هفته نامه بازار کار شماره 1178 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1178

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1178

هفته نامه بازار کار شماره 1178

‫استخدام‬ ‫اخرین خبرهای خدمت نظام وظیفه و پذیرش امریه‬ ‫‪ ۱۶‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫شنبه ‪ 9‬اذر ‪ 3 -1398‬ربیع الثانی ‪ 30 -1441‬نوامبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1178‬‬ ‫پلیس قضایی‬ ‫احیا می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫جذب ‪ 400‬عضو هیات علمی‬ ‫در دانشگاه ازاد‬ ‫استخدام ‪ 50‬نفر‬ ‫دیپلم در شرکت‬ ‫کاج طالیی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در‬ ‫جهاددانشگاهی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در اداره کل‬ ‫زندان های‬ ‫استان تهران‬ ‫استخدام گسترده‬ ‫در شرکت تولیدی‬ ‫بازرگانی معتبر‬ ‫فراخوان ارتش جمهوری اسالمی ایران‬ ‫برای تحصیل در دانشگاه های افسری‬ ‫ارتشجمهوریاسالمیایرانبهمنظور تکمیلکادر افسرینیروهای‬ ‫زمینی‪،‬پدافندهوایی‪،‬هوایی‪،‬دریاییوسازمانهایتابعهخودجهت‬ ‫پاســداری ازاســتقالل وتمامیت ارضی ونظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وادامه راه شهیدان ازبین جوانان متدین ‪،‬انقالبی و سلحشورهمرزم‬ ‫می پذیرد‪.‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫کاریابی بازارکار راهی کوتاه برای یافتن شغل مناسب ‪66710081‬‬ ‫توسط معاون پرستاری وزارت بهداشت ؛‬ ‫شرایط و زمان برگزاری اولین ازمون‬ ‫صالحیت حرفه ای پرستاران اعالم شد‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫استخدام ناجا در خوزستان‬ ‫‪2‬‬ ‫اغاز تبدیل وضعیت‬ ‫معلمان حق التدریسی‬ ‫و نهضتی ها‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دستگیری کالهبردار‬ ‫ا گهی استخدام در سایت ها‬ ‫‪16‬‬ ‫منتشر شد‬ ‫با امضا یک تفاهم نامه محقق می شود‬ ‫توسعه کارافرینی‬ ‫‪12‬‬ ‫در زمینه اینترنت اشیا‬ ‫پرسش و پاسخ مصاحبه هوش مصنوعی‬ ‫شغلی برای ‪6‬مشاغل فروش و بالک چین‬ ‫هو الباقی‬ ‫برادر گرامی جناب اقای‬ ‫دکترسید حمیدرضا طیبی‬ ‫در گذشت مرحومه بانو حرمت سادات طیبی‬ ‫را تسلیت عرض نموده‪ ،‬از خداوند متعال‬ ‫برای ان مرحومه امرزش و رحمت واسعه الهی‬ ‫و برای جنابعالی و سایر بازماندگان‬ ‫صبر و اجر مسالت داریم‪.‬‬ ‫مرکز اطالع رسانی بازارکارجهاددانشگاهی‬ ‫مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)‬ ‫وابسته به جهاد دانشگاهی‬ ‫در نظر دارد برای انجام طرح های نظرسنجی و تحقیقات‬ ‫افکار عمومی‪ ،‬از میان دانشجویان و دانش اموختگان‬ ‫دانشگاهی پرسشگر جذب نماید‪.‬‬ ‫شرایط همکاری‪:‬‬ ‫‪-1‬دانشجو یا دانش اموخته دانشگاهی‬ ‫‪ -2‬حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫‪-3‬همکاریدر قالبپروژهیابهصورتپارهوقت‬ ‫تلفن تماس‪:‬مستقیم‪ 66487018-20 66971190 :‬داخلی ‪2157‬‬ ‫مجتمع فنی و مهندسی جهاددانشگاهی خراسان رضوی از بین فارغ التحصیالن رشته های ذیل‬ ‫در مقاطع تحصیالت تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) که تمایل به انجام خدمت سربازی به صورت امریه دو ساله‬ ‫در این واحد پژوهشــی را دارند دعوت به عمل می اورد‪.‬‬ ‫■ مهندس پلیمر‪-‬کلیه گرایش ها‬ ‫■ مهندس مکانیک‪ -‬گرایش ساخت و تولید‬ ‫■ مهندسی مواد‪-‬گرایش سرامیک‬ ‫■ مهندسی پزشکی‪-‬گرایش بیومواد‬ ‫■ مهندسی نفت‪-‬کلیه گرایش ها‬ ‫کلیه عالقه مندان رزومه خود را حدا کثر تا پایان اذر ماه ‪ 1398‬به ادرس پســت الکترونیک ‪Sec.khr@acecr.ac.ir‬‬ ‫ایمیل نمایند و یا در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با یکی از شماره های ذیل تماس حاصل فرمایند‪:‬‬ ‫‪ 31997134‬و‪ )051( 31997471 -3‬محل خدمت شهر مشهد بوده و با توجه به عدم امکان مهیا نمودن خوابگاه‪،‬‬ ‫متقاضیان بومی با سوابق علمی‪-‬پژوهشی و اجرایی برجسته و مرتبط در اولویت خواهند بود‬ ‫زمان اعالم نتایج ازمون‬ ‫استخدامی دستگاه های دولتی‬ ‫مشخص شد‬ ‫گفت و گو با کارافرین معلول‬ ‫بزرگ ترین مانع کارافرینی‬ ‫افکار منفی خودمان است‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪ 9‬اذر‪ 3-1398‬ربیع الثانی‪ 30-1441‬نوامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1178‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رویدادهای اموزش وپرورش‬ ‫دکتر روحانی در جلسه شورای اداری استان اذربایجان شرقی‬ ‫وزیر اموزش و پرورش خبر داد‬ ‫اشتغال بیش از ‪ 600‬هزار نفر در فضای مجازی‬ ‫و سایبری‬ ‫اغاز تبدیل وضعیت معلمان‬ ‫حق التدریس و نهضتی ها‬ ‫وزی ــر ام ــوزش و پ ــرورش از اب ــاغ ش ــیوه نام ــه‬ ‫اجرایـــی اســـتخدام معلمـــان حق التدریـــس‬ ‫و اموزشـــیاران نهضـــت ســـواداموزی بـــه کلیـــه‬ ‫اس ــتان ها خب ــر داد و گف ــت‪ :‬عملی ــات مرب ــوط‬ ‫بـــه تبدیـــل وضعیـــت کلیـــه مشـــموالن یعنـــی‬ ‫اموزشـــیاران نضهـــت ســـواداموزی‪ ،‬معلمـــان‬ ‫حق التدریـــس و مربیـــان پیـــش دبســـتانی از‬ ‫همی ــن هفت ــه اغ ــاز خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫محسن حاجی میرزایی در گفت وگو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬درباره اخرین وضعیت اجرای قانون‬ ‫استخدام معلمان حق التدریس و اموزشیاران‬ ‫نهضت سواداموزی اظهار کرد‪ :‬ایین نامه‬ ‫تبدیل وضعیت معلمان حق التدریس و اموزشیاران نهضت سواداموزی شهریور ماه‬ ‫به تصویب هیئت وزیران رسیده بود و شیوه نامه ان نیز نهایی و اخیرا به کلیه استان ها‬ ‫ابالغ شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عملیات مربوط به تبدیل وضعیت کلیه مشموالن یعنی اموزشیاران‬ ‫نضهت سواداموزی‪ ،‬معلمان حق التدریس و مربیان پیش دبستانی از همین هفته‬ ‫اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش اضافه کرد‪ :‬ان دسته از همکارانی که از سال ‪ ۷۹‬تا ‪ ۹۱‬به عنوان‬ ‫مربی پیش دبستانی‪ ،‬معلم حق التدریس یا اموزشیار نهضت سواداموزی به اشکال‬ ‫مختلفی با اموزش و پرورش همکاری کرده اند طبق شیوه نامه که شامل برگزاری ازمون‬ ‫و شرکت در دوره اموزشی یک ساله است و با توجه به میزان سهمیه ای که سازمان امور‬ ‫استخدامی اختصاص خواهد داد‪ ،‬در اموزش و پرورش استخدام می شوند‪.‬‬ ‫انتقاد نایب رئیس کمیسیون اموزش‬ ‫از نحوه اجرای قانون استخدام حق التدریسان‪:‬‬ ‫حتی ‪ ۲‬درصد از مصوبه مجلس برای استخدام‬ ‫حق التدریسان هم اجرایی نمی شود‬ ‫نایب رئیس کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از نحوه تدوین ایین نامه‬ ‫اجرایی قانون استخدام معلمان حق التدریس‪ ،‬گفت‪ :‬با روشی که دولت پیش گرفته‬ ‫حتی ‪ ۲‬درصد از مصوبه مجلس هم اجرایی نخواهد شد‪.‬‬ ‫قاسم احمدی الشکی در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به تعلل دولت در اجرای‬ ‫قانون استخدام معلمان حق التدریس و اموزشیاران نهضت سواداموزی‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫در ابتدای روی کار امدن رئیس جمهور‪ ،‬بسیاری این نکته را برجسته می کردند که با‬ ‫توجه به حضور ‪ 20‬ساله دکتر روحانی در مجلس‪ ،‬جایگاه و منزلت مجلس را رعایت‬ ‫می کند اما انچه در حوزه اموزش و تحقیقات رخ داده کامال خالف این گزاره بوده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم نوشهر و چالوس درمجلس شورای اسالمی از اینکه دولت به دنبال‬ ‫پیدا کردن شگردهای مختلف برای دور زدن قانون است‪ ،‬اظهار تاسف کرد و گفت‪:‬‬ ‫تفاوت دولت فعلی با دولت قبلی در این است که دولت قبل عنوان می کرد به قانون‬ ‫اعتقادی ندارد و ان را عمل نمی کرد ولی این دولت در عین اینکه در ظاهر کامال مقید‬ ‫به قانون است ولی در عمل تن به اجرای ان نمی ‪‎‬دهد‪.‬‬ ‫وی با استناد به تصویب قانون استخدام معلمان حق التدریس و اموزشیاران‬ ‫نهضت سواداموزی در تاریخ ‪ 13‬شهریورماه ‪ ،97‬افزود‪ :‬بر اساس این قانون مقرر‬ ‫شد که نیروهای حق التدریس‪ ،‬شرکتی‪ ،‬خرید خدمات اموزشی‪ ،‬پیش دبستانی و‬ ‫اموزشیاران نهضت سواد اموزی استخدام اموزش و پرورش شوند و تکلیف ‪ 60‬هزار‬ ‫نیروی بالتکلیف مشخص شود‪.‬‬ ‫ایین نامه اجرایی برای دور زدن قانون تدوین شده است‬ ‫یش از ‪ 16‬هزار نفر از نیروهای مشمول این قانون‪ ،‬نیروهای خرید خدمات اموزشی‬ ‫هستند ولی دولت بهانه اورده که عنوان خرید خدمات اموزشی در قانون ذکر نشده‬ ‫است‬ ‫احمدی الشکی با یاداوری اینکه این قانون با رای باالی نمایندگان در صحن علنی‬ ‫مجلس به تصویب رسید‪ ،‬افزود‪ :‬قرار بود ایین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ‪ 2‬ماه‬ ‫تدوین شود ولی تدوین ان بیش از ‪ 9‬ماه به طول انجامید و حاال که پس این مدت‬ ‫طوالنی این ایین نامه تدوین شده‪ ،‬به نحوی تنظیم شده که بسیاری از نیروها را در بر‬ ‫نمی گیرد و عمال اجرایی نمی ‪‎‬شود‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬در حال حاضر بیش از ‪ 16‬هزار نفر از نیروهای مشمول این قانون‪،‬‬ ‫نیروهای خرید خدمات اموزشی هستند ولی دولت بهانه اورده که عنوان خرید‬ ‫خدمات اموزشی در قانون ذکر نشده است؛ در حالیکه در قانون "مشمولین تبصره ‪10‬‬ ‫ماده ‪ "17‬قید شده که دقیقا شامل همین افراد می شود‪.‬‬ ‫احمدی الشکی تصریح کرد‪ :‬در حالی دولت قصد استخدام این نیروهای‬ ‫زحمتکش خرید خدمات اموزشی را ندارد که تعداد حداقل ‪ 10‬هزار معلم خرید‬ ‫خدماتی دو شیفت در مدارس تدریس می ‪‎‬کنند که این مسئله به این معناست که ‪26‬‬ ‫هزار کالس درس اموزش و پرورش توسط این نیروها اداره می ‪‎‬شود‪.‬‬ ‫بالتکلیفی ‪ 20‬هزار نیروی پیش دبستانی به بهانه نداشتن اسناد دولتی‬ ‫وی نکته دوم در دور زدن این قانون را بالتکلیف گذاشتن نیروهای پیش دبستانی‬ ‫که بیش از ‪ 20‬هزار نفر هستند‪ ،‬برشمرد و گفت‪ :‬دولت در ایین نامه اجرایی خود اورده‬ ‫که اسناد این نیروها باید دولتی باشد در حالیکه اگر این افراد اسناد دولتی داشتند در‬ ‫محا کم قضایی می توانستند طرح دعوی کنند‪ .‬بنابراین تکلیف ‪ 20‬هزار نیروی دیگر‬ ‫مشمول این قانون نیز مشخص نیست‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس افزود‪ :‬مابقی افراد مشمول این قانون نیز اموزشیاران‬ ‫نهضت سواد اموزی هستند که در این باره نیز قید شده این افراد باید پیش استخدام‪،‬‬ ‫ازمون دهند و هنوز ازمونی برای این افراد برگزار نشده که اگر هم برگزار شود باز هم دولت‬ ‫بهانه ای برای عدم جذب این نفرات خواهد اورد‪.‬‬ ‫بررسی گزارش سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد؛‬ ‫رئی ــس جمه ــور عص ــر چهارش ــنبه گذش ــته در جلس ــه ش ــورای اداری اس ــتان‬ ‫اذربایج ــان ش ــرقی گف ــت‪ :‬بی ــش از ‪ 600‬ه ــزار نف ــر در فض ــای مج ــازی و س ــایبری‬ ‫مش ــغول اش ــتغال و کس ــب و کار هس ــتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی ریاســت جمهــوری‬ ‫حجــت االســام والمســلمین دکتــر حســن روحانــی در ســخنان خــود در جمــع‬ ‫رئیس قوه قضائیه خبر داد‬ ‫در پی امضای یک تفاهم نامه‬ ‫صورت می گیرد‬ ‫پلیس قضایی احیا می شود‬ ‫احی ــای پلی ــس قضای ــی از جمل ــه خواس ــته های ق ــوه‬ ‫قضایی ــه اس ــت‪ .‬پلی ــس قضای ــی از ابتکار ه ــای ش ــهید‬ ‫بهش ــتی و حرک ــت بس ــیار خوب ــی ب ــود؛ چ ــرا ک ــه پلی ــس‬ ‫متخصــص و کارازمــوده و اشــنا بــه حقــوق و قضــا و اشــنا بــه‬ ‫مقول ــه قضای ــی در کش ــور می توان ــد ب ــا عل ــم‪ ،‬حرف ــه قضای ــی‬ ‫و دان ــش پلیس ــی خ ــود ی ــک کار مش ــترک انج ــام ده ــد‪ .‬ای ــن‬ ‫پلی ــس قضای ــی در بس ــیاری از کش ــور ها وج ــود دارد و در‬ ‫کش ــور م ــا ه ــم مدت ــی وج ــود داش ــت منته ــی در نتیج ــه‬ ‫ادغامــی کــه در نیــروی انتظامــی صــورت گرفــت کار پلیــس‬ ‫قضای ــی ه ــم در کش ــور م ــا تم ــام ش ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش صــدا و ســیما حجــت االســام و المســلمین‬ ‫رئیس ــی در دی ــدار ب ــا جمع ــی از اعض ــای فراکس ــیون والی ــی‬ ‫مجل ــس ش ــورای اس ــامی‪ ،‬گف ــت‪ :‬درخواس ــت احی ــای‬ ‫پلی ــس قضای ــی را کرده ای ــم و مراحل ــی ه ــم ط ــی ش ــده و‬ ‫پرداخت تسهیالت ‪ ۳‬میلیونی‬ ‫به زنان سرپرست خانوار‬ ‫در ح ــال حاض ــر ای ــن موض ــوع در مجل ــس مط ــرح اس ــت‪.‬‬ ‫بنــده هــم در همیــن زمینــه نام ـه ای را بــرای رئیــس مجلــس‬ ‫نوش ــتم و از ش ــما نماین ــدگان ه ــم می خواه ــم ک ــه موض ــوع‬ ‫پلی ــس قضای ــی را در دس ــتور کار خ ــود ق ــرار دهی ــد‪.‬‬ ‫حج ــت االس ــام والمس ــلمین رئیس ــی تاکی ــد ک ــرد‪:‬‬ ‫احی ــای پلی ــس قضای ــی می توان ــد ی ــک ب ــازوی توانمن ــد‬ ‫ه ــم ب ــرای پلی ــس و ه ــم ب ــرای ق ــوه قضایی ــه باش ــد؛ چرا ک ــه‬ ‫ای ــن موض ــوع دغدغ ــه پلی ــس ه ــم هس ــت‪ .‬پلی ــس ام ــاده ب ــه‬ ‫خدم ــت ب ــرای کار قضای ــی‪ ،‬ب ــرای ق ــوه قضایی ــه و نی ــروی‬ ‫انتظام ــی ی ــک ام ــکان خ ــوب و ب ــازوی تواناس ــت؛ ل ــذا م ــا‬ ‫از احی ــای ان اس ــتقبال می کنی ــم و امیدوار ی ــم ای ــن موض ــوع‬ ‫دنب ــال ش ــود‪.‬‬ ‫جهت مشاهده بخشی از سخنان رییسی به بارکد‬ ‫روبرو مراجعه نمائید‪.‬‬ ‫دکتر مخبر دزفولی رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)‪:‬‬ ‫امسال ‪ 100‬هزار شغل تا پایان سال‬ ‫ایجاد می کنیم‬ ‫امس ــال ‪ 100‬ه ــزار ش ــغل ت ــا پای ــان س ــال ایج ــاد‬ ‫م ــی کنی ــم و در ح ــال حاض ــر از برنام ــه ر ی ــزی انج ــام ش ــده‬ ‫جل ــو ت ــر هس ــتیم ‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش واح ــد مرک ــزی خب ــر دکت ــر مخب ــر دزفول ــی‬ ‫رئی ــس س ــتاد اجرای ــی فرم ــان حض ــرت ام ــام(ره) دربه ــره‬ ‫ب ــرداری ازط ــرح توس ــعه مجتم ــع گلخان ـه ای ‪ ۵۰‬هکت ــاری‬ ‫شهرس ــتان زرندی ــه ک ــه ب ــا حض ــور اس ــتاندار مرک ــزی‬ ‫‪،‬نماین ــده م ــردم س ــاوه و زرندی ــه در مجل ــس ش ــورای‬ ‫اس ــامی و جمع ــی از مس ــئوالن اس ــتانی برگزارش ــد ضم ــن‬ ‫اع ــام ای ــن مطل ــب گف ــت ‪ :‬در س ــال ‪ 99‬ه ــم ب ــا اج ــرای‬ ‫ط ــرح توانمندس ــازی ‪ ،‬افتت ــاح پ ــروژه ه ــای تولی ــدی و‬ ‫ط ــرح ه ــای اجرای ــی ‪ 150‬ه ــزار ش ــغل جدی ــد در کش ــور‬ ‫ایج ــاد خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫الزم ب ــه ذک ــر اس ــت ب ــا افتت ــاح ط ــرح توس ــعه مجتم ــع‬ ‫گلخانــه ای ‪ ،‬ســطح ز یــر کشــت گلخانـه ای ایــن مجتمــع‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬هکت ــار افزای ــش یاف ــت ‪.‬در س ــال های گذش ــته ‪۱۰‬‬ ‫هکت ــار از ای ــن مجتم ــع ب ــه به ــره ب ــرداری رس ــیده ب ــود و در‬ ‫برنام ــه زمانبن ــدی ‪ ۵‬س ــاله ق ــرار اس ــت س ــطح ز ی ــر کش ــت‬ ‫ای ــن مجتم ــع ب ــه ‪ ۵۰‬هکت ــار افزای ــش یاب ــد‪.‬‬ ‫تولی ــدات ب ــا کیفی ــت صادرات ــی‪ ،‬کش ــت‬ ‫هیدروپونی ــک‪ ،‬صرف ــه جوی ــی در مص ــرف اب و تولی ــد‬ ‫محص ــوالت ارگانی ــک از ویژگ ــی ه ــای ای ــن مجتم ــع‬ ‫گلخانـ ـه ای اس ــت‪.‬‬ ‫همچنی ــن همزم ــان ب ــا ای ــن مراس ــم دو ط ــرح‬ ‫توانمندس ــازی اقتص ــادی توس ــط بنی ــاد برک ــت از طری ــق‬ ‫ارتب ــاط زن ــده تلویزیون ــی ب ــه به ــره ب ــرداری رس ــید‪.‬‬ ‫ای ــن ط ــرح ه ــا ش ــامل ش ــرکت زر ی ــن شیش ــه اراک و‬ ‫ش ــرکت ذوب روی ای ــچ رود اش ــتیان ب ــود ک ــه ب ــا مجم ــوع‬ ‫مجموع ــه س ــرمایه گ ــذاری ‪ ۲۲۴‬میلی ــارد ر ی ــال و مجم ــوع‬ ‫اش ــتغالزایی ‪ ۶۹۰‬نف ــر ب ــه به ــره ب ــرداری رس ــید ‪.‬جهـــت‬ ‫مش ــاهده گ ــزارش ویدئوی ــی ای ــن مراس ــم ب ــه بارک ــد زی ــر‬ ‫مراجع ــه نمائی ــد‪.‬‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزیر کار‪:‬‬ ‫داشتن بیمه برای وام اشتغال‬ ‫اجباری شد‬ ‫مع ــاون توس ــعه کارافرین ــی و اش ــتغال وز ی ــر کار از‬ ‫بیم ــه ‪ ۳۵‬درص ــد ش ــاغالن ط ــرح اش ــتغال روس ــتایی‬ ‫در س ــال گذش ــته خب ــر داد و گف ــت‪ :‬ب ــر اس ــاس‬ ‫هدف گ ــذاری ص ــورت گرفت ــه امس ــال ‪ ۱۰۰‬ه ــزار نف ــر‬ ‫از روس ــتاییان را در ط ــرح اش ــتغال روس ــتایی بیم ــه‬ ‫خواهی ــم ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا عیس ــی منص ــوری از اق ــدام وزارت‬ ‫کار ب ــرای بیم ــه ش ــاغالن ط ــرح اش ــتغال روس ــتایی خب ــر‬ ‫داد و گف ــت‪ :‬درصددی ــم ت ــا بخش ــی از اش ــتغال ک ــه از‬ ‫طر ی ــق برنام ــه اش ــتغال روس ــتایی ب ــه وج ــود می ای ــد ب ــه‬ ‫اش ــتغال رس ــمی تبدی ــل کنی ــم‪.‬‬ ‫و ی ادامـه داد‪ :‬بـا توجـه بـه انکـه بـر اسـاس‬ ‫تمام شـماری کـه در ایـن زمینـه کردیـم‪ ،‬عـدد قابـل‬ ‫توجهـی از افـراد شـاغل در ایـن طـرح بیمـه نشـده بودنـد‪،‬‬ ‫لـذا بـا سـازمان تامیـن اجتماعـی بـه و یـژه صنـدوق‬ ‫تنها ‪ ۱۰‬درصد از معلمان حق التدریسی بیمه‬ ‫هستند‬ ‫بررسی گزارش منتشر شده از سوی دفتر امار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی‬ ‫سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد تنها حدود ‪ ۱۰‬درصد معلمان حق التدریسی‬ ‫بیمه تامین اجتماعی هستند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایلنا‪ ،‬سازمان تامین اجتماعی گزارشی درباره تعداد بیمه شدگان‬ ‫و همچنین گروه های مختلفی که به شکل های مختلف بیمه تامین اجتماعی‬ ‫هستند‪ ،‬منتشر کرد‪.‬‬ ‫این گزارش نشان می دهد تعداد معلمان حق التدریسی بیمه شده اصلی سازمان‬ ‫تامین اجتماعی ‪ ۳۲۶۲‬نفر است‪ .‬این در حالی است که ‪ ۲۹‬مهر امسال علی الهیار‬ ‫ترکمن (معاون برنامه ریزی و توسعه وزارت اموزش و پرورش) عنوان کرد که ‪ ۳۲‬هزار‬ ‫حق التدریسی ازاد اکنون در اموزش و پرورش فعال هستند‪.‬‬ ‫براساس گزارش منتشر شده از سوی دفتر امار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی‬ ‫سازمان تامین اجتماعی تعداد بیمه شدگان اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی تا‬ ‫پایان سال گذشته به بیش از ‪ ۱۴‬میلیون نفر رسیده است‪.‬‬ ‫بیمه شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون کار کارفرمایان‬ ‫مکلف به بیمه کردن انان هستند‪ ،‬تا پایان سال گذشته به بیش از ‪ ۱۰‬میلیون و ‪۴۵۰‬‬ ‫هزار نفر بیمه رسیده اند که نزدیک به ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر از انان در کارگاه های‬ ‫غیردولتی و نزدیک به ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر انان نیز در پروژه های پیمانکاری مشغول‬ ‫به کار هستند‪ .‬همچنین بیش از یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر از بیمه شدگان اجباری‬ ‫تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی از کارکنان دولت هستند‪.‬‬ ‫مدیــران اســتان اذربایجــان شــرقی گفــت‪ :‬بــا تالش هــا و اقدامــات دولــت در توســعه‬ ‫زیرســاخت هــا‪ ،‬حتــی روســتاها بــه اینترنــت متصــل شــده انــد و مــردم بســیاری از‬ ‫امــور خــود را از طریــق فضــای مجــازی انجــام می دهنــد و همــگان می بینیــد کــه در‬ ‫چنــد روز اخیــر فیلتــر اینترنــت کــه بخاطــر مســایل امنیتــی انجــام شــده‪ ،‬چقــدر مردم‬ ‫را دچــار مشــکل کــرده اســت‪ .‬البتــه امــروز وصــل مجــدد اینترنــت بخــش بزرگــی از‬ ‫کشــور انجــام شــده و بقیــه نیــز بــه زودی انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئی ــس جمه ــور خاط ــر نش ــان ک ــرد‪ :‬ب ــا توس ــعه فض ــای مج ــازی تح ــول بزرگ ــی در‬ ‫زیربنــای کســب و کار انجــام شــده اســت و امــروز بیــش از ‪ 600‬هــزار نفــر در فضــای‬ ‫مج ــازی و س ــایبری مش ــغول اش ــتغال و کس ــب و کار هس ــتند و ب ــدون تردی ــد ای ــن‬ ‫سیســتم تحــول بزرگــی در زندگــی و اشــتغال مــردم ایجــاد خواهــد کــرد‪ ،‬بــه گون ـه ای‬ ‫کــه زندگــی مــردم بــه طــور کامــل متحــول خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دکت ــر روحان ــی گف ــت‪ :‬البت ــه در کن ــار ه ــر کار جدی ــدی مش ــکالتی ه ــم اس ــت‬ ‫ک ــه بای ــد مراقب ــت بیش ــتری داش ــته باش ــیم و در ای ــن زمین ــه قوانی ــن و مق ــررات م ــورد‬ ‫توج ــه ج ــدی ق ــرار بگی ــرد‪.‬‬ ‫روسـتاییان و عشـایر‪ ،‬صنـدوق بیمـه محصـوالت‬ ‫معدنـی و صنـدوق بیمـه محصـوالت کشـاورزی‬ ‫بـه شـکل شـبکه ای توافـق کردیـم تـا هـر کسـی کـه از‬ ‫تسـهیالت اشـتغال روسـتایی اسـتفاده کـرد نیروهـای‬ ‫کارش الزامـا در ایـن مکانیسـم بیمـه شـوند‪.