هفته نامه بازار کار شماره ۱۱۸۶ - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره ۱۱۸۶

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره ۱۱۸۶

هفته نامه بازار کار شماره ۱۱۸۶

‫استخدام‬ ‫‪ ۱۶‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در شرکت تعاونی‬ ‫مهندسی و نواوری‬ ‫دانشگاه شریف‬ ‫استخدام مربیان‬ ‫مهارت های فنی و‬ ‫حرفه ای در اداره کل‬ ‫زندان های تهران‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در شرکت‬ ‫همکاران سیستم‬ ‫استخدام در‬ ‫شرکت پتروشیمی‬ ‫تبریز‬ ‫رتبه ‪۱‬‬ ‫ازمون وکالت ‪۹۹‬‬ ‫‪‬بسته اموزشی‪٪۱۰۰‬تضمین کیفیت‬ ‫‪‬ازمون ازمایشی استانداردبا باالترین جامعه اماری؛‬ ‫‪ 450/000‬تومان‬ ‫‪۱۵‬مرحله اینترنتی‬ ‫‪۲۰‬مرحله حضوری‬ ‫‪1/150/000‬تومان‬ ‫طراحان؛‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار در خدمت کارجویان‬ ‫تلفن‪66710081 :‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 29 -1398‬جمادی االولی ‪ 25 -1441‬ژانویه ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1186‬‬ ‫در نشست خبری معاون این وزارت خانه تشریح شد‬ ‫مراکز نواوری و شکوفایی‬ ‫بستر گسترش‬ ‫کسب و کارهای فناورانه‬ ‫اخرین وضعیت برگزاری‬ ‫ازمون استخدامی وساماندهی‬ ‫نیرو در اموزش و پرورش‬ ‫‪۵‬‬ ‫همچنیــن در حاشــیه نشســت" یار محمد حســین بــر " مدیر کل‬ ‫امــور اداری ان وزارتخانــه توضیحاتی در مورد اســتخدام نیروهای‬ ‫حق التدریسی و نهضتی ارائه نمود‪.‬‬ ‫گزارش این نشست در صفحه ‪ 7‬درج شده است‪.‬‬ ‫در هفت ــه گذش ــته "دکت ــر عل ــی الهی ــار ترکم ــن" معـــاون برنام ــه‬ ‫ر ی ــزی و توس ــعه مناب ــع ام ــوزش و پ ــرورش ط ــی نشس ــتی ب ــا‬ ‫خبرن ــگارن برنام ــه اس ــتخدامی ان وزارتخان ــه را در م ــاه ه ــای ات ــی‬ ‫اع ــام ک ــرد ‪.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫نحوه جذب نیروی دستگاه های اجرایی در سال‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫نایب رئیس کمیته تلفیق الیحه بودجه ‪ 99‬خبر داد‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪:‬روابط عمومی جهاددانشگاهی‪ /‬مهرداد میرزاپور‬ ‫حداقل حقوق کارمندان دولت در سال‪99‬‬ ‫‪ 2‬میلیون و ‪ 800‬هزار تومان تعیین شد‬ ‫دکترقربانی‪،‬شعبانی‪،‬عمروانی‪،‬بنی صدر‪،‬کامفر‬ ‫دریافت نمایندگی؛ارسال نام شهر به‬ ‫‪۳۰۰۰۸۶۲۳‬‬ ‫جزئیات جذب اعضاء هیئت علمی‬ ‫وزارت علوم اعالم شد‬ ‫‪3‬‬ ‫چه افرادی مشمول دریافت‬ ‫حق بیمه دوران کاراموزی می شوند؟‬ ‫‪9‬‬ ‫استارت اپ های خارجی و ایرانی‬ ‫گرد هم می ایند‬ ‫‪14‬‬ ‫فرصت ها و تسهیالت‬ ‫اشتغال و کارافرینی‬ ‫در صنعت فرش‬ ‫‪10‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اخرین اخبار‬ ‫خدمت نظام وظیفه‬ ‫و امریه سربازی‬ ‫جوانان فریب‬ ‫هرا گهی استخدامی را‬ ‫نخورند‬ ‫فراخوان دعوت به همکاری‬ ‫مربیان مهارت های فنی و حرفه ای (بصورت قراردادی)‬ ‫اداره کل زندان های اســتان تهران به منظور تامین کادر اموزشــی در حوزه اشــتغال و حرفه اموزی از مربیان مرد‬ ‫مجــرب دارای مــدرک تحصیلــی دیپلــم و یا باالتر در زمینه امــوزش مهارت های فنی و حرفه ای و صنایع دســتی‬ ‫جهــت امــوزش زندانیــان در کارگاه هــای اموزشــی ندامتگاه هــای تابعــه اســتان تهــران در رشــته های‬ ‫رایانــه‪ ،‬پیرایشــگری‪ ،‬صنایــع چوب‪ ،‬تراش ســنگ های زینتی‪ ،‬ســفالگری‪ ،‬مکانیک خودرو‪ ،‬جوشــکاری‪،‬‬ ‫الکتروموتــور‪ ،‬برق صنعتی و برق ســاختمان بصــوت قراردادی دعوت به همکای می نماید‪.‬‬ ‫شرایط الزم ‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارا بــودن مدرک دیپلم یا باالتر‬ ‫‪ -2‬دارا بــودن مدرک مربیگری یــا گواهینامه دوره های اموزش مهارتی‬ ‫شرکت همکاران سیستم اصفهان‬ ‫در راستای تکمیل منابع انسانی خود‪ ،‬از دانش اموختگان‬ ‫مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های‬ ‫مهندسی کامپیوتر‪ ،‬مهندسی صنایع‪،‬‬ ‫حسابداری‪ ،‬مدیریت و علوم پایه‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند رزومه تحصیلی و کاری خود را به‬ ‫پست الکترونیکی‪ esf@systemgroup.net‬و یا به‬ ‫شماره نمابر‪ 031- 36269119‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫شرکت تعاونی مهندسی و نواوری دانشگاه شریف‬ ‫متقاضیان واجد شــرایط می توانند همراه با مدارک فوق به ادرس‪:‬‬ ‫تهران ‪ ،‬سعادت اباد‪ ،‬کوی فراز‪ ،‬اداره کل زندان های استان تهران‪ ،‬واحد اشتغال و حرفه اموزی مراجعه‬ ‫و یا جهت کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن ‪ 22123057‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫از افـــراد واجد شــرایط شغـــل‬ ‫«کاردان فوریت ه ـ ـ ــای پزشکی»‬ ‫از طریق بررسی سوابق‪ ،‬مصاحبه و گزینش‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪ .‬متقاضیان می توانند‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر به وبگاه این شرکت به ادرس‬ ‫زیر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪www.mpco.sharif.ir‬‬ ‫یک گروه معتبر و بین المللی جهت تشکیل کادر اداری به فردی با تخصص ذیل نیازمند است‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان رشته‬ ‫شغلی‪ /‬تحصیلی‬ ‫شرکت تعاونی مهندسی و نواوری دانشگاه شریف‬ ‫‪1‬‬ ‫یک شرکت تولید کننده تجهیزات پزشکی واقع در کاشان در عنوان شغلی و با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ازمایشگاه میکروبیولوژی‬ ‫شرایط احراز‪:‬‬ ‫• شرایط عمومی متقاضی‪ • :‬دارای روحیه کار تیمی• اشنایی به کار با کامپیوتر• تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫• شرایط تخصصی متقاضی‪ • :‬دارای حداقل ‪ ۳‬سال سابقه کار مرتبط• تحصیالت در حوزه تخصصی ذیربط‬ ‫(میکروب شناسی و شاخه های ان)‬ ‫شرایط کار‪:‬‬ ‫• تمام وقت• محل کار در کارخانه کاشان‬ ‫• افراد اشنا به مباحث استریلیتی و ازمایش های مربوطه در حوزه پزشکی در اولویت هستند‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ادرس زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪resume4.TQ@gmail.com‬‬ ‫ریاست دفتر‬ ‫مدیرعامل‬ ‫مقطع‪ /‬رشته‬ ‫کارشناسی‪/‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫ارشد‬ ‫مرتبط‬ ‫شرایط احراز‬ ‫• داشتن حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاری مفید در ریاست و اداره‬ ‫اموراداری دفتر مدیرعامل همراه با سابقه بیمه • تسلط کامل‬ ‫به خواندن نوشتن ومکالمه به زبان انگلیسی جهت مکاتبات‬ ‫اداری با مدرک معتبر و بین المللی •مسلط به امور اداری و دفتر داری‬ ‫• مسلط به کامپیوتر • اشنایی به برنامه های ‪Office‬‬ ‫• دارای روابط عمومی باال • مسلط به اصول نامه نگاری‬ ‫حداکثر مهلت ارسال ‪ Resume‬تا پایان ساعت اداری روز ‪5‬شنبه مورخ ‪ 98/11/10‬می باشد‬ ‫لطفا متقاضیان فایل سوابق شغلی و تحصیلی (‪ )Resume‬خود را با فرمت ‪ PDF, Docx‬با ذکر عنوان رشته در موضوع‬ ‫ایمیل به ادرس ‪ JOb@sulfurcube.com‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪ 5‬بهمن‪ 29-1398‬جمادی االولی‪ 25-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1186‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫یادداشت مدیرمسئول‬ ‫عضو کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد‬ ‫بیست ساهل شدیم؟!‬ ‫ب ــا لط ــف خ ــدای ب ــزرگ ‪ ،‬انتش ــار ای ــن ش ــماره ب ــازارکار‪ ،‬س ــراغازی ب ــر بیس ــت‬ ‫ســالگی ایــن نشــریه خواهــد بــود ‪ ،‬طــی ســال هــا ایــن نشــریه بــدون توقــف منتشــر شــده‬ ‫و در مقطع ــی از ای ــن ای ــام انتش ــار ان ب ــه دو ب ــار درهفت ــه کش ــید ک ــه باتوج ــه ب ــه عاق ــه‬ ‫ش ــدید معاون ــت مطبوعات ــی اس ــبق ! وزارت فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی ب ــه رغ ــم داش ــتن‬ ‫مجوزه ــای قانون ــی الزم انتش ــار ان ب ــه یکب ــار درهفت ــه مح ــدود گردی ــد‪ ،‬ام ــا هیچ ــگاه‬ ‫در ط ــی ای ــن ای ــام حرک ــت ب ــازارکار متوق ــف نش ــد و انه ــا ک ــه ب ــه ح ــوزه فعالی ــت ای ــن‬ ‫نش ــریه عاق ــه داش ــته ان ــد ب ــا تش ــویق ه ــا و دلگرم ــی ه ــای خ ــود ب ــه جم ــع جهادگ ــران‬ ‫دانش ــگاهی درمجموع ــه ب ــازارکار دلگرم ــی دادن ــد ‪.‬‬ ‫ب ــازارکار ‪ ،‬چ ــه در روزه ــای اوج انتش ــار مطبوع ــات ک ــه دک ــه ه ــای مطبوعات ــی ب ــا‬ ‫رنــگ و بــوی نشــریات فــراوان چــون گلســتانی معطــر بودنــد و چــه درایــن ایــام کــه بــه ناچــار‬ ‫بســیاری از انهــا بــه فروشــگاهی کوچــک از تنقــات تبدیــل شــده و بــوی ســیگار مــی دهنــد‬ ‫برعه ــدی ک ــه از روزه ــای اول بس ــته ب ــود اس ــتوار مان ــده و همچن ــان ت ــاش دارد وظیف ــه‬ ‫اط ــاع رس ــانی خ ــود را در عرص ــه کارافرین ــی ‪ ،‬اش ــتغال ‪ ،‬اس ــتخدام و ‪ ...‬ب ــه خو ب ــی‬ ‫انج ــام ده ــد ‪.‬‬ ‫ط ــی ایام ــی ک ــه گذش ــت چ ــه در وزارت فرهن ــگ ارش ــاد اس ــامی ‪ ،‬چ ــه دروزارت‬ ‫تع ــاون ‪ ،‬کار ورف ــاه اجتماع ــی مدی ــران مختلف ــی ام ــده و رفت ــه ان ــد‪ ،‬ام ــا ب ــازارکار خال ــی‬ ‫از هرگون ــه گرای ــش سیاس ــی و ن ــان خ ــوردن از راه چس ــبیدن ب ــه ای ــن و ان ب ــا ان ــرژی ک ــه‬ ‫از رهنموده ــای رهب ــر معظ ــم انق ــاب اس ــامی ای ــت ا‪ ...‬خامن ــه ای و نه ــاد ب ــزرگ‬ ‫جه ــاد دانش ــگاهی گرفت ــه ب ــه کار خ ــود ادام ــه داده و خدم ــات خ ــود را توس ــعه داده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــازارکار ‪ ،‬درقر ی ــب ب ــه دو ده ــه حرک ــت خ ــود ‪،‬ب ــه تدر ی ــج دارای همراهان ــی ش ــده‬ ‫اس ــت ک ــه اورا دراط ــاع رس ــانی ی ــاری ک ــرده ان ــد از س ــایت اینترنت ــی گرفت ــه ت ــا تلف ــن‬ ‫گو ی ــا‪ ،‬سیس ــتم پی ــام کوت ــاه ‪ ،‬ش ــبکه ه ــای اجتماع ــی ‪ ،‬کاریاب ــی ‪ ،‬ام ــوزش و‪ ...‬ت ــا‬ ‫خدمتگ ــزار انه ــا باش ــند ک ــه عش ــق ب ــه ای ــران عز ی ــز و س ــربلندی نظ ــام مق ــدس جمه ــوری‬ ‫اس ــامی را داش ــته ان ــد و همیش ــه انه ــا را از اخر ی ــن تح ــوالت ب ــازارکار مطل ــع نمای ــد و‬ ‫انــگاه کــه حــرکات نوینــی چــون پــارک هــای علــم و فنــاوری ‪ ،‬شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫و‪ ...‬درعرص ــه اقتص ــادی کش ــور ک ــه پیش ــگام انه ــا جه ــاد دانش ــگاهی ب ــود توس ــعه پی ــدا‬ ‫کردن ــد عض ــو جدی ــدی ب ــه خان ــواده اش اف ــزود‪ :‬ب ــازارکار نو ی ــن ‪ .‬ای ــن عض ــو جدی ــد نی ــز‬ ‫اکن ــون ن ــه ب ــرروی کاغ ــذ بلک ــه درفض ــای مج ــازی راه خ ــود را پی ــش گرفت ــه ت ــا فع ــاالن‬ ‫ای ــن عرص ــه ه ــا نی ــز از اخر ی ــن تح ــوالت پیرامونش ــان ا گاه باش ــند‪.‬‬ ‫انچ ــه اعض ــای ب ــازارکار را ب ــه حرک ــت دراورده غ ــم خ ــوردن لقم ــه ای ن ــان نب ــود بلک ــه‬ ‫تنه ــا ه ــدف خدم ــت ب ــوده اس ــت و خدم ــت ‪ .‬بس ــیاری ک ــه طاق ــت ای ــن گون ــه حرک ــت‬ ‫را نداش ــتند امدن ــد و رفتن ــد و خ ــدا هرچ ــه هس ــتند ب ــه س ــامت نگاهش ــان دارد ‪ .‬ام ــا‬ ‫چ ــه بای ــد گف ــت از اکن ــون ؟‬ ‫متاس ــفانه اکن ــون بس ــیاری از انه ــا ک ــه بای ــد مجموع ــه اط ــاع رس ــانی ب ــازارکار‬ ‫جهاددانش ــگاهی را همراه ــی کنن ــد حمایت ــی نم ــی کنن ــد و ب ــرای حمای ــت نکردنش ــان‬ ‫هــم صدهــا بهانــه مــی اوردنــد ‪ ،‬انــگار کــه پرپــر زدن نیروهــای جــوان مشــتاق کار را نمــی بیننــد‬ ‫و چ ــه بای ــد گف ــت از ای ــن روزه ــا ‪ ،‬ک ــه ب ــه ق ــول معل ــم ش ــهید دکت ــر عل ــی ش ــریعتی‪،‬‬ ‫انه ــا ک ــه بای ــد بنوازن ــد ‪ ،‬میزنن ــد وانه ــا ک ــه بای ــد هم ــگام باش ــند ‪ ،‬س ــد راه م ــی ش ــوند ‪.‬‬ ‫بگذر ی ــم ‪ ،‬ب ــه ش ــهادت دلس ــوزان و فع ــاالن عرص ــه کار و فعالی ــت ‪ ،‬ب ــازارکار نقط ــه‬ ‫درخشــانی درمیــان خدماتــی بــوده کــه جهاددانشــگاهی بــه جامعــه عرضــه نمــوده اســت‪،‬‬ ‫امی ــد ک ــه ای ــن خدم ــت همچن ــان ت ــداوم یابد‪.‬والس ــام‪.‬‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫نحوه جذب نیروی دستگاه های اجرایی‬ ‫در سال ‪99‬‬ ‫عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ‪ 99‬گفت‪ :‬در سال اتی تنها با مجوز ازمون‬ ‫اداری و استخدامی و تامین بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه جذب نیرو‬ ‫برای دستگاه های اجرایی ممکن خواهد بود‪.‬‬ ‫عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسامی در گفت وگو‬ ‫با خبرگزاری فارس با اشاره به نشست امشب کمیسیون تلفیق بودجه سال ‪99‬‬ ‫گفت‪ :‬اعضای کمیسیون در جلسه خود مصوب کردند که حقوق کارکنان دولت‬ ‫به صورت متمرکز و از حساب خزانه پرداخت شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ‪ 99‬اظهار داشت‪ :‬همچنین براساس‬ ‫حداقل حقوق کارمندان‬ ‫در سال اینده ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزارتومان تعیین شد‬ ‫نایب رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل کشور‬ ‫سال ‪ ۹۹‬از مصوبه این کمیسیون در مورد افزایش ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫ق کارمندان در سال ‪ ۹۹‬و تعیین مبلغ دو میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫حقو ‬ ‫هزار تومان به عنوان حداقل حقوق در سال اینده خبر داد‪.‬‬ ‫علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬از مصوبه‬ ‫کمیسیون تلفیق در تبصره ‪ ۱۲‬الیحه بودجه خبر داد که بر‬ ‫اساس ان دولت مکلف است در سال ‪ ۹۹‬افزایش ضریب‬ ‫حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل اعضای‬ ‫هیات علمی‪ ،‬قضات و کارکنان کشوری و لشگری شاغل‬ ‫در تمامی دستگاه های اجرایی و همچنین نیروهای مسلح‪،‬‬ ‫وزارت اطاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان‬ ‫را به گونه ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به‬ ‫میزان ‪ ۱۵‬درصد مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی‬ ‫(برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای‬ ‫کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص) به نسبت مدت‬ ‫کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات‬ ‫خدمت قابل قبول از ‪ ۲۸‬میلیون ریال کمتر نباشد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس خبر داد‬ ‫استخدام ‪ ۱۰‬هزار معلم حق التدریس‬ ‫در استانه سال جدید تحصیلی‬ ‫رئیس کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس از استخدام حداقل ‪ ۱۰‬هزار نیروی‬ ‫حق التدریسی در استانه سال جدید تحصیلی خبر داد و گفت‪ :‬دولت باید با اباغ‬ ‫ایین نامه استخدامی حق التدریسان تا پایان مرداد‪ ،‬زمینه جذب این نیروها را فراهم کند‪.‬‬ ‫به گزارش پول نیوز‪ ،‬محمدمهدی زاهدی با انتقاد از تعلل دولت در اباغ ایین نامه‬ ‫اجرایی معلمان حق التدرس‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به کمبود معلم در استانه‬ ‫سال تحصیلی جدید در وزارت اموزش و پرروش‪ ،‬دولت باید هرچه سریعتر نسبت به‬ ‫اباغ این ایین نامه اقدام کند و نهایتا این ایین نامه را تا اواخر مرداد به دستگاه های‬ ‫اجرایی اباغ کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسامی افزود‪ :‬بر اساس قانون پس‬ ‫از اباغ ایین نامه اجرایی‪ ،‬دستگاه ‪‎‬های اجرایی می توانند برای استخدام نیروهای‬ ‫حق التدریسی ازمون برگزار کنند لذا این ایین نامه برای طی تشریفات الزم باید زودتر‬ ‫اباغ شود‪.‬‬ ‫زاهدی درباره تعداد معلمان استخدامی با اجرای قانون مذکور گفت‪ :‬تعداد‬ ‫معلمان استخدامی بستگی به توافق با سازمان امور استخدامی دارد‪ .‬انتظار مجلس و‬ ‫کمیسیون اموزش از تصویب این قانون استخدام حداقل ‪ 20‬هزار نفر تا ابتدای مهرماه‬ ‫است اما انچه مشخص است زمینه برای استخدام حداقل ‪ 10‬هزار معلم فراهم است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس همچنین از پرداخت پاداش پایان‬ ‫خدمت بازنشستگان سال ‪ 97‬خبر داد و گفت‪ :‬در جلسات برگزار شده و پیگیری های‬ ‫انجام شده مطالبات تمام بازنشستگان سال ‪ 97‬تا مهر سال جاری پرداخت می شود‬ ‫و در ادامه پرداخت مطالبات بازنشستگان سال ‪ 98‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته او بر اساس این مصوبه تفاوت تطبیق موضوع‬ ‫ماده ‪ ۷۸‬قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم‬ ‫حقوق‪ ،‬بدون تغییر باقی بماند و مابه التفاوت ریالی‬ ‫منابع مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و‬ ‫پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کار معین‬ ‫و کار مشخص) نسبت به مبلغ ‪ ۲۸‬میلیون ریال به تفاوت‬ ‫تطبیق مذکور اضافه می شود‪ .‬این تفاوت تطبیق برای‬ ‫شاغلین مشمول کسر کسور بازنشستگی است‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد‪ :‬طبق‬ ‫این مصوبه حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین‪،‬‬ ‫حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون‬ ‫مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان‬ ‫مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و‬ ‫سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندو ق های‬ ‫بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و مستمری ها‬ ‫و سایر حمایتی های متناسب با انها معادل افزایش ضریب‬ ‫ریالی به میزان ‪ ۱۵‬درصد افزایش می یابد‪.‬‬ ‫مشاغل خانگی یکی از بهترین‬ ‫راهکارهای ایجاد اشتغال‬ ‫برای جویندگان کار‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طبق این مصوبه سقف معافیت مالیاتی‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬ساالنه مبلغ ‪ ۳۶‬میلیون تومان (ماهانه سه‬ ‫میلیون تومان) تعیین می شود‪ .‬نرخ مالیات بر کل درامد‬ ‫کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده‬ ‫و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا ‪ ۱.۵‬برابر ان مشمول مالیات‬ ‫ساالنه ‪ ۱۰‬درصد و نسبت به مازاد ‪ ۱.۵‬برابر تا ‪ ۲.۵‬برابر ان‬ ‫مشمول مالیات ساالنه ‪ ۱۵‬درصد و نسبت به مازاد ‪ ۲.۵‬برابر‬ ‫تا چهار برابر ان مشمول مالیات ساالنه ‪ ۲۰‬درصد و نسبت‬ ‫به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ‪ ۲۵‬درصد است‪.‬‬ ‫یوسف نژاد گفت‪ :‬بر اساس این مصوبه میزان معافیت‬ ‫مالیاتی اشخاص موضوع مواد ‪ ۵۷‬و ‪ ۱۰۱‬قانون مالیات های‬ ‫مستقیم سالیانه مبلغ ‪ ۲۸۸‬میلیون ریال (ماهانه دو‬ ‫میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان) تعیین می شود‪.‬‬ ‫با تفاهم نامه همکاری بین وزارتخانه های کار و ورزش انجام می شود‬ ‫سازماندهی اشتغال جوانان در قالب تعاونی ها‬ ‫با درخواست گروهی از نمایندگان به تصویب رسید‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسامی با طرح استفسار یه ماده الحاقی به قانون‬ ‫تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی موافقت کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای اسامی تقاضای گروهی از نمایندگان‬ ‫به منظور تغییر دستور جلسه علنی به بررسی طرح استفساریه ماده الحاقی به قانون تعیین‬ ‫تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی را بررسی کرده و در نهایت با ان موافقت کردند‪.‬‬ ‫در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسامی این طرح را بررسی کرده و با رای باالیی ان‬ ‫را به تصویب رساندند‪.‬‬ ‫در این طرح استفساریه امده است‪ :‬مشمولین تبصره ‪ ۱۰‬ماده ‪ ۱۷‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫معلمین حق التدریس و اموزشیاران نهضت سواد اموزی در وزارت اموزش و پرورش‬ ‫اصاحی مصوب ‪ ۱۳۹۵ /۶ /۳‬که با اموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از‬ ‫سرانه ی مدارس ‪ ،‬و مشارکت های مردمی و ساز و کار مدیر مدرسه و انجمن اولیا و مربیان و‬ ‫کارفرما و موسس یا شرکت های طرف قرارداد با اموزش و پرورش دریافت کرده اند‪ ،‬از جمله‬ ‫نیروهای خرید خدمات ‪ ،‬اموزشی حق التدریسی غیر مستمر و پیش دبستانی که تا تاریخ‬ ‫‪ ۱۳۹۱ /۷ /۲۶‬و همچنین اموزش یاران و اموزش دهندگان مستمر نهضت سواد اموزی‬ ‫فوق الذکر در ماده الحاقی مصوب ‪ ۱۳۹۷ /۶ /۱۳‬می شوند؟ پاسخ نیز بلی است‪.‬‬ ‫در پاسخ به این استفساریه در این طرح امده است که مشمولین تبصره ‪ ۱۰‬ماده ‪۱۷‬‬ ‫قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و اموزشیاران نهضت سواد اموزی از جمله‬ ‫نیروهای خرید خدمات اموزشی حق التدریسی غیر مستمر و پیش دبستانی که تا تاریخ‬ ‫‪ ۱۳۹۱ /۷ /۲۶‬و همچنین اموزشیاران و اموزش دهندگان مستمر نهضت سواد اموزی در‬ ‫قانون فوق الذکر با اموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و‬ ‫مشارکت های مردمی ساز و کار مدیر مدرسه ‪ ،‬و انجمن اولیا و مربیان‪ ،‬کارفرما ‪ ،‬موسس‪،‬‬ ‫یا شرکت های طرف قرارداد با اموزش و پرورش در یافت کرد ه اند‪ ،‬شامل استخدام‬ ‫ماده الحاقی مصوبه ‪ ۱۳۹۷ /۶ /۱۳‬می شود‪.‬‬ ‫رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی‬ ‫و حمایت از مشاغل خانگی مطرح کرد‬ ‫نایب رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ‪ ۹۹‬خبر داد‬ ‫رویدادهای اموزش وپرورش‬ ‫موافقت مجلس با استفساریه تعیین تکلیف‬ ‫استخدامی معلمان حق التدریسی‬ ‫مصوبه امشب کمیسیون تلفیق جذب نیرو برای دستگاه های اجرایی در سال اینده‬ ‫تنها با اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی و نیز تامین اعتبار توسط سازمان‬ ‫برنامه و بودجه میسر است‪.‬‬ ‫الزام دستگاه های اجرایی به ثبت اطالعات کارکنان در سامانه کارمند ایران‬ ‫هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل کشور سال ‪۹۹‬‬ ‫از مصوبه این کمیسیون در مورد الزام دستگاه های اجرایی به ثبت اطاعات‬ ‫کارکنان خود در سامانه کارمند ایران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬قوامی گفت‪ :‬به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان‬ ‫دولت و ایجاد انضباط مالی‪ ،‬دستگاه های اجرایی مکلف شدند اطاعات‬ ‫کارکنان رسمی‪ ،‬پیمانی و قرارداد کار معین و کارگری را تا پایان اردیبهشت ‪ ۹۹‬در‬ ‫سامانه کارمند ایران ثبت یا به روزرسانی کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی بر اساس این مصوبه درج این اطاعات هیچ گونه حقی برای‬ ‫استخدام و بکارگیری این افراد ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫قوامی یاداور شد‪ :‬طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دستگاه های اجرایی مکلفند‬ ‫تمام اطاعات مربوط به حقوق‪ ،‬فوق العاده های مستمر و غیر مستمر کارکنان‬ ‫رسمی‪ ،‬پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬سازمان اداری‬ ‫و استخدامی و وزارت اقتصاد قرار دهند‪ .‬واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای‬ ‫کارکنان رسمی‪ ،‬پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده‬ ‫را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت های غیر مستمر مربوط به کارکنان را‬ ‫معطوف به عملکرد و کارایی انها محاسبه و پرداخت کنند‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد‪ :‬طبق مصوبه کمیسیون تلفیق‬ ‫دستگاه های اجرایی مجاز به تامین حداقل ‪ ۱۰‬درصد وظایف این ماده از طریق‬ ‫واگذاری و خرید خدمات هستند‪ .‬همچنین ایجاد هر گونه واحد اداری یا‬ ‫عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق الذکر ممنوع است و تامین‬ ‫خدمات مورد نیاز از طریق ساز و کار پیش بینی شده در این ماده و اعتبارات‬ ‫مصوب امکان پذیر است‪.‬‬ ‫تفاهم نامه مشترک همکاری وزارتخانه های تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی و ورزش و جوانان با موضوع ایجاد تعاونی‬ ‫جوانان و بیمه کارگران همزمان با برگزاری هفتاد و چهارمین‬ ‫جلسهستادستادملیساماندهیامور جوانانبهامضارسید‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار محمد شریعتمداری " در ایین‬ ‫انعقاد تفاهم نامه مشترک همکاری وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی و وزارت ورزش و جوانان که شنبه ‪ 28‬دی ماه‬ ‫در محل سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد‬ ‫خاطر نشان ساخت‪ :‬اعتباری تا سقف ‪ 500‬میلیون تومان‬ ‫بدون وثیقه از محل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش‬ ‫تعاون در جهت رشد و توسعه تعاونی ها اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫شریعتمداری با بیان اینکه برای نخستین بار است‬ ‫که با سازماندهی جوانان در قالب تعاونی ها در جهت‬ ‫اشتغال انان تاش می شود خاطر نشان کرد‪ :‬تعاونی های‬ ‫جوان که یک محصول‪ ،‬کاال و یا ایده ای را تولید می کنند‬ ‫با حمایت از انان می توان این محصوالت را به تولید انبوه‬ ‫رساند و باعث رشد اقتصادی در کشور شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر یکی از اساسی ترین‬ ‫مشکات کشور اشتغال جوانان به ویژه فارغ التحصیان‬ ‫دانشگاهی است و نرخ بیکاری در این قشر از جامعه از‬ ‫سایر قشرها بیشتر است که برای برون رفت از این مشکل‬ ‫الزم است اقدامات موثری انجام شود‪.‬‬ ‫وزیر کار همچنین بر لزوم اهتمام دو وزارتخانه برای‬ ‫عملیاتی نمودن این یاداشت تفاهم تا کید کرد و گفت‪:‬‬ ‫کمیته پیگیری در سطح ملی و استانی تشکیل می شود‬ ‫تا این تفاهم نامه به طور کامل اجرایی شود‪.‬‬ ‫شریعتمداری در حاشیه این نشست همچنین با اشاره‬ ‫به مباحث ذکر شده موضوعات کارگری در این تفاهنامه‬ ‫نیز گفت‪ :‬در حوزه کارگری تفاهم نامه ای به امضا رسید‪.‬‬ ‫در سال جاری حدود ‪ ۵۰‬رویداد ملی برگزار کردیم و در‬ ‫دو رویداد بین المللی نیز مجموعه کارگران حاضر شدند‬ ‫که نتیجه ان در المپیک کارگری اسپانیا با ‪۱۳۸‬مدال به‬ ‫بار نشست ومقام سوم دنیا را در میان کشورهای صاحب‬ ‫نام به دست اورد و در جایگاه مناسبی قرار گرفتیم ‪ .‬این‬ ‫همکاری های مشترک برای افزایش مهارت کارگران جوان‬ ‫از طریق افزایش اموزش ها امری مناسب است که در متن‬ ‫تفاهمنامه بر ان تاکید شده است‪ .‬همچنین فرزندان‬ ‫کارگران نیز در حوزه های مختلف استعدادیابی می شوند ‪.‬‬ ‫در متن تفاهم نامه به این موضوعات نیز اشاره شده است‬ ‫که برای دو سال پیگیری می شود ‪.‬‬ ‫هدف بزرگ ما تربیت کادر مدیریتی اینده کشور از بین‬ ‫اعضای سمن های جوانان است‬ ‫دکتر مسعود سلطانی فروزیر ورزش و جوانان نیز با‬ ‫بیان اینکه تربیت کادر مدیریتی اینده کشور از بین‬ ‫اعضای سمنهای جوانان هدف بزرگی است که ما ان را‬ ‫دنبال می کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید به گونه ای عمل کنیم‬ ‫که اعضای سمنهای جوانان امادگی الزم برای ایفای‬ ‫نقش در کادر های مدیریتی کشور را داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تفاهنامه ای که میان وزارت ورزش و‬ ‫جوانان و وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی منقعد شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امیدوارم این همکاری مشترک‪ ،‬بنیانی برای‬ ‫همکاری های بیشتر و موثرتر به خصوص در حوزه اشتغال‬ ‫جوانان باشد‪.‬‬ ‫سلطانی فر با اشاره به مبحث اشتغال به عنوان یکی از‬ ‫اصلی ترین دغدغه های جوانان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در بین مسائل‬ ‫و مشکاتی که در خصوص جوانان مطرح است‪ ،‬بحث‬ ‫اشتغال جوانان از اهمیت ویژه ای برخوردار است بر این‬ ‫باوریم اگر هر نظامی بتواند مشکل اشتغال را حل کند‪ ،‬در کنار‬ ‫ان مشکل مسکن‪ ،‬تحصیل‪،‬اوقات فراغت و مشارکت و‬ ‫مسائل دیگر در مسیر حل شدن قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بر این اساس تمرکز ویژه این دولت بر‬ ‫این بوده که با منابع مختلف دولتی و خصوصی زمینه‬ ‫های حل مشکات اشتغال جوانان را ایجاد کند تا در‬ ‫کنار ان باقی مسائل نیز حل شود‪ .‬این موضوعات به‬ ‫صورت جدی در وزارت خانه مورد رصد قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در خصوص اوقات فراعت جوانان نیز زمینه سازی و‬ ‫بستر سازی های الزم برای حضور هرچه بیشتر جوانان در‬ ‫عرصه های مختلف توسط تشکل های مردم نهاد انجام‬ ‫می شود و قدم های اساسی برداشته شده است‪.‬‬ ‫تفاهم نامه دبیرخانه مناطق ازاد و سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور‬ ‫مناطق ازاد به محور تربیت نیروهای توانمند‬ ‫و ماهر تبدیل می شوند‬ ‫تفاه ــم نام ــه هم ــکاری ب ــا ه ــدف ارتق ــای ت ــوان تولی ــد و‬ ‫ص ــادرات محص ــوالت در مناط ــق ازاد تج ــاری‪ -‬صنعت ــی‬ ‫و و ی ــژه اقتص ــادی و ارتق ــای کیفی ــت و بازده ــی از طری ــق‬ ‫امــوزش مهــارت بــه نیــروی انســانی بیــن دبیرخانــه شــورای­عالی‬ ‫مناط ــق ازادتجاری‪-‬صنعت ــی و و ی ــژه اقتص ــادی و س ــازمان‬ ‫ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای کش ــور منعق ــد ش ــد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار‪ ،‬این تفاهم نامه با حضور‬ ‫محمدرضا رستمی‪ ،‬معاون فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫خاق و علی اوسط هاشمی معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی و رئیس سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور‬ ‫امروز دوشنبه ‪ 30‬دی ماه منعقد شد‪.‬‬ ‫مهن ــدس عل ــی اوس ــط هاش ــمی در مراس ــم امض ــای‬ ‫ای ــن تفاه ــم نام ــه ک ــه در مح ــل س ــازمان فن ــی و حرف ــه ای‬ ‫کش ــور برگ ــزار ش ــد ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه انس ــان مح ــور توس ــعه‬ ‫ه ــر جامع ــه و کش ــوری اس ــت گف ــت‪ :‬اس ــاس توس ــعه و‬ ‫پیش ــرفت کش ــور مناب ــع انس ــانی اس ــت و در ای ــن راس ــتا‬ ‫مه ــارت نق ــش بس ــیار کلی ــدی دارد‪.‬‬ ‫مع ــاون وز ی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی و رئی ــس‬ ‫س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای کش ــور ب ــا اش ــاره ب ــه‬ ‫ظرفیت هــای مناطــق ازاد بــرای توســعه اقتصــادی و توســعه‬ ‫منابــع انســانی امــوزش دیــده و بــا مهــارت خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫ایــران بــا وســعت ز یــاد و مرزهــای ابــی و خا کــی فــراوان خــود‬ ‫ب ــا ‪ 15‬کش ــور همس ــایه اس ــت و در ای ــن راس ــتا مناط ــق ازاد‬ ‫م ــی توانن ــد دروازه توس ــعه اقتص ــادی و دروازه ورود و ص ــدور‬ ‫تکنول ــوژی و همچنی ــن تعام ــل در زمین ــه ام ــوزش ه ــای‬ ‫مهارت ــی و اس ــتفاده از فرص ــت ه ــای کش ــورهای همس ــایه و‬ ‫دیگرکش ــورها باش ــند‪.‬‬ ‫هاش ــمی ب ــا تا کی ــد ب ــر اینک ــه هی ــچ کارافرین ــی نبای ــد‬ ‫در مناط ــق ازاد مش ــکل نی ــروی انس ــانی داش ــته باش ــد‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬مناطــق ازاد بایــد در زمینــه هــای اموزشــی‬ ‫و تربی ــت نی ــروی مه ــارت دی ــده و توانمن ــد تجهی ــز ش ــود و‬ ‫بتوانــد بــه فرصــت هــای خلــق ثــروت و خلــق فرصــت هــای‬ ‫ن ــو در کش ــور تبدی ــل ش ــود‪.‬‬ ‫مع ــاون فرهنگ ــی‪ ،‬گردش ــگری و صنای ــع خ ــاق‬ ‫دبیرخان ــه مناط ــق ازاد نی ــز در ای ــن مراس ــم ب ــا اش ــاره ب ــه‬ ‫اینک ــه ای ــن ط ــرح چه ــار گ ــروه را ه ــدف گرفت ــه اس ــت اظه ــار‬ ‫داشــت‪ :‬در قالــب ایــن تفاهــم نامــه جامعــه محلــی مناطــق‬ ‫ازاد‪ ،‬فعالی ــن کس ــب و کار‪ ،‬س ــرمایه گ ــذاران و فع ــاالن‬ ‫اقتصــادی و فعــاالن حــوزه بیــن الملــل در مناطــق ازاد مــی تواننــد‬ ‫از امــوزش هــای فنــی و حرفــه ای برخــوردار شــده و توانمنــد‬ ‫ش ــوند‪.‬‬ ‫مهنــدس محمدرضــا رســتمی مفهــوم اســتقال واقعــی‬ ‫را توجــه بــه خوداتکایــی و خوبــاوری عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬در‬ ‫ای ــن زمین ــه نی ــروی انس ــانی ام ــوزش دی ــده و توانمن ــد بس ــیار‬ ‫اهمیــت دارد‪.‬‬ ‫بن ــا ب ــر ای ــن گ ــزارش‪ ،‬از اه ــداف ای ــن تفاه ــم نام ــه ارتق ــاء‬ ‫وزن اجتماع ــی مه ــارت در بی ــن نقش افرین ــان و س ــا کنین‬ ‫مناط ــق ازاد‪ ،‬بسترس ــازی ب ــه منظ ــور رش ــد اقتص ــادی‬ ‫م ــداوم و فراگی ــر‪ ،‬اش ــتغال پای ــدار و مول ــد و کار شایس ــته و‬ ‫ارتقــای تــوان تولیــد و صــادرات محصــوالت در مناطــق ازاد‬ ‫تج ــاری‪ -‬صنعت ــی و و ی ــژه اقتص ــادی ب ــه واس ــطه ی ارتق ــاء‬ ‫کیفی ــت و بازده ــی از طری ــق ام ــوزش مه ــارت بـــه نیـــروی‬ ‫انس ــانی اس ــت‪.‬‬ ‫مهارت‪ ،‬مبنای استخدام نیروی کار قرار گیرد‬ ‫عل ــی اوس ــط هاش ــمی‪ ،‬مع ــاون وز ی ــر و رئی ــس س ــازمان‬ ‫ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای کش ــور در نخســـتین شـــورای‬ ‫مه ــارت اس ــتان الب ــرز ک ــه ب ــا محور ی ــت اجرایـــی نمـــودن‬ ‫پــروژه « اشــتغال مهــارت محــور» تشــکیل شــد‪ ،‬بــر اســتخدام‬ ‫نی ــروی کار ب ــر مبن ــای مه ــارت و توانمن ــدی تا کی ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی س ــازمان امـــوزش فنـــی و‬ ‫حرف ــه ای کش ــور‪ ،‬نخس ــتین ش ــورای مه ــارت اس ــتان الب ــرز‪،‬‬ ‫ب ــا حض ــور عل ــی اوس ــط هاش ــمی‪ ،‬مع ــاون وزی ــر و رئی ــس‬ ‫س ــازمان و ش ــهبازی‪ ،‬اس ــتاندار الب ــرز‪29 ،‬دی م ــاه در مح ــل‬ ‫اس ــتانداری الب ــرز تش ــکیل ش ــد‪.‬‬ ‫بن ــا برای ــن گ ــزارش‪ ،‬هاش ــمی‪ ،‬ب ــا اش ــاره ب ــه ش ــیوه غل ــط‬ ‫هدای ــت تحصیل ــی و گس ــیل دان ــش ام ــوزان بـــه ظاهـــر‬ ‫ضعی ــف ب ــه رش ــته کار و دان ــش گف ــت‪ :‬ایـــن امـــر ارزش‬ ‫زدای ــی از کار و مه ــارت را در پ ــی داش ــته و ب ــا گرای ــش ب ــه‬ ‫مــدرگ گرایــی‪ ،‬ارزش کار و مهــارت‪ ،‬را تضعیــف کــرده ایــم‪.