هفته نامه بازار کار شماره 1180 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1180

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1180

هفته نامه بازار کار شماره 1180

‫استخدام‬ ‫جزئیاتبخششاضافهخدمتسربازی‬ ‫دعوت به همکاری در بانک پارسیان‬ ‫استخدام نیروی‬ ‫زمینی ارتش در‬ ‫استان گیالن‬ ‫صفحه ‪9‬‬ ‫دعوت به همکاری در پژوهشکده سرطان معتمد‬ ‫‪4‬‬ ‫تمدید مهلت استخدام در شرکت سیمان تهران‬ ‫‪ ۱۶‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫یگان ویژه ناجا‬ ‫در استان هرمزگان‬ ‫استخدام می کند‬ ‫استخدام دیپلم تا دکتری در نیروی دریایی ارتش‬ ‫استخدام در شرکت بهره برداری کارخانه ذوب و فوالدسازی سیرجان‬ ‫کاریابی بازارکار ثبت نام می کند ‪۶۶ 7100 81‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬اذر ‪ 17 -1398‬ربیع الثانی ‪ 14 -1441‬دسامبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1180‬‬ ‫با برداشتن محدودیت زمانی مراجعه به کاریابی ها‬ ‫ازادسازیمدارکتحصیلیفارغ التحصیالندانشگاه هایدولتیاسانشد‬ ‫استخدام و جذب نیروی انسانی در بودجه ‪99‬‬ ‫اشتغال ‪ ،‬بیمه‬ ‫و اینده شغلی رانندگان‬ ‫در پیج و خم جاده ها‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪10‬‬ ‫جذب نیرو در قوه قضائیه ‪ ،‬وزارت بهداشت و هیئت علمی دانشگاه ها‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫رئیس سازمان سنجش خبر داد‬ ‫حذف سهمیه های کنکور عملی می شود‬ ‫‪16‬‬ ‫بازنشستگان ‪ 19‬برابر شدند‬ ‫‪ 12‬کالهبرداری با وعده استخدام در مراکز نظامی و اداری‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اشنایی با مشاغل‬ ‫سیم کشی و عیب یابی ‬ ‫مدارهای پایه ساختمان‬ ‫پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی‬ ‫در عنوان شغلی ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪‬متخصص بیهوشی‬ ‫‪‬تکنسین بیهوشی‬ ‫‪‬تکنسین اتاق عمل‬ ‫‪‬منشی اداری (مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس)‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه کاری و درخواست خود را به ادرس ایمیل ‪hr@mrcjd.ir‬‬ ‫ارسال و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ‪ 88679403‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫یکی از مرا کز جهاددانشگاهی در نظر دارد نسبت به تکمیل‬ ‫سرمایه انسانی خود به صورت امریه از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫رشته های مورد نیاز‪:‬‬ ‫مهندس کامپیوتر ( نرم افزار‪ ،‬فناوری اطالعات و ‪) IT‬‬ ‫افرادی که در زمینه برنامه نویسی وب‪،‬دیجیتال مارکتینگ‪ ،‬سئو و ‪ ...‬اشنایی ودارای سابقه باشند در اولویت قرار دارند‬ ‫علوم اجتماعی‬ ‫شرایط‪ :‬دارای درخواست اعزام در تاریخ ‪ ، 98/12/1‬دارای معدل تحصیلی مناسب‬ ‫توجه‪ :‬افرادی که دارای سابقه خدمت قبلی سربازی هستند نمی تواننددر این فراخوان شرکت نمایند‪.‬‬ ‫عالقمندان می تواننددرخواست خودر ا به همراه رزومه به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اشنایی با‬ ‫نوشتن درخواست شغل‬ ‫و ارسال ان با پست الکترونیک‬ ‫استقرار استارت اپ های نفتی‬ ‫ در پارک فناوری ری تا پایان سال‬ ‫‪14‬‬ ‫شرکت سیمان تهران در نظر دارد بخشی از نیروی مورد نیاز خود را از طریق ازمون کتبی و مصاحبه‬ ‫تخصصی با شرایط ذیل تامین نماید‪ .‬متقاضیان ساکن صرفــا ش ـهــر ت ـهــران مــی توانند حــداکثــر‬ ‫تا تاریخ ‪ 98/10/6‬به ادرس اینترنتی ‪ tcc.iran-azmoon.ir‬مراجعه و پس از مطالعه دقیق‬ ‫مفاد ا گهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند‪.‬‬ ‫سابقه کار‬ ‫حدا کثر سن‬ ‫عنوان پست‬ ‫مورد نیاز‬ ‫برق‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫مرد‪10/‬نفر‬ ‫‪1‬سال‬ ‫‪28‬سال‬ ‫تعمیر کار برق و‬ ‫الکترونیک‬ ‫پرستاری‬ ‫کارشناسی‬ ‫مرد‪3/‬نفر‬ ‫‪2‬سال‬ ‫‪ 30‬سال‬ ‫پزشکیار‬ ‫بهداشت‬ ‫حرفه ای‬ ‫کارشناسی‬ ‫مرد‪1/‬نفر‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫‪ 30‬سال‬ ‫کارشناس‬ ‫حفاظت و ایمنی‬ ‫رشته تحصیلی مقطع تحصیلی جنسیت‪/‬تعداد‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪ 23‬اذر ‪ 17-1398‬ربیع الثانی‪ 14-1441‬دسامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1180‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رویدادهای اموزش وپرورش‬ ‫رئیس جمهور ‪:‬‬ ‫مدیر پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان تهران ‬ ‫اموزش و پرورش و دانشگاه ها نیروی مهارت ‬ ‫دیده تربیت کند ‬ ‫رتبه های خوب کنکور از دانشگاه فرهنگیان ‬ ‫استقبال می کنند ‬ ‫مدیر پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان تهران گفت‪ :‬امسال به طور متوسط در‬ ‫زمینه جذب رتبه برتر کنکور‪ ،‬دانشگاه فرهنگیان بعد از دانشگاه تهران‪ ،‬شهید بهشتی و‬ ‫برخی رشته های خاص‪ ،‬در رده سوم بین دانشگاه های کل کشور قرار گرفته است‪.‬‬ ‫سهــای دانشــگاه فرهنگیــان اســتان تهــران گفــت‪ :‬در دانشــگاه‬ ‫علــی بالغــی مدیــر پردی ‬ ‫فرهنگی ــان اس ــتان ته ــران ‪ 4‬پردی ــس ک ــه ‪ 2‬پس ــرانه و ‪ 2‬دختران ــه اس ــت‪ ،‬فعالی ــت می کنن ــد‬ ‫ک ــه پردی ــس نس ــیبه و زینبی ــه پس ــرانه و پردی ــس چم ــران و مفت ــح دختران ــه هس ــتند و ‪ 5‬مرک ــز‬ ‫شــرافت‪ ،‬شــهید باهنــر‪ ،‬شــهدای مکــه‪ ،‬شــهید بهشــتی و عتــرات واوان هــم فعــال هســتند‪.‬‬ ‫امس ــال ب ــا تم ــام تح ــوالت اقتص ــادی ک ــه در جامع ــه اتف ــاق افت ــاد و ب ــا تنگاه ــای‬ ‫معیش ــتی ام ــا ب ــرای دانش ــگاه فرهنگی ــان ی ــک س ــال ب ــه یادماندن ــی مه ــم ب ــوده اس ــت و‬ ‫بیش ــترین ج ــذب را در ط ــول تار ی ــخ تربی ــت معل ــم البت ــه ‪ 20 ،15‬س ــال اخی ــر داش ــتیم‪.‬‬ ‫امسال‪ 4‬هزار دانشجو در پردیس ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان استان تهران با تمام معضالت‬ ‫و مشکالت اقتصادی تحصیل می کنند و اسکان و ساماندهی انها اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫معاون وزارت اموزش و پرورش اعالم کرد‪:‬‬ ‫‪ ۶۴‬هزار معلم عضو ‬ ‫طر ح "معلم تمام وقت" شدند ‬ ‫معــاون وزارت امــوزش و پــرورش اعــام کــرد کــه ‪ ۶۴‬هــزار معلــم حکــم معلــم تمــام وقــت‬ ‫را دریاف ــت کرده ان ــد‪.‬‬ ‫عل ــی الهی ــار ترکم ــن در گفت وگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری تس ــنیم در پاس ــخ ب ــه ای ــن پرس ــش‬ ‫ک ــه ای ــا ‪ 435‬ه ــزار معل ــم در کل کش ــور تم ــام وق ــت ش ــده اند؟ اظه ــار ک ــرد‪ :‬خی ــر! م ــا کال‬ ‫‪ 575‬ه ــزار معل ــم داری ــم‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬در ابت ــدای س ــال تحصیل ــی هدف گ ــذاری م ــا ای ــن ب ــود ت ــا ‪ 100‬ه ــزار نف ــر‬ ‫تح ــت پوش ــش ط ــرح معل ــم تم ــام وق ــت ق ــرار بگیرن ــد ام ــا طب ــق ام ــار ‪ 64‬ه ــزار نف ــر حک ــم‬ ‫معل ــم تم ــام وق ــت را دریاف ــت کرده ان ــد‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و توســعه منابــع وزارت امــوزش و پــرورش گفــت‪ :‬هــر معلمــی کــه‬ ‫ب ــه ص ــورت داوطلبان ــه ب ــرای عضوی ــت در ط ــرح معل ــم تم ــام وق ــت و ‪ 6‬س ــاعت اضاف ــه‬ ‫تدریــس اعــام امادگــی کنــد‪ ،‬ادارات موظــف بــه انجــام ان هســتند مگــر در مــواردی کــه‬ ‫نی ــاز ب ــه رش ــته ف ــرد نباش ــد و ب ــرای ان ه ــم تمهی ــدی اندیش ــیده ایم ت ــا اف ــراد در مناط ــق‬ ‫مج ــاور ک ــه ب ــه رش ــته انه ــا نی ــاز اس ــت‪ ،‬س ــاماندهی ش ــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش تســنیم‪ ،‬پیــش از ایــن پورتــال وزارت امــوزش و پــرورش در خبــری بــه نقــل‬ ‫از یارمحم ــد حس ــین ب ــر مدی ــرکل ام ــور اداری ای ــن وزارتخان ــه اع ــام ک ــرده ب ــود ک ــه ‪435‬‬ ‫ه ــزار نف ــر در ط ــرح معل ــم تم ــام وق ــت ش ــرکت کرده ان ــد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در دانشگاه فرهنگیان گفت‪ :‬منابع ما محدود است و برای‬ ‫سرمایه گذاری در کشور نیازمند جذب سرمایه هستیم و در این راه‪ ،‬نیروی کار‬ ‫با مهارت واستفاده از فناوری روز دنیا اهمیت دارد و ما باید خودمان را برای ان‬ ‫روز اماده کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از سایت ریاست جمهوری‪ ،‬حجت االسالم و‬ ‫المسلمین حسن روحانی در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد‪:‬‬ ‫به دنبال مکاتبه شریعتمداری با رئیس جمهور انجام گرفت ‬ ‫عض ــو کمیس ــیون ام ــوزش و تحقیق ــات مجل ــس ش ــورای اس ــامی از تقدی ــم ط ــرح دو‬ ‫فوریتــی استفســاریه اســتخدام نیروهــای حق التدریــس بــه هیــات رئیســه مجلــس خبــر داد و‬ ‫گف ــت‪ :‬ای ــن ط ــرح یکش ــنبه ‪ ۲۴‬اذرم ــاه در دس ــتور کار مجل ــس ق ــرار می گی ــرد‪.‬‬ ‫جبار کوچکی نژاد در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه نحوه تدوین‬ ‫ایین نامه اجرایی قانون استخدام معلمان حق التدریس و اموزشیاران نهضت‬ ‫سواداموزی موجب شد که نمایندگان اقدام به تفسیر قانون و تهیه طرح استفساریه‬ ‫کنند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این طرح به صورت دو فوریتی به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬ایین نامه اجرایی قانون‬ ‫استخدام معلمان حق التدریس و اموزشیاران نهضت سواداموزی به نحوی از جانب‬ ‫دولت تدوین شد که حتی ‪ 10‬درصد از معلمان هم جذب اموزش و پرورش نمی شود و‬ ‫این ایین نامه نارضایتی ‪‎‬های بسیاری از سوی معلمان حق التدریس به دنبال داشت‪.‬‬ ‫وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬در ایی ــن نام ــه اجرای ــی دول ــت در خص ــوص اس ــتخدام نیروه ــای‬ ‫ح ــق التدری ــس‪ ،‬ش ــرکتی‪ ،‬خری ــد خدم ــات اموزش ــی‪ ،‬پی ــش دبس ــتانی و اموزش ــیاران‬ ‫نهض ــت س ــواد ام ــوزی‪ ،‬ام ــده اس ــت ک ــه ای ــن اف ــراد تنه ــا در صورت ــی ک ــه دارای اس ــناد‬ ‫مال ــی دولت ــی باش ــند‪ ،‬می توانن ــد ب ــه اس ــتخدام ام ــوزش و پ ــرورش دراین ــد ک ــه عم ــا ب ــا‬ ‫ای ــن ایین نام ــه بخ ــش مهم ــی از معلم ــان ش ــامل قان ــون نمی ش ــوند‪.‬‬ ‫عض ــو کمیس ــیون ام ــوزش و تحقیق ــات مجل ــس ش ــورای اس ــامی اف ــزود‪ :‬بنابرای ــن‬ ‫ط ــرح استفس ــاریه مذک ــور ب ــرای در برگی ــری اف ــرادی ک ــه قان ــون گ ــذار م ــد نظ ــرش ب ــوده‬ ‫تهی ــه ش ــده ت ــا جامع ــه ه ــدف ‪ 60‬ه ــزار نف ــری معلم ــان ت ــا پای ــان برنام ــه شش ــم ج ــذب‬ ‫ام ــوزش و پ ــرورش ش ــوند‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت اموزش و پرورش‬ ‫کدام گروه ها مشمول طر ح رتبه بندی ‬ ‫معلمان نمی شوند؟ ‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت اموزش و پرورش گفت‪ :‬معلمان مدارس‬ ‫غیردولتی نیز عمدتا استخدام دولت نیستند و مشمول رتبه بندی نمی شوند‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار علی الهیار ترکمن در گفتگو با ایسنا در پاسخ به اینکه ایا‬ ‫بازنشستگان و همچنین معلمان مدارس غیردولتی نیز می توانند از مزایای رتبه بندی‬ ‫استفاده کنند یا خیر؟ اظهار کرد‪ :‬بازنشستگان مشمول رتبه بندی نیستند‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬معلمـــان مـــدارس غیردولتـــی نیـــز عمدتـــا اســـتخدام دولـــت نیســـتند و‬ ‫مش ــمول نمی ش ــوند‪ .‬ای ــن ط ــرح ب ــرای معلم ــان رس ــمی و پیمان ــی اس ــت‪ .‬هممچنی ــن‬ ‫ان دس ــته از معلمان ــی ک ــه ‪ ۳۰‬س ــال س ــابقه خدم ــت ب ــه ب ــاال ت ــا ‪ ۳۵‬س ــال دارن ــد نی ــز از‬ ‫امتیــاز بیشــتری نســبت بــه ســایر مشــموالن برخوردارنــد‪ .‬در مجمــوع هــر معلــم رســمی و‬ ‫پیمان ــی ب ــا بی ــش از دو س ــال س ــابقه کار می توان ــد از مزای ــای ط ــرح رتب ــه بن ــدی برخ ــوردار‬ ‫ش ــود‪ .‬کارکن ــان اداری نی ــز مش ــمول ط ــرح نیس ــتند‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس اخب ــار و اطالع ــات اع ــام ش ــده توس ــط وزارت ام ــوزش و پ ــرورش ای ــن‬ ‫ط ــرح ش ــامل ام ــوزگاران‪ ،‬دبی ــران‪ ،‬مربی ــان تربیت ــی‪ ،‬هنرام ــوزان‪ ،‬مربی ــان ورزش‪ ،‬مربی ــان‬ ‫پرورش ــی‪ ،‬مراقب ــان س ــامت‪ ،‬مش ــاوران‪ ،‬معاون ــان و مدی ــران واحده ــای اموزش ــی اس ــت‬ ‫ک ــه ح ــدود ‪ ۷۲۰‬ه ــزار نف ــر در سراس ــر کش ــور از امتی ــاز ای ــن ط ــرح بهره من ــد خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫اعتبـــار طـــرح رتبـــه بنـــدی فرهنگیـــان ‪ ۲۰۰۰‬میلیـــارد تومـــان اســـت‪ .‬همچنیـــن‬ ‫رتبه بن ــدی از ابت ــدای مهرم ــاه ‪ ۹۸‬در اح ــکام فرهنگی ــان لح ــاظ خواه ــد ش ــد‪ .‬معلم ــان‬ ‫بــا دو ســال ســابقه کار و باالتــر شــامل ایــن طــرح می شــوند و معلمــان در پنــج رتبــه و بــا‬ ‫ســـنوات ‪ ۲۴-۱۸-۱۲-۶-۲‬ســـال خدمـــت رتبه بنـــدی خواهنـــد شـــد‪.‬‬ ‫دریافت ــی معلم ــان ابتدای ــی ب ــه دلی ــل تمام وقت ــی و س ــختی کار بیش ــتر‪ ۱۰ ،‬درص ــد‬ ‫بیشـــتر خواهـــد بـــود و معلمـــان باســـابقه بیـــش از ‪ ۲۴‬ســـال در ایـــن طـــرح به صـــورت‬ ‫وی ــژه ای دی ــده خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫رتبه ه ــای پایین ت ــر بی ــن ‪ ۲۰۰‬ت ــا ‪ ۳۰۰‬ه ــزار توم ــان افزای ــش حق ــوق خواهن ــد داش ــت و‬ ‫متوس ــط دریافت ــی معلم ــان ب ــر اث ــر اج ــرای رتبه بن ــدی ‪ ۴۲۰‬ه ــزار توم ــان اس ــت‪.‬‬ ‫معاون امور تعاون وزارت تعاون ‬ ‫خبر داد ‬ ‫دستور در خصوص استانداردسازی و‬ ‫ارائه ضمانت نامه تا سقف ‬ ‫‪ ۱‬میلیارد تومان برای‬ ‫ تحقیق و توسعه تعاونی ها ‬ ‫ ارتقای اموزش های مهارتی به سازمان اداری و استخدامی‬ ‫به دنبال مکاتبه "محمد شریعتمداری" ‪ ،‬وزیر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی با رئیس جمهور در خصوص پیش‬ ‫بینی جایگاهی برای گواهینامه مهارتی و صالحیت شغلی‬ ‫در نظام استخدامی کشور به منظور تحقق مهارت گرائی به‬ ‫جای مدرگ گرائی و در نتیجه افزایش کیفیت تولیدات‬ ‫و خدمات و کاهش نرخ بیکاری در کشور‪ ،‬دستور رئیس‬ ‫جمهور با موضوع استانداردسازی و ارتقای اموزش های‬ ‫مهارتی به سازمان اداری و استخدامی کشور ابالغ شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار به نقل از روابط عمومی‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفتنی است در نامه‬ ‫شریعتمداری به حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن‬ ‫روحانی رئیس جمهوری امده است ‪ :‬در نظام استخدامی‬ ‫کشور جایگاهی برای گواهینامه های مهارتی و صالحیت‬ ‫شغلی پیش بینی نشده و همواره مبنای در نظر گرفته شده‬ ‫در حقوق و دستمزد مستخدمین در بخش های دولتی و‬ ‫خصوصی ‪ ،‬مدارک صادر شده در نظام اموزش متوسطه و‬ ‫عالی است‪ .‬به عبارت دیگر به گواهینامه های مهارتی و‬ ‫صالحیت شغلی بهایی داده نمی شود و همین امر یکی از‬ ‫دالیل سوق جوانان و نیروی کار کشور به مدرک گرائی است‪.‬‬ ‫لذا الزمه تحقق منویات حضرت¬عالی بر مهارت¬گرائی‬ ‫به جای مدرک گرائی ‪ ،‬مستلزم رفع این نقیصه در نظام‬ ‫استخدامی کشور است‪.‬‬ ‫‪ .‬شایان ذکر است پی نوشت رئیس جمهور به شرح‬ ‫زیر است؛‬ ‫«مساله حائز اهمیت است‪ .‬بررسی فوری وگزارش‬ ‫شود‪ .‬در برخی از مشاغل‪ ،‬گواهی نامه مهارت باید ارزش‬ ‫باالتری نسبت به مدارک اموزشی داشته باشد‪».‬‬ ‫وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره برنامه های اشتغالی دولت‬ ‫ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال اینده ‬ ‫کوچکی نژاد خبر داد‬ ‫استفساریه استخدام نیروهای ‬ ‫حق التدریس در دستور کار صحن علنی‬ ‫مشکل اینجاست که دانشگاه ها‪ ،‬دبیرستان ها و اموزش و پرورش باید نسل‬ ‫جوان را برای دیروز تربیت نکنند‪ ،‬کتاب هایی که تدریس می کنیم برای قرن‬ ‫قبل یا ‪ ۵۰‬سال قبل است با ترجمه های ناقص ‪ ،‬کتاب امروز هم اگر ترجمه می‬ ‫شود علم امروز را تحویل داده ایم درحالی که ما باید دانش اموز و دانشجو را برای‬ ‫اینده تربیت کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور ادامه داد‪ :‬مهارت اموزی باید اولویت مهم دبیرستانها و دانشگاه‬ ‫ها باشد و کاری کنیم که دانش اموزان و دانشجویان ما بعد از فراغت از تحصیل‪،‬‬ ‫مهارت پیدا کنند و اگر ما توانستیم به دانش اموز و دانشجوی خود مهارت‬ ‫بیاموزیم انگاه کار مهمی انجام داده ایم‪.‬‬ ‫روحانی افزود‪ :‬به وزیران اموزش و پرورش و علوم و همچنین معاون علمی و‬ ‫فناوری تاکید کرده ایم که در اموزش نوجوانان و جوانان‪ ،‬تحوالت فناوری را مورد‬ ‫توجه قرار دهند و به گونه ای عمل کنند که دانش اموزان و دانشجویان به "ای تی"‬ ‫و "های تک" به صورت کامل مسلط شوند و دانش اموزان و دانشجویان حتما باید‬ ‫برای شرکت های دانش بنیان اماده شوند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور افزود‪ :‬منابع ما محدود است و برای سرمایه گذاری در کشور‬ ‫نیازمند جذب سرمایه هستیم و در این راه‪ ،‬نیروی کار با مهارت واستفاده از‬ ‫فناوری روز دنیا اهمیت دارد و ما باید خودمان را برای ان روز اماده کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور دربخش دیگری از سخنانش به دانشگاه فرهنگیان پرداخت‬ ‫وبا بیان اینکه از وضعیت این دانشگاه و مشکالت و مسائل ان اطالع کامل دارد و‬ ‫به عنوان رئیس هیات امنا در جریان تصمیمات جلسات هیات امنا قرار می گیرد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬حضور من در دانشگاه ها در حد توان و ضرورت است اما من از دانشگاه در‬ ‫امور مهم کمک گرفته و می گیرم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره برنامه های‬ ‫اشتغالی دولت گفت‪ :‬سال اینده برنامه ایجاد یک‬ ‫میلیون شغل داریم و از کل تسهیالت اشتغال روستایی‪،‬‬ ‫تاکنون یک میلیارد و ‪ ۲۵۵‬میلیون دالر پرداخت شد‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬محمد باقر نوبخت‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫برنامه و بودجه درباره برنامه های اشتغالی دولت در سال اینده‬ ‫گفت‪:‬سال اینده رشد اقتصادی کشورمان مثبت می شود‪.‬‬ ‫برنامه ریزی هایی انجام شده است تا بتوانیم در سال اینده‬ ‫حدودیکمیلیونفرصتشغلیبرایجوانانایجاد کنیم‪.‬‬ ‫معافیت مالیاتی حقوق تا ‪ ۳‬میلیون‬ ‫دولت از حقوق های سه میلیون تومانی و کمتر در‬ ‫سال اینده مالیات نخواهد گرفت‪ ،‬اما برای مازاد ان تا‬ ‫‪ ۳۵‬درصد به صورت پلکانی مالیات تعیین شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬انچه در تبصره شش الیحه بودجه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬اعالم شده نشان می دهد‪ ،‬سقف معافیت مالیاتی در‬ ‫سال حدود ‪ ۳۶‬میلیون تومان تعیین شده است‪.‬‬ ‫براین اساس نرخ مالیات بر کل درامد کارکنان دولتی‬ ‫و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه‬ ‫مازاد بر ان تا ‪ ۱.۵‬برابر مشمول مالیات ساالنه ‪ ۱۰‬درصد‪،‬‬ ‫نسبتبهمازاد‪ ۱.۵‬برابرتا‪ ۲.۵‬برابرانمشمولمالیات‪ ۱۵‬درصد‬ ‫و نسبت به مازاد ‪ ۲.۵‬برابر تا چهار برابر ان مشمول مالیات‬ ‫‪ ۲۰‬درصد می شود‪.‬‬ ‫همچنین مالیات برای نسبت به مازاد چهار برابر تا‬ ‫شش برابر مشمول مالیات ‪ ۲۵‬درصد و نسبت به مازاد‬ ‫شش برابر ‪ ۳۵‬درصد است‪.‬‬ ‫میزان معافیت مالیاتی اشخاص نیز براساس قانون‬ ‫مالیات های مستقیم ساالنه ‪ ۲۸‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫در سال جاری حقوق کارکنان تا دو میلیون و ‪۷۵۰‬‬ ‫هزار تومان از مالیات معاف بود و به طور پلکانی تا ‪۳۵‬‬ ‫درصد به ان مالیات می خورد‪.‬‬ ‫با برداشتن محدودیت زمانی مراجعه به کاریابی ها ‬ ‫ازادسازی مدارک تحصیلی فار غ التحصیالن ‬ ‫دانشگاه های دولتی اسان شد ‬ ‫دیوان عدالت اداری با برداشتن محدودیت زمانی‬ ‫مراجعه به کاریابی ها‪ ،‬ازادسازی مدارک تحصیلی‬ ‫فارغ التحصیالن دانشگاه های دولتی را اسان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت علوم‬ ‫درباره مهلت ‪ ۶‬ماهه فارغ التحصیالن برای مراجعه به دفاتر‬ ‫ی جهت ازادسازی مدارک تحصیلی را ابطال کرد‪.‬‬ ‫کاریاب ‬ ‫در گردش کاراین پرونده امده که شاکی به موجب‬ ‫دادخواستی ابطال بند ‪ ۱‬تصمیم شماره ‪-۴۱/۳/۱۷۶۶۴۴‬‬ ‫‪ ۱۳۹۶/۳/۱‬وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری را از تاریخ‬ ‫تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم‬ ‫کرده است که‪:‬‬ ‫طرف شکایت پیرو نامه شماره ‪۱۳۹۶/۱/۲۷-۱۰۲۵۶‬‬ ‫اداره کل وزارت کار و رفاه اجتماعی مبنی بر رفع ابهام از‬ ‫برخی موارد مبهم در ایین نامه اجرایی قانون تامین وسایل‬ ‫و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی اقدام به صدور‬ ‫تصمیم نموده و تعیین مهلت شش ماه موجب ایجاد‬ ‫مشکالتی گردیده است‪ .‬لذا ابطال بند یک نامه معترض‬ ‫عنه به لحاظ خروج از حدود اختیارات و اینکه برخالف‬ ‫تبصره ماده ‪ ۷‬این نامه اجرایی تامین وسایل و امکانات‬ ‫تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و اصل ‪ ۳‬قانون اساسی و‬ ‫اعمال ماده‪ ۱۳‬قانون تشکیالت و ایین دادرسی دیوان عدالت‬ ‫اداری از زمان تصویب مورد تقاضاست‪.‬‬ ‫از هیات عمومی تقاضای ابطال بند ‪ ۱‬نامه اداری‬ ‫شماره ‪ ۱۳۹۶/۳/۱-۴۱/۳/۱۷۶۶۴۴‬به لحاظ خروج‬ ‫از حدود اختیارات و بر خالف تبصره ماده ‪ ۷‬ایین نامه‬ ‫اجرایی تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان‬ ‫ایرانی مصوب ‪ ۱۳۵۹/۳/۱۲‬شورای انقالب و اصل‬ ‫ً‬ ‫‪ ۳‬قانون اساسی را دارم‪ .‬ضمنا با عنایت به ماده ‪ ۱۳‬قانون‬ ‫تشکیالت و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست‬ ‫ابطال نامه مورد شکایت از زمان تصویب را خواستارم‪.‬‬ ‫متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است‪:‬‬ ‫" جناب اقای اکبرنیا‬ ‫مدیرکل محترم دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها‪-‬‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫سالم علیکم‬ ‫ً‬ ‫احتراما بازگشت به نامه شماره ‪۱۳۹۶/۱/۲۷-۱۰۲۵۶‬‬ ‫در خصوص لغو تعهد خدمت اموزش رایگان دانش‬ ‫اموختگان دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری از طریق عدم دستیابی به فرصت‬ ‫(عدم کاریابی) در پاسخ به سواالت مطروحه ان اداره کل‬ ‫به شرح ذیل اعالم می گردد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬به استناد نامه مدیرکل حقوقی سازمان شماره‬ ‫‪ ،۱۳۹۵/۱۰/۱۲-۴/۲/۱۲۲۴۰۰‬دانش اموختگان از تاریخ‬ ‫فارغ التحصیلی به مدت شش ماه وقت دارند در دفاتر‬ ‫کاریابی تقاضای کار نمایند و در صورت عدم دستیابی‬ ‫به فرصت شغلی می توانند نسبت به ازادسازی مدارک‬ ‫تحصیلی از دانشگاه پیگیری نمایند‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل امور دانشجویان داخل"‬ ‫رای هیات عمومی‬ ‫با توجه به اینکه ان قسمت از بند ‪ ۱‬مقرره مورد اعتراض‬ ‫که ثبت نام بعد از مهلت شش ماهه را موجب عدم بهره مندی‬ ‫از امتیازات لغو تعهد از طریق عدم کاریابی دانسته و این‬ ‫ایجاد محدودیت زمانی خارج از حدود اختیارات است‪،‬‬ ‫بنابراین مستند به بند ‪ ۱‬ماده ‪ ۱۲‬و مواد ‪ ۸۸‬و ‪ ۱۳‬قانون‬ ‫تشکیالت و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۲‬از تاریخ تصویب ابطال می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون‪ ،‬کارو رفاه اجتماعی معرفی کرد‬ ‫استان هایی که بیشترین و کمترین مقرری بگیران بیمه بیکاری را دارند‬ ‫مدیـرکل حمایـت از مشـاغل و بیمـه بیـکاری وزارت‬ ‫تعـاون‪ ،‬کارو رفـاه اجتماعـی اعالم کرد‪ :‬حـدود ‪ 260‬هزار نفر‬ ‫کارگـر در کشـور بـا دریافـت مقـرری ماهانـه بیمـه بیـکاری‬ ‫تحـت حمایـت قـرار دارنـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار بـازارکار‪ ،‬کر یـم یـاوری مدیـرکل‬ ‫حمایـت از مشـاغل و بیمـه بیـکاری وزارت تعـاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعـی اعلام کـرد‪ :‬کارفرمایـان بـرای اصلاح‬ ‫سـاختار اقتصـادی بنـگاه تولیـدی‪ ،‬حمایـت می شـوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هرگونه تغییر یا بازسـازی خط تولید‪ ،‬جابه‬ ‫جائـی کارگاه و ماشـین االت بـه منظـور کاهـش وابسـتگی‬ ‫و بهینـه کـردن تولیـد در راسـتای سیاسـت اقتصـادی و‬ ‫اجتماعـی دولـت صـورت گیـرد‪ ،‬تغییر سـاختار اقتصادی‬ ‫تلقـی می شـود و تصمیم گیـری در مـورد کارکنـان ایـن‬ ‫ً‬ ‫قبیـل بنگاههـا کـه موقتـا بیـکار شـناخته می شـوند‪ ،‬در‬ ‫چهارچـوب بنـد الـف تبصـره ‪ 7‬قانـون بیمـه بیـکاری از‬ ‫مقـرری بیمـه بیـکاری اسـتفاده می نماینـد‪ ،‬ایـن تصمیـم‬ ‫توسـط شـورای عالی کار مصـوب می شـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل حمایـت از مشـاغل و بیمـه بیـکاری وزارت‬ ‫تعـاون‪ ،‬کارو رفـاه اجتماعـی در مـورد بنگاههایـی کـه‬ ‫خواهـان اصلاح سـاختار هسـتند‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫مدیـران و کارفرمایـان ایـن بنگاههـا موظفنـد طـرح تغییـر‬ ‫سـاختار اقتصـادی واحـد خـود را بـه تصو یـب وزارتخانـه‬ ‫ذیربـط یـا واحدهـای تابعـه در اسـتانها برسـانند و بـه همراه‬ ‫تقاضـای کتبـی و فهرسـت اسـامی کارکنـان مشـمول کـه‬ ‫ً‬ ‫موقتـا بیـکار می شـوند‪ ،‬بـا ذکـر مـدت زمـان اسـتفاده از‬ ‫مقـرری بیمـه بیـکاری بـه واحدهـای تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی محـل تسـلیم نماینـد و پـس از تاییـد و تصو یـب‬ ‫شـورای عالـی کار نسـبت بـه اجـرا اقـدام نماینـد‪.‬‬ ‫یـاوری همچنیـن گفـت‪ :‬پرادخـت مقـرری بیمـه‬ ‫بیـکاری بـه کارگرانـی کـه بـدون میـل و اراده از کار بیـکار‬ ‫شـوند‪ ،‬تعلـق می گیـرد‪ .‬تشـخیص بیـکاری بـدون میـل و‬ ‫اراده و تار یـخ وقـوع بیـکاری بـه عهـده واحدهـای ادارات‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی اسـت‪.‬‬ ‫بـه گفتـه مدیـرکل حمایـت از مشـاغل و بیمـه بیـکاری‬ ‫وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‪ ،‬حـدود ‪ 260‬هـزار نفـر‬ ‫کارگـر در کشـور بـا دریافـت مقـرری ماهانـه بیمـه بیـکاری‬ ‫تحـت حمایـت قـرار دارنـد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه یـاوری‪ ،‬کمتریـن تعـداد مقـرری بگیـران‬ ‫بیمـه بیـکاری متعلـق بـه اسـتانهای ایلام‪ ،‬سیسـتان و‬ ‫بلوچسـتان و کهگیلو یـه و بویراحمـد اسـت‪ .‬بیشـترین‬ ‫تعـداد مقـرری بگیـران بیمـه بیـکاری متعلـق به اسـتانهای‬ ‫تهـران‪ ،‬اصفهـان و خراسـان رضـوی اسـت‪.‬‬ ‫یـاوری همچنیـن در مـورد حمایـت تسـهیالتی‬ ‫بنگاههـا گفـت‪ :‬از مجمـوع تسـهیالت پرداختـی بـه بخش‬ ‫تولیـد تـا پایـان ابانمـاه کـه بـه بیـش از ‪ 9‬هـزار میلیـارد تومان‬ ‫می رسـد‪ ،‬فقـط ‪ 146‬میلیـارد تومـان بـرای بازسـازی و‬ ‫نوسـازی بنگا ههـا بـوده اسـت‪ .‬توجـه بانکهـا بـرای اعطـای‬ ‫تسـهیالت جهـت بازسـازی و نوسـازی و اصلاح سـاختار‬ ‫اقتصـادی بنگاههـا ضـروری اسـت‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬پرداخـت مـزد و حقـوق کارگـران در‬ ‫بنگاه هـای اقتصـادی‪ ،‬از محـل کار کارگـران و تولیـد‬ ‫محصـول و فـروش تولیـدات صـورت می گیـرد‪ ،‬بنابرایـن‬ ‫توجـه و یـژه بـه تولیـد کمـی و کیفـی بـرای کارگـران حائـز‬ ‫اهمیـت و توجـه و یـژه اسـت‪.‬‬ ‫یاوری اظهار داشت‪ :‬هرگونه وقفه در کار تولید و چرخ‬ ‫فعالیت بنگاههای اقتصادی به هیچ عنوان پذیرفته‬ ‫نیست و کارگران عزیز‪ ،‬شریف و نجیب و زحمت کش‬ ‫میهن اسالمی زیر بار توقف در تولید که معیشت انها را‬ ‫دستخوش مشکالت می نماید‪ ،‬نمی روند‪.‬‬ ‫وی این را هم گفت‪ :‬پرداخت مزد و حقوق کارگران‬ ‫حاصل دسترنج انان در امر تولید است‪ ،‬بنابراین تحت‬ ‫هیچ شرایطی نباید در کار و تولید صدمه یا وقفه وارد شود‪.‬‬ ‫معاون امور تعاون وزارت تعاون با اشاره به ارائه ضمانت‬ ‫یک میلیارد تومانی برای فعال سازی واحدهای تحقیق و‬ ‫توسعه تعاونی ها گفت‪ :‬بهره گیری از روش ها و الگوهای‬ ‫نوین در بخش تعاون امری ضروری است‪.‬‬ ‫محمد کبیری‪ ،‬معاون امور تعاون وزارت تعاون‪،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم‪ ،‬با اشاره به نقش‬ ‫بخش تعاون در تاب اوری اقتصادی کشور گفت‪ :‬پیش شرط‬ ‫توسعه تعاون‪،‬افزایش شفافیت دراین بخش است‪ .‬توسعه‬ ‫ً‬ ‫شفافیت قطعا منجر به توسعه بهره وری می شود‪.‬‬ ‫معاون امور تعاون وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با‬ ‫اشاره به اینکه شفافیت با جلوگیری از ایجاد زمینه های انحراف‬ ‫یکی از کارامدترین راه های مبارزه با فساد است گفت‪ :‬توسعه‬ ‫ً‬ ‫شفافیت قطعا منجر به توسعه بهره وری در تمام بخش ها‬ ‫ً‬ ‫خواهد شد‪ .‬انتشار اطالعات صرفا به معنای شفافیت نیست‬ ‫و ایجاد زمینه استفاده و دسترسی مناسب از اطالعات برای‬ ‫مخاطبین یکی از مقدمه های شفافیت است‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫رئیس کمیته امداد اعالم کرد‪ :‬‬ ‫تسهیالت ‪ ۵۰‬میلیون تومانی ‬ ‫کمیته امداد به کارافرینان‬ ‫ برای اشتغال هر مددجو ‬ ‫رئیس کمیته امداد با تشریح خدمات این نهاد برای اشتغال‬ ‫زایی مددجویان‪ ،‬گفت‪ :‬کمیته امداد به ازای به کارگیری هر‬ ‫مددجو‪ ۵۰ ،‬میلیون تومان تسهیالت به کارافرینان ارائه می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از سایت خبری کمیته امداد‪،‬‬ ‫سیدمرتضی بختیاری در سفر به استان قزوین با نماینده ولی‬ ‫فقیه در استان دیدار کرد و با اشاره به بازدید خود از طرح های‬ ‫اشتغال مددجویان در قزوین‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امروز شاهد‬ ‫طرح اشتغال برای ‪ ۴۰‬نفر از مددجویان در یک واحد صنعتی‬ ‫در »ابیک« بودیم که نوع جدیدی از کار خیر است و ثمرات‬ ‫مختلفیدارد‪.‬‬ ‫بختیاری اظهار کرد‪ :‬حرفه اموزی و تامین نیروی انسانی‬ ‫دارای مهارت برای واحدهای تولیدی و اماده بکار برای حضور‬ ‫در عرصه های اشتغال در جامعه‪ ،‬از دیگر مزایای این اقدامات‬ ‫کارافرینیاست‪.‬‬ ‫رئیس کمیته امداد در این سفر با اشاره به امکان بهره مندی‬ ‫همه کارفرمایان از بسته تشویقی کمیته امداد گفت‪ :‬به ازای هر‬ ‫اشتغال مددجویان ‪ ۵۰‬میلیون تومان به کارفرمایان تسهیالت‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫بختیاری با اشاره به تعامل باالی کمیته امداد با دولت‬ ‫و مجلس اظهار کرد‪ :‬در سال ‪ ۹۸‬کارهای خوبی در تعامل با‬ ‫دولت و مجلس انجام شده که به عنوان نمونه ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان از محل اشتغال روستایی به کمیته امداد اختصاص یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی یاداورشد‪ :‬تا پایان سال جاری و با همکاری مسئوالن‬ ‫و کارافرینان ‪ ۱۷۰‬هزار شغل برای مددجویان ایجاد خواهیم کرد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫یک کارشناس حوزه کار تاکید کرد ‬ ‫کارگران چند شیفت ‬ ‫در روز کار می کنند ‬ ‫ی ــک کارش ــناس ح ــوزه کار ب ــا اش ــاره ب ــه پایی ــن ب ــودن س ــهم‬ ‫دس ــتمزد در قیم ــت تم ــام ش ــده گف ــت‪ :‬کمیت ــه دس ــتمزد ب ــا‬ ‫بررســی دقیــق وضعیــت خانوارهــا رقــم ســبد معیشــت کارگــران‬ ‫را مش ــخص کن ــد‪.‬‬ ‫علـــی اکبـــر ســـیارمه در گفـــت وگـــو بـــا ایســـنا‪ ،‬اظه ــار‬ ‫کرد‪:‬مــا ک و مبنــای تعییــن حداقــل دســتمزد کارگــران مــاده ‪۴۱‬‬ ‫قانــون کار اســت کــه در ان نــرخ تــورم و هزینه هــای ســبد معیشــت‬ ‫خان ــوار در محاس ــبه دس ــتمزد مدنظ ــر ق ــرار می گی ــرد‪ .‬مذک ــرات‬ ‫م ــزد هم ــه س ــاله از نیم ــه دوم س ــال ش ــروع می ش ــود ول ــی در س ــه‬ ‫ماه ــه پایان ــی س ــال چانه زنی ه ــای بس ــیاری می ــان گروهه ــای‬ ‫کارگ ــری و کارفرمای ــی ص ــورت می گی ــرد‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه پایی ــن ب ــودن س ــهم دس ــتمزد در قیم ــت‬ ‫تمـــام شـــده تولیـــد‪ ،‬گفت‪:‬اگـــر بـــه صـــورت تخصصـــی ن ــگاه‬ ‫کنی ــم‪ ،‬س ــهم دس ــتمزد در بس ــیاری از بنگاهه ــای تولی ــدی کش ــور‬ ‫درصـــد پایینـــی از هزینه هـــا اســـت و بـــا میانگیـــن هزین ــه‬ ‫واحده ــای تولی ــدی در کش ــورهای صنعت ــی و در ح ــال توس ــعه‬ ‫ه ــم انطب ــاق و همخوان ــی ن ــدارد‪.‬‬ ‫ایـــن کارشـــناس حـــوزه کار بـــا بیـــان اینکـــه حداقـــل م ــزد‬ ‫کارگــران بایــد بــه شــکل واقعــی و منطبــق بــا شــرایط روز اقتصــاد‬ ‫و واقعیتهــای جامعــه تعییــن شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬متاســفانه بــه دلیــل‬ ‫نوســـان اقتصـــادی حقـــوق کارگـــران تامین کننـــده نیازه ــای‬ ‫معیش ــتی و مخ ــارج زندگ ــی انه ــا نیس ــت ب ــه نح ــوی ک ــه بیش ــتر‬ ‫کارگ ــران ناچارن ــد چن ــد ش ــیفت در روز کار کنن ــد ت ــا از عه ــده‬ ‫ام ــرار مع ــاش خ ــود و خانواده هایش ــان براین ــد‪.‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪ 23‬اذر ‪ 17-1398‬ربیع الثانی‪ 14-1441‬دسامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1180‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫ در نخستین جلسه سازمان نظام پرستاری با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطر ح شد‬ ‫استخدام ده هزار پرستار طی ماه های اینده ‬ ‫◄‬ ‫رییس قوه قضاییه ؛ ‬ ‫جذب ‪ ۶‬هزار نفر در قوه قضاییه‬ ‫ تا پایان سال ‪98‬‬ ‫حجت االسالم سید ابراهیم رییسی گفت‪:‬‬ ‫کمبود قاضی و کارمند با یک حرکت جهشی در‬ ‫قوه قضاییه اصالح شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬مرکز اصفهان ؛‬ ‫حجتاالسالمسیدابراهیمرییسیرییسقوهقضاییه‬ ‫در جمع کارکنان دستگاه قضایی و قضات استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬کمبود قاضی و کارمند باید با یک‬ ‫حرکت جهشی در قوه قضاییه اصالح شود و قصد‬ ‫داریم به این منظور تا پایان امسال ‪ 6‬هزار نفر را در‬ ‫قوه قضاییه جذب کنیم‪.‬‬ ‫ماماها برای بخش مراقبت ‬ ‫های ویژه نوزادان تخصص ندارند ‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رییسی‬ ‫به کمبود های موجود در دستگاه قضایی استان‬ ‫اصفهاننیزاشاره کردو افزود‪:‬بهاینمنظور ‪ 23‬هیاتبه‬ ‫شهرستان های استان فرستاده شده تا راهکارهای رفع‬ ‫اینمحدودیتهادر شورایعالی قضاییبررسیشود‪.‬‬ ‫◄‬ ‫اعالم فراخوان جذب هیات علمی ‬ ‫دانشگاه ازاد تا دی ماه ‬ ‫رئیس این دانشگاه خبر داد‬ ‫در نخســتین جلســه ســازمان نظــام پرســتاری جمهــوری اســامی ایــران بــا کمیســیون بهداشــت و‬ ‫درمــان مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬مقــرر گردیــد‪ ۱۰ ،‬هــزار پرســتار طــی مــاه هــای اینــده اســتخدام شــوند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار پای ــگاه اط ــاع رس ــانی س ــازمان نظ ــام پرس ــتاری در نخس ــتین نشس ــت‬ ‫ســازمان نظــام پرســتاری جمهــوری اســامی ایــران بــا کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای‬ ‫اس ــامی مق ــرر ش ــد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬کار گ ــروه مش ــترکی ف ــی م ــا بی ــن س ــازمان نظ ــام پرس ــتاری‪ ،‬کمیس ــیون بهداش ــت و درم ــان‬ ‫مجل ــس و وزارت بهداش ــت ب ــا محور ی ــت کمیس ــیون در رابط ــه ب ــا مباح ــث بی ــن س ــازمان نظ ــام‬ ‫پرس ــتاری‪ ،‬وزارت بهداش ــت و مجل ــس ش ــورای اس ــامی تش ــکیل گ ــردد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬بــا پیگیــری و توافــق ایــن ســه نهــاد و ســازمان برنامــه و بودجــه و معاونــت نیــروی انســانی رییــس‬ ‫جمه ــور مج ــوز ده ه ــزار پرس ــتار دیگ ــر ب ــرای رف ــع کمب ــود نی ــرو در بیمارس ــتان ه ــا ب ــه وزارت بهداش ــت‬ ‫اختص ــاص یاف ــت‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه اینکه؛‬ ‫ً‬ ‫ظاه ــرا در اث ــر کوتاه ــی نهاده ــای پرس ــتاری در ط ــول س ــال ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬تع ــداد ‪ ۵‬ه ــزار و ان ــدی از‬ ‫مجوزه ــای قبل ــی اس ــتخدامی ‪ ۱۰‬ه ــزار نف ــره گ ــروه پرس ــتاری ب ــه س ــایر گ ــروه ه ــا تعل ــق گرفت ــه اس ــت‪ .‬و‬ ‫لیکــن بــا توجــه بــه اضطــراری بــودن شــرایط کمبــود نیــروی گــروه پرســتاری‪ ،‬بنــا شــد بــر نحــوه بــه کار‬ ‫گی ــری مجوزه ــای اس ــتخدامی جدی ــد ؛ س ــازمان نظ ــام پرس ــتاری ب ــه کمیس ــیون بهداش ــت و درم ــان‬ ‫مجل ــس گ ــزارش ده ــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬مقــرر گردیــد بطــور ســالیانه نیــز موضــوع اســتخدام نیروهــای گــروه پرســتاری‪ ،‬توســط ایــن‬ ‫کمیت ــه مش ــترک پیگی ــری و ب ــا توج ــه ب ــه راه ان ــدازی و تاس ــیس بیمارس ــتاهای جدی ــد و همچنی ــن‬ ‫بخش ــهای مختل ــف الحاق ــی در بیمارس ــتان ه ــای کش ــور و همچنی ــن بازنشس ــته ش ــدن جمع ــی‬ ‫از هم ــکاران گ ــروه پرس ــتاری؛ حداق ــل تع ــداد ‪ ۱۰‬ه ــزار اس ــتخدام در ه ــر س ــال اق ــدام و ی ــژه ص ــورت‬ ‫گی ــرد‪ .‬در ضم ــن ‪ ۱۰‬ه ــزار نف ــر مج ــوز اس ــتخدام ش ــامل تمام ــی گ ــروه پرس ــتاری میباش ــد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه ازاد اسالمی از اعالم فراخوان جدید‬ ‫جذب هیات علمی تا دی ماه خبر داد‪.‬‬ ‫محمد مهدی طهرانچی در گفتگو با مهر‪ ،‬از انتشار‬ ‫فراخوان جدید جذب هیات علمی خبر داد و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این فراخوان که مربوط به جذب هیات علمی در‬ ‫سال‪ ۹۸‬است‪ ،‬حداکثر تا دی ماه اعالم می شود‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه ازاد اسالمی ضمن اشاره به‬ ‫اینکه پس از اعالم نیازها از سوی استان ها به زودی‬ ‫سامانه ای برای ثبت نام داوطلبان در فراخوان‬ ‫جذب هیات علمی ‪ ۹۸‬فعال خواهد شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برنامه دانشگاه ازاد این است که به مدت ‪ ۵‬سال‪،‬‬ ‫سالیانه هزار عضو هیات علمی جوان جذب کند‬ ‫و برای فراخوان ‪ ۹۸‬نیز به همین صورت خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر کار جذب‬ ‫‪ ۴۰۰‬نفر از افرادی که در فراخوان ‪ ۹۷‬شرکت کرده‬ ‫بودند‪ ،‬تمام شده و در مرحله ابالغ حکم قرار دارند‬ ‫و شورای جذب دانشگاه در صدد است برای‬ ‫فراخوان ‪ ۹۸‬تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫◄‬ ‫ورود داروسازان به حوزه تجهیزات پزشکی منجر به بیکاری ‬ ‫فار غ التحصیالن این رشته شده است‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور خبر داد‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی متخصصین‬ ‫تجهیزاتپزشکی کشور گفت‪:‬ورودداروسازانبهحوزه‬ ‫تجهیزات پزشکی منجر به بیکاری فارغ التحصیالن‬ ‫رشتهتجهیزاتپزشکیخواهدشد‪.‬‬ ‫بهگزارشایسنامهندسمسلمیرئیسهیات مدیره‬ ‫انجمنصنفیمتخصصینتجهیزاتپزشکی کشوربا‬ ‫انتقاد از انچه که دخالت غیر متخصصان و داروسازان‬ ‫در زمینهتجهیزاتپزشکیخواند‪ ،‬گفت‪:‬مسئولفنی‬ ‫تجهیزات پزشکی یک کار کامال تخصصی است‬ ‫که نیاز به تحصیل علم در ان زمینه را دارد و یک غیر‬ ‫متخصصصالحیتاظهارنظردر اینزمینهراندارد‪.‬‬ ‫مهندس مسلمی‪ ،‬ضمن بیان انکه انجمن‬ ‫تجهیزات پزشکی کشور در ‪ ۱۵‬استان در‬ ‫حال فعالیت است‪ ،‬گفت‪ :‬از بدو تاسیس‬ ‫رشته مهندسی پزشکی تا کنون حدود ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫امسال ‪ 10‬هزار نیرو در وزارت بهداشت جذب میکنیم‬ ‫همچنیــن وز یــر بهداشــت نیــز از جــذب ‪ ۱۰‬هــزار نیــروی جدیــد در ســال جــاری خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫اولو یــت جــذب بــا نیروهایــی اســت کــه قبــا مشــغول بــه کار بــوده و دارای ســابقه کار هســتند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ف ــارس‪ ،‬وزارت بهداش ــت یک ــی از دس ــتگاه هایی اس ــت ک ــه ب ــا کمب ــود نی ــرو مواج ــه‬ ‫اس ــت و برخ ــی دانش ــگاه های عل ــوم پزش ــکی نی ــز در ارائ ــه خدم ــات بهداش ــتی و درمان ــی دچ ــار‬ ‫مش ــکل ش ــده اند‪.‬‬ ‫در مقاب ــل تع ــداد ز ی ــادی از نیروه ــای ش ــاغل در ای ــن وزارتخان ــه نی ــز سالهاس ــت ب ــه ص ــورت ق ــرار‬ ‫دادی مش ــغول ب ــه کار ب ــوده و هن ــوز ب ــه اس ــتخدام ای ــن وزارتخان ــه در نیامده ان ــد‪.‬‬ ‫س ــعید نمک ــی وز ی ــر بهداش ــت در گفت وگ ــو ب ــا خبرن ــگار س ــامت خبرگ ــزاری ف ــارس در پاس ــخ‬ ‫ب ــه ای ــن پرس ــش ک ــه «برنامــه ای ب ــرای اس ــتخدام نیروهای ــی ب ــا چن ــد س ــال س ــابقه کار و ق ــراردادی‬ ‫دار ی ــد؟»‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪ :‬امس ــال در ح ــال ج ــذب ح ــدود ‪ ۱۰‬ه ــزار نی ــروی جدی ــد هس ــتیم ک ــه‬ ‫اولو ی ــت ب ــا همی ــن نیروهای ــی اس ــت ک ــه چن ــد س ــال دارای س ــابقه کار هس ــتند‪.‬‬ ‫فارغ التحصیل رشته مهندسی پزشکی داریم که‬ ‫از ان تعداد بیش از ‪ ۴‬هزار کارشناس و متخصص‬ ‫تجهیزات پزشکی که در بخش صنعت و پزشکی‬ ‫فعالیت می کنند ‪ T‬عضو انجمن ما هستند‪.‬‬ ‫وی تمرکز این انجمن را بر توانمندسازی‬ ‫فارغ التحصیالن رشته مهندسی پزشکی معرفی‬ ‫کرد و افزود‪ :‬این هدف برای دفاع از منافع صنفی‬ ‫و حقوقی افراد شاغل در بخش تجهیزات پزشکی‬ ‫بیمارستان ها است‪ .‬از طرف دیگر اموزش و تایید‬ ‫صالحیت مسئولین فنی تجهیزات پزشکی کشور و‬ ‫برخی فعالیت های مربوط به ارزیابی خدمات پس‬ ‫از فروش کمپانی های خارجی از دیگر وظایفی است‬ ‫که وزارت بهداشت به انجمن ما محول کرده است‪.‬‬ ‫مسلمی اصلی ترین چالش انجمن صنفی‬ ‫متخصصینتجهیزاتپزشکی کشور راورودداروسازان‬ ‫نامه اعتراضی رئیس نظام پرستاری؛ ‬ ‫به حوزه تجهیزات پزشکی کشور دانست و اظهار کرد‪:‬‬ ‫این در حالی است که حوزه تجهیزات پزشکی و بویژه‬ ‫مسئولیت فنی‪ ،‬یک حوزه کامال علمی است که‬ ‫نیازمند کسبدانشدر همینرشتهرادارد‪.