هفته نامه بازار کار شماره 1192 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1192

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1192

هفته نامه بازار کار شماره 1192

‫استخدام‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫شنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 19 -1398‬رجب ‪ 14 -1441‬مارس ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1192‬‬ ‫اقدامات دولت‬ ‫برای بیمه بیکاری‬ ‫و حمایت از‬ ‫اسیب دیدگان‬ ‫ویروس کرونا‬ ‫محمـد شـریعتمداری وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی در هفتـه‬ ‫گذشـته بـه تشـریح اقدامـات دولـت بـرای مقابلـه بـا بیمـاری کرونـا و‬ ‫حمایـت از مشـاغل اسـیب دیـده پرداخـت‪.‬‬ ‫متن کامل خبر در صفحه ‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نحوه بیان دستاوردها‬ ‫در رزومه‬ ‫مهلت استخدام در شرکت خمیر مایه و الکل رازی‬ ‫تمدید شد‬ ‫اخرین وضعیت تعیین مزد کارگران در سال ‪99‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اشنایی با مشاغل‬ ‫تریکو دوزی‬ ‫و فرصت های اموزشی ان‬ ‫شرکت خمیر مایه و الکل رازی واقع در کیلومتر ‪ 35‬جاده اهواز‪-‬ابادان از داوطلبان‬ ‫واجد شرایط در رشته های زیر جهت همکاری در یک محیطی پویا دعوت به همکاری بعمل می اورد‪.‬‬ ‫متقاضیان حدا کثر تا تاریخ ‪ 98/12/26‬فرصت دارند با تکمیل فرم درخواست همکاری‬ ‫و ارسال مدارک مورد نیاز از طریق ایمیل به نشانی ‪Estekhdamha@ya-razi.com‬‬ ‫نسبت به ثبت نام اقدام نمایند‪.‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫فرم درخواست همکاری و رزومه کاری در سایت به ادرس ‪ www.ya-razi.com‬موجود می باشد‪.‬‬ ‫ضمنا مدارک ارسالی به هیچ عنوان پس یا عودت داده نمی شود و همچنین ارسال مدارک‬ ‫هیچگونه تعهد استخدامی برای شرکت ایجاد نمی نماید‪.‬‬ ‫سایر شرایط و مدارک مورد نیاز‬ ‫● ترجیحا فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی و معدل ‪ 15‬به باال‬ ‫● دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم نظام وظیفه‬ ‫● تکمیل و ارائه فرم درخواست همکاری و رزومه کاری‬ ‫ردیف شغل مورد نظر‬ ‫‪1‬‬ ‫مدرک و رشته‬ ‫تحصیلی‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫تقدیر رئیس جمهور از‬ ‫برنامه های مهارت افزایی و‬ ‫اشتغال پذیری دانشجویان‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫برای اجرا در سال ‪99‬‬ ‫میزان حق الزحمه دفاتر‬ ‫مشاوره شغلی و کاریابی‬ ‫مشخص شد‬ ‫برای جاماندگان ازمون اعالم شد‬ ‫فرصت مجدد برای ثبت نام‬ ‫ازمون کارشناسیارشدپزشکی‬ ‫‪ 2‬مهلت ثبت نام در ازمون‬ ‫اموزشیاران نهضت سواد اموزی‬ ‫تمدید شد‬ ‫ا گهی جذب سرمایه های انسانی‬ ‫حداقل حدا کثر‬ ‫سابقه کار سن‬ ‫«مدافعان سالمت»‪،‬‬ ‫«شهید خدمت»‬ ‫محسوب می شوند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اشنایی با‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در گروه نرم افزاری‬ ‫پیوست‬ ‫تمدید استخدام‬ ‫در همکاران‬ ‫سیستم اصفهان‬ ‫عکس‪ :‬باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫وزیر کار تشریح کرد‬ ‫‪3‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در شرکت‬ ‫پخش نوران‬ ‫ادامه استخدام‬ ‫در شرکت‬ ‫نفت بهران‬ ‫با موافقت رهبر انقالب؛‬ ‫توانمندی و مهارت ها‬ ‫تسلط بر تعمیر ماشین ا الت دوار و ثابت‪/‬مهارت در پیاده‬ ‫سازی و بهره برداری از سیستم نگهداری و تعمیرات و روش‬ ‫های نوین تعمیرات‪/‬ترجیحا اشنایی با صنایع غذایی‪/‬‬ ‫لیسانس‪ ،‬فوق‬ ‫کارشناس‬ ‫‪ 5‬سال ‪ 40‬سال جوش استیل‪/‬قطعات یدکی و اشنایی به نرم افزار ‪office‬‬ ‫تعمیرات مکانیک لیسانس‪-‬مکانیک‬ ‫و تسلط کامل به زبان انگلیسی‪/‬شناخت قطعات و ابزار و‬ ‫تجهیزات کمکی‪/‬توانایی سازماندهی ‪ ،‬تقسیم کار‪ ،‬کنترل و‬ ‫هماهنگ نمودن فعالیت کارکنان و ارزیابی انها‬ ‫محل‬ ‫خدمت‬ ‫اهواز‬ ‫ا گهی دعوت به همکاری‬ ‫شرکت نفت بهران‬ ‫رجوع به صفحه ‪3‬‬ ‫مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس‪:‬‬ ‫ممنوعیت پذیرش دانشجو‬ ‫در دستگاه های اجرایی‬ ‫‪8‬‬ ‫باصدور اطالعیهای‬ ‫شرکت ملی نفت ایران شایعه‬ ‫استخدام را تکذیب کرد‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 19 -1398‬رجب ‪ 14 -1441‬مارس ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1192‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫یادداشت مدیرمسئول‬ ‫با موافقت رهبر انقالب؛‬ ‫«مدافعان سالمت»‪« ،‬شهید خدمت»‬ ‫محسوب می شوند‬ ‫بهار‪ ،‬نوید شکست کرونا‬ ‫اخریــن شــماره ســال ‪ 1398‬بــازارکار را دراســتانه ســال جدیــد در شــرایطی منتشــر مــی کنیــم‬ ‫ک ــه فض ــای س ــنگین حا ک ــم برکش ــور ب ــا ش ــیوع و ی ــروس کرون ــا درکش ــور و از دس ــت رفت ــن‬ ‫برخ ــی ازهموطنانم ــان در اث ــر بیم ــاری ه ــای ناش ــی از ای ــن و ی ــروس ‪ ،‬حال ــت و ی ــژه ای را‬ ‫حا ک ــم ک ــرده اس ــت ‪.‬‬ ‫هرس ــال درچنی ــن ایام ــی ‪ ،‬رونق ــی دربازارحا ک ــم ب ــود ‪ ،‬کس ــب و کارهای ــی ک ــه م ــدت ه ــا‬ ‫منتظ ــر ای ــن ای ــام بودن ــد ب ــه اس ــتقبال ن ــوروز م ــی رفتن ــد ‪ ،‬بس ــیاری خ ــود را ب ــه س ــفر ب ــه‬ ‫ا س ــتان ه ــای مختل ــف س ــرزمین بزرگم ــان ا م ــاده م ــی کرد ن ــد و در ا س ــتان ه ــا نی ــز‬ ‫ع ــده ز ی ــادی خ ــودرا ب ــرای اس ــتقبال ازمیهمان ــان ن ــوروزی ام ــاده می کردن ــد ام ــا درای ــن‬ ‫روزه ــا از کس ــب وکاره ــای ن ــوروزی رای ــج خب ــری نیس ــت‪ .‬باهش ــدارهایی ک ــه در م ــورد‬ ‫و یــروس کرونــا داده مــی شــود و سیاســت هایــی کــه در مــورد لغــو ســفرها و حتــی ســفرهای‬ ‫داخ ــل ش ــهری داده ش ــده‪ ،‬خیاب ــان ه ــا خل ــوت ش ــده و م ــردم هوش ــمندانه توصی ــه ه ــای‬ ‫مســئوالن را بــرای درخانــه مانــدن و عــدم مســافرت بــرای جلوگیــری از انتقــال و یــروس بــه‬ ‫گ ــوش ج ــان پذیرفت ــه ان ــد تاه ــم خ ــود درمع ــرض خط ــر قرارنگیرن ــد و ه ــم خ ــدای نا ک ــرده‬ ‫ناق ــل و ی ــروس وبیم ــاری ب ــه نقط ــه دیگ ــری از کش ــور نش ــوند‪.‬‬ ‫درهمی ــن ح ــال بخش ــی از نی ــروی کار کش ــور درای ــن ای ــام روزهای ــی سرش ــار از‬ ‫کار وت ــاش را س ــپری م ــی کنن ــد ‪.‬پزش ــکان ‪ ،‬پرس ــتاران ‪ ،‬بهی ــاران ‪ ،‬نیروه ــای خدمات ــی‬ ‫بیمارس ــتان ه ــا و دیگ ــر کارکن ــان انه ــا در خ ــط مق ــدم مب ــارزه ب ــا و ی ــروس کرون ــا قرارگرفت ــه و‬ ‫باهمــه وجــود درحــال خدمتگــزاری هســتند ‪ ،‬شــرکت هــا و موسســاتی نیــز درتالشــند کــه‬ ‫نیازه ــای ای ــن مب ــارزه را تامی ــن کنن ــد و پش ــت جبه ــه محکم ــی ب ــرای ای ــن مب ــارزه ایج ــاد‬ ‫کنن ــد ودرگوش ــه وکن ــار کش ــور نیروه ــای دیگ ــری نی ــز وج ــود دارن ــد ک ــه از دل و ج ــان‬ ‫ب ــرای رهای ــی هموطنانش ــان از چن ــگ ای ــن دش ــمن جدی ــد ب ــه فعالی ــت ه ــای جه ــادی رو‬ ‫اورده ان ــد ک ــه در ای ــن س ــطور اش ــاره ب ــه هم ــه انه ــا ممک ــن نیس ــت‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا یــاداور دوران دفــاع مقــدس اســت ‪ ،‬بســیج یــک ملــت و همدلــی و همراهــی‬ ‫انه ــا ب ــرای مب ــارزه ب ــا دش ــمنی جدی ــد درس ــنگری ب ــه وس ــعت تمام ــی کش ــور ‪ .‬پای ــان ای ــن‬ ‫بســیج قطعــا شکســت و یــروس ورخــت بربســتن بیمــاری ازکشورماســت ‪ ،‬قطعــا روزهایــی‬ ‫فراخواه ــد رس ــید ک ــه باردیگرعط ــر روزه ــای خ ــوش به ــاری را درکن ــار ه ــم تجرب ــه خواهی ــم‬ ‫ک ــرد ‪ .‬ب ــا ارزوی ام ــرزش ب ــرای عزیزان ــی ک ــه دراس ــتانه س ــال جدی ــد درکن ــار م ــا نیس ــتند و‬ ‫امیــد بــه رســیدن بــه روزهایــی سرشــار از شــادی وشــعف ‪ ،‬بــه همــه خواننــدگان عزیــز کــه‬ ‫درط ــول س ــال گذش ــته همراهم ــان بودن ــد اغ ــاز س ــال ن ــو را تبر ی ــک گفت ــه و برایش ــان‬ ‫س ــال های ــی سرش ــار از الط ــاف و ی ــژه اله ــی وس ــامتی مس ــئلت دار ی ــم‪.‬‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫رویدادهای اموزش وپرورش‬ ‫ازمون به تعویق افتاد‬ ‫تمدید مهلت ثبت نام در ازمون استخدامی‬ ‫اموزش یاران سواداموزی‬ ‫رئیس سازمان نهضت سواداموزی کشور با اشاره به شرایط خاص کشور از تمدید زمان‬ ‫ثبت نام ازمون استخدامی اموزش یاران و اموزش دهندگان نهضت سواداموزی تا پایان سال‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬زمان برگزاری این ازمون نیز به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬شاپور محمدزاده با اشاره به شیوع بیماری کروناویروس و لزوم رعایت‬ ‫موارد پیشگیرانه‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬به استناد بند‪ ۲‬قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف‬ ‫معلمان حق التدریس و اموزشیاران نهضت سواداموزی مورخ ‪ ۱۳‬شهریور ‪ ۹۷‬مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬ماده ‪ ۵‬ایین نامه اجرایی ‪ ۳۰‬شهریور ‪ ۹۸‬هیات وزیران و بند ‪ ۳.۲‬شیوه نامه‬ ‫وزارت اموزش و پرورش مورخ دوم اذر ‪ ۹۸‬که قرار بود‪ ،‬ازمون استخدامی اموزشیاران و‬ ‫اموزش دهندگان نهضت سواداموزی در تاریخ ‪ ۲۲‬فروردین ‪ ۹۸‬برگزار شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به شرایط کشور که با مشکالت ناشی از شیوع بیماری کرونا درگیر است‬ ‫و به منظور کمک به اقدامات پیشگیرانه در این زمینه ازمون استخدامی اموزش یاران نهضت‬ ‫سواداموزی به تعویق افتاده است لذا متعاقبا تاریخ جدید برگزاری این ازمون اعالم می شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نهضت سواداموزی تصریح کرد‪ :‬در این راستا برای رفاه حال شرکت کنندگان‬ ‫و متقاضیان نیز مهلت ثبت نام که از تاریخ دهم تا بیستم اسفندماه اعالم شده بود‪ ،‬تا پایان سال‬ ‫یعنی تا ‪ ۲۸‬اسفند ‪ ۹۸‬تمدید و مشموالن می توانند در این مدت ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫وی در خصوص منابع این ازمون خاطرنشان کرد‪ :‬دروس عمومی شامل معارف اسالمی‪،‬‬ ‫زبان و ادبیات فارسی ‪ ،‬زبان انگلیسی‪ ،‬اطالعات عمومی‪ ،‬فناوری اطالعات (مهارت های‬ ‫هفت گانه‪ ،)ICDL‬ریاضیات و امار مقدماتی‪ ،‬هوش و توانمندی های ذهنی است‪.‬‬ ‫محمدزاده در خصوص منابع تخصصی نیز گفت‪ :‬دروس تخصصی شامل روش ها و‬ ‫فنون تدریس‪ ،‬سنجش و اندازه گیری‪ ،‬روانشناسی رشد‪ ،‬اصول و فلسفه تعلیم و تربیت و‬ ‫روانشناسی تربیتی است‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز اطالع رسانی وروابط عمومی وزارت اموزش و پرورش‪ ،‬وی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫راستای دسترسی اسان و سهولت در کار جهت خرید کتاب ها‪ ،‬پی دی اف دروس تخصصی‬ ‫ذکرشد ه در سایت نهضت سواداموزی بارگذاری شده است لذا اموزش دهندگان می توانند‬ ‫جهت دریافت منابع مذکور به سایت نهضت سواداموزی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ب ــا موافق ــت مق ــام معظ ــم رهب ــری «مدافع ــان س ــامت»‪« ،‬ش ــهید خدم ــت»‬ ‫محس ــوب می ش ــوند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬حض ــرت ای ــت اهلل خامن ــه ای ب ــا پیش ــنهاد وز ی ــر بهداش ــت‬ ‫در نامه ای به وزیر علوم انجام گرفت‬ ‫معاون توسعه منابع‬ ‫این وزارتخانه تشریح کرد‬ ‫تقدیر رئیس جمهور از برنامه های مهارت افزایی‬ ‫و اشتغال پذیری دانشجویان‬ ‫رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری‪ ،‬از مجموعه تالش ها و برنامه ریزی های انجام شده‬ ‫در راستای مهارت افزائی و اشتغال پذیری دانشجویان‬ ‫دوره های کارشناسی قدردانی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬اداره کل روابط عمومی وزارت علوم‬ ‫اعالم کرد پس از ارائه گزارش دکتر منصور غالمی‪ ،‬وزیر‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری به رئیس جمهوری در قالب‬ ‫«برنامه های مهارت افزائی و اشتغال پذیری دانشجویان‬ ‫دوره های کارشناسی»‪ ،‬مراتب «تشکر رئیس جمهور از‬ ‫تالش ها و برنامه ریزی های انجام شده» از سوی رئیس دفتر‬ ‫و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به وزیر علوم ابالغ شد‪.‬‬ ‫گزارش تفصیلی یادشده در محورهای‪« :‬ایجاد تغییرات‬ ‫اساسی در فرایند تحصیل»‪« ،‬اجرای برنامه های توسعه‬ ‫مهارت‪ ،‬برنامه ریزی و هدایت شغلی دانش اموختگان»‬ ‫اعالم اولویت رشته های تحصیلی‬ ‫برای استخدام در اموزش و پرورش‬ ‫و «اقدامات پشتیبانی و با هدف تحقق اثربخش تر طرح‬ ‫جامع مهارت افزایی» تنظیم و ارائه شده بود‪.‬‬ ‫وزیر کار با تشریح اقدامات دولت برای مقابله با ویروس کرونا خبر داد‬ ‫اختصاص ‪۳‬هزار میلیارد تومان‬ ‫برای بیمه بیکاری و کسب‪‎‬وکارهای تعطیل‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به تشریح اقدامات‬ ‫دولت برای مقابله با بیماری کرونا و حمایت از مشاغل‬ ‫اسیب دیده پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪" ،‬محمد شریعتمداری"‬ ‫در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما به ارائه‬ ‫توضیحاتی درباره اقدامات و تمهیدات در قبال اسیب‬ ‫دیدگان ویروس کرونا پرداخت و با بیان اینکه دامنه‬ ‫فعالیت های دولت در این باره بسیار وسیع است‬ ‫گفت‪ :‬تشکیل "ستاد مقابله با بحران کرونا" از مهم ترین‬ ‫اقدامات دولت در این باره بوده است که تقریبا هر روز‬ ‫معاونین و وزرای مربوط تشکیل جلسه می دهد‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه‬ ‫نهادسازی های الزم برای تحقق هدف مبارزه با کرونا انجام‬ ‫شده است گفت‪ :‬در همه جلسات رسمی هیئت وزیران‪،‬‬ ‫مقدمه ای با محوریت این موضوع مطرح می شود و شاهد‬ ‫هماهنگی وزرا و طرح همه مسائل و بیان گزارش فعالیت‬ ‫دستگاه های اجرایی گوناگون درباره کرونا هستیم‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬این اطمینان را به مردم می دهیم‬ ‫که دولت پای کار است و ما و تمام وزارتخانه ها‪ ،‬صدا و‬ ‫سیما‪ ،‬مجلس شورای اسالمی و ‪ ...‬در این در کنار وزارت‬ ‫بهداشت که پیشانی این کار است‪ ،‬تالش می کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به استفاده از ظرفیت های درمانی تامین‬ ‫اجتماعی گفت‪:‬مادر‪330‬مرکزدرمانی کهشامل‪80‬بیمارستان‬ ‫و مراکز درمانی دیگر است برای امداد رسانی به مخاطبان‬ ‫خاص که بیمه شدگان تامین اجتماعی هستند و هم‬ ‫مخاطبان عام که سایر مردم هستند اماده خدمت‬ ‫هستیم و همه فعالیت های ما در قالب ستاد مقابله با‬ ‫کرونا است‪.‬‬ ‫وی به موضوع سرنوشت کارگران اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫براساس نص صریح قانون کارگرانی که مخالف میل و‬ ‫اراده خود بیکار شده ‪ ،‬همه کسانی که براثر بیماری کرونا‬ ‫از کار بیکار شوند با تشخیص سازمان های مربوطه شان‬ ‫ظرفیت استفاده از قانون بیمه بیکاری را دارند و مشمول‬ ‫بهره مندی از ظرفیت های حمایتی سازمان و وزارتخانه‬ ‫مربوطه هستند‪.‬‬ ‫شریعتمداری درباره افرادی که دارای قرارداد رسمی‬ ‫کار نیستند مثل دستفروشان گفت‪ :‬ما برای این موضوع‬ ‫جلسات متعددی را با مسئولین امر و پژوهشگران‬ ‫داشتیم و در نهایت مقرر شد دولت حدود ‪ ۳‬هزار‬ ‫میلیارد تومان منابع به منظور پرداخت بیمه های بیکاری‬ ‫و ارائه تسهیالت به این افراد تخصیص یابد‪.‬‬ ‫وز یــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه ایــن‬ ‫مناب ــع ه ــم ب ــرای کس ــانی اس ــت ک ــه ش ــغل رس ــمی خ ــود را‬ ‫از دس ــت داده ان ــدو ه ــم کس ــانی ک ــه ق ــرار داد رس ــمی کار‬ ‫ندارن ــد اظه ــار داش ــت‪ :‬م ــا در ای ــن راس ــتا ‪ 940‬بنـــگاه‬ ‫در رســته هــای گوناگــون؛ اموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای‪،‬‬ ‫علم ــی‪ ،‬ازاد‪ ،‬اموزش ــگاه ه ــای هنری‪-‬ســـینمایی‪،‬‬ ‫س ــالن ه ــای برگ ــزاری همای ــش ه ــا‪ ،‬ارایش ــگاه ه ــا‪ ،‬م ــکان‬ ‫ورزشــی‪ ،‬اژانــس هــای مســافرتی‪ ،‬مهــد کــودک هــا‪ ،‬هتــل هــا‪،‬‬ ‫مرا ک ــز پذیرای ــی اقامت ــی و‪ ...‬تمام ــی انه ــا را ب ــه تفکی ــک ب ــا‬ ‫تعــداد واحــد هــای زیربــط انهــا‪ ،‬بــا همــکاری ســازمان هــای‬ ‫مربوط ــه شناس ــایی کردی ــم‪.‬‬ ‫معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی خبر داد‬ ‫پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به کرونایی ها‬ ‫معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت‪ :‬به برخی‬ ‫بیمه شدگان که به علت ابتال به ویروس کرونا و همچنین‬ ‫ً‬ ‫تشخیص پزشک معالج‪ ،‬موقتا قادر به کار نیستند و در‬ ‫دوره استراحت مزد و حقوق نیز دریافت نمی کنند‪ ،‬غرامت‬ ‫دستمزد ایام بیماری پرداخت می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روز دوشنبه سازمان تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫مهرداد قریب اظهار داشت‪ :‬پرداخت غرامت دستمزد ایام‬ ‫بیماری تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان‬ ‫تامین اجتماعی قادر بکار نباشد‪ ،‬تداوم می یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براساس ضوابط جاری سازمان تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬استراحت های پزشکی بیمه شده در مراجع‬ ‫معتمد پزشکی مورد بررسی قرار می گیرد اما با توجه به‬ ‫شیوع بیماری کرونا و به منظور مساعدت با مشمولین‬ ‫و صیانت از سالمت مخاطبین‪ ،‬معرفی بیمه شدگان‬ ‫به مراجع پزشکی ( پزشک معتمد و شورای پزشکی )‬ ‫ضرورتی نداشته و شعب می توانند بدون انجام تشریفات‬ ‫مقرر‪ ،‬نسبت به پذیرش استراحت پزشکی بیمه شدگان و‬ ‫صدور سند پرداخت بصورت علی الحساب اقدام کنند‪.‬‬ ‫معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره‬ ‫به صدور دستور اداری مدیر عامل این سازمان درباره‬ ‫تمدید دفترچه بیمه شدگان‪ ،‬تا کید کرد‪ :‬دفترچه درمان‬ ‫بیمه شدگان با مدت اعتبار تا پایان بهمن ماه سالجاری‬ ‫‪ ،‬لغایت فروردین سال ‪ ۹۹‬دارای اعتبار تلقی شده و با‬ ‫تمهیدات پیش بینی شده و ساز و کار سیستمی فراهم‬ ‫شده‪ ،‬بیمه شدگان می توانند بدون مراجعه به شعب و‬ ‫کارگزار ی های رسمی بدون دغدغه از خدمات درمانی‬ ‫سازمان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اعالم کرد‪:‬‬ ‫مهلت سه ماهه به تولیدکنندگان برای پرداخت اقساط‬ ‫عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد‬ ‫شورای نگهبان استفساریه تعیین تکلیف‬ ‫استخدام معلمین حق التدریسی را تایید نکرد‬ ‫عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد‪ :‬این شورا طرح استفساریه قانون‬ ‫الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و‬ ‫اموزشیاران نهضت سواداموزی را مغایر اصل ‪ ۷۳‬قانون اساسی شناخت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در‬ ‫صفحه اینستا گرام خود توضیحاتی درباره اخرین جلسه این شورا اعالم کرد‪.