هفته نامه بازار کار شماره 1188 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1188

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1188

هفته نامه بازار کار شماره 1188

‫استخدام‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی ‪:‬‬ ‫ثبتناممتقاضیانامریهسربازیدر دووزارتخانهمهم کشور‬ ‫استخدام شرکت سیمان تهران در مشاغل مختلف‬ ‫هرکس به ایران و امنیت‬ ‫ان عالقه مند است باید‬ ‫در انتخابات شرکت کند‬ ‫صفحه ‪16‬‬ ‫دعوت به همکاری در بانک سرمایه و سازمان بورس‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫برگزاری دومین دوره اموزشی‬ ‫طرح توسعه مشاغل خانگی‬ ‫ادامه استخدام در شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد‬ ‫دعوت به همکاری در همکاران سیستم و پارسای برین‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫دعوت به همکاری در شرکت خمیر مایه الکل رازی‬ ‫‪ ۱۶‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫شنبه ‪ 19‬بهمن ‪ 13 -1398‬جمادی الثانیه ‪ 8 -1441‬فوریه ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1188‬‬ ‫استخدام ‪ 2‬هزار عضو هیئت علمی‬ ‫جدید در وزارت علوم‬ ‫کاریابی بازارکار ثبت نام می کند ‪۶۶ 7100 81‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش خبر داد‬ ‫استخدام‪ ۲۶‬هزار معلم حق التدریسی در سال‪13۹۹‬‬ ‫برنامه ریزی برای اعزام ‪ ۵‬هزار نیروی کار به خارج‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫جذب دوهزار نیروی جدید در دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫راهنمایان تور در انتظار بیمه‬ ‫‪3‬‬ ‫با انعقاد تفاهم نامه جهاددانشگاهی ‪ ،‬وزارت کار و مجلس اجرایی می شود‬ ‫تدوین سند جامع «مقابله با تعارض منافع»‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫پذیرش ‪ ۶۴/۴‬درصد از شرکت کنندگان ازمون وکالت‬ ‫‪ 600‬هزار کارگر در استان تهران بیمه نیستند‬ ‫ثبت نام ‪ 20‬نوع وام دانشجویی‬ ‫اغاز شد‬ ‫‪6‬‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫در تور خصوصی سازی‬ ‫‪7‬‬ ‫ا گهی جذب سرمایه انسانی‬ ‫شرکت خمیرمایه و الکل رازی واقع در کیلومتر ‪ 35‬جاده اهواز‪ -‬ابادان از داوطلبان واجد شرایط درعنوان شغلی زیر‬ ‫جهت همکاری در یک محیط پویا دعوت بعمل می اورد‪.‬‬ ‫متقاضیان حدا کثر تا تاریخ ‪ 98/11/30‬فرصت دارند با تکمیل فرم در خواست همکاری و ارسال مدارک مورد نیاز از طریق ایمیل به‬ ‫نشانی ‪ Estekhdamha@ya-razi.com‬نسبت به ثبت نام اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫توضیح ‪ :‬فرم درخواست همکاری و رزومه کاری در سایت شرکت به ادرس ‪ www.Ya-razi.com‬موجود می باشد‪ .‬ضمنا مدارک‬ ‫ارسالی به هیچ عنوان پس یا عودت داده نمی شوندو همچنین ارسال مدارک هیچگونه تعهد استخدامی برای شرکت ایجاد نمی نماید‪.‬‬ ‫سایر شرایط و مدارک مورد نیاز‬ ‫ً‬ ‫■ ترجیحا فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی و معدل ‪ 15‬به باال ■ دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم نظام وظیفه‬ ‫■ تکمیل و ارائه فرم درخواست همکاری و رزومه کاری‬ ‫رشته مورد درخواست‬ ‫شغل مورد نظر مدرک و رشته تحصیلی حداقل سابقه کار حداکثر سن‬ ‫کارشناس‪/‬‬ ‫تکنیسین‬ ‫شیراالت‬ ‫صنعتی‬ ‫دارا بودن مدرک‬ ‫تحصیلی لیسانس‪/‬‬ ‫فوق دیپلم فنی مرتبط‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫توانمندی و مهارت ها‬ ‫تسلط بر تعمیر و عملکرد انواع شیراالت از جمله شیرهای‬ ‫پروانه ای‪،‬توپی‪ ،‬گلوب‪ ،‬گیت‪ ،‬شیراالت کاربردی صنایع غذایی‬ ‫و غیره‪ / ...‬اشنایی با ویژگی های متریال ‪Body,Plug,Seat‬‬ ‫‪ 50‬سال انواع شیراالت ‪ /‬اشنایی با استانداردها بازرسی و تست انواع‬ ‫شیراالت ‪ /‬اشنایی با تجهیزات تعمیر‪،‬مونتاژ و تست انواع‬ ‫شیراالت‪ /‬اشنایی با سیستم اتوماسیون شیراالت و قطعات‬ ‫پنوماتیک و سیستم کنترل شیراالت‬ ‫جنسیت محل خدمت‬ ‫مرد‬ ‫اهواز‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫‪12‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫شیوه های استخدام در‬ ‫نیروى هوایى ارتش‬ ‫جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪ 19‬بهمن‪ 13-1398‬جمادی الثانیه‪ 8-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1188‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رویدادهای اموزش وپرورش‬ ‫وزیر اموزش و پرورش خبر داد؛‬ ‫استخدام ‪ ۲۶‬هزار معلم حق التدریسی در سال ‪۹۹‬‬ ‫حاج ــی میرزای ــی در ب ــاره اخر ی ــن‬ ‫وضعی ــت اس ــتخدام معلم ــان ح ــق‬ ‫التدریس ــی در س ــال این ــده توضیحات ــی‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از باشــگاه‬ ‫خبرن ــگاران ج ــوان‪ ،‬محس ــن حاج ــی‬ ‫میرزایــی وز یــر امــوزش و پــرورش در بیســت‬ ‫و هش ــتمین اج ــاس ش ــورای عال ــی‬ ‫اس ــتان ها‪ ،‬ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ش ــورای‬ ‫عال ــی اس ــتان ها یک ــی از مهم تر ی ــن‬ ‫نهادهاس ــت ک ــه اختی ــارات مهم ــی دارد‪،‬‬ ‫در جم ــع خبرن ــگاران گف ــت‪ :‬ش ــورای‬ ‫عال ــی اس ــتان ها مدیر ی ــت ش ــهری را ب ــه‬ ‫مدیر ی ــت مل ــی و کش ــوری پیون ــد زده و از‬ ‫ای ــن رو م ــا هم ــواره اس ــتقبال می کنی ــم ک ــه‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه حض ــور بخ ــش ز ی ــادی از فرهنگی ــان در نه ــاد ش ــورا ها ب ــا یکدیگ ــر مامور ی ــت‬ ‫مش ــترکی در جه ــت ح ــل مش ــکل ان ه ــا داش ــته باش ــیم‪.‬‬ ‫وز ی ــر ام ــوزش و پ ــرورش ادام ــه داد‪ :‬م ــا در زمین ــه تفاهم نام ــه می توانی ــم ب ــه ای ــن موض ــوع‬ ‫اش ــراف پی ــدا کنی ــم ک ــه چ ــه کمک ــی می توانی ــم ب ــرای فرهنگی ــان انج ــام دهی ــم و از ان ه ــا‬ ‫چ ــه کمک های ــی می توانی ــم دریاف ــت کنی ــم‪.‬‬ ‫او ب ــا اش ــاره ب ــه تفاهم نام ــه امض ــا ش ــده بی ــن ش ــورای عال ــی اس ــتان ها و وزارت‬ ‫ام ــوزش و پ ــرورش گف ــت‪ :‬ای ــن تفاهم نام ــه پیش ت ــر نی ــز وج ــود داش ــت و در ای ــن ب ــازه‬ ‫زمان ــی ب ــا بازنگ ــری انج ــام ش ــده مج ــدد ب ــه امض ــا رس ــید و امیدوار ی ــم بتوانی ــم ب ــا وج ــود‬ ‫چشـ ـم انداز های مش ــترک کار ام ــوزش و پ ــرورش در ش ــهر ها را تس ــریع بخش ــیم‪.‬‬ ‫حاج ــی میرزای ــی ب ــا اش ــاره ب ــه اخر ی ــن اصالح ــات در کت ــب اموزش ــی م ــدارس گف ــت‪:‬‬ ‫تولی ــد کت ــب درس ــی فراین ــد و پیچیدگی ه ــای خاص ــی دارد ک ــه چرخ ــه تولی ــد را کن ــد‬ ‫می کن ــد‪ ،‬ام ــا تم ــام اح ــکام و دس ــتور های ارائ ــه ش ــده ب ــرای تغیی ــر کت ــب درس ــی در دس ــتور‬ ‫کار اس ــت و در ش ــروع س ــال تحصیل ــی این ــده اعم ــال می ش ــود‪.‬‬ ‫وز ی ــر ام ــوزش و پ ــرورش ب ــا اش ــاره ب ــه اهمی ــت مه ــارت ام ــوزی دان ــش ام ــوزان گف ــت‪:‬‬ ‫مه ــارت ام ــوزی ب ــرای ام ــوزش و پ ــرورش اهمی ــت باالی ــی دارد و در ح ــال حاض ــر ‪۳۵‬‬ ‫درص ــد از دان ــش ام ــوزان در دوره متوس ــطه در رش ــته کاردان ــش مش ــغول ب ــه فعالی ــت‬ ‫هس ــتند و ه ــر ک ــدام ی ــک مه ــارت را ام ــوزش می بینن ــد‪ ،‬ام ــا بای ــد گف ــت ک ــه هدف گ ــذاری‬ ‫در ای ــن ح ــوزه ای ــن اس ــت ک ــه ای ــن می ــزان ب ــه ‪ ۵۰‬درص ــد افزای ــش یاب ــد و دان ــش ام ــوزان در‬ ‫ای ــن ح ــوزه بای ــد پ ــس از پای ــان تحصی ــات ی ــک مه ــارت را ام ــوزش دی ــده باش ــند‪.‬‬ ‫او ب ــا اش ــاره ب ــه سیاسـ ـت های ام ــوزش و پ ــرورش در ح ــوزه کاه ــش تن ــوع م ــدارس‬ ‫گف ــت‪ ۱۱ :‬درص ــد م ــدارس کش ــور غیردولت ــی و ‪ ۸۹‬درص ــد دولت ــی هس ــتند و در برخ ــی از‬ ‫عشــایر مدارســی وجــود دارد کــه ایــن مــدارس بــا اهنگــی متوســط در حــال تغییــر هســتند‪.‬‬ ‫وز ی ــر ام ــوزش و پ ــرورش در ب ــاره اخر ی ــن وضعی ــت اس ــتخدام معلم ــان ح ــق التدر ی ــس‬ ‫گف ــت‪ :‬پی ــش از س ــال ‪ ۹۱‬ب ــرای تبدی ــل وضعی ــت معلم ــان ح ــق التدریس ــی اق ــدام کردی ــم و‬ ‫اوای ــل س ــال این ــده ‪ ۲۶‬ه ــزار نف ــر ج ــذب می ش ــوند‪.‬‬ ‫دبیرکل شورای اموزش و پرورش خبر داد‬ ‫مخالفت اعضای شورای عالی اموزش و پرورش‬ ‫با استفساریه قانون استخدام‬ ‫نیروهای حق التدریس‬ ‫دبیــرکل شــورای امــوزش و پــرورش از مخالفــت اعضــای شــورای عالــی بــا استفســاریه‬ ‫مجل ــس در ب ــاره قان ــون اس ــتخدام نیروه ــای حق التدر ی ــس و نهض ــت س ــواداموزی خب ــر‬ ‫داد و تا کی ــد ک ــرد مق ــرر ش ــد دیدگاه ه ــای اعض ــای ش ــورای عال ــی ام ــوزش و پ ــرورش ب ــه‬ ‫ش ــورای نگهب ــان ارائ ــه ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی ش ــورای ام ــوزش و پ ــرورش‪ ،‬مه ــدی نو ی ــد ب ــا اش ــاره ب ــه‬ ‫نهص ــد و هفتادمی ــن جلس ــه ش ــورای عال ــی ام ــوزش و پ ــرورش ک ــه عص ــر روز گذش ــته در‬ ‫س ــالن جلس ــات وزارت ام ــوزش و پ ــرورش و ب ــا حض ــور وز ی ــر ام ــوزش و پ ــرورش و س ــایر‬ ‫اعض ــای ش ــورای عال ــی تش ــکیل ش ــد؛ گف ــت‪« :‬در ای ــن جلس ــه مس ــائل مختل ــف ام ــوزش‬ ‫و پ ــرورش از جمل ــه مصوب ــه اخی ــر استفس ــاریه قان ــون اس ــتخدام نیروه ــای حق التدر ی ــس‬ ‫و نهض ــت س ــواد ام ــوزی م ــورد بح ــث و بررس ــی ق ــرار گرف ــت‪ .‬ب ــا توج ــه ب ــه ابهام ــات ز ی ــادی‬ ‫ک ــه ای ــن مصوب ــه و استفس ــاریه مجل ــس دارد و تاثی ــر منف ــی ک ــه در فراین ــد تعلی ــم و تربی ــت‬ ‫ب ــه و ی ــژه ایج ــاد تح ــول بنیادی ــن در ام ــوزش و پ ــرورش می گ ــذارد‪ ،‬اعض ــای ش ــورای عال ــی‬ ‫ام ــوزش و پ ــرورش ب ــه اتف ــاق ب ــا ای ــن مصوب ــه مخالف ــت کردن ــد‪».‬‬ ‫او ادام ــه داد‪« :‬اعض ــای ای ــن ش ــورا ب ــه ش ــورای نگهب ــان پیش ــنهاد دارد از منظ ــر س ــند‬ ‫تحــول بنیادیــن و سیاس ـت های کلــی مقــام معظــم رهبــری و ضــرورت کســب شایســتگی‬ ‫الزم ب ــرای ایف ــای اثربخ ــش نق ــش معل ــم ب ــه ای ــن موض ــوع ن ــگاه کنن ــد و ای ــن مغایرت ه ــا را‬ ‫ببینن ــد و ب ــا ای ــن مصوب ــه ب ــه ش ــکل فعل ــی موافق ــت نکنن ــد و ان را رد کنن ــد‪».‬‬ ‫دبی ــرکل ش ــورای ام ــوزش و پ ــرورش اف ــزود‪« :‬مق ــرر ش ــد مخالف ــت و دی ــدگاه ش ــورای‬ ‫عال ــی ام ــوزش و پ ــرورش در ای ــن ب ــاره ب ــه ش ــورای نگهب ــان ارائ ــه ش ــود‪».‬‬ ‫نماین ــدگان مجل ــس ش ــورای اس ــامی در جلس ــه علن ــی ‪ 29‬دی امس ــال ب ــا ط ــرح‬ ‫استفس ــار یه م ــاده الحا ق ــی ب ــه قا ن ــون تعیی ــن تک ـ ــلیف ا س ــتخدامی معلم ــان‬ ‫ح ــق التدر یس ــی و اموزش ــیاران نهض ــت س ــواداموز ی مص ــوب ‪ ۱۳‬ش ــهریور ‪۱۳۹۷‬‬ ‫موافق ــت کردن ــد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور اداری و تشکیالت وزارت اموزش و پرورش خبر داد‬ ‫اخرین وضعیت استخدام‬ ‫اموزشیاران نهضت سواد اموزی‬ ‫مدیـــرکل امـــور اداری و تشـــکیالت وزارت امـــوزش و پـــرورش اخریـــن وضعیـــت‬ ‫اســـتخدام معلمـــان حق التدر یـــس و اموزشـــیاران نهضـــت ســـواداموزی را تشـــریح‬ ‫ک ــرد و گف ــت‪ :‬ب ــه مح ــض تعیی ــن و اب ــاغ س ــهمیه از س ــوی س ــازمان ام ــور اداری و‬ ‫اس ــتخدامی‪ ،‬برگ ــزاری ازم ــون ب ــرای اموزش ــیاران نهض ــت س ــواداموزی و عملی ــات‬ ‫اســـتخدام را اغـــاز می کنیـــم‪.‬‬ ‫یارمحمـــد حســـین ُ بر در گفت وگـــو بـــا ایســـنا‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬بـــا توجـــه بـــه قانـــون‬ ‫الح ــاق ی ــک م ــاده ب ــه قان ــون تعیی ــن تکلی ــف اس ــتخدامی معلم ــان حق­ التدر ی ــس و‬ ‫اموزش ــیاران نهض ــت س ــواداموزی مص ــوب س ــال ‪ ،۹۷‬ش ــیوه نامه اس ــتخدامی ام ــاده‬ ‫و اب ــاغ ش ــده اس ــت و اس ــتان ها در ح ــال نهای ــی ک ــردن م ــوارد هس ــتند‪.‬‬ ‫و ی اف ــزود‪ :‬اس ــتخدام ها بای ــد ب ــا توج ــه ب ــه س ــهمیه تخصیص ــی از س ــوی س ــازمان‬ ‫امـــور اداری و اســـتخدامی انجـــام شـــود‪ ،‬بـــه محـــض تعییـــن و ابـــاغ ســـهمیه‪،‬‬ ‫برگـــزاری ازمـــون بـــرای اموزشـــیاران نهضـــت ســـواداموزی و عملیـــات اســـتخدام را‬ ‫اغـــاز می کنیـــم‪.‬‬ ‫مدیـــرکل امـــور اداری و تشـــکیالت وزارت امـــوزش و پـــرورش همچنیـــن دربـــاره‬ ‫ط ــرح معل ــم تم ــام وق ــت گف ــت‪ :‬اس ــتقبال از ط ــرح معل ــم تم ــام وق ــت ک ــه ب ــر اس ــاس‬ ‫ان بـــا شـــش ســـاعت اضافـــه خدمـــت موظفـــی‪ ۱۷.۵ ،‬درصـــد فوق العـــاده ویـــژه‬ ‫ب ــه اح ــکام حقوق ــی اف ــزوده می ش ــود بس ــیار خ ــوب ب ــود و بی ــش از ‪ ۵۰‬ه ــزار دبی ــر و‬ ‫هنرام ــوز در ای ــن ط ــرح ش ــرکت کردن ــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پیــش بینــی می کنیــم ســال اینــده نیــز شــاهد رشــد ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬درصــدی‬ ‫باش ــیم‪.‬‬ ‫حس ــین بر در ادام ــه از اس ــتمرار خدم ــت ‪ ۱۱‬ه ــزار نف ــر از فرهنگی ــان واجدش ــرایط‬ ‫بازنشســـتگی در ســـال جـــار ی خبـــر داد و گفـــت‪ :‬پیـــش بینـــی می کنیـــم امســـال‬ ‫‪ ۴۵‬ه ــزار نف ــر دیگ ــر بازنشس ــته ش ــوند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم‪:‬‬ ‫هر کس به ایران و امنیت ان عالقه مند است‬ ‫باید در انتخابات شرکت کند‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی چهارشنبه گذشته‬ ‫در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم‪ ،‬راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن و انتخابات‬ ‫مجلس شورای اسالمی را دو ازمون بزرگ ملت ایران خواندند و با تبیین‬ ‫خصوصیات نامزدهای شایسته مجلس‪ ،‬حضور پرشور و ا گاهانه همه مردم در‬ ‫انتخابات ‪ ۲‬اسفند را در حل مشکالت داخلی و بین المللی موثر برشمردند و‬ ‫تا کید کردند‪ :‬هرکس ایران عزیز‪ ،‬امنیت میهن و ابروی وطن را دوست دارد و در‬ ‫پی حل مشکالت است‪ ،‬باید در پای صندوق رای حضور یابد تا عزم و اقتدار‬ ‫ملی ایرانیان بار دیگر به منصه ظهور برسد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری‪ ،‬ایشان همچنین طرح امریکا‬ ‫موسوم به معامله قرن را طرحی احمقانه‪ ،‬خبیثانه و شکست خورده خواندند و افزودند‪:‬‬ ‫راه مقابله با این طرح‪ ،‬ایستادگی و جهاد شجاعانه ملت و گروههای فلسطینی و‬ ‫حمایت جهان اسالم است و عالج اساسی مسئله فلسطین نیز روی کار امدن نظام‬ ‫مورد نظر و منتخب همه مردم فلسطینی االصل در یک نظرخواهی عمومی است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی ایام دهه فجر را برای کشور ایامی بی بدیل و مظهر اقتدار‬ ‫و عزم ملی دانستند و گفتند‪ :‬ملت ایران در دهه فجر توانست با عزم راسخ خود و‬ ‫با رهبری امام بزرگوار که رهبری بی نظیر در دنیا بود‪ ،‬بنای پوسیده و فاسد چندهزار‬ ‫ساله استبداد‪ ،‬ظلم‪ ،‬فساد‪ ،‬سلطه بیگانگان و لگدمال شدن مردم را واژگون و‬ ‫بنای مردم ساالری را به جای ان پایه ریزی کند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای برگزاری انتخابات مختلف از ابتدای پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی تاکنون را نشان دهنده استواری نظام اسالمی بر رای مردم‬ ‫دانستند و افزودند‪ :‬البته نظام اسالمی عالوه بر مردمی بودن‪ ،‬دینی نیز هست و بر‬ ‫همین اساس مردم ساالری در ایران «مردم ساالری اسالمی» است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در ادامه با اشاره به در پیش بودن راهپیمایی سراسری‬ ‫‪ ۲۲‬بهمن‪ ،‬گفتند‪ :‬ملت ایران در چهل سال گذشته و با وجود سرما و یخبندان‬ ‫با حضور پر شکوه در راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن‪ ،‬اجتماع عظیم خود را به رخ جهانیان‬ ‫کشیده است که من با همه وجود از ملت ایران تشکر می کنم‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای همزمانی ‪ ۲۲‬بهمن امسال با ایام چهلم شهید‬ ‫سردار سلیمانی را زمینه ساز انگیزه مضاعف مردم دانستند و تا کید کردند‪:‬‬ ‫ان شاءاهلل ملت ایران با حضور عظیم خود در راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن‪ ،‬ضربه‬ ‫کوبنده ای بر سیاستهای دشمن وارد خواهد کرد‪.‬‬ ‫متن کامل سخنان مقام معظم رهبری در سایت بازارکار موجود است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز وکال قوه قضائیه خبر داد‬ ‫ا ثار دستمزد پایین در روستاها‬ ‫پذیرش ‪ ۶۴/۴‬درصد از شرکت کنندگان ازمون وکالت‬ ‫مغایرت «دستمزد منطقه ای»‬ ‫با قانون کار‬ ‫ازمون کارشناسان رسمی ‪ ٩‬خرداد ‪ ٩٩‬برگزار می شود‬ ‫رئیس مرکز وکال‪ ،‬کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه‬ ‫با بیان اینکه امسال ‪ ١٠٧‬هزار نفر در ازمون وکالت این مرکز‬ ‫شرکت کردند‪ ،‬گفت‪ :‬در این ازمون ‪ ٢‬هزار و ‪ ٣۴٣‬داوطلب‬ ‫فاقد کارت پایان خدمت سربازی بودند یا می خواستند از‬ ‫سهمیه سرباز کاراموز استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گزارش عصرایران‪ ،‬علی بهادری جهرمی در نشست‬ ‫خبری که در حاشیه برگزاری مرحله دوم ازمون وکالت ‪٩٨‬‬ ‫مرکز وکالی قوه قضائیه (مصاحبه تخصصی) در هتل‬ ‫فرهیختگان دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات‬ ‫برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬در قانون امده است که شرط «صدور‬ ‫پروانه وکالت» داشتن کارت پایان خد مت سربازی است‬ ‫و بر این اساس‪ ،‬امسال داوطلبانی که کارت پایان خدمت‬ ‫نداشتند‪ ،‬فرصت یافتند تا در این ازمون شرکت کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از این تعداد ‪ ١٩۵‬داوطلب در مرحله‬ ‫نخست ازمون پذیرفته شدند البته برخی داوطلبان به‬ ‫دلیل اینکه اشتباه اطالعات خود را وارد کردند ممکن‬ ‫است این تعداد به حدو د ‪ ٢۵٠‬نفر افزایش یابد که تقریبا‬ ‫نیمی از انها جذب می شوند‪.‬‬ ‫بهادریجهرمی گفت‪:‬قراراست کسانی کهپذیرفتهمیشوند‬ ‫در دفاترخدماتقضاییایثارگرانخدمترسانی کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تفاهمنامه این مرکز با ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلحاظهارداشت‪:‬اینتفاهمنامهمیتواندزمینهارایهخدمات‬ ‫تخصصی حقوقی در دوران خدمت را فراهم اورد ضمن اینکه‬ ‫مشموالن بدون اتالف زمان می توانند در ازمون وکالت شرکت‬ ‫کنند و در صورت قبولی دوران کاراموزی را بگذرانند‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۶۴/۴‬درصد از شرکت کنندگان ازمون‬ ‫پذیرفته می شوند‬ ‫رئیس مرکز وکال‪ ،‬کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه‬ ‫گفت‪ :‬از میان شرکت کنندگان در ازمون وکالت امسال‪،‬‬ ‫حدود ‪ ١٣‬هزار نفر برای مصاحبه دعوت شدند که پیش‬ ‫بینی می شود از این تعداد حدود ‪ ١٠‬هزار نفر به مصاحبه‬ ‫بیایند و تخمین زده این که حدود نیمی از انها یعنی پنج‬ ‫هزار نفر پذیرفته شوند و توزیع انها در استانها باتوجه به‬ ‫پذیرش خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش بینی مرکز این است که ‪ ۶۴/۴‬درصد‬ ‫از شرکت کنندگان در ازمون در نهایت پذیرفته شوند‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی اظهارداشت‪ :‬حدود ‪ ۴١‬هزار و ‪۵٠٠‬‬ ‫داوطلب زن و حدود ‪ ۵٣‬هزار داوطلب این ازمون مرد بودند‬ ‫که از این تعداد چهار هزار و ‪ ٨٠٠‬زن و هفت هزار و ‪ ۴٠٠‬نفر‬ ‫مرد در مرحله نخست ازمون پذیرفته شدند بنابراین تعداد‬ ‫پذیرفته شدگان مرد بیشتر بوده است‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی گفت‪ :‬در این ازمون ‪ ۴۱۸‬نفر دارای‬ ‫مدرک دکتری در کل کشور هستند که از ‪ ۱۰‬هزار نفری‬ ‫که قبول شدند‪ ۷۲ ،‬نفر دارای مدرک دکتری هستند‪،‬‬ ‫همچنین از میان ‪ ١۵‬هزار و ‪ ٨٢٢‬داوطلب دارای مدرک‬ ‫کارشناسی ارشد‪ ٢ ،‬هزار و ‪ ۶٨٣‬داوطلب پذیرفته شدند‬ ‫و این موضوع سطح علمی ازمون مرکز و متاسفانه سطح‬ ‫علمی دانشگاه ها را نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬گزارش مالی فرایند جذب را در انتهای کل‬ ‫فرایند ازمون وکالت اطالع رسانی خواهیم کرد زیرا هر گز در‬ ‫ازمون به دنبال درامدزایی نبودیم‪.‬‬ ‫رئیس مرکز وکال‪ ،‬کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‬ ‫قضائیه تصریح کرد‪ :‬برخالف ادعایی که می شود مرکز وکال و‬ ‫کارشناسان قوه قضائیه‪ ،‬یک ریال بودجه دولتی و وابستگی به‬ ‫بودجه نداشته و ندارد و این نهاد خود بنیاد و مستقل است‪.‬‬ ‫ازمون کارشناسان رسمی ‪ ٩‬خرداد ‪ ٩٩‬برگزار می شود‬ ‫بهادری جهرمی درباره ازمون کارشناسان رسمی‬ ‫اظهارداشت‪ :‬وعده داده بودیم ازمون کارشناسان رسمی‬ ‫اسفند ماه برگزار شود اما از داوطلبانی که خود را برای‬ ‫این ازمون اماده کرده بودند عذر می خواهیم؛ حقیقتا‬ ‫تعداد ازمون های مرکز زیاد است و با وجود مذاکراتی که‬ ‫با نهادهای متولی برگزاری ازمون داشتیم موفق نشدیم که‬ ‫ازمون در موعد اعالم شده برگزار شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ازمون کارشناسان رسمی جمعه نهم‬ ‫خرداد ماه ‪ ٩٩‬در ‪ ۶۵‬رشته برگزار خواهد شد و تقریبا همه‬ ‫کسانی که مدکر کارشناسی و پنج سال سابقه فعالیت‬ ‫مرتبط با مدرک خود را دارند می توانند در ازمون شرکت کنند‬ ‫بنابراین پیش بینی استقبال گسترده از این ازمون داریم‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی اضافه کرد‪ :‬مجری برگزار کننده این‬ ‫ازمون سازمان سنجش است و فراخوان ازمون به زودی‬ ‫منتشر و ثبت نام از اول اسفند به مدت ‪ ١٠‬روز برگزار می شود‪.‬‬ ‫داشتن پروانه وکالت در حکم مجوز تاسیس‬ ‫برای موسسه حقوقی است‬ ‫رئیس مرکز وکال‪ ،‬کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده‬ ‫قوه قضائیه با اشاره به رای دیوان عدالت اداری درباره‬ ‫ثبت موسسات حقوقی گفت‪ :‬این رای یکی از معضالتی‬ ‫که در چند سال اخیر ایجاد شده بود حل کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مطابق نص ماده ‪ ١٨٧‬قانون برنامه‬ ‫سوم توسعه‪ ،‬فعالیت موسسات حقوقی منوط به اخذ‬ ‫مجوز از مرکز وکال‪ ،‬کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده‬ ‫قوه قضائیه است و این مرکز هیچ برنامه ای برای مجوز‬ ‫موسسات حقوقی به افراد غیر وکیل ندارد‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی خاطرنشان کرد‪ :‬داشتن پروانه وکالت‬ ‫در حکم مجوز تاسیس برای موسسه حقوقی است‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی اموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی کشور‪:‬‬ ‫نرم افزارهایی در دانشگاه های ما تدریس می شود‬ ‫که عصر ان به پایان رسیده است‬ ‫دبیر شورای عالی اموزش و تربیت فنی و حرفه ای و‬ ‫مهارتی کشور گفت‪ :‬نظام اموزشی و پژوهشی و اموزش های‬ ‫مهارتی کشور با توجه به تحوالت اینده کار باید تغییر کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی استان یزد‪ :‬اعضای کمیته اموزش و پژوهش‬ ‫موسسه کار و تامیناجتماعیاستانیزدبادکترسپهریرئیس‬ ‫موسسه کار و تامین اجتماعی و دبیر شورای عالی اموزش و‬ ‫تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی کشور نشستی را برگزار کردند‪.‬‬ ‫محمد رضا سپهری‪ ،‬دبیر شورای عالی اموزش و‬ ‫تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی کشور گفت‪ :‬موسسه‬ ‫کار و تامین اجتماعی‪ ،‬موسسه ای اموزشی‪ ،‬پژوهشی‪،‬‬ ‫انتشاراتی و مشاوره ای است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این موسسه بیش از ‪ 50‬سال سابقه دارد‬ ‫و به عنوان اتاق فکر وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ً‬ ‫محسوب می شود وتقریبا فعالیت های وزارتخانه را‬ ‫سامان می دهد‪.‬‬ ‫سپهری با تاکید بر اینکه موسسه کار و تامین اجتماعی‬ ‫تنها موسسه ای در کشور است که به موجب قانون‬ ‫مجلس تشکیل شده است افزود‪ :‬این موسسه وزرای‬ ‫اقتصاد‪ ،‬علوم و تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی عضو هیئت‬ ‫امنای ان هستند‪ .‬است‪.‬‬ ‫وی اضافه نمود‪ :‬الگوی تاسیس این موسسه برگرفته‬ ‫از موسسه مطالعات بین المللی کار در ژنو سوئیس و‬ ‫موسسه بین المللی کار در تورین ایتالیا است؛ ساختار‬ ‫ان سه جانبه و به صورت هیئت امنایی می باشد که‬ ‫تشکالت کارگری و کارفرمایی عضو ان هستند‪.‬‬ ‫رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه‬ ‫این موسسه در حوزه حقوق کار‪ ،‬جامعه شناسی کار‪،‬‬ ‫روانشناسی کار‪ ،‬کار شایسته و کارافرینی فعالیت می کند‬ ‫خاطر نشان ساخت‪ :‬کمیته های اموزشی و پژوهشی که‬ ‫در استان ها وجود دارند بازوان ما در سطح کشور هستند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه پژوهشی که این موسسه دنبال‬ ‫می کند با پژوهش های دانشگاهی تفاوت دارد گفت‪:‬‬ ‫پژوهش هایی ما حلقه واسطه بین سیاستگذاران و‬ ‫تصمیم گیران با محیط علمی است‪.‬‬ ‫سپهری بیان کرد‪ :‬در شرایط امروزکشور پژوهش‬ ‫جایگاهی بین تصمیم گیران ندارد و بیشتر جبنه‬ ‫تشریفاتی و لوکس دارد‪ .‬در دانشگاه ها نیز مقاالت ‪ISI‬‬ ‫برای اساتید رتبه و برای دانشجویان نمره در بردارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به لحاظ ساختار اقتصادی‪ ،‬ارتباط‬ ‫اقتصاد صنعت با دانشگاه مرتبط نیست‪ .‬دانشگاه کار‬ ‫خود را می کند و حوزه عمل هم کار خود و اگر ارتباطی‬ ‫وجود دارد خیلی ضعیف است‪.‬‬ ‫رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی با مقایسه کشور‬ ‫ایران و المان اظهار داشت‪ :‬کشور ما جمعیت ان معادل‬ ‫المان است‪ .‬ولی درایران بیش از ‪ 2500‬واحد دانشگاهی‬ ‫دار یم ولی المان ‪ 324‬دانشگاه دار که از این تعداد‬ ‫‪ 220‬دانشگاه به اموزش مهارت می پردازد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ما باید تغییری در نگاه و به یک‬ ‫درک مشترک برسیم گفت‪ :‬نظام اموزشی و پژوهشی و‬ ‫اموزش های مهارتی کشور با توجه به تحوالت اینده کار‬ ‫باید تغییر کند‪.‬‬ ‫سپهری اضافه نمود‪ :‬اینده کار براساس تغییرات‬ ‫فناوری‪ ،‬جمعیتی‪ ،‬اقلیمی و تغییرات تکنولوژی متحول‬ ‫می شود‪ 38 .‬درصد مشاغل در حال از بین رفتن است‪.‬‬ ‫نرم افزارهایی در دانشگاه های ما تدریس می شود که عصر‬ ‫ان به پایان رسیده است‪ .‬تمام استانداردهایی که سازمان‬ ‫بین المللی کارتدوین کرده بود االن فایده ای ندارد‪.‬‬ ‫محم ــد حس ــین ر یاح ــی مدی ــرکل تعـــاو ن‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی اســتانیــزددر ابتــدایایننشســت گفت‪:‬یکی‬ ‫از رس ــالت های ــی ک ــه وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی‬ ‫دارد توج ــه ب ــه مباح ــث پژوهش ــی و اموزش ــی در ح ــوزه کار‬ ‫و تامیــن اجتماعــی اســت‪ .‬بــا توجــه بــه تفیــض اختیــاری‬ ‫کــه توســط موسســه صــورت گرفتــه اســت‪ ،‬کمیتــه امــوزش‬ ‫و پژوه ــش ب ــا حض ــور اعض ــای هیئ ــت علم ــی برخ ــی از‬ ‫دانش ــگاه ه ــای اس ــتان تش ــکیل ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫معاون وزیر کار‪:‬‬ ‫مزد کارگران بر مبنای تامین هزینه های زندگی انها‬ ‫لحاظ می شود‬ ‫معاون روابط کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی کشور‬ ‫گفت‪:‬تعیینمزد کارگرانبرمبنایتامینهزینه هایزندگیاین‬ ‫قشر از جامعه و حفظ اشتغال پایدار لحاظ می شود‪.‬‬ ‫حاتم شاکرمی در سفر به بروجرد و بازدید از کارخانه‬ ‫داروسازی اکسیر در جمع خبرنگاران با اشاره به دستمزد‬ ‫امسال کارگران افزود‪ :‬برای تعیین دستمزد کارگران جلساتی‬ ‫برگزار شده که در نهایت ‪ ۲‬تصمیم در این راستا گرفته شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬یکی از مسائل مربوطه مسئله مزد‬ ‫منطقه ای بود که هدف حذف حداقل های مزد بود اما در‬ ‫نهایت این طرح منتفی شد‪.‬‬ ‫شاکرمی گفت‪ :‬اعضای شورای عالی کار تصمیم‬ ‫گرفتند برای دستمزد کارگران در سال اینده یک تصمیم‬ ‫ملی بگیرند و تصمیم دوم ورود به بحث سبد هزینه خوار و‬ ‫بار و هزینه کارگران در سال اینده بود‪.‬‬ ‫معاون روابط کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی کشور‬ ‫افزود‪ :‬در همین راستا اطالعات و امارهای مورد نیاز از طرف‬ ‫مراجع ذی در اختیار وزارت کار قرار گیرد که مراجع‬ ‫نیز ‪ ۱۵‬بهمن اطالعات را ارائه داده و کمیته مزد با دریافت‬ ‫اطالعاتاز مراجعذیصالحمانندبانکمرکزی‪،‬مرکزامار ایران‬ ‫و سایر مراجع بتواند وارد بحث سبد هزینه و مزد کارگران شوند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬از سوی دیگر منتظر هستیم که مشخص‬ ‫شود مجلس برای مزد کارمندان دولت چه تصمیمی می‬ ‫گیرد چرا که این تصمیم در شورای عالی کار بی اثر نیست‪.‬‬ ‫شاکرمی اضافه کرد‪ :‬در سال گذشته برای دستمزد‬ ‫کارگران تصمیمات خوبی گرفته شود اما با افزایش تورم‬ ‫مواجه شد و مقداری این تصمیمات بی اثر شدند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تعیین مزد کارگران را باید به نحوی لحاظ‬ ‫کنیم که بتوانیم اشتغال را حفظ کنیم و هم به تامین توان‬ ‫هزینه کارگر کمک شود‪.‬‬ ‫معاون روابط کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫کشور با اشاره به قرادادهای کارگران افزود‪ :‬کارگران باید‬ ‫طبق قرارداد دستمزد خود را دریافت کنند و اگر کارگری‬ ‫حداقل حقوق را دریافت نکند خالف است‪.‬‬ ‫شاکرمی با اشاره به راه اندازی سامانه جامع روابط کار‬ ‫اضافه کرد‪ :‬یکی از مزایای راه اندازی سامانه جامع روابط کار‬ ‫این است که کارفرمایان باید قراردادهای خود را در این سامانه‬ ‫بارگذاری کنندو بابارگذاریقرادادهادر اینسامانهمقداریاین‬ ‫نگرانیهادر راستایقراردادهایسفیدامضا کاهش مییابد‪.‬‬ ‫عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از طرح دستمزد‬ ‫منطقه ای و مغایرت ان با قانون کار‪ ،‬گفت‪ :‬در صورتی‬ ‫که دستمزد در روستاها پایین تر از مناطق شهری باشد‬ ‫مهاجرت نیروی کار ماهر را در پی دارد‪.‬‬ ‫علی خدایی در گفتگو با مهر‪ ،‬با انتقاد از طرح مجدد‬ ‫موضوع دستمزد منطقه ای از سوی طرفداران ان در استانه‬ ‫جلسات دستمزد سال اینده اظهار داشت‪ :‬پشت این ایده‬ ‫هیچ منطقی وجود ندارد‪ .‬بنابراین تالش این افراد یک «تالش‬ ‫مذبوحانه» و طرح انها نیز یک «طرح مزخرف» است‪ .‬بر اساس‬ ‫لغت نامه دهخدا‪« ،‬تالش مذبوحانه» به تالش بی حاصل‬ ‫و در کمال ناامیدی و «مزخرف» نیز هر چیز ناپسندی که با‬ ‫اراستگی سعی در زیبا جلوه دادن ان دارند‪ ،‬تلقی می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر طرح ماجرای دستمزد منطقه ای را مرور‬ ‫ً‬ ‫کنید دقیقا در سال گذشته در همین مقطع از سال برنامه‬ ‫مناظره سیما به همین موضوع «دستمزد منطقه ای» اختصاص‬ ‫داشت‪ ،‬پس از یکسال مجدد در همین مقطع موضوع برنامه‬ ‫مناظره تلویزیونی به همین موضوع اختصاص پیدا کرده است‪.‬‬ ‫عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه طرح موضوع‬ ‫دستمزد منطقه ای هیچ چیز جز پروپاگاندای رسانه ای جهت‬ ‫اعمال فشار بر بازیگران تعیین دستمزد سال اینده جامعه‬ ‫ً‬ ‫کارگری نیست‪ ،‬افزود‪ :‬عمال به نظر من یکی از مراکز کارفرمایی که‬ ‫در مذاکرات مزدی هم حضور ندارند‪ ،‬با تقویت این نوع نگرش‬ ‫به دنبال در اختیار گرفتن فضای رسانه ای هستند‪.‬‬ ‫خدایی‪ ،‬طرح «دستمزد منطقه ای» را یک اقدام عوام‬ ‫فریبانه عنوان کرد و گفت‪ :‬طرفداران این طرح بر این باورند‬ ‫که حداقل دستمزد یکسان در کل کشور باعث مهاجرت‬ ‫روستاییان به شهرها‪ ،‬اعتیاد جوانان‪ ،‬نرخ بیکار و مسائل‬ ‫از این دست شده است‪ .‬نکته جالب اینکه در این مناظره‬ ‫اخیر حتی اتفاقات و اعتراضات ابان ماه را هم به بیکاری و‬ ‫دستمزد ارتباط دادند‪.‬‬ ‫این فعال کارگری با اشاره به اینکه طرح دستمزد‬ ‫منطقه ای با هدف به حاشیه بردن جلسات تعیین دستمزد‬ ‫سال اینده جامعه کارگری است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر طرفداران‬ ‫این طرح بتوانند ما را متقاعد کنند که دستمزد منطقه ای‬ ‫ً‬ ‫می تواند تاثیر مثبت بگذارد قطعا نمی خواهیم اگر طرحی‬ ‫می تواند به نفع ملت باشد‪ ،‬با ان مخالفت کنیم‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار خبر داد‬ ‫برنامه ریزی برای اعزام‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬نیروی کار ایرانی به خارج‬ ‫مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار‬ ‫از برنامه ریزی برای اعزام ‪ 5000‬نیروی کار ایرانی به خارج‬ ‫طی سال اینده خبر داد و گفت‪ :‬فرایند اعزام نیروی کار‬ ‫ایرانی به خارج از طریق کاریابی هایی صورت می گیرد که‬ ‫مجوزهای الزم را دریافت کرده باشند‪.‬‬ ‫محمد اکبرنیا در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به راه اندازی‬ ‫سامانه بانک اطالعات ایرانیان شاغل در خارج‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این سامانه با هدف برطرف کردن مشکل ایرانیان شاغل‬ ‫در خارج به ویژه در خصوص تمدید یا صدور گواهینامه‬ ‫شغلی راه اندازی شده و شرکت های صادرکننده خدمات‬ ‫فنی و مهندسی و نیروهای کار ایرانی شاغل در خارج پس‬ ‫از ثبت نام در این سامانه و صدور گواهینامه شغلی از سوی‬ ‫وزارت کار از مشوق های حمایتی مثل معافیت عوارض‬ ‫خروج از کشور‪ ،‬معافیت های مالیاتی و گمرکی و بیمه تامین‬ ‫اجتماعی بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫بهره مندی ایرانیان شاغل در خارج از بیمه و معافیت های مالیاتی‬ ‫وی افزود‪ :‬با درنظر گرفتن شرایط بازار کار و وجود فارغ‬ ‫التحصیالن جویای کار‪ ،‬برای سال اینده اعزام ‪ 5000‬نیروی‬ ‫کار به خارج را برنامه ریزی کرده ایم‪.‬‬ ‫اکبرنیا با اشاره به فعالیت ‪ ۱۳۰‬کاریابی خارجی‪،‬گفت‪:‬‬ ‫فرایند اعزام نیروی کار ایرانی به خارج از طریق کاریابی هایی‬ ‫صورت می گیرد که مجوزهای الزم را دریافت کرده باشند‪ .‬در‬ ‫حال حاضر با توجه به شرایط دیپلماسی کشور بر توانمندی‬ ‫کاریابی ها متمرکز شده ایم تا زمینه فعالیت انها در کشورهای‬ ‫مختلف فراهم شود‪.‬‬ ‫راه اندازی دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار در ‪ ۷‬کشور‬ ‫وی از تاسیس دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار‬ ‫ایرانی در خارج خبر داد و گفت‪ :‬راه اندازی این دفاتر در‬ ‫کشورهای هدف یکی از برنامه های وزارت کار در حوزه‬ ‫اعزام نیروی کار به خارج است و در این راستا تا کنون در‬ ‫کشورهای المان‪ ،‬کانادا‪ ،‬استرالیا‪ ،‬دانمارک‪ ،‬ترکیه‪ ،‬عراق و‬ ‫عمان این دفاتر راه اندازی شده اند‪.‬‬ ‫مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار‬ ‫گفت‪ :‬این دفاتر در کشورهایی که پذیرش نیروی کار دارند‬ ‫فعالیت می کنند و با کشورهای متقاضی نیروی کار ارتباط‬ ‫دارند‪ .‬تشکیل این دفاتر به تسهیل شرایط اعزام نیروی کار‬ ‫کمک می کند و ایرانیان شاغل در این کشورها را‬ ‫مورد حمایت قرار می دهد‪.‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪ 19‬بهمن‪ 13-1398‬جمادی الثانیه‪ 8-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1188‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫تا سال ‪ 1400‬انجام می شود‬ ‫با انعقاد تفاهم نام ه میان جهاددانشگاهی‪ ،‬وزارت کار و مجلس اجرایی می شود‬ ‫استخدام ‪ 2‬هزار عضو هیئت علمی‬ ‫جدید در وزارت علوم‬ ‫تدوین سند جامع «مقابله با تعارض منافع»‬ ‫مع ــاون اداری‪ ،‬مال ــی و مدیر ی ــت مناب ــع وزارت عل ــوم از ج ــذب ‪ ٢٠٠٠‬نف ــر عض ــو جدی ــد‬ ‫هیئ ــت علم ــی ت ــا س ــال ‪ ١4٠٠‬خب ــر داد‪.‬‬ ‫محمدتق ــی نظر پ ــور مع ــاون اداری‪ ،‬مال ــی و مدیر ی ــت مناب ــع وزارت عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات و‬ ‫فنــاوری در گفت وگــو بــا خبرگــزاری فــارس‪ ،‬در بــاره برنامــه جــذب اعضــای هیئــت علمــی در‬ ‫س ــال های پی ـش رو‪ ،‬اظهارداش ــت‪ :‬در س ــال ‪ ۹۹‬و در س ــال ‪ ۱۴۰۰‬و ب ــه عبارت ــی ت ــا پای ــان برنام ــه‬ ‫شش ــم توس ــعه کش ــور‪ ۲۰۰۰ ،‬نف ــر عض ــو جدی ــد هیئ ــت علم ــی دانش ــگاه و موسس ــات ام ــوزش‬ ‫عال ــی و پژوهش ــی اس ــتخدام می ش ــوند‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬ب ــه ازای ه ــر تع ــداد دانش ــجو بای ــد تع ــداد مش ــخصی اعض ــای هیئ ــت علم ــی‬ ‫داش ــته باش ــیم و از ای ــن می ــزان ج ــذب اعض ــای هیئ ــت علم ــی مح ــدود اس ــت و از طر ی ــق‬ ‫فراخ ــوان مخص ــوص ب ــه خ ــود انج ــام می ش ــود‪.‬‬ ‫نظر پ ــور گف ــت‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه تع ــداد اف ــراد دانش ــجو کاه ــش یافت ــه اس ــت‪ ،‬ج ــذب‬ ‫اعض ــای هیئ ــت علم ــی ه ــم بای ــد ب ــا دق ــت بیش ــتری انج ــام ش ــود‪.