‬امادر حال‬ ‫حاضربرخیداروسازانبهعنوانمسئولفنیتجهیزات‬ ‫پزشکی در داروخانه ها و بیمارستان ها مشغول به کار‬ ‫هستند‪ .‬همانگونه که یک متخصص تجهیزات‬ ‫پزشکی صالحیت ارائه نظر در حوزه دارو را ندارد‪ ،‬یک‬ ‫داروساز نیز نمی تواند به مباحث تخصصی تجهیزات‬ ‫پزشکیبه شکل فنی ورود کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ورود داروسازان به حوزه تجهیزات‬ ‫پزشکی منجر به بیکاری فارغ التحصیالن رشته‬ ‫تجهیزات پزشکی خواهد شد؛ چنانچه اکنون نیز‬ ‫‪۳‬هزارنفر متخصص تجهیزات پزشکی بیکار در‬ ‫کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫رئیـــس کل ســـازمان نظـــام پرســـتاری کشـــور‪ ،‬در نامـــه ای بـــه مع ــاون‬ ‫درمــان وزارت بهداشــت‪ ،‬نســبت اشــتغال نیروهــای مامــا در بخــش ‪،NICU‬‬ ‫معت ــرض ش ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر‪ ،‬محمــد میرزابیگــی رئیــس کل ســازمان نظــام‬ ‫پرســتاری کشــور‪ ،‬در نامــه ای بــه قاســم جــان بابایــی معــاون درمــان وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬نوشــت‪ :‬محتــوای نامــه ‪/۴۰۰/۲۲۳۱۶‬د مــورخ ‪ ۱۳/۹/۹۸‬ان‬ ‫معاونــت در رابطــه بــا اشــتغال بــه کار نیــروی مامــا در بخــش هــای ‪ NICU‬را‬ ‫رویــت کــردم و باعــث تاســف و تعجــب فــراوان گردیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از معــاون درمــان وزارت بهداشــت کــه خــود ســال هــا ریاســت‬ ‫یــک دانشــگاه را برعهــده داشــته اســت‪ ،‬امضــای چنیــن نامــه غیرکارشناســی‬ ‫شــده ای بســیار بعیــد بــه نظــر مــی رســد‪.‬‬ ‫میرزابیگــی در ایــن نامــه اورده اســت‪ :‬بخــش ‪( NICU‬بخــش مراقبــت‬ ‫ویــژه نــوزادان) یکــی از بخــش هــای تخصصــی و بــه عبــارت کامــل تــر فــوق‬ ‫تخصصــی اســت و غنچــه هــای نوشــکفته بوســتان زندگــی مــردم ز یــادی از‬ ‫ایــن مــرز و بــوم در ایــن بخــش هــا بــه امانــت ســپرده مــی شــوند کــه مراقبتــی‬ ‫مضاعــف‪ ،‬تخصصــی و فــوق العــاده علمــی مــی طلبــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در همــه جــای دنیــا و از جملــه کشــور خودمــان بــرای‬ ‫اینگونــه بخش هــا عــاوه بــر داشــتن نیــروی کارشــناس تخصصــی‪ ،‬کارشــناس‬ ‫ارشــد ویــژه نیــز تربیــت و بــه کار گیــری مــی شــود‪ .‬امــوزش همــکاران مامــا فقــط‬ ‫مختــص دوران بــارداری و زایمــان بانــوان و مســائل ویــژه زنــان و مــادران اســت‬ ‫و هیــچ تخصصــی در حــوزه مراقبــت هــای پرســتاری و مراقبــت هــای و یــژه‬ ‫ندارنــد‪ ،‬چــه برســد بــه انکــه در بخــش هــای بســیار پیچیــده ای چــون ‪NICU‬‬ ‫بتواننــد خدمــات و مراقبــت هــای پرســتاری ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫میرزابیگــی افــزود‪ :‬چگونــه در امــر بــه ایــن مهمــی (نیــروی انســانی بخــش‬ ‫هــای ویــژه) از نظــر تخصصــی معاونــت توســعه و ادارات کل منابــع انســانی‪،‬‬ ‫تحــول اداری و از نظــرات تخصصــی معاونــت پرســتاری و ادارات کل‬ ‫تخصصــی مربوطــه در همــان وزارتخانــه هیــچ نظــری خواســته یــا مبنــای‬ ‫چنیــن تصمیمــی اعــام نشــده اســت‪ .‬معمــوال بــرای اینگونــه تصمیمــات‬ ‫محافــل علمــی و تخصصــی مربوطــه بایــد نظــر بدهنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نظــر کارشناســی کــدام مجموعــه دولتــی یــا غیــر دولتــی‬ ‫پرســتاری از دانشــکده ها ی پرســتاری گرفتــه تــا انجمن هــای علمــی‪،‬‬ ‫ســازمان نظــام پرســتاری یــا‪ ،...‬پشــتوانه ایــن تصمیــم و نامــه شــما اســت‪.‬‬ ‫میرزابیگ ــی گف ــت‪ :‬س ــازمان نظ ــام پرس ــتاری ب ــه عن ــوان نه ــاد قانون ــی‬ ‫و فراگیـــر حرفـــه ای پرســـتاری و مدافـــع حقـــوق مـــردم و بیمـــاران و تمام ــی‬ ‫نهاده ــای پرس ــتاری‪ ،‬صریح ــا مخالف ــت خ ــود را ب ــا ای ــن ام ــر اع ــام م ــی دارد‬ ‫و توصی ــه و تاکی ــد م ــی ش ــود‪ ،‬س ــریعا نام ــه مربوط ــه را «کان ل ــم یک ــن »تلق ــی‬ ‫فرمایی ــد‪ ،‬چ ــون ج ــان فرزن ــدان م ــردم و ای ــن س ــرزمین مه ــم ت ــر از ان اس ــت‬ ‫ک ــه ب ــا س ــاده س ــازی مس ــئله ب ــه ای ــن مهم ــی و ارائ ــه راه ح ــل مش ــکل زا‪ ،‬ان‬ ‫ه ــم ب ــه دالی ــل عذره ــای بدت ــر از گن ــاه وج ــه المصالح ــه تصمیم ــات غی ــر‬ ‫کارشناس ــی ق ــرار گی ــرد‪.‬‬ ‫رئیــس کل ســازمان نظــام پرســتاری کشــور‪ ،‬در پایــان ایــن نامــه اورده‬ ‫اســت‪ :‬بــه تمامــی پرســتاران در بیمارســتان هــا توصیــه مــی شــود از اجــرای‬ ‫مفــاد ایــن نامــه خــودداری کننــد تــا بعــد از ایــن همــه مــا یــاد بگیریــم هــر امــری‬ ‫از مجــرای تخصصــی و قانونــی خــودش پیگیــری شــود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ارتباطات مبین نت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫جنسیت ‪ /‬سابقه‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس‬ ‫فروش‬ ‫سازمانی‬ ‫اقا ‪ /‬خانم‬ ‫سابقه کار‪ :‬حداقل ‪2‬سال تجربه‬ ‫کاری در زمینه فروش سازمانها‪،‬‬ ‫ارگانها و نهادها‬ ‫•اشنا با صنعت تلکام•مسلط به فروش سرویس های سازمانی شامل‬ ‫پهنای باند‪ ،‬دیتاسنتر‪ VPN,VOIP,APN ،‬و‪...‬‬ ‫•مسلط به اصول بازاریابی و فروش•مسلط به اصول و فنون مذاکره‬ ‫•اشنایی نسبی با مفاهیم شبکه•توانایی مذاکره تلفنی با مشتریان‬ ‫سازمانی و متقاعدسازی•توانایی مذاکره حضوری و شرکت در جلسات‬ ‫داخل شرکت و یا در سازمان مشتری‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪sales_jobs@mobinnet.net‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫تجربه کار در محیطی پویا و همراه متخصصین مجرب با شرایط شغلی عالی را در شرکتی فعال‬ ‫در زمینه تجهیزات اسانسور تجربه نمایید‪.‬‬ ‫شغل‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫شرایط‬ ‫حداقل سابقه کار جنسیت‬ ‫مدیر خدمات مشتریان‬ ‫لیسانس برق (قدرت یا‬ ‫الکترونیک)‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫اقا‬ ‫دارای سابقه مدیریت (ترجیحا در زمینه خدمات پس از فروش)‬ ‫سرویسکار‬ ‫حداقل کاردانی برق یا‬ ‫اسانسور‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫اقا‬ ‫عالقمند به کارهای فنی و دارای استعداد در این زمینه‪ ،‬ترجیحا‬ ‫اشنا به اسانسور‬ ‫پاسخگویی فنی‬ ‫حداقل کاردانی برق یا‬ ‫اسانسور‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫اقا‬ ‫توانایی یادگیری مسائل فنی (به جهت کار در(‪، )call center‬‬ ‫توانایی صحبت کردن با مشتری با دید تجاری‬ ‫خزانه دار‬ ‫لیسانس‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫اقا‬ ‫مسلط به خزانه داری‪ ،‬مسلط به ا کسل‬ ‫فقط رزومه های دارای عنوان بررسی خواهند شد‪.‬‬ ‫ارسال رزومه با درج عنوان شغل در قسمت موضوع ایمیل‪jobasansor@gmail.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام شرکت خدماتی شهرک صنعتی نصیر اباد‬ ‫این شرکت در نظر دارد نسبت به کارگیری کارشناسانی در رشته های مهندسی برق و رشته ایمنی و اتش نشانی اقدام نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند تقاضای خود را همراه سوابق کاری به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪nasiriec94@gmail.com‬‬ ‫اطالعیه معاونت توسعه کارافرینی‬ ‫و اشتغال وزارت تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫در رابطه با اعزام نیروی کار دانش اموخته دانشگاهی به‬ ‫کشورهای اسکاندیناوی (دانمارک ‪ ،‬سوئد ‪ ،‬فنالند و نروژ )‬ ‫از جمله پرستاران و مهندسان متخصص‬ ‫موسس ــه مش ــاوره ش ــغلی و کاریاب ــی خارج ــی ارم ــان مان ــدگار ب ــا مج ــوز وزارت‬ ‫تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی و صاح ــب امتی ــاز دفت ــر هدای ــت و حمای ــت از نی ــروی کار‬ ‫ایرانــی در کشــور دانمــارک زیــر نظــر وزارت امــور خارجــه ‪ ،‬بــا فراهــم نمــودن زمینــه هــای‬ ‫الزم بــرای اعــزام ‪ 500‬نفــر نیــروی کار ایرانــی بــه کشــورهای اســکاندیناوی (دانمــارک‪،‬‬ ‫ســوئد‪ ،‬فنالنــد و نــروژ) از متقاضیــان کار بــه ویــژه گــروه پرســتاری و مهندســی ‪ ،‬پزشــکی‬ ‫و خدم ــات در کش ــورهای مذک ــور ثب ــت ن ــام ب ــه عم ــل م ــی اورد‬ ‫متقاضی ــان محت ــرم م ــی توانن ــد جه ــت ا گاه ــی از ش ــرایط و ضواب ــط پذی ــرش و ثب ــت‬ ‫ن ــام ب ــه س ــامانه کاریاب ــی ه ــای خارج ــی ب ــه نش ــانی ‪https://forec.mcls.gov.ir :‬‬ ‫مراجع ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫ادرس دفاتر‪:‬‬ ‫تبریز‪ ،‬ولیعصر‪ ،‬تقاطع همافر و نظامی مجتمع تجاری اطلس‪ ،‬طبقه ‪، 9‬واحد ‪ 12‬و ‪13‬‬ ‫تهران ‪ ،‬سه راه اقدسیه ‪ ،‬اول نیاوران ‪ ،‬مجتمع اطلس مال ‪ ،‬طبقه ‪ ، A2‬واحد ‪404‬‬ ‫دانمارک‪ ،‬کپنهاگ ‪Hillerødgade 24, 2200 København‬‬ ‫شماره تماس ‪:‬‬ ‫واتس اپ و تلگرام دفتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی در دانمارک‬ ‫ردیف‬ ‫رشته‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی‬ ‫مرتبط‬ ‫حداقل سابقه کار مرتبط‬ ‫تخصص مرتبط‬ ‫‪1‬‬ ‫مهندسی برق‬ ‫لیسانس‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫تاسیسات فنی‪ ،‬برق و تابلوهای برق‬ ‫تصفیه خانه‬ ‫‪2‬‬ ‫ایمنی و اتش نشانی‬ ‫لیسانس‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫گذراندن دوره های ایمنی و مرتبط با اتش‬ ‫نشانی‬ ‫‪004560909444‬‬ ‫شماره تماس دفتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی ارمان ماندگار‬ ‫‪00984133249193 - 00984133249195‬‬ ‫‪@armane_mandegar‬‬ ‫اخبار استان‬ ‫شنبه‪ 23‬اذر ‪ 17-1398‬ربیع الثانی‪ 14-1441‬دسامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1180‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در مقطع درجه داری‬ ‫در گفتگو با گلخانه دار نمونه هرمزگانی مطر ح شد؛‬ ‫اشــتغال ‪ ۴۵‬هزار نفر با رونق ‬ ‫کشـت گلخانه ای در هرمزگان‬ ‫گلخانه دار نمونه هرمزگانی با اشاره به اشتتغالزایی ‪ ۳۲۰‬نفری در گلخانه خود گفت‪ :‬در بحث‬ ‫صادرات محصوالت کشاورزی هیچ تضمینی برای تولید کننده وجود ندارد که ایا با وجود تحرم‬ ‫ها می تواند محصول خود را صادر کند و این امر انگیزه کشاورز را برای تولید کاهش می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش شبکه اطالع رسانی هرمز؛کشت گلخانه ای محصوالت کشاورزی‪ ،‬یکی از راه های‬ ‫مدرن برای مبارزه با سرما‪ ،‬گرما و کم ابی به شمار می رود و هنگامی که غول خشکسالی‬ ‫کشورمان را فرا گرفته و بسیاری از استان ها با مشکل کم ابی مواجه هستند احداث گلخانه می تواند‬ ‫گزینه ای مناسب برای تولید میوه و سبزیجات در مناطق مختلف باشد‪.‬‬ ‫در حالی که کشت محصوالت گلخانه ای نسبت به کشاورزی سنتی ‪ ۱۲‬برابر کمتر نیاز به‬ ‫مصرف اب دارد راه برون رفت و مبارزه با بی ابی در هرمزگان و استان هایی که با خشکسالی‬ ‫دست و پنجه نرم می کنند رونق کشت گلخانه ای است‪.‬‬ ‫هرمزگان به علت شرایط اب و هوایی خشک و کم ابی مکان مناسبی برای پرورش و تولید انواع‬ ‫محصوالت گلخانه ای بوده که این امر حمایت مسئوالن و برنامه ریزی هدفمند و منسجم در تولید‬ ‫محصوالت سالم‪ ،‬پربازده‪ ،‬صادرات محور و بازار پسند در زمینه محصوالت گلخانه ای را می طلبد‪.‬‬ ‫به گفته رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان هم اکنون پنج هزار و ‪۱۳۶‬هکتار سطح‬ ‫گلخانه ای در استان وجود دارد که در این زمینه برای ‪ ۴۵‬هزار نفر اشتغال ایجاد شده؛ ‪۳‬هزار‬ ‫و ‪۱۷۰‬هکتار زیرساخت شهرک های گلخانه ای توسط شرکت شهرک های کشاورزی در استان‬ ‫احداث شده و یک هزار و ‪ ۹۶۶‬هکتار نیز توسط بخش خصوصی اجرا می شود‪.‬‬ ‫ضعف زیرساختی برای صادرات محصوالت گلخانه ای وجود دارد‬ ‫شاه نظری‪ ،‬گلخانه دار نمونه استان هرمزگان در گفتگو اختصاصی با خبرنگار هرمز اظهار کرد‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬هکتار از سطح زیر کشت گلخانه ای به محصوالتی از قبیل گوجه فرنگی‪ ،‬فلفل دلمه ای‬ ‫و خربزه اختصاص دارد که در سال گذشته حدود ‪ ۷۰۰‬تن گوجه فرنگی‪۳۰۰ ،‬تن فلفل‪ ۴۰۰ ،‬تن خربزه‬ ‫صادراتی تولید و بسته بندی و به کشورهای قزاقستان‪ ،‬روسیه‪ ،‬دوبی‪ ،‬و ارمنستان صادر شد‪.‬‬ ‫کارافرین نمونه هرمزگانی با اشاره به اشتتغالزایی ‪ ۳۲۰‬نفری در گلخانه خود عنوان کرد‪ ۱۲۰ :‬نفر‬ ‫کارگر و ‪ ۴۰‬نفر کارمند دائمی و ‪ ۱۶۰‬نفر کارگر فصلی در سایت گلخانه ای در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد‪ :‬‬ ‫ایجاد ‪ ۹‬هزار شغل برای روستائیان خراسان ‬ ‫رضوی در تابستان سال جاری ‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت‪ :‬در تابستان امسال ‪ ۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۹۳‬شغل برای روستاییان استان ایجاد شد که جمعیت شاغل روستایی در استان را به‬ ‫‪ ۵۳۳‬هزار و ‪ ۱۹۹‬نفر رساند‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی‪ ،‬علی رسولیان در نشست‬ ‫کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که با حضور رئیس دفتر رئیس جمهوری در‬ ‫سالن اجتماعات شهید باهنر استانداری برگزار شد‪ ،‬با ارائه گزارشی از روند تولید‪ ،‬صادرات‬ ‫و اشتغال این استان در سال جاری اظهار کرد‪ :‬در تابستان امسال نسبت به تابستان سال‬ ‫گذشته ‪ ۸۴۰‬هزار نفر شغل بیشتر ایجاد شده است‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود‪ :‬نرخ بیکاری روستایی‬ ‫استان در تابستان ‪ ۹۸‬به ‪ ۳.۶‬درصد رسیده که نسبت به تابستان سال ‪ ۹۷‬به میزان ‪ ۵.۳‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬خالص اشتغالزایی خراسان رضوی از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۸‬تا پایان تابستان‬ ‫امسال ‪ ۵۰‬هزار و ‪ ۷۷۷‬نفر بوده و سهم اشتغالزایی استان نسبت به کشور ‪ ۱۴‬درصد است‪.‬‬ ‫رسولیان با اشاره به برنامه ریزی استان مبنی بر جذب ‪ ۱۸۰‬میلیون دالر سرمایه خارجی تا‬ ‫پایان سال جاری‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در هشت ماهه امسال ‪ ۲۵‬طرح مصوب با مبلغ ‪ ۱۳۵‬میلیون‬ ‫دالر توسط کشورهای افغانستان‪ ،‬المان‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬گرجستان‪ ،‬عراق‬ ‫و هندوستان در استان به تصویب رسیده که میانگین پیشرفت اجرایی ان ها ‪ ۴۵‬درصد است‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان زنجان‪ :‬‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬فرصت شغلی توسط کمیته امداد‬ ‫ استان زنجان ایجاد شده است ‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت‪ :‬یک هزار و ‪ ۵۰۰‬فرصت شفلی از ابتدای‬ ‫سال جاری تاکنون توسط کمیته امداد برای مددجویان زنجانی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از کمیته امداد استان زنجان‪ ،‬هدایت صفری در دیدار با مسئول‬ ‫حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه های اجرایی‬ ‫کمیته امداد استان زنجان در حوزه اشتغال زایی برای مددجویان تحت حمایت این نهاد با‬ ‫ارائه خدمات مشاوره ای‪ ،‬فکری و فرهنگی به منظور ایجاد فرهنگ کار و تالش برای رسیدن‬ ‫به خوداتکایی و استقالل اقتصادی‪ ،‬مهارت اموزی‪ ،‬ارائه مشاوره های شغلی بر اساس‬ ‫عالقه مندی افراد و ایجاد اشتغال انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با تاکید به دو مولفه مهم کمیته امداد ایجاد درامد‬ ‫پایدار و با ثبات و توانمندسازی جامعه هدف افزود‪ :‬با همین رویکرد و اولویت بخشی به بخش‬ ‫اشتغال و ایجاد زمینه درامدزایی برای خانواده های تحت حمایت یک هزار و ‪ ۵۰۰‬فرصت‬ ‫شغلی با سرمایه گذاری ‪ ۳۱‬میلیاردی در این بخش برای مددجویان تحت حمایت کمیته‬ ‫امداد استان زنجان از ابتدای امسال تاکنون ایجاد شده است‪.‬‬ ‫صفــری تــا پایــان امســال میــزان زکات جم ـع اوری شــده در اســتان زنجــان بــه ‪ ۱۸‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان خواهــد رســید‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا هم افزایــی و تعامــل صــورت گرفتــه با دفاتــر نمایندگی‬ ‫فگــذاری شــده در‬ ‫ولــی فقیــه در اســتان و تــاش و همــت مجموعــه همــکاران ایــن نهــاد‪ ،‬برنامــه هد ‬ ‫بخــش جمـع اوری زکات در هشــت مــاه گذشــته از ســال جاری ‪ ۱۲۴‬درصــد محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫یگان ویژه نیروی انتظامی هرمزگان استخدام می کند‬ ‫ی ــگان و ی ــژه نی ــروی انتظام ــی‬ ‫هرم ــزگان در رس ــته عملی ــات و ی ــژه‬ ‫داوطلب ــان م ــرد بوم ــی را بص ــورت‬ ‫پیمانــی ‪ ۵‬ســال درجــه داری اســتخدام‬ ‫می کن ــد ‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری ص ــدا و‬ ‫س ــیما فرمان ــده ی ــگان و ی ــژه اس ــتان‬ ‫هرم ــزگان گف ــت‪ :‬پذی ــرش در رس ــته‬ ‫عملی ــات و ی ــژه اس ــت‪.‬‬ ‫سرهنگ ابوالفضل فقیهی افزود‪:‬‬ ‫شرایط اختصاصی مقطع درجه‬ ‫داری داشتن مدرک تحصیلی‬ ‫دیپلم یا پیش دانشگاهی‪ ۱۸ ،‬سال‬ ‫سن‪ ،‬قد ‪ ۱۷۰‬سانتی متر و معدل‬ ‫حداقل معدل ‪ ۱۴‬است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬داشتن گواهینامه رانندگی‬ ‫پایه دوم یا سوم و مدرک اشنایی با رایانه برای‬ ‫داوطلبان الزامی است‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬داش ــتن کارت پای ــان خدم ــت‪،‬‬ ‫معافی ــت غی ــر پزش ــکی‪ ،‬دفترچ ــه ام ــاده ب ــه‬ ‫حض ــوری و تایی ــد معاین ــات پزش ــکی‬ ‫ج ــذب می ش ــوند‪.‬‬ ‫سرهنگ فقیهی گفت‪ :‬مرکز‬ ‫گزینش و استخدام فرماندهی یگان‬ ‫ویژه ناجا تاریخ و محل برگزاری ازمون‬ ‫را اعالم می کند‪.‬‬ ‫فرمان ــده ی ــگان و ی ــژه هرم ــزگان‬ ‫مناب ــع ازم ــون ورودی را دروس س ــطح‬ ‫دیپل ــم مع ــارف اس ــامی‪ ،‬ادبی ــات‬ ‫فارس ــی‪ ،‬اش ــنایی ب ــا رایان ــه‪ ،‬ز ب ــان‬ ‫انگلیس ــی‪ ،‬ه ــوش و اس ــتعداد‬ ‫تحصیل ــی اع ــام ک ــرد‪.‬‬ ‫داوطلبان برای نام نویسی‬ ‫و کسب اطالعات بیشتر به‬ ‫فرماندهی یگان ویژه هرمزگان واقع‬ ‫در بندرعباس بلوار امام خمینی (ره) جنب‬ ‫بیمارستان خاتم االنبیاء ‪ -‬ستاد فرماندهی‬ ‫انتظامی استان‪ -‬یگان ویژه مراجعه و یا با شماره‬ ‫تلفن ‪ ۰۷۶-۲۱۸۲۱۶۰۳‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫خدمــت بــدون مهــر غیبــت و یــا گواهــی در حــال‬ ‫خدم ــت از دیگ ــر ش ــرایط اس ــت‪.‬‬ ‫سرهنگ فقیهی گفت‪ :‬داوطلبان باید‬ ‫امادگی خدمت در سراسر کشور را داشته باشند‪.‬‬ ‫فرمان ــده ی ــگان و ی ــژه هرم ــزگان اف ــزود‪:‬‬ ‫داوطلب ــان پ ــس از ازم ــون و قبول ــی در مصاحب ــه‬ ‫رئیس دفتر جذب و عضویابی اعالم کرد‪ :‬‬ ‫نیروی زمینی ارتش در گیالن استخدام می کند ‬ ‫نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران‬ ‫برای تکمیل نیروی انسانی بین دیپلمه ها عضو‬ ‫جدید جذب می کند‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از پایگاه اطالع رسانی‬ ‫دیارمیرزا‪ ،‬رئیس دفتر جذب و عضویابی نیروی‬ ‫زمینی ارتش در گیالن اعالم کرد‪ :‬این نیرو در مقطع‬ ‫افسری‪ ،‬خلبانی هوانیروز و پهباد از بین جوانان‬ ‫والیتمدار و متعهد‪ ،‬عضو جدید می پذیرد‪.‬‬ ‫سرهنگ دوم اداری‪-‬پرسنلی علی کریم نژاد‬ ‫گفت‪ :‬دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم تجربی و‬ ‫ریاضی فیزیک با معدل بیشتر از ‪ ۱۴‬و دانش اموزان‬ ‫پایه دوازدهم دبیرستان برای نام نویسی به بندر‬ ‫انزلی‪ ،‬خیابان پاسداران‪ ،‬مجتمع اموزشی–فرهنگی‬ ‫پامچال‪ ،‬پشتیبانی قرارگاه نزاجا‪ ،‬دایره جذب و‬ ‫عضو یابی گیالن مراجعه کنند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬بهورز عشایری استخدام می شوند‬ ‫رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی گفت‪ ۱۵۰ :‬بهورز عشایری‬ ‫شامل ‪ ۱۲۰‬زن و ‪ ۳۰‬مرد از بین عشایر استخدام می شوند‬ ‫و همچنین مجوز استخدام ‪ ۱۵‬مامای عشایری نیز به‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شده است‪.‬‬ ‫جعفر صادق تبریزی در گفت وگو ایرنا درباره اخرین‬ ‫وضعیت خانه های بهداشت عشایری افزود‪ :‬برنامه ما‬ ‫این است که تا پایان سال ‪ ۱۲۰‬خانه بهداشت عشایری‬ ‫راه اندازی شود‪ ،‬اما این موضوع به شرطی است که‬ ‫بتوانیم از بین جامعه عشایری داوطلب برای بهورز شدن‬ ‫پیدا کنیم‪ .‬زیرا اصل موضوع‪ ،‬تربیت بهورز عشایری‬ ‫است که با عشایر کوچ کند و همراه انها باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برنامه پذیرش بهورز عشایری اغاز‬ ‫و فراخوان این موضوع نیز از طرف دانشگاه های علوم‬ ‫پزشکی اعالم شده است تا این بهورزان از بین خود‬ ‫عشایر انتخاب شوند‪.‬‬ ‫تبریزی بیان کرد‪ :‬برای خانه های بهداشت عشایری‬ ‫نیز کار شروع شده و سفارش کانکس برای برخی مناطق‬ ‫و چادرهای ویژه برای مناطق دیگر در حال انجام است‬ ‫و تا پایان سال تعدادی از این خانه های بهداشت‬ ‫عشایری راه اندازی می شوند‪ .‬از این ‪ ۱۲۰‬خانه بهداشت‬ ‫عشایری‪ ۹۰ ،‬مورد کانکس و ‪ ۳۰‬مورد چادر خواهد بود‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت منابع انسانی شهرداری تهران ؛ ‬ ‫معادل خروج هر دو نفر از شهرداری یک نفر جذب می شود ‬ ‫سرپرست معاونت منابع انسانی شهرداری تهران‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس برنامه سوم توسعه شهر تهران‪ ،‬در‬ ‫ازای خروج هر دو نفر نیرو از شهرداری‪ ،‬یک نیروی‬ ‫برگزیده و متخصص جذب شهرداری خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان و در پاسخ‬ ‫به سوالی در خصوص احتمال تعدیل نیرو در‬ ‫پایان سال جاری یا سال اینده در شهرداری تهران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر اساس برنامه سوم توسعه شهر تهران‪،‬‬ ‫هر سال باید مقدار مشخصی از تورم نیروی انسانی‬ ‫در شهرداری کاسته شود که تالش می کنیم با‬ ‫راهکارهای انگیزشی مثل بازنشستگی پیش از موعد‬ ‫که اخیرا به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان‬ ‫رسیده است‪ ،‬این تغییرات را محقق کنیم‪.‬‬ ‫معاون شهردار تهران تصریح کرد‪ :‬البته بر اساس‬ ‫برنامه سوم توسعه شهر تهران‪ ،‬در ازای خروج‬ ‫هدایت شده هر دو نفر نیروی انسانی‪ ،‬یک نفر‬ ‫نیروی جوان‪ ،‬متخصص و نخبه به صورت برگزیده‬ ‫جذب شهرداری تهران خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته مظاهریان‪ ،‬البته شهرداری تا رسیدن به‬ ‫نقطههدفبرنامهو خروجنیروهایاجذبنیرویجدید‬ ‫فاصله زیادی دارد و تغییراتی که منجر به تعدیلی بزرگ‬ ‫در اینده نزدیک شود‪ ،‬در دستور کار نیست‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬نیروی انسانی شهرداری تهران‬ ‫نباید نگران مسائل تعدیل یا حواشی در این‬ ‫خصوص باشد‪ ،‬زیرا هدف شهرداری چابک سازی‬ ‫و افزایش بهره وری است‪.‬‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران‪ :‬‬ ‫جذب نیروهای بومی جهت فعالیت در ‬ ‫درمانگاه فشافویه در دستور کار است ‬ ‫ رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی‬ ‫ اداره کل اموزش وپرورش استان خبر داد ‬ ‫کمبود ‪ ۱۶۰۰‬مشاور در مدارس استان اصفهان‬ ‫بحران کمبود نیروی انسانی در مدارس استان اصفهان که از معلمان مقاطع مختلف‬ ‫در سال تحصیلی کنونی شروع شد‪ ،‬اکنون به مشاوران مدارس هم رسیده است‪ ،‬به طوری‬ ‫که درحال حاضر مدارس استان با کمبود ‪ ۱۶۰۰‬نیروی مشاوره در مدارس مواجه است و این‬ ‫کمبود بیشتر در مقطع ابتدایی دیده می شود‪.‬‬ ‫رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل اموزش وپرورش استان اصفهان در‬ ‫گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در خصوص کمبود مشاوران مدارس استان اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬میانگین‬ ‫اختصاص مشاور به مدارس استان اصفهان‪ ،‬هر ‪ ۱۵‬نفر یک ساعت است‪ ،‬درحالیکه‬ ‫میانگین واقعی باید حداقل هر ‪ ۸‬نفر یک ساعت باشد‪.‬‬ ‫غالمرضا شاهمرادی بابیان اینکه باتوجه به امار دانش اموزان در مدارس دولتی و با‬ ‫احتساب هسته های مشاوره‪ ۲۴۰۰ ،‬نیرو برای مشاوره در مدارس نیاز داریم‪ ،‬گفت‪ :‬این نیروها‬ ‫باید کل مدارس ابتدایی‪ ،‬متوسطه اول و متوسطه دوم را پوشش دهند‪ ،‬البته امار دانش اموزان‬ ‫مدارس غیردولتی جدا حساب می شود‪ ،‬همچنین باید برای هسته ها و مراکز مشاوره نواحی‬ ‫و مناطق اموزش وپرورش استان نیز درنظر گرفته شوند‪ ،‬چون عالوه بر مدارس‪ ،‬هسته و مرکز‬ ‫مشاوره نیز برای بررسی مشکالت خاص دانش اموزان فعال هستند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬میانگین فعلی اختصاص مشاوره در هسته ها و مراکز مشاوره مناطق و نواحی اداره کل‬ ‫اموزش وپرورش استان را هر ‪ ۳۵۰‬نفر یک ساعت مشاوره اعالم کرد‪.‬‬ ‫رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل اموزش وپرورش استان اصفهان با بیان‬ ‫اینکه هم اکنون حدود ‪ ۸۰۰‬مشاوره یعنی یک سوم نیروی مورد نیاز را در اختیار داریم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با این تعداد نیرو باید طبق ائین نامه های موجود‪ ،‬ابتدا دوره متوسطه اول و بعدازان اگر‬ ‫نیروی مازاد وجود داشت دوره متوسطه دوم‪ ،‬هسته ها و بعد از ان مدارس ابتدایی را پوشش‬ ‫دهیم که باتوجه به نیروی موجود‪ ،‬عمال چنین چیزی امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫وی به اجرای برخی طرح ها به منظور جبران کمبود مشاوران در مدارس اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫استفاده از ظرفیت همکاران عالقمند در مدارس یکی از این طرح هاست‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫معلمان زیادی داریم که تحصیالت روانشناسی و مشاوره دارند‪ ،‬ولی در پست های دیگر‬ ‫مشغولفعالیتهستندو یااینکهتحصیالتخودرادر زمینهروانشناسیادامهدادهاند کهبهخصوص‬ ‫در مدارس ابتدایی چنین مواردی زیاد داریم‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی قم مطر ح کرد؛ ‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی شهرستان های استان‬ ‫تهران گفت‪ :‬جذب نیروهای بومی جهت فعالیت در‬ ‫درمانگاه فشافویه در دستور کار است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬عباس اورنگی در حاشیه بازدید‬ ‫از روند ساخت درمانگاه عمومی و ساختمان تامین‬ ‫اجتماعی بخش حسن اباد فشافویه‪ ،‬که با حضور‬ ‫حسین توکلی کجانی‪ ،‬سرپرست فرمانداری ویژه‬ ‫شهرری‪ ،‬انجام شد در جمع خبرنگاران اظهار‬ ‫داشت‪ :‬بهره برداری از درمانگاه تامین اجتماعی‬ ‫حسن اباد تا دهه فجر انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی خواهان‬ ‫استخدامنیرویبومیاستبیانداشت‪:‬باتوجهبهجذب‬ ‫نیرویانسانیو استخدامو تعامالتصورت گرفتهباحوزه‬ ‫منابعانسانیدرمانگاهتا‪ ۲۲‬بهمنماهسالجاریاینمرکز‬ ‫باامکانپذیرشبیمار بهبهرهبرداریخواهدرسید‪.‬‬ ‫اورنگی با اشاره به تجهیز درمانگاه و به تعویق‬ ‫افتادن افتتاح پروژه افزود‪ :‬در برخی حوزه های‬ ‫درمانی تامین نیرو دشوار بوده و با توجه به موقعیت‬ ‫شهر حسن اباد از نظر عدم امکان انتقال نیروها در‬ ‫سایر فعالیت های مشابه‪ ،‬فرایند جذب نیرو زمان بر‬ ‫خواهد بود که این موضوع در کوتاه ترین زمان و با‬ ‫تمهیدات ویژه مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی شهرستان های استان‬ ‫ً‬ ‫تهران در ادامه خاطر نشان کرد‪ :‬طبیعتا جذب نیروی‬ ‫بومی در منطقه به دلیل منافعی که برای سازمان به دنبال‬ ‫دارد‪ ،‬خوشایند خواهد بود‪ ،‬لذا الزم می دانیم که در‬ ‫راستای جذب نیروی بومی اقدام شود‪.‬‬ ‫مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان تهران ‬ ‫بانک اطالعاتی سرمایه گذاری و اشتغال‬ ‫در استان تهران تهیه می شود ‬ ‫مدی ــرکل ج ــذب و حمای ــت از س ــرمایه گذاری‬ ‫اس ــتان ته ــران گف ــت‪ :‬بان ــک اطالعات ــی‬ ‫س ــرمایه گذاری و اش ــتغال در اس ــتان ته ــران ت ــا پای ــان‬ ‫س ــال تهی ــه می ش ــود‪.‬‬ ‫فر ی ــدون عطای ــی مدی ــرکل ج ــذب و حمای ــت‬ ‫از س ــرمایه گذاری اس ــتان ته ــران در گفت وگ ــو ب ــا‬ ‫خبرگ ــزاری ف ــارس‪ ،‬در ب ــاره اش ــتغال و س ــرمایه گذاری‬ ‫در اســتان اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر اطالعــات‬ ‫جزی ــره ای از نح ــوه س ــرمایه گذاری و اش ــتغال در‬ ‫بخش ه ــای مختل ــف اس ــتان ته ــران وج ــود دارد‬ ‫و می توانیـــم ب ــا یکپارچ ــه ک ــردن ای ــن اطالع ــات‪،‬‬ ‫دسترس ــی س ــاده تری ب ــه بخش ه ــای داخل ــی و‬ ‫خارج ــی و مجموعه های ــی ک ــه می توان ــد در ته ــران‬ ‫ســرمایه گذاری مناســبی داشــته باشــند‪ ،‬پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫وی ی ــاداور ش ــد‪ :‬ته ــران مزیت ه ــای مختلف ــی‬ ‫در بخش ه ــای صنای ــع‪ ،‬گردش ــگری و تولی ــدات‬ ‫ً‬ ‫مختل ــف دارد ک ــه بعض ــا ای ــن بخش ه ــا مغف ــول‬ ‫مان ــده و ی ــا ب ــه درس ــتی از ان اس ــتفاده نش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫عطایــی گفــت‪ :‬موضــوع ســرمایه گذاری در تهــران‬ ‫مج ــزا از دیگ ــر اس ــتان ها اس ــت و در همی ــن ح ــوزه‬ ‫س ــتادهای رف ــع موان ــع تولی ــد ب ــا ریاس ــت اس ــتاندار‬ ‫ته ــران برگ ــزار ش ــده اس ــت و تاکن ــون ‪ 20‬جلس ــه رف ــع‬ ‫موان ــع تولی ــد و همینط ــور ‪ 17‬جلس ــه رف ــع موان ــع‬ ‫س ــرمایه گذاری در اس ــتان ته ــران داش ــته ایم‪.‬‬ ‫وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬تم ــام بخش های ــی ک ــه‬ ‫درخواس ــت س ــرمایه گذاری در اس ــتان ته ــران را‬ ‫دارن ــد و اع ــام امادگ ــی کرده ان ــد‪ ،‬در کارگروه ه ــای‬ ‫س ــرمایه گذاری اس ــتان م ــورد بررس ــی ق ــرار می گیرن ــد‬ ‫و طرح های ــی ک ــه م ــورد تایی ــد دس ــتگاه های مربوط ــه‬ ‫باش ــد‪ ،‬اجرای ــی خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫طر ح اشتغال و کاراموزی ‬ ‫فار غ التحصیالن در قم ‬ ‫کاویانــی گفــت‪ :‬فــارغ التحصیــان دانشــگاهی اســتان کــه جویــای شــغل‬ ‫هس ــتند‪ ،‬از فرص ــت طرح ه ــای کارام ــوزی اس ــتقبال ت ــا ش ــغل مناس ــب‬ ‫خ ــود پی ــدا کنن ــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان ازقـــم‪ ،‬مصطفـــی کاویان ــی‬ ‫مدیـــرکل تعـــاون کار و رفـــاه اجتماعـــی قـــم گفـــت‪ :‬فـــارغ التحصی ــان‬ ‫دانشـــگاهی اســـتان کـــه جویـــای شـــغل هســـتند‪ ،‬از فرصـــت طرح ه ــای‬ ‫کارامـــوزی اســـتقبال تـــا بـــا افزایـــش ســـطح مهارت هایشـــان‪ ،‬ش ــرایط‬ ‫بهت ــری ب ــرای یافت ــن ش ــغل مناس ــب خ ــود پی ــدا کنند‪.‬متاس ــفانه در ق ــم‬ ‫از طرح هـــای کارامـــوزی اســـتقبال الزم صـــورت نگرفتـــه اســـت و ف ــارغ‬ ‫التحصیـــان دانشـــگاهی حاضـــر نیســـتند بـــرای افزایـــش مهارت ه ــای‬ ‫خـــود در ایـــن طـــرح شـــرکت کننـــد‪.‬‬ ‫او اف ــزود‪ :‬ای ــن در ش ــرایطی اس ــت ک ــه ب ــرای اف ــراد ش ــرکت کنن ــده در‬ ‫طرح هـــای کارامـــوزی امتیاز هـــای خوبـــی لحـــاظ شـــده اســـت و ان ــان‬ ‫می تواننـــد ضمـــن شـــرکت در ایـــن طـــرح بـــا مهارت هـــای الزم ب ــرای‬ ‫برعهــده گرفتــن مشــاغل مــورد نظرشــان و یــا راه انــدازی یــک کســب و کار‬ ‫موف ــق اش ــنا ش ــوند‪.‬‬ ‫او ادام ــه داد‪ :‬ب ــه نظ ــر می رس ــد در مراک ــز علم ــی و دانش ــگاه ه ــا‪ ،‬ب ــرای‬ ‫تقویـــت روحیـــه کارکـــردن در میـــان جوانـــان تالش هـــای الزم صـــورت‬ ‫نمی گی ــرد و ب ــه همی ــن دلی ــل تع ــداد قاب ــل توجه ــی از ف ــارغ التحصی ــان‬ ‫حاضـــر نیســـتند بـــرای کســـب درامـــد در کار هـــای مختلـــف مه ــارت‬ ‫بیاموزن ــد‪ ،‬بلک ــه تنه ــا ب ــه دنب ــال مش ــاغل خ ــاص و مدیریت ــی هس ــتند‪.‬‬ ‫کاویانـــی گفـــت‪ :‬شـــرکت درطرح هـــای کارامـــوزی و افزای ــش‬ ‫مهارت هـــای شـــغلی‪ ،‬بهتریـــن فرصـــت بـــرای فـــارغ التحصی ــان‬ ‫دانشـــگاهی اســـت کـــه بـــا فضـــای واقعـــی کســـب و کار اشـــنا شـــوند و‬ ‫بتواننـــد درامدزایـــی مناســـبی بـــرای خـــود داشـــته باشـــند‪.‬‬ ‫در فصل برداشت زعفران اتفاق می افتد‬ ‫اشــتغال زایی ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریالی ‬ ‫زعفران در گناباد ‬ ‫در فصـــل برداشـــت زعفـــران‪ ،‬بیـــش از ‪ ۳۰۰‬میلیـــارد ریـــال باب ــت‬ ‫دس ــتمزد برداش ــت و ف ــراوری زعف ــران در گناب ــاد‪ ،‬عای ــد م ــردم ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان ‪ ،‬اشــتغال زایــی ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریالــی‬ ‫زعف ــران در گنابادعلیرض ــا حس ــین زاده مدی ــر جه ــاد کش ــاورزی از مش ــهد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در فصــل برداشــت زعفــران‪ ،‬بیــش از ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــر روز کاری اشــتغال‬ ‫ایجــاد شــده اســت‪ ،‬کــه درامــدی حــدود ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال را عایــد مــردم کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫او افـــزود‪ :‬در فصـــل برداشـــت زعفـــران‪ ،‬بیـــش از ‪ ۱۳‬هـــزار خان ــوار‬ ‫گنابـــادی مشـــغول برداشـــت و فـــراوری محصـــول زعفـــران هســـتند‪.‬‬ ‫او ادامـــه داد‪ :‬پیـــش بینـــی می شـــود امســـال از مجمـــوع یکهـــزار ت ــن‬ ‫گل‪ ۱۲ ،‬تــن زعفــران خشــک‪ ،‬از ســطح ‪ ۳۵۰۰‬هکتــار از مــزارع زعفــران ایــن‬ ‫شهرس ــتان‪ ،‬برداش ــت ش ــود‪.‬‬ ‫حســین زاده بیــان کــرد‪ :‬امســال نوســانات دمــا و ســرمازدگی‪ ،‬بیــش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال خســارت بــه کشــاورزان زعفرانــکار وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫برای فعالیت کسب و کارهای کوچک و بزرگ‬ ‫طر ح ســتاپ در فارس اجرا می شود ‬ ‫مدیرکل پست فارس گفت‪ :‬طرح سکوی تجارت الکترونیک پست‬ ‫موسوم به « ستاپ» برای نخستین بار درشهرستان های این استان اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش فارس افزود‪ :‬اجرای طرح ستاپ زمینه را برای فعالیت‬ ‫کسب و کارهای کوچک و بزرگ اینترنتی در استان فارس فراهم خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مفتح گفت‪ :‬این طرح به این معناست که هرتامین کننده می تواند با‬ ‫امکانات و سرویس های که اداره کل پست به انان ارایه می دهد زنجیره‬ ‫ارزش را برای ارائه خدمات ومحصوالت خود به مشتری را تکمیل کند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬صاحبان کسب و کارهایی که محصوالت و خدمات‬ ‫خود را به مشتریان ارائه می کنند با کمترین هزینه خدمات خود را مبتنی‬ ‫بر امکانات فضای مجازی به طور مستقیم به سراسرکشور گسترش دهند‪.‬‬ ‫مفتح افزود‪ :‬همچنین صاحبان مشاغل مختلف امکان استفاده از‬ ‫سرویس های مشاوره پست در خصوص چگونگی رونق بخشی به کسب‬ ‫و کار با ستاپ را خواهند داشت‪.‬‬ ‫مدیـــرکل پســـت فـــارس گفـــت‪ :‬پـــروژه ســـتاپ بـــه اشـــتغال زای ــی‬ ‫هدفمن ــد درجامع ــه کم ــک م ــی کن ــد و م ــی توان ــد در رون ــق کس ــب وکار‬ ‫تحـــول افریـــن باشـــد‪.‬‬ ‫مفتح خاطرنشان کرد که ستاپ فصل نوینی فراروی اشتغال جوانان‬ ‫و کارافرینی درفارس قرار خواهد د‬ ‫مدیرکل دفتر جذب و حمایت از ‬ ‫ سرمایه گذاری استانداری قزوین‬ ‫تسهیالت روستایی ‬ ‫در قزوین موجب اشتغالزایی ‬ ‫بیش از سـه هزار نفر شد ‬ ‫‪ ۳۳۹۵‬نفر از ابتدای سال جاری تا کنون با دریافت تسهیالت حمایت‬ ‫از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی مشغول به کار شده اند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قزوین در‬ ‫گفت و گو با ایرنا اظهار داشت‪ :‬در مدت یاد شده یک هزار و ‪ ۴۱۰‬فقره تسهیالت‬ ‫حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی در مجموع به میزان‬ ‫یک هزار و ‪ ۹۲۰‬میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫مرتضی علیخانی با بیان اینکه یک هزار و ‪ ۸۹۲‬درخواست برای‬ ‫دریافت تسهیالت اشتغال روستایی در سامانه مربوطه ثبت شده است‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ ۶۸ :‬درصد تسهیالت روستایی یاد شده در استان توسط‬ ‫چهار بانک توسعه تعاون‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬پست بانک و صندوق کارافرینی‬ ‫امید به متقاضیان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه رتبه اشتغال روستایی استان قزوین در کشور به نسبت‬ ‫سه ماه گذشته کاهش یافته است‪ ،‬گفت‪ :‬درحالی که رتبه استان قزوین تا‬ ‫سه ماه گذشته تک رقمی بود‪ ،‬اما برخی موانع بانکی و تعیین تکلیف نشدن‬ ‫پرونده ها باعث شده تا اکنون این رتبه به ‪ ۱۵‬تنزل پیدا کند‪.‬‬ ‫علیخانی در خصوص وظایف و تکالیف دستگاه های اجرایی در‬ ‫پرداخت تسهیالت روستایی اظهار داشت‪ :‬دستگاه های مربوطه موظف‬ ‫است با راهنمایی متقاضیان برای دریافت تسهیالت روستایی انان را‬ ‫برای تولید و اشتغالزایی ترغیب کند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قزوین‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬نقش بانک ها در تسریع روند پرداخت بسیار مهم است‬ ‫و به همین دلیل از مدیران عامل بانک ها خواسته شده تا در پیشبرد‬ ‫پرونده های تسهیالت روستایی اقدامات الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شنبه‪ 23‬اذر ‪ 17-1398‬ربیع الثانی‪ 14-1441‬دسامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1180‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄ضمن تبریک ‪ 26‬اذرماه روز حمل و نقل و راننده به شما‬ ‫و همه رانندگان زحمت کش‪ ،‬ابتدا بفرمایید چه تعداد راننده‬ ‫مسافری و باری در کشور فعالیت دارند و با احتساب امار‬ ‫خانوده هایشان چند نفر هستند؟‬ ‫■ بنام خدا‪ ،‬از نشریه بازارکار به خاطر توجه به مسائل و‬ ‫مشکالت رانندگان تشکر می کنم‪ .‬باید بگویم براساس اماری که‬ ‫ما داریم و به طور هوشمند انها را رصد می کنیم در حال حاضر‬ ‫‪ 137‬هزار راننده مسافری و ‪ 400‬هزار راننده باری و کاال در کشور‬ ‫فعالیت دارند‪ .‬این رانندگان با خانواده هایشان حدود دو و نیم‬ ‫میلیون نفر را در کشور شامل می شوند‪.‬‬ ‫◄با این امار‪ ،‬بخش مهمی از شاغالن کشور را رانندگان باری‬ ‫و مسافری تشکیل می دهند مهمترین مسائل و مشکالت‬ ‫این رانندگان از دیدگاه شما چیست؟‬ ‫■ مهمترین مشکل رانندگان کشور اعم از رانندگان باری و‬ ‫مسافری این است که قانون اجرا نمی شود‪ .‬بنابراین مهمترین‬ ‫مشکلی که داریم و می خواهیم دست اندرکاران ان را برطرف‬ ‫نمایند اجرای صریح و بدون تفسیر قانون است‪ .‬در سال های‬ ‫اخیر به بهانه های مختلف مشکالت متعددی برای رانندگان‬ ‫بوجود امده است‪ .‬در سال گذشته وقتی تحریم ها بوجود امد و‬ ‫قیمت دالر به بیش از ‪ 15‬هزار تومان رسید قیمت اتوبوس به دو‬ ‫و نیم میلیارد تومان رسید و در حال حاضر که قیمت ارز پایین‬ ‫امده نه تنها قیمت ماشین برای رانندگان پایین نیامد بلکه به‬ ‫بیش از سه میلیارد تومان رسیده است‪ .‬این نشان می دهد که‬ ‫باالرفتن ارز بهانه ای برای افزایش قیمت ها و گران فروشی است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر در سال گذشته وقتی رانندگان به خاطر شرایط‬ ‫اعتراض کردند و دولت تصمیم گرفت به برخی از اعتراضات به حق‬ ‫رانندگان توجه کند در موضوع توزیع الستیک عدالت اجرا نشد‪.‬‬ ‫الستیک در برخی استان به درستی توزیع نشد و یا اگر توزیع شد در‬ ‫برخی استان ها الستیک های بی کیفیت توزیع شد‪ .‬حتی قیمت ها‬ ‫برای برندهای مشخص در استان های مختلف متفاوت بود!‬ ‫◄موضوع بیمه رانندگان یکی از موضوعات مهم است‪ ،‬در‬ ‫این زمینه اقدامات کانون و همکاری های دولت چه بوده است؟‬ ‫■ مهمترین چالشی که رانندگان بویژه رانندگان جدید الورود‬ ‫با ان مواجه هستند بحث بیمه است‪ .‬براساس قانون ‪ 50‬درصد‬ ‫بیمه رانندگان بر عهده تامین‬ ‫اجتماعی است و این در حالی‬ ‫است که از سال گذشته‬ ‫سازمان تامین اجتماعی‬ ‫زمینه همچنین بحث ساعات کار رانندگان در صورت شمول‬ ‫انها برای مشاغل سخت حل شده است‪.‬‬ ‫گفتگو با رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان حمل و نقل جاده ای کشور‬ ‫اشتغال‪ ،‬بیمه و اینده شغلی رانندگان در پیخ و خم جاده ها‬ ‫راننـدگان فرشـتگان نجـات جـاده هـا هسـتند و از سـوی دیگـر تامیـن کاال هـای مـورد نیـاز‬ ‫جامعـه و مـردم نیازمنـد فعالیـت و تـردد شـبانه روزی انهـا در راه هـا و جـاده هاسـت‪ .‬در حـال‬ ‫حاضـر بیـش از ‪ 537‬هـزار راننـده در دو بخـش مسـافری و بـار مشـغول فعالیـت هسـتند کـه‬ ‫توجـه بـه مسـائل و مشـکالت ایـن صنـف در زمینـه بیمـه‪ ،‬شـمولیت مشـاغل سـخت و تامیـن‬ ‫قطعات و خودرو و ‪ ...‬از اولویت های این بخش محسـوب می شـود‪ .‬به مناسـبت ‪ 26‬اذرماه‬ ‫کـه روز حمـل و نقـل و راننـده محسـوب مـی شـود بـا ا قـای غالمرضـا خادمـی زاده (رئیـس هیئـت‬ ‫مدیـره کانـون سراسـری انجمـن هـای صنفـی راننـدگان حمـل و نقـل جـاده ای کشـور‪ -‬بخـش‬ ‫مسـافر) بـه گفتگـو نشسـتیم کـه از نظـر خواننـدگان مـی گـذرد؛‬ ‫بیمه رانندگان سرباز می زنید؛ رانندگانی که جان خود را در کف‬ ‫جاده ها و راه ها گذاشته اند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر انها مدعی هستند سقف بیمه رانندگان پر شده‬ ‫است و سازمان تامین اجتماعی نمی تواند بیش از ‪ 900‬هزار راننده‬ ‫را بیمه نماید‪ .‬در حالی که این امار درست نیست‪ .‬براساس امار‬ ‫ما ‪ 400‬هزار راننده بار و کاال و ‪ 137‬هزار راننده مسافری وجود دارد‬ ‫که جمعا ‪ 537‬هزار نفر می شود که با امار ‪ 900‬هزار نفری اعالم شده‬ ‫بسیار فاصله دارد‪ .‬بنابراین خواسته همه رانندگان جدید الورود‬ ‫بیمه شدن انها توسط تامین اجتماعی است چرا که قانون است و‬ ‫تامین اجتماعی هم باید براساس قانون انها را بیمه نماید‪.