هفته نامه بازار کار شماره 1201 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1201

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1201

هفته نامه بازار کار شماره 1201

‫استخدام‬ ‫‪4‬‬ ‫جذب امریه سربازی در قوه قضاییه و جهاددانشگاهی‬ ‫و شرایط معافیت مددجویان بهزیستی‬ ‫■ استخدام لیسانس و فوق لیسانس بانک سینا در چند استان‬ ‫■ استخدام در شرکت پتروشیمی جم‬ ‫‪ 12‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 3000 :‬تومان‬ ‫■ دعوت به همکاری در پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی‬ ‫■ دعوت به همکاری در شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس‬ ‫استخدامایران‬ ‫رسمی مالیاتی‬ ‫ورودیو جامع‬ ‫ثبت نام‬ ‫مشاوران برای‬ ‫کاریابی بازارکار‬ ‫ازمونشغلی‬ ‫مشاوره‬ ‫نحوهمرکز‬ ‫استخدام در شرکت ها و موسسات مختلف‬ ‫‪66710081‬کند‬ ‫ثبت نام می‬ ‫موسسات‬ ‫شرکت ها و‬ ‫معتبربازارکار‬ ‫کاریابی‬ ‫مشاوره شغلی و‬ ‫در مرکز‬ ‫شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 21 -1399‬شوال ‪ 13 -1441‬ژوئن ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1201‬‬ ‫مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار تشریح کرد‬ ‫نحوه پرداخت و میزان مستمری‬ ‫متقاضیان بیمه بیکاری‬ ‫‪8‬‬ ‫مراکز کاریابی و هدایت شغلی‬ ‫در دانشگاه ها‬ ‫راه اندازی می شوند‬ ‫‪3‬‬ ‫استخدام دیپلم و باالتر‬ ‫در نیروی انتظامی‬ ‫اصفهان‪ ،‬مازندران‪ ،‬کرمانشاه و البرز‬ ‫با تشریح جزئیات پرداخت تسهیالت کرونایی به کسب و کارها از سوی معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزارت کار اعالم شد‬ ‫ثبت نام متقاضیان بیمه بیکاری در کاریابی ها‬ ‫‪7‬‬ ‫راهکارها و فرصت های اشتغال و کارافرینی‬ ‫برای دانش اموختگان کشاورزی‬ ‫جزئیات افزایش‬ ‫حقوق جدید‬ ‫کارگران در سال ‪99‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫برنامه های جدید‬ ‫برگزاری ازمون ها در‬ ‫وزارتخانه های علوم و بهداشت‬ ‫‪2‬‬ ‫هشدار پلیس در مورد‬ ‫استفاده از ا گهی های‬ ‫استخدامی و انهدام باند‬ ‫جاعالن مدرک تحصیلی‬ ‫‪10‬‬ ‫راهکارهای جبران کمبود نیرو‬ ‫در اموزش و پرورش استثنایی‬ ‫‪ 9‬و ‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬فارس‬ ‫اعالم نتایج ازمون استخدامی‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫‪12‬‬ ‫باغ شیشه ای‬ ‫کسب و کاری از جنس گل‬ ‫‪6‬‬ ‫پژوهشکدهسرطانمعتمدجهاددانشگاهیدر عنوانشغلیذیلدعوتبههمکاریمینماید‪.‬‬ ‫کارشناس اتاق عمل‬ ‫خانم ‪ -‬حداکثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫دیپلم‪ ،‬فوق دیپلم‪ ،‬لیسانس‬ ‫شماره تماس ‪88203915‬‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه کاری‬ ‫و درخواست خود را به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr@mrcjd.ir‬‬ ‫شرکت مهندسین مشاورهندسه پارس برای تکمیل سرمایه انسانی خود‬ ‫با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مهندس عمران یا صنایع‪ ،‬با حداقل ‪ 7‬سال سابقه کار مفید در برنامه ریزی و کنترل پروژه هـای سیـویل‬ ‫و صنعتی جهت پروژه نظارتی در بندرعباس‬ ‫مهندس صنایع‪ ،‬با ‪ 5‬سال سابقه در برنامه ریزی و کنترل پروژه های طراحی‪ ،‬اشنا به تهیه و کنترل ‪MDR‬‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه کاری خود را حداکثر تا ‪ 5‬روز پس از درج ا گهی با درج عنوان شغلی در ‪subject‬‬ ‫ایمیل به ادرس ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪pgc.engineering@parsgc.com‬‬ ‫یکی از مرا کز جهاددانشگاهی در نظر دارد نسبت به تکمیل‬ ‫سرمایه انسانی خود به صورت امریه از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫رشته های مورد نیاز‪:‬‬ ‫مهندس کامپیوتر ( نرم افزار‪ ،‬فناوری اطالعات و ‪) IT‬‬ ‫افرادی که در زمینه برنامه نویسی وب‪،‬دیجیتال مارکتینگ‪ ،‬سئو و ‪ ...‬اشنایی ودارای سابقه باشند در اولویت قرار دارند‬ ‫علوم اجتماعی‬ ‫شرایط‪ :‬دارای درخواست اعزام در تاریخ ‪ ،99/06/1‬دارای معدل تحصیلی مناسب‬ ‫توجه‪ :‬افرادی که دارای سابقه خدمت قبلی سربازی هستند نمی تواننددر این فراخوان شرکت نمایند‪.‬‬ ‫عالقمندان می تواننددرخواست خودر ا به همراه رزومه به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 21 -1399‬شوال ‪ 13 -1441‬ژوئن ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1201‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رویدادهای اموزش وپرورش‬ ‫رئیس سازمان اداری استخدامی مطرح کرد‬ ‫صدور ‪ ۳۲۷‬هزار مجوز استخدام جدید از ‪ ۹۵‬تاکنون‬ ‫وزیر اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصد نیروی ورودی به اموزش و پرورش‬ ‫متناسب با تحصیالتشان به خدمت گرفته نشدند‬ ‫وز یــر امــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه بــه کارگیــری نیــروی انســانی در امــوزش و پــرورش‬ ‫تح ــت تاثی ــر سیاسـ ـت های متع ــددی اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬در س ــال های گذش ــته ‪ ۳۰‬درص ــد‬ ‫نیروهای ــی ک ــه وارد ام ــوزش و پ ــرورش ش ــدند‪ ،‬تع ــادل ج ــذب را ب ــه ه ــم زدن ــد و متناس ــب ب ــا‬ ‫تحصیالتش ــان ب ــه خدم ــت گرفت ــه نش ــدند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار‪ ،‬محس ــن حاج ــی میرزای ــی در نشس ــتی ب ــا گروه ه ــای جه ــادی‬ ‫مدرسه س ــاز‪ ،‬ب ــا تاکی ــد ب ــر نق ــش مه ــم و موث ــر معل ــم در ام ــوزش و پ ــرورش اظهارک ــرد‪ :‬ب ــه‬ ‫کارگی ــری نی ــروی انس ــانی در ام ــوزش و پ ــرورش تح ــت تاثی ــر سیاس ـت های متع ــددی اس ــت‬ ‫و در س ــال های گذش ــته ‪ ۳۰‬درص ــد نیروهای ــی ک ــه وارد ام ــوزش و پ ــرورش ش ــدند تع ــادل‬ ‫ج ــذب را ب ــه ه ــم زدن ــد و متناس ــب ب ــا تحصیالتش ــان ب ــه خدم ــت گرفت ــه نش ــدند‪.‬‬ ‫رییس سازمان نهضت سواداموزی‪:‬‬ ‫برگزاری ازمون استخدامی نهضت سواداموزی‬ ‫منوط به مجوز ستاد مبارزه با کرونا است‬ ‫رییـــس ســـازمان نهضـــت ســـواداموزی گفـــت‪ :‬برگـــزاری ازمـــون اســـتخدامی‬ ‫اموزش دهن ــدگان ای ــن س ــازمان در تی ــر م ــاه س ــال ج ــاری ب ــه ش ــرط مج ــوز س ــتاد مل ــی‬ ‫مبـــارزه بـــا ویـــروس کرونـــا اســـت‪.‬‬ ‫به گزارش سازمان نهضت سواداموزی‪ ،‬دومین جلسه مشترک مدیران حوزه ستادی‬ ‫سازمانبامعاونینسواداموزیاستانهابهریاستشاپور محمدزادهمعاونوزیراموزشو پرورش‬ ‫و رییس این سازمان به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد‪.‬‬ ‫محمدزاده اظهار داشت‪ :‬با توجه به ایام کرونایی و روزهایی که سپری شد‬ ‫هماهنگی های الزم انجام شده و ازمون استخدامی به احتمال قوی در تیر ماه برگزار‬ ‫شود‪ .‬برگزاری این ازمون یک امر تکلیفی در استخدام ها و اجتناب ناپذیر است و اجرا‬ ‫نشدن ان با نص قانون منافات دارد‪ ،‬بنابراین اجرای ازمون قطعی است‪.‬‬ ‫مع ــاون وزی ــر ام ــوزش و پ ــرورش درب ــاره س ــاختار جدی ــد تش ــکیالتی اعم ــال ش ــده در‬ ‫ً‬ ‫اســتان هــا گفــت‪ :‬تعدیــل نیــرو فقــط شــامل ســواداموزی نیســت و تقریبــا همــه قســمت‬ ‫ه ــای وزارتخان ــه را در ب ــر م ــی گی ــرد‪ .‬س ــازمان در ت ــاش اس ــت ت ــا در خص ــوص تعدی ــل‬ ‫نیروه ــا در اس ــتان ه ــا ب ــا انع ــکاس مش ــکالت پی ــش ام ــده ب ــه مق ــام عال ــی وزارت انه ــا را‬ ‫ح ــل کن ــد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان اداری استخدامی با اشاره به صدور ‪ ۳۲۷‬هزار مجوز استخدام‬ ‫جدید از سال ‪ ۹۵‬تاکنون‪ ،‬گفت‪ :‬در موضوع کاهش سن مدیران خیلی موفق‬ ‫نبودیم‪ ،‬چراکه دستگاه ها در این خصوص خیلی مقاومت می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش سازمان ملی بهره وری‪ ،‬جمشید انصاری در دیدار با معاون اول‬ ‫مجوز کاهش ‪ ۱۰‬درصدی کارکنان مازاد‬ ‫دستگاه های اجرایی ابالغ شد‬ ‫ایین نام ــه اجرای ــی بن ــد (ج) تبص ــره (‪ )۲۰‬قان ــون‬ ‫بودج ــه س ــال ‪ ۱۳۹۹‬ش ــامل س ــاز و کار بودجه ر ی ــزی‬ ‫مبتن ــی ب ــر عملک ــرد‪ ،‬مج ــوز پرداخ ــت ‪ %۲۰‬صرفه جویی ه ــا‬ ‫ب ــه کارکن ــان واح ــد مج ــری در قال ــب پرداخت ه ــای‬ ‫غیرمس ــتمر و مج ــوز کاه ــش ت ــا ‪ %۱۰‬کارکن ــان م ــازاد واح ــد‬ ‫مج ــری اب ــاغ ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری تس ــنیم ‪ ،‬هیئ ــت وز ی ــران در‬ ‫جلس ــه ‪ 1399/3/11‬ب ــه پیش ــنهاد مش ــترک وزارت ام ــور‬ ‫اقتص ــادی و دارای ــی و س ــازمان های برنام ــه و بودج ــه کش ــور‬ ‫و اداری و اســتخدامی کشــور و بــه اســتناد بنــد (ج) تبصــره‬ ‫(‪ )20‬م ــاده واح ــده قان ــون بودج ــه س ــال ‪ 1399‬کل کش ــور‪،‬‬ ‫تش ــخیص ده ــد‪ ،‬می توان ــد انه ــا را در اختیـــار دســـتگاه‬ ‫اجرای ــی ذیرب ــط ق ــارر ده ــد ت ــا پ ــس از تایی ــد باالتری ــن مق ــام‬ ‫دس ــتگاه اجرای ــی مذک ــور‪ ،‬وف ــق قوانی ــن و مق ــررات مرب ــوط‬ ‫نس ــبت ب ــه انج ــام یک ــی از م ــوارد ز ی ــر در صـــورت وجـــود‬ ‫پس ــت بالتص ــدی قاب ــل تخصی ــص ب ــر اســـاس شـــرایط‬ ‫اح ــراز مش ــاغل و ب ــا رعای ــت ترتیب ــات تعیی ــن ش ــده در ه ــر‬ ‫م ــورد‪ ،‬اق ــدام نمای ــد‪.‬‬ ‫جزئیات افزایش حقوق جدید کارگران در سال ‪99‬‬ ‫پ ــس از س ــاعتها مذا ک ــره اعض ــای ش ــورای عال ــی کار‬ ‫ســه تغییــر در فیــش حقوقــی کارگــران در ســال ‪ ۹۹‬اعمــال‬ ‫کردن ــد ک ــه مهم تری ــن ان افزای ــش ح ــق مس ــکن کارگ ــران‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬ب ــه ‪۳۰۰‬هزارتوم ــان ب ــود ک ــه ای ــن پیش ــنهاد جه ــت‬ ‫تصو ی ــب ب ــه دول ــت خواه ــد رف ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار ب ــا تصمی ــم اعض ــای‬ ‫ش ــورای عال ــی کار در نشس ــت تعیی ــن ح ــق مس ــکن‬ ‫کارگ ــران پای ــه م ــزدی دس ــتخوش تغیی ــر ش ــد‪ .‬ب ــر ای ــن‬ ‫اس ــاس ح ــق مس ــکن کارگ ــران ک ــه در س ــال ‪ ۹۸‬مع ــادل‬ ‫‪ ۱۰۰‬ه ــزار توم ــان ب ــود‪ ،‬ب ــا ‪ ۲۰۰‬درص ــد افزای ــش ب ــه ‪ ۳۰۰‬ه ــزار‬ ‫توم ــان رس ــید‪ .‬البت ــه ای ــن تصمی ــم نی ــاز ب ــه تایی ــد‬ ‫هی ــات وز ی ــران دارد‪.‬‬ ‫تصمی ــم دوم ش ــورای عالی کار‪ ،‬کاه ــش ح ــق‬ ‫س ــنوات پرداخت ــی ب ــه کارگ ــران از ‪ ۱۷۵‬ه ــزار توم ــان ب ــه ‪۱۰۰‬‬ ‫ه ــزار توم ــان (ب ــرای ی ــک س ــال س ــابقه کار) ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫در تصمی ــم س ــوم نی ــز حداق ــل م ــزد پای ــه کارگ ــران ب ــا‬ ‫‪ ۵‬درصـــد افزای ــش نس ــبت ب ــه مصوب ــه قبل ــی‪ ،‬ب ــه ی ــک‬ ‫میلی ــون و ‪ ۹۱۱‬ه ــزار توم ــان رس ــیده اس ــت‪ .‬جابه جای ــی‬ ‫دوم و س ــوم‪ ،‬چن ــدان در حق ــوق کارگ ــران تغیی ــری ایج ــاد‬ ‫نمی کن ــد؛ ام ــا ب ــرای حداقلی بگی ــران ب ــدون س ــابقه کار‬ ‫می توان ــد در ح ــدود ‪ ۷۸‬ه ــزار توم ــان افزای ــش را ب ــه هم ــراه‬ ‫داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫افزای ــش حداق ــل دس ــتمزد می توان ــد ب ــرای‬ ‫مس ــتمری بگیران تامی ــن اجتماع ــی نی ــز اهمی ــت داش ــته‬ ‫باش ــد‪ .‬ب ــر ای ــن اس ــاس‪ ،‬حداق ــل دس ــتمزد در س ــال ‪۹۹‬‬ ‫مع ــادل ‪ ۲۶‬درص ــد نس ــبت ب ــه س ــال گذشـــته افزایـــش‬ ‫داش ــته اس ــت‪ .‬ب ــا تجمی ــع س ــایر مزای ــای حق ــوق‪ ،‬حداق ــل‬ ‫دریافت ــی ی ــک کارگ ــر ب ــدون فرزن ــد ب ــا ‪ ۱۱ /۵‬درص ــد رش ــد‬ ‫نس ــبت ب ــه مصوب ــه قبل ــی ای ــن ش ــورا‪ ،‬ب ــه ‪ ۲‬میلیـــون و‬ ‫‪ ۶۱۱‬هــزار تومــان رســیده اســت‪ .‬تصمیمــات شــورای عالی‬ ‫کار از اول تی ــر م ــاه ‪ ۹۹‬اج ــرا می ش ــود و عط ــف بماس ــبق‬ ‫نمی ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه ای ــن ترتی ــب حداق ــل دس ــتمزد ی ــک کارگ ــر مج ــرد‬ ‫(ب ــدون احتس ــاب س ــابقه) ب ــه رق ــم ‪ ۲۶,۱۰۴,۲۷۰‬ریـــال‬ ‫می رس ــد ک ــه نس ــبت ب ــه س ــال ‪ ۹۸‬رش ــد ‪ ۴۴.۵‬درص ــدی‬ ‫را نش ــان می ده ــد‪.‬‬ ‫ش ــایان ذک ــر اس ــت ک ــه حداق ــل دس ــتمزد ی ــک کارگ ــر‬ ‫مجــرد در ســال نودوهشــت مبلــغ ‪ ۱۸,۰۶۸,۸۱۰‬ریــال بــوده‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫همچنی ــن ب ــه س ــایر س ــطوح ع ــاوه ب ــر ح ــق مس ــکن‬ ‫روزی ‪ ۲,۶۰۰‬توم ــان نی ــز اضاف ــه ش ــد‪.‬‬ ‫معاون امور روابط کار وزیر کار خبر داد‬ ‫اصالح قانون بیمه بیکاری کلید خورد‬ ‫مع ــاون ام ــور رواب ــط کار وز ی ــر کار ب ــا تاکی ــد ب ــر بازنگ ــری‬ ‫قان ــون بیم ــه بی ــکاری‪ ،‬از ح ــدف ح ــذف محدودیت ه ــای‬ ‫ای ــن قان ــون در قال ــب تهی ــه پی ــش نو ی ــس اص ــاح قان ــون‬ ‫بیم ــه بی ــکاری خب ــر داد‪.‬‬ ‫به گزارشوزارتتعاون‪ ،‬کار و رفاهاجتماعی‪،‬حاتمشاکرمی‬ ‫در کارگاه اموزشی «حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری»‪،‬‬ ‫با اشاره به فلسفه و جایگاه بیمه بیکاری گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫تاریخچه قانون بیمه بیکاری‪ ،‬این قانون در دنیا به عنوان‬ ‫یک ضرورت و حقوق بنیادین نیروی کار شناخته شده و‬ ‫هدف از اجرای ان‪ ،‬صیانت از کرامت نیروی کار است‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬مطاب ــق ب ــا قوانی ــن س ــازمان بی ــن الملل ــی کار‬ ‫(‪ ،)ILO‬ای ــن قان ــون نوع ــی حمای ــت اجتماع ــی و جب ــران‬ ‫اس ــیب های مال ــی نی ــروی کار در ص ــورت از دس ــت دادن‬ ‫ش ــغل ب ــه دالی ــل مختل ــف محس ــوب می ش ــود‪.‬‬ ‫ش ــاکرمی ب ــا اش ــاره ب ــه س ــند کار شایس ــته گف ــت‪:‬‬ ‫مصوب ــات کار شایس ــته دارای هف ــت نما گ ــر و ش ــاخص در‬ ‫زمینه هــای عدالــت اجتماعــی‪ ،‬گفــت و گــوی ســه جانبــه‪،‬‬ ‫ازادی انجمن ه ــا و‪ ..‬اس ــت ک ــه ‪ ۳‬م ــورد از ای ــن ش ــاخص ها‬ ‫اع ــم از امنی ــت ش ــغلی‪ ،‬عدال ــت و کرام ــت انس ــانی در‬ ‫ارتبــاط بــا بیمــه بیــکاری و حمایت هــای اجتماعــی اســت‬ ‫ل ــذا ب ــر ای ــن اس ــاس ض ــرورت دارد ب ــه ای ــن قان ــون ب ــه عن ــوان‬ ‫ی ــک قان ــون بنیادی ــن کار توج ــه ج ــدی ش ــود‪.‬‬ ‫معــاون روابــط کار وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪،‬‬ ‫همچنی ــن ب ــا تاکی ــد ب ــر بازنگ ــری قان ــون بیم ــه بی ــکاری‬ ‫گف ــت‪ :‬ام ــروز ای ــن قان ــون بای ــد در مس ــیر و همس ــو ب ــا اص ــاح‬ ‫س ــاختار اقتص ــادی کش ــور باش ــد‪ .‬در ای ــن راس ــتا معاون ــت‬ ‫روابــط کار بایــد بــا حــذف محدودیت هــای ایجــاد شــده در‬ ‫دامن ــه ش ــمول قان ــون بیم ــه بی ــکاری و تش ــکیل کمیته ه ــای‬ ‫تخصص ــی و جم ــع اوری پیش ــنهادات در قالـــب یـــک‬ ‫پی ــش نو ی ــس جام ــع بیم ــه بی ــکاری را تهیـــه و جهـــت‬ ‫تصو ی ــب ب ــه دول ــت و مجل ــس ارائ ــه ده ــد‪.‬‬ ‫وی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ب ــا تصو ی ــب ی ــک قانـــون جامـــع‬ ‫بیم ــه بی ــکاری و تبدی ــل ان ب ــه صن ــدوق بیمـــه بیـــکاری‬ ‫می توانی ــم ب ــا گ ــردش مال ــی و تامی ــن هزینه ه ــا اقدام ــات و‬ ‫فعالیت ه ــای درامدزای ــی داش ــته باش ــیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور‪:‬‬ ‫زمان انتظار دانش اموختگان‬ ‫برای کار باید از ‪ ۴‬سال به ‪ ۶‬ماه کاهش یابد‬ ‫توسط معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارتخانه ابالغ شد‬ ‫مع ــاون برنام ــه ری ــزی و توس ــعه مناب ــع وزارت ام ــوزش و پ ــرورش بخش ــنامه «حق ــوق‬ ‫و مزای ــای کارکن ــان وظیف ــه در س ــال ‪ »1399‬را ب ــه ادارات کل ام ــوزش و پ ــرورش اس ــتان ه ــا‬ ‫اب ــاغ ک ــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش گــروه امــوزش و پــرورش خبرگــزاری فــارس‪ ،‬معــاون برنامــه ریــزی و توســعه‬ ‫مناب ــع وزارت ام ــوزش و پ ــرورش بخش ــنامه «حق ــوق و مزای ــای کارکن ــان وظیف ــه در س ــال‬ ‫‪ »1399‬را ب ــه ادارات کل ام ــوزش و پ ــرورش اس ــتان ه ــا اب ــاغ ک ــرد‪.‬‬ ‫در این بخشنامه که پیرو نامه دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت‬ ‫اطالعات نیروهای مسلح در ارتباط با حقوق و وظایف کارکنان وظیفه مامور در سال‬ ‫‪ ۹۹‬تنظیم شده‪ ،‬خطاب به ادارات کل اموزش و پرورش استان ها اماده است‪:‬‬ ‫ ضری ــب ریال ــی س ــال ‪ ۹۹‬ب ــرای کارکن ــان وظیف ــه مام ــور ب ــه می ــزان ‪ ۲۴۳۸‬ری ــال‬‫تعیی ــن ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ از تاریـــخ اول فروردیـــن ‪ ۹۹‬حقـــوق کارکنـــان وظیفـــه مامـــور بـــر اســـاس جـــدول‬‫پیوســـت نامـــه مذکـــور قابـــل پرداخـــت اســـت‪.‬‬ ‫الزم ب ــه ذک ــر اس ــت‪ ،‬پرداخ ــت هرگون ــه وج ــه در قال ــب اضاف ــه کار عی ــدی‪ ،‬پ ــاداش‪،‬‬ ‫ح ــق التدری ــس‪ ،‬ح ــق کارشناس ــی و غی ــره ب ــه کارکن ــان وظیف ــه مام ــور ممن ــوع اس ــت‪.‬‬ ‫ کارکنــان وظیفــه غیــر بومــی مشــمول دریافــت کمــک هزینــه خــوراک و فــوق العــاده‬‫ب ــدی اب و ه ــوا (ب ــر مبن ــای حق ــوق پای ــه) هس ــتند‪ .‬کم ــک ه ــای هزین ــه ه ــای مذک ــور‬ ‫بـــرای کارکنـــان وظیفـــه غیربومـــی بـــه صـــورت ماهانـــه در حکـــم حقوقـــی انهـــا درج و‬ ‫پرداخـــت می شـــود‪.‬‬ ‫ایین نام ــه اجرای ــی بن ــد ی ــاد ش ــده را تصو ی ــب ک ــرد‪.‬‬ ‫در م ــاده ‪ 14‬از ایین نام ــه اجرای ــی بن ــد (ج) تبص ــره (‪)20‬‬ ‫م ــاده واح ــده قان ــون بودج ــه س ــال ‪ 1399‬کل کش ــور ام ــده‬ ‫اس ــت‪:‬‬ ‫م ــاده ‪ -14‬در اج ــرای حک ــم بن ــد (‪ )16‬سیاسـ ـت های‬ ‫کل ــی اقتص ــاد مقاومت ــی‪ ،‬بن ــد (ال ــف) م ــاده (‪ )28‬قان ــون‬ ‫برنام ــه پنجس ــاله شش ــم توس ــعه اقتص ــادی‪ ،‬اجتماع ــی و‬ ‫فرهنگ ــی جمه ــوری اس ــامی ای ــران ‪-‬مص ــوب ‪ -1395‬و‬ ‫جــزء (‪ )4‬بنــد (ج) تبصــره (‪ )20‬قانــون‪ ،‬در صورتــی کــه واحــد‬ ‫مج ــری بخش ــی از کارکن ــان خ ــود را (حداکث ــر ت ــا ده درص ــد‬ ‫(‪ ))%10‬نس ــبت ب ــه انج ــام ماموریت ه ــای محول ــه م ــازاد‬ ‫تخصیص منابع اشتغال‬ ‫بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی‬ ‫و ایجاد اشتغال جدید است‬ ‫با تصویب شورای عالی اعالم شد‬ ‫راهکارهای جبران کمبود نیروی انسانی‬ ‫در اموزش و پرورش استثنایی‬ ‫بخشنامه اموزش و پرورش‬ ‫درباره حقوق و مزایای کارکنان وظیفه در سال ‪99‬‬ ‫منصوری در اولین کمیسیون تخصصی‬ ‫شورای عالی اشتغال در سال ‪:۹۹‬‬ ‫با تصویب ایین نامه اجرایی قانون بودجه درجلسه هیات وزیران‬ ‫رئیس این سازمان مطرح کرد؛‬ ‫رئیس سازمان اموزش و پرورش استثنایی کشور گفت‪ :‬اختصاص سهمیه ویژه‬ ‫در ازمون استخدامی‪ ،‬استفاده از ‪ 500‬نیروی طرحی متخصص توانبخشی‪ ،‬استفاده‬ ‫از سرباز معلم‪ ،‬معلم تمام وقت و حق التدریس‪ ،‬نیروهای خرید خدمات و استمرار‬ ‫خدمت بازنشستگان از جمله راه های جبران بخشی از کمبود نیروی انسانی است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اموزش و پرورش استثنایی کشور‪ ،‬نشست مشترک بررسی‬ ‫مسائل اموزش و پرورش استثنایی با حضور الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه‬ ‫منابع وزیراموزش و پرورش‪ ،‬حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان اموزش و پرورش‬ ‫استثنایی و شورای معاونان ‪ 2‬معاونت برگزار شد‪ .‬سید جواد حسینی در این نشست‬ ‫با بیان اینکه سازمان اموزش و پرورش استثنایی تخصصی ترین سازمان زیر مجموعه‬ ‫وزارت است افزود‪ :‬سازمان اموزش و پرورش استثنایی در کنار اموزش و پرورش‬ ‫دانش اموزان با نیازهای ویژه بحث توانبخشی این دانش اموزان را نیز پیگیری می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ 12 :‬هزار نیرو در اموزش و پرورش استثنایی کمبود وجود دارد و با توجه‬ ‫به تخصصی بودن این نیروها نسبت به اموزش و پرورش عادی و پایین بودن تراکم‬ ‫استاندارد کالسی تامین این میزان نیرو بسیار مشکل است‪.‬‬ ‫حسینی با بیان راهکارهای جبران بخشی از کمبود نیروی انسانی گفت‪:‬‬ ‫اختصاص سهمیه ویژه در ازمون استخدامی‪ ،‬استفاده از ‪ 500‬نیروی طرحی متخصص‬ ‫توانبخشی‪ ،‬استفاده از سرباز معلم‪ ،‬معلم تمام وقت و حق التدریس‪ ،‬نیروهای خرید‬ ‫خدمات و استمرار خدمت بازنشستگان از جمله راه های جبران بخشی از کمبود‬ ‫نیروی انسانی است‪.‬‬ ‫معاون وزیر خواستار احیای امتیازات قانونی نیروهای اموزش و پرورش استثنایی‬ ‫شد و افزود‪ :‬افزایش امتیاز حق شغل و شاغل کارکنان‪ ،‬سنوات ارفاقی مشترکان‬ ‫صندوق تامین اجتماعی‪ ،‬پرداخت مطالبات ناشی از اعمال ضریب ‪ 1.2‬کارکنان‬ ‫اموزش و پرورش استثنایی از جمله موارد قانونی است که نیازمند پیگیری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رفع مشکالت مصوبه شورای اموزش وپرورش استثنایی مبنی بر استقالل‬ ‫ادارات اموزش وپرورش استثنایی شبیه ادارات مناطق و شهرستان ها و تخصیص‬ ‫اعتبار برای ضد عفونی کردن پایگاه های طرح سنجش از جمله دیگر مواردی است که‬ ‫نیاز به مساعدت حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دارد‪.‬‬ ‫در این نشست الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع وزیر اموزش و پرورش‬ ‫نیز گفت‪ :‬مطالبات سنوات ارفاقی نیروهای اموزش و پرورش استثنایی هم اولویت با‬ ‫پرداخت حقوق است و این مطالبات در سریع ترین زمان پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ضریب یک و دو دهم کارکنان اموزش و پرورش استثنایی نیز تا پایان سال‬ ‫‪ ۹۳‬پرداخت نشده است که بر اساس تفاهم صورت گرفته شده این مطالبات در سال‬ ‫جاری پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫الهیار ترکمن در خصوص استقالل ادارات استثنایی استان ها نیز گفت‪ :‬تبدیل‬ ‫این ادارات به عنوان یک منطقه اموزش و پرورش در شورای سازمان اموزش و پرورش‬ ‫استثنایی به تصویب رسیده است که برای حل موانع قانونی ان کارگروهی با حضور‬ ‫کارشناس سازمان اموراداری و استخدامی تشکیل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اعتبار مورد نیاز برای به کارگیری ‪ ۵۰۰‬نیروی توانبخشی طرحی و بخشی‬ ‫از اعتبار مورد نیاز برای ضد عفونی پایگاه های طرح سنجش تخصیص خواهد یافت‪.‬‬ ‫رئیس جمهور‪ ،‬به ارائه گزارشی از اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور‬ ‫از سال ‪ ۱۳۹۵‬تاکنون پرداخت و گفت‪ :‬در سال ‪ ،۹۵‬با نظر رئیس جمهور این‬ ‫سازمان دوباره شکل گرفت‪ ،‬مشکالت ادغام را همه می دانیم‪ ،‬اما خوشحالیم که‬ ‫ما توانستیم تشکیالت سازمان را از نو ساماندهی کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در دوره دولت اصالحات قرار بود سالیانه ‪ ۳‬درصد نیروی‬ ‫انسانی دولت در حوزه منابع انسانی کاهش داشته باشد‪ ،‬افزود‪ :‬با استقرار دوباره‬ ‫سازمان اداری و استخدامی کشور در طول این مدت‪ ۱۷۰ ،‬هزار و ‪ ۱۱۵‬نفر از نیروی‬ ‫انسانی دولت کاهش یافته است‪ .‬همچنین وضعیت تحصیالت نیروی انسانی‬ ‫دولت به سطح لیسانس بهبود یافته است‪ .‬چون در ازمون های استخدامی فقط‬ ‫لیسانس به باال را جذب کرده ایم نظام اداری از لحاظ توان و دانش کارکنان در‬ ‫وضعیت خوبی قرار دارد‪.‬‬ ‫انصاری با بیان اینکه جلو استخدام بی ضابطه را گرفتیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تزریق‬ ‫نیروی انسانی جدید و جوان به دولت را متوقف نکرده ایم‪ .‬در این مدت ‪ ۳۲۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۵۴‬مجوز استخدام جدید صادر کرده ایم که همگی از طریق ازمون استخدامی‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری اضافه کرد‪ :‬یکی دیگر از دستاوردهای خوب دولت‪،‬‬ ‫در حوزه حقوق و مزایا و جبران خدمت کارکنان دولت بوده است‪ .‬از سال ‪۹۳‬‬ ‫تا پایان ‪ ۱۴۲.۵ ،۹۸‬درصد تورم داشته ایم و هم زمان در این مدت ضریب ریالی‬ ‫کارکنان دولت ‪ ۱۴۲‬درصد افزایش داشته است‪ .‬حداقل حقوق کارکنان دولت و‬ ‫بازنشستگان از ‪ ۴۹۰‬هزار تومان در سال ‪ ۹۲‬به یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان رسیده‬ ‫و ‪ ۲۶۶‬درصد افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه میزان مدیران زن از ‪ ۱۶.۲‬درصد به ‪ ۲۳.۹‬درصد رسیده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اما در موضوع کاهش سن مدیران خیلی موفق نبودیم‪ ،‬چراکه دستگاه ها در‬ ‫این خصوص خیلی مقاومت می کنند‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان فنــی و حرف ـه ای کشــور گفــت‪ :‬مــا نیــز‬ ‫مانن ــد کش ــورهای توس ــعه یافت ــه بای ــد زم ــان انتظ ــار دان ــش‬ ‫اموختگانمــان بــرای کار و خدمــت بــه جامعــه را از ســه یــا‬ ‫چهــار ســال بــه پنــج تــا شــش مــاه تنــزل دهیــم و بــرای ایــن‬ ‫کار مهــارت انهــا را ارتقــا دهیــم‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا عل ــی اوس ــط هاش ــمی روز‬ ‫چهارش ــنبه ‪ ۲۱‬خ ــرداد در حاش ــیه بازدی ــد از کارگاه ه ــای‬ ‫مهارت ــی مرک ــز تربی ــت مر ب ــی و پژوهش ه ــای س ــازمان‬ ‫فن ــی و حرفـ ـه ای کش ــور در ک ــرج‪ ،‬در جم ــع خبرن ــگاران‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪ :‬عل ــی رغ ــم اینک ــه ای ــن مرک ــز اموزش ــی دارای‬ ‫حــدود ‪ ۱۸‬دپارتمــان تخصصــی اســت امــا نتوانســته خــود‬ ‫را ب ــا تکنول ــوژی ب ــه روز و تقاض ــای ب ــازار منطب ــق کن ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه ب ــه روزرس ــانی تجهی ــزات و‬ ‫امکان ــات ای ــن مجموع ــه بای ــد در اولو ی ــت ق ــرار بگی ــرد‪،‬‬ ‫گف ــت‪ :‬ای ــن اتف ــاق بای ــد در ب ــازه زمان ــی مناس ــب و ب ــر‬ ‫اس ــاس نیازه ــای موج ــود ص ــورت بگی ــرد‪.‬‬ ‫وی بی ــان ک ــرد‪ :‬در ح ــال حاض ــر ‪ ۵۸۰۰‬مر ب ــی س ــازمان‬ ‫فن ــی و حرف ــه ای و ‪ ۱۲‬ه ــزار و ‪ ۷۰۰‬مر ب ــی اموزش ــگاه ازاد‬ ‫فنــی و حرفــه ای در کشــور فعالیــت دارنــد کــه ســازمان ها‬ ‫و ش ــرکت های تولی ــدی نی ــاز خ ــود را از طری ــق ت ــوان و‬ ‫تخص ــص ای ــن اف ــراد مه ــارت دی ــده برط ــرف م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه ام ــروز جامع ــه بـــه نیـــروی‬ ‫توانمن ــد نی ــاز دارد‪ ،‬گف ــت‪ :‬در ای ــن می ــان ارتب ــاط ب ــازار م ــا‬ ‫بــا وجــود ارتبــاط بــا ‪ ۱۳‬تــا ‪ ۱۴‬اتــاق بازرگانــی اســتان هــا بــا‬ ‫خ ــاء رو ب ــرو اس ــت‪ ،‬در حال ــی ک ــه ه ــر ج ــا نی ــروی مهارت ــی‬ ‫باش ــد از بی ــکاری س ــخن ب ــه می ــان نخواه ــد ام ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان فن ــی و حرف ــه ای کش ــور گف ــت‪ :‬م ــا‬ ‫نی ــز مانن ــد کش ــورهای توس ــعه یافت ــه بای ــد زمـــان انتظـــار‬ ‫دان ــش اموختگانم ــان ب ــرای خدم ــت ب ــه جامع ــه را از س ــه‬ ‫ی ــا چه ــار س ــال ب ــه پن ــج ت ــا ش ــش م ــاه تن ــزل دهی ــم و ب ــرای‬ ‫ای ــن کار مه ــارت انه ــا را ارتق ــا دهی ــم‪.‬‬ ‫یک کارشناس حوزه اختالفات کارگری و کارفرمایی مطرح کرد‬ ‫ممنوعیت هرگونه تبعیض دستمزد بین زنان و مردان‬ ‫یک کارشناس حوزه اختالفات کارگری و کارفرمایی‬ ‫درباره هرگونه تبعیض در پرداخت مزد بین خانم ها و‬ ‫اقایان در شرکت های مختلف‪ ،‬توضیحاتی داد‪.‬‬ ‫وحید حاجی زاده کارشناس حوزه اختالفات کارگری‬ ‫و کارفرمایی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بسیاری از شرکت ها و سازمان ها به دلیل‬ ‫اینکه اگر نیروی خانم را جذب کنند‪ ،‬می توانند حقوق‬ ‫کمتری پرداخت کنند بیشتر جذب و استخدام خود را به‬ ‫خانم ها اختصاص می دهند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه با صراحت ماده‪ ۶‬قانون کار و قانون اساسی‬ ‫هر گونه تبعیض در پرداخت مزد ممنوع اعالم شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نیروهایی که خانم هستند و جذب می شوند باید در‬ ‫مقایسه با نیروی اقا به صورت مساوی و مصوبه شورای عالی‬ ‫کار در هر سال کارفرما حقوقشان را پرداخت کند‪.‬‬ ‫حاجی زاده افزود‪ :‬اگر خانمی در سازمان و شرکتی‬ ‫استخدام شد و حقوق و مزایای کمی حتی با توافق‬ ‫دریافت کرده می تواند بعد از پایان همکاری در ادارات کار‬ ‫شکایت کند و به راحتی کارفرما محکوم شود‪.‬‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه‬ ‫اجتماعی در اولین کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال‬ ‫در سال‪ 99‬گفت‪ :‬میزان تخصیص منابع اشتغال به دستگاه ها‪،‬‬ ‫بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی و ایجاد اشتغال انهاست ‪.‬‬ ‫به گزارشمرکزروابطعمومیوزارتتعاون کار و رفاهاجتماعی‪،‬‬ ‫«عیسی منصوری» در این نشست با تاکید بر این که همه‬ ‫دستگاه ها موظف هستند اطالعات اشتغال خود را در‬ ‫سامانه ناظر این وزارتخانه ثبت کنند افزود‪ :‬مال ک عمل در‬ ‫این زمینه‪ ،‬داده های ثبتی دستگاه ها در حوزه اشتغال است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برای ارزیابی و بررسی عملکرد دستگاه ها‬ ‫و رسیدن به دستاوردهای واقعی اشتغال ‪ ،‬باید اطالعات و‬ ‫داده های همه دستگاهها در سامانه ناظر بارگذاری و ثبت‬ ‫شود و مبنای عملکرد دستگاه ها باید ایجاد اشتغال واقعی‬ ‫مبتنی بر اجرای سیاست های اشتغال باشد‪.