‬‬ ‫متن توضیحات عضو حقوقدان شورای نگهبان به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫گزارش امروز مربوط به پنجاهمین جلسه شورای نگهبان در سال ‪ ۱۳۹۸‬یعنی جلسه‬ ‫چهارشنبه ‪ ۱۶‬بهمن ماه است که برای بررسی چند مصوبه‪ ،‬در رو ز های کاری حساس و‬ ‫فشرده رسیدگی به شکایات داوطلبان مجلس شورای اسالمی از سوی شورا برگزار شد‪.‬‬ ‫در خصوص دستور چهارم یعنی «طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون‬ ‫تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و اموزشیاران نهضت سواداموزی» نیز‬ ‫باید به این مساله اشاره نمود که بر اساس این مصوبه‪ ،‬معلمین حق التدریسی و اموزشیاران‬ ‫نهضت سواداموزی از جمله (نیروهای خرید خدمات اموزشی‪ ،‬حق التدریسی غیرمستمر و‬ ‫پیش دبستانی) که تا تاریخ ‪ ۱۳۹۱/۷/26‬و همچنین اموزشیاران و اموزش دهندگان مستمر‬ ‫نهضت سواداموزی در قانون فوق الذکر که با اموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود‬ ‫را از سرانه مدارس و مشارکت های مردمی (سازوکار مدیر مدرسه‪ ،‬انجمن اولیا و مربیان‪،‬‬ ‫کارفرما‪ ،‬موسس یا شرکت های طرف قرارداد با اموزش و پرورش) دریافت کرده اند‪ ،‬مشمول‬ ‫استخدام ماده الحاقی می شدند که پس از بحث های فراوان‪ ،‬شورای نگهبان این موارد را‬ ‫تفسیر ندانسته بلکه قانون گذاری جدید دانست و در نتیجه از نظر شورا این استفساریه‪ ،‬در‬ ‫مقام توسعه دامنه قانون بوده و لذا مغایر اصل ‪ ۷۳‬قانون اساسی شناخته شد‪.‬‬ ‫یکی از دستورها «طرح اصالح ماده ‪ ۴۴‬قانون مدیریت خدمات کشوری» بود که در‬ ‫خصوص جذب داوطلبان بومی تغییراتی در اولویت ها ایجاد می کرد‪.‬‬ ‫در صورت اجرای این مصوبه‪ ،‬بر اساس تبصره ان افرادی که در ازمون اخیر نیز ثبت‬ ‫نام کرده و پذیرفته شده بودند ولی هنوز نتیجه نهائی به انها اعالم نشده بود نیز شامل‬ ‫این مصوبه می شدند و از این جهت حق انها که پیش از تصویب این قانون مراحل‬ ‫را پشت سر گذاشته بودند‪ ،‬تضییع می شد لذا تبصره این مصوبه خالف نظام اداری‬ ‫صحیح و مغایر بند ‪ ۱۰‬اصل سوم قانون اساسی شناخته شد و این یعنی تا کید شورا‬ ‫بر پاسداشت حق مردم و داوطلبانی که چنین مسیر دشواری را سپری کرده بودند‪".‬‬ ‫مبن ــی ب ــر ش ــهید خدم ــت محس ــوب ش ــدن کادر پزش ــکی‪ ،‬پرس ــتاری‪ ،‬بهداش ــتی و‬ ‫خدماتــی کــه در جبهــه خدمت رســانی بــه بیمــاران مبتــا بــه کرونــا جــان خــود را از‬ ‫دســت دادنــد موافقــت کردنــد‪.‬‬ ‫صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫برای حمایت از صنایع به دلیل شیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫حمایت خود را از صنایع کوچک در قالب مهلت سه ماهه‬ ‫پرداخت اقساط اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬صندوق ضمانت‬ ‫سرمایه گذاری صنایع کوچک برای حمایت از صنایع در‬ ‫وضعیت فعلی به دلیل شیوع ویروس کرونا و مشکالتی‬ ‫که در پی داشته است‪ ،‬حمایت خود را از صنایع کوچک‬ ‫در قالب مهلت سه ماهه پرداخت اقساط اعالم کرد‪.‬‬ ‫این صندوق اعالم کرد‪ :‬با توجه به شیوع کرونا‬ ‫طی هفته های گذشته و پیش بینی روند ان توسط‬ ‫دستگاه های ذیربط در هفته های اتی با عنایت به اثرات‬ ‫مخرب این بیماری بر فضای کسب و کار کشور به ویژه‬ ‫در صنایع کوچک‪ ،‬صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک جهت حمایت و مساعدت به مشتریان‬ ‫خود که قبال بدهی های خود را ساماندهی کرده‪ ،‬اما در‬ ‫بازپرداخت اقساط خود به واسطه اپیدمی به وجود امده‬ ‫با مشکل مواجه شده اند‪ ،‬مهلت سه ماهه ای جهت از‬ ‫سرگیری اقساط در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫بر اساس این برنامه حمایتی‪ ،‬اقساط اسفند ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬و فروردین و اردیبهشت سال اتی مشتریان فوق‬ ‫االشاره‪ ،‬به حالت تعلیق در خواهد امد و مشتریان‬ ‫می توانند اقساط سه ماهه معلق شده را پس از پایان دوره‬ ‫بازپرداخت اقساط پرداخت کنند‪.‬‬ ‫کارشناس اقتصادی‪:‬‬ ‫کرونا با ایجاد یک میلیون شغل می تواند‬ ‫به فرصت تبدیل شود‬ ‫یک کارشناس اقتصادی‪ ،‬با اشاره به اینکه در هر مصیبتی‬ ‫می توان یک فرصت ایجاد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر به واسطه‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬یک جنبش نظافت در کشور به راه بیفتد‪،‬‬ ‫بیش از یک میلیون شغل ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫علی سعدوندی‪ ،‬کارشناس اقتصادی‪ ،‬در گفتگو با‬ ‫مهر درباره تهدیدها و فرصتهای اقتصادی ناشی از شیوع‬ ‫ویروس کرونا گفت‪ :‬این ویروس‪ ،‬ضربه زیادی به ما زده‬ ‫است‪ .‬در کوتاه مدت‪ ،‬ضرری که کرونا میزند بیشتر از هر‬ ‫مشکلی است که ما تا کنون داشته ایم اما در هر مصیبتی‬ ‫می توان یک فرصت ایجاد کرد‪ .‬ما می توانیم از این مسئله‬ ‫برای ارتقا کیفی خدمات استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ایرانیان اصول بهداشتی را در داخل‬ ‫منزل رعایت می کنند اما در خارج از ان و در فضای‬ ‫عمومی اینگونه نیست‪ .‬ما می توانیم یک ارتقا کیفی‬ ‫بهداشتی داشته باشیم و شهرها‪ ،‬مغازه ها و محیط اداری‬ ‫و … را تمیز نگهداریم‪.‬‬ ‫علی سعدوندی با مقایسه وضعیت بهداشت اماکن‬ ‫عمومی در ایران و کشورهای پیشرفته‪ ،‬گفت‪ :‬در ژاپن‬ ‫یا سوئیس همه جا تمیز است‪ .‬این تمیزی فقط به دلیل‬ ‫فرهنگ نیست بلکه به دلیل سازوکاری است که بر اساس‬ ‫ان برخی اما کن مرتب نظافت می شود به عنوان مثال‬ ‫در هر ساعت یک نظافتچی‪ ،‬سرویس های بهداشتی‬ ‫محل هایعبادت‪،‬مکان هایادارییاتجاریو …راتمیزمی کند‪.‬‬ ‫تبدیل تهدید کرونا به فرصت با راه اندازی جنبش نظافت‬ ‫این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه با تبدیل‬ ‫تهدید کرونا به فرصت می توان یک میلیون شغل ایجاد‬ ‫ً‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬اتفاقا در همه جای دنیا افرادی که نظافت را‬ ‫انجام می دهند هزینه کمی می گیرند‪ ،‬بنابراین ما می توانیم‬ ‫با کمترین هزینه بیشترین ارتقا کیفیت را داشته باشیم‪ .‬ما‬ ‫می توانیم یک جنبش نظافت در کشور به راه بیاندازیم اگر‬ ‫این قضیه به درستی انجام شود و اگر فضای عمومی یک‬ ‫جمعیت ‪ ۸۲‬میلیونی را تمیز کنیم باالی یک میلیون شغل‬ ‫ایجاد خواهد شد‪ .‬این کار هم برروی بهداشت جسمی و‬ ‫هم بر بهداشت روانی افراد موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به پتانسیل افرایش بهداشت عمومی برای‬ ‫تغییر چشمگیر در اشتغال و اقتصاد‪ ،‬گفت‪ :‬اقتصادها‬ ‫ً‬ ‫معموال به صورت جهشی رشد می کنند و یک انقالب‬ ‫کیفی در یکی از عرصه ها شکل می گیرد‪ .‬این عرصه‬ ‫می تواند ارتقا سطح بهداشت عمومی باشد‪.‬‬ ‫ما باید امکانات کمی و کیفی درمان در کشور را گسترش‬ ‫دهیم ‪/‬‏افزایش‬ اشتغال با افزایش خدمات درمانی‬ ‫علی سعدوندی با اشاره به کمبود تخت های‬ ‫بیمارستانی در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬نکته دیگری که می توان از‬ ‫فرصت بیماری کرونا برای بهبود ان استفاده کرد‪ ،‬ارتقا‬ ‫درمان و سالمت کشور است‪ .‬تعداد تخت های بیمارستانی‬ ‫ما بسیار کم است ما امکان گسترش کمی و کیفی درمان‬ ‫ً‬ ‫در کشور را داریم‪ .‬این نوع خدمات اتفاقا به نیروی انسانی‬ ‫گسترده ای احتیاج دارند و بسیار اشتغال زا هستند‪.‬‬ ‫معـــاون برنامه ریـــزی و توســـعه منابـــع وزارت امـــوزش و‬ ‫پ ــرورش گف ــت‪ :‬رش ــته های م ــورد نی ــاز ام ــوزش و پ ــرورش در‬ ‫درج ــه اول ب ــرای س ــامان دهی ی ــک س ــال تحصیل ــی اس ــت‬ ‫ت ــا نیروه ــای م ــورد نی ــاز ای ــن وزارتخان ــه را تامی ــن کنی ــم‪.‬‬ ‫علـــی الهیـــار ترکمـــن معـــاون برنامه ریـــزی و توســـعه‬ ‫مناب ــع وزارت ام ــوزش و پ ــرورش در گفت وگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری‬ ‫ف ــارس در پاس ــخ ب ــه ای ــن پرس ــش ک ــه «چ ــرا رش ــته مهندس ــی‬ ‫فن ــاوری اطالع ــات در ازم ــون اس ــتخدامی ام ــوزش و پ ــرورش‬ ‫جای ــی ن ــدارد؟»‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬رش ــته های م ــورد نی ــاز ام ــوزش‬ ‫و پـــرورش در درجـــه اول بـــرای ســـاماندهی یـــک ســـال‬ ‫تحصیل ــی اس ــت و اینک ــه کالس ه ــا دارای معل ــم باش ــند و‬ ‫نیروه ــای م ــورد نی ــاز را تامی ــن کنی ــم‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬رش ــته فن ــاوری اطالع ــات در ای ــن م ــدت‬ ‫ک ــه کار کردی ــم ب ــا توج ــه ب ــه نیازهای ــی ک ــه در ح ــوزه ابتدای ــی‬ ‫و عل ــوم پای ــه داش ــتیم‪ ،‬در دس ــتور کار ق ــرار نگرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫الهیار ترکمن اضافه کرد‪ :‬در این چند سال اخیر‪ ،‬رشته‬ ‫فناوری اطالعات اولویت اصلی وزارت اموزش و پرورش‬ ‫ً‬ ‫نبوده است و اولویت ما عمدتا دروس علوم پایه‪ ،‬اموزش‬ ‫ابتدایی‪ ،‬مراقبین سالمت و مربیان پرورشی است‪.‬‬ ‫معـــاون برنامه ریـــزی و توســـعه منابـــع وزارت امـــوزش و‬ ‫پـــرورش تصریـــح کـــرد‪ :‬ابتـــدا بایـــد نیازهـــای اساســـی کـــه‬ ‫داریـــم را تامیـــن کنیـــم و اگـــر ســـال های بعـــد بـــا توجـــه بـــه‬ ‫نی ــاز و حج ــم ورودی دانش ام ــوزان‪ ،‬نی ــاز ب ــه رش ــته کامپیوت ــر‬ ‫باشـــد‪ ،‬بـــه ان ورود پیـــدا می کنیـــم‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری‬ ‫ممنوعیت استخدام افراد عینکی‬ ‫در اموزش و پرورش لغو شد‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از خبرگــزاری تســنیم‪،‬‬ ‫وزارت امــوزش و پــرورش ســال ‪ 95‬شــیوه نامه ای را در ‪59‬‬ ‫صفحــه تحــت عنــوان «بررســی اســناد و مــدارک و انجــام‬ ‫مصاحبــه اســتخدامی مســتخدمان پیمانــی امــوزش و‬ ‫پــرورش» مصــوب کــرد کــه شــامل بخش هــای مختلفــی از‬ ‫جملــه شــرایط و ضوابــط‪ ،‬تعاریــف‪ ،‬ســاختار برنامه ر یــزی و‬ ‫انجــام مصاحبــه‪ ،‬وظایــف کارگــروه هــا‪ ،‬فراینــد انجــام بررســی‬ ‫مــدارک و مصاحبــه‪ ،‬نمونــه فرم هــا و فهرســت بیمار ی هایــی‬ ‫کــه مشــمول ممنوعیــت اســتخدام در امــوزش و پــرورش‬ ‫می شــوند‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫یکـــی از داوطلبـــان اســـتخدام در امـــوزش و پـــرورش ب ــا‬ ‫اعتــراض بــه قســمتی از ایــن شــیوه نامه کــه مربــوط بــه قــدرت‬ ‫بینای ــی داطولب ــان اس ــتخدام اس ــت‪ ،‬ضم ــن دادخواس ــتی‬ ‫ابطــال کل شــیوه نامه را درخواســت و اعــام کــرده اســت‪ :‬بـــه‬ ‫موجــب مـــواد ‪ 959‬و ‪ 960‬قانــون مـــدنی‪ ،‬همــه افــراد از حقــوق‬ ‫مدن ــی متم ــع هس ــتند و ب ــه ش ــرط داش ــتن اهلی ــت می توانن ــد‬ ‫حق ــوق خ ــود را اس ــتیفا کنن ــد ام ــا وزارت ام ــوزش و پ ــرورش‬ ‫داوطلبانــی را کــه ضعــف بینایــی دارنــد از اســتخدام محــروم‬ ‫ک ــرده اس ــت‪ .‬همچنی ــن ب ــه موج ــب بن ــد (ز) م ــاده ‪ 42‬قان ــون‬ ‫مدیریـــت خدمـــات کشـــوری‪ ،‬ســـامت جســـمانی ب ــرای‬ ‫اشـــتغال نیــاز اســت و صــرف اســـتفاده از عینــک نمی توانــد‬ ‫خلل ــی ب ــه س ــامتی ف ــرد وارد کن ــد‪ .‬نکت ــه اینک ــه دانش ــجویان‬ ‫پذیرفتـــه شـــده در دانشـــگاه فرهنگیـــان نیـــز بـــا عین ــک‪،‬‬ ‫مراحـــل معاینـــه پزشـــکی را طـــی کردنـــد و ایـــن شـــیوه نامه‬ ‫می بایس ــت زودت ــر اطالع رس ــانی م ــی ش ــد ت ــا داوطلب ــان از ان‬ ‫مطلـــع می شـــدند‪.‬‬ ‫در ایــن شــیوه نامه در بخــش مربــوط به ســامت جســمانی‬ ‫و قســمت قــدرت بینایــی امــده اســت‪ :‬نداشــتن کــور رنگــی و‬ ‫داشــتن دیــد هــر یــک از چش ـم ها بــدون عینــک یــا بــدون لنــز‬ ‫حداقــل پنــج دهــم یــا در مجمــوع دیــد هــر دو چشــم بــدون‬ ‫عینــک یــا بــدون لنــز حداقــل ده بیســتم باشــد‪.‬‬ ‫هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری پــس از وصــول‬ ‫پاســخ امــوزش و پــرورش بــه شــکایت مذکــور‪ ،‬در تاریــخ ‪15‬‬ ‫بهمــن امســال بــا حضــور رئیــس‪ ،‬معاونیــن‪ ،‬روســا‪ ،‬مستشــاران‬ ‫و دادرســان شــعب دیــوان تشــکیل شــد و پــس از بحــث و‬ ‫بررســی بــا اکثریــت اراء مبــادرت بــه صــدور رای کــرد‪.‬‬ ‫در رای هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری امــده‬ ‫اســت‪ :‬بــه موجــب مــاده ‪ 42‬قانــون مدیریــت خدمــات‬ ‫کشــوری شــرایط عمومــی اســتخدام در دســتگاه های اجرایــی‬ ‫احصــاء شــده اســت و در بنــد «ز» از ایــن مــاده مقــرر شــده‬ ‫داشــتن ســامت جســمانی و روانــی و توانایــی بــرای انجــام‬ ‫کاری کــه اســتخدام می شــوند از جملــه شــرایط عمومــی‬ ‫اســتخدام اســت کــه بــر اســاس اییــن نامـه ای کــه بــه تصو یــب‬ ‫هیئــت وزیــران می رســد‪ ،‬تعییــن می شــود‪ .‬بنــا بــر مراتــب‬ ‫چــون شــیوه نامــه بررســی اســناد و مــدارک و انجــام مصاحبــه‬ ‫اســتخدامی مســتخدمان پیمانــی امــوزش و پــرورش در ســال‬ ‫‪ 1395‬توســط وزارت امــوزش و پــرورش تصویــب شــده و در‬ ‫ایــن شــیوه نامــه شــرایط و ضوابــط ســنجش ســامت جســمی‬ ‫و روانــی داوطلبــان اســتخدام پیمانــی در امــوزش و پــرورش‬ ‫و از جملــه محــدوده قــدرت بینایــی را تعییــن کــرده اســت‬ ‫بــه جهــت اینکــه خــارج از حــدود اختیــارات وزارت امــوزش‬ ‫و پــرورش تصویــب شــده و تعییــن ضوابــط داشــتن ســامت‬ ‫جســمانی و روانــی و توانایــی بـــرای انجــام کار بـــه تصو یــب‬ ‫ایین نامه هیئت وزیـــران موکـــول شــده اســت خـــارج از ح ــدود‬ ‫اختیــارات و مســتند بـــه بنــد یــک مــاده ‪ 12‬و مـــاده ‪ 88‬قانــون‬ ‫تشــکیالت و اییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب‬ ‫ســـال ‪ 1392‬ابطــال می شــود‪.‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 19 -1398‬رجب ‪ 14 -1441‬مارس ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1192‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫در جلسه «هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها‬ ‫و مراکز اموزشی» مطرح شد‬ ‫تاکید بر اولویت قرار دادن‬ ‫رشته های جدید و بین رشته ای‬ ‫رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی با تا کید بر رشته های جدید و‬ ‫میان رشته ای در اجرای سند امایش اموزش عالی‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به ضرورت وحدت رویه در‬ ‫بررسی صالحیت علمی و عمومی‪ ،‬گزارشی از انطباق دانشگاه با امایش اموزش عالی برای ارائه‬ ‫در صحن شورای عالی انقالب فرهنگی تهیه شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر محمدعلی کی نژاد رئیس هیئت عالی جذب‪ ،‬در جلسه ‪ 245‬هیئت‬ ‫عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز اموزشی شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫توضیحاتی درمورد اجرای سند امایش اموزش عالی دراستان های اصفهان‪ ،‬کرمان و اذربایجان‬ ‫شرقی به صورت ازمایشی ارائه داد‪.‬‬ ‫دکتر کی نژاد با تا کید بر اولویت قراردادن رشته های جدید و میان رشته ای‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به ضرورت‬ ‫وحدت رویه در بررسی صالحیت علمی و عمومی‪ ،‬گزارشی از انطباق دانشگاه با امایش‬ ‫اموزش عالی برای ارائه در صحن شورای عالی انقالب فرهنگی تهیه شود‪.‬‬ ‫در ابتدای جلسه نیز دکتر سید صدرالدین صدری نوش ابادی‪ ،‬معاون نیروی انسانی سازمان‬ ‫امور اداری و استخدامی کشور با تا کید بر اهمیت موضوع خروجی های دانشگاه ها و نسبت استاد‬ ‫ف استخدامی براساس این موضوع و نسبت استاد به دانشجو است‪.‬‬ ‫به دانشجو‪ ،‬گفت‪ :‬صدور ردی ‬ ‫در همین رابطه اعضای جلسه مقرر کردند هیئت های مرکزی جذب وزارتین علوم و بهداشت‪،‬‬ ‫به منظور تصمیم گری درمورد اعطای ردیف استخدامی به دانشگاه ها‪ ،‬گزارش امار بازنشسته ها و‬ ‫نسبت استاد به دانشجو را به تفکیک دانشگاه به سازمان امور اداری استخدامی ارائه دهند‪.‬‬ ‫در ادامه جلسه دکتر محمد تقی نظرپور‪ ،‬معاون اداری و مالی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری ضمن ارائه گزارشی درمورد تخصیص بودجه متمرکز به هیئت های اجرایی جذب برای‬ ‫اختصاص به جذب اعضای هیات علمی جدید که وارد دانشگاه می شوند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر این‬ ‫ً‬ ‫اساس دانشگاه ها مجددا نیاز به تامین بودجه دارند‪.‬‬ ‫با برگزاری در تیرماه‪99‬‬ ‫زمینه کارافرینی و ایجاد شغل پایدار در نمایشگاه الکامپ ‪ ۱۳۹۹‬برای فعاالن حوزه فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات فراهم می شود‪.‬‬ ‫به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه ای‪ ،‬این سازمان برای توسعه حضور بازیگران حوزه‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات در نمایشگاه الکترونیک ‪ ،‬کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ‬ ‫‪ )۲۶‬تصمیم دارد در سال ‪ ۱۳۹۹‬امکان حضور فریلنسرها را در این نمایشگاه فراهم اورد ‪ .‬در‬ ‫این چارچوب سازمان نصر با دعوت از تیمی اجرایی‪ ،‬برای نخستین بار «الکام فریلنس» را در‬ ‫نمایشگاه الکامپ ‪ ۲۶‬در بخشی مجزا برگزار می کند‪.‬‬ ‫در «الکام فریلنس» افراد تنها با ارائه مهارت خود می توانند بدون نیاز به سرمایه کالن ‪ ،‬وارد‬ ‫کسب و کار شوند و سازمان نصر تالش دارد با ایجاد فضای مناسب برای فریلنسینگ‪ ،‬زمینه‬ ‫کارافرینی و ایجاد شغل پایدار را برای همه فعاالن این حوزه ایجاد کند ‪.‬‬ ‫ارائه مهارت ها و توانایی های فعاالن حوزه فریلنسینگ ‪ ،‬ایجاد زمینه مناسب برای ارتباط سازمان ها‪،‬‬ ‫نهادهاو شرکتهایمایلبهبرونسپاریفعالیتخودبافریلنسرهاو هدایتانهابهسوی کسبو کارهای‬ ‫مرتبط‪،‬در «الکامفریلنس»عملیمیشود کهیکیاز مهمترینبخشهایالکامپ‪ ۲۶‬خواهدبود‪.‬‬ ‫اینبخشبهصورتیتعاملیو منطبقبانیازهایروزامدبازار کار داخلیو بینالمللیبرگزار خواهدشد‪.‬‬ ‫بیست و ششمین دوره الکامپ از تاریخ ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۷‬تیرماه سال ‪ ۱۳۹۹‬با شعار « اینده بهتر » در‬ ‫محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫ا گهی استخدام‬ ‫اخرین وضعیت تعیین مزد کارگران در سال ‪۹۹‬‬ ‫جلس ــه ش ــورای عال ــی کار ب ــرای تعیی ــن‬ ‫دس ــتمزد ‪ ۹۹‬کارگ ــران ک ــه ق ــرار ب ــود ‪ 20‬اس ــفند‬ ‫م ــاه برگ ــزار ش ــود‪ ،‬لغ ــو ش ــد‪ .‬جلس ــه بع ــدی ش ــورا‬ ‫عص ــر ‪ ۲۶‬اس ــفند ب ــا حض ــور ش ــرکای اجتماع ــی‬ ‫برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری تس ــنیم‪ ،‬در حال ــی‬ ‫ک ــه تنه ــا ی ــک هفت ــه ب ــه پای ــان س ــال باق ــی مان ــده‬ ‫اس ــت‪ ،‬جلس ــه ش ــورای عال ــی کار ب ــه منظ ــور‬ ‫تعیی ــن دس ــتمزد س ــال ‪ 99‬کارگ ــران ت ــا کن ــون‬ ‫تش ــکیل نش ــده اس ــت‪ .