هفته نامه بازار کار شماره 1190 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1190

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1190

هفته نامه بازار کار شماره 1190

‫استخدام‬ ‫اخرین خبرهای خدمت سربازی و جذب امریه‬ ‫دعوت به همکاری در اسیا ابزار دقیق‬ ‫صفحه ‪16‬‬ ‫دعوت به همکاری در شرکت توسعه گران نرم افزار اذربایجان‬ ‫دعوت به همکاری در شرکت نیلپر‬ ‫‪ ۱۶‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫شنبه ‪ 3‬اسفند ‪ 27 -1398‬جمادی الثانیه ‪ 22 -1441‬فوریه ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1190‬‬ ‫ادامه استخدام در شرکت پتروکیمیای ابن سینا‬ ‫کاریابی بازارکار ثبت نام می کند ‪۶۶ 7100 81‬‬ ‫اموزش های شغلی در بازارکار ‪۶۶ 70 37 77‬‬ ‫اخرین خبرها در مورد‬ ‫ازمون جدید کارشناسان رسمی دادگستری‬ ‫و ازمون تصدی منصب قضا‬ ‫‪3‬‬ ‫اشتغالزایی‬ ‫با ساخت دکل حفاری‬ ‫توسط جهاددانشگاهی‬ ‫‪5‬‬ ‫تعویق در برگزاری‬ ‫ازمون استخدامی‬ ‫دانشگاه های‬ ‫علوم پزشکی‬ ‫نتایج اولیه هفتمین‬ ‫ازمون استخدامی اعالم شد‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫صفحه ‪16‬‬ ‫شرایط جذب روحانیون‬ ‫در دفتر نهاد رهبری دانشگاه ها‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫در استانه اعالم نتایج ازمون استخدامی اموزش و پرورش مشخص شد‬ ‫اخرین وضعیت استخدام اموزشیاران‬ ‫و مربیان پیش دبستانی‬ ‫‪2‬‬ ‫فرصت ها و چالش های اشتغال و کارافرینی‬ ‫زنان دانش اموخته دانشگاهی‬ ‫‪9‬‬ ‫شرایط فار غ التحصیالن جهت دریافت‬ ‫پروانه اشتغال نظام مهندسی ساختمان‬ ‫حضور ‪ 42‬درصدی زنان‬ ‫در دستگاه های اجرایی کشور‬ ‫عکس‪ :‬ایسنا‬ ‫حمله سگ های وحشی به کودک کار زاهدانی‬ ‫‪12‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪ 3‬اسفند‪ 27-1398‬جمادی الثانیه‪ 22-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1190‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫یادداشت مدیرمسئول‬ ‫معاون اول رییس جمهور در مراسم افتتاح همزمان ‪ 322‬طرح بخش تعاون تاکید کرد‪:‬‬ ‫باورکنیم هک می توانیم!‬ ‫مراسم رونمایی از دکل حفاری «‪ ۷۲‬فتح» ساخت جهاددانشگاهی و امضای قرارداد‬ ‫با شرکت مهندسی و توسعه نفت ‪ ،‬یکی از افتخارات بزرگ و نقطه عطفی در فعالیت های‬ ‫این نهاد در سالهای اخیر است که هفته گذشته با حضور وزیرمحترم نفت ‪ ،‬رییس‬ ‫جهاددانشگاهی ‪ ،‬اعضای این نهاد ‪ ،‬مقام های محلی و مدیران وزارت نفت برگزار شد‪.‬‬ ‫بدون شک وزارت نفت یکی از بزرگترین و بنیادی ترین وزارتخانه های کشور است‬ ‫و دراقتصاد کشور نقش به سزایی دارد ‪ ،‬وزارتخانه ای که بنیان ان برشرکت ملی نفت‬ ‫سابق قراردارد و ان شرکت نیزتا سال های سال تحت تاثیر سیاست های استعمار گر پیر"‬ ‫انگلیس" و بعدها سیاست های سرمایه داری" امریکا" بوده است ‪ ،‬سیاست هایی که‬ ‫نیروی ایرانی را جز برای امور ساده نمی خواستند و کوچکترین نیازهای ان را به صنایع‬ ‫خود پیوند داده و اعتماد به نفس را از ایران و ایرانی درعرصه صنایع نفت گرفته بودند‪.‬‬ ‫به خاطر دارم سال ها قبل که در "جهاد دانشگاهی واحد علم وصنعت" یکسوکننده های‬ ‫برق را می ساختند وقتی بحث تامین نیاز صنایع گاز ازاین طریق مطرح شد ‪ ،‬با استقبال‬ ‫روبرو نشد و برخی از نیروهای داخلی که هنوز تحت تاثیر القائات بیگانگان ‪ ،‬توان‬ ‫داخلی را باور نداشتند و نگاهشان به خارج ازکشور بود ‪ ،‬تامین نیاز خود ازاین واحد را‬ ‫بدون اتصال به شرکت های خارجی پذیرا نبودند اما اکنون در استان خوزستان شاهد‬ ‫تحول بزرگ ساخت دکل حفاری و رونمایی از ان و‪....‬هستیم‪.‬این تحول ازکجا به وجود‬ ‫امد؟‬ ‫قطعا یکی از اساسی ترین پشتوانه های این امر تاکید های مکرر رهنمودهای‬ ‫حضرت ایت ا‪...‬خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی براستفاده از توان داخلی بوده‬ ‫است ‪ ،‬ایشان سال هاست که یک تنه با دفاع وحمایت از نیروی انسانی داخلی و توان‬ ‫این نیرو درشکستن مرزهای علم و دانش ‪ ،‬به صنعتگران ایرانی و به خصوص جوانان‬ ‫روحیه داده و می دهند و باعث شده اند انها که دربرابر هرنوع نواوری نیروی کار ایرانی‬ ‫مقاومت می کردند نتوانند برمشی اشتباه خود پافشاری نمایند و دربرابر این حقیقت که‬ ‫" ما می توانیم " تسلیم شوند ‪.‬‬ ‫نکته دیگر ‪ ،‬استمرار تالش جهاد دانشگاهی درجهت نمایش توان خود برای حضور‬ ‫دراین عرصه بود که این هم مرهون برنامه ریزی ها و استمرار تالش پژوهشگران دراین‬ ‫نهاد بوده که باعث شده است درکنار افتخارات بزرگی چون رویان درعرصه پزشکی ‪،‬‬ ‫اکنون درعرصه صنعت نیز شاهد برداشتن گامی بزرگ باشیم ‪.‬‬ ‫جهاد دانشگاهی پیشتاز درعرصه فعالیت های دانش بنیان پس از انقالب اسالمی‬ ‫بوده است و اولین گام های تاسیس شرکت های دانش بنیان و حرکت درجهت‬ ‫خودکفایی را برداشته است ‪ ،‬این نهاد متکی برسرمایه های عظیم انسانی علمی ‪،‬‬ ‫فرهنگی و اجتماعی است و با تکیه برهمین سرمایه ها به راه خود ادامه داده وازنیروهای‬ ‫متخصص و متعهد بهره گرفته است ‪ ،‬نیروهایی که پیوندشان با انقالب اسالمی‬ ‫گسستنی نیست و همین ویژگی ان را از هرفعالیت مشابهی متمایز می سازد‪.‬‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫رویدادهای اموزش وپرورش‬ ‫وزیر اموزش و پرورش مطرح کرد‬ ‫اخرین وضعیت استخدام اموزشیاران نهضت‬ ‫و مربیان پیش دبستانی‬ ‫وزیـــر امـــوزش و پـــرورش‬ ‫دربـــاره اخریـــن وضعیـــت‬ ‫اســـتخدام اموزشــــــــــــــیاران‬ ‫نهضـــت و مربیـــان پیـــش‬ ‫دبســـتانی توضیحاتـــی را‬ ‫ارائـــه کـــرد‪.‬‬ ‫بـــه گــــــــــــــزارش باشـــگاه‬ ‫خبرنـــگاران جــــــــــــــــــــــــــوان‪،‬‬ ‫محس ــن حاجــــــــــ ـی میرزایی‬ ‫وزیـــر امـــوزش و پـــرورش در‬ ‫حاشــیه مراسم افتتاح مدرسه‬ ‫مولـــود اســـامیه و در جمـــع‬ ‫خبرن ــگاران وزی ــر ام ــوزش و پ ــرورش درب ــاره وضعی ــت پرداخ ــت معوق ــات فرهنگی ــان بی ــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬هم ــه ت ــاش ای ــن اس ــت ت ــا قب ــل از پای ــان س ــال حق ــوق فرهنگی ــان پرداخ ــت ش ــود‪،‬‬ ‫البتــه همــکاران فرهنگــی حقــوق را هــر مــاه دریافــت کردنــد‪ ،‬امــا بخشــی از همــکاران مــا‬ ‫اضافــه تدریــس داشــتند و ســاعاتی را اضافــه تدریــس گرفتنــد کــه حقــوق ان پرداخــت‬ ‫نش ــده اس ــت‪ .‬از س ــازمان برنام ــه ق ــول گرفتی ــم ت ــا تمهیدات ــی ب ــرای پرداخ ــت برخ ــی از‬ ‫ایـــن پرداخت هـــا داشـــته باشـــیم‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬ســعی داریــم معلمــان خریــد خدمــات اموزشــی در اولویــت قــرار گیرنــد‬ ‫و بخشــی از مطالبــات را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫وزی ــر ام ــوزش و پ ــرورش درب ــاره ج ــواب متف ــی ش ــورای نگهب ــان ب ــه استفس ــار یه‬ ‫درب ــاره اس ــتخدام اموزش ــیاران نهض ــت و مربی ــان پی ــش دبس ــتانی‪ ،‬بی ــان ک ــرد‪ :‬ب ــرای‬ ‫اموزشـــیاران مشـــکل جـــدی وجـــود نـــدارد؛ زیـــرا ازمـــون می گیریـــم و بخـــش عمـــده‬ ‫ان ه ــا می توانن ــد ش ــرکت کنن ــد و بع ــد از قبول ــی و ط ــی ک ــردن دوره یکس ــاله پذیرفت ــه‬ ‫ش ــوند‪.‬‬ ‫او ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه در هفته ه ــای این ــده ازم ــون ای ــن گ ــروه برگ ــزار می ش ــود‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫ب ــه تازگ ــی پرونده ه ــا تکمی ــل ش ــده و زم ــان بن ــدی ب ــرای ازم ــون داری ــم‪.‬‬ ‫وزی ــر ام ــوزش و پ ــرورش درب ــاره وضعی ــت مربی ــان پی ــش دبس ــتانی بی ــان ک ــرد‪ :‬هم ــه‬ ‫گروه ه ــای قب ــل از س ــال ‪ ۹۱‬اس ــتخدام می ش ــوند‪ ،‬ام ــا قان ــون ب ــه م ــا اج ــازه اس ــتخدام‬ ‫گروه ه ــای بع ــد از س ــال ‪ ۹۱‬و کس ــانی ک ــه حق ــوق از ام ــوزش و پ ــرورش نگرفتن ــد را ن ــداده‬ ‫اســـت‪ .‬بـــه ان هـــا پیشـــنهاد می کنـــم از طریـــق مســـیر قانونـــی ازمـــون اســـتخدامی وارد‬ ‫عم ــل ش ــوند‪.‬‬ ‫وزی ــر ام ــوزش و پ ــرورش درب ــاره رف ــع مش ــکل ش ــرکت داوطلب ــان خ ــارج از کش ــور در‬ ‫ازم ــون سراس ــری ب ــا توج ــه ب ــه محدودی ــت حوزه ه ــای امتحان ــی کنک ــور گف ــت‪ :‬س ــازمان‬ ‫س ــنجش اس ــتاندارد های ه ــای خ ــودش را دارد‪ ،‬ام ــا س ــعی می کنی ــم ش ــرایط مناس ــب را‬ ‫ب ــرای داوطلب ــان فراه ــم کنی ــم‪.‬‬ ‫حاجی میرزایــی دربــاره تغییــر ســقف ســنی دانشــگاه فرهنگیــان‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬شــرایط‬ ‫س ــنی را تغیی ــر نداده ای ــم‪ ،‬ام ــا انتظ ــار دارن ــد ک ــه س ــقف س ــنی را ب ــاال ببری ــم ک ــه در ای ــن‬ ‫م ــورد من ــع قانون ــی داری ــم‪.‬‬ ‫مدیرکل امور اداری وزارت اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫نتایج ازمون استخدامی اموزش و پرورش این‬ ‫هفته اعالم می شود‬ ‫مدیـــرکل امـــور اداری وزارت امـــوزش و پـــرورش از اعـــام نتایـــج نهایـــی ازمـــون‬ ‫اســـتخدامی امـــوزش و پـــرورش در اوایـــل هفتـــه اینـــده خبـــر داد‪.‬‬ ‫یارمحمـــد حســـین ُ بر مدیـــرکل امـــور ادار ی وزارت امـــوزش و پـــرورش در‬ ‫گفت وگ ــو ب ــا خبرگ ــزار ی ف ــارس‪ ،‬در خص ــوص نتای ــج ازم ــون اس ــتخدامی ام ــوزش و‬ ‫پ ــرورش اظه ــار ک ــرد‪ :‬اوای ــل هفت ــه این ــده نتیج ــه نهای ــی ازم ــون اس ــتخدامی اع ــام‬ ‫می شـــود‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬در ازم ــون اس ــتخدامی امس ــال ‪ 18‬ه ــزار و ‪ 93‬س ــهمیه اس ــتخدامی‬ ‫داریـــم کـــه تمـــام مراحـــل مصاحبـــه انجـــام شـــده اســـت و بـــه زودی نتایـــج از طریـــق‬ ‫ســـایت ســـازمان ســـنجش اطالع رســـانی می شـــود‪.‬‬ ‫ایجاد شناسه اشتغال برای تمامی کارکنان‬ ‫کشور‬ ‫مع ــاون اول ریی ــس جمه ــور در مراس ــم افتت ــاح همزم ــان ‪ 322‬ط ــرح بخ ــش‬ ‫تعــاون تاکیــد کــرد‪ :‬تعاونــی هــا مــی تواننــد بــه هدایــت ســرمایه هــا بــه ســمت تولیــد‬ ‫کم ــک کنن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش پای ــگاه اط ــاع رس ــانی مع ــاون اول ریی ــس جمه ــور اس ــحاق‬ ‫جهانگی ــری س ــه ش ــنبه گذش ــته در مراس ــم افتت ــاح همزم ــان ‪ 322‬ط ــرح بخ ــش‬ ‫تع ــاون در سراس ــر کش ــور ب ــا اش ــاره ب ــه گ ــزارش ه ــای ارائ ــه ش ــده در مراس ــم در‬ ‫خص ــوص می ــزان اش ــتغال ایج ــاد ش ــده در بخ ــش تعاون ــی اف ــزود‪ :‬ایج ــاد ی ــک‬ ‫میلی ــون و ‪ 700‬ه ــزار ش ــغل در بخ ــش تعاون ــی موض ــوع س ــاده ای نیس ــت و الزم‬ ‫اس ــت ک ــه ات ــاق تع ــاون و وزارت تع ــاون کار و رف ــاه اجتماع ــی و نی ــز دول ــت ب ــرای‬ ‫ح ــل مش ــکالت اش ــتغال ت ــاش دو چن ــدان داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور یکــی از چالــش هــای پیــش روی کشــور را اشــتغال‬ ‫و رف ــع مش ــکل بی ــکاری عن ــوان ک ــرد و گف ــت‪ :‬در س ــال ‪ 1384‬تع ــداد ش ــاغلین‬ ‫کش ــور ‪ 20‬میلی ــون و ‪ 618‬ه ــزار و ‪ 579‬نف ــر ب ــود و ب ــا وج ــود مناب ــع سرش ــار درام ــدی‬ ‫حاص ــل از ف ــروش نف ــت در ان س ــال ه ــا‪ ،‬تع ــداد ش ــاغلین در س ــال ‪ 91‬ب ــا رش ــدی‬ ‫ناچی ــز ب ــه ‪ 20‬میلی ــون و ‪ 628‬ه ــزار و ‪ 225‬نف ــر رس ــید‪.‬‬ ‫دکت ــر جهانگی ــری اف ــزود‪ :‬براس ــاس اماره ــای رس ــمی کش ــور در پایی ــز س ــال ‪98‬‬ ‫ب ــا وج ــود انک ــه دول ــت تدبی ــر و امی ــد ب ــه ج ــز مدت ــی ان ــدک‪ ،‬بقی ــه زم ــان خ ــود یعن ــی‬ ‫‪ 5‬س ــال را تح ــت فش ــارهای تحر ی ــم ب ــود‪ ،‬ام ــا ب ــا ات ــکا ب ــه سیاس ــت ه ــای اقتص ــاد‬ ‫مقاومت ــی‪ ،‬برنام ــه ه ــای اش ــتغال روس ــتایی و فعالی ــت تعاون ــی ه ــا تع ــداد ش ــاغلین‬ ‫کش ــور ب ــه ‪ 24‬میلی ــون و ‪ 498‬ه ــزار و ‪ 850‬نف ــر رس ــید ک ــه ای ــن یعن ــی ب ــا سیاس ــت‬ ‫ه ــای دقی ــق و مدبران ــه م ــی ت ــوان نتای ــج خوب ــی را از مناب ــع حاص ــل ک ــرد‪.‬‬ ‫مع ــاون اول ریی ــس جمه ــور در ادام ــه ب ــا تا کی ــد ب ــر اینک ــه تعاون ــی ه ــا ه ــم م ــی‬ ‫تواننــد موضــوع عدالــت و هــم اشــتغال کشــور را بهبــود بخشــند‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫یک ــی دیگ ــر از ویژگ ــی ه ــای تعاون ــی ه ــا ای ــن اس ــت ک ــه م ــی توانن ــد س ــرمایه ه ــا را‬ ‫ج ــذب کن ــد و ای ــن موضوع ــی اس ــت ک ــه در س ــال ه ــای اخی ــر ک ــه رش ــد س ــرمایه‬ ‫گ ــذاری در کش ــور پایی ــن ب ــوده‪ ،‬م ــی توان ــد ب ــه ج ــذب س ــرمایه گ ــذاری و هدای ــت‬ ‫س ــرمایه ه ــا ب ــه س ــمت تولی ــد کم ــک کن ــد‪.‬‬ ‫دکتـــر جهانگیـــری ایجـــاد شناســـه اشـــتغال بـــرای تمامـــی کارکنـــان کش ــور را‬ ‫طرحــی مهــم و پراهمیــت برشــمرد و از وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی خواســت‬ ‫اج ــرای ای ــن برنام ــه را پیگی ــری کن ــد چ ــرا ک ــه ب ــا اس ــتفاده از ان م ــی ت ــوان برنام ــه‬ ‫ری ــزی ه ــای متع ــددی انج ــام داد‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس‪:‬‬ ‫با دستور رئیس جمهور ابالغ شد‬ ‫استخدام همه معلمان‬ ‫حق التدریس ممکن نیست‬ ‫بخشنامه افزایش ‪ ۵۰‬درصدی امتیازات به منظور‬ ‫رفع تبعیض پرداخت ها در دستگاه های اجرایی‬ ‫ایـن بخشـنامه بـه تمامـی دسـتگاه های اجرایـی کـه‬ ‫تـا کنـون افزایـش امتیـازات فصـل دهـم قانـون مدیر یـت‬ ‫خدمـات کشـوری در انهـا اجـرا نشـده اسـت ابلاغ شـده‬ ‫ا سـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مرکـز اطلاع رسـانی‪ ،‬روابـط عمومـی سـازمان‬ ‫برنامـه و بودجـه کشـور‪ ،‬در بخشـنامه ابالغـی رئیـس سـازمان‬ ‫برنامـه و بودجـه کشـور امـده اسـت‪ :‬بـا عنایـت بـه اینکـه‬ ‫برخـورداری کارکنـان دسـتگاه های اجرایـی از افزایـش‬ ‫امتیـازات فصـل دهـم قانـون مدیر یـت خدمـات کشـوری‬ ‫تـا پنجـاه درصـد (‪ )% ۵۰‬پـس از تصو یـب هیـات وز یـران‬ ‫و شـورای حقـوق و دسـتمزد‪ ،‬منـوط بـه وجـود اعتبـار در‬ ‫بودجه هـای سـنواتی اسـت و طـی سـال های گذشـته‬ ‫تعـدادی از دسـتگاه های اجرایـی طبـق مقـررات و ضوابـط‬ ‫قانونی از افزایش امتیازات مذکور اسـتفاده کرده اند و تعداد‬ ‫دیگـری از دسـتگاه های اجرایـی بـا وجـود مصوبـه شـماره‬ ‫‪/۱۶۲۸۶۲‬ت‪ ۵۴۰۵۷‬ه ـ تار یـخ ‪ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱‬هیـات‬ ‫وز یـران و مصوبـه ‪ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰‬شـورای حقـوق و دسـتمزد‬ ‫مبنـی بـر افزایـش تـا پنجـاه درصـدی امتیـازات فصـل دهـم‪،‬‬ ‫بـه دلیـل عـدم وجـود اعتبـارات مصـوب نتوانسـتند بـرای‬ ‫کارکنـان خـود از افزایـش مذکـور اسـتفاده نماینـد و ایـن‬ ‫امـر منجـر بـه نابرابـری و اختلاف در پرداخت هـای نیـروی‬ ‫انسـانی گردیـده اسـت‪ ،‬لـذا بـا توجه بـه تا کید رئیـس جمهور‬ ‫محتـرم بـرای رفـع تبعیـض و رعایت عدالـت در پرداخت ها‬ ‫و در راسـتای اجـرای تبصـره ‪ ۳‬مـاده ‪ ۲۹‬و مـاده ‪ ۳۰‬قانـون‬ ‫برنامـه پنج سـاله ششـم توسـعه اقتصـادی‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫فرهنگـی جمهـوری اسلامی ایـران و اعلام دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی متقاضـی اعمـال افزایـش امتیـازات‪ ،‬مبنـی بـر‬ ‫امـکان اجـرای مصوبات مذکـور از محل اعتبارات مصوب‪،‬‬ ‫بـه موجـب ایـن بخشـنامه دسـتگاه هایی کـه تا کنـون‬ ‫کارکنـان ان هـا از مصوبـات فوق الذکـر و دیگـر افزایش هـای‬ ‫مشـابه در امتیـازات برخـوردار نشـده اند می تواننـد از‬ ‫تار یـخ ‪ ۱۳۹۸/۱۲/۱‬نسـبت بـه افزایـش تـا پنجـاه درصـدی‬ ‫امتیـازات فصـل دهـم قانـون مدیر یـت خدمـات کشـوری‬ ‫طبـق مفـاد منـدرج در مصوبـات مذکـور بـرای کارکنـان خـود‬ ‫اقـدام نماینـد‪.‬‬ ‫در ای ــن بخش ــنامه تا کی ــد ش ــده اس ــت‪ :‬اج ــرای ای ــن‬ ‫بخشــنامه منــوط بــه عــدم ایجــاد هرگونــه بــار مالــی مــازاد بــر‬ ‫اعتب ــارات مص ــوب و تخصی ــص داده ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫بــر اســاس بخــش دیگــری از ایــن بخشــنامه حقــوق و‬ ‫مزایــای کارکنــان قــرارداد انجــام کار معیــن (مشــخص)‬ ‫موضــوع بنــد "ب" مــاده ‪ ۲۸‬قانــون برنامــه ششــم توســعه‪،‬‬ ‫معــادل هشــتاد درصــد (‪ )% ۸۰‬حقــوق و مزایــای کارکنــان‬ ‫پیمانــی همتــراز در ایــن دســتگاه ها تعییــن می شــود و نحــوه‬ ‫اعمــال ایــن افزایــش براســاس دســتورالعملی خواهــد بــود‬ ‫کــه بــا پیشــنهاد مشــترک ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و‬ ‫ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫همچنی ــن در اب ــاغ دکت ــر نوبخ ــت ام ــده اس ــت‪ :‬مناب ــع‬ ‫م ــورد نی ــاز ب ــرای اج ــرای ای ــن بخش ــنامه در ســـال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫از مح ــل اعتب ــارات هزینـ ـه ای مص ــوب دســـتگاه های‬ ‫اجرای ــی‪ ،‬ب ــا تا کی ــد ب ــر صرفه جو ی ــی در هزینه هـــا و‬ ‫درامدهــای حاصــل از فــروش امــوال و دارایی هــای منقــول‬ ‫و غیرمنق ــول م ــازاد‪ ،‬ب ــا رعای ــت قوانی ــن و مق ــررات مربوط ــه‬ ‫و هم چنی ــن س ــایر م ــوارد پیش ــنهادی دســـتگاه های‬ ‫اجرای ــی ب ــا تایی ــد س ــازمان برنام ــه و بودج ــه کش ــور تامی ــن‬ ‫می ش ــود‪.‬‬ ‫درخواست وزیر کار از کارفرمایان‪:‬‬ ‫کارگران را اخراج نکنید!‬ ‫وز ی ــرکار وضعی ــت صن ــدوق بیم ــه بی ــکاری را بحران ــی‬ ‫خوانــد و گفــت‪ :‬از کارفرمایــان خواهــش می کنیــم تــا جایــی‬ ‫ک ــه ام ــکان دارد از اخ ــراج کارگ ــران خ ــودداری کنن ــد و ب ــا‬ ‫نه ــا را حف ــظ کنن ــد‪.‬‬ ‫حداقل ه ــا ا ‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری تس ــنیم‪ ،‬یک ــی از حمای ــت ه ــای‬ ‫تامی ــن اجتماع ــی از نی ــروی کار بح ــث بیم ــه بی ــکاری‬ ‫اســت‪ .‬بیمــه بیــکاری ابــزاری اســت کــه در شــرایط بحرانــی‬ ‫بــه کمــک کارگرمــی ایــد و کارگــران در ایــن دوران مــی توانــد‬ ‫فرصت ــی ب ــرای یافت ــن ش ــغل دیگ ــر یاب ــد‪ .‬اخ ــراج‪ ،‬مهم تری ــن‬ ‫و اصلی تری ــن عام ــل اح ــراز ش ــرایط دریاف ــت مق ــرری بیم ــه‬ ‫بی ــکاری ب ــه ش ــمار مــی رود ب ــه ای ــن معن ــی ک ــه بیمه ش ــده‪،‬‬ ‫ً‬ ‫کار خ ــود را ب ــه اختی ــار از دس ــت ن ــداده باش ــد؛ مث ــا اخ ــراج‬ ‫ب ــه دلی ــل ع ــدم نی ــاز کارگ ــر ی ــا ع ــدم تفاه ــم کارگ ــر و کارفرم ــا‬ ‫در ادام ــه هم ــکاری ص ــورت گرفت ــه باش ــد‪ ،‬ل ــذا چنانچ ــه‬ ‫کارگ ــر اس ــتعفا ده ــد ی ــا ت ــرک کار کن ــد ی ــا بی ــکاری وی‬ ‫ناشــیاز خاتمــه کار و تســویهحســابباشــد‪،‬بیــکاریغیــرارادی‬ ‫ً‬ ‫محس ــوب نمی ش ــود و طبع ــا ش ــامل دریاف ــت مق ــرری‬ ‫بیم ــه بی ــکاری نی ــز نخواه ــد ش ــد‪ .‬همچنی ــن کارگران ــی ک ــه‬ ‫برخ ــاف می ــل و اراده خ ــود بازخر ی ــد ش ــوند ول ــی ام ــاده کار‬ ‫باش ــند از مق ــرری بیم ــه بی ــکاری بهره من ــد خواهن ــد ب ــود‪.‬در‬ ‫ســال ‪ 98‬بــه دالیــل متعــدد و افزایــش حجــم اخــراج تعــداد‬ ‫مق ــرری بگی ــران بیم ــه بی ــکاری افزای ــش یافت ــه اس ــت‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه بســیاری از کارشناســان بــر ضــرورت بهره منــدی‬ ‫کارگ ــران کارخانه ه ــا و بنگاه ه ــای تعطی ــل ش ــده تاکی ــد‬ ‫دارن ــد‪ ،‬اماره ــا نش ــان می ده ــد ب ــا وج ــود ب ــاال ب ــودن تع ــداد‬ ‫بی ــکاران و کارجو ی ــان تنه ــا ‪ 250‬ه ــزار نف ــر در کش ــور از‬ ‫مزای ــای بیم ــه بی ــکاری اس ــتفاده می کنند‪.‬ام ــا باای ــن ح ــال‬ ‫محمدش ــریعتمداری‪ ،‬وز ی ــر تع ــاون کار و رف ــاه اجتماع ــی‬ ‫تا کی ــد ب ــر ای ــن دارن ــد ک ــه کارفرمای ــان کارگ ــران را اخ ــراج‬ ‫نکنن ــد‪.‬‬ ‫وز ی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫نســبت افــراد بیــکار رو بــه افزایــش اســت و در ســال ‪ 80‬نزدیــک‬ ‫بــه ‪ 93‬هــزار نفــر بیــکار را تحــت پوشــش داشــتیم و در ســال‬ ‫‪ 98‬تع ــداد پوش ــش بیم ــه بی ــکاری م ــا ب ــه ح ــدود ‪ 250‬ه ــزار‬ ‫نف ــر افزای ــش یافت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫وی اظه ــار داش ــت‪ :‬بنابرای ــن از کارفرمای ــان خواه ــش‬ ‫می کنی ــم ت ــا جای ــی ک ــه ام ــکان دارد از اخ ــراج کارگ ــران‬ ‫خ ــودداری کنن ــد و ب ــا حداقل ه ــا ان ه ــا را حف ــظ کنن ــد‪.‬‬ ‫وز ی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ب ــا بی ــان اینک ــه در‬ ‫ش ــرایط خوب ــی از نظ ــر پرداخت ه ــای کارگ ــری ق ــرار نداری ــم‪،‬‬ ‫گف ــت‪ :‬صن ــدوق بیم ــه بی ــکاری ب ــا مخاط ــره ج ــدی مواج ــه‬ ‫اس ــت و دو ه ــزار میلی ــارد توم ــان کس ــری دارد و ب ــا افزای ــش‬ ‫روز اف ــزون تع ــداد بی ــکاران مواج ــه هس ــتیم‪.‬‬ ‫وی ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه ی ــک بازنگ ــری در اجـــرای‬ ‫کارگ ــران بای ــد ص ــورت گی ــرد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬نگه ــداری کارگره ــا در‬ ‫محی ــط کار ب ــا حداقل ه ــا بهت ــر از اخ ــراج اس ــت و بنابرای ــن‬ ‫دول ــت بای ــد در ای ــن زمین ــه کم ــک کن ــد‪.‬‬ ‫ش ــریعتمداری اظه ــار داش ــت‪ :‬ب ــرای ح ــل ای ــن مش ــکل‬ ‫نامـ ـه ای را ب ــه رئی ــس جمه ــور نوش ــتیم و در ان تقاضـــا‬ ‫کردی ــم ک ــه مابه التف ــاوت ن ــرخ س ــود تس ــهیالت اعطای ــی را‬ ‫ب ــه بانک های ــی ک ــه امادگ ــی ب ــرای پرداخ ــت پ ــول دارن ــد‪،‬‬ ‫بدهن ــد و ی ــا کارفرمای ــی ک ــه عالق ــه من ــد ب ــرای پرداخ ــت‬ ‫حق ــوق معوق ــه کارگ ــران خ ــود وام بگیرن ــد ‪.‬‬ ‫وی اظه ــار داش ــت‪ :‬مکانیزم های ــی را فراه ــم کرده ای ــم‬ ‫ب ــرای ایج ــاد اش ــتغال بیش ــتر در ش ــرایط حاض ــر و دنب ــال ان‬ ‫هس ــتیم ک ــه کارفرم ــا ب ــه دنب ــال ج ــذب کارگ ــر باش ــد‪.‬‬ ‫شــریعتمداری بــا بیــان اینکــه بیــکاری دانش اموختــگان‬ ‫موض ــوع مهم ــی ب ــرای کش ــور اس ــت و گف ــت‪ :‬س ــازمان فن ــی‬ ‫و حرف ـه ای کشــور امادگــی دارد تــا در کنــار کارگاه هــای بــزرگ‬ ‫مرا کــز فن ـی و حرف ـه ای را گســترش دهــد و بــرای ایــن احتیــاج‬ ‫بــه همــکاری بخــش خصوصــی دار یــم‪.‬‬ ‫مشخص شدن افرادی که مشمول مفاد این ایین نامه نخواهند بود‬ ‫جزئیات مصوبه دولت درباره سقف قراردادهای موقت‬ ‫منتشر شد‬ ‫هیئ ــت دول ــت نظ ــر ب ــه افزای ــش قرارداده ــای موق ــت‬ ‫کار و جلوگی ــری از س ــوء اس ــتفاده از ع ــدم تعیی ــن حداکث ــر‬ ‫م ــدت موق ــت کار و ایج ــاد امنی ــت ش ــغلی کارگ ــران‪،‬‬ ‫حداکث ــر م ــدت موق ــت ب ــرای کارهای ــی ک ــه طبیع ــت ان ه ــا‬ ‫جنب ــه غی ــر مس ــتمر دارد را تصو ی ــب ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری تس ــنیم‪ ،‬هیئ ــت وز ی ــران در‬ ‫جلس ــه ‪ 20‬بهم ــن ‪ 98‬ب ــه پیش ــنهاد وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رف ــاه اجتماع ــی تمام ــی کاره ــا در کارگاه های ــی ک ــه ب ــرای‬ ‫انج ــام ماموریت ــی خ ــاص ایجادش ــده و مامور ی ــت انه ــا‬ ‫در تار ی ــخ معین ــی ب ــه اتم ــام م ــی رس ــد‪ ،‬نظی ــر کارگاه ه ــای‬ ‫سدســازی‪ ،‬راهســازی و ســاخت کارخانــه و تمامــی کارهــا‬ ‫در کارگاه های ــی ک ــه فعالی ــت انه ــا مقی ــد ب ــه زم ــان خاص ــی‬ ‫نیســت و در طــول زمــان تــداوم دارنــد ولــی جــزو فعالیت هــا‬ ‫و وظای ــف اصل ــی کارگاه نیس ــتند‪ ،‬نظی ــر س ــاخت س ــوله‪،‬‬ ‫ســاختمان یــا خــط تولیــد جدیــد را جــز مصادیــق کارهایــی‬ ‫ک ــه طبیع ــت انه ــا جنب ــه غیرمس ــتمر دارد‪ ،‬تعر ی ــف نم ــود‪.‬‬ ‫مطابـــق ای ــن تصمی ــم‪ ،‬حداکث ــر م ــدت موق ــت ب ــرای‬ ‫کارهای ــی ک ــه طبیع ــت انه ــا جنب ــه غیرمس ــتمر دارد‪ ،‬چه ــار‬ ‫ســال اســت و حداکثــر مــدت موقــت شــامل ســقف زمانــی‬ ‫مجمــوع قراردادهــای مــدت موقــت اســت کــه بــرای انجــام‬ ‫کارهــای موضــوع ایــن تصویب نامــه مــی تــوان بــا یــک کارگــر‬ ‫ی ــا تع ــدادی از کارگ ــران منعق ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت‪ ،‬م ــدت توق ــف موقت ــی کارگاه‪ ،‬از س ــقف‬ ‫زمان ــی موض ــوع ای ــن م ــاده مع ــاف ب ــوده و در کارهای ــی‬ ‫ک ــه قب ــل از اب ــاغ ای ــن تصو ی ــب نام ــه وج ــود داش ــته ان ــد‪،‬‬ ‫حداکث ــر م ــدت موق ــت از تار ی ــخ اب ــاغ ای ــن تصو ی ــب نام ــه‬ ‫معاون وزیر اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫تالش برای اخذ مجوز استخدام‬ ‫‪ ۸۰۰‬نیروی توانبخشی‬ ‫رئیــس ســازمان امــوزش و پــرورش اســتثنایی از تــاش بــرای اخــذ مجــوز اســتخدام‬ ‫‪ ۸۰۰‬نیــروی توانبخشــی خبــر داد‪.‬‬ ‫«ســـید جـــواد حســـینی» معـــاون وزیـــر امـــوزش و پـــرورش و رئیـــس ســـازمان‬ ‫ام ــوزش و پ ــرورش اس ــتثنایی در گفت وگ ــو ب ــا ایلن ــا‪ ،‬درب ــاره توس ــعه کم ــی و کیف ــی‬ ‫محاس ــبه خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫برهمی ــن اس ــاس‪ ،‬کارفرمای ــان مجازن ــد پـــس از اتمـــام‬ ‫پ ــروژه ی ــا فعالی ــت مذک ــور حت ــی پ ــس از م ــدت چه ــار س ــال‬ ‫مذک ــور در بند ه ــای (‪ )2‬و (‪ ،)3‬ب ــا کارگ ــر ی ــا کارگـــران ان‬ ‫پ ــروژه ی ــا فعالی ــت اتم ــام یافت ــه‪ ،‬تس ــویه حس ــاب کنن ــد‪.‬‬ ‫هم چنی ــن‪ ،‬اف ــرادی ک ــه در قال ــب قرارداده ــای م ــدت‬ ‫موق ــت‪ ،‬در کاره ــای ج ــاری مس ــتمر فعالی ــت م ــی کنن ــد‪،‬‬ ‫مش ــمول مف ــاد ای ــن ایی ــن نام ــه نخواهن ــد ب ــود‪.‬‬ ‫مراک ــز اموزش ــی و توانبخش ــی توس ــط س ــازمان ام ــوزش و پ ــرورش اس ــتثنایی گف ــت‪:‬‬ ‫در بخـــش توانبخشـــی در ســـه قلمـــرو فعالیـــت داشـــته ایم کـــه یـــک مـــورد از ان‬ ‫فعالیت ه ــای توانبخش ــی در بط ــن ام ــوزش و پ ــرورش اس ــتثنایی ب ــوده اس ــت؛ یعن ــی‬ ‫تع ــداد ‪ ۸۶۴‬نی ــروی توانبخش ــی ک ــه اس ــتخدام رس ــمی م ــا هس ــتند و ‪ ۳۸۰‬نی ــروی‬ ‫دیگ ــر در قال ــب گفت ــار درم ــان‪ ،‬ش ــنوایی س ــنجی‪ ،‬ب ــازی درمان ــی و‪ ...‬در م ــدارس‬ ‫فعالیت ه ــای اموزش ــی و پرورش ــی ب ــه دانش ام ــوزان ب ــا نی ــاز وی ــژه ارائ ــه می دهن ــد‪.‬‬ ‫البت ــه م ــا ب ــرای اینک ــه بتوانی ــم فعالیت هایم ــان را تکمی ــل کنی ــم‪ ،‬تقریب ــا ب ــه تع ــداد‬ ‫‪ ۸۰۰‬نیـــروی توانبخشـــی در عرصه هـــای مختلـــف نیـــاز داریـــم و تـــاش می کنیـــم‪،‬‬ ‫مج ــوز اس ــتخدام ای ــن اف ــراد را بگیری ــم‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس با بیان‬ ‫اینکه استخدام همه معلمان حق التدریس ممکن نیست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نباید این انتظار و تصور غلط را در میان معلمان نسبت‬ ‫به مصوبه مجلس ایجاد کرد‪.‬‬ ‫سیدحمایت میرزاده در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت‬ ‫درباره روند اجرای قانون استخدام نیروهای حق التدریس‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫دولت در اجرای قانون استخدام معلمان حق التدریس و‬ ‫اموزشیاران نهضت سواداموزی به نحوی عمل کرد که مجلس‬ ‫مجبور به تدوین استفساریه تبصره ‪10‬ماده ‪ 17‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف معلمین حق التدریسی و اموزشیاران نهضت سواداموزی‬ ‫در وزارت اموزش و پرورش شد تا قانون به درستی اجرایی شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫اموزش و پرورش می تواند بخش بزرگی از مشکالت نیروهای حق‬ ‫التدریس را برطرف کند‪ ،‬افزود‪ :‬البته از سوی دیگر این تصور ایجاد‬ ‫کهقانونمجلسسعیداردتمامینیروهایحقالتدریسرابهاستخدام‬ ‫اموزش و پرورش در اورد که چنین چیزی ممکن نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در قانون استخدام معلمان حق التدریس و‬ ‫اموزشیاران نهضت سواداموزی‪ ،‬قید شده معلمان در رشته های‬ ‫مورد نیاز اموزش و پرورش‪ ،‬در مقطع تحصیلی و با جنسیت مورد‬ ‫نیاز اموزش و پرورش و نهایتا در استان و شهرستان مد نظر اموزش و‬ ‫پرورش این استخدام ها صورت گیرد‪.‬‬ ‫میرزاده تصریح کرد‪ :‬این در حالیست که برخی از‬ ‫شهرستان ها و استان ها در مقطع کنونی با نیروی مازاد مواجه‬ ‫هستند که جذب نیروی اضافه در این استان ها به هیچ عنوان‬ ‫منطقی به نظر نمی ‪‎‬رسد‪.‬‬ ‫ویتا کید کرد‪:‬چنانچه کار کارشناسیدقیقیبرایجذبنیروی‬ ‫انسانی صورت گیرد‪ ،‬اموزش و پرورش با استفاده از قانون موجود مورد‬ ‫تصویبمجلسمی‪‎‬تواندنیازهایخودرابرطرف کند‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیوناموزشو تحقیقاتمجلسبابیاناینکهدر‬ ‫مقطع کنونینمی تواناموزشو پرورشرامتهمبهتخلف کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اما تعلل و سهل انگاری در قبال نیروی انسانی و قانون استخدام‬ ‫نیروهایحقالتدریسمشهوداست کهمارابهوضعیتامروز رسانده‬ ‫و موجبنارضایتیمعلمانحقالتدریسشدهاست‪.‬‬ ‫مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت اموزش و پرورش‬ ‫دانش اموزان سوخته درودزن‬ ‫بعد از فار غ التحصیلی از دانشگاه‬ ‫جذب اموزش و پرورش می شوند‬ ‫مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت اموزش و پرورش از‬ ‫جذب «دانش اموزان سوخته درودزن» بعد از فارغ التحصیلی از‬ ‫دانشگاه در اموزش و پرورش خبر داد‪.‬‬ ‫گودرز کریمی فر»مدیرکلتعاونو پشتیبانیوزارتاموزشو پرورش‬ ‫در گفت وگو با ایلنا ‪ ،‬درباره رسیدگی به مطالبات دانش اموزان سابق‬ ‫مدرسه شهید رحیمی استان فارس شهرستان درودزن که در اتش‬ ‫سوزی اسیب شدیدی دیدند‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت اموزش و پرورش‬ ‫از زمان وقوع حادثه تاکنون سعی داشته پیگیر کارهای درمانی‪،‬‬ ‫اموزشی‪ ،‬ادامه تحصیل‪ ،‬بیمه‪ ،‬مستمری‪ ،‬امنیت شغلی و‪ ...‬انها‬ ‫باشد‪ .‬در سال ‪ ۹۱‬مصوبه ای در این زمینه در هیات وزیران داریم‬ ‫که تکالیفی را برای اموزش و پرورش‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی و وزارت بهداشت تعیین کرده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه اضافه کرد‪ :‬طبق این مصوبه تمام وظایف‬ ‫درمانی این افراد به عهده وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫و پزشکی‪ ،‬تمام موضوعات بیمه و مستمری بر عهده وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و تضمین امنیت شغلی انها بعد از‬ ‫فارغ التحصیلی نیز به عهده اموزش و پرورش است‪.‬‬ ‫مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت اموزش و پرورش گفت‪ :‬در‬ ‫این خصوص مکاتبه ای با اقای انصاری معاون رییس جمهور‬ ‫و رییس سازمان اداره امور استخدامی با امضای وزیر اموزش و‬ ‫پرورش داشتیم‪ .‬در این مکاتبه که در تاریخ ‪ ۱۵/۲/۹۸‬انجام‬ ‫شده است‪ ،‬عنوان کردیم؛ «همانطور که مستحضرید دانش اموزان‬ ‫مدرسه شهید رحیمی درودزن استان فارس در سال ‪ ۸۵‬دچار‬ ‫حادثه اتش سوزی شدند‪ .‬در خصوص تخصیص هشت ردیف‬ ‫استخدام برای این افراد مساعدت فرمایید‪».‬‬ ‫کریمی فر گفت‪ :‬عالوه بر این رونوشت نامه به نماینده مردم‬ ‫درودزن‪ ،‬اداره کل اموزش و پرورش استان فارس و هیات دولت‬ ‫ارسال شد تا مورد پیگیری جدی تری قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دانش اموزان سابق مدرسه درودزن در حال‬ ‫حاضر دانشجوی دانشگاه ازاد هستند‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که این‬ ‫افراد فارغ التحصیل شدند‪ ،‬طبق مصوبه هیات دولت امنیت‬ ‫شغلی شان مورد توجه و پیگیری بیشتر قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫اموزش و پرورش و اداره امور استخدامی جزو مجموعه دولت‬ ‫هستند که این مساله را مورد توجه قرار می دهند‪ ،‬حال ما‬ ‫منتظریم سازمان اداری استخدامی ردیف مورد نظر برای این‬ ‫کار را در نظر بگیرد و دانش اموزان سابقه مدرسه شهید رحیمی‬ ‫درودزن نیز از دانشگاه فارغ التحصیل شوند‪.‬‬ ‫مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت اموزش و پرورش توضیح داد‪:‬‬ ‫پیش بینی من این است به محض اینکه این افراد فارغ التحصیل‬ ‫شوند‪ ،‬طبق مصوبه هیات دولت همه انها جذب خواهند شد‪.‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪ 3‬اسفند‪ 27-1398‬جمادی الثانیه‪ 22-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1190‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫با ثبت نام ‪ ۸‬هزار نفر‬ ‫فرایند بررسی پرونده های متقاضیان‬ ‫جذب هیات علمی اعالم شد‬ ‫بیش از ‪ ۸‬هزار نفر در شانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی در گروه علوم پزشکی شرکت کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬بر اساس امار اولیه فهرست متقاضیان شانزدهمین فراخوان جذب اعضای‬ ‫هیاتعلمیبراساسدانشگاهو مقطعانتخابیتعداد‪ ۸‬هزار و ‪ ۳۲۷‬نفردر ایندورهاز فراخوانشرکت کردهاند‪.