‬‬ ‫سازمان‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫بر خالف قانون‬ ‫از بیمه رانندگان‬ ‫جدید خودداری‬ ‫می کند‬ ‫بیمه رانندگان جدید الورود را متوقف نموده است‪ .‬برای این‬ ‫منظور جلسات متعددی با مدیران سازمان تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس برگزار کردیم ولی‬ ‫تاکنون به نتیجه نرسیدیم‪ .‬این موضوع رانندگان دچار مشکل‬ ‫کرده است و تالش ها تا کنون نتیجه نداده است‪.‬‬ ‫◄ا گر بیمه رانندگان بحث قانون است چرا سازمان تامین‬ ‫اجتماعی همکاری نمی کند برای این منظور انها چه دالیلی را‬ ‫مطرح می کنند؟‬ ‫■ سازمان تامین اجتماعی برای این‬ ‫مخالفت با بیمه رانندگان چند دلیل‬ ‫را مطرح می کند که منطقی و درست‬ ‫نیست‪ .‬از یکسو می گوید دولت دیون‬ ‫خود را به تامین اجتماعی پرداخت‬ ‫نکرده است بنابراین ما هم برای تامین‬ ‫بودجه بیمه رانندگان مشکل داریم‪ !.‬در‬ ‫این زمینه حرف ما این است که دولت‬ ‫از سال های گذشته و در بخش های‬ ‫مختلف به تامین اجتماعی دیون‬ ‫داشته و دارد حاال چرا امروز به این‬ ‫فکر افتادید و چرا برخالف قانون از‬ ‫◄ایا تفاوت امار تا این حد زیاد است و نمی شود این امار‬ ‫را راستی ازمایی کرد؟‬ ‫■ ما دو کانون صنفی رانندگان مسافری و رانندگان کاال داریم‬ ‫و برای همه رانندگان هم کارت هوشمند طراحی کردیم و راننده‬ ‫بدون کارت هوشمند نمی تواند فعالیت نماید‪ .‬امار ما ‪ 537‬هزار نفر‬ ‫است در حالی که تامین اجتماعی ادعای دیگری دارد و امار‬ ‫‪ 900‬هزار نفر را اعالم می کند که به اعتقاد ما درست نیست و اگر‬ ‫قرار است تا سقف ‪ 900‬هزار نفر رانندگاه بیمه شوند باید همچنان‬ ‫بیمه رانندگان ادامه پیدا کند‪ .‬این در حالی است که دولت‬ ‫حتی سقف هم برای این منظور تعیین نکرده است و طبق قانون‬ ‫باید ‪ 50‬درصد بیمه رانندگان از سوی تامین اجتماعی پرداخت‬ ‫گردد‪ .‬در این زمینه همه تالش ها بی نتیجه مانده است‪.‬‬ ‫◄به غیر از این بیمه ایا کانون برای رانندگان فعالیت‬ ‫خاص دیگری دارد؟‬ ‫■ کانون همه رانندگان و خانواده های انها و افراد تحت‬ ‫تکفلشان را بیمه تکمیلی کرده است‪ .‬ما تنها صنفی هستیم که‬ ‫بیمه رایگان تکمیلی را برای صنف خود برقرار کردیم‪ .‬همچنین‬ ‫کانون برای مسائل مختلف صنفی رانندگان تالش و برنامه دارد‪.‬‬ ‫کارت سالمت‪ ،‬کارت هوشمند‪ ،‬بیمه‪ ،‬گواهینامه معتبر پایه یک‬ ‫و دو و ‪ ...‬از مواردی است که به ان توجه می کنیم‪.‬‬ ‫شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (سهامی عام) به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز از واجدین شرایط به شرح ذیل پس‬ ‫از انجام مصاحبه تخصصی و قبولی جهت کادر دفترمرکزی تهران و کارخانه (واقع در ساوه شهرک صنعتی کاوه) دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫نوع و مدرک تحصیلی‬ ‫حداقل سابقه کاری‬ ‫محل کار‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر تولید‬ ‫مرد‬ ‫کارشناس سرامیک یا شیمی‬ ‫‪ 10‬سال سابقه کار در کارخانجات‬ ‫تولید کاشی و سرامیک‬ ‫ساوه‪-‬کارخانه‬ ‫‪2‬‬ ‫سرپرست تولید‬ ‫مرد‬ ‫کارشناس سرامیک یا شیمی‬ ‫‪ 5‬سال سابقه کار در زمینه تولید‬ ‫کاشی و سرامیک‬ ‫ساوه‪-‬کارخانه‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس سرامیک‬ ‫مرد‬ ‫مهندسی مواد‪ -‬گرایش سرامیک‬ ‫‪-‬‬ ‫ساوه‪-‬کارخانه‬ ‫‪4‬‬ ‫قالبساز و مدلساز چینی بهداشتی‬ ‫مرد‬ ‫‪-‬‬ ‫سابقه کار مرتبط‬ ‫ساوه‪-‬کارخانه‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس شیمی‬ ‫مرد‬ ‫مدرک مرتبط‬ ‫‪-‬‬ ‫ساوه‪-‬کارخانه‬ ‫‪6‬‬ ‫کارشناس طراحی‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫مدرک مرتبط‬ ‫سابقه کار مرتبط‬ ‫ساوه‪-‬کارخانه‬ ‫‪7‬‬ ‫اپراتور ‪ CNC‬فرز‬ ‫مرد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫ساوه‪-‬کارخانه‬ ‫‪8‬‬ ‫حسابداری فروش‬ ‫مرد‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫دفترمرکزی‬ ‫‪9‬‬ ‫حسابداری مالی‬ ‫مرد‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫دفترمرکزی‬ ‫‪10‬‬ ‫حسابدار بودجه و گزارشات‬ ‫مرد‬ ‫کارشناس ارشد حسابداری‬ ‫‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫دفترمرکزی‬ ‫‪11‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫مدرک مرتبط‬ ‫‪-‬‬ ‫دفترمرکزی‬ ‫‪12‬‬ ‫مدیر فروش‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫مدرک تحصیلی مرتبط‬ ‫‪ 10‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫دفترمرکزی‬ ‫نحوه ارسال رزومه‪ :‬نحوه ثبت نام صرفا به صورت الکترونیکی و از طریق مراجعه به سایت اینترنتی شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا به‬ ‫نشانی ‪ www.sinatile.ir‬بخش دعوت به همکاری صورت خواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫داوطلبانی که محل کار انها کارخانه می باشد الزم است قابلیت سکونت در شهرستان ساوه را داشته باشند‪.‬‬ ‫دریافت رزومه تا ‪ 10‬روز بعد از چاپ ا گهی امکانپذیر می باشد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر قیمت سوخت یارانه ای مثال بنزین از ‪ 1000‬تومان‬ ‫به ‪ 1500‬تومان افزایش یافته ولی افزایش کرایه ای رخ نداده است‬ ‫بنابراین مشکال تی برای معیشت و درامد رانندگان بوجود‬ ‫امده است‪ .‬از سوی دیگر در برخی استان های پهناور که شمال‬ ‫تا جنوب و شرق به غرب ان صدها کیلومتر مسافت دارد بنزین‬ ‫یارانه ای اصال جواب نمی دهد‪.‬‬ ‫◄ایا موضوع مشاغل سخت و زیان اور نیز برای رانندگان‬ ‫مطرح است و کانون چه اقدامی در این زمینه داشته است؟‬ ‫■ این موضوع خواست رانندگان و خواست کانون رانندگان‬ ‫مسافری و بار است‪ .‬پیشرفت هایی برای موضوع مشاغل سخت‬ ‫و زیان اور نیز برای رانندگان صورت گرفته ولی مسائل قانونی‬ ‫مثل چند درصد سهم کارفرما برای این موضوع مطرح است‬ ‫که تالش کردیم همه این موضوعات را برطرف کنیم‪ .‬مجلس‬ ‫پیشنهادات ما را پذیرفته است و امیدواریم در اینده‬ ‫بحث مشاغل سخت و زیان اور برای‬ ‫رانندگان به نتیجه برسد‪ .‬در این‬ ‫◄در پایان ا گر نکته ای هست بفرمایید؟‬ ‫■ماانتظار داریمهمهمشکالتاینصنفزحمت کشباهمکاری‬ ‫مجلس‪ ،‬کمیسیون های اجتماعی و اقتصاد و تامین اجتماعی‬ ‫برطرف گردد‪.‬از سوی دیگر تعامل با تشکل های صنفی و مشارکت‬ ‫تشکل های صنفی در تصمیم گیری و تصمیم سازی‪ ،‬توجه به‬ ‫خواسته های صنفی ‪ ،‬توجه به دستورالعمل ها و برنامه های پنجم‬ ‫و ششم و جلوگیری از صدور بخشنامه هایی که کارشناسی و‬ ‫منطبق با قوانین باالدستی نیست خواسته ماست‪.‬‬ ‫گفتگو‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام مسئول فنی‬ ‫در موسسه معلولین بچه های اسمان‪/‬تهران‬ ‫موسسه خیریه توانبخشی و نگهداری معلولین بچه های‬ ‫اسمان کامران متولی نگهداری و مراقبت از معلولین‬ ‫ذهنی و جسمی با بیش از دو دهه فعالیت تحت نظارت‬ ‫سازمان بهزیستی کشور در راستای توسعه منابع انسانی‬ ‫خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫استخدام کارشناس حسابداری در تهران‬ ‫یک شرکت سهامی عام جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس حسابداری یک نفر‬ ‫•مسلط به امور خزانه و حسابداری مالی‬ ‫•با حقوق و مزایای قانونی•لیسانس حسابداری‬ ‫•حداقل سه سال سابقه کار•حدا کثر ‪ 30‬سال‬ ‫ساکن شهر تهران‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪a.fatehi@alumtekcorp.com‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬محدوده میدان فردوسی‬ ‫مسئول فنی خانم‬ ‫دارا بودن تحصیالت کارشناسی‪،‬کارشناسی ارشد‬ ‫و یا دکتری در رشته های روانشناسی‬ ‫سن ‪ :‬حداکثر ‪ 40‬سال‬ ‫دارای سابقه کار‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود‬ ‫را با ذکر ردیف شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr.200@yahoo.com‬‬ ‫استخدام کترینگ دونا در شهر تهران‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغل‬ ‫شرایط احراز شغل‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت اقا‬ ‫دارای سابقه مرتبط در کترینگ‪ ،‬رستوران یا صنایع غذایی‪ ،‬لیسانس صنایع‬ ‫غذایی‪ ،‬کار شیفتی‪ ،‬اشنا با فرایندهای طبخ غذا واستانداردهای مربوط به ‪QC‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی تولید اقا‬ ‫لیسانس صنایع یا رشته های مرتبط‪ ،‬دارای سابقه مرتبط‪ ،‬اشنا با اکسل و‬ ‫همکاران سیستم‪ ،‬توان برنامه ریزی‪ ،‬اشنا با اصول انبار‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیر تولید اقا‬ ‫دارای سابقه مدیریتی در صنایع غذایی با کترینگ‪ ،‬اشنا با فرایندهای تهیه و‬ ‫طبخ غذا‪ ،‬اشنا با استانداردهای کیفیت غذا‪،‬توان رهبری و مدیریت افراد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت فعال در زمینه نفت و گاز‬ ‫از فار غ التحصیل مهندسی شیمی اقا با مدرک ارشد‬ ‫از دانشگاه های معتبر مسلط به نرم افزارهای تخصصی‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪syngascatalyst@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت مهندسی و ساخت با محوریت اجرای پروژه های ساختمانی لوکس‬ ‫در منطقه یک شهر تهران برای تکمیل کادر منابع انسانی خود با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‬ ‫عنوان شغل‬ ‫تحصیالت و سوابق‬ ‫مدیر مالی‬ ‫حداقل تحصیالت‪ :‬فوق لیسانس حسابداری‪ /‬مدیریت مالی‬ ‫حداقل سابقه کاری‪ 10 :‬سال تجربه کاری در شرکتهای عمرانی و ساختمانی‬ ‫‪resumecvacountant‬‬ ‫‪@gmail.com‬‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫حداقل تحصیالت‪ :‬لیسانس حسابداری‬ ‫حداقل سابقه کاری‪ 10 :‬سال تجربه کاری مرتبط در شرکت های عمرانی‬ ‫و ساختمانی ‪ ،‬توانایی استفاده از نرم افزارهای مرتبط حسابداری مانند‬ ‫راهکاران سیستم‪ ،‬سیستم انبارداری‪ ، office ،‬توان ثبت و ضبط حساب ها‬ ‫گزارش های مالی‪ ،‬صورت های مالی و تسلط به طبقه بندی کدینگ‬ ‫‪resumecvacountant11‬‬ ‫‪@gmail.com‬‬ ‫رئیس خزانه داری‬ ‫حداقل تحصیالت‪ :‬لیسانس حسابداری‬ ‫حداقلسابقه کاری‪ 10:‬سال‪،‬اشناییبهصورتهایمالی‪،‬تسلط کافیبهاسنادمالی‬ ‫‪resumecvacountant21‬‬ ‫‪@gmail.com‬‬ ‫کارپرداز مالی‬ ‫حداقل تحصیالت‪ :‬لیسانس حسابداری‪ ،‬حداقل سابقه کاری‪ 3 :‬سال‬ ‫‪resumecvacountant25‬‬ ‫‪@gmail.com‬‬ ‫سرپرست انبار و‬ ‫اموال پروژه (اقا)‬ ‫حداقل تحصیالت‪ :‬لیسانس (حسابداری‪ ،‬انبارداری‪ ،‬مدیریت صنعتی و یا‬ ‫مهندسی صنایع)‪ ،‬حداقل سابقه کاری‪ 10 :‬سال تجربه کاری مرتبط در بخش‬ ‫انبار‪ ،‬تسلط کافی به نرم افزارهای راهکاران سیستم‪ ،‬انبارداری و ‪office‬‬ ‫توانایی در مدیریت امور پرسنل و انبار‪ ،‬ارائه گزارشات‪ ،‬پیاده سازی و روش های‬ ‫اجرایی در کارگاه ‪ ،‬تسلط به طبقه بندی و کدینگ کاال‪ ،‬اشنایی به زبان انگلیسی‬ ‫‪resumecvstore‬‬ ‫‪@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪cv@donacatering.ir‬‬ ‫◄ایا برنامه ای هم برای روز حمل و نقل دارید؟‬ ‫■ بله نمایشگاه حمل و نقل از ‪ 24‬تا ‪ 26‬اذرماه در مصالی امام‬ ‫خمینیرهو همچنینمراسمیباحضور مسئوالنسازمانحملو نقل‬ ‫و راه داری و فعاالن این بخش ‪ 26‬اذرماه در برج میالد برگزار می شود‪.‬‬ ‫◄در بحث بنزین برای صنف راننده چه مسائلی مطرح است؟‬ ‫■ در حال حاضر ‪ 750‬لیتر بنزین برای رانندگان بین شهری‬ ‫در نظر گرفته شده که کم است و برای ‪ 10‬تا ‪ 15‬روز جواب می دهد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ارسال رزومه در غالب ‪ pdf‬با ذکر عنوان شغلی در عنوان ایمیل به‪:‬‬ ‫◄دربارهشغلرانندگیمسافروهمچنین کامیونچهنظریدارید؟‬ ‫■ رانندگان مسافری همواره به طور شبانه روزی در تالش‬ ‫هستند مسافران خود را با ارامش و سالمت به مقصد برسانند و‬ ‫اینتالشو دعایهرروز و هرشبانهاست‪.‬همچنینصدهاهزار نفر در‬ ‫ایران با رانندگی کامیون و حمل و نقل بار بین شهری کسب درامد‬ ‫می کنند‪ .‬رانندگی کامیون یکی از مشاغلی است که همواره از‬ ‫سختی ان سخن به میان امده است‪ :‬رانندگی در شرایط اب‬ ‫و هوائی بد‪ ،‬تحمل سرما و گرمای طاقت فرسا‪ ،‬ساعات کاری‬ ‫ً‬ ‫طوالنی بعضا تا چهارده ساعت یا حتی بیشتر‪ ،‬محموله های ‬ ‫ِ‬ ‫خطرنا ک و یا گران قیمت‪ ،‬دستمزد های پائین‪ ،‬زمان های طوالنی‬ ‫بسیار دیگر‪ ،‬از جمله عواملی است که‬ ‫دور از خانواده و دالیل‬ ‫ِ‬ ‫باعث می شود بتوانیم رانندگی کامیون را از جمله مشاغل‬ ‫سخت بدانیم‪ .‬رانندگان کامیون با عالقه وافری که به شغل‬ ‫خود دارند بر بسیاری از این چالش ها فائق امده اند‪ ،‬اما دوری‬ ‫از خانواده و مشکالت متعاقب این دوری چه برای راننده‪ ،‬چه‬ ‫برای اعضای خانواده او‪ ،‬از جنس دیگری است‪ .‬بنابراین انتظار‬ ‫داریم مسئوالن و دستگاه های تصمیم گیر حمایت خود را از این‬ ‫رانندگان پرتالش دریغ ننمایند‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫فنون کار و کاریابی‬ ‫شنبه‪ 23‬اذر ‪ 17-1398‬ربیع الثانی‪ 14-1441‬دسامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1180‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اشنایی با ‪،‬‬ ‫نوشتن درخواست شغل و ارسال ان با پست الکترونیک‬ ‫گسترش استفاده از اینترنت درجامعه و انتشار ا گهی های استخدامی دراین فضا باعث‬ ‫شده است بسیاری از درخواست های شغل و رزومه هایی که معموال عالقه مندان فرصت های‬ ‫شغلی برای کارفرمایان ارسال می کنند برخالف گذشته که از طریق پست انجام می شد‬ ‫توسط پست الکترونیک ارسال گردد‪.‬‬ ‫زمانی که قرار است رزومه تان را از طریق پست الکترونیک ارسال نمایید‪ ،‬نامه درخواست‬ ‫اولین چیزی است که نظر مخاطب را به خود جلب می کند‪ ،‬اولین تاثیر بر روی کارفرما‬ ‫بواسطه نامه درخواست صورت می گیرد‪ .‬هیچ گاه فرصت دوباره برای ایجاد اولین تاثیر‪،‬‬ ‫وجود نخواهد داشت‪ ،‬ارسال درخواست شغل از طریق پست الکترونیک رعایت نکاتی را‬ ‫الزم می سازد که بی توجهی به انها می تواند شانس دستیابی به شغل مورد نظر را حتی‬ ‫ظاهر نامه درخواست‬ ‫در ارسال نامه درخواست ایمیلی عوامل استانداری وجود‬ ‫دارند مانند داشتن ظاهر حرفه ای‪ ،‬اطمینان از صحت امالء و‬ ‫دستور نگارش و از همه مهم تر اشنایی با نحوه نگارش این قبیل‬ ‫نامه ها است‪ ،‬به این منظور با کمی جستجو در اینترنت می توانید‬ ‫با قالب های متداول و البته کلی این نامه ها اشنا شوید‪.‬‬ ‫استفاده بهینه از قسمت موضوع پست الکترونیک‬ ‫گاه درا گهی ها درخواست می شود که دربخش موضوع پست‬ ‫الکترونیک مطلب خاصی را بنویسید مثال کد شغل یا نام و‬ ‫نام خانوادگی دراینصورت بهتراست طبق انچه درا گهی درج‬ ‫شده اقدام نمایید‪.‬یکی از کارشناسان اصول نگارشی در کسب‬ ‫و کار بدین باور است انچه در قسمت موضوع پست الکترونیک‬ ‫نوشته می شود تعیین می کند نامه خوانده شود یا خیر؟‬ ‫درصورتیکه کارفرما درمورد موضوع قید خاصی نکرده باشد‬ ‫نباید قسمت موضوع خالی گذاشته شود بهتراست دران‬ ‫ً‬ ‫کلماتی کامال واضح و مشخص مربوط به شغل مورد نظرتان‬ ‫قید شود‪ .‬به عنوان مثال «جایگاه شغلی مدیر حسابداری‬ ‫با تسلط بر دو زبان خارجی»‪.‬‬ ‫پیش از بررسی رزومه‪ ،‬از بین ببرد‪.‬‬ ‫دراینج ــا ب ــه هش ــت نکت ــه ک ــه بای ــد درارس ــال درخواس ــت ش ــغل ب ــا پس ــت الکترونی ــک‬ ‫موردتوج ــه قرارگی ــرد اش ــاره م ــی ش ــود پی ــروی از ای ــن ن ــکات در ارس ــال نام ــه درخواس ــت‬ ‫توس ــط پس ــت الکترونی ــک‪ ،‬در رس ــیدن ب ــه ش ــغل م ــورد نظ ــر بس ــیار موث ــر خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫هنگا م ــی ک ــه ق ــرار ا س ــت نا م ــه درخوا س ــت خ ــود را از طر ی ــق پس ــت الکترونی ــک‬ ‫ارس ــال نمایی ــد دو راه وج ــود دارد اول اینک ــه مت ــن نام ــه را کپ ــی ک ــرده و در قس ــمت بدن ــه‬ ‫پس ــت الکترونی ــک ق ــرار دهی ــد‪ ،‬دوم اینک ــه مت ــن نام ــه را ب ــه عن ــوان ی ــک فای ــل ب ــه پس ــت‬ ‫الکترونی ــک پیوس ــت کنی ــد‪ .‬نام ــه درخواس ــتی ک ــه ب ــه ص ــورت پیوس ــت ارس ــال م ــی گ ــردد‬ ‫م ــی توان ــد در قال ــب ‪ pdf‬ی ــا ‪ word‬باش ــد‪ .‬در ادام ــه ب ــه س ــایر م ــوارد م ــی پردازی ــم‪.‬‬ ‫نمایید و در انتهای نامه ‪ ،‬نام و نام خانوادگی خود را دریک خط‬ ‫جداگانه بنویسید و تمام اطالعات ضروری خود را‪ ،‬شماره‬ ‫تماس و ادرس ایمیل‪ ،‬همانند کارت ویزیت درج نمایید ‪،‬‬ ‫مهات های کلیدی محور‬ ‫شانس انتخاب کارجو را‬ ‫افزایش می دهد‬ ‫به این نکته توجه داشته باشید که ادرس پست الکترونیک‬ ‫همیشه به صورت خودکار بر روی برنامه پست الکترونیک‬ ‫دریافت کننده نمایش داده نمی شود‪.‬‬ ‫فاصله گذاری مناسب بین پارگراف های متن نوشته شده‬ ‫رعایت گردد‪.‬‬ ‫مختصر و مفید‬ ‫از انجا که مدیران و استخدام کنندگان بسیار پرمشغله‬ ‫هستند‪ ،‬انتظار دارند اطالعات مورد نظرشان را با حدود ‪150‬‬ ‫کلمه یا کمتر دریافت نمایند‪ .‬در این میان پاراگراف اول نقش‬ ‫کلیدی بازی می کند‪ .‬در واقع با پاراگراف اول داوطلب باید‬ ‫توانمندی های خود را در معرض نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫با استفاده از جمالت و همچنین پاراگراف های کوتاه شرح‬ ‫مختصری از خود و انچه دارید‪ ،‬در پاراگراف اول ارائه داده و‬ ‫سپس به پاراگراف دوم ربط دهید‪.‬‬ ‫دسته بندی می کند‪.‬‬ ‫بهتر است استفاده از هرگونه شکلک‪ ،‬حروف اختصار‪ ،‬رنگ‬ ‫های تند و فونت های نوشتاری غیرحرفه ای را به طور کل‬ ‫فراموش کنید‪ .‬استفاده از این موارد در مخاطب احساس عدم‬ ‫جدیت و سرگرمی را به وجود می اورد‪.‬‬ ‫خاص باشید‬ ‫اگر یک طراح گرافیک حرفه ای هستید لزومی بر ارسال‬ ‫درخواست برای جایگاه شغلی تبلیغات وجود ندارد‪ .‬با وجود‬ ‫شرایط دشوار بازارکار همواره داوطلبانی وجود دارند که علیرغم‬ ‫نداشتن شرایط و قابلیت های الزم برای یک جایگاه شغلی‬ ‫ً‬ ‫خاص‪ ،‬صرفا اقدام به ارسال درخواست و رزومه برای ان می‬ ‫نمایند‪ .‬استخدام کننده به دنبال مهارت ها و توانمندی های‬ ‫خاص است‪ .‬بیان کلماتی مانند «سخت کوشی» هیچ لزومی‬ ‫ندارد زیرا چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است‪.‬‬ ‫کلمات کلیدی‬ ‫از انجا که بسیاری از شرکت ها برای سنجش اولیه داوطلبان‬ ‫از سیستم های ارزیابی خودکار استفاده می نمایند‪ ،‬استفاده از‬ ‫کلمات کلیدی مهارت محور شانس انتخاب شما را‬ ‫به میزان قابل توجهی افزایش می دهد‪.‬‬ ‫در سیستم های ارزیابی خودکار مال ک‬ ‫انتخاب افراد مجموعه مهارت هایی است که‬ ‫در رزومه یا نامه درخواست بدان اشاره‬ ‫می کنند‪ .‬حتی اگر داوطلب برای جایگاه‬ ‫شغلی کنونی مناسب نباشد در صورت‬ ‫استفاده از کلمات کلیدی قوی در رزومه‬ ‫و نامه درخواست شانس خود را برای‬ ‫فرصت هایشغلیدیگرافزایشمیدهد‪.‬‬ ‫پیروی از قوانین شرکت‬ ‫دستورالعمل ارسال رزومه برای ان شرکت خاص را مطالعه‬ ‫کرده و رزومه خود را مطابق با ان ارسال نمایید‪ .‬دستورالعمل‬ ‫های الزم در وب سایت بسیاری از شرکت ها بیان شده است‪.‬‬ ‫برخی از شرکت ها به منظور پیشگیری از الوده شدن سیستم ها‬ ‫به ویروس‪ ،‬دریافت پست الکترونیک همراه با پیوست را مسدود‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫بررسی مجدد‬ ‫نامه ایمیلی را مجدد از نظر امالیی و نگارشی بررسی نمایید‪.‬‬ ‫توجه داشته باشید نرم افزارهای ویرایشی معموال در تشخیص‬ ‫اشتباه نگارشی عملکرد کاملی ندارند‪ .‬از دوستانتان کمک‬ ‫گرفته و نظرشان را راجع به محتوا و ظاهر نامه جویا شوید‪ .‬اگر‬ ‫فردی در دسترس نبود می توانید نامه را برای خودتان‬ ‫پست الکترونیک کرده و به عنوان شخص سوم نامه را مورد‬ ‫بررسی قرار دهید‪.‬‬ ‫جلب توجه استخدام کننده‬ ‫نامه از هر نظر اماده ارسال است‪ .‬یک نامه درخواست‬ ‫قوی‪ ،‬نیازمند رزومه ای به همان میزان تاثیرگذار‬ ‫است تا بتواند بطور کامل توجه مدیران‬ ‫استخدام کننده را جلب نماید‪ .‬به کمک‬ ‫دستورالعمل ها و راهکارهایی که در سایر‬ ‫مقاله ها اشاره شده و می شود رزومه ای‬ ‫قوی و تاثیرگذار اماده نمایید‪.‬‬ ‫ترجمه‪ :‬الناز طالب زاده‬ ‫ساده نویسی‬ ‫تا حد امکان ساده بنویسید‪ .‬بهترین حالت برای طول یک‬ ‫خط‪ 40‬حرف است‪ .‬در برخی از پست الکترونیک ها به طور خودکار‬ ‫این قابلیت وجود دارد و تعداد حروف را در حد استاندارد‬ ‫قالب استاندارد نامه درخواست‬ ‫نامه درخواست را در قسمت بدنه پست الکترونیک‬ ‫(قسمت متن پست الکترونیک) بنویسید و درصورتیکه‬ ‫نام دریافت کننده واقعی ان (کارفرما) را می دانید ‪ ،‬نامه‬ ‫را باعنوان وی و با احترام شروع کنید ‪ .‬پس از ان درمتن‬ ‫اصلی ابتدا به ا گهی استخدام یا اطالعیه درخواست‬ ‫شغل اشاره کرده و اعالم نمایید که عالقه مند به‬ ‫همکاری درچه شغلی هستید‪ .‬درمرحله بعد به ارسال‬ ‫رزومه ای که پیوست پست الکتریک کرده اید‬ ‫اشاره کنید وبا اشاره ای به سوابق خود جهت‬ ‫ارائه توضیحات بیشتر درصورت ضرورت‬ ‫اعالم امادگی نمایید ‪.‬در قسمت پایانی (هر‬ ‫عبارت متداولی که برای پایان نامه به کار‬ ‫می رود‪ :‬با احترام‪ ،‬با تشکر و ‪ )...‬را وارد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بهره برداری کارخانه ذوب و ریخته گری(نظم اوران صنعت و معدن گل گهر)‬ ‫شرکت نظم اوران صنعت و معدن گل گهر (بهره برداری کارخانه ذوب و فوالد سازی سیرجان)‪ ‬در نظر دارد از طریق برگزاری ازمون ‪ ،‬مصاحبه تخصصی و روانشناختی در مقاطع و رشته های زیر برای خود و یا‬ ‫پیمانکاران تحت پوشش خود نسبت به شناسایی و بکارگیری نیروی متخصص مورد نیاز مرد اقدام نماید‪ .‬لذا واجدین شرایط می توانند برای ا گاهی و کسب اطالعات بیشتر از شرایط ازمون و ثبت نام ‪ ،‬از تاریخ‬ ‫‪ 98/09/16‬لغایت ‪ 98/09/27‬به ادرس اینترنتی‪ www.karasa.ir ‬مراجعه و پس از مطالعه دقیق مفاد ا گهی نسبت به نام نویسی اقدام نمایند‪.‬‬ ‫مقطع‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫توضیحات‬ ‫دیپلم‬ ‫رشته های عمومی‬ ‫فقط بومی شهرستان‬ ‫سیرجان‪ -‬الویت برای رشته‬ ‫های برق و مکانیک(در‬ ‫شرایط امتیازی یکسان)‬ ‫متالورژی‬ ‫(کلیه گرایش ها)‬ ‫فقط بومی شهرستان‬ ‫سیرجان‬ ‫شیمی(کلیه گرایش ها)‬ ‫فقط بومی شهرستان‬ ‫سیرجان‬ ‫مکانیک‬ ‫(کلیه گرایش ها)‬ ‫فقط بومی شهرستان‬ ‫سیرجان‬ ‫برق‬ ‫(کلیه گرایش ها)‬ ‫فقط بومی شهرستان‬ ‫سیرجان‬ ‫برق‬ ‫(کلیه گرایش ها)‬ ‫بومی استان کرمان(بومی‬ ‫شهرستان سیرجان دارای‬ ‫الویت می باشد)‬ ‫مکانیک‬ ‫(کلیه گرایش ها)‬ ‫بومی استان کرمان(بومی‬ ‫شهرستان سیرجان دارای‬ ‫الویت می باشد)‬ ‫صنایع گرایش صنایع‬ ‫ بهره وری ‪ -‬تحلیل‬‫سیستم ها‬ ‫بومی استان کرمان(بومی‬ ‫شهرستان سیرجان دارای‬ ‫الویت می باشد)‬ ‫متالورژی‬ ‫(کلیه گرایش ها)‬ ‫بومی استان کرمان(بومی‬ ‫شهرستان سیرجان دارای‬ ‫الویت می باشد)‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫لیسانس‬ ‫شرایط شرکت در ازمون‪:‬‬ ‫‪  -1‬شرایط عمومی‪:‬‬ ‫‪  -1-1‬تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫ّ‬ ‫‪ -2-1‬تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی‪ ‬‬ ‫‪ -3-1‬دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم غیر پزشکی‬ ‫‪ -4-1‬عدم اشتهار به فساد اخالقی‪ ،‬نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری‬ ‫که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد‪( .‬با تایید مراجع ذی صالح)‬ ‫‪ -5-1‬عدم تعهد اشتغال در دستگاهها‪ ،‬موسسات و شرکتها و کلیه نهادها و ارگانها‬ ‫به هر شکل ممکن‬ ‫‪ -6-1‬داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی مورد تائید امور ایمنی و بهداشت‬ ‫بهره بردار در زمان شروع به کار‪ ‬‬ ‫‪ -7-1‬عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر و روانگردان و ‪( ...‬با تایید مراجع ذی صالح)‬ ‫‪  -2 ‬شرایط سنی‪:‬‬ ‫‪  ‬حداکثر سن مجاز برای داوطلبان دیپلم ‪ 25‬سال( متولدین ‪ 1373/09/16‬و بعد‬ ‫از ان)‪ ،‬فوق دیپلم ‪ 28‬سال (متولدین ‪ 1370/09/16‬و بعد از ان) و برای داوطلبان‬ ‫مقطع لیسانس ‪ 30‬سال (متولدین‪ 1368/09/16 ‬و بعد از ان) می باشد‪.‬‬ ‫* مدت زمان خدمت سربازی(حداکثر ‪ 24‬ماه) به حداکثر سن مجاز داوطلبان‬ ‫افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫* کارکنانی که در پروژه های کارخانه ذوب و فوالدسازی شهرستان سیرجان‬ ‫(کارفرما) فعالیت می نمایندبه ازای هر سال سابقه تامین اجتماعی در پروژه فوق‪،‬‬ ‫یک سال و حداکثر پنج سال به شرط سنی انان اضافه می گردد‪.‬‬ ‫‪  -3‬شرایط بومی بودن‪:‬‬ ‫*‪ ‬برای متقاضیان استخدام در مقاطع دیپلم و فوق دیپلم به افرادی بومی‬ ‫اطالق می گردد که دارای یکی از شرایط زیر باشند‪:‬‬ ‫‪  -1‬محل تولد‪/‬محل صدور شناسنامه فرد متقاضی یا همسر متقاضی‪ ‬یکی از توابع‬ ‫شهرستان سیرجان باشد‪.‬‬ ‫(در صورتی که محل تولد یا صدور شناسنامه همسر متقاضی یکی از توابع شهرستان‬ ‫سیرجان باشد ‪ ،‬داوطلب می بایست مدارک بومی بودن همسر خود (صفحه اول و‬ ‫دوم شناسنامه) را ارسال نماید‪.‬‬ ‫‪ -2‬فرزند و همسر افراد نظامی یا کارمند رسمی و پیمانی‪ ‬که در یکی توابع شهرستان‬ ‫سیرجان خدمت نموده اند‪.‬‬ ‫(در صورتی که به تبعیت از پدر یا مادر و یا همسر کارمند رسمی و پیمانی دولت یا‬ ‫نظامی خود در شهرستانی غیر از سیرجان متولد شده اید باید مدارک اشتغال پدر‪،‬‬ ‫مادر یا همسر خود را ارسال نمایید)‪.‬‬ ‫‪  -3‬در صورتی که دارای حداقل دو مقطع تحصیلی (ابتدایی‪ ،‬راهنمایی‪،‬‬ ‫دبیرستان) بصورت متوالی یا متناوب‪ ‬در شهرستان سیرجان باشید‪ ،‬باید مدارک‬ ‫تحصیلی مرتبط را پس از تایید اداره اموزش پرورش شهرستان سیرجان ارسال‬ ‫نمایید‪ .‬‬ ‫*‪  ‬برای متقاضیان استخدام در مقطع لیسانس به افرادی بومی اطالق‬ ‫می گردد که دارای یکی از شرایط زیر باشند‪:‬‬ ‫‪  -1‬محل تولد‪/‬محل صدور شناسنامه فرد متقاضی یا همسر متقاضی‪ ‬یکی از‬ ‫شهرستان های استان کرمان باشد‪.‬‬ ‫(در صورتی که محل تولد یا صدور شناسنامه همسر متقاضی یکی از شهرستان های‬ ‫استان کرمان باشد ‪،‬داوطلب می بایست مدارک بومی بودن همسر خود (صفحه‬ ‫اول و دوم شناسنامه) را ارسال نماید‪.‬‬ ‫‪  -2‬فرزند و همسر افراد نظامی یا کارمند رسمی و پیمانی‪ ‬که در یکی شهرستان های‬ ‫استان کرمان خدمت نموده اند‪.‬‬ ‫(در صورتی که به تبعیت از پدر یا مادر و یا همسر کارمند رسمی و پیمانی دولت یا‬ ‫نظامی خود در شهرستانی غیر از استان کرمان متولد شده اید باید مدارک اشتغال‬ ‫پدر‪ ،‬مادر یا همسر خود را ارسال نمایید)‬ ‫‪ -3‬در صورتی که دارای حداقل دو مقطع تحصیلی (ابتدایی‪ ،‬راهنمایی‪،‬‬ ‫دبیرستان) بصورت متوالی یا متناوب‪ ‬در یکی از شهرستان های استان کرمان‬ ‫می باشید‪ ،‬باید مدارک تحصیلی مرتبط را پس از تایید اداره اموزش پرورش‬ ‫شهرستان مورد نظر ارسال نمایید‪ .‬‬ ‫تذکر مهم‪ :‬در صورتیکه هر یک از داوطلبان در زمان ثبت نام مدارک و‬ ‫مستندات مربوط به بومی بودن را ضمیمه ننمایند کارت ورود به جلسه‬ ‫برای انان صادر نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬شرایط مدرک تحصیلی‪:‬‬ ‫‪  -4-1‬مدارک دانشگاهی کسانی برای شرکت در ازمون قابل قبول است که از‬ ‫طریق ازمونهای سراسری دانشگاهها و مرا کز اموزش عالی موفق به ورود شده‬ ‫باشند و یا از دانشگاههای معتبر خارج از کشور‪ ،‬مدارک مورد تایید وزارت علوم‬ ‫تحقیقات و فناوری را دریافت کرده باشند‪.‬‬ ‫‪-4-2‬دارا بودن مدرک تحصیلی و یا گواهی فراغت از تحصیل که در ان مقطع‪،‬‬ ‫رشته و گرایش تحصیلی‪ ،‬معدل و تاریخ فراغت از تحصیل ذکر شده باشد‪ .‬‬ ‫‪-4-3‬تایید مدارک فارغ التحصیالن دانشگاههای ازاد اسالمی از سوی دفتر امور‬ ‫فارغ التحصیالن سازمان مرکزی ان دانشگاه و فارغ التحصیالن خارج از کشور از‬ ‫طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری‪ ،‬الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -4-4‬مدارک تحصیلی فارغ التحصیالن دانشگاه پیام نور می بایست از طریق‬ ‫سازمان مرکزی پیام نور و با درج پذیرش از طریق ازمون سراسری و با ذکر معدل‬ ‫کل صادر گردیده باشد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل یا تاریخ فراغت از خدمت‬ ‫نظام وظیفه و کارت معافیت دائم انان بعد از تاریخ ‪ 98/09/21‬باشد به‬ ‫هیچ وجه مورد پذیرش قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫‪  -4-5‬در شرایط مساوی اولویت با افرادی است که دارای معدل باالتری هستند‪.‬‬ ‫‪   -4-6‬زمان جذب نفرات قبول شده با توجه به راه اندازی خطوط و براساس‬ ‫پروسه یک ساله و تدریجی خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -5‬نحوه ثبت نام و مهلت ان‪:‬‬ ‫داوطلبان از تاریخ درج این ا گهی حداکثر تا پایان روز پنج شنبه ‪ 98/09/27‬فرصت‬ ‫خواهند داشت به ترتیب ذیل برای شرکت در ازمون ثبت نام نمایند‪( .‬مهلت مذکور‬ ‫قابل تغییر نخواهد بود)‪.‬‬ ‫‪ -5-1‬مطالعه دقیق ا گهی و شرایط مندرج در ان‬ ‫‪ -5-2‬واریز مبلغ ‪ 700،000‬ریال (هفتصد هزارریال) به صورت الکترونیکی به عنوان‬ ‫حق ثبت نام در ازمون‪.‬‬ ‫*وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد‪.‬‬ ‫تبصره‪ : 1 ‬هر فرد تنها حق ثبت نام و شرکت در ازمون یک مقطع‪ ،‬رشته و گرایش‬ ‫را دارد‪ .‬‬ ‫‪-5-3‬داوطلبان جهت ثبت نام حتما موارد ذیل را اسکن کرده و فایل ان را به‬ ‫هنگام ثبت نام به همراه داشته باشند‪( .‬حجم عکس ‪ 3×4‬نباید بیشتر از‬ ‫‪ 40‬کیلوبایت و بقیه موارد اسکن شده نباید بیشتر از ‪ 80‬کیلوبایت باشد)‬ ‫• عکس داوطلب ‪3×4‬‬ ‫•‪ ‬شناسنامه‬ ‫•‪  ‬کارت ملی‪ ‬‬ ‫•‪ ‬کارت پایان‪ ‬خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم غیر پزشکی‬ ‫•‪   ‬مدرک فارغ التحصیلی‬ ‫•‪   ‬مدرک بومی بودن‬ ‫ثبت تکمیل مشخصات و اطالعات خواسته شده مطابق با فرم موجود در‬ ‫سایت‪ www.karasa.ir ‬به طور صحیح و دقیق و دریافت کد رهگیری پس‬ ‫از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی ضروری می باشد‪( .‬دریافت کد رهگیری به منزله‬ ‫تایید نهایی ثبت نام نمی باشد‪.‬‬ ‫‪ -5-4‬داوطلبان باید پس از ثبت نام به سایت مذکور مراجعه کرده با ورود‬ ‫کد رهگیری از وضعیت ثبت نام نهایی(تایید شده) خود مطلع شوند و جهت‬ ‫چاپ صفحه تاییدیه نهایی ثبت نام خود اقدام نمایید‪ .‬‬ ‫‪ -5-5‬تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه‪ ،‬زمان‪ ،‬مکان و نحوه برگزاری ازمون در‬ ‫سایت مذکور اعالم میگردد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ : 2‬الزم است داوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی در تکمیل‬ ‫اطالعات دقت نمایند‪ .‬مسئولیت درستی اطالعات وارد شده به عهده داوطلب بوده‬ ‫و پس از اعالم نتایج مرحله اول ازمون‪ ،‬دعوت شدگان برای مصاحبه بایستی اصل‬ ‫مدارک خواسته شده و کپی انها را به همراه داشته باشند‪ .‬‬ ‫‪  -6 ‬نحوه برگزاری ازمون‪:‬‬ ‫‪ -6-1‬ازمون بصورت چهارگزینه ای و با احتساب نمره منفی برای پاسخ های‬ ‫نادرست برگزار می گردد‪.‬‬ ‫‪ -6-2‬ازمون کتبی هر رشته از دروس عمومی (شامل هوش‪ ،‬معارف اسالمی و‬ ‫اطالعات عمومی‪ ،‬زبان انگلیسی و فن اوری اطالعات) و سواالت تخصصی شامل‬ ‫دروس تحصیلی تخصصی رشته دانشگاهی مورد نظر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -6-3‬امتیاز اخرین نفر پذیرفته شده نباید از ‪ 60‬درصد امتیاز نفر اول کمتر باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬اقلیت های مذهبی از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف‬ ‫می باشند و امتیاز ان در سایر مواد ازمون توزیع می شود‪ .‬‬ ‫‪ -7‬توضیحات مهم ‪:‬‬ ‫‪ -7-1‬چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غیر واقعی در فرم ثبت نام اقدام به‬ ‫شرکت در مصاحبه نماید‪ ،‬با مشخص شدن عدم صحت مندرجات در مراحل‬ ‫بعدی (حتی در صورت پذیرش در ازمون و اشتغال به کار) موضوع بکارگیری وی‬ ‫منتفی و در صورت لزوم مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ -7-2‬بدیهی است قبولی در مصاحبه حضوری به منزله جذب نهایی فرد نمی باشد‬ ‫بلکه مراحل جذب شامل قبولی در مصاحبه تخصصی و روانشناختی‪ ،‬ازمون عملی‬ ‫و معاینات پزشکی و تایید فرد توسط کمیسیون مربوطه و قبولی در گزینش می باشد‬ ‫که در صورت پذیرش داوطلب در هر کدام از مراحل قید شده از ایشان جهت انجام‬ ‫مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫‪ -7-3‬کلیه مشاغل عملیاتی بوده و افراد متقاضی باید از نظر جسمانی و فیزیکی‬ ‫توانایی انجام کار در مشاغل مورد نیاز را دارا باشند‪.‬‬ ‫‪ -7-4‬محل کار کارخانه ذوب و ریخته گری سیرجان می باشد و نحوه اشتغال و‬ ‫محل خدمت افراد را شرکت تعیین می کند‬ ‫‪ -8‬متقاضیانی که در شرکت های همکار و هم گروه منطقه گل گهر اشتغال به کار‬ ‫دارند ‪ ،‬تنها در صورتی امکان ثبت نام و شرکت در ازمون برای انان فراهم می باشد‬ ‫که یکی از مدارک و شروط ذیل را ارایه نمایند ‪:‬‬ ‫الف ) فرم تسویه حساب نهایی از شرکت مبدا به تایید واحد منابع انسانی شرکت متبوع‬ ‫ب) ارایه رضایت نامه کتبی به امضای مدیرعامل شرکت متبوع‬ ‫‪ -9‬مقطع تحصیلی پایین تر از مدرک تحصیلی فعلی افراد به هیچ عنوان پذیرفته‬ ‫نخواهد بود و در صورت مشاهده در هر مرحله ‪ ،‬متقاضی از لیست شرکت کنندگان‬ ‫حذف می گردد‪.‬‬ ‫‪-10‬دریافت کارت ازمون‪:‬‬ ‫‪ -1-10‬دریافت کارت ورود به جلسه برای داوطلبان‪ ،‬از طریق سایت مذکور طبق کد‬ ‫رهگیری ارائه شده‪ ،‬در تاریخهای تعیین شده امکان پذیر است‪.‬‬ ‫‪ -2-10‬محل و زمان دقیق ازمون همزمان با دریافت کارت در سایت قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫‪     -11‬اعالم نتایج ازمون ‪ :‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -1-11‬نتایج مرحله اول ازمون و محل و زمان برگزاری مصاحبه متعاقبا از طریق‬ ‫سایت مذکور (‪ )www.karasa.ir‬اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -2-11‬داوطلبان در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن‬ ‫‪ 021 -66530043- 66560465‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫کارافرینی‬ ‫شنبه‪ 23‬اذر ‪ 17-1398‬ربیع الثانی‪ 14-1441‬دسامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1180‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سیاست ما توسعه مشاغل خرد‪ ،‬کوچک و خانگی است‬ ‫رمضانلطفی‪،‬معاونتوانمندسازیسازمانخدماترفاهاجتماعی‬ ‫شهرداری تهران در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه هدف‬ ‫ما توسعهمشاغلخردو کوچکو خانگیاست گفت‪:‬ایننشستهای‬ ‫کارافرینی با همکاری مرکز اطالع رسانی بازارکار برای حمایت از‬ ‫کسب و کارهای خرد و کوچک برگزار می شود و هدف این است‬ ‫که به اتفاقات خوب و مثبت منجر شود‪.‬‬ ‫لطفی با تاکید بر اینکه راه اندازی یک کسب وکار خرد و کوچک‬ ‫در گرو حمایت مالی صرف نیست گفت‪ :‬به نظر می رسد موضوعات‬ ‫بسیار مهمتری از پول وجود دارد و ان همین ارائه تجربیات‪ ،‬تعامل‬ ‫و هم افزایی و استفاده از تجارب مشترک همدیگر برای موفقیت در‬ ‫ایجاد و توسعه کسب و کار و کارافرینی است‪.‬‬ ‫معاون توانمندسازی سازمان خدمات رفاه اجتماعی شهرداری‬ ‫تهران با اشاره به همکاری خوب این سازمان با مرکز اطالع رسانی‬ ‫بازارکار گفت‪ :‬همکاری با مرکز بازارکار و معرفی کارافرینان در‬ ‫نشریه و سایت بازارکار یک فرصت ذی قیمت است که امیدواریم‬ ‫با مشارکت و همت خود کارافرینان به نحو شایسته ای انجام شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه به امکانات شهرداری اشاره کرد و گفت‪ :‬عالوه بر‬ ‫نمایشگاه ها‪ ،‬فروشگاه های دست افرید شهرداری نیز مکان و فرصت‬ ‫مناسبیبرایفروشمحصوالت کارافرینانو دستاندرکاران کسبو کار‬ ‫کوچک و خرد و مشاغل خانگی در حوزه شهری است‪.‬‬ ‫لطفی درادامه افزود‪ :‬قرار است این موضوع را با مرکز اطالع‬ ‫رسانی بازارکار جهاد دانشگاهی به صورت مجازی راه اندازی کنیم‬ ‫و این اتفاق بسیار خوبی است‪.‬‬ ‫لطفی شبکه سازی و اتصال به بازار را از اهداف برگزاری‬ ‫این نشست ها عنوان کرد و گفت‪ :‬خوشبختانه شبکه بزرگی از‬ ‫کارافرینان در راستای هم افزایی و تعامل این کارافرینان شکل‬ ‫گرفته است که می توانند در خدمت اهداف مشترک هم باشند‪.‬‬ ‫معرفیدستاوردهای کارافرینانحوزهشهریدر بازارکار‬ ‫ســید کاظــم حســینی نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه همــکاری‬ ‫معاون ــت توانمندس ــازی س ــازمان خدم ــات رف ــاه اجتماع ــی‬ ‫شــهرداری تهــران و مرکــز اطــاع رســانی بازارکارجهاد دانشــگاهی گفت‪:‬‬ ‫بح ــث توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی از بح ــث ه ــای مهم ــی اس ــت ک ــه‬ ‫در فرهنگس ــرای کار اغ ــاز ک ــرد و ت ــاش ه ــای خوب ــی در ای ــن زمین ــه‬ ‫ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫رئیس مرکز اطالع رسانی بازارکار جهاددانشگاهی با تاکید‬ ‫براینکه بازارکار تالش ها و دستاوردهای کارافرینان و دست‬ ‫اندرکاران کسب وکارهی کوچک و نوپا در حوزه های مختلف‬ ‫را معرفی می کند اظهار داشت‪ :‬این نشست ها که هدف ارائه‬ ‫تجربیات موفق کارافرینان در زمینه های مختلف برگزار می شود‬ ‫از موضوعات مهمی است که مجموعه بازارکار و سایت های‬ ‫مربوطه توجه ویژه ای به ان دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به استقبال مردم و عالقمندان از مشاغل خانگی‬ ‫و تولیدات کارافرینان گفت‪ :‬باید بازار فروش محصوالت و‬ ‫تولیدات کارافرینان شهرداری را چه در قالب فضای مجازی و‬ ‫چه در قالب فضاهای موجود شهری جدی بگیریم و در این زمینه‬ ‫اماده کار مشترک با شهرداری هستیم‪.‬‬ ‫بهبود فضای کسب و کار‬ ‫محم ــود انص ــاری مدی ــر اداره توس ــعه کس ــب و کار در ح ــوزه‬ ‫در نشست مشترک مرکز اطالع رسانی بازارکار و معاونت توانمندسازی شهرداری تهران عنوان شد؛‬ ‫فرصت های تعامل‪ ،‬شبکه سازی‬ ‫و کارافرینی در کالنشهر تهران‬ ‫اشاره به اهمیت بازایابی و فروش گفت‪ :‬مشکل اصلی اغلب‬ ‫مردم بویژه صاحبان کسب وکار اشنا نبودن با شیوه های بازاریابی‬ ‫و فروش است و در این زمینه الزم است از امکانات فضای‬ ‫مجازی مثل اینستا گرام به خوبی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫اشنایی با شبکه های اجتماعی و تبلیغ بازاریابی‬ ‫برای کسب و کارها مهم است‬ ‫همچنی ــن زه ــرا دودانگ ــه ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه در زمینـــه‬ ‫خالقیــت و نــواوری از طریــق شــبکه هــای اجتماعــی فعــال اســت‬ ‫گفــت‪ :‬در تــاش هســتیم امــوزش هــای توانمندســازی و اشــتغال را‬ ‫بــه افــراد ارائــه کنیــم و در ایــن زمینــه بــرای اســتارت اپ هــا و کســب‬ ‫و کاره ــای کوچ ــک و نو پ ــا برنام ــه ر ی ــزی م ــی کنی ــم‪ .‬در ای ــن زمین ــه‬ ‫خدم ــات مختلف ــی را در زمین ــه بیم ــه‪ ،‬مالی ــات و حس ــابداری ب ــه‬ ‫کارافرین ــان ارائ ــه م ــی کنی ــم‪.‬‬ ‫وی تولیــد محتــوا و بازاریابــی و مدیر یــت ســایت را از خدمــات‬ ‫کس ــب و کارش ب ــه جامع ــه ه ــدف عن ــوان ک ــرد و اف ــزود‪ :‬در ای ــن‬ ‫زمین ــه ام ــوزش ب ــه تولی ــد کنن ــدگان محت ــوا‪ ،‬مدیریـــت ســـایت‬ ‫و بازاریاب ــی از طری ــق ش ــبکه ه ــای اجتماع ــی را ب ــه افـــراد بـــرای‬ ‫توانمن ــد ش ــدن ام ــوزش م ــی دهی ــم‪.‬‬ ‫می خواهم خشکبار صادر کنم‬ ‫نویدخلوص ــی ک ــه از باغ ــداران اه ــل دماون ــد تهـــران اســـت‬ ‫نی ــز در ای ــن نشس ــت ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه م ــی خواه ــم خش ــکبار‬ ‫ص ــادر کن ــم گف ــت‪ :‬ای ــن نشس ــت ه ــا ب ــرای کس ــب و کاره ــا بس ــیار‬ ‫مفی ــد اس ــت و م ــن م ــی خواه ــم در ای ــن نشس ــت راه ه ــای ورود ب ــه‬ ‫ص ــادرات خش ــکبار را بیام ــوزم‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه در کار خش ــک ک ــردن می ــوه هاس ــت‬ ‫افــزود‪ :‬در حــال حاضــر بــه شــیوه ســنتی میــوه هــا را خشــک مــی کنیــم‬ ‫ولــی مــی دانــم ایــن شــیوه نمــی توانــد موفــق باشــد بنابرایــن انتظــار‬ ‫دارم ایــن نشســت هــا بــه کارافرینــان حــوزه خشــکبار و میــوه بــرای‬ ‫خش ــک ک ــردن می ــوه و ص ــادرات ان کم ــک نمای ــد‪.‬‬ ‫نشست تخصصی و مشترک معرفی تجارب کارافرینان و دست اندرکاران کسب و کارهای خرد و خانگی با حضور رمضان‬ ‫لطفی معاون توانمندسازی سازمان خدمات رفاه اجتماعی شهرداری تهران سید کاظم حسینی رئیس مرکز اطالع رسانی بازارکار‬ ‫دوشنبه هفته گذشته در مرکز بازارکار برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار در این نشست جمعی از کارافرینان کسب و کارهای خرد و کوچک حضور داشتند که به بررسی‬ ‫مسائل و مشکالت‪ ،‬تجارب و محصوالت و خدمات کارافرینان در راستای شبکه سازی و هم افزایی ارائه شد‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان همچنین موفقیت ها و و شکست های خود را بیان داشتند تا امکان استفاده سایرین از این تجارب فراهم اید‪.‬‬ ‫اش ــتغال معاون ــت توانمندس ــازی س ــازمان خدم ــات رف ــاه اجتماع ــی‬ ‫ش ــهرداری ته ــران نی ــز در نشس ــت ف ــوق ب ــا اش ــاره ب ــه ط ــرح حرک ــت‬ ‫«حمای ــت از رون ــق کس ــب وکار ه ــای کوچ ــک ته ــران اس ــت»‬ ‫گف ــت‪ :‬توانس ــتیم زم ــان مج ــوز مش ــاغل خانگ ــی را از ‪ 6‬م ــاه ت ــا ی ــک‬ ‫س ــال ب ــه ز ی ــر ‪ 40‬روز برس ــانیم ‪.‬‬ ‫وی به سرای محالت اشاره کرد وگفت ‪ :‬درسرای محالت یک‬ ‫سری مشاوره در کسب و کار در اختیار افراد قرار می دهیم ‪.‬‬ ‫وی درادام ــه گف ــت ‪ :‬از پارس ــال ت ــا ب ــه االن ‪ 107‬مج ــوز ز ی ــر‬ ‫ی ــک م ــاه ت ــا ‪ 40‬روز ص ــادر ش ــده و ح ــدود دومیلی ــاردو س ــیصد‬ ‫میلی ــون توم ــان ای ــن دوس ــال اخی ــر توانس ــتیم ب ــرای ای ــن کس ــب‬ ‫وکاره ــای خ ــرد وکوچ ــک تس ــهیالت بگی ــرم ‪.‬‬ ‫انصاری از تدوین الیحه بهبود فضای کسب و کار توسط‬ ‫شهرداری خبر داد و گفت‪ :‬این الیحه نیز برای بهبود شرایط و‬ ‫فضای کسب و کار در شهر تهران به شورای شهر ارائه می شود‪.