‬‬ ‫منصوریافزود‪:‬در سالجاریباراهاندازیسامانهملیاشتغال‬ ‫و سامان ه کسب و کار‪ ،‬داده های اشتغال‪ ،‬بیکاری و جمعیت غیر‬ ‫فعالدر اینسامانههابهصورتثبتیوجودخواهندداشت‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫با اختصاص ‪ 2500‬میلیارد تومان انجام می شود‬ ‫صندوق کارافرینی امید‬ ‫‪ 50‬هزار فرصت شغلی‬ ‫ایجاد می کند‬ ‫مدیرعامل صندوق کارافرینی امید درباره برنامه های‬ ‫صندوق کارافرینی امید برای تحقق جهش تولید و اشتغال زایی‬ ‫در سال جدید اظهار داشت‪ :‬با توجه به اینکه امسال سال‬ ‫جهش تولید نامگذاری شده سیاست ما این است که اقدام‬ ‫موثری در حوزه رشد روزافزون بخش تولید در کشور به ویژه در‬ ‫حوزه های روستایی و مناطق کم برخوردار داشته باشیم‪.‬‬ ‫اصغر نوراله زاده در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬با بیان اینکه از‬ ‫انجایی که در سال های اخیر اولویت دولت توسعه کسب و‬ ‫کار به ویژه کسب و کار در مناطق روستایی است‪ ،‬برنامه های‬ ‫ما هم در راستای تحقق این اولویت دولت در حال اجرا‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امسال بر اساس ابالغی که انجام شد‬ ‫سهمیه صندوق کارافرینی امید با هماهنگی صندوق توسعه‬ ‫ملی از منابع توسعه اشتغال پایدار روستایی افزایش یافت و‬ ‫در حالی که در مرحله اول و دوم سهم صندوق ‪ 17.5‬درصد‬ ‫بود در مرحله سوم و چهارم به ‪ 22.5‬درصد افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫همچنین در مرحله پنجم این عدد به ‪ 40‬درصد رسید که دلیل‬ ‫ان نظارت کمیته ملی بر عملکرد صندوق بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق کارافرینی امید با بیان اینکه حداقل‬ ‫تا سال ‪ 1400‬باید ‪ 2500‬میلیارد تومان تجهیز منابع داشته باشیم‬ ‫گفت‪ :‬برای تحقق این سیاست ها به ویژه توسعه کسب و کار‬ ‫در مناطق روستایی باید منابع را به این عدد برسانیم و این‬ ‫عدد دو برابر مبلغی است که در سال گذشته برای حمایت از‬ ‫کسب و کارهای روستایی اختصاص پیدا کرد‪.‬‬ ‫نوراله زاده ادامه داد‪ :‬امیدوارم تا پایان سال جاری یا حداکثر‬ ‫اواسط سال اینده بتوانیم در هر شهرستان یک روستای بدون‬ ‫بیکار داشته باشیم‪ ،‬همچنین بتوانیم در هر شهرستان یک‬ ‫محصولی که مزیت رقابتی ان منطقه محسوب می شود را توسعه‬ ‫دهیم و بتوانیم این طرح را به به عنوان «هر روستا یک محصول» و‬ ‫«هر خانه یک کارخانه» به اجرا برسانیم و این محصول در مقیاس‬ ‫ملییابینالمللیبایدقابلیتتولیدو عرضهانبوهداشتهباشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به شیوع ویروس کرونا حمایت‬ ‫کسب و کارها در حوزه فرهنگ و هنر به ویژه جامعه‬ ‫سینماداران و کسانی که در این شرایط امکان درامدزایی در‬ ‫این حوزه را از دست داده اند در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق کارافرینی امید افزود‪ :‬امیدواریم‬ ‫با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تا پایان سال‬ ‫کمک موثری را به کسب و کارها در این حوزه انجام دهیم‬ ‫تا تولید محصوالت فرهنگی رشد پیدا کند‪ .‬از انجایی که‬ ‫کسب و کارها در این حوزه بازده پایینی دارند نیازمند ان‬ ‫هستند که حمایت بیشتری از انها شود‪.‬‬ ‫نوراله زاده با اشاره به اقدامات صندوق کارافرینی امید در‬ ‫سال گذشته برای ایجاد اشتغال اظهار داشت‪ :‬سال گذشته‬ ‫‪1800‬میلیارد تومان به تعداد حدود ‪ 65‬هزار فقره تسهیالت برای‬ ‫حمایت از کسب و کارها اختصاص یافت که توانستیم با این‬ ‫میزان تسهیالت ‪ 50‬هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم یا به پایدار‬ ‫ماندن مشاغل کمک کنیم چرا که اگر به پایداری این مشاغل‬ ‫کمک نمی شد اشتغال موجود از بین می رفت‪ .‬البته ‪ 80‬درصد‬ ‫این وام ها به کسب و کارهای جدید اختصاص یافت‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق کارافرینی امید تا کید کرد‪:‬‬ ‫هدف گذاری ما برای سال جاری ارائه ‪ 2500‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت به ایجاد یا حفظ اشتغال است که با توجه به‬ ‫افزایش هزینه های ایجاد کسب و کار همان هدف ایجاد ‪50‬‬ ‫هزار فرصت شغلی را دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کسب و کارهای روستایی بیشترین‬ ‫سهم از این تسهیالت را داشتند گفت‪ :‬از ‪ 1800‬میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت‪ 1200 ،‬میلیارد تومان ان به حمایت از‬ ‫اشتغال روستایی اختصاص یافت که توانستیم ‪ 35‬هزار‬ ‫اشتغال روستایی ایجاد کنیم‪ .‬همچنین تمام این افراد‬ ‫تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایر قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 21 -1399‬شوال ‪ 13 -1441‬ژوئن ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1201‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫نایب رئیس مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫پرستاران داوطلب در بحران کرونا باید‬ ‫استخدام شوند‬ ‫نای ــب رئی ــس مجل ــس ش ــورای اس ــامی گف ــت‪:‬‬ ‫پرس ــتارانی ک ــه در بح ــران کرون ــا ب ــه فراخ ــوان بیمارس ــتانها‬ ‫جــواب دادنــد‪ ،‬بایــد در اولو یــت اســتخدام و جــذب نیــروی‬ ‫دانش ــگاه ه ــای عل ــوم پزش ــکی ق ــرار گیرن ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان نظــام پرســتاری‬ ‫سیدامیرحس ــین قاضـ ـی زاده هاش ــمی ب ــا حض ــور در‬ ‫شش ــمین جلس ــه ش ــورایعالی دوره پنج ــم نظ ــام پرس ــتاری‬ ‫کش ــور‪ ،‬اف ــزود‪ :‬در ح ــوزه س ــامت ه ــم در طباب ــت و ه ــم‬ ‫پرس ــتاری هی ــچ قان ــون جامع ــی ندار ی ــم‪ .‬بای ــد قانون ــی‬ ‫ب ــرای نح ــوه خدم ــت رس ــانی‪ ،‬نح ــوه ج ــذب نی ــرو‪ ،‬تربی ــت‬ ‫نی ــرو‪ ،‬مس ــئولیت ه ــا و نظ ــام کنترل ــی و مناب ــع مال ــی ح ــوزه‬ ‫س ــامت تعر ی ــف ش ــود‪ .‬در م ــواردی ه ــم ک ــه جس ــته و گریخت ــه قانون های ــی دار ی ــم ب ــه روال اداری‬ ‫س ــایر موضوع ــات ب ــا ان برخ ــورد می کنی ــم‪.‬‬ ‫نای ــب رئی ــس مجل ــس ش ــورای اس ــامی اف ــزود‪ :‬بای ــد برنام ــه اس ــتراتژیک نظ ــام س ــامت‬ ‫تدو یــن شــود و در ایــن مســیر بایــد حــق و حقــوق افــرادی کــه در بحــران کرونــا بــه فراخــوان وزارت‬ ‫بهداش ــت عم ــل کردن ــد و ب ــرای نج ــات بیم ــاران کرون ــا ف ــدا کاری کردن ــد ادا ش ــود و ح ــق‬ ‫هیــچ کــس نبایــد ضایــع شــود‪ .‬وی گفــت‪ :‬بایــد افــرادی کــه بــا وعــده اســتخدام در بحــران کرونــا‬ ‫ب ــه می ــدان امدن ــد ب ــه نح ــوی بکارگی ــری و اس ــتخدام ش ــوند‪ .‬وزارت بهداش ــت م ــی توان ــد در‬ ‫ظرفیــت هــای اســتخدامی ‪ 8‬تــا ‪ 10‬هــزار نفــری اولو یــت و ســهمی بــرای ایــن افــراد اختصــاص دهــد‪.‬‬ ‫ای ــن تع ــداد در می ــان ‪ 430‬ه ــزار پرس ــنل وزارت بهداش ــت ناچی ــز اس ــت‪.‬‬ ‫◄‬ ‫عضو حقوقدان شورای نگهبان خبر داد‬ ‫تغییر تعریف اولویت استخدام بومی‬ ‫در سراسر کشور‬ ‫عضــو حقوقــدان شــورای نگهبــان در صفحــه شــخصی‬ ‫توئیت ــر خ ــود نوش ــت‪ :‬ب ــر اس ــاس «ط ــرح اص ــاح م ــاده ‪44‬‬ ‫قان ــون مدیر ی ــت خدم ــات ش ــهری» اف ــرادی ک ــه س ــال های‬ ‫متم ــادی س ــاکن ی ــک منطق ــه بودن ــد ول ــی در انج ــا متول ــد‬ ‫نش ــده ان ــد‪ ،‬از اولو ی ــت اس ــتخدام مح ــروم م ــی ش ــدند و‬ ‫ش ــورای نگهب ــان نس ــبت ب ــه ای ــن تبعی ــض ن ــاروا واکن ــش‬ ‫نش ــان داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ش ــبکه اط ــاع رس ــانی راه دان ــا؛ ه ــادی‬ ‫طح ــان نظی ــف در صفح ــه ش ــخصی توئیت ــر خ ــود نوش ــت‪:‬‬ ‫ب ــر اس ــاس «ط ــرح اص ــاح م ــاده ‪ 44‬قان ــون مدیر ی ــت‬ ‫خدمــات شــهری» افــرادی کــه ســالهای متمــادی ســاکن یــک منطقــه بودنــد ولــی در انجــا متولــد‬ ‫نش ــده ان ــد‪ ،‬از اولو ی ــت اس ــتخدام مح ــروم م ــی ش ــدند‪.‬‬ ‫ش ــورای نگهب ــان ای ــن مصوب ــه را ب ــا توج ــه ب ــه اث ــار اس ــتخدامی ان‪ ،‬تبعی ــض ن ــاروا و مغای ــر‬ ‫بن ــد ‪ 9‬اص ــل ‪ 3‬قان ــون اساس ــی دانس ــت‪.‬‬ ‫◄‬ ‫مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم خبر داد‬ ‫«مراکز کاریابی» و هدایت شغلی‬ ‫در دانشگاه ها راه اندازی می شوند‬ ‫مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم‬ ‫گفت‪ :‬اخذ مجوز مراکز تخصصی کاریابی در‬ ‫دانشگاه ها در دستور کار قرار دارد و در همین‬ ‫رابطه با وزارت کار رایزنی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫محمد سعید سیف در گفتگو با مهر درخصوص‬ ‫راه اندازی مراکز کاریابی تخصصی و هدایت‬ ‫شغلی در دانشگاه ها گفت‪ :‬در واقع می توان اینگونه‬ ‫تعبیر کرد که فقط اسم این مراکز جدید است ولی‬ ‫فعالیت هایی مثل مهارت افزایی‪ ،‬کاراموزی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬کاریابی و … بعضا بصورت متفرق از‬ ‫گذشته در دانشگاه ها انجام می شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما ضمن برخی حمایت های مالی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫صرفا سعی کردیم که الگوسازی و انسجامی در این‬ ‫فعالیت ها ایجاد کنیم و در این راستا‪ ،‬تاشمان‬ ‫بر این بوده که در هر استان‪ ،‬حداقل یک دانشگاه‪،‬‬ ‫با راه اندازی چنین مرکزی به دانشجویان و‬ ‫فارغ التحصیان خدمات ارائه کند‪.‬‬ ‫افزایش مراکز کاریابی در دانشگاه ها‬ ‫به ‪ ۴۰‬مرکز در سال ‪۹۹‬‬ ‫سیف با بیان اینکه سال ‪ ۲۳ ،۹۸‬مرکز راه اندازی‬ ‫ً‬ ‫شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در ساختار جدید‪ ،‬عما سعی مان‬ ‫بر این است که در سال ‪ ۹۹‬تعداد این مراکز را به‬ ‫کارشناسان ناظر جهاد کشاورزی‬ ‫را استخدام کنید !‬ ‫عدد ‪ ۴۰‬برسانیم و سپس حمایتهای مختلفی؛‬ ‫از جمله اخذ مجوز مراکز تخصصی کاریابی از‬ ‫وزارت کار را در دستور کار قرار دهیم‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم‬ ‫با اشاره به اینکه در حال حاضر‪ ،‬وزارت کار این‬ ‫مراکز را به رسمیت نمی شناسد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر مجوز‬ ‫مورد اشاره اخذ شود‪ ،‬انگاه تسهیات و حمایتهای‬ ‫ذیل قوانین‪ ،‬شامل حال این مراکز نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬عاوه بر این‪ ،‬یک سری‬ ‫حمایت های دیگر؛ از جمله در اختیار گذاشتن‬ ‫نیروی انسانی و برخی پشتیبانی های مالی را نیز‬ ‫در دستور کار داریم و امیدواریم این مراکز بتوانند‬ ‫خدمات مطلوبی به فارغ التحصیان ارائه بدهند‪.‬‬ ‫سیف در پاسخ به این سوال که ایا خدمات‬ ‫ارائه شده از سوی این مراکز تاکنون مناسب‬ ‫بوده است؟ اظهار داشت‪ :‬حقیقت این است‬ ‫که خدمات اینچنینی تا به حال جزو خدمات‬ ‫ً‬ ‫دانشگاه ها نبوده و صرفا ظرف یکی ‪ ۲‬سال اخیر‬ ‫اغاز شده است‪ .‬پیش تر دانشجویان وقتی فارغ‬ ‫ً‬ ‫التحصیل می شدند‪ ،‬عما دانشگاه در قبالشان‬ ‫ً‬ ‫احساس مسئولیت و تکلیف نمی کرد‪ ،‬یا نهایتا در‬ ‫حد این بود که مدارکشان را تایید کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اکنون اما دانشگاه ها به این نتیجه‬ ‫◄‬ ‫رسیده اند که برای ارتباط با مسائل کشور و حل‬ ‫مشکات‪ ،‬باید کمک کنند تا مشکل بیکاری و‬ ‫اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیان برطرف شود‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم‬ ‫گفت‪ :‬فارغ از موضوع کاریابی‪ ،‬این مراکز می توانند‬ ‫در بحث هدایت شغلی و سوق دادن دانشجویان‬ ‫به سمت و سوی مشاغلی که به ان عاقه دارند‪ ،‬به‬ ‫دانشجویان کمک کنند‪.‬‬ ‫سیف با بیان اینکه اینها مواردی است که در‬ ‫ً‬ ‫گذشتهاصادر حیطهوظایفدانشگاه هانبوده‪،‬افزود‪:‬‬ ‫اکنون دانشگاه های ما درخصوص موارد یاد شده نیز‬ ‫احساس مسئولیت می کنند و امیدواریم اقدامات‬ ‫صورت گرفته در این راستا‪ ،‬به مرور منسجم تربشود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این میان ما اصراری نداریم‬ ‫که روال کار در همه دانشگاه ها‪ ،‬یکسان باشد‪ .‬چرا‬ ‫که سطح دانشگاه ها با یکدیگر متفاوت است‪ .‬ولی‬ ‫در هر صورت‪ ،‬همه متفق القول‪ ،‬روی این موضوع‬ ‫که دانشگاه ها باید به منظور کسب مهارتهای‬ ‫شغلی و جذب به بازار کار‪ ،‬به دانشجویان یاری‬ ‫ً‬ ‫برسانند‪ ،‬تاکید داریم‪ ،‬اما احتماال دانشگاه ها‬ ‫در شیوه انجام کار‪ ،‬تفاوت های جزئی با یکدیگر‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫جمعی از کارشناسان ناظر کشاورزی با تهیه درخواستی خطاب به‬ ‫شورای نگهبان و وزارت جهاد کشاورزی خواستار رسیدگی به وضعیت‬ ‫استخدامی خود شدند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬این گروه از ناظرین نظام مهندسی کشاورزی در‬ ‫بخشی از بیانیه مبسوط “درخواست کارشناسان ناظر جهاد کشاورزی‬ ‫جهت استخدام در این وزارت خانه”خود در وب سایت کارزار که به‬ ‫امضای جمع زیادی رسیده است چنین نوشته اند‪:‬‬ ‫“…‪..‬کارشناسان ناظر کشاورزی جزئی از بدنه وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫می باشند که از سال ‪ ۱۳۸۶‬تا کنون (‪ )۱۳۹۹‬در این وزارت باتکلیف‬ ‫مانده اند‪ .‬این کارشناسان که در افزایش سطح کمی و کیفی محصوالت‬ ‫کشاورزی و دامی‪ ،‬در مسیر خودکفایی کشاورزی ایران اسامی و رهانیدن‬ ‫از وابستگی کشورهای دیگر نقش ارزنده ای داشته و دارند‪ ،‬با اموزش‬ ‫کشاورزان در نحوه و مقدار استفاده از سموم کشاورزی و کودهای شیمیایی‬ ‫در سامت جامعه نقش بسزایی دارند‪ .‬در حیطه عمل‪ ،‬در ازمون جهادگری‬ ‫پیروز گشته اند با یک ماه بیمه در سال و حقوق سالیانه این کارشناسان ‪۲‬‬ ‫میلیون تومان می باشد که به دور از عدالت الهی و اداری بوده و با نادیده‬ ‫گرفتن وزارت و مجلس علیرغم سال ها پیگیری و درخواست تعیین‬ ‫تکلیف و استخدام‪ ،‬همچنان باتکلیف مانده اند‪.‬‬ ‫شرایط سنی این کارشناسان به اواسط دهه ‪ ۳۰‬رسیده است و متاسفانه‬ ‫در ارگان های دیگر و در جای دیگر نیز نمی توانند مشغول به کار شوند‪ .‬این‬ ‫موضوع باعث از هم گسیختگی بعضی خانواده ها و عدم ازدواج و تشکیل‬ ‫خانواده این کارشناسان و نیز دلیل بر مشکات روحی فراوانی شده است‪.‬‬ ‫درحالی که خانواده بنیان جامعه اسامی است‪.‬‬ ‫نظر به موضوعات بیان شده‪ ،‬طرح کارگزاران بیمه کشاورزی در‬ ‫کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسامی پس از ایرادات شورای محترم‬ ‫نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است‪ .‬الزم به ذکر است طی اعتراضات و‬ ‫تماس های ممتد ناظرین کشاورزی‪ ،‬همچنان مجلس محترم کارگزاران‬ ‫بانک کشاورزی را بر کارشناسان ناظر جهاد کشاورزی ترجیح داده است…‪..‬‬ ‫از شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسامی و وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫خواهشمندیم در صورت صاحدید از این تعرض شغلی جلوگیری فرمایند و‬ ‫جهت پاسداری از عدالت و تخصص‪ ،‬با حمایت از ناظرین دستور فرمایند تا‬ ‫زمان تعیین تکلیف ناظرین کشاورزی‪ ،‬استخدام رسمی یا قراردادی در جهاد‬ ‫کشاورزی صورت نگیرد تا ناظرین کشاورزی به حق قانونی خود که همان‬ ‫استخدام در وزارت جهاد کشاورزی است برسند‪”...‬‬ ‫مدیرعاملسازمان تامیناجتماعی خبر داد‬ ‫صدور مجوز استخدامپرستاران‬ ‫از سوی هیات امنا تامین اجتماعی‬ ‫مدیرعاملسازمانتامیناجتماعیاز صدور مجوز‬ ‫استخدام پرستاران از سوی هیات امنا تامین‬ ‫اجتماعی خبر داد‪.‬‬ ‫به خبرنگار بازارکار به نقل از فارس مصطفی‬ ‫ساالری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی‬ ‫درخصوص استخدام کادر درمان به ویژه پرستاران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اجازه استخدام از هیات امنا گرفته‬ ‫شده است‪ ،‬به میزان کسانی که در بخش درمان‬ ‫بازنشسته شده اند استخدام خواهیم داشت‪،‬‬ ‫همچنین در بخش غیر درمان نیز معادل نصف‬ ‫تعداد بازنشستگان نیرو جذب خواهد شد‪.‬‬ ‫ساالری افزود‪ :‬کل روند جذب نیرو در فضای‬ ‫رقابتی صورت خواهد گرفت و اولویت با نخبگان‬ ‫است‪ ،‬در این چند سال تمام جذب سازمان با‬ ‫استفاده از ازمون و در فضای کاما رقابتی بوده و‬ ‫در ادامه هم به همین منوال خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه‬ ‫درخصوص شرایط بیمه بیکاری عنوان کرد‪ :‬مانند‬ ‫گذشته کسانی که سابقه بیمه دارند و در این چند‬ ‫ماه مشغول به کار نبوده اند مشمول بیمه بیکاری‬ ‫خواهند شد؛ مقرر شد وزارت کار فهرست این افراد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان البرز‪ ،‬کرج از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس ارشد ارتباط‬ ‫با مشتری‬ ‫اقا‪،‬تحلیلتوسعه یبازاروفعالیترقبادرحوزه یتاکسی انالین‪،‬برنامه ریزیاستراتژیکوتاکتیکیدرخصوصفعالیتدفتر‬ ‫نقش افرینی در کمپین های تبلیغاتی و ارزیابی نتایج ان ها‪ ،‬ساماندهی ارائه ی خدمات باکیفیت به مسافران در دفتر‬ ‫فراهم کردن شرایط برای همکاری با رانندگان‪ ،‬کار با پرسنل دفتر‪ ،‬تنظیم وظایف‪ ،‬نظارت بر عملکرد کارکنان‬ ‫الزاما ساکن شهر کرج‪ ،‬دارای حداقل مدرک لیسانس‬ ‫دارای روابط عمومی باال‪ ،‬فن بیان و توانایی در برقراری ارتباطات و قدرت مذا کره‬ ‫مسلط به کامپیوتر (ورد ‪ -‬ا کسل )‪ ،‬دارا بودن قابلیت مدیریت‪ ،‬با سابقه کار فروش و تبلیغات به صورت حرفه ای‬ ‫دارای قدرت تصمیم گیری سریع و دقیق‪ ،‬کنترل هیجان و استرس ناشی از فشار کار‬ ‫فعال‪ ،‬پویا و باانگیزه جهت پیشبرد اهداف شرکت‪ ،‬مسئولیت پذیر و متعهد به کار‬ ‫اشنا به مسائل کاربردی تحقیق در عملیات و توانایی برنامه ریزی امور‪ ،‬اشنا به امور تنخواه گردانی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر نام شهر «کرج» به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr@taximaxim.ir‬‬ ‫گروه صنعتی نظری جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫جوشکار ارگون‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬جوشکار ماهر الومینیوم و ارگون‪ ،‬دارای ‪ 10‬سال سابقه کار‬ ‫کارشناس صنایع‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬مسلط به برنامه ریزی و کنترل تولید‬ ‫مسلط به زمان سنجی کارسنجی و ظرفیت سنجی تولید‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‪ ،‬مسلط به ‪office‬‬ ‫ً‬ ‫مسلط به نرم افزارهای تخصصی‪ ،‬ترجیحا ساکن شرق تهران‬ ‫مونتاژ کار‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬جهت مونتاژ صندلی‪ ،‬دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫ً‬ ‫دارای حداقل مدرک دیپلم‪ ،‬ترجیحا ساکن شرق تهران‬ ‫کارشناس‬ ‫کنترل کیفیت‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫حداقل کارشناسی صنایع و مکانیک‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در صنایع تولیدی‬ ‫ً‬ ‫ترجیحا ساکن شرق تهران‪ ،‬مسلط به استانداردهای کنترل کیفیت‬ ‫مسلط به اصول نمونه برداری‪ ،‬مسلط به بازرسی مواد‪ ،‬قطعات‪ ،‬محصوالت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪jobs@nazari-ind.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکترنگ کانسایایرانیانجهتتکمیل کادر خوداز استانتهرانجهت کار در گرمسار از افرادواجدشرایطزیردعوتبههمکاریمینماید‪.‬‬ ‫کارشناس فنی رنگهای خودروئی‬ ‫خانم ‪ ،‬اقا ‪ /‬فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی‪ /‬مهندسی پلیمر ‪ /‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در زمینه رنگ خودرو در شرکت های معتبر‬ ‫خودرویی‪ /‬سن ایده ال ‪ 30-40‬سال‪ ،‬سرویس رفت و برگشت ‪ /‬از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪job@kansaipaint.ir .‬‬ ‫را به سازمان تامین اجتماعی داده و تامین اجتماعی‬ ‫نیز پس از بررسی ان را به خزانه ارسال می کند‪،‬‬ ‫البته فعا برای انجام این کار نیاز به شماره شبا‬ ‫وجود دارد و پس از خزانه مبالغ را به حساب ها‬ ‫واریز خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به میزان میانگینی که در‬ ‫ماه های مشابه در سال های گذشته بیمه بیکاری‬ ‫پرداخت می شده را پرداخت خواهیم کرد اما‬ ‫مابقی را دولت متقبل خواهد شد‪ ،‬منبع پرداخت‬ ‫متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پتروشیمی جم در بوشهر‬ ‫شرکت پتروشیمی جم واقع در استان بوشهر‪ -‬شهرستان عسلویه – منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی‬ ‫در نظر دارد تعداد محدودی نیرو در مشاغل مهندس تعمیرات برق‪ ،‬مهندس تعمیرات ابزاردقیق‪ ،‬مهندس تعمیرات اناالیزر‪ ،‬تکنسین و شیمیست‬ ‫ازمایشگاه‪ ،‬مالی و منابع انسانی را با شرایط مندرج در جدول زیر جهت کار در مجتمع عسلویه جذب نماید‪.‬‬ ‫لذا از کلیه عالقه مندان که دارای شــرایط اعالم شــده می باشــند دعوت می شــود فرم درخواســت همکاری را حدا کثر تا تاریخ ‪99/۰۳/30‬از طریق وب ســایت پتروشــیمی جم‬ ‫(سربرگ فرم ها) تکمیل نمایند‪ .‬شایان ذکر است این ا گهی به منظور تکمیل بانک اطالعاتی و ایجاد فرصت برابر برای عالقه مندان بوده و تکمیل فرم‪ ،‬هیچ گونه تعهدی برای‬ ‫جذب نیرو برای شرکت ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫فرایند جذب شــرکت پتروشــیمی جم از طریق ازمون و مصاحبه تخصصی و مصاحبه رفتاری (با اولویت بومی) و مطابق با مقررات شــرکت در قالب قرارداد قانون کار و از طریق‬ ‫شرکت تامین نیروی انسانی می باشد‪ .‬پس از غربالگری اولیه براساس شرایط بومی‪ ،‬معدل و سن؛ به افرا واجد شرایط جهت ورود به فرایند جذب اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که حداکثر سن برای لیسانس ‪ ۲۸‬سال و برای فوق لیسانس ‪ ۳۰‬سال می باشد‬ ‫خدمت سربازی به حداکثر سن اضافه می شود و در صورت داشتن سابقه کار به ازای هر یکسال ‪ ۶‬ماه به حدا کثر سن اضافه می گردد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫تقاضا این کارشناسان از شورای نگهبان‬ ‫‪1‬‬ ‫عنوان شغل‬ ‫تکنسین ‪/‬‬ ‫شیمیست ازمایشگاه‬ ‫مدارکتحصیلی(کارشناسی‪/‬کارشناسیارشد)‬ ‫سایر شرایط‬ ‫مهارت های مورد نیاز‬ ‫اشنایی باتجهیزات و فرایندهای ازمایشگاه‪ :‬اشنایی‬ ‫شیمی‬ ‫با کامپیوتر‪ ،‬سالمت کامل جسمی و روانی و عدم‬ ‫اضطراب‪،‬توانایی کار در شرایط شیفت‬ ‫‪2‬‬ ‫مهندس برق‬ ‫مهندسی برق (قدرت)‬ ‫‪3‬‬ ‫مهندس ابزار دقیق‬ ‫مهندسی برق (الکترونیک کنترل)‬ ‫اشنایی با موتورهای الکتریکی‪ ،‬ترانس ها و‬ ‫پست های برق‪،‬اشنایی با نرم افزارهای برقی‪،‬‬ ‫اشنایی با زبان و کامپیوتر‬ ‫تعمیر و عیب یابی تجهیزات فیلدی اعم از انواع‬ ‫ترانسمیترهای فشار‪ ،‬فلو‪ ،‬لول و دما‪ ،‬انواع کنترل‬ ‫ولوها‪ ،‬پوزیشنرها و سایر ادوات ابزار دقیقی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مهندس تعمیرات‬ ‫اناالیزر‬ ‫کارشناس مالی‬ ‫مهندسی برق (الکترونیک کنترل)‬ ‫تعمیر و عیب یابی دستگاههای کروماتوگرافی گازی‬ ‫زیمنس ‪ Maxum II‬و سیستم های اناالیزر‬ ‫شرطمعدل‪،‬دانشگاههای‬ ‫دولتی با حداقل معدل‬ ‫‪ 14‬و سایر دانشگاه ها‬ ‫با حداقل معدل ‪16‬‬ ‫سابقه مرتبط‪ 2 :‬سال‬ ‫اشنایی با صورت های مالی‪ ،‬بهای تمام شده‪،‬‬ ‫حسابداری‪ -‬مدیریت مالی‬ ‫اشنایی با حسابداری مالی و حسابداری مدیریت‬ ‫کارشناس‬ ‫مدیریت (دولتی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬اداری) مهندسی‬ ‫تسلط بر مفاهیم منابع انسانی‪ ،‬اشنایی با مدل ‪،34000‬‬ ‫منابع انسانی‬ ‫صنایع‬ ‫دستمزد‪ ،‬اشنایی با فنون کار و نفت‬ ‫اشنایی با فرایند کارگزینی و مدل های حقوق و‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت داده پردازی نیلرام جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫کارشناس پشتیبانی نرم افزار‬ ‫(ماژول صنایع)‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫مدرک تحصیلی مهندسی صنایع‬ ‫دارای ‪ 3‬تا ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫سابقه کار در برنامه ریزی تولید یا مواد‬ ‫و یا حوزه زنجیره تامین‬ ‫حقوق ثابت‪،‬پاداش ماهیانه‪،‬‬ ‫بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی‬ ‫امنیت شغلی با قرارداد بلند مدت‬ ‫روابط و فضای کاری دوستانه‬ ‫حقوق مناسب با سطح تخصص‬ ‫محیطی حرفه ای با نشاط و دوستانه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr2017@nilram.info‬‬ ‫اخبار استان‬ ‫شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 21 -1399‬شوال ‪ 13 -1441‬ژوئن ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1201‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫به صورت خرید خدمت‬ ‫فرماندهی انتظامی استان خبر داد‬ ‫استخدام نیروی روانشناس‬ ‫در نیروی انتظامی استان البرز‬ ‫فرماندهی انتظامی استان برای تکمیل کادر روانشناسی و مشاوره خود در مقطع افسری‬ ‫اقدام به جذب نیرو می نماید‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری پلیس‪ ،‬معاونت اجتماعی پلیس البرز با هدف ارائه خدمات‬ ‫تخصصی روانشناسی به مراجعان در کالنتری ها و تکمیل نیروهای متخصص در دوایر مدکاری‬ ‫اجتماعی‪ ،‬در نظر دارد از بین جوانان مومن و متخصص که دارای شرایط عمومی استخدام و‬ ‫همچنین مدرک تحصیلی روانشناسی (کلیه گرایش ها به غیر از روانشناسی صنعتی )‪ ،‬مشاوره و‬ ‫راهنمایی ‪ ،‬مطالعات خانواده و مددکاری اجتماعی هستند‪ ،‬جذب و استخدام می کند‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬حداکثر سن برای داوطلبان ‪ ۲۶‬سال و میزان قد ‪ ۱۷۰‬سانتیمتر و حداقل‬ ‫معدل داوطلبین نمره ‪ ۱۵‬می باشد‪.‬‬ ‫داوطلبان واجد شرایط می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪۰۲۶-۲۱۸۲۷۲۲۴‬‬ ‫تماس حاصل کرده و یا به مرکز مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی واقع در کرج‪ ،‬خیابان‬ ‫شهید بهشتی جنب کالنتری ‪ ۱۱‬مرکزی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ثبت ‪ ۶۰‬اختراع بین المللی توسط‬ ‫شرکت فناور مستقر در پارک علم و فناوری البرز‬ ‫موسسه فناور نوفن حامی البرز مستقر در پارک علم و فناوری البرز که کارگزار صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی نیز می باشد از ثبت ‪ ۶۰‬اختراع بین المللی برای شرکت های دانش بنیان‬ ‫و فناور خبر داد‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز‪ ،‬مهندس بیژن نصیری اعظم‬ ‫مدیرعامل موسسه نوفن حامی البرز با اعالم این خبر گفت‪ :‬شرکت ما در حوزه مالکیت فکری شامل‬ ‫ثبت اختراع‪ ،‬طرح های صنعتی و عالئم تجاری در سطح ملی و بین المللی فعالیت می کند‪.‬‬ ‫وی گفت ‪:‬خدماتی که ما ارائه می دهیم عالوه بر موارد فوق شامل تبادل فناوری‪،‬شناسایی‬ ‫نیاز های شرکت های دانش بنیان و پیدا کردن شرکت های دانش بنیان و فناورهایی است‬ ‫که می توانند این نیازها را برطرف کنند و در نهایت ایجاد ارتباط بین طرفین فناوری می باشد‪.‬‬ ‫مهندس بیژن نصیری اعظم افزود‪ :‬این شرکت جهت ارائه خدمات به شرکت های دانش‬ ‫بنیان کارگزار صندوق نواوری و شکوفایی است که شرکت های متقاضی می توانند با مراجعه‬ ‫به سامانه غزال نیاز مربوطه خود را انتخاب کنند و این شرکت به عنوان کارگزار خدمت‪ ،‬این‬ ‫نیاز را تامین می کند‬ ‫وی افزود‪ :‬حدود ‪ ۷۵‬تا ‪ ۹۰‬درصد این خدمات توسط صندوق نواوری به صورت حمایتی‬ ‫و بالعوض به شرکت های دانش بنیان عرضه می شود و مبلغ این کمک ها در برخی موارد به‬ ‫حدود دویست میلیون تومان نیز می رسد‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست این استان اعالم کرد‪:‬‬ ‫کمبود نیروی محیط بان در استان لرستان‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت‪ :‬با کمبود نیروی محیط بان در استان مواجه ایم‪.‬‬ ‫مهرداد فتحی بیرانوند در گفت وگو با ایسنا با اشاره به حفاظت از عرصه های تحت‬ ‫مدیریت محیط زیست استان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم اکنون به ازای هر ‪ ۴‬تا ‪ ۵۰۰۰‬هکتار یک محیط بان‬ ‫در استان داریم و برای رسیدن به نورم کشوری فاصله داریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این درحالیست که براساس استانداردهای بین المللی در مناطق کوهستانی‬ ‫به ازای هر ‪ ۱۰۰۰‬هکتار باید یک محیط بان داشته باشیم و هم اکنون یک پنجم نورم استاندارد‬ ‫محیط بان در اختیار داریم‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت‪ :‬در دو سال اخیر استخدام هایی را در قالب‬ ‫جذب محیط بان داشتیم که ‪ ۱۱‬نفر بودند و در موقعیت های جغرافیایی تقسیم شدند‪.‬‬ ‫فتحی بیرانوند بدون اعالم تعداد محیط بانان در استان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با هماهنگی های انجام‬ ‫شده نیز ‪ ۱۷‬سرباز سال گذشته از طریق امکانات نظام وظیفه بکار گرفتیم که با جذب این‬ ‫نیروها بخشی از کمبود نیروی انسانی جبران شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سهمیه ای که تاکنون برای استان در جذب محیط بان اختصاص دادند‬ ‫خوب بوده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ممکن است امسال نیز فراخوان کشوری برای جذب نیروی‬ ‫محیط بان داده و سهمیه لرستان هم مشخص شود‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان اضافه کرد‪ :‬تجهیزات الزم و انفرادی نظیر‬ ‫اسلحه سازمانی‪ ،‬جلیقه های ضدگلوله‪ ،‬دوربین های نصب شده روی جلیقه ها و‪ ...‬سازمان‬ ‫محیط زیست کشور در حد بضاعت خود برای استان تامین کرده است‪.