‬از انج ــا ک ــه نماین ــدگان‬ ‫کارگ ــری و کارفرمای ــی در س ــنوات گذش ــته ب ــرای‬ ‫تعیی ــن حداق ــل دس ــتمزد همیش ــه اخت ــالف‬ ‫نظرهای ــی داش ــتند‪ ،‬تعیی ــن حداق ــل دس ــتمزد‬ ‫در ی ــک جلس ــه معم ــوال ب ــه نتیج ــه نم ــی رس ــد و‬ ‫برگ ــزاری حداق ــل چن ــد جلس ــه نی ــاز اس ــت‪.‬‬ ‫‪ 20‬اس ــفندماه ق ــرار ب ــود جلس ــه ش ــورای عال ــی‬ ‫کار ب ــا دس ــتور کار بررس ــی تعیی ــن م ــزد ‪ 99‬برگ ــزار‬ ‫ش ــود ک ــه طب ــق اظه ــارات یک ــی از اعض ــای‬ ‫شــورای عالــی کار ایــن جلســه لغــو و بــه هفتــه اینــده‬ ‫موک ــول ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫تار ی ــخ بع ــدی جلس ــه ش ــورای عال ــی کار‬ ‫طب ــق دع ــوت نام ــه ای ک ــه از س ــوی دبیرخان ــه‬ ‫ا ی ــن ش ــورا ب ــرای اعض ــا ار س ــال ش ــده ا س ــت‪،‬‬ ‫◄‬ ‫زمینه کارافرینی و ایجاد شغل پایدار‬ ‫در الکامپ فراهم می شود‬ ‫برگزاری جلسه شورای عالی کار در روزهای پایانی سال‬ ‫‪ 26‬اس ــفند م ــاه اس ــت ‪.‬‬ ‫عل ــی خدای ــی‪ ،‬نماین ــده کارگ ــران در ش ــورای‬ ‫عال ــی کار در ب ــاره لغ ــو جلس ــه م ــی گو ی ــد‪ :‬پی ــش‬ ‫بین ــی ای ــن ب ــود ک ــه در جلس ــه هفت ــه بع ــد می ــزان‬ ‫دس ــتمزد ‪ 99‬تعیی ــن ش ــود البت ــه ای ــن موض ــوع‬ ‫ب ــه مواض ــع طرفی ــن ه ــم بس ــتگی دارد‪ .‬ام ــا ا کن ــون‬ ‫جلس ــه لغ ــو ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی در ب ــاره اینک ــه ای ــا ممک ــن اس ــت تعیی ــن‬ ‫دس ــتمزد ب ــه س ــال این ــده موک ــول ش ــود؟ گف ــت‪:‬‬ ‫از االن نم ــی توان ــم پی ــش بین ــی کن ــم‪ ،‬بس ــتگی‬ ‫ب ــه مواض ــع طرفی ــن دارد ام ــا ت ــالش دار ی ــم قب ــل‬ ‫از ش ــروع س ــال جدی ــد‪ ،‬حداق ــل دس ــتمزد س ــال‬ ‫این ــده تعیی ــن ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش تس ــنیم‪ ،‬جلس ــه ش ــورای عال ــی‬ ‫کار ‪ 26‬اس ــفند م ــاه یعن ــی ‪ 4‬روز مان ــده ب ــه پای ــان‬ ‫س ــال ب ــا دس ــتور کار « بررس ــی و تعیی ــن م ــزد ‪»99‬‬ ‫برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪ ،‬ب ــا توج ــه ب ــه اخت ــالف نظ ــر‬ ‫بی ــن جامع ــه کارگ ــری و کارفرمای ــی بعی ــد اس ــت‬ ‫ک ــه ای ــن جلس ــه نتیج ــه مش ــخص و خاص ــی‬ ‫داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫در جلسه فوق العاده کمیسیون بهداشت مطرح شد‬ ‫پیشنهادمجلسبرایدادنمجوزهایاستخدامی‬ ‫پرستاران برای مقابله با کرونا‬ ‫ی ــک عض ــو کمیس ــیون بهداش ــت و درم ــان‬ ‫مجلــس شــورای اســالمی تاکیــد بــر لــزوم ممنوعیــت‬ ‫ت ــردد م ــردم در خیابان ه ــا را ب ــه عن ــوان یک ــی از‬ ‫موضوع ــات مط ــرح ش ــده در جلس ــه فوق الع ــاده‬ ‫کمیس ــیون بهداش ــت ب ــا وز ی ــر بهداش ــت عن ــوان‬ ‫ک ــرد و گف ــت‪ :‬در ای ــن جلس ــه پیش ــنهاد ش ــد ک ــه‬ ‫مجوزه ــای اس ــتخدامی ب ــرای پرس ــتاران داده‬ ‫ش ــود‪.‬‬ ‫عباس ــعلی پوربافران ــی در گفت وگ ــو ب ــا ایس ــنا‪،‬‬ ‫در توضی ــح جلس ــه ف ــوق الع ــاده کمیس ــیون‬ ‫بهداش ــت ب ــا حض ــور وز ی ــر بهداش ــت و رئی ــس‬ ‫مجل ــس ش ــورای اس ــالمی گف ــت‪ :‬ای ــن جلس ــه‬ ‫ب ــرای بررس ــی موض ــوع کرون ــا در مح ــل برگ ــزاری‬ ‫جلس ــات علن ــی مجل ــس ب ــا حض ــور وز ی ــر‬ ‫بهداش ــت و معاونان ــش و رئی ــس مجل ــس برگ ــزار‬ ‫ش ــد‪ .‬رئی ــس مجل ــس گزارش ــی در ح ــوزه س ــران ق ــوا‬ ‫ارائ ــه ک ــرد‪ .‬وزی ــر بهداش ــت ه ــم اقدام ــات انج ــام‬ ‫ش ــده را ب ــرای نماین ــدگان توضی ــح داد‪.‬‬ ‫ای ــن عض ــو کمیس ــیون بهداش ــت و درم ــان‬ ‫مجل ــس در توضی ــح پیش ــنهاد داده ش ــده‬ ‫ه ــم گف ــت‪ :‬در ای ــن جلس ــه پیش ــنهاد ش ــد ک ــه‬ ‫از نظ ــر اقتص ــادی ب ــه اقش ــار مختل ــف توج ــه‬ ‫ش ــود‪ .‬همچنی ــن ب ــرای پرس ــتاران مجوزه ــای‬ ‫اس ــتخدامی داده ش ــود‪ .‬از ط ــرف دیگ ــر برخ ــی‬ ‫اف ــراد ناچ ــار و نا گزیرن ــد ب ــرای ام ــرار مع ــاش ت ــردد‬ ‫داش ــته باش ــند‪ .‬پیش ــنهاد ش ــد ک ــه فک ــری ب ــه‬ ‫ح ــال انه ــا ه ــم ش ــود‪ .‬ق ــرار ش ــد ای ــن پیش ــنهادات‬ ‫در جلس ــات مربوط ــه م ــورد توج ــه ق ــرار گی ــرد‪.‬‬ ‫◄‬ ‫رئیس این نهاد خبر داد‬ ‫درخواست جهاددانشگاهی از وزارت علوم‬ ‫برای رفع ممنوعیت جذب دانشجوی پژوهش‬ ‫رئـــیــسجــهــاددانــشــگــاهی گفت‪:‬‬ ‫خواستار رفع ممنوعیت مجوز جذب‬ ‫دانشجوی پژوهشی هستیم و نظر خود‬ ‫را به وزارت علوم اعالم کرده ایم که هنوز‬ ‫تصمیمجدیدی گرفتهنشدهاست‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار گروه علمی و‬ ‫دانشگاهی خبرگزاری فارس‪ ،‬یکی از‬ ‫برنامه های جدی امسال وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری ساماندهی نظام‬ ‫اموزش عالی و پیگیری ممنوع شدن‬ ‫جذبدانشجودرموسساتاموزشعالی‬ ‫وابستهبهدستگاه هایدولتیوپژوهشگاه هاوتخصصیشدنفعالیتپژوهشگاهبود‪.‬‬ ‫جهاد دانشگاهی متاثر از این دستورالعمل از جذب دانشجوی پژوهشی‬ ‫منع شده است‪.‬‬ ‫حمیدرضاطیبیرئیسجهاددانشگاهیدر گفت وگوباخبرنگار گروهعلمی و‬ ‫دانشگاهی خبرگزاری فارس‪ ،‬درباره پیگیری تغییر دستورالعمل ممنوعیت‬ ‫جذب دانشجوی پژوهشی در این مجموعه‪ ،‬گفت‪ :‬از همان زمانی که‬ ‫جذب دانشجوی پژوهشی در مجموعه جهاد دانشگاهی ممنوع شد‬ ‫مخالف این تصمیم بودیم و اعالم کردیم که همچنان دو شیوه اموزش‬ ‫محور و پژوهش محور در اموزش وجود دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬موضوع دانشجویان اموزش محور و پژوهش محور هم باید از‬ ‫هم جدا شود و دانشجویان اموزش محور به سمت دانشگاه ها و دانشجویان‬ ‫پژوهش محور به سمت پژوهشگاه ها هدایت شوند‪.‬‬ ‫طیبی گفت‪ :‬همچنان که در پژوهشگاه رویان دانشجویان پژوهش محور‬ ‫به کاربردی شدن دانش کمک کردند‪ .‬با اینکه این نظر خود را به وزارت‬ ‫علوم اعالم کرده ایم اما تا به حال تصمیم جدیدی گرفته نشده است‪.‬‬ ‫◄‬ ‫درخواست دانشجویان دانشگاه ازاد از صداوسیما‬ ‫شرایط استخدام را برابر کنید‬ ‫دانشجویان دانشگاه ازاد اسالمی از اینکه صداوسیما برای استخدام از‬ ‫فارغ التحصیالن دانشگاه های دولتی بهره می برد‪ ،‬گله مندند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس‪ ،‬جمعی از صدا و سیما‪،‬‬ ‫با ثبت مطالبه ای تحت عنوان «صداوسیما فارغ التحصیالن دانشگاه ازاد را‬ ‫استخدام نمی کند!» خواستار بررسی این موضوعاز سویرسانهملیشدهاند‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬در این مطالبه امده است‪ :‬یکی از شرایط مندرج در‬ ‫اطالعی ه استخدامی سازمان صدا و سیما‪ ،‬فارغ التحصیلی از دانشگاه های‬ ‫دولتی است‪ .‬این یعنی دانش اموختگان دانشگاه ازاد اسالمی از این فرصت‬ ‫استخدامی محرومند‪ .‬چنین شرطی عالوه بر اینکه معیار مناسبی برای‬ ‫ارزیابی سطح دانش و ا گاهی افراد نیست‪ ،‬ناعادالنه و غیرمنصفانه است‪.‬‬ ‫جوانانی که در دانشگاه ازاد تحصیل کرده اند نه تنها از سطح سواد علمی‬ ‫و عملی مطلوبی برخوردارند بلکه به عنوان یک شهروند ایرانی باید حق‬ ‫استخدام در این سازمان ملی را نیز داشته باشند‪ .‬مسئولین موظفند که این‬ ‫حق را به انها بازگردانده و به انها فرصت شرکت در ازمون استخدامی صدا و‬ ‫سیما را بدهند‪.‬‬ ‫شرکت نفت بهران به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود (‪ 38‬نفر) در دفتر مرکزی و پاالیشگاه‪ ،‬از افراد متخصص‪ ،‬متعهد و با‬ ‫انگیزه از طریق برگزاری ازمون کتبی (عمومی و تخصصی)‪ ،‬مصاحبه و سنجش سالمت به صورت قرارداد کار مدت معین و پیمانکاری با شرایط‬ ‫ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫● دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت (نوع دولتی و غیر دولتی‬ ‫● فقدان سوء پیشینه کیفری‬ ‫معافیت از خدمت‪ ،‬مغایر با توانایی‏های شغلی مورد نیاز نباشد)‬ ‫● برخورداری از سالمت جسمی و روحی و عدم اعتیاد به دخانیات‬ ‫● عدم همکاری و عضویت در گروه های غیر قانونی‬ ‫و مواد مخدر‬ ‫● عدم تعهد خدمت در دستگاه ها‪ ،‬موسسات و شرکت های‬ ‫الف‪ -‬شرایط عمومی‬ ‫● متدین به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور‬ ‫● متعهد و معتقد به نظام جمهوری اسالمی‬ ‫● دارا بودن ملیت ایرانی‬ ‫ب‪ -‬شرایط اختصاصی‬ ‫مدرک و رشته تحصیلی مورد نیاز‬ ‫جنسیت‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی مورد نیاز‬ ‫لیسانس و فوق لیسانس‬ ‫مدیریت بازرگانی و صنعتی‪ /‬مهندسی‬ ‫صنایع‪/‬اقتصاد‬ ‫مرد‪ /‬زن‬ ‫لیسانس و فوق لیسانس‬ ‫حقوق‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس تدارکات‬ ‫مرد‪ /‬زن‬ ‫مرد‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس مهندسی فروش (دفتر‬ ‫فروش استان خراسان)‬ ‫لیسانس و فوق لیسانس شیمی‪/‬‬ ‫مهندسی شیمی‪ /‬مهندسی مکانیک‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس پشتیبانی و برنامه ریزی‬ ‫فروش‬ ‫لیسانس و فوق لیسانس‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫مرد‪ /‬زن‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس مهندسی محصول‬ ‫لیسانس و فوق لیسانس شیمی‬ ‫مرد‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس مهندسی بازار‬ ‫لیسانس و فوق لیسانس مدیریت‬ ‫بازرگانی‪ ،‬بازاریابی و ‪MBA‬‬ ‫مرد‪ /‬زن‬ ‫‪6‬‬ ‫کارشناس عملیات فروش‬ ‫لیسانس و فوق لیسانس مدیریت‬ ‫بازرگانی و بازاریابی‬ ‫مرد‬ ‫حدا کثر سن‬ ‫دانش و مهارت مورد نیاز‬ ‫لیسانس=‪29‬‬ ‫‪-1‬اشنایی با زبان انگلیسی‬ ‫‪-2‬تسلط به نرم افزارهای ‪office‬‬ ‫‪-3‬روابط عمومی مناسب‬ ‫‪10‬‬ ‫لیسانس=‪29‬‬ ‫‪-1‬اشنایی با زبان انگلیسی‬ ‫‪-2‬تسلط به نرم افزارهای ‪office‬‬ ‫‪-3‬روابط عمومی مناسب‬ ‫‪11‬‬ ‫فوق‬ ‫لیسانس=‪31‬‬ ‫فوق‬ ‫لیسانس=‪31‬‬ ‫لیسانس=‪29‬‬ ‫فوق‬ ‫لیسانس=‪31‬‬ ‫‪-1‬اشنایی با زبان انگلیسی‬ ‫‪ -2‬تسلط به نرم افزارهای ‪office‬‬ ‫لیسانس=‪29‬‬ ‫فوق‬ ‫لیسانس=‪31‬‬ ‫لیسانس=‪29‬‬ ‫فوق‬ ‫لیسانس=‪31‬‬ ‫لیسانس=‪29‬‬ ‫فوق‬ ‫لیسانس=‪31‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی مورد نیاز‬ ‫مدرک و رشته تحصیلی مورد نیاز‬ ‫جنسیت‬ ‫حدا کثر سن‬ ‫دانش و مهارت مورد نیاز‬ ‫‪9‬‬ ‫کاردان انبار ارسال‬ ‫فوق دیپلم مدیریت‪ ،‬حسابداری‬ ‫مرد‬ ‫فوق دیپلم=‪27‬‬ ‫تسلط به نرم افزارهای ‪office‬‬ ‫اشپز‬ ‫‪-1‬اشنایی با زبان انگلیسی‬ ‫‪ -2‬تسلط به نرم افزارهای ‪ office‬و ‪spss‬‬ ‫‪-1‬اشنایی با نرم افزار همکاران سیستم‬ ‫لیسانس=‪29‬‬ ‫‪-2‬تسلط به اصول مدیریت فروش‬ ‫فوق‬ ‫‪-3‬دارای مهارت ارتباطی قوی و برخورداری از‬ ‫لیسانس=‪31‬‬ ‫روحیه مشتری‏مداری‬ ‫لیسانس=‪29‬‬ ‫لیسانس و فوق لیسانس مهندسی‬ ‫صنایع‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫کارشناس سخت افزار و شبکه‬ ‫لیسانس و فوق لیسانس‬ ‫کامپیوتر‬ ‫(گرایشات سخت افزار‪ ،‬نرم افزار‪ ،‬شبکه‬ ‫و ‪)IT‬‬ ‫مرد‬ ‫کارشناس فناوری اطالعات‬ ‫لیسانس و فوق لیسانس‬ ‫کامپیوتر‬ ‫(گرایش نرم افزار)‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪14‬‬ ‫جوشکار‬ ‫‪12‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی‬ ‫تسلط به نرم افزارهای ‪Office‬‬ ‫‪-1‬اشنایی با زبان انگلیسی‬ ‫‪ -2‬تسلط به نرم افزارهای ‪office‬‬ ‫مدرک اشپزی معتبر‬ ‫مرد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناس مالی‬ ‫لیسانس و فوق لیسانس حسابداری‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫فوق‬ ‫لیسانس=‪31‬‬ ‫‪8‬‬ ‫راننده لیفترا ک‬ ‫دیپلم کلیه رشته ها‬ ‫مرد‬ ‫‪27‬‬ ‫دارا بودن گواهینامه لیفترا ک الزامی می باشد‬ ‫فوق‬ ‫لیسانس=‪31‬‬ ‫‪-1‬تسلط به نرم افزارهای ‪Office‬‬ ‫‪-2‬تسلط به برنامه ریزی تولید و بودجه و‬ ‫اصول حسابداری‬ ‫لیسانس=‪29‬‬ ‫فوق‬ ‫لیسانس=‪31‬‬ ‫پشتیبانی سخت افزاری و شبکه و ارتباطات‬ ‫لیسانس=‪29‬‬ ‫فوق‬ ‫لیسانس=‪31‬‬ ‫اشنایی با دیتابیس ها و اپلیکیشن های جدید‬ ‫دیپلم و فوق دیپلم کلیه رشته ها‬ ‫ً‬ ‫(ترجیحا جوشکاری)‬ ‫مرد‬ ‫‪27‬‬ ‫توانایی جوشکاری لوله های صنعتی‬ ‫(‪)6G‬‬ ‫‪15‬‬ ‫لوله کش‬ ‫فوق دیپلم مکانیک‪/‬تاسیسات‬ ‫مرد‬ ‫‪27‬‬ ‫توانایی انجام امور لوله کشی صنعتی‬ ‫‪16‬‬ ‫مکانیک عمومی‬ ‫فوق دیپلم مکانیک(کلیه گرایشها)‬ ‫مرد‬ ‫‪27‬‬ ‫اشنایی با پمپ ها و کمپرسور ها‬ ‫دیپلم = ‪25‬‬ ‫‪17‬‬ ‫کارگر خدمات عمومی‬ ‫دیپلم و فوق دیپلم کلیه رشته ها‬ ‫مرد‬ ‫لیسانس=‪29‬‬ ‫تسلط به امور حسابداری و سهام‬ ‫‪32‬‬ ‫‪-1‬مسلط به طبخ انواع غذا‬ ‫‪-2‬اشنایی با نحوه نگهداری و انبارش مواد‬ ‫غذایی و بهداشت محیط‬ ‫‪18‬‬ ‫نگهبان‬ ‫دیپلم و فوق دیپلم کلیه رشته ها‬ ‫مرد‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫= ‪27‬‬ ‫اشنا به امور پذیرایی‬ ‫دیپلم = ‪25‬‬ ‫دارا بودن خصوصیات شخصیتی و جسمانی‬ ‫مناسب برای امور اجرایی در شرایط شیفت‬ ‫(نوبتکاری)‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫= ‪27‬‬ ‫تذکر‪ :‬نوع همکاری قرارداد کار مدت معین و پیمانکاری و از نظر بیمه و بازنشستگی تابع قوانین سازمان تامین اجتماعی است‪.‬‬ ‫● داوطلبین تا تاریخ ‪ 98/12/28‬فرصت خواهند داشت با مراجعه به تارنمای ‪ http://www.behranoil.co‬نسبت به ثبت نام اقدام نمایند‪ .‬کارت ورود به جلسه و برگزاری ازمون در نیمه دوم فروردین ماه ‪ 99‬خواهد بود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫● تمامی مراحل استخدامی و نتایج ان‪ ،‬صرفا از طریق سیستم ارسال پیام کوتاه یا تماس تلفنی به داوطلبان واجد شرایط اعالم خواهد شد‪ .‬لذا خواهشمند است از هرگونه تماس تلفنی و مراجعه حضوری خودداری فرمائید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫● محل سکونت داوطلبین استخدامی برای شغل کارشناس مهندسی فروش (ردیف شماره ‪ )2‬باید صرفا در محدوده «استان خراسان رضوی» و برای سایر مشاغل «استان تهران» باشد‪.‬‬ ‫● میزان سابقه کار مرتبط داوطلبان استخدامی برای مشاغل ردیف‏های ‪ 1،3،7،8،10،11،12،13،14،15،16‬حدا کثر تا ‪ 3‬سال‪ ،‬به سن تعیین شده اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫● متقاضیان محترم خانواده‏های معظم شهدا‪ ،‬ایثارگران و جانبازان در صورت دارا نبودن شرط سنی‪ ،‬حدا کثر تا ‪ 5‬سال‪ ،‬به سن تعیین شده اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫در صورتی که این شرکت در هریک از مراحل استخدام متوجه عدم صحت اطالعات ثبت شده در سایت توسط داوطلب یا عدم تطبیق هریک از شرایط اعالمی خود در ا گهی‪ ،‬با شرایط واقعی داوطلب گردد‪ ،‬از‬ ‫ادامه فرایند جذب ممانعت نموده و موضوع همکاری کن لم یکن تلقی می گردد‪.‬‬ ‫شرکت نفت بهران‬ ‫اخبار استان و اموزشی‬ ‫شنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 19 -1398‬رجب ‪ 14 -1441‬مارس ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1192‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اخبار اموزشی‬ ‫رئیس سازمان سنجش خبر داد‬ ‫پذیرش بدون ازمون دانشگاه ها‬ ‫به تعویق افتاد‬ ‫رئیــس ســازمان ســنجش امــوزش کشــور گفــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه تعطیلــی دانشــگاه هــا و لــزوم ثبــت نــام‬ ‫افــراد در رشــته هــای بــدون ازمــون در دانشــگاه هــا‪،‬‬ ‫پذی ــرش ب ــدون ازم ــون ورودی مهرم ــاه س ــال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫ب ــه تعو ی ــق افت ــاد‪.‬‬ ‫دکت ــر ابراهی ــم خدای ــی در گفتگ ــو ب ــا خبرن ــگار‬ ‫مه ــر اف ــزود‪ :‬ثب ــت ن ــام و انتخ ــاب رش ــته ب ــرای‬ ‫ً‬ ‫پذی ــرش در رش ــته های صرف ــا ب ــا س ــوابق تحصیل ــی‬ ‫(ب ــدون ازم ــون) ک ــه ق ــرار ب ــود از ‪ ۲۰‬اس ــفند م ــاه ‪۹۸‬‬ ‫اغ ــاز ش ــود ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط پی ــش ام ــده‬ ‫هم ــه گی ــری کرون ــا و ی ــروس و تعطیل ــی دانش ــگاه ها‪،‬‬ ‫ای ــن کار ص ــورت نمی گی ــرد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬همچنی ــن ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه‬ ‫ممک ــن اس ــت ظرفی ــت پذی ــرش دانش ــگاه ها تغیی ــر کن ــد‪ ،‬ش ــرایط جدی ــد و زم ــان ثب ــت ن ــام و‬ ‫ً‬ ‫انتخ ــاب رش ــته در رش ــته های ب ــدون ازم ــون ک ــه صرف ــا ب ــا س ــوابق تحصیل ــی پذی ــرش دارن ــد در‬ ‫فروردی ــن م ــاه ‪ ۹۹‬اع ــام می ش ــود‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان س ــنجش ام ــوزش کش ــور گف ــت‪ :‬اطالعی ــه س ــازمان س ــنجش در زمین ــه‬ ‫پذی ــرش رش ــته های ب ــدون ازم ــون ‪ ۱۸‬فروردی ــن م ــاه ‪ ۱۳۹۹‬منتش ــر می ش ــود‪.‬‬ ‫برای جاماندگان ازمون؛‬ ‫فرصت مجدد برای ثبت نام ازمون کارشناسی‬ ‫ارشد پزشکی سال ‪ ۹۹‬اعالم شد‬ ‫مهلــت مجــددی بــرای ثبــت نــام و ویرایــش اطالعــات در ازمــون کارشناســی ارشــد رشــته هــای‬ ‫گ ــروه پزش ــکی س ــال ‪ ۹۹‬درنظ ــر گرفت ــه ش ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار مهــر‪ ،‬مهلــت مجــدد ثبــت نــام ازمــون کارشناســی ارشــد گــروه پزشــکی‬ ‫از ‪ ۲۵‬تــا ‪ ۲۷‬فروردیــن مــاه ســال ‪ ۹۹‬بــرای ثبــت نــام جدیــد یــا تصحیــح اطالعــات درنظــر گرفتــه‬ ‫شــد‪ .‬ایــن مهلــت بــه هیــچ عنــوان تمدیــد نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫داوطلبان ــی ک ــه موف ــق ب ــه ثب ــت ن ــام نش ــده ان ــد و ی ــا داوطلبان ــی ک ــه هزین ــه ثب ــت ن ــام‬ ‫را پرداخ ــت ک ــرده و ک ــد پیگی ــری دریاف ــت ک ــرده ان ــد ول ــی ب ــه دلی ــل اتم ــام مهل ــت ثب ــت‬ ‫ن ــام نتوانس ــته ان ــد ثب ــت ن ــام کنن ــد و همچنی ــن داوطلبان ــی ک ــه نی ــاز ب ــه تصحی ــح و ویرای ــش‬ ‫اطالع ــات و م ــدارک خ ــود دارن ــد‪ ،‬م ــی توانن ــد نس ــبت ب ــه ثب ــت ن ــام جدی ــد ی ــا ویرای ــش در زم ــان‬ ‫ی ــاد ش ــده اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫داوطلبان ــی ک ــه هزین ــه ثب ــت ن ــام را پرداخ ــت ک ــرده و ک ــد پیگی ــری دریاف ــت ک ــرده ان ــد و‬ ‫ً‬ ‫ی ــا دریاف ــت نک ــرده ان ــد بای ــد درخواس ــت خ ــود را صرف ــا از طری ــق س ــامانه ‪http://sanjeshp.ir‬‬ ‫قس ــمت تم ــاس ب ــا م ــا – دس ــته بن ــدی‪ :‬پش ــتیبانی س ــایت ‪ -‬ب ــه مرک ــز س ــنجش ام ــوزش پزش ــکی‬ ‫اع ــام کنن ــد‪ .‬واح ــد ذیرب ــط پ ــس از بررس ــی‪ ،‬حداکث ــر ت ــا ‪ ۲۵‬فروردی ــن م ــاه پاس ــخ الزم را ارائ ــه‬ ‫خواه ــد ک ــرد ت ــا داوطلب ــان بتوانن ــد در زم ــان اع ــام ش ــده ثب ــت ن ــام کنن ــد‪.‬‬ ‫اف ــرادی ک ــه هزین ــه ثب ــت ن ــام را پرداخ ــت و ک ــد پیگی ــری دریاف ــت ک ــرده ول ــی ب ــه دالی ــل‬ ‫مختل ــف (ب ــه ج ــز اتم ــام مهل ــت) ق ــادر ب ــه ادام ــه ثب ــت ن ــام نش ــده ان ــد‪ ،‬ک ــد پیگی ــری خ ــود را‬ ‫ب ــه س ــامانه ارس ــال کنن ــد‪ .