‬‬ ‫مع ــاون توس ــعه کارافرین ــی و اش ــتغال وز ی ــر کار‬ ‫در ب ــاره ام ــار بیمه ش ــدگان ط ــرح اش ــتغال روس ــتایی‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪ :‬ت ــا قب ــل از اق ــدام م ــا ب ــرای بیم ــه‪ ،‬ح ــدود‬ ‫‪ ۳۵‬درص ــد اف ــراد در ای ــن ط ــرح بیم ــه ش ــده بودن ــد‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس تم ــام ش ــماری ک ــه از طر ی ــق س ــامانه ناظ ــر‬ ‫ص ــورت دادی ــم متوج ــه ش ــدیم ک ــه تع ــداد بیمه ش ــدگان‬ ‫ک ــم اس ــت ل ــذا ای ــن س ــازوکار را طراح ــی کردی ــم ک ــه بع ــد‬ ‫از ای ــن هم ــه ش ــاغالن باالجب ــار یک ــی از بیمه ه ــای‬ ‫مذک ــور را انتخ ــاب کنن ــد و تح ــت پوش ــش بیم ــه ق ــرار‬ ‫بگیرن ــد ت ــا بتوانن ــد از مزای ــای وام اش ــتغال روس ــتایی‬ ‫برخ ــوردار ش ــوند‪.‬‬ ‫بیمه ‪ ۱۰۰‬هزار نفر در طرح اشتغال روستایی‬ ‫تا پایان سال‬ ‫مع ــاون توس ــعه کارافرین ــی و اش ــتغال وز ی ــر کار از بیم ــه‬ ‫‪ ۱۰۰‬ه ــزار نف ــر از روس ــتاییان در ط ــرح اش ــتغال روســـتایی‬ ‫ت ــا پای ــان س ــال خب ــر داد و گف ــت‪ :‬ع ــاوه ب ــر بیم ــه ش ــدگان‬ ‫ســال قبــل امســال ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر از روســتاییان را قطعــا بیمــه‬ ‫خواهی ــم ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه منص ــوری‪ ،‬اش ــتغال ایج ــاد ش ــده در ط ــرح‬ ‫اشــتغال روســتایی در ســال گذشــته ‪ ۱۴۳‬هــزار نفــر بــوده کــه‬ ‫ح ــدود ‪ ۳۰‬درص ــد ان ه ــا تح ــت پوش ــش بیم ــه ق ــرار گرفتن ــد‬ ‫و ت ــا پای ــان امس ــال جمع ــا ‪ ۲۵۰‬ه ــزار اش ــتغال روس ــتایی ب ــا‬ ‫احتس ــاب س ــال گذش ــته خواهی ــم داش ــت‪.‬‬ ‫یک کارشناس حوزه اشتغال‪:‬‬ ‫صنعت مناسب ترین بخش‬ ‫برای جذب نیروی بیکار است‬ ‫ح ــدودا ‪ ۴۰‬درص ــد از اف ــراد بی ــکار جامع ــه تحصی ــل‬ ‫ک ــرده هس ــتند و بخ ــش صنع ــت مناسـ ـب ترین بخ ــش‬ ‫ب ــرای ج ــذب نی ــروی بی ــکار اس ــت‪.‬‬ ‫کم ــال اطه ــاری در گف ــت وگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری می ــزان‬ ‫در خص ــوص اش ــتغال در بخش ه ــای مختل ــف اقتص ــاد‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪ :‬ازچن ــد س ــال گذش ــته ک ــه اش ــتغال در‬ ‫بخش ه ــای مس ــکن و کش ــاورزی ت ــا ح ــد ز ی ــادی کاه ــش‬ ‫یافــت‪ ،‬دولــت تصمیــم گرفــت تــا بــا ایجــاد فعالیت هــای‬ ‫ُ‬ ‫جدی ــد اقتص ــادی ای ــن اف ــت اش ــتغال را جب ــران کن ــد‪.‬‬ ‫وی در ادام ــه اف ــزود‪ :‬جلوگی ــری از واردات برخ ــی‬ ‫محص ــوالت کش ــاورزی و افزای ــش بارش ه ــا در دوس ــال‬ ‫گذش ــته‪ ،‬موج ــب رون ــق بخ ــش کش ــاورزی و ایج ــاد‬ ‫اش ــتغال زای ــی در ای ــن بخ ــش ش ــد‪ ،‬ب ــا وج ــود اینک ــه ای ــن‬ ‫ن ــوع فعالیت ه ــا فصل ــی هس ــتند‪ ،‬ام ــا ن ــرخ بی ــکاری ت ــا‬ ‫ح ــدودی درکش ــور کاه ــش یاف ــت‪.‬‬ ‫ای ــن کارش ــناس بخ ــش اش ــتغال بی ــان ک ــرد‪ :‬دومی ــن‬ ‫اق ــدام دول ــت ب ــرای افزای ــش اش ــتغال و درام ــد‪ ،‬توس ــعه‬ ‫بخ ــش گردش ــگری ب ــود ک ــه در همی ــن راس ــتا وزارت‬ ‫می ــراث فرهنگ ــی‪ ،‬گردش ــگری و صنای ــع دس ــتی نی ــز‬ ‫تاس ــیس ش ــد‪.‬‬ ‫اطهـــاری در رابط ــه ب ــا تاثی ــر گس ــترش گردش ــگری‬ ‫ب ــر اش ــتغال زای ــی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬توس ــعه و گس ــترش‬ ‫گردش ــگری ان ط ــور ک ــه دول ــت از ان انتظ ــار دارد‪،‬‬ ‫نمی توانـــد اش ــتغال زای ــی را در کش ــور افزای ــش ده ــد‬ ‫چرا ک ــه ب ــا ایج ــاد توس ــعه در ای ــن بخ ــش‪ ،‬فق ــط تع ــداد‬ ‫مح ــدودی از اف ــراد بی ــکار در ش ــرکت های خصوص ــی ی ــا‬ ‫تعاون ــی ش ــروع ب ــه کار می کنن ــد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دولت متاســفانه نتوانســته بخش گردشگری‬ ‫را در کش ــور ب ــه خوب ــی مدیر ی ــت کن ــد همانط ــور ک ــه ه ــم‬ ‫اکن ــون ش ــاهدیم‪ ،‬در اس ــتان های مازن ــدران و خراســـان‬ ‫رض ــوی ب ــا وج ــود س ــطح ز ی ــاد گردش ــگران‪ ،‬امـــا امـــار‬ ‫بی ــکاری در ای ــن اس ــتان ها همچن ــان ز ی ــاد اســـت‪.‬‬ ‫اطه ــاری اف ــزود‪ :‬ح ــدودا ‪ ۴۰‬درص ــد از افـــراد بیـــکار‬ ‫جامع ــه تحصی ــل ک ــرده هس ــتند و گفتن ــی اس ــت بخ ــش‬ ‫صنع ــت مناسـ ـب ترین بخ ــش ب ــرای ج ــذب نیـــروی‬ ‫بی ــکار ب ــه خص ــوص تحصی ــل ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫ای ــن کارش ــناس بخ ــش اش ــتغال گف ــت‪ :‬در ش ــرایط‬ ‫کنون ــی‪ ،‬توس ــعه اقتص ــاد دان ــش بنی ــان مناســـب ترین‬ ‫زمین ــه ب ــرای افزای ــش اش ــتغال زای ــی در کشـــور اســـت‬ ‫همچنی ــن اش ــتغالی ک ــه توس ــط اقتص ــاد دانـــش بنیـــاد‬ ‫یش ــود‪ ،‬از نظ ــر امنی ــت ش ــغلی از س ــطح باالی ــی‬ ‫ایج ــاد م ‬ ‫برخ ــوردار اس ــت‪.‬‬ ‫با امضای تفاهم نامه همکاری میان معاونت زنان و‬ ‫بانک توسعه تعاون‪ ،‬به زنان سرپرست خانوار تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه پرداخت می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬معصومه ابتکار در مراسم‬ ‫امضای تفاهم نامه با بانک توسعه و تعاون گفت‪:‬‬ ‫خوشحالیم که موافقت نامه با بانک توسعه امضاء می شود‬ ‫و امید است این کار سبب خیر و برکت برای زندگی زنان و‬ ‫خانواده های زیادی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توجه به موضوع توان افزایی اقتصادی زنان‬ ‫سرپرست خانوار برای دولت دوازدهم حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور نیز بر این موضوع توجه دارند که اقشاری از‬ ‫زنان در جامعه هستند که به دلیل این که بار مسئولیت‬ ‫خانواده بر عهده انهاست نیازمند کار هستند و باید برای‬ ‫انها اشتغال پایدار و زمینه های الزم برای این که انها بتواند‬ ‫خود کارافرینی کند یا در جاهای مشغول به کار شوند‪،‬‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫ابتکار ادامه داد‪ :‬به این منظور در دولت یازدهم‬ ‫تالش های شده است و در دولت دوازدهم این تالشها‬ ‫توسعه یافته است‪ .‬بیشترین توجه در معاونت زنان و‬ ‫خانواده موضوع مهارت افزایی بوده است و این که اگر زنان‬ ‫بخواهند از تسهیالت برخوردار باشند مهارت کافی و برنامه‬ ‫مدل کسب و کار خود را بدانند‪ .‬این که چگونه می تواند‬ ‫کسب و کار موفقی ایجاد کند‪.‬‬ ‫معـاون رئیـس جمهـور در امـور زنـان و خانواده بـا بیان این‬ ‫کـه مـا نمی خواهیـم الگـوی بیـکاران بدهـکار را در مـورد زنـان‬ ‫سرپرسـت خانـوار ایجـاد کنیـم گفـت‪ :‬لـذا در مهـارت افزایـی‬ ‫کار کردیـم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به طور خاص با وزارت کار برای کسب و کار‬ ‫مشاغل خانگی موافقت نامه ای داریم که در ان ‪ ۶‬هزار زن در‬ ‫مشاغل نوین خانگی اموزش می بینند‪ .‬همچنین طرحی را با‬ ‫وزارت کشور در حال اجرا داریم‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار‬ ‫داشت‪ :‬نگاه ما این است که تسهیالتی که امروز فراهم‬ ‫می شود پازل ما را تکمیل می کند تا در مرحله ای که زنان‬ ‫در مهارت و رسیدن به کسب و کار و بازاریابی می رسد‪،‬‬ ‫بتوانند انتخاب کند که اگر نیازمند تسهیالت هستند این‬ ‫تسهیالت برای انها فراهم شود‪.‬‬ ‫ابتکار با بیان این که براساس امارهای رسمی ‪ ۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬زن سرپرست خانوار یا زن مجردی که امکان ازدواج‬ ‫ندارند‪ ،‬داریم گفت‪ :‬اکثر زنان سرپرست خانوار همسرانشان‬ ‫فوت کرده است و عمال خودشان باید معیشت فرزندان و‬ ‫خانواده را تامین کنند‪.‬‬ ‫در ادامه این مراسم حجت اهلل مهدیان مدیر عامل بانک‬ ‫توسعه تعاون اظهار کرد‪ ۱۰ :‬سال از عمر این بانک می گذرد‬ ‫و از ان جایی که ما بانک دولتی و توسعه ای هستیم خود را‬ ‫در قبال اقتصاد وجامعه مسئول می دانیم و بانک اقتصادی‬ ‫و اجتماعی تعریف شده ایم و مسئولیت های اجتماعی به‬ ‫واسطه دولتی و اجتماعی بودن داریم‪.‬‬ ‫مهدیان با بیان این که در سنوات اخیر به بسیاری از‬ ‫طرح های ملی ورود کردیم تصریح کرد‪ :‬ماهانه هزار میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت پرداخت می کنیم که این مقدار سال‬ ‫گذشته حدود ‪ ۹‬هزار میلیارد تومان بوده و امسال به ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان خواهد رسید‪ .‬از این مقدار امسال ‪ ۷۱‬میلیارد‬ ‫تومان به مددجویان امداد و بهزیستی تسهیالت پرداخت‬ ‫کردیم‪ .‬همچنین برای قرض الحسنه ازدواج سال گذشته‬ ‫‪ ۱۶۲‬میلیارد تومان و برای امسال (هشت ماهه سال ‪)۹۸‬‬ ‫‪ ۱۸۵‬میلیارد تومان پرداخت کردیم‪ .‬همچنین در یکسال‬ ‫و هشت ماه اخیر ‪ ۱۷۲۰‬میلیارد تومان در حوزه اشتغال‬ ‫روستایی و در اشتغال فراگیر ‪ ۴۲۰‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫پرداخت کردیم‪.‬‬ ‫وی در پایان با اشاره به این مراسم گفت‪ :‬در این تفاهم‬ ‫نامه قرار است ‪ ۵‬میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه با‬ ‫نرخ ‪ ۴‬درصد و دوره بازپرداخت ‪ ۴‬ساله به ‪ ۱۷۰۰‬متقاضی‬ ‫که معاونت به ما معرفی می کند ‪ ۳‬میلیون تومان پرداخت‬ ‫شود‪ .‬همچنین قرار است ‪ ۲۵‬میلیارد تومان با نرخ ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫و دوره بازپرداخت سه ساله به حداقل ‪ ۲۲۰۰‬نفر تسهیالت‬ ‫پرداخت شود‪.‬‬ ‫در پایان این مراسم تفاهم نامه میان این معاونت با‬ ‫بانک توسعه تعاون به امضا رسید‪ .‬موضوع این تفاهم نامه‬ ‫اعطای وام قرض الحسنه به زنان سرپرست خانوار از محل‬ ‫منابع سپرده قرض الحسنه بانک به مبلغ ‪ ۵۱‬میلیارد ریال به‬ ‫تعداد ‪ ۱۷۰۰‬فقره‪ ،‬تسهیل در شرایط اعطای تسهیالت قرض‬ ‫الحسنه به سایر زنان سرپرست خانوار کشور است‪.‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪ 9‬اذر‪ 3-1398‬ربیع الثانی‪ 30-1441‬نوامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1178‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد‬ ‫کمبود جدی محیط بان در کشور‬ ‫معاونمحیطزیستطبیعیسازمانحفاظتمحیطزیست‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به افزایش مناطق حفاظت شده و وظایف‬ ‫سازمان محیط زیست‪ ،‬در زمینه تعداد کارکنان و محیط بانان‬ ‫در حال حاضر هم با کمبود جدی مواجه هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا کیومرث کالنتری در یازدهمین نشست‬ ‫شورای راهبری و توسعه مدیریت که با حضور معاونان سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست برگزارشد‪ ،‬افزود‪ :‬کارکنان و محیط‬ ‫بانان سازمان حفاظت محیط زیست هم اکنون در شرایط‬ ‫نامطلوبی انجام وظیفه می کنند‪ .‬برخی از انان حتی یک روز‬ ‫مرخصی هم ندارند و مزایایی هم به این افراد تعلق نمی گیرد‪.‬‬ ‫در این جلسه در خصوص وضعیت کارکنان سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست و تعداد انان بحث شد زیرا طبق تکلیف برنامه ششم توسعه سازمان های‬ ‫دولتی مکلف به کاهش نیروی انسانی خود هستند‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست امیر زند پازندی ‪ -‬رئیس مرکز برنامه‪ ،‬بودجه‪ ،‬فناوری اطالعات‪،‬بازرسی‬ ‫و مدیریت عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست ‪ -‬اظهارکرد‪ :‬در حال حاضر و با توجه به امار‬ ‫و ارقام‪ ،‬سازمان حفاظت محیط زیست با پرسنلی کمتر از ظرفیت واقعی خود مشغول به کار و‬ ‫فعالیت است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬پازندی در پایان گفت‪ :‬امید‬ ‫است با تصویب سند برنامه نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط زیست و جذب نیروی انسانی‬ ‫متخصص و کارامد‪ ،‬زیر ساخت های الزم برای اعتالی محیط زیست کشورمان در سند ‪ ۱۴۰۴‬و با‬ ‫هدف ایجاد محیط زیست مطلوب تر بیش از پیش فراهم شود‪.‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫توسط معاون پرستاری وزارت بهداشت ؛‬ ‫جذب ‪ ۴۰۰‬عضو هیات علمی‬ ‫جدید در دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫شرایط و زمان برگزاری اولین ازمون‬ ‫صالحیت حرفه ای پرستاران اعالم شد‬ ‫حضرتی گفت‪ :‬ازمون صالحیت حرفه ای در‬ ‫حال حاضر فقط برای پرستاران برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬مریم‬ ‫حضرتی‪ ،‬معاون پرستاری وزارت بهداشت در‬ ‫جلسه ویدیو کنفرانس پیرامون ازمون صالحیت‬ ‫حرفه ای پرستاران که با حضور مدیران و اعضای‬ ‫شورای هماهنگی پرستاری کشور‪ ،‬برگزار شد‬ ‫ضمن تشریح اهمیت پروانه صالحیت حرفه ای‬ ‫به چگونگی برگزاری نخستین ازمون صالحیت‬ ‫حرفه ای پرداخت و گفت‪ :‬مدیران پرستاری‬ ‫تمهیداتی بیندیشند که تمامی پرستارانی که‬ ‫شرایط شرکت در ازمون را دارند بدون هیچ دغدغه‬ ‫و مشکلی در این ازمون شرکت کنند‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این سوال که اعضای هیات‬ ‫علمی باید به چه شکل پروانه صالحیت حرفه ای‬ ‫خود را دریافت کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اعضای هیات‬ ‫علمی پرستاری می توانند از سه طریق؛ ارتقای‬ ‫ساالنه‪ ،‬کسب امتیاز بازاموزی یا شرکت در ازمون‬ ‫صالحیت حرفه ای‪ ،‬پروانه صالحیت حرفه ای‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫معاونپرستاریوزیربهداشت گفت‪:‬منابعازمون‬ ‫« ‪ »Fundamental of Nursing‬است که در دفترچه‬ ‫راهنمای ازمون با ذکر نویسندگان درج شده است‪.‬‬ ‫او در خصوص جاماندگان در ازمون تصریح‬ ‫کرد‪ :‬فارغ التحصیالن سال ‪ ۹۶‬به بعد می توانند در‬ ‫این ازمون شرکت کنند و اگر به هر دلیلی نتوانستند‬ ‫در نخستین ازمون شرکت کنند‪ ،‬این ازمون هر ‪۶‬‬ ‫ماه برگزار می شود و می توانند در دوره های بعدی‬ ‫شرکت کنند بنابراین نگرانی وجود ندارد‪.‬‬ ‫معاون پرستاری وزیر بهداشت درباره نحوه‬ ‫شرکت فارغ التحصیالنی که در حال گذراندن‬ ‫طرح هستند‪ ،‬گفت‪ :‬تمامی فارغ التحصیالن‬ ‫سال ‪ ۹۶‬بعد می توانند در این ازمون شرکت کنند‬ ‫که این موضوع شامل نیرو های طرحی نیز می شود‬ ‫امضای تفاهم نامه میان سازمان شهرداری ها و دهیاری ها با جهاد دانشگاهی‬ ‫سازمان شهردار ی ها و دهیار ی های کشور‬ ‫و جهاد دانشگاهی‪ ،‬تفاهم نامه مشترکی در‬ ‫زمینه های پژوهشی‪ ،‬اموزشی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫کارافرینی امضا کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬یکشنبه (‪ ۳‬اذر)‬ ‫تفاهمنامه همکاری میان سازمان شهردار ی ها‬ ‫و دهیار ی های کشور و جهاد دانشگاهی‬ ‫برای انجام فعالیت های اموزشی‪ ،‬پژوهشی‪،‬‬ ‫فرهنگی و به منظور هم افزایی در استفاده از‬ ‫پتانسیل ها و امکانات طرفین و ارتقاء کارامدی‬ ‫مدیریت شهری و روستایی در ایفای وظایف و‬ ‫مسئولیت های محوله امضا شد‪.‬‬ ‫موضوع این تفاهم نامه که به امضای‬ ‫جمالی نژاد رئیس سازمان شهردار ی ها و‬ ‫دهیار ی های کشور و سیدحمید طیبی‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی رسید‪ ،‬همکاری‬ ‫در زمینه های پژوهشی‪ ،‬فناوری‪ ،‬اموزشی‪،‬‬ ‫ایجاد زیرساخت های الزم در راستای‬ ‫اشتغال و کارافرینی‪ ،‬امور فرهنگی‪،‬‬ ‫خدمات مشاوره ای و تخصصی به منظور‬ ‫طراحی‪ ،‬اجرا‪ ،‬نظارت و پایش پروژه های پژوهشی‪،‬‬ ‫اموزشی و کارافرینی با به کارگیری امکانات‪،‬‬ ‫تسهیالت و خدمات طرفین است‪.‬‬ ‫به موجب این تفاهم نامه‪ ،‬در محور اموزش‪،‬‬ ‫اشتغال و کارافرینی دو طرف اقدامات الزم‬ ‫را در زمینه استفاده از توانمندی های علمی‪،‬‬ ‫تخصصی‪ ،‬فن افرینی‪ ،‬اموزشی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫اجرایی یکدیگر با رویکرد مدیریت‪ ،‬برنامه ریزی و‬ ‫توسعه شهری و روستایی‪ ،‬همکاری و مشارکت‬ ‫در انجام تحقیقات و برگزاری دوره های اموزشی‬ ‫و مهارتی و کارگاه هایی و توانمندسازی برای‬ ‫توان افزایی جوامع محلی و مشارکت در تهیه‬ ‫شناسنامه شغلی‪ ،‬تدوین الگوها و استانداردهای‬ ‫اموزشی‪ ،‬نیازسنجی اموزشی‪ ،‬طراحی نظام‬ ‫جامع اموزش کارکنان و مدیران سازمان و توسعه‬ ‫مهارت های تخصصی‪ ،‬علمی در حوزه مدیریت‬ ‫شهری و روستایی اجرایی خواهند نمود‪.‬‬ ‫همکاری در زمینه توسعه اشتغال و‬ ‫کارافرینی در مناطق شهری و روستایی‪ ،‬اجرای‬ ‫طرح های اشتغال و توسعه بازار‪ ،‬محصوالت در‬ ‫روستاهای کانونی هدف با همکاری و مشارکت‬ ‫دهیار ی ها‪ ،‬بسترسازی برای استفاده از ظرفیت‬ ‫واحدهای فناوری و توسعه کارافرینی شهرها و‬ ‫روستاها و شبکه سازی و ایجاد زنجیره ارزش‬ ‫و فرصت های شغلی شناسایی شده شهرها و‬ ‫روستاهای هدف در جهت پایداری اقتصادی‬ ‫و اشتغال از دیگر محورهای تفاهمنامه‬ ‫همکاری مشترک سازمان شهردار ی ها و‬ ‫دهیار ی های کشور و جهاد دانشگاهی در محور‬ ‫اموزش‪ ،‬اشتغال و کارافرینی است‪.‬‬ ‫معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان‬ ‫رئیس دانشگاه ازاد از جذب ‪ ۴۰۰‬عضو هیات علمی جدید در دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی خبر داد و گفت‪ :‬فراخوان جدید جذب هیات علمی دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی در ماه جاری اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از دانشگاه ازاد‪ ،‬محمد مهدی طهرانچی در‬ ‫نشست صمیمانه اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫واحدهای چالوس و نوشهر با حضور وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انتظاری که در گام دوم از دانشگاه ازاد اسالمی می رود‪ ،‬این است که وارد‬ ‫مرحله کیفی سازی و کارامدی شده و بتواند بسترساز اشتغال دانش بنیان‬ ‫جوانان باشد و این رسالت در ‪ ۵۲۶‬واحد و مرکز دانشگاه ازاد اسالمی پیگیری‬ ‫و اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فعالیت بیش از ‪ ۲۴‬هزار عضو هیات علمی در دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه موضوعات مربوط به ارتقای اعضای‬ ‫هیات علمی دانشگاه ازاد اسالمی در هیات ممیزه بررسی می شود‪ ،‬این‬ ‫هیات جوابگوی مسیر ارتقای این تعداد عضو هیات علمی نیست و برای‬ ‫تحرک پژوهشی و ایجاد انگیزه بین اعضای هیات علمی‪ ،‬نیازمند چند‬ ‫هیات ممیزه هستیم تا بتوانیم ارتقای اعضای هیات علمی را پوشش دهیم‪.‬‬ ‫عضو شورای عالی انقالب فرهنگی از جذب ‪ ۴۰۰‬عضو هیات علمی‬ ‫جدید در دانشگاه ازاد اسالمی خبر داد و گفت‪ :‬فراخوان جدید جذب هیات‬ ‫علمی دانشگاه ازاد اسالمی به زودی در ماه جاری اعالم خواهد شد تا بتوانیم‬ ‫نیروی جوان‪ ،‬متعهد و دارای تخصص را به بدنه دانشگاه اضافه کنیم‪.‬‬ ‫و مشروط به داشتن گواهی پایان طرح‪ ،‬کارت‬ ‫پایان خدمت نمی باشد و با ارایه حکم کارگزینی یا‬ ‫گواهی موقت فارغ التحصیلی می توانند در ازمون‬ ‫ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬کسب پروانه صالحیت حرفه ای‬ ‫جهت ایفای هرگونه نقش پرستاری و خدمات‬ ‫پرستاری در عرصه هایی‪ ،‬چون جامعه و مراکز‬ ‫و موسسات بهداشتی‪ ،‬درمانی‪ ،‬اموزشی و‬ ‫توانبخشی دولتی (کشوری و لشکری)‪ ،‬غیر دولتی‬ ‫(خصوصی‪ ،‬تامین اجتماعی‪ ،‬خیریه و‪ )...‬و مراکز‬ ‫مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل به افراد‪،‬‬ ‫خانواده ها‪ ،‬گروه ها و جوامع الزامی است و فعال‬ ‫اجباری برای اینکه همه پرستاران باید پروانه‬ ‫صالحیت حرفه دریافت کنند نیست اما در‬ ‫سال های اینده دریافت پروانه صالحیت حرفه ای‬ ‫برای همه پرستاران الزامی خواهد شد‪.‬‬ ‫در زمینه های پژوهشی‪ ،‬فرهنگی و کارافرینی انجام شد‪:‬‬ ‫شهردار ی ها و دهیار ی های کشور در این جلسه‬ ‫با اشاره به وجود مجموعه گسترده ای از وظایف و‬ ‫ماموریت های سازمان شهردار ی ها و دهیار ی ها‬ ‫بر لزوم ارتباط تنگاتنگ با جهاد دانشگاهی‬ ‫تاکید کرد و افزود‪ :‬در موضوعات مختلفی‬ ‫همچون پسماند و موضوعاتی که شهردار ی ها‬ ‫و دهیار ی ها با ان مواجه هستند‪ ،‬می توان از‬ ‫توانمندی جهاد دانشگاهی بهره گرفت‪.‬‬ ‫در ادامه این جلسه رئیس جهاد دانشگاهی‬ ‫نیز ضمن ابراز خرسندی از امضای این تفاهمنامه‬ ‫با سازمان شهردار ی ها و دهیار ی ها گفت‪ :‬هم‬ ‫معاونت عمرانی وزارت کشور و هم سازمان‬ ‫شهردار ی ها و دهیار ی های کشور ماموریت ها و‬ ‫وظایف بسیار گسترده و متنوعی دارند‪ .‬مجموعه‬ ‫جهاد دانشگاهی نیز توانمندی های بسیاری در‬ ‫حوزه های اموزش‪ ،‬اشتغال و‪ ...‬در گستره کشور‬ ‫دارد‪ .‬امیدوارم همکاری خوبی داشته باشیم البته‬ ‫اینهمکاریوجودداشتهو مااز توسعهاناستقبال‬ ‫ً‬ ‫می کنیم‪ .‬قطعا در حوزه هایی چون پسماند‪،‬‬ ‫رئیس این دانشگاه خبر داد‬ ‫◄‬ ‫وزیر علوم در شورای اداری منطقه غرب مازندران مطرح کرد‪:‬‬ ‫دانشگاه ها مسئولیت ایجاد‬ ‫شغل و اشتغال افرینی نیستند‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬معماری و شهرسازی‪ ،‬اشتغال به‬ ‫ویژه اشتغال روستایی تجربه های خوبی داریم و‬ ‫استقبالمی کنیم کهاینتجربه هادر مسیرخدمت‬ ‫به مردم و کمک به انها مورد استفاده قرار بگیرد‪.‬‬ ‫طیبی ادامه داد‪ :‬جهاد دانشگاهی از سال‬ ‫‪ ۱۳۵۹‬با نگاهی کاربردی به حل مشکالت‬ ‫جامعه حرکت کرده و این نگاه کاربردی به‬ ‫مسائل مختلف به همراه خوداتکایی در حوزه‬ ‫مالی شرایطی را فراهم اورده که می توانیم به‬ ‫مجموعه های مختلف کمک کنیم‪ .