باع ــث‬ ‫اش ــتغال ه ــزار نف ــر ش ــود ام ــا متاس ــفانه تاکنون ــی عزم ــی در مس ــوولین مش ــاهده نش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ن ــوروزی یک ــی دیگ ــر از جوان ــان جاجرم ــی گف ــت‪ :‬ای ــن روزه ــا پیرام ــون ازم ــون اس ــتخدامی الومین ــا‬ ‫ابهامــات فراوانــی وجــود دارد کــه هنــوز برطــرف نشــده اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬مــا هــم خبــر ازمــون اســتخدامی‬ ‫را ش ــنیدیم ام ــا هن ــوز نم ــی دانی ــم ای ــن ازم ــون ق ــرار اس ــت ب ــا چ ــه نیازمن ــدی های ــی ب ــا چ ــه ش ــرایط‬ ‫تحصیل ــی و ‪ ...‬برگ ــزار ش ــود‪ .‬وی از مس ــوولین خواس ــت هرچ ــه س ــریعتر ابهام ــات را برط ــرف کنن ــد ت ــا‬ ‫بتوانی ــم خودم ــان را ب ــرای ازم ــون اس ــتخدامی ام ــاده کنی ــم‪.‬‬ ‫اولویت جذب با بومیان است‬ ‫ول ــی اهلل اس ــماعیلی رئی ــس اداره صم ــت شهرس ــتان جاج ــرم در ارتب ــاط ب ــا نظ ــر اداره صم ــت در‬ ‫خص ــوص اس ــتخدامی ات ــی ش ــرکت الومین ــا گف ــت‪ :‬از انجائیک ــه ای ــن اس ــتخدام در قال ــب ش ــرکت‬ ‫پیمان ــکاری اس ــت و اف ــراد بکارگی ــری ش ــده بص ــورت مس ــتقیم ارتب ــاط اس ــتخدامی ب ــا ش ــرکت الومین ــا‬ ‫ندارن ــد بنابرای ــن اولوی ــت ج ــذب نی ــرو اف ــراد بی ــکار واج ــد ش ــرایط بوم ــی س ــاکن شهرس ــتان از جمل ــه‬ ‫بخش ــهای مرک ــزی‪ ،‬سنخواس ــت و ش ــوقان بای ــد باش ــد‪ .‬وی اف ــزود‪:‬ا گ ــر ای ــن موقعی ــت اس ــتخدامی در‬ ‫شهرســتانهای همجــوار مــی بــود قطعــا انهــا هــم اولویــت بکارگیــری نیروهایشــان ظرفیــت هــای انســانی‬ ‫درون شهرس ــتان هایش ــان ب ــود‪.‬‬ ‫اســماعیلی گفــت‪ :‬امیــدوارم مدیــران الومینــا ایــن موضــوع را در نظــر داشــته باشــند و نــگاه ویــژه ای‬ ‫بــه جوانــان جویــای کار شهرســتان بویــژه بخشــهای مرکــزی‪ ،‬سنخواســت و شــوقان از طریــق اختصــاص‬ ‫ســهمیه بــه بخشــهای مذکــور داشــته باشــند‪.‬‬ ‫نائ ــب رئی ــس ش ــورای اس ــالمی ش ــهر هم ــدان ب ــا‬ ‫بی ــان اینک ــه نیروه ــای ش ــهرداری براس ــاس ضواب ــط‬ ‫ج ــذب ش ــوند گف ــت‪ :‬متاس ــفانه در ح ــال حاض ــر‬ ‫اج ــازه اس ــتخدام نیروه ــای جدی ــد در ش ــهرداری‬ ‫ممن ــوع اس ــت و همی ــن ام ــر باع ــث ش ــده اف ــرادی از‬ ‫کانال ه ــای غیراصول ــی وارد مجموع ــه ش ــوند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس از همدان‪ ،‬گفته‬ ‫می شود سه سال است در شهردار ی ها مجوز‬ ‫استخدام نیرو صادر نمی شود و اغلب افراد به‬ ‫صورت شرکتی و حجمی به کار گرفته می شوند که‬ ‫این نگرانی وجود دارد تکلیف انها چه خواهد بود‪.‬‬ ‫در واق ــع نیروهای ــی نظی ــر حجم ــی ب ــدون ردی ــف‬ ‫کاری و رتبه بن ــدی وارد فعالی ــت می ش ــوند ک ــه‬ ‫نگران ــی در خص ــوص چگونگ ــی تبدی ــل وضعی ــت‬ ‫انه ــا را منج ــر ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫نای ــب رئی ــس ش ــورای اس ــالمی ش ــهر هم ــدان در‬ ‫ایــن خصــوص اظهــار کــرد‪ :‬متاســفانه در حــال حاضــر‬ ‫اج ــازه ورود نیروه ــای انس ــانی ب ــه ش ــهرداری ممن ــوع‬ ‫اس ــت و ای ــن ام ــر باع ــث ش ــده از کانال های ــی ک ــه‬ ‫انچن ــان اصول ــی نیس ــت‪ ،‬اف ــرادی ب ــه ای ــن مجموع ــه‬ ‫اضاف ــه ش ــوند و از ای ــن طری ــق کس ــانی در سیس ــتم‬ ‫اداری بنش ــینند‪.‬‬ ‫حمی ــد بادامی نج ــات ب ــا بی ــان اینک ــه ب ــرای ح ــل‬ ‫ای ــن مس ــئله بای ــد ش ــورا‪ ،‬اس ــتانداری و ش ــهرداری‬ ‫تصمی ــم ج ــدی بگیرن ــد گف ــت‪ :‬ش ــهرداری در برخ ــی‬ ‫از بخش ه ــا نی ــاز ب ــه نی ــروی انس ــانی دارد ام ــا بای ــد از‬ ‫راه درس ــت اف ــراد ج ــذب ش ــوند‪.‬‬ ‫وی برگ ــزاری ازمون ه ــای اس ــتخدامی و ط ــی‬ ‫مراح ــل قانون ــی را در ای ــن زمین ــه الزم دانس ــت و‬ ‫گف ــت‪ :‬ممنوعی ــت در ج ــذب نی ــرو باع ــث ش ــده‬ ‫برخ ــی نیروه ــا از راه ــی ک ــه درس ــت نیس ــت وارد‬ ‫مجموع ــه ش ــهرداری ش ــوند و در نتیج ــه ای ــن ام ــر‬ ‫باع ــث ش ــود کیفی ــت کار پایی ــن ای ــد‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر بندرعباس‪:‬‬ ‫زمان بر بودن جذب پذیرفته شدگان ازمون های‬ ‫استخدامی فارس و گالیه ها‬ ‫فراین ــد زمان ب ــر ج ــذب قبولی ه ــای ازمون ه ــای‬ ‫اس ــتخدامی دس ــتگاه های اجرای ــی ف ــارس‪،‬‬ ‫پذیرفته ش ــدگان را ب ــه گالی ــه واداش ــته و ان ــان نس ــبت‬ ‫بــه وضعیــت شــروع بــه کار خــود کــه ان را بالتکلیفــی‬ ‫م ــی دانن ــد‪ ،‬نگرانن ــد‪.‬‬ ‫شش ــمین ازم ــون اس ــتخدامی دس ــتگاه های‬ ‫اجرای ــی اس ــتان ف ــارس همزم ــان ب ــا سراس ــر کش ــور‬ ‫جمع ــه ‪ ۱۷‬اس ــفندماه ‪ ۱۳۹۷‬در شهرس ــتان های‬ ‫اس ــتهبان‪ ،‬اقلی ــد‪ ،‬جه ــرم‪ ،‬داراب‪ ،‬ش ــیراز‪ ،‬فس ــا‪،‬‬ ‫فیروزاب ــاد‪ ،‬الرس ــتان‪ ،‬مرودش ــت‪ ،‬ممس ــنی و کازرون‬ ‫برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫س ــهم اس ــتان ف ــارس از مجوزه ــای اس ــتخدام‬ ‫در ای ــن ازم ــون ‪ ۱۸۸‬نف ــر ش ــامل ‪ ۱۷۲‬نف ــر ب ــه ص ــورت‬ ‫اس ــتخدام پیمان ــی و ‪ ۱۶‬نف ــر ب ــه ص ــورت اس ــتخدامی‬ ‫ق ــراردادی ب ــود‪.‬‬ ‫ش ــرکت کنن ــدگان در ای ــن ازم ــون داوطل ــب‬ ‫اشــتغال در بانــک ملــی ایــران‪ ،‬اداره کل بنیــاد شــهید‬ ‫و ام ــور ایثارگ ــران‪ ،‬مدیر ی ــت ام ــور اراض ــی‪ ،‬اداره کل‬ ‫ام ــور مالیات ــی‪ ،‬اداره کل تعزی ــرات حکومت ــی‪ ،‬اداره‬ ‫کل ثب ــت اس ــناد و ام ــال ک‪ ،‬اداره کل مناب ــع طبیع ــی‪،‬‬ ‫اداره کل محی ــط زیس ــت‪ ،‬ش ــرکت مهندس ــی اب و‬ ‫فاض ــالب‪ ،‬اداره کل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی‪،‬‬ ‫اداره کل فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــالمی و اداره کل ورزش‬ ‫و جوان ــان بودن ــد‪.‬‬ ‫ب ــا گذش ــت ح ــدود ی ــک س ــال و پن ــج م ــاه از‬ ‫برگ ــزاری ای ــن ازمون‪،‬برخ ــی پذیرفت ــه ش ــدگان ب ــه رغ ــم‬ ‫ط ــی مراح ــل مصاحب ــه و گزین ــش همچن ــان مش ــغول‬ ‫ب ــه کار نش ــدند و طوالن ــی ش ــدن ای ــن رون ــد ان ان را‬ ‫گالی ــه من ــد ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫صفر تا صد مراحل جذب افراد‬ ‫در دستگاه های اجرایی‬ ‫خبرن ــگار ایرن ــا ب ــرای پیگی ــری ای ــن موض ــوع ب ــا‬ ‫احمدعل ــی اف ــکاری مع ــاون توس ــعه مدیر ی ــت و‬ ‫س ــرمایه انس ــانی س ــازمان مدیر ی ــت و برنام ــه ر ی ــزی‬ ‫اس ــتان فـــارس تم ــاس گرف ــت‪.‬‬ ‫وی در گف ــت و گ ــو ب ــا ایرن ــا ب ــا اش ــاره ب ــه فراین ــد‬ ‫برگ ــزاری و ج ــذب اف ــراد ش ــرکت کنن ــده در ازم ــون ‬ ‫اس ــتخدامی دس ــتگاه های اجرای ــی اش ــاره ک ــرد و‬ ‫گف ــت‪ :‬پ ــس از ان ک ــه س ــازمان اداری و اس ــتخدامی‪،‬‬ ‫نیازه ــای دس ــتگاه های اجرای ــی را بررس ــی و‬ ‫س ــهمیه ای را ب ــرای اس ــتخدام نی ــرو مص ــوب و اب ــالغ‬ ‫می کن ــد‪ ،‬ب ــه ج ــز برگ ــزاری ازم ــون ک ــه توس ــط س ــازمان‬ ‫س ــنجش برگ ــزار می ش ــود بقی ــه فراین ــد ج ــذب در‬ ‫درون دس ــتگاه های اجرای ــی انج ــام می ش ــود‪.‬‬ ‫احمدعل ــی اف ــکاری اف ــزود‪ :‬پ ــس از اع ــالم س ــه‬ ‫براب ــر ظرفی ــت نتای ــج ازم ــون اس ــتخدامی‪ ،‬اف ــراد بای ــد‬ ‫در مصاحب ــه ش ــرکت کنن ــد ک ــه ای ــن مصاحب ــه‬ ‫ب ــا حض ــور و نظ ــارت نماین ــده س ــازمان اداری و‬ ‫اس ــتخدامی کش ــور برگ ــزار می ش ــود‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬پ ــس از برگ ــزاری مصاحب ــه و‬ ‫انتخ ــاب ی ــک نف ــر ب ــه عن ــوان گزین ــه نهای ــی پذیرفت ــه‬ ‫ش ــده در ازم ــون اس ــتخدامی‪ ،‬مراح ــل بع ــد ج ــذب در‬ ‫درون دس ــتگاه های اجرای ــی انج ــام می ش ــود و هی ــچ‬ ‫ارتباطــی بــا ســازمان اداری و اســتخدامی و مدیر یــت‬ ‫و برنامه ر ی ــزی اس ــتان ن ــدارد‪.‬‬ ‫مع ــاون س ــازمان مدیر ی ــت و برنامه ر ی ــزی اس ــتان‬ ‫ف ــارس گف ــت‪ :‬پ ــس از پای ــان مراح ــل گزینش ــی‪،‬‬ ‫دس ــتگاه های س ــتادی در ته ــران مش ــخصات اف ــراد را‬ ‫ب ــرای س ــازمان اداری و اس ــتخدامی ارس ــال می کن ــد‬ ‫تــا شناســه کارمنــدی بــرای انــان صــادر شــود کــه ایــن‬ ‫فراین ــد نی ــز زمان ب ــر نیس ــت‪.‬‬ ‫افــکاری افــزود‪ :‬ا گــر مــوردی وجــود دارد کــه پرونــده‬ ‫اف ــراد توس ــط دس ــتگاه س ــتادی در ته ــران تکمی ــل و‬ ‫تم ــام مراح ــل گزینش ــی را گذران ــده و اطالع ــات او در‬ ‫س ــامانه کارمن ــد ای ــران بارگ ــذاری ش ــده و در س ــازمان‬ ‫اداری و اس ــتخدامی کش ــور متوق ــف اس ــت و زم ــان‬ ‫ز ی ــادی ب ــرده اس ــت ب ــه م ــا اع ــالم کن ــد ت ــا موض ــوع را‬ ‫پیگی ــری کنی ــم‪.‬‬ ‫وی در خص ــوص تامی ــن اعتب ــار مجوزه ــای‬ ‫اس ــتخدام نی ــز گف ــت‪ :‬اف ــرادی ک ــه براس ــاس س ــهمیه ‬ ‫اس ــتخدام ص ــادر ش ــده از س ــوی س ــازمان اداری و‬ ‫اس ــتخدامی ج ــذب می ش ــوند مش ــکلی در تامی ــن‬ ‫اعتب ــار ب ــرای بکارگی ــری ان ــان وج ــود ن ــدارد‪.‬‬ ‫معاون تامین نهاده ها و مشارکت های اقتصادی بنیاد برکت خبر داد‬ ‫‪ ۱۸‬هزار شغل برکت در بخش کشاورزی کردستان‬ ‫بنی ــاد برک ــت س ــتاد اجرای ــی فرم ــان ام ــام ب ــا‬ ‫س ــرمایه گذاری در بخ ــش کش ــاورزی کردس ــتان‪،‬‬ ‫ایجــاد ‪ ۱۸‬هــزار شــغل را در ایــن اســتان رقــم زده اســت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬مع ــاون تامی ــن نهاد هه ــا و‬ ‫مشــارکت های اقتصــادی بنیــاد برکــت ضمــن اعــالم‬ ‫ای ــن خب ــر گف ــت‪ :‬بنی ــاد برک ــت ب ــا س ــرمایه گذاری و‬ ‫مشــارکت اقتصــادی در بخــش کشــاورزی کردســتان‬ ‫نه ــای‬ ‫و ج ــذب محص ــوالت ‪ ۸۰۰‬هکت ــار از زمی ‬ ‫زراعــی‪ ،‬باعــث اشــتغال زایی مســتقیم و غیرمســتقیم‬ ‫ب ــرای ‪ ۱۸‬ه ــزار نف ــر از اهال ــی ای ــن اس ــتان ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫هــادی جوهــری افــزود‪ :‬مجتمــع کشــت و صنعــت‬ ‫خرم دش ــت ب ــه عن ــوان یک ــی از واحده ــای مش ــارکتی‬ ‫بنی ــاد برک ــت ظرفی ــت تولی ــد س ــاالنه ‪ ۵‬ه ــزار ت ــن رب‬ ‫گوج ــه فرنگ ــی‪ ۲۵۰۰ ،‬ت ــن پ ــوره س ــیب و ‪ ۳‬ه ــزار ت ــن‬ ‫پ ــوره ت ــوت فرنگ ــی را دارد ک ــه ب ــرای ای ــن منظ ــور اق ــدام‬ ‫ب ــه خر ی ــد ‪ ۵۲‬ه ــزار ت ــن محص ــول ش ــامل ‪ ۴۰‬ه ــزار ت ــن‬ ‫گوج ــه فرنگ ــی‪ ۶ ،‬ه ــزار و ‪ ۵۰۰‬ت ــن س ــیب و ‪ ۶‬ه ــزار ت ــن‬ ‫تــوت فرنگــی از کشــاورزان اســتان کردســتان می کنــد‪.‬‬ ‫مع ــاون تامی ــن نهاد هه ــا و مش ــارکت های‬ ‫اقتص ــادی بنی ــاد برک ــت خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬ج ــذب‬ ‫ای ــن می ــزان محص ــوالت کش ــاورزی‪ ،‬اش ــتغال زایی و‬ ‫توانمندســازی اقتصــادی و اجتماعــی بســیار باالیــی‬ ‫را ب ــرای کش ــاورزان و م ــردم منطق ــه کردس ــتان ایج ــاد‬ ‫ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫ته ــای ای ــن‬ ‫جوه ــری اظه ــار داش ــت‪ :‬فعالی ‬ ‫مجتمــع باعــث فراهــم اوردن اشــتغال زایی مســتقیم و‬ ‫غیرمســتقیم بــرای ‪ ۱۸‬هــزار نفــر از کشــاورزان‪ ،‬کارگــران‬ ‫فصل ــی‪ ،‬کارگ ــران حم ــل و نق ــل و رانن ــدگان در زمین ــه‬ ‫کاش ــت‪ ،‬داش ــت‪ ،‬برداش ــت‪ ،‬توزی ــع و حم ــل و نق ــل‬ ‫محص ــوالت کش ــاورزی ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان‪:‬‬ ‫واحد های بومگردی تسهیالت دریافت می کنند‬ ‫مه ــدی جم ــال گف ــت‪ :‬ب ــه ه ــر واح ــد بومگ ــردی‬ ‫دارای اش ــتغال بهره من ــد از بیم ــه ‪ ۱۲‬ال ــی ‪۱۶‬‬ ‫میلی ــون توم ــان‪ ،‬تس ــهیالت پرداخ ــت می ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان از‬ ‫ســمنان‪ ،‬مهــدی جمــال مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردش ــگری و صنای ــع دس ــتی اس ــتان س ــمنان ب ــا‬ ‫بی ــان اینک ــه خس ــارت کرون ــا ب ــه گردش ــگری اس ــتان‬ ‫س ــمنان ب ــه اس ــتانداری و وزارت اعالم ش ــده اس ــت‬ ‫گف ــت‪ :‬ب ــه ه ــر واح ــد بومگ ــردی دارای اش ــتغال‬ ‫بهره من ــد از بیم ــه ‪ ۱۲‬ال ــی ‪ ۱۶‬میلی ــون توم ــان‬ ‫تس ــهیالت ب ــا تنف ــس چهارماه ــه و ن ــرخ ‪ ۱۲‬درص ــد‬ ‫پرداخ ــت می ش ــود‪.‬‬ ‫او ب ــا بی ــان اینک ــه خس ــارت گردش ــگری اس ــتان‬ ‫س ــمنان از کرون ــا ‪ ۳۳‬میلی ــارد توم ــان ب ــراورد می ش ــود‬ ‫اف ــزود‪ :‬جب ــران خس ــارت واحد ه ــای اس ــیب دیده‬ ‫گردش ــگری به و ی ــژه بومگردی ه ــا به فرم ــان وز ی ــر در‬ ‫دس ــتور کار هیئ ــت دول ــت قرارگرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫جم ــال بابی ــان اینک ــه اکث ــر بومگردی ه ــا ب ــه‬ ‫ص ــورت خانوادگ ــی اداره می ش ــود اب ــراز داش ــت‪:‬‬ ‫انتظ ــار مــی رود واحد ه ــای بومگ ــردی اس ــتان ب ــرای‬ ‫جلوگی ــری از ای ــن ض ــرر و زیان ه ــا ب ــه ص ــورت‬ ‫ً‬ ‫خانوادگ ــی حتم ــا بیم ــه را ج ــدی قلم ــداد ک ــرده و‬ ‫پیگی ــر ان باش ــند‪.‬‬ ‫مدی ــرکل می ــراث فرهنگ ــی‪ ،‬گردش ــگری و‬ ‫صنای ــع دس ــتی اس ــتان س ــمنان ب ــا بی ــان اینک ــه‬ ‫ام ــروز تع ــداد واح ــد بومگ ــردی اس ــتان س ــمنان‬ ‫از م ــرز ‪ ۸۵‬واح ــد گذش ــته اس ــت تصر ی ــح ک ــرد‪:‬‬ ‫ضم ــن اینک ــه اعتق ــادی ه ــم ب ــه ارائ ــه مج ــوز ب ــه ه ــر‬ ‫ف ــردی ب ــدون ضابط ــه ندار ی ــم‪ ،‬بومگ ــردی دارای‬ ‫اس ــتاندارد های خاص ــی و نیازمن ــد اموزش ه ــای‬ ‫خ ــاص گروه ــی و خانوادگ ــی اس ــت‪.‬‬ ‫رئیس شورای شهر شیراز مطرح کرد‬ ‫جذب نیرو از طریق ازمون‪،‬‬ ‫عادالنه ترین راه برای تکمیل‬ ‫پست های خالی شهرداری شیراز‬ ‫رئیـــس شـــورای شـــهر شـــیراز‬ ‫گف ــت‪ :‬قان ــون ای ــن اس ــت ک ــه هم ــه‬ ‫نیرو ه ــای م ــورد نی ــاز ش ــهرداری بای ــد‬ ‫از طری ــق فراخ ــوان و ازم ــون عموم ــی‬ ‫جـــذب شـــوند؛ چـــرا کـــه چهـــار تـــا‬ ‫پن ــج ه ــزار نف ــری ک ــه در ش ــهرداری‬ ‫مشـــغول هســـتند براســـاس معرفـــی‬ ‫اف ــراد ب ــوده اس ــت ن ــه مج ــوز قانون ــی‪.‬‬ ‫به گزارش خــبــرگــزاری دانــشــجــو‪،‬‬ ‫نـــــشـــــســــــت شـــفـــافـــیــــــت ســـازی‬ ‫هزینه ه ــای ش ــهرداری و مصوب ــه ج ــذب نی ــروی انس ــانی ب ــه هم ــت مجم ــع‬ ‫دانش ــجویی ارم ــان (عدالتخ ــواه) دانش ــگاه ش ــیراز ب ــا حض ــور موس ــوی‪،‬‬ ‫رئی ــس ش ــورای ش ــهر ش ــیراز برگ ــزار ش ــد و در ای ــن نشس ــت س ــاماندهی و‬ ‫تامیــن نیروهــای متخصــص دانشــگاهی و مــورد نیــاز شــهرداری شــیراز مــورد‬ ‫بررس ــی ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫رئی ــس ش ــورای ش ــهر ش ــیراز در ای ــن نشس ــت ب ــا اش ــاره ب ــه ج ــذب‬ ‫نیرو ه ــای ش ــهرداری مط ــرح ک ــرد‪ :‬قان ــون ای ــن اس ــت ک ــه هم ــه نیرو ه ــای‬ ‫م ــورد نی ــاز ش ــهرداری بای ــد از طری ــق فراخ ــوان و ازم ــون عموم ــی ج ــذب‬ ‫شـــوند‪ .‬چـــون ‪ ۵-۴‬هـــزار نفـــری کـــه در شـــهرداری مشـــغول هس ــتند‬ ‫براســـاس معرفـــی افـــراد بـــوده اســـت نـــه مجـــوز قانونـــی و اعتراض ــات‬ ‫یکســری از دانشــجویان کــه بایــد همــه از طریــق ازمــون و فراخــوان جــذب شــوند‪،‬‬ ‫ام ــا بدلی ــل وضعی ــت موج ــود م ــا ی ــک راه میان ــه انتخ ــاب کردی ــم ک ــه ه ــم‬ ‫از بی ــن اف ــراد موج ــود در ش ــهرداری اگرچ ــه اینک ــه غی ــر قانون ــی باش ــند‪،‬‬ ‫بخشـــی دیگـــر از نیرو هـــای مـــورد نیـــاز را از طریـــق ازمـــون فرا گی ــر‬ ‫تامیـــن می کنیـــم‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬ح ــق اس ــتخدام ح ــق هم ــه اس ــت‪ ،‬هم ــه ان های ــی ک ــه‬ ‫ش ــرایط دارن ــد بای ــد در ازم ــون ش ــرکت کنن ــد و ای ــن ‪ ۳۰۰‬نف ــر قانونی تر ی ــن‬ ‫بخـــش مصوبـــه اســـت‪ .‬امـــا بخاطـــر مصلحـــت عمومـــی بخش ــی از‬ ‫پســت های بالتص ــدی توس ــط نیرو ه ــای بخ ــش خصوص ــی و ب ــر اس ــاس‬ ‫نی ــاز ازم ــون داخل ــی انتخ ــاب و تامی ــن وبخش ــی دیگ ــر از طر ی ــق فراخ ــوان‬ ‫عمومــی اســت‪ .‬هرچنــد قانــون میگویــد نبایــد بیــن فــردی چندیــن ســال‬ ‫در شـــهردار ی بـــوده و کســـی کـــه بیـــرو ن از شـــهردار ی ســـت هی ــچ‬ ‫تفاوت ــی باش ــد‪.‬‬ ‫موس ــوی در ادام ــه اف ــزود‪ :‬در ش ــهرداری ‪ ۴‬ن ــوع اس ــتخدام وج ــود دارد‬ ‫ک ــه یک ــی از ان م ــوارد «اس ــتخدام موق ــت» اس ــت ک ــه هم ــان ق ــرارداد کار‬ ‫معیـــن اســـت‪ ،‬پـــس بـــر اســـاس قانـــون‪ ،‬شـــهرداری اجـــازه اســـتفاده از‬ ‫نیرو ه ــای ق ــرار داد کار معی ــن را در سیس ــتم ثاب ــت ش ــهرداری دارد و در‬ ‫ایی ــن نام ــه اس ــتخدامی کش ــور ه ــم پی ــش بین ــی ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫رئیس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اردستان‬ ‫‪ ۲‬هزار فرصت شغلی‬ ‫در اردستان ایجاد می شود‬ ‫رئی ــس اداره صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت اردس ــتان گ ـف ـ ــت‪ :‬ح ــدود‬ ‫‪ ۲‬هــزار فرصــت شــغلی بــا اغــاز فعالیــت واحدهــای تولیــدی در دســت ســاخت‬ ‫در ای ــن شهرس ــتان ایج ــاد می ش ــود‪.