‬‬ ‫◄‬ ‫دولت هر سال حدود ‪ 30‬تا ‪ 35‬هزار نفر‬ ‫استخدام می کند‬ ‫معاون رییس جمهور‪:‬‬ ‫مع ــاون ریی ــس جمه ــور‪ :‬ه ــر س ــال دول ــت ح ــدود ‪ ٣٠‬ت ــا ‪ ٣5‬ه ــزار نف ــر اس ــتخدام می کن ــد؛‬ ‫البت ــه ای ــن اش ــتغال فق ــط از طر ی ــق اس ــتخدام در واحده ــای دولت ــی نیس ــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبــر گــزاری صداوســیما مــر کــز کرمــان نوبخــت رییــس ســازمان برنامــه وبودجــه‬ ‫در ف ــرودگاه جیرف ــت در ب ــاره وض ــع اس ــتخدامی ه ــا افزود‪:‬چ ــون طب ــق قان ــون ب ــرای کوچ ــک‬ ‫ک ــردن حج ــم اداری دول ــت بای ــد بج ــای ه ــر بازنشس ــته ‪ ،‬ی ــک نف ــر جایگز ی ــن ش ــود ‪ ،‬بای ــد‬ ‫فرص ــت اش ــتغال ب ــرای جوان ــان از طری ــق توس ــعه و فعالی ــت در بخ ــش خدم ــات کش ــاورزی و‬ ‫صنع ــت وایج ــاد واحده ــای تولی ــدی جدی ــد فراه ــم شود‪.‬پاس ــخ نوبخ ــت ب ــه پرس ــش ‪:‬‬ ‫از اس ــتخدامها چ ــه خب ــر ؟‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه دو س ــفر ریی ــس جمه ــور ب ــه اس ــتان کرم ــان اف ــزود‪ ، :‬ح ــدود ‪ ٢‬ه ــزار و‬ ‫‪ ١٧6‬میلی ــارد تو م ــان تعه ــد ش ــد در س ــفر اول و س ــفر دوم ک ــه ت ــا کن ــون دو ه ــزار و‬ ‫‪ ١6‬میلی ــارد تومان ــش پرداخ ــت ش ــد‪.‬‬ ‫مع ــاون ریی ــس جمه ــور ادام ــه داد ‪:‬باالخ ــره االن ه ــم ک ــه از س ــال گذش ــته ت ــا اینج ــا‬ ‫‪ ٣45‬میلیــارد تومــان پرداخــت شــد مبالــغ قابــل توجهــی اســت کــه بــه اقتصــاد منطقــه تزر یــق‬ ‫می ش ــود و گ ــردش مال ــی ان میتوان ــد اش ــتغال جنب ــی ه ــم ایج ــاد کن ــد‬ ‫نوبخ ــت ب ــا تاکی ــد ب ــر ایج ــاد واحده ــای تولی ــدی ب ــرای توس ــعه اش ــتغال اف ــزود‪ :‬ح ــدود‬ ‫‪ ٨٣4‬ه ــزار فرص ــت ش ــغلی ک ــه پایی ــز امس ــال نس ــبت ب ــه پایی ــز پارس ــال ب ــه تع ــداد ش ــاغالن‬ ‫اضاف ــه ش ــده بیش ــتر‪ ،‬از طری ــق بخ ــش غی ــر دولت ــی ب ــوده اس ــت ‪.‬‬ ‫یه ــای سـ ـ هج ــانـ ـب ــه بین‬ ‫ت ـ ـف ــاهـ ـ من ــام ــه هـ ـم ــکار ‬ ‫جهاددانشگاهی‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و‬ ‫مجلس شورای اسالمی با موضوع بررسی ابعاد تعارض‬ ‫منافع و تاثیر ان بر رفاه اجتماعی و تدوین سند مقابله با‬ ‫تعارض منافع به امضای نمایندگان جهاددانشگاهی‪،‬‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و مجلس‬ ‫شورای اسالمی رسید‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار؛ مراسم امضای تفاهم نامه‬ ‫همکاری های سه جانبه بین جهاددانشگاهی‪ ،‬وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاهاجتماعیو مجلسشورایاسالمیباهدف‬ ‫تدوین سند مقابله با فقر سه شنبه ‪ ۱۵‬بهمن ماه با حضور‬ ‫سیدحمیدرضا طیبی‪ ،‬رئیس جهاددانشگاهی‪ ،‬محمد‬ ‫شریعتمداری‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬مسعود‬ ‫پزشکیان‪ ،‬نایب رئیس مجلس شورای اسالمی و محمد‬ ‫قاسمی‪،‬رئیسمرکزپژوهش هایمجلسشورایاسالمیدر‬ ‫محلساختمانمرکزیجهاددانشگاهیبرگزارشد‪.‬‬ ‫تعارض منافع باعث ایجاد مشکالت زیادی‬ ‫در جامعه شده است‬ ‫دکتر حمیدرضا طیبی‪ ،‬رییس جهاد دانشگاهی‬ ‫در این مراسم به مشکالت ناشی از تعارض منافع‬ ‫در کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬این موضوع باعث ایجاد‬ ‫مشکالت زیادی در جامعه ما شده است‪.‬‬ ‫رییس این نهاد‪:‬‬ ‫جهاد دانشگاهی‬ ‫با استفاده از همه توانمندی های خود‬ ‫در اجرای این تفاهم نامه تالش خواهد کرد‬ ‫وی با اشاره به اقدامات جهاددانشگاهی در حوزه‬ ‫تجاری سازی فناوی و مشکالت ان گفت‪ :‬در برخی‬ ‫از حوزه های اجرایی مدیران ما معتقدند اگر منافعی‬ ‫در اموری نظیر واردات یا تولید ملی داخلی وجود دارد‬ ‫یا انها استفاده کنند یا بستگانشان و اگر قرار است‬ ‫تولید ملی صورت بگیرد یا باید من باشم یا بستگانم‪.‬‬ ‫◄‬ ‫رییس جهاد دانشگاهی ادامه داد‪ :‬وجود اینگونه‬ ‫عقاید در بین برخی از مدیران اجرایی کشور از بحث‬ ‫تعارض منافع نشات می گیرد‪ ،‬بنابراین پرداختن به این‬ ‫موضوع امروزه امر بسیار مهمی است و بسیار خوشحال‬ ‫هستم که مجلس شورای اسالمی به این موضوع‬ ‫توجه دارد و دولت نیز به ان پرداخته است‪ .‬امروز نیز‬ ‫تفاهم نامه ای اجرا می شود‪ ،‬به هرحال جهاد دانشگاهی‬ ‫تحت عنوان یک مجموعه علمی‪ ،‬پژوهشی و فناورانه‬ ‫نیز در بررسی پژوهشی این تفاهم نامه نقش موثری را‬ ‫ایفا می کند و از اعتمادی که به جهاد دانشگاهی شده‬ ‫است قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫رییس جهاد دانشگاهی در ادامه تاکید کرد‪ :‬یقینا‬ ‫جهاد دانشگاهی با استفاده از همه توانمندی های‬ ‫خود اعم از پژوهشی‪ ،‬فناوری و علمی که در سراسر‬ ‫کشور در اختیار دارد همچنین با کمک تجاربی که در‬ ‫اختیار دارد در کنار استفاده از توانمندی های خبری‬ ‫و رسانه ای در اجرای این تفاهم نامه تالش خواهد کرد‬ ‫‪ .‬در واقع جهاد دانشگاهی در سه مجموعه رسانه ای‬ ‫که سه خبرگزاری و یک هفته نامه و همچنین پتانسیل‬ ‫باالی فضای اجتماعی را در اختیار دارد می تواند در‬ ‫اجرای تفاهم نامه نقش موثری ایفا کند‪.‬‬ ‫متاسفانه تعارض منافع را در کشور‬ ‫قانونمند کرده ایم‬ ‫محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی نیز در مراسم فوق تاکید کرد‪ :‬الیحه مدیریت‬ ‫تعارض منافع را در ‪ ۳۹‬ماده تقدیم مجلس کرده ایم و‬ ‫امیدواریم در اولین فرصت مصوب و زمینه های قانونی‬ ‫اجرای این مهم فراهم شود‪ .‬این کار سخت است و‬ ‫باید منتظر فشارها باشیم‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اشاره به‬ ‫اینکه وقتی کسی بخواهد با فقر مبارزه کند با وی‬ ‫مقابله هایی شده و در برابرش مقاومت می کنند‬ ‫گفت‪ :‬ماموریت رئیس سازمان تامین اجتماعی منقح‬ ‫کردن قوانین است تا جلوی فساد را بگیرد‪ .‬اکنون‬ ‫قوانین و بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی‬ ‫منشاء بروز فساد است و یکی از مصادیق ان وجود‬ ‫کارگزار ی هاست که اکثر انها توسط بازنشستگان این‬ ‫سازمان و یا افراد وابسته به انها دایر شده اند‪.‬‬ ‫در بهزیستی هم همینطور است خودمان ناظر و‬ ‫منظور و به عبارتی مجری و ناظر بهزیستی بر خیریه ها‬ ‫هستیم‪ .‬این حرکت در بهزیستی اغاز شده که کار یا‬ ‫در بخش خصوصی یا در دولت دنبال شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه متاسفانه تعارض منافع‬ ‫را در کشور قانونمند کرده ایم ادامه داد‪ :‬یک نمونه‬ ‫دیگر این است که خود سازمان فنی و حرفه ای مجوز‬ ‫وزیر کار‪:‬‬ ‫تعارض منافع را درکشور قانونمند کرده ایم‬ ‫پیشخوان دولت درست کرده ایم‬ ‫و مجوز را به مرتبطین خودمان می دهیم‬ ‫تاسیس اموزشگاه می دهد و از ان سو برای خودشان‬ ‫و دوستانشان مجوز اموزشگاه می گیرند‪ .‬متاسفانه‬ ‫تعارض منافع را در کشور قانونمند کرده ایم‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ادامه داد‪:‬‬ ‫پیشخوان دولت درست کرده ایم و مجوز را به مرتبطین‬ ‫خودمان می دهیم‪ .‬باید با مصادیق واقعی تعارض‬ ‫برخورد کنیم و مردم ان را احساس کنند‪.‬‬ ‫اشتغال همزمان در دوبخش دولتی و خصوصی‬ ‫موجب تعارض منافع است‬ ‫احمد میدری‪ ،‬معاون رفاه اجتماعی وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی نیز در مراسم با بیان‬ ‫اینکه تعارض منافع در ابعاد مختلف از دغدغه ها و‬ ‫مسائل مهم اقتصادی است اظهار کرد‪ :‬به عنوان مثال‬ ‫اشتغال همزمان در دوبخش دولتی و خصوصی که‬ ‫موجب تعارض منافع است که در تفاهم نامه به این‬ ‫موضوع پرداخته می شود و می تواند تبعاتی به همراه‬ ‫داشته باشد‪ .‬نمونه ان اشتغال همزمان پزشکان در‬ ‫بخش دولتی و خصوصی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شکل دیگر تعارض‪ ،‬تعارض درامد و‬ ‫وظیفه است‪ .‬عالوه بر این وقتی افراد بعد از اتمام شغل‬ ‫به بخش خصوصی بروند یا رفت و امد به بخش دولتی‬ ‫داشته باشد تعارض به وجود می اید‪ ،‬به عنوان مثال اگر‬ ‫رئیس یک بانک خصوصی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫بشود تعارض به وجود می اید که در برخی کشورها جرم‬ ‫است‪ ،‬اما ما در ایران چنین منع قانونی نداریم‪.‬‬ ‫به گفته وی بخش پژوهشی این تفاهم نامه را‬ ‫جهاد دانشگاهی‪ ،‬تکمیل طرح ارائه شده به مجلس‬ ‫را مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی دنبال‬ ‫می کند و ما هم به عنوان ازمایشگاهی برای حل‬ ‫تعارض اقدام خواهیم کرد‪.‬‬ ‫معاون توسعه وزارت بهداشت خبر داد‬ ‫جذب ‪ ۲‬هزار نیروی قراردادی در دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫معاون توسعه مدیریت‪ ،‬منابع و برنامه ریزی وزارت‬ ‫بهداشت گفت‪ :‬ازمون استخدام دو هزار نیروی جدید‬ ‫«کارمعین» برای دانشگاه های علوم پزشکی کشور‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار وزارت بهداشت درمان و اموزش‬ ‫پزشکی سیدکامل تقوی نژاد افزود‪ :‬دفترچه ازمون‬ ‫استخدامی‪ ،‬در سایت مرکز سنجش اموزش پزشکی‬ ‫و زارت بهداشت به نشانی ‪ www.sanjeshp.ir‬در‬ ‫دسترس عموم قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین از روز شنبه ‪ ۱۹‬بهمن ثبت نام‬ ‫داوطلباناغاز و ازموننیزدر روز جمعه‪۹‬اسفندبرگزار میشود‪.‬‬ ‫تقوی نژاد گفت‪ :‬مجوزهای این ازمون در سال های‬ ‫‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬از سازمان امور اداری و استخدامی کشور اخذ‬ ‫شد و پیش بینی می شود نتایج این ازمون در نیمه اول‬ ‫فروردین منتشر شود‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت‪ ،‬منابع و برنامه ریزی وزارت‬ ‫بهداشت ‪ ،‬یاداور شد‪ :‬این نیروها برای اشتغال در‬ ‫بیمارستان ها‪ ،‬مراکز تسهیالت زایمانی مناطق محروم‪،‬‬ ‫مراکز جامع خدمات سالمت شبانه روزی جدید‪،‬‬ ‫بلوک های زایمانی و مراکز ساخته شده توسط خیرین‬ ‫بکارگیری می شوند‪.‬‬ ‫وزارت بهداشـــت امســـال همچنیـــن ب ــرای‬ ‫اســـتخدام ‪ ۱۰‬هـــزار نیـــروی انســـانی جدیـــد پیمان ــی‬ ‫ازمـــون برگـــزار کـــرد‪.‬‬ ‫اگهی استخدام شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگارد‬ ‫شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگارد (سهامی خاص) جهت تامین نیروی انسانی متخصص در پروژه های جدید نیروگاهی و صنایع نفت و گاز در جزیره قشم‪،‬‬ ‫از بین داوطلبان سراسر کشور طی ازمون کتبی‪ ،‬مصاحبه و گزینش جهت استخدام با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف رشته شغلی‬ ‫‪2‬‬ ‫تکنسین‬ ‫تعمیرات‬ ‫‪3‬‬ ‫افسر ایمنی‬ ‫کارشناسی در رشته های مهندسی شیمی‪،‬‬ ‫برق و مکانیک (کلیه گرایش ها)‬ ‫‪0‬‬ ‫کارشناسی در رشته مهندسی نفت‬ ‫(گرایش بهره برداری)‬ ‫‪0‬‬ ‫کاردانی در رشته های برق و مکانیک (کلیه گرایش ها)‬ ‫‪0‬‬ ‫دیپلم در رشته های برق و مکانیک‬ ‫(فقط مرا کز فنی و حرفه ای)‬ ‫‪0‬‬ ‫کاردانی در رشته ایمنی و بهداشت (کلیه گرایش ها)‬ ‫‪0‬‬ ‫مرد‬ ‫‪ 4‬کارشناس‪ HSE‬کارشناسی در رشته ایمنی و بهداشت (کلیه گرایش ها)‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناسی در رشته های مهندسی برق و مکانیک‬ ‫‪ 5‬رییس تعمیرات‬ ‫(کلیه گرایش ها)‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رییس‬ ‫بهره برداری‬ ‫کارشناسی در رشته های مهندسی شیمی‪ ،‬برق و‬ ‫مکانیک (کلیه گرایش ها)‬ ‫مهندسی نفت (گرایش بهره برداری)‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناس‬ ‫تعمیرات‬ ‫کارشناسی در رشته های مهندسی شیمی‪ ،‬برق‬ ‫و مکانیک (کلیه گرایش ها)‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سرشیفت‬ ‫بهره برداری‬ ‫کارشناسی در رشته های مهندسی شیمی‪ ،‬برق‬ ‫و مکانیک(کلیه گرایش ها)‬ ‫‪5‬‬ ‫جمع پرسنل مورد نیاز (حداقل)‪:‬‬ ‫ازمون کتبی‪ ،‬مصاحبه تخصصی و گزینش‬ ‫‪1‬‬ ‫تکنسین‬ ‫بهره برداری‬ ‫حداقل مقطع و رشته تحصیلی‬ ‫جنسیت‬ ‫نفر ‪100‬‬ ‫مصاحبه تخصصی و گزینش‬ ‫‪ 1‬ت ــا ‪3‬ج ــدول روب ــرو) ‪ ،‬ش ــرکت در ط ــول خدم ــت هیچگون ــه‬ ‫الف) شرایط عمومی برای شرکت در ازمون‬ ‫تعه ــدی جه ــت اس ــکان و ای ــاب و ذه ــاب ب ــه مح ــل کار‬ ‫‪ .1‬داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ .2‬اعتق ــاد ب ــه دی ــن مبی ــن اس ــام ی ــا یک ــی از ادی ــان ش ــناخته ندارد ‬ ‫ش ــده در قان ــون اساس ــی ای ــران‬ ‫‪ .3‬انجام خدمت سربازی یا داشتن معافیت های قانونی دائم ج) مدارک موردنیاز‬ ‫‪ .1‬ف ــرم تکمی ــل ش ــده ثب ــت ن ــام (ب ــه ط ــور دقی ــق و خوان ــا) ک ــه‬ ‫‪ .4‬عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات‬ ‫در س ــایت دانش ــگاه م ــی باش ــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر‬ ‫‪ .6‬داشــتن ســامتی جســمانی و روانــی و توانایــی بــرای انجــام ‪ .2‬دو قطع ــه عک ــس جدی ــد پش ــت نویس ــی ش ــده (ی ــک قطع ــه‬ ‫ب ــه ف ــرم ثب ــت ن ــام الص ــاق ش ــود)‪.‬‬ ‫کاری کــه گذاشــته مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ .3‬تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی (پشت ورو)‬ ‫‪ .7‬دارا بودن شرایط احراز شغل‬ ‫‪ .4‬تصویر برگ پایان خدمت یا معافیت دائم (پشت ورو)‬ ‫‪ .8‬نداشــتن تعهد خدمتی و عدم اشــتغال به تحصیل‬ ‫‪ .5‬تصوی ــر اخری ــن م ــدرک تحصیل ــی ی ــا گواه ــی فراغ ــت از‬ ‫تحصی ــل ک ــه مع ــدل کل حتم ــا در ان قی ــد ش ــده باش ــد‪.‬‬ ‫ب) شرایط اختصاصی‬ ‫ً‬ ‫‪ .6‬ب ــرای ارس ــال م ــدارک م ــورد نی ــاز الزام ــا از پا کت ه ــای پس ــتی‬ ‫‪ .1‬داشتن حدا کثر شرایط سنی به شرح زیر‪:‬‬ ‫ متولدی ــن ‪ 1366/01/01‬ب ــه بع ــد در مقط ــع کارشناس ــی اســتاندارد ‪ 17*25‬اســتفاده شــود‪.‬‬‫ارش ــد و باال ت ــر‬ ‫د) سایر نکات‬ ‫ متولدین ‪ 1367/01/01‬به بعد در مقطع کارشناســی‬‫‪ .1‬محل برگزاری ازمون استان هرمزگان می باشد‪.‬‬ ‫ متولدین ‪ 1369/01/01‬به بعد در مقطع کاردانی‬‫‪ .2‬ش ــرکت در ازم ــون کتب ــی و مصاحب ــه تخصص ــی ب ــرای کلی ــه‬ ‫ متولدین ‪ 1371/01/01‬به بعد در مقطع دیپلم‬‫‪ .2‬داش ــتن م ــدرک تحصیل ــی مرتب ــط ب ــا رش ــته ش ــغلی م ــورد داوطلب ــان از س ــایر اس ــتان ها بالمان ــع اس ــت‪.‬‬ ‫‪ .3‬داوطلب ــان واج ــد ش ــرایط م ــی بایس ــت م ــدارک الزم‬ ‫نظ ــر در ج ــدول روب ــرو‬ ‫‪ .3‬پ ــس از اع ــام نتای ــج ازم ــون کتب ــی و مصاحب ــه‪ ،‬اولوی ــت را حدا کث ــر ت ــا پای ــان وق ــت اداری روز پنجش ــنبه م ــورخ‬ ‫اســتخدام بــه تشــخیص شــرکت بــا افــراد ســا کن جزیــره قشــم‪ 98/11/24 ،‬بــا پســت سفارشــی بــه ادرس تهــران صنــدوق پســتی‬ ‫اس ــتان هرم ــزگان و ش ــهرهای مج ــاور اس ــتان هرم ــزگان م ــی ‪ 16765-1719‬و کدپس ــتی ‪ 16589-53571‬پردی ــس فن ــی و‬ ‫مهندس ــی ش ــهید عباس ــپور‪ ،‬واح ــد ازم ــون مرک ــز ام ــوزش ه ــای‬ ‫باش ــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬چنانچ ــه در ه ــر ی ــک از مراح ــل اس ــتخدامی خ ــاف واق ــع تخصص ــی ش ــهید عباس ــپور (ازم ــون ج ــذب نی ــروی ش ــرکت‬ ‫ب ــودن اطالع ــات ارائ ــه ش ــده از س ــوی ف ــرد مس ــجل گ ــردد‪ ،‬از تاب ــان ان ــرژی پاس ــارگاد) ارس ــال نماین ــد‪.‬‬ ‫ادام ــه فراین ــد مراح ــل اس ــتخدامی ف ــرد ممانع ــت ب ــه عم ــل ‪ .4‬م ــدارک ارس ــالی ب ــرای ثب ــت ن ــام ب ــه هی ــچ عن ــوان مس ــترد‬ ‫نم ــی ش ــود‪ .‬همچنی ــن ب ــه م ــدارک ناق ــص و ی ــا مدارک ــی ک ــه‬ ‫خواه ــد ام ــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬جه ــت ردی ــف ه ــای ‪ 4‬ت ــا ‪ 8‬ج ــدول روب ــرو‪ ،‬س ــوابق کار پ ــس از مهل ــت مق ــرر ارس ــال گ ــردد ترتی ــب اث ــر داده نخواه ــد‬ ‫فن ــی و تخصص ــی متقاضی ــان بای ــد مرتب ــط ب ــا فعالی ــت ه ــای ش ــد‪.‬‬ ‫نیروگاه ــی و صنای ــع نف ــت و گاز ب ــا س ــوابق بیم ــه باش ــد ک ــه ب ــه ‪ .5‬داوطلبــان مــی تواننــد جهــت ا گاهــی از زمــان و مــکان ازمــون‪،‬‬ ‫حدا کثــر ســن افــزوده مــی شــود (ارســال رزومــه کاری و ســوابق دروس امتحان ــی و کس ــب اطالع ــات بیش ــتر ب ــه وب س ــایت مرک ــز‬ ‫ام ــوزش ه ــای تخصص ــی ب ــه ادرس ‪http://sbu.ac.ir/ATC‬‬ ‫بیم ــه الزام ــی م ــی باش ــد)‪.‬‬ ‫‪ .6‬ب ــرای پذیرفت ــه ش ــدگان نهای ــی ای ــن ازمون(ردی ــف ه ــای قس ــمت ازمونه ــای اس ــتخدامی مراجع ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫حداقل‬ ‫سابقه کاری فرایند جذب‬ ‫مرتبط(سال)‬ ‫اخبار استان‬ ‫شنبه‪ 19‬بهمن‪ 13-1398‬جمادی الثانیه‪ 8-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1188‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫چرا گازبان ها بومی نیستند؟‬ ‫کار‬ ‫تجمــع اعتراضی جوانان جویای ِ‬ ‫قلعه رئیســی مقابل اداره گاز‬ ‫جوان ــان بوم ــی کهکیلو ی ــه و بویراحم ــد در اعت ــراض ب ــه اس ــتخدام غیربومی ه ــا در مقاب ــل‬ ‫اداره گاز تجم ــع کردن ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬سه شــنبه و چهارشــنبه گذشــته‪ ،‬جمعــی از جوانــان جو یــای کار در قلع ـه ‬ ‫رئیس ـ ِـی کهکیلو ی ــه و بویراحم ــد در اعت ــراض ب ــه بی ــکاری و اس ــتخدام های غیرعادالن ــه مقاب ــل‬ ‫اداره گاز تجمــع کردنــد‪.‬‬ ‫این جوانان می گویند‪ :‬بعد از گازرسانی به بخش چاروسا و دیشموک‪ ،‬برخی استخدام های‬ ‫سفارشی در نمایندگی های اداره گاز‪ ،‬موجب نگرانی مردم و بیکاران محلی شده است‪.‬‬ ‫انهــا معتقدنــد؛ بایــد گازبان هــا از جوانــان جویــای کار بومــی انتخــاب شــوند تــا بــرای مــردم‬ ‫محلــی کارافرینــی شــود‪.‬‬ ‫در عی ــن ح ــال ب ــه نظ ــر می رس ــد ک ــه مس ــئوالن مربوط ــه ادعاه ــای جون ــان را قب ــول ندارن ــد‬ ‫و معتقدنــد کــه ضوابــط اســتخدامی رعایــت شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم‪:‬‬ ‫مراکز درمانی قم با کمبود ‪ ۲‬هزار پرستار‬ ‫مواجه است‬ ‫مدی ــر ام ــور پرس ــتاری دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ق ــم گف ــت‪ :‬بیمارس ــتان های دولت ــی ای ــن‬ ‫اس ــتان ب ــا کمب ــود ‪ ۲‬ه ــزار نی ــروی پرس ــتار مواج ــه اس ــت ک ــه ای ــن کمب ــود ب ــا اضاف ـه کار پرس ــتاران‬ ‫ش ــاغل جب ــران می ش ــود‪.‬‬ ‫ولـ ـی اهلل صم ــدی در گفت وگ ــو ب ــا ایرن ــا‪ ،‬اف ــزود‪ :‬در ح ــال حاض ــر ‪ ۲‬ه ــزار پرس ــتار در‬ ‫‪ ۶‬بیمارس ــتان دولت ــی ش ــامل کام ــکار عرب نی ــا‪ ،‬ش ــهدا‪ ،‬حض ــرت معصوم ــه(س)‪ ،‬ش ــهید‬ ‫بهش ــتی‪ ،‬ای ــزدی و نکوی ــی خدم ــت می کنن ــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬یــک هــزار پرســتار نیــز در بخــش غیردولتــی شــامل بیمارســتان های خصوصــی‪ ،‬‬ ‫خیر یــه ‪ ۶۰ ،‬درمانــگاه و پنــج مرکــز جراحــی محــدود در حــال خدمت رســانی هســتند‪.‬‬ ‫وی بابی ــان این ک ــه ح ــدود ‪ ۸۰‬درص ــد پرس ــتاران در بخ ــش دولت ــی رس ــمی و پیمان ــی‬ ‫می باش ــند‪ ،‬اضاف ــه ک ــرد‪ :‬ی ــک ه ــزار و ‪ ۳۶۷‬تخ ــت فع ــال و ‪ ۳۹۳‬تخ ــت س ــتاره دار در‬ ‫بیمارس ــتان های دولت ــی ق ــم وج ــود دارد‪.‬‬ ‫تخت های ــی ک ــه کمت ــر از ‪ ۶‬س ــاعت توس ــط بیم ــار اش ــغال می ش ــود مانن ــد تخت ه ــای‬ ‫اورژان ــس و دیالی ــز‪ ،‬تخت ه ــای س ــتاره دار نامی ــده می ش ــود‪.‬‬ ‫صم ــدی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬به ط ــور میانگی ــن تع ــداد نی ــروی پرس ــتار نس ــبت ب ــه تخ ــت‬ ‫بیمارس ــتانی در کش ــور‪ ۱/۱ ،‬اس ــت ک ــه ای ــن نس ــبت در ق ــم ‪ ١/٢‬می باش ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه کمب ــود نی ــرو در بیمارس ــتان ها‪ ،‬گف ــت‪ :‬در ح ــال حاض ــر پرس ــتاران ش ــاغل‬ ‫در مرا ک ــز درمان ــی کمب ــود نی ــرو را ب ــا انج ــام اضافــه کاری جب ــران می کنن ــد و امیدوار ی ــم س ــهمیه‬ ‫مناس ــبی ب ــرای ج ــذب پرس ــتار ب ــه ق ــم اختص ــاص یاب ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ح ــدود ‪ ۵۰‬ت ــا ‪ ۶۰‬فارغ التحصی ــل رش ــته پرس ــتاری در اس ــتان ق ــم ب ــه دلی ــل نب ــود‬ ‫مج ــوز اس ــتخدام در بیمارس ــتان ها ش ــاغل نیس ــتند و در درمانگاه ه ــا خدم ــت می کنن ــد‪.‬‬ ‫مدی ــر ام ــور پرس ــتاری دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ق ــم گف ــت‪ :‬دانش ــجویان س ــال اخ ــر رش ــته‬ ‫پرس ــتاری دانش ــگاه های دولت ــی ک ــه مع ــدل ب ــاالی ‪ ۱۷‬کس ــب کرده ان ــد‪ ،‬ب ــرای اش ــنایی ب ــا‬ ‫محی ــط کار در بیمارس ــتان ها در کن ــار پرس ــتارها فع ــال هس ــتند‪.‬‬ ‫فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور عنوان کرد‪:‬‬ ‫تالش برای تبدیل وضعیت استخدامی‬ ‫محیط بانان قراردادی کشور‬ ‫فــرمـ ــانـ ـ ــده ی ـگ ـ ـ ــان ح ـف ـ ــاظت‬ ‫محی ــط زیس ــت کش ــور از وج ــود‬ ‫‪ ۳۷۰‬محی ــط ب ــان ق ــراردادی در بدن ــه‬ ‫س ــازمان محی ــط زیس ــت خب ــر داد و‬ ‫گف ــت‪ :‬ت ــالش ب ــرای تغیی ــر وضعی ــت‬ ‫اس ــتخدامی ای ــن گ ــروه در دس ــت‬ ‫اق ــدام اس ــت‪.‬‬ ‫بــه گزارشمهر‪،‬جمشــیدمحبــتخانی‬ ‫در ایی ــن معارف ــه فرمان ــده حفاظ ــت‬ ‫محی ــط زیس ــت اس ــتان هم ــدان ب ــا‬ ‫بی ــان اینک ــه لب ــاس محی ــط بان ــی‬ ‫لب ــاس ش ــهادت س ــازمان محی ــط‬ ‫زیســت اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اولیــن دغدغــه‬ ‫و نگران ــی اینجان ــب و رئی ــس س ــازمان حفاظ ــت‬ ‫محی ــط زیس ــت‪ ،‬وضعی ــت محی ــط ب ــان س ــعید‬ ‫مومیون ــد اس ــت ک ــه اکن ــون در زن ــدان گرفت ــار ش ــده‬ ‫شهردار کرج خبر داد‬ ‫استخدام نخبگان کرجی در شهرداری‬ ‫ش ــهردار ک ــرج گف ــت‪ :‬نخب ــگان و دانش ــجویان‬ ‫در ش ــهرداری ک ــرج اس ــتخدام م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان از الب ــرز‪،‬‬ ‫عل ــی اصغ ــر کمال ــی زاه در اولی ــن مراس ــم تجلی ــل‬ ‫از دانش ــجویان نخب ــه س ــال ‪ ،۹۸‬از برنامه ه ــای‬ ‫مدیر ی ــت ش ــهری در ح ــوزه عل ــم و فن ــاوری خب ــر‬ ‫داد و گف ــت‪ :‬تاس ــیس کارخان ــه عل ــم و فن ــاوری‬ ‫جذب افراد تحصیل کرده‬ ‫در دستور کار اداره ثبت اسناد اصفهان‬ ‫اشتغال ‪ ۱۲۰۰‬نفر در طر ح های کشاورزی کرمان‬ ‫کارگران سیمان ایالم خواستار اجرای طرح‬ ‫طبقه بندی مشاغل شدند‬ ‫جمع ــی از کارگ ــران کارخان ــه س ــیمان ای ــالم در اعت ــراض ب ــه اج ــرا نش ــدن ط ــرح طبقه بن ــدی‬ ‫مش ــاغل روز گذش ــته در مقاب ــل س ــاختمان اس ــتانداری اعت ــراض صنف ــی برگ ــزار کردن ــد‪.‬‬ ‫ناب ــع کارگ ــری در کارخان ــه س ــیمان ای ــالم گفتن ــد‪ :‬نزدی ــک ب ــه‪ ۶۰۰‬کارگ ــر رس ــمی و ق ــراردادی‬ ‫ش ــاغل در کارخان ــه س ــیمان ای ــالم هس ــتیم ک ــه ب ــه دنب ــال اج ــرای ط ــرح طبقه بن ــدی مش ــاغل در‬ ‫ای ــن واح ــد تولی ــدی هس ــتیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارگــران ایــن کارخانــه؛ اصــرار انهــا بــه ایــن دلیــل اســت کــه در قانــون کار بــر الزامــی‬ ‫بــودن اجــرای طــرح طبقه بنــدی مشــاغل در کارگاه هــای بــاالی ‪ ۵۰‬نفــر تاکیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫طبق اظهارات کارگران این واحد تولیدی؛ مسکوت ماندن اجرای طرح طبقه بندی مشاغل‬ ‫در مورد جمعیت ‪ ۶۰۰‬نفری کارگران که تعداد ‪ ۷۰‬نفر از انها به صورت رسمی مشغول کارهستند‪،‬‬ ‫باعث شده که درامد مزد بگیران این کارخانه در حد و اندازه حداقل های قانونی باقی بماند‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه انه ــا؛ یک ــی از دالی ــل مخالف ــت کارفرم ــا ب ــا اج ــرای ط ــرح طبقه بن ــدی مش ــاغل‬ ‫همس ــان ش ــدن دس ــتمزد کارگ ــران ق ــراردادی ب ــا کارگ ــران رس ــمی اس ــت ک ــه ب ــه دلی ــل مش ــکالت‬ ‫مال ــی‪ ،‬قص ــد عملیات ــی ک ــردن ای ــن ط ــرح را ن ــدارد‪.‬‬ ‫انهــا در ادامــه بــا اشــاره بــه «مــاده ‪ ۵۰‬قانــون کار» گفتنــد‪ :‬بــر اســاس مــاه ‪ ۵۰‬قانــون کار‪ ،‬وظیفـ ٔـه‬ ‫پیگی ــری اج ــرای ط ــرح طبقه بن ــدی مش ــاغل‪ ،‬چنانچ ــه کارفرمای ــان مش ــمول ای ــن قان ــون در‬ ‫مهلت ه ــای تعیی ــن ش ــده مش ــاغل کارگاه ه ــای خ ــود را ارزیاب ــی نک ــرده باش ــند‪ ،‬برعه ـ ٔ‬ ‫ـده وزارت‬ ‫تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه ای ــن کارگ ــران؛ مس ــئوالن وزارت کار در م ــورد مس ــکوت مان ــدن اج ــرای ط ــرح‬ ‫طبقه بن ــدی مش ــاغل ب ــرای کارگ ــران ش ــرکت س ــیمان ای ــالم پاس ــخگو نیس ــتند و ظاه ــرا در ای ــن‬ ‫زمین ــه هی ــچ پافش ــاری ندارن ــد‪.‬‬ ‫استاندار مرکزی‪:‬‬ ‫شرکت مقره سازی ساوه‬ ‫از بحران کارگری خارج شد‬ ‫اس ــتاندار مرک ــزی گف ــت‪ :‬ش ــرکت مق ــره س ــازی س ــاوه از بح ــران کارگ ــری و مال ــی ک ــه ت ــا‬ ‫س ــال قب ــل ب ــا ان مواج ــه ب ــود‪ ،‬خ ــارج ش ــد‪.‬‬ ‫ســیدعلی اقــازاده شــانزدهم بهمــن مــاه در جر یــان افتتــاح طــرح توســعه پنــج واحــد صنعتــی‬ ‫و تولی ــدی در ش ــهر صنعت ــی کاوه شهرس ــتان س ــاوه ک ــه ب ــا حض ــور مع ــاون اقتص ــادی‬ ‫رئی ــس جمه ــور انج ــام ش ــد در گفتگ ــو ب ــا خبرن ــگاران اظه ــار ک ــرد‪ :‬ش ــرکت مق ــره س ــازی در‬ ‫س ــال های قب ــل ب ــه دلی ــل معوق ــات حق ــوق ک ــه در برخ ــی مواق ــع ت ــا ‪ ۱۴‬م ــاه نی ــز م ــی رس ــید‬ ‫بــا بحــران کارگــری مواجــه بــود کــه خوشــبختانه بــا تعر یــف طــرح هــای توســعه ای و نیــز حمایــت‬ ‫دول ــت ب ــرای تامی ــن نقدینگ ــی و س ــرمایه در گ ــردش از بح ــران خ ــارج ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی بی ــان ک ــرد‪ :‬خوش ــبختانه تولی ــدات ای ــن واح ــد صنعت ــی و تولی ــدی ب ــه خ ــارج از کش ــور‬ ‫صــادر مــی شــود و ایــن شــرکت بــا صــادرات محــور شــدن توانســته اســت بــا درامدزایــی مناســب‬ ‫دس ــتمزد کارگ ــران را ب ــه موق ــع پرداخ ــت کن ــد‪.‬‬ ‫و اس ــتفاده از ظرفی ــت نخب ــگان از مهمتری ــن‬ ‫فعالیت ه ــای مدیر ی ــت ش ــهری در کالن ش ــهر‬ ‫ک ــرج اس ــت‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬بــا تاســیس ایــن کارخانــه علــم و فنــاوری‬ ‫در ماه ه ــای این ــده‪ ،‬نقط ــه عطف ــی در ح ــوزه‬ ‫نخب ــگان ش ــهرمان برمیدار ی ــم و از تم ــام جوانان ــی‬ ‫کــه در ایــن حــوزه عالقمنــد هســتند‪ ،‬ایــده و فکــری‬ ‫دارن ــد به ــره خواهی ــم ب ــرد‪.‬‬ ‫ش ــهردار ک ــرج در ادام ــه گف ــت‪ :‬ط ــرح ب ــه‬ ‫کارگی ــری و اس ــتخدام نخب ــگان و دانش ــجویان‬ ‫برت ــر در ش ــهرداری ک ــرج نی ــز ب ــه ش ــورای اس ــالمی‬ ‫ش ــهر ب ــرای تصو ی ــب ش ــدن ارائ ــه ش ــده اس ــت و‬ ‫پی ــش بین ــی م ــی کنی ــم در س ــال این ــده ای ــن ط ــرح‬ ‫اجرای ــی ش ــود‪.‬‬ ‫مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان خبر داد‪:‬‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد‬ ‫له ــا و مرات ــع و ابخی ــزداری کش ــور و مع ــاون وز ی ــر جه ــاد کش ــاورزی‬ ‫رئی ــس س ــازمان جنگ ‬ ‫گفــت‪ :‬طــرح هــای کشــاورزی اســتان کرمــان بــرای ‪ ۱۲۰۰‬نفــر بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم‬ ‫اش ــتغالزایی داش ــته ان ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگاران ج ــوان از کرمان‪،‬ط ــی مراس ــمی ب ــا حض ــور خس ــرو ش ــهبازی رئی ــس‬ ‫س ــازمان جنگل ه ــا و مرات ــع و ابخی ــزداری کش ــور و مع ــاون وز ی ــر جه ــاد کش ــاورزی ‪ ۶۷‬ط ــرح‬ ‫ابخی ــزداری ب ــه به ــره ب ــرداری رس ــید ای ــن طرح ه ــا ک ــه ب ــا ه ــدف نگه ــداری اب و تغذی ــه‬ ‫س ــفره های اب زیرزمین ــی در ح ــوزه پلنگ ــی از ن ــوع س ــنگی و مال ت ــی هس ــتند ک ــه ‪ ۱۹‬میلی ــارد‬ ‫ر ی ــال هزین ــه ای ــن طرح ه ــا از اعتب ــارات توس ــعه مل ــی تامی ــن ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫همچنیــن طــرح مشــارکتی کنتــرل هرزاب هــای منطقــه چــاه دراز و منطقــه گل گهــر بــه بهــره‬ ‫بــرداری رســید‪.‬‬ ‫در ای ــن ط ــرح ‪ ۱۲‬میلی ــارد ر ی ــال هزین ــه ش ــده ک ــه از اعتب ــارات گل گه ــر پرداخ ــت ش ــد و‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬هکت ــار مناب ــع طبیع ــی ای ــن منطق ــه را تح ــت پوش ــش کنت ــرل هرزاب ه ــا دارد و موج ــب‬ ‫نگه ــداری اب ب ــرای درخت ــان و گیاه ــان مناب ــع طبیع ــی می ش ــود‪.‬‬ ‫ش ــهبازی در حاش ــیه ای ــن مراس ــم گف ــت‪ :‬ام ــروز در اس ــتان کرم ــان بودی ــم و ‪ ۱۳۵‬ط ــرح‬ ‫بخش ه ــای اب و خ ــاک‪ ،‬دامپ ــروری‪ ،‬صنای ــع تبدیل ــی‪ ،‬گلخانـ ـه ای و مناب ــع طبیع ــی ب ــا‬ ‫اعتب ــاری بال ــغ ب ــر ‪ ۱۳۸‬میلی ــارد توم ــان و اش ــتغال زای ــی ‪ ۱۲۰۰‬نف ــر ب ــه ص ــورت مس ــتقیم و غی ــر‬ ‫مس ــتقیم در اس ــتان کرم ــان ب ــه به ــره ب ــرداری رس ــید‪.‬‬ ‫یه ــای ص ــورت گرفت ــه و‬ ‫و امیدوار ی ــم ب ــا پیگیر ‬ ‫که ــای جمع ــی تغیی ــری در‬ ‫هم ــکاری و کم ‬ ‫ش ــرایط ای ــن محی ــط ب ــان ص ــورت گی ــرد‪.‬‬ ‫جمش ــید محب ــت خان ــی ب ــا بی ــان‬ ‫اینک ــه محی ــط زیس ــت م ــرز ن ــدارد و‬ ‫خیلــی از تهدیــدات زیســت محیطــی‬ ‫از کش ــورهای منطق ــه و همس ــایه وارد‬ ‫یش ــود‪ ،‬اف ــزود‪ :‬بای ــد ب ــا‬ ‫کش ــور م ــا م ‬ ‫هم ــکاری جمع ــی و هم ــه جانب ــه ای ــن‬ ‫تهدی ــدات زیس ــتی را مدیر ی ــت کنی ــم‬ ‫تــا کمتریــن اســیب بــه محیــط زیســت‬ ‫وارد ش ــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۳۷۰‬محیــط بــان‬ ‫ق ــراردادی در بدن ــه س ــازمان محی ــط‬ ‫زیس ــت وج ــود دارد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬امیدوار ی ــم‬ ‫ب ــا مکاتبـ ـه ای ک ــه رئی ــس س ــازمان‬ ‫محی ــط زیس ــت ب ــا رئی ــس جمه ــور داش ــته اس ــت‪،‬‬ ‫وضعی ــت اس ــتخدامی انه ــا را تغیی ــر داده و ب ــه‬ ‫رس ــمی ی ــا پیمان ــی تبدی ــل کنی ــم‪.‬‬ ‫مدیــر کل ثبــت اســناد و امــال ک اســتان اصفهــان‬ ‫گف ــت‪ :‬تم ــام کس ــانی ک ــه در ح ــوزه نقشـ ـه برداری‬ ‫تحصیال ت ــی دارن ــد می توانن ــد در ادارات ثبت اس ــناد‬ ‫ب ــه ص ــورت نیروه ــای برو ن س ــپاری فعالی ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫علــی بهبهانــی در حاشــیه ســفر خــود بــه اردســتان‬ ‫در گفت وگ ــو ب ــا ایس ــنا‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه‬ ‫الزام ــات حدن ــگار پی ــش بین ــی ش ــده در خص ــوص‬ ‫ج ــذب نیروه ــای ب ــرون س ــپاری و همچنی ــن کمب ــود‬ ‫پرس ــنلی ک ــه در ادارات ثب ــت اس ــتان اصفه ــان‬ ‫مشــهود اســت‪ ،‬اداره کل ثبــت اســناد و امــال ک قصــد‬ ‫دارد کس ــانی را ک ــه م ــدرک کارشناس ــی نقشــه برداری‬ ‫دارن ــد ج ــذب کن ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه تم ــام کس ــانی ک ــه در ح ــوزه‬ ‫نقش ـه برداری تحصیال تــی دارنــد می تواننــد در ادارات‬ ‫ثبت اس ــناد ب ــه ص ــورت نیروه ــای برو ن س ــپاری‬ ‫فعالی ــت کنن ــد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ای ــن اف ــراد بای ــد در بس ــتر‬ ‫س ــامانه ش ــمیم اق ــدام ب ــه نقشـ ـه برداری کنن ــد‪.‬‬ ‫در ح ــال حاض ــر در اکث ــر شهرس ــتان های اس ــتان‬ ‫ای ــن ط ــرح اغ ــاز ش ــده و ب ــه زودی در سراس ــر اس ــتان‬ ‫فراگی ــر می ش ــود‪.‬‬ ‫مدی ــرکل ثب ــت اس ــناد و ام ــال ک اس ــتان اصفه ــان‬ ‫گف ــت‪ :‬در ح ــال حاض ــر بی ــش از ‪ ۳‬میلی ــون نقش ــه‬ ‫شهــا‬ ‫پارســل (نقشـه ای اســت کــه در ان‪ ،‬زمیــن بــه بخ ‬ ‫و قس ــمت های مختلف ــی تقس ــیم م ‬ ‫یش ــود) در بان ــک‬ ‫اطالع ــات اداره کل اس ــناد و ام ــال ک وج ــود دارد ک ــه‬ ‫بای ــد بی ــش از ‪ ٢/5‬میلی ــون ان عرص ــه س ــازی ش ــود‪.‬‬ ‫طــرح جــذب افــراد تحصیــل کــرده نقش ـه بردار اقدامــی‬ ‫موثــر در جهــت ایجــاد اشــتغال خواهــد بــود و می توانــد‬ ‫ش ــرایط معیش ــتی خوب ــی را ب ــرای ای ــن قش ــر از جامع ــه‬ ‫فراه ــم بی ــاورد‪.‬‬ ‫بهبهانــی بــا بیــان اینکــه بــرای امنیــت بیشــتر اســناد‬ ‫و س ــهولت در پیگی ــری ام ــور‪ ،‬ام ــروز بی ــش از ‪ ۹۰‬درص ــد‬ ‫از خدم ــات ثب ــت اس ــناد و بایگان ــی پرونده ه ــا‬ ‫الکترونیکــی شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬الکترونیکــی شــدن‬ ‫پرونده ه ــا در بازس ــازی اطالع ــات در زم ــان بح ــران‬ ‫ب ــا ص ــرف کمتری ــن زم ــان موث ــر اس ــت‪ .‬همچنی ــن‬ ‫اصفه ــان ب ــه عن ــوان نخس ــتین اس ــتان در اج ــرای‬ ‫ط ــرح ارش ــیو الکترونیک ــی پروند هه ــای ثبت ــی موف ــق‬ ‫ب ــه ح ــذف بی ــش از ‪ ۶۵‬درص ــد گ ــردش کار دس ــتی‬ ‫ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫استاندار تهران ‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۱‬هزار شغل با پروژه های دهه فجر‬ ‫در استان تهران ایجاد می شود‬ ‫اس ــتاندار ته ــران ب ــا اش ــاره ب ــه افتت ــاح ‪ ۹۰۹‬پ ــروژه‬ ‫در ای ــام ده ــه فج ــر در اس ــتان ته ــران از اش ــتغال زایی‬ ‫ب ــرای بی ــش از ‪ ۱۱‬ه ــزار و ‪ ۷۰۰‬نف ــر خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش تس ــنیم از ری‪ ،‬همزم ــان ب ــا س ــومین روز‬ ‫از ده ــه مب ــارک فج ــر ی ــک واح ــد س ــردخانه صنعت ــی در‬ ‫زمین ــی ب ــه مس ــاحت ‪ ١٠‬ه ــزار و ‪ ٣٠٠‬مترمرب ــع و ظرفی ــت‬ ‫تولی ــد ‪ 4‬ه ــزار و ‪ 5٠٠‬ت ــن ب ــا س ــرمایه گذاری ‪ 6‬میلی ــارد و‬ ‫‪ ٢٠‬میلی ــون تومان ــی در روس ــتای قمص ــر شهرس ــتان ب ــه‬ ‫بهر هب ــرداری رس ــید‪.‬‬ ‫انوش ــیروان محس ــنی بندپ ــی اس ــتاندار ته ــران در‬ ‫حاش ــیه افتت ــاح ای ــن واح ــد س ــردخانه در روس ــتای‬ ‫قمص ــر شهرس ــتان ری در جم ــع خبرن ــگاران اظه ــار‬ ‫داش ــت‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه اهمی ــت و نق ــش کش ــاورزی‬ ‫در توس ــعه هم ــه جانب ــه اقتص ــادی‪ ،‬اجتماع ــی و‬ ‫فرهنگ ــی در کش ــور نخس ــتین واح ــدی ک ــه م ــورد‬ ‫بهره ب ــرداری ق ــرار گرف ــت واح ــد س ــردخانه ای در‬ ‫باقرش ــهر اس ــت‪.‬‬ ‫وی بـــا اش ــاره ب ــه نق ــش س ــردخانه در تنظی ــم‬ ‫ب ــازار و حف ــظ محص ــوالت کش ــاورزی اف ــزود‪ :‬یک ــی‬ ‫از راهبرده ــای درس ــت‪ ،‬علم ــی و تخصص ــی وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی و ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان‬ ‫ته ــران توس ــعه س ــردخانه های اس ــتان اس ــت‪.‬‬ ‫اس ــتاندار ته ــران س ــپس ب ــا اش ــاره ب ــه افزای ــش‬ ‫ظرفی ــت س ــامانه های اس ــتان تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬در افزای ــش یافت ــه اس ــت و ع ــالوه ب ــر ای ــن ظرفی ــت ‪6٠٠‬‬ ‫ح ــال حاض ــر ظرفی ــت س ــردخانه ها در اس ــتان ه ــزار ت ــن نی ــز ب ــا پیش ــرفت فیزیک ــی ‪ ٢٠‬ت ــا ‪ ٩٠‬درص ــد‬ ‫تهــران از ‪ ٢6٠‬هــزار تــن در ســال ‪ ٩6‬بــه ‪ 4٩5‬هــزار تــن در ح ــال انج ــام اس ــت‪.‬‬ ‫مدیر اشتغال و کارافرینی اداره کار تهران‪:‬‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار کارگر در استان تهران بیمه نیستند‬ ‫مدی ــر اش ــتغال و کارافرین ــی اداره کل تع ــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی اســتان تهــران گفــت‪ :‬براســاس‬ ‫ش ــکایت های ص ــورت گرفت ــه و تخمی ــن بازرس ــان‬ ‫ا ی ــن اداره کل و س ــازمان تامی ــن اجتما ع ــی‬ ‫‪ ۶۰۰‬ه ــزار نف ــر از کارگران ــی ک ــه در واحده ــای‬ ‫صنعت ــی‪ ،‬خدمات ــی و کارگاه ه ــای خصوص ــی‬ ‫مشــغول فعالیــت هســتند امــا تحــت پوشــش بیمــه‬ ‫تامی ــن اجتماع ــی ق ــرار ندارن ــد‪.‬‬ ‫س ــعید دهق ــان در گف ــت و گ ــو ب ــا ایرن ــا اف ــزود‪:‬‬ ‫ح ــدود ‪ ۱۷‬ه ــزار و ‪ ۵۰۰‬واح ــد صنف ــی دارای پروان ــه‬ ‫و بی ــش از ‪ ۲۰۰‬ه ــزار واح ــد صنف ــی‪ ،‬صنعت ــی و‬ ‫خدمات ــی در اس ــتان ته ــران فع ــال اس ــت‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه چه ــار میلی ــون کارگ ــر‬ ‫مش ــمول قان ــون کار در اس ــتان ته ــران مش ــغول‬ ‫فعالیــت هســتند‪ ،‬افــزود‪ :‬از ایــن میــزان ســه میلیــون‬ ‫و ‪ ۴۵۰‬هــزار نفــر ز یــر پوشــش بیمــه تامیــن اجتماعــی‬ ‫ق ــرار دارن ــد‪.