‬‬ ‫با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری‬ ‫دهیاران مشمول قانون کار شدند‬ ‫هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور یک رای وحدت رویه دهیاران را مشمول‬ ‫قانون کار دانست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری‪ ،‬به دنبال شکایت و درخواست صدور رای‬ ‫وحدت رویه در موضوع شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران‪ ،‬هیات عمومی دیوان در این‬ ‫مورد وارد بحث و بررسی شد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش و با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردید‪ ،‬با توجه به‬ ‫ایین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب ‪ 20/6/98‬هیات وزیران که در ان (مواد ‪،1‬‬ ‫‪ 10‬و ‪ )11‬همچون ایین نامه سابق (مواد ‪ 9 ،7‬و ‪ )11‬مقررات قانون کار به صورت عمومی حاکم‬ ‫می باشد‪ ،‬و دادنامه شماره ‪ 388‬مورخ ‪ 13/2/95‬صادره از شعبه ‪ 12‬تجدیدنظر دیوان عدالت‬ ‫اداری را به عنوان رای صحیح تشخیص دادند و مراجع مذکور در ماده ‪ 157‬قانون کار صالح به‬ ‫رسیدگی به اختالفات و دعاوی مربوطه می باشند و با صدور رای وحدت رویه رای به شمول‬ ‫قانون کار به شغل دهیاری داد‪.‬‬ ‫یک مسئول عنوان کرد‪:‬‬ ‫اذربایجان شرقی با کمترین‬ ‫تعدیل نیروی ناشی از کرونا در کشور‬ ‫سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اذربایجان شرقی گفت‪ :‬اذربایجان‬ ‫شرقی کمترین تعدیل نیروی ناشی از کرونا را در سطح استان های کشور دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا حسین فتحی در دیدار با فعاالن جامعه کارگری و بازنشستگان استان‬ ‫اذربایجان شرقی‪ ،‬به موضوع بیماری کرونا اشاره کرد و گفت‪ :‬بروز این بیماری سبب شد تا‬ ‫برخی از واحدهای تولیدی در سطح استان به ویژه واحدهای زیر ‪ 50‬نفر عمال فرصت فروش و‬ ‫صادرات محصوالت خود را در حدود پنج ماه از دست بدهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این موضوع با تحریم ها و وضعیت اقتصادی نامناسب نیز همراه بوده اما با تدابیر‬ ‫مسئوالن استانی و نجابت کارگران که بخشی از حقوق خود را دریافت نکردند‪ ،‬واحدهای‬ ‫تولیدی استان اذربایجان شرقی با ارامش به فعالیت خود ادامه می دهند‪.‬‬ ‫فتحی با بیان اینکه تعدیل نیروی کار ناشی از بیماری کرونا در سطح اذربایجان شرقی‬ ‫کمترین میزان در میان استان های کشور را دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حدود ‪ 45‬هزار نفر برای‬ ‫برخورداری از بیمه بیکاری ناشی از بیماری کرونا ثبت نام کرده اند که البته اخراج کامل هم‬ ‫نیستند و با رفع مشکالت دوباره سرکار بازخواهند گشت‪.‬‬ ‫وی به وضعیت برخی از واحدهای مشکل دار در استان اشاره کرد و گفت‪ :‬یکی از این‬ ‫واحدها کارخانه بلیرینگ سازی بود که با واگذاری ان به فعال صنعتی نه تنها اخراجی رخ‬ ‫نداد بلکه ‪ 40‬نفر کارگر جدید نیز در این واحد تولیدی استخدام شد‪.‬‬ ‫وی رفع مشکالت مربوط به کمپرسورسازی و واگذاری ان به فردی با اهلیت را از دیگر‬ ‫اقدامات جدید اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اذربایجان شرقی بر شمرد و گفت‪:‬‬ ‫یکی دیگر از اقدامات جدید در زمینه واحدهای مشکل دار در سطح استان مربوط به کارخانه‬ ‫چینی بهداشتی ارس بود که با توجه به ضروروت تغییر و نوسازی خط تولید ان‪ ،‬هماهنگی‬ ‫های الزم بین مدیریت جدید و قبلی به عمل امد و مقرر شد ظرف سه ماه با نوسازی ماشین‬ ‫االت این کارخانه مجددا راه اندازی شود‪.‬‬ ‫فتحی فعال بودن کمیسیون کارگری را از اولویت های کاری خود عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫نمایندگان کارگری در این کمیسیون حضور فعالی دارند و تالش می شود تا در صورت طرح‬ ‫مسایل جامعه کارگری در این کمیسیون مانع از احقاق حقوق جامعه کارگری شویم‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش استان خبر داد‬ ‫پلیس راهور استان اصفهان استخدام می کند‬ ‫پلی ــس راهنمای ــی و رانندگ ــی‬ ‫اس ــتان اصفه ــان ب ــه منظ ــور تامی ــن‬ ‫نی ــرو ی انس ــانی م ــورد نی ــاز خ ــود‬ ‫بــه صــورت اســتخدام خر یــد خدمــت‬ ‫ب ــرای ب ــه کارگی ــری در کار رانندگ ــی‬ ‫ا گه ــی اس ــتخدام ب ــا ش ــرایط ص ــادر‬ ‫ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی‬ ‫پلی ــس راهنمای ــی و رانندگ ــی اس ــتان‬ ‫اصفه ــان اعتق ــاد و الت ــزام عمل ــی‬ ‫ب ــه دی ــن مبی ــن اس ــام‪ ،‬قان ــون‬ ‫اساس ــی جمه ــوری اس ــامی ای ــران‪،‬‬ ‫وال ی ــت مطلق ــه فقی ــه و ع ــدم س ــوء‬ ‫س ــابقه کیف ــری و داراب ــودن ش ــرایط‬ ‫اس ــتخدامی ناج ــا از ش ــروط الزم‬ ‫ب ــرای ای ــن اس ــتخدام اس ــت‪.‬‬ ‫م ــدرک تحصیل ــی م ــورد نی ــاز ب ــرای اس ــتخدام‬ ‫دیپلــم و باال تــر درنظــر گرفتــه شــده و محــل مــورد نیــاز‬ ‫ب ــرای خدم ــت نی ــز اصفه ــان و شهرس ــتان ه ــای‬ ‫تابع ــه اس ــتان اع ــام ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫در اطالعیــه ایــن ا گهــی اســتخدام‬ ‫ام ــده اس ــت ک ــه ش ــغل م ــورد نی ــاز‬ ‫رانن ــده خ ــودروی گش ــت محس ــوس و‬ ‫نامحســوس اســت کــه صرفــا از میــان‬ ‫منتقاضی ــان م ــرد اس ــتان اس ــتخدام‬ ‫ب ــه عم ــل م ــی ای ــد‪.‬‬ ‫ح ــدا کـ ـثـ ـ ــر شرایـ ـ ــط سنـ ـ ــی الزم‬ ‫ب ــرای ای ــن ش ــغل‪ ۲۸ ،‬س ــال اس ــت‪.‬‬ ‫ک م ــورد نی ــاز ش ــامل‬ ‫همچنی ــن م ــدار ‬ ‫داش ــتن گواهینام ــه رانندگ ــی حداق ــل‬ ‫پای ــه دوم‪ ،‬کارت پای ــان خدم ــت و ‪...‬‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫مح ــل گزین ــش اولی ــه و ثب ــت‬ ‫ن ــام ب ــرای ای ــن ا گه ــی در س ــتاد‬ ‫پلی ــس راه ــور اس ــتان اصفه ــان واق ــع‬ ‫در بزرگ ــراه ش ــهید دس ــتجردی‪ ،‬بخ ــش اداری و‬ ‫پش ــتیبانی (ش ــهرک ازمای ــش) اس ــت‪.‬‬ ‫با مدرک دیپلم در کلیه رشته ها‬ ‫پلیس مازندران استخدام می کند‬ ‫معاون ــت نی ــروی انس ــانی فرمانده ــی انتظام ــی‬ ‫مازن ــدران در اطالعیــه ای از ج ــذب نی ــروی م ــرد ب ــا‬ ‫م ــدرک دیپل ــم در کلی ــه رش ــته ها خب ــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان از ســاری‬ ‫‪ ،‬فرمانده ــی انتظام ــی مازن ــدران ب ــه منظ ــور تکمی ــل‬ ‫کادر نیــروی انســانی مــورد نیــاز خــود از بیــن بــرادران‬ ‫عالقمن ــد و واج ــد ش ــرایط اق ــدام ب ــه اس ــتخدام‬ ‫می کن ــد‪.‬‬ ‫دارا ب ــودن م ــدرک دیپل ــم ی ــا پی ــش دانش ــگاهی‬ ‫تمام ــی رش ــته های‪ ،‬نظ ــری فن ــی و کار و دان ــش ب ــا‬ ‫مع ــدل حداق ــل ‪ ،۱۴‬حداق ــل ‪ ۱۷۰‬س ــانتی مت ــر ق ــد از‬ ‫جمل ــه ش ــرایط اختصاص ــی اس ــتخدام اس ــت‪.‬‬ ‫حافظ ــان ی ــک ج ــزء ق ــران کر ی ــم‪ ،‬بس ــتگان‬ ‫درج ــه ی ــک خان ــواده ش ــهدا و جانب ــازان‪ ،‬دارن ــدگان‬ ‫مق ــام المپی ــاد علم ــی اس ــتانی و کش ــور‪ ،‬دارا ب ــودن‬ ‫کارت بس ــیج فع ــال حداق ــل ی ــک س ــال‪ ،‬دارا ب ــودن‬ ‫حک ــم قهرمان ــی اس ــتانی ی ــا کش ــوری (ورزش ه ــای‬ ‫انف ــرادی) و فرزن ــدان خان ــواده نیرو ه ــای مس ــلح‬ ‫می توانن ــد ب ــا مع ــدل ‪ ۱۲‬نی ــز در ای ــن اس ــتخدام‬ ‫ش ــرکت کنن ــد‪.‬‬ ‫ثب ــت ن ــام داوطلبان ــی ک ــه دارای دفترچ ــه ام ــاده‬ ‫ب ــه خدم ــت ممه ــور ب ــه مه ــر غیب ــت اس ــت‪ ،‬ممن ــوع‬ ‫ب ــوده و در ص ــورت ثب ــت ن ــام ب ــرای اس ــتخدام ان ــان‬ ‫ترتی ــب اث ــری داده نخواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫داوطلب ــان ب ــرای کس ــب اطالع ــات بیش ــتر و‬ ‫ثب ــت ن ــام ب ــه مرک ــز گزین ــش و اس ــتخدام فرمانده ــی‬ ‫انتظام ــی مازن ــدران واق ــع در ابت ــدای ج ــاده س ــاری‬ ‫‪ -‬قائ ــم ش ــهر‪ -‬جن ــب اداره کل مناب ــع طبیع ــی و‬ ‫متقاضی ــان س ــاکن غ ــرب اس ــتان ب ــه شهرس ــتان‬ ‫چال ــوس جن ــب س ــتاد فرمانده ــی انتظام ــی‬ ‫شهرس ــتان مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫در مقطع درجه داری‬ ‫پلیس کرمانشاه استخدام می کند‬ ‫کرمانش ــاه؛ ‪ ،‬س ــرهنگ «ش ــریف روانبخ ــش» رئی ــس‬ ‫مرک ــز گزین ــش انتظام ــی اس ــتان اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫نی ــروی پلی ــس کرمانش ــاه اس ــتخدام می کندانتظام ــی‬ ‫جمه ــوری اس ــامی در نظ ــر دارد ب ــه منظ ــور تامی ــن‬ ‫نیــروی انســانی مــورد نیــاز خــود در مقطــع درجــه داری‬ ‫از بی ــن داوطلب ــان دارای م ــدرک تحصیل ــی دیپل ــم‬ ‫رئی ــس مرک ــز گزین ــش انتظام ــی اس ــتان از ج ــذب‬ ‫رش ــته های نظ ــری‪ ،‬فن ــی و حرفـ ـه ای و کارودان ــش‬ ‫نی ــروی انس ــانی م ــورد نی ــاز ب ــه ص ــورت اس ــتخدام در‬ ‫ثب ــت ن ــام ب ــه عم ــل اورد‪.‬‬ ‫مقط ــع درج ــه داری خب ــر داد‪.‬‬ ‫وی همچنی ــن ب ــا اش ــاره ب ــه اختص ــاص س ــهمیه‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری ص ــدا و س ــیما مرک ــز‬ ‫م ــورد نی ــاز ا س ــتان‪ ،‬ی ــاداور ی ک ــرد‪ :‬متولد ی ــن‬ ‫ســال ‪ ۷۴‬بــا داشــتن کارت پایــان خدمــت و یــا ســال ‪۷۶‬‬ ‫ب ــه بع ــد ب ــدون نی ــاز ب ــه داش ــتن کارت پای ــان خدم ــت‬ ‫می توانن ــد ب ــرای اس ــتخدام ن ــام نویس ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫س ــرهنگ روانبخ ــش ب ــا بی ــان اینک ــه عالقه من ــدان‬ ‫ب ــه ج ــذب در نی ــروی انتظام ــی همچنی ــن حداق ــل‬ ‫نهــا بایــد ‪ ۱۴‬باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن افــراد‬ ‫معــدل دیپلــم ا ‬ ‫ب ــرای دریاف ــت اطالع ــات بیش ــتر ب ــه مرک ــز گزین ــش‬ ‫انتظامــی کرمانشــاه واقــع در شــهرک فرهنگیــان فــاز ‪۲‬‬ ‫ایس ــتگاه اول مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در لرستان مطرح کرد‬ ‫انتقاد از نحوه جذب نیرو در علوم پزشکی لرستان‬ ‫نماین ــده ولی فقی ــه در لرس ــتان ب ــا انتق ــاد از‬ ‫نح ــوه ج ــذب نی ــرو در عل ــوم پزش ــکی لرس ــتان‪،‬‬ ‫گف ــت‪ :‬ب ــر اس ــاس توصی ــه و س ــفارش عم ــل نکنی ــم‬ ‫م ــن ب ــه کس ــانی ک ــه از ای ــن طری ــق اق ــدام ب ــه ج ــذب‬ ‫نی ــرو کرده ان ــد تذک ــر داده ام‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری مه ــر‪ ،‬حج ــت االس ــام‬ ‫س ــید احمدرض ــا ش ــاهرخی در دی ــدار ب ــا رئی ــس‬ ‫دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی لرس ــتان‪ ،‬ب ــا انتق ــاد از‬ ‫نح ــوه ج ــذب نی ــرو در عل ــوم پزش ــکی‪ ،‬گف ــت‪ :‬یک ــی‬ ‫از مش ــکالت عل ــوم پزش ــکی ای ــن اس ــت ک ــه در‬ ‫ط ــول س ــنوات گذش ــته نیروه ــای ز ی ــادی را ج ــذب‬ ‫ک ــرده و ب ــه نوع ــی م ــازاد ب ــر نی ــاز ان اس ــت‪ ،‬البت ــه در‬ ‫دس ــتگاه های دیگ ــری نی ــز ب ــر همی ــن اس ــاس اس ــت‬ ‫و ادارات دیگ ــری نی ــز وج ــود دارن ــد ک ــه ای ــن نیروه ــا‬ ‫ب ــدون دلی ــل اضاف ــه ش ــده ان ــد و س ــازمان مربوط ــه‬ ‫نی ــز‪ ،‬ان پول ــی ک ــه می بایس ــت خ ــرج خدم ــات و‬ ‫تجهی ــزات کن ــد را در راس ــتای پرداخ ــت حق ــوق‬ ‫انه ــا ص ــرف می کن ــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تاکی ــد ک ــرد‪ :‬عدال ــت در ج ــذب نی ــرو‬ ‫بس ــیار مه ــم اس ــت‪ ،‬ب ــر اس ــاس توصی ــه و س ــفارش‬ ‫عم ــل نکنی ــم م ــن ب ــه کس ــانی ک ــه از ای ــن طری ــق‬ ‫اق ــدام ب ــه ج ــذب نی ــرو کرده ان ــد تذک ــر داده ام‪.‬‬ ‫نماینـــده ولی فقی ــه در لرس ــتان‪ ،‬تصر ی ــح ک ــرد‪:‬‬ ‫ادارات مـــا دیگ ــر تحم ــل و طاق ــت ش ــیوه ج ــذب‬ ‫نی ــروی م ــازاد را ندارن ــد بایس ــتی ای ــن گفتم ــان را‬ ‫ایج ــاد کنی ــم‪ ،‬ا گ ــر دس ــتگاهی نی ــاز ب ــه نی ــرو دارد‬ ‫روش ــن و اش ــکار نی ــاز خ ــود را اع ــام و از طری ــق‬ ‫قانون ــی ب ــه اط ــاع هم ــه واجدی ــن ش ــرایط برس ــد و‬ ‫پ ــس از مراح ــل قانون ــی اق ــدام ب ــه ج ــذب نی ــرو کن ــد‪،‬‬ ‫بن ــده اط ــاع دارم کس ــانی ک ــه در ط ــول س ــنوات‬ ‫گذش ــته از ای ــن طری ــق ج ــذب اداره ی ــا س ــازمان‬ ‫شــده انــد اکنــون از مدیــر مربوطــه ان ســازمان حــرف‬ ‫ش ــنوی و اطاع ــت پذی ــری ندارن ــد‪.‬‬ ‫حج ــت االس ــام ش ــاهرخی‪ ،‬خاط ــر نش ــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬یک ــی از تقاضاه ــای م ــن از دانش ــگاه عل ــوم‬ ‫پزش ــکی ای ــن اس ــت ک ــه در مقاب ــل درخواس ــت‬ ‫اســتخدام های بــی رو یــه ایســتادگی کنــد و ا گــر ایــن‬ ‫چنی ــن م ــواردی ب ــود‪ ،‬ای ــن نق ــض حق ــوق عموم ــی‬ ‫اس ــت ک ــه هم ــگان از جمل ــه دس ــتگاه های نظارت ــی‬ ‫بای ــد مان ــع ش ــوند‪.‬‬ ‫وی بـــا بی ــان اینک ــه در ح ــال حاض ــر مطالب ــه‬ ‫اصل ــی م ــردم برخ ــورد ب ــا تبعی ــض و درخواس ــت‬ ‫ضابط ــه من ــدی اس ــت‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪ :‬ترا ک ــم‬ ‫نی ــرو در دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی دیگ ــر جای ــی‬ ‫ن ــدارد و ا گ ــر ق ــرار ب ــر ج ــذب نی ــرو باش ــد بایس ــتی‬ ‫از طری ــق مس ــابقه خدم ــت و از طری ــق شایس ــته‬ ‫ســاالری و امتحــان صــورت پذیــرد‪ ،‬بنــده بــه عنــوان‬ ‫مداف ــع حق ــوق م ــردم تاکی ــد می کن ــم ای ــن چنی ــن‬ ‫درخواسـ ـت ها و نام ــه نگار ی های ــی ب ــرای ج ــذب‬ ‫نی ــرو‪ ،‬خ ــارج از روال اداری و از طر ی ــق ضابط ــه‬ ‫ً‬ ‫من ــدی اس ــت و قطع ــا تذک ــر داده و خواه ــم داد‪،‬‬ ‫م ــردم م ــا نمی پذیرن ــد ک ــه اس ــتان م ــا بدی ــن ش ــکل‬ ‫اداره ش ــود‪.‬‬ ‫ثبت نام در ازمون استخدامی شرکت‬ ‫پتروشیمی جم تا ‪ ۳۰‬خرداد ادامه دارد‬ ‫مس ــئول ج ــذب و تامی ــن نی ــروی انس ــانی‬ ‫پتروش ــیمی ج ــم از ثبت ن ــام در ازم ــون اس ــتخدامی‬ ‫ج ــذب نی ــروی لیس ــانس و فوق لیس ــانس رش ــته های‬ ‫ش ــیمی‪ ،‬مهندس ــی ب ــرق‪ ،‬مدیر ی ــت‪ ،‬حس ــابداری و‬ ‫مهندس ــی صنای ــع خب ــر داد‪.‬‬ ‫«محمدتق ــی ش ــفیعی» در تش ــریح ای ــن ا گه ــی‬ ‫اس ــتخدام ب ــه ایلن ــا در بوش ــهر گف ــت‪ :‬ش ــرکت‬ ‫پتروش ــیمی ج ــم در نظ ــر دارد بخش ــی از نی ــروی‬ ‫انس ــانی م ــورد نی ــاز خ ــود را از بی ــن دان ــش اموخت ــگان‬ ‫مقاط ــع کارشناس ــی‪ ،‬کارشناس ــی ارش ــد رش ــته های‬ ‫ش ــیمی‪ ،‬مهندس ــی ب ــرق( گرای ــش ق ــدرت‪ ،‬کنت ــرل و‬ ‫مدی ــرکل ام ــوزش و پ ــرورش سیس ــتان و بلوچس ــتان گف ــت‪ :‬س ــه ه ــزار‬ ‫و ‪ ۸۳۷‬نفــر امســال از طریــق ازمــون اســتخدامی فراگیــر جــذب امــوزش و‬ ‫پ ــرورش ای ــن اس ــتان می ش ــوند‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرنـــگاران جـــوان از زاهـــدان ‪ ،‬حمیدرضـــا رخش ــانی‬ ‫مدیـــرکل امـــوزش و پـــرورش سیســـتان و بلوچســـتان اظهارداش ــت‪:‬‬ ‫دفترچـــه ازمـــون اســـتخدامی فراگیـــر در اوایـــل تیـــر منتشـــر و در م ــرداد‬ ‫ازمـــون برگـــزار می شـــود‪.‬‬ ‫اوادامـــه داد‪ :‬ســـال گذشـــته یکهـــزار و ‪ ۸۰۰‬نفـــر از طریـــق ازم ــون‬ ‫اســـتخدامی جـــذب امـــوزش و پـــرورش سیســـتان و بلوچســـتان شـــدند‪.‬‬ ‫مدی ــرکل ام ــوزش و پ ــرورش سیس ــتان و بلوچس ــتان کمب ــود معل ــم را‬ ‫از مهمتری ــن چالش ه ــای ام ــوزش و پ ــرورش در سیس ــتان و بلوچس ــتان‬ ‫عنـــوان کـــرد و افـــزود‪ :‬امیدواریـــم بـــا توجـــه بـــه عنایـــت ویـــژه پذی ــرش‬ ‫دانش ــجو در دانش ــگاه فرهنگی ــان و همچنی ــن ج ــذب دانش اموخت ــگان‬ ‫دانش ــگاه در قال ــب م ــاده ‪ ۲۸‬در س ــال های ات ــی ش ــاهد تح ــول مطل ــوب‬ ‫در ح ــوزه نی ــروی انس ــانی م ــورد نی ــاز ای ــن نه ــاد در اس ــتان باش ــیم‪.‬‬ ‫اموزش و پرورش هرمزگان‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬چه تعداد معلم‬ ‫جذب می کند؟‬ ‫‪ ۷۳۴‬نفـــر معلـــم جدیـــد در ســـال جـــاری از طریـــق برگـــزاری ازم ــون‬ ‫اســـتخدامی جـــذب امـــوزش و پـــرورش هرمـــزگان می شـــوند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان از هرم ــزگان‪ ،‬مدی ــرکل ام ــوزش‬ ‫و پ ــرورش هرم ــزگان گف ــت‪ :‬ب ــا پیگیری ه ــای ص ــورت گرفت ــه ب ــا وزارت‬ ‫ام ــوزش و پ ــرورش و جلس ــات مختل ــف پیرام ــون کمب ــود نی ــروی انس ــانی‬ ‫بومــی در اســتان‪ ۷۳۴ ،‬نفــر معلــم در ســال جــاری جــذب امــوزش و پــرورش‬ ‫هرم ــزگان می ش ــوند‪.‬‬ ‫موس ــی دادی زاده اف ــزود‪ :‬معلم ــان جدی ــد از بی ــن اف ــراد بوم ــی اس ــتان‬ ‫هرم ــزگان و از طری ــق ازم ــون اس ــتخدامی س ــال ‪ ۹۹‬پذی ــرش خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫دادی زاده گفـــت‪ :‬در ســـال گذشـــته بیـــش از ‪ ۶۳۰‬نفـــر از طر ی ــق‬ ‫برگـــزاری ازمـــون اســـتخدامی (مـــاده ‪ )۲۸‬جـــذب امـــوزش و پـــرورش‬ ‫اس ــتان ش ــده ان ــد ک ــه از ابت ــدای مهرم ــاه س ــال ج ــاری در کالس ه ــای‬ ‫درس حاضـــر می شـــوند‪.‬‬ ‫از طریق ازمون استخدامی انجام می شود‬ ‫جذب ‪ ۳۰۵‬نیروی جدید‬ ‫درپرورشخراسانجنوبی‬ ‫‪ ۳۰۵‬نیـــروی جدیـــد در ســـال جـــاری از طریـــق ازمـــون اســـتخدامی‬ ‫جـــذب امـــوزش و پـــرورش خراســـان جنوبـــی می شـــوند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان از بیرجن ــد‪ ،‬واقع ــی مدی ــرکل‬ ‫امـــوزش و پـــرورش اســـتان از افزایـــش ‪ ۸۳‬درصـــدی ایـــن ســـهمیه در‬ ‫مقایســـه بـــا پارســـال خبـــر داد و گفـــت‪ :‬اولویـــت اســـتخدام بـــا مناط ــق‬ ‫محـــروم و کمتـــر توســـعه یافتـــه اســـتان و بـــر اســـاس شـــدت نی ــاز‪،‬‬ ‫مقتضیـــات منطقـــه ای و میـــزان توســـعه یافتگـــی شهرســـتان هاس ــت‪.‬‬ ‫او از در نظ ــر گرفت ــه ش ــدن امتی ــاز بوم ــی ب ــرای متقاضی ــان خب ــر داد و‬ ‫اف ــزود‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه نی ــاز مب ــرم اس ــتان ب ــه نی ــروی انس ــانی و ق ــرار گرفت ــن‬ ‫در ردی ــف اس ــتان های مح ــروم؛ ب ــر خ ــاف ازم ــون س ــال گذش ــته‪ ،‬امتی ــاز‬ ‫بوم ــی ب ــرای متقاضی ــان در نظ ــر گرفت ــه خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫واقعـــی گفـــت‪ :‬ثبـــت نـــام متقاضیـــان از طریـــق ســـایت ســـازمان‬ ‫ســـنجش پـــس از اعـــام وزارت امـــوزش و پـــرورش در اینـــده ای نزدی ــک‬ ‫انجـــام خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل امــوزش و پــرورش خراســان جنو بــی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه امــار‬ ‫بـــاالی بازنشســـتگی اســـتان‪ ،‬پذیرفتـــه شـــدگان پـــس از گذرانـــدن دوره‬ ‫ی ــک س ــاله اموزش ــی‪ ،‬فعالی ــت خ ــود را در س ــال تحصیل ــی ‪۱۴۰۰-۱۴۰۱‬‬ ‫اغ ــاز خواهن ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫از ابتدای تیر‬ ‫مسئول جذب و تامین نیروی انسانی این شرکت خبر داد‬ ‫الکترونی ــک)‪ ،‬مدیر ی ــت (صنعت ــی‪ ،‬دولت ــی‪ ،‬مال ــی‬ ‫ اداری)‪ ،‬حس ــابداری و مهندس ــی صنای ــع را از‬‫طری ــق ازم ــون کتب ــی‪ ،‬مصاحب ــه تخصص ــی‪ ،‬رفت ــاری‬ ‫و معاین ــات پزش ــکی مطاب ــق ب ــا مق ــررات ش ــرکت و در‬ ‫قال ــب ق ــرارداد قان ــون کار و از طری ــق ش ــرکت تامی ــن‬ ‫نی ــروی انس ــانی ج ــذب (اس ــتخدام) نمای ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬داوطلب ــان می توانن ــد ب ــرای ثب ــت ن ــام‬ ‫واط ــاع از ش ــرایط عموم ــی واختصاص ــی‪ ،‬مه ــارت‬ ‫ه ــای م ــورد نی ــاز‪ ،‬ش ــرایط مع ــدل و برنام ــه زمان بن ــدی‬ ‫ثبت ن ــام حداکث ــر ت ــا تار ی ــخ ‪ ۳۰‬خردادم ــاه ب ــه س ــایت‬ ‫‪ www.jpcomplex.ir‬مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫ش ــفیعی اظه ــار ک ــرد‪ :‬حداکث ــر س ــن ب ــرای مقط ــع‬ ‫لیس ــانس ‪ ۲۸‬س ــال و ب ــرای مقط ــع ف ــوق لیس ــانس‬ ‫‪۳۰‬س ــال اس ــت‪.‬‬ ‫افزون بر سه هزار نفر‬ ‫جذب اموزش و پرورش‬ ‫سیستان و بلوچستان می شوند‬ ‫وی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ط ــول م ــدت س ــربازی ب ــه‬ ‫س ــقف ش ــرط س ــنی اضاف ــه می گ ــردد‪ .‬م ــدت س ــابقه‬ ‫کار مرتب ــط ب ــا رش ــته ب ــا ارائ ــه گواه ــی معتب ــر ت ــا س ــقف‬ ‫‪ 6‬ســال و بــه ازای هــر ســال ســابقه کار مفیــد و مرتبــط‬ ‫ش ــش م ــاه ب ــه حداکث ــر س ــن اع ــام ش ــده اضاف ــه‬ ‫خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ای ــن مس ــئول اف ــزود‪ :‬ب ــا پیگیری ه ــای انج ــام‬ ‫ش ــده ومطاب ــق دس ــتورالعمل های ص ــادر ش ــده‪،‬‬ ‫شهرس ــتان های مه ــر‪ ،‬الم ــرد‪ ،‬پارس ــیان و اس ــتان‬ ‫بوش ــهر ب ــه عن ــوان بوم ــی در ای ــن ازم ــون محس ــوب‬ ‫می ش ــو ند ‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه وی‪ ،‬زم ــان دقی ــق برگ ــزاری ازم ــون از‬ ‫طری ــق س ــایت پتروش ــیمی ج ــم در روزه ــای این ــده‬ ‫اع ــام خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫دوره های اموزشی ا تش نشانان‬ ‫تازه استخدام استان فارس‬ ‫اغاز می شود‬ ‫دوره ه ــای اموزش ــی ات ــش نش ــانان جدی ــد االس ــتخدام اس ــتان ف ــارس‬ ‫در س ــازمان ات ــش نش ــانی و خدم ــات ایمن ــی ش ــهرداری ش ــیراز از ابت ــدای‬ ‫تی ــر اغ ــاز م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری ص ــدا و س ــیما‪ ،‬مرک ــز ف ــارس‪ ،‬ریی ــس س ــازمان‬ ‫ســـازمان اتـــش نشـــانی و خدمـــات ایمنـــی شـــهرداری شـــیراز گف ــت‪:‬‬ ‫کالس ه ــای دوره اموزش ــی نیرو ه ــای ت ــازه اس ــتخدام س ــازمان ات ــش نش ــانی‬ ‫از ابت ــدای تی ــر م ــاه اغ ــاز ب ــه م ــدت ‪ ۴۰‬روز اغ ــاز می ش ــود‪.‬‬ ‫محم ــد ه ــادی قان ــع اف ــزود‪ :‬ای ــن دوره ه ــای اموزش ــی در پ ــی برگ ــزاری‬ ‫ازمـــون اســـتخدامی ســـازمان اتـــش نشـــانی کشـــور و پذیرفتـــه ش ــدن‬ ‫نیرو هـــای جدیـــد الـــورود بـــرای فعالیـــت درایســـتگاه های اتـــش نش ــانی‬ ‫اس ــتان ف ــارس پی ــش بین ــی ش ــده اس ــت و ب ــرای اش ــنایی ه ــر چ ــه بیش ــتر‬ ‫ات ــش نش ــانان ت ــازه اس ــتخدام ب ــا مهارت ه ــای تخصص ــی ات ــش نش ــانی‬ ‫زیـــر نظـــر کارشناســـان و مربیـــان تـــکاوری ســـازمان اتـــش نشـــانی و‬ ‫خدم ــات ایمن ــی ش ــهرداری ش ــیراز درس ــایت های تخصص ــی و اموزش ــی‬ ‫ای ــن س ــازمان برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه حس ــاس ب ــودن حرف ــه و ش ــغل ات ــش نش ــانی گف ــت‪:‬‬ ‫امـــوزش و فراگیـــری یـــک ضـــرورت اجتنـــاب ناپذیـــر در ســـازمان ات ــش‬ ‫نش ــانی و ام ــوزش رک ــن اصل ــی در ای ــن حرف ــه اس ــت ک ــه ات ــش نش ــانان ب ــا‬ ‫حض ــور در کالس ه ــای اموزش ــی ب ــدو خدم ــت‪ ،‬مهارت ه ــای تخصص ــی‬ ‫الزم را فـــرا می گیرنـــد‪.‬‬ ‫رییـــس ســـازمان اتـــش نشـــانی شـــیراز افـــزود‪ :‬در ایـــن دوره‪ ،‬س ــر‬ ‫فصل ه ــای مختل ــف اموزش ــی ازجمل ــه قوانی ــن و مق ــررات ابزارشناس ــی‬ ‫حری ــق‪ ،‬کار ب ــا پمپ ه ــای ات ــش نش ــانی‪ ،‬ام ــداد و نج ــات در ح ــوادث‬ ‫جـــاده ای‪ ،‬چـــاه و اسانســـور‪ ،‬اصـــول فرماندهـــی‪ ،‬پیشـــگیری از ات ــش‬ ‫س ــوزی و ح ــوادث‪ ،‬عل ــت یاب ــی حری ــق‪ ،‬کمک ه ــای اولی ــه‪ ،‬هزم ــت و‬ ‫اشـــنایی بـــا اصـــول عقیدتـــی تدریـــس می شـــود‪.‬‬ ‫قانــع گفــت‪ :‬شــغل اتــش نشــانی حــوزه عملکــرد گســترده ای را تحــت‬ ‫پوش ــش خ ــود ق ــرار می ده ــد و ب ــا توج ــه تن ــوع ح ــوادث و عل ــل ب ــروز ان ه ــا‬ ‫هم ــواره می طلب ــد ک ــه ات ــش نش ــانان ب ــرای مقابل ــه و کنت ــرل ای ــن ح ــوادث‬ ‫ب ــا عل ــل و ش ــرایط ایج ــاد ان ه ــا اش ــنا و امادگ ــی خ ــود را در باالتر ب ــن ح ــد‬ ‫حف ــظ کنن ــد‪.‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 21 -1399‬شوال ‪ 13 -1441‬ژوئن ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1201‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گزارش بازارکار به مناسبت هفته جهاد کشاورزی؛‬ ‫دانشگاه باید برای بخش خصوصی نیرو تربیت کنند‬ ‫دکتر اسداله ابراهیمی با اشاره به‬ ‫اینکه اشتغال فارغ التحصیان‬ ‫را می توان در بخش های‬ ‫مختلف دولتی‪ ،‬خصوصی‬ ‫و خوداشتغالی خاصه‬ ‫کرد گفت‪ :‬گفت که به غیر‬ ‫از اشتغال در بخش دولتی‪،‬‬ ‫اشتغال در بخش های خصوصی‬ ‫و خوداشتغالی به دلیل نبود ارتباط سازنده بین دانشگاه ها و‬ ‫این مراکز با مشکاتی همراه بوده و هست‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫دانشگاه ها انچه مورد تقاضای بخش خصوصی است را به‬ ‫مهندسان و فارغ التحصیان ارائه نمی کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در طول دهه های مختلفی که سپری‬ ‫شده و سخن از دانشگاه نسل سوم و کارافرین است هنوز با‬ ‫وجود همه تاکیدها در مرحله نسل اول دانشگاه ها که همان‬ ‫دانشگاه نسل اموزش محور است باز مانده ایم‪.‬‬ ‫گسترده است‪ .‬زراعت‪ ،‬باغبانی‪،‬‬ ‫شیات‪ ،‬تولیدات دامی و‪....‬‬ ‫و همینطور چرخه هر یک از‬ ‫محصوالت مرتبط با این رشته ها‬ ‫نیز مملو از فرصت های شغلی‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫بخش کشاورزی از مرحله تولید‬ ‫محصوالت تا رسیدن به بازار امکان‬ ‫و بستر فراوانی از شغل ها را پوشش می دهد افزود‪ :‬بسیاری از‬ ‫فعالیتها در حال حاضر یا انجام نمی شود یا به صورت سنتی‬ ‫انجام می شود؛ نتیجه ان بهروری نامطلوب در حوزه کشاورزی‬ ‫است‪ .‬بعنوان مثال در حوزه باغداری‪ ،‬اینکه تصمیم بگیریم که‬ ‫در زمین مورد نظر چه درختانی بکاریم‪ ،‬نیازمند حضور مشاور‬ ‫برای تعیین نوع و گونه درختی مناسب با شرایط اقلیم‪ ،‬خاک‬ ‫و حتی بودجه مالی باغدار است‪ .‬چه نهالی را از کجا تهیه‬ ‫کنیم‪ .‬چه زمانی بکاریم‪ ،‬شرایط کوددهی و ابیاری بهینه‪ ،‬کنترل‬ ‫افات‪ ،‬زمان چیدن‪ ،‬بسته بندی‪ ،‬ارسال به بازار‪ ،‬بررسی امکان‬ ‫صادرات‪ ،‬حرکت به سمت صنایع تبدیلی‪ ،‬تولید نهال و‪ ....‬هر‬ ‫کدام از این موارد میتواند شروعی برای ایجاد یک شغل جدید باشد‪.‬‬ ‫راهکارها و فرصت های اشتغال و کارافرینی‬ ‫برای دانش اموختگان کشاورزی‬ ‫‪ 260‬هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی هستند‬ ‫معاون اموزشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور با اشاره‬ ‫به اینکه ‪ 260‬هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی‬ ‫هستند گفت‪ :‬همه تاش ما این است که دانش اموختگان‬ ‫کشاورزی در رشته های مختلف توانمند شوند و مهارت های‬ ‫اشتغال در بخش خصوصی و خوداشتغالی را فرابگیرند‪.‬‬ ‫دکتر ابراهیمی با اشاره به اینکه بیکاری دانش اموختگان‬ ‫کشاورزی باالست گفت‪ :‬در حال حاضر نرخ بیکاری دانش‬ ‫اموختگان کشاورزی ‪ 26‬درصد است‪.‬‬ ‫ضرورت تدوین قانون حمایت از اشتغال دانش اموختگان‬ ‫بخش کشاورزی‬ ‫معاون اموزشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور‬ ‫در ادامه بر ضرورت تدوین قانون حمایت از اشتغال دانش‬ ‫اموختگان بخش کشاورزی اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬در بخش‬ ‫ساختمان براساس قوانین حمایتی مهندسان در این حوزه به‬ ‫نحو مطلوب مورد استفاده قرار می گیرند و این در حالی است‬ ‫که در بخش کشاورزی و در واحدهای بهره برداری این بخش‬ ‫چنین قانون حمایتی برای اشتغال و حضور مهندسان رشته های‬ ‫کشاورزی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ظرفیت های بی نظیر پیدا و پنهان در‬ ‫بخش کشاورزی برای اشتغال دانش اموختگان گفت‪ :‬بخش‬ ‫کشاورزی قابلیت ها و ظرفیت های بیشماری برای اشتغال‬ ‫و کارافرینی دارد و می توان در زمینه های مختلف خدمات‬ ‫مهندسی‪ ،‬افزایش بهره وری‪ ،‬توسعه رشته های جدید‪،‬صادرات‬ ‫محصوالت‪ ،‬بازاریابی و بازرگانی‪ ،‬توسعه فناوری ها و کاربرد‬ ‫دانش و فناوری در این بخش و ایجاد استارت اپ ها و شرکت های‬ ‫دانش بنیان و ‪ ...‬برای دانش اموختگان این بخش اشتغال‬ ‫ایجاد و یا بستر کارافرینی و کسب و کار فراهم نمود‪.‬‬ ‫شرکتهایفنیومهندسیوخدماتیبایدتسهیالتبانکیبگیرند‬ ‫معاون اموزشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور با تاکید‬ ‫بر اینکه شرکت های فنی و مهندسی و خدماتی باید حمایت‬ ‫بخ ــش کش ــاورزی ظرفی ــت ب ــی نظی ــر پی ــدا و پنه ــان ب ــرای اش ــتغال دان ــش اموخت ــگان اس ــت‪.‬‬ ‫ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه ن ــرخ بی ــکاری در رش ــته ه ــای کش ــاورزی ‪ 26‬درص ــد اس ــت و ب ــا وج ــود‬ ‫‪ 34‬رشــته دانشــگاهی در بخــش کشــاورزی هنــوز زنجیــره تامیــن بخــش کشــاورزی نــه تنهــا از‬ ‫نبــود رشــته هــای تخصصــی و کاربــردی رنــج مــی بــرد بلکــه ایــن بخــش نیازمنــد ایجــاد شــرکت‬ ‫ه ــا‪ ،‬مرا ک ــز و تخص ــص ه ــای جدی ــد اس ــت ک ــه م ــی توان ــد دان ــش اموخت ــگان بس ــیاری را ج ــذب‬ ‫و ب ــه کار بگی ــرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سازمان نظام مهندسی در زمینه بازاموزی و‬ ‫نواموزی‪ ،‬طرح مسئوالن فنی در واحدهای تولیدی‪ ،‬مراکز‬ ‫شوند و از تسهیات بانکی استفاده کننداظهار داشت‪ :‬در‬ ‫بخش کشاورزی باید به زنجیره تامین این بخش توجه شود؛‬ ‫نباید تسهیات بانکی و حمایتی صرفا به بخش تولید بلکه‬ ‫باید به همه زنجیره تولید از جمله شرکت های فنی و مهندسی‬ ‫و خدماتی و صادراتی بخش کشاورزی اعطا شود‪.