‬‬ ‫محمدرضـــا باقـــری در گفت وگـــو بـــا ایرنـــا بیـــان کـــرد‪ ۱۵ :‬واح ــد‬ ‫تولیـــدی در ایـــن شهرســـتان بـــه پیشـــرفت فیز یکـــی ح ــدود‬ ‫‪ ۶۰‬در ص ــدی رس ــید ه اند ک ــه پ ــس از را ه ان ــدازی‪ ،‬ای ــن می ــزان اش ــتغال‬ ‫ایج ــاد خوا ه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی یکـــی از شـــاخص های رشـــد اقتصـــادی در جامعـــه را رش ــد‬ ‫تولی ــد عن ــوان ک ــرد و اف ــزود‪ :‬نمون ــه ب ــارز تولی ــد‪ ،‬فعالی ــت بخ ــش صنع ــت‬ ‫و مع ــدن اس ــت ک ــه ت ــا کن ــو ن ‪ ۶۴‬فق ــره پروان ــه تاس ــیس ب ــا پیش ــرفت‬ ‫‪ ۹۵‬درص ــد ص ــادر ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫رئیـــس اداره صنعـــت‪ ،‬معـــدن و تجـــارت اردســـتان تا کیـــد ک ــرد‪:‬‬ ‫ص ــدور ای ــن تع ــداد پروان ــه بهره ب ــرداری و وج ــود ‪ ۵۱‬واح ــد فع ــال و نیم ــه‬ ‫فع ــال در منطق ــه بیانگ ــر رش ــد و توس ــعه در ای ــن بخ ــش اس ــت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬شهرســتان اردســتان بــا داشــتن امکانــات زیربنایــی‬ ‫مناس ــب‪ ،‬ق ــرار گرفت ــن در مس ــیر ج ــاده ترانز ی ــت و دسترس ــی ب ــه راه اه ــن‪،‬‬ ‫شــرایط خوبــی دارد کــه رشــد صنعــت را در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫باقـــری ادامـــه داد‪ :‬وجـــود معدن هـــای مختلـــف بـــا ذخیره ه ــای‬ ‫ب ــاالی م ــس‪ ،‬باری ــت‪ ،‬س ــرب‪ ،‬روی و اه ــن نی ــز می توان ــد زمین ــه رش ــد و‬ ‫توس ــعه شهرس ــتان را فراه ــم کن ــد ک ــه در ای ــن راس ــتا ت ــا کن ــون ‪ ۷۳‬پروان ــه‬ ‫بهره بـــرداری صـــادر شـــده اســـت و ‪ ۵۷‬معـــدن نیـــز در اردســـتان فع ــال‬ ‫هســـتند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خبر داد‪:‬‬ ‫برنامه ریزی برای ایجاد ‪ 28‬هزار شغل‬ ‫در استان اذربایجان شرقی‬ ‫مع ــاون هماهنگ ــی ام ــور اقتص ــادی اس ــتانداری اذربایج ــان ش ــرقی‬ ‫از برنام ــه ری ــزی اس ــتان ب ــرای ایج ــاد ‪ 28‬ه ــزار ش ــغل جدی ــد در س ــال‬ ‫ج ــاری خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایلن ــا‪ ،‬عل ــی جهانگی ــری در جلس ــه کارگ ــروه تخصص ــی‬ ‫اش ــتغال و س ــرمایه گذاری اس ــتان‪ ،‬در تبیی ــن اولویت ه ــای اقتص ــادی‬ ‫اس ــتان در س ــال ج ــاری و برنامه ه ــای مرب ــوط ب ــه جه ــش تولی ــد‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫تثبیـــت اشـــتغال فعلـــی و تـــالش بـــرای افزایـــش ان در بخـــش ه ــای‬ ‫مختل ــف از جمل ــه مه ــم تری ــن اه ــداف ماس ــت‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اقدام ــات حمایت ــی دول ــت از اصن ــاف مختل ــف‬ ‫و بو ی ــژه واحده ــای تولی ــدی و صنعت ــی اس ــیب دی ــده از کرون ــا‪ ،‬اظه ــار‬ ‫داشـــت‪ :‬تســـهیالت دولتـــی‪ ،‬شـــامل واحدهایـــی خواهـــد بـــود ک ــه‬ ‫اشـــتغال فعلـــی خـــود را حفـــظ کـــرده و بـــرای توســـعه اشـــتغال برنام ــه‬ ‫هـــای عملیاتـــی داشـــته باشـــند‪.‬‬ ‫معـــاون هماهنگـــی امـــور اقتصـــادی اســـتاندار اذربایجـــان ش ــرقی‬ ‫بـــا تا کیـــد بـــر افزایـــش بهـــره منـــدی اســـتان از تســـهیالت ملـــی ب ــرای‬ ‫افزایـــش ظرفیـــت‪ ،‬تعـــداد و توســـعه واحدهـــای تولیـــدی و صنعت ــی‪،‬‬ ‫گف ــت‪ :‬افزای ــش هم ــکاری بی ــن بخش ــی تمام ــی دس ــتگاه ه ــای مس ــئول‬ ‫و هم ــکاری وی ــژه بان ــک ه ــا‪ ،‬ب ــرای تحق ــق ای ــن مه ــم ض ــروری اس ــت‪.‬‬ ‫و ی همچنی ــن از برنام ــه ری ــزی اس ــتان ب ــرای ایج ــاد ‪ 28‬ه ــزار ش ــغل‬ ‫جدی ــد در س ــال ج ــاری خب ــر داد و اف ــزود‪ :‬توز ی ــع عادالن ــه و شهرس ــتانی‬ ‫ای ــن موض ــوع نی ــز بای ــد م ــورد توج ــه ق ــرار گرفت ــه و فرمان ــداران هم ــکاری‬ ‫مناس ــبی در ای ــن م ــورد داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫ارائــه گــزارش عملکــرد پرداخــت تســهیالت روســتایی در دو بخــش‬ ‫حمایت ــی و غیرحمایت ــی‪ ،‬می ــزان تحق ــق و ج ــذب اعتب ــارات پرداخت ــی‬ ‫بـــه مشـــاغل خانگـــی اســـتان در ســـال ‪ 98‬و شـــیوه نامـــه پرداخ ــت‬ ‫تس ــهیالت و ی ــژه بن ــگاه ه ــای اقتص ــادی اس ــیب دی ــده از کرون ــا ‪ ،‬مه ــم‬ ‫تری ــن محوره ــای دس ــتور جلس ــه ای ــن ش ــورا ب ــود‪.‬‬ ‫صنعت و معدن‬ ‫شنبه‪ 7‬تیر‪ ۵ -1399‬ذی القعده‪ 27 -1441‬ژوئن ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1203‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون وزیر صنعت معدن و تجارت خبر داد‬ ‫اهدافطرحطرحتوانمندسازیتولیدوتوسعهاشتغالپایدار (تاپ)‬ ‫دکتر برات قبادیان در پاسخ به این سوال بازارکار مبنی بر اینکه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چه برنامه و یا برنامه هایی را برای‬ ‫اشتغالو کارافرینیدانشجویانو دانشاموختگاندانشگاهیدنبال‬ ‫می کند گفت‪ :‬بحث اشتغال برای ما بحث بسیار مهمی است و در‬ ‫این راستا اشتغال دانشجویان در همه سطوح و مقاطع تحصیلی را‬ ‫در قالب برنامه های مختلف دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫معاون اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در گفتگو با بازارکار گفت‪ :‬طرح توانمندسازی تولید و‬ ‫توسعه اشتغال پایدار در حال اجرا است و این طرح یک طرح ملی‬ ‫اشتغال و کارافرینی برای دانشجویان و دانش اموختگان است‪.‬‬ ‫دکتر برات قبادیان با تصریح اینکه این طرح در هفت محور‬ ‫با مشارکت بین دانشگاه و صنعت در حال انجام است افزود‪:‬‬ ‫دانشجویان کارشناسی ارشد‪ ،‬دکتری و اساتید می توانند در طرح ملی‬ ‫«تاپ» شرکت کنند همچنین دانشجویان می توانند پایان نامه های‬ ‫خود را برای کمک به صنعت و معدن در این طرح ارائه دهند و در‬ ‫حل مشکالت صنعت راهکار ارائه نموده و نقش افرین باشند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ما ابتدا در این زمینه با همکاری وزارت علوم‬ ‫تحقیقات و فناوری وارد بحث کارافرینی استاد و دانشجو شدیم و‬ ‫طرح هایی نظیر پسادکتری صنعتی و فرصت مطالعاتی صنعتی‬ ‫اساتید به اجرا رسید افزود‪ :‬عالوه بر ان ما برای دانشجویان نیز طرح‬ ‫های مختلفی در نظر گرفتیم‪ .‬دانشجویان کاردانی و کارشناسی که‬ ‫در حال تحصیل اند می توانند در سامانه ما مشغول به کاراموزی‬ ‫شوند‪ .‬الزم به ذکر است که این سامانه سامانه ای تقاضا محور‬ ‫است و بر اساس تقاضای شرکت های صنعتی‪ ،‬دانشجویان‬ ‫در شرکت های مختلف مشغول به فعالیت می شوند‪.‬این سامانه‬ ‫در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی قرار دارد و مختص‬ ‫دانشجویان کاردانی و کارشناسی است‪.‬‬ ‫ایجاد یک میلیون فرصت شغلی با اجرای طرح ملی تاپ‬ ‫طــرح توانمندســازی تولیــد و توســعه اشــتغال پایــدار (تــاپ) یــک طــرح ملــی اســت کــه توســط‬ ‫معاونــت امــوزش‪ ،‬پژوهــش و فنــاوری وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــرای اســتفاده از تــوان‬ ‫دان ــش اموخت ــگان بوی ــژه دانش ــجویان و دان ــش اموخت ــگان مقاط ــع تحصی ــات تکمیل ــی در‬ ‫بخ ــش ه ــای مختل ــف توس ــعه کش ــور بوی ــژه صنای ــع دنی ــال م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫در ای ــن ط ــرح ک ــه از نیم ــه دوم س ــال ‪ 1398‬ب ــه ط ــور ج ــدی دنب ــال م ــی ش ــود ت ــاش برای ــن‬ ‫اس ــت از ت ــوان و تخص ــص و دانش ــجویان بوی ــژه بی ــش از ی ــک میلی ــون دانش ــجوی دوره ه ــای‬ ‫سامانه تاپ یک سامانه اشتغال محور است‬ ‫ویبااشارهبهاینکهسامانهتاپیکسامانهاشتغالمحور استافزود‪:‬‬ ‫در رابطه با دانشجویان ارشد و دکتری ما مجبور بودیم ابتدا سامانه‬ ‫تاپ را راه اندازی کنیم تا پس از ثبت نام بنگاه های صنعتی و ارائه‬ ‫پروژه ها توسط انها دانشجویان برای پاسخ به این تقاضاها‬ ‫وارد شوند‪.‬اجرای این طرح از ابتدای سال ‪ 98‬و به طور جدی از‬ ‫‪3422‬پروژه در این طرح ثبت نام کرده اند و این امار مربوط به‬ ‫اخرین اطالعاتی است که به دست ما رسیده و قطعا به این امار‬ ‫افزوده خواهد شد‪ .‬این طرح با استقبال غیر منتظره ای از سوی‬ ‫متقاضیان مواجه شده و امیدوارم این طرح گام های مثبتی در‬ ‫جهت اهداف اشتغال کشور بردارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاسفانه یخش عمده ای از دانشجویان به دلیل‬ ‫عدم فراگیری اموزش های عملی و اموزش صرفا تئوریک در‬ ‫حال حاضر بیکارند و از نبود شغل مناسب ناراضی اند‪ .‬ما تالش‬ ‫میکنیم تا اموزش دانشجویان را در سطوح مختلف هرچه بیشتر‬ ‫به سوی مهارت محور شدن پیش ببریم‪.‬‬ ‫دکتر قبادیان در رابطه با شهرک های صنعتی افزود‪ :‬ما عالوه بر‬ ‫جلساتی که با معاونت علمی و فناوری رییس جمهور داشته ایم‬ ‫جلساتی نیز با سازمان انرژی اتمی و سپاه و نیز سایر سازمان ها‬ ‫برگزار کرده ایم تا از کمک این نهاد ها نیز در بخش صنعت بهره‬ ‫ببریم‪ .‬در جلسه ای که با معاونت علمی و فناوری برگزار شد‪ ،‬ما‬ ‫مامور شدیم که کمیته ویژه ای تشکیل دهیم و نیاز های خود را‬ ‫به شرکت های دانش بنیان ارائه کنیم و این نیاز ها را با استفاده‬ ‫از پتانسیل شرکت های دانش بنیان برطرف کنیم‪ .‬پس از جمع اوری‬ ‫نیاز ها مجددا جلسه ای با معاونت علمی برگزار خواهیم کرد و‬ ‫این نیاز ها را به انها ارائه خواهیم داد‪.‬‬ ‫ده هزار و سیصد‬ ‫بنگاه برای همکاری‬ ‫در طرح ملی تاپ‬ ‫ثبت نام کرده اند‬ ‫ابتدای سال ‪1399‬اغاز شد اما به دلیل اپیدمی کرونا و تعطیلی‬ ‫دانشگاه ها طرح تاپ با مشکالتی مواجه شد‪ .‬هم اکنون دانشگاه ها‬ ‫در حال تغییرسبک اموزشی خود به صورت انالین و مجازی هستند‬ ‫و همین به نوعی توفیقی اجباری است که ما از ابتدا پلتفرمی مجازی‬ ‫برای پیشبرد این طرح داشته باشیم تا در صورت بروز شرایطی مشابه‬ ‫بتوانیم به فعالیت های خود ادامه دهیم‪.‬‬ ‫اعالم امادگی بیش از ده هزار بنگاه برای همکاری در طرح تاپ‬ ‫در حال حاضر ده هزار و سیصد و یک بنگاه و همچنین‬ ‫نیمی از شرکت های دانش بنیان شرکت های صنعتی هستند‬ ‫وی به ظرفیت شهرک های صنعتی در اشتغال و کارافرینی‬ ‫برای دانشجویان و دانش اموختگان دانشگاهی اشاره کرد و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬بسیاری از شهرک های صنعتی ما توسط تیم‬ ‫تحصیــات تکمیلــی در بخــش هــای مختلــف اســتفاده شــود تــا ضمــن اســتفاده از تــوان انهــا در‬ ‫توس ــعه کش ــور‪ ،‬زمین ــه اش ــتغال و کارافرین ــی ای ــن دان ــش اموخت ــگان و دانش ــجویان نی ــز فراه ــم‬ ‫گ ــردد‪.‬‬ ‫دکت ــر ب ــرات قبادی ــان مع ــاون ام ــوزش‪ ،‬پژوه ــش و فن ــاوری وزارت صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت‬ ‫در ای ــن گفتگ ــو ک ــه در حاش ــیه نشس ــت خب ــری خ ــود در وزارت صم ــت برگ ــزار ش ــد‪ ،‬چش ــم ان ــداز‬ ‫روش ــن ای ــن ط ــرح مل ــی را در راس ــتای اش ــتغال و کارافرین ــی دانش ــجویان تش ــریح م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫مدیریتی خاصی اداره می شوند و ما می توانیم به خوبی با انها‬ ‫در زمینه بکارگیری نیروهای دانش محور همکاری داشته باشیم‬ ‫و هم افزایی کنیم‪ .‬ما از سال ‪ 94‬دریافت مجوزهایی را برای‬ ‫استقرار شرکت های دانش بنیان اغاز کردیم‪.‬عالوه بر ان اقدامات‬ ‫زیرساختی متعدد دیگری را نیز صورت دادیم که این اقدامات‬ ‫زیرساختی منجر اتفاقاتی مانند اعطای ‪ 484‬جواز تاسیس در‬ ‫حوزه صنایع پیشرفته و دانش بنیان در این شهرک ها شد‪ .‬این به‬ ‫این معناست که ما این شرکت ها را وارد حوزه صنعت کردیم و‬ ‫این شرکت ها به مرحله اخذ جواز صنعتی رسیده اند‪.‬هم اکنون‬ ‫بالغ بر‪ 60‬درصد شرکت های دانش بنیان شرکت های دانش‬ ‫بنیان صنعتی اند‪ .‬این شرکت ها در حوزه صنعت ایجادشدند‬ ‫و رسوخ فناوری در انها انجام شده است‪.‬بیش از ‪ 95‬درصد‬ ‫سوداوری شرکت های دانش بنیان از طریق شرکت های دانش‬ ‫بنیان صنعتی است و با توجه به اینکه این شرکت ها ‪ 60‬درصد‬ ‫کل شرکت ها را شامل می شوند این رقم رقم بسیار عجیب و‬ ‫فوق العاده ای است و نقش شرکت های دانش بنیان صنعتی را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه با توجه به فرمایش مقام معظ رهبری که‬ ‫مونتاژکاری را افت صنعت ما دانسته اند اظهار داشت‪ :‬ما تالش‬ ‫خود را بر نواوری و خلق ایده های جدید و نواور در صنعت متمرکز‬ ‫کردیم‪ .‬مجموع مجوز های تحقیق و توسعه (‪ )R&D‬که از سال‬ ‫‪ 68‬تا سال ‪ 92‬صادر شد ‪ 994‬تا بود در حالی که پس از احیای‬ ‫معاونتاموزش‪،‬پژوهشو فناوریدر وزارتصمتدر سال‪ 92‬تا کنون‬ ‫‪ 2510‬مجوز (‪ )R&D‬در بنگاه های مختلف سراسر کشورصادر‬ ‫شده است که نقش مهمی در جذب و بکارگیری نیروهای‬ ‫تحصیلکرده دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به طرح های دیگر در حوزه اشتغال و کارافرینی‬ ‫دانش اموختگان گفت‪ :‬طرح دیگری که اجرا شده است موضوع‬ ‫انتخاب مراکز برتر ومحصوالت برتر حوزه تحقیق و توسعه است‪.‬‬ ‫سالیانه ‪ 400‬تا ‪ 500‬پرونده در رابطه با شرکت ها و بنگاه هایی که‬ ‫شرکت می کنند توسط ما بررسی می شود و به برگزیدگان جوایزی‬ ‫اهدا می شود‪.‬‬ ‫بومی سازی فناوری بستر خوبی برای کارافرینی‬ ‫دانش اموختگان در قالب دانش بنیان‬ ‫معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه بومی سازی فناوری بستر‬ ‫خوبی برای کارافرینی دانش اموختگان در قالب دانش بنیان گفت‪:‬‬ ‫موضوع بعدی بومی سازی فناوری های ارزبر است که با جدیت برای‬ ‫شرکت های دانش بنیان و فناور داخلی دنبال می کنیم‪ .‬ما در مرحله‬ ‫اول برای ‪ 30‬حوزه محصوالت صنعتی این موضوع را دنبال کردیم و‬ ‫تخمین زده ایم که واردات این محصوالت بیش از ‪ 8‬میلیارد دالر‬ ‫خرج روی دست ما می گذارند‪ .‬ما ‪ 1406‬قلم محصول را مورد بررسی‬ ‫قرار دادیم و برای بومی سازی فناوری ‪ 50‬تا از ان ها را به طور جدی‬ ‫و تخصصی شروع به فعالیت کردیم‪.‬بسیاری ازاین اقالم در زمینه‬ ‫خودروسازی و نیرو محرکه است که بخش بسیار حیاتی و مهمی‬ ‫برای ماست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه طرح بعدی اینده پژوهی صنعتی و انقالب‬ ‫صنعتی چهارم است افزود‪ :‬ما در همین معاونت با بحث و بررسی به‬ ‫راهکار هایی برای عقب نماندن از انقالب صنعتی چهارم هستیم‬ ‫که تالش می کنیم این اهداف دربرگیرنده اهداف اقتصاد مقاومتی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫هتل اسپیناس پاالس جهت تکمیل کادر کافی شاپ‬ ‫شرکت بهشت قندیل نماینده انحصاری محصوالت دوغزال در ایران جهت تکمیل کادر تخصصی خود در کارخانه‬ ‫در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫و رستوران بین المللی خود در استان تهران از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫میزبان (‪)order taker‬‬ ‫اقا ‪ ،‬دارای سابقه کار مرتبط میزبانی و مهمانداری حداقل ‪ 6‬ماه‬ ‫(اشنایی با اصول پذیرایی و میزبانی و گرفتن سفارش از میهمان)‬ ‫مهارت ارتباط گفتاری ( کالمی) باال و مهارت ارتباطی مثبت‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫کارشناس بازرس‬ ‫کنترل کیفیت‬ ‫مهارت ارتباطی مثبت‪ ،‬توانایی استفاده از زبان انگلیسی‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی دیپلم‬ ‫جهت همکاری در شیفت های کاری مختلف (صبح‪ ،‬عصر‪ ،‬شب)‬ ‫حداکثر سن ‪ 30‬سال‪ ،‬خلق رفتار‪ ،‬ابتکار عمل‪ ،‬خالقیت‪،‬‬ ‫دقت باال‪ ،‬ثبات رفتاری‪ ،‬انعطاف پذیری باال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪hr.p@espinashotels.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫موسسه گاج همدان جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان همدان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫طراح و گرافیست‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تسلط به نرم افزارهای گرافیکی ‪ Photoshop‬و‬ ‫‪ ،... Illustrator‬خالق و مبتکر‪ ،‬متعهد و مجرب‬ ‫امکان همکاری بصورت حضوری و غیر حضوری‬ ‫ارائه و ارسال نمونه کار جهت بررسی‬ ‫نحوه پرداخت حقوق‪ :‬بصورت توافقی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪gaj.hamedan@gmail.com‬‬ ‫کارشناس ایمنی صنعتی‬ ‫نیز باشد‪ 11.‬برنامه از سال ‪ 94‬در دستور کار است که مهمترین طرح‬ ‫ان توسعه اقتصاد دانش بنیان است‪.‬سوق دادن اقتصاد از اقتصاد‬ ‫منبع محور به اقتصاد انش بنیان مهمترین هدفی است که در این‬ ‫برنامه تبیین و تدوین شده است‪.‬‬ ‫طرح تاپ شامل همه بخش ها اعم از فنی و علوم انسانی است‬ ‫قبادیان درباره اینکه ایا طرح تاپ طرح تاپ شامل رشته های‬ ‫علوم انسانی نیز می شود گفت‪ :‬این طرح تنها مربوط به وزارت‬ ‫صنعت معدن و تجارت نیست بلکه این طرح طرحی ملی‬ ‫است که دربرگیرنده بخش های فنی ‪ ،‬صنعتی و علوم انسانی در‬ ‫کشور می شود‪.‬هدف این طرح استفاده از پتانسیل علمی کشور‬ ‫در همه حوزه ها و ارائه راه حل های علمی برای تمام مسائل‬ ‫کشور است‪.‬با توجه به شرایط تحریم اولویت ما حل مشکالت‬ ‫کشور است که به عقیده ما راه حل تمام این مشکالت در‬ ‫دانشگاه ها یافت می شود‪ .‬ما می خواهیم فرد تحصیل کرده ای‬ ‫که در دانشگاه اموزش یافته است به جای حضور در کتابخانه‬ ‫در صنعت و کارخانه حضور داشته باشد‪ .‬این طرح می تواند‬ ‫با به کارگیری دانشجویان ‪ ،‬هیات علمی و پتانسیل صنعتی‬ ‫موجود در کشور بخش عمده ای از مشکالت اقتصادی و مسائل‬ ‫مربوط به اشتغال زایی و کارافرینی ما را حل کند‪.‬‬ ‫طرح تاپ از پتانسیل سربازان استفاده می کند‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬یکی از بندهای‬ ‫مهم طرح «تاپ» را استفاده از داوطلبان خدمت سربازی در‬ ‫بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫این بخش فارغ التحصیالن مشمول خدمت سربازی که تمایل‬ ‫دارند همه یا بخشی از دوره خدمت سربازی خود را در واحدهای‬ ‫تولیدی و خدماتی و شرکت های دانش بنیان بخش خصوصی‬ ‫سپری کنند‪ ،‬می توانند با ثبت نام در «سامانه تاپ» بنگاه مورد‬ ‫نظر خود را انتخاب و به منظور گذراندن دوران خدمت سربازی‬ ‫امریه دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ 200‬مجوز برای سربازی در واحدهای‬ ‫صنعتی طرح تاپ صادر شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه طرح های تقاضا محور در سامانه تاپ‬ ‫ثبت نام می کنند و این تقاضاها در حال افزایش است بیان کرد‪:‬‬ ‫‪ 80‬هزار بنگاه صنعتی‬ ‫ظرفیت خوبی‬ ‫برای کارافرینی‬ ‫دانشجویان در قالب‬ ‫طرح تاپ است‬ ‫تاکنون چهار هزار تقاضای فناورانه‪ ،‬تجاری صنعتی و معدنی‬ ‫در سامانه طرح تاپ ثبت شده است‪.