‬همچنی ــن اف ــرادی ک ــه هزین ــه ثب ــت ن ــام را پرداخ ــت ک ــرده ول ــی ک ــد‬ ‫پیگی ــری دریاف ــت نک ــرده بای ــد ک ــد پیگی ــری خ ــود را از طری ــق درگاه پرداخ ــت س ــداد‪ ،‬دریاف ــت‬ ‫و س ــپس ب ــه س ــامانه ارس ــال کنن ــد‪.‬‬ ‫اف ــرادی ک ــه ب ــر اس ــاس تذک ــر بن ــد ‪ ۱-۳-‬دفترچ ــه راهنم ــای ثب ــت ن ــام‪ ،‬جه ــت ثب ــت ن ــام‬ ‫در ازم ــون بای ــد از تحصی ــل انص ــراف داده و س ــپس ثب ــت ن ــام کنن ــد‪ ،‬م ــی توانن ــد ت ــا تار ی ــخ ‪۲۷‬‬ ‫فروردی ــن ‪ ۹۹‬انص ــراف دهن ــد‪.‬‬ ‫ازم ــون کارشناس ــی ارش ــد گ ــروه پزش ــکی س ــال ‪ ۹۹‬در روزه ــای ‪ ۲۶‬و ‪ ۲۷‬تیرم ــاه س ــال ‪۹۹‬‬ ‫برگ ــزار م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫در مصوبه کمیسیون تلفیق اعالم شد؛‬ ‫مهر تایید مجلس‬ ‫بر ممنوعیت پذیرش دانشجو‬ ‫در دستگاه های اجرایی‬ ‫کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی در الیحه بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬بر ممنوعیت‬ ‫ایجاد مراکز اموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی صحه گذاشت و وزارت علوم و وزارت‬ ‫بهداشت مامور رسیدگی به این امر شدند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬الیحه بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬در اذرماه سال ‪ ۹۸‬از سوی رئیس جمهور به‬ ‫مجلس شورای اسالمی ارائه شد‪.‬‬ ‫این الیحه به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور و همچنین تعطیلی مجلس‪ ،‬در‬ ‫کمیسیون تلفیق مجلس در ‪ ۱۱‬اسفند ‪ ۹۸‬در یک ماده واحده و ‪ ۲۱‬تبصره به تصویب رسید و‬ ‫با توجه به اذن مقام معظم رهبری برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شد‪.‬‬ ‫پیش از این در الیحه تقدیمی دولت عنوان شده بود که پذیرش دانشجو در مراکز اموزشی‬ ‫دستگاه های اجرایی ممنوع شده است‪.‬‬ ‫کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در بند م تبصره ‪ ۹‬این موضوع را تا کید کرده است‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۹‬پذیرش و تامین اعتبار برای پذیرش دانشجوی جدید در مراکز‬ ‫و موسسات پژوهشی دولتی وابسته به دستگاه های اجرایی به غیر از وزارتخانه های علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری و بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی ممنوع است‪.‬‬ ‫وزارتخانه های علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی موظف اند‬ ‫ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در مراکز و موسسات پژوهشی وابسته به خود از جمله‬ ‫پژوهشکده و پژوهشگاه را ‪ ۲۰‬درصد کاهش دهند‪.‬‬ ‫در بند ن این تبصره تا کید شده است‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۹‬صدور مجوز برای تاسیس مراکز و‬ ‫موسسات پژوهشی دولتی جدید برای دستگاه های اجرایی ممنوع است‪.‬‬ ‫سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارتخانه های‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی موظف هستند بر اساس‬ ‫عملکرد موسسات پژوهشی دستگاه های اجرایی در خصوص ساماندهی (تمدید‪ ،‬ادغام و‬ ‫یا لغو مجوز) انها اقدام کنند‪.‬‬ ‫در بند الحاقی یک این بند امده است‪ :‬به منظور ارتقای شاخص های علمی‪ ،‬پژوهشی‬ ‫فناوری و مهارتی‪ ،‬درامدهای اختصاصی دانشگاه ها‪ ،‬موسسات اموزش عالی وابسته به‬ ‫وزارتخانه های علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬پارک های‬ ‫علم و فناوری و مراکز اموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت تعاون و جهاد دانشگاهی از‬ ‫شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح‬ ‫مناطق کمتر توسعه یافته مستثنی هستند‪.‬‬ ‫اما نکته مورد توجه این است که در همین بخش دولت یک صندوق جدید ایجاد کرده‬ ‫است و با عنوان «صندوق توسعه علمی و پژوهشی» سعی دارد از پایان نامه ها حمایت کند‪.‬‬ ‫در بند الحاقی ‪ ۲‬همین بند امده است‪ :‬به منظور افزایش فرصت های برابر و توسعه‬ ‫عدالت اموزشی‪ ،‬ارتقای کیفیت اموزش عالی‪ ،‬تسهیل دسترسی به تحصیالت تکمیلی‪،‬‬ ‫ایجاد منابع پایدار و افزایش بهره وری در استفاده از منابع عمومی‪ ،‬حمایت از پایان نامه ها‬ ‫و رساله های تحصیالت تکمیلی‪ ،‬طرح های پسادکتری در جهت حل نیازهای کشور و‬ ‫مشارکت در طرح های تحقیقاتی صندوق توسعه علمی و پژوهشی کشور تشکیل می شود‪.‬‬ ‫این صندوق وابسته به شورای عالی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری است و به عنوان یک‬ ‫نهاد عمومی‪ ،‬غیردولتی‪ ،‬دارای استقالل استخدامی‪ ،‬اداری‪ ،‬مالی و معامال تی است و‬ ‫بر اساس اساسنامه و مصوبات هیات امنا در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه زیر نظر‬ ‫رئیس جمهور اداره می شود‪.‬‬ ‫سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری وزارتخانه های علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری و بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی ایین نامه اجرایی این بند را تهیه کند و منابع‬ ‫مورد نیاز این بند از محل بند ح این تبصره تامین می شود‪.‬‬ ‫نماینده تام االختیار وزیر بهداشت در منطقه‪:‬‬ ‫رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری خبر داد‬ ‫نیروی انسانی‪ ،‬پرستاری و پزشکی‬ ‫نیاز مراکز درمانی مازندان و گلستان است‬ ‫نماین ــده ت ــام االختی ــار وز ی ــر‬ ‫بهداش ــت در منطق ــه مازن ــدران‬ ‫و گلس ــتان در ام ــور نظارت ــی ب ــر‬ ‫درم ــان کرون ــا‪ ،‬ب ــا بی ــان اینک ــه‬ ‫نی ــروی انس ــانی‪ ،‬پرس ــتاری و س ــایر‬ ‫رده ه ــای و پزش ــکی نی ــاز ای ــن دو‬ ‫اس ــتان اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬تامی ــن‬ ‫ماســک‪ ،‬وســائل حفاظــت شــخصی‬ ‫و دس ــتکش از نیازه ــای منطق ــه‬ ‫ا س ــت ‪.‬‬ ‫محم ــد مه ــدی ناصح ــی در‬ ‫گفت وگ ــو ب ــا ف ــارس در ارتب ــاط ب ــا‬ ‫وضعی ــت موج ــود اس ــتان در مقابل ــه‬ ‫ب ــا بیم ــاری کرون ــا و اقدام ــات انج ــام‬ ‫ش ــده و نیازمندی ه ــای اس ــتان مازن ــدران اظه ــار‬ ‫ک ــرد‪ :‬مازن ــدران و گلس ــتان از نقطه ه ــای اس ــت‬ ‫ک ــه تخت ه ــای بس ــتری مازن ــدران و گلس ــتان‬ ‫ب ــرای جمعی ــت بیم ــار دو اس ــتان تا کن ــون‬ ‫کاف ــی ب ــوده ول ــی پیش بین ــی ب ــرای تخت ه ــای‬ ‫م ــازاد و نقاهت ــگاه بای ــد در دس ــتور کار ق ــرار‬ ‫گیرد‪،‬مکان ه ــای ب ــا هم ــکاری اس ــتانداری‪،‬‬ ‫س ــپاه و س ــایر مجموعه ه ــا ک ــه ا گ ــر نی ــاز ب ــود از‬ ‫ای ــن ظرفی ــت اس ــتفاده کنی ــم‪.‬‬ ‫نماینــده تــام االختیــار وز یــر بهداشــت در امــور‬ ‫نظارت ــی درم ــان کرون ــا در مازن ــدران و گلس ــتان‪،‬‬ ‫در ب ــاره نیازمندی ه ــای دو اس ــتان ش ــمالی درگی ــر‬ ‫ب ــا و ی ــروس کرون ــا را نی ــروی انس ــانی‪،‬‬ ‫پرســتاری و ســایر رده هــای و پزشــکی‬ ‫اع ــام ک ــرد و گف ــت‪ :‬بح ــث تامی ــن‬ ‫ماس ــک‪ ،‬وس ــائل حفاظ ــت ش ــخصی‬ ‫و دس ــتکش از نیازه ــای منطق ــه‬ ‫اســت کــه در اختیــار مــردم قــرار گیــرد‬ ‫و بتوانیــم در اختیــار مــردم قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی در پاس ــخ ب ــه ای ــن س ــووال‬ ‫ک ــه از برخ ــی مراک ــز درمان ــی گ ــزارش‬ ‫می ش ــود ک ــه نیازمندی ه ــای ب ــه‬ ‫ماس ــک و س ــایر وس ــائل حفاظ ــت‬ ‫ش ــخصی در اختیارش ــان ق ــرار‬ ‫نمی گی ــرد‪ ،‬پاس ــخ داد‪ :‬هم ــه‬ ‫بیمارس ــتان ها را بررس ــی ک ــردم ام ــا‬ ‫ای ــن کمب ــود در ح ــال حاض ــر ج ــدی نیس ــت‪،‬‬ ‫ممکــن اســت یــک وقتــی نگرانــی از کمبــود وجــود‬ ‫داش ــته باش ــد ام ــا در ح ــال حاض ــر در اختی ــار‬ ‫همــه بیمارســتان ها قــرار گرفتــه و تامیــن شــده بــه‬ ‫دنب ــال تامی ــن نیازمندی ه ــا هس ــتیم ت ــا نگرانی ه ــا‬ ‫در ای ــن ارتب ــاط را کاه ــش دهی ــم‪.‬‬ ‫بیانیه جامعه اسالمی دانشجویان علوم پزشکی گیالن؛‬ ‫برای جبران حداقل ‪ ۹۰۰‬پرستار‬ ‫فقط ‪ ۸۰‬نفر را استخدام می کنند‬ ‫در بیانی ــه (ج ــاد) ب ــه اس ــتاندار بی ــان ش ــده‬ ‫اس ــت ک ــه بعض ــا ب ــرای حداق ــل ‪ ۲۴‬بیم ــار‪ ۲ ،‬ت ــا ‪۳‬‬ ‫پرس ــتار وج ــود دارد‪ .‬در حال ــی ک ــه اس ــتانداردها‬ ‫اج ــازه ی حض ــور ی ــک پرس ــتار ب ــر بالی ــن حداکث ــر‬ ‫‪ ۵‬بیم ــار را می دهن ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬جامعــه اســامی دانشــجویان‬ ‫(جــاد) دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان در بیانیـه ای‬ ‫ش ــکواییه های خ ــود از اقدام ــات مس ــئوالن در‬ ‫مقابل ــه ب ــا کوو ی ــد‪ 19‬در ای ــن اس ــتان را ب ــه س ــمع‬ ‫اس ــتاندار و نماین ــدگان مجل ــس رس ــاندند‪ .‬در ای ــن‬ ‫بیانی ــه ذک ــر پرس ــیده ش ــده اس ــت ک ــه اقای ــان ب ــرای‬ ‫کمبــود پرســتار چــه چــاره اندیشــیده انــد؟ ایــا چــاره‬ ‫ی ایــن کمبــود در بیمارســتان هــا‪ ،‬اضافــه کارهــای‬ ‫اجب ــاری و س ــنگین اس ــت؟‬ ‫در بخش های ــی از ای ــن بیانی ــه ام ــده اس ــت‪:‬در‬ ‫واپس ــین روزه ــای س ــال ‪ ۹۸‬ک ــه س ــالی سراس ــر‬ ‫حادث ــه و غ ــم ب ــرای مل ــت ش ــریف ای ــران ب ــود ب ــه‬ ‫س ــر م ــی بر ی ــم و در ای ــن روزه ــا‪ ،‬چن ــگ در گریب ــان‬ ‫و ی ــروس نوش ــکفته ی دردسرس ــاز چین ــی هس ــتیم‪،‬‬ ‫ویروس ــی ک ــه ا گ ــر در ب ــدو کش ــف ان در ای ــران‪،‬‬ ‫پیش ــگیری‪ ،‬قرنطین ــه و اص ــول اس ــتاندارد اعم ــال‬ ‫م ــی ش ــد قطع ــا اکن ــون بی ــش از ‪ ۴۰۰۰‬مبت ــا ب ــه ای ــن‬ ‫بیم ــاری نداش ــتیم و ای ــن مس ــئله ب ــه عن ــوان ی ــک‬ ‫بح ــران‪ ،‬مط ــرح نم ــی ش ــد‪.‬‬ ‫ع ــدم فرهن ــگ س ــازی و س ــازماندهی‪ ،‬ع ــدم‬ ‫وج ــود زیرس ــاخت ه ــای کاف ــی‪ ،‬کمب ــود تجهی ــزات‬ ‫و نی ــروی انس ــانی و راس تم ــام ای ــن مش ــکل ه ــا ک ــه‬ ‫ع ــدم کفای ــت در مدیر ی ــت بح ــران و بیمارس ــتان‬ ‫هاســت از عوامــل زمینــه ســاز شــیوع و یــروس کرونــا‬ ‫در سراس ــر کش ــور اس ــت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬جامعــه ی پزشــکی کــه بــه یــاری‬ ‫و لط ــف خداون ــد هم ــواره در خدمتگ ــزاری م ــردم‬ ‫پــای کار بــوده و هســت کمــاکان بــا قــدرت در خــط‬ ‫اول مب ــارزه ب ــا ای ــن و ی ــروس ق ــرار دارد هرچن ــد ک ــه‬ ‫بارهــا بــا طــرح هایــی از قبیــل طــرح تحــول ســامت‬ ‫در ح ــق ان ه ــا ک ــم لطف ــی ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫در ای ــن می ــان جامع ــه پرس ــتاری ای ــران و ب ــه‬ ‫خص ــوص گی ــان بی ــش از س ــایر رش ــته ه ــای عل ــوم‬ ‫پزش ــکی از ای ــن نا کارام ــدی ه ــا ضرب ــه خ ــورده‬ ‫اس ــت و هم اکن ــون نی ــز ب ــه عل ــت کمب ــود امکان ــات‬ ‫ب ــرای جلوگی ــری از س ــرایت و ی ــروس‪ ،‬ب ــرای س ــومین‬ ‫ب ــار س ــوگوار هم ــکاران گیالن ــی خ ــود ک ــه ب ــه کرون ــا‬ ‫و ی ــروس مبت ــا ش ــده ان ــد‪ ،‬گردی ــده اس ــت‪.‬‬ ‫بارهــا در گیــان توســط مقــام هــای مختلــف بــه‬ ‫کمب ــود پرس ــتار در بیمارس ــتان ه ــا اش ــاره ش ــده و در‬ ‫اخریــن مصاحبــه ایــن کمبــود‪ ،‬حــدود ‪ ۹۰۰‬پرســتار‪،‬‬ ‫تخمی ــن زده ش ــده اس ــت؛ ام ــا س ــوال اینجاس ــت‬ ‫ک ــه اقای ــان ب ــرای ای ــن کمب ــود چ ــه چ ــاره اندیش ــیده‬ ‫ان ــد؟ ایـــا چ ــاره ی معض ــل کمب ــود پرس ــتار در‬ ‫بیمارس ــتان ه ــا‪ ،‬اضاف ــه کاره ــای اجب ــاری‬ ‫س ــنگینی اس ــت ک ــه س ــامت و بن ــای خان ــواده ی‬ ‫پرس ــتاران را ب ــه خط ــر م ــی ان ــدازد و هزین ــه ی بس ــیار‬ ‫ناچی ــز ان پ ــس از م ــاه ه ــا وار ی ــز م ــی ش ــود؟ یــا کلی ــد‬ ‫ایــن مشــکل‪ ،‬اســتفاده از دانشــجویان پرســتاری بــا‬ ‫حق ــوق س ــاعتی ‪ ۵۰۰۰‬توم ــان اس ــت ک ــه در مقایس ــه‬ ‫بــا برخــی رشــته هــا بســیار ناچیــز اســت و انگیــزه ی‬ ‫دانش ــجویان ب ــرای کار ک ــردن در ای ــن رش ــته را ب ــه‬ ‫صف ــر م ــی رس ــاند؟‬ ‫ای ــا منطق ــی اس ــت ک ــه بخش ــی در بیمارس ــتان‬ ‫رازی ب ــا حداق ــل ‪ ۲۴‬بیم ــار‪ ،‬فق ــط ‪ ۲‬ت ــا ‪ ۳‬پرس ــتار‬ ‫داش ــته باش ــد در حال ــی ک ــه اس ــتانداردها اج ــازه ی‬ ‫حض ــور ی ــک پرس ــتار ب ــر بالی ــن حداکث ــر ‪ ۵‬بیم ــار را‬ ‫م ــی ده ــد؟‬ ‫در ایـــن روزه ــا ک ــه و ی ــروس کرون ــا‪ ،‬س ــایه ب ــر‬ ‫س ــرزمین م ــا افکن ــده و تع ــدادی از کارکن ــان‬ ‫بیمارس ــتان ک ــه س ــوگند خدم ــت ب ــه م ــردم ی ــاد‬ ‫ک ــرده ان ــد ب ــه عل ــت کمب ــود تجهی ــزات محافظت ــی‬ ‫ســر از کار بــاز مــی زننــد‪ ،‬بــاز هــم پرســتاران هســتند‬ ‫ک ــه در خ ــط مق ــدم ق ــرار گرفت ــه و ج ــان در ک ــف ب ــا‬ ‫کمتری ــن تجهی ــزات ب ــه مب ــارزه ب ــا ای ــن بیم ــاری‬ ‫پرداخت ــه ان ــد و تنه ــا تش ــویق ب ــرای انه ــا ای ــن اس ــت‬ ‫ک ــه در اولو ی ــت اس ــتخدام ق ــرار بگیرن ــد! ک ــدام‬ ‫اس ــتخدام؟! سلس ــله مراتب ــی ک ــه ب ــرای جب ــران‬ ‫حداق ــل ‪ ۹۰۰‬پرس ــنل پرس ــتاری فق ــط ‪ ۸۰‬نف ــر را‬ ‫اس ــتخدام م ــی کن ــد؟‬ ‫کمب ــود پرس ــتار در اس ــتان گی ــان‪ ،‬معضل ــی‬ ‫دیرین ــه اس ــت ک ــه توج ــه و ت ــاش ج ــدی مس ــئوالن‬ ‫اســتانی و کشــوری را مــی طلبــد در حالــی کــه تمــام‬ ‫توجه ــات ب ــر س ــاخت ‪ ICU‬ه ــا و بیمارس ــتان ه ــا‬ ‫متمرک ــز ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــا ای ــن وج ــود ای ــن تفاس ــیر‪ ،‬جامع ــه اس ــامی‬ ‫دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی گی ــان خواس ــتار‪:‬‬ ‫◄ بــه کارگیــری نیروهــای متخصــص در زمینــه ی‬ ‫پیش ــگیری از بیم ــاری ه ــای واگی ــر و غی ــر واگی ــر و‬ ‫فرهن ــگ س ــازی س ــبک زندگ ــی س ــالم ب ــه منظ ــور‬ ‫کاه ــش مراجع ــات ب ــه بیمارس ــتان ه ــا و کاه ــش‬ ‫هزین ــه ه ــا و ب ــار کاری پرس ــنل ب ــه خص ــوص‬ ‫پرس ــتاران‬ ‫◄ توجــه و یــژه مســئوالن اســتانی و کشــوری در‬ ‫زمین ــه کمب ــود تجهی ــزات و کمب ــود نی ــرو در بح ــران‬ ‫ح ــال حاض ــر و توج ــه ب ــه س ــامت خان ــواده ی‬ ‫پرس ــتاران حاض ــر ب ــر بالی ــن بیم ــاران مبت ــا ب ــه کرون ــا‬ ‫◄ تا کی ــد ب ــر جای ــگاه و حق ــوق پرس ــتاران در‬ ‫بیمارســتان بــر اســاس شــرح وظایــف تعر یــف شــده‬ ‫ب ــرای ان ــان‬ ‫◄ ت ــاش در جه ــت افزای ــش ظرفی ــت‬ ‫اس ــتخدام پرس ــتاران و س ــایر کادر بهداش ــتی در‬ ‫گی ــان م ــی باش ــد؛ امی ــد اس ــت ب ــا ت ــاش در ای ــن‬ ‫راس ــتا و تحق ــق ای ــن اه ــداف‪ ،‬ش ــاهد دس ــتیابی‬ ‫جامع ــه پرس ــتاری ب ــه حق ــوق و جای ــگاه مناس ــب‬ ‫ای ــن قش ــر باش ــیم‪.‬‬ ‫با توجه به مشکالت به وجود امده ناشی از شیوع ویروس کرونا برای فعاالن اقتصادی؛‬ ‫نحوه پرداخت اقساط حق بهره برداری اراضی‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی تسهیل شد‬ ‫ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی‬ ‫ای ــران ب ــا ه ــدف مس ــاعدت ب ــه س ــرمایه گذاران‬ ‫واحده ــای تولی ــدی‪ ،‬نح ــوه پرداخ ــت اقس ــاط‬ ‫ح ــق بهره ب ــرداری اراض ــی در ش ــهرک ها و نواح ــی‬ ‫صنعت ــی تابع ــه خ ــود را تس ــهیل نم ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از رواب ــط عموم ــی‬ ‫س ــازمان صنای ــع کوچ ــک و ش ــهرک های صنعت ــی‬ ‫ای ــران‪ ،‬هی ــات مدی ــره س ــازمان صنای ــع کوچ ــک و‬ ‫ش ــهرک های صنعت ــی ای ــران ب ــا توج ــه ب ــه مش ــکالت‬ ‫به وج ــود ام ــده ناش ــی از ش ــیوع و ی ــروس کرون ــا ب ــرای‬ ‫فع ــاالن اقتص ــادی‪ ،‬به و ی ــژه صاحب ــان بنگاه ه ــای‬ ‫کوچ ــک و متوس ــط مس ــتقر در ش ــهرک ها و نواح ــی‬ ‫صنعت ــی در پرداخ ــت اقس ــاط ح ــق بهره ب ــرداری‬ ‫اراض ــی وا گ ــذار ش ــده‪ ،‬مص ــوب نم ــود‪ :‬اقس ــاط‬ ‫اس ــفند ‪ 1398‬لغای ــت اردیبهش ــت ‪ 1399‬واحده ــای‬ ‫صنعت ــی ب ــدون هی ــچ گون ــه تعدیل ــی ب ــه انته ــای‬ ‫اقس ــاط مربوط ــه منتق ــل ش ــود‪.‬‬ ‫هی ــات مدی ــره س ــازمان صنای ــع کوچ ــک و‬ ‫ش ــهرک های صنعت ــی ای ــران همچنی ــن در راس ــتای‬ ‫تکر ی ــم هرچ ــه بهت ــر ار ب ــاب رج ــوع و ض ــرورت‬ ‫رس ــیدگی ب ــه حج ــم ب ــاالی تقاض ــا در ای ــام پایان ــی‬ ‫س ــال در ش ــرکت ش ــهرک های صنعت ــی اس ــتان ها‪،‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط به وجــود امــده و رعایــت ضوابــط‬ ‫ایمن ــی و بهداش ــتی ب ــه منظ ــور جلوگی ــری از ش ــیوع‬ ‫هرچ ــه بیش ــتر بیم ــاری کرون ــا‪ ،‬ش ــرایط وا گ ــذاری‬ ‫زمی ــن ب ــر اس ــاس دس ــتورالعمل بهره ب ــرداری س ــال‬ ‫‪ 1398‬را تــا انتهــای اردیبهشــت ســال ‪ 1399‬تمدیــد‬ ‫ک ــرد‪.‬‬ ‫مع ــاون وز ی ــر صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت‬ ‫و مدیرعام ــل س ــازمان صنای ــع کوچ ــک و‬ ‫ش ــهرک های صنعت ــی ای ــران نی ــز پیش ت ــر گفت ــه‬ ‫ب ــود‪ :‬به رغ ــم افزای ــش هزینه ه ــای س ــازمان صنای ــع‬ ‫کوچ ــک و ش ــهرک های صنعت ــی ای ــران در تامی ــن‬ ‫زیرس ــاخت ها‪ ،‬افزای ــش ن ــرخ ح ــق انتف ــاع زمی ــن‬ ‫ب ــرای وا گ ــذاری ب ــه س ــرمایه گذاران در ش ــهرک های‬ ‫صنعت ــی جزئ ــی ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫محس ــن صالحی نی ــا اف ــزود‪ :‬بخش ــی از‬ ‫هزینه ه ــای مرتب ــط ب ــا ش ــهرک های صنعت ــی از‬ ‫مناب ــع و اعتب ــارات عمران ــی مل ــی و اس ــتانی و‬ ‫بخش ــی دیگ ــر از مح ــل وا گ ــذاری زمی ــن تامی ــن‬ ‫می ش ــو د ‪.‬‬ ‫وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬هرچن ــد هزینه ه ــای مرتب ــط‬ ‫ب ــا عملیـــات عمران ــی در ش ــهرک های صنعت ــی‬ ‫کش ــور افزای ــش یافت ــه‪ ،‬ام ــا ن ــرخ ح ــق انتف ــاع زمی ــن در‬ ‫ش ــهرک ها متناس ــب ب ــا هزینه ه ــا‪ ،‬افزای ــش نداش ــته‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫رئی ــس هی ــات مدی ــره و مدیرعام ــل س ــازمان‬ ‫صنای ــع کوچ ــک و ش ــهرک های صنعت ــی ای ــران‬ ‫ادام ــه داد‪ :‬تا کی ــد وز ی ــر صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و‬ ‫تج ــارت نی ــز ای ــن اس ــت ک ــه نبای ــد مع ــادل افزای ــش‬ ‫هزینه ه ــای تامی ــن زیرس ــاخت ها در ش ــهرک های‬ ‫صنعت ــی ب ــه ن ــرخ ح ــق انتف ــاع زمی ــن اف ــزوده ش ــود‪.