‬‬ ‫رئی ــس دبیرخان ــه س ــتاد س ــاماندهی و حمای ــت از مش ــاغل‬ ‫خانگ ــی ‪ ۴۷‬درص ــد زن ــان فع ــال در ح ــوزه مش ــاغل خانگ ــی را‬ ‫زن ــان سرپرس ــت خان ــوار ذک ــر ک ــرد و گف ــت‪ :‬از س ــال ‪ ۱۳۹۵‬ت ــا‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬بی ــش از ‪ ۲۴۰‬ه ــزار مج ــوز مش ــاغل خانگ ــی ص ــادر ش ــده‬ ‫و ب ــه ‪ ۱۲۳‬ه ــزار نف ــر تس ــهیات پرداخ ــت ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مهنـــاز امامـــدادی در گفت وگـــو بـــا ایســـنا‪ ،‬اظهـــار ک ــرد‪:‬‬ ‫مش ــاغل خانگ ــی یک ــی از بهتری ــن راهکاره ــای ایج ــاد اش ــتغال‬ ‫ب ــرای جوین ــدگان کار ب ــه ش ــمار م ـی رود و هم ــه کش ــورها از ای ــن‬ ‫فرص ــت ب ــه نح ــو شایس ــته اس ــتفاده کرده ان ــد‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬در راســـتای ایجـــاد و حمایـــت از مش ــاغل‬ ‫خانگـــی‪ ،‬توســـعه رشـــته های نویـــن را در دســـتور کار قـــرار داده ‬ ‫و تـــاش کردیـــم در حـــوزه مشـــاغل خانگـــی نـــگاه جدی ــدی‬ ‫بـــه رشـــته های قدیمـــی و توســـعه رشـــته های جدیدتـــر داش ــته‬ ‫باشـــیم‪.‬‬ ‫امامـــدادی از صـــدور بیـــش از ‪ ۲۴۰‬هـــزار مجـــوز مش ــاغل‬ ‫خانگ ــی ط ــی س ــالهای ‪ ۱۳۹۵‬ت ــا ‪ ۱۳۹۸‬و پرداخ ــت تس ــهیات‬ ‫ب ــه ‪ ۱۲۳‬ه ــزار نف ــر خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه رئی ــس دبیرخان ــه س ــتاد س ــاماندهی و حمای ــت از‬ ‫مشــاغل خانگــی‪ ۸۲ ،‬درصــد متقاضیــان وام اشــتغال خانگــی‬ ‫زن ــان هس ــتند ک ــه ‪ ۴۷‬درص ــد انه ــا را زن ــان سرپرس ــت خان ــواده‬ ‫تش ــکیل می دهن ــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح الگــوی نویــن توســعه مشــاغل‬ ‫خانگ ــی اظه ــار ک ــرد‪ :‬ه ــدف از اج ــرای ای ــن ط ــرح‪ ،‬شناس ــایی‬ ‫ظرفیتهــا و مزیتهــای ایــن حــوزه‪ ،‬توانمندســازی فعــاالن مشــاغل‬ ‫خانگـــی و اتصـــال بـــه بـــازار کار اســـت‪.‬این طـــرح از طری ــق‬ ‫هدایـــت و مشـــاوره و اســـتعدادیابی موجـــب توانمندس ــازی‬ ‫متقاضی ــان مش ــاغل خانگ ــی می ش ــود‪.‬‬ ‫امامــدادی تصریــح کرد‪:‬بــا توجــه بــه اســیب شناســی کــه در‬ ‫حــوزه مشــاغل خانگــی طــی ســالهای گذشــته صــورت گرفتــه‪،‬‬ ‫سیاس ــت وزارت کار ب ــه س ــمت و س ــوی اج ــرای ط ــرح الگ ــوی‬ ‫نوی ــن توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی در کش ــور معط ــوف ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی اســتاندارد ســازی در حــوزه مشــاغل خانگــی بــه منظــور‬ ‫ارزیاب ــی محصوالت‪،‬نظ ــارت میدان ــی ب ــر طرح ه ــا‪ ،‬س ــاماندهی‬ ‫و ارزیابــی مستمر‪،‬توســعه بازارهــای فــروش محصــوالت خانگــی‬ ‫و برگــزاری حــدود ‪ ۸۰۰‬بــازار را از جملــه اقدامــات صــورت گرفتــه‬ ‫در راســتای توســعه و حمایــت از مشــاغل خانگــی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫برگزاری کمیته تخصصی تعیین دستمزد کارگران‬ ‫دستمزد کارگر ‪ 5‬درصد هزینه‬ ‫تمام شده تولید است‬ ‫نماینـــده کارگـــران در شـــورای عالـــی کار بـــا اشـــاره ب ــه‬ ‫اینک ــه جلس ــه کمیت ــه تخصص ــی تعیی ــن دس ــتمزد کارگ ــران‬ ‫ب ــا حض ــور ش ــرکای ســه گانه تش ــکیل ش ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬دس ــتمزد‬ ‫کارگـــر ‪ 5‬درصـــد هزینـــه تمام شـــده کاالهـــای تولیـــدی را‬ ‫تشـــکیل می دهـــد‪.‬‬ ‫علـــی خدایـــی در گفت وگـــو بـــا خبرنـــگار اقتص ــادی‬ ‫خبرگـــزاری فـــارس‪ ،‬در مـــورد برگـــزاری کمیتـــه تخصص ــی‬ ‫دســـتمزد کارگـــران گفت‪ :‬جلســـه ایـــن کمیتـــه بـــا حض ــور‬ ‫نماین ــدگان کارگ ــران‪ ،‬کارفرمای ــان و دول ــت در مح ــل وزارت‬ ‫کار برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫نماینـــده کارگـــران در شـــورای عالـــی کار همچنی ــن‬ ‫گف ــت‪ :‬در جلس ــات کارشناس ــی کمیت ــه دس ــتمزد وضعی ــت‬ ‫معیشــت کارگــران نســبت بــه ســال گذشــته بررســی می شــود‬ ‫ک ــه وض ــع کارگ ــران دچ ــار اف ــت ش ــده و اگ ــر حداق ــل دس ــتمزد‬ ‫کارگ ــر در ابت ــدای امس ــال نیم ــی از هزینه ه ــای ی ــک زندگ ــی‬ ‫معمولـــی کارگـــری را تامیـــن می کـــرد‪ ،‬االن بـــه خاطـــر ت ــورم‬ ‫و گرانی هـــای اعمـــال شـــده حداکثـــر دســـتمزد ‪ 30‬درص ــد‬ ‫هزین ــه متوس ــط ی ــک خان ــوار را تامی ــن می کن ــد‪.‬‬ ‫خدای ــی اف ــزود‪ :‬از نظ ــر م ــا بع ــد از تعیی ــن س ــبد معیش ــت‬ ‫خان ــوار کارگ ــری حداق ــل حق ــوق ریال ــی ک ــه بتوان ــد معیش ــت‬ ‫کارگـــران را تامیـــن کنـــد و روی ســـفره کارگـــران اثـــر بگ ــذارد‬ ‫بای ــد تعیی ــن ش ــود و انچ ــه م ــورد تاکی ــد ماس ــت ای ــن اس ــت‬ ‫کـــه بازگشـــت قـــدرت خریـــد بـــه کارگـــر انجـــام شـــود‪ .‬و م ــا‬ ‫نمی خواهیـــم دســـتمزد کارگـــران افزایـــش یابـــد‪ ،‬بلک ــه‬ ‫می خواهیـــم قـــدرت خریـــد کارگـــر را بـــه او برگردانیـــم‪.‬‬ ‫خدای ــی در پاس ــخ ب ــه ای ــن پرس ــش ک ــه در ح ــال حاض ــر‬ ‫چنــد درصــد از کارگــران حداقــل دســتمزد می گیرنــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫امـــار دقیقـــی نیســـت‪ ،‬امـــا ‪ 80‬درصـــد کارگـــران در ردی ــف‬ ‫اف ــرادی هس ــتند ک ــه در مح ــدوده حداق ــل م ــزد ق ــرار دارن ــد‪.‬‬ ‫وی در مـــورد تعـــداد کارگـــران بیمـــه شـــده گفـــت‪11 :‬‬ ‫میلی ــون کارگ ــر بیم ــه ش ــده اصل ــی وج ــود دارد‪ .‬ح ــدود س ــه‬ ‫میلی ــون کارگ ــر بیم ــه نش ــده داری ــم و تع ــداد کارگاه ه ــا را ام ــار‬ ‫نداریـــم کـــه بایـــد از کارفرمایـــان بپرســـید‪.‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪ 5‬بهمن‪ 29-1398‬جمادی االولی‪ 25-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1186‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها‬ ‫◄‬ ‫جزئیاتجذب اعضایهیئتعلمی‬ ‫وزارت علوم اعالم شد‬ ‫با اغاز ثبت نام از ‪ 22‬بهمن ماه‬ ‫الیحه استخدام شهرداری ها‬ ‫با قید دو فوریت در حال رسیدگی است‬ ‫◄‬ ‫مع ــاون ام ــور ش ــهردار ی های س ــازمان ش ــهردار ی ها‬ ‫و دهیار ‬ ‫یه ــای کش ــور گف ــت‪ :‬الیح ــه اس ــتخدامی‬ ‫ش ــهردار ی ها ه ــم اکن ــون ب ــا امض ــای ‪ ۶۰‬نماین ــده مجل ــس و‬ ‫قی ــد دوفور ی ــت در ح ــال رس ــیدگی اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا حس ــین رج ــب صاح ــی در نشس ــت‬ ‫ب ــا ش ــهرداران و ش ــوراهای اس ــامی ش ــهر قزو ی ــن اف ــزود‪ :‬ای ــن‬ ‫الیح ــه ک ــه مج ــزا از قان ــون اس ــتخدامی خدم ــات کش ــوری‬ ‫ب ــرای کارکن ــان ش ــهرداری برنامه ر ی ــزی و تدو ی ــن ش ــده‬ ‫اس ــت‪ ،‬ا گ ــر م ــورد تصو ی ــب ق ــرار بگی ــرد‪ ،‬بیش ــتر مش ــکات‬ ‫ته ــا برط ــرف خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫کارکن ــان و تبدی ــل وضعی ‬ ‫وی ب ــه بودج ــه س ــال این ــده ب ــرای ش ــهرداری اش ــاره ک ــرد‬ ‫و گف ــت‪ :‬پی ــش بین ــی ش ــده در بودج ــه س ــال ‪ ،۹۹‬از مح ــل‬ ‫درام ــد ارزش اف ــزوده مالی ــات‪ ۳۵ ،‬ه ــزار میلی ــارد توم ــان ب ــه‬ ‫ش ــهردار ی ها اختص ــاص یاب ــد‪.‬‬ ‫درخواست از وزیر کار‪:‬‬ ‫نیروهای قراردادی به پیمانی یا رسمی‬ ‫تبدیل شوند‬ ‫نماین ــده م ــردم مبارک ــه در مجل ــس ش ــورای اس ــامی از‬ ‫وز ی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی خواس ــت ت ــا نیروه ــای‬ ‫ق ــراردادی در اس ــرع وق ــت ب ــه نیروه ــای پیمان ــی و رس ــمی‬ ‫تبدی ــل ش ــوند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ر خبرگ ــزاری خان ــه مل ــت‪ ،‬زه ــرا س ــعیدی‬ ‫مبارک ــه در نشس ــت علن ــی (س ــه ش ــنبه‪ ،‬اول بهمن م ــاه)‬ ‫مجل ــس ش ــورای اس ــامی در تذک ــر ش ــفاهی خ ــود ب ــه‬ ‫شــریعتمداری وز یــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫موضوع ــی ک ــه از وز ی ــر کار درخواس ــت دار ی ــم ک ــه هرچ ــه‬ ‫س ــریع ت ــر ب ــه ان اق ــدام کن ــد زم ــان ق ــرارداد موق ــت ه ــا اس ــت‬ ‫ک ــه تقاض ــا دار ی ــم هرچ ــه س ــریع ت ــر در هیئ ــت دول ــت ای ــن‬ ‫موض ــوع ب ــه تصو ی ــب برس ــد‪.‬‬ ‫نماین ــده م ــردم مبارک ــه در مجل ــس ادام ــه داد‪ :‬ق ــرار‬ ‫ب ــود ک ــه ا گ ــر س ــه س ــال ای ــن ق ــراردادی ه ــا کار ک ــرده ان ــد و‬ ‫ب ــه وظیف ــه خ ــود خ ــوب عم ــل کردن ــد بتوانن ــد زم ــان قراردادش ــان مث ــل نیروه ــای پیمان ــی و رس ــمی‬ ‫باش ــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــا درخواســت دار یــم کــه در ایــن زمینــه کارگــران بتواننــد شــکایت کننــد و از حــق‬ ‫و حقوشــان دفــاع کننــد ولــی االن بحــث قــراردادی هــا دردســر شــده اســت‪.‬‬ ‫عض ــو کمیس ــیون اقتص ــادی مجل ــس تاکی ــد ک ــرد‪ :‬موض ــوع حداق ــل دس ــتمزد اس ــت ک ــه‬ ‫متناس ــب ب ــا س ــبد معیش ــتی بای ــد باش ــد ک ــه متاس ــفانه ب ــه ای ــن موض ــوع رس ــیدگی نم ــی ش ــود‪.‬‬ ‫و ی تا کی ــد ک ــرد‪ :‬از وز ی ــر کار انتظ ــار ر س ــیدگی بیش ــتر دار ی ــم چ ــرا ک ــه ا ی ــن روز ه ــا ب ــه‬ ‫ح ــق و حق ــوق کارگ ــران رس ــیدگی نم ــی ش ــود و ب ــه ه ــر دلیل ــی کارگ ــران رس ــمی ی ــا پیمان ــی‬ ‫نم ــی ش ــوند و فراینده ــای ان ه ــا ب ــه س ــمت مطلوبی ــت جامع ــه کارگ ــری نم ــی رود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی‬ ‫وزارت علوم با تاکید بر اینکه فراخوان جذب‬ ‫هیئت علمی از ‪ ۲۲‬بهمن ماه جاری اعام خواهد‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬متقاضیان تا سوم اسفند فرصت دارند‬ ‫در این فراخوان ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫دکتر رضوان طلب در گفت و گو با ایسنا‬ ‫ضمن بیان این مطلب به جزئیات فراخوان جذب‬ ‫اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز اموزش‬ ‫عالی کشور اشاره و اظهار کرد‪ :‬فراخوان دانشگاه ها‬ ‫و مراکز اموزش عالی برای جذب هیئت علمی‬ ‫پیمانی از ‪ ۲۱‬دی ماه اغاز شده و این اعام نیاز‬ ‫تا روز گذشته دوشنبه ‪ ۳۰‬دی ماه به مدت هشت‬ ‫روز کاری ادامه داشت‪ .‬مرکز نظارت از اول تا ‪۱۵‬‬ ‫بهمن به مدت ‪ ۱۰‬روز کاری فرصت دارد اعام نیاز‬ ‫دانشگاه ها و تخصیص ظرفیت ها را بررسی کرده‬ ‫و از ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬بهمن ماه نیز نتایج تطبیق نیازها با‬ ‫تاییدیه مرکز نظارت جذب اعام خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیــس مــرکز جــذب اعضــای ه ـی ـئــت ع ـلــمی‬ ‫وزارت علوم با بیان اینکه فراخوان جذب اعضای‬ ‫هیئت علمی از ‪ ۲۲‬بهمن ماه اغاز م ـی شود و ثبت‬ ‫نام در این فراخوان تا ســوم اس ـف ـنــد ادامــه دارد‪،‬‬ ‫◄‬ ‫اختصاص‪ ۹۲۸۵‬مجوز جذب هیئت علمی‬ ‫برای وزارتخانه های علوم و بهداشت‬ ‫معاون سرمایه انسانی سازمان امور اداری و‬ ‫استخدامی کشور از اختصاص ‪ ۲‬هزار و ‪۹۹۵‬‬ ‫مجوز جذب هیئت علمی به وزارت بهداشت و ‪۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۹۰‬مجوز به وزارت علوم خبر داد و گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به نسبت دانشجو به استاد‪ ،‬این تعداد مجوز‬ ‫کفایت می کند‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقاب فرهنگی‪،‬‬ ‫جلسه ‪ ۲۴۲‬هیئت عالی جذب اعضای هیئت‬ ‫علمی دانشگاه ها و مراکز اموزشی شورای عالی انقاب‬ ‫فرهنگی به ریاست محمدعلی کی نژاد در محل‬ ‫سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫صدرالدین صدری نوش ابادی‪ ،‬با ارائه‬ ‫توضیحاتی در خصوص نسبت دانشجو به استاد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نسبت دانشجو به استاد دانشگاه های‬ ‫وزارت علوم ‪ ۲۲.۸‬درصد در سال های قبل بود که‬ ‫امسال ‪ ۲۲.۵‬رسید‪ .‬این میزان در سال ‪ ۱۴۰۰‬باید‬ ‫به ‪ ۲۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و‬ ‫استخدامی کشور درباره نسبت دانشجو به استاد‬ ‫نیز در وزارت بهداشت خاطرنشان کرد‪ :‬در گذشته‬ ‫نسبت دانشجو به استاد در وزارت بهداشت‬ ‫‪ ۱۱.۸۲‬بود که االن به ‪ ۱۰.۲‬رسید‪.‬‬ ‫سعدان ذکایی رئیس مرکز نظارت‪ ،‬ارزیابی و‬ ‫تضمین کیفیت وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫در خصوص دریافت مجوز استخدام اعضای‬ ‫هیئت علمی از سازمان امور اداری و استخدامی‬ ‫نویسنده‬ ‫قیمت (تومان)‬ ‫دکتر ناصر کاتوزیان‬ ‫‪80000‬‬ ‫عبداهلل رضازاده پاشا‬ ‫مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی‬ ‫ایین دادرسی مدنی‬ ‫بایسته های ایین دادرسی مدنی‬ ‫قانون یار ایین دادرسی مدنی‬ ‫مجموعه پرسش های چهارگزینه ای ایین دادرسی مدنی‬ ‫دکتر مجید قربانی الچوانی‬ ‫دکتر رحمان عمروانی‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪ 3000‬نکته کلیدی حقوق جزا‬ ‫دکتر رحمان عمروانی‬ ‫گروه علمی چتر دانش‬ ‫گروه علمی چتر دانش‬ ‫مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق جزا‬ ‫ایین دادرسی کیفری‬ ‫قانون یار ایین دادرسی کیفری‬ ‫‪ 2000‬نکته کلیدی ایین دادرسی کیفری‬ ‫‪-‬‬ ‫‪165000‬‬ ‫صابر خلیل نژاد کیاسری‬ ‫حقوق جزا‬ ‫گروه علمی چتر دانش‬ ‫گروه علمی چتر دانش‬ ‫گروه علمی چتر دانش‬ ‫‪85000‬‬ ‫‪80000‬‬ ‫‪45000‬‬ ‫‪70000‬‬ ‫‪115000‬‬ ‫‪22500‬‬ ‫یحیی بخشی‪ -‬امید بخشی‬ ‫دکتر حقیقت‬ ‫‪80000‬‬ ‫دکتر مجید قربانی‬ ‫‪110000‬‬ ‫دکتر ابوالحسن محمدی‬ ‫‪49000‬‬ ‫مجموعه پرسش های چهارگزینه ای اصول فقه‬ ‫سیدعلی بنی صدر‬ ‫‪15000‬‬ ‫قانون یار قوانین خاص حقوقی‪ -‬جزایی (دوره سه جلدی)‬ ‫صادق صیادی‬ ‫مجموعه ازمون های طبقه بندی شده وکالت‬ ‫گروه علمی چتر دانش‬ ‫تجارت‬ ‫قانون یار تجارت‬ ‫مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق تجارت‬ ‫مبانی استنباط حقوق اسالمی‬ ‫وحید امینی‬ ‫اصول فقه‬ ‫اصول فقه تحلیلی‬ ‫سیدعلی بنی صدر‬ ‫قوانین خاص‪ ،‬اراء وحدت رویه و مجموعه ازمون های طبقه بندی شده‬ ‫اراء وحدت رویه کاربردی (حقوقی‪-‬کیفری)‬ ‫جمع کل‪1606500 :‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این سازمان تعداد هزار و ‪۹۲۹‬‬ ‫ردیف استخدامی برای جذب اعضای هیئت‬ ‫علمی برای سال ‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬اختصاص داد‪.‬‬ ‫در پایان این جلسه مقرر شد با توجه به‬ ‫مجوزهای اختصاص یافته به وزارتخانه های یاد شده‪،‬‬ ‫هــیئ ـت هــای مرکـ ــزی جذب‪ ،‬تــوزیع ردیف های‬ ‫استخدامی با توجه به اسناد امایش اموزش عالی و‬ ‫نقشه جامع علمی کشور را انجام دهند‪.‬‬ ‫این هیئت ها همچنین موظف شدند با توجه‬ ‫به ارائه امارهای متعدد به مراجع ذی ربط‪ ،‬ظرف‬ ‫‪ ۶‬ماه اینده امار هیئت علمی را به سازمان امور‬ ‫استخدامی و هیئت عالی جذب شورای عالی‬ ‫انقاب فرهنگی اعام کنند‪.‬‬ ‫مهلت شرکت در فراخوان جذب‬ ‫هیئت علمی علوم پزشکی‬ ‫تمدید شد‬ ‫داوطلبانـــی کـــه موفـــق بـــه ثبـــت نـــام و اخـــذ کـــد رهگیـــری ب ــرای‬ ‫شــانزدهمین فراخــوان جــذب هیئــت علمــی علــوم پزشــکی نشــده انــد مــی‬ ‫تواننـــد یکشـــنبه ‪ ۶‬بهمـــن بـــرای ثبـــت نـــام اقـــدام کننـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرنـــگار مهـــر‪ ،‬متقاضیـــان جـــذب هیئـــت علم ــی‬ ‫ش ــانزدهمین فراخ ــوان ج ــذب هیئ ــت علم ــی عل ــوم پزش ــکی ت ــا ‪ ۲۳‬اذرم ــاه‬ ‫‪ ۹۸‬فرصــت داشــتند کــه در ایــن فراخــوان ثبــت نــام کننــد کــه بــا اعــام مرکــز‬ ‫ام ــور هیئ ــت علم ــی وزارت بهداش ــت ای ــن مهل ــت ت ــا پای ــان دی م ــاه س ــال‬ ‫‪ ۹۸‬تمدی ــد ش ــده ب ــود‪ .‬ای ــن فرص ــت ‪ ۳۰‬دی م ــاه ب ــه پای ــان رس ــید‪.‬‬ ‫شرکت پتروشیمی تبریز در نظر دارد نیروی انسانی مورد نیاز خود را از بین متقاضیان‬ ‫واجد شرایط مرد در مقاطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس‬ ‫(از بین داوطلبان بومی) طبق شرایط در نظر گرفته شده (ازمون کتبی و روانشناختی‪،‬‬ ‫مصاحبه عمومی‪ ،‬فنی و معاینات پزشکی و گزینش) و با انعقاد قرارداد‬ ‫مدت موقت طبق قانون کار جذب نماید‪.‬‬ ‫گروه علمی چتر دانش‬ ‫باتخفیف‪1445850 :‬‬ ‫* جدول نیازمندیهای نیروی انسانی در مقاطع مختلف تحصیلی‬ ‫ردیف‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫مهندسی شیمی‪ /‬مهندسی‬ ‫پلیمر‪ /‬شیمی کاربردی‬ ‫‪1‬‬ ‫گرایش‬ ‫کلیه گرایش ها به جز‬ ‫صنایع غذائی و‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪115000‬‬ ‫‪45000‬‬ ‫حقوق تجارت در پرتو نظام حقوقی کنونی‬ ‫◄‬ ‫به مدت یک روز؛‬ ‫ا گهی دعوت به همکاری شرکت پتروشیمی تبریز‬ ‫قانون یار حقوق مدنی نشر چتر دانش (چاپ مابعد ‪)22‬‬ ‫‪ 1000‬تست ایین دادرسی کیفری‬ ‫ثبت حداقل ها در تطابق با نقشه جامع علمی کشور‬ ‫و مجوزهای مربوطه اکتفا نموده و از هر گونه ثبت نیاز‬ ‫تخمینی خودداری شود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شرایط اختصاصی هر دانشگاه و‬ ‫شرایط ویژه پذیرش رشته ها باید همراه با اعام نیاز در‬ ‫سامانه فوق قید شود‪ .‬شرایط اختصاصی نباید ناقض‬ ‫قوانین و مقررات جذب و یا بر اساس انتخاب افراد از‬ ‫پیش تعیین شده اندازه گیری شود و نباید ظرفیت‬ ‫مشارکت عموم افراد واجد شرایط را محدود کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هر داوطلب به محض ثبت‬ ‫نام از حقوق مکتسبه ثبت نام برخوردار است و‬ ‫باید شرایط سالم و عادالنه انها در رقابت های‬ ‫جذب فراهم شود و از هر گونه تضییع حق و تعیین‬ ‫یا محدود نمودن دایره انتخاب شوندگان قبل از‬ ‫بررسی علمی و سایر صاحیت ها خودداری شود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه فرایندهای جذب از طریق سامانه‬ ‫جذب اعضای هیئت علمی صورت می گیرد و‬ ‫ذینفعان باید موارد مربوط را از طریق این سامانه‬ ‫پیگیری نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫حقوق مدنی‬ ‫قانون یار مجازات اسالمی‬ ‫ســـرهنگ محبـــت خانـــی از بکارگیـــری ‪ ۳۰۰‬نیـــروی جدیـــد در بخ ــش‬ ‫محی ــط بان ــی خب ــر داد و گف ــت‪ :‬ای ــن اف ــراد ه ــم اکن ــون مراح ــل ام ــوزش را‬ ‫می گذراننـــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان ‪ ،‬ســرهنگ جمشــید محبــت خانــی‬ ‫فرمان ــده ی ــگان حفاظ ــت محی ــط زیس ــت کش ــور ب ــا بی ــان اینک ــه ‪ ۳۰۰‬نی ــروی‬ ‫جدیـــد محیـــط بـــان در کشـــور بـــه کار گیـــری می شـــوند گفـــت‪ :‬مراح ــل‬ ‫اس ــتخدام ای ــن اف ــراد از پارس ــال ش ــروع ش ــده و ه ــم اکن ــون مراح ــل ام ــوزش و‬ ‫ورود بـــه عرصه هـــای طبیعـــی را می گذراننـــد‪.‬‬ ‫او اف ــزود‪ :‬ب ــه زودی فراخ ــوان بکارگی ــری ‪ ۳۰۰‬نی ــروی جدی ــد دیگ ــر محی ــط‬ ‫بانــی هــم اعــام می شــود تــا از ســال اینــده گزینــش ایــن افــراد نیــز اغــاز شــود‪.‬‬ ‫س ــرهنگ محب ــت خان ــی ب ــا اش ــاره ب ــه کمب ــود نی ــروی محی ــط بان ــی در‬ ‫کش ــور گف ــت‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه وس ــعت عرصه ه ــای طبیع ــی بای ــد هش ــت ه ــزار‬ ‫محی ــط ب ــان داش ــته باش ــیم در حالیک ــه ش ــمار ای ــن نیرو ه ــا در کش ــور ه ــم‬ ‫اکنــون ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر معــادل ‪ ۴۹‬درصــد نیــاز ماســت کــه ایــن موضــوع‬ ‫ســبب فعالیــت ‪ ۱۸‬روز کار و ‪ ۱۲‬روز اســتراحت محیــط بانــان و دوری ان هــا‬ ‫از خان ــواده ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫فرمان ــده ی ــگان حفاظ ــت محی ــط زیس ــت کش ــور ب ــا اش ــاره ب ــه فعالی ــت‬ ‫‪ ۶۰۴‬پاس ــگاه محی ــط بان ــی گف ــت‪ :‬ب ــه عل ــت کمب ــود نی ــرو ه ــم اکن ــون ‪۵۱۷‬‬ ‫پاســگاه محیــط زیســت فعالیــت دائمــی دارد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۴۵۰‬پاســگاه‬ ‫بص ــورت ش ــبانه روزی و بقی ــه ب ــه ص ــورت فق ــط روزان ــه فعالی ــت می کنن ــد‪.‬‬ ‫او اظه ــار امی ــدواری ک ــرد‪ :‬ب ــا ط ــرح بکارگی ــری محی ــط بان ــان جدی ــد‪،‬‬ ‫کمب ــود ‪ ۵۱‬درص ــدی محی ــط بان ــان ب ــا بکارگی ــری س ــه ه ــزار محی ــط ب ــان در‬ ‫‪ ۱۰‬س ــال ات ــی رف ــع ش ــود‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت‪ ،‬فرمان ــده ی ــگان حفاظ ــت محی ــط زیس ــت کش ــور ب ــرای‬ ‫افتتــاح ســاختمان ســتاد فرماندهــی یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان‬ ‫ب ــه س ــمنان ام ــده ب ــود‪.‬‬ ‫معاون سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی خبر داد‬ ‫ازمــون وکــالت ‪99‬‬ ‫قانون مدنی در نظم حقوق کنونی‬ ‫‪ ۳۰۰‬نیروی جدید محیط بان‬ ‫در کشور به کار گیری می شوند‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بررسی اولیه پرونده متقاضیان‬ ‫با نظرهیئتاجراییجذبدانشگاه هابهمدتپنجروز‬ ‫انجام می گیرد و پرونده های متقاضیان دارای‬ ‫شرایط اولیه نیز طی هفت روز کاری به کمیته های‬ ‫بررسی توانایی های علمی و صاحیت های‬ ‫عمومی ارسال می شود در نهایت نتیجه بررسی‬ ‫صاحیت علمی و عمومی در دانشگاه به مدت‬ ‫‪ ۴۵‬روز کاری انجام می گیرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تمامی بررسی های فوق از‬ ‫جذب هیئت علمی در دانشگاه ها از چهارم‬ ‫اسفند ماه ‪ ۹۸‬اغاز می شود و تا سوم خرداد ماه‬ ‫سال ‪ ۹۹‬ادامه دارد و در نهایت این بررسی ها در‬ ‫مرکز جذب هیئت علمی از چهارم خرداد ماه سال‬ ‫‪ ۹۹‬شروع می شود و تا ‪ ۲۱‬تیرماه ‪ ۹۹‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم‬ ‫گفت‪ :‬نتیجه نهایی فراخوان فوق‪ ،‬حداکثر تا اول‬ ‫مرداد سال اینده توسط دانشگاه به متقاضیان‬ ‫اعام خواهد شد‪.‬‬ ‫رضوانطلبتصریح کرد‪:‬باتوجهبهمحدودیت های‬ ‫مربوط به اختصاص ردیف استخدامی انتظار می رود‬ ‫دانشگاه ها برای اعام نیاز در این فراخوان صرفا به‬ ‫بسته اموزشی جهت امادگی‬ ‫عنوان کتاب‬ ‫◄‬ ‫فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور‪:‬‬ ‫‪80000‬‬ ‫‪17500‬‬ ‫‪230000‬‬ ‫‪32500‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مهندسی برق‬ ‫مهندسی برق‬ ‫مهندسی مکانیک‬ ‫مهندسی متالوژی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫قدرت‬ ‫الکترونیک‪/‬ابزار دقیق‪/‬‬ ‫کنترل‬ ‫حرارت و سیاالت‬ ‫طراحی جامدات‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫نمایشگاه دائمی اینترنتی با تخفیف ‪shop.chatredanesh.ir %10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناسی و‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫کارشناسی و‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫کارشناسی و‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫کارشناسی و‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫کارشناسی و‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی و‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫نرم افزار‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫‪130000‬‬ ‫مهندسی کامپیوتر‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫جنسیت‬ ‫مرد‬ ‫مرد‬ ‫مرد‬ ‫مرد‬ ‫مرد‬ ‫مرد‬ ‫مرد‬ ‫شماره حساب‪ -135870447 :‬شماره کارت‪ -5859831079097027 :‬فرزاد دانشور‪ -‬بانک تجارت‬ ‫پس از پرداخت وجه تصویر فیش واریزی و ادرس و کد پستی و تلفن تماس به شماره ‪ 09101414848‬تلگرام نمایند‪.‬‬ ‫دفتر اموزش‪ -66414848 :‬دفتر پخش‪66492327 :‬‬ ‫فروشگاه مرکزی‪ -66489059 :‬فروشگاه میدان انقالب‪66402353 :‬‬ ‫عالقمندان جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر حدا کثر تا تاریخ ‪ 8‬بهمن ماه ‪ 1398‬به ادرس اینترنتی‬ ‫‪ tpco.iran-azmoon.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫اخبار استان‬ ‫شنبه‪ 5‬بهمن‪ 29-1398‬جمادی االولی‪ 25-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1186‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش سیستان و بلوچستان‪:‬‬ ‫کمبود نیروی انسانی‬ ‫مشکل عمده اموزش و پرورش‬ ‫سیستان و بلوچستان است‬ ‫مدی ــرکل ام ــوزش و پ ــرورش سیس ــتان و بلوچس ــتان گف ــت‪ :‬کمب ــود فض ــای اموزش ــی و‬ ‫نی ــروی انس ــانی دو مش ــکل عم ــده ام ــوزش و پ ــرورش سیس ــتان و بلوچس ــتان اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬حمیدرض ــا رخش ــانی در جلس ــه ش ــورای ام ــوزش و پ ــرورش مناط ــق اس ــیب‬ ‫دی ــده از س ــیل ک ــه ب ــا حض ــور وز ی ــر ام ــوزش و پ ــرورش در س ــالن فرمان ــداری چابه ــار برگ ــزار ش ــد‪،‬‬ ‫اظه ــار داش ــت‪ :‬کمب ــود فض ــای اموزش ــی و نی ــروی انس ــانی دو مش ــکل عم ــده ام ــوزش و پ ــرورش‬ ‫سیس ــتان و بلوچس ــتان ا س ــت ک ــه متا س ــفانه ب ــا هم ــه تال ش ه ــای ص ــورت گرفت ــه‬ ‫س ــالیان طوالن ــی و متم ــادی‪ ،‬ای ــن معض ــل همچن ــان باق ــی اس ــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش سیســتان و بلوچســتان افــزود‪ :‬موضــوع بازمانــدگان از تحصیــل در‬ ‫ایــن اســتان بــا توجــه بــه رشــد موالیــد و بازتولیــد ان نیــز چالش هــای خــاص خــود را در بــر دارد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬ش ــرایط جغرافیای ــی و پراکندگ ــی اس ــتان سیس ــتان و بلوچس ــتان نیازمن ــد‬ ‫توس ــعه و ارتق ــا بس ــیاری از زیرس ــاخت ها در مناط ــق دور افت ــاده اس ــت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۷۹۹‬هــزار و ‪ ۹۱۴‬دانــش امــوز اســتان سیســتان و بلوچســتان‬ ‫در ‪ ۶‬ه ــزار و ‪ ۸۲۸‬واح ــد اموزش ــی مش ــغول ب ــه تحصی ــل هس ــتند ک ــه ‪ ۳۲‬ه ــزار و ‪ ۶۲۶‬فرهنگ ــی‬ ‫وظیفــه تعلیــم و تربیــت ایــن اینــده ســازان را برعهــده دارنــد‪.‬‬ ‫مدی ــرکل ام ــوزش و پ ــرورش سیس ــتان و بلوچس ــتان گف ــت‪ :‬معلم ــان اس ــتان ب ــا تعه ــدی‬ ‫وص ــف ناپذی ــر و تالش ــی جهادگون ــه ب ــا کمتری ــن امکان ــات و زیرس ــاخت ها در ح ــال انج ــام‬ ‫وظیف ــه هس ــتند‪.‬‬ ‫استاندار همدان ‪:‬‬ ‫اشتغال زایی ‪ ۲۰‬هزار نفره در همدان‬ ‫به تامین برق وابسته است‬ ‫استاندار همدان از ایجاد ‪ ۲۰‬هزار شغل به طور سالیانه خبر داد و گفت‪ :‬این کار به ‪ ۵‬هزار‬ ‫میلیاردتومان سرمایه گذاری نیاز دارد و برای استقرار صنایع هم به برق نیاز است‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم از همدان‪ ،‬سید سعید شاهرخی در سیزدهمین هفته از پویش‬ ‫‪ #‬هر هفته_الف_ب_ایران با حضور وزیر نیرو در همدان برگزار شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تامین منبع‬ ‫مطمئن اب شرب از نیازهای استان است‪ ،‬اما با ارقامی که به ان اختصاص داده شده؛‬ ‫نمی توان طرح را در کوتاه مدت به پایان رساند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تامین برق توزیع را از ملزومات استقرار صنایع در شهرستان ها دانست و گفت‪ :‬مشکل‬ ‫جدی در این زمینه داریم که نمونه ان‪ ،‬صنایع و واحدهای مسکونی بخش زند مالیر‪ ،‬پست ‪63‬‬ ‫کیلووات همدان ‪ 6‬و ‪ 6320‬روستای عبدالرحیم است‪.‬‬ ‫استاندار همدان با بیان اینکه در برنامه ‪ 3‬ساله توسعه استان سالیانه ‪ 20‬هزار شغل ایجاد‬ ‫می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این کار به ‪ 5‬هزار میلیاردتومان سرمایه گذاری نیاز دارد و برای استقرار‬ ‫صنایع هم به برق نیاز است‪.‬‬ ‫شاهرخی‪ ،‬انتقال پساب شهر همدان به نیروگاه شهید مفتح از کارهای خوب وزارت نیرو‬ ‫دانست و افزود‪ :‬دشت کبودراهنگ با اجرای ‪ 44‬کیلومتر خط لوله نجات یافته است‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬چالش اساسی تامین اب پتروشیمی های ابن سینا و هگمتانه هم به کمک‬ ‫وزارت نیرو برطرف شده و بیش از ‪ 3‬میلیون مترمکعب اب هم به منطقه ویژه جهان اباد‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫شاهرخی با اشاره به بهره مندی صد درصد جمعیت استان از اب شرب بهداشتی اعالم کرد‪:‬‬ ‫مقدار پوشش شبکه فاضالب هم از ‪ 50‬درصد به ‪ 75‬درصد در دولت تدبیر و امید رسیده است‪.‬‬ ‫و ی با اشاره به بارندگی چشمگیر ابتدای سال در استان هم گفت‪ :‬همدان با ثبت‬ ‫‪ 134‬میلی متر بارندگی در ‪ 24‬ساعت‪ ،‬استان دوم کشور از نظر مقدار بارش ها بود بااین وجود‬ ‫به دلیل عملکرد خوب حوزه اب‪ ،‬کمترین خسارت مالی و جانی به مردم وارد شد‪.‬‬ ‫شاهرخی از ذخیره ‪ 100‬میلیون مترمکعب اب حاصل از بارندگی پشت سدهای استان خبر‬ ‫داد و افزود‪ :‬طرح ساخت سدهای گرین نهاوند‪ ،‬خرم رود تویسرکان و نعمت اباد اسداباد هم در‬ ‫دست اجرا قرار دارد‪.‬‬ ‫رییس اداره میراث فرهنگی چرداول خبر داد‪:‬‬ ‫اشتغال زایی برای ‪ ۱۲۰‬نفر‬ ‫در بخش صنایع دستی چرداول ایالم‬ ‫رئی ــس اداره میراث فرهنگ ــی‪ ،‬گردش ــگری و صنایع دس ــتی شهرس ــتان چ ــرداول از‬ ‫اش ــتغال زایی ب ــرای ‪ ۱۲۰‬نف ــر در بخ ــش صنایع دس ــتی شهرس ــتان چ ــرداول خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری مه ــر‪ ،‬جهانبخ ــش طهماس ــبی گف ــت‪ :‬اداره می ــراث فرهنگ ــی‪،‬‬ ‫گردش ــگری و صنای ــع دس ــتی شهرس ــتان چ ــرداول ب ــا هم ــکاری اداره تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه‬ ‫اجتماعــی بــا ارائــه تســهیالت کــم بهــره‪ ،‬زمینــه اشــتغال زایی ‪ ۱۲۰‬نفــر در بخــش صنایــع دســتی‬ ‫را فراه ــم ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫وی تع ــداد کارگاه ه ــای تولی ــدی فع ــال را در ای ــن شهرس ــتان ‪ ۱۶‬ب ــاب عن ــوان ک ــرد و اف ــزود‪:‬‬ ‫رش ــته های فع ــال در شهرس ــتان چ ــرداول هف ــت رش ــته ش ــامل گلی ــم نق ــش برجس ــته‪ ،‬جاجی ــم‬ ‫باف ــی‪ ،‬نمدمال ــی‪ ،‬چ ــرم دوزی‪ ،‬حصیرباف ــی‪ ،‬گی ــوه باف ــی و مین ــاکاری اس ــت‪.‬‬ ‫رئیــس اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی چــرداول بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫‪ ۸۰‬درص ــد هنرمن ــدان صنای ــع دس ــتی ای ــن شهرس ــتان را بان ــوان تش ــکیل می دهن ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬از‬ ‫ابت ــدای امس ــال تاکن ــون ب ــرای فع ــاالن ح ــوزه صنای ــع دس ــتی تع ــداد ‪ ۹۸‬پروان ــه تولی ــد انف ــرادی و‬ ‫ب ــرای ‪ ۴‬کارگاه ج ــواز تاس ــیس کارگاه ــی نی ــز ص ــادر ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه محص ــوالت تولی ــدی ای ــن شهرس ــتان ع ــاوه ب ــر ب ــازار داخل ــی ب ــه‬ ‫مرک ــز اس ــتان و همچنی ــن ب ــه خ ــارج از کش ــور ص ــادر می ش ــود اضاف ــه ک ــرد‪ :‬از مهم تری ــن ای ــن‬ ‫محص ــوالت گلی ــم نقش برجس ــته از نظ ــر اصال ــت و تولی ــد مهم تری ــن و ش ــاخص ترین صنع ــت‬ ‫دســتی و بومــی اســتان ایــام اســت‪ ،‬کــه ایــن محصــول هولوگــرام ســوغات ملــی دریافــت کــرده‬ ‫و ب ــه عن ــوان س ــوغات و برن ــد اختصاص ــی اس ــتان ای ــام ب ــه عن ــوان اس ــتان اب ــداع کنن ــده گلی ــم‬ ‫نق ــش برجس ــته ثب ــت ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫توسط مدیر منابع انسانی صورت گرفت؛‬ ‫اعالم میزان بومی گزینی در پتروشیمی مارون‬ ‫مدیر یــت منابــع انســانی شــرکت پتروشــیمی مــارون در خصــوص وضعیــت بومــی گزینــی در‬ ‫اســتخدامی هــای ســابق ایــن شــرکت توضیحاتــی داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایلن ــا از خوزس ــتان‪ ،‬اس ــفندیار صالح ــت پ ــور در پاس ــخ ب ــه انتش ــار برخ ــی اخب ــار‬ ‫مبن ــی ب ــر اس ــتخدام نیروه ــای غی ــر بوم ــی در ش ــرکت پتروش ــیمی م ــارون‪ ،‬ضم ــن رد ای ــن ادع ــا‪،‬‬ ‫توضیح ــات ز ی ــر را جه ــت تنوی ــن اف ــکار عموم ــی‪ ،‬بی ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫‪ )۱‬هر گونه استخدام فردی یا گروهی در شرکت پتروشیمی مارون (از جمله چهل نفر مورد‬ ‫اخیر که در یکی از رسانه ها اشاره شده)‪ ،‬از اساس کذب بوده و قویا تکذیب می شود‪.‬‬ ‫‪ )۲‬ب ــه اس ــتناد ام ــار قاب ــل ارائ ــه (ک ــه ماهان ــه ب ــه هیئ ــت مدی ــره ارائ ــه م ــی گ ــردد) و ب ــا اتخ ــاذ‬ ‫سیاس ــت ه ــای درس ــت مدیر ی ــت مناب ــع انس ــانی‪ ،‬از اغ ــاز مدیر ی ــت محم ــدی در جای ــگاه‬ ‫مدیر ی ــت عام ــل‪ ،‬ب ــرای نخس ــتین ب ــار از اس ــتخدام ه ــای ب ــی ضابط ــه (ک ــه در اواخ ــر مدیر ی ــت‬ ‫قب ــل ش ــیوع یافت ــه ب ــود) پیش ــگیری گردی ــد و از اواخ ــر س ــال ‪ ۱۳۹۶‬ت ــا کن ــون ب ــرای نخس ــتین ب ــار‬ ‫از تاســیس ایــن شــرکت‪ ،‬نمــودار رشــد امــار نیــروی انســانی منفــی شــد‪ .‬بدیــن معنــی کــه تعــداد‬ ‫نی ــروی انس ــانی ب ــه مرات ــب از س ــال قب ــل کمت ــر گردی ــد ک ــه عل ــت ان بازنشس ــتگی هم ــکاران و‬ ‫عــدم جــذب نیــروی جدیــد بــا عنایــت بــه تــورم نیــروی انســانی (بــه علــت اســتخدام هــای بــی‬ ‫ضابط ــه پی ــش گفت ــه) م ــی باش ــد‪.