هفته نامه بازار کار شماره 1198 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1198

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1198

هفته نامه بازار کار شماره 1198

‫استخدام‬ ‫جذب نیروی امریه سربازی و پژوهشیار‬ ‫■ استخدام در شرکت های پتروشیمی هنگامه‬ ‫و اپادانا خلیج فارس‬ ‫‪ 12‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 3000 :‬تومان‬ ‫شنبه ‪ 27‬اردیبهشت ‪ 22 -1399‬رمضان ‪ 16 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1198‬‬ ‫استخدام سه هزار پرستار‬ ‫در ماه های اینده‬ ‫■ دعوت به همکاری در گروه صنعتی و تولیدی اتحاد موتور‬ ‫■ دعوت به همکاری در شرکت همکاران سیستم اصفهان‬ ‫■ دعوت به همکاری در شرکت راهبران فرا سامانه‬ ‫■ ادامه استخدام گسترده در گروه بین المللی‬ ‫ثبت نام کارجویان و متقاضیان مستمری بیمه بیکاری‬ ‫در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار کارجویان‬ ‫‪66747747 - 66710081‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تشریح کرد‬ ‫جزئیات استخدام ‪ ۴۰‬هزار نفر در دستگاه های مختلف دولت‬ ‫‪7‬‬ ‫عضوشورایسیاست گذاریهفتهروابطعمومی‬ ‫محدودیت اشتغال‬ ‫دانش اموختگان‬ ‫روابط عمومی در بخش دولتی‬ ‫‪3‬‬ ‫نحوه ثبت نام ازمون استخدامی‬ ‫شرکت صنایع شیر ایران و اخرین‬ ‫وضعیت ازمون سازمان ثبت اسناد‬ ‫‪۵‬‬ ‫‪ 3‬و‪12‬‬ ‫‪ 677‬هزار بیکار‬ ‫در صف دریافت بیمه بیکاری‬ ‫‪2‬‬ ‫مهارت اموزی و کارورزی بسترساز‬ ‫اشتغال و کارافرینی دانشجویان‬ ‫و دانش اموختگان‬ ‫از تعطیلی کارگاه فرش بافی تا راه اندازی چرم دوزی‬ ‫بانوی کارافرینی که‬ ‫تالش را معنی بخشید‬ ‫‪6‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتراهبرانفراسامانه‪ /‬جهت کار در محیطی پویا و فعال در پست کارشناسی استقرار سیستمها و مسئول دفتر‬ ‫مدیر عامل از افرادی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫همکاران سیستم‬ ‫اقایان با مدرک حداقل کارشناسی رشته های مدیریت صنعتی‪/‬صنایع‪/‬‬ ‫نرم افزار از دانشگاه معتبر برای ردیف شغلی کارشناس استقرار‬ ‫خانمها در رشته علوم سیاسی یا اجتماعی یا مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫برای ردیف شغلی مسئول دفتر مدیر عامل‬ ‫اشنا با ویندوز و محیط افیس بخصوص اکسل و اکسس‬ ‫متولد سال ‪ 73‬و بعد از ان‬ ‫فقط ساکن مناطق ‪ 22‬گانه تهران‬ ‫نحوه تماس‪ :‬ثبت درخواست در وب سایت ( در مسیر پیوستن به ما)‬ ‫‪http://www.farasaman.com/newpages/‬‬ ‫‪hamkaribama/lang/Fa‬‬ ‫یا ارسال رزومه به ادرس ایمیل ‪info@farasaman.com‬‬ ‫اولویت با افرادی است که با نرم افزار های مالی ‪ ,‬بازرگانی و یا ‪ SQL‬و ابزارهای گزارش سازی اشنائی داشته باشند‪.‬‬ ‫معافیت یا اتمام دوره سربازی داشته باشند‪.‬‬ ‫محل سکونت شهر تهران باشد‪.‬‬ ‫مواد ازمون ورودی کانون وکال‬ ‫و تمدید ثبت نام ازمون‬ ‫کارشناسی رسمی‬ ‫نحوه بیمه روستاییان‬ ‫کشاورزان و عشایر‬ ‫‪4‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی و صنعتی اتحاد موتور برای تکمیل کادر خود از واجدین شرایط به شرح ذیل‬ ‫(در زمینه صنعت خودرو) دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫رشته‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدت‬ ‫سابقه کار‬ ‫جنسیت‬ ‫سایر شرایط‬ ‫تحصیالت‪/‬‬ ‫عنوان شغل‬ ‫گرایش‬ ‫تعمیرکار‬ ‫دیپلم ‪ -‬یا‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫ماشین ابزار‪-‬‬ ‫قالبسازی‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫مرد‬ ‫مسلط به عملیات تعمیر و‬ ‫ساخت قالبهای فلزی‬ ‫طراح قالب‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫لیسانس‬ ‫نقشه کشی‬ ‫ماشین ابزار‬ ‫‪3‬سال‬ ‫مرد‬ ‫مسلط به طراحی قالبهای فلزی‬ ‫مشبه و ماتریس‬ ‫مسلط به نرم افزار‬ ‫‪solid works‬‬ ‫تراشکار‬ ‫دیپلم ‪ -‬فوق‬ ‫دیپلم‬ ‫فنی‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫مرد‬ ‫مسلط به فرایندهای‬ ‫تراشکاری ‪ -‬فرزکاری‬ ‫متقاضیــان محترم می تــوانند رزومــه خود را به پست الکتـرونیک ‪ job@ettehad.com‬یا نمابر‬ ‫‪ )021( 46822309‬ارسال یا به ادرس وب سایت ‪ www.ettehad.com‬مراجعه نمایند و یا جهت‬ ‫تکمیل فرم استخدام حضوری به ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬کیلومتر ‪ 19‬بزرگراه فتح‪ ،‬قبل از شهر قدس‪ ،‬بلوار‬ ‫تولید گران‪ ،‬خیابان اول (فن اوران) پالک ‪ 7‬مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫درج عنوان شغل در رزومه و عنوان ایمیل الزامی است‪.‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪ 27‬اردیبهشت‪ 22-1399‬رمضان‪ 16-1441‬می‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1198‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رویدادهای اموزش وپرورش‬ ‫روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعالم کرد؛‬ ‫‪ ۱۹‬شهید و ‪ ۱۵‬مجروح در حادثه شناور کنارک‬ ‫سرگردانی اموزش دهندگان‬ ‫نهضت سواداموزی ادامه دارد‬ ‫اموزش دهن ــدگان نهض ــت س ــواداموزی می گوین ــد‪ :‬تجم ــع هفت ــه گذش ــته‪ ،‬هی ــچ‬ ‫نتیجـ ـه ای نداش ــت و م ــا همچن ــان منتق ــد ازمون ــی هس ــتیم ک ــه ق ــرار اس ــت خ ــرداد م ــاه‬ ‫برگ ــزار ش ــود‪.‬‬ ‫جمع ــی از اموزش دهن ــدگان نهض ــت س ــواداموزی در تم ــاس ب ــا ایلن ــا‪ ،‬از بی نتیج ــه‬ ‫مانــدن رایزنی هــا و اعتراضــات خــود خبــر دادنــد و گفتنــد‪ :‬هرچــه تــاش کردیــم‪ ،‬تــا امــروز‬ ‫ب ــه نتیج ــه نرس ــیدیم؛ م ــا خواس ــتار لغ ــو ازم ــون ج ــذب ب ــرای ورود دانش ــگاه فرهنگی ــان‬ ‫هس ــتیم‪.‬‬ ‫اموزش دهن ــدگان می گوین ــد‪ :‬انتظ ــار دار ی ــم همانط ــور ک ــه س ــه گ ــروه دیگ ــر متقاض ــی‬ ‫ورود ب ــه دانش ــگاه فرهنگی ــان ق ــرار اس ــت ب ــدون ازم ــون وارد ش ــوند‪ ،‬ب ــرای م ــا ک ــه س ــالها‬ ‫س ــابقه تدر ی ــس و کار معلم ــی دار ی ــم نی ــز ازم ــون ورودی را ح ــذف کنن ــد‪.‬‬ ‫اموزش دهن ــدگان نهض ــت از روزه ــای پایان ــی س ــال قب ــل‪ ،‬ب ــا ارس ــال پیام ــک ب ــا‬ ‫نماین ــدگان مجل ــس تم ــاس گرفتن ــد و خواس ــته های خ ــود را ط ــرح کردن ــد؛ انه ــا از‬ ‫نماین ــدگان خواس ــتند ک ــه ش ــرایط نامناس ــب و بالتکلیف ــی ام ــوزش دهن ــدگان را درک‬ ‫کنن ــد‪ .‬هفت ــه گذش ــته نی ــز تع ــدادی از انه ــا ب ــه ته ــران امدن ــد و مقاب ــل مجل ــس‪ ،‬تجم ــع‬ ‫اعتراض ــی برگ ــزار کردن ــد‪.‬‬ ‫ح ــاال نماین ــدگان اموزش دهن ــدگان می گوین ــد‪ :‬علیرغ ــم هم ــه تالش های ــی ک ــه‬ ‫ً‬ ‫کردی ــم ت ــا ام ــروز هن ــوز ازم ــون لغ ــو نش ــده و ظاه ــرا ق ــرار اس ــت خ ــرداد برگ ــزار ش ــود؛ ای ــن‬ ‫درحالیس ــت ک ــه مصوب ــات مجل ــس ب ــر ل ــزوم ج ــذب اموزش دهن ــدگان تا کی ــد دارن ــد و‬ ‫تع ــدادی از ای ــن اموزش دهن ــدگان هم اکن ــون ب ــه ص ــورت حق التدریس ــی مش ــغول ب ــه کار‬ ‫هس ــتند‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون اموزش مجلس انتقاد کرد‬ ‫فرهنگیان همچنان در انتظار‬ ‫اجرای قانون اعمال مدرک تحصیلی‬ ‫س ــخنگوی کمیس ــیون ام ــوزش مجل ــس ب ــا انتق ــاد از ب ــی توجه ــی وزارت ام ــوزش‬ ‫وپـــرورش در اجـــرای قانـــون اعمـــال مـــدرک تحصیلـــی فرهنگیـــان درحقـــوق ومزایـــای‬ ‫خ ــود‪ ،‬پیگی ــری ای ــن مه ــم را یک ــی از اولویت ه ــای فعل ــی ام ــوزش و پ ــرورش و مجل ــس‬ ‫ات ــی دانس ــت‪.‬‬ ‫س ــیدحمایت می ــرزاده در گفت وگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری خان ــه مل ــت ب ــا اش ــاره ب ــه حض ــور‬ ‫وزیـــر امـــوزش و پـــرورش در نشســـت اخیـــر کمیســـیون امـــوزش و تحقیقـــات مجلـــس‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن نشســت تذکراتــی بــه وزیــر بــرای بــرای بهبــود وضعیــت معلمــان داده‬ ‫ش ــد ت ــا قوانی ــن و مق ــررات در ای ــن خص ــوص ب ــه ط ــور کام ــل اجرای ــی ش ــود و در ای ــن م ــوارد‬ ‫تجدی ــد نظ ــر ش ــود‪.‬‬ ‫نماین ــده م ــردم گرم ــی مغ ــان در مجل ــس ش ــورای اس ــامی ب ــا بی ــان اینک ــه مجل ــس‬ ‫قانونـــی در خصـــوص اعمـــال مـــدرک تحصیلـــی فرهنگیـــان در حقـــوق و مزایـــای‬ ‫فرهنگی ــان ب ــه تصوی ــب رس ــانده ک ــه متاس ــفانه هن ــوز اجرای ــی نش ــده اس ــت؛ اف ــزود‪:‬‬ ‫نماینــدگان بــرای اجــرای ایــن مهــم در قانــون بودجــه‪ ،‬ردیــف بودجــه در نظــر گرفتنــد ولــی‬ ‫هنــوز اجرایــی نشــده اســت‪ .‬البتــه خوشــبختانه ریاســت محتــرم ســازمان برنامــه و بودجــه‬ ‫ب ــه ج ــای ام ــوزش وپ ــرورش ش ــخصا ب ــرای ح ــل مش ــکل ورود پیداک ــرده ان ــد‪.‬‬ ‫وی تصری ــح ک ــرد‪ :‬از س ــوی دیگ ــر ب ــرای بازنشس ــتگان س ــال ‪ 98‬حک ــم رتب ــه بن ــدی‬ ‫اعمـــال نشـــده در حالیکـــه ابتـــدا بایـــد حکـــم رتبـــه بنـــدی انـــان اعمـــال و ســـپس‬ ‫بازنشس ــتگی ب ــه ای ــن معلم ــان اب ــاغ می‪‎‬ش ــد ول ــی در ح ــال حاض ــر ب ــدون اعم ــال رتب ــه‬ ‫بنــدی بازنشســتگان ســال ‪ 98‬بازنشســته شــده اند کــه از ایــن بابــت بــه شــدت متضــرر‬ ‫شـــده ‪‎‬اند‪.‬‬ ‫می ــرزاده ب ــا تا کی ــد ب ــر اینک ــه البت ــه م ــا ب ــه نح ــوه اج ــرای نظ ــام رتب ــه بن ــدی فرهنگی ــان‬ ‫انتقـــاد داریـــم‪ ،‬تصریـــح کـــرد‪ :‬بـــه طـــور کلـــی دولـــت بایـــد در ایـــن بـــاره الیحـــه ای بـــه‬ ‫مجلــس ارائــه یــا در نحــوه اجــرای ان بــرای بازنشســتگان و فرهنگیــان تجدیــد نظــر کنــد‪.‬‬ ‫س ــخنگوی کمیس ــیون ام ــوزش مجل ــس تا کی ــد ک ــرد‪ :‬ب ــا ارائ ــه الیح ــه رتب ــه بن ــدی‪،‬‬ ‫ایـــن طـــرح تبدیـــل بـــه قانونـــی دائـــم بـــرای بهبـــود وضعیـــت فرهنگیـــان می شـــود و‬ ‫قانون ــی ش ــدن و دائم ــی ش ــدن رتب ــه بن ــدی فرهنگی ــان مس ــئله ای اس ــت ک ــه بای ــد در‬ ‫دول ــت و مجل ــس این ــده پیگی ــری ش ــود‪ .‬بیش ــتر ش ــرمندگی از بازنشس ــتگان خصوص ــا‬ ‫پیشکســوتان فرهنگــی اســت کــه تــاش مــی شــود بــه هرطریــق ممکــن شــکاف حقوقــی‬ ‫ایجادش ــده از اول اس ــفند بی ــن ش ــاغلین و بازنشس ــتگان ه ــم ش ــرایط‪ ،‬جب ــران ش ــود‪.‬‬ ‫دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت اموزش و پرورش اعالم کرد‬ ‫اموزش مجازی برخی دروس‬ ‫به مهارت اموزان ماده ‪28‬‬ ‫دبیرخانـــه هیـــات مرکـــزی گزینـــش وزارت امـــوزش و پـــرورش در خصـــوص دوره‬ ‫اموزشــی مهارت امــوزان مــاده ‪ 28‬در ســال ‪ ،99‬اعــام کــرده اســت‪ :‬بــا توجــه بــه شــیوع‬ ‫وی ــروس کرون ــا در کش ــور‪ ،‬ت ــا اط ــاع ثان ــوی برگ ــزاری هرگون ــه کالس حض ــوری مج ــاز‬ ‫نب ــوده و در مرحل ــه اول‪ ،‬دروس ب ــه ص ــورت مج ــازی ارائ ــه می ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری ف ــارس‪ ،‬تع ــدادی از مخاطب ــان ای ــن خبرگ ــزاری در س ــامانه‬ ‫فـــارس در خصـــوص «برگـــزاری کارورزی بـــرای معلمـــان مـــاده ‪ 28‬ورودی مهـــر ‪»99‬‬ ‫خواس ــته پیگی ــری بودن ــد‪.‬‬ ‫یک ــی اف ــراد عن ــوان کردن ــد‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه تعطیل ــی دانش ــگاه فرهنگی ــان ب ــه دلی ــل‬ ‫شـــیوع کرونـــا‪ ،‬تحویـــل پذیرفته شـــدگان مـــاده ‪ ۲۸‬بـــه امـــوزش و پـــرورش بـــرای اغـــاز‬ ‫س ــال تحصیل ــی ‪1400‬ـ‪ 1399‬ب ــا مش ــکل روبـ ـه رو خواه ــد ش ــد چ ــون یک ــی از وظای ــف‬ ‫دانش ــگاه فرهنگی ــان‪ ،‬برگ ــزاری دوره های ــی ب ــرای معلمان ــی اس ــت ک ــه طب ــق م ــاده ‪۲۸‬‬ ‫جــذب شــده اند و در حــال حاضــر ایــن اموزش هــا نیــز تعطیــل شــده و از ســوی دیگــر‪،‬‬ ‫از ابت ــدای مه ــر س ــال این ــده بای ــد انه ــا ب ــر س ــر کالس برون ــد و تکلی ــف ای ــن پذیرفت ــه‬ ‫ش ــدگان هن ــوز مش ــخص نیس ــت»‪.‬‬ ‫بــه ِاســتناد مجوزهــای شــماره ‪ 151610‬مــورخ ‪ 27‬خــرداد ‪ 1398‬و ‪ 60491‬مــورخ یکــم‬ ‫تی ــر‪ 1398‬س ــازمان اداری و اس ــتخدامی کش ــور و مف ــاد من ــدرج در ا گه ــی اس ــتخدام‬ ‫پیمان ــی اب ــان م ــاه س ــال ‪ 1398‬ام ــوزش و پ ــرورش‪ ،‬پذیرفته ش ــدگان اس ــتخدام مذک ــور‬ ‫در مش ــاغل اموزش ــی و پرورش ــی وزارت ام ــوزش و پ ــرورش‪ ،‬مل ــزم ب ــه گذران ــدن دوره‬ ‫مه ــارت ام ــوزی در دانش ــگاه های وابس ــته ب ــه ام ــوزش و پ ــرورش (دانش ــگاه فرهنگی ــان‬ ‫و دانش ــگاه تربی ــت دبی ــر ش ــهید رجای ــی) هس ــتند‪.‬‬ ‫دبیرخانـــه هیـــات مرکـــزی گزینـــش وزارت امـــوزش و پـــرورش اول اردیبهشـــت‬ ‫در خصـــوص دوره مهارت امـــوزی پذیرفته شـــدگان ازمـــون اســـتخدامی امـــوزش و‬ ‫پ ــرورش در ش ــرایط کرون ــا‪ ،‬اع ــام ک ــرد‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط فوق الذک ــر‪ ،‬برگ ــزاری دوره‬ ‫مهـــارت امـــوزی در مهلـــت مقـــرر بـــرای پذیرفته شـــدگان ازمـــون اســـتخدامی ســـال‬ ‫‪ 1398‬امکان پذی ــر نب ــوده اس ــت‪ .‬بنابرای ــن پودمان ه ــای اموزش ــی از س ــوی دانش ــگاه‬ ‫فرهنگیــان و دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجایــی بــه دو بخــش تقســیم شــده اســت‪:‬‬ ‫بخـــش اول‪ :‬شـــروع هفتـــه اول اردیبهشـــت ‪ -‬پایـــان حداکثـــر تـــا پانزدهـــم شـــهریور‬ ‫ســـال ‪1399‬‬ ‫بخش دوم‪ :‬شــروع هفته اول مهر‪ -‬پایان حداکثر تا انتهای اذر ســال‪1399‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور تــا اطــاع ثانــوی برگــزاری هرگونــه کالس‬ ‫حض ــوری مج ــاز نب ــوده و در مرحل ــه اول‪ ،‬دروس ب ــه ص ــورت مج ــازی ارائ ــه خواه ــد‬ ‫ش ــد‪ .‬فل ــذا پذیرفته ش ــدگان نهای ــی بای ــد زم ــان دقی ــق ش ــروع کالس ه ــای مج ــازی و‬ ‫متعاقـــب ان‪ ،‬شـــرکت در کالس هـــای حضـــوری دوره مهـــارت امـــوزی را‪ ،‬از طریـــق‬ ‫دانشـــگاه های مزبـــور‪ ،‬پیگیـــری کننـــد‪.‬‬ ‫پی ــش از ای ــن ه ــم جلس ــه تخصص ــی پیرام ــون پذیرفت ــه ش ــدگان نهای ــی مه ــارت‬ ‫ام ــوزان دانش ــگاه فرهنگی ــان در س ــال ‪ 99‬برگ ــزار ش ــد؛ در ای ــن جلس ــه پ ــس از بح ــث و‬ ‫تب ــادل نظ ــر ب ــر امادگی ه ــای الزم ب ــرای ام ــوزش ‪ 2‬پودم ــان (‪ 2‬نیمس ــال) ب ــرای مه ــارت‬ ‫ام ــوزان پذیرفت ــه ش ــده ب ــا رعای ــت کیفی ــت‪ ،‬جامعی ــت و ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط فعل ــی‬ ‫یعنـــی زندگـــی‪ ،‬امـــوزش و تـــاش در «دوران کرونـــا» بـــا رعایـــت فاصلـــه اجتماعـــی و‬ ‫مالحظ ــات ایمن ــی تا کی ــد ش ــد‪.‬‬ ‫رواب ــط عموم ــی نی ــروی دریای ــی ارت ــش چگونگ ــی ب ــروز حادث ــه ب ــرای یک ــی‬ ‫از ش ــناورهای س ــبک در منطق ــه عموم ــی اب ه ــای جاس ــک و چابه ــار را‬ ‫تش ــریح ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی نی ــروی دریای ــی ارت ــش در اطالعیـ ـه ای در ب ــاره‬ ‫روز حادثــه بــرای یکــی از شــناورهای ســبک ایــن منطقــه در محــدوده اب هــای‬ ‫بن ــدر جاس ــک اع ــام ک ــرد‪ :‬عص ــر روز یکش ــنبه بیس ــت و یک ــم اردیبهش ــت در‬ ‫حی ــن انج ــام تمری ــن دریای ــی توس ــط تع ــدادی از ش ــناورهای نی ــروی دریای ــی‬ ‫ارتــش در اب هــای جاســک و چابهــار‪ ،‬شــناور پشــتیبانی ســبک کنــارک دچــار‬ ‫حادث ــه ش ــد و تع ــدادی از در ی ــادالن نی ــروی دریای ــی ب ــه فی ــض ش ــهادت نائ ــل‬ ‫امدن ــد‪.‬‬ ‫پ ــس از ای ــن حادث ــه تیم ه ــای ام ــداد و نج ــات دریای ــی در فاصل ــه کوت ــاه‬ ‫در مح ــل حض ــور یافت ــه و مجروح ــان و ش ــهدا را از ش ــناور تخلی ــه و ب ــه مرا ک ــز‬ ‫درمان ــی منتق ــل کردن ــد‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت نیروه ــای مس ــتقر در ش ــناور مذک ــور رش ــادت مث ــال زدن ــی در‬ ‫نج ــات ج ــان همرزم ــان خ ــود ب ــه خ ــرج دادن ــد‪.‬‬ ‫تع ــداد ش ــهدای ای ــن حادث ــه ‪ ۱۹‬ت ــن ب ــوده و تع ــداد مجروح ــان نی ــز ‪ ۱۵‬نف ــر‬ ‫اس ــت ک ــه در وضعی ــت مناس ــبی ب ــه س ــر می برن ــد‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس ای ــن گ ــزارش ش ــناور حادثه دی ــده کن ــارک ط ــی عملیات ــی ب ــرای‬ ‫بررسـ ـی های فن ــی ب ــه مح ــل اس ــکله دریای ــی منطق ــه منتق ــل ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫رواب ــط عموم ــی نی ــروی دریای ــی ضم ــن تس ــلیت ب ــه خانواده ه ــای ش ــهدای‬ ‫ایـــن شـــناور بـــر امادگـــی دفاعـــی و روحیـــه شـــهادت طلبـــی کارکنـــان غی ــور‬ ‫دریای ــی ارت ــش تا کی ــد و عن ــوان ک ــرده اس ــت‪ ،‬انتظ ــار م ـی رود ت ــا بررس ــی دقی ــق‬ ‫تیم ه ــای کارشناس ــی حاض ــر در مح ــل حادث ــه از هرگون ــه گمانه زن ــی در ای ــن‬ ‫خص ــوص پرهی ــز ش ــود‪.‬‬ ‫مرکــز اطــاع رســانی بــازارکار جهاددانشــگاهی شــهادت جمعــی از دریــادالن‬ ‫ارتــش همیشــه قهرمــان جمهــوری اســامی ایــران در حادثــه نــاو کنــارک را تبریــک‬ ‫و تس ــلیت می گوی ــد‪.‬‬ ‫برای اخذ تسهیالت در ‪۱۳‬رسته شغلی‬ ‫ثبت نام سامانه کارا اغاز شد‬ ‫دست اندرکاران مشاغل اسیب دیده در ‪۱۳‬رسته در‬ ‫صورت تایید کارفرما برای اخذ تسهیالت می توانند در‬ ‫سامانه کارا ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تسنیم برای کارفرمایانی که مشاغل‬ ‫انها اسیب دیده و لیست انها در اختیار وزارت کار است‬ ‫پیامک ارسال می شود و پس از ثبت نام دستگاه مربوط‬ ‫ظرف دو روز نظر خود را اعمال می کند‪ ،‬سپس اطالعات‬ ‫متقاضی برای پرداخت تسهیالت به بانک عامل ارسال‬ ‫می شود‪ .‬چندی پیش عیسی منصوری‪ ،‬معاون توسعه‬ ‫کارافرینی و اشتغال وزارت کار درباره جزئیات اجرای طرح‬ ‫حمایت دولت از اشتغال پایدار گفته بود‪ :‬احتمال عدم‬ ‫ارسال پیامک به برخی از کارفرمایان وجود دارد این مساله‬ ‫پیش بینی شده و امکان مراوده متقابل را فراهم کرده ایم تا‬ ‫در صورت عدم دریافت پیامک‪ ،‬مساله را به ما اعالم کنند‬ ‫و در گام بعد ثبت نام شوند‪ .‬معاون توسعه کارافرینی و‬ ‫اشتغال وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی درباره جزئیات‬ ‫پرداخت وام ها گفت‪ :‬تسهیالت با نرخ سود ‪۱۲‬درصدی‬ ‫ارائه می شود برای بنگاه های یک نفره ‪ ۱۲‬میلیون تومان‬ ‫است که شامل دستمزد و درصدی باقی مانده سرمایه در‬ ‫گردش می شود‪ ،‬برای واحدهایی که بنا به دستور تعطیل‬ ‫شده اند این رقم ‪ ۱۶‬میلیون تومان برای هر کارگر است‪.‬‬ ‫معاون اشتغال وزارت کار با بیان اینکه برای‬ ‫بازپرداخت این تسهیالت تا مهر ماه تنفس اعالم می شود‬ ‫و ‪ ۲۴‬ماه به عنوان دوره بازپرداخت وام منظور شده است‬ ‫افزود‪ :‬ترجیح این است که وام مذکور بیشتر از یک قسط‬ ‫باشد و مثال در دو قسط اعمال شود تا حفظ نیروی کار‬ ‫برای ما مسجل شود‪ .‬معاون وزیر کار با بیان اینکه هدف‬ ‫این تسهیالت حفظ بنگاه کسب وکار است افزود‪ :‬یک‬ ‫میلیون کسب وکار در این بسته حمایتی موردتوجه قرار‬ ‫گرفته اند‪ .‬معاون وزیر در مورد سایر حمایت ها همچون‬ ‫حمایت از دارندگان چک های برگشتی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫امهال سه ماهه در فاز اول اعالم شد و بانک مرکزی به همه‬ ‫بانک ها ابالغ کرده است و در مورد این تسهیالت ستاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا به بانک مرکزی تکلیف کرده است که‬ ‫برخورد با چک برگشتی و بدهی مالیاتی را برای این دوره‬ ‫مشخص کنار گذاریم‪.‬‬ ‫مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار‬ ‫‪ ۶۶۷‬هزار بیکار در صف دریافت بیمه بیکاری‬ ‫در حالی ‪ ۶۶۷‬هزار بیکار در صف دریافت بیمه‬ ‫بیکاری هستند که بنا به گفته مدیرکل حمایت از‬ ‫مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار‪ ،‬هنوز مبلغی برای این‬ ‫منظور تخصیص پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تسنیم‪ ،‬بررسی روند بیمه بیکاری‬ ‫و افراد بهره مند از این مزیت‪ ،‬یکی از مواردی است که‬ ‫می تواند در تحلیل بازار کار کشور مفید باشد‪ .‬همچنین‬ ‫الزم به ذکر است رویکرد در این خصوص کاهش تعداد‬ ‫مقرری بگیران با تا کید بر حفظ اشتغال می باشد‪ .‬چرا‬ ‫که افزایش این امر می تواند بیانگر مشکالت اقتصادی‬ ‫کارگاره ها و تعطیلی انها باشد‪ .‬بررسی مقرری بگیران‬ ‫جدید طی سال های ‪ 96‬تا ‪ 98‬روند افزایشی این تغییرات‬ ‫را نشان می دهد که به نحوی که میزان تغییرات سال ‪98‬‬ ‫نسبت به سال ‪ 97‬حدود ‪ 1.8‬درصدبوده است‪ .‬این امار‬ ‫مطابق امار ارائه شده از سوی وزارت کار است‪.‬‬ ‫اما این روند در ماه های پایانی سال ‪ 98‬و اغاز سال‬ ‫‪ 99‬به دلیل شیوع کرونا رشد چشمگیری داشته است‪ .‬با‬ ‫شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب وکارها از اسفندماه‬ ‫تعطیل شدند و کارگران زیادی شغل خود را از دست‬ ‫دادند‪ .‬پس از ان دولت اعالم کرد که اماده است ‪ 5‬هزار‬ ‫میلیارد تومان برای حمایت از کسانی که شغلشان را از‬ ‫دست داده اند در قالب بیمه بیکاری در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫با وجود اعالم در نظر گرفتن این مبلغ‪ ،‬مدیرکل‬ ‫حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون اعالم‬ ‫کرد تاکنون مبلغی برای این منظور تخصیص پیدا نکرده‬ ‫است و اعتبار مدنظر باید از سازمان برنامه و بودجه به‬ ‫سازمان تامین اجتماعی ابالغ تا به مشموالن مقرری بیمه‬ ‫بیکاری پرداخت شود‪.‬‬ ‫به گفته بابایی در مجموع ‪ 797‬هزار نفر در سامانه ای‬ ‫که بدین منظور طراحی شده بود ثبت نام کردند که از این‬ ‫تعداد ‪ 667‬هزار نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری شناخته‬ ‫شدند و این تعداد مقرری بیمه بیکاری ماه فروردین را در‬ ‫صورت تامین اعتبار در اینده ای نزدیک دریافت می کنند‪.‬‬ ‫به دلیل برکناری وزیر صنعت‬ ‫جلسه شورای عالی کار لغو شد‬ ‫رییس مجمع کارگران تهران گفت‪ :‬جلسه شورای‬ ‫عالی کار به دلیل برکناری وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫لغو شد‪.‬‬ ‫محمد رضا تاجیک در گفت وگو با میزان درخصوص‬ ‫جلسه شورای عالی کار اظهار کرد‪ :‬جلسه شورای عالی کار‬ ‫که قرار بود چهارشنبه ‪ 23‬اردیبهشت ماه ساعت ‪ ۱۶‬در‬ ‫محل وزارت تعاون برگزار شود لغو شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبق اعالم وزارت تعاون‪ ،‬دلیل لغو این‬ ‫جلسه برکناری رضا رحمانی وزیر سابق صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت است‪.‬‬ ‫رییسمجمع کارگرانتهرانبیان کرد‪:‬هنوز زمانمشخصی‬ ‫برایبرگزاریمجدداینجلسهمشخصنشدهاست‪.‬‬ ‫پیش تر ناصر چمنی رییس انجمن های صنف‬ ‫کارگران در گفت وگو با میزان مطرح کرد‪ :‬محوریت اصلی‬ ‫جلسه شورای عالی کار رسیدگی به حق مسکن کارگران‬ ‫است‪ ،‬اما نمایندگان کارگری در این جلسات عالوه بر حق‬ ‫مسکن‪ ،‬خواستار رسیدگی به تمام حقوق کارگران و افزایش‬ ‫پایه حقوق هستند‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه فرهنگیان‪:‬‬ ‫چه زمانی نیاز کشور به معلم رفع می شود؟‬ ‫رییس دانشگاه فرهنگیان گفت‪ :‬تا چند سال اینده‪،‬‬ ‫‪ ۳۳۰‬هزار معلم از تعداد ‪ ۹۳۰‬هزار معلم بازنشسته می شوند‬ ‫و نیاز شدید به جذب معلم خواهیم داشت؛ به همین‬ ‫دلیل ظرفیت جذب دانشجومعلم نسبت به سال های‬ ‫گذشته تکمیل شده است و حداقل نیاز اموزش و پرورش‬ ‫تا سال ‪ ۱۴۰۴‬رفع می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حسین خنیفر در گفت و گو با ایرنا با‬ ‫اشاره به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دانشگاه‬ ‫فرهنگیان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در حضور ایشان موضوع جذب‬ ‫هیات علمی‪ ،‬افزایش بودجه و ریزش جذب دانشجویان‬ ‫این دانشگاه عنوان شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این دانشگاه امایشی است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در ‪ ۳۱‬استان ‪ ۹۸‬پردیس و ‪ ۶۴‬مرکز دانشگاه فرهنگیان‬ ‫فعالیت دارند‪ .‬با این حال جمعیت کشور افزایش پیدا کرده‬ ‫و نیاز به معلم هم فوق العاده باال است‪ .‬غفلت زیادی از‬ ‫سال ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۶‬برای جذب معلم صورت گرفته است که‬ ‫برای رفع این کمبود تا دو سال اینده ‪ ۳۲۰‬هزار معلم و تا سال‬ ‫‪ ۳۳۰ ،۱۴۰۴‬هزار معلم از ‪ ۹۳۰‬هزار معلم بازنشسته می شوند‬ ‫که نشان دهنده نیاز کشور به جذب معلم است‪.‬‬ ‫خنیفر ادامه داد‪ :‬مطالعات اینده پژوهی به ما کمک می‬ ‫کند که این مسائل بررسی شود؛ بنابراین در حضور رهبری‬ ‫موضوع جذب دانشجو مطرح شد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬در کشور‬ ‫ظرفیت سنجی انجام شد؛ در سال‪ ۲۵،۹۷‬هزار ظرفیت خالی‬ ‫وجود داشت که تکمیل شد و ‪ ۲۰‬هزار دانشجو نیز از ماده ‪۲۸‬‬ ‫جذب شدند که در مجموع ‪ ۴۵‬هزار دانشجومعلم جذب و‬ ‫اموزش های الزم به انها داده شد‪ .‬همچنین در سال ‪ ۹۸‬نیز ‪۲۰‬‬ ‫هزار نفر از کنکور سراسری و ‪ ۱۲‬هزار نفر از ماده ‪ ۲۸‬جذب شدند‬ ‫که در حال اموزش هستند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با سرعت جذبی که در پیش گرفته شده‬ ‫است‪ ،‬در سال ‪ ۱۴۰۴‬حداقل نیاز اموزش و پرورش را رفع می‬ ‫کنیم اما نیاز به حمایت از سوی وزارت علوم‪ ،‬سازمان اداری‬ ‫استخدامی و سازمان برنامه و بودجه داریم‪ .‬در دیدار سال‬ ‫گذشته‪ ،‬مقام معظم رهبری با شنیدن این مسائل روی چند‬ ‫نکته اعم از لزوم حمایت همه جانبه از دانشگاه فرهنگیان و‬ ‫ارتقای کمی و کیفی ان از سوی وزارت علوم و سایر دستگاه ها‪،‬‬ ‫نهادینه کردن علم‪ ،‬ایمان‪ ،‬مهارت و کارافرینی در دانش اموزان‬ ‫تاکید کردند کهنیاز استابتدادر معلماننهادینهشود‪.‬‬ ‫خنیفر ادامه داد‪ :‬همچنین رهبر معظم انقالب نسبت‬ ‫به اجرایی نشدن سند تحول اموزشی انتقاد داشتند‪ .‬البته‬ ‫ما گزارشی که به شورای عالی اموزش و پرورش دادیم‪ ،‬در‬ ‫بعضی از زمینه ها تا ‪ ۳۷‬درصد موارد این سند در دانشگاه‬ ‫فرهنگیان محقق شده است‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد‪ :‬مقام معظم‬ ‫رهبری به لزوم توجه جدی نسبت به منزلت فرهنگیان‪،‬‬ ‫اصالح ساختار جذب هیات علمی و نیروی انسانی این‬ ‫دانشگاه نیز اشاره کردند‪.‬‬ ‫به دنبال جذب اعضای هیات علمی هستیم‬ ‫خنیفر عنوان کرد‪ :‬نیاز است دانشگاه فرهنگیان تا سال‬ ‫‪ ،۱۰۴۴‬دو هزار و ‪ ۸۰‬هیات علمی جذب کند‪ .‬در حال حاضر‬ ‫رئیس فراکسیون کارگری مجلس خواستار شد‪:‬‬ ‫حقوق کارگران کمتر از دو میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان نباشد‬ ‫رئی ــس فراکس ــیون کارگ ــری مجل ــس تا کی ــد ک ــرد‪ :‬بای ــد‬ ‫حداقــل حقــوق کارگــران دو میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار تومــان باشــد‪.‬‬ ‫انتظــار مـی رود شــورای عالــی کار در اصالحــات خــود بــه ایــن‬ ‫موض ــوع توج ــه کن ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬علیرضــا محجــوب در جلســه علنــی‬ ‫دوش ــنبه گذش ــته در تذک ــری ب ــا قدردان ــی از کارگ ــران ب ــرای‬ ‫شــرکت در مراســمات مربــوط بــه روز کارگــر و قدردانــی از مقــام‬ ‫معظ ــم رهب ــری ب ــرای توج ــه ب ــه موض ــوع حداق ــل دس ــتمزد‬ ‫کارگ ــران گف ــت‪ :‬انتظ ــار مــی رود دول ــت و ش ــورای عال ــی کار‬ ‫ب ــه نام ــه نماین ــدگان ب ــا بی ــش از ‪ ۱۸۲‬امض ــا توج ــه کنن ــد‪ .‬در‬ ‫این نسبت یک (عضو هیات علمی) به ‪( ۸۳‬استاد) است؛‬ ‫در حالی که نسبت مطلوب یک به ‪ ۱۲‬است و همچنین به‬ ‫عنوان مثال در دانشگاه ای چی ژاپن این نسبت یک به چهار‬ ‫است‪ .‬به دلیل اینکه ما هیات علمی جذب نکرده ایم و‬ ‫همیشه مطالبه می کنیم که ردیف هیات علمی به دانشگاه‬ ‫فرهنگیان اختصاص پیدا کند که در کمیته جذب‪ ،‬گزینش‬ ‫و پذیرش این تعداد استاد را داشته باشیم‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه فرهنگیان ادامه داد‪ :‬همچنین مقام‬ ‫معظم رهبری بر لزوم افزایش تعداد معلمان‪ ،‬تعداد زیاد‬ ‫دانش اموزان‪ ،‬بازنشستگی بسیاری از معلمان و ضرورت‬ ‫تحقق عدالت اموزشی و توجه به دانش اموزان مناطق‬ ‫محروم و عشایری تاکید داشتند‪.‬‬ ‫خنیفر با اشاره به دستاوردهایی که پس از حضور مقام‬ ‫معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان محقق شده است‪،‬‬ ‫اشاره کرد‪ :‬تا پیش از این دانشگاه ظرفیت های خالی داشت‬ ‫که در حال حاضر با ظرفیت کامل دانشجو جذب می شود‪.‬‬ ‫همچنین تا حدودی بودجه دانشگاه افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اخذ دو سری ردیف جذب هیات علمی‬ ‫جوان به تعداد ‪ ۵۰‬نفر‪ ،‬شتاب فعالیت های فرهنگی‪،‬‬ ‫پژوهشی‪ ،‬قرانی‪ ،‬ارتقای اساتید (‪ ۲۵۴‬نفر اساتید در این‬ ‫دانشگاه مامور شدند که پیش از این تعداد ‪ ۴۷‬نفر بودند) و‬ ‫ارائه طرح ‪( ۱۰۰-۳۱‬راه اندازی دانشگاه های ‪ ۱۰۰‬هکتاری در‬ ‫مراکز ‪ ۳۱‬استان) نیز از دیگر دستاوردهای دیدار با رهبری بود‪.‬‬ ‫خنیفر افزود‪ :‬وزارت اموزش و پرورش همیشه از‬ ‫دانشگاه فرهنگیان حمایت الزم را داشته و مقرر شده‬ ‫است هزینه اموزش مجازی ‪ ۱۱‬هزار دانشجومعلم را نیز‬ ‫پرداخت کند‪ .