‬ما به دنبال‬ ‫کار جدی و حرفه ای هستیم؛ بنابراین اماده ایم که‬ ‫از توانمندی های مجموعه جهاد دانشگاهی به‬ ‫درستی بهره گرفته شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مجموعه های مختلف جهاد‬ ‫دانشگاهی امروز روزامد هستند و اماده ایم با‬ ‫مجموعه توانمندی ها در قالب مسئولیت هایی‬ ‫که در سازمان شهردار ی ها و دهیار ی ها و‬ ‫همچنین معاونت عمرانی وزارت کشور وجود‬ ‫دارد در خدمت مردم باشیم‪.‬‬ ‫دانشـــگاه ها مســـئولیت ایجـــاد شـــغل و اشـــتغال افرینـــی را ندارنـــد ام ــا‬ ‫طبیعت ــا مس ــئولیت افزای ــش توانمن ــدی دانش ــجویان و ارتق ــای س ــطح مه ــارت‬ ‫هـــای دانـــش اموختـــگان بـــرای ایفـــای نقـــش موثرتـــر در جامعـــه را برعه ــده‬ ‫دارن ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا؛ منصــور غالمــی‪ ،‬وزیــر علــوم‪ ،‬در ســفر خــود بــه‬ ‫مازنــدران در شــورای اداری منطقــه غــرب مازنــدران گفــت‪ :‬هــر جــا بــرای حــل‬ ‫مش ــکالت و معض ــات جامع ــه و صنای ــع ب ــه دانش ــگاه ه ــا مراجع ــه ش ــده‪،‬‬ ‫دانش ــگاه ه ــا موف ــق عم ــل ک ــرده ان ــد‪.‬‬ ‫او اف ــزود‪ :‬در س ــال گذش ــته در عرص ــه کم ــک ب ــه تولی ــد داخل ــی و حرک ــت‬ ‫در جه ــت رف ــع تحری ــم ه ــای ظالمان ــه کش ــور‪ ،‬دانش ــگاه ه ــا ب ــه خوب ــی ورود‬ ‫داش ــته و منش ــاء اث ــار خوب ــی ب ــوده ان ــد‪.‬‬ ‫وزیـــر علـــوم ادامـــه داد‪ :‬در هـــر اســـتان یـــک شـــبکه علمـــی متش ــکل از‬ ‫موسس ــات ام ــوزش عال ــی اس ــتان ایج ــاد م ــی کنی ــم و دانش ــگاه م ــادر اس ــتان‬ ‫ب ــه عن ــوان نماین ــده وزارت عل ــوم فعالی ــت ه ــای مرب ــوط ب ــه ط ــرح س ــاماندهی‬ ‫ام ــوزش عال ــی را پی ــش م ــی ب ــرد‪.‬‬ ‫غالم ــی در پای ــان گف ــت‪ :‬کیف ــی س ــازی ام ــوزش عال ــی و ماموری ــت گ ــرا‬ ‫ک ــردن دانش ــگاه ه ــا ی ــک اولوی ــت اساس ــی در وزارت عل ــوم اس ــت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام فوالد مهر سهندبه منظور تکمیل و تامین منابع انسانی در استان اذربایجان شرقی‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سابقه کار‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫میزان تحصیالت‬ ‫تعداد و جنسیت‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫حداقل کارشناس حسابداری یا مدیریت مالی‪ ‬‬ ‫‪ 1‬نفر اقا‬ ‫‪ ‬حداقل سه سال‬ ‫مهندس برق‬ ‫کارشناسی مهندس برق‪  ‬‬ ‫‪ 5‬نفر اقا‬ ‫حداقل سه سال‬ ‫مهندس متالوژی‬ ‫‪ ‬کارشناس متالوژی‪   ‬‬ ‫‪ 5‬نفر اقا‬ ‫حداقل سه سال‬ ‫مهندس طراحی و ساخت‬ ‫کارشناس مهندسی مکانیک‪ ‬‬ ‫‪ 1‬نفر اقا‬ ‫حداقل سه سال‬ ‫کارشناس ‪ pm‬‬ ‫کارشناس مکانیک و برق‪ ‬‬ ‫‪ 10‬نفر اقا‬ ‫حداقل سه سال‬ ‫کارشناس بازاریابی‬ ‫کارشناسی بازاریابی و یا ‪ MBA‬‬ ‫‪ 2‬نفر اقا‬ ‫حداقل سه سال‬ ‫رئیس ‪ IT‬‬ ‫حداقل کارشناس کامپیوتر‬ ‫‪ 1‬نفر اقا‬ ‫حداقل سه سال‬ ‫کارشناس ‪ IT‬‬ ‫کارشناسی کامپیوتر‪ ‬‬ ‫‪ 2‬نفر اقا‬ ‫حداقل سه سال‬ ‫کارشناس ‪HSE‬‬ ‫کارشناس ‪ HSE‬‬ ‫‪ 2‬نفر اقا‬ ‫حداقل سه سال‬ ‫اشپز‬ ‫دیپلم‪  ‬‬ ‫‪ 2‬نفر اقا‬ ‫حداقل سه سال‬ ‫جوشکارو مونتاژکار‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 5‬نفر اقا‬ ‫حداقل سه سال‬ ‫ماشین کار (برش لیزر)‬ ‫دیپلم‪ ‬‬ ‫‪ 2‬نفر اقا‬ ‫حداقل سه سال‬ ‫تراشکار ‪CNC‬‬ ‫دیپلم‪  ‬‬ ‫‪ 2‬نفر اقا‬ ‫حداقل سه سال‬ ‫ابزار تیزکن‬ ‫دیپلم‪  ‬‬ ‫‪ 2‬نفر اقا‬ ‫حداقل سه سال‬ ‫اداره کل زندانهــای اســتان تهــران در نظر دارد بــرای تکمیل کادر درمانی در ندامتــگاه های زیر مجموعه‬ ‫(استان تهران و شهر کر ج) از میان واجدین شرایط‪ ،‬نسبت به استخدام برابر لیست ذیل اقدام نماید‪.‬‬ ‫لذا متقاضیان می توانند به همراه مدارک مورد نیاز‬ ‫به ادرس ســعادت اباد کوی فراز اداره کل زندان های اســتان تهران (اداره بهداشــت ودرمان) مراجعه‬ ‫نمایند‪ .‬همچنین جهت دریافت اطالعات بیشتر با تلفن ‪ 22123061‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫• پزشک عمومی صبح کار • پزشک عمومی شیفتی (عصر و شب)‬ ‫• پزشک دوره دید ‪ mmt‬صبح کار • دندانپزشک عمومی • اپتومتر‬ ‫• متخصصین عفونی داخلی و جراحی و چشم پزشک • فیزیوتراپ‬ ‫اداره کل زندانهای استان تهران‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه نرم افزار حسابداری محک تولید کننده نرم افزارهای مالی و مدیریتی جهت تکمیل کادر‬ ‫پرسنلی خود در شهرهای تهران و مشهد‪ ‬از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫استخدام تهران‬ ‫تراشکار دستی‪  ‬‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 2‬نفر اقا‬ ‫حداقل سه سال‬ ‫نگهبان‪ ‬‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 5‬نفر اقا‬ ‫‪-‬‬ ‫عناون شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط احراز‬ ‫محل خدمت‬ ‫کارپرداز و تحصیلدار‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 2‬نفر اقا‬ ‫حداقل سه سال‬ ‫مدرس حسابداری‬ ‫اقا‬ ‫تسلط به حسابداری‪/‬تسلط به کامپیوتر‪/‬با سابقه کاری در حوزه‬ ‫اموزش‪/‬اشنایی با نرم افزارهای حسابداری رایج در بازار‬ ‫تهران‬ ‫راننده لیفترا ک و ترا کتور‪ ‬‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 4‬نفر اقا‬ ‫حداقل سه سال‬ ‫انباردار‪ ‬‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 2‬نفر اقا‬ ‫‪-‬‬ ‫کارشناس پشتیبانی‬ ‫اقا‪/‬خانم‬ ‫اشنایی با حسابداری‪/‬اشنایی با نرم افزارهای حسابداری رایج‬ ‫بازار‪/‬دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫تهران‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫کارشناس مهندسی مکانیک‪  ‬‬ ‫‪ 2‬نفر اقا‬ ‫حداقل سه سال‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫اقا‪/‬خانم‬ ‫تسلط به فروش و مذا کره‪/‬اشنایی با کامپیوتر‪/‬اشنایی با‬ ‫حسابداری‪/‬دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫تهران‬ ‫کارشناس اداری‬ ‫اقا‪/‬خانم‬ ‫شرایط عمومی ‪ • :‬حدا کثر سن ‪ 40‬سال برای اقایان و ‪ 35‬سال برای خانم ها • داشتن کارت پایان خدمت برای اقایان‬ ‫• سالمت کامل جسم و روان • عدم سو پیشینه کیفری‪-‬متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪edari@mehrsteel.com‬‬ ‫اشنایی با ‪/ICDL‬اشنایی با اصول حسابداری‪/‬دارای سابقه کار‬ ‫تهران‬ ‫استخدام مشهد‬ ‫عناون شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫برنامه نویس دلفی‬ ‫اقا‪/‬خانم‬ ‫برنامه نویس وب‬ ‫اقا‪/‬خانم‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مسلط به ‪ / Object Oriented‬مسلط به ‪SQL Serve‬‬ ‫مسلط به ‪/ Delphi‬دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫مسلط به ‪ASP.Net Core‬‬ ‫‪/‬مسلط به‬ ‫محل خدمت‬ ‫مشهد‬ ‫‪MVC‬‬ ‫‪/‬مسلط به‪Angular‬‬ ‫مسلط به ‪SQL Server‬‬ ‫مسلط به ‪/ Object Oriented‬دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫مشهد‬ ‫سرپرست حسابداری‬ ‫اقا‬ ‫مسلط به امور مالی و حسابداری‪/‬مسلط به تهیه صورت های مالی‬ ‫مسلط به امور و وظایف مالیاتی ‪/‬دارای حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط‬ ‫مشهد‬ ‫مدیر فروش‬ ‫اقا‪/‬خانم‬ ‫تسلط به بازاریابی و فروش‪/‬تسلط به فنون مذا کره‬ ‫تسلط به ‪ / ICDL‬دارای حداقل سه سال سابقه کار مرتبط‬ ‫مشهد‬ ‫نکته‪ :‬کلیه استخدامی ها به صورت تمام وقت هستند‪.‬‬ ‫پیوستن به محک فرصتی است برای یادگیری‪ ،‬پیشرفت شغلی و رشد فردی در یک محیط کاری پویا و صمیمانه‪ .‬شما نیز با‬ ‫ما همراه شوید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست همکاری خود را با ذ کر عنوان شغلی و شهر محل خدمت در موضوع ایمیل‪ ،‬به ادرس ایمیل زیر ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫بدیهی است به رزومه هایی که عنوان شغلی و شهر مورد نظر در موضوع ایمیل قید نشده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد‬ ‫‪jobs@mahaksoft.com‬‬ ‫اخبار استان‬ ‫شنبه‪ 9‬اذر‪ 3-1398‬ربیع الثانی‪ 30-1441‬نوامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1178‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با حضور در بیمارستان شهید رجایی انجام شد‪:‬‬ ‫به صورت پیمانی پنج ساله انجام میشود‬ ‫استخدام مقطع درجهداری‬ ‫فرماندهی انتظامی خوزســتان‬ ‫فرماندهــی انتظامــی اســتان خوزســتان بــه منظــور تامیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز خــود از بیــن‬ ‫جوانــان مومــن‪ ،‬متعهــد و کارامــد بصــورت پیمانــی پنــج ســاله انتظامــی اســتخدام مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار فرماندهــی انتظامــی اســتان خوزســتان بــه منظــور تامیــن نیــروی انســانی‬ ‫مــورد نیــاز خــود از بیــن جوانــان مومــن‪ ،‬متعهــد و کارامــد بصــورت پیمانــی پنــج ســاله انتظامــی‬ ‫در مقط ــع درج ــه داری از طری ــق ازم ــون ورودی و دیگ ــر مراح ــل (مصاحب ــه‪ ،‬معاین ــات پزش ــکی‬ ‫و‪ )...‬ب ــا ش ــرایط من ــدرج در ای ــن ا گه ــی‪ ،‬اس ــتخدام م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫در متن این اطالعیه امده است ‪:‬‬ ‫شرایط عمومی استخدام‬ ‫‪ -1‬اعتق ــاد و الت ــزام عمل ــی ب ــه دی ــن مبی ــن اس ــام‪ -2 .‬اعتق ــاد و الت ــزام عمل ــی ب ــه قان ــون اساس ــی‬ ‫جمه ــوری اس ــامی ای ــران و والی ــت مطلق ــه فقی ــه و امادگ ــی ف ــداکاری در راه اه ــداف انه ــا‪.‬‬ ‫‪ -3‬تابعی ــت جمه ــوری اس ــامی ای ــران‪ -4.‬ع ــدم س ــابقه عضو ی ــت ی ــا وابس ــتگی ب ــه اح ــزاب‬ ‫وگروهه ــای سیاس ــی مع ــارض ب ــا نظ ــام جمه ــوری اس ــامی ای ــران‪ -5.‬ع ــدم عضو ی ــت ی ــا‬ ‫وابســتگی بــه احــزاب و گروههــای سیاســی در زمــان تقاضــای اســتخدام‪ -6.‬عــدم محکومیــت‬ ‫ب ــه محرومی ــت از خدم ــات دولت ــی‪ -7.‬نداش ــتن س ــوء پیش ــینه کیف ــری‪ -8.‬ع ــدم اعتی ــاد ب ــه‬ ‫م ــواد مخ ــدر‪ -9.‬داش ــتن ش ــرایط تحصیل ــی و ی ــا تخصص ــی الزم ب ــرای خدم ــت م ــورد نظ ــر‪.‬‬ ‫‪ -10‬داشتن سالمت و توانائی جسمی و روانی متناسب با خدمت موردنظر‪.‬‬ ‫شرایط اختصاصی استخدام‪:‬‬ ‫مدرک تحصیلی‪ :‬دیپلم‬ ‫سن‪ 18 :‬سال ‪-‬حداقل معدل‪- 14:‬حداقل قد‪ 170 :‬سانتی متر‬ ‫نکات مهم‬ ‫‪)1‬داوطلبانــی کــه خدمــت ســربازی را گذرانــده و دارای کارت پایــان خدمــت باشــند ‪ 2‬ســال‬ ‫بــه ســن ان هــا افــزوده مــی گــردد‪.‬‬ ‫‪)2‬به سن بسیجیان با عضویت فعال و پلیس افتخاری ‪2‬سال افزوده می گردد‪.‬‬ ‫‪ )3‬ب ــرای ج ــذب و ی ــژه وخ ــاص ‪ 2‬س ــال س ــن اف ــزوده م ــی گردد‪،‬ک ــه ش ــامل‪:‬خانواده ش ــهداء‬ ‫جانبازان‪،‬نخب ــگان واس ــتعدادهای برت ــر‪،‬دارا ب ــودن مقام ــات برت ــر کش ــوری و بی ــن الملل ــی‬ ‫مرتبط‪،‬خان ــواده کارکن ــان نیروه ــای مس ــلح وحافظ ــان کل ق ــران کر ی ــم‬ ‫مدارک مورد نیاز برای ثبت نام‬ ‫‪ -1‬روگرف ــت صفح ــات اول و دوم شناس ــنامه (ا گ ــر توضیح ــات در صفح ــات دیگ ــر‬ ‫شناس ــنامه درج گردی ــده باش ــد ارائ ــه روگرف ــت از ان صفح ــه نی ــز ض ــروری اس ــت)‬ ‫‪ -2‬روگرفت اخرین مدرک تحصیلی‪(.‬دیپلم یا پیش دانشگاهی)‬ ‫‪ -3‬روگرفت گواهینامه رانندگی پایه دوم‪.‬‬ ‫‪ -4‬روگرفت مدرک اشنایی با رایانه‪.‬‬ ‫‪ -5‬دو قطعه عکس ‪ 3*4‬تمام رخ جدید‪.‬‬ ‫‪ -6‬روگرفــت مدرکــی کــه مشــخص کننــده وضعیــت خدمــت نظــام وظیفــه باشــد‪(.‬روگرفت‬ ‫کارت پایــان خدمــت‪ ،‬معافیــت غیــر پزشــکی‪ ،‬دفترچــه امــاده بــه خدمــت بــدون مهــر غیبــت و‬ ‫یــا گواهــی در حــال خدمــت)‪.‬‬ ‫الزم ب ــه ذک ــر اس ــت؛ داوطلب ــان پ ــس از ثب ــت ن ــام بالفاصل ــه ف ــرم ثب ــت ن ــام اینترنت ــی خ ــود را‬ ‫تحوی ــل اداره گزین ــش و اس ــتخدام اس ــتان تحوی ــل دهن ــد‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬داوطلب ــان محت ــرم‪ ،‬ب ــرای کس ــب اطالع ــات بیش ــتر از چگونگ ــی ج ــذب‪ ،‬م ــی توانن ــد‬ ‫ب ــه گزین ــش و اس ــتخدام فرمانده ــی انتظام ــی اس ــتان خوزس ــتان واق ــع در اه ــواز_ امانی ــه پش ــت‬ ‫س ــازمان ثب ــت اح ــوال خوزس ــتان مراجع ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫نماینده نیروی دریایی ارتش در گلستان‪:‬‬ ‫دانشگاه افسری از بین جوانان متدین‬ ‫نیرو می پذیرد‬ ‫نماینــده نیــروی دریایــی ارتــش در گلســتان گفــت‪ :‬دانشــگاه افســری از بیــن جوانــان متدیــن‬ ‫نیــرو مــی پذیــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ناخ ــدا دوم فره ــاد روش ــنفر در گفتگ ــو ب ــا مه ــر اظهارک ــرد‪ :‬نی ــروی دریای ــی‬ ‫راهب ــردی ارت ــش جمه ــوری اس ــامی ای ــران ب ــه منظ ــور تکمی ــل کادر افس ــری جه ــت پاس ــداری از‬ ‫اس ــتقالل و تمامی ــت ارض ــی نظ ــام جمه ــوری اس ــامی ای ــران از بی ــن جوان ــان متدی ــن و انقالب ــی‬ ‫هم ــرزم م ــی پذی ــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬داوطلبــان در حــال تحصیــل و دانــش اموختــگان رشــته هــای ریاضــی و فیز یــک‬ ‫و عل ــوم تجر ب ــی از طری ــق ازم ــون اختصاص ــی و مصاحب ــه حض ــوری انتخ ــاب و ب ــه منظ ــور‬ ‫فراگی ــری ام ــوزش ه ــای الزم در دانش ــگاه عل ــوم دریای ــی ام ــام خمین ــی (ره) نوش ــهر مش ــغول ب ــه‬ ‫تحصی ــل خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫روشــنفر گفــت‪ :‬داوطلبــان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت اجــا و بــا مطالعــه دفترچــه ثبــت‬ ‫نــام و در صــورت دارا بــودن شــرایط عمومــی و اختصاصــی اقــدام بــه ثبــت نــام کننــد‪.‬‬ ‫وی بی ــان ک ــرد‪ :‬ان ه ــا همچنی ــن ب ــا مراجع ــه حض ــوری ب ــه نمایندگ ــی نی ــروی دریای ــی ارت ــش‬ ‫در گلس ــتان (در کیانش ــهر) و تکمی ــل ف ــرم مخص ــوص از اولو ی ــت اس ــتخدام برخ ــوردار ش ــوند‪.‬‬ ‫عیادت امام جمعه شیراز از کارمند مصدوم‬ ‫جهاددانشگاهی فارس‬ ‫نماینده‪ ،‬ولی فقیه در فارس‬ ‫و امام جمعه شیراز‪ ،‬با حضور در‬ ‫بیمارستان شهید رجایی از کارمند‬ ‫مصدوم جهاددانشگاهی استان‬ ‫فارس عیادت کرد‪.‬‬ ‫عیادت امام جمعه شیراز از‬ ‫کارمند مصدوم جهاددانشگاهی‬ ‫فارسایت اهلل لطف اهلل دژکام امروز با‬ ‫حضور در بیمارستان شهید رجایی‬ ‫شیراز‪ ،‬در عیادت از علی قائدیان‪،‬‬ ‫جهادگر مصدوم جهاددانشگاهی‬ ‫استان فارس‪ ،‬با پزشکان معالج‬ ‫در خصوص وضعیت جسمی او‬ ‫گفتگو کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا‬ ‫وسیما‪ ،‬مرکز فارس‪ ،‬علی قائدیان‪ ،‬یکی از‬ ‫اعضای تیم حفاظت فیزیکی جهاددانشگاهی‬ ‫فارس‪ ،‬است که در دومین روز از اغتشاشات‬ ‫شیراز و به دنبال حمله اغتشاشگران و اتش زدن‬ ‫ساختمان این نهاد‪ ،‬براثر سقوط از ارتفاع دچار‬ ‫مشــا ور عمرانــی اســتانداری هرمــزگان گفت‪:‬داوطلبــان‬ ‫اس ــتخدام مش ــاغل عملیات ــی ب ــرای ا گاه ــی از نتای ــج ازم ــون‬ ‫ب ــه س ــایت دانش ــگاه هرم ــزگان ب ــه نش ــانی ‪hormozgan.ac.ir‬‬ ‫مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫رض ــا م ــدرس اف ــزود‪ :‬پذیرفت ــه ش ــدگان پ ــس از برگ ــزاری‬ ‫ازمون ه ــای کتب ــی و امادگ ــی جس ــمانی اس ــتخدام ش ــدند‪.‬‬ ‫ب ــرای مش ــاهده خبرتصوی ــری ب ــه بارک ــددرج ش ــده مراجع ــه‬ ‫کنی ــد ‪:‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان گلستان‪:‬‬ ‫راه اندازی باشگاه کارافرینی نوجوان‬ ‫با هدف شناسایی ایده های دانش اموزان‬ ‫در گلستان‬ ‫مازندران ــی از افتت ــاح باش ــگاه کارافرین ــی نوج ــوان در اس ــتان گلس ــتان خب ــر داد و گف ــت‪:‬‬ ‫ه ــدف از راه ان ــدازی ای ــن باش ــگاه کارافرین ــی‪ ،‬شناس ــایی ای ــده ه ــا و ن ــواوری ه ــای دان ــش‬ ‫ام ــوزان در مقط ــع تحصیل ــی راهنمای ــی و متوس ــطه اس ــت‬ ‫«س ــعید مازندران ــی» در گف ــت و گ ــو ب ــا خبرن ــگار خبرگ ــزاری شبس ــتان در گ ــرگان‪ ،‬از راه‬ ‫ان ــدازی باش ــگاه کارافرین ــان نوج ــوان در اس ــتان گلس ــتان خب ــر داد و اظه ــار ک ــرد‪ :‬ب ــا کم ــک‬ ‫ام ــوزش و پ ــرورش‪ ،‬بخ ــش خصوص ــی و ش ــرکت‪‎‬های فع ــال در ح ــوزه اش ــتغال و کارافرین ــی‬ ‫باش ــگاه کارافرین ــی نوج ــوان در اس ــتان گلس ــتان ایج ــاد ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مدی ــرکل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اس ــتان گلس ــتان اف ــزود‪ :‬ه ــدف اصل ــی از راه‬ ‫انــدازی باشــگاه کارافرینــی نوجــوان در اســتان را شناســایی ایــده هــا و نــواوری هــای دانــش‬ ‫ام ــوزان در مقط ــع تحصیل ــی راهنمای ــی و متوس ــطه اس ــت‪.‬‬ ‫و ی با بیان اینکه باشگاه کارافرینی نوجوان برای دانش اموزان ایده پردازی است که‬ ‫می خواهند وارد عرصه اقتصادی شوند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬راه اندازی این باشگاه کارافرینی‬ ‫همچنین برای کسانی که ایده های نو و استارتاپ های جدید دارند فرصت مناسبی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مازندران ــی ب ــر ض ــرورت پ ــرورش خالقی ــت در ک ــودکان و نوجوان ــان تا کی ــد ک ــرد و اف ــزود‪:‬‬ ‫کارافرین ــی ی ــک ای ــده و اندیش ــه اس ــت و ف ــرد ان را تبدی ــل ب ــه کس ــب و کار م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫مصدومیت شدید شد‪.‬‬ ‫پدر علی قائدیان گفت‪ :‬هنوز وضعیت پسرم‬ ‫در شرایط ثابتی قرار نگرفته اگرچه در این رو ز ها‬ ‫سطح هوشیاریش از ‪ ۳‬به ‪ ۴‬رسیده بود‪.‬‬ ‫او با قدردانی از مسئوالن جهاددانشگاهی‬ ‫استان فارس و بیمارستان شهید رجایی شیراز‬ ‫گفت‪ :‬تا کنون چندین عمل جراحی‬ ‫روی فرزندم انجام شده است‪.‬‬ ‫پدر جهادگر مصدوم دانشگاهی‬ ‫استان گفت‪ :‬فرزندم در این حادثه از‬ ‫ناحیه هر سر‪ ،‬صورت‪ ،‬هر دو دست‪،‬‬ ‫لگن‪ ،‬کمر‪ ،‬کلیه و کبد‪ ،‬اسیب دیده‬ ‫بود که تاکنون عمل هایی برای ترمیم‬ ‫شکستگی ها و جلوگیری از خونریزی‬ ‫داخلی روی او انجام شده است‪.‬‬ ‫علــی قـ ــائ ـ ــدیـ ـ ــان‪ ،‬عضـ ـ ـ ـ ــو‬ ‫جهاددانشگاهی استان فارس‪ ،‬از‬ ‫عصر یکشنبه ‪ ۲۶‬ابان که در حمله‬ ‫اغتشاشـ ـگ ــران به س ــاخ ــتمان مرکز‬ ‫ع ــلمـ ــی ک ــاربردی جهاددانشگاهی‪،‬‬ ‫مصدوم شده و در بخش مراقبت های‬ ‫ویژه بیمارستان شهید رجایی شیراز‪ ،‬بستری‬ ‫است‪.‬‬ ‫ساختمان مرکز اموزشی جهاددانشگاهی‬ ‫فارس واقع در چهارراه عدالت شیراز‪ ،‬در جریان‬ ‫اغتشاشات اخیر این شهر‪ ،‬در اتش سوخت‪.‬‬ ‫درجهاد دانشگاهی ایالم انجام می شود ‪:‬‬ ‫ احیاء خالقانهی «چیت» و ایجاد پایلوت‬ ‫پرورش زالوی طبیعی‬ ‫جهاددانشگاهی ایالم در خانه «چیت» مصمم‬ ‫است تا «چیت» این هنر صنعت ‪ 8‬هزار ساله را‬ ‫برای زندگی امروز کاربردی تر کند‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار مهندس «سیدغالمرضا‬ ‫حسینی» رییس جهاد دانشگاهی ایالم ضمن‬ ‫تشویق به هم افزایی‪ ،‬و طراحی محصوالت جدید‬ ‫در این تولیدات‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تبیین افق اینده‬ ‫محصوالت نواورانه کمک شایانی به ایجاد اشتغال‬ ‫و کسب و کارهای نوپا می کند و برای راه اندازی‬ ‫خانه چیت تمام امکانات مورد نیاز را در جهاد‬ ‫دانشگاهی ایالم به کار خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫در این جلسه تولید کنندگان حصیر با ارائه‬ ‫محصوالتجدیدخودایجادخانهچیترایکفرصت‬ ‫منحصربهفردبرایهمافزاییو تولیدمحصوالتجدید‬ ‫دانستو اعالمامادگیبرایمشارکت کامل کرد‪.‬‬ ‫صنعتگران رشته های چرم دوزی‪ ،‬طراحی و‬ ‫سوخته کاری هر یک با ارائه نظرات خود پیشنهادات‬ ‫خود را در خصوص محصوالت جدید خالقانه با‬ ‫ترکیب محصوالت مختلف ارائه کردند‪.‬‬ ‫قرار شد پشتیبان رشته چیت از شهرستان‬ ‫ملکشاهی با استقرار کامل و راه اندازی کارگاه‬ ‫تولید چیت در ساختمان جهاد دانشگاهی ایالم‬ ‫شرایط مشارکت کلیه رشته های مذکور و اموزش‬ ‫متقاضیان را فراهم کند‪.‬‬ ‫همچنینجلسههماهنگیاحداث» فارمپرورش‬ ‫زالوی» طبی شهرستان ایوان‪ ،‬در جهاددانشگاهی‬ ‫ایالم برگزار شد‪.‬‬ ‫«غالمرضا حسینی» رئیس جهاددانشگاهی‬ ‫ایالم در این نشست‪ ،‬با اشاره به تالش جهاد‬ ‫دانشگاهی در قالب طرح راهبری شغلی برای ایجاد‬ ‫مشاغل جدید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬استان ایالم پتانسیل‬ ‫بسیار خوبی برای تکثیر و پرورش زالو دارد که با‬ ‫حمایت دستگاه های دولتی به این حوزه می توان‬ ‫گام موثری در راستای رونق اشتغال برداشت‪.‬‬ ‫«ضیاء رضایی» مدیرکل کمیته امداد امام‬ ‫خمینی(ره) استان ایالم نیز با تاکید بر اینکه تعامل و‬ ‫تفاهم و مشارکت از برنامه های مهم کمیت ه امداد در‬ ‫زمینه اشتغال است‪ ،‬گفت‪ :‬رشته پرورش زالو یک‬ ‫پتانسیل باالی اقتصادی است که در زمینه اشتغال‬ ‫می توان از ان بهره برد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شهرستان ایوان می تواند پایلوت‬ ‫مناسبی برای انجام این طرح باشد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از رسالت های مهم کمیته امداد‪ ،‬توانمندسازی‬ ‫مددجویاناستو خوشبختانه گام هایموثریبرایاین‬ ‫مهمباهمکاریجهاددانشگاهیبرداشتهشدهاست‪.