‬‬ ‫‪ )۳‬ضم ــن ع ــرض ارادت ب ــه هم ــه هموطن ــان ارجمن ــد‪ ،‬اع ــام م ــی گ ــردد مدیرعام ــل‬ ‫شــرکت پتروشــیمی مــارون از معــدود مدیــران بومــی مــی باشــد کــه همــراه بــا خانــواده در اســتان‬ ‫خوزس ــتان س ــاکن اس ــت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬هــم اکنــون بیــش از ‪ ۹۲‬درصــد نیروهــای رســمی و بیــش از ‪ ۷۶‬درصــد نیــروی‬ ‫انس ــان ارکان ثال ــث ش ــرکت پتروش ــیمی م ــارون بوم ــی هس ــتند و در ص ــورت نی ــاز ب ــه نی ــروی‬ ‫انس ــانی جدی ــد‪ ،‬مطاب ــق ضواب ــط و ب ــا اولو ی ــت بوم ــی گزین ــی و از طری ــق برگ ــزاری ازم ــون اق ــدام‬ ‫خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان خبر داد‬ ‫استخدام نیروی کادر درجه دار در پلیس اصفهان‬ ‫رئیس مرکز اطالع رسانی فرماندهی‬ ‫انتظامی استان از استخدام نیروی‬ ‫کادر درجه دار با مدرک تحصیلی‬ ‫دیپلم و پیــش دان ـشــگاهی تمامی‬ ‫رشته های نظری و ف ـنــی و حرفه ای‬ ‫برای اش ـت ـغــال بــه خــدمــت در این‬ ‫فرماندهی خبر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ـ ـ ــزارش اصـ ـفـ ـه ــان شرق؛‬ ‫سرهنگ” جواد درستکار” در تشریح‬ ‫این خـ ـب ــر ب ــه خبرنگار پایگاه خبری‬ ‫پلی ــس اظـ ـه ــار داش ــت‪ :‬فرماندهی‬ ‫انت ــظام ــی استان اصفهان به منظور‬ ‫تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از‬ ‫بین برادران مومن‪ ،‬متعهد و عالقمند‬ ‫در مقطع درجه داری به صورت پیمانی ‪ ۵‬ساله با‬ ‫مدرک تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی تمامی‬ ‫رشته های نظری و فنی و حرفه ای برای اشتغال‬ ‫به خدمت در این فرماندهی استخدام می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬داوطلبان استخدام می بایست‬ ‫متولد سال ‪ ۷۴‬به بعد و دارای حداقل‬ ‫معدل ‪ ۱۴‬و میزان قد انها نیز ‪۱۷۰‬‬ ‫سانتی متر باشد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬ث ـ ـب ــت ن ــام ب ــصورت‬ ‫ایـ ـنـ ـت ـ ــرنـ ـت ـ ــی و از طـ ـ ــر ی ـ ـ ـ ــق ادرس‬ ‫(‪ )www.gozinesh.police.ir‬ان ـ ـجــام‬ ‫می شود و داوطلبان پس از ثبت نام به‬ ‫همراه مدارک و فرم ثبت نام اینترنتی در‬ ‫ساعاتاداریبهمرکز گزینشفرماندهی‬ ‫انتظامی استان اصفهان واقع در خیابان‬ ‫طیب‪ ،‬کویسرلتمراجعهنمایند‪.‬‬ ‫سرهنگدرستکار گفت‪:‬داوطلبان‬ ‫استخدام در صورت عدم موفقیت در‬ ‫ثبت نام اینترنتی می توانند به صورت حضوری به‬ ‫مرکز گزینش مراجعهنمایند‪.‬‬ ‫نماینده تویسرکان مطرح کرد‬ ‫انتقاد از رای دیوان عدالت به حذف بومی گزینی‬ ‫ی ــک عض ــو کمیس ــیون برنام ــه و بودج ــه و‬ ‫محاس ــبات مجل ــس ش ــورای اس ــامی ضم ــن‬ ‫اش ــاره ب ــه عواقب ــی ک ــه ع ــدم توج ــه ب ــه نیروه ــای‬ ‫بوم ــی می توان ــد ب ــه دنب ــال داش ــته باش ــد از دول ــت‬ ‫خواس ــت ک ــه نس ــبت ب ــه بومی گزین ــی توج ــه‬ ‫خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬محمدمه ــدی مفت ــح‬ ‫نماین ــده م ــردم تویس ــرکان در مجل ــس ش ــورای‬ ‫اس ــامی در تذک ــری ش ــفاهی در جلس ــه علن ــی‬ ‫ام ــروز (س هش ــنبه) مجل ــس ش ــورای اس ــامی‬ ‫گف ــت‪ :‬از ابت ــدای ا گه ــی اس ــتخدام ‪ ۱۰‬ه ــزار نف ــر‬ ‫ب ــرای وزارت بهداش ــت و حک ــم دی ــوان عدال ــت‬ ‫اداری در ب ــاره ی ح ــذف بومی گزین ــی ب ــا اق ــای‬ ‫جهانگیـــری و انص ــاری صحبت های ــی انج ــام‬ ‫دادم ک ــه ع ــدم اس ــتخدام نیروه ــای بوم ــی موج ــب‬ ‫کاه ــش راندم ــان کار و س ــرخوردگی جوان ــان بوم ــی‬ ‫می ش ــود‪ .‬ق ــرار ب ــود دول ــت در ای ــن زمین ــه الیح ـه ای‬ ‫ارائ ــه کنـــد ام ــا اتفاق ــی نیفت ــاد‪.‬‬ ‫نماینده تویسرکان ادامه داد‪ :‬خودمان طرحی دو‬ ‫فوریتی به مجلس شورای اسالمی اوردیم تا بندی‬ ‫به ماده ‪ ۴۴‬قانون مدیریت خدمات شهری الحاق‬ ‫شود‪ .‬اکنون این طرح در کمیسیون مربوطه تصویب‬ ‫شده و در نوبت صحن علنی مجلس شورای‬ ‫اسالمی قرار دارد‪ .‬دولت تدبیری اتخاذ کند تا به‬ ‫استخدام جوانان بومی توجه شود‪ .‬عدم توجه به این‬ ‫موضوع موجب سرخوردگی جوانان بومی می شود‪.‬‬ ‫استاندار تهران تاکید کرد‬ ‫لزوم حفظ اشتغال موجود و ایجاد‬ ‫اشتغال جدید در استان تهران‬ ‫اس ــتاندار ته ــران ب ــر ل ــزوم حف ــظ اش ــتغال موج ــود‬ ‫و ایج ــاد اش ــتغال جدی ــد در س ــطح اس ــتان ته ــران‬ ‫تاکی ــد ک ــرد و گف ــت‪ :‬بای ــد ش ــرایط را ب ــرای اش ــتغال‬ ‫ب ــه گون ـه ای تس ــهیل کنی ــم ت ــا از ای ــن مس ــیر در مقاب ــل‬ ‫دش ــمن ایس ــتادگی کنی ــم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬انوشـیروان محسـنی بندپـی‬ ‫در جلسـه سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد بـا تاکیـد‬ ‫بـر لـزوم حفـظ اشـتغال موجـود در سـطح اسـتان تهران‬ ‫و ایجـاد اشـتغال های جدیـد گفـت‪ :‬در شـرایطی کـه‬ ‫دشـمن بـا انـواع تحریم هـا به و یـژه فشـارهای اقتصادی‬ ‫بـه دنبـال توطئـه علیـه کشـور اسـت‪ ،‬بایـد شـرایط را‬ ‫بـرای اشـتغال بـه گونـه ای تسـهیل کنیـم کـه در مقابـل‬ ‫دشـمن ایسـتادگی داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نباید با بخشنامه های دست و پاگیر‬ ‫مانع تولید صنعتگران و تولیدگران شویم بلکه باید‬ ‫برای هر مشکل در این حوزه راهکار مناسب اتخاذ‬ ‫کنیم تا فعالیت واحدها به ویژه واحدهای راکد‬ ‫تسهیل شود و فعالیت خود را از سر بگیرند‪.‬‬ ‫محس ــنی بندپ ــی ب ــا اش ــاره ب ــه ل ــزوم توج ــه ب ــه‬ ‫ش ــهرک های صنعت ــی خصوص ــی در س ــطح اس ــتان‬ ‫ته ــران تاکی ــد ک ــرد‪ :‬ب ــه منظ ــور کم ــک ب ــه فعالی ــت‬ ‫ش ــهرک های خصوص ــی اس ــتان ته ــران ک ــه مصوب ــه‬ ‫هی ــات وز ی ــران را دارن ــد و مس ــتثنی ش ــدن ان ه ــا از‬ ‫پرداخ ــت ع ــوارض‪ ،‬تغیی ــر کار ب ــری‪ ،‬نامـ ـه ای ب ــرای‬ ‫بررس ــی و اص ــاح مصوب ــه ارس ــال می ش ــود‪.‬‬ ‫اس ــتاندار ته ــران ب ــا اش ــاره ب ــه ه ــدف جلس ــات‬ ‫س ــتاد تس ــهیل و رف ــع موان ــع تولی ــد در جه ــت ح ــل‬ ‫مش ــکالت واحده ــای صنعت ــی گف ــت‪ :‬در س ــالی‬ ‫ک ــه از س ــوی مق ــام معظ ــم رهب ــری ب ــه ن ــام رون ــق تولی ــد‬ ‫نامگــذاری شــده وظیفــه همــه مســئوالن کمــک بــرای‬ ‫تحق ــق ای ــن مه ــم اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬در بخ ــش دیگ ــری از ای ــن‬ ‫جلس ــه محم ــد امام ــی امی ــن ‪ -‬مع ــاون هماهنگ ــی‬ ‫ام ــور اقتص ــادی اس ــتانداری ته ــران ‪ -‬ب ــا اش ــاره ب ــه‬ ‫وضعی ــت ش ــهرک های صنعت ــی خصوص ــی اس ــتان‬ ‫ته ــران گف ــت‪ :‬تس ــهیل فعالی ــت هش ــت ش ــهرک‬ ‫صنعت ــی ی ــک ض ــرورت اس ــت ک ــه بای ــد ب ــرای کم ــک‬ ‫ب ــه فعالی ــت واحده ــای موج ــود در ای ــن ش ــهرک ها از‬ ‫تم ــام ظرفیت ه ــای قانون ــی به ــره بگیر ی ــم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی‬ ‫‪930‬فرصت شغلی در حوزه‬ ‫کشاورزی استان مرکزی ایجاد می شود‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان مرکــزی‬ ‫گف ــت‪ ۵۵ :‬ط ــرح ح ــوزه کش ــاورزی ب ــا اش ــتغال زایی‬ ‫‪ ۹۳۰‬نف ــر در اس ــتان مرک ــزی افتت ــاح می ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش تس ــنیم از اراک‪ ،‬مجی ــد انجف ــی در‬ ‫جم ــع خبرن ــگاران ب ــا اش ــاره ب ــه اقدام ــات س ــازمان‬ ‫جهادکش ــاورزی اس ــتان مرک ــزی ب ــرای ام ــاده ک ــردن‬ ‫طرح ه ــای ای ــن ح ــوزه در ده ــه فج ــر اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫امس ــال و در ای ــام اهلل ده ــه مب ــارک فج ــر بال ــغ ب ــر ‪55‬‬ ‫ط ــرح کش ــاورزی در عرصه ه ــای مختل ــف دام ــی‪،‬‬ ‫شــیالت‪ ،‬اب و خــاک‪ ،‬صنایــع تبدیلــی و تولیــدات‬ ‫گیاه ــی در نق ــاط مختل ــف اس ــتان مرک ــزی ب ــه‬ ‫بهره ب ــرداری می رس ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ای ــن پروژه ه ــا در تمام ــی ش ــهرهای‬ ‫یش ــود ک ــه ب ــرای تامی ــن‬ ‫اس ــتان مرک ــزی اج ــرا م ‬ ‫اعتب ــار انه ــا از مح ــل تس ــهیالت‪ ،‬اعتب ــارات دولت ــی‬ ‫و همچنی ــن س ــرمایه گذاری بخ ــش خصوص ــی‬ ‫به ــره گرفت ــه ش ــده اس ــت ک ــه پروژه ه ــا همزم ــان ب ــا‬ ‫ای ــام ده ــه مب ــارک فج ــر ب ــه بهره ب ــرداری می رس ــند‪.‬‬ ‫رئیــس جهادکشــاورزی اســتان مرکــزی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫بهره ب ــرداری از ای ــن طرح ه ــا اش ــتغال ‪ 369‬نف ــر‬ ‫ب ــه ص ــورت مس ــتقیم و ‪ 561‬نف ــر ب ــه ص ــورت‬ ‫غی ــر مس ــتقیم را ب ــه هم ــراه خواه ــد داش ــت‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬انج ــام پش ــتیبانی شایس ــته از‬ ‫کارگ ــروه ه ــای روس ــتایی‪،‬تبین دس ــتاورده ه ــای‬ ‫انق ــاب اس ــامی و خدم ــات انج ــام ش ــده پ ــس‬ ‫از انق ــاب در روس ــتاها‪ ،‬فراه ــم س ــازی زمین ــه‬ ‫مش ــارکت و حمای ــت س ــازمان ه ــا و دس ــتگاه ه ــای‬ ‫مرتبــط بــا امــور روســتایی‪ ،‬بهــره گیــری از توانمنــدی‬ ‫ه ــای هن ــری و فرهنگ ــی روس ــتاییان و عش ــایر از‬ ‫برخ ــی دیگ ــر از رویک ــرد و وظای ــف اجرای ــی اس ــت‪.‬‬ ‫دبی ــر کارگ ــروه روس ــتایی عش ــایری ده ــه فج ــر‬ ‫اســتان مرکــزی افــزود‪ :‬مســئولیت کارگــروه بــه عهــده‬ ‫نمایندگ ــی ول ــی فقی ــه در جه ــاد کش ــاورزی اس ــت‬ ‫و مع ــاون اموزش ــی نماین ــده محت ــرم ول ــی فقی ــه در‬ ‫جه ــاد کش ــاورزی اس ــت و ترکی ــب اعض ــای کمیت ــه‬ ‫مرک ــزی عبارتن ــد از کارگ ــروه متش ــکل از نمایندگ ــی‬ ‫ول ــی فقی ــه در جهادکش ــاورزی‪،‬نمایندگان س ــازمان‬ ‫ش ــهرداری ه ــا و دهی ــاری ه ــای وزارت کش ــور‪،‬اداره‬ ‫کل دفت ــر ام ــوز زن ــان روس ــتایی و عش ــایری جه ــاد‬ ‫کش ــاورزی اس ــت‪.‬‬ ‫معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان‬ ‫اشتغالزایی نرگس زار های بهبهان برای یک هزار و ‪ ۸۰۰‬نفر‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش سیســتان و بلوچســتان‬ ‫گف ــت‪ :‬کمب ــود فض ــای اموزش ــی و نی ــروی انس ــانی‬ ‫دو مش ــکل عم ــده ام ــوزش و پ ــرورش سیس ــتان و‬ ‫بلوچس ــتان اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬حمیدرض ــا رخش ــانی در جلس ــه‬ ‫ش ــورای ام ــوزش و پ ــرورش مناط ــق اس ــیب دی ــده از‬ ‫ســیل کــه بــا حضــور وز یــر امــوزش و پــرورش در ســالن‬ ‫فرمان ــداری چابه ــار برگ ــزار ش ــد‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫کمب ــود فض ــای اموزش ــی و نی ــروی انس ــانی دو مش ــکل‬ ‫عم ــده ام ــوزش و پ ــرورش سیس ــتان و بلوچس ــتان‬ ‫اس ــت ک ــه متاس ــفانه ب ــا هم ــه تالش ه ــای ص ــورت‬ ‫گرفت ــه س ــالیان طوالن ــی و متم ــادی‪ ،‬ای ــن معض ــل‬ ‫همچن ــان باق ــی اس ــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش سیســتان و بلوچســتان‬ ‫اف ــزود‪ :‬موض ــوع بازمان ــدگان از تحصی ــل در ای ــن‬ ‫اس ــتان ب ــا توج ــه ب ــه رش ــد موالی ــد و بازتولی ــد ان نی ــز‬ ‫چالش ه ــای خ ــاص خ ــود را در ب ــر دارد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬ش ــرایط جغرافیای ــی و پراکندگ ــی‬ ‫اس ــتان سیس ــتان و بلوچس ــتان نیازمن ــد توس ــعه‬ ‫و ارتق ــا بس ــیاری از زیرس ــاخت ها در مناط ــق دور‬ ‫افت ــاده اس ــت‪.‬‬ ‫رخش ــانی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬تاس ــیس م ــدارس ش ــبانه‬ ‫روزی ب ــا ه ــدف تجمی ــع بس ــیاری از دانش ام ــوزان‬ ‫در روس ــتاها و پیش ــگیری از تولی ــد بازمان ــدگان از‬ ‫تحصی ــل نق ــش بس ــزایی دارد‪.‬‬ ‫وی اظه ــار ک ــرد‪ :‬در ح ــال حاض ــر ‪ ۷۹۹‬ه ــزار و‬ ‫‪ ۹۱۴‬دان ــش ام ــوز اس ــتان سیس ــتان و بلوچس ــتان در‬ ‫‪ ۶‬ه ــزار و ‪ ۸۲۸‬واح ــد اموزش ــی مش ــغول ب ــه تحصی ــل‬ ‫هس ــتند ک ــه ‪ ۳۲‬ه ــزار و ‪ ۶۲۶‬فرهنگ ــی وظیف ــه‬ ‫تعلی ــم و تربی ــت ای ــن این ــده س ــازان را برعه ــده دارن ــد‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش سیستان و بلوچستان‬ ‫گفت‪ :‬معلمان استان با تعهدی وصف ناپذیر و‬ ‫تالشی جهادگونه با کمترین امکانات و زیرساخت ها‬ ‫در حال انجام وظیفه هستند‪.‬‬ ‫مدیرکل ورزش و جوانان استان اعالم کرد‪:‬‬ ‫اجرای موفق طرح‬ ‫«سرباز مهارت»‬ ‫در چهارمحال وبختیاری‬ ‫از سوی جهاد دانشگاهی‬ ‫مدیـــرکل ورزش و جوانـــان چهارمحـــال و بختیـــاری بـــا تا کیـــد ب ــر‬ ‫موفق امیزبـــودن اجـــرای طـــرح ســـرباز مهـــارت در اســـتان و همـــکاری‬ ‫بســـیار خـــوب جهاددانشـــگاهی اســـتان‪ ،‬گفـــت‪ :‬ایـــن طـــرح یک ــی از‬ ‫طرح هـــای موفـــق اســـتان اســـت و جهـــاد دانشـــگاهی در طـــی ‪ ۹‬م ــاه‬ ‫بـــا همـــه امکانـــات‪ ،‬مســـتندات‪ ،‬مکتوبـــات‪ ،‬جـــزوات و بهره گیـــری از‬ ‫اس ــاتید مج ــرب‪ ،‬توانس ــت ب ــا موفقی ــت ان را اج ــرا کن ــد‪.‬‬ ‫حمی ــد کریم ــی در گفت وگ ــو ب ــا ایس ــنا‪ ،‬ب ــا اش ــاره ب ــه پای ــان ط ــرح‬ ‫«ســـربازمهارت» در اســـتان و در تشـــریح ضـــرورت اجـــرای ان‪ ،‬اظه ــار‬ ‫کـــرد‪ :‬بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت اقتصـــادی نامناســـب کشـــور و ام ــار‬ ‫بیـــکاری‪ ،‬دولتمـــردان بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیدند کـــه عـــدم تخص ــص‬ ‫جوانـــان در حرفه هـــای گونا گـــون یکـــی از دالیـــل عمـــده بیـــکاری‬ ‫اس ــت‪ ،‬ل ــذا ه ــر نه ــادی بای ــد ت ــاش کن ــد در جه ــت رف ــع ای ــن مش ــکل‬ ‫قدمـــی بـــردارد‪.‬‬ ‫و ی افـــزود‪ :‬در همیـــن راســـتا‪ ،‬تعـــداد ز یـــادی ســـرباز در کش ــور‬ ‫وج ــود دارد ک ــه پ ــس از اتم ــام دوره س ــربازی و در دوره دو س ــاله ک ــه از‬ ‫تحصی ــل و کس ــب مه ــارت دور هس ــتند‪ ،‬ب ــرای ورود ب ــه ب ــازار کار ب ــا‬ ‫مشـــکل مواجـــه می شـــوند‪ ،‬بنابرایـــن وزارت ورزش و جوانـــان و س ــتاد‬ ‫کل نیروهـــای مســـلح تفاهم نامه هایـــی را بـــرای توانمندســـازی ای ــن‬ ‫قش ــر از جوان ــان ب ــه امض ــا رس ــاندند ک ــه وزارت ورزش و جوان ــان تامی ــن‬ ‫اعتب ــار ط ــرح را ب ــر عه ــده گرف ــت و س ــتاد نیروه ــای مس ــلح س ــربازان‬ ‫خ ــود را ب ــرای ای ــن ط ــرح معرف ــی ک ــرد‪.‬‬ ‫کریمــی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح در چهــار اســتان کشــور بــه صــورت‬ ‫پایل ــوت اغ ــاز ش ــد‪ ،‬ادام ــه داد‪ :‬چهارمحال وبختی ــاری ه ــم از حی ــث‬ ‫خوش ــنامی در اج ــرای صحی ــح طرح ه ــا و ه ــم ب ــه دلی ــل ن ــرخ ب ــاالی‬ ‫بیـــکاری‪ ،‬بـــه عنـــوان یکـــی از اســـتان های اجـــرای پایلـــوت ط ــرح‬ ‫انتخـــاب و بـــا تخصیـــص اعتبـــار ‪ ۱۵۰‬میلیـــون تومـــان‪ ،‬بنـــا ش ــد‬ ‫یک هـــزار ســـرباز در طـــی ‪ ۹‬مـــاه دوره هـــای اموزشـــی را طـــی کنن ــد‪.‬‬ ‫و ی ب ــا بی ــان اینک ــه عملی ــات اجرای ــی ط ــرح ب ــه جهاددانش ــگاهی‬ ‫اس ــتان وا گ ــذار ش ــد‪ ،‬تصری ــح ک ــرد‪ :‬ط ــی ای ــن تفاهم نام ــه مق ــرر ش ــد‬ ‫جهاددانشـــگاهی برگـــزاری دوره هـــا را در دو زمینـــه و در مجم ــوع‬ ‫‪ ۸۰‬س ــاعت‪ ،‬ب ــر عه ــده بگی ــرد ک ــه ش ــامل دوره اموزش ــی ‪ ۳۸‬س ــاعته‬ ‫مهارت هـــای زندگـــی جهـــت اماده ســـازی ســـربازان بـــرای ازدواج و‬ ‫امـــوزش ‪ ۴۲‬ســـاعته کارافرینـــی و اشـــتغال بـــود‪.‬‬ ‫کریمـــی در خصـــوص امـــار شـــرکت کنندگان در ایـــن ط ــرح‪،‬‬ ‫بیـــان کـــرد‪ :‬در مجمـــوع یک هـــزار ســـرباز از دوره هـــای اموزش ــی‬ ‫جهاددانشـــگاهی بهره منـــد شـــدند کـــه از ایـــن تعـــداد ‪ ۷۸۹‬ســـرباز از‬ ‫ســـوی فرماندهـــی نیـــرو ی انتظامـــی اســـتان و ‪ ۲۱۱‬ســـرباز از مجموع ــه‬ ‫ســـپاه پاســـداران معرفـــی شـــدند‪.‬‬ ‫و ی تا کیـــد کـــرد‪ :‬بـــا توجـــه بـــه پایلـــوت بـــودن طـــرح در اس ــتان‬ ‫تا کی ــدات ز ی ــادی از س ــوی مدی ــران دس ــتگاه های مختل ــف ب ــر اج ــرای‬ ‫صحی ــح و موفقیت امی ــز ط ــرح وج ــود داش ــت ت ــا بت ــوان ان را ب ــه طرح ــی‬ ‫مل ــی تبدی ــل ک ــرد و هم ــه اس ــتان ها از ب ــرکات ان بهره من ــد ش ــوند‪ ،‬ک ــه‬ ‫در ف ــاز اول مق ــرر ش ــده اس ــت ‪ ۴۰‬ه ــزار س ــرباز ای ــن دوره ه ــای اموزش ــی‬ ‫را بگذراننـــد‪.‬‬ ‫مدیـــرکل ورزش و جوانـــان بـــا تا کیـــد بـــر موفق امیزبـــودن اج ــرای‬ ‫طـــرح در اســـتان و همـــکاری بســـیار خـــوب جهاددانشـــگاهی‬ ‫اســـتان‪ ،‬گفـــت‪ :‬ایـــن طـــرح یکـــی از طرح هـــای موفـــق اســـتان اس ــت‬ ‫و جه ــاد دانش ــگاهی در ط ــی ‪ ۹‬م ــاه ب ــا هم ــه امکان ــات‪ ،‬مس ــتندات‪،‬‬ ‫مکتوبـــات‪ ،‬جـــزوات و بهره گیـــری از اســـاتید مجـــرب‪ ،‬توانســـت ب ــا‬ ‫موفقیـــت ان را اجـــرا کنـــد‪.‬‬ ‫سرپرست تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی خبر داد‬ ‫ایجاد ‪ ۱۰۹۲‬فرصت شــغلی جدید‬ ‫در تعاونی های خراســان جنوبی‬ ‫سرپرست تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از ایجاد هزار و‬ ‫‪ ۹۲‬فرصت شغلی جدید در تعاونی های استان طی سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬غالمرض ــا اش ــرفی در نشس ــت خب ــری ب ــا اصح ــاب‬ ‫رس ــانه اظه ــار داش ــت‪ :‬یک ــی از مهمتری ــن اولویت ه ــای کاری اس ــتان در‬ ‫ح ــوزه اش ــتغال مش ــاغل خانگ ــی اس ــت‪.‬‬ ‫وی از پرداخـــت دو میلیـــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیـــون تومـــان تســـهیالت‬ ‫مش ــاغل خانگ ــی در س ــه ماه ــه گذش ــته خب ــر داد و گف ــت‪ :‬ب ــا پرداخ ــت‬ ‫ایـــن تســـهیالت ‪ ۳۳۷‬شـــغل ایجـــاد شـــده اســـت‪.‬‬ ‫سرپرســـت تعـــاون‪ ،‬کار و رفـــاه اجتماعـــی خراســـان جنوبـــی بی ــان‬ ‫کـــرد‪ :‬همچنیـــن از ابتـــدای ســـال جـــاری تا کنـــون هـــزار و ‪ ۹۵‬مج ــوز‬ ‫اشـــتغال در بخش هـــای مختلـــف صنعـــت‪ ،‬کشـــاورزی و خدم ــات‬ ‫صـــادر شـــده اســـت‪.‬‬ ‫اش ــرفی ب ــه ط ــرح اش ــتغال پای ــدار روس ــتایی و عش ــایری اش ــاره ک ــرد و‬ ‫گف ــت‪ :‬از ابت ــدای اج ــرای ای ــن ط ــرح تا کن ــون ش ــش ه ــزار و ‪ ۱۰۰‬نف ــر پی ــش‬ ‫بینــی اشــتغال در دو هــزار و ‪ ۴۸۴‬بنــگاه اقتصــادی انجــام شــده اســت و‬ ‫کمتری ــن می ــزان انح ــراف را در اج ــرای ای ــن ط ــرح داش ــته ای ــم‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه طـــرح یارانـــه دســـتمزد نیـــز از تیرمـــاه امســـال در‬ ‫چه ــار شهرس ــتان اس ــتان اغ ــاز ش ــده اس ــت‪ ،‬عن ــوان داش ــت‪ :‬در ح ــال‬ ‫حاض ــر ای ــن ط ــرح در تمام ــی شهرس ــتان ها اج ــرا ش ــده و ش ــاهد افزای ــش‬ ‫‪ ۱۰‬براب ــری در ای ــن ح ــوزه هس ــتیم و تا کن ــون ‪ ۱۵۰‬نف ــر از ای ــن ط ــرح به ــره‬ ‫من ــد ش ــده ان ــد‪.‬‬ ‫هیئتوزیرانمصوبه‬ ‫ابالغ مصوبه رفع مشکالت‬ ‫شرکت هپکو اراک‬ ‫هیئـــت وزیـــران مصوبـــه مربـــوط بـــه رفـــع مشـــکالت شـــرکت‬ ‫مهندســـی و تولیـــد ماشـــین االت راه ســـازی و معدنـــی هپکـــو اراک را‬ ‫بـــرای اجـــرا بـــه وزارتخانه هـــای امـــور اقتصـــادی و دارایـــی‪ ،‬صنع ــت‪،‬‬ ‫مع ــدن و تج ــارت و بان ــک مرک ــزی جمه ــوری اس ــامی ای ــران اب ــاغ ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا ب ــه نق ــل از پای ــگاه اط ــاع رس ــانی دفت ــر هیئ ــت‬ ‫دول ــت‪ ،‬ب ــا تصوی ــب هیئ ــت وزی ــران در جلس ــه ‪ ۲۵‬دی ‪ ۱۳۹۸‬ش ــرکت‬ ‫مهندســـی و تولیـــد ماشـــین االت راهســـازی و معدنـــی هپکـــو اراک‬ ‫جهـــت در یافـــت تســـهیالت‪/‬تعهدات بانکـــی از شـــروط نداش ــتن‬ ‫بدهـــی و تعهـــدات غیرجـــاری‪ ،‬الـــزام بانک هـــا بـــه کســـب اطمین ــان‬ ‫از تامیـــن مالـــی طـــرح از حقـــوق صاحبـــان ســـهام و رعایـــت نس ــبت‬ ‫مالکان ــه و ه ــم چنی ــن مف ــاد ایین نام ــه رعای ــت ش ــاخص های مال ــی در‬ ‫اعط ــای تس ــهیالت س ــرمایه در گ ــردش ب ــه اش ــخاص حقیق ــی و حقوق ــی‬ ‫توســـط بانک هـــای دولتـــی و عـــدم شـــمولیت مـــاده (‪ )۱۴۱‬قان ــون‬ ‫تج ــارت و ارائ ــه گواه ــی تبص ــره (‪ )۱‬م ــاده (‪ )۱۸۶‬قان ــون مالیات ه ــای‬ ‫مســـتقیم‪ ،‬مســـتثنی شـــد‪.‬‬ ‫فناوری‬ ‫شنبه‪ 5‬بهمن‪ 29-1398‬جمادی االولی‪ 25-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1186‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس این نهاد خبر داد‬ ‫امادگی جهاددانشگاهی برای ایجاد‬ ‫مرا کز نواوری و شکوفایی در تمام استان ها‬ ‫دکتر حمیدرضا طیبی‪ ،‬رئیس جهاد دانشگاهی در این مراسم‬ ‫با بیان اینکه کشوری می تواند به پیشرفت و توسعه دست یابد که‬ ‫ً‬ ‫زمینه پیشرفت تمام احاد جامعه و مخصوصا جوانان را فراهم اورد‬ ‫افزود‪ :‬اولین مرحله شکوفایی و پیشرفت خود باوری است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از مهم ترین اهداف تاسیس جهاد دانشگاهی‬ ‫در سال‪ ۵۹‬موضوعخودباوریبودادامهداد‪:‬امروز در کشور هیچمشکلی‬ ‫در توسعه علم و فناوری و تجار ی سازی ان نداریم‪.‬‬ ‫رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه افزایش نرخ اشتغال در‬ ‫جوانان به ویژه جوانان تحصیل کرده‪ ،‬ارتقا سطح مشارکت جوانان‬ ‫و افزایش روحیه جوان باوری ‪ ،‬جوان گرایی و جوان یاوری در کشور‬ ‫و ارائه راهکارهای مسائل و مشکات اشتغال جوانان و روش های‬ ‫شغلی ‪ ،‬حرفه ای و اجتماعی انان‪ ،‬ازجمله دغدغه های اصلی جهاد‬ ‫دانشگاهی طی سه دهه قبل تاکنون بوده است افزود‪ :‬بر همین اساس‬ ‫در سال ‪ 1377‬باهدف مشارکت و همیاری در ایجاد زمینه های‬ ‫مناسب برای اشتغال جوانان بویژه دانشجویان و دانش اموختگان‬ ‫و حمایت از کسب وکارهای دانش بنیان‪ ،‬سازمان تجار ی سازی‬ ‫فناوریو اشتغالدانش اموختگاندر ایننهادتشکیلشد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه در حال حاضر در جهاد دانشگاهی‬ ‫سه پارک علم و فناوری و ‪ 23‬مرکز رشد واحدهای فناور در‬ ‫استان های مختلف مشغول به فعالیت هستند ادامه داد‪ :‬اما‬ ‫به وجود امدن تغییرات سریع در فناور ی های روز دنیا و مسائل‬ ‫اجتماعی جامعه امروز‪ ،‬ازجمله عواملی است که ایجاد مراکز‬ ‫نواوری و شکوفایی را به عنوان تکمیل کننده چرخه حمایت از‬ ‫کسب وکارهای دانش بنیان به یک نیاز اساسی در زیست بوم‬ ‫کارافرینی و اشتغال کشور تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی بابیان اینکه شرایط جامعه ایجاب‬ ‫می کند از روش های جدیدی برای اشتغال جوانان استفاده شود‬ ‫ادامه داد‪ :‬یکی از برنامه ها تربیت سربازماهر بود که با همکاری‬ ‫جهاد دانشگاهی این طرح به خوبی در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی تشکیل مراکز نواوری و شکوفایی را از دیگر برنامه ها‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی‪:‬‬ ‫روش های جدیدی‬ ‫برای اشتغال جوانان‬ ‫باید استفاده شود‬ ‫برشمرد و گفت‪ :‬فرق این مراکز با سایر مراکز مشابه در این است‬ ‫که در ان ها با توجه به نیازهای محلی و منطقه ای اموزش ها ارائه‬ ‫داده می شود تا افرادی که صاحب ایده هستند با تجار ی سازی‬ ‫ایده ها وارد بازار شوند‪.‬‬ ‫دکتر طیبی بابیان اینکه مراکز نواوری و شکوفایی باهدف ترویج‬ ‫فرهنگ کارافرینی‪ ،‬ایده پروری‪ ،‬جذب افراد خاق‪ ،‬کارافرین و‬ ‫نواور ‬ ‫ی ایجادشده اند ادامه داد‪ :‬این مراکز به دنبال تولید محصوالت‬ ‫و ارائه خدمات دانش بنیان بر اساس نیاز بازار و جامعه هستند‪.‬‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی بابیان اینکه جهاد دانشگاهی از‬ ‫همکاری مشترک با وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه مراکز‬ ‫منش استقبال می کند عنوان کرد‪ :‬این امادگی وجود دارد تا با‬ ‫توجه به فعالیت جهاد دانشگاهی در تمام استان های کشور‬ ‫مراکز نواوری و شکوفایی را در تمام استان ها دایر کنیم‪.‬‬ ‫وی در پایان سخنانش اظهار امیدواری نمود تا این مراکز‬ ‫افتتاح همزمان پنج مرکز (منش) با همکاری جهاددانشگاهی و وزارت ورزش‬ ‫و برگزاری کارگاه ها و دوره های مهارتی جدیدی مبتنی و بر طرح‬ ‫شتابدهی کسب وکارهای فناورانه وزارت ورزش و جوانان باشد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر این مراکز به منظور شتاب گیری فعالیت های‬ ‫کارافرینی و اشتغال در فضای دیجیتال امروزی ایجاد می شوند‪.‬‬ ‫ ‬ ‫اهداف مرا کز نواوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی (منش)‬ ‫■ ایجاد زمینه مناسب برای بروز خاقیت و بستری برای رشد‬ ‫و پرورش ایده های نو بر مبنای دانش‬ ‫■ کــمــک به تکمیل چرخه یک اکوسیستم (زیست بوم)‬ ‫کارافرینی شــــامــــل هســــــــتــــه های فــــن اور‪ ،‬اســــتــــارت اپ هـ ــا‪،‬‬ ‫شتاب دهنده ها‪ ،‬سرمایه گذاران‪ ،‬و موسسات دانشگاهی‪.‬‬ ‫■ حمایت از طرح های فن امرانه پژوهشگران‪ ،‬محققان‪،‬‬ ‫دانشجویان و دانش اموزان‬ ‫■ کــــمــک به شــــکــل گــیــــری و تــــقــویت حیات شرکت های‬ ‫دانش بنیان‬ ‫■ ایجاد بستر مناسب و تسهیل کارافرینی‪ ،‬اشتغال و‬ ‫تجار ی سازی محصوالت و خدمات‬ ‫■ ایجاد بستر مناسب برای تولید فن اوری‬ ‫■ تسهیل ارتباط بین دانشگاه‪ ،‬صنعت و دولت و کمک به تامین‬ ‫سرمایه های مادی و معنوی‬ ‫■ ایجاد شور و انگیزه بیشتر در جهت نواوری در علوم‬ ‫مختلف در بین جوانان‬ ‫■ کمک به گسترش فناوری و ایجاد بستر تجار ی سازی در‬ ‫زمینه های مختلف‬ ‫مراکز نواوری و شکوفایی بستری‬ ‫برای گسترش کسب وکارهای فناورانه جوانان‬ ‫مراسم افتتاحیه پنج مرکز نواوری و شکوفایی (منش) به صورت ویدیو کنفرانس با حضور‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی و وزیرورزش و جوانان برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مراسم که شنبه ‪ 28‬دی ماه همزمان با برپایی هفتادو چهارمین جلسه ستاد ملی جوانان‬ ‫در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد‪ ،‬پنج مرکز نواوری و شکوفایی (منش) در استان های هرمزگان‪،‬‬ ‫پس از چند سال حمایت بتوانند فعالیت خود را به صورت‬ ‫سازمان های مردم نهاد در حوزه اشتغال ادامه دهند‪.‬‬ ‫افتتاح مراکز منش گامی در جهت توسعه کسب وکارهای فناورانه‬ ‫مسعود سلطانی فر‪ ،‬وزیر ورزش وجوانان نیز در این مراسم‬ ‫ضمن افتتاح مراکز نواوری و شکوفایی در استان های هرمزگان‪،‬‬ ‫ایام‪ ،‬کردستان‪ ،‬بوشهر و فارس ابراز امیدواری نمود با افتتاح‬ ‫مراکز فوق قدم های خوبی در جهت توسعه کسب وکارهای‬ ‫فناورانه برداشته شود‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه ظرفیت های خوب استان می تواند زمینه و‬ ‫بستر خوبی باشد تا این مراکز در راستای اهدافشان قدم بردارند‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امیدواریم این افتتاح برای همه مردم و جوانان استان‬ ‫مبارک باشد و با توجه به ظرفیت های خوبی که وجود دارد و‬ ‫سرمایه گذار ی های خوبی که هم دولت و بخش خصوصی انجام‬ ‫داده است می تواند زمینه و بستر خوبی باشد تا این مراکز در راستای‬ ‫اهداف و وظایف و برنامه هایی که برای ان پیش بینی شده موفق‬ ‫باشند و قدم های خوبی برای توسعه کسب وکارهای فناوران بردارند‪.‬‬ ‫در مرا کز منش عالقه مندان با محیط واقعی کار اشنا می شوند‬ ‫محمد مهدی تندگویان معاون امور جوانان وزیر ورزش و‬ ‫جوانان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه اولین مرکز شکوفایی‬ ‫و نواوری با همکاری جهاد دانشگاهی در استان زنجان تاسیس‬ ‫شد ادامه داد‪ :‬دستاوردهای خوب این مرکز سبب شد تا به فکر‬ ‫راه اندازی ان در سایر استان ها باشیم‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه در این مراکز جوانان هم اموزش می بینند و‬ ‫هم زمینه ثبت شرکت ان ها فراهم می شود ادامه داد‪ :‬در مراکز‬ ‫منش عاقه مندان با محیط واقعی کار اشنا شده و پس از خروج‬ ‫تبدیل به یک فرد باتجربه خواهند شد‪.‬‬ ‫معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان بابیان اینکه این‬ ‫ایالم‪ ،‬کردستان‪ ،‬بوشهر و فارس با همکاری سازمان ستفا جهاد دانشگاهی افتتاح شدند‪.‬‬ ‫دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی‪ ،‬محمدصادق بیجندی‪ ،‬معاون این نهاد و‬ ‫سرپرست سازمان ستفا و مسعود سلطانی فر‪ ،‬وزیر ورزش وجوانان به همراه برخی از معاونان این‬ ‫وزارتخانه و عضای ستاد ملی جوانان ازجمله شرکت کنندگان این مراسم بودند‪.‬‬ ‫کوتاه مدت کار می شود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫■ در "منش" معموال مارها بر مبنای پژوهش و تحقیق انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫■ در "منش" هسته های فناور در زمینه های مختلف به مطالعه‬ ‫طرح های پژوهشی با بهره گیری از نواوری باز اقدام می کنند‪.‬‬ ‫■ در "منش" بحث تجاری سازی محصوالت و یا خدمات با یک‬ ‫شریکیاهمکارصنعتی‪،‬دولتیویابخشخصوصیصورتمیپذیرد‪.‬‬ ‫■ در "منش" از پژوهشگرانی که در مراکز دانشگاهی و‬ ‫تحقیقاتی ایده های مناسب کاربردی دارند دعوت به همکاری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫■ "منش ها" با نگاه غیرانتفاعی برنامه ریزی و مدیریت می شود‬ ‫اما برای تاسیس‪ ،‬تجهیز و اجرای برنامه ها تا ‪ 5‬سال اول نیازمند‬ ‫حمایت های بخش دولتی و غیر دولتی هستند‪  .‬‬ ‫وزارتخانه مسئولیت مستقیمی در حوزه اشتغال ندارد ادامه‬ ‫داد‪ :‬اما به دلیل دغدغه هایی که در این حوزه در سطح جامعه‬ ‫ً‬ ‫احساس می شود مستقیما وارد حوزه اشتغال شدیم و امیدواریم‬ ‫با همکاری جهاد دانشگاهی بتوانیم مراکز نواوری و شکوفایی را‬ ‫در تمام استان ها دایر کنیم‪.‬‬ ‫برنامه شتابدهی کسب وکارهای فناورانه جوانان‬ ‫شایان ذکر است که ازجمله برنامه های اجرایی منش ها اجرای‬ ‫برنامه های تخصصی شتابدهی است که «برنامه شتابدهی‬ ‫کسب وکارهای فناورانه جوانان» یکی از نمونه های موفق این گونه‬ ‫فعالیت هاست‪ .‬در این برنامه متناسب با نیازهای محلی و‬ ‫منطقه ای به جوانان اموزش و مشاوره داده می شود که چگونه‬ ‫به یک ایده مناسب بازار دست بیابند و بعدازان تیم خود را‬ ‫چگونه تشکیل دهند و درنهایت ایده خود را به یک کسب وکار‬ ‫نوپا باقابلیت اجرا و جذاب برای سرمایه گذاران تبدیل نمایند‪.‬‬ ‫ازجمله عواملی که ایجاد مراکز نواوری و شکوفایی (منش)‬ ‫را به یک نیاز جامعه جوان ایران تبدیل کرده است‪ ،‬به وجود‬ ‫امدن تغییرات سریع در فناور ی های روز دنیا و مسائل‬ ‫اجتماعی جامعه امروز است‪ .‬مراکز نواوری با همان ایده جذب‬ ‫خاقیت ها و نواور ی های افراد ایجادشده اند و به دنبال عرضه‬ ‫یک محصول یا خدمت به بازار هستند‪ ،‬البته محصولی که‬ ‫بر مبنای دانش و پژوهش ساخته شده باشد‪  .‬‬ ‫ویژگی های مرا کز نواوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی (منش)‬ ‫■ در منش افراد یا خود به طور مستقیم درخواست بررسی ایده را‬ ‫می دهند و یا به عنوان یک پژوهشگر و یا بعد از شرکت در یک رویداد‬ ‫و انتخاب طرح توسط داوران از ان ها دعوت به همکاری می شود‪.‬‬ ‫■ در منش فعالیت ها با سرعت باال انجام می شود‪.‬‬ ‫■ در منش بر روی پروژه های بلندمدت‪ ،‬میان مدت و‬ ‫دالیل ایجاد مرا کز نواوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی ("منش")‬ ‫ً‬ ‫بازار محصوالت و خدمات شدیدا به سمت دیجیتالی شدن‬ ‫حرکت می کند‪ .‬این مشتریان و کارکنان دیجیتالی قوانین بازی را‬ ‫هر روزه تغییر می دهند و عقاید‪ ،‬انتظارات و ارزش هایشان دیگر با‬ ‫فناور ی ها فرایندهای شرکت های قدیمی سازگار و منطبق نیست‪.‬‬ ‫بنابراین در فضای فوق العاده رقابتی اقتصاد امروز‪ ،‬نواوری‬ ‫بویژه نواوری باز بسیار حائز اهمیت شده است‪ .‬بررسی های‬ ‫اخیر شرکت های بزرگ نشان می دهد که ‪ 65‬درصد از مدیران‬ ‫ارشد با فشار حاصل از فضای رقابتی حاصل از نواوری مواجه‬ ‫هستند و علی رغم سرمایه گذاری گسترده در این حوزه‪،‬‬ ‫مطالعات نشان داده است که ‪ 85‬درصد از محصوالت ناشی از‬ ‫این نواور ی ها با شکست روبه رو شده است‪.‬‬ ‫ضعف های فراوان سیستم نــواوری قدیــمی و ســنتــی باعث‬ ‫شد که مجموعه جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد دانش به بنیان‪،‬‬ ‫نـ ــواور و خـ ــاق در پ ـ ــی ای ـجـ ــاد مـ ــراکز نـ ــواوری و شکوفایی‬ ‫وظایف مرا کز نواوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی (منش)‬ ‫■ شناسایی نخبگان‪ ،‬پژوهشگران و محققان توانمند و‬ ‫تشکیل گروه های پژوهشی و هسته های فناور و حمایت از انان‬ ‫■ کمک به پیشرو بودن و ریسک کردن در راه حل های جدید‬ ‫به ویژه در بین جوانان دانش اموخته‪،‬‬ ‫■ تسهیل ورود به کسب وکار جدید‬ ‫■ کمک به شناسایی هسته های فناور و یا شرکت های‬ ‫همکار مرتبط با کسب وکار‬ ‫وزیر ورزش و جوانان‪:‬‬ ‫با افتتاح مراکز‬ ‫شکوفایی و نواوری می توان‬ ‫قدم های خوبی در جهت‬ ‫توسعه کسب و کارهای‬ ‫فناورانه برداشت‬ ‫■ کمکبهفرایندمشارکتباهسته هایفناور و یاشرکت هایمرتبط‬ ‫■ کمک به تامین نیازهای دانشی‪ ،‬مشاوره ای و پژوهشی‬ ‫هسته های فناور‬ ‫■ رصد پیشرفت های انجام شده توسط جوانان‪ ،‬دانشجویان‪،‬‬ ‫دانش اموختگان نخبگان‪ ،‬پژوهشگران فناور‪ ،‬خاق و نواور‬ ‫■ کمک به تسهیل تجار ی سازی محصول و یا خدمات‬ ‫هسته ها و یا شرکت های فناور‬ ‫■ تشویق جوانان‪ ،‬دانشجویان‪ ،‬دانش اموختگان‪ ،‬نخبگان‪،‬‬ ‫پژوهشگران و محققان به تاسیس شرکت های دانش بنیان و‬ ‫حمایت از انان‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در مراسم افتتاح مراکز نواوری و شکوفایی‬ ‫استان های هرمزگان‪ ،‬ایام‪ ،‬کردستان‪ ،‬بوشهر و فارس مسئوالن‬ ‫استانیحضور داشتند کهدکترمعصومهابتکار معاونرئیس جمهور‬ ‫در امور زنان و خانواده مهمان ویژه این مراسم در استان ایام بود‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدیر تولید‬ ‫‪ -1‬رئیس بازرگانی ‪ -2‬رئیس خدمات پس از فروش‬ ‫‪ -3‬رئیس فروش قطعات‪ -4‬کارشناس فروش قطعات‬ ‫جهت شرکت خودرویی واقع در جاده مخصوص کرج‬ ‫نیازمندیم ‪ .