‬‬ ‫از تعداد ‪ ۸‬هزار و ‪ ۳۲۷‬نفر تعداد ‪ ۸۳‬نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد‪ ۵ ،‬هزار و ‪ ۶۷۵‬نفر‬ ‫دارای مدرک دکتری تخصصی (‪ ،)Ph.D‬یک هزار و ‪ ۸۴۲‬نفر دارای دانشنامه تخصصی‪ ۲۰۱ ،‬نفر‬ ‫دارای فلوشیپ‪ ۴۰۶ ،‬نفر دارای دانشنامه فوق تخصصی‪ ۱۲۰ ،‬نفر دارای مدرک دکتری تخصصی‬ ‫پژوهشی (‪ )PhD By Research‬هستند‪.‬‬ ‫کمترین تقاضا برای جذب هیات علمی مربوط به واحد الیگودرز دانشگاه علوم پزشکی لرستان و‬ ‫سازمان انتقال خون با ‪ ۳‬نفر‪ ،‬دانشکده علوم پزشکی گراش‪ ،‬واحد رامسر دانشگاه علوم پزشکی بابل‪،‬‬ ‫واحد ابرکوه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و واحد اردکان دانشگاه علوم پزشکی شهید‬ ‫صدوقی یزد با ‪ ۴‬نفر و دانشکده علوم پزشکی کاشمر دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ‪ ۵‬نفر است‪.‬‬ ‫همچنین دانشگاه علوم پزشکی ایران با ‪ ۶۷۲‬نفر‪ ،‬دانشگاه علوم پزشکی البرز با ‪ ۴۸۲‬نفر‪،‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ‪ ۴۴۱‬نفر و دانشگاه علوم پزشکی تهران با ‪ ۳۴۶‬نفر دارای‬ ‫بیشترین تقاضا برای جذب هیات علمی بوده اند‪.‬‬ ‫فرایند بررسی پرونده های متقاضیان جذب هیات علمی به صورت مجازی و حذف کاغذ در‬ ‫راستای دولت الکترونیک صورت می گیرد و بررسی اولیه متقاضیان از سوی هیات های اجرایی‬ ‫جذب دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور حداکثر باید تا تاریخ ‪ ۱۵‬اسفند ‪ ۹۸‬در سامانه دانشگاه‬ ‫ها از زیر منوی بررسی اولیه متقاضیان ثبت نامی در فراخوان های هیات علمی تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫پرونده هر متقاضی در دانشگاه به یکی از وضعیت های ‪ .۱‬تکمیل بررسی اولیه و منتظر‬ ‫دریافت مدارک الزم برای مصاحبه ‪ .۲‬نقص مدارک و منتظر اصالح توسط متقاضی ‪ .۳‬غیر قابل‬ ‫بررسی و بایگانی تغییر داده شود و پرونده ای باقی نماند‪.‬‬ ‫در صورتعدمبررسیتوسطدانشگاهوضعیتپروندهبهصورتسیستماتیکبهوضعیتعدمبررسی‬ ‫توسطدانشگاهدر مهلتمقرر تغییردادهمیشودو بهعنوانسابقهدانشگاهدر نظر گرفتهمیشود‪.‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫با برگزاری ازمون در خرداد سال اینده‬ ‫زمان ثبت نام ازمون کارشناسان‬ ‫رسمی دادگستریمشخصشد‬ ‫رئی ــس مرک ــز کارشناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دادگس ــتری‬ ‫خوزس ــتان از برگ ــزاری ازم ــون کارشناس ــان‬ ‫رس ــمی دادگس ــتری در خ ــرداد س ــال این ــده خب ــر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایلن ــا از خوزس ــتان‪ ،‬محم ــد ک ــرم‬ ‫زاده‪ ،‬در گفتگ ــو ب ــا ایلن ــا ضم ــن اع ــام ای ــن‬ ‫خب ــر‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪ :‬مرک ــز وکال‪ ،‬کارشناس ــان‬ ‫رس ــمی و مش ــاوران خان ــواده ق ــوه قضایی ــه در‬ ‫نظ ــر دارد روز جمع ــه م ــورخ ‪ 9‬خردادم ــاه س ــال‬ ‫‪ 1399‬ازم ــون کارشناس ــی رس ــمی دادگس ــتری‬ ‫س ــال ‪ ۹۸‬را در ‪ ۶۰‬رش ــته کارش ــناس رس ــمی‬ ‫برگ ــزار نمای ــد‪.‬‬ ‫و ی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه زم ــان ثب ــت ن ــام‬ ‫همزمان با والدت حضرت زهرا (س) ؛‬ ‫دستور وزیر علوم برای جذب ‪ ۲‬برابری زنان‬ ‫در دانشگاه های تک جنسیتی‬ ‫رئیس مرکز جذب وزارت علوم اعالم کرد‪ :‬وزیر علوم ابالغ کرد سهمیه جذب خواهران در‬ ‫فراخوانی که همزمان با والدت حضرت زهرا (س) اغاز شده است‪ ،‬در دانشگاه های تک جنسیتی‬ ‫به دو برابر افزایش یابد‪.‬‬ ‫محمد رضا رضوان طلب در گفتگو با مهر گفت‪ :‬به دستور وزیر علوم تحقیقات و فناوری و‬ ‫به مناسبت والدت حضرت زهرای اطهر و روز زن به عنوان بزرگداشت مقام زن‪ ،‬سهمیه جذب‬ ‫خواهران در بیست و سومین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه های تک جنسیتی‬ ‫دو برابر افزایش یافت و به جذب خواهران اختصاص پیدا کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وزیر علوم طی دستوری به رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم‬ ‫ابالغ کرد سهمیه جذب خواهران در فراخوانی که همزمان با والدت حضرت زهرا اغاز می شود‪ ،‬در‬ ‫دانشگاه های تک جنسیتی خواهران دو برابر افزایش یابد و به جذب خواهران اختصاص پیدا کند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم افزود‪ :‬این دستور در راستای سیاست‬ ‫کلی وزارت علوم برای تنظیم روند افزایشی جذب اعضای هیئت علمی خواهران صورت گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وزیر علوم در این دستور بر اعمال سیاست های تسهیلی در جذب خواهران به عنوان‬ ‫ً‬ ‫یک سیاست راهبردی وزارت علوم خصوصا در دانشگاه های تک جنسیتی تاکید کرده است‪.‬‬ ‫◄‬ ‫از ســوی معاونــت منابــع انســانی قــوه قضاییــه‪،‬‬ ‫زم ــان ج ــذب اختصاص ــی داوطلب ــان تص ــدی‬ ‫منص ــب قض ــاء س ــال ‪ ۱۳۹۹‬اع ــام ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری مه ــر ب ــه نق ــل از معاون ــت‬ ‫اس ــفند م ــاه ‪ ۹۸‬م ــی باش ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬ازم ــون‬ ‫کارشناس ــی رس ــمی مرک ــز در دو مرحل ــه برگ ــزار‬ ‫می ش ــود؛ مرحل ــه اول ب ــه ص ــورت کتب ــی و‬ ‫مرحل ــه دوم ب ــه ص ــورت مصاحب ــه تخصص ــی‬ ‫ش ــفاهی اس ــت‪ .‬داوطلبان ــی ک ــه موف ــق ب ــه‬ ‫کس ــب ح ــد نص ــاب نم ــره و رتب ــه در ازم ــون‬ ‫کتب ــی ش ــوند ب ــه مرحل ــه دوم (مصاحب ــه‬ ‫تخصصـــی ش ــفاهی) دع ــوت می ش ــوند‪.‬‬ ‫ک ــرم زاده اف ــزود‪ :‬متقاضی ــان ب ــرای اخ ــذ‬ ‫پروان ــه کارشناس ــی رس ــمی بای ــد ع ــاوه ب ــر‬ ‫پذی ــرش در ازم ــون کتب ــی و مصاحب ــه‪ ،‬س ــایر‬ ‫ش ــرایط من ــدرج در قوانی ــن و مق ــررات حا ک ــم‬ ‫ب ــر اخ ــذ پروان ــه کارشناس ــی رس ــمی را نی ــز دارا‬ ‫◄‬ ‫طرح پژوهشکده ی برق‬ ‫جهاددانشگاهی در میان‬ ‫منتخبان جشنواره خوارزمی‬ ‫با ش ــند ‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز کارشناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دادگســتری‬ ‫خوزســتان ادامــه داد‪ :‬کلیــه اطــاع رســانی هــا‬ ‫اعــم از توز یــع کارت شــرکت در ازمــون‪ ،‬زمــان‬ ‫در یافــت کارت ورود بــه جلســه‪ ،‬زمــان و مــکان‬ ‫ازمــون اعــام نتیجــه‪ ،‬زمــان ثبــت نــام حضــوری‬ ‫قبــول شــدگان ازمــون کتبــی‪ ،‬زمــان مصاحبــه‬ ‫شــفاهی و ســایر مراحــل از طر یــق ســایت‬ ‫ســنجش کشــور بــه ادرس ‪www.sanjesh.org‬‬ ‫و وبســایت مرکــز بــه نشــانی ‪www.Judiciarybar.ir‬‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه‪:‬‬ ‫زمانجذباختصاصیداوطلبان‬ ‫تصدیمنصبقضاءسال‪۱۳۹۹‬‬ ‫اعالمشد‬ ‫مناب ــع انس ــانی ق ــوه قضائی ــه‪ ،‬ج ــذب اختصاص ــی‬ ‫داوطلب ــان تص ــدی منص ــب قض ــاء در س ــال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬مطاب ــق روال س ــال های گذش ــته و براب ــر‬ ‫یه ــا از خ ــرداد م ــاه س ــال این ــده ب ــر روی‬ ‫پیش بین ‬ ‫س ــایت معاون ــت مناب ــع انس ــانی ق ــوه قضائی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه‬ ‫ب ــه نش ــانی ‪ www.qazahrm.ir‬ق ــرار خواه ــد‬ ‫ازموناستخدامینیروهای‬ ‫قراردادیدانشگاه هایعلومپزشکی‬ ‫کشور بهتعویقافتاد‬ ‫زم ــان برگ ــزاری ازم ــون اس ــتخدامی نیروه ــای‬ ‫ق ــراردادی دانش ــگاه های عل ــوم پزش ــکی کش ــور ب ــه‬ ‫تعوی ــق افت ــاد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایلن ــا‪« ،‬محمدرض ــا ملک ــی»‬ ‫مدی ــرکل مناب ــع انس ــانی وزارت بهداش ــت‪ ،‬درم ــان‬ ‫برگزیدگان سی وسومین جشنواره ی بین المللی‬ ‫خوارزمی معرفی شدند‬ ‫و ام ــوزش پزش ــکی‪ ،‬گف ــت‪ :‬ب ــه دلی ــل اش ــکاالتی‬ ‫ک ــه در ثب ــت اطالع ــات متقاضی ــان بکارگی ــری‬ ‫نیروه ــای ق ــراردادی پی ــش ام ــد‪ ،‬ای ــن ازم ــون ت ــا‬ ‫اط ــاع ثان ــوی ب ــه تعوی ــق افت ــاد‪.‬‬ ‫محمدرضــا ملکــی بــا بــا بیــان اینکــه در تــاش‬ ‫هس ــتیم مش ــکالت ب ــه وج ــود ام ــده در ای ــن رابط ــه‬ ‫را مرتف ــع نمایی ــم‪ ،‬تاکی ــد نم ــود‪ :‬ب ــه مح ــض رف ــع‬ ‫اش ــکاالت‪ ،‬ادام ــه فراین ــد ای ــن ازم ــون اطالع رس ــانی‬ ‫می ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــا حض ــور رییس جمه ــور از ‪ ۱۵‬ط ــرح برت ــر سی وس ــومین جش ــنواره ی‬ ‫بین الملل ــی خوارزم ــی تقدی ــر ب ــه عم ــل ام ــد و ط ــرح طراح ــی و س ــاخت‬ ‫سیســـتم کنتـــرل دور الکتروموتورهـــای تـــوان بـــاال از پژوهشـــکده ب ــرق‬ ‫جهاددانش ــگاهی‪ ،‬رتب ـه ی س ــوم طرح ه ــای توس ــعه ای در گ ــروه تخصص ــی‬ ‫ب ــرق و کامپیوت ــر را کس ــب ک ــرد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی‪ ،‬اختتامیـــه س ــی و‬ ‫ســـومین جشـــنواره بین المللـــی خوارزمـــی دوشـــنبه‪ 28 ،‬ابان مـــاه ب ــا‬ ‫حضـــور دکتـــر حســـن روحانـــی رییس جمهـــور‪ ،‬دکتـــر ســـورنا ســـتاری‬ ‫مع ــاون علم ــی و فن ــاوری‪ ،‬دکت ــر منص ــور غالم ــی وزی ــر عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات‬ ‫و فنـــاوری و جمعـــی از روســـای دانشـــگاه ها و پژوهشـــگاه های کش ــور در‬ ‫ســـالن اجـــاس ســـران کشـــورهای اســـامی بـــرای معرفـــی دانشـــمندان‪،‬‬ ‫پژوهشـــگران و نـــواوران برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫در ایــن جشــنواره از ‪ ۱۵‬طــرح برتــر تقدیــر شــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۰‬طــرح‬ ‫داخلــی‪ ۴ ،‬طــرح خارجــی و یــک طــرح ایرانــی مقیــم خــارج بــود‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت‪ ،‬پ ــروژه ی «طراح ــی و س ــاخت سیس ــتم کنت ــرل دور‬ ‫الکتروموتورهـــای تـــوان بـــاال» بـــا مســـوولیت مهنـــدس محمـــد ف ــرزی‬ ‫عض ــو هی ــات علم ــی پژوهش ــکده ب ــرق جهاددانش ــگاهی ب ــا مش ــارکت‬ ‫اعض ــای هی ــات علم ــی‪ ،‬پژوهش ــگران و کارشناس ــان جهاددانش ــگاهی‬ ‫علـــم و صنعـــت و پژوهشـــکده بـــرق جهاددانشـــگاهی و بـــا حمای ــت‬ ‫مال ــی و هم ــکاری ش ــرکت خط ــوط لول ــه و مخاب ــرات نف ــت ای ــران اج ــرا‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫دس ــتاورد صنعت ــی ای ــن ط ــرح ی ــک سیس ــتم کنت ــرل دور (‪ )VFD‬ب ــا‬ ‫ولت ــاژ ‪ 6.6‬کیلوول ــت و ت ــوان ‪ 1.5‬م ــگاوات می باش ــد ک ــه از س ــال ‪ 1396‬در‬ ‫انتق ــال نف ــت خ ــام و فراورده ه ــای نفت ــی ب ــه خدم ــت گرفت ــه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫تاکنـــون جهاددانشـــگاهی علـــم و صنعـــت و پژوهشـــکده ب ــرق‪،‬‬ ‫برنـــده ی هشـــت دوره ی جشـــنواره ی خوارزمـــی شـــده اســـت‪.‬‬ ‫شرکت توسعه گران نرم افزار اذربایجان (دانش بنیان) جهت تکمیل کادر فنی خود در شهر تبریز و تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫محل‬ ‫تعداد‬ ‫مهارت‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫تهران‬ ‫تبریز‬ ‫‪6‬‬ ‫اشنایی به مستندات تحلیل‬ ‫اشنا به نحوه پرزنت سیستم‬ ‫روابط عمومی باال و بیان شیوا‬ ‫کارشناس استقرار‬ ‫تبریز‬ ‫‪8‬‬ ‫مسلط به دات نت‬ ‫برنامه نویس‬ ‫تهران‬ ‫تبریز‬ ‫‪5‬‬ ‫اشنا به متدولوژی ‪RUP‬‬ ‫اشنا به متدولوژی اسکرام‬ ‫تحلیلگر سیستم‬ ‫تهران‬ ‫تبریز‬ ‫‪6‬‬ ‫اشنا به ‪.net‬‬ ‫اشنا به ‪sql server‬‬ ‫کارشناس پشتیبانی سیستم‬ ‫تبریز‬ ‫‪2‬‬ ‫اشنا به فنون مذاکره‬ ‫اشنا به روش های فروش و برنامه بازار‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ Edari.asd@gmail.com info@asd.ir‬شماره تماس رابط ‪09018096524‬‬ ‫ا گهی دعوت به همکاری‬ ‫یــک موسســه معتبــر اقتصــادی‪ ،‬از بیــن متقاضیــان مــرد واجــد شــرایط تعــداد ‪ 30‬نفــر از افــراد دارای مــدرک‬ ‫دکت ــری ی ــا دانش ــجوی دکت ــری را ب ــا انعق ــاد ق ــرارداد از طری ــق ازم ــون کتب ــی و مصاحب ــه جه ــت س ــمت های‬ ‫کارشناس ــی و مدیریت ــی‪ ،‬دع ــوت ب ــه هم ــکاری می نمای ــد‪.‬‬ ‫عنوان رشته‬ ‫سن‬ ‫سابقه کار‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫حسابداری‬ ‫حدا کثر ‪ ۳۵‬سال‬ ‫حداقل‬ ‫‪٣‬سال‬ ‫دانشجو‬ ‫یا فارغ التحصیل دکتری‬ ‫مالی – مدیریت مالی‬ ‫مهندسی مالی‬ ‫اقتصاد مالی‬ ‫حدا کثر ‪ ۳۵‬سال‬ ‫حداقل‬ ‫‪٣‬سال‬ ‫دانشجو‬ ‫یا فارغ التحصیل دکتری‬ ‫ا گاهی از تمامی شرایط ازمون‪trmcg.com :‬‬ ‫ثبت نام از تاریخ‪ 27‬بهمن لغایت ‪ 8‬اسفند ‪1398‬‬ ‫اخبار استان‬ ‫شنبه‪ 3‬اسفند‪ 27-1398‬جمادی الثانیه‪ 22-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1190‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی فارس‬ ‫اشــتغال بیش از هزار نفر در فارس‬ ‫در قالب طرح کارورزی‬ ‫مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی فارس از اشتغال بیش از هزار نفر در فارس در قالب‬ ‫طرح کارورزی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز‪ ،‬سهراب مختاری اظهار داشت‪ :‬کارفرمایان‬ ‫هم می توانند در صورت اشتغال تحصیلکردگان بیکار از معافیت های بیمه ای استفاده کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در فارس ‪ ۲۸۸۹‬واحد پذیرنده و ‪ ۱۱۴۲۲‬نفر در سامانه طراحی شده طرح کارورزی‬ ‫ثبت نام کردند که از این تعداد در ‪ ۴۷۹۳‬اقا و ‪ ۶۶۲۹‬نفر خانم بوده اند‪.‬‬ ‫مختاری ادامه دا‪ :‬در راستای طرح کارورزی منجر به انعقاد ‪ ۴۳۱۷‬قرارداد شد که ‪۲۸۹۱‬‬ ‫قراردادخانم و ‪ ۱۴۲۶‬قرارداد اقا بوده است و استان فارس مقام اول در بین استان های کشور را‬ ‫به دست اورد‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬شهرستان های استهبان‪ ،‬اقلید‪ ،‬پاسارگاد‪ ،‬خرم بید‪ ،‬داراب‪ ،‬رستم‪ ،‬زرین‬ ‫دشت‪ ،‬زرقان‪ ،‬فراشبند‪ ،‬فیروز اباد‪ ،‬قیرکارزین‪ ،‬کوار‪ ،‬مهر‪ ،‬الرستان ممسنی ونی ریزموفق شده اند‬ ‫تا ‪ ۱۴‬بهمن ماه سهمیه یک ساله خود وحتی بیش از سهمیه یک ساله را محقق نمایند‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی فارس گفت‪ :‬بعد از فارس استان های؛ لرستان‪،‬‬ ‫کرمان‪ ،‬اصفهان‪ ،‬اردبیل‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬خراسان رضوی وگلستان دارای بهترین عملکرد در طرح‬ ‫کارورزی هستند‪.‬‬ ‫مختاری بیان کرد‪ :‬تا کنون حدود ‪ ۱۰۲۸‬نفر که ‪ ۷۷۳‬نفر خانم و ‪ ۲۵۵‬نفر اقا بوده اند؛‬ ‫در فارس از محل اجرای این طرح شاغل شده اند و سهم بیمه کارفرما توسط دولت نزد شعب‬ ‫سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود‪.‬‬ ‫شهردار تبریز خبر داد‪:‬‬ ‫اشتغال ‪ ۱۴۰۰‬نفر در پروژه قطار شهری تبریز‬ ‫شهردار تبریز از اشتغال هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر در پروژه های قطار شهری تبریز خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ایرج شهین باهر در ائین افتتاح فاز سوم خط یک قطار شهری تبریز اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در دو سال گذشته به اندازه هشت سال گذشته اعتبار به مترو تزریق کردیم که این‬ ‫امر نشان از توجه ویژه شهرداری به این پروژه و وجود همدلی بین مسئوالن برای اجرای ان دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پروژه مترو به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های شهری مورد توجه تمامی‬ ‫مسئوالن است که هم اکنون هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر مشغول در مترو هستند‪.‬‬ ‫شهین باهر افزود‪ :‬در طول دو سال‪ ۶۳۷ ،‬میلیارد به مترو تزریق شد که با در نظر داشتن‬ ‫اوراق مشارکت‪ ،‬در مجموع هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد برای این پروژه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫شهردار تبریز ادامه داد‪ :‬پنجاه درصد اعتبارات مترو در طول شانزده سال‪ ،‬در این دو سال به‬ ‫پروژه ها واریز شده است که نشان از توجه ویژه به این پروژه در دو سال اخیر دارد‪.‬‬ ‫معاون توسعه کارافرینی اجتماع محور بنیاد مطرح کرد‪:‬‬ ‫برکت در سیستان و بلوچستان با ایجاد ‪ 19‬هزار شغل‬ ‫بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بیش از ‪ 19‬هزار شغل را در مناطق محروم‬ ‫استان سیستان و بلوچستان ایجاد کرده یا در دست راه اندازی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬معاون توسعه کارافرینی اجتماع محور بنیاد برکت با اعام این خبر درباره‬ ‫اقدامات این بنیاد در استان سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬بنیاد برکت تا به امروز و در قالب مدل‬ ‫اقتصادی «سحاب» (طرح سرمایه گذاری حمایتی اشتغال برکت) ‪ 5920‬طرح اشتغال زایی را در‬ ‫‪ 14‬شهرستان استان با حجم سرمایه گذاری ‪ 5‬هزار و ‪ 327‬میلیارد ریال اجرایی کرده یا در دست اقدام‬ ‫دارد که ایجاد اشتغال برای ‪ 17‬هزار و ‪ 757‬متقاضی را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫ویخاطرنشان کرد‪:‬همچنیندر مدلاقتصادی«افتاب»(ایین نامه فقرزداییو توان افزاییبرکت)‬ ‫احداث یک واحد تولید‪ ،‬فراوری و بسته بندی خرما در شهرستان سراوان در دست اقدام‬ ‫است‪ .‬برای راه اندازی این طرح‪ 84 ،‬میلیارد ریال سرمایه گذاری پیش بینی شده و منجر به‬ ‫ایجاد ‪ 260‬فرصت شغلی خواهد شد‪.‬‬ ‫رضا راضی زاده با اشاره به مشارکت اقتصادی بنیاد برکت با ‪ 4‬بنگاه و واحد تولیدی در شهرهای‬ ‫زاهدانو زابلعنوان کرد‪:‬مشارکتبااینبنگاه هایاقتصادیدر قالبطرحاشتغال زاییبنگاه محور و‬ ‫با حجم سرمایه گذاری‪ 170‬میلیارد ریالی انجام گرفته که‪ 980‬اشتغال را در پی داشته است‪.‬‬ ‫معاون توسعه کارافرینی اجتماع محور بنیاد برکت درباره طرح های تسهیات محور این‬ ‫بنیاد در استان سیستان و بلوچستان نیز گفت‪ :‬در قالب راه اندازی طرح های اقتصادی خرد‬ ‫با اعطای تسهیات ارزان قیمت‪ 6 ،‬طرح نهایی شده که منجر به ایجاد ‪ 167‬فرصت شغلی‬ ‫شده است‪ .‬برای اجرای این تعداد طرح‪ 95 ،‬میلیارد ریال سرمایه اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫ویدر خصوصاقداماتبنیادبرکتدر حوزهایجادفرصت های کسبو کار در شهرستانزابلنیز‬ ‫اظهار داشت‪ :‬تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته زابل‬ ‫تا دهه فجر امسال به‪ 900‬طرح رسیده که ایجاد‪ 2700‬فرصت شغلی را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫رئیس اداره صنایع و معادن گناباد‬ ‫ایجاد ‪ ۵۰۳‬شغل جدید در بخش صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در گناباد‬ ‫رئیس اداره صنایع و معادن گناباد گفت‪ :‬تعداد ‪ ۲۸۱‬شغل جدید در بخش صنعت و‬ ‫معدن و ‪ ۲۲۲‬شغل جدید در بخش تجارت در گناباد ایجاد شده است‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ ۵۰۳‬شغل جدید در بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گنابادهادی ایزدی رئیس‬ ‫اداره صنایع و معادن گناباد در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران‬ ‫جوان از مشهد‪ ،‬گفت‪ :‬اداره صنعت و معدن این شهرستان در ‪ ۱۰‬ماهه امسال‪ ۲۸۱ ،‬شغل‬ ‫ً‬ ‫جدید در بخش صنعت و معدن و ‪ ۲۲۲‬شغل در بخش تجارت‪ ،‬جمعا برای ‪ ۵۰۳‬نفر شغل‬ ‫ایجاد کرده که از این تعداد ‪ ۳۱۰‬مورد در سامانه رصد ثبت که نسبت به میزان تعهد ‪ ۱۲۰‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ ۲۴ :‬مجوز جدید سرمایه گذاری به ارزش دو میلیارد و ‪ ۱۶۹‬میلیون ریال با‬ ‫اشتغال زایی ‪ ۷۷۴‬نفر‪ ،‬صادر شده است‪.‬‬ ‫رئیس اداره صنایع و معادن گناباد گفت‪ ۱۳ :‬پروانه بهره برداری به ارزش ‪ ۵۲۰‬میلیارد ریال و‬ ‫اشتغال مستقیم‪ ۲۸۱‬نفر صادر شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر تعداد‪ ۶۲‬درصد‪ ،‬از‬ ‫نظر حجم سرمایه گذاری ‪ ۳۰۶‬درصد واز نظر تعداد اشتغال ‪ ۳۴۶‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫ایزدی افزود‪ ۴۸۱ :‬پروانه کسب صنفی شامل ‪ ۲۳۰‬مورد جدید صادر و ‪ ۲۲۲‬تمدید و‬ ‫ً‬ ‫‪ ۲۹‬تغییر مکان صادر شده است‪ ،‬میزان پرداخت تسهیات از منابع داخلی و تبصره ای جمعا‬ ‫به ‪ ۱۴‬واحد و طرح به مبلغ ‪ ۵۲۴‬میلیارد ریال انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان سمنان‬ ‫ایجاد بیش از یکهزار فرصت شغلی‬ ‫در مراکز گردشگری استان سمنان‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت‪ :‬مراکز گردشگری‬ ‫یک هزار و ‪ ۳۷‬فرصت شغلی در استان ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان‪ ،‬مهدی جمال مدیرکل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت‪ ۲۶۰ :‬مرکز فعال تاسیسات‬ ‫گردشگری در استان سمنان وجود دارد که این مراکز بیش از یکهزار فرصت شغلی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬هتل ها‪ ،‬رستوران ها‪ ،‬اقامتگاه های بوم گردی‪ ،‬اقامتگاه های سنتی‪ ،‬رستوران های‬ ‫بین راهی و سفره خانه های سنتی از جمله مراکز و تاسیسات گردشگری به شمار می اید‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان سمنان ادامه داد‪ ۱۵ :‬هتل‪۲ ،‬‬ ‫هتل اپارتمان‪ ،‬یک متل‪ ،‬پنج مجتمع گردشگری‪ ۷۷ ،‬اقامتگاه بوم گردی‪ ۶ ،‬اقامتگاه سنتی‪،‬‬ ‫پنج مهمانپذیر‪ ۲۰ ،‬سفره خانه سنتی‪ ۴۱ ،‬رستوران بین راهی و ‪ ۵۷‬خانه مسافر در استان سمنان‬ ‫وجود دارد که خدمات گردشگری ارایه می دهند‪.‬‬ ‫جمال بیان کرد‪ ۴۰ :‬روستای هدف گردشگری‪ ۳۰ ،‬منطقه و ‪ ۲‬شهر نمونه گردشگری در‬ ‫استان سمنان تصویب شده است که تامین زیرساخت ها برای توسعه گردشگری در این‬ ‫مناطق برنامه ریزی شده و پیگیری می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان سمنان یاداور شد‪ :‬شهمیرزاد و‬ ‫بسطام ‪ ۲‬شهر انتخاب شده در استان به عنوان شهر های نمونه گردشگری است‪.‬‬ ‫معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری‬ ‫‪ ۲۴۰‬هزار فرصت شغلی در روستاها ایجاد شده است‬ ‫معاون توسعه روستایی و مناطق‬ ‫محروم ریاست جمهوری از ایجاد‬ ‫‪ ۲۴۰‬هزار فرصت شغلی در روستاها‬ ‫طی یک سال و نیم اخیر خبر داد‪.‬‬ ‫محمد امید در کارگاه تخصصی‬ ‫برنامه ریزی هوشمند و هدفمند‬ ‫جهت اشتغالزایی در مناطق‬ ‫روستایی و کمتر برخوردار که با حضور‬ ‫بیش از نمایندگان ‪ ۵۰‬سازمان دولتی‬ ‫و غیردولتی برگزار شد افزود‪ :‬یک و نیم‬ ‫میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی‬ ‫و معادل یک و نیم میلیارد از منابع‬ ‫بانکی باعث شد که در یک سال و‬ ‫نیم گذشته چیزی حدود ‪ ۲۴۰‬هزار‬ ‫فرصت شغلی در روستاها ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬نظام جمهوری اسامی در‬ ‫چهار دهه اخیر در روستاهای کشور کارهای بزرگی‬ ‫را در زمینه زیرساخت ها انجام داده است که‬ ‫براساس امارهایی که امروز در دست است شرایط‬ ‫روستاهای کشور با گذشته قابل مقایسه نیست‪.‬‬ ‫امید ادامه داد‪ :‬امروز از ‪ ۳۸‬هزار روستای باالی‬ ‫‪ ۲۰‬خانوار کشور همه انها از برق‪ ،‬اب اشامیدنی‬ ‫سالم‪ ،‬بهداشت و مدرسه برخوردار هستند‪.‬‬ ‫این ‪ ۳۸‬هزار روستا تقریبا بیش از ‪ ۹۶‬درصد‬ ‫جمعیت روستایی را در خود جا داده است‪.‬‬ ‫یعنی روستاهایی که زیر ‪ ۲۰‬خانوار در کشور داریم‬ ‫مجموعا کمتر از ‪ ۴‬درصد جمعیت روستایی‬ ‫است‪ .‬اگر به روستاهای باالی ‪ ۲۰‬خانوار سرویس‬ ‫دهیم یعنی به باالی ‪ ۹۶‬درصد از روستانشینان‬ ‫کشور خدمات داده ایم‪.‬‬ ‫معاون توسعه روستایی و مناطق‬ ‫محروم ریاست جمهوری گفت‪ :‬در‬ ‫کنار خدمات خوبی که دولت ها از‬ ‫اول انقاب به روستاییان داده اند‬ ‫این دولت چند کار ویژه انجام‬ ‫داده است‪ .‬یکی این که در عرصه‬ ‫بحث بهداشت روستاها و بیمه‬ ‫روستاییان کارهای خوبی انجام‬ ‫شده است و امروز همه روستاییان ما‬ ‫از بیمه درمانی برخوردارند‪ .‬امروز ‪۲۵‬‬ ‫درصد از روستاهای ما از بیمه های‬ ‫اجتماعی برخوردارند که بیش از‬ ‫‪ ۷۵‬درصد از سهم بیمه را دولت‬ ‫پرداخت می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان این که در بحث اموزش‬ ‫روستاییان شرایط با گذشته کاما متفاوت است‬ ‫گفت‪ :‬در همه روستاهای ‪ ۲۰‬خانوار مرکز اموزشی‪،‬‬ ‫خانه بهداشت و مرکز جامعه سامت داریم که‬ ‫خدماتی است که دولت در مجموعه روستاهای‬ ‫کشور ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫معاون اشتغال وزیر کار‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار نفر از شاغالن روستایی بیمه می شوند‬ ‫معاون اشتغال وزیر کار با بیان اینکه طی دو سال‬ ‫گذشته ‪ ۱۹۷‬هزار شغل جدید و خالص در راستای‬ ‫طرح اشتغال روستایی ایجاد شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تا پایان سال ‪ ۱۰۰‬هزار نفر از شاغان مناطق روستایی‬ ‫تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار عیسی منصوری در‬ ‫گفت وگویی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از پایان سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫تاکنون ‪ ۱۱‬هزار میلیارد تومان تسهیات برای فعاالن‬ ‫اقتصادی مناطق روستایی و عشایری درنظر گرفته‬ ‫شده و ‪ ۱۲۲‬هزار واحد کسب و کار از این تسهیات‬ ‫بهره مند شده اند‪.‬‬ ‫وی هدفگذاری و تعهد ایجاد شغل در ازای‬ ‫تسهیات پرداختی در این طرح را ‪ ۲۳۰‬هزار نفر اعام‬ ‫کرد و گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۱۹۷‬هزار شغل جدید و خالص‬ ‫در راستای طرح اشتغال روستایی ایجاد شده و‬ ‫طی سالهای ‪ ۱۳۹۷‬و ‪ ۱۳۹۸‬سهم اشتغال روستاها‬ ‫افزایش و نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫دستیابی به اشتغال فراگیر هدف طرح اشتغال روستایی‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزیر کار‬ ‫مهمترین هدف ایجاد اشتغال در طرح اشتغال‬ ‫روستایی را دستیابی به رشد اشتغال فراگیر عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬جهت گیری ما در برنامه اشتغال روستایی و‬ ‫عشایری به سمت اولویتهای هر استان است به این‬ ‫نحو که در این طرح اولویت های هر استان را مشخص‬ ‫و رسته هایی که زمینه ایجاد شغل داشتند را‬ ‫شناسایی کردیم‪ .‬این رسته ها شامل صنایع دستی‪،‬‬ ‫اصاح نژاد دام‪ ،‬فراوری محصوالت کشاورزی و مواد‬ ‫معدنی‪ ،‬ای تی و خدمات است‪.‬‬ ‫منصوری تصریح کرد‪ :‬برای ایجاد شغل می توان‬ ‫یک کارخانه تاسیس کرد و هزار شغل به وجود اورد‬ ‫ولی در قالب طرح اشتغال روستایی و عشایری به‬ ‫دنبال ایجاد یک جریان اشتغال فراگیر همراه با رشد‬ ‫در گسترده جغرافیایی هستیم‪.‬‬ ‫توسط معاون نهاد رهبری در دانشگاه ها؛‬ ‫شرایط جذب روحانیون در دفاتر‬ ‫نهاد رهبری دانشگاه ها اعالم شد‬ ‫معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی رهبری در‬ ‫دانشگاه ها اعام کرد‪ :‬جهت تکمیل نیروی انسانی‬ ‫در دفاتر نهاد و امر تبلیغ‪ ،‬از بین فضا و روحانیون‬ ‫دارای شرایط جذب‪ ،‬ثبت نام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری‬ ‫در دانشگاه ها‪ ،‬حجت االسام علی تقوی معاون‬ ‫منابع انسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در‬ ‫دانشگاه هااعام کرد‪:‬نهادنمایندگیمقاممعظمرهبری‬ ‫در دانشگاه ها در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی‬ ‫در دفاتر نهاد و امر تبلیغ‪ ،‬از بین فضا و روحانیون‬ ‫دارای شرایط جذب‪ ،‬ثبت نام به عمل می اورد‪.‬‬ ‫شرایط پذیرش‪:‬‬ ‫‪ .۱‬اعتقاد و التزام عملی به اسام و مذهب تشیع‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تابعیت جمهوری اسامی ایران‪.‬‬ ‫‪ .۳‬التزام عملی به نظام جمهوری اسامی و قانون‬ ‫اساسی جمهوری اسامی ایران و والیت فقیه‪.‬‬ ‫‪ .۴‬برخورداری از حسن شهرت و معاشرت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نداشتن سوء پیشینه و سابقه محکومیت در‬ ‫محاکم قضائی جمهوری اسامی ایران‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اشنایی کافی با فضای علمی‪ ،‬فرهنگی دانشگاه‬ ‫و دانشگاهیان‪.‬‬ ‫‪ .۷‬سابقه حضور علمی‪ ،‬تبلیغی یا فرهنگی در‬ ‫دانشگاه‪.‬‬ ‫‪ .۸‬برخورداری از سابقه موفق فعالیت های فرهنگی‬ ‫و مدیریت مسائل فرهنگی‪.‬‬ ‫‪ .۹‬تلبس دائمی به لباس مقدس روحانیت‪.‬‬ ‫‪.۱۰‬حداقل سوابق علمی‪ :‬اشتغال به تدوین رساله‬ ‫سطح ‪ ۴‬حوزه یا تدوین رساله دکترای دانشگاهی ‪+‬‬ ‫اتمام پایه ‪۱۰‬‬ ‫‪ .۱۱‬توانائی جسمی و سامت روانی‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬دارا بودن شرط تاهل‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬حداکثر سن ‪ ۳۵‬سال (متولدین فروردین سال‬ ‫‪ ۱۳۶۴‬به بعد)‪.‬‬ ‫تبصره‪ - :‬سنوات خدمت نظام وظیفه عمومی به‬ ‫حداکثر سن اضافه می شود‪.‬‬ ‫سوابق علمی و پژوهشی در محاسبه حداکثر سن‬ ‫لحاظ خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬قبولی در مراحل جذب (ازمون و مصاحبه)‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬اولویت جذب با کسانی است که خدمت در‬ ‫مناطق محروم را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬مهلت ثبت نام از ‪ ۲۶‬بهمن لغایت ‪۱۶‬‬ ‫اسفند‪ ۹۸‬است‪.‬‬ ‫متقاضیان برای اطاعات بیشتر می توانند با این‬ ‫شماره ‪۰۲۱ – ۸۴۲۲۲۶۱۲‬تماس حاصل کنند‪.‬‬ ‫دراستان های مخلتف انجام می شود‬ ‫اجرای طرح "سرباز مهار" توسط جهاد دانشگاهی‬ ‫معاون اموزشی جهاددانشگاهی خراسان‬ ‫جنوبی از اغاز اجرای طرح سرباز ماهر برای ‪ 800‬نفر‬ ‫در خراسان جنوبی خبر داد‪.‬‬ ‫مجتبی ابراهیمی در گفت وگو با ایسنا از اغاز‬ ‫طرح سرباز ماهر در استان خبر داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫دوره های اشنایی با مهارت های زندگی و شغلی‬ ‫برای این سربازان اغاز شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای اجرای این طرح با کارفرمایی‬ ‫اداره کل ورزش و جوانان تا انتهای سال جاری‪۸۰۰ ،‬‬ ‫سرباز وظیفه زیر پوشش اموزش های عملی و تئوری‬ ‫مهارت قرار گیرند که از این تعداد‪ ۴۵۰ ،‬نفر از سربازان‬ ‫ارتش جمهوری اسامی‪ ۵۰ ،‬نفر از سپاه پاسداران و‬ ‫‪ ۳۰۰‬نفر از مجموعه نیروی انتظامی هستند‪.‬‬ ‫معاون اموزشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی‬ ‫یاداور شد‪ :‬اموزش های ارائه شده به سربازان‪ ،‬توسط‬ ‫جهاددانشگاهی طبق قرارداد منعقده شامل؛ دو‬ ‫دوره «اشنایی با مهارت های زندگی» به میزان‬ ‫‪ ۳۲‬ساعت و «اشنایی با مهارت های عمومی حوزه‬ ‫اشتغال و کارافرینی» به میزان ‪ ۴۸‬ساعت است‪.‬‬ ‫اموزش ‪ ۱۰۰۰‬نفر در قالب طرح سرباز مهارت در فارس‬ ‫معاون اموزشی جهاددانشگاهی استان فارس‬ ‫اعام کرد که تا پایان امسال هزار نفر در قالب طرح‬ ‫سرباز مهارت توسط این نهاد اموزش های مهارتی را‬ ‫در رشته های مختلف فراخواهند گرفت‪.‬‬ ‫غامپور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه‬ ‫طرح سرباز مهارت در ‪ ۴‬یگان نظامی استان فارس‬ ‫اجرایی می شود‪ ،‬گفت‪ :‬تا پایان امسال‪ ۱۰۰۰ ،‬سرباز‬ ‫وظیفه اموزش های تئوری و عملی را در رشته های‬ ‫مختلف فرا می گیرند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این افراد شامل ‪ ۴۰۰‬سرباز ارتش‬ ‫جمهوری اسامی‪ ۳۰۰ ،‬سرباز سپاه پاسداران‬ ‫انقاب اسامی‪ ۲۵۰ ،‬سرباز نیروی انتظامی و ‪۵۰‬‬ ‫سرباز وظیفه از مجموعه وزارت دفاع خواهد بود‪.‬‬ ‫غامپور با بیان اینکه اولین دوره با همکاری‬ ‫ارتش جمهوری اسامی ایران در شهرستان کازرون و‬ ‫از ‪ ۴‬اسفندماه اغاز می شود‪ ،‬گفت‪ :‬اموزش های ارایه‬ ‫شده به کارکنان وظیفه‪ ،‬شامل دو دوره «اشنایی با‬ ‫مهارت های زندگی» به میزان ‪ ۳۲‬ساعت و «اشنایی‬ ‫با مهارت های عمومی حوزه اشتغال و کارافرینی» به‬ ‫میزان ‪ ۴۸‬ساعت خواهد بود‪.‬‬ ‫نماینده مهارت اموزی فرماندهی اجا در استان‬ ‫فارسنیزضمناستقبالاز برگزاریطرحسرباز مهارت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قشر عظیمی از جوانانی که در نیروهای مسلح‬ ‫مشغول به خدمت بوده و به عنوان جامعه جوان از این‬ ‫طریق به عنوان سرباز وارد جامعه می شوند‪ ،‬نیازمند‬ ‫فراگیریاموزش هایمهارت محور هستند‪.‬‬ ‫سرهنگ قیصری افزود‪ :‬با هماهنگی معاونت‬ ‫اموزشی جهاد دانشگاهی فارس‪ ،‬برگزاری اولین‬ ‫دوره از این طرح در پادگان شهید ترابی کازرون‬ ‫برای ‪ ۸۰‬نفر از نیروهای وظیفه اجرا می شود‪.‬‬ ‫استاندار بوشهر‪:‬‬ ‫استخدام بدون ضابطه و قانون در شهرداری ها ممنوع است‬ ‫اس ــتاندار بوش ــهر گف ــت‪ :‬اس ــتخدام نی ــرو ب ــدون‬ ‫ضابطــه و توجــه بــه مقــررات در شــهردار ی ها ممنــوع‬ ‫اســت‪ ،‬مــوارد مر بــوط بــه اســتخدام در شــهردار ی ها‬ ‫بای ــد طب ــق قان ــون باش ــد و ای ــن موض ــوع از س ــوی‬ ‫معاون ــت عمران ــی رص ــد ش ــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما مرکــز بوشــهر‪،‬‬ ‫عبدالکر ی ــم گراون ــد در گردهمای ــی ش ــهرداران‬ ‫اس ــتان بوش ــهر بوش ــهر ب ــه موض ــوع اس ــتخدام در‬ ‫ش ــهردار ی ها اش ــاره و بی ــان ک ــرد‪ :‬اس ــتخدام نی ــرو‬ ‫ب ــدون ضابط ــه و توج ــه ب ــه مق ــررات در ش ــهردار ی ها‬ ‫ممن ــوع اس ــت‪ ،‬م ــوارد مر ب ــوط ب ــه اس ــتخدام در‬ ‫ش ــهردار ی ها بای ــد طب ــق قان ــون باش ــد و ای ــن‬ ‫موض ــوع توس ــط معاون ــت عمران ــی رص ــد ش ــود‪ .