‬همچنین وزارت علوم‪ ،‬سازمان امور‬ ‫استخدامی برای تکمیل ظرفیت در حوزه ردیف هایی‬ ‫همچون اعضای هیات علمی و تکمیل ظرفیت جذب‬ ‫دانشجومعلم بسیار کمک کردند‪.‬‬ ‫ایــن نامــه تا کیــد شــده کــه نبایــد حقــوق کارگــران کمتــر از دو‬ ‫میلی ــون و ‪ ۸۰۰‬ه ــزار توم ــان باش ــد‪ .‬ان ش ــاءاهلل ش ــورای عال ــی‬ ‫کار در روز چهارش ــنبه هفت ــه ج ــاری اصالح ــات الزم را م ــد‬ ‫نظ ــر ق ــرار دهن ــد‪.‬‬ ‫ای ــن عض ــو کمیس ــیون اجتماع ــی مجل ــس ادام ــه داد‪:‬‬ ‫بای ــد ک ــف حق ــوق دو میلی ــون و ‪ ۸۰۰‬ه ــزار توم ــان ش ــامل‬ ‫مس ــتمری بگی ــران و بازنشس ــتگان تامی ــن اجتماع ــی ه ــم‬ ‫ش ــود‪.‬‬ ‫با ابالغ رییس‬ ‫سازمان برنامه و بودجه؛‬ ‫افزایش ‪ ۵۰‬درصدی امتیازات‬ ‫مربوط به حقوق مشروط شد‬ ‫رئی ــس س ــازمان برنام ــه و بودج ــه کش ــور ط ــی بخش ــنامه ای‬ ‫اع ــام ک ــرد‪ :‬اج ــرای افزای ــش ت ــا ‪ ۵۰‬درص ــد امتی ــازات فص ــل‬ ‫دهـــم قانـــون مدیریـــت خدمـــات کشـــوری منـــوط بـــه ع ــدم‬ ‫ایج ــاد ب ــار مال ــی م ــازاد ب ــر اعتب ــارات مص ــوب و تخصی ــص‬ ‫داده شـــده اســـت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش بـــازارکار بـــه نقـــل از‪ ،‬ســـازمان برنام ــه و‬ ‫بودجـــه کشـــور‪« ،‬محمدباقـــر نوبخـــت»‪ ،‬در ایـــن بخش ــنامه‬ ‫دســـتگاه های اجرایـــی را مکلـــف کـــرد‪ ،‬اعتبـــار مـــورد نی ــاز‬ ‫ماهانـــه افزایـــش ‪ ۵۰‬درصـــد امتیـــازات فصـــل دهـــم قان ــون‬ ‫مدیریـــت خدمـــات کشـــوری و منابـــع تامیـــن اعتبـــار را ب ــه‬ ‫فوریـــت اعـــام کننـــد‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس ای ــن بخش ــنامه‪ ،‬مس ــئولیت ایج ــاد هرگون ــه ب ــار‬ ‫مال ــی جدی ــد ب ــه عه ــده باالتری ــن مق ــام دس ــتگاه اجرای ــی و‬ ‫ذیحس ــابان خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫معاون اموزشی و تحصیالت تکمیلی‬ ‫این دانشگاه خبر داد‬ ‫دوره کارشناسی دانشگاه‬ ‫فرهنگیان ‪ 3‬ساله می شود‬ ‫معـــاون اموزشـــی و تحصیـــات تکمیلـــی دانش ــگاه‬ ‫فرهنگیـــان از تصویـــب طـــرح «‪ 3‬ســـاله شـــدن دوره‬ ‫کارشناس ــی دانش ــگاه فرهنگی ــان» در جلس ــه هی ــات امن ــای‬ ‫ایـــن دانشـــگاه خبـــر داد‪.‬‬ ‫طاه ــر روش ــندل مع ــاون اموزش ــی و تحصی ــات تکمیل ــی‬ ‫دانشـــگاه فرهنگیـــان در گفت وگـــو بـــا خبرگـــزاری فـــارس‬ ‫درب ــاره «ط ــرح ‪ 3‬س ــاله ش ــدن دوره کارشناس ــی در دانش ــگاه‬ ‫فرهنگیــان» اظهــار کــرد‪ :‬ایــن طــرح در جلســه هیــات امنــای‬ ‫دانش ــگاه فرهنگی ــان تصوی ــب ش ــد‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬طـــرح ‪ 3‬ســـاله شـــدن دوره کارشناس ــی‬ ‫از ی ــک س ــال پی ــش در جری ــان ب ــود منته ــا ب ــا تغیی ــر وز ی ــر ب ــه‬ ‫تاخی ــر افت ــاد ک ــه در هی ــات امن ــای جدی ــد مط ــرح و تصو ی ــب‬ ‫ش ــد البت ــه من ــوط ب ــه اینک ــه هماهنگی ه ــای الزم را ب ــا وزارت‬ ‫عل ــوم ب ــرای ای ــن کار انج ــام دهی ــم‪.‬‬ ‫روشـــندل اضافـــه کـــرد‪ :‬بـــا ادغـــام برخـــی دروس‪ ،‬ارائ ــه‬ ‫‪ 20‬واحـــد در تـــرم و اســـتفاده از ظرفیـــت ‪ 2‬تـــرم تابس ــتان‬ ‫می توانی ــم دوره کارشناس ــی را ب ــه ج ــای ‪ 4‬س ــال در ‪ 3‬س ــال‬ ‫تم ــام کنی ــم ک ــه برنام ـه اش ام ــاده اس ــت و ب ــه مح ــض امض ــا‬ ‫شــدن مصوبــه هیــات امنــا‪ ،‬مکاتبــه از ســوی رئیــس دانشــگاه‬ ‫فرهنگی ــان ب ــا وزی ــر عل ــوم ص ــورت می گی ــرد ت ــا بررس ــی ش ــود و‬ ‫اج ــازه دهن ــد در راس ــتای اقتص ــاد تربی ــت معل ــم‪ ،‬حت ــی ب ــه‬ ‫ص ــورت ازمایش ــی دوره ‪ 3‬س ــاله را ش ــروع کنی ــم‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه ای ــن ط ــرح مس ــتلزم ای ــن اس ــت ک ــه‬ ‫دانشـــجومعلمان بـــه جـــای ‪ 6‬واحـــد در تابســـتان‪ 10 ،‬واح ــد‬ ‫بتواننـــد اخـــذ کننـــد‪ ،‬گفـــت‪ :‬البتـــه واحدهـــا را از ح ــدود‬ ‫‪ 155‬واحـــد بـــه ‪ 140‬واحـــد تقلیـــل دادیـــم و واحدهایـــی ک ــه‬ ‫همپوش ــانی داش ــتند‪ ،‬ادغ ــام ش ــدند و می توانی ــم ب ــه ش ــکل‬ ‫ارئ ــه ‪ 20‬واح ــد در ت ــرم و ظرفی ــت ‪ 3‬ت ــرم تابس ــتان(هر ت ــرم ‪6‬‬ ‫واح ــد) ه ــم اج ــرا کنی ــم‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور‪:‬‬ ‫استاندارد مهارت شغلی‬ ‫تعریف شده در فنی حرفه ای‬ ‫دو برابر می شود‬ ‫رئی ــس س ــازمان فن ــی وحرفـ ـه ای کش ــور گف ــت‪ ۵ :‬ه ــزار‬ ‫اس ــتاندارد مه ــارت ش ــغلی در س ــازمان تعر ی ــف ش ــده ک ــه‬ ‫امس ــال ضم ــن بازنگ ــری در اس ــتانداردها و تعری ــف مش ــاغل‬ ‫جدی ــد ای ــن تع ــداد ب ــه ‪ ۱۰‬ه ــزار م ــورد افزای ــش خواه ــد یاف ــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬علــی اوســط هاشــمی در اولیــن جلســه‬ ‫شـــورای مهـــارت اســـتان قزویـــن کـــه ظهـــر ســـه شـــنبه در‬ ‫س ــالن اجتماع ــات اس ــتانداری قزو ی ــن برگ ــزار ش ــد اظه ــار‬ ‫داش ــت‪ :‬متاس ــفانه در کش ــور م ــا تدبی ــر الزم ب ــرای اس ــتفاده‬ ‫از س ــرمایه های انس ــانی وج ــود نداش ــته و ب ــه دلی ــل اس ــتفاده‬ ‫نک ــردن از ظرفی ــت نی ــروی انس ــانی کش ــور در مس ــیر توس ــعه‬ ‫مت ــوازن ق ــرار نگرفت ــه ای ــم و توس ــعه کش ــور ب ــه خوب ــی محق ــق‬ ‫نش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬در کشـــور نیازســـنجی خوبـــی نداش ــته‬ ‫ای ــم و ب ــا توج ــه ب ــه س ــرعت بس ــیار ب ــاالی عل ــم و تکنول ــوژی‪،‬‬ ‫نیروهـــای انســـانی کشـــور در بســـیاری از بخش ه ــا از‬ ‫مهارت هـــای الزم برخـــوردار نیســـتند در حالـــی کـــه ‪۲۵‬‬ ‫ســـال اینـــده‪ ،‬دنیـــای مهـــارت خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫هاشـــمی افـــزود‪ :‬تدبیـــر و برنامـــه ریـــزی یـــک ضـــرورت‬ ‫ملــی اســت لــذا شــورای مهــارت در کشــور شــکل گرفتــه کــه‬ ‫متش ــکل از چه ــار ش ــورای مه ــم کش ــور از جمل ــه ش ــورای کار‬ ‫و رف ــاه‪ ،‬اش ــتغال و مه ــارت اس ــت‪.‬‬ ‫مع ــاون وزی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی بی ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫متاس ــفانه در س ــطح مل ــی ب ــه ح ــوزه مه ــارت ام ــوزی توج ــه‬ ‫الزم نشـــده در حالـــی کـــه مهـــارت از پیوســـت ها و ال ــزام‬ ‫توســـعه و پیشـــرفت محســـوب می شـــود‪.‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪ 27‬اردیبهشت‪ 22-1399‬رمضان‪ 16-1441‬می‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1198‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد‬ ‫انتقاد از تعدیل پرستاران‬ ‫در بیمارستان هایخصوصی‬ ‫عضو کمیسیونبهداشتو درمانمجلس‪،‬باانتقاداز تعدیلنیروهایپرستاریتوسطبیمارستان های‬ ‫خصوصیاز مسئوالنمربوطهخواستجهتممانعتاز تداوماینمعضلتدبیریبیندیشند‪.‬‬ ‫بشیر خالقی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت ‪ ،‬در مورد انتشار خبری مبنی بر تعدیل‬ ‫پرستاران بیمارستان های خصوصی که باعث از دست دادن شغل تعدادی از انها شده و یا برخی‬ ‫پرستاران را در استانه بیکار شدن قرار داده است‪ ،‬گفت‪ :‬اغلب بیمارستان های خصوصی به دلیل‬ ‫شیوع بیماری کرونا و کاهش تعداد جراحی های الکتیو و خالی ماندن تخت های بیمارستانی با‬ ‫مشکالت اقتصادی مواجه شده و قادر به پرداخت هزینه های خود نیستند‪.‬‬ ‫نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسالمی در انتقاد به تعدیل نیروهای پرستار‬ ‫توسط بیمارستان های خصوصی به بهانه مشکالت اقتصادی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬البته مشکالت‬ ‫اقتصادی بیمارستان های خصوصی نمی تواند دلیل موجهی برای اخراج نیروهای پرستار باشد‪،‬‬ ‫ان هم در شرایطی که پرستاران در زمان بحران شیوع بیماری کرونا قهرمانانه به ارائه خدمات‬ ‫به بیماران پرداختند و در بین عموم از احترام ویژه ای برخوردار هستند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اخراج پرستاران بیمارستان های خصوصی در زمانی که این قشر به دلیل‬ ‫اقدامات ارزنده ای که برای نجات جان بیماران مبتال به کرونا انجام داده اند و حتی تعدادی از انها‬ ‫در این راه جان خود را هم از دست دادند‪ ،‬اقدامی غیرانسانی است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬یاداور شد‪ :‬ما در نشستی که در کمیسیون بهداشت و‬ ‫درمان مجلس با حضور مسئوالن حوزه سالمت داشتیم به ضرورت جذب پرستاران و توجه به‬ ‫حقوقشان تاکید کردیم و رئیس این کمیسیون هم در این زمینه تذکرهای الزم را داد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با تاکید بر ضرورت حمایت‬ ‫مسئوالن حوزه سالمت از پرستاران کشور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم اکنون مسئوالن مربوطه باید جهت‬ ‫ممانعت از اخراج پرستاران فعال در بیمارستان های خصوصی تدبیری بیندیشند‪ ،‬از سوی دیگر‬ ‫این موضوع باید از طریق مراجع قانونی پیگیری شود‪.‬‬ ‫◄‬ ‫ ‬ ‫مدیر کل امور اداری وزارت علوم‪:‬‬ ‫‪ ۶‬هزار مجوز هیات علمی در مرحله‬ ‫تامیناعتبار هستند‬ ‫از سوی مرکز ازمون جهاددانشگاهی اعالم شد‬ ‫نحوه ثبت نام ازمون استخدامی‬ ‫شرکت صنایع شیر ایران و اخرین‬ ‫وضعیت ازمون سازمان ثبت اسناد‬ ‫شرکت صنایع شیر ایران در نظر دارد به‬ ‫منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از میان‬ ‫واجدین شرایط از طریق برگزاری ازمون کتبی‪،‬‬ ‫مصاحبه تخصصی و گزینش‪ ،‬به صورت قرارداد‬ ‫کار موقت (مدت معین) انتخاب نماید‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار‪ ،‬مرکز ازمون‬ ‫جهاددانشگاهی با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در این‬ ‫ازمون می رساند؛ ثبت نام این ازمون از روز چهارشنبه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ماه ‪ 1399‬و از طریق سایت اینترنتی‬ ‫مرکزازمونجهاددانشگاهیبهادرس‪ www.hrtc.ir‬اغاز‬ ‫شد و در پایان روز پنجشنبه اول خردادماه ‪1399‬‬ ‫خاتمه خواهد یافت‪.‬‬ ‫داوطلبان متقاضی ثبت نام در این ازمون‪،‬‬ ‫توجه داشته باشند که مهلت ثبت نام تمدید‬ ‫نخواهد شد و ثبت نام در سایت مربوطه پس از‬ ‫اتمام مهلت یادشده‪ ،‬غیرفعال خواهد گردید‪.‬‬ ‫ازمون مذکور در روز جمعه مورخ ‪١٣٩٩/0٣/٣0‬‬ ‫برگزار خواهد گردید‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت کلیه فرایندهای مربوط به‬ ‫ثبت نام‪ ،‬دریافت کارت ورود به جلســه داوطلبان‬ ‫ً‬ ‫انحصارا از طریق سایت‬ ‫تا اعالم نتیجه نهایی‪،‬‬ ‫اینترنتی ‪ www.hrtc.ir‬انجام می شود و به مراجعات‬ ‫حضوری و تلفنی پاسخ داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۲۱‬هزار نفر در ازمون استخدامی‬ ‫سازمان ثبت اسناد ثبت نام کردند‬ ‫سیدعزیز اشنا مدیر مرکز ازمون جهاد‬ ‫دانشگاهی همچنین در گفت وگو با ایرنا گفت‪:‬‬ ‫‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۱۹۲‬نفر در ازمون استخدامی سازمان‬ ‫ثبت اسناد و امال ک کشور برای سال ‪ ۱۳۹۹‬ثبت‬ ‫نام کرده اند‪.‬‬ ‫سیدعزیز اشنا گفت‪ :‬پیرو توافق انجام شده‬ ‫میان مرکز ازمون جهاد دانشگاهی و سازمان ثبت‬ ‫اسناد و امال ک کشور‪ ،‬ازمون استخدامی این‬ ‫سازمان توسط این مرکز برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با برگزاری این ازمون ‪ ۳۰۰‬نفر از‬ ‫تمامی استان ها در سازمان ثبت اسناد و امال ک‬ ‫کشور جذب می شوند‪.‬‬ ‫اشنا گفت‪ :‬ثبت نام این ازمون از روز شنبه‬ ‫‪ ۳۰‬فروردین اغاز شد و ‪ ۱۱‬اردیبهشت ‪ ۱۳۹۹‬پایان‬ ‫یافت که در این مهلت بیش از ‪ ۲۱‬هزار نفر از سراسر‬ ‫کشور ثبت نام کردند‪.‬‬ ‫◄‬ ‫مدی ــر کل ام ــور اداری و پش ــتیبانی وزارت عل ــوم گفـ ــت‪ ۶۰۰۰ :‬مج ــوز هیئ ــت علم ــی و ‪۱۹۷۱‬‬ ‫مج ــوز غیرهیئ ــت علم ــی در مرحل ــه تامی ــن اعتب ــار هس ــتند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش وزارت عل ــوم‪ ،‬اباصل ــت خراس ــانی‪ ،‬مدی ــر کل ام ــور اداری و پش ــتیبانی وزارت‬ ‫عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات و فن ــاوری در نشس ــت مج ــازی معاون ــان اداری‪ ،‬مال ــی و مدیر ی ــت مناب ــع‬ ‫دانش ــگاه ها‪ ،‬پژوهش ــگاه ها و پارک ه ــای عل ــم و فن ــاوری و مرا ک ــز ام ــوزش عال ــی کش ــور‪ ،‬گف ــت‪ :‬ب ــا‬ ‫توج ــه ب ــه نیازس ــنجی نی ــروی انس ــانی از دانش ــگاه ها‪ ،‬پژوهش ــگاه ها و پارک ه ــای عل ــم و فن ــاوری‬ ‫ب ــه دنب ــال س ــاماندهی و مدیر ی ــت مناب ــع انس ــانی در ام ــوزش عال ــی کش ــور هس ــتیم‪.‬‬ ‫وی در ای ــن نشس ــت مج ــازی ب ــا اش ــاره ب ــه اقدام ــات ص ــورت گرفت ــه در ام ــوزش عال ــی اظه ــار‬ ‫داشــت‪ :‬از جملــه مهم تریــن اقدامــات صــورت گرفتــه اخیــر م ‬ ‫یتــوان بــه نیازســنجی نیــروی انســانی‬ ‫صه ــا ب ــا نظ ــام‬ ‫که ــای عل ــم و فن ــاوری‪ ،‬بررس ــی و انطب ــاق تخص ‬ ‫از دانش ــگاه ها‪ ،‬پژوهش ــگاه ها و پار ‬ ‫طبقه بن ــدی مش ــاغل‪ ،‬ارائ ــه دفترچ ــه نیازه ــای اس ــتخدامی ب ــه س ــازمان اداری و اس ــتخدامی کش ــور‬ ‫ب ــرای اخ ــذ مج ــوز اش ــاره ک ــرد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه اخ ــذ مج ــوز از س ــازمان اداری و اس ــتخدامی و ج ــذب نی ــروی غیرهیئ ــت‬ ‫علم ــی در ای ــن وزارتخان ــه در فضای ــی رقابت ــی ش ــکل گرف ــت‪ ،‬اف ــزود‪ :‬در همی ــن زمین ــه ‪ ۶۰۰۰‬مج ــوز‬ ‫هیئ ــت علم ــی و ‪ ۱۹۷۱‬مج ــوز غیرهیئ ــت علم ــی در مرحل ــه تامی ــن اعتب ــار هس ــتند‪ .‬پروتکل ه ــای‬ ‫اس ــتخدامی وزارت عل ــوم در زمین ــه ج ــذب نی ــروی غیرهیئ ــت علم ــی ش ــامل‪ ۴‬ح ــوزه س ــوابق‬ ‫اموزش ــی و پژوهش ــی‪ ،‬دان ــش کامپیوت ــر‪ ،‬مه ــارت ه ــای ش ــغلی و دانش ــی و روان شناس ــی می ش ــود‪.‬‬ ‫◄‬ ‫مرک ــز وکال‪ ،‬کارشناس ــان رس ــمی و مش ــاوران‬ ‫خان ــواده ق ــوه قضایی ــه در خص ــوص تمدی ــد‬ ‫زم ــان ثب ــت ن ــام ازم ــون کارشناس ــی رس ــمی ‪۹۸‬‬ ‫اطالعیـ ـه ای ص ــادر ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری مه ــر‪ ،‬مرک ــز وکال‪،‬‬ ‫کارشناس ــان رس ــمی و مش ــاوران خان ــواده ق ــوه‬ ‫قضایی ــه در خص ــوص تمدی ــد زم ــان ثب ــت ن ــام‬ ‫ازم ــون کارشناس ــی رس ــمی ‪ ۹۸‬اطالعی ـه ای ص ــادر‬ ‫ک ــرد‪.‬‬ ‫‪.‬متن این اطالعیه به شــرح زیر اســت‪:‬‬ ‫«ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط کش ــور در پ ــی ش ــیوع‬ ‫‪ ۳۰‬خرداد تاریخ برگزاری ازمون استخدامی ثبت اسناد‬ ‫وی عنوان داشت‪ :‬ازمون استخدامی سازمان‬ ‫ثبت اسناد و امال ک کشور در صورت موافقت‬ ‫و اجازه ستاد ملی مبارزه با کرونا‪ ۳۰ ،‬خردادماه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬برگزار می شود‪ .‬در صورتی که این ستاد با‬ ‫برگزاری ازمون مخالفت کند‪ ،‬برگزاری ان به زمان‬ ‫دیگری موکول و تاریخ ان متعاقبا اعالم می شود‪.‬‬ ‫مدیر مرکز ازمون جهاد دانشگاهی با اشاره به‬ ‫انتشار دفترچهازمون‪ ،‬گفت‪:‬متقاضیانبرایمشاهده‬ ‫اطالعیه و دانلود دفترچه ازمون به سایت مرکز ازمون‬ ‫جهاددانشگاهیبهادرس‪ https:hrtc.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫اشنا تاکید کرد‪ :‬ازمون استخدامی سازمان ثبت‬ ‫اسناد و امال ک کشور در سراسر کشور در مراکز ازمون‬ ‫جهاد دانشگاهی به صورت سراسری برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سازمان ثبت اسناد و امال ک‬ ‫کشور در اطالعیه شماره یک خود عنوان کرد که‬ ‫این سازمان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز به‬ ‫صورت استخدام قرارداد انجام کار معین از محل‬ ‫مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور ازمون‬ ‫استخدامی برگزار می کند‪.‬‬ ‫مرکز وکال‪ ،‬کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه‬ ‫زمان ثبت نام ازمون‬ ‫کارشناسی رسمی ‪ ۹۸‬تمدید شد‬ ‫و ی ــروس کرون ــا و اع ــام قبل ــی مرک ــز وکال‪،‬‬ ‫کارشناس ــان رس ــمی و مش ــاوران خان ــواده ق ــوه‬ ‫قضایی ــه در خص ــوص تمدی ــد مج ــدد ثب ــت‬ ‫ٓ‬ ‫ن ــام ازم ــون کارشناس ــی رس ــمی ‪ ۹۸‬مرک ــز ب ــه‬ ‫ٓ‬ ‫اط ــاع می رس ــاند ثب ــت ن ــام ای ــن ازم ــون از ‪۲۷‬‬ ‫اردیبهش ــت م ــاه ‪ ۹۹‬لغای ــت ‪ ۲‬خ ــرداد م ــاه س ــال‬ ‫ج ــاری تمدی ــد و ام ــکان ثب ــت ن ــام مج ــدد فراه ــم‬ ‫خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ٓ‬ ‫مطابـــق اطالعی ــه ف ــوق‪ ،‬متقاضی ــان ازم ــون‬ ‫کارشناس ــی رس ــمی دادگس ــتری مرک ــز می توانن ــد‬ ‫ت ــا س ــاعت ‪ ۲۴‬دوم خردادم ــاه ‪ ۱۳۹۹‬ب ــا مراجع ــه‬ ‫ٓ‬ ‫بــه ســایت ســازمان ســنجش کشــور در ایــن ازمــون‬ ‫ثب ــت ن ــام کنن ــد‪».‬‬ ‫زمــان ثبــت نــام ازمــون کارشناســی رســمی ‪۹۸‬‬ ‫تمدیــد شــد‬ ‫الزم ب ــه ذک ــر اس ــت طب ــق اع ــام س ــازمان‬ ‫ٓ‬ ‫س ــنجش کش ــور ازم ــون کارشناس ــی رس ــمی ‪۹۸‬‬ ‫مرک ــز در روز پنجش ــنبه م ــورخ ‪ ۲۰‬ش ــهریورماه س ــال‬ ‫ج ــاری برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫کلیــه متقاضیــان می تواننــد از طریــق مراجعــه بــه‬ ‫ٓ‬ ‫ادرس ‪ http://23055.ir/porseman‬و عضو ی ــت‬ ‫در ت ــاالر پرس ــمان‪ ،‬س ــواالت و موضوع ــات خ ــود‬ ‫را مط ــرح نماین ــد‪ ،‬کارشناس ــان مرک ــز پاس ــخگوی‬ ‫س ــواالت ش ــما خواهن ــد ب ــود‪.‬‬ ‫معاون پرستاری وزیر بهداشت خبر داد‬ ‫استخدام سه هزار پرستار‬ ‫در ماه های اینده‬ ‫معاون پرستاری وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی از استخدام سه هزار‬ ‫پرستار دیگر در ماه های اینده خبر داد و گفت‪ ۶۵ :‬درصد از جامعه ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫نفری گروه پرستاری ایران در خط مقدم مبارزه با کرونا خدمت کردند‪.‬‬ ‫مریم حضرتی همزمان با فرارسیدن ‪ ۱۲‬می (‪ ۲۳‬اردیبهشت) روز جهانی‬ ‫پرستار در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬اکنون ‪ ۴۵‬هزار دانشجوی پرستاری‬ ‫در ‪ ۱۹۲‬دانشکده پرستاری کشور مشغول تحصیل هستند که در مقطع‬ ‫کارشناسی و ‪ ۱۲‬رشته کارشناسی ارشد شامل کودکان‪ ،‬داخلی ‪ -‬جراحی‪،‬‬ ‫سالمت جامعه‪ ،‬سالمت روان‪ ،‬مراقبت های ویژه نوزادان و کودکان‪ ،‬مراقبت های‬ ‫ویژه بزرگساالن‪ ،‬پرستاری نظامی‪ ،‬پرستار توانبخشی‪ ،‬سالمندی‪ ،‬اورژانس‬ ‫و مدیریت پرستاری و یک برنامه دکترای پرستاری است‪.‬‬ ‫حضرتی گفت‪ :‬میانگین نسبت پرستار به تخت بیمارستانی اکنون در‬ ‫کشور ‪ ۱.۰۲‬است که البته با سطح استاندارد فاصله داریم و امیدواریم در پنج‬ ‫سال اینده بتوانیم به سطح استاندارد الزم برسیم‪ .‬سطح استاندارد نسبت کل‬ ‫گروه پرستاری به تخت که شامل‪ ،‬پرستار‪ ،‬بهیار‪ ،‬پرستار اتاق عمل‪ ،‬هوشبری‪،‬‬ ‫کمک بهیار است ‪ ۲.۳‬نفر به ازای هر تخت بیمارستانی است‪ .‬در دنیا اکنون‬ ‫نسبت پرستار به جمعیت سنجیده می شود زیرا نقش پرستاران را فقط در‬ ‫بیمارستان نمی دانند و به نقش پرستاران در جامعه توجه می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در چند ماه گذشته حدود ‪ ۴۵۰۰‬پرستار در بیمارستانهای‬ ‫دولتی استخدام شدند‪ ،‬البته ازمون استخدامی ابان برگزار شد اما با شروع‬ ‫اپیدمی کرونا این افراد بدون بروکراسی و تشریفات اداری و گزینش به تدریج‬ ‫جذب و بکارگیری شدند و بعد از اپیدمی کرونا مراحل اداری استخدام این‬ ‫پرستاران طی می شود‪ ،‬مجوزی برای استخدام سه هزار نفر دیگر هم گرفته‬ ‫شده است که امیدواریم سازمان برنامه و بودجه هر چه زودتر اعتبار ان را‬ ‫تخصیص دهد و بتوانیم در ماههای اینده این پرستاران را هم استخدام‬ ‫کنیم‪ ۲۲۸۴ .‬مجوز قراردادی هم برای جذب پرستار گرفته شد‪.‬‬ ‫معاون پرستاری وزیر بهداشت گفت‪ :‬به دانشگاههای علوم پزشکی‬ ‫ابالغ شد که پرستارانی که در معرض خطر هستند‪ ،‬مثال اسم دارند‪ ،‬بیماری‬ ‫قلبی یا تنفسی یا ضعف ایمنی دارند یا باردار هستند‪ ،‬در بخش های کووید‬ ‫‪ ۱۹‬بکارگیری نشوند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به پرسشی درباره کمبود پرستار در اپیدمی کرونا افزود‪:‬‬ ‫اکنون گزارشی از کمبود پرستار از استانها نداریم‪ ،‬مثال استان گیالن که از‬ ‫ان نام برده می شود نیز اکنون کمبود پرستار ندارد حتی در استان خوزستان‬ ‫که اکنون با افزایش موارد بیماری کووید ‪ ۱۹‬مواجه است هم گزارشی از‬ ‫کمبود پرستار به وزارت بهداشت نداشته ایم و اگر نیاز داشته باشند‪ ،‬نیاز‬ ‫انها تامین می شود‪.‬‬ ‫حضرتی درباره اولویت استخدامی پرستاران فعال در اپیدمی کرونا‬ ‫گفت‪ :‬از نظر وزارت بهداشت پرستاران شرکتی‪ ،‬پیمانی و رسمی از نظر‬ ‫شرح وظایف هیچ فرقی ندارند‪ ،‬همان کاری که پرستار شرکتی یا قراردادی‬ ‫انجام می دهد همان کار را پرستار پیمانی و رسمی هم انجام می دهد‪.‬‬ ‫اینکه در جاهایی با این پرستاران قرارداد ‪ ۸۹‬روزه بسته شده و استخدام‬ ‫نشده اند باید بررسی شود‪ .‬اگر دانشگاههای علوم پزشکی نیاز داشته‬ ‫باشند و ظرفیت استخدامی داشته باشند‪ ،‬این پرستاران استخدام می‬ ‫شوند‪ .‬البته دانشگاه ها شاید نتوانند همه پرستاران با قرارداد ‪ ۸۹‬روزه را‬ ‫استخدام کنند که البته این موضوع در حیطه فعالیت های معاونت توسعه‬ ‫وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی است‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یکی از مرا کز جهاددانشگاهی در نظر دارد نسبت به تکمیل‬ ‫سرمایه انسانی خود به صورت امریه از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫رشته های مورد نیاز‪:‬‬ ‫مهندس کامپیوتر ( نرم افزار‪ ،‬فناوری اطالعات و ‪) IT‬‬ ‫افرادی که در زمینه برنامه نویسی وب‪،‬دیجیتال مارکتینگ‪ ،‬سئو و ‪ ...‬اشنایی ودارای سابقه باشند در اولویت قرار دارند‬ ‫علوم اجتماعی‬ ‫شرایط‪ :‬دارای درخواست اعزام در تاریخ ‪ ،99/06/1‬دارای معدل تحصیلی مناسب‬ ‫توجه‪ :‬افرادی که دارای سابقه خدمت قبلی سربازی هستند نمی تواننددر این فراخوان شرکت نمایند‪.‬‬ ‫عالقمندان می تواننددرخواست خودر ا به همراه رزومه به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫یک شرکت معتبر و فعال در زمیمه تولید کاشی و سرامیک‬ ‫در عنوان شغلی ذیل دعوت به همکاری می کند‪.‬‬ ‫استخدام گرافیست _طراح‬ ‫● مسلط به نرم افزارهای فتوشاپ‪ -‬کورال _ ایندیزاین _ الستریتور‬ ‫● خانم یا اقا ● ‪۳‬تا ‪ ۵‬سال سابقه ● دارای روحیه کارگروهی ● تجربه درامور تبلیغات‬ ‫‪● Adobe photoshopped ● Corel Draw‬‬ ‫‪● Adobe indesign ● Adobe illustrator‬‬ ‫ارسال رزومه به ادرس ایمیل ‪emadshiryan@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک گروه معتبر و بین المللی جهت تشکیل کادر اداری به فردی با تخصص ذیل نیازمند است‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغل‬ ‫مقطع‪ /‬رشته‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر فروش‬ ‫سا کن تهران‬ ‫جهت کار در‬ ‫دفتر مرکزی تهران‬ ‫مهندسی کشاورزی‬ ‫گرایش های مرتبط‬ ‫و یا مدیریت بازارگانی‬ ‫(با شرط سابقه کاری مرتبط)‬ ‫داشتن حداقل ‪ 5‬سال سابقه مفید در فروش نهاده های کشاورزی‬ ‫خصوصا کودهای شیمیایی و همچنین مسلط به امور قراردادی با‬ ‫نمایندگان فروش استانی‪ /‬اشنایی کامل با تولیدکنندگان کود کشور و‬ ‫بازارهای فروش انها‪ /‬اشنایی کامل با باغداران و کشت و صنعت های‬ ‫بزرگ ایران‪ /‬توانمند در هدایت و کنترل‪/‬کارشناسان فروش‪/‬مسلط به‬ ‫تهیه گزارشات تحلیلی فروش‬ ‫‪2‬‬ ‫داشتن حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری مرتبط به عنوان کارشناس و یا‬ ‫کارشناس دفتر مدیرعامل‬ ‫رئیس دفتر مدیریت‪/‬مسلط به زبان انگلیسی نوشتن و مکالمه در حد‬ ‫(ترجیحا مذکر)‬ ‫کارشناس زبان انگلیسی‬ ‫بسیار خوب‪/‬مسلط به کار با دفاتر اندیکاتور و مدیریت اسناد‪/‬مسلط‬ ‫سا کن تهران‬ ‫و یا کارشناس مهندسی کشاورزی‬ ‫به راهبری امور اداری محوله‪/‬عالقمند به انجام امور دفتری و کنترل‬ ‫جهت کار در دفتر مرکزی‬ ‫منابع انسانی‪/‬مسلط به برنامه ریزی و نظارت امور داخلی شرکت‬ ‫تهران‬ ‫‪3‬‬ ‫داشتن حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری مرتبط به عنوان کارشناس منابع‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫کارشناس مدیریت منابع انسانی انسانی‪/‬مسلط به انجام امور اداری استخدامی و اداری‪/‬دارای روابط‬ ‫سا کن تهران‬ ‫و یا سایر رشته های مدیریت عمومی بسیار باال‪/‬خالق و متعهد به اهداف شرکت‪/‬مسلط به راهبری‬ ‫جهت کار در‬ ‫امور اداری محوله‪/‬عالقمند به انجام امور دفتری و کنترل منابع‬ ‫صنعتی و اداری‬ ‫دفتر مرکزی تهران‬ ‫انسانی‪/‬مسلط به برنامه ریزی و نظارت امور داخلی شرکت‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس فنی تولید‬ ‫سموم کشاورزی‬ ‫(سا کن تهران جهت کار‬ ‫در دفتر مرکزی تهران)‬ ‫شیمی و‬ ‫یا مهندسی گیاه پزشکی‬ ‫دارای سوابق مرتبط در زمینه مسئول فنی تولید سموم کشاورزی‬ ‫از حفظ نباتات‪/‬داشتن حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری مرتبط ‪/‬دارای‬ ‫روابط عمومی بسیار باال و خالق و متعهد به اهداف شرکت‪/‬مسلط‬ ‫به راهبری امور اداری محوله‪/‬مسلط به برنامه ریزی و نظارت بر تولید‬ ‫محصوالت در استانهای مختلف کشور‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫کار سا کن تهران‬ ‫جهت کار‬ ‫در دفتر مرکزی تهران‬ ‫کارشناس مهندسی کشاورزی‬ ‫داشتن حداقل ‪3‬سال سابقه مفید در فروش نهاده های کشاورزی‬ ‫خصوصا کودهای شیمیایی و همچنین مسلط به امور قراردادی با‬ ‫نمایندگان فروش استانی‪/‬اشنایی کامل با تولیدکنندگان کود کشور و‬ ‫بازارهای فروش انها‪/‬اشنایی کامل با باغداران و کشت و صنعت های‬ ‫بزگ ایران‪/‬امادگی جهت ویزیت نماینگان و مشتریان شهرستان‪/‬امادگی‬ ‫برای کار درصدی و پورسانتی‪/‬قدرت بیان تاثیرگذار و باال‪/‬اشنا با کیفیت‬ ‫و فرموالسیون کودهای کشاورزی ‪ ،‬سموم ‪ ,‬بذر و سایر نهاده های‬ ‫‪6‬‬ ‫سرپرست کارخانه‬ ‫( فقط سا کن‬ ‫شهرستان قم )‬ ‫داشتنحداقل‪5‬سالسابقه کاریدرزمینهمدیریت کارخانهتولیدی‪/‬مسلط‬ ‫وداراییتواناییمدیریتوسرپرستی کارکنانوتجهیزات‪/‬فعالوتوانمند‬ ‫درهماهنگیومدیریتواحدهایبرنامهریزیوتولید‪،‬انبار‪،‬تدارکاتومنابع‬ ‫مهندسی کشاورزی و یا‬ ‫انسانیمستقردر کارخانه‪/‬مسلطبهاجرایسیستمهای کنترل کیفیت–‬ ‫سایر رشته های مهندسی مرتبط‬ ‫ایمنیوبهداشت–مقرراتزیستمحیطی‪/‬مسلطبهروشهایتولید‪،‬‬ ‫با شرط سابقه کاری کامال مرتبط‬ ‫برنامهریزیوتجزیهتحلیلدادههاودستهبندیونظارتبرپروژههای تولید‬ ‫محصوالتشیمیایی‪/‬اشناییباماشیناالتصنعتیوماشیناالتمربوط‬ ‫بهتولید کودهایشیمیای‪/‬فقطساکنینشهرستانقمرزومهارسالنمایند‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغل‬ ‫مقطع‪ /‬رشته‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪7‬‬ ‫سرپرست فنی‬ ‫( فقط سا کن‬ ‫شهرستان قم )‬ ‫کارشناسی‬ ‫مکانیک‬ ‫و یا برق‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط در امورفنی برق – تولید – تعمیرات‬ ‫و نگهداری‪ /‬مسلط به فرایندهای ساخت و تولید‪/‬سابقه کار در‬ ‫کارخانجات تولید کود کشاورزی و سایر نهاد ه های مرتبط اولویت‬ ‫دارد‪/‬فقط سا کنین شهرستان قم رزومه ارسال نمایند‬ ‫‪8‬‬ ‫کارگر تولید‬ ‫( فقط سا کن‬ ‫شهرستان قم )‬ ‫دیپلم‬ ‫یا‬ ‫باال تر‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‪/‬اشنا به کار با دستگاههای جوشکاری ‪،‬‬ ‫فرز‪ ،‬سوراخکاری ‪ ،‬و تعمیرات فنی ‪/‬اشنا با سیستم های تولیدی و کار‬ ‫با تجهیزات تولید محصوالت شیمیایی‪/‬فقط سا کنین شهرستان قم‬ ‫رزومه ارسال نمایند‬ ‫‪9‬‬ ‫انباردار‬ ‫( فقط سا کن‬ ‫شهرستان قم )‬ ‫دیپلم‬ ‫و یا باال تر‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در اداره امور انبارها‪ /‬داشتن حداقل‬ ‫دو نفر ضامن معتبر جهت ضمانت ‪/‬متعهد به رسالت های شرکت و‬ ‫پرتالش در مراقبت از سرمایه های سازمان‬ ‫‪10‬‬ ‫نگهبان‬ ‫( فقط سا کن‬ ‫شهرستان قم )‬ ‫دیپلم‬ ‫و یا باال تر‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در نگهبانی و حراست ‪ /‬داشتن‬ ‫حداقل دو نفر ضامن معتبر جهت ضمانت ‪/‬متعهد به رسالتهای‬ ‫شرکت و پرتالش در مراقبت از سرمایه های سازمان‬ ‫‪11‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار حسابداری در شرکتهای تولیدی‪/‬‬ ‫اشنا با نرم افزارهای مالی ‪/‬اشنا با سیستم حسابداری انبارها ‪/‬اشنا با‬ ‫قوانین مالی و مالیاتی ‪/‬اشنا با استانداردهای مالی‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مدیرتدارکات و خرید‬ ‫مسئول ازامایشگاه و‬ ‫کنترل کیفی‬ ‫سا کن شهرستان قم‬ ‫کارشناسی‪/‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط در حوزه تدارکات و خرید‪/‬‬ ‫تسلط کامل بر انواع قراردادها ‪/‬تسلط با نرم افزارهای کاربردی و‬ ‫تخصصی در حوزه تدارکات و خرید ‪/‬تسلط با فرایند سفارش و خریدو‬ ‫ترخیص کاال‬ ‫کارشناسی‪/‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫شیمی‬ ‫حداقل دو سال سابقه کار در ازمایشگاه ( ترجیحا ازمایشگاه کود های‬ ‫کشاورزی و صنایع غذایی )‪/‬تسلط کامل به خواندن نوشتن ومکالمه‬ ‫به زبان انگلیسی و درک متون فنی ‪/‬مسلط به ‪/ ICDL‬مسلط به کار با‬ ‫تجهیزات ازمایشگاهی (‪Flame photometer، Spectrophotometer،‬‬ ‫‪/)Kejaldahl‬فقط سا کنین شهرستان قم رزومه ارسال نمایند‬ ‫حدا کثر مهلت ارسال رزومه تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه مورخ ‪ 99/2/31‬می باشد‬ ‫لطفا متقاضیان فایل سوابق شغلی و تحصیلی رزومه خود را با فرمت ‪ PDF, Docx‬با ذ کر عنوان شغل‬ ‫در موضوع ایمیل به ادرس ‪ Job.iramon@gmaile.com‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫از ارسال رزومه های غیر مرتبط جدا خودداری شود‬ ‫و در سطر اول هر رزومه قید شود برای کدام ردیف شغلی اقدام شده است‪.