‬ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪info@pac.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی پوشا ک در تهران‬ ‫در راستای توسعه واحد فروش خود از افراد فعال‪،‬‬ ‫سختکوش‪ ،‬با انگیزه و عالقمند به حوزه فروش‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪resume_sale98@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت پیمانکاری‬ ‫جهت بخش اداری نیازمند یک نفر همکاری (اقا)‬ ‫مسلط به ‪ office‬مخصوصا نرم افزار ‪Excel‬‬ ‫لطفا سوابق کاری خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info.ehya1398@gmail.com‬‬ ‫‪amirgheytasi154@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در حوزه فروش تجهیزات نفت و گاز‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی و ترجیحا ترکی استانبولی‬ ‫مسلط به سورسینگ فنون مذا کره‪ ،‬ثبت سفارش‬ ‫و امور گمرکی «کیلومتر ‪ 17‬جاده مخصوص کرج»‬ ‫با ذکرعنوان شغلی در ‪subject‬‬ ‫‪employee@nahadin.com‬‬ ‫کاراموز حسابداری‬ ‫با ‪ 5‬سال سابقه کار جهت کاردر کارخانه کتری سازی‬ ‫نیازمندیم‪ .‬شهرک صنعتی پایتخت (علی اباد)‬ ‫شرکت صنایع شیرینی و شکالت جهت تکمیل‬ ‫کادر حسابداری خود کاراموز حسابداری اقا‬ ‫دارای کارشناسی حسابداری استخدام می نماید‬ ‫حقوق و بیمه و مزایای اداره کار‬ ‫یک کارشناس تضمین کیفیت‬ ‫مسلط به استاندارد ‪ 17025‬و یکنفر اقا‬ ‫کارشناس ازمایشگاه رشته مکانیک و متالوژی‬ ‫مسلط به استاندارد بازرسی دوره ای سیلندر‬ ‫‪ 6792‬در محدوده شهر قدس نیازمندیم‬ ‫‪gharibisaeede@yahoo.com‬‬ ‫کارشناسمناقصات‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس بازرگانی داخلی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪jobs@toloesalamati.com‬‬ ‫جهت تکمیل کادر به افراد با سابقه کاری‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال و مسلط به زبان انگلیسی نیازمند است‪:‬‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫کارشناس برق و ابزار دقیق‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪resume@sgpnco.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یکشرکتدریاییجهتتکمیل کادرپرسنلیخود‬ ‫در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫جنسیت‪:‬اقا‬ ‫•رشته تحصیلی مهندسی مکانیک‬ ‫•مسلط به مکالمه‪ ،‬خواندن و نوشتن زبان انگلیسی‬ ‫•با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط ترجیحا دریایی‬ ‫•مدرک تحصیلی باال ودانشگاههایمعتبرامتیاز محسوبمیشود‬ ‫•زبان عربی‪ ،‬ترکی استانبولی امتیاز محسوب می شود‬ ‫•تجربه کار مرتبط مخصوصا دریایی و بازرگانی بین المللی‬ ‫امتیاز محسوب می شود‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪mdqemployment@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫فرصت شغلی‬ ‫یک شرکت تولیدی نیازمند تخصص های‬ ‫زیر با شناخت سیستم های ‪ ERP‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -1‬مدیر مالی‬ ‫تسلط به کلیه فعالیت های مالی‪،‬‬ ‫حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار‪،‬دارای مدرک کارشناسی‬ ‫‪ -2‬کارشناس مالی‬ ‫تسلط به حسابداری صنعتی‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫کار‪،‬دارای مدرک کارشناسی‬ ‫‪ -3‬مدیر خدمات پس از فروش‬ ‫اشنا به صنعت‪ ،‬حداقل ‪ 6‬سال سابقه کار‪،‬‬ ‫دارای مدرک کارشناسی‬ ‫‪ -4‬مدیر فروش‬ ‫مسلط به روش های گوناگون فروش‪،‬‬ ‫حداقل ‪ 6‬سال سابقه کار‪ ،‬دارای مدرک کارشناسی‬ ‫‪ -5‬اپراتور مالی‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫شرایط عمومی‪ :‬متعهد‪ ،‬مسئول‪ ،‬پیگیر‪ ،‬با اخالق‬ ‫‪info@simataksun.com‬‬ ‫شنبه‪ 5‬بهمن‪ 29-1398‬جمادی االولی‪ 25-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1186‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫بیست سال از انتشار اولین شماره نشریه بازارکار می گذرد‪ ،‬نشریه ای که در این بیست سال سعی‬ ‫کرد به موازات تحوالت جامعه و بازارکار کشور بر گستره خدماتش بی افزاید‪ .‬تجربه این بیست سال نشان‬ ‫می دهد که بازارکار چشم انداز فعالیت های خود را هیچ وقت به انچه اکنون می گذرد محدود نساخته است‬ ‫و توسعه خدمات فعلی و ارایه خدمت های جدید همواره در دستور کارش قرار داشته است‪.‬‬ ‫سال ها پیش از انکه پایگاه های ایننترنتی در کشورمان رونق یابند در کنار چاپ نشریه با راه اندازی‬ ‫پایگاه اینترنتی خدماتمان را گسترش دادیم و به دنبال ان خدمات دیگری از جمله تلفن گویا؛‬ ‫سامانه پیام کوتاه؛ فروشگاه اینترنتی به خوانندگان ارائه شد‪ .‬پس از راه اندازی مرکز اطالع رسانی بازارکار‬ ‫خدماتمان را با دایر کردن مرکز اموزش های تخصصی و مشاوره شغلی و کاریابی گسترش دادیم و‬ ‫هم اکنون نیز با انتشارماهنامه بازارکار نوین‪ ،‬امکان فروش اینترنتی و توسعه فعالیت در فضای مجای‬ ‫اماده ارائه بهترین خدمات به خوانندگان هستیم‪.‬‬ ‫تهیه و نتظیم‪ :‬امین بلند همت‬ ‫طراح‪ :‬محمدرضا مرزبان‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پخش مکمل کارن‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‬ ‫کارشناس حسابداری خرید‪ ،‬حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار‬ ‫در شرکت پخش‬ ‫‪officialkaren@karenpharma.com‬‬ ‫یک شرکت تولید کننده محصوالت شیمیایی‬ ‫در محدوده اقدسیه از کارشناس فروش‬ ‫با سابقه کاری مرتبط تسلط نسبی به زبان انگلیسی‬ ‫‪ 25‬تا ‪ 30‬ساله دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪recruitment4042@gmail.com‬‬ ‫سرپرست خط تولید‬ ‫جهت کار در کارخانه گرانول سازی‬ ‫واقع در شهرک صنعتی ایوانکی دعوت‬ ‫به همکاری می گردد‬ ‫‪pr@rabinpolymer.com‬‬ ‫شرکت داده پردازی ایران (ای بی ام سابق)‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود از فارغ التحصیالن‬ ‫دانشگاههای معتبر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان جهت ا گاهی از شرایط و تکمیل فرم به‬ ‫تارنمای شرکت مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪www.dpi.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کنترل پروژه ‪MSP‬‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال ‪ -‬اقا‬ ‫جهت کار در یک شرکت بازرگانی‬ ‫(ساکن تهران و کار در شهرستان)‬ ‫‪scr2@envirorsa.com‬‬ ‫سرپرست ازمایشگاه‬ ‫جهت کار در ازمایشگاه کارخانه معتبر تولید مواد شیمیایی‬ ‫واقع در شهرک صنعتی کاوه کارشناس یا کارشناس ارشد‬ ‫رشته شیمی مسلط به ‪GMP‬‬ ‫‪hr@drm-chem.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت پیمانکاری از یکنفر حسابدار‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط و‬ ‫مسلط به سیستم انبار و حسابداری‬ ‫با حداکثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫محدوده میدان صنعت دعوت‬ ‫یک شرکت طراحی مهندسی از میان فارغ التحصیالن‬ ‫دانشگاه های امیرکبیر‪ ،‬تهران ‪ ،‬خواجه نصیر‪ ،‬شریف‪،‬‬ ‫علم و صنعت در زمینه های مدارات ‪RF‬‬ ‫فرکانس باال‪ ،‬برنامه نویسی و مدارات دیجیتال‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪elit.job.vacancy@gmail.com‬‬ ‫‪job@arshacomposite.com‬‬ ‫‪financial@ajandazar.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس دفتر فنی‬ ‫مسلط به فهرست بهای راه و ابنیه و تهیه صورتجلسات‬ ‫کارکرد و نقشه های ازبیلت‪ ،‬مسلط به اتوکد‬ ‫‪Daftarfani9898@gmail.com‬‬ ‫مهندس نقشه بردار‬ ‫با ‪ 8‬سال سابقه و اشنا به عملیات نقشه برداری‬ ‫سازه های بلند مرتبه و محوطه سازی‬ ‫‪Spa.shahr@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت در زمینه خدمات مالی‬ ‫به یک نفر حسابدار‬ ‫با مدرک لیسانس و حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫سابقه کار نیاز دارد‬ ‫‪radarghamdana98@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت قطعه ساز خودرو‬ ‫کارشناس مکانیک‬ ‫با روحیه کار گروهی جهت امور فنی مهندسی‬ ‫در شرق تهران استخدام می نماید‪.‬‬ ‫‪fannvar.recruitment@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس مکانیک ‪ -‬سیاالت‬ ‫مسلط به مباحث مدیریت انرژی‬ ‫در صنعت و ساختمان‬ ‫‪aw@asiawatt.com‬‬ ‫به یک مهندس مکانیک‬ ‫جهت همکاری در قسمت طراحی یک شرکت تولیدی‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندسی نیازمندیم‬ ‫(ارسال رزومه)‬ ‫دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد‬ ‫در امور پناهندگان در جمهوری اسالمی ایران‬ ‫استخدام می نماید‪.‬‬ ‫مسئول امور حامیان‪،‬تهران‬ ‫‪Assistant Donor Relations‬‬ ‫‪Officer-Tehran‬‬ ‫(‪)Vacancy #: VN-20-20‬‬ ‫جهت اطالع از شرح وظایف و سایر مشخصات‬ ‫به سایت زیر مراجعه نمایید‪:‬‬ ‫‪www.un.org.ir‬‬ ‫لطفا درخواست خود را به زبان انگلیسی‬ ‫با ذکر کد ا گهی (‪ )Vacancy #‬از طریق وب سایت ذکر‬ ‫شده در باال و یا به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪irntevac@unhcr.org‬‬ ‫مهلت ارسال درخواست ها پایان روز ‪ 12‬بهمن ‪1398‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت لوازم خانگی در شهرک صنعتی‬ ‫شرکت بازرگانی‬ ‫فنی‬ ‫شمس اباد جهت تکمیل کادر کارشناسی‬ ‫کارشناس یا کارشناس ارشد‬ ‫شرکت بازرگانی در زمینه تجهیزات پزشکی جهت تکمیل‬ ‫خود اقدام به جذب مهندس صنایع جوان و پر انرژی ‪،‬‬ ‫ازمایشگاه (شیمی تجزیه)‬ ‫اشنا به روشهای کارسنجی و زمان سنجی و باالنس‬ ‫خطوط تولید و اشنا به نرم افزارهای مربوطه‬ ‫با سرویس ایاب و ذهاب می نماید‪.‬‬ ‫‪info@technoav.com‬‬ ‫مسلط به کار با تجهیزات ازمایشگاهی‬ ‫کادر فنی خود از افراد واجد شرایط دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لیسانس مهندسی پزشکی ‪ ،‬برق یا مکانیک‪ -‬الکترونیک‬ ‫حداقل ‪ 25‬سال سن داشتن کارت پایان خدمت یا معافی‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫برای اقایان الزامی اشنایی به تعمیرات تجهیزات پزشکی‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫و زبان انگلیسی‬ ‫ارسال رزومه به ‪:‬‬ ‫ارسال رزومه به ادرس‬ ‫‪info@arona-chemie.com‬‬ ‫‪info@flipflop-grp.com‬‬ ‫اموزش و پرورش‬ ‫شنبه‪ 5‬بهمن‪ 29-1398‬جمادی االولی‪ 25-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1186‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در نشست خبری معاون برنامه ریزی و توسعه منابع این وزارتخانه تشریح شد‬ ‫اخرین وضعیت برگزاری ازمون استخدامی و ساماندهی نیرو در اموزش و پرورش‬ ‫◄ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت اموزش و پرورش از احتمال برگزاری ازمون استخدامی‬ ‫اموزش و پرورش در نیمه اول سال ‪ 99‬خبر داد و اعالم کرد‪ :‬استخدام نیرو های حق التدریس نیز قبل از سال‬ ‫‪ 99‬انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار معاون برنامه ریزی و توسعه منابع در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب‬ ‫رسانه به تشریح طرح مسکن‪ ،‬بیمه تکمیلی‪ ،‬رتبه بندی فرهنگیان بودجه سال ‪ 99‬اموزش وپرورش و قانون‬ ‫ازابتدایسال‪ 1399‬ساماندهینیرویانسانیاغازمی شود‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع اموزش و پرورش‬ ‫با اشاره به ساماندهی نیروی انسانی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬باتدبیر‬ ‫وزیر کمیته ای متشکل از نمایندگان اموزش و پرورش‪،‬‬ ‫سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه وبودجه‬ ‫تشکیل شده است تا نیاز واقعی و شیوه های تامین نیاز‬ ‫بررسی و باید تا نیمه اسفند نهایی کنیم تا در ابتدای‬ ‫سال ‪99‬وارد فاز ساماندهی نیروی انسانی شویم‪ .‬بنابراین‬ ‫بر اساس تصمیم های این کمیته تغییراتی در نقل و‬ ‫انتقاالت و تامین نیروی موردنیاز خواهیم داشت که به‬ ‫اطاع فرهنگیان خواهد رسید‪.‬‬ ‫نظام رتبه بندی فرهنگیان بر اساس شغل محوری‬ ‫الهیار با اشاره به رتبه بندی فرهنگیان به استناد جز ‪2‬بند‬ ‫الف ماده‪۶3‬قانون برنامه ششم توسعه‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬دولت‬ ‫موظفبه نظامرتبه بندیشدهاستتامجلسشورایاسامی‬ ‫ان را در قالب بودجه ریزی سنواتی تصویب کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در قانــون بودجــه ســال‪ 98‬دو هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫ب ــرای رتبه بن ــدی فرهنگی ــان پیش بینی ش ــده ب ــود ک ــه‬ ‫ب ــر ای ــن اس ــاس دول ــت نظ ــام رتبه بن ــدی فرهنگی ــان را‬ ‫احتمال برگزاری ازمون استخدامی اموزش و پرورش‬ ‫در نیمه اول سال ‪99‬‬ ‫مع ــاون وز ی ــر ام ــوزش و پ ــرورش در ب ــاره اینک ــه ب ــا‬ ‫نیازهــای امــوزش و پــرورش بــه نیــروی انســانی ایــا احتمــال‬ ‫برگ ــزاری ازم ــون اس ــتخدامی در م ــاه ه ــای این ــده وج ــود‬ ‫دارد ی ــا ن ــه گف ــت‪ :‬احتم ــال برگ ــزاری ازم ــون اس ــتخدامی‬ ‫در نیم ــه اول س ــال ‪ 99‬وج ــود دارد‪.‬‬ ‫الهی ــار اف ــزود‪ :‬ازم ــون بع ــدی من ــوط ب ــه مجوزه ــای‬ ‫س ــازمان ام ــور اداری و اس ــتخدامی اس ــت و م ــا براس ــاس‬ ‫نی ــاز های ــی ک ــه اع ــام م ــی کنی ــم امیدوار ی ــم مجوزه ــای‬ ‫الزم تخصی ــص یاب ــد‪.‬‬ ‫جزئیات استخدام نیروهای‬ ‫حق التدریس و نهضتی‬ ‫در اموزش و پرورش‬ ‫تعیین تکلیف معلمان حق التدریس‪ ،‬اموزشیاران نهضت سواداموزی و مربیان پیش دبستانی پرداخت‪.‬‬ ‫دکتر علی الهیار ترکمن در این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار بازارکار درباره تعداد کسانی که می توانند‬ ‫در قالب استخدام نیروهای حق التدریس و نهضتی ها وارد اموزش و پرورش شوند گفت‪ :‬حدود‬ ‫‪ 75‬تا ‪ 80‬هزار نفر شرایط استخدام در اموزش و پرورش را دارند اما تعداد مجوزهای استخدامی بر عهده‬ ‫سازمان امور اداری و استخدامی کشور است‪.‬‬ ‫تدوین برنامه هفتم توسعه‬ ‫در اموزش وپرورش از ابتدای سال ‪99‬‬ ‫دکت ــر الهی ــار ترکم ــن بابی ــان اینک ــه در س ــال ‪99‬‬ ‫موض ــوع تدو ی ــن برنام ــه هفت ــم توس ــعه ام ــوزش و پ ــرورش‬ ‫را داریــم گفــت‪:‬مجموعــهبرنامه ریــزی کشــور از نیمــهســال‪ 99‬وارد‬ ‫تدو ی ــن برنام ــه هفت ــم توس ــعه می ش ــود‪ .‬برنام ــه هفت ــم‬ ‫توس ــعه اخری ــن برنام ــه س ــند چشـ ـم انداز اس ــت و بای ــد‬ ‫سیاســتگذار ی های روشــن و مشــخصی داشــته باشــیم تــا بــه‬ ‫تحق ــق حداکث ــری هم ــه عوام ــل کم ــک کن ــد‪ .‬همچنی ــن‬ ‫بای ــد اموزش و پ ــرورش را ب ــرای تدو ی ــن چشـ ـم انداز دوم‬ ‫ام ــاده کنی ــم ت ــا سیاسـ ـت های توس ــعه مبتن ــی ب ــر ان‬ ‫چشـ ـم انداز پیش ب ــرود‪.‬‬ ‫الهی ــار ب ــا بی ــان اینک ــه سیاسـ ـت گذاری رک ــن اصل ــی‬ ‫تدو ی ــن برنامه ه ــای توس ــعه اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬بای ــد ب ــرای‬ ‫برنامه ر ی ــزی مطالع ــه دقیق ــی داش ــته باش ــیم و در‬ ‫ای ــن راس ــتا کمیت ــه تدو ی ــن برنام ــه هفت ــم را ب ــا حض ــور‬ ‫صاحب نظ ــران تش ــکیل خواهی ــم داد ت ــا برنامه ه ــا و موان ــع‬ ‫مدنظ ــر را بررس ــی کنی ــم‪.‬‬ ‫تعر ی ــف ک ــرد و رتبه بن ــدی ب ــر اس ــاس نظ ــام ش ــغل مح ــور‬ ‫و شایس ــتگی ها و صاحیت ه ــا ش ــغلی تعر ی ــف و‬ ‫تدوین ش ــده اس ــت‪ .‬رتبه بن ــدی حرفـ ـه ای معلم ــان‬ ‫فراین ــدی اس ــت ک ــه از اح ــراز صاحیت ه ــا اغ ــاز و ب ــه‬ ‫ارتق ــای کیف ــت منج ــر می ش ــود ک ــه در ای ــن راس ــتا برخ ــی‬ ‫مش ــوق ها پیش بینی ش ــده اس ــت ک ــه یک ــی از ای ــن‬ ‫مش ــوق ها افزای ــش حق ــوق اس ــت‪.‬‬ ‫مدیرکل امور اداری وزارت اموزش و پرورش در گفت وگو با بازارکار تشریح کرد‬ ‫دیدگاه اموزش و پرورش‬ ‫درباره تعیین تکلیف معلمان حق التدریس‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع با اشاره به قانون‬ ‫تعیین تکلیف مـ ـع ــلم ــان حـ ـق التدریس‪ ،‬اموزشیاران‬ ‫نهضت سواداموزی و مربیان پیش دبستانی‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫قانون ایین نامه اجرایی دارد که به تصویب هیئت تطبیق‬ ‫مصوبات دولت در مجلس شورای اسامی رسیده و به‬ ‫استان ها اباغ شده است اما مجلس شورای اسامی‬ ‫استفساریه ای تهیه کرده است و دولت و اموزش وپرورش‬ ‫با هرگونه استفساریه ای که باعث توسعه قانون شود‬ ‫مخالف هستند‪.‬‬ ‫جذب معلم بر اساس شایسته گزینی‬ ‫وی بابیان اینکه استفساریه فقط باید نقاط مبهم را‬ ‫شفاف کند‪ ،‬گفت‪ :‬به عنوان متولیان برنامه ریزی نیروی‬ ‫انسانی در وزارت اموزش وپرورش با هر موردی که بخواهد‬ ‫به فرایند علمی مبتنی بر رقابت و شایسته گزینی در‬ ‫جذب نیروی انسانی خدشه وارد کند مخالف هستیم و‬ ‫نظر مخالف خود را طبق قانون اعام خواهیم کرد‪.‬‬ ‫قرارداد بیمه تکمیلی باهدف جلوگیری از جهش قیمت‬ ‫و افزایش خدمات منعقد شده است‬ ‫الهیار با بیان اینکه درحوزه رفاهی و پشتیبانی‬ ‫اقداماتی صورت گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬در بیمه تکمیلی دو‬ ‫شکل مرسوم صندوقی و بیمه گری را داریم و در سال های‬ ‫گذشته بیمه تکمیلی در اموزش وپرورش به صورت‬ ‫صندوقی و با تعرفه مشخص انجام می شد که مسائل‬ ‫و مشکاتی نیز داشت و تاش کردیم با شعاری که‬ ‫همواره به ان اعتقاد داریم‪ ،‬در راستای منافع فرهنگیان‬ ‫جهش قیمت ایجاد نشود و خدمات محدود نشود‪-‬‬‫وارد فاز برنامه ریزی جدیدی شدیم‪ .‬بنابراین کمترین‬ ‫عدم افزایش را در سال های گذشته در قرارداد جدید بیمه‬ ‫تکمیلی داریم و در مقابل پانصد مرکز درمانی جدید به‬ ‫مراکز تحت قرارداد بیمه اتیه سازان اضافه شد‪.‬‬ ‫الهیار خاطرنشان کرد‪ :‬با وعده ای که بیمه به ما داده‬ ‫است‪ ،‬پرداخت خسارت و مبالغ در زمان کوتاهی خواهد بود‬ ‫و تاش می کنیم تا با عددی که در الیحه بودجه سال‪99‬‬ ‫برای بخش رفاهی فرهنگیان پیش بینی کرده ایم زمان‬ ‫پرداخت خسارات بیمه ها را نیز کوتاه تر کنیم و البته‬ ‫برخی از خدمات بیمه افزایش قیمت داشتند که حداکثر‬ ‫ظرفیت را رعایت کرده ایم‪.‬‬ ‫بیصبرانه منتظر ازمون و استخدام در اموزش و‬ ‫پرورش هستند که مدت ها از تصویب قانون ان‬ ‫می گذرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ملزم بودیم با همکاری‬ ‫سازمان امور اداری و استخدامی و دو نفر از‬ ‫نمایندگان کمیسیون اموزش مجلس ائین نامه‬ ‫اجرایی استخدام معلمان حق التدریس را اماده‬ ‫کنیم افزود‪ :‬در ائین نامه اجرایی هم اموزش و‬ ‫پرورش مکلف شده یود ظرف سه ماه شیوه نامه‬ ‫را اماده کند و اموزش و پرورش هم ظرف دو ماه‬ ‫شیوه نامه را اماده و به استان ها اباغ کرد‪.‬‬ ‫حسین بر با اشاره به اینکه مکاتبات دکتر الهیار‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه ان وزارتخانه با سازمان‬ ‫امور اداری و استخدامی برای کسب مجوز از‬ ‫سازمان امور اداری و استخدامی و استخدام این‬ ‫معلمان ادامه دارد گفت‪ :‬امادگی کامل داریم به‬ ‫محض اعام مجوز از سوی سازمان امور اداری و‬ ‫استخدامی نسبت به برگزاری ازمون استخدامی و‬ ‫جذب و استخدام نیروهای حق التدریس و نهضت‬ ‫سواداموزیاقدام کنیم‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬تعام ــل خوب ــی ب ــا س ــازمان ام ــور اداری‬ ‫و اس ــتخدامی وج ــود دارد و ت ــاش م ــی کنی ــم فراین ــد‬ ‫تبدیــل نیروهــای حــق التدریــس بــه نیروهــای پیمانــی‬ ‫انجـــام شـــود‪.‬در مقابـــل قانـــون مقاومتـــی ندار ی ــم و‬ ‫ت ــاش م ــا ارتق ــاء س ــطح ش ــاخص ه ــای ج ــذب در‬ ‫ح ــوزه مناب ــع انس ــانی در ام ــوزش و پ ــرورش اس ــت‪.‬‬ ‫وی دربـــاره استفســـاریه مجلـــس کـــه رای‬ ‫اورده نیـــز گفـــت‪ :‬امـــوزش و پـــرورش ی ــک‬ ‫دســـتگاه اجرایـــی اســـت و مـــا منتظـــر اب ــاغ‬ ‫نتای ــج استفس ــاریه مجل ــس نی ــز درب ــاره اس ــتخدام‬ ‫نیروهـــای حـــق التدریـــس هســـتیم‪.‬‬ ‫مدیرکل امور اداری وزارت اموزش و پرورش‬ ‫گفت‪ :‬نزدیک به ‪ 80‬هزار نیروی حق التدریس‬ ‫و نهضت شرایط شرکت در ازمون استخدامی‬ ‫اموزش و پرورش را دارند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار‪ ،‬یارمحمد حسین ُ بر‬ ‫مدیرکل امور اداری وزارت اموزش و پرورش در‬ ‫نشست خبری که در ساختمان شهید رجایی‬ ‫این وزارتخانه برگزار شد به بازارکار گفت‪ :‬در‬ ‫زمینه جذب اموزشیاران نهضت سواداموزی و‬ ‫حق التدریسی ها منتظر دریافت مجوز سهمیه‬ ‫استخدامی از سوی سازمان اداری و استخدامی‬ ‫بود و در این زمینه تابع قانون هستیم‪.‬‬ ‫مدی ــرکل ام ــور اداری وزارت ام ــوزش و پ ــرورش‬ ‫ب ــا اش ــاره ب ــه قان ــون الح ــاق ی ــک م ــاده ب ــه قان ــون‬ ‫تعیی ــن تکلی ــف اســـتخدامی معلمـــان حـــق­‬ ‫همکاری با بانک ملی ایران‬ ‫ التدر ی ــس و اموزش ــیاران نهض ــت س ــواداموزی در‬ ‫وی با اشاره به قرارداد جدید با بانک ملی درباره‬ ‫وزارت امــوزش و پــرورش ـ مصــوب ‪ ،۱۳۹۷‬گفــت‪:‬‬ ‫وام های مرابحه و وام خرید و احداث مسکن‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫شــیوه نامه ان ام ــاده ش ــده و ب ــر اس ــاس مت ــن قان ــون‬ ‫امیدواریم مبالغ این وام ها افزایش پیدا کند و با توجه به‬ ‫الحاق ــی در قال ــب س ــهمیه س ــازمان اس ــتخدامی‬ ‫تفاهم نامه احداث‪170‬هزار واحد مسکونی با وزارت راه و‬ ‫بای ــد اس ــتخدام ها را ش ــروع کنی ــم‪.‬‬ ‫شهرسازی می تواند شکل جدیدی به خود بگیرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬سهمیه استخدام را باید‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع اموزش و پرورش افزود‪:‬‬ ‫سازمان اداری استخدامی بدهد که استفساریه‬ ‫پس از عقد تفاهم نامه با بانک ملی رقم وام را اعام‬ ‫ان دیروز در مجلس رای اورد و ما بعد از اباغ‪،‬‬ ‫می کنیم که در این قرارداد جدید سقف وام ها افزایش‬ ‫امادگی داریم اجرا کنیم‪.‬‬ ‫پیداکرده و عدد سود همان ‪13‬درصد باقی مانده است‪.‬‬ ‫حسین ُ بر درباره سایر گروه های مندرج در‬ ‫الهی ــار ب ــا اش ــاره ب ــه تفاهم نام ــه اح ــداث مس ــکن‬ ‫این قانون نیز گفت‪ :‬شیوه نامه را ارسال کردیم و‬ ‫ب ــا وزارت راه و شهرس ــازی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬وزارت راه و‬ ‫به محض اینکه سازمان اداری و استخدامی‬ ‫شهرس ــازی پذیرفت ــه اس ــت ک ــه ب ــرای مس ــکن فرهنگی ــان‬ ‫سهمیه را اباغ کند ازمون را عملیاتی می کنیم‪.‬‬ ‫اولو ی ــت قائ ــل ش ــود و در اح ــداث مس ــکن وا گ ــذاری‬ ‫هزاران نیروی حق التدریس و‬ ‫پروژه ه ــای مس ــکن مل ــی ب ــه فرهنگی ــان‬ ‫اق ــدام کن ــد ک ــه بـ ـه زودی اولی ــن فازه ــای گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫نهضتی شرایط شرکت در ازمون‬ ‫استخدامی اموزش و پروش را دارند و‬ ‫اجرای ــی ان اغ ــاز خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫معرفی برخی از فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫‪1‬‬ ‫ویزیتور‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫کارشناس وکارشناس ارشد استان قدس رضوی با‬ ‫شرایط ویژه در تهران‬ ‫فروش‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫از جهت ارتباط با ارگانها‪ ،‬فروشگاههای زنجیره ای و مراکز‬ ‫خانم و اقا‬ ‫دولتی ‪ -‬دارای سابقه کار‪/‬محدوده دفترکار‪ :‬ابتدای جاده کرج‬ ‫‪2‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫حداقل لیسانس الزاما‬ ‫رشته مدیریت اداری و‬ ‫منابع انسانی‬ ‫شرکتی فعال واقع در‬ ‫ارژانتین‬ ‫اقا‬ ‫حداکثر ‪ 30‬سال سن ‪-‬اشنا به امور اداری و افیس‬ ‫‪3‬‬ ‫ابدارچی‬ ‫سیکل تا دیپلم‬ ‫کارگزاری بورس معتبر‬ ‫رتبه الف واقع در جردن‬ ‫اقا‬ ‫حداکثر ‪ 40‬سال سن‪ -‬با سابقه کار خدمات ‪-‬ساعت کاری‬ ‫‪ 8‬الی ‪ 17‬و پنج شنبه ها اضافه کار روز تعطیل‪ -‬حقوق‬ ‫حداقل دو میلیون و همراه با صبحانه‪ ،‬ناهار‪ ،‬بیمه و بیمه‬ ‫تکمیلی‪ -‬برای ضمانت نیاز به چک باضامن معتبر است که‬ ‫فیش حقوقی داشته باشند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کارمند اموزش‬ ‫لیسانس الزاما رشته کارگزاری بورس معتبر‬ ‫مدیریت و یا حسابداری رتبه الف واقع در جردن‬ ‫خانم‬ ‫حداکثر ‪ 25‬سال سن‪ -‬شرح کار‪ :‬هماهنگی کالسهای‬ ‫اموزشی‪ ،‬پاسخ به مشتریان‪ ،‬ارتباط و هماهنگی های الزم‬ ‫با اساتید‪ -‬حداقل ‪ 6‬ماه سابقه کاری و اگر بدون سابقه کار‬ ‫باشند دارای پتانسیل باال‪ -‬شنبه تا چهارشنبه از ساعت‬ ‫‪ 8‬الی ‪ 17‬و پنج شنبه ها تعطیل امکان اضافه کاری در روز‬ ‫‪5‬شنبه وجود دارد‪ .‬حقوق حداقل دو میلیون و همراه با‬ ‫صبحانه‪ ،‬ناهار‪ ،‬بیمه و بیمه تکمیلی‪ -‬برای ضمانت نیاز به‬ ‫چک باضامن معتبر است که فیش حقوقی داشته باشند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫حسابدار‬ ‫الزاما مقطع کارشناسی کارگزاری بورس معتبر‬ ‫رشته حسابداری و مالی رتبه الف واقع در جردن‬ ‫اقا‬ ‫حداکثر ‪ 26‬سال سن‪ -‬حداکثر ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫حسابداری‪ -‬شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8‬الی ‪ 17‬و پنج‬ ‫شنبه ها تعطیل‪ ،‬امکان اضافه کاری در روز ‪5‬شنبه وجود‬ ‫دارد‪ .‬حقوق حداقل دو میلیون و همراه با صبحانه‪ ،‬ناهار‪،‬‬ ‫بیمه و بیمه تکمیلی‪-‬برای ضمانت نیاز به چک باضامن‬ ‫معتبر است که فیش حقوقی داشته باشند‪.‬‬ ‫شرکت فعال در‬ ‫زمینه امور چاپ واقع‬ ‫کارشناس کنترل‬ ‫لیسانس مهندسی صنایع‬ ‫در کیلومتر ‪ 11‬جاده‬ ‫کیفیت‬ ‫مخصوص‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫‪13‬‬ ‫حسابدار‬ ‫مرکز وابسته به دولت‬ ‫لیسانس رشته های مرتبط‬ ‫واقع در بهارستان‬ ‫خانم‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬ساعت کاری ‪ 44‬ساعت در هفته‬ ‫اشنا به نرم افزار هلو‪ -‬حداقل دو سال سابقه کار‬ ‫حسابداری ‪-‬حقوق دومیلیون و بیمه و بیمه تکمیلی‬ ‫‪14‬‬ ‫مرکز‬ ‫کارشناس و کارشناس ارشد مرکز وابسته به دولت‬ ‫نرم افزار از دانشگاههای دولتی‬ ‫واقع در تهران‬ ‫اقا‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬اعتقاد به نظام ج‪.‬ا‪.‬ا‪ -‬داشتن کارت‬ ‫پایان خدمت الزامی نیست‪ -‬ترجیحا دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫‪15‬‬ ‫صندوقدار‬ ‫خانم‬ ‫تسلط کامل به اکسل‬ ‫‪16‬‬ ‫‪---‬‬ ‫مرکزمعتبرجهتامورثبتو‬ ‫صندوقواقعدرسیمتریجی‬ ‫شرکت واردکننده‬ ‫مهندس کامپیوتر ( نرم‬ ‫کارشناس ‪ IT‬افزار‪ -‬سخت افزار‪ -‬فناوری تجهیزات پزشکی واقع‬ ‫در شریعتی‬ ‫اطالعات)‬ ‫حداکثر ‪ 40‬سال سن‪ -‬ترجیحا دارای مدرک ‪ TTC‬و یا در‬ ‫حال اموزش باشند‪ .‬روزهای کاری ‪ :‬دوشنبه‪ ،‬سه شنبه و‬ ‫چهارشنبه‪ -‬ساعت کاری ‪ 9‬الی ‪12‬‬ ‫حقوق ‪ 700 :‬الی ‪ 800‬هزار تومان‬ ‫‪28‬‬ ‫خانم و اقا‬ ‫یک دفتر خدمات‬ ‫‪ 30‬کارشناس حقوق حداقل لیسانس حقوق الکترونیک قضایی واقع‬ ‫در منطقه ‪22‬‬ ‫خانم و اقا‬ ‫‪29‬‬ ‫خانم‬ ‫‪---‬‬ ‫مهد کودکی واقع در‬ ‫ستارخان‬ ‫خانم‬ ‫ساعت کاری ‪ 7‬الی ‪ 17‬و پنج شنبه ها ‪ 8‬الی ‪ -13‬حقوق یک‬ ‫میلیون و پانصد هزار تومان همراه با بیمه‬ ‫‪---‬‬ ‫کارخانه ای واقع در‬ ‫کیلومتر ‪ 5‬جاده امام رضا‬ ‫اقا‬ ‫حداکثر ‪ 40‬سال سن ‪-‬بیمه از روز اول‪-‬نهار دارد‪ .‬بدون‬ ‫سرویس‪ -‬ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪-17:30‬حقوق وزارت کار‬ ‫‪20‬‬ ‫راسته دوز‬ ‫‪---‬‬ ‫کارخانه تولیدی با زمینه‬ ‫فعالیت مبلمان و کاالی‬ ‫خواب واقع در کیلومتر ‪22‬‬ ‫جاده مخصوص‬ ‫اقا‬ ‫اقا‬ ‫حداکثر ‪ 30‬سال سن‪ -‬اشنا به امور چاپ و کنترل کیفی‬ ‫‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‪ -‬ساعت کاری ‪ 7‬الی ‪16‬‬ ‫و پنج شنبه ها ‪ 7‬الی ‪ -11‬حقوق توافقی همراه با بیمه‬ ‫‪21‬‬ ‫تکنسین کنترل‬ ‫کیفیت‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫شرکت فعال در‬ ‫زمینه امور چاپ واقع‬ ‫در کیلومتر ‪ 11‬جاده‬ ‫مخصوص‬ ‫خانم‬ ‫حداکثر ‪ 30‬سال سن‪ -‬شنبه تا پنج شنبه ساعت کاری ‪8‬‬ ‫الی ‪ -12‬حقوق ساعتی همراه با میان وعده غذایی‪-‬طبق‬ ‫ساعتهای کاری بیمه لحاظ می شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بسته بند‬ ‫‪---‬‬ ‫شرکتی فعال در حوزه‬ ‫ثبت سفارش میوه واقع‬ ‫در بزرگراه فتح‬ ‫اقا‬ ‫حداکثر ‪ 40‬سال سن‪ -‬ساعت کار ‪ :‬شیفت های چرخشی‬ ‫‪22‬‬ ‫کاراموز دفتری‪-‬‬ ‫فروش‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫‪8‬‬ ‫راننده‬ ‫اقا‬ ‫ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ -22‬حقوق‪ :‬باالی ‪ 5‬میلیون‬ ‫خودرو از طرف کارفرما در اختیار راننده قرار میگیرد‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪---‬‬ ‫شرکتی فعال در حوزه‬ ‫ثبت سفارش میوه واقع‬ ‫در بزرگراه فتح‬ ‫شرکتی فعال در زمینه‬ ‫ملزومات پزشکی واقع‬ ‫درپیچ شمران‬ ‫خانم‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬اشنا به افیس‪ -‬بیان خوب‬ ‫وپوشش رسمی و اداری‪ -‬ساعت کاری ‪ 8:30‬الی ‪ 18‬و‬ ‫پنج شنبه ها تا ساعت ‪-13‬حقوق برای سه ماه اول که به‬ ‫صورت کارورزی است یک میلیون و دویست هزار تومان‬ ‫و بعد از سه ماه حقوق وزارت کاری می شود‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪9‬‬ ‫بازاریاب‬ ‫‪---‬‬ ‫شرکتی فعال در حوزه‬ ‫ثبت سفارش میوه واقع‬ ‫در بزرگراه فتح‬ ‫خانم و اقا‬ ‫اقا‬ ‫مراجعه به کافی شاپ ها و جذب سفارش‪ -‬ساعت کاری‬ ‫به انتخاب کارجو‬ ‫( برای هر سفارش مبلغ ‪ 50‬هزار تومان پرداخت می شود‪).‬‬ ‫شرکت حمل و نقل بین‬ ‫المللی واقع در محدوده‬ ‫پارک ساعی‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار حسابداری‪ -‬ساعت‬ ‫کاری‪ 8:30:‬الی ‪-16:30‬پنج ‪5‬شنبه ها تا ظهر‬ ‫حقوق توافقی‬ ‫‪10‬‬ ‫تحصیلدار‬ ‫‪---‬‬ ‫موسسه حسابرسی‬ ‫واقع در محدوده خیابان‬ ‫زرتشت‬ ‫اقا‬ ‫‪11‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪6‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫‪12‬‬ ‫تلفنی‬ ‫حداقل کاردانی‬ ‫‪18‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪ 19‬مونتاژ کار و پرسکار‬ ‫‪23‬‬ ‫حسابدار‬ ‫مرتبط‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫حسابداری‬ ‫حداکثر ‪ 40‬سال سن‪-‬ساعت کاری ‪ 7‬الی ‪-17‬سرویس و‬ ‫نهار ندارد‪- .‬سیگاری نباشد‪-.‬با سابقه کار‪-‬حقوق وزارت‬ ‫کاری و بیمه از روز اول‬ ‫خانم و اقا‬ ‫حداکثر ‪ 30‬سال سن ‪ -‬اشنا به نرم افزار راهکاران سیستم‬ ‫‪24‬‬ ‫حداقل لیسانس رشته شرکت بین المللی در‬ ‫مدیر بازرگانی مدیریت بازرگانی و یا رشته حوزه تولید فراورده های‬ ‫نفتی واقع در پارک وی‬ ‫های مرتبط‬ ‫‪25‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫شرکت تولیدی و صادر کننده‬ ‫نمونه واقع در پاسداران‬ ‫خانم‬ ‫شرکت فعال در زمینه‬ ‫ارایشی و بهداشتی واقع‬ ‫در شهید بهشتی‬ ‫خانم‬ ‫حداکثر ‪ 40‬سال سن‪-‬اشنائی به کار خدمات ‪ -‬ساعت‬ ‫کاری ‪ 8:30‬الی ‪ 18‬و ‪5‬شنبه ها از ساعت ‪ 8:30‬الی ‪15‬‬ ‫‪-‬حقوق ‪ 1800‬الی ‪2‬میلیون همراه با بیمه‬ ‫‪26‬‬ ‫ویزیتور‬ ‫‪---‬‬ ‫شرکت تولیدی و صادر کننده‬ ‫نمونه واقع در پاسداران‬ ‫اقا‬ ‫اشنایی کامل مناطق ‪ ۲۲‬گانه تهران و دارای روابط عمومی‬ ‫خوب – حقوق و مزایای مکفی و بیمه‬ ‫شرکت فعال در زمینه‬ ‫بازرگانی واقع در محدوده‬ ‫ایستگاه ازادگان‬ ‫خانم‬ ‫حداکثر ‪ 30‬سال سن‪ -‬دو سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫بیمه بعد از یک ماه ازمایشی‪-‬جای رشد و ارتقا دارد‪.‬‬ ‫‪-‬اموزش رایگان‪-‬حقوق یک میلیون همراه با پورسانت باال‬ ‫‪27‬‬ ‫راننده‬ ‫‪---‬‬ ‫شرکت تولیدی و صادر کننده‬ ‫نمونه واقع در پاسداران‬ ‫اقا‬ ‫با ماشین پراید وانت یخچال دار‬ ‫حداکثر ‪ 38‬سال سن‪ -‬امور خدمات در حد مختصر نیز به‬ ‫عهده تحصیلدار است‪ .‬ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ - 17‬پنج شنبه‬ ‫تعطیل‪ -‬دارای موتور‪-‬حقوق باالتر از وزارت کاری( برای‬ ‫موتور نیز هزینه پرداخت می شود)‬ ‫‪31‬‬ ‫مدیر اعتبارات‬ ‫اسنادی‬ ‫برنامه نویس‬ ‫‪ PHP‬کار‬ ‫‪32‬‬ ‫کارمند ارتباط با‬ ‫مشتریان‬ ‫‪33‬‬ ‫صندوق دار‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫مجموعه فعال در حوزه‬ ‫حداقل لیسانس رشته‬ ‫پزشکی واقع در میدان‬ ‫های مرتبط‬ ‫توحید‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫مجتمع تجاری واقع در‬ ‫تهرانپارس‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫فروشگاه کفش بزرگ‬ ‫(دارای سه شعبه) واقع‬ ‫در فردوسی‬ ‫کارشناسی و یا ارشد‬ ‫حسابداری‬ ‫یکی از تولید کنندگان با‬ ‫سابقه کشور‬ ‫‪ 35‬مسئول امور اداری کارشناسی حسابداری‬ ‫‪34‬‬ ‫حداقل ده سال سابقه کار در این زمینه و در شرکت های‬ ‫بزرگ (همچنین پنج سال سابقه سمت مدیریتی در این‬ ‫حوزه کاری) ‪ -‬تسلط کامل به زبان انگلیسی‬ ‫حقوق و مزایای عالی‬ ‫نگهبان‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫شرکتی معتبر واقع در‬ ‫محدوده ی کیلومتر ‪11‬‬ ‫جاده مخصوص‬ ‫اقا‬ ‫شرکتی با زمینه تولید‬ ‫فراورده های نفت و گاز‬ ‫واقع در پارک وی‬ ‫مهد کودکی واقع در‬ ‫ستارخان‬ ‫‪17‬‬ ‫مربی زبان‬ ‫انگلیسی‬ ‫اقا‬ ‫حداکثر ‪ 32‬سال سن‪ -‬دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه‬ ‫مرتبط‪ -‬مسلط به زبان انگلیسی‪ -‬ساعت کار‪ 7.30 :‬الی‬ ‫‪ -17‬پنج شنبه تعطیل‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫‪36‬‬ ‫‪39‬‬ ‫خانم‬ ‫خانم‬ ‫مدیر مالی مسلط و متخصص و با تجربه در حوزه امور‬ ‫اعتبارات اسنادی ‪ LC‬با حقوق و مزایای رقابتی‬ ‫حداقل ‪ 25‬سال سن‪ -‬دارای سابقه کار در دفاتر خدمات‬ ‫الکترونیک قضایی‪ -‬حقوق وزارت کار و سه ماه اول‬ ‫ازمایشی ***اقایون با شرط دارا بودن سابقه کار باال در‬ ‫این زمینه نیز پذیرفته می شوند‪***.