‬ای ــن‬ ‫اق ــدام در راس ــتای کم ــک ب ــه ش ــهردار ی ها انج ــام‬ ‫می ش ــود چ ــرا ک ــه حج ــم ب ــاالی نی ــروی انس ــانی از‬ ‫مش ــکات ش ــهرداری هاس ــت‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی چالوس خبر داد‬ ‫‪ ۱۱‬کالهبردار هرمی دســتگیر شدند‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان چالوس از دستگیری ‪ ۱۱‬نفر از اعضاء یک‬ ‫شرکت هرمی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش میزان‪ ،‬سرهنگ»ذات اهلل رضوانی» فرمانده انتظامی‬ ‫شهرستان چالوس اظهار داشت‪ :‬در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت‬ ‫و عضو گیری یک شرکت هرمی در شهرستان چالوس‪ ،‬موضوع در دستور‬ ‫کار پلیس ا گاهی قرار گرفت‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان چالوس‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با انجام اقدامات‬ ‫اطاعاتی‪ ،‬اعضاء این شرکت هرمی که با وعده پرداخت سود های کان‪،‬‬ ‫سوژه های مورد نظر را انتخاب و از انان کاهبرداری می کردند‪ ،‬شناسایی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫سرهنگ رضوانی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬پس از هماهنگی های قضائی‬ ‫کارا گاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس ا گاهی با تشکیل‬ ‫تیم های عملیاتی ‪ ۱۱‬نفر از سرشاخه های اصلی این شرکت هرمی را که در‬ ‫ویایی استیجاری سکونت داشتند‪ ،‬دستگیر کردند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این که متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی‬ ‫معرفی شدند‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬شیادان فعال در شرکت های هرمی با‬ ‫استفاده از شیوه های روان شناسی‪ ،‬افراد را به عضو شدن در زیرگروه های‬ ‫خود ترغیب می کنند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی چالوس با اشاره به این که وعده سرمایه گذاری با‬ ‫دریافت سود باال‪ ،‬مهمترین شگرد فعاالن این نوع شرکت هاست‪ ،‬از مردم‬ ‫خواست‪ :‬از عضویت و سرمایه گذاری در موسسات و شرکت هایی که‬ ‫متولیان ان ادعای درامدی غیرعادی به ویژه پرداخت سود باال در مدت‬ ‫زمان کوتاهی را دارند‪ ،‬خودداری کرده و در صورت شناسایی افرادی که‬ ‫در این زمینه فعالیت می کنند مراتب را به پلیس اطاع دهند‪.‬‬ ‫در میبد اتفاق افتاد ؛‬ ‫حمله سگ های وحشی‬ ‫به کودک کار زاهدانی‬ ‫یک کودک زاهدانی سا کن شهرستان میبد در پی حمله سگ های‬ ‫ولگرد جان خود را از دست داد‪.‬‬ ‫به گزارش واحد مرکزی خبر‪،‬ساعت ‪ ۵‬بعدازظهر جمعه دو پسر بچه‬ ‫زاهدانی ‪ ۸‬و ‪ ۱۱‬ساله‪ ،‬سا کن میبد که در حال جمع اوری ضایعات‬ ‫درمحله گود زباله خارج از محل مسکونی در کاشف اباد بودند مورد‬ ‫حمله ده ها سگ وحشی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫دراین حادثه برادر بزرگتر فرار کرد اما برادر ‪ ۸‬ساله طعمه سگ قرار‬ ‫می گیرد و جانش را از دست داد‪.‬‬ ‫نیروی انتظامی به همراه سپاه و بسیج و هال احمر پس از ساعت ها‬ ‫جستجویمنطقهسرانجامجسداین کودک‪ ۸‬سالهرادر گودضایعاتدرحالی‬ ‫که بخشی از بدنش را سگ ها خورده بودند ساعت‪ ۷‬صبح پیدا کردند‪.‬‬ ‫منطقه غیر مسکونی کاشف اباد در نزدیکی یکی از کشتار گاه های‬ ‫میبد در کمربند شرقی شهرستان میبد واقع شده است‪ .‬معموال مردم‬ ‫الشه احشام خود را در این منطقه رها می کنند و همین موضوع موجب‬ ‫تجمع سگ های ولگرد می شود‪.‬‬ ‫سال گذشته نیز پسر بچه دیگری به نام نسیم در نزدیکی یکی از‬ ‫مرغداریهای میبد توسط سگ های ولگرد جان خود را از دست داد‪.‬‬ ‫مدیرکل انتقال خون کرمانشاه خبر داد‪:‬‬ ‫چالش کمبود نیرو‬ ‫در مراکز انتقال خون کرمانشــاه‬ ‫مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت‪ :‬مراکز انتقال خون استان‬ ‫با چالش کمبود نیرو مواجه هستند‪.‬‬ ‫پژمان صالحی‪‎‬فر در گفتگو با مهر اظهار داشت‪ :‬ازمایشگاه های‬ ‫انتقال خون در منطقه غرب کشور در کرمانشاه قرار دارد و از چهار استان‬ ‫همچون همدان‪ ،‬ایام‪ ،‬کردستان و لرستان تنها خون گیری را انجام‬ ‫می دهند و ازمایش های الزم بر روی نمونه ها برای کاهش هزینه ها در این‬ ‫استان انجام می شود که نتایج پس از بررسی به شیوه نرم افزاری برای مبدا‬ ‫ارسال می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این طرح در سازمان انتقال خون کشور طی چند سال‬ ‫گذشته استارت خورده است که ازمایشگاه انتقال خون را مورد مشابه‬ ‫کشورهای پیشرفته متمرکز کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اینکه کرمانشاه جزو‬ ‫‪ ۱۰‬مرکز برتر ازمایشگاه خون کشور بعد از تهران است‪ ،‬بیان داشت‪ :‬چالشی‬ ‫که برای مرکز ازمایشگاه خون وجود دارد‪ ،‬چالش نیروی انسانی است چرا‬ ‫که با توجه به اینکه کمتر از یک سال گذشته ‪ ۱۷‬نفر از همکاران سازمان‬ ‫ً‬ ‫انتقال خون بازنشسته شده است و طبیعتا این امر کار را سخت می کند‪.‬‬ ‫صالحی فر تصریح کرد‪ :‬همکاران به صورت شبانه روزی در سازمان‬ ‫انتقال خون فعالیت می کنند که کارها انجام شود و امید است که در‬ ‫سال اینده این کسری نیرو جبران شود‪.‬‬ ‫این مسئول گفت‪ :‬کار خیر کردن فقط در کمک نقدی نمی گنجد و‬ ‫اهدای خون به فردی که ان را نمی شناسی به طور حتم ماندگار خواهد بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر ما به دین‪ ،‬ائین و دستورات اسام معتقد باشیم‬ ‫می توانیم یک الگوی تمام عیار در اهدای خون در تمام دنیا باشیم و لذا‬ ‫باید فرهنگ سازی و اموزش در زمینه اهدای خون در جامعه انجام شود‪.‬‬ ‫مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات فارس‪:‬‬ ‫کارخانه نواوری‪ ،‬اشتغال پایدار‬ ‫در شــیراز رقم می زند‬ ‫مدیــر کل ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات فــارس بــا اشــاره بــه کارخانــه‬ ‫ن ــواوری در ش ــیراز خب ــر داد وگف ــت‪ :‬افتت ــاح ای ــن کارخان ــه باع ــث ایج ــاد‬ ‫اش ــتغال پای ــدار در ش ــیراز خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫مه ــرداد س ــهرابی در گفتگ ــو ب ــا خبرن ــگار مه ــر گف ــت‪ :‬ف ــارس یک ــی از‬ ‫اســـتان های دارای ظرفیت هـــای بـــاالی نیـــروی انســـانی متخصـــص‪،‬‬ ‫مراکـــز دانشـــگاهی معتبـــر‪ ،‬پـــارک علـــم و فنـــاوری و شـــتاب دهنده های‬ ‫کس ـب وکار اس ــت و اس ــتفاده از ای ــن ظرفیت ه ــا وظیف ــه پیش ــرانان عرص ــه‬ ‫عل ــم و فن ــاوری اس ــت‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری ب ــه عن ــوان‬ ‫یک ــی از حامی ــان اصل ــی زیســت بوم فن ــاوری‪ ،‬ن ــواوری و کارافرین ــی ب ــرای‬ ‫راه ان ــدازی کارخان ــه ن ــواوری در ش ــیراز وارد عم ــل ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مدیــر کل ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات فــارس گفــت‪ :‬تجربــه خــوب‬ ‫و بـــه ثمرنشســـته کارخانـــه ازادی در تهـــران هـــم مزیـــد بـــر علـــت شـــد ت ــا‬ ‫کارخان ـه ای در ش ــیراز و در فضای ــی ب ــه مس ــاحت ‪ ۹‬ه ــزار مت ــر مرب ــع در ف ــاز‬ ‫اول راه ان ــدازی ش ــود‪.‬‬ ‫س ــهرابی اف ــزود‪ :‬کارخان ــه ن ــواوری ش ــیراز ب ــا ه ــدف تکمی ــل زنجی ــره‬ ‫زیسـ ـت بوم کارافرین ــی و ن ــواوری ب ــا حض ــور هم ــه بازیگ ــران ای ــن زنجی ــره‬ ‫و بـــه منظـــور هـــم افزایـــی و رشـــد ایده هـــای نخبـــگان و دانشـــجویان‬ ‫ایج ــاد ش ــده اس ــت و حوزه ه ــای فعالی ــت ای ــن کارخان ــه توس ــعه ب ــازار و‬ ‫کســـب وکارهای فناورانـــه در ایـــن منطقـــه کشـــور اســـت‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫شنبه‪ 3‬اسفند‪ 27-1398‬جمادی الثانیه‪ 22-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1190‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با حضور وزیر نفت رونمایی شد‬ ‫اشتغالزایی برای ‪ 400‬نفر با ساخت‬ ‫دکل حفاری «‪ ۷۲‬فتح» توسط جهاددانشگاهی‬ ‫ل حفاری خشکی «‪ ۷۲‬فتح» ساخته شده توسط‬ ‫◄ مراسم رونمایی از دک ‬ ‫جهاددانشگاهی موردنیاز صنعت نفت ایران با حضور دکتر زنگنه برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی‪ ،‬سه شنبه‪ 29 ،‬بهمن ماه مراسم‬ ‫رونمایی از دکل حفاری خشکی «‪ 72‬فتح» ساخته شده توسط جهاددانشگاهی‬ ‫موردنیاز صنعت نفت با حضور مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت‪ ،‬دکتر حمیدرضا‬ ‫طیبی رییس جهاددانشگاهی‪ ،‬دکتر غالم رضا شریعتی استاندار خوزستان‪ ،‬دکتر‬ ‫مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و جمعی از مدیران ارشد‬ ‫وزارت نفت در اهواز برگزار شد‪.‬‬ ‫ای ــن دکل در س ــایت بازس ــازی ش ــماره ی ی ــک ش ــرکت مل ــی حف ــاری ای ــران‬ ‫مس ــتقر ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫درباره دانش فنی طراحی و ساخت دکل های حفاری‬ ‫اشتغال زایی برای ‪ ٣00‬نفر به صورت مستقیم‬ ‫و ‪ 100‬نفر غیرمستقیم‬ ‫در حال حاضر دانش فنی طراحی و ساخت دکل های حفاری سنگین تا ‪3000‬‬ ‫اسب بخار با جدیدترین طراحی سازه ی دکل حفاری که مطابق با استاندارد ‪API‬‬ ‫می باشد‪ ،‬توسط جهاددانشگاهی به داخل کشور منتقل و بومی سازی شده است؛‬ ‫هم چنین زیرساخت الزم به منظور ساخت و بازسازی دکل های حفاری خشکی با‬ ‫ظرفیت ساخت دو دکل و بازسازی ‪ 2‬دکل در سال در استان البرز فراهم شده که‬ ‫می تواند در خدمت صنعت حفاری کشور قرار بگیرد‪.‬‬ ‫می ــزان اش ــتغال زایی ای ــن ط ــرح ب ــرای ‪ 300‬نف ــر ب هص ــورت مس ــتقیم و ‪ 100‬نف ــر‬ ‫غیرمس ــتقیم ب ــرای س ــاخت ه ــر دکل اس ــت و می ــزان صرفه جوی ــی ارزی‪ 50 ،‬درص ــد‬ ‫قیم ــت خر ی ــد خارج ــی در زم ــان عق ــد ق ــرارداد می باش ــد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬برپایی اولین دکل حفاری (‪ 71‬فتح) در منطقه ی عملیاتی اهواز (میدان‬ ‫منصوری) و انجام تست های عملیاتی به منظور اغاز عملیات حفاری در سال ‪،1391‬‬ ‫وزیر نفت‪:‬‬ ‫جهاددانشگاهی این کار‬ ‫را ادامه دهد و عمقش را‬ ‫بیشتر کند که این موضوع‬ ‫برای ما مهم است‬ ‫ساخت‪ ،‬نصب و راه اندازی شد و دومین دکل حفاری (‪ 72‬فتح) در سایت بازسازی‬ ‫شماره ی یک شرکت ملی حفاری ایران‪ ،‬تست های الزم را انجام داده و تحویل شرکت‬ ‫ملیحفاریایرانشدهاستتابعدازاینمراسم‪،‬عملیاتحفاریبه صورت کاملاز جمله‬ ‫طراحی‪،‬ساخت‪،‬مونتاژ و راه اندازیتوسطجهادگرانجهاددانشگاهیانجامشود‪.‬‬ ‫پیش بینی تحویل ســومین دکل حفاری (‪ 73‬فتح) در ســال ‪ 1399‬اســت‪.‬‬ ‫وزیر نفت ‪:‬‬ ‫تالش های سرسختانه و خستگی ناپذیر جهاددانشگاهی‬ ‫برای ساخت دکل حفاری جواب داد‬ ‫مهن ــدس زنگن ــه وز ی ــر نف ــت در مراس ــم رونمای ــی از دومی ــن دکل س ــاخت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫جهاددانش ــگاهی اظه ــار ک ــرد‪ :‬تقاض ــا و اص ــرار می کن ــم ک ــه جهاددانش ــگاهی ای ــن‬ ‫کار را ادام ــه ده ــد و عمق ــش را بیش ــتر کن ــد ک ــه ای ــن موض ــوع ب ــرای م ــا مه ــم اس ــت‪.‬‬ ‫مهن ــدس زنگن ــه وز ی ــر نف ــت در مراس ــم رونمای ــی از دومی ــن دکل س ــاخت‬ ‫جهاددانش ــگاهی اظه ــار ک ــرد‪ :‬م ــا ب ــرای س ــال های طوالن ــی نی ــاز ب ــه حف ــاری و‬ ‫تجهی ــزات حف ــاری و تجهی ــزات جنب ــی ان دار ی ــم‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه از دکل ب ــرای نص ــب س ــریع سیس ــتم ه ــای به ــره ب ــرداری‬ ‫و نم ــک زدای ــی ای ــده گرفتی ــم‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ی ــک دکل ی ــک تجهی ــز نیس ــت در واق ــع ی ــک‬ ‫کارخان ــه اس ــت‪ .‬ج ــدا از کارخانه های ــی ک ــه م ــا در کش ــور دار ی ــم‪ ،‬س ــرمایه گ ــذاری‬ ‫ان ه ــا ب ــه ان ــدازه ی ــک دکل نیس ــت‪.‬یک دکل ی ــک کارخان ــه ای اس ــت ک ــه ش ــما م ــی‬ ‫توانی ــد ب ــه س ــرعت ان را جم ــع ک ــرده و انتق ــال دهی ــد و دو ب ــاره س ــرپایش کنی ــد ت ــا کار‬ ‫کن ــد‪ .‬در واق ــع ی ــک کارخان ــه ی س ــیال اس ــت‪.‬‬ ‫وز یــر نفــت بــا تشــکر از تــاش هــای سرســختانه جهاددانشــگاهی بــرای ســاخت‬ ‫دکل‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬از جهاددانشــگاهی و دکتــر طیبــی تشــکر مــی کنــم کــه سرســختانه‬ ‫ایــن کار را دنبــال کــردن و در حــوزه نفــت موفــق شــدند‪.‬‬ ‫مهنــدس زنگنــه تصر یــح کــرد‪ :‬دکتــر طیبــی ســال هــای ز یــادی ســر ســختانه ایــن‬ ‫کار را دنبــال کــرد و خســته نشــد تــا توانســت موفــق شــود‪ .‬هــم بــه خودشــان و هــم تیــم‬ ‫جوانش ــان ک ــه حتم ــا معتق ــد ب ــه توس ــعه کش ــور هس ــتند‪ ،‬تبر ی ــک م ــی گو ی ــم‪ .‬ای ــن کار‬ ‫خیلــی ارزش دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬تقاضــا و اصــرار مــی کنــم کــه جهاددانشــگاهی ایــن کار‬ ‫را ادام ــه ده ــد و عمق ــش را بیش ــتر کن ــد ک ــه ای ــن موض ــوع ب ــرای م ــا مه ــم اس ــت‪ .‬وقت ــی‬ ‫عم ــق را دنب ــال می کنی ــم یعن ــی ب ــه فک ــر این ــده بودی ــم‪.‬‬ ‫وز ی ــر نف ــت ی ــک دکل را دارای تجهی ــزات مفصل ــی دانس ــت و گف ــت‪ :‬ای ــن‬ ‫تجهیــزات بایــد ســاخته شــود وظیفــه مــا ایــن اســت کــه بــرای کارخانه هــای داخلــی‬ ‫کار درس ــت کنی ــم‪.‬‬ ‫وی تاکی ــد ک ــرد‪ :‬س ــاخت دکل در ای ــران یک ــی از ارزوه ــای صنع ــت نف ــت ب ــود‬ ‫ک ــه ام ــروز محق ــق ش ــده اس ــت و جهاددانش ــگاهی را ب ــرای س ــاخت ای ــن تجهی ــزات‬ ‫تح ــت حمای ــت خ ــود ق ــرار م ــی دهی ــم‪.‬‬ ‫رییس جهاددانشگاهی در مراسم رونمایی از دومین دکل حفاری نفت‪:‬‬ ‫تحویل دکل ســوم تا سال اینده‬ ‫طیب ــی ریی ــس جهاددانش ــگاهی ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه تحوی ــل دکل س ــوم ت ــا‬ ‫شــهریورماه انجــام مــی شــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر انتقــال دانــش به طــور کامــل‬ ‫انج ــام ش ــده اس ــت و صاح ــب طراح ــی دان ــش دکل ه ــای کوچ ــک حف ــاری س ــنگین‬ ‫ت ــا ‪ ۳‬ه ــزار اس ــب بخ ــار هس ــتیم‪.‬‬ ‫دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی در مراســم رونمایــی از دومیــن‬ ‫دکل س ــاخت جهاددانش ــگاهی گف ــت‪ :‬یک ــی از وظای ــف اصل ــی ای ــن نه ــاد‪ ،‬تولی ــد‬ ‫فنــاوری مــورد نیــاز صنایــع کشــور اســت ‪ ،‬چــه ایــن کــه خودمــان ان را تولیــد کنیــم یــا‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارافرینی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫حداکثرعمققابلحفاریتوسطایندکل‪ ۲۰‬هزار فوت‪،‬ارتفاعدکلاز سطححدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬فوتوحداکثربار استاتیکیقابل تحملتوسطدکلیک میلیونپونداست‪.‬‬ ‫ای ــن دکل مجه ــز ب ــه ی ــک تاپ درای ــور ب ــه ق ــدرت ‪ ۵۰۰‬ت ــن‪ ،‬می ــز دوار ب ــا س ــایز‬ ‫‪ ۱۳۷.۵‬اینــچ و ســه دســتگاه پمــپ گل از نــوع رفــت و برگشــتی هرکــدام بــه قــدرت‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬اس ــب بخ ــار اس ــت‪.‬‬ ‫دکل ‪ ۷۲‬فتح دومین دکل ساخت جهاددانشگاهی است که در قالب قرارداد‬ ‫ساخت ‪ ۳‬دکل میان شرکت ملی حفاری ایران و جهاددانشگاهی ساخته و‬ ‫تحویل داده شده است‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود سومین دکل حفاری ساخت جهاددانشگاهی (دکل‪ ۷۳‬فتح)‬ ‫نیز در سال ‪ ۱۳۹۹‬تحویل داده شود‪.‬‬ ‫ب ــا ج ــذب فن ــاوری و ارتق ــا قص ــد انتق ــال ان را داش ــته باش ــیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طبیعــی بــود کــه در ابتــدای کارمــان صنعــت نفــت را بــه عنــوان یکــی‬ ‫از حوز هه ــای مه ــم و اس ــتراتژیک انتخ ــاب کنی ــم؛ چ ــون صنع ــت اصل ــی اس ــت‪ .‬ا گ ــر‬ ‫م ــا در مجموع ــه فناور ی ه ــای جام ــع ک ــه در ای ــن صنع ــت ب ــه کار م ـی رود‪ ،‬صاح ــب‬ ‫دان ــش ش ــویم‪ ،‬ای ــن کار می توان ــد موت ــور مح ــرک در س ــایر صنای ــع ش ــود‪.‬‬ ‫ریی ــس جهاددانش ــگاهی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬دهـ ـه ی ‪ 60‬کارم ــان را ب ــا س ــاخت‬ ‫رکتیفایره ــا و دقیق ــا براس ــاس اس ــتانداردهای ‪ BS‬اغ ــاز و چن ــد ه ــزار تولی ــد کردی ــم و‬ ‫وقت ــی بخ ــش خصوص ــی وارد ش ــد‪ ،‬م ــا بی ــرون امدی ــم و ب ــه س ــراغ س ــاخت ‪UPS‬ه ــا و‬ ‫شــارژرهای صنعتــی رفتیــم و اولیــن خــط مــا هــم اهــواز بــه ری بــود کــه بــا خوشــحالی‬ ‫انج ــام دادی ــم‪ ،‬چ ــون گفته ش ــده ب ــود ای ــن کار ج ــزو فناور ی ه ــای پیش ــرفته اس ــت‪.‬‬ ‫وی تاکی ــد ک ــرد‪ :‬در ح ــال حاض ــر هی ــچ مش ــکلی در س ــاخت ‪UPS‬ه ــا و ش ــارژرها‬ ‫ت ــا رس ــیدن ب ــه هم ـه ی قدرت ه ــای م ــورد نی ــاز ای ــن صنع ــت ندار ی ــم‪.‬‬ ‫دکتــر طیبــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه قــدم بعــدی مــا سیســتم بــرق و کنتــرل دکل هــای‬ ‫حف ــاری ب ــود‪ ،‬بی ــان ک ــرد‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن ک ــه ب ــه تع ــداد ز ی ــادی از ای ــن سیس ــتم ها‬ ‫نی ــاز اس ــت و ب ــرای م ــا ب ــا وج ــود مجموعـ ـه ی دانش های ــی را ک ــه در اختی ــار دار ی ــم‪،‬‬ ‫موض ــوع خوب ــی می باش ــد‪.‬‬ ‫ریی ــس جهاددانش ــگاهی ب ــا تش ــکر و قدردان ــی از اعتم ــاد و کمک ه ــای صنع ــت‬ ‫حفــاری‪ ،‬تصر یــح کــرد‪ :‬ایــن نهــاد تــوان خوبــی هــم در حــوزه ی مکانیــک دارد و تــاش‬ ‫ک ــرد ت ــا غبارگیره ــای صنعت ــی‪ ،‬الکتروفیلتره ــا‪ ،‬ب ــک فیلیتره ــا و‪ ...‬را تولی ــد کن ــد و ب ــا‬ ‫تــاش هایــی کــه انجــام شــد وارد صنعــت ایــران شــدیم‪.‬‬ ‫وی با بیان این که تحویل دکل ســوم تــا شـهــر یـورمـاه انـجـام مــی شــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫جهاددانشــگاهی بــه ایــن نتیجــه رســیدیم وارد بحــث دکل هــا بشــویم و بــا همــکاری‬ ‫ش ــرکت مل ــی حف ــاری نف ــت مناط ــق نفت ــی جن ــوب وارد ش ــدیم و ق ــرار ش ــد س ــاخت‬ ‫پن ــج دکل را انج ــام دهی ــم‪ .‬ام ــا ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن ک ــه م ــا رتب ــه ب ــرای طراح ــی دکل‬ ‫نداش ــتیم و کس ــی ه ــم نیس ــت ک ــه ب ــه م ــا رتب ــه ده ــد‪ ،‬در نتیج ــه تصمی ــم گرفتی ــم ب ــه‬ ‫ج ــای کپ ــی ک ــردن رتب ـه ی دکل ه ــای قدیم ــی‪ ،‬انتق ــال فن ــاوری انج ــام دهی ــم ک ــه در‬ ‫ح ــال حاض ــر انتق ــال دان ــش ب ــه ط ــور کام ــل انج ــام ش ــده اس ــت و صاح ــب طراح ــی‬ ‫دان ــش دکل ه ــای کوچ ــک حف ــاری س ــنگین ت ــا ‪ 3‬ه ــزار اس ــب بخ ــار هس ــتیم‪.‬‬ ‫با امضای قرارداد بین جهاددانشگاهی و شرکت مهندسی‬ ‫و توسعه ی نفت انجام می شود؛‬ ‫داستان اعتماد به توان داخلی رنگ واقعیت گرفت‬ ‫همچنین با حضور وزیر نفت و رییس جهاددانشگاهی‪ ،‬سه شنبه ‪ 29‬بهمن ماه‪،‬‬ ‫ایین امضای قرارداد (‪ )B.O.O‬واحد فراورش پیش ساخته (‪ )Skid Mounted‬در‬ ‫میدان نفتی مشترک ازادگان جنوبی بین جهاددانشگاهی و شرکت مهندسی و‬ ‫توسعه ی نفت برگزار شد‪.‬‬ ‫انج ــام خدم ــات طراح ــی و مهندس ــی‪ ،‬تامی ــن کاال و تجهی ــزات‪ ،‬س ــاخت‬ ‫و نص ــب‪ ،‬راه ان ــدازی‪ ،‬بهره ب ــرداری‪ ،‬تعمی ــرات و نگه ــداری و برچی ــدن واح ــد‬ ‫پیش س ــاخته (‪ )Skid Mounted‬ف ــراورش نف ــت به می ــزان متوس ــط ‪ 50‬ه ــزار بش ــکه‬ ‫نفــت (‪ )STB‬در روز در میــدان نفتــی ازادگان جنوبــی بــه همــت دانــش متخصصــان‬ ‫جهاددانش ــگاهی‪ ،‬موض ــوع ای ــن ق ــرارداد اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه رویک ــرد جدی ــد وزارت نف ــت مبن ــی ب ــر س ــاخت و نص ــب واحده ــای‬ ‫بهره ب ــرداری به ص ــورت پیش س ــاخته و دســت یابی ب ــه نف ــت ب ــا مش ــخصات ف ــروش‬ ‫اس ــتاندارد بین الملل ــی‪ ،‬پ ــروژه ی حاض ــر بی ــن جهاددانش ــگاهی و ش ــرکت مهندس ــی‬ ‫و توس ــعه ی نف ــت منعق ــد ش ــد‪.‬‬ ‫درباره ی تاسیسات فراورش پیش ساخته‬ ‫(‪)Skid – Mounted‬‬ ‫تولید سریع محصول از نفت خام با تجهیزات نفتی به صورت یک پکیج کامل با‬ ‫عنوان تاسیسات فراورش پیش ساخته (‪ ،)Skid – Mounted‬طراحی و اجرا می شوند‪.‬‬ ‫ب ــا اس ــتفاده از ای ــن مجموع ــه تجهی ــزات‪ ،‬نه تنه ــا قابلی ــت انتق ــال و اح ــداث‬ ‫رئیس جهاددانشگاهی‪:‬‬ ‫یکی از وظایف اصلی این‬ ‫نهاد‪ ،‬تولید فناوری مورد نیاز‬ ‫صنایع کشور است‬ ‫س ــریع امکان پذی ــر خواه ــد ب ــود‪ ،‬بلک ــه ام ــکان طراح ــی انعطاف پذی ــر و م ــاژوالر‬ ‫سیس ــتم ب ــر اس ــاس مش ــخصات نف ــت استخراج ش ــده از چ ــاه میس ــر می ش ــود‪.‬‬ ‫تاسیس ــات ف ــراوری پیش س ــاخته‪ ،‬مجموعــه ای از تجهی ــزات فراین ــدی‪ ،‬انتق ــال‬ ‫س ــیال‪ ،‬جابه جای ــی حرارت ــی و‪ ...‬می باش ــد‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت‪ ،‬س ــابقه و تجربـ ـه ی اح ــداث واح ــد ف ــراورش پیش س ــاخته و‬ ‫س ــریع االحداث‪ ،‬تنه ــا ی ــک م ــورد در می ــدان ازادگان جنوب ــی توس ــط ی ــک ش ــرکت‬ ‫ایتالیای ــی انج ــام گرفت ــه اس ــت؛ در ای ــن ق ــرارداد ضم ــن بومی س ــازی دان ــش فن ــی‪،‬‬ ‫طراح ــی و س ــاخت ای ــن تجهی ــز راهب ــردی ب ــرای اولین ب ــار در و ب ــا اس ــتفاده از ت ــوان‬ ‫داخل ــی اج ــرا خواه ــد ش ــد‪■ .‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫فنون کار و کاریابی‬ ‫شنبه‪ 3‬اسفند‪ 27-1398‬جمادی الثانیه‪ 22-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1190‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اشنایی باهوش هیجانی و تاریخچه ان‬ ‫‪ )Emotional Quotient) EQ‬ی ــا هم ــان ‪Emotional Intelligence‬‬ ‫تعاریـــف مختلفـــی دارد امـــا به صـــورت کلـــی بـــه معنـــای‬ ‫«توانایــی فــرد در شــناخت و کنتــرل احساســات خــود و دیگــران‬ ‫و ارزیاب ــی تاثی ــر احساس ــات ب ــر تصمیم گیری ه ــا» اس ــت‪ .‬ای ــن‬ ‫تعریــف از هــوش هیجانــی بــرای اولیــن بــار‪ ،‬در ســال ‪ ۱۹۹۰‬توســط‬ ‫پیتــر ســالووی (‪ )Peter Salovey‬و جــان مایــر (‪ )John Mayer‬دو‬ ‫نشــناس دیگــری‬ ‫روان شــناس معــروف ارائــه شــد امــا بعدهــا روا ‬ ‫ب ــه ن ــام دانی ــل گولم ــن (‪ )Daniel Goleman‬تعری ــف جامع ت ــری‬ ‫دربــاره ‪ EQ‬ارائــه داد کــه تاثیــر هــوش هیجانــی بــر موفقیــت افــراد‬ ‫را ه ــم در برمی گرف ــت‪.‬‬ ‫دانی ــل گولم ــن معتق ــد اس ــت ه ــوش هیجان ــی ه ــر ف ــرد‪،‬‬ ‫مجموعـــه ای از ‪ ۵‬مولفـــه خودا گاهی‪،‬خودتنظیمـــی‪ ،‬خـــود‬ ‫انگیـــزش‪ ،‬همدلـــی و مهارت هـــای اجتماعـــی اســـت؛ بـــر‬ ‫اســـاس ایـــن عناصـــر‪ ،‬هـــوش هیجانـــی را می تـــوان «توانایـــی‬ ‫ه ــر ف ــرد ب ــرای ش ــناخت‪ ،‬ا گاه ــی و کنت ــرل خ ــود و دیگ ــران و‬ ‫اســـتفاده از اطاعـــات احساســـی به منظـــور هدایـــت رفتـــار‬ ‫و مدیریـــت عواطـــف» تعریـــف کـــرد؛ مطابـــق ایـــن تعریـــف‪،‬‬ ‫موفقی ــت ه ــر ش ــخص به وی ــژه در رواب ــط اجتماع ــی و ش ــغلی‪،‬‬ ‫از م ــواردی همچ ــون پش ــتکار‪ ،‬توانای ــی کنت ــرل خ ــود‪ ،‬مه ــارت‬ ‫در برق ــراری ارتب ــاط و س ــازگاری ب ــا دیگ ــران تعری ــف می ش ــود‪.‬‬ ‫تعریف عناصر هوش هیجانی‬ ‫خودا گاه ــی ی ــا ا گاه ــی از خویش ــتن(‪:)Self-awareness‬‬ ‫ب ــه ای ــن معن ــا ک ــه نق ــاط ق ــوت و ضع ــف خ ــود‪ ،‬انگیزه ه ــا و‬ ‫ارزش هایم ــان و تاثی ــری ک ــه روی دیگ ــران داری ــم را بشناس ــیم‪.‬‬ ‫خودتنظیمـــی‪)Self-regulation( :‬بـــه ایـــن معنـــا کـــه‬ ‫شـــما می توانیـــد خلق وخـــو و رفتارتـــان را در وضعیـــت‬ ‫ناراحت کننـــده کنتـــرل کـــرده و تغییـــر دهیـــم‪.‬‬ ‫خـــود انگیزشـــی‪ )Self-motivation( :‬بـــه ایـــن معنـــا کـــه‬ ‫رســـیدن بـــه اهـــداف و موفقیـــت‪ ،‬بـــه مـــا انگیـــزه می دهـــد و‬ ‫شکســـت ها‪ ،‬به ســـادگی نمی تواننـــد انگیـــزه مـــا را ســـلب‬ ‫کننـــد‪.‬‬ ‫همدل ــی‪)Empathy( :‬ب ــه ای ــن معن ــا ک ــه می توانی ــم ازنظ ــر‬ ‫احساســـی دیگـــران را درک کنیـــم و از دریچـــه چشـــم ان هـــا‬ ‫جهـــان را ببینیـــم‪.‬‬ ‫مهارت ه ــای اجتماع ــی‪)Social Skill( :‬ب ــه ای ــن معن ــا ک ــه‬ ‫می توانی ــم ب ــا دیگ ــران‪ ،‬رابطـ ـه صمیم ــی ایج ــاد کنی ــم و ق ــادر‬ ‫هس ــتیم ان ه ــا را ب ــه س ــمتی ک ــه می ــل داری ــم س ــوق دهی ــم‪.‬‬ ‫تفاوت ‪ IQ‬و ‪EQ‬‬ ‫همان طـــور کـــه اشـــاره کردیـــم ‪ IQ‬بـــه معنـــای ضریـــب‬ ‫هوشـــی اســـت و میـــزان هـــوش ا کادمیـــک و تحصیلـــی و‬ ‫ً‬ ‫محاســـباتی یـــک فـــرد را نشـــان می دهـــد‪ .‬معمـــوال ضریـــب‬ ‫هوش ــی اف ــراد توس ــط ازمون ه ــای اس ــتاندارد مش ــخصی تعیی ــن‬ ‫می ش ــود‪ .‬س ــواالتی از جن ــس محاس ــبه و منط ــق و توال ــی ک ــه‬ ‫زمـــان محـــدودی بـــرای پاســـخگویی بـــه ان هـــا اختصـــاص‬ ‫داده می ش ــود‪ .‬کس ــانی ک ــه به خوب ــی از عه ــده ازم ــون ضری ــب‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینـــه تحصیـــات موفق تـــر‬ ‫هوشـــی بر می اینـــد‪ ،‬اغلـــب‬ ‫عم ــل می کنن ــد و ت ــا زمان ــی ک ــه تح ــت تاثی ــر احساس ــات ق ــرار‬ ‫نگاهی به‬ ‫تاثیر هوش هیجانی بر موفقیت شغلی افراد‬ ‫ً‬ ‫حتم ــا باره ــا مفهوم ــی ب ــه ن ــام ه ــوش هیجان ــی (احساس ــی) ی ــا هم ــان ‪ EQ‬ب ــه گوش ــتان خ ــورده‬ ‫ً‬ ‫اس ــت و قطع ــا ش ــنیده اید ک ــه در دنی ــای کسـ ـب وکار ام ــروز‪ ،‬داش ــتن ه ــوش هیجان ــی باال ت ــر‪،‬‬ ‫اهمی ــت بیش ــتری نس ــبت ب ــه ضری ــب هوش ــی(‪ )IQ‬پیدا ک ــرده اس ــت‪ .‬درواق ــع ه ــوش هیجان ــی‬ ‫کنت ــرل احساس ــات اس ــت‪ .‬درحالی ک ــه اف ــراد ب ــا س ــطح ‪EQ‬‬ ‫ً‬ ‫بـــاال‪ ،‬لزومـــا دارای دانـــش ا کادمی ــک باالی ــی نیس ــتند‪ ،‬ام ــا‬ ‫عملک ــرد بهت ــری در محیط ه ــای کاری و اجتماع ــی از خ ــود‬ ‫نشـــان می دهنـــد‪ ،‬چراکـــه ای ــن اف ــراد خود ا گاه ــی بیش ــتری‬ ‫دارن ــد و بهت ــر می توانن ــد برخورد ه ــای خ ــود را تنظی ــم کنن ــد‪.‬‬ ‫مطالع ــات نش ــان داده اف ــرادی ک ــه ه ــوش هیجان ــی باالی ــی‬ ‫دارنـــد می تواننـــد مســـئولیت کار ه ــای خ ــود را راحت ت ــر‬ ‫موفقیت هر شخص‬ ‫به ویژه در روابط اجتماعی و‬ ‫شغلی‪ ،‬در برقراری ارتباط و‬ ‫سازگاری با دیگران‬ ‫تعریف می شود‬ ‫نگیرن ــد عملک ــرد‬ ‫بهت ــر و منطقی ت ــر‬ ‫از افــــــراد بـــــــــا ‪IQ‬‬ ‫پایین تــر دارنــد‪ .‬ضریــب هوشــی یــک مشــخصه اســت کــه از زمــان‬ ‫تول ــد ثاب ــت اس ــت و اگ ــر دچ ــار حادث ـه ای نش ــود تغیی ــر نمی کن ــد‪.‬‬ ‫ام ــا ‪ EQ‬ب ــه معن ــای ه ــوش هیجان ــی ی ــا احساس ــی اس ــت‬ ‫و نشـــان دهنده توانایـــی فـــردی در شـــناخت‪ ،‬ارزیابـــی و‬ ‫هوشهیجانیدر بسیاری‬ ‫از مصاحبه هایشغلی در‬ ‫کنارتوانایی هایفنی‬ ‫مورد ارزیابی قرار‬ ‫می گیرد‬ ‫نشانه های ‪ EQ‬باال‬ ‫ا ز مــو ن ه ـ ـ ــا ی‬ ‫م ـخ ـت ـل ـ ــفی ب ـ ــرای‬ ‫س ــنجش ه ــوش هیجان ــی‬ ‫در اف ــراد وج ــود دارد‪ .‬ام ــا‬ ‫نش ــانه هایی وج ــود دارن ــد ک ــه‬ ‫ش ــما می توانی ــد ب ــا دق ــت ب ــه‬ ‫بپذیرنـــد و بـــا دیگـــران همدل ــی می کنن ــد‪ .‬برخ ــاف‪ IQ‬ک ــه‬ ‫تغییرناپذی ــر اس ــت اف ــراد می توانن ــد ‪ EQ‬خ ــود را بهب ــود دهن ــد‬ ‫و بــا امــوزش و تمریــن‪ ،‬شــناخت بیشــتری از احساســات خــود‬ ‫داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک ــی از عوام ــل بس ــیار تاثیرگ ــذار در موفقی ــت ف ــردی اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــرای اش ــنایی ب ــا مفاهی ــم ه ــوش هیجان ــی و تاثی ــری ان روی موفقی ــت ش ــغلی در ای ــن مقال ــه‬ ‫کاران ب ــا م ــا هم ــراه باش ــید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ان ه ــا در رفت ــار خودت ــان ی ــا دیگـــران‪ ،‬متوجـــه میـــزان هـــوش‬ ‫هیجان ــی ش ــوید؛ ای ــن نش ــانه ها شـــامل ویژگی هـــای زیـــر‬ ‫هس ــتند ‪:‬‬ ‫◄با دیگران به راحتی ارتباط برقرار می کنید‬ ‫◄نقاط ضعف و قوت خود را می شناسید‬ ‫◄در زندگی و برنامه ریزی فعالیت های خود تعادل دارید‬ ‫◄تغیی ــرات را راحت ت ــر می پذیریـــد و بـــا محیـــط جدیـــد‬ ‫ه ـمــاه ـ ــنگ مـ ـ ـی شوید‬ ‫◄احساسات خود را به درستی درک و بیان می کنید‬ ‫◄پی ــش از واکن ــش ب ــه مس ــائل ب ــه نح ــوه عکس العم ــل خ ــود‬ ‫می اندیش ــید‬ ‫◄کنجکاوید و به دنبال تجربیات جدید هستید‬ ‫◄صبور هستید و در برابر مشکات بهتر عمل می کنید‬ ‫◄شبکه روابط اجتماعی قوی و موثری دارید‬ ‫◄شرایط و محیط اطراف خود را درک می کنید‬ ‫◄موفقیت شغلی باهوش هیجانی‬ ‫◄تاثیر هوش هیجانی روی موفقیت شغلی‬ ‫ه ــوش هیجان ــی در بس ــیاری از مصاحبه هـــای شـــغلی‬ ‫و ازمون ه ــای اس ــتخدامی در کنـــار توانایی هـــای فنـــی افـــراد‬ ‫م ــورد ارز یاب ــی ق ــرار می گی ــرد؛ چ ــون عل ــم نوی ــن مدیری ــت‬ ‫ب ــه ای ــن نتیج ــه رس ــیده ک ــه ســـازگاری و انعطاف پذیـــری‬ ‫اف ــراد ب ــا محی ــط و توانای ــی انج ــام کاره ــا به ص ــورت گروه ــی‪،‬‬ ‫به ان ــدازه دان ــش و صاحی ــت فن ــی مه ــم اس ــت‪ .‬ب ــه همی ــن‬ ‫ً‬ ‫دلی ــل مدی ــران ت ــاش می کنن ــد در گروه هـــای کاری حتمـــا‬ ‫میــزان هــوش هیجانــی افــراد را بســنجند؛ از ســوی دیگــر هــوش‬ ‫هیجان ــی یک ــی از عوام ــل تاثیرگـــذار بـــر اینـــده شـــغلی افـــراد‬ ‫اس ــت؛ ب ــه ای ــن معن ــا ک ــه کارمندان ــی ک ــه ‪ EQ‬باالت ــری دارن ــد‪،‬‬ ‫اس ــتعداد و توانمن ــدی بیش ــتری بـــرای پذیـــرش ســـمت های‬ ‫مدیریت ــی دارن ــد‪.‬‬ ‫وقت ــی ش ــما ه ــوش هیجانـــی باالیـــی داریـــد‪ ،‬بـــه‬ ‫دلی ــل باالب ــود می ــزان خودا گاهـــی و شـــناخت از خـــود‪،‬‬ ‫اعتمادبه نفس ت ــان ه ــم باالس ــت ک ــه ب ــه ش ــما اج ــازه می ده ــد‬ ‫بتوانی ــد از پ ــس انج ــام مس ــئولیت های ش ــغلی تان به خوب ــی‬ ‫برایی ــد‪.‬‬ ‫ب ــا ه ــوش هیجان ــی ز ی ــاد‪ ،‬شـــما خوش بیـــن و منعطـــف‬ ‫هس ــتید و به راحت ــی می توانی ــد ب ــا همکارانت ــان به وی ــژه ب ــرای‬ ‫پیش ــبرد کاره ــای گروه ــی ارتب ــاط حرفـ ـه ای برق ــرار کنی ــد‪.‬‬ ‫اغل ــب اف ــرادی ک ــه ‪ EQ‬باالی ــی دارن ــد‪ ،‬ب ــا ح ــس احت ــرام‬ ‫ب ــه خ ــود از شکسـ ـت ها‪ ،‬منقلـــب و ناامیـــد نمی شـــوند و‬ ‫ب ــه همی ــن دلی ــل حت ــی در مش ــکات ش ــغلی نی ــز ب ــه دنب ــال‬ ‫راه ــکار و تصمیم گیری ه ــای بهتـــر هســـتند‪.‬‬ ‫حــس خودا گاهــی در افــرادی کــه ضریــب هــوش هیجانــی‬ ‫ان ه ــا باالس ــت‪ ،‬باع ــث می ش ــود ک ــه به راحت ــی کنت ــرل خ ــود‬ ‫را در هن ــگام خش ــم و اس ــترس های کاری از دس ــت ندهن ــد‬ ‫و ب ــه همی ــن دلی ــل درص ــد موفقیـــت ان هـــا در محیط هـــای‬ ‫ش ــغلی بیش ــتر از اف ــرادی اس ــت کـــه ســـریع دســـت پاچه‬ ‫می ش ــوند و ی ــا در هن ــگام عصبانیـــت‪ ،‬رفتارهـــای غیرقابـــل‬ ‫پیش بین ــی نش ــان می دهن ــد‪.‬‬ ‫پگاه فرشچی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان مازندران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس اداری و کارگزینی‬ ‫•اقا•مسلط به امور پرسنل‬ ‫•جهت انجام امور جاری داخل و خارج از سازمان‬ ‫•با سابقه کار مرتبط •تحصیالت مرتبط‬ ‫•دارای روابط عمومی قوی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪m.lotfi@tf-aryana.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی در زمینه تولید قطعات خودرو واقع در شهرک صنعتی هشتگرد جهت تکمیل کادر خود در استان البرز‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به مصاحبه و همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس اداری‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫مدرک تحصیلی ‪ :‬لیسانس رشته های مرتبط‬ ‫سابقه کار ‪ 2 :‬سال‬ ‫تسلط به فرایندهای اموزش‪ -‬ارزیابی عملکرد‪ -‬نظام اراستگی‪ -‬قراردادها و‬ ‫احکام پرسنلی‪ -‬طبقه بندی مشاغل‪ -‬قوانین کار و تامین اجتماعی‬ ‫‪edari4093@gmail.com‬‬ ‫کارشناس‬ ‫حسابداری‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫مدرک تحصیلی ‪ :‬لیسانس حسابداری‬ ‫سابقه کار ‪ 2 :‬سال‬ ‫تسلط به حسابداری انبار‪ -‬اموال و دارایی های ثابت‬ ‫اشنایی با سیستم حسابداری بهای تمام شده‬ ‫‪acc111ir@gmail.com‬‬ ‫کارشناس مکانیک‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫مدرک تحصیلی ‪ :‬لیسانس مهندسی مکانیک‬ ‫سابقه کار ‪ 2:‬سال‬ ‫اشنایی با مباحث تست های عملکردی دینامیک و استاتیک‬ ‫تجربه کاری در شرکتهای تولیدی ترجیحا قطعات خودرو‬ ‫اشنایی با سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫@‪BabakNazari1981‬‬ ‫‪gmail.com‬‬ ‫کارشناس مهندسی‬ ‫کیفیت‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫مدرک تحصیلی ‪ :‬لیسانس مهندسی مکانیک‪-‬صنایع‪-‬مدیریت صنعتی‬ ‫سابقه کار ‪ 2 :‬سال‬ ‫اشنایی با مباحث تکنیکهای مهندسی کیفیت وابزارهای ‪CMK-SPC-MSA‬‬ ‫اشنایی با فنون اماری و هفت ابزار کیفی‬ ‫@‪BabakNazari1981‬‬ ‫‪gmail.com‬‬ ‫مهندس شیمی‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫مدرک تحصیلی ‪ :‬لیسانس شیمی‬ ‫سابقه کار ‪ 1 :‬سال‬ ‫تجربه کاری در قسمت ابکاری‬ ‫‪edari4093@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت در زمینه ساخت تجهیزات صنایع معدنی جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان البرز‪ ،‬شهرک صنعتی سپهر نظراباد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫•جنسیت‪:‬خانم‪ ،‬اقا•مسلط به نرم افزارهای مهندسی‪ ،‬محاسبه و طراحی‬ ‫•با تجربه در زمینه ماشین سازی•با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫نقشه کش صنعتی‬ ‫•جنسیت‪:‬خانم‪ ،‬اقا•با مدرک مهندسی مکانیک یا نقشه کشی صنعتی‬ ‫•ترجیحا مسلط به نرم افزار‪• Invertor‬با تجربه در زمینه ماشین سازی‬ ‫•با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪apparesume2@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫جنسیت‪ :‬خانم‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫•نو ع همکاری‪ :‬تمام وقت •اشنا به امور کارگزینی و ارزیابی شخصیتی‬ ‫•مدرک تحصیلی مرتبط •حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری‬ ‫حقوق‬ ‫بیمه‬ ‫•حداقل مدرک کارشناسی مدیریت منابع انسانی•تسلط به کلیه قوانین وزارت کار‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل مندرج در هر ردیف ارسال نمایند‪.