‬‬ ‫اخبار استان‬ ‫شنبه‪ 27‬اردیبهشت‪ 22-1399‬رمضان‪ 16-1441‬می‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1198‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اخبار دانش بنیان‬ ‫با حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال؛‬ ‫بانک اطالعاتی استارت اپ های ‪ ICT‬ایجاد شد‬ ‫بان ــک اطالعات ــی اس ــتارت اپ های ‪ ICT‬ب ــا جم ــع اوری اطالع ــات مرب ــوط ب ــه بی ــش از‬ ‫ی ــک ه ــزار و ‪ ۲۰۰‬کس ــب و کار موف ــق نو پ ــا ب ــا حمای ــت س ــتاد توس ــعه فن ــاوری ه ــای اقتص ــاد‬ ‫دیجیت ــال و هوشمندس ــازی ایج ــاد ش ــد‪.‬‬ ‫به گزارش ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬یکی از اهداف این ستاد‪ ،‬فراهم کردن فرصتی برای توسعه و تنوع‬ ‫دادن به زیست بوم استارت اپی اقتصاد دیجتیال کشور است که این هدف که با راه اندازی‬ ‫بانک اطالعاتی استارت اپی فراهم شده است‪.‬‬ ‫ای ــن س ــایت ب ــا جمـ ـع اوری اطالع ــات مر ب ــوط ب ــه بی ــش از ی ــک ه ــزار و ‪ ۲۰۰‬اس ــتارت اپ‬ ‫فع ــال و موف ــق ای ــران و جه ــان در حوزه ه ــای مختل ــف س ــعی ب ــر ان دارد ب ــرای مخاطب ــان و‬ ‫عالقمن ــدان ای ــن ح ــوزه ه ــا الگوه ــای موف ــق کسـ ـب وکار را معرف ــی کن ــد ت ــا از ای ــن طر ی ــق‪،‬‬ ‫زمین ــه ایده پ ــردازی ب ــرای رون ــق کسـ ـب وکارهای ایران ــی فراه ــم ش ــود‪.‬‬ ‫س ــتاد توس ــه فناور ی­ه ــای اقتص ــاد دیجیت ــال و هوشمندس ــازی معاون ــت علم ــی و فن ــاوری‬ ‫ریاس ــت جمه ــوری ب ــا حمای ــت از راه ان ــدازی ای ــن بان ــک اطالعات ــی در ت ــاش اس ــت ت ــا ب ــه‬ ‫ه ــدف متنوع س ــازی زیس ــت ب ــوم اس ــتارت اپی دس ــت یاب ــد‪.‬‬ ‫داده نماه ــای مرتب ــط ب ــا فناور ی ه ــای اولو یـ ـت­ دار س ــتاد توس ــعه فناور ی ه ــای اقتص ــاد‬ ‫دیجیت ــال و هوشمندس ــازی از جمل ــه بال کچی ــن‪ ،‬ه ــوش مصنوع ــی‪ ،‬اینترن ــت اش ــیا‪ ،‬واقعی ــت‬ ‫گس ــترده (اف ــزوده و مج ــازی)‪ ،‬ش ــهر هوش ــمند‪ ،‬تولی ــد هوش ــمند و خان ــه هوش ــمند در ای ــن‬ ‫س ــایت تجمی ــع و گ ــراوری ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫در ای ــن س ــایت حت ــی ب ــه موضوع ــات مختل ــف فعالی ــت اس ــتارت اپها از جمل ــه مدیر ی ــت‬ ‫پس ــماند‪ ،‬مدیر ی ــت الودگ ــی ه ــوا‪ ،‬مدیر ی ــت اب و خشکس ــالی‪ ،‬ن ــواوری اجتماع ــی‪ ،‬ان ــرژی‪،‬‬ ‫گردشــگری‪ ،‬ســیمان و بتــن‪ ،‬معــدن‪ ،‬امــوزش‪ ،‬بیمــه‪ ،‬ورزش و ســامت جســمانی و کشــاورزی‬ ‫و س ــامت دیجیت ــال نی ــز پرداخت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫در ای ــن بان ــک اطالعات ــی کار ب ــران می توانن ــد اطالع ــات کام ــل اس ــتارت اپ ه ــا را ب ــر‬ ‫اس ــاس موض ــوع فن ــاوری‪ ،‬مخاط ــب و م ــدل درام ــدی جس ــتجو کنن ــد‪ .‬ای ــن بان ــک اطالعات ــی‬ ‫ب ــه ص ــورت داینامی ــک و پو ی ــا اطالع ــات اخر ی ــن و بهتر ی ــن اس ــتارت اپ ها در ه ــر ی ــک از‬ ‫حوزه ه ــای مذک ــور را ب ــه ص ــورت پیوس ــته و هفتگ ــی ب ــه روزرس ــانی مـ ـی کن ــد‪.‬‬ ‫اخذ ‪ ۵۲۰‬میلیون تومان تسهیالت تجاری سازی‬ ‫برای شرکت های فناور پارک علم و فناوری البرز‬ ‫پرداخ ــت تس ــهیالت تج ــاری س ــازی ب ــه مبل ــغ ‪ ۵۲۰‬میلی ــون توم ــان ب ــه واحد ه ــای فن ــاور‬ ‫پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز در راس ــتای توانمندس ــازی و حمای ــت از تج ــاری س ــازی طرح ه ــای‬ ‫نواوران ــه پ ــارک عل ــم و فن ــاوری از س ــوی معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری ب ــه‬ ‫ص ــورت ویدی ــو کنفران ــس ب ــه تصو ی ــب رس ــید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش از روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری البــرز ‪ ،‬جلســه غیــر حضــوری ( وبینــار) ارائــه طــرح‬ ‫هــای توجیهــی واحدهــای فنــاور پــارک علــم و فنــاوری البــرز جهــت اخــذ تســهیالت از معاونــت علمــی‬ ‫و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا حضــور مدیــر کل دفتــر نــو اوری و کســب و کار نویــن معاونــت علمــی‬ ‫و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری‪ ،‬ریاس ــت پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز ‪ ،‬و ارائ ــه ش ــرکت ه ــای‬ ‫متقاضــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬در ایــن شــیوه جلســه کــه بــا حضوردکتــر مر یــم ملونــی مدیــرکل دفتــر‬ ‫ن ــواوری و کس ــب و کار نوی ــن معاون ــت علم ــی وفن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری و دکت ــر عط ــاء ال ــه‬ ‫ربان ــی ریی ــس پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز‪ ،‬ص ــورت گرف ــت‪ ۸،‬ش ــرکت دان ــش بنی ــان و فن ــاور‬ ‫پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز ای ــده ها‪،‬ط ــرح توجی ــح اقتص ــادی و توانمن ــدی ه ــای خ ــود را ارائ ــه و‬ ‫مدی ــران معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری ضم ــن بررس ــی ان ه ــا ب ــرای حمای ــت از‬ ‫ای ــن ط ــرح ه ــا ب ــا مش ــورت ریی ــس پ ــارک‪ ،‬تصمی ــم گی ــری مال ــی نمودن ــد‪.‬‬ ‫ب ــر ای ــن اس ــاس ب ــرای ‪ ۶‬ش ــرکت و واحده ــای فن ــاور ‪ ،‬یکت ــا پ ــرداز مان ــدگار او ی ــن‪ ،‬رابی ــن‬ ‫رخــش پو یــا شــیمی‪ ،‬ما کــو پرتــو کاران صنعــت پــگاه‪ ،‬پژوهــان طــب‪ ،‬رهــروان ورزش و تندرســتی‬ ‫عل ــوی و راه یاب ــان ن ــواوری الب ــرز مجموع ــه مبل ــغ ‪ ۵۲۰‬میلی ــون توم ــان تس ــهیالت تج ــاری س ــازی‬ ‫تصو ی ــب ش ــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت پــارک علــم و فنــاوری البــرز از ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای بســیاری در حــوزه‬ ‫دانــش بنیــان برخــوردار اســت و تــاش مــی کنــد حمایــت هــای ملــی و اســتانی بــه و یــژه از طریــق‬ ‫معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری‪ ،‬صن ــدوق ن ــواوری و ش ــکوفایی و س ــایر مرا ک ــز را‬ ‫بــرای حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاور خــود جلــب نمایــد ‪،‬افــزون بــر ایــن موضــوع‬ ‫ً‬ ‫از اواخ ــر س ــال گذش ــته تااکن ــون درط ــی دوجلس ــه برگ ــزار ش ــده‪ ،‬مجموع ــا ‪ ۸۵۰‬میلی ــون توم ــان‬ ‫تس ــهیالت تج ــاری س ــازی ب ــرای ش ــرکتها و واحده ــای فن ــاور عض ــو پ ــارک از معاون ــت علم ــی و‬ ‫فنــاوری ریاســت جمهــوری مــورد تصو یــب قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامل این صندوق‬ ‫نحوه بیمه روستاییان ‪ ،‬کشاورزان وعشایر اعالم شد‬ ‫مـ ــدی ـ ــرعـ ــامـ ــل ص ـ ـنـ ــدوق بیمه‬ ‫اجتماعـ ــی کشـ ــاورزان‪ ،‬روستاییان‬ ‫و عشایرازافزایش‪۸۴‬درصدیبیمهشدگان‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬بیمه شدگان با‬ ‫پـ ــرداخـ ــت ‪ ۱۵‬سـ ــال حـ ــق بی ـ ـمـ ــه‪،‬با‬ ‫رسیـ ــدن به سن ‪ ۶۵‬سالگی معادل‬ ‫‪ ۲۰‬روز مستمری می گیرند‪.‬‬ ‫ع ـ ـلـ ــی ش ـ ـیـ ــرکـ ــانی در گفت وگو‬ ‫بـ ــا م ـ ـهـ ــر‪ ،‬از رشـ ــد ‪ ۸۴‬درـ ــصدی‬ ‫افزایـ ــش ب ـ ـیـ ــمه شدگان فعال جدید‬ ‫ایـ ــن صنـ ــدوق نسبت به سال ‪۹۷‬‬ ‫خبر داد و از برنامه های این نهاد‬ ‫بیم ـ ـه گر اجـ ــتمـ ــاعی بـ ــرای گسترش‬ ‫حمایت های بیمه ای در میان اقشار‬ ‫کشاورز‪ ،‬روستایی و عشایر کشورمان سخن گفت‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که ایا توانسته اید‬ ‫همه جامعه هدف خود را پوشش دهید ادامه داد‪:‬‬ ‫هنوز نه‪ .‬توجه داشته باشید که صندوق ‪ ۱۵‬ساله‬ ‫است و جوان ترین نهاد بیمه گر اجتماعی کشور‬ ‫محسوب می شود‪ .‬اگر جامعه هدف مدنظر‬ ‫صندوق که شامل کشاورزان ساکن و غیر ساکن‬ ‫در روستا‪ ،‬روستاییان‪ ،‬عشایر و برخی از مشاغل‬ ‫مرتبط با روستا و کشاورزی است را در محدوده‬ ‫ً‬ ‫سنی ‪ ۱۸‬تا ‪ ۵۰‬سال‪ ،‬حدودا ‪ ۹‬میلیون نفر در نظر‬ ‫بگیریم‪ ،‬با پوشش یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار خانوار‬ ‫ً‬ ‫یعنی تقریبا توانسته ایم ‪ ۱۵‬درصد از جامعه‬ ‫هدف خود را پوشش دهیم؛ اما باید در نظر‬ ‫بگیریم که جامعه هدف اصلی ما خانوار است‬ ‫نه نفر و اگر پوشش صندوق را با ضریب خانوار در‬ ‫نظر بگیریم‪ ،‬رقم پوشش باالتر می رود‪ .‬البته سال‬ ‫گذشته برای اولین بار در تاریخ صندوق‪ ،‬رشد‬ ‫بیمه شدگان فعال جدید ما ‪ ۸۴‬درصد بیش از‬ ‫مدت مشابه سال قبل بود و به نوعی رکورد زدیم‪،‬‬ ‫اما هنوز تا هدف نهایی قانون گذار که پوشش‬ ‫حداکثری است‪ ،‬فاصله داریم‪.‬‬ ‫م ــدی ــرع ــام ــل صـ ـنـ ــدوق بـ ـیـ ـم ــه اجتماعی‬ ‫کشاورزان‪ ،‬روستاییان و عشایر در مورد حق بیمه‬ ‫جامعه هدف صندوق روستاییان و عشایر‬ ‫گفت‪ :‬ح ــق بـ ـیـ ـم ــه صـ ـن ــدوق در کل ‪ ۱۵‬درص ــد‬ ‫حقوق یا سطوح اع ــالم ــی است ک ــه ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫یا دوسوم ان توسط دولت پرداخت می شود که‬ ‫در جایگاه کارفرمایی قرار گرفته و بیمه شدگان‬ ‫روستایی و عشایری‪ ،‬تنها ‪ ۵‬درصد یا یک سوم را‬ ‫مسئول قرارگاه پیشرفت سپاه سلمان خبر داد‬ ‫افتتاح اولین مدرسه کارورزی در سیستان و بلوچستان‬ ‫یک مدرسه کارورزی اشتغال برای اولین بار در‬ ‫سیستان و بلوچستان افتتاح شد‪.‬‬ ‫به گزارش ی صدا و سیما مرکز سیستان و‬ ‫بلوچستان ‪ ،‬مسئول قرارگاه پیشرفت سپاه سلمان‬ ‫سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬این مدرسه برای‬ ‫بــا اعــام نیازمنــدی هــای صنعــت بــرق از ســوی توانیــر‪ ،‬از شــرکت های دانــش بنیــان‪ ،‬فنــاور‬ ‫و اس ــتارتاپ های سراس ــر کش ــور ک ــه در ای ــن زیس ــت ب ــوم فع ــال هس ــتند دع ــوت ش ــده ت ــا در رف ــع‬ ‫ای ــن نیازمندی ه ــا مش ــارکت داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار‪ ،‬از س ــوی ش ــرکت مدیر ی ــت تولی ــد‪ ،‬انتق ــال و توز ی ــع نی ــروی ب ــرق ای ــران‬ ‫«توانیر»اولویت ه ــای پژوهش ــی ای ــن ش ــرکت در بخ ــش انتق ــال ب ــرق اع ــام ش ــد ک ــه از جمل ــه‬ ‫ای ــن نیازه ــای فناوران ــه می ت ــوان ب ــه م ــواردی چ ــون «دس ــتیابی ب ــه دان ــش فن ــی دس ــتگاه‬ ‫اسپکتروس ــکوپی»‪« ،‬دس ــتگاه ان ــدازه گی ــری پاس ــخ فرکانس ــی»‪« ،‬دس ــتگاه ان ــدازه گی ــری‬ ‫پارامتره ــای پالریزاس ــیون عایق ــی» اش ــاره ک ــرد‪.‬‬ ‫در ای ــن راس ــتا معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری‪ ،‬ش ــرکت های دان ــش بنی ــان و‬ ‫فنــاور را ترغیــب کــرده اســت تــا تــوان فنــی خــود را بــرای توســعه فناور ی هــای مــورد نیــاز صنعــت‬ ‫بــرق بــه کار ببرنــد‪.‬‬ ‫پیش از این در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با عنوان توسعه زیست بوم نواوری و فناوری‬ ‫حوزه اب و برق‪ ،‬میان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و رضا اردکانیان وزیر‬ ‫نیرو‪ ،‬بر افزایش تولید محصوالت «ایران ساخت» در حوزه اب و برق تاکید شده بود‪.‬‬ ‫س ــتاری مع ــاون علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری تاکی ــد ک ــرده ب ــود ک ــه ظرفیت ه ــای‬ ‫خوب ــی در ح ــوزه اب و ب ــرق ب ــرای فعالی ــت ش ــرکت های دانش بنی ــان وج ــود دارد و ب ــازار‬ ‫فوق الع ــاده ای ــن ح ــوزه پذی ــرای فعالی ــت ای ــن ش ــرکت ها و ایده ه ــای نی ــروی ج ــوان اس ــت‪.‬‬ ‫مهارت اموزی و استفاده بهینه از اوقات فراغت‬ ‫دانش اموزان در روستای علی اخوند شهرستان‬ ‫زهک راه اندازی شد‪.‬‬ ‫سرهنگ کیخا نحوه اموزش در این مدرسه را به‬ ‫صورت تئوری و عملی بیان کرد و افزود ‪ :‬کارورزان‬ ‫در این مجموعه اموزشی از نزدیک با مراحل پرورش‬ ‫دام اشنا می شوند و به صورت عملی خودشان دام‬ ‫را پرورش می دهند‪.‬‬ ‫این مدرسه به همت قرارگاه پیشرفت سپاه‬ ‫سلمان سیستان و بلوچستان افتتاح شده است‪.‬‬ ‫معاون برنامه و بودجه اردبیل‪:‬‬ ‫فرصت های اشتغال ‪ ۶۴۵‬روستای‬ ‫اردبیل تدوین می شود‬ ‫مرکز رشد در گلپایگان راه اندازی می شود‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫به کمک صنعت برق کشور می ایند‬ ‫ارائه بیمه درمانی اقشار روستایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬به این موارد‪ ،‬شرایط‬ ‫ویژه جامعه هدف ما را هم اضافه کنید‪.‬‬ ‫افرادی که در گوشه و کنار جغرافیایی‬ ‫ً‬ ‫کشورمان و بعضا مناطق صعب العبور‬ ‫زندگی می کنند‪ ،‬تنوع های فرهنگی‬ ‫بسیار متفاوتی دارند و اغلب شاید‬ ‫دسترسی کاملی به شبکه ارتباطی‬ ‫کشور نداشته باشند‪ .‬پس از پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی‪ ،‬اب و برق و گاز و‬ ‫ً‬ ‫جاده و تلفن تقریبا به همه روستاها‬ ‫رفت‪ ،‬اگر این موارد را به نوعی توسعه‬ ‫سخت افزاری روستاها بدانیم‪ ،‬وقت‬ ‫ان رسیده که تمرکز خود را بر روی توسعه نرم افزاری‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مثال اشتغال و گسترش خدمات بیمه ای بگذاریم‬ ‫تا روستاییان و کشاورزان زحمت کش کشورمان‪ ،‬در‬ ‫روزهای پیری و ناتوانی‪ ،‬فقیر و گرفتار نشوند و زندگی‬ ‫عزتمندانه ای داشته باشند‪ .‬بنابراین ارائه خدمت‬ ‫به این اقشار خاص و بسیار زحمت کش‪ ،‬سعی و‬ ‫تالش زیادی می طلبد و همه نهادها‪ ،‬دستگاه ها و‬ ‫رسانه ها باید برای بهره مند شدن جامعه روستایی و‬ ‫عشایری از این مزایا به ما کمک کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان‪،‬‬ ‫روستاییان و عشایر با اشاره به اینکه امسال‬ ‫سال مهمی برای ما است گفت‪ :‬اولین گروه از‬ ‫بیمه شدگان صندوق که امسال ‪ ۶۵‬ساله می شوند‬ ‫و ‪ ۱۵‬سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند‪ ،‬در سال‬ ‫جاری سالمند می شوند و نتیجه اعتماد ‪ ۱۵‬ساله‬ ‫خود به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان به عنوان‬ ‫دستاورد ارزشمند نظام را دریافت می کنند و از‬ ‫ثمره بیمه پرداز ی شان که همان دریافت مستمری‬ ‫سالمندی است‪،‬بهره مندمی شوند‪.‬‬ ‫شیرکانی افزود‪ :‬البته صندوق در حال حاضر‬ ‫به بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار خانوار مستمری ماهیانه‬ ‫پرداخت می کند‪ ،‬اما این خانوارها اغلب به‬ ‫دالیلی مانند ازکارافتادگی یا فوت بیمه شده‬ ‫اصلی یا پیش از موعد‪ ،‬مستمری بگیر شده اند‪.‬‬ ‫یکی از مزایای این صندوق هم در همین ‪ ۱۵‬سال‬ ‫بیمه پردازی است چراکه بیمه شدگان با پرداخت‬ ‫‪ ۱۵‬سال حق بیمه‪ ،‬در صورت رسیدن به سن ‪۶۵‬‬ ‫سالگی معادل ‪ ۲۰‬روز مستمری دریافت می کنند و‬ ‫به عبارتی‪ ۵ ،‬سال ارفاق بیمه ای دارد‪.‬‬ ‫می پردازند‪.‬ضمناینکهمبنایمحاسبهاین‪ ۵‬درصد‬ ‫نیز متفاوت است و سالیانه بر اساس ‪ ۸‬سطح‬ ‫درامدی تعیین می شود‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۵‬درصد حق بیمه توسط بیمه شدگان‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در مجموع‪ ،‬روستاییان و‬ ‫کشاورزان با پرداخت تنها ‪ ۵‬درصد حق بیمه‪ ،‬که‬ ‫در سال جاری ماهانه عددی بین ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تا‬ ‫‪ ۷۰‬هزار تومان است‪ ،‬می توانند خود و خانواده شان‬ ‫را از خدماتی مانند مستمری پیری‪ ،‬مستمری‬ ‫ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان بهره مند کنند‪.‬‬ ‫شیرکانی در پاسخ به این سوال که با وجود‬ ‫اقدامات انجام شده چرا هنوز به پوشش‬ ‫ً‬ ‫حداکثری نرسیده اید؟ اظهار داشت‪ :‬اوال‬ ‫صندوق امسال تازه ‪ ۱۵‬ساله شده و هنوز جوان‬ ‫ً‬ ‫است‪ .‬ثانیا صندوق روستاییان و عشایر با سایر‬ ‫صندو ق های بازنشستگی کشور مانند تامین‬ ‫اجتماعی تفاوت های ساختاری زیادی دارد‪.‬‬ ‫نکته مهم این است که محصول بیمه ای ما‬ ‫اختیاری است‪ .‬یعنی ما مثل سازمان تامین‬ ‫اجتماعی نیستیم که با یک پشتوانه قانونی‪،‬‬ ‫کارفرمایان را مجبور به بیمه کردن کارگران خود‬ ‫کنیم‪ .‬ما یک صندوق اختیاری هستیم و باید‬ ‫جامعه هدف خود را متقاعد کنیم که بیایند و‬ ‫خودشان را بیمه کنند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬تعهدات‬ ‫ما برای بیمه شدگان‪ ،‬طوالنی مدت است و‬ ‫چون خدمت کوتاه مدتی مانند درمان نداریم‪،‬‬ ‫با استقبال زیادی روبرو نمی شویم‪ .‬همانطور که‬ ‫می دانید سرانه بیمه درمانی جمعیت روستایی و‬ ‫ً‬ ‫عشایری کشور مستقیما به سازمان بیمه سالمت‬ ‫ایرانیان پرداخت می شود و این سازمان متولی‬ ‫فرماندار گلپایگان‪:‬‬ ‫فرمانــدار گلپایــگان از راه انــدازی مرکــز رشــد در گلپایــگان خبــر داد و گفــت‪ :‬اکنــون در حــال‬ ‫تمل ــک زمی ــن هس ــتیم ک ــه در ای ــن زمین ــه بودجـ ـه ای مع ــاون علم ــی فن ــاوری رئی ــس جمه ــور‬ ‫تخصی ــص داده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬حس ــین یارمحمدی ــان در مراس ــم تودی ــع و معارف ــه رئی ــس دانش ــگاه علم ــی‬ ‫کار ب ــردی گلپای ــگان اظه ــار داش ــت‪ :‬دانش ــگاه ها در مس ــائل مختل ــف شهرس ــتان گلپای ــگان‬ ‫بایــد تصمیــم ســازی کننــد امــا ایــن نقــش در حــال حاضــر دیــده نمی شــود‪ ،‬بــه طــور کلــی نقــش‬ ‫دانش ــگاه ها در س ــطح کش ــور و ب ــه تب ــع در شهرس ــتان کمرن ــگ اس ــت ک ــه البت ــه س ــاختار بای ــد‬ ‫ط ــوری تعر ی ــف ش ــود ک ــه ای ــن اتف ــاق ص ــورت گی ــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در کشــورهای پیشــرفته صنعتــی ترتیبــی اتخــاذ دادنــد کــه نهادهــای غیردولتــی‬ ‫در قالــب اتــاق فکــر تصمیــم ســازی کننــد و دســتگاه های دولتــی ان را اجــرا کننــد ز یــرا مدیــران‬ ‫ارشــد شهرســتان فرصــت تصمیــم گیــری ندارنــد‪ ،‬البتــه قوانیــن هنــوز بــه گون ـه ای تدو یــن نشــده‬ ‫اســت کــه ایــن موضــوع الــزام اور شــود‪.‬‬ ‫فرمان ــدار گلپای ــگان تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬دانش ــگاه ها ب ــه عن ــوان ی ــک ات ــاق فک ــر ب ــا حض ــور‬ ‫ً‬ ‫دانشــجویان در ایــن زمینــه بایــد کمــک کننــد‪ ،‬در حــوزه اینــده پژوهــی مثــا در موضــوع اب ســه‬ ‫ســناریوی برنامــه ر یــزی شــود تــا در مواقــع بارندگــی از هــدر رفــت اب جلوگیــری و مصــرف بهینــه‬ ‫ش ــود و ی ــا در مواق ــع بح ــران ک ــم اب ــی تصمیم گی ــری ش ــود ک ــه در ای ــن زمین ــه بای ــد دانش ــگاه ها‬ ‫پروژه های ــی را تعر ی ــف کنن ــد ک ــه در مس ــائل شهرس ــتان ان را کار ب ــردی کنی ــم‪.‬‬ ‫ستاری‪:‬‬ ‫معاون برنامه و بودجه سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی اردبیل گفت‪ :‬با برنامه ریزی پنج ساله قرار‬ ‫است سند اشتغال و توسعه ‪ ۶۴۵‬روستای استان‬ ‫تدوین شود‪.‬‬ ‫معاون برنامه و بودجه سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی اردبیل گفت‪ :‬با برنامه ریزی پنج ساله قرار‬ ‫است سند اشتغال و توسعه ‪ ۶۴۵‬روستای استان‬ ‫تدوین شود‬ ‫حسین قلیزاده در گفتگو با ایرنا ‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫با برنامه ریزی پنج ساله قرار است سند اشتغال و‬ ‫توسعه ‪ ۶۴۵‬روستا اردبیل تدوین شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تدوین این برنامه از سه سال قبل شروع شده و ما‬ ‫نسبت به تهیه و تدوین سه برنامه توسعه و اشتغال‬ ‫روستایی ساالنه ‪ ۱۲۹‬روستا اقدام کردیم و قرار است‬ ‫در دو سال اینده نیز این روند ادامه یابد‪.‬‬ ‫وی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬نتای ــج ب ــه دس ــت ام ــده از ای ــن‬ ‫بررس ــی در ح ــوزه اقتص ــادی و اش ــتغال روس ــتاها‬ ‫ب ــه ص ــورت ل ــوح فش ــرده در اختی ــار دس ــتگاه های‬ ‫اجرای ــی ق ــرار می گی ــرد ت ــا ای ــن مجموعه ه ــا فق ــط‬ ‫ام ــار و اطالع ــات کتابخانـ ـه ای نباش ــد بلک ــه ش ــکل‬ ‫کار ب ــردی ب ــه خ ــود بگی ــرد‪.‬‬ ‫سال گذشته؛‬ ‫‪ ۳۲‬هزار نفر در سیستم کاریابی استان البرز ثبت نام کردند‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان البرز‬ ‫از ثبت نام افزون بر ‪ ۳۲‬هزار نفر در سیستم کاریابی‬ ‫استان طی سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حسین فالح نژاد در نخستین‬ ‫جلسه کارگروه اشتغال استان البرز در سال جاری‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نرخ بیکاری استان البرز از رقم ‪۱۴.۹‬‬ ‫درصد در سال ‪ ۹۷‬به عدد ‪ ۱۲.۸‬درصد در سال ‪۹۸‬‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نرخ مشارکت اقتصادی استان البرز نیز‬ ‫که دو سال قبل برابر ‪ ۴۲.۴‬درصد بوده است در سال‬ ‫‪ ۹۸‬معادل ‪ ۴۴.۴‬درصد ثبت شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان البرز‬ ‫با این توضیح که نسبت اشتغال این استان در سال‬ ‫گذشته به ‪ ۳۸.۷‬درصد رسید‪ ،‬گفت‪ :‬این رقم در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬برابر ‪ ۳۶.۱‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫فالح نژاد توضیح داد‪ :‬نرخ بیکاری استان البرز سال‬ ‫گذشته نسبت به سال ‪ ۹۷‬برابر ‪ ۲.۱‬درصد کاهش داشته‬ ‫است و از این حیث در رتبه نهم از لحاظ باالترین نرخ‬ ‫بیکاری استان های کشور قرار گرفتیم‪.‬‬ ‫به گفته فالح نژاد سال گذشته از نظر نرخ‬ ‫مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال به ترتیب‬ ‫رتبه های هفدهم و هجدهم کشور به استان البرز‬ ‫اختصاص داشته است‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری در خصوص میزان ثبت نام‬ ‫کارجویان در سیستم کاریابی استان البرز نیز توضیح داد‬ ‫و گفت‪ :‬این رقم از ‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۳۷۹‬نفر در سال ‪ ۹۷‬به رقم‬ ‫‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۳۴۰‬نفر در سال گذشته رسید‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان البرز‬ ‫گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۸‬بیشترین امار ماهانه ثبت بیمه‬ ‫شدگان اجباری با عدد ‪ ۳۰۹‬هزار و ‪ ۷۶۱‬نفر در بهمن‬ ‫ماه ثبت شده است و بیشترین امار مقرری بگیران‬ ‫بیمه بیکاری نیز در همان ماه و برابر رقم ‪ ۱۴‬هزار و‬ ‫‪ ۶۷۵‬نفر بوده است‪.‬‬ ‫مدیر اموزش و پرورش گرگان ‪:‬‬ ‫کمبود ‪ ۷۰۰‬معلم در گرگان‬ ‫مدیر اموزش و پرورش گرگان گفت‪ :‬در شهرستان‬ ‫گرگان هیچ مدرسه و کالس کانکسی وجود ندارد‪.‬‬ ‫بهجت تربتی نژاد در گفتگو با مهر اظهارکرد‪:‬‬ ‫در سال تحصیلی جاری‪ ۶۰۰ ،‬نفر از همکاران‬ ‫بازنشته می شدند که تالش کرده و از ‪ ۳۵۰‬نفر از ان‬ ‫ها استمرار خدمت گرفتیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برخی از کمبودها از طریق نیروهای‬ ‫حق التدریس (‪ ۱۷۰‬نفر)‪ ،‬دانشگاه فرهنگیان‪،‬‬ ‫انتقالی ها‪ ،‬طرح معلم تمام وقت و اضافه کار‬ ‫برطرف شد‪.‬‬ ‫تربتی نژاد اضافه کرد‪ :‬در سال تحصیلی پیش رو‬ ‫هم حدود ‪ ۷۰۰‬نفر نیروی بازنشسته خواهیم داشت‬ ‫که تالش می کنیم برخی از ان ها را نگه داریم‪.‬‬ ‫مدیر اموزش و پرورش گرگان بیان کرد‪ :‬در سال‬ ‫تحصیلی ‪ ۹۸-۹۷‬چهار هزار و ‪ ۷۸۰‬نیروی انسانی‬ ‫داشتیم و این رقم در سال تحصیلی جاری به پنج‬ ‫هزار و ‪ ۵۵۷‬نفر رسید که رشد ‪ ۱۴‬درصدی را شاهد‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫وی همچنین به رتبه بندی معلمان گریزی زد‬ ‫و گفت‪ :‬این طرح در سال ‪ ،۹۸‬یک مرحله اجرا و‬ ‫مقرر شده مرحله ای بابت ترمیم ان اتفاق بیفتد که‬ ‫از فروردین ماه امسال اجرایی می شود‪.‬‬ ‫تربتی نژاد ادامه داد‪ :‬براساس تفاهمنامه با‬ ‫مخابرات تمام مدارس روستایی و شهری مجهز به‬ ‫اینترنت پرسرعت می شوند که این طرح در تمام‬ ‫مدارس گرگان اجرایی شده است‪.‬‬ ‫مدیر اموزش و پرورش گرگان بیان کرد‪ :‬در‬ ‫شهرستان گرگان هیچ مدرسه و کالس کانکسی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫حمایت ‪ 8‬میلیارد تومانی‬ ‫معاونت علمی برای توســعه بازار‬ ‫مع ــاون علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری گف ــت‪ :‬در پوی ــش کرون ــا‬ ‫پـــاس حـــدود ‪ 600‬طـــرح مختلـــف از شـــرکت های دانش بنیـــان‪ ،‬خ ــاق‬ ‫و کســـب وکارهای اینترنتـــی دریافـــت کرده ایـــم کـــه درنهایـــت بـــرای ‪130‬‬ ‫ط ــرح تا کن ــون حمای ــت مال ــی ب ــه مبل ــغ ‪ 8‬میلی ــارد توم ــان تخصی ــص داده‬ ‫ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار‪ ،‬س ــورنا س ــتاری مع ــاون علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت‬ ‫جمهــوری دربــاره پویــش کرونــا پــاس در صفحــه اینســتاگرام خــود نوشــت‪:‬‬ ‫در کن ــار تامی ــن تجهی ــزات پزش ــکی‪ ،‬کی ــت‪ ،‬ماس ــک و دارو و همزم ــان ب ــا‬ ‫اوج گی ــری کرون ــا در اس ــفندماه‪ ،‬کسـ ـب وکارهای نوپ ــا و انالی ــن ش ــروع ب ــه‬ ‫ارائ ــه خدم ــات گس ــترده در حوزه ه ــای مختلف ــی مانن ــد س ــامت ا نالی ــن‪،‬‬ ‫ورزش‪ ،‬ام ــوزش انالی ــن‪ ،‬دورکاری‪ ،‬تولی ــد محت ــوا‪ ،‬س ــرگرمی و گردش ــگری‬ ‫انالیـــن‪ ،‬فروشـــگاه های انالیـــن‪ ،‬حمل ونقـــل‪ ،‬نواور ی هـــای اجتماع ــی‬ ‫انالیــن و ارائــه راه حل هــای فناورانــه بــرای حــوزه تندرســتی کردنــد‪ .‬توســعه‬ ‫ایـــن پلتفرم هـــا باعـــث شـــد‪ ،‬بخـــش زیـــادی از نیازهـــای مـــردم در دوران‬ ‫کرونــا و در خانــه بمانیــم بــرای پاســخ بــه اوقــات فراغــت و نیازهــای روزمــره‬ ‫از طری ــق پلتفرم ه ــای فض ــای مج ــازی پاس ــخ داده ش ــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن رونــد‪ ،‬معاونــت علمــی و فنــاوری فراخــوان‬ ‫پویـــش کروناپـــاس ویـــژه کســـب وکارهای انالیـــن و اســـتارتاپ ها را‬ ‫راه ان ــدازی ک ــرد ت ــا ب ــه واس ــطه ان بتوانن ــد در دوران کرون ــا از ظرفی ‬ ‫ته ــای‬ ‫ای ــن زیسـ ـت بوم اس ــتفاده کنن ــد‪.‬‬ ‫* دریافـــت ‪ ۶۰۰‬طـــرح مختلـــف از دانش بنیان هـــا و شـــرکت های‬ ‫خـــاق بـــرای حضـــور در پویـــش کرونـــا پـــاس‬ ‫مع ــاون علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری گف ــت‪ :‬در ای ــن پو ی ــش‬ ‫تا کنـــون حـــدود ‪ ۶۰۰‬طـــرح مختلـــف توســـط شـــرکت های دانش بنی ــان‪،‬‬ ‫خـــاق و کســـب وکارهای اینترنتـــی مختلـــف اخـــذ شـــد کـــه بیـــش از‬ ‫‪ ۴۰۰‬ط ــرح ارزیاب ــی ش ــده اند و ح ــدود ‪ ۲۴۰‬ط ــرح ب ــرای ان ــواع حمایت ه ــا‬ ‫م ــورد تایی ــد ق ــرار گرفته ان ــد و درنهای ــت ب ــرای ‪ ۱۳۰‬ط ــرح تا کن ــون حمای ــت‬ ‫مال ــی ب ــه مبل ــغ ح ــدود ‪ ۸‬میلی ــارد توم ــان ب ــرای توس ــعه ب ــازار‪ ،‬محص ــول ی ــا‬ ‫ت تخصی ــص داده ش ــده اس ــت‪ .‬در ای ــن ط ــرح س ــعی ش ــده ک ــه‬ ‫زیرس ــاخ ‬ ‫بـــا رویکـــرد یـــک شـــتاب دهنده مجـــازی کمـــک شـــود تـــا ظرفیت ه ــای‬ ‫اکوسیس ــتم ب ــه کارگرفت ــه ش ــده و ب ــا بهره گی ــری از ت ــوان ش ــتاب دهنده ها‬ ‫و مراکـــز نـــواوری بـــه ارزیابـــی و نظـــارت بـــر طرح هـــای توســـعه ای‬ ‫اس ــتارتاپ های م ــورد تایی ــد را کم ــک ک ــرد ت ــا ب ــا حداکث ــر ت ــوان بتوانن ــد‬ ‫پاســـخگوی نیازهـــای مـــردم و خدمت رســـانی باشـــند‪.‬‬ ‫معاون استاندار‪:‬‬ ‫‪ ۱۱۰‬هزار فرصت شغلی‬ ‫امسال در اذربایجان غربی‬ ‫ایجاد می شود‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار اذربایجان غربــی گفــت‪:‬‬ ‫پیش بین ــی ش ــده اس ــت ک ــه امس ــال ‪ ۱۱۰‬ه ــزار فرص ــت ش ــغلی در اس ــتان‬ ‫ایجــاد شــود کــه در ان صــورت‪ ،‬گام هــای بلنــدی بــرای توســعه اشــتغال در‬ ‫اس ــتان برداش ــته می ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا‪ ،‬بهن ــام ش ــهدی در جلس ــه تخصی ــص مناب ــع از مح ــل‬ ‫بن ــد ال ــف تبص ــره ‪ ۱۸‬در اذربایجان غرب ــی اف ــزود‪ :‬در راس ــتای رس ــیدن ب ــه‬ ‫ایــن میــزان اشــتغال بایــد پرداخــت تســهیالت تولیــد و اشــتغال‪ ،‬بســته های‬ ‫حمایت ــی‪ ،‬کم ــک ب ــه ص ــادرات غیرنفت ــی و تس ــهیالت حمای ــت از کس ــب‬ ‫و کاره ــای اس ــیب دی ــده از کرون ــا از جمل ــه اولویت ه ــای سیس ــتم بانک ــی در‬ ‫س ــال ج ــاری باش ــد‪.