‬‬ ‫دارای مجوز رسمی از سازمان برنامه و بودجه ‪ -‬دارای‬ ‫حداقل یک سال سابقه کار مرتبط‪ -‬ساعت کار‪ 8 :‬الی ‪17‬‬ ‫حقوق باال‬ ‫حداکثر ‪ 32‬سال سن‪ -‬بیان خوب و تیپ اداری‬ ‫ساعت کار به صورت شیفتی‪ -‬یک روز در هفته تعطیل‬ ‫حقوق وزارت کاری و بیمه‬ ‫حداکثر ‪ 40‬سال سن‪ -‬بیان خوب ‪ ،‬فعال و تیپ اداری‬ ‫ساعت کاری ‪ 9:30‬الی ‪( -17:30‬هر روز هفته روز کاری است و‬ ‫فقط یک روز بین روزهای شنبه تا چهارشنبه تعطیل است‪).‬‬ ‫خانم و اقا‬ ‫مسلط به امور گزارشات مدیریتی و اکسل‬ ‫ساعت کار‪ 8 :‬الی ‪ -17‬پنج شنبه ها تعطیل‬ ‫محدوده کار‪ :‬سهروردی‬ ‫یکی از تولید کنندگان با‬ ‫سابقه کشور‬ ‫اقا‬ ‫دارای حداقل یک سال سابقه کار‬ ‫محدوده کارک چهاردانگه‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫یکی از تولید کنندگان با‬ ‫سابقه کشور‬ ‫خانم‬ ‫دارای سابقه کار دفتری و یا روابط عمومی‬ ‫محدوده کار‪ :‬چهادانگه‬ ‫کارگر انبار‬ ‫یکی از تولید کنندگان با‬ ‫سابقه کشور‬ ‫حسابدار‬ ‫کارمند اداری‬ ‫حسابدار‬ ‫حداقل کارشناسی در‬ ‫رشته های زبان انگلیسی‪،‬‬ ‫کامپیوتر و یا مدیریت‬ ‫دارای مدرک مرتبط‬ ‫شرکتی واقع در‬ ‫سهروردی‬ ‫مجموعه تولید کننده نرم‬ ‫افزار واقع در محدوده‬ ‫میدان صادقیه‬ ‫تحصیالت در زمینه ‪ mba‬و مجموعه تولید کننده نرم‬ ‫افزار واقع در محدوده‬ ‫یا مدیریت‬ ‫‪ 40‬کارشناس فروش‬ ‫میدان صادقیه‬ ‫‪41‬‬ ‫خانم و اقا‬ ‫شرایط‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬با سابقه نگهبانی و حراست‬ ‫ساعت کاری ‪ 7‬الی ‪ 19‬و ‪ 19‬الی ‪ 7‬به صورت گردشی‬ ‫(‪ 12‬ساعت به ‪ 12‬ساعت ) ‪ -‬حقوق دو میلیون و هفتصد ‪،‬‬ ‫بیمه و بیمه تکمیلی‬ ‫برنامه نویس‬ ‫دارای مدرک مرتبط‬ ‫مجموعه تولید کننده نرم‬ ‫افزار واقع در محدوده‬ ‫میدان صادقیه‬ ‫اقا‬ ‫خانم و اقا‬ ‫خانم‬ ‫خانم و اقا‬ ‫خانم و اقا‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫دارای سالمتی جسمانی‬ ‫محدوده کار‪ :‬چهاردانگه‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه مرتبط‬ ‫ساعت کار‪ 8:30 :‬الی ‪- 17:30‬پنج شنبه تعطیل‬ ‫حداکثر ‪ 40‬سال سن‬ ‫دارای مدرک مرتبط‬ ‫اشنا به امور حقوق و دستمزد ‪ ،‬بیمه و مالیات‬ ‫حداکثر ‪ 40‬سال سن‬ ‫دارای سابقه کار و مدرک مرتبط‬ ‫اشنا به امور حقوق و دستمزد ‪ ،‬بیمه و مالیات‬ ‫مسلط به ‪vb.net‬‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل می توانند در ساعات اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه به ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پال ک ‪ 2۶‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - ۱ :‬اصل و کپی شناسنامه ‪ ،‬کارت ملی و اخرین مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس تلفن‪۶۶ 7100 81 :‬‬ ‫عناوین کامل شغل ها و جدیدترین شغل های ثبت شده را لحظه ای در سایت بازارکار به نشانی ‪ www.Bazarekar.ir‬ببینید‪.‬‬ ‫مهارت‬ ‫شنبه‪ 5‬بهمن‪ 29-1398‬جمادی االولی‪ 25-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1186‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اهمیت دوره اموزشی بازرسی قطعات جوشکاری شده‬ ‫به صورت چشمی ‪TVTO VT LEVEL II‬‬ ‫محصـــوالت مختلـــف فلـــزی از قبیـــل لولـــه‪ ،‬مخـــازن‪،‬‬ ‫س ــازه ها و پل ه ــای فل ــزی ک ــه ب ــا اتص ــال قطع ــات از طری ــق‬ ‫جوش ــکاری ب ــه وج ــود امده ان ــد نی ــاز ب ــه بازرس ــی در مراح ــل‬ ‫ســاخت و بعــدازان دارنــد‪ .‬بازرســی چشــمی ‪ VT‬فراینــد بررســی‬ ‫و ارزیابـــی سیســـتم ها و اجـــزا بـــا اســـتفاده از سیســـتم های‬ ‫حس ــی انس ــانی اس ــت و در ص ــورت وج ــود عی ــوب احتمال ــی‪،‬‬ ‫بایـــد پیـــش از اســـتفاده برطـــرف شـــوند‪ .‬بازدیـــد و بازرســـی‬ ‫چشـــمی یکـــی از ســـاده ترین و متداول تریـــن بازرســـی هایی‬ ‫ً‬ ‫اس ــت ک ــه از قطع ــات انج ــام می گی ــرد و معم ــوال نخس ــتین‬ ‫مرحل ــه در بازرس ــی و بررس ــی ی ــک قطع ــه به حس ــاب می ای ــد‪.‬‬ ‫در ایـــن خصـــوص اســـتفاده از میکروســـکوپ‪ ،‬کار ایـــی‬ ‫بازرســـی چشـــمی (‪ )VI‬را افزایـــش می دهـــد‪.‬‬ ‫نام و کد دوره اموزشی‬ ‫نــام ایــن دوره اموزشــی بازرســی قطعــات جوشــکاری شــده‬ ‫به ص ــورت چش ــمی ‪ TVTO VT LEVEL II‬اس ــت ک ــه ب ــا ک ــد‬ ‫مـــلـــــی امـــــوزش ‪ 311730110070001‬در سازمـــــان امـــــوزش‬ ‫فن ــی و حرف ـه ای ام ــوزش داده می ش ــود‪.‬‬ ‫اشنایی با مشاغل‬ ‫بازرسی قطعات جوشکاری شده‬ ‫به صورت چشمی و فرصت های اموزشی ان‬ ‫ٔ‬ ‫همان گون ــه ک ــه در ش ــماره های قب ــل ب ــازار کار درزمین ــه معرف ــی دوره ه ــای مهارت ــی س ــازمان‬ ‫ام ــوزش فن ــی و حرفـ ـه ای کش ــور اش ــاره ش ــد‪ ،‬ای ــن س ــازمان بن ــا ب ــر ماموری ــت اصل ــی خ ــود و‬ ‫باهــدف تامیــن و تربیــت نیــروی کار ماهــر و نیمــه ماهــر موردنیــاز بخش هــای مختلــف صنعــت‪،‬‬ ‫کش ــاورزی و خدم ــات و ارتق ــای فرهن ــگ مهارت ه ــای فن ــی جامع ــه‪ ،‬اق ــدام ب ــه برگ ــزاری دوره‬ ‫اموزش ــی در دو بخ ــش دولت ــی و غیردولت ــی می نمای ــد ( صنای ــع خ ــودرو‪ ،‬الکترونی ــک‪ ،‬ب ــرق ‪،‬‬ ‫جوش ــکاری و بازرس ــی ج ــوش‪ ،‬تاسیس ــات‪ ،‬ام ــور زراع ــی ‪ ،‬صنای ــع غذای ــی و‪.)....‬اموزش ه ــای‬ ‫بخــش دولتــی در مرا کــز اموزشــی سراســر کشــور به صــورت رایــگان انجــام می شــود‪ .‬کارامــوزان‬ ‫مشخصات عمومی شغل‬ ‫بـــازرس قطعـــات جوشـــکاری شـــده به صـــورت‬ ‫چـــشـــمــــــی در حــــــوزه بـــازرســــــی جـــوش بــــــوده‬ ‫و شـــایســـتـــگـــی هـــایــــــی از قـــبـــیــــــل ارزیابـــی‬ ‫ناپیوســـتگی های قـــطــــــعات جوشـــکاری و‬ ‫برشـــکاری شـــده و گزارش نویســـی نتایـــج‬ ‫ارزیابـــی ازمون هـــای چشـــمی را دارد‪.‬‬ ‫ایــن شــغل بــا کارفرمایــان‪ ،‬پیمانــکاران‬ ‫و مجریـــان پروژه هـــا در ارتبـــاط‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫طول دوره اموزش‬ ‫بـــا توجـــه بـــه میـــزان‬ ‫ســـاعات برگـــزاری دوره در‬ ‫هفتـــه‪ ،‬طـــول دوره حـــدود‬ ‫دو مـــاه اســـت( ‪ 84‬ســـاعت‬ ‫ام ــوزش نظ ــری و ‪ 126‬س ــاعت‬ ‫ام ــوزش عمل ــی و درمجم ــوع ‪210‬‬ ‫ســـاعت )‪.‬‬ ‫شرایط الزم جهت شرکت در دوره‬ ‫‪ -1‬حـــداقـــ ــل مـــیـــ ــزان تـــحـــصـــ ــیات ‪:‬‬ ‫فوق دیپـــ ــلم فـــ ــنی‬ ‫‪ -2‬دارا بودن سامت کامل جسمی و روانی‬ ‫‪ -3‬داشـــتن حداقـــل ســـن ‪15‬ســـال تمـــام ( بـــه‬ ‫اس ــتناد تبص ــره ‪ 2‬م ــاده ‪ 18‬ائین نام ــه نح ــوه تش ــکیل‬ ‫و اداره اموزشـــگاه های فنـــی و حرفـــه ای ازاد پذیـــرش‬ ‫کارامـــوزان گـــروه ســـنی ‪ 12 -15‬ســـال ‪ ،‬منـــوط بـــه ارائـــه‬ ‫اج ــازه ی کتب ــی ول ــی و ی ــا قی ــم قانون ــی کارام ــوز اس ــت)‪.‬‬ ‫پ ــس از گذران ــدن دوره اموزش ــی و قبول ــی نهای ــی در ازم ــون کتب ــی و عمل ــی موف ــق ب ــه اخ ــذ‬ ‫گواهی نام ــه از س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرفـ ـه ای کش ــور خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫اهمی ــت اموزش ه ــای اشاره ش ــده س ــبب ش ــد ت ــا نش ــریه ب ــازار کار ب ــا هم ــکاری س ــازمان ام ــوزش‬ ‫فن ــی و حرفـ ـه ای کش ــور ب ــه معرف ــی خدم ــات اموزش ــی و دوره ه ــای اموزش ــی ای ــن س ــازمان‬ ‫بپ ــردازد‪.‬‬ ‫حرفــه اموزشــی کــه در ایــن هفتــه بــه معرفــی ان خواهیــم پرداخــت‪ ،‬بازرســی قطعــات جوشــکاری‬ ‫شــده به صــورت چشــمی(‪) TVTO VT LEVEL II‬اســت‪.‬‬ ‫صنعت پتروشــیمی‬ ‫و بســیاری شرکت های‬ ‫تولیدی برای شناســایی‬ ‫و رفــع عیــب قطعات به‬ ‫هم متصل شــده‪ ،‬نیازمند‬ ‫بازرســان جوش هستند‬ ‫مهم ترین ملزومات‬ ‫رایان ــه ‪ ،‬بروس ــکوپ ‪ ،‬کپســـول اتـــش نشـــانی و ‪ ....‬از‬ ‫مهم تری ــن ملزوم ــات ای ــن حرفـــه اســـت‪.‬‬ ‫مسیر ارتقاء و تکمیل مهارت‬ ‫کارام ــوزان پ ــس از گذران ــدن ایـــن دوره اموزشـــی‪ ،‬جهـــت‬ ‫ارتق ــاء دان ــش فن ــی خ ــود می توانن ــد ب ــا نظ ــر مرب ــی مربوط ــه در‬ ‫دوره ه ــای اموزش ــی مرتب ــط ش ــرکت نماین ــد‪.‬‬ ‫وضعیت کنونی ‪،‬اینده شغلی و مزایا‬ ‫در انتخ ــاب ی ــک ش ــغل صحیـــح و درســـت‪ ،‬عوامـــل‬ ‫مختلف ــی ازجمل ــه ویژگی ه ــای شـــخصیتی‪ ،‬ارزش هـــا‪،‬‬ ‫عای ــق‪ ،‬مهارت ه ــا‪ ،‬ش ــرایط خانوادگـــی‪ ،‬شـــرایط جامعـــه و‬ ‫‪ ...‬بای ــد ب ــرای ف ــرد در نظ ــر گرفت ــه ش ــوند‪ .‬صنع ــت پتروش ــیمی‬ ‫ً‬ ‫و بس ــیاری ش ــرکت های تولی ــدی معم ــوال ب ــرای شناس ــایی و‬ ‫رف ــع عی ــب قطع ــات ب ــه ه ــم متص ــل ش ــده و نگه ــداری اب ــزار و‬ ‫تجهی ــزات‪ ،‬نیازمن ــد بازرس ــان جـــوش هســـتند‪.‬‬ ‫مزایای گواهینامه‬ ‫سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور‬ ‫گواهینام ــه مه ــارت س ــازمان امـــوزش فنـــی و حرفـــه ای‬ ‫ک ـ ـ ـ ــشور دارای ک ــد استـ ـ ــاندارد بـــیـــن الـــمـــ ــللی مش ــاغل‬ ‫(‪ )2008-ISCO‬اســـت کـــه دارنـــدگان ان‬ ‫ب ــا اح ــراز صاحی ــت ش ــغلی می توانن ــد‬ ‫از مـ ــزایـــــای قــانــونـــــــی مـــــــختلفی‬ ‫بهره منـــد گردنـــد‪ .‬ازجملـــه ایـــن‬ ‫م ـ ــزایا ‪ :‬ضوابـــــط جایگزینـــی و‬ ‫احتســـاب دوره هـــای امـــوزش‬ ‫فــنـــــی و حــرفـــــه ای بـــــه جای‬ ‫تجربـــه شـــغلی (ســـوابق کار)‪،‬‬ ‫در طــرح هـــــــای طــبــقـــــه بندی‬ ‫مش ــاغل کارگاه هـــای مشـــمول‬ ‫قان ــون کار ‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫کارجوی ــان می توانن ــد جه ــت‬ ‫اش ــنایی بیش ــتر ب ــا دور هه ــای اموزش ــی‬ ‫سـ ــازم ـ ــان ام ــوزش ف ـن ـ ــی و‬ ‫حــرفـ ـ ـ ـه ای کش ــور و ث ـ ـب ـ ـ ـت نام‬ ‫در ایـ ـ ــن دور ههـ ـ ــا بـ ـ ـ ــه ادرس‬ ‫پ ـ ـ ـ ـ ــورت ـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ـ ـ ــازم ـ ـ ـ ــان‪:‬‬ ‫‪www.portaltvto.com‬‬ ‫و ادرس س ـ ـ ـ ــایت سـ ـ ــازمـ ـ ـ ــان‬ ‫‪ www.irantvto.ir‬م ـ ــراجـ ـ ـ ــعه‬ ‫نماین ــد‪.‬‬ ‫ش ــایان ذکر اس ــت ک ــه ای ــن مطل ــب‬ ‫ب ــا هم ــکاری اق ــای محمدرض ــا ش ــمی پ ــور‬ ‫مرب ــی محت ــرم مرک ــز ام ــوزش فن ــی و حرفـ ـه ای ش ــماره دو اس ــتان‬ ‫خوزس ــتان تهیه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام در شرکت تولید قطعات خودرو (پاکدشت ‪ -‬ورامین)‬ ‫‪ -1‬مدیر تولید‬ ‫مسلط به تولید و اشنایی با استاندارد ‪IATF‬‬ ‫‪ -2‬مدیر فنی و مهندسی‬ ‫اشنا به نرم افزارهای طراحی و اشنا به استانداردهای ‪IATF‬‬ ‫‪hassi.mirzaei@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت‬ ‫تولید کننده قطعات فلزی و پالستیک ‪ ،‬جهت صنایع خودروسازی و لوازم‬ ‫خانگی واقع در جاجرود‪ -‬شهرک صنعتی کارافرینان استخدام می نماید‪.‬‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫جهت مدیر برنامه ریزی‬ ‫رزومه به ایمیل‬ ‫‪H_aboutalebi@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس اب و فاضالب‬ ‫مسلط به طراحی تصفیه خانه‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط نیازمندیم‬ ‫ارسال رزومه به ‪:‬‬ ‫‪resume@farab-zist.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت طراحی مهندسی‬ ‫مهندسین برق‬ ‫جهت سیستم های الکترونیکی و مخابرات‬ ‫‪co.job.vacancy@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫فوق دیپلم و لیسانس ا قا‬ ‫در رشته های فنی و مهندسی جهت کاردر شرکت‬ ‫تولیدی نیازمندیم ‪.‬شهرک صنعتی شمس اباد‬ ‫بعد از فرودگاه امام ‪ ،‬ارسال رزومه عکس دار‬ ‫‪estekhdam@medpip.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫فوق دیپلم مکانیک‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه ‪ ،‬اشنا به فرزکاری‪،‬‬ ‫تراشکاری ومونتاژ قطعات مکانیکی‬ ‫‪jobholder.job@gmail.com‬‬ ‫متقاضیان می توانند برای خرید کتاب های مورد نیاز خود از طریق سایت‬ ‫‪ shop.bazarekar.ir‬و یا در تهران به ادرس نشریه مراجعه و یا از طریق‬ ‫تلفن ‪( 66747747‬داخلی‪ )101‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫کارورزی‬ ‫شنبه‪ 5‬بهمن‪ 29-1398‬جمادی االولی‪ 25-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1186‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری‪:‬‬ ‫چه افرادی مشمول دریافت «حق بیمه دوران کاراموزی» می شوند؟‬ ‫چــه افــرادی مشــمول دریافــت «حــق بیمــه‬ ‫دوران کارام ــوزی» م ــی ش ــوند؟هنگامی ک ــه‬ ‫قانونگ ــذار در س ــال ‪ ۱۳۴۹‬قانو ن ــی را‬ ‫ب ــا عن ــوان «قان ــون کارام ــوزی» تصو ی ــب ک ــرد‬ ‫ب ــه دنب ــال ای ــن ه ــدف ب ــود ک ــه ب ــا تعر ی ــف‬ ‫صر ی ــح و روش ــن از ان ــی‪ ،‬تس ــهیات و‬ ‫ضمان ــت اجرا ه ــای الزم را اندیش ــیده باش ــد‪.‬‬ ‫ام ــا ب ــه م ــرور ب ــا تغیی ــر ش ــرایط اجتماع ــی‬ ‫و اقتص ــادی و دگرگون ــی فض ــای کس ــب و‬ ‫کار «کارام ــوزی» ن ــه تنه ــا تبدی ــل ب ــه س ــکوی‬ ‫پ ــرش جوین ــدگان اش ــتغال نش ــد بلک ــه‬ ‫تبدی ــل ب ــه محل ــی ب ــرای س ــودجویی برخ ــی‬ ‫از کارفرمای ــان از س ــیل عظی ــم اف ــراد جو ی ــای کار‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش «تابن ــا ک» ب ــا گش ــت و گ ــذار‬ ‫در فض ــای کس ــب و کار ش ــاهد ای ــن هس ــتیم‬ ‫ک ــه برخ ــی از ش ــرکت ها و کارگاه ه ــا ب ــرای‬ ‫ف ــرار از تعه ــدات قانون ــی و مال ــی ب ــه ج ــای‬ ‫ج ــذب نی ــروی کار دائ ــم اق ــدام ب ــه ج ــذب‬ ‫افــرادی در قالــب قــراراداد کاری موقــت و بــه‬ ‫ن ــام کارام ــوزی می نماین ــد‪ .‬ای ــن بنگاه ه ــا‬ ‫ب ــه دنب ــال ای ــن هس ــتند ت ــا ب ــا س ــودجویی از‬ ‫جمعی ــت عظی ــم اف ــراد جو ی ــای کار حداکث ــر‬ ‫به ــره ب ــرداری را داش ــته و ب ــا تغیی ــر و تعو ی ــض‬ ‫نی ــروی کار و اخ ــراج ان ه ــا ب ــا بهان ــه پای ــان‬ ‫دوره کارام ــوزی از تعه ــدات قانون ــی و مال ــی‬ ‫ش ــانه خال ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫در همی ــن ارتب ــاط ‪ 28‬دی م ــاه ب ــه نق ــل‬ ‫از دی ــوان عدال ــت اداری اع ــام ش ــد ک ــه‬ ‫براس ــاس رای هیئ ــت عموم ــی ای ــن دی ــوان‬ ‫کارفرمای ــان موظ ــف ب ــه پرداخ ــت ح ــق بیم ــه‬ ‫دوره کارام ــوزی کارگ ــران ش ــدند‪ .‬ای ــن رای‬ ‫همانگون ــه ک ــه امید های ــی را ب ــه هم ــراه‬ ‫داش ــت ابهام ــات و س ــواالتی را ب ــه هم ــراه‬ ‫خ ــود مط ــرح ک ــرد ک ــه ب ــرای پاس ــخ ب ــه ان ــان‬ ‫بهت ــر اس ــت ک ــه ب ــه مت ــن نظ ــر ص ــادر ش ــده‬ ‫تـ ـ ــوجه داش ـت ـ ــه بــاشـ ـی ـ ــم‪.‬همچنین عی ــان‬ ‫گردیــد کــه برای جلوگیری از فضای ســوء اســتفاده‬ ‫از جوینــدگان کار بایــد بــه جوانــب دیگــر ایــن‬ ‫موض ــوع ه ــم توج ــه ش ــود‪.‬‬ ‫در اطاعی ــه دی ــوان عدال ــت اداری‬ ‫ام ــده اس ــت‪« :‬در خص ــوص اراء صـــادره از‬ ‫هیات ه ــای تش ــخیص و ح ــل اخت ــاف‬ ‫کارگ ــر و کارفرم ــا در ب ــاره پرداخ ــت ح ــق بیم ــه‬ ‫دوره کارام ــوزی کارگ ــران‪ ،‬هی ــات عموم ــی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دی ــوان عدال ــت اداری پ ــس از بح ــث و‬ ‫بررس ــی اع ــام ک ــرد کارفرمای ــان موظ ــف ب ــه‬ ‫پرداخ ــت ح ــق بیم ــه در دوره کارام ــوزی‬ ‫کارگ ــران می باش ــند‪.‬‬ ‫ای ــن گ ــزارش حا ک ــی اس ــت در نظر ی ــه‬ ‫اتفاق ــی اعض ــای هی ــات تخصص ــی کار‪،‬‬ ‫بیم ــه و تامی ــن اجتماع ــی ک ــه در م ــورد‬ ‫تع ــارض ارای ص ــادره در ب ــاره رای ب ــه هی ــات‬ ‫عموم ــی ارائ ــه ش ــده‪ ،‬پ ــس از تایی ــد تع ــارض‬ ‫اراء در ای ــن م ــورد چنی ــن ام ــده اس ــت‪ :‬ب ــا‬ ‫عنای ــت ب ــه ای ــن ک ــه کارفرم ــا ی ــک ش ــرکت‬ ‫صنعت ــی ب ــوده ن ــه ی ــک مرک ــز اموزش ــی و‬ ‫ه ــدف از ج ــذب اف ــراد و ام ــوزش ان ه ــا در‬ ‫نهای ــت اس ــتخدام کارام ــوزان اس ــت ک ــه ب ــه‬ ‫قراینــی همچــون پرداخــت مبالغــی تحت عنــوان‬ ‫کمــک هزینه تحصیلــی و بهــره وری و‪ ...‬در فیش‬ ‫حقوق ــی ب ــه ش ــکات و اخ ــذ تضمی ــن جه ــت‬ ‫تعه ــد ب ــه خدم ــت‪ ،‬اش ــتغال کارام ــوزان‬ ‫در تابس ــتان و ای ــام فراغ ــت از تحصی ــل و‬ ‫اح ــکام تبدی ــل وضعی ــت برخ ــی از ان ه ــا‬ ‫قابــل اســتنباط اســت؛ لــذا شــا کیان مشــمول‬ ‫براساس رای‬ ‫دیوان عدالت کارفرمایان‬ ‫موظف به پرداخت‬ ‫حق بیمه دوره کاراموزی‬ ‫کارگران شدند‬ ‫بن ــد ی ــک و قس ــمت اول تبص ــره ی ــک م ــاده ‪۱۱۲‬‬ ‫قان ــون کار ب ــوده و مطاب ــق بن ــد ال ــف‪ .‬م ــاده‬ ‫‪ ۱۱۳‬قان ــون مذک ــور رابط ــه اس ــتخدامی کارگ ــر‬ ‫در م ــدت کارام ــوزی قط ــع نمی ش ــود و ای ــن‬ ‫م ــدت از ه ــر لح ــاظ ج ــزء س ــوابق کارگ ــر‬ ‫محس ــوب می ش ــود بنابرای ــن مطاب ــق م ــواد ‪۵‬‬ ‫و ‪ ۱۴۸‬قان ــون مذک ــور ح ــق بیم ــه ای ــن م ــدت‬ ‫می بایس ــت توس ــط کارفرم ــا پرداخ ــت گ ــردد‬ ‫و دادنامه ه ــای ش ــماره ‪ ۴۱‬و ‪ ۴۳‬م ــورخ‬ ‫‪ ۹۶/۵/3‬ش ــعبه ‪ ۱۹‬تجدیدنظ ــر و دادنام ــه‬ ‫ش ــماره ‪ ۱۲۹۵‬م ــورخ ‪ ۹۴/۶/28‬ص ــادره‬ ‫از ش ــعبه شش ــم تجدیدنظ ــر در ح ــدی ک ــه‬ ‫متضم ــن ای ــن معن ــی اس ــت صحی ــح و‬ ‫منطب ــق ب ــا قوانی ــن و مق ــررات تش ــخیص داده‬ ‫می ش ــوند»‪.‬‬ ‫هی ــات عموم ــی دی ــوان عدال ــت اداری‬ ‫پــس از بحــث و بررســی‪ ،‬ضمــن وارد دانســتن‬ ‫اص ــل تع ــارض اراء رای ب ــه ورود را تایی ــد‬ ‫کردن ــد و ب ــر ای ــن اس ــاس کارفرمای ــان موظ ــف‬ ‫ش ــدند ح ــق بیم ــه دوره کارام ــوزی کارگ ــران را‬ ‫پرداخ ــت نماین ــد»‬ ‫ش ــاید در وهل ــه نخس ــت ب ــه نظ ــر ای ــد ک ــه‬ ‫ای ــن رای ش ــامل ح ــال هم ــه کارگ ــران ش ــده و‬ ‫هم ــه کارفرمای ــان را م ــورد خط ــاب ق ــرار داده‬ ‫امــا همانگونــه کــه در متــن رای صــادره اظهــار‬ ‫ش ــده قی ــد تعل ــق ح ــق بیم ــه دوره کارام ــوزی‬ ‫متلــق بــه شــرایط خــاص افــرادی اســت یــا در‬ ‫ش ــرکت های صنعت ــی مش ــغول ب ــه فعالی ــت‬ ‫دوره کار ام ــوزی می ش ــوند و ی ــا مرا ک ــزی ک ــه‬ ‫بــهنیــتاســتخداماقــدامبــهجــذبنیــروی کار اموز‬ ‫می کنن ــد و ل ــذا ای ــن قی ــد را نبای ــد ب ــه تمام ــی‬ ‫کس ــانی ک ــه مش ــغول دوره کارام ــوزی هس ــتند‬ ‫تعمی ــم داد‪ .‬ب ــه بی ــان دیگ ــر اف ــرادی ک ــه در‬ ‫مرا ک ــر خ ــاص اموزش ــی و کارام ــوزی مش ــغول‬ ‫ب ــه گذران ــدن دوره کارام ــوزی ب ــوده ش ــامل‬ ‫ایــن رای نشــده و نبایــد انتظــار دریافــت حــق‬ ‫بیم ــه داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت ب ــر اس ــاس م ــاده ‪12‬‬ ‫قان ــون ایی ــن دادرس ــی دی ــوان عدال ــت اداری‬ ‫صاحیــت و وظایــف هیــات عمومــی دیــوان‬ ‫ب ــه ش ــرح زی ــر اس ــت‪:‬‬ ‫‪ -۱‬رس ــیدگی ب ــه ش ــکایات‪ ،‬تظلم ــات و‬ ‫اعتراض ــات اش ــخاص حقیق ــی ی ــا حقوق ــی‬ ‫از ایین نامه ه ــا و س ــایر نظام ــات و مق ــررات‬ ‫دولت ــی و ش ــهردار ی ها و موسس ــات عموم ــی‬ ‫غیردولت ــی در م ــواردی ک ــه مق ــررات مذک ــور‬ ‫ب ــه عل ــت مغای ــرت ب ــا ش ــرع ی ــا قان ــون و ی ــا‬ ‫ع ــدم صاحی ــت مرج ــع مر ب ــوط ی ــا تج ــاوز‬ ‫ی ــا سوءاس ــتفاده از اختی ــارات ی ــا تخل ــف در‬ ‫اج ــرای قوانی ــن و مق ــررات ی ــا خ ــودداری از‬ ‫انج ــام وظایف ــی ک ــه موج ــب تضیی ــع حق ــوق‬ ‫اش ــخاص می ش ــود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬صــدور رای وحــدت رویــه در مــوارد مشــابه‬ ‫ک ــه اراء متع ــارض از ش ــعب دی ــوان ص ــادر‬ ‫ش ــده باش ــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ص ــدور رای ایج ــاد رو ی ــه ک ــه در‬ ‫موض ــوع واح ــد‪ ،‬اراء مش ــابه متع ــدد از ش ــعب‬ ‫دی ــوان صـــادر ش ــده باش ــد‪.‬‬ ‫تبص ــره ‪ -‬رس ــیدگی ب ــه تصمیم ــات‬ ‫ً‬ ‫قضائ ــی ق ــوه قضائی ــه و صرف ــا ایین­نام ــه­ه ــا‪،‬‬ ‫بخشــنامه­هــا و تصمیمــات رئیــس قــوه قضائیه‬ ‫و مصوب ــات و تصمیم ــات ش ــورای نگهب ــان‪،‬‬ ‫مجم ــع تش ــخیص مصلح ــت نظ ــام‪،‬‬ ‫مجل ــس خب ــرگان و ش ــورای عال ــی امنی ــت‬ ‫مل ــی از شـــمول ای ــن م ــاده خ ــارج اس ــت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گزارش معاونت توسعه کارافرینی وزارت کار نشان می دهد‬ ‫لیسانسیه ها بیشترین متقاضی دوره های کارورزی‬ ‫کـ ــارش ـ ـ ـنـ ــاسـ ــان از طــرح کـ ــارورزی‬ ‫دانش امــوخت ـگــان دان ـشــگاهــی به عنوان‬ ‫طـ ــرحــی مــوثــر در تــوســعه اشتغال همراه‬ ‫با م ـهـ ــارت امــوزی نام می برند که زمینه‬ ‫اشنایی افراد با محیط کار و جذب انها‬ ‫در بنگاههای اقتصادی را فراهم می کند‪.‬‬ ‫به گـ ــزارش ایـ ـسـ ـن ــا‪ ،‬ط ــرح ک ــارورزی‬ ‫ی ــکی از ب ــرن ــامه ه ــای دولت در راستای‬ ‫تولید و اشتغال و زیرمجموعه طرح کاج‬ ‫(کارافرینی و اشتغال برای جوانان) است‬ ‫که درص ــدد ب ــرق ــراری پیوند بین محیط‬ ‫علمی و عملی یا به تعبیری دیگر بین‬ ‫دانش دانشگاهی و تـ ـج ــرب ــه عـ ـم ــلی در‬ ‫محیط کار است‪.‬‬ ‫کارشناسان کارورزی را ابزاری برای‬ ‫تبدیل تئوری به عمل می دانند و دوره ای‬ ‫که در این طرح گذرانده می شود را امکان‬ ‫و فرصتی برای اشنایی فارغ التحصیان‬ ‫دانشگاهی با محیط کار به شمار می اورند‬ ‫که نه تنها باعث افزایش قابلیتهای انان‬ ‫برای اشتغال در اینده می شود بلکه به‬ ‫کارورزان قدرت انتخاب بیشتر در انجام‬ ‫وظایف ارائه شده می دهد تا بتوانند بهتر‬ ‫به عــاقــمندی ه ــا و گ ــرای ــشهای خود در‬ ‫زمینه های مختلف پی برده و نقاط قوت‬ ‫و ضعف کار خود را ارزیابی کنند‪.‬‬ ‫بر اســاس گ ــزارش م ـعــاونت تــوسعه‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارافریـ ـن ـ ــی و اشـــتـــغـــال وزارت کار از امار‬ ‫متقاضـ ـیـــان کـــارورزی به تفـــکیک مدرک‬ ‫تحصـ ـی ــلی دارنـــدگان مـــدرک تـــحصیلی‬ ‫لیسانس بیشترین عاقمندی را برای‬ ‫گذراندن دوره هـــای کارورزی داشـــتـــه اند و‬ ‫کمت ــرین میزان تقاضا برای طرح کاروزی از‬ ‫سویفارغالتحصیانمدرکدکترابودهاست‪.‬‬ ‫مهمترین هدف این طرح افزایش‬ ‫قابلیت جذب و اشتغال دانش اموختگان‬ ‫از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط‬ ‫کار برای ورود به بازار کار‪،‬ایجاد انگیزه‬ ‫کارافرینی و کسب وکار دانش اموختگان‪،‬‬ ‫تسهیل در جذب و بکارگیری جوانان‬ ‫در بنگاهها‪،‬ارتقای اخاق و صاحیت‬ ‫حرفه ای دانش اموختگان و فراهم ساختن‬ ‫زمینه انتقال دانش از دانش اموختگان به‬ ‫بنگاه اقتصادی است‪.‬‬ ‫ط ــرح کارورزی دانش اموختـــگان‬ ‫دانش ــگاهی یـــک دوره اموزشـــی تلقـــی‬ ‫می ش ــود ک ــه ط ــول دوره کارورزی حداق ــل‬ ‫ش ــش م ــاه و حداکثـــر ‪ ۱۲‬مـــاه بـــرای هـــر‬ ‫کارورز ب ــر اس ــاس اس ــتانداردهای مص ــوب‬ ‫کمت ــرین میزان‬ ‫تقاضا برای‬ ‫طرح کاروزی از سوی‬ ‫فارغ التحصیالن‬ ‫مدرک دکترا بوده است‬ ‫ام ــوزش مهارتـــی اســـت و بـــرای کارورزان‬ ‫مش ــمول طـــرح‪ ،‬کمـــک هزینـــه کارورزی‬ ‫ب ــه ص ــورت ماهیانـــه ‪ ۳۰‬درصـــد حداقـــل‬ ‫دســتمزد در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬عاوه‬ ‫ب ــر ای ــن‪ ،‬بـــرای تامیـــن بیمـــه مســـئولیت‬ ‫مدن ــی ب ــه ازای ه ــر کارورز رقم ــی مع ــادل‬ ‫‪ ۵۰‬ه ــزار تومـــان در ســـال توســـط دولـــت‬ ‫پرداخ ــت خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫یک فعال حوزه کار در گفت وگو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬معتقد است طرح کارورزی برای‬ ‫دانشجویان در حال تحصیل مفید است چرا‬ ‫که دوره های کاراموزی را در حین تحصیل‬ ‫می گذرانند ولی دو سال کار بدون بیمه و‬ ‫حقوق برای نیروهای جویای کار در قالب‬ ‫این طرح کارساز نیست‪.‬‬ ‫و ی می گو یـــــد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫فــارغ التــحــصیــــان دانـــشــــگاهی ع ـمــا‬ ‫از تحصیل فارغ می شوند گذراندن طرح‬ ‫کارورزی باید به نحوی باشد که امکان‬ ‫ورود انها به بازار کار را فراهم کند و بابت‬ ‫کاری که به ان مشغول می شوند دستمزد‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫به گفتهبیاتبرایانکهفارغالتحصیان‬ ‫و متقاضیان کارورزی رغبت و انگیزه کار‬ ‫در نزد کارفرما را داشته باشند الزم است‬ ‫مشوق های بیمه ای و پرداخت حقوق‬ ‫مکفی برای انها درنظر گرفته شود‪.‬‬ ‫وی ط ــرح کارورزی را موج ــب تح ــرک‬ ‫بـــازار کار دانســـته و می افزایـــد‪ :‬فراه ــم‬ ‫کـــردن مشـــوق هایی بـــرای کارفرمای ــان و‬ ‫ارائ ــه دوره ه ــای عمل ــی ب ــرای جوین ــدگان‬ ‫کار در ای ــن ط ــرح موج ــب رون ــق اش ــتغال و‬ ‫تح ــرک ب ــازار کار خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬کارورزی یــک تجربه‬ ‫دســـت اول و عملـــی اســـت کـــه دان ــش‬ ‫اموخت ــگان دانش ــگاهی تجرب ــه مهارته ــای‬ ‫شـــغلی مهمـــی ماننـــد برقـــراری ارتب ــاط‪،‬‬ ‫تعه ــدکاری‪ ،‬وق ــت شناس ــی‪،‬حل مس ــاله‪،‬‬ ‫کار گروهـــی‪ ،‬خـــود مدیریتی‪،‬برنامه ر ی ــزی‬ ‫و ســـازماندهی و اشـــنایی بـــا فنـــاوری‬ ‫کـــه در شـــاغل شـــدن ضـــروری اســـت را‬ ‫بیاموزند‪.‬اف ــراد ب ــا گذران ــدن دوره کارورزی‬ ‫می تواننــدهرچــهســریعتــراز یــکدانــشاموختــه‬ ‫دانش ــگاهی ب ــه ی ــک کارش ــناس مج ــرب‬ ‫و درامـــدزا تبدیـــل شـــوند همانطـــور ک ــه‬ ‫کارورزان مشـــغول کارورزی بـــرای ی ــک‬ ‫بنـــگاه (واحـــد پذیرنـــده) هســـتند ان‬ ‫بن ــگاه نی ــز در ح ــال ارزش ــیابی انه ــا اس ــت‬ ‫و اگـــر کارورزان عاقمنـــد باشـــند پـــس از‬ ‫کارورزی در ان شـــرکت مشـــغول بـــه کار‬ ‫م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫طـــرح کارورزی دانـــش اموخت ــگان‬ ‫دانشـــگاهی موجـــب افزایـــش قابلی ــت‬ ‫جـــذب و اشـــتغال دانـــش اموختـــگان از‬ ‫طریــق انتقــال مهــارت و تجربــه در محیــط‬ ‫کار‪ ،‬ایج ــاد انگی ــزه کارافرین ــی و کس ــب و‬ ‫کار و انتقـــال دانـــش و اموخته هـــای انه ــا‬ ‫بـــه محیـــط کســـب و کار می شـــود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس الکترونیک‬ ‫•جنسیت‪:‬اقا•متعهد و کارامد•به صورت تمام وقت‬ ‫پیش نیازها ‪:‬‬ ‫•روحیه کار تیمی•توانمندی های فنی•خالقیت‬ ‫مهارت های عمومی ‪:‬‬ ‫•اشنا با زبان انگلیسی•توانایی حل مسئله و تکمیل ان در زمان معقول•با تجربه کاری‬ ‫مهارت های اصلی ‪:‬‬ ‫•تسلط به طراحی مدارات الکترونیک (از قبیل طراحی شماتیک مدار ‪)...‬‬ ‫•تسلط به طراحی ‪ PCB‬مدارات الکترونیکی چند الیه‬ ‫•تسلط به نرم افزار ‪Altium Designer‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کامل به همراه عکس پرسنلی خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@ade1tec.com‬‬ ‫کارافرینی‬ ‫شنبه‪ 5‬بهمن‪ 29-1398‬جمادی االولی‪ 25-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1186‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫درنشست کارافرینان مرکز اطالع رسانی بازارکار مطر ح شد‬ ‫فرصت ها و تسهیالت اشتغال و کارافرینی‬ ‫در صنعت فرش‬ ‫در گذر تاریخ ایران‪ ،‬صنعت فرش بافی به هنر و مهارت خاص تبدیل شده است و هر چه‬ ‫از زمان تولید ان می گذرد بر ارزش هنری این اثر افزوده می شود‪ .‬توسعه صنعت فرش‬ ‫هم اشتغالزاست و هم توسعه صادرات ان ارز اور است و از سوی دیگر عرضه فرش‬ ‫دستباف ایران در دنیا فرهنگ صلح و دوستی را می گستراند‪.‬‬ ‫جمعیت ــی بالغ ب ــر ‪ ۲,5‬میلی ــون نف ــر در صن ــف ف ــرش دس ــتباف کش ــور‬ ‫مش ــغول ب ــه فعالی ــت هس ــتند ک ــه توس ــعه ای ــن هن ــر صنع ــت نیازمن ــد‬ ‫امادگی اتحادیه فرش دستباف‬ ‫برای ارائه تسهیالت به بافندگان فرش‬ ‫عبداله بهرامی رئیس اتحادیه سراسری فرش دستباف‬ ‫گفت‪:‬اتحادیه سراسری حدود ‪ 3620‬تعاونی را در سطح کشور‬ ‫تحت پوشش خود دارد ‪ 113‬هزار کارگر زیرمجموعه این اتحادیه اند و‬ ‫این اتحادیه تنها کارگزار بیمه قالی بافان در تهران است‪.‬‬ ‫وی درادام ــه اف ــزود‪ :‬م ــا در اتحادی ــه سراس ــری ب ــا بان ــک توس ــعه و‬ ‫تع ــاون نی ــز هم ــکاری م ــی کنی ــم و همینط ــور ب ــه اف ــرادی ک ــه‬ ‫می خواهن ــد ف ــرش بخرن ــد و ی ــا در ای ــن ح ــوزه فعالی ــت کنن ــد‬ ‫‪ 80‬درص ــد تس ــهیات ب ــه ص ــورت اقس ــاط ‪ 36‬ماه ــه اختص ــاص‬ ‫مــیدهیــم‪ .‬همچنیــن مــا تعامــات خوبــی نیــز بــا شــهرداری تهــران‬ ‫ب ــرای اج ــرای ط ــرح ه ــای مختل ــف داش ــته ای ــم‪.‬‬ ‫بهرامی در ادامه گفت‪:‬فرش سفیر فرهنگی ایران در جهان‬ ‫است‪ .‬متاسفانه مسئولین و دولت ما از این موهبتی که به ما‬ ‫داده شده غافل اند و به خوبی از ارزش ان ا گاه نیستند‪.‬امیدوارم‬ ‫روزی تمام شدن چاه های نفت باعث شود مسئولین ما قدر‬ ‫فرش و صنایع دستی را بدانند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشکات صنعت فرش در ایران و جهان‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه یکی از اخبار خوبی که می توانم به گوش‬ ‫تولید کننده ها برسانم حذف مالیات بر ارزش افزوده فرش و‬ ‫صنایع دستی است‪ .‬خبر بدی هم که وجود دارد این است که‬ ‫متاسفانه ما پس از از دست دادن جایگاه اول در زمینه صادرات‬ ‫فرش در جهان در هشت ماهه اول امسال جایگاه دوم را نیز از‬ ‫دست دادیم و کشوری مانند مصر که هیچگونه پیشینه ای در‬ ‫زمینه صادرات فرش ندارد توانسته جای ما را در رده دوم بگیرد‪.‬‬ ‫وی از ارائه تسهیات به فعاالن فرش خبر داد و گفت‪ :‬تا‬ ‫انجایی که در توانمان هست می توانیم به تعاونی ها و تشکل ها‬ ‫کمک کنیم و با معرفی انها به بانک توسعه و تعاون تا سقف‬ ‫‪ 250‬میلیون تومان برای انها تسهیات فراهم کنیم‪.‬‬ ‫این مسول درحوز ه فروش به بیمه افراد اشارده کرد و گفت ‪:‬‬ ‫افراد زیادی هم هستند که به دنبال بیمه در حوزه فرش هستند‬ ‫ولی دولت اعتبار الزم برای بیمه قالی بافان را به سازمان‬ ‫تامین اجتماعی نداده و تا اطاع ثانوی خبری از بیمه قالی بافان‬ ‫نیست‪.‬البته بیمه روستایی که در حوزه مسئولیت بنده است‬ ‫برای همه قالی بافان در دسترس است و هر قالیباف با هر تعداد‬ ‫پرسنلی که دارد می تواند با مراجعه به ما از این بیمه بهره مند‬ ‫شود‪ .‬یکی از مزایای این بیمه هم این است که فرایند بیمه شدن‬ ‫قالیبافان بدون نیاز به مدرک انجام می شود و صرف فعالیت در‬ ‫از بافندگان و تولیدکنندگان فرش حمایت می کنیم‬ ‫محمود انصاری مدیر اداره توسعه کسب وکار و خدمات‬ ‫اشتغال سازمان توانمند سازی سازمان مشارکت های مردمی و‬ ‫خدمات اجتماعی شهرداری تهران در این نشست با اشاره به‬ ‫اینکه کارافرینی شهری نیازمند نقش افرینی بازیگران حوزه کار و‬ ‫کارافرینی است اظهار داشت‪ :‬موضوعی که همواره با ان دست به‬ ‫گریبان هستیم این است که صاحبان کسب و کارها طرح کسب‬ ‫و کار ندارند و باید به تدوین طرح کسب وکار خود بپردازند‪.‬‬ ‫انصاری در این نشست خاطرنشان کرد‪:‬موضوع اصلی ما‬ ‫ایجادشبکهبین کسبو کارهاییاست کهباماهمکاریمی کنند‪.‬‬ ‫هدف بعدی ما استفاده ازسازمان هایی مانند جهاد دانشگاهی ‪،‬‬ ‫وزارت تعاون و ‪ ...‬برای رفع نیاز کسب و کارها است‪.‬‬ ‫تالش بازارکار جهت ارائه خدمات به کارفرمایان وکارجویان‬ ‫امین بلندهمت‪ ،‬معاون نشر مرکز اطاع رسانی بازارکار در‬ ‫این نشست تخصصی با اشاره به اینکه باال رفتن نرخ بیکاری‬ ‫جوانان و افزایش تعداد فارغ التحصیان جویای کار از یک سو‬ ‫و نبود مرکزی که بتواند اطاعات فرصت های شغلی موجود‬ ‫کشور را به صورت یکجا در اختیار متقاضیان قرار دهد از سویی‬ ‫دیگر سب شد تا در بهمن ماه ‪، 1379‬جهاد دانشگاهی با درک‬ ‫اهمیت این موضوع با انتشار اولین نشریه تخصصی اشتغال و‬ ‫استخدام تحت عنوان بازارکار به نیاز جامعه پاسخ گوید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بازارکار در این بیست سال سعی کرد به موازات‬ ‫تحوالت جامعه و بازارکار کشور بر گستره خدماتش بی افزاید‬ ‫تا بتواند خدمات مناسب تری به کارجویان‪ ،‬کارافرینان و‬ ‫کارفرمایان ارائه دهد‪.‬‬ ‫بلند همت با اشاره به اینکه ارایه خدمات جدید همواره در‬ ‫دستورکار مرکز اطاع رسانی بازارکارجهاددانشگاهی قرار داشته است‬ ‫افزود‪:‬سال هاپیشاز انکهپایگاه هایایننترنتیدر کشورمانرونقیابند‬ ‫در کنار چاپنشریهباراه اندازیپایگاهاینترنتیخدماتمانرا گسترش‬ ‫دادیم و به دنبال ان تلفن گویا؛ سامانه پیام کوتاه؛ فروشگاه اینترنتی‬ ‫خدماتدیگربازارکار بهخوانندگانبودو در حالحاضرنیز با گسترش‬ ‫استفاده از فضای مجازی در این فضا نیز حضور فعالی داریم‪.‬‬ ‫معاون نشر مرکز اطاع رسانی بازارکار با بیان اینکه توسعه‬ ‫خدمات بازارکار با دایر کردن مرکز اموزش های تخصصی و‬ ‫مشاوره شغلی و کاریابی ادامه یافت افزود‪ :‬مرکز مشاوره شغلی‬ ‫و کاریابی بازارکار تاش دارد هزینه های تبادل نیروی انسانی‬ ‫را دربازارکار به حداقل رسانده و زمینه اشنایی کارفرمایان با‬ ‫کارجویان مورد نیاز خود را در کوتاه ترین مدت فراهم سازد‪.