‬‬ ‫«محمدناصر ناصری» مدیرکل تعاون روستایی‬ ‫استان ایالم نیز امادگی این اداره کل را برای هرگونه‬ ‫همکاری از جمله قرار دادن امکانات فیزیکی برای‬ ‫اجرای طرح پرورش زالوی طبی در شهرستان ایوان‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫معاون اشتغال و کارافرینی اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی مطرح کرد؛‬ ‫اشتغال پنج هزار نفر ازطریق مراکز کاریابی خراسان رضوی‬ ‫اعالم نتایج نهایی ازمون استخدامی‬ ‫ا تش نشانی هرمزگان‬ ‫شهردار تهران ‪:‬‬ ‫معاون اشتغال و کارافرینی اداره کل تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫امسال تاکنون پنج هزار و ‪ ۱۵۲‬نفر ازطریق مراکز‬ ‫کاریابی خراسان رضوی‪ ،‬مشغول به کار شدند‪.‬‬ ‫گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه‬ ‫خبرنگاران جوان از مشهد‪ ،‬محمد امین بابایی‬ ‫معاون اشتغال و کارافرینی اداره کل تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت‪ ۶۲ :‬موسسه‬ ‫کاریابی در این استان فعال است که از ابتدای‬ ‫امسال تاکنون ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۴۷‬فرصت شغلی پیدا‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه طی هشت ماه اخیر ‪ ۳۲‬هزار و‬ ‫‪ ۶۵۴‬نفردر موسسات کاریابیاستانثبتنام کرده اند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به دلیل اینکه بیشتر فرصت های‬ ‫شغلی نیازمند مهارت است و اغلب کارجویان‬ ‫فاقد مهارت هستند فقط یک سوم انان مشغول‬ ‫کار شدند و دستکم ‪ ۱۰‬هزار فرصت شغلی خالی‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫معاون اشتغال و کارافرینی اداره کل تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت‪:‬‬ ‫همچنین‪ ۳۴‬مرکز مشاوره‪ ،‬اطالع رسانی و خدمات‬ ‫کارافرینی فعال در خراسان رضوی وجود دارد که از‬ ‫این تعداد ‪ ۲۸‬مرکز در مشهد و ‪ ۲‬مرکز در شهرستان‬ ‫نیشابور است و در هر یک از شهرستان های‬ ‫کاشمر‪ ،‬گناباد‪ ،‬تربت جام و تربت حیدریه نیز یک‬ ‫مرکز مستقر می باشد‪.‬‬ ‫بابایی با اشاره به صدور ‪ ۹۷۹‬مجوز مشاغل‬ ‫خانگی طی این مدت‪ ،‬افزود‪ ۵۸۰ :‬مورد از این مجوز ها‬ ‫مربوط به مشاغل خانگی مستقل و ‪ ۳۹۹‬مورد هم در‬ ‫زمینه مشاغل خانگی پشتیبان بوده است‪.‬‬ ‫با گام برداشتن درعرصه اقتصاد مقاومتی‬ ‫چرخ زندگی ‪ 25‬نفر با تالش یک جوان‬ ‫کارافرین شاهرودی می چرخد‬ ‫یک جوان کارافرین شاهرودی با گام برداشتن در‬ ‫عرصه اقتصاد مقاومتی و با راه اندازی گلخانه ای‬ ‫توانست برای ‪ 25‬نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫شغل ایجاد کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مرات‪ ،‬وقتی صحبت از‬ ‫اشتغال می شود همه بر این باور هستند که باید در‬ ‫شرکت یا سازمانی استخدام شوند و ماهانه حقوق‬ ‫مشخصی را دریافت کنند اما برخی افراد با ایده های‬ ‫تازه‪ ،‬خارج از بحث کارمندی فعالیت و درامد خود‬ ‫را تضمین می کنند‪.‬‬ ‫اقتصاد مقاومتی” اصطالحی است که این روزها‬ ‫نقل محافل خبری و اقتصادی کشور شده و بسیاری‬ ‫ان را راهکار مناسبی برای این روزهای اقتصاد کشور‬ ‫و شرایط تحریم های بی سابقه ای که به کشورمان‬ ‫تحمیل شده می دانند‪ .‬تعریفی کاملتر از دیدگاه رهبر‬ ‫فرزانه انقالب از اقتصاد مقاومتی ارائه نشده است‪.‬‬ ‫ایشان دردیدار با دانشجویان فرمودن «اقتصاد مقاومتی‬ ‫یعنی ان اقتصادی که در شرایط فشار‪،‬در شرایط‬ ‫تحریم‪ ،‬درشرایط دشمنی ها و خصومت های شدید‬ ‫میتواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد‪.‬‬ ‫دهستان ده مال یکی از دهستان های شهرستان‬ ‫شاهرود در استان سمنان است‪ .‬کار و حرفه اصلی‬ ‫و منبع درامد شاخص مردم روستای ده مال نجاری و‬ ‫درودگری است و بیشتر در زمینه تولید بوفه و ویترین‬ ‫است؛ و بیشتر اهالی به کشاورزی‪ ،‬باغداری و‬ ‫دامداری مشغول هستند‪.‬‬ ‫مردم روستای ده مال ‪ 100‬درصد اشتغال داشته و‬ ‫هیچ جوان بیکاری در این روستا وجود ندارد که خود‬ ‫بر اقتصاد استان تاثیر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫محسن کالنتری دارای مدرک کارشناسی ارشد‬ ‫دامپروری و رییس هییت مدیره اتحادیه گلخانه‬ ‫داران شاهرود از روستای ده مال یکی از هزاران جوان‬ ‫ایرانی است‪ ،‬که با توجه به فرمایشات مقام معظم‬ ‫رهبری(­مدظله العالی ) که فرموده­ اند‪ :‬اگر در عرصه‬ ‫اقتصادی هم عزممان را جزم کرده ودست به دست‬ ‫هم دهیم می­توانیم اقتصاد را شکوفا کنیم‪ ،‬پا در‬ ‫عرصه کارافرینی گذاشته است‪.‬‬ ‫این جوان کار افرین شاهرودی در گفتگو با خبرنگار‬ ‫مرات‪ ،‬با بیان اینکه از سال ‪ 91‬شروع به فعالیت در‬ ‫عرصه اقتصاد مقاومتی کرده ام‪ ،‬گفت‪ :‬عالقه مندی‬ ‫مهمترین دلیلی است که در زمینه کاشت محصوالت‬ ‫کشاورزی گلخانه­ای فعالیت کنم‪.‬‬ ‫کالنتری با اشاره به اینکه درابتدای فعالیت با‬ ‫تحویل گرفتن یک زمین بایر کار خود راشروع کردم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با دریافت وام ‪ 30‬میلیون تومانی وحمایت‬ ‫بسیج سازندگی ارداده قوی در بنده ایجاد شد‪.‬‬ ‫وی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ع ــاوه ب ــر م ــدرک تحصیل ــی‬ ‫مرتب ــط ب ــا ش ــغلم‪ ،‬دوره ی ام ــوزش کاش ــت گلخان ــه‬ ‫ای را ز ی ــر نظرس ــازمان جه ــاد س ــازندگی ب ــه اتم ــام‬ ‫رس ــاندم و در ط ــی ‪ 2‬س ــال‪ ،‬در گلخان ــه کاش ــت‬ ‫محصوال ت ــی همچ ــون گوج ــه‪ ،‬خی ــار‪ ،‬نعن ــا فلفل ــی‪،‬‬ ‫کل ــم بروکل ــی‪ ،‬و گل کل ــم ب ــه به ــره ب ــرداری رس ــید‪.‬‬ ‫این جوان کارافرین شاهرودی باتمام مشکالتی‬ ‫که در تولید و به ثمر رساندن محصوالت خود داشته‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از عملکرد موفق خود راضی‬ ‫هستم چرا که توانستم برای ‪ 25‬نفر به صورت مستقیم‬ ‫وغیر مستقیم اشتغال ایجاد کنم‪.‬‬ ‫کالنت ــری ادام ــه داد‪ :‬درام ــد ماهان ــه حاص ــل از‬ ‫کاش ــت صیف ــی ج ــات در گلخان ــه تقریب ــا ب ــه ‪ 40‬ال ــی‬ ‫‪ 50‬میلی ــون ر ی ــال در م ــاه م ــی رس ــد‪.‬‬ ‫ای ــن ج ــوان کارافری ــن ش ــاهرودی ب ــرای س ــاخت‬ ‫گلخان ــه ب ــه عالق ــه من ــدان توصی ــه ک ــرد‪ :‬ا گ ــر ف ــردی‬ ‫بخواه ــد پ ــا در عرص ــه کارافرین ــی در زمین ــه کاش ــت‬ ‫صیف ــی ج ــات در گلخان ــه بگ ــذارد ب ــه حداق ــل ‪200‬‬ ‫میلی ــون توم ــان س ــرمایه نی ــاز دارد‪.‬‬ ‫موضوع نیروی انسانی‬ ‫از معضل های جدی‬ ‫شهرداری های کشور است ‬ ‫هنـوز کار گسـترده ای در زمینـه‬ ‫اسـتخدام ها و قرارداد هـا انجـام‬ ‫نداده ایـم و اگـر کاری کنیـم قطعـا از‬ ‫طریـق فراخـوان انجـام می دهیـم؛ اگر‬ ‫هـم مـواردی بوده‪ ،‬براسـاس ضرورت‬ ‫و کاملا محـدود بـوده اسـت‪.‬‬ ‫واقعیـت ایـن اسـت کـه موضـوع‬ ‫نیـروی انسـانی از معضل هـای‬ ‫جـدی شـهردار ی های کشـور اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل‬ ‫ازخبرگـزاری صـدا و سـیما پیـروز‬ ‫حناچـی ضمـن اعلام مطلـب فـوق در حاشـیه اولیـن همایـش ملـی‬ ‫بهـره وری در مدیریـت شـهری دربـاره گمانه زنی هـا درخصـوص تعدیـل‬ ‫نیـرو در شـهرداری تهـران نیـز عنـوان کـرد‪ :‬نیـروی انسـانی یکـی از مسـائل‬ ‫مهـم شـهرداری اسـت‪ ،‬امـا هنـوز به جمع بندی روشـن و نهایـی در این مورد‬ ‫نرسـیده ایم کـه چطـور بایـد بـا موضـوع مواجـه شـویم‪.‬‬ ‫‪1200‬معلم باید جذب شود‬ ‫کمبود معلم در‬ ‫دبیرستانهای لرستان‬ ‫معــاون امــوزش و پــرورش لرســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی در‬ ‫اینــده بــرای جبــران ایــن کمبود هــا بایســتی حــدود یــک هــزار و ‪ 200‬نیــروی‬ ‫جدی ــد ج ــذب کنی ــم البت ــه بایس ــتی جــذب دبیــر م ــرد و معل ــم ابتدای ــی در‬ ‫اولویــت باشــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش بـــازارکار خیـــراهلل خیرایـــی در گفت وگـــو بـــا فـــارس در‬ ‫خرم اب ــاد ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه تم ــام کالس ه ــای درس م ــدارس لرس ــتان ب ــا‬ ‫حض ــور معل ــم برگ ــزار می ش ــود‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪ :‬ب ــا ای ــن وج ــود در بعض ــی از‬ ‫مناطـــق شـــاهد تراکـــم بـــاالی دانش امـــوزان در کالس هـــای درس هســـتیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هــر کالس درس بــه طــور متوســط بایســتی حداکثــر‬ ‫‪ 30‬دانش امـــوز داشـــته باشـــد‪ ،‬افـــزود‪ :‬ایـــن امـــار در بعضـــی از مـــدارس‬ ‫اس ــتان ح ــدود ‪ 35‬نف ــر اس ــت‪.‬‬ ‫مع ــاون ام ــوزش و پ ــرورش لرس ــتان بی ــان ک ــرد‪ :‬در اس ــتان ح ــدود ‪52‬‬ ‫ه ــزار و ‪ 815‬س ــاعت ام ــوزش‪ ،‬بی ــش از ظرفی ــت کاری معلم ــان لرس ــتانی‬ ‫داری ــم ک ــه ب ــرای پوش ــش دادن ای ــن زم ــان ان را ب ــه ص ــورت اضاف ــه کار ی ــا‬ ‫ح ــق اضاف ــه کار ب ــه بازنش ــتگان و نیروه ــای فعل ــی اختص ــاص داده ای ــم‪.‬‬ ‫خیرایــی بــا بیــان اینکــه در دبیرســتان های اســتان بــا کمبــود دبیــر مــرد‬ ‫روب ــرو هس ــتیم‪ ،‬تصری ــح ک ــرد‪ :‬ع ــاوه ب ــر دبی ــر م ــرد در مقط ــع متوس ــطه در‬ ‫دبس ــتان های اس ــتان نی ــز ب ــا کمب ــود نی ــرو مواج ــه هس ــتیم‪.‬‬ ‫وی در بخ ــش پایان ــی صحبت ه ــای خ ــود خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬ب ــا توج ــه‬ ‫ب ــه ش ــرایط فعل ــی در این ــده ب ــرای جب ــران ای ــن کمبود ه ــا می توانی ــم ح ــدود‬ ‫ی ــک ه ــزار و ‪ 200‬نی ــروی جدی ــد ج ــذب کنی ــم البت ــه بایس ــتی ج ــذب دبی ــر‬ ‫م ــرد و معل ــم ابتدای ــی در اولوی ــت باش ــد‪.‬‬ ‫‪547‬کردستانی در ازمون‬ ‫استخدامی دستگاههای اجرایی‬ ‫پذیرفته می شوند‬ ‫رئیـــس ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی کردســـتان گفـــت‪ :‬ازم ــون‬ ‫اس ــتخدامی دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی همزم ــان در سراس ــر کش ــور برگ ــزار و‬ ‫‪ ۵۴۸‬کردســـتانی در ایـــن ازمـــون پذیرفتـــه و اســـتخدام خواهنـــد ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار نق ــل از رواب ــط عموم ــی س ــازمان مدیری ــت و برنام ــه‬ ‫ریـــزی اســـتان کردســـتان‪ ،‬بهـــرام نصراللهـــی زاده بـــا اشـــاره بـــه اینک ــه‬ ‫هفتمیــن ازمــون اســتخدامی فراگیــر دســتگاه هــای اجرایــی کشــور توســط‬ ‫س ــازمان س ــنجش همزم ــان ب ــا سراس ــر کش ــور در اس ــتان کردس ــتان برگ ــزار‬ ‫ش ــد‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪ :‬ای ــن ازم ــون در دو نوب ــت صب ــح و عص ــر و در پن ــج‬ ‫ح ــوزه برگ ــزاری ازم ــون برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬مح ــل ه ــای برگ ــزاری ازم ــون اس ــتخدامی متمرک ــز دس ــتگاه‬ ‫هـــای اجرایـــی کشـــور در ســـال ‪ ۱۳۹۸‬در شـــهرهای ســـنندج در مح ــل‬ ‫دانش ــگاه کردس ــتان‪ ،‬بان ــه در مح ــل دانش ــگاه پی ــام ن ــور‪ ،‬س ــقز در مح ــل‬ ‫اداره امــوزش و پــرورش‪ ،‬قــروه در محــل اداره امــوزش و پــرورش و مریــوان در‬ ‫مح ــل اداره ام ــوزش و پ ــرورش خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان ادامه داد‪ :‬در استان‬ ‫کردستان ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۳۱۶‬نفر داوطلب مشتمل بر چهار هزار و ‪ ۵۲۷‬نفر مرد و‬ ‫پنج هزار و ‪ ۷۸۹‬نفر زن در ازمون استخدامی شرکت کردند که در نهایت‬ ‫‪ ۵۴۸‬نفر در این ازمون پذیرفته و استخدام خواهند شد‪.‬‬ ‫نصراللهـــی زاده یـــاداور شـــد‪ :‬ظرفیـــت هـــای اســـتخدامی مربـــوط ب ــه‬ ‫دســـتگاه هـــای اجرایـــی امـــوزش و پـــرورش‪ ،‬دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی‪،‬‬ ‫دامپزشـــکی‪ ،‬راهـــداری و حمـــل و نقـــل جـــاده ای‪ ،‬اداره کل زنـــدان ه ــا‪،‬‬ ‫س ــازمان مدیری ــت و برنام ــه ر ی ــزی‪ ،‬ش ــرکت بیم ــه ای ــران‪ ،‬فرهن ــگ و ارش ــاد‬ ‫اس ــامی و اداره کل هواشناس ــی ب ــوده و س ــهمیه اس ــتخدامی ه ــا ب ــرای ‪۱۰‬‬ ‫شهرس ــتان اس ــتان خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫وی بیـــان کـــرد‪ :‬بیشـــترین ظرفیـــت پذیـــرش در امـــوزش و پـــرورش و‬ ‫دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی کردســـتان خواهـــد بـــود و اســـتخدامی ه ــای‬ ‫ً‬ ‫دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی غالب ــا در بیمارس ــتان ت ــازه تاس ــیس س ــقز مش ــغول‬ ‫ب ــکار خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫اغاز طرح کارورزی‬ ‫فار غالتحصیالن دانشگاهی‬ ‫در چهارمحال و بختیاری‬ ‫چهارمحال و بختیاری طرح کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی‬ ‫در چهارمحال و بختیاری اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چهارمحال‬ ‫و بختیاری‪ ،‬اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی به تعداد‬ ‫‪ ۷۳۱‬نفر در استان اغاز شد‪.‬‬ ‫هدف از اجرای این طرح افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش‬ ‫اموختگان دانشگاهی‪ ،‬از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط‬ ‫کار‪ ،‬ایجاد انگیزه کارافرینی و کسب و کار دانش اموختگان و کاهش‬ ‫هزینه های به کار گماری نیروی کار برای کارفرمایان است‪.‬‬ ‫همچنین اعتبار الزم برای اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیالن‬ ‫دانشگاهی به صندوق کارافرینی امید واریز شده است‪.‬‬ ‫کارافرینی‬ ‫شنبه‪ 9‬اذر‪ 3-1398‬ربیع الثانی‪ 30-1441‬نوامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1178‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫بنیادملی کسبوکار توسطبخشخصوصیمتولیتوسعهفناوری هاینومی شود‬ ‫دکترحمیدرضا طیبی در این مراسم گفت‪:‬‬ ‫پرداختن به فناوری هوش مصنوعی‪ ،‬بال ک چین‪،‬‬ ‫اینترنت اشیاء و کار در مورد سلول های بنیادی برای‬ ‫درمان پارکینسون از کارهای جهاد دانشگاهی است‬ ‫که امسال جایزه المصطفی به دانشمند این حوزه‬ ‫دکتر بهاروند داده شد‪.‬‬ ‫ریی ــس جهاددانش ــگاهی گف ــت‪ :‬تحلی ــل این ــده‬ ‫کار ب ــرد فن ــاوری اطالع ــات در صنای ــع خودرو ی ــی از‬ ‫‪ 10‬س ــال قب ــل ش ــروع ش ــد و ب ــا نص ــب تجهیزات ــی ب ــه‬ ‫روی برخــی از خودروهایــی کــه در مســیر تهــران بــه رشــت بــه کار گرفتــه می شــدند‪،‬‬ ‫اس ــتفاده از ای ــن خودروه ــا هوش ــمند ش ــد همچنی ــن در این ــده کش ــاورزی هوش ــمند‬ ‫نی ــاز ب ــه اس ــتفاده از فناور ی ه ــای ن ــو دارن ــد‪.‬‬ ‫دکتر طیبی افزود‪ :‬در بخش هوش مصنوعی ‪ ،‬اینترنت اشیا و بال ک چین بحث‬ ‫رمزنگاری بسیار مهم است‪ ،‬همان گونه که در دفاع مقدس فناوری بسیار مهم بود‬ ‫و جوانان ما توانستند بازگشایی سیستم مخابراتی کشور مهاجم را انجام داده و‬ ‫بسیار موفق شدند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بنیاد ملی کسب وکار توسط بخش خصوصی متولی توسعه‬ ‫فناور ی های نو می شود و وزارت کار نیز در این زمینه بسیار کمک کرده است‪.‬‬ ‫خبرهای خوبی در حوزه توسعه کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال خواهید شنید‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی نیز در این ایین‬ ‫با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با فعاالن‬ ‫اقتصادی اظهار داشت‪ :‬برای اینکه درست تصمیم‬ ‫بگیریم باید هم خوب بشنویم و هم خوب ببینیم و امروز‬ ‫باید این نقیصه را با استفاده از ابزارهای نوین مثل‬ ‫هوشمصنوعی ‪ ،‬اینترنت اشیاو بال ک چین مرتفع کرد‪.‬‬ ‫محمدشریعتمداریبااشارهبهتشکیل«اتاقشنیدن»‬ ‫در این بنیاد‪ ،‬از وزرا و مسووالن برای شنیدن دغدغه ها و‬ ‫مشکالت فعاالن حوزه فناوری اطالعات دعوت کرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬من به عنوان حامی‪ ،‬مشوق و تسهیل گر قطعا از این نوع فعالیت ها‬ ‫حمایت می کنم و در این راستا در اینده خبرهای خوبی در حوزه توسعه‬ ‫کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال خواهید شنید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز فناور ی های جدید فقط در حوزه تکنولوژی تاثیر نمی گذارند‬ ‫بلکه به صورت گسترده در متغیرهای کالن اقتصادی تاثیرگذار هستند‪ .‬اشتغال‬ ‫نیز تحت تاثیر فناوری های نو حرکت می کند‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تا کید سازمان جهانی کار (‪ )ILO‬به‬ ‫پدیده اینده کار گفت‪ :‬در دنیای اتصاالت شبکه ای ‪ ،‬روابط کار نیازمند تغییر است ‪.‬‬ ‫ش ــریعتمداری خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬رویک ــرد م ــا دیگ ــر حمای ــت از ی ــک بن ــگاه‬ ‫اقتص ــادی ب ــا وام نیس ــت بلک ــه ام ــروز ب ــه حمای ــت گروه ــی دولتی‪-‬خصوص ــی‬ ‫ب ــه ص ــورت فعالی ‬ ‫ته ــای مش ــارکت جویان ــه نیازمن ــد هس ــتیم ک ــه در ‪ ۲۲‬م ــاه‬ ‫باقیمان ــده از دول ــت در ای ــن زمین ــه تمرک ــز خواهی ــم ک ــرد‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره فعالیت بنیاد ملی توسعه کارافرینی اظهار داشت‪ :‬توسط این‬ ‫بنیاد ‪ ۹‬مدرسه تاسیس می شود که یکی از مدارس ان در حوزه هوش مصنوعی است‪.‬‬ ‫شریعتمداری اظهار امیدواری کرد؛ با نهادسازی های جدید بتوان اینده‬ ‫فناوری های نوین را به ویژه در حوزه کسب و کارها تضمین کرد‪.‬‬ ‫برای مواجه با شرایطی که فناوری ایجاد می کند باید اماده باشیم‬ ‫همچنیندبیرشورایعالیفضایمجازیباتاکید‬ ‫بر اینکه باید برای مواجه با شرایطی که فناوری برای ما‬ ‫ایجاد می کند اماده باشیم افزود‪ :‬در غیر اینصورت‬ ‫با چالش های بسیاری در اینده روبرو خواهیم شد ‪.‬‬ ‫فیروزابادی ادامه داد‪ :‬هم اکنون در حوزه فناوری‬ ‫هوش مصنوعی‪ ،‬اینترنت اشیاء و بال ک چین‬ ‫بیشترین بخش ها را به خود اختصاص داده اند‬ ‫و هر یک از انها فصل های ثانویه ای را در بر دارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هم اکنون در بخش های مذکور‬ ‫سرمایه گذار ی های عظیمی در جهان انجام گرفته است‪ ،‬افزود‪ :‬ارتباط ملتها‪،‬‬ ‫کشورها‪ ،‬شرکتها و سازمانها در حال باز تعریف براساس حوزه های مذکور است‪.‬‬ ‫فیروزابادی با یاداوری اینکه در قرون نوزدهم و بیستم اقتصاد تعریف دیگری‬ ‫با انعقاد تفاهمنامه همکاری سه جانبه بین جهاددانشگاهی‪ ،‬وزارت تعاون و بنیاد ملی توسعه فناوری محقق میشود‬ ‫توسعه کارافرینی و اشتغال در زمینه‬ ‫هوش مصنوعی‪ ،‬اینترنت اشیا و بالک چین‬ ‫تفاهمنامههمکاری‪ ۳‬جانبه‬ ‫بینمعاونتتوسعه کارافرینیواشتغال‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫بنیاد ملی توسعه فناوری و معاونت‬ ‫اموزش و سازمان تجاری سازی‬ ‫فناوری و اشتغال دانش اموختگان‬ ‫جهاددانشگاهی ‪ ۳۰‬ابان منعقد شد‪.‬‬ ‫ب ـ ــه گـ ـ ــزارش روابـ ـ ـ ــط عـ ـم ــوم ــی‬ ‫جهاددانشـ ـگ ــاهی‪ ،‬م ــراس ــم ایـ ـیـ ـ ــن‬ ‫اف ــتت ــاح بـ ـنـ ـی ــاد ملی توسعه فناوری‬ ‫در ح ـ ـ ــوزه ه ـ ــای ب ـ ـ ــال ک چـ ـ ـی ـ ـ ـ ــن‪،‬‬ ‫هـ ــوش م ـصـ ـن ـ ــوعی و ای ـ ـنـ ـت ــرنـ ــت‬ ‫اش ـیـ ـ ــا و ان ـع ـقـ ــاد ت ـ ـفــاه ـم نام ـ ـه ی‬ ‫همــکاری س ـه جانبه بیــن معاونــت‬ ‫توســعه کارافرینــی و اشــتغال وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬بنیــاد‬ ‫ملــی تـ ــوسعـ ــه فنـ ــاوری و معاونــت‬ ‫اموزش ــی و س ـ ــازمان تـ ـج ــاری سازی‬ ‫فن ـ ــاوری و اشــتغال دانش اموختــگان‬ ‫ج ـهـ ـ ــاددانـ ـشـ ـگــاه ـ ــی بـ ــا ح ـضـ ــور‬ ‫محمد شریعتمــداری وزیر تعاون‪ ،‬کــار‬ ‫و رفــاه اج ـت ـمــاعی‪ ،‬دکـ ـتـ ـ ـ ــر حمیدرضا‬ ‫طیبــی رییــس ج ـهــاددان ـشـ ــگاهی‪،‬‬ ‫ابوالحســن فیروزابــادی دبیــر شــورای‬ ‫عالــی فضــای مجــازی و جمعــی از‬ ‫مســووالن کشــور برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫داشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ا کنون حرف از تعامل در اقتصاد بر پایه اینترنت اشیاء‪،‬‬ ‫فض ــای کس ــب و کار و اش ــتغال‪ ،‬اخی ــرا موض ــوع نهادس ــازی و توس ــعه نهاده ــا را‬ ‫هوش مصنوعی و بال ک چین است‪.‬‬ ‫اغ ــاز کردی ــم ت ــا بتوانی ــم نهاده ــای توس ــعه ای را گس ــترش داده و قاعده من ــد کنی ــم‪،‬‬ ‫دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد‪ :‬نظام پولی کهنه برامده از دوره‬ ‫یک ــی از ای ــن نه ــاد ه ــا ‪ ،‬بنی ــاد مل ــی توس ــعه فن ــاوری در حوزه ه ــای اینترن ــت اش ــیاء‪،‬‬ ‫صنعتی به رغم اینکه به بلوغ رسیده است‪ ،‬به اهستگی‬ ‫بال ک چی ــن و ه ــوش مصنوع ــی اس ــت‪.‬‬ ‫در حال حذف شدن از اقتصاد جهانی است و اکنون‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال در بــاره ارزش افــزوده‬ ‫فناوریهایی همچون بال ک چین مطرح هستند‪.