‬‬ ‫وی در پایان از فعالیت بیش از ‪ 80‬هزار بنگاه تولیدی و‬ ‫صنعتی در کشور خبر داد و اعالم کرد‪ :‬این بنگاه ها در عرصه های‬ ‫مختلف علمی‪ ،‬فناوری‪ ،‬فنی و بازاریابی و صادراتی می توانند‬ ‫از توان و دانش و مهارت دانشجویان و دانش اموختگان‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫گفتگو؛امیرعلیبینام‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرایط احراز‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬داری مدرک تحصیلی حداقل فوق دیپلم در رشته صنایع غذایی‬ ‫امادگی انجام کار به صورت شیفتی گردشی شب و روز‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته ایمنی صنعتی و سایر رشته های مرتبط‬ ‫اشنایی کامل به اصول ایمنی و فرایندهای ‪ ،HSE‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫مسلط به نرم افزار ‪Office‬‬ ‫شایان ذکر است با توجه به مسیر سرویس ایاب ذهاب ساکنین شهرری– اسالمشهر‪ -‬رباط کریم‬ ‫و حسن اباد فشافویه در اولویت استخدام قرار خواهند گرفت‬ ‫‪ ‬از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با مشخصات کامل و ذکر عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hrm98@beheshtghandil.com‬‬ ‫یک شرکت واقع در شیراز‬ ‫به افراد زیر جهت استخدام نیازمند است‪:‬‬ ‫کارشناسی ارشد مهندسی صنایع‪ ٬‬مواد و مکانیک‬ ‫فارغ التحصیل از دانشگاه سراسری‬ ‫فقط اقا‪ ،‬حداکثر سن ‪ ۲8‬سال‬ ‫محل کار شیراز فاقد هرگونه سابقه کار‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی دارای فن بیان و روابط عمومی باال‬ ‫ساکن شیراز‪ ،‬فاقد معافیت پزشکی‬ ‫از عالقمندان درخواست می گردد‪ ،‬در صورت تمایل به همکاری‬ ‫رزومه خود را به ادرس ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪f.company.employee@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک کارخانه تولیدی جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس دبیرخانه‬ ‫خانم‪ ،‬حداقل مقطع کارشناسی‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه مرتبط ترجیحا در سازمان های بزرگ‪،‬‬ ‫بسیار دقیق‪ ،‬پیگیر و صبور‬ ‫برخورداری از دانش و توانایی کار با نرم افزارهای‬ ‫رایج از جمله ‪، Office‬تسلط کامل بر نرم افزارهای اتوماسیون‬ ‫اداری‪ ،‬حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫ترجیحا ساکن جنوب شهر اصفهان‬ ‫(سپاهان شهر‪ ،‬بهارستان‪ ،‬شهرضا)‬ ‫تمام وقت‬ ‫همراه با سرویس رفت و برگشت رایگان‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به همراه‬ ‫عنوان شغل مورد نظر خود به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Hrm.jobapp@gmail.com‬‬ ‫ادرس اصفهان‪ ،‬شهرک صنعتی رازی‬ ‫فنون کار و کاریابی‬ ‫شنبه ‪ 7‬تیر ‪ ۵-1399‬ذی القعده‪ 27-1441‬ژوئن‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1203‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪ .9‬بزرگ ترین نقاط ضعف شما چیست؟‬ ‫نکت ــه‪ :‬صحب ــت ک ــردن در م ــورد نق ــاط ضع ــف ان ه ــم‬ ‫در شــرایطی کــه انتظــار داریــد در مــورد دســتاوردهای خــود‬ ‫صحب ــت نمایی ــد‪ ،‬احس ــاس ناخوش ــایندی دارد‪ .‬ب ــا ای ــن‬ ‫ح ــال‪ ،‬ارائ ــه پاس ــخ درس ــت ب ــه ای ــن پرس ــش و بی ــان نق ــاط‬ ‫ضع ــف‪ ،‬م ــی توان ــد بیانگ ــر خودا گاه ــی ش ــما و س ــعی در‬ ‫بهب ــود و ارتق ــاء در ش ــغل باش ــد؛ خصیص ــه های ــی ک ــه نظ ــر‬ ‫کارفرمــا را بــه خــود جلــب نمایــد‪ .‬بــه خاطــر داشــته باشــید‬ ‫ابت ــدا نقط ــه ضع ــف را بی ــان ک ــرده و س ــپس ب ــه اقدام ــات‬ ‫صـــورت گرفتـــه در راســـتای رفـــع یـــا بهبـــود ان اشـــاره‬ ‫نمایی ــد‪ .‬ب ــه ای ــن ص ــورت‪ ،‬پاس ــخ خ ــود را ب ــا نکت ــه مثب ــت‬ ‫ب ــه پای ــان م ــی رس ــانید‪.‬‬ ‫مثـــال‪« :‬در ابتـــدای شـــروع کارم‪ ،‬بواســـطه عالقـــه و‬ ‫اشـــتیاقی کـــه بـــه کار داشـــتم بـــه تمـــام درخواســـت هـــا‬ ‫پاســخ مثبــت مــی دادم؛ درحالیکــه پاســخ برخــی از مــوارد‬ ‫منف ــی ب ــود و بای ــد م ــی گفت ــم «ن ــه»‪ .‬در ی ــک مقط ــع ب ــه ای ــن‬ ‫نتیجـــه رســـیدم کـــه غـــرق کار شـــده ام و حجـــم بســـیار‬ ‫زی ــادی کار و پ ــروژه ه ــای بس ــیاری ب ــه م ــن واگ ــذار ش ــده‬ ‫ان ــد‪ ،‬بطوریک ــه تم ــام اخ ــر هفت ــه ه ــا و تعطی ــات مش ــغول‬ ‫کار هس ــتم‪ .‬ش ــرایط بس ــیار پراسترس ــی ب ــود و ای ــن موض ــوع‬ ‫ب ــر کیفی ــت کار تاثی ــر گذاش ــته ب ــود‪ .‬و متوج ــه ش ــدم ای ــن‬ ‫موضــوع مانعــی در برابــر کارکــرد موثــر و مفیــد اســت‪ ،‬لــذا بــا‬ ‫اس ــتفاده از اب ــزار مدیری ــت حج ــم کار س ــعی در ب ــراورد ه ــر‬ ‫چ ــه بهت ــر انتظ ــارات خ ــودم و همکاران ــم دارم‪.‬‬ ‫‪ .10‬چه اهدافی برای اینده در سر دارید؟‬ ‫نکتـــه‪ :‬هـــدف مدیـــران اســـتخدام‬ ‫از ط ــرح ای ــن پرس ــش ای ــن اس ــت ت ــا‬ ‫بداننـــد ایـــا متقاضـــی بـــرای دراز‬ ‫مـــدت در ایـــن شـــرکت خواهنـــد‬ ‫مانـــد یـــا خیـــر؟ همچنیـــن ایـــن‬ ‫پرســـش ســـعی دارد عالیـــق‪،‬‬ ‫انتظـــارات و قـــدرت برنامه ریـــزی‬ ‫ش ــما را س ــنجیده و ارزیاب ــی نمای ــد‪.‬‬ ‫بهتری ــن رویک ــرد پاسـ ـخ دهی ب ــه ای ــن‬ ‫پرســـش‪ ،‬شـــرح و تعییـــن مســـیر کنونـــی‬ ‫ش ــغلی اس ــت و اینک ــه ای ــن مس ــیر چگون ــه در‬ ‫رس ــیدن ب ــه اه ــداف نهای ــی ب ــه ش ــما کم ــک ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫مثال‪« :‬ارتقاء سطح مهارت های بازاریابی از جمله‬ ‫اهدافی است که برای سالهای اتی در نظر دارم‪ .‬از جمله‬ ‫عللی که مرا به سمت شرکت های نوپا در حال رشد سوق‬ ‫می دهد‪ ،‬در این قبیل شرکت ها فرصت تجربه های‬ ‫بسیار و همکاری با بخش های مختلف وجود دارد‪ .‬از‬ ‫جمله اهدافی که همواره بدان فکر می کنم رهبری یک تیم‬ ‫بازاریابی است‪ ،‬و کار کردن در شرکت های نوپا مرا به این‬ ‫هدف نزدیک می کند‪.‬‬ ‫تم ــام زم ــان نه ــار خ ــود را ص ــرف صحب ــت و گ ــوش دادن‬ ‫ب ــه ح ــرف ه ــای مش ــتری ک ــردم‪ .‬ب ــا همفک ــری همدیگ ــر‬ ‫توانس ــتیم ب ــه خواس ــته ه ــای مش ــتری رس ــیدگی نمایی ــم‪.‬‬ ‫مشــتری از ایــن توجــه بســیار خرســند بــود؛ بطوریکــه پیــش‬ ‫از بازگشــت مدیــرم از ســفر‪ ،‬قــرارداد شــش ماه ـه ی دیگــری‬ ‫مبن ــی ب ــر هم ــکاری انعق ــاد نم ــود‪».‬‬ ‫اشنایی با؛‬ ‫متداول ترین پرسش های مصاحبه شغلی‬ ‫و نحوه پاسخ به انها‬ ‫قسمت دوم‬ ‫◄ در ق ـس ـ ــمت اول ب ــا ب ــرخ ـ ـ ـ ـ ــی از پرس ــش ه ــای مت ــداول درجلس ــات م ـصـ ـ ـ ــاح ـ ـب ـ ـه ه ـ ــای اس ـ ـتـ ـ ـخــدام ـ ـ ــی اش ـن ـ ــا ش ــدیم درای ــن ش ــماره ب ــه ادام ــه پـ ــرس ـ ــش ه ـ ـ ــایی ک ـ ــه درای ـ ـ ــن‬ ‫جل ـس ـ ــات م ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــر ح می گ ــردد اش ــاره می کنی ــم‪.‬‬ ‫‪ .11‬پیش بینی شما از ‪ 5‬سال اینده چیست؟‪ /‬در ‪5‬‬ ‫سال اینده خود را در چه جایگاهی می بینید؟‬ ‫نکتـــه‪ :‬ا گاهـــی متقاضـــی از انتظـــارات و توقعـــات‬ ‫خ ــود‪ ،‬همچنی ــن ب ــه کارفرم ــا کم ــک م ــی کن ــد‬ ‫ت ــا دریاب ــد ای ــا جای ــگاه ش ــغلی و ش ــرکت‬ ‫بـــا اهـــداف متقاضـــی همراســـتا و‬ ‫مطابقـــت دارنـــد یـــا خیـــر‪ .‬در‬ ‫پاس ــخ‪ ،‬ب ــه ایده ه ــای کل ــی از‬ ‫مه ــارت های ــی ک ــه قص ــد‬ ‫ارتقـــاء انهـــا را‬ ‫دار یـــد‪،‬‬ ‫‪ .12‬یک مورد شرایط شغلی دشوار و نحوه رویارویی با‬ ‫ان را شرح دهید؟‬ ‫نکت ــه‪ :‬ای ــن پرس ــش ضم ــن بررس ــی توانای ــی ش ــما در‬ ‫ح ــل مس ــئله‪ ،‬ق ــدرت کار ک ــردن تح ــت فش ــار و‬ ‫اس ــترس را م ــورد ارزیاب ــی ق ــرار م ــی ده ــد‪.‬‬ ‫ب ــه خاط ــر داش ــته باش ــید داس ــتان و‬ ‫وقایــع بســیار بهتــر از امــار و ارقــام‬ ‫در ذه ــن مخاط ــب باق ــی م ــی‬ ‫مان ــد؛ پ ــس بج ــای «بی ــان»‬ ‫منظور خــودرا«نشــان‬ ‫دهید»‪.‬‬ ‫در مورد مزایای‬ ‫متداولی که برای‬ ‫شغل مورد نظرتان‬ ‫وجود دارد‬ ‫تحقیق کنید‬ ‫یکی از اهداف‬ ‫ارزیابی کارجویان‬ ‫اطمینان از حضور‬ ‫دراز مدت‬ ‫در شرکت است‬ ‫ا نـــو ا ع‬ ‫جایـــگاه هـــای‬ ‫شـــغلی کـــه تمایـــل بـــه‬ ‫حضــور داریــد و مــواردی کــه دوســت‬ ‫داری ــد در انه ــا مش ــارکت داش ــته باش ــید؛‬ ‫اشـــاره نماییـــد‪.‬‬ ‫مثـــال‪« :‬دوســـت دارم طـــی ‪ 5‬ســـال اینـــده بـــه‬ ‫یـــک کارشـــناس در حـــوزه خـــود تبدیـــل شـــوم‪ ،‬و بتوانـــم‬ ‫دانشــجویان و طراحــان تــازه کار را امــوزش داده و راهنمایــی‬ ‫نمای ــم‪ .‬و همچنی ــن ب ــا کس ــب تجربی ــات تخصص ــی ب ــه‬ ‫عن ــوان ف ــردی موث ــر ب ــا گروه ه ــای طراح ــی و بازاریاب ــی در‬ ‫پروژه هـــای بـــزرگ همـــکاری نمایـــم؛ بطوریکـــه در ســـطح‬ ‫ش ــرکت و در س ــطح جامع ــه جهان ــی تغیی ــرات محسوس ــی‬ ‫بـــه وجـــود اورم‪».‬‬ ‫‪hr@sys-yaas.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫لیسانس و‪ ‬فوق لیسانس مدیریت و‪ ‬کامپیوتر‬ ‫و‪ ‬صنایع اقا‬ ‫متولدین‪ 1360‬به بعد‬ ‫اشنا به ‪ ،ICDL‬با روابط عمومی باال‪،‬‬ ‫اشنا به اصول مدیریت‬ ‫دارای توانمندی در حوزه بازاریابی و‪ ‬فروش‪ ‬‬ ‫افراد با سابقه در حوزه ‪ IT‬و‪ ‬خدمات پرداخت الکترونیک‬ ‫در اولویت هستند‪.‬‬ ‫استان چهارمحال و‪ ‬بختیاری (‪ ‬شهرکرد)‪ ‬‬ ‫‪hr@sys-yaas.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫لیسانس مدیریت و‪ ‬کامپیوتر اقا‬ ‫متولدین ‪ 1365‬به بعد‪ ،‬اشنا به اصول مدیریت و‪ ‬سرپرستی‬ ‫روابط عمومی باال‪ ،‬توانمندی در ارائه گزارش های اماری‬ ‫استان بوشهر‬ ‫‪hr@sys-yaas.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی در قزوین جهت تکمیل کادر‬ ‫خود به افراد تحصیلکرده داری سابقه به شرح‬ ‫ذیل نیازمند است‪:‬‬ ‫سرپرست تولید‬ ‫کارشناس صنایع‪ -‬مکانیک‪ -‬مدیریت صنعتی‬ ‫انباردار‬ ‫کارشناس صنایع‪ -‬مدیریت صنعتی‪ /‬اشنا به نرم افزارهای‬ ‫انبارداری‪ -‬اکسل‪ -‬اکسس‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪tehrannovinfactory@yahoo.com‬‬ ‫ای ــن پرس ــش فرص ــت بس ــیار‬ ‫خوبـــی فراهـــم مـــی اورد تـــا جنبـــه‬ ‫مس ــئولیت پذیری خ ــود را بیش ــتر ب ــه تصوی ــر‬ ‫کشــیده و نشــان دهیــد بــدون انکــه از شــما خواســته‬ ‫ش ــود فرات ــر از انچ ــه برعه ــده داری ــد‪ ،‬انج ــام م ــی دهی ــد‪.‬‬ ‫مث ــال‪« :‬مدی ــرم ب ــه تعطی ــات دو هفت ـه ای رفت ــه ب ــود ک ــه‬ ‫در اولیــن روز عــدم حضــور وی‪ ،‬بــا گالیــه یکــی از مشــتریان‬ ‫مهــم کــه درامــد اصلــی اژانــس از وی اســت مبنــی بــر تــرک‬ ‫ش ــرکت مواج ــه ش ــدیم‪ .‬در واق ــع مش ــتری گالی ــه داش ــت‪،‬‬ ‫خدمــات وعــده داشــته شــده بــه وی محقــق نشــده اســت‪.‬‬ ‫‪.14‬چرابایدشمارااستخدام کنیم؟‬ ‫نکته‪ :‬این پرسش در واقع با‬ ‫هدف اعمال فشار طرح می شود؛‬ ‫و به متقاضی فرصت می دهد‬ ‫تا دوباره علل برتری خود نسبت‬ ‫به سایر داوطلبان را شرح دهد‪.‬‬ ‫در پاسخخودمجددبایدبهمهارتها‬ ‫و تجربیاتی اشاره نمایید که شما را‬ ‫نسبت به سایرین برتر نموده و سبب‬ ‫مطابقت هر چه بیشتر شما با ان جایگاه‬ ‫شغلی می شود‪.‬‬ ‫مثـــال‪« :‬اشـــتیاق و تمایـــل بـــه توســـعه برنامـــه هـــای‬ ‫کارب ــردی دارم ک ــه در ط ــول م ــدت کارم هم ــواره در ح ــال‬ ‫پیش ــرفت و تغیی ــر هس ــتند‪ .‬در واق ــع ن ــوع و مس ــیر فعالی ــت‬ ‫ایــن شــرکت بــا ارزش هــا و اهــداف مــن همراســتا هســتند‪،‬‬ ‫و از انجــا کــه زمــان محــدودی را در محــل کار حضــور دارم‪،‬‬ ‫کار در ای ــن ش ــرکت فرص ــت بس ــیار خوب ــی را در راس ــتای‬ ‫ایج ــاد تح ــول در صنع ــت‪ ،‬پی ــش روی ــم م ــی گ ــذارد‪.‬‬ ‫مترجم ‪:‬الناز طالب زاده‬ ‫ادامه دارد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس فنی اقا‬ ‫مدرک تحصیلی لیسانس کامپیوتر ‪-‬برق ‪-‬الکترونیک‬ ‫اشنایی با شبکه های کامپیوتری و‪ ‬سخت افزار و‪ ‬نرم افزار‬ ‫متولدین ‪ 1365‬به بعد ‪ ،‬استان خراسان جنوبی‬ ‫‪ .13‬حقوق درخواستی خود را اعالم کنید؟‬ ‫نکتـــه‪ :‬مصاحبـــه کننـــده بـــا طـــرح ایـــن پرســـش مـــی‬ ‫خواه ــد اطمین ــان حاص ــل نمای ــد‪ ،‬حق ــوق م ــورد نظ ــر ش ــما‬ ‫ب ــا بودج ــه ای ک ــه ب ــرای ای ــن ش ــغل در نظ ــر گرفت ــه ش ــده‪،‬‬ ‫مطابقـــت دارد‪ .‬چنانچـــه مبلـــغ حقـــوق پیشـــنهادی از‬ ‫جانـــب شـــما‪ ،‬بســـیار کمتـــر یـــا بیشـــتر از میـــزان حقـــوق‬ ‫متـــداول بـــرای همـــان جایـــگاه شـــغلی باشـــد‪ ،‬بدیـــن‬ ‫معناس ــت ک ــه ش ــما ارزش واقع ــی خ ــود را نم ــی دانی ــد‪ .‬در‬ ‫م ــورد مزای ــای متداول ــی ک ــه ب ــرای ای ــن ش ــغل وج ــود دارد‪،‬‬ ‫تحقی ــق ک ــرده و ان را ب ــه می ــزان دس ــتمزد م ــورد نظ ــر خ ــود‬ ‫بیفزاییـــد‪ .‬اگـــر هـــم در میـــزان دســـتمزد خـــود منعطـــف‬ ‫هســتید‪ ،‬ایــن موضــوع را بــه مدیــر اســتخدام اطــاع دهیــد‪.‬‬ ‫مثال‪« :‬میزان حقوق مورد نظر من بین مبلغ ‪ ...‬تا ‪...‬‬ ‫است؛ که برای فردی با جایگاه و تجربه من‪ ،‬میانگین‬ ‫دستمزد است‪ .‬هرچند جای مذاکره هم وجود دارد‪».‬‬ ‫اگـــر هـــم در مـــورد میـــزان حقـــوق ا گاهـــی نداریـــد‪ ،‬بـــا‬ ‫کم ــی تحقی ــق و جس ــتجو م ــی توانی ــد اطالعات ــی بدس ــت‬ ‫اورده و ان را بــا شــرایط خــود بــر مبنــی محــل کار‪،‬‬ ‫ح ــوزه کار و تجرب ــه خ ــود وف ــق دهی ــد‪.‬‬ ‫یک شرکت تولیدی واقع در تهران خوش نام و باسابقه از جویندگان کار خالق‪ ،‬پویا و دارای تخصص های‬ ‫ذیل جهت کار در تهران دعوت به همکاری مینماید‪:‬‬ ‫یک شرکت دانش بنیان در حوزه مشاوره‬ ‫مدیریت در تهران افراد واجد شرایط ذیل‬ ‫را استخدام مینماید‪.‬‬ ‫کارشناس امور مشتریان‬ ‫به صورت تمام وقت‬ ‫افراد دارای شرایط زیر در اولویت هستند‪:‬‬ ‫مدرک کارشناسی ارشد مدیریت‬ ‫تجربه مدیریت پروژه و امور اجرایی‬ ‫تجربه انجام پیگیری های اداری و قانونی‬ ‫تجربه کار حرفه ای با نرم افزارهای اکسل‪ ،‬وردپرس‪،‬‬ ‫فتوشاپ و پاورپوینت‬ ‫تجربه برگزاری دوره های اموزشی‬ ‫تجربه مدیریت سایت و محتوا‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند جهت ارسال رزومه از طریق‬ ‫راه ارتباطی اعالم شده در اگهی اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪emploee2017@gmail.com‬‬ ‫‪cv@rasa-hr.com‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫مهندس کامپیوتر‬ ‫گرایش نرم افزار‪ ،‬دارای حداقل دو سال سابقه کار‬ ‫‪2‬‬ ‫مهندس کامپیوتر‬ ‫سخت افزار و شبکه‪ ،‬دارای حداقل دو سال سابقه کار‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس مهندسی صنایع‬ ‫دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‪ ،‬مسلط به کنترل پروژه‬ ‫‪4‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫دارای مدرک کارشناسی‪ ،‬ترجیح ًا خانم‬ ‫با تسلط نسبی به نرم افزار ‪ Office‬و زبان انگلیسی‬ ‫دارای حداقل دو سال تجربه کاری‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس و کارشناس ارشد برق‬ ‫گرایش قدرت‪ ،‬دارای حداقل یک سال سابقه کار‬ ‫عالقه مند به مبحث روشنایی‪ ،‬ساکن مشهد‬ ‫متقاضیان محترم واجد شرایط درصورت تمایل به همکاری مشخصات فردی‪ ،‬سوابق کاری و تحصیلی خود را‪ ‬‬ ‫به پست الکترونیک درج شده در اگهی ارسال نمایید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی کیان تایر واقع در چهاردانگه‬ ‫جهت تکمیل کادر مهندسی خود‪ ،‬نیاز به کارشناس یا کارشناس‬ ‫ارشد با انگیزه در رشته های مهندس شیمی و پلیمر دارد‪.‬‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪MEbrahimi@gmail.com‬‬ ‫نمایندگی مدیران خودرو واقع درتهران برای تکمیل کادر‬ ‫انبار خود استخدام می نماید‪:‬‬ ‫کمک انباردار با سابقه انبارداری و مسلط به رایانه‬ ‫متقاضیان گرامی می توانند جهت تکمیل و ارسال رزومه‪،‬‬ ‫به اطالعات درج شده در اگهی مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫‪zohrabi367@mvmco.ir‬‬ ‫شرکت راستین ساختار ایفا نیرو جهت تکمیل کادر‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پدیده پرداخت یکتا فعال در حوزه پشتیبانی‬ ‫بانک ها از واجدین شرایط در استان یزد دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪:‬‬ ‫پشتیبانی دستگاه کارتخوان‬ ‫اقا‪ ،‬دیپلم به باال (پشتیبانی و بازاریابی)‬ ‫اشنایی به کامپیوتر و نرم افزارهای افیس الزامی می باشد‬ ‫متولدین سال ‪ 1370‬به بعد‬ ‫دارای کارت پایان خدمت یا معافیت (به غیر از معافیت پزشکی)‬ ‫ساکن شهرستان یزد‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ادرس ایمیل‬ ‫درج شده در اگهی ارسال فرمایند ‪.‬‬ ‫‪yekta.pardakht@gmail.com‬‬ ‫خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫خانم‪ ،‬بصورت تمام وقت‪ ،‬دارای سابقه کار‬ ‫اشنایی کامل با ارسال لیست حقوق و بیمه و گزارشات فصلی‬ ‫شرکت پیمانکاری در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی‬ ‫اشنا با نرم افزار حسابداری‪،‬حقوق‪ ، ‬بیمه‬ ‫کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه اقا‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫از استان تهران جهت کار در بندرعباس‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫با سابقه حداقل ‪ 5‬سال در زمینه پروژه های ‪EPC‬‬ ‫‪norouzi.hamidreza1997@gmail.com‬‬ ‫مسلط به برنامه ریزی و کنترل پروژه های ‪EPC‬‬ ‫اشنا به نرم افزار ‪Primavera‬‬ ‫مسلط به ‪Microsoft Excel‬‬ ‫امکان اسکان رایگان و امکانات رفاهی‪ ،‬حقوق ثابت‪ ،‬بیمه‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪pay.es tekhdam@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت پیشرو در حوزه تولید قطعات خودرو واقع در تهران از افراد‬ ‫واجد شرایط و با توانمندی های ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫عالقمند و توانمند در فروش‪ ،‬ارتباط تلفنی قوی‪ ،‬مشتری مداری‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند با اطالعات درج شده در‬ ‫اگهی تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫‪s4tco.hr@gmail.com‬‬ ‫حقوقی‬ ‫شنبه‪ 7‬تیر‪ ۵ -1399‬ذی القعده‪ 27 -1441‬ژوئن ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1203‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعالم شد‬ ‫‪-۶‬دانشاموختگانرشتهتخصصیفقهو حقوقحوزهعلمیهخراسانباحداقلمعدل‪۱۶‬‬ ‫داوطلبان‪ ،‬می بایست با مراجعه به سامانه مذکور و پرداخت هزینه ثبت نام به‬ ‫مبلغ ‪ ۱.۵۰۰.۰۰۰‬ریال بصورت اینترنتی‪ ،‬نسبت به تکمیل مراحل ثبت نامی اقدام‬ ‫و در پایان‪ ،‬کد رهگیری ثبت نام را دریافت و نزد خود نگهداری نمایند‪ .‬فرایند‬ ‫ثبت نام‪ ،‬تا قبل از دریافت کد رهگیری ناقص و بالاثر است‪ .‬الزم به ذکر است وجه‬ ‫پرداختی به عنوان هزینه ثبت نام‪ ،‬به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد و لذا الزم‬ ‫است داوطلبان در ثبت نام و پرداخت هزینه دقت الزم به عمل اورند‪.