‬‬ ‫بلندهمت در پایان برگزاری این نشست را گامی در جهت‬ ‫شبکه سازی میان کارافرینان دانست و گفت ‪ :‬نشریه بازارکار‬ ‫در حد توانش سعی دارد نقطه نظرات کارافرینان را منتشر نماید‬ ‫تا از این طریق قدمی هرچند کوچک در جهت سهولت فضای‬ ‫کسب و کار کشور برداشته شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬بازارکار‪/‬م‬ ‫حمدرضا مرزبان‬ ‫این حوزه برای‬ ‫تحت پوشش بیمه‬ ‫قرار گرفتن کافی است‪.‬‬ ‫حمای ــت بیش ــتر مس ــئوالن اس ــت‪.‬‬ ‫اهمیتتوسعه کارافرینیدر اینبخشسببشدتاموضوعنشست های کارافرینیبازارکار بهبررسیفرصتها‬ ‫و تسهیالت اشتغال و کارافرینی در صنعت فرش دستباف اختصاص یابد‪.‬‬ ‫این نشست دوشنبه ‪ 30‬دی ماه با همکاری سازمان مشارکت های مردمی و خدمات اجتماعی شهرداری‬ ‫تهران و با حضور عبداهلل بهرامی رئیس اتحادیه سراسری تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف و‬ ‫جمعی ازکارافرینان این حوزه در مرکز اطالع رسانی بازارکار برگزار شد ‪.‬‬ ‫هفت سال است درحوزه فرش وگلیم فعالیت می کنم‬ ‫اعظــم رشــیدی فعــال و کارافریــن حــوزه فــرش و گلیــم گفــت‪:‬‬ ‫هفــت ســال اســت کــه در حــال امــوزش کلیــم بافــی و یــک ســال‬ ‫و نیــم اســت کــه بــه عنــوان تولیــد کننــده و صادرکننــده فعالیــت‬ ‫مــی کنــم‪.‬‬ ‫وی ب ــه مهمتری ــن مش ــکل درای ــن زمین ــه اش ــاره ک ــرد وگف ــت‪:‬‬ ‫یک ــی از مش ــکاتی ک ــه در ح ــال حاض ــر ب ــرای کارش ــکنی ه ــا و‬ ‫مش ــکاتی ب ــرای اس ــتفاده از اقای ــان اس ــت و ب ــه رغ ــم اینک ــه بای ــد‬ ‫ب ــه بان ــوان توج ــه و ی ــژه ای ش ــود ب ــه عقی ــده م ــن بای ــد حمای ــت‬ ‫امادگی اتحادیه فرش دستباف‬ ‫برای ارائه تسهیالت‬ ‫به بافندگان فرش‬ ‫اصل ــی از اقای ــان ص ــورت بگی ــرد‪ .‬در ح ــال حاض ــر تع ــداد ز ی ــادی‬ ‫اق ــا وج ــود دارد ک ــه از تحصی ــات و ویژگ ــی ه ــای الزم ب ــرای‬ ‫اس ــتخدام در س ــاده تری ــن مش ــاغل ه ــم برخوردارنیس ــتند و از‬ ‫انجــا کــه ایــن اقایــان بایــد سرپرســتی خانــواده را بــه عهــده بگیرنــد‬ ‫بای ــد توج ــه و ی ــژه ای ب ــه انه ــا ش ــود‪.‬‬ ‫وی همچنی ــن درادام ــه اش ــاره ک ــرد ‪ :‬ام ــوزش ه ــای م ــا ب ــرای‬ ‫سرپرس ــت خان ــوار و معل ــوالن ب ــه ص ــورت رای ــگان اس ــت ت ــا ب ــا‬ ‫اس ــتفاده و مه ــارت و یادگی ــری وتجرب ــه ‪ ،‬ب ــرای خ ــود کس ــب وکاری‬ ‫راه ان ــدازی کنن ــد‪.‬‬ ‫منطقه ‪ 22‬فضای کافی برای اموزش و مهارت اموزی ندارد‬ ‫ناهی ــد طهماس ــب زاده مس ــئول س ــرای محل ــه منطق ــه ‪ 22‬نی ــز‬ ‫در ایــن نشســت گفــت‪ :‬جوانــان بســیاری هســتند کــه بــرای کار و‬ ‫یادگیــری مهــارت بــه ســرای محلــه مراجعــه مــی کننــد و خواهــان‬ ‫ایــن هســتند کــه بــه انهــا کمــک شــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه وجـــود فض ــا ب ــرای ام ــوزش اف ــزود‪ :‬م ــا در‬ ‫س ــرای محل ــه از هم ــه کس ــانی ک ــه م ــی توانن ــد ب ــه زن ــان‪ ،‬جوان ــان‬ ‫مه ــارت بیاموزن ــد و انه ــا را ب ــه ب ــازارکار هدای ــت‬ ‫کنن ــد اس ــتقبال م ــی کنی ــم‪.‬‬ ‫فرش ایرانی در خارج بیشتر خواهان دارد‬ ‫مون ــا تاش ــان از مرک ــز م ــد و لب ــاس وزارت ارش ــاد نی ــز در ای ــن‬ ‫نشســت گفــت‪ :‬تــاش کــرده ام در زمینــه فــرش هــای کارت پســتالی‬ ‫ن ــواوری کن ــم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه حوزه فرش مظلوم واقع شده گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫حمایت از نواوری در این بخش و ارائه تسهیات به سختی صورت‬ ‫می گیرد و نیاز هست صندوق کارافرینی امید و شهرداری و سایر‬ ‫دستگاه ها به کمک بافندگان و فعاالن این بخش بیایند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه هشت سال سابقه کار در حوزه مد و‬ ‫لباس و صنایع دستی در حوزه بین الملل دارم گفت‪ :‬فرش های‬ ‫کارت پستالی بازار خوبی دارد ولی در طول سالهای گذشته‬ ‫همواره برای یافتن بافنده حرفه ای مشکل داشته و دارم‪.‬‬ ‫وی به تماس های مکرر خود با کمیته امداد و بهزیستی اشاره کرد‬ ‫و گفت‪:‬بهافرادیمختلفتماسمی گیرمولی کمتر کسیهست که‬ ‫به صورت حرفه و تمام وقت به انچه که نیاز داریم دل بدهد و کار کند‪.‬‬ ‫این کارشناس که تحصیات دکتری در حوزه علوم انسانی‬ ‫دارد گفت‪ :‬متاسفانه تعاملی بین بازارهای دنیا‪ ،‬نیاز انها و انچه‬ ‫که در داخل وجود دارد نیست‪ ،‬با وجود اینکه صنایع دستی‬ ‫شامل فرش در بین توریستها و عاقمندان گردشگری بویژه انها‬ ‫که عاقمند ایران هستند بسیار باالست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ده ها نفر با قالب و‬ ‫طرح نواورانه ما همکاری می کنند گفت‪ :‬امادگی داریم از بین‬ ‫کسانی که می خواهند با مد‪ ،‬مدل و طرح های ما فرش می بافند‬ ‫همکاری کنیم‪ ،‬اموزش بدهیم و شاغل نماییم‪.‬‬ ‫شناسنامه دار شذن فرش دستباف یک ضرورت است‬ ‫احمد خسروی فارغ التحصیل رشته فرش که دو سال اول‬ ‫المپیاد در حوزه بافت و مرمت فرش شده در این نشست گفت‪:‬‬ ‫در همایش بین المللی فرش هم در ارائه طرح های فرش کوچک‬ ‫و برجسته اول شدم ولی طرح های کسب و کار ما هنوز مورد‬ ‫قبول واقع نشده است و حمایت نشده است‪.‬‬ ‫وی از مرکز ملی فرش نیز انتقاد کرد و با تاکید بر تولید و بافت‬ ‫فرش های الیه دار و دیگر سبک های جدید گفت‪ :‬این مرکز باید‬ ‫از طرح ها و نواوری ها و کسب و کارهای حوزه فرش حمایت کند‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس رشــته فــرش بر طراحــی و صدور شناســنامه های‬ ‫فــرش تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬مــا امادگــی داریــم شناســنامه فــرش‬ ‫را بــا همــه جزئیــات مربــوط بــه نــوع فــرش‪ ،‬بافنــدگان‪ ،‬طــرح هــا‪،‬‬ ‫اســتحکام‪ ،‬چلــه کشــی فــرش و ‪ ...‬را ارائــه کنیــم ایــن موضــوع یــک‬ ‫ضــرورت بــرای برندهــای فــرش ایرانــی اســت‪.‬‬ ‫همچنین دراین نشست لیا رحیمی ‪ ،‬عاطفه محمدی‪،‬‬ ‫ناهید مساعدی ‪ ،‬لیا میزایی ‪ ،‬اکرم دولتی ‪ ،‬منصوره شاه بداغی‪،‬‬ ‫عباس کریمی‪ ،‬کبریقدیمی‪،‬ناهیدطهماسب‪،‬مرساحسینیخو‪،‬‬ ‫فاطمه یزدانی ‪ ،‬شیما مهروان ‪ ،‬عصت ناصری ‪ ،‬محمد صفوی‬ ‫منیژه کبیر ‪ ،‬مهپاره شفیعی و اعظم نکونکام شرکت کردند‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 5‬بهمن‪ 29-1398‬جمادی االولی‪ 25-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1186‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫یک شرکت خصوصی در منطقه ابرسان تبریز جهت تکمیل‬ ‫کادر خود در استان اذربایجان شرقی از افراد واجد‬ ‫● فوق لیسانس و باالتر حداقل‬ ‫●‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط● تمام وقت یا پاره وقت‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫متقاضی باید فار غ التحصیل دانشگاه های معتبر دولتی باشد‪.‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی (خواندن و نوشتن متون فنی)‬ ‫●خانم●لیسانس یا باالتر مهندسی مکانیک (گرایش مکانیک‬ ‫●تسلط در انجام جستجوی اینترنتی‬ ‫سیاالت اولویت میباشد)●حداقل یک سال سابقه کاری‬ ‫●سرعت در درک مطالب و تحلیل مسائل‬ ‫●مسلط به زبان انگلیسی (مکالمه‪ ،‬خواندن و نوشتن)‬ ‫●مسلط به افیس●روابط عمومی باال‬ ‫●ساعت کاری‪ 8 :‬صبح الی ‪ 4‬بعد از ظهر●حقوق قانون کار‬ ‫●بیمه‬ ‫کارشناس برق‬ ‫●مهندسی الکترونیک گرایش الکترونیک یا مخابرات‬ ‫● لیسانس و باالتر● تمام وقت‬ ‫●مسلط به طراحی بورد های الکترونیکی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه شغلی‬ ‫متقاضی باید فار غ التحصیل دانشگاه های معتبر دولتی باشد‪.‬‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫●مسلط به نرم افزار های طراحی ‪PCB‬‬ ‫‪job23866@gmail.com‬‬ ‫●اشنایی با انواع قطعات الکترونیکی‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫شرکت صنایع غذایی گلشهد واقع در تبریز ‪،‬جاده تهران جهت‬ ‫را به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫تکمیل کادر ازمایشگاه و کنترل کیفی خود در استان اذربایجان_‬ ‫‪ejob@faraz-alborz.com‬‬ ‫شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫مسئول فنی و کنترل کیفی‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت تکمیل سرمایه انسانی متخصص‬ ‫●خانم ‪ 1‬نفر‬ ‫●با تحصیالت مهندسی صنایع غذایی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪golshahdjob@gmail.com‬‬ ‫خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫● اقا●مهندس مکانیک‬ ‫(گرایش ساخت و تولید یا طراحی جامدات)‬ ‫●مسلط به امور اجرایی در تمام فرایندهای ساخت شامل برش‬ ‫و فرم ورق (ورقکاری)‪ ،‬ماشین کاری‪ ،‬مونتاژ جوش قطعات‪،‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کاری خود‬ ‫سطح استان اذربایجان غربی به تعداد‬ ‫را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪:‬‬ ‫‪estekhdam.hrm.esfahan@gmail.com‬‬ ‫با شرایط ذیل نیازمند است‪:‬‬ ‫بازاریاب‬ ‫●پورسانت تا ‪●٪۴‬پاداش و جوایز فصلی‬ ‫●ایاب و ذهاب●بیمه تامین اجتماعی‬ ‫●همکاری بصورت تمام وقت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪taghilou1400@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار جهت تکمیل کادر‬ ‫فروشگاهی خود در شهر ارومیه از میان افراد واجد‬ ‫شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫سرپرست ایمنی و حراست‬ ‫متقاضیان محترم واجد شرایط می توانند روزمه‪ ،‬سوابق شغلی و‬ ‫شماره تماس خود را با قید نام شهر و موقعیت شغلی “سرپرست‬ ‫حراست” به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪recruitment-irn@mafpars.com‬‬ ‫تا ‪ 15‬بهمن ماه ‪ 98‬تکمیل نمایند‪.‬‬ ‫‪ Solidworks‬و ‪ Catia‬و اصول نقشه کشی‬ ‫توانایی انجام کار گروهی‪.‬‬ ‫البرز‬ ‫شرکت پیشتاز طب زمان جهت تکمیل کادر خود در استان البرز‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫●اقا● ‪ 25‬تا ‪ 30‬سال‬ ‫● کاردانی یا کارشناسی علوم ازمایشگاهی‪،‬‬ ‫زیست شناسی یا رشته های مرتبط‬ ‫یک شرکت مهندسی جهت تکمیل کادر مدیریت پروژه در‬ ‫●فوق لیسانس●مکانیک‪ /‬هوافضا‬ ‫سایت عسلویه از مدیران محترم ‪،‬با تجربه مفید مدیریتی‬ ‫●تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫اعالم شده ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫دارای(حداقل ‪ ۱۰‬سال)در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی‬ ‫●مسلط به نرم افزارهای شبیه سازی جریان‬ ‫بوشهر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●دارای سابقه کار مرتبط●توانایی انجام کار گروهی‬ ‫خواهشمند است عالقمندان رزومه خود را به‬ ‫‪Self-Motivated‬‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪:‬‬ ‫‪hrinfo1398@gmail.com‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫شرکت خدمات اوا گستر اندیشان شرق جهت تکمیل‬ ‫نیروی انسانی خود در استان خراسان رضوی از افراد‬ ‫● خانم ‪ /‬اقا‬ ‫● مسئولیت پذیر‪ ،‬با انگیزه ‪ ،‬توانا ‪ ،‬منظم‪ ،‬متعهد‪ ،‬فعال‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫اپراتور ‪ CNC‬ا قا‬ ‫●سابقه کار حداقل ‪ 3‬سال●دیپلم‬ ‫اپراتور دستگاه تزریق خانم‬ ‫‪-5‬کارشناس ارشد ساخت‬ ‫●‪ 1‬نفر●فوق لیسانس‬ ‫● همکار بامدرک لیسانس مهندسی مکانیک یا شیمی‬ ‫●اقا و خانم●دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫●تسلط کامل بر روی نرم افزارهای مدل سازی سه بعدی‬ ‫‪ Solidworks‬و ‪ Catia‬و اصول نقشه کشی‬ ‫●توانایی انجام کار گروهی‪.‬‬ ‫●‪ 1‬نفر●اقا و خانم‬ ‫●لیسانس‪ /‬فوق لیسانس‬ ‫●تسلط کامل با نرم افزار نقشه کشی ‪Eplan‬‬ ‫●تسلط کامل با ادوات ابزار دقیق‬ ‫●اشنایی با نرم افزار ‪Solid works‬‬ ‫●همکاری بصورت تمام وقت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫واجدین شرایط لطفا رزومه خود را به ادرس زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪kst20123@yahoo.com‬‬ ‫جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود در استان قزوین‬ ‫‪n.moradhaseli@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یکشرکتتولیدیوصنعتیواقعدر کیلومتر‪ 20‬جادهمشهد–چناران‬ ‫خوزستان‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مسئول کارگزینی‬ ‫کادر فنی خود از استان خوزستان (خوابگاه داده میشود) جهت‬ ‫کارشناس تولید ا قا‬ ‫● اقا ● سابقه کار ‪ 5‬سال‬ ‫● مسلط به نرم افزار ‪ pwkara‬و امورپرسنلی‬ ‫●دیپلم یا باالتر‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫کارشناس مکانیک‬ ‫●اقا ●سابقه کار ‪ 5‬سال‬ ‫کار در اهواز با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫● کارشناس تعمیرات دستگاهها و بردهای الکترونیکی ● اقا‬ ‫● کارشناس طراحی و مهندسی معکوس‬ ‫دستگاههای الکتریکی و ابزار دقیقی‬ ‫کارشناس اتوماسیون صنعتی‬ ‫کارشناس ارشد بازار برق‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫● اشنایی با چیلرها ‪ ،‬دیگ های بخار‪ ،‬پمپ ها و کمپرسورها‬ ‫عنوان شغل درخواستی عنوان ایمیل ارسالی باشد‪.‬‬ ‫●کارشناسی یا باالتر‬ ‫‪paryanmang@paryanco.com‬‬ ‫تراشکار ماهر‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫یک شرکت پیمانکار جهت پروژه ای نفتی ‪ -‬دریایی در شهر‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ماهشهر یک نفر کنترل پروژه مقیم با حدود سابقه ‪ ۷‬سال را با‬ ‫توجه به شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫●دارای سابقه نفتی یا دریایی‬ ‫جهت کنترل کیفیت‬ ‫● تسلط به دیا گرام های ماشین االت و نیروی انسانی‬ ‫قالب ساز ا قا‬ ‫●اقا و خانم●لیسانس صنایع‪ /‬مکانیک‬ ‫● تسلط کامل به نرم افزارهای افیس‬ ‫●سابقه کار باالی ‪ 5‬سال● دیپلم‬ ‫●اشنایی با مباحث فنی در خصوص تجهیزات دوار‪.‬‬ ‫جاده شهریار‪ -‬کرج هفت جوی‪ ،‬منطقه صنعتی زرین دشت‬ ‫●تسلط کامل بر مبانی کنترل پروژه‪ ،‬نرم افزارهای ‪MSP‬‬ ‫● اشنا به نرم افزار هلو● اشنا به کامپیوتر و برنامه افیس‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫و اصول بکارگیری هدفمند‬ ‫زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫●دقت و سرعت عمل باال● ساعت کار‪ 8:30 :‬الی ‪17‬‬ ‫‪telapik@gmail.com‬‬ ‫●دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫● حقوق اداره کار‪ +‬بیمه‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫محدوده کار‪ :‬خیابان میرداماد‬ ‫درج شده ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫جنین گاو متقاضی استخدام افراد واجد شرایط ذیل میباشد‪.‬‬ ‫‪employment.maysa@yahoo.com‬‬ ‫کارشناس ازمایشگاه‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫● کارشناس یا کارشناس ارشد رشته های زیست شناسی‬ ‫شرکت مهندسی بازرگانی فراز البرز بهمنظور تکمیل کادر فنیخوددر‬ ‫(تکوین‪ ،‬سلولی مولکولی‪ ،‬ژنتیک‪ ،‬بیوشیمی‪،‬‬ ‫استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫میکروب شناسی و…) و علوم ازمایشگاهی‬ ‫کارشناس ارشد برق‬ ‫الزم به ذکر است که محل ازمایشگاه تولید جنین در پارک علم و‬ ‫●مهندسی برق (الکترونیک یا مخابرات)‬ ‫تکنسین تعمیرات و نگهداری ا قا‬ ‫شرکت مهندسی پارین صنعت ایلیا با بیش از ‪ 10‬سال سابقه‬ ‫‪-1‬کنترل پروژه‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ادرس ایمیل‬ ‫کارشناس تعمیرات و نگهداری ا قا‬ ‫فعالیت در صنایع برق‪ ،‬الکترونیک و ابزار دقیق جهت تکمیل‬ ‫● تسلط کامل به ‪ ●MSProject‬تسلط به تخصیص منابع‬ ‫جهت توسعه فعالیت های خود در زمینه تولید ازمایشگاهی‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس مهندسی ا قا‬ ‫‪hrm.estekhdam1400@gmail.com‬‬ ‫پژوهشگاه جهاد دانشگاهی ابن سینا (مرکز بایو فارم) در البرز‬ ‫قزوین‬ ‫توانایی انجام کار گروهی‬ ‫با قطعات پالستیک‬ ‫● حداقل ‪ 1‬سال سابقه کار مفید‬ ‫‪application.job2019@gmail.com‬‬ ‫شرکت تولیدی کار تک سیستم (سهامی خاص)‬ ‫جهت تکمیل منابع انسانی خود نیاز به تخصص های زیر دارد‪:‬‬ ‫●خانم‪ /‬اقا● لیسانس حسابداری‬ ‫●توانائی کار با نر م افزارهای مربوط به تجهیزات فوق‬ ‫به ادرس ایمیل درج شده ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫حسابدار انبار‬ ‫●اشنائی با کوره های فرایندی پاالیشگاهی و پتروشیمی‬ ‫‪-6‬کارشناس برق‬ ‫یک شرکت دانش بنیان و صنعتی در شهر مشهد‬ ‫تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫●تسلط کامل به زبان انگلیسی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می بایست رزومه کاری خود را‬ ‫● مسلط به دیسیپلین های ساخت اسکله‬ ‫شرکت پخش تجهیزات پزشکی مایسا واقع در اصفهان جهت‬ ‫شرکت فاتح صنعت کیمیا در شیراز جهت تکمیل کادر پرسنلی‬ ‫●دارای حقوق و مزایای عالی‬ ‫●مسلط به کامپیوتر●سابقه کار زیر یکسال‬ ‫● دیپلم‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●اشنایی با دستگاه تزریق پالستیک و اشنایی‬ ‫اصفهان‬ ‫‪info@parsa-li.ir‬‬ ‫●مسلط به سیستم های کنترل ‪ PLC‬و نحوه برنامه نویسی‬ ‫● کارشناسی یا باالتر‬ ‫مجموعه تالپیک جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد‬ ‫تعدادی مدرس زبان المانی‬ ‫●‪ 2‬نفراقا و خانم‬ ‫خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عبارت‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫به همکاری رزومه خود را به ادرس ایمیل‬ ‫«رزومه کارشناس تولید » در عنوان ایمیل به ادرس‬ ‫‪hrm@pishtazteb.com‬‬ ‫موسسه زبان پارسا در شیراز جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از‬ ‫‪-4‬ایرودینامیک‪ /‬تبدیل انرژی‬ ‫● خانم ● اشنایی با بازرگانی خارجی و زبان انگلیسی‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫فارس‬ ‫از عالقمندان درخواست می گردد‪ ،‬در صورت تمایل‬ ‫کارشناس کنترل و بهبود فرایندهای تولید‬ ‫شرکت پخش محصوالت بهداشتی ماهان‬ ‫متعهد ‪ ،‬فعال●حقوق ثابت (وزارت کار)‬ ‫مراجعه و در قسمت رویدادها فرم استخدام را نهایتا‬ ‫●تسلط کامل بر روی نرم افزارهای مدل سازی سه بعدی‬ ‫کمک انبار دار‬ ‫(با بیش از ‪ ۲۰‬برند انحصاری) جهت تکمیل کادر فروش خود در‬ ‫●خانم ‪ /‬اقا●مسئولیت پذیر ‪ ،‬با انگیز ‪ ،‬خالق ‪ ،‬منظم ‪،‬‬ ‫‪https://www.avicenna.ac.ir‬‬ ‫●دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مونتاژ اجزا‪ ،‬قطعات و مکانیزم ها‬ ‫فروشنده خانم و ا قا‬ ‫متقاضیان محترم به وب سایت پژوهشگاه به ادرس‬ ‫●‪ 1‬نفر●اقا و خانم●مهندسی مکانیک‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫●حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫فناوری البرز می باشد‪.‬‬ ‫‪-3‬نقشه کش‬ ‫●مسلط به برنامه ریزی‬ ‫‪-2‬طراح سایت‬ ‫●‪ 1‬نفر●اقا و خانم‬ ‫●کارشناس کامپیوتر گرایش نرم افزار‬ ‫●تسلط کامل بر طراحی سایت‪.‬‬ ‫●تسلط کامل بر روی نرم افزارهای گرافیکی‬ ‫●تسلط کامل بر روی نرم افزارهای ‪.Office‬‬ ‫●ایده پرداز در زمینه طراحی سایت●مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫●تسلط به تهیه انواع گزارشات و داشبوردهای مدیریتی‬ ‫● تسلط نسبی به ‪●PMBOK‬تسلط به ‪ CBS‬و جریان نقدینگی‬ ‫‪reza_kahen@yahoo.con‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت تولیدی صنعتی در استان خوزستان‪،‬‬ ‫اهواز با توجه به شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید ‪:‬‬ ‫کارشناس مکانیک ا قا‬ ‫●لیسانس مکانیک‬ ‫●دارای حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط با رشته‬ ‫●مسلط به نرم افزارهای افیس‬ ‫●مسلط به نرم افزار تخصصی رشته مکانیک‬ ‫‪jobrequest81@gmail.com‬‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت ا قا‬ ‫کارشناس متالورژی ا قا‬ ‫کارشناس برنامه ریزی تولید ا قا‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫محل کار‪ :‬شهرک صنعتی کاسپین در استان قزوین‬ ‫‪factory@cartechsystem.co‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت صنعتی واقع در شهرک صنعتی لیا در استان قزوین‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی و تخصصی خود از افراد با تخصصهای‬ ‫ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫طراح و نقشه کش صنعتی‬ ‫●با حداقل یکسال سابقه کار مرتبط‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به ادرس ایمیل‬ ‫درج شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪abzarsaz_arya@yahoo.com‬‬ ‫کرمان‬ ‫یک شرکت فوالدی در کرمان با توجه به شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس تحقیق و توسعه‬ ‫●کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – متالوژی‬ ‫(دانشگاه معتبر)‬ ‫●حدا کثر سن ‪ 32 :‬سال‬ ‫● ‪ 2‬سال تجربه مفید کاری در واحدهای صنعتی‬ ‫●تسلط به نرم افزارهای مربوطه با رشته تحصیلی‬ ‫●دارای سوابق و مقاالت علمی معتبر‬ ‫●دارای مهارت های ‪ICDL‬‬ ‫●متعهد‪ ،‬سخت کوش و منضبط‬ ‫●حقوق ‪ ،‬بیمه و مزایای عالی‬ ‫‪mohamadmahdi89@gmail.com‬‬ ‫حوادث‬ ‫شنبه‪ 5‬بهمن‪ 29-1398‬جمادی االولی‪ 25-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1186‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دستگیری ‪ ۱۲‬جوان گرفتار شده در شرکت هرمی کیونت‬ ‫جوانان فریب هر ا گهی استخدامی را نخورند‬ ‫معاون مبارزه با جرایم جعل و کاهبرداری پلیس ا گاهی پایتخت از دستگیری‬ ‫‪ ۱۲‬جوان گرفتار شده در شرکت هرمی موسوم به کیونت خبر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری مه ــر‪ ،‬س ــرهنگ کارا گاه جهانگی ــر تق ــی پ ــور اظه ــار ک ــرد‪:‬‬ ‫هجده ــم اذرم ــاه س ــال ج ــاری ج ــوان ناشناس ــی ب ــا مرک ــز فوریت ه ــای پلی ــس ‪۱۱۰‬‬ ‫تم ــاس و اع ــام ک ــرد‪ ،‬م ــن و تع ــدادی ج ــوان دیگ ــر چن ــد روز اس ــت ک ــه در ی ــک‬ ‫اپارتم ــان حب ــس ش ــده ای ــم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تیمی از ماموران کانتری ‪ ۱۱‬هفت چنار پس از ثبت شکایت اولیه‬ ‫نتیجه تحقیقات انجام شده را به بازپرس شعبه یکم دادسرای ناحیه ‪ ۳۱‬تهران‬ ‫منعکس و پرونده تشکیل شــده بــرای رس ـ ـیـ ــدگی تخصصی از کانتری ‪۱۱۱‬‬ ‫هفت چنار به اداره چهاردهم پلیس ا گاهی ارجاع شد‪.‬‬ ‫معاون مبارزه با جرایم جعل و کاهبرداری پلیس ا گاهی پایتخت اذعان داشت‪:‬‬ ‫کارا گاهان در بررسی اولیه دریافتند با باند کاهبرداری هرمی مواجه هستند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کارا گاهــان موفــق شــدند مخفیــگاه ایــن افــراد را در محــدوده‬ ‫هف ــت چن ــار شناس ــایی کنن ــد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ب ــا انع ــکاس اطاع ــات ب ــه دس ــت ام ــده‬ ‫ب ــه باز پ ــرس پرون ــده‪ ،‬دس ــتور دس ــتگیری اعض ــای ای ــن بان ــد ص ــادر و کارا گاه ــان‬ ‫بیس ــت و س ــوم دی م ــاه موف ــق ش ــدند در ی ــک عملی ــات پلیس ــی ‪ ۱۲‬ت ــن از اعض ــای‬ ‫ای ــن ش ــرکت را دس ــتگیر کنن ــد‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام انتظام ــی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬پ ــس از انتق ــال متهم ــان ب ــه پلی ــس ا گاه ــی در‬ ‫بررس ــی اولی ــه ب ــه دس ــت ام ــد‪ ۴ ،‬ت ــن از اف ــراد دس ــتگیر ش ــده س ــابقه دار ب ــوده و‬ ‫پی ــش ت ــر نی ــز در همی ــن زمین ــه دس ــتگیر ش ــده ان ــد‪.‬‬ ‫وی در خصوص فعالیت شرکت موسوم به کیونت‪ ،‬عنوان داشت‪ :‬شرکت‬ ‫کیونت در واقع همان شرکت هرمی موسوم به گلدکوئیست است که با تغییر عنوان‬ ‫و رویه این بار با عنوان استخدام در شرکت های دولتی و معتبر عضو گیری می کنند‬ ‫که اکثریت اعضای این باند از سایر استان ها به تهران امده اند و جوان هستند‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام انتظام ــی ادام ــه داد‪ :‬اعض ــای فع ــال در ای ــن ش ــرکت‪ ،‬اعض ــای‬ ‫جدی ــد ش ــرکت را ب ــه فعالی ــت در زمین ــه بازاریاب ــی ش ــبکه ای تش ــویق ک ــرده و ط ــی‬ ‫ً‬ ‫چندی ــن جلس ــه اموزش ــی نهایت ــا ب ــا مبالغ ــی مابی ــن ‪ ۳۰‬ت ــا ‪ ۴۰‬میلی ــون توم ــان انه ــا‬ ‫را ب ــه بهان ــه دریاف ــت س ــود مجب ــور ب ــه عضوگی ــری از می ــان دوس ــتان‪ ،‬بس ــتگان و ی ــا‬ ‫دستگیری ‪ ۳‬متهم شرکت های هرمی در تویسرکان‬ ‫بازداشت فردی با ادعای اعمال نفوذ‬ ‫در استخدامیک شرکت پتروشیمیماهشهر‬ ‫حجت االسام و المسلمین مرادی عنوان کرد‪ :‬در رسیدگی به این‬ ‫پرونده فردی به اتهام رشوه از متهم به دستگاه قضایی شکایت کرده است‬ ‫و همچنین طبق تحقیقات انجام شده این فرد از تعدادی شهروندان‬ ‫وجوهی را به همین عنوان دریافت کرده است که در حال بررسی است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تا کنون هیچ گونه ارتباطی بین این متهم و مجموعه‬ ‫پتروشیمی و یا سایر نهادها کشف نشده است‪.‬‬ ‫رئی ــس کل دادگس ــتری اس ــتان خوزس ــتان در پای ــان گف ــت‪ :‬چنانچ ــه‬ ‫اف ــرادی از او ش ــاکی هس ــتند و مس ــتنداتی دال ب ــر پرداخ ــت وج ــه ب ــه ای ــن‬ ‫عن ــوان را دارن ــد م ــی توانن ــد ب ــه دادس ــتانی ماهش ــهر مراجع ــه و ش ــکایت‬ ‫خ ــود را مط ــرح کنن ــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان از دستگیری‬ ‫فرمانده انتظامی بندرانزلی از انهدام‬ ‫یک باند شرکت هرمی و دستگیری ‪ ۱۱‬نفر از‬ ‫اعضای ان در این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫س ــرهـ ـن ــگ س ـ ـی ــدجـ ـعـ ـف ــر ج ــوان ــمردی‬ ‫در گفت وگو با ایسن ــا با اعام این خبر گفت‪:‬‬ ‫در پی دریافت خب ــری مبنی بر فعالیت یک‬ ‫شرکت هرمی در شهرستان بندرانزلی‪ ،‬بررسی‬ ‫موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی افزود‪ :‬پلیس با انجام‬ ‫تحقیقات محل فعالیت اعضای این باند‬ ‫را که یک منزل مسکونی در شهر انزلی بود‬ ‫شناسایی و با هماهنگی قضایی به محل‬ ‫مورد نظر اعزام شدند‪ ،‬در محل مورد نظر‬ ‫‪ ۱۱‬نفر از اعضای این شرکت هرمی دستگیر و‬ ‫‪ ۶۰‬جلد کتاب و جزوه اموزشی نیز کشف شد‪.‬‬ ‫س ــرهنگ جوانم ــردی ب ــا بی ــان اینک ــه‬ ‫متهمــان بــا تشــکیل پرونــده بــرای ســیر مراحــل‬ ‫قانون ــی ب ــه مرج ــع قضائ ــی معرف ــی ش ــدند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬شــرکت های هرمــی نیــروی کار جامعــه‬ ‫را از فعالیــت ســالم بــاز می دارنــد و شــهروندان‬ ‫بای ــد هوش ــیار باش ــند ت ــا فر ی ــب تبلیغ ــات‬ ‫وسوس ــه انگی ــز ب ــرای س ــرمایه گذاری در ای ــن‬ ‫ش ــرکت ها را نخورن ــد‪.‬‬ ‫‪ ۳‬متهم تشکیل شرکت های هرمی در این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ محمد معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر از‬ ‫دستگیری ‪ ۳‬متهم تشکیل شرکت های هرمی در شهرستان‬ ‫تویسرکان خبر داد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت‬ ‫غیر قانونی گروهی تحت عنوان شرکت تلفیق و هنر و عضو‬ ‫شدن تعدادی از جوانان و افراد بیکار در این گروه‪ ،‬بررسی‬ ‫موضوع در دستور کار پلیس اطاعات و امنیت شهرستان‬ ‫تویسرکان قرار گرفت‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان افزود‪ :‬پس از‬ ‫پایش اطاعاتی و بررسی موضوع مشخص شد ‪ ۳‬جوان‬ ‫که از اعضا و سرشاخه های این شرکت هرمی بودند‪ ،‬اقدام‬ ‫به جذب جوانان کرده و در یکی از اموزشگاه های ازاد‬ ‫شهرستان‪ ،‬کاس هایی در این زمینه برگزار می کنند‪.‬‬ ‫سرهنگ معصومی گفت‪ :‬ماموران پس از هماهنگی با‬ ‫مقام قضائی این ‪ ۳‬متهم را که در حال اموزش ‪ ۳۰‬نفر بودند‬ ‫دستگیر کردند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان با بیان اینکه این‬ ‫گونه شرکت ها موجب اخال در نظام بانکی می شوند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند‪.‬‬ ‫رئیس پلیس ا گاهی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد‬ ‫فرمانده انتظامی این شهر خبر داد‬ ‫دستگیری ‪ ۱۱‬عضو شرکت هرمی در بندرانزلی‬ ‫رفـــت و امـــد محـــدود در محـــل ســـکونت خـــود‪ ،‬بـــه وجـــود شـــرکت های هرم ــی‬ ‫ش ــک ک ــرده و پلی ــس را در جری ــان ق ــرار دهی ــد ‪.‬‬ ‫‪ -4‬هرگونـــه اســـتخدام در ســـازمان های دولتـــی از طریـــق رســـانه های جمع ــی‬ ‫اع ــام می ش ــود‪ .‬پ ــس در ص ــورت تم ــاس ی ــک دوس ــت قدیم ــی در م ــورد اس ــتخدام‬ ‫در ایـــن ســـازمان ها و وسوســـه و دعـــوت فرزنـــد شـــما بـــه تهـــران بـــه نیـــت فـــرد در‬ ‫عضوگی ــری ب ــرای ش ــرکت های هرم ــی ش ــک ک ــرده و مان ــع پاس ــخ مثب ــت فرزندت ــان‬ ‫ب ــه ای ــن دع ــوت ش ــوید ‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی تویسرکان عنوان کرد‪:‬‬ ‫رئیس کل دادگستری استان خوزستان به میزان خبرداد‬ ‫حجت االسام و المسلمین مرادی رئیس کل دادگستری استان‬ ‫خوزستان در گفتگو با خبرگزاری میزان گفت‪ :‬فردی که با ادعای اعمال‬ ‫نفوذ بعنوان استخدام در یک شرکت پتروشیمی ماهشهر از افراد متقاضی کار‬ ‫طلب رشوه می کرد‪ ،‬بازداشت شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در پی انتشار ویدیویی در رسانه های اجتماعی که در‬ ‫ان مردی برای اعمال نفوذ در استخدام یکی از نزدیکان فرد مقابل در‬ ‫یک شرکت پتروشیمی طلب رشوه کرده بود‪ ،‬این موضوع در دستور کار‬ ‫دادستانی ماهشهر قرار گرفت‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری استان خوزستان در ادامه بیان کرد‪ :‬این فرد‬ ‫با حضور در دادسرا تفهیم اتهام شد و در حال حاضر در بازداشت به سر‬ ‫می برد و تحقیقات قضایی در حال انجام است‪.‬‬ ‫س ــایر اعض ــای خان ــواده می کنن ــد ت ــا زمین ــه ادام ــه فعالی ــت خ ــود را فراه ــم کنن ــد‪.‬‬ ‫س ــرهنگ تق ــی پ ــور گف ــت‪ :‬کلی ــه متهم ــان ب ــا دس ــتور باز پ ــرس ش ــعبه ی ــک‬ ‫داد س ــرای ناحی ــه ‪ ۳۱‬ته ــران ب ــرای انج ــام تحقیق ــات تکمیل ــی در اختی ــار‬ ‫اداره چهارده ــم پلی ــس ا گاه ــی ق ــرار دارن ــد‪.‬‬ ‫س ــرهنگ تق ــی پ ــور در پای ــان ب ــه خانواده ه ــا و اف ــراد ج ــوان جویای ــی کار چن ــد‬ ‫توصی ــه ک ــرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬بعضا دیده شده افرادی که در ابتدای عضویت در این شرکت ها توسط‬ ‫پلیس نجات می یابند همچنان متعجب هستند که چرا پلیس مانع از شراکت‬ ‫انان در تجارتی سوداور شده است‪ .‬با یک مثال ساده برای این افراد می توان‬ ‫شرکت های هرمی را به جارو برقی تشبیه کرد که سود واقعی تنها نصیب‬ ‫سرشاخه های اصلی می شود و چیزی به افرادی که در مسیر جذب سرمایه به درون‬ ‫این جاروبرقی هستند نمی رسد ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -۲‬به هیچ وجه به درخواست مبالغ میلیونی (معموال ‪ ۳۰‬میلیون به باال)‬ ‫فرزندانتان که برای استخدام راهی تهران شده اند تحت عنوان ضمانت برای کار‬ ‫و خرید وسیله و… پاسخ مثبت ندهید و به اشنایان و اطرافیانتان نیز بسپارید به‬ ‫هیچ عنوان این پول را به فرزندتان ندهند‪ .‬تنها راهی که می توانید زمینه بازگشت‬ ‫فرزندتان را فراهم کنید عدم پرداخت پول می باشد چون تنها در این صورت است‬ ‫که این شرکت ها دست از اغفال سوژه برداشته و وی را رها می سازند‪.‬‬ ‫‪ -3‬نس ــبت ب ــه س ــکونت تع ــداد ز ی ــادی ج ــوان در ی ــک اپارتم ــان کوچ ــک و ب ــا‬ ‫کالهبرداری میلیاردی یک خانم از ‪۱۲‬نفر برای استخدام‬ ‫رئیـ ـس پلی ــس ا گاه ــی فرمانده ــی انتظام ــی اس ــتان‬ ‫کهگیلو ی ــه و بویراحم ــد از کش ــف کاهب ــرداری تح ــت‬ ‫عن ــوان اس ــتخدام اف ــراد ب ــه ارزش ‪ ۵‬میلی ــارد ر ی ــال خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار س ــرهنگ «س ــعید بال ــش زر» اف ــزود‪:‬‬ ‫در پ ــی گ ــزارش واصل ــه خانم ــی‪ ۳۵‬س ــاله ک ــه کارمن ــدان‬ ‫ش ــرکتی ب ــوده و خ ــود را وابس ــته ب ــه یک ــی از مس ــئوالن‬ ‫اس ــتان معرف ــی ک ــرده ب ــود از ‪ ۱۲‬نف ــر جه ــت اس ــتخدام‬ ‫کاهب ــرداری ک ــرده اس ــت‪ ،‬رس ــیدگی ب ــه موض ــوع در دس ــتور‬ ‫کار کارا گاه ــان اداره مب ــارزه ب ــا جع ــل و کاهب ــرداری ای ــن‬ ‫پلی ــس ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫وی اظهارکــرد‪ :‬مامــوران اداره مبــارزه بــا جعــل و کاهبرداری‬ ‫ب ــا اقدام ــات فن ــی و پلیس ــی مته ــم را شناس ــایی کردن ــد و‬ ‫ب ــا دع ــوت از م ــال باخت ــگان پرون ــده ای در ای ــن خص ــوص‬ ‫تش ــکیل دادن ــد‪.‬‬ ‫رئیـ ـس پلی ــس ا گاه ــی فرمانده ــی انتظامـــی اســـتان‬ ‫کهگیلو ی ــه و بویراحم ــد خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬مام ــوران ضم ــن‬ ‫هماهنگ ــی ب ــا مرج ــع قضائ ــی و پ ــس از تعقی ــب و مراقب ــت‬ ‫مته ــم را دس ــتگیر کردن ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ســرهنگ بالــش زر تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در بازجویــی هــای‬ ‫اولیــه بــه مبلــغ ‪ ۵‬میلیــارد ریــال کاهبــرداری از مــال باختــگان‬ ‫اعت ــراف و انگی ــزه خ ــود از انج ــام ای ــن عم ــل ناشایس ــت را‬ ‫مش ــکات مال ــی عن ــوان ک ــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از پایــگاه خبیــر پلیــس‪ ،‬وی بــا‬ ‫توصی ــه ب ــه ش ــهروندان در خص ــوص توج ــه ب ــه هش ــدارهای‬ ‫پلیـــس و عـــدم اطمینـــان بـــه افـــراد ناشـــناس؛ بیـــان ک ــرد‪:‬‬ ‫متهـــم دستــگـــــیر شـــــده پــــــس از تــــشـــــــکیل پـــــرونده‬ ‫ب ــه مرج ــع قضائ ــی معرف ــی ش ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫همکار پاتولوژیست اناتومیکال‬ ‫جهت همکاری در ازمایشگاه پاتولوژی‬ ‫در ساعات صبح‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪info@arminlab.