‬‬ ‫مشکل اصلی کسب و کارها‪،‬‬ ‫بازاریابی و فروش است‬ ‫شقایق جرسی فعال حوزه بازاریابی و فروش نیز در نشست با‬ ‫من در زمینه طال و جواهر فعال هستم‬ ‫ش ــیوا ش ــیرویه نی ــز ک ــه در زمین ــه ط ــا و جواه ــر فع ــال اس ــت‬ ‫گفــت‪ :‬بــاهمــکارییکیاز شــتابدهنده هادر زمینهصنایعدســتی که‬ ‫بخش ــی ه ــم ط ــا و جواه ــر اس ــت فعالی ــت دار ی ــم و می خواهی ــم‬ ‫از طر ی ــق اموزش ه ــا و فعال ک ــردن ای ــن ش ــتابدهی محصـــوالت‬ ‫مختل ــف را ب ــه خ ــارج ص ــادر کنی ــم‪.‬‬ ‫درادامه این نشست ملیحه علینقیان که مشغول به کار گوهر‬ ‫ترایشی است گفت‪ :‬حکاکی‪ ،‬حجم تراشی و گوهرتراشی‬ ‫حیطه کاری ما را تشکیل می دهد و تالش می کنیم سنگ های‬ ‫قیمتی به جواهرات ارزشمند تبدیل کنیم‪ .‬انتظار داریم در این‬ ‫زمینه با کمک ها و مساعت کارگاهی داشته باشیم که همه تیم‬ ‫مان در ان مستقر شوند‪.‬‬ ‫حسین علی غدیر‪ ،‬سحر مدبیران‪ ،‬راحله ناجی و سمانه‬ ‫قهرودی در زمینه های مختلف تولید پوشاک نظرات خود را‬ ‫مطرح کردند‪ .‬ان ها خواستار حمایت شهرداری و سایر دستگاه ها‬ ‫برای توسعه و رونق کسب و کار خود شدند‪ .‬همچنین داوود‬ ‫نوری‪ ،‬مصطفی پاسیار و جلیلوند از شهرداری منطقه ‪ 11‬تهران نیز‬ ‫در این نشست شرکت کردند‪.‬‬ ‫گزارش ‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫درگفت و گو با دکتر نوری‬ ‫داوطلبی بحث مهمی‬ ‫برای توسعه کارافرینی است‬ ‫دکتر نوری معاون رفاه و مشارکت های اجتماعی سازمان‬ ‫رفاه و مشارکت های اجتماعی در حاشیه نشست کارافرینی‬ ‫نشست تخصصی و مشترک معرفی تجارب کارافرینان و‬ ‫دست اندرکاران کسب و کارهای خرد و خانگی گفت‪ :‬کار‬ ‫داوطلبی این به ان معنا است که شما برای کاری دواطلب‬ ‫می شود‪ ،‬کاری می کنید که در قبالش هزینه ای دریافت‬ ‫نمی کنید و بر اساس عالقه شما برای هم نوع خودتان در‬ ‫جامعه کاری به نحو احسنت انجام می دهید ‪.‬‬ ‫وی درادامه گفت ‪ :‬همانطور که در گذشته مثل جنگ‬ ‫و سایر حوادث داوطلبانه امکانات و داشته های خود را در‬ ‫اختیار همنوعان خود قرار می دادیم در شرایط کنونی هم‬ ‫باید از موضوع مهم داوطلبی کسب و کار استفاده کنیم‪.‬‬ ‫نوری به فرهنگ کشورمان اشاره کرد وگفت ‪:‬درفرهنگ ما‬ ‫نیز که بیشتر از ‪ 200‬سال قدمت دارد مردم هم روحیه ایثارگری‬ ‫و هم کمک به هم نوع را داشته است و تمام جنگ ها به صورت‬ ‫داوطبانه شرکت می کردند‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬در دنیا بحث داوطلبی به عنوان یک حق‬ ‫شهروندی به رسمیت شناخته شده است و براین اساس‪،‬‬ ‫‪ 5‬دسامبر مصادف با ‪ 14‬اذرماه را به عنوان روز جهانی کار‬ ‫داوطلبی ازسوی سازمان ملل انتخاب شد‪.‬‬ ‫وی به روزهای مختلف کار دواطلبی اشاره کرد وگفت‪:‬‬ ‫در روز اول ‪ 152‬سرای محله ها کارهای مختلف برای مردم و‬ ‫مخاطبان انجام دادند‪ ،‬روز دوم کار تکریم ایثارگری‪ ،‬روز سوم‬ ‫روز جوانان و دانشجویان‪ ،‬روز چهارم روز سالمت و خدمات‬ ‫اجتماعی‪ ،‬روز پنجم زنان‪ ،‬دختران‪ ،‬کودکان و روز ششم‬ ‫محیط زیست وپسماند است و روز اخر فرهنگ وهنراست‬ ‫هدف اصلی از تشکیل این روزها استفاده درست و روحیه‬ ‫همکاری دربین شهر وندان است‪.‬‬ ‫وی به مصوبه شورای شهر تهران اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫این روز و این هفته را به کار دواطلبی اختصاص دادیم که‬ ‫ترویج بدهیم روحیه کار داوطبی را درسطح شهر تهران باید‬ ‫گسترده تر شود‪.‬‬ ‫دکتر نوری با اشاره به اینکه فرهنگ ایران امیخته با‬ ‫مسئولیت اجتماعی و داوطلبی است گفت‪ :‬داوطلبی‬ ‫بحث مهمی برای توسعه کارافرینی است که در حال حاضر‬ ‫در کشورهای پیشرفته دنیا به ان توجه می شود‪.‬‬ ‫معرفی برخی از فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫جنسیت‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫‪1‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪---‬‬ ‫شرکت تولید کننده قطعات‬ ‫خودرو واقع در شریعتی ‪-‬‬ ‫بهشتی‬ ‫‪2‬‬ ‫انباردار‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫انبار شرکت تولید کننده قطعات‬ ‫خودرو واقع در باقر شهر‬ ‫اقا‬ ‫‪3‬‬ ‫کارگر انبار‬ ‫دارای دیپلم‬ ‫انبار شرکت تولید کننده قطعات‬ ‫خودرو واقع در باقر شهر‬ ‫اقا‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس فروش سازمانی‬ ‫(‪)B2B‬‬ ‫حداقل فوق دیپلم‬ ‫شرکت تولید کننده قطعات‬ ‫خودرو واقع در شریعتی ‪-‬‬ ‫بهشتی‬ ‫اقا‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫شرکت تولید کننده قطعات‬ ‫خودرو واقع در شریعتی ‪-‬‬ ‫بهشتی‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫حداقل فوق دیپلم‬ ‫شرکت تولید کننده قطعات‬ ‫خودرو واقع در شریعتی ‪-‬‬ ‫بهشتی‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناس ارتباط با مشتری‬ ‫(‪)CRM‬‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫شرکت تولید کننده قطعات‬ ‫خودرو واقع در شریعتی ‪-‬‬ ‫بهشتی‬ ‫‪8‬‬ ‫بازاریاب حضوری‬ ‫‪---‬‬ ‫شرکت تولید کننده قطعات‬ ‫خودرو واقع در شریعتی ‪-‬‬ ‫بهشتی‬ ‫شرایط‬ ‫منظم و مرتب و دارای ضامن معتبر‪ -‬حقوق توافقی ‪ +‬اضافه کار ‪ +‬بیمه از روز اول‬ ‫خانم و اقا‬ ‫‪ +‬کارانه‬ ‫باحداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‪ -‬مسلط به چیدمان انبار‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اشنا به کار با کامپیوتر‪ -‬ترجیحا سا کن اطراف‪ -‬حقوق توافقی ‪ +‬اضافه کار ‪ +‬بیمه‬ ‫از روز اول ‪ +‬کارانه‬ ‫ً‬ ‫ترجیحا سا کن اطراف محدوده انبار ‪-‬حقوق توافقی‬ ‫‪ +‬اضافه کار ‪ +‬بیمه از روز اول ‪ +‬کارانه‬ ‫اشنایی با سازمان ها و فروش سازمانی‪-‬حقوق توافقی ‪ +‬پورسانت‪ +‬بیمه از روز‬ ‫اول ‪ +‬اضافه کار‬ ‫ً‬ ‫روابط عمومی باال و توانایی سرپرستی ‪-‬ترجیحا مسلط به یکی از زبان های ترکی‬ ‫‪،‬لری ‪،‬کردی‬ ‫خانم و اقا‬ ‫حقوق توافقی‪ +‬پورسانت ‪ +‬اضافه کار ‪ +‬بیمه از روز اول‬ ‫اقا‬ ‫دارای سابقه مدیریتی‪ -‬مسلط به مدیریت فروش و اشنا با فرایندهای‬ ‫حسابداری‪،‬اداری‪،‬جذب‪ -‬حقوق توافقی ‪ +‬بیمه از روز اول ‪ +‬اضافه کار ‪ +‬کارانه‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫‪19‬‬ ‫حسابدار‬ ‫حداقل لیسانس رشته‬ ‫مرتبط‬ ‫شرکتی بین المللی واقع در‬ ‫مالصدرا‬ ‫اقا‬ ‫مسلط به مغایرت گیری و سابقه در حوزه بهای تمام شده‪ -‬تجربه چند ساله در‬ ‫امور مختلف حسابداری‬ ‫‪ -‬شخصیتی مستقل با بلوغ سازمانی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫‪20‬‬ ‫کنترلر تنخواه‬ ‫‪---‬‬ ‫شرکتی بین المللی واقع در‬ ‫مالصدرا‬ ‫اقا‬ ‫حدا کثر ‪ 33‬سال سن‪ -‬نظارت روزانه دقیق به تنخواه کل شرکت‪ -‬مسلط به‬ ‫گزارش دهی روزانه و پی گیری عدم انطباق ها‪ -‬بررسی میدانی استعالم های خرید‬ ‫در صورت لزوم و راست ازمایی فا کتورها‪ -‬سابقه مرتبط مزیت شما در استخدام‬ ‫خواهد بود‪ .‬پرانرژی‪ ،‬مستقل‪ ،‬قدرتمند با بلوغ سازمانی‬ ‫‪21‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫نیاوران‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن ‪ -‬اشنا به افیس‬ ‫‪22‬‬ ‫تکنسین فنی‬ ‫دیپلم و یا فوق دیپلم‬ ‫برق و یا تاسیسات‬ ‫مجموعه وابسته به دولت‬ ‫در تهران‬ ‫اقا‬ ‫نیروی فنی و اشنا به کابل کشی‬ ‫‪23‬‬ ‫کمک حسابدار‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن ‪ -‬ترجیحا اشنا به نرم افزار سپیدار‪ -‬یک سال سابقه کار‬ ‫حسابداری یا کمک حسابداری‪ -‬ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ 17‬و پنج شنبه ها تا ساعت‬ ‫لیسانس حسابداری شرکتی واقع در اشرفی اصفهانی خانم و اقا‬ ‫‪ -14‬شر ح کار‪ :‬امور حسابداری و مراجعه به اداره بیمه و مالیات‪ -‬حقوق پایه وزارت‬ ‫کار (یک میلیون و هشتصدو هفتاد هزار تومان) و بیمه‬ ‫سابقه کار در ازمایشگاه ازمون ‪ -ups‬ترجیحا سا کنین کر ج و یا غرب تهران‪ -‬ساعت‬ ‫خانم و اقا‬ ‫کاری ‪ 7‬تا ‪ -16:30‬پنج شنبه ها تعطیل‬ ‫‪24‬‬ ‫مهندس برق‬ ‫لیسانس مهندسی برق‬ ‫الکترونیک‬ ‫ازمایشگاه واقع در جاده‬ ‫مخصوص‬ ‫شرایط‬ ‫‪25‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪---‬‬ ‫الهیه‬ ‫اقا‬ ‫حداقل ‪ 20‬و حدا کثر ‪ 35‬سال سن – ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ -21‬باحقوق دو میلیون‬ ‫‪26‬‬ ‫تایپیست حرفه ای‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫مرکز فرهنگی معتبر واقع در‬ ‫جمهوری‬ ‫اقا‬ ‫کار در منزل‪ -‬تایپ حرفه ای و ده انگشتی‪ -‬مسلط به تایپ متن عربی با اعراب‬ ‫روابط عمومی و فن بیان باال‪،‬توانایی رفتن به ماموریت خارج از تهران‪ -‬حقوق‬ ‫توافقی ‪ +‬بیمه از روز اول ‪ +‬اضافه کار ‪ +‬کارانه‬ ‫‪27‬‬ ‫صندوق دار‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫فروشگاه کفش بزرگ (دارای سه‬ ‫شعبه) واقع در فردوسی‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال سن‪ -‬بیان خوب ‪ ،‬فعال و پوشش اداری‪ -‬ساعت کاری ‪9:30‬‬ ‫الی ‪( -17:30‬هر روز هفته روز کاری است و فقط یک روز بین روزهای شنبه تا‬ ‫چهارشنبه تعطیل است‪).‬‬ ‫خانم‬ ‫‪9‬‬ ‫کارشناس توسعه و تحقیق‬ ‫لیسانسرشتههای‬ ‫مدیریت‪،‬صنایع‪،‬بازرگانیو‬ ‫بازاریابی‪ IT،‬ورشتههایمرتبط‬ ‫شرکت تولید کننده قطعات‬ ‫خودرو واقع در شریعتی ‪-‬‬ ‫بهشتی‬ ‫توانمنددر تحلیلاماریوقدرتتحلیل‪-‬مسلطبهاینترنتوفنونجستجو‬ ‫خانم و اقا مسلط به زبان انگلیسی‪ -‬روابط عمومی وفن بیان خوب‪ -‬اشنا با نرم افزار های مرتبط‬ ‫خالق و عالقمند به یادگیری‪ -‬حقوق توافقی ‪ +‬بیمه از روز اول ‪ +‬اضافه کار ‪ +‬کارانه‬ ‫‪28‬‬ ‫دیجیتال مارکتینگ‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫فروشگاه کفش بزرگ (دارای سه‬ ‫شعبه) واقع در فردوسی‬ ‫‪10‬‬ ‫منشی مدیریت‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫شرکت تولید کننده قطعات‬ ‫خودرو واقع در شریعتی ‪-‬‬ ‫بهشتی‬ ‫خانم‬ ‫با سابقه کاری مرتبط‪ -‬مسلط به افیس‪ -‬دقیق و منظم‪ -‬حقوق توافقی ‪ +‬بیمه از‬ ‫روز اول ‪ +‬اضافه کار ‪ +‬کارانه‪ -‬ساعت کار از شنبه تا چهارشنبه ‪ 8:30‬تا ‪ 17:30‬و‬ ‫پنجشنبه ها از ساعت ‪ 8:30‬الی ‪12:30‬‬ ‫فنی‬ ‫هلدینگ معتبر واقع در اصفهان‬ ‫‪11‬‬ ‫منشی‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫شرکت تولید کننده نرم افزارهای‬ ‫حسابداری واقع در صادقیه‬ ‫خانم‬ ‫اشنا به افیس و امور اداری‪ -‬ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ 16:30‬و پنج شنبه ها تا ساعت‬ ‫‪ -12:30‬بیمه بعد از سه ماه‪ -‬حقوق وزارت کاری‬ ‫‪12‬‬ ‫حسابدار‬ ‫رشته حسابداری‬ ‫شرکت تولید کننده نرم افزارهای‬ ‫حسابداری واقع در صادقیه‬ ‫خانم و اقا‬ ‫به صورت پاره وقت یا تمام وقت‪ -‬دارای سابقه کار حسابداری‬ ‫بیمه بعد از سه ماه‪ -‬حقوق توافقی‬ ‫‪13‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫‪---‬‬ ‫شرکت تولید کننده نرم افزارهای‬ ‫حسابداری واقع در صادقیه‬ ‫‪14‬‬ ‫کمک حسابدار‬ ‫حداقل فوق دیپلم‬ ‫روابط عمومی و فن بیان خوب‪ ،‬پشت کار و روحیه پیگیری‪ -‬حقوق توافقی ‪ +‬بیمه‬ ‫خانم و اقا از روز اول ‪ +‬اضافه کار ‪ +‬کارانه‪ -‬ساعت کار از شنبه تا چهارشنبه ‪ 8:30‬تا ‪ 17:30‬و‬ ‫پنجشنبه ها از ساعت ‪ 8:30‬الی ‪12:30‬‬ ‫اقا‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال‪ -‬سابقه کار مرتبط‪ -‬اشنایی کامل به فضای مجازی‬ ‫اقا‬ ‫حدا کثر ‪ 45‬سال سن‪ -‬الزاما دارای ماشین مزدا سفید ‪ -‬عالقمند به نصب و تعمیر‬ ‫دستگاه های خانگی‪ -‬شر ح کار‪ :‬نصب و تعمیر دستگاه های خانگی‪ -‬حقوق ثابت ‪،‬‬ ‫بیمه ‪ ،‬بیمه تکمیلی (بیمه دانا)و پورسانت جدا گانه ‪ -‬دارای اموزش رایگان‬ ‫شرکتی وابسته به بانک واقع‬ ‫در جردن‬ ‫اقا‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال سن‪ -‬سا کن تهران‪ -‬منظم و کاری‪ -‬دارای ضامن معتبر‪ -‬دارای‬ ‫سابقه کار مرتبط‪ -‬ساعت کار‪ 6:30:‬الی ‪ -14:30‬اضافه کار دارد‪.‬‬ ‫حداقل فوق دیپلم‬ ‫شرکت معتبر بین المللی با زمینه‬ ‫فعالیت تولید فراورده های نفتی‬ ‫واقع در پارک وی‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬تسلط کامل به افیس‪ -‬اشنایی به زبان انگلیسی‪ -‬دارای‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مسئول دفتری‪ -‬سابقه کار در شرکت های فنی و‬ ‫مهندسی مزیت جدی برای استخدام محسوب می شود‪.‬‬ ‫خانم واقا حداقل ‪ 20‬و حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬بیمه بعد از سه ماه‪ -‬حقوق ثابت و پورسانت‬ ‫‪32‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫تسلط کامل به زبان ترکی‪ -‬دارای حداقل یک سال سابقه کار حسابداری یا کمک‬ ‫شرکت حمل و نقل بین المللی‬ ‫حسابداری‪ -‬ساعت کاری‪ 8:30:‬الی ‪ 16:30‬و پنج شنبه ها تا ظهر‬ ‫خانم و اقا‬ ‫واقع در محدوده پارک ساعی‬ ‫حقوق توافقی و بیمه‬ ‫لیسانس مهندسی‬ ‫مکانیک‬ ‫کارخانه تولید قطعات و اتصاالت‬ ‫واقع در عباس اباد‬ ‫اقا‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬مسلط به دستگاه های پنوماتیک و هیدرولیک‪ -‬ساعت‬ ‫کار‪ 7:30 :‬الی ‪( 17‬پنج شنبه تعطیل)‪ -‬دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫دارای کارت پایان خدمت سربازی‪ -‬حقوق پیش بینی شده‪ -2-3/5 :‬سرویس‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫کارمند دفتری‬ ‫کاردانی و لیسانس‬ ‫‪15‬‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫شرکت بین المللی فعال در‬ ‫حداقل لیسانس رشته‬ ‫حوزه ارایشی و بهداشتی واقع‬ ‫مدیریت‬ ‫در جردن‬ ‫کارخانه بزرگ تولیدی واقع در‬ ‫پاسداران‬ ‫خانم‬ ‫اشنا به این دیزاین و فتوشاپ‪ -‬ساعت کاری‪ 8‬الی ‪ -17‬حقوق دو میلیون و پانصد‬ ‫خانم‬ ‫الزاما سابقه کار در زمینه منابع انسانی‪ -‬ساعت کار ‪ 8‬الی ‪ 16:45‬و پنج شنبه ها‬ ‫تعطیل‪ -‬حقوق دو میلیون و پانصد به همراه بیمه و بیمه تکمیلی‬ ‫‪34‬‬ ‫حسابدار‬ ‫‪16‬‬ ‫مدیر انبار‬ ‫حداقل لیسانس ترجیحا شرکت بین المللی‪ ،‬فعال در‬ ‫رشته مدیریت مالی یا حوزه تولید فراورده های نفتی‬ ‫واقع در بندر عباس‬ ‫حسابداری‬ ‫اقا‬ ‫الزاما دارای سابقه کار اجرایی و عملیاتی در مدیریت انبار شرکت های بزرگ‪ -‬اشنا‬ ‫به نرم افزارهای مدیریت انبار‪ ،‬بهای تمام شده و زبان انگلیسی‪ -‬توانمند در‬ ‫مدیریت پرسنل انبار و گزارش دهی به مدیریت‪ -‬تسلط به ا کسل‪ -‬شرایط کار به‬ ‫صورت اقماری نیز وجود دارد (‪ 23‬روز کار و ‪ 7‬روز استراحت) و هزینه پرواز با شرکت‬ ‫می باشد‪ .‬حقوق حداقل ‪ 7‬میلیون همراه با بیمه و مزایا‬ ‫حداقل لیسانس رشته شرکت معتبر بین المللی با زمینه‬ ‫حسابداری از دانشگاه فعالیت تولید فراورده های نفتی‬ ‫واقع در پارک وی‬ ‫های سراسری و یا ازاد‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال سن‪ -‬دارای ‪ 2‬سال سابقه کار حسابداری‪ -‬ترجیحا اشنا به ال سی‬ ‫(نامه های اعتباری) اموزش نیز دارد‪ .‬حقوق‪ :‬دومیلیون و ششصد هزار تومان‬ ‫‪35‬‬ ‫حسابدار حرفه ای‬ ‫حداقل لیسانس رشته شرکت معتبر بین المللی با زمینه‬ ‫حسابداری از دانشگاه فعالیت تولید فراورده های نفتی‬ ‫های سراسری و یا ازاد‬ ‫واقع در پارک وی‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬دارای ‪ 3‬الی ‪ 5‬سال سابقه کار حسابداری‪ -‬تسلط به‬ ‫راهکاران سیستم‪ -‬ترجیحا اشنا به ال سی (نامه های اعتباری) اموزش نیز دارد‪.‬‬ ‫حقوق حداقل سه میلیون‬ ‫‪17‬‬ ‫حسابدار‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫حسابداری‬ ‫شرکتی فعال در زمینه نفت و گاز‬ ‫واقع در پاسداران‬ ‫اقا‬ ‫دارای حداقل ‪ 8‬سال سابقه کار مرتبط‪ -‬اشنایی با نرم افزارهای حسابداری‪-‬‬ ‫حقوق توافقی و کل هزینه بیمه با شرکت است‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫بازرس تولید‬ ‫شرکت معتبر بین المللی با زمینه‬ ‫حداقل لیسانس رشته‬ ‫فعالیت تولید فراورده های نفتی‬ ‫شیمی و یا مکانیک‬ ‫واقع در بندر عباس‬ ‫اقا‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬دارای سابقه کار کنترل کیفیت در شرکت های پتروشیمی و‬ ‫نفتی‪ -‬شر ح کار‪ :‬تهیه گزارش اختالالت در خط تولید‬ ‫‪18‬‬ ‫‪CRM‬‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫مجتمع تجاری واقع در‬ ‫تهرانپارس‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 32‬سال سن‪ -‬بیان خوب و پوشش اداری‬ ‫ساعت کار به صورت شیفتی‪ -‬یک روز در هفته تعطیل‪ -‬حقوق وزارت کاری و بیمه‬ ‫‪37‬‬ ‫کارمند اداری فروش‬ ‫خانم‬ ‫اشنا به ا کسل و با سابقه کاردفتری‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫تکنسین فنی‬ ‫خدمات و تشریفات شرکتی‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫سیکل تا دیپلم‬ ‫لیسانس‬ ‫شرکت معتبر تولید کننده مواد‬ ‫غذایی واقع در پاسداران‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل می توانند در ساعات اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه به ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پال ک ‪ 2۶‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - ۱ :‬اصل و کپی شناسنامه ‪ ،‬کارت ملی و اخرین مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس تلفن‪۶۶ 7100 81 :‬‬ ‫عناوین کامل شغل ها و جدیدترین شغل های ثبت شده را لحظه ای در سایت بازارکار به نشانی ‪ www.Bazarekar.ir‬ببینید‪.‬‬ ‫مهارت‬ ‫شنبه‪ 23‬اذر ‪ 17-1398‬ربیع الثانی‪ 14-1441‬دسامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1180‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اهمیت دوره اموزشی سیمکشی و عیبیابی‬ ‫مدارهای پایه ساختمان (ویژه برقکاران تجربی ساختمان)‬ ‫مردم در تمدن های کنار مدیترانه دریافته بودند که‬ ‫اجسامی چون کهربا‪ ،‬با مالش به موهای گربه می توانند اجسام‬ ‫سبک چون پر را جذب کنند‪ .‬در زندگی روزمره ‪ ،‬همه ما به ان‬ ‫چه دستاورد نهایی مقوله برق ساختمان است‪ ،‬سروکار داریم‪.‬‬ ‫اهمیت این موضوع در پروژه های کوچک و بزرگ عمرانی تا‬ ‫حدی است که اگر پس از ساخت و تکمیل یک بنا نسبت به‬ ‫ً‬ ‫سیم کشی داخلی ان اقدام نشود‪ ،‬عمال نمی توان استفاده مفید‬ ‫و کاربردی از ان داشت‪ .‬سیم کشی ساختمان یک امر ضروری‬ ‫در ساختمان سازی است که باید با دقت و طبق نقشه ی اولیه‬ ‫انجام شود‪ .‬مهارت‪ ،‬تخصص و تجربه در اجرای ان نقشی‬ ‫تعیین کننده دارد‪.‬‬ ‫بـــرای فـــرد در نظـــر گرفتـــه شـــوند‪ .‬ســـاختمان های تجـــاری‪،‬‬ ‫مســـکونی و حتـــی بیمارســـتان ها نیازمنـــد متخصصیـــن ب ــرق‬ ‫س ــاختمان هس ــتند‪ .‬بنابرای ــن ب ــا داش ــتن تخص ــص درزمین ـ ٔـه‬ ‫بــرق ســاختمان بــه بــازار کار بزرگــی وارد خواهیــد شــد گذرانــدن‬ ‫دوره برقـــکار ســـاختمان در افزایـــش درامـــد موثـــر اســـت‪.‬‬ ‫اشنایی با مشاغل ‬ ‫سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان ‬ ‫و فرصت های اموزشی ان‬ ‫ٔ‬ ‫ همانگونه که در شمارههای قبل بازار کار درزمینه معرفی دورههای مهارتی سازمان اموزش‬ ‫فنی و حرفهای کشور اشاره شد‪ ،‬این سازمان بنا بر ماموریت اصلی خود و باهدف تامین و تربیت‬ ‫نیروی کار ماهر و نیمه ماهر موردنیاز بخشهای مختلف صنعت‪ ،‬کشاورزی و خدمات و ارتقای‬ ‫فرهنگ مهارتهای فنی جامعه‪ ،‬اقدام به برگزاری دوره اموزشی در دو بخش دولتی و غیردولتی‬ ‫مینماید ( صنایع خودرو‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬برق ‪ ،‬جوشکاری و بازرسی جوش‪ ،‬تاسیسات‪ ،‬امور زراعی‪،‬‬ ‫صنایع غذایی و‪.)....‬اموزشهای بخش دولتی در مرا کز اموزشی سراسر کشور بهصورت رایگان‬ ‫مشخصات عمومی شغل‬ ‫سیم کش ــی و عیب یاب ــی مداره ــای پای ــه س ــاختمان از‬ ‫شایس ــتگی های ح ــوزه ب ــرق می باش ــد و کارهای ــی از قبی ــل‬ ‫نص ــب تجهی ــزات الکتریک ــی پای ــه س ــاختمان‪ ،‬نقشـ ـه خوانی‪،‬‬ ‫سیم کش ــی و عیب یاب ــی مداره ــای الکتریک ــی پای ــه س ــاختمان‬ ‫به ص ــورت ت ــوکار و روکار را ش ــامل می ش ــود‪.‬‬ ‫انجام میشود‪ .‬کاراموزان پس از گذراندن دوره اموزشی و قبولی نهایی در ازمون کتبی و‬ ‫عملی موفق به اخذ گواهینامه از سازمان اموزش فنی و حرفهای کشور خواهند شد‪.‬‬ ‫اهمیــت اموزشهــای اشارهشــده ســبب شــد تــا نشــریه بــازار کار بــا همــکاری ســازمان امــوزش‬ ‫فنــی و حرفــهای کشــور بــه معرفــی خدمــات اموزشــی و دورههــای اموزشــی ایــن ســازمان بپــردازد‪.‬‬ ‫حرفه اموزشی که در این هفته به معرفی ان خواهیم پرداخت‪ ،‬سیمکشی و عیبیابی مدارهای‬ ‫پایه ساختمان (ویژه برقکاران تجربی ساختمان) است‪.‬‬ ‫اف ــراد ماه ــر‪ ،‬تجربی ــات بیش ــتری را فراگیرن ــد‪.‬‬ ‫ب ــا ک ــد مل ــی ام ــوزش ‪ 741120050010011‬در س ــازمان ام ــوزش‬ ‫فن ــی وحرف ـه ای ام ــوزش داده می ش ــود‪.‬‬ ‫طول دوره اموزش‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه می ــزان س ــاعات برگ ــزاری دوره در هفت ــه‪ ،‬ط ــول‬ ‫دوره ح ــدود ی ــک م ــاه اس ــت( ‪ 16‬س ــاعت ام ــوزش نظ ــری و ‪48‬‬ ‫س ــاعت ام ــوزش عمل ــی و درمجم ــوع ‪ 64‬س ــاعت )‪.‬‬ ‫نام و کد دوره اموزشی‬ ‫ن ــام دوره ای ــن اموزش ــی سیم کش ــی و عیب یاب ــی مداره ــای‬ ‫پایــه ســاختمان (و یــژه برقــکاران تجر بــی ســاختمان) اســت کــه‬ ‫وضعیت کنونی‪ ،‬اینده شغلی ‪-‬و مزایای اشتغال این حرفه‬ ‫در انتخ ــاب ی ــک ش ــغل صحی ــح و درس ــت‪ ،‬عوامـــل‬ ‫مختلف ــی ازجمل ــه ویژگی ه ــای ش ــخصیتی‪ ،‬ارزش ه ــا‪ ،‬عالی ــق‪،‬‬ ‫مهارت ه ــا‪ ،‬ش ــرایط خانوادگ ــی‪ ،‬ش ــرایط جامع ــه و ‪ ...‬بایـــد‬ ‫ســاختمانهای تجاری‪،‬‬ ‫مســکونی و حتی‬ ‫بیمارســتانها نیازمند‬ ‫متخصصین‬ ‫برق ساختمان‬ ‫هستند‬ ‫مزایای گواهینامه سازمان اموزش فنی و حرفهای کشور‬ ‫گواهینام ــه مه ــارت س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرف ـه ای کش ــور‬ ‫دارای کـــد اســـتاندارد بین المللـــی مشـــاغل (‪)2008-ISCO‬‬ ‫اس ــت ک ــه دارن ــدگان ان ب ــا اح ــراز صالحی ــت ش ــغلی می توانن ــد‬ ‫از مزایـــای قانونـــی مختلفـــی بهره منـــد گردنـــد‪ .‬ازجملـــه ای ــن‬ ‫مزای ــا‪ :‬ضواب ــط جایگزین ــی و احتس ــاب دوره ه ــای ام ــوزش فن ــی‬ ‫و حرفــه ای به ج ــای تجرب ــه ش ــغلی (س ــوابق کار)‪ ،‬در طرح ه ــای‬ ‫طبقه بن ــدی مش ــاغل کارگاه ه ــای مش ــمول قان ــون کار ‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫کارجوی ــان می توانن ــد جه ــت اش ــنایی بیش ــتر ب ــا دوره ه ــای‬ ‫اموزش ــی س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرفـ ـه ای کش ــور و ث ـبـ ـ ـت نام‬ ‫در ای ـ ـ ـ ــن دور هه ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ــه ادرس پ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورت ـ ـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ــازم ـ ـ ــان‪:‬‬ ‫‪ http://www.portaltvto.com‬و ادرس س ــایت س ــازمان‬ ‫‪ http://www.irantvto.ir‬مراجع ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است که این مطلب با همکاری اقای مجتبی‬ ‫منصوری مربی محترم مرکز اموزش فنی و حرفه ای شماره یک‬ ‫استان زنجان تهیه شده است‪.‬‬ ‫شرایط الزم جهت شرکت در دوره‬ ‫‪ -1‬دارا ب ــودن تحصی ــات پای ــان س ــوم راهنمای ــی و تاییدی ــه‬ ‫اتحادی ــه تولیدکنن ــدگان و فروش ــندگان ل ــوازم الکتریک ــی‬ ‫‪ -2‬دارا بودن سالمت کامل جسمی و روانی‬ ‫‪ -3‬داشتن حداقل سن ‪15‬سال تمام ( به استناد تبصره ‪ 2‬ماده‬ ‫‪ 18‬ائین نامه نحوه تشکیل و اداره اموزشگاه های فنی و حرفه ای‬ ‫ازاد پذیرش کاراموزان گروه سنی ‪ 12 -15‬سال‪ ،‬منوط به ارائه‬ ‫اجازه کتبی ولی و یا قیم قانونی کاراموز است)‪.‬‬ ‫مهمترین ملزومات این حرفه‬ ‫پای ــه کنت ــور‪ ،‬در ی ــل برق ــی‪ ،‬کپس ــول اتش نش ــانی و ‪ ....‬از‬ ‫مهم تری ــن ملزوم ــات ای ــن حرف ــه اس ــت‪.‬‬ ‫مسیر ارتقاء و تکمیل مهارت‬ ‫کارام ــوزان پ ــس از گذران ــدن ای ــن دوره اموزش ــی‪ ،‬جه ــت‬ ‫ارتق ــاء دان ــش فن ــی خ ــود می توانن ــد ب ــا نظ ــر مر ب ــی مربوط ــه در‬ ‫دوره هــای اموزشــی مرتبــط شــرکت نماینــد و همچنیــن در کنــار‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه تجهیزات و ملزومات پزشکی (پوست و زیبایی)‬ ‫از افراد با سابقه جهت استخدام در ردیف های شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫گروه کارخانجات تولیدی قطعات خودرو‬ ‫مدیر فنی و مهندسی‬ ‫حداقل ‪ 7‬سال سابقه در زمینه مدیریت فنی کارخانه های تولیدی‪ ،‬مدرک کارشناسی ارشد ‪ ،‬مهندسی مکانیک یا برق‬ ‫محل خدمت‪ :‬ساوه‬ ‫مدیر فروش استانی (‪1‬نفر)‬ ‫مدیر تولید‬ ‫حداقل ‪ 7‬سال سابقه در زمینه مدیریت تولید کارخانه های تولیدی‪ ،‬مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک یا متالورژی‬ ‫محل خدمت‪ :‬ساوه‬ ‫مدیر کنترل کیفیت‬ ‫حداقل ‪ 7‬سال سابقه در زمینه مدیریت کنترل کیفیت کارخانه های تولیدی ‪ ،‬مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع یامتالورژی‬ ‫محل خدمت‪ :‬ساوه‬ ‫مدیر سیستم ها و روش ها‬ ‫حداقل ‪ 7‬سال سابقه در زمینه مدیریت تضمین کیفیت کارخانه های تولیدی ‪ ،‬مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع‬ ‫محل خدمت‪ :‬ساوه‬ ‫مدیر برنامه ریزی‬ ‫حداقل ‪ 10‬سال سابقه در زمینه مدیریت برنامه ریزی کارخانه های تولیدی‪ ،‬مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع‬ ‫محل خدمت‪ :‬تهران‬ ‫‪jobs91.jobs91@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ازمایشگاه ملی نقشه برداری مغز‬ ‫بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میالد‬ ‫جهت تکمیل کادر درمانی خود از افراد واجد شرایط ذیل‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬متخصص جراحی دهان‪ ،‬فک و صورت‬ ‫‪ -2‬متخصص درمان ریشه (اندو)‬ ‫‪ -3‬متخصص پروتزهای دندانی‬ ‫‪ -4‬متخصص دندانپزشکی ترمیمی‬ ‫‪ -5‬متخصص رادیولوژی‬ ‫‪ -6‬فوق تخصص غدد‬ ‫‪ -7‬فوق تخصص ریه‬ ‫‪ -8‬فوق تخصص روماتولوژی‬ ‫‪ -9‬فوق تخصص نفرولوژی‬ ‫‪ -10‬فوق تخصص جراحی عروق‬ ‫شرایط الزم‪ :‬دارای پروانه مطلب تهران باتاریخ معتبر‬ ‫متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر‬ ‫ازساعت ‪ 8‬الی ‪ 15‬با شماره تلفن ‪82034016‬‬ ‫تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد‬ ‫شرایط برای ردیف شغلی مدیر برنامه‪ ،‬بودجه‬ ‫وتضمین کیفیت بصورت تمام وقت با شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫دارای مدرک حداقل کارشناسی ارشد‬ ‫در رشته های مرتبط‬ ‫دارا بودن حداقل ‪ 10‬سال سابقه مرتبط‬ ‫واجدین شرایط می توانند برای اطالعات بیشتر به‬ ‫سایت ازمایشگاه‬ ‫‪www.nbml.ir‬‬ ‫مراجعه و مدارک و رزومه خود را تا ‪ 27‬اذرماه از طریق‬ ‫ایمیل برای ازمایشگاه ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr@nbml.ir‬‬ ‫تحصیالت حداقل فوق لیسانس‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‪ ،‬مسلط به امور مدیریتی و فنون مذاکره‪ ،‬حداکثر‬ ‫سن ‪ 35‬سال‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫ارسال رزومه به ادرس ‪ info@afamed.org‬با ذکر عنوان شغلی‬ ‫کارشناس فروش استانی (‪3‬نفر)‬ ‫کارشناس فروش تهران (‪2‬نفر)‬ ‫کارشناس بازرگانی (‪1‬نفر)‬ ‫کارمند امور اداری‬ ‫(‪ 1‬نفر خانم)‬ ‫مدیر داخلی‬ ‫(‪ 1‬نفر ‪ -‬خانم)‬ ‫تکنسین کار با دستگاه در‬ ‫کلینیک زیبایی(‪ 1‬نفر‪-‬خانم)‬ ‫مدرک حداقل کارشناسی و حداکثر سن ‪ 30‬سال‪ ،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫ارسال رزومه به ادرس ‪ info@afamed.org‬با ذکر عنوان شغلی‬ ‫مدرک حداقل کارشناسی و حداکثر سن ‪ 30‬سال ‪ ،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫ارسال رزومه به ادرس ‪ info@afamed.org‬با ذکر عنوان شغلی‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‪ ،‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‪ ،‬مسلط به امور بازرگانی و مکاتبات خارجی‪ ،‬فوق لیسانس‪،‬‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫ارسال رزومه به ادرس ‪ info@afamed.org‬با ذکر عنوان شغلی‬ ‫دارای تحصیالت‪ ،‬حداقل لیسانس و باالتر‪ ،‬مسلط به ‪ ، office‬مسلط به زبان انگلیسی‪ ،‬مسلط به امور‬ ‫قراردادها و بایگانی‪ ،‬سن حداکثر ‪ 35‬سال‪ ،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫ارسال رزومه به ادرس ‪ info@afamed.org‬با ذکر عنوان شغلی‬ ‫تحصیالت حداقل فوق لیسانس‪،‬مسلط به امور مدیریتی‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫مرتبط‪ ،‬سن حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫ارسال رزومه به ادرس ‪ info@afamed.org‬با ذکر عنوان شغلی‬ ‫خانم های جوان و پویا با تحصیالت حداقل لیسانس و حداکثر ‪ 30‬سال ‪ -‬جهت کار با دستگاه های پزشکی‬ ‫ارسال رزومه به ادرس ‪ info@afamed.org‬با ذکر عنوان شغلی‬ ‫فقط رزومه هایی با ذکر عنوان شغلی مورد نظر در قسمت موضوعات قابل بررسی خواهند بود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط حرفه ای که سابقه کاری قابل استناد‬ ‫در حوزه اداری ومالی دارند دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه قابل استناد و حرفه ای در حوزه مالی‬ ‫با مدرک کارشناسی به باال در رشته حسابداری‬ ‫اشنایی کامل به فعالیت صرافی‬ ‫تسلط کامل به ‪ ، excel‬مسلط به نرم افزارهای رایج مالی‪ ،‬مسلط به‬ ‫کلیه امور حسابداری‪ ،‬قوانین مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی‬ ‫تسلط بر تهیه صورتهای مالی و اظهارنامه های مالیاتی عملکرد و‬ ‫ارزش افزوده‬ ‫توانایی باال در رهبری و مدیریت و توانایی تجزیه و تحلیل‬ ‫حسابها و عملکرد مالی شرکت‬ ‫دارا بودن فن بیان جهت حضور در جلسات و هیاتها‬ ‫دقیق و منظم ومسئولیت پذیر‪ ،‬متعهد و دارای روحیه کار گروهی‬ ‫کارشناس امور اداری‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه قابل استناد در حوزه اداری‬ ‫با مدرک کارشناسی‬ ‫تسلط کامل به قوانین کار‪ ،‬تامین اجتماعی و امور اداری و قراردادها‬ ‫تسلط کامل به برنامه های ‪ office‬وتهیه گزارشات مدیریتی‬ ‫منظم و دقیق و پیگیر جهت انجام امورمحوله‬ ‫دارای روابط عمومی باال و روحیه کار گروهی‬ ‫ازمتقاضیان واجد شرایط مذکور خواهشمندیم رزومه خود را به ادرس ایمیل زیر با ذکرعنوان شغلی در قسمت موضوع ایمیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪HRED2019@gmail.com‬‬ ‫(لطفا از ارسال رزومه های غیر مرتبط خودداری نمایید‪).‬‬ ‫سربازی‬ ‫شنبه‪ 23‬اذر ‪ 17-1398‬ربیع الثانی‪ 14-1441‬دسامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1180‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫چگونه مشموالن سربازی‬ ‫ با صافی کف پا معاف می شوند ؟ ‬ ‫اشنایی با‪،‬‬ ‫جزئیات بخشش اضافه خدمت سربازی ‬ ‫اضاف ــه خدم ــت ضواب ــط نهای ــی‬ ‫بخش ــش اضاف ــه خدم ــت س ــنواتی کارکن ــان‬ ‫خدم ــت وظیف ــه اع ــالم ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از باش ــگاه‬ ‫خبرن ــگاران ج ــوان‪ ،‬مش ــموالن غایب ــی ک ــه‬ ‫بــه خدمــت اعــزام می شــوند‪ ،‬در صورتــی کــه‬ ‫در حی ــن خدم ــت‪ ،‬حس ــن اخ ــالق و رفت ــار‬ ‫و جدی ــت در انج ــام وظیف ــه از خ ــود نش ــان‬ ‫دهن ــد‪ ،‬ی ــا در مناط ــق جنگ ــی‪ ،‬امنیت ــی‪،‬‬ ‫عملیات ــی و ‪ ...‬اب ــراز ش ــجاعت و ف ــداکاری‬ ‫کنن ــد‪ ،‬ب ــه ط ــوری ک ــه مرات ــب م ــورد گواه ــی‬ ‫فرمانده ــان و مس ــئوالن جایگاه ه ــای‬ ‫س ــرتیپی و باال ت ــر باش ــد‪ ،‬تم ــام ی ــا بخش ــی از‬ ‫م ــدت اضاف ــه خدم ــت س ــنواتی ان ه ــا براب ــر‬ ‫ضواب ــط و مصادی ــق ب ــه ش ــرح ش ــرحی ک ــه‬ ‫م ــورد بخش ــش ق ــرار می گی ــرد‪.‬‬ ‫ضم ــن تا کی ــد و نظ ــارت ب ــر حس ــن اج ــرای‬ ‫مق ــررات ج ــاری‪ ،‬از ضواب ــط بخش ــش اضاف ــه‬ ‫خدم ــت س ــنواتی کارکن ــان وظیف ــه در راس ــتای‬ ‫تقوی ــت انگی ــزه س ــربازان ب ــرای خدم ــت در‬ ‫س ــرپنجه ها‪ ،‬مش ــارکت فع ــال در دور هه ــای‬ ‫اموزش ــی و مه ــارت ام ــوزی‪ ،‬خوش ــایند س ــازی‬ ‫خدم ــت س ــربازی و کادر س ــازی ب ــرای نظ ــام‬ ‫جمه ــوری اس ــالمی ای ــران و افزای ــش کارای ــی‬ ‫و به ــره وری کارکن ــان وظیف ــه ب ــه ط ــور بهین ــه‬ ‫اس ــتفاده ش ــود‪.‬‬ ‫مش ــموالن غایب ــی ک ــه ب ــه خدم ــت اع ــزام‬ ‫یش ــوند در صورت ــی ک ــه حی ــن خدم ــت‪ ،‬از‬ ‫م ‬ ‫وضعی ــت انضباط ــی خوب ــی برخ ــوردار ب ــوده‬ ‫و دارای حس ــن اخ ــالق و رفت ــار و جدی ــت در‬ ‫انج ــام وظیف ــه از خ ــود نش ــان دهن ــد‪ ،‬ی ــا در‬ ‫عملیــات جنگــی ابــراز شــجاعت و فــداکاری‬ ‫کنن ــد و ی ــا دارای ش ــرایط خ ــاص باش ــند و‬ ‫مرات ــب م ــورد گواه ــی فرمانده ــان و مدی ــران‬ ‫ذی رب ــط باش ــد «تم ــام ی ــا بخش ــی از اضاف ــه‬ ‫نه ــا ب ــه تش ــخیص‬ ‫خدم ــت س ــنواتی» ا ‬ ‫مقام ــات ذیص ــالح مذک ــور مقام ــات‬ ‫جایگا هه ــای سرلش ــکری و باال ت ــر ی ــا همط ــراز‬ ‫م ــورد بخش ــودگی ق ــرار می گی ــرد‪.‬‬ ‫مصادی ــق حس ــن اخ ــالق و رفت ــار‪ ،‬حس ــن‬ ‫انج ــام وظیف ــه و ش ــرایط خ ــاص ب ــه ش ــرح زی ــر‬ ‫اس ــت‪:‬‬ ‫‪-۱‬کارکن ــان وظیفـ ـه ای ک ــه براب ــر ضواب ــط‬ ‫س ــازمان مح ــل خدم ــت‪ ،‬ب ــه عن ــوان س ــرباز‬ ‫نه ــای خدمت ــی ب ــه نی ــروی‬ ‫نمون ــه در یگا ‬ ‫مر ب ــوط ی ــا رد هه ــای ه ــم ت ــراز جه ــت معرف ــی‬ ‫ب ــه جش ــنواره های س ــازمانی و نیرو ی ــی مانن ــد‬ ‫جش ــنواره حض ــرت عل ــی اکب ــر (ع)‪ ،‬مراس ــم‬ ‫گرامیداش ــت روز س ــربازی برت ــر دوره ه ــای‬ ‫امــوزش (رزم مقدماتــی‪ ،‬تخصصــی‪ ،‬مهــارت‬ ‫ام ــوزی ‪ )...‬انتخ ــاب ش ــده باش ــند‪.‬‬ ‫‪-۲‬کارکن ــان وظیف ــه ک ــه در عی ــن رعای ــت‬ ‫نظ ــم و انضب ــاط‪ ،‬در ط ــول خدم ــت موف ــق‬ ‫ب ــه ثب ــت ابت ــکار منج ــر ب ــه تولی ــد محص ــول‪،‬‬ ‫مقال ــه علم ــی مه ــم و معتب ــر ‪ ...‬قب ــل از‬ ‫ورود ب ــه خدم ــت و ی ــا حی ــن خدم ــت ش ــده‬ ‫باش ــند‪.‬‬ ‫‪-۳‬کارکن ــان وظیف ــه نف ــرات اول ت ــا س ــوم‬ ‫مس ــابقات فرهنگ ــی‪ ،‬ورزش ــی‪ ،‬عل ــوم قران ــی‬ ‫و علم ــی ‪ ...‬در س ــطح یگان ــی‪ ،‬اس ــتانی‪،‬‬ ‫نیرو ی ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫‪-۴‬نف ــرات حائ ــز رتب ــه برت ــر اول ت ــا ده ــم‬ ‫مس ــابقات فرهنگ ــی‪ ،‬ورزش ــی‪ ،‬عل ــوم قران ــی‬ ‫و علم ــی ‪ ...‬نیرو ه ــای ک ــه در س ــطح‬ ‫س ــازمان های نیرو ه ــای مس ــلح برگ ــزار‬ ‫می ش ــو د ‪.‬‬ ‫‪-۵‬کارکن ــان وظیف ــه حاف ــظ حداق ــل ی ــک‬ ‫جــزء قــران را حفــظ کننــد‪.‬‬ ‫‪--۶‬کارکن ــان وظیف ــه حاف ــظ حداق ــل‬ ‫ی ــک پنج ــم (نه ــج البالغ ــه‪ ،‬صحیف ــه‬ ‫س ــجادیه‪ ،‬اص ــول کاف ــی)‬ ‫‪ -۷‬کارکن ــان وظیف ــه فع ــال در ام ــور‬ ‫فرهنگ ــی از قبی ــل در مراس ــمات هفتگ ــی‬ ‫دع ــای کمی ــل‪ ،‬ز ی ــارت عاش ــورا‪ ،‬دع ــای‬ ‫توس ــل‪ ،‬دع ــای ندب ــه و ‪ ...‬در ط ــول م ــدت‬ ‫خدم ــت دوره ض ــرورت تبص ــره) م ــوارد‬ ‫من ــدرج در بند ه ــای ف ــوق (‪ ۱‬ت ــا ‪ )۷‬ش ــامل‬ ‫مش ــموالن اموزش ــی در ب ــدو ورود نخواه ــد‬ ‫ب ــود‪.‬‬ ‫‪-۸‬کارکن ــان وظیفـ ـه ای ک ــه در حی ــن‬ ‫خدم ــت و انج ــام مامور ی ــت‪ ،‬بن ــا ب ــه ه ــر‬ ‫دلی ــل دچ ــار حادث ــه منج ــر ب ــه معلولی ــت‬ ‫ی ــا جانب ــازی ی ــا از کار افتادگ ــی ش ــوند در‬ ‫صورت ــی ک ــه منج ــر ب ــه معافی ــت نش ــود‪.‬‬ ‫‪-۹‬کارکن ــان وظیفـ ـه ای ک ــه در راس ــتای‬ ‫ترو ی ــج فرهن ــگ عل ــوم قران ــی‪ ،‬برگ ــزاری نم ــاز‬ ‫جماع ــت و ترو ی ــج تفک ــر بس ــیجی‪ ،‬انج ــام‬ ‫وظای ــف محول ــه در بی ــن کارکن ــان وظیف ــه‬ ‫ش ــاخص و تاثی ــر گ ــذار مثب ــت و الگ ــو‬ ‫هس ــتند‪.‬‬ ‫‪-۱۰‬کارکنــان وظیف ـه ای کــه بــا تــالش وافــر‬ ‫جه ــت تقو ی ــت اعتق ــادات دین ــی و اس ــالمی‬ ‫و انج ــام وظای ــف س ــازمانی در ط ــول م ــدت‬ ‫خدمــت پیشــرفت قابــل مالحظ ـه ای داشــته‬ ‫باش ــند‪.‬‬ ‫‪-۱۱‬حس ــن نگه ــداری ام ــوال در اختی ــار‬ ‫مانن ــد رانن ــدگان و س ــربازان س ــاعی ‪ ...‬ب ــه‬ ‫تاییــد فرمانــده یــگان و نیــروی انســانی محــل‬ ‫خدم ــت‬ ‫‪-۱۲‬اف ــرادی ک ــه دارای ش ــرایط خ ــاص‬ ‫هســتند (ماننــد کارکنــان وظیفــه یتیــم‪ ،‬فرزنــد‬ ‫ایثارگ ــران‪ ،‬کارکن ــان وظیف ــه متاه ــل‪ ،‬پ ــدر‬ ‫در حب ــس مش ــروط ب ــه اینک ــه محکومی ــت‬ ‫امنیت ــی نباش ــد‪ ،‬ف ــوت اعض ــای درج ــه ی ــک‬ ‫خان ــواده در ط ــول خدم ــت‪ ،‬کارکن ــان وظیف ــه‬ ‫تح ــت پوش ــش کمیت ــه ام ــداد و ی ــا س ــازمان‬ ‫بهزیس ــتی ‪)...‬‬ ‫‪-۱۳‬خدم ــت در مناط ــق امنیت ــی درگی ــر‬ ‫حداق ــل ب ــه م ــدت ‪ ۶‬م ــاه در صورت ــی ک ــه‬ ‫بالفاصلــه بعــد از اتمــام امــوزش رزم مقدماتــی‬ ‫ب ــه مناط ــق معرف ــی ش ــده باش ــند ی ــا ‪ ۸‬م ــاه‬ ‫متن ــاوب در ط ــول خدم ــت (ب ــرای بوم ــی و‬ ‫غی ــر بوم ــی)‪.‬‬ ‫‪-۱۴‬خدمــت کارکنــان وظیفــه غیــر بومــی‬ ‫در مناط ــق عملیات ــی و امنیت ــی غی ــر درگی ــر‬ ‫حداق ــل ب ــه م ــدت ‪ ۱۰‬م ــاه‬ ‫‪-۱۵‬خدمــت کارکنــان وظیفــه غیــر بومــی‬ ‫در مناط ــق مح ــروم و ب ــد اب و ه ــوا حداق ــل‬ ‫ب ــه م ــدت ‪ ۱۲‬م ــاه‬ ‫‪-۱۶‬خدمــت در مشــاغل ســخت و ز یــان‬ ‫اور مانن ــد ام ــور حفاظ ــت فیزیک ــی‪ ،‬دژبان ــی‪،‬‬ ‫رانندگــی در مناطــق کــم برخــوردار‪ ،‬خدمــات‬ ‫پش ــتیبانی در مناط ــق مح ــروم و ب ــد اب و‬ ‫ه ــوا‪ ،‬عملیات ــی و امنیت ــی‪ ...‬براب ــر مق ــررات‬ ‫ابالغ ــی مر ب ــوط حداق ــل ب ــه م ــدت ‪ ۱۲‬م ــاه‬ ‫‪-۱۷‬خدم ــت کارکن ــان وظیف ــه در‬ ‫مناطق ــی بی ــش از ‪ ۳۰۰‬کیلومت ــر خ ــارج از‬ ‫مح ــل س ــکونت حداق ــل ب ــه م ــدت ‪ ۱۲‬م ــاه‬ ‫‪-۱۸‬کارکن ــان وظیف ــه ش ــاغل در مناط ــق‬ ‫ع ــادی ک ــه حداق ــل ی ــک س ــال را در ی ــگان‬ ‫پاس ــداری خدم ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫‪ -۱۹‬نف ــرات اول ت ــا س ــوم منتخ ــب‬ ‫دور هه ــای اموزش ــی مه ــارت ام ــوزی ش ــاغل‬ ‫در مناط ــق ک ــم برخ ــوردار‪ ،‬در در ص ــورت‬ ‫بکارگی ــری در مه ــارت کس ــب ش ــده در ی ــگان‬ ‫خدمت ــی‬ ‫‪-۲۰‬کارکن ــان وظیفـ ـه ای ک ــه دارای‬ ‫توانای ــی و مه ــارت م ــورد نی ــاز ی ــگان ن‪ .‬م‬ ‫ب ــوده و در ط ــول خدم ــت در مش ــاغل مرتب ــط‬ ‫بــا تخصــص بگون ـه ای موثــر بکارگیــری شــده‬ ‫باش ــند‪.‬‬ ‫‪-۲۱‬نف ــرات اول ت ــا س ــوم ه ــر گروه ــان‪،‬‬ ‫گ ــردان و تی ــپ در دوره ه ــای ام ــوزش رزم‬ ‫مقدمات ــی و تخصص ــی‬ ‫‪ -۲۲‬کس ــب نم ــرات ‪ ۹۰‬از ‪ ۱۰۰‬ب ــه باال ت ــر‬ ‫در دوره ام ــوزش رزم مقدمات ــی و تخصص ــی‬ ‫‪-۲۳‬کارکن ــان وظیفـ ـه ای ک ــه در ط ــول‬ ‫خدم ــت وظای ــف محول ــه ب ــه ان ــان عمدت ــا‬ ‫در محیط ه ــای خ ــارج از س ــاختمان ها‬ ‫می باش ــد؛ ک ــه ب ــه واس ــطه انج ــام ش ــغل‬ ‫عموم ــا در مع ــرض ش ــرایط ج ــوی در س ــرما و‬ ‫گرم ــا حض ــور دارن ــد‪.‬‬ ‫‪ -۲۴‬فرزن ــدان کارکن ــان نیرو ه ــای مس ــلح‬ ‫مش ــروط ب ــه خدم ــت در خ ــارج از مح ــل‬ ‫س ــکونت و ب ــه ص ــورت غیربوم ــی‬ ‫امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه اعالم کرد ‬ ‫معاون وظیفه عمومی خوزستان عمل کرد‪:‬‬ ‫استخدام مشموالن بدون کارت پایان خدمت ممنو ع است ‬ ‫معــاون وظیفــه عمومــی اســتان خوزســتان‬ ‫گفــت‪ :‬اســتخدام مشــموالن بــه طــور کلــی در‬ ‫وزارتخانه ه ــا و موسس ــات وابس ــته ب ــه دول ــت‬ ‫و موسســات خصوصــی بــدون داشــتن کارت‬ ‫پای ــان خدم ــت و معافی ــت ممن ــوع اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار س ــرهنگ س ــید‬ ‫فرش ــاد موس ــوی تب ــار مع ــاون وظیف ــه‬ ‫عموم ــی اس ــتان خوزس ــتان گف ــت‪ :‬براب ــر‬ ‫م ــاده ‪ ۶۲‬قوانی ــن و مق ــررات وظیف ــه عموم ــی‬ ‫اس ــتخدام مشـــموالن بـــه طـــور کلـــی در‬ ‫وزارتخانه ه ــا و موسس ــات وابس ــته ب ــه دول ــت‬ ‫و در کارخانه هـــا و کارگاه هـــا و موسســـات‬ ‫خصوص ــی بـــدون داشـــتن کارت پایـــان‬ ‫خدم ــت و معافیـــت ممنـــوع اســـت‪.‬‬ ‫او اف ــزود‪ :‬بـــه اســـتناد مـــاده ‪ ۶۳‬قوانیـــن و‬ ‫مق ــررات وظیفـــه عمومـــی اســـتخدام کننـــده‬ ‫ی ــا اس ــتخدام کنن ــدگان مش ــموالن غای ــب در‬ ‫وزارتخانه ه ــا و موسس ــات دولت ــی و وابس ــته ب ــه‬ ‫دول ــت و نهاد هـــا بـــرای هـــر یـــک از افـــراد اول‬ ‫و دوم ب ــه کس ــر نص ــف از حق ــوق از ‪ ۶‬م ــاه ال ــی‬ ‫یــک ســال و در صــورت تکــرار ‪ ۳‬مــورد یــا بیشــتر‬ ‫ب ــه انفص ــال دائـــم از خدمـــت توســـط دادگاه‬ ‫صالح ــه محک ــوم خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫س ــرهنگ موســـوی تبـــار در خصـــوص‬ ‫مـــاده ‪ ۶۳‬مکـــرر (الحاقـــی ‪)۹۰/۸/۲۲‬‬ ‫اظهـــار داشـــت‪ :‬کســـانی کـــه بـــه نح ــوی‬ ‫مش ــمولین غای ــب را در موسس ــات دولت ــی و‬ ‫غی ــر دولت ــی از قبی ــل؛ کارخان ــه ه ــا‪ ،‬ش ــرکت‬ ‫ه ــا‪ ،‬اموزش ــگاه ه ــا‪ ،‬کارگاه ه ــا‪ ،‬بن ــگاه ه ــا‪،‬‬ ‫مغازه ه ــا و تعمیرگاه ه ــا ب ــه کارگی ــری نماین ــد‬ ‫توســـط نیـــروی انتظامـــی‪ ،‬وزراتخانه ه ــای‬ ‫تعـــاون و کار و رفـــاه اجتماعـــی‪ ،‬صنع ــت و‬ ‫معـــدن و تجـــارت شناســـایی و بـــه محا ک ــم‬ ‫صالحـــه قضائـــی معرفـــی می شـــوند ‪.‬‬ ‫او ادام ــه داد‪ :‬مج ــازات ای ــن گون ــه اف ــراد ب ــرای‬ ‫بــار اول هزینــه ســاالنه یــک ســرباز و بــرای بــار دوم‬ ‫و بیشــتر ســاالنه ســه ســرباز اســت و در تبصــره نیــز‬ ‫امــده کــه ثبــت نــام در مراکــز اموزشــی خصوصــی‬ ‫و ازاد ب ــرای ارائ ــه ام ــوزش ب ــه منزل ــه ب ــه کارگی ــری‬ ‫محس ــوب می ش ــود‪.