‬‬ ‫کس ــب و کاره ــای ح ــوزه فن ــاوری اطالع ــات در دنی ــا نی ــز‬ ‫وی گفت‪ :‬جوانان و نسل اینده ما اگر می خواهند‬ ‫گف ــت‪ :‬رون ــد موج ــود در دنی ــا نش ــان می ده ــد ت ــا س ــال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫هویت ملی خود را حفظ کنند باید برای دفاع از‬ ‫یتــی بــه حــدود ‪ ۶۰۰۰‬میلیــارد دالر‬ ‫ارزش کســب و کارهــای حــوزه ا ‬ ‫در سال ‪،1400‬‬ ‫هویت ملی‪ ،‬قدرت بزرگی را برروی پلتفرم ها شکل دهند‪.‬‬ ‫م ـ ـ ـی رسد درحالی ک ــه در س ــال ‪ ۲۰۱۵‬ای ــن می ــزان ح ــدود‬ ‫‪ ۴۳۰۰‬میلی ــارد دالر ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫‪ 2.5‬میلیون شغل‬ ‫تحول اقتصاد دیجیتال نیازمند‬ ‫منصــوری ادامــه داد‪ :‬ا گــر ســهم ایــران از بــازار حــوزه ای تــی‬ ‫در حوزه هوش مصنوعی‬ ‫نظام حکمرانی ناظر بر ان است‬ ‫را ح ــدود ی ــک درص ــد از ای ــن ب ــازار در دنی ــا بدانی ــم‪ ،‬بای ــد‬ ‫در ادام ـ ــه‪ ،‬م ـ ـع ـ ــاون‬ ‫ام ــروز درام ــد کش ــور م ــا در کس ــب و کاره ــای ح ــوزه فن ــاوری‬ ‫ایجاد خواهد‬ ‫تــوس ـع ـ ــه کــاراف ـ ــرینی و‬ ‫اطالعــات حــدود ‪۴۰‬هــزار میلیــارد تومــان باشــد امــا متاســفانه‬ ‫ً‬ ‫شد‬ ‫اشــتغال وزارت تعــاون‪،‬کار‬ ‫بــه دلیــل اینکــه معمــوال اقدامــات مــا معطــوف بــه حوزه هــای‬ ‫و رفـ ـ ــاه اج ـت ـمـ ـ ـ ــاع ـ ــی‬ ‫مح ــدود در کس ــب و کاره ــای فن ــاوری اطالع ــات اس ــت‪،‬‬ ‫ب ــا ب ـ ـی ـ ــان اینک ــه ب ـ ــرای‬ ‫درام ــد کش ــور از مح ــل ح ــوزه ای ت ــی بس ــیار ناچی ــز اس ــت‪.‬‬ ‫تح ــول اقتص ــاد دیجیت ــال‬ ‫وی با تا کید بر اینکه در دنیا ‪ ۷۰‬درصد ارزش افزوده حوزه‬ ‫در کش ــور ب ــه نظ ــام حکمران ــی ناظ ــر ب ــر ان نیازمن ــد‬ ‫فناوری اطالعات مربوط به بخش تولید محتوا است و فقط ‪ ۳۰‬درصد به حوزه‬ ‫هســتیم گفــت‪ :‬ســهم ایــران از کســب و کارهــای حــوزه‬ ‫زیرساخت و شبکه اختصاص دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در کشور ما این سهم برعکس است و‬ ‫دیجیت ــال را بای ــد افزای ــش دهی ــم ‪.‬‬ ‫بیش از اینکه به حوزه تولید محتوا بپردازیم‪ ،‬به زیرساخت و شبکه توجه شده البته‬ ‫ً‬ ‫عیســی منصــوری در مراســم «اغــاز بــه کار بنیــاد‬ ‫قطعا باید این را بپذیریم که زیرساخت و شبکه‪ ،‬الزمه ورود به فضای تولید محتوا‬ ‫مل ــی کارافرین ــی توس ــعه فن ــاوری در حوزه ه ــای بال ک چی ــن‪ ،‬ه ــوش مصنوعـــی‬ ‫است اما باید نظام حکمرانی کشور در کسب و کارهای دیجیتال را در جهت تولید‬ ‫و اینترن ــت اش ــیاء» اظه ــار داش ــت‪ :‬در راس ــتای نهادس ــازی و قاعده من ــد ک ــردن‬ ‫محتوا‪ ،‬توسعه اکوسیستم کارافرینی و توسعه پلتفرم سوق دهیم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت دانش بنیان تولیدی پیمانکاری‬ ‫از نیروهای متخصص در زمینه های ذیل‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬مهندس مکانیک یا عمران به عنوان مدیر پروژه‬ ‫با ‪ 15‬سال سابقه کار (‪ 5‬سال سابقه مدیریت)‬ ‫مسلط به اجرای پروژه های تجهیزات مباحث قراردادی‬ ‫ودارای روابط عمومی باال‬ ‫‪ -2‬کارشناس امور قرارداها‪ ،‬اشنا به قراردادهای‬ ‫پیمانکاری با حداقل ‪ 7‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫ذکر ردیف شغلی در موضوع ایمیل الزامی است‬ ‫‪E-mail:hr@fnn-co.com‬‬ ‫منصوری افزود ‪ :‬برای انکه دولت در مواجهه با کسب و کارهای حوزه اقتصاد‬ ‫دیجیتال‪ ،‬رویکرد فعال داشته باشد‪ ،‬انتظار داریم انجام مداخالت توسعه ای‪،‬‬ ‫نهادسازی و توسعه اکوسیستم را مورد توجه قرار دهد‪.‬‬ ‫منصوری اظهار داشت‪ :‬ما در حوزه تولید محتوا و حوزه ای تی‪ ،‬فعالیت هایی‬ ‫که انجام می دهیم از جنس َ«پسینی» است یعنی بخش خصوصی فعالیتی را اغاز‬ ‫می کند و دولت ان را افتتاح می کند درحالی که ورود ما به تکنولوژی‪ ،‬باید از جنس‬ ‫«توسعه پیشینی» باشد به این معنا که پیش از ورود بخش خصوصی‪ ،‬دولت‬ ‫زیرساخت ها را برای فعالیت انها فراهم کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی بنای خود را بر توسعه‬ ‫کارافرینی و تکیه بر ورود به حوزه هایی که نظام اجرایی کشور کمتر به ان توجه‬ ‫داشته‪ ،‬قرار داده است‪.‬‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با تا کید‬ ‫بر اینکه تا کنون نظام حکمرانی کشور ناظر بر تحول اقتصاد دیجیتال نبوده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این راستا امروز به تدریج گام برداشته ایم چرا که در بین الگوهای‬ ‫کشورهای مختلف در مواجهه با اقتصاد دیجیتال‪ُ ،‬مدلی که در ایران برای مواجهه‬ ‫با توسعه کسب و کار و اشتغال در حوزه اقتصاد دیجیتال جواب می دهد‪،‬‬ ‫مدل «دولتی ـ خصوصی» در قالب بنیاد است که باید با دو رویکرد توسعه‬ ‫اکوسیستم و پلتفرم سازی باشد‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ ۲.۵‬میلیون شغل در حوزه هوش مصنوعی تا سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ســهــیـــــل وطــن دوســـــت‪ ،‬مــدیــرعامـــــل بنی ــاد‬ ‫ملـــی توســـعه فنـــاوری نیـــز در ایـــن مراســـم گف ــت‪:‬‬ ‫کشـــورهای همســـایه ماننـــد ترکیـــه‪ ،‬عربســـتان و‬ ‫امـــارات در برنامه هـــای کالن خـــود برنامه ر ی ــزی‬ ‫کرده انـــد تـــا ‪ 10‬ســـال اینـــده ‪ 12.5‬درصـــد درام ــد‬ ‫ناخالـــص خـــود را در حـــوزه هـــاب داشـــته باش ــند‪.‬‬ ‫متاس ــفانه س ــهم ای ــران از ه ــاب ب ــه ان ــدازه ای ناچی ــز‬ ‫اســـت کـــه امـــکان مقایســـه در ان وجـــود نـــدارد‪.‬‬ ‫سهیل وطن دوست با بیان اینکه فناوری زندگی‬ ‫روزمره و کسب و کار ما را متحول کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه عمر فناوری‬ ‫‪ 10‬ساله است‪ ،‬یک کسب و کار نمی تواند بدون یک عمر دوام داشته باشد‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه حـــوزه فنـــاوری بـــه هـــوش مصنوعـــی‪ ،‬اینترنـــت اشـــیاء و‬ ‫بال ک چیـــن معـــروف اســـت‪ ،‬افـــزود‪ :‬در ســـال ‪ 2.5 ،1400‬میلیـــون شـــغل در ح ــوزه‬ ‫ه ــوش مصنوع ــی ایج ــاد خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫و ی ادامـــه داد‪ :‬در همســـایگی مـــا کشـــورهایی وجـــود دارنـــد کـــه بیـــش از‬ ‫‪ 17‬میلی ــارد دالر از ه ــوش مصنوع ــی س ــهم می برن ــد ک ــه در ای ــن بی ــن می ت ــوان ب ــه‬ ‫عربســتان بــه میــزان ‪ 3‬میلیــارد دالر‪ ،‬ترکیــه ‪ 2‬میلیــارد دالر و امــارات ‪ 1.5‬میلیــارد دالر‬ ‫اش ــاره ک ــرد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه ‪ 47‬درص ــد از ب ــازار ه ــوش مصنوع ــی در اختی ــار کش ــورهای‬ ‫همس ــایه اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪ :‬کش ــورهای همس ــایه مانن ــد ترکی ــه‪ ،‬عربس ــتان و ام ــارات در‬ ‫برنامه هـــای کالن خـــود برنامه ریـــزی کرده انـــد تـــا ‪ 10‬ســـال اینـــده ‪ 12.5‬درص ــد‬ ‫درام ــد ناخال ــص خ ــود را در ح ــوزه ه ــاب داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بنیــاد ملــی توســعه فنــاوری دلیــل ســهم ناچیــز ایــران را در حــوزه هــای‬ ‫در چهـــار فصـــل تقســـیم بندی کـــرد و افـــزود‪ :‬ایـــن مشـــکالت بـــه دلیـــل کن ــدی‬ ‫س ــازمان ها‪ ،‬قوانی ــن‪ ،‬فاصل ــه فارغ التحصی ــان ب ــا نی ــاز ب ــازار و از دس ــت دادن اف ــراد‬ ‫متخص ــص و مهاج ــرت انهاس ــت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید سازمان دولتی و خصوصی برای رفع این مشکل ایجاد شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این سازمان باید ایجاد شود تا از طریق پژوهش مطالعاتی انجام و استانداردسازی‬ ‫نماید و از سوی دیگر فاصله بین نیروهای تخصصی و بازار را کم کند‪.‬‬ ‫وطن دوس ــت ادام ــه داد‪ :‬ماموری ــت بنی ــاد مل ــی توس ــعه فن ــاوری ش ــامل پژوه ــش‪،‬‬ ‫یس ــازی اس ــت ک ــه در بخ ــش پژوه ــش ق ــرار اس ــت راهکارهای ــی در‬ ‫ام ــوزش و تجار ‬ ‫اختی ــار س ــازمان ها ق ــرار بگی ــرد‪ .‬همچنی ــن در بخ ــش ام ــوزش نی ــز از طری ــق م ــدارس‬ ‫چهارگان ــه (بال ک چی ــن‪ ،‬اینترن ــت اش ــیاء‪ ،‬ه ــوش مصنوع ــی و مدیری ــت س ــرمایه)‬ ‫ام ــوزش ده ــد‪.‬‬ ‫گفتنـــی اســـت در ایـــن مراســـم‪ ،‬تفاهم نامـــه ی ســـه جانبه بیـــن معاون ــت‬ ‫توســـعه کارافر ینـــی و اشـــتغال و زارت تعـــاو ن‪ ،‬کار و رفـــاه اجـــتـــمـــا عـ ـ ــی‪،‬‬ ‫بنیـــاد ملـــی توســـعه فنـــاوری و معاونـــت اموزشـــی و ســـازمان تجار ی ســـازی‬ ‫فن ــاوری و اش ــتغال دانش اموخت ــگان جهاددانش ــگاهی در حوزه ه ــای ام ــوزش‪،‬‬ ‫پژوه ــش‪ ،‬کارافرین ــی و اش ــتغال در زمین ــه ه ــوش مصنوع ــی‪ ،‬اینترن ــت اش ــیا و‬ ‫بال ک چی ــن امض ــا ش ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه صنعتی عباسپور (ادرین)‬ ‫تولید کننده انواع کیک‪ ،‬بیسکوئیت‪ ،‬تافی‪ ،‬اب نبات و غیره‬ ‫جهت تکمیل کادر فروش خود از افراد واجد شرایط ذیل در محدوده شمال و شرق تهران دعوت به همکاری می نماید‬ ‫شغل‬ ‫تعداد‬ ‫شرایط‬ ‫ویزیتور ‪ -‬خانم‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫جهت الین ‪ VIP‬قنادی و خشکبار اشنا به مناطق شمال شرق تهران‬ ‫ویزیتور حومه‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫اشنا به مناطق حومه شرق ترجیحا (پردیس تا فیروزکوه)‬ ‫ویزیتور ‪ -‬خانم‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫جهت الین ‪ VIP‬قنادی و خشکبار اشنا به مناطق جنوب شرق تهران‬ ‫راننده نیسان‬ ‫‪ 4‬نفر‬ ‫اشنا به مناطق شرق و شمال تهران‬ ‫کارگر انبار‬ ‫‪ 5‬نفر‬ ‫اشنا به بارگیری‪ -‬تخیلیه بار در انبار‬ ‫موز ع‬ ‫‪ 4‬نفر‬ ‫اشنا به امورپخش مویرگی‬ ‫شرکت غیر دولتی الومینیوم ایران برای تصدی‬ ‫پست مدیر حقوقی خود در ارا ک از افراد با شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند تا تاریخ ‪ 1398/9/15‬سوابق و‬ ‫رزومه کاری خود را به ادرس روابط عمومی شرکت درمحل‬ ‫کارخانه واقع در اراک ‪ -‬بلوار منابع طبیعی (کیلومتر ‪ 5‬جاده‬ ‫اراک ‪ -‬قم) و یا صندوق پستی شماره ‪ 31‬ارسال دارند‪.‬‬ ‫شرایط احراز و توانایی ها‪:‬‬ ‫مسلط به حقوق تجارت بین الملل و قوانین کار و کارگری‬ ‫و زبان انگلیسی با سابقه حداقل ‪ 15‬سال کار مفید‬ ‫مدرک تحصیلی‪:‬‬ ‫فوق لیسانس و یا دکترای حقوق‬ ‫حقوق ثابت‪+‬پاداش‪+‬ایاب و ذهاب‪ +‬بیمه تامین اجتماعی وتکمیلی تلفن‪77180788 - 77198239 :‬‬ ‫مراجعه حضوری‪ :‬میدان رسالت‪-‬خیابان هنگام‪-‬بعد از فرجام‪-‬خیابان طاهر خانی‬ ‫روبروی منطقه ‪ 4‬شهرداری پالک‪ 14‬طبقه‪ 5‬واحد ‪13‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مادیران جهت تکمیل کادر خود‪ ،‬از افراد با‬ ‫شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬پروموتر فروش‬ ‫‪ -2‬کارشناس فروش موبایل‬ ‫‪ -3‬کارشناس فروش لوازم خانگی و صوتی تصویری‬ ‫توانایی و مهارت در امر فروش و بازاریابی‬ ‫دارای مدرک تحصیلی دیپلم‬ ‫اقایان دارای کارت پایان خدمت‬ ‫مراجعه حضوری‪:‬‬ ‫میدان ونک‪ ،‬انتهای خیابان خدامی‪ ،‬تقاطع افتاب‪،‬‬ ‫ساختمان مادیران‪ ،‬طبقه ‪5‬‬ ‫‪jobs@maadiran.com‬‬ ‫استخدام مدیر خرید (اقا)‬ ‫مهارت ها و شرایط الزم‪:‬‬ ‫حداقل تحصیالت‪ :‬کارشناسی‬ ‫تسلط کار با نرم افزارهای ‪ word‬و ‪excel‬‬ ‫اشنایی با نرم افزارهای حسابداری‬ ‫حداقل تجربه کاری‪:‬‬ ‫‪ 3‬سال تجربه خرید داخلی در حوزه قطعات خودرو‬ ‫یا ‪ 6‬سال تجربه خرید داخلی در حوزه های دیگر‬ ‫اشنایی کامل به اصول و فنون مذاکره‪،‬‬ ‫توانایی ارتباط موثر‪ ،‬توانایی کارتیمی‬ ‫‪info@sabalangroup.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت پتروشیمی خصوصی جهت تامین نیروی انسانی خود دعوت به همکاری می نماید‬ ‫‪Petrochmi.iran@gmail.com‬‬ ‫ارسال رزومه از طریق ایمیل‬ ‫اعالم کد شغلی در رزومه الزامی می باشد‬ ‫کد شغلی‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪101‬‬ ‫مدیر بازرگانی خارجی (درحوزه مواد‬ ‫شیمیایی و پتروشیمی)‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط و حداقل مدرک لیسانس مرتبط و تسلط به انگلیسی‬ ‫‪102‬‬ ‫کارشناس ارشد تحقیقات بازار‬ ‫(حوزه مواد شیمیایی و پتروشیمی)‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط و حداقل مدرک لیسانس مرتبط‬ ‫‪103‬‬ ‫کارشناس ارشد حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط در حوزه حسابداری بازرگانی‬ ‫‪104‬‬ ‫مسئول دفتر اتلیه هنری‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال کار در امور اداری و هماهنگی ترجیحا در محیط های هنری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بین المللی تعدادی راننده با گواهینامه‬ ‫پایه ‪ 2‬استخدام می نماید‪ ،‬حداقل دیپلم‪ ،‬حدا کثر سن ‪35‬‬ ‫اشنایی به زبان انگلیسی‬ ‫‪jobs@tntiran.com‬‬ ‫کارشناس فروش حوزه تاسیسات‬ ‫یا هوشمندسازی ساختمان‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫‪info@atrin.co‬‬ ‫یک شرکت تولیدی در شهرک صنعتی اشتهاردنیازمند‪:‬‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫با مدرک کارشناسی از دانشگاه معتبر و اشنا به فرایند تزریق‬ ‫پالستیک‪ ،‬با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫‪kimiaforooz@gmail.com‬‬ ‫مدیر بازرگانی و فروش‬ ‫کارشناس بازاریابی و فروش‬ ‫در حوزه تجهیزات دندانپزشکی‬ ‫‪info@sepehrmed.com‬‬ ‫فنون کار وکاریابی‬ ‫شنبه‪ 9‬اذر‪ 3-1398‬ربیع الثانی‪ 30-1441‬نوامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1178‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫جایگاه شغلی فروش از‬ ‫جمله مشاغل هیجان انگیزی است که‬ ‫در ان عالوه بر فرصت رشد و پیشرفت می توان‬ ‫دستمزد مناسبی نیز دریافت نمود‪ .‬اگر به شغل فروش‬ ‫عالقه مند باشید به کمک نکات و راهنمایی هایی که در‬ ‫ادامه بیان می شوند می توانید با کمترین تجربه در این زمینه و‬ ‫یا حتی بدون تجربه‪ ،‬در جایگاه یک فروشنده موفق ظاهر شوید‪.‬‬ ‫مقالهپیشرو در سهحوزهزیرراهکارهایالزمرا ارایهمیدهد‪:‬‬ ‫• امادگی پیش از مصاحبه‬ ‫• نحوه پوشش در جلسه مصاحبه‬ ‫• پرسش و پاسخ های مصاحبه‬ ‫انان باعث دلسردی و ناامیدی شما شود‪.‬‬ ‫اشنایی با ؛‬ ‫پرسش و پاسخ مصاحبه شغلی‬ ‫برای مشاغل فروش‬ ‫امادگی برای مصاحبه شغل فروش‬ ‫کسب امادگی و درک درست از جایگاه‬ ‫ً‬ ‫مورد نظر‪ ،‬خصوصا هنگامی که مصاحبه برای جایگاه‬ ‫شغلی فروش باشد امری الزم و ضروری است‪ .‬پیش از ارسال‬ ‫درخواست برای این شغل کمی تامل کرده و درخصوص علت اصلی‬ ‫تمایل و عالقه به ان فکر کنید‪.‬‬ ‫نکات را در برگه ای یادداشت کرده تا هر زمان نیاز داشتید بتوانید به ان‬ ‫رجوع نمایید‪ .‬عملکرد سایر افراد را در زمینه فروش بررسی نمایید‪ ،‬اهداف‬ ‫کوتاه مدت و بلند مدت‪ ،‬نحوه و رویکرد فروش‪ ،‬نکات‪ ،‬راهکارها و اصول‪ .‬با‬ ‫کمی جستجو در اینترنت و مطالعه دانشی در این زمینه بدست خواهید اورد‬ ‫و انگاه راحت تر می توانید پرسش های مرتبط با فروش را پاسخگو باشید‪.‬‬ ‫گفتگوهایمتعددبامشاوراناستخدامو مصاحبه کنندگاننشانمیدهد‬ ‫‪ 2‬سوال «چرا تمایل به کارکردن در حوزه فروش دارید؟» و «انتظارات شما‬ ‫از ایننوعشغلچیست؟»بهاحتمالبسیار از شماپرسیدهخواهدشد‪.‬‬ ‫عالقه به شغل فروش شما را به این سمت سوق داده است‪.‬‬ ‫قدم بعدی در کسب امادگی انجام تحقیقات‬ ‫الزم است‪.‬‬ ‫‪.4‬در ش ــغل ف ــروش چ ــه م ــواردی برای¬ت ــان ناخوش ــایند‬ ‫اس ــت؟‬ ‫این پرسش از ان جهت دشوار به حساب می اید که نمی‬ ‫خواهید نقطه ضعفی از خود بروز دهید تا برعلیه تان استفاده‬ ‫شود‪ .‬هر موردی را در ذهن دارید در کمال صداقت بیان کنید‪،‬‬ ‫در ادامه خاطر نشان سازید در حال تمرین هستید تا این نقطه‬ ‫ضعف را به نقطه قوت تبدیل نمایید‪ .‬از جمله مواردی که می توان‬ ‫بدان اشاره نمود وظیفه فروش کاال یا خدماتی بر عهده شما‬ ‫گذاشته شده اما متوجه می شوید ارایه دهندگان انطوری که بیان‬ ‫شده به وظایف و تعهدات خود پایبند نیستند‪ ،‬و این موضوع‬ ‫زمینه ساز ناراحتی و نارضایتی شما می شوید‪ .‬اما در هر حال‬ ‫متوجه هستید تمامی این موضوعات بخشی از شغل فروش‬ ‫را تشکیل می دهند و بیانگر شخصیت قوی شما در مقابله با‬ ‫موضوعات ناخواسته و ناخوشایند است‪.‬‬ ‫‪.5‬در فروش روحیه پیشرو و خود انگیزشی دارید؟‬ ‫استخدام کننده با طرح این سوال سعی در دانستن این‬ ‫موضوع دارد ایا داوطلبانه برای جلب مشتری و معرفی محصول‬ ‫یا خدمات اقدام به برقراری ارتباط با سایرین می نمایید؟ به او‬ ‫بگویید از برقراری ارتباط با سایرین و کمک به انها در شناخت‬ ‫محصول و اموزش انان در راستای ارتقاء کسب و کار لذت می برید‪.‬‬ ‫در همین ارتباط ها است که مخاطبان به مشتریان بالقوه بدل‬ ‫شده و مهارت های شما بهتر و بهتر می شوند‪.‬‬ ‫نحوه پوشش در جلسه مصاحبه‬ ‫بهترین پوششی که می توان برای جلسه مصاحبه در‬ ‫‪.1‬علت تمایل شما به فعالیت در حوزه فروش‬ ‫نظر گرفتلباسرسمیاست‪ .‬کفشهایتمیزبیانگرشخصیت‬ ‫چیست؟‬ ‫حرفه ای شما است‪ .‬به خاطر داشته باشید در مدت زمان‪ 30‬ثانیه اول‬ ‫چنانچه تاکنون سابقه فعالیت در این حوزه را‬ ‫مورد ارزیابی مهمی قرار می گیرید‪ ،‬از اینرو باید در همین مدت زمان میزان‬ ‫نداشته اید بطور قطع این پرسش جزو اولین سواالت‬ ‫حرفه ای بودن و درک از محیط کار را به استخدام کننده نشان دهید‪.‬‬ ‫خواهد بود‪ .‬با این سوال تمام امادگی های کسب‬ ‫نوع پوشش و لباس اراستگی ظاهر را به همراه دارد اما نباید اهمیت نظافت‬ ‫تحقیق برای مصاحبه‬ ‫شده به کمک¬تان خواهند امد‪ .‬در پاسخ به این‬ ‫را نادیده گرفت‪ .‬توصیه می شود در لباس پوشیدن برطبق مسائل جاری جامعه‬ ‫تحقیق در مورد شرکتی که مصاحبه با ان‬ ‫سوال ضمن اشاره به دالیل شخصی عالقه به شغل‬ ‫رعایت موارد الزم را بنمایید واراستگی و نظافت را رعایت فرمایید‪.‬‬ ‫را دارید حایز اهمیت است و نباید ان را به لحظات‬ ‫فروش‪ ،‬صحبت های خود را با ان شغل خاص‬ ‫چنانچه مدت زمانی به مصاحبه کاری نرفته اید و یا برای اولین‬ ‫اخر موکول نمود‪ .‬انتظار می رود حداقل چند ساعت برای‬ ‫مطابقت دهید‪ .‬به عنوان مثال اگر مصاحبه برای‬ ‫بار قرار است به مصاحبه بروید‪ ،‬لباسی را که برای مصاحبه در نظر‬ ‫این موضوع صرف نموده و درخصوص شرکت‪ ،‬محصوالت و‬ ‫شغل فروش در شرکت بیمه است‪ ،‬بیان کنید از ان‬ ‫گرفته اید پیش از روز موعود پوشیده و از اندازه و مرتب بودن ان‬ ‫خدمات ان تحقیق کنید‪ .‬در صورت امکان بواسطه شبکه های‬ ‫جهت که صنعت بیمه دارای جذابیت های زیاد بوده و‬ ‫اطمینان حاصل نمایید‪ .‬حذف نگرانی چی بپوشم؟‬ ‫اجتماعی می توانید از نوع و نحوه فعالیت کارکنان شرکت و همچنین‬ ‫بازارهای مرتبط با ان مدام در حال تغییر و توسعه است پس‬ ‫ساده ترین موردی است که می توان ان را مدیریت‬ ‫افرادی کهقرار استباشمامصاحبهنماینداطالعاتیبدستاورید‪.‬‬ ‫فرصت رشد نیز در ان بسیار است و شما عالقه مند به فعالیت‬ ‫کرد‪ .‬همچنین باید در لباسی که بر تن دارید‬ ‫اطالعاتی درخصوص ارزش های مورد نظر شرکت بدست‬ ‫در این حوزه هستید‪.‬‬ ‫احساس راحتی نمایید‪.‬‬ ‫اورید‪ .‬بهترین روش کسب اطالعات از ارزش ها مراجعه‬ ‫به وب سایت شرکت است و به طور قطع این قبیل‬ ‫‪.2‬میان فروش و بازاریابیفروشچهتفاوتهاییوجوددارد؟‬ ‫اطالعات در جلسه مصاحبه برای تان مفید‬ ‫در صورتی که به تازگی وارد حوزه فروش شده باشید ممکن‬ ‫پرسش و پاسخ جلسه مصاحبه برای شغل فروش‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫است مصاحبه کننده بخواهد با طرح چنین پرسش هایی میزان‬ ‫در ادامه به متداول ترین و معمول ترین پرسش هایی اشاره‬ ‫درک شما از این صنعت و شناخت جایگاه های مختلف را‬ ‫می شود که در طول جلسه مصاحبه با ان روبرو خواهید بود‪.‬‬ ‫محک زده و بسنجد‪ .‬تفاوت میان فروش و بازاریابی فروش با‬ ‫بیان ساده این است‪ ،‬در فروش‪ ،‬عمل فروختن کاال یا خدمات‬ ‫مد نظر است اما در فرایند بازاریابی فروش فرد سعی در اشنا‬ ‫نمودن سایرین با برند و نام شرکت را دارد و در همین راستا‬ ‫به تحقیق و جستجوی بازار می پردازد‪ .‬بازاریابی فروش می تواند‬ ‫همانند بازاریابی تلفنی به وسیله تلفن انجام شود‪.‬‬ ‫‪.3‬از نظر شما مهم ترین مهارت های فروش کدام موارد هستند؟‬ ‫در شغل فروش به همان اندازه که مهارت اهمیت دارد‬ ‫داشتن هنر فروش هم مهم است‪ .‬می خواهید نشان دهید درک‬ ‫قوی از کاال و خدمات ارایه شده دارید پس تمام پرسش ها را‬ ‫به خوبی پاسخ دهید‪ .‬ضمن پاسخ¬دهی به این سوال باید‬ ‫استخدام کننده را مجاب نمایید می دانید و ا گاه هستید فرایند‬ ‫ً‬ ‫فروش صرفا صحبت کردن در مورد مزایای یک کاال یا خدمات‬ ‫نیست بلکه باید در زمینه اطالعات اماری بازار و مسیر حرکت‬ ‫صنعت نیز اطالعاتی داشته باشید‪ .‬همچنین مهارت خود در‬ ‫حل مسئله و صرفه جویی اقتصادی برای کارفرما را نیز نشان‬ ‫دهید‪ .