‬‬ ‫تذکر مهم‪ :‬داوطلبانی که سابقه قبولی در مصاحبه علمی ازمون های گذشته‬ ‫(اعم از جذب عمومی‪ ،‬اختصاصی‪ ،‬مناطق محروم‪ ،‬شورای حل اختالف و ‪)....‬‬ ‫داشته باشند و پرونده ایشان در مراحل مختلف از جمله ازمون شخصیت‪ ،‬گزینش‬ ‫و کاراموزی در جریان باشد‪ ،‬حق ثبت نام و شرکت در این فرایند را نخواهند داشت‬ ‫و چنانچه داوطلبی برخالف این مقرره اقدام نماید‪ ،‬ثبت نام وی کان لم یکن تلقی‬ ‫می گردد و وجه پرداختی به هیچ عنوان به وی مسترد نخواهد شد‪.‬‬ ‫مهلت ثبت نام از تاریخ شروع ثبت نام ‪ ،‬روز سه شنبه مورخ ‪ ۹۹/0۴/10‬به‬ ‫مدت ‪ ۲۰‬روز خواهد بود و در روز سه شنبه مورخ ‪ 99/0۴/31‬پایان می پذیرد و این‬ ‫ً‬ ‫مهلت‪ ،‬تمدید نخواهد شد‪ .‬تا کید می گردد ثبت نام‪ ،‬صرفا به صورت اینترنتی و در‬ ‫ً‬ ‫مهلت مقرر صورت خواهد پذیرفت‪( .‬تذکر مهم‪ :‬به داوطلبان اکیدا توصیه می شود‬ ‫ثبت نام خود را به روزهای پایانی مهلت موکول نکنند‪).‬‬ ‫الزم به ذکر است‪ ،‬به ثبت نام های اشتباه ترتیب اثر داده نمی شود و هزینه‬ ‫پرداختی در این موارد‪ ،‬به هیچ وجه مسترد نخواهد شد‪ .‬همچنین‪ ،‬چنانچه‬ ‫فقدان شرایط داوطلب در هر یک از مراحل استخدامی معلوم شود‪ ،‬روند پیگیری‬ ‫پرونده بالفاصله متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫زمان مصاحبه علمی‬ ‫مصاحبه علمی ثبت نام کنندگان از شهریور ماه ‪ ۱۳۹۹‬اغاز خواهد شد‪ .‬زمان‬ ‫دقیق مصاحبه علمی هر داوطلب طی تماس تلفنی ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬زمان مصاحبه علمی یکبار تعیین و ابالغ می گردد و امکان تغییر ان وجود‬ ‫ندارد‪ .‬عدم پاسخگویی به تلفن همراه در ‪ ۲‬نوبت به منزله انصراف از شرکت در‬ ‫مصاحبه علمی است‪.‬‬ ‫محدودیت پذیرش بانوان‪:‬‬ ‫با عنایت به نیازمندی دادگستری های سراسر کشور‪ ،‬پذیرش بانوان در‬ ‫این نوبت جذب اختصاصی با محدودیت هایی مواجه است‪ .‬بر این اساس‬ ‫دادگستری های استان های تهران ‪ ،‬مازندران‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬یزد‪،‬‬ ‫قم‪ ،‬فارس و چهارمحال و بختیاری فاقد ظرفیت پذیرش برای بانوان هستند‪.‬‬ ‫همچنین دادگستری های مراکز استان های اذربایجان شرقی‪ ،‬اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫بوشهر‪ ،‬خراسان شمالی‪ ،‬سمنان‪ ،‬قزوین‪ ،‬کرمان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬گلستان‪ ،‬گیالن‪،‬‬ ‫مکان مصاحبه علمی‪:‬‬ ‫مصاحبه ها در دو محل به نشانی های زیر برگزار می شود‪ .‬محل برگزاری‬ ‫مصاحبه هر داوطلب در تماس تلفنی به وی اعالم می شود‪.‬‬ ‫الف‪ -‬تهران‪ ،‬خیابان حافظ‪ ،‬تقاطع خیابان سمیه‪ ،‬روبروی دانشگاه امیرکبیر‪،‬‬ ‫معاونت منابع انسانی قوه قضائیه‪ ،‬طبقه نهم‬ ‫ب‪ -‬قم‪ ،‬بلوار ‪ ۱۵‬خرداد‪ ،‬بعد از پمپ بنزین‪ ،‬نبش خیابان سعدی‪ ،‬مرکز‬ ‫اموزش قوه قضائیه‪ ،‬طبقه همکف‬ ‫مهلت ثبتنام‬ ‫از تاریخ شروع ثبتنام ‪،‬‬ ‫روز سه شنبه مورخ ‪۹۹/0۴/10‬‬ ‫به مدت ‪ ۲۰‬روز خواهد بود‬ ‫و در روز سه شنبه مورخ‬ ‫‪ 99/0۴/31‬پایان می پذیرد‬ ‫و این مهلت‪ ،‬تمدید‬ ‫نخواهد شد‬ ‫لرستان‪ ،‬هرمزگان و همدان مشمول این محدودیت هستند‪ .‬سایر شهرستان های‬ ‫استان های اخیر و استان هایی که نام انها ذکر نشده‪ ،‬منعی برای پذیرش بانوان‬ ‫ندارند‪ .‬لذا الزم است بانوان متقاضی ثبت نام در سامانه جذب اختصاصی با‬ ‫ً‬ ‫عنایت به محدودیت های ذکرشده اقدام به ثبت نام نمایند‪ .‬ضمنا قبولی ایشان‬ ‫در مرحله مصاحبه علمی به منزله پذیرش نهایی نمی باشد و شرایط داوطلبان در‬ ‫مراحل بعدی بررسی و افراد فاقد اولویت از روال کار خارج خواهند شد ‪.‬‬ ‫شرایط ثبت نام‬ ‫شرایط عمومی الزم برای ثبت نام عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ .۱‬تابعیت اصلی ایران‬ ‫‪ .۲‬اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم‪ ،‬ایمان و عدالت‬ ‫‪ .۳‬التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصل والیت مطلقه فقیه‬ ‫و عدم وابستگی تشکیالتی به احزاب‪ ،‬سازمان ها و گروه های غیرقانونی یا هواداری‬ ‫از ان ها‪ ،‬مگر در صورت احراز توبه‬ ‫‪ .۴‬طهارت مولد‬ ‫‪ .۵‬داشتن سالمت جسمی‪ ،‬روانی و شخصیتی الزم برای انجام کار قضایی‬ ‫‪ .۶‬نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر‬ ‫‪ .۷‬حسن شهرت‪ ،‬اخالق و امانت داری‬ ‫‪.۸‬عدم اعتیاد به دخانیات‪ ،‬مواد مخدر و روان گردان‬ ‫‪ .۹‬داشتن کارت پایان خدمت سربازی یا برخورداری از معافیت های قانونی و یا‬ ‫عدم غیبت در خصوص مشموالن (برای اقایان)‬ ‫‪ .۱۰‬داشتن حداقل ‪ ۲۲‬و حداکثر ‪ ۴۰‬سال تمام در روز ثبت نام ( شرط سنی)‬ ‫شرایط اختصاصی برای داوطلبان دانشگاهی و حوزوی به شرح زیر است‪:‬‬ ‫الف‪ -‬شرایط داوطلبان دانشگاهی‪:‬‬ ‫داوطلبان با مدارک تحصیلی دانشگاهی‪ ،‬مشروط به قرار گرفتن در هر یک از‬ ‫گروه های ‪ ۱۰‬گانه اتی الذکر می توانند در مصاحبه علمی جذب اختصاصی شرکت‬ ‫جزئیات جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫فراخ ــوان ج ــذب اختصاص ــی داوطلب ــان تص ــدی منص ــب قض ــاء‬ ‫توس ــط معاون ــت انس ــانی ق ــوه قضایی ــه در هفت ــه گذش ــته منتش ــر ش ــد‪.‬‬ ‫ای ــن فراخ ــوان ک ــه ب ــر روی س ــایت مناب ــع انس ــانی ق ــوه قضایی ــه ب ــه نش ــانی‬ ‫اینترنت ــی ‪ www.qazahrm.ir‬ق ــرار گرفت ــه ب ــود ح ــاوی ن ــکات زی ــادی جه ــت‬ ‫نمایند‪ .‬این موارد‪ ،‬حصری و غیر قابل تفسیر هستند و لذا الزم است داوطلبان قبل‬ ‫از مطالعه ان ها به تذکرات زیر توجه فرمایند‪:‬‬ ‫◄دوره های تحصیلی مجازی‪ ،‬غیرحضوری‪ ،‬نیمه حضوری و الکترونیک‬ ‫خارج از شمول این مقررات هستند‪.‬‬ ‫◄داوطلبان فارغ التحصیل در دوره های شبانه (نوبت دوم) و اموزش محور‬ ‫منعی برای ثبت نام ندارند‪.‬‬ ‫◄ گروه بندی دانشگاه ها به این صورت است‪:‬‬ ‫دانشگاه های گروه اول عبارتند از‪ :‬دانشگاه امام صادق (ع) ‪ -‬دانشگاه تربیت‬ ‫مدرس ‪ -‬دانشگاه تهران ‪ -‬پردیس فارابی دانشگاه تهران ‪ -‬دانشگاه شهیدبهشتی‬ ‫(ره)‪ -‬دانشگاه شیراز ‪ -‬دانشگاه عالمه طباطبایی (ره) ‪ -‬دانشگاه فردوسی مشهد‬ ‫ دانشگاه علوم قضایی‪ -‬دانشگاه مفید قم ‪ -‬دانشگاه قم ‪.‬‬‫دانشگاه های گروه دوم عبارتند از‪ :‬دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات‬ ‫تهران ‪ -‬دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران مرکز ‪ -‬دانشگاه بین المللی امام خمینی‬ ‫(ره) قزوین ‪ -‬دانشگاه کاشان ‪ -‬دانشگاه تبریز ‪ -‬دانشگاه شاهد ‪ -‬دانشگاه شهید‬ ‫باهنر (ره) کرمان ‪ -‬دانشگاه شهید چمران اهواز ‪ -‬دانشگاه مازندران (بابلسر) ‪-‬‬ ‫دانشگاه بوعلی سینا همدان ‪ -‬دانشگاه خوارزمی تهران ‪ -‬دانشگاه شهیدمطهری‬ ‫(ره) ‪ -‬دانشگاه گیالن ‪ -‬دانشگاه علوم اسالمی رضوی ‪ -‬دانشگاه اصفهان ‪-‬‬ ‫دانشگاه الزهرا ‪ -‬دانشگاه مذاهب اسالمی ‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :۱‬دانشگاه ها و پردیس های دانشگاهی احصاء نشده مشمول گروه بندی‬ ‫فوق نیستند‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :۲‬در مورد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه ازاد اسالمی الزم به ذکر است‪،‬‬ ‫ً‬ ‫صرفا واحد واقع در تهران این دانشگاه مشمول گروه بندی مذکور (گروه دوم) است‬ ‫و لذا واحدهای علوم و تحقیقات سایر شهرستان ها خارج از موضوع این مقررات‬ ‫هستند ولو اینکه مدرک تحصیلی از واحد علوم و تحقیقات تهران صادر شده باشد‪.‬‬ ‫گروه های ‪ ۱۰‬گانه واجد شرایط شرکت در مصاحبه علمی (دانشگاهی) به این‬ ‫شرح می باشند‪:‬‬ ‫‪ .۱‬دانش اموختگان کارشناسی حقوق از دانشگاه های گروه اول‪ ،‬منوط به داشتن‬ ‫حداقل معدل ‪۱۶‬‬ ‫‪ .۲‬دانش اموختگان کارشناسی حقوق از دانشگاه های گروه دوم‪ ،‬منوط به داشتن‬ ‫حداقل معدل ‪۱۷‬‬ ‫‪ .۳‬دانش اموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش ها از دانشگاه های‬ ‫گروه اول‪ ،‬منوط به داشتن حداقل معدل ‪ ۱۶‬و مدرک کارشناسی حقوق‪ ،‬فقه و‬ ‫حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی‬ ‫‪ .۴‬دانش اموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و حقوق در هر یک از‬ ‫گرایش ها از دانشگاه های گروه اول‪ ،‬منوط به داشتن حداقل معدل ‪۱۶‬‬ ‫‪ .۵‬دانش اموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش ها از دانشگاه های‬ ‫داوطلب ــان ش ــرکت در ازم ــون مذک ــور ب ــود‪.‬‬ ‫هفت ــه نام ــه ب ــازارکار ب ــه منظ ــور اش ــنایی عالق ــه من ــدان بخ ــش ه ــای‬ ‫ض ــروری ای ــن اطالع ــات را درج می کن ــد‪.‬‬ ‫برای اطالعات بیشتر در سایت فوق در دسترس می باشد‪.‬‬ ‫گروه دوم‪ ،‬منوط به داشتن حداقل معدل ‪ ۱۷‬و مدرک کارشناسی حقوق‬ ‫‪ .۶‬دانش اموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و حقوق در هر یک از‬ ‫گرایش ها از دانشگاه های گروه دوم‪ ،‬منوط به داشتن حداقل معدل ‪۱۷‬‬ ‫‪ .۷‬دانش اموختگان و دانشجویان دکتری تخصصی در هر یک از گرایش های رشته‬ ‫حقوق‪ ،‬فقه و حقوق و رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی‪ ،‬منوط به‬ ‫داشتن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مذکور‬ ‫‪ .۸‬رتبه های اول تا دهم ازمون وکالت کانون های استانی و رتبه های اول تا پنجاهم‬ ‫ازمون سراسری مرکز امور مشاوران و وکالی قوه قضائیه و ازمون وکالت کانون مرکز‪،‬‬ ‫به تایید مراجع مربوط‬ ‫‪ .۹‬وکال و مشاوران پایه یک دادگستری‪ ،‬مشروط به داشتن پنج سال سابقه کار متوالی‬ ‫و موثر به عنوان وکیل یا مشاور پایه یک دادگستری‪ ،‬به تایید کانون یا مرکز مربوط‬ ‫تبصره‪ :‬در مورد بندهای ‪ ۸‬و ‪ ۹‬اخذ تاییدیه از مرجع ذیصالح و ارائه ان در روز‬ ‫مصاحبه علمی‪ ،‬برای شرکت در جلسه مصاحبه علمی ضروری است‪ .‬در غیر‬ ‫اینصورت مجوز شرکت در جلسه مذکور صادر نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی در گرایش‬ ‫های حقوق دادرسی اداری ‪ ،‬مدیریت دادگستری ‪ ،‬مدیریت نظارت و بازرسی و‬ ‫مدیریت اصالح و کیفرهای قضایی منوط به داشتن حداقل معدل ‪. ۱۶‬‬ ‫ب‪ -‬شرایط داوطلبان حوزوی‪:‬‬ ‫داوطلباندارایمدارکتحصیلیحوزوی(یاحوزویو دانشگاهیبهصورتتوامان)‪،‬‬ ‫مشروط به قرار گرفتن در هر یک از گروه های‪ ۴‬گانه اتی الذکر می توانند در مصاحبه علمی‬ ‫جذباختصاصیشرکتنمایند‪.‬اینموارد‪،‬حصریو غیرقابلتفسیرهستندو لذاالزم‬ ‫استداوطلبانقبلاز مطالعهان هابهتذکراتزیرتوجهفرمایند‪:‬‬ ‫◄ منظور از دانش اموخته‪ ،‬دارنده مدرک علمی معتبر از مرجع ذیصالح است‪ .‬فرم‬ ‫ارزیابیو مدرکاستخدامیجایگزینمدرکتحصیلینیستندو مقبول‪،‬واقعنمی شوند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫◄ تا کیدا الزم به ذکر است‪ ،‬برای دانش اموختگان سطوح ‪ ۳‬و ‪ ۴‬دارا بودن‬ ‫مدرک علمی معتبر الزامی است و صرف ارائه گواهی اتمام پایه (بدون ارائه‬ ‫پایان نامه) کافی نیست‪.‬‬ ‫گروه های ‪ ۴‬گانه واجد شرایط شرکت در مصاحبه علمی (حوزوی) به این شرح‬ ‫می باشند‪:‬‬ ‫‪ .۱‬دانش اموختگان سطح دو با حداقل معدل ‪( ۱۶‬ویژه اقایان )‬ ‫‪ .۲‬دانش اموختگان سطح دو در گرایش حقوق و قضاء اسالمی‪ ،‬منوط به داشتن‬ ‫حداقل معدل ‪۱۶‬‬ ‫‪ .۳‬دانش اموختگان سطح سه در گرایش های فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسالمی‬ ‫‪ .۴‬دانش اموختگان سطح چهار در گرایش های فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسالمی‬ ‫‪ -۵‬دانش اموختگان مدرسه فقه القضاء قم با حداقل معدل ‪۱۶‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک هلدینگ تولیدی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان اصفهان‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس ارشد فروش‬ ‫اقا‪ ،‬لیسانس و باالتر در رشته های مهندسی شیمی یا مدیریت بازرگانی‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار پیوسته‪،‬مسلط به ‪ ICDL‬و فرایندهای فروش‬ ‫کارشناس ازمایشگاه شیمی‬ ‫اقا‪ ،‬کارشناس ارشد شیمی و باالتر از دانشگاه های معتبر ‪ ،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫کارشناس ازمایشگاه انالیز‬ ‫اقا‪،‬کارشناس ارشد شیمی تجزیه و باالتر از دانشگاه های معتبر‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط ‪،‬تسلط کامل بر تجزیه دستگاهی‬ ‫کارشناس ارشد مالی‬ ‫اقا‪ ،‬لیسانس حسابداری و باالتر‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط در شرکت های تولیدی‬ ‫اشنا به استاندارد های حسابداری و مباحث بورس و اوراق بهاء دار‬ ‫کارشناس تست و ارزیابی مواد‬ ‫شیمیایی‬ ‫مصاحبه علمی‬ ‫ثبت نام کنندگان از شهریور‬ ‫ماه ‪ ۱۳۹۹‬اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫زمان دقیق مصاحبه علمی‬ ‫هر داوطلب طی تماس تلفنی‬ ‫ابالغ خواهد شد‬ ‫مواد امتحانی مصاحبه علمی‪:‬‬ ‫‪.۱‬داوطلبان دانشگاهی‪:‬‬ ‫ بخش حقوقی‪ :‬حقوق مدنی و ایین دادرسی مدنی‬‫ بخش جزایی‪ :‬حقوق جزای عمومی‪ ،‬حقوق جزای اختصاصی و ایین دادرسی‬‫کیفری‬ ‫‪.۲‬داوطلبان حوزوی‪:‬‬ ‫‪ -۲.۱‬دارندگان مدارک حوزوی صرف‪:‬‬ ‫برادران‪ -۱ :‬اصول فقه‪ :‬جلد ‪ ۱‬کفایه االصول (از ابتدای کتاب تا پایان المقصد‬ ‫الخامس) ‪ -۲‬متون فقه‪ :‬بیع مکاسب (از ابتدای کتاب تا اول خیارات)‬ ‫خواهران‪ -۱ :‬اصول فقه‪ :‬الحلقه الثانیه شهید صدر ‪ -۲‬متون فقه‪ ۱۵ :‬کتاب از‬ ‫شرح لمعه شامل‪« :‬قضاء‪ ،‬شهادت‪ ،‬متاجر‪ ،‬دین‪ ،‬رهن‪ ،‬ضمان‪ ،‬صلح‪ ،‬اجاره‪،‬‬ ‫وکالت‪ ،‬شفعه‪ ،‬وصایا‪ ،‬نکاح‪ ،‬حدود‪ ،‬قصاص و دیات«‬ ‫‪ -۲.۲‬دارندگان مدارک حوزوی و دانشگاهی (توامان) و مدارک حقوق و قضاء‬ ‫برادران و خواهران‪ :‬مطابق مواد امتحانی داوطلبان دانشگاهی (حقوقی و جزایی)‬ ‫مدارک الزم برای تشکیل پرونده در روز مصاحبه علمی‪:‬‬ ‫‪ .۱‬اصل و تصویر کارت ملی‬ ‫‪ .۲‬اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات ان‬ ‫تصویر مدارک تحصیلی (کارشناسی یا سطح ‪ ۲‬و باالتر)‬ ‫‪ .۴‬گواهی اشتغال به تحصیل برای داوطلبان در حال تحصیل درمقطع دکتری‬ ‫‪ .۵‬گواهی الزم از کانون وکالء دادگستری یا مرکز امور مشاوران و وکالء قوه قضائیه‬ ‫برای وکال و نفرات برتر ازمون های وکالت‬ ‫تذکر ‪ :۱‬همه مدارک می بایست در قطع ‪ A۴‬تهیه و تحویل شوند‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :۲‬در صورت نقص مدارک در روز مصاحبه علمی از تشکیل پرونده ممانعت‬ ‫به عمل خواهد امد و داوطلب حق شرکت در مصاحبه علمی را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫*مراجعه به سایت معاونت قوه قضائیه قبل از هر اقدام عمل‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی ایالم در نظر دارد جهت تامین نیروی کارشناس خود در گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی‪ ،‬اقدام به جذب ‪ ۲‬نفر‬ ‫کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی در قالب ماده ‪ ۲۲‬نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه اموزشی و درخواست خود را به ادرس ایمیل ‪ microbiologyilam@gmail.com‬تا تاریخ ‪ 99/۴/16‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫امتحان براساس پروتکل های بهداشتی راس ساعت ‪ ۱0‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪ 99/۴/18‬در محل دانشکده پزشکی واقع در پردیس شماره ‪۱‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی ایالم واقع در بانگنجاب برگزار می گردد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است شرایط داوطلبان به شرح ذیل می باشد‪ :‬ا‪ .‬بومی ‪ ۲٫‬اتمام طرح یا در حین طرح‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ ۳۲۲۲7۱۱۴‬تماس حاصل نمایید‪.‬‬ ‫مصاحبه تشخیصی‪:‬‬ ‫داوطلبان دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی و حوزوی‪ ،‬مشروط به قرار گرفتن‬ ‫در هر یک از گروه های ‪ ۲‬گانه اتی الذکر می توانند در مصاحبه تشخیصی جذب‬ ‫اختصاصی شرکت نمایند‪ .‬در مصاحبه تشخیصی‪ ،‬محوریت با بررسی و ارزیابی‬ ‫سوابق علمی‪ ،‬اموزشی و پژوهشی داوطلب است‪ .‬لذا الزم است داوطلبان واجد‬ ‫شرایط‪ ،‬در روز مصاحبه‪ ،‬شرحی از سوابق علمی‪ ،‬اموزشی و پژوهشی (رزومه) خود را‬ ‫به انضمام مدارک مربوط (از جمله پایان نامه‪ ،‬مقاالت و ‪ )...‬به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫گروه های‪ ۲‬گانهواجدشرایطشرکتدر مصاحبهتشخیصیبهاینشرحمی باشند‪:‬‬ ‫‪.۱‬دانشجویانو دانش اموختگاندکتریتخصصیدر گرایش های«حقوقخصوصی»‬ ‫و «حقوق جزا و جرم شناسی» از دانشگاهای گروه اول یا دوم‪ ،‬مشروط به دارا بودن مدرک‬ ‫کارشناسیحقوقو کارشناسیارشد گرایش هایمذکور از دانشگاه های گروهاولیادوم‬ ‫‪ .۲‬دارندگان مدرک سطح سه یا چهار‪ ،‬مشروط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در محدوده غرب تهران (کیلومتر ‪ 11‬جاده مخصوص)‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫تکنسین کنترل کیفیت‬ ‫الکترونیک‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار در زمینه کنترل کیفیت بردهای الکترونیکی‬ ‫مونتاژکار ماهر‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫مهارت در لحیم کاری دستی بردهای الکترونیک (قطعات ‪ DIP‬و ‪)SMD‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪elec.resume98@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت فعال در صنعت خودرو جهت تکمیل کادر خود در محدوده غرب تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫اقا‪ ،‬لیسانس و باالتر در رشته مهندسی نفت از دانشگاه های معتبر‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬اشنا به تاسیسات سرچاهی و واحدهای بهره برداری‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫(‪)BRZ-99‬‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‪ ،‬دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‪،‬‬ ‫ترجیحا اشنا به قطعات یدکی خودرو‪ ،‬جوان و با انگیزه و عالقه مند به رشد‬ ‫کارشناس فروش قطعات یدکی خودرو‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫اقا ‪ /‬خانم‪ ،‬لیسانس و باالتر در رشته مهندسی صنایع‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار پیوسته مرتبط‬ ‫(‪)BRS-99‬‬ ‫اقا‪/،‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬اشنا به فروش سازمانی‪ ،‬اشنا به بازار قطعات یدکی خودرو‪،‬‬ ‫ترجیحا دارای سابقه کار مرتبط‪ ،‬جوان و با انگیزه و عالقه مند به رشد‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫خانم‪ ،‬لیسانس در رشته های مرتبط‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حسابدار انبار فروشگاه قطعات یدکی‬ ‫اقا‪/،‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬محل کار بازار ملت‪ ،‬اشنا به اصول انبار داری‪ ،‬ترجیحا اشنا به‬ ‫قطعات یدکی خودرو‪ ،‬مسلط به حسابداری انبار‪ ،‬توانا در کار با نرم افزارهای فروش‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه عکس دار خود را حداکثر تا ‪ 4‬روز پس از انتشار اگهی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr.estekhdami.1399@gmail.com‬‬ ‫خودرو (‪)GFW-99‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را همراه با درج کد مربوطه در قسمت موضوع به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪z.resume98@gmail.com‬‬ ‫مهارت‬ ‫شنبه ‪ 7‬تیر ‪ ۵-1399‬ذی القعده‪ 27-1441‬ژوئن‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1203‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫طول دوره اموزش‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه می ــزان س ــاعات برگ ــزاری دوره در‬ ‫هفتــه‪ ،‬طــول دوره حــدود دو مــاه و نیــم مــی باشــد‬ ‫( ‪ 84‬س ــاعت ام ــوزش نظ ــری و ‪ 161‬س ــاعت‬ ‫امــوزش عملــی و در مجمــوع ‪ 245‬ســاعت )‪.