‬‬ ‫سردار کمالی خبر داد‬ ‫راه اندازی سامانه «ماهرسان» برای بعد از خدمت سربازی‬ ‫مشاور عالی و سخنگوی قرارگاه مرکزی‬ ‫مهارت اموزی گفت‪ :‬بعد از راه اندازی‬ ‫سامانه سرباز ماهر که مربوط به قبل ازخدمت‬ ‫سربازی است‪ ،‬سامانه ماهرسان برای بعد‬ ‫ازخدمت سربازی راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫سردار موسی کمالی در گفت وگو با مهر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬جوانان قبل از اعزام به خدمت‬ ‫سربازی به صورت داوطلبانه در سامانه‬ ‫سرباز ماهر ثبت نام می کنند و بعد با توجه‬ ‫به مهارت های کسب کرده از مشوق های‬ ‫‪ ۳۴‬گانه اعالم شده برخوردار می شوند یا‬ ‫اینکه سازمان وظیفه عمومی اسامی انان را‬ ‫در سامانه سرباز ماهر ثبت می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با همکاری یکی از بانک های‬ ‫کشور سامانه ماهرسان برای بعد از خدمت‬ ‫طراحی شده است که افراد می توانند بعد از‬ ‫پایان خدمت عضو این سامانه شوند تا اوال از‬ ‫تسهیالت وام ازدواج‪ ،‬وام خرید لوازم خانگی و‬ ‫کمکهزینهاشتغالزایی استفاده کنندو در ثانی‬ ‫این سامانه نیازهای شغلی هر استان را جمع‬ ‫اوری و در سامانه ثبت و به افراد معرفی می کند‪.‬‬ ‫مشاور عالی و سخنگوی قرارگاه مرکزی‬ ‫مهارت اموزی تصریح کرد‪ :‬کسانی که به نیروی‬ ‫کار ماهر نیاز دارند می توانند به این سامانه‬ ‫مراجعه و افراد مورد نیاز خود را پیدا کنند از‬ ‫سوی دیگر این سامانه به سامانه های مربوط به‬ ‫اشتغال مثل وزارت کار مرتبط می شود‪.‬‬ ‫سردار کمالی بیان کرد‪ :‬در حقیقت این‬ ‫سامانه یک نوع بازار کار است چون مشاغل مورد‬ ‫نیاز و نیروی کار در این سامانه مشخص است و‬ ‫افرادمیتوانندمشاغلموردنیاز و همچنیننیروی‬ ‫ماهر خود را در ان بازار پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬انشاهلل به زودی از‬ ‫سامانه ماهرستان رونمایی شده و جزئیات‬ ‫ان اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫دادستان نظامی تهران مطر ح کرد ‬ ‫اعالم زمان ثبت نام متقاضیان امریه سربازی در قوه قضاییه ‬ ‫ام ــور اداری و اس ــتخدامی کارکن ــان اداری ق ــوه قضایی ــه‪،‬‬ ‫زم ــان ثبت ن ــام مش ــمولین متقاض ــی امر ی ــه اعزام ــی اس ــفندماه‬ ‫را اع ــالم کرد‪.‬ب ــه گ ــزارش معاون ــت مناب ــع انس ــانی ق ــوه‬ ‫قضایی ــه‪ ،‬بناب ــر اع ــالم ام ــور اداری و اس ــتخدامی کارکن ــان‬ ‫اداری قــوه قضاییــه‪ ،‬در حــال حاضــر فقــط مشــمولین اعزامــی‬ ‫اس ــفند م ــاه مج ــاز ب ــه ثب ــت ن ــام هس ــتند و زم ــان ثب ــت ن ــام‬ ‫مش ــمولین متقاض ــی امر ی ــه اعزام ــی ‪ 1398/12/01‬از روز‬ ‫چهارش ــنبه م ــورخ ‪ 98/09/20‬اغ ــاز می گ ــردد و در روز ش ــنبه‬ ‫م ــورخ ‪ 98/09/30‬پای ــان می پذی ــرد‪.‬‬ ‫قاب ــل ذک ــر اس ــت در ای ــن دوره اس ــتان های اصفه ــان‪-‬‬ ‫زنجان‪-‬اردبی ــل‪ -‬الب ــرز ‪-‬چه ــار مح ــال بختی ــاری ‪-‬خوزس ــتان‬ ‫‪ -‬قزو یــن کرمــان‪ -‬مازندران‪-‬هرمــزگان و همــدان امــکان ثبــت‬ ‫صافی کف پاشامل معافیت از سربازی میشود؟‬ ‫به گزارش خبرنگار حوزه نظام وظیفه‬ ‫گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫درباره معافیت پزشکی‪ ،‬قطع انگشتان پا و‬ ‫صافی کف پا و شرایط معافیت در خصوص‬ ‫این موارد سواالت زیادی برای مشموالن‬ ‫خدمت پیش امده که در این گزارش سعی‬ ‫داریم نسبت به ان ها پاسخ دهیم‪.‬‬ ‫مشمولی که تقاضای معافیت پزشکی‬ ‫را دارد الزم است تا برگ واکسیناسیون را نیز‬ ‫تکمیل کند و چرا که تمام موارد درخواست ها‬ ‫منجربه معافیت دائم نمی شود‪.‬‬ ‫اگر مشمولی که ‪ ۳‬انگشت کامل از یک‬ ‫پایش قطع شده است به تشخیص شورای‬ ‫پزشکی در شمول معافیت دائم است‪.‬‬ ‫همچنین طبق ایین نامه جدید مشمول‬ ‫مبتال به صافی کف پا همراه با دفورمیتی مچ‬ ‫پا باشد در شمول معافیت قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ن ــام در س ــامانه را ندارن ــد‪.‬‬ ‫متقاضی ــان واج ــد ش ــرایط می توانن ــد در تار ی ــخ مق ــرر ب ــا‬ ‫مراجع ــه ب ــه س ــامانه ثبت ن ــام مش ــمولین متقاض ــی امر ی ــه‬ ‫ســربازی در قــوه قضاییــه بــه نشــانی ‪www.amrie.qazahrm.ir‬‬ ‫نس ــبت ب ــه ثبت ن ــام اق ــدام نماین ــد‪.‬‬ ‫توصی ــه می ش ــود در هن ــگام ثب ــت ن ــام فیلده ــا را ب ــا دق ــت‬ ‫کامــل تکمیــل نمــوده و ســپس کلیــه مــدارک اعــالم شــده را بــه‬ ‫صــورت یکجــا در یــک فایــل ‪ pdf‬پیوســت نمایــد‪.‬‬ ‫در خص ــوص اف ــرادی ک ــه ثب ــت نام ش ــان کام ــل نب ــوده‬ ‫اقدام ــی میس ــور نم ــی باش ــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫دوره بع ــدی اع ــزام نی ــز متعاقب ــا اط ــالع رس ــانی خواه ــد‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫جزئیات بازگشت به خدمت سربازان غائب‬ ‫دادستاننظامیتهران گفت‪:‬سربازانغایت‬ ‫در صورت بازگشت داوطلبانه به خدمت از‬ ‫طرح هایاموزشیو حمایتیبرخوردار می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬غالمعباس ترکی در‬ ‫حاشیه برگزاری دوره های اموزشی کارکنان‬ ‫حفاظت فرودگاه های استان هرمزگان‬ ‫به میزبانی جزیره کیش گفت‪ :‬در طرح‬ ‫جدیدی که ستاد کل نیروهای مسلح اعالم‬ ‫کرده بحث حرفه اموزی سربازان در دستور‬ ‫کار قرار گرفته تا در حین خدمت سربازی‪،‬‬ ‫با همکاری مراکز علمی و کاربردی اموزش و‬ ‫حرفه هم بیاموزند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سازمان قضایی نیروهای‬ ‫مسلح هم ضمن استفاده از این فرصت‬ ‫برای سربازان غایبی که خودشان به صورت‬ ‫داوطلبانه به خدمت سربازی مراجعه کنند‪،‬‬ ‫امتیازات ویژه ای را برای این دسته از‬ ‫سربازان در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫دادستان نظامی تهران در خصوص این‬ ‫طرح های حمایتی گفت‪ :‬در این طرح عالوه‬ ‫بر اینکه بسیاری از سربازان از تعقیب کیفری‬ ‫معاف می شوند‪ ،‬در مواردی هم اگر محکوم‬ ‫شوند‪ ،‬محکومیت انها به محکومیت های‬ ‫غیر حبس و حتی تعلیقی تبدیل می شود‪.‬‬ ‫ترکی تاکید کرد‪ :‬حرفه اموزی‪ ،‬فراگیری‬ ‫مهارت های کاربردی با هدف تامین زندگی‬ ‫در حین خدمت و همچنین در اینده از‬ ‫اهداف اجرای این طرح است‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مجموعه لوازم خانگی التون جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫محل کار‬ ‫شر ح شغل و وظایف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫دفتر مرکزی‬ ‫تهران‬ ‫•برنامه ریزی و تدوین استراتژی های کلی بازاریابی ( بودجه‪،‬رقابت‪،‬عوامل محیطی‪ ،‬فرصتها و‬ ‫بخشبندی بازار‪ ،‬انتخاب بازار هدف ‪،‬جایگاهیابی‪،‬محصول‪،‬قیمت‪،‬توزیع‪،‬تبلیغات )‬ ‫•تعیین سیاست ها و بکار بردن شیوه های مختلف تبلیغاتی‬ ‫•تحقیق و توسعه(بازار‪،‬محصول‪،‬مشتریان‪،‬رقبا)•مدیریت بودجه بازاریابی‬ ‫•برنامه ریزی برای خلق‪،‬توسعه و حمایت از نام تجاری فعلی(برند موجود) و ثبت برند های جدید‬ ‫مشارکت در تعیین استراتژی های فروش بر پایه نقاط قوت‪،‬ضعف‪ ،‬تهدیدها و فرصت ها‬ ‫دانش تخصصی و مهارت های مورد نیاز ‪:‬‬ ‫•تسلط بر استراتژیهای بازاریابی•تسلط بر بودجهبندی و پیش بینی هزینه ها‬ ‫•تسلط بر روش های تحقیقات بازار(بازار‪،‬محصول‪،‬مشتریان‪،‬رقبا)•تسلط بر حوزه برندینگ‬ ‫•اشنایی با اصول و مفاهیم تبلیغات•اشنایی کامل با بازار لوازم خانگی‬ ‫مدیر بازاریابی‬ ‫دماوند‬ ‫کارخانه‬ ‫•طراحی محصول جدید•طراحی جیک و فیکسچر•تهیه ‪OPC‬محصوالت•طراحی واصالحی قالب ها‬ ‫•تغییر پارامترهای جدید برای محصوالت•نمونه سازی محصوالت جدید وبررسی نمونه اولیه‪.‬‬ ‫•بازنگری محصوالت وصدور اقالم اصالحی وپیگیری ان‪.‬‬ ‫•پیگیری نمونه ها ونمونه گیری از محصوالت طراحی شده•تهیه‪BOM‬محصوالت‪.‬‬ ‫طراحی چاپ کارتن ها‪،‬شیشه ها وکلیشه های چاپی‪.‬‬ ‫•تهیه نقشه های اجرایی از قطعات وتغییر وبروز رسانی انها‪.‬‬ ‫دانش تخصصی و مهارت های مورد نیاز ‪:‬‬ ‫•تسلط بر نرم افزارهای‪solidwork & AutoCAD & CorelDraw‬‬ ‫•اشنا با صنعت لوازم خانگی•ترجیحا کارشناسی طراحی و نقشه کشی صنعتی و مهندسی مکانیک‬ ‫‪ ‬دماوند‬ ‫کارخانه‬ ‫•اجرای الزامات قانونی اداره استاندارد در بخش محصوالت‬ ‫•تجهیز‪ ،‬استفاده‪ ،‬نگه داری و کالیبره کلیه تجهیزات ازمایشگاهی‬ ‫•رسیدگی به محصوالت مرجوعی(بازرسی‪ ،‬تست و ریشه یابی نقص به وجود امده در محصول‬ ‫مرجوعی)•تست و بررسی محصوالت جدید(براساس طر ح کنترل محصول نهایی)‬ ‫•کنترل اقالم ورودی و ثبت اطالعات در سیستم‬ ‫دانش تخصصی و مهارت های مورد نیاز ‪:‬‬ ‫•اشنایی استانداردهای ملی مرتبط با محصوالت‬ ‫•اشنایی استانداردهای ملی مرتبط با مواد اولیه‪ -‬استاندارد ازمایشگاهی ‪17025‬‬ ‫•اشنایی محاسبات عددی و عدم قطعیت•اشنایی کار با ابزار دقیق‬ ‫•اشنایی روش های نمونه برداری•اشنایی مجموعه ‪( Office‬ا کسل)‬ ‫کد شغلی‬ ‫محل کار‬ ‫شر ح شغل و وظایف‬ ‫•پاسخگویی به تماس های داخل و خار ج از سازمان‬ ‫•ایجاد هماهنگی جهت تمامی برنامه های مدیریت کارخانه و مدیریتهای واحدها (جلسات‪،‬‬ ‫قرارهای مالقاتها و ‪•)...‬هماهنگی و کنترل کردن نامه های ارسالی تا مقصد‬ ‫‪101‬‬ ‫•پیج پرسنل به درخواست مدیریت و کلیه واحدها‬ ‫‪ ‬دماوند‬ ‫کارخانه‬ ‫•پیگیری صورتجسات مدیریت و ارائه گزارش روند انجام کار موارد صورتجلسه با مدیریت‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫انجام امور اداری شامل‪ :‬اسکن‪ ،‬فکس‪ ،‬ایمیل‪ ،‬کپی فرم های درخواستی‬ ‫و صورتجلسات‪ ،‬تایپ و ‪•....‬رزرو بلیط واحدهای درخواستی جهت ماموریت‬ ‫‪104‬‬ ‫•ثبت کلیه نامه های وارده و صادره شرکت در د فتر اندیکاتور‬ ‫•دریافت و ارسال اسناد‪ ،‬گزارشات‪ ،‬و مکاتبات در بین واحد های مختلف سازمان و مدیریت‬ ‫دانش تخصصی و مهارت های مورد نیاز ‪:‬‬ ‫•تسلط برافیس•اشنایی با مکاتبات وایین نگارش•توانایی مدیریت زمان•توانایی مدیریت تعارضات‬ ‫کارشناس‬ ‫طراحی‬ ‫و توسعه‬ ‫‪102‬‬ ‫•طراحی بیلبورد‪،‬بنر وبرشورهای تبلیغاتی•قدرت ایده پردازی وخالقیت باال‬ ‫•دارای روابط عمومی قوی‪....‬‬ ‫محصول‬ ‫دانش تخصصی و مهارت های مورد نیاز ‪:‬‬ ‫دفتر مرکزی‬ ‫تهران‬ ‫•تسلط کامل و حرفه ای بر ‪• Photoshop‬تسلط بر دیگر نرم افزارهای گرافیکی مانند ‪Illustrator ،Corel‬‬ ‫کارشناس‬ ‫•اشنایی با طراحی بروشور‪ ،‬کاتالوگ و…•اشنایی بابرندینگ‪ ،‬استراتژی ها و اصول تبلیغات‬ ‫تبلیغات‬ ‫•توانمندی در طراحی وخالق در ایده پردازی•اشنا به مسائل فنی چاپ و تسلط بر چاپ افست‬ ‫کارشناس‬ ‫ازمایشگاه‬ ‫فیزیک‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک دانشگاه در راستای تکمیل نیروی انسانی‬ ‫به یک کارمند اقا‪ ،‬تمام وقت با مدرک تحصیلی منحصرا حسابداری یا کامپیوتر نرم افزار با حداکثر ‪ 30‬سال‪،‬‬ ‫برای کارشناسی و ‪ 35‬سال برای کارشناسی ارشد نیازمند است‬ ‫عالقمندان رزومه خود را تا پایان اذرماه به ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪105‬‬ ‫•اشنا به شبکه های اجتماعی•اشنایی باعکاسی صنعتی وتبلیغاتی‬ ‫‪103‬‬ ‫•دارای روحیه کارتیمی‪ ،‬پشتگار وپیگیری امور‬ ‫سرویس رفت و برگشت از سه راه تهرانپارس تا دماوند(رفت و برگشت)‬ ‫وعده ناهار توسط مجموعه برای تمامی کارکنان مجموعه تهیه می شود‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬حتما کد عنوان شغلی در موضوع ایمیل درج گردد‪.‬‬ ‫‪motaharuni@gmail.com‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫کد شغلی‬ ‫ایمیل ‪el.job1398@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مفصل سازان تولید کننده قطعات خودرو در تبریز‬ ‫جهت توسعه فعالیت های خود‬ ‫نیاز به ‪ 15‬نفر ‪ cnc‬کار دارد ‪:‬‬ ‫متقاضیان محترم واجد شرایط می توانند تا هشتم دیماه ‪98‬‬ ‫درخواست خود را به ایمیل ذیل ارسال دارند ‪:‬‬ ‫‪peyman@msrpart.com‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫شنبه‪ 23‬اذر ‪ 17-1398‬ربیع الثانی‪ 14-1441‬دسامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1180‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫بر اساس الیحه بودجه سال ‪ 99‬کل کشور بررسی شد‬ ‫برنامه های دولت برای ایجاد و تثبیت اشتغال ‬ ‫و اجرای سیاست های بازار کار‬ ‫در راستای تبصره ‪ ۱۸‬الیحه بودجه ‪ 99‬به دولت‬ ‫اجازه داده شد که اعتبارات تبصره ‪ ۱۴‬را در قانون‬ ‫تسهیالت بانکی برای اجرای برنامه های ایجاد‬ ‫اشتغال مولد‪،‬تثبیت اشتغال موجود و اجرای‬ ‫سیاست های بازار کار هزینه کند‪.‬‬ ‫در بند الف این تبصره امده است‪ :‬به دولت اجازه‬ ‫داده می شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره ‪ 14‬این‬ ‫قانون را در قالب وجوه اداره شده‪ ،‬یارانه سود‪ ،‬کمک‬ ‫بالعوض با منابع موضوع ماده ‪ 52‬قانون الحاق برخی‬ ‫مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در‬ ‫چهارچوب مصوبات هیئت امنا‪،‬ضوابط ‪،‬مقررات و‬ ‫اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیالت‬ ‫بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه های ایجاد اشتغال‬ ‫مولد‪ ،‬تثبیت اشتغال موجود‪،‬اجرای سیاست های‬ ‫بازار کار و تکمیل اجرای برنامه های بند «الف» تبصره‪18‬‬ ‫قانون بودجه سال ‪ 97‬و ‪ 98‬کل کشور هزینه کند‪.‬‬ ‫به منظور تسهیل تامین وثایق موردنیاز برنامه های‬ ‫موضوع این حکم‪،‬بخشی از منابع عمومی جز‪ 1‬این بند‬ ‫می تواند با تائید سازمان برنامه وبودجه کشور برای افزایش‬ ‫سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری استفاده شود‪.‬‬ ‫ده درصد از عوارض ارزش افزوده سهم دهیار ی ها‬ ‫و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری موضوع‬ ‫جــز ‪1‬ب ـنــد ‪ 2‬مــاده ‪ 6‬ق ــانــون بــرنــامــه ششم توسعه‪،‬‬ ‫توسط شورای برنامه ر یـ ــزی و تــوس ـعــه اس ـتــان و بر اساس‬ ‫سیاست های مــصوب ان شورا برای اجرای برنامه های‬ ‫توسعه اقتصادی و اشـ ـتـ ـغ ــال زای ــی روستایی موضوع‬ ‫جز ‪ 1‬بنده الف ماده ‪ 27‬قانون برنامه ششم توسعه‬ ‫اخ ــتص ــاص مـ ـی ی ــاب ــد‪ .‬دست ــورالعمل اج ــرایی این‬ ‫موضوع به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه کشور و با‬ ‫همکاری وزارت کشور تهیه و ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ 1۴0‬میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال‬ ‫در حوزه فناوری اطالعات‬ ‫هـ ـم ـچ ـن ـیــن در ب ـنــد ب ت ـب ـ ـصـ ــره ‪ ۱۸‬قـ ــانــون‬ ‫برنامه وبودجه نیز تاکید شده است‪ :‬به شرکت های‬ ‫تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه‬ ‫داده می شود با تائید وزیر ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد ریال‬ ‫(‪ )۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰‬از محل منابع داخلی خود و‬ ‫برای کمک به سرمایه گذاری خطرپذیر‪ ،‬ایجاد کارور‬ ‫(اپراتورهای) ارائه کننده خدمات الکترونیکی در‬ ‫کلیه بخش ها‪ ،‬حمایت از طرح پروژه های توسعه ای‬ ‫اشتغال افرین و یا صادرات کاال و خدمات در‬ ‫این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی‬ ‫به صورت وجوه اداره شده بر اساس ایین نامه ای که‬ ‫به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و‬ ‫سازمان برنامه وبودجه کشور تهیه می شود و به تصویب‬ ‫هیئت وزیران می رسد اختصاص دهند و ما به تفاوت‬ ‫نرخ سود را از محل ان پرداخت کنند‪.‬‬ ‫دولت مجاز است از طریق سازمان توسعه ای‬ ‫به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید در راستای توسعه‬ ‫سرمایه گذاری در عرصه های مختلف اقتصادی و‬ ‫زیربنایی و در اجرای مواد قانون بر برنامه پنج ساله ششم‬ ‫توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل‬ ‫چهل و چهارم قانون اساسی نسبت به اجرای طرح های‬ ‫سرمایه گذاری‪،‬زیرساختیونوسازیصنایعبادرنظر گرفتن‬ ‫مزیت های منطقه ای و امایش سرزمین با اولویت مناطق‬ ‫کمتر توسعه یافته و محروم با به کارگیری ابزارهای متنوع‬ ‫تامین منابع مالی(منابع داخلی سازمان توسعه ای‪،‬وجوه‬ ‫حاصلاز واگذاریشرکت هایوابستهبهسازمانتوسعه ای‬ ‫تسهیالت بانکی و تامین مالی خارجی (فاینانس)‬ ‫موضوعبندهالفتبصره‪ ۳‬اینقانون)اقدام کند‪.‬‬ ‫همچنین بر اساس بند ه این تبصره به بانک ها و‬ ‫صندو ق های عامل اجازه داده می شود منابع حاصل‬ ‫در بودجه ‪ 99‬به دولت اجازه داده‬ ‫شد که تسهیالت بانکی برای‬ ‫اجرای برنامه های ایجاد اشتغال‬ ‫مولد‪،‬تثبیت اشتغال موجود و اجرای‬ ‫سیاست های بازار کار هزینه شود‬ ‫از بازپرداخت تسهیالت تلفیقی موضوع قانون‬ ‫حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مص ــوب‬ ‫‪ ۱۳۹۶ / ۵ / 31‬را صرف اعطای تسهیالت مجدد در‬ ‫راستای اهداف قانون نمایند‪.‬‬ ‫افزایشسرمایهبانکتوسعهتعاونبرایایجاداشتغال‬ ‫در راستای بودجه ‪ ۹۹‬به دولت اجازه داده‬ ‫می شود مبلغ ده هزار میلیارد ریال از بدهی ناشی از‬ ‫عدم اجرای بند‪۲‬ماده ‪ ۲۹‬برای حمایت از نوسازی و‬ ‫بهسازی بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال و افزایش‬ ‫دولت در الیحه بودجه مصوب کرد‬ ‫نحوه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی ‬ ‫در سال ‪99‬‬ ‫تشخیص دهد‪ ،‬می تواند ان ها را در اختیار دستگاه‬ ‫اجرایی ذی ربط قرار دهند تا پس از تائید باالترین‬ ‫مقام دستگاه اجرایی مذکور‪ ،‬وفق قوانین و مقررات‬ ‫مربوط (جابه جایی به واحد دیگری در همان‬ ‫دستگاه‪ ،‬جابه جایی به دستگاه اجرایی دیگری‬ ‫در همان شهر یا شهرستان و جابه جایی به سایر‬ ‫شهرها و شهرستان های دیگر در همان دستگاه‬ ‫اجرایی و یا سایر دستگاه های اجرایی با رضایت‬ ‫مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی‬ ‫کشور) اقدام نماید‪ .‬در صورت عدم موافقت‬ ‫مستخدم‪ ،‬وفق مقررات مربوط‪ ،‬در خصوص‬ ‫نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا‬ ‫بازخریدیو در موردنیروهایقراردادینسبتبهفسخ‬ ‫قرارداد و بازخریدی ان ها اقدام کند‪.‬‬ ‫◄ بر اساس الیحه بودجه سال ‪ 99‬کل کشور که توسط سازمان برنامه وبودجه منتشرشده سقف کل‬ ‫بودجه کشور در سال اینده ‪ 1988‬هزار میلیارد تومان است که از این رقم ‪ 1483‬هزار میلیارد تومان بودجه‬ ‫شرکت های دولتی و ‪ 484‬هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار‪ ،‬منابع بودجه عمومی دولت در الیحه بودجه سال ‪ 99‬بیش از ‪ 563‬هزار میلیارد‬ ‫تومان پیش بینی شده که ‪ 484‬هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ‪ 79‬هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است‪.‬‬ ‫در این گزارش با توجه به الیحه بودجه سال ‪ 99‬که روز یکشنبه ‪ 17‬اذرماه توسط رئیس جمهور جهت‬ ‫بررسی به مجلس تقدیم شد به برنامه های دولت برای ایجاد اشتغال مولد‪،‬تثبیت اشتغال موجود و اجرای‬ ‫سیاست های بازار کار؛ اختصاص ‪ 1۴0‬میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در حوزه فناوری اطالعات در کنار‬ ‫وضعیت نیروهای مازاد؛ لزوم ثبت اطالعات کارکنان در سامانه کارمند ایران و نحوه استخدام و به کارگیری‬ ‫نیروی انسانی در سال ‪ 99‬پرداختیم‪.‬‬ ‫سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه شود‪.‬‬ ‫دولت در تبصره های ‪ 20‬و ‪ 21‬الیحه بودجه ‪99‬‬ ‫در تبصره ‪2‬بودجه ‪ 99‬امده است‪ :‬به دولت اجازه‬ ‫به موضوع ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان‬ ‫داده می شود مبلغ ده هزار میلیارد ریال از بدهی ناشی‬ ‫دولت پرداخته است‪.‬‬ ‫از عدم اجرای بند‪ 2‬ماده ‪ 29‬قانون اجرای سیاست های‬ ‫در بخش ‪ 4‬بند ج تبصره ‪ ۲۰‬امده است‪ :‬در‬ ‫کلی اصل چهل و چهارم (‪ )44‬قانون اساسی از سال ‪87‬‬ ‫اجرای حکم بند (‪ )16‬سیاست های کلی اقتصاد‬ ‫تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی های مالی تامین‬ ‫مقاومتی و بند (الف) ماده (‪ )۲۸‬قانون برنامه‬ ‫کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه های‬ ‫ششم توسعه‪ ،‬درصورتی که واحد مجری بخشی‬ ‫تعاونی و ایجاد اشتغال و کارافرینی در‬ ‫از کارکنان خود را (حداکثر تا‬ ‫بخشتعاوندر قالبافزایشسرمایه‬ ‫(‪ )۱۰‬درصد) نسبت به انجام‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫بانکتوسعهتعاونهزینه کند‪.‬‬ ‫م ــام ـ ــور یـ ـت ه ــای خ ــود م ــازاد‬ ‫تامین حداقل ده درصد از وظایف‬ ‫از طریق وا گذاری و خرید خدمات‬ ‫همچنین دستگاه های اجرائی مکلفند تمام‬ ‫اطالعات مربوط به حقوق‪ ،‬فوق العاده های مستمر و‬ ‫غیرمستمر کارکنان رسمی‪ ،‬پیمانی و قراردادی خود‬ ‫را در اختیار سازمان برنامه وبودجه کشور‪ ،‬سازمان‬ ‫اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی‬ ‫هرگونه استخدام و به کارگیری‬ ‫نیروی انسانی در تمام دستگاه های‬ ‫ً‬ ‫مشمول‪ ،‬صرفا بر اساس مجوز‬ ‫صادره از سوی سازمان اداری و‬ ‫استخدامی بر پیش بینی مالی‬ ‫در قانون است‬ ‫و دارایی قرار دهند‪ .‬واحدهای مجری موظفند‬ ‫حقوق و مزایای کارکنان رسمی‪ ،‬پیمانی و قراردادی‬ ‫مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را‬ ‫برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت های‬ ‫غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد‬ ‫و کارایی انها محاسبه و پرداخت کنند‪.‬‬ ‫دستگاه های اجرائی موضوع ماده (‪ )۲۵‬قانون‬ ‫برنامه ششم توسعه با رعایت احکام این ماده‪،‬‬ ‫مکلف به تامین حداقل ده درصد(‪ )%10‬از وظایف‬ ‫این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات‬ ‫می باشند‪ .‬همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری با‬ ‫عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده‬ ‫فوق الذکر ممنوع است و تامین خدمات موردنیاز‬ ‫از طریق سازوکار پیش بینی شده در این ماده و‬ ‫اعتبارات مصوب امکان پذیر است‪.‬‬ ‫لزومثبتاطالعات کارکناندر سامانه کارمندایران‬ ‫در تبصره ‪ ۲۱‬نیز به منظور ساماندهی نیروی‬ ‫انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی‬ ‫مقرر می شود‪ :‬دستگاه های اجرایی موضوع ماده (‪)۲۹‬‬ ‫قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء‬ ‫از بودجه عمومی استفاده می نمایند‪ ،‬مکلفند‬ ‫اطالعات کارکنان رسمی‪ ،‬پیمانی و قرارداد کار‬ ‫معین (مشخص) و کارگری را در سامانه کارمند‬ ‫ایران» ثبت یا به روزرسانی نمایند و تخصیص‬ ‫اعتبار حقوق کارکنان رسمی‪ ،‬پیمانی و قراردادی‬ ‫ً‬ ‫دارای شناسه دستگاه های اجرایی‪ ،‬صرفا بر اساس‬ ‫اطالعات سامانه کارمند ایران» صورت می گیرد‪.‬‬ ‫هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر از محل‬ ‫اعتبارات هزینه ای به سایر کارکنان دستگاه های‬ ‫ً‬ ‫اجرایی‪ ،‬از ابتدای خردادماه سال ‪ ،۱۳۹۶‬صرفا پس از‬ ‫ثبت اطالعات انان در سامانه کارمند ایران‪ ،‬از محل‬ ‫اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی ذیربط‬ ‫توسط خزانه داری کل کشور به ذینفع نهایی انجام‬ ‫خواهد شد‪ .‬در این اطالعات هیچ گونه حقی برای‬ ‫استخدامو به کارگیریاشخاصایجادنمی نماید‪.‬‬ ‫نحوه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال‪99‬‬ ‫طبق بند ب این تبصره تمام اختیارات‬ ‫دستگاه های اجرایی موضوع ماده (‪ )۲۹‬قانون‬ ‫برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه‬ ‫کل کشور استفاده نموده و دارای مقررات خاص‬ ‫اداری و استخدامی می باشند‪ ،‬در خصوص‬ ‫استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬موقوف االجرا خواهد بود‪.‬‬ ‫هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در‬ ‫ً‬ ‫تمام دستگاه های مشمول‪ ،‬صرفا بر اساس مجوز‬ ‫صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور‬ ‫و اخذ تاییدیه سازمان برنامه وبودجه کشور مبنی بر‬ ‫پیش بینی مالی در قانون است‪ .‬دستورالعمل این‬ ‫بند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون با‬ ‫همکاریسازمان هایمذکور تهیهو ابالغخواهدشد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اطالعیه جذب نیرو از طریق برگزاری ازمون‬ ‫گروه پارسیان در نظر دارد نیروی انسانی مورد نیاز خود را در شعب تهران و شهرستان‪ ،‬از بین داوطلبان مرد و زن و از طریق برگزاری ازمون کتبی ‪،‬‬ ‫مصاحبه و سایر مراحل مربوطه تامین نماید‪.‬‬ ‫مراحل مورد نظر‪:‬‬ ‫• ازمون کتبی‬ ‫•مصاحبه حضوری‬ ‫•معاینات و ازمایشات پزشکی با تائید مراجع پزشکی ذیصالح‬ ‫•موفقیت در اموزش های بدو خدمت‬ ‫•توفیق در دوره ازمایشی‬ ‫جدول شهرهای مورد نیاز‬ ‫شرایط عمومی داوطلبان‪:‬‬ ‫‪-1‬تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ -2‬اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور‬ ‫‪-3‬تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی‬ ‫‪-4‬عدم سوء پیشینه کیفری‬ ‫‪ -5‬داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم قانونی (ویژه داوطلبان مرد)‬ ‫‪ -6‬بومی و ساکن شهر مورد تقاضا (حداقل ‪ 5‬سال اخیر)‬ ‫تبصره ‪ :‬ایثارگران و خانواده محترم ایشان (شامل خانواده های شاهد‪ ،‬جانبازان و ازادگان‪،‬‬ ‫همسر و فرزندان شهدا و جانبازان ‪ ،‬فرزندان و همسران ازادگان ‪ ،‬اسرا وخواهر و برادر شاهد‪،‬‬ ‫رزمندگان و همسر و فرزندان انان) طبق ضوابط مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به‬ ‫ایثارگران از اولویت برخوردار می باشند‪.‬‬ ‫شرایط اختصاصی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬برای جذب در شعب ‪:‬‬ ‫• فار غ التحصیل در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت (مالی‪،‬‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬امور بانکی‪ ،‬کارافرینی) ‪ -‬حسابداری (مالی‪،‬حسابرسی) ‪ -‬علوم اقتصادی‬ ‫(نظری‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬پول و بانکداری)‬ ‫•برای جذب در بخش حقوقی ستاد بانک واقع در تهران ‪ :‬اقایان فار غ التحصیل در مقطع‬ ‫کارشناسی یا کارشناسی ارشد حقوق قضایی‬ ‫• حداقل معدل برای تمام مقاطع تحصیلی وکلیه دانشگاهها ‪ 16‬تمام‪.‬‬ ‫• حدا کثر سن خانم ها ‪ 25‬سال تمام (متولدین اول ابان ‪ 1373‬به بعد) و اقایان ‪ 27‬سال‬ ‫تمام (متولدین اول ابان ‪ 1371‬به بعد) ‪.‬‬ ‫•مفاد ازمون کتبی شامل‪ :‬معارف اسالمی و زبان و ادبیات فارسی ‪ -‬زبان انگلیسی‬ ‫اشنایی با کامپیوتر در سطح ‪ - ICDL‬هوش و استعداد تحصیلی و اطالعات عمومی ‪-‬‬‫اطالعات بانکی‪.‬‬ ‫نکته‪ :‬ازمون کتبی همزمان به صورت غیرمتمرکز در شهرهای اهواز‪ ،‬تبریز‪ ،‬تهران ‪ ،‬شیراز ‪،‬‬ ‫کرمان و مشهد برگزار می شود‪.‬‬ ‫نحوه ثبت نام‪:‬‬ ‫•داوطلبان می توانند حدا کثر تا پایان روز یکشنبه مورخ ‪1398/09/24‬با مراجعه به لینک‬ ‫ثبت نام (قید شده در سایت) در انتهای این اطالعیه‪ ،‬نسبت به ثبت نام شرکت در ازمون‬ ‫اقدام نمایند‪.‬‬ ‫•چاپ کارت شرکت در جلسه و محل برگزاری ازمون از تاریخ ‪1398/10/03‬از طریق همین‬ ‫نشانی در دسترس می باشد و متقاضیان بایستی در روز ازمون مورخ ‪1398/10/06‬کارت‬ ‫شرکت در جلسه ازمون را همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫•ضرورت دارد داوطلبان شهر محل خدمت مورد تقاضای خود را که لزوما بایستی شهر محل‬ ‫سکونت باشد‪ ،‬در فرم ثبت نام تعیین نمایند‪.‬‬ ‫•متقاضیان واجد شرایط‪ ،‬به منظور ثبت نام در ازمون می بایست پس از ثبت اطالعات فرم‬ ‫ثبت نام‪ ،‬نسبت به پرداخت اینترنتی مبلغ ‪ ( 880.000‬هشتصد و هشتاد هزار) ریال‪ ،‬اقدام و‬ ‫سایر مراحل ثبت نام را تا دریافت کد رهگیری طی نمایند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫•باعنایتبهعدمامکاناستردادوجهثبتنام‪،‬موکدااعالممی گرددصرفامتقاضیانی کهواجدشرایط‬ ‫عمومیواختصاصیمندرجدرمتنا گهیمیباشند‪،‬نسبتبهثبتناموواریزوجهاقدامنمایند‪.‬‬ ‫نکات قابل توجه ‪:‬‬ ‫• کارکنان سابق تعاونی در حال تصفیه ثامن الحجج که فارغ التحصیل رشته های مرتبط‬ ‫مندرج در ا گهی بوده و مایل به شرکت در ازمون باشند از شرط سنی معاف می باشند‪.‬‬ ‫•نیروهای شاغل در نظام بانکی مجاز به شرکت در ازمون می باشند (مدت زمان اشتغال این‬ ‫ً‬ ‫افراد در مشاغل تخصصی بانکی (دارای سوابق پرداخت حق بیمه) صرفا حداکثر تا ‪ 7‬سال‬ ‫به شرایط سنی شرکت در ازمون اضافه می گردد‪).‬‬ ‫• شرط دعوت به مصاحبه کلیه پذیرفته شدگان ازمون کتبی‪ ،‬ارائه مستندات مربوط به‬ ‫اقامت در طول ‪ 5‬سال اخیر در شهر انتخابی فرد می باشد‪.‬‬ ‫•چنانچه پس از توفیق متقاضیان در مرحله کتبی ازمون و بررسی و تطبیق مدارک انان با‬ ‫شرایط مندرج در ا گهی حاضر یا در هر مرحله از بررسی های بعدی مشخص شود داوطلبی‬ ‫واجد شرایط عمومی و اختصاصی اعالم شده نمی باشد‪ ،‬حتی در صورت توفیق در ازمون‬ ‫کتبی و هریک از مراحل و یا اشتغال بکار ‪ ،‬ادامه رسیدگی به وضعیت و یا استمرار خدمت‬ ‫وی منتفی خواهد شد و در این صورت داوطلب حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫•موکدا اعالم می گردد؛ جذب نیروی انسانی‪ ،‬مستلزم توفیق متقاضیان در تمامی مراحل ذکر‬ ‫شده مشتمل بر ازمون کتبی‪ ،‬مصاحبه حضوری‪ ،‬معاینات و ازمایشات پزشکی با تائید مراجع‬ ‫ذیصالح‪ ،‬موفقیت در اموزش های بدو خدمت ‪ ،‬توفیق در دوره ازمایشی و مطابق نیاز تعیین‬ ‫شده می باشد وگروه پارسیان هیچ گونه مسئولیتی در قبال بکارگیری سایر نیروها (مازاد بر‬ ‫نیاز هرشهر) نخواهد داشت‪ ،‬ضمن اینکه متقاضیان در هر یک از مراحل مورد االشاره توفیق‬ ‫الزم را کسب ننمایند‪ ،‬موضوع ادامه مراحل بکارگیری انان منتفی خواهد گردید‪.‬‬ ‫•هزینه شرکت در ازمون‪ ،‬به هیچ عنوان مسترد نخواهد گردید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫•اخری ــن اخب ــار و اطالعی ــه ه ــا درخص ــوص تامی ــن نی ــرو در گ ــروه پارس ــیان‪ ،‬صرف ــا از طری ــق‬ ‫درج در وب س ــایت ب ــه نش ــانی ‪ ، www.parsian-bank.ir‬معتب ــر ب ــوده و مس ــئولیتی‬ ‫در قب ــال مطال ــب منتش ــره در س ــایر س ــایتها و فض ــای‬ ‫مج ــازی‪ ،‬نخواه ــد داش ــت‪.‬‬ ‫ب ــرای دی ــدن اطالعی ــه و لین ــک ثب ــت ن ــام ب ــه ادرس‬ ‫اینترنت ــی بان ــک در ف ــوق ‪ ،‬مراجع ــه نمائی ــد‪ .‬لین ــک‬ ‫ثب ــت ن ــام را م ــی توانی ــد ب ــا اس ــکن بارک ــد روب ــرو نی ــز‬ ‫مش ــاهده نمایی ــد‪.‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 23‬اذر ‪ 17-1398‬ربیع الثانی‪ 14-1441‬دسامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1180‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استان البرز‬ ‫یک شرکت تولیدی قطعات اتش نشانی جهت تکمیل‬ ‫کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫اهنگر پروفیل کار‬ ‫●حقوق●بیمه قرارداد طبق قانون اداره کار‬ ‫جوشکار ماهر برق ‪2 Co ،‬‬ ‫تراشکار‬ ‫کارگر فنی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪gilanfire24@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یـک شـرکت جهـت تکمیـل کادر خـود از دانشـجویان و عالقمندان‬ ‫بـه کار پـاره وقـت در زمینـه تحقیـق و بررسـی بـازار هدف‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارمند تحقیقات بازار‬ ‫دانشجویان و عالقمندان به کار پاره وقت در زمینه‬ ‫تحقیق و بررسی بازار هدف‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط میتواننـد رزومـه خـود را بـه ایمیـل زیـر‬ ‫ارسـال نماینـد‪.‬‬ ‫‪salescontrol@shouder.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یـک شـرکت شـوینده جهـت تکمیـل کادر خود از فـار غ التحصیالن‬ ‫دانشـگاههای واجـد شـرایط زیـر دعوت بـه همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫کارشناس شیمی‬ ‫● لیسانس شیمی ترجیحا با گرایش تجزیه‬ ‫● حدا کثر ‪ 35‬سال‬ ‫●اشنائی با سیستم های کنترل فرایند و کنترل کیفیت‬ ‫●اشنائی با سیستمهای مدیریت کیفیت‬ ‫کارشناس میکروبیولوژی‬ ‫لیسانس میکروبیولوژی‬ ‫● حدا کثر ‪ 35‬سال‬ ‫●ترجیحا سابقه کار در حوزه ارایشی و بهداشتی‬ ‫●اشنائی با سیستمهای مدیریت کیفیت‬ ‫اپراتور کنترل کیفیت‬ ‫● دیپلم●سابقه کار در حوزه ارایشی و بهداشتی‬ ‫در بخش کنترل کیفیت●حدا کثر ‪ 35‬سال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪employment.psg500@gmail.com‬‬ ‫استان بوشهر‬ ‫خلیج فارس انالین جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫●داشتن پایان خدمت‬ ‫●دارا بـودن حداقـل مـدرک فـوق دیپلـم فنـاوری اطالعـات‪،‬‬ ‫مخابـرات‪ ،‬نـرم افـزار یـا سـخت افـزار کامپیوتـر‬ ‫●توانایی کار و انجام ماموریت در کلیه نقاط استان‬ ‫●داشتن مدرک مرتبط با شبکه نتورک ‪+‬‬ ‫●دارای روابط عمومی و فن بیان مناسب‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫● دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫●اشنا با نرم افزارهای مالی و حسابداری‬ ‫●تسلط به برنامه ا کسل‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@khalijfarsonline.net‬‬ ‫استان زاهدان‬ ‫یـک شـرکت مهندسـی جهـت تکمیـل کادر خـود از افـراد واجـد‬ ‫شـرایط زیـر بصـورت پیمانـی دعـوت بـه همـکاری مـی نمایـد‪.‬‬ ‫پشتیبان دستگاه های جاده ای‬ ‫●اقا●یک نفر●دارای فوق دیپلم یا لیسانس الکترونیک‬ ‫●اشنایی با قطعات کامپیوتری و الکترونیکی‬ ‫●اشنایی با اقدامات اجرایی و عمرانی‬ ‫●دارای گواهینامه و خودروی شخصی‬ ‫●بومی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫●دارای نظم و انظباط کاری‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪support@iroadco.com‬‬ ‫استان ساوه‬ ‫یک شرکت دارویی جهت تکمیل کادر خود‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مسئول ایمنی‬ ‫●اقا●با سابقه کار مرتبط‬ ‫● حداقل کارشناسی● بهداشت حرفه ای‪ ،HSE ،‬ایمنی‬ ‫مسئول ایمنی‬ ‫●اقا●با سابقه کار مرتبط● حداقل کارشناسی‬ ‫بهداشت حرفه ای‪ ،HSE ،‬ایمنی‬ ‫●کارشناس یا کارشناس ارشد ازمایشگاه‬ ‫ ‬ ‫● خانم ‪ /‬اقا●ترجیحا با سابقه کار‬ ‫● حداقل کارشناسی‬ ‫● شیمی کاربردی‪ ،‬تجزیه‪ ،‬محض‪ ،‬الی‬ ‫از متقاضیان واجد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪estekhdamnew2@gmail.com‬‬ ‫استان سمنان‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار (صنعتی)‬ ‫● سا کن شهر سمنان● حداقل لیسانس‬ ‫● حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫● مسلط به حسابداری تولید ‪ -‬محاسبه ی بهای تمام شده‬ ‫●تسلط بر حسابداری فروش‬ ‫●تهیه گزارشات مالی ماهیانه‪ ،‬فصلی و سالیانه‬ ‫●تهیه و ارسال لیست بیمه‪ ،‬مالیات و ارزش افزوده‬ ‫●تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد‬ ‫●دقت و نظم باال●مسئولیت پذیری‬ ‫انباردار (صنعتی)‬ ‫● سا کن شهر سمنان● حداقل لیسانس‬ ‫● حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫● مسلط به نرم افزارهای انبارداری‬ ‫● توانایی ارائه گزارشات دوره ای‬ ‫● دقت و نظم باال● مسئولیت پذیری‬ ‫اپراتور دستگاه لیزر (چاپ)‬ ‫● سا کن شهر سمنان‬ ‫●اشنا به یکی از نرم افزارهای گرافیکی (کورل دراو ‪-‬‬ ‫ایالستراتور ‪ -‬فتوشاپ )‬ ‫● حداقل فوق دیپلم●دقت و نظم باال‬ ‫●مسئولیت پذیری‬ ‫امکان همکاری با دانشجو حتی ترم اخر و یا‬ ‫دور کاری وجود ندارد‪.‬‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم جهـت مصاحبـه‬ ‫حضـوری‪ ،‬لطفـا رزومـه خـود را بـه ادرس ایمیـل زیر ارسـال نمایید‪.‬‬ ‫حتمـا در عنـوان ایمیـل فیلـد کاری مـورد نظـر را ذ کـر کنیـد‪.‬‬ ‫‪jobs@padidehshop.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یـک شـرکت تولیـدی در زمینـه تولیـد کفـش جهـت تکمیـل کادر‬ ‫تخصصـی خـود از افـراد واجـد شـرایط زیـر دعـوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر تضمین کیفیت‬ ‫● اقا●حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫●اشنا به نرم افزارهای تخصصی ‪ MS Project‬و ‪VISIO‬‬ ‫● تسلط به الزامات و پیاده سازی استانداردهای مدیریت کیفیت‪.‬‬ ‫● دارای مدرک شیمی (کلیه گرایش ها)‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫را به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@bahmanshoes.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یـک کارخانـه فعـال در زمینـه تولیـد لـوازم اداری‪ ،‬بایگانـی و تحریـر‬ ‫واقـع در کیلومتـر ‪ 55‬جـاده امـام رضـا (جـاده خـاوران) جهـت‬ ‫تکمیـل کادر خـود از افـراد واجـد شـرایط زیـر مسـتقر در شـهرک‬ ‫جنـت ابـاد ایوانکـی دعـوت بـه همـکاری مـی نمایـد‪.‬‬ ‫‪ OO98‬کارشناس اداری‬ ‫کارشناسی منابع انسانی و سایر رشته های مرتبط‬ ‫‪ IP98‬طراح صنعتی‬ ‫کارشناسی‪،‬طراحی صنعتی و سایر رشته های مرتبط‬ ‫‪IA98‬حسابدار صنعتی‬ ‫کارشناسی حسابداری صنعتی‬ ‫در کلیه ی ردیف ها حداقل ‪ 5‬سال سابقه‬ ‫مرتبط الزامی می باشد‪.‬‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومـه و مشـخصات‬ ‫کامـل خـود را بـا درج کـد شـغلی و عنـوان شـغلی در عنـوان ایمیـل‬ ‫بـه ادرس ایمیـل زیـر ارسـال نماینـد‪.‬‬ ‫ذ کـر عنـوان شـغلی در موضـوع ایمیـل الزامـی اسـت و بدیهـی اسـت‬ ‫بـه ایمیـل هـای فاقـد کـد شـغلی درعنـوان ایمیل‬ ‫ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪employee.139804@gmail.com‬‬ ‫استان فارس‬ ‫گـروه تولیـدی اسـیم تولیـد کننـده سیسـمونی نـوزاد ‪،‬انـواع پشـه بنـد ‪،‬‬ ‫گهـواره و سـبدهای لباسـی واقـع در شـهرک صنعتـی بـزرگ شـیراز‬ ‫بـه منظـور پیشـبرد اهـداف تجـاری و اقتصـادی خـود و همچنیـن‬ ‫رضایت مندی بیشـتر مشـتریان در داخل و خارج از کشـور در اسـتان‬ ‫فـارس از افـراد واجـد شـرایط زیـر دعـوت بـه همـکاری مـی نمایـد‪.‬‬ ‫کارشناس طراح و گرافیست‬ ‫●‪ 1‬نفر●حداقل لیسانس رشته های ‪ ،IT‬لیسانس گرافیک‬ ‫●توانایـی انجـام کار بـا نـرم افـزار هـای گرافیکـی نظیـر ‪Photoshop‬‬ ‫‪....، Corel Draw‬‬ ‫●توانایی پشتیبانی و محتوا سازی برای سایت‬ ‫●توانایی حل مشکالت نرم افزاری‬ ‫●دارای توانایی طراحی بسته بندی محصوالت‬ ‫●متعهد و مسئولیت پذیر و دارای قدرت پیگیری باال‬ ‫کارشناس برنامه ریزی و تولید‬ ‫● ‪ 1‬نفـر● حداقـل لیسـانس رشـته مهندسـی صنایـع و مدیریـت‬ ‫صنعتـی و سـایر رشـته هـای مرتبـط‬ ‫●دارای توانایی برنامه ریزی تولید‬ ‫●دارای توانایی گزارش گیری و ثبت مستندات تولیدی‬ ‫● دارای توانایی کار با مجموعه نرم افزار های افیس‬ ‫و سایر نرم افزار های تولیدی‬ ‫●دارای روحیه مشارکت پذیری و کار تیمی‬ ‫●مسئولیت پذیر و دارای قدرت پیگیری باال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪asim.company00@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شـرکت فنـی و مهندسـی واقـع در میـدان صنایـع جهـت تکمیـل‬ ‫نیـروی انسـانی متخصـص خـود در اسـتان فـارس از افـراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس طراح‬ ‫●خانم‪/‬اقا●مهندسی مکانیک‬ ‫●‪ :‬لیسانس یا فوق لیسانس‬ ‫● ترجیحا دارای سابقه کار طراحی‬ ‫●اشنایی با روش های ساخت و تولید‬ ‫کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه‬ ‫●خانم‪/‬اقا●مهندسی صنایع‬ ‫● لیسانس یا فوق لیسانس‬ ‫●برخوردار از قابلیت های مدیریتی و کار تیمی‬ ‫●تسلط کامل و حرفه ای بر افیس و به خصوص ا کسل‬ ‫●اشنایی با نرم افزار های تخصصی همچون‪:‬‬ ‫● ‪...,primavera, ms project, spss, visio‬‬ ‫●تسلط بر برنامه ریزی تولید‪ ،‬منابع و تحلیل و گزارش دهی‬ ‫●تسلط بر تحلیل داده ها و گزارش دهی‬ ‫از متقاضیان واجد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪humanresources.fapa@gmail.com‬‬ ‫استان قم‬ ‫شـرکت نانوبتـن امیـن جهـت تکمیـل کادر خـود از افـراد واجـد‬ ‫شـرایط زیـر دعـوت بـه همـکاری مـی نمایـد‪.‬‬ ‫مسئول انبار‬ ‫●بومـی شـهر قم●حداقـل مـدرک کارشناسـی ترجیحـا گرایـش‬ ‫رشـته های مرتبط●دارای حداقل سـه سـال سـابقه کار انبارداری‬ ‫●حدا کثر سن ‪ 30‬سال●مسلط به افیس‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط میتواننـد رزومـه خـود را بـه ایمیـل زیـر‬ ‫ارسـال نماینـد‪.‬‬ ‫‪nanobeton.mali@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک مجموعه جهت تکمیل کادر خود از استان های‬ ‫تهران و قم جهت کار در قم از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫لیسانس مهندسی فنی‬ ‫●یکی از رشته های مکانیک ‪ ،‬برق یا صنایع‬ ‫●دارای سابقه کار مفید در کارخانجات سیمان‬ ‫یا سابقه کار با فیلترها‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪employ817@gmail.com‬‬ ‫استان کردستان‬ ‫گـروه صنعتـی فـرد ایران(سـهامی خـاص) تولیدکننـده انـواع‬ ‫باسـکول‪ ،‬سیسـتم هـای توزیـن در خاورمیانـه جهـت‬ ‫تکمیل کادر خود دراستان کردستان از افراد واجد‬ ‫شرایط دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ی‬ ‫تکنسین فنی خدمات پس از فروش و نصب و راه انداز ‬ ‫● اقا●بـه صـورت پـاره وقـت یـا تمـام وقـت‬ ‫●دارای مدرک دیپلم فنی یا فوق دیپلم فنی یا لیسانس‬ ‫فنی و مهندسی (برق و الکترونیک و مکانیک)‬ ‫●با تجربه●دارای روابط عمومی باال‬ ‫●اشنایی با کامپیوتر●دارای وسیله نقلیه (خودرو)‬ ‫●تامین درامد مکفی و مناسب از طریق خدمات ارائه شده‬ ‫●با هزینه ایاب و ذهاب‬ ‫افـراد متقاضـی مـی بایسـت سـر رشـته در زمینـه هـای بـرق و‬ ‫الکترونیـک یـا مکانیـک داشـته و درصـورت تاییـد صالحیـت فنـی‬ ‫در دوره هـای اموزشـی داخلـی شـرکت (رایـگان) بـا موفقیـت دوره‬ ‫را بـه پایـان برسـانند‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪hrm@fardiran.com‬‬ ‫استان گلستان‬ ‫شـرکت داروئـی ارنـا حیـات دانـش جهـت تکمیـل کادر نماینـده‬ ‫علمـی در شـهر گـرگان از افـراد واجـد شـرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●نماینـده علمی●معرفـی محصـوالت کمپانـی ‪ ،‬دیـدار مسـتمر‬ ‫پزشـکان●برقراری روابـط خـوب بـا مشـتریان ‪ ،‬روحیـه کار تیمـی‬ ‫●به دست اوردن بازخورد مارکت و ارائه گزارش به مدیر‬ ‫●افراد دارای سابقه کاری مرتبط در اولویت قرار دارند‬ ‫از متقاضیان واجد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪arena.hr.employ@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شـرکت بهشـاد افریـن در زمینـه خـورا ک دام و طیـور جهت تکمیل‬ ‫کادر خـود در اسـتان گلسـتان از افـراد واجـد شـرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫پشتیبان دام و طیور‬ ‫●خانم و اقا●فار غ التحصیل دکتری دامپزشکی‬ ‫یا دکترای تغذیه طیور‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ebi.n135@yahoo.com‬‬ ‫استان مرکزی‬ ‫یـک شـرکت تولیـد کننـده تجهیـزات نفـت ‪،‬گاز و نیروگاهـی واقـع در‬ ‫ارا ک ‪ ،‬شـهرک صنعتـی خیـر ابـاد بـه منظـور گسـترش فعالیتهـای‬ ‫شـرکت در اسـتان مرکـزی از افـراد متخصـص در زمینـه هـای زیـر‬ ‫دعـوت بـه همـکاری مـی نمایـد‪.