هفته نامه بازار کار شماره 1196 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1196

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1196

هفته نامه بازار کار شماره 1196

‫استخدام‬ ‫جذب‪ 3500‬سرباز معلم در سال‪99‬‬ ‫بیمارستان صارم در چندین عنوان شغلی استخدام می کند‬ ‫استخدام گسترده اتیه سازان بیمه سامان در چندین استان‬ ‫‪ 12‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 3000 :‬تومان‬ ‫استخدام در شرکت توسعه گران نرم افزار اذربایجان‬ ‫استخدام درجه دار در نیروی انتظامی‬ ‫شــرکت تابان انرژی پاسارگاد ‪ 100‬نفر در جزیره قشم استخدام می کند‬ ‫شنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪ 8 -1399‬رمضان ‪ 2 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1196‬‬ ‫کاریابی بازارکار ثبت نام می کند ‪66710081‬‬ ‫اموزش و پرورش‬ ‫جذب معلم‬ ‫و برگزاری ازمون استخدامی‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد‬ ‫استخدام ‪ 40‬هزار نفر در دستگاه هایی اجرایی کشور‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫مدیر کلبیمهبیکاریخبر داد‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 783‬هزار بیکار شده کرونایی‬ ‫درخواست بیمه بیکاری‬ ‫ثبت کرده اند‬ ‫تا پایان اردیبهشت صورت می گیرد‬ ‫‪2‬‬ ‫استخدام ‪ 7‬هزار و ‪ 700‬نفر‬ ‫در بخش بهداشت و درمان‬ ‫‪2‬‬ ‫کارگرانی که‬ ‫مزایای مزدی نمی گیرند‬ ‫چه باید بکنند؟‬ ‫تجربه دو دهه خدمت ثابت کرده است‬ ‫‪8‬‬ ‫فرصت های کار و اشتغال‬ ‫برای دانش اموختگان مامایی‬ ‫در بخش های مختلف‬ ‫رئیسسازمانسنجشاموزشخبر داد‬ ‫زمان برگزاری کنکور‬ ‫و ازمون های‬ ‫تحصیالت تکمیلی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5‬‬ ‫کاریابی ها برای خدمت‬ ‫به نیروی کار جایگزینی ندارند‬ ‫‪2‬‬ ‫دستور رئیس قوه قضائیه‬ ‫برای بررسی دستمزد ‪ ۹۹‬کارگران‬ ‫بیمارستان صارم جهت تکمیل سرمایه انسانی خود در عناوین شغلی و با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬مدیریت رستوران اشپزخانه و هتلینگ بیمارستانی‪ /‬یک نفر اقا‪ -‬ترجیحا کارشناس هتلداری‬ ‫مسلط به طبخ غذا و سرویس دهی به بیماران با حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫‪-2‬کارگر خدمات‪ /‬خانم و اقا‬ ‫‪-3‬تکنسین فنی‪ /‬با ‪ 3‬سال سابقه کار تاسیسات برق و مکانیک ‪ ،‬دیپلم‬ ‫‪-4‬تکنسین فنی‪ /‬با ‪ 5‬سال سابقه تعمیر و نگهداری موتورخانه و هواسازها ‪ ،‬دیپلم‬ ‫‪-5‬سرپرست کارگاه عمرانی‪ /‬با ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط ‪ ،‬فوق دیپلم‬ ‫‪ -6‬پرستار‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه خود را به ادرس ایمیل ‪ cv@sarem.org‬ارسال و یا جهت کسب اطالعات بیشتر‬ ‫با تلفن تماس ‪ 4702‬داخلی های ‪ 2273‬و ‪ 2271‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت معتبر و فعال در زمیمه تولید کاشی و سرامیک‬ ‫در عنوان شغلی ذیل دعوت به همکاری می کند‪.‬‬ ‫استخدام گرافیست _طراح‬ ‫● مسلط به نرم افزارهای فتوشاپ‪ -‬کورال _ ایندیزاین _ الستریتور‬ ‫● خانم یا اقا ● ‪۳‬تا ‪ ۵‬سال سابقه ● دارای روحیه کارگروهی ● تجربه درامور تبلیغات‬ ‫‪● Adobe photoshopped ● Corel Draw‬‬ ‫‪● Adobe indesign ● Adobe illustrator‬‬ ‫ارسال رزومه به ادرس ایمیل ‪emadshiryan@yahoo.com‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪ 8 -1399‬رمضان ‪ 2 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1196‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رویدادهای اموزش وپرورش‬ ‫سخنگوی دولت خبر داد‬ ‫استخدام ‪ ۷۷۰۰‬نفر در بخش‬ ‫بهداشت و درمان تا پایان اردیبهشت‬ ‫رئیس سازمان نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس کشور‪:‬‬ ‫سامانه صدور مجوز مدارس غیردولتی‬ ‫به زودی در سراسر کشور راه اندازی می شود‬ ‫رئیــس ســازمان نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس کشــور گفــت‪ :‬ســامانه صــدور مجــوز‬ ‫مــدارس غیردولتــی ب ـه زودی در سراســر کشــور راه انــدازی می شــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از خبرگ ــزاری ف ــارس‪ ،‬مهرال ــه رخش ــانی مهر مع ــاون وز ی ــر و‬ ‫رئی ــس س ــازمان نوس ــازی‪ ،‬توس ــعه و تجهی ــز م ــدارس کش ــور در مراس ــم رونمای ــی از س ــامانه‬ ‫ص ــدور مج ــوز م ــدارس غیردولت ــی اس ــتان ته ــران‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬طراح ــی س ــامانه ص ــدور‬ ‫مج ــوز م ــدارس غیردولت ــی کار بس ــیار مهم ــی ب ــود ک ــه توس ــط اداره کل نوس ــازی‪ ،‬توس ــعه و‬ ‫تجهی ــز م ــدارس اس ــتان ته ــران پیگی ــری و ب ــه نتیج ــه رس ــید‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬یک ــی از مطالب ــات ج ــدی در ح ــوزه مش ــارکت های مردم ــی در مجموع ــه‬ ‫ام ــوزش و پ ــرورش‪ ،‬موض ــوع م ــدارس غیردولت ــی اس ــت ک ــه ب ــا اجرای ــی ش ــدن ای ــن س ــامانه‬ ‫در اســتان تهــران‪ ،‬گامــی مهــم برداشــته شــد و بــه زودی در سراســر کشــور هــم اتفــاق خواهــد‬ ‫افت ــاد‪.‬‬ ‫رخش ــانی مهر ب ــا اش ــاره ب ــه اقدام ــات مهم ــی ک ــه در س ــال ‪ 1398‬در ح ــوزه م ــدارس‬ ‫غیردولت ــی رخ داد‪ ،‬گف ــت‪ :‬ایی ــن نام ــه م ــدارس غیردولت ــی در س ــال گذش ــته توس ــط هی ــات‬ ‫وز ی ــران ب ــه تصو ی ــب رس ــید و پ ــس از ان نی ــز دس ــتورالعمل اجرای ــی ای ــن ایی ــن نام ــه تدو ی ــن و‬ ‫اب ــاغ ش ــده اس ــت ک ــه ی ــک اتف ــاق خ ــوب و مه ــم در بخ ــش غیردولت ــی و ص ــدور مج ــوز ای ــن‬ ‫م ــدارس خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬تصو ی ــب و اب ــاغ ایی ــن نام ــه و دس ــتورالعمل م ــدارس غیردولت ــی کار‬ ‫نوس ــازی م ــدارس را در رس ــیدگی ب ــه ام ــور ص ــدور و تمدی ــد مج ــوز م ــدارس غیردولت ــی‬ ‫تس ــهیل ک ــرده اس ــت ک ــه ب ــا راه ان ــدازی ای ــن س ــامانه ه ــم ای ــن ام ــور بس ــیار روان ت ــر پیگی ــری‬ ‫خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫معــاون وز یــر امــوزش و پــرورش خاطرنشــان کــرد‪ :‬بایــد شــرایط ایمنــی در مــدارس دولتــی‬ ‫و غیردولت ــی ب ــر اس ــاس س ــند زیرنظ ــام فض ــا‪ ،‬تجهی ــزات و فن ــاوری در مجموع ــه وزارت‬ ‫ام ــوزش و پ ــرورش ب ــه ص ــورت کام ــل اجرای ــی ش ــود‪ ،‬و در ای ــن راس ــتا ب ــا استانداردس ــازی‬ ‫سیس ــتم های گرمایش ــی ‪ 50‬ه ــزار کالس درس دولت ــی کش ــور باع ــث برچی ــده ش ــدن‬ ‫بخار ی ه ــای غیراس ــتاندارد ش ــدیم و همزم ــان نی ــز از م ــدارس غیردولت ــی خواس ــتیم ک ــه‬ ‫سیس ــتم های گرمایش ــی غیراس ــتاندارد خ ــود را اص ــاح و انج ــام ای ــن ام ــور را در دس ــتور کار‬ ‫خ ــود ق ــرار ده ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان نوس ــازی‪ ،‬توس ــعه و تجهی ــز م ــدارس کش ــور ب ــا بی ــان اینک ــه ب ــا س ــامانه‬ ‫مذک ــور در ص ــدور مج ــوز م ــدارس غیردولت ــی تس ــریع خواه ــد ش ــد‪ ،‬اظهارک ــرد‪ :‬در ای ــن راس ــتا‬ ‫از زحم ــات دکت ــر ش ــهری مدی ــرکل نوس ــازی‪ ،‬توس ــعه و تجهی ــز م ــدارس اس ــتان ته ــران ب ــه‬ ‫جه ــت عملیات ــی ک ــردن ای ــن س ــامانه تش ــکر می کن ــم‪.‬‬ ‫وزارت اموزش و پرورش با صدور اطالعیه ای اعالم کرد‬ ‫لغو توامان فوق العاده های ایثارگری و ماده‪۵۱‬‬ ‫قانون خدمات رسانی به ایثارگران‬ ‫وزارت ام ــوزش و پ ــرورش ب ــا ص ــدور اطالعیـ ـه ای بخش ــنامه ع ــدم ام ــکان اس ــتفاده‬ ‫همزم ــان فوق الع ــاده ایثارگ ــری و ف ــوق الع ــاده م ــاده ‪ ۵۱‬قان ــون جامع ــه خدم ــات رس ــانی ب ــه‬ ‫ایثارگ ــران‪ ،‬را ص ــادر و اع ــام ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬اداره کل ام ــور اداری و تش ــکیالت وزارت ام ــوزش و پ ــرورش‬ ‫اطالعیـ ـه ای مبن ــی برلغ ــو توام ــان فوق العاده ه ــای ایثارگ ــری و م ــاده‪ ۵۱‬قان ــون خدم ــات‬ ‫رس ــانی ب ــه ایثارگ ــران صادرک ــرد‪.‬‬ ‫متن اطالعیه به شرح زیر است‪:‬‬ ‫در اج ــرای بخش ــنامه های ش ــماره ‪ ۷۱۰/۲۷‬هفت ــم مهرم ــاه ‪ ۹۷‬و ‪ ۷۱۰/۸‬هفت ــم‬ ‫اردیبهش ــت ‪ ۹۹‬و ب ــه منظ ــور اج ــرای رای ش ــماره ‪ ۲۴۵‬م ــورخ ‪ ۲۹‬دی م ــاه ‪ ۹۵‬هی ــات‬ ‫تخصصــی دیــوان عدالــت اداری در رابطــه بــا عــدم امــکان اســتفاده همزمــان از فــوق العــاده‬ ‫ایثارگ ــری‪ ،‬موض ــوع بن ــد ‪ ۲‬م ــاده ‪ ۶۸‬قان ــون مدیر ی ــت خدم ــات کش ــوری و ف ــوق الع ــاده م ــاده ‪۵۱‬‬ ‫قان ــون جامع ــه خدم ــات رس ــانی ب ــه ایثارگ ــران و ب ــا توج ــه ب ــه بخش ــنامه ش ــماره ‪۴۱۷۱۲‬‬ ‫م ــورخ ‪ ۷‬اردیبهش ــت ‪ ۹۹‬س ــازمان اداری و اس ــتخدامی کش ــور و نام ــه ش ــماره ‪/۴۰۰۰۰/۳۵‬د‬ ‫م ــورخ ‪ ۲۵‬فروردی ــن ‪ ۹۹‬دی ــوان محاس ــبات کش ــور‪ ،‬هم ــکاران ایثارگ ــر مش ــمول رای‬ ‫مذکور(جانبــازان بــاالی ‪۲۵‬درصــد و فرزنــد شــهید) موظفنــد فــرم ارائــه شــده را پــس از دانلــود‬ ‫تکمی ــل و حدا کث ــر ت ــا اول خ ــرداد ‪ ۹۹‬صرف ــا از طر ی ــق اتوماس ــیون اداری ب ــه اداره کل‬ ‫ام ــور اداری و تش ــکیالت ارس ــال کنن ــد‪.‬‬ ‫ش ــایان ذک ــر اس ــت‪ ،‬در ص ــورت ع ــدم تکمی ــل ف ــرم م ــورد نظ ــر در موع ــد مق ــرر ب ــه منظ ــور‬ ‫جلوگی ــری از ای ــراد مراج ــع نظارت ــی‪ ،‬نس ــبت ب ــه ح ــذف ف ــوق الع ــاده م ــاده ‪ ۵۱‬اق ــدام‬ ‫خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫لزوم حمایت دولت از زنجیره های تامین‬ ‫واحدهایی که کارگر جدید‬ ‫استخدام کنند هم تسهیالت بگیرند‬ ‫مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو وزارت کار گفت‪ :‬تنها رسته های مشخص نیستند که‬ ‫در اثر شیوع کرونا دچار مشکل شده اند‪ ،‬بلکه زنجیره های تامین هم دچار مشکل شدند‬ ‫و حمایت های دولت باید شامل حال این زنجیره ها هم بشود‪.‬‬ ‫رض ــا تازیک ــی‪ ،‬مدی ــر اجرای ــی ط ــرح مل ــی تکاپ ــو وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی‬ ‫در گف ــت وگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری تس ــنیم‪ ،‬در ب ــاره تاثی ــر مش ــاغل در ط ــرح تکاپ ــو وزارت کار‬ ‫گف ــت‪ :‬ش ــیوع کرون ــا در هم ــه کس ــب و کاره ــا ب ــه خص ــوص کس ــب وکاره ــای خدمات ــی‬ ‫بیشــترین تاثیــر را گذاشــت‪ ،‬کســب و کارهــای تکاپــو هــم از ایــن قاعــده مســتثنا نبودنــد‪.‬‬ ‫مش ــاغلی مانندگردش ــگری‪،‬خدماتی اس ــیب دیدن ــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مســئله مهمــی کــه در اســیب کســب و کارهــا وجــود دارد ایــن اســت‬ ‫ک ــه زنجی ــره تامی ــن دچ ــار مش ــکل ش ــدند‪ .‬ب ــه ط ــور مث ــال وقت ــی م ــی گویی ــم فس ــت فوده ــا‬ ‫دچ ــار مش ــکل ش ــدند‪ ،‬کارخان ــه ه ــای تولی ــد پنیرپیت ــزا‪ ،‬نان ه ــای پیت ــزا و‪ ...‬ه ــم دچ ــار‬ ‫ً‬ ‫مش ــکل م ــی ش ــوند‪ .‬یعن ــی صرف ـ ـا ی ــک ش ــغل تنه ــا نیس ــت ک ــه اس ــیب م ــی بین ــد بلک ــه‬ ‫زنجی ــره ارزش دچ ــار اس ــیب م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫تازیکی افزود‪ :‬به جای اینکه به فکر یک واحد باشیم باید فکری برای زنجیره ارزش‬ ‫ً‬ ‫مثال وقتی می گوییم صنایع غذایی دچار مشکل شده است‪ .‬تنها صنایع غذایی‬ ‫کنیم‪ .‬‬ ‫نیستند که دچار مشکل شده اند‪ ،‬بلکه زنجیره های تامین هم دچار مشکل شدند‪.‬باید‬ ‫این مشاغل به صورت جداگانه شناسایی شود‪ .‬مثال صنایع غذایی در بخش تولید نان‬ ‫های صنعتی رونق هم داشتند چرا که تقاضا در این دوران برای ان نان ها زیاد بود‪ .‬برخی‬ ‫از مردم حتی تمایل به خرید نان های سنتی هم نداشتند‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه ب ــا ای ــن رویک ــرد مطالعات ــی را در جه ــت شناس ــایی رس ــته ه ــای‬ ‫اس ــیب دی ــده داش ــته ای ــم گفت‪11:‬رس ــته ای ک ــه ب ــرای پرداخ ــت وام حمایت ــی از س ــوی‬ ‫دول ــت شناس ــایی ش ــده اس ــت قابلی ــت اص ــاح دارد‪ ،‬برخ ــی از ان رس ــته ه ــا زنجی ــره‬ ‫تامی ــن ن ــگاه نش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫تازیکی افزود‪ :‬وقتی صحبت از زنجیره تامین می کنیم‪ ،‬مسئله اینجاست که تمام‬ ‫واحدهای رنجیره دچار مشکل شده اند‪ .‬برخی واحدها تکمیل کننده هم هستند وقتی‬ ‫می گوییم فالن واحد دچار مشکل شده است یعنی به هم متصل هستند‪.‬‬ ‫مدیراجرای ــی ط ــرح مل ــی تکاپ ــو وزارت کار گف ــت‪ :‬در پرداخ ــت تس ــهیالت‬ ‫بایدهوش ــمندانه عم ــل کنی ــم‪ .‬چ ــرا ک ــه تس ــهیالت ب ــه ه ــدر رف ــت مناب ــع منج ــر نش ــود‪.‬‬ ‫یعن ــی ا گ ــر پرداخ ــت تس ــهیالت هوش ــمندانه نباش ــد مش ــکالتی ب ــروز م ــی کن ــد‪ .‬نبای ــد‬ ‫ب ــه گون ــه ای عم ــل کنی ــم ک ــه تس ــهیالت ب ــه بخ ــش های ــی پرداخ ــت ش ــود ک ــه نیازمن ــد‬ ‫نیس ــتند‪.‬بنابر ای ــن مه ــم اس ــت ک ــه سیاس ــت گ ــذاری هوش ــمندانه انتخ ــاب ش ــود‪ .‬نکت ــه‬ ‫دیگ ــر در تس ــهیالت مه ــم اس ــت ای ــن اس ــت ک ــه بس ــیاری از واحده ــای غی ــر رس ــمی در‬ ‫جای ــی ثب ــت نش ــده بودن ــد ی ــا بیم ــه کامل ــی رد نم ــی کردن ــد‪،‬در ح ــال حاض ــر ک ــه م ــی‬ ‫خواهیــم تســهیالت دهیــم‪ ،‬پیــش بینــی شــده اســت‪ ،‬ا گــر کارگــر جدیــد اســتخدام کردیــد‬ ‫ی ــا کارگ ــری ک ــه در لیس ــت بیم ــه نب ــوده اس ــت‪ ،‬در لیس ــت بیم ــه بیاوردی ــد ب ــه انه ــا ه ــم‬ ‫تســهیالت تعلــق میگیرد‪.‬ایــن موضــوع بــه فعالیــن ایــن صنعــت کمــک مــی کنــد کــه ا گــر‬ ‫قص ــد دارن ــد نی ــروی جدی ــدی اس ــتخدام کنن ــد مش ــکلی نداش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت از استخدام ‪ ۷۷۰۰‬نفر در بخش بهداشت و درمان تا پایان‬ ‫اردیبهشت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار نه نقل از ایرنا علی ربیعی سخنگوی در نشست‬ ‫خبری با رسانه ها در ساختمان ریاست جمهوری برگزار شد گفت‪ :‬حفظ‬ ‫وضعیت اقتصادی در دوران کرونا‪ ،‬تاب اوری اقتصاد‪ ،‬بخصوص حفظ شغل‬ ‫و جلوگیری از اخراج کارگران در کانون فعالیت دولت بوده است‪ .‬عالوه بر این‬ ‫برنامه ریزی تالش برای جبران اسیب های کرونا در روزهای پساکرونایی از دستور‬ ‫کار عمده ستاد ملی کرونا و ستادهای اقتصاد مقاومتی متعدد به ریاست معاون‬ ‫اول و همچنین هیات وزیران بوده است‪.‬‬ ‫دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری ادامه داد‪ :‬رییس جمهوری‬ ‫در جلسه گذشته هیات وزیران دستور داد تمامی وزارتخانه هایی که در بخش‬ ‫تولید‪ ،‬چه در تولید صنعتی چه در تولید خدمات کاال و خدمات توامان فعالیت‬ ‫می کنند و همچنین دستگاه های حمایت گری مانند بانک ها و سازمان هایی که‬ ‫تصمیماتشان در مسائل اقتصادی تاثیر دارد‪ ،‬حتی نهادهای عمومی یک برنامه‬ ‫مشخص برای افزایش اشتغال و همچنین برنامه های جایگزین اشتغال های‬ ‫اسیب دیده با رویکردهای جدید مشخص و تعیین کنند‪.‬‬ ‫دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری افزود‪ :‬هفته گذشته همچنین شیوه‬ ‫دادن وام ها به کسب و کارهای اسیب دیده از کرونا مشخص شد‪ .‬بنابر گزارش همکاران‬ ‫ما در وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی‪ ،‬استقبال بنگاه ها از این وام ها استقبال نسبتا‬ ‫قابل توجه بوده و بعضا پیش بینی می شود که شاید دچار کمبود منابع هم در این زمینه‬ ‫شویم و این بر خالف تصوراتی بود که از این وام ها استقبال نخواهد شد‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت تاکید کرد‪ :‬ترتیبی داده شده است که وام داده شده فقط‬ ‫معطوف دست مزد نشود و برای صاحبان کارگاه هم پولی در اختیارشان باشد که‬ ‫سرمایه در گردشی داشته باشند‪ .‬مواد مورد نیاز خود را تامین کنند و خود بنگاه‬ ‫را سرپا نگه دارند‪ .‬بنابراین ‪ ۵۰‬درصد وام در بخشی از بنگاه ها تعلق قرارمی گیرد‬ ‫و ‪ ۳۰‬درصد در جاهایی که ناگزیر تعطیل شدند سرمایه در گردش خواهد بود‪.‬‬ ‫ربیعی در ادامه درباره افزایش حقوق پرستاران گفت‪ :‬دولت برای حمایت‬ ‫و پشتیبانی از نیروی انسانی‪ ،‬تصمیماتی گرفته که اجرا هم شده است‪ .‬برای‬ ‫افزایش انگیزش و کارایی و اثربخشی سرمایه انسانی بخش سالمت از تاریخ اول‬ ‫اردیبهشت ‪ ۹۸‬کلیه امتیازات فصل هشتم ایین نامه اداری واستخدامی کارکنان‬ ‫غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کشور را برای تمام کارکنان حوزه سالمت‬ ‫اعم از بهداشتی و درمانی تعمیم داده و افزایش ‪ ۵۰‬درصدی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت گفت‪ :‬در همان روزهای اول ‪ ۳۷۰۰‬نفر را از طریق ازمون‬ ‫استخدامی جذب کردیم که اکنون در مراحل استخدامی و شروع به کار هستند‬ ‫و همچنین استخدام تعداد ‪۴‬هزار نفر نیز تا قبل از پایان اردیبهشت ماه تکمیل‬ ‫خواهد شد و در مجموع ‪ ۷۷۰۰‬نفر جذب خواهند شد‪.‬‬ ‫ربیعی گفت‪ :‬امکان ثبت نام داوطلبانه را ایجاد کردیم و بسیاری از‬ ‫بازنشستگان به کار برگشته اند‪ ،‬بیش از ‪۲۷‬هزار نفر داوطلب امدادرسانی به‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی کشور معرفی شده اند‪.‬‬ ‫وی با تشکر از زحمات پرستاران کشور گفت‪ :‬تالش کردیم که کارانه ها بر‬ ‫اساس‪۹۰‬درصد و ‪ ۲۹.۵‬درصد جزو حقوق حرفه ای بیمارستان ها است به‬ ‫کارکنان درمان عالوه بر معوقات انها پرداخت کنیم‪ .‬البته وزیر بهداشت و رییس‬ ‫سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای بهبود وضعیت کاری و استخدامی‬ ‫پرستاران در حال برنامه ریزی و تصمیم گیری های جدید هستند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‪:‬‬ ‫مدیرکل بیمه بیکاری خبر داد‬ ‫استخدام پرستار در اولویت هزینه کرد بودجه‬ ‫‪ ۷۸۳‬هزار بیکارشده کرونایی‬ ‫درخواست بیمه بیکاری ثبت کردند‬ ‫مقابله با کرونا قرار بگیرد‬ ‫عض ــو کمیس ــیون بهداش ــت و درم ــان مجل ــس گف ــت‪:‬‬ ‫اســتخدام پرســتار هماننــد تهیــه دارو و تجهیــزات پزشــکی‬ ‫در اولو یــت هزین ـه کــرد بودجــه مقابلــه بــا کرونــا قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫حی ــدر عل ــی عاب ــدی در گفت وگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری خان ــه‬ ‫ملــت‪ ،‬در رابطــه بــا ضــرورت اختصــاص بخشــی از بودجــه‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا بــه جــذب نیــروی پرســتار و کادر درمانــی‪،‬‬ ‫گف ــت‪ :‬یک ــی از ن ــکات بس ــیار مه ــم در بح ــث درم ــان‬ ‫بیم ــاران کیفی ــت مراقب ــت اس ــت‪ .‬ا گ ــر دس ــتگاه های‬ ‫پیش ــرفته و داروه ــای م ــورد نی ــاز بیم ــاران را تهی ــه کنی ــم ام ــا‬ ‫نی ــروی پرس ــتار ب ــرای اس ــتفاده از ای ــن امکان ــات در جه ــت‬ ‫مراقب ــت از بیم ــاران وج ــود نداش ــته باش ــد‪ ،‬هزینه ه ــای م ــا‬ ‫موث ــر و نتیج ــه بخ ــش نخواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫نماین ــده م ــردم اصفه ــان در مجل ــس ده ــم‪ ،‬ب ــا بی ــان‬ ‫اینکــه اســتخدام پرســتار یعنــی افزایــش کیفیــت خدمــات‬ ‫پرس ــتاری‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬بی توجه ــی ب ــه کادر درمان ــی ب ــه‬ ‫معن ــی کاه ــش کیفی ــت مراقب ــت پرس ــتاری ب ــوده ک ــه در‬ ‫نهای ــت ب ــه س ــامت بیم ــار لطم ــه وارد می ش ــود‪.‬‬ ‫عض ــو کمیس ــیون بهداش ــت و درم ــان مجل ــس ش ــورای‬ ‫اس ــامی افزود‪:‬بس ــیاری تص ــور می کنن ــد‪ ،‬می توانن ــد‬ ‫بیمارس ــتان ها را ب ــا تع ــداد پایی ــن پرس ــتار اداره کنن ــد‪.‬‬ ‫ام ــا ای ــن اداره ک ــردن نیس ــت بلک ــه روزمرگ ــی اس ــت و ای ــن‬ ‫خس ــارت متوج ــه بیم ــاران می ش ــوند‪ .‬کیفیـــت پاییـــن‬ ‫مراقب ــت مش ــکالت ز ی ــادی ب ــرای بیم ــاران ب ــه وج ــود اورده‬ ‫و رون ــد بهب ــودی را کاه ــش پی ــدا می ده ــد‪ ،‬بنابـــر ایـــن‬ ‫همانط ــور ک ــه تهی ــه پ ــول دارو و تجهی ــزات پزرشـــکی در‬ ‫اولو ی ــت اس ــت‪ ،‬اس ــتخدام پرس ــتار ه ــم بای ــد در اولوی ــت‬ ‫ق ــرار بگی ــرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه‪:‬‬ ‫قانون سختی کار ازمایشگاهیان بالینی را‬ ‫پیگیری خواهم کرد‬ ‫نوبخ ــت گف ــت‪ :‬موض ــوع اجرای ــی ش ــدن قان ــون‬ ‫س ــختی کار اعض ــای جامع ــه ازمایش ــگاهیان بالین ــی‬ ‫کش ــور و نی ــز تس ــری قان ــون ارتق ــای به ــره وری کارکن ــان‬ ‫بالین ــی نظ ــام س ــامت ب ــه ای ــن قش ــر تالش ــگر را پی گی ــری‬ ‫خواهی ــم ک ــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر‪ ،‬جلســه مشــترک اعضــای‬ ‫جامع ــه ازمایش ــگاهیان بالین ــی کش ــور ب ــا رئی ــس س ــازمان‬ ‫برنام ــه برگ ــزار ش ــد؛ در ای ــن جلس ــه تع ــدادی از اعض ــای‬ ‫جامع ــه ازمایش ــگاهیان بالین ــی کش ــور ب ــا اش ــاره ب ــه‬ ‫جمعی ــت ‪ ۳۰‬ه ــزار نف ــری ش ــاغل در ای ــن بخ ــش ب ــه بی ــان‬ ‫برخ ــی مش ــکالت و دیدگاه ه ــای خ ــود پرداختن ــد‪.‬‬ ‫در ای ــن دی ــدار‪ ،‬محمدباق ــر نوبخ ــت‪ ،‬مع ــاون‬ ‫رئیس جمه ــور و رئی ــس س ــازمان برنام ــه و بودج ــه کش ــور‬ ‫ب ــا قدردان ــی از تالش ه ــای ارزن ــده کادر بهداش ــت و‬ ‫درم ــان کش ــور در مب ــارزه بی ام ــان ب ــا و ی ــروس کرون ــا اظه ــار‬ ‫داش ــت‪ :‬ب ــه امی ــد خداون ــد متع ــال و ب ــا درایـــت و دیـــد‬ ‫بس ــیار شایس ــته ای ک ــه وز ی ــر محت ــرم بهداش ــت‪ ،‬درم ــان‬ ‫و ام ــوزش پزش ــکی دارن ــد‪ ،‬موض ــوع اجرای ــی ش ــدن قان ــون‬ ‫س ــختی کار اعض ــای جامع ــه ازمایش ــگاهیان بالینـــی‬ ‫کش ــور و نی ــز تس ــری قان ــون ارتق ــای به ــره وری کارکنـــان‬ ‫بالین ــی نظ ــام س ــامت ب ــه ای ــن قش ــر تالش ــگر را پی گی ــری‬ ‫خواهی ــم ک ــرد‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خبر داد‪:‬‬ ‫اموزش های فنی با تحصیالت ا کادمیک همراه شود‬ ‫وز یــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه بــرای‬ ‫حف ــظ اش ــتغال موج ــود وام ‪ 12‬درص ــدی در نظ ــر گرفت ــه‬ ‫ش ــده گف ــت‪ :‬ای ــن وام جمع ــا مبلغ ــی در ح ــدود ‪ 50‬ه ــزار‬ ‫میلیــارد تومــان اســت کــه بــه شــرط حفــظ اشــتغال موجــود‬ ‫تــا پایــان ســال جــاری در اختیــار بنــگاه هایــی قــرار خواهــد‬ ‫گرف ــت ک ــه نیازمن ــد ب ــه مناب ــع هس ــتند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از مرک ــز رواب ــط عموم ــی و‬ ‫اطــاع رســانی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬محمــد‬ ‫شــریعتمداری وز یــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در جلســه‬ ‫ویدئــو کنفرانــس بــا مدیــران و کارکنــان امــوزش فنــی و حرفــه‬ ‫ای اســتانها بــا بیــان اینکــه ملــت ایــران در مقابــل تهدیدهــا‬ ‫مقاوم ــت باالی ــی دارد و م ــی توان ــد تهدیده ــا را ب ــه فرص ــت‬ ‫تبدی ــل کن ــد‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬در جر ی ــان ش ــیوع کرون ــا ‪1380‬‬ ‫مرک ــز ب ــا هم ــکاری ‪8‬ه ــزار و ‪ 940‬نف ــر از هم ــکاران در ح ــال‬ ‫تولی ــد اق ــام بهداش ــتی م ــورد نی ــاز م ــردم هس ــتند ک ــه ت ــا ب ــه‬ ‫حــال ‪ 12‬میلیــون و ‪ 855‬هــزار عــدد ماســک توســط ســازمان‬ ‫فن ــی و حرف ــه ای تولی ــد ش ــده اس ــت‪ .‬همچنی ــن ‪ 333‬ه ــزار‬ ‫و ‪ 187‬تولیدکننــده موفــق بــه تولیــد ‪ 326‬هــزار و ‪ 693‬عــدد‬ ‫س ــایر اق ــام بهداش ــتی و بیمارس ــتانی ش ــده ان ــد‪.‬‬ ‫شریعتمداری همچنین با اشاره به پیش بینی ها مبنی‬ ‫بر رشد اقتصادی منفی ‪ 10‬درصدی در منطقه گفت‪ :‬در‬ ‫سایر مناطق جهان نیز رشد اقتصادی منفی خواهد شد‬ ‫که طبیعی است ایران هم از این شرایط متاثر باشد بر این‬ ‫اساس الزم است تمام تالش خود را برای حفظ و بهبود‬ ‫شرایط اقتصادی و تولید به کار بگیریم‪.‬‬ ‫ش ــریعتمداری ب ــا اش ــاره ب ــه ظرفی ــت فض ــای مج ــازی‬ ‫در ح ــوزه ه ــای اموزش ــی گف ــت‪ :‬ب ــا اس ــتفاده از ابزاره ــای‬ ‫گونا گ ــون س ــازمان فن ــی و حرف ــه ای بای ــد ب ــه س ــمتی رف ــت‬ ‫ک ــه هی ــچ س ــاعت خال ــی در برنام ــه ه ــای ای ــن س ــازمان‬ ‫وج ــود نداش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اقشاری که در حداقل شرایط نیازمندی‬ ‫ها قرار دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این افراد غیر از مددجویان‬ ‫بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند که‬ ‫از طریق پایگاه اطالعات اقتصادی ایرانیان و پایگاه‬ ‫اطالعات رفاه ایرانیان انتخاب شدند و ماهیانه بین ‪200‬‬ ‫تا ‪ 600‬هزار تومان دریافت می کنند که این مبلغ مجموعا‬ ‫ماهیانه در حدود ‪ 350‬میلیارد خواهد بود که در ماه مبارک‬ ‫رمضان دو برابر هم خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای‬ ‫حفظ اشتغال موجود یک وام ‪ 12‬درصدی در نظر گرفته‬ ‫شده ادامه داد‪ :‬این وام به شرط حفظ اشتغال موجود تا‬ ‫پایان سال جاری در اختیار بنگاه هایی قرار خواهد گرفت‬ ‫که نیازمند به منابع هستند‪ .‬از طرف دیگر حدود ‪ 5‬هزار‬ ‫میلیارد تومان برای کمک به صندوق بیمه بیکاری در نظر‬ ‫گرفته شده که با تایید هیئت های تشخیص در سطوح‬ ‫استانی از طریق سازمان تامین اجتماعی این پرداخت ها‬ ‫صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫اموزش های فنی با تحصیالت ا کادمیک همراه شود‬ ‫وی در ادامــه ایــن جلســه بــا تاکیــد بــر ضــرورت ارتقــای‬ ‫اعتب ــار م ــدارک فن ــی و حرف ــه ای اظه ــار داش ــت‪ :‬ف ــرد ماه ــر‬ ‫در جامع ــه بای ــد در جای ــگاه مناس ــبی ق ــرار بگی ــرد و ام ــوزش‬ ‫ه ــای فن ــی نی ــز ب ــا تحصی ــات دانش ــگاهی هم ــراه ش ــود‪ .‬در‬ ‫ای ــن زمین ــه ب ــه هم ــکاری صداوس ــیما ب ــرای افزای ــش س ــطح‬ ‫مه ــارت ه ــا و راه ان ــدازی نهض ــت مه ــارت افزایـــی نیـــاز‬ ‫دار ی ــم ت ــا فرهن ــگ س ــازی الزم انج ــام ش ــود‪.‬‬ ‫شریعتمداری همچنین با تاکید بر اینکه جهش تولید‬ ‫بدون جهش مهارت‪ ،‬شدنی نیست اضافه کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫تعداد باالیی از خیل بیکاران از قشر دانش اموختگان‬ ‫هستند و کسانی که اموزش های فنی و حرفه ای را همراه با‬ ‫مهارت اموخته باشند کمتر بیکار هستند‪.‬‬ ‫وی ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه معاون ــت اش ــتغال و کارافرین ــی‬ ‫نبای ــد بیگان ــه از س ــازمان فن ــی و حرف ــه ای عم ــل کن ــد ای ــن‬ ‫معاون ــت را ب ــه هم ــکاری ب ــا س ــازمان فن ــی و حرف ــه ای در‬ ‫زمین ــه صالحی ــت ه ــای حرف ــه ای و مهارتـــی مکلـــف‬ ‫دانس ــت‪.‬‬ ‫دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران‬ ‫دستور رئیس قوه قضائیه به بازرسی کل کشور برای بررسی دستمزد ‪ ۹۹‬کارگران‬ ‫دبیــرکل کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی کارگــران‬ ‫از دســتور رئیــس قــوه قضائیــه بــه بازرســی کل کشــور بــرای‬ ‫بررســی ابعــاد مــزد ‪ ۹۹‬خبــر داد و گفــت‪ :‬مقــرر شــد طبــق‬ ‫دســتور رئیــس قــوه قضائیــه بازرســی کل کشــور در بــازه‬ ‫زمانــی مشــخص مــزد ‪ ۹۹‬را بــا نماینــدگان کارگــران در‬ ‫شــورای عالــی کار بررســی کنــد‪.