‬‬ ‫مدی ــر اش ــتغال و کارافرین ــی اداره کل تع ــاون‪،‬‬ ‫کار و رف ــاه اجتماع ــی اس ــتان ته ــران ب ــا بی ــان اینک ــه‬ ‫عم ــده فعالی ــت بازرس ــان اداره کار‪ ،‬تع ــاون و ام ــور‬ ‫اجتماع ــی در خص ــوص مس ــائل ایمن ــی و مق ــررات‬ ‫کار اس ــت‪ ،‬تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬کارگ ــران و اف ــرادی ک ــه در‬ ‫کارگاه ه ــا و بخ ــش ه ــای خصوص ــی مش ــغول کار‬ ‫هس ــتند و از س ــوی کارفرم ــای خ ــود تح ــت پوش ــش‬ ‫بیم ــه تامی ــن اجتماع ــی ق ــرار نگرفته ان ــد ب ــرای‬ ‫ش ــکایت ب ــه ش ــعب تامی ــن اجتماع ــی در س ــطح‬ ‫اس ــتان مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫دهق ــان گف ــت‪ ۱۳ :‬میلی ــون و ‪ ۴۵۰‬ه ــزار نف ــر‬ ‫بیم ــه اصل ــی و ‪ ۴۳‬میلی ــون نف ــر هم ــراه ب ــا خان ــواده‪،‬‬ ‫مش ــمول قان ــون کار در کش ــور تح ــت پوش ــش بیم ــه‬ ‫تامی ــن اجتماع ــی ق ــرار دارن ــد‪.‬‬ ‫پنج هزار نفر در استان تهران تسهیالت مشاغل‬ ‫خانگی دریافت کردند‬ ‫مع ــاون کارافرین ــی و اش ــتغال اداره تع ــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف ــاه اجتماع ــی اس ــتان ته ــران گف ــت‪ :‬پن ــج ه ــزار‬ ‫و ‪ ۱۷۹‬نف ــر از س ــال گذش ــته تاکن ــون از س ــوی‬ ‫دبیرخان ــه مش ــاغل خانگ ــی ای ــن اداره کل ب ــرای‬ ‫اخ ــذ تســـهیالت ب ــه بانک ه ــای عام ــل معرف ــی و‬ ‫تس ــهیالت دریاف ــت کردن ــد‪.‬‬ ‫دهقــان بــا بیــان اینکــه از ســال گذشــته تاکنــون‬ ‫حهــایمشــاغلخانگــی‬ ‫‪ ۴۸۰‬میلیــاردریــالاعتبــار بــهطر ‬ ‫اختص ــاص یافت ــه‪ ،‬اف ــزود‪ :‬طرح ه ــای مش ــاغل‬ ‫خانگ ــی ش ــامل چه ــار ه ــزار و ‪ ۳۴۹‬ط ــرح مس ــتقل و‬ ‫‪ ۷۸‬ط ــرح پش ــتیبان ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬از ای ــن تع ــدادچه ــار ه ــزار و ‪ ۴۲۷‬ط ــرح‬ ‫پرداخت ــی‪ ۶۴۹ ،‬ط ــرح مر ب ــوط ب ــه اداره کل می ــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری‪ ۲۰۴ ،‬مر بــوط‬ ‫ب ــه س ــازمان جه ــاد کش ــاورزی‪ ۳۱۵۴ ،‬مر ب ــوط ب ــه‬ ‫س ــازمان صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت‪ ۲۲۳ ،‬مر ب ــوط‬ ‫ب ــه اداره کل بنی ــاد ش ــهید و ام ــور ایثارگ ــران‪۱۵۹ ،‬‬ ‫طــرح مر بــوط بــه اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی‬ ‫و ‪ ۳۸‬ط ــرح مر ب ــوط ب ــه اداره کل بهزیس ــتی اس ــتان‬ ‫ته ــران اس ــت‪.‬‬ ‫دهقــان بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته تــا ســقف‬ ‫‪ ۲ ۰‬میلی ــو ن تو م ــا ن و ا مس ــا ل ت ــا س ــقف‬ ‫‪ ۵۰‬میلی ــون توم ــان تس ــهیالت ب ــه طرح ه ــای‬ ‫مس ــتقل و ‪ ۱۰۰‬میلی ــون توم ــان ب ــه طرح ه ــای‬ ‫پش ــتیبان از طری ــق اعتب ــارات مناب ــع قرض الحس ــنه‬ ‫بانک ه ــا ب ــا س ــود چه ــار درص ــد و بازپرداخ ــت پن ــج‬ ‫س ــاله داده می ش ــود‪،‬تصریح ک ــرد‪ :‬ای ــن تس ــهیالت‬ ‫ب ــه کارمن ــدان دول ــت تعل ــق نمی گی ــرد‪.‬‬ ‫در صورت جذب صد درصدی منابع‬ ‫‪۲۰‬هزار اشتغال روستایی‬ ‫در خراســان رضوی ایجاد می شود‬ ‫مدیرکل تعاون استان خراسان رضوی با اشاره به پرداخت تسهیالت‬ ‫اشتغال روستایی به ‪ ۷۵۰۰‬طرح در استان از پایان سال ‪ ۹۶‬تا کنون گفت‪:‬‬ ‫با تسهیالت پرداختی‪ ،‬تا کنون ‪ ۱۴‬هزار فرصت شغلی ایجادشده است‪.‬‬ ‫ به گزارش مهر‪ ،‬برنامه «اشتغال روستایی و عشایری» با تصویب قانون‬ ‫«حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری» از‬ ‫اواخر سال ‪ ۹۶‬در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫در قالب این طرح مقرر شد ‪ ١/5‬میلیارد دالر از محل منابع صندوق‬ ‫توسعه ملی در اختیار بانک توسعه تعاون‪ ،‬صندوق کارافرینی امید‪ ،‬پست‬ ‫بانک و بانک کشاورزی قرار گیرد‪ .‬این موسسات نیز با تلفیق منابع داخلی‬ ‫خود به همین میزان نسبت به پرداخت تسهیالت اشتغال به متقاضیان‬ ‫دارای طرح های توجیهی اشتغال در مناطق روستایی و عشایری اقدام کنند‪.‬‬ ‫طرح اشتغال روستایی و عشایری در ‪ ۳۱‬استان کشور اجرا شده و بنا به‬ ‫گفته مسئوالن‪ ،‬مهمترین هدف این طرح‪ ،‬ایجاد کسب و کارهای پایدار‬ ‫با اولویت مناطق روستایی و عشایری است‪ .‬در این زمینه خبرنگاران در‬ ‫جریان بازدید از چند طرح اشتغال روستایی خراسان رضوی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫یکی از این طرح ها‪ ،‬طرح «تولید انواع نبات و شکرپنیر» در روستای‬ ‫فرخ اباد بود که کارفرمای این طرح در اواخر سال ‪ ۹۶‬با ثبت نام در سامانه‬ ‫«کارا» مربوط به وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در نهایت موفق به‬ ‫دریافت ‪ ۹,۵۰۰‬میلیارد ریال تسهیالت شد‪ .‬اورده کارفرمای این طرح نیز‬ ‫‪ ۱۵‬هزار میلیون ریال بوده است‪ .‬در قالب این طرح‪ ،‬در حال حاضر ‪ ۱۵‬نفر‬ ‫مشغول به کار شدند و در صورتی که ظرفیت اسمی شرکت تکمیل شود‪،‬‬ ‫‪ ۸۰‬نفر مشغول به کار خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیر صندوق کارافرینی امید مطرح کرد‪:‬‬ ‫اعطایتسهیالتاشتغال‬ ‫صندوق کارافرینی امید در لرستان‬ ‫مدیر صندوق کارافرین امید لرستان گفت‪ :‬در راستای رونق تولید و‬ ‫ایجاد اشتغال در روستاها‪ ،‬صندوق کارافرینی امید با ارائه تسهیالت در‬ ‫این زمینه ایفای نقش کرد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار سید هادی طاهری در ایین افتتاح تعاونی کارینو لبن‬ ‫شهرستان الشتر از اعطای تسهیالت قرض الحسنه به طرح های اشتغال زا‬ ‫در استان خبر داد و اظهار کرد‪ :‬این تسهیالت در راستای حمایت از تولید‬ ‫داخلی و توسعه روستاهای استان پرداخت می شود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬این صندوق در راستای تحقق منویات مقام معظم‬ ‫رهبری در رونق تولید و استفاده از کاالهای داخلی روستاهای بدون بیکار‬ ‫را در دستور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫طاهری با بیان اینکه در ایام اهلل دهه فجر چهار طرح بزرگ اقتصادی‬ ‫کلنگ زنی و افتتاح می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این طرح های اشتعال زا‬ ‫تسهیالتی به مبلغ ‪ ۵۶‬میلیارد ریال و اشتغال مستقیم برای تعداد ‪ ۵۸‬نفر‬ ‫از صندوق کارافرینی استان دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫مدیر صندوق کارافرین امید لرستان خاطرنشان کرد‪ :‬امروز طرح‬ ‫تعاونی کارینو لبن لرستان با تسهیالت صندوق کارافرینی امید به مبلغ‬ ‫‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۱۶۰‬میلیون تومان و اشتغال ‪ ۲۵‬نفر به بهره برداری رسید‬ ‫بررسی ظرفیت های اقتصادی استان سمنان؛‬ ‫ایجاد ‪ ۱۰۰۰‬شغل در زنبورداری‬ ‫در سمنان‬ ‫نزدیک به ‪ ۶۰‬هزار کلونی زنبور عسل در استان سمنان وجود دارد و‬ ‫از سوی دیگر امارها نشان می دهد تولید عسل در سطح استان با افزایش‬ ‫روبرو شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬زنبورداری امروز برای جوانان استان سمنان یک هزار‬ ‫شغل ایجاد کرده و این نشان می دهد که زنبورداری یکی از ظرفیت های‬ ‫خوب استان محسوب می شود‪ .‬ازیک طرف نزدیک به ‪ ۶۰‬هزار کلونی‬ ‫در این استان وجود دارد و از طرف دیگر نزدیک به یک هزار نفر اشتغال‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه زنبورداری در این منطقه ایجادشده است‪.‬‬ ‫سال گذشته ‪ ۲۸۷‬تن عسل توسط ‪ ۶۸۱‬زنبوردار در استان سمنان تولید‬ ‫شد و این نشان می دهد که عسل می تواند کام اقتصاد مردم را شیرین کند‪.‬‬ ‫نزدیک به ‪ ۶۰‬هزار کلونی وجود دارد‬ ‫معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان‬ ‫بابیان اینکه طبق اخرین امار ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۶۳۳‬کلونی زنبورعسل در استان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ ۸۶۲ :‬بهره بردار در حوزه تولید عسل در سطح استان وجود دارد‪.‬‬ ‫مصطفی شاه حسینی بابیان اینکه در سال جاری ‪ ۴۱۸‬تن عسل در‬ ‫استان سمنان تولیدشده است‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬میزان افزایش تولید عسل در‬ ‫سال جاری نسبت به سال قبل‪ ،‬چشم گیر بوده است‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه تولید عسل استان سمنان در مقایسه با سال گذشته‪،‬‬ ‫به دلیل افزایش بارندگی و پوشش گیاهی مناسب‪ ۴۵ ،‬درصد افزایش یافته‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬زنبورداری ‪ ۹۸۳‬فرصت شغلی در استان ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان‬ ‫همچنین گفت‪ :‬سه هزار و ‪ ۴۰۰‬کیلوگرم گرده گل‪ ،‬یک هزار و ‪ ۷۰۰‬کیلوگرم‬ ‫موم‪ ،‬یک هزار و ‪ ۳۰۰‬کیلوگرم بره موم و ‪ ۱۱‬کیلوگرم ژله رویال در استان‬ ‫سمنان تولیدشده است‪.‬‬ ‫دامغان مهد عسل‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی دامغان بابیان اینکه ‪ ۱۵‬هزار کلونی زنبورعسل در‬ ‫شهرستان وجود دارد‪ ،‬گفت‪ ۷۰ :‬درصد از ملکه زنبورعسل اصالح شده کشور‬ ‫بهمیزان‪ ۴۰‬هزار قطعه‪،‬در کلونی های کویرجنوباینشهرستانتولیدمی شود‪.‬‬ ‫سید محسن طباطبائیان بابیان اینکه پیش بینی می شود ‪ ۱۵۰‬تن‬ ‫عسل در دامغان تولید شود‪ ،‬بیان داشت‪ :‬مجوز زنبورداری برای افراد‬ ‫دارای بیش از ‪ ۴۰‬کندو اعطا می شود‪.‬‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه تولید‬ ‫وی همچنین با اشاره به اینکه بیش از ‪ ۳۰۰‬نفر بهره بردار‬ ‫عسل دامغان فعالیت دارند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬سال گذشته ‪ ۱۰۰‬تن عسل از ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫کندو در دامغان تولید شد که میانگین تولید هر کلونی ‪ ۱۰‬کیلوگرم بود‪.‬‬ ‫ارائه اموزش به کندوداران‬ ‫در شاهرود نیز بیش از ‪ ۱۷‬هزار کلونی با تولید عسل ساالنه ‪ ۱۱۵‬تن وجود‬ ‫دارد این کلونی ها توانسته اند درامد خوبی را به بخش زنبورداری این شهرستان‬ ‫واریز کنند اما در حوزه گسترش بازارهای تولیدی عسل استان سمنان به‬ ‫خصوص شهرستان های شاهرود و دامغان هنوز مشکالتی وجود دارد‪.‬‬ ‫سید حسن میرعماد رئیس جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین‬ ‫درباره تسهیالت تولید کنندگان عسل‪ ،‬گفت‪ :‬ارائه تسهیالت بانکی‪،‬‬ ‫تحویل دارو توسط دامپزشکی‪ ،‬توزیع شکر برای تغذیه زمستان توسط‬ ‫شرکت تعاونی زنبورداران و برگزاری کالس های اموزشی از جمله خدمات‬ ‫جهاد کشاورزی برای ترویج و توسعه تولید عسل است‪.‬‬ ‫عسل در کنار دیگر محصوالت تولیدی در حوزه جهاد کشاورزی‬ ‫می تواند ظرفیت های تولیدی استان و ارزش افزوده انها را ارتقا دهد‬ ‫عسلی که در کوهپایه البرز کیفیت خوبی نیز دارد‪.‬‬ ‫باید دید در اینده ظرفیت های تولید عسل در سطح استان سمنان تا‬ ‫چه میزان ارتقا می یابند‪.‬‬ ‫مشاغل خانگی‬ ‫شنبه‪ 19‬بهمن‪ 13-1398‬جمادی الثانیه‪ 8-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1188‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مشاغل باید انعطاف پذیر و مبتنی بر نیاز جامعه باشند‬ ‫دکتر عیسی منصوری‪ ،‬معاون کارافرینی و اشتغال وزارت کار‬ ‫و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم به اوردهای مشاغل خانگی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬پیش از قانونی شدن طرح مشاغل خانگی‪،‬‬ ‫در کشور هر ارگان و نهادی برای خود اقداماتی انجام می داد‪.‬‬ ‫این طرح در کشور به رسمیت شناخته نشده بود اما اکنون با تالش‬ ‫دوستان این طرح در کشور اجرایی شده و گام هایی نیز در این‬ ‫خصوص برداشته شده است‪ .‬پس از این نیز برای تحقق بهتر‬ ‫این مساله باید با اصالح برنامه ها و ساختار حاکم‪ ،‬گام هایی‬ ‫رو به جلویی برداریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر از نظر ساختاری و محتوایی ‪ ،‬برنامه ها‬ ‫طبق سیاست گذار ی ها‪ ،‬در کشور اجرایی می شوند؛ در این نوع‬ ‫اورده‪ ،‬مردم و نیازهای مردمی جایگاهی ندارند‪ .‬در حالی که میان‬ ‫سیاست گذاری و اجرای برنامه ها در سایر کشورها‪ ،‬قاعده ای به نام‬ ‫قاعده پیاده سازی وجود دارد‪ .‬قاعده به معنای نحوه مواجه مجری‬ ‫با جامعه هدف است‪ .‬لذا با تغییر اصالحات(از نظر کارکردی و‬ ‫ساختاری) می توانیم این مشکل را در کشور رفع کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از نظر ساختاری مشاغل باید انعطاف پذیر‬ ‫و مبتنی بر نیاز جامعه باشند‪ .‬همچنین با بازخورد از جامعه‬ ‫هدف‪ ،‬اورده ها باید قابل اصالح باشند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اکنون بازیگران اصلی این اصالحات‪ ،‬سازمان های‬ ‫توسعه ای یا نهادهای مداخله گر( مانند جهاد دانشگاهی)‬ ‫هستند؛ جهاد دانشگاهی مسوول قواعد پیاده سازی و انتقال‬ ‫این اصالحات به دولت است‪.‬‬ ‫منصوری تصریح کرد‪ :‬برای اینکه قواعد پیاده سازی به‬ ‫درستی رعایت شود باید میان وردی ها(بودجه)‪ ،‬فعالیت ها (اجرای‬ ‫طرح سرمایه گذاری)‪ ،‬خروجی(ایجاد واحد کسب و کار) و‬ ‫دستاوردها( اشتغال) تفکیک قائل شویم تا اثرات ان( افزایش‬ ‫درامد) در جامعه نمایان شود‪.‬‬ ‫وی شناخت‪ ،‬توانمند سازی‪ ،‬شبکه سازی و نهادسازی‬ ‫را از مهمترین قواعد مواجهه با جامعه هدف دانست و گفت‪:‬‬ ‫ابتدا باید جامعه هدف را بشناسیم‪ .‬سپس مبتنی بر ضعف و‬ ‫قدرت ها باید به توانمند سازی(شبکه سازی) و نهاد سازی‬ ‫( ایجاد برندهای مشترک در مشاغل خانگی) دست یابیم‪.‬‬ ‫معاون کارافرینی و اشتغال وزارت کار و رفاه اجتماعی‬ ‫اظهارداشت‪ :‬برای ایجاد شناخت یک منطقه باید مشاغل‬ ‫خانگی و مختصات انها و رسته های کسب و کار و اولویت های‬ ‫طرح های انها شناسایی شوند‪ .‬تعیین حلقه های قابل حضور و‬ ‫تقویت در زنجیره ارزش‪ ،‬تعیین نیازهای حوزه توانمندسازی‬ ‫( اموزش و ‪ ،)...‬تامین نیازهای حوزه ظرفیت سازی( شبکه سازی‬ ‫‪ ،BDS‬تامین مالی و ‪ ،)...‬تعیین ضرورت های حوزه نهادسازی‬ ‫(ایجاد مرکز امــوزش‪ ،‬بــرنــدســازی و ‪ )....‬و تــدو یــن بــرنــامــه‬ ‫ع ـمــل( هدف‪ ،‬استراتژی‪ ،‬برنامه های عمــلیاتی‪ ،‬بــودجــه و ‪)...‬‬ ‫نیز از دیگر مواردی است باید برای شناخت مد نظر قرار دهیم‪.‬‬ ‫حمایت از مشاغل خانگی با هدف تحقق اشتغال پایدار‬ ‫مهناز امامدادی‪ ،‬دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل‬ ‫خانگی در گفتگو با سیناپرس پیرامون این دوره اموزشی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اینکه اجرای طرح ملی مشاغل خانگی در‬ ‫‪ ٩‬استان پایلوت اجرا شد و نتایج نسبتا موفقی هم در پی داشت‬ ‫و همچنین در پی اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست‬ ‫خانوار که در چارچوب توسعه طرح ملی مشاعل خانگی صورت‬ ‫گرفت و توانمندسازی خانواده های برخی از زندانیان در شهر تهران‪،‬‬ ‫امسال قصد داریم در صورت تامین منابع الزم‪ ،‬اجرای این طرح‬ ‫را در ‪ ٣١‬استان کشور محقق کنیم‪.‬‬ ‫مهناز امامدادی افزود‪ :‬از این رو‪ ،‬با این هدف که مروری‬ ‫بر تجارب ‪ ٩‬استان پایلوت در کشور داشته باشیم و بتوانیم با‬ ‫اموزش نکات تکمیلی و الزاماتی که در مرحله اجرا مورد نیاز‬ ‫است گامی موثر برداریم‪ ،‬بران شدیم شرایطی را فراهم کنیم تا‬ ‫همکاران مان در جهاددانشگاهی‪ ،‬واحد ستفا جهاددانشگاهی‬ ‫استان ها و معاونان اشتغال اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫استان ها اموزش های الزم را ببینند که با این هدف این برنامه‬ ‫اموزشی تدارک دیده شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬تالش بر این بوده که نکات کلیدی و کامال‬ ‫کاربردی در این رویداد به اموزش گذاشته شود و مباحث مهمی مانند‬ ‫زنجیرهارزش‪،‬شبکهسازی‪،‬تامینمالیخدماتتوسعه کسبو کار‬ ‫و شیوه مطالعه در حوزه مشاغلخانگی مورد توجهقرار بگیرد‪.‬‬ ‫امام ــدادی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬در ای ــن دوره ه ــا اموزش ه ــای‬ ‫عملیات ــی‪ ،‬اجرای ــی و کار ب ــردی ک ــه قطع ــا م ــی توان ــد در پی ــاده‬ ‫س ــازی و اج ــرای ط ــرح مل ــی توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی موث ــر واق ــع‬ ‫وی اظهارداشت‪ :‬عالوه بر تشکیل شبکه و فروش گروهی‬ ‫باید زمینه انتقال دانش و پژوهش مشاغل خانگی در زمینه‬ ‫خدمات کسب و کارهای مشاغل خانگی فراهم شود؛ به عبارتی‬ ‫باید دانش افراد متخصص به مشاغل خانگی انتقال یابد‪.‬‬ ‫تازیکی بر لزوم ایجاد صندوق های خرد محلی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ایجاد صندوق های عمومی چندان مقرون به صرفه نیست‪،‬‬ ‫اما اگر این صندوق ها معطوف به گروه خاصی( مثال دامداران‬ ‫سبک‪،‬تولید کنندگانخانگیو‪)....‬باشند‪،‬بیشتربهنتیجهمیرسند‪.‬‬ ‫این صندوق ها باید مشکل کسب و کارها را حل کنند‪.‬‬ ‫وی اظهارداشت‪ :‬در حال حاضر به جای ارایه تسهیالت‬ ‫فردی باید شبکه سازی را تقویت کنیم و طرح های اولویت دار‬ ‫نیز باید انتخاب شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مشاغل تا زمانی که به صورت انفرادی و تکی‬ ‫کار می کنند و از هویت برخوردار نیستند‪ ،‬به موفقیت نمی رسد‪.‬‬ ‫الزم نیست کسب و کارهای خانگی برند خاصی داشته باشند‪.‬‬ ‫انها تنها الزم است که هویت داشته باشند زیرا هویت سازی‬ ‫محصول باعث موفقیت و رشد کسب و کارها می شود‪.‬‬ ‫با همکاری سازمان ستفا جهاددانشگاهی و معاونت توسعه کارافرینی وزارت کار انجام گرفت‬ ‫برگزاری دومین دوره اموزشی مدیران اجرایی‬ ‫و ناظران استانی طرح توسعه مشاغل خانگی‬ ‫◄ دومین دوره اموزشی دانش افزایی مدیران اجرایی و ناظران استانی طرح ملی‬ ‫توسعه مشاغل خانگی با همکاری سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش اموختگان‬ ‫جهاددانشگاهی و معاونت توسعه کارافرینی و اشتغال وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در‬ ‫دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد‪.‬‬ ‫این دوره اموزشی با هدف مروری بر تجارب ‪ 9‬استان پایلوت این طرح در کشور و ایجاد‬ ‫امادگی در دست اندرکاران برای اجرای ان در ‪ 31‬استان کشور تدارک دیده شده بود که از تاریخ‬ ‫ش ــود‪ ،‬م ــد نظ ــر ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪ .‬ب ــه همی ــن دلی ــل مدی ــران‬ ‫اجرای ــی ط ــرح در اس ــتان ه ــا از واح ــد س ــتفای جهاددانش ــگاهی‬ ‫و همچنی ــن معاون ــان اش ــتغال اداره کل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه‬ ‫اجتماعــی اســتان هــا در ایــن جلســات کــه در قالــب کارگا ههــای‬ ‫اموزش ــی برگ ــزار م ــی ش ــود حض ــور دارن ــد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از اساتید بسیار خبره برای اموزش این‬ ‫مفاهیم دعوت شده که خوشبختانه با استقبال خوبی هم‬ ‫مواجه شدیم‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم این اموزش ها به اجرای هرچه‬ ‫بیشتر این طرح کمک کند‪.‬چراکه‪ ،‬مسلما یکی از الزامات و‬ ‫نکات مهم و واجب در اجرای هر طرحی توجه به نکات اموزشی‬ ‫و بازاموزی های الزم است؛ به همین دلیل ما این بحث های‬ ‫اموزشی را قبال هم داشتیم و در ادامه هم خواهیم داشت‪.‬‬ ‫دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬این طرح که قبال تحت عنوان الگوی توسعه مشاغل‬ ‫خانگی از ان یاد می شد به نوعی انعطاف پذیری الزم را هم دارد‪.‬‬ ‫به این معنا که در روند کار بسته به نیازها و شرایط منطقه امکان‬ ‫تغییر تاکتیک و شیوه عمل در چارچوب مورد نظر وجود دارد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬به این اموزش ها نیاز است که دست اندرکاران این‬ ‫انعطاف پذیری و ابتکار عمل را بیاموزند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امیدواریم با اجرای صحیح این طرح شاهد کاهش‬ ‫بیکاریباشیم‪.‬اطمینانداریم کهدر صورتی کهاینتعاملبسیار خوبی‬ ‫که با جهاددانشگاهی و وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ایجاد شده‬ ‫همچنانادامهپیدا کند‪،‬اینطرحبهخوبیاجراخواهدشد‪.‬‬ ‫امامدادی تاکید کرد‪ :‬در صدد هستیم که این حرکت‪ ،‬یک‬ ‫جریان و فرایند اشتغالزایی تلقی شود نه یک اقدام مقطعی؛ در‬ ‫‪ 12‬الی ‪ 14‬بهمن ماه سال جاری در قالب کارگاه های اموزشی برگزار شد‪.‬‬ ‫این دوره اموزشی در صدد است تا فرایند اشتغالزایی در حوزه مشاغل خانگی و ایجاد‬ ‫شبکه ها و برندها و فعالیت هایی که در راستای اتصال به بازار انجام می شود را به شکلی پایدار و‬ ‫فراگیرسازماندهی کندتامنجربهایجاددرامدمناسببرایافرادوتحققاشتغالپایدار در کشور شود‪.‬‬ ‫در ادامه نگاهی داریم به مهم ترین موارد مطرح شده در این کارگاه که در خبرگزاری‬ ‫سیناپرس منتشر شده است‪.‬‬ ‫تالشیم این فرایند اشتغالزایی در حوزه مشاغل خانگی و شبکه ها و‬ ‫برندهایی که ایجاد می شود و فعالیت هایی که در راستای اتصال‬ ‫اموزش‬ ‫مدیران اجرایی‬ ‫طرح توسعه مشاغل خانگی‬ ‫برای انعطاف پذیری و ابتکار عمل‬ ‫دست اندرکاران‬ ‫ضروری‬ ‫است‬ ‫به بازار انجام می شود همه و همه به شکلی پایدار و فراگیر صورت‬ ‫گیرد و منجر به ایجاد درامد مناسب برای افراد شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬این گونه است که می توانیم از ان تحت‬ ‫عنوان اشتغال پایدار یاد کنیم‪ .‬چراکه‪ ،‬این تجربه ای است که‬ ‫در بسیاری از کشورها انجام شده است؛ بنابراین‪ ،‬ما نه اولین‬ ‫هستیم و نه اخرین‪ .‬قطعا با تجارب خودمان و بهره گیری از‬ ‫تجارب سایر کشورها به نتیجه مطلوبی که مد نظرمان است‬ ‫دست خواهیم یافت‪.‬‬ ‫بهتر است خرید و فروش مشاغل خانگی‬ ‫به صورت گروهی انجام شود‬ ‫رضا تازیکی‪ ،‬مدیر اجرایی طرح تکاپو‪ ،‬در مراسم اختتامیه‬ ‫دومین دوره اموزش دانش افزایی مدیران اجرایی و ناظران‬ ‫استانی گفت‪ :‬عقد قرارداد خرید تضمینی و توافقی با خریداران‬ ‫و سفارش دهندگان‪ ،‬تنظیم رابطه تامین کنندگی با سفارش‬ ‫دهندگان‪ ،‬خرید اقساطی‪ /‬لیزینگ تجهیزات ابزار و مواد اولیه‪،‬‬ ‫خرید و فروش گروهی‪ ،‬صندوق های خرد محلی( معطوف‬ ‫به رسته خاص)‪ ،‬تسهیالت و ضمانت های گروهی‪ ،‬کمک و‬ ‫تسهیالت صندوق های اجتماعی و جمع سپاری‪ ،‬تسهیالت‬ ‫فردی را از مهمترین راه های تامین مالی مشاغل خانگی است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬هم اکنون‪١٧‬روش برای تامین سرمایه در دنیا‬ ‫شناخته شده است که اکنون تنها دو روش در ایران اجرایی می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بهتر است خرید و فروش مشاغل خانگی به صورت‬ ‫گروهی انجام شود تا عالوه بر افزایش اعتماد و رضایت مشتری‪،‬‬ ‫حجم و میزان سوددهی این مشاغل نیز افزوده شود‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال در روستاها تعدادی از دامداران به صورت فردی و خرد مواد‬ ‫اولیه شان را خریداری می کردند اما در غالب اجرای یک پروژه‪،‬‬ ‫تعدادی از دامداران یک روستا خرید مشترک انجام دادند‪.‬‬ ‫پس از ان حدود سیصد دامدار‪ ١٠‬روستا حدود دو میلیارد‬ ‫مواد اولیه شان را به صورت گروهی خریداری کردند که حدودا‬ ‫چهل درصد مواد اولیه برای انها ارزان تر تمام شد‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫خدمات عرضه نیز از سوی عرضه کنندگان برای این دامداران‬ ‫به منظور جذب مشتری افزایش یافته است‪.‬‬ ‫خدمات مشاوره ای خوبی در ایران نداریم‬ ‫محمد عبده ابطحی‪ ،‬مجری طرح تکاپو نیز در مراسم‬ ‫اختتامیه گفت‪ :‬طیف وسیعی از خدمات عملیاتی نظیر‬ ‫نیازهای ارتباطی و لجستیکی مورد نیاز برای فعالیت های‬ ‫روزمره تا خدمات استراتژیک نظیر خدمات اموزش و مشاوره‬ ‫مورد نیاز برای دستیابی دانش مدیریت کسب و کار را خدمات‬ ‫توسعه کسب و کار (‪ )BDS‬می گویند‪.‬‬ ‫وی به اهمیت خدمات توسعه کسب و کار اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫تمرکز تمامی وظایف و مسوولیت ها بر دوش اداره کننده کسب و‬ ‫کار خانگی‪ ،‬باعث کاهش بهره وری و محدود شدن امکان توسعه‬ ‫کسب و کار و کاهش سرعت پاسخگویی به چالش ها می شود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر ایجاد مزیت رقابتی در کسب و کار خانگی‬ ‫نیازمند نواوری است؛ نواوری با کمک متخصصان حوزه های‬ ‫مختلف سریعتر و در دامنه بزرگتر امکان پذیر است‪.‬‬ ‫وی به چالش های پیش روی کسب و کارهای خانگی‬ ‫اشاره کرد و اظهارداشت‪ :‬نا ا گاهی در مورد مشکالت و راه حل‬ ‫های بالقوه‪ ،‬اطمینان نداشتن در مورد منافع خدمات مورد‬ ‫ارایه‪ ،‬منافع محدود برای ارزیابی و خرید خدمات‪ ،‬ریسک‬ ‫پذیری پایین و عدم تمایل به ازمودن یک سرویس جدید‪،‬‬ ‫عادت به دریافت خدمات رایگان و عدم تمایل به پرداخت‬ ‫هزینه برای خدمات‪ ،‬عدم وجود خدمات مناسب برای برخی‬ ‫از نیازمندی های طرف تقاضا‪ ،‬بی کیفیت بودن خدمات‬ ‫قابل دریافت‪ ،‬عدم شناخت کافی از مشتریان و نیازهای انها‪،‬‬ ‫نا کارامدی و اثر بخشی پایین( به دلیل کمبود دانش‪ ،‬مهارت‬ ‫و امکانات)‪ ،‬رقابت منفی‪ ،‬توان پایین بازاریابی‪ ،‬عدم تمایل‬ ‫به رقابت با خدمات یارانه ای‪ ،‬عدم وجود مکانیزم پرداخت یا‬ ‫تامین مالی مناسب متناسب با شرایط طرف تقاضا‪ ،‬توان پایین‬ ‫برای نواوری و ارایه محصوالت جدیدی متناسب با تقاضا‪ ،‬از‬ ‫مهمترین چالش های پیش روی این مشاغل است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اکنون در دنیا اقبال خرید صنایع دستی‬ ‫مانند فرش دستباف و ظروف مینا کاری که هویت انها کامال‬ ‫مشخص است‪ ،‬افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در کسب و کارهای خانگی نیاز است‬ ‫نحوه تولید محصوالت به منظور اطالع رسانی بهتر مشخص‬ ‫شود‪ .‬برای معرفی این محصول نیاز است از تکنیک هایی‬ ‫مانند واقعیت افزوده و مجازی استفاده کنیم‪ .‬مثال می توان‬ ‫محیط کارگاه و نحوه تولید محصول را شبیه سازی کرد‪.‬‬ ‫ابطح ــی گف ــت‪ :‬از س ــوی دیگ ــر م ــا نی ــاز ب ــه خدم ــات مش ــاوره‬ ‫ای داریــم‪ .‬هــم اکنــون بــا بررســی شــرکت هــای موفــق دنیــا در مــی‬ ‫یابی ــم ک ــه انه ــا خدم ــات مش ــاوره ای خوب ــی ارای ــه م ــی کنن ــد ی ــا‬ ‫مش ــاورانی از بازاره ــای توس ــعه یافت ــه خارج ــی دارن ــد‪.‬‬ ‫متاس ــفانه ه ــم اکن ــون خدم ــات مش ــاوره ای خوب ــی در ای ــران‬ ‫نداریـــم‪ .‬همچنیـــن در دنیـــا شـــرکت هایـــی وجـــود دارنـــد ک ــه‬ ‫عرض ــه و تقاض ــا را ب ــه یکدیگ ــر متص ــل م ــی کنن ــد‪ .‬در ای ــران نی ــاز‬ ‫ب ــه تقوی ــت ای ــن واس ــطه ه ــا داری ــم‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در مراسم اختتامیه دومین‪ ...‬از محمد‬ ‫اربابی(واحد خراسان شمالی)‪ ،‬مـــختار احمدی (واحد‬ ‫کرمانشاه)‪ ،‬محسن غالمی (واحد خراسان جنوبی)‪ ،‬احمد خان‬ ‫محمدیان(واحد ایالم)‪ ،‬محمد امین بابایی(واحد خراسان‬ ‫رضوی)‪ ،‬نادر اردالن( واحد کردستان)‪ ،‬فرج اهلل چراغ پور ( واحد‬ ‫چهارمحال بختیاری)‪ ،‬اذربایجان غربی( پروانه صفری)‪ ،‬عظیم‬ ‫رحمان ساالری( لرستان) تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫شرکت مشاورین پارسایبرین‬ ‫دعوت به همکاری می‪‎‬نماید‬ ‫کارشناس شبکه‬ ‫◄مسلط به طراحی و پیاده‪‎‬سازی ارتباطات شبکه‬ ‫ً‬ ‫◄ترجیحا دارای مدرک ‪ CCNA‬و ‪CCNP‬‬ ‫◄سابقه کار حداقل ‪ ۳‬سال‬ ‫واجدین شرایط‪ ،‬مشخصات خود را به پست الکترونیکی ذیل‬ ‫ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪Jobs@parscyberian.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫فنی و حرفه ای‬ ‫شنبه‪ 19‬بهمن‪ 13-1398‬جمادی الثانیه‪ 8-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1188‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سازمان فنی و حرفه ای چه وظایفی دارد؟‬ ‫وظایف متعددی برای سازمان فنی و حرفه ای که در سال ‪ ۱۳۵۹‬از ادغام‬ ‫سه نهاد اموزشی تشکیل شد‪ ،‬در نظر گرفته شده است‪ .‬مشارکت در برنامه ریزی‬ ‫اموزش عمومی فنی و حرفه ای کشور در بخش های صنعت‪ ،‬کشاورزی و خدمات‪،‬‬ ‫برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های اموزشی مصوب و مشارکت در تنظیم‬ ‫برنامه های اموزشی فنی و حرفه ای کشور با هماهنگی سازمان های محلی در‬ ‫راستای سیاست های اشتغال و بازار کار منطقه ای بخشی از وظایف این سازمان‬ ‫است‪ .‬این سازمان همچنین وظیفه دارد اموزش هایی را به روستاییان ارائه دهد و‬ ‫در قبال شاغالن نیز وظایفی برعهده دارد‪.‬‬ ‫واقعیت امر این است که در دنیای امروز اموزش جایگاه مهمی پیدا کرده و به‬ ‫دلیل تغییرات مداومی که اتفاق می افتد حتی کسانی که مشغول کار هستند باید‬ ‫اموزش ببینند و دانش و مهارت خود را به روز کنند‪ .‬مهارت اموزی انقدر مهم است‬ ‫که ارتباط تنگاتنگی بین فقر اموزشی و مهارتی و فقر اقتصادی برقرار می شود‪ .‬توزیع‬ ‫عادالنه اموزش از جمله وظایف حاکمیتی است که می تواند به برابری فرصت ها‬ ‫و کاهش فقر کمک کند‪ ،‬اما در سال های اخیر به موازات خصوصی سازی در‬ ‫حوزه های مختلف شاهد خصوصی سازی بخش اموزش هم بوده ایم‪ .‬طی چند‬ ‫سال شهر های مختلف کشور پر از اموزشگاه ها و مراکز اموزش عالی ای شده است‬ ‫که همه در قبال خدماتی که ارائه می دهند پول طلب می کنند‪ .‬ادامه چنین‬ ‫روند هایی نگرانی های زیادی ایجاد کرده است و در همین حال مسئوالن سازمان‬ ‫فنی و حرفه ای می گویند این روند را ادامه می دهند‪ ،‬هر چند مقاومت هایی در برابر‬ ‫ان وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫اموزش فنی و حرفهای در تور خصوصیسازی‬ ‫اموزشگاه هایی که با وعده استخدام‬ ‫مشتری جذب می کنند‬ ‫چند سالی است که در هر نهاد‪ ،‬سازمان و بخشی رد پای خصوصی سازی‬ ‫را می بینیم‪ .‬رئیس سازمان فنی و حرفه ای در اظهارات تازه خود بر وا گذاری‬ ‫فعالیت های این سازمان به بخش خصوصی تاکید کرده است؛ اتفاقی که‬ ‫نگرانی هایی را در زمینه توزیع ناعادالنه اموزش به وجود می اورد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬در حالی که حدود دو ماه پیش علی اوسط هاشمی (رئیس سازمان‬ ‫فنیوحرفه ای)برواگذاریبخشیاز وظایفاینسازمانبهبخشخصوصیاشاره‬ ‫کرد‪،‬چندروز پیشبراینبرنامهتاکید کردو گفت کهقرار است فعالیت هایاموزشی‬ ‫این سازمان با وجود برخی مقاومت ها تا پایان سال ‪ ۱۳۹۹‬به بخش غیردولتی‬ ‫واگذار شود‪ .‬این البته اولین بار نیست که حرف از خصوصی سازی اموزش های‬ ‫فنی و حرفه ای به میان می اید‪ .‬این سیاست چند سالی است دنبال شده و به‬ ‫همین مناسبت شاهد ایجاد اموزشگاه های خصوصی فنی و حرفه ای در کشور‬ ‫بوده ایم‪ .‬در حالی این روند ادامه دارد که کارشناسان روابط کار بر این واقعیت اذعان‬ ‫دارند که نیروی کار در ایران‪ ،‬چه انهایی که شاغل هستند و چه انهایی که دنبال کار‬ ‫می گردند‪،‬بهشدتنیازمندمهارت اموزیهستند‪.‬بهدلیلاینکهدستمزد هادر ایران‬ ‫در مورد درصد باالیی از شهروندان کفاف زندگی را نمی دهد‪ ،‬عمال پول خرج کردن‬ ‫برای اموزش امکان پذیر نیست لذا واگذاری اموزش های فنی و حرفه ای به بخش‬ ‫خصوصی بی شک به گرانی این اموزش ها می انجامد‪ ،‬چون این بخش قصد دارد‬ ‫به سود در این زمینه دست یابد‪ .‬چنین اتفاقی عدالت در اموزش را به مخاطره‬ ‫می اندازد؛ فقرا به دلیل نداشتن توان مالی برای فراگیری مهارت ها در چرخه فقر‬ ‫می مانندوافرادی کهتمکنمالیدارندفرصت هایبیشتریپیدامی کنند‪.‬‬ ‫هس ــتیم‪ .‬ای ــن مس ــلم اس ــت ک ــه بای ــد ب ــه ام ــوزش به ــا داد و ای ــن اص ــا از ضرور ی ــات‬ ‫ب ــازار کار ای ــران اس ــت‪ ،‬ام ــا برخ ــی عملکرد ه ــای اموزش ــگاه های خصوص ــی باع ــث‬ ‫ب ــه مح ــاق رفت ــن اص ــل ام ــوزش ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫او توضیح می دهد‪ :‬در سال های اخیر بار ها با این تبلیغ رو به رو شده ایم که اموزش به‬ ‫شرط استخدام‪ .‬یعنی اینکه برخی از اموزشگاه های فنی و حرفه ای برای جذب مشتری‬ ‫وعده می دهند که ما اموزش می دهیم و مهارت جویان را به بازار کار معرفی می کنیم‪.‬‬ ‫ارزیابی عملکرد این اموزشگاه ها نشان می دهد که اغلب اوقات این حرف چیزی جز‬ ‫تبلیغ تو خالی نیست‪ .‬با ادامه روند های موجود در زمینه خصوصی سازی بیش از پیش‬ ‫این اتفاقات می افتد‪.‬‬ ‫ای ــن فع ــال کارگ ــری تا کی ــد می کن ــد‪ :‬در بس ــیاری م ــوارد خصوصی س ــازی منج ــر‬ ‫ب ــه کج کارک ــردی نهاد ه ــا ش ــده اس ــت‪ .‬س ــازمان فن ــی و حرف ـه ای وظایف ــی دارد‪ .‬ق ــرار‬ ‫اس ــت ای ــن س ــازمان نی ــروی کار را ام ــاده کن ــد‪ ،‬ام ــا وقت ــی پ ــای پ ــول و انتف ــاع وس ــط‬ ‫باشــد دیگــر مهارت امــوزی مهــم نیســت‪ .‬مــا بــه ایــن صــورت شــاهد مــدرک فروشــی‬ ‫و تبلیغــات تــو خالــی هســتیم و مشــکل نیــروی کار مــا کــه نداشــتن مهــارت اســت‬ ‫بــه قــوت خــود باقــی خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫پول در اوردن از شاغل و بیکار‬ ‫در حالی که بازار کار ایران با مشکالت عدیده ای رو به روست و در شرایطی‬ ‫که تعداد باالی بیکاران باعث می شود‪ ،‬رقابت در این بازار سخت باشد‪ ،‬شاهد‬ ‫این هستیم که رویکرد های سودجویانه به مقوله بیکاری و اشتغال وجود دارد‪.‬‬ ‫سال هاست که مسئوالن در جایگاه های مختلف عنوان می کنند اولویت ما رفع‬ ‫سال های اخیر بار ها با این تبلیغ‬ ‫رو به رو شده ایم که برخی از‬ ‫اموزشگاه های فنی و حرفه ای‬ ‫برای جذب مشتری وعده می دهند‬ ‫که ما اموزش می دهیم و مهارت جویان‬ ‫را به بازار کار معرفی می کنیم‬ ‫اموزش های فنی و حرفه ای‬ ‫هم نیاز افرادی است که هنوز‬ ‫وارد بازار کار نشده اند‬ ‫و هم افراد شاغل نیاز به‬ ‫انها پیدا می کنند‬ ‫هزینه ها را به دوش کارگران نیندازید‬ ‫کاظ ــم فرج الله ــی (کارش ــناس رواب ــط کار و فع ــال کارگ ــری) در ب ــاره‬ ‫خصوصی س ــازی اموزش ه ــای فن ــی و حرفـ ـه ای می گو ی ــد‪ :‬اموزش ه ــای فن ــی‬ ‫و حرفـ ـه ای ه ــم نی ــاز اف ــرادی اس ــت ک ــه هن ــوز وارد ب ــازار کار نش ــده اند و ه ــم اف ــراد‬ ‫ش ــاغل نی ــاز ب ــه انه ــا پی ــدا می کنن ــد‪ .‬اینک ــه در ادام ــه خصوصی س ــازی ام ــوزش‬ ‫قصــد داشــته باشــید درصــد بیشــتری از فعالیت هــای فنــی و حرف ـه ای را بــه بخــش‬ ‫خصوص ــی وا گ ــذار کنی ــم‪ ،‬مش ــکالت را افزای ــش می ده ــد‪.‬‬ ‫او توضیح می دهد‪ :‬می توان خصوصی سازی را معادل پولی سازی اموزش‬ ‫دانست‪ .‬واقعیت این است که ان فرد حقیقی یا حقوقی که انجام بخشی از‬ ‫فعالیت های سازمان فنی و حرفه ای را برعهده می گیرد دنبال کسب سود و درامد‬ ‫است‪ .‬این چنین ما شاهد هستیم که از افراد در قبال اموزش پول دریافت می شود‬ ‫و این هزینه ممکن است برای بسیاری از افراد زیاد باشد‪.‬‬ ‫این فعال کارگری همچنین به وظایف سازمان فنی و حرفه ای در قبال نیروی‬ ‫شاغل اشاره می کند و می گوید‪ :‬در نظر بگیرید که قرار باشد در قبال اموزش به افراد‬ ‫شاغل نیز پول دریافت شود‪ ،‬یعنی اینکه به شاغالن بگویند حتما باید فالن مهارت‬ ‫را یاد بگیرید تا سر کار بمانید و این افراد مجبور به پول خرج کردن شوند‪ ،‬مسلم است‬ ‫که چنین اتفاقی منجر به تضییع حقوق کارگران می شود‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬قبال بخشنامه ها و دستور العمل هایی بود که بر اساس انها‬ ‫هزینه اموزش فنی و حرفه ای ضمن خدمت برعهده کارفرمایان بود‪ .‬حاال هم باید‬ ‫همان رویه دنبال شود و خصوصی سازی اموزش های فنی و حرفه ای منجر به‬ ‫افزایش هزینه های نیروی کار نشود‪.‬‬ ‫فرج الله ــی همچنی ــن در م ــورد اموزش ــگاه های خصوص ــی فن ــی و حرفـ ـه ای‬ ‫می گو ی ــد‪ :‬رون ــد وا گ ــذاری فعالیت ه ــای فن ــی و حرفـ ـه ای چن ــد س ــالی اس ــت ک ــه‬ ‫اغ ــاز ش ــده و م ــا ش ــاهد گرفت ــن مج ــوز و راه ان ــدازی اموزش ــگاه فن ــی و حرفـ ـه ای‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫بیکاری است‪ .‬برنامه های خرد و کالن زیادی برای مقابله با بیکاری اجرا می شود‪،‬‬ ‫اما همزمان می بینیم که سیاست ها و رویکرد های متناقضی نیز وجود دارد‪ .‬مدام‬ ‫بر این نکته تاکید می شود که نیروی کار در ایران فاقد مهارت است‪ .‬وقتی چنین‬ ‫چیزی مطرح می شود ممکن است به این فکر کنیم که مشکل اساسی را یافته ایم و‬ ‫می توانیم برای رفع ان کوشش کنیم‪ ،‬اما همزمان می بینیم که پای پول وسط می اید‪.‬‬ ‫اینطور برخی کارشناسان این نکته را مطرح می کنند که تاکید بر بی مهارت بودن‬ ‫نیروی کار در راستای تبلیغ اموزشگاه های خصوصی طاق و جفتی است که هر‬ ‫روز به تعداد انها اضافه می شود‪ .‬در واقع نهاد ها و افرادی در ایران از شاغل و بیکار‬ ‫پول درمی اورند‪ .‬انها افراد بیکار را با این وعده که اگر اموزش ببینی سر کار می روی‬ ‫مشغول می کنند و به شاغالن هم مدام می گویند اگر می خواهی موقعیتت را حفظ‬ ‫کنی باید خودت را به روز کنی‪ .‬مهارت اموزی و به روز کردن دانش فی نفسه خوب‬ ‫هستند‪ ،‬اما باید دانست که سازمان ها و نهاد هایی بر اساس قانون وظیفه این کار‬ ‫را برعهده دارند‪ .