‬‬ ‫مدیر پیشرفته ای تی‬ ‫•نو ع همکاری‪ :‬تمام وقت•حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری‬ ‫•مسلط به تمام امور انفورماتیک و ای تی•مسلط به امور سیستم ها‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪tac@tactehran.com‬‬ ‫حقوق‬ ‫بیمه‬ ‫اجتماعی‬ ‫شنبه‪ 3‬اسفند‪ 27-1398‬جمادی الثانیه‪ 22-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1190‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫حضور ‪ 42‬درصدی زنان‬ ‫در دستگاه های اجرایی کشور‬ ‫عکس‪ :‬پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری اسامی ایران‬ ‫حسن روحانی رئیس جمهور گفت‪ :‬دیدگاه ما باید نسبت به زنان اصاح شود؛‬ ‫گفتن ها کافی نیست بلکه در مقام عمل‪ ،‬قانون گذاری و اجرا باید حقایق مربوط‬ ‫به زنان را ببینیم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار ‪ ،‬حجت االسام حسن روحانی رئیس جمهور‬ ‫همزمان با والدت حضرت زهرا(س) در دومین نشست ملی زن و خانواده که از‬ ‫سوی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری برگزار شد‪ ،‬ضمن تبریک‬ ‫میاد حضرت فاطمه(س) و روز زن اظهار داشت‪ :‬روز زن‪ ،‬این مظهر عواطف‪،‬‬ ‫مظهر هنر و مظهر زیبایی از جانب خداوند و همچنین روز مادر و روز میاد فرزند‬ ‫فاطمه اطهر و امام راحل را به همه تبریک عرض می کنم‪ .‬فاطمه اطهر به عنوان‬ ‫بهترین الگو و نمونه برای مشی و سلوک زندگی ما و برای خلق و خوی ما می تواند‬ ‫الگو و معیار بسیار خوبی باشد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور اظهار داشت‪ :‬البته در بعضی جاها تعداد خانم ها در مسئولیت‬ ‫ً‬ ‫بیشتر از مردها است‪ .‬مثا تعداد معلمان خانم ‪ ۶۱‬درصد است‪.‬‬ ‫در اموزش و پرورش امار بسیار خوب است‪ .‬در تعداد دانشجویان‪ ،‬دانش اموزان و‬ ‫بهداشت و درمان در مورد بانوان امار خوب و قابل قبول است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مرد و زن برابر و هم جنس هستند‪ .‬در بحث اقتصاد دیجیتال‬ ‫که در دولت ما در حال توسعه بوده و ما تصویب کرده ایم که حداقل ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫اقتصاد کشور دیجیتال باشد فرصت های بهتر و راحتی برای بانوان برای حضور‬ ‫در اشتغال وجود دارد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور افزود‪ :‬در دولت یازدهم و دوازدهم بدون هیچ شعاری تاکید‬ ‫کرده ام که برای حضور بانوان‪ ،‬جوانان و اقوام و مذاهب تاش کنید‪ .‬به همه وزرا‬ ‫گفته شد که حداقل یکی از معاونین‪ ،‬مشاوران عالی یا دستیاران باید از بانوان‬ ‫باشند و خانم های ما باید در این راه ارتقا یابند‪ .‬بحث ارتقای بانوان همیشه مورد‬ ‫تاکید من بوده است‪ .‬باید برای نسل های دیگر فرصت را مهیا کنیم‪.‬‬ ‫روحانی عنوان کرد‪ :‬اینکه در دولت ما میانگین سن مدیران هشت سال‬ ‫کاهش پیدا کرده‪ ،‬به این معنی است که نسل جوان در مدیریت کشور حضور‬ ‫داشته باشد و در همین راستا ‪ ۳۰‬درصد از پست ها باید در اختیار بانوان باشد‪.‬‬ ‫اخرین امار سازمان اداری و استخدامی که به من رسید‪ ،‬این میزان قابل قبول‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تعداد کل کارمندان بیش از دو میلیون و ‪ ۳۷۹‬هزار نفر است‪،‬‬ ‫که از این تعداد بیش از ‪ ۹۵۰‬هزار نفر را بانوان تشکیل می دهند که حدود ‪ ۴۲‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور اظهار داشت‪ :‬این رقم نسبت به گذشته قابل توجه است و رشد‬ ‫خوبی داشته است‪ .‬طبق مصوبه شورای اداری در سال ‪ ۹۶‬میزان ‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫مدیران را باید بانوان تشکیل دهند‪ .‬امار نیمه اول سال ‪ ۹۸‬نشان می دهد که‬ ‫‪ ۲۶‬درصد از پست ها را بانوان دارند و تاش دولت این است که قول های داده‬ ‫شده در این زمینه تا پایان برنامه محقق شده و به عدد ‪ ۳۰‬درصد برسیم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫روحانی ادامه داد‪ :‬تا پیش از این دولت برخی مشاغل صرفا مردانه بود‪ .‬مثا‬ ‫شغل سفارت پیش از این مردانه بود و بحث حضور بانوان در سفارت موضوع‬ ‫جدیدی بود که تاکنون چهار نفر از خانم ها توانسته اند سفیر شوند و به وزیر امور‬ ‫خارجه گفته ام که بانوانی که صاحیت دارند‪ ،‬مجددا به عنوان سفیر انتخاب‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مسئولی برایم تعریف می کرد که در سفری با هواپیما متوجه شدم‬ ‫که خلبان یک زن است و ابتدا گفتیم که چگونه این پرواز انجام خواهد شد ولی‬ ‫بعد از انجام پرواز خوب‪ ،‬همه مسافران این خلبان زن را تشویق کردند‪.‬‬ ‫روحانی اضافه کرد‪ :‬همین جا شما دیدید یک خانم استاد دانشگاه امد که در‬ ‫فناوری های نو تخصص داشت‪ .‬ببینید امروز در این فناور ی های نو مانند نانو‪،‬‬ ‫بیو و ‪ IT‬چقدر زنان حضور دارند‪ .‬حضور خانم ها نشان می دهد خداوند لیاقت‬ ‫این دو جنس یعنی مرد و زن را لیاقت و قدرت برابر قرار داده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور بیان کرد‪ :‬مسئول اداری استخدامی کشور می گوید در پست های‬ ‫رئیس جمهور در همایش زنان ایرانی اعالم کرد‪:‬‬ ‫تحولی که امروز در روستاها ایجاد شده‪ ،‬تاش شده است‪.‬‬ ‫روحانی در پایان تصریح کرد‪ :‬بی تردید نقش شما امروز نقش بسیار تاثیرگذار‬ ‫برای اینده کشور ما خواهد بود‪ .‬از معاونت زنان و امور خانواده‪ ،‬از کتابی که راجع‬ ‫به عدالت جنسیتی امروز رونمایی شد که بسیار مهم است و تصمیمی که برای‬ ‫شاخص های خانواده گرفته شد و ان شاء اهلل به زودی به نتیجه می رسیم تشکر‬ ‫و سپاسگزاری می کنم‪.‬‬ ‫فــرا رســیدن والدت حضــرت فاطمــه زهــرا(س) نشســت «زنــان ایرانــی» بــا‬ ‫حضــور دکتــر حســن روحانــی رئیس جمهــوری برگــزاری شــد ‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار‪ ،‬همزم ــان ب ــا ف ــرا رس ــیدن والدت حض ــرت‬ ‫فاطمــه زهــرا (س) و روز زن نشســت «زنــان ایرانــی» بــا حضــور حجــت االســالم‬ ‫والمسلم ـی ـ ــن حس ــن روح ـ ــانی رئ ـی ـ ــس ج ـم ـ ــهوری و معصوم ــه ابت ــکار‬ ‫مدیریتی ‪ ۵۳‬نفر در این دولت‪ ،‬به تفکیک معاون‬ ‫وزیر و هم تراز‪ ۲۰ ،‬نفر مشاور وزیر‪ ۲۵ ،‬نفر دستیار وزیر‬ ‫و ‪ ۴‬نفر سفیر بوده اند‪ .‬این موارد ارتقایی است که‬ ‫امروز در مدیریت حاصل شده است‪.‬‬ ‫در اینجا می خواهم به شما قول بدهم دولت تدبیر‬ ‫از اغاز تا امروز و از امروز تا پایان دولت و تا روز اخر‬ ‫بی تردید ان شعاری که از روز اول در دولت مطرح و‬ ‫تاکید کرده است را پیگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫روحانی ادامه داد‪ :‬حضور فعال زنان‪ ،‬جوانان‪،‬‬ ‫اقوام و مذاهب سه نکته ای بوده که همواره بر ان‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مع ــاون ام ــور زن ــان و خان ــواده ریاس ــت جمه ــوری وجمع ــی از وزرا در س ــالن‬ ‫اج ــالس س ــران کش ــور برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫همچنی ــن در حاش ــیه ای ــن مراس ــم‪ ،‬نمایش ــگاهی از توانمندی ه ــا و‬ ‫دســتاوردهای زنــان کشــور و بخشــی از مجموعــه انتشــارات معاونــت امــور‬ ‫زن ــان و خان ــواده ریاس ــت جمه ــوری برپ ــا ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫رئیس جمهور‬ ‫ضمن بازدید از غرفه ستفا‬ ‫بر اهمیت و لزوم فعالیت‬ ‫هرچه بیشتر در این حوزه‬ ‫تاکید کرد‬ ‫تاکید کردم و حاال هم تاکید می کنم‪ .‬این دولت برای‬ ‫زندگی بهتر در روستاها تاش فراوانی کرد‪.‬‬ ‫همه انهایی که اهل امار‪ ،‬ارقام و مطالعه هستند‬ ‫ببینند وضع روستاهای ایران تا سال ‪ ۹۲‬و از ‪ ۹۲‬تا ‪۹۸‬‬ ‫در اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬راه‪ ،‬اموزش‪ ،‬ارتباطات شرایط الزم‬ ‫برای کشاورزی‪ ،‬کارها و صنایع دستی و روستایی و‬ ‫اشتغال چگونه بوده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور خاطرنشان کرد‪ :‬برای اینکه امروز‬ ‫خانم ها بتواند در روستا صنایع دستی خود را عرضه‬ ‫کنند و خانه خود را عنوان بوم گردی عرضه کند و‬ ‫ابتکار‪ :‬در دولت روحانی زنان و دختران بیشتر دیده شدند‬ ‫همچنین درادامه معصومه ابتکار‪ ،‬معاون امور زنان و خانواده ریاست‬ ‫جمهوری اظهار کرد‪ :‬در دولت یازدهم و دوازدهم بر اساس رویکرد و برنامه های‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬زنان و دختران بیشتر دیده شدند چون برای تحقق عدالت‬ ‫جنسیتی تاش بیشتری شد‪.‬‬ ‫معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همزمان با فرا رسیدن والدت‬ ‫حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن در نشست «زنان ایرانی» که با حضور رئیس‬ ‫جمهوری در سالن اجاس سران کشور برگزار شد‪ ،‬با تاکید بر اینکه موضع‬ ‫شخصیت ها‪ ،‬دولت ها و حکومت ها نسبت به مقوله زن میزانی برای سنجش‬ ‫پایبندی انها به عدالت است‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬امام خمینی(ره) تکریم زنان‬ ‫را رویه یازده ساله خود قرار داد و رهبر معظم انقاب نیز بارها در برابر نظرات زن‬ ‫ستیزانه از حقوق زنان دفاع کرد‪.‬‬ ‫ابتکار خاطرنشان کرد‪ :‬در دولت یازدهم و دوازدهم بر اساس رویکرد و‬ ‫برنامه های رئیس جمهوری‪ ،‬زنان و دختران بیشتر دیده شدند چون برای تحقق‬ ‫عدالت جنسیتی تاش بیشتری شد‪ ،‬این به معنای برطرف شدن همه موانع و‬ ‫مشکات نیست بلکه به معنای در نظر قرار دادن برنامه ریزی جدی در این زمینه‬ ‫است‪ .‬در این دوران برنامه های جامعی که شامل همه گروه های اجتماعی بود‪،‬‬ ‫وارد نظام برنامه ریزی کشور شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬اکنون برای اولین بار هر استان برنامه های جدی خود را برای‬ ‫ارتقای وضعیت زنان و خانواده بر مبنای ‪ ۱۷۹‬شاخص عدالت جنسیتی دارد و‬ ‫این اقدام با خط کش تحقق عدالت قابل اندازه گیری خواهد بود؛ بررسی میزان‬ ‫دسترسی عدالتهای جنسیتی از جمله دسترسی به فضاهای ورزشی برای زنان و‬ ‫همچنین چگونگی دسترسی همه خانواده ها به خدمات مشاوره و سامت در هر‬ ‫شهرستان از جمله نتایج اجرای این برنامه ها در استانهای مختلف است‪.‬‬ ‫ابتکار در پایان با اشاره به اجرای طرح ملی گفت وگوی خانواده گفت‪ :‬این طرح‬ ‫در نظر دارد به مهارتهای ارتباطی اعضا و استحکام خانواده های ایرانی با طرحی‬ ‫علمی و عملی کمک کند‪ .‬سرمایه اجتماعی جامعه ایرانی در بخش فعالیتهای‬ ‫مدنی و سازمانهای مردم نهاد ظرفیتی مناسب است که ‪ ۲۸۰۰‬تشکل مردم نهاد در‬ ‫حوزه زنان و خانواده در تاش هستند و دولت با حمایت از این تشکلها به بسط‬ ‫ظرفیت های مدنی و بسیج ظرفیت های اجتماعی موثر کمک کرده است‪ .‬امید‬ ‫است که این رویکردها و اقدامات برای زندگی بهتر خانواده ایرانی موثر واقع شود‪.‬‬ ‫بازدید رییس جمهور از غرفه ستفا‬ ‫در نمایشگاه توانمندی و دستاوردهای زنان کشور‬ ‫در حاشیه این نشست‪ ،‬نمایشگاهی از توانمندی های زنان سراسر کشور دایر‬ ‫شد‪ .‬ستفا در راستای «طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار»‬ ‫در این نمایشگاه به ارائه دستاوردهای این طرح پرداخت‪.‬‬ ‫دکتر حسن روحانی‪ ،‬رییس جمهور و معصومه ابتکار معاونت زنان و امور‬ ‫خانواده‪ ،‬وزیران علوم و تحقیقات‪ ،‬ارشاد‪ ،‬دادگستری‪ ،‬ورزش و جوانان‪ ،‬تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی و معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری ضمن بازدید از‬ ‫غرفه ستفا بر اهمیت و لزوم فعالیت هرچه بیشتر در این حوزه تاکید کرد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهارت‬ ‫شنبه‪ 3‬اسفند‪ 27-1398‬جمادی الثانیه‪ 22-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1190‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اشنایی با مشاغل‬ ‫دوزنده لباس کودک‬ ‫و فرصت های اموزشی ان‬ ‫همان گون ــه ک ــه در ش ــماره های قب ــل ب ــازار کار درزمین ــه معرف ــی دوره ه ــای مهارت ــی س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرفـ ـه ای‬ ‫کش ــور اش ــاره ش ــد‪ ،‬ای ــن س ــازمان بن ــا ب ــر ماموری ــت اصل ــی خ ــود و باه ــدف تامی ــن و تربی ــت نی ــروی کار ماه ــر و نیم ــه ماه ــر‬ ‫موردنی ــاز بخش ه ــای مختل ــف صنع ــت‪ ،‬کش ــاورزی و خدم ــات و ارتق ــای فرهن ــگ مهارت ه ــای فن ــی جامع ــه‪،‬‬ ‫اق ــدام ب ــه برگ ــزاری دوره اموزش ــی در دو بخ ــش دولت ــی و غیردولت ــی می نمای ــد ( صنای ــع خ ــودرو‪ ،‬الکترونی ــک‪،‬‬ ‫ب ــرق ‪ ،‬جوش ــکاری و بازرس ــی ج ــوش‪ ،‬تاسیس ــات‪ ،‬ام ــور زراع ــی ‪ ،‬صنای ــع غذای ــی و‪.)....‬اموزش ه ــای‬ ‫بخ ــش دولت ــی در مرا ک ــز اموزش ــی سراس ــر کش ــور به ص ــورت رای ــگان انج ــام می ش ــود‪ .‬کارام ــوزان پ ــس‬ ‫از گذران ــدن دوره اموزش ــی و قبول ــی نهای ــی در ازم ــون کتب ــی و عمل ــی موف ــق ب ــه اخ ــذ گواهی نام ــه از‬ ‫س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرفــه ای کش ــور خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫اهمیت اموزش های اشاره شده سبب شد تا نشریه بازار کار با همکاری سازمان‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای کشور به معرفی خدمات اموزشی و دوره های اموزشی این‬ ‫سازمان بپردازد‪.‬‬ ‫حر ف ــه اموزش ــی ک ــه در ا ی ــن هفت ــه ب ــه معر ف ــی ان خواهی ــم پردا خ ــت‪ ،‬دوز ن ــده لب ــاس‬ ‫ک ــودک اس ــت‪.‬‬ ‫اهمیت دوره اموزشی دوزنده لباس کودک‬ ‫هنــر خیاطــی در بســیاری مــوارد بــا هنرهــای دیگــر ماننــد‬ ‫بافتنـــی‪ ،‬رودوزی‪ ،‬تکـــه دوزی‪ ،‬قـــاب بافـــی و مرواریـــد‬ ‫دوزی در ارتبـــاط اســـت و خیـــاط در انجـــام سفارشـــات‬ ‫خـــود از انهـــا اســـتفاده مـــی کنـــد‪ .‬اگـــر تمایـــل داریـــد در‬ ‫بخ ــش لب ــاس ه ــای مخص ــوص ک ــودکان فعالی ــت کنی ــد‪،‬‬ ‫بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه دوخــت و دوز ایــن گونــه‬ ‫پوشــاک‪ ،‬زمــان بیشــتری مــی بــرد زیــرا ســری دوزی و بــرش‬ ‫در لب ــاس بچ ــه گان ــه بیش ــتر از لب ــاس بزرگس ــاالن اس ــت ‪.‬‬ ‫ک ــودکان هم ــواره در ح ــال رش ــد هس ــتند و ب ــرای انتخ ــاب‬ ‫لب ــاس خ ــود تح ــت تاثی ــر همس ــاالن خ ــود ق ــرار می گیرن ــد‬ ‫بنابرای ــن می ــزان ف ــروش لب ــاس بچ ــه گان ــه بیش ــتر از لب ــاس ‬ ‫زنان ــه و مردان ــه م ــی باش ــد‪.‬‬ ‫نام و کد دوره اموزش‬ ‫ن ــام ای ــن دوره اموزش ــی دوزن ــده لب ــاس ک ــودک اس ــت‬ ‫ک ــه ب ــا ک ــد مل ــی ام ــوزش ‪ 753120510270001‬در س ــازمان‬ ‫امـــوزش فنـــی و حرفـــه ای امـــوزش داده می شـــود‪.‬‬ ‫مشخصات عمومی شغل‬ ‫دوزنده لباس کودک یکی از مشاغل مربوط به صنایع‬ ‫پوشاک است که شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی‬ ‫و بهداشت در محیط کار‪ ،‬راه اندازی‪ ،‬سرویس و نگهداری‬ ‫ماشین های دوخت در کارگاه نیمه‬ ‫صنعتی‪ ،‬انجام دوخت اولیه لباس دخترانه‬ ‫و پسرانه‪ ،‬دوخت لباس دخترانه‪ ،‬دوخت لباس‬ ‫پسرانه و انجام تزئینات لباس دخترانه و پسرانه را در بر می گیرد‬ ‫و در ضمن این شغل با مشاغلی ازقبیل گلدوز دستی و‬ ‫ماشینی‪ ،‬نقاش روی پارچه و پارچه فروش در ارتباط است‪.‬‬ ‫طول دوره اموزش‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه می ــزان س ــاعات برگ ــزاری دوره در هفت ــه‪،‬‬ ‫طــول دوره حــدود ســه مــاه مــی باشــد( ‪ 82‬ســاعت امــوزش‬ ‫نظ ــری و ‪ 243‬س ــاعت ام ــوزش عمل ــی و در مجم ــوع ‪325‬‬ ‫س ــاعت )‪.‬‬ ‫شرایط الزم جهت شرکت در دوره‬ ‫‪ -1‬حداقـــل میـــزان تحصیـــات ‪ :‬پایـــان دوره اول‬ ‫متوســـطه )پایـــان دوره راهنمایـــی(‬ ‫‪ -2‬دارا بودن سالمت کامل جسمی و روانی‬ ‫‪ -3‬داش ــتن حداق ــل س ــن ‪15‬س ــال تم ــام ( ب ــه اس ــتناد‬ ‫تبصـــره ‪ 2‬مـــاده ‪ 18‬ائیـــن نامـــه نحـــوه ی تشـــکیل و اداره‬ ‫اموزشـــگاههای فنـــی و حرفـــه ای ازاد پذیـــرش کارامـــوزان‬ ‫گ ــروه س ــنی ‪ 12 -15‬س ــال ‪ ،‬من ــوط ب ــه ارائ ــه اج ــازه ی کتب ــی‬ ‫ول ــی و ی ــا قی ــم قانون ــی کارام ــوز اس ــت)‪.‬‬ ‫مهمترین ملزومات‬ ‫ماش ــین دوخ ــت ‪ ،‬ات ــو ‪ ،‬کپس ــول ات ــش نش ــانی و ‪ ....‬از‬ ‫م ــی باش ــد ک ــه دارن ــدگان ان ب ــا اح ــراز صالحی ــت ش ــغلی‬ ‫م ــی توانن ــد از مزای ــای قانون ــی مختلف ــی به ــره من ــد گردن ــد‪.‬‬ ‫از جمل ــه ای ــن مزای ــا ‪ :‬ضواب ــط جایگزین ــی و احتس ــاب دوره‬ ‫ه ــای ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای ب ــه ج ــای تجرب ــه ش ــغلی‬ ‫(س ــوابق کار)‪ ،‬در ط ــرح ه ــای طبق ــه بن ــدی مش ــاغل کارگاه‬ ‫ه ــای مش ــمول قان ــون کار ‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫کارجویــان مــی تواننــد جهــت اشــنایی بیشــتر بــا دوره هــای‬ ‫اموزش ــی س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرفــه ای کش ــور و ثب ــت ن ــام‬ ‫در ای ـ ـ ـ ـ ــن دوره هـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــه ادرس پ ـ ـ ـ ــورتـ ـ ــال سـ ـ ــازمـ ـ ــان‪:‬‬ ‫‪ http://www.portaltvto.com‬و ادرس س ـ ـ ـ ــایـ ـ ـ ـ ــت‬ ‫س ــازمان ‪ http://www.irantvto.ir‬مراجع ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫ش ــایان ذک ــر اس ــت ک ــه ای ــن مطل ــب ب ــا هم ــکاری‬ ‫خان ــم فریب ــا جانف ــدای حقیق ــت‪ ،‬مرب ــی محت ــرم‬ ‫مرک ــز ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای ش ــماره دو‬ ‫خواهــران اســتان اذربایجــان غربــی تهیــه‬ ‫ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مهمتری ــن ملزوم ــات ای ــن حرف ــه اس ــت‪.‬‬ ‫مسیر ارتقاء و تکمیل مهارت‬ ‫کارام ــوزان پ ــس از گذران ــدن ای ــن دوره اموزش ــی‪ ،‬جه ــت‬ ‫ارتق ــاء دان ــش فن ــی خ ــود بهت ــر اس ــت ب ــا نظ ــر مرب ــی مربوط ــه‬ ‫در دوره ه ــای اموزش ــی مرتب ــط ش ــرکت نماین ــد و در کن ــار‬ ‫ی ــک اس ــتاد کار حرف ــه ای تجربی ــات الزم را ف ــرا گیرن ــد‪.‬‬ ‫کودکان‬ ‫وضعیت کنونی ‪،‬اینده شغلی و مزایا‬ ‫صحیـــح و همواره در حال رشد‬ ‫در انتخـــاب یـــک شـــغل‬ ‫درســـت‪ ،‬عوامـــل مختلفـــی از جملـــه‬ ‫هستندبنابراینمیزان‬ ‫ویژگـــی هـــای شـــخصیتی‪ ،‬عالیـــق‪،‬‬ ‫مه ــارت ه ــا‪ ،‬ش ــرایط خانوادگ ــی‪،‬‬ ‫فروش لباس بچه گانه‬ ‫شـــرایط جامعـــه و ‪ ...‬بایـــد بـــرای‬ ‫ف ــرد در نظ ــر گرفت ــه ش ــوند‪ .‬اگ ــر ب ــه کار‬ ‫بیشتر از لبا ‬ ‫س زنانه و‬ ‫بـــا پارچـــه و تولیـــد لبـــاس عالقـــه داریـــد‬ ‫و فـــرد منظـــم و دقیقـــی هســـتید‪ ،‬ایـــن‬ ‫شـــغلـارت مردانهمی باشد‬ ‫مناس ــب شماس ــت‪ .‬داش ــتن خالقی ــت و مه ـ‬ ‫در طراح ــی‪ ،‬ب ــرای ای ــن ش ــغل الزم اس ــت‪ .‬می ــزان درام ــد‬ ‫ایـــن شـــغل بســـته بـــه میـــزان تجربـــه‪ ،‬مهـــارت و نـــوع کار‬ ‫متفـــاوت اســـت‪.‬‬ ‫مزایای گواهینامه سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور‬ ‫گواهینام ــه مه ــارت س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای‬ ‫کشــور دارای کد اســتاندارد بین المللی مشــاغل (‪)2008-ISCO‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت بازرگانی و تولیدی جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫•تمام وقت•با حداقل ‪ 15‬سال سابقه کار‬ ‫•مسلط به نرم افزار هلو‬ ‫•مسلط به امور مالیاتی نظیر ‪ :‬معامالت فصلی‪،‬ارزش‬ ‫افزوده‪،‬مالیات عملکرد و‪...‬‬ ‫مراجعه حضوری به اداره مالیاتی ‪ ،‬بیمه و سایر ادارات‬ ‫مسلط به حسابداری بازرگانی و تولیدی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪cvoffsett@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یکشرکتتولیدیدر حوزهمونتاژ بردهایالکترونیک‬ ‫واقع در شرق تهران جهت تکمیل کادر فنی نیروی انسانی خود‬ ‫در بخش های ذیل از افراد واجد شرایط دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪-1‬مدیرتولیددارای مدرکمهندسیالکترونیکباحداقل‪ 5‬سال‬ ‫سابقه کاری مفید و مرتبط‪ ،‬حداکثر ‪ 35‬سال سن و مسلط به‬ ‫فرایندهایتولیدومونتاژبردهایالکترونیک‬ ‫‪-2‬مدیر کنترل کیفیتدارایمدرکمهندسیالکترونیکبابرق‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاری مفید و مرتبط و حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫سنومسلطبهاستانداردهایتولیدومونتاژبردهایالکترونیک‬ ‫متقاضیان محترم واجد شرایط لطفا رزومه خود را با ذکر عنوان‬ ‫شغلیبهنشانیایمیلزیرارسالنمایند‪.‬‬ ‫‪daya.epco@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک گروهپیمانکاریساختمانجهتتکمیل کادرطراحی‬ ‫خود در استان مازندران‪ ،‬بین چالوس و متل قو از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫محلاستقرارمجموعهدراستانمازندرانشهر کالرابادمیباشد‬ ‫مهندسمعماری‬ ‫جنسیت‪:‬اقا‪،‬خانم‬ ‫تسلط کامل به اتوکد و نرم افزارهای طراح‬ ‫از جمله ‪ 3dmax‬و ‪...‬‬ ‫با سابقه کار حداقل‪ 4‬سال‬ ‫ساعت کاری‪ 8 :‬الی ‪17‬‬ ‫ازمتقاضیانواجدشرایطخواهشمندیمرزومهخود‬ ‫را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪smo.reyhani@gmail.com‬‬ ‫متقاضیان می توانند برای خرید کتاب های مورد نیاز خود از طریق سایت‬ ‫‪ shop.bazarekar.ir‬و یا در تهران به ادرس نشریه مراجعه و یا از طریق‬ ‫تلفن ‪( 66747747‬داخلی‪ )101‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫علمی و پژوهشی‬ ‫شنبه‪ 3‬اسفند‪ 27-1398‬جمادی الثانیه‪ 22-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1190‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در نخستین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران بررسی شد‬ ‫فرصت ها و چالش های اشتغال و کارافرینی‬ ‫زنان دانش اموخته دانشگاهی‬ ‫نخستینرویدادتخصصیزناندرصنعتفضاییایران کهباشعار«زنانسرزمینمانراباور کنیم»‬ ‫برگزارشد‪،‬باحضورپرشورواستقبال کمنظیرزناندرعرصههاورشتههایمختلففضاییهمراهبود‪.‬‬ ‫این رویداد فرصتی بود تا مسائل و چالش های اشتغال بانوان بویژه بانوان دانش اموخته‬ ‫دانشگاهی توسط کارشناسان‪ ،‬مدیران و دست اندرکاران همایش مورد بررسی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫در این رویداد که به بهانه نقش و جایگاه زنان در عرصه فضایی برگزار شد موضوعات‬ ‫لزوم توجه به اشتغال زنان‬ ‫متناسب با میزان حضور انها در دانشگاه ها‬ ‫دکتر اعظم ایرجی زاد رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو‬ ‫دانشگاه صنعتی شریف در این همایش با اشاره به اینکه‬ ‫خوشبختانه در یکی دو دهه اخیر فضای خوبی برای نقش‬ ‫افرینی زنان در عرصه های مختلف علمی‪ ،‬مدیریتی و اشتغال‬ ‫و کارافرینی فراهم شده است گفت‪ :‬بخشی از این موفقیت ها‬ ‫به دلیل ایجاد شرایط و بسترها در کشور و بخش مهمی از ان نیز‬ ‫به دلیل تاش خود زنان جامعه ایران بوده است‪.‬‬ ‫وی به عنوان یکی از زنان فعال کشورمان در عرصه های مدیریتی‪،‬‬ ‫بر لزوم نقش افرینی زنان برای مشارکت در عرصه های مختلف‬ ‫توسعه کشور تاکید و یاداور شد‪ :‬یکی از ضرورت هایی که در دیدار‬ ‫اخیر با رئیس جمهور نیز مطرح کردیم‪ ،‬این است که زنان باید در‬ ‫تصمیم گیری هاو تصمیم ساز ی هانیزمشارکتفعالداشتهباشند‪.‬‬ ‫رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫با تصریح اینکه در این رویداد‪ ،‬شاهد حضور خوب زنان در مراکز‬ ‫تحقیقاتی و دانشگاهی و کسب و کارها و استارت اپ ها هستیم‪،‬‬ ‫مختلف با حضور مدیران و کارشناسان زن به چالش کشیده شد تا مشکالت و چالش های‬ ‫اشتغال زنان فارغ از نگاه جنسیتی مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫یکی از موضوعاتی که در این همایش مورد توجه قرار گرفت لزوم توجه بیشتر زنان دانش اموخته‬ ‫به راه اندازی کسب و کارها و حمایت نهادها و دستگاه ها از اشتغال و کارافرینی زنان بود که‬ ‫با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های علمی و فناوری زنان یک ضرورت است‪.‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در حال حاضر حدود ‪ 60‬درصد پذیرش دانشگاه ها‬ ‫به زنان اختصاص دارد و این در حالی است که اشتغال زنان‬ ‫متناسب با میزان حضور انها در دانشگاه ها نیست و باید شرایط‬ ‫و بستر الزم برای ایفای نقش زنان در بخش های مختلف فراهم‬ ‫شود تا انها دچار سرخوردگی نشوند‪.‬‬ ‫دکتر اعظم ایرجی زاد حضور زنان را در حوزه هایی مثل نانو‪ ،‬بایو و‬ ‫حوزه فضایی یاداور شد و افزود‪ :‬حوزه های دانشی بهترین حوزه ها‬ ‫براینقش افرینیزنانهستند‪،‬چرا کهاینحوزهدانشیهستندو نگاه‬ ‫تجاری و مادی در این حوزه ها زیاد نیستند و این حوزه ها که از جنس‬ ‫دانش و پژوهش و فناوری هستند به روحیه زنان نزدیک است‪.‬‬ ‫زنان باید بیش از گذشته‬ ‫انگیزه راه اندازی کسب و کار داشته باشند‬ ‫دکتر نسیم توکل مدیرعامل موسسه حفاظت الکترونیک اتحاد‬ ‫نیز در این رویداد کارافرینی در رابطه با موضوع چشم انداز حضور‬ ‫زنان در عرصه های مختلف کارافرینی گفت‪ :‬یکی از مشکاتی‬ ‫که در بین بانوان برای پیشرفت وجود دارد‪ ،‬این است که اکثر زنان‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ما چشم انداز بزرگ و جاه طلبی الزم برای پیشرفت را علی رغم‬ ‫داشتن هوش و مهارت باال ندارند‪ .‬بانوان ما باید ابتدا چشم انداز‬ ‫مناسب و اهداف را برای خود تعریف کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مسئله مطرح دیگر این است که چشم اندازی که‬ ‫در سطح کان وجود دارد‪ ،‬باید همانند چشم اندازهای فردی‬ ‫تعریف شود‪ .‬باید چشم انداز مناسبی برای اینده زنان در عرصه های‬ ‫مختلف اشتغال و کارافرینی بویژه کسب و کار های صنعت‬ ‫فضایی تعریف شود‪ .‬تعیین این اهداف به عهده پژوهشگاه‬ ‫فضایی ایران و دیگر ارگان های ذی ربط است‪.‬‬ ‫زنان در حوزه کارافرینی نقش افرین هستند‬ ‫حانیه سامعی مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات در‬ ‫امور بانوان نیز در این همایش با اشاره به اینکه زنان از صدر‬ ‫اسام در حوزه کارافرینی نقش افرین بودند گفت‪ :‬زنان از صدر‬ ‫اسام تا کنون همواره نقش مهمی در جامعه و توسعه کارافرینی‬ ‫و اشتغال داشته اند و همواره برای کار خود‪ ،‬مادری می کنند‪.‬‬ ‫مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات در امور بانوان اظهار نمود‪:‬‬ ‫بانوان فضایی همانگونه که برای بچه های خود مادری می کند‪،‬‬ ‫برای پروژه های محوله نیز وقت می گذارند و به چشم فرزند خود‬ ‫بدان نگاه می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این ویژگی موجب می شود تا بانوان در عرصه های‬ ‫مختلف‪ ،‬نقش خود را با دلسوزی و حساسیت بیشتری ایفا نمایند‬ ‫و این موضوع در انجام پروژه هایی که توسط بانوان انجام می شود‪،‬‬ ‫مشهود است که تمام توان و انرژ ی شان را به کار می گیرند تا شاهد‬ ‫رشد و موفقیت کار باشند و برای کشور افتخار بیافرینند‪.‬‬ ‫سامعی با اشاره به اینکه اسام با حضور زنان در عرصه های‬ ‫مختلف اجتماعی و اقتصادی موافق است‪ ،‬به زنان و بانوان‬ ‫توصیه کرد‪ :‬در این زمینه می توانند به حضرت خدیجه کبری(س)‬ ‫توجه کنند که نقش بی بدیلی در اسام و گسترش ان داشتند‪ ،‬در‬ ‫حالی یک تاجر به نام و بزرگ در صدر اسام بودند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اجازه ندهیم تفکرات غلط مانع حضور بانوان در‬ ‫تمام صحنه های علمی‪ ،‬تحقیقی‪ ،‬اجتماعی شود‪ ،‬چرا که زنان‬ ‫برجسته ایران و حتی اسام نیز‬ ‫در فضاهای اجتماعی حضور‬ ‫داشته و اثرگذار بوده اند‪.‬‬ ‫پروژه های فضایی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬به همه بانوان شاغل در‬ ‫پژوهشگاه فضایی ایران اطمینان می دهم که مسیر ارتقای انها‬ ‫بر اساس شایستگی و توانمندی های انها هموار است و این‬ ‫موضوع براساس اعتماد به بانوان و اقایان به صورت یکسان‬ ‫است و قرار نیست ما ارفاقی در این زمینه داشته باشیم‪ ،‬چرا‬ ‫که باور داریم زنان با احساس مادرانه و با دقت هر چه بیشتر به‬ ‫انجام فعالیت و پروژه ها می پردازند‪.‬‬ ‫فرهنگ سازی در حوزه کسب و کار از نهاد سازی مهمتر است‬ ‫دکتر شبنم یزدانی مدیر کل کسب و کار های سازمان فضایی ایران‬ ‫در سخنرانی خود با موضوع "نهادسازی الزمه دستگاه های دولتی‬ ‫برای توسعه کسب و کار فضایی" خاطرنشان کرد‪:‬ایلین کالینز به‬ ‫عنوان یکی از مشهورترین فضانوردان ناسا درباره دوران اموزش خود در‬ ‫این مرکز اینگونه می نویسد‪:‬در این مرکز به ما گفته می شود که خود‬ ‫را به بهترین سطح برسانیم‪ .‬ما باید سطح دانش و مدیریت خود را به‬ ‫باالترین نقطه ممکن ارتقاء دهیم‪.‬‬ ‫همچنین ما باید به روابط انسانی‬ ‫اهمیتویژهایبدهیم‪.‬‬ ‫وی بر ضرورت نهادینه کردن‬ ‫دکتر اعظم ایرجی زاد‪:‬‬ ‫و فرهنگ سازی در حوزه کسب‬ ‫نقش کلیدی بانوان متخصص‬ ‫و کار اشاره کرد و گفت‪ :‬در زمینه‬ ‫حوزه فضایی کشور‬ ‫نقش زنان نه در امار اشتغال‬ ‫استارت اپ ها و کسب و کار هم‬ ‫در طراحی و ساخت ماهواره ها‬ ‫مسئله دقیقا همینطور است‪.‬‬ ‫مهندس سیده عفت‬ ‫حیات بلکه باید در تصمیم گیری ها و‬ ‫فرایند نهادسازی مدت هاست‬ ‫الغیبی دستیار وزیر در امور‬ ‫که در امریکا‪ ،‬اروپا‪ ،‬چین و هند در‬ ‫جوانان و رئیس شورای دستیاران‬ ‫تصمیم سازی ها پر رنگ شود‬ ‫حال اجراست‪ .‬نکته مهم و قابل‬ ‫جوان وزارت ارتباطات و فناوری‬ ‫تامل در این بحث این است که‬ ‫اطاعات نیز در این رویداد گفت‪:‬‬ ‫حتی اگر فرایند نهادسازی در کشور‬ ‫هر کسی از دور به پروژه های‬ ‫ما هم صورت بگیرد بازهم مسئله‬ ‫ماهواره ای می نگرد‪ ،‬شاید تصور‬ ‫مهم تر نهادینه کردن و فرهنگ سازی‬ ‫نکند کهبانوانمتخصصایرانینیز‬ ‫این موضوع حداقل در سطح کسب و کار های فضایی و‬ ‫در اینزمینهفعالیتمی کنندو تاثیرگذار هستند‪،‬ولیباید گفتامار‬ ‫‪ space application‬هاست‪.‬‬ ‫خوبحضور بانوانمتخصص‪،‬جایبسیخرسندیدارد‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬بانوانمتخصصفضاییمانندمادری‪،‬پروژ هماهواره هارا‬ ‫بیش از گذشته توانمندی زنان را در عرصه کارافرینی باور کنیم‬ ‫از نقطه صفر و به صورت بومی سازی شروع و موجب رشد ان شده اند‬ ‫دبیر نخستین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران‬ ‫و ان را تا پرتاب به سوی فضا اماده می کنند و در مراحل مختلف از‬ ‫در تبیین نقش کلیدی بانوان در پروژه های ماهواره ای و فضایی‬ ‫طراحیو ساختاینماهواره هانقش کلیدیداشته اند‪.‬‬ ‫در سال های اخیر در کشور گفت‪ :‬اهداف برگزاری این رویداد‬ ‫مهندس حیات الغیبی گفت‪ :‬این همایش به درستی شعار ی‬ ‫معرفی نقش زنان در توسعه علمی و فناوری حوزه فضایی کشور‬ ‫را انتخاب کرده است که همه باید به ان توجه کنیم و ان این‬ ‫و دستاوردهای انها در این عرصه‪ ،‬صیانت و تقویت نقش زنان‬ ‫است که «زنان سرزمینمان را باور کنیم»‪.‬‬ ‫در عرصه های علمی‪ ،‬پژوهشی و اموزشی‪ ،‬اعتمادسازی بیشتر‬ ‫وی با اشاره به حضور زنان در عرصه های فضایی گفت‪ :‬باید‬ ‫برای توسعه همکاری بانوان در حوزه های تخصصی طراحی و‬ ‫شرایط حضور و ورود هرچه بیشتر زنان را در این عرصه ها فارغ از‬ ‫ساخت فضاپیما‪ ،‬توانمندسازی بیشتر و افزایش خودباوری‬ ‫نگاه جنسیتی فراهم کنیم‪.‬‬ ‫بانوان در تعامل با سایر بازیگران حوزه فضایی و نهادینه شدن‬ ‫نقش زنان در ساختار تشکیات فضایی کشور است‪.‬‬ ‫جامعه زنان فضایی با حمایت پژوهشگاه فضایی ایران‬ ‫فاطمه علیمردانی با اشاره به توانمندی زنان در عرصه های‬ ‫تشکیل می شود‬ ‫مختلف گفت‪ :‬با نسلی توانمند از زنان تحصیلکرده‪ ،‬صاحب ایده‬ ‫نخستین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی کشور‬ ‫و با انگیزه مواجه هستیم و باید بیش از گذشته توانمندی زنان را‬ ‫در حالی در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد که ایده ایجاد‬ ‫در عرصه کارافرینی باور کنیم‪.