‬‬ ‫هــادی ابــوی‪ ،‬دبیــرکل کانــون عالــی انجمن هــای‬ ‫صنفــی کارگــران در گفت وگــو بــا خبرگــزاری تســنیم‪،‬‬ ‫در اســتانه روز کارگــر بــا اشــاره بــه دیــدار ایــن انجمــن بــا‬ ‫ایــت اهلل رئیســی‪ ،‬رئیــس قــوه قضائیــه در اســتانه روز‬ ‫کارگــر گفت‪:‬نماینــدگان کارگــران در ایــن دیــدار بــا رئیــس‬ ‫قــوه قضائیــه مشــکالت مــزد ‪ 99‬را مطــرح کردنــد‪ .‬اینکــه‬ ‫دســتمزد ‪ 99‬کارگــران از هزینــه هــای زندگــی انهــا بســیار‬ ‫کمتــر اســت و مصوبــه دســتمزد مــورد تاییــد شــورای عالــی‬ ‫کار نیســت بیــان شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن انجمــن شــکایتی در بــاره‬ ‫مــزد ‪99‬بــه دیــوان عدالــت اداری داشــته اســت گفــت‪ :‬از‬ ‫وی درخواســت کردیــم بــا توجــه بــه شــکایتی کــه در دیــوان‬ ‫داشــته ایــم و قــرار اســت در زمــان کوتــاه رســیدگی شــود‬ ‫نســبت بــه دســتمزد ‪ 99‬اقــدام کننــد‪ .‬اقــای رئیســی هــم بــه‬ ‫دیــوان بازرســی کل کشــور دســتور دادنــد ظــرف مــدت یــک‬ ‫هفتــه تــا ‪10‬روزجلســه ای بــا حضــور نماینــدگان شــورای‬ ‫عالــی کار تشــکیل و نظــرات نماینــدگان کارگــران اخــذ‬ ‫شــود و اقدامــی در ایــن زمینــه صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با‬ ‫اشاره به اینکه در حال حاضر معیشت مهمترین مطالبه‬ ‫کارگران است گفت‪:‬دولت باید کارگران را دریابد‪،‬‬ ‫معیشت کارگران به سختی افتاده است‪ .‬مطالبات‬ ‫کارگران سال های زیادی است که عملیاتی نشده است‪.‬‬ ‫ابــوی بــا اشــاره بــه مطالبــات کارگــران دراســتانه روز‬ ‫کارگــر گفــت‪ :‬امنیــت شــغلی‪ ،‬تقو یــت قــدرت خریــد‪،‬‬ ‫معیشــت‪ ،‬دســتمزد شایســته‪ ،‬احیــای قراردادهــای کار‬ ‫دائــم و اجــرای بهداشــت کار در محیــط هــای کاری از‬ ‫جملــه مطالبــات کارگــران اســت کــه ســال هــای زیــادی‬ ‫اســت هنــوز محقــق نشــده و هــر ســاله مســئوالن در اســتانه‬ ‫روز کارگــر وعــده هــای مختلفــی بــه کارگــران داده انــد امــا به‬ ‫ان عمــل نکــرده انــد‪ .‬امســال هــم بــه دلیــل شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا هیــچ مراســمی بــرای کارگــران برگــزار نمــی شــود‪.‬‬ ‫مدیـــرکل بیمـــه بیـــکاری وزارت کار گفـــت‪ :‬از ‪۲۳‬‬ ‫اســـفند مـــاه تا کنـــون ‪ ۷۸۳‬هـــزار نفـــر درخواســـت خ ــود‬ ‫ب ــرای در یاف ــت بیم ــه بی ــکاری را ثب ــت کرده ان ــد ک ــه ‪۶۵۴‬‬ ‫ه ــزار نف ــر مش ــمول برق ــراری بیم ــه بی ــکاری در مرحل ــه اول‬ ‫شـــد ه اند‪.‬‬ ‫مســـعود بابایـــی در گفت گـــو بـــا مهـــر در مـــورد اخر ی ــن‬ ‫وضعیـــت ســـامانه بیمـــه بیـــکاری‪ ،‬اظهـــار داشـــت‪ :‬ب ــه‬ ‫منظـــور جلوگیـــری از تـــردد افـــراد و لـــزوم قطـــع زنجی ــره‬ ‫انتق ــال بیم ــاری کرون ــا‪ ،‬از ‪ ۲۳‬اس ــفند م ــاه س ــامانه بیم ــه‬ ‫بیـــکاری راه انـــدازی شـــد و افـــراد در صـــورت داش ــتن‬ ‫ش ــرایط‪ ،‬می توانن ــد درخواس ــت خ ــود ب ــرای دریاف ــت بیم ــه‬ ‫بیـــکاری را بـــدون نیـــاز بـــه مراجعـــه حضـــوری‪ ،‬در ای ــن‬ ‫ســـامانه ثبـــت کننـــد‪.‬‬ ‫مدی ــرکل بیم ــه بی ــکاری و حمای ــت از مش ــاغل وزارت‬ ‫تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اف ــزود‪ :‬تا کن ــون ‪ ۷۸۳‬ه ــزار‬ ‫نفـــر در ایـــن ســـامانه درخواســـت خـــود را ثبـــت کرده ان ــد‬ ‫ک ــه ح ــدود ‪ ۶۵۴‬ه ــزار نف ــر مش ــمول مرحل ــه اول ش ــده اند‪.‬‬ ‫در ص ــورت تخصی ــص اعتب ــار از س ــوی س ــازمان برنام ــه و‬ ‫بودجـــه‪ ،‬پرداخت هـــا عملیاتـــی خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه جهـــت برقـــرار شـــدن بیم ــه‬ ‫بیکارشـــدگان ناشـــی از شـــیوع کرونـــا‪ ۵ ،‬هـــزار میلی ــارد‬ ‫تومـــان اعتبـــار بایـــد تخصیـــص داده شـــود‪ ،‬ادامـــه داد‪:‬‬ ‫ســـال گذشـــته تعـــداد کل مقرر ی بگیـــران بیمـــه بیـــکاری‬ ‫‪ ۲۶۰‬هـــزار نفـــر بـــود ایـــن در حالـــی اســـت کـــه از ‪۲۳‬‬ ‫اس ــفند تا کن ــون ‪ ۶۵۴‬ه ــزار نف ــر درخواس ــت ب ــرای در یاف ــت‬ ‫بیم ــه بی ــکاری ثب ــت ش ــده اس ــت‪ .‬همی ــن مس ــاله نش ــان‬ ‫می دهـــد کـــه بایـــد پوشـــش ایـــن تعـــداد بیـــکار‪ ،‬بای ــد‬ ‫تخصیـــص اعتبـــار ویـــژه ای صـــورت بگیـــرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بابایــی تصریــح کــرد‪ :‬فعــا مشــاغل پرخطــر ممنوعیــت‬ ‫ادام ــه فعالی ــت دارن ــد‪ .‬بن ــا ش ــد مش ــاغل کم خط ــر از ‪۲۳‬‬ ‫فروردیـــن در اســـتان ها و ‪ ۳۰‬فروردیـــن در تهـــران کس ــب و‬ ‫کار خ ــود را ش ــروع کنن ــد ام ــا بخش ــی از ای ــن بنگاه ه ــا‪ ،‬ب ــه‬ ‫دلی ــل مش ــکال تی ک ــه داش ــتند حت ــی ا گ ــر مج ــوز فعالی ــت‬ ‫ً‬ ‫دریاف ــت کنن ــد‪ ،‬ممک ــن اس ــت فع ــا نتوانن ــد ب ــه ش ــرایط‬ ‫قب ــل بازگردن ــد‪ ،‬بنابرای ــن بای ــد در مقطع ــی حمای ــت ش ــوند‬ ‫و کارگ ــران تح ــت پوش ــش ق ــرار گیرن ــد ت ــا زودت ــر فعالیت ه ــا‬ ‫ب ــه روال قبل ــی برگ ــردد‪.‬‬ ‫ایـــن مقـــام مســـئول افـــزود‪ :‬در مرحلـــه اول پاالی ــش‬ ‫اطالعـــات‪ ،‬اطالعـــات ‪ ۲۵۰‬هـــزار متقاضـــی را جه ــت‬ ‫پاالیـــش بیمه پـــردازی بـــه تامیـــن اجتماعـــی ارس ــال‬ ‫کرد ه ایـــم‪.‬‬ ‫وی یـــاداور شـــد‪ :‬بـــا توجـــه بـــه اینکـــه بســـیاری از‬ ‫کســـب وکارها از شـــیوع کرونـــا متاثـــر شـــده اند احتم ــال‬ ‫افزایـــش ثبت درخواســـت بـــرای بیمـــه بیـــکاری وجـــود دارد‪.‬‬ ‫مدی ــرکل حمای ــت از مش ــاغل و بیم ــه بی ــکاری وزارت‬ ‫تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی همچنی ــن در گفت وگ ــو ب ــا‬ ‫ایرن ــا گف ــت‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط خ ــاص موج ــود منتظ ــر‬ ‫اعـــام و تخصیـــص اعتبـــار ســـازمان برنامـــه و بودج ــه‬ ‫کشـــور در ارتبـــاط بـــا موضـــوع پرداخـــت مقـــرری بیم ــه‬ ‫بیـــکاری مشـــموالن هســـتیم‪.‬‬ ‫ثبــت نــام ‪ ۱۴۹‬هــزار نفر جهــت در یافت بیمــه بیکاری‬ ‫در اســتان تهران‬ ‫اس ــتاندار ته ــران ب ــا اش ــاره ب ــه ثب ــت ن ــام ‪ ۱۴۹‬ه ــزار نف ــر‬ ‫جه ــت دریاف ــت بیم ــه بی ــکاری در اس ــتان ته ــران ب ــر ل ــزوم‬ ‫پیگی ــری عملیات ــی جه ــش تولی ــد جه ــت رف ــع مش ــکالت‬ ‫اقتص ــادی تا کی ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬انوشـــیروان محســـنی بندپـــی در‬ ‫جلســـه ســـتاد تســـهیل و رفـــع موانـــع تولیـــد بـــا اشـــاره ب ــه‬ ‫مشـــکالت اقتصـــادی ناشـــی از شـــیوع ویـــروس کرون ــا‬ ‫اظه ــار داش ــت‪ :‬ب ــه س ــبب ش ــیوع و ی ــروس کرون ــا و تاثی ــر ان‬ ‫بــر حــوزه اقتصــادی تا کنــون ‪ ۱۴۹‬هــزار نفــر جهــت در یافــت‬ ‫بیم ــه بی ــکاری در اس ــتان ته ــران ثب ــت ن ــام ک ــرده ان ــد‪.‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪ 8 -1399‬رمضان ‪ 2 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1196‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور‪:‬‬ ‫امسال ‪ ۴۰‬هزار نفر در دستگاه های اجرایی‬ ‫استخدام می شوند‬ ‫معاونرئیسجمهور و رئیسسازماناداریو استخدامی‬ ‫کشور گفت‪ :‬در حال حاضر بیش از ‪ ۵۰۰۰‬خدمت دولت به‬ ‫مردم احصا شده که از این تعداد بیش از ‪ ۲۰۰۰‬خدمت در‬ ‫حوزه اقتصاد و کسب و کار است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا جمشید انصاری با سفر به ارومیه‬ ‫در ‪ 8‬اردیبهشت طی گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به‬ ‫فعالیت ستاد ویژه کاهش مجوزها متشکل از نمایندگان‬ ‫سه قوه تصریح کرد‪ :‬در این کمیته تعداد قابل توجهی از‬ ‫مجوزهابرایسرعتبخشیبهفعالیتهایاقتصادیباطلشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه متناسب با فعالیت های جدید‬ ‫مجوزهای جدید نیز تعریف می شود‪ ،‬افزود‪ :‬برنامه ریزی‬ ‫شده تا مجوزها تکراری و غیرضروری نباشد تا خللی در روند فعالیتها ایجاد نشود‪.‬‬ ‫انصاری روانسازی و تسهیل کسب و کارها را از جمله سیاست های جدی سازمان اداری و‬ ‫استخدامی کشور عنوان کرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت‪ :‬با وجود شیوع بیماری کرونا اما بر اساس‬ ‫اقدامات مقابله ای خوبی که انجام گرفته پیش بینی می شود ازمون استخدامی در تابستان‬ ‫امسال با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شود‪.‬‬ ‫انصاری افزود‪ :‬با توجه به نیاز اعامی دستگاه های اجرایی برای نیروی انسانی پیش بینی می‬ ‫شود امسال ‪ ۴۰‬هزار نیروی جدید از طریق ازمون استخدام شوند‪.‬‬ ‫شرایط استخدام در سال ‪۹۹‬‬ ‫براساس قانون به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی در سال جاری ضمن رعایت‬ ‫ضوابط تعیین شده صرفا با مجوز سازمان اداری و استخدامی و با تایید سازمان برنامه و بودجه‬ ‫برای تامین مالی ان انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬استخدام های دولتی طی سال های اخیر همواره به دالیل مختلف از جمله‬ ‫بار مالی و همچنین توجه به کوچک سازی دولت و ممانعت از گسترش ان مورد توجه بوده است؛‬ ‫به طوری که نسبت به گذشته محدود شده و تنها تحت ضوابط تعیین شده در قانون و با انجام‬ ‫ازمون های استخدامی انجام می شود‪.‬‬ ‫طبق انچه که در قانون بودجه امسال تعیین و اخیرا به دستگاه های اجرایی اباغ شد‪ ،‬به‬ ‫کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت دستگاه های اجرایی از محل‬ ‫هرگونه اعتباری صرفا با مجوز سازمان اداری و استخدامی و با اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه‬ ‫مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون انجام می شود‪.‬‬ ‫رعایت قوانین و مقررات مربوط به استخدام از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مورد‬ ‫توجه بوده و استخدام ها منوط به حرکت در چارچوب این ضوابط است‪ .‬همچنین در مورد‬ ‫به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدر یس و با عناوین مشابه به هر شکل توسط‬ ‫وزارت اموزش و پرورش و ادارات کل استان های ان ممنوع اعام شده است‪.‬‬ ‫اما از سال های گذشته با توجه به اختاف نظرهایی که در رابطه با استخدام های دولتی و یا‬ ‫تبدیل وضعیت کارکنان از دولت دهم وجود داشت‪ ،‬هرگونه اقدامی مشروط شد؛ به گونه ای که در ان‬ ‫زمان براساس ماده (‪ )۵۱‬قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه استخدام رسمی و پیمانی در دستگاه های‬ ‫اجرایی را ممنوع بود‪ ،‬اما در تبصره ای تاکید شده بود که در بودجه های سنواتی امکان استخدام با‬ ‫شرط رعایت بند (ب) ماده (‪)۲۴‬قانون مدیریت خدمات کشوری قابل انجام بود‪.‬‬ ‫این در حالی است که بنا بر بند (ب) ماده ‪ ۲۴‬قانون مدیریت کشوری اگر دستگاه مشغول به کار‬ ‫حاکمیتی است‪ ،‬با خروج دو درصد نیروها دریک سال نیروی جدید را جذب کند‪ ،‬از سوی دیگر در‬ ‫مشاغل غیر حاکمیتی نیز به ازای خروج سه نفر نیرو دستگاه می تواند یک نیروی جدید استخدام‬ ‫کند‪ .‬بر این اساس مبنای بکارگیری نیروی جدید در دستگاه اجرایی همین قانون قرار گرفت‪.‬‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫ا گهی دعوت‬ ‫بدینوسیله از کلیه اعضاء هیات امناء انجمن فرهنگی‪،‬‬ ‫ورزشی و گردشگری معلوالن پارس به شماره ثبت ‪33484‬‬ ‫و شناسه ملی ‪ 14003926696‬دعوت بعمل می اید تا در‬ ‫جلسه مجمع عمومی عادی هیات امناء انجمن که راس‬ ‫ساعت ‪ 10/00‬صبح روز شنبه مورخ ‪ 99/02/27‬در محل‬ ‫قانونی انجمن تشکیل می شود‪ ،‬حضور بهم رسانید‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫■ انتخاب اعضاء هیات مدیره اصلی و علی البدل‬ ‫■ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل‬ ‫■ انتخاب روزنامه کثیر االنتشار‬ ‫هیات مدیره انجمن فرهنگی‪ ،‬ورزشی و گردشگری‬ ‫معلوالن پارس‬ ‫◄‬ ‫بسته ی کامل همکاری دوجانبه بین جهاددانشگاهی و ایران خودرو امضا شد؛‬ ‫از بومی سازی تولید‬ ‫کاتالیستخودروتاتوسعه ی‬ ‫ی خودروهای برقی و هیبریدی‬ ‫فناور ‬ ‫تفاهم نامه ی گسترش همکار ی های فناورانه‪ ،‬فنی‪ ،‬تخصصی و اجرایی‬ ‫برای توسعه ی حوزه های مرتبط با خودرو بین جهاددانشگاهی و شرکت‬ ‫ایران خودرو منعقد شد‪.‬‬ ‫به گزارشروابطعمومیجهاددانشگاهی‪،‬مراسماینتفاهم نامه‪10(،‬اردیبهشت)‬ ‫با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی‪ ،‬دکتر فرشاد مقیمی‬ ‫مدیرعامل شرکت ایران خودرو و مسووالن این دو مجموعه برگزار شد‪.‬‬ ‫گسترش همکار ی های فناورانه‪ ،‬فنی‪ ،‬تخصصی و اجرایی برای توسعه ی‬ ‫حوزه های مرتبط با خودرو‪ ،‬موضوع این تفاهم نامه است‪.‬‬ ‫محورهای همکاری‬ ‫بومی سازی فناوری و تولید کاتالیست خودرو با همکاری شرکت یاپکو‪،‬‬ ‫توسعه یسیستم کنترلموتور خودرو (‪)ECU/EMS‬و سیستم هایبرقو الکترونیک‬ ‫خودرو هایاتی(نظیر‪ EPS،ESC،TPMS،ADAS‬و‪،)...‬توسعه یپلتفرمالکترونیک‬ ‫خودرو برایخودرو هایفعلیو اتیشرکتشاملبنزینی‪،‬هیبریدو برقی‪،‬از محورهای‬ ‫مهمهمکاریتفاهم نامهبینجهاددانشگاهیو شرکتایران خودرو می باشد‪.‬‬ ‫توسعه ی فناوری خودرو های متصل (‪ )Connected Cars‬و سامانه ی‬ ‫ارتباطات هوشمند خودرویی (‪ )CVT‬به صورت بومی‪ ،‬بومی سازی فناوری‬ ‫مورد نیاز خودرو های برقی و هیبریدی‪ ،‬ساخت و تولید درایو و الکتروموتورهای‬ ‫به کاربرده شده در خودرو و ابرخاز ن های مورد استفاده در خودروهای برقی نیز از‬ ‫جمله موارد دیگر همکاری در این تفاهم نامه است‪.‬‬ ‫هم چنین محورهای همکاری دیگر شامل تامین الیاژهای خاص و مواد‬ ‫شیمیایی مورد نیاز جهت ساخت قطعات خودرو‪ ،‬بومی سازی فناوری و‬ ‫ساخت فوم های فلزی الومینیومی سپر خودروهای مدرن خاص و فوم های‬ ‫پلی یورتان صندلی خودروها‪ ،‬تجهیز و تست سازگاری الکترومغناطیسی (‪)EMC‬‬ ‫و بومی سازی فناوری و ساخت مواد اولیه مصرفی سنسورها و یاتاقان ها می شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬مدت زمان این تفاهم نامه ‪ 5‬سال است که در صورت تمایل‬ ‫دوطرف قابل تمدید است‪.‬‬ ‫شروع یک پیوند ناگسستنی بین ایران خودرو و جهاددانشگاهی‬ ‫دکتر فرشاد مقیمی مدیرعامل شرکت ایران خودرو در این مراسم با تاکید بر‬ ‫این که گسترش همکاری با جهاددانشگاهی در محورهای بسیار کلیدی در‬ ‫قالب این تفاهم نامه دنبال خواهد شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به توانمندی های این‬ ‫نهاد‪ ،‬بومی سازی کاتالیست های خودرویی یکی از نیازهای های ضروری برای‬ ‫محیط زیست کشور است و و جزو اولویت های کاری برای ما می باشد که باید‬ ‫به زودی اغاز و ظرف مدت زمان کوتاه با جهاددانشگاهی به قرارداد تبدیل شود‪.‬‬ ‫وی با بیان این که استحصال فلزات گران بها و تولید کاتالیست ها کار بسیار‬ ‫ارزشمندی است که عدد ان در دنیا افزایش قابل توجهی پیدا کرده‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫به دنبال ان هستیم که هم زمان اهدافی در داخل برای کاهش وابستگی و بحث‬ ‫میزان کم کردن از خروج ارزی کشور داشته باشیم و از طریق این تفاهم نامه‪ ،‬بحث‬ ‫ُ‬ ‫فناوری ترکیبات واشکت‪ ،‬دسترسی به این فناوری و تغییرات در استانداردها‬ ‫در این زمینه را برای کشور و جامعه و داشتن محیط زیست سبز دنبال کنیم‪.‬‬ ‫دکتر مقیمی افزود‪ :‬حوزه ی برق و الکترونیک بخش قابل توجه دیگری‬ ‫است که رابطه ی مستقیمی با افزایش یا کاهش قیمت خودرو دارد و باید این‬ ‫حوزه را ارتقا و اختافات تکنولوژی با دنیا را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫رئیس حسابداری‪/‬اقا‬ ‫حداقل لیسانس حسابداری از دانشگاه های معتبر‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه مرتبط‬ ‫تسلط کامل به تهیه صورتهای مالی تلفیقی و تحلیل‬ ‫صورتهای مالی و گزارشات مدیریت‬ ‫اشنا به راهکاران‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬در قسمت ‪ subject‬ایمیل عنوان شغل قید گردد‪.‬‬ ‫‪job@shahdingum.ir‬‬ ‫با هدف بهره مندی بهینه از ظرفیت های مشترک‪:‬‬ ‫انعقاد تفاهم نامه‬ ‫همکاری فیمابین سازمان‬ ‫تجاری سازی فناوری و اشتغال‬ ‫دانش اموختگان و سامانه میدون‬ ‫مدیرعامل شرکت ایران خودرو تصریح کرد‪ :‬برقی کردن خودرو و ارتقای‬ ‫پلتفرم های موجود در این حوزه دو حوزه ی مهمی است که باید از توان‬ ‫دانشی جهاددانشگاهی کمک بگیریم‪ .‬در الیاژهای خاص و سبک نیز‬ ‫جهاددانشگاهی می تواند به ما کمک کند؛ زیرا مصرف کم تر و الودگی کم تر با‬ ‫ارتقای فناوری در این حوزه از اهداف ما می باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این که با اهمیت تر از انعقاد این تفاهم نامه‪ ،‬شروع کارهای‬ ‫عملیاتی و اجرایی ویژه در این زمینه است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ممکن است از این ‬ ‫تفاهم نامه صدها قرارداد خارج شود‪ ،‬اما مهم این است که حتی اگر دو قرارداد‬ ‫هم بسته شد‪ ،‬نیازهای اساسی ما و توان علمی جهاددانشگاهی را پوشش و‬ ‫نیاز ما به خارج از کشور را کاهش دهد‪.‬‬ ‫دکتر مقیمی تاکید کرد‪ :‬انگیزه ها را باید در کوتاه مدت و از طریق اجرای با‬ ‫سرعت این تفاهم نامه تقویت کنیم تا شیرینی های این همکاری ادامه دار و‬ ‫مراحل بعدی جدی بلندمدت اغاز شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایران خودرو گفت‪ :‬امیدواریم انعقاد این تفاهم نامه‬ ‫باعث یک پیوند ناگسستنی بین ایران خودرو و جهاددانشگاهی که از‬ ‫رکن های اساسی و مهم تحقیقات و فناوری در داخل کشور است‪ ،‬شود و‬ ‫امروز نیز یک نقطه ی عطفی در گسترش ارتباطات بین این دو مجموعه باشد‪.‬‬ ‫توان جهاددانشگاهی برای ارتقای صنعت خودرو‬ ‫در ادامه‪ ،‬دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی بیان کرد‪:‬‬ ‫صنعت خودرو یک صنعت مهم و دارای فناوری پیشرفته در دنیاست و الزام‬ ‫می کند که رقابت‪ ،‬افزایش کیفیت و روزامدی در ان جریان داشته باشد؛ این‬ ‫صنعت به دلیل این که جلوی چشمان مردم و در ارتباط با زندگی روزمره ی‬ ‫ان ها است‪ ،‬دارای اهمیت فوق العاده ای در دنیا می باشد‪.‬‬ ‫وی با ابراز خوشحالی از اعتماد ایران خودرو به روزامدی فناوری به‬ ‫دست فناوران داخل کشور‪ ،‬گفت‪ :‬جهاددانشگاهی با توجه به سیاست های‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬فعالیت های خود را در حوزه ی کاتالیست‪ ،‬فلزات گران بها و‬ ‫بحث کنترل موتور با این شرکت اغاز کرده است‪.‬‬ ‫رییس جهاددانشگاهی با بیان این که اساس تشکیل جهاددانشگاهی تولید‬ ‫فناوری بومی صنایع کشور و ارتقای روزامدی ان است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در صنعت نفت‬ ‫فوق العاده خوب کار کرده ایم و فناور ی های پیشرفته ای را در ان به دست اوردیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در زمینه ی برق‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬الکتروموتورها‪ ،‬ارتباطات‬ ‫هوشمند خودرویی و الیاژهای خاص مرتبط با صنعت خودرو نیز زمینه ی ‬ ‫تحقیقاتی داشته ایم و توان رقابتی داریم‪.‬‬ ‫وی در پایان با تشکر از حمایت مسووالن ایران خودرو از فناوران داخلی‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬امیدواریم بتوانیم در توسعه و تعالی ایران خودرو به عنوان بزرگ ترین‬ ‫تولیدکننده ی خودرو در کشور‪ ،‬سهم و مشارکت داشته باشیم و با کارهای‬ ‫مناسب حمایت برای بومی سازی داخلی را جبران کنیم‪.‬‬ ‫تفاهم نامـــه همـــکاری فیمابیـــن ســـازمان تجار ی ســـازی فنـــاوری و‬ ‫اشـــتغال دانش اموختـــگان (ســـتفا) و ســـامانه جامـــع هدایـــت‪ ،‬امـــوزش و‬ ‫پشــتیبانی کســب و کارهــای کوچــک «میــدون»‪ ۹ ،‬اردیبهشــت مــاه ‪۱۳۹۹‬در‬ ‫مح ــل س ــتفا منعق ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی س ــازمان تج ــاری س ــازی فن ــاوری و اش ــتغال‬ ‫دانــش اموختــگان جهــاد دانشــگاهی‪ ،‬ایــن تفاهــم نامــه بــا هــدف بهــره منــدی‬ ‫بهینــه از ظرفیــت هــای علمــی‪ ،‬مدیریتــی‪ ،‬تخصصــی و کاربــردی‪ ،‬همــکاری‬ ‫در زمینـــه گســـترش و ارتقـــاء فرهنـــگ اشـــتغال‪ ،‬کار و کارافرینـــی‪ ،‬تج ــاری‬ ‫س ــازی فن ــاوری تهی ــه امای ــش س ــرزمین کس ــب و کاره ــای خ ــرد و خانگ ــی‬ ‫و مش ــارکت در تاس ــیس و توس ــعه ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان توس ــط اق ــای‬ ‫دکت ــر به ــروز بادک ــو ریی ــس س ــتفا و اق ــای دکت ــر س ــید محمدحس ــین هاش ــمی‬ ‫گلپایگان ــی مدیرعام ــل س ــامانه می ــدون ب ــه امض ــا رس ــید‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه اقــای دکتــر بادکــو و اقــای دکتــر بیجنــدی در زمینــه فعالیــت‬ ‫ه ــای جه ــاد دانش ــگاهی س ــازمان اش ــتغال و معاون ــت ام ــوزش توضیحات ــی‬ ‫ارائ ــه دادن ــد‪.‬‬ ‫در ادامـــه جلســـه‪ ،‬اقـــای دکتـــر هاشـــمی در خصـــوص نحـــوه فعالی ــت‬ ‫میــدون و بخــش هــای گوناگــون ان و ســپس خانــم دکتــر پناهــی‪ ،‬مدیــر حامــی‬ ‫کاال (از زیرمجموع ــه ه ــای س ــامانه می ــدون)‪ ،‬توضیحات ــی در خص ــوص ای ــن‬ ‫مارکــت پلیــس ارائــه دادنــد‪ .‬اقــای شــکری هــم بــه عنــوان مدیــر امــوزش میــدون‬ ‫در خصــوص راهبــرد امــوزش و نحــوه فعالیــت میــدون در امــوزش توضیحاتــی‬ ‫ارائ ــه دادن ــد‪.‬‬ ‫در ادامــه در خصــوص نحــوه همــکاری بــا جهــاد و خصوصــا مشــاغل خانگــی‬ ‫بح ــث و تب ــادل نظ ــر ش ــد‪ .‬همچنی ــن مق ــرر ش ــد ام ــکان س ــنجی برگ ــزاری‬ ‫مس ــابقه می ــدون در س ــطح اس ــتانها م ــورد بررس ــی ق ــرار گی ــرد‪.‬‬ ‫اخبار استان‬ ‫شنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪ 8 -1399‬رمضان ‪ 2 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1196‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اخبار دانش بنیان‬ ‫با حضور رییس جمهوری و وزیر علوم انجام شد؛‬ ‫ارائه دستاورد های پارک های علم و فناوری‬ ‫در زمینه مبارزه با کرونا‬ ‫دستاوردها و اقدامات پارک های علم و فناوری کشور در زمینه مبارزه با بیماری کرونا‬ ‫به صورت مجازی و با حضور رییس جمهوری و وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری ارائه شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش دانشــگاه صنعتــی شــریف‪ ،‬عصــر دوشــنبه گذشــته نشســتی بــا حضــور روســای‬ ‫منتخ ــب پارک ه ــای عل ــم و فن ــاوری کش ــور ب ــه ص ــورت مج ــازی برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫در ای ــن نشس ــت برخ ــی از پارک ه ــا ک ــه ب ــه انتخ ــاب وزارت عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات و فن ــاوری و‬ ‫نهــاد ریاســت جمهــوری بــه عنــوان پــارک منتخــب در زمینــه مبــارزه بــا کرونــا معرفــی شــده بــود‪،‬‬ ‫ب ــه ارائ ــه دس ــتاوردها و گ ــزارش اقدام ــات انج ــام ش ــده‪ ،‬پرداختن ــد‪.‬‬ ‫به دلیل طوالنی شدن این جلسه مجازی‪ ،‬پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با‬ ‫ارائه گزارشی مکتوب اقدامات و دستاورهای خود در زمینه مقابله با کرونا را ارائه کرد‪.‬‬ ‫فعالی ــت پ ــارک عل ــم و فن ــاوری ش ــریف در بح ــث کرون ــا در س ــه ح ــوزه اصل ــی ه ــوش‬ ‫مصنوعــی و تحلیــل داده‪ ،‬تجهیــزات کمــک تنفســی و مــواد و وســایل پیشــگیری و ضدعفونــی‬ ‫انج ــام ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫در حــوزه هــوش مصنوعــی و تحلیــل داده گــروه تحقیقاتــی ای مــد بــا ارائــه محصــول ســامانه‬ ‫تش ــخیص بیم ــاری ب ــا اس ــتفاده از ه ــوش مصنوع ــی و دانش ــکده مهندس ــی کامپیوت ــر دانش ــگاه‬ ‫صنعت ــی ش ــریف ب ــا ارائ ــه محص ــول اپلیکیش ــن ماس ــک‪ ،‬پلتف ــرم جم ـع اوری داده ه ــای بیم ــاران‬ ‫و مکمل ــی ب ــرای فاصله گی ــری اجتماع ــی‪ ،‬پای ــش و درم ــان مبتالی ــان ب ــه مب ــارزه علی ــه و ی ــروس‬ ‫کرون ــا هم ــت گماش ــتند‪.‬‬ ‫همچنین در حوزه تجهیزات کمک تنفسی شرکت زیست دانش پویا با ارایه محصول‬ ‫دستگاه اکسیژن ساز خانگی و شرکت ارسین تابش نگاران فناور با ارایه ونتیالتور ارزان قیمت‬ ‫با امکان تولید در مقیاس باال (‪ ۱۰۰‬دالر) فعالیت خود را در بحث کرونا پیش گرفته اند‪.‬‬ ‫همچنی ــن در ح ــوزه م ــواد و وس ــایل پیش ــگیری و ض ــد عفون ــی ش ــرکت نان ــو پ ــارس ب ــا ارائ ــه‬ ‫محص ــول ضدعفون ــی کنن ــده تامی ــن بخ ــش مهم ــی از نیازه ــای دانش ــگاهبه عه ــده دار ش ــده‬ ‫اس ــت و ش ــرکت ش ــریف نان ــو پ ــارس ب ــا ارائ ــه محص ــول ض ــد عفون ــی کنن ــده‪ ،‬ح ــاوی نان ــو ذرات‬ ‫جه ــت جلوگی ــری از خش ــک ش ــدن پوس ــت و ش ــرکت س ــپنتا پلیمرش ــریف ب ــا ارای ــه ال ــکل‬ ‫ضــد عفونــی کننــده و شــرکت راد ســپهر پــژوه بــا ارائــه محلــول و ژل ضــد عفونــی کننــده توانســته‬ ‫ان ــد اقدام ــات خوب ــی در راس ــتای مب ــارزه ب ــا ش ــیوع بیم ــاری کرون ــا داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫رئیس مرکزشتابدهی نواوری‪:‬‬ ‫تعداد شتابدهنده های کشور از ‪ ۵۰‬عبور کرد‬ ‫رئی ــس مرک ــز ش ــتابدهی و ن ــواوری گف ــت‪ :‬تع ــداد ش ــتابدهنده های دارای تاییدی ــه در س ــال‬ ‫قب ــل ب ــه ‪ ۵۵‬واح ــد افزای ــش یاف ــت‪ .‬پی ــش بین ــی می ش ــود ای ــن تع ــداد در س ــال ج ــاری رش ــد‬ ‫تصاع ــدی داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری‪ ،‬مهــدی عظیمیــان بــا اشــاره بــه رشــد‬ ‫کم ــی و کیف ــی تع ــداد ش ــتابدهنده ها‪ ،‬در ب ــازه زمان ــی ‪ ۱۲‬ماه ــه اخی ــر اظه ــار ک ــرد‪ :‬توس ــعه کم ــی‬ ‫و کیف ــی ش ــتابدهنده ها پی ــش نی ــازی اساس ــی در مس ــیر افزای ــش کم ــی و پویای ــی اس ــتارت‬ ‫اپه ــا و کس ــب و پاره ــای جدی ــد اس ــت‪ .‬ب ــر ای ــن اس ــاس ای ــن مرک ــز س ــعی دارد ت ــا موان ــع رش ــد‬ ‫ش ــتابدهنده ها مرتف ــع ش ــود‪.‬‬ ‫رئی ــس مرکزش ــتابدهی ن ــواوری اف ــزود‪ :‬تع ــداد ش ــتابدهنده های دارای تاییدی ــه در س ــال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬ب ــه ‪ ۵۵‬واح ــد افزای ــش یاف ــت و امی ــدوار هس ــتیم ای ــن رق ــم در س ــال ج ــاری ب ــا رش ــد‬ ‫بیش ــتری هم ــراه باش ــد‪.‬‬ ‫وی بی ــان ک ــرد‪ :‬از جنب ــه کیف ــی مرکزش ــتابدهی ن ــواوری‪ ،‬ی ــک برنام ــه منس ــجم ب ــرای ارزیاب ــی‬ ‫مســتمر شــتاب دهند ههــای فعــال در دســت اجــرا دارد کــه بــه صــورت دوره ای و در پایــان هــر فصــل‬ ‫م ــورد ارز یاب ــی ق ــرار می گیرن ــد ک ــه در ان تطبی ــق اقدام ــات و عملک ــرد ش ــتاب دهنده ه ــا‬ ‫ب ــا برنامه ه ــای مص ــوب ایش ــان م ــورد بررس ــی ق ــرار می گی ــرد‪.‬‬ ‫رئی ــس مرک ــز ش ــتاب دهی ن ــواوری ب ــه بس ــته حمایت ــی تدو ی ــن ش ــده جه ــت حمای ــت‬ ‫از فعالی ــت ای ــن مرک ــز‪ ،‬اش ــاره ک ــرد و اظهارک ــرد‪ :‬ای ــن حمایت ه ــا از طری ــق معاون ــت علم ــی و‬ ‫فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری بص ــورت تس ــهیالت ی ــا حمایت ه ــای بالع ــوض اس ــت‪ ،‬بس ــته‬ ‫حمای ــت مال ــی در دو بخ ــش تعر ی ــف ش ــده اس ــت‪ ،‬ی ــک س ــرفصل حمای ــت مال ــی ش ــامل‬ ‫تس ــهیالتی می ش ــود ک ــه در قال ــب تامی ــن هزین ــه ره ــن فض ــای کاری و ب ــه ص ــورت ق ــرض‬ ‫الحس ــنه ب ــه انه ــا پرداخ ــت می ش ــود‪.