‬‬ ‫اشنایی با مشاغل‬ ‫تریکودوز ی‬ ‫و فرصت های‬ ‫اموزشی ان‬ ‫شــرایط الزم جهت شــرکت در دوره‬ ‫‪ -1‬حــــــداقل مــــــیزان تــــــحصیالت ‪:‬‬ ‫پایـــان دوره راهنــــــمایی‬ ‫هم ــان گون ــه ک ــه‬ ‫در ش ــماره قب ــل ب ــازار کار‬ ‫در زمین ــه معرف ــی دوره ه ــای‬ ‫مهارت ــی س ــازمان ام ــوزش فن ــی و‬ ‫حرف ــه ای کش ــور اش ــاره ش ــد‪ ،‬ای ــن س ــازمان‬ ‫بن ــا ب ــر ماموری ــت اصل ــی خ ــود و ب ــا ه ــدف تامی ــن‬ ‫و تربی ــت نی ــروی کار ماه ــر و نیم ــه ماه ــر م ــورد نی ــاز‬ ‫بخ ــش ه ــای مختل ــف صنع ــت‪ ،‬کش ــاورزی و خدم ــات و‬ ‫ارتق ــای فرهن ــگ مه ــارت ه ــای فن ــی جامع ــه‪ ،‬اق ــدام ب ــه برگ ــزاری‬ ‫دوره اموزش ــی در دو بخ ــش دولت ــی و غیردولت ــی م ــی نمای ــد ( صنای ــع‬ ‫خ ــودرو‪ ،‬الکترونی ــک‪ ،‬ب ــرق ‪ ،‬جوش ــکاری و بازرس ــی ج ــوش‪ ،‬تاسیس ــات‪،‬‬ ‫ام ــور زراع ــی ‪ ،‬صنای ــع غذای ــی و‪.)....‬اموزش ــهای بخ ــش دولت ــی در‬ ‫مرا ک ــز اموزش ــی سراس ــر کش ــور بص ــورت رای ــگان انج ــام م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫کارام ــوزان پ ــس از گذران ــدن دوره اموزش ــی و قبول ــی نهای ــی‬ ‫در ازم ــون کتب ــی و عمل ــی موف ــق ب ــه اخ ــذ گواه ــی نام ــه از‬ ‫ســازمان امــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫حرف ــه اموزش ــی ک ــه در ای ــن هفت ــه ب ــه معرف ــی ان‬ ‫خواهی ــم پرداخ ــت‪ ،‬تریک ــودوز م ــی باش ــد‪.‬‬ ‫نــام و کد ملی‬ ‫دوره اموزش‬ ‫ن ــام ای ــن دوره ام ــوزش‬ ‫تــر ی ـ ـک ـ ــودوزی ب ـ ــا ک ـ ــد مل ــی‬ ‫‪ 753120510260001‬در سازمانفنیوحرفهای‬ ‫ام ــوزش داده می ش ــود ‪.‬‬ ‫مشــخصات عمومی شغل‬ ‫تریک ــودوزی یک ــی از مش ــاغل مر ب ــوط ب ــه صنای ــع‬ ‫پوش ــا ک اس ــت ک ــه شایس ــتگی از قبی ــل راه ان ــدازی‬ ‫و نگه ــداری ماش ــین دوخ ــت‪ ،‬رس ــم الگ ــوی لب ــاس‬ ‫مردان ــه‪ ،‬دوخ ــت لب ــاس مردان ــه‪ ،‬رس ــم الگ ــوی لب ــاس‬ ‫زنان ــه و دوخ ــت لب ــاس زنان ــه را در ب ــر م ــی گی ــرد و‬ ‫در ضم ــن ای ــن ش ــغل ب ــا مش ــاغلی از قبی ــل دوزن ــده‬ ‫لب ــاس ورزش ــی در ارتب ــاط اس ــت‪.‬‬ ‫اهمیت دوره اموزشــی تریکودوزی‬ ‫تریکــو ‪ ،‬برگرفتــه از واژه انگ ـلـ ــیسی ‪ tricot‬بــه نــوع‬ ‫خاص ــی از ب ــافـ ـ ــت حلق ــوی‬ ‫تـ ـ ــاری گ ـ ـ ـفـ ـت ـ ـ ـ ــه می شـ ـ ــود‪.‬‬ ‫فعالیــت هــای وابســته بــه تریکــو‪،‬‬ ‫کشبـ ـ ــاف و گ ــردبـ ـ ــاف بـ ـ ــه دلیـ ـ ــل‬ ‫ویژگ ــی ه ــای مثب ــت‪ ،‬م ــورد توج ــه‬ ‫بس ــیاری از فع ــاالن پوش ــا ک و نس ــاجی در‬ ‫ای ــران ق ــرار دارد و طب ــق ام ــار غیررس ــمی‪ ،‬اف ــراد‬ ‫ز ی ــادی ب ــه راه ان ــدازی کس ــب و کار در ای ــن زمین ــه‬ ‫رغبــت دارند‪.‬همــه افــراد بــه نحــوی از تریکــو اســتفاده‬ ‫مــی کننــد‪ .‬عمــده جــوراب هــا و لبــاس هــای ز یــر بــا ایــن‬ ‫نــوعپارچــهتولیــدمــیشــود‪.‬برخــیاز فعالیــتهــای وابســته‬ ‫ب ــه تریک ــو‪ ،‬نس ــبت ب ــه س ــایر ح ــوزه ه ــای پوش ــاک‬ ‫‪ -2‬دارا بــــــــــــــــــودن سالمت‬ ‫کامل جسمی و روانی‬ ‫‪ -3‬داشتن حداقل‬ ‫ســن ‪15‬سال تمام‬ ‫( به استناد تبصره‬ ‫‪ 2‬ماده ‪ 18‬ائین‬ ‫نامه نحوه ی‬ ‫تشکیل و اداره‬ ‫ا مو ز شگا ه ها ی‬ ‫فنی و حرفه ای ازاد‬ ‫پذیرش کاراموزان‬ ‫گروه سنی ‪ 12 -15‬سال‪،‬‬ ‫منوط به ارائه اجازه کتبی‬ ‫ولی و یا قیم قانونی کاراموز‬ ‫است)‪.‬‬ ‫طبق امار رسمی‬ ‫افراد زیادی به‬ ‫راه اندازی تریکو بافی‬ ‫رغبت دارند‬ ‫دارای پیچیدگــی کمتــری هســتند و راه انــدازی اســان‬ ‫ت ــری دارن ــد‪ .‬بافتنی ه ــای تریک ــو یک ــی از دس ــت اورد‬ ‫ه ــای هن ــری جدی ــد م ــی باش ــد ک ــه بس ــیار پرکارب ــرد و‬ ‫پ ــر طرف ــدار اس ــت‪.‬‬ ‫مهمتریــن ملزومات‬ ‫ماش ــین دوخ ــت ‪ ،‬ات ــو ‪ ،‬کپس ــول ات ــش نش ــانی‬ ‫و ‪....‬‬ ‫مســیر ارتقــاء و تکمیل مهارت‬ ‫کارام ــوزان پ ــس از گذران ــدن ای ــن دوره اموزش ــی‪،‬‬ ‫جه ــت ارتق ــاء دان ــش فن ــی خ ــود بهت ــر اس ــت ب ــا نظ ــر‬ ‫مربـــی مربوطـــه در دوره ه ــای اموزش ــی مرتب ــط‬ ‫ش ــرکت نماین ــد و در کن ــار ی ــک اس ــتاد کار حرف ـه ای‬ ‫تجربیـــات الزم را فـــرا گیرن ــد‪..‬‬ ‫وضعیــت کنونی‪ ،‬اینده شــغلی و مزایا‬ ‫در انتخـــاب یـــک شـــغل صحی ــح و درس ــت‪،‬‬ ‫عوامــل مختلفــی از جملــه ویژگــی هــای شــخصیتی‪،‬‬ ‫عالیـــق‪ ،‬مهـــارت هـــا‪ ،‬ش ــرایط خانوادگ ــی‪ ،‬ش ــرایط‬ ‫جامع ــه و ‪ ...‬بای ــد ب ــرای ف ــرد در نظ ــر گرفت ــه ش ــوند‪.‬‬ ‫گســـتردگی بـــازار تریکـــو و قیم ــت مناس ــب‪ ،‬یک ــی‬ ‫از عواملـــی اســـت کـــه توج ــه فع ــاالن از جمل ــه‬ ‫تولیدکننـــدگان و فروشـــندگان را ب ــه خ ــود جل ــب‬ ‫م ــی کن ــد و تقریب ــا اکث ــر اقش ــار جامع ــه را از لح ــاظ‬ ‫اقتص ــادی پوش ــش م ــی ده ــد‪ .‬دو صن ــف کش ــباف‬ ‫و ج ــوراب و صن ــف تولی ــد کنن ــدگان و فروش ــندگان‬ ‫لبـــاس‪ ،‬رابطـــه مســـتقیمی ب ــا تریک ــو دارن ــد‪.‬‬ ‫بـــروز بـــودن‪ ،‬جایابـــی مناس ــب و تبلیغ ــات در‬ ‫موفقیـــت ایـــن شـــغل تاثی ــر ب ــه س ــزایی دارد‪.‬‬ ‫مزایــای گواهینامه‬ ‫ســازمان اموزش فنی و حرفه ای کشــور‬ ‫گواهینام ــه مه ــارت س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرفــه ای‬ ‫کشـــور دارای کـــد اســـتاندارد بین الملل ــی مش ــاغل‬ ‫(‪ )2008-ISCO‬اســـت ک ــه دارن ــدگان ان ب ــا اح ــراز‬ ‫صالحیـــت شـــغلی می توانن ــد از مزای ــای قانون ــی‬ ‫مختلفـــی بهره منـــد گردن ــد‪ .‬ازجمل ــه ای ــن مزای ــا‪:‬‬ ‫ضـــــوابط جایــگــزیــنـــــی و اح ـت ـس ـ ــاب دوره ه ــای‬ ‫امـــوزش فـــــنی و حــرفـــــه ای به ج ــای تجرب ــه ش ــغلی‬ ‫(ســـوابق کار)‪ ،‬در طرح هـــای طبقه بن ــدی مش ــاغل‬ ‫کارگاه هـــای مشـــمول قانـــون کار ‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫کارجو ی ــان می توانن ــد جه ــت اش ــنایی بیش ــتر ب ــا‬ ‫دوره ه ــای اموزش ــی س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرفــه ای‬ ‫کش ــور و ثبت ن ــام در ای ــن دوره ه ــا ب ــه ادرس پورت ــال‬ ‫سـ ـ ــازمـ ـ ــان‪ http://www.portaltvto.com :‬و‬ ‫ادرس س ــایت س ــازمان ‪http://www.irantvto.ir‬‬ ‫مراجع ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫ش ــایان ذک ــر اس ــت ک ــه ای ــن مطل ــب ب ــا هم ــکاری‬ ‫خان ــم فریب ــا جانف ــدای حقیق ــت‪ ،‬مرب ــی محت ــرم مرک ــز‬ ‫ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای ش ــماره دو خواه ــران اس ــتان‬ ‫اذربایج ــان غرب ــی تهی ــه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه کارخانجات ساران جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناسی مهندسی برق –‬ ‫گرایش قدرت‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬محدوده سنی بین ‪ 27-32‬سال‪ ،‬ساکن تهران‪ ،‬در مناطق نزدیک به دفتر مرکزی شرکت‬ ‫کارشناسی‪/‬کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی برق با گرایش قدرت‪ ،‬حداقل ‪ 3‬تا ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫مسلط به طراحی تابلو ‪ LV‬و تهیه مدارک مهندسی مرتبط با ‪Single Line Diagram ، Part List ،‬‬ ‫‪ Cable List‬و ‪ ،...‬داشتن گواهینامه گذراندن دوره های اموزشی تکمیل و مرتبط با رشته تحصیلی‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی و متون تکنیکال‪ ،‬توانایی انجام ماموریت در تهران و خارج از تهران‬ ‫مسلط به نرم افزارهای افیس و نرم افزارهای تخصصی حوزه برق‪ -‬کنترل‬ ‫خوش برخورد‪ ،‬توانایی کار تیمی‪ ،‬مسلط به فنون مذاکره‪ ،‬روابط عمومی باال‪ ،‬پر انرژی‪ ،‬نواور‬ ‫فکر باز‪ ،‬مشتری محور و یادگیر‪ ،‬اطالعات فنی باال‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حداکثر ‪ 30‬سال‪ ،‬کارشناسی رشته های حسابداری یا مدیریت‬ ‫دارای حداقل دو سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬تسلط کامل بر نرم افزارهای ‪Office‬‬ ‫دارای روابط عمومی باال‪ ،‬مسلط به انجام مکاتبات اداری‬ ‫دارای مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس باال‪ ،‬رازداری و متعهد بودن‬ ‫کارپرداز‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪،‬کاردانی‪،‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫ظاهری اراسته و مرتب‪ ،‬دارای روابط عمومی قوی‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫مسلط به امور اداری‪ ،‬اشنایی به خرید ملزومات اداری و اقالم مورد نیاز شرکت‪ ،‬دارای گواهینامه رانندگی‬ ‫کارشناسی مهندسی برق –‬ ‫ابزار دقیق‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬محدوده سنی بین ‪ 27-32‬سال‬ ‫ساکن تهران‪ ،‬در مناطق نزدیک به دفتر مرکزی شرکت‬ ‫کارشناسی‪/‬کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی برق با گرایش ابزار دقیق‪ ،‬حداقل ‪ 3‬تا ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫مسلط به طراحی تابلو کنترل و تجهیزات ‪ PLC‬زیمنس ‪ ،‬مهارت در تهیه مدارک مهندسی ‪ P&ID ، I/O List‬و ‪....‬‬ ‫داشتن گواهینامه گذراندن دوره های اموزشی تکمیل و مرتبط با رشته تحصیلی‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی و متون تکنیکال‪ ،‬توانایی انجام ماموریت در تهران و خارج از تهران‬ ‫مسلط به نرم افزارهای افیس و نرم افزارهای تخصصی حوزه برق‪ -‬کنترل‬ ‫خوش برخورد‪ ،‬توانایی کار تیمی‪ ،‬مسلط به فنون مذاکره‪ ،‬روابط عمومی باال‪ ،‬پر انرژی‪ ،‬نواور‬ ‫فکر باز‪ ،‬مشتری محور و یادگیر‪ ،‬اطالعات فنی باال‬ ‫تحصیلدار‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬کاردانی و کارشناسی‪ ،‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫اشنا به امور مربوط به بازرگانی و گمرک‪،‬بانکی و اداری‪ ،‬دارای گواهینامه رانندگی‬ ‫نیروی خدمات‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬کاردانی‪ ،‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫ظاهری اراسته و مرتب‪ ،‬دارای روابط عمومی خوب و اشنایی به امور اداری‬ ‫تسلط کامل به امور پذیرایی و تشریفات اداری‪ ،‬دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫البی من‬ ‫اقا‪ ،‬سن ‪ 30‬الی ‪ 35‬سال‪ ،‬فقط ساکن شهر تهران ترجیحا در حوالی نزدیک به دفتر مرکزی‬ ‫بصورت تمام وقت‪ ،‬روابط عمومی باال‪ ،‬دیپلم‪/‬کارشناسی‬ ‫دارای سابقه کار البی من (حداقل ‪ 5‬سال)‪ ،‬دارای ظاهری اراسته‪ ،‬پوشش رسمی و مناسب‬ ‫خوش برخورد و خوش بیان‪ ،‬امادگی جسمانی و دارای اندام مناسب‪ ،‬عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات‬ ‫بدون سوء پیشینه‪ ،‬دارای ضامن معتبر و ارائه تضامین الزم‪ ،‬قد حداقل ‪ 175‬سانتیمتر‬ ‫توانایی کار با کامپیوتر‪ ،‬سیستم ویندوز و مانیتورینگ‪ ،‬راهنمایی مراجعات حضوری به واحد های مختلف سازمان‬ ‫حفاظت از تجهیزات موجود در البی‪ ،‬مانیتورینگ سیستمهای دوربین‬ ‫کنترل ورود و خروج به البی و اطالع رسانی به افراد مربوطه‪ ،‬ثبت ورود و خروج مراجعات حضوری‬ ‫تحویل مراساالت پستی‪ ،‬پیک و ‪...‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@saran-mfg.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت پتروشیمی در عسلویه با توجه به شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪  :‬‬ ‫کارشناس تولید اقا‬ ‫رشته مهندسی شیمی فقط با گرایش پلیمر‪ ،‬دانشگاه دولتی‪ ،‬داشتن سابقه کار نیاز نمی باشد‪ ،‬حقوق و‪ ‬مزایا بر اساس سیستم حقوقی شرکت و‪ ‬سابقه و‪ ‬تجربه‬ ‫‪sheikhibabak@yahoo.com‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪karmandyabi2020@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت رایانه همراه نماینده رسمی محصوالت شیائومی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫تعمیرکار موبایل و جانبی‬ ‫اقا‪ ،‬اشنا به تعمیرات سخت افزار و نرم افزار موبایل با سیستم عامل ‪Android‬‬ ‫تمام وقت‪ ،‬دارای روحیه کار جمعی‪ ،‬روابط عمومی باال‪ ،‬سابقه کار الزامیست‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬داشتن موتور و گواهی نامه الزامیست‬ ‫جهت ارسال گوشی موبایل و کارهای اداری شرکت‪ ،‬همراه با ضامن معتبر‪ ،‬سابقه کار الزامیست‬ ‫پیک موتوری‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬اشنا به امور انبار داری از قبیل ورود و خروج کاال و جانمایی در انبار‬ ‫اشنا به امور تدارکات و کارپردازی‪ ،‬روابط عمومی باال‪ ،‬برخورداری از سالمت جسمانی‪ ،‬سابقه کار الزامیست‬ ‫انباردار‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫داخلی و خارجی‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حداقل کارشناسی بازرگانی‬ ‫تسلط بر امور قراردادها‪ ،‬اشنایی با ثبت سفارش و اعتبارات اسنادی‪ ،‬ترخیص و کلیه فرایندهای خرید‬ ‫خارجی‪ ،‬تسلط به مفاهیم مذاکره‪ ،‬تسلط کامل به مکالمه و نگارش به زبان انگلیسی‪ ،‬سابقه کار الزامیست‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬حداقل لیسانس حسابداری‪ ،‬اشنایی با نرم افزارهای حسابداری‬ ‫اشنایی با مهارتهای هفتگانه ‪ ،ICDL‬اشنایی کامل با کلیه عملیات های حسابداری شامل‬ ‫( خزانه‪ ،‬حقوق و دستمزد‪ ،‬حسابداری خرید و فروش‪ ،‬دارایی ها و غیره ‪) ...‬‬ ‫اشنایی با نرم افزار حسابداری شایگان‪ ،‬جوان و مسئولیت پذیر و بسیار منظم‪ ،‬داشتن سابقه کار در امر حسابداری‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪es tekhdam@rayanehamrah.com‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 7‬تیر‪ ۵ -1399‬ذی القعده‪ 27 -1441‬ژوئن ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1203‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪9‬‬ ‫فراخوان پذیرش و استخدام بهورز‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش‪ ،‬طبق مفاد ماده یک دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز در نظر دارد از محل‬ ‫سهمیه های استخدامی شماره ‪ 1۵1609‬مورخ ‪ 98/۳/27‬سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مجوز شماره ‪/209/4۵62‬د مورخ‪ 98/6/۵ 1‬معاونت توسعه مدیریت‪ ،‬منابع و برنامه ریزی و همچنین مفاد بخشنامه‬ ‫شماره ‪/101/2282‬د مورخ ‪ 98/9/9‬مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬تعداد ‪ 217‬نفر از افراد واجد شرایط را از طریق امتحان تخصصی‪ ،‬مصاحبه و گزینش برای پذیرش در‬ ‫رشته شغلی بهورز به صورت قراردادی و پیمانی در محل های تعیین شده به شرح جداول ذیل استخدام نماید‪:‬‬ ‫عالقمندان می توانند جهت کسب اطالع از سایر شرایط و مواد ازمون و ثبت نام حداکثر تا تاریخ ‪ 19‬تیرماه ‪ 1۳99‬به ادرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ajums.ac.ir‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شنبه ‪ 7‬تیر ‪ ۵-1399‬ذی القعده‪ 27-1441‬ژوئن‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1203‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫کمبود منابع سازمان تامین اجتماعی باعث شد؛‬ ‫سرنوشت نامعلوم پرداخت بیمه بیکاری در ایام کرونایی‬ ‫بیمه بیکاری ثبت نام کنند‪ ،‬این اقدام صورت گرفت و افراد زیادی در سامانه ثبت‬ ‫نام کردند؛ سپس وزارت کار لیست این افراد را به سازمان تامین اجتماعی ارائه داد‬ ‫تا این افراد احراز هویت و شناسایی شوند و ا گر شرایط قانون کار را داشتند در لیست‬ ‫نهایی قرار گیرند‪.‬‬ ‫با شیوع کرونا و بیکاری برخی از اصناف و مشاغل‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫اعالم کرد که افرادی که در این مدت بیکار شدند می توانند اقدام به دریافت بیمه بیکاری کنند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬از ‪ 23‬اسفند ماه سال ‪ ۹۸‬سامانه ای طراحی‬ ‫شد تا افرادی که بیمه شده تامین اجتماعی هستند و شغلشان را از دست دادند در سامانه‬ ‫لیست نهایی در حالی تایید شد که بسیاری از افرادی که ثبت نام‬ ‫کرده بودند از لیست اولیه حذف شدند‪ ،‬چراکه برخی نه بیمه شده‬ ‫تامین اجتماعی بودند و نه شرایط قانون کار را داشتند‪ ،‬حتی به گفته‬ ‫مسئوالن سازمان تامین اجتماعی در بین ان ها افرادی بودند که برای‬ ‫دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده بودند‪ ،‬اما از همان اسفند ماه‬ ‫حقبیمه برای ان ها پرداخت شده بود که این موضوع نشانگر ان است‬ ‫که بیکاری این قبیل افراد غیرواقعی است‪.‬‬ ‫مهدی شکوری مدیرکل امور بیمه شدگان تامین اجتماعی در‬ ‫گفت وگو با شبکه خبر در تاریخ ‪ ۱۳‬خرداد ماه‪ ،‬گفت‪ :‬از اوایل‬ ‫هفته اینده مرحله اول بیمه بیکاری که مربوط به افرادی که در‬ ‫سامانه ثبت نام کرده بودند و مشمول دریافت بیمه بیکاری‬ ‫بودند‪ ،‬واریز می شود‪.‬‬ ‫به گفته مدیرکل امور بیمه شدگان تامین اجتماعی باید از شنبه‬ ‫‪ ۱۷‬خرداد ماه فرایند واریز بیمه بیکاری اغاز می شد‪ ،‬اما بر اساس‬ ‫تماس هایبسیاری کهباباشگاهخبرنگارانجوانبرقرار شدهبودمطلع‬ ‫شدیم کههنوز بیمهبیکاریبرایمشموالنواریزنشدهاست‪.‬‬ ‫این موضوع را از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و سازمان‬ ‫تامین اجتماعی پیگیری کردیم‪ ،‬هر دو زمان واریز بیمه بیکاری را‬ ‫بر عهده سازمان برنامه و بودجه و خزانه گذاشتند و اعالم کردند‪:‬‬ ‫پرداخت بیمه بیکاری بر عهده سازمان برنامه و بودجه است‪.