‬‬ ‫صالحی نی ــا تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ت ــاش ش ــده اس ــت‬ ‫ب ــا صرفه جو ی ــی بیش ــتر در هزینه‪‎‬ه ــا و تامی ــن‬ ‫مناب ــع مال ــی و اس ــتانی و بهینه س ــازی روش اج ــرای‬ ‫طرح ه ــای زیرس ــاختی در ش ــهرک ها‪ ،‬هزینه ه ــای‬ ‫تولی ــد کنن ــدگان کاه ــش یافت ــه و از فش ــار بیش ــتر ب ــه‬ ‫ان ــان جلوگی ــری ش ــود‪.‬‬ ‫ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی‬ ‫ای ــران و ش ــرکت های اس ــتانی تابع ــه ان هم این ــک ب ــا‬ ‫دارا ب ــودن ‪ 499‬ش ــهرک و ‪ 319‬ناحی ــه صنعت ــی و‬ ‫‪ 3‬منطق ــه و ی ــژه اقتص ــادی درح ــال بهره ب ــرداری‪،‬‬ ‫‪ 65‬ش ــهرک و ناحی ــه صنعت ــی تخصص ــی‪ 6 ،‬ش ــهرک‬ ‫فن ــاوری‪ 37 ،‬مرک ــز خدم ــات فن ــاوری و کس ــب‬ ‫و کار‪ 2 ،‬مجتم ــع فن ــاوری اطالع ــات و خدم ــات‬ ‫نرم اف ــزاری‪ 81 ،‬ه ــزار و ‪ 33‬ق ــرارداد منعق ــده و‬ ‫بهره ب ــرداری از ‪ 44‬ه ــزار و ‪ 899‬واح ــد صنعت ــی و‬ ‫‪ 2‬ه ــزار و ‪ 987‬واح ــد کارگاه ــی‪ ،‬موجب ــات اش ــتغال‬ ‫مس ــتقیم ‪ 904‬ه ــزار و ‪ 537‬نف ــر را در سراس ــر کش ــور‬ ‫فراه ــم ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫ممنوعیت به کارگیری مددکاران‬ ‫اجتماعــی در امور غیر تخصصی‬ ‫رئیــس کل دادگســتری چهارمحــال و بختیــاری‪ ،‬بخشــنامه ممنوعیــت‬ ‫به کارگیــری مــددکاران اجتماعــی در امــور غیــر تخصصــی را ابــاغ کــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان از شــهرکرد‪ ،‬احمدرضــا بهرام ــی‬ ‫رئی ــس کل دادگس ــتری چهارمح ــال و بختی ــاری‪ ،‬بخش ــنامه ممنوعی ــت‬ ‫بکارگیـــری مـــددکاران اجتماعـــی حوز ه هـــای قضایـــی در هـــر ا م ــر‬ ‫غیـــر تخصصـــی اداری دیگـــر را بـــرای اجـــرا بـــه روســـا و دادســـتان های‬ ‫حوزه ه ــای قضای ــی اس ــتان اب ــاغ ک ــرد‪.‬‬ ‫در متن این بخشنامه امده است‪:‬‬ ‫«بــا احتــرام‪ ،‬نظــر بــه اینکــه در فراینــد جــذب نیــروی انســانی طــی ســال‬ ‫ج ــاری ب ــرای ه ــر ک ــدام از حوزه ه ــای قضای ــی شهرس ــتان و بخ ــش‪ ،‬ی ــک‬ ‫مــددکار بــا تحصیــات حــوزه علــوم اجتماعــی اســتخدام گردیــد تــا تحــت‬ ‫نظـــارت و تعلیمـــات معاونـــت اجتماعـــی و پیشـــگیری از وقـــوع ج ــرم‬ ‫ً‬ ‫دادگس ــتری کل اس ــتان طرف ــا در ام ــوری نظی ــر تص ــدی واح ــد م ــددکاری‬ ‫و تش ــکیل پرون ــده ش ــخصیت وف ــق م ــواد ‪ ۲۸۶ ،۲۰۴‬و ‪ ۴۸۶‬قان ــون ایی ــن‬ ‫دادرســی کیفــری و دســتورالعمل مربوطــه و نیــز حضــور در دادگاه اطفــال بــا‬ ‫لحــاظ مــواد ‪ ۴۰۹‬و ‪ ۴۱۰‬قانــون مذکــور و همچنیــن پیگیــری امــور مشــاوره ای‬ ‫در دع ــاوی خانوادگ ــی‪ ،‬انج ــام س ــایر مش ــاوره هایی ک ــه روس ــا ی ــا قض ــات‬ ‫واحد هـــای قضایـــی ضـــروری می داننـــد‪ ،‬پیگیـــری امـــور اجتماع ــی‬ ‫حوزه ه ــای قضای ــی و حت ــی مش ــارکت در فرایند ه ــای صل ــح و س ــازش در‬ ‫ص ــورت صالحدی ــد روس ــا و دادس ــتان های عموم ــی و انق ــاب فعالی ــت‬ ‫ً‬ ‫نماین ــد‪ ،‬ل ــذا اکی ــدا ی ــاداور می ش ــود از بکارگی ــری مش ــارالیهم در ه ــر ام ــر‬ ‫اداری دیگ ــر خ ــودداری ب ــه عم ــل ای ــد ت ــا ب ــا ف ــراغ ب ــال ب ــه انج ــام ام ــور مه ــم‬ ‫مذک ــور ک ــه در ج ــای خ ــود حائ ــز اهمی ــت فراوان ــی می باش ــند‪ ،‬بپردازن ــد‪».‬‬ ‫افتتاح مرکز توسعه ی‬ ‫کسب وکارهای کوچک و خرد‬ ‫در سازمان جهاددانشگاهی‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مرک ــز توس ــعه کس ــب و کاره ــای کوچ ــک و خ ــرد کرمانش ــاه ب ــا حض ــور‬ ‫معـــاون اقتصـــادی اســـتانداری و مدیـــران حـــوزه اقتصـــادی اســـتان‪ ،‬در‬ ‫س ــازمان جهاددانش ــگاهی اس ــتان کرمانش ــاه افتت ــاح ش ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی کرمانشــاه‪ ،‬دکتــر‬ ‫ســـیامک ازادی مدیـــر مرکـــز توســـعه کســـب و کارهـــای کوچـــک و خ ــرد‬ ‫کرمانش ــاه در حاش ــیه ی افتت ــاح ای ــن مرک ــز در جم ــع خبرن ــگاران‪ ،‬وظیف ــه‬ ‫اصل ــی ای ــن مرک ــز را توج ــه ب ــه اولوی ــت ه ــا و مزی ــت ه ــای اس ــتان در ح ــوزه‬ ‫کســـب و کارهـــای کوچـــک و خـــرد عنـــوان کـــرد و گفـــت‪ :‬طبـــق برنام ــه‬ ‫ری ــزی های ــی ک ــه انج ــام گرفت ــه‪ ،‬توج ــه ب ــه مزی ــت ه ــا را تنه ــا منحص ــر ب ــه‬ ‫ی ــک ح ــوزه نخواهی ــم ک ــرد‪ ،‬بلک ــه ح ــوزه ه ــای مختل ــف مانن ــد صنع ــت‪،‬‬ ‫کش ــاورزی و خدم ــات را م ــورد توج ــه ق ــرار م ــی دهی ــم‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن مرکـــز متولـــی برنامـــه ریـــزی بـــرای توس ــعه‬ ‫کســب و کارهــای کوچــک و خــرد در اســتان اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬پــس از‬ ‫شناس ــایی اولوی ــت ه ــا و پتانس ــیل ه ــای اس ــتان درح ــوزه ه ــای مختل ــف‪،‬‬ ‫در گام بع ــدی ب ــا ی ــک رویک ــرد ش ــبکه ای برنام ــه توس ــعه هرک ــدام از ای ــن‬ ‫ح ــوزه ه ــا را تدوی ــن م ــی کنی ــم‪.‬‬ ‫مدیر مرکز توسعه کسب و کارهای کوچک و خرد کرمانشاه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬همچنین در زیرمجموعه این برنامه توسعه ای‪ ،‬برای هرکدام از رسته‬ ‫های شناسایی شده‪ ،‬سطوح مختلفی را تعریف خواهیم کرد‪.‬‬ ‫دکت ــر ازادی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬پ ــس از انج ــام مقدمات ــی مانن ــد شناس ــایی‬ ‫رس ــته ه ــا وس ــطح بن ــدی انه ــا‪ ،‬اق ــدام ب ــه ثب ــت ن ــام از متقاضی ــان ایج ــاد‬ ‫کســـب و کار درایـــن رســـته هـــا خواهیـــم کـــرد و در گام بعـــدی پـــس از‬ ‫اهلیـــت ســـنجی متقاضیـــان انهـــا را بـــه پیشـــرانان و راهبـــران رســـته ه ــا‬ ‫وص ــل م ــی کنی ــم ت ــا ش ــاهد ایج ــاد کس ــب و کاره ــای پای ــداری باش ــیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه به تجربه دو ساله جهاددانشگاهی کرمانشاه در حوزه‬ ‫توسعه مشاغل به ویژه مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت‪ :‬امیدواریم با‬ ‫استفاده از این تجربه بتوانیم راهبری و دیده بانی توسعه کسب و کارهای‬ ‫کوچک و خرد را در استان در این مرکز به خوبی اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان ا تش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهرداری اصفهان خبر داد‬ ‫پیگیری دریافت مجوز استخدام‬ ‫‪ ۳۰۰‬نیرو وتبدیل وضعیت‬ ‫کارکنان شرکتی و قراردادی‬ ‫مدیرعامل سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان‬ ‫از پیگیری دریافت مجوز استخدام ‪ ۳۰۰‬نیروی عملیاتی جدید برای سال‬ ‫اینده خبر داد و گفت‪ :‬تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و قراردادی و‬ ‫اصالح حقوق و مزایای پرسنل این سازمان در دستور کار فعالیت های‬ ‫سال ‪ ۹۹‬قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اتشــپاد محســن گالبــی در گفــت و گــو بــا ایمنــا‪ ،‬بــا اشــاره بــه مهمتر یــن‬ ‫پروژه هایـــی کـــه در ســـال ‪ ۹۸‬اغـــاز و یـــا افتتـــاح شـــده‪ ،‬اظهـــار ک ــرد‪:‬‬ ‫بهره بـــرداری از ایســـتگاه اتـــش نشـــانی اطشـــاران (ایســـتگاه ‪ )۲۵‬یک ــی از‬ ‫پروژه هـــای ســـال جاری بـــوده اســـت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مهمترین پروژه هایی که سال اینده در سازمان اتش‬ ‫نشانی اصفهان اغاز و یا به بهره برداری می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬نصب ‪ ۱۵۰‬عدد شیر‬ ‫هیدرانت در مناطق ‪ ۱۵‬گانه شهرداری‪ ،‬بهره برداری از ایستگاه های اتش‬ ‫نشانی در مناطق یک‪ ،‬ناژوان و ‪ ۱۴‬همچنین خانه اصفهان و سیتی سنتر از‬ ‫جمله برنامه های سال اینده این سازمان است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان‬ ‫از بهره برداری ستاد فرماندهی و اشیانه اتش نشانی ایستگاه پنج در سال‬ ‫اینده خبرداد و تصریح کرد‪ :‬پیگیری دریافت مجوز استخدام ‪ ۳۰۰‬نفر نیروی‬ ‫عملیاتی جدید‪ ،‬طراحی مرکز اموزش‪ ،‬کاربری سازی هشت دستگاه اسکانیا‪،‬‬ ‫خرید تجهیزات فردی اتش نشانی‪ ،‬پیگیری پیاده سازی فازهای بعدی نرم‬ ‫افزار سرای هشت‪ ،‬اصالح چارت سازمانی‪ ،‬تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی‬ ‫و قراردادی‪ ،‬اصالح حقوق و مزایای پرسنل‪ ،‬تجهیز اتاق سرور با ذخیره ساز‬ ‫و راه اندازی بایگانی الکترونیک از دیگر اقدامات در دستور کار این سازمان‬ ‫برای سال ‪ ۹۹‬است‪.‬‬ ‫کاریابی‬ ‫شنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 19 -1398‬رجب ‪ 14 -1441‬مارس ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1192‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫از سوی دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها برای سال ‪99‬‬ ‫رئیس انجمن صنفی کاریابی های استان تهران با اشاره به رکود ناشی از کرونا‪:‬‬ ‫میزان حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی‬ ‫و کاریابی های داخلی و خارجی مشخص شد‬ ‫دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی را‬ ‫در این روزها فراموش نکنید‬ ‫میزان حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی (داخلی و خارجی) در سال ‪1399‬‬ ‫از سوی دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به مدیران‬ ‫کل استان ها برای اجرا در دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ابالغ شد‪.‬‬ ‫حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی اعم از‬ ‫کاریابی های داخلی و خارجی برای سال ‪ 1399‬از سوی وزارت‬ ‫تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی ابالغ شد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬حق الزحمه کاریابی بابت ثبت نام به همراه مشاوره شغلی‬ ‫به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪ -۱-۱‬حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در‬ ‫دفاتر کاریابی داخلی مبلغ ‪ 30‬هزار تومان( بدون احتساب‬ ‫ارزش افزوده) تعیین می گردد‪.‬‬ ‫‪ -۱-۲‬حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در‬ ‫دفاتر کاریابی خارجی مبلغ ‪ 45‬هزار تومان( بدون احتساب‬ ‫ارزش افزوده) تعیین می گردد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -1‬چنانچه به همراه ثبت نام کارجو‪ ،‬فرایند مشاوره شغلی‬ ‫انجام نشود پنجاه درصد حق الزحمه ثبت نام و مشاوره شغلی‬ ‫کسر خواهد شد‪.‬‬ ‫تبصره‪ -2‬در صورت انصراف کارجو از فرایند به کارگماری وجه‬ ‫پرداختی بابت ثبت نام و مشاوره شغلی به وی مسترد نمی گردد‪.‬‬ ‫تبصره‪ -3‬دفاتر کاریابی می توانند برای ثبت نام مجدد‬ ‫کارجویی که دو سال از تاریخ ثبت نام انها گذشته و یا‬ ‫مقطع تحصیلی باالتری ارائه نماید‪ ،‬حق الزحمه ثبت نام‬ ‫و مشاوره شغلی دریافت نماید‪.‬‬ ‫‪ -2‬حق الزحمه کاریابی بابت به کارگماری کارجو در‬ ‫داخل کشور برای قراردادهای یکساله و بیشتر به شرح‬ ‫زیر محاسبه و تعیین می گردد‪:‬‬ ‫‪ -۲-۱‬حق الزحمه به کارگماری کاریابی غیردولتی‬ ‫داخلی که از کارجو دریافت می گردد حداکثر‬ ‫پنجاه درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در‬ ‫سال ‪ ۱۳99‬می باشد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ - ۱‬درصورتی که دستمزد ثابت به کار گمارده بیشتر از‬ ‫حداقل دستمزد اعالم شده از سوی شورای عالی کار باشد‬ ‫‪ ۳۰‬درصد تفاوت حقوق کارجو با حداقل دستمزد اعالم شده در‬ ‫سال ‪ 98‬به حق الزحمه دریافتی از کارجو اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫تبصره‪ - ۲‬برای قراردادهای کمتر از یکسال حق الزحمه به نسبت‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار‪ ،‬با ابالغ محمد ا کبرنیا‪ ،‬مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و‬ ‫کاریابی های وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در‬ ‫دفاتر کاریابی داخلی مبلغ ‪ 30‬هزار تومان و در دفاتر کاریابی خارجی مبلغ ‪ 45‬هزار تومــان‬ ‫( بدون احتساب ارزش افزوده) تعیین گردید‪.‬‬ ‫ماه های کارکرد محاسبه خواهد شد‪.‬‬ ‫تبصره‪ -۳‬کاریابی ها حق دریافت حق الزحمه به کارگماری برای‬ ‫مدت اشتغال کمتر از یک ماه را ندارند‪.‬‬ ‫تبصره‪ -۴‬در صورت تمدید قرارداد کار (به کار گمارده با کارفرما)‬ ‫تا سقف یک سال‪ ،‬دفاتر کاریابی می توانند نسبت به اخذ مابقی‬ ‫حق الزحمه خود از به کار گمارده اقدام نماید‪.‬‬ ‫‪ -۲-۲‬دفاتر کاریابی می توانند در خصوص برخی مشاغل‬ ‫ساختمانی و روزمزد(‪ 8‬درصد)دستمزد روزانه دریافتی کارجو را‬ ‫به عنوان حق الزحمه به کارگماری دریافت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3-2‬دفاتر کاریابی می توانند حق الزحمه به کارگماری را تا‬ ‫سقف یک ماه حقوق دریافتی کارجو از کارفرما دریافت نماید‪.‬‬ ‫‪ -۳‬دفاتر کاریابی می توانند در زمان معرفی کارجو به فرصت‬ ‫شغلی تعیین شده ‪ ،‬در صورت تمایل کارجو مبلغ ‪200‬هزار تومان‬ ‫را علی الحساب به عنوان پیش دریافت از میزان حق الزحمه‬ ‫به کارگماری تعیین شده دریافت نمایند‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬دفاتر کاریابی موظف می باشند در صورت عدم‬ ‫به کارگماری کارجو ظرف همان روز نسبت به عودت مبلغ‬ ‫دریافتی اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬دفاتر کاریابی با توافق با به کار گمارده می تواند حق الزحمه‬ ‫خود را به صورت اقساط وصول نماید‪.‬‬ ‫‪ -۵‬دفاتر کاریابی می توانند به منظور وصول حق الزحمه خود‬ ‫در زمان معرفی به کار از جوینده کار تضمین و تامین الزم را در‬ ‫قالب سفته اخذ نماید‪.‬‬ ‫تبصره‪ -1‬میزان تضمین اخذشده از کارجو توسط دفتر‬ ‫کاریابی داخلی نباید بیشتر از حداقل حقوق اعالم شده از سوی‬ ‫شورای عالی کار باشد‪.‬‬ ‫تبصره ‪-2‬ر کاریابی می تواند تضمین اخذشده از کارجو را‬ ‫حداکثر به مدت ‪ 45‬روز به منظور تعیین صحت وسقم‬ ‫وضعیت به کارگماری نزد خود نگاه دارد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬دفاتر کاریابی نمی توانند مدارک هویتی جویندگان کار‬ ‫اعم از شناسنامه‪ ،‬کارت ملی‪ ،‬گذرنامه‪ ،‬گواهینامه و ‪...‬را‬ ‫به عنوان تضمین اخذ نماید‪.‬‬ ‫‪ -۷‬با درخواست دفاتر کاریابی‪ ،‬کارفرما می تواند در صورت‬ ‫رضایت کتبی کارجو‪ ،‬حق الزحمه به کارگماری را در قالب‬ ‫مساعده از حقوق وی کسر و به کاریابی پرداخت نماید‪ .‬در این‬ ‫صورت نیازی به اخذ تضمین از کارجو نمی باشد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬دفاتر کاریابی موظف اند در قبال دریافت هرگونه وجه‬ ‫(حق الزحمه ثبت نام و به کارگماری) به کارجو رسید ارائه نماید‪.‬‬ ‫تبصره‪ -‬چنانچه بر اساس تائید مراجع ذیصالح کارجو قبل‬ ‫از پایان یک سال ترک کار نموده و یا به علت سهل انگاری‪ ،‬عدم‬ ‫توجه به اوامر کارفرما‪ ،‬قصور و ‪ ...‬موجبات اخراج خویش را فراهم‬ ‫سازد‪ ،‬موظف به پرداخت کل حق الزحمه برابر بند مرتبط مندرج‬ ‫دربند ‪ ۲‬خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -۹‬تعرفه حق الزحمه به کارگماری کارجو در خارج از کشور‬ ‫برای قرارداد کار یک ساله و بیشتر معادل حداقل حقوق پایه مورد‬ ‫تائید سفارت ایران در کشور هدف و برای قرارداد کار کمتر از یک‬ ‫سال به صورت تناسبی محاسبه می گردد‪.‬‬ ‫‪-۱۰‬عدم رعایت هر یک از بندهای اعالم شده‪ ،‬تخلف‬ ‫محسوب گردیده و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان‬ ‫با همکاری انجمن های صنفی کاریابی ها استان موظف به‬ ‫رسیدگی می باشند‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬کلیه دفاتر کاریابی مکلف می باشند این ابالغیه را در‬ ‫محل مناسب و در معرض دید عموم مراجعه کنندگان‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن صنفی کاریابی های استان تهران با اشاره به رکود بازارکار به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع سبب شده تا جابجایی نیروی کار به حداقل ممکن برسد و به همین دلیل دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی با مشکالت‬ ‫بسیاری دست وپنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫یه ــای اس ــتان ته ــران در گفتگ ــو ب ــا خبرن ــگار ب ــازارکار بابی ــان اینک ــه مش ــکالت‬ ‫لیل ــی دانش ــمندی رئی ــس انجم ــن صنف ــی کاریاب ‬ ‫یه ــا ب ــا ش ــیوع وی ــروس کرون ــا دوچن ــدان ش ــده اس ــت گف ــت‪ :‬وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی در ح ــال اندیش ــیدن‬ ‫کاریاب ‬ ‫تمهیداتــی بــرای کارگــران و کارخان ههــا در شــرایط فعلــی اســت کــه در‬ ‫یه ــا ش ــود‪.‬‬ ‫نه ــا بای ــد ی ــک نیم نگاه ــی نی ــز ب ــه کاریاب ‬ ‫کن ــار ای ‬ ‫یه ــای کش ــور انجـــام امـــور‬ ‫وی بابی ــان اینک ــه از س ــال ‪ ۹۶‬کاریاب ‬ ‫بیم ــه بی ــکاری را ب ــدون دریاف ــت هزینـ ـه ای انج ــام می دهن ــد ادام ــه‬ ‫داد‪ :‬باوجودای ــن خدم ــات موض ــوع خر ی ــد خدم ــات امـــور بیمـــه‬ ‫بی ــکاری نی ــز تاکن ــون انجام نش ــده و دس ــتمزد ب ــرای ای ــن دفات ــر در نظ ــر‬ ‫گرفت ــه نش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫دانش ــمندی ب ــا تا کی ــد براینک ــه رک ــودی ک ــه از بهمن مـــاه‬ ‫شروع ش ــده در ب ــازارکار کش ــور ادام ــه دارد و پیش بین ــی می ش ــود ک ــه‬ ‫ایــن رکــود در ماه هــای ابتدایــی ســال اینــده نیــز ادامــه داشــته باشــد‬ ‫اف ــزود‪ :‬در ح ــال حاض ــر بس ــیاری از مش ــاغل بخ ــش خصوصـــی‬ ‫توانای ــی پرداخ ــت هزینه ه ــا را ندارن ــد‪ ،‬ب ــه همی ــن دلی ــل وزارت‬ ‫تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ا گ ــر می خواه ــد پایگاه هـــای‬ ‫خ ــود را در ح ــوزه اش ــتغال از دس ــت نده ــد بای ــد از منابع ــی ک ــه‬ ‫می توان ــد کمک های ــی ب ــرای دفات ــر کاریابی ه ــا در نظـــر گیـــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬رکــود اخیــر بیشــترین تاثیــر را بــر بنگاه هــای کوچــک گذاشــته اســت و بــه همیــن‬ ‫دلی ــل ا گ ــر ق ــرار اس ــت تس ــهیالتی ب ــرای بن ــگاه کوچ ــک در نظ ــر گرفت ــه ش ــود کاریابی ه ــا نبای ــد فرام ــوش ش ــوند‪.‬‬ ‫یه ــای اس ــتان ته ــران ب ــا اش ــاره ب ــه درخواس ــت خ ــود از وزی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی گف ــت‪:‬‬ ‫رئی ــس انجم ــن صنف ــی کاریاب ‬ ‫موضــوع اول وا گــذاری برو ن ســپار ی ها بــر اســاس شایسته ســاالری اســت و باوجــود قانــون در مصوبــه ‪ ۱۳۸‬واگــذاری امــور بیمــه بیــکاری‬ ‫به ج ــای دفات ــر پیش ــخوان بای ــد ب ــه مرا ک ــز کاریاب ــی وا گ ــذار ش ــود‪.