‬‬ ‫دکتر ابراهیمی بر ضرورت توسعه شرکت های دانش بنیان و‬ ‫استارت اپ ها و شتابدهنده های بخش کشاورزی اشاره کرد و‬ ‫یاداور شد‪ :‬شبکه ملی خدمات فنی و مهندسی غیردولتی بخش‬ ‫کشاورزی را سازماندهی می کنیم که در حال حاضر ‪ 600‬مرکز‬ ‫راه اندازی شده و بزودی این امار به‪ 2800‬مرکز در سراسر کشور می رسد‬ ‫که می تواند زمینه اشتغال و کارافرینی را در همه بخش های زنجیره‬ ‫تولیدو اشتغالبخش کشاورزیبرایدانشاموختگانفراهمنماید‪.‬‬ ‫وی به راه اندازی رشته بازرگانی و کشاورزی تجاری اشاره‬ ‫کرد و خاطرنشان کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ 34‬رشته در بخش‬ ‫کشاورزی وجود دارد اما هنوز رشته مهم و کاربردی کشاورزی‬ ‫تجاری در بین این رشته ها نیست‪.‬‬ ‫در حال حاضر ‪ 34‬رشته‬ ‫در بخش کشاورزی وجود دارد‬ ‫اما هنوز رشته مهم و کاربردی‬ ‫کشاورزی تجاری در بین‬ ‫این رشته ها نیست‬ ‫خدمات غیردولتی‪ ،‬مراکز توان افزایی و مهارت اموزی‪ ،‬توسعه‬ ‫مراکز شتابدهی بخش کشاورزی فعالیت می کند‪.‬‬ ‫دکتر ابراهیمی خاطرنشان کرد‪ :‬سازمان نظام مهندسی‬ ‫کشاورزی در حال حاضر در بخش های مختلف پژوهش‪،‬‬ ‫انتقال تکنولوژی‪ ،‬فناور ی های سازگار‪ ،‬مهارت افزایی‪ ،‬شتابدهی‪،‬‬ ‫علوم و فنون کشاورزی‪ ،‬مدیریت صادرات و خدمات فنی و‬ ‫مهندسی نیز اقدام به راه اندازی هفت مرکز نموده که می تواند‬ ‫زمینه ساز حضور بیشتر متخصصان در بخش کشاورزی و‬ ‫اشتغال و کارافرینی این بخش باشد‪.‬‬ ‫بخش کشاورزی بستر فرصت های فراوان شغلی است‬ ‫دکتر سمیه قربانی پژوهشگر برتر در حوزه کشاورزی نیز درباره‬ ‫اینکهچرابخشعمدهایاز داتشاموختگانبیکار رافارغالتحصیان‬ ‫رشته های کشاورزی تشکیل می دهند؟ گفت‪ :‬به دلیل رونق‬ ‫نداشتن فعالیت های بخش خصوصی در زمینه های مرتبط‬ ‫با کشاورزی‪ ،‬سهم عمده اشتغال فارغ التحصیان رشته های‬ ‫کشاورزی به استخدام های دولتی محدود شده است‪ .‬این‬ ‫در حالیست که تنوع رشته های زیر مجموعه کشاورزی بسیار‬ ‫ضرورت بازنگری در پذیرش دانشجویان رشته های کشاورزی‬ ‫مدیر سامانه های نوین فناوری و حمایت از نواوری سازمان‬ ‫تجاریسازیاشتغالو فناوریدانشاموختگانجهاددانشگاهی‬ ‫با ارائه راهکاری در این زمینه تصریح کرد‪ :‬پذیرش دانشجو در‬ ‫رشته های کشاورزی بسیار مهم است‪ .‬به طور جدی معتقدم که‬ ‫پذیرش در رشته های کشاورزی باید به صورت دو مرحله ای انجام‬ ‫شود‪ .‬یعنی متقاضیان حتما یک مرحله مصاحبه را پشت سر‬ ‫بگذارند تا اوال توانایی های اولیه انها سنجیده شود و ثانیا خودشان‬ ‫با این رشته ها بیشتر اشنا شوند‪ .‬در مرحله دوم تجدید نظر و به روز‬ ‫شدن دروس دانشگاهی رشته های کشاورزی است‪ .‬الزم به نظر‬ ‫می رسد که دانشجویان رشته های مختلف کشاورزی اطاعات‬ ‫خوبی در زمینه های راه اندازی و مدیریت کسب و کار و بازار هم‬ ‫داشته باشند ‪ ،‬در واقع دانشگاه هایی که امکانات کامل اموزشی‬ ‫از جمله ازمایشگاه‪ ،‬مزارع اموزشی‪ ،‬جنگل تحقیقاتی‪ ،‬استخر و ‪..‬‬ ‫داشته یاشند مجاز به پذیرش دانشجو در این رشته ها باشند‪.‬‬ ‫در مرحله سوم هم شاید الزم باشد دولت هم تسهیات ویژه ای‬ ‫برای این دسته از فارغ التحصیان در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی جهاددانشگاهی بر ضرورت توجه و‬ ‫توسعه شرکت های دانش بنیان و استارت اپ های بخش‬ ‫کشاورزی اشاره کرد و افزود‪ :‬درحال حاضر استارتاپ های بسیار‬ ‫موفقی در زمینه های گیاهان دارویی و داروهای گیاهی‪ ،‬اتصال‬ ‫به بازار یا همان مقوله فروش محصوالت کشاورزی‪ ،‬تامین‬ ‫نهاده های کشاورزی‪،‬کشاورزی هوشمند‪ ،‬تولید محصول‬ ‫سالم و ارگانیک و ‪ ...‬شکل گرفته اند‪ .‬اما قطعا کافی نیستند‬ ‫و این فضای رقابتی هنوز ظرفیتهای خالی فراوانی برای ظهور و‬ ‫بروز شرکت های دانش بنیان و استارتاپهای کشاورزی دارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬جهاد کشاورزی‪ ،‬جهاد دانشگاهی‪ ،‬سازمان نظام‬ ‫مهندسی و همچنین طرح کارورزی وزارت کار و مهارت اموزی‬ ‫وزارت علوم و ‪ ...‬می تواند با هم افزایی و همکاری به اشتغال دانش‬ ‫اموختگانبویژهدانشاموختگان کشاورزی کمک کند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک سرای سالمندان مستقر در شرق استان تهران جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان تهران از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫نرس‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‪ ،‬دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی ‪ ،‬برای شیفت روزانه از ‪ 8‬صبح الی ‪ 5‬بعدازظهر‬ ‫نرس‬ ‫اقا‪ ،‬دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی‪ ،‬برای شیفت شبانه از ‪ 5‬بعدازظهر الی ‪ 8‬صبح روز بعد‬ ‫با تسهیالت وعده غذایی و محل خواب‬ ‫مسئول فنی‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‪ ،‬پرستاری‪،‬باتجربه و باسابقه کار مرتبط در سرای سالمندان‬ ‫کارشناسبازرگانیخارجی‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪findjob8850@gmail.com‬‬ ‫‪hr.pmn20@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت فروشگاه های زنجیره ای همسایه اریا متعلق به گروه‬ ‫گروه صنعتی بتا سرامد تولید کننده قطعات الکترونیک و‬ ‫کارخانجات صنایع غذایی شیرین عسل‬ ‫در شهر تهران به منظور تکمیل کادر تخصصی خود به صورت‬ ‫محدود از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫خودرو در راستای تکمیل کادر پرسنل خود در‬ ‫استان تهران از افراد متخصص واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به یک مدیر انبار‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مفید جهت یک شرکت فعال‬ ‫در زمینه نفت و گاز در شهرک‬ ‫صنعتی شمس اباد نیازمندیم‪.‬‬ ‫‪es thkdam74@gmail.com‬‬ ‫کارگرانبار‬ ‫کارشناس‪IT‬‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ 2 ،‬نفر‪ ،‬حداقل کارشناسی‬ ‫اقا ‪ ،‬دیپلم به باال ترجیحا دیپلم فنی یا الکترونیک‬ ‫تسلط کامل به شبکه‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار و ‪IT‬‬ ‫فعال‪ ،‬جوان‪ ،‬مسئولیت پذیر‬ ‫دارای روحیه کار تیمی‪ ،‬اشنایی به نرم افزار ‪SQL‬‬ ‫اشنا با قطعات الکترونیک‬ ‫زمینه کاری پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار فروشگاهی‬ ‫کلیه حق و حقوق مطابق با رویه وزارت کار‬ ‫دارای سابقه مرتبط ‪ 2‬الی ‪ 5‬سال‬ ‫به همراه پورسانت ‪ ،‬هزینه ایاب و ذهاب ‪ ،‬پاداش سالیانه و غیره‬ ‫حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ثبت شماره‬ ‫همراه و ثابت به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫الزم بذکر است ثبت شماره همراه و ثابت در ایمیل الزامی است‪.‬‬ ‫رزومه در ‪ GoogleDrive‬اپلود نگردد‪.‬‬ ‫بموقع پرداخت می گردد‪.‬‬ ‫لطفا هنگام ارسال رزومه موضوع شغل را اعالم نمائید ‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک کلینیک پزشکی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫توانا در بستن حسابها و ارائه دفاتر قانونی‬ ‫مدیرمالی‬ ‫بسیار منضبط و دقیق‪ ،‬توانایی به روز نگهداشتن حسابها‬ ‫خانم‪/‬اقا‪ ،‬حداقل مدرک کارشناسی حسابداری‬ ‫اشنا با فنون مذاکره با بانکها و شرکتها‬ ‫حداقل پنج سال سابقه کار مدیریت مالی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه عکسدار خود را به ایمیل درج شده ارسال نمایند‪derakhshanianh@yahoo.com .‬‬ ‫‪Notrika-vacancy@savola.com‬‬ ‫یک مجموعه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مسئول‬ ‫اتاق عمل‬ ‫اقا ‪/‬خانم‪ ،‬برای کلینیک زیبایی‪ ،‬موقعیت جغرافیایی ‪ :‬شمال تهران‬ ‫حداقل کارشناسی اتاق عمل ‪ ،‬دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه مدیریت اتاق عمل‬ ‫توانمند در تعامل مثبت با پرسنل و جراحان ‪ ،‬اکتیو و پر انرژی و منضبط‬ ‫کارمند کارگزینی‬ ‫اقا ‪/‬خانم‪ ،‬با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫مسلط به قوانین کار‪-‬محاسبه کارکرد ‪-‬فرایندهای منابع انسانی ‪ -‬مهارت کار با ورد و اکسل‪ ،‬روابط عمومی باال‪ ،‬توانمند‬ ‫در برقراری ارتباط مثبت با پرسنل ‪ ،‬اکتیو و پر انرژی و منضبط‪ ،‬کارشناسی ترجیحا در رشته های مدیریت منابع انسانی یا‬ ‫روانشناسی‪ ،‬موقعیت جغرافیایی ‪:‬شمال تهران‬ ‫کارشناس‬ ‫اتاق عمل‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬برای کلینیک زیبایی‪ ،‬موقعیت جغرافیایی ‪:‬شمال تهران‬ ‫امکان همکاری در ‪ 4‬شیفت النگ در هفته ‪ ،‬اکتیو و پر انرژی و منضبط ‪ ،‬مسلط در عمل های زیبایی و زنان‬ ‫کارمند اداری‬ ‫اقا ‪/‬خانم‪ ،‬برای بخش پذیرش و ترخیص بیمارستان ‪ ،‬حسابداری یا مدیریت بیمه‬ ‫مسلط در کار با اکسل ‪ ،‬دارای روابط عمومی خوب و صبور در برخورد با بیماران‪ ،‬موقعیت جغرافیایی ‪:‬شمال تهران‬ ‫‪sales.betagroup@gmail.com‬‬ ‫‪v.ghavirad@hamsayeharia.com‬‬ ‫یک شرکت چند ملیتی مواد غذایی جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان تهران واقع در شهرک صنعتی صفادشت از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫جنسیت‪ :‬خانم ‪ ،‬اقا‬ ‫لیسانس ‪ /‬فوق لیسانس صنایع غذایی‪ -‬میکروبیولوژی‬ ‫و رشته های مرتبط‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه مرتبط در صنایع غذایی‬ ‫تسلط بر ازمایشات مواد اولیه‪ ،‬اشنایی با فرایند تولید‬ ‫و محصول نهایی‪ ،‬اشنایی با مواد اولیه و توانایی تصمیم گیری‬ ‫در خصوص محصوالت نامنطبق‪ ،‬توانایی ریشه یابی مشکالت‬ ‫احتمالی موجود در فرایند و محصول و تکنیک حل مساله‬ ‫اشنایی با کنترل کیفیت اماری‬ ‫اشنایی با مستند سازی و پیاده سازی ایزو ‪ GMP، HACCP ،22000‬و ایزو‬ ‫‪ ،17025‬تسلط نسبی به زبان انگلیسی‬ ‫توانایی انجام کار در شیفت ‪ 12‬ساعته و شیفت شب‬ ‫شرایط سنی‪ :‬حداقل ‪ 25‬سال و حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان‬ ‫شغلی «‪ »QC Expert‬در قسمت ‪ Subject‬به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ایمیل هایی که فاقد عنوان شغلی می باشند‪ ،‬بررسی نمی گردند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫گزارش‪:‬امیرعلیبینام‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ramojava@yahoo.com‬‬ ‫کارافرینی‬ ‫شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 21 -1399‬شوال ‪ 13 -1441‬ژوئن ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1201‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫یک کار تیمی برای بانوان کارافرین‬ ‫مابودو شایدبگویمفروشاناینمابهترو بیشتراز فروشمغازهبود‪.‬‬ ‫باغ شیشه ای؛ کسب وکاری‬ ‫از جنس گل‬ ‫انسان ها همواره عاشق گل و گیاه هستند و دوری از گل‬ ‫را بر نمی تابند‪ .‬شاید همین‪ ،‬بهانه ای شده تا حافظ بگوید‬ ‫«گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت»‪ .‬انسان ها‬ ‫چه در شهر باشند و چه در روستا و چه در خانه های ویالیی‬ ‫و حیاط دار و یا اپارتمان‪ ،‬چه در غم و یا شادی دوست دارند‬ ‫در کنار گل باشند و به عزیزانشان گل هدیه کنند و انها را با‬ ‫اهدای گل عزیز و محترم بدارند‪.‬‬ ‫گل مظهر خوبی ها‪ ،‬احساس خوب برای روابط عاشقانه‬ ‫و صمیمی انسان هاست‪ ،‬چه اینکه وجودش عزیز است و‬ ‫مایه نشاط و انبساط خاطر‪.‬‬ ‫کسب و کاری از گل‬ ‫برای مصاحبه با نازی خلیلی نشانی اش را می گیرم و به شهرک‬ ‫اکباتان خیابان نفیسی ‪ ،‬جنب داورخانه فاح نژاد پا ک ‪ 37‬خانه‬ ‫گل گلوریا می روم‪ .‬در فضای ا کنده از بوی گل های مختلف که‬ ‫با هنرمندی و ظرافت خاصی برای مشتریان جلوه گری می کنند‪.‬‬ ‫در کنارش می نشینم و از کسب و کارشان می پرسم و اینکه چطور‬ ‫شده که به این کسب و کار روی اورده اند‪.‬‬ ‫خلیلی با اشاره به اینکه «دوست داشتم کسب و کاری را‬ ‫راه اندازی کنم» گفت‪ :‬من نازی خلیلی متولد ‪ 1362‬و دارای‬ ‫مدرک کارشناسی ارشد سخت افزار هستم و یکی از ارزوهایم‬ ‫این بود که بتوانم متناسب با روحیه و سلیقه خودم کسب و کاری‬ ‫را راه اندازی کنم‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهاینکهایدهاصلیاینپرژوه مربوطبه عاطفه گلیزاده‬ ‫در این شماره بازارکار سراغ بانوانی رفتیم که کارشان با‬ ‫گل و گیاه است؛ نازی خلیلی و عاطفه گلیزاده کوشیده اند‬ ‫نه تنها زندگیشان بلکه کسب و کارشان را با گل بسازند‪،‬‬ ‫گل هایی که با ایده و خالقیت گره خورده و کسب و کار‬ ‫بانشاط و درامد خوب را برای انها رقم زده است‪ .‬انها در‬ ‫کسب و کاری که با نام خانه ‘گل گلوریا راه اندازی کرده‬ ‫کوشیده اند ‪ ،‬کسب و کارشان را با گل بسازند کسب و کاری‬ ‫که برای زندگی مردم اپارتمان نشین و شهری مشتری‬ ‫خوبی دارد؛ کسب و کاری از گل با مدلی از جنس باغ‬ ‫شیشه ای یا«تراریوم»‬ ‫که دارای مدرک کارشناسی رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار است‬ ‫نهایی شده است گفت‪ :‬بعد ازارایه ایده اصلی توسط دوستم‬ ‫درادامه راه‪ ،‬تمام کارهای مربوط به تحقیق و پژوهش و مطالعه و ‪...‬‬ ‫با سایر اعضا یک کار تیمی را ه انداز ی کردیم تا بتوانیم‬ ‫یک کسب وکارموفق داشته باشیم ‪.‬‬ ‫بازارشناسی در حوزه گل و گیاه‬ ‫این بانوی کارافرین با اشاره به اینکه از چهار سال پیش‬ ‫تصمیم گرفتیم ایده خود را تجاری و عملیاتی کنیم گفت‪:‬‬ ‫درباره گل و گیاه و بازار ان بررسی های الزم را انجام دادیم و‬ ‫تاش کردیم جوانب مختلف موضوع را بررسی کنیم تا بتوانیم‬ ‫ایده خود را به نحو احسن عملیاتی کنیم‪ .‬ابتدا تاش کردیم یکی‬ ‫از اتاق های خود به کارگاه گل و گیاه تبدیل کنیم و نمونه های از‬ ‫منظره سازی و ماکت های گل و گیاه‬ ‫وی در زمینه موفقیت در این کسب و کار گفت‪ :‬نواوری‬ ‫در ماکت های گل و گیاه و منظره سازی در قالب االچیق‬ ‫و طراحی های جدید و ظرافت های دیگر در ارائه نمایشی‬ ‫و دلنشین برای مشتریان یکی از رازهای موفقیت ما در این‬ ‫کسب و کار ست‪.‬‬ ‫خلیلی با اشاره به اینکه من سالها در زمینه های مختلف‬ ‫کار و تاش کرده ام گفت‪ :‬اما این کار گل و گیاه‪ ،‬ما را هر‬ ‫روز بیشتر به خاقیت و نواوری وا می داشت‪ .‬کار گل و گیاه‬ ‫خاقیت ما را شکوفا کرد‪ .‬خاقیت موجب کار منحصر به فرد‬ ‫می شود که طرفداران خودش را دارد و مشتری را به سوی خود‬ ‫جلب می کند‪.‬‬ ‫این کارافرین با اشاره به اینکه در طراحی داخلی‬ ‫خانه ها و مغازه ها و محیط های مختلف اداری و‬ ‫خانگی ایده های خود را اجرا می کنیم گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به رنگ دکور نسبت به طرحی فضا و سایر ابعاد طراحی و‬ ‫فعالیت تاش می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حتی در این زمینه هم متوقف‬ ‫نشدیم و تاش کردیم خدمات پس از فروش‬ ‫را در زمینه گل و گیاه داشته باشیم و‬ ‫مشتری مداری کنیم‪ .‬اموزش های‬ ‫الزم را برای نحوه نگهداری‬ ‫گل و گیاه به مشتریان‬ ‫ارائهمی کنیم‪.‬‬ ‫خلیلی تسریح کرد‪ :‬سعی‬ ‫می کنیم کپی برداری نکنیم‪.‬‬ ‫رزومه خوبی را برای خود فراهم و اماده‬ ‫داریم و این رزومه و توانمندی را در اختیار‬ ‫شهردار ی ها‪ ،‬مراکز مختلف علمی و اموزشی و‬ ‫اموزش و پرورش و بسیاری از شرکت ها و نهادها قرار‬ ‫می دهیم تا بتوانند زیبایی و ظرافت کاری ما را مشاهده‬ ‫کنند و مشتری ما شوند‪.‬‬ ‫این نکته قابل توجه است که‪ ،‬اولین ایده تولید و طراحی‬ ‫هدیه های تبلیغاتی و کاربردی گل و گیاه که در غالب‬ ‫ست های اداری رومیزی وجود دارد مربوط به خانه گل گلوریا‬ ‫بوده است ‪.‬‬ ‫خلیلی با اشاره به اینکه برای تعداد زیادی اشتغال مستقیم‬ ‫ایجاد کردیم گفت‪ :‬از چهار سال پیش که کار خود را شروع‬ ‫کردیم توانستیم اشتغال خود را افزایش دهیم اما سال ‪98‬‬ ‫خیلی برایمان سخت بود چرا که بسیاری از کسب و کارها به‬ ‫خاطر حوادث این سال از جمله کرونا اسیب دیدند اما دوباره‬ ‫رونق کارما از سر گرفته شده است‪.‬‬ ‫خالقیت‬ ‫موجب کار‬ ‫منحصر به فرد می شود‬ ‫که طرفداران خودش را‬ ‫دارد و مشتری‬ ‫را به سوی خود‬ ‫جلب می کند‬ ‫محصوالت را در این اتاق به دوستان و اشنایان معرفی کردیم‪.‬‬ ‫وی درادامه افزود‪ :‬برای تکمیل اطاعات خود زیر نظر یک‬ ‫استاد بین المللی سعی کردیم اموزش های خود را با توجه به نیاز‬ ‫بازار داخلیوبینالمللیطراحی کنیم‪.‬‬ ‫هردو ما به علت داشتن اشنایی با رشته کامپیوتر ‪،‬‬ ‫موضوعات طراحی از قبل اشنایی داشتیم‪ ،‬همچنین سعی‬ ‫نمودیم در نمایشگاه های گل و گیاه هم شرکت کنیم تا بتوانیم‬ ‫با دید وسیع به موضوع بپردازیم تا بتوانیم کسب و کار موفقی‬ ‫را پایه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫شش ماه کار در خانه‬ ‫وی درباره نحوه راه اندازی کسب و کارشان گفت‪ :‬در این‬ ‫زمینه تاش کردیم بعد از شش ماه کار در خانه و اشنایی اولیه با‬ ‫کار‪ ،‬کارگاه خود را راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫خلیلی درباره ادامه فعالیت خود و تیمش گفت‪ :‬شش ماه اول‬ ‫در مغازه ای که اجاره کردیم کارهای بسیار سختی داشتیم چرا‬ ‫که باید بسیاری از هزینه ها را به جان می خریدیم و به کسب و‬ ‫کار خود و درامدش رونق می دادیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه توجه به روش های بازاریابی و فروش در کسب‬ ‫و کار بسیار اهمیتدارد گفت‪ :‬فروشاناینیکیاز رازهایموفقیت‬ ‫نحوه نگه داری روش و مدل نگهداری از گل و گیاه در اپارتمان‬ ‫وی با اشاره به اینکه در این کسب و کار از روش های نواورانه‬ ‫در نگهداری گل و گیاه استفاده می کنیم گفت‪« :‬تراریوم»یا‬ ‫باغ شیشه ای یکی از زیباترین روش ها برای نگهداری گل‬ ‫و گیاه در داخل اپارتمان است‪ .‬تراریوم خیلی از مشکات را‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پیشتازان سفر اسمان پاژ جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان تهران از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫یک شرکت در زمینه طراحی وب سایت جهت تکمیل‬ ‫کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کانتر فروش اینترنتی پرواز‪ /‬هتل‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‪ ،‬مسلط به کامپیوتر و نرم افزار افیس‬ ‫حداقل مدرک لیسانس‪ ، ،‬اشنا به نرم افزارهای رزرواسیون گردشگری‬ ‫سابقه کار مرتبط در اژانس های مسافرتی‬ ‫برنامه نویس ‪front‬‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‪ ،‬مسلط به تکنولوژی های ‪ React‬و ‪pwa‬‬ ‫برنامه نویس ‪PHP‬‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‪ ،‬مسلط به یکی از فریم ورک های ‪ CI‬و یا الراول‬ ‫برنامه نویس ‪C#‬‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‬ ‫مسلط به ‪ SQL Server‬و تسلط به ‪ WPF‬مزیت محسوب می شود‬ ‫برنامه نویس ‪full stack‬‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪bsp@safarbooking.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گرافیست‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫مسلط به طراحی رابط کاربری سایت و مفاهیم ‪ UI‬و ‪UX‬‬ ‫مسلط به نرم افزارهای‪:‬‬ ‫‪Adobe Photoshop‬‬ ‫‪Adobe Illustrator‬‬ ‫‪Adobe InDesign‬‬ ‫‪Adobe XD‬‬ ‫اشنا به نرم افزارهای‪:‬‬ ‫‪Adobe After Effects‬‬ ‫‪Adobe Premiere‬‬ ‫دارای روحیه کار گروهی‪ ،‬خالق و ایده پرداز‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه و حقوق‬ ‫درخواستی خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪shayna.corporation@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مدیر مالی‬ ‫اقا‪،‬اشنا با قوانین و مقررات سازمان بورس‪،‬مالیات‪ ،‬تجارت و سازمان تامین اجتماعی‬ ‫اشنا با استانداردهای حسابداری و حسابرسی‬ ‫تجربه در تهیه گزارشات حسابرسی داخلی و مدیریتی‬ ‫بررسی اسناد‪ ،‬دفاتر و مدارک حسابداری‬ ‫تهیه گزارش ادواری و موردی در ارتباط با عملکرد واحدهای شرکت‬ ‫مسلط به امور حقوق و دستمزد و مغایرت بانکی‪ -‬قیمت تمام شده‪ -‬ماهیت حسابها‪-‬‬ ‫لیست بیمه تامین اجتماعی و صورت فصل ارزش افزوده‬ ‫منظم‪ ،‬قابل اعتماد‪ ،‬توانایی کار در محیط های سازمانی و منعطف‬ ‫اشنایی با نرم افزارهای مالی و حسابداری و اتوماسیون اداری (ترجیحا رایورز‪ ،ICDL ،‬برید)‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در امور حسابداری و مالی‬ ‫کارشناس ارشد مالی‬ ‫جنسیت‪ :‬خانم‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار در امور حسابداری و مالی‬ ‫مسلط به امور حقوق و دستمزد‪ -‬لیست بیمه تامین اجتماعی و صورت فصل ارزش افزوده‬ ‫مسلط به نرم افزارهای مالی و حسابداری (ترجیحا رایورز)‬ ‫مسلط به اتوماسیون اداری (برید)‪ ،‬اشنایی با امور اداری و کارگزینی‬ ‫منظم و قابل اعتماد‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪cv.es tekhdam@yahoo.com‬‬ ‫یک شرکت بازرگانی جهت تکمیل کادر‬ ‫خود در استان تهران از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مسئول دبیرخانه‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه منشی گری‪ ،‬دبیرخانه یا‬ ‫بایگانی‬ ‫تسلط کامل به نرم افزارهای ‪word، excel‬‬ ‫اشنا به امور دبیرخانه ای‪ ،‬ثبت و بایگانی اسناد‪ ،‬تایپ‬ ‫حرفه ای‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم‬ ‫رزومه عکس دار خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫در قسمت ‪ subject‬ایمیل قید شود ‪:‬‬ ‫«دبیرخانه»‬ ‫‪pr.bazarti@gmail.com‬‬ ‫برای نگهداری گل و گیاه حل کرده است‪ .‬اگر خیلی حوصله‬ ‫نگهداری از گلدان ندارید‪ ،‬می توانید تراریوم بخرید و در هر‬ ‫بخشی از خانه از اتاق نشیمن گرفته تا اتاق خواب یا اشپزخانه یا‬ ‫‪ ...‬از ان استفاده کنید‪ .‬حتی برای هدیه دادن هم‪ ،‬گزینه بسیار‬ ‫مناسبی است‪ .‬در یک جعبه شیشه ای بسیار زیبا‪ ،‬گیاهی زنده‬ ‫و با طراوت را به عزیزان خود می دهید و موجب خوشحالی انها‬ ‫می شوید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه نگهداری از تراریوم ها کار بسیار راحت و‬ ‫ساده ای است افزود‪ :‬این باغ شیشه ای هم زیبایی را برای خانه‬ ‫و محل کار به ارمغان می اورد و هم اینکه مورد بسیار خوبی برای‬ ‫دادن هدیه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نگهداری از گل و گیاه هم جا می خواهد و هم‬ ‫فرصت‪ ،‬اما تراریوم از این قاعده مستثنی است‪ .‬تراریوم یا باغ‬ ‫شیشه ای نه در خانه های نقلی جای هیچ وسیله ای را تنگ‬ ‫می کند و نه صاحبش را از بابت رسیدگی به زحمت می اندازد‪.‬‬ ‫این کارافرین در ادامه با اشاره به مراحل ساخت تراریوم‬ ‫گفت‪ :‬تراریوم محفظه شفاف سربسته ای است (شیشه ای یا‬ ‫پاستیکی) که می توان مجموع ه خاصی از گیاهان ریزنقش‬ ‫سازگار با هم را داخلش پرورش داد‪.‬‬ ‫خلیلی درادامه خاطر نشان کرد ‪ :‬درواقع تراریوم چیزی شبیه‬ ‫گلخانه ولی در مقیاس مینیاتوری است‪ .‬دو نوع تراریوم داریم‪:‬‬ ‫بسته و باز‪ .‬تراریوم های بسته درپوش دارند‪ ،‬اما دهانه تراریوم های‬ ‫خاک داخل تراریوم بخار اب‬ ‫باز هیچ درپوشی ندارد‪.‬گیاه و‬ ‫ِ‬ ‫تولید می کنند‪ .‬این بخار روی جدار داخلی محفظه می نشیند‬ ‫و دوباره به درون خاک چکه می کند و جذب ریشه گیاه می شود‪.‬‬ ‫در حال رایزنی برای ورود به بازارهای خارجی هستیم‬ ‫وی با اشاره به حضور در نمایشگاه های مختلف گفت‪:‬‬ ‫عاوه بر حضور در نمایشگاه های مختلف گل و گیاه در حال‬ ‫رایزنی و فروش محصوالت خود به کشورهای عراق ‪ ،‬ترکیه و‬ ‫ارمنستانو ‪...‬هستیمو برایصادراتبرنامهداریمو سعیمی کنیم‬ ‫با مشاوره و راهنمایی ها به این هدف برسیم‪.‬‬ ‫خلیلی تصریح کرد‪ :‬تاش می کنیم این مدل و دکوراسیون‬ ‫گل های شیشه ای را به مغازه های تهران گسترش دهیم بویژه‬ ‫محیط های فرهنگی و کتاب فروشی ها‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه با سرمایه کم شروع کردیم و امیدوار‬ ‫هستیم موفقیت های بسیاری کسب کنیم گفت‪ :‬فروش‪ ،‬بازار‬ ‫و قیمت تمام شده در این حوزه خیلی مهم است‪.‬بازار ما همه‬ ‫مردم هستند در واقع باید گفت بازارهدف گل خیلی گسترده‬ ‫است‪ .‬از تولد تا جشن از همایش تا مراسم های عزاهمه به نوعی‬ ‫بازار هدف ما هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ماهیت گل و گیاه زنده بودن ان است گفت‪:‬‬ ‫سعی می کنیم این زنده بودن را در کسب و کار و کارافرینی‬ ‫دنبال کنیم‪.‬‬ ‫درپایـــان بایـــد اشـــاره کنـــم نکتـــه ویـــژه ایـــن محصـــوالت‬ ‫طراحـــی انهـــا بـــه صـــورت دانـــش بنیـــان و همچیـــن زیس ــت‬ ‫محیط ــی اس ــت ‪ ،‬زی ــرا ای ــن محص ــوالت نح ــوه اب ده ــی انه ــا‬ ‫خیل ــی ک ــم و ی ــا ب ــی نی ــاز از اب اس ــت ‪.‬‬ ‫گفت وگو ‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس مکانیک سیاالت‬ ‫جنسیت‪ :‬خانم ‪ ،‬اقا‬ ‫مهندسین و دانشجویان مکانیک با گرایش سیاالت‬ ‫و مسلط به ‪ CFD‬و تحلیل جریانها‬ ‫اشنا به مباحث انتقال حرارت‬ ‫بمنظور همکاری پروژه ای و پاره وقت‬ ‫افرادی که تسلط نسبی به نرم افزار ‪ INVENTOR‬دارند از‬ ‫ارجحیت نسبی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪watertreatment.job.1398@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یکشرکتجهتتکمیل کادر خوددر استانتهراناز افراد‬ ‫واجدشرایطزیردعوتبههمکاریمینماید‪.‬‬ ‫کارشناس چاپ و صحافی‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫ساعات کاری‪ :‬شنبه تا چهارشنبه ‪ 9‬صبح تا ‪ 17:30‬عصر‬ ‫و پنج شنبه ساعت ‪ 9‬صبح تا ‪ 13‬بعد ازظهر‬ ‫مسلط به فرم بندی و اصول چاپ افست‬ ‫مسلط به نرم افزارهای گرافیکی ‪Photoshop‬‬ ‫‪،illustrator ،corel‬‬ ‫توانایی برنامه ریزی تولید و تسلط به امور چاپی‬ ‫اشنایی با تولید دفتر و سالنامه‬ ‫حداقل ‪ 10‬سال تجربه کاری مرتبط‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬بیمه‪ ،‬مزایا‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم‬ ‫پس از مطالعه کامل ا گهی‪ ،‬رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪cv2@partads.ir‬‬ ‫کسب و کار‬ ‫شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 21 -1399‬شوال ‪ 13 -1441‬ژوئن ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1201‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با تشریح جزئیات پرداخت تسهیالت کرونایی به کسب و کارها از سوی دکتر منصوری اعالم شد‬ ‫ثبت نام متقاضیان بیمه بیکاری دوران کرونا‬ ‫در کاریابی ها می تواند انجام شود‬ ‫نخستین نشست خبری دکتر عیسی منصوری معاون توسعه کارافرینی و اشتغال‬ ‫وزارت تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی در سال ‪ 99‬در حالی برگزار شد که موضوع‬ ‫مصاحبه و همچنین سواالت خبرنگاران بر بحث حمایت از کسب و کارهای اسیب‬ ‫دیده از کرونا و همچنین بیمه بیکاری نیروی اسیب دیده از دوران کرونا متمرکز بود‪.‬‬ ‫دکتر منصوری در این نشست از اغاز فرایند اعطای تسهیالت به کسبی و کارها از‬ ‫شنبه ‪ 24‬خرداد خبر داد و اعالم کرد‪ :‬این تسهیالت با سود ‪ 12‬درصد توسط ‪ 20‬بانک‬ ‫سوال خبرنگار بازارکار گفت‪ :‬مبلغ بیمه بیکاری‬ ‫برای کسانی که متاثر از کرونا هستند متفاوت است‬ ‫و سازمان برنامه و بودجه در زمینه میزان مبالغ‬ ‫پرداختی تصمیم گرفته است‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه‬ ‫اجتماع ــی هم ــان می ــزان بیم ــه بی ــکاری مق ــرر در‬ ‫قان ــون را پیش ــنهاد و درخواس ــت داده اس ــت اف ــزود‪:‬‬ ‫س ــازمان برنام ــه و بودج ــه علیرغ ــم پیش ــنهاد وزارت‬ ‫تع ــاون و کار پرداخت ــی ه ــا را انج ــام داده اس ــت‬ ‫و معتق ــد اس ــت س ــاز وکار بیم ــه بی ــکاری ب ــرای‬ ‫دوران کرونــا بــا انچــه تحــت عنــوان بیمــه بیــکاری‬ ‫معم ــول ب ــود متف ــاوت اس ــت‪.‬‬ ‫شاغل در این واحدها‪ ،‬سه میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر بیمه دارای‬ ‫بیمه و دو میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر فاقد بیمه هستند‪.‬‬ ‫تسهیالت ‪ 12‬درصدی برای کسب و کار‬ ‫براساس اعام معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ‪ ۱۴‬رسته اصلی و ‪ ۵۵۰‬زیررسته‬ ‫که یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار بنگاه را شامل می شوند می توانند از‬ ‫تسهیات کرونایی اشتفاده کنند‪.‬‬ ‫وی در این باره توضیح داد‪ :‬مراکز گردشگری‪ ،‬اقامتی‪،‬‬ ‫رستوران ها و اغذیه فروشی ها‪ ،‬اموزشگاه ها‪ ،‬ارایشگاه ها‪ ،‬تولید‬ ‫و توزیع صنایع دستی‪ ،‬تولیدکنندگان و توزیع کنندگان پوشاک‪،‬‬ ‫تولید و توزیع کنندگان اجیل‪ ،‬مراکز تفریحی و ورزشی‪ ،‬بخش‬ ‫حمل و نقل مسافری داخل و برونشهری‪ ،‬واحدهای مرغ گوشتی‪،‬‬ ‫گلخانه ها و ‪ ...‬مشمول طرح حمایتی کرونا هستند‪.‬‬ ‫دکتر منصوری با بیان اینکه در حال حاضر ‪ 75‬هزار پرونده‬ ‫در بانک های عامل که با هماهنگی بانک مرکزی تعیین شده‬ ‫موجود است‪ ،‬گفت‪ :‬از روز شنبه ‪ 24‬خرداد پرونده افراد متقاضی‬ ‫ثبت نام شده به شعب بانک هایی که خودشان انتخاب کرده اند‬ ‫ارسال و پرداخت تسهیات انها اغاز می شود‪.‬‬ ‫با اشاره به اینکه از جمعیت ‪6‬میلیون نفری شاغل‪3 ،‬میلیون‬ ‫و ‪ 200‬هزار نفر از انها بیمه شده و مابقی بیمه نشده هستند گفت‪:‬‬ ‫تسهیات ‪12‬درصدی دوران کرونمایی به این تعداد تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫برای انهایی که که بیمه نیستند یا سابقه بیمه ندارند در کارگروه‬ ‫اقتصادی ستاد ملی کرونا تصمیم گیری می شود‪.