‬‬ ‫کارشناس مهندسی‬ ‫●خانم ‪ /‬اقا● مهندسی مکانیک ‪ -‬ساخت و تولید‬ ‫● حداقل یک سال سابقه مرتبط در حوزه نفت و گاز‬ ‫●اشنایی کامل با نرم افزارهای‪ CATIA،ABAQUS ، ANSYS‬‬ ‫● طراحـی و سـاخت تجهیـزات نفـت و گاز‬ ‫متقاضیان واجد شـرایط میتوانند در صورت داشـتن شـرایط فوق‬ ‫رزومـه خـود را حدا کثـر تا تاریـخ ‪ 98/09/26‬به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪VISTACOMMERCIAL@GMAIL.COM‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫اذران شـکالت پورمنـد جهـت تکمیـل کادر خـود در اسـتان مرکزی‬ ‫از افـراد واجـد شـرایط زیـر دعـوت بـه همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫مسئول فنی‬ ‫●خانم●رشته صنایع غذایی‬ ‫●سرویس ایاب و ذهاب به ساوه موجود میباشد‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ayp@axiom-international.de‬‬ ‫استان یزد‬ ‫یـک شـرکت جهـت تکمیـل کادر خـود از دانشـجویان و عالقمندان‬ ‫واجـد شـرایط زیـر دعـوت بـه همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫کارمند تحقیقات بازار‬ ‫●پاره وقت●در زمینه تحقیق و بررسی بازار هدف‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪salescontrol@shouder.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت معدنی فعال در زمینه فراوری سنگ اهن‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تکنسینتولید‬ ‫●‪ 1‬نفر●ترجیحا رشته مکانیک یا معدن‬ ‫●کامال اشنا به سنگ شکن و فراوری سنگ اهن‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪bashiriali87@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یـک شـرکت معدنـی فعـال در زمینـه فـراوری سـنگ اهـن جهـت‬ ‫تکمیـل کادر خـود در اسـتان یـزد از افـراد واجـد شـرایط زیـر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیرتولید‬ ‫● ‪ 1‬نفر●ترجیحا رشته مکانیک یا معدن‬ ‫●مسلط به تجهیزات سنگ شکنی ‪ ،‬مکانیکی و برقی مرتبط‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪bashiriali87@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شـرکت بهینـه کار جهـت تکمیـل نیـروی انسـانی خـود در اسـتان‬ ‫یـزد از افـراد واجـد شـرایط زیـر دعـوت بـه همـکاری مـی نمایـد‪.‬‬ ‫تزریق کار‬ ‫●اقا●ماهر●مسلط به فرایند تزریق پالستیک‬ ‫● ‪ 3‬الی ‪ 5‬سال سابقه مرتبط● حداقل دیپلم‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪mbehinekar@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شـرکت خـزر پـارس باریـت جهـت تکمیـل کادر خـود از افـراد واجـد‬ ‫شـرایط زیـر دعـوت بـه همـکاری مـی نمایـد‪.‬‬ ‫مترجم زبان ترکی استانبولی و یا ترک زبان‬ ‫●یک نفر●دارای شرایط سفر برون شهری‬ ‫●ترجیحا اشنا به امور و مواد معدنی‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط میتواننـد رزومـه خـود را بـا ذکر نام شـغل‬ ‫در قسـمت موضـوع بـه ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪estekhdamkhazarpars@gmail.com‬‬ ‫استان مازندران‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان مازندران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫ً‬ ‫●یک نفر●ترجیحا برق و یا مکانیک‬ ‫●از دانشگاه معتبر●با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@noorsteel.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک هلدینگ تولیدی صنعتی جهت تکمیل کادر خود‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس برق‬ ‫●اقا●مسـلط به نرم افزارهای ‪ PLC-S7‬و ‪ WinCC‬و شـبکه های‬ ‫اتوماسـیون صنعتـی و ابزار دقیق‬ ‫●دارای حداقل مدرک کارشناسی و فار غ التحصیل‬ ‫از دانشگاه های معتبر دولتی‬ ‫●دارای سابقه کار حداقل ‪ 5‬سال در صنعت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪apply4job.ir@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت پخش مواد غذایی‬ ‫( اب معدنـی ‪ ،‬رب گوجـه فرنگـی و ‪ ) ...‬و سـلولزی جهـت مرکـز‬ ‫پخـش بابـل خـود در اسـتان مازنـدران از افـراد واجـد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر پخش‬ ‫●فعال●حداقـل ‪ 5‬سـال سـابقه مدیریـت در صنعـت پخـش مـواد‬ ‫غذایی●اشـنایی کامـل بـا صنعـت پخـش اب بسـته بنـدی بـه‬ ‫عنـوان سـتون اصلـی پخـش‬ ‫●توانایـی مدیریـت منابـع انسـانی و تجهیـز پخـش از نظـر نیـروی‬ ‫انسـانی●فعال ‪ ،‬پویـا و بسـیار بـا انگیـزه‬ ‫●توانایی ماموریت شهرستان‬ ‫●ضامن معتبر با چک صیاد‬ ‫●حقوق ثابت ماهیانه‪30/ 000/000‬ریال‬ ‫●پورسـانت تعـدادی و ریالـی از کل فـروش پخـش اعـم از مویرگـی‬ ‫و نمایندگـی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪cv.pnawater@gmail.com‬‬ ‫حوادث‬ ‫شنبه‪ 23‬اذر ‪ 17-1398‬ربیع الثانی‪ 14-1441‬دسامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1180‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس اداره تشخیص و پیشگیری پلیس فتا اصفهان‪:‬‬ ‫روابط عمومی سپاه حضرت صاحب الزمان(عج) خبر داد‬ ‫ویزیتور اینترنتی کالهبردار از اب در امد ‬ ‫رئی ــس اداره تش ــخیص و‬ ‫پیش ــگیری پلی ــس فت ــا اصفه ــان از‬ ‫دس ــتگیری ف ــردی ک ــه در یک ــی از‬ ‫ش ــبکه اجتماع ــی تح ــت عن ــوان‬ ‫ویزیت ــور اق ــدام ب ــه کالهب ــرداری از‬ ‫ش ــهروندان ک ــرده ب ــود ‪،‬خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از‬ ‫پای ــگاه اط ــاع رس ــانی پلی ــس فت ــا‬ ‫س ــرهنگ محم ــد رض ــا حس ــن زاده‬ ‫رئیــس اداره تشــخیص و پیشــگیری‬ ‫پلی ــس فت ــا اصفه ــان در تش ــریح ای ــن خب ــر گف ــت‪:‬در پ ــی ش ــکایت یک ــی از ش ــهروندان مبن ــی‬ ‫بــر اینکــه فــردی در یکــی از شــبکه های اجتماعــی بــا معرفــی خــود بــه عنــوان ویزیتــور شــرکت‬ ‫تجهی ــزات سرمایش ــی از او کالهب ــرداری ک ــرده اس ــت‪ ،‬بررس ــی موض ــوع در دس ــتور کار ای ــن‬ ‫پلی ــس ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ش ــاکی اظه ــار داش ــت در ش ــبکه اجتماع ــی تلگ ــرام ب ــا ف ــردی اش ــنا ش ــدم‬ ‫ک ــه خ ــود را نماین ــده ف ــروش محص ــوالت یک ــی از کارخانج ــات تولی ــد تجهی ــزات سرمایش ــی‬ ‫معرف ــی ک ــرد‪ ،‬اینجان ــب ب ــه قص ــد خر ی ــد کاال ب ــا وی اش ــنا ش ــدم و فر ی ــب صحبت ه ــای او را‬ ‫خ ــورده و مبل ــغ ‪ ۳۰‬میلی ــون ر ی ــال ب ــه عن ــوان پی ــش پرداخ ــت ب ــه حس ــاب او وار ی ــز ک ــردم ک ــه‬ ‫پ ــس از وار ی ــز متوج ــه ش ــدم اق ــدام وی کالهب ــرداری ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫س ــرهنگ حس ــن زاده اف ــزود‪ :‬ب ــا انج ــام تحقیق ــات تخصص ــی در فض ــای مج ــازی و‬ ‫اقدام ــات کارشناس ــی‪ ،‬مته ــم شناس ــایی و در ی ــک عمی ــات غافلگیران ــه دس ــتگیر ش ــد‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام مس ــئول خاط ــر نش ــان کرد‪:‬ب ــا اعت ــراف صر ی ــح مته ــم در ای ــن رابط ــه پرون ــده‬ ‫تکمی ــل و جه ــت انج ــام اقدام ــات قانون ــی ب ــه مراج ــع قضای ــی تحوی ــل داده ش ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس اداره تش ــخیص و پیش ــگیری پلی ــس فت ــا اصفه ــان بی ــان داش ــت‪ :‬ش ــبکه ه ــای‬ ‫اجتماع ــی و فروش ــگاه ه ــای اینترنت ــی فاق ــد مج ــوز م ــکان امنی ــی ب ــرای خریده ــای اینترنت ــی‬ ‫نمی باش ــد چ ــه بس ــا بس ــیاری از اف ــراد س ــودجویی ک ــه قص ــد کالهب ــرداری از کار ب ــران را دارن ــد‬ ‫در شــبکه های اجتماعــی فعالیــت می کننــد‪ ،‬وی بــه شــهروندان و کار بــران اینترنتــی توصیــه‬ ‫ک ــرد ت ــا زمان ــی ک ــه کاال ی ــا خدمات ــی را دریاف ــت نک ــرده و از اصال ــت ان اطمین ــان حاص ــل‬ ‫نک ــرده ان ــد وجه ــی باب ــت ان پرداخ ــت نکنن ــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی این شهر خبر داد‬ ‫انهدام باند شرکت هرمی در بندرانزلی ‬ ‫فرمانــده انتظامــی بندرانزلــی از انهــدام بانــد شــرکت هرمــی و دســتگیری ‪ 19‬نفــر از اعضــای‬ ‫ان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار ســرهنگ «مجیــد حســینی» در گفـت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬گفــت‪ :‬در پــی دریافــت خبــری مبنــی بــر فعالیــت یــک شــرکت هرمــی در بندرانزلــی‪،‬‬ ‫بررســی موضــوع در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پلیس با انجام تحقیقات ‪ ،‬محل فعالیت اعضای این باند را شناسایی‬ ‫و با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند بیان داشت‪ :‬در این رابطه ‪ 19‬نفر از‬ ‫اعضای این شرکت هرمی دستگیر و ‪ 30‬جلد کتاب اموزشی انها نیز کشف شد‪.‬‬ ‫سرهنگ حسینی گفت‪ :‬متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بندرانزلــی در پایــان اظهــار داشــت‪ :‬ســرگروه های باندهــای‬ ‫هرمــی بــا شناســایی جوانــان جویــای کار و جلــب اعتمــاد انهــا اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس ا گاهی ‬ ‫پایتخت تشریح کرد‬ ‫کالهبرداری با وعده استخدام در مراکز نظامی و اداری‬ ‫معاون ــت رواب ــط عموم ــی س ــپاه حض ــرت‬ ‫صاح ــب الزمان(ع ــج) از دس ــتگیری جاع ــل‬ ‫و کالهب ــرداری حرفـ ـه ای خب ــر داد ک ــه در قب ــال‬ ‫دریاف ــت پ ــول ب ــا وع ــده اس ــتخدام در نهاده ــای‬ ‫نظام ــی و اداری از اش ــخاص کالهب ــرداری ک ــرده‬ ‫ا س ــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی ســپاه صاحــب الزمــان‬ ‫(ع ــج)‪ ،‬ضابط ــان قضای ــی س ــپاه حض ــرت صاح ــب‬ ‫الزمان(عــج) فــردی را بــا عنــوان جعلــی ســردار عابــدی‬ ‫دس ــتگیر و تحوی ــل محا ک ــم قضای ــی دادن ــد‪.‬‬ ‫این فرد با وعده استخدام در نهاد های نظامی و‬ ‫اداری‪ ،‬معافیت از خدمت سربازی و حل و فصل‬ ‫دعاوی قضایی در قبال دریافت پول اقدام به‬ ‫کالهبرداری از اشخاص حقیقی می کرد‪.‬‬ ‫وی با استفاده از جعل عکس با مقامات ارشد‬ ‫نظام اعم از کشوری و لشگری با اغوای اشخاص‬ ‫بسیاری از انها کاله برداری کرده است‪.‬‬ ‫بــه اطــاع می رســاند‪ ،‬ا گــر ایــن شــخص از کســی‬ ‫تح ــت عناو ی ــن ف ــوق پ ــول دریاف ــت ک ــرده می توانن ــد‬ ‫یش ــهر مراجع ــه‬ ‫ب ــرای ش ــکایت ب ــه دادس ــرای خمین ‬ ‫نماین ــد‪.‬‬ ‫معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا ‪:‬‬ ‫مراقب کالهبرداری ها با ترفند دریافت رمز دوم یکبار مصرف باشید‬ ‫معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص‬ ‫کالهبرداریهایصورت گرفتههاباترفنددریافترمزدوم‬ ‫یکبار مصرف به شهروندان هشدار داد و گفت ‪ :‬مراقب‬ ‫پیامکهایجعلیارسالشده‪،‬در اینخصوصباشید‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا ‪ :‬سرهنگ رامین‬ ‫پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در تشریح‬ ‫این خبر اظهار داشت‪ :‬همزمان با اجرای طرح‬ ‫الزامی کردن دریافت رمز دوم یکبار مصرف پویا یا‬ ‫‪ otp‬و اطالع رسانی های گسترده در کشور مبنی بر‬ ‫ا گاه سازی هموطنان از اجرای طرح مذکور از طریق‬ ‫رسانه ملی و خبرگزاری های رسمی ‪ ،‬افراد سود جو‬ ‫با سوء استفاده از موقعیت پیش امده نسبت به‬ ‫ارسال پیامک به هموطنان اقدام می کنند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول ادامه داد‪ :‬کالهبرداران با ترفند‬ ‫مرد تبهکار که به بهانه پرداخت وام ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫تومانی به دختر جوانی تعرض کرده بود از سوی‬ ‫قضات دادگاه کیفری محا کمه شد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از ایران‪ ،‬چندی قبل‬ ‫دختر جوانی با مراجعه به پلیس از یک مرد شیاد‬ ‫شکایت کرد و گفت‪ :‬من تازه نامزد کرده بودم و‬ ‫برای خرید جهیزیه ام نیاز به پول داشتم‪ .‬در یکی‬ ‫از سایت های ا گهی در فضای مجازی تبلیغ فروش‬ ‫وام ‪ 15‬میلیون تومانی دیدم و با شماره ای که داده‬ ‫بودند تماس گرفتم‪ .‬مرد جوانی تلفن را جواب داد‬ ‫و بعد از چند دقیقه که با هم گفت و گو کردیم به‬ ‫من گفت می تواند برایم وام بیشتری هم بگیرد‪ .‬من‬ ‫که نیاز زیادی به پول داشتم از شنیدن این حرف‬ ‫خیلی خوشحال شدم و شرایطش را پرسیدم که او‬ ‫گفت باید در یک مالقات حضوری برایم توضیح‬ ‫ارایه خدمات رمز یکبار مصرف متقاضیان را به درگاه‬ ‫های جعلی موسوم به فیشینگ هدایت کرده و از‬ ‫حساب طعمه های خود برداشت غیر مجاز می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬با توجه به اطالع رسانی صورت‬ ‫گرفته ‪ ،‬هموطنان برای دریافت خدمات بانکی‬ ‫مذکور صرفا با مراجعه به سایت های اطالع رسانی‬ ‫بانک ها و فروشگاهای اینترنتی مجاز نسبت به‬ ‫دریافت نرم افزارهای مربوطه اقدام وضمن مراجعه‬ ‫حضوری به بانک های عامل نسبت به راه اندازی‬ ‫رمز دوم یکبار مصرف اقدام کنند و به هیچ عنوان‬ ‫به پیامک هایی که از سوی منابع نامعتبر برای انها‬ ‫ارسال می شود‪ ،‬توجه نکنند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول بیان داشت‪ :‬شهروندان ا گاه‬ ‫باشند که مراکز دولتی و بانک ها اصوال در قالب‬ ‫طرح ماسک و از طریق سرشماره هایی که نام‬ ‫سازمان و ارگان پیام دهنده در سر شماره مشخص‬ ‫است برای متقاضیان خود پیامک ارسال می کنند‬ ‫و عمدتا در هنگام ثبت نام و دریافت اطالعات ‪،‬‬ ‫هیچ گونه مبلغی را دریافت نمی کنند‪.‬‬ ‫سرهنگ پاشایی ضمن تاکید بر اینکه‬ ‫هوشیاری و ا گاهی هموطنان از اسیب ها ‪،‬‬ ‫تهدیدات و ترفندهای افراد مجرم در ارتکاب جرم‬ ‫شرط اصلی پیشگیری از جرایم حوزه سایبر می‬ ‫باشد ‪ ،‬از شهروندان خواست ‪ :‬درصورت اطالع‬ ‫از هرگونه فعالیت مجرمانه درفضای مجازی یا‬ ‫پیام رسان های موبایلی موضوع را از طریق نشانی‬ ‫پلیس فتا به ادرس ‪ www.Cyberpolice.ir‬بخش‬ ‫ارتباطات مردمی گزارش کنند‪.‬‬ ‫تعرض به دختر جوان به بهانه پرداخت وام ‬ ‫دهد‪ .‬بعد هم در تماس دیگری مرا به خانه اش‬ ‫دعوت کرد اما نمی دانستم چه دام شومی برایم‬ ‫پهن کرده است‪ .‬وقتی به انجا رفتم به من تعرض‬ ‫کرد‪.‬اما گفت این شرط من برای پرداخت وام بود‬ ‫حاال وام را برایت جور می کنم‪ .‬من که می ترسیدم‬ ‫واقعیت را به کسی بگویم موضوع را مخفی کردم‬ ‫اما در تماس های بعدی متوجه شدم نه تنها وامی‬ ‫در کار نیست بلکه او با گرفتن فیلم و عکس از‬ ‫من قصد اخاذی دارد‪ .‬به همین خاطر تصمیم به‬ ‫شکایت گرفتم‪.‬‬ ‫پس از شکایت این دختر و بررسی های پلیسی‬ ‫متهم دستگیر شد و در حالی که منکر تعرض بود‬ ‫گفت‪ :‬این دختر با خواست خودش با من رابطه‬ ‫برقرار کرد چرا که دریافت وام برایش اولویت داشت‬ ‫اما وقتی فهمید وامی در کار نیست شکایت کرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫من هیچ وقت تهدیدش نکردم و اصال فیلم و‬ ‫عکسی نیز در کار نبوده است‪.‬‬ ‫اما ماموران در بررسی گوشی تلفن همراه متهم‬ ‫چند عکس خصوصی از دختر جوان پیدا کردند‪.‬‬ ‫بدین ترتیب پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه‬ ‫چهارم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و‬ ‫قضات صبح دیروز پس از شنیدن اظهارات شا کی‬ ‫و متهم دستور بازداشت مرد شیاد را صادر کرده و‬ ‫بزودی حکم وی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫شگرد عجیب سرگرد قالبی‬ ‫ برای اخاذی میلیاردی‬ ‫معاون مبارزه با سرقت های‬ ‫خاص پلیس ا گاهی پایتخت از‬ ‫دستگیری فردی که مدعی بود‬ ‫سرگرد پلیس راهور است خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا سرهنگ‬ ‫کارا گاه احمد نجفی بیان داشت‪:‬‬ ‫بیست وچهارم شهریور امسال‬ ‫ماموران دژبان ناجا در یکی از‬ ‫خیابان های جنوب تهران متوجه‬ ‫فردی شدند که لباس کارکنان‬ ‫راهور را با درجه سرگردی بر تن‬ ‫داشت و در حال اخذ جریمه از‬ ‫شهروندان بود‪ .‬با توجه به اینکه این فرد بدون صدور قبض‪ ،‬جریمه را به صورت‬ ‫نقدی درخواست می کرد و قسمت هایی از لباس فرم وی نیز با لباس فرم‬ ‫کارکنان پلیس تفاوت داشت از وی تقاضای مدارک شناسایی کردند‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی با اشاره به اینکه این فرد که فاقد مدارک شناسایی بود‬ ‫دستگیر شد‪ ،‬افزود‪ :‬متهم هنگام انتقال به کالنتری موفق به فرار شد اما خودرو‬ ‫سواریش به کالنتری ‪ ۱۷۹‬خلیج تحویل و سپس پرونده تشکیل شده برای‬ ‫شناسایی وی به پلیس ا گاهی ارجاع شد‪.‬‬ ‫معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس ا گاهی پایتخت‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫بازرسی از خودرو متهم تعداد زیادی گواهینامه افراد مختلف کشف که با‬ ‫دعوت از انان مشخص شد این رانندگان وجوه مختلفی را به متهم پرداخت‬ ‫کرده اند تا کار انها را در راهور انجام دهد‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کارا گاهان موفق شدند هویت این فرد‬ ‫به نام سعید را شناسایی کنند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در تحقیقات پلیسی مشخص‬ ‫شد متهم پیش تر با عناوین مجرمانه سرقت مسلحانه‪ ،‬غصب عناوین و‬ ‫کالهبرداری دستگیر شده است‪.‬‬ ‫معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس ا گاهی پایتخت با بیان اینکه با‬ ‫هماهنگی های قضائی تیمی از کارا گاهان اداره پنجم برای دستگیری متهم به‬ ‫مخفیگاه وی اعزام شدند‪ ،‬گفت‪ :‬متهم همان بدو ورود به پلیس ا گاهی لب به‬ ‫اعتراف گشود و اظهار داشت که در تهران و قم با پوشش افسر راهور تردد داشته‬ ‫و خود را رئیس ستاد ترخیص یا کارشناس ایران خودرو از راهور یا سرگرد شاغل‬ ‫در پلیس راهور معرفی می کرده و به بهانه هایی چون فروش خودرو سهمیه ای‪،‬‬ ‫استخدام در ستاد ترخیص‪ ،‬کم کردن جریمه و اخذ گواهینامه و جواز ساخت‬ ‫منزل و‪ ...‬از مردم مبالغ زیادی پول گرفتم‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی عنوان کرد‪ :‬متهم در ادامه اظهاراتش گفت با وجود زن و‬ ‫‪ ۳‬فرزند‪ ،‬چند ماه پیش تحت عنوان سرگرد راهور با خانم جوانی ازدواج کرده و‬ ‫وی و خانواده اش را فریب داده و از باجناق‪ ،‬خواهر زن و همسایه ها و هر کسی‬ ‫که احساس می کردم می شود مبالغی پول از او گرفت پول می گرفتم و قول کمک‬ ‫داده ام‪.‬‬ ‫نجفی با بیان اینکه تا کنون ‪ ۱۰‬تن از شاکیان به پلیس ا گاهی دعوت و‬ ‫در مواجهه حضوری متهم را شناسایی کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬متهم از مال باختگان‬ ‫بالغ بر یک میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال اخاذی کرده و با دستور بازپرس شعبه ‪۷‬‬ ‫دادسرای ناحیه ‪ ۳۴‬روانه زندان شد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران در ادامه راه شهیدان واالمقام و به منظور حفظ تمامیت ارضی و تامین نیروی انسانی خود در طیف افسری و کارمندی که دارای یکی از مدارک دیپلم ‪،‬کارشناسی ‪،‬کارشناسی ارشد‬ ‫و دکتری در رشته های مندرج در این ا گهی‪ ،‬از بین جوانان مومن‪ ،‬متعهد و عالقه مند به حرفه نظامی گری و رزمندگی دارای روحیه انقالبی‪ ،‬والیتمداری‪ ،‬سلحشوری‪ ،‬استکبارستیزی‪ ،‬از جان گذشتگی‪ ،‬ایثارگری و بسیجی‪،‬‬ ‫جهت انجام خدمت‪  ‬در تمامی پایگاه های واقع در جغرافیای کشور عزیزمان ایران اسالمی همرزم می پذیرد‪.‬‬ ‫الف) شرایط عمومی‬ ‫‪ -1‬متدین به دین اسالم و تابعیت جمهوری اسالمی ایران‪( .‬التزام عملی به فرایض دینی و ا گاهی داشتن به احکام شرعی در حد نیاز و قرائت‬ ‫و روان خوانی قران کریم)‬ ‫‪ -2‬التزام عملی به احکام اسالمی و قوانین جمهوری اسالمی ایران و رعایت موازین اخالق اسالمی‪.‬‬ ‫‪ -3‬اعتقاد و التزام عملی به والیت مطلقه فقیه‪.‬‬ ‫‪ -4‬نداشتن سابقه عضویت و هواداری احزاب‪ ،‬گروه ها و سازمان های سیاسی‪.‬‬ ‫‪ -5‬داشتن حسن شهرت و عدم سوء پیشینه کیفری‪.‬‬ ‫‪ -6‬نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی‪.‬‬ ‫‪ -7‬داشتن سالمت روانی و جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر برابر گواهی اداره بهداشت و درمان نیروی دریایی ‪.‬‬ ‫‪ -8‬سپردن تعهد کافی مبنی بر پرداخت دو برابر هزینه های دوره اموزشی در صورت استعفاء یا اخراج برابر قوانین ومقررات ارتش جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪.‬‬ ‫‪ -9‬شرایط سنی‪:‬‬ ‫‪ :9-1‬حدا کثر سن داوطلبان با مدرک دکترای تخصصی ‪ 35‬سال تمام می باشد‪.‬‬ ‫‪ :2-9‬حداکثر سن داوطلبان با مدرک دکترا ‪ 30 ‬سال تمام می باشد‪.‬‬ ‫‪ :3-9‬حدا کثر سن داوطلبان با مدرک کارشناسی ارشد ‪ 29‬سال تمام می باشد‪.‬‬ ‫ج ‪ :‬تخصص های افسری ماده ‪ 33‬قانون اجا مورد نیاز(پیمانی پنج ساله)‬ ‫‪ :4-9‬حدا کثر سن داوطلبان با مدرک کارشناسی ‪ 28‬سال تمام می باشد‪.‬‬ ‫‪ :5-9‬حداکثر سن داوطلبان با مدرک دیپلم (کارمند تجربی) ‪ 30‬سال تمام می باشد‪.‬‬ ‫(مدت خدمت دوره ضرورت به حدا کثرسن داوطلب اضافه می گردد‪ .‬فرزندان معظم شهداء‪ ،‬ازادگان ازکار افتاده کلی و جانبازان ازکارافتاده کلی‬ ‫از شروط سن و معدل معاف می باشند)‬ ‫‪ -10‬برای داوطلبان استخدام پیمانی مرد داشتن کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم غیر پزشکی یا دفترچه اماده به خدمت (بدون‬ ‫مهر غیبت) که تاریخ اعزام ان بعد از اسفند ماه سال ‪ 1398‬باشد‪ ،‬الزامی است ‪.‬‬ ‫‪ -11‬نداشتن تعهد خدمت به سایر سازمان ها و ارگان های دولتی و بخش خصوصی‪.‬‬ ‫‪ -12‬داشتن حداقل معدل ‪ 13‬در مقطع کارشناسی‪/‬کارشناسی ارشد مربوط به افسران و کارمندان علمی پیمانی (در رشته های مهندسی) و حداقل‬ ‫معدل ‪ 14‬در رشته های بهداشتی‪.‬‬ ‫‪ -13‬داشتن حداقل معدل ‪ 13‬در مقاطع دیپلم‪.‬‬ ‫‪ -14‬موفقیت در ازمون ورودی‪ ،‬معاینات پزشکی ‪ ،‬امادگی جسمانی و صالحیت های گزینشی ‪.‬‬ ‫‪ -15‬ضمنا جهت داوطلبان رشته های کارمندی تجربی ‪ ،‬قبولی در ازمون عملی‪/‬مهارت ‪ ‬از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد‪.‬‬ ‫ب) شرایط اختصاصی استخدام‬ ‫دارا بودن مدرک تحصیلی متناسب برای تخصص های علمی‪ ،‬بهداشتی‪ ،‬فنی و افسری ماده ‪ 33‬به شرح مندرج در برابر هر تخصص‪.‬‬ ‫دارا بودن دیپلم مورد تایید وزرات اموزش و پرورش مرتبط با تخصص های کارمند تجربی و ارائه گواهینامه مهارت ‪ ‬فنی ازمرا کز اموزش فنی و‬ ‫ه ‪ :‬تخصص های کارمند علمی مورد نیاز (پیمانی ‪ 6‬ساله)‬ ‫ردیف‬ ‫تخصص‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫تعداد‬ ‫جنسیت‬ ‫ردیف‬ ‫تخصص‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫‪1‬‬ ‫مهندسیالکترونیک(مخابراتجنگال)‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ 4‬نفر‬ ‫مرد‬ ‫‪1‬‬ ‫متصدی امور انتظامات‬ ‫بانوان‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫‪2‬‬ ‫مهندسی الکترونیک‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫‪1‬نفر‬ ‫مرد‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناسی ارشد زبان انگلیسی‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫‪۴‬‬ ‫مهندسی رایانه ( نرم افزار )‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ 6‬نفر‬ ‫مرد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مهندسی رایانه (سخت افزار)‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫مرد‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مهندسی مکانیک‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫مرد‬ ‫و‪ :‬تخصص های کارمند تجربی مورد نیاز (پیمانی ‪ 6‬ساله)‬ ‫‪7‬‬ ‫مهندسی مخابرات جنگال‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ 7‬نفر‬ ‫مرد‬ ‫د ‪ :‬تخصص های کارمند علمی بهداشتی مورد نیاز (پیمانی ‪ 6‬ساله)‬ ‫تعداد‬ ‫محل خدمتی‬ ‫جنسیت‬ ‫ردیف‬ ‫تخصص‬ ‫‪   ‬مدرک تحصیلی‬ ‫تعداد‬ ‫محل خدمتی‬ ‫جنسیت‬ ‫‪17‬‬ ‫شوفاژکار‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫سیرجان‬ ‫مرد‬ ‫کنارک ‪-‬‬ ‫بندرعباس‬ ‫زن‬ ‫‪18‬‬ ‫کاربر جرثقیل ‪20‬تا ‪30‬تن‬ ‫دیپلم‬ ‫نوشهر‬ ‫مرد‬ ‫‪19‬‬ ‫کمک تعمیرکار موتور های‬ ‫بنزینی و دیزلی‬ ‫دیپلم‬ ‫برنامه نویس سیستم های‬ ‫نرم افزار رایانه‬ ‫کارشناس‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫بندر عباس‬ ‫مرد‬ ‫کارشناس تعمیرات تجهیزات‬ ‫(الکترونیک)‬ ‫کارشناس‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫بندر عباس‬ ‫مرد‬ ‫حرفه ای در راستای رشته ثبت نامی الزامی می باشد‪.‬‬ ‫برای تخصص های فنی مندرج در بند «و» دارا بودن مدرک فنی حرفه ای معتبر یا سابقه کار معتبر در همان حوزه تخصصی الزامی می باشد‪.‬‬ ‫جهت تخصص کمک کار بهداشتی‪ ،‬داستن مدرک معتبر کمک بهیاری یا کمک پرستاری الزامی می باشد‪.‬‬ ‫جهت تخصص بهیاری‪ ،‬داشتن مدرک معتبر بهیاری الزامی می باشد‪.‬‬ ‫داوطلبانی که سابقه خدمت قراردادی در نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران داشته باشند‪ ،‬در صورت داشتن شرایط‬ ‫عمومی استخدام و طی نمودن مراحل استخدام ‪ ،‬از اولویت برخوردار هستند‪.‬‬ ‫برای استخدام در کلیه تخصص ها‪ ،‬فرزندان معظم شهدا‪ ،‬فرزندان ایثارگران‪ ،‬فرزندان کارکنان نیروهای مسلح‪ ،‬داوطلبان بومی و دارندگان‬ ‫سابقه بسیجی فعال از اولویت هایی برخوردار خواهند شد‪.‬ضمنا می بایست هنگام ثبت نام اصل و روگرفت نامه معتبر از مراجع ذیصالح دال بر‬ ‫مشمولیت خود را ارائه نمایند‪.‬‬ ‫حافظان کل قران کریم در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی استخدام در اولویت هستند‪.‬‬ ‫پذیرفته شدگان پس از استخدام از نظر محل خدمتی تابع مقررات جاری نیروی دریایی راهبردی ارتش خواهند بود و در صورت نیاز‪ ،‬بنا به‬ ‫صالحدید نیروی دریایی به هر منطقه یا پایگاهی انتقال خواهند یافت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫افرادی که قبال یک بار به صورت پیمانی در نیروهای مسلح خدمت نموده اند و پس از پایان مدت تعهد از خدمت منفک گردیده اند‪ ،‬نمی توانند‬ ‫مجددا پیمانی ثبت نام نمایند‪.‬‬ ‫‪ ‬شماره تلفن های ‪021-77226003‬و ‪021-77226007‬در وقت اداری اماده هرگونه پاسخگویی است‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫بندر عباس‬ ‫کنارک–بندرعباس‬ ‫مرد‬ ‫مرد‬ ‫‪20‬‬ ‫متصدیلباسشویی‪ ‬خشکشویی‬ ‫دیپلم‬ ‫‪  2‬نفر‬ ‫بندرعباس‪-‬‬ ‫سیرجان‬ ‫مرد‬ ‫‪21‬‬ ‫متصدی رادیاتور ساز‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫بندر عباس‬ ‫مرد‬ ‫‪22‬‬ ‫مهماندار‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫بندر عباس ‪-‬‬ ‫کنارک‬ ‫مرد‬ ‫‪23‬‬ ‫تعمیر کار برق سنگین‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫کارخانجات بندر‬ ‫عباس‬ ‫مرد‬ ‫‪2۴‬‬ ‫تعمیرکار‪  ‬بدنه قایق ها ی‬ ‫فایبر گالس‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫کارخانجات بندر‬ ‫عباس‬ ‫مرد‬ ‫‪25‬‬ ‫تعمیرکار الکترونیک‬ ‫عمومی (برق سنگین)‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫کارخانجات بندر‬ ‫عباس‬ ‫مرد‬ ‫تعمیرکار جعبه دنده‬ ‫ماشین های سنگین‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫کارخانجات بندر‬ ‫عباس‬ ‫مرد‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫کارخانجات بندر‬ ‫عباس‬ ‫مرد‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫کارخانجات بندر‬ ‫عباس‬ ‫مرد‬ ‫کارخانجات بندر‬ ‫عباس‬ ‫مرد‬ ‫مرد‬ ‫ردیف‬ ‫تخصص‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫تعداد‬ ‫محل خدمتی‬ ‫جنسیت‬ ‫‪1‬‬ ‫اتش نشان متخصص‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫کنارک ‪-‬‬ ‫بندرعباس‬ ‫مرد‬ ‫‪2‬‬ ‫ارایشگر‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫بندر عباس‬ ‫– جاسک –‬ ‫کنارک‬ ‫مرد‬ ‫‪3‬‬ ‫ارماتور بند‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫جاسک‬ ‫مرد‬ ‫‪۴‬‬ ‫اشپز‬ ‫دیپلم‬ ‫‪6‬نفر‬ ‫بندر عباس –‬ ‫منجیل‬ ‫مرد‬ ‫‪26‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اهنگر و جوشکار‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫بندر عباس‬ ‫– جاسک‬ ‫‪-‬کنارک‬ ‫مرد‬ ‫‪27‬‬ ‫تعمیرکار سیستم های‬ ‫برقی(برق سنگین)‬ ‫‪6‬‬ ‫بنا‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫کنارک‬ ‫مرد‬ ‫‪28‬‬ ‫تعمیرکار ماشینهای‬ ‫الکتریکی(برق سنگین)‬ ‫دیپلم‬ ‫‪7‬‬ ‫تراشکار ماهر‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫بندر عباس ‪-‬‬ ‫کنارک‬ ‫مرد‬ ‫‪29‬‬ ‫تعمیرکار و راهبر دیزل ژنراتور‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫تعمیرکار ترمز وکالچ‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫بندر عباس‬ ‫‪  -‬کنارک‬ ‫مرد‬ ‫‪30‬‬ ‫تعمیرکارموتوربنزینیودیزلی‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫کارخانجات بندر‬ ‫عباس‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫جاسک‬ ‫مرد‬ ‫‪31‬‬ ‫تعمیرکار سیستم سکان و‬ ‫هیدرولیک‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫کارخانجات بندر‬ ‫عباس‬ ‫مرد‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫منجیل‬ ‫مرد‬ ‫‪32‬‬ ‫تعمیرکاراموربرقیتاسیسات‬ ‫وداکها(برقسنگین)‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫کارخانجات بندر‬ ‫عباس‬ ‫مرد‬ ‫بندر عباس‬ ‫مرد‬ ‫‪33‬‬ ‫تست کپسول فشار قوی‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫زن‬ ‫کارخانجات بندر‬ ‫عباس‬ ‫مرد‬ ‫‪3۴‬‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫مرد‬ ‫مرد‬ ‫تعمیر کار دستگاه های‬ ‫الکترونیکی ابزار دقیق‬ ‫کارخانجات بندر‬ ‫عباس‬ ‫‪35‬‬ ‫تعمیرکار‪  ‬پمپ‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫کارخانجات بندر‬ ‫عباس‬ ‫مرد‬ ‫‪36‬‬ ‫تعمیرکار توربین گاز‬ ‫شناورها‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫کارخانجات بندر‬ ‫عباس‬ ‫مرد‬ ‫‪37‬‬ ‫متخصص سیستم‬ ‫نیوماتیکی فشار قوی‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫کارخانجات بندر‬ ‫عباس‬ ‫مرد‬ ‫ردیف‬ ‫تخصص‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫تعداد‬ ‫محل خدمتی‬ ‫جنسیت‬ ‫‪1‬‬ ‫بینایی سنجی‬ ‫کارشناس‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫بندرعباس‬ ‫مرد‪-‬زن‬ ‫‪2‬‬ ‫پرستاری عمومی‬ ‫کارشناس‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫جاسک – کنارک‬ ‫– امادگاه جنوب‬ ‫(سیرجان)‬ ‫مرد‪-‬زن‬ ‫‪3‬‬ ‫مهندسی بهداشت‬ ‫حرفه ای‬ ‫کارشناس‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫کارخانجات بندر‬ ‫عباس ‪ -‬کنارک‬ ‫مرد‬ ‫‪۴‬‬ ‫مهندسی بهداشت‬ ‫محیط‬ ‫کارشناس‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫بندر عباس‬ ‫مرد‬ ‫‪5‬‬ ‫بهیار‬ ‫دیپلم بهیاری‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫بندر عباس ‪ -‬تهران‬ ‫زن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پزشک‪  ‬عمومی‬ ‫دکترا‬ ‫‪2‬نفر‬ ‫کنارک ‪ -‬جاسک‬ ‫مرد‪ -‬زن‬ ‫‪9‬‬ ‫تعمیرکار دستگاه های‬ ‫ابشیرین کن‬ ‫‪7‬‬ ‫دامپزشکی عمومی‬ ‫دامپزشک‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫جاسک‬ ‫مرد‬ ‫‪10‬‬ ‫تعمیرکار دستگاه های‬ ‫حرارتی‬ ‫دیپلم‬ ‫‪8‬‬ ‫روانشناسی بالینی‬ ‫کارشناس ارشد‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫بندر عباس‬ ‫زن‬ ‫‪11‬‬ ‫تعمیرکار سیستم های حرارت‬ ‫مرکزی و تهویه مطبوع‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫‪9‬‬ ‫پزشک طب کار‬ ‫پزشکمتخصص‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫تهران‬ ‫مرد‪ -‬زن‬ ‫‪12‬‬ ‫کمک کار بهداشتی‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫تهران ‪ -‬انزلی‬ ‫‪10‬‬ ‫علوم تغذیه‬ ‫کارشناس‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫بندر عباس – مرکز‬ ‫اموزش سیرجان‬ ‫مرد‬ ‫‪13‬‬ ‫راننده خودرو باالبر( پایه یکم )‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫بندر عباس‬ ‫‪11‬‬ ‫مامایی‬ ‫کارشناس‬ ‫‪2‬نفر‬ ‫جاسک ‪ -‬رشت‬ ‫زن‬ ‫‪1۴‬‬ ‫رانندهخودرومخصوصلیفتراک‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫بندر عباس‬ ‫مرد‬ ‫‪12‬‬ ‫هوشبری‬ ‫کارشناس‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫بندر عباس‬ ‫زن‬ ‫‪15‬‬ ‫راننده غلطک‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫بندر عباس ‪-‬‬ ‫جاسک‬ ‫مرد‬ ‫‪13‬‬ ‫روانشناسی مشاوره ‪ ‬‬ ‫کارشناس‬ ‫ا نفر‬ ‫جاسک‬ ‫مرد‪ -‬زن‬ ‫‪16‬‬ ‫راننده ویژه پایه یک‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 4‬نفر‬ ‫بندر عباس‬ ‫مرد‬ ‫ز) امتیازها‬ ‫‪-1‬پرداخت حقوق و مزایا برابر قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت‬ ‫‪-2‬پذیرفته شدگان از کارت اعتباری حکمت و سایر خدمات رفاهی برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫‪-3‬همسر و فرزندان پذیرفته شدگان به عنوان افراد تحت تکفل انان منظور و از تسهیالت بیمه خدمات درمانی و بیمه عمر برابر ضوابط‬ ‫برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫ح) مدارک مورد نیاز برای ثبت نام‬ ‫‪ -1‬همراه داشتن اصل و روگرفت شناسنامه و کارت ملی‬ ‫‪ -2‬یک برگ روگرفت از مدرک تحصیلی(دارندگان مدارک دکترا مقاالت‪ ،‬تحقیقات و فعالیت های علمی خود را به همراه داشته باشند) ‪ ‬‬ ‫‪ -3‬یک برگ روگرفت از مدرک فنی و حرفه ای برای متقاضیان استخدام بند «و» به تناسب موارد مندرج در جدول های تخصص و روگرفت‬ ‫مدرک بهیاری و کمک کار بهداشتی جهت متقاضیان ثبت نام در این تخصص ها‪.‬‬ ‫‪ -4‬اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی یا دفترچه اماده به خدمت ( بدون مهر غیبت ) با تاریخ اعزام بعد از اسفند ماه‬ ‫سال ‪1398‬‬ ‫‪ -5‬دو قطعه عکس ‪ 3 ×4‬جدید‬ ‫‪ -6‬اصل و روگرفت نامه بنیاد شهید برای فرزندان معظم شهدا و جانبازان‬ ‫‪ -7‬ارائه مدرک معتبر برای فرزندان خانواده های ایثارگران و نیروهای مسلح‬ ‫ت) نحوه ثبت نام‬ ‫الف) ثبت نام از داوطلبان به صورت حضوری انجام می شود و به مدارکی که با پست ارسال شود‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ب) داوطلبان برای ثبت نام با مدارک پیش گفته از تاریخ ‪ 98/9/16‬تا تاریخ ‪ ( 98/10/2‬به استثنای روزهای جمعه و تعطیالت رسمی)‪  ‬از‬ ‫ساعت ‪  8‬تا ‪ 13‬با توجه به محل سکونت خود به یکی از نشانی های زیر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫پ ) تاریخ امتحان علمی برای داوطلبین افسری ماده ‪ 33‬و گروه علمی و بهداشتی در مورخه ‪( 98/10/6‬روز جمعه) راس ساعت ‪ 9‬صبح‬ ‫در ستاد نداجا – تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ج)با توجه محدویت سهمیه واگذاری به محض تکمیل ظرفیت پذیرش‪ ،‬از ثبت نام مابقی متقاضیان خودداری بعمل می اید ‪.‬‬ ‫ت ) در صورت قبولی هر یک از داوطلبین ماده ‪ 33‬و گروه بهداشتی در ازمون علمی و‪  ‬نفرات متقاضی کارمند تجربی ( پیمانی ) معاینات‬ ‫و مصاحبه وازمون مهارت انان از تاریخ ‪ 1398/10/14‬الی ‪ 1398/10/30‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫تهران‪ ،‬میدان رسالت‪ ،‬انتهای خیابان نیروی دریایی‪ ،‬مدیریت گزینش و اسـتـخـدام نیروی دریایی‪،‬‬ ‫تلفن ‪ 77226003‬و ‪021 - 77226007‬‬ ‫بندرعباس‪ ،‬جاده اسکله شهید باهنر‪ ،‬جنب درمانگاه تخصصی نیروی دریایی‪ ،‬شعبه استخدام‪ ،‬تلفن‪ ،076-33423009‬داخلی‪2055‬‬ ‫تلفن ‪ ، 42524033 -19‬داخلی ‪3036‬‬ ‫بوشهر‪ ،‬پایگاه دریایی بوشهر‪ ،‬درب دوم دژبان‪ ،‬شعبه استخدام‬ ‫بندرجاسک‪ ،‬جنب میدان شهدا‪ ،‬منطقه دوم والیت نیروی دریایی ارتش جمهوی اسالمی ایران‪ ،‬دایره استخدام‪،‬‬ ‫تلفن ‪  076 - 42520682‬‬ ‫چابهار‪ ،‬کنارک‪ ،‬منطقه سوم نیروی دریایی ارتش ج‪ .‬ا‪ .‬ا‪ ،‬جنب درب دژبان‪ ،‬دفتر گزینش و استخدام نداجا‪،‬‬ ‫تلفن‪  312145‬و ‪ 312922‬و ‪054 - 31242006‬‬ ‫نوشهر‪ ،‬خیابان شهید عمادالدین کریمی‪ ،‬دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)‪ ،‬دفتر استخدام‪،‬‬ ‫تلفن ‪011 - 52353083‬‬ ‫رشت‪ ،‬پل عراق‪ ،‬خیابان رسالت‪ ،‬انتهای منازل سازمانی نیروی دریایی‪ ،‬جنب مجتمع باران‪ ،‬دفتر استخدام‪ ،‬تلفن ‪013- 33339975‬‬ ‫تلفن ‪061 - 53531835‬‬ ‫خرمشهر‪ ،‬پایگاه نیروی دریایی‪ ،‬نیروی انسانی‪ ،‬شعبه استخدام‪،‬‬ ‫‪ ‬تلفن ‪034- 3203567‬‬ ‫سیرجان‪ ،‬بلوار امام رضا(ع) ‪  ،‬امادگاه ناوگان جنوب نداجا‪ ،‬درب لنگر‪  ،‬شعبه گزینش و استخدام ‪،‬‬ ‫مشهد‪ ،‬انتهای کوه سنگی هشت‪ ،‬مجتمع تشریفات میالد نداجا‪ ،‬دفتر نمایندگی نیروی دریایی‪ ،‬تلفن‪051- 38598300 - 38598811‬‬ ‫تلفن ‪071 - 32286313‬‬ ‫شیراز‪ ،‬میدان اطلسی‪ ،‬نبش خیابان فروغی ‪ ،‬روبروی بانک سپه ‪ ،‬دفتر نمایندگی نیروی دریایی‪،‬‬ ‫اصفهان‪،‬خارتش‪،‬سهراهحکیمنظامی‪،‬خصفه‪،‬نرسیدهبهاتکاءجنب کانونبازنشستگاننیروهایمسلح‪،‬دفترنمایندگینیرویدریایی‪،‬‬ ‫تلفن ‪031-36202146‬‬ ‫کرمانشاه‪،‬سهراهحافظیه‪،‬بلوارشهیدغیرتمند‪،‬نرسیدهبهبانکحکمتایرانیان‪،‬دفترنمایندگینیرویدریایی‪ ،‬تلفن‪083- 38395093   ‬‬ ‫تلفن ‪041 -35414136‬‬ ‫تبریز‪ ،‬خیابان ازادی‪ ،‬جنب بیمارستان ارتش‪ ،‬دفتر نمایندگی نیروی دریایی‪،‬‬ ‫خرم اباد‪ ،‬خیابان‪60‬متری‪ ،‬پل مدیریت‪ ،‬نبش افالک‪،‬ساختمان بنیاد نخبگان(طبق همکف)‪ ،‬دفتر نمایندگی نیروی دریایی‪،‬‬ ‫تلفن ‪066 - 33213586‬‬ ‫سنندج‪ ،‬میدان مولوی کرد‪ ،‬سه راه صفری‪ ،‬ساختمان شماره ‪ 3‬استانداری‪ ،‬طبقه اول‪ ،‬دفتر نمایندگی نیروی دریایی‪،‬‬ ‫تلفن ‪087 - 33246646‬‬ ‫تلفن ‪017- 32686023‬‬ ‫گرگان‪ ،‬به سمت جاده اق قال‪،‬جنب ترمینال‪،‬پشت جایگاه سی ان جی دفتر نمایندگی نیروی دریایی‪،‬‬ ‫تلفن ‪038 - 33354941‬‬ ‫شهرکرد‪ ،‬گودال چشمه‪ ،‬بلوار ‪ 13‬ابان‪ ،‬سازمان دانش اموزی‪ ،‬دفتر نمایندگی نیروی دریایی‪،‬‬ ‫تلفن ‪035 - 35236390‬‬ ‫یزد‪  ،‬امام شهر‪ ،‬بلوار کارگر‪ ،‬خیابان باهنر شمالی‪ ،‬پالک ‪ ،2‬دفتر نمایندگی نیروی دریایی‪،‬‬ ‫تلفن ‪086 - 44248044‬‬ ‫ارا ک‪ ،‬خیابان شهید بهشتی (عباس اباد) جنب امامزاده‪ ،‬دفتر نمایندگی نیروی دریایی‪،‬‬ ‫تلفن ‪023 – 33331528‬‬ ‫سمنان‪ ،‬بلوار ولی عصر‪ ،‬روبروی پارک سنگی‪ ،‬دفتر نمایندگی نیروی دریایی‪،‬‬ ‫بجنورد‪ ،‬خیابان امام خمینی (ره)‪ ،‬روبروی پمپ بنزین‪ ،‬خ مالصدرا‪ ،‬بن بست اول سمت چپ‪ ،‬طبقه دوم‪ ،‬دفتر نمایندگی نیروی دریایی‪،‬‬ ‫تلفن ‪058 – 32262171‬‬ ‫اردبیل‪،‬شورابیلنمایشگاهبینالمللیاردبیلساختمانهمیاریشهرداریطبقهاولدفترنمایندگی گزینشواستخدامنداجادراستاناردبیل‬ ‫تلفن ‪04533593869‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 23‬اذر ‪ 17-1398‬ربیع الثانی‪ 14-1441‬دسامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1180‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استخدام ‪ -‬اصفهان‬ ‫یک شرکت نرم افزاری جهت تکمیل کادر پشتیبانی خود‬ ‫در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫پشتیبان نرم افزار‬ ‫●اشنا به کامپیوتر و ‪●office‬برقراری ارتباط موثر با‬ ‫مشتریان●پیگیر و منظم‬ ‫●متعهد و مسئولیت پذیر‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪rayantaraz@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬البرز‬ ‫سایت مرجع صنایع غذایی و کشاورزی ایران‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد با انرژی و انگیزه و توانمند‬ ‫با شرایط و حقوق و مزایای مناسب دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس نرم افزار‬ ‫● کارشناس یا کارشناس ارشد‬ ‫●تسلط در برنامه نویسی ( ‪ASP.net (Front End - Back‬‬ ‫‪ End‬یا ‪●PHP‬دارای تجربه کاری حداقل سه سال و ارائه‬ ‫نمونه کار● تمام وقت ‪ ،‬پاره وقت●همکاری بلند مدت‬ ‫●با فضای رشد برای کلیه افراد و کار بست‬ ‫شیوه های نوین کسب و کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪foodkeys@live.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬خراسان رضوی‬ ‫یک شرکت بازرگانی بین المللی جهت واحد ‪ IT‬خود‬ ‫در دفتر مرکزی خود از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس کامپیوتر‬ ‫●‪ 1‬نفر خانم● مسلط به نرم افزارهای طراحی‬ ‫ ‬ ‫و فتوشاپ و ‪● 3D‬تسلط کافی در فعالیت در شبکه های‬ ‫مجازی و دارای خالقیت باال در طراحی‬ ‫●حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری مفید‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫به شماره واتساپ زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪09155009577‬‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬مشهد بلوار احمد اباد بلوار رضا‬ ‫■□■‬ ‫مجموعه اموزشی عارف جهت تکمیل کادر خود از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫شرایط و مهارت های پایه‪:‬‬ ‫●اشنایی با ‪word press، html, css‬‬ ‫●ساعت کاری ‪ 10‬تا ‪ 18‬می تواند با توجه به شرایط‬ ‫متقاضی می تواند قابل تغییر باشد‪●.‬به صورت پروژه ای‬ ‫هم می تونیم همکاری داشته باشیم‬ ‫●حقوق و مزایای خوب و مناسب با توانمندی ها‬ ‫●امکان اموزش مهارت های ویژه حین کار‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه و اطالعات خود را‬ ‫به شماره تلگرام یا واتس اپ زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫تلگرام ‪09302834377‬‬ ‫واتساپ ‪09302834377‬‬ ‫‪aref-group.