‬‬ ‫دانش ــمندی ب ــا اش ــاره ب ــه اص ــل ‪ ۴۴‬قان ــون اساس ــی و مصوب ــات هیئ ــت دول ــت در رابط ــه ب ــا خصوصی س ــازی گف ــت‪ :‬در ای ــن قوانی ــن‬ ‫و مصوب ــات تا کی ــد ش ــده اس ــت ک ــه ا گ ــر در وزارتخان ـه ای بس ــتر ای ت ــی وج ــود دارد‪،‬اولوی ــت واگ ــذاری ب ــا بخ ــش خصوص ــی زیرمجموع ــه‬ ‫یه ــا ب ــا توج ــه ب ــه این ک ــه زی ــر نظ ــر ای ــن وزارتخان ــه مش ــغول فعالی ــت هس ــتند بهتری ــن م ــکان‬ ‫ان وزارتخان ــه اس ــت‪ ،‬ب ــه همی ــن دلی ــل کاریاب ‬ ‫ب ــرای ثب ــت قرارداده ــای کارگ ــری ب ــه ش ــمار می رون ــد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است که رئیس انجمن صنفی کاریابی های استان تهران پیش ازاین نیز در گفت وگو با خبرنگار بازارکار‬ ‫بابیان اینکه کاریابی این امادگی رادارند تا ثبت قرارداد کارگری را به صورت رایگان انجام دهند اعالم کرد‪ :‬در‬ ‫مقابل دولت می تواند با مصوبه و خرید خدمات منصفانه زمینه فراهم کند که کارفرمایان هزینه مربوط‬ ‫به خود و یا کارگر را پرداخت نماید و دولت نیز حمایت های الزم را به عمل اورد‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه فوای ــد ای ــن کار گف ــت‪ :‬سال هاس ــت ک ــه در کش ــور درگی ــر ش ــکایت های‬ ‫کارگ ــری و کارفرمایـــی هســـتیم کـــه بـــا ایـــن واگـــذاری بـــه کاریابی هـــا در بســـیاری از‬ ‫م ــوارد می ت ــوان بس ــیاری از ای ــن اختالف ــات کوچ ــک را ب ــا مذاک ــره توس ــط کاریابی ه ــا‬ ‫حل وفصـــل و ســـازش شـــوند‪.‬‬ ‫دانشـــمندی در رابطـــه بـــا پیشـــنهاد دیگـــر خـــود گفـــت‪ :‬موضـــوع دیگ ــر ان‬ ‫ً‬ ‫اس ــت ک ــه کمیت ــه خری ــد خدم ــات بای ــد حتم ــا تش ــکیل ش ــود ت ــا ن ــرخ ارائ ــه‬ ‫خدم ــات خری ــد خدم ــت و مش ــاور مش ــاوره های کاریاب ــی تعیی ــن گردی ــد‪ ،‬ز ی ــرا‬ ‫ادامـــه رونـــد فعلـــی حتـــی کمکـــی نیـــز بـــه صنـــدوق بیمـــه بیـــکاری تامی ــن‬ ‫اجتماع ــی نخواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه پ ــس از واگ ــذاری ام ــور بیم ــه بی ــکاری ش ــکایت ها‬ ‫بســیار کمتــر شــده اســت گفــت‪ :‬ایــن نشــان دهنده عملکــرد خــوب کاریابی هــا‬ ‫در موض ــوع بیم ــه بی ــکاری اس ــت‪.‬‬ ‫رئیــس انجمــن صنفــی کاریابی هــای اســتان تهــران ابــراز امیــدواری کــرد کــه‬ ‫ای ــن ام ــور ب ــا دس ــتور و پیگی ــری جن ــاب اق ــای ش ــریعتمداری وزی ــر تع ــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف ــاه اجتماع ــی عملیات ــی گ ــردد ت ــا حق ــوق دفات ــر مش ــاوره ش ــغلی و کاریاب ــی‬ ‫ک ــه زیرش ــاخه های وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی در بخ ــش خصوص ــی‬ ‫امین بلندهمت‬ ‫هس ــتند از بی ــن ن ــرود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت اریا لیزر صدر فارس به منظور توسعه منابع انسانی متخصص و گسترش دامنه فعالیت های خود در شیراز‬ ‫در استان فارس از افراد متخصص با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی شمس اباد جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫جوشکار ارگون ‪ ، TIG‬جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫کارشناس مهندس مکانیک‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫جنسیت‪:‬اقا‪ ،‬حداقلدوسالسابقه کار‪،‬‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫مسلطبهنرمافزارهاینقشه کشیوطراحی‬ ‫‪m.hadi@ariamobaddel.com‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫طراح و نقشه کش‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫ترجیحا دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مکانیک (ساخت و تولید‪ ،‬نقشه کشی)‬ ‫تسلط کامل بر نرم افزار های ‪ Auto Cad‬و ‪)Solidworks (sheet metal‬‬ ‫تسلط کامل بر نرم افزار های ‪Microsoft Office‬‬ ‫اشنایی با فرایند تولید‪ ،‬خالق و ایده پرداز‪ ،‬تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫حداقل یکسال سابقه کار مرتبط‬ ‫دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای اقایان الزامیست‬ ‫ساعت کار‪ 7:45 :‬لغایت ‪ ،16:45‬پنجشنبه و جمعه تعطیل‪ ،‬با سرویس‬ ‫کارشناس کنترل‬ ‫کیفیت ( ‪) QC‬‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫ترجیحا دارای مدرک حداقل کارشناسی مکانیک (نقشه کشی‪ ،‬ساخت و تولید)‬ ‫تسلط کامل بر نرم افزار های ‪Microsoft Office‬‬ ‫تسلط کامل بر ابزار االت کنترل ابعادی‪ ،‬تسلط بر انواع تست های غیر مخرب (‪)NDT‬‬ ‫حداقل یکسال سابقه کار مرتبط‪،‬دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای اقایان الزامیست‬ ‫ساعت کار‪ 7:45 :‬لغایت ‪ ،16:45‬پنجشنبه و جمعه تعطیل‪ ،‬با سرویس‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه و مشخصات خود را با ذکر عنوان شغلی در موضوع رزومه به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫حتما عنوان شغلی را در موضوع رزومه ارسالی درج نمایند‪.‬‬ ‫‪employee@aryalasersadr.ir‬‬ ‫فنون کار و کاریابی‬ ‫شنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 19 -1398‬رجب ‪ 14 -1441‬مارس ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1192‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اشنایی با‬ ‫رزومه پل ارتباطی میان شما و کارفرما است‬ ‫انچ ــه در رزوم ــه نوش ــته م ــی نویس ــید ب ــه کارفرم ــا م ــی گو ی ــد ب ــه چ ــه می ــزان ب ــرای‬ ‫کارفرم ــا و ش ــرکت قبل ــی ارزش ــمند ب ــوده ای ــد‪ .‬دقیق ــا هم ــان جزئیات ــی ک ــه در م ــورد‬ ‫دس ــتاوردها بی ــان م ــی ش ــود بیانگ ــر ارزش ــمندی ش ــما نس ــبت ب ــه س ــایر رقب ــا و‬ ‫داوطلب ــان ب ــه حس ــاب م ــی ای ــد‪.‬‬ ‫شرح دهید مقیاس اندازه گیری موفقیت چه بوده است‬ ‫ب ــرای انک ــه بیاموز ی ــد چگون ــه از اع ــداد و ارق ــام در رزوم ــه خ ــود به ــره ب ــرده و‬ ‫اس ــتفاده نمایی ــد ابت ــدا بای ــد معی ــار و مقی ــاس ان ــدازه گی ــری در ه ــر بخ ــش ی ــا واح ــد‬ ‫عمل ــی مرتب ــط ب ــا کار خ ــود را بشناس ــید‪ .‬بدی ــن معن ــی ک ــه بررس ــی نمایی ــد معی ــار‬ ‫ارزیاب ــی موفقی ــت ب ــرای ای ــن واح ــد خ ــاص چیس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه عن ــوان مث ــال موفقی ــت واح ــد اس ــتخدام ‪ ،‬ب ــا یافت ــن ی ــا ع ــدم دسترس ــی ب ــه‬ ‫نیروهای ــی ب ــا اس ــتعداد و حائ ــز ویژگ ــی ه ــای م ــورد نظ ــر ش ــرکت ‪ ،‬م ــورد ارزیاب ــی ق ــرار‬ ‫م ــی گی ــرد‪ .‬واح ــد حس ــابداری ب ــه واس ــطه می ــزان درس ــتی نگهداش ــتن حس ــاب ه ــای‬ ‫مال ــی م ــورد ارزیاب ــی ق ــرار م ــی گی ــرد‪ .‬واح ــد خر ی ــد ب ــا ارزیاب ــی می ــزان هزین ــه ذخی ــره‬ ‫ش ــده س ــنجیده م ــی ش ــود‪ .‬ی ــک رس ــتوران ه ــم ب ــا تع ــداد مش ــتریانی ک ــه مراجع ــه‬ ‫مج ــدد داش ــته ی ــا تع ــداد سفارش ــات انالی ــن م ــورد ارزیاب ــی ق ــرار م ــی گی ــرد‪.‬‬ ‫خطاه ــای ممی ــزی ب ــه می ــزان ‪ 50‬درص ــد کاه ــش یافت ــه ان ــد‪ .‬از زم ــان حض ــور ش ــما‬ ‫هزینـــه هـــای غیرضـــروری ســـفر بـــه میـــزان ‪ 20‬درصـــد یـــا هزینـــه هـــای مربـــوط ب ــه‬ ‫بکارگی ــری نیروه ــای جدی ــد ب ــه می ــزان ‪ 30‬درص ــد کاه ــش یافت ــه ان ــد‪.‬‬ ‫اســـتفاده از اعـــداد و ارقـــام راهـــکاری هوشـــمندانه بـــرای برجســـته نمـــودن‬ ‫دس ــتاوردها و قابلیـــت هـــای شـــما اســـت‪.‬‬ ‫نحوه بیان دستاوردها در رزومه‬ ‫هنگام ــی ک ــه درص ــدد نوش ــتن رزوم ــه ب ــرای جای ــگاه ش ــغلی جدی ــد‬ ‫ب ــر م ــی ایی ــد‪ ،‬بای ــد توج ــه داش ــته باش ــید کارجوی ــان بس ــیاری مرتک ــب‬ ‫اشــتباه هــای متداولــی در نوشــتن و قالــب رزومــه مــی شــوند‪ .‬در اغلــب مــوارد‬ ‫اف ــراد کاره ــا و وظایف ــی را ک ــه در تجربی ــات ش ــغلی گذش ــته خ ــود داش ــته اند‬ ‫فهرس ــت وار بی ــان م ــی کنن ــد ب ــدون انک ــه اش ــاره ای ب ــه دس ــتاوردهای‬ ‫حاص ــل از ان کاره ــا داش ــته و ی ــا س ــخنی از نح ــوه مش ــارکت خ ــود در ان‬ ‫ام ــور ب ــه می ــان بیاورن ــد‪.‬‬ ‫رزومــه نبایــد ماننــد فهرســتی از شــرح وظایــف شــغلی و مســئولیت هایــی‬ ‫ک ــه در مش ــاغل گذش ــته داش ــته ای ــد ب ــه نظ ــر بیای ــد‪ .‬در مقاب ــل ی ــک رزوم ــه‬ ‫خ ــوب بایس ــتی بیانگ ــر می ــزان تاثیرگ ــذاری ش ــما ب ــر رون ــد انج ــام کاره ــا ب ــوده‬ ‫و حض ــور ش ــما را ب ــه عن ــوان ی ــک عام ــل متمای ــز کنن ــده در واح ــد و ش ــرکت‬ ‫ب ــه تصوی ــر بکش ــد‪ .‬در ادام ــه ب ــه بی ــان نکات ــی در راس ــتای بی ــان دس ــتاوردها‬ ‫در رزوم ــه م ــی پردازی ــم‪ .‬ب ــا پی ــروی از ای ــن اص ــول و بی ــان دس ــتاوردهای‬ ‫ارزش ــمند خ ــود در نظ ــر کارفرم ــا بدرخش ــید‪.‬‬ ‫تاثیرگذاری خود بر موفقیت را‬ ‫به صورت بارز نشان دهید‬ ‫ش ــرح دهی ــد جایگاه ــی ک ــه‬ ‫در ان مش ــغول ب ــه کار ب ــوده ای ــد‬ ‫ب ــه چ ــه می ــزان و چگون ــه ب ــا‬ ‫معیاره ــای موفقی ــت مرتب ــط‬ ‫ب ــوده اس ــت‪ .‬ب ــه عن ــوان‬ ‫مث ــال ف ــرد اس ــتخدام کنن ــده‬ ‫ش ــرح م ــی ده ــد مس ــئولیت‬ ‫انتخ ــاب و بکارگی ــری نی ــروی‬ ‫ه ــای ت ــازه کار ب ــا وی ب ــوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارمن ــد واح ــد خر ی ــد ب ــا بهتر ی ــن قطعات ــی ک ــه‬ ‫ب ــرای س ــخت اف ــزار سیس ــتم ه ــای کامپیوت ــری‬ ‫خر ی ــده اس ــت م ــورد ارزیاب ــی ق ــرار م ــی گی ــرد‪.‬‬ ‫گارس ــون دس ــتاوردهای خ ــود را ب ــا تمرک ــز ب ــر ن ــوع‬ ‫خدماتــی کــه بــه مشــتریان رســتوران ارایــه مــی دهــد‪،‬‬ ‫بی ــان م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫شــاخص هــا و معیارهــای منتخــب و مــورد نظــر‬ ‫انچه در رزومه نوشته‬ ‫می نویسید به کارفرما‬ ‫می گوید به چه میزان‬ ‫برای کارفرما و شرکت قبلی‬ ‫ارزشمند بوده اید‬ ‫را شناســایی نمــوده و بــه صــورت مســتند ثبــت کنیــد‪.‬‬ ‫هنگام ــی ک ــه ب ــه عن ــوان ی ــک حس ــابدار ش ــروع‬ ‫ب ــه کار کردی ــد چ ــه می ــزان از خطاه ــای امورمال ــی‬ ‫بواس ــطه حض ــور ش ــما برط ــرف ش ــدند؟‬ ‫در جای ــگاه اس ــتخدام کنن ــده میانگی ــن هزین ــه‬ ‫ه ــای بکارگی ــری نی ــروی جدی ــد قب ــل و بع ــد از‬ ‫حض ــور ش ــما چگون ــه ب ــوده اس ــت؟ حض ــور ش ــما‬ ‫در جای ــگاه مس ــئول تولی ــد ب ــه چ ــه می ــزان موج ــب‬ ‫س ــرعت در ام ــور و کاه ــش زم ــان کار در خ ــط تولی ــد‬ ‫ش ــده اس ــت؟‬ ‫دستاوردهای خود را به صورت کمی بیان کنید‬ ‫می ــزان تغییرات ــی را ک ــه ب ــه بواس ــطه حض ــور ش ــما‬ ‫رخ داده اس ــت شناس ــایی نم ــوده و در ص ــورت‬ ‫ام ــکان ب ــه ص ــورت کم ــی بی ــان کنی ــد‪ .‬ش ــرح دهی ــد‬ ‫یک شرکت تولیدی صنعتی قیر جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان اصفهان‪ ،‬واقع در شهرک صنعتی رازی‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر با سابقه کاری حداقل ‪ 3‬سال دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫پروسس من‬ ‫اقا‪ ،‬با مدرک شیمی‬ ‫مهندس شیمی‬ ‫جنسیت‪ :‬خانم‪ ،‬با مدرک شیمی جهت ازمایشگاه‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫خانم‬ ‫دارا بودن حداقل لیسانس مدیریت بازرگانی یا تجارت بین الملل‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر‪ ،‬اشنایی با قوانین بازرگانی بین المللی‬ ‫شناخت قوانین فرایندترخیص وصادرات ‪،‬حمل و نقل داخلی و خارجی‬ ‫مهارت فنون مذا کره‪ ،‬تسلط به برقراری ارتباطات و انجام مکاتبات خارجی و بازاریابی خارجی‬ ‫کارشناس مالی حسابداری‬ ‫خانم‬ ‫با توانایی انجام امور حسابداری مالی و صنعتی شرکتهای تولیدی‬ ‫اشنایی با قوانین مالی بانکی و مالیاتی‬ ‫اشنایی با قوانین کار ‪،‬بیمه‪،‬تامین اجتماعی‪،‬اشنایی با روشهای کنترل بودجه و تنظیم تراز نامه‬ ‫اشنایی با استانداردهای حسابداری‪،‬مدیریت فن بایگانی‬ ‫اشنایی با تنخواه و تنخواه گردان‪،‬توانایی و تجزیه صورتهای مالی‬ ‫توانایی جمعداری اموال تهیه و کنترل بودجه و ترازنامه‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی بازرگانی‪ ،‬فعال در زمینه تولید لوازم اداری‪ ،‬بایگانی و تحریر جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‬ ‫شرایط احراز‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫کارشناس دفتر فنی‬ ‫اقا‬ ‫نوع همکاری‪ :‬تمام وقت‬ ‫دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی معدن با گرایش ا کتشافات‬ ‫دارای روحیه تیمی‪ ،‬دانش کافی نرم افزاری‬ ‫دانش کافی محاسبه ذخیره معدنی‪ ،‬اطالعات کافی از کالس های ذخیره معدنی‪.‬‬ ‫کارشناس دفتر فنی‬ ‫اقا‬ ‫نوع همکاری‪ :‬تمام وقت‬ ‫دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی معدن با گرایش استخراج‬ ‫دارای روحیه تیمی‪ ،‬دانش کافی نرم افزاری‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫اقا‬ ‫نوع همکاری‪ :‬تمام وقت‬ ‫دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت‪ ،‬مسلط به فرایندهای منابع انسانی‬ ‫مسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی‪ ،‬مسلط به نرم افزارهای ‪Office‬‬ ‫روحیه تیمی باال‪ ،‬حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫کارشناس فراوری مواد‬ ‫معدنی‬ ‫اقا‬ ‫نوع همکاری‪ :‬تمام وقت‬ ‫دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش فراوری مواد معدنی‬ ‫دارای روحیه تیمی‪ ،‬دانش کافی نرم افزاری‪ ،‬دارای سابقه کاری فلوتاسیون سرب و روی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه عکس دار ‪ ،‬اخرین مدرک تحصیلی و مدارک اموزشی مرتبط خود را‬ ‫با ذکر نام و نام خانوادگی و رشته تحصیلی در عنوان به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr.resume.98.b@gmail.com‬‬ ‫کارشناسی ارشد یا کارشناسی در رشته مهندسی صنایع و یا سایر رشته های مرتبط‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫حداقل سابقه کار ‪ 5‬سال‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‬ ‫مدیر اداری‬ ‫کارشناسی ارشد یا کارشناسی در رشته های مرتبط‬ ‫(کد شغلی‪)OM98 :‬‬ ‫مسلط به قوانین کار‪ ،‬تامین اجتماعی و کلیه امور اداری ‪ -‬منابع انسانی‬ ‫شرکت بدرتک الکتریک پیشرو در صنعت تهویه مطبوع جهت تکمیل کادر خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مدیر فروش مستقیم تهویه ‪CAC‬‬ ‫اقا‪ ،‬حداقل تحصیالت کارشناسی ترجیحا « مکانیک سیاالت‬ ‫با ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حداقل سابقه کار ‪ 5‬سال‬ ‫مدیر ‪QC‬‬ ‫(کد شغلی‪)QC98 :‬‬ ‫ترجمه‪ :‬الناز طالب زاده‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کاری مرتبط خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪resume.3pbitumen@gmail.com‬‬ ‫(کد شغلی‪)PLM98 :‬‬ ‫استفاده از کلمات مناسب‬ ‫در نوش ــتن توصی ــف و عب ــارت ه ــا از افعال ــی اس ــتفاده نمایی ــد ک ــه بیانگ ــر نتیج ــه‬ ‫و حاصل ــی از جان ــب ش ــما باش ــد‪ .‬م ــی توانی ــد جمل ــه خ ــود را ب ــا کلمات ــی مانن ــد ای ــن‬ ‫قبی ــل مـــوارد اغـــاز نماییـــد‪ :‬افزایـــش‪ ،‬کاهـــش‪ ،‬ارتقـــاء‪ ،‬بروزرســـانی‪ ،‬اغـــاز‪ ،‬ایج ــاد‪،‬‬ ‫س ــازماندهی مج ــدد‪ ،‬ح ــذف‪ ،‬تاس ــیس‪ ،‬پای ــه گ ــذاری‪ ،‬پیش ــرفت و‪. ...‬‬ ‫ب ــه منظ ــور باورپذی ــری ه ــر چ ــه بیش ــتر دس ــتاوردی حاص ــل‪ ،‬بهت ــر اس ــت ب ــا بی ــان‬ ‫مرج ــع ب ــه نح ــوه دس ــتیابی ب ــه انه ــا نی ــز اش ــاره نمایی ــد‪ .‬در واق ــع ب ــه مه ــارت ه ــا و‬ ‫راهکارهای ــی اش ــاره ش ــود ک ــه در مس ــیر دس ــتیابی از ان ه ــا اس ــتفاده و به ــره ب ــرده ای ــد‪.‬‬ ‫ب ــرای درک بهت ــر در ادام ــه ب ــه مث ــال های ــی در ای ــن زمین ــه م ــی پردازی ــم‪:‬‬ ‫● فراهـــم ســـازی و ایجـــاد عوامـــل انگیزشـــی موجـــب افزایـــش میـــزان بهـــره وری‬ ‫کارمنـــدان‪ ،‬و دسترســـی بـــه اهـــداف تعییـــن شـــده را بـــه همـــراه داشـــت‪.‬‬ ‫● با نصب برنامه های مشتری مداری‪ ،‬میزان درصد رضایت مشتریان افزایش یافت‪.‬‬ ‫● ارزیاب ــی گزین ــه ه ــای جایگزی ــن در ارای ــه خدم ــات محاس ــبه حق ــوق و دس ــتمزد و‬ ‫انتخ ــاب م ــورد جدی ــد ک ــه صرف ــه جوی ــی ‪ 15‬درص ــد را ب ــه هم ــراه داش ــت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب ــرای نش ــان دادن می ــزان اهمی ــت دس ــتاوردها الزام ــا و همیش ــه نم ــی ت ــوان ان ــان‬ ‫را در قال ــب اع ــداد و ارق ــام بی ــان ک ــرد‪ .‬اکن ــون بای ــد روش بهت ــری ب ــرای بی ــان یاف ــت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان نمونــه کارمنــد نیــروی انســانی مــی توانــد دســتاورد خــود را اینگونــه بیــان‬ ‫نمایــد‪« ،‬ارایــه پیشــنهاد اعمــال برخــی تغییــرات در فراینــد گزینــش کــه ســبب کوتاهــی‬ ‫زم ــان پاس ــخگویی ب ــه متقاضی ــان ش ــد‪ ».‬فروش ــنده در ی ــک فروش ــگاه ای ــن چنی ــن‬ ‫بگوییــد‪« ،‬تغییــر مــکان و نحــوه چیدمــان کاالهــا ســبب گردیــد اجنــاس دارای تار یــخ‬ ‫مص ــرف بهت ــر در مع ــرض دی ــد ق ــرار بگیرن ــد‪».‬‬ ‫روش دیگ ــر ب ــرای برجس ــته نم ــودن دس ــتاوردها ای ــن اس ــت ک ــه بگوی ــی دس ــتاورد‬ ‫م ــورد توج ــه خ ــاص مدی ــر‪ ،‬کارفرم ــا ی ــا مش ــتری ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫«ب ــر مبن ــای نظ ــر مش ــتریان و ب ــا توج ــه ب ــه خدم ــات ارای ــه ش ــده ب ــه عن ــوان کارمن ــد‬ ‫نمون ــه م ــاه انتخ ــاب ش ــدم‪».‬‬ ‫در جای ــگاه کارش ــناس مناب ــع انس ــانی‪« ،‬بواس ــطه اس ــتخدام و بکارگی ــری نی ــروی‬ ‫ه ــای متخص ــص در واح ــد فن ــاوری اطالع ــات‪ ،‬ب ــه س ــمت دس ــتیار مدی ــر مناب ــع‬ ‫انس ــانی منص ــوب ش ــدم‪ ».‬در جای ــگاه مدی ــر‪« ،‬در بازبین ــی عملکرده ــا ب ــرای افزای ــش‬ ‫روحی ــه و انگی ــزه می ــان کارمن ــدان ل ــوح قدردان ــی گرفت ــم‪».‬‬ ‫اکن ــون اموختی ــد چگون ــه بای ــد برتری ــن دس ــتاوردها را انتخ ــاب ک ــرده و ب ــا بیان ــی‬ ‫موثــر بــه شــرح ان بپردازیــد‪ .‬امیدواریــم ایــن مطلــب بــه همــراه دیگــر مطالبــی کــه قبــا‬ ‫درای ــن نوش ــته ی ــا س ــایت ب ــازارکار درج ش ــده بتوان ــد ب ــه ش ــما دریافت ــن ش ــغل مناس ــب‬ ‫کم ــک کن ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫کیفیت کار را بیان کنید‬ ‫در مــواردی نیــز تغییراتــی کــه بواســطه حضــور شــما ایجــاد شــده اســت بــه اســانی‬ ‫و در قالــب کمــی قابــل بیــان نیســتند‪ .