‬‬ ‫‪ 49‬هزار میلیارد تسهیالت برای بنگاه ها‬ ‫وی با اشاره به تهیه یک بسته حمایت از کسب و کار در‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در هفته اول اسفندماه سال‬ ‫گذشته(‪ )1398‬ادامه داد‪ :‬با مشارکت ‪ 20‬بانک ارائه تسهیات‬ ‫به میزان‪ 49‬هزار‬ ‫میلیارد تومان به‬ ‫بنگاه ها در دستور کار قرار‬ ‫گرفته است که سازوکار ارائه ‪ 44‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از این تسهیات اماده است‪.‬‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اشتعال وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی به رقم تسهیات تخصیص داده شده به بنگاه ها‬ ‫نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬تسهیاتی به میزان ‪6‬میلیون تومان برای‬ ‫رانندگان مسافری خویش فرما‪ 12 ،‬میلیون تومان برای بنگاه های‬ ‫اسیبدیدهاز کرونابهازایهرفردو ‪ 16‬میلیونتومانهمبرایبنگاههای‬ ‫که به دستور دولت تعطیل شده اند در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر کار‪:‬‬ ‫کاریابی ها از این پس می توانند‬ ‫خدمات مربوط به بیمه بیکاری را‬ ‫به بیکار شدگان دوران کرونا نیز‬ ‫ارائه نمایند‬ ‫دو میلیون و دویست هزار بنگاه اسیب دیده از کرونا‬ ‫«عیسی منصوری» اظهار داشت‪ ۲ :‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار بنگاه‬ ‫اقتصادی به طور جدی از شیوع بیماری کرونا اسیب دیدند که‬ ‫‪ ۶‬میلیون اشتغال را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار بنگاه کد بیمه ای دارند و از‬ ‫طریق اطاعات سازمان تامین اجتماعی شناسایی شده و نیروی‬ ‫کار تحت پوشش احصاء می شوند و وضعیت بنگاه هایی که کد‬ ‫بیمه ای ندارند را به صورت جداگانه دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫معاون توسعه اشتغال وزارت کار افزود‪ :‬از میان جمعیت‪ ۶‬میلیون‬ ‫در سراسر کشور به کسب و کارهای متاثر از کرونا پرداخت می شود‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار‪ ،‬معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫درباره وضعیت بنگاه های اسیب دیده از کرونا خاطرنشان کرد‪ 2 :‬میلیون بنگاه و ‪6‬میلیون نفر شاغل‬ ‫از کرونا اسیب دیده اند که تالش وزارت کار این است تا با ارائه تسهیالت از این کسب و کارها و افراد‬ ‫نشست را به مخاطبان بازارکار تقدیم می کنیم‪.‬‬ ‫حمایت نماید مشروح این‬ ‫‪ ۲۰‬بانک تسهیالت می دهند‬ ‫وی اظهارداشت‪ :‬پس از اینکه ارایه تسهیات به کسب و کارها‬ ‫ک در این موضوع مشارکت کردند‬ ‫در دستور کار قرار گرفت‪ ۲۰ ،‬بان ‬ ‫و مقرر شد ‪ ۴۹‬هزار میلیارد تومان با سود ‪ ۱۲‬درصد اعطا شود که‬ ‫تاکنون ‪ ۴۴‬هزار میلیارد تومان از این رقم عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫منصوری درباره روند کار گفت‪ :‬در این فاز یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫بنگاه‪ ،‬پیامک دریافت کرده و سپس در سامانه کارا ثبت نام کردند‪.‬‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی افزود‪ :‬میزان تسهیات‬ ‫به ازای هر فرد کارکن برای بنگاه های اسیب دیده ‪ ۱۲‬میلیون تومان‬ ‫است‪ .‬بنگاه هایی که باالجبار تعطیل شدند به ازای هر کارکن‬ ‫‪۱۶‬میلیون تومان می گیرند و رانندگان مسافری (درو ن شهری و‬ ‫برو ن شهری) خویش فرما نیز مشمول وام ‪ ۶‬میلیون تومانی شده اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ابتدا قرار بود بنگاه هایی که حفظ اشتغال‬ ‫داشتند تسهیات دریافت کنند‪ ،‬اما چنانچه بنگاهی اگر یک‬ ‫نفر شاغل داشته باشد نیز مشمول دریافت تسهیات است‪.‬‬ ‫بیمه بیکاری ‪ 103‬هزار نفر واریز شد‬ ‫عیسی منصوری معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزیر کار و رفاه‬ ‫اجتماعی همچنین اعام کرد‪ :‬تعداد بیکارانی که بر اثر کرونا بیکار‬ ‫دکتر منصوری‪:‬‬ ‫پرداخت تسهیالت کرونایی‬ ‫‪ 6‬تا ‪ 16‬میلیونی به کسب و کارها‬ ‫از شنبه ‪ 24‬خرداد اغاز می شود‬ ‫‪ ۲۲۸‬هزار بنگاه در سامانه کارا ثبت نام کردند‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۲۲۸‬هزار بنگاه در سامانه کارا ثبت نام‬ ‫و ‪ ۱۲۶‬هزار بنگاه واجد شرایط بوده اند که ‪ ۲۳۸‬هزار نفر اشتغال‬ ‫مشمول حمایت شده اند و حدود ‪ ۷۵‬هزار پرونده در بانک های‬ ‫‪ ۲۰‬گانه تشکیل شده است‪ .‬از روز شنبه افراد متقاضی ثبت نام‬ ‫شده که پرونده شان به بانک ارسال شده به شعب منتخب خود‬ ‫مراجعه و تسهیات را دریافت خواهند کرد‬ ‫معاون توسعه اشتغال وزارت کار گفت‪ :‬تاش کردیم اخذ‬ ‫ضمانت شرایط برای کارفرمایان‪ ،‬تسهیل شود‪ ،‬براین اساس برای وام‬ ‫زیر ‪ ۱۶‬میلیون تومان فقط سفته یا چک‪ ،‬بین ‪ ۱۶‬تا ‪ ۴۸‬میلیون سفته‬ ‫با یک ضامن‪ ،‬تا ‪ ۱۶۰‬میلیون سفته با دو ضامن‪ ۱۶۰ ،‬تا ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫سفته با سه ضامن و باالی ‪ ۲۰۰‬میلیون سفته و ضامن با بانک است‬ ‫شده اند طبق ثبت نام شدگان در سامانه جامع اشتغال و بیکاری‬ ‫در اسفند ماه ‪ ۸۴۰‬هزار نفر بودند که در ماه های بعد این روند رو به‬ ‫کاهش گذاشت به گونه ای که تعداد متقاضیان برای دریافت بیمه‬ ‫بیکاری در خرداد امسال به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬نفر کاهش یافت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از ‪ ۸۴۰‬هزار نفر ثبت نام شده از اسفند تاکنون‪،‬‬ ‫تعداد ‪ ۷۰۳‬هزار نفر مشمول بیمه بیکاری می شدند‪ .‬از این تعداد‬ ‫‪ ۲۴۱‬هزار نفر فقط بیکار شده در اسفند سال گذشته بودند که‬ ‫برایشان پیامک ارسال شده و تاکنون ‪ ۱۱۰‬هزار متقاضی مقرری‬ ‫بیمه ای شماره حساب اعام کرده اند و برای ‪ ۱۰۳‬هزار نفر مقرری‬ ‫چرامبلغبیمهبیکاریبرایبیکارشدگان کرونا کمشد؟‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کاریابی ها همچنان ماموریت خود را انجام خواهند داد‬ ‫دکتر منصوری درباره این سوال بازارکار مبنی براینکه ایا‬ ‫موضوع بیمه بیکاری از ماموریت کاریابی ها حذف می شود‬ ‫گفت‪ :‬این شایعه نادرست است و صحت ندارد و کاریابی ها‬ ‫مثل گذشته موضوع بیمه بیکاری را برعهده خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه براساس قانون برنامه ششم توسعه قرار بود‬ ‫بحث بیمه بیکاری به دفاتر پیشخوان سپرده شود اظهارداشت‪:‬‬ ‫براساس اصاحیه ای که در ائین نامه صورت دادیم خدمات‬ ‫بیمه بیکاری و همچنین اشتغال مجدد افراد بیکار شده به‬ ‫کاریابی ها واگذار شد‪.‬‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزیر کار و رفاه اجتماعی‬ ‫درباره ثبت نام از بیکاران کرونایی برای بحث بیمه بیکاری‬ ‫توسط کاریابی ها خبر داد و اعام کرد‪ :‬براساس نامه مشترکی که‬ ‫به امضای معاونان توسعه کارافرینی و اشتغال و همچنین روابط‬ ‫کار وزیر کار و رفاه اجتماعی رسیده کاریابی ها از این پس می‬ ‫توانند خدمات مربوط به بیمه بیکاری را به بیکار شدگان دوران‬ ‫کرونا نیز ارائه نمایند‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت صنایع چوب جهت تکمیل کادر خود در استان تهران به صورت تمام وقت استخدام می نماید‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫کارشناس معماری‬ ‫( طراح کابینت )‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫مسلط به نرم افزار اتوکد دو بعدی‬ ‫مسلط به نرم افزار تری دی مکس و وی ری (‪) 3D max / Vray‬‬ ‫مسلط به نرم افزار فتوشاپ‪،‬مسلط به ‪Office‬‬ ‫مسلط به طراحی فاز ‪ 2‬معماری‪ ،‬مسلط به طراحی اشپزخانه ( کالسیک و مدرن )‬ ‫سابقه کار مفید و حرفه ای فقط در حوزه کابینت باالی سه سال‬ ‫اشنایی با استاندارد های طراحی کابینت‪ ،‬مسلط به سیستم های چوبی کمدی‬ ‫مسلط به نقشه خوانی‪ ،‬باهوش و متعهد‪ ،‬منظم و منعطف‪ ،‬ذخالق و خوش ذوق‬ ‫اشنا به زبان انگلیسی در حد خوب‪ ،‬سن ‪ 35-25‬سال‬ ‫لیسانس مهندس معماری ‪ /‬مهندسی طراحی صنعتی‬ ‫محل کار ‪ :‬شمال شرق تهران ( پاسداران ‪ -‬اقدسیه )‬ ‫ساعات کار ‪ :‬شنبه تا چهارشنبه ‪17:30-8‬‬ ‫لطفا نمونه کار خود را به ادرس ایمیل ارسال فرمایید‪.‬زومه های فاقد نمونه کار ‪ ،‬مورد‬ ‫بررسی قرار نمی گیرند (ذکر عنوان شغلی درخواستی و ارسال نمونه کار جهت طراح کابینت‬ ‫الزامی میباشد ‪).‬‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫اضافه کاری و ماموریت‬ ‫اندازه گیر درب‬ ‫اقا‪،‬تمام وقت‬ ‫فوق دیپلم ‪ /‬لیسانس معماری یا عمران‪ ،‬مسلط به ‪ ،Office‬اشنا با اندازه گیری درب و ‪...‬‬ ‫اشنا با اصول طراحی و اتوکد مقدماتی‬ ‫باهوش و متعهد‪ ،‬منظم و منعطف‪ ،‬خالق و خوش ذوق‬ ‫اشنا با اصول مذاکره‪ ،‬سن ‪ 35-25‬سال‪ ،‬محل کار ‪ :‬اسالمشهر ‪-‬احمداباد مستوفی‬ ‫سرویس تردد جهت اسالمشهر‪ ،‬شهرقدس ‪ ،‬شهریار ‪،‬‬ ‫صفادشت و مارلیک مهیا می باشد‪.‬‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫اضافه کاری و ماموریت‬ ‫فروشنده‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫دیپلم و باالتر‪ ،‬مسلط به ‪Office‬‬ ‫باهوش و متعهد‪ ،‬منظم و منعطف‪ ،‬خالق و خوش ذوق‬ ‫پیگیر سفارشات‪ ،‬سن ‪ 35-25‬سال‬ ‫اشناییخوب با زبان انگلیسی‪ ،‬دارایحداقل سه سال سابقه کار مرتبط‬ ‫محل کار ‪ :‬شمال شرق تهران ( اقدسیه )‬ ‫ساعات کار ‪ 16-10:‬و‪ 22-16‬گردشی ( تعطیل کاری ‪ +‬جمعه کاری )‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫اضافه کاری‬ ‫کارشناس اداری و‬ ‫منابع انسانی‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫تسلط کافی به کار با نرم افزارهای تردد پرسنلی‬ ‫تسلط کافی در حوزه جبران خدمات و محاسبه کارکرد پرسنلی‬ ‫تسلط بر انجام عملیات تسویه حساب پرسنلی‬ ‫تسلط کافی به قانون کار و قوانین تامین اجتماعی‬ ‫توانایی طراحی و اجرای دستورالعمل های اداری‬ ‫اشنایی کامل با امور بیمه‪ ،‬توانایی انجام امور مرتبط با محاسبه و عقد قراردادهای پرسنلی‬ ‫اشنا با پروسه جذب و استخدام‪ ،‬اشنا به امور اموزش پرسنل‬ ‫به روزرسانی اطالعات و پرونده پرسنلی کارکنان‬ ‫تهیه گزارش های تفصیلی و اماری از فرایندهای انجام شده در بازه های زمانی مشخص‬ ‫حداقل کارشناسی‪ ،‬بین ‪ 25‬تا‪ 40‬سال سن‬ ‫حداقل ‪ 4‬سال تجربه کاری مرتبط‪ ،‬دقیق و منظم‪ ،‬پیگیر‬ ‫مسئولیت پذیر‪ ،‬صبور و دارای حسن خلق‬ ‫محل کار ‪ :‬اسالمشهر ‪-‬احمداباد مستوفی‬ ‫سرویس تردد جهت اسالمشهر‪ ،‬شهرقدس ‪ ،‬شهریار ‪ ،‬صفادشت و مارلیک مهیا می باشد‪.‬‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫اضافه کاری و ماموریت‬ ‫شرکت سیم و کابل لیا قزوین (کابل لوشان ) جهت تکمیل کادر خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس مارکتینگ‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‬ ‫با انگیزه و پر انرژی به صورت تمام وقت‪ ،.‬دارای فن بیان و روابط عمومی قوی‬ ‫پرتالش‪ ،‬مسئولیت پذیر‪ ،‬منظم‪ ،‬اشنایی با متد روز مارکتینگ و فروش‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫منشی‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‬ ‫با انگیزه و پر انرژی به صورت تمام وقت‪ ،‬دارای فن بیان و روابط عمومی قوی‬ ‫پرتالش‪ ،‬مسئولیت پذیر‪ ،‬منظم‪ ،‬اشنایی با متد روز مارکتینگ و فروش‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫با سابقه کار‪ ،‬مشتاق به کار در محیطی سالم‪ ،‬پویا و بی حاشیه‬ ‫حداقل تحصیالت کارشناسی‪ ،‬اشنا به تایپ فارسی‪ ،‬مسلط به اپراتوری‪،‬‬ ‫اشنا به امور اداری و بایگانی‪ ،‬مسلط به ویندوز و اینترنت و افیس‬ ‫با فن بیان قوی صادق‪ ،‬منظم و دقیق با انگیزه و مسئولیت پذیر‬ ‫مسلط به اداب تشریفات و پذیرایی‪ ،‬دارای روابط عمومی بسیار باال‪.‬‬ ‫مسلط به تهیه انواع چای و نوشیدنی‪ ،‬مسلط به کار با مواد شوینده و موارد مربوط به‬ ‫نظافت محیط اداری‪ ،‬دارای شرایط جسمانی مناسب جهت انجام جابجایی وسایل و ‪...‬‬ ‫دارای حداقل سه سال سابقه کار مرتبط‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪yegana_ab@yahoo.co.uk‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی به ادرس ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪HR@BEHSAZAN.IR‬‬ ‫بیمه بیکاری واریز شده و تا ‪ ۱۰‬روز اینده برای‬ ‫‪ ۲۶۰‬هزار نفر دیگر نیز بیمه بیکاری واریز می شود‪.‬‬ ‫یک شرکت تولیدی بازرگانی جهت تکمیل کادر مدیریتی خود‬ ‫در استان البرز از افراد مجرب و متخصص در زمینه مدیریت‬ ‫مالی با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر مالی‪ /‬اقا‬ ‫مهارت های ارتباطی‪ ،‬مهارت های تحلیل و حل مشکالت‬ ‫مهارت های سازماندهی‪ ،‬مهارت های ریاضی و فناوری‬ ‫تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی مالی‬ ‫تصمیمات سرمایه گذاری‪ ،‬تصمیمات تامین مالی‬ ‫تصمیمات مالی و تعادل بین ریسک و بازده‬ ‫پیش بینی جریان نقدی‪ ،‬تامین منابع مالی‬ ‫اداره جریان منابع مالی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪whflour99@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت مستقر در پارک علم و فناوری یزد‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس برق‬ ‫اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫کارشناس یا کارشناس ارشد الکترونیک‬ ‫اشنا به برنامه نویسی ارم و‬ ‫طراحی مدارات دیجیتال و انالوگ‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪employment.eris@gmail.com‬‬ ‫بیمه بیکاری‬ ‫شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 21 -1399‬شوال ‪ 13 -1441‬ژوئن ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1201‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار تشریح کرد‬ ‫نحوه پرداخت و میزان مستمری متقاضیان بیمه بیکاری‬ ‫وزارت کار اطالعی از مبلغ پرداختی‬ ‫به متقاضیان بیمه بیکاری ندارد‬ ‫مدی ــرکل حمای ــت از مش ــاغل و بیم ــه بی ــکاری وزارت‬ ‫تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی در پاس ــخ ب ــه انتق ــادات پیرام ــون‬ ‫مبل ــغ پرداخت ش ــده ب ــه متقاضی ــان بیم ــه بی ــکاری گف ــت‪:‬‬ ‫مبلغ ــی ک ــه باب ــت مق ــرری بیم ــه بی ــکاری پرداخ ــت می ش ــود‬ ‫ب ــر اس ــاس تش ــخیص س ــازمان برنام ــه بودج ــه و خزانــه داری کل‬ ‫اس ــت و وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی از مبل ــغ اطاع ــی‬ ‫ن ــدارد و تابه ح ــال هی ــچ مصوبــه ای در خص ــوص می ــزان مبل ــغ‬ ‫ب ــه م ــا اب ــاغ نش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مس ــعود بابای ــی در پاس ــخ ب ــه ای ــن س ــوال خبرن ــگار ب ــازارکار‬ ‫ک ــه ای ــا مق ــرری بیم ــه بی ــکاری فق ــط ب ــه کس ــانی ک ــه در ای ــن‬ ‫ای ــام بی ــکار ش ــده اند پرداخ ــت می ش ــود و وضعی ــت پرداخ ــت‬ ‫بیم ــه بی ــکاری ب ــه کس ــانی ک ــه ب ــه دلی ــل اتم ــام ق ــرارداد از‬ ‫اس ــفندماه بی ــکار ش ــده و در س ــامانه ثبت ن ــام کرده ان ــد ب ــه‬ ‫چ ــه ص ــورت اس ــت ؟ عن ــوان ک ــرد‪ :‬ای ــن مس ــتمری ک ــه مرحل ــه‬ ‫اول ان پرداخت هش ــده ب ــه تم ــام اف ــرادی ک ــه مش ــمول قان ــون‬ ‫بیمه بی ــکاری بودن ــد پرداخ ــت می ش ــود و فرق ــی نمی کن ــد ک ــه‬ ‫متقاض ــی ناش ــی از کرون ــا بی ــکاری ش ــده و ی ــا ش ــرایط ع ــادی‬ ‫بی ــکار ش ــده ان ــد‪.‬‬ ‫بابای ــی در پاس ــخ ب ــه س ــوال دیگ ــر خبرن ــگار م ــا پیرام ــون‬ ‫فراین ــد تش ــکیل پرون ــده و پرداخ ــت مس ــتمری بیم ــه بی ــکاری‬ ‫گف ــت‪ :‬اف ــرادی ک ــه بی ــکار می ش ــوند بای ــد ب ــا مراجع ــه ب ــه‬ ‫س ــامانه اق ــدام ب ــه ثبت ن ــام کنن ــد و درصورتی ک ــه ک ــه اطاع ــات‬ ‫موردادع ــای انه ــا درس ــت باش ــد‪ ،‬برایش ــان کدرهگی ــری ص ــادر‬ ‫وزارت کار‬ ‫ازمبلغی که بابت‬ ‫مقرری بیمه بیکاری‬ ‫پرداخت می شود‬ ‫اطالعی ندارد‬ ‫یش ــود و بع ــد از بررس ــی ب ــرای اف ــراد پیام ــک ارس ــال م ‬ ‫م ‬ ‫یش ــود ت ــا‬ ‫ش ــماره ش ــبای بانکی ش ــان را وارد‬ ‫کنن ــد‪.‬‬ ‫‪ ۷۰۳‬هزار و ‪ ۴۳۰‬نفر مشمول دریافت بیمه‬ ‫بیکاری شده اند‬ ‫مدی ــرکل حمای ــت از مش ــاغل و بیم ــه بی ــکاری وزارت‬ ‫تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی همچنی ــن در گفت وگ ــو ب ــا برنام ــه‬ ‫«روی خــط بــازار» نیــز عنــوان کــرد‪ :‬تعــداد افــرادی کــه تــا بــه امــروز‬ ‫در س ــامانه درخواس ــت بیم ــه بی ــکاری وارد و ثبت ن ــام کرده ان ــد‬ ‫‪ ۸۴۰‬ه ــزار و ‪ ۹۴۴‬نف ــر اس ــت ک ــه از ای ــن تع ــداد ‪ ۷۰۳‬ه ــزار و ‪۴۳۰‬‬ ‫نف ــر مش ــمول دریاف ــت بیم ــه بی ــکاری ش ــده اند‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬عم ــده ر ی ــزش نی ــروی کار در کش ــور مر ب ــوط ب ــه‬ ‫اس ــفندماه س ــال گذش ــته اس ــت ک ــه ‪ ۳۷۲‬ه ــزار و ‪ ۸۹۱‬نف ــر کار‬ ‫خ ــود را از دس ــت دادن ــد‪ .‬ای ــن تع ــداد ب ــر اس ــاس ام ــار و ارق ــام‬ ‫بان ــک اطاعات ــی س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی مش ــمول دریاف ــت‬ ‫بیم ــه بی ــکاری ش ــناخته ش ــدند‪ .‬فای ــل تکمیل ــی ای ــن عزی ــزان‬ ‫بــرای ویرایــش نهایــی در اختیــار ســازمان تامیــن اجتماعــی قــرار‬ ‫گرف ــت‪.‬‬ ‫بابای ــی ب ــا اش ــاره اغ ــاز پرداخ ــت بیم ــه بی ــکاری اف ــزود‪:‬‬ ‫لیس ــت ای ــن تع ــداد ب ــرای پرداخ ــت بیم ــه بی ــکاری در اختی ــار‬ ‫س ــازمان تامی ــن اجتماعـــی قـــرار‬ ‫داده ش ــد ک ــه س ــازمان پـــس از‬ ‫کارگروه مقابله‬ ‫با ستاد کرونا در مورد‬ ‫بیمه بیکاری افرادی که‬ ‫در اردیبهشت ماه بیکار‬ ‫شده اند تصمیم‬ ‫خواهند گرفت‬ ‫پاال ی ــش نـ ـهـ ـ ــایی ا ع ــام ک ــرد ‪ ۲۴۱‬ه ــزار نف ــر مشـــمول‬ ‫پرداخت بیمه بیکاری متفاوت از شرایط قبل است‬ ‫مدیـــرکل حمایـــت از مشـــاغل و بیمـــه بیـــکاری وزارت‬ ‫تعـــاون‪ ،‬کار و رفـــاه اجتماعـــی بابیـــان اینکـــه پرداخـــت بیم ــه‬ ‫بیــکاری متفــاوت از شــرایط قبــل اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در ادوار ســابق‬ ‫س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی ب ــر اس ــاس بن ــد (ب) م ــاده ‪ 7‬قان ــون‬ ‫بیم ــه بی ــکاری مبل ــغ مق ــرری را محاس ــبه و پرداختی ه ــا انج ــام‬ ‫می ش ــد ام ــا االن پرداختی ه ــا از ناحی ــه خزان ــه داری کل اس ــت‬ ‫یعنــی ســازمان تامیــن اجتماعــی شــماره حســاب افــراد مشــمول‬ ‫دریافــت بیمــه بیــکاری را از وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫جم ــع اوری و ب ــه س ــازمان برنام ــه و بودج ــه ارس ــال م ــی کن ــد ت ــا‬ ‫ایـــن ســـازمان شـــماره هـــا را در اختیـــار خزانـــه داری کل بـــرای‬ ‫پرداخ ــت ق ــرار ده ــد‪.‬‬ ‫ســه شــنبه هفتــه قبــل اعــام شــد کــه ایــن شــماره حســاب هــا‬ ‫قاب ــل واری ــز نیس ــت و بای ــد ش ــماره ش ــبای بانک ــی اف ــراد باش ــد‪.‬‬ ‫شـــماره شـــبای بانکـــی ‪ ۱۱۰‬هـــزار نفـــر مشـــمول دریافـــت بیم ــه‬ ‫بی ــکاری اخ ــذ و در اختی ــار خزان ــه داری کل ق ــرار گرفت ــه اس ــت‬ ‫ام ــا ن ــه از می ــزان مبل ــغ پرداخت ــی و ن ــه از می ــزان محاس ــبه بیم ــه‬ ‫بی ــکاری م ــا هی ــچ اطاع ــی ندار ی ــم چ ــون هم ــه ای ــن کاره ــا را‬ ‫خ ــود خزان ــه داری کل انج ــام داده اس ــت‪.‬‬ ‫امین بلند همت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی پویا پروتئین جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان البرز‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫یک شرکت در زمینه تولید پنل های کابین و طبقات اسانسور جهت تکمیل کادر خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫ویزیتور‬ ‫کد ‪001‬‬ ‫خانم‪/‬اقا‪ ،‬دارای مدرک دیپلم‬ ‫اشنا به اموربازاریابی‪،‬اشنا به نرم افزار ‪Word.Excel‬‬ ‫با ‪1‬سال سابقه کاری‪،‬اشنا به بازاریابی گوشت ومر غ ‪،‬روابط عمومی باال‬ ‫فقط ساکنین کرج و شهریار‬ ‫کارشناس انبار‬ ‫کارشناس کامپیوتر‬ ‫کد ‪002‬‬ ‫خانم‪/‬اقا‪،‬کارشناس کامپیوتر رشته تحصیلی مهندس کامپیوتر و ‪IT‬‬ ‫مدیریت و نگهداری وب سایت (وردپرس)‬ ‫پشتیبانی نرمافزارهایمالیواداری(سیستمراهکارانواتوماسیوناداریهمکارانسیستم)‬ ‫تولید محتوا (متن‪ ،‬عکس‪ ،‬کلیپ) و سئو‪ ،‬شبکه های اجتماعی‬ ‫فقط ساکنین کرج و شهریار‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫کد ‪003‬‬ ‫اقا‪،‬کارشناس فروش مدرک فوق دیپلم یا لیسانس‬ ‫ً‬ ‫مسلط به ویزیت و سفارش گیری ترجیحا گوشت ومر غ و فراوردهای گوشتی‬ ‫اشنایی کامل با نرم افزار ‪Word-Excel‬‬ ‫کارگر انبار‬ ‫کد ‪004‬‬ ‫اقا‪/‬خانم‪،‬دارای مدرک دیپلم یا زیر دیپلم‬ ‫فقط ساکن کرج و شهریار ‪ ،‬کارت پایان خدمت‬ ‫راننده‬ ‫کد ‪005‬‬ ‫اقا‪ ،‬راننده نیسان و راننده ایسوزو دارای گواهینامه مجاز به ‪ 6‬تن‬ ‫فقط ساکن کرج و شهریار‬ ‫مدیر فنی‬ ‫کد ‪006‬‬ ‫اقا‪،‬خانم‪ ،‬لیسانس مکانیک‪ ،‬اشنایی کامل به امور فنی و مهندسی تحقیق و توسعه‬ ‫اشنایی با زبان انگلیسی‪،‬حداقل با ‪ 5‬سال سابقه کاری مرتبط با صنایع غذایی‬ ‫اشنایی با تجهیزات مرتبط با مواد غذایی‪ ،‬فقط ساکن کرج و شهریار‬ ‫کارمند حمل و نقل (کارمند‬ ‫ترابری)‬ ‫کد ‪007‬‬ ‫خانم‪/‬اقا‪ ،‬دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم‬ ‫تسلط کامل به نرم افزار ‪Word-Excel‬‬ ‫فقط ساکن کرج و شهریار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی و کد مربوطه به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪hr@pooyaprotein.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت توان فلز جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان تهران از افراد واجد شرایط‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫س ــرانجام پ ــس از س ــه م ــاه بالتکلیف ــی پرداخ ــت مس ــتمری‬ ‫متقاضی ــان بیم ــه بی ــکاری ناش ــی از همه گی ــری وی ــروس کرون ــا‬ ‫اغ ــاز ش ــد‪ .‬پرداخت ــی ک ــه از هم ــان ابت ــدا حاش ــیه هایی را ب ــه‬ ‫دنب ــال داش ــت و ب ــه دلی ــل مش ــخص نب ــودن مکانیس ــم تعیی ــن‬ ‫مس ــتمری ب ــا اعت ــراض برخ ــی از متقاضی ــان ک ــه بی ــش از‬ ‫س ــه م ــاه از بیکاریش ــان در اس ــفندماه می گ ــذرد هم ــراه ش ــد‪.‬‬ ‫پیش از همه گیری کرونا بر اساس قانون میزان مقرری‬ ‫روزانه بیمه شده بیکار معادل (‪ )%55‬متوسط مزد یا حقوق‬ ‫و یا کارمزد روزانه بیمه شده بود که به مقرری افراد متاهل یا‬ ‫متکفل‪ ،‬تا حدا کثر (‪ )4‬نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک‬ ‫ً‬ ‫از ان ها به میزان (‪ )%10‬حداقل دستمزد که امسال حدودا‬ ‫‪ 183‬هزار تومان است‪ ،‬افزوده خواهد شد‪ .‬درهرحال مجموع‬ ‫دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد‪ ،‬کمتر و از (‪)%80‬‬ ‫متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد‪.‬‬ ‫مه ــای پرداخ ‬ ‫ام ــا رق ‬ ‫تش ــده ب ــه متقاضی ــان در اس ــفندماه ب ــا ای ــن‬ ‫ش ــیوه محاس ــبه تف ــاوت داش ــت‪ ،‬تفاوت ــی ک ــه مس ــعود بابای ــی‬ ‫مدیــرکل حمایــت از مشــاغل و بیمــه بیــکاری‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماع ــی در راب ـ ــطه ب ــا‬ ‫ان ب ــه خبرن ــگار ب ــازارکار‬ ‫م ـی گـ ـ ــوید‪ :‬ای ـن ـک ـ ــه چ ـ ــه‬ ‫م ـب ـل ـغ ـ ــی پــرداخ ـت ش ـ ــده‬ ‫اس ــت و مبن ــای محاس ــبه‬ ‫چ ــه ب ــوده اس ــت تاکن ــون‬ ‫مصوبـ ـه ای ب ــرای وزارت کار‬ ‫ن ـی ـ ــامده اس ـ ــت و ســاز ـ ــمان‬ ‫برنام ــه بودج ــه و خزانـ ـه داری‬ ‫کل کش ــور ای ــن مبل ــغ را‬ ‫پرداخ ــت ک ــرده اس ــت و مبن ــای‬ ‫محاس ــبه چ ــه ب ــوده اس ــت را‬ ‫نمی دانی ــم‪ ،‬فرمول ــی ب ــرای م ــا‬ ‫ارس ــال نش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫هســتند چــون ‪ ۱۳۰‬هــزار نفــر کســانی بودنــد کــه کارفرمــا بــرای‬ ‫انـــان لیســـت بیمـــه اســـفندماه ســـال ‪ ۹۸‬را رد کـــرده بـــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل حمایــت از مشــاغل و بیمــه بیــکاری وزارت تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رف ــاه اجتماع ــی اظه ــار داش ــت‪ :‬وقت ــی ح ــق بیم ــه از س ــوی‬ ‫کارفرمـــا بـــرای فـــردی واریـــز می شـــود به منزلـــه اشـــتغال اس ــت‬ ‫بنابرایــن ایــن عزیــزان از لیســت ســازمان تامیــن اجتماعــی بــرای‬ ‫پرداخ ــت بیم ــه بی ــکاری ح ــذف ش ــدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای ‪ ۲۴۱‬هزار نفر پیامک ارسال شده که‬ ‫وارد سامانه شده و شماره حساب بانکی خود را درج کنند‪.‬‬ ‫برای این افراد ‪ ۱۲‬ساعت وقت تعیین شد که این کار را‬ ‫انجام دهند‪ .‬مهلتی که در نظر گرفته شده بود ‪ ۱۱۰‬هزار نفر به‬ ‫سامانه مراجعه و شماره حساب بانکی خود را ثبت کردند‪.‬‬ ‫شماره حساب ها به سازمان تامین اجتماعی جهت پرداخت‬ ‫بیمه بیکاری ارسال شد البته این دلیلی نشد عزیزان دیگری‬ ‫که ثبت شماره حساب نکرده اند از لیست خارج شوند‪ .‬این‬ ‫پیش فرض در نظر گرفته شده فردی شاید مطلع نبوده یا در شش‬ ‫بانک عامل سازمان تامین اجتماعی شماره حساب نداشته‬ ‫و مستلزم افتتاح حساب است از اینرو ورود شماره حساب از‬ ‫سوی مشموالن به سامانه قطع نشده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین در فروردین ماه از ‪ 293‬هزار نفر‪،‬‬ ‫پس از پاالیش اطاعاتی‪ 236 ،‬هزار نفر مشمول شناخته شدند‪.‬‬ ‫بنابراین ان عددی که در مورد افراد ثبت نام شده اعام می کنیم‬ ‫مربوط به مرحله نخست است و پس از پاالیش اطاعاتی از‬ ‫سوی تامین اجتماعی‪ ،‬از تعداد ان ها کاسته می شود‪.‬‬ ‫مدیـــرکل بیمـــه بیـــکاری و حمایـــت از مشـــاغل وزارت کار‬ ‫اف ــزود‪ :‬مش ــمولین ت ــا اخ ــر فروردین م ــاه بیم ــه بی ــکاری دریاف ــت‬ ‫می کنند‪.‬کارگ ــروه مقابل ــه ب ــا س ــتاد کرون ــا در م ــورد بیم ــه بی ــکاری‬ ‫افـــرادی کـــه در اردیبهشـــت ماه بیـــکار شـــده اند تصمی ــم‬ ‫خواهن ــد گرف ــت ک ــه البت ــه هن ــوز اتفاق ــی نیفت ــاده اس ــت‪.‬‬ ‫فارغ التحصیل متالورژی‬ ‫اقا‪ ،‬فوق دیپلم یا لیسانس متالورژی ‪ ،‬با ضامن معتبر‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@felez.biz‬‬ ‫شرایط احراز‬ ‫اقا ‪ /‬خانم‪ ،‬با سابقه اجرایی انبارداری‪ ،‬مسلط به فرایندهای انبار‬ ‫دارای مدرک لیسانس یا باالتر ‪،‬توانمندی در حوزه تخصصی‪ ،‬قدرت تجزیه و تحلیل مسائل کاری‬ ‫اشنایی با محیط های صنعتی و کارگاهی‬ ‫سکونت در یکی از شهرهای پرند‪ ،‬رباط کریم‪ ،‬اسالمشهر و شهرهای اطراف مزیت محسوب می گردد‪.‬‬ ‫کارشناس‬ ‫تولید‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬مهندس مکانیک و صنایع (اشنایی با دستگاه پرس‪ ،‬برش لیزر‪ ،‬سایر ماشین االت تولیدی و‬ ‫فرایندهای مختلف تولید)‬ ‫دارای مدرک لیسانس یا باالتر‬ ‫توانمندی در حوزه تخصصی‪ ،‬قدرت تجزیه و تحلیل مسائل کاری‬ ‫اشنایی با محیط های صنعتی و کارگاهی‬ ‫سکونت در یکی از شهرهای پرند‪ ،‬رباط کریم‪ ،‬اسالمشهر و شهرهای اطراف مزیت محسوب می گردد‪.‬‬ ‫کارشناس‬ ‫تولید‬ ‫اقا ‪ /‬خانم‪ ،‬مهندس الکترونیک‬ ‫اشنا با ماشین االت مونتاژ ‪ SMD‬و قطعات الکترونیک‪.‬‬ ‫دارای مدرک لیسانس یا باالتر‬ ‫توانمندی در حوزه تخصصی‪ ،‬قدرت تجزیه و تحلیل مسائل کاری‬ ‫اشنایی با محیط های صنعتی و کارگاهی‬ ‫سکونت در یکی از شهرهای پرند‪ ،‬رباط کریم‪ ،‬اسالمشهر و شهرهای اطراف مزیت محسوب می گردد‪.‬‬ ‫جهت تصدی پست کارشناس تولید‪ .‬اشنا با ماشین االت مونتاژ ‪ SMD‬و قطعات الکترونیک‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫لطفا ردیف شغلی مورد نظر خود را در قسمت ‪ subject‬ایمیل ذکر نمائید‪.‬‬ ‫‪hs_152000@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت بازرگانی در محدوده مرکز تهران جهت تکمیل کادر خود از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه حسابداری ترجیحا در شرکت بازرگانی تلفن همراه‬ ‫میزان تحصیالت حداقل کارشناسی‬ ‫دارای سابقه کار با نرم افزارهای حسابداری همکاران سیستم و سپیدار و ‪...‬‬ ‫اشنا به انجام امور مالیاتی‪ ،‬ارزش افزوده‪ ،‬خرید و فروش فصلی‪ ،‬بیمه لیست حقوق و دستمزد‬ ‫تهیه صورت مغایرت بانکی و مسلط به سیاستم انبار و حقوق دستمزد و خزانه داری و مالی‬ ‫مسلط به نرم افزارهای افیس (اکسل و ورد )‪ ،‬مسلط به اصول بایگانی اداری‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪rayanhamrah.hooshmand@gmail.com‬‬ ‫حوادث‬ ‫شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 21 -1399‬شوال ‪ 13 -1441‬ژوئن ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1201‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫کارشناسی ارشد ‪ ۲۵‬میلیون و دکترا ‪ 35‬میلیون تومان!‬ ‫«کارشناسی ارشد ‪ ۲۵‬میلیون و دکترا ‪ 35‬میلیون تومان!»؛ این قیمت هایی‬ ‫است که یک فروشنده مدارک دانشگاهی که اعتمادبه نفس باالیی هم دارد برای‬ ‫فروش به اصطاح قانونی مدرک می دهد‪ .‬مدرکی که اگر بخواهی به صورت قانونی‬ ‫و تحصیل ان را کسب کنید‪ ،‬در دانشگاه ازاد شبانه‪ ،‬پردیس و غیردولتی حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیونی برایت اب می خورد‪.‬‬ ‫این ها بخش هایی از گزارش یکی از رسانه هاست که برای اطاع از چگونگی‬ ‫خریدوفروش مدرک تحصیلی با یک فروشنده مدارک دانشگاهی تماس گرفته است‪.