‬‬ ‫جامعه زنان فضایی مطرح و مورد حمایت قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این رویداد که توسط پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد‪ ،‬زنان‬ ‫دکتر حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران‪ ،‬در‬ ‫پژوهشگر و دست اندرکار در حوزه فضایی کشور از سازمان فضایی‬ ‫نخستین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران‪ ،‬با‬ ‫ایران‪ ،‬پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطاعات‪ ،‬پژوهشگاه هوافضا‪،‬‬ ‫اشاره به پتانسیل ها و توانمندی های زنان در کشور گفت‪ :‬اعتقاد‬ ‫پژوهشگاه فضایی ایران‪ ،‬دانشگاه صنعتی امیرکبیر‪ ،‬دانشگاه‬ ‫داریم هیچ توسعه پایدار و موفقی بدون حضور زنان محقق‬ ‫صنعتی شریف و صاایران به ارائه فعالیت های خود در بخش های‬ ‫نمی شود و در همه عرصه های اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬علمی و‬ ‫مختلفپروژه هایفضاییپرداختند‪.‬‬ ‫اجتماعی و سیاسی نیازمند حضور زنان هستیم‪.‬‬ ‫در این رویداد سه پنل «نقش بانوان در مدیریت و راهبری‬ ‫رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به ارائه پیشنهاد‬ ‫پروژه های ماهواره ای»‪« ،‬تجربیات تخصصی بانوان در توسعه‬ ‫راه اندازی جامعه زنان فضایی از سوی دکتر فرزانه شرفبافی‬ ‫فناوری و خدمات فضایی» و «چالش ها و فرصت های زنان در‬ ‫نخستین زن فارغ التحصیل دکترای هوافضای دانشگاه شریف‬ ‫حوزه فضایی کشور» برگزار شد‪.‬‬ ‫و مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش ایر اظهار داشت‪ :‬از این‬ ‫همچنین از زنان دانشمند و موفق در عرصه فضایی در پایان‬ ‫پیشنهاد استقبال و از تشکیل ان حمایت می کند‪.‬‬ ‫این رویداد تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫دکتر صمیمی همچنین با اشاره به توانمندی بانوان در‬ ‫حوزه های فنی و مهندسی‪ ،‬برنامه ریزی‪ ،‬کنترل پروژه و طراحی‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 3‬اسفند‪ 27-1398‬جمادی الثانیه‪ 22-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1190‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معرفی برخی از فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫■ ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫‪----------------------------‬‬‫پارکبان‬ ‫‪-----------------------‬‬‫کارمند فروش‬ ‫■ حداقل مدرک کاردانی مرتبط‬ ‫■ نیروی بازنشسته ■ اقا‬ ‫شرکت تولید کننده درب های چوبی‬ ‫■ تسلط به خزانه‬ ‫کد‪3031 :‬‬ ‫مالی ‪ -‬حسابداری‬ ‫■ شمال غرب تهران‬ ‫■ اشنا به نرم افزار رایورز‬ ‫‪----------------------------‬‬‫‪-----------------------‬‬‫■ حقوق و مزایای مکفی‬ ‫کد ‪2708‬‬ ‫پیک موتوری‬ ‫‪-----------------------‬‬‫■ مسلط به بازاریابی تلفنی سطح کشور‬ ‫حسابدار‬ ‫( موتور را شرکت دراختیار می گذارد)‬ ‫■ فروش ورق های ‪MDF‬‬ ‫چرم‬ ‫بازرگانی‬ ‫شرکت‬ ‫■ اقا ■ دفتر کار‪ :‬جنت اباد‬ ‫مشاغل خدماتی‬ ‫کد ‪2913‬‬ ‫■ اقا ■ حداکثر ‪ 25‬سال سن‬ ‫کد‪3032 :‬‬ ‫‪-----------------------‬‬‫‪----------------------------‬‬‫■ دارای لیسانس حسابداری از دانشگاه دولتی‬ ‫‪----------------------------‬‬‫فروشنده لوازم ارایشی بهداشتی‬ ‫مهماندار قطار‬ ‫■ دارای کارت پایان خدمت‬ ‫خدماتی‬ ‫■ داروخانه ■ در شریعتی‬ ‫خانم‪ -‬اقا‬ ‫کد ‪2605‬‬ ‫■ اقا ■ حداکثر ‪ 35‬سال سن ■ متاهل‬ ‫■ حداکثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫■ قد ‪ :‬باالی ‪ 165‬سانت‬ ‫‪----------------------------‬‬‫■ دارای سابقه تشریفات و پذیرایی‬ ‫■ داری سابقه کار ■ حقوق مکفی‬ ‫■ حداکثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫صندوقدار‬ ‫■ محدوده کار‪ :‬جمهوری‬ ‫کد ‪2815‬‬ ‫■ دارای حداقل کاردانی و حداکثر مدرک‬ ‫فروشگاه زنجیره ای‬ ‫■ محدوده کار‪ :‬هفت تیر‬ ‫‪----------------------------‬‬‫کارشناسی‬ ‫■ خانم ■ خیان مطهری‬ ‫کد‪3029 :‬‬ ‫فروشنده جوان‬ ‫■ محل سکونت فقط تهران‬ ‫■ ساعت کاری از ‪ 10‬تا ‪ 12‬شب‬ ‫‪----------------------------‬‬‫■ فروشگاه تولید قهوه ■ خانم‬ ‫کد‪3022 :‬‬ ‫کد ‪2910‬‬ ‫راننده و پیک‬ ‫کد ‪2610‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫‪----------------------------‬‬‫شرکت حمل و نقل بین المللی‬ ‫‪----------------------------‬‬‫کارگر ساده‬ ‫حسابدار‬ ‫■ محدوده سید خندان ■ راننده‬ ‫کارمند‬ ‫■ با جای خواب و غذا در رستوران‬ ‫داروخانه‬ ‫■ دارایی گواهی پایه ‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شرکت فروش روغن موتور‬ ‫■ محدوده کار‪ :‬جردن‬ ‫■ در شریعتی ■ حداکثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫■ حداکثر ‪ 40‬سال سن‬ ‫■ خانم ■ حداکثر تا ‪ 30‬سال‬ ‫کد‪3024 :‬‬ ‫■ داری سابقه کار ■ حقوق مکفی‬ ‫■ دارای کارت پایان خدمت‬ ‫■ مسلط به اکسل و ورد‬ ‫‪----------------------------‬‬‫کد ‪2815‬‬ ‫(خود شرکت وانت اختیار راننده می گذارد)‬ ‫■ اشنایی به امور مالی‬ ‫کارگر ساده‬ ‫‪----------------------------‬‬‫پیک موتوری‬ ‫کد ‪2716‬‬ ‫شرکت فعال در حوزه دکوراسیون داخلی‬ ‫حسابدار‬ ‫■ دارای کارت پایان خدمت‬ ‫‪----------------------------‬‬‫■ اقا‬ ‫شرکت حسابرسی‬ ‫کد ‪2905‬‬ ‫کارمند خانم‬ ‫■ حداکثر ‪ 30‬سال‬ ‫■ خانم ■ دارای لیسانس حسابداری‬ ‫‪----------------------------‬‬‫شرکت پزشکی‬ ‫■ دارای دیپلم فنی ■ اموزش جهت نصب‬ ‫■ تسلط به‪ excel‬و ‪word‬‬ ‫انباردار‬ ‫■ حداکثر تا ‪ 36‬سال‬ ‫کابینت‬ ‫کد ‪2606‬‬ ‫شرکت خودرو سازی‬ ‫■ روابط عمومی باال‬ ‫کد ‪28151‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫■ اقا ■ سابقه کار در شرکت های خودرو ساز‬ ‫کد ‪2717‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫کارمند مالی اقا‬ ‫■ محدوده کار جاده مخصوص‬ ‫‪----------------------------‬‬‫بسته بند و مونتاژ کار‬ ‫شرکت بازرگانی فعال‬ ‫کد ‪3001‬‬ ‫مشاور تحصیلی خانم‬ ‫شرکت تولیدی پلی استر‬ ‫■ در حوزه موبایل ■ واقع جمهوری‬ ‫‪----------------------------‬‬‫موسسه اموزشی‬ ‫■ اسامشهر ■ همکار خانم و اقا‬ ‫■ مدرک لیسانس حسابداری‬ ‫نیروی بازنشسته‬ ‫■ تا ‪ 28‬سال سن ■ پذیرش تمام وقت و پاره وقت‬ ‫■ اقایون تا ‪ 35‬سال و خانم ها تا ‪ 30‬سال سن‬ ‫کد ‪2904‬‬ ‫کافه فرمانیه‬ ‫■ فارغ التحصیل یا دانشجوی دانشگاه دولتی‬ ‫■ دارای کارت پایان خدمت‬ ‫‪----------------------------‬‬‫نیروی پاکبان‬ ‫کد ‪2805‬‬ ‫■ دارای سرویس‬ ‫صندوقدار‬ ‫■حداکثر ‪ 55‬سال سن‬ ‫‪----------------------------‬‬‫کد ‪2915‬‬ ‫■ خانم ■ محدوده کار‪ :‬فردوسی‬ ‫کد ‪2808‬‬ ‫کارمند‬ ‫‪----------------------------‬‬‫کد‪3042 :‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫شرکت تولید کننده محصوالت اموزشی‬ ‫نیروی خدماتی‬ ‫‪-----------------------------------‬‬‫نیروی خدماتی‬ ‫■ خانم ■ حداکثر ‪ 30‬سال سن‬ ‫■ اقا ■ حداکثر ‪ 30‬سال سن‬ ‫حسابدار صنعتی‬ ‫شرکت خدماتی‬ ‫■ دارای سابقه کار فروش‬ ‫■ ترجیحا دیپلمه‬ ‫■ خانم‪ -‬اقا ■ دارای سابقه کار حسابداری‬ ‫■ اقا‬ ‫■ روابط عمومی باال‬ ‫■ دارای سابقه کار و مهارت در امور تشریفات و‬ ‫در واحدهای صنعتی‬ ‫■ تا ‪ 50‬سال سن‬ ‫کد ‪2802‬‬ ‫پذیرایی‬ ‫■ محدوده کار‪ :‬منطقه ‪ 22‬تهران‬ ‫■ جای خواب موجود هست‬ ‫‪-----------------------------‬‬‫کد‪3041 :‬‬ ‫کد‪3045 :‬‬ ‫■ دارای وظایف نگهبانی و امور پذیرایی‬ ‫کارمند‬ ‫‪----------------------------‬‬‫‪----------------------------‬‬‫کد ‪2704‬‬ ‫شرکت بازرگانی مواد شیمیایی‬ ‫مامور پارکینگ‬ ‫کمک حسابدار‬ ‫‪----------------------------‬‬‫■ خانم ■ اشنا به صدور فا کتور ■ روابط عمومی‬ ‫■ مستقر در کیوسک کنترل مکانیزه پارکینگ‬ ‫■ خانم ■ شرکت تولیدی فعال حوزه تهویه‬ ‫پذیرشگر هتل‬ ‫باال‬ ‫■ اقا ■ محدوده کار‪ :‬میدان امام خمینی‬ ‫واقع در نارمک‬ ‫■ اقا ■ تا ‪ 35‬سال سن ■ شیفت شب‬ ‫کد ‪2811‬‬ ‫■ جای خواب دارد‬ ‫■ ترجیحا لیسانس حسابداری‬ ‫یک روز در میان‬ ‫‪----------------------------‬‬‫کد‪3036 :‬‬ ‫■ سابقه کار ■ مسلط به هلو‬ ‫■ مسلط به زبان ■ روابط عمومی باال‬ ‫منشی‬ ‫‪----------------------------‬‬‫کد ‪2903‬‬ ‫کد ‪2702‬‬ ‫شرکت تولیدی صنعتی‬ ‫سالن کار‬ ‫‪----------------------------‬‬‫‪----------------------------‬‬‫میدان ازادی‬ ‫■ اقا ■ محدوده کار‪ :‬سعدی‬ ‫صندوقدار‬ ‫انبار دار‬ ‫■ خانم■ حداقل ‪ 23‬سال سن‬ ‫■ جای خواب دارد‬ ‫رستوران غرب تهران‬ ‫شرکت الکتریکی‬ ‫■ حداقل مدرک فوق دیپلم‬ ‫کد‪3037 :‬‬ ‫■ روابط عمومی باال ■ کار برای شیف شب‬ ‫■ اقا ■ تا ‪ 35‬سال سن ■ مسلط به کار با‬ ‫■ با سابقه کار مرتبط‬ ‫‪----------------------------‬‬‫■ خانم ■ سرویس برگشت■ سابقه کار‬ ‫کامپیوتر ■ دارای توانایی بدنی‬ ‫کد ‪3004‬‬ ‫انبار دار‬ ‫کد ‪2911‬‬ ‫کد ‪2703‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫سازی‬ ‫خودرو‬ ‫شرکت‬ ‫■‬ ‫‪-----------------------------‬‬‫‪-----------------------‬‬‫منشی حسابداری‬ ‫■ با سابقه کار در خودرو سازی‬ ‫حسابدار‬ ‫بازرگانی و فروش‬ ‫شرکت تبلیغاتی‬ ‫■محدوده کار در جاده مخصوص‬ ‫■ اقا ■ شرکت تولیدی لوازم تحریر‬ ‫■ خانم ■ روابط عمومی باال‬ ‫■ واقع در افسریه‬ ‫کد ‪3001‬‬ ‫■ بدون محدودیت سنی‬ ‫‪-----------------------‬‬‫■ مسلط به سپیدار ■ سابقه کار مرتبط‬ ‫‪----------------------------‬‬‫کد ‪27071‬‬ ‫کد ‪2901‬‬ ‫نمایندگی فروش مبلمان خارجی‬ ‫انباردار‬ ‫‪----------------------------‬‬‫‪----------------------------‬‬‫فروش‬ ‫سرپرست‬ ‫‪)1‬‬ ‫موبایل‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫بازرگانی‬ ‫شرکت‬ ‫کارمند‬ ‫صندوقدار‬ ‫■ حداقل ‪ 45‬سال سن سابقه کار‬ ‫■ واقع جمهوری‬ ‫کارگاه تولیدی مبلمان‬ ‫■ رستوران ■ غرب تهران ■ خانم‬ ‫■ حداقل مدرک لیسانس‬ ‫■ اقا ■ دارای سابقه کار‬ ‫■ خانم ■ کار به صورت تمام وقت و پاره وقت‬ ‫■ تا ‪ 40‬سال سن ■ دو شیفت کاری‬ ‫■ مسلط به زبان ■ مسلط به ورد و اکسل‬ ‫کد ‪2904‬‬ ‫■ مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫کد ‪2816‬‬ ‫خانم‬ ‫فروش‬ ‫‪)2‬همکار‬ ‫‪----------------------------‬‬‫■ مسلط به اکسل و فوتوشاپ‬ ‫‪----------------------------‬‬‫■ حداقل ‪ 45‬سال سن سابقه کار‬ ‫کارگر مونتاژ کار‬ ‫کد ‪2813‬‬ ‫حسابدار‬ ‫حداقل مدرک لیسانس‬ ‫شرکت تولیدی لوستر‬ ‫‪----------------------------‬‬‫بلور‬ ‫تولید‬ ‫فعال‬ ‫شرکت تولیدی بازرگانی‬ ‫‪2817‬‬ ‫کد‬ ‫سن‬ ‫سال‬ ‫‪30‬‬ ‫■حداکثر‬ ‫کارمند اداری‬ ‫■ خانم ■ حداکثر ‪ 40‬سال سن‬ ‫‪----------------------------‬‬‫کد ‪2914‬‬ ‫شرکتی در فرودگاه مهراباد‬ ‫■ اشنا به سپیدار ■ ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫‪----------------------------‬‬‫■ خانم ■ حداکثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫■ اشنا به کار بخش تولید‬ ‫مرتبط‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫دارای‬ ‫■‬ ‫ساده‬ ‫کارگر‬ ‫■ دو شیفت کاری‬ ‫کد ‪2710‬‬ ‫■ مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫کارگاه ساخت طا‬ ‫■ حداقل مدرک لیسانس ■ مجرد‬ ‫‪----------------------------‬‬‫■ مسلط به امور ترخیص و گمرکی‬ ‫■ حداکثر تا ‪ 40‬سال سن■ ترجیحا اقا‬ ‫کد ‪2916‬‬ ‫حسابدار‬ ‫■ محدوده کار‪ :‬ارژانتین‬ ‫کد ‪29061‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫شرکت کشتیرانی‬ ‫کد‪3023 :‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫مسئول دفتر‬ ‫■ خانم ■ حداکثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫‪----------------------------‬‬‫انباردار‬ ‫تولیدی کفش‬ ‫حسابداری‬ ‫■ مسلط به برنامه های‬ ‫فروشنده‬ ‫حسابداری‬ ‫تحصیات‬ ‫ترجیحا‬ ‫■ باقرشهر ■ تا حداکثر ‪ 30‬سال سن‬ ‫■ مسلط به ‪word , excel‬‬ ‫■ اشنا به کار انبارداری سیستمی‬ ‫■ فروشگاه های زنجیره ای در نقاط مختلف تهران ■ حداقل مدرک لیسانس ■ مسلط به کامپیوتر‬ ‫کد ‪2607‬‬ ‫■ خانم‪ -‬اقا‬ ‫■ محدوده کار‪ :‬اتحاد‬ ‫کد ‪3002‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫‪3021‬‬ ‫کد‪:‬‬ ‫‪3028‬‬ ‫کد‪:‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫حسابدار‬ ‫‪----------------------------‬‬‫‪----------------------------‬‬‫مسئول دفتر‬ ‫شرکت تولید کننده شوینده‬ ‫کارمند فروش‬ ‫نیروی خدمات‬ ‫شرکت تولیدی پاستیک‬ ‫■ خانم ■ حداقل دو سال سابقه کار‬ ‫■ نمایندگی بیمه معتبر‬ ‫■ اقا ■ حداکثر ‪ 32‬سال سن ■ دیپلمه‬ ‫■ سعادت اباد ■ تا حداکثر ‪ 30‬سال سن‬ ‫■ دارای حداقل فوق دیپلم حسابداری‬ ‫■ رده سنی ‪ 18‬تا ‪ 50‬سال‬ ‫■ دارای سابقه کار خدماتی‬ ‫■ خانم ■ مسلط به ورد و اکسل‬ ‫■ مسلط به سپیدار‬ ‫■ حداقل مدرک دیپلم‬ ‫■ محدوده گار‪ :‬منطقه ‪ 22‬تهران‬ ‫■ با روابط عمومی باال‬ ‫کد ‪2608‬‬ ‫■ همراه ارتقای شغلی و گرفتن مجوز نمایندگی‬ ‫کد‪3043 :‬‬ ‫کد ‪3003‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫مستقل‬ ‫‪----------------------------‬‬‫‪----------------------------‬‬‫حسابدار‬ ‫کد ‪2814‬‬ ‫نگهبان‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫شرکت صنعتی صنایع فوالد‬ ‫‪----------------------------‬‬‫■ حداکثر ‪ 32‬سال سن‬ ‫تولیدی کفش‬ ‫■ ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫کارمند فروش‬ ‫■ ترجیحا متاهل‬ ‫در باقرشهر‬ ‫کد ‪2705‬‬ ‫اما ک در غرب تهران‬ ‫■ دیپلمه و یا کاردانی‬ ‫■ تا حداکثر ‪ 30‬سال سن‬ ‫‪----------------------------‬‬‫■ حداکثر ‪ 45‬سال سن‬ ‫■ محدوده کار‪ :‬منطقه ‪ 22‬تهران‬ ‫■ حداقل مدرک لیسانس‬ ‫حسابدار خانم‬ ‫■ دارای روابط عمومی باال‬ ‫کد‪3044 :‬‬ ‫■ مسلط به کامپیوتر‬ ‫شرکت تولیدی فعال حوزه تولید نخ‬ ‫کد ‪2912‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫کد ‪3002‬‬ ‫■ مسلط به زبان‬ ‫کد ‪2711‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫کارمند‬ ‫موسسه مشاوره‬ ‫■خانم ■حداکثر ‪ 32‬سال سن‬ ‫■روابط عمومی باال‬ ‫کد ‪2613‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫تایپیست حرفه ای‬ ‫برای دبیرخانه‬ ‫■ خانم ■ مجرد■ حداکثر ‪ 25‬سال سن‬ ‫■ دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار تایپ‬ ‫■ حداقل دارای مدرک کاردانی‬ ‫کد ‪3026‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫کارمند‬ ‫شرکت بازرگانی‬ ‫■ تا ‪ 40‬سال سن ■ اشنا به کامپیوتر و اینترنت‬ ‫کد ‪2709‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫کارمند‬ ‫شرکت بازرگانی حوزه ترخیص کاال‬ ‫■ خانم‬ ‫■ حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار ■ اشنا به کامپیوتر‬ ‫کد ‪2713‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫کارمند اداری‬ ‫شرکت هلدینگ وابسته به همراه اول‬ ‫■ خانم‬ ‫■ حداقل سه سال سابقه کار‬ ‫■ مسلط به افیس‬ ‫کد‪2810‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫کارمند‬ ‫شرکت فعال حوزه چاپ و تبلیغات‬ ‫محدوده خیان بهشتی‬ ‫■ اشنایی کامپیوتر‬ ‫■ حداکثر ‪ 30‬سال سن‬ ‫کد ‪2908‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫کارمند اداری‬ ‫شرکت مهندسی‬ ‫■ خانم‬ ‫■ تا حداکثر ‪ 30‬سال سن‬ ‫■ مسلط به ‪office‬‬ ‫■ حداقل مدرک لیسانس‬ ‫کد ‪2809‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫کارمند‬ ‫شرکت بازرگانی فعال‬ ‫■ خانم‬ ‫■ در حوزه موبایل‬ ‫■ واقع جمهوری‬ ‫‪-----------------------‬‬‫■ سابقه کار‬ ‫کد ‪2904‬‬ ‫فنی مهندسی‬ ‫‪----------------------------‬‬‫مسئول دفتر‬ ‫‪-----------------------‬‬‫■ خانم ■ مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫طراح سه بعدی‬ ‫■ مسلط به افیس‬ ‫شرکت مهندسی‬ ‫■ دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫■ جوان ■ حداقل ‪ 5‬سال سابقه‬ ‫■ محدوده کار‪ :‬نزدیک مترو مفتح‬ ‫■ دارای لیسانس معماری‬ ‫کد‪3034 :‬‬ ‫■ مسلط به گرافیک و انیمیشن‬ ‫‪----------------------------‬‬‫کد ‪2601‬‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫‪----------------------------‬‬‫■ ترجیحا اقا ■ حداکثر ‪ 32‬سال سن‬ ‫مهندس ‪IT‬‬ ‫■ مسلط به امور منابع انسانی‬ ‫مجتمع تجاری‬ ‫■ محدوده کار‪ :‬منطقه ‪ 22‬تهران‬ ‫■ حقوق مکفی ■ تسلط به شبکه و فیبر نوری‬ ‫کد‪3046 :‬‬ ‫■ نگهداری از وسایل شبکه مجتمع‬ ‫‪----------------------------‬‬‫کد ‪2714‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫شرکت بیمه‬ ‫‪----------------------------‬‬‫■ خانم ■ حداکثر ‪ 30‬سال سن‬ ‫نقشه کشی‬ ‫■ مسلط به اکسل و ورد‬ ‫کارگاه ساخت اینه‬ ‫کد ‪2804‬‬ ‫■ اقا ■ مسلط به اتوکد‬ ‫‪----------------------------‬‬‫■ توانایی نقشه کشی برای شیشه بری‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫‪2806‬کد‬ ‫شرکت تولیدی پاستیک‬ ‫‪----------------------------‬‬‫■ سعادت اباد■ خانم‬ ‫نیروی تعمیر و نگهداری‬ ‫سن‬ ‫■ تا حداکثر ‪ 30‬سال‬ ‫دستگاه های کارخانه‬ ‫■ مسلط به ورد و اکسل‬ ‫■ تحصیات مرتبط با برق‬ ‫■ روابط عمومی باال‬ ‫■ محدوده کار‪ :‬ایوانکی■ سرویس دارد‬ ‫کد ‪3003‬‬ ‫کد‪3027 :‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫‪----------------------------‬‬‫منشی‬ ‫کارشناس و تکنسین برق‬ ‫■ شرکت تولیدی صنعتی‬ ‫کارشناس و تکنسین کوره‬ ‫■ خانم ■ میدان ازادی‬ ‫■ مجموعه تولید کننده ■ شمس اباد‬ ‫■حداقل ‪ 23‬سال سن ■حداقل مدرک فوق دیپلم‬ ‫کد‪3025 :‬‬ ‫■ سابقه کار مرتبط‬ ‫‪----------------------------‬‬‫کد ‪3004‬‬ ‫کارشناس و تکنسین برق‬ ‫‪----------------------------‬‬‫گرایش قدرت ‪-‬الکترونیک‬ ‫منشی‬ ‫■ اقا ■ حداکثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫شرکت فعال حوزه مشاوره‬ ‫■ دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫■غرب تهران ■خانم ■اشنا به ‪OFFICE‬‬ ‫■دارای سابقه کار ■حداقل مدرک لیسانس‬ ‫■ مسلط به ‪plc‬‬ ‫■ ترجیحا اشنا به اتوکد‬ ‫کد‪3038 :‬‬ ‫کد ‪2907‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫‪----------------------------‬‬‫کاردان و کارشناس شیمی معدنی‬ ‫کارمند‬ ‫سرامیک‪ -‬متالورژی و مواد‬ ‫شرکت تولیدی بازرگانی‬ ‫■ اقا ■ حداکثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫■خانم ■حداکثر ‪ 40‬سال سن‬ ‫■ دارای سابقه کاری مرتبط‬ ‫اینترنت‬ ‫■مسلط به کار با کامپیوتر و‬ ‫■ اشنا به کوره های صنعتی و فرایند ذوب‬ ‫کد ‪2612‬‬ ‫کد‪3039 :‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫‪----------------------------‬‬‫کارمند‬ ‫جوشکار و اهنگر‬ ‫شرکت واردات تجهیزات نفتی‬ ‫■ اقا ■ حداکثر ‪ 30‬سال سن‬ ‫■خانم ■حداکثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫■ توانایی انجام جوشکاری ‪ co2‬و اهنگری‬ ‫■دارای سابقه کار ■ مسلط به فوتوشاپ و‬ ‫کد‪3040 :‬‬ ‫کامپیوتر‬ ‫‪----------------------------‬‬‫کد ‪2801‬‬ ‫طراح صنعتی‬ ‫‪----------------------------‬‬‫شرکت فعال حوزه قالب سازی پاست واقع‬ ‫کارمند‬ ‫پاکدشت‬ ‫شرکت نمایندگی خودرو‬ ‫■ مسلط به ساخت قالب پاست ‪CNC‬‬ ‫■خانم‬ ‫■ ساعت کار به صورت توافقی است‬ ‫■ تا حداکثر ‪ 30‬سال سن‬ ‫کد ‪2902‬‬ ‫■مسلط به سایت‬ ‫■مسلط به ‪office‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫کد ‪2803‬‬ ‫مهندس نقشه کش‬ ‫‪----------------------------‬‬‫شرکت مهندسی‬ ‫منشی‬ ‫■اشنا به دفتر خدمات‬ ‫شرکت بازرگانی تجهیزات پزشکی‬ ‫■مسلط به نقشه کشی ‪3DMAX‬‬ ‫■خانم‬ ‫■مسلط به نقشه های فاز ‪2‬‬ ‫سن‬ ‫سال‬ ‫■ تا ‪30‬‬ ‫کد ‪2807‬‬ ‫■ اشنا به کامپیوتر‬ ‫‪-----------------------------‬‬ ‫کارشناس نصب و پشتیبانی‬ ‫شرکت تجهیزات مخابراتی‬ ‫■ کارشناس ‪IDSL‬‬ ‫■ اقا ■ اموزش به عهده شرکت‬ ‫■ محدوده کار‪ :‬نقاط مختلف تهران‪ -‬لواسان‬ ‫و فشم‬ ‫کد ‪3030‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫نیروی فنی‬ ‫■ در غرب تهران‬ ‫■ اقا‬ ‫■ دارای تحصیات برق و الکترونیک‬ ‫■ حداکثر سن ‪ 28‬سال‬ ‫■ سابقه نیاز نیست ‪ -‬اموزش داده می شود‬ ‫کد ‪3035‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫کارشناس کامپیوتر‬ ‫فروشگاهی در غرب تهران‬ ‫■ تا ‪ 25‬سال سن ■مسلط به نرم افزار ها‬ ‫■ مسلط به ‪3dmax‬‬ ‫کد ‪2706‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫تکنسین برق‬ ‫شرکت تولید کننده ابنبات‬ ‫■ شهرک شمس اباد ■ حقوق مکفی‬ ‫■ مسلط به کار تاسیسات‬ ‫■ مسلط به کار خط تولید دیگ بخار‬ ‫کد ‪2712‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫تکنسین برق‬ ‫شرکت تعمیر دستگاه های صنعتی‬ ‫تکنسین برق یا مکانیک‬ ‫■ مرد■ حداقل سه سال سابقه کار‬ ‫■ اشنا به تاسیسات حرارتی‪ ،‬برودتی سرد خانه‬ ‫کد ‪2602‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫تکنسین مونتاژکار‬ ‫■ فروشگاه فنی ■ خانم‬ ‫■ مونتاژ کار اشنا به مونتاژ سیم‬ ‫کد‪2603‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫برقکار‬ ‫فروشگاه فنی‬ ‫■ اقا‬ ‫■ تا ‪ 30‬سال سن‬ ‫■ با اشنایی برق ‪ ups‬و طراحی‬ ‫■ دیپلم فنی‬ ‫کد‪2603‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫مهندس برق‬ ‫شرکت صنعتی‬ ‫■ حداقل مدرک مهندس برق ■ اشنا ‪psc‬‬ ‫کد ‪2701‬‬ ‫‪------------------------‬‬ ‫طراح و گرافیست‬ ‫‪-----------------------‬‬‫مغازه چاپ گرافیست‬ ‫■ اقا ■ حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫■ مسلط به نرم افزار های طراحی‬ ‫■ مسلط به دستگاه های چاپی‬ ‫کد‪2604‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫طراح طال‬ ‫کارگاه ساخت طا‬ ‫■ خانم ■ دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫■ مسلط به نرم افزار های طراحی طا و جواهر‬ ‫■ مسلط به طراحی ‪3D‬‬ ‫کد ‪2906‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫طراح ساده‬ ‫شرکت فعال حوزه دکوراسیون داخلی‬ ‫■ حداکثر ‪ 30‬سال‬ ‫■ دارای کارشناسی نقشه کشی معماری‬ ‫■ مسلط به اتوکد‬ ‫■ مسلط به طراحی دکور اشپزخانه‬ ‫کد ‪2815‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫گرافیست‬ ‫دفتر طراحی‬ ‫■ خانم ■ سابقه کار اکسل‬ ‫■ مسلط به نرم افزار هلو و تدبیر‬ ‫کد ‪2609‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫طراح‬ ‫شرکت حوزه چاپ‬ ‫■ حداقل مدرک دیپلم‬ ‫■ مسلط به کرل و فوتوشاپ‬ ‫کد ‪2611‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫طراح‪ ،‬گرافیست‬ ‫شرکت تبلیغاتی‬ ‫■ خانم ■ سابقه کار■ مسلط به کرل و فوتوشاپ‬ ‫کد ‪2707‬‬ ‫‪-----------------------------‬‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل می توانند در ساعات اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه به ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پال ک ‪ 2۶‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - ۱ :‬اصل و کپی شناسنامه ‪ ،‬کارت ملی و اخرین مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس تلفن‪۶۶ 7100 81 :‬‬ ‫عناوین کامل شغل ها و جدیدترین شغل های ثبت شده را لحظه ای در سایت بازارکار به نشانی ‪ www.Bazarekar.ir‬ببینید‪.‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 3‬اسفند‪ 27-1398‬جمادی الثانیه‪ 22-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1190‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫یک شرکت صنعتی با برند شناخته شده در صنعت فوالد ایران‬ ‫واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد‬ ‫یک کارخانه تولید ساچمه در تبریز جهت تکمیل کادر پرسنلی‬ ‫خود‪ ،‬اقدام به جذب نیرو با شرایط زیر می نماید‪:‬‬ ‫نیروی کار فنی‬ ‫●یک نفر‬ ‫●نیروی کار فنی اشنا به اپراتوری‪ ،‬ماشین ابزار‪ ،‬اندازه گیری‪،‬‬ ‫تعمیر و نگهداری دستگاه های تولید‬ ‫●دیپلم به باال●سن‪ :‬زیر ‪ 40‬سال‬ ‫●محل سکونت‪ :‬تبریز●حقوق‪ :‬مطابق قانون کار‬ ‫●بیمه‪ :‬دارد‬ ‫●سرویس و صبحانه (در صورت توافق‪ ،‬ریالی پرداخت میشود)‬ ‫متقاضیان محترم واجد شرایط می توانند رزومه کاری خود را به‬ ‫ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ast.estekhdam@yahoo.com‬‬ ‫شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫ ‬ ‫تعمیرکار ماشین االت صنعتی‬ ‫● اشنایی با مکانیک خودرو‬ ‫ً‬ ‫●ترجیحا اشنایی با ماشین ابزار‬ ‫● استان و شهر مورد نیاز‪ :‬اصفهان‬ ‫متقاضیان گرامی پس از جذب و استخدام عالوه بر دریافت‬ ‫اذربایجان شرقی‪ ،‬شهر تبریز از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫● خانم●سابقه کار مرتبط‬ ‫●اشنایی کامل با نرم افزار افیس (ورد و ا کسل)‬ ‫●دارای روحیه کاری باال‬ ‫●صبوری و نظم در انجام کارها‬ ‫●توانایی کار تیمی و فعالیت های تیمی‬ ‫● دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی در کلیه رشته ها؟؟‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪tabriz.jobs@tap30.net‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک گروه هنری ورزشی جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان اذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫پشتیبان سایت‬ ‫●خانم●جهت پشتیبانی سایت یک گروه هنری ورزشی‬ ‫●اشنا به وردپرس‪، ،‬بازاریابی الکترونیکی‪ ،‬فتوشاپ‬ ‫●ساعت کاری‪ 10 :‬صبح الی ‪ 14‬ظهر●حقوق ثابت(توافقی)‬ ‫●پورسانت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪mjee2010@yahoo.com‬‬ ‫اصفهان‬ ‫یک رستوران بزرگ جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر داخلی‬ ‫را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪tavosialireza@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫●اقا ‪ ،‬خانم●لزوما دارای مدرک لیسانس حسابداری و یا باالتر‬ ‫● با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫●مسلط به نرم افزارهای روز حسابداری‬ ‫● اشنا به حسابداری حقوق و دستمزد ‪،‬ارسال گزارش ارزش‬ ‫افزوده و خرید و فروش فصلی و لیست بیمه پرسنل‬ ‫● ساعات کاری ‪ 8‬الی ‪16‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه همراه با عکس‬ ‫خود را با درج عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪amar.parsian@gmail.com‬‬ ‫کارشناس بهداشت و محیط زیست‬ ‫● اقا‪ ،‬خانم● تمام وقت● ترجیحا پیراپزشکی‬ ‫● اقا ‪ ،‬خانم●بومی بوشهر‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫●با تحصیالت حدا کثر لیسانس در رشته مهندسی‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫بهداشت حرفه ای●با سابقه کار حداقل ‪ 5‬سال در امور مربوطه‬ ‫‪info@mehreganhealth.com‬‬ ‫●با اشنایی کامل به شرکتهای پتروشیمی‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫حقوق و مزایای عالی و مکفی‪ ،‬مزایایی از قبیل پاداش بهره وری‪،‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫را به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫شوش جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان از افراد‬ ‫شرایط پرداختی مناسب‪ ،‬بیمه درمان تکمیلی‪ ،‬سرویس ایاب و‬ ‫‪job.560.info@gmail.com‬‬ ‫ذهاب و … تعلق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند با اطالعات درج شده در‬ ‫ا گهی رزومه خود را ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪estekhdam.co2019@gmail.com‬‬ ‫چهارمحال و‬ ‫بختیاری‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تکنسین برق‬ ‫●اقا●حداقل لیسانس برق یا الکترونیک‬ ‫●اشنا به اتوکد ‪ - PLC -‬پنوماتیک‬ ‫یک شرکت دانش بنیان واقع در تهران ‪،‬پارک فن اوری پردیس‬ ‫●تجربه در نصب تجهیزات و ماشین االت‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان چهارمحال و بختیاری‪،‬‬ ‫●الزاما سه سال سابقه مرتبط‬ ‫شهرستان شهر کرد از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫●سا کن شوش ‪،‬دزفول ‪ ،‬شوشتر ‪ ،‬اندیمشک‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫● تمام وقت●حقوق ثابت●بیمه●بیمه تکمیلی‬ ‫استخدام در شرکت داروسازی‬ ‫تکنسین خدمات پس از فروش‬ ‫●پاداش●سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫● فوق دیپلم کامپیوتر ●مسلط به تایپ فارسی و التین‬ ‫● اقا ‪ ،‬خانم● کارشناسی یا تکنسین فنی ●مکاترونیک ‪،‬برق ‪،‬‬ ‫تکنسین مکانیک‬ ‫●به صورت تمام وقت ‪ ,‬سا کن کرج ‪ ،‬شهریار یا حومه‬ ‫●مهندسی پزشکی‪ ،‬مکانیک●سابقه کار مرتبط‬ ‫● اقا●حداقل لیسانس مکانیک گرایش جامدات‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه ‪,‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫●اشنا به اتوکد ‪ -‬مکانیک و موتور و گیربکس‬ ‫خود را به ادرس ذیل ‪ ,‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫●تجربه در نصب تجهیزات و ماشین االت‬ ‫‪admin@irannajo.com‬‬ ‫‪estekhdaam.hr@gmail.com‬‬ ‫●الزاما سه سال سابقه مرتبط‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫●سا کن شوش ‪ ،‬دزفول ‪ ،‬شوشتر ‪ ،‬اندیمشک‬ ‫یک شرکت لبنی در محدوده ابیک جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر خود در استان چهارمحال‬ ‫●نوع همکاری‪ :‬تمام وقت●حقوق ثابت●بیمه‬ ‫استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫و بختیاری از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●بیمه تکمیلی●پاداش ●سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫کارمند اداری‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫● اقا‪ ،‬خانم● با حداقل ‪ 5‬سال سابقه حسابداری‬ ‫●اقا●حداقل کارشناسی‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫(خزانه و انبار) و انبارداری● مسلط به نرم افزار سپیدار‬ ‫●محل سکونت شهرکرد یا فرخشهر‬ ‫‪hr.pne98@gmail.com‬‬ ‫● مسلط به قوانین مالیاتی‪ ،‬تامین اجتماعی و اداره کار‬ ‫● حداقل ‪ 3‬سال در زمینه حمل و نقل جاده ای‬ ‫●ساعت کاری‪ 7:30 :‬الی ‪ ●17‬حقوق و دستمزد‪ :‬طبق وزارت کار‬ ‫●تسلط بر نرم افزارهای افیس‬ ‫● سرویس ایاب وذهاب‪ :‬از هشتگرد به کارخانه‬ ‫●داشتن گواهینامه پایه ‪ 1‬مزیت محسوب می گردد‬ ‫و بلعکس مهیا است● بیمه تامین اجتماعی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ادرس‬ ‫به مهندس نقشه بردار مسلط به ‪ GIS‬جهت کار‬ ‫● صبحانه و نهار‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫در سمنان نیازمندیم‪.‬‬ ‫‪Jobsopp97@gmail.com‬‬ ‫‪niyan.agahi@gmail.com‬‬ ‫البرز‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تعیین وقت‬ ‫مصاحبه رزومه‪ ،‬نام و شماره خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪kaveh82957@yahoo.com‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫رئیس دفتر مدیر عامل‬ ‫●اقا‪ ،‬خانم● حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی‬ ‫● مسلط به نرم افزار افیس● مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪erfan1shirzadi@gmail.com‬‬ ‫بوشهر‬ ‫یک شرکت پیمانکاری جهت تکمیل کادر پروژه خود در‬ ‫عسلویه در استان بوشهر از افراد واجد شرایط با تخصص های‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سرپرست کنترل پروژه‬ ‫●اقا●با سابقه کار حداقل ‪ 12‬سال‬ ‫●اشنایی کامل با نرم افزار پریماوارا‬ ‫●رشته مهندسی صنایع‬ ‫سرپرست کنترل پروژه‬ ‫● اقا ●سابقه کار حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫●جهت گزارشات روزانه و هفتگی●رشته صنایع‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪info@sazehpad.com‬‬ ‫سمنان‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫یک شرکت بیمه جهت تکمیل کادر اداری خود در سمنان‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫● اقا ‪ ،‬خانم●دارای حداقل ‪ 10‬سال تجربه مدیریت در این زمینه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫نماینده علمی‬ ‫یک شرکت تولیدی زیر مجموعه هلدینگ در ‪ 25‬کیلومتری‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت تپسی جهت تکمیل کادر اداری خود در استان‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان بوشهر از افراد‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫به کارشناس برق و ابزار دقیق در یک شرکت صنعتی معدنی در‬ ‫کارشناس شعبه‬ ‫منطقه صنعتی سنگان در مشهد نیازمندیم‪:‬‬ ‫● اقا‪ ،‬خانم●تمام وقت‬ ‫‪azmoon.sr@gmail.com‬‬ ‫●کارشناس یا کارشناس ارشد رشته های مدیریت یا اقتصاد از‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫دانشگاه های معتبر کشور●حقوق ثابت‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت واحد منابع انسانی خود در‬ ‫●بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی●پاداش و اضافه کار‬ ‫استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫کارمند منابع انسانی‬ ‫‪hiring.insurance.co@gmail.com‬‬ ‫● اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫●با مهارتهای امور اداری ‪ ،‬کارگزینی و حقوق و دستمزد‬ ‫فارس‬ ‫● کارشناسی منابع انسانی●حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫● اشنایی با قوانین کار و بیمه تامین اجتماعی و امور واحد‬ ‫به مهندس صنایع با مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد جهت‬ ‫منابع انسانی● مهارت کار با نرم افزار ا کسل‬ ‫همکاری در شرکت اریا برج فیروز در شیراز نیازمندیم‪.‬‬ ‫● مهارت کار با نرم افزارهای حضور و غیاب‬ ‫‪gozinesh243022@gmail.com‬‬ ‫● اشنایی با دستگاههای کارت ساعت‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫● اشنایی با نرم افزارهای حقوق و دستمزد و حسابداری‬ ‫یک شرکت ساختمانی جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫اشنایی با سامانه حقوق بیمه و دارایی و ‪...