‬در چنیــن مــواردی بــا بکارگیــری عبــارت هــای‬ ‫کیفــی بــه شــرح مطلــب بپردازیــد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬می توان با چنین جمالتی به توصیف پرداخت‪:‬‬ ‫● بطرز قابل توجهی روحیه گروه ارتقاء یافت‪.‬‬ ‫● در روند رسیدگی به شکایت مشتریان تسریع شد‪.‬‬ ‫● هزینه های مربوط به کارمندان به مقدار قابل توجهی کاهش یافت‪.‬‬ ‫● صرف زمان برای مشتریان افزایش قابل توجهی داشت‪.‬‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‬ ‫کارشناسی ارشد یا کارشناسی در رشته مهندسی صنایع و یا سایر رشته های مرتبط‬ ‫حداقل سابقه کار ‪ 5‬سال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه و مشخصات کامل خود را با درج کد شغلی و عنوان شغلی‬ ‫در عنوان ایمیل به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ذکر عنوان شغلی در موضوع ایمیل الزامی است و بدیهی است به ایمیل های فاقد کد شغلی درعنوان ایمیل ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪Employee.139804@gmail.com‬‬ ‫سرپرست گروه فروش مستقیم تهویه ‪CAC‬‬ ‫اقا ‪ ،‬خانم‪ ،‬حداقل تحصیالت کارشناسی ترجیحا» مکانیک سیاالت‬ ‫با ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫کارشناس بازاریابی و فروش مستقیم تهویه ‪CAC‬‬ ‫اقا ‪ ،‬خانم‪ ،‬حداقل تحصیالت کارشناسی ترجیحا» مکانیک سیاالت‬ ‫با ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@badrtech.com‬‬ ‫مهارت‬ ‫شنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 19 -1398‬رجب ‪ 14 -1441‬مارس ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1192‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اشنایی با مشاغل‬ ‫(‪ )2008-ISCO‬مـــی باشـــد کـــه دارنـــدگان ان بـــا احـــراز‬ ‫صالحیـــت شـــغلی مـــی تواننـــد از مزایـــای قانونـــی‬ ‫مختلفـــی بهـــره منـــد گردنـــد‪ .‬از جملـــه ایـــن مزایـــا ‪:‬‬ ‫ضوابــط جایگزینــی و احتســاب دوره هــای امــوزش فنــی‬ ‫و حرفـــه ای بـــه جـــای تجربـــه شـــغلی (ســـوابق کار)‪ ،‬در‬ ‫ط ــرح ه ــای طبق ــه بن ــدی مش ــاغل کارگاه ه ــای مش ــمول‬ ‫قانـــون کار ‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫کارجوی ــان م ــی توانن ــد جه ــت اش ــنایی بیش ــتر ب ــا دوره‬ ‫ه ــای اموزش ــی س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای کـ ـشـ ـ ــور‬ ‫و ث ـ ــبت نام در ای ـ ـ ـ ــن دوره ه ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــه ادرس پـ ـ ـ ـ ـ ــورتـ ـ ـ ــال‬ ‫س ـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ـ ـ ــان‪ http://www.portaltvto.com :‬و‬ ‫ادرس س ــایت س ــازمان ‪http://www.irantvto.ir‬‬ ‫مراجع ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫ش ــایان ذک ــر اس ــت ک ــه ای ــن مطل ــب‬ ‫ب ــا هم ــکاری خان ــم فریب ــا جانف ــدای‬ ‫حقیق ــت‪ ،‬مرب ــی محت ــرم مرک ــز‬ ‫ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای‬ ‫ش ــماره دو خواه ــران‬ ‫اس ــتان اذربایج ــان‬ ‫غرب ــی تهی ــه ش ــده‬ ‫ا س ــت ‪.‬‬ ‫تریکودوزی و فرصت های اموزشی ان‬ ‫همان گونه که در شماره های قبل بازار کار درزمینه معرفی دوره های مهارتی سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور اشاره شد‪،‬‬ ‫این سازمان بنا بر ماموریت اصلی خود و باهدف تامین و تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر موردنیاز بخش های مختلف‬ ‫صنعت‪ ،‬کشاورزی و خدمات و ارتقای فرهنگ مهارت های فنی جامعه‪ ،‬اقدام به برگزاری دوره اموزشی در دو بخش‬ ‫دولتی و غیردولتی می نماید ( صنایع خودرو‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬برق ‪ ،‬جوشکاری و بازرسی جوش‪ ،‬تاسیسات‪ ،‬امور زراعی‬ ‫‪ ،‬صنایع غذایی و‪ .)....‬اموزش های بخش دولتی در مرا کز اموزشی سراسر کشور به صورت رایگان انجام‬ ‫می شود‪ .‬کاراموزان پس از گذراندن دوره اموزشی و قبولی نهایی در ازمون کتبی و عملی موفق به اخذ‬ ‫گواهی نامه از سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور خواهند شد‪.‬‬ ‫اهمیت اموزش های اشاره شده سبب شد تا نشریه بازار کار با همکاری سازمان اموزش فنی و‬ ‫حرفه ای کشور به معرفی خدمات اموزشی و دوره های اموزشی این سازمان بپردازد‪.‬‬ ‫حرفه اموزشی که در این هفته به معرفی ان خواهیم پرداخت‪ ،‬تریکودوزاست‪.‬‬ ‫اهمیت دوره اموزشی تریکودوز‬ ‫تریکـــو ‪ ،‬برگرفتـــه از واژه انگلیســـی ‪ tricot‬بـــه نـــوع‬ ‫خاصـــی از بافـــت حلقـــوی تـــاری گفتـــه مـــی شـــود‪.‬‬ ‫فعالی ــت ه ــای وابس ــته ب ــه تریک ــو‪ ،‬کش ــباف و گردب ــاف‬ ‫ب ــه دلی ــل ویژگ ــی ه ــای مثب ــت‪ ،‬م ــورد توج ــه بس ــیاری از‬ ‫فع ــاالن پوش ــاک و نس ــاجی در ای ــران ق ــرار دارد و طب ــق‬ ‫ام ــار غیررس ــمی‪ ،‬اف ــراد زی ــادی ب ــه راه ان ــدازی کس ــب و‬ ‫کار در ای ــن زمین ــه رغب ــت دارند‪.‬هم ــه اف ــراد ب ــه نح ــوی از‬ ‫تریک ــو اس ــتفاده م ــی کنن ــد‪ .‬عم ــده ج ــوراب ه ــا و لب ــاس‬ ‫ه ــای زی ــر ب ــا ای ــن ن ــوع پارچ ــه تولی ــد م ــی ش ــود ‪.‬برخ ــی از‬ ‫فعالیــت هــای وابســته بــه تریکــو‪ ،‬نســبت بــه ســایر حــوزه‬ ‫هـــای پوشـــاک دارای پیچیدگـــی کمتـــری هســـتند و‬ ‫راه ان ــدازی اس ــان ت ــری دارن ــد‪ .‬بافتن ــی ه ــای تریک ــو نی ــز‬ ‫یک ــی از دس ــت اورد ه ــای هن ــری جدی ــد م ــی باش ــد ک ــه‬ ‫بســیار پرکاربــرد و پــر طرفــدار اســت‪ .‬انــواع ســبد ‪ ،‬پــاف‪،‬‬ ‫فرش ــینه ‪ ،‬کری ــر ن ــوزادو‪...‬‬ ‫نام وکد دوره اموزش‬ ‫ن ــام ای ــن دوره اموزش ــی تریک ــودوز اس ــت ک ــه ب ــا ک ــد‬ ‫ملـــی امـــوزش ‪ 753120510260001‬در ســـازمان امـــوزش‬ ‫فنـــی و حرفـــه ای امـــوزش داده می شـــود‪.‬‬ ‫مشخصات عمومی شغل‬ ‫تریکــودوزی یکــی از‬ ‫مش ــاغل مرب ــوط ب ــه صنای ــع‬ ‫پوش ــاک اس ــت ک ــه شایس ــتگی‬ ‫از قبیـــل راه انـــدازی و نگهـــداری‬ ‫ماشـــین دوخـــت‪ ،‬رســـم الگـــوی لبـــاس مردانـــه‪،‬‬ ‫دوخـــت لبـــاس مردانـــه‪ ،‬رســـم الگـــوی لبـــاس زنانـــه و‬ ‫دوخ ــت لب ــاس زنان ــه را در ب ــر م ــی گی ــرد و در ضم ــن ای ــن‬ ‫ش ــغل ب ــا مش ــاغلی از قبی ــل دوزن ــده لب ــاس ورزش ــی در‬ ‫ارتب ــاط اس ــت‪.‬‬ ‫طول دوره اموزش‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه می ــزان س ــاعات برگ ــزاری دوره در هفت ــه‪،‬‬ ‫ط ــول دوره ح ــدود دو م ــاه و نی ــم م ــی باش ــد( ‪ 84‬س ــاعت‬ ‫امــوزش نظــری و ‪ 161‬ســاعت امــوزش عملــی و در مجمــوع‬ ‫‪ 245‬س ــاعت )‪.‬‬ ‫شرایط الزم جهت شرکت در دوره‬ ‫‪ -1‬حداقـــل میـــزان تحصیـــالت ‪ :‬پایـــان دوره‬ ‫ر ا هنما یـــی‬ ‫‪ -2‬دارا بودن سالمت کامل جسمی و روانی‬ ‫‪ -3‬داش ــتن حداق ــل س ــن ‪15‬س ــال تم ــام ( ب ــه اس ــتناد‬ ‫تبص ــره ‪ 2‬م ــاده ‪ 18‬ائی ــن نام ــه نح ــوه ی تش ــکیل و اداره‬ ‫اموزش ــگاههای فن ــی و حرف ــه ای ازاد پذی ــرش کارام ــوزان‬ ‫گـــروه ســـنی ‪ 12 -15‬ســـال ‪ ،‬منـــوط بـــه ارائـــه اجـــازه ی‬ ‫کتب ــی ول ــی و ی ــا قی ــم قانون ــی کارام ــوز اس ــت)‪.‬‬ ‫مهمترین ملزومات‬ ‫ماشین دوخت ‪ ،‬اتو ‪ ،‬کپسول اتش نشانی و ‪....‬‬ ‫مسیر ارتقاء و تکمیل مهارت‬ ‫کارامـــوزان پـــس از گذرانـــدن ایـــن دوره اموزشـــی‪،‬‬ ‫جهـــت ارتقـــاء دانـــش فنـــی خـــود بهتـــر اســـت بـــا نظـــر‬ ‫مربـــی مربوطـــه در دوره هـــای اموزشـــی مرتبـــط شـــرکت‬ ‫نماین ــد و در کن ــار ی ــک اس ــتاد کار حرف ــه ای تجربی ــات‬ ‫الزم را فـــرا گیرنـــد‪..‬‬ ‫وضعیت کنونی ‪،‬اینده شغلی و مزایا‬ ‫اجناس‬ ‫در انتخ ــاب ی ــک ش ــغل صحی ــح و درس ــت‪ ،‬عوام ــل‬ ‫مختلفـــی از جملـــه ویژگـــی هـــای‬ ‫شـــخصیتی‪ ،‬تولید شده توسط‬ ‫عالیـــق‪ ،‬مهـــارت هـــا‪ ،‬شـــرایط خانوادگـــی‪،‬‬ ‫کارافرینان به عنوان‬ ‫شـــرایط جامعـــه و ‪ ...‬بایـــد بـــرای فـــرد در‬ ‫نظـــر گرفتـــه شـــوند‪ .‬گســـتردگی بـــازار‬ ‫یکی از مهم ترین صادرات‬ ‫تریکـــو و قیمـــت مناســـب‪ ،‬یکـــی‬ ‫از عواملـــی اســـت کـــه توجـــه‬ ‫غیر نفتی به سایر کشورها‬ ‫فع ــاالن از جمل ــه تولیدکنن ــدگان و‬ ‫در عرصه اقتصادی موجب‬ ‫فروشــندگان را بــه خــود جلــب مــی کنــد‬ ‫و تقریبـــا اکثـــر اقشـــار جامعـــه را از لحـــاظ‬ ‫کسب در امد‬ ‫اقتصـــادی پوشـــش مـــی دهـــد‪ .‬دو صنـــف‬ ‫و‬ ‫کننـــدگان‬ ‫کشـــباف و جـــوراب و صنـــف تولیـــد‬ ‫ـتقیمی بــا تریکــو دارنــد‪ .‬خواهد شد‬ ‫فروش ــندگان لب ــاس‪ ،‬رابط ــه مس ـ‬ ‫ب ــروز ب ــودن‪ ،‬جایاب ــی مناس ــب و تبلیغ ــات در موفقی ــت‬ ‫تاثیـــر بـــه ســـزایی دارد‪.‬‬ ‫مزایای گواهینامه سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور‬ ‫گواهینامـــه مهـــارت ســـازمان امـــوزش فنـــی و حرفـــه‬ ‫ای کش ــور دارای ک ــد اس ــتاندارد بی ــن الملل ــی مش ــاغل‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه نرم افزاری پیوست جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫برنامهنویس وب‬ ‫سی شارپ‬ ‫مسلط به‪ASP.NET MVC ، C#، SQL Server،‬‬ ‫‪HTML، JavaScript، AJAX‬‬ ‫مسلط به معماری چند الیه‪ ،‬مسلط به‬ ‫مفاهیم شیگرایی‬ ‫مسلط به معماری‪Service Oriented‬‬ ‫اشنا به ابزارهای‪Entity Framework,‬‬ ‫‪NHyberNate‬‬ ‫برنامهنویس وب پایتون‬ ‫مسلط به‪Python SQL Server، HTML،,‬‬ ‫‪،JavaScript‬‬ ‫مسلط به معماری چند الیه‬ ‫مسلط به مفاهیم شیگرایی‬ ‫مسلط به معماری‪Service Oriented‬‬ ‫کارشناس پشتیبانی‬ ‫نرم افزار حوزه اتوماسیون‬ ‫اداری‬ ‫مسلط به مفاهیم شبکه‬ ‫مسلط به مدیریت بانکهای اطالعاتی‪Microsoft‬‬ ‫‪SQL Server‬‬ ‫مسلط به مفاهیم‪ ،‬مدیریت و تنظیمات‪Microsoft‬‬ ‫‪ IIS‬در سیستم عاملهای‪Microsoft Windows‬‬ ‫‪Server‬‬ ‫مسلط به‪ Network Infrastructure Services‬مانند‬ ‫‪DHCP, DNS, Active Directory‬‬ ‫اشنا با مفاهیم‪Microsoft .NET‬‬ ‫اشنا با مفاهیم‪Network Security‬‬ ‫کارشناس پشتیبانی‬ ‫نرم افزار حوزه حسابداری‬ ‫مسلط به مفاهیم شبکه‬ ‫مسلط به مدیریت بانکهای اطالعاتی‪Microsoft‬‬ ‫‪2008/2005 SQL Server‬‬ ‫مسلط به مفاهیم حوزه مالی‪ ،‬اشنایی با حداقل‬ ‫یکی از نرم افزارهای کاربردی حسابداری‬ ‫کارشناس پشتیبانی‬ ‫نرم افزار حوزه منابع‬ ‫انسانی‬ ‫مسلط به مفاهیم شبکه‬ ‫مسلط به مدیریت بانکهای اطالعاتی‪Microsoft‬‬ ‫‪2008/2005 SQL Server‬‬ ‫مسلط به مفاهیم حوزه منابع انسانی‬ ‫(قوانین استخدامی و محاسبات حقوق)‬ ‫اشنایی با حداقل یکی از نرم افزارهای کاربردی‬ ‫حوزه منابع انسانی‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫جنسیت‪ :‬خانم‬ ‫حداقل سه سال سابقه کار دفتری‬ ‫اشنا با وظایف سرپرستی و هدایت پرسنل‬ ‫اشنا با مفاهیم و قوانین اداری‬ ‫ظاهر و برخورد مناسب و حرفه ای‬ ‫مسلط به تایپ سریع و اینترنت‬ ‫سا کن محدوده غرب تهران‬ ‫شرکت مزین خودرو فراز جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید‪.‬‬ ‫شرایط عمومی‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫نجار چوب‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫نو ع همکاری‪ :‬تمام وقت‬ ‫مهارت به صورت حرفه ای باشد‪.‬‬ ‫نجار ‪MDF‬‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫نو ع همکاری‪ :‬تمام وقت‬ ‫مهارت به صورت حرفه ای باشد‪.‬‬ ‫چرخکار‬ ‫جنسیت‪ :‬خانم‬ ‫نو ع همکاری‪ :‬تمام وقت‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫برقکار اتومبیل‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫نو ع همکاری‪ :‬تمام وقت‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫نگهبان(روز)‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫نو ع همکاری‪ :‬تمام وقت‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫نظافتچی‬ ‫جنسیت‪ :‬خانم‬ ‫نو ع همکاری‪ :‬تمام وقت‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫طراح نرم افزار کتیا و سالید ورک‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫نو ع همکاری‪ :‬تمام وقت‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫رشته تحصیلی‪:‬مهندسی مکانیک‬ ‫مهندس طراح صنعتی‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫نو ع همکاری‪ :‬تمام وقت‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫قبولی در ازمون شفاهی و کتبی اولیه‪.‬‬ ‫حداقل سن ‪ 18‬و حدا کثر ‪ 40‬سال‪.‬‬ ‫داشتن سالمت و توانایی انجام کار‪.‬‬ ‫دارا بودن شرایط الزم برای احراز شغل مورد نظر طبق مفاد‬ ‫دستور العملهای شرکت‪.‬نداشتن سابقه محکومیت جزایی‬ ‫موثر ‪ ،‬عدم شهرت به فساد و اعتیاد به مواد دخانی و‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫نو ع همکاری‪ :‬تمام وقت‬ ‫دارا بودن لیسانس حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫مخدر(حتی سیگار)‬ ‫حسابدار‬ ‫دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت قانونی در‬ ‫صورت مشمول بودن‪.‬دارندگان ضریب هوشی باالی ‪ 130‬از‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫ایمیل ‪iranrover.markazi@yahoo.com‬‬ ‫امتیازات ویژه ای برخوردار می گردند‪.‬‬ ‫محدوده فعالیت کاری شرکت در شهرک غرب می باشد‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم تا پس از مطالعه کامل زمینه کاری گروه نرم افزاری پیوست رزومه و مشخصات‬ ‫کامل خود را با ذکر دقیق شغل انتخابی به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobs@payvast.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان همدان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫تکنسین برق‬ ‫اقا‪ ،‬حداقل کاردانی‪ ،‬گرایش برق صنعتی یا برق قدرت و‬ ‫یا ابزار دقیق‬ ‫حقوق‪ :‬اداره کار‪ ،‬بیمه‬ ‫سرویس ایاب ذهاب‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫اقا‪ ،‬تحصیالت مکانیک‪ ،‬ترجیحا دارای یک سال سابقه کار‬ ‫حقوق‪ :‬اداره کار‪ ،‬بیمه‬ ‫سرویس ایاب ذهاب‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hrm.unifoam@gmail.com‬‬ ‫شنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 19 -1398‬رجب ‪ 14 -1441‬مارس ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1192‬‬ ‫استقبال شرکت های فناوری‬ ‫برای استخدام نیروهای تعدیل شده‬ ‫علی بابا و الی گشت‬ ‫ش ــیوع و ی ــروس کرون ــا از س ــه هفت ــه پی ــش ت ــا کن ــون اث ــرات مختلف ــی ب ــر کســب وکارها‬ ‫داشــته از کاهــش فــروش تــا تعدیــل نیــرو‪ .‬هفتــه گذشــته علی بابــا و الــی گشــت‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫یک ــی از اصلی تری ــن س ــرویس های انالی ــن ف ــروش بلی ــط و خدم ــات گردش ــگری در‬ ‫اطالعی ـه ای خب ــر از تعدی ــل نیروه ــای خ ــود را دادن ــد‪ .‬ای ــن ش ــرکت ها دلی ــل ای ــن تصمی ــم‬ ‫خــود کــه ان را یــک «تصمیــم ســخت» خوانــده بودنــد‪ ،‬مشــکالت ‪ ۶‬مــاه گذشــته از قطعــی‬ ‫سراســری اینترنــت تــا شــیوع و یــروس کرونــا در کشــور اعــالم کردنــد‪ .‬بعــد از اعــالم ایــن خبــر‬ ‫ح ــاال برخ ــی ش ــرکت های فع ــال در ح ــوزه فن ــاوری اطالع ــات و ارتباط ــات مانن ــد ش ــیپور‪،‬‬ ‫ایرانســل و فالیتیــو گفته انــد کــه شــرایط بــرای اســتخدام تعــدادی از ایــن نیروهــای تعدیــل‬ ‫ش ــده را فراه ــم خواهن ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار ب ــه نق ــل از پیوس ــت‪ ،‬تعدی ــل نی ــرو در عل ــی باب ــا و ال ــی‬ ‫گش ــت‪ ،‬موج ــی را ب ــرای اس ــتخدام ای ــن نیروه ــا در ش ــبکه های اجتماع ــی ب ــه راه انداخ ــت‪.‬‬ ‫در اولی ــن گام برخ ــی از کارمن ــدان تعدیل ــی ای ــن ش ــرکت ها در توییت ه ــای مختل ــف‬ ‫ضم ــن اع ــالم ح ــوزه کاری و س ــابقه فعالیت ش ــان از کار ب ــران دیگ ــر خواس ــتند ت ــا ب ــه انه ــا‬ ‫کم ــک کنن ــد ش ــغل از دس ــت رفت ــه خ ــود را در ش ــرکتی دیگ ــر پی ــدا کنن ــد‪ .‬در مقاب ــل ای ــن‬ ‫درخواس ــت ه ــم کار ب ــران دیگ ــر ب ــا گرفت ــن رزوم ــه ای ــن اف ــراد س ــعی کردن ــد ب ــه انه ــا در پی ــدا‬ ‫ک ــردن ش ــغل جدی ــد کم ــک کنن ــد‪.‬‬ ‫در کن ــار ای ــن فعالیت ه ــا ح ــاال ه ــم برخ ــی ش ــرکتها اس ــتارت اپی ی ــا فع ــال در ح ــوزه‬ ‫ارتباط ــات در فراخوان ــی ب ــرای اس ــتخدام ای ــن نیروه ــا اع ــالم امادگ ــی کرده ان ــد‪.‬‬ ‫در همی ــن زمین ــه ش ــیپور‪ ،‬پلتف ــرم فع ــال در ح ــوزه نیازمندی ه ــای انالی ــن در فراخوان ــی‬ ‫اع ــالم ک ــرد ک ــه ب ــرای بهب ــود ش ــرایط رش ــد و توس ــعه اکوسیس ــتم اس ــتارت اپی کش ــور در‬ ‫ســال پیــش رو‪ ،‬از همــکاری بــا افــراد توانمنــد در ایــن دو مجموعــه اســتقبال می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫ش ــرکت ب ــا اع ــالم ی ــک ادرس ایمی ــل از اف ــراد جو ی ــای کار در ای ــن مجموع ــه خواس ــت ت ــا‬ ‫رزوم ــه خ ــود را ب ــرای ش ــیپور ارس ــال کنن ــد‪.‬‬ ‫ایرانس ــل‪ ،‬اپرات ــور دوم تلفن هم ــراه یک ــی دیگ ــر از ش ــرکت هایی اس ــت ک ــه ب ــرای‬ ‫اس ــتخدام ای ــن نیروه ــای تعدی ــل ش ــده اع ــالم امادگ ــی ک ــرد‪ .‬بی ــژن عباس ــی ارن ــد‪،‬‬ ‫مدیرعام ــل ایرانس ــل در ی ــک پس ــت اینس ــتاگرامی نوش ــت ک ــه در راس ــتای مس ــئولیت های‬ ‫اجتماع ــی خ ــود و ب ــا رویک ــر همراه ــی ب ــا ای ــن اف ــراد امادگ ــی دارن ــد ک ــه ب ــا دریاف ــت رزوم ــه‬ ‫ش ــغلی اف ــراد تعدی ــل ش ــده تع ــدادی از ای ــن نیروه ــا را ک ــه ب ــا معیاره ــای اس ــتخدامی ای ــن‬ ‫ش ــرکت و نیازمن ــدی بخ ــش رواب ــط ب ــا مش ــتریان دارن ــد اس ــتخدام کنن ــد‪ .‬او در ای ــن پس ــت‬ ‫اینس ــتاگرامی خ ــود از اف ــراد در حوزه ه ــای مش ــخص مانن ــد اینفوگرافیس ــت‪ ،‬کارش ــناس‬ ‫پاس ــخگویی ب ــه م ــوارد حقوق ــی‪ ،‬کارش ــناس مرک ــز تم ــاس و … خواس ــت ت ــا رزوم ــه خ ــود را‬ ‫ب ــرای ایرانس ــل ارس ــال کنن ــد‪.‬‬ ‫فالیتی ــو‪ ،‬ک ــه می ت ــوان از ان ب ــه عن ــوان رقی ــب عل ــی باب ــا و ال ــی گش ــت نی ــز ن ــام ب ــرد از‬ ‫دیگ ــر ش ــرکت هایی اس ــت ک ــه ب ــرای اس ــتخدام نیروه ــای تعدی ــل ش ــده ای ــن دو ش ــرکت‬ ‫اع ــالم امادگ ــی ک ــرد‪ .‬در همی ــن زمین ــه احس ــان داوودی‪ ،‬در ی ــک تویی ــت نوش ــت ک ــه‬ ‫نیروهــای فنــی علــی بابــا می تواننــد رزومه هــای خــود را بــرای ایــن شــرکت ارســال کننــد‪ .