‬‬ ‫از وی درباره هزینه های اخذ راحت و سریع مدرک دانشگاهی سوال می کنیم‬ ‫و می گویم که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد می خواهم‪ .‬اخرین مدرک‬ ‫تحصیلی ام را سوال می کند‪ .‬می پرسد به کجا می خواهی ارائه بدهی؟‬ ‫می گویم محل کار‪ .‬سوال می کند محل کارت دولتی است یا خصوصی؟‬ ‫پاسخ می دهم دولتی‪.‬‬ ‫می گوید‪ :‬کارشناسی ارشد از دانشگاه ازاد واحد‪ ...‬برایت ‪ ۲۵‬میلیون درمی اید‪.‬‬ ‫می پرسم کی اماده می شود و پاسخ می شنوم که ‪ ۲۰‬روزه اماده می شود‪.‬از او‬ ‫درباره استعام این مدرک تحصیلی از طریق محل کار می پرسم که مشکلی به‬ ‫وجود نمی اید؟ می گوید‪ :‬نه‪ ،‬استعام کتبی درخواست کنند‪ ،‬با پست می اید و‬ ‫ً‬ ‫برمی گردد‪ ،‬مدرک کاما معتبر است‪.‬‬ ‫از او می پرسم با این مدرک می توانم در کنکور دکترا هم شرکت کنم که پاسخ‬ ‫مثبت می دهد و می گوید می توانی ادامه تحصیل دهی‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬فقط دانشگاه‪ ...‬پاسخ استعام کتبی را می دهد و مدرک در‬ ‫سیستم ثبت نمی شود‪ .‬مدرکی که از ما می گیری وقتی خواستی تحویل اداره‬ ‫بدهی‪ ،‬یک پیام بده که پیگیر استعامت باشم‪.‬‬ ‫از او درباره چگونگی دریافت مدرک دکترا سوال می کنم که می گوید‪ :‬هزینه‬ ‫دکترا می شود ‪ ۳۵‬میلیون و اگر همان واحد دانشگاهی قبلی دکترا داشته باشد‪ ،‬از‬ ‫همان جا هم می شود دریافت کرد‪.‬‬ ‫از او می پرسم اگر بخواهم می شود مدرک تحصیلی ام برای سال ‪ ۹۶‬بخورد و‬ ‫بعد برای دکترا هم اقدام کنم؟ می گوید بله می شود‪.‬‬ ‫به وی می گویم چگونه می توانم به شما اعتماد کنم؟ می گوید می توانی اعتماد‬ ‫نکنی! ادم باید یکجایی اعتماد کند تا کارش راه بیفتد‪...‬‬ ‫گزارش ویژه بازارکار ‬ ‫شده افراد از طریق رانت و فساد ثروت های کان جمع اوری کنند‪.‬‬ ‫رواج نوع اول چنان زیاد است که با یک جستجوی ساده در اینترنت می توان‬ ‫سرنخ ها را پیدا کرد و در فروشگاه های اطراف دانشگاه تهران و میدان انقاب‬ ‫ً‬ ‫ا گهی خریدوفروش پایان نامه و مقاله تقریباهمه جا به چشم می خورد‪.‬‬ ‫در نوع دوم که دکتر جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در پست اینستا گرامی خود‬ ‫تلویحا به ان اشاره کرده‪ ،‬نام ده ها و صدها مسئول را می توان ردیف کرد که در‬ ‫سال های گذشته درباره اصالت مدرک تحصیلی انها تردید وجود دارد‪ .‬به طوریکه‬ ‫نخستین بار حدود ‪ ۱۲‬سال پیش با برکنار شدن وزیر کشور وقت‪ ،‬به دلیل ارائه‬ ‫مدارک تحصیلی جعلی به مجلس شورای اسامی‪ ،‬این بحث به طورجدی در‬ ‫محافل سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬علمی و رسانه ای کشور بازتاب های مختلفی گرفت‬ ‫و بعدازان نیز هر از چند گاهی اخباری از جعلی یا تقلبی بودن مدارک دانشگاهی‬ ‫مسئوالن رده های مختلف کشور از نمایندگان مجلس گرفته تا مدیران اجرایی‬ ‫منتشر می شود و دایره بی اعتمادی به نظام اموزش عالی را بزرگ تر می کند‪.‬‬ ‫اینکه امارهای مربوط به تقلب های علمی یا جعل مدرک از سوی یک مسئول‬ ‫مطرح بشود یا به کل تکذیب شود‪ ،‬این حقیقت تلخ جامعه علمی و دانشگاهی‬ ‫کشور را از بین نمی برد و تکذیب ان از اساس‪ ،‬کمکی به رفع این بحران نخواهد کرد‬ ‫چراکه جعل مدرک دانشگاهی‪ ،‬سرقت علمی و زد و بند و سوءاستفاده از موقعیت‬ ‫برای گرفتن مدرک‪ ،‬در دهه های اخیر به پدیده ای فراگیر و عادی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫البته در رابطه شیوه اول ذکرشده برای کسب مدرک جعلی بعد از حساسیت های‬ ‫زیادی که در این خصوص ایجاد شد‪ ،‬قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه اثار‬ ‫علمی» تصویب شد و به موجب ماده واحده این قانون‪« ،‬تهیه‪ ،‬عرضه یا واگذاری‬ ‫اثاری از قبیل رساله‪ ،‬پایان نامه‪ ،‬مقاله‪ ،‬طرح پژوهشی‪ ،‬کتاب‪ ،‬گزارش یا سایر اثار‬ ‫مکتوب یا ضبط شده پژوهشی‪ ،‬علمی یا هنری اعم از الکترونیک یا غیر الکترونیک‬ ‫توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل باهدف‬ ‫ارائه کل اثر و یا بخشی از ان توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم بوده و مرتکب یا‬ ‫مرتکبان عاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می شوند»‪.‬‬ ‫درنهایت ایین نامه اجرایی قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه اثار‬ ‫علمی» شهریور سال گذشته بعد از تصویب هیئت دولت به منظور اجرایی‬ ‫شدن در روزنامه رسمی کشور منتشر شد و اندکی پیش از ان نیز ‪ ۲۵‬واحد صنفی‬ ‫فروش پایان نامه پلمب شدند و چنین وعده داده شد که واحدهای دیگری نیز در‬ ‫معرض پلمب خواهند بود‪ .‬اما در عمل با یک جستجوی کوتاه در گوگل همچنان‬ ‫نمونه های بسیاری از این اقدامات را مشاهده می کنیم‪.‬‬ ‫انهدام دو باند جعل مدرک تحصیلی‬ ‫در میدان انقالب و محله اتابک تهران‬ ‫کشف بیش از ‪ ۳‬هزار مدرک جعلی در میدان انقالب و انهدام باند جاعالن مدارک تحصیلی در محله اتابک تهران خبرهایی بود که در هفته های‬ ‫گذشته بازهم حقیقت تلخ فروش و جعل مدرک تحصیلی در کشورمان را بر سر زبان ها انداخت‪.‬‬ ‫حقیقتی که این روزها با شروع به کار مجلس یازدهم و انتشار خبر جعلی بودن مدرک تحصیلی یک نماینده و تردید در وضعیت مدرک تحصیلی هشت نماینده‬ ‫دیگر روی دیگر این واقعیت تلخ را به ما نشان داد که این موضوع حتی تا سطوح باالی مدیریتی و تصمیم گیری کشور رسوخ کرده است‪.‬‬ ‫مشکل انجاست که برخی به راحتی با داشتن مدارک جعلی از پله های ترقی باال رفته و در مقابل جوانان زیادی باوجود سا ل ها تالش و کسب‬ ‫مدارک تحصیلی از بهترین دانشگاه های کشور از داشتن شغل محرومند‪.‬‬ ‫انتقاد از مدرک گرایی در اعتبار سنجی مسئوالن و نمایندگان مجلس‬ ‫اما انچه که بحث مدرک گرایی و تقلب های علمی در کشور را مجدد به بحث داغ‬ ‫رسانه ای تبدیل کرد مطلب اینستاگرامی روز ‪ ۱۰‬خردادماه دکتر فریدون جعفری دستیار‬ ‫ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی و مدیرکل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات‬ ‫وزارت علوم بود که وی در این پست با انتقاد از مدرک گرایی در اعتبار سنجی مسئوالن‬ ‫و نمایندگان مجلس اظهار کرد‪« :‬فقط در یک جمع اوری سطحی ابزار و ادوات فروش‬ ‫پایان نامه و کتاب در میدان انقاب توسط وزارت علوم در سال ‪ ۹۸‬منتشر شد بیش از‬ ‫ً‬ ‫‪ ۳‬هزار نمونه غیرقانونی و جعلی کشف شد یعنی ‪ ۳۰۰۰‬مدرکی که ظاهرا معتبر هستند‬ ‫ً‬ ‫اما واقعا بی اعتبار‪ ،‬جعلی و شاید در میان ان ‪ ۳۰۰۰‬بتوان نام برخی از منتخبین فعلی را‬ ‫در صورت بررسی دقیق ‪ ،‬درست و بی طرفانه و به دوراز نفوذ دید»‪.‬‬ ‫وی همچنین تصریح کرد‪« :‬وقتی اساتید راهنما در رساله های دکتری‬ ‫مشکالتی که ریشه در مدرک گرایی دارد‬ ‫بااین وجود به نظر می رسد ریشه اصلی این مشکل رواج مدرک گرایی در‬ ‫کشورمان باشد‪ .‬البته به نظر می رسد که داستان مدرک گرایی در کشورما کاما»‬ ‫متفاوت است و تب مدرک گرایی به تدریج شتاب بیشتری پیداکرده است‪.‬‬ ‫شاید یکی از مهم ترین دالیل ترغیب افراد به مدرک گرایی را باید در قوانین کشور‬ ‫جستجو کرد‪ .‬وقتی شیوه مناسب و دقیقی برای ارزیابی افراد وجود نداشته باشد‬ ‫قانون گذار با تا کید بر مدرک تحصیلی به عنوان معیار این ارزیابی از خود سلب‬ ‫مسئولیت می کند‪ .‬در همین حال وقتی ساختار نظام اداری و اجرایی کشور نیز دولتی‬ ‫است و از رقابت با سایر بخش های خصوصی و غیردولتی بی نیاز است ما ک هایی‬ ‫دکتر حمیدرضا علومی یزدی‪ ،‬معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری در گفت وگو با ایسنا ضمن تکذیب عدد ‪ ۳۰۰۰‬مدرک جعلی‬ ‫اعامی که از سوی دستیار ویژه وزیر علوم‪ ،‬تا کید کرد‪ :‬مدرک تحصیلی جعلی با‬ ‫موارد دیگری که تخلف محسوب می شوند متفاوت است‪ ،‬چراکه ان موارد ممکن‬ ‫است به مقاله‪ ،‬پایان نامه‪ ،‬اخراج دانشجو و غیره مرتبط باشند؛ بنابراین امار ‪۴۰‬‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه تخلف علمی از سوی معاون وقت وزیر علوم اعام شده‬ ‫هزار عددی که‬ ‫است با پدیده جعل مدرک دانشگاهی متفاوت است‪.‬‬ ‫جعل مدرک دانشگاهی‪،‬‬ ‫سرقت علمی و زد و بند و‬ ‫سوءاستفاده از موقعیت‬ ‫برای گرفتن مدرک‪،‬‬ ‫در دهه های اخیر به پدیده ای‬ ‫فرا گیر و عادی تبدیل شده است‬ ‫پایان نامه های ارشد دقت علمی و مکفی در جلوگیری از سرقت های علمی و ادبی‬ ‫ً‬ ‫نکرده و بعضا هم حتی متن را یک بار نخوانده وارد جلسه دفاع می شود با مدرک‬ ‫بی اعتبار مواجه خواهیم شد»‪.‬‬ ‫به گفته دکتر جعفری‪« ،‬وقتی ماحظه می شود مدیری سیاسی در حال مدیریت‬ ‫کان هم زمان در دانشگاه هم ثبت نام کرده و مدرک دکتری و ارشد می گیرد بدون‬ ‫حضور در کاس ‪ ۱۴۰‬واحد در دو ترم باالتر از نابغه ترین نابغه ها پاس می کند شاید‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مدرکی ظاهرا صحیح داشته باشد اما قطعا جعلی و بی اعتبار است»‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪« :‬در برخی موسسات علنا مدرک فروخته می شود به گونه ای‬ ‫که نام و عنوان در سوابق موسسه جعلی بوده ولی فقط روی کاغذ فاجعه ای در‬ ‫فضای علمی و دانشگاهی در حال رخ دادن است‪ .‬البته نباید منکر پیشرفت های‬ ‫علمی کشور ازلحاظ کمیت و کیفیت شد»‪.‬‬ ‫دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی در ادامه تصریح کرد‪« :‬درواقع‬ ‫وقتی در دانشگاه ها به خصوص دانشگاه های غیردولتی و موسسات غیرانتفاعی‬ ‫نظارت و دقت کافی در نحوه و صدور مدرک دیده نمی شود درنتیجه با پدیده ای‬ ‫با عنوان مدرک فروشی مواجه خواهیم شد»‪.‬‬ ‫نباید در این زمینه به سیاه نمایی دست بزنیم!‬ ‫باوجوداین سخنان و درحالی که مسئوالن مختلف اموزش عالی طی یکسال‬ ‫گذشته با اظهارنظرها و اعام امار و ارقام متفاوت صدور مدارک جعلی و تخلفات‬ ‫علمی در کشور را تائید و از ان به عنوان یک معضل جدی یاد می کنند‪ ،‬معاون حقوقی‬ ‫وزارت علوم ضمن اظهارنظری عجیب در این خصوص‪ ،‬در اوج ناباوری نه تنها‬ ‫هیچ کدام از امارهای اعامی از سوی مسئوالن فوق را نپذیرفت بلکه با بی اهمیت جلوه‬ ‫دادن وضعیت فساد علمی در کشور‪ ،‬تا کید کرد؛ اموزش عالی ایران یکی از «پاک» ترین‬ ‫نظام های اموزشی دنیا است و نباید در این زمینه به سیاه نمایی دست بزنیم‪.‬‬ ‫اماری از مدارک جعلی دانشگاهی در اختیار نداریم‬ ‫وی در ادامه با تا کید بر اینکه اماری از مدارک جعلی دانشگاهی در اختیار‬ ‫نداریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انچه در خبرها نیز به ان اشاره شده است اشاره به جعل‬ ‫دانش نامه دانشگاهی اعم از لیسانس‪ ،‬کارشناسی ارشد و دکتری دارد بنابراین‬ ‫ٔ‬ ‫ما تعداد ‪ ۳۰۰۰‬مدرک جعلی دانشگاهی نداریم اما امار اسنادی که‬ ‫درزمینه تقلب‬ ‫علمی یا پایان نامه و غیره تحت تعقیب قرارگرفته و ضبط شده اند‪ ،‬باالست؛ ضمن‬ ‫اینکه این موارد منتهی به صدور مدرک نشدند و حتی از نوع مدرک دانشگاهی‬ ‫ً‬ ‫نبوده است و عمدتا مقاله یا تحقیق دانشگاهی هستند‪.‬‬ ‫علومی یزدی بابیان اینکه و نظام اموزش عالی ما نظامی پاک است‪ ،‬تا کید‬ ‫کرد‪ :‬وضعیت دانشگاه های کشور بسیار خوب است و تقلبی در نظام دانشگاهی‬ ‫ما وجود ندارد‪ ،‬نباید در این زمینه سیاه نمایی کرد‪ .‬ضمن اینکه استثنائات در‬ ‫همه جا وجود دارد‪ .‬بنابراین زیر سوال بردن اعتبار این نظام غیرمنصفانه است‪.‬‬ ‫مجازات تنبیهی برای مدرک جعلی‬ ‫وی با اشاره به اینکه وزارت علوم بر اساس قانون مصوب سال‪ 1383‬مجلس مسئول‬ ‫نظارت‪ ،‬ارزیابی و اعتبار سنجی مدارک تحصیلی است؛ اظهار کرد‪ :‬نظارت شامل‬ ‫کشف تخلفات و برخورد با ان ها است‪ ،‬درصورتی که کسی مدرک‪ ،‬پایه یا امتیازی بابت‬ ‫اقدامات پژوهشی تقلب امیز خود دریافت کرده باشد همه ان ها اعاده می شود و چه بسا‬ ‫مجازاتتنبیهیمثلتقلیلرتبه‪،‬تقلیلپایهو یا کسرحقوقشاملحالان هاشود‪.‬‬ ‫معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم ادامه داد‪ :‬جعل یک عنوان کیفری بوده و‬ ‫به موجب قوانین جزایی کشور‪ ،‬هم برای جاعل و هم کسی که از سند مجعول استفاده‬ ‫کرده مجازات در نظر گرفته شده است‪ .‬کسی که از سند مجعول استفاده کرده باشد‬ ‫ً‬ ‫متحملاثار کیفریموضوعمی شود‪،‬مضافابهاینکهتخلفاتانتظامیاو در مرجعمربوطه‬ ‫«اگر کارمند باشد در مرکز رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت و اگر هیات علمی باشد در‬ ‫مرجعرسیدگیبهتخلفاتاعضایهیاتعلمی»قابلتعقیبو پیگرداست‪.‬‬ ‫انهدام باند جاعالن مدارک تحصیلی در پایتخت‬ ‫اما به فاصله کمی از ایراد این سخنان‪ ،‬رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی‬ ‫پایتخت ‪ 13‬خردادماه از دستگیری چهار عضو باند جاعان مدارک تحصیلی خبر داد‬ ‫که به صورت شبکه ای در نقاط مختلف کشور مدارک تحصیلی جعل می کردند‪.‬‬ ‫سرهنگ سعید راستی در گفت وگو با ایسنا در تشریح جزئیات این خبر گفت‪:‬‬ ‫یکی از نهادهای دولتی به مرکز فوریت های پلیسی تماس و از ارائه مدرک جعلی‬ ‫شهروندی اعام شکایت کرد که ماموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی‬ ‫بافاصله با دریافت این خبر‪ ،‬بررسی موضوع را در دستور کار قراردادند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ افزود‪ :‬شاکی‬ ‫اظهار داشته فردی با در دست داشتن گواهی موقت پایان تحصیات دوره‬ ‫پیش دانشگاهی‪ ،‬درخواست تائید اصالت مدرک مذکور را کرده است ولی در‬ ‫بررسی ارکان و اصالت مدرک مشخص شد مدرک جعلی و فاقد اصالت می باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به حساسیت موضوع‪ ،‬ماموران پس از انجام تحقیقات فنی‬ ‫دریافتند ‪ ،‬فرد موردنظر بدون اینکه در جلسات کاس های درسی و امتحانات شرکت‬ ‫کند از طریق اشنایی با یک جاعل‪ ،‬مدرک تحصیلی جعلی را در قبال پرداخت وجهی‬ ‫تحویل گرفته و برای تایید گواهی موقت به یک از نهادهای دولتی مراجعه کرده است‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬ماموران پس از تحقیقات تکمیلی از متهم و انجام کار فنی‬ ‫و اطاعاتی به این نتیجه رسیدند که یک باند چند نفره جاعل مدرک تحصیلی‬ ‫ً‬ ‫در چند استان کشور‪ ،‬این فعالیت مجرمانه را به صورت کاما حرفه ای و در شبکه‬ ‫گسترده انجام می دهند و در قبال دریافت مبالغ هنگفتی از متقاضیان‪ ،‬مدارک‬ ‫تحصیلی به انها مدرک جعلی تحویل می دهند‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی بابیان اینکه مخفیگاه یکی از جاعان در حوالی محله «اتابک»‬ ‫تهران و سه تن دیگر در استان های فارس و قم شناسایی شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با هماهنگی های‬ ‫قضائی و اخذ نیابت قضائی روز گذشته در چند عملیات ضربتی و هماهنگ هر چهار‬ ‫عضواینبانددر تهران‪،‬استانفارسو شهرقمدر مخفیگاهشاندستگیرشدند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با اشاره به اینکه از مخفیگاه‬ ‫متهمان ‪ ۲۰۰‬مدرک اماده به تحویل کشف شد‪ ،‬گفت‪ :‬هر چهار متهم به این پلیس‬ ‫انتقال و در بازجویی های اولیه به جرم ارتکابی با همکاری یکدیگر اعتراف کردند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬متهمان در بازجویی تکمیلی اظهار داشتند با اخذ مبالغی‬ ‫بین ‪ ۵۰‬الی ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال از متقاضیان برای انها مدرک تحصیلی و سایر مدارک‬ ‫جعلی صادر می کردند و تاکنون ‪ ۱۰‬میلیارد ریال به این طریق به دست اورده اند‪.‬‬ ‫دو شیوه رایج دست یافتن به مدرک تحصیلی جعلی‬ ‫باوجود تمامی مطالب گفته شده باید به این نکته تا کید شود که اسناد و‬ ‫شواهد بیانگر این واقعیت است که در میان راه های دست یافتن به مدرک‬ ‫تحصیلی جعلی دو شیوه بسیار مرسوم تر از بقیه است‪ ،‬یکی خریدوفروش مقاله و‬ ‫پایان نامه که در میان شهروندان عادی بیشتر رواج دارد‪،‬دیگری استفاده از روابط‬ ‫توسط افراد ذی نفوذ در دستگاه ها که منجر به صدور مدرک جعلی شده و باعث‬ ‫باید این مفهوم‬ ‫در کشورمان نهادینه شود‬ ‫که داشتن جایگاه تاثیرگذار‬ ‫ً‬ ‫در جامعه ضرورتا از طریق‬ ‫کسب مدرک تحصیالت تکمیلی‪،‬‬ ‫میسر نمی شود‬ ‫مانند مدارک تحصیلی می توانند بدون انکه میزان تاثیر انها بر ارتقاء کیفی فعالیت ها‬ ‫مشخص شود به ساده ترین شکل به معیار شایستگی افراد تبدیل شوند‪.‬‬ ‫عاوه بر حوزه اداری و اجرایی کشور در عرصۀ سیاسی نیز وضعیت مشابه ای‬ ‫برقرار است‪ .‬شاید در اوایل تمایلی وجود نداشت که مدرک تحصیلی به عنوان یکی‬ ‫از شرایط ورود به عرصۀ سیاسی محسوب شود کما اینکه بسیاری از شخصیت های‬ ‫سیاسی تاثیرگذار در تاریخ معاصر ایران فاقد مدارک دانشگاهی بوده اند ولی به تدریج‬ ‫قانون گذاران کشورمان نیز از تب مدرک گرایی در کشور در امان نماندند و درنتیجه‬ ‫قوانینی را تصویب کردند که تب مدرک گرایی را به شدت افزایش داد‪.‬‬ ‫در همین حال وقتی به عرصۀ سیاسی ایران نگاه می کنیم برخاف سایر کشورهای‬ ‫پیشرفته برخی از سیاستمداران عاقه مندند و حتی مصرند که از پیشوندهای دکتر‪،‬‬ ‫مهندس و یا سایر القابی ازاین دست برای انها استفاده شود‪ .‬به نظر می رسد همین‬ ‫امر موجب شده است ضعف برخی از افراد در پوشش همین عناوین پنهان شوند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر برخی سیاستمداران و مقامات اجرایی تصور می کنند چنانچه مردم‬ ‫بدانند که انها دارای یک مدرک برجستۀ دانشگاهی اند درنتیجه فعالیت ها ‪ ،‬برنامه ها و‬ ‫سیاست هایشان به رغم ضعف های ان قابل توجیه و دفاع است‪.‬‬ ‫در پایان باید این مفهوم در کشورمان نهادینه شود که داشتن جایگاه تاثیرگذار‬ ‫ً‬ ‫در جامعه ضرورتا از طریق کسب مدرک تحصیات تکمیلی‪ ،‬میسر نمی شود و در‬ ‫مقابل انچه بیش از هر چیز برای مدیریت جامعه و همچنین افکار عمومی مردم‬ ‫مهم به حساب می اید میزان خاقیت ‪ ،‬نواوری و شناخت افراد از اوضاع داخلی و‬ ‫مناسبات و معادالت جهانی است‪ .‬تجربه نشان داده است با بهره گیری از توانایی‬ ‫چنین افرادی است که کشورشان می تواند با مشکات دست وپنجه نرم کند و‬ ‫بحران های سخت و شکننده اقتصادی را پشت سر گذارد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت پیمانکاری جهت تکمیل کادر خود در پروژه بندر ماهشهر در استان خوزستان‬ ‫از افراد بومی منطقه ‪ ،‬عالقمند و فعال واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫سرپرست دفتر فنی‬ ‫اقا‪ ،‬کارشناسی عمران‬ ‫حداقل ‪ 15‬سال سابقه کار‬ ‫توانایی مدیریت در بخش های ‪ ، CIVIL‬پتروشیمی ‪ ،‬نفت و گاز‬ ‫سرپرستواحدماشیناالت‬ ‫اقا‪ ،‬کارشناسی مکانیک‬ ‫حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار‬ ‫توانایی در مدیریت و نگهداری ماشین االت سبک و سنگین‬ ‫سرپرستواحد‪HSE‬‬ ‫اقا‪ ،‬کارشناسی ‪HSE‬‬ ‫میزان سابقه کار‪ :‬حداقل ‪ 8‬سال‬ ‫توانایی مدیریت در بخش های عمران ‪ ،‬پتروشیمی ‪ ،‬نفت و گاز‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم درخواست و سوابق خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫لطفا عنوان شغلی را در موضوع درج نمایید‪.‬‬ ‫‪em.jpj@yahoo.com‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان قم از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬فارغ التحصیالن رشته مدیریت منابع انسانی یا گرایشهای مرتبط از دانشگاه سراسری‪،‬‬ ‫اشنا به فرایندهای منابع انسانی‬ ‫کارشناس بهداشت حرفه ای‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‪ ،‬با تحصیالت کارشناسی و کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای از دانشگاه سراسری‬ ‫مهندس عمران‬ ‫اقا‪/‬خانم‪2‬نفر‪،‬پنجسالتجربه کاریمرتبط‪،‬نظارتواجرایسازههایفوالدیوبتنی‪،‬اشناباطراحیسازه‬ ‫مهندس معماری‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ 2 ،‬نفر‪ ،‬حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط‬ ‫اشنابانرمافزار‪،Autocad،3Dmax‬همراهبانمونه کارطراحیمعماری‪،‬وترجیحامسلطبهفتوشاپ‬ ‫نقشه کش صنعتی‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬فارغ التحصیل دانشگاه سراسری‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫اقا ‪/‬خانم‪ ،‬یک نفر ‪ ،‬با سابقه کاری در زمینه ی کنترل پروژه و عمران‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬لیسانس مهندسی صنایع‪ ،‬شیمی و میکروبیولوژی‬ ‫برنامه نویس سی شارپ‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬اشنایی کامل به ویندوز فرم ‪ ،‬سی شارپ‬ ‫مدیر نگهداری و تعمیرات‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬با سابقه باالی پنج سال‪ ،‬مهندسی صنایع یا مکانیک و رشته های مرتبط‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪a.zarei@linanik.com‬‬ ‫اموزشی‬ ‫شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 21 -1399‬شوال ‪ 13 -1441‬ژوئن ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1201‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫پس از شیوع کروناویروس و تغییرات زمانی برای ازمون های کشوری مشخص شد‬ ‫در نشست مشترک دکتر حاج میرزایی و دکتر ستاری مطرح شد‬ ‫استارت اپ های اموزشی حمایت می شوند‬ ‫برنامه های جدید برگزاری ازمون ها‬ ‫در وزارتخانه های علوم و بهداشت‬ ‫در ن ـ ـشـ ـس ــت مـ ـش ــترک دکتر محسن حاج مـ ـی ــرزایی وزیر اموزش و پرورش و دکتر سورنا‬ ‫ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری فرصت ها و ظرفیت های استارت اپ‬ ‫های اموزی برای کمک به نظام اموزش و پرورش بررسی شد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار دکت ــر س ــورنا س ــتاری در نشس ــت ب ــا مدی ــران اس ــتارتاپ های‬ ‫ح ــوزه اموزش ــی ب ــا بی ــان اینک ــه هم ــه حوز هه ــا در زم ــان ش ــیوع کرون ــا دچ ــار س ــردرگمی ش ــدند‪،‬‬ ‫اف ــزود‪ :‬یک ــی از حوزه های ــی ک ــه بیش ــترین درگی ــری را داش ــت‪ ،‬ح ــوزه اموزش ــی ب ــود و اس ــتفاده از‬ ‫فض ــای مج ــازی در ام ــوزش ک ــه بای ــد از ‪ ۱۰‬س ــال قب ــل اتف ــاق می افت ــاد ب ــا ش ــیوع ای ــن و ی ــروس‬ ‫فرصت ــی ب ــرای توس ــعه ز ی ــر س ــاخت های ام ــوزش مج ــازی ایج ــاد ش ــد‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس جمهور از رشد هزار برابری استارتاپ های حوزه اموزشی در‬ ‫شرایط شیوع کرونا خبر داد و با اشاره به توسعه شبکه شاد در اموزش و پرورش‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫شبکه هر چند که نیازمند توسعه بیشتر و اضافه کردن اپشن های بیشتری است ولی‬ ‫گام مثبتی در توسعه اموزش های مجازی است‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با بیان اینکه استارتاپ های حوزه اموزشی در شرایط‬ ‫کرونا رشد هزار برابری را تجربه کرده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امیدواریم با سرمایه گذار ی های انجام‬ ‫شده و با همکاری وزارت اموزش وپرورش فعالیت این استارتاپ ها توسعه یابد‬ ‫محس ــن حاج ــی میرزای ــی در جمع بن ــدی نهای ــی نشس ــت مش ــترک وزارت ام ــوزش و‬ ‫پ ــرورش و معاون ــت علم ــی و فن ــاوری رئی ــس جمه ــوری ب ــا مدی ــران اس ــتارت اپ های اموزش ــی‬ ‫ک ــه در اردوگاه باهن ــر برگ ــزار ش ــد ب ــا بی ــان اینک ــه درس ــت اس ــت ک ــه بای ــد در ام ــوزش و پ ــرورش‬ ‫ب ــه س ــمت اموزش ه ــای الکترونی ــک می رفتی ــم‪ ،‬گف ــت‪ :‬از چندس ــال گذش ــته ب ــه ای ــن س ــمت‬ ‫حرک ــت ک ــرده بودی ــم ام ــا حرک ــت کن ــد ب ــود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت استارت اپ ها ادامه داد‪ :‬مهمترین ابزار زیست بوم‬ ‫جدید افزایش ظرفیت سیاست گذاری و تنظیم گری است همچنین به ما این امکان را‬ ‫می دهد جریان تعلیم و تربیت را تحت کنترل دقیق تری قرار دهیم و تست های مشترک و‬ ‫اناین در همه سطوح داشته باشیم و عدالت اموزشی را برقرار کنیم‪ .‬باید اختصاصی کردن‬ ‫اموزش متناسب با ذوق و توانمندی دانش اموزان را در این بستر فراهم کنیم‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش با اشاره به سه ضلع تنظیم گران‪ ،‬کاربران و ارائه دهندگان گفت‪ :‬باید‬ ‫قواعد و پروتکل ها رعایت شوند و برای هرکدام از اضاع فایده مندی موثری را تعریف کنیم تا‬ ‫نتایج پایدار باشند‪ .‬کیفیت اموزش یکی از مهمترین ماموریت های اموزش و پرورش است‬ ‫و در این بخش با چالش های جدی مواجهیم‪ .‬همه معلمان از یک درجه استاندارد در همه‬ ‫مناطق برخوردار نیستند‪ .‬چه طور می توان این وجه را توسعه داد؟ این موارد زمینه های انجام‬ ‫کار مشترک ما با استارت اپ ها را فراهم می کند‪.‬‬ ‫پرویز کرمی مشاور دکتر ستاری و دبیرستاد توسعه فرهنگ علم‪ ،‬فناوری و اقتصاد دانش‬ ‫بنیان معاونت علمی در حاشیه این نشست به خبرنگار بازارکار گفت‪ :‬معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری از استارت اپ های اموزشی در همه زمینه ها از جمله حوزه مالی‬ ‫حمایت می کند‪.‬‬ ‫در این نشست که با حضور معاونان و مدیران وزارت اموزش و پرورش برگزار شد‪ ،‬مدیران‬ ‫استارت اپ های اموزشی‪ ،‬مشکات‪ ،‬چالش ها و دیدگاه های خود را با وزیر اموزش و‬ ‫پرورش و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در میان گذاشتند‪.‬‬ ‫در روزهای ‪ ۲۷‬تا ‪ ۳۰‬تیرماه ‪ ۹۹‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫ازمون کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسات‬ ‫اموزش عالی وابسته به وزارت علوم در دوم و سوم مرداد‬ ‫و ازمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی در ‪ ۲۳‬و ‪۲۴‬‬ ‫مرداد ‪ ۹۹‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ازمون دستیاری پزشکی نیز به عنوان یکی از‬ ‫مهمترین ازمون های کشوری در ‪ ۱۶‬مرداد اجرا می شود‪.‬‬ ‫اما کنکور سراسری سال ‪ ۹۹‬با بیش از یک میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار داوطلب در روزهای ‪ ۳۰‬و ‪ ۳۱‬مردادماه ‪ ۹۹‬برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫پس از برگزاری این ازمون ها‪ ،‬زمان اعام نتایج با توجه‬ ‫به ابهام در شروع سال تحصیلی ‪ ۱۳۹۹‬از اهمیت زیادی‬ ‫پس از شیوع کروناویروس و تغییرات زمانی برای‬ ‫ازمون های کشوری‪ ،‬در اخرین تصمیمات مقرر شد در‬ ‫تابستان ‪ ۱۳۹۹‬تعداد ‪ ۶‬ازمون مهم کشوری برگزار شود که‬ ‫نتایج این ازمون ها تا مهرماه اعام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ۶ ،‬ازمون مهم کشوری در‬ ‫تابستان امسال زیر سایه شرایط کروناویروس در کشور‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫نخستین ازمون کشوری‪ ،‬ازمون نیمه متمرکز دکتری‬ ‫تخصصی (‪ )Ph.D‬دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی‬ ‫وابسته به وزارت علوم است که در ‪ ۲۶‬تیرماه برگزار می شود‪.‬‬ ‫بافاصله پس از ان‪ ،‬ازمون دکتری تخصصی (‪)Ph.D‬‬ ‫علوم پایه پزشکی‪ ،‬بهداشت‪ ،‬دندانپزشکی و داروسازی‬ ‫معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ازاد‬ ‫دستورالعمل روند اجرایی نقل و انتقال دانشجویی‬ ‫دانشگاه ازاد ابالغ شد‬ ‫دانش ــگاه ازاد اس ــامی اب ــاغ ک ــرد‪.‬‬ ‫براس ــاس ای ــن دس ــتورالعمل ثب ــت درخواس ــت‬ ‫دانش ــجویان متقاض ــی میهمان ــی ی ــا انتق ــال از تار ی ــخ‬ ‫‪ ۲۵‬خ ــرداد ‪ ۹۹‬لغای ــت ‪ ۳۱‬تی ــر ‪ ۹۹‬از طر ی ــق س ــامانه‬ ‫من ــادا انج ــام می ش ــود‪.‬‬ ‫واحدهای دانشگاهی به شیوه های مقتضی از‬ ‫جمله اعام در سامانه اموزشی‪ ،‬نصب اطاعیه در‬ ‫تابلو اعانات در خصوص تاریخ میهمانی و انتقال‬ ‫به دانشجویان اطاع رسانی کنند و یاداور شوند که‬ ‫ثبت درخواست تنها از طریق سامانه منادا به ادرس‬ ‫‪ https://www.monada.iau.ir‬امکان پذیر است‪.‬‬ ‫مع ــاون دانش ــجویی و فرهنگ ــی دانش ــگاه ازاد‬ ‫دس ــتورالعمل رون ــد اجرای ــی نق ــل و انتق ــال دانش ــجویی‬ ‫در نیمس ــال اول س ــال تحصیل ــی ‪ 1399-1400‬ای ــن‬ ‫دانش ــگاه را اب ــاغ ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه ازاد‪ ،‬حج ــت‬ ‫االس ــام والمس ــلمین ابراهی ــم کانت ــری مع ــاون‬ ‫فرهنگ ــی و دانش ــجویی دانش ــگاه ازاد اس ــامی‪،‬‬ ‫دس ــتورالعمل رون ــد اجرای ــی نق ــل و انتق ــال دانش ــجویی‬ ‫در نیمس ــال اول س ــال تحصیل ــی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬را‬ ‫ب ــه روس ــای اس ــتان ها‪ ،‬واحده ــا‪ ،‬مرا ک ــز اموزش ــی و‬ ‫معاون ــت اموزش ه ــای عموم ــی و مهارت ــی (س ــما)‬ ‫برخوردار است‪ .‬اینکه داوطلبانی که در ازمون ها شرکت‬ ‫می کنند پس از پذیرفته شدن چه زمانی به دانشگاه ها راه‬ ‫پیدا می کنند یکی از دغدغه های داوطلبان است‪.‬‬ ‫در این زمینه دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان‬ ‫سنجش اموزش کشور خدایی خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به تمامی این اقدامات سازمان سنجش نتایج ازمون های‬ ‫کشوری اعم از کنکور سراسری‪ ،‬ازمون کارشناسی ارشد‬ ‫و ازمون دکتری تخصصی سال ‪ ۹۹‬را تا پایان مهرماه ‪۹۹‬‬ ‫اعام می کند‪.‬‬ ‫در همینزمینهدکترسیدسعیدهاشمینظری رئیسمرکز‬ ‫سنجش اموزش پزشکی گفت‪ :‬ازمون های کشوری در‬ ‫حوزه علوم پزشکی در تابستان برگزار می شود و سعی‬ ‫می شود که اعام نتایج در مهرماه انجام شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ما سعی داریم تا نیمه اول مهرماه نتایج‬ ‫ازمون های ارشد گروه پزشکی و دکتری تخصصی‬ ‫گروه پزشکی را اعام کنیم‪.‬‬ ‫هاشمی نظری اظهار داشت‪ :‬اما شروع سال تحصیلی‬ ‫به دانشگاه ها بر می گردد و ممکن است هر دانشگاهی‬ ‫با توجه به وضعیت خود در بیماری کرونا‪ ،‬مهرماه‬ ‫دانشجوی جدید نگیرد و در بهمن ماه دانشجویان جدید‬ ‫را بپذیرد‪ .‬در هر صورت مرکز سنجش اموزش پزشکی‬ ‫تمام تاش خود را برای اعام نتایج ازمون های ارشد و‬ ‫دکتری در نیمه اول مهرماه انجام می دهد‪.