‬‬ ‫فارس‪،‬شیراز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫نقشه کش‬ ‫‪hr@hes.ir‬‬ ‫● اقا ‪ ،‬خانم●مهندس معماری‪ /‬عمران‬ ‫●تسلط کامل به نرم افزار اتوکد جهت نقشه کشی فاز ‪ 1‬و ‪ 2‬نما‬ ‫خوزستان‬ ‫● اشنایی با مجموعه افیس● توانایی روحیه کار تیمی‬ ‫●تعهد و انگیزه خدمت‬ ‫شرکت مهان دارو درمان فعال در زمینه بازرگانی دارو و مکمل‬ ‫●ساعت کار‪ 7:30 :‬تا ‪ 2:30‬ظهر‪ -‬تعطیل رسمی فقط شنبه و‬ ‫جهت تکمیل کادر نماینده علمی خود در استان خوزستان‬ ‫یکشنبه میباشد‪●.‬حقوق پایه‪ 1،500،000 :‬تومان‬ ‫برنامه نویس‬ ‫● خانم ‪ ،‬اقا●تسلط بر‪ lisp‬و‪ VBA‬دراتوکد‬ ‫●ساعت کار‪ 7:30 :‬تا ‪ 2:30‬ظهر‪ -‬تعطیل رسمی فقط شنبه و‬ ‫یکشنبه میباشد‪●.‬مبلغ حقوق با توجه به توانایی های شما‬ ‫قابل مذا کره است‪.‬‬ ‫متخصص ‪Design builder‬‬ ‫● خانم ‪ ،‬اقا● مهندس مکانیک‬ ‫●تسلط به نرم افزار های ‪Design builder‬‬ ‫●فار غ التحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه های‬ ‫دولتی کالن شهرها‬ ‫●حداقل ‪ 1‬سال سابقه کار در زمینه محاسبه انرژی ساختمان و‬ ‫تاسیسات ساختمانی با استفاده از نرم افزار‪Design builder‬‬ ‫●ساعت کار‪ 7:30 :‬تا ‪ 2:30‬ظهر‪ -‬تعطیل رسمی فقط شنبه و‬ ‫یکشنبه میباشد‪●.‬مبلغ حقوق با توجه به توانایی های شما‬ ‫قابل مذا کره است‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر‬ ‫عنوان شغلی مورد نظر و ذکر ادرس محل سکونت و شماره تماس‬ ‫به صورت ‪ PDF‬به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ozdesigns2020@gmail.com‬‬ ‫قزوین‬ ‫شرکت ویرا قطعه گستر البرز جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫قزوین از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس کنترل کیفی‬ ‫● اقا ‪ ،‬خانم● با مدرک مهندسی صنایع یا مکانیک‬ ‫● دارای حداقل دو سال سابقه● اشنا به الزامات ایزو ‪9001-2015‬‬ ‫جهت همکاری در واحد کیفیت شرکت تولید‬ ‫قطعات فلزی خودرو‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪khaterehyousefi@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت توسعه بازار راسن جهت تکمیل نیروی انسانی‬ ‫خود در استان قزوین از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر طرح و برنامه‬ ‫●خانم‪ ،‬اقا●دارای مدرک مهندسی صنایع‬ ‫●حداقل ‪ 3‬سال تجربه کار مدیریت در شرکت های تولیدی‬ ‫ترجیحا صنایع غذایی●مسلط به برنامه ریزی تولید‬ ‫●توانمند در مذا کره و اشنا با قوانین تجارت و خرید‬ ‫●سا کن قزوین‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪hr@rossenfood.com‬‬ ‫گیالن‬ ‫یک شرکت در شهر صنعتی ال کان رشت جهت تکمیل‬ ‫کادر اداری خود در استان گیالن از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس ایمنی‬ ‫● اقا● رشته های ایمنی صنعتی و مرتبط با ان‬ ‫● حداقل یکسال سابقه کار مرتبط● به صورت تمام وقت‬ ‫کارشناس ‪IT‬‬ ‫●اقا● مسلط به شبکه‪ ،‬تعمیرات‪ ،‬چاپگر و شارژ کارتریج‬ ‫مهندسی مکانیک ● اقا‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫●اقا● متاهل● دارای حداقل یکسال سابقه کار‬ ‫● اشنا با ابزار اندازه گیری‬ ‫کارشناس تضمین کیفیت ● اقا‬ ‫انباردار ● اقا‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه عکس دار‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪hrmemployment0@gmail.com‬‬ ‫فنی و مهندسی‬ ‫شنبه‪ 3‬اسفند‪ 27-1398‬جمادی الثانیه‪ 22-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1190‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وجود‪ ۶۵۰‬هزار فار غ التحصیل‬ ‫رشته های مهندسی ساختمان در کشور‬ ‫بـ ــر اسـ ـ ــاس اعــام م ـه ـنـ ــدس اح ـمـ ـ ـ ــد خـ ــرم رئ ـ ـیـ ــس‬ ‫سازمان نظام مهندسی ساختــمان کشور در کشور ‪ ۶۵۰‬هزار‬ ‫فارغ التحصیل رشته مهندسی ساختمان داریم که ‪ ۵۵۰‬هزار‬ ‫مهندس ان ها عضو این سازمان هستند‪.‬‬ ‫ان گونه که رئیس جدید سازمان مهندسی ساختمان کشور‬ ‫اعام کرده است‪ :‬نیاز کشور با فرصت های کاری که امروز وجود‬ ‫دارد نشان می دهد که ‪ ۵۵۰‬هزار مهندس اضافی در کشور داریم‪.‬‬ ‫البته خرم بابیان اینکه با برنامه ریزی می توان این مسئله‬ ‫اضافی بودن مهندسان ساختمان را حل کرد‪ ،‬گفت‪ :‬ابتدا باید‬ ‫با کنترل تولید و سپس با ایجاد فرصت های شغلی و اموزش‬ ‫مهارت ها مهندسان ساختمان را وارد کارگاه کنیم چراکه برخی‬ ‫از مهندسان ساختمان وقتی وارد کارگاه می شوند دست و پای خود‬ ‫را گم می کنند‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه می توان قبل از ورود مهندسان ساختمان‬ ‫انها را با وضعیت کارگاه ها اشنا کرد‪ ،‬گفت‪ :‬با تولید ساالنه‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار مسکن می توان گفت ‪ ۵۰۰‬هزار مهندس ساختمان نیاز‬ ‫داریم اما سال گذشته تنها ‪ ۲۳۰‬هزار واحد مسکونی تولید شد و‬ ‫پیش بینی می شود امسال نیز در همین حد باشد‪.‬‬ ‫برگزاری ازمون نظام مهندسی؛ سالی دوبار‬ ‫همان گونه که اشاره شد عطش ورود به رشته های مهندسی‬ ‫در کشورمان بسیار باالست و به همین دلیل ازمون های‬ ‫نظام مهندسی یکی از پرجمعیت ترین ازمون های سراسر کشور‬ ‫به شمار می رود‪ .‬ازمونی که می تواند یکی از مهم ترین مراحل‬ ‫زندگی یک مهندس باشد و قبولی و موفقیت در این ازمون و‬ ‫عضویت و داشتن پروانه اشتغال بکار مهندسی از سازمان‬ ‫نظام مهندسی کشور گامی مهم در اشتغال فارغ التحصیان‬ ‫رشته مهندسی است‪.‬‬ ‫متولی برگزاری ازمون دفتر مقررات ملی و نهاد برگزارکننده‬ ‫و مجری سازمان سنجش کشور است و ازمون در تمام مراکز‬ ‫استان ها و بیشتر شهرهای بزرگ برگزار می شود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ازمون نظام مهندسی یک ازمون جزوه باز هست که معموال‬ ‫سالی دو بار که یک بار در نیمه اول و یکبارهم در نیمه دوم سال‬ ‫برگزار می شود‪ .‬این ازمون برخاف خیلی از ازمون ها محدودیت‬ ‫و حدنصابی برای تعداد قبولی ندارد و مثل بقیه ازمون های‬ ‫استخدامی نیست که تعداد افرادی که می توانند قبول شوند‬ ‫مشخص باشد و رقابت برای پیشی گرفتن از دیگر داوطلبان‬ ‫و رسیدن به نمرات خیلی باال باشد تا بتوان جزو قبول شده ها‬ ‫باشی‪ ،‬بلکه مانند ازمون های دانشگاهی قبولی در ان منوط به‬ ‫کسب ‪ %۵۰‬درصد نمره هست که البته سواالت به صورت تستی‬ ‫هست و نمره منفی هم دارد‪.‬‬ ‫ثبت نام ازمون نظام مهندسی دو بار در سال و به فاصله‬ ‫زمانی ‪ 6‬ماه انجام می شود‪ .‬در سال جاری نام نویسی دوره اول‬ ‫این ازمون در تیرماه انجام شد و نوبت دوم ثبت نام نیز در دی ماه‬ ‫گذشته انجام گرفت‪.‬‬ ‫فار غ التحصیالن چه رشته ها یی می توانند در ازمون‬ ‫نظام مهندسی شرکت کنند؟‬ ‫سوالی که پیش می اید ان است که ازمون نظام مهندسی برای‬ ‫چه رشته هایی برگزار می شود؟ در پاسخ به سوال فوق می توان‬ ‫گفت‪ :‬با تخصصی تر شدن علوم و گسترش رشته ها و شاخه شاخه‬ ‫شدن هر رشته و به وجود امدن رشته ها و گرایش های جدید‬ ‫در دانشگاه ها‪ ،‬در سال های اخیر یکی از دغدغه های خیلی‬ ‫از داوطلبان ازمون نظام مهندسی این بوده که ایا می توانند در‬ ‫این ازمون شرکت کنند و یا در کدام صاحیت این ازمون حق‬ ‫شرکت دارند؟‬ ‫جالب است بدانید حتی در خود امتحان نظام مهندسی‬ ‫هم در چند سال اخیر صاحیت های جدید به رشته های‬ ‫با فرارسید روز مهندس بررسی شد‬ ‫شرایط فار غ التحصیالن جهت دریافت‬ ‫پروانه اشتغال نظام مهندسی ساختمان‬ ‫◄ خواجه نصیرالدین طوسی ازجمله فالسفه و دانشمندان بزرگ قرن هفتم است که‬ ‫ٔ‬ ‫فعالیت های ارزشمندی را درزمینه ریاضیات‪ ،‬فیزیک و نجوم انجام داد ه است و حاال قرن ها پس از‬ ‫خواجهنصیر‪،‬نه تنها دانشجویان بسیاری در رشته های فنی و مهندسی فعالیت می کنند‪ ،‬بلکه یکی از‬ ‫دانشگاه هایفنیومهندسیمعتبر کشورنیزبهنام«خواجه نصیرالدینطوسی»نام گذاریشدهاست‪.‬‬ ‫روز پنجم اسفندماه مصادف با روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی در تقویم رسمی‬ ‫ً‬ ‫اصلی اضافه شد‪،‬مثا اولین بار در ازمون اذر ‪ 92‬صاحیت اجرا‬ ‫به رشته عمران و معماری اضافه شد و در اسفند ‪ 1395‬رشته‬ ‫تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی به دو صاحیت اجرا و‬ ‫نظارت تقسیم شد و تا قبل از این تاریخ فقط یک ازمون برای این‬ ‫رشته ها برگزار می شد‪.‬‬ ‫امابهصور کلیفارغ التحصیانرشته هایهفتگانه کهحقشرکت‬ ‫در ازمــون نــظام م ـهــندسی را دارنــد شــام ــل عمران‪ ،‬معماری‪،‬‬ ‫مکانیک‪ ،‬برق‪ ،‬شهرسازی‪ ،‬نقشه برداری و ترافیک هستند‪.‬‬ ‫البته به این نکته باید توجه داشت که این ازمون در ‪ ۷‬رشته و‬ ‫‪ ۱۳‬صاحیت برگزار می شود که بعضی رشته ها در ‪ ۳‬صاحیت‬ ‫برگزارشده و بعضی دریکی که در ادامه به رشته ها و‬ ‫صاحیت های اشاره می شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬رشته عمران (سه صاحیت)‬ ‫ازمون نظام مهندسی عمران نظارت‬ ‫ازمون نظام مهندسی عمران اجرا‬ ‫ازمون نظام مهندسی عمران محاسبات‬ ‫‪ -۲‬رشته معماری (سه صاحیت)‬ ‫ازمون نظام مهندسی معماری نظارت‬ ‫ازمون نظام مهندسی معماری اجرا‬ ‫ازمون نظام مهندسی معماری طراحی‬ ‫‪ -۳‬رشته تاسیسات برقی (دو صاحیت)‬ ‫ایران روز «مهندس» نام گرفته است‪ .‬رشته ای که عطش ورود به ان در کشورمان بسیار‬ ‫باالست‪ ،‬عطشی که شاید برای جوامع دیگر قابل درک نباشد و نتیجه ان شده که ازنظر‬ ‫تعداد دانش اموختگان حوزه مهندسی جز چند کشور اول جهان هستیم‪.‬‬ ‫فرارسیدن این روز بهانه ای شد تا در این گزارش به بررسی ازمون نظام مهندسی ساختمان‬ ‫و شرایط فار غ التحصیالن جهت دریافت پروانه نظام مهندسی بپردازیم‪.‬‬ ‫ازمون نظام مهندسی تاسیسات برقی نظارت‬ ‫ازمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی‬ ‫با ساخت ساالنه ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫مسکن می توان گفت‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار مهندس‬ ‫ساختمان نیاز داریم‬ ‫‪ -۴‬رشته تاسیسات مکانیکی (دو صاحیت)‬ ‫ازمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی نظارت‬ ‫ازمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی طراحی‬ ‫‪ -۵‬ازمون نظام مهندسی نقشه برداری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪ -۶‬ازمون نظام مهندسی شهرسازی‬ ‫‪ -۷‬ازمون نظام مهندسی ترافیک‬ ‫طبق ماده ‪ 6‬قانون نظام مهندسی رشته های اصلی مهندسی‬ ‫شامل عمران‪ ،‬معماری‪ ،‬برق‪ ،‬شهرسازی‪،‬مکانیک‪ ،‬ترافیک و‬ ‫نقشه برداری هستند‪ .‬اما در ماده ‪ 7‬گفته شده رشته های مرتبط‬ ‫هم می توانند عضو سازمان نظام مهندسی شوند و رشته مرتبط‬ ‫به رشته هایی گفته می شود که عنوان ان با رشته اصلی متفاوت‬ ‫بوده ولی محتوای علمی اموزشی انها با رشته های اصلی بیش از ‪%70‬‬ ‫در ارتباط باشند‪.‬‬ ‫برای دوستان سوال پیش می اید این ‪ %70‬ارتباط توسط‬ ‫چه کسی تائید می شود و اینکه با توجه به صاحیت های هر‬ ‫رشته اصلی (ناظرت‪،‬اجرا‪،‬طراحی‪،‬محاسبات) دوستانی که در‬ ‫رشته هایمرتبطهستنددر کدام یکاز صاحیت هاحق گرفتنپروانه‬ ‫دارند؟ در این زمینه در تبصره ‪ 2‬ماده ‪ 7‬قانون نظام مهندسی‪،‬‬ ‫توضیح داده شده موارد باال توسط کمیسیونی متشکل از‬ ‫نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی‪،‬وزیر فرهنگ و اموزش عالی‬ ‫و رئیس سازمان تعیین می شود که این کمیسیون به کمیسیون‬ ‫هم ارزی معروف است‪.‬‬ ‫طبق اخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته های زیر‬ ‫جزو رشته های مرتبط برای هر یک از رشته های اصلی تشخیص‬ ‫داده شده و می توانند در ازمون نظام مهندسی شرکت نمایند‪.‬‬ ‫‪ :1‬رشته های مرتبط با رشته عمران‪:‬‬ ‫مهندسی عمران‪ -‬دبیری فنی‪ ،‬مهندسی عمران‪ -‬عمران اب‪،‬‬ ‫مهندسی عمران‪ -‬راهسازی‪ ،‬مهندسی عمران‪ -‬عمران روستایی‪،‬‬ ‫مهندسی عمران‪ -‬کاربردی‪ ،‬مهندسی عمران‪ -‬تکنولوژی عمران‪،‬‬ ‫مهندسی عمران‪ -‬ساختمان سازی‪ ،‬مهندسی عمران‪ -‬خط و‬ ‫ابینه‪ ،‬مهندسی عمران‪ -‬عملی‪ ،‬مهندسی عمران‪ -‬ساختمان‪،‬‬ ‫معادل لیسانس مهندسی عمران‪ -‬عمران‬ ‫‪ :2‬رشته های مرتبط با معماری‬ ‫دبیری فنی معماری‪ ،‬معماری سنتی‪ ،‬مهندسی معماری‪-‬‬ ‫مرمت و احیای بناهای تاریخی‬ ‫‪ :3‬رشته های مرتبط با نقشه برداری‬ ‫معادل کارشناسی مهندسی نقشه برداری‬ ‫‪ :4‬رشته های مرتبط با ترافیک‬ ‫معادل کارشناسی مهندسی ترافیک‪ ،‬راه و ترابری‬ ‫‪ :5‬رشته های مرتبط با تاسیسات مکانیکی‬ ‫معادل کارشناسی تاسیسات مکانیکی (حرارت و سیاالت)‪،‬‬ ‫کارشناسی مهندسی مکانیک (طراحی و جامدات)‪ ،‬دبیری‬ ‫فنی مکانیک (حرارت و سیاالت)‬ ‫‪ :6‬رشته های مرتبط با تاسیسات برقی‬ ‫معادل کارشناسی برق (قدرت)‪ ،‬دبیری فنی برق(قدرت)‪،‬‬ ‫مهندسی برق‪-‬مخابرات‪ ،‬مهندسی برق‪-‬کنترل‪ ،‬مهندسی‬ ‫کنترل و ابزار دقیق‪ ،‬مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق‬ ‫‪ :7‬رشته ها مرتبط با شهرسازی‬ ‫شهرسازی‪ -‬طراحی شهری‪ ،‬شهرسازی‪-‬مهندسی محیط‪،‬‬ ‫شهرسازی‪ -‬محوطه سازی و طراحی فضای سبز‪،‬شهرسازی‪-‬‬ ‫کارشناس ارشد برنامه ریزی محیط یا محیط زیست‬ ‫شاید دوستانی باشند که اسم رشته انها در لیست باال‬ ‫نباشد ولی رشته انها مرتبط با یکی از ‪ 7‬رشته اصلی باشد انها‬ ‫باید چه کاری انجام دهند؟ که در پاسخ می توان گفت‪ :‬انها نیز‬ ‫می توانند مدارک زیر را به کمیسون هم ارزی ارسال کنند و این‬ ‫کمیسیون بعد از بررسی مدارک مشخص می کند که داوطلبان با‬ ‫گذراند چه دروسی می توانند در کدام صاحیت شرکت کنند‪.‬‬ ‫البته باید توجه داشت که جهت معرفی کسری واحدها توسط‬ ‫کمیسیونهمارزیرشته ها‪،‬معدلکلتحصیلیبرایدانشگاه هایدولتـی‬ ‫حـداقل‪ ۱۴‬و بـرایدانشگاه هایازاداسامیحداقل‪ ۱۵‬الزامیاست‪.‬‬ ‫سابقه کار مورد نیاز جهت شرکت در ازمون‬ ‫در کنار داشتن مدرک مهندسی از دانشگاه معتبر برای شرکت‬ ‫در این ازمون نیاز به داشتن سنوات کاری هم هست که این سنوات‬ ‫برای مقطع تحصیلی کارشناسی ‪ ۳‬سال سابقه کار؛ کارشناسی‬ ‫ارشد ‪ ۲‬سال سابقه کار و دکتری ‪ ۱‬سال سابقه کار است‪.‬‬ ‫این سوابق کاری باید در رشته مرتبط و بعد از گرفتن مدرک‬ ‫ً‬ ‫باشد؛ اما برای داوطلبانی که قبا دارای کاردانی بوده اند به ازای‬ ‫هر ‪ ۵‬سال سابقه کار با مدرک کاردانی در صورت هم رشته‬ ‫بودن (مدرک کاردانی و کارشناسی هم رشته باشند) یک سال‬ ‫سنوات محاسبه می شود و حداکثر ‪ ۲‬سال به سنوات مهندسی‬ ‫اضافه خواهد شد‪ .‬همچنین برای کمتر از ‪ ۵‬سال هم به تناسب‬ ‫به سنوات مهندسی اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫در صورت هم رشته نبودن رشته تحصیلی با رشته ازمون ‪،‬‬ ‫سنوات کاردانی قابل محاسبه برای ازمون نظام مهندسی نیست‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است دومین دوره ازمون های ورود به حرفه‬ ‫مهندسان سال ‪ ۱۳۹۸‬پس از ثبت نام در دی ماه در روزهای‬ ‫پنجشنبه و جمعه ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۶‬اسفندماه برگزار می شود‪.‬‬ ‫همچنین ازمون طراحی رشته معماری به صورت جداگانه‬ ‫در اردیبهشت ماه سال ‪ ۱۳۹۹‬برگزار خواهد شد که تاریخ‬ ‫ً‬ ‫دقیق ثبت نام و برگزاری ازمون یادشده‪ ،‬متعاقبا به اطاع کلیه‬ ‫متقاضیان خواهد رسید‪.‬‬ ‫عاقه مندان ازمون های نظام مهندسی می توانند جهت‬ ‫اطاعات تکمیلی به درگاه الکترونیکی ‪ inbr.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت فنی مهندسی جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫طراح الکترونیک‬ ‫•جنسیت‪ :‬اقا ‪ ،‬خانم•مهندس برق با تسلط کامل به میکرو کنترلر ‪ARM‬‬ ‫•جهت فعالیت در واحد طراحی•با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫•خالق‪ ،‬پرانرژی‪ ،‬دارای روحیه کار تیمی•حضور به صورت تمام وقت در محل شرکت (مشهد)‬ ‫پرداختی مناسب‬ ‫اپراتور وان قلع و دستگاه ‪P&P‬‬ ‫•جنسیت‪ :‬اقا•اشنا با قطعات الکترونیکی•اشنا به مونتاژ قطعات ‪ DIP‬و ‪SMD‬‬ ‫•خالق‪ ،‬پرانرژی‪ ،‬دارای روحیه کار تیمی•حضور به صورت تمام وقت در محل شرکت (مشهد)‬ ‫پرداختی مناسب‬ ‫مونتاژکار تابلو برق‬ ‫•جنسیت‪ :‬اقا•اشنا با مونتاژ و وایرینگ تابلو برق•خالق‪ ،‬پرانرژی‪ ،‬دارای روحیه کار تیمی‬ ‫•حضور به صورت تمام وقت در محل شرکت (مشهد)‬ ‫پرداختی مناسب‬ ‫کارشناس خرید داخلی‪ /‬خارجی‬ ‫•جنسیت‪ :‬اقا ‪ ،‬خانمرمسلط به زبان انگلیسی راشنا به تجهیزات و قطعات الکترونیکی‬ ‫•خالق‪ ،‬پرانرژی‪ ،‬دارای روحیه کار تیمی ‪،‬حضور به صورت تمام وقت در محل شرکت (مشهد)‬ ‫پرداختی مناسب‬ ‫کارشناس ‪IT‬‬ ‫•جنسیت‪ :‬خانم‬ ‫•اشنا به شبکه و رفع ایراد نرم افزاری و سخت افزاری سیستم های کامپیوتری‬ ‫خالق‪ ،‬دارای روحیه کار تیمی ‪ ،‬حضور به صورت تمام وقت در محل شرکت (مشهد)‬ ‫پرداختی مناسب‬ ‫حسابدار‬ ‫•جنسیت‪ :‬اقا ‪ ،‬خانم•فوق دیپلم حسابداری به باال•با حداقل یکسال سابقه کار‬ ‫•خالق‪ ،‬پرانرژی‪ ،‬دارای روحیه کار تیمی‬ ‫•حضور به صورت تمام وقت در محل شرکت (مشهد)‬ ‫پرداختی مناسب‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫•جنسیت‪ :‬خانم•مسط به مهارت های ‪ICDL‬‬ ‫•دارای سابقه کار در زمینه فروش•خالق‪ ،‬پرانرژی‪ ،‬دارای روحیه کار تیمی‬ ‫•حضور به صورت تمام وقت در محل شرکت (مشهد)‬ ‫پرداختی مناسب‬ ‫یک شرکت داروسازی جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان مرکزی‪ ،‬شهر ساوه از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس برق قدرت‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫تحصیالت کارشناسی برق گرایش قدرت‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫متقاضیان می بایست ساکن شهر ساوه بوده و یا امکان‬ ‫سکونت در این شهر را داشته باشند‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را در‬ ‫قالب فایل ‪ PDF‬به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪HR.AVJOB984@GMAIL.COM‬‬ ‫شرکت کنترل سازان فرایند جهت تکمیل کادر‬ ‫خود در استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ناظر برق‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط در زمینه برق‪،‬‬ ‫ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی‬ ‫اشنا با سیستم های اتوماسیون صنعتی و ‪ PLC‬و اسکادا‬ ‫مقیم استان کرمان یا ساکن شهر سیرجان‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪heydari_job@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت واقع در شهرک صنعتی جی اصفهان جهت تکمیل کادر خود از افراد متخصص دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪pc.acc121@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی زیر مجموعه هلدینگ در ‪ 25‬کیلومتری شوش جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫تکنسین برق‬ ‫•جنسیت‪ :‬اقا•حداقل لیسانس برق یا الکترونیک‬ ‫•اشنا به اتوکد ‪ - PLC -‬پنوماتیک•تجربه در نصب تجهیزات و ماشین االت‬ ‫•الزاما سه سال سابقه مرتبط•سا کن شوش ‪،‬دزفول ‪ ،‬شوشتر ‪ ،‬اندیمشک‬ ‫•نو ع همکاری‪ :‬تمام وقت‬ ‫•حقوق ثابت•بیمه•بیمه تکمیلی‬ ‫•پاداش•سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫تکنسین مکانیک‬ ‫•جنسیت‪ :‬اقا•حداقل لیسانس مکانیک گرایش جامدات‬ ‫•اشنا به اتوکد ‪ -‬مکانیک و موتور و گیربکس•تجربه در نصب تجهیزات و‬ ‫ماشین االت•الزاما سه سال سابقه مرتبط‬ ‫•سا کن شوش ‪ ،‬دزفول ‪ ،‬شوشتر ‪ ،‬اندیمشک•نو ع همکاری‪ :‬تمام وقت‬ ‫•حقوق ثابت•بیمه•بیمه تکمیلی‬ ‫•پاداش•سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr.pnc98@gmail.com‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫•جنسیت‪ :‬خانم•مقطع کارشناس یا کارشناس ارشد‬ ‫•اشنا به نرم افزارهای مکانیک (‪ ,AutoCad,3D Max,Catia,SolidWork‬و الزاما ‪•)inverter‬جهت کار در دفتر فنی‬ ‫•ترجیحا دارای سابقه کار مرتبط•ترجیحا مسلط به زبان انگلیسی•متعهد به خدمت ‪ 3‬ساله‬ ‫کارشناس مکانیک‬ ‫•جنسیت‪ :‬اقا•با سابقه ی کار مدیریت کارگاهی•حدا کثر سن ‪ 35‬سال•متعهد به خدمت ‪3‬ساله•اشنا به برنامه ریزی تولید‬ ‫•جهت کار در سالن تولید‬ ‫تکنسین مکانیک‬ ‫•جنسیت‪ :‬اقا•با سابقه کار مرتبط•اشنا به ‪ ،Fitting‬برشکاری و اجرای پایپینگ‬ ‫کارشناس الکترونیک‬ ‫•جنسیت‪ :‬اقا•اشنا به نقشه خوانی و تابلو برق•مسلط به ‪•PLC‬اشنا به برنامه نویسی التیوم‬ ‫•ترجیحا با سابقه کار مرتبط•ترجیحا مسلط به زبان انگلیسی•متعهد به خدمت ‪3‬ساله•جهت کار در سالن تولید‬ ‫کارگر تولید‬ ‫•جنسیت‪ :‬اقا•اشنا به خم و برش‪،‬جوشکاری و برشکاری‪،‬ورقکاری و نقشه خوانی‬ ‫•حدا کثر سن ‪ 35‬سال•ترجیحا با سابقه کار مرتبط‬ ‫نقاش خودرو‬ ‫•جنسیت‪ :‬اقا•با سابقه کار مرتبط•حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫نگهبان‬ ‫•جنسیت‪ :‬اقا•با سابقه کار مرتبط•ترجیحا بازنشسته•متعهد به خدمت ‪ 5‬ساله‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را در قالب ‪ PDF‬با ذکر عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫الزم بذکر است به رزومه هایی که در قالبی بجز ‪ PDF‬ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪hrm.amn2018@gmail.com‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 3‬اسفند‪ 27-1398‬جمادی الثانیه‪ 22-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1190‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استخدام‪ -‬اصفهان‬ ‫●تسلط کامل به سیستم مدیریت محتوای وردپرس‬ ‫● عاقمند به پیشرفت و یادگیری در صورت‬ ‫شرکت نرم افزاری زیگورات به منظور تکمیل‬ ‫(‪● )Wordpress‬تسلط کامل به پا گین ها و نحوه‬ ‫رضایت از کار طی دو ماه دوره کاراموزی به استخدام‬ ‫کادر فنی خود نیروی جوان ‪ ،‬متعهد ‪ ،‬حرفه ای و‬ ‫استفاده از انها در پروژه های مختلف ●تسلط کامل‬ ‫شرکت با حقوق و بیمه درخواهید امد‪.‬‬ ‫متخصص در زمینه های زیر استخدام می نماید ‪:‬‬ ‫بهویرایشقالبهایامادهو شخصیسازیانها‬ ‫لطفا رزومه و مشخصات و شماره تماس خود را به‬ ‫‪Back End :‬‬ ‫●تسلط کامل به ووکامرس به منظور راه اندازی‬ ‫نشانی زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫سایت های فروشگاه ●مهارت استفاده از‬ ‫‪info@c1co.com‬‬ ‫● ‪MVC Core ● EFCore ● SQL Server ● Clean‬‬ ‫‪ ● Coding ●Postman‬اشنایی با ‪NoSql‬‬ ‫● حقوق از ‪ 4‬میلیون تومان به باال‬ ‫‪Front End :‬‬ ‫● یکی از تخصص های پایین ‪AngularJS -‬‬ ‫‪ReactJS + React Native‬‬ ‫● حقوق از ‪ 3‬میلیون تومان به باال لطفا رزومه خود را‬ ‫به ادرس زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪info@itamin.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫جذب برنامه نویس‬ ‫● تسلط کامل به‪sql‬و دستورات ان ● تسلط کامل‬ ‫به زبان برنامه نویسی ‪ ● Asp.net Mvc‬حداقل چند‬ ‫سال سابقه کار مرتبط ‪Asp.netCore Sql server‬‬ ‫‪Angular 2+ TypeScript Bootstrap Html Css‬‬ ‫●ساعت کاری شرکت شنبه تا چهارشنبه ‪ 8‬تا‬ ‫نرم افزارهای گرافیکی فوتو‍شاپ‪ /‬ادوب ایکس دی‬ ‫‪ /‬ایلوستریتور ‪-‬مهارت و دانش طراحی گرافیک‪/‬‬ ‫رنگ شناسی‪/‬خاقیت هنری●دانش و تجربه‬ ‫طراحی رابط کاربری وبسایت تحت وب و موبایل‬ ‫●مسلط به ‪html, css, php, mysql‬‬ ‫●روحیه تیمی باال ● عاقه مندی به یادگیری‬ ‫مطالب جدید ارسال به ایمیل‬ ‫‪support@safar724.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت پیشتازان جهان ارتباطات جهت تکمیل‬ ‫کادر خود در استان اذربایجان شرقی از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس ‪Asp.net‬‬ ‫● اقا ‪ ،‬خانم●مسلط به ‪ MVC# ، VB ،C‬و ‪mssql‬‬ ‫و ‪ html‬و ‪ Css‬و ‪jquery‬‬ ‫■□■‬ ‫گرافیست حرفه ای‬ ‫●مسلط به فتوشاپ ‪ .‬ایلستریتور و ایکس دی‬ ‫● مسلط به دیجیتال مارکتینگ● مسلط به ساخت‬ ‫واتساپ‪09173163023‬‬ ‫موشن گرافیک ● طراحی ‪ ui‬و ‪ ux‬حقوق تا ‪5/4‬‬ ‫تلگرام‪09173163023‬‬ ‫میلیون بر اساس توانایی‬ ‫■□■‬ ‫لطفا افراد واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Graphist1398@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت رابینت در حوزه ی ‪ IT‬جهت تکمیل کادر‬ ‫استخدام ‪ -‬قم‬ ‫شرکت مستشار در قم استخدام می کند ‪،‬‬ ‫نیازمند یک نیروی ‪ ui‬کار هستیم‬ ‫● مسلط به ‪java script Css Boot strapt react :‬‬ ‫لطفا رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫اداری خود نیازمند یک وردپرس کار حرفه ای‬ ‫‪job@mostashar.me‬‬ ‫خاق‪،‬پیگیر و متعهد میباشد لطفا رزومه ی‬ ‫■□■‬ ‫خود را ارسال کنید ‪.‬‬ ‫‪ReactJS ●Electron‬‬ ‫استخدام ‪ -‬مشهد‬ ‫● پایه حقوقی بسته به میزان‬ ‫جذب برنامه نویس‬ ‫تخصص نیرو تا ماهانه ‪ 6‬میلیون‬ ‫‪miladparscompany1@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫●قرارداد تمام وقت ● پرداخت حقوق به موقع‬ ‫یک شرکت ساختمانی جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫● حقوق توافقی ( البته قابل مذاکره بسته به‬ ‫واتساپ به شماره ی ‪ 09138242881‬ارسال نمائید‪.‬‬ ‫‪bhz.bigdeli@gmail.com‬‬ ‫استان فارس‪،‬شیراز از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫■□■‬ ‫تخصص شما)● بیمه تامین اجتماعی و سایر‬ ‫■□■‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرکت فناوری اطاعات کیهان گستر جهت توسعه‬ ‫استخدام ‪ -‬البرز‬ ‫برنامه نویس‬ ‫مزایای قانونی ●حداقل مدرک کارشناسی‬ ‫‪16:30‬وپنج شنبه ها تا ساعت ‪ ● 12‬بیمه دارد‬ ‫تمام وقت لطفا رزومه ی خود را به ادرس تلگرام و یا‬ ‫کسب وکار و پیشبرد اهداف خود‪،‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫شرکت داروسازی‬ ‫از افراد متخصص در زمینه ی‬ ‫● به فوق دیپلم کامپیوتر● مسلط به تایپ فارسی و‬ ‫طراحی سـایت با سیسـتم مدیریت محتوای وردپرس‬ ‫التین● به صورت تمام وقت● سا کن کرج ‪ ،‬شهریار‬ ‫‪ ● - JQuery - Angular Js - bootstrap‬اشنا به‬ ‫فقط شنبه و یکشنبه میباشد‪.‬‬ ‫‪ Photoshop‬و ‪ ● Illustrator‬اشنا به طراحی رابط‬ ‫یک شرکت نرم افزاری واقع در شهر مشهد و فعال در‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫‪ ● jQuery‬کار با قالب های اماده ● ابزار ووکامرس‬ ‫‪admin@irannajo.com‬‬ ‫را با ذکر عنوان شغلی مورد نظر و ذکر ادرس محل‬ ‫برنامه نویس بک اند‬ ‫به منظور راه اندازی سایت های فروشگاهی و‬ ‫■□■‬ ‫سکونت و شماره تماس به صورت ‪ PDF‬به ایمیل‬ ‫● تسلط کامل بر ‪php، MySQL ، framework Yii2‬‬ ‫سفارشی سازی ان● تبدیل قالب ‪ HTML‬به‬ ‫یک گروه تبلیغاتی در راستای تکمیل و توسعه کادر‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫●داشتن نمونه کار ارسال رزومه به ‪:‬‬ ‫وردپرس ●ویرایش قالب های وردپرسی ● شرکت‬ ‫اداری خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫‪ozdesigns2020@gmail.com‬‬ ‫‪office@wsafar.com‬‬ ‫در دوره متخصص وردپرس ا کادمی سون لرن امتیاز‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫■□■‬ ‫محسوب می شود‪ ● .‬ساعت کار برای ‪ 9‬تا ‪18‬‬ ‫طراح گرافیست‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان فارس‬ ‫شرکت مهندسی نرم افزار رایورز جهت تکمیل کادر‬ ‫● اقا‪ ،‬خانم ● مسلط به نرم افزارهای فتوشاپ و کرل‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫خود در شعبه شرق از واجدین شرایط ذیل دعوت به‬ ‫و ایلوستریتور●سابقه کار در دفاتر تبلیغاتی‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫همکاری می نماید‪:‬‬ ‫و یا چاپخانه ها‬ ‫برنامه نویس فرانت اند‬ ‫کارشناس طراحی نرم افزار اشنایی با مفاهیم ‪UML-‬‬ ‫‪- C#.NET -SQL server‬‬ ‫و تغییرات در ان ها ● ‪HTML5 , CSS , JavaScript‬‬ ‫●حقوق و دستمزد توافقی درصورت داشتن شرایط‬ ‫باال برای شروع همکاری‬ ‫لطفا نمونه کارهای خود‪ ،‬و نیز رزومه فردی را به‬ ‫ادرس زیر ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫‪job@keyhangostar.com‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫همراه نمونه کارهای خود به شماره واتس اپ زیر‬ ‫■□■‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫استخدام برنامه نویس ‪php‬‬ ‫لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید‪.‬‬ ‫استخدام کادر فنی در جهت تولید و توسعه‬ ‫واتساپ ‪09901152660‬‬ ‫نرم افزار های اناین‬ ‫■□■‬ ‫● تمام وقت● با حقوق ‪ ،‬بیمه و مزایا باال‪.‬‬ ‫استخدام ‪ -‬اهواز‬ ‫●‪ ‎‬مسلط به زبان ‪ PHP‬و مفاهیم ‪ MVC‬مهارت‬ ‫ساختن وب سرویس● مسلط به استاندارد های‬ ‫‪ API‬نویسی دارای دانش کار با دیتابیس ‪MySQL‬‬ ‫و ‪ NoSQL‬مهارت باال جهت جست وجو برای‬ ‫راه حل های خاقانه ●عاقمند به یادگیری مباحث‬ ‫جدید حفظ استانداردهای کدنویسی برای عملکرد‬ ‫قوی و مستند سازی تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫● مسلط به ‪ CMS‬های فروشگاه ساز‬ ‫( مدیریت فروشگاه ‪ ،‬پیاده سازی تم و سفارشی‬ ‫کردن ماژول ها )‬ ‫خواهشمند است رزومه و نمونه کارهای خود را به‬ ‫ادرس زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫برنامه نویس ‪ ،‬وردپرس کار ‪ ،‬گرافیست ‪ ،‬کار اموز‬ ‫شرایط استخدام تخصص های مورد نیاز‬ ‫● ‪ HTML , CSS‬پنل مدیریتی وردپرس و‬ ‫پا گین های معمول وردپرس مثل ‪GRAVITY‬‬ ‫‪FORM YOAST SEO ، WOOCOMMERCE‬‬ ‫● اشنایی بامفاهیم سئو و ابزارهای ان ‪GOOGLE‬‬ ‫‪ANALITYCS , SEARCH CONSOLE ,‬‬ ‫‪ ● GOOGLE ADD WORLDS‬تولید محتوا و‬ ‫ایمیل مارکتینگ کار با سامانه هایی مثل ‪mailerlite‬‬ ‫● کار با ‪ photosho‬و ‪ after effect‬جهت استخدام ‪،‬‬ ‫همکاری و یا کار اموزی رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیرارسال کنید‪.‬‬ ‫● اقا ‪ ،‬خانم● اشنا با یکی از فریم ورک های‬ ‫ً‬ ‫جاواسکریپتی‪ ،‬ترجیحا ‪Angular‬‬ ‫●مسلط به جاوااسکریپت●مسلط به ‪ HTML‬و ‪CSS‬‬ ‫●دارای روحیه کار تیمی●با اخاق و منظم‬ ‫●اشنایی با ‪ iOnic‬یا ‪ React native‬مزیت محسوب‬ ‫میشود‪●.‬کار در یک محیط پویا و جوان و البته شاد‬ ‫●پرداخت حقوق منظم●پرداخت حقوق بر اساس‬ ‫توانمندی●امکان ارتقای شغلی‬ ‫●امکان مشارکت در طرح های استارتاپی شرکت‬ ‫وردپرس کار‬ ‫● اقا ‪ ،‬خانم●تجربه کار با وردپرس‪ ،‬قالب ها و‬ ‫●ساعت کاری از ‪ 9‬صبح تا ‪ 5‬عصر‬ ‫تخصص های اصلی ‪:‬‬ ‫●تسلط به طراحی سایت با وردپرس‬ ‫●مسلط به پا گین ها و قالب های معروف نظیر‪:‬‬ ‫‪ Yoast SEO , Revolution Slider‬و …‬ ‫●مسلط به اصول پایه ای طراحی وب‬ ‫■□■‬ ‫■□■‬ ‫استخدام اذربایجان شرقی ‪ -‬تبریز‬ ‫استخدام ‪ -‬فارس‬ ‫●امکان ارتقای شغلی●امکان مشارکت در‬ ‫مطالب و کد ها ● دیزاین سایت_مدیریت سایت‬ ‫نرم افزار نیازمندیم‬ ‫■□■‬ ‫شرکت مهندسی نرم افزار پیشگامان در راستای‬ ‫توسعه تیم فنی خود اقدام به جذب تعدادی‬ ‫کارشناس و برنامه نویس و کاراموز در‬ ‫حوزه های زیر نموده است‪.‬‬ ‫عاقمندان جهت همکاری پروژه ای یا تمام وقت‬ ‫درخواست و رزومه کاری خود را به ایمیل‬ ‫اعضای خوب تیم ما باشد‪.‬‬ ‫●پرداخت حقوق بر اساس تواتمندی‬ ‫●راهاندازیسایتوردپرس●بهینه کردناز نظرسئودر‬ ‫‪shargh@rayvarz.com‬‬ ‫برنامه نویس حرفه ای اندروید ترجیحا‬ ‫‪itmanager@bfsc.co.uk‬‬ ‫‪ codigniter‬جهت پشتیبانی و توسعه‬ ‫رزومه کاری خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫افزونه ها را داشته باشد و بتواند در شرکت یکی از‬ ‫‪cu@detectmarket.com‬‬ ‫متخصص ورد پرس‬ ‫جهت واحد فرایند (‪ )RayBpms‬عاقه مندان می توانند‬ ‫ذیل ارسال نمایند ‪:‬‬ ‫●مسلط به ‪●CSS , HTML‬پرداخت حقوق منظم‬ ‫به یک نفر عاقمند و اشنا به زبان ‪ php‬و فریمورک‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل زیر‬ ‫●ساعت کار‪ 7:30 :‬تا ‪ 2:30‬ظهر‪ -‬تعطیل رسمی‬ ‫●خانم ‪ ،‬اقا● تسلط بر‪ lisp‬و‪ VBA‬دراتوکد‬ ‫● رعایت اصول امانتداری و صداقت‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫مشکل سربازی داشته باشد‪.‬‬ ‫● تسلط کامل بر ‪JavaScript - CSS - HTML‬‬ ‫مذاکره است‪.‬‬ ‫● برنامه نویسی ‪ PHP‬وردپرس● افزونه های وردپرس‬ ‫شایان ذکر است نیرو به هیچ عنوان نباید‬ ‫■□■‬ ‫●دارای روحیه کار تیمی‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به ادرس ذیل ‪,‬‬ ‫تومان قابل افزایش می باشد‬ ‫طراح و متخصص فرانت اند‬ ‫●مبلغ حقوق با توجه به توانایی های شما قابل‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫● ‪MongoDB Redis‬‬ ‫‪ebtekarfsp@gmail.com‬‬ ‫کاربری ● خاق و ایده پرداز ● داشتن نمونه کار‬ ‫یا حومه نیازمند است‪.‬‬ ‫● ‪Nodejs‬‬ ‫طرح های استارتاپی شرکت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫●مسلط به ‪ rxjava‬سوکت معماری های‬ ‫‪mvvm mvc‬‬ ‫برنامه نویس وب فرانت ریکت جی ای اس ‪redux‬‬ ‫●ترجیحا اشنا با ‪nodejs‬‬ ‫کارشناس نرم افزار‬ ‫● اشنایی با تحلیل و تست سیستم ها و فرایند ها‬ ‫●اشنا با اسکرام و مدیریت پروژه‬ ‫‪netseeco@gmail.com‬‬ ‫حوزه ی طراحی نرم افزار های وب و موبایلی جهت‬ ‫توسعه واحد نرم افزار خود به چند برنامه نویس در‬ ‫حوزه های زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫‪ASP.net Developer )1‬‬ ‫● مسلط به ‪ ●C#, MVC، AJAX‬اشنایی با ‪Core,‬‬ ‫‪Angular, Code first & DB first, API, Git‬‬ ‫‪PHP Developer )2‬‬ ‫● مسلط به ‪ ● Laravel or YII‬اشنایی با ‪MySQL,‬‬ ‫‪ API, Git‬ما به دنبال برنامه نویسانی هستیم که‬ ‫عاوه بر دانش فنی‪ ،‬دارای روحیه کار تیمی‪ ،‬با‬ ‫پشتکار‪ ،‬خوش اخاق‪ ،‬انعطاف پذیر و عاقمند به‬ ‫یادگیری‪ ،‬حل مشکات جدید و تحقیق باشند‪.‬‬ ‫درعوض ما شرایط بسیار مطلوبی جهت رشد و ارتقا‬ ‫فنی و حرفه ای‪ ،‬در محیطی شاداب و دوستانه به‬ ‫شما ارائه میکنیم‪ .‬لطفا رزومه های خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنید‪.