‬خصوصی سازی لجام گسیخته که مدتی است سر و کله اش‬ ‫در اموزش های فنی و حرفه ای هم پیدا شده می تواند منجر به توزیع نامناسب و‬ ‫ناعادالنه اموزش‪ ،‬تخصص و مهارت شود و زمانی که از این خصوصی سازی‬ ‫طرفداری می شود باید فکری هم برای این مشکالت کرد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شناسایی و بکارگیری نیروی قراردادی‬ ‫شرکت ارمان گهر در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین داوطلبان مرد و بومی شهرستان سیرجان‬ ‫به صورت قراردادی مطابق جدول زیر از طریق برگزاری ازمون کتبی‪ ،‬مصاحبه تخصصی‪،‬عملی و روانشناختی اقدام به‬ ‫جذب نیرو نماید‪.‬‬ ‫افرادی که متقاضی حضور در ازمون می باشند‪ ،‬می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم ثبت نام از تاریخ‬ ‫‪ 1398/11/15‬تا تاریخ ‪ 1398/11/25‬به ادرس اینترنتی ‪ www.hrdms.ir‬مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد ا گهی‬ ‫و باتوجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام‬ ‫شنبه‪ 19‬بهمن‪ 13-1398‬جمادی الثانیه‪ 8-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1188‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شیوه پذیرش نیرو در دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری‬ ‫نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران یکی از چهار نیروی زیرمجموعه‬ ‫ارتش جمهوری اسالمی ایران است که مسئولیت حفاظت از مرزهای هوایی و‬ ‫پشتیبانی نیروهای مسلح ایران را بر عهده دارد‪ .‬ریشه های شکل گیری این نیرو‬ ‫در ایران‪ ،‬به دوره سلطنت احمدشاه قاجار بازمی گردد که با کوشش نخست وزیر‬ ‫وقت؛ رضاخان سردار سپه‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۰۳‬نیروی هوایی شاهنشاهی ایران‬ ‫تاسیس شد و توسعه یافت و با وقوع انقالب ‪ ۱۳۵۷‬نام ان به فرم کنونی تغییر پیدا کرد‪.‬‬ ‫در حال حاضر پذیرش نیرو در دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری از طریق‬ ‫کنکور اختصاصی اجا صورت می گیرد که از بین قبول شدگان جهت انجام‬ ‫معاینه پزشکی و مصاحبه عقیدتی و امنیتی دعوت می شود و از بین قبول شدگان‬ ‫این مرحله بر اساس امتیاز کسب شده در ازمون ورودی و مطابق ظرفیت مدنظر‬ ‫قبول شدگان نهایی اعالم می گردند‪.‬‬ ‫داوطلبانی که دارای مدرک پیش دانشگاهی باشند می توانند در کنکور‬ ‫اختصاصی اجا شرکت کنند‪ .‬برای مثال رشته های خلبانی فنی از بین دارندگان‬ ‫مدرک ریاضی فیزیک و در رشته های مدیریت از بین دارندگان مدرک علوم تجربی‬ ‫پذیرش می شود‪ .‬زمان ثبت نام ‪ ،‬شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجو از‬ ‫طریق رسانه ها‪ ،‬روزنامه ها و سایت اجا و نهاجا اعالم می شود‪.‬‬ ‫قبول شدگان در این دانشگاه از بدو شروع دوره اموزش رزم مقدماتی به‬ ‫استخدام رسمی نیروی هوایی الهی اجا درامده و به تحصیل به صورت شبانه روزی‬ ‫پرداخته و از حقوق و مزایا طبق مقررات بهره مند می گردند‪ .‬برنامه ریزی به گونه ای‬ ‫انجام شده که در مدت سه سال تحصیلی دانشجویان با طی ‪ ١4٠‬واحد درسی و‬ ‫گذراندن دروس فوق برنامه دانش اموخته شده و مفتخر به اخذ درجه ستواندومی‬ ‫و دریافت مدرک کارشناسی(مهندسی) مورد تایید وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری کشور می گردند و به عنوان افسر کارشناس (مهندس) جهت طی دوره‬ ‫مقدماتی تخصصی و متعاقب ان خدمت در نهاجا اعزام می گردند‪.‬‬ ‫دانشگاه هوایی ویژگی های اموزشی مختص به خود را دارد و عالوه بر پوشش کامل‬ ‫سرفصل های مشابه در کشور‪ ،‬اموزش های مصوب و فوق برنامه ازجمله اموزش های‬ ‫عقی ــدت ــی‪ ،‬حفاظتی‪ ،‬نظامی‪،‬‬ ‫زبـ ــان خـ ـ ــارجـ ـ ــی و ورزش ــی‬ ‫ت ــخص ــصی داده مـ ـی شود که‬ ‫ام ــوز ‬ ‫شه ــای ع ــقی ــدت ــی‬ ‫(گ ـ ـ ـ ــروه م ـ ـ ـعـ ـ ــارف)‪،‬‬ ‫اموزش هایحفاظتی‪،‬‬ ‫ام ــوز ‬ ‫شه ــاینـ ـظ ــامیو‬ ‫اموزش های زبان های خارجه اشاره کرد‪.‬‬ ‫استخدام افسران و کارمندان نیروی هوایی با انتشار ا گهی‬ ‫در کنار جذب در دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری‪ ،‬نیروی هوایی هر از‬ ‫چند گاهی با انتشار ا گهی استخدامی‪ ،‬نیرو افسری‪ ،‬درجه داری و کارمندی نیز‬ ‫جذب می کند‪.‬‬ ‫طبق اخرین ا گهی این نیرو که در مهرماه گذشته منتشرشده است‪ ،‬نیروی‬ ‫هوایی جهت تامین نیروی انسانی خود در طیف افسری و کارمندی با شرایطی که‬ ‫در ادامه منتشر می شود فراخوان منتشر کرد‪.‬‬ ‫متدینبهدینمبیناسالم؛تابعیتجمهوریاسالمیایران؛ایمانبهانقالباسالمی‬ ‫و نظام جمهوری اسالمی ایران و امادگی فداکاری درراه تحقق اهداف ان؛ اعتقاد و التزام‬ ‫عملیبهوالیتمطلقهفقیه؛ازجملهشرایطعمومیداوطلبانذکرشدهاست‪.‬‬ ‫شرط سنی برای داوطلبان افسری پیمانی و کارمندی علمی در این ا گهی‬ ‫حداکثر ‪ ۲۸‬سال (به استثنای مدارک دکتری که ‪ ۳۰‬سال می باشد) و جهت داوطلبان‬ ‫کارمندی تجربی حداکثر ‪ ۲۶‬سال ذکرشده بود‪ ،‬با این توضیح که در صورت انجام‬ ‫خدمت سربازی مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثر سن داوطلبان اضافه‬ ‫گزارش اختصاصی بازارکار از‬ ‫رفاهی برابر مقررات موجود برخوردار خواهند شد و پس از طی دوره های اموزشی‬ ‫پیش بینی شده به درجه‪ /‬رتبه مصوب نائل خواهند گردید‪.‬‬ ‫◄ مدت قرارداد نظامیان پیمانی ‪ ۵‬سال و کارمندان پیمانی ‪ ۶‬سال می باشد‬ ‫لیکن کارکنان مربوطه پس از اتمام دوره پیمانی در صورت نیاز نهاجا‪ ،‬تمایل‬ ‫فردی و احراز شرایط الزم‪ ،‬وفق مقررات جاری از پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت‬ ‫خواهند شد‪ .‬همچنین خدمت کارکنان پیمانی به منزله انجام خدمت دوره‬ ‫و بیعـت بـا حضـرت امـام (ره) ‪،‬سـندی از افتخـار‪ ،‬حماسـه‪ ،‬رشـادت و‬ ‫ضرورت تلقی گردیده و درصورتی که قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت رها‬ ‫ایمـان را در برگ هـای زریـن انقلالب اسلالمی بـه ثبـت رسـانیدند و بـا اقـدام‬ ‫گردند برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با انان رفتار خواهد شد‪.‬‬ ‫خـود شـکننده ترین ضربـات را بـر پیکـر رژیـم شاهنشـاهی وارد کردنـد‪.‬‬ ‫◄ موفقیت در ازمون ورودی‪ ،‬معاینات پزشکی‪ ،‬امادگی جسمانی و‬ ‫فرارسـیدن ایـن روز سـبب شـد تـا در ایـن گـزارش بـه شـیوه اسـتخدام‬ ‫صالحیت های گزینشی و جهت داوطلبان رشته های کارمندی تجربی‪ ،‬قبولی در‬ ‫در نیـروى هوایـى ارتـش از طر یـق تحصیـل در دانشـگاه علـوم و فنـون‬ ‫ازمون عملی از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫شـهید سـتاری و فراخوان هـای اسـتخدامی بپردازیـم‪.‬‬ ‫◄ استخدام مشمولین غایب و دارندگان کارت معافیت پزشکی ممنوع‬ ‫است و استخدام مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مستندات دال بر‬ ‫رسیدگی به وضع مشمولیت انان از اداره وظیفه خواهد بود‪.‬‬ ‫◄ داوطلبان باید توجه داشته باشند که انها سپردن تعهد خدمتی برابر‬ ‫مقررات ارتش جمهوری اسالمی ایران گرفته می شود و باید ) سپردن تعهد کافی‬ ‫مبنی بر پرداخت دو برابر هزینه های دوره اموزشی در صورت استعفاء یا اخراج برابر‬ ‫قوانین و مقررات ارتش ج ‪ .‬ا ‪ .‬ا بدهند‪.‬‬ ‫◄ در نیروی هوایی تخصص های متعدد و متنوعی وجود دارد تعیین‬ ‫تخصص و محل خدمتی در دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری بر اساس مجموع‬ ‫امتیازهای کسب شده از دروس علمی‪ ،‬امتیاز دروس عقیدتی و حفاظتی‪ ،‬امتیاز‬ ‫دروس نظامی و فعالیت های نظامی‪ ،‬امتیاز فعالیت های ورزشی و فرهنگی و‬ ‫مهارت های اشپزی‪ ،‬لباسشویی‪ ،‬شستشوی وسایل پرنده‪ ،‬رنگ امیزی‬ ‫عالقه مندی شخصی انجام می شود‪.‬‬ ‫و نقاشی وسایل پرنده‪ ،‬اهنگری و جوشکاری‪ ،‬لوله کش‪،‬‬ ‫◄ نحوه انتخاب رشته در دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری بدین صورت‬ ‫بسته بندی اجناس و اقالم بود‪ ،‬اما داوطلبان باید توجه‬ ‫است که داوطلبین رشته های هوانوردی ازجمله خلبانی‪ ،‬ناوبری و مراقبت پرواز‬ ‫داشته باشند که در هر فراخوان ممکن است رشته ها و‬ ‫که نیاز به معاینات پزشکی تکمیلی دارند در صورت قبولی در همان مرحله اول‬ ‫مهارت هایمتفاوتیاعالمشود‪.‬‬ ‫بر اساس ازمون اختصاصی تعیین رشته می گردند و سایر پذیرفته شدگان در‬ ‫رشته های نهاجا پس از طی دوره اموزش مشترک رزم مقدماتی به‬ ‫امتیازها و توصیه ها‬ ‫دانشگاه هوایی اعزام شده و پس برگزاری جلسه اشنایی‬ ‫در‬ ‫به داوطلبان خدمت‬ ‫با رشته ها و تخصص های نهاجا اقدام به تکمیل فرم‬ ‫داوطلبان خلبانی‬ ‫نیروی هوایی‬ ‫انتخاب رشته نموده که بر اساس معدل دیپلم‪ ،‬نمره‬ ‫اموزش عالوه برداشتن شرایط عمومی‬ ‫◄ مدت‬ ‫ازمون ورودی (کنکور اختصاصی) و عالقه مندی‬ ‫برای داوطلبــان افسری و اختصاصی استخدام بایستی‬ ‫تعیین رشته انجام می شود‪.‬‬ ‫◄ داوطلبان خلبانی عالوه برداشتن شرایط‬ ‫پ ـ ـی ـ ـمــان ـ ــی حـ ـ ــداقـ ــل از سالمت کامل جسمی و روحی‬ ‫عمومی و اختصاصی استخدام بایستی از سالمت‬ ‫‪ ۹‬ماه شبانه روزی و برای برخوردار بوده و دارای دیپلم و‬ ‫داوط ـل ـبــان کارمندی‬ ‫کامل جسمی و روحی برخوردار بوده و دارای دیپلم‬ ‫حـ ـ ـ ــداقـ ـ ــل دو مـ ــاه پیش دانشگاهی ریاضی‪-‬فیزیک و پیش دانشگاهی ریاضی‪-‬فیزیک با معدل باال‬ ‫با معدل باال (حداقل ‪)14‬‬ ‫شـ ــبان ـ ـه روزی اســت‬ ‫(حداقل ‪ ) ١4‬باشند‪ .‬این داوطلبان الزم است عالوه‬ ‫و در ایــن مــدت کــلیه‬ ‫برداشتن امادگی جسمانی باال قدرت تجزیه وتحلیل‬ ‫باشند‬ ‫هزینه ها از قبیل‪ :‬وسایل‬ ‫مسائل پیچیده را در زمان کوتاه داشته باشند چراکه در اینده‬ ‫ک ـ ـم ـ ـک امـ ــوزشــی ‪ ،‬خـ ـ ــوراک‬ ‫هدایت هواپیماهایی را عهده دار می گردند که قیمت بسیار باالیی‬ ‫پوشاک‪ ،‬بهداشت و درمان و اسکان‬ ‫داشته و همچنین در طول خدمت در مسائل کالن نظامی و حیاتی کشور‬ ‫به عهده نیروی هوایی خواهد بود و همچنین‬ ‫تصمیم ساز و تصمیم گیری خواهند بود‪.‬‬ ‫ماهیانه مبلغی به عنوان حقوق برابر قوانین و‬ ‫◄ در جذب نیروی هوایی ارتش شاخصه های تدین‪ ،‬انقالبی بودن‪ ،‬روحیه‬ ‫مقررات اجا به انان پرداخت می گردد‪.‬‬ ‫ایثار و فداکاری و انگیزه خدمتی به عنوان یک اصل موردتوجه قرار می گیرد و‬ ‫◄ کلیه پذیرفته شدگان از امتیازات‬ ‫کسانی که به عنوان عضو به این نیرو می پیوندند باید برای رزمنده شدن وارد شوند‬ ‫مربوط به طرح نظام هماهنگ پرداخت‬ ‫و جهت پاسداری از استقالل‪ ،‬تمامیت ارضی‪ ،‬نظام مقدس جمهوری اسالمی‬ ‫حقوق کارکنان دولت‪ ،‬وام های مصوب‪،‬‬ ‫ایران و ادامه راه شهیدان‪ ،‬امادگی خدمت در یگان های تابعه نهاجا متناسب با‬ ‫کارت اعتباری حکمت‪ ،‬بیمه خدمات‬ ‫نیاز سازمانی را داشته باشند‪.‬‬ ‫درمانی‪ ،‬بیمه عمر و سایر خدمات‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫شیوه های استخدام در نیروى هوایی ارتش‬ ‫در ایـن روزهـا در شـرایطى بـه اسـتقبال ایـام اهلل دهـه فجـر می رویـم‬ ‫کـه نگاهـى بـه حـوادث بهمن مـاه سـال ‪ 1357‬یـاداور رشـادت هاى کسـانى‬ ‫اسـت کـه در اولیـن روزهـای پیـروزی انقلالب اسلالمی در سـال ‪1357‬در‬ ‫شـرایطى کـه یـک هفتـه از ورود امـام خمینـى (ره) به ایران گذشـته بـود و هنوز‬ ‫رژیـم شاهنشـاهى پابرجـا و مدعـى مقاومـت‪ ،‬نظامیـان متعهـد نیـروی هوایی‬ ‫ارتـش‪ ،‬بـا حضـور در اقامتـگاه رهبـر بـزرگ انقلالب اسلالمی در مدرسـه رفـاه‬ ‫می شود همچنین فرزندان شهداء‪ ،‬ازادگان ازکارافتاده کلی و جانبازان ازکارافتاده‬ ‫کلی از شرط سن و معدل معاف می باشند‪.‬‬ ‫دارا بودن سالمت جسم و روان برابر معاینات پزشکی (پس از قبولی‬ ‫در ازمون ورودی)؛ فقدان محکومیت موثر کیفری و محکومیت‬ ‫ناشی از اقدام‬ ‫علیه امنیت‬ ‫ک ـشــور‪ ،‬انـ ـقــالب و‬ ‫نظام مقدس جمهوری اسالمی‬ ‫ایران؛عدم عضویت یا وابستگی و‬ ‫هواداری از احزاب‪ ،‬گروه ها‬ ‫و سازمان های سیاسی‬ ‫و ع ــدم مـ ـع ــروفیت به فـ ـس ــاد اخ ــالق ــی‬ ‫برابر ضوابط گزینش نیز شرایط دیگر‬ ‫داوطلبان است‪.‬‬ ‫ازج ـ ـمـ ـل ــه ش ــرای ــط اخـ ـتـ ـص ــاصی‬ ‫داوطـ ـلـ ـب ــان در ای ــن ف ــراخ ــوان داش ـ ـ ـت ــن‬ ‫مدرک تحصیلی متناس ــب ب ــا ت ــخصص های‬ ‫پیش بینی شده جهت داوطلبین افسری و کارمند‬ ‫علمی با حداقل معدل ‪ ۱۴‬و دارا بودن دیپلم مورد تائید‬ ‫وزارت اموزش وپرورش مرتبط با تخصص های کارمند تجربی و‬ ‫در صورت نداشتن دیپلم مرتبط‪ ،‬ارائه گواهینامه مهارت فنی از‬ ‫مراکز اموزش فنی و حرفه ای ذکرشده بود‪.‬‬ ‫رشته های موردنیاز طیف افسری در این فراخوان رشته های‬ ‫مهندسی رایانه‪-‬نرم افزار‪ ،‬اموزش زبان انگلیسی‪ ،‬پرستاری‪،‬‬ ‫شنوایی سنجی‪ ،‬فیزیوتراپی‪ ،‬دامپزشک عمومی‪ ،‬بهداشت محیط‬ ‫و موسیقی– نوازندگی سازهای ایرانی‪،‬کالسیک‪،‬جهانی و نظامی و‬ ‫برای کارمندان علمی پزشک عمومی‪ ،‬بینایی سنجی‪ ،‬پرستاری و‬ ‫بینایی سنجی ذکرشده بود و طرح استخدام کارمندی تجربی در‬ ‫معرفی برخی از فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫جنسیت‬ ‫محل کار‬ ‫شرایط‬ ‫امور اداری‪ -‬دفتری‬ ‫‪1‬‬ ‫حداقل کارشناسی در رشته‬ ‫کارمند اداری در واحد فروش های زبان انگلیسی‪ ،‬کامپیوتر شرکتی واقع در سهروردی خانم و اقا‬ ‫و یا مدیریت‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫خانم‪ -‬اقا‬ ‫مسلط به قوانین اداره کار و محاسبه حقوق و دستمزد و بیمه ‪-‬‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫دارای سال سابقه مرتبط‪ -‬مسلط به افیس‪ -‬مزایایی چون صبحانه ‪،‬‬ ‫نهار و حقوق باال‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال سن‬ ‫مسلط به ا کسل و گزارش گیری‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر اداری‬ ‫تحصیالت مرتبط‬ ‫طالقانی‬ ‫‪3‬‬ ‫مسئول دفتری‬ ‫حداقل کارشناسی‬ ‫شرکت وارد کننده قطعات‬ ‫ماشین االت واقع در‬ ‫خیابان سعدی‬ ‫خانم و اقا‬ ‫‪4‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫حداقل کارشناسی‬ ‫در رشته های کامپیوتری‬ ‫شیخ بهایی‬ ‫خانم‪ -‬اقا‬ ‫‪5‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫حداقل کارشناسی‬ ‫موسسه حسابرسی واقع‬ ‫در انقالب‬ ‫خانم‬ ‫‪6‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫‪7‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال سن ‪ -‬مسلط به افیس‬ ‫حداقل لیسانس الزاما رشته‬ ‫مدیریت اداری و‬ ‫منابع انسانی‬ ‫شرکتی فعال‬ ‫واقع در ارژانتین‬ ‫اقا‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال سن ‪-‬اشنا به امور اداری و افیس‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫شرکت تولیدی و صادر‬ ‫کننده نمونه‬ ‫واقع در پاسداران‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال سن ‪ -‬اشنا به نرم افزار راهکاران سیستم‬ ‫‪8‬‬ ‫منشی‬ ‫حداقل دارای مدرک کارشناسی‬ ‫منطقه ‪( 22‬چیتگر)‬ ‫خانم‪ -‬اقا‬ ‫مسلط به افیس‪ -‬دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫‪9‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫قید نشده است‬ ‫سعدی‬ ‫خانم‬ ‫خدا کثر ‪ 35‬سال سن‪-‬مسلط به افیس‪-‬دارای سابقه کار دفتری‬ ‫حسابداری‬ ‫‪10‬‬ ‫حسابدار فروش‬ ‫کارشناسی حسابداری‪ /‬مالی‬ ‫ا کباتان‬ ‫اقا‬ ‫مسلط به ماژول فروش راهکاران (همکاران سیستم)‪ /‬مسلط به حسابداری‬ ‫فروش‪ /‬توانایی ارائه گزارش های تحلیلی ‪/‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه مرتبط‪/‬‬ ‫تسلط بر ‪Office‬‬ ‫‪11‬‬ ‫حسابدار‬ ‫کارشناسی و یا ارشد‬ ‫حسابداری‬ ‫شرکتی فعال در زمینه‬ ‫الکترونیک واقع در اشرفی‬ ‫اصفهانی‬ ‫خانم‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط‪ -‬مسلط به همکاران سیستم‬ ‫‪12‬‬ ‫حسابدار‬ ‫الزاما مقطع کارشناسی‬ ‫رشته حسابداری و مالی‬ ‫کارگزاری بورس معتبر‬ ‫رتبه الف واقع در جردن‬ ‫اقا‬ ‫حدا کثر ‪ 26‬سال سن‪ -‬حداقل یک سال و حدا کثر ‪ 2‬سال‬ ‫سابقه کار حسابداری‬ ‫‪13‬‬ ‫حسابدار‬ ‫حداقل کارشناسی‬ ‫حسابداری‬ ‫کار در ازمایشگاه در‬ ‫محدوده صیاد شیرازی‬ ‫‪15‬‬ ‫حسابدار_صنعتی‬ ‫حداقل کارشناسی‬ ‫حسابداری‬ ‫صادقیه‬ ‫‪16‬‬ ‫حسابدار ارشد‬ ‫‪14‬‬ ‫حسابدار‬ ‫مرکز وابسته به دولت واقع‬ ‫لیسانس رشته های مرتبط‬ ‫در بهارستان‬ ‫خانم‬ ‫خانم‬ ‫خانم‪ -‬اقا‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬ساعت کاری ‪ 44‬ساعت در هفته‬ ‫اشنا به نرم افزار هلو‪ -‬حداقل دو سال سابقه کار حسابداری‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال سن‪ -‬ساعت کار شیفتی است‬ ‫مجرد‬ ‫حدا کثر سن‪ - 35‬دارای سابقه کار حسابداری در مجموعه های صنعتی‬ ‫حداقل کارشناسی‬ ‫حسابداری‬ ‫فرمانیه ‪ -‬نارنجستان‬ ‫‪17‬‬ ‫حسابدار‬ ‫تحصیالت مرتبط‬ ‫بلوار فردوس‬ ‫حداقل ‪ 25‬سال و حدا کثر ‪ 40‬سال سن ‪ -‬حداقل سه سال سابقه کار‬ ‫خانم‪ -‬اقا حسابداری‪ -‬انجام امور حقوق و دستمزد‪ ،‬بیمه‪ ،‬رد کردن اظهارنامه های‬ ‫مالیاتی‪ .‬تحریر دفاتر‪ ،‬صورتهای مالی‪ ،‬ثبت فاکتورها‬ ‫‪18‬‬ ‫کمک حسابدار‬ ‫تحصیالت مرتبط‬ ‫بلوار فردوس‬ ‫حداقل‪ 25‬سال و حداکثر‪ 40‬سال سن ‪ -‬تحصیالت مرتبط‪ -‬حداقل‪ 1‬سال سابقه‬ ‫خانم‪ -‬اقا کار حسابداری ‪ -‬انجام امور حقوق و دستمزد‪ ،‬بیمه‪ ،‬رد کردن اظهارنامه های‬ ‫مالیاتی‪.‬تحریردفاتر‪،‬صورتهایمالی‪،‬ثبتفاکتورها‬ ‫خانم‪ -‬اقا‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫‪22‬‬ ‫مدیر_بازرگانی‬ ‫حداقل دارای کارشناسی‬ ‫بازرگانی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫غرب تهران‬ ‫‪23‬‬ ‫کارمند _ فروش‬ ‫کارشناسی رشته های‬ ‫شیمی‪ -‬پلیمر‪ -‬نساجی‬ ‫میرداماد‬ ‫کارشناسی مدیریت‪/‬رسانه‪/‬‬ ‫‪ 24‬کارشناس دیجیتال مارکتینگ‬ ‫صنایع‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫کارمند_بازرگانی‬ ‫تحصیالت مرتبط‬ ‫غرب تهران‪-‬جردن‪-‬شرق تهران‬ ‫کارمند واحد هماهنگی‬ ‫حداقل کاردانی یا کارشناسی‬ ‫در رشته های بازرگانی‬ ‫بازاریابی – روابط عمومی‬ ‫علوم ارتباطات‬ ‫دولت‬ ‫‪19‬‬ ‫ویزیتور‬ ‫کارشناس وکارشناس‬ ‫ارشد فروش‬ ‫استان قدس رضوی با‬ ‫شرایط ویژه در تهران‬ ‫خانم و اقا‬ ‫‪20‬‬ ‫ویزیتور‬ ‫‪---‬‬ ‫شرکت تولیدی و صادر‬ ‫کننده نمونه واقع در‬ ‫پاسداران‬ ‫اقا‬ ‫اشنایی کامل مناطق ‪ ۲۲‬گانه تهران و دارای روابط عمومی خوب‬ ‫حقوق و مزایای مکفی و بیمه‬ ‫‪21‬‬ ‫مدیر بازرگانی و تامین‬ ‫کارشناسی بازرگانی و رشته‬ ‫های مرتبط‬ ‫ا کباتان‬ ‫اقا‬ ‫‪ 5‬سال سابقه مدیر بازرگانی در شرکت های معتبر‪/‬اشنایی با صنایع فلزی‬ ‫تسلط بر مفاهیم‪ ،‬قوانین و کلیات مربوط به صادرات و واردات‬ ‫تسلط برقوانین گمرکی‪/‬تسلط بر زبان انگلیسی‪ /‬تسلط بر ‪Office‬‬ ‫جنسیت‬ ‫مسلط به خرید خارجی و گزارش اعتبار اسنادی‬ ‫خانم‪ -‬اقا‬ ‫اشنایی خوب با زبان انگلیسی‬ ‫انجام امور هماهنگی سفارشات با مشتری های قدیمی‬ ‫خانم‬ ‫تسلط بر مباحث سئو و بهینه سازی سایت‪ /‬اشنایی با اصول تولید محتوا‬ ‫اشنایی با اصول و قواعد کلی بازاریابی و تبلیغات ‪ /‬توانایی رصد بازار و‬ ‫اقا‪ -‬خانم‬ ‫شناسایی ترندها ‪/‬اشنایی با سنجش و اندازه گیری نرخ تبدیل‬ ‫اشنایی با مباحث ارتباط با مشتری‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر‪ 30‬سال سن‪-‬جهت همکاری در مرکز ارتباطات تلفنی‬ ‫فن بیان قوی و مسلط به فنون مذا کره با قدرت پیگیری باال ‪-‬مسلط به‬‫خانم‪ -‬اقا‬ ‫کامپیوتر ‪ 2 -‬الی ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط با کارشناس فروش و بازاریابی‬ ‫خدمات پس از فروش – هماهنگی و موارد مرتبط‬ ‫‪27‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫تحصیالت مرتبط‬ ‫بلوار فردوس‬ ‫اقا‬ ‫‪28‬‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫تحصیالت مرتبط‬ ‫منطقه ‪22‬‬ ‫خانم‪ -‬اقا‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط‪ -‬حدا کثر سن ‪ 34‬سال‬ ‫‪29‬‬ ‫مدیر بازرگانی‬ ‫تحصیالت مرتبط‬ ‫جردن‬ ‫‪30‬‬ ‫مدیر بازرگانی و تامین‬ ‫کارشناسی بازرگانی و رشته‬ ‫های مرتبط‬ ‫ا کباتان‬ ‫مالک محصول‬ ‫کارشناسی مدیریت‪/‬‬ ‫مهندسی صنایع‪/‬‬ ‫مهندسی مکانیک‬ ‫ا کباتان‬ ‫‪31‬‬ ‫ترجیحا اقا مسلط به امور بازرگانی خارجی‪ -‬دارای سابقه کار در حوزه صادرات و واردات‬ ‫اقا‬ ‫اقا‪ -‬خانم‬ ‫‪ 5‬سال سابقه مدیر بازرگانی در شرکت های معتبر‪ -‬اشنایی با صنایع فلزی‬ ‫تسلط بر مفاهیم‪ ،‬قوانین و کلیات مربوط به صادرات و واردات‬ ‫تسلط برقوانین گمرکی‪ -‬تسلط بر زبان انگلیسی ‪ -‬تسلط بر ‪Office‬‬ ‫توانایی مدیریت تجاری سازی‪ ،‬بهبود و توسعه محصوالت‬ ‫دارای مهارت و تجربه مرتبط با توسعه و تجاری سازی محصول‬ ‫دارای مهارت در تجزیه و تحلیل اطالعات و برنامه ریزی استراتژیک‬ ‫مسلط به مفاهیم چرخه عمر محصول و استراتژی های قیمت گذاری‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه مرتبط‬ ‫خدمات ‪ -‬نگهبان‪ -‬تحصیلدار‪ -‬راننده‪ -‬انباردار‬ ‫‪32‬‬ ‫تحصیلدار‬ ‫حداقل مدرک دیپلم‬ ‫شرکتی فعال در زمینه‬ ‫الکترونیک واقع در اشرفی‬ ‫اصفهانی‬ ‫اقا‬ ‫دارای سابقه کار تحصیلداری‪ -‬اشنا به امور بانکی‪ -‬مالیات و بیمه‬ ‫‪33‬‬ ‫نگهبان‬ ‫دیپلم یا کاردانی‬ ‫غرب تهران‬ ‫اقا‬ ‫ترجیحا متاهل‪ -‬دارای سابقه کار نگهبانی‪ -‬حدا کثر سن ‪ 32‬سال‬ ‫‪34‬‬ ‫نیروی خدماتی‬ ‫دیپلم‬ ‫تهران‬ ‫اقا‬ ‫دارای سابقه کار خدماتی‪-‬اشنا به امور تشریفات و پذیرایی‬ ‫حدا کثر سن ‪32‬‬ ‫پیک و تحصیلدار جهت جمع‬ ‫‪35‬‬ ‫اوری وجوهات خیرین‬ ‫‪36‬‬ ‫خدمات‬ ‫‬‫حداقل دارای مدرک دیپلم‬ ‫دولت‬ ‫توانیر‬ ‫اقا‬ ‫اقا‬ ‫‪43‬‬ ‫سرپرست انبار‬ ‫کارشناسی مدیریت صنعتی‪/‬‬ ‫صنایع‬ ‫محل کار‬ ‫اقا‬ ‫شمس اباد‬ ‫فنی‪ -‬مهندسی‬ ‫‪44‬‬ ‫رئیس سیستم ها و روش ها کارشناسی مهندسی صنایع‬ ‫شمس اباد‬ ‫اقا‬ ‫تسلط بر روش های طراحی فرایند‪ /‬تسلط برمفاهیم کنترل پروژه ‪ /‬تسلط بر‬ ‫مفاهیم ساختار سازمانی‪ /‬تسلط بر روش های مدلسازی فرایندی‬ ‫تسلط بر سیستم مدیریت کیفیت ‪ /ISO9001‬اشنایی با سیستمهای‬ ‫مدیریتی‪ /‬توانایی استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ‪iso‬‬ ‫سرویس از اسالمشهر‪ ،‬شهر قدس‪ ،‬شهریار‪ ،‬پرند و تهران‬ ‫اقا‬ ‫حدا کثر سن ‪ 40‬سال – اشنا به ‪plc‬‬ ‫دارای حداقل یک سال سابقه کار‬ ‫مسلط بر زبان انگلیسی ‪ -‬مسلط بر مکاتبات بازرگانی‪ -‬دارای ماموریت خارجی‬ ‫حداقل ‪ 25‬سال و حدا کثر ‪ 40‬سال سن ‪ -‬حداقل سه سال سابقه کار مفید‬ ‫شرکت در نمایشگاه ها و همایش ها‪ -‬ثبت اطالعات مشتری‪-‬‬‫خالق و متفکر‬ ‫الزاما دارای موتور‪ ،‬گواهینامه موتور‪ ،‬و کارت پایان خدمت یا معافیت‬ ‫‪ 2‬الی ‪ 3‬سال سابقه کار تحصیلداری یا پیک و مسلط به مناطق تهران‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪-‬اشنا به فنون پذیرایی‬ ‫‪37‬‬ ‫ابدارچی‬ ‫سیکل تا دیپلم‬ ‫کارگزاری بورس معتبر رتبه‬ ‫الف واقع در جردن‬ ‫اقا‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال سن‪ -‬با سابقه کار خدمات‬ ‫‪38‬‬ ‫تحصیلدار‬ ‫‪---‬‬ ‫موسسه حسابرسی‬ ‫واقع در محدوده خیابان‬ ‫زرتشت‬ ‫اقا‬ ‫حدا کثر ‪ 38‬سال سن‪ -‬امور خدمات‬ ‫‪39‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪---‬‬ ‫شرکت فعال در زمینه ارایشی‬ ‫و بهداشتی واقع در شهید‬ ‫بهشتی‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال سن‪-‬اشنائی به کار خدمات‬ ‫‪40‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪---‬‬ ‫مهد کودکی واقع در‬ ‫ستارخان‬ ‫خانم‬ ‫‪41‬‬ ‫راننده‬ ‫‪---‬‬ ‫شرکت تولیدی و صادر کننده‬ ‫نمونه واقع در پاسداران‬ ‫اقا‬ ‫‪42‬‬ ‫انباردار‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫کارخانه تولید کننده‬ ‫واقع در چهاردانگه‬ ‫اقا‬ ‫امور بازرگانی ‪ -‬فروش‬ ‫جهت ارتباط با ارگانها‪ ،‬فروشگاههای زنجیره ای و مرا کز دولتی ‪ -‬دارای‬ ‫سابقه کار‪-‬محدوده دفترکار‪ :‬ابتدای جاده کرج‬ ‫ا کباتان‬ ‫شرایط‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه سرپرستی انبار ‪ /‬تسلط بر مفاهیم انبار‬ ‫تسلط بر ‪Fifo‬و ‪ / Lifo‬تسلط بر ثبت سفارشات و موجودی‪/‬تسلط بر حواله‬ ‫ها‪ ،‬سند ها و روند کار انبار و پیمانکاران ‪/‬توانایی کنترل و نظارت بر روی کل‬ ‫انبارها‪ /‬توانایی کنترل ورودی و خروجی های انبار‬ ‫دارای روحیه کار تیمی‪/‬تسلط بر ‪Office‬‬ ‫‪45‬‬ ‫تکنسین برق‬ ‫‪ 46‬تکنسین سیستم های برودتی‬ ‫‪47‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪54‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی‬ ‫سرپرست تولید‬ ‫مسئول کنترل پروژه‬ ‫برنامه نویس‬ ‫کارشناس تولید‬ ‫تکنسین برق‬ ‫کاردانی برق‬ ‫دیپلم‬ ‫کارشناسی مهندسی صنایع‬ ‫کارشناسی مهندسی ساخت‬ ‫و تولید‬ ‫عباس اباد‬ ‫دارای ماموریت‬ ‫شمس اباد‬ ‫خانم‪ -‬اقا‬ ‫اقا‬ ‫شمس اباد‬ ‫حداقل کارشناسی برق‬ ‫قدرت‬ ‫شرکتی فعال در زمینه‬ ‫الکترونیک واقع در اشرفی‬ ‫اصفهانی‬ ‫تحصیالت مرتبط‬ ‫بلوار فردوس‬ ‫حداقل لیسانس رشته رنگ‪،‬‬ ‫شیمی یا پلیمر‬ ‫شمس اباد‬ ‫حداقل کاردانی برق‬ ‫اقا‬ ‫خانم و اقا‬ ‫خانم و اقا‬ ‫خانم‪ -‬اقا‬ ‫اقا‬ ‫عباس اباد‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫شرکت فعال در زمینه امور‬ ‫لیسانس مهندسی صنایع چاپ واقع در کیلومتر ‪11‬‬ ‫جاده مخصوص‬ ‫کارشناس کامپیوتر‬ ‫کارشناس و کارشناس ارشد نرم مرکز وابسته به دولت واقع‬ ‫افزار از دانشگاههای دولتی‬ ‫در تهران‬ ‫اشنا به برق صنعتی‪ /‬اشنا به جوشکاری نقره ‪/‬اشنا به تعمیرات و نگهداری‬ ‫برودت‪ /‬توانایی انجام ماموریت به کل کشور‪ /‬عدم سوء پیشینه‪ ،‬عدم‬ ‫اعتیاد‪ ،‬ضامن معتبر‬ ‫اشنا با روش های برنامه ریزی تولید و تامین و انبار‬ ‫‪ 2‬سال تجربه کار در کارخانه تولیدی‬ ‫اشنا به با نرم افزارهای افیس (‪)Excel، Word، Access، Outlook‬‬ ‫*حداقل ‪ 2‬سال سابقه سرپرستی تولید‬ ‫*اشنا به فرایندهای مونتاژ مجموعه های تبرید و مکانیک‬ ‫*مهارت در فرایند های پرس‪ -‬جوش‪Sheet metaling -‬‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط‪ -‬مسلط به ‪MSP‬‬ ‫مسلط به ‪/ .net‬مسلط به ( ‪)git, jira , sql server, visual basic- #C‬‬ ‫* کاراموز برنامه نویسی نیز پذیرفته می شود‬ ‫بیمه از روز اول‪ ،‬نهار و سرویس از میدان بهمن به کارخانه‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال سن ‪-‬اشنا به ‪ - PLC‬حقوق باالتر از وزارت کار ‪ ،‬بیمه و‬ ‫صبحانه ‪ -‬دارای سرویس از افسریه ‪ ،‬ازادگان و ورامین‬ ‫اقا‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال سن‪ -‬اشنا به امور چاپ و کنترل کیفی‪ 3 -‬سال سابقه کار‬ ‫مرتبط‪ -‬ساعت کاری ‪ 7‬الی ‪ 16‬و پنج شنبه ها ‪ 7‬الی ‪11‬‬ ‫حقوق توافقی همراه با بیمه‬ ‫اقا‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬اعتقاد به نظام ج‪.‬ا‪.‬ا‪ -‬داشتن کارت پایان خدمت‬ ‫الزامی نیست‪ -‬ترجیحا دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫‪55‬‬ ‫مونتاژ کار و پرسکار‬ ‫‪---‬‬ ‫کارخانه ای واقع در کیلومتر‬ ‫‪ 5‬جاده امام رضا‬ ‫اقا‬ ‫‪56‬‬ ‫تکنسین کنترل کیفیت‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫شرکت فعال در زمینه امور‬ ‫چاپ واقع در کیلومتر ‪11‬‬ ‫جاده مخصوص‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال سن ‪-‬بیمه از روز اول‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال سن‬ ‫اموزش‬ ‫ساعت کاری ‪ 7‬الی ‪ 17‬و پنج شنبه ها ‪ 8‬الی ‪13‬‬ ‫همراه با بیمه‬ ‫‪57‬‬ ‫کارمند اموزش‬ ‫لیسانس الزاما رشته مدیریت کارگزاری بورس معتبر رتبه‬ ‫الف واقع در جردن‬ ‫و یا حسابداری‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 25‬سال سن‪ -‬شرح کار‪ :‬هماهنگی کالسهای اموزشی‪ ،‬پاسخ به‬ ‫مشتریان‪ ،‬ارتباط و هماهنگی های الزم با اساتید‪ -‬حداقل ‪ 6‬ماه سابقه کاری‬ ‫و ا گر بدون سابقه کار باشند دارای پتانسیل باال‬ ‫با ماشین پراید وانت یخچال دار‬ ‫ساکن محدوده کارخانه(چهاردانگه)‬ ‫‪58‬‬ ‫مربی زبان انگلیسی‬ ‫مرتبط‬ ‫مهد کودکی واقع در‬ ‫ستارخان‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال سن‪ -‬ترجیحا دارای مدرک ‪ TTC‬و یا در حال اموزش‬ ‫باشند‪ .‬روزهای کاری ‪ :‬دوشنبه‪ ،‬سه شنبه و چهارشنبه‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل می توانند در ساعات اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه به ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پال ک ‪ 2۶‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - ۱ :‬اصل و کپی شناسنامه ‪ ،‬کارت ملی و اخرین مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس تلفن‪۶۶ 7100 81 :‬‬ ‫عناوین کامل شغل ها و جدیدترین شغل های ثبت شده را لحظه ای در سایت بازارکار به نشانی ‪ www.Bazarekar.ir‬ببینید‪.‬‬ ‫مهارت‬ ‫شنبه‪ 19‬بهمن‪ 13-1398‬جمادی الثانیه‪ 8-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1188‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫اشنایی با مشاغل‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫کارگر عمومی‬ ‫ارماتوربند‬ ‫و فرصت های‬ ‫اموزشی ان‬ ‫همان گونه که در شماره های قبل بازار کار درزمینه معرفی دوره های مهارتی سازمان اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫کشور اشاره شد‪ ،‬این سازمان بنا بر ماموریت اصلی خود و باهدف تامین و تربیت نیروی کار ماهر و‬ ‫نیمه ماهر موردنیاز بخش های مختلف صنعت‪ ،‬کشاورزی و خدمات و ارتقای فرهنگ مهارت های فنی‬ ‫جامعه‪ ،‬اقدام به برگزاری دوره اموزشی در دو بخش دولتی و غیردولتی می نماید ( صنایع خودرو‪،‬‬ ‫الکترونیک‪ ،‬برق ‪ ،‬جوشکاری و بازرسی جوش‪ ،‬تاسیسات‪ ،‬امور زراعی ‪ ،‬صنایع غذایی و‪.)....‬‬ ‫اموزش های بخش دولتی در مرا کز اموزشی سراسر کشور به صورت رایگان انجام می شود‪.‬‬ ‫کاراموزان پس از گذراندن دوره اموزشی و قبولی نهایی در ازمون کتبی و عملی موفق به اخذ‬ ‫گواهی نامه از سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور خواهند شد‪.‬‬ ‫اهمیت اموزش های اشاره شده سبب شد تا نشریه بازار کار با همکاری سازمان اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫کشور به معرفی خدمات اموزشی و دوره های اموزشی این سازمان بپردازد‪.‬‬ ‫حرفه اموزشی که در این هفته به معرفی ان خواهیم پرداخت‪ ،‬کارگر عمومی ارماتوربند است‪.‬‬ ‫فــرم ســازه ای میلگــرد هــا‪ ،‬خمــکاری‬ ‫میلگ ــرد ه ــا‪ ،‬حف ــظ و نگه ــداری و‬ ‫انب ــار ک ــردن میلگرده ــا م ــی باش ــد و ب ــا‬ ‫مش ــاغل کم ــک ارماتوربن ــد و ارمات ــور بن ــد در‬ ‫ارتب ــاط م ــی باش ــد‪.‬‬ ‫طول دوره اموزش‬ ‫با توجه به میزان ساعات برگزاری دوره در هفته‪ ،‬طول‬ ‫دوره حدود یک ماه می باشد(‪ ٧‬ساعت اموزش نظری و‬ ‫‪ ٩‬ساعت اموزش عملی و در مجموع ‪ ١6‬ساعت )‪.‬‬ ‫شرایط الزم جهت شرکت در دوره‬ ‫‪ -١‬حداق ــل می ــزان تحصی ــالت ‪ :‬پنج ــم ابتدای ــی ی ــا‬ ‫بیس ــواد ب ــا حداق ــل س ــه س ــال س ــابقه کار‬ ‫‪ -٢‬دارا بودن سالمت کامل جسمی و روانی‬ ‫‪-٣‬داش ــتن حداق ـ ـ ــل س ـ ـ ــن ‪١5‬س ـ ـ ــال ت ـ ـم ـ ـ ــام‬ ‫( ب ــه اس ــتناد تبص ــره ‪ ٢‬م ــاده ‪ ١٨‬ائی ــن نامـــه نح ــوه‬ ‫دارد‪ .‬ارمــــاتــــوربــــنــــــــــدی‬ ‫باعـــث می شـــود تـــا بتـــن‬ ‫اســـتحکام کششـــی باالتـــری‬ ‫داشـــته باشـــد‪ .‬فراینـــدی کـــه در‬ ‫ان میلگردهـــا و ســـایر محصـــوالت‬ ‫فـــوالدی بـــا ترتیـــب خـــاص کنـــار هـــم‬ ‫چی ــده ش ــده و ب ــه کم ــک جوش ــکاری س ــرد‬ ‫یــا بســت فلــزی بــه هــم وصــل می شــود و درنتیجــه‬ ‫ســـازه موردنظـــر بـــه شـــکل دلخـــواه حفـــظ می شـــود‪.‬‬ ‫اهمیت دوره اموزشی کارگر عمومی ارماتوربند‬ ‫ارماتوربنـــدی یکـــی از راهکارهـــای موثـــر در ایجـــاد‬ ‫ســـاختمان های مـــدرن اســـت کـــه باعـــث اســـتحکام‬ ‫ان می شـــود‪ .‬بتـــن به تنهایـــی مـــاده ای خمیـــری شـــکل‬ ‫اس ــت ک ــه در براب ــر نیروه ــای کشش ــی مقاوم ــت اندک ــی‬ ‫نام و کد دوره اموزشی‬ ‫نام این دوره اموزش کارگر عمومی ارماتوربند است که‬ ‫با کد ملی اموزش ‪ ٧١١4٢٠٢٩٠٠4٠٠٠١‬در سازمان اموزش‬ ‫فنی و حرفه ای اموزش داده می دهد‪.‬‬ ‫مشخصات عمومی شغل‬ ‫کارگــر عمومــی ارماتوربنــد درجــه ‪ ٣‬از مجموعــه مشــاغل‬ ‫حـــوزه ســـاختمان می باش ــد ک ــه ش ــامل شایس ــتگی های‬ ‫به کارگیـــری مصالـــح اب ــزار کار و تجهی ــزات‪ ،‬ان ــواع‬ ‫میلگردهـــا (فـــرم و ســـایز) و به کارگی ــری انه ــا‪ ،‬تش ــخیص‬ ‫ارماتوربندی‬ ‫یکی از راهکارهای موثر‬ ‫در ایجاد ساختمان های‬ ‫مدرن است که باعث‬ ‫استحکام ان‬ ‫می شود‬ ‫تش ــکیل و اداره اموزش ــگاههای فن ــی و حرف ــه ای ازاد‬ ‫پذی ــرش کارام ــوزان گ ــروه س ــنی ‪ ١٢ -١5‬س ــال ‪ ،‬من ــوط ب ــه‬ ‫ارائ ــه اج ــازه کتب ــی ول ــی و ی ــا قی ــم قانون ــی کارام ــوز اس ــت)‪.‬‬ ‫مهم ترین ملزومات‬ ‫دســتکش‪ ،‬کفــش ایمنــی‪ ،‬لبــاس کار و ‪ ...‬از مهم تریــن‬ ‫ملزومــات ایــن حرفــه اســت‪.‬‬ ‫مسیر ارتقاء و تکمیل مهارت‬ ‫کارام ــوزان پ ــس از گذران ــدن ای ــن دوره اموزش ــی‪ ،‬جه ــت‬ ‫ارتق ــاء دان ــش فن ــی خ ــود بهت ــر اس ــت ب ــا نظ ــر مرب ــی مربوط ــه‬ ‫در دوره ه ــای اموزش ــی مرتب ــط شـــرکت نماینـــد و در کنـــار‬ ‫ی ــک اس ــتادکار حرفـ ـه ای تجربی ــات الزم را فراگیرن ــد‪.‬‬ ‫وضعیت کنونی ‪،‬اینده شغلی ‪-‬و مزایا‬ ‫در انتخ ــاب ی ــک ش ــغل صحیـــح و درســـت‪ ،‬عوامـــل‬ ‫مختلف ــی از جمل ــه ویژگ ــی ه ــای ش ــخصیتی‪ ،‬ارزش ه ــا‪،‬‬ ‫عالی ــق‪ ،‬مه ــارت ه ــا‪ ،‬ش ــرایط خانوادگ ــی‪ ،‬ش ــرایط جامع ــه‬ ‫و ‪ ...‬بای ــد ب ــرای ف ــرد در نظ ــر گرفتـــه شـــوند‪ .‬فعالیتهـــای‬ ‫عمرانــی و کار ارماتوربنــدی شــرایط و ســختی هــای خــاص‬ ‫خــود را دارد کــه الزم اســت روحیــه فــرد بــا ان ســازگار باشــد‪.‬‬ ‫مزایای گواهینامه سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور‪:‬‬ ‫گواهینام ــه مه ــارت س ــازمان امـــوزش فنـــی و حرفـــه ای‬ ‫کش ــور دارای ک ــد اس ــتاندارد بیـــن المللـــی مشـــاغل‬ ‫(‪ )2008-ISCO‬م ــی باش ــد کـــه دارنـــدگان ان بـــا احـــراز‬ ‫صالحی ــت ش ــغلی م ــی توانن ــد از مزای ــای قانون ــی مختلف ــی‬ ‫بهــره منــد گردنــد‪ .‬از جملــه ایــن مزایــا ‪ :‬ضوابــط جایگزینــی‬ ‫و احتس ــاب دوره ه ــای ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای ب ــه ج ــای‬ ‫تجرب ــه ش ــغلی (س ــوابق کار)‪ ،‬در ط ــرح ه ــای طبق ــه بن ــدی‬ ‫مش ــاغل کارگاه ه ــای مش ــمول قانـــون کار ‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫کارجوی ــان م ــی توانن ــد جه ــت اش ــنایی بیش ــتر ب ــا دوره‬ ‫ه ــای اموزش ــی س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای کش ــور‬ ‫و ثب ــت ن ــام در ای ــن دوره ه ــا ب ــه ادرس پورت ــال س ــازمان‪:‬‬ ‫‪ http://www.portaltvto.com‬و ادرس ســایت ســازمان‬ ‫‪ http://www.irantvto.ir‬مراجع ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫ش ــایان ذک ــر اس ــت ک ــه ای ــن مطل ــب ب ــا هم ــکاری اق ــای‬ ‫س ــامر لطف ــی مرب ــی محت ــرم مرک ــز ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای‬ ‫ش ــماره هف ــده اس ــتان اردبی ــل تهی ــه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫متقاضیان می توانند برای خرید کتاب های مورد نیاز خود از طریق سایت‬ ‫‪ shop.bazarekar.ir‬و یا در تهران به ادرس نشریه مراجعه و یا از طریق‬ ‫تلفن ‪( 66747747‬داخلی‪ )101‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫کارافرینی‬ ‫شنبه‪ 19‬بهمن‪ 13-1398‬جمادی الثانیه‪ 8-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1188‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫توسط یک کارافرینان گیالنی انجام گرفت‬ ‫در روستای سقالکسار انجام گرفت‬ ‫کارافرینی بانوی گیالنی با احیای معماری بومی‬ ‫بانوی کارافرین روستای «سقالکسار»‬ ‫شهرستان رشت با ساختن ماکت خانه های‬ ‫روستایی و بومی گیالن و پخت غذای محلی‬ ‫در کنار کسب درامد توانسته قدمی برای‬ ‫احیای معماری بومی گیالن نیز بردارد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری تس ــنیم از رش ــت‪،‬‬ ‫اشرف الس ــادات به ــاری بان ــوی کارافری ــن اه ــل‬ ‫روس ــتای «سقالکس ــار» شهرس ــتان رش ــت‪،‬‬ ‫مدت ــی اس ــت ب ــه عن ــوان س ــازنده ما کـ ـت ‬ ‫خان هه ــای روس ــتایی و بوم ــی گی ــان مش ــغول‬ ‫فعالی ــت در ای ــن عرص ــه اس ــت و ب ــا اس ــتفاده‬ ‫از ای ــن خالقی ــت توانس ــته ب ــرای خ ــود کس ــب و‬ ‫کار ایج ــاد کن ــد‪.‬‬ ‫روس ــتای سقالکس ــار در فاصل ــه ‪١5‬‬ ‫کیلومتــری شهرســتان رشــت قــرار دارد و حــدود‬ ‫‪ ٩٠٠‬نف ــر جمعی ــت و ‪ 6٠٠‬هکت ــار وس ــعت دارد‬ ‫و ب ــه عن ــوان ی ــک روس ــتای پ ــاک و نمون ــه‬ ‫گردش ــگری نی ــز در کش ــور معرف ــی ش ــده و‬ ‫روزان ــه ‪ ٢‬ه ــزار گردش ــگر از ای ــن روس ــتا دی ــدن‬ ‫می کنن ــد ‪.‬‬ ‫معماری و اقلیم همواره پیوندی‬ ‫تنگاتنگ و متقابل با هم دارند در واقع اقلیم‬ ‫و بومی سازی به قدری در معماری اهمیت‬ ‫دارد که هر ساخت و سازی بدون توجه به این‬ ‫مسائل محکوم به شکست است‪.