‬‬ ‫شرایط ثبت نام درس کارورزی‬ ‫دانشجویان علمی کاربردی در المان اعالم شد‬ ‫دفتر همکار ی های علمی بین المللی دانشگاه جامع‬ ‫علمی کاربردی شرایط گذراندن درس کارورزی در کشور‬ ‫المان را برای دانشجویان مقطع کارشناسی اعام کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روز سه شنبه دانشگاه جامع علمی کاربردی‪،‬‬ ‫براساس اعام دفتر همکاری های علمی بین المللی‬ ‫دانشگاه جامع علمی کاربردی و مذاکرات صورت‬ ‫پذیرفته این دفتر با دانشگاه علمی کاربردی در سدن‬ ‫المان درخصوص اعزام تعدادی از دانشجویان واجد‬ ‫شرایط جهت گذراندن درس کارورزی در این دانشگاه‪،‬‬ ‫دانشجویان مقطع کارشناسی تمامی رشته ­های گروه‬ ‫های اموزشی صنعت و خدمات اجتماعی تا پایان‬ ‫خردادماه سال جاری می توانند امادگی خود را به مراکز‬ ‫اموزش علمی کاربردی اعام کنند‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬داشتن حداقل معدل ‪ ۱۶‬در‬ ‫دوره کاردانی و دروس گذرانده شده در مقطع کارشناسی‪،‬‬ ‫داشتن کارت پایان خدمت یا ارائه وثیقه مالی جهت‬ ‫خروج از کشور‪ ،‬داشتن سوابق مهارتی یا پژوهشی‬ ‫مناسب‪ ،‬داشتن تسلط کافی به زبان انگلیسی یا المانی‬ ‫در سطح ‪ B۱‬یا ‪ B۲‬در اولویت خواهد بود و امکان تامین‬ ‫هزینه­ های ویزا‪ ،‬سفر‪ ،‬اقامت و بیمه از شرایط اعام شده‬ ‫برای ثبت درخواست دانشجویان است‪.‬‬ ‫مراکز اموزش علمی کاربردی و دانشجویان می توانند‬ ‫برای دریافت اطاعات بیشتر با توجه به شرایط فوق العاده‬ ‫شیوع ویروس کرونا و هماهنگی الزم در خصوص دروس‬ ‫قابل ارائه در سال تحصیلی ‪ ۲۰۱۹-۲۰۲۰‬در دانشگاه علمی‬ ‫کاربردی درسدن با مراجعه به ادرس ‪https://www2.‬‬ ‫‪daad.de/deutschland/studienangebote/internation‬‬‫‪ al-programmes/en/detail/4762‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫فراخوان استخدام بانک سینا‬ ‫بانک سینا به منظور ارائه خدمات بهینه مالی و بانکی به مشتریان و تکمیل نیروی انسانی خود مطابق با ضوابط و ایین نامه استخدامی بانک ‪ ،‬از بین متقاضیان واجد شرایط (اقا و خانم)‬ ‫در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد‪ ،‬با رابطه استخدامی قراردادی موقت قانون کار‪ ،‬به تعداد محدود دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫شرایط عمومی و اختصاصی‪:‬‬ ‫•تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران‬ ‫•اعتقاد به دین مبین اسالم و نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫•التزام به قانون اساسی‬ ‫•دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا داشتن کارت معافیت دائم قانونی (برای اقایان )‬ ‫•عدم محکومیت به فساد اخالقی ‪ ،‬نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری با تائید مراجع ذیصالح و عدم وجود‬ ‫•هرگونه ممنوعیت استخدام از طرف مراجع قضایی و ذیصالح‪.‬‬ ‫•عدم اعتیاد به دخانیات و‪  ‬مواد مخدر‬ ‫•تندرستی و توانائی کامل جسمی‏‪/‬روانی برای انجام شغل محوله با تایید مراجع پزشکی ذیصالح‬ ‫•عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاهها و مراکز اموزش عالی در زمان ثبت نام ازمون‬ ‫رده های شغلی‪ ،‬جنسیت‪ ،‬مقاطع تحصیلی‪ ،‬سن و معدل مجاز به ثبت نام به شرح جدول ذیل می باشند‪:‬‬ ‫رده شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫بانکدار و متصدی امور اداری ستادی‬ ‫متصدی امور اداری‬ ‫حداقل‬ ‫معدل‬ ‫خانم‬ ‫اقا‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫حقوقی‬ ‫•‬ ‫مهندسی‬ ‫•‬ ‫سن‬ ‫حدا کثر‬ ‫‪ 30‬سال‬ ‫متولدین‬ ‫‪ 69/4/1‬به‬ ‫بعد‬ ‫حدا کثر ‪ 27‬سال‬ ‫متولدین‬ ‫‪ 72/4/1‬به بعد‬ ‫انفورماتیک‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ً‬ ‫تبصره‪ :‬درخصوص مقاطع لیسانس و فوق لیسانس صرفا متقاضیان دارای مدرک تحصیلی مورد تایید وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری مجاز به شرکت در ازمون می باشند‪.‬‬ ‫رشته های تحصیلی مجاز جهت شرکت در ازمون استخدامی ‪:‬‬ ‫تاریخ‬ ‫مرحله انجام کار‬ ‫از ساعت ‪ 8‬صبح تاریخ ‪ 99/3/21‬لغایت ساعت ‪ 24‬تاریخ ‪99/4/4‬‬ ‫ثبت نام اینترنتی‬ ‫از ساعت ‪ 14‬روز دوشنبه مور خ ‪99/4/9‬‬ ‫دریافت کارت ورود به جلسه ازمون‬ ‫مور خ ‪99/4/12‬‬ ‫ازمون کتبی‬ ‫شغل بانکدار و متصدی امور‬ ‫اداری ستادی‬ ‫استان‬ ‫شهر‬ ‫ارومیه‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫کردستان‬ ‫شغل متصدی امور اداری‬ ‫(مهندسی)‬ ‫• رشته مهندسی برق گرایش قدرت‬ ‫شغل متصدی امور اداری‬ ‫(انفورماتیک)‬ ‫رشته مهندسی کامپیوتر گرایشهای (سخت افزار و نرم افزار)‬ ‫شغل متصدی امور اداری‬ ‫(حقوقی )‬ ‫متقاضیان با مدرک کارشناسی رشته حقوق‪ :‬گرایش قضائی‬ ‫متقاضیان با مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق‪ :‬گرایشهای جزا‪،‬‬ ‫جرم شناسی و خصوصی‬ ‫تهران‬ ‫نو ع درس‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کلیه مشاغل مورد نیاز‬ ‫عمومی‬ ‫زبان و ادبیات فارسی و ایین نگارش‬ ‫‪10‬‬ ‫هوش ریاضی و استعداد تحصیلی‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ICDL‬‬ ‫‪15‬‬ ‫زبان انگلیسی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شغل بانکدار و متصدی‬ ‫امور اداری ستاد‬ ‫دانش علوم بانکی – بازارهای مالی و‬ ‫سرمایه – مباحث بازاریابی‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شغل متصدی امور اداری‬ ‫مهندسی – مهندسی‬ ‫عمران گرایش عمران سازی‬ ‫عمران‪ -‬استاتیک – مقاومت‬ ‫مصالح – تحلیل سازه – سازه بتن‬ ‫ارمه – زلزله – متره و براورد – اصول و‬ ‫مدیریت ساخت‬ ‫(شرایط عمومی پیمان)‬ ‫‪50‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شغل متصدی امور اداری‬ ‫مهندسی – مهندسی برق‬ ‫گرایش قدرت‬ ‫مدار ‪ 1‬و ‪ – 2‬بررسی سیستم های‬ ‫قدرت – کنترل – ماشین – اندازه‬ ‫گیری الکتریکی‬ ‫‪50‬‬ ‫شغلمتصدیاموراداری‬ ‫مهندسی–مهندسیمکانیک‬ ‫گرایشحرارتوسیاالت‬ ‫ترمودینامیک – سیاالت – انتقال‬ ‫حرارت – استاتیک – مقاومت مصالح‬ ‫– دینامیک و ارتعاشات‬ ‫‪50‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شغل متصدی امور‬ ‫اداری انفورماتیک –‬ ‫مهندسی سخت افزار‬ ‫سیستم عامل – امنیت داده‬ ‫– معماری کامپیوتر – شبکه‬ ‫کامپیوتری‬ ‫‪50‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شغل متصدی امور‬ ‫اداری انفورماتیک –‬ ‫مهندسی نرم افزار‬ ‫هوش مصنوعی – پایگاه داده‬ ‫– مهندسی نرم افزار – سیستم‬ ‫عامل – امنیت داده – معماری‬ ‫کامپیوتر – شبکه کامپیوتری‬ ‫‪50‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شغل متصدی امور‬ ‫اداری حقوقی –‬ ‫کارشناسی حقوق‬ ‫گرایش قضایی‬ ‫حقوق مدنی – ایین دادرسی مدنی‬ ‫– حقوق تجارت – ایین دادرسی‬ ‫کیفری – دانش و علوم بانکی‬ ‫(در سطح کارشناسی)‬ ‫‪50‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شغل متصدی امور‬ ‫اداری حقوقی –‬ ‫کارشناسی ارشد حقوق‬ ‫گرایش جزا‪ ،‬جرم‬ ‫شناسی‪ ،‬خصوصی‬ ‫حقوق مدنی – ایین دادرسی مدنی‬ ‫– حقوق تجارت – ایین دادرسی‬ ‫کیفری – دانش و علوم بانکی‬ ‫(در سطح کارشناسی ارشد)‬ ‫‪50‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تخصصی‬ ‫تکاب‬ ‫میاندواب‬ ‫بانکدار‬ ‫بانه‬ ‫بانکدار‬ ‫مجمو ع سواالت عمومی و تخصصی هر شغل‬ ‫تهران‬ ‫متصدی امور انفورماتیک‬ ‫متصدی امور حقوقی‬ ‫شیراز‬ ‫متصدی امور مهندسی‬ ‫مرودشت‬ ‫بانکدار‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫یاسوج‬ ‫بانکدار‬ ‫کرمانشاه‬ ‫کرمانشاه‬ ‫متصدی امور حقوقی‬ ‫همدان‬ ‫بانکدار‬ ‫نهاوند‬ ‫بانکدار‬ ‫ایالم‪/‬باجه ملکشاهی‬ ‫بانکدار‬ ‫فارس‬ ‫ضرایب‬ ‫‪1‬‬ ‫همدان‬ ‫ایالم‬ ‫متصدی امور انفورماتیک‬ ‫مشهد‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫نیشابور‬ ‫بانکدار‬ ‫سبزوار‬ ‫بانکدار‬ ‫بجنورد‪/‬اشخانه‬ ‫اهواز‬ ‫خوزستان‬ ‫متصدی امور مهندسی‬ ‫بانکدار‬ ‫کاشمر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪100‬‬ ‫متصدی امور مهندسی‬ ‫متصدی امور مهندسی‬ ‫تبصره‪ :‬در خصوص متقاضیان دارای مدرک فوق لیسانس در رشته های مهندسی‪ ،‬حقوقی و انفورماتیک‪ ،‬تنها در صورت‬ ‫داشتن مدرک کارشناسی (لیسانس) مرتبط با هریک از رشته های فوق امکان شرکت در ازمون را خواهند داشت‪.‬‬ ‫سواالت و منابع ازمون ‪:‬‬ ‫تعداد‬ ‫سواالت‬ ‫بانکدار‬ ‫بانکدار‬ ‫• رشته ریاضی و امار کلیه گرایش ها‬ ‫• رشته مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیاالت‪،‬‬ ‫مرکزی‬ ‫بانکدار‬ ‫قلعه گنج‬ ‫بانکدار‬ ‫سیرجان‬ ‫بانکدار‬ ‫ارا ک‬ ‫متصدی امور مهندسی‬ ‫متصدی امور انفورماتیک‬ ‫قزوین‬ ‫متصدی امور مهندسی‬ ‫متصدی امور حقوقی‬ ‫شغل موردتقاضا‬ ‫بانکدار‬ ‫• رشته مهندسی عمران گرایش عمران‪ ،‬سازه‬ ‫کرمان‬ ‫متصدی امور مهندسی‬ ‫بانکدار‬ ‫•رشته حسابداری کلیه گرایشهای مالی‬ ‫• رشته صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستمها‬ ‫شغل موردتقاضا‬ ‫متصدی امور انفورماتیک‬ ‫قزوین‬ ‫جدول مشخصات نیازهای استخدامی‬ ‫•رشته مدیریت گرایشهای (مالی‪،‬بازرگانی‪،‬صنعتی‪،‬اموربانکی)‬ ‫•رشته علوم اقتصادی گرایشهای (نظری‪،‬بازرگانی‪،‬صنعتی‪،‬پول و بانکداری)‬ ‫استان‬ ‫شهر‬ ‫کرمان‬ ‫تقویم ازمون استخدامی سال ‪99‬‬ ‫فوق‬ ‫لیسانس‬ ‫لیسانس‬ ‫‪15‬‬ ‫تبصره‪ :‬متقاضیان عالوه بر سواالت فوق‪ ،‬می بایست نسبت به پاسخگویی ‪ 60‬سوال ازمون روانشناختی در ابتدای جلسه‬ ‫ازمون اقدام نمایند‪.‬‬ ‫متقاضی میبایست ساکن و بومی شهر مورد تقاضا (مندرج در ا گهی ازمون) باشد که با دارا بودن یکی از شرایط ذیل‪ ،‬جهت‬ ‫شهر مورد تقاضا بومی تلقی می شوند‪:‬‬ ‫الف) متقاضی متولد شهر مورد تقاضا بوده و در حال حاضر در ان شهر سکونت داشته باشد‪.‬‬ ‫ب ) متقاضی ساکن شهر مورد تقاضا بوده و حداقل ‪ 2‬سال در ان شهر سکونت داشته باشد ‪.‬‬ ‫ازمون کتبی بصورت چهارگزینهای بوده و با احتساب نمره منفی (یک سوم) ارزیابی میگردد (نمره منفی شامل پاسخهای‬ ‫نادرست و همچنین انتخاب بیش از یک پاسخ به یک سوال میباشد)‪.‬‬ ‫بانکدار‬ ‫بانکدار‬ ‫متصدی امور مهندسی‬ ‫بانکدار‬ ‫رامهرمز‬ ‫بانکدار‬ ‫بهبهان‬ ‫بانکدار‬ ‫خرمشهر‬ ‫بانکدار‬ ‫بندر ماهشهر‬ ‫بانکدار‬ ‫مراحــل اســتخدامی شــامل ازمــون کتبــی‪ ،‬ازمــون هــای روانشــناختی‪ ،‬مصاحبــه تخصصــی‪ ،‬گزینــش و معاینــات پزشــکی‪،‬‬ ‫مطابــق دســتورالعمل هــا و ضوابــط بانــک میباشــد‪.‬‬ ‫مراحل ثبت نام‪:‬‬ ‫مراجعه به سایت بانک سینا به نشانی‪www.sinabank.ir :‬‬ ‫تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور و در لینک ‪https:\\sinabank.iran-azmoon.ir‬‬ ‫ارســال عکــس‪ :‬متقاضیــان مــی بایســت عکــس ‪ 3*4‬پرســنلی خــود را بــا عــرض ‪ 150‬و ارتفــاع ‪ 200‬پیکســل و بــا فرمــت ‪ JPG‬و‬ ‫حجــم حداکثــر ‪ 200‬کیلــو بایــت اســکن نمــوده و درقســمت مربوطــه بارگــذاری نماینــد‪.‬‬ ‫پرداخــت وجــه ثبــت نــام‪ :‬متقاضیــان واجــد شــرایط‪ ،‬بــه منظــور ثبــت نــام در ازمــون اســتخدامی مــی بایســت هنــگام ثبــت نــام‬ ‫نســبت بــه پرداخــت اینترنتــی مبلــغ ‪ 800.000‬ریــال‪ ،‬اقــدام و ســایر مراحــل ثبــت نــام را تــا دریافــت کــد رهگیــری طــی نماینــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تبصــره‪ :‬بــا عنایــت بــه عــدم امــکان اســترداد وجــه ثبــت نــام‪ ،‬موکــدا اعــام مــی گــردد صرفــا متقاضیانــی کــه واجــد شــرایط‬ ‫عمومــی و اختصاصــی منــدرج در جــداول و متــن ا گهــی مــی باشــند‪ ،‬نســبت بــه ثبــت نــام و واریــز وجــه اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫نکات مهم در ثبت نام‪:‬‬ ‫ً‬ ‫قبل از ثبت نام به راهنمای نحوه تکمیل فرم موجود در سایت مراجعه و مندرجات ان را دقیقا مطالعه نمایید‪.‬‬ ‫ثبت نام زمانی تکمیل می باشد که شماره رهگیری از طریق سیستم به متقاضی اعالم گردد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مســئولیت صحــت ثبــت اطالعــات در ســایت اینترنتــی بــه عهــده شــخص متقاضــی مــی باشــد‪ .‬بدیهــی اســت متعاقبــا نســبت‬ ‫بــه اخــذ و بررســی اصــل مــدارک پذیرفت هشــدگان در ازمــون اقــدام و چنانچــه مغایرتــی در مندرجــات مــدارک ارائــه شــده بــا‬ ‫شــرایط ا گهــی بانــک وجــود داشــته باشــد از ادامــه مراحــل اســتخدامی متقاضــی در هــر مرحلــه از فراینــد اســتخدام‪ ،‬جلوگیــری‬ ‫بعمــل خواهــد امــد و متقاضــی حــق هیچگونــه اعتراضــی نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫تاریخ دریافت برگه ورود به جلسه ازمون‪:‬‬ ‫داوطلبــان مــی بایســت تــا قبــل از زمــان برگــزاری ازمــون جهــت دریافــت برگــه ورود بــه جلســه ازمــون‪ ،‬بــه ســایت یــاد شــده‬ ‫مراجعــه نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت بــه همــراه داشــتن برگــه ورود بــه جلســه‪ ،‬شناســنامه یــا کارت ملــی در روز برگــزاری ازمــون‬ ‫ضــروری خواهــد بــود‪.‬‬ ‫تبصــره‪ :‬داوطلبــان میبایســت پــس از اخــذ برگــه ورود بــه جلســه ازمــون از طریــق ســایت‪ ،‬نســبت بــه کنتــرل مشــخصات فــردی‬ ‫خــود (مــدرک تحصیلــی‪ ،‬معــدل‪ ،‬شــماره داوطلبــی‪ ،‬شــماره صندلــی) و محــل برگــزاری ازمــون اقــدام نماینــد و در صــورت‬ ‫مشــاهده هرگونــه مغایــرت مــی تواننــد از طریــق قســمت مربوطــه در ســایت‪ ,‬نســبت بــه رفــع نقــص اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫تذکرات مهم‪:‬‬ ‫ً‬ ‫اخریــن اخبــار و اطالعیــه هــا درخصــوص اســتخدام در بانــک ســینا‪ ،‬صرفــا از طریــق درج در وب ســایت اینترنتــی بانــک بــه‬ ‫نشــانی ‪ ،www.sinabank.ir‬معتبــر بــوده و بانــک مســئولیتی در قبــال مطالــب منتشــره در ســایر ســایت ها و فضــای مجــازی‪،‬‬ ‫نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫چنانچــه پــس از توفیــق متقاضیــان در مرحلــه کتبــی ازمــون و بررســی و تطبیــق مــدارک اســتخدامی انــان بــا شــرایط منــدرج‬ ‫در ا گهــی حاضــر یــا در هــر مرحلــه از بررس ـی های بعــدی از ســوی بانــک مشــخص شــود داوطلبــی واجــد شــرایط عمومــی و‬ ‫اختصاصــی اعــام شــده نمــی باشــد‪ ،‬حتــی در صــورت توفیــق در ازمــون کتبــی و هریــک از مراحــل اســتخدامی و یــا اشــتغال‬ ‫بــکار در بانــک‪ ،‬ادامــه رســیدگی بــه وضعیــت اســتخدامی و اســتمرار خدمــت وی در بانــک منتفــی خواهــد شــد و در ایــن صــورت‬ ‫داوطلــب حــق هیچگونــه اعتراضــی را نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثبت نام متقاضیان صرفا از طریق سایت مزبور و به صورت اینترنتی بوده و نیازی به ارسال مدارک نمی باشد‪.‬‬ ‫توجــه خیلــی مهــم‪ :‬اعــام قبولــی متقاضیــان بــه منزلــه اســتخدام انهــا نبــوده و پــس از توفیــق در کلیــه مراحــل‬ ‫اســتخدامی و بــا توجــه بــه نمــرات مکتســبه همچنیــن نیــاز هــر شــهر‪ ،‬نســبت بــه بکارگیــری متقاضیــان بــه ترتیــب‬ ‫اولویــت اقــدام میگــردد و بانــک هیچگونــه مســئولیتی در قبــال بکارگیــری ســایر نیروهــای ذخیــره (مازاد بر نیاز هرشــهر)‬ ‫نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حوزه امتحانی داوطلبان نیز متعاقبا از طریق سایت مربوطه قابل رویت می باشد‪.‬‬ ‫بانک سینا اختیار دارد پس از استخدام در خصوص جابجایی محل خدمت افراد استخدام شده اتخاذ تصمیم نماید‪.‬‬ ‫از پذیرفته شدگان تعهدی مبنی بر اشتغال به مدت ‪ 5‬سال در شهر مورد تقاضا اخذ خواهد گردید‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 21 -1399‬شوال ‪ 13 -1441‬ژوئن ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1201‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫هشدار رئیس اداره اجتماعی پلیس ا گاهی ناجا‬ ‫جویندگان کار درمورد استفاده از ا گهی های استخدام‬ ‫ا گاه باشند‬ ‫رئیس اداره اجتماعی پلیس ا گاهی ناجا به جویندگان کار هشدار داد که‬ ‫نسبت به سوء استفاده از ا گهی های استخدام ا گاه باشند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سرهنگ شهاب امینی با اشاره به انتشار ا گهی های غیرواقعی‬ ‫توسط افراد فرصت طلب و شیاد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درج ا گهی های استخدام در معابر‪،‬‬ ‫جراید و فضای مجازی دلیلی بر صحت انها نیست و هموطنان می بایست در ارائه‬ ‫اطاعات شخصی خود دقت الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ا گهیهای تفکیک شده جنسیتی‪ ،‬درخواست اطاعات غیر ضروری‬ ‫(عکس شخصی و‪ ،)...‬پیشنهادهای فریبنده و حقوقهای غیر متعارف‪ ،‬ممکن‬ ‫مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان هشدار داد‬ ‫رئیس پلیس فتا استان اردبیل هشدار داد‬ ‫کالهبرداری با جعل اگهی استخدام در شرکت های دولتی‬ ‫رئیس پلیس فتا استان اردبیل از شناسایی فردی که در فضای مجازی‬ ‫با درج ا گهی استخدام به عنوان یک شرکت دولتی از مردم کاهبرداری‬ ‫می کرد‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطاع رسانی پلیس فتا سرهنگ علی قهرمان طالع‪،‬‬ ‫رئیس پلیس فتا استان اردبیل در تشریح این خبر گفت‪ :‬طبق دریافت‬ ‫گزارش های مردمی و رصد فضای مجازی توسط کارشناسان سایبری‬ ‫استان‪ ،‬چند مورد ا گهی استخدام با عناوین دولتی جهت بررسی‬ ‫صحت ان در دستور کارگروه تخصصی رصد پلیس فتا قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬با بررسی اولیه صورت گرفته توسط کارشناسان‬ ‫پلیس فتا‪ ،‬ا گهی های استخدامی که در محیط اینترنت ازجمله‬ ‫سایت های مختلف ثبت ا گهی‪ ،‬کانال ها و صفحات شبکه های‬ ‫اجتماعی منتشرشده بود مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که همه‬ ‫ا گهی هایی که با عنوان یک شرکت دولتی ثبت شده است‪ ،‬مربوط به هم‬ ‫بوده و توسط یک نفر یا یک گروه اداره می شود‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فتا استان اردبیل عنوان کرد‪ :‬کارا گاهان سایبری‬ ‫با بررسی های فنی و کشف سرنخ های به دست امده از مستندات‬ ‫دیجیتال به چندین شماره تلفن و شماره کارت رسیده که با‬ ‫هماهنگی های الزم همه ان ها به پلیس فتا دعوت شدند که در‬ ‫بازجویی ها مشخص شد اکثر ان ها یا سیم کارت و کارت بانکی خود را‬ ‫گم کرده و یا به صورت امانت در اختیار دیگران قرار داده بودند‪.‬‬ ‫سرهنگ قهرمان طالع گفت‪ :‬درنهایت پس از تکمیل پرونده متهم‬ ‫اصلی مورد شناسایی قرار گرفت و ضمن اعتراف به جرم خود‪ ،‬برای‬ ‫ادامه روال پرونده؛ تحویل مقامات قضایی شد‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی به هم وطنان توصیه کرد‪ :‬به غیراز سایت ها و پیام‬ ‫رسان های رسمی استخدامی به هیچ وجه به سایر منابع استخدامی‬ ‫ازجمله شبکه های اجتماعی خارجی توجه نکرده و قبل از هرگونه‬ ‫ً‬ ‫اقدامی حتما از مرجع رسمی و اداره یا شرکت ا گهی دهنده استعامات‬ ‫الزم را انجام دهند و در صورت مشاهده موارد مشکوک از طریق سایت‬ ‫پلیس فتا به ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬با ما در ارتباط باشند‪.‬‬ ‫در مشهد اتفاق افتاد‬ ‫ماجرای اغفال‪ ۴۰‬زن جوان به بهانه مشاوره‬ ‫ماجرای اغفال بیش از ‪ ۴۰‬زن جوان در مشهدمدیران دو مرکز‬ ‫مشاوره روان شناسی در مشهد به دلیل گستردگی جرایم هولناک‬ ‫در حالی با اتهام سنگین افساد فی االرض از سوی بازپرس‬ ‫پرونده روبه رو شدند که هنوز تحقیقات بیشتر درباره زوایای‬ ‫پنهان این ماجرا ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از خراسان‪ ،‬این پرونده حساس‬ ‫از چندین ماه قبل‪ ،‬هنگامی روی میز دادستان مرکز خراسان‬ ‫رضوی گشوده شد که اخبار محرمانه از اغفال زنان جوان‬ ‫توسط مدیر ‪ 40‬ساله یکی از مراکز مشاوره روان شناسی در مشهد‬ ‫حکایت داشت‪.‬‬ ‫اهمیت این گزارش ها از منابع موثق‪ ،‬موجب شد قاضی‬ ‫غامعلی صادقی (دادستان وقت مشهد) دستورات ویژه ای‬ ‫را برای پیگیری غیرمستقیم همراه با رصدهای اطاعاتی این‬ ‫ماجرا صادر کند‪ .‬به دنبال دستورات صریح دادستان وقت‬ ‫مرکز خراسان رضوی‪ ،‬تاش های گسترده ای در این باره اغاز و‬ ‫است دامی برای متقاضیان کار بوده و درج صرفا یک شماره تلفن یا ادرسهای‬ ‫گمراه کننده‪ ،‬دلیل مناسبی برای استعام از مراجع مربوطه یا بررسی ا گاهانه‬ ‫موضوع به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری پلیس وی با بیان اینکه کارا گاهان پلیس ا گاهی ناجا‬ ‫به صورت مستمر نسبت به رصد اوضاع اقدام می کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با این وجود‪،‬‬ ‫هم میهنان نیز می بایست جوانب احتیاط را رعایت کرده و قبل از هرگونه اقدامی‪،‬‬ ‫پیامدهای منفی اعتماد به افراد ناشناس را مورد توجه قرار دهند‪.‬‬ ‫رئیس اداره اجتماعی پلیس ا گاهی ناجا در پایان از مردم خواست برای یافتن‬ ‫شغل مناسب به سایتها و موسسات مشاوره شغلی و کاریابی معتبر و دارای مجوز‬ ‫رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مراجعه کرده و هرگونه موارد مشکوک‬ ‫را در اسرع وقت با مرکز فوریتهای پلیسی ‪ ۱۱۰‬درمیان بگذارند‪.‬‬ ‫پلیس فتا پیگیر برخورد قانونی با موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو‬ ‫مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان‬ ‫با هشدار به موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج‬ ‫از کشور از پلمب یک موسسه غیرمجاز اعزام دانشجو به‬ ‫خارج از کشور تحت عنوان «خوارزمی» توسط پلیس‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش سازمان امور دانشجویان‪ ،‬ابراهیم حاجی زاده‬ ‫اظهار داشت‪ :‬با وجود تذکر و اطاع رسانی های این‬ ‫اداره کل‪ ،‬عده ای تحت عنوان اعزام دانشجو به خارج از‬ ‫ً‬ ‫کشور‪ ،‬بدون دانش و شرایط الزم برای این موضوع کاما‬ ‫تخصصی‪ ،‬با ارائه اطاعات نادرست و ناصحیح اقدام‬ ‫به فعالیت غیر مجاز کرده اند و برای ترغیب و ایجاد‬ ‫انگیزه کاذب در متقاضیان‪ ،‬برخاف واقعیت ها در مورد‬ ‫اخذ پذیرش و ادامه تحصیل در خارج از کشور‪ ،‬در فضای‬ ‫مجازی به صورت گسترده تبلیغ می کنند‪.‬‬ ‫وی ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه در م ــواردی پ ــس از اخ ــذ مبال ــغ‬ ‫مشخصشدمرد‪40‬سالهعضوهیئتعلمییکیاز دانشگاههای کشور‬ ‫است و با راه اندازی مرکز مشاوره روان شناسی ‪ ،‬زنان و دختران‬ ‫جوان دارای مشکات احساسی ‪ ،‬خانوادگی یا اجتماعی را با‬ ‫توسل به ترفندهای خاص‪ ،‬فریب می دهد و انان را طعمه نیات‬ ‫پلید و شیطانی خود می کند‪.‬‬ ‫گزارش خراسان حاکی است درهمین اثنا با انتصاب قاضی‬ ‫صادقی به سمت ریاست کل دادگستری خراسان رضوی‪،‬‬ ‫قاضی محمدحسین درودی (دادستان مرکز خراسان رضوی)‬ ‫با مطالعه دقیق گزارش های مذکور‪ ،‬بی درنگ دستور گسترش‬ ‫دامنه تحقیقات را صادر کرد و از سربازان گمنام امام زمان (عج)‬ ‫اداره کل اطاعات خراسان رضوی خواست رسیدگی به این‬ ‫پرونده حساس را در دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫این گونه بود که تاش ها و رصدهای اطاعاتی شبانه روزی‬ ‫نتیجه داد و مرد ‪ 40‬ساله در حالی دستگیر شد که بررسی ها نشان‬ ‫داد زن دیگری که او نیز تحصیات عالیه دارد ‪ ،‬مرد ‪ 40‬ساله را در‬ ‫ارتکاب جرایم اتهامی همراهی می کند‪.‬‬ ‫وقتی عمق هولناک این پرونده لو رفت و مشخص شد بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬زن طبق اطاعات به دست امده ‪ ،‬طعمه اهداف شوم و‬ ‫شیطانی شده اند‪ ،‬حساسیت ماجرا چندین برابر شد‪ .‬بنابراین‬ ‫گزارش‪ ،‬با صدور دستوری از سوی قاضی سید جواد حسینی‬ ‫(معاون دادستان مرکز خراسان رضوی) رسیدگی قضایی به‬ ‫بازپرس شعبه ‪ 204‬دادسرای عمومی و انقاب مشهد واگذار شد‬ ‫و بدین ترتیب قاضی دکتر حسن زرقانی با قدرت قانون دست به‬ ‫قلم برد و حکم به جلب متهمان داد‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی است با دستگیری دو مرد و زن مذکور‬ ‫که عنوان «دکتر» نیز دارند‪ ،‬این پرونده وارد مرحله جدیدی شد‪.‬‬ ‫تحقیقات محرمانه که زیر نظر قاضی زرقانی و توسط سربازان‬ ‫بی ادعای امام زمان(عج) صورت می گرفت ابعاد جدیدی‬ ‫از این فاجعه را فاش کرد‪ .‬بررسی ها بیانگر ان بود مرد ‪ 40‬ساله‬ ‫که چون اختاپوسی روی مراجعان مرکز مشاوره چنگ انداخته‬ ‫است‪ ،‬زنان دارای مشکات روحی و تالمات روانی را با ادعاهای‬ ‫دروغین ارتباط با امام زمان (عج) به مکان های خاصی می کشاند‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه سازندگان صنعت اسپادانا جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫سوپروایزر‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه تدریس‪ ،‬حداقل ‪ 26‬سال سن‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‪ ،‬سابقه سوپروایزری ‪ :‬ترجیحا دو سال سابقه کار مرتبط با سوپروایزری‬ ‫حداقل لیسانس‪ ،‬عالقه مند و مسلط به تولید محتوا برای اینستاگرام و شبکه های اجتماعی‬ ‫کوشا ‪ ،‬منضبط ‪ ،‬دقیق‪ ،‬توانمند در کار تیمی‪ ،‬توانمند در ایجاد ارتباط با گروههای مختلف سنی‬ ‫کارشناس مکانیک‬ ‫مدرس زبان انگلیسی‬ ‫خانم‪ ،‬پاره وقت ‪ ،‬تمام وقت‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه تدریس بزرگساالن‪ ،‬کوشا ‪ ،‬منضبط ‪ ،‬دقیق‬ ‫توانمند در تدریس گروههای مختلف سنی‬ ‫کارمند اداری‬ ‫خانم‪ ،‬پاره وقت ‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حداقل ‪ 25‬سال سن‬ ‫حداقل لیسانس‪ ،‬مسلط به ‪Microsoft office‬‬ ‫دارای روابط عمومی قوی‪ ،‬کوشا ‪ ،‬منضبط ‪ ،‬دقیق‪ ،‬دارای روحیه تیمی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪irancanadakaraj@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت داخلی در زمینه تولید و چاپ لفاف های بسته‬ ‫بندی جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سرپرست امور اداری و منابع انسانی‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫حداقل ‪ 3‬تا ‪ 5‬سال سابقه ی کاری مرتبط‬ ‫تدوین و انعقاد قراردادهای منابع انسانی‬ ‫تسلط به فرایندهای منابع انسانی‬ ‫اشنا به فنون مصاحبه و مذا کره‬ ‫جذب‪ ،‬استخدام‪ ،‬ایجاد انگیزش و نگهداشت منابع انسانی‬ ‫نیازسنجی اموزشی‪ ،‬تسلط بر اجرای فرایند اموزش پرسنل و‬ ‫اثربخشی دوره های برگزار شده‪ ،‬برنامه ریزی و اجرای امور مربوط‬ ‫به مدیریت عملکرد‪ ،‬مستندسازی و ثبت رویه های انجام شده‪،‬‬ ‫توانایی ارائه گزارش به مدیران سازمان‬ ‫اشنایی کامل با مهارت های روز منابع انسانی و اداری‬ ‫اشنایی کاملبهموضوعاتمرتبطباقوانین کاروتامیناجتماعی‬ ‫مراجعه به سازمان ها و ادارات کار و تامین اجتماعی‬ ‫مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)‬ ‫تسلط بر فرایندهای حقوق و دستمزد و پرداخت‬ ‫مهارت خوب گوش دادن‪ ،‬توانایی برقراری ارتباط سازنده و رهبری‬ ‫مسلط به نرم افزار حضور و غیاب‪ ،‬منظم‪ ،‬متعهد و مسئولیت پذیر‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr@takpack.net‬‬ ‫و ان ها را طعمه هوسرانی های خود قرار می دهد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر بررسی های دقیق و محرمانه درباره نقش خانم‬ ‫دکتر در این ماجرا نشان داد او نیز با راه اندازی مرکز مشاوره در‬ ‫مشهد و با استفاده از تخصص هیپنوتیزم‪ ،‬روح و روان زنان جوان‬ ‫را طی یک دقیقه به تسخیر خودش درمی اورد و ان چه به زنان‬ ‫دارای مشکل تلقین می کرد‪ ،‬ان ها نیز خواسته او را انجام‬ ‫می دادند‪ .‬همچنین با افشای راز این مرکز مشاوره ای مشخص‬ ‫شد که او زنان زیادی را به مرکز مشاوره مرد ‪ 40‬ساله معرفی کرده است‪.‬‬ ‫در اجرای دستور قاطع قاضی دکتر حسن زرقانی‪ ،‬دو مرکز‬ ‫مشاوره ای پلمب شدند و اسناد و مدارک موجود در این دفاتر‬ ‫برای بررسی های دقیق به اداره کل اطاعات خراسان رضوی‬ ‫انتقال یافت‪ .‬از سوی دیگر با توجه به اهمیت و حساسیت‬ ‫ماجرا و لو رفتن زوایای پنهان دیگری از اتهامات هولنا ک این‬ ‫افراد‪ ،‬قاضی شعبه ‪ 204‬دادسرای عمومی و انقاب مشهد اتهام‬ ‫افساد فی االرض را به انان تفهیم کرد تا بررسی های گسترده ای‬ ‫درباره جرایم احتمالی دیگر انان صورت گیرد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫نماینده موسسه ایران کانادا جهت کادر اموزشی و اداری خود در استان البرز‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫بس ــیار ز ی ــاد از متقاضی ــان و پیگی ــری نکـــردن فراینـــد‬ ‫پذی ــرش و اع ــزام‪ ،‬موج ــب فر ی ــب‪ ،‬گمراه ــی و ســـردرگمی‬ ‫ان ــان م ــی ش ــوند‪ ،‬گف ــت‪ :‬ب ــه ای ــن اف ــراد و موسس ــات غی ــر مج ــاز‬ ‫هش ــدار داده م ــی ش ــود ای ــن فعالی ــت ه ــای غیرقانونـــی را‬ ‫متوق ــف کنن ــد‪ .‬وزارت عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات و فن ــاوری طب ــق‬ ‫وظیف ــه ذات ــی و قانون ــی خ ــود‪ ،‬ب ــرای صیانـــت از حقـــوق‬ ‫ش ــهروندان ب ــا همراه ــی و مش ــارکت همـــکاران محتـــرم‬ ‫در پلی ــس امنی ــت و پلی ــس فت ــا پیگی ــر برخ ــورد قانون ــی ب ــا‬ ‫ای ــن فعالیت ه ــا اس ــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بــورس و اعــزام دانشــجویان افــزود‪ :‬در هفته گذشــته‬ ‫دفت ــر یک ــی از ای ــن ن ــوع موسس ــات غی ــر مج ــاز ب ــه عن ــوان‬ ‫مصداق ــی از ای ــن ن ــوع فعالی ــت‪ ،‬تح ــت عن ــوان «خوارزم ــی»‬ ‫ک ــه در فض ــای مج ــازی ب ــه روش ه ــای ارس ــال پیام ــک و ‪...