‬‬ ‫وا کنش سازمان برنامه و بودجه به پرداخت بیمه بیکاری‬ ‫بعد از ان به سراغ سازمان برنامه و بودجه رفتیم تا علت‬ ‫واریز نشدن بیمه بیکاری را از این سازمان جویا شویم‪.‬‬ ‫سازمان برنامه و یودجه در جواب به باشگاه خبرنگاران جوان گفت‪:‬‬ ‫قرار شد بخشی از رقمی که از صندوق توسعه ملی با اجازه مقام معظم‬ ‫رهبری برداشت شده است را برای پرداخت بیمه بیکاری تخصیص‬ ‫دهیم‪ ،‬این رقم هزار و ‪ ۲۸۰‬میلیارد تومان بود که برای بیمه بیکاری‬ ‫مشخص شده بود‪ .‬در جلسه ای که بین وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه و سازمان تامین اجتماعی‬ ‫برگزار شده بود‪ ،‬قرار شد که سازمان تامین اجتماعی لیست نهایی‬ ‫را برای پرداخت به سازمان برنامه و بودجه دهد که بر اساس لیست‬ ‫اولویتبندیشدو پرداخت هاصورت گرفت‪،‬اماتعدادان هازیاداست‪.‬‬ ‫در ادامه سازمان برنامه و بودجه به باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫اعالم کرد‪ :‬تامین اجتماعی باید خود مسئولیتش را در قبال‬ ‫کارگران و بیمه شدگانش بر عهده گیرد‪ ،‬چراکه این افراد مدت ها‬ ‫حق بیمه پرداخت کردند و باید در شرایط فعلی از صندوق بیمه‬ ‫بیکار ‬ ‫ی این تسهیالت را دریافت کنند‪ ،‬اما بار پرداخت ان را بر گردن‬ ‫سازمان برنامه و بودجه انداخته اند‪.‬‬ ‫قانون بیمه بیکاری چه می گوید؟‬ ‫در بند «الف» ماده‪ ۶‬قانون بیمه بیکاری (مصوب شهریورماه‪)۱۳۶۹‬‬ ‫درباره شرایط استحقاق افراد برای دریافت بیمه بیکاری امده‬ ‫است‪« :‬بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق‬ ‫دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت‪:‬‬ ‫ الف‪ -‬بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (‪ )۶‬ماه سابقه‬ ‫پرداخت بیمه را داشته باشد‪ .‬مشمولین تبصره (‪ )۲‬ماده (‪ )۲‬این‬ ‫قانون از شمول این بند مستثنی است‪.‬‬ ‫در تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ ۲‬این قانون هم امده است‪« :‬بیمه شدگانی که به‬ ‫علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل‪ ،‬زلزله‪ ،‬جنگ‪،‬‬ ‫اتش سوزی و ‪ ...‬بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی‬ ‫محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد»‪.‬‬ ‫در بند ‪ ۶‬ایین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری (مصوب دی ماه‬ ‫‪ )۱۳۶۹‬هم درباره این موضوع امده است‪« :‬بیمه شدگانی که به‬ ‫علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل‪ ،‬زلزله‪ ،‬جنگ‪،‬‬ ‫اتش سوزی و … بیکار می شوند‪ ،‬در صورتی که سابقه پرداخت‬ ‫حق بیمه انان کمتر از ‪ ۶‬ماه باشد‪ ،‬مطابق با مشمولینی که دارای‬ ‫‪ ۶‬ماه سابقه پرداخت حق بیمه هستند از مقرری بیمه بیکاری‬ ‫استفاده خواهند کرد»‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫بیمه شده اصلی داریم‬ ‫که ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۶۰‬هزار نفر‬ ‫بیمه شده مشمول‬ ‫قانون کار هستند‬ ‫این قانونی است که سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت‬ ‫بیمه بیکاری تعریف کرده است‪.‬‬ ‫چرا سازمان تامین اجتماعی بیمه بیکاری را پرداخت نمی کند؟‬ ‫در این باره مهدی شکوری مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین‬ ‫اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حدود ‪ ۱۴‬میلیون بیمه شده‬ ‫اصلی داریم که ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۶۰‬هزار نفر بیمه شده مشمول قانون کار‬ ‫هستند و کارفرمایان برای ان ها لیست بیمه رد می کنند که بیمه‬ ‫شده اجباری هستند و عالوه بر ‪ ۲۷‬درصد حق بیمه ای که پرداخت‬ ‫می شود‪ ۳ ،‬درصد تحت عنوان حق بیمه بیکاری برای ان ها پرداخت‬ ‫و در حسابی جداگانه برایشان نگهداری می شود تا در این روز ها این‬ ‫خدمت به بیمه شدگان ارائه شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۶۰‬هزار بیمه شده ‪۳‬‬ ‫درصد حق بیمه بیکاری پرداخت می کنند‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬تا به امروز ‪ ۲۴۰‬هزار نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری‬ ‫دریافت می کنند که پیش از شیوع بیماری کرونا‪،‬‬ ‫بیکار شدند و ‪ ۳‬درصد حق بیمه بیکاری که این ‪۷‬‬ ‫میلیون بیمه شده اجباری سازمان تامین اجتماعی‬ ‫پرداخت می کنند کفاف پرداخت مقرری بیکاری‬ ‫به ‪ ۲۴۰‬هزار نفری که پیش از کرونا بیکار شدند را‬ ‫هم نمی دهد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با‬ ‫اشاره به اینکه ما صندوق بیمه بیکاری نداریم و فقط بر اساس قانون‬ ‫کار یک حساب جدا برای بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است که ‪۳‬‬ ‫درصد از حق بیمه در این حساب نگهداری می شود‪ ،‬افزود‪ :‬در قانون‬ ‫بیکاری سال ‪ ،۶۹‬بیکار به کسی گفته می شود که بدون میل و اراده‬ ‫شخصی شغل خود را از دست داده باشد و اماده به کار است‪ .‬در قانون‬ ‫بیکاریسال‪ ۶۹‬تبصرهماده‪ ۲‬پیشبینیشده کهاگرفردیبهدلیلبروز‬ ‫حوادث غیر مترقبه مانند سیل‪ ،‬زلزله‪ ،‬اتش سوزی بیکار شود با معرفی‬ ‫واحد های کار اجتماعی می تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند‬ ‫و ما در سال گذشته سیل در استان گلستان و لرستان را داشتیم که‬ ‫عده ایتوانستنداز اینمقرریاستفاده کنند‪.‬‬ ‫شکوری ادامه داد‪ :‬زمانی که ویروس کرونا شیوع و کل جهان را‬ ‫تسخیر کرد‪ ،‬تمام فعالیت های کشورهای مختلف را در تمام ابعاد‬ ‫تحت الشعاعقرار داد‪.‬طبیعیاست کهدولت هابایددستبه کار شوند‬ ‫و این کار را همه جای دنیا کردند این تکلیفی بوده که خود دولت‬ ‫احساس کرده و پرداخت بیمه بیکاری را برعهده گرفت‪ .‬خود‬ ‫شخص رئیس جمهور این دستور را داد و با موافقت مقام معظم‬ ‫رهبری یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای این دوران‬ ‫برداشت شد تا بخشی از ان در حوزه سالمت و درمان و بخشی دیگر‬ ‫در حوزه بیمه بیکاری استفاده شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اینکه می گویند تامین اجتماعی نمی خواهد‬ ‫بیمه بیکاری را پرداخت کند بحث نخواستن نیست‪ ،‬این‬ ‫احساس نیاز بود که در همه جای دنیا انجام شد و در حال حاضر‬ ‫نیز کارفرما هایی که شغل خود را از دست دادند نیز دولت برای‬ ‫ان ها تسهیالتی در نظر گرفته و همه این ها در راستای حمایت‬ ‫از مشاغل و پایداری ان ها است‪ ،‬چرا که جامعه قرار نیست به‬ ‫سمت بیکاری و تنبلی پیش برود و جامعه باید به سمت رونق و‬ ‫پایداری مشاغل پیش رود‪ ،‬این تقویت ها در این برهه زمانی برای‬ ‫افرادی که به طور موقت شغل خود را از دست دادند صورت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تا کید کرد‪:‬‬ ‫منابع سازمان تامین اجتماعی محدود است‪ ،‬وقتی در یک یا دو‬ ‫استان سیل می اید سازمان تامین اجتماعی موظف است که‬ ‫بیمه بیکاری را پرداخت کند‪ ،‬اما وقتی‬ ‫که در کل کشور همه درگیر یک بحران هستند و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر متقاضی‬ ‫مشمول هستند‪ ،‬با کل منابع موجود در تامین اجتماعی امکان‬ ‫پرداخت ان نیست و بر اساس محاسبات اقتصادی و تکالیف قانونی‬ ‫در حالحاضرپرداختبیمهبیکاریبرعهدهدولت گذاشتهشدهاست‪.‬‬ ‫شکوری ادامه داد‪ :‬مقرری بیمه بیکاری فقط از همان ‪ ۳‬درصد حق‬ ‫در قانون بیکاری سال ‪۶۹‬‬ ‫تبصره ماده ‪ ۲‬پیش بینی شده‬ ‫که ا گر فردی به دلیل بروز حوادث‬ ‫غیر مترقبه مانند سیل‪ ،‬زلزله‪،‬‬ ‫اتش سوزی بیکار شود با معرفی‬ ‫واحد های کار اجتماعی می تواند از مقرری‬ ‫بیمه بیکاری استفاده کند‬ ‫بیمه ای که کارفرمایان برای کارگران خود رد می کنند پرداخت می شود‬ ‫و از منابع دیگری ما نمی توانیم بیمه بیکاری پرداخت کنیم و این‬ ‫‪ ۳‬درصد کفاف همان ‪ ۲۴۰‬هزار نفری که قبل از کرونا بیکار شدند‬ ‫را هم نمی دهد‪ .‬این تعداد بیکار در جامعه که مشمول بیمه بیکاری و‬ ‫منتظر دریافت ان هستند طبیعی است که دولت به کمک ان ها بیاید‬ ‫که این اقدام صورت گرفت و منابع را تخصیص دادند و منابع الزم به‬ ‫خزانه داری کل داده شد تا از طریق خزانه داری کل این مقرری‬ ‫بیمه بیکاری پرداخت شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه هزار و ‪ ۲۸۶‬میلیارد تومان منابعی است که‬ ‫برای پرداخت مرحله اول تخصیص داده شده است‪ ،‬گفت‪ :‬قانون‬ ‫بیکاری قانون خاصی است و دوران کرونا شرایط خاصی دراد‪ ،‬پس‬ ‫تدابیر خاصی باید اتخاذ شود‪ .‬بحث پرداخت بیمه بیکاری ایام‬ ‫کرونا در روز شنبه ‪ ۱۷‬خرداد ماه در ستاد‬ ‫ملی مبارزه با کرونا تصویب شد و به ما ابالغ کردند که بیمه بیکاری‬ ‫در این مدت باید به این صورت که ما می گوییم پرداخت شود‪.‬‬ ‫مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با تا کید بر اینکه‬ ‫وظیفه پرداخت بر عهده سازمان تامین اجتماعی نیست و این سازمان‬ ‫فقط وظیفه پاالیش متقاضیانی را که در سامانه بیمه بیکاری وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کردند‪ ،‬بر عهده دارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی باید بررسی کند که چه افرادی مشمول بیمه‬ ‫بیکاریهستندو چهافرادیمشمولنیستند‪.‬‬ ‫شکوریافزود‪:‬سازمانتامیناجتماعیبایدبررسی کند کهافرادی که‬ ‫در سامانهبیمهبیکاریثبتنام کردندبیمهشدهفعالتامیناجتماعی‬ ‫هستند یا خیر؛ بیم ه شده فعال یعنی کسانی که از دی ماه سال ‪۹۸‬‬ ‫لیست کارفرمایی برای ان ها ارسال شده باشد و ‪ ۳‬درصد‬ ‫حق بیمه بیکاری از طرف کارفرما برای افراد پرداخت شده باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬وظیفه سازمان تامین اجتماعی این بود که افراد‬ ‫مشمول را شناسایی کند و لیست نهایی ان ها را به سازمان برنامه و‬ ‫بودجه ارائه دهد که در نهایت لیست به خزانه داری کل کشور داده شد‬ ‫تا واریز صورت گیرد؛ از افرادی که مشمول دریافت بیمه بیکاری‬ ‫هستند‪ ،‬شماره حساب و شماره شبا دریافت شده و یکی از دالیل‬ ‫تاخیر در پرداخت بیمه بیکاری‪ ،‬تعویق در اعالم و یا ثبت اشتباه‬ ‫شماره حساب توسط مشموالن بوده است که ‪ ۹۰‬هزار نفر این مشکل‬ ‫را داشتند و این تعداد بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫نمی توان از سازمان تامین اجتماعی انتظار داشت که چرا بیمه‬ ‫بیکاری را از منابع داخلی سازمان پرداخت نمی کند‪ ،‬چراکه‬ ‫پرداخت این مبلغ برای هزاران بیمه شده بیکار کار سختی‬ ‫است‪ ،‬ان هم در روزهایی که این سازمان وضعیت مناسبی ندارد‬ ‫و دولت با پرداخت نکردن بدهی تامین اجتماعی همواره فشار‬ ‫بیشتری بر این سازمان وارد می کند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت صنایع غذایی روزبه شکالت جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان های البرز و قزوین دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫شرکت سمانیک سالمت گستر فعال در حوزه فراورده های داروهای گیاهی و مکمل های تغذیه ای جهت‬ ‫تکمیل سرمایه انسانی خود در مشاغل و با شرایط ذیل از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز و توانمندی ها‬ ‫ردیف‬ ‫حسابدار‬ ‫•خانم•تماموقت•حداقللیسانسحسابداری•حداقل‪ ۳‬سالسابقه کار‬ ‫حسابداری •روابط عمومی خوب•مسلط به کامپیوتر و ساکن تهران‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس شبکه‬ ‫اجتماعی‬ ‫•خانم•تمام وقت•حداقل لیسانس مرتبط•حداقل ‪ ۳‬سال سابقه کار‬ ‫•روابط عمومی خوب•اشنا به وب‪ ،‬اینستا گرام و فیس بوک و ساکن تهران‬ ‫‪3‬‬ ‫نماینده علمی‬ ‫•مختص شهر تهران•خانم واقا•حداقل ‪ ۲‬سال سابقه مرتبط‬ ‫•رشته مرتبط مانند بیولوژی‪ ،‬شیمی و یا علوم پزشکی‬ ‫‪1‬‬ ‫عالقه مندان میتوانند رزومه خود را به ادرس ایمیل‬ ‫‪info@samanik.ir‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫اقا یا خانم‪ ،‬کارشناسی حسابداری‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی‬ ‫خانم یا اقا‪ ،‬کارشناسی مهندسی صنایع‬ ‫تسلط به برنامه ریزی تولید و نرم افزارهای مرتبط‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس گرافیست‬ ‫خانم یا اقا‪ ،‬خالق‪ ،‬کارشناس گرافیک و طراحی‬ ‫مسلط به نرم افزارهای تخصصی‪ ،‬اشنا به عکاسی صنعتی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه کاری خود را به ایمیل زیر ارسال و یا با شماره زیر تماس حاصل نمایند‬ ‫‪hr@roozbehchocolate.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫حسابدار‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬مسلط به امور حسابداری‬ ‫با سابقه کار مرتبط و کار با نرم افزار حسابداری تدبیر‬ ‫_‬ ‫کمک حسابدار‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬اشنا به امور حسابداری و نرم افزار حسابداری‬ ‫_‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬اشنا با کامپیوتر‪ ،‬سابقه مرتبط در زمینه امور دفتری‬ ‫_‬ ‫بازاریاب‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫جهت بازاریابی محصوالت شرکت در شهرهای مختلف‬ ‫پورسانت‬ ‫اقا‪،‬کاردانی‪ ،‬ترجیحا رشته های مرتبط‬ ‫کارمند واحد‬ ‫طراحی‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬مسلط به کامپیوتر و فتوشاپ ‪ ،‬طراحی و تبلیغات در‬ ‫شبکه های اجتماعی و پشتیبانی سایت‬ ‫_‬ ‫جهت انجام پذیرش حضوری‬ ‫کارمند بازرگانی‬ ‫داخلی‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪،‬اشنا به کامپیوتر ‪ ،‬امور اداری و حسابداری در حد مکفی‬ ‫_‬ ‫حداکثر تا تاریخ ‪ 99/۰۴/10‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سامانه های شناسایی پویا رایانه سپند (سیناپ)‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ارشد فروش‬ ‫اقا ‪/‬خانم‪ ،‬مسلط به فرایند فروش و تکنیکهای بازاریابی‬ ‫مسلط به اصول و فنون مذاکره‬ ‫دارای مهارت‏های ارتباطی‪ ،‬ایده پرداز‪ ،‬خالق و صبور‬ ‫مسلط به حوزه فروش ‪B2B‬‬ ‫ایجاد ارتباط با مشتریان بزرگ و متوسط و یافتن فرصت های‬ ‫فروش ‪،‬پرزنت حضوری محصوالت تخصصی شرکت‬ ‫پیگیری مذاکرات تا انعقاد قرارداد فروش‬ ‫توانایی در تولید و انالیز گزارشات مختلف‬ ‫مهارت در بکارگیری ابزارهای تبلیغاتی‬ ‫با دقت و توجه به جزئیات و منظم‪،‬اشنایی کافی با زبان انگلیسی‬ ‫ترجیحا دارای سابقه در حوزه ‪، IT‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مفید‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@sinap-co.com‬‬ ‫یکی از کارگزاری های بورس (رتبه الف)‬ ‫جهت تکمیل کادر پذیرش خود در استان خراسان رضوی‪،‬‬ ‫شهر مشهد از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫نیروی پذیرش حضوری‬ ‫حداکثر ‪ 30‬سال‪ ،‬دارای موتورسیکلت‬ ‫به همراه گواهینامه موتورسیکلت‬ ‫دارای روابط عمومی باال‬ ‫امکان ارتقاء شغلی‪،‬حقوق پایه‬ ‫پورسانت‪ ،‬پوشش بیمه حوادث‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند تا با انها تماس حاصل گردد ‪.‬‬ ‫‪srvmeteor@gmail.com‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪cv1.bpt@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر مالی خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ارشد حسابداری‬ ‫اقا‪ ،‬مسلط به قوانین مالی و مالیاتی‪ ،‬اشنا به نرم افزارهای همکاران سیستم‬ ‫و سپیدار‪ ،‬مسلط به بهای تمام شده کاال و خدمات‬ ‫ارائه گزارشات کنترلی از کلیه سر فصل ها‬ ‫بررسی اسناد‪ ،‬دفاتر و مدارک حسابداری‪ ،‬اشنایی کامل با اکسل‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه ی حسابداری‬ ‫منظم‪ ،‬فعال‪ ،‬قابل اعتماد و دارای روحیه تیمی‬ ‫ازمتقاضیانواجدشرایطخواهشمندیمرزومهخودرابهایمیلزیرارسالنمایند‪.‬‬ ‫‪iman.tavalali80@gmail.com‬‬ ‫حوادث‬ ‫شنبه‪ 7‬تیر‪ ۵ -1399‬ذی القعده‪ 27 -1441‬ژوئن ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1203‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان‬ ‫کالهبرداری سایبری در پوشش ا گهی های استخدامی‬ ‫رئیس پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان در خصوص شیوه جدید کالهبرداری در پوشش ا گهی های‬ ‫استخدامی در فضای مجازی هشدار داد‪.‬‬ ‫سرهنگ حسن کیخا رییس پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬افزایش بیکاری در جامعه باعث‬ ‫شده تا مجرمان سایبری از این امر سوء استفاده کرده و با انتشار ا گهی های استخدام به سرقت اطالعات یا‬ ‫سوءاستفاده های مالی از جوانان جویای کار روی اورند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ترفند مجرمان سایبری برای به دام انداختن افراد جویای کار بدین صورت است که با انتشار‬ ‫ا گهی استخدام با درامد باال‪ ،‬بیمه و‪ ...‬این افراد جویای شغل را فریب داده و از ان ها سوء استفاده می کنند‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی ادامه داد‪ :‬کالهبرداران با این روش در گام اول از فرد رزومه اطالعاتی فردی و کاری می خواهند‬ ‫که در پی جمع اوری این اطالعات در گام بعدی با ارائه شماره حساب یا هدایت ان ها به سایت های جعلی و‬ ‫درگاه های بانکی فیشینگ برای واریز وجه ازمون استخدامی از ان ها سوءاستفاده های مالی می کنند‪.‬‬ ‫سرهنگ کیخا با توجه به سابقه این گونه کالهبردار ی های به افراد جویای کار توصیه کرد قبل از واریز هر گونه‬ ‫وجهی به حساب های اعالمی از سوی این افراد و یا واریز از طریق درگاه های جعلی بانکی در خصوص شرکتی‬ ‫که ان ها ا گهی استخدام داده اند تحقیق کنید ببینید وجود خارجی دارد یا نه اگر دارد واقعا این شرکت ا گهی‬ ‫کرده‪ ،‬یا تحت نام و برند ان ها این تبلیغات دورغین انجام شده است‪.‬‬ ‫رییس پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد‪ :‬تبلیغات‪ ،‬پیشنهاد های فریبنده وحقوق های‬ ‫غیر متعارف در فضای مجازی ممکن است دامی برای متقاضیان کار بوده و صرفا درج یک شماره تلفن و‬ ‫ادرس های گمراه کننده می باشد‪ ،‬حتما به صورت حضوری قبل از استخدام با صاحب ا گهی مالقات کنند‬ ‫و از محل فعالیت وی مطلع شوند و در صورت اطمینان از صحت موضوع‪ ،‬اقدامات بعدی را انجام دهند‪.‬‬ ‫سرهنگ کیخا از شهروندان درخواست کرد‪ :‬در صورت مشاهده موارد مشکوک ان را از طریق سایت پلیس‬ ‫فتا به ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬لینک مرکز فوریت های سایبری با ما درمیان بگذارید ‪.