‬‬ ‫وی بـــا تا کیـــد بـــر بانک محـــور بـــودن اقتصـــاد کشـــور و ضـــرورت‬ ‫اهتمــام جــدی ایــن حــوزه بــرای حمایــت از تولیــد و اشــتغال اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫بانک هــا در جــذب اعتبــارات تکلیفــی به ویــژه در ســال جــاری کــه مز یــن‬ ‫ب ــه جه ــش تولی ــد اس ــت بای ــد اهتم ــام وی ــژه داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان تش ــکیل کارگروه ه ــای تخصص ــی ب ــرای تس ــریع در ج ــذب‬ ‫مناب ــع مال ــی و نی ــز برط ــرف ک ــردن موان ــع در اس ــتان اظه ــار داش ــت‪ :‬بای ــد‬ ‫دســـتگاه هایی نظیـــر جهـــاد کشـــاورزی‪ ،‬صنعـــت‪ ،‬معـــدن و تجـــارت و‬ ‫می ــراث فرهنگ ــی ک ــه عم ــده درخواســت های تس ــهیالت از ای ــن ارگان ه ــا‬ ‫انجـــام می گیـــرد‪ ،‬نســـبت بـــه بررســـی اولیـــه مـــدارک درخواســـتی دق ــت‬ ‫نظـــر بیشـــتری داشـــته باشـــند تـــا سیســـتم بانکـــی در مراحـــل پرداخ ــت‬ ‫تس ــهیالت ب ــا مش ــکلی مواج ــه نش ــود‪.‬‬ ‫معـــاون هماهنگـــی امـــور اقتصـــادی اســـتاندار اذربایجان غر ب ــی‬ ‫همچنیـــن کمـــک بـــه اتمـــام طرح هـــای نیمه تمـــام و راکـــد از طری ــق‬ ‫پرداخــت تســهیالت ســرمایه در گــردش را از دیگــر مــواردی عنــوان کــرد کــه‬ ‫بانک ه ــا بای ــد نس ــبت ب ــه اج ــرای ان به وی ــژه از مح ــل مناب ــع م ــازاد و رون ــق‬ ‫تولی ــد اهتم ــام ورزن ــد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان زنجان اعالم کرد‬ ‫فراهم شدن زمینه اشتغال‬ ‫برای ‪ 17‬هزار زنجانی‬ ‫رئی ــس س ــازمان صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت اس ــتان زنج ــان گف ــت‪:‬‬ ‫پی ــش بین ــی م ــی ش ــود ب ــا راه ان ــدازی ط ــرح ه ــای صنعت ــی زمین ــه اش ــتغال‬ ‫ب ــرای ‪ 17‬ه ــزار و ‪ 664‬نف ــر فراه ــم ش ــود‪.‬‬ ‫ناصــر فغفــوری عصرزنجــان اظهــار کــرد‪ :‬در ســال گذشــته یــک هــزار و‬ ‫‪ 32‬فق ــره ج ــواز تاس ــیس در اس ــتان زنج ــان ص ــادر گردی ــده اس ــت ک ــه ای ــن‬ ‫می ــزان در س ــال ‪ 766 ،97‬م ــورد ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســرمایه گــذاری پیــش بینــی شــده بــرای ایــن طــرح هــای‬ ‫صنعت ــی بال ــغ ب ــر ‪ 83‬ه ــزار میلی ــارد ری ــال م ــی باش ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت اس ــتان زنج ــان ب ــا اش ــاره‬ ‫ب ــه اش ــتغالزایی پی ــش بین ــی ش ــده ب ــرای ای ــن ط ــرح ه ــا ی ــاداور ش ــد‪ :‬پی ــش‬ ‫بین ــی م ــی ش ــود ب ــا راه ان ــدازی ط ــرح ه ــای صنعت ــی زمین ــه اش ــتغال ب ــرای‬ ‫‪ 17‬ه ــزار و ‪ 664‬نف ــر فراه ــم ش ــود‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬بیشـــترین میـــزان مجوزهـــای صـــادره مربـــوط ب ــه‬ ‫محص ــوالت فل ــزی و فابریک ــی‪ ،‬س ــاخت م ــواد و محص ــوالت ش ــیمیایی و‬ ‫محصـــوالت غذایـــی و اشـــامیدنی مـــی باشـــد‪.‬‬ ‫فغفـــوری عنـــوان کـــرد‪ :‬ســـهم اســـتان از کشـــور در تعـــداد ص ــدور‬ ‫جوازه ــای تاس ــیس ‪ 4‬درص ــد و در می ــزان س ــرمایه گ ــذاری ‪ 3‬درص ــد اس ــت‬ ‫ک ــه ای ــن می ــزان بی ــش از س ــهم اس ــتان از لح ــاظ مس ــاحت و جمعیت ــی‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫وی ی ــاداور ش ــد‪ :‬رتب ــه اس ــتان زنج ــان نس ــبت ب ــه س ــایر اس ــتان ه ــا در‬ ‫زمین ــه ص ــدور ج ــواز تاس ــیس رتب ــه نه ــم اس ــت‪.‬‬ ‫رئیـــس ســـازمان صنعـــت‪ ،‬معـــدن و تجـــارت اســـتان زنجـــان در‬ ‫خصــوص وضعیــت موجــود اســتان در زمینــه صــدور جــواز هــای تاســیس‬ ‫افــزود‪ :‬تا کنــون ‪ 2‬هــزار و ‪ 217‬فقــره جــواز تاســیس و طــرح توســعه در اســتان‬ ‫صــادر شــده اســت کــه ســرمایه گــذاری پیــش بینــی شــده بــرای ایــن طــرح‬ ‫ه ــا بال ــغ ب ــر ‪ 340‬ه ــزار میلی ــار ری ــال م ــی باش ــد‪.‬‬ ‫‪0‬وی خاطــر نشــان ســاخت‪ :‬اشــتغالزایی پیــش بینــی شــده بــرای ایــن‬ ‫طــرح هــا ‪ 62‬هــزار نفــر اســت‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شنبه‪ 27‬اردیبهشت‪ 22-1399‬رمضان‪ 16-1441‬می‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1198‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫از روابط عمومی به عنوان هنر و علم اجتماعی نام می برند که درون و برون دستگاه را به هم پیوند می دهد‪ .‬درواقع روابط عمومی‬ ‫چشم وچراغ یک دستگاه و مشاور امین مدیر و کلیه کارکنان است که باید همه چیز را ببیند و همه چیز را نیز زیبا بنمایاند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫موضوعی که سبب شده تا در بسیاری از سازمان ها مخصوصا در بخش خصوصی روابط عمومی مبدل به بخش تبلیغات‬ ‫سازمان شود و کمتر به مفاهیم و ارتباطات دوسویه بپردازد‪ .‬البته نمی توان در این مسیر نقش عدم ا گاهی برخی از مدیران را‬ ‫در اهمیت روابط عمومی نادیده گرفت‪ .‬مدیرانی که بدون توجه به مهارت های موردنیاز کارپردازان روابط عمومی می پندارند که‬ ‫کارکنانی با هر سطح دانش و مهارت را می توانند در روابط عمومی مشغول به کار کنند‪.‬‬ ‫در تقویم کشورمان روز ‪ 27‬اردیبهشت ماه بانام روز روابط عمومی نام گذاری شده است‪ ،‬روزی که بهانه ای شد تا پیرامون‬ ‫ً‬ ‫جایگاه روابط عمومی در کشورمان‪ ،‬مخصوصا در عصر شبکه های اجتماعی با امیرعباس تقی پور‪ ،‬مدیرمسئول ماهنامه‬ ‫مدیریت ارتباطات و عضو شورای سیاست گذاری هفته روابط عمومی که سابقه شش سال مدیرکلی روابط عمومی سازمان‬ ‫تامین اجتماعی را در کارنامه خود دارد به گفت وگو نشینیم‪.‬‬ ‫امیر عباس تقی پور عضو شورای سیاست گذاری هفته روابط عمومی تشریح کرد‪:‬‬ ‫محدودیت اشتغال دانش اموختگان‬ ‫روابط عمومی در بخش دولتی‬ ‫■ در حال حاضر چه تعداد در روابط عمومی ها مشغول‬ ‫به کار هستند؟‬ ‫◄ امار دقیقی در این زمینه وجود ندارد‪ ،‬اما براوردها‬ ‫نشان می دهد که در سطح ملی و استانی‪ ،‬در ادارات دولتی و‬ ‫ً‬ ‫خصوصی مجموعا حدود ‪ ۲۰۰‬هزار نفر در بخش روابط عمومی‬ ‫فعالیت دارند‪ .‬این تعداد در ده سال پیش حدود ‪ ۱۵۰‬هزار نفر بود‪.‬‬ ‫■ جایگاه فعلی روابط عمومی ها در کشورمان را چگونه‬ ‫ارزیابی می کنید؟‬ ‫◄ هرچقدر که پیش می رویم با پیشرفت تکنولوژی‬ ‫جایگاه روابط عمومی ها نیز ارتقا می یابد‪ .‬هم اکنون نسبت‬ ‫به ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬سال گذشته جایگاه روابط عمومی ها ارتقا یافته‬ ‫ً‬ ‫است و مخصوصا در سازمان های دولتی ازلحاظ ساختار‬ ‫زیر نظر باالترین مقام اجرایی مشغول فعالیت هستند که این‬ ‫نشان دهنده ان است که روابط عمومی جایگاه ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫در کنار ساختار در عمل نیز می بینیم که با گسترش‬ ‫شبکه های اجتماعی و توسعه نقد‪ ،‬نظر و تحلیل در این‬ ‫شبکه ها بسیاری از سازمان ها مجبور شده اند تا در عمل نیز‬ ‫ً‬ ‫به روابط عمومی ها توجه کنند‪ .‬این پرسشگری مخصوصا در‬ ‫شبکه های اجتماعی سازمان ها را مجبور به پاسخگویی کرده‬ ‫است ‪ .‬به همین جهت سازمان هایی که به موضوع پاسخگویی‬ ‫بها می دهند چه در ساختار و چه در عمل روابط عمومی‬ ‫برایشان اهمیت دارد‪.‬‬ ‫به طورکلی می توانم بگویم که وضعیت فعلی روابط عمومی‬ ‫در وزارتخانه ها وادارات دولتی قابل مقایسه با وضعیت گذشته‬ ‫نیست و روابط عمومی ها تخصصی تر و مهارتی تر شده اند‪.‬‬ ‫■ گستـ ــرش است ـف ـ ــاده از رسـ ــان ـه ه ـ ــای اج ـ ـت ـم ـ ــاعی و‬ ‫تکــنول ـ ــوژی های نوی ــن ارت ـب ـ ــاطی چ ـ ــه تــاث ـ ــیری در رواب ــط‬ ‫عمــوم ـی ه ـ ــا داش ـت ـ ــه اس ــت؟‬ ‫◄ هم زمان با توسعه فضای مجازی کسانی که به عنوان‬ ‫کارگزار روابط عمومی فعالیت می کنند باید مهارت خود را‬ ‫افزایش دهند و به صورت تخصصی تر عمل کنند‪ .‬اموزش‬ ‫باعث تحول در حوزه روابط عمومی شده است و هر چه جلوتر‬ ‫برویم این اهمیت بیشتر می شود‪.‬‬ ‫فضای مجازی باعث شده است تا روابط عمومی ها ابزار‬ ‫متنوع تری برای اینکه بتوانند ارتباط خودشان را با مخاطبان‬ ‫عمق دهند را در اختیار داشته باشند‪.‬‬ ‫■ چه تفاوتی در نحوه عملکرد روابط عمومی ها در‬ ‫بخش دولتی و خصوصی وجود دارد؟‬ ‫◄ خوشبختانه بخش خصوصی اهمیت خوبی به روابط‬ ‫عمومی می دهد و در سال های اخیر مشاهده می کنیم که هر‬ ‫واحد بخش خصوصی و هر بنگاه اقتصادی که راه اندازی‬ ‫می شود سعی می کند واحد روابط عمومی را نیز دایر کند‪.‬‬ ‫امروزه ارائه تصویر مناسب از سازمان یکی از مهم ترین ابزار‬ ‫محبوبیت‪ ،‬مشروعیت و مقبولیت یک برند و یا یک محصول‬ ‫ً‬ ‫نزد مردم است‪ .‬طبیعتا هم سازمان های صاحب تولیدی و‬ ‫صاحب برند تالش می کنند تا با تکنیک های ارتباطی این‬ ‫تصویر را نزد مخاطب مثبت جلوه دهند که به همین جهت‬ ‫روابط عمومی ها در بخش خصوصی مورد اقبال قرارگرفته است‪.‬‬ ‫در ادارات دولت ــی چ ــون بیش ــتر ارائ ــه خدم ــات دارن ــد ت ــا‬ ‫ف ــروش‪ ،‬ب ــه همی ــن دلی ــل رواب ــط عموم ‬ ‫یه ــای بخ ــش دولت ــی‬ ‫دانشجویان‬ ‫و دانش اموختگان رشــته‬ ‫روابــط عمومی با فرا گیری‬ ‫دانــش و مهارت های موردنیاز‬ ‫ایــن حرفــه می توانند کارافرینان‬ ‫بخش روابط عمومی شــوند‬ ‫عملکردش ــان منج ــر ب ــه رضایت من ــدی از خدم ــات س ــازمان‪،‬‬ ‫وزارتخان ــه و درنهای ــت دول ــت می ش ــود‪ .‬ای ــن رواب ــط عمومی ه ــا‬ ‫ا گ ــر درس ــت عم ــل نکن ــد می ــزان اعتم ــاد بی ــن م ــردم و س ــازمان‬ ‫کاه ــش می یاب ــد و ب ــه همی ــن جه ــت عملک ــرد رواب ــط عمومی ه ــا‬ ‫در ای ــن بخ ــش ب هش ــدت ز ی ــر ذره بی ــن اس ــت‪.‬‬ ‫ام ــا در بخ ــش خصوص ــی فعالی ــت رواب ــط عمومـــی‬ ‫به ص ــورت مس ــتقیم و غیرمس ــتقیم در افزای ــش س ــوداوری ی ــک‬ ‫ش ــرکت نق ــش دارد و ای ــن موض ــوع باع ــث افزای ــش توجـــه بـــه‬ ‫رواب ــط عمومی ه ــا ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫■ با توجه به اینکه شما هم مدیر روابط عمومی سازمان‬ ‫بزرگی چون تامین اجتماعی بوده اید و هم فعالیت صنفی و‬ ‫اموزشی در این حوزه دارید‪ .‬وضعیت فعلی فار غ التحصیالن‬ ‫روابط عمومی را با توجه به نیاز این حرفه هم از نظر تعداد‬ ‫و هم از نظر مهارت های مورد نیاز چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫ً‬ ‫◄ در سال های اخیر مخصوصا در دانشگاه علمی کاربردی‬ ‫با پذیرش تعداد زیادی دانشجو در رشته روابط عمومی ازنظر کمی‬ ‫تعداد فارغ التحصیالن روابط عمومی را افزایش یافته است‪.‬‬ ‫امار دقیقی از تعداد این فارغ التحصیالن ندارم‪ ،‬اما‬ ‫با توجه به اینکه سازمان های دولتی به فکر چابک سازی‬ ‫ً‬ ‫هستند و استخدام جزء اولویت های انها نیست‪ ،‬طبیعتا این‬ ‫تعداد فارغ التحصیل رشته روابط عمومی امکان جذب در‬ ‫دستگاه های دولتی را ندارند‪.‬‬ ‫همچنین برخی از این دانشجویان و فارغ التحصیالن‬ ‫کارمندان دولت هستند که برای طی مدارج علمی از این‬ ‫دانشگاه مدرک روابط عمومی دریافت نموده اند‪.‬‬ ‫به طورکلی بازار کار برای فارغ التحصیالن روابط عمومی‬ ‫در بخش دولتی بسیار محدود است‪ ،‬ولی این دانشجویان اگر‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫بتوانند همگام با اسم این دانشگاه که علمی و کاربردی‬ ‫هست‪ ،‬در کنار علم و دانش‪ ،‬مهارت های موردنیاز روابط‬ ‫عمومی را نیز فراگیرند می توانند کارافرینان بخش روابط عمومی‬ ‫شوند‪ .‬یعنی خودشان روابط عمومی های بخش خصوصی را‬ ‫راه اندازی کنند یا اینکه در روابط عمومی های موجود بخش‬ ‫خصوصی مشغول به کار شوند‪.‬‬ ‫در مورد کیفیت اموزش های دانشگاه علمی کاربردی نیز‬ ‫ً‬ ‫به دلیل انکه معموال دانشجویان این دانشگاه دیرتر از سایر افراد‬ ‫به فکر ادامه تحصیل افتاده اند کیفیت اموزش ها مقداری زیر سوال‬ ‫است که امیدوارم که این موضوع هم برطرف شود‪.‬‬ ‫البته نباید فراموش کنیم که همه فارغ التحصیالن این‬ ‫دانشگاه را نمی توانیم به یک چشم ببینیم‪ ،‬زیرا هم اکنون در‬ ‫حوزه روابط عمومی اساتیدی داریم که دوره فوق دیپلم خود را‬ ‫در دانشگاه علمی کاربردی سپری کرده اند و در ادامه در سایر‬ ‫دانشگاه ها به مقاطع باالتر تحصیلی رسیده اند‪.‬‬ ‫■ در سال جاری با توجه به همه گیری ویروس کرونا‬ ‫برنامه های هفته روابط عمومی به چه صورت برگزار می شود؟‬ ‫◄ هشتمین هفته روابط از تاریخ ‪۲۷‬اردیبهشت ماه لغات‬ ‫‪۲‬خردادماه با شعار «روابط عمومی هوشمند ‪ ،‬انسان سالم‪،‬‬ ‫جامعه سالم» برگزار خواهد شد‪ ،‬اما به خاطر شرایط ویژه کرونا‬ ‫همایش هایی که برای این هفته پیش بینی شده بود به تعویق‬ ‫افتاد‪ .‬تمام برنامه هایی که نیاز به تجمع بود منتفی شده و‬ ‫برگزاری همایش ویژه روز روابط عمومی و نهمین کنفرانس ویژه‬ ‫روابط عمومی در صنعت به زمان دیگری موکول شده است‪.‬‬ ‫در سال جاری بیشتر برنامه های این هفته به صورت مجازی‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬تا کید بر علمی شدن فرایندهای کاری روابط‬ ‫و تلفیق ان با تجربیات گران بهای فعاالن و پیشکسوتان این‬ ‫عرصه موجب ان شد تا نخستین روز از هفته روابط عمومی‬ ‫که همزمان با ‪۲۷‬اردیبهشت ماه است به نام «روابط عمومی‬ ‫و علم»‪ ،‬نامگذاری شود‪۲۸ .‬اردیبشهت ماه و دومین روز از‬ ‫هفته روابط عمومی‪ ،‬به نام «روابط عمومی و فضای مجازی»‬ ‫نام گذاری شده و «روابط عمومی و سواد رسانه ای» عنوان در نظر‬ ‫گرفته شده برای سومین روز از هفته روابط عمومی است‪.‬‬ ‫ترغیب و تشویق اشخاصی حقیقی و حقوقی برای ایفای‬ ‫مسئولیت اجتماعی در قبال زمین و انسان‪ ،‬موجب ان شد‬ ‫تا ‪۳۰‬اردیبهشت و چهارمین روز از هفته روابط عمومی به نام‬ ‫«روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی» نام گذاری شود‪.‬‬ ‫همچنین «روابط عمومی و مدیریت بحران» عنوان پنجمین‬ ‫روز از هفته روابط عمومی است و به منظور تقدیر از پیشگامان‬ ‫عرضه سالمت و مبارزان با کرونا از سوی تمامی افراد جامعه‬ ‫ً‬ ‫مخصوصا فعاالن عرصه روابط عمومی ششمین روز از هفته‬ ‫روابط عمومی که مصادف با نخستین روز از خردادماه است به نام‬ ‫«روابط عمومی و سالمت» نام گذاری شده است‪.‬‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه نام گ ــذاری س ــال‪ ۹۹‬توس ــط مق ــام معظ ــم رهب ــری‬ ‫ب ــه ن ــام س ــال جه ــش تولی ــد‪ ،‬هفتمی ــن روز از ای ــن هفت ــه بان ــام‬ ‫«روابـــط عمومـــی و جهـــش تولیـــد » نام گـــذاری شـــده ک ــه‬ ‫روابط عمومی هـــا برنامه هـــای ارتباطـــی خـــود در ایـــن زمینـــه را‬ ‫اعـــام خواهنـــد کـــرد‪.‬‬ ‫گفت وگو ‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارافرینی‬ ‫شنبه‪ 27‬اردیبهشت‪ 22-1399‬رمضان‪ 16-1441‬می‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1198‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وی در خص ــوص تعطیل ــی کارگاه فرش باف ــی خ ــود و چگونگ ــی تصمی ــم‬ ‫خ ــود مبن ــی ب ــر راه ان ــدازی کارگاه چ ــرم دوزی اظه ــار ک ــرد‪ :‬زمانیک ــه صاح ــب‬ ‫کارگاه فرش بافـــی در چندیـــن اســـتان مختلـــف بـــودم بـــه دلیـــل افزایـــش‬ ‫قیمـــت فـــرش و کاهـــش تقاضـــا از ســـوی خریـــداران‪ ،‬بـــازار فـــرش بـــا افـــت‬ ‫شـــدیدی روبـــه رو شـــد و کارگاه چـــرم دوزی را جایگزیـــن کارگاه فرش بافـــی‬ ‫خ ــود ک ــردم‪.‬‬ ‫اجاق ــی ش ــروع ه ــرکاری را الزم ــه اس ــتعداد و اراده خ ــود ادم ــی دانس ــت و‬ ‫عن ــوان ک ــرد‪ :‬زمان ــی ک ــه کارگاه فرش باف ــی را ب ــه کل تعطی ــل ک ــردم‪ ،‬از روی‬ ‫کتــاب امــوزش چــرم دوزی کــه خواهــرم خر یــداری کــرده بــود مرحلــه بــه مرحلــه‬ ‫ب ــا ام ــوزش کت ــاب پی ــش رفت ــم و ب ــا تمر ی ــن و ممارس ــت‪ ،‬هن ــر چ ــرم دوزی را‬ ‫اموخت ــم و فرص ــت را غنیم ــت ش ــمردم و ش ــروع ب ــه راه ان ــدازی کالس ه ــای‬ ‫اموزشـــی در زمینـــه چـــرم دوزی کـــردم و بعـــد از دو ســـال نیـــز تصمیـــم بـــه‬ ‫راه انـــدازی کارگاه چـــرم دوزی در ســـنندج گرفتـــم‪.‬‬ ‫وی در مـــورد نحـــوه چگونگـــی شـــروع کار خـــود می گویـــد‪ :‬در ابتـــدا کار‬ ‫خــود را از نیروهــای چهــار و پنــج نفــره شــروع کــردم؛ بــه تدر یــج عالقه مندانــی‬ ‫ب ــه ای ــن صنع ــت ب ــه جم ــع م ــا پیوس ــتند و اکن ــون ‪ 43‬نف ــر در مجموع ــه م ــا ب ــه‬ ‫ص ــورت خانگ ــی و کارگاه ــی مش ــغول ب ــه کار هس ــتند‪.‬‬ ‫ایــن کارافر یــن ادامــه می دهــد‪ :‬ابتــدا در قالــب امــوزش هنرجــو می پذیر یــم‬ ‫و ســـپس از کســـانی کـــه در زیـــر مجموعـــه خـــود مـــا امـــوزش می بیننـــد اگـــر‬ ‫طالــب باشــند کــه بــا مــا همــکاری کننــد در زمینــه تولیــد محصــوالت چرمــی‬ ‫از توانایی ه ــای ان ــان به ــره می گیری ــم‪.‬‬ ‫اجاقـــی در خصـــوص کار و نحـــوه چگونگـــی انجـــام ان می گویـــد‪ :‬کار‬ ‫مـــا بیشـــتر بـــه صـــورت مشـــاغل خانگـــی و کارگاهـــی اســـت و کســـانی کـــه‬ ‫طال ــب کار در کارگاه هس ــتند در خ ــود کارگاه و ب ــا س ــایر هنرجوه ــا فعالی ــت‬ ‫از روی کتاب اموزش‬ ‫چرم دوزی که خواهرم خریداری‬ ‫کرده بود مرحله به مرحله‬ ‫با اموزش کتاب پیش رفتم‬ ‫و با تمرین و ممارست‪ ،‬هنر‬ ‫چرم دوزی را اموختم‬ ‫از تعطیلی کارگاه فرش بافی تا راهاندازی کارگاه چرمدوزی‬ ‫بانوی کارافرینی که تالش را معنی بخشید‬ ‫به دلیل اینکه کار ما مشاغل‬ ‫در منزل است در شرایط‬ ‫کرونایی به تولید ما لطمه ای‬ ‫وارد نشد‪ ،‬اما عرضه و فروش‬ ‫کاالها با افت شدیدی‬ ‫مواجه شده است‬ ‫بانــوی کارافریــن کردســتانی‪ ،‬بــا اشــاره بــه اینکــه هــرکاری همــت بلنــد و تــالش مضاعــف می طلبــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در طــول ایــن ‪ 12‬ســال فعالیــت خــود چــه در ســنندج‬ ‫و چ ــه در اس ــتان های دیگ ــر‪ ،‬موف ــق ب ــه دریاف ــت وام از س ــوی هی ــچ س ــازمان و ارگان دولت ــی نش ــده ام‪ ،‬ام ــا ب ــرای موفقی ــت س ــعی ک ــردم از جی ــب و س ــرمایه خ ــود‬ ‫خــرج کنــم و حتــی از مخــارج ضــروری خــود نیــز دســت بکشــم‪.‬‬ ‫زه ــرا اجاق ــی‪ ،‬کارافری ــن ح ــوزه چرم س ــازی اس ــت ک ــه ب ــه م ــدت ‪ 12‬س ــال در ش ــهر س ــنندج کارگاه چ ــرم دوزی راه ان ــدازی ک ــرده و ‪ 43‬نف ــر را در زیرمجموع ــه‬ ‫خ ــود مش ــغول ب ــه کار کرده اس ــت‪.‬‬ ‫ایــن کارافریــن در گفت وگــو بــا ایســنا گفــت‪ :‬قبــل از راه انــدازی کارگاه چــرم دوزی‪ ،‬در چنــد اســتان کارگاه فــرش بافــی داشــته و از ســال ‪ 87‬تاکنــون و بــه مــدت‬ ‫‪ 12‬ســال در عرصــه چــرم دوزی و صنایــع دســتی مشــغول بــه فعالیــت اســت‪.‬‬ ‫می کنن ــد و کس ــانی ه ــم ک ــه ب ــا رفت وام ــد خ ــود مش ــکل دارن ــد م ــواد اولی ــه در‬ ‫اختی ــار ان ه ــا ق ــرار می گی ــرد و بع ــد از تحوی ــل کار دس ــتمزد خ ــود را دریاف ــت‬ ‫می کننـــد‪.‬‬ ‫وی درخصـــوص تولیـــد و نحـــوه عرضـــه محصـــوالت چرمـــی بـــه بـــازار‬ ‫تصری ــح ک ــرد‪ :‬کااله ــای تولی ــد ش ــده در کارگاه بیش ــتر ب ــه ص ــورت کی ــف و‬ ‫کفــش بــوده و مــا کاالهــای تولیــدی خــود را از طر یــق فروشــگاه های اینترنتــی‪،‬‬ ‫سفارش ــی و ش ــرکت در نمایش ــگاه های به ــاره و ص ــادرات ب ــه خ ــارج از کش ــور‬ ‫عرضـــه می کنیـــم‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه ایـــن کارافریـــن ســـنندجی‪ ،‬در کارگاه هـــای اموزشـــی انـــواع‬ ‫مهارت هـــای حکا کـــی‪ ،‬ســـوخت نگاری و‪ ...‬امـــوزش داده می شـــود و اکث ــر‬ ‫کیف هایـــی کـــه در کارگاه تولیـــد می شـــوند بیشـــتر بـــه صـــورت سفارش ــی‬ ‫ســـاخته می شـــوند و در صـــورت نیـــاز افـــرادی کـــه در زمینـــه حکا کـــی روی‬ ‫چـــرم امـــوزش دیده انـــد‪ ،‬بـــر روی محصـــوالت چرمـــی کار حکا کـــی را کـــه از‬ ‫قبـــل امـــوزش دیده انـــد پیـــاده می کننـــد‪.‬‬ ‫وی در خص ــوص شکس ـت ها و موفقیت ه ــای خ ــود در ای ــن راه می گو ی ــد‪:‬‬ ‫در ابتــدای راه انــدازی کارگاه هرچنــد کــه بــه چندیــن ســازمان و ارگان دولتــی‬ ‫درخواس ــت کم ــک مال ــی ک ــرده ب ــودم و هی ــچ جواب ــی ه ــم از س ــوی ادارات‬ ‫و س ــازمان های مربوط ــه دریاف ــت نک ــردم‪ ،‬ام ــا ب ــاز ب ــا ای ــن وج ــود از پ ــای‬ ‫ننشس ــتم و ع ــزم خ ــود را ب ــرای راه ان ــدازی کارگاه چ ــرم دوزی در س ــنندج ج ــزم‬ ‫ک ــردم‪ ،‬و ای ــن را ب ــه تجرب ــه دریافت ــم ک ــه ه ــر انس ــانی الزم اس ــت در زندگ ــی ب ــه‬ ‫خ ــود و اراده و هم ــت خ ــود متک ــی باش ــد و ت ــاش کن ــد ک ــه ف ــردی مس ــتقل‬ ‫باش ــد و از موهب ــت و اس ــتعدادهایی ک ــه خ ــدا در وج ــودش نهادین ــه ک ــرده ب ــه‬ ‫نح ــو احس ــن به ــره بب ــرد‪.‬‬ ‫اجاق ــی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ه ــرکاری هم ــت بلن ــد و ت ــاش مضاع ــف‬ ‫شرکت بهین صنعت تبرستان برای تکمیل کادر مالی‪ ،‬فروش‪ ،‬انبار‪ ،‬اپراتور تولید و فنی خود‬ ‫در استان مازندران‪ ،‬شهر ساری از متخصص با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس مالی‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫‪‬حداقل مدرک لیسانس حسابداری‪ 5‬سال سابقه کار تولیدی‪‬حداکثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫‪‬حداقل مدرک مدیریت بازرگانی یا ‪ 5‬سال سابقه فروش‪‬روابط عمومی باال‪‬حداکثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫انباردار‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫‪‬حداقل مدرک لیسانس‪ 5‬سال سابقه کاری‪‬حداکثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫‪‬مدرک لیسانس تاسیسات و یا لیسانس برق و یا لیسانس مکانیک ‪‬با ‪ 5‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫‪‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫اپراتور تولید‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم ‪ ‬مدرک فوق دیپلم و باالتر مکانیک و شیمی‬ ‫راننده‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪‬سابقه کار رانندگی‪‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم مدارک و رزومه خود را تا تاریخ ‪ 99/02/31‬به ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪Behin_s t@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت امن پردازان کویر جهت توسعه کادر متخصص‬ ‫خود در استان تهران در از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس سیستم مدیریت امنیت اطالعات‬ ‫‪‬اقا‪ ‬محل خدمت ‪ :‬تهران‬ ‫‪ ‬مهندسی کامپیوتر‪ ،‬مهندسی‪ ، IT‬علوم کامپیوتر و رشته های مرتبط‬ ‫‪‬مسلط بر پیاده سازی و ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطالعات‬ ‫‪‬مسلط بر مستندسازی و تحلیل ریسک ( فنی و سیستمی)‬ ‫‪‬توانایی ارزیابی و ‪ Gap Analysis‬مبتنی بر استانداردهای‬ ‫مختلف حوزه امنیت اطالعات‬ ‫‪‬مسلط بر استاندارد‪ ISO 27001‬و اشنا با استاندارد ‪ISO 9001‬‬ ‫‪‬توانایی ارتباطی قوی و روابط عمومی باال‬ ‫‪‬توانایی مدیریت جلسات فنی و مدیریتی‬ ‫‪‬اشنا با مباحث ‪ Security+‬و ‪CEH‬‬ ‫‪‬اشنا با مباحث کنترل پروژه‪‬حداقل ‪ 1‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت درخواست همکاری‬ ‫رزومه خود را حتم ًا با ذکر عنوان شغلی در موضوع ایمیل‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪..‬‬ ‫استخدام فقط در ردیف شغلی ذکر شده صورت می گیرد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است رزومه های بدون ذکر عنوان شغلی‬ ‫بررسی نمیگردند‬ ‫ص ــورت دو ش ــیفتی ب ــرای تولی ــد محص ــوالت بهـــاره خـــود کار می کردیـــم و‬ ‫اص ــا تص ــوری از وض ــع ب ــه وج ــود ام ــده نداش ــتیم متاس ــفانه ب ــا تولی ــد انب ــوه‬ ‫مواج ــه ش ــدیم و ف ــروش م ــا نی ــز ب ــه طب ــع مانن ــد س ــایر مش ــاغل ب ــه ش ــدت اف ــت‬ ‫و کاه ــش یاف ــت‪.‬‬ ‫ای ــن کارافر ی ــن نمون ــه در س ــال تولی ــد مل ــی و حمایـــت از کار و ســـرمایه‬ ‫ایران ــی و در دو س ــال متوال ــی نی ــز ب ــه عن ــوان کارافری ــن برت ــر انتخ ــاب ش ــده‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪job@apk-group.net‬‬ ‫می طلب ــد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬در ط ــول ای ــن ‪ 12‬س ــال فعالی ــت خ ــود چ ــه در س ــنندج و‬ ‫چ ــه در اس ــتان های دیگ ــر‪ ،‬موف ــق ب ــه دریاف ــت وام از س ــوی هی ــچ س ــازمان و‬ ‫ارگان دولت ــی نش ــده ام ام ــا ب ــرای موفقی ــت خ ــود در کاری ک ــه ش ــروع ک ــردم‬ ‫ســعی کــردم از جیــب و ســرمایه خــود خــرج کنــم و حتــی از مخــارج ضــروری‬ ‫خــود نیــز دســت بکشــم تــا بتوانــم بــه ان هدفــی کــه در ذهــن دارم برســم و ایــن خــود‬ ‫نوع ــی موفقی ــت م ــن در کارم محس ــوب می ش ــود‪.‬‬ ‫ای ــن کارافر ی ــن ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه اکث ــر اف ــرادی ک ــه در زیرمجموع ــه وی‬ ‫مش ــغول ب ــه فعالی ــت هس ــتند از قش ــر ضعی ــف جامعـــه و تحـــت پوشـــش‬ ‫بهزیس ــتی ی ــا کمیت ــه ام ــداد هس ــتند تا کی ــد ک ــرد‪ :‬همی ــن ک ــه توانس ــتم ب ــرای‬ ‫ای ــن اف ــراد تولی ــد ش ــغل کن ــم و ان ه ــا را زیرمجموعـــه خـــود قـــرار دهـــم و بـــا‬ ‫وج ــود هم ــه ک ــم و کاس ــتی هایی ک ــه در ای ــن راه وج ــود داش ــت ام ــا ب ــاز ه ــم‬ ‫اجــازه نــدادم کــه کار بخوابــد و ایــن افــراد از کار ب ـی کار شــوند و معتقــدم ایــن‬ ‫خ ــود ب ــه نوع ــی موفقی ــت در زندگ ــی محس ــوب می ش ــود و از ای ــن اف ــراد بودن ــد‬ ‫کس ــانی ک ــه در زیرمجموع ــه خ ــود م ــا ام ــوزش دیدن ــد و اکن ــون ب ــرای خودش ــان‬ ‫کس ــب و کاری راه انداخته ان ــد و دارای زیرمجموعـــه هســـتند‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬در چن ــد م ــاه مان ــده ب ــه عی ــد ک ــه حس ــابی مش ــغول تولی ــد‬ ‫ب ــرای سفارش ــات عی ــد و نمایش ــگاه های به ــاره بودی ــم ب ــه ن ــا گاه و ی ــروس کرون ــا‬ ‫در کش ــور ظه ــور ک ــرد و ب ــه ش ــدت ب ــرای ف ــروش و عرض ــه کااله ــای تولی ــدی‬ ‫خ ــود ب ــا مش ــکل مواج ــه ش ــدیم‪.‬‬ ‫اجاقــی گفــت‪ :‬بــه دلیــل اینکــه کار مــا مشــاغل در منــزل اســت در شــرایط‬ ‫کرونای ــی ب ــه تولی ــد م ــا لطمـ ـه ای وارد نش ــد‪ ،‬ام ــا عرض ــه و ف ــروش کااله ــا ب ــا‬ ‫اف ــت ش ــدیدی مواج ــه ش ــده و ب ــرای اینک ــه رفت وامده ــا و عی ــد دیدنی ه ــا‬ ‫در ش ــرایط فعل ــی ممن ــوع ش ــد می ــزان تقاض ــا و سفارش ــات و خری ــد مش ــتریان‬ ‫نیـــز ب ــه ش ــدت کاه ــش یاف ــت و ب ــه دلی ــل اینکـــه مـــا هرســـاله دم عیـــد بـــه‬ ‫یک شرکت تولیدی زیر مجموعه هلدینگ جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان البرز‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مدیر کنترل کیفی‬ ‫‪ ‬اقا ‪‬حداقل لیسانس مرتبط‬ ‫‪‬اشنا به اصول مدیریت و سرپرستی پرسنل ‪‬توانایی تهیه گزارش های متنوع‬ ‫‪‬تحلیل گزارش های ازمون‪‬تسلط به ‪ spc‬محصول‬ ‫‪‬حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مرتبط ‪‬محل کار اشتهارد‬ ‫مدیر فروش محصوالت‬ ‫شیمیایی‬ ‫‪ ‬اقا ‪ ،‬خانم‪‬حداقل لیسانس مرتبط ‪‬اشنا به بازار مواد شیمیایی‪‬اشنایی کامل با‬ ‫تکنیک های فروش ‪‬توانایی مذاکره و برقراری ارتباط موثر‬ ‫‪‬تسلط به سیستمهای فروش‪‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط ‪‬محل کار مهر شهر‬ ‫نیروی خدماتی‬ ‫‪ ‬اقا ‪ ،‬خانم‪‬جهت پذیرایی‪ -‬نظافت و امور تشریفات‬ ‫‪‬با ضامن معتبر‪‬دامنه ی سنی بین ‪ 25‬الی ‪ 40‬سال ‪‬محل کار مهر شهر‬ ‫کارشناس ‪HSE‬‬ ‫‪ ‬اقا‪‬حداقل لیسانس ایمنی یا ‪ HSE‬دارای روحیه تعاملی و همکاری شیمی‬ ‫‪‬مسلط به کلیه امور ایمنی و بهداشتی ‪‬فعال‪ ،‬پیگیر و عالقه مند به اجرا‬ ‫‪‬مسلط به ائین نامه ها و دستورالعمل ها ‪‬توانمند در پیش بینی‪ ،‬ارزیابی و کنترل‬ ‫مخاطرات مشاغل و محیط کار ‪‬حداقل سه سال سابقه کار در محیط صنعتی‬ ‫‪‬محل کار اشتهارد‬ ‫نگهبان‬ ‫‪‬اقا‪‬توانایی کار در شیفت روز و شب‪‬دارای شرایط جسمانی مناسب‬ ‫‪‬محل کار اشتهارد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در شهرک صنعتی الکان رشت‬ ‫جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان گیالن‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تعمیرکار لیفتراک مجرب‬ ‫‪ ‬اقا‪‬اشنایی با سیستم لیفتراک‪ ،‬تعمیر و نگهداری‪،‬‬ ‫استارت‪ ،‬دینام‪ ،‬گیربکس‬ ‫مدیریت انبار‬ ‫‪‬اقا ‪‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫‪‬دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه عکس دار‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪hrmemployment0@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به مهندس برق و الکترونیک‬ ‫‪‬اشنا به زبان انگلیسی‬ ‫در تهران نیازمندیم‪.