‬صبور بودن یکی دیگر از ویژگی های یک فروشنده موفق‬ ‫است و نباید اجازه دهید رفتار مخاطب و عدم پذیرش از جانب‬ ‫‪ .6‬برخ ــورد ش ــما ب ــا ع ــدم پذی ــرش از جان ــب س ــایرین‬ ‫چگون ــه اس ــت؟‬ ‫در پاسخ به این پرسش بایستی نشان دهید چقدر پوست‬ ‫کلفت هستید‪ .‬بیان کنید در کارها پشتکار داشته و با شنیدن‬ ‫پاسخ منفی عقب نشینی نمی کنید‪ .‬می دانید برای رسیدن به‬ ‫هر پاسخ مثبت باید بطور میانگین ‪ 3‬پاسخ منفی بشنوید‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬هر پاسخ منفی یک قدم شما را به پاسخ مثبت نزدیک می سازد‬ ‫و از طرفی عدم پذیرش جزیی از کار بوده و مسئله شخصی به‬ ‫حساب نمی اید و همواره مشتریان بی شماری وجود دارند‪ .‬در‬ ‫فروش داشتن اعتماد به نفس دارایی مهمی به حساب می اید‪.‬‬ ‫فوبیای صحبت کردن با تلفن نداشته و تا زمان رسیدن به نتیجه‬ ‫مطلوب دست از تالش بر نمی دارید‪.‬‬ ‫‪.7‬راهکارتان در اثربخشی هر چه بیشتر کسب و کار‬ ‫چیست؟‬ ‫این سوال قصد به چالش کشیدن شما را دارد‪ ،‬پیش از ارایه‬ ‫پاسخ در مورد ان تامل کنید‪ .‬چنانچه سابقه کار فروش دارید‬ ‫با توجه به تجربیات گذشته پاسخ قابل توجهی به این سوال‬ ‫بدهید‪ .‬اما در صورتی که فاقد تجربه کاری هستید بیان اینکه با‬ ‫اشتیاق و انگیزه از تجربیات سایر اعضای گروه استفاده خواهید‬ ‫نمود‪ ،‬پاسخ خوب و قابل قبولی خواهد بود‪.‬‬ ‫امید است به کمک راهکارهای فوق مصاحبه مفید و موثری‬ ‫داشته و به شغل دلخواه برسید‪.‬‬ ‫ترجمه‪ :‬الناز طالب زاده‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ارتش جمهوری اسالمی ایران به منظور تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی‪ ،‬پدافند هوایی ‪ ،‬هوایی ‪ ،‬دریایی وسازمان های تابعه خود جهت پاسداری ازاستقالل وتمامیت‬ ‫ارضی ونظام جمهوری اسالمی ایران وادامه راه شهیدان ازبین جوانان متدین ‪،‬انقالبی و سلحشورهمرزم می پذیرد‪ .‬داوطلبان درحال تحصیل ودانش اموختگان‬ ‫رشته های ریاضی فیزیک وعلوم تجربی از طریق ازمون اختصاصی و مصاحبه حضوری انتخاب و به منظور فرا گیری اموزش های نظامی کاربردی در دانشگاه های افسری‬ ‫امام علی (ع)‪ ،‬خاتم االنبیاء (ص)‪ ،‬هوایی شهید ستاری‪ ،‬علوم دریائی امام خمینی(ره) و فارابی مشغول به تحصیل خواهند شد‪.‬‬ ‫شرایط ثبت نام‪:‬‬ ‫الف‪ -‬شرایط عمومی‪:‬‬ ‫‪ -1‬متدین به دین مبین اسالم‪.‬‬ ‫‪ -2‬تابعی ــت جمه ــوری اس ــامی ای ــران (ع ــدم س ــابقه تابعی ــت‬ ‫بیگان ــه)‬ ‫‪ -3‬ایمـــان بـــه انقـــاب اســـامی و نظـــام جمهـــوری اســـامی‬ ‫ایـــران و امادگـــی فـــداکاری در راه تحقـــق اهـــداف ان‪.‬‬ ‫‪ - 4‬اعتقاد و التزام عملی به والیت مطلقه فقیه‪.‬‬ ‫‪ -5‬کســانی کــه بــه عنــوان عضــو بــه ارتــش ج‪.‬ا‪.‬ا مــی پیوندنــد‬ ‫بایـــد بـــرای رزمنـــده شـــدن وارد شـــوند و جهـــت پاســـداری‬ ‫ازاس ــتقالل وتمامی ــت ارض ــی ونظ ــام جمه ــوری اس ــامی ای ــران‬ ‫امادگ ــی ماموری ــت درهرجای ــی راداش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫‪ -6‬ش ــاخصه ه ــای تدی ــن وانقالب ــی ب ــودن اص ــل ب ــوده ودر‬ ‫هم ــه مراح ــل موردتوج ــه قرارم ــی گی ــرد‪.‬‬ ‫‪ -7‬اســـتخدام افـــراد برمبنـــای مرتفـــع نمـــودن مشـــکالت‬ ‫اقتصـــادی انـــان نبـــوده وجـــذب واســـتخدام براســـاس‬ ‫نیازســـازمان مـــی باشـــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬دراســـتخدام افـــراد بـــه وجـــود انگیـــزه خدمتـــی ‪ ،‬روحیـــه‬ ‫ایث ــارو ف ــدا کاری توج ــه م ــی گ ــردد‪.‬‬ ‫‪ -9‬س ــپردن تعه ــد کاف ــی مبن ــی ب ــر پرداخ ــت دو براب ــر هزین ــه‬ ‫هـــای دوره اموزشـــی درصـــورت اســـتعفاء و یـــا اخـــراج برابـــر‬ ‫قوانیـــن و مقـــررات ارتـــش ج‪.‬ا‪.‬ا‪.‬‬ ‫‪ -10‬دارابــودن حداقــل ســن ‪ 16‬ســال تمــام و حدا کثــر ‪ 22‬ســال‬ ‫(ت ــا تاری ــخ ‪ )98/09/02‬و در ص ــورت انج ــام خدم ــت س ــربازی‬ ‫مــدت خدمــت ضــرورت بــه حدا کثــر ســن داوطلــب اضافــه مــی‬ ‫ش ــود(فرزندان ش ــاهد‪ ،‬جانب ــازان از کار افت ــاده کل ــی ‪ ،‬ازادگان‬ ‫از کار افت ــاده کل ــی از ش ــرط س ــن و مع ــدل مع ــاف م ــی باش ــند)‬ ‫‪ -11‬حدا کثـــر ســـن بـــرای رشـــته خلبانـــی هواپیمـــا ‪ 20‬ســـال‬ ‫می باشـــد‪.‬‬ ‫‪ -12‬دارا بـــودن ســـامت جســـم و روان(برابـــر معاینـــات‬ ‫اســـتخدام)‪.‬‬ ‫تبص ــره‪ :‬حداق ــل ق ــد ب ــرای عم ــوم داوطلب ــان ‪ 165‬س ــانتیمتر‬ ‫و دی ــد چش ــم ب ــرای رش ــته های خلبان ــی ‪ 10/10‬و ب ــرای س ــایر‬ ‫رش ــته ها حداق ــل ‪ 10/8‬م ــی باش ــد‪.‬‬ ‫‪ -13‬فقــدان محکومیــت موثــر کیفری و محکومیت ناشــی از اقدام‬ ‫علیــه امنیــت کشــور‪ ،‬انقالب و نظــام جمهوری اســامی ایــران‪.‬‬ ‫‪ -14‬نداش ــتن عضوی ــت ی ــا وابس ــتگی و ه ــواداری از اح ــزاب ‪،‬‬ ‫گروه هـــا و ســـازمان های سیاســـی‪.‬‬ ‫‪ -15‬عدم معروفیت به فساد اخالقی برابر ضوابط گزینش ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬شرایط اختصاصی‪:‬‬ ‫‪-1‬ســـپردن تعهـــد خدمتـــی برابـــر ضوابـــط قانـــون ارتـــش‬ ‫جمهـــوری اســـامی ایـــران‪.‬‬ ‫‪- 2‬داشـــتن حداقـــل معـــدل کل دیپلـــم بـــرای فـــارغ‬ ‫التحصی ــان رش ــته های عل ــوم تجرب ــی و ریاضی فیزی ــک ‪ 14‬و‬ ‫حداق ــل مع ــدل کتب ــی ‪ 10‬ب ــرای تمام ــی رش ــته ه ــا م ــی باش ــد‪.‬‬ ‫و بـــرای داوطلبـــان در حـــال تحصیـــل (نظـــام جدی ــد‬ ‫اموزش ــی‪ )3-3-3-3‬حداق ــل مع ــدل ‪ 14‬س ــال دوم متوس ــطه‬ ‫(س ــال یازده ــم) م ــاک ب ــوده و بایس ــتی م ــدرک قبول ــی س ــال‬ ‫اخـــر متوســـطه ( ســـال دوازدهـــم) خـــود رابـــا شـــرط حداقـــل‬ ‫مع ــدل کل ‪ 14‬ومع ــدل کتب ــی ‪10‬حدا کثرت ــا قب ــل از ش ــروع دوره‬ ‫رزم مقدمات ــی مش ــترک(تا تاری ــخ ‪ )99/5/01‬ارائ ــه نماین ــد در‬ ‫غیــر اینصــورت قبولــی انــان نادیــده تلقــی مــی گردد‪(.‬فرزنــدان‬ ‫شـــاهد ‪،‬جانبـــازان از کار افتـــاده کلـــی ‪ ،‬ازادگان از کار افتـــاده‬ ‫کل ــی از ش ــرط س ــن و مع ــدل مع ــاف م ــی باش ــند)‪.‬‬ ‫‪- 3‬جه ــت داوطلب ــان رش ــته خلبان ــی هواپیم ــا حداق ــل مع ــدل‬ ‫کل ‪ 15‬و حداق ــل مع ــدل کتب ــی ‪ 12‬م ــی باش ــد‪.‬‬ ‫رشــته خلبانــی بالگــرد و پهبــاد معــدل کل حداقــل ‪ 14‬و معــدل‬ ‫کتبــی حداقــل ‪ 10‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪-4‬قبولـــی در ازمـــون علمـــی ‪ ،‬معاینـــات پزشـــکی ‪ ،‬مقاومـــت‬ ‫جســـمانی و صالحیت هـــای گزینشـــی‪.‬‬ ‫‪-5‬فرزنــدان شــهدا‪ ،‬ازادگان‪ ،‬جانبــازان ‪ ،‬ایثارگــران و نظامیــان‬ ‫از اولوی ــت اس ــتخدام برخ ــوردار می باش ــند‪.‬‬ ‫‪-6‬بس ــیجیان فع ــال ‪ ،‬حافظ ــان کل ق ــران کری ــم وداوطلب ــان‬ ‫عضویاب ــی ش ــده از اولوی ــت اس ــتخدام برخ ــوردار م ــی باش ــند‪.‬‬ ‫‪-7‬دانش ــجویان مش ــغول ب ــه تحصی ــل در س ــایر دانش ــگاه ه ــا‬ ‫درصـــورت داشـــتن شـــرایط و ضوابـــط موردنظـــر مـــی توانن ــد‬ ‫ثب ــت ن ــام نماین ــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬از پذیرفت ــه ش ــدگانی ک ــه دانش ــجوی س ــایر دانش ــگاه ه ــا‬ ‫م ــی باش ــند مش ــروط ب ــه ارائ ــه برگ ــه انص ــراف از تحصی ــل ثب ــت‬ ‫ن ــام نهای ــی بعم ــل خواه ــد ام ــد‪.‬‬ ‫‪ - 9‬درج ــه داران رس ــمی و پیمان ــی (بی ــن درج ــات گروهب ــان‬ ‫‪-4‬دانش ــجویان پ ــس از ط ــی ‪ 7‬ت ــرم موفقیـــت امیـــز‬ ‫تحصیل ــی ب ــه درج ــه س ــتواندومی نائ ــل می گردن ــد و پ ــس از‬ ‫دانش اموختگ ــی ب ــه ان ــان دانش ــنامه کارشناســـی در رشـــته‬ ‫مرب ــوط اعط ــا می گ ــردد‪.‬‬ ‫‪-5‬فــارغ التحصیــان از تســهیالت ‪ ،‬وام هــای مصــوب ‪ ،‬کارت‬ ‫اعتبــاری حکمــت ‪ ،‬بیمــه خدمــات درمانــی و بیمــه عمــر بــرای‬ ‫خ ــود و عائل ــه تح ــت تکف ــل و س ــایر خدمـــات رفاهـــی برابـــر‬ ‫مق ــررات و ضواب ــط موج ــود برخ ــوردار خواهن ــد ش ــد ‪.‬‬ ‫یکمــی تــا اســتواریکمی) مــی تواننــد پــس از اخــذ مجــوز از نیــرو‬ ‫یــا ســازمان مربــوط درکنکــور اختصاصــی شــرکت و فقــط مجــاز‬ ‫ب ــه پذی ــرش دردانش ــگاه نی ــرو‪ /‬س ــازمان متبوع ــه خ ــود م ــی‬ ‫باش ــند‪.‬‬ ‫‪ -10‬ام ــکان اس ــتخدام دارن ــدگان معافی ــت پزش ــکی درارت ــش‬ ‫ج‪.‬ا‪.‬ا وجودن ــدارد‪.‬‬ ‫‪ -11‬ام ــکان اس ــتخدام داوطلب ــان مش ــمول دارای اضاف ــه‬ ‫خدم ــت س ــنواتی وج ــود ن ــدارد‪.‬‬ ‫‪ - 12‬ب ــا توج ــه ب ــه ش ــبانه روزی ب ــودن دوره ام ــوزش‪،‬‬ ‫نکات قابل توجه‪:‬‬ ‫داوطلب ــان متاه ــل ح ــق ثب ــت ن ــام ندارن ــد‪.‬‬ ‫‪ -13‬نداشــتن تعهــد خدمتــی یــا اســتخدامی بــه دســتگاه هــای داوطلب ــان ب ــا س ــابقه بیم ــاری ه ــا و ش ــرایط جس ــم و روان ذک ــر‬ ‫ش ــده ح ــق ثب ــت ن ــام ندارن ــد ‪ ،‬در ص ــورت اق ــدام خری ــد کارت‬ ‫دولتــی و بخــش خصوصــی‪.‬‬ ‫و ثب ــت ن ــام ع ــاوه ب ــر مس ــتردد نش ــدن هزین ــه ثب ــت ن ــام از‬ ‫مراح ــل گزین ــش ح ــذف خواهن ــد گردی ــد‪.‬‬ ‫زمان ثبت نام‪:‬‬ ‫ریاضی فیزیک ‪ -‬علوم تجربی ‪ 98/09/02‬الی ‪98/10/15‬‬ ‫‪ -1‬تاالسمی مینور‬ ‫دریاف ــت کارت ورود ب ــه جلس ــه ازم ــون ‪ 98/11/08‬ال ــی ‪ -2‬چاقی (‪ BMI‬باالتر از ‪)30‬‬ ‫‪ -3‬کوررنگی‬ ‫‪98 /11 /10‬‬ ‫‪ -4‬سابقه جراحی های وسیع‬ ‫ازمون کتبی جمعه ‪ 98/11/11‬ساعت ‪ 800‬صبح‬ ‫(حض ــور در ح ــوزه امتح ــان ی ــک س ــاعت قب ــل از ش ــروع ازم ــون ‪ -5‬مشکالت عمده ارتوپدی‬ ‫‪ -6‬س ــابقه هرگون ــه معافی ــت پزش ــکی از مراجـــع نظامـــی و‬ ‫م ــی باش ــد)‬ ‫داوطلب ــان دارای س ــهمیه (ش ــاهد‪،‬جانباز‪،‬ازاده‪،‬فرزند انتظا م ــی‬ ‫نظامی‪،‬بس ــیج فعال)بایس ــتی م ــدارک مرب ــوط ب ــه س ــهمیه را ‪ -7‬هرگونه سابقه بیماری های مزمن اعصاب و روان‬ ‫حدا کث ــر ت ــا تاری ــخ ‪ 98/10/20‬ب ــه دفات ــر مح ــل س ــکونت خ ــود ‪-8‬کلیه بیماری های صعب العالج‬ ‫تحوی ــل نماین ــد‪ .‬در غی ــر ای ــن ص ــورت امتی ــاز مربوط ــه ک ــم ل ــم ‪-9‬هرگون ــه بیم ــاری ی ــا س ــابقه بیم ــاری ک ــه نی ــاز ب ــه مص ــرف‬ ‫طوالن ــی م ــدت دارو داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫یک ــن تلق ــی م ــی گ ــردد‪.‬‬ ‫‪ -10‬کاه ــش ش ــنوایی متوس ــط و ش ــدید (بـــر مبنـــای تســـت‬ ‫ش ــنوایی س ــنجی)‬ ‫ج‪ -‬امتیازات‪:‬‬ ‫‪-1‬تحصی ــل در دانش ــگاه های افس ــری ارت ــش جمه ــوری ‪ -11‬هرگونه اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان‬ ‫اس ــامی ایران(دانش ــگاه افس ــری ام ــام عل ــی(ع) ‪،‬دانش ــگاه‬ ‫خات ــم االنبی ــاء (ص)‪ ،‬دانش ــگاه هوای ــی ش ــهید س ــتاری ‪ ،‬عالقمن ــدان م ــی توانن ــد جه ــت کس ــب اطالع ــات‬ ‫دانشــگاه علــوم دریایــی امــام خمینــی(ره) نوشــهر و دانشــکده‬ ‫بیشــتر در خصــوص ســایر شــرایط و نیــز ثبــت نــام‬ ‫عل ــوم و فن ــون فاراب ــی) ش ــبانه روزی می باش ــد‪.‬‬ ‫‪-2‬پوشــاک‪ ،‬تغذیــه‪ ،‬امــوزش ‪ ،‬بهداشــت و درمــان دانشــجویان ب ــه س ــایت ‪ aja.ir‬مراجع ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫رای ــگان می باش ــد‪.‬‬ ‫‪-3‬بــه دانشــجویان در طــول تحصیــل کمــک هزینــه تحصیلــی‬ ‫پرداخ ــت می ش ــود‪.‬‬ ‫کارافرینی‬ ‫شنبه‪ 9‬اذر‪ 3-1398‬ربیع الثانی‪ 30-1441‬نوامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1178‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معل ــوالن م ــی خواه ــم خودش ــان باش ــند و اس ــتین هم ــت را‬ ‫ب ــاال بزنن ــد و ب ــه دنب ــال کار و ت ــالش کوش ــش باش ــند‪.‬‬ ‫همچنی ــن از خیر ی ــن و مســـئوالن مـــی خواهـــم ب ــه‬ ‫اشــتغال معلــوالن و مددجو یــان توجــه کننــد و از توانمنــدی‬ ‫ه ــای انه ــا اس ــتفاده کنن ــد‪ .‬بـــا توجـــه بـــه فعالیـــت ه ــای‬ ‫انج ــام ش ــده از س ــوی معل ــوالن ان ه ــم ب ــا امکان ــات ک ــم‬ ‫ب ــه معن ــی واقع ــی عام ــل تقو ی ــت روحی ــه هس ــتند‪ ،‬انه ــا بای ــد‬ ‫همی ــن ط ــور ادامه دهن ــده مســـیر ارزشـــمند خـــود باش ــند‪.‬‬ ‫گفتگو با مهدی معصومی کارافرین معلول میبدی؛‬ ‫بزرگترین مانع کارافرینی‬ ‫افکار منفی خودمان است‬ ‫◄ مهدی معصومی کارافرین معلول میبدی گرچه مادرزادی دچار معلولیت است اما هیچ گاه تسلیم مشکالت نشده‬ ‫و از خود یک ورزشکار و کارافرین موفق در عرصه ملی و بین المللی ساخته است‪ .‬وی در زادگاهش شهر میبد یزد کارگاهی را‬ ‫راه اندازی کرده که حدود ‪ 15‬نفر در ان شاغل هستند و اغلب شاغالن ان را نیز معلوالن تشکیل می دهند‪ .‬این کارافرین‬ ‫سخت کوش و با انگیزه بزرگترین مانع کارافرینی افکار منفی خود افراد معرفی می کند‪ .‬به مناسبت ‪ 14‬اذرماه روز جهانی معلوالن‬ ‫با وی به گفت و گو نشستیم‪.‬‬ ‫هس ــتند و اکثری ــت انه ــا را معل ــوالن تش ــکیل م ــی دهن ــد‪.‬‬ ‫■ ایا تاکنون از جایی تسهیالت حمایتی دریافت کردید؟‬ ‫◄مـــا تـــالش کردیـــم بـــا وام بیســـت میلیـــون تومانـــی‬ ‫بهزیســـتی و بـــا همـــکاری مددجویـــان زیرپوشـــش اداره‬ ‫بهزیس ــتی شهرس ــتان میب ــد ی ــک ش ــرکت تولی ــد باز ی ه ــای‬ ‫فک ــری و سیس ــمونی ک ــودک ب ــا س ــرمایه اولی ــه ‪ ۲۰۰‬میلی ــون‬ ‫ری ــال و ب ــا اش ــتغالزایی مس ــتقیم ح ــدود ‪ 10‬نف ــر راه ان ــدازی‬ ‫کردیـــم و خوشـــبختانه بـــا همـــه مشـــکالت موفـــق هســـتیم‪.‬‬ ‫م ــا کارم ــان را از بی ــش از ی ــک س ــال پی ــش ش ــروع کردی ــم‬ ‫ول ــی ب ــرای توس ــعه فعالی ــت خ ــود نیازمن ــد حمای ــت هس ــتیم‪.‬‬ ‫■ لطفا در ابتدا خودتان را معرفی بفرمایید؟‬ ‫◄مه ــدی معصوم ــی ف ــوق لیس ــانس نقاش ــی و عض ــو‬ ‫تی ــم مل ــی تنی ــس معل ــوالن هس ــتم وتا کن ــون در مس ــابقات‬ ‫مه ــم اس ــتانی‪ ،‬مل ــی و بی ــن الملل ــی ب ــرای کش ــورم و خ ــودم‬ ‫افتخ ــار افرین ــی ک ــردم‪.‬‬ ‫■ چه شد به کارافرینی روی اوردید و کارگاه راه اندازی‬ ‫کردید؟‬ ‫◄مـــن هـــم مثـــل بســـیاری از جوانـــان تـــالش کـــردم در‬ ‫ادارات و دس ــتگاه ه ــای مختل ــف کاری پی ــدا کن ــم ول ــی‬ ‫بـــه هـــر دســـتگاهی مراجعـــه کـــردم بـــه دلیـــل معلولیـــت و‬ ‫‪ ...‬از پذی ــرش م ــن س ــرباز زدن ــد بنابرای ــن تصمی ــم خ ــودم را‬ ‫گرفت ــم‪ ،‬خ ــودم باش ــم و ب ــه خ ــودم تکی ــه کن ــم‪ .‬ب ــرای همی ــن‬ ‫ب ــه فک ــر کارافرین ــی افت ــام و کارگاه خ ــودم را ب ــا کار و ت ــالش‬ ‫راه ان ــدازی ک ــردم‪.‬‬ ‫■ در چه زمینه ای کسب و کار خود را راه اندازی کردید‬ ‫و چند نفر در این کارگاه شاغل هستند؟‬ ‫یکی از مشکالت معلوالن‬ ‫بحث اشتغال انهاست و‬ ‫قانون اشتغال معلوالن‬ ‫به خوبی اجرا نمی شود‬ ‫◄کارگاه ــی ک ــه م ــن راه ان ــدازی ک ــردم در زمین ــه تولی ــد‬ ‫گل بهداش ــتی ب ــرای ک ــودکان‪ ،‬تولی ــد الم ــپ ه ــای هال ــوژن و‬ ‫س ــایر ب ــازی ه ــای مبتن ــی ب ــر ه ــوش ب ــرای ک ــودکان اس ــت‪.‬‬ ‫خوشـــبختانه بیـــش از ده نفـــر در کارگاه هـــای مـــا شـــاغل‬ ‫■ موانع و مشکالت شما چیست؟‬ ‫◄مشکل اصلی ما بازاریابی و فروش است‪ .‬ما‬ ‫توانستیم از بانک مهر ایران تسهیالت اشتغال دریافت‬ ‫کنیم‪ .‬تسهیالتی که انها گفتند بدون معرفی از سوی‬ ‫بهزیستی هم می توانستیم دریافت کنیم‪ .‬ما نیازمند‬ ‫حمایت های معنوی و جدی سازمان بهزیستی هستیم‪.‬‬ ‫سازمان بهزیستی می تواند ما را حمایت کند ولی نمی دانیم‬ ‫چرا این کار را نمی کند؟‬ ‫■ در مورد حمایت های بهزیستی بیشتر برایمان بگویید؟‬ ‫◄بارها به بهزیستی استان یزد مراجعه کرده ایم و‬ ‫همچنین با بهزیستی کشور تماس و پیگیری داشته ایم‪ .‬ما‬ ‫از بهزیستی می خواهیم محصول ما را به مهدهای کودک‬ ‫معرفی نماید‪ .‬در حال حاضر هزاران مهد کودک در کشور‬ ‫فعال هستند که می توانند مشتری ما باشند‪.‬‬ ‫■ مهمترین موانع کارافرینی و به عبارت بهتر افراد‬ ‫جویای کار و فارغ التحصیل چیست؟‬ ‫◄بیـــکاری مشـــکل اصلـــی جامعـــه امـــروز ماســـت‪.‬‬ ‫ب ــه نظ ــر م ــن مان ــع اصل ــی در بی ــکاری خودم ــان هس ــتیم‪.‬‬ ‫مانـــع اصلـــی افـــکار منفـــی خودماناســـت‪ .‬م ــن ب ــرای‬ ‫م ــدت ه ــا بی ــکار ب ــودم و ه ــر ج ــا ه ــم ک ــه مراجع ــه ک ــردم‬ ‫جـــواب رد شـــنیدم‪ .‬مـــن در زمینـــه نقاشـــی و گرافی ــک‬ ‫مهـــارت داشـــتم حتـــی بـــه مهـــارت مـــن اهمیـــت نم ــی‬ ‫دادن ــد ب ــرای همی ــن دس ــت ب ــه کار ش ــدم و تصمی ــم گرفت ــم‬ ‫همانطـــور کـــه در حـــوزه ورزش موفـــق هســـتم در ح ــوزه‬ ‫کارافرین ــی ه ــم موف ــق باش ــم و ای ــن کار را ب ــه لط ــف خ ــدا و‬ ‫همراهـــی دوســـتانم عملیاتـــی کـــردم‪.‬‬ ‫شـــاید گاهـــی وجـــود یـــک فـــرد معلـــول در خان ــواده‬ ‫موج ــب گالی ــه پ ــدر و م ــادر از خداون ــد ب ــرای خلق ــت فرزن ــد‬ ‫معل ــول عن ــوان ش ــود‪ ،‬ام ــا لط ــف خ ــدا موج ــب ش ــده م ــن‬ ‫افتخـــار شـــهر و کشـــورم باشـــم‪.‬‬ ‫■ چه توصیه ای برای معلوالن دارید؟‬ ‫◄یکـــی از مشـــکالت معلـــوالن نیـــز بحـــث اش ــتغال‬ ‫تصمیم گرفتم همانطور که‬ ‫در حوزه ورزش موفق هستم‬ ‫در حوزه کارافرینی هم‬ ‫موفق باشم‬ ‫انهاســت‪ .‬قانــون اشــتغال معلــوالن بــه خوبــی اجــرا نمــی شــود‬ ‫و هم ــواره دس ــتگاه ه ــا و برخ ــی کارفرمای ــان ن ــگاه دیگ ــری‬ ‫نســـبت بـــه معلـــوالن دارنـــد مـــن از همـــه مددجو ی ــان و‬ ‫■ در مورد کارافرینی در زمینه تولید گل بهداشتی‬ ‫برایمان بیشتر توضیح دهید؟‬ ‫◄ خ ــاک رس در ش ــهر میب ــد اس ــتان ی ــزد زی ــاد اس ــت‪.‬‬ ‫م ــا ای ــن خ ــاک را ب ــه گل بهداشـــتی بـــرای بـــازی بچه ه ــا‬ ‫تبدی ــل می کنی ــم‪ .‬البت ــه ب ــازی ه ــای فک ــری دیگ ــری ه ــم‬ ‫تولی ــد م ــی کنی ــم‪ .‬همانط ــور ک ــه گفت ــم مهمتری ــن موض ــوع‬ ‫ه ــم ب ــرای موفقی ــت بیش ــتر م ــا بازاریاب ــی اس ــت ک ــه در ای ــن‬ ‫زمین ــه کم ــک و حمای ــت بهزیس ــتی و معرف ــی محصولم ــان‬ ‫ب ــه مهده ــای ک ــودک م ــی توان ــد نق ــش مهم ــی داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫مهد کودک ها معموال یک لیست به والدین می دهد‬ ‫که انها را تهیه کنند‪ .‬گل بازی هم یکی از اقالم ان لیست‬ ‫است‪ .‬بهزیستی می تواند ما را هم جزو لیست خرید مهدها‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫■ درباره فعالیت های ورزشی خود کمی برایمان‬ ‫بگویید؟‬ ‫◄ بــا ولچــر رفــت و امــد مــی کنــم‪ ،‬ایــن رفــت امدهــای‬ ‫کاری ب ــا ویچل ــر ب ــه نوع ــی تمری ــن بدنس ــازی اس ــت ب ــرای‬ ‫م ــن اس ــت‪ .‬از کودک ــی عالق ــه ب ــه ورزش و تنی ــس روی می ــز‬ ‫داش ــتم‪ .‬ح ــدود ده س ــال پی ــش ای ــن کار را ش ــروع ک ــردم و‬ ‫از چن ــد س ــال بع ــد ه ــم حرف ــه ای تنی ــس روی می ــز را دنب ــال‬ ‫کــردم ‪ .‬عالقــه‪ ،‬پشــتکار هــم مــی اورد‪ .‬اول‪ ،‬مــی خواســتم در‬ ‫مدرســه اول باشــم‪ .‬اول شــهر و اســتان؛ بعــد‪ ،‬مــی خواســتم‬ ‫اول کش ــور باش ــم‪.‬‬ ‫■ معلولیت شما از چه زمانی شروع شد و ایا ازدواج‬ ‫کرده اید؟‬ ‫◄مــن مــادرزادی و از ابتــدا معلــول بــودم و خوشــبختانه‬ ‫بــا همــه مشــکالت موفــق شــدم ازدواج کنــم‪.‬‬ ‫بــا وجــود مخالفــت هــای اطرافیــان بــا همســرم بــه توافــق‬ ‫رســیده بودیــم و اتفــاق میمــون ازدواج برایمــان رخ داد‪.‬‬ ‫■ در حال حاضر چه فعالیت های دیگری دارید؟‬ ‫◄یکــی از حــوزه هــای مــور عالقــه مــن گرافیــک اســت‬ ‫گرایــش تصویــر ســازی‪ .‬کتابــی هــم بــا محوریــت معلولیــن تصویــر‬ ‫س ــازی ک ــردم ک ــه هن ــوز چ ــاپ نش ــده‪ .