‬‬ ‫‪pulse.infogroup@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬یزد‬ ‫شرکت فعال در حوزه فناوری اطاعات در یزد‬ ‫جهت تکمیل تیم توسعه بازی های اندرویدی خود‬ ‫از عاقه مندان مسلط به برنامه نویسی دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫● متعهد‪ ،‬با انگیـزه و منضبط‪ ،‬اراستگی ظاهری‬ ‫مقید به اصول رفتار سازمانی‬ ‫●عاقمند به یادگیری و اموزش مداوم‬ ‫●مسئولیت پذیری و دارای پشتکار‬ ‫●داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و باال تر‬ ‫●داشتن تجربه کار در محیط اندروید استودیو‬ ‫●داشتن نمونه کار اپ اندوردید‬ ‫● بیمه ‪ +‬قرارداد استخدام حداقل پرداخت حقوق‬ ‫پایه ‪ /‬براساس توانمندی فردی مشخص میگردد‪.‬‬ ‫● ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ 19‬درصورت تمایل به‬ ‫■□■‬ ‫همکاری‪ ،‬مشخصات و رزومه خود را از طریق راه‬ ‫شرکت ابتکار جهت تکمیل تیم فنی خود به نیروی‬ ‫ارتباطی زیر برای‬ ‫فنی تمام وقت اشنا به تخصص های زیر نیازمند‬ ‫به تلگرام یا واتس اپ زیر ارسال نمایند‬ ‫است‬ ‫◄قابل توجه کارشناسان و متخصصان فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫دپارتمان ‪ IT‬و مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار جهاددانشگاهی با توجه به قرارداد فی مابین با شرکت ها و برندهای معتبر اقدام به معرفی کارشناسان و متخصصان‬ ‫کامپیوتر ‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار به شرکت های متقاضی نموده است ‪ .‬لذا متقاضیان می بایست به ادرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن ذکر شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان انقالب اسالمی‪ ،‬ابتدای پل کالج خیابان خارک‪ ،‬پال ک‪ 26‬تلفکس‪02166747747 :‬‬ ‫ما ارسال کنید‪:‬‬ ‫‪Whatsapp‬‬ ‫‪09135360188‬‬ ‫بازارکار نوین‬ ‫شنبه‪ 3‬اسفند‪ 27-1398‬جمادی الثانیه‪ 22-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1190‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رییس جمهور در جشنواره بین المللی خوارزمی ‪:‬‬ ‫با مشارکت پارک علم و فناوری البرز؛‬ ‫نخستین استارت اپ در حوزه برق و انرژی‬ ‫در کرج برگزار شد‬ ‫نخستین استارت اپ با رقابت ‪ 20‬ایده استارت اپی در حوزه برق و انرژی در کرج برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از پارک علم و فناوری البرز در این رویداد استارت اپی که با‬ ‫مشارکت پارک علم و فناوری البرز‪ ،‬شرکت توزیع برق استان و اداره کل اموزش فنی و حرفه‬ ‫ای استان البرز برگزار شد ‪ 20‬تیم استارت اپی تاش کردند ایده های کسب و کار خود را در‬ ‫حوزه تامین انرژی‪ ،‬وصول مطالبات برق از مشتریان و روش های صرفه جویی در این حوزه‬ ‫را عملیاتی نمایند ‪.‬‬ ‫دکتر عطاء اله ربانی درمراسم برگزاری این رویداد با اشاره به اهداف و برنامه های پارک‬ ‫علم و فناوری البرز هدف از برگزاری اولین رویداد کارافرینی «چاره جو» را رفع نیازهای‬ ‫فناورانه شرکت توزیع نیروی برق استا البرز عنوان کرد و گفت‪ :‬پارک علم و فناوری البرز با‬ ‫حمایت از استارت اپ ها و شرکت های فناور و دانش بنیان زمینه ساز این حرکت های‬ ‫کارافرینانه است‪.‬‬ ‫بهنام بیات مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز نیز در این رویداد گفت‪ :‬استان‬ ‫االبرز یک میلیون ‪ 360‬هزار مشترک برق دارد و میزان مصرف برق نسبت به سال گذشته‬ ‫در این استان بیش از سه و نیم درصد افزایش داشته که البته بیشتر افزایش مصرف مربوط‬ ‫به بخش صنعت است بنابراین تاش می کنیم با حضور نهادهای علم و فناوری استان و‬ ‫استارت اپها هم مطالبات برق و هم روش های نوین را در صرفه جویی و ارائه خدمات بهتر‬ ‫دنبال و اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هدف از اجرای این رویداد ارایه طرح های نو‪ ،‬ایده های خاق و برتر و ایجاد‬ ‫لینک های ارتباطی با ایده پردازان از طریق منابع انسانی‪ ،‬ایجاد ارتباط موثر با دیگران برای‬ ‫رسیدن به هدف مشترک جهت انجام کار تیمی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز با اشاره به مدلهای کسب و کار در دنیا متحول‬ ‫شده است اظهار داشت‪ :‬شرکت توزیع برق استان البرز از ایده های استارت اپی هم‬ ‫حمایت مالی و هم حمایت معنوی می نماید تا تجاری شده و در خدمت صنعت برق‬ ‫استان قرار بگیرند‪.‬‬ ‫از جمله مزایای شرکت در این رویداد‪ ،‬امکان استقرار تیم های برتر در مرکز رشد جامع‬ ‫پارک علم و فناوری البرز؛ جوایز نقدی برای سه برنده نخست رویداد‪ ،‬دریافت لوح یادبود و‬ ‫امکان استفاده از مشاوره و دوره های اموزشی حوزه کارافرینی است‪ .‬ایده های طرح شده‬ ‫در این رویداد پس از بررسی و ارزیابی از سوی تیم داوری‪ ،‬امتیازدهی شده و نفرات اول‬ ‫تا سوم به ترتیب ‪ ۱۰‬میلیون ریال‪ ۸ ،‬میلیون ریال و ‪ ۶‬میلیون ریال جایزه نقدی دریافت‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫معاون علمی رئیس جمهور‪:‬‬ ‫با وجود فار غ التحصیالن رشته شیمی‪،‬‬ ‫نباید در صنعت نفت واردات‬ ‫داشته باشیم‬ ‫معاونعلمیو فناوریریاستجمهوریبابیاناینکهدر رشتهدارو سازی کمترفارغالتحصیلی‬ ‫به خارج از کشور مهاجرت می کند‪ ،‬گفت‪ :‬ما با داشتن فارغ التحصیان رشته شیمی نباید‬ ‫در حوزه نفت واردات داشته باشیم‪ ،‬این حوزه نیز مانند رشته های پزشکی نیاز به سازمانی‬ ‫همانند سازمان غذا و دارو دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سورنا ستاری در مراسم اختتامیه گردهمایی شرکت های دانش بنیان‬ ‫و استارتاپ های صنعت نفت افزود‪ :‬وقتی صنعت نفت جهت فکری خود را عوض کند‪،‬‬ ‫جهت کشور به لحاظ توسعه فناوری‪ ،‬نواوری و اقتصاد نیز تغییر خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عظمت این صنعت و تغییر نگرش ان می تواند بخشی از کشور را در‬ ‫تمام حوزه ها تحت تاثیر قرار دهد‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬این تغییر رویکرد صنعت نفت می تواند‬ ‫حرکت استارتاپ ها را در این بخش فعال تر کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر تصمیمات خوبی برای اکوسیستم صنعت نفت گرفته‬ ‫شده است‪ ،‬که از ان جمله می توان به به ایجاد پارک علم و فناوری صنعت نفت و راه اندازی‬ ‫صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت اشاره کرد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به مهندس عمران یا کارشناس ارشد مدیریت ساخت با‬ ‫سابقه کاری حداقل ‪ 3‬سال در زمینه کنترل پروژه جهت‬ ‫کار در دفتر مرکزی مهندسین مشاور در تهران نیازمندیم‪.‬‬ ‫‪employment@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫•جنسیت‪ :‬اقا‪/‬خانم‬ ‫•رشته مهندسی مکانیک ‪ ،‬متالوژ‬ ‫•تسلط کامل بر زبان انگلیسی•اشنا با استاندارهای ‪API‬‬ ‫•حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪meysamnazarpour.zigorat@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫•جنسیت‪ :‬اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫•اشنا به کلیه امور بازرگانی خارجی‬ ‫•حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مفید‬ ‫•حدا کثر سن ‪ 45‬سال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪employment@kajprint.com‬‬ ‫مدیر سامانه های نوین سازمان ستفا جهاد دانشگاهی‪:‬‬ ‫‪ 300‬هزار شغل توسط شرکت های دانش بنیان ایجاد شد‬ ‫رئیس جمهور تاکید کرد‪ :‬طی شش سال گذشته‬ ‫فقط ‪ ۳۰۰‬هزار شغل در شرکت های دانش بنیان‬ ‫ایجاد شد و بیش از ‪ ۴۰‬هزار فارغ التحصیل وارد این‬ ‫شرکت ها شده اند و ‪ ۱۵۰۰‬متخصص نیز از تحصیل‬ ‫کنندگان دانشگاه های برتر جهان در این شرکت ها‬ ‫جذب شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حجت االسام و المسلمین‬ ‫حسن روحانی رئیس جمهور با اشاره به گزارشی که‬ ‫وزیر علوم در اوایل بهمن ماه سال جاری به ریاست‬ ‫جمهوری ارائه کرده خاطر نشان کرد‪ :‬براساس گزارش‬ ‫وزیر علوم تعداد پارک های علم و فناوری از ‪ ۳۶‬در سال‬ ‫‪ ۹۳‬به ‪ ۴۳‬در سال ‪ ۹۸‬و همچنین تعداد واحدهای‬ ‫فناوری مستقر در پارک های علم و فناوری از ‪ ۳۰۰۰‬در‬ ‫سال ‪ ۹۲‬به ‪ ۷۸۶۴‬در سال ‪ ۹۷‬رسیده است‪ .‬امروز‬ ‫بیش از ‪ ۱۶۲۵‬واحد فناور به کسب رتبه دانش بنیان‬ ‫نائل شدند این در حالی است که در سال ‪ ۹۲‬تنها‬ ‫‪ ۱۱‬شرکت دارای این رتبه بودند‪ .‬این که در علم و‬ ‫فناوری از جایگاه ‪ ۲۱‬به ‪ ۱۶‬رسیدیم به معنای حرکت‬ ‫سریع و رشد علمی ماست‪.‬‬ ‫روحانی در پایان با بیان این که اشتغال‬ ‫ایجاد شده طی شش سال گذشته توسط مردم ‪،‬‬ ‫کشاورزان‪ ،‬صنعتگران و فعاالن حوزه گردشگری‬ ‫ایجاد شده است‪ ،‬گفت‪ :‬طی شش سال گذشته‬ ‫فقط ‪ ۳۰۰‬هزار شغل در شرکت های دانش بنیان‬ ‫ایجاد شد و بیش از ‪ ۴۰‬هزار فارغ التحصیل وارد این‬ ‫شرکت ها شده اند و ‪ ۱۵۰۰‬متخصص نیز از تحصیل‬ ‫کنندگان دانشگاه های برتر جهان در این شرکت ها‬ ‫جذب شده اند‪ .‬همه این امار و گزارش ها برای ما‬ ‫افتخار است و نشان می دهد که ما می توانیم با‬ ‫وحدت و کنار هم بودن در شرایط سخت فعلی‬ ‫به نقاط بسیار ارزشمند برسیم و بتوانیم برای مردم‬ ‫خود هم رفاه و هم افتخار علمی بیافرینم‪.‬‬ ‫در ایین پایانی نخستین جایزه ملی طراحی بسته بندی در صنایع فرهنگی مطرح شد‬ ‫مراس ــم ایی ــن پایان ــی نخس ــتین دوره جای ــزه‬ ‫مل ــی طراح ــی بس ــته بندی ب ــا تقدی ــر از فع ــاالن‬ ‫صنای ــع فرهنگ ــی دو بخ ــش اید هه ــای ن ــو و‬ ‫محص ــول و چه ــار مح ــور بس ــته بندی س ــوغات‬ ‫خورا ک ــی‪ ،‬بس ــته بندی صنایع دس ــتی‪ ،‬بس ــته بندی‬ ‫اس ــباب بازی و کت ــاب و بس ــته بندی محص ــوالت‬ ‫هنــری و دیجیتــال در مرکــز همای ‬ ‫شهــای بین المللــی‬ ‫دانش ــگاه عل ــم و فرهن ــگ برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار‪ ،‬ایی ــن پایان ــی‬ ‫نخس ــتین دوره جای ــزه مل ــی طراح ــی بس ــته بندی‬ ‫در صنای ــع فرهنگ ــی ب ــا حض ــور دکت ــر عل ــی اصغ ــر‬ ‫مونس ــان وز ی ــر می ــراث فرهنگ ــی‪ ،‬صنای ــع دس ــتی و‬ ‫گردشگری‪ ،‬حمیدرضا طیبی رییس جهاد دانشگاهی‪،‬‬ ‫دکتــر محمــد حســین ایمانــی خوشــخو رییــس پــارک‬ ‫مل ــی عل ــوم و فناور ی ه ــای ن ــرم و صنای ــع فرهنگ ــی‬ ‫جه ــاد دانش ــگاهی و عض ــو ش ــورای عال ــی می ــراث‬ ‫فرهنگ ــی‪ ،‬صنای ــع دس ــتی و گردش ــگری‪ ،‬و س ــعید‬ ‫هاش ــمی ریی ــس دانش ــگاه عل ــم و فرهن ــگ برگ ــزار‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس جه ــاد دانش ــگاهی در ای ــن مراس ــم در‬ ‫ســخنانی گفــت‪« :‬کشــورهای پیشــرفته کــه در ابعــاد‬ ‫مختل ــف رش ــد کرده ان ــد بع ــد از مدت ــی ب ــه ای ــن‬ ‫نتیجــه رســیدند کــه بایــد بــه صنایــع فرهنگــی توجــه‬ ‫و ی ــژه ای داش ــته باش ــند چ ــرا ک ــه اوال باع ــث معرف ــی‬ ‫هو ی ــت کشورش ــان می ش ــود و ثانی ــا توس ــعه فناوران ــه‬ ‫م ــی توان ــد باع ــش درامدزای ــی ب ــرای ان ه ــا ش ــود‪».‬‬ ‫او اف ــزود‪« :‬بع ــد از انق ــاب ک ــه باع ــث ایج ــاد‬ ‫روحی ــه خودب ــاوری در بی ــن جوان ــان ش ــد موض ــوع‬ ‫توس ــعه صنای ــع س ــخت م ــورد توج ــه ق ــرار گرف ــت‬ ‫و دس ــتاوردهای خوب ــی نی ــز کس ــب کردی ــم ام ــا‬ ‫بع ــد از مدت ــی م ــا نی ــز ب ــه ای ــن نتیج ــه رس ــیدیم ک ــه‬ ‫فناور ی ه ــای ن ــرم نی ــز نی ــاز اصل ــی کش ــور اس ــت و‬ ‫اقدامات ــی در ای ــن خص ــوص انج ــام ش ــد و اکن ــون‬ ‫ش ــاهد نتای ــج توس ــعه صنای ــع ن ــرم هس ــتیم‪».‬‬ ‫دکتر حمید رضا طیبی ادامه داد‪« :‬هرجا که‬ ‫یک کارگاه ساختمانی واقع در یزد جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس عمران‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫جهت سرپرستی کارگاه ساختمانی‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪employ@psfco.org‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کاردان برنامه ریزی و تولید‬ ‫•جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫•فوق لیسانس یا لیسانس مهندسی صنایع‬ ‫یا مدیریت صنعتی‬ ‫•سابقه کار مرتبط‪ ،‬دقیق و منظم جهت انجام‬ ‫برنامه ریزی تولید و مواد‬ ‫•کاربر حرفه ای با ‪ Excel‬و ‪Microsoft office‬‬ ‫•توانایی انجام برنامه ریزی با نرم افزار ا کسل‬ ‫•اشنایی با نرم افزار همکاران سیستم در بخش انبار‬ ‫•اشنا به مباحث زنجیره تامین‬ ‫•اشنا به برنامه ریزی تامین‬ ‫•مسلط به برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪fatemeh.soltani@vdgco.ir‬‬ ‫رئیس مرکز ملی فرش ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫مراکز شتاب دهنده فرش‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫دانش ــگاهی برگ ــزاری ای ــن رویداده ــا و ارزیاب ــی‬ ‫بس ــته بندی صنای ــع فرهنگ ــی را ق ــدم س ــازنده ای‬ ‫در جه ــت نی ــل ب ــه اه ــداف برش ــمرد و تاکی ــد ک ــرد‪:‬‬ ‫ب ــا ای ــن اق ــدام می ت ــوان رقابت ــی س ــالم و حقیق ــی‬ ‫را ب ــرای محص ــوالت از جه ــت ا ک ــرام مش ــتری و‬ ‫احق ــاق حق ــوق انه ــا رق ــم زد‪ .‬بس ــیار پی ــش ام ــده ک ــه‬ ‫محصول ــی ب ــا وج ــود کیفی ــت پایین ت ــر ب ــه دالی ــل‬ ‫متع ــدد همچ ــون تبلیغ ــات از توج ــه بیش ــتری در‬ ‫ب ــازار برخ ــوردار می ش ــود و محصول ــی ب ــا کیفی ــت‬ ‫ب ــاال تنه ــا ب ــه دلی ــل ع ــدم برنامه ر ی ــزی و ضع ــف در‬ ‫معرف ــی در دس ــت مصرف کنن ــدگان ق ــرار نمی گی ــرد‬ ‫و در نهایــت ایــن ظلــم بــه مشــتری و در دیــد کلــی بــه ضــرر‬ ‫تولی ــد مل ــی خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫معرفی برگزیدگان بخش های مختلف بخش‬ ‫دیگر مراسم ایین پایانی نخستین دوره جایزه ملی‬ ‫طراحی بسته بندی در صنایع فرهنگی بود‪.‬‬ ‫همچنین در ادامه این مراسم از اعضای‬ ‫هیئت داوران نخستین دوره جایزه طراحی و‬ ‫بسته بندی صنایع فرهنگی و نیز از برگزیدگان این‬ ‫دوره با حضور دکتر مونسان وزیر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی تجلیل شد‪.‬‬ ‫دکت ــر مونس ــان‪ ،‬دکت ــر طیب ــی و همچنی ــن پو ی ــا‬ ‫محم ــوی و الدن حی ــدری‪ ،‬همچنی ــن از نمایش ــگاه‬ ‫اث ــار برگز ی ــدگان ای ــن دوره بازدی ــد ب ــه عم ــل اورد و ب ــا‬ ‫تعــدادی از برگز یــدگان و تولیدکننــدگان اثــار فاخــر از‬ ‫نزدی ــک گفت و گ ــو ک ــرد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدیر سامانه های نوین فناوری و حمایت از نواوری سازمان تجاری سازی‬ ‫اشتغال و فناوری دانش اموختگان جهاد دانشگاهی گفت‪ ۲۴ :‬مرکز رشد پارک‬ ‫علم و فناوری در کشور راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫سمیه قربانی دوشنبه ‪ ۲۸‬بهمن ماه در همایش رویداد استارت اپ‬ ‫کشاورزی که در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد با‬ ‫اشاره به اینکه امروز تمام زمینه های دانش به سمتی می رود که بر پایه ان یک‬ ‫کسب و کارهای جدید در کشور ایجاد شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زمانی بود که در مقطع‬ ‫منابع طبیعی و جنگلداری کاس شبانه برگزار می شد و ‪ ۷۰‬نفر در یک کاس‬ ‫بودند اما در خیلی از این دانشگاه ها این رشته ها در حال جمع شدن است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امروز دانشجو در این رشته به اینده شغلی خود اطمینان‬ ‫ندارد در حالی که از اساتید دانشگاهی شنیده بودیم که این رشته ها از اولویت‬ ‫ان ها در انتخاب رشته بود و از اینده شغلی خود مطمئن بودند‪.‬‬ ‫مدیر سامانه های نوین فناوری و حمایت از نواوری سازمان تجاری سازی‬ ‫اشتغال و فناوری دانش اموختگان جهاد دانشگاهی با اشاره به اینکه این‬ ‫رویداد با همکاری جهاد دانشگاهی و وزارت ارتباطات شکل گرفته است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬این رویداد در ‪ ۱۹‬استان کشور در حال انجام است که تاش‬ ‫می شود توانمندی های استارت اپ ها و ایجاد بازار ان ها فراهم شود‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫صنایع فرهنگی؛ هویت ساز و اشتغال افرین‬ ‫مردم کارفرما هستند کار در انجا بسیار راحت تر‬ ‫است و سرعت پیشرفت مشهود است‪ ،‬باید بتوانیم‬ ‫از ظرفیت های مردمی بیش از پیش استفاده کرد‪».‬‬ ‫او اضاف ــه ک ــرد‪« :‬یک ــی از ح ــوزه های ــی ک ــه‬ ‫می توان ــد مش ــکات را رف ــع کن ــد اتحادیه ه ــا و‬ ‫س ــندیکاها هس ــت ک ــه می توانن ــد ب ــا نظ ــرات خ ــود‬ ‫بــه رفــع مشــکات صنــوف مختلــف کمــک کننــد‪.‬‬ ‫اتحادیه ه ــا و صن ــوف ب ــه ص ــورت تخصص ــی در‬ ‫حوزه ه ــای خ ــود وارد ش ــده اند و بای ــد از نظ ــرات و‬ ‫تجرب ــه ان ه ــا اس ــتفاده ک ــرد‪».‬‬ ‫دکت ــر محم ــد حس ــین ایمان ــی خوش ــخو‪ ،‬عض ــو‬ ‫ش ــورای عال ــی می ــراث فرهنگ ــی‪ ،‬صنای ــع دس ــتی و‬ ‫گردش ــگری نی ــز در ب ــاره ای ــن رو ی ــداد گف ــت‪ :‬جای ــزه‬ ‫ملــی طراحــی بــه عنــوان یــک روش برگز یــده و تجربــه‬ ‫ش ــده در تم ــام دنی ــا ش ــناخته ش ــده و ب ــه عن ــوان‬ ‫بهتری ــن راه بـــرای رس ــیدن و شناس ــایی ایده ه ــای‬ ‫نواوران ــه و راه حل ه ــای ن ــو و نی ــز قدردان ــی از‬ ‫تا ‬ ‫شهــای طراحــان خبــره و دارای فکــر نــو مــورد اســتقبال‬ ‫طراح ــان و صنعتگ ــران ق ــرار می گی ــرد‪.‬‬ ‫وی ب ــا تصر ی ــح اینک ــه یک ــی از مولفه ه ــای‬ ‫مه ــم در پیش ــرفت کش ــورهای توس ــعه یافته‪،‬‬ ‫صنع ــت بس ــته بندی اس ــت‪ .‬خاطرنش ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫بس ــته بندی زیب ــا‪ ،‬اغواکنن ــده و ج ــذاب‪ ،‬کیفی ــت‬ ‫را تحت الش ــعاع ق ــرار می ده ــد بگونـ ـه ای ک ــه‬ ‫بس ــته بندی را «فروش ــنده خام ــوش» می نامن ــد‪.‬‬ ‫ع ــدم اش ــنایی و گاه بی رغبت ــی صنعت گ ــران‬ ‫و تولیدکنن ــدگان صنای ــع دس ــتی و محص ــوالت‬ ‫فرهنگ ــی نس ــبت ب ــه اهمی ــت‪ ،‬ض ــرورت و‬ ‫ارزش افرین ــی بس ــته بندی‪ ،‬کمب ــود دس ــتگاه های‬ ‫صنعت ــی پیش ــرفته و ضع ــف تکنول ــوژی ب ــه روز‪،‬‬ ‫ع ــدم رعای ــت اس ــتانداردهای الزم در طراح ــی و‬ ‫تولی ــد بس ــته بندی محص ــوالت فرهنگ ــی و‪ ...‬از‬ ‫جمل ــه ضعف ه ــای کش ــور م ــا در ای ــن ح ــوزه اس ــت‪.‬‬ ‫عض ــو هیئ ــت علم ــی و ریی ــس پ ــارک مل ــی‬ ‫عل ــوم و فناور ی ه ــای ن ــرم و صنای ــع فرهنگ ــی جه ــاد‬ ‫‪ ۲۴‬مرکز رشد پارک علم و فناوری‬ ‫در کشور راه اندازی شد‬ ‫فرح ناز رافع در جلسه هماهنگی توسعه صنعت فرش کشور که با حضور‬ ‫وزیر صمت تشکیل شد‪ ،‬اولویت نخست مرکز ملی فرش را رفع موانع و مشکات‬ ‫پیش روی بافندگان و ذینفعان فرش دستباف برشمرد‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز ملی فرش ایران‪ ،‬فرح ناز رافع‪ ،‬در جلسه هماهنگی توسعه‬ ‫صنعت فرش کشور که با حضور وزیر صمت برگزار شد‪ ،‬با اشاره به ظرفیت های‬ ‫بالقوه فرش دستباف خاطرنشان کرد‪ :‬با ایجاد شتاب دهنده تخصصی فرش‬ ‫دستباف‪ ،‬قصد داریم به بهبود فعالیت های ‪ R&D‬حوزه های فرش دستباف‬ ‫کمک کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کوشش ما در مرکز شتاب دهنده فرش بر این است که ابزار‬ ‫های نوین بازاریابی و نوین مالی مانند بازار سرمایه و بورس کاال را به فرش‬ ‫متصل کنیم‪.‬‬ ‫رافع گفت‪ :‬تشکیل ستاد عالی راهبری فرش دستباف ایران با هدف بررسی‬ ‫ضرورت و چالش های اساسی در حوزه فرش دستباف ایران و ارائه راهکار های‬ ‫مناسب برای توسعه صادرات فرش از جمله برنامه های مهم این مرکز است ‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫رئیس دانشگاه ازاد تهران جنوب‪:‬‬ ‫اولین مدرسه عالی مهارتی ُمد و‬ ‫لباس راه اندازی می شود‬ ‫رئیس دانشگاه ازاد اسامی واحد تهران جنوب از راه اندازی مدرسه عالی مهارتی‬ ‫ُمد و لباس به منظور توسعه کارافرینی و اشتغال دانش اموختگان این حوزه خبر داد‪.‬‬ ‫رامین خواجوی در گفت وگو با ایسکانیوز درباره راه اندازی دومین مدرسه‬ ‫عالی مهارتی دانشگاه ازاد اسامی واحد تهران جنوب اظهار کرد‪ :‬باتوجه‬ ‫نیازهای کنونی جامعه در حوزه فرهنگ پوشش و ظرفیت های بالفعل واحد‬ ‫تهران جنوب در این حوزه‪ ،‬مدرسه عالی مهارتی ُمد و لباس راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تاسیس و راه اندازی این مدرسه عالی مهارتی با رویکردهای‬ ‫اشاعه و ترویج فرهنگ اسامی ایرانی در زمینه پوشا ک و اتکا به تولیدات داخل‬ ‫و توانمندی دانشجویان صورت می گیرد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه ازاد اسامی واحد تهران جنوب بیان کرد‪ :‬استفاده از‬ ‫ظرفیت متخصصان و اساتید حوزه طراحی و تولید پوشاک از دیگر راهبردهای‬ ‫اولین مدرسه عالی مهارتی ُمد و لباس به شمار می رود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت فضاسازه نقش جهان جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫کارشناس طراحی و مهندسی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫•جنسیت‪ :‬خانم•جهت قسمت بازرگانی (خرید و فروش)‬ ‫•با روابط عمومی باال‬ ‫•جنسیت‪ :‬اقا•جهت قسمت فنی و مهندسی ‪ ،‬دارای مدرک مهندسی عمران‬ ‫•‪ 1 - 3‬سال سابقه کار‬ ‫•جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم ‪ ،‬جهت قسمت کنترل پروژه و برنامه ریزی‬ ‫کارشناس کنترل پروژه و برنامه ریزی‬ ‫اشنا با کارهای راندمان و بهره وری در کارگاه های تولیدی‬ ‫•با سابقه ‪ 1‬تا ‪ 3‬سال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذ کر عنوان شغل درخواستی در موضوع به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫حتما عنوان شغل درخواستی در موضوع ایمیل ارسالی ذ کر گردد‪.‬‬ ‫‪emp.fazasaze@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت توسعه بازار راسن جهت تکمیل نیروی انسانی‬ ‫خود در استان قزوین از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر طرح و برنامه‬ ‫•جنسیت‪:‬خانم‪ ،‬اقا•دارای مدرک مهندسی صنایع‬ ‫•حداقل ‪ 3‬سال تجربه کار مدیریت در شرکت های‬ ‫تولیدی ترجیحا صنایع غذایی‬ ‫•مسلط به برنامه ریزی تولید‬ ‫•توانمند در مذاکره و اشنا با قوانین تجارت و خرید‬ ‫ساکن قزوین‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪hr@rossenfood.com‬‬ ‫یک شرکت فنی و مهندسی جهت تکمیل کادر پرسنلی‬ ‫خود‪ ،‬در استان گیالن ‪ ،‬شهر رشت از یک مهندس برق با‬ ‫مهارت های زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس برق‬ ‫•جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم•نوع همکاری‪ :‬تمام وقت‬ ‫•مسلط به طراحی سخت افزار‬ ‫مهندس برق با گرایش الکترونیک یا کنترل‬ ‫•مسلط به طراحی سخت افزار با نرم افزار ‪Altium‬‬ ‫•ساعت کاری ‪ 8:30‬صبح الی ‪ 17:30‬عصر‬ ‫•حقوق و مزایای مناسب•بیمه پس از طی دوره ازمایشی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪Hooshmandsazan96@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به مهندس برق قدرت اقا جوان ‪ ،‬فوق دیپلم برق قدرت‬ ‫دارای کارت پایان خدمت در تهران با امادگی کار‬ ‫در شهرستان ها نیازمندیم‪.‬‬ ‫‪rt.co@live.com‬‬ ‫به مهندس برق کارشناسی و کارشناسی ارشد گرایش‬ ‫الکترونیک ‪ -‬مخابرات در تهران نیازمندیم‪.‬‬ ‫‪fidar.apply@gmail.com‬‬ ‫اخبار اموزشی‬ ‫شنبه‪ 3‬اسفند‪ 27-1398‬جمادی الثانیه‪ 22-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1190‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫جزئیات دریافت کارت؛‬ ‫دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی‪:‬‬ ‫براورد نیرویانسانی معیار توسعه‬ ‫رشته های علوم پزشکی شد‬ ‫اعالم زمان توزیع کارت کنکور و برگزاری ازمون دکتری‬ ‫دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی گفت‪ :‬مبنای تصمیم گیری شورای گسترش‬ ‫دانشگاه ها در توسعه کمی رشته ها‪ ،‬اسناد امایش سرزمینی و براورد نیروی انسانی است‪.‬‬ ‫دکتر محمدحسین ایتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت‪ :‬سند براورد نیروی انسانی‬ ‫حوزه سامت سه فاز دارد که در فاز اول ان وضعیت ‪ ۱۱۰‬رشته بررسی و به اتمام رسیده است‬ ‫و ‪ ۱۸۰‬رشته تا اخر سال ‪ ۹۸‬به اتمام می رسد‪ .‬از این ‪ ۱۸۰‬رشته نیز تاکنون تعدادی به پایان‬ ‫رسیده اند و در نوبت شورای گسترش قرار دارند تا مورد تصویب قرار گیرند‪ .‬سایر رشته ها نیز‬ ‫پیشرفت تا ‪ ۹۵‬درصد دارند و امیدواریم تا پایان سال به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬فاز اول سند براورد نیروی انسانی حوزه سامت برش کشوری و در‬ ‫ان مشخص شده است در کشور جمهوری اسامی ایران تا سال ‪ ۱۴۱۰‬به عنوان مثال به چه‬ ‫تعداد پزشک و دندانپزشک نیاز داریم‪.‬‬ ‫دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی گفت‪ :‬فاز دوم به برش کان منطقه ای‬ ‫اختصاص دارد‪ .‬برش کان منطقه ای سه ماه پیش انجام شد و به این ترتیب مشخص شد‬ ‫که در تمام رشته های موجود علوم پزشکی در کشور سهم هر منطقه چقدر است‪ .‬در واقع هر‬ ‫کان منطقه امایشی می داند که تا چه اندازه باید پزشک‪ ،‬پرستار و … اموزش دهد‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬ای ــن کار در راس ــتای برق ــراری عدال ــت اموزش ــی اس ــت ز ی ــرا وقت ــی از قط ــب‬ ‫شــدن یــک دانشــگاه بــرای امــوزش یــک رشــته تخصصــی نــام بــرده می شــود عدالــت اموزشــی‬ ‫تاکیــد می کنــد کــه همــه افــراد در همــه بخش هــای کشــور بایــد دسترســی یکســانی بــه امــوزش‬ ‫داشــته باشــند از همیــن رو مــا در وزارت بهداشــت برخــورداری مناطــق را از نظــر دسترســی بــه‬ ‫ام ــوزش رش ــته های عل ــوم پزش ــکی ارزیاب ــی کردی ــم‪.‬‬ ‫ایتی یاداور شد‪ :‬فاز دوم سند براورد نیروی انسانی حوزه سامت در نشست کرمان در ابان‬ ‫‪ ۹۸‬اغاز شد و بر اساس ان معاونت اموزشی وزارت بهداشت با هر یک از ‪ ۱۰‬کان مناطق امایشی‬ ‫یک قرارداد امضا کرده است که طبق این قرارداد توافق شد که طی ‪ ۱۰‬سال اینده برخی رشته ها را‬ ‫افزایش و برخی رشته ها را کاهش دهند تا به عدالت در دسترسی به اموزش برسیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬فاز سوم سند براورد نیروی انسانی حوزه سامت بخش تقسیم درون‬ ‫منطقه ای است که مقداری چالش برانگیز نیز است‪ .‬به هر حال در هر منطقه یک دانشگاه‬ ‫بزرگ و چند دانشکده و دانشگاه وجود دارد و مشخص است که چه تعداد مشخص باید‬ ‫نیروی انسانی داشته باشند و باید این تعداد مشخص را بین خودشان تقسیم کنند‪ .‬کار‬ ‫پیچیده ای است و به سعه صدر نیاز دارد که اکنون مناطق در حال برگزاری جلسات در این‬ ‫زمینه هستند تا بتوانند به توافق دست یابند‪.‬‬ ‫دبی ــر ش ــورای گس ــترش دانش ــگاه های عل ــوم پزش ــکی گف ــت‪ :‬برخ ــی از مناط ــق ب ــه تواف ــق‬ ‫الزم رس ــیده اند و بقی ــه ه ــم در ح ــال انج ــام کار هس ــتند‪ .‬مرج ــع ح ــل اخت ــاف ه ــم معاون ــت‬ ‫اموزش ــی وزارت بهداش ــت اس ــت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ب ــه ط ــور نمون ــه اکن ــون ی ــک تفاهمنام ــه در منطق ــه ‪ ۸‬کان منطق ــه ب ــه امض ــا‬ ‫رســیده اســت کــه در ذیــل ان توافــق را ‪ ۸‬رئیــس دانشــگاه حاضــر در ان کان منطقــه بــه امضــاء‬ ‫رس ــانده اند‪ .‬در واق ــع زمان ــی ک ــه ای ــن س ــه ف ــاز س ــند ب ــراورد نی ــروی انس ــانی ح ــوزه س ــامت ب ــه‬ ‫پای ــان برس ــد ی ــک اتف ــاق مه ــم در گس ــترش رش ــته های عل ــوم پزش ــکی رخ می ده ــد و توس ــعه‬ ‫رش ــته ها ب ــه درس ــتی پی ــش مــی رود‪.‬‬ ‫ایتی خاطرنشان کرد‪ :‬نکته مهم این است که ما در برش کشوری به این نتیجه رسیده‬ ‫بودیم که برخی از رشته ها قرمز شده بودند در واقع نیروی انسانی این رشته ها بیش از حد‬ ‫تربیت شده اند و دیگر فارغ از هر منطقه اموزش دهنده‪ ،‬باید جلوی توسعه این قبیل رشته ها‬ ‫گرفته شود‪ .‬به عبارت دیگر این رشته ها دیگر در شورای گسترش بررسی نمی شوند و با توسعه‬ ‫انها مخالفت می شود‪.‬‬ ‫دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی تاکید کرد‪ :‬مبنای تصمیم گیری شورای‬ ‫گسترش دانشگاه ها در توسعه ّ‬ ‫کمی دو سند امایش سرزمینی و سند براورد نیروی انسانی است‪.‬‬ ‫کارت ش ــرکت در ازم ــون دکت ــری (‪ )Ph.D‬س ــال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫از روز س ــه ش ــنبه ‪ ۶‬اس ــفند منتش ــر م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬کارت شرکت در ازمون دکتری (‪)Ph.D‬‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬از روز سه شنبه ‪ ۶‬اسفند بر روی سایت سازمان‬ ‫سنجش اموزش کشور ‪ www.sanjesh.org‬قرار می گیرد‪.‬‬ ‫داوطلبان می توانند از سه شنبه ‪ ۶‬اسفند تا پنجشنبه‬ ‫‪ ۸‬اسفند به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند و با‬ ‫وارد کردن اطاعات شناسنامه ای (نام خانوادگی و نام‪،‬‬ ‫کد ملی و تاریخ تولد) و یا اطاعات ثبت نامی (شماره‬ ‫پرونده و کد پیگیری) از کارت شرکت در ازمون پرینت‬ ‫تهیه کنند و بر اساس ادرس تعیین شده در کارت به‬ ‫محل حوزه امتحانی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ادرس و مح ــل تش ــکیل باج ــه رف ــع نق ــص کارت‬ ‫شــرکت در ازمــون تمامــی داوطلبــان بــر مبنــای شهرســتان‬ ‫مح ــل ازم ــون ان ــان تعیی ــن ش ــده و در ص ــورت نی ــاز صب ــح‬ ‫از س ــاعت ‪ ۸‬ت ــا ‪ ۱۲‬و بعدازظه ــر از س ــاعت ‪ ۱۴‬ت ــا ‪ ۱۷‬در‬ ‫یک ــی از روزه ــای چهارش ــنبه و پنجش ــنبه ‪ ۷‬و ‪ ۸‬اس ــفند‬ ‫‪ ۹۸‬ب ــه حوزه ه ــای رف ــع نق ــص کارت مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫فراین ــد ازم ــون ورودی دوره دکت ــری (‪ )Ph.D‬نیم ــه‬ ‫متمرک ــز س ــال ‪ ۱۳۹۹‬از س ــاعت ‪ ۸‬صب ــح روز جمع ــه ‪۹‬‬ ‫اس ــفند در ‪ ۶۰‬شهرس ــتان مختل ــف کش ــور اغ ــاز می ش ــود‪.‬‬ ‫در صورت ــی ک ــه داوطل ــب مغایرت ــی در بنده ــای ‪،۲ ،۱‬‬ ‫‪ ۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۱ ،۱۰ ،۹ ،۶ ،۵ ،۴‬و ‪( ۱۸‬نــام خانوادگــی‬ ‫و نـــام‪ ،‬س ــال تول ــد‪ ،‬ش ــماره شناس ــنامه‪ ،‬کدمل ــی‪،‬‬ ‫مع ــدل مقط ــع کارشناس ــی‪ ،‬تار ی ــخ ف ــارغ التحصیل ــی‬ ‫مقط ــع کارشناس ــی‪ ،‬موسس ــه ف ــارغ التحصیل ــی مقط ــع‬ ‫کارشناس ــی‪ ،‬مع ــدل مقط ــع کارشناس ــی ارش ــد‪ ،‬تار ی ــخ‬ ‫ف ــارغ التحصیل ــی مقط ــع کارشناس ــی ارش ــد‪ ،‬موسس ــه‬ ‫ف ــارغ التحصیل ــی مقط ــع کارشناس ــی ارش ــد‪ ،‬هیئ ــت‬ ‫علم ــی (مر ب ــی اموزش ــی رس ــمی)‪ ،‬دانش ــگاه مح ــل‬ ‫در رشته گرایش های تحصیلی مصوب وزارت علوم‬ ‫دانشگاه عالی دفاع ملی دانشجوی دکتری‬ ‫تخصصی می پذیرد‬ ‫دانش ــگاه و پژوهش ــگاه عال ــی دف ــاع مل ــی ب ــرای‬ ‫پذی ــرش دانش ــجوی دکت ــری تخصص ــی در رش ــته‬ ‫گرایش ه ــای تحصیل ــی مص ــوب وزارت عل ــوم در س ــال‬ ‫تحصیل ــی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬فراخ ــوان داد‪.‬‬ ‫دانشــگاه و پژوهشــگاه عالــی دفــاع ملــی و تحقیقــات‬ ‫راهب ــردی (مرک ــز ارتباط ــات و ام ــور بین المل ــل) در‬ ‫فراخوان ــی اع ــام ک ــرد‪ :‬به منظ ــور تربی ــت و ام ــوزش‬ ‫فرماندهــان و مدیــران حائــز شــرایط جهــت احــراز مشــاغل‬ ‫راهب ــردی در حوزه ه ــای عل ــوم دفاع ــی‪ ،‬امنیت ــی و‬ ‫مدیر ی ــت راهب ــردی در س ــازمان های لش ــکری و کش ــوری‪،‬‬ ‫در س ــال تحصیل ــی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬در رش ــته گرایش ه ــای‬ ‫تحصیل ــی مص ــوب وزارت عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات و فن ــاوری‬ ‫اطاع ــات‪ ،‬دانش ــجوی دکت ــرای تخصص ــی (‪)PH.D‬‬ ‫پذی ــرش می کن ــد‪.‬‬ ‫عاقه من ــدان می توانن ــد ب ــرای کس ــب اطاع ــات‬ ‫بیش ــتر و ثبت ن ــام ب ــه س ــایت دانش ــگاه ب ــه ادرس‬ ‫‪ www.sndu.ac.ir‬مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی مطرح کرد‪:‬‬ ‫حذف ‪ 100‬تا ‪ 200‬رشته فاقد متقاضی‬ ‫رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی کار بــردی گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫مه ــر س ــال این ــده بی ــن ‪ 100‬ت ــا ‪ 200‬رش ــته فاق ــد متقاض ــی را‬ ‫در ای ــن دانش ــگاه ح ــذف می کنی ــم‪.‬‬ ‫دکت ــر محمدحس ــین امی ــد در نشس ــتی ک ــه در‬ ‫دانش ــگاه علم ــی کار ب ــردی کرمانش ــاه برگزارش ــد‪ ،‬بااش ــاره‬ ‫ب ــه س ــاماندهی مرا ک ــز علم ــی کار ب ــردی کش ــور ط ــی‬ ‫چن ــد س ــال اخی ــر‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬س ــال ‪ 1394‬ح ــدود ‪1100‬‬ ‫مرک ــز علم ــی کار ب ــردی در کش ــور داش ــتیم ک ــه ب ــا اب ــاغ‬ ‫دس ــتورالعمل ح ــذف مرا ک ــز دولت ــی و ل ــزوم کیف ــی س ــازی‬ ‫ای ــن مرا ک ــز‪ ،‬تع ــداد انه ــا ت ــا س ــالجاری ب ــه ‪ 620‬مرک ــز‬ ‫کاه ــش یافت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫وی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬تاکی ــد ب ــر توق ــف توس ــعه کم ــی و‬ ‫توج ــه ب ــه توس ــعه کیف ــی در ای ــن دانش ــگاه باع ــث ش ــده ت ــا‬ ‫در طــول چهــار ســال گذشــته تنهــا ‪ 30‬مرکــز جدیــد مر بــوط‬ ‫ب ــه بخ ــش خصوص ــی و نهاده ــای نیم ــه دولت ــی مانن ــد‬ ‫ش ــهرداری و‪ ...‬داش ــته باش ــیم‪.