‬‬ ‫‪moradi1982@gmail.com‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با درج (ردیف و موضوع شغلی ) در قسمت موضوع ایمیل به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobpaper21@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی برای واحد طراحی و کنترل خط تولید‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در غرب استان تهران از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫‪‬اقا‪،‬خانم‪‬مسلط به طراحی قطعات و مجموعه های صنعتی‬ ‫‪ ‬مسلط به یکی از نرم افزارهای طراحی و تحلیلی ترجیحا‬ ‫‪ Inventor‬تا حدودی اشنا به ‪ CNC‬و برنامه نویسی‬ ‫‪ ‬توانایی ارتباط با تامین کنندگان‬ ‫‪ ‬اشنا به مبانی کنترل کیفیت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪dnobari@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس برق‬ ‫‪ ‬اقا و خانم‬ ‫‪‬مسلط به سیستم های هوشمند ساختمان (‪)BMS‬‬ ‫‪‬با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪deltabmsre@gmail.com‬‬ ‫مهارت‬ ‫شنبه‪ 27‬اردیبهشت‪ 22-1399‬رمضان‪ 16-1441‬می‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1198‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫کارورزی دانش اموختگان؛ طرحی که ازسال ‪ 96‬کلید خورد‬ ‫نرخ بیکاری دانش اموختگان دانشگاهی در مقایسه با‬ ‫نرخ بیکاری کل کشور و مشکالت ناشی از معرفی کارجویان‬ ‫دانشگاهی که با مهارت کافی در بخش های تولیدی‪ ،‬صنعتی و‬ ‫خدماتی برخوردار نیستند‪ ،‬موجب شد تا اجرای طرح کارورزی در‬ ‫سال ‪ 96‬در دستور کار دولت قرار گیرد‪.‬‬ ‫براین اساس طرح کارورزی دانش اموختگان دانشگاهی در‬ ‫راستای اجرای ماده ‪ ۷۱‬قانون برنامه ششم توسعه‪ ،‬مصوبات ستاد‬ ‫‪ ۴۱۱‬هزار متقاضی طرح کارورزی‬ ‫به گزارش بازارکار در سال ‪ 1396‬دولت در قالب طرح های‬ ‫اشتغال فراگیر‪ ،‬چندین طرح را کلید زد که اختصاص ‪1.5‬میلیارد‬ ‫دالر از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال‪ ،‬طرح توسعه‬ ‫الگوی اشتغال خانگی ‪ ،‬مهارت اموزی دانشجویان‪ ،‬کارورزی‬ ‫ئانش اموختگان و‪ ...‬ازجمله این طرح ها بود‪.‬‬ ‫فلسفه این طرح این بود که به دلیل پایین بودن‬ ‫تحقیقات وفناوری در این زمینه به بازارکار گفت‪ :‬طرح کارورزی‬ ‫فارغ التحصیالن دانشگاهی که از طریق وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی دنبال می شود یکی از طرح های خوب وکاربردی‬ ‫است اما این طرح نیازمند حمایت ازسوی همه بخش ها بویژه‬ ‫دولت وبخش خصوصی است تا‬ ‫ص ــورت گرفت ــه‪ ،‬مطاب ــق اطالع ــات دریافت ــی از ‪ 60‬دانش ــگاه‪ ،‬تع ــداد‬ ‫دوره برگ ــزار ش ــده در س ــال ‪ 4551 ،98‬و تع ــداد ش ــرکت کنن ــدگان در‬ ‫ایــن دوره ‪ 132464‬نفــر بــوده اســت‪ .‬تعــداد دور ههــای برگــزار شــده بــا‬ ‫مشــارکت واحدهــای صنعتــی نیــز در ایــن ســال ‪ 200‬مــورد بوده اســت‪.‬‬ ‫در گفت و گو با مدیر کل ارتباط با صنعت وزارت علوم بررسی شد؛‬ ‫مهارت اموزی و کارورزی بسترساز اشتغال‬ ‫و کارافرینی دانشجویان و دانش اموختگان‬ ‫ضرورت ایجاد ساختارهای هدایت شغلی و کاریابی‬ ‫تخصصی در دانشگاه ها‬ ‫دکتـــر ســـیف در ادامـــه افـــزود‪ :‬بـــا توجـــه بـــه رشـــد تع ــداد‬ ‫فارغ التحصیـــان دانشـــگاهی‪ ،‬تخصصـــی تـــر شـــدن مش ــاغل و‬ ‫حرک ــت ب ــه س ــمت کس ــب و کاره ــا ب ــر پایـ ـه ی فن ــاوری‪ ،‬توس ــعه‬ ‫مراک ــز رش ــد و ش ــرکت های دان ــش بنی ــان و ل ــزوم توس ــعه و به ــره وری‬ ‫صنایــع کشــور‪ ،‬ایجــاد مراکــز هدایــت شــغلی و کاریابــی تخصصــی‬ ‫جهـــت افزایـــش اشـــتغال پذیـــری دانش اموختـــگان ام ــری‬ ‫ضـــروری می باشـــد‪.‬‬ ‫بدیـــن منظـــور‪ ،‬برنامه ریزی هـــای مناســـبی توســـط دفت ــر‬ ‫ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت صــورت پذیرفــت‪ .‬در ســال ‪،98‬‬ ‫دانشــگاه هایــی کــه شــرایط ایجــاد تاســیس چنیــن مرکــزی‬ ‫را داش ــتند‪ ،‬م ــورد بررس ــی و ارزیاب ــی ق ــرار گرفتن ــد‪ .‬پ ــس‬ ‫از ارزیاب ــی عملک ــرد دانش ــگاه ها‪ 23 ،‬دانش ــگاه جه ــت‬ ‫ایجـــاد مرکـــز هدایـــت شـــغلی و کاریابـــی تخصص ــی‬ ‫انتخـــاب و مـــورد حمایـــت مالـــی قـــرار گرفت ــه و‬ ‫حمایــت مالــی از ‪ 17‬دانشــگاه دیگــر نیــز در ســال ‪99‬‬ ‫ص ــورت خواه ــد گرف ــت‪.‬‬ ‫◄ افزای ــش ن ــرخ بی ــکاری دان ــش اموخت ــگان دانش ــگاهی در مقایس ــه ب ــا ن ــرخ‬ ‫بی ــکاری کل کش ــور معض ــل اساس ــی کش ــور در س ــالهای اخی ــر ب ــوده وهس ــت‪ .‬گرچ ــه در س ــالهای‬ ‫اخی ــر توج ــه ف ــارغ التحصی ــالن ب ــه اس ــتارت اپ ه ــا و ایج ــاد ش ــرکتهای دان ــش بنی ــان ق ــدری از فش ــار حا ک ــم ب ــر بی ــکاری‬ ‫دان ــش اموخت ــگان کاس ــته اس ــت ام ــا هیچک ــدام ازای ــن ه ــا نتوانس ــته ب ــه مش ــکل بی ــکاری ف ــارغ التحصی ــالن و ی ــا ب ــه عب ــارت بهت ــر موض ــوع اش ــتغال‬ ‫دان ــش اموخت ــگان پای ــان ده ــد‪.‬‬ ‫در همی ــن راس ــتا دول ــت ازطری ــق دو ط ــرح «مه ــارت ام ــوزی و کارام ــوزی دانش ــجویان» و «کارورزی ف ــارغ التحصی ــالن» موض ــوع اش ــتغال وکارافرین ــی‬ ‫دانــش اموختــگان را دنبــال مــی کنــد کــه توســط وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری و وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی دنبــال مــی شــود‪.‬در ایــن گــزارش‬ ‫بــه اهــداف و عملکــرد ایــن دو طــرح مــی پردازیــم‪.‬‬ ‫فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورای عالی اشتغال مبنی بر‬ ‫کاهش نرخ بیکاری جوانان دانش اموخته دانشگاهی از طریق تکمیل‬ ‫مهارت ها و جذب و به کارگیری جوانان دانش اموخته دانشگاهی در‬ ‫بخش تعاونی و خصوصی اقتصاد‪ ،‬در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫در قالب این طرح‪ ،‬کارورز باید حداقل دارای مدرک کارشناسی‬ ‫باشد و پس از ثبت نام در سامانه کارورزی به منظور کسب تجربه و‬ ‫ارتقای مهارت در بنگاه های اقتصادی حضور یابد‪.‬‬ ‫این طرح که در قالب اشتغال دانش اموختگان طراحی شده‬ ‫بود موجب می شد در صورتی که کارورز در طی دوره در همان‬ ‫کارگاه و یا کارگاه دیگری جذب شود‪ ،‬کارگاه مربوطه به مدت‬ ‫‪ ۲‬سال از معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار شود‪.‬‬ ‫این طرح که برای سه ماه ابتدای خود به صورت مقدماتی اجرا‬ ‫می شود همچنین سقف کمک هزینه کارورزی برای دانش اموختگان‬ ‫دانشگاهی با مدرک کارشناسی پنج میلیون ریال‪ ،‬کارشناسی‬ ‫ارشد شش میلیون ریال و دکتری هفت میلیون ریال است که‬ ‫توسط دولت پرداخت می شود‪.‬‬ ‫مهارت در بین فارغ التحصیالن دانشگاهی‪ ،‬انها بتوانند خود را‬ ‫در محیط کار و تالش بویژه بخش های مختلف صنعتی محک‬ ‫بزنند تا شرایط الزم را برای اشتغال پیدا کنند‪.‬‬ ‫طرح کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی از طریق وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و در راستای تربیت نیروی کار ماهر‬ ‫در دستور کار قرار گرفت و مهمترین مزیت این طرح از بین رفتن‬ ‫شکاف بین دانش اموختگان دانشگاهی و مهارت مورد نیاز در‬ ‫بازار کار است‪.‬‬ ‫امار سامانه کارورزی چه می گوید؟‬ ‫براساس اماری که در این سامانه درج شده‪ ،‬تاکنون ‪411‬هزار‬ ‫و ‪ 68‬نفر در این سامانه برای مشارکت در طرح کارورزی ثبت نام‬ ‫کرده اند‪ .‬بررسی داده های اماری سامانه کارورزی نشان می دهد‬ ‫طی دو سال اخیر از مجموع ‪411‬هزار و ‪ 68‬نفر متقاضی طرح‬ ‫کارورزی تا روزهای اخیر درمجموع ‪40‬هزار و ‪ 663‬نفر توانسته اند‬ ‫قرارداد همکاری با بخش های مختلف منعقد کنند‪.‬‬ ‫دکتر سیف مدیر کل ارتباط با صنعت وزارت علوم‪،‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اطــاع رســانی بــه ذی نفعــان در رابطــه بــا وضعیــت اشــتغال هــر یــک‬ ‫از رش ــته های دانش ــگاهی‪ ،‬بررس ــی مس ــتمر ظرفیت ه ــای محیط ــی‬ ‫و شــرایط بــازار کار منطقـه ای و شناســایی شــکاف دانشــی و مهارتــی‬ ‫دانش اموختـــگان و اخـــذ اطالعـــات از ســـامانه های اطالعات ــی‬ ‫وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ص ــورت گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫س ــیف تصری ــح ک ــرد‪ :‬ط ــرح رص ــد اش ــتغال فارغ التحصی ــان‬ ‫دانش ــگاهی در س ــال ه ــای ‪ 97‬و ‪ 98‬در وزارت عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات‬ ‫و فن ــاوری ب ــا هم ــکاری دانش ــگاه ها و مراک ــز ام ــوزش عال ــی م ــورد‬ ‫توج ــه ق ــرار گرف ــت‪ .‬در س ــال ‪ 1398‬اطالع ــات وضعی ــت اش ــتغال‬ ‫فارغ التحصیـــان حـــدود ‪ 90‬دانشـــگاه کشـــور مـــورد ارزیاب ــی‬ ‫قـــرار گرفـــت‪ .‬بـــر اســـاس نتایـــج بـــه دســـت امـــده‪ ،‬در س ــال ‪98‬‬ ‫دانش اموختـــگان دکتـــری ‪ 81.59‬درصـــد‪ ،‬کارشناســـی ارش ــد‬ ‫‪ 63.67‬درصـــد‪ ،‬کارشناســـی ‪ 52.97‬و کاردانـــی ‪ 59.81‬اش ــتغال‬ ‫بـــه کار داشـــته انـــد‪ .‬همچنیـــن رشـــته اموزش زبـــان‪ ،‬مهندس ــی‬ ‫مکانی ــک و مهندس ــی م ــواد ج ــزء رش ــته ه ــای ب ــا بیش ــترین درص ــد‬ ‫اش ــتغال ب ــوده ان ــد‪.‬‬ ‫بتواند چالش های مالی‬ ‫خود را مرتفع نموده و برای‬ ‫اشتغال دانش اموختگان‬ ‫مفید و موثر باشد‪.‬‬ ‫فعالیت های مرتبط‬ ‫با مهارت افزایی و اشتغال دانشجویان‬ ‫از س ــویدیگ ــروزارتعل ــوم‪،‬تحقیق ــاتو فن ــاوریاج ــرایبرنام ــهه ــای‬ ‫مه ــارت افزای ــی را در دانش ــگاه ه ــا و مراک ــز ام ــوزش عال ــی ب ــا ه ــدف‬ ‫ارتق ــای توانمن ــدی ه ــای مه ــارت ه ــای ش ــغلی و حرفـ ـه ای‬ ‫دانشــجویان و دانــش اموختــگان دانشــگاهی بــه عنــوان نیــروی ماهــر‬ ‫و مــورد نیــاز بــازار کار کشــور‪ ،‬توســعه امــوزش هــای مهارتــی متناســب‬ ‫ب ــا نی ــاز ب ــازار کار از طری ــق هم ــکاری ب ــا دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی و‬ ‫س ــازماندهی برگ ــزاری دوره ه ــای ام ــوزش مهارت ــی در دانش ــگاه و‬ ‫ه ــم افزای ــی ظرفی ــت ه ــای موج ــود را در س ــال های ‪ 97 ،96‬و ‪98‬‬ ‫س ــاماندهی و اج ــرا نم ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫دکت ــر س ــیف مدی ــر کل ارتب ــاط ب ــا صنع ــت وزارت عل ــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات وفنــاوری در ایــن زمینــه بــه بــازارکار گفــت‪ :‬بر اســاس پایش‬ ‫ب ــه ط ــور‬ ‫متوس ــط‪ ،‬میانگی ــن‬ ‫تع ــداد ش ــرکت کنندگان دور هه ــای‬ ‫مهارت افزایــی در ســال ‪ 98‬نســبت بــه ســال ‪ 72 ،97‬درصــد‬ ‫رش ــد نش ــان می ده ــد‪ .‬در بخ ــش تع ــداد دور هه ــای برگ ــزار ش ــده نی ــز‬ ‫ای ــن رش ــد‪ 70 ،‬درص ــد ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫رصد اشتغال دانش اموختگان دانشگاهی‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ط ــرح رص ــد اش ــتغال فارغ التحصی ــان دانش ــگاهی‬ ‫ب ــا ه ــدف فرهنگ س ــازی پای ــش وضعی ــت دانش اموختـــگان در‬ ‫دانش ــگاه ها و موسس ــات اموزش ــی‪ ،‬ایج ــاد نظ ــام مناســـب‬ ‫ساماندهی دوره های کاراموزی‬ ‫وی در پایـــان بـــر ســـاماندهی دوره ه ــای‬ ‫کارامـــوزی اشـــاره کـــــرد و گـــــفت‪ :‬دوره ه ــای‬ ‫کــــارامـــــوزی بـــــخش مــهـــــمی از اف ـ ــزایش‬ ‫تـــوانــمــنـــــدی تــخــصــصـــــی دانـــــشجویان‬ ‫محســـوب مـــی شـــود‪ .‬انجـــام مناس ــب‬ ‫ایــن دوره هــا مســتلزم نظــارت و برنامــه ریــزی‬ ‫دقیـــق دانشـــگاه هـــا از یـــک س ــو و‬ ‫مش ــارکت مناس ــب صنای ــع ب ــرای ارائ ــه‬ ‫تســـهیالت و فرصـــت هـــای مناســـب اســـت‪ .‬بـــر ایـــن اس ــاس‬ ‫مکاتبــات و مذاکــرات مختلفــی بــا وزارتخانــه هــا و دســتگاه هــای‬ ‫اجرای ــی ص ــورت گرفت ــه و امیدواری ــم ب ــا هم ــکاری ان ه ــا بت ــوان در‬ ‫زمــان تحصیــل فرصــت مناســب اشــنایی بــا محیــط کار و شــرایط‬ ‫بـــازارکار را بـــرای انهـــا فراهـــم نماییـــم‪.‬‬ ‫گزارش؛ امیرعلی بینام‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سالمت‬ ‫شنبه‪ 27‬اردیبهشت‪ 22-1399‬رمضان‪ 16-1441‬می‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1198‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫از «جان»مان گذشتیم؛ از «سود»شان نمیگذرند‬ ‫ایا قراردادهای ‪ ۸۹‬روزه پرستاران‬ ‫بعد از ایام کرونایی تمدید می شوند؟‬ ‫از جانمان گذشتیم؛ از سودشان نمیگذرند‬ ‫این پرستاران که در شرایط سختی مشغول به کار شده اند‪ ،‬هنوز‬ ‫دستمزد فرورودین ماه خود را دریافت نکرده اند‪ ،‬زمزمه هایی مبنی‬ ‫بر احتمال بیکار شدن بعد از بحران کرونا به گوش شان خورده‪ ،‬از‬ ‫مزایای ارتقای بهره وری برخوردار نیستند و برخی شنیده ها حاکی از‬ ‫ان است که برخی از انها بدون بیمه مشغول به کار شده اند‪ .‬این ‬ ‫شرایط را محمدرضا شریفی مقدم‪ ،‬دبیرکل خانه پرستار می گوید‪.‬‬ ‫محمد حسین پور (فعال صنفی پرستاری و از پرستاران شاغل‬ ‫در بیمارستان های گیالن) درباره وضعیت این پرستاران می گوید‪:‬‬ ‫بسیاری از پرستارانی که در ایام شیوع کرونا اخبار ابتالیشان به کرونا و‬ ‫فوتشان انتشار یافت‪ ،‬ازجمله همین پرستاران قرارداد ‪ ۸۹‬روزه بودند‪.‬‬ ‫خیلی از انها ناقل شدند و بیماری را به بستگان شان انتقال دادند‪.‬‬ ‫انها در شرایط مساوی با دیگر پرستاران کار کردند و جان شان را‬ ‫کف دست شان گرفتند اما از مزایای حداقلی نیز برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬روز شنبه در گیالن اعتراضی از سوی پرستاران‬ ‫انجام شد که تعداد زیادی از پرستاران به نمایندگی از تعداد زیادی‬ ‫پرستار‪ ،‬مقابل دانشگاه علوم پزشکی گیالن امدند‪ .‬خیلی از انها حتی‬ ‫شغل فاقد امنیت شغلی پیشین خود را رها کردند که شاید بتوانند‬ ‫زیر نظر وزارت بهداشت کار کنند و از مزایا و امنیت شغلی بهتری‬ ‫برخودار باشند‪ .‬یکی از همکاران ما از درمانگاه امده؛ دیگری در اردبیل‬ ‫شاغل بوده و به امید اینکه در شرایط بحرانی گیالن بتواند امنیت‬ ‫شغلی بهتری کسب کند تا اینجا امده است‪ .‬بعد از اعتراضات ما قرار‬ ‫بر این شد که کمیته ای ‪ ۱۰‬نفره از بین پرستاران تشکیل شود تا موضوع‬ ‫را از دانشگاه علوم پزشکی گیالن پیگیری کنند‪.‬‬ ‫حسین پور می گوید؛ تا کی بنا بر استثمار پرستاران است؟ اگر‬ ‫دولت قرار است به پرستار حقوق بدهد‪ ،‬باید مستقیم اقدام کند و سود‬ ‫حاصله را پرستار بگیرد نه شرکت های واسطه‪ .‬تا چه زمانی قرار است‬ ‫شرکت های واسطه بین دانشگاه علوم پزشکی و نیروی انسانی‪ ،‬انواع و‬ ‫اقسام مشکالت را‪ ،‬از قبیل تعویق پرداخت و کم بودن مبالغ دریافتی‬ ‫را موجب شوند؟ همکاران شرکتی من امروز دقیقا ‪ ۵۱‬روز است حقوق‬ ‫دریافت نکرده اند‪ .‬ما برای پرستاران از ابتدای امسال یک افزایش‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی روی فوق العاده حقوق داشتیم‪ ،‬اما پرستاران شرکتی که‬ ‫زیر نظر اداره کار هستند مشمول این افزایش نشدند‪.‬‬ ‫تشکیل کمیته ‪ ۱۰‬نفره از پرستاران ‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬در مورد پرستاران گیالنی طی جلسه روز‬ ‫شنبه با مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی گیالن‪ ،‬مقرر شد نامه ای‬ ‫مشتمل بر درخواست های این پرستاران تنظیم گردیده پس از‬ ‫امضا تحویل ریاست دانشگاه گردد تا به اطالع مقام عالی وزارت‬ ‫برسد‪ ،‬همچنین کمیته ای متشکل از نمایندگان پرستاران جهت‬ ‫پیگیری هرچه بیشتر تشکیل شد‪.‬‬ ‫وزارت بهداش ــت از ابت ــدای‬ ‫ش ــیوع کرون ــا تع ــدادی پرس ــتار ب ــا‬ ‫ق ــرارداد ‪ ۸۹‬روزه اس ــتخدام ک ــرد ک ــه ت ــا پای ــان‬ ‫خ ــرداد م ــاه بی ــم بی ــکار ش ــدن دارن ــد و ب ــا وج ــود‬ ‫جانفش ــانی در ای ــام کرون ــا هن ــوز حق ــوق فرورودی ــن را‬ ‫نگر فته ا ن ــد ‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایلن ــا‪ ،‬در ابت ــدای بح ــران کرون ــا از انج ــا ک ــه‬ ‫بیمارس ــتانهای دولت ــی زی ــر نظ ــر وزارت بهداش ــت و درم ــان ب ــه‬ ‫ش ــدت از کمب ــود نی ــروی کاف ــی رن ــج میبردن ــد‪ ،‬فراخ ــوان رس ــمی‬ ‫وزارتخان ــه ب ــرای ج ــذب پرس ــتار منتش ــر ش ــد‪ .‬تع ــداد زی ــادی پرس ــتار در‬ ‫ش ــهرهای مختل ــف ب ــه وی ــژه در مناط ــق وضعی ــت قرم ــز اس ــتخدام ش ــد‬ ‫ً‬ ‫ام ــا ب ــا قرارداده ــای ‪ ۸۹‬روزه‪-‬حجم ــی‪ .‬عم ــال وزارت بهداش ــت تع ــدادی نی ــرو‬ ‫ً‬ ‫ب ــه فراخ ــور نی ــاز در بح ــران کرون ــا ج ــذب و در پای ــان س ــه ماه ــه احتم ــاال ب ــا انه ــا‬ ‫خداحافظــی میکنــد‪ .‬ایــن شــکل از قــرارداد کاری حجمــی طبــق مقــررات قانــون کار منعقــد‬ ‫میش ــود ام ــا در عم ــل حت ــی برخ ــی مزای ــای قان ــون کار نی ــز ب ــرای انه ــا برق ــرار نیس ــت‪.‬‬ ‫روز شــنبه گذشــته اعتــراض تعــدادی از پرســتاران گیالنــی منجــر شــد تــا ســرها بــه‬ ‫در این باره می گوید‪ :‬قراردادهای‬ ‫ســمت وضعیــت پرســتارانی بچرخــد کــه بــرای خدمــات در ایــام کرونــا جانشــان را‬ ‫کوتاه مدت منجر به این نمی شود که‬ ‫کــف دستشــان گرفتــه بودنــد‪ .‬برخــی از انهــا کار قبلــی خــود در درمانگاههــا و‬ ‫از حقوق و مزایای قانون کار محروم باشند‪.‬‬ ‫مرا کــز خصوصــی را تــرک کــرده بودنــد و بــه ایــن امیــد کــه بــه سیســتم‬ ‫اگر قرارداد کاری پرستاران سه ماه است به‬ ‫دولتــی وارد شــده و وضعیــت باثباتتــری پیــدا کننــد‪،‬‬ ‫ایــن مـ ــسئ ـلــه‬ ‫نسبت همان سه ماه به انها سنوات و سایر مزایای‬ ‫در بحــران کرونــا امــاده جانفشــانی شــدند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫پرستاری‬ ‫ازسوی نظام‬ ‫قانونی و عرفی تعلق می گیرد‪ .‬مثال اگر یک شرکت دولتی‬ ‫ن ـیــز در حــال پ ـیــگیری است‪.‬‬ ‫به صورت مستقیم به نیروی کار خود مزایی مثل ایاب و ذهاب‪،‬‬ ‫طبق هماهنگی های به عمل امده صبح روز‬ ‫پول غذا‪ ،‬پاداش های مناسبت ها و اعیاد ملی و مذهبی‪ ،‬بهره وری‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫مدیر‬ ‫هیئت‬ ‫اعضای‬ ‫یکشنبه جلسه ای با حضور برخی از‬ ‫و هر مزایای دیگری را پرداخت می کند‪ ،‬این مزایا باید به نیروی کار‬ ‫پرستاری‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫کل‬ ‫نظام پرستاری استان گیالن با رئیس‬ ‫پیمانکاریو بهاصطالحشرکتینیزپرداختشود‪.‬‬ ‫برگزار شد‪ .‬در این جلسه ی دو ساعته به برخی از مشکالت‬ ‫او تصریح می کند‪ :‬اگر بر اساس جدولی به پرستارانی که‬ ‫پرستاری استان گیالن ازجمله جذب ‪ ۶۰۰‬نفر از پرستاران در خالل زیر نظر قانون مدیریت خدمات کشوری کار می کند‪ ،‬بهره وری‬ ‫بحران کرونا در اسفند ماه پرداخته شد و جزییات کامل جذب پرداخت شود‪ ،‬پرستاری که در کنار او در ان بیمارستان شاغل‬ ‫این نیروها پیرو فراخوان رسمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن به است نیز باید این مزایای عرفی رابگیرد‪.‬‬ ‫میرزابیگی (رئیس کل نظام پرستاری) اطالع رسانی شد‪ .‬در این‬ ‫به گفته او؛ بر اساس ماده ‪ ۳۸‬قانون کار برای انجام کار مساوی‬ ‫گزارش امده است‪»:‬جامعه پرستاری گیالن در اوج بحران کرونا که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد‬ ‫شش شهید تقدیم کشور کرده است و انتظار می رود مشکالت این مزد مساوی پرداخت شود‪ .‬تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس‬ ‫حوزه به صورت کامال جداگانه مورد توجه قرار گیرد‪».‬‬ ‫سن‪ ،‬جنس‪ ،‬نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع‬ ‫ً‬ ‫است‪ .‬ضمنا بر اساس اصل ‪ ۱۹‬قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و‬ ‫پرستاران شرکتی نباید از مزایای عرفی بیبهره باشند‬ ‫قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ‪ ،‬نژاد‪ ،‬زبان و مانند‬ ‫قراردادهای‬ ‫اینمشکلفقطمختصپرستاران گیالنینیستبلکه‬ ‫اینها سبب امتیاز نخواهد بود‪.‬همچنین طبق اصل ‪ ۲۰‬قانون اساسی؛‬ ‫‪ ۸۹‬روزه در ایام شیوع کرونا در دیگر شهرها نیز رخ داده است‪ .‬اما ایا چنین همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند‬ ‫قراردادیبراساسقانون کار می تواندشاملمزایایعرفینباشد؟حسین و از همه حقوق انسانی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی با‬ ‫حبیبی (نایب رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسالمی کار کشور) رعایت موازین اسالم برخوردارند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫داروسازی باریج اسانس جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان مازندران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫نماینده علمی(مدرپ)‬ ‫‪ ‬اقا‪ ،‬خانم‪ ‬پاره وقت‬ ‫‪ ‬فارغ التحصیل رشته های مرتبط ( شیمی‪ ،‬بیوشیمی‪،‬‬ ‫داروسازی ‪ ،‬میکروبیولوژی ‪ ،‬دامپزشکی ‪ ،‬زیست شناسی و سایر‬ ‫گروههای مرتبط ) در مقطع کارشناسی و باالتر‬ ‫‪‬روابط عمومی مطلوب‬ ‫‪‬توانایی برقراری ارتباط موثر‬ ‫‪‬دستمزد پرکیسی و بیمه تامین اجتماعی به نسبت کارکرد‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫شرکت فرش الماس کویر در نظر دارد جهت تکمیل‬ ‫کادر پرسنلی خود در استان کرمان از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری نماید‪.‬‬ ‫‪cv@barijessence.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت خوشگوار(‪)Coca-Cola‬‬ ‫جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود در استان‬ ‫هرمزگان‪ ،‬بندرعباس از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مسئول فنی‬ ‫ردیف شغلی ‪017 :‬‬ ‫‪ ‬اقا ‪ 35-25‬سال‬ ‫‪‬کارشناسی بهداشت محیط‪ ،‬صنایع غذایی‬ ‫یا بهداشت مواد غذایی‬ ‫‪‬دارای حداقل ‪ 2‬سال تجربه کاری در سمت مشابه‬ ‫‪‬اشنایی خوب با استانداردهای صنایع غذایی‬ ‫‪‬اشنایی خوب با نرم افزارهای افیس خصوصا اکسل‬ ‫‪‬باهوش‪ ،‬خالق‪ ،‬مسئولیت پذیر‪ ،‬دارای تفکر تحلیلی‬ ‫‪‬توانمند در کار تیمی و برخوردار از مهارتهای ارتباطی خوب‬ ‫‪‬داشتن کارت پایان خدمت الزامی است‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کاری خود را‬ ‫با درج ردیف شغلی در عنوان ایمیل به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪mh.alahyari@coca-cola-ir.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس صادرات‬ ‫‪ ‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫‪‬کارشناسی یا کارشناسی ارشد‬ ‫‪ ‬حداقل سه سال سابقه کار مرتبط‬ ‫‪‬مسلط به زبان انگلیسی‪‬مسلط به ‪Sourcing‬‬ ‫‪ ‬مسلط به امور لجستیک و حمل و نقل‬ ‫و امور بازرگانی بین المللی‬ ‫‪ ‬مهارت در مذاکره و روابط عمومی‬ ‫‪ ‬اشنایی با دیجیتال مارکتینگ‬ ‫‪ ‬مسلط به ‪ICDL‬‬ ‫‪‬حداقل ‪ 23‬حداکثر ‪ 30‬سال سن‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم روزمه عکس دار خود‬ ‫را در قالب فرمت ‪ PDF‬به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@almascarpet.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولید کننده تجهیزات الکترونیکی‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود در استان تهران از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر بصورت تمام وقت‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تکنسین الکترونیک‬ ‫‪ ‬اقا‪‬حداکثر ‪ 27‬سال‬ ‫‪‬دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم‬ ‫‪‬ساکن شهر تهران‬ ‫‪ ‬دارای سابقه کاری مونتاژ قطعات الکترونیکی ‪SMD‬‬ ‫‪ ‬همکاری تمام وقت در فرایند تولید شامل لحیم کاری‬ ‫و اسمبل کردن قطعات‬ ‫محل شرکت تهران‪ ،‬سهروردی شمالی‬ ‫(نزدیک ایستگاه مترو سهروردی)‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫لطفا در عنوان ایمیل عبارت ‪ E9902‬قید شود‪.‬‬ ‫‪career2@negand.com‬‬ ‫او مـــی افــزاید‪:‬‬ ‫بنابراینعدمپرداخت‬ ‫مزایای عرفی به پرستاران‬ ‫قــرارداد ‪ ۸۹‬روزه‪ ،‬مــخــالف این‬ ‫اصولاز قانوناساسیو قانون کار است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫این تخلف عمدتا در نیروهای پیمانکاری رخ‬ ‫می دهدو موجباتنارضایتینیروی کار رابهوجوداوردهاست‪.‬‬ ‫حبیبی خاطرنشان می کند‪ :‬حتی اگر به پرستار رسمی دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی در بیمارستانی وسـ ــای ــل ح ــفاظتی و بهداشتی کرونا‬ ‫پرداخت شده‪ ،‬دقیقا همان شرایط باید برای پرستاران با قرارداد‬ ‫‪ ۸۹‬روزه و شرکتی نیز برقرار باشد‪ .‬در واقع قراردادهای کوتاه مدت‬ ‫مانع از حقوق قانونی و عرفی نیست‪.‬‬ ‫وی در خصوص بیمه نیروی کار شاغل تحت عنوان قرارداد‬ ‫‪ ۸۹‬روزه می گوید‪ :‬به موجب ماده ‪ ۱۴۸‬قانون کار‪ ،‬همه کارگاه های‬ ‫مشمول قانون یاد شده‪ ،‬مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫نسبت به تنظیم و ارسال لیست اسامی کارگران شاغل و پرداخت‬ ‫حق بیمه متعلقه کارگاه خود اقدام کنند‪ .‬از روز اول اغاز قرارداد‬ ‫کارفرما مجبور به بیمه کردن کارگران است‪ .‬اگر حادثه نا گوار رخ‬ ‫بدهد و پرستار دچار از کار افتادگی شود‪ ،‬باید همه مزایای قانون‬ ‫کار به انها پرداخت شود‪.‬‬ ‫از سال ‪ ۹۳‬حدود ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫قراردادهای پرستاران در وزارت بهداشت استثماری شد‬ ‫محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستار) معتقد است که‬ ‫قراردادهای ‪ ۸۹‬روزه در دسته قراردادهای شرکتی قانون کاری قرار‬ ‫می گیرد که از سال ‪ ۹۳‬به بعد در بیمارستان های دولتی منعقد‬ ‫شده است و از صفر به حدود ‪ ۳۵‬درصد نیروهای شاغل زیر نظر‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی رسیده است‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬پرستارانی که زیر نظر قانون مدیریت خدمات کشوری‬ ‫شاغل هستند‪ ،‬شامل نیروهای رسمی‪ ،‬تبصره ‪ ۳‬و تبصره ‪ ۴‬هستند‪.‬‬ ‫نیروهای شرکتی که قراردادهای ‪ ۸۹‬روزه حجمی نیز بخشی از ان‬ ‫به حساب می اید‪،‬زیر نظر قانون کار فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫شریفی مقدم می گوید‪ :‬وزارت بهداشت و درمان سی هزار پرستار‬ ‫استخدام کرده است که مشمول قانون کار هستند‪ .‬سیاست وزارت‬ ‫بهداشت طی هفت تا هشت ساله گذشته بر دو چیز مبتنی بوده است‪.‬‬ ‫یکی افزایش عرضه یعنی افزایش تعداد فارغ التحصیالن پرستاری و‬ ‫دومی از بین بردن امنیت شغلی پرستاران‪ .‬همه این ها تالشی است‬ ‫از سوی وزات بهداشت و درمان در راستای ارزان سازی نیروی کار‬ ‫پرستاری‪.‬‬ ‫دبیـرکل خانـه پرسـتار تصریـح می کنـد‪ :‬تعـداد فارغ اتحصیلان‬ ‫پرسـتاری در گذشـته ‪ ۵‬هـزار نفـر در سـال بـوده کـه طـی سـال های‬ ‫اخیـر بـه تعـداد سـاالنه ‪ ۱۲‬هـزار تـا فارغ التحصیـل پرسـتاری دار یـم‪.‬‬ ‫در واقـع در پنـج سـال گذشـته ‪ ۶۰‬هـزار نفـر فارغ التحصیـل شـدند‬ ‫کـه در خوش بینانه تریـن حالـت وزارت بهداشـت و درمـان ‪ ۱۰‬هـزار‬ ‫نفـر از انـان را اسـتخدام کـرده اسـت‪ .‬بنابرایـن ‪ ۵۰‬هـزار پرسـتار‬ ‫فارغ التحصیـل بیـکار هسـتند کـه متقاضـی کار هسـتند و چـون‬ ‫بیـکار مانده انـد نیـروی کار مطیعـی خواهنـد شـد که از اوامـر کارفرما‬ ‫پیـروی می کننـد و حتـی زیـر بـار قراردادهـای اسـتثماری مثـل‬ ‫قراردادهـای ‪ ۸۹‬روزه می رونـد‪.‬‬ ‫او تصریح می کند‪ :‬با شیوع کرونا نیز فرصت خوبی بود تا وزارت‬ ‫بهداشت کمبود پرستاری را از طریق همین بیکاران تامین کند و‬ ‫کمترین حقوقی نیز به انها نپردازد و بعد از بحران انها را دور بریزد‪.‬‬ ‫حتی برخی از این پرستاران بیمه نشدند‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬بزرگترین شرکت پیمانکاری زیر نظر وزارت‬ ‫بهداشت کار می کند که پرستاران را به صورت شرکتی استخدام‬ ‫می کند‪ .‬پرستاران شرکتی قراردادهای ‪ ۸۹‬روزه‪ ،‬شش ماهه و یک‬ ‫ساله دارند اما حتی کسانی که یک سال قرارداد دارند‪ ،‬طبق بندی‬ ‫از قراردادشان در صورتی که یک ماه جلوتر از سوی کارفرما مطلع‬ ‫شوند‪ ،‬می توانند زودتر از کار بیکار شوند‪ .‬این است که به کلی‬ ‫امنیت شغلی پرستاران از بین رفته است‪ .‬پرستار قانون کاری در‬ ‫وزارت نفت‪ ،‬بیمارستان های خصوصی‪ ،‬درمانگاه هاو خیریه ها نیز‬ ‫وجود دارد‪ .‬به این ترتیب ده ها هزار پرستار داریم که بدون امنیت‬ ‫شغلی کار می کنند‪.‬‬ ‫شریفی مقدم خاطرنشان می کند‪ :‬این نتیجه اجرای‬ ‫سیاست های نئولیبرالی است که موجب استثمار پرستاران شده‬ ‫است‪ .‬خصوصی سازی سیستم درمان و سالمت مردم به شدت‬ ‫در دولت فعلی مورد توجه قرار گرفته است و قراردادها بیش از‬ ‫قبل استثماری شده است‪ .‬در سال ‪ ۹۳‬هیچ پرستار شرکتی ذیل‬ ‫وزارت بهداشت و درمان کار نمی کرد‪ .‬االن ‪ ۳۵‬درصد نیروهای‬ ‫وزات بهداشت به صورت غیرمستقیم قرارداد دارند و شرکتی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫میل ذاتی سرمایه داری به انباشت بیشتر طی سال های اخیر‬ ‫نظام درمانی را به عنوان خدمات عمومی از دسترس خارج‬ ‫و به کاالیی لوکس و در اختیار افراد متمول تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫با ادامه خصوصی ساز ی ها و پدیده انعطاف پذیری نیروی کار‬ ‫شاغل در بیمارستان ها‪ ،‬شرایط کاریشان سخت تر شده است‬ ‫و دغدغه هایشان با کارگران اشتراک بیشتری پیدا کرده است‪.