‬‬ ‫معاون اجتماعی پلیس ا گاهی ناجا‬ ‫سرقت میلیاردی از کارگاه طالسازی توسط کارگر تبهکار‬ ‫فرضی ــه داخل ــی ب ــودن س ــرقت ق ــوت گرف ــت و در ای ــن خص ــوص‬ ‫بررسـ ـی های الزم انج ــام و پ ــس از انع ــکاس موض ــوع ب ــه مرج ــع‬ ‫قضائ ــی دس ــتور تحقیق ــات از کارگ ــران ش ــاغل در کارگاه اخ ــذ و‬ ‫تحقیق ــات الزم از انه ــا ش ــروع ش ــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬در تحقیقــات پلیســی‪ ،‬یکــی از کارگــران بــه‬ ‫ن ــام وحی ــد اظه ــارات ض ــد و نقیض ــی ارائ ــه و دچ ــار دس ــتپاچگی‬ ‫ب ــود ک ــه ظ ــن مام ــوران ب ــه نامب ــرده بیش ــتر ش ــد‪ ،‬در ادام ــه‬ ‫تحقیق ــات پلیس ــی‪ ،‬کارگ ــر طالس ــازی ل ــب ب ــه اعت ــراف گش ــود و‬ ‫اظه ــار داش ــت‪ :‬م ــدت ‪ ۲۵‬روز اس ــت ک ــه ک ــش رو زن ــی ط ــا را از‬ ‫کارگاه انج ــام می ده ــد و طالج ــات مس ــروقه را ب ــه منزل ــم واق ــع در‬ ‫جوادیــه انتقــال داده ام‪ .‬و کلیــه طالهــا در محــل ســکونتم موجــود‬ ‫می با ش ــد‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی در ادامه به شناسایی مخفیگاه کارگر‬ ‫کارگاه طالسازی اشاره کرد و گفت‪ :‬با دستور قضائی مخفیگاه‬ ‫متهم بازرسی و ماموران اعزامی موفق شدند ‪ ۱۳۴‬گرم و ‪۵۸۰‬‬ ‫سوت طال به ارزش یک میلیارد ریال کشف کنند‪.‬‬ ‫س ــرکالنتر هفت ــم پایتخ ــت از دس ــتگیری کارگ ــر کارگاه‬ ‫طالس ــازی در مح ــدوده ب ــازار خب ــر داد و گف ــت‪ :‬ای ــن کارگ ــر ‪۱۳۴‬‬ ‫گ ــرم و ‪ ۵۸۰‬س ــوت ط ــا ب ــه ارزش ی ــک میلی ــارد ر ی ــال از کارگاه‬ ‫ک ــش روی ک ــرده ب ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش «ش ــهر فردا»‪،‬س ــرهنگ دوس ــتعلی جلیلی ــان در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر اظهــار کــرد‪ :‬ســاعت ‪ ۲۰:۰۰‬بیســت و دوم خــرداد‬ ‫سرپرس ــت کارگاه طالس ــازی واق ــع در مح ــدوده ب ــازار ب ــه کالنت ــری‬ ‫‪ ۱۱۳‬ب ــازار مراجع ــه و اظه ــار داش ــت‪ ،‬مدت ــی اس ــت از کارگاه‬ ‫ً‬ ‫طالســازی اش مقــداری طــا ســرقت می شــود و اخیــرا نیــز متوجــه‬ ‫س ــرقت طاله ــا از کارگاه ــش ش ــده اس ــت و هیچگون ــه س ــرنخی از‬ ‫س ــارق ی ــا س ــارقان ن ــدارد‪.‬‬ ‫س ــرکالنتر هفت ــم ته ــران اف ــزود‪ :‬ب ــا ثب ــت اظه ــارات ش ــا کی‬ ‫مام ــوران کالنت ــری ب ــازار ضم ــن انج ــام تحقیق ــات الزم‪ ،‬مح ــل‬ ‫س ــرقت را م ــورد بازرس ــی و بازبین ــی ق ــرار دادن ــد و مش ــخص‬ ‫ش ــد هیچگون ــه اث ــار جب ــری و تخر ی ــب مبن ــی ب ــر ورود س ــارق ی ــا‬ ‫س ــارقان ب ــه کارگاه م ــال باخت ــه وج ــود ن ــدارد؛ ب ــر همی ــن اس ــاس‬ ‫سوء استفاده شیادان از مردم با درج اگهی استخدام‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه مته ــم پ ــس از تکمی ــل تحقیق ــات پلیس ــی‬ ‫در اختی ــار مرج ــع قضائ ــی ب ــرای س ــیر مراح ــل قانون ــی ق ــرار گرف ــت‪،‬‬ ‫از کارفرمای ــان و سرپرس ــت کارگاه ه ــا خواس ــت‪ :‬ب ــرای جلوگی ــری‬ ‫از وق ــوع ب ــزه نس ــبت ب ــه اس ــتخدام کارگ ــران هوش ــیار ت ــر باش ــند‪.‬‬ ‫مع ــاون اجتماع ــی پلی ــس ا گاه ــی ناج ــا از هموطنـــان‬ ‫خواس ــت ت ــا ا گهی ه ــای اس ــتخدام ب ــرای کاریابـــی را بـــا‬ ‫دق ــت بررس ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫س ــرهنگ ش ــهاب امین ــی مع ــاون اجتماعـــی پلیـــس‬ ‫ا گاه ــی ناج ــا در گفت وگ ــو ب ــا باش ــگاه خبرن ــگاران‪ ،‬درب ــاره‬ ‫ا گهی ه ــای غی ــر واقع ــی اس ــتخدام گف ــت‪ :‬هـــر از گاهـــی‬ ‫ش ــاهد انتش ــار ا گهی ه ــای غی ــر واقع ــی توس ــط اف ــراد فرص ــت‬ ‫طل ــب و ش ــیاد در محل ه ــای درج ا گه ــی اســـتخدام‬ ‫هس ــتیم‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬درج ا گهی ه ــای اس ــتخدام در معابـــر‪،‬‬ ‫جرای ــد و فض ــای مج ــازی دلیل ــی ب ــر صح ــت ان ه ــا نیس ــت‬ ‫و هموطن ــان بای ــد در ارائ ــه اطالع ــات ش ــخصی خ ــود دق ــت‬ ‫الزم را ب ــه عم ــل اورن ــد‪.‬‬ ‫س ــرهنگ امین ــی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ا گهی ه ــای تفکیـــک‬ ‫ش ــده جنس ــیتی‪ ،‬درخواس ــت اطالع ــات غیـــر ضـــروری‬ ‫(عک ــس ش ــخصی و‪ ،)...‬پیش ــنهاد های فریبنـــده و‬ ‫حقوق هـــای غیـــر متعـــارف‪ ،‬ممکـــن اســـت دامـــی ب ــرای‬ ‫متقاضیـــان کار باشـــد و درج صرفـــا یـــک شـــماره تلفـــن ی ــا‬ ‫ادرس ه ــای گم ــراه کنن ــده‪ ،‬دلی ــل مناس ــبی ب ــرای اس ــتعالم‬ ‫از مراجـــع مربوطـــه یـــا بررســـی ا گاهانـــه موضـــوع بـــه ش ــمار‬ ‫مـــی رود‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه کارا گاه ــان پلی ــس ا گاه ــی ناج ــا ب ــه‬ ‫ص ــورت مس ــتمر نس ــبت ب ــه رص ــد اوض ــاع اق ــدام می کنن ــد‪،‬‬ ‫افـــزود‪ :‬هموطنـــان هـــم بایـــد جوانـــب احتیـــاط را رعای ــت‬ ‫کنن ــد و قب ــل از ه ــر اقدام ــی‪ ،‬پیامد ه ــای منف ــی اعتم ــاد ب ــه‬ ‫اف ــراد ناش ــناس را م ــورد توج ــه ق ــرار دهن ــد‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه معـــاون اجتماعـــی پلیـــس ا گاهـــی ناج ــا‬ ‫هموطنـــان بـــرای یافتـــن شـــغل مناســـب بـــه ســـایت ها‪،‬‬ ‫موسس ــات مش ــاوره ش ــغلی و کاریاب ــی معتب ــر و دارای مج ــوز‬ ‫رســـمی از وزارت تعـــاون‪ ،‬کار و رفـــاه اجتماعـــی مراجع ــه‬ ‫کنن ــد و ه ــر گون ــه م ــوارد مش ــکوک را در اس ــرع وق ــت ب ــا مرک ــز‬ ‫فوریت هـــای پلیســـی ‪ ۱۱۰‬در میـــان بگذارنـــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان پردیس خبر داد؛‬ ‫دستگیری اعضای باند شرکت های هرمی در پردیس‬ ‫س ــرهنگ محم ــدی از شناس ــایی و انه ــدام بان ــد ش ــرکت های هرم ــی در‬ ‫شهرس ــتان پردی ــس خب ــر داد‪.‬‬ ‫س ــرهنگ محم ــد حس ــن محم ــدی فرمان ــده انتظام ــی شهرس ــتان پردی ــس در‬ ‫گفت وگ ــو ب ــا باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬مام ــوران انتظام ــی کالنت ــری‬ ‫‪ ۱۴‬شهرس ــتان پردی ــس در پ ــی دریاف ــت اطالعات ــی مبن ــی ب ــر رف ــت و امد ه ــای‬ ‫مش ــکوک اف ــراد ناش ــناس ب ــه یک ــی از واحد ه ــای مس ــکونی در ف ــاز ‪ ۱۱‬مس ــکن مه ــر‬ ‫ش ــهر پردی ــس‪ ،‬موض ــوع را ب ــه ص ــورت و ی ــژه در دس ــتور کار خ ــود ق ــرار دادن ــد‪.‬‬ ‫فرمان ــده انتظام ــی شهرس ــتان پردی ــس اف ــزود‪ :‬مام ــوران انتظام ــی پ ــس از‬ ‫انج ــام فعالیت ه ــای اطالعات ــی و شناس ــایی مح ــل دقی ــق فعالی ــت ش ــرکت‬ ‫ً‬ ‫هرم ــی س ــریعا ب ــا تش ــکیل ی ــک تی ــم عملیات ــی و هماهنگ ــی ب ــا مق ــام قضای ــی وارد‬ ‫مخفی ــگاه ان ــان ش ــدند و تع ــداد ‪ ۲۰‬نف ــر از اعض ــای ای ــن بان ــد را دس ــتگیر کردن ــد و‬ ‫ان ه ــا را جه ــت بررس ــی ب ــه کالنت ــری انتق ــال دادن ــد‪.‬‬ ‫او گف ــت‪ :‬مام ــوران پلی ــس در بازرس ــی از مح ــل‪ ،‬موف ــق ب ــه کش ــف پک ه ــای‬ ‫اموزش ــی‪ ،‬کی ــس‪ ،‬مانیت ــور‪ ،‬کتابچ ــه و جزوه ه ــای اموزش ــی در خص ــوص‬ ‫فعالی ــت اعض ــای باند ه ــای ش ــرکت های هرم ــی در زمین ــه بازاریاب ــی ش ــبکه ای‬ ‫غیرمج ــاز ش ــدند‪.‬‬ ‫س ــرهنگ محم ــدی بی ــان ک ــرد‪ :‬متهم ــان دس ــتگیر ش ــده در بازجویی ه ــای‬ ‫پلیس ــی ج ــرم خ ــود را قب ــول داش ــته و در ادام ــه اذع ــان داش ــتند ب ــرای عضوگی ــری و‬ ‫اعتمادس ــازی عضوه ــا‪ ،‬کار خ ــود را قانون ــی جل ــوه می دادن ــد‪.‬‬ ‫و ی گف ــت‪ :‬از م ــردم می خواهی ــم ب ــه راحت ــی ب ــه ای ــن گون ــه ش ــرکت های‬ ‫غی ــر قانون ــی ک ــه ب ــا وعده ‪‎‬ه ــای پ ــوچ‪ ،‬اف ــراد جو ی ــای کار‪ ،‬خصوص ــا جوان ــان را‬ ‫فر ی ــب می دهن ــد اعتم ــاد نکنن ــد و در ص ــورت مش ــاهده ای ــن گون ــه م ــوارد مرات ــب‬ ‫را ب ــه پلی ــس اط ــاع دهن ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی پویان مهر جهت تکمیل کادر خود در استان اذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫اقا‪ 3،‬نفر‪،‬تمام وقت‪،‬دارای سابقه کار ‪2‬سال‪،‬مسلط به مهارت های ‪ICDL‬‬ ‫دارای فن بیان قوی و موثر ‪،‬اشنایی با مفاهیم تبلیغات و بازاریابی‬ ‫اشنایی با رسانه های اجتماعی‪ ،‬مدیریت پاسخگویی و شکایات مشتریان‬ ‫کارشناس بازاریابی دیجیتال‬ ‫اقا‪ ،‬دارای سابقه کار‪ ،‬تمام وقت‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫اقا‪ 4 ،‬نفر‪ ،‬جهت اشتغال در شهرک سلیمی ‪ ،‬تمام وقت‬ ‫کارگر ساده‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کاری خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪Info@pooyanmehr.com‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫خارجی‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬لیسانس ( ترجیحا کارشناس صنایع غذایی)‬ ‫اشنا به امور بازرگانی خارجی‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫دارای روابط عمومی و روحیه کار تیمی باال‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪،‬لیسانس حسابداری‪،‬مسلط به نرم افزار اکسل‬ ‫اشنا به حسابداری انبار و سفارشات‪،‬ترجیحا اشنا به نرم افزار ورانگر و راهکاران‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info.jobs@psiran.co.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت طالیه داران صنعت فرایند جهت تکمیل کادر‬ ‫یک شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی شمس اباد تهران جهت تکمیل نیروی انسانی خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر کنترل پروژه‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬رشته ‪ :‬مهندسی صنایع‬ ‫مسلط به امور کنترل اسناد و کنترل پروژه‬ ‫تسلط کامل به مدارک ‪ ،MDR ،CBS ،WBS‬گزارشات کنترل‬ ‫پروژه و ‪ ،CashFlow‬تسلط کامل به نرم افزار ‪MSP‬‬ ‫تسلط کامل به نرم افزارهای افیس بویژه ‪ Word‬و ‪Excel‬‬ ‫حداقل ‪ 6‬سال سابقه کار‬ ‫اشنا با مفاهیم کنترل پروژه مانند مسیر بحرانی ‪،‬‬ ‫‪ Earned Value‬و ‪...‬‬ ‫اشنایی نسبی با مفاهیم مهندسی جهت شناخت تقدم و تاخر‬ ‫امور نسبت به یکدیگر‬ ‫‪ ‬از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪resume@ipfarayand.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به مهندس صنایع با ‪ 5‬سال سابقه کار و مسلط به استاندارد های‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت (ایزو)‪ ،‬جوایز ملی کیفیت‪ ،‬اشنایی با ‪ TQM‬و‬ ‫‪ ،SPC‬اشنایی با کارسنجی و زمان سنجی‪ ،‬اشنایی با زبان انگلیسی و‬ ‫مسلط به نرم افزار های ‪ Word، Excel‬و ‪ MSP‬در تهران نیازمندیم‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪jobhrnew20162 @ gmail.com‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس کنترل پروژه‬ ‫اقا‪ ،‬مهندس صنایع‪ ،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار ‪ ،‬مسلط به فرایند کنترل پروژه‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‪ ‬‬ ‫اپراتور دستگاه (تراش و فرز) ‪cnc‬‬ ‫اقا‪ ،‬مهندس صنایع و یا مکانیک جامدات‪ ، ‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‪ ‬‬ ‫مسلط به کنترل کیفیت قطعات صنعتی و مستند سازی‬ ‫اقا‪ ،‬حداقل دو سال سابقه کار‪ ، ‬مسلط به نرم افزار پاور میل‪ ‬‬ ‫اقا‪ 4 ،‬نفر‪ ،‬حداقل دو سال سابقه کار‪ ،‬مسلط به نقشه خوانی و ابزار دقیق‪ ‬‬ ‫مونتاژ کار قطعات صنعتی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪tsungroup@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مجموعه لوازم خانگی اشپزخانه دُرسا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر ‪ICT‬‬ ‫اقا ‪/‬خانم‪ ،‬کارشناسی ‪IT‬‬ ‫‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫توانایی تعامالت با دیگران ‪ -‬توانایی مذاکره‬ ‫مسلط به مدیریت شبکه (روترها و مایکروسافت)‬ ‫اشنا با سیستم های ارتباطی ‪VOIP‬‬ ‫توانایی حل مسئله‬ ‫ارائه راهکارهای موثر در بالندگی فرایندها و سیستم مجموعه‬ ‫دارای مهارت ها و توانمندی های مدیریت‬ ‫دارا بودن رویکرد مشتری مداری و دیده بانی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪hrm@dorsa-group.com‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس تولید محتوا‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬پاره وقت‪ -‬دورکار‬ ‫جهت درج روزانه حداقل ‪ 1000‬کلمه محتوا‬ ‫(‪ 700‬تا ‪ 1000‬کلمه)‬ ‫توانایی تولید محتوا در حوزه بهداشت و سالمت‬ ‫توانایی جستجو در منابع انگلیسی‬ ‫توانایی تولید عناوین جذاب و مسحور کننده‬ ‫اشنایی نسبی به زبان انگلیسی‬ ‫اشنایی نسبی به اصول سئو محتوا‬ ‫مسلط به قواعد نگارشی فارسی و جمله بندی صحیح‬ ‫منظم‪ ،‬مسئولیت پذیر و خالق‬ ‫همکاری تیمی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را همراه با دو‬ ‫نمونه تولید محتوا به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫ارائه دو نمونه تولید محتوا همراه با رزومه الزامی است‪.‬‬ ‫‪mahes tan.hamayesh@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یکشرکتتولیدمحصوالتشویندهدرصفادشتتهران‬ ‫به کارشناس تولید دارای مدرک لیسانس صنایع با‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط نیازمند است‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪info@yaschimi.com‬‬ ‫شنبه ‪ 7‬تیر ‪ 5 -1399‬ذی القعده ‪ 27 -1441‬ژوئن ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1203‬‬ ‫اموزشی‬ ‫برنامه های وزارت علوم برای اغاز‬ ‫سال تحصیلی ‪ ۱۳۹۹-۴۰۰‬اعالم شد‬ ‫مع ــاون اموزش ــی وز ی ــر عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات و فن ــاوری‪ ،‬برنام هه ــای ای ــن وزارتخان ــه را ب ــرای‬ ‫اغ ــاز س ــال تحصیل ــی این ــده (‪ )۱۳۹۹-۴۰۰‬ب ــا توج ــه ب ــه ش ــیوع و ی ــروس کرون ــا اع ــام ک ــرد‪.‬‬ ‫علی خاکی صدیق در گفت و گو با ایرنا با اشاره به برنامه های وزارت علوم در خصوص‬ ‫نحوه امادگی دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی برای سال تحصیلی جدید‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫تصمیم گیری در خصوص نحوه اغاز به کار دانشگاه ها منوط به شرایط در شهریور ماه است؛‬ ‫چرا که باید دید کشور تا ان زمان در چه وضعیتی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی برنامه های وزارت علوم را برای اغاز سال تحصیلی اعالم کرد و گفت‪ :‬اگر بر اساس‬ ‫مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا‪ ،‬وضعیت کشور را سفید اعالم شود‪ ،‬اجازه حضور همه‬ ‫دانشجویان در دانشگاه ها صادر و امکان بازگشایی خوابگاه ها فراهم شود‪ ،‬سال تحصیلی‬ ‫اینده در همه مقاطع تحصیلی به صورت حضوری خواهد بود‪.‬‬ ‫معاون اموزشی وزیر علوم با اشاره به برنامه پیشنهادی دیگر‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اگر پیش بینی‬ ‫ستاد ملی مبارزه با کرونا‪ ،‬ادامه شیوع ویروس کووید ‪ ۱۹‬باشد و احتمال به خطر افتادن‬ ‫سالمتی دانشجویان‪ ،‬استادان و کارکنان دانشگاه داده شود‪ ،‬سراغ برنامه های بعدی می رویم‬ ‫که نمونه ان‪ ،‬وضعیت مشابه کنونی در مراکز اموزش عالی است‪.‬‬ ‫خا ک ــی صدی ــق توضی ــح داد‪ :‬بخش ــی از دانش ــگاه را ب ــرای حض ــور دانش ــجویان ب ــا اولو ی ــت‬ ‫تحصی ــات تکمیل ــی ام ــاده م ــی کنی ــم‪ ،‬ام ــا تصمی ــم گی ــری ب ــرای حض ــوری ش ــدن درس ه ــا و‬ ‫اینک ــه چن ــد درص ــد مقاط ــع حض ــوری باش ــند‪ ،‬در اختی ــار دانش ــگاه ه ــا ق ــرار دارد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫مدیرکل دفتر اموزش عالی غیردولتی وزارت علوم اعالم کرد‬ ‫شناسایی ‪ ۲۰۰‬موسسه اموزش‬ ‫عالی ازاد غیرمجاز‬ ‫مدی ــرکل دفت ــر ام ــوزش عال ــی غیردولت ــی وزارت عل ــوم از شناس ــایی ‪ ۲۰۰‬موسس ــه‬ ‫ام ــوزش عال ــی ازاد غیرمج ــاز خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬دکت ــر فرزان ــه ش ــمیرانی ضم ــن بی ــان ای ــن مطل ــب از شناس ــایی‬ ‫‪ ۲۰۰‬موسس ــه ام ــوزش عال ــی غیرمج ــاز در کش ــور خب ــر داد و در خص ــوص روش شناس ــایی‬ ‫موسس ــات غیرمج ــاز تا کی ــد ک ــرد‪ :‬اس ــامی تمام ــی موسس ــات مج ــاز ام ــوزش عال ــی‬ ‫در س ــایت وزارت عل ــوم ثب ــت ش ــده و تم ــام اف ــراد می توانن ــد ب ــا مراجع ــه ب ــه ای ــن س ــایت‬ ‫اســامی را دریافــت کننــد‪ ،‬در واقــع موسســات غیرمجــاز از طریــق متقاضیانــی کــه بــه ایــن‬ ‫موسس ــات مراجع ــه و م ــدارک جعل ــی دریاف ــت کرده ان ــد و همچنی ــن صن ــف موسس ــات‬ ‫ام ــوزش عال ــی مج ــاز شناس ــایی می ش ــوند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬البتــه موسســات امــوزش عالــی غیرمجــاز از طریــق ســایت هایی‬ ‫یش ــوند و ای ــن مجموع ــه اطالع ــات‬ ‫ک ــه اطالع رس ــانی های جعل ــی می کنن ــد نی ــز شناس ــایی م ‬ ‫را بــه دفتــر حقوقــی وزارت علــوم‪ ،‬بــه منظــور پیگیــری معرفــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫کاهش تعداد دانشگاه ها‬ ‫به عدد ‪ ۴۴‬در طرح ساماندهی اموزش عالی‬ ‫کاهش تعداد دانشگاه ها بر اساس طرح ساماندهی اموزش عالی موضوعی است‬ ‫که وزارت علوم به منظور ارتقای کیفیت و افزایش توان دانشگاه ها از مدت ها قبل به ان‬ ‫پرداخته و اکنون در شرف به نتیجه رسیدن است به گونه ای که وزیر علوم این کاهش را‬ ‫در حد نیمی از تعداد کل دانشگاه ها (‪ ۴۴‬دانشگاه) اعالم کرده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬در طــرح ســاماندهی امــوزش عالــی‪ ،‬دانشــگاه هــا و مرا کــز امــوزش‬ ‫عالــی کوچکتــر ذیــل دانشــگاه هــای بزرگتــر فعالیــت مــی کننــد‪ .‬ســاماندهی مرا کــز امــوزش‬ ‫عال ــی دولت ــی تکلیف ــی اس ــت ک ــه وزارت عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات و فن ــاوری ب ــر دوش دارد و از‬ ‫س ــال ‪ ۹۶‬ب ــه ص ــورت ج ــدی در دس ــتور کار ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫منصــور غالمــی‪ ،‬وز یــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری در ایــن بــاره در گفــت و گــو بــا ایرنــا‬ ‫ب ــا اش ــاره ب ــه اخری ــن وضعی ــت س ــاماندهی مرا ک ــز ام ــوزش عال ــی و اج ــرای ان در س ــال ‪،۹۹‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ســاماندهی امــوزش عالــی تکمیــل و در ســتاد اجــرای نقشــه جامــع علمــی‬ ‫کشــور تاییــد شــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه برخ ــی موان ــع‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ه ــم اکن ــون در ح ــال انج ــام هماهنگ ــی ه ــای‬ ‫اجرای ــی در س ــطح اس ــتانی هس ــتیم؛ موانع ــی ک ــه وج ــود دارد معط ــوف ب ــه ن ــگاه ه ــای‬ ‫بخش ــی ‪ -‬محل ــی اس ــت چ ــون برخ ــی از واحده ــای اموزش ــی را بای ــد کن ــار ه ــم ق ــرار دهی ــم‪.