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت ساینا ارتباط جهت تکمیل کادر خود از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس ‪ PHP‬و اندروید‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪fighterday7@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫رادار فراتک هوشمند جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس جاوا ‪EE‬‬ ‫●تسلط بر ‪Core Java , Java EE‬‬ ‫●تسلط بر فریمورکهای ‪JSF or Spring MVC or Struts‬‬ ‫●اشنایی یا تسلط در توسعه وب سرویسهای‬ ‫‪● REST,SOAP‬اشنایی یا تسلط بر مفاهیم و ابزارهای‬ ‫برنامه نویسی تحت وب (‪HTML، JavaScript، CSS،‬‬ ‫‪●)...،jQuery‬بانک های اطالعاتی●اشنایی یا تسلط بر‬ ‫مفاهیم مدل سازی و طراحی بانک های اطالعاتی‬ ‫●تجربه کاری با‪ LESS‬یا ‪SASS‬‬ ‫●اشنایی یا تسلط بر مفاهیم پیاده سازی بانک های‬ ‫اطالعاتی●اشنایی یا تسلط بر معماری پایگاه داده و‬ ‫مباحث نرمال سازی●طراحی و مهندسی نرم افزار‬ ‫●برخورداری از دانش و تجربه کافی در زمینه برنامه نویسی‬ ‫و طراحی شیءگرا●توانایی ارزیابی‪ ،‬انتخاب و استفاده‬ ‫بهینه از الگوریتم ها و ساختمان داده های پایه جهت‬ ‫حل مسئله●اشنایی کافی با مفاهیم معماری نرم افزار و‬ ‫معمار ی های چند الیه و توزیع شده‬ ‫●توانایی برقراری ارتباط با سایر نقش های‬ ‫چرخه تولید نرم افزار●اشنایی با زبان انگلیسی‬ ‫●روابط عمومی باال●اشنایی و تسلط به سایر زبان های‬ ‫برنامه نویسی امتیاز محسوب می شود‪●.‬حقوق و مزایای‬ ‫مناسب بستگی به مهارت و توانایی فرد●بیمه‬ ‫●موقعیت شغلی مناسب●اموزش رایگان‬ ‫●ارتقا رتبه●مدیریت پروژه مطابق استاندارد های روز دنیا‬ ‫●امکان حضور بصورت کاراموزی نیز فراهم است‬ ‫کارشناس دیجیتال مارکتینگ‬ ‫●مسلط به شبکه های اجتماعی (مشابه تلگرام و‬ ‫اینستاگرام)●دارای روابط عمومی باال و پرانرژی‬ ‫●تسلط کامل به جذب مخاطب در شبکه های‬ ‫اجتماعی●اشنایی با تولید محتوا‬ ‫●توانایی باال در پیگیری امور به صورت کامل (صفر تا صد)‬ ‫●اشنایی با نرم افزار های گرافیک و طراحی مانند‬ ‫فتوشاپ●اشنایی با مدیریت به شبکه های مجازی ‪،‬‬ ‫پست و هشتک گذاری‬ ‫●دارای تجربه کاری مناسب در این حوزه‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫به ایمیل یا زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫● ‪ 2‬نفر●دارای روحیه ی استارتاپی‬ ‫●تسلط کامل با ‪ entityframework‬مدل کدفرست‬ ‫●اشنا به اصول نگارش و تهیه متون تبلیغاتی‬ ‫●اشنایی با ‪ css‬و ‪jquery‬‬ ‫●اشنا به تهیه محتوا برای شبکه های اجتماعی‬ ‫●تسلط کامل به استیمول سافت و ‪fastreport‬‬ ‫■□■‬ ‫●اشنا به فتوشاپ●اشنایی کامل با ویندوز‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫استخدام ‪ -‬مازندران‬ ‫●با روحیه انجام کار تیمی●اشنا با مفاهیم بازاریابی‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫شرکت نگین ارتباط اسیا‬ ‫●خودجوش‪ ،‬دقیق و پیگیر●خالق‪ ،‬پویا و با انگیزه‬ ‫‪info@hico.ir‬‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از‬ ‫●به صورت تمام وقت●حداقل مدت قرارداد یک سال‬ ‫■□■‬ ‫می باشد (تعهد شروع همکاری)‬ ‫گروه تبلیغاتی سیگنال دارای محیطی دوستانه‪،‬شاداب و‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●به افراد مبتدی با انگیزه‪ ،‬اموزش های‬ ‫خالق با قابلیت پیشرفت و یادگیری جهت تکمیل کادر‬ ‫برنامه نویس‬ ‫رایگان الزم ارائه میشود‬ ‫خود از افراد با شرایط و توانمندی های زیر برای همکاری‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫با تیم فوق العاده حرفه ای از بهترین‬ ‫‪ api-‬ساختار ‪-json‬و دیگر دانش های مرتبط‬ ‫‪info@radargps.ir‬‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫برنامه نویسان ‪ Back-End‬با سابقه کار حداقل‬ ‫●فقط ساکن نوشهر و یا چالوس‬ ‫‪reza.nazemizade@gmail.com‬‬ ‫سه سال دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●دارای سابقه کار ‪ ،‬نمونه کار●بیمه●مزایا‬ ‫یک شرکت طراحی و تولید تجهیزات مکانیکی‬ ‫برنامه نویس ارشد ‪PHP‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫●دارای تجربه کار و تسلط به ‪PHP‬‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد‬ ‫●مسلط به فریم ورک ‪Laravel‬‬ ‫‪estekhdam@neginpayment.com‬‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●مسلط به برنامه نویسی شئ گرا و مفاهیم ‪MVC‬‬ ‫■□■‬ ‫اپراتور فرز ‪cnc‬‬ ‫●توانایی کار با وب سرویس ها و ایجاد ‪Api‬‬ ‫استخدام ‪ -‬همدان‬ ‫●اقا●اشنا به نقشه خوانی ‪ ،‬تسلط بر برنامه نویسی‬ ‫●مسلط به ‪Restful Api‬‬ ‫‪●power mill‬دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫●تسلط کامل به دیتابیس ‪ MYSQL‬و طراحی انواع‬ ‫خود در استان همدان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫اپراتور فرز دستی‬ ‫دیتابیس‪ ,‬کوئری های پیچیده و‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●اقا●اشنا به نقشه خوانی●دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫بهینه سازی دیتابیس‬ ‫اپراتور و برنامه نویس ماشینکاری ‪ CNC‬تراش‬ ‫●تسلط به کار با دستگاه فرز دستی‬ ‫●تسلط به ‪ git‬و کار گروهی‬ ‫●اقا●اشنا به نرم افزار ‪ Solidwork‬و ‪Cimco‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫اشنا به ‪php unit testing●Graphql Api●:‬‬ ‫●اشنایی با فرایندهای ساخت و تولید‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫●‪HTML5●CSS3●Bootstrap‬‬ ‫●اشنا به کنترلر ‪ syntec‬و میتسوبیشی●حداقل یک سال ‬ ‫‪humanresources.fapa@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫●‪Javascript‬‬ ‫●لیسانس مکانیک●( اولویت با گرایش ساخت و تولید )‬ ‫●قابلیت یادگیری و بروز شدن سریع و استفاده از‬ ‫●اپراتور و برنامه نویس ماشینکاری ‪ CNC‬فرز●اقا تسلط به‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه طراحی و تولید انواع تابلو های‬ ‫متدهای جدید توسعه نرم افزار●تایم کاری بصورت‬ ‫نرم افزار ‪ Powermill‬و‪Solidwork‬‬ ‫صنعتی برق و انواع تابلو های کنترل صنعتی جهت‬ ‫توافقی و منعطف●حقوق و مزایا بسته به میزان توانایی و‬ ‫●تسلط به طراحی●اشنا به قالب سازی‬ ‫تکمیل کادر خود در شهرک صنعتی شیراز از افراد‬ ‫مهارت بدون محدودیت و سقف خاص‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●پرداخت بصورت کامل و بدون تاخیر●بیمه‬ ‫●لیسانس مکانیک●( اولویت با گرایش ساخت و تولید)‬ ‫کارشناس طراحی تابلو برق‬ ‫●پاداش●ناهار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫●یک نفر‪/‬اقا●ساکن شیراز●کارشناس برق قدرت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫●مسلط به مبانی برق صنعتی ‪ ،‬تابلو برق و‬ ‫ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪employment@pouyanholding.com‬‬ ‫نرم افزار ‪ePlan , Autocad Electrical , Office‬‬ ‫‪info@signalads.com‬‬ ‫●دارای سابقه کار مرتبط در زمینه تولید تابلو برق‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬یزد‬ ‫●جهت طراحی و ترسیم نقشه های مورد نیاز مطابق با‬ ‫استخدام ‪ -‬کرمان‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط‬ ‫استاندارد تعیین شده‬ ‫شرکت فناوری ارتباطات و اطالعات هایتک‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●همچنین تهیه ریز قطعات مورد نیاز جهت تولید و‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان از افراد واجد‬ ‫برنامه نویس‬ ‫مونتاژ تابلو برق‬ ‫شرایط زیر بصورت تمام وقت و استخدامی با شرایط عالی‬ ‫●اشنا به زبان برنامه نویسی ‪ C#.Net‬یا ‪java‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●اشنا به معمار ی ‪MVC‬‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫برنامه نویس وب ماهر‬ ‫●اشنا به ‪Entity Framework‬‬ ‫■□■‬ ‫●خانم و اقا ●تجربه کاری و روحیه تیمی‬ ‫●اشنا به دستورات و مدیریت پایگاه داده‬ ‫●متعهد و خالق و ایده پرداز‬ ‫●اشنا به برنامه نویسی سمت کالینت (‪Html5 ، Css3،‬‬ ‫استخدام ‪ -‬قم‬ ‫●متخصص در حداقل ‪ 3‬مهارت (‪BootStrap,Python ,‬‬ ‫‪)Bootstrap، JavaScript ، jQuery، Ajax‬‬ ‫یک شرکت نرم افزاری در جهت تکمیل نیرو‪ ،‬در حوزه‬ ‫‪) PHP, Html , CSS , laravel , React‬‬ ‫●اشنا به کار با ‪ Json‬و ‪XML‬‬ ‫برنامه نویسی سیستم های نرم افزاری در استان قم از افراد‬ ‫●طراحی گرافیکی و فرانت اند ‪Front-End‬‬ ‫●اشنا به یکی از فریم ورک های جاواسکریپت‬ ‫واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●تسلط کامل به ‪ API‬بکند ‪Back-End‬‬ ‫●اشنایی با فریم ورک طراحی ‪Bootstrap‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫●اماده همکاری با دانشجویان فعال و با مسئولیت‬ ‫●مسلط به ‪Git‬‬ ‫●به صورت تمام وقت‬ ‫بصورت همکاری تک شیفت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن های‬ ‫●دارای اخالق حرفه ای و تعهد بسیار خوب‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند سواالت و سوابق و‬ ‫زیر تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫●(مهم ترین مورد تعهد و اخالق حرفه ای و مسئولیت‬ ‫تجربیات خود را خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫تلفن ‪03536298054‬‬ ‫پذیری است در کنار تخصص)‬ ‫‪kermanitc@gmail.com‬‬ ‫موبایل ‪09217152994‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت پارسیان سپهرمهررضوان جهت تکمیل کادر‬ ‫خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس سی شارپ‬ ‫●توسعه و نگهداری نرم افزار های مدیریتی‬ ‫●توسعه و نگهداری نرم افزار های اپراتوری‬ ‫●توسعه و دیباگینگ روی الیبراری های اختصاصی‬ ‫●یادگیری سریع و به اشتراک گزاری دانش با هم تیمی ها‬ ‫●داشتن مدرک لیسانس در یکی زیر‬ ‫شاخه های علم کامپیوتر‪.‬‬ ‫●‪ 2‬سال حداقل سابقه برنامه نویسی سی شارپ ‪.‬‬ ‫● دانش در زمینه های ‪ UI‬و ‪.UX‬‬ ‫● متبحر در کار با دیتابیس‪.‬‬ ‫●دانش خوب در ضمینه طراحی ساختار برنامه‪.‬‬ ‫●تجربه کار با تولز ها و ‪ profiler‬و دیباگینگ تولز ها‪.‬‬ ‫● داشتن روحیه کار تیم‪.‬‬ ‫●تسلط در کار با گیت برنامه نویس و کاراموز ‪ NodeJs.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪m.mostafaie91@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت ماداکتو تولید کننده ی گیت های کنترل تردد‬ ‫جهت تکمیل منابع انسانی خود در ردیف های شغلی‬ ‫ذیل استخدام می نماید ‪.‬‬ ‫‪ -9101‬برنامه نویس ومسئول ‪ qc‬ا قا و خانم‬ ‫●تمام وقت● ‪3‬سال سابقه برنامه نویسی در محیط‬ ‫‪ keil‬برای میکروکنترلرهای ‪ stm32‬با ‪3‬کتابخانه‬ ‫‪spl ، cmsis، hal‬‬ ‫● مسلط به طراحی پی سی بی و ‪( qc‬ترجیحا ‪)ALTium‬‬ ‫● مسلط به سیستم عامل های _‪freeRTOS ، CMSIS‬‬ ‫‪●RTX‬تعهد کاری‬ ‫‪-9104‬برنامه نویس‪Back_End‬‬ ‫● اقا‪/‬خانم●‪4‬نفر‬ ‫●تمام وقت●مسلط به ‪C#,ASP.Net MVC,MS SQL‬‬ ‫‪Server,Dapper,Node.js‬‬ ‫●اشنا به برنامه نویسی سمت کالینت (‪Html5,Css3,‬‬ ‫‪)Bootstrap,Javascript,Jquery.Ajax‬‬ ‫●مسلط به مفاهیم شی گرایی ‪،‬‬ ‫سیستم های ‪Source control‬‬ ‫●مسئولیت پذیر و با دقت●دارای روحیه کار تیمی‬ ‫‪-9105‬برنامه نویس‪Front_End‬‬ ‫●اقا‪ /‬خانم●‪1‬نفر●تمام وقت‬ ‫●تسلط کامل بر‪JavaScript,Html5,Css3‬‬ ‫●تسلط کامل بر ‪Responsive Design‬‬ ‫●تجربه کاری در زمینه های ‪UI/UX‬‬ ‫●تجربه کاری با سیستم های ‪Source Control‬‬ ‫●اشنایی با ‪●photoshop‬مسئولیت پذیر و با دقت‬ ‫●دارای روحیه کار تیمی‬ ‫ذکر عنوان شغلی الزامی می باشد و در صورت عدم درج‬ ‫عنوان شغلی رزومه قابل بررسی نمی باشد ‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪makoeyan@madakto.net‬‬ ‫■□■‬ ‫●دارای روحیه کار تیمی●اشنایی با ‪webApi‬‬ ‫استخدام ‪ -‬فارس‬ ‫●تسلط کامل به ‪ sql‬و دستورات ان‬ ‫تخفیف بازان جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫●تسلط کامل به زبان برنامه نویسی ‪C#‬‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●تسلط کامل به برنامه نویسی ویندوز‬ ‫کارشناس تولید محتوا‬ ‫■□■‬ ‫‪mhnyazdani@gmail.com‬‬ ‫●اشنایی با برنام نویسی وب با ‪mvc‬‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫●مسلط به ‪-php‬الراول‪ ios-‬و اندروید (مهم)‬ ‫یک کارخانه مهندسی – پزشکی واقع جهت تکمیل کادر‬ ‫●اشنا به فرایندهای ساخت و تولید●حداقل یک سال ‬ ‫■□■‬ ‫◄قابل توجه کارشناسان و متخصصان فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫دپارتمان ‪ IT‬و مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار جهاددانشگاهی با توجه به قرارداد فی مابین با شرکت ها و برندهای معتبر اقدام به معرفی کارشناسان و متخصصان‬ ‫کامپیوتر ‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار به شرکت های متقاضی نموده است ‪ .‬لذا متقاضیان می بایست به ادرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن ذکر شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان انقالب اسالمی‪ ،‬ابتدای پل کالج خیابان خارک‪ ،‬پال ک‪ 26‬تلفکس‪02166747747 :‬‬ ‫بازارکار نوین‬ ‫شنبه‪ 23‬اذر ‪ 17-1398‬ربیع الثانی‪ 14-1441‬دسامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1180‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شهردار تهران در سومین همایش ‬ ‫و نمایشگاه تهران هوشمند خبر داد‬ ‫ارسال الیحه حمایت از استارتاپ ها ‬ ‫به شورای شهر‬ ‫ش ــهردار ته ــراناز ارس ــالالیحــه ایب ــهش ــورایش ــهر در‬ ‫راس ــتای حمای ــت از ش ــرکت های نو پ ــا و اس ــتارتاپ ها‬ ‫خب ــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬پیــروز حناچــی در ســومین همایش‬ ‫و نمایش ــگاه ته ــران هوش ــمند گف ــت‪ :‬در ش ــرایطی‬ ‫هس ــتیم ک ــه جمعی ــت کش ــور م ــا ج ــوان و تحصی ــل‬ ‫ک ــرده اس ــت موضوع ــی ک ــه می توان ــد ب ــرای کش ــور ی ــک‬ ‫فرصــت باشــد وا گــر برنامــه ر یــزی بــرای ان انجــام نشــود‬ ‫می توان ــد ب ــه ی ــک تهدی ــد تبدی ــل ش ــود‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬وظیف ــه م ــا در ش ــهرداری ته ــران‬ ‫ع ــالوه ب ــر ارائ ــه س ــرویس و خدمات ــی ک ــه از طری ــق ز ی ــر‬ ‫س ــاخت ها ب ــه ش ــهروندان ارائ ــه می ش ــود ایج ــاد ی ــک‬ ‫فض ــای کس ــب و کار ام ــن ب ــرای ش ــرکت های ن ــواور و نو پ ــا اس ــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایجــاد محیــط مناســب بــرای کســانی که سرویســی مطمئــن و خوب به شــهروندان‬ ‫ارائــه می کنــد از مواردیســت کــه در دســتور کار شــهرداری تهــران قــرار گرفتــه اســت در همیــن‬ ‫راس ــتا ب ــزودی الیحـ ـه ای ب ــه ش ــورای ش ــهر ته ــران ارس ــال می کنی ــم ک ــه در قال ــب ان فض ــای‬ ‫مناس ــبی ب ــرای اس ــتارتاپ ها و ش ــرکت های نو پ ــا فراه ــم خواهی ــم ک ــرد‪.‬‬ ‫شــهردار تهــران تاکیــد کــرد‪ :‬یکــی از مهمتریــن تحــوالت ســه دهــه اخیــر بــرای شــهردار ی ها‬ ‫ام ــروز در مجل ــس ش ــورای اس ــالمی در ح ــال رق ــم خ ــوردن اس ــت ل ــذا امیدوار ی ــم الیح ــه‬ ‫درامدهــای پایــدار بــرای شــهردار ی ها کــه بــه بندهــای پایانــی ان می رســد‪ ،‬نقطــه عطفــی بــرای‬ ‫ش ــهردار ی های کش ــور باش ــد‪.‬‬ ‫تهران در بین ‪ ۵۰‬شهر نواور جهان‬ ‫س ــورنا س ــتاری نی ــز در س ــومین همای ــش ته ــران هوش ــمند ک ــه در ب ــرج می ــالد ته ــران برگ ــزار‬ ‫شــد‪ ،‬شــهر هوشــمند را یــک سیســتم عامــل جدیــد عنــوان کــرد کــه روی ســخت افــزار شــهری‬ ‫مانن ــد ته ــران ق ــرار م ــی گی ــرد و کل ماهی ــت ش ــهر و کار ب ــری ان را تغیی ــر م ــی ده ــد‪.‬‬ ‫وی بــا تا کیــد بــر اینکــه شــهر هوشــمند براســاس زیســت بــوم فکــری خودمــان قابــل پیــاده ســازی‬ ‫خواه ــد ب ــود‪ ،‬گف ــت‪ :‬اکوسیس ــتم فعل ــی تاکس ــی ه ــای اینترنت ــی قاب ــل مقایس ــه ب ــا ‪ ۴‬س ــال‬ ‫پیــش نیســت و ان زمــان مــا گفتیــم کــه جلــوی ایــن اکوسیســتم کــه بــه صــورت مغــز افــزار و بــا‬ ‫اس ــتفاده از توانمن ــدی ه ــای فک ــری ایج ــاد ش ــده اس ــت را نم ــی ت ــوان گرف ــت‪.‬‬ ‫استاندار البرز در بازدید از غرفه پارک علم و فناوری البرز‪ :‬‬ ‫پارک علم و فناوری البرز در انجام ‬ ‫ماموریت خود موفق و بالنده است ‬ ‫دکتــر شــهبازی اســتاندار البــرز در بازدیــد از غرفــه شــرکت هــای دانــش بنیــان پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری البــرز در ششــمین جشــنواره و نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری اســتان‬ ‫البــرز بــا اشــاره بــه جایــگاه مهــم پــارک علــم و فنــاوری البــرز اســتان و کشــور خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری البــرز مامور یــت خــود را در توســعه فنــاوری بــه خوبــی انجــام مــی دهــد‬ ‫و در زمینــه توســعه فنــاوری و برنامــه ر یــزی بــرای توســعه شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاور‬ ‫موفــق و بالنــده اســت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز‪ ،‬ایشان در این بازدید که باحضور دکتر‬ ‫عطاء اله ربانی رئیس پارک علم و فناوری البرز صورت گرفت تاکید کرد‪ :‬دکتر ربانی رئیس‬ ‫پارک علم و فناوری البرز و تیم ایشان در حوزه ایجاد زیرساخت های فناوری استان نقش‬ ‫بسیار مهم و مثبتی را ایفا کرده اند و برنامه ریزی های درستی داشته اند‪.‬‬ ‫اســتاندار البــرز بــا اشــاره بــه راه انــدازی صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان توســط پــارک‬ ‫عل ــم و فن ــاوری اس ــتان الب ــرز ی ــاداور ش ــد‪ :‬پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز و مجتم ــع تحقیقات ــی‬ ‫مجــاور ان فضــای بســیار مناســبی بــرای توســعه فنــاوری و توســعه شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫و فنــاور اســت و اینــده ایــن اســتان را بــا توجــه بــه برنامــه ر یــزی موفــق ایــن پــارک بســیار مثبــت‬ ‫و بالنــده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر ربانــی هــم در ایــن بازدیــد بخشــی از دســتاوردهای پــارک علــم و فنــاوری البــرز را در‬ ‫حــوزه دانــش بنیــان بــرای دکتــر شــهبازی اســتاندار و هیــات همــراه تشــریح نمــود‪.‬‬ ‫در جریان بررسی دستاوردها و مشکالت شرکت های دانش بنیان در مجلس مطر ح شد ‬ ‫باید از بازار شرکت های دانش بنیان صیانت کرد‬ ‫معاون علم و فناوری رییس جمهوری نیز در‬ ‫این مراسم شرکت های دانش بنیان را خط مقدم‬ ‫مبارزهعنوان کردو گفت‪:‬برایرشداقتصاددانشبنیان‬ ‫باید از بازار این شرکت ها صیانت کرد‪.‬‬ ‫س ــورنا س ــتاری مع ــاون عل ــم و فن ــاوری ریی ــس‬ ‫جمهــوری ســه شــنبه در جر یــان بررســی دســتاوردها‬ ‫و مش ــکالت ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان در علن ــی‬ ‫مجل ــس ش ــورای اس ــالمی‪ ،‬ب ــا تش ــریح مش ــکالت‬ ‫ش ــرکت های دان ــش بنی ــان ب ــه مصوب ــه مجل ــس‬ ‫ش ــورای اس ــالمی در خص ــوص قان ــون حمای ــت از‬ ‫ش ــرکت های دان ــش بنی ــان ادام ــه داد‪ :‬ام ــروز م ــا‬ ‫‪ ۴‬ه ــزار و ‪ ۷۰۰‬ش ــرکت دان ــش بنی ــان و بی ــش از ‪۹۰‬‬ ‫ه ــزار میلی ــارد توم ــان ف ــروش ان ه ــم ب ــرای س ــال‬ ‫گذشــته داشــتیم کــه امســال رشــد بیشــتری خواهیــم‬ ‫داش ــت‪.‬‬ ‫معــاون رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه ایجــاد‬ ‫بیــش از ‪ ۳‬هــزار شــغل در ایــن بخــش گفــت‪:‬‬ ‫اســتارتاپ ها تامیــن کننــده نیــرو ی انســانی هســتند‪،‬‬ ‫بایــد بتوانیــم در زمینــه «بیــو تکنولــوژی»‪« ،‬ای ســی‬ ‫تــی»‪« ،‬نانــو و ســلول های بنیادیــن» هــم اقداماتــی‬ ‫انجــام دهیــم کــه این هــا همــه در اکوسیســتم جدیــد‬ ‫شــدنی اســت‪.‬‬ ‫حمایت از شرکت های دانش بنیان کافی نبوده است‬ ‫وز یــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری گفــت‪ :‬ا گــر‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان در شــرایط فعلــی مــورد‬ ‫حمایــت قــرار گیرنــد‪ ،‬در اینــده اقتصــاد و اســتقالل‬ ‫کشــور‪ ،‬تولیــد ثــروت و اشــتغال بــرای جوانــان را تضمیــن‬ ‫خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫منصــور غالمــی وز یــر علوم‪ ،‬تحقیقــات و فناوری‬ ‫در نشســت مجلــس شــورای اســالمی در تشــریح‬ ‫مشــکالت شــرکت های دانش بنیــان و صــدور‬ ‫مجــوز پارک هــای علــم و فنــاوری از مجلــس بــرای‬ ‫حمایــت از ایــن شــرکت ها تشــکر کــرد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫حمایــت فضــای امیــد را در میــان تحصیلکــردگان‬ ‫و دانش اموختــگان علمــی فراهــم کــرد و ایــن ّ‬ ‫توجــه‬ ‫بــرکات ز یــادی را در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫با عزم و اراده پشت سر شرکت های دانش بنیان و‬ ‫استارت اپ ها ایستاده ایم‬ ‫پزشــکیان بــا بیــان اینکــه مجلــس بــا عــزم و اراده‬ ‫پشــت ســر کســانی کــه در حــوزه شــرکت هــای دانــش‬ ‫بنیــان و اســتارت اپ هــا کار مــی کننــد‪ ،‬مــی ایســتد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ا گــر قــرار اســت در مقابــل تحر یــم هــا بایســتیم‬ ‫راه ــی ج ــز ب ــاور ک ــردن جوان ــان و دانش ــجویان م ــان‬ ‫ندار ی ــم‪.‬‬ ‫مســعود پزشــکیان پــس از ســخنان وزرای‬ ‫اقتصــاد و علــوم و همچنیــن نماینــدگان و روســای‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان در رابطــه بــا حمایــت‬ ‫از شــرکت هــای دانــش بنیــان گفــت‪ :‬قطعــا بحــث‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان و اســتارت اپ هــا‬ ‫بایــد در کشــور مــورد توجــه قــرار گیــرد‪ .‬مــا ســوالی‬ ‫مدیرعامل صندوق کارافرینی امید خبر داد‬ ‫تشکیل کمیته مشترک با استارت اپهای خالق روستایی‬ ‫مدیرعامل صندوق کارافرینی امید با اشاره‬ ‫به اینکه استفاده از ظرفیت استارت اپها برای‬ ‫بازارسازی محصوالت روستایی حائز اهمیت‬ ‫است گفت‪:‬کمیته ی مشترکی با استارت اپ های‬ ‫خالق برای توسعه روستاها در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری تس ــنیم‪ ،‬اصغ ــر نورال ــه‬ ‫زاده‪ ،‬مدیرعام ــل صن ــدوق کارافرین ــی امی ــد ب ــا‬ ‫حض ــور در نشس ــت ه ــم اندیش ــی‪ ،‬شناس ــایی و‬ ‫ب ــه کارگی ــری ظرفی ــت اکوسیس ــتم اس ــتارت اپی در‬ ‫ح ــوزه کس ــب و کاره ــای روس ــتایی‪ ،‬ب ــا اش ــاره ب ــه‬ ‫اینکــه بــرای انکــه بتوانیــم از ظرفیــت اقتصــاد خــالق‬ ‫در اقتصــاد روســتا اســتفاده کنیــم بایــد ارزش افــزوده‬ ‫بیشــتری از خالقیــت و ذهــن افــراد بــه دســت اور یــم‬ ‫گف ــت‪ :‬فناور ی ه ــای نوی ــن و اس ــتارت اپها نم ــاد‬ ‫واقع ــی اقتص ــاد خ ــالق هس ــتند‪.‬در گام نخس ــت‬ ‫می خواهی ــم کمیت ــه مش ــترکی را ب ــا هم ــکاری‬ ‫اس ــتارت اپهای ــی روس ــتایی ایج ــاد کنی ــم و ب ــه عن ــوان‬ ‫کارگ ــزار معاون ــت توس ــعه روس ــتایی ریاس ــت‬ ‫جمه ــوری‪ ،‬وزارت ارتباط ــات و اس ــتارت اپ ه ــا‬ ‫ایجــاد کنیــم تــا نشســتهای مشــترکی داشــته باشــیم‬ ‫و از ظرفی ــت اقتص ــاد خ ــالق ب ــرای توس ــعه روس ــتاها‬ ‫بهره من ــد شـــویم‪.‬‬ ‫نورال ــه زاده ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ب ــرای اس ــتفاده‬ ‫از فناور ‬ ‫یه ــای نوی ــن در محیط ه ــای روس ــتایی‬ ‫نیازمن ــد فرهن ــگ س ــازی و توس ــعه و ترو ی ــج ای ــن‬ ‫فرهن ــگ هس ــتیم اظه ــار داش ــت‪ :‬ب ــرای تحق ــق ای ــن‬ ‫ام ــر از ظرفی ــت ح ــوزه روس ــتایی جه ــاد و معاون ــت‬ ‫روس ــتایی ریاس ــت جمه ــوری اس ــتفاده می کنی ــم‬ ‫و اس ــتارت اپهای روس ــتایی ه ــم بای ــد در بح ــث‬ ‫فرهنگس ــازی ب ــه کم ــک بیاین ــد و مس ــتندات خ ــود‬ ‫را ارائ ــه دهن ــد‪.‬‬ ‫مدیرعام ــل صن ــدوق کارافرین ــی امی ــد گف ــت‪:‬‬ ‫ب ــه منظ ــور بهره من ــدی از ظرفی ــت اس ــتارت اپ ه ــا‬ ‫ب ــرای ب ــازار سازی‪ ،‬برندس ــازی و ف ــروش نیازمن ــد‬ ‫بس ــته بن ــدی و لجس ــتیک هس ــتیم‪.‬ما بای ــد فن ــاوری‬ ‫ایج ــاد کنی ــم و عرض ــه محص ــوالت روس ــتایی را‬ ‫در دس ــتور کار ق ــرار دهی ــم ول ــی ای ــن کار ب ــه ی ــک‬ ‫پل ــت ف ــرم نی ــاز دارد ک ــه ب ــرای عرض ــه و برندین ــگ و‬ ‫استقرار استارت اپ های نفتی‬ ‫در پارک فناوری منطقه ری تا پایان سال ‬ ‫وزیر نفت از استقرار اولین استارت اپ ها قبل از پایان امسال در پارک فناوری‬ ‫منطقه ری خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬بیــژن زنگنــه در حاشــیه اولیــن رویــداد توســعه فنــاوری و یــژه‬ ‫اقــالم پرمصــرف گاز کــه در محــل صنــدوق نــواوری و شــکوفایی برگــزار شــد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در شــهرکی ‪ ۲۵‬هکتاری در منطقه ری که بالاســتفاده بود‪ ،‬اســتارت راه اندازی‬ ‫پــارک فنــاوری زده شــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این شهرک شرکت های دانش بنیان و استارت اپ های حوزه‬ ‫نفتی می توانند فعالیت کنند‪.‬‬ ‫زنگنه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص زمان راه اندازی پارک‬ ‫فناوری در این منطقه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بنا داریم تا پایان امسال استارت اپ های‬ ‫فعال در حوزه نفتی را در این منطقه مستقر کنیم‪ .‬کارهای راه اندازی این پارک‬ ‫فناوری اغاز شده به طوری که در حال طراحی و معماری داخلی است‪.‬‬ ‫زنگنه در ادامه گفت‪ :‬ما در صدد هستیم صندوق پژوهش و فناوری را‬ ‫به زودی با سرمایه اولیه صد میلیون تومان راه اندازی کنیم تا به این واسطه از‬ ‫شرکت های دانش بنیان و استارت اپ های این حوزه حمایت شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تسهیالت این صندوق نه تنها به شرکت های دانش بنیان مستقر‬ ‫در پارک فناوری ری اختصاص می یابد بلکه به همه شرکت های دانش بنیان‬ ‫فعال در حوزه نفتی تخصیص پیدا می کند‪ .‬زیرا این شرکت ها از اجزای‬ ‫زیست بوم فناوری هستند و ما باید وضعیت های زیادی را برای انها ایجاد ک‬ ‫■□■‬ ‫رویداد ملی «ایده بازار خوراک و ‬ ‫نوشیدنی» برگزار می شود ‬ ‫ســـومین رویـــداد ملـــی ایده بـــازار خـــوراک و نوشـــیدنی بـــا شـــعار «فن ــاوری‬ ‫س ــالمت‪ ،‬اقتص ــاد دانـ ـش بی ــان و توس ــعه س ــالمت مل ــی» در بهم ــن م ــاه س ــال‬ ‫ج ــاری برگ ــزار م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از دانش ــگاه صنعت ــی امیرکبی ــر‪ ،‬ای ــن روی ــداد ب ــا‬ ‫هم ــکاری معاون ــت تحقیق ــات و فن ــاوری وزارت بهداش ــت‪ ،‬درم ــان و ام ــوزش‬ ‫پزش ــکی‪ ،‬س ــازمان غ ــذا و دارو‪ ،‬دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی و خدم ــات بهداش ــتی‬ ‫درمانـــی شـــهید بهشـــتی و بخـــش خصوصـــی در محـــل دانشـــگاه صنعت ــی‬ ‫امیرکبی ــر برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫هدف از برگزاری این رویداد‪ ،‬شناسایی و همسو کردن ظرفیت های‬ ‫ناشناخته در جهت حل مسائل موجود در حوزه سالمت و اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫ایده بازار خوراک و نوشیدنی در تالش است با شناسایی ایده ها و طرح های‬ ‫برتر این حوزه و هدایت ان ها به سمت جامعه سرمایه گذاران کشور‪ ،‬با حمایت‬ ‫مادی و معنوی طرح ها و در راستای تجار ی سازی انها‪ ،‬گامی موثر در مسیر‬ ‫ارتقای سالمت و اقتصاد غذایی کشور بردارد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫رویداد استارتاپی « صنعت کوک» ‬ ‫در مازندران برگزار می شود ‬ ‫بس ــته بندی محص ــول فک ــر کن ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه اس ــتارت اپ ه ــا در‬ ‫صورتــی کــه کار نیازمنــد حمایــت مالــی باشــد بایــد‬ ‫در نشس ــت ه ــای مش ــترکی ک ــه برگ ــزار خواهی ــم ک ــرد‬ ‫ب ــه ط ــور ش ــفاف اع ــالم ش ــود ت ــا ان را پیگی ــری کنی ــم‬ ‫گف ــت‪ :‬م ــدل کس ــب و کاری ک ــه ق ــرار اس ــت ب ــه‬ ‫مــردم نشــان داده شــود بایــد مشــخص شــود تــا مــردم‬ ‫ارائ ــه خدم ــات را احس ــاس کنن ــد و از طراح ــی کار‬ ‫رضای ــت داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس بازرگانی صنایع دارویی‬ ‫یک شرکت بین المللی غیر ایرانی فعال در زنجیره تامین‬ ‫خارجی قصد دارد کارشناس بازرگانی‬ ‫با مشخصات زیر استخدام نماید‪:‬‬ ‫•مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی‬ ‫• مسلط به زبان انگلیسی نوشتاری و گفتاری‬ ‫•مسلط به کامپیوتر و تجارت بین الملل‬ ‫• مسلط به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و اشنایی‬ ‫کامل با شرکت ای وارد کننده‪ ،‬تولید کننده و توزیع کننده‬ ‫از متقاضیان درخواست می گردد رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪hr.ara.co@gmail.com‬‬ ‫کــه از اقــای امیــری‪ ،‬معاونــت پارلمانــی رییــس‬ ‫جمهــور دار یــم ایــن اســت کــه چــه در بخــش تامیــن‬ ‫اجتماعــی و چــه در بخــش گمــرکات و مالیــات هــا و‬ ‫همچنیــن توجــه بــه ســرمایه گــذاری ایــن شــرکت هــا‬ ‫ایــا بــه غیــر از توجــه دولــت امــر دیگــری الزم اســت؟‬ ‫مگــر مشــکالت در ایــن بخــش هــا غیــر از دولــت بــه‬ ‫کــس دیگــری ر بــط دارد؟‬ ‫نایــب رییــس مجلــس شــورای اســالمی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ا گــر دولــت ایــن مشــکالت را کــه مشــکالت‬ ‫عمــده ایــن شــرکت هاســت‪ ،‬حــل کنــد قطعــا ایــن‬ ‫شــرکت هــا مــی تواننــد نقــش عمــده ای در اقتصــاد‬ ‫کشــور داشــته باشــند‪ .‬رییــس دولــت‪ ،‬معــاون رییــس‬ ‫جمهــور و وز یــر دولــت مــی گو یــد رتبــه مــا در کســب‬ ‫و کار بــد اســت‪ .‬ایــا وقتــی ایــن رتبــه بــد اســت نبایــد‬ ‫فضــای کســب و کار را اصــالح کنیــم؟‬ ‫نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس شــورای اســالمی با‬ ‫اشــاره بــه پیشــرفت هــای کشــور در بحــث هــای هســته‬ ‫ای و موشــکی گفــت‪ :‬مــا توانســتیم در ایــن بخــش هــا‬ ‫نــگاه مــان را ویــژه قــرار دهیــم‪ ،‬حــرف مــان را بــه کرســی‬ ‫بنشــانیم و پیشــرفت هایــی را داشــته باشــیم‪ .‬قطعــا در‬ ‫حــوزه بیوتکنولــوژی و نانوتکنولــوژی نیــز نیــاز بــه تعهــد‬ ‫سیاســی وجــود دارد و بایــد مســئوالن ارشــد مملکــت‪،‬‬ ‫جوانــان و نیروهــای فعــال در ایــن حــوزه را مــورد حمایت‬ ‫قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مجلــس امادگــی هــر نــوع‬ ‫حمایــت و همــکاری را بــا دولــت بــرای حمایــت از‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬انچــه کــه مــا‬ ‫در ایــن زمینــه الزم دار یــم‪ ،‬عــزم و اراده ملــی و اعتمــاد‬ ‫بــه جوانــان و ایجــاد بســتر بــرای حــل مشــکالت‬ ‫انهاســت‪.‬‬ ‫وزیر نفت خبر داد ‬ ‫رویداد استارتاپی حوزه « صنعت کوک» با همکاری مرکز کارافرینی دانشگاه‬ ‫مازندران برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬رویداد استارتاپی حوزه «صنعت کوک» برای‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی و ارتقای کیفی دانش و بهره گیری از ظرفیت دانشگاه ها‬ ‫و پژوهشگران‪ ،‬با همکاری مرکز کارافرینی دانشگاه مازندران برگزار می شود‪.‬‬ ‫این رویداد مهم از تاریخ ‪ ۲۴‬لغایت ‪ ۲۶‬اذر ‪ ۹۸‬در دانشگاه مازندران برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫جوایز نقدی و غیر نقدی در نظر گرفته شده برای تیم های اول تا سوم به‬ ‫ترتیب ‪ ۳ ،۵‬و ‪ ۲‬میلیون تومان خواهد بود‪ .‬به تیم خالق رویداد مبلغ ‪ ۱‬میلیون‬ ‫تومان اهدا خواهد شد‪ .‬همچنین دو تیم برتر رویداد استارتاپی در جلسه معرفی‬ ‫به سرمایه گذار در تاریخ ‪ ۱۸‬دی ماه شرکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫جذب سرپرست وکارشناس فروش (‪)B2B‬‬ ‫یک شرکت تولیدی با ‪ 40‬سال سابقه فعالیت در شرق تهران (تهرانپارس) در نظر دارد برای تکمیل کادر فروش‬ ‫خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری نماید‪.‬‬ ‫پست سازمانی‬ ‫جنسیت‬ ‫سابقه کار‬ ‫میزان تحصیالت‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫اقا‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫کارشناسی و باالتر‬ ‫سرپرست فروش‬ ‫اقا‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫کارشناسی و باالتر‬ ‫کارشناس مهندسی صنایع اقا‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‪ ،‬تسلط کامل از نظر دانشی و‬ ‫اجرایی برسیستم ها‪ ،‬روش ها‪ ،‬منابع انسانی و ‪ERP‬‬ ‫‪hr@aim.co.ir‬‬ ‫‪hr.estekhdam97@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫هلدینگ اذرگستران اسیا در راستای طرح توسعه‪ ،‬جهت تکمیل کادر خود در دفترمرکزی استان تهران‬ ‫(محدوده میرداماد) از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫اولویت استخدام با فار غ التحصیالن دانشگاه های برتر کشوری می باشد‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪HR@agaco.ir‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫تعداد‬ ‫مدیر هنری مسلط به امور طراحی و چاپ‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫کارشناس هنری و طراحی مسلط به نرم افزار ‪illistrator , photoshop,corel‬‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫کارشناس برنامه ریزی فروش‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫مدیریت صادرات مسلط به قوانین صادرات و زبان انگلیسی‬ ‫‪1‬نفر‬ ‫معاونت مالی و اداری‬ ‫‪1‬نفر‬ ‫معاونت سیستم ها و روش ها (مهندسین صنایع در اولویت می باشند)‬ ‫‪1‬نفر‬ ‫مدیر ‪ IT‬مسلط به نرم افزار راهکاران‬ ‫‪1‬نفر‬ ‫کارشناس ‪ IT‬مسلط به نرم افزار راهکاران‬ ‫‪2‬نفر‬ ‫کارشناس مالی مسلط به نرم افزار راهکاران‬ ‫‪3‬نفر‬ ‫کارشناس حسابرسی مسلط به نرم افزار راهکاران‬ ‫‪2‬نفر‬ ‫کارشناس بازرگانی مسلط به امور واردات‪/‬خرید‪/‬لجستیک‬ ‫‪3‬نفر‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت بازرگانی در حوزه قطعات یدکی خودرو‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس فروش (خانم)‬ ‫•اشنایی با کامپیوتر فعال و با انگیزه‬ ‫•روحیه کار تیمی •روابط عمومی باال‬ ‫ارسال مدارک و مشخصات به ایمیل‪:‬‬ ‫‪info.khalifeh@aagroup.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس بهداشت حرفه ای‬ ‫با سابقه کاری مرتبط در صنعت نفت‪ ،‬پاره وقت‬ ‫(شهرک صنعتی اشتیان)‬ ‫‪info@tandisrefinery.com‬‬ ‫اخبار اموزشی‬ ‫شنبه‪ 23‬اذر ‪ 17-1398‬ربیع الثانی‪ 14-1441‬دسامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1180‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس سازمان سنجش خبر داد‪:‬‬ ‫شرایط دوره سیزدهم اعالم شد؛ ‬ ‫اغاز ثبت نام در ازمون پذیرش پزشکی‬ ‫از کارشناسی از اول دی ‬ ‫جزئیات سیزدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی‬ ‫‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬دانشگاه علوم پزشکی تهران اعالم شد‪ .‬ثبت نام از اول دی ‪ ۹۸‬اغاز می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ثبت نام سیزدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی‬ ‫سال تحصیلی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬دانشگاه علوم پزشکی تهران از روز شنبه اول دی ماه ‪ ۹۸‬اغاز می شود‬ ‫و تا پایان روز سه شنبه اول بهمن ماه ‪ ۹۸‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫این ثبت نام به صورت اینترنتی صورت می گیرد و داوطلبان با مراجعه به سایت معاونت‬ ‫اموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و اسکن مدارک مشروحه می توانند نسبت به ثبت نام‬ ‫خود اقدام کنند‪ .‬هرگونه مغایرت مدارک ارائه شده با دستورالعمل موجب کان لم یکن تلقی‬ ‫شدن ثبت نام از طرف دانشگاه خواهد شد‪.‬‬ ‫شرایط ورود به دوره‪:‬‬ ‫واجد شرایط عمومی تحصیل رایگان در جمهوری اسالمی ایران‬ ‫فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته یکی از رشته های گروه های‬ ‫ازمایشی علوم تجربی و علوم ریاضی و فنی باشند‬ ‫ً‬ ‫حداکثرسندر زمانثبتنامازمون‪ ۲۵‬سالتمامباشد(صرفامتولدیناولدیماه‪ ۱۳۷۳‬و بعداز ان)‬ ‫تبصره‪ :‬مدت زمان سربازی و طرح نیروی انسانی به حداکثر سن اضافه می شود‪.‬‬ ‫دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از نظر نظام وظیفه (در مورد اقایان)‪.‬‬ ‫تبصره‪ -‬کسانی که خدمت نظام وظیفه انان حداکثر تا قبل از شروع نیمسال اول سال‬ ‫تحصیلی ‪( ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬زمان ثبت نام پس از قبولی) به اتمام می رسد می توانند به صورت‬ ‫مشروط در ازمون شرکت کنند‪ .‬در صورتی که پذیرفته شدگان در ازمون تا زمان ثبت نام کارت‬ ‫پایان خدمت دریافت نکرده باشند‪ ،‬قبولی انان کان لم یکن تلقی خواهد شد‪ .‬دانشگ ـ ـ ـ ــاه‬ ‫هیچ مسئولیتی در مورد مکاتبه با سازمان نظام وظیفه و اخذ مجوز یا مهلت ندارد‪ .‬دانشگاه‬ ‫هیچ مسئولیتی در مورد خسارات احتمالی که از این ناحیه به داوطلب وارد می شود ندارد‪.‬‬ ‫دانش اموختگان و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری عمومی و تخصصی‬ ‫(‪ )Ph.D‬از دانشگاه های سراسری و ازاد و غیره حق شرکت در ازمون را ندارند‪.‬‬ ‫دارا بودن مدرک زبان انگلیسی مطابق جدول فوق الذکر الزامی است‪.‬‬ ‫معدل کل دیپلم ‪ ۱۸‬و باالتر باشد‪ .‬تبصره‪ :‬در موارد اعالم نمره به شکل الفبایی نمره الف‬ ‫قابل قبول است‪ .‬معدل مقطع کارشناسی ‪ ۱۶‬و باالتر باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬دانشجویان مشمول ایین نامه استعدادهای درخشان در رشته های مورد پذیرش‬ ‫و برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی از بندهای مربوط به معدل معاف هستند‪.‬‬ ‫دانشجویان موضوع ایین نامه استعدادهای درخشان عبارتند از ‪:‬‬ ‫الف) برگزیدگان ازمون سراسری گروه علوم تجربی تا رتبه ‪ ۵۰۰‬کشوری در ازمون سراسری‬ ‫کنکور (با معرفی سازمان سنجش اموزش کشور)‪.‬‬ ‫ب) دارندگان مدال طال‪ ،‬نقره و برنز کشوری از المپیادهای علمی دانش اموزی (با معرفی‬ ‫وزارت اموزش و پرورش)‬ ‫ج ) برگزیدگان حائز رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره رازی‪ ،‬جشنواره های خوارزمی‬ ‫(در زمینه علوم پزشکی) با معرفی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی و گـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروه‬ ‫غیر پزشکی با معرفی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪.‬‬ ‫د)مالکانابداعیااختراعثبتشدهباتائیدمعاونتتحقیقاتو فناوریوزارتخانههایمربوطه‪.‬‬ ‫هـ ) دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی با معرفی وزارت بهداشت درمان و اموزش‬ ‫پزشکی و رشته های غیر پزشکی با معرفی وزارت علوم تحقیقات و فناوری‪.‬‬ ‫و) دانشجویان پژوهشگر برجسته به تایید شورای پژوهشی دانشگاه و براساس دستورالعملی‬ ‫که از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت تدوین و به دانشگاه ها اعالم شده است‪.‬‬ ‫ح) برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی با تایید مرکز رشد استعداهای درخشان و‬ ‫معاونت های اموزشی دانشگاهها‪.‬‬ ‫قبولی در ازمون چند مرحله ای پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی تهران‬ ‫تبصره‪ :‬دارندگان مدال طالی المپیادهای دانش اموزی از ازمون کتبی معاف هستند و‬ ‫بدون شرکت در ازمون کتبی صرفا با شرکت در ازمون مصاحبه و ارزیابی فراشناختی مورد‬ ‫ارزیابی قرار می گیرند‪ .‬دارندگان مدال های نقره و برنز این رشته ها باید در ازمون کتبی شرکت‬ ‫کنند و حداقل ‪ ۹۰‬درصد نمره اخرین فرد پذیرفته شده در ازمون کتبی را احراز کنن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد‪.‬‬ ‫(کسب حداقل نمره حد نصاب ازمون کتبی الزامی است)‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان در ازمون باید حتما فارغ التحصیل شده باشد‪ .‬کارت دانشجویی‪ ،‬ریز‬ ‫نمرات ترم اخر و غیره پذیرفته نیست‪.‬‬ ‫متقاضیان باید به طور مرتب به سایت معاونت اموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران‬ ‫مراجعه کنند و اطالعیه ها و اخبار جدید را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سایتهای اینترنتی پرشین وی و نیک صالحی‬ ‫با بیش از ‪ 15‬سال سابقه کاری جهت تکمیل کادر خود از‬ ‫نیروهای خانم جهت همکاری در بخش به روز رسانی‬ ‫اخبار و محتوای سایت بصورت دورکاری از تمام نقاط کشور‪،‬‬ ‫استخدام می نماید‪:‬‬ ‫شرایط پذیرش متقاضیان ‪:‬‬ ‫• تسلط کامل به وردپرس‬ ‫• اشنایی با وبگردی و جستجو در اینترنت‬ ‫• اشنایی با فتوشاپ‬ ‫• داشتن حداقل سن ‪ 25‬و حدا کثر ‪ 35‬سال‬ ‫• داشتن رایانه و یا لپ تاپ شخصی با سرعت مناسب‬ ‫• دسترسی به اینترنت پر سرعت در منزل‬ ‫• وقت ازاد‬ ‫میزان حقوق پرداختی‪ ،‬به صورت ماهیانه و بر اساس تعداد‬ ‫خبرها و محتوای درج شده محاسبه می گردد‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند مشخصات خود را به ایمیل‬ ‫ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪niksalehi@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پوالم برای توسعه و تکمیل نیروی انسانی خود‪،‬‬ ‫کارشناس پشتیبانی مشتریان با شرایط ذیل استخدام می کند‪:‬‬ ‫•اشنا و عالقه مند به حوزه پرداخت الکترونیک‬ ‫•روابط عمومی باال• بسیار منظم و دقیق‬ ‫• توانمند در انجام هم زمان امور مختلف‬ ‫• توانمند در پاسخگویی به تلفن و ارتباط با مشتریان‬ ‫• انگیزه برای یادگیری و پیشرفت شخصی‬ ‫•دارای روحیه کار تیمی‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنند‬ ‫‪hr@poolam.ir‬‬ ‫حذف سهمیه های کنکور عملی می شود‬ ‫رئیس سازمان سنجش اموزش کشور گفت‪ :‬کل محور‬ ‫الیحه ساماندهی سهمیه های ازمون ها بر این محور بنا‬ ‫شده که افرادی که نمرات باالتری دارند بدون قید و بند‬ ‫به رشته های مورد عالقه خود وارد شوند‪.