‬‬ ‫کارگران زیادی هستند بر اساس قانون ٰ‬ ‫کار اشتغال دارند و ذیل‬ ‫پیمانکار ی ها از مزایا محروم می شوند و تمام این سیاست ها در‬ ‫جهت خروج کارفرما از تعهدات خود بوده است؛ سیاستی در‬ ‫راستای استثمار کارگران و ارزان کردن انان در بازار کار‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬مریم وحیدیان‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارمند اداری‬ ‫‪‬خانم‪‬اشنا به برنامه سپیدار ‪‬جهت قسمت انبارداریترجیحا شرق تهران‬ ‫‪‬خانم‪2‬نفر‪‬اشنا به برنامه های ‪ WORD/EXCEL‬جهت کار اداری و تلفنی‬ ‫کارمند‬ ‫‪‬در بخش پشتیبانی و خدمات پس از فروش‪‬ترجیحا شرق تهران‬ ‫کارمند فروش‬ ‫‪‬خانم‪،‬اقا‪‬فعال و خوش بیان ‪‬دارای تجربه الزم در قسمت فروش‪‬ترجیحا شرق تهران‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫لطفا رزومه های خود را حتما با شرح سمت مورد نظر شغلی ارسال فرمایید‬ ‫‪takiran.rd@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مهندسی مشاور نیرو در زمینه برق جهت‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان البرز‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪‬اقا‪‬تمام وقت‬ ‫‪ ‬فوق دیپلم مکانیک یا ترجیحا ماشین االت‬ ‫‪‬اشنایی با ‪pm‬دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫‪ ‬حداکثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫ساکنین هشتگرد نظر اباد و حومه دارای الویت در استخدام‬ ‫می باشند‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪izh.group@gmail.com‬‬ ‫تکمیل کادر خود در استان هرمزگان‪ ،‬شهر بندر‬ ‫عباس از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫مهندس ناظر‬ ‫‪ ‬اقا‪‬با سابقه کاری‬ ‫در رشته های مهندسی برق و عمران و مکانیک‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪gholamimostafa63@gmail.com‬‬ ‫تکنسین تعمیرات‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت صنعتی لوله پلیمر راوند جهت تکمیل کادر خود در دفتر مرکزی و کارخانه در استان البرز‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫انباردار‬ ‫‪ ‬اقا ‪‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مفید و اشنا به برنامه شایگان و حسابداری‬ ‫‪‬بصورت تمام وقت ‪‬محل کار ‪ :‬شهرک صنعتی اشتهارد‬ ‫تزریق کار ماهر‬ ‫‪ ‬اقا‪‬تعداد‪ 2 :‬نفر‪‬با حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار (با امکانات کامل و امکان اسکان از طرف شرکت )‬ ‫‪‬محل کار ‪ :‬شهرک صنعتی اشتهارد‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪office@ravand-pipe.com‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شنبه‪ 27‬اردیبهشت‪ 22-1399‬رمضان‪ 16-1441‬می‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1198‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫■ طبق اعالم قبلی شما‪ ،‬قرار است در سال جاری حدود‬ ‫‪ ۴۰‬هزار نفر در دستگاه های دولتی جذب شوند‪ .‬این نیروها‬ ‫در چه قالبی و در چه بخش هایی به کار گرفته می شوند؟‬ ‫■ در دولت هر ساله بخشی از کارکنان دولت پس از اتمام‬ ‫دوره خدمت‪ ،‬بازنشسته و از خدمت دولت خارج می شوند؛‬ ‫یعنی به طور معمول کارکنان دستگاه های دولتی برای یک دوره‬ ‫زمانی ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬ساله خدمت می کنند‪.‬‬ ‫هرچند قانونگذار دولت را مکلف کرده است که هر ساله‬ ‫بخشی از نیروهای خود را کاهش دهد‪ ،‬ولی با توجه به خروجی ها‬ ‫در برخی از بخش ها نیازمند جذب نیروی جدید هستیم‪.‬‬ ‫همچنین به دلیل گسترش برخی از خدماتی که دولت‬ ‫ارائه می دهد یا افزایش گستره جغرافیایی ارائه این خدمات‬ ‫به نیروی جدید نیاز پیدا می کنیم‪ .‬وقتی شهرستان جدیدی‬ ‫ایجاد می شود‪ ،‬ادارات جدیدی در ان شکل می گیرد که به‬ ‫کارکنان جدید نیاز دارند‪ .‬یا ممکن است که توسعه جغرافیایی‬ ‫نباشد‪ ،‬برای مثال با افزایش تعداد دانش اموزان در یک مقطع‬ ‫تحصیلی در یک دوره زمانی خاص به معلمان بیشتری‬ ‫نیازپیدا می کنیم‪.‬‬ ‫با توجه به مجموعه این عوامل و براساس برنامه ریزی تامین‬ ‫نیروی انسانی دولت‪ ،‬میزان نیاز دستگاه های اجرایی به استخدام‬ ‫نیروی جدید مشخص می شود‪ .‬البته رقم دقیق و قطعی‬ ‫ورودی های جدید پس از برگزاری ازمون های استخدامی‬ ‫مشخص می شود‪.‬‬ ‫با وجود این‪ ،‬براوردی که برای استخدام های جدید‬ ‫سال جاری داریم‪ ،‬بین ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬هزار نفر است‪ .‬البته وقتی‬ ‫که گفته می شود بخش دولتی منظور وزارتخانه ها‪ ،‬موسسات‬ ‫و شرکت های دولتی است وگرنه اگر ورودی های جدید به‬ ‫نیروهای مسلح که ان ها نیز جزو دولت محسوب می شوند و‬ ‫همچنین نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهردار ی ها را هم‬ ‫به این امار اضافه کنیم‪ ،‬مجموع جذب نیرو در سال جاری بالغ‬ ‫بر ‪ ۴۵‬تا ‪ ۵۰‬هزار نفر خواهد بود‪.‬‬ ‫در فضای رقابتی انجام و هرکس که شایسته تر است به‬ ‫استخدام دولت در می اید‪.‬‬ ‫■ کدام دستگاه های دولتی سهم بیشتری در جذب‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬هزار نیروی جدید دارند؟‬ ‫■ دستگاه های دولتی به نسبت نیروی موجود خود از‬ ‫ورودی های جدید سهم می برند‪ .‬نه اینکه به وزارت اموزش‬ ‫و پرورش سهم بیشتری اختصاص داده می شود و به وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی نیروی کمتری داده می شود؛ بلکه چون وزارت‬ ‫اموزش و پرورش نزدیک به یک میلیون نفر‪ ،‬وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی بیش از‪ ۵۰۰‬هزار نفر و وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی نزدیک به ‪ ۷۰‬هزار نفر نیرو دارند‪ ،‬میزان خروجی‬ ‫نیروی ان ها نیز برهمین اساس انجام می شود‪ .‬درواقع حدود‬ ‫یک سی ام تعداد نیروهای هر دستگاه در هر سال پس از‬ ‫بازنشستگی از خدمت دولت خارج می شوند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫دستگاه هایی که تعداد نیروی انسانی بیشتری دارند‪ ،‬خروجی‬ ‫بیشتر و در نتیجه سهم بیشتری هم از ورودی های جدید دارند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫■ معموال چند درصد از نیروهای قراردادی شاغل در‬ ‫دستگاه ها به پیمانی تبدیل وضعیت می شوند؟‬ ‫■ براساس اطالعاتی که از سال های گذشته داریم بیشترین‬ ‫قبولی ها در ازمون های استخدام پیمانی نیروهای جدیدی‬ ‫هستند که از بیرون سازمان ها جذب می شوند و نیروهای‬ ‫قراردادی دستگاه ها سهم اندکی دارند و توفیق چشمگیری‬ ‫در ازمون های استخدامی ندارند‪ .‬علت ان هم این است که‬ ‫نیروهای شاغل در دستگاه ها هیچ امتیازی برای جذب به صورت‬ ‫پیمانی ندارند و برهمین اساس متقاضیانی که از بیرون در‬ ‫ازمون شرکت می کنند به علت اینکه به تازگی از دانشگاه‬ ‫فارغ التحصیل شده اند امادگی بیشتری برای ازمون دارند‪ ،‬اما‬ ‫نیروهای شاغل ممکن است که سال ها از درس و دانشگاه‬ ‫فاصله گرفته باشند و نتوانند با داوطلبان جدید استخدام‬ ‫رقابت کنند‪.‬‬ ‫■ نیروهایی که قرار است در سال جاری جذب دولت‬ ‫شوند‪ ،‬همان کسانی هستند که هم ا کنون به صورت‬ ‫قراردادی در دستگاه ها مشغول به کارند؟‬ ‫ً‬ ‫■ خیر‪ ،‬لزوما این گونه نیست‪ .‬استخدام پیمانی در دولت‬ ‫تنها از طریق ازمون انجام می شود و هر کسی بخواهد به صورت‬ ‫ً‬ ‫پیمانی جذب دولت شود حتما باید درازمون شرکت و حد نصاب‬ ‫نمره قبولی را کسب کند‪ .‬استخدام در دولت ضمن اینکه‬ ‫حقی است برای جوانان که بتوانند فرصت خدمت به کشور و‬ ‫مردم را در دستگاه های دولتی به دست اورند‪ ،‬حقی هم برای‬ ‫مردم است که برای دریافت خدمات دولت از توانمندترین و‬ ‫بهترین نیروها بهره مند شوند و شایسته ترین افراد به استخدام‬ ‫دولت درایند؛ لذا‪ ،‬کارکنان قراردادی شاغل در دستگاه ها یا‬ ‫شرکت های ارائه دهنده خدمات هم باید درازمون شرکت کنند‬ ‫ً‬ ‫و قانونا هیچ اولویتی برای ان ها وجود ندارد و ازمون استخدامی‬ ‫■ برنامه کوچک سازی دولت با چه موانعی روبه روست؟‬ ‫■ در خصوص اشتغال در دولت با دو موضوع مواجهیم که‬ ‫کوچک سازی را با مشکل مواجه می کند‪ .‬اول گرایشی است که‬ ‫خانواده ها و جوانان برای جذب در دستگاه های دولتی دارند‪.‬‬ ‫هرچند مشاغل دولتی تنها ‪ ۱۵‬درصد از کل اشتغال کشور را‬ ‫تشکیل می دهد و از سوی دیگر با درنظر گرفتن ساالنه یک‬ ‫میلیون اشتغال جدیدی که در کشور نیاز هست جذب‬ ‫‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬هزار نفر در دولت کمتر از ‪ ۵‬درصد از سهم اشتغال ساالنه‬ ‫را شامل می شود‪ .‬با وجود این بخش قابل توجهی از جوانان‬ ‫می خواهند جزو این ‪ ۵‬درصد باشند‪ .‬این گرایش خانواده ها فشار‬ ‫زیادی روی دستگاه های دولتی ایجاد کرده و باعث شده است‬ ‫تا بخشی از متقاضیان سال های گذشته در قالب های مختلف‬ ‫قراردادی و شرکتی وارد دولت شوند که در نهایت کار تعدیل‬ ‫نیرو را نیز با مشکل مواجه می کنند‪.‬به هر روی کمتر کسی حاضر‬ ‫معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تشریح کرد‬ ‫جزئیات استخدام ‪ ۴۰‬هزار نفر در دستگاه های مختلف دولت‬ ‫جمش ــید انص ــاری‪ ،‬رئی ــس‬ ‫س ــازمان اداری و اس ــتخدامی کش ــور‬ ‫مــی گویــد‪ :‬طبــق قانــون برنامــه ششــم‬ ‫توســعه ســاالنه بایــد ‪ ۳‬درصــد از حجــم‬ ‫دول ــت (ب ــه غی ــراز وزارت ام ــوزش و‬ ‫پ ــرورش) کاس ــته ش ــود‪ ،‬ب ــا ای ــن ح ــال‬ ‫قانونگ ــذار اج ــازه داده ت ــا ب ــه ازای ه ــر‬ ‫س ــه خروج ــی‪ ،‬ی ــک نی ــروی جدی ــد در‬ ‫بدن ــه دول ــت ج ــذب ش ــود‪ .‬برهمی ــن‬ ‫اس ــاس ق ــرار اس ــت در س ــال جاری‬ ‫‪ ۳۵‬ت ــا ‪ ۴۰‬ه ــزار نف ــر در دس ــتگاه های‬ ‫مختل ــف اس ــتخدام ش ــوند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار‬ ‫جمش ــید انص ــاری‪ ،‬مع ــاون رئی ــس‬ ‫جمه ــوری و رئی ــس س ــازمان اداری‬ ‫و اس ــتخدامی کش ــور در گفت وگ ــو‬ ‫ب ــا روزنام ــه ای ــران‪ ،‬اخری ــن تح ــوالت‬ ‫دول ــت درتع ــداد نی ــروی انس ــانی و‬ ‫تکالیف ــی را ک ــه قان ــون برعه ــده دول ــت‬ ‫گذاش ــته اس ــت‪ ،‬تش ــریح ک ــرد ک ــه در‬ ‫ادامــه بــه بخــش هایــی از ایــن گفــت وگــو‬ ‫اش ــاره م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫است که کار دولتی را با شغل غیردولتی عوض کند‪ ،‬موضوع‬ ‫دوم مقررات و قوانینی است که تعدیل نیروی انسانی در دولت‬ ‫ً‬ ‫را سخت و عمال غیرممکن می کند؛ البته مدیران دستگاه های‬ ‫اجرایی هم انگیزه زیادی برای کاستن از نیروی انسانی بویژه‬ ‫نیروهای ناکارامد ندارند‪ .‬لذا‪ ،‬این مساله و بسته بودن دست‬ ‫ً‬ ‫مدیران در برخورد با نیروهای ناتوان‪ ،‬عمال موجب شده است‬ ‫که ثبات و امنیت شغلی در دستگاه های دولتی باال باشد و کار‬ ‫کوچک سازی با دشواری و کندی پیش برود‪.‬‬ ‫■ با این شرایط چگونه برنامه کاهش تعداد کارکنان‬ ‫دولت را اجرا می کنید؟‬ ‫■ به دالیلی که گفته شد و تجربه چندساله‪ ،‬روش مناسبی‬ ‫که برای کاهش تعداد نیروی انسانی در دولت داریم‪ ،‬جذب‬ ‫نیروی کمتر نسبت به خروجی است‪.‬‬ ‫هم اکنون ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۷۹‬هزار کارمند در دولت شاغل هستند‬ ‫که اگر یک سی ام ان هر ساله خارج شوند حدود ‪ ۸۰‬هزار نفر را‬ ‫شامل می شود که با جذب حدود ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬هزار نفر ما کمتر از‬ ‫نیمی از خروجی‪ ،‬جذب نیروی جدید داریم‪ .‬بدین ترتیب سعی‬ ‫می کنیم با این روش تعداد کارکنان دولت را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫■ طبق قانون نسبت ورودی و خروجی کارکنان دولت‬ ‫چقدر باید باشد؟‬ ‫■ طبق ماده ‪ ۲۴‬قانون مدیریت خدمات کشوری به ازای‬ ‫خروج هر سه نفر در مشاغل غیرحا کمیتی‪ ،‬می توانیم یک نفر‬ ‫ورودی داشته باشیم و بخشی از ورودی جدید نیز در قالب‬ ‫توسعه خدمات دولت جذب می شوند‪ .‬با توجه به مجوز‬ ‫جذب یک نفر به ازای هر سه خروجی می توانیم حدود ‪ ۲۷‬هزار‬ ‫نفر نیروی جدید جذب کنیم که حدود ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬هزار نفر هم در‬ ‫قالب توسعه خدمات دولتی به این رقم افزوده می شود‪ .‬البته‬ ‫در برخی از سال ها مانند سال گذشته و امسال تعداد خروجی‬ ‫و بازنشستگان بیش از متوسط ساالنه است‪ .‬به طوری که‬ ‫سال گذشته در حدود ‪ ۱۰۰‬هزار نفر بازنشسته شدند و امسال‬ ‫■ در سال های اخیر چه تعداد از کارکنان دولت کاسته‬ ‫شده است؟‬ ‫■ در اغاز کار دولت یازدهم در سال ‪ ۹۳‬تعداد نیروی انسانی‬ ‫دولت ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۸۴‬هزار نفر بود که براساس امار پایان سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬تعداد کارکنان به ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۷۹‬هزار نفر رسیده است‪.‬‬ ‫براین اساس حدود ‪ ۱۰۵‬هزار نفر نیروی انسانی دولت در این دوره‬ ‫پنج ساله کاهش یافته است‪ ،‬البته‪ ،‬با توجه به اینکه امار نیروی‬ ‫انسانی دولت پس از پایان هر سال استخراج و اعالم می شود‬ ‫ظرف سه ماه اینده امار کارکنان در سال ‪ ۱۳۹۸‬هم مشخص و‬ ‫امار دقیق تری از کاهش نیروی انسانی دولت قابل ارائه خواهد بود‪.‬‬ ‫■ این میزان کاهش طبق تکالیف قانونی بوده است؟‬ ‫■ طبق ماده ‪ ۲۸‬قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف‬ ‫است به غیر از وزارت اموزش و پرورش ساالنه سه درصد از‬ ‫نیروهای خود را کاهش دهد‪ .‬اگر تعداد کارکنان دولت به غیر‬ ‫از وزارت اموزش و پرورش را حدود یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر‬ ‫در نظر بگیریم باید ساالنه حدود ‪ ۴۰‬هزار نفر از ان کاهش یابد‪.‬‬ ‫اما با توجه به مشکالتی که اشاره کردم و گرایش زیادی که‬ ‫ً‬ ‫برای استخدام در دولت است‪ ،‬عمال تحقق هدف فوق ممکن‬ ‫ً‬ ‫نشده است و ما در طول سه سال برنامه ششم‪ ،‬عمال توانسته ایم‬ ‫‪۵۰‬درصد از هدف پیش بینی شده را محقق کنیم که به نظر ما‬ ‫همین هم دستاورد قابل توجهی است‪.‬‬ ‫■ تعداد کارکنان دولت در ایران نسبت به سایر کشورها‬ ‫چگونه است؟‬ ‫■ هر کشوری نسبت به ماموریت ها و وظایفی که دارد و‬ ‫■ هم ا کنون چه تعداد نیروی مازاد در دولت وجود دارد؟‬ ‫ ‬ ‫■ از نظـــر امـــار تجمعـــی شـــاید در دولـــت نیـــروی م ــازاد‬ ‫قابل توجهـــی نداریـــم و مشـــکل اصلـــی در نحـــوه توز ی ــع‬ ‫نیروهاســت‪ .‬طبــق امارهــا حــدود یــک پنجــم نیروهــای دولتــی‬ ‫فاقـــد توانمنـــدی ارائـــه خدمـــات الزم و با کیفیـــت بـــه م ــردم‬ ‫هســـتند ‪.‬‬ ‫■ یعنی در فرایند جذب ان ها مشکل وجود داشته است؟‬ ‫■ در برخی از دوره ها به دلیل وضع مقررات حمایتی بخشی‬ ‫از نیروهایی که به صورت قراردادی در دستگاه ها به خصوص‬ ‫دستگاه های محلی جذب شده بودند به استخدام دائم یا‬ ‫پیمانی دولت درامده اند درحالی که بعضی از ان ها کیفیت‬ ‫الزم و یا تناسب تخصص با وظایف محوله را ندارند‪ .‬عالوه‬ ‫بر این همان طور که اشاره شد‪ ،‬توزیع نیروی انسانی در دولت‬ ‫نیز متوازن نیست‪ .‬در برخی از مناطق به خصوص مناطق‬ ‫دورافتاده با کمبود نیرو مواجه هستیم درحالی که در مراکز و‬ ‫شهرهای بزرگ با مازاد نیرو روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫اگـــر در تمـــام نقـــاط کشـــور خدمـــات یکســـانی ارائ ــه‬ ‫می دادیـــم و تمامـــی نیـــروی انســـانی دولـــت نیـــز کفایـــت و‬ ‫ً‬ ‫قابلیـــت انجـــام وظایـــف محولـــه را داشـــتند‪ ،‬احتم ــاال‬ ‫هم ا کن ــون ‪ ۱۰‬درص ــد نی ــروی م ــازاد داش ــتیم ول ــی در ش ــرایط‬ ‫فعلـــی بـــا ‪ ۲۰‬تـــا ‪ ۲۵‬درصـــد نیـــروی مـــازاد مواجـــه هســـتیم‪.‬‬ ‫تع ــدادی از ای ــن نیروه ــا ی ــا کیفی ــت و توانمن ــدی الزم را ندارن ــد‬ ‫ی ــا در جای ــگاه خودش ــان ق ــرار ندارن ــد‪ .‬ب ــرای ح ــل ای ــن مش ــکل‬ ‫الزم اســـت اختیـــارات مدیـــران بـــرای کنتـــرل جابه جایی ه ــا‬ ‫افزایـــش یابـــد و به جـــای اســـتخدام در دولـــت‪ ،‬سیاس ــت‬ ‫اس ــتخدام ب ــرای ه ــر منطق ــه دنب ــال ش ــود‪ .‬یعن ــی الزم اس ــت‬ ‫انتقـــال نیروهـــا از مناطـــق کمتـــر توســـعه یافته بـــه مناط ــق‬ ‫ً‬ ‫برخــوردار محــدود شــود و نیروهــای جدیــد صرفــا بــرای مناطــق‬ ‫ً‬ ‫کم برخـــوردار اســـتخدام و جابه جایـــی ان هـــا کامـــا کنت ــرل‬ ‫ً‬ ‫ش ــود ت ــا ب ــا فراین ــد بازنشس ــتگی و خ ــروج تدریج ــی ک ــه عمدت ــا‬ ‫در مناطـــق برخـــوردار اتفـــاق می افتـــد توزیـــع نیـــروی انس ــانی‬ ‫دولـــت بـــه نفـــع مناطـــق کمتـــر توســـعه یافته اصـــاح شـــود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در شهرک صنعتی الکان رشت جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان گیالن‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مدیر برنامه ریزی تولید‬ ‫‪‬اقا‪ ،‬خانم‪‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫‪‬دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس‬ ‫کارشناس ارشد فروش‬ ‫‪ ‬اقا ‪ ،‬خانم‪‬با تجربه‪‬با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫کارشناس ارشد بازرگانی‬ ‫خارجی و داخلی‬ ‫‪ ‬اقا ‪ ،‬خانم‪‬با تجربه ‪‬با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫تعمیرکار لیفتراک مجرب‬ ‫‪ ‬اقا‪‬اشنایی با سیستم لیفتراک‪ ،‬تعمیر و نگهداری‪،‬‬ ‫استارت‪ ،‬دینام‪ ،‬گیربکس‬ ‫مدیریت انبار‬ ‫‪ ‬اقا ‪‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‪‬دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس‬ ‫کارشناس حقوق‬ ‫‪‬اقا ‪ ،‬خانم ‪‬با تجربه ‪‬با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫مهندسی پلیمر‬ ‫‪ ‬اقا ‪ ،‬خانم‪‬با تجربه ‪‬با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫کارشناس ارشد مالی‬ ‫‪‬اقا‪ ،‬خانم‪‬بسیار با تجربه‪‬با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه عکس دار خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hrmemployment0@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت لوازم خانگی جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫‪ ‬اقا‪‬تمام وقت‪ 5‬سال سابقه مرتبط‬ ‫‪‬دارای اطالعات به روز‬ ‫‪‬مسلط به امور حواله های بانکی و دریافت مجوزهای اداری‬ ‫از سازمانهای مربوطه و ثبت سفارش واردات‬ ‫(کلیه امور مربوط به بازرگانی داخلی)‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫یک مجموعه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران‬ ‫‪cv.cv2@yahoo.com‬‬ ‫هم براساس امارهای موجود همین تعداد بازنشسته می شوند‪.‬‬ ‫دلیل این موضوع هم به تحوالتی برمی گردد که در ‪ ۳۰‬سال‬ ‫قبل و زمان جذب این نیروها رخ داده است؛ برای مثال‪ ،‬در‬ ‫سال های ‪ ۶۸‬و ‪ ۶۹‬به دلیل اتمام جنگ و توسعه خدمات‬ ‫دولتی میزان جذب نیرو در دولت بیشتر بوده است‪.‬‬ ‫خدماتی که به مردم ارائه می کند و نیز سهم بودجه عمومی‬ ‫دولت از درامد ناخالص ملی‪ ،‬نیروی انسانی دارد‪ .‬برهمین‬ ‫اساس برای مثال طبق امار سال ‪ ۲۰۱۷‬ژاپن با جمعیت‬ ‫‪ ۱۲۶‬میلیون نفر ‪ ۳‬میلیون و ‪۳۲۴‬هزار نیروی دولتی (اعم از‬ ‫دولت مرکزی و دولت های ایالتی) دارد‪ .‬دولت فرانسه نیز با‬ ‫جمعیت ‪ ۶۷‬میلیون نفرکه میزان خدمات دولتی و گستردگی‬ ‫ان شباهت زیادی به میزان تصدی های دولت در ایران دارد‬ ‫حدود ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نیروی انسانی دارد‪ .‬این تعداد در‬ ‫امریکا بیشتر از ‪ ۲۰‬میلیون نفر است‪ .‬درواقع دولت ها بسته‬ ‫به تمرکزی که روی برخی از بخش ها دارند و امکان مالی که‬ ‫برای تامین هزینه جبران خدمت نیروی انسانی خود دارند‪،‬‬ ‫نیروی انسانی به خدمت می گیرند‪ .‬برهمین اساس در ایران‬ ‫وزارت اموزش و پرورش که تا کید زیادی روی ان است‪ ،‬بخش‬ ‫عمده ای از نیروهای دولتی را به خود اختصاص می دهد و‬ ‫ً‬ ‫متقابال در فرانسه به دلیل سیاست های ان کشور در خصوص‬ ‫بهداشت و درمان‪ ،‬حدود یک میلیون نفر از کارکنان دولت در‬ ‫این بخش اشتغال دارند‪.‬‬ ‫عالوه بر این ها‪ ،‬مردم همواره انتظارات زیادی از دولت دارند‬ ‫که باید به ان ها پاسخ داده شود چراکه در غیراین صورت‬ ‫احساس می شود که دولت به وظایف خود عمل نکرده است‬ ‫ً‬ ‫و این موضوع عمال به گسترش خدمات دولت می انجامد‬ ‫که ارائه این خدمات در نقاط جدید یا افزایش سطح و نوع‬ ‫خدمات‪ ،‬نیروی انسانی بیشتری را مطالبه می کند‪ .‬به طور‬ ‫خالصه می توان گفت که نهاد دولت ایران در مقایسه با بسیاری‬ ‫از کشورهای مشابه از نظر درامد ناخالص ملی‪ ،‬مسئولیت ارائه‬ ‫خدمات و تصدی های بیشتری را بر عهده دارد که این موضوع‬ ‫می تواند به افزایش نیروی انسانی دولت بینجامد‪.‬‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس کامپیوتر یا ‪IT‬‬ ‫‪‬خانم‪،‬اقا‬ ‫‪‬کارشناسی یا کارشناسی ارشد کامپیوتر و ‪IT‬‬ ‫‪‬اشنا به نرم افزار و سخت افزار‪‬اشنا به برنامه نویسی سایت‬ ‫‪‬اشنا به شبکه‪‬اشنا به شبکه های اجتماعی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪beriis2019@yahoo.com‬‬ ‫شرکت بهشت قندیل (چای دو غزال) نماینده انحصاری محصوالت دوغزال در ایران جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر در محیطی فعال و پویا دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫رئیسحسابداری‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪ ‬اقا ‪ ،‬خانم‪‬دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته حسابداری‬ ‫‪‬با ‪ 10‬سال سابقه کاری مرتبط‪‬مسلط به قوانین مالی‪ ،‬مالیاتی و بیمه‬ ‫‪‬مسلط به تهیه صورت های مالی‪ ،‬گزارشات مالی‪ ،‬بودجه و قیمت تمام شده‪ ،‬خریدهای خارجی و‬ ‫اعتبارات اسنادی و تهیه اظهارنامه مالیاتی و ارزش افزوده‬ ‫‪‬مسلط به نرم افزارهای مالی و ‪Office‬محل خدمت ‪ :‬دفتر تهران‬ ‫سرپرستطراحی‬ ‫‪ ‬اقا ‪ ،‬خانم‪‬دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در زمینه طراحی انواع بسته بندی‬ ‫‪‬مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط‬ ‫‪‬اشنا به امور چاپ و انواع بسته بندی در صنایع غذایی‪‬تسلط به نرم افزارهای گرافیکی‬ ‫‪‬محل خدمت ‪ :‬دفتر تهران‬ ‫کارشناسبازاریابی‬ ‫محصول‬ ‫‪ ‬اقا ‪ ،‬خانم ‪‬دارای ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫‪‬مدرک کارشناسی در رشته های صنایع غذایی‪ ،‬مهندسی صنایع و مدیریت بازاریابی و ‪...‬‬ ‫‪‬مسلط به مجموعه نرم افزارهای افیس‪‬مسلط به مفاهیم بازاریابی‬ ‫‪‬محل خدمت ‪ :‬دفتر تهران‬ ‫کارشناسارتباطبا‬ ‫مشتریان‬ ‫‪‬خانم‪‬دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار ‪‬مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط‬ ‫‪‬مهارت در روابط عمومی‪‬پیگیر و مسئولیت پذیر ‪‬مسلط به مجموعه نرم افزارهای افیس‬ ‫‪‬محل خدمت ‪ :‬دفتر تهران‬ ‫‪ ‬اقا ‪ ،‬خانم‪‬دارای مدرک کارشناسی نرم افزار یا سایر رشته های مرتبط‬ ‫کارشناسدیجیتال‬ ‫‪‬اشنا به امور شبکه های اجتماعی‪‬توانایی نگهداری و توسعه صفحات وب‬ ‫مارکتینگ‬ ‫‪‬اشنا به مبانی تولید محتوای دیجیتال‪‬محل خدمت ‪ :‬دفتر تهران‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با مشخصات کامل و ذکر عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hrm98@beheshtghandil.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بازرگانی در حوزه واردات (نمایندگی برند اروپایی) واقع در منطقه جردن جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار ‪ ‬اقا ‪ ،‬خانم ‪‬خالق و توانمند در رشته حسابداری‪‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‪‬مسلط به ارزش افزوده و خرید وفروش فصلی‬ ‫‪‬سن ‪ 30‬تا ‪ 35‬سال‪‬اشنا به افیس و حقوق و دستمزد‪ ‬از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@novinasia.com‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 27‬اردیبهشت‪ 22-1399‬رمضان‪ 16-1441‬می‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1198‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فراخوان ازمون استخدامی‬ ‫شرکت های پتروشیمی « هنگام و اپادانا خلیج فارس »‬ ‫با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه کیفیت و کمیت تولید محصوالت پتروشیمی و کمک به خودکفایی ایران اسالمی؛شرکت های پتروشیمی هنگام و اپادانا خلیج فارس‪ ،‬واقع در استان بوشهر‪ ،‬منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سایت دوم پتروشیمی های منطقه پارس؛ در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات شرکت های مورد نظر‪ ،‬از بین متقاضیان واجد شرایط‪ ،‬بر اساس جداول زیر‪،‬نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای زمان‬ ‫بهره برداری؛ پس از کسب موفقیت در ازمون های کتبی (عمومی و تخصصی)‪ ،‬مصاحبه تخصصی و روانشناسی و اخذ نتایج معاینات پزشکی (برای برگزیدگان مشاغل ایمنی و اتش نشانی عالوه بر‬ ‫موارد ذ کر شده اجرای ازمون امادگی جسمانی) مطابق با قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی (مقررات اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارس) دعوت به همکاری نماید‪.‬‬ ‫* مکان و ساعت برگزاری ازمون در کارت ورود به جلسه اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫الف‪ -‬جدول نیروی انسانی مورد نیاز‬ ‫ً‬ ‫تبصره ‪ : 1‬برای نیازمندی های نیروی انسانی در مقطع کاردانی‪ ،‬صرفا متقاضیان بومی استان بوشهر و شهرستان های پارسیان‪،‬‬ ‫المرد و مهر (طبق تعریف بومی ذکرشده در بند ج) مجاز به ثبت نام می باشند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ : 2‬برای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی از دانشگاه های صنعتی شریف‪ ،‬صنعتی امیرکبیر‪ ،‬علم وصنعت‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫صنعتی اصفهان‪ ،‬صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی‪ ،‬عالمه طباطبایی‪ ،‬تربیت مدرس‪ ،‬شهید بهشتی‪،‬فردوسی مشهد‪ ،‬شیراز‪،‬‬ ‫تبریز و نفت یک نمره تقلیل در حداقل معدل کل‪ ،‬مورد پذیرش میباشد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :3‬متقاضیان شرکت در ازمون استخدامی برای رشته شغلی اتشنشان راننده ملزم به ارایه گواهینامه رانندگی پایه یک‬ ‫معتبر در زمان ثبت نام می باشند‪.‬‬ ‫ب‪ -‬شرایط عمومی‪:‬‬ ‫‪ .1‬تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران؛‬ ‫‪ .2‬التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛‬ ‫‪ .3‬اعتقاد به دین اسالم و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی؛‬ ‫‪ .4‬داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی و روانشناختی با تایید پزشک متخصص طبکار؛‬ ‫‪ .5‬عدم سوء پیشینه و سابقه محکومیت کیفری؛‬ ‫‪ .6‬عدم اعتیاد به مصرف مواد مخدر؛‬ ‫‪ .7‬عدم اشتغال به کار به صورت رسمی‪ ،‬پیمانی و یا ازمایشی در سازمانهای دولتی و همچنین نداشتن تعهد خدمتی درسایر‬ ‫شرکتها و سازمانها؛‬ ‫‪ .8‬دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن برگ معافیت دائم قانونی غیر پزشکی برای متقاضیان مرد؛‬ ‫تبصره ‪ :1‬تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی غیر پزشکی باید قبل از تاریخ‪1399/02/27‬‬ ‫(اولین روز ثبت نام) باشد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :2‬متقاضیان مرد دارای کسر خدمت سربازی‪ ،‬می بایست هنگام ورود اطالعات‪ ،‬مدت خدمت سربازی را بدون در نظر‬ ‫گرفتن مدت کسر خدمت درج نمایند‪.‬‬ ‫‪ .9‬دارا بودن حدا کثر ‪ 32‬سال سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی (فوق دیپلم) و حدا کثر ‪ 34‬سال سن برای دارندگان‬ ‫مدرک تحصیلی کارشناسی و حدا کثر ‪ 36‬سال سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد؛ تا قبل ‪1399/2/27‬‬ ‫(اولین روز ثبت نام)‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :1‬حداکثر سن اعالم شده‪ ،‬برای تمامی مقاطع تحصیلی با احتساب خدمت نظام وظیفه منظور گردیده است‪.‬‬ ‫‪ . 10‬دارا بودن دانشنامه یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل مورد تایید وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری برای کلیه متقاضیان‬ ‫مقاطع کارشناسی ارشد‪ ،‬کارشناسی و کاردانی‪ ،‬بدون ذکر کلمه معادل و ارزش استخدامی‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :1‬تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان می بایست قبل از تاریخ ‪( 1399/2/27‬اولین روز ثبت نام) باشد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :2‬اخرین مدرک تحصیلی ارایه شده در زمان ثبت نام مالک استخدام خواهد بود و شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به‬ ‫پذیرش و تعدیل مدارک تحصیلی باالتر در طول دوران خدمت کارکنان را ندارد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :3‬دانشنامه تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور بایستی به تایید وزارت علوم رسیده باشد‪.‬‬ ‫‪ . 11‬برنامه کاری کلیه پذیرفته شدگان نهائی‪ ،‬در منطقه عسلویه به صورت ساکن – شاغل میباشد و شرکت هیچگونه تعهدی در‬ ‫خصوص تامین مسکن را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ج‪ .‬امتیازات ویژه‪:‬‬ ‫امتیاز متقاضیان بومی‪:‬‬ ‫برای متقاضیان بومی براساس جدول زیر امتیاز ویژه منظور خواهد شد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ 01‬امتیاز تخصیص داده شده به متقاضیان بومی صرفا در مرحله ازمون کتبی منظور خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 02‬بومی به متقاضیانی اطالق می شود که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند‪:‬‬ ‫الف‪ .‬متقاضیانی که محل تولد انها‪ ،‬یکی از شهرستانهای استان بوشهر و یا شهرستانهای مهر‪ ،‬المرد و پارسیان باشد‪.‬‬ ‫ب‪ .‬متقاضیانی که محل صدور شناسنامه انها‪ ،‬یکی از شهرستانهای استان بوشهر و یا شهرستانهای مهر‪ ،‬المرد و پارسیان باشد‪.‬‬ ‫ج‪ .‬متقاضیانی که محل اخذ مدرک تحصیلی مقطع دیپلم انها یکی از شهرستانهای استان بوشهر و یا شهرستانهای مهر‪ ،‬المرد‬ ‫و پارسیان باشد‪.‬‬ ‫‪ 03‬مالک شناسایی شهرستانهای مورد اشاره؛ بر اساس اخرین تقسیمات جغرافیایی کشور میباشد‪.