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتی در صنعت اسانسوروپله برقی‬ ‫در واحد سرویس و نگهداری خود با شرایط ذیل دعوت به‬ ‫همکاری مینماید‪ -1 .‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫‪ -2‬دانش فنی باال ‪ -3‬دارای گواهینامه موتور‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪hr@sadralift.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫نیروی فنی دوربین مداربسته‬ ‫اشنایی کامل به سیستم انالوگ و ‪IP‬‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪hemersad@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بازرگانی فعال در غرب تهران‬ ‫از مدیر مالی و رئیس حسابداری‬ ‫با حداقل ‪ 15‬سال سابقه کار‬ ‫مسلط به قوانین مالیاتی حسابداری‬ ‫واردات و صادرات و رفع تعهد ارزی‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪rashamehrnikan@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی بازرگانی‬ ‫جهت تکمیل کادر مالی خود به یک حسابدار‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کارنیازمند است‪.‬‬ ‫‪akam.hesabdari.1398@gmail.com‬‬ ‫شرکت بازرگانی‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی (اقا)‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی و واردات‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار نیازمند است‪.‬‬ ‫‪occ.stv@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت بزرگ سدسازی‬ ‫کارشناس کنترل پروژه‬ ‫کارشناس دفتر فنی وکارشناس پیمان رسیدگی قراردادها‬ ‫‪ 5‬سال سابقه مفید در تهران و شهرستان‬ ‫‪HRportal.OMEC@gmail.com‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 5‬بهمن‪ 29-1398‬جمادی االولی‪ 25-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1186‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استخدام‪ -‬اصفهان‬ ‫استخدام ‪ -‬البرز‬ ‫استخدام ‪ -‬فارس‬ ‫یک شرکت بازرگانی واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر‬ ‫سایت مرجع صنایع غذایی و کشاورزی ایران جهت‬ ‫استخدام نیروی مسلط به فرانت و فرانت اند‬ ‫خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد با انرژی‬ ‫یکی یا چند از تکنولوژی های زیر ‪JavaScript, jQuery, :‬‬ ‫طراح وب سایت و سئوکار‬ ‫و انگیزه و توانمند با شرایط و مزایای مناسب دعوت‬ ‫‪React Native – Redux – JSX Responsive, HTML5‬‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪Bootstrap Gitlab React Native framework‬‬ ‫کارشناس نرم افزار‬ ‫‪TIMNAK.HR@GMAIL.COM‬‬ ‫● کارشناس یا کارشناس ارشد‬ ‫■□■‬ ‫● دارای تجربه ونمونه کاردرکد نویسی به زبان ‪– PHP‬‬ ‫شرکت نرم افزاری ارنا در شیراز جهت توسعه تیم برنامه‬ ‫ورد پرس‬ ‫نویسی خود‪ ،‬از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫●دارای تجربه ونمونه کاردرکد نویسی به زبان ‪NET- C#‬‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کامپیوتر‪ ،‬مدیریت●روابط عمومی قوی‬ ‫برنامه نویسان‬ ‫● مسئولیت پذیری●توانایی یادگیری‬ ‫●مسلط به ‪●Asp.net‬حرفه ای بودن و سابقه کار‬ ‫مفاهیم متنوع‬ ‫● مسلط به طراحی وبسایت و سئو‬ ‫● اشنایی به فتوشاپ‬ ‫● تسلط به پشتیبانی و جمع اوری محتوا‬ ‫●خاق در امر طراحی●ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪14‬‬ ‫● استان و شهر مورد نیاز‪ :‬اصفهان‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل درج شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪saderkala@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫همکاری به صورت استخدام‬ ‫تمام وقت یا پاره وقت میباشد‪.‬‬ ‫مهم نمی باشد‬ ‫داوطلبان محترم رزومه خود را به ادرس ایمیل درج شده‬ ‫●حقوق و مزایا نیز با توجه به سطح و سمت تعیین شده‪،‬‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫به افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری‬ ‫‪parstamkin@gmail.com‬‬ ‫در اصفهان نیازمندیم‪:‬‬ ‫■□■‬ ‫‪-1‬برنامه نویس ‪Back-end‬‬ ‫شرکت تمیم فن اوران نورسا واقع در کرج‪ ،‬سه راه‬ ‫● مسلط به ‪ Laravel‬و ‪ PHP‬و برنامه نویس ‪Front-end‬‬ ‫گوهردشت جهت گسترش فعالیت های خود در حوزه‬ ‫● مسلط به ‪ HTML5‬و ‪ CSS3‬و ‪ jQuery‬و اشنا با‬ ‫برنامه نویسی‬ ‫به صورت توافقی تعیین خواهد شد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است کاراموزان در فراخوان های بعدی در‬ ‫اولویت استخدام خواهند بود‪.‬‬ ‫قابلیت حل مسئله و کارتیمی‬ ‫متقاضیان محترم واجد شرایط می توانند رزومه را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪gln@systemgroup.net‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت ایران هتل اناین‬ ‫استخدام ‪ -‬مشهد‬ ‫جهت تکمیل کادر خود‬ ‫شرکت انفور ماتیک واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل‬ ‫در شهر مشهد از افراد واجد‬ ‫پس از مصاحبه با توجه به سطح تخصص شما به عنوان‬ ‫کاراموز پروژه محور‪،‬کارشناس یا کارشناس ارشد برنامه‬ ‫نویسی وب از شما دعوت به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫‪ ReactJs‬و ‪(VueJs‬لطفا در این ردیف شغلی در صورت‬ ‫از افراد مستعد و دارای روحیه همکاری تیمی‬ ‫عاقه مندان‪ ،‬لطفا رزومه خود را به ادرس ایمیل‬ ‫کادر خود به برنامه نویس مسلط به ‪Asp.net, sqlserver,‬‬ ‫تسلط و نیز همکاری بصورت پاره وقت‪،‬‬ ‫به صورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫در اگهی ارسال بفرمایید‪.‬‬ ‫‪js, html, entity, framework, webapplication‬‬ ‫تمام وقت و پروژه ای تماس بگیرید)‬ ‫برنامه نویس ‪PHP‬‬ ‫‪arenaco.jobs@gmail.com‬‬ ‫نیازمند است‪.‬‬ ‫‪-2‬کاراموز طراحی سایت و برنامه نویسی‬ ‫برنامه نویس ‪Backend‬‬ ‫■□■‬ ‫‪yasin.313m@gmail.com‬‬ ‫●مسلط به زبان برنامه نویسی ‪ PHP‬و یکی از فریم وورکهای‬ ‫شرکت ماشین سازی اسیاکار باچهل سال سابقه در زمینه‬ ‫■□■‬ ‫‪ Yii2‬یا ‪Laravel‬‬ ‫طراحی‪ ،‬ساخت و نصب تجهیزات انتقال مواد‪،‬‬ ‫●مسلط به ‪MYSQL, Restful API‬‬ ‫شرکت پیشتازان سفر اسمان پاژ جهت تکمیل کادر‬ ‫ازعاقه مندان طبق موارد ذیل ‪،‬در شیراز دعوت به‬ ‫●اشنا به ‪OOP, Design Patterns, Trello, Gi‬‬ ‫پشتیبانی خود از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫همکاری به عمل می اورد‪.‬‬ ‫لطفا رزومه ی خود را جهت بررسی به ادرس ایمیل‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ‪IT‬‬ ‫درج شده ارسال نمایید ‪.‬‬ ‫●تسلط به کانفیگ و مدیریت سرور های ویندوز ‪۲۰۰۸‬‬ ‫●تسط برنرم افزار ‪،‬سخت افزار‪،‬شبکه ‪،‬ویندوزسرور‬ ‫‪s.gholamimanesh@gmail.com‬‬ ‫و ‪ ۲۰۱۲‬و‪● ۲۰۱۶‬تسلط به مدیریت و بروزرسانی سرورهای‬ ‫■□■‬ ‫عاقه مند ومستعد باپشتکار‬ ‫مبتنی بر لینوکس نظیر ‪, Ubunto CentOS‬‬ ‫●تسلط وعیب یابی سخت افزار ونرم افزار‬ ‫ما به دنبال یک طراح رابط کاربری ‪UX/UI‬‬ ‫کارشناس ‪IT‬‬ ‫● تسلط به مفاهیم مرتبط با سرورهای ایمیل ‪ ،‬دیتابیس‬ ‫●توانایی کارباامورشبکه وسرور‬ ‫●اقا جهت کار در دفتر الکترونیک قضایی‬ ‫و وب● تسلط به مجازی سازی و مدیریت سرور و‬ ‫با تجربه و خاق هستیم برای طراحی رابط کاربری و‬ ‫●سرویس رفت وبرگشت ازشهرک صنعتی به کلیه نقاط‬ ‫●دارای یکی از مدارک کارشناسی ‪ IT‬مهندسی فناوری‬ ‫دارای تجربه کار با ‪ ESXI‬و ‪● VM‬اشنایی با سیستم‬ ‫قسمتهای گرافیکی پروژه های شرکت‪.‬‬ ‫صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫اطاعات یا کارشناسی کامپیوتر مهندسی نرم افزار‬ ‫های مانیتورینگ و پایش ترافیک● اشنایی با مدیریت‬ ‫● حداقل ‪ 2‬سال سابقه طراحی رابط کاربری در موضوع‬ ‫●تجربه کار و مهارت در زمینه ‪ ●IT‬تجربه کار و مهارت‬ ‫متقاضیان میتوانند سوابق کاری خودرا به ادرس ایمیل‬ ‫روترهای میکروتیک● دارا بودن مدارک فنی شبکه ‪،‬‬ ‫وب و اپلیکیشن ● داشتن نمونه کارهای موفق قابل ارائه‬ ‫در زمینه شبکه های کامپیوتری● تجربه کار و مهارت‬ ‫درج شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ ،LPIC‬مدارک امنیتی و سیستم عامل و دیگر مدارک فنی‬ ‫‪Hr.asiakar97@gmail.com‬‬ ‫در جلسه مصاحبه حضوری ‪ -‬داشتن تجربه در ایجاد‬ ‫در زمینه دوربین های مداربسته●دارای مدرک ‪ICDL‬‬ ‫■□■‬ ‫مرتبط امتیاز محسوب می گردد‪ .‬لطفا رزومه خود را به‬ ‫‪ wireframe , prototype , storyboard , userflow‬و ‪....‬‬ ‫●سرعت باالی تایپ متون ●دارای حسن اخاق‪،‬‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫مجموعه چاپ و تبلیغات سرویس های طایی در فارس‬ ‫‪resume.safarbooking@gmail.com‬‬ ‫در راستای گسترش و تکمیل کادر پرسنلی خود اقدام به‬ ‫■□■‬ ‫جذب نیرو در بخش زیر می نماید ‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری در شرکت رسیس پردازش پارس‪،‬‬ ‫از عاقمندان به حوزه طراحی سایت و برنامه نویسی‪ ،‬در‬ ‫یک محیط سالم و حرفه ای دعوت به همکاری‬ ‫می نماییم‪ .‬در صورت پذیرفته شدن در دوره ی کاراموزی‬ ‫رایگان‪ ،‬امکان استخدام برای شما میسر خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل درج شده ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪estekhdam2050@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫● تجربه حرفه ای در استفاده از نرم افزارهای گرافیکی‬ ‫مانند فتوشاپ ‪ Photoshop‬و ایلوستراتور ‪ Illustrator‬و‬ ‫اسکچ ‪ ● Sketch‬تجربه با ‪ ،Sketch‬در طراحی ایکون و‬ ‫‪ UI Animation‬یک مزیت است ● توانایی پیاده سازی‬ ‫طرح بر اساس نیاز پروژه و رعایت دید کلی و هدف تعیین‬ ‫شده در تک تک بخشهایی که طراحی میکنید مانند‬ ‫ترکیب رنگ و سایز و ‪ ....‬که نیازمند دید کلی طراح به‬ ‫پروژه است ‪ -‬داشتن ایده های خاقانه برای رفع مشکات‬ ‫و ارائه راه حل ‪ -‬توانایی اپدیت بودن با جدید ترین‬ ‫استانداردهای طراحی رابط کاربری و نرم افزارهای مرتبط‬ ‫منضبط و مسئولیت پذیری باال● ترجیحا مجرد‬ ‫● زیر ‪ 30‬سال ●محل سکونت ترجیحا ازادگان کرج و یا‬ ‫ً‬ ‫اطراف ان باشد لطفا رزومه خود را ایمیل فرمایید‪.‬‬ ‫‪khadamat.ghazaee6001@gmail.com‬‬ ‫ ‬ ‫‪-1‬طراح سایت‬ ‫■□■‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ادرس‬ ‫استخدام ‪ -‬اذربایجان شرقی‬ ‫ایمیل زیر ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫شرکت توسعه گران نرم افزار اذربایجان (دانش بنیان)‬ ‫‪goldenservices.ir@gmail.com‬‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود در شهر تبریز از افراد واجد‬ ‫■□■‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫استخدام ‪ -‬قم‬ ‫برنامه نویس و برنامه نویس ارشد‬ ‫یک موسسه فرهنگی و قرانی در قم جهت تکمیل کادر‬ ‫● تعداد‪ 8 :‬نفر‬ ‫پرسنلی خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است‪.‬‬ ‫فعال در حوزه امنیت فناوری اطاعات‬ ‫کارشناس پشتیبانی فنی (‪)help desk‬‬ ‫● زن و مرد ● سن‪ :‬حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫● تحصیات دانشگاهی مرتبط با کامپیوتر‬ ‫شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫استخدام برنامه نویس‬ ‫ارشد ‪Front-End‬‬ ‫● اشنایی کامل با ‪ HTML5‬و ‪CSS3‬‬ ‫● اشنایی کامل با ‪ LESS‬و ‪SASS‬‬ ‫● تسلط به ‪ Javascript‬و ‪ framework‬های ان شامل‬ ‫‪●jQuery‬اشنایی کامل به ‪ AgularJS‬و ‪2 Angular‬‬ ‫● اشنا به نرم افزارهای کار با عکس مانند ‪PhotoShop‬‬ ‫● اشنایی کامل با مفاهیم ‪SEO‬‬ ‫● ایده پرداز و خاق و دارای روحیه کار تیمی‬ ‫● اشنا به مفاهیم مهندسی نرم افزار و کد نویسی تمیز‬ ‫از عاقمندان درخواست می گردد‪ ،‬در صورت تمایل به‬ ‫همکاری رزومه خود را به ادرس ایمیل اعام‬ ‫شده ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪jobs.iranhotel@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬یزد‬ ‫یک شرکت فعال در یزد برای تکمیل کادر فنی‬ ‫خود به ‪ 4‬نفر با شرایط زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫برنامه نویس اندروید‬ ‫● محدوده سنی ‪30-18‬‬ ‫●مشتاق به یادگیری و پیشرفت‬ ‫● پایبند به ارزش های اخاقی‬ ‫● معتقد به اصول مشتری مداری‬ ‫● منظم و مسئولیت پذیر●تسلط کامل به جاوا‬ ‫● تسلط کامل به ‪Android studio‬‬ ‫● ساعت کاری‪ :‬تمام وقت( شنبه تا چهارشنبه ‪ ۸‬الی‬ ‫● تسلط به ‪architect components‬‬ ‫‪ ۱۶‬و پنجشنبه ها ‪ ۸‬الی ‪ - ) ۱۳:۳۰‬محل شغل‪ :‬مشهد‬ ‫● اشنایی با معماری های ‪ MVVM‬و ‪MVP‬‬ ‫خیابان سلمان فارسی● اشنایی کامل با مباحث و‬ ‫● تسلط بر دیزاین پترن ها‬ ‫مفاهیم شبکه● توانایی در پیاده سازی ‪، domain‬‬ ‫شامل ‪singletone , observer , builder‬‬ ‫پیکربندی شبکه ● سابقه کار در حوزه شبکه های‬ ‫● دارای تجربه کاری در استفاده از ‪ WebService‬ها‬ ‫(‪)REST, JSON, APIs‬‬ ‫با ان کار به صورت دورکاری و کاراموزی مد نظر ما نیست‪.‬‬ ‫●مسلط به دات نت – ‪MVC‬‬ ‫ارسال رزومه و نمونه کار به‬ ‫برنامه نویس‬ ‫متقاضیان محترم واجد شرایط می توانند رزومه خود را به‬ ‫‪Support@pakagroup.ir‬‬ ‫● یک نفر●اقا●متدین‬ ‫کامپیوتری ●حقوق و مزایا‪ - :‬توافقی ‪ +‬بیمه راه ارتباطی‪:‬‬ ‫ایمیل اعام شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫● مسلط به ‪ UI‬و ‪ UX‬و همچنین‬ ‫ارسال رزومه به ادرس‬ ‫‪ info@asd.ir‬و ‪Edari.asd@gmail.com‬‬ ‫شرکت نرم افزاری زیگورات به منظور تکمیل کادر فنی‬ ‫■□■‬ ‫● مسلط به فناوری های پردازش فیلم و تصویر‬ ‫‪info@rasiss.ir‬‬ ‫از عاقمندان درخواست می گردد‪ ،‬در صورت تمایل به‬ ‫■□■‬ ‫خود نیروی جوان ‪ ،‬متعهد ‪ ،‬حرفه ای و متخصص در‬ ‫یک شرکت در تبریز جهت تکمیل کادر خود از واجدین‬ ‫همکاری رزومه خود را به ادرس ایمیل اعام شده‬ ‫زمینه های زیر استخدام می نماید ‪:‬‬ ‫یک شرکت کامپیوتری جهت کار در مشهد نیازمند‬ ‫شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Back End : - MVC Core - EF Core - SQL Server -‬‬ ‫‪tebyan1382@yahoo.com‬‬ ‫‪ ● Clean Coding - Postman‬اشنایی با ‪ NoSql‬حقوق از‬ ‫طراح وب سایت‬ ‫همکاری تعدادی برنامه نویس‬ ‫● مسلط به (‪front end (UI-UX‬‬ ‫■□■‬ ‫●با حقوق مناسب وشرایط زیر همچنین یک مدیر فنی‬ ‫‪ 4‬میلیون تومان به باال ‪ : Front End‬یکی از‬ ‫● تمام وقت●خانم یا اقا‬ ‫تخصص های پایین ● ‪AngularJS - ReactJS + React‬‬ ‫● با حقوق بسیار عالی و بیمه‬ ‫استخدام ‪ -‬گیالن‬ ‫‪ ● Native - Flutter‬حقوق از ‪ 3‬میلیون تومان به باال‬ ‫شرکت همکاران سیستم گیان جهت تکمیل کادر خود‬ ‫متقاضیان محترم واجد شرایط می توانند رزومه خود را به‬ ‫‪● : Wordpress‬متخصص ‪ ● PHP‬حقوق از ‪ 2.5‬میلیون‬ ‫از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫ایمیل شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫به باال لطفا رزمه خود را به ادرس زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫کارشناس استقرار و پشتیبانی‬ ‫‪1000e3it@gmail.com‬‬ ‫‪info@itamin.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫● دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد از‬ ‫● با سابقه و تجربه مفید● دارای مدرک لیسانس نرم افزار‬ ‫یا باالتر و یک سال سابقه مفید ● تسلط به برنامه نویسی‬ ‫وب (‪ ● ) Python ، Angular‬تسلط به ‪ Sql‬متقاضیان‬ ‫محترم لطفارزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫دانشگاههای معتبر در رشته های تحصیلی حسابداری‪،‬‬ ‫‪Info@Pnkrec.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫● توانایی کار با ‪ RESTful API‬و ‪Git‬‬ ‫تجربه کاری در استفاده از ‪Socket.IO ، WebSocket‬‬ ‫● اشنایی با امنیت نظیر رمزنگاری ‪rsa‬‬ ‫● اشنایی با ‪ndk‬‬ ‫● شی گرایی و توانایی حل مساله‬ ‫● اشنایی با فایربیس و کرش لیست‬ ‫● روحیه ی تیمی و تاش برای پیشرفت‬ ‫قابلیت یادگیری تکنولوژی های جدید‬ ‫داشتن توانایی در زمینه تحلیل نیازمندی های نرم افزاری‬ ‫و اجرای فنی ان‬ ‫متقاضیان محترم واجد شرایط می توانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل اعام شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪karizma.gamestudio@gmail.com‬‬ ‫◄قابل توجه کارشناسان و متخصصان فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫دپارتمان ‪ IT‬و مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار جهاددانشگاهی با توجه به قرارداد فی مابین با شرکت ها و برندهای معتبر اقدام به معرفی کارشناسان و متخصصان‬ ‫کامپیوتر ‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار به شرکت های متقاضی نموده است ‪ .‬لذا متقاضیان می بایست به ادرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن ذکر شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان انقالب اسالمی‪ ،‬ابتدای پل کالج خیابان خارک‪ ،‬پال ک‪ 26‬تلفکس‪02166747747 :‬‬ ‫بازارکار نوین‬ ‫شنبه‪ 5‬بهمن‪ 29-1398‬جمادی االولی‪ 25-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1186‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ایجاد ‪ 55‬شغل مستقیم توسط‬ ‫شرکت فناور پارک علم وفناوری البرز‬ ‫رئی ــس هی ــات مدی ــره ش ــرکت ژال تجهی ــز عض ــو‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری البــرز گفــت‪ :‬حضــور در پــارک هــای‬ ‫عل ــم وفن ــاوری ب ــرای ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان ی ــک‬ ‫فرص ــت اس ــت‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی پارک‬ ‫علم و فناوری البرز‪ ،‬مهندس قدرت اله رئیسی‪،‬‬ ‫رئیس هیات مدیره شرکت ژال تجهیز البرز گفت‪:‬‬ ‫این شرکت فناور در زمینه تولید وسایل ازمایشگاهی‪،‬‬ ‫بیمارستانی و تحقیقاتی و کشاورزی فعال است و‬ ‫توانسته برای‪ 55‬نفر در حوزه فناور و دانش بنیان شغل‬ ‫مستقیم ایجاد نماید‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن شــرکت بســیاری تجهیــزات مــورد نیــاز داخلــی را مــی ســازیم و‬ ‫و بــه بــازار عرضــه مــی کنیــم گفــت‪ :‬یکــی از عوامــل موفقیــت مــا عــاوه بــر کار و تــاش تیمــی‬ ‫بــرای رفــع نیازهــای داخلــی‪ ،‬حضــور در پــارک علــم و فنــاوری البــرز اســت کــه دســتاوردهای‬ ‫خوبــی بــرای مــا داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حمایــت هــای معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری از شــرکت‬ ‫ه ــای دان ــش بنی ــان گف ــت‪ :‬ای ــن حمای ــت ه ــا ش ــرایط خوب ــی را فراه ــم نم ــوده و م ــی توان ــد ب ــه‬ ‫خر ی ــد داخل ــی کم ــک کن ــد‪.‬‬ ‫یک مقام مسئول خبر داد‪:‬‬ ‫کارخانه نواوری «فارس»‬ ‫افتتاح می شود‬ ‫رئیــس مرکــز توســعه فنــاوری هــای راهبــردی معاونــت علمــی بــا بیــان اینکــه در بهمــن مــاه‬ ‫کارخان ــه ن ــواوری ش ــیراز راه ان ــدازی م ــی ش ــود گف ــت‪ :‬پی ــش بین ــی ک ــرده ای ــم ت ــا ش ــهریور‬ ‫س ــال ‪ ۸ ،۹۹‬کارخان ــه دیگ ــر را راه ان ــدازی کنی ــم‪.‬‬ ‫دکت ــر اس ــماعیل ق ــادری ف ــر در گفتگ ــو ب ــا خبرن ــگار مه ــر در خص ــوص کارخانه ه ــای‬ ‫ن ــواوری گف ــت‪ :‬کارخانه ه ــای ن ــواوری اس ــتارت اپ کمپ های ــی هس ــتند ک ــه در راس ــتای‬ ‫حمای ــت از ایده ه ــا و تربی ــت نی ــروی انس ــانی و متخص ــص ب ــرای ایج ــاد ش ــرکتهای دان ــش‬ ‫بنی ــان ایج ــاد ش ــده ان ــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬معاونــت علمــی بــرای تقو یــت زیســت بــوم نــواوری در کشــور ســعی دارد‬ ‫ب ــا بازس ــازی و بهس ــازی پهنه ه ــای صنعت ــی متروک ــه و پرهی ــز از ایج ــاد زیرس ــاخت های زائ ــد‬ ‫در دل شــهر زیســت بــوم نــواوری را ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫رئی ــس مرک ــز توس ــعه فناور ی ه ــای راهب ــردی معاون ــت علم ــی ریاس ــت جمه ــوری ب ــا‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه بــا ایــن مفهــوم بــه دنبــال توســعه فضاهــا در پهنه هــای صنعتــی و پهنه هــای‬ ‫ش ــهری هس ــتیم‪ ،‬گف ــت‪ :‬بدی ــن واس ــطه اس ــتفاده از ظرفی ــت ش ــرکتهای دان ــش بنی ــان و‬ ‫جوان ــان و اس ــتعدادهای برت ــر را تس ــهیل می کنی ــم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به راه اندازی کارخانه نواوری فارس گفت‪ :‬شیراز دومین شهری است که دارای‬ ‫کارخانه نواوری می شود‪ .‬این مکان به زودی و در بهمن ماه افتتاح خواهد شد؛ در حال حاضر‬ ‫عملیات عمرانی و بهسازی این کارخانه تمام و تعدادی تیم در ان مستقر شده اند‪.‬‬ ‫ق ــادری ف ــر عن ــوان ک ــرد‪ :‬پی ــش بین ــی ش ــده ای ــن کارخان ــه ب ــا حض ــور مقام ــات رس ــمی‬ ‫ً‬ ‫کش ــور رس ــما افتت ــاح ش ــود و در اختی ــار زیس ــت ب ــوم ن ــواوری ق ــرار بگی ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه وی‪ ،‬برنام ــه ر ی ــزی ک ــرده ای ــم ک ــه در هم ــه اس ــتان هایی ک ــه ای ــن مز ی ــت وج ــود‬ ‫دارد کارخانــه نــواوری راه انــدازی کنیــم؛ بــر اســاس برنامــه ر یــزی هــا‪ ،‬تــا پایــان شــهریور ســال‬ ‫این ــده‪ ۸ ،‬کارخان ــه دیگ ــر راه ان ــدازی ش ــود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به میزبانی پارک فناوری پردیس ؛‬ ‫استارت اپ های خارجی و ایرانی گرد هم می ایند‬ ‫نشست سرمایه گذاری فناوری(‪ )TIM‬با حضور‬ ‫سرمایه گذارانارشدبیشاز‪ ۱۱‬کشور جهانبرگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکاربه نقل از معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬دومین نشست سرمایه‬ ‫گذاری فناوری (‪ )TIM‬در کنار همتایان ایرانی‪،‬‬ ‫طرح های خود را عرضه می کنند‪ .‬هدف محوری این‬ ‫نشست «ارائه فرصت های سرمایه گذاری» است‪.‬‬ ‫میالد صدر خانلو رئیس شبکه فن بازار‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت‪:‬‬ ‫در این دوره سخنرانانی از کشورهای هند‪ ،‬ترکیه‬ ‫و‪ ...‬حضور خواهند داشت و در رابطه با اخرین‬ ‫تحوالت نواوری بین المللی نظرات خود را با‬ ‫شرکت کنندگان در میان می گذارند‪.‬‬ ‫به گفته صدر خانلو‪ ،‬استارت اپ های خارجی‬ ‫نیز در کنار استارت اپ های ایرانی در این رویداد‬ ‫طرح های خود را عرضه می کنند تا از فرصت حضور‬ ‫سرمایه گذاران بین الملی‪ ،‬استفاده کنند‪ .‬در این‬ ‫رابطه تا کنون بیش از ‪ ۴۰‬استارت اپ از کشورهای‬ ‫مختلف‪ ،‬فرایند ثبت نام خود را تکمیل کرده اند‪.‬‬ ‫دومین نشست سرمایه گذاری فناوری با موضوع‬ ‫ارائه فرصت های سرمایه گذاری در ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۶‬بهمن‬ ‫ماه و به میزبانی پارک فناوری پردیس و با حمایت‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫صندوق های مالی وابسته به این معاونت و‬ ‫مشارکت بخش خصوصی‪ ،‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫در نخستین همایش و نمایشگاه شتابدهنده های ازاد اعالم شد‬ ‫تمرکز سرمایه دانشگاه بر وام دانشجویی و کسب وکار دانش بنیان‬ ‫رئیس دانشگاه ازاد اسالمی با بیان اینکه از طریق‬ ‫جابجایی ها و تجمیع فضای اموزشی فضاهایی را‬ ‫در مرکز شهر ازاد کرده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬در دهه فجر ‪ ۵‬سرای‬ ‫نواوری در تهران افتتاح خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمد مهدی طهرانچی در‬ ‫جمع خبرنگاران در نخستین همایش و نمایشگاه‬ ‫شتابدهنده های ازاد که امروز در محل نمایشگاه‬ ‫اقتصاد دانش بنیان این دانشگاه برگزار شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دانشگاه ازاد اسالمی این افتخار را دارد که‬ ‫در شرایطی که کشور از سوی دشمنان در هجمه‬ ‫اقتصادی قرار گرفته‪ ،‬با یک نگاه نو به اموزش عالی‬ ‫و کارکرد اموزش عالی حرکت جدیدی را در عرصه‬ ‫فناوری و نواوری شروع کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دانشگاه ازاد در سراسر کشور‬ ‫گسترده است و در همه شهرهای کشور شعبه دارد‪.‬‬ ‫می خواهیم این بستر را برای توسعه فناوری و نواوری‬ ‫و حمایت از اقتصاد کشور و بسترسازی اقتصاد‬ ‫دانش بنیان و اشتغال دانش بنیان به کار گیریم‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه ازاد اسالمی اظهار کرد‪:‬‬ ‫این حرکت ملی است که فقط نمی توانست با‬ ‫خود دانشگاه ازاد انجام شود؛ بنابراین از تمام‬ ‫شتابدهنده های فعال کشور دعوت کردیم و طی‬ ‫یک مصاحبه بسیار خوب بهترین ها را انتخاب‬ ‫کردیم‪ .‬در نهایت از ‪ ۲۰‬شتابدهنده و همه مدیران‬ ‫واحدها دعوت کردیم تا با نگاه جدید که تشکیل‬ ‫بازار فناوری و سرای نواوری است و بستر سازی‬ ‫که به صورت قانونی در دانشگاه ازاد شکل گرفته‪،‬‬ ‫از طریق ارتباط دهی بین زیرساخت دانشگاه و‬ ‫شتابدهنده هایی که تجربه های ملی موفق دارند‪،‬‬ ‫هم افزایی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫طهرانچی با اشاره به ظرفیت های دانشگاه‬ ‫ازاد‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت این دانشگاه بیش از یک‬ ‫میلیون دانشجو‪ ۲۴ ،‬هزار عضو هیئت علمی‪۱۱۰۰۰ ،‬‬ ‫ازمایشگاه فعال و ‪ ۲۰‬میلیون متر مربع ساختمان‬ ‫فعال در تمام شهرهای کشور و نگاه نو است که‬ ‫با کارهایی که در کشور صورت گرفته‪ ،‬پیوند‬ ‫می دهیم‪ .‬امیدواریم این یک کار بهمن وار در حوزه‬ ‫اشتغال دانش بنیان و بستر نواوری باشد که بتواند‬ ‫در شرایط اقتصادی کنونی برو ن رفت را فراهم کند‪.‬‬ ‫فراخوان جذب واحدهای فناور در مرکز رشد گیاهان دارویی‬ ‫جهاددانشگاهی یزد‬ ‫ب ــه هم ــت مرک ــز رش ــد گیاه ــان دارو ی ــی س ــازمان‬ ‫جهاددانش ــگاهی اس ــتان ی ــزد فراخ ــوان ج ــذب‬ ‫واحده ــای فن ــاور انج ــام م ــی پذی ــرد‪.‬‬ ‫ب ـ ـ ــه گ ـ ـ ــزارش رواب ـ ـ ــط ع ـ ـم ـ ـ ــومی سـ ــازم ـ ـ ــان‬ ‫جـهاددانشـگ ـ ــاهی اسـت ـ ــان ی ـ ــزد‪ ،‬م ـ ــرکز رش ــد‬ ‫گیاه ــان دارو ی ــی س ــازمان در فراخوان ــی اق ــدام ب ــه‬ ‫ج ــذب واحده ــای فن ــاور ب ــه و ی ــژه کش ــاورزان‪،‬‬ ‫گلخان ــه داران‪ ،‬دان ــش اموخت ــگان رش ــته کش ــاورزی‬ ‫ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت‪ ،‬اف ــراد خ ــاق و دارای ای ــده‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫می تواننــد بــه ادرس اشــکذر‪ ،‬خیابــان امــام خمینــی‪،‬‬ ‫رو ب ــه روی بان ــک مس ــکن‪ ،‬مرک ــز رش ــد گیاه ــان‬ ‫دارو ی ــی جهاددانش ــگاهی اس ــتان ی ــزد مراجـ ـ ــعه‬ ‫و ی ــا ب ــا شم ـ ـ ــاره تـ ـلـ ـ ــفن ‪ 32727693‬تم ــاس‬ ‫حاص ــل کنن ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫با حمایت ستاد توسعه‬ ‫فناوری های نرم و هویت ساز؛‬ ‫زیست بوم استارتاپ های فرهنگی‬ ‫گسترش می یابد‬ ‫ارزش اف ــزوده ایج ــاد ش ــده در کااله ــای‬ ‫فرهنگ ــی از جن ــس ارزش اف ــزوده م ــد نظ ــر‬ ‫اقتص ــاد دان ــش بنی ــان اس ــت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش بـــازارکار ســـید محمـــد‬ ‫حس ــین س ــجادی نی ــری دبی ــر س ــتاد توس ــعه‬ ‫فناور ی ه ــای ن ــرم و هوی ــت س ــاز معاون ــت‬ ‫علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری‬ ‫در مراســـم پایانـــی پنجمیـــن دوره جایـــزه‬ ‫فیروزه‪،‬گف ــت‪ :‬ارزش اف ــزوده ایج ــاد ش ــده در‬ ‫کااله ــای فرهنگ ــی از جن ــس ارزش اف ــزوده‬ ‫مـــد نظـــر اقتصـــاد دانـــش بنیـــان اســـت‬ ‫رویداد بالنده‬ ‫سید محمد حسین سجادی نیری دبیر ستاد توسعه فناور ی های نرم و‬ ‫هویت ساز در این جشنواره گفت‪ :‬بالنده و پویا بودن یک رویداد‪ ،‬ابزار مناسبی‬ ‫است تا به وسیله ان زنده بودن ان رویداد سنجیده شود‪ .‬طی این چند دوره ای‬ ‫که جشنواره جایزه فیروزه برگزار شد‪ ،‬سعی شده است که هر سال‪ ،‬با نوزایی و‬ ‫ایجاد تغییراتو گنجاندن ایده های جدید‪ ،‬یک حرکتبالندهرو به جلوایجاد گردد‪.‬‬ ‫مشارکت استان ها‬ ‫دبیر ستاد توسعه فناور ی های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری با اشاره به تمهیدات برگزاری این رویداد‪ ،‬افزود‪ :‬در سال‬ ‫جاری موضوع تسری این رویداد و اثار ان به استان ها مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه نیــری‪ :‬در پنجمیــن رویــداد جایــزه فیــروزه‪ ،‬ســه اســتان در برگــزاری‬ ‫جشـــنواره مشـــارکت داشـــتند و خوشـــحال هســـتم کـــه اســـتان سیس ــتان و‬ ‫بلوچس ــتان در ای ــن می ــان نق ــش وی ــژه ای ایف ــا ک ــرد‪.‬‬ ‫نیاز به توسعه کاالی فرهنگی‬ ‫س ــید محم ــد حس ــین س ــجادی نی ــری‪ ،‬ضم ــن اب ــراز امی ــدواری ب ــرای توس ــعه‬ ‫بیش ــتر هم ــکاری معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری و وزارت ارش ــاد‬ ‫اســامی‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬در کشــور نیــاز ویــژه ای بــه کاالهــای فرهنگــی وجــود دارد‬ ‫و ای ــن ح ــوزه نیازمن ــد توج ــه بیش ــتری از س ــوی تم ــام دس ــتگاه ها اس ــت‪.‬‬ ‫ارزش افزوده‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه در ی ــک اقتص ــاد دان ــش بنی ــان بای ــد ارزش‬ ‫افــزوده بــر اســاس فنــاوری و دانــش ایجــاد شــود‪ ،‬حــوزه محصــوالت فرهنگــی نیــز‬ ‫ب ــه زع ــم بن ــده‪ ،‬ح ــوزه ای اس ــت ک ــه در ان ارزش اف ــزوده مبتن ــی ب ــر ای ــن دان ــش‬ ‫ضمن ــی رس ــوب یافت ــه در ط ــی س ــالیان و ادوار مختل ــف ب ــه دس ــت ام ــده اس ــت‪.‬‬ ‫کمک به زیست بوم‬ ‫دبیـــر ســـتاد توســـعه فناور ی هـــای نـــرم و هویـــت ســـاز در ادامـــه گف ــت‪:‬‬ ‫حوزه ه ــای مانن ــد اس ــباب ب ــازی‪ ،‬ف ــرش‪ ،‬صنای ــع دس ــتی‪ .....،‬می توانن ــد ارزش‬ ‫اف ــزوده قاب ــل توجه ــی ب ــه هم ــراه داش ــته باش ــند‪ ،‬ب ــه همی ــن جه ــت اس ــت ک ــه‬ ‫معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری س ــعی ک ــرده اس ــت ک ــه همی ــار‬ ‫زیســـت بـــوم و فعالیت هـــای وزارت ارشـــاد اســـامی در ایـــن حوزه هـــا باش ــد‪.‬‬ ‫پنجمی ــن دوره جای ــزه فی ــروزه در چه ــار بخ ــش «اس ــباب بازی و عروس ــک»‪،‬‬ ‫«هدای ــای فرهنگ ــی»‪« ،‬نوشـ ـت افزار» و «اس ــتارتاپ های فرهنگ ــی»‪ ،‬ب ــا حمای ــت‬ ‫معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری‪ ،‬برگــزار شــد و منتخبیــن جوایــزی‬ ‫دریاف ــت کردن ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی در منطقه سید خندان در استان تهران‬ ‫از افراد دارای شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫نوع همکاری‪ :‬تمام وقت‬ ‫اشنایی با مفاهیم کلی حسابداری‬ ‫سرعت و دقت باال و مشارکت در کار تیمی‬ ‫اشنایی با نرم افزار ‪Excel‬‬ ‫پایه حقوق وزارت کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job.info.teh@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اخبار اموزشی‬ ‫شنبه‪ 5‬بهمن‪ 29-1398‬جمادی االولی‪ 25-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1186‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫از طریق سازمان سنجش‬ ‫پذیرش دانشجو‬ ‫تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی‬ ‫در بهمن ماه‬ ‫پذیرش دانشجو در مرحله «تکمیل ظرفیت» دوره های کاردانی فنی‪ ،‬کاردانی حرفه ای‪،‬‬ ‫مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) مهرماه سال ‪ ۱۳۹۸‬در بهمن ماه‬ ‫سال جاری انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی‪ ،‬ادامه پذیرش در مرحله‬ ‫«تکمیل ظرفیت» دوره های کاردانی فنی‪ ،‬کاردانی حرفه ای‪ ،‬مهندسی فناوری و کارشناسی‬ ‫حرفه ای (ناپیوسته) مهرماه سال ‪ ۱۳۹۸‬در بهمن ماه سال جاری انجام می شود‪.‬‬ ‫جزییات مربوط به رشته محل های دارای شرایط پذیرش در این مرحله از طریق سایت‬ ‫سازمان سنجش اموزش کشور به نشانی ‪ www.sanjesh.org‬اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیان ثبت نام و تحصیل در این دانشگاه و مراکز اموزشی تابعه‪ ،‬هفته اینده منتظر‬ ‫اطالعات بیشتر ما در سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی به ادرس ‪ www.uast.ac.ir‬باشند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫شورای سنجش و پذیرش اعالم کرد‬ ‫اولتیماتوم به دانشگاه ازاد برای لغو تغییر‬ ‫رشته متخلفان علوم پزشکی‬ ‫شورای سنجش و پذیرش دانشجو اعالم کرد‪ :‬دانشگاه ازاد باید تغییر رشته متخلفان‬ ‫استفاده کننده از تسهیالت فرزندان اعضای هیئت علمی را لغو و مستندات را تا‬ ‫‪ ۳۰‬بهمن ماه ‪ ۱۳۹۸‬به شورا ارسال کند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬اطالعیه دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در خصوص مصوبات‬ ‫بیست و دومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو تاریخ ‪ ۳۰‬اذر ‪ ۹۸‬منتشر شد‪.‬‬ ‫در این اطالعیه امده است‪ :‬بیست و دومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ‬ ‫‪ ۳۰‬اذر ‪ ۹۸‬تشکیل و اهم مصوبات شورای مذکور به قرار ذیل است‪:‬‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی موظف است‪ ،‬تغییر رشته و انتقال ‪ ۱۳۴‬نفر از فرزندان اعضای‬ ‫هیئت علمی بر اساس مصوبه هیئت رئیسه ان دانشگاه در سال ‪ ۱۳۹۶‬به رشته های پزشکی‪،‬‬ ‫دندانپزشکی و داروسازی که فاقد شرایط و ضوابط دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ‪۷۳۵‬‬ ‫تاریخ ‪ ۲۵‬تیرماه ‪ ۹۲‬شورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص تسهیالت فرزندان اعضای‬ ‫هیئت علمی به شماره ‪/۶۹۳۱۲‬و تاریخ ‪ ۱۴‬مردادماه ‪ ۹۲‬هستند را لغو کند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫ازمون بین المللی تافل‬ ‫‪ ۱۲‬بهمن ماه برگزار می شود‬ ‫ن اینترنتی تافل (ای‪.‬بی‪.