‬‬ ‫متاســفانه در اســتان گیــان بــه ایــن میــراث‬ ‫گرانبه ــا توج ــه نمی ش ــود و از ه ــر مصالح ــی در‬ ‫ویالس ــازی و ساختمان س ــاز ی ها اس ــتفاده‬ ‫می ش ــود ک ــه ای ــن ام ــر باع ــث مخ ــدوش‬ ‫ش ــدن چه ــره زیب ــای گی ــان ش ــده و از طرف ــی‬ ‫خانه ه ــای س ــنتی ب ــا مصال ــح بوم ــی نی ــز ک ــم‬ ‫ک ــم از بی ــن می رون ــد‪.‬‬ ‫اشرف السادات‬ ‫بهاری بانوی کارافرین‬ ‫اهل روستای سقالکسار‬ ‫با وجود اینکه رشته تحصیلی اش‬ ‫حسابداری بوده‪ ،‬اما دلش‬ ‫برای خانه های باصفای‬ ‫گیالن می تپد‬ ‫اشرف الس ــادات به ــاری بان ــوی کارافری ــن‬ ‫اه ــل روس ــتای سقالکس ــار ب ــا وج ــود اینک ــه‬ ‫رش ــته تحصیلـ ـی اش حس ــابداری ب ــوده‪ ،‬ام ــا‬ ‫دل ــش ب ــرای خانه ه ــای باصف ــای گی ــان‬ ‫می تپ ــد و در ت ــاش اس ــت ک ــه ب ــا س ــاخت‬ ‫ماکت های ــی از ای ــن می ــراث گرانبه ــا ی ــاد کن ــد‬ ‫و در کنــار ان بــا پخــت غــذای محلــی نیــز بــرای‬ ‫خ ــود کس ــب و کار ایج ــاد ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫ای ــن بان ــوی کارافری ــن در گفت گ ــو ب ــا‬ ‫خبرن ــگار تس ــنیم ضم ــن معرف ــی خ ــود و‬ ‫مح ــل زندگ ــی خ ــود اظه ــار داش ــت‪ :‬م ــن‬ ‫اشرف الس ــادات به ــاری هس ــتم ک ــه در‬ ‫روس ــتای سقالکس ــار از تواب ــع بخ ــش مرک ــزی‬ ‫شهرس ــتان رش ــت زندگ ــی می کن ــم؛ روس ــتای‬ ‫سقالکس ــار ی ــک روس ــتای گردش ــگری اس ــت و‬ ‫هم ــواره مس ــافران ز ی ــادی ب ــه ای ــن روس ــتا س ــفر‬ ‫می کنن ــد ‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬م ــن در ای ــن روس ــتا ‪ ٢‬ب ــاب‬ ‫مغ ــازه کن ــار ه ــم دارم ک ــه در یک ــی از ای ــن‬ ‫مغازه ه ــا ما ک ــت خانه ه ــای روس ــتایی گی ــان‬ ‫می س ــازم و در مغ ــازه دیگ ــر نی ــز غ ــذای محل ــی‬ ‫می پ ــزم و از مس ــافرانی ک ــه ب ــه ای ــن روس ــتا‬ ‫می این ــد پذیرای ــی می کن ــم‪.‬‬ ‫ای ــن بان ــوی کارافری ــن اف ــزود‪ :‬مس ــافرانی ک ــه‬ ‫ب ــه ای ــن روس ــتا س ــفر می کنن ــد از م ــن در م ــورد‬ ‫خانه ه ــای روس ــتایی گی ــان س ــوال می کنن ــد‬ ‫و می گوین ــد ک ــه می خواهی ــم ای ــن خانه ه ــای‬ ‫روس ــتایی را ببینی ــم م ــن نی ــز ب ــا وج ــود اینک ــه‬ ‫رش ــته تحصیلــی ام حس ــابداری ب ــود؛ تصمی ــم‬ ‫گرفت ــم ب ــا اس ــتفاده از گل و خش ــت و چ ــوب‬ ‫خان ــه روس ــتایی بس ــازم ت ــا مس ــافرانی کـ ـه ب ــه‬ ‫ای ــن روس ــتا می این ــد ب ــا س ــنت و اداب و رس ــوم‬ ‫قدیم ــی گیالنی ه ــا بیش ــتر اش ــنا ش ــوند‪.‬‬ ‫وی دربـاره فـروش ایـن ماکت ها به مسـافران‬ ‫گفـت‪ :‬نخسـتین بـار کـه ایـن کار را شـروع کـردم‬ ‫با اسـتقبال زیادی روبه رو شـدم طور ی که حتی‬ ‫از شـهرهای دیگـر بـا مـن تمـاس می گرفتنـد و‬ ‫ما کـت سـفارش می دادنـد و مـن نیـز بـرای انـان‬ ‫ارسـال می کردم‪ ،‬به همین دلیل تشـویق شدم که‬ ‫سـاخت ایـن خان ههـای ماکت را گسـترش دهم‪.‬‬ ‫ای ــن بان ــوی خ ــاق در ادام ــه گف ــت‪ :‬در‬ ‫کن ــار ماکت س ــازی‪ ،‬صنای ــع دس ــتی مختل ــف‬ ‫نظی ــر زیراندازه ــای س ــنتی ه ــم می س ــازم و‬ ‫در مغ ــازه دیگ ــر نی ــز ان ــواع غذاه ــای محل ــی‬ ‫گیالن ــی می پ ــزم‪.‬‬ ‫وی بـه سـدی معـروف و بسـیار زیبایـی کـه‬ ‫‪ ١٠٠‬متـر باال تـر از مغازه هایـش قـرار داشـت اشـاره‬ ‫و بیـان کـرد‪ :‬یـک سـاختمان نیمـه کاره در کنـار‬ ‫ایـن سـد قـرار دارد کـه از مسـئوالن می خواهـم‬ ‫ان را جهـت توسـعه کسـب و کارم بـه مـن اجاره‬ ‫دهنـد تـا بتوانـم محصوال تـم را در انجـا نیـز‬ ‫عرضـه کنـم و غـذای محلـی بپـزم البتـه اینـکار‬ ‫باعـث اشـتغالزایی بـرای برخـی از بانوان روسـتا‬ ‫هـم می شـود چـون بـا توسـعه کسـب و کارم‬ ‫مجبـورم از انهـا نیـز کمـک بگیـرم‪.‬‬ ‫درامدزایی با تولید کود ارگانیک از زباله‬ ‫بانــوی کارافریــن گیالنــی بــا تولیــد کــود ورمی کمپوســت‬ ‫زمینــه اشــتغال بانــوان روســتایی را فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری تس ــنیم از رش ــت‪ ،‬در سرتاس ــر‬ ‫جهــان‪ ،‬زنــان هــر روز نقــش پررنگ تــری در اقتصــاد کشــورها‬ ‫ایف ــا می کنن ــد و در کش ــورهای ثروتمن ــد‪ ،‬ن ــرخ پایی ــن رش ــد‬ ‫جمعی ــت ب ــه هم ــراه پی ــر ش ــدن جمعی ــت‪ ،‬دولت ه ــا را‬ ‫ب ــه ل ــزوم فعالی ــت اقتص ــادی زن ــان ا گاه ک ــرده اس ــت؛ ز ی ــرا‬ ‫محــروم شــدن اقتصــاد از توانایی هــای نیمــه دیگــر جامعــه‪،‬‬ ‫ضرره ــای فراوان ــی در پ ــی دارد‪.‬‬ ‫ب ــه همی ــن دلی ــل دولت ه ــا ب ــا اص ــاح قوانی ــن کار‪،‬‬ ‫تاس ــیس مرا ک ــز اموزش ــی و حمای ــت از زن ــان ش ــاغل و‬ ‫کارافری ــن‪ ،‬س ــعی کرده ان ــد زمین ــه را ب ــرای ورود ان ه ــا ب ــه‬ ‫ب ــازار کار فراه ــم کنن ــد چ ــرا ک ــه زن ــان ب ــه عل ــت ریزبین ــی و‬ ‫دق ــت ب ــاالی خ ــود نس ــبت ب ــه م ــردان توانای ــی باال ت ــری در‬ ‫کش ــف ای ــن نیازه ــای ب ــازار دارن ــد‪.‬‬ ‫بــا انکــه در اکثــر کشــورهای جهــان قوانیــن بــرای حضــور‬ ‫زن ــان در عرص ــه اقتص ــاد مناس ــب نیس ــت و هن ــوز نس ــبت‬ ‫ب ــه توانای ــی زن ــان در کارافرین ــی ان ط ــور ک ــه بای ــد اعتم ــاد ب ــه‬ ‫وج ــود نیام ــده اس ــت‪ ،‬ام ــا رون ــد نقش افرین ــی زن ــان در ح ــوزه‬ ‫کارافرین ــی به و ی ــژه در ای ــران رون ــدی رو ب ــه رش ــد اس ــت‪.‬‬ ‫صن ــدوق اعتب ــارات خ ــرد زن ــان روس ــتایی باه ــدف‬ ‫بهب ــود وضعی ــت اقتص ــادی کش ــور‪ ،‬کاه ــش بی ــکاری‪،‬‬ ‫عدال ــت اجتماع ــی و کاه ــش فق ــر در مناط ــق روس ــتایی‬ ‫تشــکیل شــده کــه بــا اســتفاده از تجمــع ســرمایه های انــدک‬ ‫می توان ــد گام ــی موث ــر ب ــرای ایج ــاد اش ــتغال و کارافرین ــی‬ ‫باش ــد و حرک ــت چ ــرخ اقتص ــاد روس ــتا را س ــرعت بخش ــد‪.‬‬ ‫روزان ــه مقادی ــر ز ی ــادی زبال ــه از اجتماع ــات‬ ‫انس ــانی ب ــه روش ه ــای مختل ــف دف ــع می ش ــود و بخ ــش‬ ‫چشــمگیری از ایــن زباله هــا را مــواد الــی تشــکیل می دهنــد‬ ‫ک ــه بازیاف ــت ای ــن م ــواد و بهره گی ــری از ان ه ــا ب ــه روش ه ــای‬ ‫مختلــف بــه دلیــل جلوگیــری از اســیب بــه محیــط زیســت‬ ‫و حف ــظ مناب ــع و ان ــرژی م ــورد توج ــه انس ــان ق ــرار دارد‪.‬‬ ‫یکی از روش های مناسب بازیافت‪ ،‬تولید کود الی‪،‬‬ ‫ورمی کمپوست از ضایعات میوه و کاغذ و خاک اره و‬ ‫برگ(به عنوان منبع کربن دار) که غذای مناسب برای کرم‬ ‫خاکی ‪ Eisenia fetida‬است که همچون کارگری بی سر و‬ ‫صدا و بی مزد و مواجب برای این امر افریده شده است‪.‬‬ ‫در ای ــن می ــان زن ــان گیالن ــی همچ ــون گذش ــتگان‬ ‫خو یــش دوشــادوش مــردان چرخ هــای اقتصــادی جامعــه را‬ ‫ب ــه گ ــردش در می اورن ــد و ت ــاش می کنن ــد در عرصه ه ــای‬ ‫مختلــف پیشــرو باشــند کــه یکــی از انــان بانــوی کارافرینــی‬ ‫اس ــت ک ــه از زبال ــه ثروت افرین ــی می کن ــد‪.‬‬ ‫وقت ــی مطل ــع ش ــدیم زین ــب پورعاش ــوری یک ــی از‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫زن ــان ب ــا اراده و پش ــتکاری اس ــت ک ــه در روس ــتای پیرب ــازار‬ ‫رش ــت زندگ ــی می کن ــد و توانس ــته در زمین ــه تولی ــد ورم ــی‬ ‫کمپوس ــت کارافرین ــی کن ــد ب ــا او ب ــه گفت وگ ــو نشس ــتیم ت ــا‬ ‫با بستر حدود دومتری‬ ‫و با ‪ 10‬کرم شروع کردم‬ ‫و االن تعداد زیادی کرم‬ ‫برای فروش داریم و کودهای‬ ‫ارگانیک را به گلخانه داران‬ ‫می فروشیم‬ ‫از تجربی ــات ارزش ــمند خ ــود بگو ی ــد‪.‬‬ ‫تم ــام دیواره ــای محل ــه را از گلدان ه ــای بازیافت ــی پ ــر‬ ‫کــرده اســت و فضــای اطــراف بــه زیبایــی بــا کمتریــن هزینــه‬ ‫و اســیب محیــط زیســتی اراســته شــده اســت کــه ایــن هنــر‬ ‫بان ــوی کارافری ــن گیالن ــی اس ــت‪.‬‬ ‫او ب ــا تع ــداد ‪٣5‬نف ــر از بان ــوان روس ــتایی بـــا تولیـــدات‬ ‫صنایع دس ــتی‪ ،‬اش ــپزی‪ ،‬خیاط ــی و پ ــرورش گل و گیـــاه‬ ‫در جش ــنواره های کش ــوری ش ــرکت می کننـــد تـــا نقـــش‬ ‫چشـــمگیر زنـــان پرتـــاش گیالنـــی در حـــوزه اقتص ــاد‬ ‫مقاومتـــی و حفـــظ محیط زیســـت بـــه همـــگان نش ــان‬ ‫دهنـــد‪.‬‬ ‫ای ــن بان ــوی کارافری ــن گیالن ــی ب ــا بی ــان اینک ــه برگ ــزاری‬ ‫کارگاه ه ــای اموزش ــی تفکی ــک زبال ــه توس ــط موسسـ ـه های‬ ‫م ــردم نه ــاد خیل ــی تاثیرگ ــذار ب ــوده اس ــت به گونـ ـه ای ک ــه‬ ‫اکنــون زبال ـه ای در محلــه نداریــم و زباله هــای تــر را بــا ورمــی‬ ‫کمپوس ــت تبدی ــل ب ــه ک ــود می کنی ــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــن بــا بســتر حــدود دومتــری و بــا‬ ‫‪ ١٠‬ک ــرم ش ــروع ک ــردم و االن تع ــداد زی ــادی ک ــرم ب ــرای ف ــروش‬ ‫داریــم و کودهــای ارگانیــک را بــه گلخان ـه داران می فروشــیم‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬ب ــه بان ــوان زی ــادی حت ــی در ش ــهر رش ــت‬ ‫ای ــن فعالی ــت را ام ــوزش دادم ک ــه اکن ــون خودکف ــا ش ــده اند‪.‬‬ ‫پورعاش ــوری ب ــه برخ ــی از مش ــکالت پیرب ــازار از جمل ــه‬ ‫کیفی ــت پایی ــن اب اش ــامیدنی‪ ،‬انباش ــته ش ــدن زبال ــه در‬ ‫بخش هایـــی از پیربـــازار به خاطـــر نداشـــتن ســـطل های‬ ‫مکانیـــزه زبالـــه‪ ،‬لبریـــز شـــدن ســـطل ها‪ ،‬الیروبـــی نش ــدن‬ ‫فاضــاب روبــاز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬کاش عــاوه بــر محلــه‬ ‫م ــن‪ ،‬کل پیرب ــازار فض ــای س ــبز و محل ــه پ ــاک باش ــد‪.‬‬ ‫ای ــن بان ــوی کارافری ــن گیالن ــی ب ــا بی ــان اینک ــه س ــازمان‬ ‫جه ــاد کش ــاورزی گی ــان ک ــود ارگانی ــک تولی ــدی او و دیگ ــر‬ ‫بان ــوان زی ــر مجموع ــه او را خری ــداری می کن ــد اف ــزود‪ :‬ای ــن‬ ‫ک ــود ن ــه تنه ــا ثروت افری ــن اس ــت بلک ــه س ــامت جامع ــه را‬ ‫تضمیــن می کنــد و بــرای خزانــه شــالیزار بســیار مناســب تــر‬ ‫از س ــموم و کوده ــای ش ــیمیایی عم ــل می کن ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت بازرگانی در تهران جهت تکمیل کادر صادرات خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫کارشناس صادرات‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه در زمینه صادرات رنگ ‪ ،‬مواد پلیمری و مستربچ‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫اشنا به فرایند صادرات‬ ‫اشنا به اصول فروش و بازاریابی بین المللی‬ ‫روابط عمومی قوی‬ ‫تمام وقت‬ ‫ترجیحا رشته مهندسی پلیمر گرایش صنایع پلیمر و یا صنایع رنگ‬ ‫کارشناس‬ ‫حسابداری‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪cvkar1398@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرایط احراز‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫لزوما دارای مدرک لیسانس حسابداری و یا باالتر‬ ‫با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫مسلط به نرم افزارهای روز حسابداری‬ ‫اشنا به حسابداری حقوق و دستمزد ‪،‬ارسال گزارش ارزش افزوده و خرید و فروش‬ ‫فصلی و لیست بیمه پرسنل‬ ‫ساعات کاری ‪ 8‬الی ‪16‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه همراه با عکس خود را با درج عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪amar.parsian@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در شهر صنعتی ال کان رشت جهت تکمیل کادر اداری خود در استان گیالن‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس ایمنی‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫رشته های ایمنی صنعتی و مرتبط با ان‪ ،‬حداقل یکسال سابقه کار مرتبط‪،‬به صورت تمام وقت‬ ‫کارشناس ‪IT‬‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬مسلط به شبکه‪ ،‬تعمیرات‪ ،‬چاپگر و شارژ کارتریج‬ ‫مهندسی مکانیک‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫متاهل‪ ،‬دارای حداقل یکسال سابقه کار‪ ،‬اشنا با ابزار اندازه گیری‬ ‫کارشناس تضمین کیفیت‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫انباردار‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه عکس دار خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪hrmemployment0@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مسئول حسابداری‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‪ ،‬مسئولیت پذیر و دارای روحیه کار تیمی‬ ‫مسلط به‪:‬‬ ‫استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی‬ ‫قانون تجارت ‪ ،‬گزارشات فصلی خرید و فروش‪ ،‬اظهارنامه ارزش افزوده‬ ‫اظهارنامه عملکرد‪ ،‬حقوق و دستمزد و گزارشات مدیریتی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪studiomoaser1@gmail.com‬‬ ‫شنبه‪ 19‬بهمن‪ 13-1398‬جمادی الثانیه‪ 8-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1188‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت های تابعه ان‪ ،‬به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود (در رده کارشناسی) از میان دانش اموختگان ممتاز و نخبه دانشگاههای کشور (طبق جدول ذیل) دعوت به همکاری مینماید‪.‬‬ ‫استخدام در سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت های تابعه ان‪ ،‬تابع مقررات استخدامی سازمان می باشد و مستخدمین برای مدت معین و کار مشخص به استخدام در می ایند‪ .‬متقاضیان با دارا بودن شرایط عمومی استخدام پس از انجام ازمون‪،‬‬ ‫مصاحبه استخدامی و گزینش‪ ،‬در صورت کسب امتیاز برتر دعوت به کار خواهند شد‪.‬‬ ‫شرایط عمومی ورود به خدمت سازمان‪:‬‬ ‫تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران؛‬ ‫متدین بودن به یکی از ادیان رسمی کشور و متعهد بودن به نظام جمهوری اسالمی ایران؛‬ ‫دارا بودن توانایی کامل جسمی و فکری برای انجام کاری که استخدام می شود و مبتال نبودن به امراض‬ ‫مسری و عدم اعتیاد به مواد مخدر به تشخیص مرجع پزشکی مورد تایید سازمان؛‬ ‫دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت قانونی (برای اقایان)؛‬ ‫دارا بودن شایستگی اخالقی الزم و ارائه گواهی عدم سوءپیشینه؛‬ ‫عدم اشتغال به تحصیل در زمان ثبت نام؛‬ ‫دارا بودن شرایط احراز شغل موردنظر و سایر شرایط استخدامی سازمان و یا شرکت های تابعه؛‬ ‫اشنایی کامل به زبان انگلیسی براساس معیارهای سازمان؛‬ ‫شرایط اختصاصی (فردی) احراز شغل‪:‬‬ ‫حداقل‬ ‫سابقه کار‬ ‫الزم‬ ‫(با بیمه)‬ ‫ردیف‬ ‫عناوین شغلی‬ ‫گروه‬ ‫ازمون‬ ‫رشته های تحصیلی‬ ‫مورد نیاز‬ ‫تعداد‬ ‫نیروی‬ ‫مورد‬ ‫نیاز‬ ‫شرایط الزم اختصاصی‬ ‫حداقل‪ ‬مدرک‬ ‫تحصیلی‬ ‫توفیق در ازمون کتبی و مصاحبه‬ ‫سازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار‬ ‫‪۱‬‬ ‫کارشناس معاونت‬ ‫نظارت بر بورس ها‬ ‫و ناشران‬ ‫الف‬ ‫حسابداری‪ ،‬مدیریت مالی و‬ ‫گرایش های ان‪ ،‬مهندسی‬ ‫مالی و مهندسی صنایع‬ ‫‪ 10‬نفر اقا‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫خانم‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫‪ ۲‬سال‬ ‫سازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار‬ ‫‪۲‬‬ ‫کارشناس مرکز‬ ‫پژوهش‪ ،‬توسعه و‬ ‫مطالعات اسالمی‬ ‫(مالی)‬ ‫الف‬ ‫مدیریت مالی‪ ،‬اقتصاد‬ ‫‪ ۱‬نفر‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫‪ ۲‬سال‬ ‫توفیق در ازمون کتبی و مصاحبه‬ ‫‪۳‬‬ ‫کارشناس مرکز‬ ‫نظارت بر امنیت‬ ‫اطالعات بازار‬ ‫سرمایه‬ ‫ب‪۲-‬‬ ‫امنیت اطالعات‪ ،‬مهندسی‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬نرم افزار‪،‬‬ ‫سخت افزار‪ ،‬شبکه‪،‬‬ ‫هوش مصنوعی‬ ‫‪ ۳‬نفر‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫‪ ۲‬سال‬ ‫*تسلط بر مفاهیم‪  ‬امنیت اطالعات‬ ‫*تسلط بر ارزیابی امنیتی و تست نفوذ‬ ‫برنامه های کاربردی و شبکه‬ ‫*اشنایی با ممیزی سیستم‬ ‫مدیریت امنیت اطالعات‬ ‫*اشنایی با امن سازی های سیستم‬ ‫عامل ها‪ ،‬وب سرورها و سیستمهای‬ ‫مدیریت پایگاه داده مختلف‬ ‫*اشنایی با استانداردها و بهترین‬ ‫تجربیات امنیتی‬ ‫*اشنایی با سرفصل های دوره ‪،CEH‬‬ ‫‪SANS-SEC642 ،SANS-SEC542‬‬ ‫*اشنایی با یکی از زبان های‬ ‫برنامه نویسی رایج‬ ‫*توانایی تدوین گزارشات و مستندات فنی و‬ ‫نامه نگاری اداری‬ ‫*داشتن روحیه کار تیمی و گروهی‬ ‫و توفیق در ازمون کتبی و مصاحبه‬ ‫سازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار‬ ‫‪۴‬‬ ‫کارشناس مدیریت‬ ‫امور مالی‬ ‫الف‬ ‫حسابداری‪ ،‬مدیریت مالی‬ ‫‪ ۱‬نفر مرد‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫‪ ۲‬سال‬ ‫*جنسیت مورد نیاز فقط مرد می باشد‬ ‫*تسلط به حسابرسی‬ ‫و توفیق در ازمون کتبی و مصاحبه‬ ‫سازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار‬ ‫‪۵‬‬ ‫کارشناسی نرم افزار ‪-‬‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫ب‪۳-‬‬ ‫مهندسی فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫مهندسی کامپیوتر‪ ،‬مدیریت‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬علوم‬ ‫کامپیوتر‬ ‫‪ ۲‬نفر‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ ۲‬سال‬ ‫‪۶‬‬ ‫کارشناس مدیریت‬ ‫حراست‬ ‫پ‬ ‫طرف قرارداد‬ ‫(سازمان یا‬ ‫شرکت های‬ ‫تابعه)‬ ‫ردیف‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫تسلط به تحلیل و طراحی نرم افزارتسلط به‬ ‫‪Entity Framework ،ASP.NET‬‬ ‫اشنا به برنامه نویسی با معماری ‪MVC‬‬ ‫اشنا به زبان برنامه نویسی ‪NetCore.‬‬ ‫اشنا به ‪RESTful API‬‬ ‫تسلط به ‪HTML, CSS, javascript, JQuery‬‬ ‫تسلط به بانک اطالعاتی ‪ MS SQL Server‬سازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار‬ ‫اشنایی به فریم ورک ‪Angular‬‬ ‫تسلط به مفاهیم مدیریت پروژه‬ ‫تسلط به متدولوژی چابک‬ ‫اشنایی به مفاهیم ‪UI/UX‬‬ ‫مسلط به معماری نرم افزار و ‪Design‬‬ ‫‪Patern‬ها‬ ‫موفقیت در ازمون کتبی و مصاحبه‬ ‫حفاظت اطالعات‪  ،‬امنیت‪،‬‬ ‫حقوق‪ ،‬پدافند غیرعامل‪،‬‬ ‫فناوری اطالعات (مهندسی‬ ‫نرم افزار و شبکه)‪ ،‬زبان‬ ‫انگلیسی‪ ،‬حسابداری‪،‬‬ ‫مدیریت مالی‬ ‫‪ ۲‬نفر‬ ‫کارشناسی و کارشناسی‬ ‫ارشد‬ ‫‪ ۲‬سال‬ ‫*تسلط به امور حسابرسی و توفیق در ازمون‬ ‫کتبی و مصاحبه‬ ‫سازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار‬ ‫‪۷‬‬ ‫برنامه نویس دات نت‬ ‫ب‪۳-‬‬ ‫مهندسی کامپیوتر‬ ‫(نرم افزار)‪ ،‬مهندسی فناوری‬ ‫اطالعات‬ ‫‪ ۶‬نفر‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫*تسلط به طراحی نرم افزار وب محور و پایگاه‬ ‫داده (‪* )SQL Server‬تسلط به توسعه‬ ‫کدهای سمت کالینت و سرور (‪ASP.Net‬‬ ‫‪ Web Form،(MVC, Web API‬و‬ ‫‪Entity Framework‬‬ ‫و ‪ ASP.Net and‬و ‪NetCore.‬‬ ‫*تسلط به ‪JavaScript, CSS , HTML‬‬ ‫*اشنایی با ‪ AngularJS‬یا ‪ReactJS‬‬ ‫*تسلط به معماری چندالیه‪ ،‬معماری‬ ‫سرویسگرا و توسعه سرویس های ‪RESTful‬‬ ‫*اشنایی با قابلیت های ویندوز سرور و ‪ IIS‬‬ ‫مورد نیاز برای برنامه نویسی‬ ‫*قابلیت کار تیمی در قالب ‪Agile/SCRUM‬‬ ‫*توانمندی کار با ابزارهای یکپارچه سازی‬ ‫پیوسته (‪ )CI‬و کنترل سورس کد (‪)GitLab‬‬ ‫و توفیق در ازمون کتبی و مصاحبه‬ ‫شرکت رایان‬ ‫بورس‬ ‫‪۸‬‬ ‫برنامه نویس پایتون‬ ‫ب‪۳-‬‬ ‫مهندسی کامپیوتر‬ ‫(نرم افزار)‪ ،‬مهندسی فناوری‬ ‫اطالعات‬ ‫‪ ۳‬نفر‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫*تسلط به طراحی نرم افزار وب محور و پایگاه‬ ‫داده (‪*)PostgreSQL‬تسلط به توسعه کد با‬ ‫‪ Python/Django‬و ‪SQL Alchemy‬‬ ‫*تسلط به ‪JavaScript, CSS , HTML‬‬ ‫*اشنایی با ‪ AngularJS‬یا ‪ReactJS‬‬ ‫*تسلط به معماری چندالیه‪ ،‬معماری‬ ‫سرویسگرا و توسعه سرویس های ‪RESTful‬‬ ‫*اشنایی با قابلیت های لینوکس در حد‬ ‫‪ LPIC-1‬و وب سرورهای لینوکسی‬ ‫*قابلیت کار تیمی در قالب ‪Agile/SCRUM‬‬ ‫*توانمندی کار با ابزارهای یکپارچه سازی‬ ‫پیوسته (‪ )CI‬و کنترل سورس کد (‪)GitLab‬‬ ‫و توفیق در ازمون کتبی و مصاحبه‬ ‫شرکت رایان‬ ‫بورس‬ ‫‪۹‬‬ ‫برنامه نویس جاوا‬ ‫ب‪۳-‬‬ ‫مهندسی کامپیوتر‬ ‫(نرم افزار)‪ ،‬مهندسی فناوری‬ ‫اطالعات‬ ‫‪ ۲‬نفر‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫*تسلط به طراحی نرم افزار وب محور و پایگاه‬ ‫داده (‪*)SQL Server‬تسلط به توسعه کد با‬ ‫‪ Spring ، Java‬و ‪Hibernate‬‬ ‫*تسلط به ‪JavaScript, CSS , HTML‬‬ ‫*اشنایی با ‪ AngularJS‬یا ‪ReactJS‬‬ ‫*تسلط به معماری چندالیه‪ ،‬معماری‬ ‫سرویسگرا و توسعه سرویس های ‪RESTful‬‬ ‫*اشنایی با قابلیت های ویندوز سرور‬ ‫و ‪ Apache Tomcat‬مورد نیاز برای‬ ‫برنامه نویسی‬ ‫*قابلیت کار تیمی در قالب ‪Agile/SCRUM‬‬ ‫*توانمندی کار با ابزارهای یکپارچه سازی‬ ‫پیوسته (‪ )CI‬و کنترل سورس کد (‪)GitLab‬‬ ‫و توفیق در ازمون کتبی و مصاحبه‬ ‫شرکت رایان‬ ‫بورس‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫تحلیلگر کسب و کار‬ ‫و نرم افزار‬ ‫ب‪۳-‬‬ ‫مهندسی کامپیوتر‬ ‫(نرم افزار)‪ ،‬مهندسی فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬علوم کامپیوتر‪،‬‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫‪ ۲‬نفر‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ ۲‬سال‬ ‫*توانایی تحلیل نیازهای کاربران‪ ،‬طراحی‬ ‫و تست نرم افزار*توانمندی در ایفای نقش‬ ‫مالک محصول‬ ‫*تسلط به اصول چرخه تولید و انتشار نرم افزار‬ ‫تست و کنترل کیفیت کارکردی نرم افزار‬ ‫*مستند کردن فرایندهای نرم افزاری‬ ‫*اشنایی به مفاهیم پایگاه داده‬ ‫*اشنایی با مفاهیم نرم افزارهای وب محور‬ ‫*قابلیت کار تیمی در قالب ‪Agile/SCRUM‬‬ ‫و توفیق در ازمون کتبی و مصاحبه‬ ‫شرکت رایان‬ ‫بورس‬ ‫اشنایی با رایانه و مهارت های ‪.ICDL‬‬ ‫امتیازات همه شرکت کنندگان بر مبنای معدل‪ ،‬دانشگاه و رشته تحصیلی تعیین و از باالترین امتیازات‪ ،‬برای‬ ‫ً‬ ‫ازمون دعوت به عمل خواهد امد‪ .‬جزئیات ازمون و مصاحبه‪ ،‬متعاقبا از طریق بخش اطالعیه های سامانه‬ ‫‪ emp.seo.ir‬براساس گروه شغلی مربوطه اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫عناوین شغلی‬ ‫گروه‬ ‫ازمون‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫و مالی‬ ‫الف‬ ‫کارشناس منابع‬ ‫انسانی و پشتیبانی‬ ‫کارشناس نرم افزار‬ ‫(فناوری اطالعات)‬ ‫م‬ ‫ب‪۳-‬‬ ‫رشته های تحصیلی‬ ‫مورد نیاز‬ ‫حسابداری‪ ،‬مهندسی مالی‬ ‫منابع انسانی‪ ،‬مدیریت و‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫مهندسی فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫مهندسی کامپیوتر‪ ،‬مدیریت‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬علوم‬ ‫کامپیوتر‬ ‫(تمامی گرایش ها)‬ ‫تعداد‬ ‫نیروی‬ ‫مورد‬ ‫نیاز‬ ‫‪ ۱‬نفر‬ ‫‪ ۱‬نفر‬ ‫‪ ۶‬نفر‬ ‫حداقل‪ ‬مدرک‬ ‫تحصیلی‬ ‫کارشناسی‬ ‫کارشناسی‬ ‫کارشناسی‬ ‫حداقل‬ ‫سابقه کار‬ ‫الزم‬ ‫(با بیمه)‬ ‫‪ ۲‬سال‬ ‫‪ ۲‬سال‬ ‫‪ ۲‬سال‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫کارشناس خبر‬ ‫ر‬ ‫اقتصاد‪ ،‬مدیریت‪، ،‬مدیریت‬ ‫اجرایی‪ ،‬حسابداری‪ ،‬علوم‬ ‫ارتباطات‪ ،‬خبرنگاری‪،‬‬ ‫خبرنویسی و روزنامه نگاری‬ ‫‪ ۲‬نفر‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫کارشناس مالی‬ ‫الف‬ ‫حسابداری و مدیریت‬ ‫‪ ۱‬نفر‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫کارشناس فناوری‬ ‫اطالعات‬ ‫ب‪۳-‬‬ ‫مهندسی کامپیوتر‬ ‫(نرم افزار) و شبکه‬ ‫‪ ۱‬نفر‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪۱۷‬‬ ‫کارشناس اموزش‬ ‫ت‬ ‫اقتصاد‪ ،‬مدیریت‪ ،‬مدیریت‬ ‫اجرایی ‪ ،‬حسابداری‬ ‫‪ ۱‬نفر‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ ۵‬سال‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫کارشناس‬ ‫منابع انسانی‬ ‫م‬ ‫مدیریت منابع انسانی و‬ ‫گرایش های مرتبط‬ ‫‪ ۲‬نفر‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫شرایط الزم اختصاصی‬ ‫طرف قرارداد‬ ‫(سازمان یا‬ ‫شرکت های‬ ‫تابعه)‬ ‫*تسلط به مفاهیم حسابداری شرکتی و‬ ‫فروش خدمات*تسلط به کار با نرم افزارهای‬ ‫حسابداری و مالی‬ ‫*تسلط به امور بیمه و مالیات کارکنان و‬ ‫قراردادهای شرکت‬ ‫*توانمندی در تهیه و ارائه گزارشات مالی و‬ ‫انحرافات بودجه ای‬ ‫و توفیق در ازمون کتبی و مصاحبه‬ ‫شرکت رایان‬ ‫بورس‬ ‫*اشنایی با فرایندهای حوزه منابع‬ ‫انسانی*تسلط بر قوانین کار و‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫*اشنایی با امور استخدامی و جذب نیرو‬ ‫*اجرای تمامی مکاتبات و امور اداری مربوط‬ ‫به منابع انسانی‬ ‫*جمع اوری‪ ،‬نگهداری و تحلیل‬ ‫اطالعات پرسنلی‬ ‫*مسلط به مجموعه ‪Office‬‬ ‫*مسلط به انجام امور بیمه ای‬ ‫*مسلط به مباحث حقوق و دستمزد‪ ،‬حضور و‬ ‫غیاب و محاسبه کارکرد‬ ‫*اشنایی با فرایندهای خرید و پشتیبانی‪،‬‬ ‫نظارت و پیش بینی موجودی انبار‬ ‫*تسلط به تحلیل و طراحی نرم افزارتسلط به‬ ‫‪Entity Framework ،ASP.NET‬‬ ‫*اشنا به برنامه نویسی با معماری ‪MVC‬‬ ‫*اشنا به زبان برنامه نویسی ‪NetCore.‬‬ ‫*اشنا به ‪RESTful API‬‬ ‫*تسلط به ‪HTML, CSS, javascript,‬‬ ‫‪JQuery‬‬ ‫*تسلط به بانک اطالعاتی ‪MS SQL Server‬‬ ‫*اشنایی به فریم ورک ‪Angular‬‬ ‫*تسلط به مفاهیم مدیریت پروژه‬ ‫*تسلط به متدولوژی چابک‬ ‫*اشنایی به مفاهیم ‪UI/UX‬‬ ‫*مسلط به معماری نرم افزار و ‪Design‬‬ ‫‪Patern‬ها‬ ‫موفقیت در ازمون کتبی و مصاحبه‬ ‫‪۲۶‬‬ ‫‪۲۷‬‬ ‫شرکت رایان‬ ‫بورس‬ ‫‪۲۸‬‬ ‫‪۲۹‬‬ ‫شرکت رایان‬ ‫بورس‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ ۵‬سال‬ ‫سابقه مفید در خبرگزاری های اقتصادی‬ ‫و بازار سرمایه – توفیق در ازمون کتبی‬ ‫و مصاحبه‬ ‫شرکت‬ ‫اطالع رسانی و‬ ‫خدمات بورس‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ ۵‬سال‬ ‫سابقه مفید در حسابداری شرکت های‬ ‫خدماتی‪ -‬توفیق در ازمون کتبی و مصاحبه‬ ‫شرکت اطالع‬ ‫رسانی و خدمات‬ ‫بورس‬ ‫‪ ۵‬سال‬ ‫سابقه مفید و مرتبط در بازار سرمایه‪ -‬توفیق‬ ‫در ازمون کتبی و مصاحبه‬ ‫شرکت‬ ‫اطالع رسانی و‬ ‫خدمات بورس‬ ‫سابقه مفید و مرتبط در اموزش بازار سرمایه‪-‬‬ ‫توفیق در ازمون کتبی و مصاحبه‬ ‫شرکت‬ ‫اطالع رسانی و‬ ‫خدمات بورس‬ ‫اشنایی با قوانین کار وتامین اجتماعی‬ ‫شرکت‬ ‫سپرده گذاری‬ ‫مرکزی اوراق‬ ‫بهادار و تسویه‬ ‫وجوه‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫مدارک حرفه ای بازار سرمایه (اصول بازار‬ ‫سرمایه)زبان انگلیسی خوب‬ ‫(نوشتاری و گفتاری)‬ ‫شرکت‬ ‫سپرده گذاری‬ ‫مرکزی اوراق‬ ‫بهادار و تسویه‬ ‫وجوه‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫تسلط به امور حسابرسی‬ ‫شرکت‬ ‫سپرده گذاری‬ ‫مرکزی اوراق‬ ‫بهادار و تسویه‬ ‫وجوه‬ ‫اشنایی با ابزارهای مالی و مشتقه مسلط به‬ ‫اکسل و فرمول نویسی اکسل‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫شرکت‬ ‫سپرده گذاری‬ ‫مرکزی اوراق‬ ‫بهادار و تسویه‬ ‫وجوه‬ ‫اشنایی با مقررات و دستورالعمل ها و ایین‬ ‫نامه های بانکی اشنایی به امور‬ ‫ضمانت نامه های بانکی‬ ‫شرکت‬ ‫سپرده گذاری‬ ‫مرکزی اوراق‬ ‫بهادار و تسویه‬ ‫وجوه‬ ‫‪۲۳‬‬ ‫کارشناس عملیات‬ ‫پ‬ ‫مدیریت کلیه گرایش های‬ ‫مرتبط ‪،‬حسابداری‪ ،‬اقتصاد‬ ‫‪ ۱‬نفر‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫اشنایی با قوانین و مقررات بازار سرمایه تمرکز‬ ‫و دقت بسیار باال‬ ‫اشنایی با قوانین و مقررات پولشویی‬ ‫مهارت به ‪ICDL‬‬ ‫تسلط با ابزارهای مالی‬ ‫اشنایی با اصول مکاتبه نگارش‬ ‫نامه های اداری‬ ‫توانایی مدیرت زمان‬ ‫توانایی مشارکت در کار گروهی‬ ‫شرکت‬ ‫سپرده گذاری‬ ‫مرکزی اوراق‬ ‫بهادار و تسویه‬ ‫وجوه‬ ‫‪۲۴‬‬ ‫کارشناس تسویه‬ ‫معامالت کاالیی (‪)۱‬‬ ‫الف‬ ‫حسابداریاقتصاد‬ ‫امور بانکی‬ ‫مدیریت مالی‬ ‫‪ ۱‬نفر‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫اشنایی با مقررات و دستورالعمل ها و ایین‬ ‫نامه های بانکیاشنایی به امور ضمانت‬ ‫نامه های بانکی‬ ‫شرکت‬ ‫سپرده گذاری‬ ‫مرکزی اوراق‬ ‫بهادار و تسویه‬ ‫وجوه‬ ‫‪۱۹‬‬ ‫کارشناس‬ ‫برنامه ریزی و‬ ‫توسعه‬ ‫الف‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫کارشناس حسابرسی‬ ‫داخلی‬ ‫الف‬ ‫حسابداری یا حسابرسی‬ ‫‪۲۱‬‬ ‫کارشناس تسویه‬ ‫معامالت اوراق‬ ‫بهادار(‪)۱‬‬ ‫الف‬ ‫مهندسی مالی ‪،‬مدیریت‬ ‫مالی‪  ،‬حسابداری‬ ‫‪ ۱‬نفر‬ ‫‪۲۲‬‬ ‫کارشناس تسویه‬ ‫معامالت اوراق‬ ‫بهادار(‪)۲‬‬ ‫الف‬ ‫حسابداری‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬امور‬ ‫بانکی‪ ،‬مدیریت مالی‬ ‫‪ ۱‬نفر‬ ‫‪۲۵‬‬ ‫کارشناس تسویه‬ ‫معامالت کاالیی(‪)۲‬‬ ‫الف‬ ‫مدیریت مالی‪ ،‬اقتصاد‪،‬‬ ‫مهندسی صنایع‪ ،‬‬ ‫مهندسی مالی‬ ‫‪ ۱‬نفر‬ ‫‪ ۲‬نفر‬ ‫کارشناسی‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫مهندسی مالی مدیریت مالی‬ ‫حسابداری‬ ‫‪ ۱‬نفر‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫اشنایی با بازار های کاالیی مسلط به اکسل و‬ ‫فرمول نویسی اکسل‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫ردیف‬ ‫کارشناس مالی‬ ‫توزیع سود‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫کارشناس امور‬ ‫ناشران‬ ‫کارشناس حقوقی‬ ‫الف‬ ‫الف‬ ‫ب‪۴-‬‬ ‫ح‬ ‫مدیریت مالی‪ ،‬حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫مهندسی کامپیوتر‪،‬‬ ‫مهندسی فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫مهندسی صنایع ‪ ،‬علوم‬ ‫کامپیوتر‬ ‫حقوق (کلیه گرایش ها)‬ ‫‪ ۱‬نفر‬ ‫‪ ۲‬نفر‬ ‫‪ ۲‬نفر‬ ‫‪ ۲‬نفر‬ ‫کارشناسی‬ ‫کارشناسی‬ ‫کارشناسی‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫شرایط الزم اختصاصی‬ ‫اشنایی با سامانه های شرکت سپرده گذاری‬ ‫مهارت کار با نرم افزار های مالی‬ ‫شرکت‬ ‫سپرده گذاری‬ ‫مرکزی اوراق‬ ‫بهادار و تسویه‬ ‫وجوه‬ ‫اشنا به امور حسابداری مرتبط با خزانه داری‬ ‫شرکت‬ ‫سپرده گذاری‬ ‫مرکزی اوراق‬ ‫بهادار و تسویه‬ ‫وجوه‬ ‫اشنایی با پایگاه داده و اصول کوئری‬ ‫نویسیاشنایی با ‪access،excel‬‬ ‫اشنایی با ‪Sql‬‬ ‫اشنایی با ‪ CRM‬و اصول ارتباط با مشتری‬ ‫اشنایی با ‪ sql server‬و مدیریت‬ ‫پایگاه داده در ان‬ ‫اشنایی با دیتا ماینینگ‬ ‫اشنایی با ماکرو نویسی‬ ‫شرکت‬ ‫سپرده گذاری‬ ‫مرکزی اوراق‬ ‫بهادار و تسویه‬ ‫وجوه‬ ‫اشنایی با مقررات بازار سرمایه‬ ‫شرکت‬ ‫سپرده گذاری‬ ‫مرکزی اوراق‬ ‫بهادار و تسویه‬ ‫وجوه‬ ‫‪۳۰‬‬ ‫کارشناس‬ ‫امنیت اطالعات‬ ‫ب‪۲-‬‬ ‫مهندسی فناوری اطالعات‬ ‫امنیت اطالعات‬ ‫‪ ۱‬نفر‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫تجربه کاری مرتبط کار ‪ ‬در زمینه ‪SOC‬‬ ‫یا ‪ISMS‬‬ ‫اشنایی با انواع حمالت سایبری‬ ‫شرکت‬ ‫سپرده گذاری‬ ‫مرکزی اوراق‬ ‫بهادار و تسویه‬ ‫وجوه‬ ‫‪۳۱‬‬ ‫کارشناس مبارزه با‬ ‫پولشویی‬ ‫پ‬ ‫مدیریت مالی‪ ،‬حسابداری‪،‬‬ ‫حسابرسی‬ ‫‪ ۱‬نفر‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫مسلط به قوانین و مقررات بازار سرمایه‬ ‫باالخص مباحث پولشویی و مقررات ان‬ ‫مسلط به امور حسابداری و حسابرسی‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی تخصصی و ترجمه‬ ‫متون تخصصی مالی و پولشویی‬ ‫شرکت‬ ‫سپرده گذاری‬ ‫مرکزی اوراق‬ ‫بهادار و تسویه‬ ‫وجوه‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫مطابق شرایط استخدامی سازمان بورس‬ ‫و اوراق بهادار‬ ‫شرکت سمات‬ ‫سامانه‬ ‫‪۳۲‬‬ ‫‪۳۳‬‬ ‫‪۳۴‬‬ ‫‪۳۵‬‬ ‫‪۳۶‬‬ ‫‪۳۷‬‬ ‫‪۳۸‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫شرکت سپرده‬ ‫گذاری مرکزی‬ ‫اوراق بهادار و‬ ‫تسویه وجوه‬ ‫عناوین شغلی‬ ‫گروه‬ ‫ازمون‬ ‫رشته های تحصیلی‬ ‫مورد نیاز‬ ‫تعداد‬ ‫نیروی‬ ‫مورد‬ ‫نیاز‬ ‫حداقل‪ ‬مدرک‬ ‫تحصیلی‬ ‫حداقل‬ ‫سابقه کار‬ ‫الزم‬ ‫(با بیمه)‬ ‫طرف قرارداد‬ ‫(سازمان یا‬ ‫شرکت های‬ ‫تابعه)‬ ‫کارشناس‬ ‫سخت افزار‬ ‫کارشناس نرم افزار‬ ‫کارشناس منابع‬ ‫انسانی‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫کارشناس حقوقی‬ ‫کارشناس عملیات‬ ‫کارشناس نرم‬ ‫افزار (‪)1‬‬ ‫کارشناس نرم‬ ‫افزار (‪)2‬‬ ‫کارشناس نرم افزار (‪)3‬‬ ‫کارشناس نرم افزار (‪)4‬‬ ‫ب‪۱-‬‬ ‫ب‪۳-‬‬ ‫م‬ ‫الف‬ ‫الف‬ ‫ح‬ ‫الف‬ ‫ب‪3-‬‬ ‫ب‪3-‬‬ ‫مهندسی کامپیوتر‬ ‫سخت افزار‬ ‫مهندسی کامپیوتر نرم افزار‪،‬‬ ‫علوم کامپیوتر‬ ‫مدیریت منابع انسانی و‬ ‫گرایش های مرتبط‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫حقوق (کلیه گرایش ها)‬ ‫‪ ۴‬نفر‬ ‫‪ ۲‬نفر‬ ‫‪ ۱‬نفر‬ ‫‪ ۱‬نفر‬ ‫‪ ۲‬نفر‬ ‫‪ ۱‬نفر‬ ‫مدیریت مالی‪ ،‬حسابداری‪،‬‬ ‫مهندسی مالی‬ ‫‪ ۱‬نفر‬ ‫مهندسی کامپیوتر‪،‬‬ ‫مهندسی فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬مدیریت‬ ‫فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫علوم کامپیوتر‬ ‫‪ 7‬نفر‬ ‫مهندسی کامپیوتر‪،‬‬ ‫مهندسی فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬مدیریت‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫ب‪3-‬‬ ‫مهندسی کامپیوتر‪ ،‬مهندسی‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬مدیریت‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬علوم کامپیوتر‬ ‫ب‪4-‬‬ ‫مهندسی کامپیوتر‪ ،‬مهندسی‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬مدیریت‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬علوم کامپیوتر‬ ‫‪ 6‬نفر‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫‪43‬‬ ‫کارشناس نرم افزار (‪)5‬‬ ‫ب‪4-‬‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫‪44‬‬ ‫کارشناس سخت افزار‬ ‫ب‪1-‬‬ ‫مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)‬ ‫مهندسی الکترونیک‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫‪45‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫کارشناسی‬ ‫کارشناسی‬ ‫کارشناسی‬ ‫کارشناسی‬ ‫کارشناسی‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫ب‪3-‬‬ ‫مهندسی کامپیوتر‪ ،‬مهندسی‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬مدیریت‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬علوم کامپیوتر‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫کارشناسی‬ ‫کارشناسی‬ ‫مطابق شرایط استخدامی سازمان بورس‬ ‫و اوراق بهادار‬ ‫اشنایی با قوانین کار وتامین اجتماعی‬ ‫در حد باال‬ ‫اشنا به امور حسابداری مرتبط با خزانه داری‬ ‫اشنا به امور حسابداری مرتبط با خزانه داری‬ ‫شرکت سمات‬ ‫سامانه‬ ‫شرکت سمات‬ ‫سامانه‬ ‫شرکت سمات‬ ‫سامانه‬ ‫شرکت مدیریت‬ ‫دارایی مرکزی‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫شرکت مدیریت‬ ‫دارایی مرکزی‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫شرکت مدیریت‬ ‫دارایی مرکزی‬ ‫‪C#‬‬ ‫‪Asp.net MVC‬‬ ‫‪SQL Server‬‬ ‫‪JavaScript‬‬ ‫‪Angular‬‬ ‫شرکت‬ ‫مدیریت‬ ‫فناوری‬ ‫بورس‬ ‫تهران‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫تسلط به ‪ PLSQL‬و ‪Linux‬‬ ‫مهارت در مدیریت دیتابیس ‪Oracle‬‬ ‫شرکت مدیریت‬ ‫فناوری بورس‬ ‫تهران‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫سابقه برنامه نویسی‬ ‫اشنا به محیط لینوکس‬ ‫اشنا با ‪sed ، awk ، shell script‬‬ ‫اشنا با یکی از ‪ SQL Server ، PLSQL‬یا ‪Oracle‬‬ ‫شرکت مدیریت‬ ‫فناوری بورس‬ ‫تهران‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫تسلط بر پایگاه های داده تحلیلی‬ ‫تسلط بر یکی از ابزارهای ‪ OWB‬و ‪ODI‬‬ ‫شرکت مدیریت‬ ‫فناوری بورس‬ ‫تهران‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫علوم کامپیوتر‬ ‫مهندسی کامپیوتر‪ ،‬مهندسی‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬مدیریت‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬علوم کامپیوتر‬ ‫کارشناس فناوری‬ ‫اطالعات حراست‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫برنامه نویس ‪PLSQL‬‬ ‫تسلط بر ابزار ‪Oracle APEX‬‬ ‫شرکت مدیریت‬ ‫فناوری بورس‬ ‫تهران‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫تسلط بر سرورهای لینوکس و ویندوز‬ ‫مجازی سازی‬ ‫مدیریت دامنه‬ ‫شرکت مدیریت‬ ‫فناوری بورس‬ ‫تهران‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫‪ ‬مطابق شرایط استخدامی کارشناس فناوری اطالعات‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫شرکت مدیریت‬ ‫فناوری بورس‬ ‫تهران‬ ‫عالقمنــدان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و مطالعــه ســایر شــرایط و ثبــت نــام تــا تاریــخ ‪ 1398/12/2‬در‬ ‫ســامانه‪ ‬بورس و اوراق بهــادار بــه ادرس اینترنتــی‪ https://www.seo.ir‬اطالعــات خــود را ثبــت و درخواســت خــود‬ ‫را ارســال نماینــد‪.‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 19‬بهمن‪ 13-1398‬جمادی الثانیه‪ 8-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1188‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه رنگ و پوشش جهت تکمیل کادر‬ ‫یک شرکت در زمینه تولید قطعات خودرو واقع در شهرک‬ ‫سرمایه گذاری خارجی جهت تکمیل پرسنل خود در سایت‬ ‫جدید شرکت در استان اذربایجان شرقی از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫● اقا‪ ،‬خانم●‪ 6‬نفر‬ ‫● کارشناسی ●سرویس ایاب‪ ،‬ذهاب و نهار‬ ‫● بیمه تامین اجتماعی ●بیمه تکمیلی‬ ‫● صندوق قرض الحسنه‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫●اقا‪ ،‬خانم● ‪ 8‬نفر‬ ‫● کارشناسی●سرویس ایاب‪ ،‬ذهاب و نهار‬ ‫● بیمه تامین اجتماعی ●بیمه تکمیلی‬ ‫● صندوق قرض الحسنه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با درج‬ ‫عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫رزومه های بدون عنوان شغلی بررسی نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪estexdam.ps2019@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر واحد تامین خود‬ ‫در استان اذربایجان شرقی‪ ،‬شهر تبریز از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس تامین‬ ‫● اقا‪ ،‬خانم● لیسانس کامپیوتر‪ ،‬مدیریت بازرگانی و برق‬ ‫●اشنایی با قطعات الکترونیک و برد مونتاژ شده‬ ‫●مهارت ارتباطات و فنون مذا کره‬ ‫●دارای روابط عمومی مناسب ●اشنایی با زبان انگلیسی‬ ‫بازاریابی خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر بازاریابی‬ ‫●اقا ‪ ،‬خانم●مجرب‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪khani451@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫● اقا ‪ ،‬خانم● لزوما دارای مدرک لیسانس حسابداری و یا باالتر‬ ‫● با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫● مسلط به نرم افزارهای روز حسابداری‬ ‫● اشنا به حسابداری حقوق و دستمزد ‪،‬ارسال گزارش ارزش‬ ‫افزوده و خرید و فروش فصلی و لیست بیمه پرسنل‬ ‫●ساعات کاری ‪ 8‬الی ‪16‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه همراه با عکس‬ ‫خود را با درج عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪amar.parsian@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت کاوش افاق مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان‬ ‫نیرو استخدام می کنند‪:‬‬ ‫سه نفر مهندس مکانیک گرایش ساخت‬ ‫تولید طراحی کاربردی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫●اشنایی کامل با نرم افزار پریماوارا●رشته مهندسی صنایع‬ ‫را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫سرپرست کنترل پروژه‬ ‫‪hr@ako-sanat.com‬‬ ‫● اقا ●سابقه کار حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫●جهت گزارشات روزانه و هفتگی●رشته صنایع‬ ‫یک شرکت ماشین سازی مستقر در شهرک صنعتی هشتگرد‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫جهت تکمیل کادر مهندسی خود در استان البرز از افراد‬ ‫متعهد و با تجربه کاری مرتبط واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫طراح و نقشه کش صنعتی‬ ‫●اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫● با حداقل مدرک تحصیلی لیسانس ساخت و تولید‬ ‫یا نقشه کشی صنعتی‬ ‫● مسلط به نرم افزار ‪ solid‬و ‪ cad‬و فرایندهای تولید‬ ‫نقشه ساخت و برشکاری● مسلط به ‪GD&T‬‬ ‫● با حداقل ‪ 5‬سال سابقه مرتبط در مجموعه های‬ ‫ماشین سازی‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫●مهارت در کار با کامپیوتر (‪ excel‬و ‪)word‬‬ ‫●توانایی سرچ اینترنتی●دارای برنامه ریزی قوی‬ ‫●توانایی پیگیری مدون امور محوله‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫لطفا عنوان شغلی بعد از ارسال رزومه ذکر گردد‪.‬‬ ‫‪sa.tech@yahoo.com‬‬ ‫اصفهان‬ ‫شرکت الستیک سازان کاردان ایرانیان جهت تکمیل کادر‬ ‫خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس پلیمر‬ ‫●ترجیحا خانم●اشنا به کامپاندینگ‬ ‫●اشنا به تولید محصوالت التکسی‬ ‫●کنترل کیفیت محصوالت‬ ‫●مسئولیت پذیر و متعهد●حقوق مکفی ●بیمه‬ ‫شرکت پایا صنعت سما به منظور تکمیل کادر نیروی انسانی‬ ‫خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫● اقا ‪ ،‬خانم●اشنا به نرم افزارهای طراحی‬ ‫حسابدار‬ ‫● اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪payasama20@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با درج‬ ‫عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪yamirshekari@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت در حوزه تولید تجهیزات دارویی محدوده کمالشهر‬ ‫کرج جهت تکمیل نیروی انسانی خود در استان البرز از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تهران‬ ‫شرکتی کارمند اداری خانم‬ ‫●مسلط به امور مفاصا حساب●بیمه و ‪office‬‬ ‫●‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫فکس ‪88768063 :‬‬ ‫‪job@imq.ir‬‬ ‫چهارمحالوبختیاری‬ ‫●‪ 26‬روز مرخصی سالیانه‬ ‫●اعطای تسهیالت اعتباری و خدمات جانبی شرکت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪info@novinp.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت پخش جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان خراسان رضوی‪،‬مشهد از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی فروش‬ ‫●اقا ‪ ،‬خانم●برنامه ریزی فروش کاال‬ ‫●برنامه ریزی مشتریان●کنترل حساب مشتریان‬ ‫●پیگیری وصول مطالبات●بررسی و کنترل موجودی انبار‬ ‫یک شرکت دانش بنیان واقع در تهران ‪،‬پارک فن اوری پردیس‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان چهارمحال و بختیاری‪،‬‬ ‫●گزارشات●‪ Forcast‬تجزیه و تحلیل داده ها‬ ‫شهرستان شهر کرد از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫●ثبت اسناد●برنامه ریزی اجرا کنترل و پیگیری امور محوله‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●اشنا به پخش و توزیع مویرگی‬ ‫و ساخت پمپ های سانتریفیوژ‬ ‫تکنسین خدمات پس از فروش‬ ‫●حداقل کارشناسی بازرگانی یا صنایع یا ‪MBA‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را فقط با‬ ‫● اقا ‪ ،‬خانم● کارشناسی یا تکنسین فنی مکاترونیک ‪،‬برق ‪● ،‬‬ ‫ترجیحا کارشناس ارشد‬ ‫●اقا ‪ ،‬خانم●مسلط به ابزارهای اندازه گیری و ‪NDT‬‬ ‫● با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار عملی در صنعت بخصوص‬ ‫شرکتهای ماشین سازی‬ ‫● تسلط کامل به کنترل کیفی جوشکاری ‪ ،‬ورقکاری‬ ‫فرمت ‪ pdf‬با درج عنوان شغلی در قسمت ‪ subject‬به ایمیل زیر‬ ‫مهندسی پزشکی‪ ،‬مکانیک●سابقه کار‪ :‬مرتبط‬ ‫ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫‪factory-engineering@testsanat.com‬‬ ‫را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫بوشهر‬ ‫●تجربه کاری مرتبط ●توانایی کار تیمی‬ ‫البرز‬ ‫‪info@sazehpad.com‬‬ ‫●حق بن ‪ -‬خوار و بار و‪ ...‬مطابق قانون کار‬ ‫●بررسی و بهبود فرایند و بهینه سازی‬ ‫لطفا رزومه کاری خود را به ایمیل زیر ارسال فرمایید‪:‬‬ ‫‪Kavoshafagh-co@istt.ir‬‬ ‫زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫●‪ 1‬ماه سنوات در پایان قرداد به ازای هر سال کارکرد‬ ‫شرکت فاتح صنعت کیمیا پیمانکار نگهداری و تعمیرات‬ ‫‪estekhdaam.hr@gmail.com‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫سکوهای گازی پارس جنوبی جهت تکمیل کادر سیستم‬ ‫اتوماسیون مالی و اداری نوین پرداز جهت تکمیل کادر فنی‬ ‫ابزاردقیق خود به یک نفر کارشناس_‪ PLC‬با داشتن تخصص‬ ‫خود در استان خراسان رضوی از اقایان با رزومه کاری قوی‬ ‫زیمنس در تایپهای مختلف و اشنایی و رفع مشکل از‬ ‫سیستم های مدیکون و اومرون و‪ ....‬با شرایط کاری بر روی‬ ‫سکوهای گازی و بصورت ‪١4‬روز کار و ‪١4‬روز استراحت‬ ‫به همراه حقوق مکفی نیازمند میباشد‪.‬‬ ‫از عالقه مندان دعوت میگردد جهت ارزیابی اولیه توسط‬ ‫کارشناسان شرکت وبا ذکر این مورد که ترجیحا»نفراتی که در‬ ‫بخش تعمیرات سیستم پتروشیمی و پاالیشگاه ها و ‪....‬دارای‬ ‫سابقه کار میباشند در اولویت هستند در اسر ع وقت رزومه خود‬ ‫را به ادرس ایمیل دیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪spq1.fsk.co@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت پیمانکاری جهت تکمیل کادر پروژه خود‬ ‫در عسلویه در استان بوشهر از افراد واجد شرایط با تخصص های‬ ‫تکنسین تزریق کار پالستیک‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫● اقا●با حداقل دو سال سابقه کار مرتبط‬ ‫سرپرست کنترل پروژه‬ ‫●حدا کثر ‪ 30‬سال سن‬ ‫●اقا●با سابقه کار حداقل ‪ 12‬سال‬ ‫جهت برنامه نویسی دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس دات نت‬ ‫● اقا●تمام وقت‬ ‫●مسلط به ا کسل●اشنایی کامل راهکاران و همکاران سسیتم‬ ‫●دقیق ‪ /‬پیگیر‪ /‬مسئولیت پذیر‬ ‫●مسلط به مفاهیم برنامه ریزی و کنترل موجودی و فروش‬ ‫●دارای قدرت مذا کره‬ ‫●مشهد ایستگاه اخر مترو وکیل اباد●حقوق ‪ 2‬تا ‪ 3‬میلیون‬ ‫●ارتقای شغلی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@rayantrade.ir‬‬ ‫خوزستان‬ ‫●برنامه نویس دات نت● مسلط به ‪C#.Net(genericTypes/‬‬ ‫‪)...,Async/socketProgramming/Entity FrameWork/ Linq‬‬ ‫●اشنا به ‪Xamarin/Asp.NetCore/WinApp‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●مسلط به ‪●sqlServer‬مسلط به برنامه نویسی اندروید‬ ‫مدیر پروژه بهره برداری پاالیشگاه نفت‬ ‫●مسلط به برنامه نویسی سرویس های وب بیس و طراحی بک‬ ‫یا مدیر بهره برداری پاالیشگاه‬ ‫اند(‪)WebApi/Soap/SignalR/Service‬‬ ‫● اقا‪ ،‬خانم●تمام وقت‬ ‫●مسلط به طراحی سایت و طراحی فرانت اند‬ ‫●دارای حداقل ‪ 15‬سال سابقه کار در زمینه پاالیشگاه نفت خام‬ ‫●تسلط کار با ‪ Git‬و ‪●Nuget‬پایان خدمت‬ ‫●اشنایی با تمام قراردادها و مدیریت پاالیشگاه از رشته های‬ ‫●متعهد و پایند به اصول●عالقه مند به کار تیمی‬ ‫مهندسی شیمی و مهندسی نفت‬ ‫●حداقل ‪ 5‬سال تعهد کاری●حداقل قانون کار به باال‬ ‫● حقوق ثابت●بیمه تکمیلی●سایر مزایا‬ ‫بسته به میزان تخصص‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫●بیمه●‪ 2‬ماه عیدی و پاداش پایان سال‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪estekhdam.98@yahoo.com‬‬ ‫گردشگری‬ ‫شنبه‪ 19‬بهمن‪ 13-1398‬جمادی الثانیه‪ 8-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1188‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫بررسی یک چالش قدیمی در حوزه گردشگری ؛‬ ‫راهنمایان تور در انتظار بیمه‬ ‫و به رسمیت شناخته شدن هویت شغلی‬ ‫در شرایطی که کشورمان با تحریم های همه جانبه از سوی کشورهای مختلف روبروست‬ ‫بسیاری از کارشناسان توسعه گردشگری را بهترین فرصت برای نجات اقتصاد و اشتغال‬ ‫عنوان می کنند‪ .‬این در حالی است که هنوز بخش گردشگری نیز خود را برای این مهم اماده‬ ‫نکرده و راهنمایان گردشگری به عنوان پیشقراوالن توسعه صنعت گردشگری‪ ،‬هنوز به عنوان‬ ‫یک شغل به رسمیت شناخته نشده و بیمه انها با مشکالتی مواجه است‪.‬‬ ‫ایا راهنمایان تور بیمه می شوند؟‬ ‫معاون گردشگری از تصویب‬ ‫قانون«بیمهراهنمایان گردشگری»‬ ‫در اینده نزدیک در مجلس خبر‬ ‫داد و تصویب مالیات اضافه‬ ‫بر سفرهای خارجی ایرانی ها را‬ ‫منتفی دانست و گفت‪ :‬مالیات‬ ‫اضافه ایبرسفرهایخروجیبسته‬ ‫نشده و انچه تصویب شده طبق‬ ‫توضیحات سازمان امور مالیاتی‪،‬‬ ‫همان عوارض خروجی است‪.‬‬ ‫ولی تیموری بیان کرد‪ :‬مصوبه بیمه راهنمایان گردشگری‬ ‫پس از پیگیری های طوالنی‪ ،‬دستاورد بزرگی به حساب می اید‪،‬‬ ‫مخصوصا در شرایط اقتصادی دولت که باید از کمک مجلس‬ ‫برای تصویب این الیحه تشکر کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مجلس به قانون معافیت مالیاتی اژانس های‬ ‫واردکننده گردشگر خارجی نیز رای داد‪ .‬پیش از این معافیت‬ ‫مالیات بر درامد این اژانس ها تصویب شده بود‪.‬‬ ‫معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی با اشاره به تحوالت سیاسی که گردشگری ایران‬ ‫را در وضعیت بحرانی قرار داده است‪ ،‬گفت‪ :‬استرالیا چند ماه‬ ‫گذشته درگیر اتش سوزی گسترده ای بود که صنعت گردشگری‬ ‫ان را به شکل وحشتناکی دچار تالطم کرد‪ .‬این اتفاقات نشان می دهد‬ ‫بحران از گردشگری دور نیست‪ ،‬به اضافه این که وقوع ان‬ ‫خارج از اراده ما است و در هر مقصدی می تواند رخ دهد‪ ،‬اما‬ ‫انچه اهمیت دارد این است که اینک کنار هم ایستاده ایم و‬ ‫می خواهیم به شرایط عادی برگردیم‪ .‬این نخستین گام است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در برنامه ریکاوری کشور‪ ،‬سریع ترین تصمیم‬ ‫بازگشت به شرایط عادی است؛ چرا که اگر دچار سکوت‪ ،‬رکود و‬ ‫کسالت شویم‪ ،‬برگشت پذیری سخت خواهد بود‪.‬‬ ‫تیموری به ظریفت های گردشگری که می تواند در بحبوحه ی‬ ‫سیاسیموردتوجهشخصیت هایسیاسیقرار گیرداشاره کردو افزود‪:‬‬ ‫ظرفیت ایران به حدی باال است که ولیعهد کشوری که در روزهای‬ ‫اخیر با ان دچار چالش شده ایم برای سفر به ایران ابراز تمایل کرده و در‬ ‫سخنان خود به تمدن و فرهنگ خاص مردم ایران اشاره کرده است‪.‬‬ ‫این مقام مسوول در وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫بعد سال ها که بحث بیمه راهنمایان تور مطرح است این روزها برخی نمایندگان با حمایت‬ ‫سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری در صدد بیمه حدود دو هزار راهنمای تور‬ ‫در کشور است‪ .‬طرحی که اما و ا گر های فراوانی دارد چرا که از یک سو عمر مجلس فعلی رو به‬ ‫پایان است و از سوی دیگر فرایند تصویب بیمه و انتخاب دو هزار نفر از میان ‪ 14‬هزار راهنمای‬ ‫تور خود حکایت دیگری است‪.‬‬ ‫صنایع دستی‪ ،‬برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران را‬ ‫پروژه دیگر ایران در راستای برنامه اقدام فوری و ریکاوری تصویر‬ ‫کشور دانست و اظهار کرد‪ :‬در دنیا این روال مرسوم است که وقتی در‬ ‫منطقه ای بحران پیش می اید‪ ،‬همایش بین المللی برگزار و تصاویری‬ ‫به دنیا مخابره می شود که از طریق ان به جایگاه قبلی برمی گردند‪.‬‬ ‫او یاداور شد ‪ :‬نمایشگاه گردشگری تهران که یک روز پس از جشن‬ ‫‪ ۲۲‬بهمن ماههمزمانباحضور مهمانانیاز سایراستان هابرگزار می شود‪،‬‬ ‫پیامنشاطو امادگیایرانبرایمهمان پذیریرامخابرهمی کند‪.‬‬ ‫تیموریبهتجدیدنظربرخیشرکت هایهواپیماییاروپاییبرای‬ ‫استفاده از اسمان ایران پس از تعلیق برنامه پروازی برخی ایرالین ها به‬ ‫دنبال سقوط هواپیمای اوکراینی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وقتی خودمان بخواهیم‬ ‫اتفاقات خوب رخ می دهد‪ ،‬فقط باید ان ها را پررنگ کنیم‪.‬‬ ‫تیموری به مصوبه پر سر و صدای اخیر مجلس درباره مالیات‬ ‫بر سفرهای خروجی اشاره کرد و گفت‪ :‬این موضوع را پیگیری‬ ‫کردیم‪ ،‬حتی نماینده سازمان امور مالیاتی را دعوت کردیم تا در‬ ‫این باره توضیح داد که اعالم کردند مالیات جدیدی برای خروج‬ ‫از کشور وضع نشده و این مصوبه همان عوارض خروجی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما از قانونگذاران انتظار داریم حاال که خودشان‬ ‫خواسته اند جایگاه گردشگری ارتقاء یابد‪ ،‬رویکرد ملی در وضع‬ ‫قوانین مربوط به گردشگری داشته باشند‪.‬‬ ‫او با بیان این امید که صنعت گردشگری ایران با اتفاقات‬ ‫اخیر دچار تالطم جدی نخواهد شد‪ ،‬بر لزوم توجه و توسعه به‬ ‫گردشگری داخلی تا کید کرد و افزود‪ :‬جمعیت این کشور‬ ‫‪ ۸۰‬میلیون نفر است‪ ،‬نباید از ترنور مالی که جمعیت ایجاد‬ ‫می کند غافل شویم‪ .‬اگر روی این ظرفیت توجه شود‪ ،‬توزیع‬ ‫عادالنه ثروت و درامد حتما محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫راهنمایان تور به دنبال بیمه و هویت شغلی خود هستند‬ ‫راهنمایان تور سفیران‬ ‫فرهنگی و پیشقراوالن توسعه‬ ‫صنعت توریسم در هر کشوری‬ ‫هستند چرا که این شغل‬ ‫ارتباط مستقیمی با توسعه‬ ‫درامدها و ایجاد اشتغال دارد‪.‬‬ ‫علی صدرنیا رئیس هیئت‬ ‫مـ ــدیـ ــره جـ ــام ـ ـعـ ــه راهنمایان‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ایرانگردی و جهانگردی با اشاره به فرصت های خوبی که برای‬ ‫توسعه گردشگری بویژه بومگردی در کشور فراهم شده است گفت‪:‬‬ ‫ایران کشوری پهناور و با جاذبه های تاریخی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬طبیعی و‬ ‫بوم گردی بسیار جذابی است که می تواند برای هر گردشگر داخلی‬ ‫و خارجی حرف های بسیاری برای گفتن داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه راهنمایان تور هزینه های گردشگری‬ ‫را کاهش می دهند گفت‪ :‬وقتی با یک تعطیالت چند روزه‬ ‫میلیون ها ایرانی بدون مطالعه و راهنما عازم سفر می شوند و‬ ‫ساعت ها وقت و انرژی خود را هدر می دهند نقش یک راهنمای‬ ‫گردشگری (تورلیدر) به اسانی مشخص می شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه نقش نهادها و ارگان های مرتبط با گردشگری‬ ‫و اطالع رسانی در ساماندهی مناسب سفرها بسیار اهمیت‬ ‫دارد گفت‪ :‬می توانیم بگوییم در این زمینه راهمایان تور با توجه به‬ ‫شناختی که از مقاصد گردشگری دارند نیز بسیار مهم است‪.‬‬ ‫ویژگی های شغلی»راهنمایان تور»‬ ‫رئیس هیئت مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی‬ ‫درباره اینکه یک راهنمای گردشگری یا (تور لیدر ) خوب باید‬ ‫چه ویژگی هایی داشته باشد گفت‪ :‬خیلی ها عالقمند هستند‬ ‫راهنمای گردشگر یا تورلیدر شوند ولی باید بدانیم که این شغل‬ ‫در کنار جذابیت هایی که دارد شغل اسانی نیست و عالقمندان‬ ‫باید تخصص ها و شرایطی را کسب نمایند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه اموزش و تجربه برای راهنمایان‬ ‫گردشگری بسیار مهم است گفت‪ :‬برای شغل راهنمای تور‬ ‫اموزش ها بویژه اموزش زبان در ارتباط با گردشگران خارجی‬ ‫بسیار مهم است‪ .‬در حوزه گردشگری داخلی اگر فردی بتواند‬ ‫مهارت ها و استعدادهای خود بپرورانید و در مسیر صحیح‬ ‫قرار دهد‪ ،‬می تواند یک تور لیدر خوب باشد‪.‬‬ ‫صدرنیا با اشاره به اینکه دانستن یک زبان خارجی برای‬ ‫راهنماینان گردشگری یکی مزیت خوب فراهم می نماید گفت‪:‬‬ ‫تسلط به یک زبان خارجی رکن اصلی برای موفقیت در این حرفه‬ ‫است‪ .‬یعنی اگر شخصی تمام اطالعات مربوط به کشور را هم دارا‬ ‫باشد اما اگر نتواند به خوبی ان ها را به زبان مخاطب یا همان گروه‬ ‫ً‬ ‫توریست مطرح کند عمال مثل اینست که ان اطالعات را ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شغل راهنمای تور یا تورلیدری در دنیا به رسمیت‬ ‫شناخته شده است ولی در ایران «راهنمایان تور» نه تنها شغل‬ ‫محسوب نمی شوند بلکه حتی بیمه هم نیستند و بعد از سال ها‬ ‫سازمان تامین اجتماعی این گروه را به عنوان کارورزی برای بیمه‬ ‫خویش فرمایی در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫بیمه راهنمایان تور یک اقدام تبلیغاتی است‬ ‫م ـ ـ ــدی ــرعـ ـ ــام ــل جــــــامــــــعـــه‬ ‫راهـ ـنـ ـم ــایـ ـ ــان ای ـ ـ ـ ـ ــرانـــــــگـــردی‬ ‫و جـ ـه ــانـ ـگـ ـ ــردی نـ ـیـــــــــز بـــــــــه‬ ‫ب ـ ـ ـ ــازارکـ ـ ــار گـ ـف ــت‪ :‬راهـــنـــمای‬ ‫گ ــردشگ ــری یا تورلـ ـیـــدر‪ ،‬یـــک‬ ‫شـ ـغ ــل ق ــدیـ ـم ــی‪ ،‬سخت و‬ ‫طاقت فرسا به شمار می اید که‬ ‫متاسفانه در ایران انچنان به ان‬ ‫توجه نمی شود‪.‬‬ ‫علی رجبی با اشاره به اینکه متاسفانه راهنما گردشگری شغل‬ ‫دوم و سوم به شمار می اید و در این حوزه امنیت شغلی و بیمه‬ ‫وجود ندارد افزود‪ :‬هنوز اقدامی برای بیمه راهنمایان تور صورت‬ ‫نگرفته است بلکه فقط شاهد موافقت اولیه برخی نمایندگان در‬ ‫مجلس هستیم که بعید است در ایام باقی مانده کاری برای این‬ ‫طرح انجام بدهند و بیشتر شبیه به یک اقدام تبلیغاتی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه هنوز منابع مالی بیمه راهنمایان تور‬ ‫مشخص نشده است گفت‪ :‬حدود ‪ ١4‬هزار راهنمای تور در‬ ‫کشور فعال است اما مجلس با بیمه دو هزار نفر به صورت اولیه‬ ‫موافقت نموده و هنوز هم به تصویب نهایی نرسیده است و این‬ ‫در حالی است که باید منابع مالی ان مشخص شود و در صورت‬ ‫تصویب شورای نگهبان با ان موافقت نماید‪.‬‬ ‫در صورت تصویب نهایی در مجلس؛‬ ‫هنرمندان صنایع دستی و راهنمای گردشگران بیمه می شوند‬ ‫از س ــوی دیگ ــر س ــخنگوی کمیس ــیون فرهنگ ــی مجلـــس از‬ ‫بررس ــی تبصره ه ــای ارجاع ــی بودج ــه ‪ ۹۹‬کش ــور در کمیســـیون‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫متبـــوع خـــود خبـــر داد و گفـــت‪ :‬در ایـــن جلســـه پوشـــش بیم ــه‬ ‫تامیـــن اجتماعـــی هنرمنـــدان صنایـــع دســـتی و راهنمای ــان‬ ‫گردش ــگری ب ــا تایی ــد وزارت می ــراث فرهنگ ــی‪ ،‬صنای ــع دس ــتی و‬ ‫گردشـــگری تصویـــب شـــد‪.‬‬ ‫«فاطمـــه ذوالقـــدر» از افزایـــش ‪ ۱۰‬درصـــدی هزینـــه صـــدور و‬ ‫تمدی ــد روادی ــد ب ــه کش ــورمان خب ــر داد و گف ــت‪ :‬درام ــد حاص ــل از‬ ‫ایـــنمبلـــغصـــرفتوســـعهزیرســـاخت های گردشـــگریمی ش ــود‪.‬‬ ‫وی در تشـــریح نشســـت روز سه شـــنبه کمیســـیون فرهنگ ــی‬ ‫مجل ــس اظه ــار ک ــرد‪ :‬اعض ــای کمیس ــیون فرهنگ ــی در نشس ــت‬ ‫خ ــود تبصره ه ــای ارجاع ــی الیح ــه بودج ــه س ــال ‪ ۱۳۹۹‬کل کش ــور‬ ‫بــه کمیســیون را بررســی کــرده و پیشــنهادات خــود را جهــت ارائــه‬ ‫ب ــه تلفی ــق مط ــرح کردن ــد‪.‬‬ ‫نماین ــده م ــردم ته ــران‪ ،‬ری‪ ،‬ش ــمیرانات‪ ،‬اسالمش ــهر و پردی ــس‬ ‫در مجل ــس ش ــورای اس ــامی‪ ،‬گف ــت‪ :‬یک ــی از پیش ــنهاداتی ک ــه‬ ‫در ای ــن نشس ــت تصوی ــب ش ــد‪ ،‬پوش ــش بیم ــه تامی ــن اجتماع ــی‬ ‫هنرمنـــدان صنایـــع دســـتی و راهنمایـــان گردشـــگری بـــا تایی ــد‬ ‫وزارت می ــراث فرهنگ ــی‪ ،‬صنای ــع دس ــتی و گردش ــگری ب ــود‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬همچنیـــن پیشـــنهاد شـــد کـــه مبلـــغ ‪ ۵۰‬میلی ــارد‬ ‫ر ی ــال از مح ــل ردی ــف اعتب ــارات ریاس ــت جمه ــوری کس ــر و ب ــه‬ ‫موسســـات‪ ،‬مراکـــز‪ ،‬کانون هـــا‪ ،‬تشـــکل های صنفـــی وابســـته ب ــه‬ ‫خان ــه تئات ــر اضاف ــه ش ــود‪ .‬در غی ــر ای ــن ص ــورت از اعتب ــار فص ــل ‪۵‬‬ ‫وزارت فرهنــگ کســر و ایــن ردیــف اضافــه شــود کــه ایــن پیشــنهاد‬ ‫ه ــم ب ــه تصوی ــب اعض ــا رس ــید‪.‬‬ ‫ذوالقـــدر یـــاداور شـــد‪ :‬پیشـــنهاد دیگـــری کـــه در کمیس ــیون‬ ‫فرهنگ ــی ب ــه تصوی ــب نماین ــدگان رس ــید‪ ،‬افزای ــش ‪ ۱۰‬درص ــدی‬ ‫هزینـــه صـــدور و تمدیـــد روادیـــد بـــه کشـــور و اختصـــاص رق ــم‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬میلی ــارد ری ــال از ای ــن مح ــل ب ــرای توس ــعه زیرس ــاخت های‬ ‫مرتب ــط ب ــا بخ ــش گردش ــگری‪ ،‬صنای ــع دس ــتی و می ــراث فرهنگ ــی‬ ‫ب ــه وزارتخان ــه مربوط ــه ب ــود‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 19‬بهمن‪ 13-1398‬جمادی الثانیه‪ 8-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1188‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استخدام‪ -‬اصفهان‬ ‫شرکت دانش بنیان پیشگام رایان داده پژوه در راستای‬ ‫تکمیل کادر خود از بین عالقمندان به حوزه برنامه نویسی‪،‬‬ ‫برنامه نویس فول استک بصورت تمام وقت دارای شرایط‬ ‫ذیل استخدام می نماید؛ عالقمندان رزومه خود را‬ ‫از طریق ایمیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫مسلط به‪:‬‬ ‫‪Asp.net‬‬ ‫‪Asp.net core‬‬ ‫‪c#‬‬ ‫‪MVC٣‬‬ ‫‪Microsoft SQL Server‬‬ ‫‪Html5‬‬ ‫‪CSS٣‬‬ ‫‪JavaScript‬‬ ‫‪Angular‬‬ ‫ساعت کاری از ‪ ٨‬صبح الی ‪ ١٧:٣٠‬روزهای شنبه تا‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪job@pishgamrayan.com‬‬ ‫■□■‬ ‫کارشناس ‪IT‬‬ ‫● ترجیحا اقا ● مسلط به مفاهیم میزبانی وب ( هاست –‬ ‫دامنه – سرور ) ● مسلط به وردپرس و رفع مشکالت ان‬ ‫● مسلط به ‪ ● CSS /HTML‬اشنایی با کنترل‬ ‫پنل های هاستینگ مثل ‪Cpanel – Directadmin Plesk‬‬ ‫● اشنا به ویندوز و لینوکس و دستورات ان دسترسی به‬ ‫لپ تاپ ( کامپیوتر ) و به اینترنت پر سرعت در منزل در‬ ‫مواقع ضروری ● تسلط به زبان انگلیسی جهت خواندن‬ ‫و نوشتن ● ساعات کار ‪ ٨:٣٠‬الی ‪ ( ١6:٣٠‬امکان شیفتی‬ ‫شدن و یا کار پاره وقت با توافق وجود دارد )‬ ‫● حقوق ‪ :‬اداره کار ‪ +‬بیمه ( بیمه بعد از سه ماه )‬ ‫امکان اضافه کاری به صورت دورکاری وجود دارد‬ ‫لطفا رزومه خود را از طریق واتساپ یا تلگرام به شماره‬ ‫‪ ٠٩٣6٨55٧٠٧١‬ارسال نمایید‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫قابل توجه عالقمندان و فارغ التحصیالن رشته نرم افزار‬ ‫شرکت نرم افزاری در اصفهان از میان واجدین شرایط‬ ‫اقدام به استخدام می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس اندروید با جاوا و ‪ios‬‬ ‫● مسلط به ‪● swift‬متخصص سئو و تولید محتوا‬ ‫●ساعت کاری ‪ ٩‬صبح تا ‪ 5:٣٠‬بعدازظهر‬ ‫●حقوق از ‪ ١.٧٠٠‬تا ‪ 5‬میلیون تومان بسته به سابقه کار و‬ ‫توانایی ‪ +‬بیمه ‪ +‬پورسانت‬ ‫محل کار اتوبان چمران خ شاهد‬ ‫خواهشمند است مشخصات‪ ،‬رزومه و نمونه کار خود را به‬ ‫ادرس زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪raap.programming@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت نرم افزاری زیگورات به منظور تکمیل کادر فنی‬ ‫خود نیروی جوان ‪ ،‬متعهد ‪ ،‬حرفه ای و متخصص در‬ ‫زمینه های زیر استخدام می نماید ‪:‬‬ ‫‪ : Front End‬یکی از تخصص های پایین‬ ‫‪AngularJS‬‬ ‫‪ReactJS + React Native - Flutter‬‬ ‫●حقوق از ‪ ٣‬میلیون تومان به باال‬ ‫‪ - : Wordpress‬متخصص ‪PHP‬‬ ‫●حقوق از ‪ ٢.5‬میلیون تومان به باال‬ ‫‪٣D Game : unity‬‬ ‫●حقوق از ‪ ٣‬میلیون تومان به باال‬ ‫لطفا رزمه خود را به ادرس زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪info@itamin.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکتی فعال در زمینه برنامه نویسی و ‪ IT‬در شهر اصفهان‬ ‫به سه نفر برنامه نویس‬ ‫●مسلط به ‪● php laravel‬بصورت پاره وقت(پروژه ای) و‬ ‫تمام وقت نیازمند است‬ ‫داشتن نمونه کار قوی الزامی می باشد ثبت درخواست‪:‬‬ ‫از طریق ارسال رزومه به‬ ‫‪atrincom.com@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫طراح گرافیست و طراح وب سایت‬ ‫● با تجربه● پاره وقت لطفا رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایید‬ ‫‪tobecontinued2222@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫برنامه نویس خانم‬ ‫مجموعه «طراح نگاران کاران پارسی»در نظر دارد جهت‬ ‫تکمیل تیم نرم افزاری خود اقدام به استخدام‬ ‫برنامه نویس با مشخصات زیر می نماید ‪.‬‬ ‫برنامه نویس ‪back-end‬‬ ‫● تسلط بر ‪javascript ، jquery، mysql ، php‬‬ ‫● اشنا به الراول‬ ‫برنامه نویس ‪front-end‬‬ ‫● تسلط بر ‪ ● html، css , bootstrap‬دارای نمونه کار‬ ‫طراحی سایت انالین خالق و صاحب نظر‬ ‫مسئولیت پذیر ‪ ،‬منظم ‪،‬جدیت و دقت در کار و‬ ‫عالقه مند به یادگیری ● ساعت کاری ‪ ٨:٣٠ :‬صبح‬ ‫الی ‪ ٢:٣٠‬بعد از ظهر● بیمه‪ ،‬حقوق و مزایا طبق اداره کار‬ ‫ارسال رزومه و نمونه کار انالین به ایمیل‬ ‫‪hamidpour17@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬البرز‬ ‫دارای یکی از مدارک کارشناسی ‪ IT‬مهندسی فناوری‬ ‫اطالعات یا کارشناسی کامپیوتر مهندسی نرم افزار‬ ‫● تجربه کار و مهارت در زمینه ‪ ● IT‬تجربه کار و مهارت‬ ‫در زمینه شبکه های کامپیوتری ● تجربه کار و مهارت در‬ ‫زمینه دوربین های مداربسته ● دارای مدرک ‪ICDL‬‬ ‫● سرعت باالی تایپ متون ● دارای حسن اخالق‪،‬‬ ‫منضبط و مسئولیت پذیری باال‬ ‫● ترجیحا مجرد و زیر ‪ ٣٠‬سال‬ ‫محل سکونت ترجیحا ازادگان کرج و یا اطراف ان باشد‬ ‫ً‬ ‫لطفا رزومه خود را ایمیل فرمایید‪.‬‬ ‫‪khadamat.ghazaee6001@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت شایگان برای تکمیل دپارتمان سئوی خود از‬ ‫سئوکاران و متخصصین در این زمینه‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‬ ‫● با انگیزه و انرژی باال ● روحیه کار تیمی‬ ‫● حداکثر سن ‪ ٣٠‬سال● متعهد و وظیفه شناس‬ ‫● مسلط به الگوریتم های موتورهای جستجو‬ ‫● مسلط به تولید محتوای تاثیر گذار و سئو شده‬ ‫● مسلط به روشها و الگوریتمهای لینک سازی داخلی و‬ ‫خارجی ● مسلط به لوکال سئو● مسلط به انالیز کلمات‬ ‫کلیدی و تحلیل سایت و رقبا ● مسلط به ابزارهای سئو‬ ‫اعم از گوگل وبمستر و انالیتیکس ● مسلط به سیستم‬ ‫مدیریت محتوای سایت فقط ارسال رزومه به‬ ‫‪info@shayegan.net‬‬ ‫■□■‬ ‫نویس وردپرس و ترجیحا ‪Front-End‬‬ ‫یک برنامه‬ ‫ِ‬ ‫● توانایی ترکیب هنر طراحی و برنامه نویسی‬ ‫● قدرت تبدیل اجزا و عناصر گرافیکی ‪ UI/UX‬به کد و‬ ‫برنامه نویسی●تسلط به ادیت قالب وردپرس ● تسلط به‬ ‫برنامه نویسی ‪ PHP‬و ‪ ● css‬اشنایی با سئو مزیت محسوب‬ ‫می شود● اشنایی با اصول ‪ ● UI , UX‬مسلط به طراحی‬ ‫گرافیکی صفحات وب ● دارای خالقیت و ایده پردازی‬ ‫در طراحی وبسایت با ‪ Photoshop‬یا نرم افزار های طراحی‬ ‫مشابه●با روحیه کار تیمی‬ ‫● دارای نمونه کار دارای سابقه کار‬ ‫● محیط کاری استارتاپی شاد ● حقوق و مزایای خوب‬ ‫● پرداخت بموقع حقوق ● ساعات کاری ‪ :‬شنبه تا‬ ‫چهارشنبه ‪ ٩‬صبح تا‬ ‫‪ 6‬عصر ‪ -‬پنجشنبه ها تعطیل رزومه خود را‬ ‫برای ما ایمیل کنید‬ ‫‪info@mohtavanet.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬اردبیل‬ ‫کارشناس کامپیوتر‬ ‫● مسلط به تجهیزات ‪ -‬سیسکو ‪ -‬فایروال‬ ‫● مسلط به تجهیزات ‪ - HP‬ذخیره ساز ●مسلط به‬ ‫سرویس های مایکروسافت و مجازی سازی جهت‬ ‫فعالیت در اردبیل با سابقه کار مرتبط ارسال رزومه به‬ ‫ادرس ایمیل‬ ‫‪AMIRREZA.KESHVARI@GMAIL.COM‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬بندرعباس‬ ‫شرکت پژواک جهت تکمیل کادر پشتیبانی خود به‬ ‫یک نفر برنامه نویس اشنا به زبان برنامه نویسی دلفی‬ ‫نیازمند است لطفا رزومه خود را به شماره واتس اپ‬ ‫‪ ٠٩٣٨١٢٢٢٨٢٨‬ارسال نمایید شرایط حقوق بعد از تایید‬ ‫رزومه مطرح میگردد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫کارشناس فناوری اطالعات‬ ‫● مسلط به کامپیوتر ‪ -‬سخت افزار ‪ -‬نرم افزار‬ ‫● مسلط به شبکه و دوربین های مدار بسته سرویس‬ ‫رفت و برگشت غذای روزانه محل فعالیت فوالد هرمزگان‬ ‫با سابقه و توانایی مدیریت و سرپرستی کارگاه با سابقه‬ ‫کار مرتبط ارسال رزومه به ادرس ایمیل‬ ‫‪AMIRREZA.KESHVARI@GMAIL.COM‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬تبریز‬ ‫شرکت نرم افزاری پرنیان در نظر دارد استخدام‬ ‫دو الی سه نفر کارمند‬ ‫● اشنایی کامل به وردپرس و نحوه پست گذاری‬ ‫● اشنایی به سئو و استاندارد های ان‬ ‫●مسلط به فوتوشاپ و نرم افزار های ویرایش عکس‬ ‫● اشنایی با زبان انگلیسی و استانبولی‬ ‫(اولیت افراد دارای این تخصص بیشتر است )‬ ‫●متعهد‪ ،‬نظم کاری باال‪ ،‬روحیه کار تیمی توجه‬ ‫برای افراد با سابقه کاری بصورت دورکاری و پاره وقت‬ ‫امکان پذیر هست برای ارسال رزومه مشخصات به‬ ‫واتس اپ شماره ‪٠٩٣545٠6٨45‬‬ ‫ادرس شرکت ‪ :‬حوالی میدان ساعت‬ ‫■□■‬ ‫شرکت شاتل برای تکمیل کادر فنی خود در شهر تبریز از‬ ‫افراد عالقمند و فعال در این زمینه ها با شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می کند‪.‬‬ ‫● دانشجو یا دارای مدرک فوق دیپلم و یا کارشناسی در‬ ‫رشته های مرتبط ‪ ،IT‬کامپیوتر یا مخابرات‬ ‫● حداکثر سن ‪ ٢٨‬سال ● توانایی پاسخ گویی و رفع‬ ‫سریع مشکالت سرویس مشترکین از طریق تلفن‪ ،‬چت‬ ‫انالین‪ ،‬ایمیل‪ ،‬پشتیبان حضوری و دورکاری‬ ‫● روابط عمومی باال به همراه اعتماد به نفس مناسب در‬ ‫رویارویی با مشترکین و مشکالت ان ها امکان حضور در‬ ‫شیفت های مختلف کاری در تمامی ساعات شبانه روز‬ ‫و حتی روزهای تعطیل‬ ‫● اشنایی با ‪ Network +‬اشنایی به مفاهیم ‪DSL‬‬ ‫‪o_ranjbar@tabriz.shatel.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬شیراز‬ ‫یک شرکت برنامه نویسی از نیروی خانم یا اقا جهت‬ ‫پشتیبانی از نرم افزارهای تولیدی شرکت افراد‬ ‫● اشنا به ‪ MS SQL‬و شبکه در اولویت قرار دارند‪.‬‬ ‫افراد واجد شرایط با مراجعه به سایت شرکت از طریق‬ ‫جستجوی عبارت «شرکت افتاب اسا» در گوگل ‪ ،‬پس‬ ‫از دریافت و تکمیل فرم رزومه تکنیسین کامپیوتر ‪ ،‬رزومه‬ ‫خود را به ایمیل شرکت به ادرس زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@AftabAsa.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت پردازش هوشمند فیدار ‪ ،‬برای تکمیل تیم تحقیق‬ ‫و توسعه خود ‪ ،‬از متقاضیان در زمینه های‬ ‫زیر دعوت به همکاری می کند‬ ‫برنامه نویس جاوا‬ ‫● حداقل ‪ ٣‬سال سابقه کار با جاوا دانستن مفاهیم وب‬ ‫برنامه نویس ‪Embed C‬‬ ‫● مسلط بر ‪Embed C‬‬ ‫● اشنایی با میکروکنترلر های ‪NRF52‬‬ ‫برنامه نویس فرانت اند‪:‬‬ ‫● اشنا با ‪Single Page Applications‬‬ ‫● مسلط بر ‪HTML5 /CSS / JAVASCRIPT‬‬ ‫برنامه نویس دات نت‬ ‫● اشنایی کامل با برنامه نویسی ‪c#, Asp.net WebAPI‬‬ ‫●دارای روحیه کار تیمی ●دارای حداقل مدرک رشته‬ ‫مهندسی کامپیوتر امتیاز ویژه مخصوص فارغ التحصیالن‬ ‫دانشگاه های دولتی در صورت تمایل رزومه خود را به‬ ‫ادرس زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪alirezza@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت ساکوک برای توسعه فعالیت های خود از افراد با‬ ‫تجربه که مسلط به زبان های برنامه نویسی & ‪React‬‬ ‫‪ Node.js & MongoDB‬هستند دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫● نوع همکاری تمام وقت ● حداقل سابقه کار مفید و‬ ‫مرتبط‪ ٢‬سال ● توانایی حل مسئله روحیه کار تیمی و‬ ‫خالق● محیط حرفه ایی‪ ،‬همکاری بلند مدت و متعهد‬ ‫به پرداخت متناسب و به موقع‪ .‬متقاضیان گرامی لطفا‬ ‫رزومه خود را ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪farsinternetcenter@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک کارگاه ساختمانی واقع‬ ‫در کیلومتر ‪ ٣‬جاده صدرا به‬ ‫یک نفر نیروی ‪IT‬‬ ‫● با تجربه کافی در این حوزه ● اشنایی کامل با سرور‬ ‫مجازی و میکروتیک و هم چنین مدیریت اتوماسیون‬ ‫اداری و فرایندهای کسب و کار نیازمند است ‪.‬‬ ‫لطفا رزومه کاری خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫‪sah.rahnama@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس میان افزار در یکی از شرکت دانش‬ ‫بنیان مستقر در پارک علم و فناوری فارس‬ ‫● عالقه مند و توانمند به زبان های ‪ C , PHP , Java‬و‬ ‫مدیریت سرویس دهنده های مبتنی‬ ‫بر سیستم عامل ‪Linux‬‬ ‫‪matin_job@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫نیازمند چند نیروی متخصص و باتجربه‬ ‫جهت همکاری با شرایط عالی در زمینه های‬ ‫برنامه نویسی ‪Android, ios, Web Developer, smart‬‬ ‫‪ watch‬الکترونیک طراح ‪ pcb‬هستیم‪.‬‬ ‫لطفا رزومه و اطالعات تماس خود را به‬ ‫ادرس زیر ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫‪Shirazelectronic94@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت‬ ‫چند کارشناس ‪ IT‬خانم‬ ‫● مسلط به نرم افزار های گرافیکی‬ ‫‪PHOTOSHOP، ILLUSTRATOR‬‬ ‫استخدام می نماید‪.‬‬ ‫● اشنایی به مباحت تولید محتوا مزیت‬ ‫محسوب می شود‪● .‬سن‪ :‬کمتر از ‪ ٣٠‬سال‬ ‫●ساعت کاری‪ ٧:٣٠ :‬الی ‪ ٣:45‬شنبه تا چهارشنبه‬ ‫و ‪ ٧:٣٠‬الی ‪ ١:١5‬پنجشنبه بیمه‪ :‬دارد افراد واجد‬ ‫شرایط رزومه کامل خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪MFATHI128@GMAIL.COM‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬قم‬ ‫شرکت جهان انالین جهت تکمیل کادر فنی خود از افراد‬ ‫زیر دعوت به همکاری می کند‪.‬‬ ‫‪ )1‬دو نفر برنامه نویس وب‬ ‫●(اقا ‪ /‬خانم)● تسلط به زبان ‪ ● PHP‬تسلط به فریمورک‬ ‫‪ ● Laravel‬تسلط به بانک اطالعاتی ‪MySql‬‬ ‫‪ )2‬یک نفر گرافیست ماهر‬ ‫● (اقا ‪ /‬خانم)● تسلط به برنامه ‪Photoshop‬‬ ‫● اشنایی با برنامه ‪( After Effect‬موشن)‬ ‫‪ )3‬دو نفر بازاریاب یا نیروی فروش‬ ‫●(اقا ‪ /‬خانم) ● اشنایی کامل با اصول بازاریابی‬ ‫● فن بیان قوی ● دارای روحیه کار تیمی‬ ‫*نکته‪ :‬می توانید رزومه خود را از طریق‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنید‬ ‫‪info@jahaneonline.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت ارایه خدمات فناوری اطالعات در قم در‬ ‫راستای تکمیل کادر فنی خود اقدام به جذب کارشناس‬ ‫شبکه جهت نگهداری کالینت های شبکه نموده است‪.‬‬ ‫واجدین شرایط می توانند سابقه کاری خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪alibahadori5454@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت شبکه گستر در استان قم‪ ،‬در زمینه نرم افزارهای‬ ‫سازمانی‪ ،‬مشغول به فعالیت است و همواره از ایده های‬ ‫نو‪ ،‬استقبال می کند‪ .