‬‬ ‫سهمیه خانوادهای شهدا و ایثارگران‪:‬‬ ‫‪( ٪ 25 -1‬بیست و پنج درصد) از ظرفیت استخدامی به خانواده های شاهد‪ ،‬جانبازان و ازادگان‪ ،‬همسر و فرزندان شهدا و جانبازان‬ ‫‪ ٪ 25‬و باالتر‪ ،‬همسر و فرزندان ازادگان یک سال و باالی یک سال اسارت‪ ،‬خواهر و برادر شهید تخصیص می یابد‪.‬‬ ‫‪( ٪ 5 -2‬پنج درصد) از ظرفیت استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل ‪ 6‬ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها‪ ،‬همسر و فرزندان انان‬ ‫و فرزندان جانبازان زیر ‪ ٪ 25‬و ازادگان کمتر از یکسال اسارت تخصیص می یابد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :1‬جهت استفاده از امتیاز تخصیص داده شده برای خانواده های شهدا و ایثارگران ارائه کد ایثارگری و یا تاییدیه از بنیاد‬ ‫شهید و امور ایثارگران الزامی است‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :2‬جهت استفاده از سهمیه برای رزمندگان با سابقه حداقل ‪ 6‬ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها‪ ،‬ارایه مدرک معتبر از‬ ‫سازمانها و نهادهای ذیربط مورد تایید ستاد کل نیروهای مسلح در سطح شهرستان الزامی می باشد‪.‬‬ ‫د‪ -‬مراحل ازمون‪:‬‬ ‫‪ .1‬این ازمون در سه مرحله برای رشته شغلی اتشنشان‪ /‬اتشنشان راننده و در دو مرحله برای سایر رشته های شغلی برگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬در مرحله اول شرکت کنندگان از طریق ازمون کتبی عمومی و تخصصی مورد سنجش قرار می گیرند و براساس نتایج مرحله‬ ‫اول ازمون‪ 2.5 ،‬برابر ظرفیت استخدامی مورد نیاز به مرحله دوم جهت مصاحبه تخصصی و روانشناسی دعوت خواهند شد و‬ ‫پس از انجام مصاحبه متناسب با ظرفیت استخدامی‪ ،‬دارندگان باالترین نمرات جهت انجام مراحل بعدی دعوت می گردند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :1‬الزم به ذکر است جهت رشته های شغلی اتشنشان‪ /‬اتشنشان راننده‪ 3 ،‬برابر ظرفیت استخدامی مورد نیاز به مرحله‬ ‫دوم و سوم دعوت می گردند‪.‬‬ ‫‪ .2‬در ازمون کتبی به هر یک از داوطلبان‪ ،‬یک دفترچه حاوی سوال های عمومی و اختصاصی داده خواهد شد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬کلیه دروس ازمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزینه ای میباشند‪ .‬ضمنا به ازای هر پاسخ غلط‪ ،‬یک سوم نمره منفی‬ ‫در نظر گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .4‬نمره کل ازمون کتبی بر اساس ‪ ٪ 50‬نمره ازمون عمومی و ‪ ٪ 50‬نمره ازمون اختصاصی محاسبه می گردد‪.‬‬ ‫‪ .5‬از متقاضیان رشته شغلی اتشنشان‪ /‬اتشنشان راننده‪ ،‬عالوه بر ازمون های کتبی (عمومی‪ ،‬تخصصی)‪ ،‬روانشناسی و مصاحبه‬ ‫تخصصی؛ ازمون امادگی جسمانی نیز به عمل خواهد امد و پذیرش متقاضیان منوط به کسب حداقل امتیاز امادگی جسمانی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ .6‬محاسبه نمره نهایی با درنظر گرفتن ضریب ‪ 60‬درصد برای مرحله ازمون کتبی (عمومی‪ ،‬تخصصی) و ضریب ‪40‬درصد برای‬ ‫مرحله مصاحبه تخصصی و روانشناسی صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫ه‪ .‬مواد ازمون‪:‬‬ ‫‪ -1‬مواد ازمون کتبی عمومی برای کلیه رشته های شغلی (متناسب با سطح مقاطع تحصیلی به صورت جدا گانه) به‬ ‫شرح زیر می باشد‪:‬‬ ‫مهارت های هفتگانه فناوری اطالعات ‪ ................................ (ICDL) -‬ضریب یک‬ ‫زبان و ادبیات فارسی‪ ..............................................................‬ضریب یک‬ ‫زبان انگلیسی عمومی‪ .............................................................‬ضریب یک‬ ‫هوش و توانمندی های ذهنی ‪ ....................................................‬ضریب یک‬ ‫‪- 2‬مواد ازمون کتبی تخصصی‬ ‫مواد ازمون کتبی تخصصی براساس رشته های شغلی مورد پذیرش به شرح جدول زیر می باشد‬ ‫* تمامی دروس تخصصی دارای ضریب یک می باشند‪.‬‬ ‫و‪ -‬مراحل ثبت نام‪:‬‬ ‫‪ .1‬مراجعه به وب سایت ازمون به نشانی ‪www.autazmoon.ir‬‬ ‫‪ .2‬تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور‪.‬‬ ‫‪ .3‬ارسال عکس ‪3 × 4‬پرسنلی با زمینه سفید یا روشن‪.‬‬ ‫نکته ‪ : 1‬عکس پرسنلی به صورت تمام رخ‪ ،‬بدون عینک‪ ،‬کراوات یا کاله گیس باشد‪.‬‬ ‫نکته ‪ : 2‬عکس پرسنلی جدید بوده‪ ،‬در صورت هرگونه تغییر ظاهری و یا عمل جراحی منجر به تغییر در چهره به هر شکل ممکن‪،‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت واقع در شهرک صنعتی بزرگ شیراز‬ ‫جهت تکمیل کادر مالی خود در استان فارس از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫‪‬خانم‪،‬اقا‬ ‫‪‬مسلط به قوانین مالیاتی و ارسال معامالت فصلی‬ ‫‪‬مسلط به اظهارنامه عملکرد و ارزش افزوده‬ ‫‪‬تسلط به مبحث حقوق و دستمزد و قوانین اداره کار و رفاه‬ ‫اجتماعی و قوانین بیمه تامین اجتماعی‬ ‫‪‬تسلط کامل به تهیه صورت های مالی و نحوه گزارشگری مالی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬حتما در موضوع ایمیل‬ ‫عنوان رئیس حسابداری را ذکر فرمایند‪.‬‬ ‫‪jsb.co2020@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت صنعتی فعال در زمینه طراحی‪ ،‬مهندسی‬ ‫و اجرای سیستم های نوین تصفیه اب‪ ،‬هوا و فاضالب‬ ‫و تولید دستگاه های ضدعفونی کننده محیط و هوا‪،‬‬ ‫جهت تکمیل کادر سرمایه انسانی خود در استان‬ ‫شرکت طراحی نگار اندیشگان با بیش از ‪ 20‬سال سابقه در زمینه تولید تجهیزات پزشکی‪ ،‬جهت تکمیل‬ ‫کادر تخصصی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرایط احراز‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫‪‬اقا ‪‬حداکثر سن ‪ 30‬سال‪‬ساکن شرق تهران‬ ‫‪‬دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم‬ ‫‪‬دارای مدرک کارشناسی ارشد بیومتریال یا مکانیک یا شیمی یا فیزیک یا فوتونیک و یا پلیمر‬ ‫‪‬اشنایی کامل با فرایندهای کنترل کیفیت‪‬اشنایی با فرایندهای تضمین کیفیت‬ ‫‪‬اشنایی با نرم افزارهای طراحی ‪Autodesk Inventor، Solidworks، Auto CAD‬‬ ‫‪‬تسلط کامل به نرم افزارهای اداری ‪Office‬‬ ‫‪‬اشنایی با تهیه استانداردهای کیفی و مسلط به کار با فرایندها و ابزارهای کنترلی‬ ‫محدوده شرکت‪:‬سهروردی شمالی (نزدیک به ایستگاه مترو سهروردی)‬ ‫تهران‪ ،‬احمداباد مستوفی (دارای سرویس ایاب و‬ ‫ذهاب) از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس تولید‬ ‫تکنسین فنی‬ ‫‪ ‬اقا‪‬حداقل ‪ 2‬سال تجربه در حوزه های مرتبط‬ ‫‪‬سابقه کار تاسیسات‪‬توان کار با دریل‪ ،‬سنگ فرز‪ ،‬جوشکاری‬ ‫‪‬اشنا با مونتاژ تابلو برق‬ ‫‪‬محل کار‪ :‬احمداباد مستوفی (دارای سرویس ایاب و ذهاب)‬ ‫‪‬ساعت کار شنبه تا چهارشنبه ‪ 8:30‬تا ‪18:00‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر‬ ‫عنوان و حقوق درخواستی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobcv139803@gmail.com‬‬ ‫داوطلب می بایست نسبت به تهیه عکس جدید اقدام نماید‪.‬‬ ‫نکته ‪ :3‬عکس پرسنلی خواهران‪ ،‬با مقنعه و با رعایت حجاب کامل به شکلی که تمام صورت مشخص باشد‪.‬‬ ‫‪ .4‬ارسال تصویر تمام صفحات شناسنامه‪.‬‬ ‫‪ .5‬ارسال تصویر کارت ملی‪.‬‬ ‫‪ .6‬ارسال تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم قانونی غیر پزشکی‪.‬‬ ‫‪ .7‬ارسال تصویر اخرین مدرک تحصیلی‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬نحوه پرداخت وجه ثبت نام‪:‬‬ ‫داوطلبان در صورت دارا بودن شرایط الزم میتوانند از روز ‪ 1399/2/27‬لغایت ساعت ‪ 24‬روز ‪ 1399/3/6‬جهت ثبت نام به ادرس‬ ‫اینترنتی ‪ www.autazmoon.ir‬مراجعه و پس از ارائه اطالعات درخواستی و واریز انالین مبلغ ‪( 300000‬سیصدهزار)ریال به‬ ‫عنوان هزینه ثبت نام‪ ،‬نسبت به اخذ کد رهگیری و دریافت نسخه کاغذی از اطالعات ثبت نام خود اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ح‪ -‬نکات مهم در خصوص ثبت نام و برگزاری ازمون‪:‬‬ ‫‪ .1‬زمان دریافت اینترنتی کارت ورود به جلسه از وب سایت مذکور از روز ‪ 1399/3/23‬لغایت ‪ 1399/3/25‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ .2‬ساعت و محل برگزاری ازمون (در تهران و بوشهر) در زمان دریافت کارت و از طریق سامانه فوق الذکر اعالم می گردد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬الزم به ذ کر است با توجه به شیوع ویروس کرونا‪ ،‬در صورت تغییر در محل و یا تاریخ برگزاری ازمون‪ ،‬مراتب در‬ ‫زمان صدور کارت شرکت در ازمون و همچنین از طریق سامانه ثبت نام‪ ،‬اطالع رسانی صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ .3‬جهت جلوگیری از اتالف وقت در هنگام ثبت نام‪ ،‬تصویر مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام را تهیه نموده و همچنین جهت واریز‬ ‫وجه ثبت نام از اطالعات مربوط به رمز دوم (اینترنتی)و همچنین فعال بودن امکان ‪ cvv2‬کارت بانکی و همچنین فعال بودن‬ ‫امکان خرید اینترنتی کارت بانکی خود اطمینان حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫‪ .4‬ثبت نام زمانی تکمیل می شود که شماره رهگیری از طریق سیستم به متقاضی اعالم گردد‪.‬‬ ‫‪ .5‬مسئولیت صحت ثبت اطالعات در سایت اینترنتی به عهده شخص متقاضی می باشد‪ .‬بدیهی است چنانچه مغایرتی در‬ ‫مندرجات مدارک ارائه شده با شرایط ا گهی شرکت وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاضی در هر مرحله جلوگیری به‬ ‫عمل خواهد امد و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫نکته‪ :‬به طور مکرر مشاهده گردیده افرادی که ثبت نام خود را از طریق کافینت و یا از طریق شخص ثالث انجام می دهند‪ ،‬در‬ ‫ورود اطالعات و صحت ان دچار مشکل شده و در فرایند شرکت در ازمون اختالل جدی به وجود می اید‪.‬‬ ‫لذا مقتضی است در هنگام ثبت نام از ورود صحیح و کامل کلیه اطالعات خواسته شده برابر مشخصات داوطلب اطمینان حاصل‬ ‫نمایید‪.‬‬ ‫‪ .6‬همراه داشتن کارت ورود به جلسه و شناسنامه یا کارت ملی در روز برگزاری ازمون ضروری می باشد‪.‬‬ ‫‪ .7‬داوطلبان میبایست پس از اخذ کارت ورود به جلسه ازمون از طریق سایت‪ ،‬نسبت به کنترل مشخصات فردی خود‪ ،‬مدرک‬ ‫تحصیلی‪ ،‬معدل‪ ،‬سهمیه ایثارگری‪ ،‬شماره داوطلبی‪ ،‬شماره صندلی‪ ،‬ساعت و محل برگزاری ازمون اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ .8‬به مدارک ناقص‪ ،‬مبهم‪ ،‬مخدوش یا ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ط‪ -‬تذکرات مهم‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ثبت نام متقاضیان صرفا از طریق سایت مذکور و به صورت اینترنتی بوده و نیازی به ارسال مدارک نمیباشد‪.‬‬ ‫‪ .2‬به تقاضای ثبت نام اینترنتی متقاضیانی که پس از مهلت مقرر اقدام نمایند‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬ثبت نام در ازمون صرفا اینترنتی و براساس ا گهی مندرج در سایت ثبت نامی به نشانی ‪ www.autazmoon.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .4‬جذب نیروی انسانی در شرکت بر اساس موفقیت متقاضیان در تمامی مراحل استخدامی مشتمل بر ازمون کتبی‪،‬مصاحبه‬ ‫تخصصی‪ ،‬روانشناسی و معاینات پزشکی طب صنعتی و عالوه بر ان برای متقاضیان رشته شغلی اتشنشان‪/‬اتشنشان راننده‪،‬‬ ‫ازمون امادگی جسمانی متناسب با برنامه های اجرایی شرکت می باشد و چنانچه متقاضیان در هریک از مراحل فوق شرایط الزم‬ ‫را کسب ننمایند‪ ،‬موضوع ادامه مراحل استخدامی انان منتفی خواهد گردید‪.‬‬ ‫‪ .5‬پذیرفته شدگان مکلف هستند‪ ،‬از تاریخی که شرکت اعالم خواهد نمود‪ ،‬در مراکز اموزشی و صنعتی به عنوان کاراموز‪/‬کارورز در‬ ‫منطقه ماهشهر‪ /‬عسلویه حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ .6‬مدت زمان کاراموزی‪ /‬کارورزی حداقل ‪ 6‬ماه خواهد بود‪ ،‬در طول دوره کاراموزی‪ ،‬کاراموزان از امکانات خوابگاهی به صورت‬ ‫مجردی بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫‪ .7‬کاراموزان در مدت زمان کاراموزی‪ /‬کارورزی از حقوق و دستمزد مصوب شورایعالی کار و مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار‬ ‫می باشند‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬در مدت زمان کاراموزی‪ /‬کارورزی هیچگونه مزایایی اعم از حق ماموریت‪ ،‬حق جذب و مزایای جغرافیایی محل‬ ‫کاراموزی پرداخت نمی گردد‪.‬‬ ‫‪ .8‬محل کار کلیه پذیرفته شدگان بعد از گذراندن موفقیت امیز دوران کاراموزی در شرکتهای پتروشیمی هنگام و اپادانا خلیج فارس‬ ‫واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه ( استان بوشهر) خواهد بود‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬تاریخ شروع کاراموزی کارکنان برای شرکتهای پتروشیمی هنگام و اپادانا خلیج فارس همزمان نخواهد بود‪.‬‬ ‫انتخاب متقاضیان واجد شرایط جهت فعالیت در هریک از شرکتهای مورد اشاره براساس سیاستها و برنامه های‬ ‫ً‬ ‫اجرایی جذب این شرکتها خواهد بود‪ .‬ضمنا حق هرگونه انتخاب و اعالم تاریخ شروع کاراموزی با شرکتهای مذکور‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ .9‬برنامه کاری تمامی نیروها بصورت ساکن ‪ -‬شاغل میباشد و شرکت هیچگونه تعهدی در قبال تهیه مسکن و ارایه تسهیالت‬ ‫ودیعه مسکن را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ . 10‬قرارداد کار پس از جذب واجدین شرایط‪ ،‬صرفا در چارچوب قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی (مقررات کار و اشتغال‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ . 11‬پذیرفته شدگان نهایی بر اساس مراحل جذب نیرو مکلف هستند‪ ،‬تعهد کتبی مبنی بر پنج سال خدمت در شرکت (به شرط‬ ‫تمدید قرارداد ساالنه) ارایه نمایند‪ .‬الزم به ذکر است اشتغال به کار پذیرفته شدگان منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ . 12‬با توجه به اینکه اصالت مدارک ارائه شده توسط شرکت استعالم خواهد شد‪ ،‬چنانچه در هر مرحله از رسیدگی‪ ،‬عدم صحت و‬ ‫اعتبار مدارک ارائه شده‪ ،‬برای شرکت محرز گردد‪ ،‬در همان مقطع از ادامه همکاری ممانعت به عمل خواهد امد و مسئولیت این‬ ‫مورد بدون حق اعتراض به عهده فرد متقاضی بوده و شرکت در خصوص مطالبه خسارات وارده‪ ،‬اقدام خواهد نمود‪.‬‬ ‫‪ . 13‬دریافت مدارک و پذیرفته شدن در ازمون کتبی به منزله پذیرفته شدن فرد تلقی نخواهد شد و شرکت نسبت به انتخاب‬ ‫نیروهای مورد نیاز خود‪ ،‬پس از موفقیت در تمامی مراحل ازمون اقدام خواهد نمود‪.‬‬ ‫‪ . 14‬ثبت نام متقاضیان در ازمون استخدامی به منزله پذیرش کلیه مفاد ا گهی ازمون استخدامی میباشد و حق هرگونه ادعایی‬ ‫درخصوص عدم اطالع از مفاد ا گهی از متقاضی سلب می گردد‪.‬‬ ‫‪ . 15‬متقاضیان میتوانند در صورت داشتن هر گونه سوال از ساعت ‪ 9‬صبح الی ‪ 15‬عصر در روزهای غیر تعطیل با شماره‬ ‫تلفنهای ‪ 0615 -2341541‬تماس حاصل فرمایند و یا در تمام ساعات شبانه روز سواالت خود را به ادرس الکترونیکی‬ ‫‪ mahchpe@aut.ac.ir‬الکترونیکی ارسال نمایند‪.‬‬ ‫کارشناس کنترل‬ ‫کیفیت‬ ‫‪‬اقا‪‬حداکثر سن ‪ 30‬سال‪‬ساکن شرق تهران‬ ‫‪‬دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم‬ ‫‪‬دارای مدرک کارشناسی ارشد بیومتریال یا مکانیک یا شیمی یا فیزیک یا فوتونیک و یا پلیمر‬ ‫‪‬اشنایی کامل با فرایندهای کنترل کیفیت‪‬اشنایی با فرایندهای تضمین کیفیت‬ ‫‪‬اشنایی با نرم افزارهای طراحی ‪Autodesk Inventor، Solidworks، Auto CAD‬‬ ‫‪‬تسلط کامل به نرم افزارهای اداری ‪Office‬‬ ‫‪‬اشنایی با تهیه استانداردهای کیفی و مسلط به کار با فرایندها و ابزارهای کنترلی‬ ‫‪‬محدوده شرکت‪:‬سهروردی شمالی (نزدیک به ایستگاه مترو سهروردی)‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪andishgan.negar@gmail.com‬‬ ‫اموزشی‬ ‫شنبه‪ 27‬اردیبهشت‪ 22-1399‬رمضان‪ 16-1441‬می‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1198‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سخنگوی سازمان سنجش‬ ‫معاون اموزشی وزیر علوم‪:‬‬ ‫حضور دانشجو در دانشگاه در صورت‬ ‫فراهم نبودن شرایط منتفی است‬ ‫م ـع ــاون امــوزشــی وز یــر ع ـلــوم در بــاره احــتمال‬ ‫بــازگشــایــی دان ـش ـگــاه هـ ــا و فــراهــم بــودن شــرایــط‬ ‫بازگشــایی گــفت‪ :‬اگر دانشگاه ها نتوانند شرایط را‬ ‫فراهم کنند حضور دانشجو منتفی است‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬در حال ــی خب ــر احتم ــال‬ ‫بازگش ــایی دانش ــگاه ه ــا بع ــد از م ــاه مب ــارک رمض ــان‬ ‫عن ــوان ش ــده ک ــه برخ ــی از روس ــای دانش ــگاه ه ــا‬ ‫معتقدنــد دانشــگاه هــا بــه و یــژه دانشــگاه هــای تهــران‬ ‫ش ــرایط بازگش ــایی را ندارن ــد و مهمتری ــن چال ــش‬ ‫خ ــود را حض ــور دانش ــجویان در خواب ــگاه ه ــا عن ــوان‬ ‫م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫علــی خا کــی صدیــق ‪ ،‬کعــاون اموزشــی وزارت علــوم نیــز در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه اعــالم شــده دانشــگاه هــا بعــد مــاه رمضــان احتمــال دارد بازگشــایی شــوند ایــا‬ ‫دانشــگاه هــا بــه و یــژه دانشــگاه هــای تهــران شــرایط بازگشــایی و ارائــه دروس عملــی و برگــزاری‬ ‫امتحانــات را دارنــد‪ ،‬بــه مهــر گفت‪:‬فعــال چیــزی ابــالع نشــده اســت‪.‬‬ ‫مع ــاون اموزش ــی وز ی ــر عل ــوم در ب ــاره اینک ــه ا گ ــر اب ــالغ ش ــود‪ ،‬ش ــرایط ب ــرای بازگش ــایی‬ ‫دانش ــگاه ه ــا بع ــد از م ــاه مب ــارک رمض ــان فراه ــم هس ــت ی ــا خی ــر اف ــزود‪ :‬ش ــرایط را دانش ــگاه ه ــا‬ ‫بای ــد فراه ــم کن ــد ام ــا ا گ ــر نتوانن ــد حض ــور دانش ــجو منتف ــی اس ــت‪.‬‬ ‫اخیــرا دکتــر ایــرج حریرچــی‪ ،‬معــاون کل وزارت بهداشــت در نشســت خبــری کــه بــه صــورت‬ ‫ویدئ ــو کنفران ــس برگ ــزار ش ــد‪ ،‬در خص ــوص زم ــان بازگش ــایی دانش ــگاه ها گف ــت‪ :‬چ ــون رون ــد‬ ‫نزولــی اســت و همــان طــور کــه معــاون اموزشــی وزارت بهداشــت دکتــر حــق دوســت گفتــه اســت‬ ‫ممکــن اســت بعــد از مــاه رمضــان پیشــنهادات و تصمیماتــی در ســتاد کشــوری مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫مطــرح و اعــالم شــود‪.‬‬ ‫مع ــاون کل وزارت بهداش ــت‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ام ــا ا گ ــر ش ــرایط فراه ــم ش ــود حض ــور در کالس ه ــا‬ ‫اختی ــاری خواه ــد ب ــود و اجب ــاری نخواه ــد ب ــود‪ .‬ا گ ــر رون ــد نزول ــی بیم ــاری کرون ــا ادام ــه پی ــدا‬ ‫کن ــد حت ــی ممک ــن اس ــت امتحان ــات را ب ــه ص ــورت حض ــوری برگ ــزار کنی ــم و ب ــرای ت ــرم بع ــد‬ ‫ام ــاده ش ــویم‪.‬‬ ‫محمدرضا علم معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ‬ ‫نیز در گفتگو مهر درباره احتمال بازگشایی دانشگاه ها بعد از ماه مبارک رمضان و اینکه ایا‬ ‫پیش بینی های الزم صورت گرفته است یا خیر گفت‪ :‬براساس دستورالعمل های بهداشتی‬ ‫مکان های اموزشی‪ ،‬غذا خوری و خوابگاه های دانشجویی ضد عفونی شده است‪ .‬و مراکز‬ ‫بهداشت در دانشگاه ها کارهای زیرساختی را در این زمینه را انجام داده اند‪ ،‬ولی در مورد‬ ‫بازگشایی دانشگاه ها ستاد ملی کرونا تصمیم گیرنده است باید دید این ستاد برای چه زمانی‬ ‫ان را اعالم می کند‪ ،‬ولی ما در واقع امادگی خو اهد داشت‪.‬‬ ‫زمان ثبت نام مجدد در کنکور سراسری ‪ ۹۹‬اعالم شد‬ ‫ســخنگوی ســازمان ســنجش امــوزش کشــور از فراهــم‬ ‫ام ــدن ام ــکان مج ــدد ب ــرای ثبت ن ــام متقاضی ــان ج ــا‬ ‫مان ــده از کنک ــور سراس ــری ‪ ۹۹‬خب ــر داد‪.‬‬ ‫فاطم ــه زر ی ــن امی ــزی در گف ــت و گ ــو ب ــا ایرن ــا‪ ،‬اظه ــار‬ ‫داشــت‪ :‬داوطلبــان شــرکت در پذیــرش دوره هــای روزانــه‪،‬‬ ‫نوب ــت دوم‪ ،‬مج ــازی‪ ،‬نیم ــه حض ــوری‪ ،‬پردی ــس ه ــای‬ ‫خودگ ــردان‪ ،‬دانش ــگاه ه ــای غیردولت ــی و غیرانتفاع ــی‪،‬‬ ‫پی ــام ن ــور و ازاد اس ــالمی ک ــه تاکن ــون موف ــق ب ــه ثب ــت ن ــام‬ ‫در کنک ــور سراس ــری س ــال ‪ ۹۹‬نش ــده ان ــد‪ ،‬در ب ــازه زمان ــی‬ ‫وام قرض الحسنه به دانشجویان‬ ‫در شرایط کرونایی اعطا می شود‬ ‫بنی ــاد حامی ــان دانش ــگاه ته ــران ب ــرای حمای ــت‬ ‫از دانش ــجویان در ش ــرایط بح ــران کرون ــا‪ ۵۰ ،‬وام‬ ‫قرض الحس ــنه اعط ــا ک ــرد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬غالمرضا غفاری معاون فرهنگی‬ ‫و اجتماعی وزیر علوم در گفت وگو با فارس به تشکیل‬ ‫صندوق نیکوکاری دانشگاهیان اشاره کرده و گفته‬ ‫بود‪ :‬در این صندوق‪ ،‬جامعه هدف شامل دانشجویان‪،‬‬ ‫کارکنان و بازنشستگان دیده شده اند‪.‬‬ ‫در پیگی ــری دیگ ــری توس ــط خبرن ــگار ف ــارس‪،‬‬ ‫مس ــووالن صن ــدوق رف ــاه دانش ــجویان‪ ،‬ب ــا اس ــتقبال از‬ ‫پیش ــنهاد افزای ــش وام ه ــای دانش ــجویی اع ــالم کردن ــد‬ ‫ک ــه ب ــه دلی ــل کرون ــا‪ ،‬اعتب ــار ‪ ۲‬وام دانش ــجویی ای ــن ت ــرم‬ ‫افزای ــش یافت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫ع ــالوه ب ــر ای ــن‪ ،‬در دانش ــگاه ه ــای مختل ــف ه ــم‬ ‫اقدامات ــی ب ــرای حمای ــت از دانش ــجویان در روزه ــای‬ ‫س ــخت کرونای ــی انج ــام ش ــده اس ــت؛ از جمل ــه اینک ــه‬ ‫در دانش ــگاه ته ــران‪ ،‬بنی ــاد حامی ــان دانش ــگاه ب ــا ه ــدف‬ ‫حمای ــت از دانش ــجویان در ش ــرایط بح ــران کرون ــا‪ ،‬مبل ــغ‬ ‫اغاز ثبت نام و انتخاب رشته‬ ‫دوره های کاردانی نظام جدید از ‪ ۱۱‬خرداد‬ ‫فاطمــه زریــن امیــزی ســخنگوی ســازمان ســنجش امــوزش کشــور‬ ‫در گفتگ ــو ب ــا مه ــر اظه ــار داش ــت‪ :‬ثبت ن ــام و ش ــرکت در ازم ــون‬ ‫دوره ه ــای کاردان ــی نظ ــام جدی ــد دانش ــگاه فن ــی و حرفـ ـه ای و‬ ‫موسســات امــوزش عالــی غیردولتــی و غیــر انتفاعــی ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫ب ــه ص ــورت اینترنت ــی از روز یکش ــنبه ‪ ۱۱‬خ ــرداد اغ ــاز می ش ــود و‬ ‫ت ــا یکش ــنبه ‪ ۱۸‬خ ــرداد ‪ ۹۹‬ادام ــه دارد‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬هم ــه متقاضی ــان بای ــد در مهل ــت در نظ ــر گرفت ــه‬ ‫ش ــده و پ ــس از مطالع ــه دقی ــق دفترچ ــه راهنم ــای ثبت ن ــام و‬ ‫انتخ ــاب رش ــته و فراه ــم ک ــردن م ــدارک و اطالع ــات م ــورد‬ ‫نی ــاز ثبت ن ــام‪ ،‬ب ــه پای ــگاه اط ــالع رس ــانی س ــازمان س ــنجش ب ــه‬ ‫نش ــانی‪ www.sanjesh.org :‬مراجع ــه و نس ــبت ب ــه ثب ــت ن ــام‬ ‫اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس‬ ‫امور‬ ‫مشترکین‬ ‫جنسیت‪ :‬خانم‬ ‫‪‬دارای روحیه پیگیری و سخت کوشی‪‬مسئولیت پذیری و پاسخگویی‬ ‫‪‬تسلط به فرایندهای اداری و ایین نگارش و مکاتبات اداری و بایگانی‬ ‫‪‬تسلط کامل به تایپ سریع و ‪ ICDL‬و ‪EXCEL‬‬ ‫‪‬داشتن ظاهری اراسته و قدرت بیان قوی الزامی میباشد‬ ‫‪‬توانایی مکالمه با تلفن با حجم باال اشنایی با اصول مذاکره و فن بیان‬ ‫‪‬متعهد به نظم و انضباط کاری‪‬توانایی انجام کار گروهی‪‬محدوده سنی (‪ 25‬تا ‪ 40‬سال )‬ ‫‪‬توانایی و عالقه در انجام امور مربوط به خدمات امور مشترکین علی الخصوص همراه اول‬ ‫حسابدار‬ ‫جنسیت‪:‬خانم‬ ‫‪‬دارای مدرک فوق دیپلم‪ ،‬لیسانس یا فوق لیسانس حسابداری یا دارای مدارک ازاد حسابداری‬ ‫‪‬دارای حداقل یکسال سابقه کار در حوزه حسابداری‪‬عالقه مند به کارهای فروش و جذب مشتری‬ ‫‪‬توانمند در انجام همزمان امور اداری‪ ،‬فروش و حسابداری‪‬دارای روابط عمومی باال‬ ‫‪‬عالقه مند به امور مربوط به بارگذاری محتوا و همکاری در تولید محتوا‬ ‫‪‬مسلط به کار با نرم افزار حسابداری‪ ،‬صدور پیش فاکتور‪ ،‬فاکتور و سندهای حسابداری‪ ،‬تنخواه گردان‪،‬‬ ‫معامالت فصلی‪ ،‬ارزش افزوده‪ ،‬بیمه و ‪( ...‬اموزش های تکمیلی رایگان توسط مدیر ارشد مالی در خصوص‬ ‫سایر فرایندهای حسابداری از جمله اظهار نامه مالیاتی ارایه خواهد شد)‬ ‫‪‬دارای انگیزه پیشرفت باال و توانایی انجام امور چالشی‪ ،‬دقت و توجه به جزییات‪ ،‬عالقه مند به تحقیق و جستجو‬ ‫امادگی برای مستند سازی و ارائه گزارش دقیق کارهای انجام شده به صورت روزانه و یا هفتگی‬ ‫‪‬تسلط کامل به افیس و کار با کامپیوتر‪‬اشنایی متوسط به زبان انگلیسی‬ ‫(مخصوصا مهارت ‪)Reading‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪alimsi090@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی واقع در شهرکرد جهت تکمیل کادر مدیریتی خود در استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مدیر مالی‬ ‫‪‬اقا‪‬دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس از دانشگاه معتبر‬ ‫‪‬دارای ‪ 15‬سال سابقه کار که حداقل ‪ 5‬سال ان در پست مدیر مالی در شرکت های بزرگ تولیدی باشد‪.‬‬ ‫‪‬سابقه فعالیت در شرکت های بورسی دارای اولویت جذب می باشد‪.‬‬ ‫رئیسحسابداری‬ ‫‪‬اقا ‪ ،‬خانم‪‬دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس ‪‬دارای ‪ 10‬سال سابقه کار که حداقل ‪ 5‬سال ان‬ ‫در پست سرپرست حسابداری باشد‪‬ترجیحا ساکن شهرکرد‪‬دارای حداکثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫‪‬اشنایی به امور سهام شرکت های بورسی دارای اولویت جذب است‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jazb1399z@gmail.com‬‬ ‫ازمون های پایان ترم دانشگاه پیام نور‬ ‫غیرحضوری برگزار می شود‬ ‫‪ ۵۰‬میلی ــون توم ــان ب ــه ‪ ۵۰‬دانش ــجوی دانش ــگاه ته ــران‪ ،‬در‬ ‫قال ــب وام قرض الحس ــنه اعط ــا ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫ای ــن اق ــدام بنی ــاد‪ ،‬ب ــرای عم ــل ب ــه نی ــت ع ــزت‬ ‫ش ــکروی‪ ،‬اس ــتاد خی ــر دانش ــگاه ته ــران‪ ،‬مبن ــی ب ــر‬ ‫پرداخ ــت وام قرض الحس ــنه ب ــه دانش ــجویان از مح ــل‬ ‫اهدای ــی وی ب ــه صن ــدوق س ــرمایه گذاری نیک ــوکاری‬ ‫دانشـــگاه ص ــورت گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫ای ــن خی ــر نیک اندی ــش بین الملل ــی و اس ــتاد‬ ‫بازنشس ــته گ ــروه فیز ی ــک دانش ــگاه ته ــران‪ ،‬در پای ــان س ــال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬ب ــرای حمای ــت از دانش ــجویان دانش ــگاه ته ــران‪،‬‬ ‫مبل ــغ ‪ ۱۰۰‬میلی ــون توم ــان ب ــه صن ــدوق س ــرمایه گذاری‬ ‫نیک ــوکاری دانش ــگاه‪ ،‬اه ــدا ک ــرد‪.‬‬ ‫بــاتوجــهبــهنیــتویدر خصــوصاعطــای‪ ۵۰‬میلیــونتومان‬ ‫از ای ــن مبل ــغ در قال ــب وام قرض الحس ــنه ب ــه دانش ــجویان‬ ‫متقاض ــی‪ ،‬بنی ــاد حامی ــان دانش ــگاه‪ ،‬ب ــا ه ــدف حمای ــت‬ ‫از دانشــجویان دانشــگاه تهــران در شــرایط بحــران کرونــا بــه‬ ‫‪ ۵۰‬دانش ــجوی متقاض ــی وام از صن ــدوق قرض الحس ــنه‬ ‫دانش ــگاه‪ ،‬ای ــن وام را اعط ــا ک ــرد‪.‬‬ ‫یک دفتر پیشخوان دولت جهت شروع به کار خود در استان کرمان از افراد واجد شرایط و‬ ‫ترجیحا با سابقه کار در دفتر پیشخوان و اشنایی با نرم افزار و حسابداری دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫نفــر ثبــت نــام کردنــد‪.‬‬ ‫بـــر اســـاس تصویـــب ســـتاد ملـــی مقابلـــه بـــا کرون ــا‪،‬‬ ‫زم ــان برگ ــزاری کنک ــور سراس ــری س ــال ‪ ۹۹‬تغیی ــر ک ــرد و در‬ ‫روزه ــای ‪ ۳۰‬و ‪ ۳۱‬مردادم ــاه برگ ــزار م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه خبر داد‪:‬‬ ‫بنیاد حامیان دانشگاه تهران‬ ‫برگزاری ازمون در شهریور؛‬ ‫تاریخ ثبت نام و انتخاب رشته ازمون دوره های کاردانی‬ ‫نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات اموزش عالی‬ ‫غیردولتی و غیر انتفاعی سال ‪ ۱۳۹۹‬اعالم شد‪.‬‬ ‫‪ ۲۸‬ت ــا ‪ ۳۱‬ش ــهریورماه ام ــکان ن ــام نویس ــی در ای ــن ازم ــون‬ ‫را دارن ــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬متقاضی ــان در تار ی ــخ اع ــالم‬ ‫ش ــده ب ــا مراجع ــه ب ــه س ــامانه س ــازمان س ــنجش ام ــوزش‬ ‫کش ــور ب ــه نش ــانی اینترنت ــی ‪ www.sanjesh.org‬ب ــر اس ــاس‬ ‫اطالعی ــه ه ــای درج ش ــده در ای ــن پای ــگاه‪ ،‬نس ــبت ب ــه‬ ‫ثب ــت ن ــام اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫س ــخنگوی س ــازمان س ــنجش ام ــوزش کش ــور تاکی ــد‬ ‫ک ــرد‪ :‬داوطلبان ــی ک ــه پی ــش از ای ــن موف ــق ب ــه ثب ــت ن ــام‬ ‫در ازم ــون سراس ــری ش ــده ان ــد در ای ــن زم ــان اع ــالم ش ــده‬ ‫نس ــبت ب ــه مش ــاهده و کنت ــرل اطالع ــات‪ ،‬از امـــکان‬ ‫ویرای ــش برخ ــوردار م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫زر ی ــن امی ــزی ی ــاداور ش ــد ک ــه مهل ــت پیش ــین ثب ــت‬ ‫ن ــام در ازم ــون سراس ــری س ــال ‪ ۹۹‬ی ــک ب ــار در ‪ ۱۶‬ت ــا ‪۲۷‬‬ ‫بهم ــن م ــاه و ی ــک ب ــار دیگ ــر در ‪ ۱۲‬ت ــا ‪ ۱۵‬اســـفندماه‬ ‫فع ــال ب ــود‪.