‬‬ ‫دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با مهر افزود‪ :‬الیحه‬ ‫ساماندهی سهمیه های ورود به مقاطع مختلف اموزش‬ ‫عالی و اصالح قوانین مرتبط همانطور که از عنوانش‬ ‫مشخص است «الیحه توزیع عادالنه فرصت ها و‬ ‫امکانات تحصیلی در اموزش عالی» است‪ ،‬قصد دارد‬ ‫قید و بندها را از سر راه افراد با نمرات برتر کنکور بردارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این الیحه سهمیه های کنکوری و‬ ‫ازمون های کشور از ‪ ۱۹‬مورد به ‪ ۳‬مورد کاهش یافته است‬ ‫و سهمیه های مهمی چون بومی گزینی‪ ،‬بومی منطقه ای‪،‬‬ ‫بومی قطب و بومی ناحیه ای به دلیل مشکالت متعددی‬ ‫که برای دانشگاه های کشور ایجاد کرده بود‪ ،‬در این الیحه‬ ‫حذف شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سنجش یاداور شد‪ :‬امتیاز تسهیالت‬ ‫فرزندان هیئت علمی‪ ،‬سهمیه های قهرمانان‪ ،‬حافظان‬ ‫قران‪ ،‬بهیاری و کشاورزی نیز در این الیحه حذف شده‬ ‫اند‪ .‬همچنین سهمیه مناطق محروم هم دستخوش‬ ‫تغییرات جدی شده است و تنها بر اساس نیاز منطقه‬ ‫ای و مصوبه شورای گسترش دانشگاه ها اعمال می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در سهمیه مناطق‪ ،‬سهمیه مناطق‬ ‫‪ ۲ ،۱‬و ‪ ۳‬به دالیلی از جمله توزیع اموزشی این مناطق و‬ ‫زیرساخت های اموزشی باقی مانده است اما ان نیز به‬ ‫صورت ‪ ۵۰‬درصد به نسبت شرکت کنندگان اعمال می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خدایی خاطرنشان کرد‪ :‬سهمیه حوادث غیرمترقبه‬ ‫به دلیل زمان دار بودن و محدودیت مکانی بر قوت‬ ‫خود باقی است و در مورد المپیادی های جهانی‬ ‫سهمیه همچون گذشته است اما در مورد المپیادهای‬ ‫دانش اموزی داخل کشور دارندگان مدال طال‪ ،‬نقره یا‬ ‫برنز‪ ،‬حداکثر به میزان ‪ ۵‬درصد ظرفیت و به صورت‬ ‫ً‬ ‫مازاد‪ ،‬صرفا در رشته های مرتبط که تعیین می شود مورد‬ ‫استفاده است‪.‬‬ ‫وی تغییر مهم دیگر در سهمیه ها را تغییر در سهمیه‬ ‫ایثارگری برشمرد و گفت‪ :‬بر اساس امار ‪ ۱.۸‬درصد‬ ‫داوطلبان کنکور سراسری را ایثارگران تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫بر اساس الیحه ساماندهی سهمیه های ورود به مقاطع‬ ‫مختلف اموزش عالی سهمیه ایثارگری به صورت ‪۵‬‬ ‫درصد مازاد از ‪ ۳۰‬درصد قبلی تغییر پیدا کرده است چرا‬ ‫که معتقدیم هر امتیازی باید به صورت مازاد داده شود تا‬ ‫ظرفیت اصلی دستخوش تغییر نشود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سنجش اضافه کرد‪ :‬ضمن اینکه‬ ‫حدنصاب ایثارگران در ازمون ها از ‪ ۷۰‬درصد نمره اخرین‬ ‫نفر به ‪ ۸۵‬درصد نمره اخرین نفر تغییر کرده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬معتقدیم این الیحه در صورت‬ ‫تصویب نهایی اموزش عالی کشور را متحول می کند و‬ ‫کل دانشگاه ها در حوزه وزارت علوم و وزارت بهداشت و‬ ‫همچنین دانشگاه ازاد اسالمی و سایر دانشگاه ها از این‬ ‫موضوع منتفع می شوند‪ .‬ضمن اینکه بسیاری از افراد در‬ ‫ازمون ها احساس می کردند که با توجه به نمره خود به‬ ‫حق واقعی شان نمی رسند و احساس ظلم می کردند‪.‬‬ ‫خدایی تاکید‪ :‬هدف اصلی این الیحه این است‬ ‫که هر انچه ظرفیت یک ازمون است‪ ،‬پذیرش به صورت‬ ‫عادالنه و تنها مال ک ان یعنی نمره صورت گیرد و اگر قرار‬ ‫است امتیازی داده شود تنها به صورت مازاد بر ظرفیت‬ ‫باشد تا حق افرادی که با وضعیت علمی مناسب در‬ ‫ازمون ها شرکت می کنند ضایع نشود‪.‬‬ ‫اموزش عالی در الیحه بودجه ‪۹۹‬؛‬ ‫مشاور عالی سازمان سنجش اموزش کشور‪:‬‬ ‫پذیرش دانشجو در مراکز وابسته به‬ ‫دستگاه های اجرایی ممنوع شد‬ ‫امار نهایی ثبت نام داوطلبان‬ ‫کنکور دکتری ‪ ۹۹‬اعالم شد‬ ‫بر اساس الیحه بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬پذیرش‬ ‫و تامین اعتبار برای پذیرش دانشجوی جدید‬ ‫در مراکز و موسسات پژوهشی دولتی وابسته‬ ‫به دستگاه های اجرایی غیر از وزارتخانه های‬ ‫علوم و بهداشت ممنوع شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬بر اساس بند م تبصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره‬ ‫‪ ۹‬الیحه بودجه سال ‪ ،۱۳۹۹‬در سال ‪ ۹۹‬پذیرش‬ ‫و تامین اعتبار برای پذیرش دانشجوی جدید‬ ‫در مراکز و موسسات پژوهشی دولتی وابستـ ـ ــه‬ ‫به دستگاه های اجرایی به غیر از وزارتخانه های‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشکی ممنوع است‪.‬‬ ‫وزارتخانه های علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫و بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی نیز‬ ‫موظف هستند ظرفیت پذیرش دانشجوی‬ ‫جدید در مراکز و موسسات پژوهشی وابسته به‬ ‫خود از جمله پژوهشکده و پژوهشگاه را ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫کاهش دهند‪.‬‬ ‫همچنین در بند ن این تبصره امده است‪:‬‬ ‫«در سال ‪ 1399‬صدور مجوز برای تاسیس‬ ‫مراکز و موسسات پژوهشی دولتی جدید‬ ‫برای دستگاه های اجرایی ممنوع است‪.‬‬ ‫سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و‬ ‫استخدامی کشور با همکاری وزارتخانه های‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشکی موظفند براساس عملکرد‬ ‫موسسات پژوهشی دستگاه های اجرایی در‬ ‫خصوص ساماندهی (تمدید‪ ،‬ادغام و یا لغو‬ ‫مجوز) انها اقدام کنند‪.‬‬ ‫تکمیل ظرفیت پذیرش براساس‬ ‫سوابق تحصیلی کارشناسی‬ ‫دانشگاه ازاد تا ‪ 30‬دی ماه تمدید شد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت دارویی‪ -‬غذایی جهت تکمیل کادر خود‬ ‫تعداد محدودی نیرو در شهر های مختلف به شرح ذیل‬ ‫استخدام می نماید‪.‬‬ ‫‪- 1‬بازاریاب‬ ‫•اقا •حداقل دیپلم‬ ‫•دارای حداقل ‪ 2‬سال تجربه ویزیت داروخانه ها و امکان‬ ‫انجام ماموریت در حوزه استان محل خدمت‬ ‫•محل خدمت‪ :‬مشهد‪ ،‬اصفهان‪ ،‬شیراز‪ ،‬اهواز‪ ،‬تبریز‪ ،‬ارومیه‪،‬‬ ‫ساری‪ ،‬گرگان‪ ،‬رشت‬ ‫‪- 2‬سرپرست فروش‬ ‫•اقا •با مدرک کارشناسی ترجیحا مرتبط‬ ‫•حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط •محل خدمت‪ :‬تهران‬ ‫‪- 3‬نماینده علمی‬ ‫•خانم•با مدرک کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از‬ ‫رشته های گروه تجربی از جمله تغذیه دامپزشکی‪ ،‬پرستاری‪،‬‬ ‫مامایی‪ ،‬صنایع غذایی‪ ،‬زیست شناسی‪ ،‬میکروبیولوژی و غیره‬ ‫•توانایی ارائه توضیحات علمی و تخصصی به پزشکان‬ ‫متخصص و داروخانه ها‬ ‫•داوطلبان مسلط به ‪medical representative‬‬ ‫در الویت قرار خواهند گرفت‬ ‫•محل خدمت‪ :‬خراسان رضوی و شمالی و جنوبی‪ ،‬اصفهان و‬ ‫چهار محال بختیاری‪ ،‬فارس‪ ،‬بوشهر‪ ،‬کهکیلویه و بویر احمد‪،‬‬ ‫اذربایجان شرقی و غربی و اردبیل‪ ،‬لرستان‪ ،‬خرم اباد‬ ‫مزایا‪ :‬حقوق ثابت ‪ +‬پورسانت ‪ +‬بیمه ‪ +‬ایاب ذهاب‬ ‫داوطلبان محترم رزومه خود را با درج شغل مورد تقاضا به‬ ‫ایمیل ذیل ارسال نمایند‪:‬‬ ‫‪jobs@behdashtkar.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام درشرکت خودروسازی‬ ‫بک شرکت خودروسازی از کارشناسان صنایع جهت فعالیت‬ ‫در استان تهران دعوت به همکاری می کند‪.‬‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪tdhr1393@gmail.com‬‬ ‫مش ــاور عال ــی س ــازمان س ــنجش‬ ‫ام ــوزش کش ــور ام ــار نهای ــی ثب ــت ن ــام در‬ ‫ازمــون دکتــری تخصصــی (‪ )Ph.D‬نیمه متمرکز‬ ‫س ــال ‪ ۹۹‬را اع ــام ک ــرد‪.‬‬ ‫حس ــین توکل ــی در گفتگ ــو ب ــا خبرن ــگار‬ ‫مه ــر اف ــزود‪ :‬مهل ــت ثب ــت ن ــام در ازم ــون‬ ‫دکت ــری تخصص ــی (‪ )Ph.D‬نیم ــه متمرک ــز‬ ‫س ــال ‪ ۹۹‬از روز چهارش ــنبه ‪ ۶‬اذرم ــاه ‪۹۸‬‬ ‫اغــاز شــده بــود و بــا توجــه بــه مهلــت تمدیــد‬ ‫شــده ســاعت ‪ ۲۴‬پنجشــنبه ‪ ۱۴‬اذرم ـ ـ ـ ـ ـ ـــاه‬ ‫ب ــه پای ــان رس ــید‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ب ــر اس ــاس ام ــار نهای ــی ‪۱۷۵‬‬ ‫ه ــزار و ‪ ۱۰۰‬نف ــر نس ــبت ب ــه ثب ــت ن ــام در‬ ‫ازم ــون دکت ــری تخصص ــی (‪ )Ph.D‬نیم ــه‬ ‫متمرک ــز س ــال ‪ ۹۹‬اق ــدام ک ــرده ان ــد ک ــه ای ــن‬ ‫تع ــداد نس ــبت ب ــه ام ــار ‪ ۱۹۶‬ه ــزار و ‪۶۴۶‬‬ ‫نف ــر داوطل ــب ازم ــون دکت ــری تخصص ــی‬ ‫(‪ )Ph.D‬نیم ــه متمرک ــز س ــال ‪ ۹۸‬تع ــداد ‪۲۱‬‬ ‫ه ــزار و ‪ ۵۴۶‬نف ــر کاه ــش یافت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫مش ــاور عالـــی ســـازمان ســـنجش‬ ‫گف ــت‪ :‬ازم ــون دکتـــری تخصصـــی در ‪۷‬‬ ‫گ ــروه اموزش ــی و ‪ ۲۴۵‬ک ــد رش ــته امتحان ــی‬ ‫ب ــه منظ ــور پذیـــرش دانشـــجوی دکتـــری‬ ‫تخصص ــی در دوره هـــای روزانـــه‪ ،‬شـــبانه‪،‬‬ ‫دانش ــگاه ازاد اس ــامی‪ ،‬دانش ــگاه پی ــام ن ــور‪،‬‬ ‫دانش ــگاه هـــای غیـــر انتفاعـــی و پردیـــس‬ ‫خودگ ــردان دانش ــگاه ه ــا برگ ــزار م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫وی ی ــاداور شـــد‪ :‬ازمـــون کتبـــی ازمـــون‬ ‫دکت ــری تخصصـــی (‪ )Ph.D‬نیمـــه متمرکـــز‬ ‫س ــال ‪ ۹۹‬در روز جمعـــه ‪ ۹‬اســـفند مـــاه ‪۹۸‬‬ ‫برگ ــزار م ــی شـــود و داوطلبـــان مـــی تواننـــد‬ ‫در روزه ــای ‪ ۶‬ت ــا ‪ ۸‬اس ــفند ‪ ۹۸‬نس ــبت ب ــه‬ ‫پرین ــت کارت ورود ب ــه جلس ــه خ ــود اق ــدام‬ ‫کنن ــد‪.‬‬ ‫توکل ــی خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬پـــس از‬ ‫برگ ــزاری ازم ــون دکت ــری‪ ،‬نتیج ــه اولی ــه ب ــرای‬ ‫حاضری ــن در جلســـه ازمـــون بـــه صـــورت‬ ‫کارنام ــه در هفتـــه اول اردیبهشـــت مـــاه‬ ‫تکمی ــل ظرفی ــت پذی ــرش براس ــاس س ــوابق تحصیل ــی مقط ــع کارشناس ــی‬ ‫ناپیوس ــته نیمس ــال دوم س ــال تحصیل ــی ‪ 98-99‬دانش ــگاه ازاد اس ــامی ت ــا‬ ‫‪ 30‬دی م ــاه تمدی ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از دانش ــگاه ازاد اس ــامی‪ ،‬پی ــرو مصوب ــه‬ ‫ش ــورای س ــنجش و پذی ــرش‪ ،‬ثبت ن ــام تکمی ــل ظرفی ــت پذی ــرش براس ــاس‬ ‫س ــوابق تحصیل ــی مقط ــع کارشناس ــی ناپیوس ــته ک ــه ‪ ۳۰‬اب ــان اغ ــاز ش ــده ب ــود‪،‬‬ ‫ت ــا روز دوش ــنبه ‪ ۳۰‬دی م ــاه ادام ــه دارد‪.‬‬ ‫متقاضی ــان پذی ــرش در ای ــن مقط ــع م ــی توانن ــد ب ــا مراجع ــه ب ــه س ــامانه‬ ‫‪ ۹۹‬منتشـــر مـــی شـــود و انتخـــاب رش ــته‬ ‫بـــرای مجازیـــن از طریـــق ســـایت س ــازمان‬ ‫ســـنجش نیمـــه اول اردیبهشـــت م ــاه ‪۹۹‬‬ ‫صـــورت مـــی گیـــرد‪.‬‬ ‫وی تا کی ــد ک ــرد‪ :‬نتای ــج نهای ــی در ده ــه‬ ‫اول ش ــهریورماه منتش ــر م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫مرک ــز س ــنجش و پذی ــرش ب ــه ادرس ‪ http://azmoon.net‬نس ــبت ب ــه دریاف ــت‬ ‫دفترچـــه حـــاوی رشـــته محل هـــا اقـــدام کننـــد و مطابـــق تقویـــم زمان ــی‬ ‫اعالم شـــده جهـــت تکمیـــل فراینـــد ثبت نـــام‪ ،‬بـــه واحدهـــای دانشـــگاهی‬ ‫موردنظـــر خـــود مراجعـــه کننـــد‪.‬‬ ‫ش ــایان ذک ــر اس ــت متقاضی ــان دوره کارشناس ــی ناپیوس ــته بـ ــا دارا بـ ــودن‬ ‫مـ ــدرک کاردان ــی (پیوس ــته و ناپیوس ــته) و کاردان ــی دانشـ ــگاه جـ ــامع علمـ ــی‬ ‫کاربـــردی می تواننـــد در دوره کارشناســــی ناپیوســــته ثبت نـــام کننـــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام در گروه ازما‬ ‫گروه شرکت های ازما درتهران به منظور توسعه کسب و کار و تکمیل کادر فنی و اداری‪،‬‬ ‫اقدام به جذب نیروهای متخصص در رسته های شغلی ذیل دارد‪.‬‬ ‫استخدام کارشناس دفتر فنی‬ ‫• لیسانس مخابرات یا فناوری اطالعات یا ‪ITC‬‬ ‫• حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری (الزامی) • تسلط به نرم افزار ‪visio‬‬ ‫جهت طراحی(الزامی) • تسلط به داکیومنت نویسی و‬ ‫مستند سازی(الزامی) اشنایی نسبی به تجهیزات شبکه های‬ ‫ا کتیو و پسیو (الزامی) • انعطاف پذیری باال(الزامی) • توانایی‬ ‫در نظارت امور فنی و اجرایی‬ ‫استخدام کارشناس فنی اجرائی‬ ‫• حداقل لیسانس رشته مخابرات ‪ ، IT ،‬صنایع و رشته های‬ ‫• میزان اشنایی به طراحی شبکه های ا کتیو و پسیو میزان‬ ‫• اشنایی به شبکه های فیبر نوری میزان • اشنایی به امور متره و‬ ‫براورد و ارزیابی پیمانکار میزان • اشنایی به امور عمرانی و حفاری های‬ ‫کم عرض میزان اشنایی به مستند سازی و تهیه دا کیومنت‬ ‫• میزان اشنایی به نامه نگاری اداری • میزان انعطاف پذیری در‬ ‫امور اجرایی و ارجاع کار • میزان تسلط به نرم افزار ‪Visio‬‬ ‫• میزان تسلط به نرم افزار اتوکد • میزان تسلط به پاور پوینت‬ ‫• اشنایی به امور سرپرستی و مدیریتی در امور اجرایی‬ ‫• اشنایی با استانداردهای مدیریت پروژه • اشنایی با فرایند‬ ‫برنامه ریزی و کنترل پروژه • اشنایی با ‪ • MSP‬اشنایی با ‪P6‬‬ ‫• میزان اشنایی با امور ایمنی و بهداشت در محیط های پروژه‬ ‫محور • اشنایی با اصول و فنون مذاکره • میزان تسلط به افیس‬ ‫• اشنایی به تهیه نقشه های مقدماتی با ‪ Google map‬و ‪google‬‬ ‫‪ • earth‬اشنایی با نرم افزار ‪ Arc map‬و ‪ • Arc gis‬اشنایی با‬ ‫سیستم های مدیریت کیفیت و ممیزی میزان • تسلط به تهیه‬ ‫گزارشات مدیریتی • اشنایی با کار تیمی و پروژه ای • اشنایی با‬ ‫بایگانی اسناد و مدارک فنی • اشنایی به تجهیزات شبکه های ا کتیو‬ ‫و پسیو • اشنایی به تهیه فرایندها و دستور العمل ها • اشنایی‬ ‫با تحقیق و جست و جو در مطالب التین و فارسی ‪searching -‬‬ ‫اشنایی به ‪CCNA‬‬ ‫استخدام برنامه نویس ‪PHP‬‬ ‫• حداقل لیسانس مرتبط با نرم افزار‬ ‫• مسلط به معماری ‪ • MVC‬مسلط به فریمورک ‪Laravel‬‬ ‫• تسلط به پایگاه داده ‪ •MySql‬تسلط به وب سرورهای‪Apache‬‬ ‫و ‪ • Nginx‬اشنا به ‪ • Design Pattern‬تجربه کار با ‪ queue‬و ‪ job‬در‬ ‫‪ • Laravel‬تجربه پیاده سازی ‪ API‬و وب سرویس های ‪RESTful‬‬ ‫• اشنایی با انواع روش های ‪ Cache‬سمت سرور و کاربر • اشنایی‬ ‫مناسب با ‪Git‬یا ‪ • SVN‬اشنایی با ‪HTML/CSS/JavaScript‬‬ ‫• اشنایی کافی با سیستم عامل لینوکس‬ ‫•دارای روحیه همکاری تیمی • دارای نظم و پشتکار قوی‬ ‫• دارای حداقل یکسال سابقه کاری مرتبط‬ ‫استخدام کارشناس فروش سازمانی‬ ‫• لیسانس یا فوق لیسانس بازرگانی• ‪ IT‬و رشته های مرتبط و‬ ‫یا ‪•MBA‬حداقل ‪2‬سال سابقه کاری مرتبط • اشنایی بازاریابی و‬ ‫فروش خدما ت اینترنت ‪ -‬سازمانی •روابط عمومی مناسب‬ ‫• دارای روحیه کار تیمی• اشنایی با کامپیوتر و‬ ‫نرم افزار های اداری‬ ‫استخدام حسابدار‬ ‫• لیسانس حسابداری با یکسال سابقه جهت واحد حسابداری‬ ‫و حسابداری فروش و وصول مطالبات‬ ‫• اشنایی با حسابداری فروش • نحوه وصول مطالبات‬ ‫•اشنایی باکامپیوتر ونرم افزارهای اداری • دارای فن بیان‬ ‫و قدرت مذاکره باال • حقوق و دستمزد ‪ -‬تنخواه گردانی ‪-‬‬ ‫انبارگردانی• اشنایی با امور مالیاتی و بیمه و‪....‬‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر و پرکردن فرم همکاری به بخش‬ ‫استخدام در سایت شرکت به ادرس زیر مراجعه کنید‪.‬‬ ‫‪https://job.azmagroup.com‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬اذر ‪ 17 -1398‬ربیع الثانی ‪ 14 -1441‬دسامبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1180‬‬ ‫با رای هیات حل اختالف گچساران ‬ ‫رای استخدام و جذب نیروهای اموزشی‬ ‫« ترنینگی نفت » صادر شد ‬ ‫و پــس از کــش و قــوس هــای فــراوان هیــات حــل اختــاف اداره کار گچســاران اعتــراض‬ ‫و درخواســت نیروهــای امــوزش دیــده شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز گچســاران را بــا‬ ‫توجــه بــه مــاده ‪ 5‬قانــون کار کــه کا رامــوزان را مشــمول قانــون و مقــرات قانــون کار دانســته‬ ‫و همچنیــن هیــات حــل اختــاف شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز گچســاران را مکلــف‬ ‫مــی نماینــد بــه محــض مجوزاســتخدام بــا حفــظ اولو یــت از کارامــوزان مذکــور اســتفاده‬ ‫نماینــد تــا حقــی از انهــا ضایــع نگــردد‪ .‬ایــن رای مســتند بــه مــاده ‪ 159‬قانــون کار قطعــی و‬ ‫الزم االجــراء مــی باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار بــه نقــل از کبنــا در رای هیــات حــل اختــاف اداره کار‬ ‫گچســاران امــده اســت‪:‬‬ ‫مدیر عامل محترم شرکت بهره برداری نفت و گاز شهرستان گچساران‬ ‫جناب اقای مهندس هوشنگ صیدالی‬ ‫با سالم و احترام‬ ‫موضوع ‪ :‬اقدام عملی به رای هیات حل اختالف اداره کار محترم شهرستان گچساران‬ ‫گردش کار ‪:‬‬ ‫در خصــوص دادخواســت تجدیــد نظرخواهــی نیروهــای اموزشــی نســبت بــه دادنامــه‬ ‫مورخه ‪ 1398 / 01 / 18‬هیات تشخیص گچساران پرونده در جلسه مورخه ‪1398 / 06 / 05‬‬ ‫هیــات حــل اختــاف بــا حضــور امضــا کننــدگان منــدرج‬ ‫بپیوســت مطــرح گردیــد کــه هیــات پــس از بررســی محتو یــات پرونــده بشــرح اتــی‬ ‫مبــادرت بــه انشــای رای مــی نمایــد ‪.‬‬ ‫رای هیات‪:‬‬ ‫هیات حل اختالف با توجه به مفاد اعتراضیه تجدید نظر خواهان و استماع اظهارات‬ ‫نمایندگان تجدید نظر خوانده به اتفاق اراء اعتراض تجدید نظر خواه را وارد دانسته و با‬ ‫توجه به ماده ‪ 5‬قانون کار که کاراموزان را مشمول قانون و مقررات قانون کار دانسته و با‬ ‫عنایت به اینکه خواهان ها به عنوان کاراموز مدت ‪ 2‬سال به صورت عملی و کتبی برای‬ ‫شرک بهره برداری نفت و گاز گچساران کار کرده اند لذا هیات حل اختالف شرکت‬ ‫بهره برداری نفت و گاز گچساران را مکلف می نمایند به محض مجوزاستخدام با حفظ‬ ‫اولویت از کاراموزان مذکور استفاده نمایند تا حقی از انها ضایع نگردد‪ .‬این رای مستند به‬ ‫ماده ‪ 159‬قانون کار قطعی و الزم االجراء می باشد‪.‬‬ ‫لــذاخواهشــمنداســتبــاتوجــهبــهرایصــادر شــدهو پیــرو نامــهشــماره‪97/ 7429/ 1/ 18/ 7385‬‬ ‫فرمانــداری محتــرم‪ ،‬نــام شــماره ‪ 97 / 2026‬نماینــده محتــرم شــهر ســتان و نــام شــماره‬ ‫‪ 5641‬شــرکت نفــت گچســاران مبنــی بــر جــذب واســتخدام نیروهــای قانونــی و امــوزش‬ ‫دیــده تحــت روال ســوابق و بــا توجــه بــه هزینــه و امــوزش در ایــن دوره هــا در ‪4‬رشــته‬ ‫اصلــی عملیــات تولیــد و فــراورش نفــت‪ ،‬عملیــات تولیــد و فــراورش گاز‪ ،‬بــرق صنعتــی‪،‬‬ ‫مکانیک(تعمیــر پمــپ و کمپرســور) و بــا توجــه بــه گذرانــدن هــر ‪ 4‬دوره قوانیــن و مقــررات‬ ‫مر بــوط بــه ایمنــی و اســتانداردها‪،‬گذراندن امــوزش هــای تاسیســاتی و عملیاتــی در واحــد‬ ‫هــای تاسیســات بهــره بــرداری ‪ ،‬تاسیســات نمــک زدایــی ‪ ،‬مجتمــع هــای تاسیســاتی گاز‬ ‫و گاز مایــع ‪ ،‬تاسیســات تقو یــت فشــار و تزر یــق گاز ‪ ،‬لــذا بــا اســتناد بــه اســاس نامــه موجــود‬ ‫و قوانیــن نفــت و گاز مــاده ‪ ) 1 ( 10‬و مــاده ‪ 15‬تبصــره در خصــوص نیروهــای اموزشــی کار‬ ‫امــوزان (قوانیــن حــال) یــا عنــوان قدیــم ترنینــگ(‪ )Training‬و مــاده ‪ 5‬و (‪ )1-3‬مــاده ‪25‬‬ ‫قوانیــن کار و قوانیــن کشــوری ‪ ،‬مــاده ‪( 8‬ج)مــاده ‪ 27‬و مــاده ‪ 28‬و بــا توجــه بــه رای هیــات‬ ‫حــل اختــاف اداره کارشهرســتان گچســاران و سیاســت هــای کلــی نظــام جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران مــاده ‪ 9‬بنــد ‪ 10‬و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ‪ ،‬ناظــر بــر قوانیــن اســاس‬ ‫نــام شــرکت ملــی نفــت ایــران لــذا بــا اســتناد ب مــاده ‪159‬قوانیــن کار ایــن رای الزم االجــرا‬ ‫بــر قوانیــن و مقــررات جــذب و اســتخدام بــا هــر نــوع قــرارداد رســمی ‪ ،‬پیمانــی ‪ ،‬پیمانــکاری‬ ‫و غیره و با هر نوع پســت ســازمانی و مســئولیت از کف ســازمان و غیره در شــرکت بهره برداری‬ ‫نفــت و گازگچســاران خواهــد بــود و بــا اســتناد بــه مــاده ‪ 166‬قوانیــن موجــود ایــن مــاده و‬ ‫مشــابه ان در قوانیــن و مقــررات کشــور بخصــوص مراجــع صالحیتــدار صالــح تــا حصــول‬ ‫نتیجــه مناســب بــرای نیروهــای اموزشــی ترنینــگ (‪ )Training‬تحــت روال ســابق ناظــر بــر‬ ‫قوانیــن و مقــررات شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گازگچســاران در بحــث جــذب و اســتخدام‬ ‫خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫شایســته اســت از حضرتعالــی و مدیر یــت محتــرم فعلــی منابــع انســانی شــرکت نفــت و‬ ‫گاز گچســاران و ریاســت محتــرم اداره امــوزش شــماره ‪ 4‬در زمــان امــوزش جهــت همــکاری‬ ‫هــای انجــام شــده و ارســال نامــه جــذب و اســتخدام نیروهــای امــوزش دیــده بــه شــرکت‬ ‫ملــی مناطــق نفــت خیــز جنــوب کمــال تشــکر و قدردانــی را دار یــم‪.‬‬ ‫الزمه تحقق این مهم‬ ‫پیگیــری هــای مجــدد و ارســال نــام شــرایط کامــا قانونــی نیروهــای امــوزش دیــده در‬ ‫بحــث قبــل از دوره بــا اعــام ســازمان ســنجش حیــن دوره بــا توجــه بــه ممتاز یــن عرصــه‬ ‫امــوزش هــای عملیاتــی و پایــان دوره بــا توجــه بــه شــرایط علمــی‪ ،‬تحقیقــات میدانــی‪،‬‬ ‫پژوهشــی‪ ،‬نــواوری‪ ،‬شــکوفایی و جلوگیــری از هزینــه کــرد وزارت نفــت و شــرکت بهــره بــرداری‬ ‫نفــت و گاز گچســاران و هــدر رفــت ســرمایه انســانی دوره دیــده بــا توجــه بــه اقتصادمقاومتــی‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صدا و سیما‪ :‬‬ ‫دانشجویان صدا و سیما نگران ‬ ‫استخدام خویش هستند‬ ‫مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صدا و سیما گفت‪ :‬تشکل ها باید فضای پویایی‬ ‫داشته باشند؛ اما در دانشگاه صدا و سیما اینگونه نیست؛ زیرا دانشجویان ترس دارند‬ ‫استخدام انها در اینده به خطر بیفتد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسکانیوز‪ ،‬سجاد فخرایی در نشست دانشگاه عمومی که به همت بسیج‬ ‫دانشجویی دانشگاه صدا و سیما‪ ،‬دوشنبه ‪ 18‬اذرماه ‪ 98‬در این دانشگاه برگزار شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از دانشجویان دانشگاه صدا و سیما گله دارم؛ زیرا اگر برنامه ُجنگ‪ ،‬تفریحی‬ ‫و سرگرمی بود‪ ،‬سالن پر می شد؛ اما چون مسائل اقتصادی یا بررسی عملکرد صدا و‬ ‫سیماست‪ ،‬کمتر دانشجویی حاضر می شود‪.‬‬ ‫مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صدا و سیما ادامه داد‪ :‬تشکل ها باید فضای‬ ‫پویایی داشته باشند؛ اما در دانشگاه صدا و سیما اینگونه نیست؛ زیرا دانشجویان ترس‬ ‫دارند استخدام انها در اینده به خطر بیفتد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بسیج دانشجویی دانشگاه صدا و سیما با وجود سنگ اندازی های‬ ‫برخی مسئوالن در حال تاسیس « قرارگاه تحول و اعتال صدا و سیما « است و از تمام‬ ‫تشکل ها و اتحادیه های دانشجویی تقاضا داریم در این راه‪ ،‬ما را همراهی کنند‪.‬‬ ‫فخرایی گفت‪ :‬انتقاد به عملکرد سازمان و سیما باید نظام مند و مستمر باشد‪،‬‬ ‫نقطه ای‪ ،‬برهه ای و برای یک سریال و فیلم نباشد‪ .‬در نشستی که با وحید جلیلی پس از‬ ‫ارسال نامه او داشتیم؛ بر تداوم نقد به عملکرد صدا و سیما تا کید کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زمانی که دانشجویان فعلی دانشگاه صدا و سیما محافظه کار هستند‪،‬‬ ‫خروجی نیز رخوت‪ ،‬بی محتوایی و اسیب به عملکرد فعلی سازمان صدا و سیما می شود‪.‬‬ ‫فخرایی در پایان بیان کرد‪ :‬ساختار صدا و سیما باید اصالح شود‪ .‬از افراد متخصص‬ ‫و دغدغه مند برای بهبود این ساختار و ارائه راهکار دعوت به همکاری می کنیم‪.‬‬ ‫معاون اعضا صندوق اعتباری هنر‪:‬‬ ‫هنرمندان می توانند وام قرض الحسنه دریافت کنند ‬ ‫مع ــاون اعض ــا صن ــدوق اعتب ــاری‬ ‫هن ــر گف ــت‪ :‬هنرمن ــدان و فع ــاالن‬ ‫فرهنگ ــی در ح ــوزه کس ــب و کار‬ ‫فرهنگ ــی و کارافرین ــی م ــی توانن ــد وام‬ ‫قرض الحس ــنه دریاف ـ ـ ـت کنند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل‬ ‫از رواب ــط عمـ ـ ـ ـ ـ ــومی اداره کل‬ ‫فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی اس ــتان‬ ‫مرکزی‪،‬منص ــور وحی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی فر در‬ ‫نشس ــت ب ــا هنرمن ــدان‪ ،‬نویس ــندگان‪،‬‬ ‫روزنام ــه نگ ـ ـ ـ ـ ـ ــاران و فع ــاالن قران ــی‬ ‫اس ــتان مرک ــزی در اراک گفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت‪:‬‬ ‫‪ ۵۲‬هــزار نفــراز اعضــای ایــن صنــدوق‬ ‫ب ــه س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی معرف ــی‬ ‫ش ــده ان ــد‪.‬‬ ‫مع ــاون اعض ــا صن ــدوق اعتب ــاری هن ــر درادام ــه‬ ‫اف ــزود‪ :‬ای ــن صن ــدوق ب ــا ‪ ۳۳‬نمایندگ ــی مس ــتقر‬ ‫در ادارات کل فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی اس ــتان‬ ‫ه ــای سراس ــر کش ــور در ح ــال خدم ــات رس ــانی‬ ‫ب ــه جامع ــه ب ــزرگ فرهن ــگ‪ ،‬هن ــر و رس ــانه اس ــت و‬ ‫هنرمن ــدان سراس ــر کش ــور پ ــس از دریاف ــت معرف ــی‬ ‫نام ــه از س ــوی معاون ــت ه ــای تخصص ــی و ادارات‬ ‫فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــتان ه ــا می توانن ــد از تم ــام‬ ‫خدم ــات صن ــدوق اعتب ــاری هن ــر بهره من ــد ش ــوند‪.‬‬ ‫وحی ــدی ف ــر ارائ ــه خدم ــات بیم ــه ای ب ــه اهال ــی‬ ‫فرهن ــگ و هن ــر را یک ــی از مهمتر ی ــن اقدام ــات‬ ‫صن ــدوق دانس ــت و گف ــت‪ :‬صن ــدوق اعتب ــاری‬ ‫هن ــر ب ــا دی ــد تس ــهیل گ ــری اق ــدام ب ــه بیم ــه‬ ‫هنرمن ــدان می کن ــد ام ــا اح ــراز هو ی ــت هن ــری اف ــراد‬ ‫در اس ــتان ه ــا توس ــط ادارات فرهن ــگ و ارش ــاد‬ ‫اس ــامی ص ــورت م ــی گی ــرد و تا کی ــد م ــا ب ــر ارزیاب ــی‬ ‫تخصص ــی در ای ــن ام ــر اس ــت ت ــا اف ــراد واج ــد‬ ‫ش ــرایط از خدم ــات برخ ــوردار ش ــوند‪.‬‬ ‫وحیدی ف ــر در بخ ــش دیگرس ــخنان خ ــود ب ــه‬ ‫تس ــهیالت کارافرین ــی در بخ ــش فرهن ــگ و هن ــر‬ ‫اش ــاره کـــرد و اف ــزود‪ :‬ب ــا ه ــدف حمای ــت و رون ــق‬ ‫بخش ــی ب ــه اقتص ــاد فرهن ــگ و هن ــر صن ــدوق‬ ‫اعتب ــاری هن ــر ب ــا ارائ ــه تس ــهیالت ق ــرض الحس ــنه‬ ‫از هنرمن ــدان کارافر ی ــن حمای ــت م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه طــرح کمــک مســتمری گفــت‪:‬‬ ‫بی ــش از ‪ ۳‬ه ــزار هنرمن ــد در کش ــور در‬ ‫قال ــب کم ــک مس ــتمری و ط ــرح تکر ی ــم‬ ‫مق ــرری ماهان ــه دریاف ــت می کنن ــد‪.‬‬ ‫ط ــی س ــفرهای حمایت ــی ب ــه مناط ــق‬ ‫مح ــروم و ک ــم برخ ــوردار هنرمن ــدان‬ ‫حائ ــز ش ــرایط بس ــیاری شناس ــایی و ب ــا‬ ‫هماهنگ ــی وزارت فرهن ــگ و ارش ــاد‬ ‫اس ــامی در لیس ــت کم ــک مس ــتمری‬ ‫صن ــدوق ق ــرار گرفتن ــد‪.‬‬ ‫زهــرا حــق شــعار‪ ،‬مشــاور مدیــر عامــل‬ ‫صن ــدوق اعتب ــاری هن ــر ه ــم در ای ــن‬ ‫دی ــدار ه ــدف از س ــفرهای حمایت ــی‬ ‫را شناس ــایی هنرمن ــدان مس ــتعد و‬ ‫ناش ــناس عن ــوان ک ــرد و گف ــت‪ :‬ط ــی‬ ‫‪ ۱۸‬س ــفر ف ــارغ از ن ــگاه ه ــای مذهب ــی‬ ‫و قوم ــی ب ــا هنرمن ــدان بس ــیاری در من ــازل‪،‬‬ ‫بیمارســتان هــا‪ ،‬اسایشــگاه ســالمندان و در مــکان‬ ‫ه ــای دورافت ــاده و صع ــب العب ــور دی ــدار کردی ــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬متاســفانه طــی ایــن ســفرها‬ ‫دریافتی ــم فق ــر اطالعات ــی س ــبب ع ــدم برخ ــورداری‬ ‫اهالــی فرهنــگ و هنــر از خدمــات صنــدوق اســت‪.‬‬ ‫م ــا از خ ــود هنرمن ــدان م ــی خواهی ــم ک ــه ص ــدای‬ ‫یکدیگ ــر ش ــوند‪ .‬صن ــدوق اعتب ــاری هن ــر ب ــا تم ــام‬ ‫ت ــوان در راس ــتای ارائ ــه خدم ــات ب ــه جامع ــه‬ ‫فرهن ــگ و هن ــر عل ــی رغ ــم مش ــکالت اقتص ــادی‬ ‫و محدودی ــت ه ــای بودج ــه ای ت ــاش م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی پاسخ گفت‬ ‫ایا امکان تکمیل فواصل ‬ ‫میان سوابق بیمه ای وجود دارد؟ ‬ ‫بیمه ش ــدگان در صورت ــی ک ــه ب ــرای کارفرمای ــی‬ ‫کار کــرده باشــند و حــق بیمــه انهــا پرداخــت نشــده‬ ‫باش ــد؛ راهکارهای ــی ب ــرای تکمی ــل ک ــردن س ــابقه‬ ‫انه ــا پیش بین ــی ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش بازارکار ب ــه نق ــل از اداره کل رواب ــط‬ ‫عموم ــی س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی‪ ،‬ای ــن اف ــراد‬ ‫می توانن ــد ب ــه ش ــعب س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی‬ ‫مراجع ــه کنن ــد و م ــدارک و مس ــتنداتی ک ــه حا ک ــی‬ ‫از اش ــتغال و دریاف ــت دس ــتمزد اس ــت را ب ــه ش ــعبه‬ ‫ارائــه دهنــد و فــرم ادعــای ســابقه را تکمیــل کننــد‪.‬‬ ‫در ش ــعبه تامی ــن اجتماع ــی ب ــر اس ــاس مدارک ــی‬ ‫ک ــه ارائ ــه می ش ــود کمیتـ ـه ای تش ــکیل و از هم ــه‬ ‫ابع ــاد موض ــوع بررس ــی می ش ــود و در ص ــورت تایی ــد‬ ‫ادع ــا س ــوابق تایی ــد می ش ــود و ب ــه کارفرم ــا اع ــام‬ ‫می ش ــود و کارفرم ــا مل ــزم ب ــه پرداخ ــت ح ــق بیم ــه‬ ‫خواه ــد ب ــود و س ــابقه نی ــز ب ــرای بیم ــه ش ــده لح ــاظ‬ ‫می ش ــود‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت‪ ،‬اف ــرادی ک ــه کار نک ــرده باش ــند‬ ‫و ح ــق بیم ــه انه ــا نی ــز پرداخ ــت نش ــده باش ــد و‬ ‫مدارک ــی در ای ــن رابط ــه وج ــود نداش ــته باش ــد‪،‬‬ ‫ام ــکان تکمی ــل س ــوابق بیم ــه پ ــردازی ب ــرای ان ــان‬ ‫وج ــود نخواه ــد داش ــت‪.‬‬ ‫خاطرنش ــان م ــی س ــازد‪ ،‬تنه ــا اس ــتثناء ب ــرای‬ ‫تکمی ــل س ــوابق بیم ــه پ ــردازی از س ــوی بیم ــه‬ ‫ش ــدگان مرب ــوط ب ــه اف ــراد ب ــاالی ‪ ۶۰‬س ــال و دارای‬ ‫س ــابقه کمت ــر از ‪ ۱۰‬س ــال اس ــت‪ .‬براس ــاس قان ــون‬ ‫ای ــن دس ــته از بیمه ش ــدگان تامی ــن اجتماع ــی‬ ‫می توانن ــد س ــوابق بیمه پ ــردازی خ ــود را ت ــا س ــقف‬ ‫‪ ۱۰‬س ــال ب ــا پرداخ ــت ح ــق بیم ــه تکمی ــل کنن ــد‪.‬‬ ‫س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی ب ــه بیمه ش ــدگان‬ ‫عز ی ــز توصی ــه می کن ــد ک ــه پرداخ ــت ح ــق بیم ــه و‬ ‫تکمی ــل س ــوابق خ ــود در س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی‬ ‫را پیگی ــری کنن ــد و در ص ــورت ع ــدم اش ــتغال‬ ‫نی ــز ب ــه ص ــورت اختی ــاری ب ــه بیمه پ ــردازی ادام ــه‬ ‫دهن ــد‪.‬‬ ‫معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‪ :‬‬ ‫پیگیر بیمه ‬ ‫راهنمایان گردشگری هستیم ‬ ‫«ولـــی تیمـــوری» معـــاون گردشـــگری وزارت میـــراث فرهنگـــی‪،‬‬ ‫گردشـــگری و صنایـــع دســـتی روز گذشـــته در مجمـــع راهنمایـــان‬ ‫گردش ــگری اس ــتان ی ــزد ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه می ت ــوان ب ــر اس ــاس ترجم ــه‬ ‫اســتانداردهای شــغل راهنمــای ‪ ۲۰۱۲‬اتحادیــه اروپــا راهنمایــان را ســطح‬ ‫بن ــدی ک ــرد‪ ،‬گف ــت‪ :‬داش ــتن اطالع ــات و دان ــش تخصص ــی از الزام ــات‬ ‫راهنمای ــان گردش ــگری اس ــت و م ــا ک س ــطح بن ــدی ق ــرار نمی گی ــرد‬ ‫بلک ــه می ت ــوان عالق ــه‪ ،‬ابت ــکار عم ــل و تجرب ــه را م ــا ک س ــطح بن ــدی‬ ‫قـــرار داد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬راهنمای ــان قش ــر باس ــواد جامع ــه گردش ــگری هس ــتند و‬ ‫هی ــچ م ــوردی ب ــرای ی ــک راهنم ــا بدت ــر از ای ــن نیس ــت ک ــه پاس ــخ س ــوال‬ ‫گردش ــگر خ ــود را ندان ــد‪.‬‬ ‫معــاون گردشــگری نبــود راهنمــای مجــاز در کنــار تــور گردشــگری را‬ ‫تخل ــف دانس ــت و گف ــت‪ :‬ای ــن ایین نام ــه بع ــد از ‪ ۴۰‬س ــال‪ ،‬در س ــال ‪۹۴‬‬ ‫ب ــروز ش ــد و ب ــه دنب ــال ان حض ــور راهنم ــا در کن ــار گروه ه ــای گردش ــگری‬ ‫الــزام قانونــی شــد‪.‬‬ ‫مع ــاون وزی ــر می ــراث در پای ــان نی ــز بی ــان ک ــرد‪ :‬ب ــه دلی ــل ای ــن ک ــه ب ــه‬ ‫راهنم ــای گردش ــگری ب ــه عن ــوان ی ــک ش ــغل ن ــگاه نمی ش ــود‪ ،‬نمی ت ــوان‬ ‫بـــرای ان بیمـــه جداگانـــه در نظـــر گرفـــت امـــا پیگیـــر برطـــرف کـــردن‬ ‫مش ــکالت بیم ــه راهنمای ــان هس ــتیم ‪.‬‬ ‫طی سه دهه ‬ ‫بازنشستگان ‪ 19‬برابر شدند‬ ‫دبیر فدراسیون نجات غریق و غواصی کشور؛ ‬ ‫ناجیان غریق بیمه می شوند ‬ ‫دبی ــر فدراس ــیون نج ــات غر ی ــق و غواص ــی‬ ‫گف ــت باتوج ــه ب ــه اهمی ــت و حساس ــیت کاری‬ ‫ناج ــی غر ی ــق ه ــا‪ ،‬ای ــن مه ــم ب ــه عن ــوان ی ــک ش ــغل‬ ‫محس ــوب ش ــده و ناجی ــان میتوانن ــد در خص ــوص‬ ‫بیم ــه تامی ــن اجتماع ــی اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫مهدی حیدری در مجمع سالیانه هیات نجات‬ ‫غریق و غواصی استان کردستان ضمن اشاره‬ ‫به اینکه کردستان بیشترین پتانسیل را در بحث‬ ‫غواصی و نجات غریق دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬استان‬ ‫اگرچه نیروی کار شاغل در سایر کشورها تابع‬ ‫قوانین و مقررات کشور میزبان هستند‪ ،‬بر اساس‬ ‫قوانین و مقررات پیش بینی شده امکان حفظ یا‬ ‫ادامه بیمه پردازی برای انان توسط سازمان تامین‬ ‫اجتماعی فراهم شده است‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از اداره کل روابط‬ ‫عمومی سازمان تامین اجتماعی‪« ،‬مجید حسن‬ ‫زاده» معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور اداره‬ ‫کل تامین اجتماعی اتباع با بیان این موضوع اظهار‪،‬‬ ‫داشت‪ :‬جابه جایی نیروی کار بین کشورها ناشی از‬ ‫تفاوت های اقتصادی و شرایط زندگی و تالش برای‬ ‫یافتن فرصت های شغلی مناسب و با درامدهای‬ ‫باال و شکل گیری جریان فزاینده این قبیل از‬ ‫ً‬ ‫مهاجرین عمدتا به سمت کشورهای توسعه یافته به‬ ‫دلیل سالمند شدن جمعیت و کاهش نرخ باروری‬ ‫در این کشورها همواره وجود داشته و از جمله‬ ‫خصوصیات بازار کار پویا قلمداد می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه جمعیت کثیری از هموطنان‬ ‫در سراسر دنیا در قالب نیروی کار‪ ،‬دانشجو و دانش‬ ‫اموز با والدین‪ ،‬مستمری بگیر با توزیع سنی متفاوت‬ ‫و در طیف گسترده ای از کشورهای برخوردار‪،‬‬ ‫کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس و ‪...‬‬ ‫پراکنده هستند و از این تعداد بالغ بر ‪ ۵۰‬درصد در‬ ‫امریکای شمالی‪ ۱۶ ،‬درصد در کشورهای همسایه و‬ ‫حوزه خلیج فارس و حدود ‪ ۲۸‬درصد در کشورهای‬ ‫اروپایی حضور دارند‪ ،‬افزود‪ :‬همسو با افزایش روند‬ ‫کردستان مدرس های توانایی در زمینه نجات غریق‬ ‫دارد و بر همین اساس الزم نیست کسی از استان‬ ‫های دیگر برای تدریس به اینجا بیایند‪.‬‬ ‫وی به اهمیت بیمه بودن ناجی غریق ها‬ ‫اشاره و عنوان کرد‪ :‬باتوجه به اهمیت و حساسیت‬ ‫کاری ناجی غریق ها‪ ،‬این مهم به عنوان یک شغل‬ ‫محسوب شده و ناجیان می توانند در خصوص‬ ‫بیمه تامین اجتماعی اقدام کنند‪.‬‬ ‫دبی ــر فدراس ــیون نج ــات غر ی ــق و غواص ــی‬ ‫کش ــور ضم ــن اش ــاره ب ــه اینک ــه تم ــام برنام ــه ه ــای‬ ‫مر ب ــوط ب ــه نج ــات غر ی ــق و غواص ــی بای ــد ز ی ــر نظ ــر‬ ‫هیــات انجــام گیــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬زمانــی هیــات نجــات‬ ‫غر ی ــق م ــی توان ــد رش ــد کن ــد ک ــه تعام ــل مطلو ب ــی را‬ ‫ب ــا اداره ورزش و جوان ــان‪ ،‬دادگس ــتری و بهداش ــت‬ ‫و درم ــان داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫معاون امور بیمه ایرانیان خار ج از کشور تامین اجتماعی تشریح کرد‬ ‫جزئیات قوانین تامین اجتماعی برای ‬ ‫ایرانیان شاغل در خار ج از کشور ‬ ‫مهاجرت‪ ،‬نیازهای تامین اجتماعی انان به ویژه‬ ‫درخصوص کارگران و نیروی کار اعزامی به خارج از‬ ‫کشور و ضرورت حفظ استاندارد زندگی و حمایت‬ ‫و پشتیبانی انان در برابر مخاطرات گوناگون اعم از‬ ‫حوادث‪ ،‬بیماری‪ ،‬سالمندی‪ ،‬ازکارافتادگی و ‪ ...‬در‬ ‫دوران اشتغال و پس از ان از اهمیت باالیی برخوردار‬ ‫می شود‪ .‬در این راستا به منظور حمایت و حفظ‬ ‫حقوق تامین اجتماعی ایرانیان شاغل در خارج از‬ ‫کشور اقداماتی از سوی سازمان تامین اجتماعی با‬ ‫توجه به نوع و ماهیت شغل هموطنان اجرایی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون بیمه ایرانیان خارج از کشور تامین‬ ‫اجتماعی افزود‪ :‬در حال حاضر کلیه ایرانیان خارج‬ ‫از کشور مطابق با مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور‬ ‫مصوب سال ‪ ۱۳۹۳‬می توانند اقدام به شروع بیمه‬ ‫پردازی یا تکمیل سوابق بیمه ای خود کنند‪ .‬بر این‬ ‫اساس کلیه متقاضیان بین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۵۰‬سال سن‪ ،‬بدون‬ ‫نیاز به داشتن سابقه بیمه پردازی قبلی می توانند‬ ‫با انتخاب نرخ حق بیمه ‪ ۱۴‬درصد (بازنشستگی و‬ ‫بازماندگان) یا نرخ حق بیمه ‪ ۱۸‬درصد (مستمری‬ ‫بازنشستگی‪ ،‬بازماندگان و ازکارافتادگی) نزد سازمان‬ ‫تامین اجتماعی بیمه شوند‪ .‬این افراد همچنین در‬ ‫صورت تمایل می توانند با پرداخت سهم درمان به‬ ‫میزان ‪۹‬درصد دستمزد تعیین شده عالوه بر نرخ های‬ ‫حق بیمه پیشگفت از خدمات درمانی در داخل‬ ‫کشور نیز بهره مند شوند‪ .‬بدین منظور هموطنان‬ ‫خارج از کشور می توانند با مراجعه حضوری خود‬ ‫یا وکیل قانونی انها به شعب سراسر کشور یا مراجعه‬ ‫به کارگزاران رسمی برون مرزی تامین اجتماعی در‬ ‫اقصی نقاط جهان و یا ارائه درخواست از طریق‬ ‫سامانه اعالم درخواست بیمه ایرانیان خارج از کشور‬ ‫در سایت اداره کل تامین اجتماعی اتباع به نشانی‬ ‫‪ mss.tamin.ir‬اقدام کنند‪ .‬در حال حاضر ‪۲۸‬‬ ‫کارگزار برون مرزی در ‪ ۱۹‬کشور جهان فعال است و‬ ‫اماده خدمت رسانی و پاسخگویی به هموطنان‬ ‫خارج از کشور هستند‪.‬‬ ‫مدی ــرکل تامی ــن اجتماع ــی غ ــرب ته ــران گف ــت‪ :‬ح ــدود ‪ ۶۲‬درص ــد‬ ‫از نیروهـــای فعـــال و حرفـــه ای مـــا در عرصـــه خدمـــات تولیـــدی کـــه‬ ‫در اوج بهـــره ور ی هســـتند‪ ،‬بـــه دلیـــل االینده هـــای محیـــط کار بـــه‬ ‫بازنشســـتگی زودهنـــگام می رســـند و ایـــن بـــه خانـــواده و ســـامت‬ ‫نیروهـــا لطمـــه می زنـــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬ناهی ــد حی ــدری ب ــا بی ــان ای ــن مطل ــب اظه ــار‬ ‫کـــرد‪ :‬میانگیـــن ســـنی بازنشســـتگی در برخـــی از مشـــاغل ســـخت و‬ ‫زیــان اور بــه حــدود ‪ ۴۰‬ســالگی رســیده اســت‪ .‬چــون ایــن نیروهــا حــدود‬ ‫‪ ۱۰‬س ــال از س ــن مق ــرر ب ــرای بازنشس ــتگی‪ ،‬زودت ــر بازنشس ــته می ش ــوند‪.‬‬ ‫بنابرای ــن بای ــد جدی ت ــر ب ــه مس ــئله بازنشس ــتگی در مش ــاغل س ــخت‬ ‫ن ــگاه کنی ــم‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه مش ــاغل س ــخت و زی ــان اور از ابع ــاد و زوای ــای‬ ‫مختلــف قابــل بررســی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬محــور اقتصــاد مقاومتــی و رونــق‬ ‫تولیــد در کشــور مــا نیــروی کار ســالم و ماهــر اســت و امــروز توجــه بــه ان‬ ‫ی ــک ض ــرورت ج ــدی اس ــت‪.‬‬ ‫حیـــدری بـــا بیـــان اینکـــه امـــروز تغییـــر نگـــرش دربـــاره مشـــاغل‬ ‫س ــخت و زی ــان اور ی ــک ض ــرورت اس ــت و تنه ــا ب ــا ارتق ــای اموزش ه ــا‬ ‫میســـر می شـــود‪ ،‬گفـــت‪ :‬نبایـــد بـــه بهانـــه بازنشســـتگی زودهنـــگام‪،‬‬ ‫ســـامت نیـــروی کار را بـــه خطـــر بیندازیـــم‪.‬‬ ‫مدیـــرکل تامیـــن اجتماعـــی غـــرب تهـــران ادامـــه داد‪ :‬مـــواردی ب ــا‬ ‫قان ــون کار و تامی ــن اجتماع ــی ه ــم مغای ــرت دارد ک ــه بای ــد ب ــه س ــمتی‬ ‫برویــم کــه اصــا مشــاغل ســخت و زیــان اور بــه دالیلــی چــون اســتاندارد‬ ‫نب ــودن و االیندگ ــی محی ــط کار نداش ــته باش ــیم‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬اصـــاح محیـــط کار و استانداردســـازی ان نیـــز جـــزو‬ ‫موک ــدات قانون ــی اس ــت و امی ــد اس ــت ک ــه در راس ــتای احی ــای ای ــن‬ ‫قوانیـــن بـــرای تقویـــت نیـــروی کار ســـالم گام برداریـــم‪.‬‬ ‫حی ــدری ب ــا بی ــان اینک ــه از ده ــه ‪ ۶۰‬ت ــا کن ــون تع ــداد بیمه ش ــدگان‬ ‫‪ ۸‬براب ــر و تع ــداد بازنشس ــتگان ‪ ۱۹‬براب ــر ش ــده اند‪ ،‬گف ــت‪ :‬از ‪ ۱۰۰‬درص ــد‬ ‫مســـتمری ها ‪ ۳۵‬درصـــد مربـــوط بـــه بازنشســـتگی های زودهنـــگام‬ ‫اســـت‪ .‬از کل امـــار بازنشســـتگی های زودهنـــگام هـــم ‪ ۶۲‬درصـــد ب ــه‬ ‫بازنشســـتگی های ســـخت و زیـــان اور مربـــوط اســـت‪.‬‬ ‫مدیــرکل تامیــن اجتماعــی غــرب تهــران گفــت‪ :‬از تصویــب الحاقیــه‬ ‫تبص ــره ‪ ۲‬م ــاده ‪ ۷۶‬قان ــون تامی ــن اجتماع ــی ح ــدود ‪ ۱۸‬س ــال می گ ــذرد‬ ‫و نبای ــد ای ــن می ــزان مش ــاغل س ــخت و زی ــان اور داش ــته باش ــیم‪ .‬ای ــن‬ ‫ام ــار نش ــان می ده ــد ک ــه تع ــداد زی ــادی از کارکن ــان و کارگ ــران دچ ــار‬ ‫مش ــکالت جس ــمی و روح ــی و روان ــی پ ــس از بازنشس ــتگی می ش ــوند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1210

هفته نامه بازار کار 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1399/05/25
هفته نامه بازار کار 1209

هفته نامه بازار کار 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1399/05/19
هفته نامه بازار کار 1208

هفته نامه بازار کار 1208

شماره : 1208
تاریخ : 1399/05/11
هفته نامه بازار کار 1207

هفته نامه بازار کار 1207

شماره : 1207
تاریخ : 1399/05/04
هفته نامه بازار کار 1206

هفته نامه بازار کار 1206

شماره : 1206
تاریخ : 1399/04/28
هفته نامه بازار کار 1205

هفته نامه بازار کار 1205

شماره : 1205
تاریخ : 1399/04/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!