‬از‬ ‫دیگــر افــرادی کــه از طریــق توییتــر بــرای اســتخدام نیروهــای تعدیــل شــده علــی بابــا اعــالم‬ ‫امادگ ــی ک ــرد‪ ،‬کاربان ــک س ــرویس انالی ــن اس ــتخدام ب ــود‪ .‬نغم ــه مصطف ــوی‪ ،‬مدیرعام ــل‬ ‫ای ــن ش ــرکت در توییت ــر خ ــود ب ــا اع ــالم اینک ــه انه ــا در ح ــال اس ــتخدام نی ــرو در حوزه ه ــای‬ ‫مختلــف هســتند از کارمنــدان تعدیــل شــده ایــن شــرکت خواســت تــا رزومــه خودشــان را‬ ‫ب ــرای ای ــن ش ــرکت ارس ــال کنن ــد‪.‬‬ ‫در پی انتشار اخباری مبنی بر فراخوان استخدام و اخذ مبالغ از متقاضیان‬ ‫شرکت ملی نفت ایران شایعه استخدامی را تکذیب کرد‬ ‫در پ ــی انتش ــار اخب ــاری مبن ــی‬ ‫ب ــر فراخ ــوان اس ــتخدام و اخ ــذ مبال ــغ‬ ‫از متقاضی ــان از س ــوی ش ــرکت‬ ‫مل ــی نف ــت در برخ ــی کانال ه ــای‬ ‫تلگرام ــی‪ ،‬ای ــن ش ــرکت ش ــایعه‬ ‫انتش ــار یافت ــه در فض ــای مج ــازی را‬ ‫تکذی ــب ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری تس ــنیم‪،‬‬ ‫فض ــای مج ــازی و ب ــه خص ــوص‬ ‫کانا ‬ ‫لهــای گمنــام تلگرامــی‪ ،‬بــه محلــی‬ ‫ب ــرای درج روزان ــه ش ــایعات تبدی ــل‬ ‫ش ــده و ه ــر ب ــار ب ــا انتش ــار اخب ــاری‬ ‫نادرس ــت‪ ،‬س ــواالت‪ ،‬درخواســت ها و‬ ‫مطالبات ــی خودس ــاخته را ب ــرای م ــردم‬ ‫ب ــه وج ــود می اورن ــد‪ .‬اینب ــار‪ ،‬ش ــایعه‬ ‫فراخــوان اســتخدام در شــرکت ملــی نفــت ایــران در‬ ‫فض ــای مج ــازی خبرس ــاز ش ــد‪.‬‬ ‫ش ــرکت مل ــی نف ــت ای ــران در ای ــن خص ــوص‬ ‫جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد‬ ‫معافیت از خدمت فرزندان‬ ‫مددجویان کمیته امداد و بهزیستی‬ ‫جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا انواع‬ ‫معافیت از خدمت فرزندان ذکور مددجویان تحت‬ ‫پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را برابر ماده‬ ‫‪ ۴۴‬مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی تشریح کرد‪.‬‬ ‫سردار رحمان علیدوست جانشین رئیس سازمان‬ ‫وظیفه عمومی ناجا در گفت وگو با خبرنگار انتظامی‬ ‫خبرگزاری فارس‪ ،‬با اشاره به ماده ‪ ۴۴‬مکرر قانون‬ ‫خدمت وظیفه عمومی به انواع معافیت از خدمت‬ ‫فرزندان ذکور مددجویان اشاره و اظهار داشت‪ :‬یکی از‬ ‫فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته‬ ‫امداد حضرت امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی‪،‬‬ ‫از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است‪.‬‬ ‫مصاحبه ه ــای علم ــی پذیرفته ش ــدگان‬ ‫منص ــب قض ــا ت ــا پای ــان اس ــفند م ــاه لغ ــو ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری مه ــر‪ ،‬معاون ــت مناب ــع‬ ‫انس ــانی ق ــوه قضائی ــه در اطالعی ــه ای اع ــالم ک ــرد‪:‬‬ ‫کلی ــه مصاحبه ه ــای علم ــی پذیرفته ش ــدگان‬ ‫منص ــب قض ــا س ــال ‪ ۱۳۹۸‬در ش ــهرهای ته ــران و‬ ‫ق ــم ت ــا پای ــان اس ــفند م ــاه لغ ــو ش ــد‪.‬‬ ‫زم ــان دقی ــق دع ــوت مج ــدد از داوطلب ــان‬ ‫ً‬ ‫متعاقب ــا اع ــالم می ش ــود‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫تغییر مجدد زمان برگزاری‬ ‫بیستمین دوره ازمون‬ ‫صالحیت بالینی‬ ‫ً‬ ‫زم ــان برگ ــزاری بیس ــتمین دوره ازم ــون صالحی ــت بالین ــی مج ــددا تغیی ــر ک ــرد و مق ــرر‬ ‫ش ــد ای ــن ازم ــون روز پنج ش ــنبه ‪ 28‬فروردی ــن برگ ــزار ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه ازاد اس ــالمی‪ ،‬براس ــاس اع ــالم دبی ــر ش ــورای‬ ‫امــوزش پزشــکی عمومــی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی کشــور بــه معاونــت‬ ‫عل ــوم پزش ــکی دانش ــگاه ازاد اس ــالمی‪ ،‬زم ــان برگ ــزاری بیس ــتمین دوره ازم ــون صالحی ــت‬ ‫بالین ــی از تار ی ــخ ‪ 99/۱/29‬ب ــه روز پنجش ــنبه م ــورخ ‪ 99/۱/28‬تغیی ــر یاف ــت‪.‬‬ ‫جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا‬ ‫درباره معافیت مشمول دارای فرزند معلول تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مشموالنی که حداقل یک فرزند معلول‬ ‫داشته باشند‪ ،‬از انجام خدمت دوره ضرورت‬ ‫معاف هستند؛ در این نوع معافیت به شرط اینکه‬ ‫معلولیت ذهنی و ناتوان کننده باشد‪ ،‬غیبت‬ ‫مشمول‪ ،‬مانع رسیدگی به درخواست نمی باشد‪.‬‬ ‫وی درباره معافیت تنها پسر خانواده ایی که‬ ‫دارای سه فرزند دختر هستند‪ ،‬گفت‪ :‬در صورت‬ ‫در قید حیات بودن پدر‪ ،‬وضعیت جسمانی وی‬ ‫ً‬ ‫مال ک رسیدگی نبوده و صرفا تحت پوشش پدر‬ ‫یا مادر مشمول در کمیته امداد یا بهزیستی شرط‬ ‫اصلی رسیدگی است‪ ،‬همچنین تعهد یا مطلقه‬ ‫بودن خواهران مانع معافیت مشمول نمی شود‪.‬‬ ‫سردار علیدوست به معافیت مشموالنی که‬ ‫با بانوان دارای معلولیت جسمی ‪ -‬حرکتی ازدواج‬ ‫می کنند‪ ،‬اشاره و بیان داشت‪ :‬مشموالنی که با‬ ‫معلوالن دارای معلولیت جسمی ‪ -‬حرکتی ازدواج‬ ‫می کنند‪ ،‬به صورت موقت از انجام خدمت دوره‬ ‫ضرورت معاف می شوند و پس از گذشت پنج سال‬ ‫از استمرار ازدواج انها‪ ،‬معافیت موقت به معافیت‬ ‫دائم تبدیل می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به معافیت ماده ‪ ۶‬قانون جامع‬ ‫حمایت از حقوق معلوالن خاطرنشان کرد‪ :‬یکی‬ ‫از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده یا‬ ‫هر دو یا یکی از انها معلول باشد‪ ،‬یا حداقل ‪ ۲‬نفر از‬ ‫فرزندان انها ناتوان و معلول باشند‪ ،‬از انجام خدمت‬ ‫وظیفه عمومی معاف می شوند‪.‬‬ ‫معاونتمنابعانسانیقوهقضاییهدراطالعیهایاعالم‬ ‫کرد‪ :‬اعزام اسفندماه سربازان امریه قوه قضاییه‬ ‫به مراکز اموزشی به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬براس ــاس اع ــالم نیروه ــای‬ ‫اعزامش ــان ب ــه تعوی ــق افت ــاد و از نیم ــه دوم فرودی ــن‬ ‫ً‬ ‫م ــاه س ــال ‪ 99‬متعاقب ــا در ا ی ــن خص ــوص‬ ‫اط ــالع رس ــانی م ــی گ ــردد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا خبر داد‬ ‫افزایش سن معافیت کفالت پدر یا پدر بزرگ به ‪ 75‬سالگی‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت‪:‬‬ ‫برابر ابالغیه ستاد کل نیروهای مسلح شرط سنی‬ ‫درمعافیت کفالت تنها فرزند ذکور پدر و یا تنها نوه‬ ‫ذکور پدر بزرگ از ‪ 70‬به ‪ 75‬سالگی افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سردار تقی مهری در این باره اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برابر ابالغیه ستاد کل نیروهای مسلح شرط سنی‬ ‫در معافیت کفالت تنها فرزند ذکور پدر و یا تنها نوه ذکور‬ ‫پدربزرگ از ‪ 70‬به ‪ 75‬سالگی تمام تغییر کرده است ‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ضوابط و مقررات جدید معافیت‬ ‫کفالت پدر یا پدر بزرگ از اول فروردین سال ‪99‬‬ ‫اجرایی می شود‪ ،‬بنابراین مشموالنی که از ابتدای‬ ‫سال ‪ 1399‬از طریق دفاتر خدمات الکترونیک‬ ‫انتظامی (پلیس‪ )10+‬درخواست خود را ثبت کنند‪،‬‬ ‫برابر ضوابط جدید یعنی سن ‪ 75‬سالگی تمام پدر‬ ‫یا پدر بزرگ به درخواست انان رسیدگی می شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به درخواست های معافیت مشموالن واجد‬ ‫شرایطی که تا پایان سال ‪ 98‬از طریق دفاتر مذکور‬ ‫ثبت شده اند‪ ،‬برابر مقررات قبلی یعنی معافیت‬ ‫کفالت پدر بیش از ‪ 70‬سال رسیدگی می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در معافیت کفالت پدر یا‬ ‫پدر بزرگ به علت بیماری شرط سنی وجود ندارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در مواردی که پدر یا پدر بزرگ به علت‬ ‫بیماری نیازمند به مراقبت است‪ ،‬بدون در نظر‬ ‫گرفتن شرط سنی فرد نیازمند به مراقبت‪ ،‬مشمول‬ ‫می تواند درخواست خود را از طریق دفاتر پلیس‬ ‫‪ 10+‬ثبت و در صورت تایید شورای پزشکی وظیفه‬ ‫عمومی از خدمت وظیفه عمومی معاف شود‪.‬‬ ‫براساس گزارشسایتپلیس‪،‬رئیسسازمانوظیفه‬ ‫عمومیناجادر موردشرایط کلیمعافیت کفالتعنوان‬ ‫کرد‪ :‬تنها فرزند ذکور باالی ‪ 18‬سال پدر و یا تنها نوه ذکور‬ ‫باالی‪ 18‬سال پدر بزرگ در صورت نداشتن غیبت اولیه‬ ‫میتواننداز اینمعافیتبهرهمندشوند‪.‬‬ ‫دانستنی حقوقی؛‬ ‫چه جرائمی در گواهی سوء پیشینه ثبت و مانع استخدام می شوند؟‬ ‫ب ــرای اس ــتخدام در بس ــیاری از ادارات دولت ــی‬ ‫و خصوص ــی دریاف ــت گواه ــی ع ــدم س ــوء پیش ــینه‬ ‫موضــوع مهمــی اســت و برخــی از جرائــم در ان ثبــت‬ ‫نمی ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان‪ ،‬ب ــرای‬ ‫اســتخدام در بســیاری از مرا کــز دولتــی و خصوصــی‬ ‫ارائ ــه گواه ــی س ــوء پیش ــینه موضوع ــی ض ــروری‬ ‫اس ــت و ا گ ــر ف ــرد در گذش ــته خ ــود جرم ــی مرتک ــب‬ ‫ش ــده باش ــد ک ــه در گواه ــی س ــوء پیش ــینه او ثب ــت‬ ‫ش ــده اس ــت‪ ،‬نمی توان ــد در بس ــیاری از ش ــرکت ها و‬ ‫مکان ه ــای دولت ــی مش ــغول ب ــه کار ش ــود‪.‬‬ ‫مطاب ــق ب ــا قان ــون ا گ ــر حک ــم محرومی ــت از‬ ‫حق ــوق اجتماع ــی ب ــرای ف ــرد ص ــادر ش ــود‪ ،‬او‬ ‫نمی توان ــد در بس ــیاری از ادارات دولت ــی و س ــازمان ها‬ ‫و نها ده ــای ق ــوای سـ ـه گانه ب ــه فعالی ــت بپ ــردازد‪.‬‬ ‫مجازات های ــی ک ــه می توان ــد منج ــر ب ــه‬ ‫محرومی ــت از حق ــوق اجتماع ــی ش ــود‪ ،‬متع ــدد‬ ‫هس ــتند و در ص ــورت وج ــود ان ه ــا در گواه ــی‬ ‫س ــوء پیش ــینه‪ ،‬نمی ت ــوان ش ــاغل ش ــد‪.‬‬ ‫جرایم ــی ک ــه مج ــازات تعزی ــری ان ه ــا ت ــا ‪ ۲‬س ــال‬ ‫ی ــا ج ــزای نق ــدی ت ــا ‪ ۸‬میلی ــون توم ــان ی ــا ش ــالق ت ــا‬ ‫‪ ۷۴‬ضربــه یــا ‪ ۹۹‬ضربــه شــالق تعزیــری درجــه شــش‬ ‫باش ــد مان ــع اس ــتخدام نیس ــتند‪.‬‬ ‫اما اگر جرائمی که فرد مرتکب می شود بیش از‬ ‫انجم ــن س ــینمای جوان ــان ای ــران و البرات ــوار پیش ــگامان س ــینمای‬ ‫اریــا در راســتای حمایــت از ســینماگران جــوان کشــور در حــوزه امــوزش‬ ‫فن ــی و مهارت ــی تفاهم نام ــه هم ــکاری امض ــا کردن ــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی پـــروژه‪ ،‬انجمـــن‬ ‫ســـینمای جوانـــان ایـــران و البراتـــوار پیشـــگامان ســـینمای اریـــا در‬ ‫راس ــتای حمای ــت از س ــینماگران ج ــوان کش ــور در ح ــوزه ام ــوزش فن ــی‬ ‫و مهارت ــی‪ ،‬پش ــتیبانی تولی ــد و پ ــس تولی ــد و بازس ــازی و مرم ــت می ــراث‬ ‫ارزش ــمند فیلم ه ــای کوت ــاه تولی ــد ش ــده در س ــینمای ای ــران تفاهم نام ــه‬ ‫هم ــکاری امض ــا کردن ــد‪.‬‬ ‫پیـــش از ایـــن‪ ،‬البراتـــوار پیشـــگامان ســـینمای اریـــا در راســـتای‬ ‫توانمندســـازی دانشـــجویان ســـینما در کشـــور و بـــا هـــدف انتقـــال‬ ‫تجربی ــات و ارتق ــای دان ــش تخصص ــی مبتن ــی ب ــر فن اور ی ه ــای نوی ــن‬ ‫ســـینما بـــا دانشـــگاه ســـوره تفاهم نامـــه همـــکاری امضـــا کـــرده بودنـــد‪.‬‬ ‫در همی ــن راس ــتا البرات ــوار پیش ــگامان س ــینمای اری ــا ب ــا هم ــکاری‬ ‫مراکــز اموزشــی و دانشــگاه های ســینمایی کشــور قصــد دارد نخســتین‬ ‫فص ــل از مجموع ــه کارگاه ه ــای «اموزش ه ــای عمل ــی دانس ــتنی های‬ ‫س ــینمای دیجیت ــال» را ب ــا عن ــوان «اص ــالح رن ــگ» برگ ــزار کن ــد‪.‬‬ ‫تدریـــس ایـــن کارگاه بـــر عهـــده هوتـــن حـــق شـــناس‪ ،‬سرپرســـت‬ ‫بخ ــش تصحی ــح رن ــگ البرات ــوار پیش ــگامان س ــینمای اری ــا اس ــت ک ــه‬ ‫ســابقه تصحیــح رنــگ فیلم هایــی از جملــه «خورشــید»‪« ،‬ســرخ پوســت»‪،‬‬ ‫«مت ــری ش ــیش و نی ــم» و‪ .....‬را در کارنام ــه کاری خ ــود دارد‪.‬‬ ‫درک و شـــناخت تئور ی هـــای رنـــگ‪ ،‬بررســـی فضاهـــای رنگـــی‪،‬‬ ‫بررس ــی مراح ــل تولی ــد و پس تولی ــد و بررس ــی نق ــش تصحی ــح رن ــگ در‬ ‫س ــینمای ام ــروز از مباحث ــی اس ــت ک ــه ق ــرار اس ــت در ای ــن کارگاه ب ــه‬ ‫ان پرداخت ــه ش ــود‪.‬‬ ‫بـــا توجـــه بـــه تعطیلـــی برنامه هـــای فرهنگـــی و اموزشـــی در شـــهر‬ ‫تهــران و بــه منظــور اهمیــت ســالمت هنرجویــان و پیشــگیری از شــیوع‬ ‫وی ــروس کرون ــا زم ــان برگ ــزاری کارگاه «اص ــالح رن ــگ» متعاقب ــا اع ــالم‬ ‫می شـــود‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫تبلیغ خرید بورس خارجی‬ ‫و هرمی سازی ‪،‬شگردی جدید‬ ‫از سوی کالهبرداران سایبری‬ ‫تعویق اعزام اسفندماه سربازان امریه‬ ‫قوه قضاییه به مراکز اموزشی‬ ‫مس ــلح‪ ،‬ام ــور اداری و اس ــتخدامی کارکن ــان اداری‬ ‫ق ــوه قضایی ــه‪ ،‬تمام ــی مش ــموالن س ــربازی اع ــزام‬ ‫اس ــفندماه امر ی ــه ق ــوه قضایی ــه ک ــه می بایس ــت‬ ‫در ای ــن مـــاه ب ــه دوره اموزش ــی اع ــزام می ش ــدند‪،‬‬ ‫حمایت از سینماگران جوان کشور‬ ‫در حوزه اموزش فنی و مهارتی‬ ‫رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی خبر داد‬ ‫معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعالم کرد‪:‬‬ ‫■□■‬ ‫لغو مصاحبه های علمی‬ ‫پذیرفته شدگان منصب قضا‬ ‫تا پایان اسفند ماه‬ ‫ب ــا انتش ــار اطالعیـ ـه ای اع ــالم ک ــرد‪« :‬در پ ــی‬ ‫مش ــاهده برخ ــی خبره ــا مبن ــی ب ــر انتش ــار فراخ ــوان‬ ‫اس ــتخدام و برگ ــزاری ازم ــون اس ــتخدامی نف ــت‬ ‫در س ــال ‪ 1399‬و دریاف ــت وج ــه از داوطلب ــان‪،‬‬ ‫رواب ــط عموم ــی ش ــرکت مل ــی نف ــت‬ ‫ای ــران الزم می دان ــد ب ــه اط ــالع عم ــوم‬ ‫برس ــاند هرگون ــه فراخ ــوان اس ــتخدام در‬ ‫ای ــن ش ــرکت تنه ــا از مج ــاری رس ــمی‬ ‫(پای ــگاه اط ــالع رس ــانی ای ــن ش ــرکت ب ــه‬ ‫نش ــانی ‪ )www.nioc.ir‬منتش ــر خواه ــد‬ ‫ش ــد و دیگ ــر اطالعیه ه ــا در برخ ــی‬ ‫س ــایت ها و فض ــای مج ــازی فاق ــد‬ ‫وجاه ــت اس ــت و پیگ ــرد قانون ــی ب ــه‬ ‫همـــراه دارد‪.‬‬ ‫بدیه ــی اس ــت ه ــر گون ــه ج ــذب و‬ ‫فراخ ــوان اس ــتخدام ب ــه ص ــورت اع ــالم‬ ‫عموم ــی و از طر ی ــق س ــایت وزارت‬ ‫نف ــت و ش ــرکت مل ــی نف ــت ای ــران‬ ‫اط ــالع رس ــانی خواه ــد ش ــد و دیگ ــر‬ ‫خبره ــا و اطالعیه ه ــا در ای ــن خص ــوص م ــورد‬ ‫تایی ــد ش ــرکت مل ــی نف ــت ای ــران نیس ــت‪».‬‬ ‫با امضای یک تفاهم نامه محقق شد‬ ‫این موارد باشد‪ ،‬در گواهی سوء پیشینه فرد نوشته‬ ‫می شود و بر اساس ان می تواند در بسیاری از‬ ‫مکان های دولتی مشغول به کار شود‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان رضــوی از موجــی جدیــد‬ ‫کالهبــرداری بــه روش خریــد بــورس خارجــی و زیــر مجموعــه ســازی‬ ‫توســط خریــداران بــه منزلــه کســب درامــد بیشــتر خبــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا سرهنگ جواد جهانشیری‬ ‫رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی در تشریح خبر گفت‪ :‬به تازگی‬ ‫کارشناسان اداره تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری دریافتند‬ ‫برخی از شهروندان زودباور با فریب کسب درامد ماهانه به صورت دالر‬ ‫و سرمایه گذاری در شرکت هایی که عملکرد هرمی داشته و وعده‬ ‫فروش سهام شرکت های معتبر و برند خارجی را می دهند از کاربران‬ ‫می خواهد به ازای خرید بورس شرکت خارجی به دالر و معرفی افراد‬ ‫بیشتر سقف درامد ماهانه خود را باالببرند‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری ادامــه داد‪ :‬افــراد قربانــی بــه طمــع کســب درامــد‬ ‫بــا رقــم هــای بــاال عــالوه برپرداخــت ‪۱۰۰۰‬دالر بــه عنــوان ســرمایه گــزاری‬ ‫ســعی در جــذب و زیرمجموعــه ســازی دارنــد تــا مطابــق وعــده داده‬ ‫شــده بــه کســب درامــد بــاال دســت یابنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد ‪ :‬پلیــس فتــا تا کنــون مراجعاتــی از ســوی‬ ‫شــهروندانی کــه درتلــه کالهبــرداری موصــوف گرفتــار شــده انــد داشــته و‬ ‫در تمامــی مــوارد فــرد قربانــی تطمیــع وعــده هــای جــذاب کســب درامــد‬ ‫میلیونــی شــده و در نهایــت نــه تنهــا ســودی دریافــت نکــرده بلکــه رقــم‬ ‫و ســرمایه اولیــه خــود را از دســت داده و هنــگام درخواســت وجــه خــود‬ ‫نیــز متاســفانه بــا مقاومــت و انــکار مواجــه شــده اند‪.‬لــذا بررســی هــا‬ ‫نشــان مــی دهــد افــرادی کــه در پلــت فــرم هــای موصــوف ســرمایه گــذاری‬ ‫مــی کننــد ریســک بزرگــی را متحمــل مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــیب تنــد تغییــر بســیاری از کســب و کارهــا بــه‬ ‫شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬هرگــز قبــل از کســب مهــارت و افزایــش دانــش‬ ‫اقــدام بــه ســرمایه گــزاری در کاری کــه اطالعــات مرتبــط بــا ان در اختیــار‬ ‫شــما نمــی باشــد نکــرده تــا گرفتــار موضوعــات کالهبردارانــه در فضــای‬ ‫ســایبر و حقیقــی نشــوید‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان رضــوی خاطــر نشــان کــرد ‪:‬‬ ‫هرچنــد در وب ســایت هــای مختلــف تبلیغــات چشــمگیر و همچنیــن‬ ‫بازخوردهــای مثبــت و منفــی بســیاری دربــاره ایــن وب ســایت هــا وجــود‬ ‫دارد امــا ســرمایه گــذاران بایــد توجــه داشــته باشــند کــه ســرمایه گــذاری‬ ‫در چنیــن وب ســایت هــای دارای ریســک بســیار باالیــی اســت و بــا‬ ‫توجــه بــه نبــود ادرس و مشــخص نبــودن هویــت واقعــی صاحبــان وب‬ ‫ســایت در صــورت بــروز مشــکل رســیدگی بــه شــکایت پرســه زمــان بــر‬ ‫خواهــد بــود زیــرا در فضــای ســایبری مــرز جغرافیایــی موجــود نیســت و‬ ‫دسترســی بــه کالهبــردار بــا همــکاری اینترپــل میســر خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫گفتنــى اســت ‪،‬ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫امــاده پاســخگویى بــه مشــکالت شــهروندان در حــوزه فضــاى ســایبرى‬ ‫بــوده و شــهروندان مى تواننــد بــراى مشــاوره و انعــکاس دیدگاه هــاى‬ ‫خــود در زمینــه فضــاى ســایبرى بــه ادرس مذکــور مراجعــه کننــد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1209

هفته نامه بازار کار 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1399/05/19
هفته نامه بازار کار 1208

هفته نامه بازار کار 1208

شماره : 1208
تاریخ : 1399/05/11
هفته نامه بازار کار 1207

هفته نامه بازار کار 1207

شماره : 1207
تاریخ : 1399/05/04
هفته نامه بازار کار 1206

هفته نامه بازار کار 1206

شماره : 1206
تاریخ : 1399/04/28
هفته نامه بازار کار 1205

هفته نامه بازار کار 1205

شماره : 1205
تاریخ : 1399/04/21
هفته نامه بازار کار 1204

هفته نامه بازار کار 1204

شماره : 1204
تاریخ : 1399/04/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!