‬‬ ‫عظیمی ــان گف ــت‪ :‬همچنی ــن ب ــه ازای اس ــتارت اپه ــای موف ــق خروج ــی از ش ــتابدهنده‪،‬‬ ‫مبال ــغ بالعوض ــی نی ــز ب ــه ش ــتاب دهنده ه ــای عض ــو مرک ــز تخصی ــص می یاب ــد ک ــه مبل ــغ مذک ــور‬ ‫حداکث ــر ب ــرای ‪ ۲۰‬اس ــتارت اپ موف ــق خروج ــی پرداخ ــت می ش ــود‪.‬‬ ‫زمان برگزاری مسابقات چالش های حوزه‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات اعالم شد‬ ‫شه ــای ح ــوزه فن ــاوری اطالع ــات و ارتباط ــات‪ ،‬پ ــس از‬ ‫پنجمی ــن دوره مس ــابقات چال ‬ ‫تعوی ــق ب ــه عل ــت ش ــیوع بیم ــاری کرون ــا‪ ،‬در تار ی ــخ ‪ ۵‬و ‪ ۶‬تی ــر م ــاه برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬پنجمیــن دوره مســابقات ‪ ICT Challenge‬دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا‬ ‫عن ــوان ‪ Programming Challenge‬ب ــا تمرک ــز ب ــر زبان ه ــای برنامه نویس ــی ‪Java،.Net ،Python،‬‬ ‫‪ Node.js ، Go Lang‬و ‪ PHP‬پ ــس از تعو ی ــق ب ــه عل ــت ش ــیوع بیم ــار ی کرو ن ــا‪ ،‬در تار ی ــخ‬ ‫‪ ۵‬و ‪ ۶‬تیــر مــاه ‪ ۱۳۹۹‬برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رو ی ــداد ‪ Programming Challenge‬ک ــه توس ــط گ ــروه ‪ Sharif ICT‬ب ــه هم ــراه دانش ــگاه‬ ‫صنعت ــی ش ــریف‪ ،‬معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری‪ ،‬مرک ــز ن ــواوری فن ــاوری‬ ‫اطالعــات و ارتباطــات پیشــرفته دانشــگاه صنعتــی شــریف‪ ،‬باشــگاه کســب و کار دانش بنیــان‬ ‫در مح ــل دانش ــگاه صنعت ــی ش ــریف برگ ــزار می ش ــود‪ ،‬یک ــی از رویداده ــای مجموع ــه مس ــابقات‬ ‫چالش ه ــای ح ــوزه فن ــاوری اطالع ــات و ارتباط ــات کش ــور (‪ )ICT Challenge‬اس ــت و دقیق ــا‬ ‫مطاب ــق ب ــا قوانی ــن و مق ــررات ای ــن مس ــابقات برگ ــزار می ش ــود‪.‬‬ ‫ه ــدف اصل ــی ای ــن رویداده ــا شناس ــایی برنامه نویس ــان و تیم ه ــای توانمن ــد در‬ ‫کسـب وکارهای مبتنــی بــر‪ ICT‬و اتصــال انهــا بــه بــازار کار اســت‪ .‬تمــام تیم هــا و اســتارتاپ های‬ ‫فع ــال در ای ــن ح ــوزه می توانن ــد ب ــدون هی ــچ محدودیت ــی در ای ــن مس ــابقات ش ــرکت کنن ــد‪.‬‬ ‫این مسابقات شامل دو مرحله است و طی دو روز برگزار می شود‪ .‬جهت دریافت اطالعات‬ ‫در خصوص نحوه برگزاری‪ ،‬قوانین و مقررات مسابقات به وبسایت رویداد مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫اه ــدای جوای ــز نق ــدی ب ــه س ــه تی ــم برت ــر و ام ــکان اش ــتغال در ش ــرکت های معتب ــر از مزای ــای‬ ‫ش ــرکت در ای ــن مس ــابقات اس ــت‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند جهت در یافت اطالعات بیشتر و ثبت نام به وبسایت‬ ‫‪ http://ictchallenge.sharif.ir‬مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ‪ ۰۲۱-۶۶۰۲۸۹۶۳-۵‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫معاون اشتغال و خودکفایی این کمیته خبر داد‪:‬‬ ‫کمیته امداد‪ 200‬هزار شغل در سال ‪ ۹۹‬ایجاد می کند‬ ‫معاون اشتغال و خودکفایی‬ ‫کمیته امداد امام خمینی با توضیح‬ ‫درباره طرح های اشتغال کمیته‬ ‫امداد امام خمینی گفت‪ :‬در صورت‬ ‫تخصیص کامل منابع و اعتبارات‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬می توانیم ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫فرصت شغلی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪« ،‬حجت اهلل‬ ‫عبدالملکی» معاون اشتغال و‬ ‫خودکفایی کمیته امداد امام خمینی‬ ‫(ره) درباره فعالیت واحدهای‬ ‫اشتغال کارافرینی کمیته گفت‪ :‬با‬ ‫شروع بیماری کرونا در کشور صدها‬ ‫واحد تغییر کاربری داد و تاکنون‬ ‫بیش از ‪ ۲۵‬میلیون قلم انواع اقالم‬ ‫بهداشتی اعم از ماسک‪ ،‬گان‪ ،‬دستکش و مواد‬ ‫ضدعفونی کننده تولید شده است‪ .‬همچنین‬ ‫روزانه ‪ ۶۵۰‬هزار قلم انواع کاالهای مورد نیاز در‬ ‫این کارگاه ها در حال تولید است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۸‬با کمک شبکه‬ ‫بانکی توانستیم ‪ ۱۷۵‬هزار و ‪ ۹۰۰‬فرصت شغلی‬ ‫ایجاد کنیم و ‪ ۴۰.۹‬درصد از کل اشتغال کشور‬ ‫برعهده کمیته امداد بوده است یعنی از ‪ ۴۳۰‬هزار‬ ‫شغل ایجاد شده در سال ‪ ۱۷۵ ، ۹۸‬هزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬مورد توسط کمیته امداد ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کل منابعی که برای ایجاد‬ ‫اشتغال در سال ‪ ۹۸‬اختصاص داده شده‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در سال ‪ ۹۸‬مبلغ ‪۴۷۱۰‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال در نظر گرفته‬ ‫شده است که ‪ ۲۸۵۳‬میلیارد تومان با همکاری‬ ‫شبکه بانکی بوده است‪ ،‬هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد از‬ ‫قانون اشتغال عشایر و ‪ ۳۵۲‬میلیارد از صندوق‬ ‫امداد والیت و ‪ ۲۱۱‬میلیارد تومان از سایر منابع‬ ‫هدف زایی و استانی تامین شده است‪.‬‬ ‫معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام‬ ‫خمینی با بیان اینکه پرداخت تسهیالت یکی‬ ‫از هفت حلقه اصلی برنامه اشتغال کمیته امداد‬ ‫امام خمینی است‪ ،‬گفت‪ :‬مهمترین اقدام ما‬ ‫هیات های راهبری شغلی است که‬ ‫تاکنون ‪ ۲۳۰‬هزار مشاوره شغلی و ‪۱۵۲‬‬ ‫هزار اموزش کسب وکار از طریق این‬ ‫هیاتهای راهبری شغلی ایجاد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مـ ـع ــاون اشـ ـتـ ـغ ــال و خودکفایی‬ ‫کمیته امداد ام ــام خـ ـمـ ـی ــنی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ما امیدواریم در سال ‪ ۹۹‬بتوانیم‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار فرصت شغلی از طریق‬ ‫راهبری شغلی ایجاد کنیم و بتوانیم با‬ ‫تخصیص ‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه اشتغال به‬ ‫شرط همکاری صددرصدی منابع‬ ‫بانکی ‪ ۲۰۰‬هزار فرصت شغلی را‬ ‫ایجاد کنیم و امیدواریم با همکاری‬ ‫کامل شبکه بانکی این اتفاق بیفتد‪ .‬در سال‬ ‫گذشته نیز ‪ ۸۷‬درصد از منابع ما پرداخت شد و‬ ‫اگر ‪ ۱۳‬درصد یعنی هزار و ‪ ۹۰‬میلیارد تومان دیگر‬ ‫از اعتبارات ما پرداخت می شد می توانستیم ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار فرصت شغلی در سال ‪ ۹۸‬نیز ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬طرح های اشتغال کمیته‬ ‫امداد تحت نظارت ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬ساله هستند و این‬ ‫مشاوره ها و نظارت های فنی باعث شده‬ ‫است پایداری طرح های اشتغال امداد به میزان‬ ‫معناداری از طرح های اشتغال کشور باالتر باشد‪.‬‬ ‫معاون بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت تشریح کرد‬ ‫ارسال پروتکل های بهداشتی برای ‪ ۹۷۰۰‬شغل‬ ‫و بیمار ی های شغلی بیشتر از مرگ و میر ناشی از‬ ‫جنگ‪ ،‬حوادث ترافیکی و بیماری ‪ HIV‬است‪.‬‬ ‫به طور کلی حوادث شغلی و بیمار ی های مرتبط‬ ‫با کار حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬درصد کل مرگ و میرها در‬ ‫سطح جهان را به خود اختصاص می دهد و طبق‬ ‫براوردهای صورت گرفته از سوی سازمان بهداشت‬ ‫جهانی‪ ،‬حدود ‪ ۳‬درصد کل بار بیمار ی ها یعنی‬ ‫سال های عمر مفید از دست رفت ه ناشی از بیماری‬ ‫یا مرگ زودرس و یا معلولیت‪ ،‬مربوط به حوادث و‬ ‫بیمار ی های شغلی است و گروه هدف این حوادث‬ ‫و بیمار ی ها نیروی فعال جامعه است که قاعدتا‬ ‫سبب تحمیل هزینه های زیادی به جامعه می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اقدامات این اداره در مقابله با‬ ‫کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬ستاد ملی مدیریت کرونا با محوریت‬ ‫مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت پس از‬ ‫مواجهه با بحران کرونا در دو مرحله برای مقابله‬ ‫با کرونا در محیط های کار اقدام کرد‪ .‬در گام اول‬ ‫فاصله گذاری‪ ،‬پروتکل های بهداشتی محیط‬ ‫کار برای مشاغل با ضرورت فعالیت زیاد مانند‬ ‫کارکنان خدمات بهداشتی‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬کارکنان‬ ‫کفن و دفن و همچنین مشاغل با ریسک متوسط‬ ‫نظیر کارگاه ها و صنایع و ادارات تدوین و ابالغ‬ ‫شد و طرح تشدید بازرسی بهداشت حرفه ای در‬ ‫کل کشور اجرا شد‪ .‬از سوی دیگر فعالیت مشاغل‬ ‫با ریسک باال و ضرورت فعالیت پایین در شرایط‬ ‫بحران کرونا به صورت موقت متوقف شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬در گام دوم فاصله‬ ‫معاون بهداشت حرفه ای مرکز سالمت محیط‬ ‫و کار وزارت بهداشت ضمن تاکید بر رعایت‬ ‫ایمنی و بهداشت حرفه ای جهت پیشگیری‬ ‫از بیمار ی های واگیر و غیرواگیر در محیط های‬ ‫کاری‪ ،‬در عین حال اقدامات انجام شده جهت‬ ‫مقابله با کرونا در محیط های کاری را تشریح کرد‪.‬‬ ‫دکتر یحیی خسروی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه روزانه در جهان ‪ ۷۵۰۰‬مورد مرگ ناشی‬ ‫از بیمار ی های مرتبط با کار و حوادث شغلی‬ ‫ثبت می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حدود ‪ ۶۵۰۰‬مورد مربوط‬ ‫بیمار ی های مرتبط با کار و حدود هزار مورد مربوط‬ ‫به حوادث شغلی می شود‪ ،‬به عبارتی به ازای هر ‪۱۱‬‬ ‫ثانیه یک مورد مرگ مرتبط با کار در کل دنیا اتفاق‬ ‫ی بین مرگ و میر ناشی‬ ‫می افتد‪ .‬برای انکه مقایسه ا ‬ ‫از کار و بیماری کووید ‪ ۱۹‬داشته باشیم‪ ،‬باید بگوییم‬ ‫به طور مثال روز شنبه ششم اردیبهشت ‪ ۹۹‬در کل‬ ‫دنیا حدود ‪ ۶‬هزار مرگ ناشی از کرونا ثبت شده‬ ‫است که کمتر از حدود ‪ ۷۵۰۰‬مورد مرگ و میز ناشی‬ ‫از اسیب ها و بیمار ی های شغلی روزانه است‪ .‬به‬ ‫عبارتی دیگر ساالنه دو میلیون و ‪ ۷۸۰‬هزار مرگ‬ ‫ناشی از اسیب های کار گزارش می شود که از این‬ ‫رقم حدود ‪ ۸۶‬درصد مربوط به بیمار ی های مرتبط‬ ‫با کار و ‪ ۱۳‬درصد مربوط به حوادث شغلی است‪.‬‬ ‫خسروی افزود‪ :‬به ازای این تعداد مرگ‪۳۷۴ ،‬‬ ‫میلیون اسیب یا بیماری مرتبط با کار اتفاق می افتد‬ ‫که لزوما منجر به مرگ نمی شود اما با اسیب و رنج‬ ‫کارگران همراه است‪ .‬مرگ و میر ناشی از حوادث‬ ‫گذاری طی فعالیتی شبانه روزی پروتکل های‬ ‫بهداشتی اختصاصی برای پوشش ‪ ۹۷۰۰‬شغل‬ ‫متناسب با سطح ریسک انها تدوین شد و از‬ ‫طریق سامانه اصناف و صنایع برای صاحبان‬ ‫مشاغل ثبت نام شده‪ ،‬ارسال شد‪ .‬در ادامه‬ ‫بازرسان بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط‬ ‫دانشگاه ها در سراسر کشور با همکاری بسیج‬ ‫اصناف و سایر سازمان های نظارتی بر عملکرد‬ ‫اصناف و صنایع در حال نظارت هستند‪.‬‬ ‫خسروی با اظهار امیدواری نسبت به‬ ‫همکاری سه جانبه میان دولت‪ ،‬کارفرمایان و‬ ‫تشکل های کارگری و اصناف برای اجرای درست‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫این صورت دیگر ناچار به قطع فعالیت صنایع و‬ ‫بنگاه ها نخواهیم شد‪.‬‬ ‫همه گیری ویروس کرونا سبب شد‬ ‫بیکاری ‪ ۴۰‬هزار کارگر فصلی‬ ‫و ساختمانی در مشهد‬ ‫باتوج ــه ب ــه اینک ــه هفت ــاد درص ــد از درام ــد مش ــهد‬ ‫از طری ــق س ــاخت و س ــاز ب ــوده‪ ،‬کرون ــا موج ــب‬ ‫بی ــکاری تع ــداد ز ی ــادی کارگ ــر فضل ــی و س ــاختمانی‬ ‫ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایلن ــا‪ ،‬ش ــهناز رم ــارم (عض ــو ش ــورای‬ ‫اس ــامی ش ــهر مش ــهد) در نودمی ــن جلس ــه علن ــی‬ ‫ش ــورای اس ــامی ش ــهر مش ــهد‪ ،‬ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه‬ ‫هفت ــاد درص ــد درام ــد ش ــهر از مح ــل کار س ــاختمانی‬ ‫و ســاخت و ســاز اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بیــکاری ناشــی‬ ‫از شــیوع کرونــا شــامل اکثــر صنــوف شــهر شــده و تنهــا‬ ‫‪ ۴۰‬ه ــزار کارگ ــر س ــاختمانی فصل ــی در مش ــهد بی ــکار‬ ‫ش ــده اند‪.‬‬ ‫رم ــارم اف ــزود‪ :‬اکن ــون ش ــهرداری می توان ــد از ای ــن‬ ‫فرص ــت ب ــرای همبس ــتگی اجتماع ــی و س ــاخت و‬ ‫تقو ی ــت س ــازمان های م ــردم نه ــاد اس ــتفاده کن ــد‪.‬‬ ‫بهتری ــن فرص ــت ب ــرای ش ــکل گیری نه ــاد اجتماع ــی‬ ‫و تقو ی ــت س ــمن ها اس ــت‪.‬‬ ‫وی ب ــا انتق ــاد از دول ــت ب ــه دلی ــل رقاب ــت ب ــا‬ ‫پویش ه ــای مردم ــی از طری ــق وض ــع مالی ــات ب ــرای‬ ‫خیری ــن‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬در ای ــن ص ــورت خیری ــن‬ ‫تمایلــی بــه کمــک مســتقیم بــه مســتمندان نخواهنــد‬ ‫داش ــت بنابرای ــن ض ــروری اس ــت ب ــا حمای ــت‬ ‫نه ــای مردم ــی و پرهی ــز از‬ ‫از پویش ه ــا و کمپی ‬ ‫م ــواز ی کاری ب ــه اطع ــام بی ــکاران ناش ــی از ش ــیوع‬ ‫کرونــا بپرداز یــم و جنبــه روانــی ایــن بیــکاری را از دوش‬ ‫خانواده ه ــا بردار ی ــم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان‪:‬‬ ‫زمینه اشتغال ‪ ۲۰۰‬نفر‬ ‫در کارخانه تولید کاغذ الیگودرز فراهم می شود‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان‬ ‫گفت‪ :‬زمینه اشتغال ‪ ۲۰۰‬نفر در کارخانه تولید کاغذ‬ ‫از سنگ شهرک صنعتی الیگودرز فراهم می شود‪.‬‬ ‫بختیار رازانی امروز در جمع خبرنگاران‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬طرح احداث کارخانه تولید کاغذ از سنگ‬ ‫شهرک صنعتی الیگودرز‪ ،‬توسط سازمان توسعه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران «ایمیدرو» از‬ ‫اواخر سال ‪ ۹۷‬اغاز شده که امیدواریم هرچه زودتر‬ ‫به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ایمیدرو به عنوان یک‬ ‫مجموعه توسعه ای زیرمجموعه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬کارخانه تولید کاغذ از سنگ را‬ ‫با براورد ‪ ۵‬میلیون یورو و رقمی معادل ‪ ۱۷۰‬میلیارد‬ ‫ریال اغاز کرده که سهم ریالی ان تامین شده و سهم‬ ‫ارزی ان در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬خوشبختانه با بهره برداری از کارخانه‬ ‫تولید کاغذ از سنگ شهرک صنعتی الیگودرز‪ ،‬زمینه‬ ‫اشتغال ‪ ۶۵‬نفر به صورت مستقیم فراهم می شود‪.‬‬ ‫رازانی ادامه داد‪ :‬این در حالی است که‬ ‫با بهره برداری از این کارخانه‪ ،‬زمینه اشتغال‬ ‫غیرمستقیم ‪ ۲۰۰‬نفر در بخش بهره برداری از معادن‪،‬‬ ‫تامین مواد اولیه و انتقال ان به کارخانه و مسائلی از‬ ‫این دست نیز فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در حال حاضر‪ ۳ ،‬هزار مترمربع‬ ‫سوله کارخانه تولید کاغذ از سنگ نصب شده و‬ ‫ساختمان اداری ان که هزار مترمربع مساحت دارد‬ ‫نیز به زودی احداث خواهد شد‪ ،‬لذا پیش بینی ما‬ ‫این است که سازه طرح در سال ‪ ۹۹‬به اتمام برسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان‬ ‫تا کید کرد‪ :‬با اعالم پیمانکار‪ ،‬هم زمان با احداث‬ ‫سازه ها‪ ،‬موضوع نصب تجهیزات و ماشین االت‬ ‫فنی نیز در دست اقدام است که این مهم‪ ،‬در تسریع‬ ‫فرایند بهره برداری نقش بسزایی خواهد داشت‪.‬‬ ‫رازانی بیان کرد‪ :‬کارخانه تولید کاغذ از سنگ‬ ‫شهرک صنعتی الیگودرز‪ ،‬قابلیت افزایش تولید‬ ‫کاغذ از ‪ ۱۰‬هزار تن تا ‪ ۳۰‬هزار تن را دارد که امیدواریم‬ ‫به رونق اقتصادی و توسعه همه جانبه لرستان‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬شهرک صنعتی الیگودرز با‬ ‫توسعه صورت گرفته در سال گذشته‪ ،‬با مساحتی‬ ‫بالغ بر ‪ ۸۶‬هکتار‪ ،‬در جاده قدیم الیگودرز – ازنا‬ ‫واقع شده است‪.‬‬ ‫استاندار خبر داد‪:‬‬ ‫ایجاد ‪ ۱۲‬هزار فرصت شــغلی جدید‬ ‫در استان فارس‬ ‫اســـتاندار فـــارس گفـــت‪ :‬بـــا بهـــره بـــرداری از ‪ ۶۹‬طـــرح صنعت ــی‪،‬‬ ‫کش ــاورزی و گردش ــگری ب ــا س ــرمایه گ ــذاری ‪ ۲۶‬ه ــزار میلی ــارد توم ــان ت ــا‬ ‫پای ــان س ــال ج ــاری در ف ــارس ‪ ۱۲‬ه ــزار فرص ــت ش ــغلی مس ــتقیم ایج ــاد‬ ‫م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬عنای ــت اهلل رحیم ــی ظه ــر یکش ــنبه در جلس ــه س ــتاد‬ ‫اقتص ــاد مقاومت ــی اس ــتان ب ــا بی ــان اینک ــه در ابت ــدای امس ــال ‪ ۶۹‬ط ــرح در‬ ‫بخش ه ــای صنع ــت‪ ،‬کش ــاورزی و گردش ــگری ب ــا س ــرمایه گ ــذاری ‪۲۶‬‬ ‫ه ــزار میلی ــارد توم ــان ب ــه عن ــوان طرح ه ــای جه ــش تولی ــد تدوی ــن و تهی ــه‬ ‫ش ــده اس ــت گف ــت‪ :‬ای ــن طرح ه ــا ک ــه ‪ ۱۲‬ه ــزار فرص ــت ش ــغلی مس ــتقیم‬ ‫و ‪ ۲۷‬ه ــزار فرص ــت ش ــغلی غی ــر مس ــتقیم ایج ــاد خواهن ــد ک ــرد در س ــال‬ ‫ج ــاری ب ــه به ــره ب ــرداری می رس ــند‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه از ‪ ۲۲۰‬ردی ــف س ــند پیش ــران توس ــعه اس ــتان ‪۲۳‬‬ ‫م ــورد راهبرده ــا و سیاســت های عموم ــی اس ــت ک ــه در بن ــد ال ــف س ــند‬ ‫گنجان ــده و ‪ ۱۹۷‬ط ــرح عمران ــی و طرح ه ــای اقتص ــادی اس ــت ک ــه در ه ــر‬ ‫دو بخ ــش ال ــف و ب س ــند تعیی ــن ش ــده اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ای ــن پروژه ه ــا‬ ‫در ح ــوزه عمران ــی ب ــا ‪ ۴۶‬درص ــد‪ ،‬صنع ــت ب ــا ‪ ۲۹‬درص ــد کش ــاورزی ب ــا‬ ‫‪ ۱۷‬درص ــد‪ ،‬ح ــوزه گردش ــگری ب ــا ‪ ۸‬درص ــد ب ــه ترتی ــب رتبه ه ــای اول ت ــا‬ ‫چه ــارم را ب ــه خ ــود اختص ــاص دادن ــد‪.‬‬ ‫ســـتاندار فـــارس اظهـــار کـــرد‪ :‬از ‪ ۱۹۷‬ردیـــف ســـند کـــه ش ــامل‬ ‫طرح ه ــای عمران ــی و اقتص ــادی اس ــت‪ ۳۲ ،‬ط ــرح ب ــه پای ــان رس ــیده‪۲۰ ،‬‬ ‫طـــرح دارای پیشـــرفت فیزیکـــی باالتـــر از ‪ ۸۰‬درصـــد و ‪ ۲۵‬طـــرح دارای‬ ‫پیشـــرفت فیزیکـــی بیـــن ‪ ۵۰‬تـــا ‪ ۸۰‬درصـــد و تعـــداد ‪ ۱۲۰‬ط ــرح دارای‬ ‫پیشـــرفت فیزیکـــی کمتـــر از ‪ ۵۰‬درصـــد اســـت‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬عمـــده طرح هایـــی کـــه دارای پیشـــرفت فیزیک ــی‬ ‫پایی ــن هس ــتند مرب ــوط ب ــه ح ــوزه عمران ــی ب ــوده ک ــه اتم ــام ان ه ــا من ــوط‬ ‫بـــه تامیـــن اعتبـــار از محـــل بودجه هـــای عمرانـــی اســـت کـــه بـــه رغ ــم‬ ‫پیگیری ه ــای انج ــام ش ــده ب ــه دلی ــل ش ــرایط کش ــور ب ــه کن ــدی ص ــورت‬ ‫می گیـــرد‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد‬ ‫کرونــا ‪ ۹۰۰۰‬همدانی را بیکار کرد‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان همدان از ثبت نام ‪۹۰۰۰‬‬ ‫بیکار همدانی در سامانه بیمه بیکاری خبر داد و گفت‪ :‬تا روزیکشنبه‬ ‫‪ ۷‬اردیبهشت ماه ‪ ۹۰۰۰‬نفر در همدان به علت انتشار کروناویروس بیکار‬ ‫شدند که برای بهره مندی از بیمه بیکاری در سامانه بیمه بیکاری ثبت‬ ‫نام کرده اند‪.‬‬ ‫سیداحمد توصیفیان در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تمامی‬ ‫کارگران بنگاه هایی که متاثر از کروناویروس کار خود را از دست‬ ‫داده اند‪ ،‬می ‍ توانند با مراجعه به سامانه ‪ bimebikari.mcls.gov.ir‬ثبت‬ ‫نام کنند تا پس از بررسی های الزم و پایش متقاضیان گروه های ‪ ۱۰‬گانه‬ ‫دارای اولویت بیمه بیکاری توسط وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫و سازمان تامین اجتماعی تعلق یا عدم تعلق مقرری به انها از طریق‬ ‫پیامک اطالع رسانی شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مهلت ثبت نام در سامانه بیمه بیکاری تا پایان‬ ‫اردیبهشت ماه است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬متقاضیان دریافت بیمه‬ ‫بیکاری که مشمول بیمه بیکاری و جزء مشاغل ‪ ۱۰‬گانه اعالم شده‬ ‫هستند‪ ،‬باید تا پایان اردیبهشت در سامانه ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ‪ ۱۰‬رسته شغلی بیشترین اسیب را از کرونا‬ ‫متحمل شده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مراکز تولید و توزیع غذاهای اماده‪،‬‬ ‫مراکز مربوط به گردشگری‪ ،‬حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری‬ ‫و برون شهری‪ ،‬دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری‪ ،‬تولید و توزیع‬ ‫پوشا ک‪ ،‬تولید و توزیع کیف و کفش‪ ،‬مراکز توزیع اجیل و خشکبار‪،‬‬ ‫قنادی‪ ،‬ابمیوه و بستنی‪ ،‬مراکز و مجتمع های وزرشی و تفریحی‪ ،‬مراکز‬ ‫و مجتمع ها فرهنگی و اموزشی و مراکز تولید‪ ،‬توزیع و فروش صنایع‬ ‫دستی از مشاغلی هستند که از کروناویروس اسیب دیده اند‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان همدان با تا کید بر اینکه‬ ‫هنوز رسته جدیدی به مشاغل اسیب دیده از کرونا اضافه نشده است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬براساس بخشنامه این مشاغل می توانند در سایت بیمه‬ ‫بیکاری ثبت نام کرده و از مقرری سه ماهه شامل اسفند‪ ،‬فروردین و‬ ‫اردیبهشت ماه برخوردار شوند‪.‬‬ ‫ارائه دســتاوردها و فعالیت های‬ ‫پارک علــم و فناوری البرز در حوزه‬ ‫پیشــگیری و مقابله با کرونا‬ ‫دکتر ربانی رئیس پارک علم و فناوری البرز در نشست مجازی وزیر علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری و معاونان با روسای پارک های علم و فناوری کشور‪،‬‬ ‫دستاوردها و فعالیت های پارک علم و فناوری البرز در زمینه مبارزه ملی‬ ‫و همگانی با بیماری کووید‪( ۱۹-‬کرونا) را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز‬ ‫نشست روسای پارک های علم و فناوری کشور با محوریت بحث و‬ ‫بررسی دستاوردهای پارک ها در پیشگیری ‪ ،‬مبارزه و مقابله با بیماری»‬ ‫کووید‪ « ۱۹-‬ساعاتی پیش با حضور دکتر غالمی وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری ‪ ،‬دکتر کشمیری مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور‬ ‫فناوری وزارت علوم و معاونان با روسای پارک های علم و فناوری کشور‬ ‫به صورت مجازی (وبینار)اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫دکتر ربانی با اشاره به فعالیت ها و تالش های پارک علم و فناوری البرز‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬حدود ‪ 16‬شرکت و واحد دانش بنیان و فناور پارک‬ ‫علم و فناوری البرز به تولید و ارائه محصوالت مختلف بهداشتی ‪،‬‬ ‫مواد ضدعفونی کننده اعم از ماسک صورت‪ ،‬ژل ضد عفونی کننده ‪،‬‬ ‫تجهیزات پزشکی ‪ ،‬محلول های الکلی و غیرالکلی و ‪ ...‬برای مقابله با‬ ‫شیوع بیماری کرونا در کشور پرداختند‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری البرز در تشریح جزئیات این دستاوردها در‬ ‫حوزه شرکت های دانش بنیان و فناور یاداور شد‪ :‬سه شرکت در حوزه تولید‬ ‫ماسک با ظرفیت حدود ‪ 40‬هزار ماسک در روز‪ ،‬هشت شرکت با ظرفیت‬ ‫حدود ‪ 90‬هزار لیتر ژل و مواد ضد عفونی کننده در روز و دو شرکت در زمینه‬ ‫تولید لباس با ظرفیت بیش از ‪ 3000‬دست لباس بیمارستانی در روز و سه‬ ‫شرکت در زمینه تولید محصوالت و تجهیزات پزشکی و درمانی و ‪ ...‬از‬ ‫جمله شرکت های دانش بنیان و فناوری بودند که توانستند خدمات‬ ‫شایانی را به جامعه ارائه نموده و برای کشور و مردم مفید و موثر واقع شوند‬ ‫که اخبار و اطالعات ان در روزها و هفته های گذشته از اوایل اسفندماه ماه‬ ‫تاکنون در اختیار رسانه ها‪ ،‬مردم و مسئوالن قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تولید تونل های ضدعفونی کننده‪ ،‬تولید کیت های‬ ‫ازمایشگاهی‪ ،‬تولید تب سنج دیجیتالی‪ ،‬تولید دستگاه اوزون ساز و ‪...‬‬ ‫از دیگر دستاورهای شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری البرز در‬ ‫این شرایط کرونایی در کشور بوده است‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری البرز در این زمینه با اشاره به اینکه صدور‬ ‫مجوزهای تولید محصوالت توسط شرکت های دانش بنیان از سوی‬ ‫دستگاه های ذیربط باید تسهیل شود افزود‪ :‬همچنین باید برای ارائه وام‬ ‫و تسهیالت برای شرکت های کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ‬ ‫تمهیدات بیشتری اندیشیده شود‪.‬‬ ‫کاریابی‬ ‫شنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪ 8 -1399‬رمضان ‪ 2 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1196‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فعالیت کاریابی قابل وا گذاری در هیچ حوزه دیگری نیست‬ ‫لیلی دانشمندی‪ ،‬رئیس انجمن صنفی‬ ‫دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های استان‬ ‫تهران با اشاره به مشکاتی که این روزها‬ ‫با راه اندازی سامانه ثبت نام از متقاضیان‬ ‫بیمه بیکاری ایجادشده است گفت‪:‬‬ ‫به نظر می رسد با توجه به تصمیمات‬ ‫اتخاذشده ضروری است تا نماینده ای از‬ ‫بخش خصوصی در جلسات تصمیم گیری وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی حضورداشته باشد‪ .‬به طور مثال در همین بحران کرونا اگر‬ ‫نمایندگان بخش خصوصی که در صف انجام کارها قرار دارند در‬ ‫جلساتتصمیم گیریحضور داشتنتصمیماتبهتریاتخاذمی شد‬ ‫کهنتیجهانبرایخودوزارتتعاون کار و رفاهاجتماعینیزبهتربود‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در رابطه با‬ ‫خصوصی سازی گفت‪ :‬در ماده ‪ ۱۳۸‬این مصوبه تا کید شده‬ ‫که امور قابل واگذاری وزارت کار به بخش خصوصی زیر نظر این‬ ‫وزارتخانه همچون مراکز اشتغال کاریابی ها واگذار شود‪.‬‬ ‫دانشمندی در ادامه به عملکرد کاریابی ها در حوزه بیمه بیکاری‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬بخش خصوصی با هزینه خود و با طراحی‬ ‫نرم افزاری پرونده های کاغذی بیمه بیکاری را که در ادارات‬ ‫کار خا ک می خورد را به صورت الکترونیکی دراورد که هرلحظه‬ ‫می توان امار و ارقام و ان را استخراج کرد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های‬ ‫استان تهران با تا کید بر اینکه با این اقدام در اصل یک میز خدمت‬ ‫و پیشخوان برای وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی توسط بخش‬ ‫خصوصی ایجادشده است ادامه داد‪ :‬اما متاسفانه با تغییر دولت‬ ‫و مدیران و معاونان وزارتخانه‪ ،‬اجرای طرح ها دچار اعمال سلیقه‬ ‫شده و هرکدام از مدیران به سلیقه خود طرح را اجرا می کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مصوبه سازمان برنامه وبودجه پیرامون خرید‬ ‫خدمات امور بیمه بیکاری که در ان به صراحت ذکرشده است خرید‬ ‫خدمات کاریابی بامانع است عنوان کرد‪ :‬پس از مانع تراشی ها از‬ ‫معاون اول رئیس جمهور نیز در این زمینه مجوز اخذ شد ‪ ،‬اما به دلیل‬ ‫تصمیماتسلیقه ای تاکنون اجرانشدهاست‪.‬‬ ‫دانشمندی با اشاره به اینکه سامانه سابک کاریابی ها‬ ‫به صورت منظم در حال فعالیت بود ادامه داد‪ :‬با همه گیری‬ ‫ویروس کرونا دولت نیازمند سامانه ای بود که امتحان خود را پس‬ ‫داده باشد‪ ،‬اما مسئوالن به جای استفاده از این سامانه ‪ ،‬سایتی را‬ ‫برای ثبت نام از متقاضیان بیمه بیکاری معرفی کردند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های‬ ‫استان تهران ادامه داد‪ :‬در این سامانه تفکیکی میان بیکاران‬ ‫قائل نشدند و کسانی که به واسطه کرونا بیکار شدن یا انکه دالیل‬ ‫دیگری داشتن همه با یک چشم دیده شدن که درنتیجه مشکات‬ ‫زیادی هم برای کارجویان و هم ادارات کار به وجود امد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه در این سامانه به چندین هزار نفر پیامک‬ ‫مراجعه به ادارات کار ارسال شد که مشکات بسیاری را برای‬ ‫این اداره به وجود اورده است ادامه داد‪ :‬درحالی که می توان پس‬ ‫از بازگشایی مشاغل با رعایت پروتکل های بهداشتی این امور‬ ‫توسط کاریابی ها انجام شود‪.‬‬ ‫دانشمندی بابیان اینکه با توجه به اینکه چند سال هست که این‬ ‫ً‬ ‫امر توسط بخش خصوصی انجام می شود مخصوصا در استان هایی‬ ‫مثل تهران که بیشترین مراجعات را دارد افزود‪ :‬شاید ادارات کار و‬ ‫بخشدولتینتوانندپذیرایاینتعداداز مراجعه کنندهباشد‪.