‬تی) برای اولین بار از‬ ‫معاون اموزشی کانون زبان ایران گفت‪ :‬ازمو ‬ ‫‪ ۱۲‬بهمن ماه سال جاری در مرکز ازمون های بین المللی این کانون برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از کانون زبان ایران‪ ،‬علیرضا اسالمی اظهار داشت‪ :‬کانون زبان‬ ‫ایران پس از فراهم اوردن تجهیزات به روز و اموزش نیروی انسانی متخصص‪ ،‬با گذراندن‬ ‫ازمون ها و دریافت استانداردهای الزم‪ ،‬با امضای تفاهم نامه همکاری با موسسه ‪ ETS‬برای‬ ‫اولین بار‪ ،‬ازمون بین المللی تافل اینترنتی را برگزار می کند‪.‬‬ ‫وی در خصوص این ازمون خاطرنشان کرد‪ :‬تافل ‪( IBT‬مخفف ‪Test of English as a‬‬ ‫‪ )Foreign Language‬یکی از معتبرترین ازمون های بین المللی زبان انگلیسی است که افراد‬ ‫زیادی از سراسر دنیا هر ساله در ان شرکت می کنند‪.‬‬ ‫معاون اموزشی کانون زبان ایران گفت‪ :‬حدود ‪ ۱۰‬هزار دانشگاه و موسسه اموزش عالی‬ ‫مختلف در دنیا مدرک تافل را معتبر می دانند‪.‬‬ ‫منابع و حذفیات کنکور ‪ ۹۹‬اعالم شد‬ ‫فهرس ــت حذفی ــات و مناب ــع س ــئواالت ازم ــون‬ ‫سراس ــری س ــال ‪ ۹۹‬در س ــایت س ــازمان س ــنجش ام ــوزش‬ ‫کش ــور منتش ــر ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬س ــازمان س ــنجش ام ــوزش کش ــور‬ ‫فهرس ــت حذفی ــات و مناب ــع س ــئواالت ازم ــون سراس ــری‬ ‫س ــال ‪ ۱۳۹۹‬نظ ــام ‪ ۶-۳-۳‬و نظ ــام قدیم ــی را اع ــام ک ــرد‬ ‫شورای سنجش و پذیرش دانشجو‬ ‫شورای سنجش و پذیرش دانشجو تغییر رشته و انتقال‬ ‫‪ ۱۳۴‬نفر از فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد به‬ ‫رشته های پزشکی‪ ،‬دندان پزشکی و داروسازی را لغو کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش‬ ‫رئی ــس اتحادی ــه دانش ــگاه های غیرانتفاع ــی‬ ‫وضعی ــت موسس ــات غیرانتفاع ــی را در س ــند امای ــش‬ ‫ام ــوزش عال ــی را تش ــریح ک ــرد و گف ــت‪ :‬وزارت عل ــوم در‬ ‫ص ــدور مج ــوز دانش ــگاه ب ــرای س ــه موسس ــه ک ــه ادغ ــام‬ ‫ش ــده ان ــد تعل ــل م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫علــی اهــون منــش در گفتگــو بــا مهــر در بــاره وضعیــت‬ ‫موسس ــات و دانش ــگاه های غیرانتفاع ــی در س ــند امای ــش‬ ‫ام ــوزش عال ــی و اینک ــه ای ــا ادغ ــام ش ــده و ی ــا کاه ــش‬ ‫خواهنــد یافــت‪ ،‬گفــت‪ :‬ســند امایــش امــوزش عالــی بــرای‬ ‫دانشــگاه های دولتــی در دســت اجــرا اســت امــا در بخــش‬ ‫خصوص ــی چ ــون ام ــوال موسس ــات و دانش ــگاه های‬ ‫غیرانتفاع ــی ش ــخصی ب ــوده و ب ــه خودش ــان تعل ــق دارد‬ ‫وزارت عل ــوم نمی گو ی ــد ک ــه ای ــن موسس ــات ادغ ــام ی ــا‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫• اقا‪ ،‬خانم• تمام وقت‬ ‫•حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫•کارشناسی یا کارشناسی ارشد صنایع‪،‬مدیریت‬ ‫صنعتی‪،‬بازرگانی‪،‬کامپیوتر‪،‬زبان‬ ‫•سابقه کار ‪ 4 :‬سال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪jazbniroosep@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یکی از بزرگترین کارخانجات تولید محصوالت برقی و الکترونیکی کشور‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس مارکتینگ‬ ‫• اقا ‪ ،‬خانم•زیر ‪ 30‬سال•ترجیحا کارشناسی مهندس برق‬ ‫از دانشگاه های معتبر و یا رشته های مشابه•یک سال سابقه فروش و‬ ‫مارکتینگ ترجیحا در صنایع مرتبط•روابط عمومی قوی و اماده جلسات‬ ‫حضوری با سازمانها و ارگان های دولتی و خصوصی‪.‬‬ ‫کار صرفا در حوزه فروش تخصصی بوده و گزینه های دارای سابقه‬ ‫فروش و مارکتینگ تخصصی و عالقمند به این مقوله در اولویت‬ ‫استخدام می باشند‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪m.kiaee@golnoor.com‬‬ ‫دانشجو طی اطالعیه ای اعالم کرد؛ از ازمون سراسری سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬به بعد‪ ،‬پذیرش چهار رشته پرمتقاضی پزشکی‪،‬‬ ‫داروسازی‪ ،‬دندانپزشکی و دامپزشکی دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی به صورت متمرکز و هم زمان با پذیرش دوره های‬ ‫روزانه‪ ،‬پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه های‬ ‫دولتی با انتخاب رشته متمرکز توسط سازمان سنجش‬ ‫اموزش کشور انجام می شود‪.‬‬ ‫بر اساس مصوبات بیست و دومین جلسه شورای‬ ‫سنجش و پذیرش دانشجو دانشگاه ازاد موظف است‪،‬‬ ‫تغییر رشته و انتقال ‪ ۱۳۴‬نفر از فرزندان اعضای‬ ‫هیات علمی بر اساس مصوبه هیات رئیسه ان دانشگاه‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۶‬به رشته های پزشکی‪ ،‬دندان پزشکی و‬ ‫داروسازی که فاقد شرایط و ضوابط دستورالعمل اجرایی‬ ‫مصوبه جلسه ‪ ۷۳۵‬مورخ ‪ 25‬تیر سال ‪ 92‬شورای عالی‬ ‫انقالب فرهنگی در خصوص تسهیالت فرزندان اعضای‬ ‫هیات علمی است را لغو کند‪.‬‬ ‫کارنامه پذیرفته شدگان فراگیر پیام نور منتشر شد‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬اسامی ‪ ۱۵‬هزار نفر به عنوان‬ ‫پذیرفته شدگان نهایی رشته های تحصیلی ازمون ورودی‬ ‫دوره های فراگیر تحصیالت تکمیلی (دانش پذیری‬ ‫کارشناسی ارشد) دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫مهلت ثبت نام در رشته های بدون ازمون دانشگاه ها‬ ‫بازهم تمدید شد‬ ‫مهلت ثبت نام در رشته های بدون ازمون های‬ ‫کنکور سراسری‪ ،‬کاردانی به کارشناسی و کاردانی نظام‬ ‫جدید فنی و حرفه ای با انتشار سری چهارم رشته محل‬ ‫های جدید بازهم تمدید شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬مرحله تمدید پذیرش در‬ ‫ً‬ ‫رشته های تحصیلی صرفا با سوابق تحصیلی دوره های‬ ‫رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی‬ ‫تعلل وزارت علوم در صدور مجوز دانشگاه‬ ‫برای موسسات ادغامی‬ ‫تجمی ــع ش ــوند‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬موسس ــات غیرانتفاع ــی می توانن ــد ب ــه‬ ‫ص ــورت داوطلبان ــه ب ــا یکدیگ ــر ادغ ــام ش ــوند و بای ــد ب ــه‬ ‫ای ــن س ــمت حرک ــت کنن ــد و ب ــرای انج ــام ای ــن کار وزارت‬ ‫علــوم بایــد مشــوق و تشــویق هایی را بــرای ایــن موسســات‬ ‫لح ــاظ کن ــد ت ــا ای ــن کار اجرای ــی ش ــود‪.‬‬ ‫رئی ــس اتحــادی ـ ــه دانــشگــا هه ـ ــای غ ـیــران ـتـ ـفـ ــاعی‬ ‫(نوبتبیستم)در سایتسازمانسنجشمنتشرشد‪.‬‬ ‫پذیرفته شدگان نهایی ضمن مراجعه به سایت اینترنتی‬ ‫دانشگاه پیام نور و ا گاهی از تاریخ و نحوه ثبت نام در کد رشته‬ ‫قبولیدر زمانمقرر برایثبت نامبهمراکزمربوطمراجعه کنند‪.‬‬ ‫در سه گروه اموزشی؛‬ ‫ادام ـ ــه داد‪ :‬در ح ــال حاض ــر ‪ ۳‬موسس ــه غیرانتفاع ــی ک ــه‬ ‫از اس ــتانداردهای الزم برخ ــوردار هس ــتند‪ ،‬در اســـتان‬ ‫خراســان رضــوی بــا یکدیگــر ادغــام شــده انــد و قــرار شــده‬ ‫درصورت ــی ک ــه ای ــن کار انج ــام ش ــود وزارت عل ــوم مج ــوز‬ ‫دانش ــگاه ش ــدن ان را ص ــادر کن ــد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬ول ــی متاس ــفانه وزارت علـــوم تعلـــل‬ ‫ک ــرده و ای ــن تعه ــد خ ــود را انج ــام نمی دهـــد و مـــا ایـــن‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫روزانه‪ ،‬نوبت دوم (شبانه)‪ ،‬پیام نور‪ ،‬غیرانتفاعی‪ ،‬مجازی و‬ ‫پردیس خودگردان دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی در‬ ‫ازمون سراسری سال ‪ ۱۳۹۸‬دوشنبه ‪ ۳۰‬دی ماه ‪ ۹۸‬به پایان‬ ‫رسید و با توجه به انتشار سری چهارم رشته محل های‬ ‫جدید‪ ،‬این محل تا ‪ ۱۵‬بهمن ماه تمدید شد‪.‬‬ ‫گالیـــه را از وزیـــر علـــوم و وزارت علـــوم داریـــم و در‬ ‫پیگیری های ــی ک ــه ص ــورت گرفت ــه عن ــوان ش ــده مس ــئله‬ ‫حقوقـــی ادغـــام ایـــن موسســـات درحـــال بررســـی اس ــت‪.‬‬ ‫اهـــون منـــش افـــزود‪ :‬بایـــد وزارت علـــوم تســـهیالت‬ ‫الزم بـــرای اجرایـــی شـــدن ادغـــام داوطلبانـــه موسس ــات‬ ‫غیرانتفاع ــی را ایج ــاد کن ــد ت ــا انه ــا ای ــن کار را انج ــام داده‬ ‫و ب ــرای س ــایر موسس ــات الگ ــو باش ــند‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬در ابتـــدا ‪ ۳۵۰‬موسســـه و دانش ــگاه‬ ‫غیرانتفاع ــی در ح ــال فعالی ــت ب ــود ک ــه ح ــدود ‪ ۴۰‬واح ــد‬ ‫ان بــه دالیــل مختلــف تعطیــل و یــا ظرفیــت ان صفــر شــد‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۳۱۰‬موسســه و دانشــگاه غیــر انتفاعــی در‬ ‫ح ــال فعالی ــت اس ــت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫کارشناس ارشد خدمات‬ ‫پس از فروش‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫•تمام وقت•ترجیحا کارشناسی کامپیوتر یا الکترونیک‬ ‫•اشنایی کامل با بازار ماشینهای اداری و لوازم دیجیتال‬ ‫•اشنایی با نصب‪،‬عیب یابی و نگهداری سیستم های کامپیوتری‪ ،‬ماشین های اداری‬ ‫•اشنایی با تعمیرات انواع مادر بورد‪ ،‬چاپگرهای حرارتی ‪ ،‬سخت افزارهای مبتنی بر‬ ‫سیستم عامل اندروید•اشنایی با استانداردهای محصوالت حوزه ‪ IT‬و قطعات ان‬ ‫•اشنایی به فرایند های خدمات پس از فروش‬ ‫•خلق ایده‪ ،‬پیشنهاد‪ ،‬راهکارهای نو در انجام کار‬ ‫•اشنایی با سیستم های ارتباط با مشتری و رسیدگی به شکایات انان‬ ‫•توانایی جمع اوری و تجزیه تحلیل اطالعات ‪ ،‬مستندسازی و تهیه گزارشات سازمانی‬ ‫•اشنایی با نرم افزارهای کاربردی فروش و خدمات پس از فروش‬ ‫•دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاری مفید•اشنایی کامل به زبان انگلیسی‬ ‫حقوق توافقی‬ ‫بیمه از روز اول‬ ‫کارشناس تعمیرات حرفه ای‬ ‫موبایل و تبلت‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫• تمام وقت•مسلط به تعمیرات بوردهای الکترونیکی‪ /‬موبایل ‪ /‬گجتهای هوشمند‬ ‫•تسلط کامل به تعویض قطعات انواع گوشی هاو تبلتهای اندروید و ‪IOS‬‬ ‫•دقت و سرعت در عیب یابی•تسلط به سخت افزار و نرم افزار اندروید و ایفون‬ ‫•مسلط به تکنولوژی های جدید در حوزه فناوری اطالعات‬ ‫•اشنا به حوزه خدمات پس از فروش‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مفید شرکتی در مراکز معتبر تعمیرات موبایل و تبلت‬ ‫اشنایی با نرم افزارهای کاربردی فروش و خدمات پس از فروش‬ ‫اشنایی کافی با زبان انگلیسی‬ ‫حقوق توافقی‬ ‫بیمه از روز اول‬ ‫‪bazargani.estekhdam@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫برای دوره بیستم؛‬ ‫انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد‬ ‫به رشته های پزشکی لغو شد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت پیمانکاری جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارمند امور پیگیری و دفتری‬ ‫•اقا‪ ،‬خانم•تمام وقت‬ ‫•مسلط به امور پیگیری و دفتری•مسلط به ‪Word , Excel‬‬ ‫تهیه گزارش مالی•پیگیری•بایگانی‬ ‫•باسابقه حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را در در‬ ‫قالب فایل ‪ pdf‬به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫به رزومه هایی که در قالب ‪ pdf‬نباشند‬ ‫ترتیب اثر داده نخواهد شد‬ ‫و برای ــن اس ــاس‪ ،‬حذفی ــات دروس تخصص ــی گ ــروه‬ ‫ازمایش ــی عل ــوم ریاض ــی وفن ــی و عل ــوم تجر ب ــی‪ ،‬دروس‬ ‫تخصص ــی گ ــروه ازمایش ــی عل ــوم انس ــانی‪ ،‬دروس‬ ‫تخصص ــی گ ــروه عل ــوم و مع ــارف اس ــامی و دروس‬ ‫عموم ــی ب ــرای داوطلب ــان نظ ــام جدی ــد و نظ ــام قدی ــم‬ ‫کنک ــور سراس ــری مش ــخص ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس اع ــام س ــازمان س ــنجش‪ ،‬ثب ــت ن ــام ب ــرای‬ ‫ش ــرکت در ازم ــون سراس ــری س ــال ‪ ۹۹‬از ‪ ۱۶‬بهمـــن مـــاه‬ ‫س ــال ج ــاری اغ ــاز می ش ــود و ای ــن مهلـــت ‪ ۲۴‬بهمـــن‬ ‫پای ــان م ــی پذی ــرد‪ .‬ای ــن ازم ــون روزه ــای پن ــج ش ــنبه ‪ ۱۲‬و‬ ‫جمع ــه ‪ ۱۳‬تی ــر م ــاه س ــال ‪ ۹۹‬برگ ــزار می شـــود‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@sinap-co.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه فناوری اطالعات و بیمه‬ ‫جهت تکمیل نیروی انسانی کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫•جنسیت‪ :‬اقا ‪ ،‬خانم•مدرک تحصیلی مرتبط(کاردانی امور اداری‪-‬کارشناسی مدیریت دولتی و ‪•)...‬سابقه کاری مفید و مرتبط حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫•مسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی•مسلط به سیستم های حضور غیاب به ویژه(‪)pwkara،pwnet‬‬ ‫•مسلط به امور کارگزینی و اتوماسیون اداری و ‪•icdl‬مسلط به امور اموزش و ارزیابی عملکرد پرسنل به صورت دوره ای و تحلیل ان‬ ‫•دارای مهارت های ارتباطی و فن مذا کره•تجزیه و تحلیل امور مربوط به حوزه منابع انسانی با رویکرد فرایند محور•انجام کلیه امور مربوط‬ ‫به فرایند جذب و استخدام کارکنان•انجام اقدامات الزم در فرایند نگهداشت نیروها‬ ‫•اجرای فرایند اموزش و توسعه منابع انسانی(نیازسنجی‪،‬طراحی‪،‬اجرا و ارزیابی فرایند)‬ ‫•تهیه و تحلیل گزارش های منابع انسانی و ارائه راه جل جهت بهبود‬ ‫•نگارش‪ ،‬تدوین‪ ،‬بروزرسانی و بازنگری ایین نامه های و مستندات منابع انسانی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Jobs@sibitec.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت مهندسین مشاور ژئوتکنیک جهت تکمیل کادر فنی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ژئوتکنیک‬ ‫• اقا‪ ،‬خانم• تمام وقت•کارشناس ارشد مکانیک خاک‬ ‫•با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪geozamin@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در زمینه تجهیزات ازمایشگاهی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫• اقا•دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در زمینه برق‬ ‫یا مهندسی پزشکی‬ ‫•تعمیر و خدمات پس از فروش دستگاه های ازمایشگاهی شرکت‬ ‫پشتیبانی تلفنی و حضوری فنی دستگاه ها‬ ‫•اعزام به مراکز تحت پوشش در سراسر کشور و ‪..‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪employment96p@yahoo.com‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 29 -1398‬جمادی االولی ‪ 25 -1441‬ژانویه ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1186‬‬ ‫مشاور رییس سازمان بهزیستی کشور خبر داد‬ ‫لحاظ شدن سهمیه ‪ ۳‬درصدی معلولین‬ ‫در استخدامی های کشور‬ ‫مشاور رییس سازمان بهزیستی کشور در امور معلولین درباره سهمیه استخدام سه درصد‬ ‫معلوالن بیان کرد‪ :‬این سهمیه جدا و به بهزیستی داده می شود و بعد از این در استخدامی های‬ ‫کشور سهمیه معلوالن حتما لحاظ خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار «علی همت محمودنژاد» در حاشیه گردهمایی اعضای شوراهای شهر و‬ ‫روستای استان کرمان در جمع خبرنگاران افزود‪ :‬تمام تاش ما بر اجرای قانون حمایت از حقوق‬ ‫معلوالن است که متاسفانه مقاومت هایی وجود دارد و با توجه به مشکات خاص کشور و‬ ‫سخت شدن تامین بودجه‪ ،‬مشکاتی در این زمینه برای معلوالن نیز به وجود امده است‪.‬‬ ‫مشاور رییس سازمان بهزیستی کشور در امور معلولین با بیان اینکه علی رغم مشکات‬ ‫مالی‪ ،‬امسال هزینه افراد دارای ضایعه نخاعی را از ‪ ۲۰۰‬هزار تومان به بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫افزایش دادیم اظهار کرد‪ :‬مشکات افراد دارای معلولیت بسیار زیاد است و تاش می کنیم‬ ‫دولت همه بودجه معلوالن را بدهد که ‪ ۱۱۰۰‬میلیارد تومان برای قانون حمایت از معلوالن در‬ ‫نظر گرفته شده که انتظار داریم سازمان برنامه و بودجه ان را کامل پرداخت کند‪.‬‬ ‫محمودنژاد درباره سهمیه استخدام سه درصد معلوالن بیان کرد‪ :‬این سهمیه جدا و‬ ‫به بهزیستی داده می شود و بعد از این در استخدامی های کشور سهمیه معلوالن حتما‬ ‫لحاظ خواهد شد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫ازمون بین المللی تافل ‪ ۱۲‬بهمن ماه‬ ‫برگزار می شود‬ ‫ن اینترنتی تافل (ای‪.‬بی‪.‬تی) برای اولین‬ ‫معاون اموزشی کانون زبان ایران گفت‪ :‬ازمو ‬ ‫بار از ‪ ۱۲‬بهمن ماه سال جاری در مرکز ازمون های بین المللی این کانون برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از کانون زبان ایران‪ ،‬علیرضا اسامی اظهار داشت‪ :‬کانون‬ ‫زبان ایران پس از فراهم اوردن تجهیزات به روز و اموزش نیروی انسانی متخصص‪،‬‬ ‫با گذراندن ازمون ها و دریافت استانداردهای الزم‪ ،‬با امضای تفاهم نامه همکاری با‬ ‫موسسه ‪ ETS‬برای اولین بار‪ ،‬ازمون بین المللی تافل اینترنتی را برگزار می کند‪.‬‬ ‫و ی در خصوص این ازمون خا ط ــرنشان ک ــرد‪ :‬ت ــا ف ــل ‪( IBT‬مخفف‬ ‫‪ )Test of English as a Foreign Language‬یکی از معتبرترین ازمون های بین المللی زبان‬ ‫انگلیسی است که افراد زیادی از سراسر دنیا هر ساله در ان شرکت می کنند‪.‬‬ ‫معاون اموزشی کانون زبان ایران گفت‪ :‬حدود ‪ ۱۰‬هزار دانشگاه و موسسه اموزش عالی‬ ‫مختلف در دنیا مدرک تافل را معتبر می دانند‪.‬‬ ‫اسامی پیرامون اهمیت ازمون تافل تاکید کرد‪ :‬داشتن نمره ای خوب در ازمون تافل‬ ‫می تواند شرح حال افراد را تقویت کند و شانس افراد را برای یافتن فرصت های شغلی‬ ‫مناسب و یا کرسی های دانشگاهی افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬موفقیت در این ازمون‪ ،‬اعتبار علمی و اجرایی برای افراد به همراه‬ ‫دارد تا جایی که در افواه عمومی داشتن مدرک تافل برابر با داشتن سطح ممتاز در دانش‬ ‫زبان انگلیسی است‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مسوول‪ ،‬کانون زبان ایران با توسعه و گسترش ازمون های بین الملل‬ ‫و با بهره گیری از به روزترین تجهیزات سعی در ارائه بهترین خدمات در زمینه اموزش و‬ ‫ارزیابی زبان های خارجی را به مخاطبان خود دارد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫بر اساس اطالعیه شماره ‪ 3‬هفتمین امتحان مشترک‬ ‫زمان مرحله دوم ازمون استخدام اموزش‬ ‫وپرورش اذربایجان غربی اعالم شد‬ ‫بر اساس اطاعیه شماره ‪ 3‬هفتمین امتحان مشترک دستگاههای اجرائی کشور‬ ‫سهمیه اداره کل اموزش وپرورش اذربایجان غربی‪ ،‬مرحله دوم ازمون استخدام از‬ ‫‪ 5‬تا ‪ 12‬بهمن ماه شروع خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از کردپرس‪ ،‬پایگاه اطاع رسانی اموزش و پرورش استان‬ ‫اذربایجان غربی طی اطاعیه ایی اعام کرد‪ :‬پیرو اطاعیه شماره ‪ 2‬مورخه ‪98/10/19‬‬ ‫بدینوسیله زمان انجام مصاحبه و مرحه دوم ازمون استخدام پذیرفته شدگان چند برابر‬ ‫ظرفیت هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرائی کشور سهمیه اداره کل‬ ‫اموزش وپرورش استان اذربایجان غربی سال ‪ 1398‬از ‪ 5‬بهمن ماه اغاز می شود‪.‬‬ ‫در این اطاعیه امده است؛ به منظور طی مرحله دوم ازمون استخدام ( ارائه مدارک و‬ ‫مستندات مطابق ا گهی استخدام و اطاعیه شماره‪ ، 2‬انجام معاینات پزشکی و شرکت‬ ‫در مصاحبه عمومی و تخصصی) ‪ ،‬برابر جدول ارائه شده در سایت اموزش و پرورش از‬ ‫ساعت ‪ 8‬صبح به ادرس اعام شده مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫جه ــت کس ــب هرگون ــه ا ط ــاع از تغیی ــرات احتمال ــی ب ــه ادرس وب س ــایت‬ ‫‪ www.wa.medu.ir‬مراجع ــه نمایی ــد‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد‬ ‫طرح معافیت فرزند ذکور خانواده اهدا کننده عضو‬ ‫از خدمت سربازی‬ ‫نایب رئیس کمیسیون بهداشت و‬ ‫درمانمجلس‪،‬از تصویبطرحمعافیت‬ ‫یکی از فرزندان ذکور خانواده هایی که‬ ‫اهدای عضو در اثر مرگ مغزی در جلسه‬ ‫کمیسیون متبوع خود خبر داد‪.‬‬ ‫محمد حسین قربانی در گفت وگو با‬ ‫خ ـبـ ــرگزاری خـ ــانـ ــه م ـ ـلــت‪ ،‬در تشریح‬ ‫جــز ی ـ ـیــات دس ـ ـت ــورکـ ــار کم ـی ـســیون‬ ‫بهداشــت و درمان از ح ـضــور مسئوالن‬ ‫بیمه سامت‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫و معاونین وزارتخانه های بهداشت‬ ‫و درمان و وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬خبر داد و گفت‪ :‬بررسی‬ ‫اخرین اقدامات صورت گرفته بررسی‬ ‫اخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص اجراء بند‬ ‫الف ماده ‪ 70‬برنامه ششم توسعه و بند ج تبصره ‪17‬‬ ‫قانون بودجه ‪ 1398‬و همچنین همسان سازی بیمه ها‬ ‫دستور کار اول کمیسیون بهداشت مجلس بود‪.‬‬ ‫توسط وزارت علوم؛‬ ‫سومین فراخوان پذیرش سرباز امریه‬ ‫پژوهش یار اعالم شد‬ ‫پایگاه اینترنتی جذب نیروی امریه وزارت علوم‬ ‫فراخوان جذب سرباز امریه پژوهش یار را در وزارت‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری اعام کرد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکاربه نقل از وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری‪ ،‬این وزارتخانه با هدف به کارگیری‬ ‫نیروهای متخصص با مدرک کارشناسی ارشد و‬ ‫یا دکتری در دانشگاه ها‪ ،‬پژوهشگاه ها و پارک های‬ ‫علوم و فناوری سراسر کشور و جهت بهره مندی از‬ ‫خدمات انان در امور پژوهشی و کار در ازمایشگاه ها‬ ‫به تشخیص معاونت پژوهش و فناوری‪ ،‬از‬ ‫مشموالن واجد شرایط دعوت به همکاری می کند‪.‬‬ ‫بر اساس این فراخوان به منظور ایجاد فرصت‬ ‫برابر و رعایت عدالت برای تمامی مشموالن وظیفه‬ ‫و دانش اموختگانی که تمایل به گذراندن دوره‬ ‫سربازی خود در قالب نیروی پژوهش یار امریه را‬ ‫دارند با داشتن برگه اعزام با تاریخ یک اردیبهشت‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬می توانند جهت اطاع از اعام نیاز استان ها‪،‬‬ ‫شرایط جذب و مدارک مورد نیاز از تاریخ یکم‬ ‫لغایت هجدهم بهمن ماه ‪ ۱۳۹۸‬نسبت به ثبت‬ ‫نام در سایت امریه وزارت علوم اقدام نمایند‪ .‬نتایج‬ ‫اولیه این ثبت نام جهت تایید یا رد درخواست در‬ ‫تاریخ ‪ ۲۶‬بهمن ‪ ۱۳۹۸‬اعام خواهد شد‪.‬‬ ‫اولین تک پودمان دانشگاه علمی‬ ‫کاربردی برای سربازان اجرا می شود‬ ‫رئی ــس دانش ــگاه جام ــع علم ــی کار ب ــردی از‬ ‫اج ــرای اولی ــن دوره ت ــک پودم ــان دانش ــگاه جام ــع‬ ‫علم ــی کار ب ــردی ب ــرای س ــربازان در بهم ــن م ــاه خب ــر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از دانش ــگاه جام ــع‬ ‫علم ــی کار ب ــردی‪ ،‬محم ــد حس ــین امی ــد رئی ــس‬ ‫دانش ــگاه جام ــع علم ــی کار ب ــردی ط ــی س ــفر ب ــه‬ ‫اســتان یــزد در جمــع روســای مرا کــز علمــی کار بــردی‬ ‫ای ــن اس ــتان‪ ،‬از اج ــرای اولی ــن دوره ت ــک پودم ــان‬ ‫دانش ــگاه جام ــع علم ــی کار ب ــردی در بهم ــن م ــاه‬ ‫س ــال ج ــاری ب ــرای س ــربازان نی ــروی ه ــای مس ــلح‬ ‫خب ــر داد‪.‬‬ ‫رئی ــس دانش ــگاه جام ــع علم ــی کار ب ــردی اف ــزود‪:‬‬ ‫م ــا ب ــه عن ــوان مج ــری تصمی ــم دول ــت در زمین ــه‬ ‫وا گ ــذاری و انح ــال مرا ک ــز وابس ــته ب ــه دس ــتگاه‬ ‫هــای دولتــی کار را شــروع کردیــم هرچنــد اتفاقــات و‬ ‫مش ــکات متع ــددی را پی ــش رو داش ــتیم‪.‬‬ ‫معاون سازمان جهاد کشاورزی کردستان‬ ‫فراهم شدن زمینه جذب و‬ ‫سپری کردن سربازی نخبگان‬ ‫در پرداخت الکترونیک سداد‬ ‫معـــاون طـــرح و برنامـــه شـــرکت پرداخـــت الکترونیـــک ســـداد‬ ‫گفت‪:‬جـــذب و نگهـــداری نیروهـــای انســـانی نخبـــه و خبـــره یکـــی‬ ‫از مهمتریـــن راهکارهـــای پرداخـــت الکترونیـــک ســـداد بـــرای بهبـــود‬ ‫خدماتـــش اســـت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار ب ــه نقل ــز از رواب ــط عموم ــی ش ــرکت‬ ‫پرداخ ــت الکترونی ــک س ــداد علیرض ــا موس ــوی‪ ،‬مع ــاون ط ــرح و برنام ــه‬ ‫ای ــن ش ــرکت در خص ــوص ج ــذب و حف ــظ نخب ــگان در ای ــن ش ــرکت‪،‬‬ ‫گفـــت‪ :‬از جملـــه مســـائلی کـــه برایمـــان بســـیار بـــا اهمیـــت اســـت و‬ ‫ط ــی یکس ــال گذش ــته ب ــه ط ــور ج ــدی ان را دنب ــال ک ــرده ای ــم ایج ــاد‬ ‫بســتری بــرای جــذب و حفــظ نخبــگان صنعــت در شــرکت پرداخــت‬ ‫الکترونی ــک س ــداد اس ــت‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه در پرداخ ــت الکترونی ــک س ــداد توانس ــتیم ب ــا‬ ‫دریافــت مجــوز دانــش بنیــان زمینــه جــذب نخبــگان فــارغ التحصیــل‬ ‫را فراه ــم کنی ــم‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ب ــا دریاف ــت ای ــن مج ــوز نخب ــگان دانش ــگاهی‬ ‫ضمـــن اشـــتغال مـــی تواننـــد خدمـــت سربازیشـــان را نیـــز در شـــرکت‬ ‫ط ــی کنن ــد ک ــه ای ــن موض ــوع در نگهداش ــت وج ــذب کارکن ــان کم ــک‬ ‫بســـیاری می کنـــد‪.‬‬ ‫موس ــوی ب ــا بی ــان اینک ــه تمرک ــز بس ــیاری ب ــر مقول ــه مناب ــع انس ــانی‬ ‫(‪) HR‬داریــم‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــا کمــک گرفتــن از متخصصــان ایــن حــوزه و‬ ‫رعایــت اصــول تیــپ شناســی بــه شــناخت عمیقــی از پرســنل شــرکت‬ ‫رس ــیده ایم ت ــا از ای ــن طری ــق بتوانی ــم اف ــراد را در جایگاه ه ــای مناس ــب‬ ‫ق ــرار دهی ــم و بهتری ــن بازخ ــورد را از عملکردش ــان داش ــته باش ــیم‪.‬‬ ‫وی توج ــه ب ــه ام ــور رفاه ــی کارکن ــان را از دیگ ــر مس ــائل م ــورد توج ــه‬ ‫مدیریــت ارشــد ســداد دانســت و گفــت‪ :‬توجــه بــه امــور رفاهــی کارکنــان‬ ‫ن ــه صرف ــا در قال ــب مال ــی بلک ــه در مباح ــث ط ــرح ه ــای انگیزش ــی‪،‬‬ ‫برگــزاری همایش هــای مختلــف و توجــه بــه مســائل مالــی کارکنــان کــه‬ ‫افزایــش عملکــرد انــان را در پــی دارد بســیار مهــم اســت‪ .‬ســداد معتقــد‬ ‫اس ــت نی ــروی انس ــانی متخص ــص و ب ــا انگی ــزه باع ــث انج ــام کار ب ــا‬ ‫کیفیــت شــده و تولیــد بــا کیفیــت محصــوالت و خدمــات را ضمانــت‬ ‫م ــی کن ــد و ب ــر می ــزان رضای ــت و اعتم ــاد مش ــتریان م ــی افزای ــد‪.‬‬ ‫مع ــاون ط ــرح و برنام ــه پرداخ ــت الکترونی ــک س ــداد تاکی ــد ک ــرد‪:‬‬ ‫در ح ــوزه ام ــوزش نی ــز هرگ ــز محدودیت ــی ب ــرای پرس ــنل نداش ــته ای ــم و‬ ‫همیشــه امــوزش مــورد درخواســت انهــا را در بهتریــن ســطح ارائــه کــرده ایــم‪.‬‬ ‫ای ــن ام ــر س ــبب ب ــه روز ب ــودن دان ــش پرس ــنل ش ــده و در مرحل ــه بع ــد‬ ‫س ــبب ورود ای ــن دان ــش در چرخ ــه عملک ــرد ش ــرکت م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫ستاد اقامه نماز کشور‬ ‫فراخوان امریه سربازی ستاد‬ ‫اقامه نماز کشور‬ ‫رشته های کشاورزی برای مهارت اموزی‬ ‫سربازان در اولویت قرار گیرد‬ ‫جذب سرباز امریه در بخشداری های‬ ‫مناطق محروم‬ ‫مع ــاون س ــازمان جه ــاد کش ــاورزی کردس ــتان‬ ‫گف ــت‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه اقتص ــاد اس ــتان ب ــر پای ــه‬ ‫کش ــاورزی اس ــت و اکث ــر س ــربازان بوم ــی اس ــتان‬ ‫هس ــتند اکث ــر س ــربازان عاقه من ــد ب ــه مهارت ام ــوزی‬ ‫در رش ــته های کش ــاورزی هس ــتند‪.‬‬ ‫ب ــه گـــزارش خبرگ ــزاری ف ــارس از س ــنندج‪،‬‬ ‫محم ــد پیش ــداد در جلس ــه مهارت ام ــوزی س ــربازان‬ ‫ک ــه ب ــا حض ــور فرمان ــده س ــپاه بیت المق ــدس‬ ‫و مس ــووالن دس ــتگاه های مرتب ــط در س ــالن‬ ‫جلس ــات فرمانده ــی س ــپاه کردس ــتان برگ ــزار ش ــد‪،‬‬ ‫اظه ــار داش ــت‪ :‬س ــهمیه کردس ــتان ب ــرای برگ ــزاری‬ ‫دوره هــای اموزشــی و مهارتــی ســربازان ‪ 132‬نفــر دوره‬ ‫■□■‬ ‫مهلت ثبت نام ازمون استخدامی شرکت‬ ‫حمل و نقل ریلی رجا تمدید شد‬ ‫مهلــت ثبــت نــام در ازمــون اســتخدام شــرکت حمــل و نقــل ریلــی رجــا تــا روز دوشــنبه‬ ‫‪ ۱۳۹۸/۱۱/07‬تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار اف ــراد واج ــد ش ــرایط ک ــه تمای ــل دارن ــد در ای ــن فراخ ــوان‬ ‫مش ــارکت کنن ــد‪ ،‬می توانن ــد ضم ــن مطالع ــه دقی ــق ش ــرایط و ضواب ــط تعیی ــن ش ــده‪ ،‬در‬ ‫س ــایت ‪ www.raja.ir‬حداکث ــر ت ــا روز دوش ــنبه ‪ ۱۳۹۸/۱۱/07‬نس ــبت ب ــه ثب ــت ن ــام اق ــدام‬ ‫نماین ــد‪.‬‬ ‫همچنی ــن داوطلب ــان گرام ــی در ص ــورت داش ــتن س ــوال ب ــا ش ــماره تلف ــن ه ــای‬ ‫‪ ۸۸۳۴۷۰۱۳‬و ‪ ۸۸۳۴۷۰۴۰‬تم ــاس حاص ــل فرماین ــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت متقاضیانــی کــه تمایــل بــه گذراندن‬ ‫خدم ــت س ــربازی خ ــود در قال ــب امر ی ــه را دارن ــد‬ ‫بایس ــتی در تار ی ــخ مق ــرر ش ــده نس ــبت ب ــه ثب ــت ن ــام‬ ‫و بارگ ــذاری م ــدارک اع ــام ش ــده در س ــایت امر ی ــه‬ ‫وزارت عل ــوم و تکمی ــل فرم ه ــای پیوس ــتی اق ــدام ت ــا‬ ‫درخواس ــت ای ــن دانش اموخت ــگان ب ــر اس ــاس دارا‬ ‫ب ــودن صاحی ــت عموم ــی ج ــذب در دس ــتگاه های‬ ‫دولت ــی و وزارت عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات و فن ــاوری و‬ ‫پ ــس از کس ــب امتی ــاز الزم در مصاحب ــه تش ــخیص‬ ‫توانای ــی کار در ازمایش ــگاه و ام ــور پژوهش ــی‪ ،‬بررس ــی‬ ‫و از طری ــق پن ــل ثبت ن ــام متقاض ــی نتای ــج اع ــام‬ ‫خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علمی کاربردی‪:‬‬ ‫■□■‬ ‫جذب سرباز امریه در بخشداری های مناطق محروم اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار با توجه به اعام نیاز دفاتر امور روستایی استانداری ها‬ ‫متقاضیان بومی واجد شرایط درج شده باشد می توانند برای اعزام ‪ ۱‬اردیبهشت ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬ثبت نام نمایند ‪.‬‬ ‫دارا بودن حداقل معدل ‪ ۱۶‬در مقطع فارغ التحصیلی خود الزامی است ‪ .‬و متقاضیان‬ ‫می توانند جهت دریافت اطاعات تکمیلی به سایت سامانه جامع حوزه مشمولین‬ ‫معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به نشانی ‪http://ibpms.iripo.ir/web/‬‬ ‫‪ form.+?rg=pit.sog.applicants‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مهلت ثبت نام از ‪ ۱‬بهمن ماه الی ‪ ۱۰‬بهمن ماه سال جاری است‪ .‬با عنایت به‬ ‫سهمیه محدود جذب نیروهای امریه درصورت تکمیل ظرفیت هر استان ‪ ،‬ثبت نام در‬ ‫ان استان متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم استانه اشرفیه در مجلس شورای‬ ‫اسامی‪ ،‬با اشاره به موضوع دومی که در کمیسیون‬ ‫بهداشت به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬طرح معافیت یکی از فرزندان ذکور‬ ‫خانواده هایی که اهدای عضو در اثر مرگ مغزی‪،‬‬ ‫موضوعی دیگری بود که در جلسه امروز‬ ‫بررسی و تصویب شد‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون بهداشت و‬ ‫درمان مجلس‪ ،‬افزود‪ :‬اهدای عضو در‬ ‫اثر مرگ مغزی یکی از راه هایی است که‬ ‫می تواند جان هزاران بیمار نیازمند را‬ ‫نجات داده و هزینه های سنگین اداره‬ ‫این بیماران را کاهش دهد‪ .‬افزایش و‬ ‫گسترش فرهنگ این کار خیر‪ ،‬نیاز به‬ ‫فرهنگ سازی و مشوق های دارد که با‬ ‫اجرای این طرح ایجاد می شود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که در ماده واحده‬ ‫این طرح امده‪ :‬سازمان نظام وظیفه‬ ‫مکلف است پس از استیذان مقام‬ ‫معظم رهبری یکی از فرزندان ذکور خانواده ای که‬ ‫یکی از فرزندان انها در اثر مرگ مغزی داوطلبانه‬ ‫اهدای عضو داشته است‪ ،‬از خدمت سربازی‬ ‫معاف نماید‪.‬‬ ‫معاون طرح و برنامه این شرکت خبر داد‬ ‫کسب و کار جدید‬ ‫ب ــود ک ــه ت ــا ام ــروز ‪ 317‬نف ــر از س ــربازان س ــپاه در ای ــن‬ ‫دوره ه ــا ش ــرکت و اموزش ه ــای الزم را دیدن ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬در تم ــام شهرس ــتان های اس ــتان‬ ‫ا ی ــن دور ه ه ـ ـ ـ ــا بـ ـ ــرگزار ش ـ ـ ـ ــده بـ ـ ــطور ی ک ــه‬ ‫در بیج ــار س ــه دوره‪ ،‬در س ــنندج دو دوره و در‬ ‫بقی ــه شهرس ــتان ها ه ــر ک ــدام ی ــک دوره برگ ــزار ش ــده‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫س ــتاد اقام ــه نم ــاز کش ــور در نظ ــر دارد از می ــان مش ــموالن خدم ــت‬ ‫مق ــدس س ــربازی (اعزام ــی ی ــک ش ــهریورماه ‪ ،)۱۳۹۸‬تع ــدادی از اف ــراد‬ ‫واج ــد ش ــرایط امری ــه را ب ــه ش ــرح ذی ــل ج ــذب نمای ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از خبرگ ــزاری مه ــر‪ ،‬س ــتاد اقام ــه نم ــاز‬ ‫کشـــور در نظـــر دارد از میـــان مشـــموالن خدمـــت مقـــدس ســـربازی‬ ‫(اعزامـــی یـــک شـــهریورماه ‪ ،)۱۳۹۸‬تعـــدادی از افـــراد واجـــد شـــرایط‬ ‫امری ــه را ب ــه ش ــرح ذی ــل ج ــذب نمای ــد‪.‬‬ ‫شرایط جذب‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسامی و والیت فقیه‬ ‫‪ -۲‬دارا بودن شرایط جسمی و روحی متناسب با خدمت‬ ‫‪ -۳‬دارا بــودن مــدرک تحصیلــی کارشناســی و یــا کارشناســی ارشــد‬ ‫ً‬ ‫صرف ــا در رش ــته های‪:‬‬ ‫خبرنگاری‪ ،‬روابط عمومی‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬علوم اجتماعی‪ ،‬گرافیک‬ ‫‪ -۴‬بومی بودن متقاضی در شهر تهران‬ ‫‪ -۵‬داشتن تجربه موثر متناسب با مدرک تحصیلی‬ ‫‪ -۶‬نداشتن غیبت در اعزام به خدمت‬ ‫‪ -۷‬عدم ترخیص موقت از خدمت‬ ‫ً‬ ‫ضمن ــا متقاضی ــان جه ــت تکمی ــل ف ــرم ج ــذب امری ــه ب ــه نش ــانی‬ ‫اینترنتـــی ‪ Namaz.ir‬مراجعـــه فرماینـــد‪ .‬همچنیـــن می تواننـــد جهـــت‬ ‫کســب اطاعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن ‪ ۸۸۹۹۵۱۳۹‬تمــاس حاصــل‬ ‫نماین ــد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1192

هفته نامه بازار کار 1192

شماره : 1192
تاریخ : 1398/12/24
هفته نامه بازار کار 1191

هفته نامه بازار کار 1191

شماره : 1191
تاریخ : 1398/12/19
هفته نامه بازار کار 1190

هفته نامه بازار کار 1190

شماره : 1190
تاریخ : 1398/12/03
هفته نامه بازار کار 1189

هفته نامه بازار کار 1189

شماره : 1189
تاریخ : 1398/11/26
هفته نامه بازار کار 1188

هفته نامه بازار کار 1188

شماره : 1188
تاریخ : 1398/11/19
هفته نامه بازار کار ۱۱۸۷

هفته نامه بازار کار ۱۱۸۷

شماره : ۱۱۸۷
تاریخ : 1398/11/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!