‬‬ ‫وی همچنی ــن گف ــت‪ :‬در مهل ــت ه ــای پیش ــین ثب ــت‬ ‫نــام کنکــور سراســری ‪ ،99‬یــک میلیــون و ‪ 352‬هــزار و ‪143‬‬ ‫رئیس دانشگاه پیام نور گفت‪ :‬ازمون های پایان‬ ‫نیمسال جاری دانشگاه پیام نور به دلیل شیوع بیماری‬ ‫کرونا غیرحضوری برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬محمدرضا زمانی با عنوان‬ ‫اینکه این اولین بار است که ازمونهای پایان نیمسال این‬ ‫دانشگاه از حالت متمرکز و سراسری خارج می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬از انجا که نمی دانیم تا زمان برگزاری امتحانات‬ ‫چه تعداد از استانها در وضعیت سفید خواهند بود‪،‬‬ ‫امتحانات پایان نیمسال جاری به صورت غیرمتمرکز و‬ ‫غیرحضوری با محوریت مراکز دانشگاه پیام نور در سراسر‬ ‫کشور و اساتید دروس برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی با عنوان اینکه تامین سالمت روانی و جسمی‬ ‫دانشجویان و ایجاد فضایی بی دغدغه و با امنیت خاطر‬ ‫برای برگزاری امتحانات در اولویت قرار دارد‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫دانشگاه پیام نور در راستای پروتکل های ستاد ملی مبارزه‬ ‫با کرونا تالش می کند هماهنگی ها را مطابق تقویم اموزشی‬ ‫انجام دهد تا دانشجویان در زمان مقرر امتحانات خود را بر‬ ‫اساس ارزشیابی های استاد در قالب ازمون الکترونیکی و‬ ‫زر ی ــن امی ــزی ی ــاداور ش ــد‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه ثب ــت ن ــام‬ ‫و انتخ ــاب رش ــته در ای ــن ازم ــون‪ ،‬در ی ــک مرحلـــه انجـــام‬ ‫می ش ــود‪ ،‬داوطلب ــان بای ــد همزم ــان ب ــا ثب ــت ن ــام‪ ،‬نس ــبت ب ــه‬ ‫درج رش ــته محل ه ــای تحصیل ــی خ ــود در ف ــرم تقاضانامـــه‬ ‫اینترنت ــی ب ــا توج ــه ب ــه رش ــته های اع ــالم ش ــده در دفترچـــه‬ ‫راهنم ــا‪ ،‬اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫س ــخنگوی س ــازمان س ــنجش ام ــوزش کش ــور اظهـــار‬ ‫داش ــت‪ :‬اطالعی ــه تکمیل ــی و همچنی ــن دفترچ ــه راهنمـــای‬ ‫ثبت ن ــام و انتخ ــاب رش ــته‪ ،‬همزم ــان ب ــا ش ــروع ثبت نـــام در‬ ‫یا سایر روش های ارزشیابی بگذرانند‪.‬‬ ‫وی تا کید کرد‪ :‬تقویم اموزشی در دانشگاه پیام نور‬ ‫به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد و ازمونها دقیقا مطابق با‬ ‫جدولزمانبندیازمونهابهنحوی کهذکرشد‪،‬برگزار میشود‪.‬‬ ‫وی از برگزاری ترم تابستان مطابق با تقویم اموزشی‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬در صورت ادامه شیوع بیماری و خطر‬ ‫ابتالی دانشجویان ارائه دروس نظری در ترم تابستان نیز‬ ‫به صورت الکترونیکی بوده و دروس عملی به محض اعالم‬ ‫ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و بدون محدودیت‬ ‫زمانی برای دانشجویان ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫زمانی با عنوان اینکه دانشجویان کلیه اطالعات‬ ‫اموزشی مربوط به دوره کرونا را میتوانند از پرتال دانشگاه‬ ‫به نشانی ‪ www.pnu.ac.ir‬دریافت کنند‪ ،‬افزود‪ :‬جلسات‬ ‫دفاع رساله و پایان نامه و ارائه پروپوزال دانشجویان نیز‬ ‫به صورت الکترونیکی در حال انجام است‪.‬‬ ‫ویدر پایانابراز امیدواری کرد‪:‬دانشجویاندر کمالارامش‬ ‫و بیدغدغهبهسالمتنیمسالجاریرابهپایانبرسانند‪.‬‬ ‫تاریـــخ ‪ ۱۱‬خـــرداد ‪ ۹۹‬در ســـایت ســـازمان ســـنجش ق ــرار‬ ‫می گیـــرد‪ .‬داوطلبـــان الزم اســـت بـــرای اطـــالع از شـــرایط و‬ ‫ضوابـــط شـــرکت در ایـــن ازمـــون و نـــوع پذیـــرش رشـــته های‬ ‫امتحان ــی (ب ــا ازم ــون و ی ــا ب ــر اس ــاس س ــوابق تحصیل ــی «ب ــدون‬ ‫ازم ــون»)‪ ،‬دفترچ ــه راهنم ــای مذک ــور را ب ــه دق ــت مطالع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫ازم ــون دوره ه ــای کاردان ــی نظ ــام جدی ــد دانش ــگاه فن ــی و‬ ‫حرف ـه ای و موسســات امــوزش عالــی غیردولتــی و غیــر انتفاعــی‬ ‫ســـال ‪ ۱۳۹۹‬در رشـــته های بـــا ازمـــون جمعـــه ‪ ۱۴‬شـــهریور ‪۹۹‬‬ ‫برگـــزار می شـــود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک هلدینگ در نظر دارد نسبت به توسعه کادر برنامه نویسی و پشتیبانی ‪ ,‬واحد طراحی و توسعه سایت و‬ ‫اپلیکیشن فروش انالین خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪PHP‬‬ ‫‪Developer‬‬ ‫جنسیت‪:‬خانم‪،‬اقا‬ ‫‪‬مسلط به ‪html , css, js‬مسلط به ‪ php‬و ‪mysql‬مسلط به ‪symfony‬‬ ‫‪‬مسلط به تحلیل و طراحی سیستم‪‬مسلط به مفاهیم برنامه نویسی شی گرا‬ ‫‪‬مسلط به ‪software design pattern‬‬ ‫‪Sys Admin‬‬ ‫‪Android‬‬ ‫‪Developer‬‬ ‫‪iOS Developer‬‬ ‫‪Frontend‬‬ ‫‪Developer‬‬ ‫‪Graphic‬‬ ‫‪Designer‬‬ ‫‪BI Expert‬‬ ‫جنسیت‪:‬خانم‪،‬اقا‬ ‫‪‬مسلط به ‪Redis‬مسلط به ‪Message Broker‬مسلط به ‪ mysql‬و تنظیمات‬ ‫‪clustering‬مسلط به ‪ CentOs7‬مسلط به تنظیمات ‪nginx/php-fm/HAProxy‬‬ ‫جنسیت‪:‬خانم‪،‬اقا‬ ‫‪‬مسلط به ابزارهای ‪Source Control‬تسلط به پایگاه داده و جاوا‪‬توانایی انجام پروژه‬ ‫‪‬تسلط به طراحی شیگرا و نیز معماری کالینت‪/‬سرور‪ RESTful APIs ،‬و ‪JSON‬‬ ‫جنسیت‪:‬خانم‪،‬اقا‬ ‫‪‬تجربه کار با ابزارهای ‪Source Control‬تسلط به پایگاه داده‬ ‫‪‬مسلط به زبان ‪ SWIFT‬و ‪ OBJECTIV C‬و نیزتوانایی انجام پروژه‬ ‫‪‬تسلط به طراحی شی گرا و نیز معماری کالینت‪/‬سرور‪ RESTful APIs ،‬و ‪JSON‬‬ ‫جنسیت‪:‬خانم‪،‬اقا‬ ‫‪‬تسلط به زبان های برنامه نویسی تحت وب مثل ‪ HTML5‬و ‪CSS3‬‬ ‫‪‬تسلط به پلتفورم های پردازش ‪ CSS‬سمت سرور ( ‪ LESS‬و ‪)SASS‬‬ ‫‪‬تسلط به فریم ورک های حرفه ای جاوااسکریپت و فریم ورک های انیمیشن سازی در جاوااسکریپت‬ ‫‪‬تسلط به پلتفورم ‪ Grunt‬و ‪ Gulp‬و نیز افزونه های رایج جاوا اسکریپت‬ ‫‪‬تسلط به نرم افزارهای ویرایش تصاویر و هماهنگ کردن پروژه با مرورگرهای مختلف دسکتاپ و‬ ‫موبایل تسلط به ابزارهای ‪ Git‬و ‪SourceTree‬تسلط به مفاهیم اولیه سئو برای کدنویسی‬ ‫‪‬تسلط به اسکریپت نویسی در سمت کاربر ( ‪ JavaScript‬و ‪jQuery‬‬ ‫جنسیت‪:‬خانم‪،‬اقا‬ ‫‪‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه در طراحی وب و اپلیکیشن به همراه مستندات ذی ربط‬ ‫‪‬تسلط به ایجاد ‪ wireframe , s toryboard ,userflow‬و ‪....‬‬ ‫‪‬تسلط کامل برای استفاده از نرم افزارهای معروف گرافیکی‬ ‫‪‬اشنایی با زبان های برنامه نویسی تحت وب ( ‪)Javascript ,CSS3 ,HTML5‬‬ ‫جنسیت‪:‬خانم‪،‬اقا‬ ‫‪‬تسلط بر مفاهیم پایگاه داده (‪)… ,MS Sql Server, Oracle, MySql, Pos tgreSql‬‬ ‫‪‬اشنایی به ابزارهای گزارش گیری‪‬اشنایی به تولید داشبورد مدیریتی‬ ‫‪‬اشنا به برنامه های ‪ETL‬اشنایی به ابزارهای ‪data mining‬تسلط حرفه ای در مفاهیم انبار داده‬ ‫متقاضیان محترمی که در تخصص های مندرج در جدول دارای تسلط علمی و تجربه کافی هستند رزومه خود را شامل‬ ‫عنوان مدرک تحصیلی ‪ ،‬عنوان دوره های گذرانده شده و نیز تجربیات اجرایی و عملی خود را به همراه ذکر عنوان‬ ‫شغل مورد درخواست ‪ ،‬حداکثر تا تاریخ ‪ 99/3/1‬به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫تاکید می گردد در بخش موضوع ایمیل حتما عنوان شغل مورد تقاضا نوشته شود ‪ ،‬در غیر اینصورت‬ ‫برقراری ارتباط با متقاضی میسر نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪recruitmentemployee99@gmail.com‬‬ ‫شنبه ‪ 27‬اردیبهشت ‪ 22 -1399‬رمضان ‪ 16 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1198‬‬ ‫از سوی اسکودا‬ ‫مواد ازمون ورودی کاراموزی وکالت‬ ‫سال ‪۹۹‬اعالم شد‬ ‫اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری(اسکودا) قوانین و مقررات مربوط به‬ ‫مواد ازمون ورودی کاراموزی وکالت سال ‪ ۱۳۹۹‬را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار اطالعیه اتحادیه سراسری کانون های وکالی‬ ‫دادگستری(اسکودا) به این شرح است‪:‬‬ ‫به اطالع داوطلبان ارجمند ازمون ورودی کاراموزی وکالت سال ‪ ۱۳۹۹‬می رساند‪ ،‬که‬ ‫سواالت هر یک از مواد ازمون سال ‪ ۱۳۹۹‬از قلمرو قوانین و مقررات ذکر شده در جدول‬ ‫پیوست و نیز اراء وحدت رویه مرتبط طرح می شود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که ذکر عنوان قانون ذیل یکی از مواد ازمون به منزله عدم امکان طرح‬ ‫سوال از ان قانون در ماده دیگر نیست‪ .‬برای مثال اگرچه قانون روابط موجر و مستاجر در‬ ‫ذیل عنوان حقوق مدنی ذکر شده‪ ،‬ولی امکان طرح سوال از مقررات شکلی ان در ماده‬ ‫ائین دادرسی مدنی نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بدیهی است این اطالعیه صرفا در مورد ازمون سال ‪ ۱۳۹۹‬است و در سنوات بعدی‬ ‫تصمیم مقتضی به موقع اتخاذ و اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫حقوق مدنی‬ ‫‪ .۱‬قانون مدنی‬ ‫‪ .۲‬قوانین روابط موجر و مستاجر‪ ۱۳۵۶ ‬و‪۱۳۷۶ ‬‬ ‫‪ .۳‬قانون حمایت خانواده مصوب سال ‪۱۳۹۱‬‬ ‫‪ .۴‬قانون مسئولیت مدنی‬ ‫‪ .۵‬قانون امور حسبی‬ ‫‪ .۶‬قانون پیش فروش ساختمان‬ ‫‪ .۷‬قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه‬ ‫‪ .۸‬قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان‬ ‫ایین دادرسی مدنی‬ ‫‪ .۱‬قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب‬ ‫‪ .۲‬قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا‬ ‫وضعیت خدمت مشموالنی که امسال کنکوری بودند‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا‬ ‫به تشریح وضعیت خدمت مشموالنی‬ ‫پرداخت که به دلیل جلوگیری از شیوع‬ ‫کرونا هنوز نتوانسته اند کنکور بدهند‪.‬‬ ‫سردار تقی مهری‪ ،‬در گفتگو با‬ ‫مهر‪ ،‬با اشاره به وضعیت خدمت‬ ‫مشموالنی که امسال کنکوری بودند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برابر قانون کسانی که به‬ ‫سن ‪ ۲۰‬سالگی می رسند‪ ۱۸ ،‬سال‬ ‫انها تمام می شود و حداکثر تا ‪۲۰‬‬ ‫سالگی باید وضعیت سربازی خود را‬ ‫معلوم کنند‪ ،‬البته از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۰‬سالگی‬ ‫می توانند معافیت تحصیلی بگیرند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬افرادی هستند که‬ ‫به عنوان به مثال امسال خرداد ماه‬ ‫امسال دیپلم می گیرند این افراد یک سال زمان دارد‬ ‫تا به خدمت سربازی بیاید یعنی تغییر تاریخ کنکور‬ ‫تغییری در وضعیت اینها ندارد چراکه تا خرداد سال‬ ‫اینده این افراد مهلت دارند تا دانشگاه قبول شوند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا بیان کرد‪:‬‬ ‫بنابراین کسانی که در خرداد امسال دیپلم گرفتند‬ ‫یک سال زمان و مهلت معرفی دارند که برای‬ ‫خدمت سربازی بیایند‪ .‬در واقع می توانند در کنکور‬ ‫امسال که مردادماه برگزار می شود‪ ،‬شرکت کنند‪.‬‬ ‫ارائه مهلت یک ساله به لیسانسهها‬ ‫از سوی دانشگاه‬ ‫‪.‬سردار مهری در پاسخ به سوال دیگری مبنی‬ ‫بر اینکه وضعیت خدمت مشموالن دانشجو‬ ‫که در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد در‬ ‫حال تحصیل هستند و باید کنکور ارشد و یا‬ ‫دکترا می دادند و االن زمان این ازمون هم به تاخیر‬ ‫افتاده است‪ ،‬گفت‪ :‬کسانی که در مقطع دکترا‬ ‫هستند یا مقاطع فوق لیسانس می خواهند شرکت‬ ‫کنند بستگی به شرایط فرد داد‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫لیسانسه ها ‪ ۵‬سال وقت دارند‪ .‬حتی اگر دچار‬ ‫مشکل شوند همانند کرونا که پیش امده دانشگاه‬ ‫اجازه دارد‪ ،‬کمیسیون برگزار می کنند و یک سال به‬ ‫انها اجازه دهد که ادامه تحصیل بدهند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اگر مدت زمان تحصیل‬ ‫فردی بیشتر از ‪ ۵‬سال برای گرفتن لیسانس پیوسته‬ ‫طول کشید و به دلیلی عقب افتاد در کمیسیون‬ ‫یک سال دیگر هم به او اجازه می دهند‪ .‬یعنی‬ ‫‪ ۶‬سال وقت دارد لیسانس خود را بگیرد و هیچ‬ ‫مشکلی هم از نظر وظیفه عمومی ندارد‪.‬‬ ‫با انتشار فراخوانی اعالم شد‬ ‫‪ .۳‬قانون اجرای احکام مدنی‬ ‫‪ .۴‬قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی‬ ‫جذب نیروی امریه در پژوهشکده‬ ‫گیاهان دارویی جهاددانشگاهی‬ ‫‪ .۵‬قانون شوراهای حل اختالف‬ ‫‪ .۶‬قانون تشکیالت و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری‬ ‫‪ .۷‬الیحه قانون استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب ‪ ۱۳۳۳‬و قانون کیفیت‬ ‫اخذ پروانه وکالت ‪۱۳۷۶‬‬ ‫حقوق تجارت‬ ‫‪ .۱‬قانون تجارت شامل قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت ‪ ۱۳۴۷‬و اصالحات بعدی انها‬ ‫‪ .۲‬قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی‬ ‫‪ .۳‬قانون راجع به ثبت شرکت ها‬ ‫‪ .۴‬قانون صدور چک یا اصالحات بعدی‬ ‫‪ .۵‬قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران و اصالحات بعدی ان‬ ‫‪ .۶‬احکام مرتبط از‪ ‬قانون اجرای سیاست های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫‪ .۷‬قانون تجارت الکترونیکی‬ ‫‪ .۸‬قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی‬ ‫حقوق جزا‬ ‫‪ .۱‬قانون مجازات اسالمی مصوب‪( ۱۳۹۲-۱۳۷۵ ‬شامل‪ ‬قانون جرایم رایانه ای)‬ ‫‪ .۲‬قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء‪ ،‬اختالس و کالهبرداری‬ ‫‪ .۳‬قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر‬ ‫‪ .۴‬قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیرتبانی می نمایند‬ ‫‪ .۵‬قانون صدور چک با اصالحات بعدی‬ ‫‪ .۶‬قانون مبارزه با پولشویی‬ ‫پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی‬ ‫نیروی انسانی در قالب خدمت سربازی (امریه)‬ ‫جذب می کند‪.‬‬ ‫‪ .۹‬احکام جزایی‪ ‬قانون ثبت اسناد و امالک مصوب ‪ ۱۳۱۰‬و قانون اصالح قسمتی از قانون‬ ‫تجارت مصوب ‪ ۱۳۴۷‬وقانون حمایت از خانواده مصوب ‪۱۳۹۱‬‬ ‫ایین دادرسی کیفری‬ ‫‪ .۱‬قانون ایین دادرسی کیفری‬ ‫‪ .۲‬قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب‬ ‫‪ .۳‬قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی‬ ‫تذکر‪ :‬ذکر هر عنوان زیر یک درس به منزله استفاده ازن ان در دروس دیگر نیست‪.‬‬ ‫به ازای هر کارمند ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫جزئیاتی از پرداخت وام‬ ‫به مشاغل فرهنگی اعالم شد‬ ‫مشاغل و بنگاه های فرهنگی هنری اسیب دیده از کرونا مشمول دریافت تسهیالت‬ ‫مالی می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬طی ماه های اینده پیگیری های اصناف فرهنگی و هنری کشور برای‬ ‫جلب کمک و حمایت دولت برای جبران خسارت ناشی از کرونا در نهایت منجر به‬ ‫تهیه نامه ای از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به معاون اول رئیس جمهور‪ ،‬رئیس دفتر‬ ‫رئیس جمهور‪ ،‬رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی رئیس جمهور با هدف‬ ‫اعالم خسارت های وارده به بخش فرهنگ کشور شد‪ .‬صالحی در این نامه ها خواستار‬ ‫مساعدت های هر چه سریع تر دولت به مشاغل اسیب پذیر فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه کشور شد‪.‬‬ ‫در این نامه میزان خسارت وارده به اصناف فرهنگی و هنری تا پایان فروردین ماه‬ ‫جاری بالغ بر ‪ ۹,۷۶۰,۹۲۱‬میلیون ریال‪ ،‬معادل ‪ ۹۷۶‬میلیارد تومان براورد شد‪.‬‬ ‫صالحی در این نامه ها همچنین حمایت های پیشنهادی صندوق اعتباری هنر‬ ‫در سه بخش حق بیمه‪ ،‬سرانه درمان و جبران خسارت بیکاری پیش بینی شده است‬ ‫که شامل ‪ ۲۱۸,۷۸۹,۶۵۹,۵۰۰‬ریال حق بیمه برای ‪ ۳۵۵۰۰‬نفر از اعضای صندوق‪،‬‬ ‫‪ ۱۳۷,۷۶۸,۴۰۰,۰۰۰‬ریال سرانه درمان برای ‪ ۷۸۱۰۰‬نفر از اعضا و ‪ ۱,۴۳۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰‬ریال‬ ‫برای جبران خسارت بیکاری هنرمندان میزان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار‪ ،‬به نقل از اداره کل‬ ‫روابط عمومی جهاددانشگاهی پژوهشکده گیاهان‬ ‫دارویی جهاددانشگاهی از میان فارغ التحصیالن‬ ‫در مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته های‬ ‫میکروبیولوژی و فیزیولوژی نیروی داوطلب امریه‬ ‫جذب نیروی امریه‬ ‫در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف‬ ‫سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف از‬ ‫میان فارغ التحصیالن در مقطع کارشناسی ارشد‬ ‫رشته های مهندسی مکانیک‪ ،‬پلیمر و شیمی‬ ‫نیروی داوطلب امریه (سربازی) جذب می کند‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬سازمان جهاد دانشگاهی‬ ‫صنعتی شریف با صدور اطالعیه ای از جذب‬ ‫نیروی امریه در این واحد خبر داد‪.‬‬ ‫این سازمان اعالم کرده است که از میان‬ ‫فارغ التحصیالن در مقطع کارشناسی ارشد‬ ‫رشته های مهندسی مکانیک‪ ،‬پلیمر و شیمی‬ ‫نیروی داوطلب امریه (سربازی) جذب می کند‪.‬‬ ‫بنا بر اعالم روابط عمومی این سازمان‪،‬‬ ‫متقاضیانی که تا زمان اعزام انان حداقل سه ماه‬ ‫باقی مانده است‪ ،‬می توانند رزومه خود را به نشانی‬ ‫‪ t.d.c@jdsharif.ac.ir‬ارسال کنند‪ .‬در عنوان‬ ‫ایمیل کلمه ی “‪ ”amriyeh‬ذکر شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل انجمن اوتیسم خبر داد‬ ‫معافیت مبتالیان اوتیسم از سربازی‬ ‫مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران ضمن اشاره به‬ ‫نحوه فعالیت سامانه ثبت اطالعات اوتیسم ایران‪،‬‬ ‫در عین حال از معافیت کامل مبتالیان اوتیسم طی‬ ‫تفاهمی با سازمان نظام وظیفه خبر داد‪.‬‬ ‫سعیده صالح غفاری در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یکی از مهم ترین نیازهای جامعه اوتیسم‬ ‫ایران داشتن امارهای رسمی و قابل قبول در کشور‬ ‫است‪ .‬در سیاست گذار ی های کالن و در نظام‬ ‫حاکمیتی ایران پرداختن به موضوعاتی از قبیل‬ ‫افراد طیف اوتیسم نیازمند داشتن اطالعات قابل‬ ‫قبول است‪ .‬پیش بینی های امسال روز جهانی‬ ‫اوتیسم از طریق سازمان های معتبر اماری در‬ ‫جهان‪ ،‬امار یک تولد از هر ‪ ۵۷‬تولد را در طیف‬ ‫اختالل اوتیسم اعالم کرده است‪.‬‬ ‫‪.‬وی با بیان اینکه ماه اوریل ماه جهانی‬ ‫اوتیسم نامیده شده است‪ ،‬افزود‪ :‬از سال گذشته‬ ‫با همکاری و حمایت مجموعه مالی پاسارگاد‪ ،‬‬ ‫انجمن اوتیسم ایران درصدد راه اندازی سامانه‬ ‫کشوری ثبت اطالعات اوتیسم برامد که از ان به‬ ‫عنوان سامانه رجیستری اوتیسم یاد می کنیم‪.‬‬ ‫در مرحله اول این سامانه که متشکل از فرم سه‬ ‫صفحه ای است؛ اطالعات اماری دقیق را از‬ ‫منظر جمعیت شناختی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫بهداشتی‪ ،‬توانبخشی و اقتصادی خانواده اخذ‬ ‫کرده و مورد بررسی قرار می دهد‪ .‬هر خانواده می تواند‬ ‫با مراجعه به سامانه ‪ www.irautism.ir‬حداقل‬ ‫اطالعات اولیه را شامل نام‪ ،‬نام خانوادگی و کد ملی‬ ‫فرزند خود را وارد کند‪ .‬به محض ورود اطالعات به‬ ‫این سامانه‪ ،‬کارشناسان انجمن امکان ارتباط را‬ ‫برقرار کرده و اطالعات دیگر را اخذ می کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬خانواده ها را تشویق‬ ‫می کنیم برای اینکه به این سامانه رجوع کنند؛‬ ‫چراکه هم باعث بررسی وضیعت اوتیسم می شود‬ ‫و هم دالیل مهم دیگری همچون خدماتی دارد که‬ ‫خانواده های اوتیسم به واسطه این سامانه می توانند‬ ‫دریافت کنند‪ .‬سامانه رجیستری به تمامی سازمان ها‬ ‫و نهادها امکان ارائه گزارش های موردی را می دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در صورتی که فرزند اوتیسم در سن‬ ‫مراجعه به نظام وظیفه قرار گرفته باشد‪ ،‬طی تفاهماتی‬ ‫که سال گذشته انجمن اوتیسم ایران با سازمان نظام‬ ‫وظیفهداشت‪،‬خوشبختانهاوتیسمدر لیستمعافیت‬ ‫کاملقرار گرفت‪.‬روندمعافیتفرددارایاختاللاوتیسم‬ ‫بهشرطاناتفاقمی افتد کهانجمناوتیسمایرانتاییدیه ‬ ‫پزشکی فرد را به سازمان نظام وظیفه اعالم کند‪.‬‬ ‫صالح غفاری در خصوص دیگر امتیازات ثبت ‬ ‫نام در این سامانه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بیمه های تکمیلی‬ ‫مانند بیمه نیروهای مسلح‪ ،‬بیمه بانک ملت و‬ ‫بیمه بانک پاسارگاد پذیرفته اند که در صورت تایید‬ ‫انجمن اوتیسم ایران‪ ،‬خدمات توانبخشی این افراد‬ ‫را در قالب پوشش بیمه تکمیلی پذیرا باشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه موضوع گم شدن افراد طیف‬ ‫اوتیسم یکی از چالش های موجود برای خانواده ها‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یک فرد اوتیسم ترس از خطر و‬ ‫درکی از ارتباط و تعامل متقابل ندارد و بسیاری از‬ ‫اوقات خانواده ها با گم شدن فرزندان خود مواجه اند‪.‬‬ ‫کار ارزشمندی که در دو سال گذشته صورت‬ ‫گرفت‪ ،‬ارتباط انجمن اوتیسم ایران از طریق وزارت‬ ‫کشور با سازمان «ناجا» و «فابا» بود که سامانه گم‬ ‫پنجمین فراخوان پذیرش‬ ‫سرباز امریه پژوهش یار اعالم شد‬ ‫وزارت علوم با هدف به کارگیری نیروهای متخصص با مدرک‬ ‫کارشناسی ارشد یا دکتری در دانشگاه ها‪ ،‬پژوهشگاه ها و پارک های‬ ‫علم و فناوری سراسر کشور و به منظور بهره‪‎‬مندی از خدمات انان در‬ ‫امور پژوهشی و کار در ازمایشگاه ها به تشخیص معاونت پژوهش و‬ ‫فناوری‪ ،‬از مشموالن واجد شرایط دعوت به همکاری می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بر اساس این فراخوان‪ ،‬تمامی مشموالن وظیفه و‬ ‫دانش اموختگانی که تمایل به گذراندن دوره سربازی خود در قالب‬ ‫نیروی پژوهش یار امریه را دارند‪ ،‬می توانند جهت اطالع از اعالم نیاز‬ ‫استان ها‪ ،‬شرایط جذب و مدارک مورد نیاز از تاریخ یکم لغایت ‪۱۸‬‬ ‫خرداد ماه ‪ ۱۳۹۹‬نسبت به ثبت نام در سایت امریه وزارت علوم به‬ ‫نشانی‪ www.amriye.msrt.ir‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫بنا بر اعالم روابط عمومی وزارت علوم‪ ،‬جذب مشموالن در این فراخوان‬ ‫جهت اعزام در شهریور ماه سال ‪ ۹۹‬خواهد بود و نتایج اولیه این ثبت نام‬ ‫جهت تایید یا رد درخواست در تاریخ‪ ۲۶‬خرداد ماه‪ ۱۳۹۹‬اعالم خواهد شد ‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫سرپرست اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران خبر داد‬ ‫بیمه زنان خانه دار با پرداخت‬ ‫حق بیمه ماهانه ‪ ۲۲۰‬هزار تومانی‬ ‫(سربازی) جذب می کند‪.‬‬ ‫واجدین شرایط که تا زمان اعزام انان حداقل‬ ‫سه ماه باقی مانده است‪ ،‬می توانند رزومه ی خود را‬ ‫به ادرس ایمیل ‪( sec.imp@acecr.ac.ir‬در عنوان‬ ‫ایمیل کلمه ی «‪ »amriyeh‬ذکر شود) ارسال کنند‪.‬‬ ‫در رشته های مهندسی مکانیک‪ ،‬پلیمر و شیمی‬ ‫‪ .۷‬قانون جرم سیاسی‬ ‫‪ .۸‬قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان از ان مصوب ‪۱۳۹۸‬‬ ‫به گفته رئیس سازمان وظیفه عمومی‬ ‫ناجا در حال حاضر دیپلمه ای نداریم که‬ ‫اجازه شرکت در کنکور را نداشته باشد‬ ‫چراکه هر کسی االن دیپلم گرفت یک‬ ‫سال فرصت دارد تعیین تکلیف سربازی‬ ‫خود را انجام دهد و یک بار هم کنکور را‬ ‫اجازه دارد شرکت کند‪.‬‬ ‫احتمال دادن یک بازه زمانی‬ ‫به مشموالنی که برای بار دوم‬ ‫میخواهند کنکور بدهند‬ ‫سردار مهری در پاسخ به سوال دیگر‬ ‫خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ایا احتمال‬ ‫دارد ستاد کل نیروهای مسلح برای‬ ‫کسانی که کنکور سال گذشته را قبول‬ ‫نشدند و امسال قصد داشتند تا بار‬ ‫دیگر در کنکور شرکت کنند ولی به دلیل کرونا و‬ ‫تعویق ازمون ها این شانس را از دست دادند‪ ،‬مهلتی‬ ‫در نظر بگیرد تا بتواند از شانس خود استفاده کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این را مطلع نیستم مگر اموزش و پرورش یا هر‬ ‫نهاد دیگری از ستاد کل نیروهای مسلح درخواست‬ ‫کند و انها تصمیم جدیدی در این باره بگیرند‪.‬‬ ‫به گفته وی تا به این لحظه هنوز نه اموزش و‬ ‫پرورش و نه وزارت علوم و نه هیچ نهاد دیگری این‬ ‫درخواست را نه از ستاد کل نیروهای مسلح و نه از‬ ‫سازمان وظیفه عمومی ناجا نداشته است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در پایان‬ ‫گفت‪ :‬تمامی دیپلمه ها نگران نباشند و استرس‬ ‫هم نداشته باشند چراکه همه می توانند یک بار در‬ ‫کنکور شرکت کنند‪.‬‬ ‫با هدف به کارگیری نیروهای متخصص؛‬ ‫شدن بچه های اوتیسم در «فابا» طراحی و در تمام‬ ‫کیوسک ها و تمامی مراکز کالنتری ها این سامانه قابل‬ ‫اتصال است و به محض اینکه فرد گم شده طیف‬ ‫اوتیسم به نزدیک ترین کالنتری رسانده شود نام و نام‬ ‫خانوادگی و یا کد ملی فرد از طریق کارت رجیستری‬ ‫که خانواده ها در لباس فرزندشان می گذارند؛‬ ‫اطالعات الزم برای کالنتری قابل مالحظه است که‬ ‫بتوانند موضوع را به خانواده اطالع دهند‪.‬‬ ‫مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫خدمات حمایتی‪ ،‬اجتماعی و یا خدمات معیشتی‬ ‫که خیرین در اختیار انجمن می گذارند به واسطه این‬ ‫سامانه قابل ارائه خواهد بود‪ .‬معموال در طول سال‬ ‫با کمک حامیان مان در چهار مرحله در خدمت‬ ‫خانواده های عزیز هستیم‪ .‬پرداخت کمک هزینه های‬ ‫اموزشی‪ ،‬توانبخشی که مهمترین نیاز است به واسطه‬ ‫ثبت نام در سامانه انجام پذیر است‪.‬‬ ‫‪.‬وی افزود‪ :‬در ردیف بودجه بیمای های خاص‬ ‫مهم ترین عاملی که سازمان برنامه بودجه و مجلس‬ ‫شورای اسالمی می توانند تخصیص اعتبار کنند‪،‬‬ ‫استناد به امار صحیح است و چنانچه این امار‬ ‫صحیح نباشد متاسفانه خانواده ها از بودجه ای‬ ‫که باید به اوتیسم اختصاص یابد محروم می شوند‪.‬‬ ‫صالح غفاری ادامه داد‪ :‬اگر مجموعه های‬ ‫خصوصی در قالب مسئولیت های اجتماعی بتوانند‬ ‫در ایجاد زیرساخت های الزم به انجمن هایی مانند‬ ‫انجمن اوتیسم ایران کمک کنند‪ ،‬بزرگترین رسالت‬ ‫خود را انجام داده اند‪ .‬مسئولیت اجتماعی تنها‬ ‫پرداخت وجوه مالی نیست و گاهی مسئولیت‬ ‫می تواند در قبال صرف زمان باشد‪.‬‬ ‫زنان خانه دار و دختران مجرد می توانند تنها با پرداخت ‪ ۲۲۰‬هزار‬ ‫تومان در ماه خود را تحت پوشش و حمایت بیمه تامین اجتماعی قرار‬ ‫دهند و با پرداخت ‪ ۱۰‬سال نیز بازنشسته شوند‪.‬‬ ‫به گزارش به گزارش روابط عمومی اداره کل غرب تهران‬ ‫بزرگ؛حسین امیری گنجه‪ ،‬سرپرست اداره کل تامین اجتماعی غرب‬ ‫تهران بزرگ که در حاشیه نشست شورای اداری اداره کل غرب تهران‬ ‫بزرگ سخن می گفت‪ ،‬افزود‪ :‬در راستای اجرای اصل ‪ ۲۹‬قانون اساسی‬ ‫مبنی بر تحت پوشش قرار گرفتن احاد مردم و جهت حفظ کرامت‪،‬‬ ‫امنیت و استقالل مالی؛ بیمه زنان خانه دار به اجرا درامد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیمه زنان خانه دار فرصتی است برای ان دسته از زنان‬ ‫خانه داری که در جایی مشغول به کار نیستند‪ ،‬اما با پرداخت حق‬ ‫بیمه می توانند در دوران میانسالی و کهنسالی از مزایای بازنشستگی و‬ ‫دریافت مستمری برخوردار شوند‪.‬‬ ‫امیری گنجه افزود‪ :‬در صورت احراز شرایط‪ ،‬مستمری انها به فرزندانشان‬ ‫نیز تعلق می گیرد‪ .‬عالوه بر زنان متاهل‪ ،‬زنان مجرد نیز می توانند تحت‬ ‫پوشش بیمه زنان خانه دار قرار گیرند و تمام زنان و دخترانی که بین ‪ ۱۸‬تا‬ ‫‪ ۵۰‬سال سن دارند می توانند از مزایای این بیمه برخوردار شوند‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ با اشاره به‬ ‫جمعیت زنان خانه دار در ایران گفت‪ %۶۲ :‬از زنان کشور خانه دار هستند و‬ ‫جمعیتی نزدیک به ‪ ۲۰‬میلیون نفر را تشکیل می دهند و بیش از ‪ %۷۵‬از انها‬ ‫فاقد بیمه مستقل بوده و تحت پوشش بیمه درمانی همسر خود می باشند‪.‬‬ ‫امیری گنجه در خصوص اینکه چه افرادی مشمول بیمه زنان‬ ‫خانه دار می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬همه زنان خانه داری که کمتر از ‪ ۵۰‬سال‬ ‫سن دارند‪ ،‬می توانند نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد به بیمه‬ ‫اقدام کنند‪ .‬چناچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از ‪۵۰‬‬ ‫سال باشد‪ ،‬پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه حق بیمه‬ ‫قبلی معادل مدت مازاد سنی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مثال فردی در زمان تقاضا دارای ‪ ۵۲‬سال و ‪ ۳‬ماه سن‬ ‫باشد‪ ،‬در صورتی می تواند از بیمه زنان خانه دار استفاده نماید که ‪ ۲‬سال‬ ‫و ‪ ۳‬ماه سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی را داشته‬ ‫باشد و اگر سابقه بیمه بیش از ‪ ۱۰‬سال را داشته باشد‪ ،‬بدون شرایط سنی‬ ‫می تواند از بیمه زنان خانه دار استفاده کند‪ .‬دختران مجرد م ‬ ‫ی‪‎‬توانند از‬ ‫سن ‪ ۱۸‬سالگی تحت پوشش حمایت های تامین اجتماعی قرار گیرند‪.‬‬ ‫امیری گنجه در خصوص شرایط و نحوه خدمات بیمه زنان‬ ‫خانه دار گفت‪ :‬متقاضیان می توانند از طرح بیمه زنان خانه دار تامین‬ ‫اجتماعی از قبیل بازنشستگی‪ ،‬ازکارافتادگی‪ ،‬خدمات درمانی و فوت‬ ‫(قبل و پس از بازنشستگی) استفاده کنند‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ تاکید کرد‪:‬‬ ‫نوع اول این بیمه نرخ ‪ %۱۲‬است که از خدمات بازنشستگی و فوت‬ ‫بعد از بازنشستگی (مستمری بازماندگان) بر مبنای حداقل حقوق‬ ‫یعنی با پرداخت ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۰۲‬هزار و ‪ ۵۱۲‬ریال در ماه می باشد‪.‬‬ ‫نوع دوم بیمه یادشده نرخ ‪ %۱۴‬است که متقاضیان بر اساس این نرخ‬ ‫حق بیمه از خدمات بازنشستگی و فوت (قبل و بعد از بازنشستگی)‬ ‫تنها با پرداخت ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۶۹‬هزار و ‪ ۵۹۸‬ریال در ماه از خدمات‬ ‫تامین اجتماعی بهره مند می گردند و نوع سوم ‪ %۱۸‬می باشد که‬ ‫متقاضیان این نوع بیمه از خدمات بازنشستگی‪ ،‬فوت (قبل و بعد از‬ ‫بازنشستگی) و ازکارافتادگی با پرداخت ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۳۰۳‬هزار و ‪۷۶۹‬‬ ‫ریال در ماه بهره مند خواهند شد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1209

هفته نامه بازار کار 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1399/05/19
هفته نامه بازار کار 1208

هفته نامه بازار کار 1208

شماره : 1208
تاریخ : 1399/05/11
هفته نامه بازار کار 1207

هفته نامه بازار کار 1207

شماره : 1207
تاریخ : 1399/05/04
هفته نامه بازار کار 1206

هفته نامه بازار کار 1206

شماره : 1206
تاریخ : 1399/04/28
هفته نامه بازار کار 1205

هفته نامه بازار کار 1205

شماره : 1205
تاریخ : 1399/04/21
هفته نامه بازار کار 1204

هفته نامه بازار کار 1204

شماره : 1204
تاریخ : 1399/04/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!