‬‬ ‫وی همچنین به موضوع واگذاری قرارداد کار و امور بیمه بیکاری‬ ‫به دفاتر پیشخوان اشاره کرد و گفت‪ :‬این گونه امور را نمی توان به این‬ ‫دفاتر واگذار کرد‪ ،‬زیرا فعالیت کاریابی قابل واگذاری در هیچ حوزه‬ ‫دیگری نیست و فعالیت تخصصی است‪.‬‬ ‫دانشمندیبابیاناینکهانجامامور بیمهبیکاریتوسط کاریابیهاو‬ ‫همکاری کارکنان زحمتکش ادارات کار در طول مدتی که این امر به‬ ‫انهاواگذار شدهنهتنهاباعث کاهششکایت هایمردمی گردیدهاست‬ ‫بلکهباافزایشسرعتروندامور اجراییرضایتمراجعه کنندگانرانیز‬ ‫دربرداشته است‪ .‬از این رو امیدواریم با توجه به این سوابق ارزنده زمینه‬ ‫بیشترمشارکت کاریابیهاباواگذاریامور غیرحاکمیتیفراهم گردد‪.‬‬ ‫جمعیت زیادی از کارگران بیکار شده اشنایی الزم را با اینترنت ندارند‬ ‫حمیدرضا فتاحی‪ ،‬دبیر انجمن صنفی‬ ‫دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های استان‬ ‫تهران نیز با اشاره به مشکات ثبت نام‬ ‫اینترنتی بیکاران به خبرنگار بازارکار‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه جمعیت زیادی از‬ ‫کارگران بیکار شده اشنایی الزم را با‬ ‫اینترنتنداشتهو مجبور شدندبرایثبت نام‬ ‫به کافی نت ها‪ ،‬دفاتر پیشخوان و حتی کاریابی ها مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این موضوع با توجه به عدم اشنایی مراکز‬ ‫فوق با مسائل حوزه کار شد و مشکات بهداشتی را نیز به دنبال‬ ‫داشت و در عمل نه تنها طرح فاصله گذاری اجتماعی اجرا‬ ‫نمی شد‪ ،‬بلکه به مشکات بیشتری انجامید‪.‬‬ ‫فتاحی بابیان اینکه ثبت نام کنندگان پس از مشکات‬ ‫به وجود امده مجبور شدند به ادارات کار مراجعه کنند‬ ‫افزود‪ :‬شنیده ها حکایت از ان دارد که برخی روزها ازدحام‬ ‫جمعیت در مقابل ادارات کار و عدم توان پاسخگویی به همه‬ ‫تجربه دو دهه خدمت ثابت کرده است‬ ‫کاریابی ها برای خدمت‬ ‫به نیروی کار جایگزینی ندارند‬ ‫یکی از دغدغه هایی که همواره در وزارت کار وجود داشته است ارتباط کارجو و کارفرما و‬ ‫کاهش هزینه های تبادل نیروی کار در بازار کار و اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫قریب به دو دهه قبل و پیش از انکه مرا کز مشاوره شغلی و کاریابی ایجاد شوند‪ ،‬ادارات کار‬ ‫کشور خود امور مرا کز خدمات مشاوره شغلی را انجام می دادند‪ ،‬اما با راه اندازی کاریابی ها‬ ‫در سراسر کشور این مهم به دوش بخش خصوصی قرار گرفت و در حال حاضر حدود ‪۸۰۰‬‬ ‫کاریابی در استان ها و سراسر کشور تاسیس شده اند‪.‬‬ ‫با تحولی که در فناوری اطالعات ایجاد شد و ایجاد سایت های مختلف کاریابی در چندین دوره‬ ‫وزارت کار تمایل پیدا کرد تا بدین عرصه پا بگذارد و در دولت های مختلف‪ ،‬چه در وزارت کار سابق‬ ‫و چه در وزارت تعاون سایت های اینترنتی ایجاد شدند که عمده ترین هدف خود را جمع اوری‬ ‫اطالعات کارجویان به منظور اشتغال انها قرار داده بودند‪ ،‬اما در عمل پس از هزینه های فراوانی‬ ‫ً‬ ‫که انجام شد سایت های ایجادشده عمال بالاستفاده گردید و به یاد فراموشی سپرده شدند‪.‬‬ ‫باشگاه کار شاید یکی از این سایت ها بود که با تبلیغات رسانه ای فوق العاده و صرف هزینه های‬ ‫فراوانی ایجاد شد‪ ،‬همچنین وزارت تعاون نیز چنین رویکردی را قبل از ادغام در وزارت کار داشت‬ ‫که سرنوشت سایت وزارت تعاون نیز بهتر از سایت های وزارت کار نگردید‪.‬‬ ‫به غیراز سایت های فوق در وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی برای جمع اوری اطالعات‬ ‫کاریابی ها از نرم افزار و سایتی استفاده شد که کاربر ان دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ها‬ ‫بودند و همواره از فعالیت این سامانه که توسط وزارت کار ایجادشده بود گالیه داشتند تا‬ ‫اینکه حدود ‪ ۴‬سال قبل با کمک بخش خصوصی در فضای مجازی سامانه ای ایجاد شد‬ ‫مراجعه کنندگان باعث شد تا فرایند تشکیل پرونده متقاضیان‬ ‫بیمه بیکاری مورد بازنگری قرارگیرد و انتظار می رود همانند‬ ‫گذشته این موضوع به کاریابی ها واگذار گردد‪.‬‬ ‫راه اندازی سایت‬ ‫ثبت نام از متقاضیان‬ ‫بیمه بیکاری برای ایام‬ ‫تعطیالت اقدام ارزشمندی‬ ‫بود که ادامه کار باید‬ ‫به کاریابی ها‬ ‫واگذار شود‬ ‫دبیر انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های‬ ‫استان تهران با اشاره به اینکه حدود ‪ ۵۰‬کاریابی در استان تهران‬ ‫انجامامور بیمهبیکاریراانجاممی دهند گفت‪:‬انجامامور بیمهبیکاری‬ ‫ً‬ ‫مخصوصا در استان تهران که بیشترین مراجعه کننده را دارد‬ ‫توسط کاریابی های به بهترین وجه ممکن انجام شده و هم‬ ‫کارجویان و هم ادارات کار از نحوه انجام امور رضایت دارند‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از اینکه متاسفانه بخش هایی از بدنه وزارت کار‬ ‫عنایت و همکاری الزم را در واگذاری امور به کاریابی ها ندارند‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مباحثی که پیرامون واگذاری امور بیمه بیکاری به‬ ‫دفاتر پیشخوان مطرح می شود در عمل به شکست مواجه خواهد‬ ‫شد‪ ،‬زیرا این دفاتر ماهیتی متفاوت با مراکز مشاوره شغلی و‬ ‫کاریابی ها دارند و تجربه این کار را ندارند ‪.‬‬ ‫که بر اساس تفاهم نامه ای بین مدیرکل وقت دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار‬ ‫مقررشده بود پس از مدتی در اختیار وزارت کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫رویکرد بخش خصوصی در این مورد‪ ،‬توجه به تحوالتی که در نرم افزار شده بود موجب ان شد‬ ‫امور کاریابی ها در شهرهای مختلف بسیار سریع تر از شرایط قبل گردد و به رغم وجود این که‬ ‫سامانه فوق و نحوه سفارش برخی از امور به کاریابی ها موجب شد تا کارفرمایان‪ ،‬کارجویان‬ ‫و کاریابی ها از ان رضایت داشته باشند‪ .‬همچنین ادارات کار نیز با برون سپاری این بخش و‬ ‫وا گذاری امور مثل خدمات بیمه بیکاری از اثار ان احساس رضایت می کردند و طی سال های‬ ‫گذشته امار و گزارش ها حاکی از کاهش دوره ثبت نام افراد در کاریابی ها و کاهش چشمگیری‬ ‫شکایات متقاضیان بیمه بیکاری داشت‪.‬‬ ‫بااین وجود از چندی قبل معاونان وزارت تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه های مختلف‬ ‫صحبت از سامانه جامع ای می نمایند که بنا بر گفته انها قرار است با ثبت نام از کارجویان و‬ ‫کارفرمایان زمینه تعامل انها را فراهم سازد‪.‬‬ ‫همچنین با همه گیری ویروس کرونا به یکباره و بدون درنظر گرفتن نقش کاریابی ها سایتی‬ ‫اینترنتی برای ثبت نام از متقاضیان بیمه بیکاری معرفی شد که همه این موارد نگرانی‬ ‫کاریابی های کشور و نادیده گرفتن فعالیت انها در دو دهه گذشته را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫موضوعی که ما را بران داشت تا در این گزارش در گفت وگو با تعدادی از فعاالن کاریابی به‬ ‫بررسی شرایط پیش امده بپردازم که انها از امادگی کاریابی ها برای پذیرش مسئولیت های‬ ‫جدید سخن گفتند‪.‬‬ ‫کاریابی ها بهترین مرجع برای انجام امور بیمه بیکاری هستند‬ ‫همچنین ارمین خوشوقتی ‪ ،‬دیگر عضو‬ ‫هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر مشاوره‬ ‫شغلی و کاریابی های استان تهران نیز‬ ‫با اشاره به مشکات ثبت نام بیکاران در‬ ‫سامانه اینترنتی بیمه بیکاری به خبرنگار‬ ‫بازارکار گفت‪ :‬در ابتدا به این نکته باید‬ ‫تا کید شود هرچند این اقدام در تعطیات‬ ‫نوروز برای شروع کار اقدام مناسبی بود اما نمی توان ان را سامانه‬ ‫نامید چون فرایندی در ان انجام نمی پذیرد و فقط بانک اطاعاتی‬ ‫برای جمع اوری امار متقاضیان بیمه بیکاری است‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهاینسایتبسیار شتابزدهراه اندازیشدعنوان کرد‪:‬‬ ‫در ابتدا حتی مشخصات افراد همچون کد ملی‪ ،‬شماره بیمه و‪...‬‬ ‫بررسی نمی شد تا اطاعات صحیح جمع اوری شود‪.‬‬ ‫از طرفی بر اساس قانون بیمه بیکاری فرد متقاضی جهت‬ ‫تشکیل پرونده باید به ادارات کار مراجعه نماید که این فرایند‬ ‫نیز از طریق سایت امکان پذیر نیست‪ ،‬زیرا برای تشکیل پرونده‬ ‫باید یکسری مدارک ارائه شود‪ ،‬اصالت و هویت مدارک فرد تائید‬ ‫ً‬ ‫شود‪ ،‬تا اینکه مشخص شود متقاضی اصا مشمول قانون کار‬ ‫هست و دیگر شرایط الزم را دارد که این امور را نمی توان از طریق‬ ‫سامانه به تنهایی انجام داد‪.‬‬ ‫عضو هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و‬ ‫کاریابی های استان تهران ادامه داد‪ :‬راه اندازی این سایت برای‬ ‫این که در ایام تعطیات و با توجه به حجم زیاد بیکار شدگان‬ ‫اطاعات افراد و درخواست ان ها در ‪ ۳۰‬روزی که در قانون‬ ‫پیش بینی شده است جمع اوری شود اقدام ارزشمندی بود که در‬ ‫ادامه باید فرایند ادامه کار و اطاعات جهت تشکیل پرونده به‬ ‫کاریابی ها واگذار شوند‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه تشکیل پرونده های بیمه بیکاری‬ ‫پیچیدگی های خاص خود را دارد و در مواردی مشاهده می شود‬ ‫که بین کارگر و کارفرما تبانی انجام شده است ادامه داد ‪ :‬بررسی این‬ ‫امور باید توسط کار کارشناس و مرجعی که به وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی تعهد سپرده است انجام شود در غیر این صورت‬ ‫به طور مثال دفاتر پست بانک هم می توانند این امور را انجام دهند‪،‬‬ ‫انجام امور‬ ‫بیمه بیکاری‬ ‫ً‬ ‫مخصوصا در استان تهران‬ ‫که بیشترین مراجعه کننده را‬ ‫دارد توسط کاریابی های‬ ‫به بهترین وجه ممکن‬ ‫انجام شد‬ ‫اما ایا ان ها هم به وزارت کار در رابطه با درستی کار تعهدی دارند؟‬ ‫خوشوقتی بابیان اینکه در ایین نامه بیمه بیکاری تا کید شده‬ ‫است که مراکز بیمه بیکاری توسط افراد صالح تاسیس شوند و اولین‬ ‫مرجعی که صاحیت کاریابی ها را بررسی می کند وزارت کار است‬ ‫افزود‪ :‬از سویی این امور را نمی تواند کارشناسی در بدنه خود وزارت‬ ‫کار انجام دهد‪ ،‬زیرا در این وزارتخانه نه ازنظر نیروی انسانی نه ازنظر‬ ‫سخت افزار این امکانات فراهم نیست و مراکز کاریابی به واسطه‬ ‫نرم افزاری که چندین سال پیش زیر نظر حراست این وزارتخانه‬ ‫تهیه کرده اند بهترین مرجع برای انجام امور بیمه بیکاری هستند‪.‬‬ ‫صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های‬ ‫سراسر کشور و رئیس انجمن صنفی‬ ‫کاریابی های استان اذربایجان شرقی‬ ‫نیز در گفتگو با خبرنگار بازارکار با اشاره‬ ‫به اینکه سایتی که برای ثبت نام از‬ ‫متقاضیان بیمه بیکاری پس از همه گیری‬ ‫ویروس کرونا معرفی شد پردازش اطاعات‬ ‫متقاضیان را انجام نمی دهد گفت‪ :‬تا جایی که اطاع دارم‬ ‫ادارات کار فایل متقاضیان را به صورت اکسل دریافت می کنند و‬ ‫به صورت فرایندی نمی توانند متقاضیان را پاالیش کنند‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه ما سه نوع متقاضی دریافت بیمه بیکاری‬ ‫داریم افزود‪ :‬یک نوع با پایان قرارداد بیکار می شوند و تقاضای‬ ‫بیمه بیکاری دارند؛ نوع دیگری از افراد به دلیل اختاف با کارفرما‬ ‫خاتمه کار می یابند و در مورد سوم برای شرایط ویژه همچون کرونا‬ ‫است که درگذشته نیز به صورت محدود با وقوع سیل و زلزله این‬ ‫نوع بیکاران را داشتیم‪.‬‬ ‫هاشمی پور با بیان اینکه سامانه سابک که توسط کاریابی ها‬ ‫استفاده می شود در این مورد بسیار بهتر از سامانه فعلی‬ ‫می توانست عمل کند افزود‪ :‬این نشان می دهد که حتی در موارد‬ ‫ضروری نیز بخش هایی از دولت نمی خواهند از توانمندی های‬ ‫بخش خصوصی استفاده کنند‪.‬‬ ‫عضوهیئت مدیره کانونانجمن هایصنفیدفاترمشاورهشغلی‬ ‫و کاریابی های سراسر کشور بابیان اینکه در ابتدا با ارسال پیامکی‬ ‫به متقاضیان اعام شد که به ادارات کار مراجعه کنند افزود ‪ :‬در ادامه‬ ‫با ازدحام بیش ازحد جمعیت در پیامک دیگری از انها خواسته شد‬ ‫ً‬ ‫فعا دست نگه دارند‪ ،‬درحالی که از طریق سامانه سابک می توانستند‬ ‫هیئت های دو نفره استانی را تشکیل دهند و با دریافت غیرحضوری‬ ‫مدارک مشخص کنند که چه کسانی مشمول بیمه بیکاری هستند و‬ ‫چهمدتیمی تواننداز اینبیمهبهره مندشوند‪.‬‬ ‫وی همچنین به سامانه اشتغال که توسط معاون توسعه‬ ‫اشتغال و کارافرینی وزیر کار مطرح شد نیز اشاره کرد و گفت ‪:‬‬ ‫این سامانه تاکنون به صورت رسمی شروع به کارنکرده است‪ ،‬ولی‬ ‫به نظر می رسد در نظر دارند از طریق این سامانه به گونه ای عمل‬ ‫کنند تا تمام فرایند کاریابی از طریق این سامانه و بدون مراجعه‬ ‫حضوری انجام شود و این در حالی است که در همه جای جهان‬ ‫فرایند کاریابی به غیراز ثبت اطاعات نیازمند مشاوره بوده و‬ ‫نمی توان همه فرایند را به صورت غیرحضوری انجام داد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن صنفی کاریابی های استان اذربایجان شرقی‬ ‫بابیان اینکه نمی توان منکر فناور ی های جدید برای انجام‬ ‫مصاحبه های از راه دور شد افزود‪ :‬اما در شرایط همه گیری ویروس‬ ‫کرونا تجربه کشورهای امریکای شمالی و اروپایی نشان می دهد‬ ‫که در عمل بسیاری از مصاحبه های شغلی تعطیل شده اند‪ ،‬زیرا‬ ‫فرایند مشاوره شغلی حساسیت های ویژه خاص خود رادارند و‬ ‫ً‬ ‫حتما باید مصاحبه حضوری انجام شوند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر وزارت کار حمایت ها‬ ‫ً‬ ‫از کاریابی ها را به حداقل رسانده است گفت‪ :‬عما حمایت از‬ ‫کاریابی ها نمی شود و در طرح های اشتغال زایی دولت نیز نامی‬ ‫از کاریابی ها نمی اید‪.‬‬ ‫چرا پس از دو دهه تجربه امور به کاریابی ها سپرده نمی شود؟‬ ‫در پایان باوجود تمامی موارد گفته شده اکنون باید پرسید که‬ ‫ایا سامانه های جدیدی که وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫مدنظر دارد به گونه ای خواهد بود که امتیاز بیشتری نسبت‬ ‫به موارد قبل داشته باشند؟‬ ‫این سامانه که به نظر می رسد یکی از اهداف اصلی ان‬ ‫کم رنگ کردن نقش مراکز مشاوره شغلی و کاریابی هاست چگونه‬ ‫می تواند جایگزینی برای انها باشد؟‬ ‫ایا مشاوره شغلی و کاریابی تنها متکی به اطاعات بانک‬ ‫داده هاست یا اینکه نقش ایجاد تعامل بین کارفرما با نیروی کار‬ ‫اهمیتی بیش از ان دارد؟‬ ‫وی بااشاره اینکه تاثیر صاحیت های شغلی و تحصیات‬ ‫کارجویان در معرفی انها به کارفرمایان نقش بسیاری دارد و‬ ‫همچنین با توجه به اینکه تنها داشتن مجوز کار‪ ،‬جواز کسب یا‬ ‫ً‬ ‫داشتن شریک اقتصادی ثبت شده نمی تواند صرفا به منزله تائید‬ ‫صاحیت های یک فرد ارزیابی شود افزود ‪:‬چه کسی خواهد‬ ‫توانست نقش ارزیابی و تاثیر صاحیت ها را بر دوش بگیرد؟‬ ‫ایا در کنار ان سامانه‪ ،‬وزارت تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی به‬ ‫فکر جذب نیروی انسانی و برگشتن به حالت سابق در سراسر‬ ‫کشور با ایجاد مراکز اشتغال جدید است؟‬ ‫اگر قرار است دوباره هزینه انجام شود و کاریابی ها و اطاعات‬ ‫کارفرمایان و کارگران در ان تجمع گردد و چه در عمل و چه در‬ ‫قانون ایجاد ساختار نیروی انسانی برای ان ممکن نباشد ایا باز‬ ‫پای بخش خصوصی به میان کشیده شده خواهد شد؟ اگر قرار‬ ‫است باز بخش خصوصی در این زمینه فعالیت نماید چرا پس از‬ ‫دو دهه تجربه امور کاریابی‪ ،‬این کار به انها سپرده نمی شود؟ برخی‬ ‫از اقدامات نظیر سپردن امور وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫به دفاتر پیشخوان دولت نشان داده است این دفاتر هیچ گاه‬ ‫نخواهند توانست جایگزین مناسبی برای کاریابی ها گردند‪.‬‬ ‫پردازشی از متقاضیان در سایت ثبت نام بیمه بیکاری نمی شود‬ ‫بابک هاشمی پور‪ ،‬عضو هیئت مدیره کانون انجمن های‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پارسلند شعبه جزیره قشم جهت تکمیل کادر خود از‬ ‫واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مهندس عمران اقا ‪ ،‬حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار‬ ‫شرح کار‪ :‬سرپرست کارگاه‬ ‫مهندس عمران اقا‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫شرح کار‪ :‬تکنسین اجرایی‬ ‫مهندس عمران اقا و خانم‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫شرح کار‪ :‬دفتر فنی‬ ‫متقاضیان محترم واجد شرایط می توانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫یک شرکت مهندسی جهت تکمیل کادر انبار پروژه نفتی‬ ‫خود در استان خوزستان‪ ،‬دشت ازادگان از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط در پروژه های نفت و گاز‬ ‫مسلط به نرم افزار انبار همکاران سیستم‬ ‫تحصیالت کاردانی یا لیسانس‬ ‫محل خدمت استان خوزستان‪ ،‬ترجیحا ساکن استان‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪ehsan.barati66@yahoo.com‬‬ ‫‪rezaee.masumeh@gmail.com‬‬ ‫‪snnchoobdoor.job@gmail.com‬‬ ‫انباردار متریال و کاالی مصرفی‪ /‬اقا‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫نوع همکاری‪ :‬تمام وقت‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫دارای مدرک کارشناسی‪ ،‬جهت کنترل کیفیت ‪ ،QC‬اشنا با صنایع چوبی‬ ‫اشنا به مجموعه نرم افزار ‪ ،Office‬دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫بیمه‬ ‫سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫انباردار‬ ‫نوع همکاری‪ :‬تمام وقت‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫دارای مدرک فوق دیپلم‪ ،‬داشتن حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری مرتبط در زمینه انبارداری‬ ‫اشنا به اصول انبارداری‪ ،‬اشنا به مجموعه نرم افزار ‪Office‬‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫بیمه‬ ‫سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫کارمند اداری‬ ‫نوع همکاری‪ :‬تمام وقت‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫حداقل فوق دیپلم‪ ،‬اشنا به مجموعه نرم افزار ‪ ،Office‬دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫بیمه‬ ‫سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫کارافرینی‬ ‫شنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪ 8 -1399‬رمضان ‪ 2 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1196‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫روایتی از تالش کارافرین مینودری برای تحقق «جهش تولید»‬ ‫ از مهندسی معکوس دستگاه نساجی تا تولید ماسک‬ ‫◄ ایــن گــزارش بــه نبــوغ و تــالش کارافرینــی نخبـه ای می پــردازد کــه کار خــود را بــا مهندســی‬ ‫دســتگاه بافــت در صنعــت نســاجی اغــاز کــرده و امــروز بــرای نیــاز کشــور ماســک بهداشــتی ‪N۹۵‬‬ ‫تولی ــد می کندت ــا ب ــرای تحق ــق ش ــعار جه ــش تولی ــد تهدی ــد وی ــروس کرون ــا را ب ــه فرصت ــی قاب ــل‬ ‫توجــه تبدیــل کــرده باشــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری تس ــنیم از قزوی ــن‪ ،‬مس ــیرهای فراوان ــی ب ــرای ایج ــاد جه ــش در تولی ــد‬ ‫وجــود دارد کــه از جملــه انهــا می تــوان بــه پرورانــدن ایده هــای تــازه‪ ،‬افزایــش بهــره وری‪ ،‬اعتمــاد‬ ‫کــردن بــه تــوان نیروهــای داخلــی‪ ،‬پرهیــز از واردات کاال و اعتمــاد کــردن بــه مرا کــز تولیــدی جهــت‬ ‫منتق ــل می کن ــد؛ ام ــا پ ــس از نان ــو ش ــدن کیس ــه بدتری ــن ن ــوع‬ ‫میک ــروب ک ــه ایک ــوالی ن ــام دارد ه ــم ناب ــود ش ــده و ای ــن کیس ــه‬ ‫مانن ــد تصفیه کنن ــده عم ــل ک ــرده و نه تنه ــا جل ــوی انتق ــال‬ ‫میک ــروب ب ــه محی ــط را می گی ــرد‪ ،‬بلک ــه ه ــوای تصفی ــه ش ــده‬ ‫را منتش ــر می کن ــد‪.‬‬ ‫مهندسی معکوس‬ ‫دستگاه بافت برای صنعت نساجی‬ ‫ی ــک کارافری ــن مبتک ــر در گفت وگ ــو ب ــا‬ ‫خبرگ ــزاری تس ــنیم در قزو ی ــن ب ــا ی ــاداوری‬ ‫س ــابقه نی ــم قرن ــی فعالی ــت پ ــدرش در‬ ‫صنع ــت نس ــاجی اظه ــار داش ــت‪ :‬کار را‬ ‫در کارخان ــه نس ــاجی پ ــدرم ش ــروع ک ــردم‬ ‫و بع ــد از مدت ــی دس ــتگاهی ب ــرای باف ــت‬ ‫ریش ـه پتوهــای مســافرتی‪ ،‬شــال و روســری‬ ‫س ــاختم ک ــه قب ــل از ان د س ــتگاه یاد ش ــده ب ــا قیم ــت‬ ‫فعالیتم را از کارخانه‬ ‫نساجی پدرم با تولید‬ ‫پتو مسافرتی‪ ،‬شال و‬ ‫روسری شروع کردم‬ ‫‪ 270‬میلی ــون توم ــان از ایتالی ــا وارد کش ــور می ش ــد؛ ام ــا م ــن‬ ‫موف ــق ش ــدم ب ــا هزین ــه ‪ 15‬میلی ــون توم ــان مش ــابه ای ــن دس ــتگاه‬ ‫را ب ــرای صنع ــت نس ــاجی ای ــران تولی ــد کن ــم‪.‬‬ ‫دار ی ــوش غیاثون ــد قیص ــری اضاف ــه ک ــرد‪ :‬اب ــداع ای ــن‬ ‫دس ــتگاه از س ــوی مجله ه ــای نس ــاجی ام ــروز و موفقی ــت‬ ‫بس ــیار م ــورد تش ــویق و تبلی ــغ ق ــرار گرف ــت و ب ــه همی ــن خاط ــر‬ ‫بــه عنــوان عضــو افتخــاری جامعــه نخبــگان اســتان اصفهــان‬ ‫برگز ی ــده ش ــدم‪.‬‬ ‫تولید کیسه جاروبرقی با فناوری نانو‬ ‫غیاثون ــد قیص ــری ادام ــه داد‪ :‬از س ــال ‪ 1381‬فعالی ــت‬ ‫خ ــود را در زمین ــه تولی ــد قطع ــات ل ــوازم خانگ ــی ادام ــه دادم‬ ‫و ب ــا تولی ــد کیس ــه جاروبرق ــی توانس ــتم هم ــکاری خوب ــی ب ــا‬ ‫ش ــرکت های ناس ــیونال‪ ،‬صن ــام و ثان ــی داش ــته باش ــم‪ .‬پ ــس از‬ ‫ان ه ــم در زمین ــه تولی ــد پاکت ه ــای جاروبرق ــی یکب ــار مص ــرف‬ ‫نان ــو فعالی ــت ک ــردم ک ــه کیفی ــت ان توس ــط انس ــتیتو پاس ــتور‬ ‫ته ــران تایی ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ای ــن فع ــال عرص ــه تولی ــد در ب ــاره اهمی ــت اس ــتفاده از‬ ‫فن ــاوری نان ــو در تولی ــد کیس ــه جاروبرق ــی توضی ــح داد‪ :‬موت ــور‬ ‫جاروبرق ــی هن ــگام روش ــن ب ــودن گرم ــا را ب ــه داخ ــل محوط ــه‬ ‫کیس ــه منتق ــل می کن ــد و میکروب ه ــا را ب ــه فض ــای خان ــه‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه از ابتــدای ســال ‪ 94‬در شــهرک صنعتــی‬ ‫کاس ــپین قزو ی ــن تولی ــد پا ک ــت جاروبرق ــی را ش ــروع ک ــرده‪،‬‬ ‫اف ــزود‪ :‬جاروه ــای اب وخ ــاک کیسـ ـه های پاس ــتیکی دارن ــد؛‬ ‫ول ــی ب ــا کمتری ــن فراین ــد انجام ش ــده روی کیســه های دائم ــی‬ ‫جاروبرق ــی ب ــه انه ــا قابلی ــت و ت ــوان مک ــش اب وخ ــاک دادی ــم‬ ‫و درح ــال حاض ــر یک ــی از س ــه تولیدکنن ــده ای ــن محص ــول در‬ ‫ای ــران هس ــتیم‪.‬‬ ‫غیاثوند قیصری ادامه داد‪ :‬در سال ‪ 98‬شروع به ساخت‬ ‫دستگاه میکروفیلتر کردم که روزانه توان تولید ‪ 16‬هزار عدد‬ ‫پاکت جاروبرقی داشته و همچنین این دستگاه قابلیت‬ ‫تامی ــن نی ــاز داخ ــل اش ــاره ک ــرد‪ .‬در ای ــن می ــان نق ــش نیروه ــای اف ــراد نخب ــه بس ــیار قابــل توج ــه‬ ‫اس ــت؛ نیروهای ــی ک ــه در ه ــر جامعـ ـه ای چرخ ــه پیش ــرفت و تولی ــد ان را ب ــه حرک ــت خواهن ــد‬ ‫انداخــت‪ .‬بــه همیــن خاطــر بایــد تمــام تــوان خــود را بــرای حفــظ و بالندگــی انهــا در ایــران اســالمی‬ ‫ب ــه کار گیری ــم و ب ــا ایج ــاد انگی ــزه ان ــان را ب ــرای کار و خدم ــت در همی ــن اب وخ ــا ک تش ــویق ک ــرد‪.‬‬ ‫ام ــا متاس ــفانه همراه ــی نک ــردن برخ ــی مس ــئوالن و وج ــود بعض ــی از قوانی ــن بس ــیار خش ــک و‬ ‫غیرقاب ــل انعط ــاف منج ــر ب ــه دلس ــردی نخب ــگان سرش ــار از ای ــده و ان ــرژی در عرص ــه تولی ــد‬ ‫می ش ــود ‪.‬‬ ‫تولید ساک تبلیغاتی و ماسک تنفسی را هم دارد‪.‬‬ ‫رفتن به سمت تولید ماسک بهداشتی‬ ‫ای ــن تولیدکنن ــده قزوین ــی ب ــا ذک ــر اینک ــه دو م ــاه بعـــد‬ ‫از س ــاخت ای ــن دس ــتگاه موف ــق ب ــه ص ــادر ک ــردن پاکـــت‬ ‫جاروبرق ــی ب ــه کش ــور ترکی ــه شـــده و‬ ‫از ط ــرف خارج ــی س ــفارش س ــاخت‬ ‫حج ــم ز ی ــادی از انه ــا را دریافـــت‬ ‫ک ــرده‪ ،‬گف ــت‪ :‬ام ــا متاس ــفانه پ ــس‬ ‫از تهیــه مــواد اولیــه بــه خاطــر شــیوع‬ ‫و ی ــروس کرون ــا مرزه ــا ب ــرای تب ــادل‬ ‫کاال بس ــته ش ــد‪.‬‬ ‫غیاثون ــد قیص ــری اضافـــه کـــرد‪:‬‬ ‫ب ــه همی ــن خاط ــر ب ــه فکـــر‬ ‫اس ــتفاده از قابلی ــت دیگـــر‬ ‫ای ــن دس ــتگاه افت ــادم و بـــا‬ ‫مراجع ــه ب ــه اس ــتانداری قزوی ــن‬ ‫و بع ــد از دریاف ــت مجـــوز و‬ ‫اس ــتانداردهای الزم خـــط‬ ‫تولی ــد ماس ــک بهداشـــتی‬ ‫‪ N95‬را در شــهر صنعتــی البــرز‬ ‫ایج ــاد ک ــردم ک ــه در ح ــال حاض ــر روزان ــه ‪ 2‬ه ــزار‬ ‫ع ــدد ماس ــک تولی ــد می کن ــد و ای ــن ظرفی ــت وج ــود دارد ک ــه‬ ‫س ــاعتی ‪ 2‬ه ــزار ع ــدد ماس ــک تولی ــد کنی ــم‪.‬‬ ‫وی ه ــدف اصل ــی خ ــود از راه ان ــدازی ای ــن واح ــد تولی ــد‬ ‫ماس ــک را عب ــور کش ــور از بح ــران کمب ــود ماس ــک بهداش ــتی‬ ‫و تامی ــن نی ــاز م ــردم و کادر درمان ــی عن ــوان ک ــرد و گف ــت‪ :‬در‬ ‫ای ــن واح ــد تولی ــدی ب ــرای ‪ 10‬نف ــر ب ــه ط ــور مس ــتقیم و ‪ 5‬نف ــر ب ــه‬ ‫ص ــورت غیرمس ــتقیم اش ــتغال زایی ش ــده و در ص ــورت نی ــاز‬ ‫می توانی ــم ب ــا افزای ــش ظرفی ــت تولی ــد ب ــرای ح ــدود ‪ 50‬نفـــر‬ ‫کارافرین ــی کنی ــم‪.‬‬ ‫این صنعتگر مینودری ادامه داد‪ :‬اگر حمایت مسئوالن را‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬در برابر هیچ سختی پا پس نمی کشیم و تمام‬ ‫توان خود را برای تولید کاال با بهترین کیفیت که توان رقابت با‬ ‫اجناس مشابه خارجی را داشته باشد‪ ،‬به کار خواهیم بست‪.‬‬ ‫مسیر را برای فعالیت جوانان مستعد ایرانی هموار کنیم‬ ‫اولی ــن ق ــدم ب ــرای تبدی ــل تهدی ــد تحریم ه ــای ناعادالن ــه‬ ‫ب ــه فرص ــت ای ــن اس ــت ک ــه ن ــگاه را از ان ط ــرف اب وخ ــاک‬ ‫بـــه داخـــل و تـــوان جوانـــان خوش فکـــر داخلـــی معطـــوف‬ ‫کـــرده و محصـــوالت با کیفیـــت داخلـــی را جایگزی ــن‬ ‫کاالهـــای بی کیفیـــت خارجـــی کنیـــم‪ .‬ضمـــن اینکـــه ا گ ــر‬ ‫بـــه تولیدکننـــدگان ایرانـــی اعتمـــاد شـــود‪ ،‬خیـــل عظیمـــی از‬ ‫نیروه ــای ج ــوان و مس ــتعد وارد ب ــازار کار ش ــده و ب ــه چرخ ــش‬ ‫هرچ ــه س ــریع تر چ ــرخ تولی ــد و اقتص ــاد کم ــک خواهن ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫در نتیجـــه بســـیاری از معضا تـــی کـــه درنتیجـــه بیـــکاری‬ ‫ب ــه وج ــود ام ــده از جامع ــه ریشـ ـه کن خواه ــد ش ــد‪ .‬بنابرای ــن‬ ‫در شـــرایط ســـخت اقتصـــادی نه تنهـــا ســـنگ اندازی پیـــش‬ ‫پ ــای نخب ــگان جامع ــه ممن ــوع اس ــت‪ ،‬بلک ــه مس ــئوالن بای ــد‬ ‫با شیوع ویروس کرونا‬ ‫خط تولید را جهت‬ ‫تولید ماسک‬ ‫تغییر دادیم‬ ‫بــدون وقفــه بــه دنبــال حمایــت از نخبگانــی باشــند کــه همــه‬ ‫الگوه ــای عب ــور از تحری ــم و ایج ــاد رون ــق و جه ــش در تولی ــد را‬ ‫در ذه ــن دارن ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت‪ ،‬فعال در زمینه های تولید رک و‬ ‫دکوراسیون جهت تکمیل کادر خود در استان البرز‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس تضمین کیفیت‪/‬خانم‪ ،‬اقا‬ ‫فارغ التحصیالن رشته مهندسی صنایع‬ ‫با سابقه و بدون سابقه در زمینه های برنامه ریزی‬ ‫اولویتجذبباتخصصدرزمینهزمانسنجیوتضمینکیفیتمیباشد‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط که مایل به شرکت در مصاحبه هستند‬ ‫رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪m.ghahremani@payatarhoform.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام کارگزاری اقتصاد بیدار‬ ‫همکاران ما در دپارتمان «پذیرش و سفارشات اوراق بهادار» نیاز به همکاران جدیدی دارند که جزو بهترین و متعهدترین‬ ‫افراد به عنوان «کارشناس پذیرش بورس و اوراق بهاردار» باشند تا با دانش تخصصی و تعامل سازنده با سایر اعضای تیم بتوانند‬ ‫اهداف شرکت را در امور مربوط به بازار سرمایه ایران محقق نمایند‪ .