‬در رش ــته نقاش ــی در‬ ‫مقط ــع ف ــوق لیس ــانس در دانشـــگاه ازاد فـــارغ التحصی ــل‬ ‫ش ــدم ک ــه خوش ــبختانه بهزیســـتی بخشـــی از ش ــهریه‬ ‫دانش ــگاه ه ــا را پرداخ ــت م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫گفــت و گو‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫معرفی برخی از فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫تکنسین فنی‬ ‫فنی‬ ‫هلدینگ معتبر‬ ‫واقع در اصفهان‬ ‫ا قا‬ ‫حدا کثر ‪ 45‬سال سن ‪ -‬عالقمند به نصب و تعمیر دستگاه های‬ ‫خانگی‪ -‬شر ح کار‪ :‬نصب و تعمیر دستگاه های خانگی‪ -‬حقوق‬ ‫ثابت ‪ ،‬بیمه ‪ ،‬بیمه تکمیلی‬ ‫(بیمه دانا)و پورسانت جدا گانه ‪ -‬دارای اموزش رایگان‬ ‫‪20‬‬ ‫حسابدار‬ ‫‪2‬‬ ‫خدمات و تشریفات شرکتی‬ ‫سیکل تا دیپلم‬ ‫شرکتی وابسته به بانک‬ ‫واقع در جردن‬ ‫ا قا‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال سن‪ -‬سا کن تهران‪ -‬منظم و کاری‪ -‬دارای ضامن‬ ‫معتبر‪ -‬دارای سابقه کار مرتبط‪ -‬ساعت کار‪ 6:30:‬الی ‪14:30‬‬ ‫اضافه کار دارد‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫حسابدار حرفه ای‬ ‫‪3‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫حداقل فوق دیپلم‬ ‫شرکت معتبر بین‬ ‫المللی با زمینه فعالیت‬ ‫تولید فراورده های نفتی‬ ‫واقع در پارک وی‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬تسلط کامل به افیس‪ -‬اشنایی به زبان‬ ‫انگلیسی‪ -‬دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مسئول دفتری‬ ‫سابقه کار در شرکت های فنی و مهندسی مزیت جدی‬ ‫برای استخدام محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کارگر ساده خدماتی‬ ‫‪---‬‬ ‫شرکتی واقع در نیاوران‬ ‫ا قا‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬ساعت کاری ‪ 7‬الی ‪ -17‬حقوق ‪:‬‬ ‫دو میلیون و پانصد‪ -‬شر ح شغل‪ :‬نظافت فروشگاه‬ ‫‪22‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫بازرس تولید‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرکت معتبر بین‬ ‫حداقل لیسانس رشته‬ ‫المللی با زمینه فعالیت‬ ‫حسابداری از دانشگاه‬ ‫تولید فراورده های نفتی‬ ‫های سراسری و یا ازاد‬ ‫واقع در پارک وی‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال سن‪ -‬دارای ‪ 2‬سال سابقه کار حسابداری‬ ‫ترجیحا اشنا به الی سی (نامه های اعتباری) اموزش نیز دارد‪.‬‬ ‫حقوق‪ :‬دومیلیون و ششصد هزار تومان‬ ‫شرکت معتبر بین‬ ‫حداقل لیسانس رشته‬ ‫المللی با زمینه فعالیت‬ ‫حسابداری از دانشگاه‬ ‫تولید فراورده های نفتی‬ ‫های سراسری و یا ازاد‬ ‫واقع در پارک وی‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬دارای ‪ 3‬الی ‪ 5‬سال سابقه کار حسابداری‬ ‫تسلط به راهکاران سیستم‪ -‬ترجیحا اشنا به الی سی‬ ‫(نامه های اعتباری) اموزش نیز دارد‪.‬حقوق حداقل سه میلیون‬ ‫شرکت معتبر بین‬ ‫حداقل لیسانس رشته المللی با زمینه فعالیت‬ ‫تولید فراورده های نفتی‬ ‫شیمی و یا مکانیک‬ ‫واقع در بندر عباس‬ ‫ا قا‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫حداقل فوق دیپلم و‬ ‫حدا کثر لیسانس رشته‬ ‫مکانیک‬ ‫شرکت تولید کننده‬ ‫لبنیات واقع در جاده‬ ‫مخصوص‬ ‫ا قا‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن ‪ -‬دارای تجربه کار سیستم های برودتی‬ ‫ساعت کار‪ :‬شیفتی‪ -‬دارای مزایایی مانند صبحانه‪ ،‬نهار و‬ ‫سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫‪23‬‬ ‫سوشیال مارکتینگ‬ ‫لیسانس مرتبط‬ ‫نشریه تخصصی واقع‬ ‫در خیابان مطهری‬ ‫خانم‬ ‫‪6‬‬ ‫بازرسی استاندارد‬ ‫لیسانس مهندسی‬ ‫مکانیک گرایش سیاالت‬ ‫شهید بهشتی‬ ‫ا قا‬ ‫بیان خوب – همراه با ماموریت‬ ‫‪24‬‬ ‫منشی‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫مرکز مشاوره واقع در‬ ‫قیطریه‬ ‫خانم‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناس تولید محتوا‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬اشنا به فتوشاپ ‪-‬تسلط به تولید محتوای‬ ‫موسسه خیریه واقع در‬ ‫متنی و گرافیکی‪ -‬دارای ‪ 3‬الی ‪ 4‬سال سابقه کار مرتبط‪ -‬دارای‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫خیابان دولت‬ ‫نمونه کار‪ -‬حقوق توافقی و بیمه‬ ‫‪8‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫لیسانس مهندسی‬ ‫مکانیک‬ ‫کارخانه تولید قطعات و‬ ‫اتصاالت‬ ‫واقع در عباس اباد‬ ‫ا قا‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬مسلط به دستگاه های پنوماتیک و‬ ‫هیدرولیک‪ -‬ساعت کار‪ 7:30 :‬الی ‪ ( 17‬پنج شنبه تعطیل)‬ ‫دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫دارای کارت پایان خدمت سربازی‪ -‬حقوق پیش بینی شده‪:‬‬ ‫‪ -2-3/5‬سرویس دارد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫بهیار‬ ‫مرتبط‬ ‫کیلومتر ‪ 15‬جاده قدیم‬ ‫کر ج بلوار ایران خودرو‬ ‫ا قا‬ ‫دارای حداقل یک سال سابقه کار‪ -‬ساعت کاری از ‪ 7:30‬الی‬ ‫‪ -16:30‬پنج شنبه ها تعطیل – ناهار و سرویس دارد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫کارمند دفتری‬ ‫کاردانی و لیسانس‬ ‫واقع در پاسداران‬ ‫خانم‬ ‫اشنا به این دیزاین و فتوشاپ‪ -‬ساعت کاری‪ 8‬الی ‪17‬‬ ‫حقوق دو میلیون و پانصد‬ ‫‪11‬‬ ‫حسابدار مالی‬ ‫لیسانس مرتبط‬ ‫هلدینگ چند شرکت‬ ‫تجاری واقع در مطهری‬ ‫خانم‬ ‫با سابقه کار‬ ‫‪12‬‬ ‫مدیر مالی‬ ‫هلدینگ چند شرکت‬ ‫حداقل لیسانس مرتبط‬ ‫تجاری واقع در مطهری‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫با سابقه کار مدیر مالی‬ ‫‪13‬‬ ‫مدیر ‪IT‬‬ ‫هلدینگ چند شرکت‬ ‫حداقل لیسانس مرتبط‬ ‫تجاری واقع در مطهری‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫با سابقه کار مدیر ‪IT‬‬ ‫‪14‬‬ ‫برنامه نویس ‪PHP‬‬ ‫هلدینگ چند شرکت‬ ‫حداقل لیسانس مرتبط‬ ‫تجاری واقع در مطهری‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫با سابقه کار‬ ‫‪15‬‬ ‫مدیر منابع انسانی‬ ‫هلدینگ چند شرکت‬ ‫حداقل لیسانس مرتبط‬ ‫تجاری واقع در مطهری‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫با سابقه کار‬ ‫‪16‬‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫‪17‬‬ ‫مدیر بازرگانی‬ ‫‪18‬‬ ‫مربی زبان‬ ‫‪19‬‬ ‫مدیر ایمنی بهداشت (‪)hse‬‬ ‫هلدینگ چند شرکت‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫حداقل لیسانس مرتبط‬ ‫تجاری واقع در مطهری‬ ‫با سابقه کار – تسلط کامل به زبان انگلیسی‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫با سابقه کار ‪ -‬تسلط کامل به زبان انگلیسی‬ ‫خانم‬ ‫سه روز در هفته‪ -‬برای سطح نوجوانان و جوانان‬ ‫دارای سابقه تدریس‪ -‬ترجیحا دارای مدرک ‪TTC‬‬ ‫هلدینگ چند شرکت‬ ‫حداقل لیسانس مرتبط‬ ‫تجاری واقع در مطهری‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫مجتمع فرهنگی واقع‬ ‫در محدوده رسالت‬ ‫کارخانه ای معتبر واقع‬ ‫حداقل لیسانس مرتبط در گرمسار فعال در‬ ‫زمینه رنگسازی‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال سن‪ -‬دارای ‪5‬سال سابقه کار مرتبط‪ -‬ساعت کاری‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫‪ 7:30‬الی ‪ 16:30‬و پنج شنبه ها تعطیل‪-‬دارای سرویس از تهران‬ ‫شرایط‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬دارای سابقه کار کنترل کیفیت در شرکت های‬ ‫پتروشیمی و نفتی‪ -‬شر ح کار‪ :‬تهیه گزارش اختالالت در خط تولید‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬تسلط به سوشیال مدیا و امور پشتیبانی‬ ‫سایت‪ -‬خوش فکر و خالق‪ -‬شر ح کار‪ :‬مشاوره ‪ ،‬بازاریابی رسانه‬ ‫ای و تبلیغات در شبکه ها و فضای مجازی‬ ‫ساعت کاری ‪ 9‬الی ‪ -17‬و ‪5‬شنبه ها از ساعت ‪ 9‬الی ‪13‬‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط‪ -‬حقوق‪ :‬باال تر از وزارت کار‬ ‫‪25‬‬ ‫مشاور‬ ‫حداقل لیسانس رشته‬ ‫روانشناسی‬ ‫مرکز مشاوره واقع در‬ ‫قیطریه‬ ‫خانم‬ ‫فار غ التحصیالن دانشگاههای دولتی در اولویت هستند‪ -‬ساعت‬ ‫کار‪ 12 :‬تا ‪ -20‬دارای سابقه کار مرتبط‪ -‬حقوق توافقی‬ ‫‪26‬‬ ‫کارگر ساده فروش‬ ‫‪---‬‬ ‫فروشگاه بزرگ و معتبر‬ ‫واقع در غرب تهران و‬ ‫خیابان جمال زاده‬ ‫ا قا‬ ‫حداقل ‪ 22‬و حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬شر ح کار‪ :‬جابجایی‪ ،‬پخش‬ ‫و چیدمان میوه و نظافت فروشگاه‪ -‬ساعت کاری ‪ 7‬الی ‪ 15‬و یا‬ ‫‪ 15‬الی ‪ - 23‬حقوق ‪ 2 :‬الی ‪ -2500‬همراه با بیمه و بیمه تکمیلی‬ ‫(بابت بیمه تکمیلی هزینه دریافت نمی شود‪).‬‬ ‫‪27‬‬ ‫کارشناس کامپیوتر‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫کامپیوتر نرم افزار‬ ‫مرکزی وابسته به‬ ‫بخش دولتی واقع در‬ ‫میرداماد‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬مسلط به ‪ SQL‬و پشتیبانی نرم افزار‬ ‫خانم و ا قا دارای سابقه کار مرتبط‪ -‬تسلط به یکی از زبان های برنامه نویسی‬ ‫الزامی است‪.‬‬ ‫کمپانی معتبر واقع در‬ ‫گاندی‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال سن‪ -‬مسلط به زبان انگلیسی‪ -‬ترجیحا دارای‬ ‫ا قا و خانم سابقه کار مسئول دفتری‪ -‬تسلط کامل به زبان انگلیسی و افیس‬ ‫الزامی است‪ .‬حقوق ‪3‬میلیون‬ ‫‪28‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫‪29‬‬ ‫مسئول دبیرخانه‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫شرکتی بزرگ و معتبر در‬ ‫حداقل ‪ 28‬و حدا کثر ‪ 44‬سال سن ‪ 3-‬الی ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫حوزه نفت و پتروشیمی‬ ‫خانم و ا قا تخصصی در دبیرخانه‪-‬تسلط به رویه ها و استانداردهای توزیع و‬ ‫واقع در محدوده‬ ‫بایگانی اسناد و مکاتبات سازمانی‬ ‫پارک وی‬ ‫شرکت معتبر تولید‬ ‫کننده مواد غذایی واقع‬ ‫در پاسداران‬ ‫خانم‬ ‫حداقل یک سال سابقه کار مرتبط‬ ‫‪31‬‬ ‫کارمند اداری فروش‬ ‫لیسانس‬ ‫شرکت معتبر تولید‬ ‫کننده مواد غذایی واقع‬ ‫در پاسداران‬ ‫خانم‬ ‫اشنا به ا کسل و با سابقه کاردفتری‬ ‫‪32‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫لیسانس‬ ‫شرکت معتبر تولید‬ ‫کننده مواد غذایی واقع‬ ‫در خیابان پاسداران‬ ‫ا قا‬ ‫الزاما اشنا به اصول واردات و صادرات‬ ‫‪30‬‬ ‫حسابدار فروش‬ ‫لیسانس رشته مرتبط‬ ‫‪33‬‬ ‫بسته بند‬ ‫‪---‬‬ ‫کارخانه برند مواد‬ ‫غذایی واقع در ایوانکی‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال سن‪-‬کار ظریف تزیینات و بسته بندی محصوالت‬ ‫کارخانه ‪ -‬دارای حقوق و مزایای باال‪ -‬دارای سرویس از افسریه ‪-‬‬ ‫محدوده زندگی ‪ :‬افسریه_مسعودیه_بلوار ابوذر_ اهنگ_ پا کدشت_‬ ‫ورامین_ شریف اباد_ ایوانکی و ‪.....‬‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل می توانند در ساعات اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه به ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پال ک ‪ 2۶‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - ۱ :‬اصل و کپی شناسنامه ‪ ،‬کارت ملی و اخرین مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس تلفن‪۶۶ 7100 81 :‬‬ ‫عناوین کامل شغل ها و جدیدترین شغل های ثبت شده را لحظه ای در سایت بازارکار به نشانی ‪ www.Bazarekar.ir‬ببینید‪.‬‬ ‫مهارت‬ ‫شنبه‪ 9‬اذر‪ 3-1398‬ربیع الثانی‪ 30-1441‬نوامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1178‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اشنایی با مشاغل‬ ‫همان گونه که در شماره های قبل بازار کار در زمینه معرفی دوره های‬ ‫مهارتی سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور اشاره شد‪ ،‬این سازمان بنا بر‬ ‫ماموریت اصلی خود و با هدف تامین و تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر مورد‬ ‫نیاز بخش های مختلف صنعت‪ ،‬کشاورزی و خدمات و ارتقای فرهنگ مهارت‬ ‫های فنی جامعه‪ ،‬اقدام به برگزاری دوره اموزشی در دو بخش دولتی و غیردولتی‬ ‫می نماید ( صنایع خودرو‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬برق ‪ ،‬جوشکاری و بازرسی جوش‪،‬‬ ‫تاسیسات‪ ،‬امور زراعی ‪ ،‬صنایع غذایی و‪.)....‬اموزشهای بخش دولتی در مرا کز‬ ‫اموزشی سراسر کشور بصورت رایگان انجام می شود‪ .‬کاراموزان پس از گذراندن‬ ‫دوره اموزشی و قبولی نهایی در ازمون کتبی و عملی موفق به اخذ گواهی نامه از‬ ‫سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور خواهند شد‪.‬‬ ‫اهمیت اموزش های اشاره شده سبب شد تا نشریه بازار کار با همکاری سازمان‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای کشور به معرفی خدمات اموزشی و دوره های اموزشی این‬ ‫سازمان بپردازد‪.‬‬ ‫حرفه اموزشی که در این هفته به معرفی ان خواهیم پرداخت‪ ،‬مونتاژکار و نصاب‬ ‫تابلوهای الکتریکی می باشد‪.‬‬ ‫اهمیت دوره اموزشی مونتاژکار‬ ‫و نصاب تابلوهای الکتریکی‬ ‫در ســـــــــــال ‪ ۱۸۷۱‬مــــــیــــــالدی‬ ‫(‪۱۲۵۰‬هـــجـــریشمسی)‬ ‫مربوط ــه در دوره ه ــای اموزش ــی مرتب ــط ش ــرکت نماین ــد‬ ‫و همچنی ــن در کن ــار اف ــراد ماه ــر‪ ،‬تجربی ــات بیش ــتری را‬ ‫فراگیرنـــد‪.‬‬ ‫مونتاژکار و نصاب تابلوهای الکتریکی و‬ ‫فرصت های اموزشی ان‬ ‫بســتگی دارد و بــدون اســتفاده از ایــن‬ ‫ان ــرژی‪ ،‬ش ــروع و ادام ــه ی فعالی ــت‬ ‫هـــر واحـــد صنعتـــی‪ ،‬تولیـــدی‪،‬‬ ‫خــــدمــــاتـــــــی و اقــــتــــصـــــادی‬ ‫غیــرمــمـــــکن مـــی بــاشـــــد‪.‬‬ ‫ام ــوزش طراح ــی تابل ــو ب ــرق‬ ‫ب ــه دلی ــل تن ــوع ب ــاال یک ــی‬ ‫از دغدغـــه هـــای مهندســـین‬ ‫ب ــرق صنعت ــی م ــی باش ــد ک ــه‬ ‫بـــا پیشـــرفت تکنولـــوژی در‬ ‫طراح ــی تابل ــو ه ــای ب ــرق‪ ،‬ای ــن‬ ‫سیس ــتم ه ــا ب ــه روز ش ــده ان ــد‪.‬‬ ‫ماشـــین گـــرام اختـــراع شـــد ‪ .‬ایـــن‬ ‫اخت ــراع گام ــی اساس ــی در راه‬ ‫ایجــاد صنعــت بــرق تجــاری‬ ‫بــود ‪ ،‬زیــرا پــس از ان تبدیــل‬ ‫انــرژی مکانیکــی بــه انــرژی‬ ‫الکتریکـــی ممکـــن گردیـــد‪ .‬پیشـــرفت‬ ‫اقتصــادی هــر جامعــه ای بــه میــزان تولیــد‬ ‫انـــرژی الکتریکـــی ان کشـــور‬ ‫نام کد دوره اموزشی‬ ‫نـــام ایـــن دوره اموزشـــی مونتـــاژکار و نصـــاب‬ ‫تابلوهـــای الکتریکـــی اســـت کـــه بـــا کـــد ملـــی امـــوزش‬ ‫‪741220050030001‬در ســـازمان امـــوزش فنـــی و حرفـــه ای‬ ‫امـــــوزش داده مــی شـــــود‪.‬‬ ‫مشخصات عمومی شغل‪:‬‬ ‫مونتــاژکار و نصــاب تابلوهــای الکتریکــی از شــغل های‬ ‫ح ــوزه ب ــرق م ــی باش ــد‪ .‬ای ــن ش ــغل‪ ،‬شایس ــتگی ه ــای کار‬ ‫بـــا قطعـــات پایـــه و وســـایل انـــدازه گیـــری الکتریکـــی‪،‬‬ ‫مونت ــاژ و نص ــب تابلوه ــای روش ــنایی‪ ،‬مونت ــاژ و نص ــب‬ ‫تابلوهـــای توزیـــع فشـــار ضعیـــف‪ ،‬مونتـــاژ ونصـــب‬ ‫تابلوهـــای فرمـــان موتـــوری و مونتـــاژ و نصـــب تابلوهـــای‬ ‫اص ــاح ضری ــب ق ــدرت را ش ــامل م ــی ش ــود ‪ .‬ای ــن ش ــغل‬ ‫بــا مشــاغلی ماننــد برقــکار صنعتــی‪ ،‬برقــکار ســاختمان و‬ ‫اتوماســـیون کار صنعتـــی در ارتبـــاط اســـت‪.‬‬ ‫طول دوره اموزش‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه می ــزان س ــاعات برگ ــزاری دوره در هفت ــه‪،‬‬ ‫طـــول دوره حـــدود ســـه مـــاه و نیـــم مـــی باشـــد( ‪128‬‬ ‫س ــاعت ام ــوزش نظ ــری و ‪ 224‬س ــاعت ام ــوزش عمل ــی و‬ ‫در مجمـــوع ‪ 352‬ســـاعت )‪.‬‬ ‫شرایط الزم جهت شرکت در دوره‬ ‫‪ -1‬دارا بودن تحصیالت پایان سوم راهنمایی‬ ‫‪ -2‬دارا بودن سالمت کامل جسمی و روانی‬ ‫‪ -3‬داشــتن حداقــل ســن ‪15‬ســال تمــام ( بــه اســتناد‬ ‫تبص ــره ‪ 2‬م ــاده ‪ 18‬ائی ــن نام ــه نح ــوه ی تش ــکیل و اداره‬ ‫اموزشــگاههای فنــی و حرفــه ای ازاد پذیــرش کارامــوزان‬ ‫گـــروه ســـنی ‪ 12 -15‬ســـال ‪ ،‬منـــوط بـــه ارائـــه اجـــازه ی‬ ‫کتب ــی ول ــی و ی ــا قی ــم قانون ــی کارام ــوز اس ــت)‪.‬‬ ‫مهمترین ملزومات این حرفه‬ ‫میــزکار ‪ ،‬صندلــی‪ ،‬رایانــه‪ ،‬کپســول اتــش نشــانی و ‪...‬‬ ‫از مهــم تریــن ملزومــات ایــن حرفــه اســت‪.‬‬ ‫مسیر ارتقاء و تکمیل مهارت‬ ‫کارامـــوزان پـــس از گذرانـــدن ایـــن دوره اموزشـــی‪،‬‬ ‫جهــت ارتقــاء دانــش فنــی خــود مــی تواننــد بــا نظــر مربــی‬ ‫وضعیت کنونی ‪،‬اینده شغلی ‪-‬و مزایای اشتغال‬ ‫این حرفه‬ ‫در انتخ ــاب ی ــک ش ــغل صحی ــح و درس ــت‪ ،‬عوام ــل‬ ‫مختلف ــی از جمل ــه ویژگ ــی ه ــای ش ــخصیتی‪ ،‬ارزش ه ــا‪،‬‬ ‫عالیــق‪ ،‬مهــارت هــا‪ ،‬شــرایط خانوادگــی‪ ،‬شــرایط جامعــه‬ ‫و ‪ ...‬بای ــد ب ــرای ف ــرد در نظ ــر گرفت ــه ش ــوند‪ .‬ای ــن ش ــغل‬ ‫م ــی توان ــد بص ــورت خوداش ــتغالی ی ــا کار در واحده ــای‬ ‫تولی ــدی ایج ــاد درام ــد نمای ــد‪.‬‬ ‫مزایای گواهینامه‬ ‫سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور‬ ‫گواهینامـــه مهـــارت ســـازمان امـــوزش فنـــی و حرفـــه ای‬ ‫کــــــشور دارای کـــد اســـتــــــاندارد بــــــین الـــمـــلـــلــــــی‬ ‫مش ــاغل (‪ )2008-ISCO‬مــ ــی بــ ــاشد کــ ــه دارنــدگــ ــان ان‬ ‫کاراموزان پس از گذراندن‬ ‫این دوره اموزشی‬ ‫می توانند در کنار افراد‬ ‫ماهر‪ ،‬تجربیات‬ ‫بیشتری را فرا گیرند‬ ‫بــا احــراز صالحیــت شــغلی مــی تواننــد از مزایــای قانونــی‬ ‫مختلفــی بهــره منــد گردنــد‪ .‬از جملــه ایــن مزایــا ‪ :‬ضوابــط‬ ‫جایگزین ــی و احتس ــاب دوره ه ــای ام ــوزش فن ــی و حرف ــه‬ ‫ای ب ــه ج ــای تجرب ــه ش ــغلی (س ــوابق کار)‪ ،‬در ط ــرح ه ــای‬ ‫طبق ــه بن ــدی مش ــاغل کارگاه ه ــای مش ــمول قان ــون کار ‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫کارجوی ــان م ــی توانن ــد جه ــت اش ــنایی بیش ــتر ب ــا دوره‬ ‫ه ــای اموزش ــی س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای کش ــور و‬ ‫ثب ــت ن ــام در ای ـ ـ ـ ــن دوره ه ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــه ادرس پـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورت ـ ـ ـ ـ ــال‬ ‫س ـ ـ ـ ـ ــازم ـ ـ ـ ـ ــان‪ http://www.portaltvto.com :‬و‬ ‫ادرس س ــایـ ــت س ــازمان ‪http://www.irantvto.ir‬‬ ‫مراجع ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫ش ــایان ذک ــر اس ــت ک ــه ای ــن مطل ــب ب ــا هم ــکاری اق ــای‬ ‫مجتبــی منصــوری مربــی محتــرم مرکــز امــوزش فنــی و حرفــه‬ ‫ای ش ــماره ی ــک اس ــتان زنج ــان تهی ــه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک مجموعه در حوزه کسب و کار فروش مبلمان‪ ،‬لوستر‪ ،‬سرویس خواب و کاالهای تزئینی جهت تکمیل کادر ستادی و عملیاتی خود در بخش های ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫سمت‬ ‫تعداد‬ ‫سابقه کاری‬ ‫سن‬ ‫تحصیالت‬ ‫جنسیت‬ ‫مهارت ها و توانایی ها‬ ‫ردیف‬ ‫بخش‬ ‫سرپرست فروشگاه‬ ‫‪2‬‬ ‫حداکثر ‪ 5‬سال سابقه مرتبط‬ ‫حداکثر ‪ 30‬سال‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫ترجیحا مرد‬ ‫توانایی مدیریت مشاوران و امور فروشگاهی‪ /‬اشنا به سیستم راهکاران‬ ‫توانایی کار در شیفت کاری فشرده روزهای پایان هفته و تعطیل‬ ‫مشاور فروش (فروشنده)‬ ‫‪8‬‬ ‫حداکثر ‪ 3‬سال سابقه مرتبط‬ ‫‪ 26‬سال‬ ‫حداقل فوق دیپلم‬ ‫مرد‪ -‬زن‬ ‫مسلط به مذاکره با مشتری‪ ،‬اشنا به فن بیان‪ ،‬دارا بودن روحیه تیمی‪،‬‬ ‫توانایی کار در شیفت کاری فشرده روزهای پایان هفته و تعطیل‬ ‫‪1‬‬ ‫واحد فروش (فروشگاه)‬ ‫سرپرست امور مشتریان‬ ‫‪1‬‬ ‫حداکثر ‪ 5‬سال سابقه مرتبط‬ ‫‪ 30‬سال‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫مرد‪ -‬زن‬ ‫مسلط به برنامه ریزی ارسال سفارشات مشتریان‪ /‬تسلط بر مکالمه و مذاکره تلفنی با مشتریان‬ ‫اشنا به مناطق شهرداری تهران‪ /‬اشنا به سیستم راهکاران‪ /‬تسلط کامل بر نرم افزارهای افیس‬ ‫کارشناس امور مشتریان‬ ‫‪2‬‬ ‫حداکثر ‪ 5‬سال سابقه مرتبط‬ ‫‪ 27‬سال‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫مرد‪-‬زن‬ ‫تسلط کامل بر مکالمه و مذاکره تلفنی با مشتریان‪ /‬اشنا به سیستم راهکاران‪ /‬تسلط کامل به الیس‬ ‫توانایی کار در شیفت کاری فشرده روزهای پایان هفته وتعطیل بر حسب نیار‬ ‫‪2‬‬ ‫امور مشتریان‬ ‫تکنسین نصب‬ ‫‪2‬‬ ‫حداکثر ‪ 3‬سال سابقه مرتبط‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫حداقل فوق دیپلم‬ ‫مرد‬ ‫توانایی حمل و نصب سفارشات مشتریان در محل مشتری‪ /‬اشنا به امور فنی برق و تاسیسات‪ /‬دارا بودن سالمت‬ ‫کامل فیزیکی‪ /‬توانایی کار در شیفت کاری فشرده روزهای پایان هفته و تعطیل‬ ‫متقاضیان دارای وسیله نقلیه (ماشین ‪ -‬موتور) در اولویت خواهند بود‬ ‫انباردار‬ ‫‪2‬‬ ‫حداثکر ‪ 5‬سال سابقه مرتبط‬ ‫‪ 30‬سال‬ ‫حداقل فوق دیپلم‬ ‫مرد‬ ‫تسلط به امور انبارداری‪ /‬مدیریت تامین و ا»اده سازی سفارشات‪ /‬اشنا به سیستم راهکاران و افیس‪ /‬توانایی‬ ‫کاردر شیفت کاری فشرده روزهای پایان هفته و تعطیل برحسب نیاز محل انبار محدوده شمال تهران‬ ‫کمک انباردار‬ ‫‪1‬‬ ‫حداکثر ‪ 2‬سال سابقه مرتبط‬ ‫‪ 26‬سال‬ ‫حداقل فوق دیپلم‬ ‫مرد‬ ‫اشنا به سیستم راهکاران‪ /‬اشنایی کامل به امور انبارداری و بسته بندی سفارشات‬ ‫توانایی کار در شیفت کاری فشرده رزوهای پایان هفته و تعطیل بر حسب نیاز محل انبار محدوده شمال تهران‬ ‫‪5‬‬ ‫لجستیک‬ ‫حمل سفارشات‬ ‫‪2‬‬ ‫حداکثر ‪ 3‬سال سابقه مرتبط‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫ترجیحا دیپلم‬ ‫مرد‬ ‫اشنا به اصول رفتار با مشتری‪ /‬دارا بودن سالمت کامل فیزیکی‬ ‫توانایی کار در شیفت کاری فشرده روزهای پایان هفته و تعطیل‬ ‫‪6‬‬ ‫خدمات‬ ‫خدمات‬ ‫‪3‬‬ ‫حداکثر ‪ 3‬سال سابقه مرتبط‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫ترجیحا دیپلم‬ ‫مرد‬ ‫توانایی انجام امور محوله در امورنظافت جابجایی و چیدمان فروشگاه‪ /‬دارا بودن سالمت کامل فیزیکی‪/‬‬ ‫توانایی کار در شیفت کاری فشرده روزهای پایان هفته و تعطیل بر حسب نیاز‬ ‫‪3‬‬ ‫انبار‬ ‫‪4‬‬ ‫توضیح‪ :‬متقاضیان مرد می بایست دارای کارت پایان خدمت باشند‪ .