‬‬ ‫رئی ــس دانش ــگاه جام ــع علم ــی کار ب ــردی در ادام ــه از‬ ‫ســطح بنــدی مرا کــز علمــی کار بــردی کشــور در ســالجاری‬ ‫بــه چهــار ســطح اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬براســاس ایــن ســطح‬ ‫بن ــدی هیچک ــدام از مرا ک ــز علم ــی کار ب ــردی کش ــور در‬ ‫خدم ــت مربی ــان اموزش ــی رس ــمی) مش ــاهده کردن ــد الزم‬ ‫اس ــت ب ــه ص ــورت اینترنت ــی ان را تصحیـــح کننـــد‪.‬‬ ‫داوطلبان از طریق لینک مربوطه حداکثر تا ‪۹‬‬ ‫اسفندماه ‪ ۹۸‬فرصت دارند با مراجعه به سایت سازمان‬ ‫سنجش اموزش کشور و با ورود به قسمت ویرایش‬ ‫اطاعات نسبت به اصاح موارد اعامی اقدام کنند‪.‬‬ ‫داوطلب ــان در صورت ــی ک ــه نس ــبت ب ــه بنده ــای ‪۷ ،۳‬‬ ‫و ‪( ۱۳‬جنــس‪ ،‬معلولیــت و ز بــان خارجــی) کارت شــرکت‬ ‫در ازم ــون مغایرت ــی مش ــاهده کردن ــد الزم اس ــت در یک ــی‬ ‫از روزه ــای چهارش ــنبه ‪ ۷‬اس ــفند ی ــا پنجش ــنبه ‪ ۸‬اس ــفند‬ ‫بــه نماینــده ســازمان ســنجش مســتقر در باجــه رفــع نقــص‬ ‫ح ــوزه مربوط ــه مراجع ــه ک ــرده و موض ــوع را پیگی ــری کنن ــد‬ ‫ت ــا مش ــکل برط ــرف ش ــود‪.‬‬ ‫در خص ــوص بنده ــای ‪ ۱۲‬و ‪( ۲۱‬ن ــام رش ــته امتحان ــی‬ ‫و مح ــل برگ ــزاری ازم ــون) هیچگون ــه تقاضای ــی پذیرفت ــه‬ ‫نخواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫تبصـــره‪ :‬ان دســـته از دانشـــجویان ســـال اخـــر ک ــه‬ ‫حداکث ــر ت ــا تاری ــخ ‪ ۳۰‬بهم ــن ‪ ۹۸‬در مقاط ــع کارشناس ــی‬ ‫ارشــد و یــا دکتــری حرفــه ای فــارغ التحصیــل شــده و یــا تــا‬ ‫تاری ــخ ‪ ۳۱‬ش ــهریور ‪ ۹۹‬در مقاط ــع مذک ــور ف ــارغ التحصی ــل‬ ‫می ش ــوند در ای ــن مرحل ــه بای ــد نس ــبت ب ــه ویرای ــش و ی ــا‬ ‫درج مع ــدل ف ــارغ التحصیل ــی (ب ــرای ف ــارغ التحصی ــان‬ ‫‪ ۳۰‬بهم ــن ‪ )۹۸‬و ی ــا میانگی ــن نم ــرات واحده ــای درس ــی‬ ‫گذرانـــده شـــده (بـــرای فـــارغ التحصیـــان تـــا تاریـــخ ‪۳۱‬‬ ‫ش ــهریور ‪ )۹۹‬خ ــود ت ــا تاری ــخ ‪ ۳۰‬بهم ــن ‪ ۹۸‬اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫رییس مرکز سنجش اموزش پزشکی کشور‬ ‫امکان مجدد ثبت نام ازمون دکتری‬ ‫وزارت بهداشت فراهم شد‬ ‫رییــس مرکــز ســنجش امــوزش پزشــکی کشــور گفــت‪:‬‬ ‫داوطلب ــان ازم ــون دکت ــری وزارت بهداش ــت ک ــه موف ــق ب ــه‬ ‫ثب ــت ن ــام در ای ــن ازم ــون نش ــده اند‪ ،‬از ‪ ۱۱‬ت ــا ‪ ۱۳‬اس ــفند‬ ‫س ــطح ممت ــاز ی ــا درج ــه ی ــک ق ــرار نگرفتن ــد‪.‬‬ ‫وی اعام کرد‪ :‬همچنین طبق سطح بندی که طی‬ ‫دو سال گذشته داشتیم‪ ،‬حدود ‪ 20‬مرکز برای دو سال‬ ‫متوالی جزو گروه سطح چهارم قرار گرفتند که با توجه به‬ ‫کیفیت پائین انها مجبور به حذفشان شدیم‪.‬‬ ‫امیــد یاداورشــد‪ :‬البتــه در ایــن مــدت ‪ 200‬مرکــز علمــی‬ ‫کار ب ــردی کش ــور ه ــم ت ــاش کردن ــد و ســـطح خـــود را از‬ ‫س ــطح س ــه ب ــه س ــطح دو ارتق ــاء دادن ــد‪.‬‬ ‫امید به وجود ‪ 800‬رشته مهارتی در مراکز دانشگاه جامع‬ ‫علمی کاربردی کشور هم اشاره کرد و گفت‪ :‬توجه به مسئله‬ ‫کیفی سازی دانشگاه باعث شده تا تصمیم بگیریم برای‬ ‫مهر سال ‪ 1399‬رشته هایی که متقاضی ندارند را حذف‬ ‫کنیم که حدود ‪ 100‬تا ‪ 200‬رشته را شامل می شود‪.‬‬ ‫وی در پای ــان ب ــه س ــاماندهی مدرســـین دانشـــگاه‬ ‫علم ــی کار ب ــردی ه ــم اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪ :‬ت ــا چن ــد س ــال‬ ‫مهل ــت دارن ــد در ای ــن ازم ــون ثب ــت ن ــام کنن ــد‪.‬‬ ‫دکتــر ابتیــن حیــدرزاده در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬ضمــن‬ ‫اعـــام ایـــن خبـــر اظهـــار کـــرد‪ :‬ثبت نـــام ازمـــون دکت ــری‬ ‫تخصصـــی و پژوهشـــی ســـال ‪ ۱۳۹۹‬روز سه شـــنبه ‪۱۵‬‬ ‫بهم ــن م ــاه اغ ــاز ش ــد و ‪ ۲۶‬بهم ــن م ــاه پای ــان پذیرف ــت‪.‬در‬ ‫ای ــن ب ــازه زمان ــی ح ــدود ‪ ۱۲‬ه ــزار داوطل ــب ب ــرای ش ــرکت‬ ‫در ای ــن ازم ــون ثب ــت ن ــام کردن ــد‪.‬‬ ‫وی تا کی ــد ک ــرد‪ :‬ب ــه منظ ــور فراه ــم نم ــودن تس ــهیات‬ ‫الزم ب ــرای ان دس ــته از داوطلبان ــی ک ــه در مهل ــت معی ــن‬ ‫نســبت بــه ثبــت نــام در ایــن ازمــون اقــدام نکردنــد فرصتــی‬ ‫فراهـــم شـــده کـــه بـــر اســـاس ان داوطلبـــان از ‪ ۱۱‬ت ــا ‪۱۳‬‬ ‫اس ــفند م ــاه م ــی توانن ــد نس ــبت ب ــه ثب ــت ن ــام و ویرای ــش‬ ‫اطاع ــات خ ــود اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫پی ــش ح ــدود ‪ 92‬ه ــزار م ــدرس در س ــطح مراک ــز علم ــی‬ ‫کاربـــردی کشـــور تدریـــس مـــی کردنـــد کـــه در راس ــتای‬ ‫کیفــی ســازی دانشــگاه ایــن تعــداد را بــه ‪ 35‬هــزار مــدرس‬ ‫کاه ــش دادی ــم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت فن اوران صانع شرق جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان خراسان رضوی‪ ،‬شهر مشهد از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس الکترونیک‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫نوع همکاری‪ :‬تمام وقت‬ ‫محل کار در شهر‬ ‫ساعت کاری از شنبه تا چهار شنبه ‪ 7:45‬تا ‪ 16:30‬در شهر‬ ‫مهارت های مورد نیاز‪:‬‬ ‫مسلط به برنامه نویسی میکروکنترلر های ‪ ARM‬یا ‪PIC‬‬ ‫مسلط به نرم افزار ‪ALTIUM DESIGNER‬‬ ‫مسلط به زبان برنامه نویسی ‪C‬‬ ‫توانایی طراحی مدارات دیجیتال و میکروکنترلری‬ ‫شرایط فردی ‪:‬‬ ‫با انگیزه و عالقه مند به یادگیری و تحقیقات‬ ‫توانایی برنامه ریزی‪ ،‬مستعد‪ ،‬مسئولیت پذیر‪ ،‬صادق و امانتدار‬ ‫دارای روحیه تیمی و تسلط کامل روی اخالق و رفتار‬ ‫عالقه مند به همکاری بلند مدت و تمام وقت‬ ‫بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی‬ ‫کمک هزینه ایاب ذهاب‬ ‫کمک هزینه نهار و سایر مزایا حقوقی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫یک شرکت با فعالیت تولید قراردادی به یک نفر کارشناس‬ ‫تولید‪ ،‬در استان تهران با مشخصات ذیل نیازمند است‪:‬‬ ‫کارشناس تولید‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫نوع همکاری‪ :‬تمام وقت‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس از رشته های گرایش شیمی‬ ‫دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه ی کار در شرکت های دارویی‬ ‫اشنا به امور رگوالتوری‪ ،‬مستندات‪ ،‬تولید‬ ‫اشنا به امور ازمایشگاه کنترل کیفیت دارویی‬ ‫زبان انگلیسی در سطح خوب‬ ‫سن زیر ‪ 40‬سال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را تحت‬ ‫عنوان “ کارشناس تولید “ به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫گروه صنعتی شیر گاز ایران واقع در استان اصفهان‪ ،‬شهرک صنعتی اشترجان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪b.vosough@msgroup.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به کارشناس حقوق اشنا و مسلط به قوانین و امور حقوقی ‪،‬‬ ‫توانایی تصمیم گیری سریع و درست ‪ ،‬توان تجزیه و تحلیل‬ ‫مناسب ‪ ،‬روابط عمومی قوی در شرکت مدیریت و توسعه‬ ‫فروغ افکار در شیراز نیازمندیم‪.‬‬ ‫‪dr_jm@ymail.com‬‬ ‫‪CV@sinagostarco.com‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫محل کار‬ ‫مدیر تحقیق و توسعه تکنیکال‬ ‫•جنسیت‪:‬خانم ‪ ،‬اقا•حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مهندسی‬ ‫مکانیک‪ ،‬صنایع و مدیریت صنعتی•حداقل دارای ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫•فار غ التحصیل از دانشگاه های معتبر•تسلط کامل به نرم افزارهای تحلیل و برنامه ریزی‬ ‫•تسلط کامل به زبان انگلیسی•توانایی کامل در پردازش سریع اطالعات و به روز بودن اطالعات الزم‬ ‫•حدا کثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫اصفهان‬ ‫کارشناس مهندسی صنایع‬ ‫•جنسیت‪ :‬خانم ‪،‬اقا•مدرک کارشناسی مهندسی صنایع گرایش سیستم ها و روش ها‬ ‫•حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاری مرتبط•فار غ التحصیل از دانشگاههای معتبر‬ ‫•تسلط نسبی به زبان انگلیسی•حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫اصفهان‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫•جنسیت‪ :‬خانم ‪،‬اقا‬ ‫•مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش جامدات و طراحی‬ ‫•حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاری مرتبطرفار غ التحصیل از دانشگاههای معتبر•تسلط نسبی به زبان انگلیسی‬ ‫•حدا کثر سن ‪35‬‬ ‫اصفهان‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫•جنسیت‪ :‬خانم ‪،‬اقا•مدرک کارشناسی در رشته های مکانیک و صنایع و رشته های مرتبط‬ ‫•حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاری مرتبط•تسلط نسبی به زبان انگلیسی‬ ‫•حدا کثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک موسسه خدماتی حمل و نقل هوایی جهت تکمیل‬ ‫کادر مالی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫با حداقل ‪ 4‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫حداقل مدرک کارشناسی حسابداری‬ ‫اشنا به امور مالیاتی و تامین اجتماعی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobrequest17@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اصفهان‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی در موضوع ایمیل به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪shiregaz.iran@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی و بازرگانی جهت تکمیل کادر سرمایه انسانی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سرپرست مالی(کد شغلی‪)01 :‬‬ ‫•جنسیت‪:‬خانم‪ ،‬اقا‬ ‫•مدرک تحصیلی‪:‬کارشناس یا کارشناسی ارشد حسابداری‬ ‫•مسلط به قوانین مالی‪ ،‬مالیاتی‪ ،‬بیمه و استانداردهای حسابداری‬ ‫•مسلط به محاسبه بهای تمام شده و حسابداری انبار‬ ‫•مسلط به گزارش گیری مالی•مسلط به استاندارد های‬ ‫حسابداری•دقیق‪,‬متعهد‪ ،‬منظم ‪،‬دارای روحیه کار تیمی‬ ‫•مسلط به تنظیم سند حسابداری مالی‬ ‫بایگانی اسناد‪ ،‬تنظیم لیست بیمه‪ ،‬حقوق دستمزد‪ ،‬تنظیم‬ ‫گزارش فصلی‪ ،‬ارزش افزوده‪ ،‬مالیات حقوق‪ ،‬مالیات عملکرد‬ ‫•مسلط به ‪ OFFICE‬به ویژه ‪Excel‬‬ ‫•مسلط به بستن حساب ها‬ ‫•تسلط بر قوانین و مقررات مالیاتی‬ ‫•حداقل چهار سال سابقه کار مرتبط‬ ‫•حداکثر سن‪ 38‬سال برای این سمت می باشد‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫جهت رسیدگی به رزومه‪ ،‬کد شغلی و عنوان شغل را در قسمت‬ ‫‪ SUBJECT‬وارد نمایید‬ ‫‪niroo.niaz@gmail.com‬‬ ‫شنبه ‪ 3‬اسفند ‪ 27 -1398‬جمادی الثانیه ‪ 22 -1441‬فوریه ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1190‬‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا تاکید کرد‬ ‫با اعالم اسامی چندبرابر ظرفیت؛‬ ‫نتایج اولیه هفتمین ازمون‬ ‫استخدامی اعالم شد‬ ‫اسامی چند برابر ظرفیت هفتمین ازمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی‬ ‫کشور در سال ‪ ۱۳۹۸‬به منظور انجام مصاحبه ‪ ۲۷‬بهمن اعام شد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار ‪ ،‬اسامی چند برابر ظرفیت هفتمین ازمون استخدامی متمرکز‬ ‫دستگاه های اجرایی کشور در سال ‪ ۱۳۹۸‬به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام‬ ‫(انجام مصاحبه استخدامی) در سایت سازمان سنجش اموزش کشور منتشر شد‪.‬‬ ‫به دنبال اطاعیه ‪ ۱۵‬دی ماه ‪ ۹۸‬ان دسته از داوطلبانی که در هفتمین ازمون‬ ‫استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در تاریخ ‪ ۳۰‬ابان ‪ ۹۸‬شرکت کرده اند‬ ‫می توانند کارنامه نتایج بررسی مدارک خود را در سایت سازمان سنجش اموزش کشور به نشانی‬ ‫‪ www.sanjesh.org‬مشاهده کنند‪.‬‬ ‫داوطلبان هریک از دستگاه های اجرایی اعام شده پس از دریافت نتیجه ازمون‪،‬‬ ‫درصورتی که براساس نتیجه مندرج در کارنامه ازمون جز معرفی شدگان برای شرکت‬ ‫در مصاحبه به هر یک از دستگاه های اجرایی هستند‪ ،‬موظف هستند برای اقدامات‬ ‫بعدی در تاریخ ‪ ۲۷‬بهمن ماه ‪ ۹۸‬به ادرس سایت دستگاه مورد نظر مراجعه و براساس‬ ‫توضیحات و زمان بندی های مندرج در اطاعیه دستگاه‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫دستگاه های اجرایی که کارنامه داوطلبان انها منتشر می شود شامل‪ :‬شرکت سهامی‬ ‫بیمه ایران‪ ،‬مرکز اموزش مدیریت دولتی‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه کشور (سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی استان های کشور)‪ ،‬سازمان امور عشایر ایران‪ ،‬سازمان راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای کشور‪ ،‬وزارت نیرو‪ ،‬وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی‪،‬‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬سازمان اداری و استخدامی کشور‪ ،‬سازمان ملی بهره وری ایران‪،‬‬ ‫سازمان نقشه برداری کشور‪ ،‬سازمان ثبت احوال کشور (اداره کل ثبت احوال استان‬ ‫سیستان و بلوچستان)‪ ،‬سازمان دامپزشکی کشور‪ ،‬سازمان امور اراضی کشور‪ ،‬سازمان‬ ‫هواشناسی کشور‪ ،‬شرکت مهندسی اب و فاضاب کشور و شرکت سهامی مدیریت‬ ‫منابع اب ایران است‪.‬‬ ‫نتایج بررسی مدارک داوطلبان متقاضی جذب و استخدام در سایر دستگاه های‬ ‫ً‬ ‫اجرایی به منظور انجام مصاحبه استخدامی متعاقبا اعام خواهد شد‪.‬‬ ‫رد شایعه بخشش اضافه خدمت سنواتی‬ ‫سربازان حین خدمت به مناسبت روزپدر‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی‬ ‫ناجا ضمن رد شایعه بخشش اضافه‬ ‫خدمت سنواتی سربازان حین خدمت‬ ‫به مناسبت روز پدر‪ ،‬ضوابط و مقررات‬ ‫بخششاضافهخدمتسنواتی کارکنان‬ ‫وظیفه حین خدمت را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری پلیس‪ ،‬در‬ ‫پی انتشار شایعه ای مبنی بر بخشش‬ ‫اضافه خدمت سربازان به مناسبت روز‬ ‫پدر؛ سردار تقی مهری اظهار کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر اباغیه جدیدی مبنی بر بخشش‬ ‫اضافه خدمت سنواتی سربازی ارسال‬ ‫نشده و سربازان حین خدمت می توانند‬ ‫برابر ضوابط قبلی از بخشش اضافه‬ ‫خدمت سنواتی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی درباره ضوابط و مقررات مربوطه‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫رئیس مرکز گزینش و استخدام نیروی انتظامی اعالم کرد‬ ‫عضو یابی‪ ،‬مهم ترین عنصر جذب‬ ‫و گزینش افراد‬ ‫■□■‬ ‫با ابالغ از سوی هیئت دولت؛‬ ‫هزینه جدید ثبت نام ازمون های سال ‪۹۹‬‬ ‫اعالم شد‬ ‫سازمان سنجش اموزش کشور و مرکز سنجش اموزش پزشکی وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی سال ‪ ۱۳۹۹‬تعیین شد‪.‬‬ ‫به گزارش دفتر هیئت دولت‪ ،‬هیئت وزیران در جلسه ‪ ۲‬بهمن ‪ ۱۳۹۸‬به پیشنهاد‬ ‫وزارتخانه های علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی و به‬ ‫استناد قانون بودجه سال ‪ ۱۳۶۴‬کل کشور‪ ،‬هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان‬ ‫شرکت در ازمون های سازمان سنجش اموزش کشور و مرکز سنجش اموزش پزشکی‬ ‫وزارت بهداشت در سال ‪ ۱۳۹۹‬را به شرح جدول پیوست تصویب کرد‪.‬‬ ‫بر همین اساس‪ ،‬درامدهای سازمان سنجش اموزش و مرکز سنجش اموزش پزشکی‬ ‫وزارت بهداشت به حساب خزانه‪ ،‬واریز و در بخش درامد بودجه کل کشور‪ ،‬منظور و‬ ‫معادل ان از طریق درج در ردیف بودجه هزینه ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار‬ ‫سازمان و وزارت خانه مذکور قرار می گیرد‪.‬‬ ‫جدول هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در ازمون های سازمان سنجش‬ ‫اموزش کشور و مرکز سنجش اموزش پزشکی وزارت بهداشت در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫مبلغ تعرفه سال‬ ‫ریال) ماحظات‬ ‫‪( ۱۳۹۹‬مبالغ به‬ ‫ردیف‬ ‫نوع هزینه خدمات‬ ‫‪۱‬‬ ‫ازمون سراسری‬ ‫‪ ۳۷۰.۰۰۰‬ریال‬ ‫‪۲‬‬ ‫عاقمندی به گزینش در دانشگاه پیام نور‪،‬‬ ‫تربیت معلم (فرهنگیان) و مراکز غیرانتفاعی‬ ‫‪ ۹۳.۰۰۰‬ریال‬ ‫‪۳‬‬ ‫ازمون کاردانی پیوسته‬ ‫‪ ۳۷۰.۰۰۰‬ریال‬ ‫‪۴‬‬ ‫ازمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته‬ ‫‪ ۴۶۰.۰۰۰‬ریال‬ ‫‪۵‬‬ ‫ازمون کارشناسی ارشد ناپیوسته‬ ‫‪ ۶۱۰.۰۰۰‬ریال‬ ‫‪۶‬‬ ‫ازمون استخدامی متمرکز دستگاه های‬ ‫اجرایی کشور‬ ‫‪ ۶۱۰.۰۰۰‬ریال‬ ‫‪۷‬‬ ‫ازمون دکتری داخل و اعزام به خارج‬ ‫‪ ۱.۰۰۰.۰۰۰‬ریال‬ ‫‪۸‬‬ ‫ازمون زبان انگلیسی پیشرفته‬ ‫‪ ۱.۰۰۰.۰۰۰‬ریال‬ ‫‪۹‬‬ ‫ازمون عملی رشته تربیت بدنی‬ ‫‪ ۴۲۰.۰۰۰‬ریال‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫ازمون های عملی رشته های هنر‬ ‫هزینه مصاحبه و بررسی صاحیت های‬ ‫‪ ۱۱‬عمومی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت‬ ‫دبیر شهید رجایی‬ ‫‪ ۴۶۰.۰۰۰‬ریال‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫ازمون سنجش استاندارد مهارت های زبان‬ ‫فارسی (سامفا)‬ ‫‪ ۶.۰۰۰.۰۰۰‬ریال‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫ازمون دستیاری تخصصی پزشکی و‬ ‫دستیاری تخصصی دندانپزشکی‬ ‫‪ ۱.۰۰۰.۰۰۰‬ریال‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫ازمون ملی دندانپزشکی و داروسازی و‬ ‫دستیاری فوق تخصصی پزشکی‬ ‫‪ ۲.۰۰۰.۰۰۰‬ریال‬ ‫ازمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی‬ ‫پزشکی‬ ‫‪( ۱۵‬در مرحله دوم ‪ ۲‬برابر مرحله اول و در مرحله‬ ‫سوم و بیشتر ‪ ۲‬برابر مرحله دوم افزایش خواهد‬ ‫یافت)‬ ‫رئیس مرکز گزینش و استخدام نیروی انتظامی‬ ‫شناسایی‪ ،‬نشانه گذاری و عضویابی را از عناصر‬ ‫اصلی جذب و گزینش در ناجا دانست‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری پلیس‪ ،‬جلسه رشد و‬ ‫تعالی گزینش به ریاست سردار فرمانده محترم‬ ‫انتظامی استان و با حضور رئیس مرکز گزینش و‬ ‫استخدام ناجا در یزد برگزار شد‪.‬‬ ‫سردار «محمدحسین ایرانمنش» در این جلسه‬ ‫با بیان اینکه انتخاب افراد شایسته و در تراز نظام‬ ‫مقدس جمهوری اسامی از اولویت های کاری‬ ‫گزینش و استخدام ناجا است‪ ،‬گفت‪ :‬شناسایی‪،‬‬ ‫نشانه گذاری و عضویابی ‪ 3‬عنصر اصلی جذب و‬ ‫به ازای هر‬ ‫داوطلب‬ ‫‪ ۱.۰۰۰.۰۰۰‬ریال‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫ازمون مصاحبه بررسی صاحیت های‬ ‫تخصصی پزشکی و دندانپزشکی‬ ‫‪ ۱.۰۰۰.۰۰۰‬ریال‬ ‫‪۱۷‬‬ ‫ازمون شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق‬ ‫تخصصی پزشکی‬ ‫‪ ۴.۰۰۰.۰۰۰‬ریال‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫ازمون صاحیت بالینی پزشکی عمومی‬ ‫(در مرحله دوم و بیشتر از ‪ ۲‬برابر مرحله اول)‬ ‫‪ ۱.۰۰۰.۰۰۰‬ریال‬ ‫‪۱۹‬‬ ‫هزینه ثبت نام ازمون سراسری برای‬ ‫داوطلبانی که حوزه امتحانی انها خارج از‬ ‫کشور است‬ ‫‪ ۶.۰۰۰.۰۰۰‬ریال‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫خدمات سامانه انتخاب رشته پیشنهادی‬ ‫(اختیاری)‬ ‫‪ ۱۰۰.۰۰۰‬ریال‬ ‫‪۲۱‬‬ ‫بررسی پرونده های صاحیت عمومی‬ ‫داوطلبان ازمون ها‬ ‫‪ ۶۰۰.۰۰۰‬ریال‬ ‫به ازای هر‬ ‫پرونده‬ ‫‪۲۲‬‬ ‫خدمات پیام کوتاه ازمون (اختیاری)‬ ‫‪۶.۰۰۰‬‬ ‫برای تمام‬ ‫پیام های‬ ‫ارسالی‬ ‫گزینش در ناجا است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه یکی از سرمایه های اصلی در‬ ‫ناجا‪ ،‬نیروی انسانی است لذا برای جذب نیروهای‬ ‫مقتدر در نیروی انتظامی باید این ‪ 3‬عنصر در‬ ‫دستورکار قرار گیرد‪.‬‬ ‫ایرانمنش با اشاره به تدابیر مقام معظم رهبری‬ ‫و سلسله مراتب فرماندهی مبنی بر استخدام‬ ‫نیروهای مقتدر‪ ،‬مومن و متعهد گفت‪ :‬سعی کرده‬ ‫ایم‪ ،‬زمینه تحقق و تامین سهمیه های جذب‬ ‫نیروی انسانی با رعایت شرایط و ضوابط اباغی در‬ ‫ابعاد کمی و کیفی را فراهم کنیم و افرادی که از‬ ‫ایتم های اباغی و همچنین فیزیک بدنی مناسب‬ ‫برخوردار هستند را پذیرش کنیم‪.‬‬ ‫وی عضویابی را مهمترین عنصر جذب و‬ ‫گزینش افراد برشمرد و تا کید کرد‪ :‬هرچقدر بتوانیم‬ ‫نیروهای توانمند و ارزشی را جذب ناجا کنیم‪،‬‬ ‫بدون تردید شاکله نظام قوی تر شده و در روند انجام‬ ‫ماموریت های محوله موفق تر خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز گزینش و استخدام ناجا موضوع‬ ‫منابع انسانی را یکی از مهمترین ارکان توسعه‬ ‫پیشرفت هر سازمان دانست و تصریح کرد‪:‬‬ ‫شاخصه پلیس ایران متشکل از نیروهای متعهد‬ ‫و متخصص به نظام مقدس جمهوری اسامی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این جلسه سردار «محمدرضا میرحیدری»‬ ‫فرمانده انتظامی استان یزد بر جذب نیروهای بومی‬ ‫متخصص تاکید و خاطر نشان کرد‪ :‬به جهت بومی‬ ‫سازی‪ ،‬بیشتر باید سعی شود‪ ،‬افراد متخصص‬ ‫همان منطقه مورد پذیرش قرار گیرند تا در نهایت‬ ‫ثمرات ان نیز متوجه همان منطقه شود‪.‬‬ ‫در رشته های کشاورزی‪ ،‬علوم اجتماعی‪ ،‬مدیریت و اقتصاد‬ ‫فراخوان جذب سرباز امریه‬ ‫در جهاددانشگاهی واحد گلستان‬ ‫جهاددانش ــگاهی واح ــد گلس ــتان از بی ــن‬ ‫ف ــارغ التحصی ــان مقط ــع کارشناس ــی ارش ــد‪ ،‬در‬ ‫رش ــته های کش ــاورزی‪ ،‬عل ــوم اجتماع ــی‪ ،‬مدیر ی ــت‬ ‫و اقتص ــاد س ــرباز امر ی ــه م ــی پذی ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی‬ ‫اس ــتان گلس ــتان‪ ،‬ای ــن واح ــد در نظ ــر دارد جه ــت‬ ‫تامی ــن نی ــروی انس ــانی متخص ــص خ ــود‪ ،‬از بی ــن‬ ‫دان ــش اموخت ــگان مقط ــع کارشناس ــی ارش ــد‪ ،‬در‬ ‫رش ــته های کش ــاورزی‪ ،‬عل ــوم اجتماع ــی‪ ،‬مدیر ی ــت‬ ‫و اقتص ــاد ب ــا تار ی ــخ اع ــزام ‪ 99/2/1‬ی ــا ‪99/4/1‬‬ ‫‪ ۱.۰۰۰.۰۰۰‬ریال‬ ‫صورتی که در سوابق خدمتی سربازان حسن خلق‪،‬‬ ‫جدیت در وظایف محوله‪ ،‬ابراز شجاعت و فداکاری‬ ‫و… از سوی فرماندهان تایید شود‪ ،‬تمام‬ ‫یا بخشی از اضافه خدمت سنواتی انان‬ ‫برابر ضوابط مورد بخشش قرار می گیرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی‬ ‫ناجا با اشاره به اینکه اباغیه ضوابط‬ ‫و مصادیق بخشش اضافه خدمت‬ ‫سنواتی کارکنان وظیفه از سوی ستاد‬ ‫کل نیروهای مسلح به تمام یگان های‬ ‫خدمتی اباغ شده است‪ ،‬افزود‪ :‬مواردی‬ ‫مانند سرباز نمونه‪ ،‬موفقیت در ثبت‬ ‫ابتکار منجر به تولید محصول و یا مقاله‬ ‫علمی معتبر‪ ،‬همچنین حافظ حداقل‬ ‫یک جز قران کریم‪ ،‬گذراندن دوره های‬ ‫تخصصی موردنیاز یگان نیروهای‬ ‫مسلح و… در صورت تایید فرماندهان‬ ‫اضافه خدمت سربازان بخشیده می شود‪.‬‬ ‫امر ی ــه س ــربازی ج ــذب نمای ــد‪.‬‬ ‫شرایط عمومی‬ ‫• تسلط بر نرم افزارهای عمومی و تخصصی‬ ‫• متقاضیان ملزم به امضای برگه تعهد عدم ارائه‬ ‫کسر خدمت در طول دوران امریه می باشند‬ ‫• متقاضیان نباید به هیچ عنوان سابقه خدمت‬ ‫قبلی سربازی در هیچ یک از یگان های نظامی و‬ ‫انتظامی داشته باشند‪.‬‬ ‫• متقاضیان دارای سوابق حرفه ای‪ ،‬با سابقه همکاری‬ ‫در انجام طرح های پژوهشی در اولویت می باشند‪.‬‬ ‫•فارغالتحصیاندانشگاه هایمعتبردراولویتهستند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬متقاضیان می توانند مستندات‬ ‫الزم شامل گواهی مدرک تحصیلی و سوابق علمی‬ ‫و اجرایی را به پست الکترونیکی جهاددانشگاهی‬ ‫واحد گلستان به نشانی ‪sec.gs@acecr.ac.ir‬‬ ‫ارسال و جهت کسب اطاعات بیشتر در ساعات‬ ‫اداری با شماره ‪ 32249937‬تماس حاصل کنند‪.‬‬ ‫کارفرمایان حوادث کارگری را ظرف سه روز‬ ‫به تامین اجتماعی اعالم کنند‬ ‫کارفرمایان بر اساس قانون تامین اجتماعی در‬ ‫صورت وقوع حادثه ناشی از کار‪ ،‬باید اقدامات‬ ‫اولیه برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده را‬ ‫انجام و مراتب را ظرف سه روز از تاریخ وقوع حادثه‬ ‫به صورت کتبی به شعب سازمان تامین اجتماعی‬ ‫اطاع دهد‪.‬‬ ‫به گزارش سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬قانون به‬ ‫منظور جلوگیری از بروز بیماری‪ ،‬کاهش حوادث‬ ‫ناشی از کار در محیط کارگاهی و همچنین حفظ‬ ‫سامت جسمی و روحی بیمه شده کارفرما را‬ ‫موظف به استانداردسازی و ایمن سازی محیط‬ ‫کار کرده است‪.‬‬ ‫براساس ماده ‪ ۶۵‬قانون تامین اجتماعی‬ ‫اگر کارفرما به منظور جلوگیری از تشدید وضع‬ ‫حادثه دیده متحمل هزینه شود؛ به جهت پوشش‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬این سازمان موظف به ارائه‬ ‫خدمات درمان به بیمه شدگان است‪.‬‬ ‫کارفرما می تواند برای دریافت هزینه ها به سازمان‬ ‫تامین اجتماعی مراجعه و برابر ضوابط و مقررات در‬ ‫این خصوص اقدام کند‪.‬‬ ‫کارفرم ــا همچنی ــن بای ــد در م ــدت س ــه روز‬ ‫اداری گ ــزارش حادث ــه را (ب ــه ص ــورت کتب ــی)‬ ‫ب ــه س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی اط ــاع ده ــد؛ در‬ ‫م ــواردی ک ــه کارفرم ــا گ ــزارش حادث ــه را خ ــارج از‬ ‫مهل ــت معی ــن ب ــه ش ــعب س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی‬ ‫ارائ ــه م ــی کن ــد‪ ،‬ب ــه منظ ــور مس ــاعدت و جلوگی ــری‬ ‫از تضیی ــع حق ــوق بیم ــه ش ــدگان‪ ،‬واحده ــای‬ ‫اجرائ ــی پ ــس از دریاف ــت گ ــزارش حادث ــه نس ــبت‬ ‫بــه بررســی و انطبــاق ان بــا قانــون تامیــن اجتماعــی‬ ‫نی ــز اق ــدام م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی‬ ‫شورای نگهبان به طرح استخدام‬ ‫کارگزاران بیمه کشاورزی ایراد گرفت‬ ‫قائ ــم مق ــام صن ــدوق بیم ــه کش ــاورزی در‬ ‫خص ــوص موض ــوع اس ــتخدام کارگ ــزارن بیم ــه‬ ‫کش ــاورزی گف ــت‪ :‬ای ــن مس ــاله ای اس ــت ک ــه توس ــط‬ ‫کارگ ــزارن و نماین ــدگان مجل ــس ش ــورای اس ــامی‬ ‫یش ــود و چن ــد مرحل ــه در صح ــن‬ ‫پیگی ــری م ‬ ‫مجل ــس تصو ی ــب ش ــده اس ــت ک ــه در ش ــورای‬ ‫نگهب ــان م ــورد ای ــراد ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫محم ــد ابراهی ــم حس ــن ن ــژاد ب ــه خبرن ــگار‬ ‫چابک انای ــن گف ــت‪ :‬نظرات ــی ک ــه ش ــورای نگهب ــان‬ ‫در خص ــوص ط ــرح اس ــتخدام کارگ ــزاران بیم ــه ای‬ ‫داشــته اســت را مجلــس اصــاح کــرده و بــه شــورای‬ ‫نگهب ــان فرس ــتاده اس ــت ک ــه ا گ ــر م ــورد تصو ی ــب‬ ‫ش ــورای نگهب ــان ق ــرار بگی ــرد تع ــدادی از ای ــن‬ ‫کارگ ــزارن براس ــاس ان چی ــزی ک ــه در قان ــون پی ــش‬ ‫بینــی شــده کارمنــدان دولــت و بیمــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی‬ ‫غیبت مانع رسیدگی‬ ‫به درخواست معافیت پزشکی‬ ‫مشموالن نیست‬ ‫جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت‪:‬‬ ‫غیبت مانع رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی مشموالن‬ ‫نیست و این دسته از مشموالن می توانند برای رسیدگی به درخواست‬ ‫معافیت پزشکی خود از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی‬ ‫(پلیس‪ )۱۰+‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا سردار رحمان علیدوست اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه در قانون خدمت وظیفه عمومی موضوع سامت جسمی‬ ‫و روانی مشموالن برای به کارگیری در نیروهای مسلح مورد اهمیت‬ ‫است بنابراین مشموالن غایب با وجود غیبت می توانند برای‬ ‫رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی خود از طریق دفاتر خدمات‬ ‫الکترونیک انتظامی (پلیس‪ )۱۰+‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید براینکه غیبت مشموالن مانع رسیدگی به درخواست‬ ‫معافیت پزشکی مشموالن نمی شود‪،‬گفت‪ :‬این دسته از مشموالن در‬ ‫صورتی که در شورای پزشکی وظیفه عمومی‪ ،‬سرباز و یا معاف از رزم‬ ‫شناخته شوند‪ ،‬با اضافه خدمت به سربازی اعزام می شوند‪.‬‬ ‫علیدوست افزود‪ :‬مشموالن فقط در صورت نقص عضو و یا ابتا‬ ‫به بیمار ی هایی که مدرک تحصیلی تاثیری در معافیت پزشکی‬ ‫ندارد‪ ،‬می توانند حین تحصیل برای معافیت پزشکی اقدام کنند و در‬ ‫سایر موارد می بایست پس از فراغت از تحصیل‪ ،‬اخراج‪ ،‬انصراف و یا‬ ‫ترک تحصیل اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مشموالن دارای معافیت تحصیلی که درخواست‬ ‫معافیت پزشکی انان درشورای پزشکی در حال بررسی است چنانچه‬ ‫معاف دائم شناخته نشوند رای عدم معافیت پزشکی صادر می شود‬ ‫و معافیت تحصیلی انان استمرار می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری پلیس علیدوست خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مشموالن متقاضی معافیت پزشکی برای کسب اطاع از ایین نامه‬ ‫معافیت پزشکی و قوانین و مقررات مربوط به ان می توانند به پایگاه‬ ‫اطاع رسانی سازمان وظیفه عمومی به نشانی ‪،www.vazifeh.police.ir‬‬ ‫سامانه تلفن گویا به شماره ‪ ،۰۹۶۴۸۰‬کانال سازمان در پیام رسان‬ ‫سروش به نشانی ‪ @ sarbazvazifeh‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫جزئیات عیدی کارگرانی که کمتر‬ ‫از یک سال کار کرده اند‬ ‫طب ــق قان ــون کار تم ــام کارگاه ه ــای مش ــمول قان ــون کار مکلفن ــد‬ ‫بـــه هـــر یـــک از کارگـــران معـــادل ‪ ۶۰‬روز عیـــدی و پـــاداش پرداخـــت‬ ‫کننــد‪ .‬امــا کارگرهایــی کــه کمتــر از یــک ســال کار کــرده انــد شرایطشــان‬ ‫متف ــاوت اس ــت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرنـــگار اقتصـــادی خبرگـــزاری تســـنیم‪ ،‬حداقـــل‬ ‫عیــدی کارگــران مطابــق قانــون کاربــرای یــک ســال کار حداقــل معــادل‬ ‫‪ 60‬روز و حداکثــر ‪90‬روز اســت‪ .‬بــر ایــن اســاس امســال حداقــل عیــدی‬ ‫پرداخت ــی ب ــه کارگ ــران بی ــن س ــه میلی ــون و ‪ 33‬ه ــزار توم ــان و ‪4‬میلی ــون‬ ‫و ‪ 550‬هزارتوم ــان اس ــت‪.‬‬ ‫طب ــق قان ــون کار تم ــام کارگاه ه ــای مش ــمول قان ــون کار مکلفن ــد‬ ‫ب ــه ه ــر ی ــک از کارگ ــران خ ــود ب ــه نس ــبت ی ــک س ــال کار مع ــادل ‪ 60‬روز‬ ‫اخری ــن مزد‪،‬ب ــه عن ــوان عی ــدی و پ ــاداش بپردازن ــد‪.‬‬ ‫بـــرای محاســـبه حداقـــل عیـــدی بایـــد دســـتمزد روزانـــه مصـــوب‬ ‫امس ــال را در‪ 60‬روز ض ــرب کنی ــم‪ .‬ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه دس ــتمزد روزان ــه‬ ‫‪50‬ه ــزار و ‪ 562‬توم ــان اس ــت‪ ،‬حداق ــل عی ــدی ک ــه بای ــد پرداخ ــت ش ــود‬ ‫س ــه میلی ــون و ‪ 33‬ه ــزار و ‪ 762‬توم ــان اس ــت‪.‬‬ ‫در مـــاده واحـــده قانـــون کار امـــده اســـت کـــه مبلـــغ پرداخـــت‬ ‫عی ــدی کارکن ــان نبای ــد از ‪ 90‬روز حداق ــل م ــزد روزان ــه تج ــاوز کن ــد‪ .‬ب ــر‬ ‫ای ــن اس ــاس حداکث ــر عی ــدی ک ــه کارگ ــران دریاف ــت می کنن ــد‪ ،‬چه ــار‬ ‫میلیـــون و ‪550‬هـــزار و ‪ 463‬تومـــان اســـت‪.‬‬ ‫امــا برخــی از کارگــران هســتند کــه عیــدی کامــل دریافــت نمــی کننــد‪.‬‬ ‫ایـــن دســـته از کارگـــران متناســـب بـــا میـــزان کارگـــرد خـــود عیـــدی‬ ‫دریاف ــت م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫ب ــرای نمون ــه چنانچ ــه ف ــرد ی ــک م ــاه کار ک ــرده باش ــد ‪ 252‬ه ــزار و‬ ‫‪660‬توم ــان‪ ،‬ب ــا دو م ــاه کار ‪505‬ه ــزار و ‪ 330‬توم ــان دریاف ــت می کن ــد‪.‬‬ ‫چنانچ ــه ف ــردی نیم ــی از س ــال را در کارگاه ــی مش ــغول ب ــه کار باش ــد‬ ‫ی ــک میلی ــون و ‪ 515‬ه ــزار و ‪ 960‬توم ــان عی ــدی می گی ــرد‪.‬‬ ‫در قان ــون زم ــان قطع ــی ب ــرای پرداخ ــت عی ــدی کارکن ــان مش ــخص‬ ‫نش ــده اس ــت و براس ــاس ع ــرف کارگاه ه ــا‪ ،‬کارفرمای ــان در ‪ 2‬م ــاه پایان ــی‬ ‫ً‬ ‫س ــال عی ــدی کارگ ــران خ ــود را پرداخ ــت می کنن ــد و معم ــوال س ــقف‬ ‫پرداخ ــت عی ــدی کارکن ــان پای ــان اس ــفندماه اس ــت‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫مرکز سنجش پزشکی اعالم کرد‪:‬‬ ‫ازمون صالحیت حرفه ای پرستاران‬ ‫‪ ۲۳‬اسفند برگزار می شود‬ ‫زم ــان جدی ــد ازم ــون صاحی ــت حرف ــه ای پرس ــتاران ک ــه ب ــه دلی ــل‬ ‫همزمانــی بــا ازمــون صاحیــت بالینــی پزشــکی بــه زمــان دیگــری موکــول‬ ‫ش ــده ب ــود‪ ،‬اع ــام ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از مه ــر‪ ،‬مرک ــز س ــنجش ام ــوزش پزش ــکی‬ ‫اعـــام کـــرد‪ :‬ازمـــون صاحیـــت حرفـــه ای پرســـتاران کـــه بـــه دلیـــل‬ ‫همزمانــی بــا ازمــون صاحیــت بالینــی پزشــکی در تاریــخ ‪ ۱۷‬بهمــن ‪۹۸‬‬ ‫برگ ــزار نش ــد در روز ‪ ۲۳‬اس ــفندماه ‪ ۹۸‬برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ازمــون صاحیــت حرفــه ای پرســتاران جمعــه‪ ۲۳‬اســفند‪ ۹۸‬بــه صــورت‬ ‫کاغ ــذی در ‪ ۳۲‬دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی‪ ،‬برگ ــزار ش ــود‪.‬‬ ‫ای ــن ازم ــون ب ــرای ارزیاب ــی صاحی ــت حرف ــه ای ب ــرای اف ــرادی ک ــه‬ ‫دارای م ــدرک تحصیل ــی حداق ــل کارشناس ــی پرس ــتاری‪ ،‬کارشناس ــی‬ ‫ارش ــد و دکت ــری پرس ــتاری بودن ــد برگ ــزار م ــی ش ــود‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1191

هفته نامه بازار کار 1191

شماره : 1191
تاریخ : 1398/12/19
هفته نامه بازار کار 1189

هفته نامه بازار کار 1189

شماره : 1189
تاریخ : 1398/11/26
هفته نامه بازار کار 1188

هفته نامه بازار کار 1188

شماره : 1188
تاریخ : 1398/11/19
هفته نامه بازار کار ۱۱۸۷

هفته نامه بازار کار ۱۱۸۷

شماره : ۱۱۸۷
تاریخ : 1398/11/12
هفته نامه بازار کار ۱۱۸۶

هفته نامه بازار کار ۱۱۸۶

شماره : ۱۱۸۶
تاریخ : 1398/11/05
هفته نامه بازار کار 1185

هفته نامه بازار کار 1185

شماره : 1185
تاریخ : 1398/10/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!