‬اگر شرایط زیر را دارا هستید‪ ،‬خوشحال خواهیم شد‬ ‫به عنوان عضو جدید خانواده «اقتصاد بیدار» از شما دعوت به همکاری نماییم‪.‬‬ ‫کارشناس پذیرش بورس و اوراق بهادار‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫‪ ‬انجام امور ثبت نام متقاضیان بورس‬ ‫‪ ‬کنترل دستور خریدها و مدارک مشتریان‬ ‫‪ ‬بررسی مدارک و شرایط احراز هویت متقاضیان‬ ‫‪ ‬پیگیری امور مربوط به معامالت افالین و انالین‬ ‫‪ ‬انجام کلیه وظایف مربوط به واحد پذیرش کارگزاری بورس‬ ‫مهارت های عمومی مورد نیاز‪:‬‬ ‫‪ ‬توانایی انجام کار تیمی‪‬توانایی انجام همزمان چند کار‬ ‫‪ ‬خالق‪ ،‬منظم و پیگیر در انجام امور‪‬پیگیر و صبور در برابر‬ ‫حجم کاری باال‪‬متعهد‪ ،‬منظم و دارای اخالق حرفه ای‬ ‫‪ ‬قابلیت کار به طور مستقل‪ ،‬موثر و نظارتی‬ ‫‪ ‬ارسال به موقع گزارش ها برای مدیر واحد‬ ‫مهارت های تخصصی مورد نیاز‪:‬‬ ‫‪ ‬فارغ التحصیل رشته های مرتبط مالی (مدیریت مالی‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬حسابداری)‬ ‫‪ ‬اشنایی با قوانین و مقررات بازار سرمایه و سابقه فعالیت در حوزه پذیرش‬ ‫بورس و اوراق بهادار مزیت محسوب می گردد‬ ‫‪ ‬افرادی که دارای گواهی پذیرش سفارش مشتریان هستند‬ ‫در اولویت استخدام می باشند‪.‬‬ ‫‪ ‬ساعت کاری‪ :‬شنبه ‪ -‬چهارشنبه (‪)8 - 17‬‬ ‫‪ ‬محدوده محل کار‪ :‬شعبه کرمان‬ ‫‪ ‬پرداخت منظم حقوق و مزایا‪‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫‪ ‬بیمه درمانی تکمیلی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫حتما در متن ایمیل عنوان شغل درخواستی و شهر محل خدمت ذکر شود‪.‬‬ ‫‪brokerhrm@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اموزش و پرورش‬ ‫شنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪ 8 -1399‬رمضان ‪ 2 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1196‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در پاسخ به سواالت بازارکار در نشست خبری معاون توسعه منابع این وزارتخانه اعالم شد‬ ‫عزم اموزش و پرورش برای جذب معلم‬ ‫و برگزاری ازمون های استخدامی‬ ‫◄ نخستین نشست خبری علی اللهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت‬ ‫اموزش و پرورش در سال ‪ 99‬در حالی برگزار شد که معلمان حق التدریس‪ ،‬اموزشیاران و اموزش‬ ‫دهندگان نهضت سواداموزی وهمچنین عالقمندان به استخدام در اموزش و پرورش در قالب‬ ‫ماده ‪ 28‬چشم انتظار برگزاری ازمون های استخدامی هستند‪ .‬دکتر الهیار ترکمن در نشستی‬ ‫خبری بزرگداشت مقام معلم و در پاسخ به سوال خبرنگار بازارکاردرباره استخدام نیروهای حق‬ ‫التدریس و اموزشیاران نهضت سواداموزی گفت‪ :‬طبق مصوبه قانونی‪،‬برای اموزشیاران و اموزش‬ ‫برگزاری ازمون استخدامی‬ ‫برای حق التدریسی ها واموزشیاران حتمی است‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت اموزش و پرورش‬ ‫همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار بازارکار درباره اظهارنظرها‬ ‫درباره حذف ازمون برای استخدام این نیروها نیز گفت‪ :‬حذف ازمون‬ ‫در اختیار ما نیست و جزو مصوبات قانونی است و برگزاری ازمون‬ ‫استخدامی برای حق التدریسی ها واموزشیاران حتمی است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اطاعات کامل کسانی که شرایط شرکت در‬ ‫ازمون استخدامی حق التدریسی ها و اموزش دهندگان نهضت‬ ‫سواداموزی را دارند نهایی شده و همه شرایط برای برگزاری ازمون‬ ‫در خردادماه فراهم است‪.‬‬ ‫پیگیر مجوزاستخدام در قالب ماده ‪ 28‬هستیم‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت اموزش و پرورش‬ ‫همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار بازارکار برای برگزاری ازمون‬ ‫استخدامی از طریق ماده ‪ ۲۸‬اساسنامه دانشگاه فرهنگیان نیز‬ ‫گفت‪ :‬که یکی از اصلی ترین ظرفیت های ما جذب نیرو از طریق‬ ‫ماده ‪ ۲۸‬اساسنامه دانشگاه فرهنگیان است و از این ظرفیت‬ ‫قانونی به نحو مطلوبی استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫اللهیار ترکمن از پیگیری مجوزهای استخدامی از طریق‬ ‫دستگاه های ذیربط خبر داد و اعام کرد‪ :‬حجم و ترکیب این نیاز‬ ‫را به سازمان امور اداری واستخدامی و سازمان برنامه و بودجه اعام‬ ‫کردیم و امیدواریم مجوزها صادر شوند‪ .‬فعا در فرایند مذاکره هستیم‬ ‫و تعداد نهایی شده را بعد از صدور مجوز اعام می کنیم‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۳۵۰۰‬سهمیه به اموزش و پرورش برای سرباز معلم‬ ‫وی در ادامه درباره سهمیه سربازمعلمان نیز گفت‪ :‬امسال‬ ‫اعزام نیروی سرباز کمی به دلیل شرایط موجود محدود شده و با‬ ‫وجود محدودیت ها‪ ،‬ستاد کل نیروهای مسلح همکاری خوبی با‬ ‫اموزش و پرورش داشتند و سهمیه ما را کاهش ندادند و ‪ ۳۵۰۰‬سهمیه‬ ‫به اموزش و پرورش اختصاص دادند‪.‬‬ ‫نظام رتبه بندی معلمان احیاء می شود‬ ‫دکتر الهیار ترکمن به بیان پیشینه ای از اجرای طرح رتبه بندی‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬رتبه بندی یک فرایند طوالنی را طی کرد‪ .‬بحث‬ ‫پیگیری ماده ‪ ۶۳‬قانون برنامه ششم توسعه برای رتبه بندی از‬ ‫دهنده ها باید ازمون ورودی برگزار کنیم که در صورت قبولی به دانشگاه فرهنگیان معرفی شوند‪.‬‬ ‫علی الهیار ترکمن افزود‪ :‬قرار بود ازمون فروردین ماه باشد که به دلیل شرایط خاص کشور میسر‬ ‫نشد و هدف گذاری ما خرداد ماه است‪ ،‬مگر انکه مصوبات ستاد کرونا کار را طور دیگری رقم بزند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه استخدام معلمان حق التدریس و اموزشیارن نهضت سواداموزی مصوبه‬ ‫مجلس شورای اسالمی است افزود‪ :‬این در حالیست که ‪ ۲۵‬هزار مجوز استخدامی برای این گروه‬ ‫اخذ شده است همزمان با هفته بزرگداشت مقام معلم این گزارشش را تقدیم خوانندگان می نمائیم‪.‬‬ ‫مطالبات اصلی ما بود و این ماده به نحوی است که تفاوتی در نگاه‬ ‫به نوع رتبه بندی ایجاد می کند‪ .‬یک نگاه نیازمند الیحه است و‬ ‫طبق نگاه دوم رتبه بندی می تواند از سوی دولت انجام بگیرد‪ .‬در‬ ‫این قانون صراحتا دولت مکلف شده نظام رتبه بندی را تنطیم کند‬ ‫و مجلس ان را در قالب بودجه سنواتی به تصویب برساند‪.‬‬ ‫معاون وزیر اموزش و پرورش ادامه داد‪ :‬بحثی که از سال ‪۹۷‬‬ ‫داشتیم این بود که رتبه بندی از طریق الیحه به مجلس برود یا‬ ‫از طریق مصوبه دولت اجرا شود؟‪ .‬نهایتا قرار شد رتبه بندی از‬ ‫طریق مصوبه دولت اجرایی شود‪ .‬در رتبه بندی سال ‪ ۹۴‬یک ایتم‬ ‫از فصل ‪ ۱۰‬قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی «حق شغل»‬ ‫درنظرگرفته شده بود و در سال ‪ ۹۸‬سه ایتم به عنوان رتبه بندی‬ ‫مورد توجه قرار گرفت و لحاظ شد‪.‬‬ ‫در مصوبه رتبه بندی ‪ ،۹۸‬پنج رتبه برای معلمان درنظر گرفته‬ ‫شد و عوامل امتیاز اور مشخص شدند که سابقه خدمت‪ ،‬توقف‬ ‫در یک رتبه و‪ ...‬از جمله این موارد بود‪ .‬این مصوبه از مهر ‪ ۹۸‬با‬ ‫‪ 25‬هزار مجوز استخدامی‬ ‫از طریق ازمون نیروهای‬ ‫حق التدریس و اموزشیاران‬ ‫نهضت سواد اموزی جذب می شوند‬ ‫بودجه ‪ ۲۰۰۰‬میلیاردی پیش بینی شده به اجرا در امد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در پایان بهمن ‪ ۹۸‬بخشنامه ای را از سوی‬ ‫سازمان برنامه خطاب به دستگاه های اجرایی داشتیم که به‬ ‫استناد مصوبه سال ‪ ۹۳‬نتوانسته بودند امتیازات فصل دهم را برای‬ ‫پرسنل خود افزایش دهند و اکنون مجاز به این افزایش تا سقف‬ ‫‪ ۵۰‬درصد هستند‪ .‬در وزارت اموزش و پرورش این تحلیل صورت‬ ‫گرفت که حاال که سه ایتم فصل ‪ ۱۰‬را برای معلمان با پیش شرط‬ ‫استفاده می کنیم اما سایر کارمندان بدون پیش شرط از ان بهره‬ ‫مند می شود؛ بیاییم و یکبار برای همیشه این ایتم ها را برای همه‬ ‫فرهنگیان اجرا کنیم‪.‬‬ ‫الهیار ادامه داد‪ :‬در واقع این سه ایتم برای معلمان بین ‪ ۱۵‬تا ‪۵۰‬‬ ‫درصدافزایش یافته بود اما با این مصوبه برای سایر کارکنان بدون‬ ‫پیش شرط تا ‪ ۵۰‬درصد افزایش می یافت‪ .‬با جمع بندی صورت‬ ‫گرفته این کار را برای معلمان انجام دادیم و همه ایتم ها را برای‬ ‫معلمان تا ‪ ۵۰‬درصد افزایش دادیم‪.‬‬ ‫افزایش حقوق معلمان در سال ‪ ۹۹‬با ترمیم رتبه بندی‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت اموزش و پرورش با‬ ‫اشاره به اینکه نکته منفی این بود که تفاوت های رتبه ای معلمان‬ ‫نادیده گرفته شد و انها که در رتبه ‪ ۴‬و ‪ ۵‬بودند کمتر مشمول‬ ‫بخشنامه سازمان برنامه شدند و اعتراضات بسیاری صورت‬ ‫گرفت عنوان کرد‪ :‬اما معتقدیم این مصوبه در عملیات اجرایی‬ ‫به ضرر معلمان تمام نمی شود و حقوقشان در سال ‪ ۹۹‬با سقف‬ ‫افزایش ‪ ۵۰‬درصدی تا ‪ ۱۵‬درصد رشد می کند‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به ایتم فوق العاده ویژه گفت‪ :‬این ایتم در‬ ‫قانون مدیریت خدمات کشوری برای کل کارکنان دولت تسری پیدا‬ ‫نمی کند و برای مشاغل خاص و تخصصی برقرار می شود و سازمان‬ ‫استخدامی ان را برقرار می کند وی تصریح کرد‪ :‬وزارت اموزش‬ ‫و پرورش قبا در سال ‪ 91‬از ‪ 124‬شغل موجود‪ ،‬پیشنهاد برقراری‬ ‫‪ 35‬شغل را ارسال کرده بود که مشاغل اموزشی هم در ان بودند‬ ‫اما سازمان استخدامی در ان زمان با ‪ 16‬شغل موافقت می کند و‬ ‫نیروهای اموزشی را خارج می کند و از سال ‪ 91‬مجوزی برای برقراری‬ ‫فوق العاده ویژه برای کارکنان اموزشی نداشتیم‪ .‬به همین خاطر هم‬ ‫یک تفاوتی بین دریافتی نیروهای ستادی و اموزشی به وجود امده‬ ‫بود که برای رفع این نقیصه پیشنهاد برقراری فوق العاده ویژه برای‬ ‫نیروهای اموزشی را به معاون اول رئیس جمهور ارائه دادیم‪.‬‬ ‫الهیار ادامه داد‪ :‬همزمان دکتر نوبخت در برنامه اینستاگرامی‬ ‫با معلمان این موارد را توضیح داد که در نهایت برخی اعتراض‬ ‫کردند که دیدار باید رو در رو باشد‪ .‬با پیگیری های انجام شده یک‬ ‫برنامه حضوری با نمایندگان تشکل ها در ‪ 28‬فروردین در سازمان‬ ‫برنامه با اقای نوبخت ترتیب داده شد‪ .‬معلمان خواسته های خود‬ ‫را مطرح کردند و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که با برقراری‬ ‫فوق العاده ویژه معلمی بتوانیم این تفاوت را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫حقوق کارکنان اموزشی و غیراموزشی تقریبا یکسان می شود‬ ‫معاون وزیر اموزش و پرورش با بیان اینکه مقرر شد ما مجددا‬ ‫امتیازات مصوبه سال ‪ 98‬را به نحوی تغییر دهیم که همان تفاوت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪hr@kiccc.com‬‬ ‫شغل‪-‬جنسیت‪-‬سن‬ ‫کارشناس حقوق‬ ‫و دستمزد‬ ‫ترجیحاً اقا‬ ‫حداکثر‪ 30‬سال‬ ‫تهران‬ ‫کارشناس ارشد‪/‬‬ ‫کارشناس مالیاتی‪-‬‬ ‫بیمه ای‬ ‫ترجیحاً اقا‬ ‫حداکثر‪ 35‬سال‬ ‫تهران‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫انبار و اموال‪/‬‬ ‫کارشناس ارشد‬ ‫ترجیحاً اقا‬ ‫حداکثر‪ 35‬سال‬ ‫تهران‬ ‫تحصیالت‬ ‫سابقه کار مرتبط‬ ‫مهارتها‬ ‫حداقل کارشناسی‬ ‫حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه‬ ‫کار مرتبط‬ ‫‪ ‬مسلط بر مجموعه نرم افزارهای ‪office‬‬ ‫‪ ‬تسلط کامل بر مجموعه نرم افزارهای‬ ‫مالی (ترجیح ًا نرم افزار رایورز)‬ ‫‪  ‬اشنایی کامل با حسابداری حقوق و‬ ‫دستمزد‪ ،‬مالیات حقوق و قانون‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫‪ ‬اشنایی با استانداردهای حسابداری‬ ‫‪ ‬با انگیزه‪ ،‬خالق‪ ،‬مسئولیت پذیر‬ ‫و با دقت باال‬ ‫حداقل کارشناسی‬ ‫حسابداری‬ ‫حداقل کارشناسی‬ ‫حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه‬ ‫کار مرتبط‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه‬ ‫کار مرتبط‬ ‫با ترمیم نظام رتبه بندی‬ ‫به زودی احکام حقوقی‬ ‫فرهنگیان صادر می شود‬ ‫رتبه بندی به مطالبه ما‪ ،‬جامعه فرهنگیان و مجلس تبدیل شده‬ ‫است وباید برای همیشه این موضوع را حل وفصل کنیم‪.‬‬ ‫موافقت سازمان استخدامی و سازمان برنامه‬ ‫با طرح حل و فصل موضوع رتبه بندی‬ ‫دکتــر الهیــار ترکمــن در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه درخواســت مــا‬ ‫ایــن بــود کــه یکبــار بــرای همیشــه رتبــه بنــدی معلمــان در چارچــوب‬ ‫عملیاتــی مشــخص اجــرا و حــل و فصــل شــود و الگویــی را بــا توجــه‬ ‫ب ــه هم ــه مواز ی ــن رتب ــه بن ــدی ام ــاده و ب ــه مجل ــس ارائ ــه دهی ــم و ان‬ ‫را تبدی ــل ب ــه قان ــون رتب ــه بن ــدی کنی ــم تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬خوش ــبختانه‬ ‫ایــن اقــدام از ســوی امــوزش و پــرورش مطــرح و تشــکل های فرهنگــی‬ ‫معلمان به صورت ملی و استانی مورد تقدیر قرار می گیرند‬ ‫معاون وزیر اموزش و پرورش با اشاره به اینکه تقدیر از معلمان‬ ‫در سراسر کشور و با سخنرانی رهبر معظم انقاب و ریاست محترم‬ ‫جمهوری صورت می گیرد افزود‪ :‬برنامه های بزرگداشت هفته معلم‬ ‫در سطح ملی و استانی غیرحضوری برگزار می شود و چهل نفر از‬ ‫معلمان در سطح ملی و براساس تصمیم استان ها به هر تعداد در‬ ‫شهرستان مورد تقدیر قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر به دلیل شیوع کرونا شرایط خاصی‬ ‫در کشور وجود دارد که در واقع به نوعی جهاد پزشکی و جهاد‬ ‫اموزشی ایجاد شد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت اموزش و پرورش‬ ‫همچنین ازساخت ‪ 170‬هزار واحد مسکونی برای فرهنگیان خبر داد‬ ‫و خاطر نشان کرد‪ :‬مراسم کلنگ زنی اولین فاز از تفاهم نامه تامین‬ ‫مسکن فرهنگیان با وزارت راه و شهرسازی به زودی انجام می شود ‪.‬‬ ‫گزارش؛ امیرعلی بینام‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت کارت اعتباری ایران کیش‪ ،‬برای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود از عالقمندان به کار در محیطی پویا و‬ ‫کارامد با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪ .‬خواهشمند است هنگام ارسال رزومه‪ ،‬عنوان شغلی مورد نظر را‬ ‫نیز تکمیل نمائید‪ .‬متقاضیان می توانند حداکثر تا ‪ 6‬روز پس از تاریخ درج این اگهی‪ ،‬خالصه ای از سوابق فردی‪،‬‬ ‫شغلی و تحصیلی(رزومه) خود را به ادرس زیر ارسال نمایند‪ .‬‬ ‫شهر محل‬ ‫خدمت‬ ‫حرفه ای ناشی از رتبه بندی ‪ 98‬دوباره به احکام برگردد گفت‪:‬‬ ‫دیروز موافقت سازمان برنامه به ما اباغ شده و در حال نهایی کردن‬ ‫بارمالی ان هستیم و صدور احکام جدید فرهنگیان در راه است‪ .‬به‬ ‫این ترتیب حقوق کارکنان اموزشی و غیراموزشی یکسان خواهد شد‬ ‫و تفاوت معنی داری ندارد‪ .‬تفاوتی هم در نحوه برخورداری از فوق‬ ‫العاده ویژه بین فرهنگیان و سایر کارمندان دولت نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی با اعام اینکه بزودی احکام را اصاح خواهیم کرد اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از جامعه فرهنگیان می خواهیم به خدمتگذاران خود اعتماد‬ ‫داشته باشند و از شتابزدگی پرهیز نمایند چرا که ما ازهمان زمان‬ ‫که تحت فشار بودیم این کار را دنبال می کردیم‪ .‬باید تاکید کنم‬ ‫نی ــز ان را در جلس ــه ب ــا دکت ــر نوبخ ــت درخواس ــت کردن ــد ک ــه م ــورد‬ ‫موافق ــت س ــازمان ام ــور دارای ــی و اس ــتخدامی و س ــازمان برنام ــه ق ــرار‬ ‫گرف ــت و مق ــرر ش ــد ی ــک کارگ ــروه چهارجانب ــه ب ــا حض ــور نماین ــده‬ ‫تشــکل ها شــکل بگیــرد کــه دوشــنبه هــر هفتــه ایــن جلســه تشــکیل‬ ‫می شــود کــه مــا نهایتــا تــا شــهریور مــاه پیــش نویــس الیحــه رتبــه بنــدی‬ ‫را ب ــه دول ــت ارائ ــه می کنی ــم و دول ــت زم ــان کاف ــی ب ــرای ورود ان ب ــه‬ ‫بودجــه ‪ 1400‬داشــته باشــد‪ .‬اعضــای ایــن کارگــروه مشــخص شــده انــد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به اینکه ایا اعمال این فوق العاده ویژه به معنای‬ ‫احیا و بازگشت رتبه بندی به فیش های حقوقی است؟ گفت‪:‬‬ ‫ما رتبه بندی را حذف نکردیم‪ ،‬حذف رتبه بندی یعنی اینکه ما‬ ‫مبالغ افزوده شده از مهر ‪ 98‬را کسر کنیم یا جلوی ان را بگیریم‪.‬‬ ‫در اسفند ‪،98‬فقط تفاوت ها یکسان شد که با اقدامات جدید و‬ ‫اصاح ضرایب‪ ،‬تفاوت بین رتبه ها را باز می گردانیم و به نوعی‬ ‫ترمیم رتبه بندی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫_ مسلط بر مجموعه نرم افزارهای‬ ‫‪office‬‬ ‫‪ ‬تسلط کامل بر مجموعه‬ ‫نرم افزارهای مالی‬ ‫‪  ‬دانش و تسلط نسبی در حوزه‬ ‫حسابداری مالی و توانایی ارائه گزارشات‬ ‫مالیاتی و بیمه ای‬ ‫‪ ‬تسلط کامل بر قوانین بیمه ای و مالیاتی‬ ‫و رسیدگی های مرتبط با ان‬ ‫‪ ‬اشنایی با استانداردهای حسابداری‬ ‫‪ ‬با انگیزه‪ ،‬خالق و مسئولیت پذیر‬ ‫‪ ‬مسلط بر مجموعه نرم افزارهای‬ ‫‪office‬‬ ‫‪ ‬تسلط کامل بر مجموعه‬ ‫نرم افزارهای مالی‬ ‫‪  ‬اشنایی با استانداردهای حسابداری و‬ ‫توانایی محاسبه بهای تمام شده‬ ‫‪ ‬دانش و تسلط نسبی در حوزه حسابداری‬ ‫انبار و اموال‬ ‫‪ ‬با انگیزه‪ ،‬خالق‪ ،‬مسئولیت پذیر و دارای‬ ‫توانایی مدیریت پرسنل زیر مجموعه‬ ‫شرکت بهشت قندیل نماینده انحصاری محصوالت دوغزال در ایران‬ ‫جهت تکمیل کادر تخصصی خود در دفتر استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫‪ ‬رئیس حسابداری‬ ‫شرایط احراز‬ ‫جنسیت‪  :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫‪‬دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته حسابداری‪‬با ‪ 10‬سال سابقه کاری مرتبط‪‬مسلط به قوانین مالی‪ ،‬مالیاتی و بیمه‬ ‫‪‬مسلط به تهیه صورت های مالی‪ ،‬گزارشات مالی‪ ،‬بودجه و قیمت تمام شده‪ ،‬خریدهای خارجی و اعتبارات اسنادی و تهیه اظهارنامه مالیاتی و‬ ‫ارزش افزوده ‪‬مسلط به نرم افزارهای مالی و ‪Office‬‬ ‫الزم به ذکر است شرکت دارای تسهیالت سرویس ایاب ذهاب در مناطق اسالمشهر‪،‬رباط کریم‪،‬حسن اباد فشافویه‪،‬شهرری و همینطور محدوده‬ ‫غرب و شرق تهران به سمت کارخانه و بالعکس می باشد‪ .‬محل خدمت ‪ :‬دفتر تهران‬ ‫کارشناس صنایع‬ ‫جنسیت‪  :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫‪‬دارای مدارک کارشناسی در رشته مهندسی صنایع‪ ‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط در حوزه برنامه ریزی مواد و محصول و کنترل تولید و‬ ‫زمان سنجی‪،‬جانمایی خطوط تولیدی‪،‬باالنس خط تولید‪ ‬مسلط به نرم افزار تخصصی اکسل و ‪AUTOCAD‬‬ ‫الزم به ذکر است شرکت دارای تسهیالت سرویس ایاب ذهاب در مناطق اسالمشهر‪،‬رباط کریم‪،‬حسن اباد فشافویه‪،‬شهرری و همینطور محدوده‬ ‫غرب و شرق تهران به سمت کارخانه و بالعکس می باشد‪.‬محل خدمت ‪ :‬کارخانه (شهرک صنعتی شمس اباد)‬ ‫کارشناس تحقیق و‬ ‫توسعه‬ ‫جنسیت‪  :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫‪‬دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته صنایع غذایی ‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬طب سنتی‬ ‫‪‬اشنا به فرایندهای تامین و کنترل کیفیت گیاهان داروئی‬ ‫الزم به ذکر است شرکت دارای تسهیالت سرویس ایاب ذهاب در مناطق اسالمشهر‪،‬رباط کریم‪،‬حسن اباد فشافویه‪،‬شهرری و همینطور محدوده‬ ‫غرب و شرق تهران به سمت کارخانه و بالعکس می باشد‪.‬محل خدمت ‪ :‬کارخانه (شهرک صنعتی شمس اباد)‬ ‫جنسیت‪  :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫‪‬داری مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته صنایع غذایی‪ ‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاری مرتبط در صنعت غذا‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫الزم به ذکر است شرکت دارای تسهیالت سرویس ایاب ذهاب در مناطق اسالمشهر‪،‬رباط کریم‪،‬حسن اباد فشافویه‪،‬شهرری و همینطور محدوده‬ ‫غرب و شرق تهران به سمت کارخانه و بالعکس می باشد‪.‬محل خدمت ‪ :‬کارخانه (شهرک صنعتی شمس اباد)‬ ‫مسئول تضمین کیفیت‬ ‫جنسیت‪  :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫‪‬دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته صنایع یا سایر رشته های مرتبط‬ ‫‪‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاری مفید مرتبط در زمینه اجرا و ممیزی سیستم های ایزو‪ 9001‬و ایزو ‪22000‬‬ ‫الزم به ذکر است شرکت دارای تسهیالت سرویس ایاب ذهاب در مناطق اسالمشهر‪،‬رباط کریم‪،‬حسن اباد فشافویه‪،‬شهرری و همینطور محدوده‬ ‫غرب و شرق تهران به سمت کارخانه و بالعکس می باشد‪.‬محل خدمت ‪ :‬کارخانه (شهرک صنعتی شمس اباد)‬ ‫‪ ‬سرپرست طراحی‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫‪‬دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در زمینه طراحی انواع بسته بندی‪‬مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط‬ ‫‪‬اشنا به امور چاپ و انواع بسته بندی در صنایع غذایی‪‬تسلط به نرم افزارهای گرافیکی‪‬محل خدمت‪ :‬دفتر تهران‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را رزومه خود را‬ ‫با مشخصات کامل و ذکر عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪rersume.hr@beheshtghandil.com‬‬ ‫کار و کارگر‬ ‫شنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪ 8 -1399‬رمضان ‪ 2 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1196‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ف ــرض بگیر ی ــد کارگ ــری ب ــدون س ــابقه کار ی ــا ب ــا س ــابقه کار منقط ــع و ش ــناور‬ ‫ک ــه ب ــه دلی ــل اخت ــاالت بی پا ی ــان در ب ــازار کار‪ ،‬مجب ــور ش ــده ه ــر س ــال ی ــا‬ ‫هــر چنــد مــاه‪ ،‬محــل کارش را عــوض کنــد‪ ،‬بــا دیــدن یــک ا گهــی اشــتغال بــه یــک‬ ‫ً‬ ‫کارگاه کوچــک تولیــد مــواد غذایــی یــا یــک واحــد خدماتــی کوچــک یــا مثــا یــک‬ ‫ـتم اس ــتخدام‬ ‫واح ــد صنف ــی فروش ــگاهی مراجع ــه می کن ــد؛ ا گ ــر هف ــت خ ـ ِ‬ ‫ـوان رس ـ ِ‬ ‫را پش ــت س ــر بگذران ــد و در ص ــورت تمای ــل کارفرم ــا ب ــه او س ــفته و تعه ــد بده ــد‬ ‫و قب ــول کن ــد ک ــه ا گ ــر کارفرم ــا «نی ــاز » داش ــت‪ ،‬حاض ــر ب ــه اضاف ــه کاری و جمع ــه‬ ‫ُ‬ ‫کاری ه ــم هس ــت‪ ،‬در نهای ــت در پاس ــخ ب ــه ای ــن س ــوال ک ــه «خ ــب ح ــاال چق ــدر‬ ‫ـوق‬ ‫حق ــوق می گی ــرم» ی ــک جمل ــه تک ــراری و س ــاده می ش ــنود‪« :‬ب ــه ان ــدازه پای ــه حق ـ ِ‬ ‫اداره کار»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ای ــن «پای ــه حق ــوق اداره کار» ک ــه در کارگاه ه ــای کوچ ــک و اصن ــاف‪ ،‬تقریب ــا‬ ‫ی ــک گفتم ــان مس ــلط در ارتب ــاط ب ــا دس ــتمزد اس ــت‪ ،‬منظ ــور هم ــان پای ــه حق ــوق‬ ‫کارگ ــری مص ــوب ش ــورایعالی کار ب ــدون هی ــچ ی ــک از مزای ــا و مولفه ه ــای م ــزدی‬ ‫اس ــت؛ یعن ــی کارگ ــر ب ــدون توج ــه ب ــه وضعی ــت اش ــتغال س ــابق و س ــابقه کاری‬ ‫ً‬ ‫ک ــه قب ــا داش ــته‪ ،‬ب ــدون توج ــه ب ــه وضعی ــت تاه ــل ی ــا فرزن ــد داش ــتن‪ ،‬ق ــرار اس ــت‬ ‫فقــط حداقــل حقــوق مصــوب وزارت کار را بگیــرد؛ یعنــی در ســال ‪ ،۹۹‬فقــط یــک‬ ‫میلی ــون و ‪ ۸۳۵‬ه ــزار توم ــان!‬ ‫فقــط پایه حقوق خالی!‬ ‫ـناور ش ــاغل در واحده ــای‬ ‫در س ــال گذش ــته‪ ً ،‬همی ــن کارگ ـ ِ‬ ‫ـران س ــابقه ش ـ ِ‬ ‫کوچــک کــه البتــه بعضــا واحدهــای اموزشــی و کمــک اموزشــی ماننــد مهدکــودک‬ ‫بسیاری از کارگران‬ ‫فقط همان پایه حقوق‬ ‫کارگری را به عنوان مزد‬ ‫دریافت می کنند‬ ‫ه ــا و مرا ک ــز پی ــش دبس ــتانی ه ــم ش ــامل انه ــا می ش ــوند‪ ،‬فق ــط ی ــک میلی ــون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬ت ــا ی ــک میلی ــون و ‪ ۶۰۰‬ه ــزار توم ــان حق ــوق می گرفتن ــد درحالیک ــه ا گ ــر ق ــرار‬ ‫ـات بخش ــنامه م ــزدی س ــال ‪ ۹۸‬رعای ــت می ش ــد‪ ،‬ای ــن کارگ ــران‬ ‫ب ــود هم ــه الزم ـ ِ‬ ‫حت ــی مج ــرد و ب ــدون س ــابقه‪ -‬نبای ــد کمت ــر از ی ــک میلی ــون و ‪ ۹۰۰‬ه ــزار توم ــان‬‫حقــوق ماهانــه می گرفتنــد؛ امســال نیــز بــا توجــه بــه بخشــنامه مــزدی کــه در ان‪ ،‬بــن‬ ‫خوار ب ــار‪ ۴۰۰ ،‬ه ــزار تو م ــان و ح ــق مس ــکنی ک ــه هن ــوز افزا ی ــش نیافت ــه‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬ه ــزار توم ــان اس ــت اس ــت‪ ،‬ی ــک کارگ ــر مج ــرد ب ــدون فرزن ــد حت ــی ا گ ــر س ــابقه‬ ‫ـمول پایــه ســنوات ‪ ۱۷۵‬هــزار تومانــی نشــود‪ ،‬بایــد حداقــل‬ ‫کار نداشــته باشــد و مشـ ِ‬ ‫‪ ۲‬میلی ــون و ‪ ۴۰۰‬ه ــزار توم ــان حق ــوق بگی ــرد‪ .‬ام ــا بس ــیاری از نی ــروی کار ش ــاغل در‬ ‫بخ ــش خصوص ــی‪ ،‬ق ــرار نیس ــت ای ــن مزای ــای م ــزدی را بگیرن ــد و بازه ــم ب ــه روال‬ ‫ً‬ ‫هرس ــاله بای ــد ب ــا پای ــه حق ــوق (ی ــک میلی ــون و ‪ ۸۳۵‬ه ــزار توم ــان) خال ــی ی ــا نهایت ــا‬ ‫حقوق خالی غیرقانونی است‬ ‫پرداخت پایه‬ ‫ِ‬ ‫کارگرانی که مزایای مزدی نمی گیرند‪ ،‬چه باید بکنند؟!‬ ‫ا گ ــر ق ــرار ب ــاشد ترفندی‬ ‫مزدی کارگر‬ ‫اندیشیده شود تا حقوق‬ ‫ِ‬ ‫قرارداد موقتی که جرئت شکایت‬ ‫ندارد‪ ،‬به این سادگی ضایع نشود‪،‬‬ ‫باید بار افزایش دستمزد روی پایه‬ ‫حـ ـق ــوق ب ــاشد؛ چ ــون ام ــروزه وقتی‬ ‫ک ــارگ ــران ب ــه ا کثر کارگاه های کوچک‬ ‫یا حتی متوسط برای استخدام‬ ‫مراجعه می کنند‪ ،‬یک پاسخ مشترک‬ ‫می شنوند‪« :‬به اندازه پایه حقوق‬ ‫اداره کار دستمزد می دهیم»!‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬براساس قانون‪،‬‬ ‫مـ ـص ــوب ــات م ــزدی ش ــورای ــعالی کار‬ ‫مزدی ابالغی‪ ،‬برای‬ ‫و بـ ـخـ ـشـ ـن ــامه‬ ‫ِ‬ ‫همه مشـ ـم ــوالن ق ــان ــون ک ــار «الزم‬ ‫االج ــرا» اس ــت ام ــا در عـ ـم ــل‪ ،‬انچه‬ ‫کف اجتماع به چشم می خورد‪،‬‬ ‫در ِ‬ ‫ً‬ ‫تخلفات گسترده و تـ ـق ــریـ ـب ــا عرفی‬ ‫کارفرمایان واحدهای متوسط‬ ‫شده‬ ‫ِ‬ ‫و ک ــوچ ــک و واح ــده ــای صـ ـنـ ـف ــی‬ ‫از الزامات مندرج در بخشنامه های‬ ‫مزدی است‪.‬‬ ‫ص ــد ی ــا دویس ــت ه ــزار توم ــان بیش ــتر بس ــازند‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه‪ ،‬یــک زن شــاغل در یــک مهدکــودک و پیــش دبســتانی خصوصــی‬ ‫ک ــه از قض ــا‪ ،‬بی ــش از ‪ ۹‬س ــال در هم ــان مجتم ــع ب ــه ص ــورت ثاب ــت کار ک ــرده‪ ،‬در‬ ‫ای ــن رابط ــه می گو ی ــد‪« :‬االن ک ــه تعطیلی ــم و از اس ــفند حق ــوق نگرفته ای ــم؛ ام ــا قب ــل‬ ‫از ان‪ ،‬م ــن فق ــط ی ــک میلی ــون و ‪ ۶۶۰‬ه ــزار توم ــان حق ــوق می گرفت ــم‪ ،‬یعن ــی‬ ‫ـوق ی ــک میلی ــون و ‪ ۵۰۰‬ه ــزار تومان ــی‪ .‬م ــن ب ــا‬ ‫ص ــد ه ــزار توم ــان بیش ــتر از پای ــه حق ـ ِ‬ ‫اینک ــه ‪ ۹‬س ــال تم ــام در ی ــک مجتم ــع ثاب ــت کار ک ــردم‪ ،‬ن ــه هرگ ــز پای ــه س ــنوات‬ ‫ً‬ ‫گرفت ــم و ن ــه ح ــق اوالد؛ ه ــر س ــال هم ــان پای ــه حق ــوق کارگ ــری را نهایت ــا ب ــا ص ــد ی ــا‬ ‫ص ــد و پنج ــاه ه ــزار توم ــان افزای ــش‪ ،‬ب ــه حس ــابمان می ریختن ــد و ه ــر وق ــت ه ــم‬ ‫اعت ــراض می کردی ــم‪ ،‬ب ــه م ــا می گفتن ــد م ــا ک ــه حق ــوق قانون ــی وزارت کار را ب ــه ش ــما‬ ‫می دهی ــم؛ دیگ ــر ب ــه چ ــی معترضی ــد؟!»‬ ‫رویــه معمولی که «غیرقانونی» اســت!‬ ‫ً‬ ‫در حال ــی کارفرمای ــان واحده ــای کوچ ــک و عمدت ــا خدمات ــی ب ــه کارگران ــی‬ ‫زن ش ــاغل در مهدک ــودک می گوین ــد «پرداخ ــت پای ــه حق ــوق قانون ــی‪،‬‬ ‫مانن ــد ای ــن ِ‬ ‫قانون ــی اس ــت» ک ــه ای ــن پرداخ ــت‪ ،‬ب ــه هی ــچ وج ــه قانون ــی نیس ــت‪.‬‬ ‫ـامل حــق مســکن‪ ،‬حــق اوالد‪ ،‬پایــه ســنوات‬ ‫همــه مزایــای مــزدی قانــون کار‪ ،‬شـ ِ‬ ‫و ب ــن خوار ب ــار‪ ،‬ج ــزو مزای ــای م ــزدی حداقل ــی حق ــوق کارگ ــر اس ــت و کارفرم ــا بای ــد‬ ‫همــه انهــا را بــدون اســتثنا در هــر مــاه بــه کارگــران خــود بپــردازد‪ .