‬‬ ‫غالمــی افــزود‪ :‬در ایــن زمینــه ممکــن اســت مشــکلی از بــاب انتقــال اولو یــت هــا پیــش‬ ‫بیای ــد ک ــه در ح ــال هماهنگ ــی اس ــت‪ .‬مهمتری ــن مس ــاله‪ ،‬پای ــان مجل ــس ده ــم و اغ ــاز‬ ‫مجل ــس یازده ــم ب ــود ک ــه بای ــد انه ــا را در زمین ــه اج ــرای ای ــن ط ــرح توجی ــه کنی ــم‪.‬‬ ‫وز یــر علــوم بــا بیــان اینکــه طــرح ســاماندهی امــوزش عالــی از ســال ‪ ۹۹‬اجــرا مــی شــود‬ ‫بــا تاییــد ایــن نکتــه کــه تعــداد دانشــگاه هــا از حــدود ‪ ۸۸‬بــه حــدود ‪ ۴۳‬یــا ‪ ۴۴‬مــی رســد‪،‬‬ ‫تاکی ــد ک ــرد‪ :‬ای ــن ام ــر در قال ــب ایج ــاد ش ــبکه اس ــت و دانش ــگاه ه ــای کوچ ــک کن ــار ه ــم‬ ‫ق ــرار م ــی گیرن ــد و ی ــک دانش ــگاه ب ــزرگ ت ــر ب ــه وج ــود م ــی ای ــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫مرکز سنجش اموزش پزشکی‪:‬‬ ‫مهلت جدید ثبت نام کنکور ارشد پزشکی‬ ‫از ‪ ۷‬تیرماه اغاز می شود‬ ‫مرک ــز س ــنجش ام ــوزش پزش ــکی اع ــام ک ــرد؛ ب ــا توج ــه ب ــه برگ ــزاری ازم ــون کارشناس ــی‬ ‫ارش ــد رش ــته های گ ــروه پزش ــکی س ــال ‪ ۹۹‬در روزه ــای ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۴‬مردادم ــاه‪ ،‬مهل ــت مج ــدد‬ ‫ثبت ن ــام و ویرای ــش اطالع ــات ب ــرای داوطلب ــان از هفت ــم تیرم ــاه فراه ــم ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مرک ــز س ــنجش ام ــوزش پزش ــکی‪ ،‬ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط حاض ــر در کش ــور‬ ‫ب ــه دلی ــل ش ــیوع بیم ــاری کرون ــا‪ ،‬ب ــرای مس ــاعدت ب ــا داوطلب ــان ازم ــون‪ ،‬تغییرات ــی در‬ ‫برخ ــی از م ــوارد و مراح ــل ازم ــون کارشناس ــی ارش ــد گ ــروه پزش ــکی س ــال ‪ ۹۹‬ایج ــاد ش ــده‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه درخواســت مکــرر داوطلبــان‪ ،‬مهلــت جدیــدی بــرای ثبــت نــام‪ ،‬تصحیــح‬ ‫و ویرای ــش اطالع ــات از تار ی ــخ ‪ ۷‬ت ــا ‪ ۸‬تیرم ــاه ‪ ۹۹‬در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت و اف ــراد‬ ‫می توانن ــد در ای ــن تار ی ــخ نس ــبت ب ــه ثب ــت ن ــام ی ــا ویرای ــش در ازم ــون کارشناس ــی ارش ــد‬ ‫گ ــروه پزش ــکی اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫ج ــدول زم ــان بن ــدی ب ــر اس ــاس ش ــرایط حاض ــر اع ــام ش ــده اس ــت‪ .‬در ص ــورت ایج ــاد‬ ‫هرگونــه تغییــر‪ ،‬مراتــب بالفاصلــه از طریــق همیــن ســامانه مرکــز ســنجش امــوزش پزشــکی‬ ‫اطــاع رســانی خواهــد شــد‪ .‬الزم اســت داوطلبــان بــرای اطــاع از اخریــن تغییــرات هــر روز‬ ‫ســامانه را مالحظــه کننــد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توانمندسازی زنان و خانواده سازمان بهزیستی کشور‬ ‫طرح معافیت سربازی برای پسران زنان سرپرست خانوار‬ ‫به گفته مدیرکل دفتر توانمندسازی‬ ‫زنان و خانواده سازمان بهزیستی کشور‪،‬‬ ‫تسهیالت معافیت سربازی برای یکی‬ ‫از فرزندان به گزارش ایسنا‪ ،‬پسر زنان‬ ‫سرپرست خانوار که فاقد همسر هستند‬ ‫از برنامه های حمایتی است که برای‬ ‫زنان سرپرست خانوار اجرا می شود‪.‬‬ ‫فاطمه عباسی با اشاره به روز‬ ‫جهانی زنان بیوه (‪ ۲۳‬ژوئن) با بیان‬ ‫اینکه در مجموع ‪ ۲۵۰‬هزار خانوار زن‬ ‫سرپرست شامل ‪ ۴‬گروه زنان دارای‬ ‫همسر متوفی‪ ،‬زنان مطلقه‪ ،‬زنان دارای‬ ‫همسر از کارافتاده و دختران و زنان‬ ‫خود سرپرست تحت پوشش بهزیستی‬ ‫هستنـ ــد‪ ،‬گفت‪ :‬از ایـ ـ ــن تع ــداد بیش‬ ‫از ‪ ۷۰‬هزار زن دارای همسر متوفی هستند‪ .‬سازمان‬ ‫بهزیستی در یک بخش حمایت مستمر از خانوارهای‬ ‫نیازمند تحت پوشش انجام می دهد که با توجه به‬ ‫بعد خانوار از ‪ ۱۰۸‬هزار تومان تا ‪ ۵۱۶‬هزارتومان به تمام‬ ‫این ‪ ۲۵۰‬هزار خانوار پرداخت می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اجرای برنامه های توانمندسازی‬ ‫برای این زنان افزود‪ :‬یکی از این طرح ها تشکیل‬ ‫گروه های همیار زنان سرپرست خانوار است که‬ ‫با هدف توسعه اجتماعی‪ ،‬ارتقای خودباوری و‬ ‫کاهش اسیب های اجتماعی این جامعه هدف‬ ‫فعالیت می کند‪ .‬در واقع سازمان بهزیستی کشور‬ ‫با هدف توانمندسازی زنان و خارج کردن انها از‬ ‫چرخه نیازمندی اقدام به تاسیس گروه های همیار‬ ‫کرده است و تا االن حدود ‪ ۱۴۰۰‬گروه با عضویت‬ ‫‪ ۷۰۰۰‬زن سرپرست خانوار تشکیل شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توانمندسازی زنان و خانواده‬ ‫سازمان بهزیستی توضیح داد‪ :‬در این طرح‬ ‫گروه های همیار متشکل از خود زنان سرپرست‬ ‫خانوار هستند که هر ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬نفر یک گروه تشکیل‬ ‫می دهند و به هر گروه ‪ ۳۰‬میلیون تومان به شکل‬ ‫بالعوض برای اشتغالزایی گروهی پرداخت می‬ ‫شود‪ .‬در واقع گروه های همیار مرحله اماده سازی‬ ‫شغلی را گذرانده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برنامه دیگری هم که برای‬ ‫توانمندسازی این افراد وجود دارد «برنامه تامین‬ ‫مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی» است‪.‬‬ ‫چون بعضی از افراد با مشکل تامین ضامن رو به‬ ‫رو هستند در این برنامه هم برای زنان‬ ‫سرپرست خانوار و هم جوانان اسیب‬ ‫پذیر و نیازمند مناطق حاشیه ای و‬ ‫روستاها در همکاری با بانک کشاورزی‬ ‫و موسسه تاک به انها وام پرداخت می‬ ‫شود‪ .‬حدود ‪ ۳۹۰۰‬گروه خودیار االن‬ ‫تشکیل شده اند‪.‬‬ ‫عباسی با اشاره به طرح اماده سازی‬ ‫شغلی این زنان به دنبال برنامه های‬ ‫توانمندسازی گفت‪ :‬این طرح به شکل‬ ‫تک نفره است که فرد ابتدا اموزش های‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کسب و کار‪ ،‬فنی‪ -‬حرفه ای و‬ ‫اشنایی با قوانین کار را دریافت می کند‬ ‫و سپس پروژ ه ای را تعر یف کرده و‬ ‫بر اساس طرح ‪ ۱۵‬میلیون تومان به شکل‬ ‫بالعوض دریافت می کند‪.‬‬ ‫وی در خصوص چترهای حمایتی بهزیستی نیز‬ ‫گفت‪ :‬در این مورد بیمه اجتماعی زنان و دختران‬ ‫روستایی و عشایر وجود دارد که سازمان بهزیستی‬ ‫کشور و صندوق بیمه روستایی عشایری با هم بیش‬ ‫از ‪ ۵۱‬هزار نفر از زنان و دختران روستایی را بیمه‬ ‫اجتماعی کرده اند‪ .‬افراد تحت پوشش این بیمه‬ ‫بعد از بازنشستگی می توانند مستمری دریافت‬ ‫کنند‪ .‬بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار‬ ‫شهری نیز وجود دارد که حدود ‪ ۵۰‬هزار نفر هستند‪.‬‬ ‫در بخش روستایی ساالنه ‪ ۳۳۰‬هزار تومان از سوی‬ ‫بهزیستی و در بخش شهری ماهی ‪ ۱۵۰‬هزار تومان‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫رئیس اداره اموزش وپژوهش وفناوری‬ ‫سازمان صنعت‪،‬معدن وتجارت هرمزگان خبرداد‪:‬‬ ‫به کار گیری فار غ التحصیالن‬ ‫مشمول خدمت سربازی‬ ‫در واحدهای صنعتی‬ ‫رئیس اداره اموزش وپژوهش وفناوری سازمان صنعت‪،‬معدن‬ ‫وتجارت هرمزگان گفت‪ :‬شرایط جذب فارغ التحصیالن مشمول‬ ‫خدمت سربازی در واحدهای صنعتی فراهم شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان‪ ،‬حسین انصاریان بااعالم‬ ‫خبر فوق افزود‪ :‬این شرایط پس از انعقاد تفاهم نامه همکاری ستاد‬ ‫نیروی های مسلح با وزارت صنعت‪،‬معدن وتجارت فراهم شده‬ ‫که بر اساس ان فارغ التحصیالن مشمول خدمت سربازی که دارای‬ ‫مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا هستند‪ ،‬می توانند تحت عنوان امریه‬ ‫در واحدهای صنعتی ومعدنی استان که دارای بخش تحقیق وتوسعه‬ ‫هستند‪،‬خدمت سربازی خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت ‪ :‬عالقمندان به استفاده از این طرح می توانند‬ ‫با مراجعه به سامانه طرح تاپ (تولید وتوسعه اشتغال پایدار) به ادرس‬ ‫‪ www.iranetop.ir‬تقاضای خود را ارسال نمایند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا‬ ‫اعالم ضوابط معافیت پزشکی مشموالن‬ ‫دارای مدرک تحصیلی دکترای پزشکی‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا ضوابط‬ ‫معافیت پزشکی مشموالن دارای مدرک تحصیلی‬ ‫دکترای پزشکی را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری پلیس‪ ،‬سردار تقی مهری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬براساس تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۴۰‬قانون خدمت‬ ‫وظیفه عمومی‪ ،‬مشموالن پزشک اعم از پزشکان‬ ‫عمومی‪ ،‬دندانپزشکان و پزشکان متخصص فقط‬ ‫در صورتی می توانند از معافیت دائم پزشکی‬ ‫بهره مند شوند که به تشخیص شورای پزشکی‬ ‫وظیفه عمومی قادر به اشتغال به حرفه طبابت در‬ ‫نیروهای مسلح نباشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به درخواست پزشکی این‬ ‫دسته از مشموالن بعد از ترک تحصیل‪ ،‬انصراف و‬ ‫یا فراغت از تحصیل رسیدگی می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫برخی از موارد بیماری مشموالن پزشک در حدی‬ ‫است که مانع طبابت انان در بیمارستان های نیروهای‬ ‫مسلح نیست که در این صورت به خدمت دوره‬ ‫ضرورت اعزام و برابر نظر شورای پزشکی وظیفه‬ ‫عمومی از انجام خدمات رزمی معاف می شوند‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان وظیف ــه عموم ــی ناج ــا عن ــوان‬ ‫ک ــرد‪ :‬رس ــیدگی ب ــه درخواس ــت معافی ــت پزش ــکی‬ ‫مش ــموالن دارای م ــدرک تحصیل ــی دکت ــرای‬ ‫داروس ــازی‪ ،‬دامپزش ــکی‪ ،‬تکنس ــین ه ــای ات ــاق‬ ‫عم ــل و ‪ ...‬همانن ــد مش ــموالن ع ــادی ب ــوده و ب ــدون‬ ‫فراخوان جذب اموزگار‬ ‫برای مدرسه تابستانی تلویزیون‬ ‫هی ــچ ش ــرطی ب ــه درخواس ــت معافی ــت پزش ــکی‬ ‫ان ــان رس ــیدگی م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫معافیت تحصیلی دانش اموزان دیپلم‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬تمدید شد‬ ‫سازمان سنجش اموزش کشور از تمدید‬ ‫معافیت تحصیلی دانش اموزان دیپلم در سال ‪۹۹‬‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش سازمان سنجش اموزش کشور‪ ،‬باتوجه‬ ‫به اعالم معاونت نیروی انسانی ستادکل نیروهای‬ ‫مسلح‪ ،‬مشمولین وظیفه که در سال ‪ ۱۳۹۸‬موفق به‬ ‫اخذ دیپلم شده اند و مهلت یک ساله معرفی انان‬ ‫برای خدمت وظیفه عمومی به اتمام رسیده است‪،‬‬ ‫می توانند در کنکور سراسری شرکت و مهلت اعزام‬ ‫به خدمت انان تا یک هفته بعد از انجام ازمون‬ ‫تمدید می شود‪.‬‬ ‫این مشمولین حداکثر یک هفته بعد از شرکت‬ ‫در ازمون سراسری باید خود را برای اعزام به خدمت‬ ‫به پلیس ‪ +۱۰‬معرفی و نسبت به تشکیل پرونده‬ ‫اعزام اقدام کنند‪ .‬این افراد در صورت قبولی در‬ ‫کنکور سراسری و اعالم نتایج نهایی توسط سازمان‬ ‫سنجش اموزش کشور‪ ،‬مطابق قانون خدمت وظیفه‬ ‫عمومی‪ ،‬قبل از شروع ترم تحصیلی‪ ،‬از خدمت‬ ‫سربازی ترخیص خواهند شد‪.‬‬ ‫بدیهی است چنانچه مشمولین مذکور حداکثر‬ ‫یک هفته پس از ازمون مربوطه خود را به پلیس ‪+۱۰‬‬ ‫معرفی نکنند؛ به عنوان مشمول غایب شناخته‬ ‫شده و در صورت پذیرفته شدن در ازمون سراسری‬ ‫هم‪ ،‬مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود‪.‬‬ ‫کنکور ‪ ۹۹‬روزهای ‪ ۳۰‬و ‪ ۳۱‬مردادماه برگزار می شود‪.‬‬ ‫جذب نیروی امریه ی متخصص‬ ‫در سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی‬ ‫س ــازمان جهاددانش ــگاهی خواج ــه نصیرالدی ــن‬ ‫طوس ــی در راس ــتای تامی ــن س ــرمایه ی انس ــانی‬ ‫متخص ــص ب ــا ه ــدف پیش ــبرد پروژه ه ــای ج ــاری و‬ ‫ات ــی‪ ،‬نی ــروی متخص ــص امر یـ ـه ی س ــربازی ج ــذب‬ ‫می کن ــد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی‬ ‫خواج ه نصیرالدین طوسی‪ ،‬جذب نیروی متخصص‬ ‫امریه ی سربازی در رشته های مخابرات و مکانیک‬ ‫در سازمانجهاددانشگاهیخواجهنصیرالدینطوسی‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫ایــن ســازمان در راســتای تامیــن ســرمایه انســانی‬ ‫متخصــص‪ ،‬بــا هــدف پیشــبرد پــروژه هــای جــاری و‬ ‫اتــی‪ ،‬نیــروی متخصــص امر یــه بــه شــرح ز یــر جــذب‬ ‫مــی نمایــد‪.‬‬ ‫ک ــد ‪ )108‬مهندس ــی مخاب ــرات ـ می ــدان‪ ،‬اش ــنا‬ ‫ب ــه طراح ــی ادوات پس ــیو و اکتی ــو مایکروو ی ــو‪ ،‬انت ــن‬ ‫(کارشناس ــی ارش ــد و دکت ــرا)‬ ‫ک ــد ‪ )109‬مهندس ــی مخاب ــرات ـ سیس ــتم‪،‬‬ ‫توانای ــی پیاده س ــازی مدوالس ــیون های دیجیت ــال‬ ‫روی س ــخت افزار (کارشناس ــی ارش ــد و دکت ــرا)‬ ‫ک ــد ‪ )123‬مهندس ــی مکانی ــک‪ ،‬مس ــلط ب ــه‬ ‫نرم اف ــزار ‪( SolidWorks ،Catia‬کارشناس ــی‪،‬‬ ‫کارشناس ــی ارش ــد و دکت ــرا)‬ ‫متقاضی ــان گرام ــی رزوم ـه ی خ ــود را ب ــا درج ک ــد‬ ‫ش ــغلی ب ــه ایمی ــل ‪research@jdnasir.ac.ir‬‬ ‫ارسال کنند‪.‬‬ ‫فراخوانی برای مشموالن تسهیالت نظام وظیفه تخصصی بنیاد نخبگان‬ ‫کر ی ــدور عل ــم و فن ــاوری اصفه ــان‪ ،‬مش ــموالن‬ ‫تس ــهیالت نظام وظیف ــه تخصص ــی بنی ــاد مل ــی‬ ‫نخب ــگان را ب ــه هم ــکاری دع ــوت می کن ــد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مطالعه کریدورهای علم و فناوری‬ ‫در دنیا‪ ،‬شناسایی پروژه های پیشران در کریدورهای‬ ‫علم و فناوری شاخص‪ ،‬مدیریت و کنترل پروژه های‬ ‫پیشران حوزه‪ ،‬سالمت‪ ،‬مدیریت و کنترل پروژه های‬ ‫پیشران حوزه ‪ ،ICT‬مدیریت و کنترل پروژه های‬ ‫پیشران حوزه ساخت و تولید‪ ،‬مدیریت و کنترل‬ ‫پروژه های پیشران حوزه کشاورزی و تولید محتوای‬ ‫اموزشی و ترویجی‪ ،‬از مهمترین طرح های مدنظر‬ ‫کریدور علم و فناوری اصفهان است‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی‬ ‫نخبگان‪ ،‬متقاضیان دانش اموخته در رشته های‬ ‫معاونت اموزش ابتدایی‬ ‫تحصیلی مدیریت فناوری‪ /‬برنامه ریزی شهری‪،‬‬ ‫کلیه گرایش های مدیریت‪ ،‬علوم پزشکی‪ ،‬فنی‬ ‫و مهنـدسی‪ ،‬علـوم تربیتی‪ ،‬تکنـولوژی امـوزشی‪،‬‬ ‫فرهنگ‪ ،‬رســانه و روابط عمومی می تــوانند برای‬ ‫اطالع از شرایط و یا بهره مندی از این حمایت ها‬ ‫به سامانه بنیاد نخبگان استان اصفهان مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫معاونت اموزش ابتدایی در اطالعیه ای فراخوان جذب اموزگار‬ ‫برای مدرسه تابستانی تلویزیون با محور یت مهارت اموزی برای‬ ‫دانش اموزان و والدین صادر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مدیرکل دفتر توسعه عدالت اموزشی و اموزش‬ ‫عشایر وزارت اموزش و پرورش و رابط معاونت اموزش در گفتگو‬ ‫با خبرنگار این مرکز گفت‪ :‬به منظور تداوم اموزش بر مبنای‬ ‫مهار ت های اجتماعی و اداب زندگی و با توجه به تا کید وزیر‬ ‫محترم اموزش و پرورش که اموزش در تابستان با تلفیق مهارت و‬ ‫توجه به اوقات فراغت دانش اموزان انجام شود‪ ،‬مدرسه تلویزیونی‬ ‫از اول تیرماه فعالیت خود را با رو یکرد جدید از سر می گیرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سیفی با تا کید بر این نکته که برای پایه اول تحصیلی مجددا‬ ‫اموزش ها تکرار خواهد شد افزود‪ :‬این موضوع بسیار مهم است‬ ‫که دانش اموزان کالس اول حروف الفبا را فرا گرفته باشند و چون‬ ‫ارزشیابی به صورت کیفی و توصیفی انجام می شود تا معلم‬ ‫اطمینان خاطر نداشته باشد که دانش اموز کالس اول به مهارت‬ ‫خواندن و نوشتن تسلط پیدا نکرده‪ ،‬اموزش ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫و ی خاطرنشان کرد‪ :‬در دیگر پایه های تحصیلی توجه به اداب‬ ‫زندگی و مهار ت های اجتماعی مهمترین محورهای اموزشی در‬ ‫مدرسه تلویزیونی تابستان است و این موضوع باعث می شود تا‬ ‫دانش اموزان در شرایط احتمالی قرنطینه خانگی اوقات فراغت‬ ‫خود را با تلویزیون سپری کنند‪.‬‬ ‫رابط اموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما افزود‪ :‬همکار ی‬ ‫سازمان صدا وسیما به منظــور تنــوع بخشی و احتـــرام به سلیقه‬ ‫مخاطب برخی از اموزش ها در فضای خارج از استودیو فیلمبرداری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه عدالت اموزشی اموزش و پرورش گفت‪:‬‬ ‫روزانه چهار زمان مشخص از ساعت ده و نیم صبح تا دوازده‬ ‫و نیم در نظر گرفته شده است که هر کدام در حول موضوعات‬ ‫مختلفی ارائه می شود به طور مثال مباحثی برای توانمند سازی‬ ‫ً‬ ‫مربیان پیش دبستانی یا اموز ش هایی برای والدین خصوصا‬ ‫مادران دانش اموزان و نحوه تدر یس سال اتی اموزگاران در مدارس‬ ‫و فعالیت هایی که برای دانش اموزان بر مبنای مهارت اموزی در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫و ی خاطرنشان کرد‪ :‬قرار نیست مجددا دانش اموزان محتوای‬ ‫کتا ب های درسی را اموزش ببینند بلکه با استفاده از بستر‬ ‫تلویزیون و در قالب قصه‪ ،‬باز ی و نمایش مهارت های اجتماعی‬ ‫برای والدین‪ ،‬دانش اموزان‪ ،‬همکاران و مربیان پیش دبستانی‬ ‫اموزش دغدغه اولیا و دانش اموزان که چرا در تابستان هم مدرسه‬ ‫دار یم‪ ،‬برطرف می شود و انچه اتفاق خواهد افتاد فقط بازاموز ی‬ ‫کتب درسی در پایه اول ابتدایی است و در دیگر پایه های‬ ‫تحصیلی مهارت اموز ی های مرتبط با برنامه های درسی تجویزی‬ ‫و شرایط سنی دانش اموز است و دانش اموزان مانند ماه های قبل‬ ‫کالس اموزشی صرف ندارند‪.‬‬ ‫سیفی به چند نمونه از مهار ت هایی که در مدرسه تلویزیونی‬ ‫اموزش داده می شود اشاره کرد و افزود‪ :‬با توجه به پایه تحصیلی‬ ‫دانش اموز مهار ت هایی مانند کار با کامپیوتر‪ ،‬مهارت های دستی‪،‬‬ ‫مهارت هایهنری‪،‬مهارت هاینوشتاریو…اموزشدادهمیشود و در مدرسه‬ ‫تابستانی تلویزیون مخاطب فقط دانش اموزان نیستند بلکه اولیا‬ ‫انها‪ ،‬راهبران اموزشی و تربیتی‪ ،‬اموزگاران‪ ،‬مدیران مدارس‪ ،‬مربیان‬ ‫پیش دبستـــانی‪ ،‬معلمـــان چندپایــــه مبتنی بر برنامه های تلفیقی‬ ‫مخاطب جعبه جادویی تلویزیون هستند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1214

هفته نامه بازار کار 1214

شماره : 1214
تاریخ : 1399/06/29
هفته نامه بازار کار 1213

هفته نامه بازار کار 1213

شماره : 1213
تاریخ : 1399/06/22
هفته نامه بازار کار 1212

هفته نامه بازار کار 1212

شماره : 1212
تاریخ : 1399/06/15
هفته نامه بازار کار 1211

هفته نامه بازار کار 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1399/06/01
هفته نامه بازار کار 1210

هفته نامه بازار کار 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1399/05/25
هفته نامه بازار کار 1209

هفته نامه بازار کار 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1399/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!