‬‬ ‫تبلیــغ غیرواقعــی فراوانــی را بــرای جــذب متقاضیــان انجــام‬ ‫مــی داد‪ ،‬بــا هماهنگــی حراســت ســازمان امــور دانشــجویان‬ ‫و پلی ــس امنی ــت پلم ــب ش ــد‪.‬‬ ‫حاج ــی زاده تاکی ــد ک ــرد‪ :‬ب ــه والدین ــی ک ــه ب ــرای اع ــزام‬ ‫فرزنـــدان شـــان بـــرای ادامـــه تحصیـــل بـــه خـــارج از کش ــور‬ ‫نیازمنـــد مشـــورت هســـتند‪ ،‬تاکیـــد می شـــود فقـــط ب ــا‬ ‫موسس ــاتی ک ــه دارای مج ــوز از وزارت عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات و‬ ‫فنـــاوری هســـتند‪ ،‬مشـــورت کننـــد‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه حاج ــی زاده‪ ،‬اس ــامی ای ــن ن ــوع موسس ــات در‬ ‫ســـایت ایـــن اداره کل بـــه ادرس ‪Scholarship.Saorg.ir‬‬ ‫در دس ــترس عم ــوم اس ــت‪.‬‬ ‫مدیـــرکل بـــورس و اعـــزام دانشـــجویان ســـازمان ام ــور‬ ‫دانش ــجویان گف ــت‪ :‬خان ــواده ه ــا بای ــد تمام ــی اطاع ــات‬ ‫در م ــورد تایی ــد دانش ــگاه‪ ،‬رش ــته م ــورد تقاض ــا‪ ،‬هزینه ه ــای‬ ‫تحصی ــل و زندگ ــی‪ ،‬تعرفه ه ــا و ‪ ...‬را قب ــل از ه ــر ن ــوع تعه ــد‬ ‫و امض ــای ق ــراردادی‪ ،‬م ــورد بررس ــی دقی ــق و کن ــکاش ق ــرار‬ ‫دهن ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس مکانیک‬ ‫انباردار فنی‬ ‫اپراتور ماهر فرز ‪CNC‬‬ ‫اپراتور ماهر تراش ‪CNC‬‬ ‫اپراتور ماهر تراش دستی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫اقا‪ ،‬کارشناسی ارشد و دکتری مکانیک سیاالت‪ ،‬مسلط به ‪ CFD‬و زبان انگلیسی فنی و ترسیم سه بعدی‬ ‫اقا‪ ،‬تسلط به ترسیم سه بعدی با کامپیوتر‪ ،‬ابزاراالت اندازه گیری دقیق‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی فنی‪ ،ICDL ،‬با قابلیت مسئولیت پذیری باال و با هوش‬ ‫اقا‪ ،‬فوق دیپلم و کارشناسی مکانیک ماشین ابزار‬ ‫تسلط به اصول انبارداری‪ ،ICDL ،‬شناخت ابزاراالت ماشینکاری‪،‬‬ ‫اندازه گیری و عمومی‪ ،‬جهت انبارداری فنی‬ ‫اقا‪ ،‬مسلط به بورینگ ‪CNC‬‬ ‫مسلط به برنامه نویسی کنترل ‪ Siemens‬و نرم افزارهای ‪ CAM‬ترجیحا ‪Mastercam‬‬ ‫اقا‪ ،‬مسلط به کاروسل ‪CNC‬‬ ‫مسلط به برنامه نویسی کنترل ‪ Siemens‬و نرم افزارهای ‪ CAM‬ترجیحا ‪Mastercam‬‬ ‫اقا‪ ،‬جهت قطعات دقیق‬ ‫یک شرکت مهندسی در زمینه اتوماسیون صنعتی‬ ‫و ابزار دقیق واقع در غرب تهران جهت تکمیل کادر‬ ‫فنی خود از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫تکنسین فنی‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ابزار دقیق‬ ‫اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫تمام وقت‬ ‫با مهارت های ذیل‬ ‫اشنا به ساختارهای ‪Controller , PLC‬‬ ‫اشنا با پروتکل های ارتباطی تجهیزات‬ ‫مانیتورینگ و ترنسمیتر‬ ‫اشنا به انواع سنسورهای محیطی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪behruz.nazari@gmail.com‬‬ ‫کارشناس برق‬ ‫الکترونیک‬ ‫اقا‪ ،‬کاردانی یا کارشناس مکانیک‬ ‫جهت مونتاژ شیراالت‪ ،‬جوشکاری‪ ،‬رنگ امیزی و امور جاری سالن تولید‬ ‫اقا‪ ،‬مسلط به سیستم های ابزار دقیق‪ ،‬شبکه های صنعتی و کامپیوتری‪ ،‬میکرو کنترلر‪،‬‬ ‫‪ ،Altium Designer ،ePlan ،Servo Mechanism‬مدارات پنوماتیک و هیدرولیک‬ ‫زبان انگلیسی فنی قوی‬ ‫مسیر سرویس‪ :‬فلکه الله‪ ،‬پل چمران‪ ،‬پارک قلمستان‪ ،‬اتوبان شهید خرازی‪ ،‬چهارراه جهاد‪ ،‬بلوار میرزا کوچک خان‪ ،‬مفتح‪،‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬اتوبان ذوب اهن‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@gsse-co.com‬‬ ‫شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 21 -1399‬شوال ‪ 13 -1441‬ژوئن ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1201‬‬ ‫برای سال ‪1399‬اعالم شد‬ ‫زمان ثبت نام سومین ازمون ورودی‬ ‫انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی‬ ‫مالیاتی ایران‬ ‫زم ــان ثب ــت ن ــام س ــومین ازم ــون ورودی انتخ ــاب اعض ــای جامع ــه مش ــاوران رس ــمی‬ ‫مالیات ــی ای ــران س ــال ‪ 1399‬اع ــام ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از س ــازمان س ــنجش ام ــوزش کش ــور‪ ،‬هی ــات تش ــخیص‬ ‫صاحی ــت مش ــاوران رس ــمی مالیات ــی ای ــران ب ــه اس ــتناد م ــاده (‪ )۲۷‬اساس ــنامه موض ــوع‬ ‫مصوب ــه ش ــماره ‪/۱۲۰۶۲‬ت‪ ۴۲۹۳۹‬ه ـ م ــورخ ‪ ۲۸‬فروردی ــن ‪ ۱۳۹۱‬هیئ ــت محت ــرم وز ی ــران‪،‬‬ ‫درص ــدد برگ ــزاری س ــومین ازم ــون ورودی انتخ ــاب اعض ــاء جامع ــه مش ــاوران رس ــمی‬ ‫مالیات ــی ای ــران در تار ی ــخ ‪ ۷‬ش ــهریور ‪ ۱۳۹۹‬اس ــت‪.‬‬ ‫ل ــذا بدی ــن وس ــیله از اف ــرادی ک ــه واج ــد ش ــرایط من ــدرج در م ــاده (‪ )۲۸‬اساس ــنامه‬ ‫جامع ــه مذک ــور بش ــرح ز ی ــر هس ــتند‪ ،‬جه ــت ش ــرکت در ازم ــون دع ــوت ب ــه عم ــل می ای ــد‪.‬‬ ‫شرایط داوطلبان‬ ‫داوطلبــان بایــد تابعیــت ایرانــی‪ ،‬اعتقــاد و التــزام بــه قانــون اساســی جمهــوری اســامی‬ ‫ای ــران‪ ،‬حس ــن ش ــهرت ب ــه رعای ــت مواز ی ــن ش ــرعی‪ ،‬اخاق ــی‪ ،‬رفت ــاری و مال ــی‪ ،‬دارا ب ــودن‬ ‫م ــدرک تحصیل ــی کارشناس ــی ی ــا باال ت ــر در رش ــته ه ــای امورمال ــی و مالیات ــی‪ ،‬حس ــابداری‪،‬‬ ‫حسابرســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬بازرگانــی‪ ،‬حقوقــی‪ ،‬و مدیر یــت (مالــی‪ ،‬بازرگانــی‪ ،‬دولتــی‪ ،‬صنعتــی‬ ‫و بانکــی)‪ .‬مــا ک تار یــخ فــارغ التحصیلــی ‪ ۱۸‬خــرداد ‪ ۹۹‬اســت‪ ،‬نداشــتن رابطــه اســتخدام‬ ‫رس ــمی ی ــا غیررس ــمی دائ ــم ی ــا موق ــت ب ــا دس ــتگاه های اجرای ــی موض ــوع م ــاده (‪ )۵‬قان ــون‬ ‫مدیر ی ــت خدم ــات کش ــوری مص ــوب ‪( ۱۳۸۶‬تدر ی ــس در دانش ــگاه ها و مرا ک ــز ام ــوزش‬ ‫یشــود)‪ ،‬داشــتن حداقــل ‪ ۱۰‬ســال ســابقه اشــتغال تمــام وقــت‬ ‫عالــی اشــتغال محســوب نم ‬ ‫در یک ــی از رش ــته های ام ــور مال ــی و مالیات ــی‪ ،‬حسابرس ــی‪ ،‬مال ــی‪ ،‬حقوق ــی‪ ،‬محاس ــباتی و‬ ‫تدر ی ــس ام ــور مالیات ــی‪ ،‬مال ــی محاس ــباتی و اقتص ــادی در دانش ــگاه ها و مرا ک ــز علم ــی و‬ ‫اموزش ــی‪ ،‬نداش ــتن س ــابقه محکومی ــت کیف ــری موث ــر و داش ــتن کارت پای ــان خدم ــت ی ــا‬ ‫معافی ــت (و ی ــژه ب ــرادران) را داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫مدارک مورد نیاز جهت شرکت در ازمون‬ ‫داوطلب ــان بای ــد تصوی ــر عک ــس پرس ــنلی ‪( ۳ ×۴‬عک ــس پرس ــنلی بای ــد تم ــام رخ و واض ــح‬ ‫باشــد)‪ ،‬تصویــر دو طــرف کارت ملــی‪ ،‬تصویــر صفحــه اول شناســنامه و صفحــه توضیحــات‬ ‫در ص ــورت داش ــتن‪ ،‬تصوی ــر اخری ــن م ــدرک تحصیل ــی مرتب ــط و ارس ــال فای ــل اس ــکن ش ــده‬ ‫مــدرک لیســانس الزامــی اســت‪ ،‬تصویــر کارت پایــان خدمــت نظــام وظیفــه عمومــی یــا کارت‬ ‫معافی ــت (و ی ــژه ب ــرادران)‪ ،‬تصوی ــر حک ــم بازنشس ــتگی و ی ــا خاتم ــه خدم ــت و ی ــا تکمی ــل ف ــرم‬ ‫مرب ــوط ب ــه نداش ــتن رابط ــه اس ــتخدامی‪ ،‬تصوی ــر خاص ــه س ــوابق ش ــغلی از اداره کارگزین ــی‬ ‫مربوط ــه را ارائ ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه مش ــکات ب ــه وج ــود ام ــده در ازم ــون ه ــای قبل ــی‪ ،‬در خص ــوص اش ــتباه‬ ‫در ارس ــال عک ــس داوطلب ــان‪ ،‬ک ــه ای ــن موض ــوع اکث ــرا ب ــرای داوطلبان ــی رخ داده اس ــت ک ــه‬ ‫ثب ــت ن ــام ان ــان توس ــط دیگ ــران انج ــام ش ــده اس ــت‪ ،‬تاکی ــد می ش ــود ک ــه ع ــاوه ب ــر کنت ــرل‬ ‫اطاعــات ثبــت نامــی‪ ،‬حتمــا نســبت بــه کنتــرل عکــس ارســالی دقــت نماییــد تــا عکــس‬ ‫داوطل ــب دیگ ــری ب ــه ج ــای عک ــس ش ــما الص ــاق نش ــود‪ .‬بدیه ــی اس ــت ک ــه در ص ــورت‬ ‫ارســال عکــس اشــتباهی از طــرف فــرد متقاضــی‪ ،‬فــرد بــه عنــوان متخلــف تلقــی و مطابــق‬ ‫مق ــررات ب ــا وی رفت ــار خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ازم ــون ش ــامل یکص ــد امتی ــاز اس ــت ک ــه س ــئواالت قان ــون مالیات ه ــای مس ــتقیم‬ ‫و مالی ــات ب ــر ارزش اف ــزوده ‪ ۶۰‬امتی ــاز‪ ،‬حس ــابداری مالیات ــی و حسابرس ــی مالیات ــی‬ ‫‪ ۱۵‬امتی ــاز‪ ،‬حس ــابداری و حسابرس ــی ‪ ۱۰‬امتی ــاز‪ ،‬قوانی ــن تج ــارت‪ ،‬مدن ــی‪ ،‬محاس ــبات‬ ‫عمومــی و بودجــه ‪ ۱۵‬امتیــاز اســت‪ ،‬ســئواالت بــه صــورت تســتی خواهــد بــود و هــر پاســخ‬ ‫درس ــت ی ــک نم ــره مثب ــت و ه ــر پاس ــخ نادرس ــت ی ــک س ــوم نم ــره منف ــی خواه ــد داش ــت و‬ ‫حدنص ــاب الزم ب ــرای قبول ــی داوطلب ــان در ازم ــون کس ــب حداق ــل ‪ ۶۰‬امتی ــاز از ‪ ۱۰۰‬امتی ــاز‬ ‫اس ــت مش ــروط ب ــر انک ــه امتی ــاز قان ــون مالیات ه ــای مس ــتقیم و ارزش اف ــزوده کمت ــر از‬ ‫‪ ۳۰‬امتی ــاز نباش ــد‪.‬‬ ‫زمان ثبت نام‬ ‫داوطلب ــان متقاض ــی ثب ــت ن ــام در س ــومین ازم ــون ورودی انتخ ــاب اعض ــاء جامع ــه‬ ‫مش ــاوران رس ــمی مالیات ــی ای ــران ضم ــن مطالع ــه دقی ــق ش ــرایط من ــدرج در ا گه ــی‪،‬‬ ‫در ص ــورت داش ــتن ش ــرایط می بایس ــت ت ــا روز یکش ــنبه ‪ 25‬خ ــرداد ب ــه درگاه س ــازمان‬ ‫س ــنجش ب ــه نش ــانی ‪ www.sanjesh.org‬مراجع ــه و نس ــبت ب ــه ثبت ن ــام اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫نحوه پرداخت وجه ثبت نام‬ ‫متقاضی ــان واج ــد ش ــرایط بای ــد نس ــبت ب ــه پرداخ ــت وج ــه ثبت ن ــام ب ــه مبل ــغ ‪۲۰۰۰،۰۰۰‬‬ ‫(دو میلی ــون) ر ی ــال ب ــه ص ــورت الکترونیک ــی و ی ــا از طری ــق کارت ه ــای بانک ــی متص ــل ب ــه‬ ‫ش ــبکه ش ــتاب اق ــدام و س ــپس ب ــا مراجع ــه ب ــه بخ ــش مر ب ــوط نس ــبت ب ــه ثب ــت ن ــام اق ــدام‬ ‫نماین ــد‪ .‬الزم ب ــه توضی ــح اس ــت هزین ــه ثبت ن ــام ب ــه حس ــاب مش ــخص ش ــده در هی ــات‬ ‫تش ــخیص صاحی ــت مش ــاوران رس ــمی مالیات ــی وار ی ــز خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫تن ــام اق ــدام ک ــرده و از موک ــول‬ ‫متقاضی ــان بای ــد در مهل ــت تعیی ــن ش ــده نس ــبت ب ــه ثب ‬ ‫ک ــردن ان ب ــه روزه ــای پایان ــی خ ــودداری کنن ــد‪ ،‬همچنی ــن داوطلب ــان بای ــد توج ــه داش ــته‬ ‫باش ــند ک ــه ب ــه ثب ــت ن ــام ه ــای ناق ــص ترتی ــب اث ــر داده نخواه ــد ش ــد و وج ــوه پرداخت ــی ب ــه‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫هی ــچ وج ــه مس ــترد نم ‬ ‫برگزاری ازمون و نحوه دریافت کارت شرکت در ازمون‬ ‫کارت ش ــرکت در ازم ــون از روز سه ش ــنبه ‪ 4‬ش ــهریور ‪ 99‬ب ــرای مش ــاهده و پرین ــت ب ــر‬ ‫روی درگاه س ــازمان س ــنجش ام ــوزش کش ــور ب ــه نش ــانی ‪ www.sanjesh.org‬ق ــرار خواه ــد‬ ‫ً‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫گرف ــت‪ .‬ازم ــون در روز جمع ــه ‪ 7‬ش ــهریور ‪ 99‬منحص ــرا در ش ــهر ته ــران برگ ــزار م ‬ ‫■□■‬ ‫سخنگوی سازمان تعزیرات‬ ‫بالتکلیفی پذیرفته شدگان ازمون‬ ‫استخدامی سازمان تعزیرات‬ ‫س ــخنگوی س ــازمان تعزی ــرات در حال ــی پی ــش از ای ــن ابت ــدای خ ــرداد و انته ــای‬ ‫خ ــرداد را زم ــان اغ ــاز ب ــه کار پذیرفته ش ــدگان ازم ــون اس ــتخدامی اع ــام ک ــرده ب ــود ک ــه‬ ‫پذیرفته ش ــدگان همچن ــان از باتکلیف ــی خ ــود و ع ــدم پاس ــخگویی مس ــئوالن س ــازمان‬ ‫تعزی ــرات گای ــه دارن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری تس ــنیم‪ ،‬در حال ــی ک ــه ح ــدود ‪ 8‬م ــاه از انج ــام مراح ــل اداری و‬ ‫مصاحب ــه پذیرفته ش ــدگان ازم ــون اس ــتخدامی س ــازمان تعزی ــرات گذش ــته اس ــت‪ ،‬هن ــوز‬ ‫خب ــری از ش ــروع ب ــه کار ای ــن اف ــراد در ای ــن س ــازمان نیس ــت‪.‬‬ ‫س ــید یاس ــر رایگان ــی س ــخنگوی س ــازمان تعزی ــرات‪ 6 ،‬اردیبهش ــت در ب ــاره اخری ــن‬ ‫وضعی ــت ای ــن اف ــراد اع ــام ک ــرده ب ــود ک ــه ت ــا پای ــان اردیبهش ــت ی ــا ابت ــدای خ ــرداد مش ــکل‬ ‫ای ــن اف ــراد ح ــل می ش ــود و انه ــا می توان ــد ش ــروع ب ــه کار کنن ــد؛ ام ــا ای ــن پای ــان ماج ــرا نب ــود و‬ ‫رایگان ــی ک ــه پی ــش از ای ــن از پیگیــری پذیرفته ش ــدگان در ب ــاره تعیی ــن وضعی ــت خ ــود اب ــراز‬ ‫تعج ــب ک ــرده ب ــود‪ ،‬این ب ــار در اوای ــل خ ــرداد اع ــام ک ــرد ب ــه دلی ــل ب ــروز برخ ــی مش ــکات‬ ‫پذی ــرش و اغ ــاز ب ــه کار ای ــن اف ــراد ب ــه اخ ــر خ ــرداد موک ــول ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه مــاه خــرداد نیــز بــه روزهــای اخــر خــود نزدیــک می شــود‪ ،‬پذیرفته شــدگان‬ ‫ازم ــون اس ــتخدامی س ــازمان تعزی ــرات اع ــام کرده ان ــد هن ــوز باتکلی ــف هس ــتند و در‬ ‫تم ــاس ب ــا س ــازمان تعزی ــرات ب ــه ج ــواب روش ــن و واضح ــی نرس ــیده اند‪.‬‬ ‫بنابر اعالم امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه‬ ‫زمان ثبت نام مشموالن متقاضی امریه سربازی‬ ‫در قوه قضاییه اعالم شد‬ ‫زمان ثبت نام مشموالن متقاضی‬ ‫امریه سربازی در قوه قضاییه‪ ،‬اعزامی‬ ‫شهریور ماه ‪ ۱۳۹۸‬اعام شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬بدینوسیله به اطاع‬ ‫می رساند‪ ،‬بنابر اعام امور اداری و‬ ‫استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه‪،‬‬ ‫در حال حاضر فقط مشمولین اعزامی‬ ‫شهریور ماه مجاز به ثبت نام هستند‬ ‫و زمان ثبت نام متقاضی امریه اعزام‬ ‫‪ ۱۳۹۹/0۶/01‬از روز شنبه مورخ‬ ‫‪ ۹۹/0۳/24‬اغاز می گرددو تاساعت‪۱۶:00‬‬ ‫بعد از ظهر روز شنبه مورخ ‪۹۹/0۳/31‬‬ ‫پایان می پذیرد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است‪ ،‬استان هایی که‬ ‫قابل دسترسی نمی باشند‪ ،‬سهمیه امریه انها به اتمام‬ ‫رسیده و به هیچ وجه امکان پذیرش و ثبت نام اعزام‬ ‫شهریور ماه در استان های مذکور وجود ندارد‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند در‬ ‫تاریخ مقرر با مراجعه به سامانه ثبت نام‬ ‫مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه‬ ‫قضاییهبهنشانی‪www.amrie.qazahrm.ir‬‬ ‫نسبتبهثبت ناماقدامنمایند‪.‬‬ ‫در هنــگام ثبــت نــام فیلدهــا را بــا دقــت‬ ‫کام ــل تکمی ــل نم ــوده و س ــپس کلی ــه‬ ‫م ــدارک اع ــام ش ــده را ب ــه ص ــورت‬ ‫یکج ــا در ی ــک فای ــل ‪ pdf‬پیوس ــت‬ ‫نما ی ــد‪.‬‬ ‫ش ــایان ذک ــر اس ــت در خص ــوص‬ ‫اف ــرادی ک ــه ثب ــت نام ش ــان کام ــل نب ــوده‬ ‫اقدام ــی میس ــور نم ــی باش ــد‪.‬‬ ‫در خص ــوص دوره بع ــدی اع ــزام‬ ‫ً‬ ‫متعاقب ــا اط ــاع رس ــانی خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫از بین دانش اموختگان رشته های مهندسی صنایع و کامپیوتر انجام می شود‬ ‫جذب نیروی امریه سربازی در جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان‬ ‫مرک ــز مهندس ــی توس ــعه ی به ــره وری و‬ ‫سیس ــتم های جهاددانش ــگاهی صنعت ــی اصفه ــان‬ ‫به منظ ــور تامی ــن نی ــروی انس ــانی م ــورد نی ــاز خ ــود‬ ‫از بی ــن دانش اموخت ــگان رش ــته های مهندس ــی‬ ‫صنای ــع و مهندس ــی کامپیوت ــر کارشناسی ارش ــد و‬ ‫دکت ــری نی ــروی امر یـ ـه س ــربازی می پذی ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی‬ ‫صنعت ــی اصفه ــان‪ ،‬مرک ــز مهندس ــی توس ــعه ی‬ ‫بهــره وری و سیســتم های جهاددانشــگاهی صنعتــی‬ ‫اصفه ــان به منظ ــور تامی ــن نی ــروی انس ــانی م ــورد‬ ‫نی ــاز خ ــود از بی ــن دانش اموخت ــگان رش ــته های‬ ‫مهندس ــی صنای ــع (ب ــا س ــابقه ی پژوهش ــی ی ــا‬ ‫اجرای ــی در زمینـ ـه ی داد ه کاو ی و تس ــلط ب ــه‬ ‫نر م افزار هـــای ‪ R‬ی ــا ‪ RapidMiner‬و مهندس ــی‬ ‫کامپیوت ــر (ب ــا س ــابقه ی پژوهش ــی ی ــا اجرای ــی در‬ ‫زمین ـه ی ه ــوش مصنوع ــی و تس ــلط ب ــه نرم افزاره ــای‬ ‫ه ــوش مصنوع ــی مانن ــد ‪ )TensorFlow‬نی ــروی‬ ‫امر یـ ـه ی س ــربازی می پذی ــرد‪.‬‬ ‫از جمل ــه ش ــرایط عموم ــی تقاضاش ــده در ای ــن‬ ‫فراخ ــوان‪ ،‬می ت ــوان ب ــه داش ــتن س ــوابق پژوهش ــی و‬ ‫اجرای ــی مناس ــب در زمینـ ـه ی ه ــوش مصنوع ــی و‬ ‫داده کاوی‪ ،‬فارغ التحصیل ب ــودن از دانش ــگاه های‬ ‫دولت ــی و روزان ــه‪ ،‬داش ــتن حداق ــل مع ــدل‬ ‫کارشناسی ارش ــد ‪ ۱۸‬و دکت ــری ‪ ،۱۸/۵‬تس ــلط ب ــه‬ ‫ام ــور پژوهش ــی و پروژه یاب ــی و نداش ــتن غیب ــت و‬ ‫کس ــر خدم ــت اش ــاره ک ــرد‪.‬‬ ‫از متقضی ــان و اف ــراد دارای ش ــرایط تقاض ــا‬ ‫م ‬ ‫یش ــود مس ــتندات الزم ش ــامل اخری ــن گواه ــی‬ ‫مــدرک تحصیلــی به همــراه ســوابق علمــی و پژوهشــی‬ ‫خ ــود را ت ــا حداکث ــر ‪ ۱۵‬تیرم ــاه ب ــه نش ــانی ایمیل ــی‬ ‫‪ PDSEC.JAHAD@GMAIL.COM‬ارس ــال و ب ــرای‬ ‫اطاع ــات بیش ــتر ب ــا ش ــماره ی ‪ 33912819‬ـ ‪031‬‬ ‫تم ــاس حاص ــل کنن ــد‪.‬‬ ‫جذب نیروی امریه متخصص در سازمان جهاددانشگاهی‬ ‫خواجه نصیرالدین طوسی‬ ‫سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین‬ ‫طوسی در راستای تامین سرمایه ی انسانی‬ ‫متخصص با هدف پیشبرد پروژه های جاری و اتی‪،‬‬ ‫نیروی متخصص امریه سربازی جذب می کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی‬ ‫خواج ه نصیرالدین طوسی‪ ،‬جذب نیروی متخصص‬ ‫امریه ی سربازی در رشته های مخابرات و مکانیک‬ ‫در سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین‬ ‫طوسی انجام می شود‪.‬‬ ‫این سازمان در راستای تامین سرمایه انسانی‬ ‫متخصص‪ ،‬با هدف پیشبرد پروژه های جاری و اتی‪،‬‬ ‫نیروی متخصص امریه به شرح زیر جذب می نماید‪.‬‬ ‫کد ‪ )108‬مهندسی مخابرات ـ میدان‪ ،‬اشنا‬ ‫به طراحی ادوات پسیو و اکتیو مایکروویو‪ ،‬انتن‬ ‫(کارشناسی ارشد و دکترا)‬ ‫کد ‪ )109‬مهندسی مخابرات ـ سیستم‪ ،‬توانایی‬ ‫پیاده سازی مدوالسیون های دیجیتال روی‬ ‫سخت افزار (کارشناسی ارشد و دکترا)‬ ‫کد ‪ )123‬مهندسی مکانیک‪ ،‬مسلط به نرم افزار‬ ‫‪( SolidWorks ،Catia‬کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد‬ ‫و دکترا)‬ ‫متقاضیان گرامی رزومه ی خود را با درج کد‬ ‫شغلی به ایمیل ‪ research@jdnasir.ac.ir‬ارسال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رییس اداره اموزش و پژوهش سازمان صمت استان کرمانشاه خبر داد‬ ‫جذب فار غ التحصیالن مشمول خدمت سربازی‬ ‫در واحد های صنعتی کرمانشاه‬ ‫ش ــرایط ج ــذب فارغ التحصی ــان مش ــمول‬ ‫خدم ــت س ــربازی در واحد ه ــای صنعت ــی فراه ــم‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری ص ــدا و س ــیما مرک ــز‬ ‫کرمانش ــاه‪ ،‬زه ــرا اق ــا م ــرادی ریی ــس اداره ام ــوزش‬ ‫و پژوه ــش س ــازمان صم ــت اس ــتان ب ــا اع ــام ای ــن‬ ‫خب ــر ب ــه کار گی ــری فارغ التحصی ــان مش ــمول‬ ‫خدم ــت س ــربازی در واحد ه ــای صنعت ــی گف ــت‪:‬‬ ‫ای ــن ش ــرایط پ ــس از انعق ــاد تفاهم نام ــه هم ــکاری‬ ‫ســتاد کل نیرو هــای مســلح بــا وزارت صمــت فراهـم ‬ ‫ش ــده ک ــه ب ــر ای ــن اس ــاس فارغ التحصی ــان مش ــمول‬ ‫خدم ــت س ــربازی می توانن ــد تح ــت عن ــوان امر ی ــه‬ ‫در واحد ه ــای صنعت ــی دارای واح ــد تحقی ــق و‬ ‫توس ــعه‪ ،‬خدم ــت س ــربازی خ ــود را انج ــام دهن ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬از عاقمن ــدان ب ــه اس ــتفاده از ای ــن‬ ‫ط ــرح دع ــوت می ش ــود ت ــا ب ــا مراجع ــه ب ــه س ــامانه‬ ‫ط ــرح ت ــاپ ب ــه ادرس‪ iranetop.ir :‬نس ــبت ب ــه ثب ــت‬ ‫تقاض ــای خ ــود‪ ،‬اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫توسط مدیر کل بهزیستی استان قزوین ‪:‬‬ ‫شرایط معافیت سربازی‬ ‫مددجویان بهزیستی اعالم شد‬ ‫مدی ــر کل بهزیس ــتی اس ــتان قزو ی ــن گف ــت‪:‬‬ ‫فرزن ــدان خانواده ه ــای ز ی ــر پوش ــش ای ــن نه ــاد‬ ‫می توانن ــد از معافی ــت س ــربازی بهره من ــد ش ــوند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی اداره کل بهزیس ــتی‬ ‫اس ــتان قزو ی ــن وارث ــی مدی ــر کل بهزیس ــتی اس ــتان‬ ‫‪،‬گف ــت‪ :‬براس ــاس قان ــون در ه ــر خان ــواده ز ی ــر پوش ــش‬ ‫ای ــن نه ــاد‪ ،‬یک ــی از پس ــران می توان ــد از معافی ــت‬ ‫خدم ــت س ــربازی ب ــا اس ــتفاده از م ــاده ‪ ۶‬بهزیس ــتی‬ ‫بهره من ــد ش ــود‪.‬‬ ‫وارث ــی اف ــزود‪ :‬اولو ی ــت س ــنی در ای ــن خص ــوص‬ ‫وج ــود ن ــدارد و ه ــر ی ــک از ب ــرادران خان ــواده ک ــه‬ ‫زودت ــر از م ــاده ‪ ۶‬بهزیس ــتی اس ــتفاده کن ــد مش ــمول‬ ‫معافی ــت خدم ــت س ــربازی می ش ــود‪.‬‬ ‫او اضاف ــه ک ــرد‪ :‬یک ــی از مهم تری ــن ش ــرایط‬ ‫اس ــتفاده از معافی ــت خدم ــت س ــربازی از طری ــق‬ ‫م ــاده ‪ ۶‬بهزیس ــتی؛ معلولی ــت و ناتوان ــی یک ــی از‬ ‫والدی ــن (پ ــدر ی ــا م ــادر ی ــا ه ــر دو) اس ــت ک ــه بای ــد از‬ ‫طری ــق س ــازمان بهزیس ــتی و پزش ــک م ــورد اعتم ــاد‬ ‫س ــازمان نیروه ــای مس ــلح تایی ــد ش ــود‪.‬‬ ‫مدیــر کل بهزیســتی اســتان‪ ،‬معلولیــت و ناتوانــی‬ ‫حداقــل دو فرزنــد خانــواده (بــرادر یــا خواهــر معلــول و‬ ‫ناتــوان) را از دیگــر شــروط معافیــت بیــان کــرد‪.‬‬ ‫وارث ــی گف ــت‪ :‬همچنی ــن ب ــر اس ــاس قان ــون یک ــی‬ ‫از فرزن ــدان پس ــر م ــادران فاق ــد ش ــوهر تح ــت پوش ــش‬ ‫بهزیس ــتی از انج ــام خدم ــت دوره ض ــرورت مع ــاف‬ ‫می ش ــوند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬پارسال از مجموع ‪ ۱۰۲‬مورد متقاضی‬ ‫معافیت سربازی استان در حوزه توانبخشی‪ ۴۵ ،‬مورد‬ ‫متعلق به شهرستان قزوین بوده است و ‪ ۱۵‬مورد نیز‬ ‫از حوزه اجتماعی در کمیسیون معافیت سربازی‬ ‫شرکت کرده و تایید شدند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی‬ ‫نحوه پیگیری صدورکارت‬ ‫پایان خدمت‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی نحوه پیگیری صدورکارت‬ ‫پایان خدمت و یا اصاح اطاعات مندرج در ان را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سردار تقی مهری پیرامون ابهامات و مشکات‬ ‫برخی از سربازان در حوزه صدور کارت پایان خدمت اظهارکرد‪ :‬صدور‬ ‫کارت پایان خدمت هوشمند سربازان توسط سازمان وظیفه عمومی‬ ‫انجام می پذیرد و اجرای این کار مستلزم ثبت اطاعات پایان خدمت‬ ‫انان توسط یگان خدمتی در سامانه می باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬کلیه سربازان برای پیگیری صدورکارت خود می بایست‬ ‫در ابتدا موضوع را از یگان خدمتی خود پیگیری و پس از حصول‬ ‫اطمینان از ثبت اطاعات پایان خدمت خود در سامانه نیروهای مسلح‬ ‫منتظر دریافت کارت از طریق پست باشند‪.‬‬ ‫سردار مهری تاکید کرد‪:‬در صورت تسویه حساب و ثبت اطاعات‬ ‫در سامانه مذکور‪ ،‬حداکثر زمان اجرای فرایند صدورکارت و ارسال ان‬ ‫توسط سازمان وظیفه عمومی ‪ 15،‬روز پس از ثبت و انتقال اطاعات‬ ‫توسط یگان خدمتی می باشد ‪.‬‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه همزمان با صدور‬ ‫کارت هوشمند ‪ ،‬پیامکی از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا مبنی بر‬ ‫صدورکارت برای متقاضی ارسال می شود‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬در صورتی که‬ ‫پس از گذشت ‪ 15‬روز از زمان دریافت پیامک‪ ،‬کارت دریافت نشده‪،‬‬ ‫ابتدا برای پیگیری به اداره پست مراجعه و در صورت نبودن کارت‬ ‫در ان مرکز ‪ ،‬می بایست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی‬ ‫(پلیس‪ )10+‬در خواست ارسال مجدد ان ثبت شود‪.‬‬ ‫براساس گزارش سایت پلیس‪ ،‬سردار مهری خاطرنشان کرد‪:‬در‬ ‫صورتی که به علت عدم حضور متقاضی در محل سکونت و یا تغییر‬ ‫نشانی ‪،‬کارت پایان خدمت تحویل متقاضی نشود ‪،‬کارت مذکور به اداره‬ ‫پست منطقه عودت و در نهایت به سازمان وظیفه عمومی ناجا برگشت‬ ‫داده می شود‪ ،‬همچنین این دسته از افراد می بایست با مراجعه به دفاتر‬ ‫(پلیس‪ ، )10+‬نشانی محل سکونت خود را تغییرداده و درخواست ارسال‬ ‫مجدد کارت پایان خدمت را ثبت کنند‪.‬‬ ‫این مقام ارشد انتظامی در مورد نحوه اصاح اطاعات درج شده در‬ ‫کارت پایان خدمت اظهارکرد‪ :‬افرادی که پس از اتمام خدمت سربازی و‬ ‫اخذ کارت پایان خدمت‪ ،‬متوجه مغایرت اطاعات درج شده درکارت‬ ‫خود شوند‪ ،‬می بایست برای اصاح اطاعات به اخرین یگان خدمتی‬ ‫خود مراجعه کنند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫ویژه متقاضیان ‪ ۲۵‬شغل ؛‬ ‫نتایج نهایی ازمون استخدامی‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی اعالم شد‬ ‫نتایج نهایی ازمون استخدامی متمرکز دانشگاه‪ /‬دانشکده های‬ ‫علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫‪ ۲۰‬خردادماه اعام شد‪.‬‬ ‫سازمان سنجش اموزش کشور اطاعیه سازمان اداری و استخدامی‬ ‫کشور درخصوص اعام نتایج نهایی ازمون استخدامی متمرکز دانشگاه‪/‬‬ ‫دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬را منتشر کرد‪.‬‬ ‫مطابق این اطاعیه کارنامه نهایی داوطلبان سه شنبه بیستم‬ ‫خردادماه بر روی سایت سازمان سنجش اموزش کشور به نشانی‬ ‫‪ www.sanjesh.org‬قرار گرفت‪.‬‬ ‫کلیه داوطلبانی که کارنامه قبولی صادر شده است‪ ،‬باید از روز‬ ‫چهارشنبه ‪ ۲۱‬خردادماه ازطریق مراجعه به سایت دانشگاه یا دانشکده‬ ‫مورد نظر‪ ،‬اطاعات مربوط به ادامه روند استخدامی را کسب کنند‪.‬‬ ‫استخدام پذیرفته شدگان در ازمون که مراحل قانونی را طی کرده باشند‪،‬‬ ‫منوط به تایید هسته گزینش دانشگاه مربوطه و توانمندی ­های جسمی‪،‬‬ ‫روانی‪ ،‬ذهنی و حرکتی افراد توسط واحد طب کار موسسه و یا کمیسیون‬ ‫پزشکی طبق شیوه نامه سامت جسمانی و روانی وزارت متبوع است‪.‬‬ ‫داوطلبانی که در زمان های مشخص شده توسط دانشگاه های علوم‬ ‫پزشکی‪ ،‬نسبت به ارائه مدارک و مستندات الزم برای شروع به کار اقدام‬ ‫نکنند از انجام مراحل بعدی محروم و حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند‬ ‫داشت‪ .‬بدیهی است در این گونه موارد با هماهنگی سازمان سنجش‬ ‫اموزش کشور از سایر شرکت کنندگان دارای حدنصاب و شرایط ا گهی‬ ‫به ترتیب نمره فضلی دعوت خواهد شد‪.‬‬ ‫مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعام شده‬ ‫درمتن ا گهی و اصاحیه بعدی ان و یا ارائه مدارک به صورت ناقص‬ ‫در زمان تعیین شده بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از‬ ‫مراحل ازمون‪ ،‬مسابقه و جذب‪ ،‬محرز شود داوطلب به اشتباه یا‬ ‫به عمد اطاعات خاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در ا گهی‬ ‫است‪ ،‬ازانجام مراحل بعدی محروم گردیده و درصورت صدور حکم‬ ‫استخدامی‪ ،‬حکم مزبور لغو و بااثر می شود‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫زمان جدید نخستین ازمون‬ ‫صالحیت حرفه ای پرستاران اعالم شد‬ ‫معـــاون پرســـتاری وزارت بهداشـــت از زمـــان جدیـــد برگـــزاری‬ ‫نخس ــتین ازم ــون صاحی ــت حرف ــه ای پرس ــتاران خب ــر داد و گف ــت‪ :‬ای ــن‬ ‫ازمـــون ســـوم مهرمـــاه ســـال ‪ ۹۹‬برگـــزار خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش وزارت بهداش ــت‪ ،‬دکت ــر مری ــم حضرت ــی ب ــا اع ــام ای ــن‬ ‫خب ــر‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ازم ــون صاحی ــت حرف ــه ای پرس ــتاران ب ــا هماهنگ ــی ه ــای‬ ‫ب ــه عم ــل ام ــده ب ــا مرک ــز س ــنجش ام ــوزش پزش ــکی و بورده ــای منطق ــه ای‬ ‫در روز پنجش ــنبه س ــوم مهرم ــاه ‪ ۱۳۹۹‬برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫و ی افـــزود‪ :‬ازمـــون صاحیـــت حرفـــه ای پرســـتاران بـــا هـــدف‬ ‫تاییــد صاحیــت شــاغلین حرفــه پرســتاری و گــروه هــای مرتبــط و همــگام‬ ‫ســاختن خدمــات پرســتاری کشــور بــا اســتانداردها و معیارهــای جهانــی بــه‬ ‫عنــوان جزئــی از فراینــد صــدور پروانــه صاحیــت حرفه ای پرســتاران و گــروه های‬ ‫مرتب ــط اس ــت‪.‬‬ ‫حضرتـــی ادامـــه داد‪ :‬فراینـــد صـــدور پروانـــه صاحیـــت حرفـــه ای‬ ‫پرس ــتاری از س ــال ‪ ۱۳۹۵‬اغ ــاز ش ــده اس ــت و ای ــن پروان ــه مدرک ــی اس ــت‬ ‫ک ــه صاحی ــت ف ــرد را ب ــرای انج ــام خدم ــات پرس ــتاری نش ــان می ده ــد و‬ ‫از ورود اف ــراد فاق ــد صاحی ــت ب ــه حرف ــه پرس ــتاری جلوگی ــری م ــی کن ــد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1209

هفته نامه بازار کار 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1399/05/19
هفته نامه بازار کار 1208

هفته نامه بازار کار 1208

شماره : 1208
تاریخ : 1399/05/11
هفته نامه بازار کار 1207

هفته نامه بازار کار 1207

شماره : 1207
تاریخ : 1399/05/04
هفته نامه بازار کار 1206

هفته نامه بازار کار 1206

شماره : 1206
تاریخ : 1399/04/28
هفته نامه بازار کار 1205

هفته نامه بازار کار 1205

شماره : 1205
تاریخ : 1399/04/21
هفته نامه بازار کار 1204

هفته نامه بازار کار 1204

شماره : 1204
تاریخ : 1399/04/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!