‬حــذف هــر کــدام‬ ‫ً‬ ‫از ایــن مزایــای مــزدی بــرای کارگــر‪ ،‬کامــا غیرقانونــی اســت؛ حتــی ا گــر کارفرمایــی‬ ‫ً‬ ‫ح ــق مس ــکن‪ ،‬پای ــه س ــنوات و ُب ــن خوار ب ــار را ب ــه کارگ ــری ک ــه مث ــا پ ــدر دو فرزن ــد‬ ‫ـب تخل ــف‬ ‫اس ــت بپ ــردازد‪ ،‬ام ــا ح ــق اوالد را ب ــه او نپ ــردازد‪ ،‬ب ــدون تردی ــد مرتک ـ ِ‬ ‫از قان ــون ش ــده اس ــت و کارگ ــر ای ــن «ح ــق» را دارد ک ــه از کارفرم ــای خاط ــی‪ ،‬در‬ ‫ادارات کار ش ــکایت کن ــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ـوق خال ــی‪ ،‬تبدی ــل ب ــه ی ــک‬ ‫ام ــا ب ــا ای ــن ح ــال‪ ،‬پرداخ ـ ِ‬ ‫ـت صرف ــا پای ــه حق ـ ِ‬ ‫س ــنت عرف ـ ِـی غیرقانون ــی در ب ــازار کار ای ــران ش ــده اس ــت؛ در واحده ــای کوچ ــک‬ ‫ً‬ ‫و اصن ــاف مانن ــد فروش ــگاه ها‪ ،‬معم ــوال کارفرمای ــان فق ــط پای ــه حق ــوق را ب ــه کارگ ــر‬ ‫ً‬ ‫م ــی دهن ــد و البت ــه ادع ــا م ــی کنن ــد ک ــه کارش ــان کام ــا قانون ــی اس ــت! ع ــدم‬ ‫ـت مزایــای مــزدی‪ ،‬تنهــا قانــون گریــزی متــداول در بــازار کار ایــران نیســت‪.‬‬ ‫پرداخـ ِ‬ ‫در مع ــادالت رواب ــط کار ای ــران ک ــه ب ــر زیربن ــای «ارزان س ــازی» و «بی ثبات س ــازی»‬ ‫نی ــروی کار ش ــکل گرفت ــه‪ ،‬از ای ــن قانونگریزی ه ــا بس ــیار اس ــت؛ نمون ــه دیگ ــر ان‪،‬‬ ‫انعق ــاد قرارداده ــای موق ــت یکماه ــه ی ــا س ــه ماه ــه و ی ــا حت ــی س ــفید امض ــا ب ــا‬ ‫کارگران ــی اس ــت ک ــه ی ــک کار مس ــتمر دارن ــد و فعالیت ش ــان پ ــروژه ای ی ــا موق ــت‬ ‫نیس ــت؛ درحالیک ــه م ــاده هف ــت قان ــون کار‪ ،‬علیرغ ــم ابهام ــات و مش ــکالت‬ ‫ماه ــوی ک ــه دارد‪ ،‬اص ــل را ب ــر حا کمی ــت اراده کارگ ــر و ق ــرارداد دائ ــم در کاره ــای‬ ‫مس ــتمر ق ــرار داده‪ ،‬از ده ــه هفت ــاد شمس ــی‪ ،‬قرارداده ــای موق ــت کار‪ ،‬تبدی ــل ب ــه‬ ‫پاردای ــم مس ــلط در ب ــازار کار ش ــد؛ ای ــن سیاس ــت بی ثبات س ــازی در گ ــذر س ــالها‬ ‫ـت ارزان س ــازی‬ ‫و دهه ه ــا‪ ،‬در مس ــیر خ ــود‪ ،‬تغیی ــر ش ــکل پی ــدا ک ــرد و ب ــا سیاس ـ ِ‬ ‫کارگ ــر هم ــراه و عجی ــن ش ــد؛ ح ــاال در س ــالهای پایان ــی ده ــه ‪ ۹۰‬خورش ــیدی‪،‬‬ ‫ـران ق ــرارداد‬ ‫نتیج ــه ی ترکی ــب ای ــن دو سیاس ــت ب ــه اینج ــا کش ــیده‪ :‬انب ــوه کارگ ـ ِ‬ ‫موق ــت ی ــا فاق ــد ق ــرارداد ک ــه حت ــی حداق ــل مزای ــای م ــزدی مص ــوب ش ــورایعالی کار‬ ‫را ه ــم دریاف ــت نمی کنن ــد!‬ ‫کارگران بی حقوق اعتــراض نمی کنند؟!‬ ‫چــرا‬ ‫ِ‬ ‫ام ــا چ ــرا قانونگری ــزی مک ــرر و نهادین ــه ش ــده ی کارفرمای ــان در ع ــدم پرداخ ــت‬ ‫م ــزد کامـــل‪ ،‬بـــا برخـــورد و مقابلـــه ی قانونـــی روبـــرو نمی شـــود؛ چـــرا کارگران ــی‬ ‫ک ــه کمتـــر از الزامـــات بخشـــنامه مـــزدی‪ ،‬دســـتمزد می گیرنـــد‪ ،‬علیرغـــم اینک ــه‬ ‫ح ــق ش ــکایت ب ــه مراج ــع قانون ــی و ادارات کار را دارن ــد‪ ،‬از ای ــن ح ــق اس ــتفاده‬ ‫نمی کننـــد؟ دلیلـــش ســـاده اســـت‪ :‬تـــرس از بیـــکاری‪.‬‬ ‫در واق ــع بای ــد گف ــت‪ ،‬زیرس ــاخت م ــورد نی ــاز ب ــرای ارزان س ــازی هرچ ــه بیش ــتر‪،‬‬ ‫بی ثبات س ــازی اس ــت؛ اگ ــر کارگ ــر‪ ،‬ق ــرارداد موق ــت نداش ــت‪ ،‬هی ــچ کارفرمای ــی‬ ‫جرئ ــت نمی ک ــرد کمت ــر از م ــزد کام ــل ب ــه او بپ ــردازد ام ــا ب ــه گفت ــه فرام ــرز توفیق ــی‬ ‫(از نماین ــدگان کارگ ــری مذاک ــرات دس ــتمزد) وقت ــی م ـ ِـن کارگ ــر‪ ،‬ق ــرارداد یکماه ــه‬ ‫ی ــا س ــه ماه ــه ی ــا حت ــی ی ــک س ــاله دارم ام ــا حت ــی ی ــک نس ــخه از ان ب ــه ادارات کار‬ ‫ارس ــال نش ــده‪ ،‬چط ــور می توان ــم جرئ ــت کن ــم و ب ــروم از کارفرم ــا ش ــکایت کن ــم؛ ای ــا‬ ‫ـرارداد‬ ‫پ ــس از ش ــکایت‪ ،‬می توان ــم ب ــه س ــر کار بازگ ــردم؟ ای ــا بع ــد از ان‪ ،‬کارفرم ــا ق ـ‬ ‫ِ‬ ‫م ــن را تمدی ــد خواه ــد ک ــرد؟!‬ ‫ً‬ ‫ـدف جلوگی ــری از همی ــن قانونگزیزی ه ــای نهادین ــه ش ــده اس ــت‬ ‫دقیق ــا ب ــا ه ـ ِ‬ ‫ک ــه گ ــروه کارگ ــری دس ــتمزد‪ ،‬اص ــرار داش ــتند بای ــد پای ــه حق ــوق کارگ ــران ب ــدون‬ ‫توجـــه بـــه مزایـــای مـــزدی‪ ،‬بـــه پایـــه حقـــوق کارمنـــدان دولـــت برســـد؛ در واق ــع‪،‬‬ ‫ـوق کارمن ــدان‬ ‫مش ــابه هم ــان الزام ــی ک ــه در قان ــون بودج ــه در ارتب ــاط ب ــا «ک ـ ِ‬ ‫ـف حق ـ ِ‬ ‫و بازنشس ــتگان دول ــت» ب ــدون توج ــه ب ــه وضعی ــت تاه ــل کارمن ــد ی ــا س ــابقه کار‬ ‫داش ــتن او ام ــده اس ــت‪ ،‬بای ــد ب ــه طریق ــی ب ــرای کارگ ــران نی ــز اعم ــال می ش ــد‪.‬‬ ‫در بخش ــی از قس ــمت ال ــف تبص ــره ‪ ۱۲‬قان ــون بودج ــه ام ــده اس ــت پ ــس از‬ ‫همه مزایای مزدی قانون کار‪،‬‬ ‫شامل حق مسکن‪ ،‬حق اوالد‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫پایه سنوات و بن خواربار‪ ،‬جزو‬ ‫مزایای مزدی حداقلی حقوق‬ ‫کارگر است‬ ‫اعم ــال ضری ــب حق ــوق ب ــه می ــزان ‪ ۱۵‬درص ــد ب ــرای گروه ه ــای مختل ــف حق ــوق‬ ‫بگیـــر‪ ،‬ترتیبـــی اتخـــاذ نمایـــد کـــه بـــا عنـــوان تفـــاوت تطبیـــق موضـــوع مـــاده ‪۷۸‬‬ ‫قان ــون مدیری ــت خدم ــات کش ــوری محم ــوع مبل ــغ من ــدرج در حک ــم کارگزین ــی‬ ‫کارکن ــان رس ــمی و پیمان ــی و ق ــرارداد ماهان ــه ب ــرای کارکن ــان ب ــا ق ــرارداد کار معی ــن‬ ‫و حک ــم حق ــوق بازنشس ــتگان از دو میلی ــون و ‪ ۸۰۰‬ه ــزار توم ــان کمت ــر نباش ــد‪.‬‬ ‫ـزدی کارگــر‬ ‫امــا در عمــل‪ ،‬اگــر قــرار باشــد ترفنــدی اندیشــیده شــود تــا حقــوق مـ ِ‬ ‫قــرارداد موقتــی کــه جرئــت شــکایت نــدارد‪ ،‬بــه ایــن ســادگی ضایــع نشــود‪ ،‬بایــد‬ ‫بــار افزایــش دســتمزد روی پایــه حقــوق باشــد؛ چــون امــروزه وقتــی کارگــران بــه اکثــر‬ ‫کارگاه هــای کوچــک یــا حتــی متوســط بــرای اســتخدام مراجعــه می کننــد‪ ،‬یــک‬ ‫پاســخ مشــترک می شــنوند‪« :‬بــه انــدازه پایــه حقــوق اداره کار دســتمزد می دهیــم»!‬ ‫گزارش‪ :‬نســرین هزاره مقدم‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت مشاور‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس زمین شناسی‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫جهت تخصص ژئو تکنیک‬ ‫با حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مفید برای اولویت دو‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪omranjolgehahvaz@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی و صنعتی فعال در حوزه نفت ‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پتروشیمی جهت تکمیل کادر تخصصی خود در استان خوزستان‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫اتش نشان‪ /‬اقا‬ ‫‪‬دارای گواهینامه پایه یک ‪‬دارنده گواهینامه امداد و نجات‬ ‫‪‬حداقل مدرک تحصیلی دیپلم به باال‬ ‫‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط در شرکت های بزرگ نفت‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬پتروشیمی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با درج‬ ‫عنوان شغلی در قسمت ‪subject‬‬ ‫ایمیل به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪ .‬درج عنوان شغلی‬ ‫در قسمت ‪ subject‬ایمیل الزامیست‪.‬‬ ‫‪vacancy.oilgas@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫متقاضیان می توانند برای خرید کتاب های مورد نیاز خود از طریق سایت‬ ‫‪ shop.bazarekar.ir‬و یا در تهران به ادرس نشریه مراجعه و یا از طریق‬ ‫تلفن ‪( 66747747‬داخلی‪ )101‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫بهداشت و درمان‬ ‫شنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪ 8 -1399‬رمضان ‪ 2 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1196‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪ 16‬اردیبهش ــت روز جهان ــی مامای ــی اس ــت و روزی اس ــت‬ ‫ک ــه بای ــد مق ــام مام ــا را گرام ــی داش ــت چ ــرا ک ــه انه ــا کس ــانی‬ ‫هســتند کــه قشــنگ تریــن لحظــات یــک انســان را رقــم مــی زننــد‬ ‫ماماه ــا نخس ــتین کس ــانی هس ــتند ک ــه ن ــوزادان را در اغ ــوش‬ ‫می کش ــند و س ــپس در اغ ـ ــوش م ـ ــادران ق ــرار می ده ـن ـ ــد و‬ ‫انهــا فرشــتگان مــهرب ـــان زنــدگ ـــی و پ ـی ـ ـــام اور ش ـــادی ب ـ ـــرای‬ ‫م ـــادران و پ ـــدران هســتند‪.‬‬ ‫بـ ـ ــه مـ ـن ــاسـ ـ ــبت‬ ‫‪ 16‬اردی ـ ـ ـبـ ـه ـ ـ ـ ــشت‬ ‫مـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــادف بـ ـ ـ ـ ـ ــا‬ ‫‪ ۵‬م ــی ک ــه روز جهان ــی‬ ‫مامای ــی اس ــت ب ــا ایـ ـ ــدا‬ ‫عـ ــرف ــان ــین ــایبرئیس‬ ‫جمعی ــت مامای ــی ای ــران‬ ‫ب ــه گفتگ ــو نشس ــتیم ‪:‬‬ ‫عرفان ــی در ب ــاره شـــرایط‬ ‫ایـ ـ ــجاد مـ ـطـ ـ ــب یـــا مراکـــز‬ ‫مـ ـشـ ـ ــاوره م ــامـ ـ ــایی اف ــزود‪:‬‬ ‫ایـ ـ ــجاد مـ ـ ــطب یـ ـ ــا مــــــراکز‬ ‫مش ــاوره مامای ــی در ش ــهرهای‬ ‫ب ــزرگ و روس ــتاها و شـــهرهای‬ ‫کوچــک کمــی متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ف ــارغ التحصی ــان‬ ‫مامای ــی در ش ــهرهای ب ــزرگ بای ــد‬ ‫دوســال تجربــه کاری و یــا طرحشــان را گذرانــده باشــند و حداقــل‬ ‫بای ــد م ــدرک کارشناس ــی مامای ــی را داش ــته باش ــند ‪.‬‬ ‫نایب ریس جمعیت مامایی اضافه کرد‪ :‬فارغ التحصیالن مامایی‬ ‫می توانند با مراجعه به سازمان نظام پزشکی و پرکردن فرم های مربوطه‬ ‫درخواستمجوز مطبیامرکزمشاورهماماییداشتهباشند‪.‬‬ ‫عرفان ــی ب ــا تصر ی ــح اینک ــه توس ــعه مرا ک ــز مامای ــی و اس ــتفاده‬ ‫به مناسب ‪ 16‬اردیبهشت روز ماما‬ ‫فرصت های کار و اشتغال در بخش های مختلف برای ماماها وجود دارد‬ ‫مامایی یک شغل مقدس است‬ ‫گرچ ــه ش ــغل مامای ــی ی ــک ش ــغل مق ــدس اس ــت و ب ــا تول ــد‬ ‫یعن ــی باش ــکوه تری ــن لحظ ــات انس ــان ه ــا گ ــره خ ــورده اس ــت ام ــا‬ ‫ای ــن ش ــغل ی ــا رش ــته تحصیل ــی ک ــه در جه ــان بیش ــتر از گذش ــته‬ ‫م ــورد توج ــه ق ــرار دارد در ای ــران چن ــدان وض ــع خوب ــی ن ــدارد‪ ،‬چ ــرا‬ ‫ک ــه هن ــوز ب ــه جای ــگاه واقع ــی ای ــن رش ــته و نق ــش انه ــا در س ــامت‬ ‫جامع ــه بوی ــژه زن ــان و دخت ــران توج ــه ج ــدی وج ــود ن ــدارد‪.‬‬ ‫رش ــته مامای ــی را م ــی ت ــوان از جمل ــه رش ــته ه ــای پ ــر مش ــقت ام ــا‬ ‫مق ــدس نامی ــد ک ــه س ــابقه ای ب ــه قدم ــت تار ی ــخ بش ــر دارد‪ .‬رش ــته‬ ‫مامای ــی از ز ی ــر مجموعـ ـ ه ه ــای گ ــروه عل ــوم پزش ــکی و بهداش ــت‬ ‫اس ــت ک ــه ب ــا ه ــدف تربی ــت کارشناس ــان متعه ــد در زمین ــه ام ــوزش‬ ‫و خدمــات مامایــی شــکل گرفتــه اســت تــا فــارغ التحصیــان ایــن‬ ‫رشــته بتواننــد در جهــت تامیــن ســامت مــادران و کــودکان جامعــه‬ ‫ق ــدم بردارن ــد‪.‬‬ ‫حدود ‪ 50‬هزار ماما در کشور وجود دارد‬ ‫نای ــب رئی ــس جمعی ــت مامای ــی ای ــران در ب ــاره رش ــته مامای ــی‬ ‫گف ــت‪ :‬مامای ــی یک ــی از زیرمجموعه ه ــای عل ــوم پزش ــکی اس ــت‬ ‫ک ــه نقش ــهای گس ــترده ای اع ــم از نق ــش مش ــاوره ای‪ ،‬اموزش ــی‪،‬‬ ‫مراقبتــی‪ ،‬حمایتــی‪ ،‬درمانگــری و تحقیقاتــی را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همه این نقشها در ارتباط با مادر و کودک مفهوم‬ ‫پیدا می کند یعنی ماما به مشاوره قبل‪ ،‬بعد و هنگام ازدواج‪،‬‬ ‫رشته مامایی‬ ‫از زیر مجموعه های‬ ‫گروه علوم پزشکی و بهداشت‬ ‫است که با هدف تربیت‬ ‫کارشناسان متعهد در زمینه‬ ‫اموزش و خدمات مامایی‬ ‫شکل گرفته است‬ ‫اموزش نحوه تنظیم خانواده‪ ،‬مراقبت در دوران بارداری‪ ،‬زایمان‬ ‫طبیعی و مراقبت بهداشتی مادر و کودک و اموزش به دختران در‬ ‫زمینه بهداشت دوران بلوغ و بعد از ان می پردازد‪.‬‬ ‫نائ ــب رئی ــس جمعی ــت مامای ــی ای ــران در ب ــاره تع ــداد ماماه ــا در‬ ‫کش ــور گف ــت‪ :‬ح ــدود ‪ 50‬ه ــزار مام ــا در کش ــور وج ــود دارد ک ــه در‬ ‫بخــش هــای مختلــف دولتــی و خصوصــی و یــا بــه شــکل مســتقل‬ ‫در قالــب مرا کــز مشــاوره یــا مطــب هــای مامایــی فعالیــت نمــوده و‬ ‫اش ــتغال دارن ــد‪.‬‬ ‫عرفانــی بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود یــک میلیــون و دویســت هــزار تولــد‬ ‫در کش ــور ثب ــت م ــی ش ــود گف ــت‪ :‬مام ــا در نظ ــام س ــامت کش ــورهای‬ ‫مختلــف نقــش مهمــی دارنــد امــا در کشــور مــا انهــا جایــگاه شایســته‬ ‫خ ــود را ندارن ــد و بای ــد در برنام ــه ه ــای توس ــعه نظ ــام س ــامت ب ــه انه ــا‬ ‫توجــه شــود‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬تول ــد بزرگتری ــن‪ ،‬باش ــکوه ترین و بحرانی تری ــن لحظ ــه‬ ‫زندگ ــی و قدیمی تری ــن تجرب ــه بش ــری اس ــت و در می ــان مش ــاغل‬ ‫نی ــز مامای ــی یک ــی از قدیمی تری ــن مش ــاغل اس ــت بنابرای ــن بای ــد‬ ‫ب ــه رش ــته مامای ــی توج ــه و ی ــژه ای ص ــورت بگی ــرد‪.‬‬ ‫فارغ التحصیالن‬ ‫رشته مامایی بر اساس‬ ‫قوانین حاضر در صورت داشتن‬ ‫مدرک کارشناسی می توانند برای‬ ‫دایر نمودن مطب جهت ارائه‬ ‫خدمات بهداشتی‬ ‫و درمانی اقدام نمایند‬ ‫شرایط ایجاد مطب یا مرا کز مشاوره مامایی‬ ‫نایب رییس جمعیت مامایی ایران درباره اینکه چه فرصت هایی‬ ‫برای اشتغال و کارافرینی ماماها وجود دارد؟ گفت‪ :‬ماما ها‬ ‫خودشان می توانند بستر اشتغال را فراهم نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫از ماماه ــا در مرا ک ــز درمان ــی ی ــک نی ــاز اس ــت اف ــزود‪ :‬اس ــتفاده از‬ ‫ماماه ــا ع ــاوه ب ــر پای ــگاه ه ــای جام ــع س ــامت ‪ ،‬مرا ک ــز ش ــهری‬ ‫و روس ــتایی م ــی توان ــد در بخ ــش ه ــای مختل ــف اموزش ــی و‬ ‫پژوهش ــی و درمان ــی م ــورد توج ــه ق ــرار بگی ــرد‪.‬‬ ‫اشتغال ماماها به تفکیک حوزه های شغلی‬ ‫نایــب رئیــس جمعیــت مامایــی ایــران دربــاره اینکــه در حــال حاضــر‬ ‫حـــدود ‪ 50‬هـــزار مامـــا در کشـــور در چـــه حـــوزه هایـــی فعالی ــت‬ ‫دارن ــد؟ گف ــت‪ :‬از ح ــدود ‪ 50‬ه ــزار مامای ــی ک ــه در کش ــور وج ــود‬ ‫دارد ح ــدود ‪ 18‬ه ــزار مام ــا در بخ ــش ه ــای ام ــوزش و پژوه ــش‬ ‫دانشـــگاه هـــای ازاد و دولتـــی‪12 ،‬هـــزار و ‪ 200‬نفـــر در بخ ــش‬ ‫بهداش ــت و س ــامت و ‪ 7‬ه ــزار نف ــر نی ــز مط ــب و مرک ــز مش ــاوره دارن ــد‪.‬‬ ‫عرفانی در ادامه گفت‪ :‬به نظر می رسد در کشور ‪ 85‬میلیون‬ ‫نفری ایران گرچه بیکاری در همه رشته های تحصیلی وجود‬ ‫دارد و مامایی هم از این قاعده مستثنی نیست اما فرصت های‬ ‫کار و اشتغال در بخش های مختلف برای ماماها وجود دارد‬ ‫و اگر انها بخواهند کمی توقعات خود را به لحاظ حقوق پایین‬ ‫بیاورند می توانند در بخش های مختلف دولتی‪ ،‬خصوصی و یا‬ ‫ایجاد مطب و مرکز مشغول به کار شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فارغ التحصیالن رشته مامایی بر اساس قوانین‬ ‫حاضر در صورت داشتن مدرک کارشناسی می توانند برای دایر‬ ‫نمودن مطب جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اقدام‬ ‫نمایند‪ .‬در رابطه با بازار کار رشته مامایی در مقطع ارشد نیز باید‬ ‫بگوییم که فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد می توانند به ‬ ‫عنوان سرپرست و مدیر بخش های مختلف درمانی و سوپروایزر‬ ‫اموزشی در بیمارستان ها و یا در پست های مدیریتی و ستادی ‬ ‫در مراکز بهداشتی‪-‬درمانی به فعالیت بپردازند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه رشته مامایی از کاردانی تا کارشناسی و‬ ‫از کارشناسی تا دکتری در کشور دایر است گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫مشکلی به لحاظ تحصیالت وجود ندارد و ماماها می توانند به‬ ‫تحصیالت خود در مقاطع مختلف ادامه دهند‪.‬‬ ‫استفاده از ماماها در شرایط کرونا‬ ‫عرفانی درباره اینکه ایا می توان از ماماهای بیکار یا جویای کار‬ ‫در مراکز درمانی به جای سایر کادر درمانی استفاده کرد و انها را‬ ‫استخدام نمود؟ گفت‪ :‬رشته های پزشکی و پیراپزشکی با هم‬ ‫همپوشانی دارند و مشکلی از این حیث وجود ندارد اما ماماها‬ ‫ماموریت ویژه خود را دارند و بهتر است در بخش هایی که رشته‬ ‫تخصصیانهامشغولبه کارشوندنههربخشیدرمانی کهنیازبهنیرودارد‪.‬‬ ‫وی در ادام ــه گف ــت‪ :‬درای ــن وضعی ــت کرون ــا‪ ،‬اف ــراد درح ــوزه‬ ‫بهداش ــت و خدم ــات درمان ــی نق ــش بس ــیار ارزن ــده ای در زمین ــه‬ ‫ارایـــه خدمـــات مربـــوط بـــه غربالگـــری ‪ ،‬پیشـــگیری وکنت ــرل‬ ‫درزمینــه زایمــان مــادران کرونایــی‪ ،‬مراقبــت هــای بــارداری مــوارد‬ ‫کرون ــا داش ــته ان ــد ‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در دنیا جایگاه ویژه ای برای ماماها به‬ ‫لحاظ سختی کار و اشتغال وجود دارد گفت‪ :‬سال ‪ 2020‬از طرف‬ ‫سازمان بهداشت جهانی سال جهانی ماما وپرستار نامگذاری‬ ‫شد و شعار امسال روز جهانی ماما نیز ماما درکنار زنان ‪ ،‬جشن‬ ‫بگیریم ‪ ،‬ارج بنهیم ‪ ،‬االن نوبت ماست نام گذاری شده است‪.‬‬ ‫گفت و گو‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پدیده شیمی جم زیر مجموعه گروه صنعتی گلرنگ‬ ‫‪ ‬جهت تکمیل سرمایه انسانی خود از استان های تهران و البرز از افراد متعهد‪ ،‬یادگیرنده و سختکوش واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫رئیس اداری و‬ ‫منابع انسانی‬ ‫جنسیت‪:‬خانم ‪ ،‬اقا‬ ‫‪‬حداقل کارشناسی مدیریت‪/‬صنایع‪‬حداکثر سن ‪ 45‬سال سن‪ ‬حداقل ‪ 7‬سال سابقه مرتبط‬ ‫‪‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه سرپرستی‪‬محل کار ‪ :‬تهران ‪ ،‬ونک‬ ‫‪‬مدیریت امور اداری‪‬طراحی و پیاده سازی فرایندهای مدیریت منابع انسانی‬ ‫‪‬تهیه و تدوین انواع گزارش های مربوط به مدیریت منابع انسانی‬ ‫‪‬مسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی‬ ‫‪‬مسلط به نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل‪ ،‬محاسبه حقوق و دستمزد‪ ،‬صدور احکام و امور قرارداد ها‬ ‫‪‬مسلط به فرایند های جذب و استخدام‪ ،‬اموزش و توسعه منابع انسانی‬ ‫‪‬اشنایی با فرایند مدیریت عملکرد‪‬مسلط به نرم افزار های ‪ word‬و ‪excel‬‬ ‫‪‬روحیه یادگیری‪ ‬روحیه چالش پذیری‪‬روحیه کار تیمی‪‬مهارت ارتباطی و حل تعارض باال‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫ناهار‬ ‫رئیس تدارکات و‬ ‫خرید داخلی‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫‪ ‬حداکثر سن ‪ 45‬سال‪‬کارشناسی ‪‬حداقل ‪ 7‬سال سابقه مرتبط ‪‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه سرپرستی‬ ‫‪‬محل کار‪ :‬تهران‪ -‬میدان ونک‪‬مدیریت امور تامین و ارسال مواد‬ ‫‪‬خرید کاال از بازار بورس کاال‬ ‫‪‬تعامل موثر با واحد های برنامه ریزی تامین‪ ،‬مالی و انبار ها جهت پیشبرد امور‬ ‫‪‬تسلط به امور خرید داخلی و ایین نامه معامالت‪‬اشنایی با قوانین بورس کاال‬ ‫‪‬اشنایی با امور قراردادها‪‬اشنایی با فرایند منبع یابی‬ ‫‪‬مسلط به نرم افزار های ‪ word‬و ‪excel‬مهارت عالی در اصول و فنون مذاکره‬ ‫‪‬مهارت پیش بینی‪ ،‬برنامه ریزی و اولویت بندی‪‬روحیه کار تیمی‬ ‫‪‬توان حل مساله‪‬مهارت ارتباطی بین واحدی و درون واحدی‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫ناهار‬ ‫کارشناس ارشد‬ ‫مالی‬ ‫جنسیت ‪ :‬اقا‬ ‫‪‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‪‬کارشناسی حسابداری‪‬حداقل سابقه کاری مرتبط ‪ 2‬سال‬ ‫‪‬محل کار ‪ :‬تهران‪ -‬میدان ونک‪‬تهیه و تنظیم گزارشات ‪‬صدور سند حسابداری‬ ‫‪‬اشنایی با تجزیه و تحلیل مسائل مالی‪‬انجام امور حسابداری انبار‬ ‫‪‬مشارکت در تهیه صورت های مالی‪‬مسلط به کلیه امور محوله مالی‬ ‫‪‬مسلط به مفاهیم حسابداری‪‬مسلط بر تهیه صورت های مالی‪ ،‬حسابداری انبار‬ ‫‪‬مسلط بر محاسبه بهای تمام شده‪ ،‬بودجه‪ ،‬نسبت های مالی و نگرش تحلیل مسائل مالی‬ ‫‪‬دانش عمومی فضای کسب و کار در بازار های داخلی و تا حدودی خارجی‬ ‫‪‬مسلط به نرم افزارهای مالی‪ word ،‬و ‪excel‬‬ ‫‪‬بی حاشیه و توانایی براقراری ارتباط موثر درون و برون واحدی‬ ‫‪‬روحیه کار تیمی‪‬دقت و تمرکز باال در انجام وظایف‪‬روحیه پیگیری‪ ،‬مسئولیت پذیری و پاسخگویی‬ ‫‪ ‬‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫ناهار‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫خارجی‬ ‫جنسیت‪ :‬خانم ‪ ،‬اقا‬ ‫‪ ‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‪‬کارشناسی ترجیحا مدیریت‪ ،‬بازرگانی یا زبان انگلیسی‬ ‫‪‬حداقل سابقه کاری مرتبط ‪ 2‬سال‪‬محل کار ‪ :‬تهران‪ -‬میدان ونک‬ ‫‪‬دریافت و اصالح و ثبت پروفرم ها‪‬مراجعه و پیگیری از سازمانها و ادارات بابت مجوزها‬ ‫‪‬تهیه و تدوین گزارشهای الزم‪‬اشنایی با مکاتبات تجاری با شرکتهای خارجی‬ ‫‪‬اشنایی با فرایند خرید و حمل و ترخیص و پیگیری های مرتبط با ان‬ ‫‪‬اشنایی به فرایند منبع یابی‪‬تسلط به زبان انگلیسی‪‬تسلط به نرم افزار ‪ word‬و ‪excel‬‬ ‫‪‬روحیه کار تیمی‪‬با انرژی و چالش پذیر‪‬روحیه یادگیری‪‬روحیه پیگیری و پاسخگویی‬ ‫‪ ‬‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫ناهار‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫کارشناس برنامه‬ ‫ریزی‬ ‫کارشناس کنترل‬ ‫کیفیت‬ ‫سرپرست امور‬ ‫مجامع و سهام در‬ ‫شرکت بورسی‬ ‫کارشناس فروش و‬ ‫بازاریابی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫‪‬حداکثرسن ‪ 35‬سال‪‬کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ‪ /‬مدیریت صنعتی‪ ‬حداقل ‪ 4‬روز در ماه‬ ‫ماموریت تهران ‪ ‬سابقه کاری مرتبط حداقل ‪ 2‬سال‪‬محل کار ‪ :‬البرز‪ -‬شهرک صنعتی اشتهارد‬ ‫‪‬نظارت و کنترل بر مجموعه انبار و سیستم کنترل موجودی و تعیین نقطه سفارش و حداقل موجودی‬ ‫(ورود و خروج‪ ،‬گردش کاال‪ ،‬کدینگ )‪‬برنامه ریزی و کنترل سفارشات داخلی و خارجی‬ ‫‪‬برنامه ریزی و کنترل تولید و باالنس نمودن خطوط تولید‪‬تهیه گزارشات برنامه ریزی‬ ‫‪‬هماهنگی با واحدهای فروش‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬تولید و انبار‬ ‫‪‬اشنایی کامل با مفاهیم کنترل موجودی ( ‪) MRP, ERP, BOM‬‬ ‫‪‬اشنایی کامل با مفاهیم ظرفیت سنجی (زمانسجی‪ ،‬کارسنجی‪) RCCP ،‬‬ ‫‪‬اشنایی با مفاهیم بودجه بندی و پیش بینی‪‬تسلط بر نرم افزار اکسل‬ ‫‪‬مدیریت پروژه‪‬اشنایی با نرم افزارهای تحقیق در عملیات‬ ‫‪‬روحیه کار تیمی‪‬توان حل مساله‪‬خالقیت و نواوری‪‬مهارت ارتباطی و حل تعارض‬ ‫‪ ‬‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫ناهار‬ ‫سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫از کرج و اشتهارد برای‬ ‫شهرک صنعتی اشتهارد‬ ‫جنسیت ‪ :‬اقا‬ ‫‪‬با توانایی اضافه کار و شیفت شب‪‬سابقه کاری مرتبط حداقل ‪ 2‬سال‪‬کارشناس یا کارشناس ارشد شیمی‬ ‫‪‬محل کار ‪ :‬شهرک صنعتی اشتهارد‪‬بازرسی‪ ،‬نمونه برداری و انالیز کیفیت محموله های ورودی مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬محصول نیمه ساخته و محصول نهایی بر اساس ‪ SOP‬های تدوین شده در واحد‪‬کنترل کیفیت‬ ‫‪‬اشنایی با فرایند کنترل کیفیت اماری ‪( SPC‬دارا بودن این قابلیت‪ ،‬امتیاز محسوب می گردد‬ ‫ولی الزام نمی باشد)‪.‬اشنایی با روشهای ازمون‪‬اشنایی با ابزارهای اندازه گیری‬ ‫‪‬اشنایی با روشهای نمونه برداری‪‬تحقق اهداف و برنامه های کیفیت و گزارش دهی به مسئول کنترل کیفیت‬ ‫‪‬اشنایی با ایزو ‪9001‬اشنایی با استاندارد ایزو ‪17025‬‬ ‫‪‬اشنایی با مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی در ازمایشگاه‪‬اشنایی با نرم افزار ‪ word‬و ‪excel‬‬ ‫‪‬روحیه مشارکت در فعالیتهای تیمی و بهبود سازمان‪‬دارای مهارت های ارتباطی‬ ‫‪‬چالش پذیر‪‬روحیه یادگیری قوی‪‬پیگیری مستمر فعالیتها تا تحقق نتایج‬ ‫‪ ‬‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫ناهار‬ ‫سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫از کرج و اشتهارد برای‬ ‫شهرک صنعتی اشتهارد‬ ‫جنسیت‪ :‬خانم ‪ ،‬اقا‬ ‫‪ ‬حداقل سن ‪ 30‬سال‪‬سابقه کاری مرتبط ‪ 2‬سال‪‬محل کار ‪ :‬دفتر مرکزی تهران‬ ‫‪ ‬حسابداری یا مدیریت مالی‪‬حداقل سابقه کاری مرتبط‪ 2 :‬سال‬ ‫‪‬مسلط به امور مالی شرکتهای تولیدی‪ ،‬برگزاری مجامع‪ ،‬مناسبات میان شرکتها و سازمان بورس اوراق‬ ‫بهادار‪ ،‬افشاهای‪‬انجام شده توسط شرکت پذیرفته شده در بورس و ارتباط باسهامداران و سیستم امور‬ ‫مجامع و سهام‪‬مسلط به کدال‪ ،‬سجام و اشنا به نرم افزار امور مجامع و سهام همکاران سیستم‬ ‫‪‬دانش عمومی در حوزه بورس و وظایف شرکت پذیرفته شده در قبال بورس و سهامداران‬ ‫‪‬توانایی انجام کار تیمی‪ ،‬دارای روحیه مشارکتی‪‬مهارتهای رفتاری‬ ‫‪‬روابط عمومی نسبتا خوب‪ ،‬بی حاشیه‪‬توانایی برقراری روابط موثر درون و برون شرکتی‬ ‫‪ ‬‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫ناهار‬ ‫جنسیت‪ :‬خانم ‪ ،‬اقا‬ ‫‪‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‪ ‬کارشناسی ‪ ‬سابقه کاری مرتبط حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫‪‬محل کار ‪ :‬تهران‪ -‬میدان ونک‪‬فروش و بازاریابی محصوالت تولیدی‬ ‫‪‬وصول مطالبات مشتریان و پیگیری تسویه حساب مشتریان‬ ‫‪‬اشنایی با سیستم های ‪ CRM‬و ثبت اطالعات مشتریان‬ ‫‪‬ارائه گزارشات دوره ای به مدیر فروش‪‬تحلیل شرایط بازار و مشتریان‬ ‫‪‬مسلط به اصول و فنون مذاکره و فروش‪‬اشنایی با اصول عملیاتی تحقیقات بازار و برنامه ریزی بازاریابی‬ ‫‪‬توانایی تحلیلی‪ ،‬ارتباطی و ارائه قوی‪‬اشنایی با محصوالت شیمیایی مزیت محسوب می شود‬ ‫‪‬قابلیت مدیریت استرس و فشار کاری‪‬مسلط به نرم افزار های ‪ Word‬و ‪ Excel‬و ‪Power Point‬‬ ‫‪‬اشنایی با فرایند ‪CRM‬روحیه یادگیری‪‬روحیه چالش پذیری‪‬روحیه کار تیمی‬ ‫‪‬مهارت ارتباطی و حل تعارض‪‬روحیه انعطاف پذیر‬ ‫‪ ‬‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫ناهار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان شغل در موضوع ایمیل به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬عنوان شغل در موضوع ایمیل حتما با ذکر‪  ‬شود‪.‬‬ ‫‪jam-hr@padidehshimijam.