‬این شرکت‪ ،‬جهت تکمیل کادر فنی‬ ‫خود نیاز به تعدادی نیرو دارد‪:‬‬ ‫‪ .1‬گرافیست وب‬ ‫● اشنا به مباحث ‪ ● ux‬به صورت تمام وقت‬ ‫یا پاره وقت‬ ‫‪ .2‬جهت سـمت مدیر محصول‬ ‫به یک فرد ● مسلط به زبان انگلیسی ● اشنا به مباحث‬ ‫تجزیه و تحلیل نرم افزار نیازمند است‬ ‫ارسال رزومه و درخواست به واتس اپ یا تلگرام شماره‬ ‫‪٠٩٣54٢٢٨٠4٠‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬گیالن‬ ‫شرکت کارا اندیش سامانه اراد تولید کننده نرم افزار در‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود نیاز به نیروی متخصص با‬ ‫حقوق و مزایای عالی در زمینه های تخصصی و شرایط‬ ‫عمومی زیر را دارد‬ ‫‪ -1‬برنامه نویس وب‬ ‫● مسلط به ‪Core ASP.NET MVC‬‬ ‫● تسلط بر شی گرایی و اشنایی کامل با دیزاین‬ ‫پترن ها ● تسلط بر ‪ LINQ‬و ‪ T-SQL‬و ‪SQL Server‬‬ ‫● اشنا با طراحی و برنامه نویسی ‪Front-End‬‬ ‫● اشنایی با ‪ ● AngularJS‬اشنا با برنامه نویسی‬ ‫غیرهمزمان (‪ ● )Asynchronous‬مسلط به ‪Web API‬‬ ‫● اشنایی با برنامه نویسی ‪Socket‬‬ ‫● اشنایی با برنامه های مدیریت پروژه‬ ‫● روحیه کار تیمی ‪ -‬پویایی و تالش پیوسته برای رشد‬ ‫توانایی ها و استعدادهای فردی ‪ -‬حضور فیزیکی در‬ ‫محیط کار شرکت (الهیجان) و بصورت تمام وقت لطفا‬ ‫رزومه و نمونه کارهای خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنید‪.‬‬ ‫‪info@aradapp.com‬‬ ‫به یک برنامه نویس و طراح‬ ‫وب سایت‬ ‫● با تسلط کامل به برنامه های‬ ‫تحت وب مانند ‪PHP, ASP،‬‬ ‫‪ Javascript‬نیازمندیم‪.‬‬ ‫افراد واجد شرایط لطفا رزومه خود را به‬ ‫شماره‪ ٠٩٩٢٨٣6٨5٩٨‬در واتساپارسالنمایند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬مشهد‬ ‫کارشناس پشتیبانی نرم افزار‬ ‫● خانم‪/‬اقا ● اشنایی با حسابداری ● اشنایی با‬ ‫نرم افزارهای حسابداری رایج بازار ● اشنایی با ‪SQL‬‬ ‫‪ ● Server‬دارای سابقه کار مرتبط ● به صورت تمام وقت‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل زیر با ذکر عنوان شغلی‬ ‫در موضوع ایمیل‬ ‫‪HR@mahaksoft.com‬‬ ‫■□■‬ ‫طراح وب سایت وردپرس‬ ‫● تسلط به وردپرس و سابقه کار با قالب ها و افزونه های‬ ‫پر کاربرد ●حداقل ‪ ۲۰‬و حداکثر ‪ ۳۰‬سال سن‬ ‫● ترجیحا فوق دیپلم به باال ● ترجیحا بیش از یک سال‬ ‫سابقه کار● دانشجویان در صورت توانایی حضور در‬ ‫محل دفتر شرکت به مدت حداقل سه روز در هفته‬ ‫(‪ ۹‬صبح تا ‪ ۵:۳۰‬بعد از ظهر) پذیرفته میشوند‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به ادرس ایمیل ‪:‬‬ ‫‪ITMAN.click@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت انفورماتیک رویال ویژن فعال در زمینه طراحی‬ ‫و پیاده سازی سامانه های مدیریت فرایندی‪،‬‬ ‫‪ Enterprise‬و تحت وب‪ ،‬تصمیم به استخدام تعدادی‬ ‫برنامه نویس حرفه ای‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود در دفتر مشهد دارد‪.‬‬ ‫● حقوق کامال توافقی و شامل بیمه ‪ ،‬مزایا و پاداش‬ ‫●مسلط به برنامه نویسی ‪ ●Node.js 2‬مسلط به یکی از‬ ‫تکنولوژی های ‪ front‬مانند‪Angular، React، Vue.js، :‬‬ ‫‪ ● Nuxt.js‬مسلط به ‪● HTML‬مسلط به ‪CSS‬‬ ‫●مسلط به ‪ REST , JSON‬داشتن مهارت های زیر مزیت‬ ‫محسوب میشود‪ ● :‬اشنایی با ‪ ● Nest.js‬اشنایی با‬ ‫‪ ● Vuetify‬اشنا به طراحی رابط کاربری ● اشنا به مفاهیم‬ ‫طراحی ‪ Backend‬و پایگاه داده (‪mongoDB، oracleDB،‬‬ ‫‪● )TypeORM‬دارا بودن سابقه برنامه نویسی و نمونه کار‬ ‫الزامیست‪ .‬افراد با تجربه و عالقمند به همکاری در زمینه‬ ‫های فوق‪ ،‬میبایست رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال‬ ‫نمایند تا پس از بررسی در اسرع وقت جهت مصاحبه با‬ ‫انها تماس گرفته شود‪.‬‬ ‫‪hr@royalvision.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت نرم افزاری جهت تکمیل تیم برنامه نویسی خود‬ ‫برنامه نویس (‪)Back-End‬‬ ‫● مسلط به ‪- PHP‬حرفه ای و با سابقه کار استخدام‬ ‫می نماید‪ .‬با شرایط توافقی‪ ،‬به صورت تمام وقت ادرس‪:‬‬ ‫مشهد‪-‬بلوار الدن لطفا رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪estekhdam724@hotmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت پیشتازان سفر اسمان پاژ جهت تکمیل کادر‬ ‫برنامه نویس خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫● تسلط کامل به ‪CSS ,HTML ,Java Script‬‬ ‫● مسلط به ‪ ●Responsive Design‬اشنا به مفاهیم ‪UI/‬‬ ‫‪ UX‬لطفا رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪resume.safarbooking@gmail.com‬‬ ‫◄قابل توجه کارشناسان و متخصصان فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫دپارتمان ‪ IT‬و مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار جهاددانشگاهی با توجه به قرارداد فی مابین با شرکت ها و برندهای معتبر اقدام به معرفی کارشناسان و متخصصان‬ ‫کامپیوتر ‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار به شرکت های متقاضی نموده است ‪ .‬لذا متقاضیان می بایست به ادرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن ذکر شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان انقالب اسالمی‪ ،‬ابتدای پل کالج خیابان خارک‪ ،‬پال ک‪ 26‬تلفکس‪02166747747 :‬‬ ‫بازارکار نوین‬ ‫شنبه‪ 19‬بهمن‪ 13-1398‬جمادی الثانیه‪ 8-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1188‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وزیر علوم‪:‬‬ ‫رئیس دانشگاه ازاد مطرح کرد‬ ‫«نیروی انسانی تحصیلکرده»‬ ‫رکن اول اقتصاد دانش بنیان‬ ‫رئی ــس دانش ــگاه ازاد اس ــامی گف ــت‪ :‬ام ــروز ب ــه برک ــت انق ــاب اس ــامی فعالیت های ــی‬ ‫ک ــه در ‪ ۲۰‬س ــال اخی ــر در کش ــور انج ــام ش ــده‪ ،‬بی نظی ــر اس ــت؛ ب ــه ط ــوری ک ــه نسـ ـل ها و‬ ‫س ــبک های علم ــی در ح ــال متول ــد ش ــدن هس ــتند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر محمدمهدی طهرانچی در برنامه تلویزیونی چهل ستون که شب‬ ‫گذشته از شبکه ‪ ۵‬سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش شد‪ ،‬با تبریک ایام مبارک دهه‬ ‫فجر گفت‪ :‬خداوند را به واسطه توفیقاتی که به من عطا کرده‪ ،‬شاکر هستم‪.‬‬ ‫دکت ــر طهرانچ ــی ب ــا بی ــان اینک ــه عل ــم ام ــوزی یک ــی از بهتری ــن اس ــتعدادهای جوان ــان‬ ‫اس ــت و در پاس ــخ ب ــه س ــوالی مبن ــی ب ــر اینک ــه تاثی ــر پیش ــرفت های علم ــی کش ــور و نم ــود‬ ‫عینــی ایــن پیشــرفت ها در زندگــی روزمــره مــردم چگونــه اســت؟ گفــت‪ :‬زندگــی مــردم بــدون‬ ‫عل ــم‪ ،‬ا گاه ــی و فناور ی ه ــای منت ــج از عل ــم ب ــی معناس ــت‪ .‬انس ــان ها در ط ــول زندگ ــی‬ ‫روزم ــره خ ــود ب ــا محص ــوالت توس ــعه عل ــم و فن ــاوری درگی ــر هس ــتند‪ .‬ام ــروزه م ــا ی ــک ش ــهروند‬ ‫تکنولوژ ی ــک هس ــتیم‪ .‬تم ــام ابع ــاد زندگ ــی انس ــان ها ب ــا عل ــم س ــروکار دارد‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ســوال دیگــری در خصــوص اینکــه توصیــه شــما بــه جوانانــی کــه هیــچ امیــدی‬ ‫ب ــرای این ــده تحصیل ــی خ ــود متص ــور نمی ش ــوند و محی ــط ای ــده ال ــی ب ــرای ب ــروز توانایی ه ــای‬ ‫خــود نمــی یابنــد‪ ،‬چیســت؟ اظهــار کــرد‪ :‬واقعیــت ایــن اســت بــه عنــوان فــردی کــه در کشــور‬ ‫تحصیــل و زندگــی کــرده و فــراز و فرودهــا و تحــوالت اجتماعــی داخــل و خــارج از کشــور را از‬ ‫نزدی ــک لم ــس ک ــرده‪ ،‬دریافت ــم ک ــه ب ــذر ن ــا امی ــدی دارای اثرات ــی اس ــت‪ .‬ن ــا امی ــدی می توان ــد‬ ‫انس ــان را ب ــرای س ــاختن امی ــدوار و ی ــا اینک ــه انس ــان را مجب ــور ب ــه ت ــرک کش ــور کن ــد‪ .‬بای ــد‬ ‫ً‬ ‫بدانی ــم اساس ــا روح ناامی ــدی از کج ــا سرچش ــمه می گی ــرد‪.‬‬ ‫رییس سازمان فناوری اطالعات ایران مطرح کرد؛‬ ‫کمک زیست بوم استارتاپی‬ ‫به توانمندسازی اجتماعی‬ ‫رییس سازمان فناوری اطالعات ایران در ایین اختتامیه برنامه نویسی دانش اموزان‬ ‫گفت‪ :‬به دنبال ایجاد فضایی هستیم تا زیست بوم استارت اپی کشور در راستای مسوولیت‬ ‫اجتماعی خود به پروژه های توانمندسازی اجتماعی در حوزه هایی مانند اموزش‪ ،‬سالمت‪،‬‬ ‫اشتغال‪ ،‬مدیرت بحران و گروه هایی با ویژگی خاص کمک کند‪.‬‬ ‫امیر ناظمی‪ ،‬معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطالعات در اختتامیه رویداد‬ ‫برنامه نویسی دانش اموزان که در موزه ارتباطات برگزار شد‪ ،‬نخست با اشاره به اهمیت برگزاری‬ ‫رویدادهای این چنینی گفت‪ :‬اینده خواهد امد و این دست ما نیست‪ .‬کار مهمی که از‬ ‫دست ما بر می اید این است که به اینده شکل دهیم‪ .‬برای رسیدن به این هدف هیچ راهی جز‬ ‫هم افزایی و همکاری با یکدیگر نداریم‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬تاکنونبیستدورهاز اینرویدادبامشارکت گروه هایمختلفحاکمیتیو بخش‬ ‫خصوص برگزار شده است‪ .‬مربیان و حامیان این رویداد‪ ،‬تا به این جای کار براساس مسئولیت‬ ‫اجتماعیواردانشده اندو همکاریانهابااینپروژههیچمنافعمالیبرایانهانداشتهاست‪.‬این‬ ‫افراد ترجیح داده اند برای ساخت اینده مشارکت داشته باشند و به جای اینکه بدون دعوت به‬ ‫اینده ای وارد شوند که برای ساخت ان هیچ تالشی نکرده اند‪ ،‬به استقبال اینده بروند‪.‬‬ ‫رییس سازمان فناوری اطالعات ایران در ادامه با اعالم اینکه برای توسعه مشارکت در‬ ‫چنین طراح هایی یک سایت مخصوص طراحی شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در دوره برگزاری‬ ‫مدرسه فناوری با مشارکت چشم گیر افراد مختلف روبه رو شدیم تا جایی که خودمان هم این‬ ‫سطح مشارکت را باور نداشتیم‪ .‬به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای توسعه و سامان دادن‬ ‫به این گونه مشارکت ها سایت مسئولیت اجتماعی (‪ )www.noafarincsr.ir‬را راه اندازی‬ ‫کنیم‪ .‬با کمک این سایت قصد داریم فضایی ایجاد شود که اکوسیستم استارت اپی کشور در‬ ‫راستای مسئولیت اجتماعی خود به پروژه های توانمندسازی اجتماعی در حوزه های اموزش‪،‬‬ ‫سالمت‪ ،‬اشتغال‪ ،‬مدیرت بحران و گروه هایی با ویژگی خاص کمک کند‪.‬‬ ‫بهنقلاز ناظمی‪،‬اندستهاز افرادی کهعالقمندبهمشارکتدر طرح هایمختلفبرایساخت‬ ‫اینده بهتر کشور هستند‪ ،‬می توانند با وارد کردن اطالعات خود در این سایت تمایل به حضور در‬ ‫پروژه های گوناگوندر حوزهمنتورینگ‪،‬مشاوره‪،‬تولیدمحتوا‪،‬راه اندازی کمپینو غیرهرااعالم کنند‪.‬‬ ‫معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از اظهارات خاطرنشان کرد‪ :‬این سایت عالوه بر‬ ‫ساماندهی افراد متقاضی برای مشارکت در پروژه های به دانش اموزان نیز کمک می کند تا این‬ ‫فرصت را داشته باشند که از بینش افراد موفق کشور نیز بهره ببرند‪.‬‬ ‫در جلسه کمیته جذب و پذیرش‬ ‫پارک علم و فناوری البرزمطرح شد‬ ‫پنج هزار شرکت دانش بنیان ‪ ۴۰۰‬هزار شغل ایجاد کردند‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری با اشاره به‬ ‫رشد شرکت های دانش بنیان در پارک های علم‬ ‫و فناوری کشور طی ‪ ۶‬سال گذشته گفت‪ :‬حدود‬ ‫پنج هزار شرکت با اشتغال زایی تقریبی ‪ ۴۰۰‬هزار نفر‬ ‫‪ ۸۴۶‬میلیون دالر صادرات داشتند‪.‬‬ ‫منصور غالمی در نشستی با ایت اهلل سیدکاظم‬ ‫نورمفیدی امام جمعه گرگان و هادی حق شناس‬ ‫استاندار گلستان اظهار داشت‪ :‬این میزان‬ ‫صادرات بعد از تامین نیازهای داخلی انجام‬ ‫گرفت و ظرفیت ها خیلی بیشتر از این است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۱۹۸‬مرکز رشد علمی در‬ ‫دانشگاه ها و ‪ ۴۳‬پارک علم و فناوری در کشور‬ ‫فعالیت دارند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬باوجود تشدید تحریم‬ ‫هنوز برخی شرکت های دانش بنیان بازار بین‬ ‫المللی دارند‪.‬‬ ‫وزیر علوم جایگاه علمی ایران در بین ‪ ۱۴۰‬کشور‬ ‫دنیا را رتبه ‪ ۱۵‬اعالم و اضافه کرد‪ :‬هر چند نخبگان‬ ‫کشور مسلط به سواد روز هستند اما امکانات و‬ ‫زیرساخت ها در عمده بخش ها قدیمی است‪.‬‬ ‫غالمی با یاداوری مهاجرت نخبگان گفت‪:‬‬ ‫واژه فرار مغزها صحیح نیست‪ ،‬طلبات علم در‬ ‫هر نقطه که باشد مفید است‪ ،‬بررسی ها نشان می‬ ‫دهد بیشتر افرادی که برای تحصیل به خارج کشور‬ ‫رفتند قصد برگشت دارند هرچند جاذبه های دیگر‬ ‫کشورها سبب ماندن می شود به همین منظور باید‬ ‫جاذبه هایی همچون اشتغال‪ ،‬تسهیالت و غیره را‬ ‫بیشتر فراهم کنیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر تعاون خبر داد‬ ‫حمایت از استارت اپ ها در قالب تاسیس شرکت تعاونی‬ ‫معاون وزیر تعاون با اشاره حمایت از استارت اپ ها‬ ‫و ایده های نو در صورت ثبت فعالیت خود در قالب‬ ‫شرکت تعاونی‪ ،‬از صدور ضمانت نامه تا ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫تومان بدون وثیقه برای این شرکت ها خبر داد‪.‬‬ ‫محم ــد کبی ــری در گفتگ ــو ب ــا مه ــر‪ ،‬ب ــا اش ــاره‬ ‫ب ــه حمای ــت از ایده ه ــای نواوران ــه در قال ــب‬ ‫تاس ــیس ش ــرکت تعاون ــی‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪ :‬در‬ ‫حوزه ه ــای مختل ــف تولی ــدی‪ ،‬توزیع ــی و خدمات ــی‬ ‫ش ــرکت های تعاون ــی فع ــال هس ــتند ک ــه اس ــتارت‬ ‫اپ ه ــا نی ــز ب ــا توج ــه ب ــه ماهی ــت فعالی ــت چندی ــن‬ ‫جــوان ب ــا ایده هــای خالقانــه بــه دلیــل فعالیت هــای‬ ‫گروه ــی ب ــه نوع ــی «تعاون ــی» محس ــوب می ش ــوند ام ــا‬ ‫ً‬ ‫چ ــون مناب ــع مال ــی ندارن ــد عموم ــا ب ــه دنب ــال ج ــذب‬ ‫س ــرمایه گ ــذار هس ــتند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما داریم سعی می کنیم بستری را‬ ‫فراهم کنیم تا در قالب کارگروه مشترک وزارت‬ ‫تعاون و معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان‬ ‫طرح های سازمان های مردم نهاد (‪ )NGO‬که دارای‬ ‫توجیه اقتصادی باشند در صورت تایید در کارگروه‬ ‫مورد حمایت های مالی و غیرمالی قرار گیرند‪.‬‬ ‫مع ــاون وز ی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ب ــا‬ ‫تاکی ــد ب ــر اینک ــه ب ــه هی ــچ وج ــه ه ــدف م ــا پرداخ ــت‬ ‫تس ــهیالت ب ــه طر ‬ ‫حه ــای فاق ــد توجی ــه اقتص ــادی‬ ‫نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تســهیالت زمانــی پرداخــت م ‬ ‫یشــود‬ ‫ک ــه ط ــرح اقتص ــادی باش ــد و قابلی ــت بازگش ــت‬ ‫داش ــته باش ــند ت ــا ب ــا هدای ــت نادرس ــت تس ــهیالت‪،‬‬ ‫جوان ــان بی ــکار ب ــه جوان ــان بی ــکار بده ــکار تبدی ــل‬ ‫نش ــوند ب ــه همی ــن دلی ــل امکان ــات دو وزارتخان ــه را در‬ ‫راس ــتای حمای ــت تعاون ‬ ‫یه ــای جوان ــان ب ــا محور ی ــت‬ ‫دان ــش بنی ــان بس ــیج کردی ــم‪.‬‬ ‫کبیــری بــا اشــاره بــه مزیــت فعالیــت اســتارت اپ هــا‬ ‫در قال ــب ش ــرکت تعاون ــی نس ــبت ب ــه س ــایر ان ــواع‬ ‫ثب ــت ش ــرکت گف ــت‪ :‬ع ــاوه ب ــر ویژگ ــی معافی ــت‬ ‫‪ ۲۵‬درص ــدی هم ــه ش ــرکت های تعاون ــی از مالی ــات‬ ‫ب ــر درام ــد‪ ،‬ام ــا اس ــتارت اپ ه ــا و فعالیت ه ــای‬ ‫فناوران ــه ای ک ــه در قال ــب تعاون ــی فعالی ــت خ ــود‬ ‫را اغ ــاز کنن ــد تس ــهیالت ب ــا ن ــرخ ترجیح ــی ب ــه انه ــا‬ ‫پرداخ ــت می ش ــود‪.‬‬ ‫وی ادامـــ ــه داد‪ :‬هـ ـمـ ـچ ــنیـ ـ ــن ب ــرای اینک ــه‬ ‫بازپرداخ ــت اقس ــاط تس ــهیالت پرداخت ــی تس ــهیل‬ ‫ش ــود‪ ،‬ت ــا س ــقف ‪ ۵۰۰‬میلی ــون توم ــان ضمان ــت نام ــه‬ ‫بــدون وثیقــه بــرای اســتارت اپ هــا صــادر می کنیــم‬ ‫در دانشگاه عالمه برگزار می شود‬ ‫ک ــه امکان ــات و ی ــژه ای ب ــرای ای ــن فعالیت ه ــای‬ ‫فناوران ــه اس ــت‪ .‬در عی ــن ح ــال ب ــرای تحقی ــق و‬ ‫توس ــعه تعاونی ه ــا نی ــز ت ــا ی ــک میلی ــارد توم ــان‬ ‫ضمان ــت نام ــه ص ــادر می ش ــود‪.‬‬ ‫مع ــاون ام ــور تع ــاون وز ی ــر تع ــاون‪ ،‬کار ب ــا بی ــان‬ ‫اینک ــه ب ــا راه ان ــدازی س ــامانه جام ــع هوش ــمند‬ ‫بخــش تعــاون ثبــت شــرکت های تعاونــی بــه صــورت‬ ‫غی ــر حض ــوری فراه ــم اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ب ــرای حمای ــت‬ ‫از تعاون ‬ ‫یه ــای اس ــتارت اپ ــی ک ــه ب ــه ص ــورت و ی ــژه‬ ‫م ــورد حمای ــت ق ــرار می گیرن ــد مش ــروط ب ــه تکمی ــل‬ ‫م ــدارک و اس ــتعالم برخ ــط و بهن ــگام اطالع ــات‬ ‫حداکث ــر پن ــج روز اس ــت‪.‬‬ ‫مهم ترین گام راه اندازی کسب وکار «شبکه سازی» است‬ ‫مدیرکل توسعه کارافرینی گفت‪:‬مهم ترین‬ ‫گام کارافرینی قبل از شبکه سازی‪،‬مهارت‬ ‫ساختار شبکه است که فعاالن هر حوزه باید‬ ‫بامهارت های الزم و ترکیب افکار‪،‬مجموعه های‬ ‫فعال را درحوزه مورد نظر داشته باشند‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫رحیمسرهنگیدر نشستبااعضای کانون کارافرینان‬ ‫و مراکز مشاوره کارافرینی استان اذربایجان غربی با‬ ‫تاکید بر مقوله شبکه سازی در رسته های کارافرینی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شانزدهمین جلسه کمیته جذب و پذیرش پارک علم و فناوری با حضور‬ ‫دکتر ربانی رئیس پارک علم و فناوری البرز برگزار شد ‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز‪ ،‬در این جلسه پس از‬ ‫بررسی موضوعات ستادی پارک و همچنین بررسی و تحلیل شرایط ‪ 5‬واحد‬ ‫فناور متقاضی عضویت در مرکز رشد جامع پارک مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫دکتر عطاء اله ربانی رئیس پارک علم و فناوری البرز در این جلسه با اشاره‬ ‫به موفقیت های پارک علم و فناوری البرز در زمینه های مختلف گفت‪ :‬پارک‬ ‫علم و فناوری البرز نه تنها در سطح استان خوب درخشیده بلکه در سطح ملی‬ ‫در نمایشگاه ملی فن بازار و نمایشگاه ایران ساخت رتبه اول فروش محصوالت‬ ‫فناورانه را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫وی با تجلیل از مدیران و فعاالن شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر‬ ‫در پارک علم و فناوری البرز یاداور شد‪ :‬گذر از شرایط سخت تحریم به اسانی‬ ‫ممکن نبود اما شرکت های دانش بنیان و فناور با تالش شبانه روزی‪ ،‬خالقیت‬ ‫و نواوری و تالش در راستای رفع نیازهای فناورانه صنایع و بخش های تولیدی‬ ‫این مهم را به خوبی انجام دادند‪.‬‬ ‫گفتنی است در حال حاضر بیش از ‪١٧٠‬شرکت فناور و دانش بنیان مورد‬ ‫پذیرش و حمایت پارک علم و فناوری البرز قرار گرفته است که بسیاری از ان‬ ‫ها نه تنها در برای کشور بلکه به کشورهای مختلف دنیا محصول دانش بنیان‬ ‫و های تک صادر می کنند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫مدیرکل توسعه کارافرینی وزارت کار‪:‬‬ ‫گفت‪:‬نخستینو مهم ترینقدمو مهارتدر راه اندازی‬ ‫کسب وکارومراکز کارافرینی‪،‬شبکه سازیاست‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه کارافرینی و بهره وری نیروی‬ ‫کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪:‬‬ ‫کارافرینان هر حوزه ممکن است دانش یک حوزه‬ ‫را کسب کنند و یا تجربه هایی را داشته باشند اما‬ ‫مهم ترین هدف در بحث کارافرینی و اشتغال قبل‬ ‫از شبکه سازی‪ ،‬مهارت ساختار شبکه است که‬ ‫فعاالنهرحوزهبایدبا کسبمهارت هایالزمو ایجاد‬ ‫رتبه اول پارک علم و فناوری البرز‬ ‫در فروش محصوالت فناورانه‬ ‫ً‬ ‫کانون های کارافرینی‪،‬شبکه های کامالمتصلبههم‬ ‫را ایجاد کرده و با ترکیب افکار‪ ،‬مجموعه های قوی و‬ ‫فعالی را در حوزه مورد نظر داشته باشند‪.‬‬ ‫سرهنگی تصریح کرد‪ :‬بحث اشتغال و‬ ‫کارافرینی وظیفه اصلی در ادارت کل استان ها است‬ ‫و مراکز مشاوره به عنوان بازوان توانمند وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی در رسیدن به این هدف‪،‬‬ ‫بایستی در کنار و همراه ادارات کل استان ها باشند‪.‬‬ ‫گردهمایی کسب وکارهای دیجیتال‪،‬‬ ‫کارافرینان و استارتاپ های‬ ‫حوزه پوشاک‬ ‫اولیـــن رویـــداد تخصصـــی حـــوزه پوشـــاک «الگـــو» بـــا هـــدف نـــواوری در‬ ‫بازاریابـــی انالیـــن‪ ،‬ارائـــه تجربیـــات متخصصـــان ایـــن حـــوزه‪ ،‬شبکه س ــازی و‬ ‫برگ ــزاری کارگاه اموزش ــی‪ ۲۷ ،‬بهم ــن م ــاه ج ــاری در دانش ــگاه عالم ــه طباطبائ ــی‬ ‫برگـــزار می شـــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل ازایســنا‪ ،‬اولیــن رویــداد تخصصــی حــوزه پوشــاک‬ ‫«الگ ــو» ب ــا عن ــوان «ن ــواوری در بازاریاب ــی ب ــا محوری ــت کسـ ـب وکارهای انالی ــن‬ ‫در ح ــوزه پوش ــا ک» ب ــا هم ــکاری جه ــاد دانش ــگاهی واح ــد عالم ــه طباطبای ــی‪،‬‬ ‫ســـازمان فنـــاوری اطالعـــات ایـــران (فـــاوا)‪ ،‬معاونـــت فرهنگـــی و اجتماع ــی‬ ‫دانشـــگاه عالمـــه طباطبایـــی‪ ،‬ســـازمان تجار ی ســـازی فنـــاوری و اش ــتغال‬ ‫دانش اموختـــگان جهـــاد دانشـــگاهی (ســـتفا)‪ ،‬معاونـــت امـــور اجتماع ــی‬ ‫و فرهنگـــی اداره کل امـــور بانـــوان شـــهرداری تهـــران‪ ،‬انجمـــن علمـــی ‪MBA‬‬ ‫دانش ــگاه عالم ــه در دانش ــکده مدیری ــت و حس ــابداری دانش ــگاه عالم ــه واق ــع در‬ ‫پردی ــس مرک ــزی دانش ــگاه عالم ــه طباطبای ــی برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫در این رویداد که با هدف توانمندسازی مخاطبان و عالقه مندان به حوزه های‬ ‫برندسازی‪ ،‬فروش و بازاریابی انالین برگزار می شود‪ ،‬فرصتی فراهم خواهد شد‬ ‫تا شرکت کنندگان بتوانند رزومه خود را در اختیار حامیان و تیم الگو قرار‬ ‫بدهند و از این طریق تجربه بهتری از شبکه سازی را تجربه کنند‪ .‬همچنین‬ ‫کانترهایی برای مشاوره شغلی فراهم شده است تا شرکت کنندگان بهتر بتوانند‬ ‫در زمینه های مختلف کسب و کار مشاوره بگیرند‪.‬‬ ‫از جمله برنامه های اجرایی این رویداد می توان به «دریافت رزومه از‬ ‫شرکت کنندگان و معرفی انان به استارتاپ ها و شرکت های حاضر در رویداد‬ ‫برای مصاحبه کاری»‪« ،‬مشاوره شغلی»‪« ،‬دریافت فایل های ارائه‪ ،‬ویدئو و‬ ‫عکس های این رویداد» و «شبکه سازی و پرسش و پاسخ» اشاره کرد‪.‬‬ ‫عالقه منـــدان می تواننـــد جهـــت کســـب اطالعـــات بیشـــتر بـــه وب س ــایت‬ ‫‪ http://bit.ly/olgooevent1‬مراجعـــه کننـــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شناسایی و بکارگیری نیروی قراردادی پیمانکاران شرکت معدنی وصنعتی گل گهر‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد از طریق برگزاری ازمون سراسری جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز پیمانکاران‬ ‫خود مطابق جدول زیر پس از برگزاری ازمون کتبی‪ ،‬مصاحبه تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نمایند‪.‬‬ ‫افرادیکه متقاضی حضور در ازمون می باشند‪ ،‬جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام از تاریخ ‪ 1398/11/15‬تا‬ ‫تاریخ ‪ 1398/11/28‬به ادرس اینترنتی ‪ www.hrdms.ir‬مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد ا گهی و باتوجه به‬ ‫شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اخبار اموزشی‬ ‫شنبه‪ 19‬بهمن‪ 13-1398‬جمادی الثانیه‪ 8-1441‬فوریه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1188‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در دانشگاه های دولتی‪ ،‬پیام نور‪ ،‬غیرانتفاعی‪ ،‬علمی کاربردی و ازاد‬ ‫قائم مقام معاونت اموزشی وزارت بهداشت‬ ‫اعزام دانشجو به خارج‬ ‫در رشته های علوم پزشکی نداریم‬ ‫قائم مقام معاونت اموزشی وزارت بهداشت گفت‪ :‬وزارت بهداشت هیچ موسسه‬ ‫اعزام دانشجو به خارج را در رشته های علوم پزشکی به رسمیت نمی شناسد و‬ ‫ممنوعیت انتقال از خارج به داخل کما کان برقرار است‪.‬‬ ‫دکتر حمید ا کبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود‪ :‬روند تحصیل دانشجویان‬ ‫خارجی در کشورهای مختلف در این چند سال مرتب عوض شده و این روند‬ ‫بر اساس شرایطی که در ان کشورها ایجاد می شود متغیر است‪ .‬برخی کشورها‬ ‫سیاست جذب دانشجوی خارجی را ایجاد می کنند و همین باعث می شود که‬ ‫سیاست اموزشی خود را تغییر داده و در برخی موارد کیفیت را پایین بیاورند تا‬ ‫تعداد دانشجوی بیشتری جذب کند‪.‬‬ ‫و ی گفت‪ :‬بنابراین تا زمانی که در یک کشور شرایط جذب دانشجوی خارجی‬ ‫وجود دارد و ما در وزارت بهداشت دانشگاه را غیر معتبر اعالم نکرده ایم‪ ،‬مسائلی‬ ‫بوجود می اید که دانشجویان ایرانی ان دانشگاه ها را به دلیل سهولت انتخاب می کنند‬ ‫ولو اینکه دانشگاه های خارجی غیر معتبر باشند‪.‬‬ ‫قائم مقام معاونت اموزشی وزارت بهداشت یاداور شد‪ :‬پیش از این شاهد بودیم‬ ‫که این روند موجب شده بود که تعداد ز یادی از دانشجویان ایرانی در کشورهای‬ ‫فیلیپین‪ ،‬اذربایجان و ارمنستان تحصیل کنند اما تقریبا از زمانی که وزارت‬ ‫بهداشت بر اساس رتبه بندی سه گانه (شانگهای‪ ،‬کیواس‪ ،‬تایمز)‪ ،‬دانشگاه های این‬ ‫کشورها را غیرمعتبر اعالم کرد و دیگر دانشجویان ایرانی تمایلی برای این کشورها‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫کشورهای جدید مورد عالقه دانشجویان ایرانی‬ ‫و ی افزود‪ :‬ا کنون بیشتر دانشجویان ایرانی برای تحصیل در گروه علوم پزشکی به‬ ‫روسیه می روند و یا به طور نمونه ا کنون در مجارستان دانشجوی ایرانی قابل توجهی‬ ‫دار یم و یا پیش از این در چین دانشجو نداشتیم اما ا کنون به چین هم تعداد ز یادی‬ ‫رفته اند‪ .‬اما ما در وزارت بهداشت هر دانشگاهی که دانشجوی ایرانی بیشتر رفته است‬ ‫را مورد توجه قرار دادیم و سخت گیری بیشتری کردیم‪.‬‬ ‫ا کبری خاطرنشان کرد‪ :‬قصد نهایی ما این است که ا گر دانشجویان قصد ادامه‬ ‫تحصیل در خارج از کشور دارند در دانشگاه های با کیفیت تحصیل کنند که مورد‬ ‫تایید وزارت بهداشت و بر اساس استانداردهای بین المللی باشد‪ .‬از نظر وزارت‬ ‫بهداشت هر دانشگاهی در هر نقطه از دنیا در میان ‪ ۷۰۰‬دانشگاه برتر در گروه علوم‬ ‫پزشکی سه رتبه بندی شانگهای‪ ،‬کیواس و تایمز قرار دارد مورد تایید ما است‪.‬‬ ‫ممکن است دانشگاهی در میان ‪ ۷۰۰‬دانشگاه برتر دنیا باشد اما اصال رشته پزشکی‬ ‫و گروه علوم پزشکی نداشته باشد‪.‬‬ ‫ممنوعیت انتقال از خارج به داخل از ژانویه ‪۲۰۱۹‬‬ ‫قائم مقام معاونت اموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت‪ :‬از ژانویه ‪ ۲۰۱۹‬انتقال‬ ‫دانشجوی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه های داخل ممنوع شده‬ ‫است و از هیچ کشور ی و از هیچ دانشگاهی از این بازه زمانی انتقال دانشجو از‬ ‫خارج به داخل امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫و ی گف ــت‪ :‬وزارت بهدا ش ــت مو ض ــوع تبلیغ ــات ا ع ــزام دانش ــجو ب ــه خ ــارج را در‬ ‫ر ش ــته ه ــای عل ــوم پز ش ــکی ب ــه ر س ــمیت نم ــی شنا س ــد‪ .‬دبیرخا ن ــه موسس ــات ا ع ــزام‬ ‫دانش ــجو ب ــه خ ــارج در وزارت عل ــوم مس ــتقر ا س ــت و ی ــک کار گ ــروه ب ــرای مج ــوز‬ ‫قانو ن ــی در انج ــا مس ــتقر ا س ــت‪ ،‬ممک ــن ا س ــت ا ف ــراد از ان دبیرخا ن ــه مج ــوز قانو ن ــی‬ ‫ه ــم در یا ف ــت کنن ــد ا م ــا م ــا در وزارت بهدا ش ــت هی ــچ موسس ــه ای را در گ ــروه عل ــوم‬ ‫پز ش ــکی ب ــه رس ــمیت نم ــی شناس ــیم و وزارت بهدا ش ــت مو ک ــدا ا ع ــام ک ــرده ا س ــت ک ــه‬ ‫از ژانو ی ــه ‪ ۲۰۱۹‬انتق ــال ب ــه دا خ ــل کش ــور ممن ــوع ا س ــت‪.‬‬ ‫ثبت نام ‪ ۲۰‬نوع وام دانشجویی اغاز شد‬ ‫ثبت نام وام های مسکن‪ ،‬زیارت‪ ،‬ازدواج‪ ،‬ضروری‬ ‫ویژه دکتری‪ ،‬تحصیلی ویژه دکتری‪ ،‬شهریه دانشگاه های‬ ‫دولتی‪ ،‬پیام نور‪ ،‬غیرانتفاعی‪ ،‬علمی کاربردی‪ ،‬و دانشگاه‬ ‫ازاد اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ثبت نام وام های ضروری‪ ،‬مسکن‪،‬‬ ‫ودیعه مسکن‪ ،‬زیارت‪ ،‬ازدواج‪ ،‬شهریه دانشگاه دولتی و‬ ‫پیام نور‪ ،‬ضروری ویژه دکتری‪ ،‬تحصیلی ویژه دکتری‪ ،‬و‬ ‫وام شهریه دانشگاه ازاد‪ ،‬غیرانتفاعی و علمی کاربردی‬ ‫سه شنبه پانزدهم بهمن ماه ‪ ۹۸‬اغاز شد و تا پایان‬ ‫نیم سال تحصیلی فعال است‪.‬‬ ‫اولویت پرداخت وام با لیست هایی است که فرایند‬ ‫ثبت نام تا تایید را زودتر سپری کرده باشند بنابراین‬ ‫اهتمام بر پرداخت وام تا پایان اسفندماه سال ‪ ۹۸‬برای‬ ‫دانشگا ه ه ــایی ا س ــت که لیست خود را حدا کثر‬ ‫تا ‪ ۱۰‬اسفندماه ارسال کرده باشند تا بر اساس منابع‬ ‫مالی صندوق رفاه دانشجویان در اولویت پرداخت وام‬ ‫قرار گیرند‪.‬‬ ‫سامانه دانشجویی برای ثبت تقاضای دانشجویان‬ ‫از تاریخ پانزدهم بهمن ماه سال جاری تا پایان نیمسال‬ ‫تحصیلی فعال است و تمام متقاضیان نسبت به‬ ‫ثبت تقاضای خود فقط در سامانه دانشجویی باید‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫با توجه به ضرورت اعتبارسنجی اطالعات هویتی‬ ‫دانشجویان متقاضی دریافت تسهیالت از صندوق رفاه‬ ‫دانشجویان وزارت علوم باید دانشگاه ها و مراکز اموزش‬ ‫عالی با قید فوریت نسبت به روز رسانی ارتباط سامانه‬ ‫اموزشی خود با درگاه تبادل اطالعات وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری اقدام کنند‪.‬‬ ‫اولویت پرداخت هر گونه وام و تسهیالت طبق‬ ‫مصوبات و ایین نامه های صندوق رفاه با دانشجویان‬ ‫مشاور عالی رئیس سازمان سنجش اموزش کشور ‪:‬‬ ‫انتشار دفترچه همزمان با ثبت نام؛‬ ‫ثبت نام کنکور ‪ ۹۹‬تا ‪ 24‬بهمن ادامه دارد‬ ‫کنکور سال ‪ ۱۳۹۹‬پنجاهمین دوره کنکور کشور‬ ‫است و ثبت نام برای این ازمون اغاز شد و تا پنجشنبه‬ ‫‪ ۲۴‬بهمن ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار ثبت نام رشته های با ازمون کنکور‬ ‫سراسری سال ‪ ۹۹‬به منظور پذیرش دانشجو در رشته های با‬ ‫ازمون دوره های روزانه‪( ،‬نوبت دوم) شبانه‪ ،‬نیمه حضوری‪،‬‬ ‫مجازیو پردیس هایخودگرداندانشگاه ها‪،‬دانشگاهپیامنور‪،‬‬ ‫موسسات اموزشی غیرانتفاعی و غیردولتی و همچنین‬ ‫ً‬ ‫رشته های با ازمون دانشگاه ازاد منحصرا از طریق سایت‬ ‫سازمان سنجش اموزش کشور انجام می گیرد‪.‬‬ ‫داوطلبان در مهلت تعیین شده باید نسبت به‬ ‫ثبت نام خود اقدام کنند‪ .‬همچنین دفترچه راهنما‬ ‫و همچنین اطالعیه تکمیلی در خصوص ثبت نام‬ ‫رشته های با ازمون دانشگاه ها برای سال ‪ ۱۳۹۹‬همزمان‬ ‫با شروع ثبت نام از طریق سایت سازمان سنجش اموزش‬ ‫کشور قابل دسترس است‪.‬‬ ‫کلیه داوطلبان واجد شرایط می توانند در این ازمون‬ ‫ثبت نام کنند‪ .‬اخذ دیپلم نظام اموزشی جدید ‪،۶-۳-۳‬‬ ‫دارا بودن مدرک پیش دانشگاهی و یا اخذ مدرک‬ ‫پیش دانشگاهی‪ ،‬دارا بودن دیپلم نظام قدیم و یا مدرک‬ ‫کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی‬ ‫که تا‪ ۳۱‬شهریور ‪ ۹۹‬اخذ شده باشد‪ ،‬از مدارک مورد نیاز است‪.‬‬ ‫کنکور سراسری ‪ ۹۹‬در روزهای ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۳‬تیرماه سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫در حوزه های امتحانی برگزار می شود و کارت ورود به‬ ‫جلسه رشته های با ازمون کنکور از ‪ ۹‬تیر ماه سال ‪ ۹۹‬بر‬ ‫روی سایت این سازمان سنجش قرار می گیرد داوطلبان‬ ‫تا ‪ ۱۱‬تیر ماه فرصت دارند نسبت به دریافت پرینت کارت‬ ‫خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫حدود ‪ 50‬هزار نفر در ازمون کارشناسی ارشد ثبت نام کردند‬ ‫مشاور عالی رئیس سازمان سنجش اموزش کشور‬ ‫گفت‪ :‬در مرحله مهلت مجدد ثبت نام ازمون کارشناسی‬ ‫ارشد ‪ 4٩‬هزار و ‪ 64٨‬نفر ثبت نام کردند‪.‬‬ ‫حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش‬ ‫اموزش کشور در گفت وگو با خبرگزاری فارس‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه فردا اخرین مهلت ثبت نام داوطلبان ازمون‬ ‫رئیس این دانشگاه اعالم کرد‬ ‫امادگی دانشگاه علمی و کاربردی برای کارافرین کردن‬ ‫فار غ التحصیالن دانشگاه های دیگر‬ ‫رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت‪:‬‬ ‫این دانشگاه ظرفیت دارد تا فارغ التحصیالن دیگر‬ ‫دانشگاه ها را برای گذراندن دوره های مهارتی پذیرش‬ ‫کرده و در مدت زمان کوتاهی انها را کارافرین کنند‪.‬‬ ‫محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کابردی‬ ‫تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی است‪.‬‬ ‫صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مبالغ مصوب‬ ‫‪ ۲۰‬نوع وام دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی‬ ‫‪ ۹۹-۹۸‬را اعالم کرد‪.‬‬ ‫در گفت وگو با خبرگزاری فارس‪ ،‬با اشاره به اینکه‬ ‫فارغ التحصیالن سایر دانشگاه ها می توانند برای گذراندن‬ ‫دوره های مهارتی به این دانشگاه مراجعه کنند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از گام های خوب دانشگاه علمی جامع کاربردی این است‬ ‫که این فرصت را برای فارغ التحصیالن سایر دانشگاه های‬ ‫نظری فراهم کرده تا بتوانند برای گذراندن دوره های مهارت‬ ‫افزایی به این دانشگاه مراجعه کنند و در مدت زمان کوتاهی‬ ‫با فرا گرفتن دوره های تخصصی به عنوان یک نیروی‬ ‫کارافرین وارد جامعه شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دوره های اموزشی مهارتی در راستای‬ ‫منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مهارت افزایی و‬ ‫کارافرینی دانشجویان و فارغ التحصیالن مراکز اموزشی و‬ ‫دانشگاه ها انجام می شود که در این زمینه این دانشگاه‬ ‫با فراهم کردن محیط اموزشی دوره های مهارتی مختلفی‬ ‫کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ‪ ۹۹‬در مرحله مهلت‬ ‫مجدد ثبت نام است‪ ،‬گفت‪ :‬ثبت نام از دیروز اغاز شده‬ ‫و تا صبح امروز ‪ ۴۹‬هزار و ‪ ۶۴۸‬نفر ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به اینکه در مرحله اول ثبت نام در‬ ‫اذر ماه ‪ ۴۸۱‬هزار و ‪ ۷۷‬نفر ثبت نام کرده بودند تاکنون‬ ‫در مجموع ‪ ۵۳۰‬هزار و ‪ ۷۲۵‬نفر برای شرکت در ازمون‬ ‫کارشناسی ارشد داوطلب شدند‪.‬‬ ‫مشاور عالی رئیس سازمان سنجش اموزش کشور‬ ‫ادامه داد‪ :‬با توجه به این مهلت دیگر قابل تمدید‬ ‫نیست به داوطلبان توصیه می شود تا پایان ساعات فردا‬ ‫چهارشنبه ‪ ۱۶‬بهمن برای ثبت نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی افرادی که ثبت نام خود را انجام دادند‬ ‫نیز می توانند با توجه به اصالحات دفترچه راهنما برای‬ ‫ویرایش اطالعات ثبت نامی خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫را در رشته های متنوع تحصیلی ایجاد کرده‬ ‫تا فارغ التحصیالن دانشگاه نظری بتوانند دوره های‬ ‫مهارتی را پشت سر گذاشته و وارد بازار کار شوند‪.‬‬ ‫امید تصریح کرد‪ :‬یکی از ویژگی های دانشگاه جامع‬ ‫علمی کاربردی این است که تمامی متقاضیان تحصیل‬ ‫در دانشگاه ها که در کنکور سراسری شرکت می کنند‬ ‫می توانند به صورت ازادانه در دوره های نظری‪ ،‬مهارتی و‬ ‫فنی حرفه ای شرکت کنند‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬دانشگاه جامع علمی کاربردی‬ ‫برای افزایش کیفیت اموزشی نه تنها اساتید و مدرسان‬ ‫خود را مورد ارزیابی قرار داده است بلکه طبق قانونی که در‬ ‫هیات امنای این دانشگاه تصویب شد هیچ یک از مراکز‬ ‫علمی کاربردی در سراسر کشور نمی توانند از مدرسانی که‬ ‫فاقد مجوز از سازمان مرکزی هستند استفاده کنند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اطالعیه جذب نیروی انسانی اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی اصفهان ‪ -‬سال ‪1398‬‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی اصفهان‪ ،‬در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در مشاغل تخصصی و خدماتی‪ ،‬تعداد ‪ 46‬نفر از واجدین شرایط را براساس جدول پیوست شماره ‪ 2‬از طریق برگزاری ازمون کتبی و مصاحبه‪ ،‬به صورت قرارداد موقت مطابق با‬ ‫ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی جذب نماید‪.‬‬ ‫شرایط عمومی‪:‬‬ ‫‪ -1‬تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ -2‬تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی‬ ‫‪ -3‬نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬عدم سوء مصرف مواد اعتیاداور به تایید مراجع ذی صالح‬ ‫‪ -5‬داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم‬ ‫‪ -6‬داشتن حداقل سن ‪ 20‬سال تمام شمسی تا روز پنجشنبه ‪98/12/8‬‬ ‫‪ -7‬داشتن سالمت و توانایی کامل جسمی‪ ،‬روحی و ویژگی های روانشناختی جهت انجام فعالیت های شغلی براساس تایید‬ ‫مراجع ذیصالح مورد تایید و معرفی شده از طرف اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی اصفهان‬ ‫‪ -8‬تایید پذیرفته شدگان توسط هسته گزینش اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی اصفهان‬ ‫شرایط اختصاصی‪:‬‬ ‫شرایط اختصاصی داوطلبان مطابق موارد مندرج در جدول شماره ‪ 1‬می باشد‪.‬‬ ‫جدول شماره ‪ :1‬شرایط اختصاصی‬ ‫تسهیالت سنی برای داوطلبان‬ ‫‪ -1‬داوطلبانی که دارای سابقه کار با پرداخت حق بیمه در صندوق های بازنشستگی معتبر کشور می باشند‪ ،‬به ازای هرسال‬ ‫سابقه یک سال (تا سقف ‪ 3‬سال) به حدا کثر سنی انان اضافه می شود‪ .