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪ 8 -1399‬رمضان ‪ 2 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1196‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اصفهان‬ ‫یک کارخانه واقع در شهرک صنعتی اشترجان‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از تعدادی افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مدیر کارخانه‬ ‫● اقا‪ ،‬خانم● لیسانس یا فوق لیسانس‬ ‫● دارای درجه مهندسی مکانیک و متالوژی‬ ‫● دارای حداق ‪ 20‬سال سابقه کار مفید‬ ‫● دارای حداقل ‪ 10‬سال سابقه مدیریت‬ ‫● اشنا به پروژه های فوالد سازی‬ ‫● اشنا به تکنیک های ارزیابی عملکرد‬ ‫● اشنا به تکنیک های گزارش دهی و گزارش گیری‬ ‫● اشنا به برنامه ریزی و مدیریت پروژه‬ ‫● دارای روحیه کار تیمی● پرتوان‬ ‫● با انگیزه● کاریزماتیک‬ ‫مدیر طراحی فنی‬ ‫●اقا‪ ،‬خانم●لیسانس یا فوق لیسانس‬ ‫● مکانیک یا متالوژی‬ ‫● دارای حداقل ‪ 15‬سال کار مفید در زمینه طراحی‬ ‫● مسلط به نرم افزارهای طراحی مکانیک (ترجیحا اینونتور)‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫●اقا‪ ،‬خانم●لیسانس یا فوق لیسانس‬ ‫●مهندسی صنایع‬ ‫● مسلط به تکنیک های برنامه ریزی تولید و‬ ‫مدیریت پروژه ها (خصوصا در زمینه پروژه های فوالد)‬ ‫● دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کاری و‬ ‫تحصیلی‪ ،‬ادرس محل سکونت و شماره تماس خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪famko.hr@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت تکمیل سرمایه انسانی‬ ‫متخصص خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫بازرس ماشین االت کشاورزی‬ ‫● اقا●لیسانس مکانیک (ساخت و تولید)‪ /‬لیسانس مکانیک‬ ‫(خودرو) ‪ /‬لیسانس مکانیک (ماشین االت کشاورزی)‬ ‫●سابقه کار مرتبط (‪2‬سال)‬ ‫● اجرای تست ها و بازرسی از محصوالت‬ ‫●خدمات یا فرایندها برای ارزیابی کیفیت یا عملکرد‬ ‫● مهارت کار با ابزار های بازرسی کنترل کیفیت‬ ‫و روش های بازرسی‬ ‫● مسلط به نقشه خوانی و دفترچه های پارت لیست‬ ‫● تسلط به سیستم های فنی ماشین االت و قطعات‬ ‫● مسلط به نقشه خوانی و نقشه کشی قطعات‬ ‫و مکانیزم های ماشین های کشاورزی‬ ‫● شناسایی و تفکیک مواد ساختمانی ماشین های کشاورزی‬ ‫● توانایی تشخیص معایب و نوسازی و سرویس‬ ‫ماشین های کشاورزی‬ ‫● اشنایی با نصب و راه اندازی ماشین های کشاورزی‬ ‫● توانایی عملی تست و ارزیابی ماشین های کشاورزی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کاری خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪estekhdam.hrm.esfahan@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫به بازرس فنی‬ ‫(بازرس جرثقیل‪ ،‬تجهیزات باربردار و باالبر شامل انواع‬ ‫جرثقیل های سقفی‪ ،‬دروازه ای‪ ،‬موبایل‪ ،‬ستونی‪،‬‬ ‫ریلی و لیفتراک)‬ ‫●با حداقل ‪ 5‬سال سابقه مرتبط‬ ‫● تسلط نسبی به زبان انگلیسی ● تسلط کامل به‬ ‫استانداردهای مربوطه جهت یک شرکت معتبر بازرسی فنی‬ ‫در شهر اصفهان نیازمندیم‪:‬‬ ‫‪hr.ti.recruit@gmail.com‬‬ ‫البرز‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر اداری و تولیدی خود‬ ‫در استان البرز از افراد عالقه مند و واجد شرایط‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس ساخت و تولید‬ ‫● اقا●دارای بینش فنی و خالقیت در طراحی و ساخت‬ ‫قطعات دقیق●حداقل یکسال سابقه کار مرتبط‬ ‫●فارغ التحصیل در یکی از رشته های فنی‪ ،‬ترجیحا مکانیک‬ ‫یا ساخت و تولید●محدودیت سنی ندارد‬ ‫اپراتور فرز ‪cnc‬‬ ‫● اقا●حداقل دو سال سابقه کار مرتبط‬ ‫● توانایی انجام نوبت کاری (شیفت ‪ 12‬ساعته گردشی )‬ ‫●حداقل دیپلم●حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫انباردار‬ ‫● اقا●مسلط به ‪Excel‬‬ ‫● اشنا با فرایند های انبارداری‬ ‫● اشنا با سیستم های انبار ترجیحا رایورز‬ ‫●حداکثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم درخواست و سوابق‬ ‫خود را با ذکر عنوان شغلی مورد تقاضا در قسمت عنوان ایمیل‬ ‫(‪ )Subject‬به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫تاکید می گردد که در قسمت عنوان ایمیل (‪ )Subject‬عنوان‬ ‫شغلی مورد تقاضای خود را ذکر کنید‪ ،‬دقت شود که عدم توجه‬ ‫به این موضوع باعث خواهد شد رزومه شما بررسی نشده و یا با‬ ‫تاخیر بررسی گردد‪.‬‬ ‫‪NFMCO.HR@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا( توگا )‬ ‫با شرایط زیر استخدام می نماید‪:‬‬ ‫●مهندس مکانیک‪ ،‬کارشناسی ارشد‪ ،‬گرایش مکانیک سیاالت‪/‬‬ ‫تبدیل انرژی‪ ،‬از دانشگاه های معتبر‪.‬‬ ‫● اشنایی با تجهیزات مکانیکی ثابت و د ّوار‪.‬‬ ‫● تسلط به تحلیل ‪.P&ID‬‬ ‫● اشنایی با استانداردهای مربوط‬ ‫به سیستم روانکاری‬ ‫توربین و کمپرسور‪.‬‬ ‫● اشنایی با نرم افزار های طراحی و شبیه ساز ‪ HTRI‬و‬ ‫‪.ASPEN HYSYS‬‬ ‫●حداقل سه سال سابقه کار مرتبط‪●.‬محل کار‪ :‬فردیس‬ ‫‪arashrjalilian@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت در زمینه تولید قطعات خودرو جهت تکمیل نیروی‬ ‫انسانی مورد نیاز خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس ‪HSE‬‬ ‫●خانم‪ ،‬اقا●لیسانس ایمنی صنعتی‪ ،‬لیسانس بهداشت حرفه ای‬ ‫●حداکثر سن ‪ 37‬سال●‪ 2‬سال به باال سابقه کار‬ ‫● اشنایی با فرایند ‪● HSE‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫● بیمه تکمیلی ●ناهار●سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با درج‬ ‫عنوان شغلی در موضوع ایمیل به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ذکر عنوان شغلی در موضوع ایمیل الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪employee@sazehpouyesh.co‬‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫یک شرکت تولیدی محصوالت ترموپالستیکی مرتبط با صنایع‬ ‫ساختمانی جهت تکمیل کادر خود در استان اذربایجان شرقی‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس فروش و بازاریابی‬ ‫● اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫● دارای حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های‬ ‫مرتبط با بازاریابی و فروش و یا پلیمر‬ ‫● اشنایی کامل به اصول تبلیغات‬ ‫و بازاریابی و فروش‬ ‫● تسلط بر اصول و فنون مذاکره‬ ‫● اشنایی کامل با مبانی تجارت الکترونیکی و اشنایی‬ ‫با نرم افزار اتوکد‬ ‫کارشناس کنترل کیفی‬ ‫(پلیمر و پالستیک)‬ ‫●اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫●دارای حداقل مدرک کارشناسی‬ ‫در یکی از رشته های مرتبط با مهندسی مکانیک یا پلیمر‬ ‫● اشنایی کامل با استانداردهای کنترل کیفی‬ ‫● مسلط به ابزارهای مهندسی کیفیت‬ ‫● اشنا به فرایندهای اکستروژن و تولید محصوالت‬ ‫پالستیکی و ترموپالستیکی‬ ‫● اشنا به زبان انگلیسی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪zftrade@ymail.com‬‬ ‫شرکت خشکپاک فعال در زمینه مواد غذایی جهت تکمیل‬ ‫نیروی انسانی خود در استان اذربایجان شرقی ‪ ،‬شهر تبریز‬ ‫(دریان) از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫سرپرست کارخانه‬ ‫● اقا●حداکثر ‪ 40‬سال‬ ‫● تحصیالت کارشناسی صنایع یا مدیریت‬ ‫● ‪ 8-7‬سال سابقه کار‬ ‫● نظارت بر عوامل تولید و روند تولید‬ ‫● اشنایی با ماشین االت و تجهیزات صنعت مواد غذایی‬ ‫● نظارت بر ورود و خروج کاال‬ ‫● توانایی برقراری ارتباط با مدیران و کارکنان‬ ‫● شناسایی مشکالت تولید و ارائه راهکار جهت بهبود نظارت‬ ‫بر کارگران کارخانه برای اطمینان از عملکرد و ایمنی ان ها و‬ ‫رفع هرنوع مشکل تولیدی در صورت بروز‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذ کر‬ ‫عنوان شغلی در قسمت ‪ Subject‬به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪mahmoodi.M@khoshkpak.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت تولید کننده قطعات خودرو جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان اذربایجان‪ -‬شرقی از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫اپراتور ‪ CNC‬اقا‬ ‫●تمام وقت●فوق دیپلم ماشین افزار یا ساخت و تولید‬ ‫● با حداقل ‪ 1‬سال سابقه کار‬ ‫مدیر‪-‬تولید اقا‬ ‫●تمام وقت●لیسانس‪/‬فوق لیسانس مهندسی مکانیک گرایش‬ ‫ساخت و تولید●حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫● مسلط به ماشین االت ‪ CNC‬تراش و فرز‬ ‫● مسلط به ‪ G code‬نویسی‬ ‫کارشناس مهندسی و طراحی‬ ‫● تمام وقت●فوق لیسانس طراحی‪ -‬جامدات‬ ‫● مسلط به نرم افزار کتیا‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@aryakiansepehr.com‬‬ ‫خوزستان‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مسئول عملیات و فروش‬ ‫●اقا● حداقل کاردانی‬ ‫● مهندسی صنایع‪ ،‬کلیه گرایش های مدیریت و حسابداری‬ ‫● حداقل ‪ 2‬سال سابقه در زمینه های فروش و بازاریابی‬ ‫● حداکثر ‪ 30‬سال سن‬ ‫●اشنا به نرم افزارهای ‪Office‬‬ ‫● محل سکونت‪ :‬بندر ماهشهر‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobsopp97@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک پروژه سد سازی در مسجد سلیمان بصورت فوری یک نفر‬ ‫مدیر ‪ HSE‬را استخدام می نماید‪.‬‬ ‫● مرد●افراد بومی‬ ‫● رشته تحصیلی ایمنی صنعتی یا بهداشت حرفه ای‬ ‫● حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫● حقوق دریافتی‪ :‬توافقی‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪JZ.SA1980@gmail.com‬‬ ‫فارس‬ ‫شرکت گلبرگ غذایی کورش یکی از شرکتهای تابعه گروه‬ ‫صنعتی گلرنگ جهت تکمیل نیروی انسانی خود در استان‬ ‫فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مدیر کارخانه‬ ‫●اقا●کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی یا صنایع‬ ‫● اشنایی با ماشین االت صنایع غذایی‬ ‫● تخصص در تولید محصوالت رب گوجه فرنگی‬ ‫● اشنایی به کنترل بهره وری تولید‬ ‫● تجزیه و تحلیل انحرافات‬ ‫● اشنایی به اصول اولیه استراتژیهای نگهداری و تعمیرات‬ ‫● اشنایی به برنامه ریزی تولید‬ ‫● ‪ 7‬سال سابقه کار●شهر‪ :‬شیراز‪ ،‬مرودشت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم مدارک و سوابق خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪hr@golbargfood.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت تولیدی پرتو باران اسیا ( نوشیدنی رکسوس )‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫انباردار‬ ‫●اقا ‪،‬خانم●‪ 2‬نفر●کاردانی و باالتر‬ ‫● مسلط به نرم افزار‬ ‫● حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار در صنایع غذایی‬ ‫● محل خدمت‪ :‬شهرک صنعتی بزرگ شیراز‬ ‫اپراتور ماشین االت‬ ‫●اقا ‪ ،‬خانم● ‪ 4‬نفر● کاردانی و باالتر‬ ‫●حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار در صنایع غذایی‬ ‫● محل خدمت‪ :‬شهرک صنعتی بزرگ شیراز‬ ‫کارشناس بهداشت حرفه ای‬ ‫●اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫● کارشناسی و باالتر در رشته بهداشت حرفه ای‬ ‫● سابقه مرتبط در صنایع غذایی●بصورت نیمه وقت‬ ‫محل خدمت‪ :‬شهرک صنعتی بزرگ شیراز‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪factory@partobaran.com‬‬ ‫ادرس استان فارس ‪-‬شهرک صنعتی بزرگ شیراز‬ ‫کرمان‬ ‫شرکت صنایع ممتازان در کرمان با توجه به شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مهندس‪ -‬مکانیک اقا‬ ‫●با ‪ 10-8‬سال سابقه کار‬ ‫●مسلط به نرم افزارهای ‪AUTO CAD, TEKLA‬‬ ‫‪ , STRU CTURE‬تکسا و تنظیم صورت وضعیت‬ ‫کارشناس‪ -‬برق اقا‬ ‫●با ‪ 10-8‬سال سابقه کار●جهت دفتر فنی‬ ‫●مسلط به تنظیم صورت وضعیت و بررسی ریزمتره‬ ‫کارشناس‪-‬کنترل پروژه اقا‬ ‫●رشته‪ :‬صنایع● ‪ 10-8‬سال سابقه کار‬ ‫●تسلط به تهیه برنامه زمانبندی کلی پروژه به صورت‬ ‫‪GANT CHART‬‬ ‫●تهیه کلیه فرمت های کنترلی پروژه و کلیه گزارشات‬ ‫●تهیه ‪ OVERALL PLAN‬و تهیه ‪S CURVE‬‬ ‫‪ravar@momtazan.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت تولیدی بزرگ صنعت نساجی در شهر کرمان‬ ‫جهت تکمیل کادر تخصصی خود از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مهندسی تکنولوژی رشته شیمی نساجی‬ ‫●اقا‪ ،‬خانم●ساکن شهر کرمان باشند‬ ‫● اقایان دارای کارت پایان خدمت یا معافیت غیرپزشکی‬ ‫● حداقل مدرک تحصیلی لیسانس‬ ‫کارشناس شیمی‪ /‬شیمی‬ ‫●اقا‪ ،‬خانم●در گرایش مهندسی شیمی و شیمی کاربردی‬ ‫●ساکن شهر کرمان باشند‪.‬‬ ‫● اقایان دارای کارت پایان خدمت یا معافیت غیرپزشکی‬ ‫● حداقل مدرک تحصیلی لیسانس‬ ‫مهندس مکانیک‪-‬جامدات و سیاالت‬ ‫●اقا‪ ،‬خانم‬ ‫● دارای تخصص در هیدرولیک‪ ،‬نیوتیک‪ ،‬تاسیسات و تهویه‬ ‫ساکن شهر کرمان باشند‪.‬‬ ‫● اقایان دارای کارت پایان خدمت یا معافیت غیرپزشکی‬ ‫● حداقل مدرک تحصیلی لیسانس‬ ‫مهندس برق و الکترونیک‬ ‫● اقا‪ ،‬خانم●دارای تخصص در تعمیر بردهای ‪PLC‬‬ ‫● ساکن شهر کرمان باشند‪.‬‬ ‫● اقایان دارای کارت پایان خدمت یا معافیت غیرپزشکی‬ ‫● حداقل مدرک تحصیلی لیسانس‬ ‫مهندس صنایع ‪ /‬برنامه ریزی تولید‬ ‫●اقا‪ ،‬خانم●در شاخه برنامه ریزی تولید‬ ‫● ساکن شهر کرمان باشند‪.‬‬ ‫● اقایان دارای کارت پایان خدمت یا معافیت غیرپزشکی‬ ‫● حداقل مدرک تحصیلی لیسانس‬ ‫کارشناس مالی‬ ‫●اقا‪ ،‬خانم●دارای تخصص در شاخه حسابداری صنعتی‬ ‫● توانایی تهیه بهای تمام شده‪ ،‬انحرافات‪ ،‬نرخ جذب و ‪...‬‬ ‫ساکن شهر کرمان باشند‪.‬‬ ‫● اقایان دارای کارت پایان خدمت یا معافیت غیرپزشکی‬ ‫● حداقل مدرک تحصیلی لیسانس‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫●اقا‪ ،‬خانم●دارای مدرک معتبر زبان انگلیسی‬ ‫● تسلط بر مبانی بازاریابی و فروش محصوالت‬ ‫● ساکن شهر کرمان باشند‪.‬‬ ‫● اقایان دارای کارت پایان خدمت یا معافیت غیرپزشکی‬ ‫● حداقل مدرک تحصیلی لیسانس‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه و سوابق کاری‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪asia.bazargani50004@gmail.com‬‬ ‫قزوین‬ ‫شرکت فنی و مهندسی به اندیشی و فناوری فردا فعال در‬ ‫زمینه ساخت قطعات و تجهیزات صنعتی و تامین قطعات ریخته گری‬ ‫صادراتی جهت تکمیل کادر تولید خود در شهر قزوین از اقایان‬ ‫واجد شرایط به شرح زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫تکنسین تولید‬ ‫●اقا ● دارای مدرک فوق دیپلم‬ ‫(ماشین ابزار‪ ،‬ساخت و تولید یا مکانیک)‬ ‫● حداکثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫●اشنایی با فرایندهای تولید و کنترل کیفیت و مونتاژ‬ ‫●توانایی و تجربه کار تیمی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کاری خود را‬ ‫حداکثر تا تاریخ ‪ 99/02/16‬به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫لطفا در عنوان ایمیل (‪)Subject‬‬ ‫عنوان شغلی ‪ HR9904‬درج شود‪.‬‬ ‫‪info@baffco.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت تولیدی صنعتی واقع در شهرک صنعتی کاسپین‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین از افراد واجد شرایط‬ ‫ساکن قزوین و حومه دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫● خانم● تحصیلکرده ‪ / IT‬فارغ التحصیل هر رشته ای‬ ‫عالقه مند به کار فروش●حداکثر ‪ 30‬سال‬ ‫● مسلط به افیس و اینترنت‬ ‫● دارای روابط عمومی باال و اشنا به اصول‬ ‫و فنون مذاکره و بازاریابی● رفتار سازمانی مناسب‬ ‫● متعهد● مسئولیت پذیر●منظم‬ ‫●خالق● پیگیری امور●تمام وقت‬ ‫●حقوق ثابت اداره کار●بیمه تکمیلی در صورت درخواست‬ ‫● اضافه کار نیز تعلق میگیرد‬ ‫کارشناس برنامه ریزی تولید‬ ‫●خانم● تحصیلکرده در رشته نرم افزار کامپیوتر ‪،‬‬ ‫‪ IT‬یا صنایع●حداکثر سن ‪ 30‬سال●ترجیحا با سابقه‬ ‫●کامال مسلط به کامپیوتر● رفتار سازمانی مناسب‬ ‫● متعهد●مسئولیت پذیر●منظم●خالق‬ ‫● پیگیری امور● تمام وقت● حقوق ثابت اداره کار‬ ‫●بیمه تکمیلی در صورت درخواست‬ ‫●اضافه کار نیز تعلق میگیرد‬ ‫خدمات‬ ‫● خانم● تحصیالت سیکل‪/‬دیپلم● حداکثر سن ‪35‬‬ ‫● از لحاظ جسمانی سالم● رفتار سازمانی مناسب‬ ‫● متعهد●مسئولیت پذیر●منظم‬ ‫● رعایت اصول بهداشتی‬ ‫● اشنا با اداب تشریفات و پذیرایی‬ ‫●اشنایی با قوانین بهداشتی ● توانایی کار با مواد شوینده‬ ‫● توانایی تهیه انواع چای و نوشیدنی‬ ‫● تمام وقت●حقوق ثابت اداره کار‬ ‫● بیمه تکمیلی در صورت درخواست‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫استخدام فقط در ردیف های شغلی ذکر شده صورت میگیرد‪.‬‬ ‫اخبار اموزشی‬ ‫شنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪ 8 -1399‬رمضان ‪ 2 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1196‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با تغییر زمان ازمون؛‬ ‫به منظور حمایت از دانشجویان؛‬ ‫افرایش سه برابری سقف وام های شهریه و تحصیلی‬ ‫دانشگاه فنی و حرفه ای‬ ‫دانشگاه فنی و حرفه ای برای حمایت از دانشجویان سقف وام تحصیلی و شهریه‬ ‫دانشجویان را تا سه برابر افزایش داد‪.‬‬ ‫به گزارشدانشگاهفنیو حرفهای‪،‬باعنایتبهشرایطخاصناشیاز شیوعویروس کرونابه منظور‬ ‫حمایت بیشتر از دانشجویان و تسهیل شرایط اموزش همچنین تامین اقام کمک اموزشی طبق‬ ‫هماهنگی انجام شده با افزایش سه برابری سقف « وام تحصیلی و شهریه دانشجویان»‪ ،‬امکان‬ ‫کارسازی وام ها طبق ضوابط و قوانین جاری تا سقف ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال فراهم شده است‪.‬‬ ‫ضروری است معاونین دانشجویی اموزشی نسبت به اطاع رسانی دقیق و جذب‬ ‫حداکثری وام مذکور اقدام کنند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫توسط معاون این دانشگاه‬ ‫جزئیات وام های شهریه دانشگاه پیام نور اعالم شد‬ ‫معاون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی ودانشجویی دانشگاه پیام نور جزئیات وام شهریه دانشجویان‬ ‫این دانشگاه را اعام کرد و گفت‪ :‬دانشجویان دکتری تا سقف ‪ ۲۰‬میلیون تومان در سال‬ ‫می توانند دریافت کنند‪.‬‬ ‫به گزارش دانشگاه پیام نور‪ ،‬محمدهادی امین ناجی از تمدید مهلت ثبت نام وام های‬ ‫دانشجویی صندوق رفاه تا ‪ ۱۵‬اردیبهشت خبر داد و گفت‪ :‬طبق اعام صندوق رفاه‬ ‫دانشجویان وزارت علوم‪ ،‬با توجه به شرایط به وجود امده ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور‬ ‫و مشکات بهداشتی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی ناشی از ان‪ ،‬در راستای کمک به دانشجویان‪،‬‬ ‫مهلت ثبت نام وام های دانشجویی تا ‪ ۱۵‬اردیبهشت تمدید شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم همواره پشتیبان دانشگاه پیام نور بوده و امسال نیز‬ ‫دانشجویانی کهسقفوامدانشجوییصندوقرفاهرادریافتنکردندباتامیناعتبار و درخواستمجدد‬ ‫میتوانند‪،‬سقفمجاز رادریافت کردهو‪۹‬ماهبعداز فراغتاز تحصیلبرایبازپرداختواماقدام کنند‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی ودانشجویی دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه سامانه گلستان‬ ‫با سایت صندوق رفاه مرتبط است‪ ،‬گفت‪ :‬دانشجویان برای دریافت وام صندوق رفاه‬ ‫می توانند به پرتال دانشجویی سایت ‪ bp.swf.ir‬مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کنند‪.‬‬ ‫امین ناجی در خصوص دیگر وام های شهریه دانشگاه نیز گفت‪ :‬دانشگاه پیام نور نیز‬ ‫برای کاستن از دغدغه دانشجویان این دانشگاه با توجه به تحریم های اقتصادی و وضعیت‬ ‫دشوار موجود‪ ،‬وام های مختلفی را عاوه بر وام های مستمر صندوق رفاه وزارت علوم‪ ،‬درنظر‬ ‫گرفته و هم اکنون تمام دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور می توانند از طریق‬ ‫بانک های طرف تعهد دانشگاه‪ ،‬وام شهریه دریافت کنند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫سخنگوی سازمان سنجش اموزش کشور‬ ‫داوطلبان ازمون دکتری ماسک دریافت می کنند‬ ‫سخنگوی سازمان سنجش اموزش کشور از توزیع ماسک در میان داوطلبان ازمون دکتری‬ ‫تخصصی خبر داد و گفت‪ :‬ازمون دکتری در ‪ ۹‬خرداد برگزار می شود و اولین ازمون کشوری از‬ ‫زمان شیوع کروناویروس است‪.‬‬ ‫فاطمه زرین امیزی در گفتگو با مهر افزود‪ :‬پس از لغو ازمون در اسفندماه ‪ ۹۸‬مقرر شد که‬ ‫پک های بهداشتی برای داوطلبان ازمون های کشوری تهیه شود که با مذاکره با وزارت بهداشت‬ ‫و ستاد ملی مقابله با کرونا قرار شد این بسته ها به صورت رایگان در اختیار داوطلبان قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬بسته بهداشتی شامل ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی کننده‬ ‫بوده و به این ترتیب این بسته در اختیار داوطلبان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان سنجش اموزش کشور درباره اجرای پروتکل بهداشتی فاصله گذاری‬ ‫فیزیکی نیز خاطرنشان کرد‪ :‬در این زمینه هم بر اساس پروتکل بهداشتی فاصله بیشتری میان‬ ‫صندلی داوطلبان ایجاد می شود‪.‬‬ ‫مهلت ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد پزشکی دوباره تمدید شد‬ ‫با توجه به تغییر زمان برگزاری ازمون کارشناسی ارشد‬ ‫رشته های علوم پزشکی سال ‪ ،۹۹‬مهلت ثبت نام و‬ ‫ویرایش اطاعات برای چندمین بار تمدید شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬بر اساس تقویم جدید ازمون‬ ‫های علوم پزشکی‪ ،‬ازمون کارشناسی ارشد رشته های‬ ‫علوم پزشکی سال ‪ ۹۹‬از تاریخ ‪ ۲۶‬و ‪ ۲۷‬تیرماه به ‪ ۲۳‬و‬ ‫‪ ۲۴‬مردادماه ‪ ۹۹‬موکول شده است‪.‬‬ ‫به این ترتیب رشته هایی که قرار بود در نوبت صبح‬ ‫و عصر روزهای ‪ ۲۶‬و ‪ ۲۷‬تیرماه برگزار شود به نوبت های‬ ‫صبح و عصر روزهای پنجشنبه و جمعه ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۴‬مردادماه‬ ‫و طبق نوبت بندی دفترچه راهنمای ثبت نام منتقل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مهلت ثبت نام جدید و اعمال اخرین ویرایش های‬ ‫الزم در ازمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی‬ ‫سال ‪ ۹۹‬از روز ‪ ۲۰‬اردیبهشت ماه ‪ ۹۹‬اغاز می شود و‬ ‫داوطلبان به مدت دو روز تا ‪ ۲۲‬اردیبهشت ماه ‪۹۹‬‬ ‫رئیس سازمان سنجش اموزش خبر داد‬ ‫زمان برگزاری کنکور و ازمون های‬ ‫تحصیالت تکمیلی‬ ‫رئی ــس س ــازمان س ــنجش ام ــوزش در نشس ــت‬ ‫مج ــازی معاون ــان اموزش ــی و تحصی ــات تکمیل ــی‬ ‫دانش ــگاه ها‪ ،‬از برگ ــزاری کنک ــور سراس ــری ‪ ۲۰‬روز پ ــس‬ ‫از پای ــان امتحان ــات نهای ــی دوره متوس ــطه و همچنی ــن‬ ‫برگ ــزاری ازمون ه ــای تحصی ــات تکمیل ــی پ ــس از م ــاه‬ ‫مب ــارک رمض ــان خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬دکت ــر خدای ــی در ای ــن نشس ــت‬ ‫سه ش ــنبه گذش ــته ب ــه ص ــورت ویدئ ــو کنفران ــس برگ ــزار‬ ‫شــد‪ ،‬درخصــوص برگــزاری ازمــون دکتــری کــه جدی تریــن‬ ‫پ ــروژه مل ــی اس ــت ک ــه ق ــرار اس ــت در کش ــور برگ ــزار ش ــود‪،‬‬ ‫گف ــت‪ :‬بس ــته های بهداش ــتی ب ــرای داوطلب ــان ام ــاده‬ ‫کرده ای ــم و کلی ــه ملزوم ــات بهداش ــتی از جمل ــه ماس ــک‪،‬‬ ‫دس ــتکش و م ــواد ض ــد عفون ــی را در اختی ــار دانش ــگاه ها‬ ‫ق ــرار خواهی ــم داد و ب ــرای اج ــرا‪ ،‬ورود و حفاظ ــت ازم ــون‬ ‫نی ــز پروتکل های ــی ام ــاده ش ــده اس ــت و ط ــی مکاتبات ــی‬ ‫از دانش ــگاه ها خواس ــته ش ــده ت ــا امکان ــات خ ــود را ب ــرای‬ ‫برگ ــزاری ای ــن ازم ــون ب ــه ای ــن س ــازمان اع ــام کنن ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه برگ ــزاری ازمون ه ــا اظه ــار ک ــرد‪:‬‬ ‫در ای ــن زمین ــه س ــه مصوب ــه مختل ــف پی ــش رو دار ی ــم؛‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک ــی اغ ــاز س ــال تحصیل ــی در مه ــر م ــاه‪ ،‬برگ ــزاری کنک ــور‬ ‫سراس ــری ‪ ۲۰‬روز پ ــس از پای ــان امتحان ــات نهای ــی دوره‬ ‫متوس ــطه و برگ ــزاری ازمون ه ــای تحصی ــات تکمیل ــی‬ ‫پ ــس از م ــاه مب ــارک رمض ــان اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه ریی ــس س ــازمان س ــنجش ام ــوزش کش ــور‪،‬‬ ‫ً‬ ‫فع ــا تغییرات ــی در تار ی ــخ برگ ــزاری ازمون ه ــا ص ــورت‬ ‫گرفتـــه و ازم ــون دکت ــری از ‪ ۹‬اس ــفند ‪ ۱۳۹۸‬ب ــه ‪ ۹‬خ ــرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬و ازم ــون کارشناس ــی ارش ــد از ‪ ۲۹‬فروردی ــن ب ــه‬ ‫‪ ۲۳‬خ ــرداد ‪ ۱۳۹۹‬منتق ــل ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن درخصــوص تار یــخ احتمالــی برگــزاری‬ ‫کنک ــور سراس ــری تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬کنک ــور سراس ــری ق ــرار ب ــود‬ ‫‪ ۱۲‬و ‪ ۱۳‬تی ــر م ــاه برگ ــزار ش ــود ک ــه چ ــون ب ــا تار ی ــخ برگ ــزاری‬ ‫امتحان ــات نهای ــی ام ــوزش متوس ــطه در ارتب ــاط اس ــت‬ ‫نم ــان در وزارت‬ ‫و ب ــر اس ــاس رایزنی ه ــای ب ــا همکارا ‬ ‫ام ــوزش و پ ــرورش از انجای ــی ک ــه امتحان ــات نهای ــی ق ــرار‬ ‫ً‬ ‫اس ــت ‪ ۱۶‬خ ــرداد ش ــروع و ح ــدودا ‪ ۱۴‬تیرم ــاه ب ــه پای ــان‬ ‫برس ــد‪ ،‬در نتیج ــه ‪ ۲۰‬روز پ ــس از ای ــن تار ی ــخ ح ــدود هفت ــه‬ ‫اول م ــرداد م ــاه می ش ــود ک ــه م ــا بتوانی ــم ب ــه احتم ــال ق ــوی‬ ‫کنک ــور سراس ــری را برگ ــزار کنی ــم‪.‬‬ ‫بن ــا ب ــر اع ــام رواب ــط عموم ــی وزارت عل ــوم‪ ،‬خدای ــی‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬جلس ــات متع ــددی ب ــا ح ــوزه معاون ــت‬ ‫اموزش ــی و مرک ــز س ــنجش وزارت بهداش ــت‪ ،‬درم ــان و‬ ‫ام ــوزش پزش ــکی نی ــز داش ــتیم و پیش بین ــی ش ــده اس ــت‬ ‫ک ــه از اواخ ــر خ ــرداد ت ــا اوای ــل م ــرداد فص ــل مناس ــبی از‬ ‫جهــت کنتــرل بیمــاری کوو یــد ‪ ۱۹‬اســت کــه بتــوان برخــی‬ ‫ازمون ه ــای حض ــوری را برگ ــزار ک ــرد‪ .‬س ــعی خواهی ــم ک ــرد‬ ‫در چین ــش صندلی ه ــا فاصل ــه ‪ ۱.۶‬مت ــری رعای ــت ش ــود و‬ ‫از فضاه ــای دانش ــگاه های ب ــزرگ نهای ــت اس ــتفاده ش ــود‪.‬‬ ‫فرصت دارند نسبت به ثبت نام جدید یا اعمال ویرایش‬ ‫فرم ثبت نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬تاکنون تعداد ‪ ۶۷‬هزار و ‪ ۹۱‬نفر در‬ ‫مجموع مهلت های ثبت نام برای داوطلبان ازمون‬ ‫کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ‪ ۹۹‬ثبت‬ ‫نام کرده اند‪.‬‬ ‫بر اساس ظرفیت اولیه اعام شده برای پذیرش‬ ‫دانشجو در دانشگاه های علوم پزشکی ظرفیت اولیه‬ ‫عادی و شهریه پرداز ‪ ۸۰‬رشته علوم پزشکی در مقطع‬ ‫کارشناسی ارشد ‪ ۳‬هزار و ‪ ۹۴۶‬نفر است‪ .‬ظرفیت نهایی‬ ‫پذیرش در زمان انتخاب رشته اعام خواهد شد‪.‬‬ ‫برای نیمسال نخست ‪۱۳۹۹-۱۴۰۰‬‬ ‫سامانه نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی‬ ‫‪ ۱۵‬اردیبهشت فعال می شود‬ ‫س ــامانه انتق ــال و میهمان ــی دانشـــجویان‬ ‫دانش ــگاه های عل ــوم پزش ــکی کش ــور بـــرای نیمســـال‬ ‫نخس ــت ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬از ‪ ۱۵‬اردیبهش ــت مـــاه فعـــال‬ ‫می ش ــو د ‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش معاون ــت فرهنگ ــی دانشـــجویی وزارت‬ ‫بهداش ــت‪ ،‬درم ــان و ام ــوزش پزش ــکی‪ ،‬جمش ــید س ــام زاده‬ ‫رئی ــس مرک ــز خدم ــات اموزش ــی ای ــن وزارتخانـــه اظهـــار‬ ‫داش ــت‪ :‬س ــامانه انتق ــال و میهمان ــی دانشـــجویان‬ ‫دانش ــگاه های داخ ــل کش ــور ب ــرای نیمســـال اول ‪-۱۴۰۰‬‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬ب ــه ص ــورت رس ــمی از ‪ ۱۵‬اردیبهشـــت مـــاه فعـــال‬ ‫می ش ــود و دانش ــجویان می توانن ــد نســـبت بـــه ثبـــت‬ ‫درخواس ــت‪ ،‬رس ــیدگی و پاس ــخگویی بـــه تقاضاهـــای‬ ‫انتق ــال و میهمان ــی اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬دانش ــجویانی ک ــه در ت ــرم قب ــل نی ــز منتق ــل‬ ‫ی ــا میهم ــان ش ــده اند طب ــق ضواب ــط و برنامـــه دانشـــگاه‬ ‫مقص ــد در ح ــال ط ــی دوره اموزش ــی خـــود بـــه صـــورت‬ ‫امـــوزش انایـــن هســـتند‪.‬‬ ‫رییـــس مرکـــز خدمـــات اموزشـــی وزارت بهداش ــت‬ ‫یـــاداور شـــد‪ :‬ســـامانه انتقـــال و میهمانـــی دانشـــجویان‬ ‫دانش ــگاه های عل ــوم پزش ــکی جه ــت نیمس ــال اول ‪-۱۴۰۰‬‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬اس ــت و دانش ــجویان بای ــد ب ــر اس ــاس تقوی ــم اع ــام‬ ‫ش ــده عم ــل کنن ــد‪.‬‬ ‫همچنیـــن بـــر اســـاس جـــدول زمانبنـــدی س ــامانه‬ ‫انتقـــال و میهمانـــی دانشـــجویان از ‪ ۱۵‬اردیبهش ــت‬ ‫تـــا ‪ ۱۵‬خـــرداد ‪ ۹۹‬ثبـــت نـــام دانشـــجویان متقاض ــی در‬ ‫دانشـــگاه های مبـــدا و بارگـــذاری مـــدارک الزم ص ــورت‬ ‫م ــی گی ــرد‪ .‬ع ــاوه ب ــر ای ــن از ‪ ۱۶‬خ ــرداد ت ــا ‪ ۲۶‬خردادم ــاه‬ ‫‪ ۹۹‬م ــدارک بررس ــی ش ــده و اع ــام نق ــص توس ــط دانش ــگاه‬ ‫مبـــدا و ویرایـــش توســـط دانشـــجو صـــورت مـــی پذی ــرد‪.‬‬ ‫از تاریــخ ‪ ۲۷‬خــرداد تــا ‪ ۲۷‬تیرمــاه ‪ ۹۹‬فرصــت ویرایــش‬ ‫دانش ــجویان و رس ــیدگی و اع ــام نتیج ــه توس ــط دانش ــگاه‬ ‫مبـــداء تمـــام مـــی شـــود‪ ۲۸ .‬تیرمـــاه تـــا ‪ ۷‬مـــرداد ‪ ۹۹‬نی ــز‬ ‫زمـــان بررســـی مـــدارک و اعـــام نقـــص توســـط دانش ــگاه‬ ‫مقصـــد و ویرایـــش توســـط دانشـــجو اســـت‪ .‬فرص ــت‬ ‫ویرای ــش دانش ــجویان و رس ــیدگی و اع ــام نتیج ــه توس ــط‬ ‫دانش ــگاه مقص ــد نی ــز از ‪ ۸‬م ــرداد ت ــا ‪ ۷‬ش ــهریور ‪ ۹۹‬ب ــوده و‬ ‫پ ــس از ان پای ــان م ــی یاب ــد‪.‬‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه ممنوعی ــت انتق ــال دانش ــجویان مقاط ــع‬ ‫تحصیـــات تکمیلـــی‪ ،‬تصمیـــم گیـــری در خص ــوص‬ ‫انتقـــال ایـــن دســـته از دانشـــجویان طبـــق روال س ــنوات‬ ‫گذش ــته در کمیس ــیون م ــوارد خ ــاص انتق ــال دانش ــجویان‬ ‫مقاط ــع کارشناس ــی ارش ــد و دکت ــری تخصص ــی (‪)Ph.D‬‬ ‫در م ــرداد ی ــا ش ــهریورماه ‪ ۹۹‬انج ــام م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تارا صنعت چوبین در جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫گرافیست‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‬ ‫‪‬اشنا با نرم افزارهای گرافیکی مثل فتوشاپ‪ ،‬کورل و ‪....‬‬ ‫‪‬اشنا با اصول طراحی کاتالوگ‪ ،‬بروشور‪ ،‬بنر‪ ،‬استیکر و ‪....‬‬ ‫‪‬اشنا با اصول طراحی جهت شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام و ‪...‬‬ ‫‪‬خالق و ایده پرداز‪ ‬با سابقه کار مرتبط و ارائه نمونه کار‬ ‫‪‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪HR1@Decochid.com‬‬ ‫‪ 3‬روز‬ ‫شنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪ 8 -1399‬رمضان ‪ 2 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1196‬‬ ‫مشاور معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی‬ ‫زمان تعیین تکلیف افزایش حقوق‬ ‫بازنشستگان مشخص شد‬ ‫مشاور معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت که برای افزایش حقوق‬ ‫بازنشستگان رایزنی های الزم با هیات وزیران انجام خواهد شد و نحوه و میزان پرداخت‬ ‫افزایش حقوق ها تا پایان اردیبهشت ماه تعیین تکلیف می شود‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬نحوه ارائه خدمات در ایام کرونا و تاکید بر ارائه خدمات‬ ‫غیرحضوری از یک سو و ارائه دیگر تسهیاتی که این نهاد برای کارفرمایان و کارگاه ها‬ ‫در نظر خواهد گرفت در کنار افزایش حقوق بازنشستگان از جمله مهم ترین سوال هایی‬ ‫است که در این روزها اذهان عمومی را به خود مشغول کرده است‪.‬‬ ‫لیا متعارفی‪ ،‬مشاور معاون بیمه ای مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این‬ ‫رابطه گفت‪ :‬طی دو ماه اخیر نگارش و برنامه ریزی برای ارائه خدمات غیرحضوری به‬ ‫بازنشستگان و مستمری گیران انجام شد که در مراحل پایاتی قرار دارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬با توجه به وضعیت کرونا‪ ،‬درخواست بازنشستگی مشمولین تامین اجتماعی‬ ‫به صورت غیرحضوری ارائه و مورد بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫متعارفی بیان کرد‪ :‬در سامانه تامین اجتماعی فرم مربوطه درج می شود و افراد متقاضی‬ ‫می توانند از این طریق مشخصات خود را تکمیل کرده و در اختیار سازمان تامین اجتماعی‬ ‫قرار دهند‪ .‬امید است این سامانه تا اواسط اردیبهشت ماه فعال و در دسترس عموم قرار گیرد‪.‬‬ ‫تسهیالت تامین اجتماعی به کارگاهها‬ ‫مشاور معاون بیمه ای مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به مصوبه ای که بنا‬ ‫دارد تا تسهیات بیمه ای به برخی کارگاه ها ارائه دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بخشنامه ای در حوزه بیمه‬ ‫مبنی بر اینکه کارگاه هایی که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مشخص کرده‪ ،‬صادر شد تا‬ ‫تسهیات ویژه ای به مشمولین تعلق گیرد از جمله اینکه لیست های بیمه اسفند‪ ،‬فروردین و‬ ‫اردیبهشت این مراکز به صورت ‪ 7‬درصد حق بیمه دریافت شود و همان مبلغی است که از‬ ‫کارگر دریافت می شود و ‪ 20‬درصد باقی مانده نیز در تیر ماه تعیین تکلیف خواهد شد‪.‬‬ ‫متعارفی تاکید کرد‪ :‬در تیرماه این مراکز می توانند مبالغ این سه ماه را به صورت دفعی‬ ‫و یا تا پایان سال‪ ،‬به صورت چند بخشی پرداخت کنند‪.‬‬ ‫مشاور معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی در پایان با اشاره به تعیین تکلیف‬ ‫افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت‪ :‬در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان‬ ‫نیز رایزنی های الزم با هیات وزیران انجام خواهد شد و نحوه و میزان پرداخت افزایش‬ ‫حقوق ها تا پایان اردیبهشت ماه مشخص می شود‪.‬‬ ‫سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد‬ ‫فراخوان متولدین ‪ ۸۱‬برای سربازی‬ ‫سازمان وظیفه عمومی ناجا در‬ ‫اطاعیه ای کلیه مشموالن غایب و‬ ‫غیرغایب متولد سال های ‪ ۱۳۵۵‬تا‬ ‫‪ ۱۳۸۱‬را برای تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫خدمتی خود فراخواند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سازمان وظیفه‬ ‫عمومی ناجا در اطاعیه ای اعام کرد‪:‬‬ ‫کلیه مشموالن غایب و غیرغایب‬ ‫متولدسال های‪۱۳۵۵‬تا‪۱۳۸۱‬میبایست‬ ‫م ـطــاب ــق قــوانین و م ـقــررات خــدمت‬ ‫وظیفه عمومی وضعیت خدمتی خود‬ ‫را تعیین تکلیف کنند‪.‬‬ ‫در این اطاعیه امده است‪ :‬افرادی‬ ‫که قبل از سن مشمولیت ترک تحصیل‬ ‫کرده و یا فارغ التحصیل شده اند‪ ،‬با ورود‬ ‫به سن مشمولیت (‪ ۱۸‬سال تمام)‪ ،‬شش ماه مهلت‬ ‫دارند تا وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند‪.‬‬ ‫دانش اموزان‪ ،‬دانشجویان و طاب علوم دینی‬ ‫مشمول که دارای معافیت تحصیلی بوده و برابر‬ ‫سقف سنوات تحصیلی تعیین شده‪ ،‬مشغول‬ ‫به تحصیل هستند در صورت ترک تحصیل‪،‬‬ ‫انصراف‪ ،‬اخراج و یا فراغت از تحصیل‪ ،‬حداکثر‬ ‫به مدت یک سال مهلت معرفی خواهند داشت‪.‬‬ ‫با ابالغ دستورالعمل‬ ‫‪ 3500‬سرباز معلم در سال ‪99‬‬ ‫جذب می شوند‬ ‫■□■‬ ‫جزئیات مالیات مشاغل خودرویی‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬اعالم شد‬ ‫رئیس سازمان مالیاتی با صدور دستورالعملی نحوه اخذ مالیات از کسب و کار های‬ ‫خودرویی را اعام کرد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬بر اساس اعام پایگاه اطاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور‪،‬‬ ‫امید علی پارسا با اشاره به اینکه صاحبان مشاغل خودرویی تکلیفی به تسلیم اظهارنامه‬ ‫مالیاتی ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬مالیات عملکرد سال ‪ ۹۸‬این مودیان‪ ،‬به روال سال های گذشته‪،‬‬ ‫به صورت مقطوع تعیین می شود‪.‬‬ ‫پارسا‪ ،‬با صدور دستورالعملی اعام کرد‪ :‬بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ‪ ۱۰۰‬قانون‬ ‫مالیات هایمستقیم‪،‬مالیاتعملکردسال‪ ۹۸‬صاحبانوسایطنقلیهمسافری‪،‬باری‪،‬ماشین‬ ‫االتراهسازی و صنعتی‪ ،‬با رعایت گروه بندیاستان ها به صورت مقطوع تعیینمی گردد‪.‬‬ ‫مطابق این دستورالعمل‪ ،‬استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و‬ ‫به لحاظ وضعیت اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به پنج گروه تقسیم‬ ‫شده اند که براساس ان‪ ،‬گروه نخست شامل شهر تهران؛ گروم دوم شامل استان های‬ ‫اذربایجان شرقی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬البرز‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬فارس‪ ،‬قزوین‪ ،‬گیان‪ ،‬هرمزگان‪،‬‬ ‫مازندران و استان تهران به جز شهر تهران؛ گروه سوم شامل استان های اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫کرمان‪ ،‬گلستان‪ ،‬سمنان‪ ،‬زنجان‪ ،‬قم‪ ،‬همدان‪ ،‬مرکزی‪ ،‬یزد‪ ،‬بوشهر و خوزستان؛ گروه‬ ‫چهارم شامل استان های چهارمحال و بختیاری‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬لرستان‪ ،‬خراسان شمالی‬ ‫و اردبیل؛ و گروه پنجم شامل استان های سیستان و بلوچستان‪ ،‬خراسان جنوبی‪،‬‬ ‫کردستان‪ ،‬ایام و کهگیلویه و بویراحمد است‪.‬‬ ‫مطابق جدول ارایه شده در این دستورالعمل‪ ،‬مالیات عملکرد صاحبان وسایط نقلیه‬ ‫عمومی تا ظرفیت ‪ ۷‬تن‪ ،‬بر اساس تقسیم بندی فوق و با اعمال ضرایب ‪ ۷۵‬درصد تا ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد میزان مالیات سال گذشته تعیین شده است‪.‬‬ ‫همچنین درخصوص مالکان تاکسی و وانت بار که مالک بیش از یک خودرو از‬ ‫انواع مذکور باشند‪ ،‬مالیات خودرو های بعدی نیز به صورت مقطوع تعیین شده است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬برای سایر صاحبان مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودرو‬ ‫باشند‪ ،‬مالیات خودرو های بعدی به صورت مقطوع با ‪ ۲۵‬درصد (بیست و پنج درصد)‬ ‫افزایش نسبت به جدول مربوط‪ ،‬محاسبه و وصول خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین در صورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودرو های بعدی‬ ‫از سایر خودرو ها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشد‪ ،‬مالیات خودرو های‬ ‫بعدی با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور‪ ،‬با ‪ ۲۵‬درصد (بیست‬ ‫و پنج درصد) افزایش به صورت مقطوع خواهد بود‪.‬‬ ‫مطابق این دستورالعمل‪ ،‬مودیانی که در سال ‪ ۱۳۹۸‬به صورت کامل فعالیت نداشته‬ ‫اند‪ ،‬مالیات ان ها بر اساس مدت کار کرد‪ ،‬محاسبه می شود‪.‬‬ ‫مطابق این دستورالعمل‪ ،‬در راستای تبصره ماده ‪ ۱۰۰‬قانون مالیات های مستقیم‪،‬‬ ‫صاحبان مشاغل خودرویی‪ ،‬تکلیفی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک‬ ‫موضوع ایین نامه ماده ‪ ۹۵‬قانون مذکور نخواهند داشت‪.‬‬ ‫صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند مالیات مقرر عملکرد سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫را حداکثر تا پایان خردادماه ‪ ۱۳۹۹‬پرداخت کنند‪ .‬در صورت عدم پرداخت مالیات در‬ ‫مهلت یادشده‪ ،‬مشمول جریمه موضوع ماده ‪ ۱۹۰‬قانون مالیات های مستقیم مصوب‬ ‫‪ ۱۳۶۶‬و اصاحیه های بعدی ان است‪.‬‬ ‫شایانذکراست‪،‬مالیاتصاحبانانواعوانتبار پا کسفید‪،‬وانتبار های کرایهاژانسها‪،‬‬ ‫سوار ی های پا ک سفید کرایه اژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکت های‬ ‫تاکسیاینترنتیو وانتبار اینترنتی‪،‬مطابقجدولاعامشده‪،‬محاسبهو وصولمی شود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬براساس این دستورالعمل‪ ،‬مالیات عملکرد سال ‪ ۱۳۹۹‬صاحبان خودرو هایی‬ ‫که در سال مذکور به صورت قطعی واگذار می شوند‪ ،‬به صورت علی الحساب‪ ،‬بر مبنای مدت‬ ‫فعالیت با ‪ ۲۰‬درصد افزایش از جداول موضوع این دستورالعمل و رعایت سایر بند های این‬ ‫دستورالعمل و نیز مالیات صاحبان خودرو های مدل ‪ ۱۳۹۹‬به نسبت مدت فعالیت در سال‬ ‫مذکور معادل ‪ ۲۰‬درصد بیشتر از مالیات خودرو های مدل ‪ ۱۳۹۸‬تعیین می شود‪.‬‬ ‫در خصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که قید نشده است‪ ،‬صاحبان ان ها‬ ‫می بایست با رعایت گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع ماده (‪ )۲‬ائین نامه اجرایی‬ ‫ماده ‪ ۹۵‬قانون مالیات های مستقیم‪ ،‬نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروه‬ ‫بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل‬ ‫به صورت مقطوع تعیین می‪‎‬گردد‪ ،‬لذا اعمال مقررات مواد ‪ ۱۷۲ ،۱۶۵ ،۱۳۷‬و سایر موارد‬ ‫مشابه در خصوص اینگونه مودیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل موضوع‬ ‫این دستورالعمل درخواست اعمال مقررات مواد مذکور را داشته باشند‪ ،‬مکلف به تسلیم‬ ‫اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ‪ ۱۰۰‬قانون مالیات های مستقیم بوده و ادارات امور مالیاتی نیز‬ ‫موظفند مالیات متعلق به مودیان مزبور را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین نمایند‪.‬‬ ‫همچنین متعهدین خدمت در نیروهای مسلح‬ ‫یا دستگاه های دولتی که قبل از اتمام تعهد‪ ،‬به‬ ‫هر دلیل شرایط ادامه خدمت را ندارند‪ ،‬از تاریخ‬ ‫انصراف از تعهد‪ ،‬حداکثر به مدت شش ماه مهلت‬ ‫داشته تا با مراجعه به دفاتر پلیس‪ ۱۰+‬برای ادامه‬ ‫خدمت دوره ضرورت اقدام کنند‪.‬‬ ‫در ادامه این اطاعیه امده است‪ :‬مشموالن‬ ‫دارای معافیت موقت پزشکی یا کفالت‪ ،‬پس از‬ ‫انقضاء مدت اعتبار معافیت موقت می بایست‬ ‫ظرف مدت یک ماه برای رسیدگی‬ ‫مجدد به وضعیت خدمتی خود به دفاتر‬ ‫مذکور مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است مشموالنی که در‬ ‫مهلت تعیین شده وضعیت خدمتی‬ ‫خود را مشخص نکنند وارد غیبت‬ ‫شده و برابر ماده ‪ ۱۰‬قانون خدمت‬ ‫وظیفه عمومی‪ ،‬با محرومیت های‬ ‫اجتماعی از جمله عدم استخدام‪،‬‬ ‫عدم امکان دریافت وام‪ ،‬عدم دریافت‬ ‫مستمری از سازمان های دولتی و‬ ‫وابسته و نهادهای قانونی‪ ،‬عدم صدور‬ ‫پروانه کسب و ‪ ...‬مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است‪ ،‬طبق ماده‬ ‫‪ ۵۸‬قانون خدمت وظیفه عمومی‪،‬‬ ‫مشموالنی که مدت غیبت اولیه انان در زمان صلح‬ ‫تا سه ماه باشد‪ ۹۰ ،‬روز اضافه خدمت و چنانچه‬ ‫مدت غیبت اولیه انان در زمان صلح بیشتر از سه‬ ‫ماه باشد تا ‪ ۱۸۰‬روز اضافه خدمت خواهند داشت‪.‬‬ ‫مشموالنی که مدت غیبت اولیه انان بیش از‬ ‫یک سال است‪ ،‬عاوه بر شش ماه اضافه خدمت‪،‬‬ ‫مشمول فراری نیز محسوب شده و به مراجع صالح‬ ‫قضائی معرفی می شوند‪.‬‬ ‫مع ــاون برنامه ر ی ــزی و توس ــعه مناب ــع وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش بــا ارســال دســتورالعملی ضوابــط‬ ‫و س ــهمیه ج ــذب س ــرباز معلم ه ــا را ب ــه ادارات کل‬ ‫ام ــوزش و پ ــرورش اب ــاغ ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار‪ ،‬مع ــاون برنامه ر ی ــزی و‬ ‫توس ــعه مناب ــع در راس ــتای سیاس ــت ج ــذب و‬ ‫س ــاماندهی کارکن ــان وظیف ــه مام ــور ب ــه ام ــوزش‬ ‫ و پ ــرورش ب ــا ص ــدور دس ــتورالعملی س ــهمیه ه ــر‬ ‫اس ــتان را ب ــه تفکی ــک مش ــخص و ب ــه اس ــتان ها‬ ‫اب ــاغ ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــر ای ــن اس ــاس؛ اس ــتان ها می توانن ــد ب ــا‬ ‫رعای ــت ضواب ــط من ــدرج در ش ــیوه نامه و براس ــاس‬ ‫س ــهمیه تعییــن ش ــده نس ــبت ب ــه ج ــذب نیروه ــای‬ ‫س ــرباز معل ــم اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس ای ــن گ ــزارش؛ دارا ب ــودن حداق ــل‬ ‫م ــدرک کارشناس ــی ب ــا اولو ی ــت کارشناس ــی‬ ‫ارش ــد‪ ،‬نداش ــتن مه ــر غیب ــت در دفترچ ــه ام ــاده‬ ‫ به خدم ــت و تاری ــخ اع ــزام در ماه ه ــای تی ــر‪ ،‬م ــرداد‬ ‫و ش ــهریور‪ ،‬به کارگی ــری در مناط ــق مح ــروم و کمت ــر‬ ‫توس ــعه یافته و ‪ ...‬از ش ــرایط ج ــذب مش ــمولین‬ ‫ای ــن ط ــرح اس ــت‪.‬‬ ‫از میان فار غ التحصیالن کارشناسی ارشد و دکتری‬ ‫پژوهشکده جهاددانشگاهی یزد‬ ‫نیروی امریه می پذیرد‬ ‫پژوهش ــکده م ــواد نوی ــن س ــرامیکی س ــازمان‬ ‫جه ــاد دانش ــگاهی اس ــتان ی ــزد در نظ ــر دارد از می ــان‬ ‫ف ــارغ التحصی ــان کارشناس ــی ارش ــد و دکت ــری‬ ‫رش ــته مهندس ــی م ــواد نی ــروی امر ی ــه بپذی ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی س ــازمان‬ ‫جهاددانش ــگاهی ی ــزد؛ ای ــن پژوهش ــکده در نظ ــر‬ ‫دارد از می ــان ف ــارغ التحصی ــان کارشناس ــی ارش ــد‬ ‫و دکت ــری رش ــته مهندس ــی م ــواد در گرای ــش ه ــای‬ ‫س ــرامیک و بایوم ــواد نی ــروی امر ی ــه بپذی ــرد‪.‬‬ ‫متقاضی ــان م ــی توانن ــد از ام ــروز ‪ 8‬اردیبهش ــت‬ ‫م ــاه ت ــا‪ 31‬اردیبهش ــت م ــاه‪ 99‬مس ــتندات و س ــوابق‬ ‫علم ــی و عمل ــی خ ــود را جه ــت بررس ــی ب ــه نش ــانی‬ ‫‪ info.mcmi@acecr.ac.ir‬ارس ــال کنن ــد‪.‬‬ ‫مطابق قوانین بررسی شد‬ ‫مشموالن سربازی در چه صورتی‬ ‫ممنوع الخروج می شوند؟‬ ‫در ب ــاره عل ــت ممن ــوع الخ ــروج ش ــدن مش ــموالن‬ ‫س ــربازی بیش ــتر بدانی ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان‪ ،‬برخ ــی از‬ ‫مشــموالن خدمــت وظیفــه عمومــی کــه بــا صــدور مجــوز‬ ‫ب ــه خ ــارج از کش ــور س ــفر کرده ان ــد و در موع ــد مق ــرر ب ــه‬ ‫کش ــور بازنگش ــته اند‪ ،‬درب ــاره عواق ــب ان س ــواالتی دارن ــد‬ ‫نه ــا پاس ــخ خواهی ــم داد‪.‬‬ ‫ک ــه ب ــه ا ‬ ‫مطاب ــق قوانی ــن موج ــود در ارتب ــاط ب ــا س ــربازی و‬ ‫خدم ــت وظیف ــه عموم ــی‪ ،‬ان دس ــته از مش ــموالنی‬ ‫ک ــه ب ــا ص ــدور مج ــوز ب ــه خ ــارج از کش ــور س ــفر‬ ‫کرده ان ــد و در موع ــد مق ــرر ب ــه کش ــور بازنگش ــته اند‪،‬‬ ‫حس ــب م ــورد ضب ــط وثیق ــه و ممن ــوع الخ ــروج‬ ‫می ش ــوند‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی‪:‬‬ ‫طرح اموزش فنی و حرفه ای سربازان در خراسان جنوبی‬ ‫اجرا می شود‬ ‫مدی ــرکل ام ــوزش فن ــی و حرفـ ـه ای خراس ــان‬ ‫جنوب ــی از اج ــرای ط ــرح ام ــوزش فن ــی و حرفـ ـه ای‬ ‫س ــربازان در اس ــتان خب ــر داد گف ــت‪ :‬ای ــن ط ــرح در‬ ‫راس ــتای اح ــراز ش ــرایط اش ــتغال جوان ــان بع ــد از‬ ‫خدمــت ســربازی و ورود بــه بــازار کار اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری تس ــنیم از بیرجن ــد‪،‬‬ ‫حس ــین خوش این ــد ظه ــر ام ــروز در ش ــورای مه ــارت‬ ‫اس ــتان ک ــه ب ــا محور ی ــت راهکاره ــای اجرای ــی‬ ‫ک ــردن اموزش ه ــای مهارت ــی و ی ــژه کارکن ــان وظیف ــه‬ ‫نیروهــای مســلح برگــزار شــد اظهــار داشــت‪ :‬امــوزش‬ ‫فنــی و حرفـه ای فراگیرتریــن دســتگاه اموزشــی کشــور‬ ‫در زمین ــه اموزش ه ــای غیررس ــمی مهارت ــی اس ــت‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬از انج ــا ک ــه جوان ــان بع ــد از خدم ــت‬ ‫ســربازی امــاده ورود بــه بازار کار هســتند یکی از مهمترین‬ ‫گروه های ــی ک ــه خدم ــات ام ــوزش فن ــی و حرفـ ـه ای‬ ‫ب ــه ان ــان ارای ــه می ش ــود س ــربازان وظیف ــه هس ــتند‪.‬‬ ‫مدی ــرکل ام ــوزش فن ــی و حرفـ ـه ای خراس ــان‬ ‫جنوب ــی اف ــزود‪ :‬ب ــه منظ ــور اح ــراز ش ــرایط اش ــتغال‬ ‫جوان ــان بع ــد از خدم ــت س ــربازی طرح ــی تح ــت‬ ‫عن ــوان ط ــرح ام ــوزش فن ــی و حرفـ ـه ای س ــربازان در‬ ‫دورۀ س ــربازی در ح ــال اج ــرا اس ــت ک ــه س ــربازان در‬ ‫محی ــط واقع ــی کار در پ ــادگان و ی ــا در مرا ک ــز ام ــوزش‬ ‫فن ــی و حرفـ ـه ای در کارگاه ه ــای اموزش ــی ش ــرکت‬ ‫می کننــد تــا بتواننــد ضمــن انجــام خدمــت ســربازی‪،‬‬ ‫ب ــا مهارت ه ــای اش ــتغال ب ــرای ورود ب ــه ب ــازار کار‬ ‫ام ــاده ش ــوند‪.‬‬ ‫خوش این ــد ب ــا اش ــاره ب ــه اه ــداف ای ــن ط ــرح‬ ‫تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ارتق ــاء جذابی ــت و نش ــاط دوران‬ ‫خدم ــت وظیف ــه عموم ــی ب ــا تمرک ــز ب ــر توانمندس ــازی‬ ‫حرفـ ـه ای س ــربازان‪ ،‬افزای ــش اثربخش ــی خدم ــات‬ ‫نیروه ــای وظیف ــه در دوران س ــربازی و نی ــز بهب ــود‬ ‫اش ــتغال پذی ــری پ ــس از اتم ــام خدم ــت وظیف ــه از‬ ‫طری ــق ام ــوزش فن ــی و حرفــه ای و ارتق ــاء مهارت ه ــا‬ ‫از اه ــداف ای ــن ط ــرح اس ــت‪.‬‬ ‫سارق برای خودش ‪،‬خانه و مغازه و ماشین خرید‬ ‫دستبرد میلیاردی کارگر خدماتی‬ ‫به حساب زن صاحبخانه‬ ‫‪ ۱۷‬فروردین م ــاه امس ــال م ــردی ب ــه مام ــوران کانت ــری ‪ ۱۰۱‬تجری ــش‬ ‫خبــر داد کــه بــه خدمتــکار خانه شــان مظنــون اســت و احتمــال می دهــد‬ ‫ک ــه او مق ــداری از ل ــوازم خان ــه و موج ــودی حس ــاب م ــادرش را برداش ــت‬ ‫کرده باشـــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از روزنامــه جــوان ‪ ،‬بعــداز مطــرح شــدن‬ ‫ش ــکایت پرون ــده ب ــه دس ــتور دادی ــار ش ــعبه چه ــارم دادس ــرای ناحی ــه‬ ‫یـــک تهـــران بـــرای رســـیدگی بـــه پایـــگاه یکـــم پلیس ا گاهـــی تهـــران‬ ‫فرس ــتاده شد‪.‬ش ــاکی درتوضی ــح بیش ــتر ش ــکایت گف ــت‪ :‬م ــن هم ــراه‬ ‫م ــادرم در خانه م ــان در خیاب ــان فرش ــته زندگ ــی می کنی ــم‪ .‬از سه س ــال‬ ‫قب ــل متوج ــه ش ــدیم ک ــه مق ــداری از ل ــوازم ب ــاارزش خان ــه مث ــل س ــاعت‬ ‫طـــا‪ ،‬دالر یـــا پـــول نقـــد گـــم می شـــود‪.‬وقتی دقیق تـــر بررســـی کـــردم‬ ‫فهمی ــدم ک ــه ‪ ۵۰۰‬میلی ــون توم ــان ه ــم از حس ــاب م ــادرم ب ــه حس ــاب‬ ‫افـــراد ناشـــناس واریـــز شده اســـت‪.‬زمانی کـــه در حـــال بررســـی ایـــن‬ ‫موضـــوع بـــودم نســـرین‪ ،‬خدمتـــکار خانه مـــان کـــه از ‪ ۲۰‬ســـال قبـــل در‬ ‫خان ــه م ــا کار می کن ــد ب ــه ط ــور نا گهان ــی از م ــن خواس ــت ک ــه حس ــابش‬ ‫را تس ــویه کن ــم ت ــا ب ــه دنب ــال کار دیگ ــری ب ــرود‪ .‬بع ــد از ان ب ــود ک ــه ب ــه‬ ‫نســـرین مظنـــون شـــدم و احتمـــال دادم کـــه ســـرقت لـــوازم خانـــه ی ــا‬ ‫دس ــتبرد ب ــه حس ــاب م ــادرم کار او باش ــد‪.‬‬ ‫بع ــد از ط ــرح ش ــکایت کارا گاه ــان پلی ــس در تحقیق ــات میدان ــی‬ ‫متوجـــه شـــدند کـــه نســـرین از یک مـــاه قبـــل بـــرای خـــودش خانـــه و‬ ‫مغـــازه ای در شهرســـتان رودهـــن خریده اســـت‪ .‬او همچنیـــن یـــک‬ ‫خ ــودروی پ ــژو‪ ۲۰۶‬ه ــم خری ــده اس ــت‪ .‬بع ــد از ب ــه دس ــت ام ــدن ای ــن‬ ‫اطاعــات بــود کــه مامــوران پلیــس ‪ ۳۱‬فروردین مــاه نســرین را بازداشــت‬ ‫کردن ــد‪.‬‬ ‫او در اولی ــن بازجویی ه ــا ب ــه س ــرقت های س ــریالی از خان ــواده ش ــاکی‬ ‫اعتــراف کــرد و گفت‪:‬مــن از ‪ ۲۰‬ســال قبــل بــه عنــوان خدمتــکار در خانــه‬ ‫ش ــاکی کار می ک ــردم‪ .‬سه س ــال قب ــل ب ــه خاط ــر اعتم ــادی ک ــه ب ــه م ــن‬ ‫داش ــتند مام ــور انج ــام کاره ــای مال ــی ش ــاکی و م ــادرش ه ــم ش ــدم‪ .‬او‬ ‫در توضی ــح س ــرقت های خ ــود ه ــم گف ــت‪ :‬وض ــع مال ــی ش ــاکی خیل ــی‬ ‫خ ــوب ب ــود و ل ــوازم ب ــاارزش زی ــادی درخان ــه داش ــتند ب ــرای همی ــن م ــن‬ ‫وسوس ــه ش ــدم و در فرصت ه ــای مناس ــب ل ــوازم گرانقیم ــت را س ــرقت‬ ‫کـــردم‪ .‬متهـــم دربـــاره دســـتبرد بـــه حســـاب بانکـــی مـــادر شـــاکی هـــم‬ ‫گف ــت‪ :‬م ــن مبال ــغ زی ــادی را از دوس ــتانم ق ــرض می گرفت ــم و از انج ــا ک ــه‬ ‫ت ــوان پرداخ ــت پ ــول را نداش ــتم بدهی های ــم را از حس ــاب م ــادر ش ــاکی‬ ‫برداش ــت می ک ــردم و ب ــه حس ــاب طلب ــکاران می ریخت ــم‪ .‬وقت ــی متوج ــه‬ ‫ش ــدم ک ــه ش ــاکی ب ــه س ــرقت ها مظن ــون ش ــده و در ح ــال تحقی ــق اس ــت‬ ‫از انج ــا تس ــویه ک ــردم ت ــا اینک ــه بازداش ــت ش ــدم‪.‬‬ ‫ســـرهنگ کارا گاه ســـیدعلی شـــریفی‪ ،‬رئیـــس پایگاه یک ــم‬ ‫پلیس ا گاه ــی پایتخ ــت گف ــت‪ :‬ب ــا کام ــل ش ــدن تحقیق ــات از مته ــم‬ ‫مش ــخص ش ــد ک ــه ارزش پرون ــده بی ــش از یک میلی ــارد توم ــان اس ــت‪.‬‬ ‫وی گفـــت‪ :‬متهـــم بـــه همـــراه پرونـــده در اختیـــار دادســـرا قـــرار گرفـــت‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫رئیس پلیس فتا استان البرز خبر داد‬ ‫کالهبرداران در ماه مبارک رمضان‬ ‫با شگرد جمع اوری نذورات‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان البرزگفــت‪ :‬برخــی افــراد متخلــف در فضــای‬ ‫مجـــازی بـــا عنـــوان جمـــع اوری نـــذورات در مـــاه مبـــارک رمضـــان از‬ ‫م ــردم کاهب ــرداری م ــی کنن ــد ک ــه هوش ــیاری در مقاب ــل ترفن ــد ای ــن‬ ‫گون ــه اف ــراد ض ــروری اس ــت‪.‬‬ ‫پای ــگاه اط ــاع رس ــانی پلی ــس فت ــا‪ :‬س ــرهنگ اقبال ــی رئی ــس پلی ــس‬ ‫فت ــا اس ــتان الب ــرز ظه ــار داش ــت‪ :‬ای ــن اف ــراد ب ــه انگی ــزه کاهب ــرداری از‬ ‫کارب ــران ب ــا ایج ــاد ی ــک س ــایت و صفح ــه جعل ــی اق ــدام ب ــه دریاف ــت‬ ‫کمـــک هـــای مردمـــی تحـــت عنـــوان نـــذورات کـــرده ضمـــن انکـــه‬ ‫درخــال عملیــات پرداختــی مــردم حســاب هــای انــان را رمــز گشــایی‬ ‫م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد ‪ :‬کارب ــران ب ــه وی ــژه در فض ــای اینس ــتاگرام چنانچ ــه‬ ‫قصـــد پرداخـــت نـــذورات را دارنـــد از طریـــق صفحـــه هـــای معتب ــر‬ ‫معرفــی شــده رســمی توســط مراجــع ذیصــاح اقــدام کننــد‪ ،‬یــا نــذورات‬ ‫خ ــود را ب ــه ص ــورت نق ــدی ب ــه مراک ــز معرف ــی ش ــده پرداخ ــت نماین ــد ت ــا‬ ‫گرفت ــار ای ــن کاهب ــرداران نش ــوند‪.‬‬ ‫س ــرهنگ اقبال ــی خاطرنش ــان ک ــرد ‪ :‬ای ــن اف ــراد ب ــا جل ــب اعتم ــاد‬ ‫مـــردم درفضـــای مجـــازی بـــا دریافـــت مبالغـــی بـــه عنـــوان نـــذری و‬ ‫ی ــا کم ــک ب ــه اف ــراد نیازمن ــد حس ــاب کارب ــران را ه ــک ک ــرده و س ــپس‬ ‫نس ــبت ب ــه برداش ــت ان اق ــدام م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام مس ــئول اف ــزود‪ :‬کارب ــران ب ــرای واری ــز ن ــذورات و کم ــک‬ ‫ه ــای خودب ــه ص ــورت مج ــازی ازاصال ــت موسس ــه مربوط ــه اطمین ــان‬ ‫حاصـــل نماینـــد تـــا زمینـــه ای بـــرای اهـــداف کاهبـــرداران ســـایبری‬ ‫نش ــوند‪.‬‬ ‫رئی ــس پلی ــس فت ــا الب ــرز بی ــان داش ــت‪ :‬همچنی ــن کارب ــران توج ــه‬ ‫داش ــته باش ــند ک ــه هن ــگام واری ــز کم ــک ه ــای خ ــود ب ــه ادرس درگاه‬ ‫بانک ــی توج ــه ش ــود ت ــا ب ــا ‪ https‬اغ ــاز و س ــپس ن ــام بان ــک مربوط ــه را م ــد‬ ‫نظ ــر ق ــرار دهن ــد‪.‬‬ ‫ســـرهنگ اقبالـــی از شـــهروندان خواســـت ‪:‬درصـــورت مشـــکوک‬ ‫شــدن بــه اخبارجعلــی بــه ویــژه لینــک هــای جعلــی ودریافــت پیامــک‬ ‫هــای مشــکوک بــا عناویــن مختلــف‪ ،‬موضــوع را بــه ســایت پلیــس فتــا‬ ‫ب ــه نش ــانی ‪ ‎www.cyberpolice.ir‬گ ــزارش کنن ــد ‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1209

هفته نامه بازار کار 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1399/05/19
هفته نامه بازار کار 1208

هفته نامه بازار کار 1208

شماره : 1208
تاریخ : 1399/05/11
هفته نامه بازار کار 1207

هفته نامه بازار کار 1207

شماره : 1207
تاریخ : 1399/05/04
هفته نامه بازار کار 1206

هفته نامه بازار کار 1206

شماره : 1206
تاریخ : 1399/04/28
هفته نامه بازار کار 1205

هفته نامه بازار کار 1205

شماره : 1205
تاریخ : 1399/04/21
هفته نامه بازار کار 1204

هفته نامه بازار کار 1204

شماره : 1204
تاریخ : 1399/04/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!