‬این دسته از افراد می بایست گواهی پرداخت حق‬ ‫بیمه از صندوق بازنشستگی مربوطه را به همراه سایر مدارک در روز مصاحبه تخصصی (پس از موفقیت در ازمون کتبی) به‬ ‫همراه داشته باشند (افرادی که سوابق بیمه سازمان تامین اجتماعی ارائه می نمایند‪ .‬عالوه بر گواهی مذکور‪،‬همراه داشتن‬ ‫شناسه کاربری و رمز ورود به درگاه خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی به ادرس ‪ services.tamin.ir‬الزامی‬ ‫می باشد)‪ ،‬در غیر اینصورت از ورود این افراد به مرحله بعد جلوگیری به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫‪ -2‬فرزندان معزز شهدا به میزان ‪ 3‬سال به حداکثر سن انان اضافه می شود‪ .‬الزم است این افراد جهت استفاده از تسهیالت‬ ‫سنی‪ ،‬در کلیه مراحل جذب‪ ،‬شرکت نموده و جهت دریافت معرفی به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -4‬در هر صورت با احتساب کلیه تسهیالت سنی فوق‪ ،‬سن داوطلبان مشاغل خدماتی از ‪ 30‬سال و مشاغل تخصصی با مدر ک‬ ‫کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب از ‪ 33 ،32‬و ‪ 38‬سال نباید باالتر باشد‪.‬‬ ‫توضیحات شرایط اختصاصی‬ ‫‪ -1‬دارا بودن مدرک و رشته تحصیلی معتبر‪ ،‬مطابق با شرایط مندرج در جدول ‪ 3‬الزامی بوده وداوطلبین در زمان ثبت نام می بایست‬ ‫مدارک منطق با اطالعیه را ارائه نمایند‪ .‬مدارک تحصیلی متقاضیان بایستی حداکثر تا تاریخ چهارشنبه ‪ 98/11/23‬به طور قطعی‬ ‫صادر شده و مدارک صادره حاوی رشته و گرایش تحصیلی‪ ،‬معدل و تاریخ قطعی فراغت از تحصیل و مشخصات خود داوطلب‬ ‫باشد‪ .‬بدیهی است به گواهی های فراغت از تحصیل صادره برای حوزه نظام وظیفه و یا فاقد معدل و یا عدم صدور قطعی و یا‬ ‫صدور مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد و در صورت ثبت نام در مرحله بعدی از لیست متقاضیان حذف خواهند شد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مبنای محاسبه حداکثر سن ‪ ،‬تا روز پنجشنبه مورخ ‪ 98/12/8‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مدارک تحصیلی معادل‪ ،‬اموزش باز و مکاتبه ای و سایر مواردی که پذیرش دانشجو در رشته های مربوطه خار ج از‬ ‫ازمون های سراسری سازمان سنجش اموزش کشور و یا خار ج از ازمون های سراسری دانشگاه ازاد اسالمی و یا دانشگاه‬ ‫جامع علمی کاربردی باشد‪ ،‬قابل قبول نبوده و متقاضیان حق ثبت نام نخواهندداشت‪.‬‬ ‫‪ -4‬نیازهای اعالم شده براساس ساختار سازمانی مصوب اتاق بوده و هرگونه درخواست شخصی مبنی بر تغییر ردیف شغلی یا رده‬ ‫شغلی مرتبط با تغییر یا ارتقاء مدرک تحصیلی فرد پس از جذب‪ ،‬از نظر اتاق مردود می باشد‪.‬‬ ‫مراحل فراینداستخدام‬ ‫‪ -1‬مراجعه به سامانه ‪ eccim.uiazmoon.ir‬و مطالعه دقیق ان و اماده نمودن مدارک مورد نیاز‬ ‫‪ -2‬ثبت نام در ازمون و اخذ کد رهگیری‬ ‫‪ -3‬دریافت کارت ورود به جلسه در موعد مقرر‬ ‫‪ -4‬حضور در محل ازمون طبق برنامه ازمون کتبی‬ ‫‪ -5‬دریافت نتیجه ازمون کتبی از طریق سایت ثبت نام‬ ‫‪ -6‬حضور در فرایند مصاحبه در صورت پذیرش در ازمون کتبی‬ ‫‪ -7‬حضور در مرحله معاینات طب صنعتی در صورت پذیرش درمراحل قبلی‬ ‫‪ -8‬انجام فرایند گزینش برای پذیرفته شدگان مراحل قبلی‬ ‫‪ -9‬تکمیل پرونده شامل استعالم مدرک تحصیلی‪ ،‬استعالم کارت پایان خدمت یا معافیت دائم‪ ،‬عدم سوء پیشینه و سایر‬ ‫مدارک مورد نیاز‬ ‫‪ -10‬انعقاد قرارداد موقت کار‪ ،‬شروع به کار و اموزش های بدو استخدام برای پذیرفته شدگان نهایی‬ ‫مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام‬ ‫الزم است داوطلبان قبل از مراجعه به سامانه ثبت نام (وب سایت) و تکمیل فرم الکترونیکی‪ ،‬نسبت به تهیه فایل مدارک مورد‬ ‫نیاز اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬اسکن صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات‪ ،‬اسکن صفحه توضیحات نیز ضمیمه شود)‪.‬‬ ‫‪ -2‬اسکن کارت ملی‬ ‫‪ -3‬اسکن مدرک تحصیلی معتبر (که معدل در ان ذکر شده باشد) منطبق با شرایط اطالعیه‬ ‫‪ -4‬اسکن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم‬ ‫توضیح‪ :‬تاریخ صدور مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت یا معافیت می بایست قبل از تاریخ اتمام مهلت ثبت نام در ازمون‬ ‫(چهارشنبه مورخ ‪ )98/11/23‬باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬اسکن عکس ‪ 3*4‬جدید (با مشخصات ذکر شده در سایت ثبت نام)‬ ‫‪ -6‬اسکن گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگی مربوطه (در صورت داشتن سابقه کار قبلی)‬ ‫‪ -7‬اسکن مدرک ایثارگری (برای فرزندان معزز شهدا و فرزندان جانبازان باالی ‪ 50‬درصد)‬ ‫‪ -8‬پرداخت الکترونیکی مبلغ پانصد هزار (‪ )500/000‬ریال در وجه دانشگاه اصفهان بابت بخشی از هزینه های ثبت نام و شرکت‬ ‫در ازمون از طریق سامانه الکترونیکی ثبت نام‬ ‫توضیح ‪ :‬امکان عودت وجه ثبت نام واریز شده به هیچ وجه وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫نحوه ثبت نام و مهلت ان‬ ‫‪ -1‬باتوجه به اینکه ازمون ها‪ ،‬تحلیل نتایج‪ ،‬تعیین محل فعالیت و عنوان شغلی پذیرفته شدگان نهایی براساس گروه امتحانی‬ ‫انتخاب شده توسط داوطلب انجام می شود‪ .‬الزم است داوطلبان با دقت و باتوجه به شایستگی‪ ،‬عالقه‪ ،‬جدول نیازها و شرایط‬ ‫اعالم شده نسبت به انتخاب تنها یک کد رشته (یک ردیف شغلی) ثبت نام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬داوطلبان واجد شرایط می بایست از روز شنبه مور خ ‪ 98/11/12‬تا روز چهارشنبه مور خ ‪ 98/11/23‬به سامانه‬ ‫‪ eccim.uiazmonn.ir‬مراجعه و اقدام به ثبت نام نماید‪ .‬فرم تقاضای ثبت نام می بایست با دقت و صداقت تکمیل‬ ‫گردد‪ .‬دریافت کد رهگیری در پایان ثبت نام از سایت ثبت نام الزامی است‪.‬‬ ‫زمان توزیع کارت و ازمون‬ ‫‪ -1‬داوطلبان می توانند از روز یکشنبه مورخ ‪ 98/12/4‬تا روز سه شنبه مورخ ‪ 98/12/6‬با مراجعه به سامانه ثبت نام نسبت به‬ ‫دریافت کارت ورود به جلسه ازمون اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬ازمون روز پنجشنبه ‪ 98/12/8‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬محل برگزاری ازمون دانشگاه اصفهان و زمان و محل دقیق ان در کارت ورود به جلسه اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬همراه داشتن شناسنامه عکس دار یا کارت ملی و کارت ورود به جلسه در روز ازمون الزامی می باشد‪.‬‬ ‫تذکر مهم‪:‬‬ ‫باتوجه به اینکه کلیه اطالع رسانی های ازمون از طریق سامانه ثبت نام انجام خواهد شد‪ ،‬لذا داوطلبان می بایست در طول فرایند‬ ‫جذب‪ ،‬جهت ا گاهی از اطالعیه ها و نتایج مراحل مختلف و تغییرات احتمالی‪ ،‬به صورت مستمر به سامانه فوق مراجعه نمایند‬ ‫و عدم اطالع داوطلب از مراحل‪ ،‬جزئیات یا تغییرات احتمالی ازمون‪ ،‬موجب ایجاد هیچ گونه حقی برای ان ها نمی گردد‪.‬‬ ‫مفاد ازمون کتبی‬ ‫ازمون کتبی شامل ازمون علمی مبتنی بر سواالت چهار گزینه ای با احتساب نمره منفی می باشد و سهم ازمون کتبی در پذیرش‬ ‫نهایی ‪ 50‬درصد می باشد‪.‬‬ ‫سواالت علمی با توجه به هر گروه امتحانی و رشته های مورد نیاز طراحی شده و مفاد ازمون کتبی کلیه رشته ها شامل دو قسمت‬ ‫دروس عمومی و دروس تخصصی است‪ .‬سهم دروس عمومی در ازمون کتبی ‪ 30‬امتیاز و دروس تخصصی هر رشته در ازمون‬ ‫کتبی ‪ 70‬امتیاز می باشد‪.‬‬ ‫دروس عمومی شامل زبان و ادبیات فارسی‪ ،‬زبان انگلیسی‪ ،‬معارف اسالمی‪ ،‬اطالعات رایانه و هوش و توانایی ذهنی و ادرا کی‬ ‫است که ازمون ان در دو سطح مجزای کاردانی (برای مشاغل خدماتی) و کارشناسی به باال (برای مشاغل تخصصی ) برگزار می شود‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬اقلیت های دینی از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف بوده و امتیاز ان در سایر مواد ازمون عمومی توزیع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫دروس تخصصی هر رشته شامل دروسی است که در جدول ‪ 2‬اورده شده است و مفاد ازمون تخصصی نیز به شر ح جدول‬ ‫شماره ‪ 2‬می باشد‪.‬‬ ‫مصاحبه تخصصی‬ ‫نفراتی که حد نصاب ازمون کتبی را کسب نموده اند (چند برابر ظرفیت پذیرش در هر ردیف شغلی) به ترتیب از باالترین نمرات‬ ‫کتبی جهت سنجش شایستگی های مورد نیاز شغل (مصاحبه تخصصی) به این مرحله راه می یابند‪ .‬سهم مصاحبه تخصصی در‬ ‫پذیرش نهایی ‪ 50‬درصد می باشد‬ ‫معاینات طب صنعتی‬ ‫با استخراج نمرات مراحل قبل و محاسبه امتیاز نهایی داوطلبان (با احتساب ضریب وزنی هر مرحله که شامل ‪ 50‬درصد ازمون‬ ‫کتبی و ‪ 50‬درصد مصاحبه تخصصی می باشد)‪ ،‬نفرات برتر در هر شغل به تعداد درج شده در اطالعیه استخدامی جهت انجام‬ ‫معاینات طب صنعتی (که در ان سالمت جسمی و روحی فرد با اخرین استانداردهای مربوطه مطابقت و بررسی می گردد) دعوت‬ ‫خواهند شد‪ .‬در این مرحله‪ ،‬مبنای تصمیم گیری جهت استخدام داوطلبان‪ ،‬انجام موفقیت امیز معاینات طب صنعتی و‬ ‫تست های پارا کلینیک مختلف می باشد که در روز معاینه و توسط اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی اصفهان انجام‬ ‫می شود‪ .‬معاینات و نتایج تست های قبلی و بعدی (که توسط سایر مراجع یا پزشکان انجام شده یا می شود) مبنای‬ ‫تصمیم گیری نبوده و از نظر اتاق جهت استخدام فاقد اعتبار الزم می باشد‪.‬‬ ‫گزینش‬ ‫افراد تایید شده توسط طب صنعتی به گزینش معرفی می گردند تادر صورت تایید صالحیت‪ ،‬جهت انجام سایر مراحل استخدام از‬ ‫ان ها دعوت به عمل اید‪ .‬در صورتی که داوطلب فاقد شرایط این مرحله باشد‪ ،‬از فرایند حذف و از نفر بعدی دعوت به عمل می اید‪.‬‬ ‫تشکیل پرونده‬ ‫نفراتی که کلیه مراحل قبل را با موفقیت طی نمایند‪ ،‬جهت تشکیل پرونده (شامل استعالم مدرک تحصیلی‪ ،‬استعالم کارت پایان‬ ‫خدمت‪ ،‬ازمایش عدم اعتیاد‪ ،‬عدم سوء پیشینه و سایر مدارک مورد نیاز) به مرور دعوت می شوند‪.‬‬ ‫سایر توضیحات و تذکرت اطالعیه استخدامی‬ ‫‪ -1‬صندوق بازنشستگی پذیرفته شدگان نهایی‪ ،‬صندوق سازمان تامین اجتماعی بوده و انتقال سوابق بیمه ای افرادی که در‬ ‫سایر صندوق های بازنشستگی سابقه پرداخت حق بیمه دارندبه عهده داوطلبان خواهد بود‪ .‬الزم به ذکر است که ان دسته از‬ ‫داوطلبان که با استفاده از تسهیالت سنی سابقه کار‪ ،‬مجاز به شرکت در ازمون شده اند در صورتی که سابقه پرداخت بیمه ارائه‬ ‫شده‪ ،‬مربوط به صندوق های بازنشستگی غیر از صندوق تامین اجتماعی باشد ملزم به انتقال سوابق بیمه به صندوق تامین‬ ‫اجتماعی می باشند و در این زمینه تعهد الزم اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -2‬واجدین شرایط از کلیه نقاط کشور می توانند در این ازمون شرکت نمایند ولی محل اشتغال پذیرفته شدگان شهر اصفهان می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬تمامی مدارک ارائه شده توسط داوطلبان در مرحله کنترل مدارک (در زمان مصاحبه تخصصی) با اصل مدارک‪ ،‬تطبیق داده‬ ‫خواهد شد و یا از مراجع صادر کننده مدرک‪ ،‬استعالم می شود‪ .‬بدیهی است چنانچه در هر زمان‪ ،‬خالف اطالعات اعالم شده‬ ‫توسط داوطلب محرز گردد‪ ،‬از انجام مراحل بعدی محروم و مطالب مقررات با وی رفتار خواهد شد‪ .‬حتی در صورت شروع به کار‬ ‫از ادامه اشتغال وی جلوگیری و قرارداد وی خاتمه خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪ -4‬داوطلبانی که قبال در ازمون های استخدامی اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی اصفهان شرکت و پذیرفته نشده اند‪،‬‬ ‫در صورت تمایل وداشتن شرایط الزم می توانند مطابق مفاد این اطالعیه مجددا در این ازمون شرکت نمایند و نتایج ازمون های‬ ‫قبلی افراد در این ازمون فاقد اعتبار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬تعیین محل اشتغال پذیرفته شدگان نهایی براساس نیاز در هریک از واحدهای اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫اصفهان در اختیار اتاق بوده و قابل تغییر نمی باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی اصفهان هیچگونه تعهدی در قبال ارائه سرویس ایاب و ذهاب به افرادی که در‬ ‫لیست پذیرفته شدگان نهایی قرار می گیرند‪ ،‬نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -7‬اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی اصفهان هیچگونه تعهدی در قبال تامین اسکان و یا منزل مسکونی سازمانی‬ ‫برای پذیرفته شدکان نخواهدداشت‪.‬‬ ‫جدول شماره ‪ :2‬نیازهای نیروی انسانی برای مشاغل خدماتی و تخصصی ازمون ‪1398‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬بهمن ‪ 13 -1398‬جمادی الثانیه ‪ 8 -1441‬فوریه ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1188‬‬ ‫با پیگیری های مجلس شورای اسالمی‬ ‫تمامی قبول شدگان‬ ‫ازمون قوه قضائیه به کارگیری شدند‬ ‫باالخــره پــس از ‪ ۳‬ســال بالتکلیفــی‬ ‫و ب ــا پیگیری ه ــای مجل ــس وضعی ــت‬ ‫ا س ــتخدام قب ــو ل شـ ـ ــدگان از م ــون‬ ‫ق ــوه قضائی ــه تعیی ــن تکلی ــف ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری خان ــه مل ــت‪،‬‬ ‫وضعی ــت قب ــول ش ــدگان ازم ــون ق ــوه‬ ‫قضائی ــه ک ــه س ــه س ــال چش ــم انتظ ــار‬ ‫خب ــری از وضعی ــت استخدامش ــان‬ ‫بودن ــد در نهای ــت تعیی ــن تکلی ــف‬ ‫و تمام ــی انه ــا اس ــتخدام و ج ــذب‬ ‫ش ــدند‪.‬‬ ‫حس ــن ن ــوروزی از بکارگی ــری و‬ ‫ج ــذب تمام ــی قبول ش ــدگان ازم ــون‬ ‫قــوه قضائیــه خبــر داد و گفــت‪ :‬مجلــس‬ ‫در ای ــن رابط ــه پیگی ــری ه ــای ز ی ــادی‬ ‫داش ــت و م ــا ب ــه ط ــور م ــداوم وضعی ــت قبول ش ــدگان را از رئی ــس و مس ــئوالن ق ــوه قضائی ــه‬ ‫پیگی ــری می کردی ــم و بس ــیار خرس ــندیم ک ــه پیگیری ه ــا نتیج ــه داد‪.‬‬ ‫س ــخنگوی کمیس ــیون قضای ــی و حقوق ــی مجل ــس ش ــورای اس ــامی اف ــزود‪ :‬پ ــس از‬ ‫‪ ٣‬س ــال ت ــاش بی ــن دول ــت و ق ــوه قضائی ــه‪ ،‬وع ــده قطع ــی ای ــت اهلل رئیس ــی در مالق ــات‬ ‫نماین ــدگان مبن ــی ب ــر اینک ــه تمام ــی قبول ش ــدگان ت ــا پای ــان س ــال ‪ ٩٧‬ج ــذب و اس ــتخدام‬ ‫می ش ــوند محق ــق ش ــد و ام ــروز مطل ــع ش ــدیم تمام ــی قبول ش ــدگان ج ــذب ش ــدند و‬ ‫مش ــکلی در مس ــیر ج ــذب انه ــا وج ــود ن ــدارد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬در حال ــی ک ــه ق ــوه قضائی ــه نی ــاز ج ــدی ب ــه نی ــرو داش ــت قبول ش ــدگان‬ ‫ســال ها ب ــه دلی ــل کمب ــود بودج ــه در بالتکلیف ــی ب ــه س ــر بردن ــد؛ انتظ ــار م ـی رود ای ــن نیروه ــا‬ ‫بتوانن ــد خالصان ــه ب ــه جمه ــوری اس ــامی‪ ،‬دس ــتگاه قض ــا و م ــردم خدم ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫نماین ــده م ــردم ر ب ــاط کر ی ــم و بهارس ــتان در مجل ــس ده ــم‪ ،‬ی ــاداور ش ــد‪ :‬ب ــه ط ــور قط ــع‬ ‫ب ــا بکارگی ــری قبول ش ــدگان بخ ــش ز ی ــادی از مش ــکل کمب ــود نی ــرو در ق ــوه قضائی ــه رف ــع‬ ‫خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫بهم ــن طاهرخان ــی‪ ،‬همچنی ــن ضم ــن اب ــراز خرس ــندی از تعیی ــن تکلی ــف وضعی ــت‬ ‫قبول ش ــدگان ازم ــون ق ــوه قضائی ــه‪ ،‬گف ــت‪ :‬ای ــن اف ــراد چندی ــن س ــال در بالتکلیف ــی ب ــه‬ ‫س ــر بردن ــد و نگران ــی ز ی ــادی از وضعی ــت اس ــتخدامی خ ــود داش ــتند و ب ــه ط ــور م ــداوم ب ــا‬ ‫نماین ــدگان تم ــاس می گرفتن ــد و خواس ــتار پیگی ــری وضعی ــت استخدامش ــان بودن ــد‪.‬‬ ‫عض ــو کمیس ــیون قضای ــی و حقوق ــی مجل ــس ش ــورای اس ــامی اف ــزود‪ :‬نماین ــدگان‬ ‫ب ــه و ی ــژه اعض ــای کمیس ــیون قضای ــی و حقوق ــی وضعی ــت قبول ش ــدگان را در تم ــاس و‬ ‫دیدارهای ــی ک ــه ب ــا مس ــئوالن دس ــتگاه قض ــا داش ــتند پیگی ــری می کردن ــد و در نهای ــت ق ــرار‬ ‫شــد کــه بــا همــکاری مجلــس مشــکل بودج ـه ای حــل و قبــول شــدگان بکارگیــری شــوند و‬ ‫ام ــروز ه ــم ش ــاهدیم ک ــه پیگیری ه ــا مثمرثم ــر واق ــع ش ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا ی ــاداوری کمب ــود نی ــروی انس ــانی در ق ــوه قضائی ــه‪ ،‬گف ــت‪ :‬پیش ــگیری از‬ ‫وق ــوع ج ــرم و کاه ــش پرونده ه ــا در دس ــتگاه قضای ــی نیازمن ــد افزای ــش تع ــداد نی ــرو ی‬ ‫انس ــانی اس ــت و ب ــا رف ــع کمب ــود نی ــرو در رس ــیدگی ب ــه مش ــکالت و ش ــکایات مراجع ــان‬ ‫تس ــریع می ش ــود‪.‬‬ ‫ای ــن نماین ــده م ــردم در مجل ــس ده ــم ادام ــه داد‪ :‬بکارگی ــری قبول ش ــدگان ق ــوه‬ ‫قضائی ــه می توان ــد نو ی ــدی ب ــرای م ــردم ب ــه منظ ــور رف ــع بخش ــی از مش ــکالت ح ــوزه‬ ‫قضای ــی انه ــا باش ــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫مشاور عالی وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫اولویت برای استخدام نیروهای مجرد‬ ‫و زنان بدون فرزند بیشتر است‬ ‫مش ــاور عال ــی وز ی ــر بهداش ــت‬ ‫ً‬ ‫گف ــت‪ :‬ن ــرخ ب ــاروری ‪ ۲.۱‬درص ــد کام ــا‬ ‫دروغ اس ــت چ ــرا ک ــه در س ــال ‪،۹۸‬‬ ‫‪ ۱۵۷‬ه ــزار فرزن ــد کمت ــر از س ــال ‪ ۹۷‬در‬ ‫کش ــور متول ــد ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬محمداس ــماعیل‬ ‫اکب ــری مش ــاور عال ــی وزارت بهداش ــت‬ ‫و مدی ــر پ ــروژه جمعی ــت در نشس ــت‬ ‫تخصص ــی جمعی ــت گف ــت‪ :‬ه ــدف‬ ‫اصل ــی م ــا در کش ــور اص ــاح س ــاختار‬ ‫جمعیــت اســت و ایــن نســبت تنهــا بــا‬ ‫فرزن ــداوری محق ــق می ش ــود‪.‬‬ ‫و ی ب ــا بی ــان اینک ــه قر ی ــب ب ــه‬ ‫‪ ۱۰۰‬س ــال اس ــت ک ــه کش ــورهای دنی ــا‬ ‫ب ــرای س ــن ش ــغلی ش ــهروندان خ ــود‬ ‫برنامــه ر یــزی کرده انــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از ایــن برنامه هــا تعر یــف مهاجــرت و شــرایط‬ ‫ان اس ــت م ــا نی ــز ش ــاخص های مهاج ــرت را تعر ی ــف کردی ــم ام ــا ای ــن ش ــاخص ها مطاب ــق‬ ‫ب ــا برنامه ه ــای غر ب ــی اس ــت و نتیج ــه ان موج ــب افزای ــش مهاج ــرت جوان ــان از کش ــور‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــه طــوری کــه در حــال حاضــر شــاهد جمعیــت ‪ ۶۰‬درصــدی نیــروی کار در‬ ‫بس ــیاری از کش ــورها و بهب ــود وضعی ــت اقتص ــادی انه ــا هس ــتیم‪.‬‬ ‫اکب ــری ب ــا بی ــان اینک ــه ب ــرای تاثیرگ ــذاری در ح ــوزه جمعی ــت بای ــد ب ــه ‪ ۴‬س ــاختار‬ ‫توجــه کنیــم‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬یکــی از ایــن ســاختارها‪ ،‬ســاختار حا کمیتــی اســت کــه شــامل‬ ‫بی ــت مق ــام معظ ــم رهب ــری‪ ،‬مجل ــس‪ ،‬ق ــوه قضائی ــه‪ ،‬ص ــدا و س ــیما و دیگ ــر س ــاختارهای‬ ‫مرتب ــط ب ــا حا کمی ــت اس ــت‪ ،‬موض ــوع دیگ ــر س ــاختارهای حکومت ــی مش ــتمل ب ــر تمام ــی‬ ‫وزارتخان ــه هاس ــت‪.‬‬ ‫مش ــاور عال ــی وز ی ــر بهداش ــت در ح ــوزه جمعی ــت گف ــت‪ :‬موض ــوع دیگ ــر س ــاختارهای‬ ‫متول ــی از جمل ــه وزارت بهداش ــت و وزارت رف ــاه اس ــت‪ .‬متاس ــفانه در س ــاختار کاری‬ ‫کش ــور م ــا اولو ی ــت ب ــرای اس ــتخدام نیروه ــای مج ــرد و زن ــان ب ــدون فرزن ــد نس ــبت ب ــه‬ ‫اس ــتخدام متاهلی ــن و م ــادران بیش ــتر اس ــت و ای ــن موضوع ــی اس ــت ک ــه تاثی ــر مس ــتقیم‬ ‫ب ــر فرزن ــداوری خانواده ه ــا می گ ــذارد‪.‬‬ ‫وی در پایــان تصر یــح کــرد‪ :‬کاهــش فرزنــداوری در کشــور نتیجــه سیاســتگذار ی های‬ ‫غل ــط اس ــت و ای ــن سیاس ــتگذاری ه ــا بای ــد ب ــه س ــمت م ــردم حرک ــت کن ــد‪ ،‬اف ــرادی ک ــه‬ ‫در انتخاب ــات مجل ــس ب ــا هزینه ه ــای ب ــاال در ح ــال تبلی ــغ هس ــتند هی ــچ کاری ب ــرای‬ ‫ح ــوزه جمعی ــت در خان ــه مل ــت نخواهن ــد ک ــرد‪ .‬ام ــروزه ا گ ــر می خواهی ــم ب ــرای ح ــوزه‬ ‫جمعی ــت در کش ــور کار کنی ــم بای ــد بس ــیجی وار عم ــل کنی ــم و ب ــا رون ــد کنون ــی مس ــائل‬ ‫ح ــل نخواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫با اعالم شرایط جذب نیرو‬ ‫ثبت نام متقاضیان امریه سربازی در مرکز جذب‬ ‫وزارت علوم اغاز شد‬ ‫م ــرکـ ـ ــز جـ ـ ــذب اعـ ـض ـ ـ ـ ــای‬ ‫هیئ ــت علـ ـ ــمی وزارت عل ــوم‪،‬‬ ‫ت ـ ـ ـحـ ـقـ ـیـ ـ ــقات و ف ـ ـ ـ ــناوری از‬ ‫دانـ ـش امـ ـ ــوختگان کارشـ ـ ــناسی‬ ‫و کارشنـ ـ ــاسی ارشـ ـ ــد متقاض ــی‬ ‫امر ی ــه س ــربازی در ته ــران دع ــوت‬ ‫ب ــه هم ــکاری می کن ــد‪.‬‬ ‫ب ـ ـ ـ ــه گـ ـ ــزارش خـ ـبـ ـ ــرگزاری‬ ‫مه ــر ب ــه نق ــل از وزارت عل ــوم‪،‬‬ ‫متقاضیــان واجــد شــرایط مقاطــع‬ ‫کارشناس ــی و کارشناس ــی ارش ــد‬ ‫ک ــه مای ــل ب ــه گذران ــدن خدم ــت‬ ‫س ــربازی خ ــود در قال ــب امر ی ــه‬ ‫می باش ــند‪ ،‬می توانن ــد از ‪ ۱۵‬ال ــی‪۳۰‬‬ ‫بهم ــن ‪ ۱۳۹۸‬نس ــبت ب ــه ثب ــت‬ ‫ن ــام اولی ــه در س ــامانه ج ــذب‬ ‫امر ی ــه وزارت عل ــوم اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫مرک ــز ج ــذب اعض ــای هی ــات علم ــی وزارت‬ ‫عل ــوم ب ــر اس ــاس مجوزه ــای اخ ــذ ش ــده و در‬ ‫راس ــتای تکمی ــل س ــهمیه نی ــرو ی امر ی ــه خ ــود از‬ ‫می ــان داوطلب ــان (دانش اموخت ــگان کارشناس ــی‬ ‫و کارشناس ــی ارش ــد متقاض ــی امر ی ــه س ــربازی)‬ ‫واج ــد ش ــرایط‪ ،‬در ش ــهر ته ــران و در رش ــته های‬ ‫م ــورد نی ــاز‪ ،‬دع ــوت ب ــه هم ــکاری می کن ــد‪.‬‬ ‫در همی ــن خص ــوص متقاضیان ــی ک ــه مایلن ــد‬ ‫خدم ــت س ــربازی خ ــود را در قال ــب امری ــه س ــپری‬ ‫کنن ــد می توانن ــد از ‪ ۱۵‬ال ــی ‪ ۳۰‬بهم ــن نس ــبت ب ــه‬ ‫ثب ــت درخواس ــت و بارگ ــذاری م ــدارک م ــورد نی ــاز‬ ‫اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫اطال ع ــات بـ ـیـ ـشـ ـتـ ـ ــر در خـ ـص ـ ـ ـ ــوص‬ ‫جزئی ــات ج ــذب امر ی ــه مر ب ــوط ب ــه ا ع ــزام‬ ‫‪ ۱‬اردیبهش ــت ‪ ۱۳۹۹‬در س ــامانه ا ی ــن مر ک ــز‬ ‫ب ــه ادرس ‪ req.mjazb.ir‬قاب ــل‬ ‫مش ــاهده اس ــت‪.‬‬ ‫ج ــذب نی ــرو ی امر ی ــه در‬ ‫وزارت عل ــوم من ــوط ب ــه دارا‬ ‫ب ــودن یک ــی از ش ــرایط ذی ــل‬ ‫ا س ــت ‪:‬‬ ‫الف‪ -‬خـ ــانــواده ایــثارگران‬ ‫(فــرزنـ ــد ی ـ ــا بـ ـ ــرادر ش ـهـ ــدا‪،‬‬ ‫جاو یداال ثـ ــرها‪ ،‬جـ ــان ـبـ ــازان‪،‬‬ ‫ازادگان‪ ،‬و فرزند رزمندگان با‬ ‫حداقل شش ماه سابقه جبهه)‬ ‫ب‪ -‬ایتام‬ ‫ج‪ -‬افــراد متاهل‬ ‫د‪ -‬افــراد معــاف از رزم‬ ‫ه‪ -‬اف ــراد تح ــت پوش ــش کمیت ــه‬ ‫ام ــداد و س ــازمان بهزیس ــتی‬ ‫و‪ -‬نخب ــگان‪ ،‬اس ــتعدادهای برت ــر‪ ،‬حافظ ــان‬ ‫ق ــران و قار ی ــان برت ــر‬ ‫ز‪ -‬دارای حداقـــل ‪ ۶‬م ــاه س ــابقه بس ــیجی‬ ‫فع ــا ل‬ ‫گفتن ــی اس ــت متقاضی ــان پذی ــرش امر ی ــه‬ ‫اعزام ــی اول اردیبهش ــت ‪ ۱۳۹۹‬خواهن ــد ب ــود‪.‬‬ ‫هشتمین مرحله جذب نیروهای امریه اغاز شد‬ ‫وزارت ارتباطات هشتمین مرحله فراخوان‬ ‫و پیگیری سامانه مستقر در این سایت با ادرس‬ ‫‪ http://amrieh.ict.gov.ir‬انجام می شود‪.‬‬ ‫در این مرحله جذب نیروی امریه‪ ،‬تحصیالت‬ ‫کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های تحصیلی‬ ‫حقوق‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬علوم اجتماعی‪ ،‬مخابرات‪،‬‬ ‫کامپیوتر‪ ،‬فناوری اطالعات‪ ،‬امنیت فضای‬ ‫سایبری‪ ،‬مهندسی برق در سطح تهران و مراکز‬ ‫استان ها و به شکل بومی امکان جذب دارند‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری است در این مرحله از فرایند‬ ‫امریه زمان ثبت نام به هیچ وجه تمدید نمی شود‪.‬‬ ‫قائم مقام سازمان تامین اجتماعی‪:‬‬ ‫شناسایی متخلفانی که خود را با نام کارگر ساختمانی‪،‬‬ ‫بیمه کرده اند‬ ‫قائم مقام سازمان تامین اجتماعی با اشاره به رفع‬ ‫همپوشانی های بیمه ای و بیمه شدگان من غیرحق‬ ‫کارگران ساختمانی گفت‪ :‬با افرادی روبرو هستیم که‬ ‫شغل دیگری دارند اما با عنوان کارگران ساختمانی‬ ‫تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند‪ .‬تا کنون بسیاری‬ ‫از این افراد شناسایی شده اند و این روند ادامه دارد‪.‬‬ ‫محمدحسن زدا در صفحه اینستاگرامی خود‬ ‫مطالبی ویدئویی تحت عنوان «دانستنی های‬ ‫تامین اجتماعی» منتشر می کند و به مرور برخی‬ ‫قوانین تامین اجتماعی می پردازد‪.‬‬ ‫ویدربارهپوششبیمه ای کارگرانساختمانیاظهار‬ ‫کرد‪ :‬طرح اصالح قانون بیمه کارگران ساختمانی در‬ ‫مجلس در دست بررسی است و طبق اخرین اطالعات‬ ‫دریافتی‪ ،‬مراحل نهایی خود را طی و در اینده نزدیک در‬ ‫صحنعلنیمجلسمطرحخواهدشد‪.‬‬ ‫قائم مقام سازمان تامین اجتماعی ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫تامین اجتماعی به منابع پایدار مالی برسد می تواند‬ ‫کارگران ساختمانی پشت نوبتی را نیز تحت پوشش‬ ‫بیمه قرار بدهد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به رفع همپوشانی های بیمه ای‬ ‫گفت‪ :‬با افرادی روبرو هستیم که شغل دیگری‬ ‫دارند اما با عنوان کارگران ساختمانی تحت پوشش‬ ‫بیمه قرار گرفته اند‪ .‬تا کنون بسیاری از این افراد‬ ‫شناسایی شده اند و این روند ادامه دارد‪.‬‬ ‫زدا افزود‪ :‬شناسایی بیمه شدگان من غیر حق‬ ‫یک روند دائمی است؛ در ابتدا بیمه این افراد را‬ ‫قطع نمی کنیم بلکه از انها درخواست می کنیم از‬ ‫محل شغل اصلی شان بیمه شوند و اجازه دهند‬ ‫کارگران ساختمانی پشت نوبتی بتوانند خود و‬ ‫خانواده شان را بیمه کنند‪.‬‬ ‫جذب کارمندان دولت با مدرک دکتری تخصصی در وزارت بهداشت‬ ‫در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی‪،‬‬ ‫اعضاء مقرر کردند کارمندان دولت دارای مدرک‬ ‫دکترای تخصصی و با شرایط ‪ ۲۰‬سال ماندگاری‬ ‫به تشخیص هیئت مرکزی جذب وزارت بهداشت‬ ‫جذب هیئت علمی شوند‪.‬‬ ‫به گزارش شورای عالی انقالب فرهنگی‪،‬‬ ‫محمدعلی کی نژاد‪ ،‬رئیس هیئت عالی جذب در‬ ‫جلسه ‪ ۲۴۳‬هیئت عالی جذب اعضای هیئت‬ ‫علمی دانشگاه ها و مراکز اموزشی شورای عالی‬ ‫انقالب فرهنگی که با حضور سعید نمکی وزیر‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی در محل وزارت‬ ‫بهداشت برگزار شد‪ ،‬اعضاء مقرر کردند کارمندان‬ ‫دولت دارای مدرک دکترای تخصصی و با شرایط‬ ‫‪ ۲۰‬سال ماندگاری به تشخیص هیئت مرکزی‬ ‫جذب وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪،‬‬ ‫جذب هیئت علمی شوند‪.‬‬ ‫نیازمند جذب ‪ ۸۰۰۰‬عضو هیات علمی هستیم‬ ‫در این زمینه دکتر سید علی حسینی رئیس‬ ‫مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت‬ ‫با تاکید بر اینکه ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬نفر از اعضای هیات‬ ‫علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال‬ ‫دستگیری باند ایرانی کالهبرداری‬ ‫هرمی در استانبول ترکیه‬ ‫پلیس استانبول ‪ ١6‬نفر از اعضای باند کالهبرداری هرمی را در شهر‬ ‫استانبولترکیهدستگیر کرده کهسردستهو غالبافراداینباندایرانیهستند‪.‬‬ ‫به گزارش عصرایران به نقل از سی ان ان ترک‪ ،‬سردسته این باند‬ ‫‪ ٣٠‬نفره که «م‪.‬ج» نام دارد سال ها پیش پس از کالهبرداری مبالغی کالن‬ ‫از ‪ ١٢‬هزار نفر در ایران در قالب یک شرکت هرمی به ترکیه گریخته است‪.‬‬ ‫او به همراه ‪ 4‬فرزند خود یک شرکت خانوادگی در ترکیه تشکیل‬ ‫داده و در شهر انتالیا اقامت داشت‪.‬‬ ‫این باند کالهبرداری پارسال به شهر استانبول نقل مکان کرده و‬ ‫در ویالهای لوکس در مناطق گران قیمت استانبول اقامت گزیدند‪.‬‬ ‫پلیس استانبول پس از طرح شکایات فراوان مالباختگان ایرانی‬ ‫و ترکیه ای از این باند‪ ،‬اقدام به دستگیری ‪ ١6‬نفر از اعضای این باند‬ ‫کرده است‪ ١4 .‬نفر دیگر این باند متواری هستند‪.‬‬ ‫هنوز هویت کامل سردسته و اعضای این باند فاش نشده اما گفته‬ ‫شده این باند با فریب پرداخت سودهای باالی ‪ ١٠‬درصد از صدها نفر‬ ‫کالهبرداری کرده است‪ .‬دادستانی استانبول رقم کالهبرداری این باند‬ ‫را ‪ 5٠‬میلیون دالر اعالم کرده است‪.‬‬ ‫این باند به سرمایه گذاران (سهامداران) خود گفته که انها در‬ ‫ارزهای دیجیتالی ( از جمله بیت کوین) و بازار انرژی در کشورهای‬ ‫مالزی‪ ،‬امارات‪ ،‬اوکراین و شیلی سرمایه گذاری می کنند‪.‬‬ ‫انها با دادن وعده سود ‪ ١٠‬درصد ماهانه طعمه های خود را فریفته‬ ‫و از ایرانیان ثروتمند ساکن ترکیه و شهروندان ترکیه برای خرید سهام‬ ‫شرکت شان پول می گرفتند و به انها سودهای کالنی پرداخت می کردند‪،‬‬ ‫اما در نهایت با شکایت دهها نفر از مالباختگان پرونده این باند در‬ ‫دادستانی ترکیه تشکیل شده و دیروز با حکم دادستانی پلیس استانبول‬ ‫‪ ١6‬نفر از اعضای این باند را در استانبول دستگیر کرده است‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫پلیس هشدار داد‬ ‫به عنوان هیئت علمی؛‬ ‫بازنشسته می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬در مجموع به ‪۸۰۰۰‬‬ ‫مستخدم پیمانی به عنوان عضو هیات علمی در‬ ‫دانشگاه ها نیاز داریم‪.‬‬ ‫دکتر سید علی حسینی در گفت و گو با ایسنا‬ ‫ضمن بیان این مطلب با اشاره به فعالیت ‪۱۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬عضو هیات علمی رسمی و پیمانی در‬ ‫دانشگاه های زیرمجموعه وزارت بهداشت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد از اعضای هیات علمی‬ ‫ما در دانشگاه های علوم پزشکی زن هستند‪ .‬در‬ ‫واقع اگر فراخوان های چند سال گذشته را بررسی‬ ‫کنیم قطعا تعداد اعضای هیات علمی زن جذب‬ ‫شده در وزارت بهداشت با اقایان برابری می کند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که تقاضا برای جذب‬ ‫در کدام رشته های دانشگاه علوم پزشکی کمتر‬ ‫است؟ گفت‪ :‬ما در جذب اعضای هیات علمی‬ ‫در رشته های علوم پایه هیچ مشکلی نداریم چرا که‬ ‫فارغ التحصیالن رشته های مختلف علوم پایه به‬ ‫اندازه کافی تربیت شده اند‪ .‬اما نگران این هستیم‬ ‫که در برخی از دانشگاه های کمتر برخوردار نتوانیم‬ ‫در برخی رشته های بالینی جذب هیات علمی‬ ‫داشته باشیم به همین جهت نیاز به نیروی انسانی‬ ‫کنفرانس ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کارها ‪ ١4‬و ‪١5‬‬ ‫اسفند در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار همایش “کنفرانس ملی بهبود و بازسازی سازمان‬ ‫و کسب وکار” که باهدف ارائه راهکار در جهت بهبود فضای کسب وکار‬ ‫و ایجاد مزیت رقابتی در سازمان ها‪ ،‬در اسفندماه ‪ ۱۳۹۸‬و با حمایت‬ ‫دستگاه های علمی و اجرایی از جمله جهاد دانشگاهی برگزار می شود‪.‬‬ ‫دکتر احمد جعفر نژاد رئیس این همایش گفت ‪:‬مدیریت تحول‪،‬‬ ‫مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار‪ ،‬بهبود و توسعه اموزش‬ ‫منابع انسانی‪ ،‬حقوق کسب و کار و قراردادهای تجاری‪ ،‬روانشناسی‬ ‫سازمان‪ ،‬روانشناسی کسب و کار و تجارت‪ ،‬مدیریت تغییر و تحول‪،‬‬ ‫مدیریت رسانه و شبکه های اجتماعی‪ ،‬مدیریت دانش و فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬تولید و زنجیره تامین‪ ،‬راهبردی (‪ )Coaching‬در حوزه بهبود‬ ‫و بازسازی‪ ،‬مدیریت استراتژیک در بهبود و بازسازی و بهره وری کار و‬ ‫سرمایه از نحورهای این همایش است‪.‬‬ ‫مهدی باغبان و دکتر مهدی باغبان (دبیرشورای سیاست گذاری)‬ ‫نیز گفت‪ :‬حدود ‪ ٣٧٠‬مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است‬ ‫که مقاالت برتر به صورت سخنرانی ارائه می شود‪.‬‬ ‫مشاور اصناف در وزارت صنعت و معدن و تجارت با اشاره‬ ‫به برگزاری کنفرانس ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کارها‬ ‫گفت‪ :‬در کشور ‪ ۴۵‬هزار واحد صنعتی در شهرک های صنعتی‪،‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬اتاق اصناف‪ ،‬هفت هزار و ‪ ۵۰۰‬اتحادیه‪ ۳.۵ ،‬میلیون واحد‬ ‫صنفی وجود داشته و فقط ‪ ۳۰۰‬هزار واحد صنفی در تهران فعالیت‬ ‫دارند و باید با واکاوی و بهینه سازی مدیریت سازمان ها در حوزه‬ ‫کسب و کار برای رونق تولید در واحدهای صنفی تالش کنیم‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫توسط پلیس استانبول انجام گرفت‬ ‫وزارت ارتباطات اعالم کرد‪:‬‬ ‫جذب نیروهای امریه را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی‬ ‫وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬هشتمین‬ ‫مرحله فراخوان نیروهای امریه وزارت ارتباطات‬ ‫ازساعت ‪ ۹‬صبح تاریخ یکشنبه ‪ ٢٠‬بهمن ماه اغاز و‬ ‫تا ساعت‪ ٢٨ ،۲۴‬همین ماه ادامه دارد‪.‬‬ ‫فارغ التحصیالن در خوشه‬ ‫بر همین اساس‪ ،‬از ِ‬ ‫های تخصیصی ستاد نیروهای مسلح برای حضور‬ ‫در این فراخوان دعوت می شود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬تمامی مراحل ثبت نام‪ ،‬ارزیابی‬ ‫کنفرانس ملی بهبود و‬ ‫بازسازی سازمان و کسب و کارها‬ ‫‪ 14‬و ‪ 15‬اسفند برگزار می شود‬ ‫در این دانشگاه ها را از طریق متعهدین خدمت به‬ ‫وزارت بهداشت رفع خواهیم کرد‪.‬‬ ‫دکتر حسینی با اشاره به ضوابط استخدام‬ ‫هیات علمی در وزارت بهداشت‪ ،‬تا کید کرد‪:‬‬ ‫اصوال جذب دولتی نیازمند صدور مجوز سازمان‬ ‫امور اداری و استخدامی است و اینگونه نیست که‬ ‫وزارت بهداشت هر سال هر تعدادی که نیرو نیاز‬ ‫داشته باشد را جذب کند‪ .‬اما در مجموع نیازمند‬ ‫استخدام ‪ ۸۰۰۰‬عضو هیات علمی در دانشگاه های‬ ‫علوم پزشکی کشور هستیم‪.‬‬ ‫رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی‬ ‫وزارت بهداشت همچنین خاطر نشان کرد‪ :‬در‬ ‫دانشگاه های مختلف علوم پزشکی سالیانه افراد‬ ‫به تناسب سالهای خدمتی که انجام می دهند‪،‬‬ ‫می توانند بازنشسته شوند‪ ،‬اما شرایط بازنشستگی‬ ‫برای استادیار‪ ،‬دانشیار و استاد در رتبه های‬ ‫مختلف‪ ،‬متفاوت است به همین دلیل پیش بینی‬ ‫ما این است که سالیانه ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬نفر از اعضای‬ ‫هیات علمی وزارت بهداشت با توجه به رتبه ای که‬ ‫در کشور دارند‪ ،‬بازنسشته می شوند و در طول پنج‬ ‫سال گذشته ‪ ۲۰۰‬نفر بازنشسته داشتیم‪.‬‬ ‫در دام ترفند کالهبرداران رادیو‬ ‫تلویزیونی نیفتید‬ ‫رئیسمرکزتشخیصو پیشگیریاز جرایمسایبریپلیسفتاناجابابیان‬ ‫اینکهشهروندانبایدمراقبترفندهای کالهبردارانباشند‪ ،‬گفت‪:‬برندهشدن‬ ‫در مسابقاترادیوتلویزیونییکیاز ترفندهایمجرمانسایبریاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سرهنگ علی محمد رجبی اظهار کرد‪ :‬برنده شدن‬ ‫در مسابقات رادیو تلویزیونی یکی از ترفندهای مجرمان سایبری است که‬ ‫کالهبرداران با استفاده از این روش و با سوء استفاده از ضعف های اموزشی‪ ،‬از‬ ‫طریقبرقراریتماستلفنیبامخاطبانطعمههایخودراانتخابمی کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬افراد سود جو با انجام مهندسی خاص و جلب‬ ‫اعتماد برخی افراد خوش باور‪ ،‬با این ترفند قربانیان را به پای دستگاه‬ ‫عابر بانک کشانده و با انجام یک سری عملیات بانکی نسبت به برداشت‬ ‫غیرمجاز از حساب مالی انان اقدام می کنند و با این شیوه‪ ،‬فرد با دست‬ ‫خود وجوهاتی را به حساب مجرمان واریز می کند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت‪:‬‬ ‫با اقدامات پیشگیرانه و اموزشی پلیس فتا و نیز همکاری مناسب رسانه‬ ‫ملی و خبرگزاری های رسمی کشور‪ ،‬سطح ا گاهی و دانش شهروندان‬ ‫افزایش داشته و به استناد پرونده های ارجاعی از سوی مراجع قضائی به این‬ ‫پلیس‪ ،‬سطح وقوع این گونه جرایم کاهش چشمگیری یافته است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا‬ ‫با اشاره به اینکه اجرای طرح استفاده از رمز یک بار مصرف در تراکنش‬ ‫خریدهای اینترنتی سطح وقوع جرایم برداشت غیر مجاز را کاهش داده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬هموطنان گرامی می توانند با برقراری تماس با مرکز امداد‬ ‫و فوریت های سایبری از طریق سایت رسمی پلیس فتا به ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬گزارش مجرمانه این افراد سود جو و کالهبردار‬ ‫را اعالم کنند ‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش سایت پلیس‪ ،‬وی به شهروندان توصیه کرد که‬ ‫برای واریز هر گونه وجوهات نقدی به حساب های مالی ان ها؛ ارسال‬ ‫شماره کارت و شماره حساب کافی است‪ .‬بنابراین باید از افشای سایر‬ ‫اطالعات کارت بانکی خود به سایر افراد خودداری کنند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1192

هفته نامه بازار کار 1192

شماره : 1192
تاریخ : 1398/12/24
هفته نامه بازار کار 1191

هفته نامه بازار کار 1191

شماره : 1191
تاریخ : 1398/12/19
هفته نامه بازار کار 1190

هفته نامه بازار کار 1190

شماره : 1190
تاریخ : 1398/12/03
هفته نامه بازار کار 1189

هفته نامه بازار کار 1189

شماره : 1189
تاریخ : 1398/11/26
هفته نامه بازار کار ۱۱۸۷

هفته نامه بازار کار ۱۱۸۷

شماره : ۱۱۸۷
تاریخ : 1398/11/12
هفته نامه بازار کار ۱۱۸۶

هفته نامه بازار کار ۱۱۸۶

شماره : ۱۱۸۶
تاریخ : 1398/11/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!