‬لطفا رزومه کاری و یا اعالم امادگی خود را به ادرس ایمیل ‪ hr.delrec@gmail.com‬ارسال نمائید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سرپرست مونتاژ ‪ -‬اقا‬ ‫هتل چهار ستاره پارسیان کوثر تهران در نظر دارد‬ ‫جهت تکمیل نیروی انسانی خود در بخش های مالی‪ ،‬اشپزخانه‪ ،‬رستوران و خانه داری‬ ‫نسبت به بکارگیری اقا با شرایط و تحصیالت زیر اقدام نماید‪.‬‬ ‫دیپلم به باال ‪ -‬حداقل ‪ 4‬سال ‪ ،‬سابقه کاردر صنعت لوازم‬ ‫خانگی اجاق گاز‪ ،‬تسلط به فرایندهای تولید محصوالت و اشنا‬ ‫به نرم افزار ‪ office‬نیازمندیم‬ ‫‪hrm.sat1999@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندسین مشاور طراح استخدام می نماید‬ ‫‪ -1‬مهندس معمار‬ ‫فوق لیسانس‪ -‬با حداقل ‪ 15‬سال سابقه‬ ‫ردیف‬ ‫بخش مورد نظر‬ ‫جنسیت‬ ‫تحصیالت‬ ‫تجربه‬ ‫توضیحات‬ ‫‪ -2‬مهندس مکانیک (‪)HVAC‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪1‬‬ ‫مالی‬ ‫مرد‬ ‫لیسانس حسابداری‬ ‫‪ 4‬سال‬ ‫اشنا به نرم افزارهای مالی راهکاران و اشنا به ‪ICDL‬‬ ‫فوق لیسانس‪ -‬با حداقل ‪ 12‬سال سابقه‬ ‫استخدام در شرکت تولیدی واقع در شرق تهران‬ ‫‪2‬‬ ‫اشپرخانه‬ ‫مرد‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫مسلط به اشپزی ایرانی و فرنگی‬ ‫‪ -3‬مهندس برق ‪ -‬قدرت‬ ‫منشی واحد بازرگانی خارجی‬ ‫کارمند واحد بازرگانی خارجی‬ ‫تسلط به ‪ ،office‬اشنا به زبان انگلیسی امور ثبت سفارش‬ ‫‪3‬‬ ‫رستوران‬ ‫مرد‬ ‫فوق دیپلم هتلداری‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫فوق لیسانس ‪ -‬با حداقل ‪ 7‬سال سابقه‬ ‫‪4‬‬ ‫خانه داری‬ ‫مرد‬ ‫فوق دیپلم هتلداری‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫مسلط به نرم افزارهای طراحی و سه بعدی‬ ‫‪employ_dey@yahoo.com‬‬ ‫‪info@kowsarhotel.ir‬‬ ‫‪hr1398cv@gmail.com‬‬ ‫اموزش و پرورش‬ ‫شنبه‪ 9‬اذر‪ 3-1398‬ربیع الثانی‪ 30-1441‬نوامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1178‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استخدامی که می کنیم حداقل چند سال وقت بگذاریم تا‬ ‫بتوانیم یک معلم تربیت کنیم‪ ،‬امری که سابقا انجام می شد ولی‬ ‫در یک دوره این مهم کامال کنار گذاشته شد‪.‬‬ ‫ضعف برنامه ریزی در منابع نیروی انسانی‬ ‫عباس فرجی در رابطه با کمبود معلم در کشور و دالیل بروز‬ ‫این اتفاق گفت‪ :‬به واقع این بحران دالیل متعددی می تواند‬ ‫داشته باشد که دست به دست هم داده تا امروز شاهد‬ ‫چنین وضعیتی باشیم اما عمده ترین دلیلش می تواند ضعف‬ ‫برنامه ریزی در منابع نیروی انسانی باشد‪ .‬به تعبیری به نظر می رسد‬ ‫اموزش و پرورش نتوانسته است ورودی و خروجی نیروهای خود را‬ ‫در بازه زمانی طوالنی مدت مدیریت کند‪.‬‬ ‫او ادامـه داد‪ :‬امـا موضـوع ایـن اسـت کـه برخـی مدیـران ارشـد‬ ‫امـوزش و پـرورش در برهـه زمانـی خاصـی به این بحـران دامن زده ‬ ‫و در واقـع نقـش کاتالیـزور را بـازی کرده انـد‪.‬‬ ‫این کارشناس توضیح داد‪ :‬بگذارید مثالی بزنم؛ در‬ ‫سیل های ویرانگر بهار سال جاری اتفاق مشابه به انچه در‬ ‫اموزش و پرورش رخ داد شکل گرفت‪ .‬عنایت بفرمائید‬ ‫باران های شدیدی شروع به باریدن کرد مدیران وقت حسب‬ ‫خشکسالی های مکرری که در کشور بوده مسیل های اب را‬ ‫به خیابان و یا واحدهای مسکونی تبدیل کرده بودند به خیال‬ ‫اینکه دیگر تر سالی نخواهیم داشت‪ .‬از طرفی مسئولین سدها هم‬ ‫ورودی و خروجی اب ها را تحت کنترل نداشتند یعنی پیش بینی‬ ‫زمان و شدت بارش ها را رصد نمی کردند‪ ،‬امری که در تمام دنیا‬ ‫این موضوع بسیار عادی تلقی می شود و به راحتی کارشناسان‬ ‫هواشناسی می توانند برای ‪ 10‬روز و یا حتی چند ماه را پیش بینی‬ ‫و تخمین بزنند‪ .‬این پیش بینی مهم بود چراکه قبل از بارش های‬ ‫سنگین می شد اب پشت سد را خالی کرد تا در بروز بارش های‬ ‫شدید سد گنجایش کنترل اب باران اضافی را داشته باشد‪.‬‬ ‫اموزش و پرورش همواره کسری بودجه داشته است‬ ‫فرجی ادامه داد‪ :‬حال برگردیم به اموزش و پرورش؛ ما در‬ ‫برهه ای از زمان با افزایش دانش اموزان کشور شروع به جذب‬ ‫معلم از دانشگاه های سراسری‪ ،‬دانشگاه تربیت معلم‪،‬‬ ‫دانشسراهای تربیت معلم و‪ ...‬داشته ایم‪ .‬همان زمانی که نظام‬ ‫جدید در اموزش و پرورش استقرار پیدا کرد‪ ،‬مدارس دو شیفت‬ ‫و یا سه شیفت اداره می شد (یعنی دانش اموزان دهه ‪ )60‬اما پس‬ ‫از ان میزان جمعیت دانش اموزان کاسته شد ولی حجم معلمی‬ ‫که استخدام و یا به صورت حق التدریس و‪ ...‬به کار گرفته شده‬ ‫بود موضوع مازاد نیرو در اموزش و پرورش را به وجود اورد و کسری‬ ‫همیشگی بودجه اموزش و پرورش که بنا به گفته وزیران اموزش‬ ‫و پرورش عموما بین ‪ 20‬تا ‪ 25‬درصد در سال به صورت دائمی‬ ‫بوده است‪ .‬یعنی اموزش و پرورش متوسط ساالنه یک چهارم‬ ‫بودجه خودش را کسری داشته و امروز هم وضع به همین منوال‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مشاور اموزش عنوان کرد‪ :‬در ان زمان بنا به گفته‬ ‫فانی‪ ،‬وزیر وقت اموزش و پرورش‪ ،‬اینگونه پنداشته شد که اگر‬ ‫می خواهیم این کسری را جبران کنیم باید چند کار مهم انجام‬ ‫دهیم؛ یکی از انها کم کردن نیروهای اموزش و پرورش است‬ ‫چراکه ‪ %99‬از بودجه اموزش و پرورش صرف حقوق کارکنان‬ ‫می شود پس کاهش نیروی انسانی می تواند صرفه جویی در‬ ‫منابع مالی داشته باشد و طبعا باقی معلمان می توانستند از‬ ‫دستمزد باالتری بهره ببرند و کسری را می شد جبران کرد‪.‬‬ ‫خشکسالی وحشتناک در اموزش و پرورش‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬اینجا یک اشتباه مهلک رخ داد به این‬ ‫شکل که اموزش و پرورش به میزان نیروهایی که بازنشسته‬ ‫می شدند نیرو جایگزین نکرد و از طرفی حدود ‪ 300‬هزار نیروی‬ ‫خود را به اشکال مختلف از سیستم خارج ساخت‪ .‬این خروج‬ ‫ناگهانی نیرو بدون برنامه ریزی بود چراکه ما باید می دانستیم در‬ ‫‪ 10‬سال اینده ‪ 640‬هزار نیروی خودمان را به خاطر بازنشستگی‬ ‫از دست خواهیم داد‪ ،‬یعنی ما بدون انکه بدانیم وارد یک‬ ‫خشکسالی وحشتناک در اموزش و پرورش می شویم بخش بزرگی‬ ‫از ذخایر انسانی خود را خارج کردیم‪.‬‬ ‫ویژه با یک کارشناس و مشاور اموزش مطرح شد‬ ‫در گفت وگوی ِ‬ ‫بررسی صفر تا صد کمبود معلم در مدارس کشور‬ ‫◄ موضوع کمبود معلم‪ ،‬به چالش جدی وزارت اموزش و پرورش تبدیل شده است‪.‬‬ ‫امارها نشان می دهد از مجموع ‪ 930‬هزار معلم رسمی اموزش و پرورش تا سال ‪ 99‬نزدیک به‬ ‫‪ 320‬هزار معلم و تا سال ‪ 1404‬نزدیک به ‪ 330‬هزار معلم بازنشسته خواهند شد‪.‬‬ ‫کمب ــود نی ــروی انس ــانی در ام ــوزش و پ ــرورش ح ــاال ب ــه ی ــک چال ــش ج ــدی ب ــرای مس ــئوالن ای ــن‬ ‫وزارتخان ــه تبدی ــل ش ــده اس ــت‪ .‬چالش ــی ک ــه ش ــاید خ ــود مدی ــران اموزش ــی کش ــور ه ــم نمی دانن ــد‬ ‫نطــور کــه کارشناســان تعلیــم و تربیــت می گوینــد سیاســت مشــخصی‬ ‫چگونــه بایــد از ان عبــور کــرد! ا ‬ ‫ب ــرای ج ــذب نی ــروی انس ــانی در وزارت ام ــوزش و پ ــرورش وج ــود ن ــدارد چرا ک ــه ع ــده ای درب ــاره ردی ــف‬ ‫اس ــتخدام رس ــمی از طری ــق س ــازمان برنام ــه و بودج ــه‪ ،‬دانش ــگاه فرهنگی ــان ی ــا ب ــه ش ــکل ازم ــون ازاد‬ ‫یهــا هــم بــر ایــن باورنــد‬ ‫حــرف می زننــد گروهــی دیگــر هــم از خریــد خدمــات اموزشــی می گوینــد و برخ ‬ ‫یت ــوان کمب ــود نی ــرو را جب ــران ک ــرد‪ .‬ب ــا ای ــن هم ــه‬ ‫مه ــا م ‬ ‫از طری ــق ح ــق التدریسـ ـی ها و س ــرباز معل ‬ ‫له ــا تاکن ــون نتوانس ــته ای ــن مش ــکل را ح ــل کن ــد‪ .‬ب ــرای بررس ــی کارشناس ــی‬ ‫چک ــدام از ای ــن راه ح ‬ ‫هی ‬ ‫موضــوع‪ ،‬گفت وگــوی خ ـبـ ــرگزاری بــرنـ ــا بـ ــا عبــاس فرجــی‪ ،‬کارشــناس و مشــاور امــوزش‪ ،‬را می خوانیــد‪:‬‬ ‫نرخ دانش اموزی کشور‬ ‫تا سال ‪ 1401‬از مرز ‪ 15‬میلیون نفر خواهد گذشت‬ ‫فرجی با بیان اینکه این بحران زمانی شدیدتر می شود که‬ ‫طبق امار نرخ دانش اموزی کشور تا سال ‪ 1401‬از مرز ‪ 15‬میلیون نفر‬ ‫خواهد گذشت‪ ،‬گفت‪ :‬فکر می کنم این دورنمایی که در اموزش‬ ‫و پرورش داریم دیگر بحران نیست بلکه یک ابر بحرانی است که‬ ‫به دلیل بی برنامگی شکل گرفته است‪ .‬یعنی ما از طرفی‬ ‫تا ‪ 10‬سال اینده حدودا نیمی از معلمان خود را از دست خواهیم‬ ‫داد و از طرفی چندین میلیون دانش اموز به ظرفیت حال حاضر‬ ‫مدارس اضافه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫معلم پارچه نیست که‬ ‫داخل رنگ بیاندازی‪،‬‬ ‫رنگش کنی و به‬ ‫کالس بفرستی‬ ‫ورشکستگی در نیروی انسانی اموزش و پرورش‬ ‫این کارشناس اسیب اموزش ادامه داد‪ :‬مثال تا شش سال‬ ‫اینده پیش بینی می شود که فقط در استان مازندران ‪ %92‬از‬ ‫معلمان بازنشسته شوند‪ .‬این خروجی را با هیچ مکانیسمی‬ ‫نمی شود ترمیم کرد و اگر دولت برنامه ای نداشته باشد ما با یک‬ ‫ورشکستگی تمام عیار در نیروی انسانی در اموزش و پرورش‬ ‫مواجه خواهیم بود‪.‬‬ ‫این مشاور اموزش با تاکید بر اینکه اخیرا گفته شده با به کارگیری‬ ‫معلمان حق التدریس‪ ،‬خرید خدمت‪ ،‬سرباز معلم و همینطور‬ ‫معلمان بازنشسته و غیره این کمبود نیرو جبران می شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بعید است با شیبی که در ورودی و خروجی نیروی انسانی در‬ ‫اموزش و پرورش داریم بشود مشکل را حل کرد یعنی همین که ما‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی قطعات خودرو‬ ‫مهندس فروش‬ ‫مهندس مکانیک با ‪ 5‬سال سابقه در زمینه قالب سازی‬ ‫مهندس وتکنسین برق و مکانیک جهت تعمیر و نگهداری‬ ‫(سرویس‪+‬ناهار)‬ ‫ترجیحاساکنرباط کریم‪-‬اسالمشهر‪-‬محل کار‪:‬شهرکصنعتیشمساباد‬ ‫‪niafard@ar-machine.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس الکترونیک‬ ‫مسلط به صورت وضعیت و کلیه نرم افزارهای کامپیوتری‬ ‫ساکن نظر اباد یا هشتگرد جهت اجرای پروژه دارویی‬ ‫در شهرک صنعتی نظراباد نیازمندیم‬ ‫‪atiehpharmed@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫به صورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫توانایی تحلیل و انالیز داده ها و گزارش ها‬ ‫تسلط نسبی به قوانین مالیاتی و بیمه‬ ‫اشنایی با نرم افزار همکاران سیستم‬ ‫تسلط کامل بر ‪ word‬و ‪Excel‬‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫تسلط کامل بر قوانین مالیاتی و بیمه‬ ‫اشنایی با نرم افزار همکاران سیستم‬ ‫تسلط کامل بر ‪ word‬و ‪Excel‬‬ ‫مسلط به تهیه صورت های مالی بودجه و‬ ‫گزارشات‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل زیر‬ ‫‪hr@hamrahvas.com‬‬ ‫درج سمت شغلی در قسمت ‪ subject‬ایمیل الزامی است‬ ‫بتوانیم کالس را پر کنیم هنر بزرگی است‪ .‬کیفیت جای خود را‬ ‫دارد‪ .‬اموزش و پرورش در حال حاضر مدیر و معاون و مشاور را هم‬ ‫سر کالس می فرستد شاید بتواند تا حدی لحظه برخورد را به عقب‬ ‫بیانداز ولی مگر می شود در همان مثالی که از استان مازندران‬ ‫به کار بردم ‪ %92‬عقب ماندگی را جبران کرد؟‬ ‫او ادامه داد‪ :‬نکته دیگر این است که اختالف عمیقی بین‬ ‫امار اموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و البته‬ ‫مسائل دیگری هم ذیل همین موضوع لحاظ می شود‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال هم اکنون اموزش و پرورش بخش عمده ای از حقوق سال‬ ‫گذشته معلمان حق التدریس خود را پرداخت نکرده است‪،‬‬ ‫حاال چطور می تواند برای جبران کمبود نیروی انسانی خود از‬ ‫معلمان حق التدریس دیگری استفاده کند؟ این درحالی است‬ ‫که فرض کنیم بودجه اموزش و پرورش هر ساله نرخ مشخصی‬ ‫رشد داشته است اما مگر می شود دولت در شرایط اقتصادی‬ ‫کنونی برای اموزش و پرورش استثنا قائل شود؟!‬ ‫فرجی اضافه کرد‪ :‬بنابراین درحال حاضر موضوع کیفیت‬ ‫مطرح نیست‪ ،‬بلکه بحث عمده بودجه و تامین نیروی انسانی‬ ‫است زیرا اگر بخواهیم به موضوع کیفیت بپردازیم باید برای هر‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت ‪ EPC‬جهت طراحی و اجرای پروژه های خود از افراد‬ ‫واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهندس مکانیک طراح مخازن‬ ‫‪ -2‬مهندس معمار ‪ -3‬مهندس پایپینگ (طراح)‬ ‫‪ -4‬مهندس شیمی (فرایند)‬ ‫گره کور بازنشستگان اموزش و پرورش‬ ‫این کارشناس به موضوع نیروهای بازنشسته اموزش و‬ ‫پرورش در سال های اینده اشاره کرد و در خصوص این بحران‬ ‫گفت‪ :‬به واقع گره کوری است‪ .‬درحال حاضر همان راه کار‬ ‫مسئوالن مورد توجه است؛ یعنی استفاده از همه نیروهای‬ ‫باقی مانده و کنترل خروجی نیروها‪ .‬چراکه نیروهای موجود در‬ ‫اموزش و پرورش مهم ترین سرمایه اموزش و پرورش هستند ولی‬ ‫موضوع این است که نیروهای موجود به خاطر عدم توجه به انها‬ ‫به شدت کم انگیزه شده و شاید باورش سخت باشد که برای‬ ‫خروج از اموزش و پرورش لحظه شماری می کنند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه موضوع کمبود معلم در حال حاضر به اندازه‬ ‫کافی بحرانی است و با این وجود برخی به این بحران مجددا‬ ‫دامن می زنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بگذارید مثالی بزنم؛ اکنون ما‬ ‫مدرسه ای با ‪ 600‬دانش اموز و یک معاون در یکی از مناطق‬ ‫جنوب شهر تهران داریم‪ ،‬وضعیت این مدرسه به گونه ای است‬ ‫که این معاون حتی فرصت نفس کشیدن هم ندارد و هر روز باید‬ ‫خدایش را شکر کند که اتفاقی نیفتد‪ ،‬به عالوه یک روز را هم باید‬ ‫به کالس برود! همچنین این مدارس عموما ‪ 40‬تا ‪ 45‬دانش اموز‬ ‫دارد و این تعدد دانش اموزان موجب می شود تا هوای کالس‬ ‫سنگین شود که در نتیجه نفس کشیدن هم سخت می شود چه‬ ‫برسد به تدریس! در چنین وضعیتی ان هم با دستمزدهای پائین‬ ‫معلمان‪ ،‬انگیزه ای برای حضور در این شرایط نمی ماند‪.‬‬ ‫فرجی عنوان کرد‪ :‬این درحالی است که اموزش و پرورش‬ ‫نه تنها کمکی به بهبود وضعیت نمی کند‪ ،‬بلکه اوضاع را برای‬ ‫معلمان بدتر هم می کند‪ .‬به عنوان مثال در همان مدرسه جنوب‬ ‫تهران دو مدرسه دولتی با حدود ‪ 400‬دانش اموز تعطیل و به مدرسه‬ ‫غیردولتی با ‪ 70‬دانش اموز تبدیل می شود‪ .‬به این ترتیب الباقی‬ ‫دانش اموزان همان مدارس دولتی که حاال غیردولتی شده‪ ،‬راهی‬ ‫مدارس دولتی مجاور می شوند که البته جا برای سوزن انداختن‬ ‫هم وجود ندارد؛ بدیهی است در چنین شرایطی معلمان گمان‬ ‫می کنند دولت و مسئولین اموزش و پرورش به انها پشت کرده اند‬ ‫و طبیعتا ارزوی خروج از سیستم را خواهند داشت‪.‬‬ ‫موضوع بی پولی نیست‪ ،‬بی برنامگی درد بزرگتری است‬ ‫این مشاور بی پولی دانشگاه فرهنگیان و اموزش و پرورش‬ ‫را دلیل موجهی برای عدم استخدام معلمان ندانست و افزود‪:‬‬ ‫موضوع فقط بی پولی نیست‪ ،‬بی برنامگی درد بزرگتری است‬ ‫که بی پولی را به همراه خود می اورد‪ .‬به عنوان مثال کشور ایران‬ ‫هزاران سال است خشکسالی های مختلف را تجربه کرده و‬ ‫تا کنون سر پا مانده است اما طبیعتا اگر برنامه ریزی نمی شد‬ ‫قطعا خشکسالی ما را از پا در می اورد‪ .‬در خصوص اموزش و پرورش‬ ‫نیز باید گفت دانشگاه فرهنگیان ظرفیت مشخصی دارد تا‬ ‫معلم تربیت کند؛ این ظرفیت باید براساس تراز خروجی نیروها‬ ‫تنظیم شود‪ .‬وقتی این تراز بهم می خورد چه پول داشته باشید‬ ‫چه نداشته باشید فرقی نمی کند‪.‬‬ ‫معلم پارچه نیست که داخل رنگ بیاندازی‪،‬‬ ‫رنگش کنی و به کالس بفرستی!‬ ‫او در پایان تا کید کرد‪ :‬معلم پارچه نیست که داخل رنگ‬ ‫بیاندازی‪ ،‬رنگش کنی و به کالس بفرستی! به جرات می گویم‬ ‫در میان دانش اموختگان دانشگاه فرهنگیان بسیاری از افراد‬ ‫توانایی معلمی را ندارند با وجود اینکه چندین سال برای‬ ‫تربیت شان وقت گذاشته شده است‪ .‬با این توضیحات باید‬ ‫بگویم‪ ،‬بحران کنونی اموزش و پرورش چند وجهی است که‬ ‫یکی از وجوه ان منابع مالی است‪.‬‬ ‫خبرنگار‪ :‬ناهید سمیعی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی بازرگانی شهر ارا کارن پارس‬ ‫(اقا) دارای مدرک تحصیلی لیسانس مکانیک جامدات‬ ‫یامتالوژیصنعتی‬ ‫تسلط به اصول و فنون مذاکره‪ ،‬تسلط کامل به زبان انگلیسی ‪،‬‬ ‫داشتن روحیه کار تیمی‬ ‫دارای روابط عمومی باال و فن بیان قوی‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حداکثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به ادرس ایمیل‬ ‫ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪sales.manager@dsp-ir.com‬‬ ‫‪sakhteman.iran.novin@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندسین مشاور پارس پیاب‬ ‫شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود از افراد ذیل‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫ مهندس مکانیک‪ ،‬طراحی تاسیسات مکانیکال‬‫تصفیه خانه با حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار‬ ‫ مهندس برق‪ ،‬قدرت‪ ،‬طراح تاسیسات فشار ضعیف و‬‫متوسط با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫ کارشناس اشنا با مناقصات مشاوران‬‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫جهت تکمیل کادر‪ MED-REP‬و فروش دفتری خود‬ ‫از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪-1‬داشتن سابقه کار در فروشتجهیزاتپزشکی‬ ‫‪ -2‬دارای حداقل مدرک کارشناسی‬ ‫(دارندگانمدرکتحصیلیپزشکییاپیراپزشکی‬ ‫وسابقهحسابداریفروشدر اولویتهستند)‬ ‫همراهبیمه‪+‬حقوقثابت‪+‬پورسانت‪+‬حقماموریت‬ ‫و مزایای دیگر‬ ‫ارسالرزومه‬ ‫‪jobs@bpi-co.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مترجمزبانانگلیسی(اقا)‬ ‫با‪ 3‬سالسابقهبازرگانی‬ ‫سن ‪ 30‬الی ‪ 45‬سال‬ ‫ارسال رزومه به فارسی‬ ‫‪zakaria@noroozi-tools.com‬‬ ‫به یکنفر مهندس مکانیک سیاالت‬ ‫نیروی مهندس محصول‬ ‫مدرک کارشناسی ارشد مکانیک (ساخت طراحی جامدات)‬ ‫دارای‪ 5‬سال سابقه کار‪ ،‬تسلط بر الزامات خودروسازان‪، ATF16949‬‬ ‫تسلط بر طراحی تکوین محصول‪ SQA‬و‪ PAS - S‬اتوکد سالیدورک‬ ‫کتیا (لطفا در قسمت موضوع ایمیل کد‪ 1241‬ارسال شود)‬ ‫‪resume@irandelco.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه تولیدی چابک جهت تکمیل کادر‬ ‫اداری خود‪ ‬دفتر مرکزی(تهران) در استان‬ ‫تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪job@negarandish.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت ساختمانی جهت تکمیل کادر پرسنلی‬ ‫پروژه واقع در شهر کرد افراد زیر را استخدام می نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهندس عمران با سابقه اجرایی حداقل ‪ 7‬سال‬ ‫‪ -2‬مهندس مکانیک با سابقه اجرایی حداقل ‪ 7‬سال‬ ‫‪ -3‬مهندس برق با سابقه اجرایی حداقل ‪ 7‬سال‬ ‫متقاضیان سوابق خود را به نشانی الکترونیکی زیر ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪pars.peyab@gmail.com‬‬ ‫مزایا‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫حقوق ثابت‪+‬پورسانت‪+‬بیمه‪+‬پاداش‬ ‫کارشناس‬ ‫فروش و‬ ‫بازاریابی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ofoghplastjavidan@yahoo.com‬‬ ‫واقع در سعادت اباد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود‬ ‫از افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫‪ 2‬نفر با حداقل ‪ 4‬سال تجربه کاری‬ ‫از متقاضیان خواهشمند است سوابق کاری را‬ ‫به ادرس پست الکترونیک ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪k.pvc2017@gmail.com‬‬ ‫حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار جهت دستگاه نظارت مقیم‬ ‫در منطقه سنگان نیازمندیم‬ ‫واجدین شرایط لطفا نسبت به ارسال سوابق خود اقدام نمایند‬ ‫‪hr.resume62@gmail.com‬‬ ‫حقوقی‬ ‫شنبه‪ 9‬اذر‪ 3-1398‬ربیع الثانی‪ 30-1441‬نوامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1178‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫قانون ‪ 44‬ساله ای که به روز نیست ؛‬ ‫انحصار چند دهه ای دفاتر اسناد رسمی‬ ‫به پشتوانه یک قانون کهنه‬ ‫قانون ‪ ۴۴‬ساله ای که به روز نیست‬ ‫قانون دفاتر اسناد رسمی مصوبه ‪ ۱۳۵۴‬مبنای تمام‬ ‫سازوکار های اجرایی در دفاتر اسناد رسمی است‪ .‬مطابق‬ ‫ماده ‪ ۵‬این قانون مجوز تاسیس دفترخانه در شهر ها برای‬ ‫حداقل هر ‪ ۱۵‬هزار نفر و حداکثر ‪ ۲۰‬هزار نفر با توجه به امار‬ ‫و درامد حاصل از حق ثبت معامالت یک دفترخانه‪ ،‬شهر ها‬ ‫و بخش هایی که جمعیت ا ن ها کمتر از ‪ ۱ ۵‬هزار نفر باشد‬ ‫یک دفترخانه خواهد داشت‪.‬‬ ‫این ماده قانونی اصلی ترین بندی است که توانسته‬ ‫انحصارگرایی ویژه ای را برای دفاتر ثبت اسناد ایجاد کند‪ .‬برخی‬ ‫کارشناسان معتقدند این قانون زمانی اعتبار داشته که اموال‬ ‫مردم و گرایش به ثبت رسمی اسناد کمتر بوده است‪ .‬زمانی که‬ ‫بسیاری از معامالت مردم با اسناد عادی صورت می گرفت‪ ،‬اما‬ ‫در سال های اخیر به دلیل انکه اموال حالت سرمایه ای پیدا کرده‬ ‫و مردم نگران اموالشان هستند گرایش به سمت ثبت اسناد‬ ‫بسیار بیشتر شده است و به همین خاطر قانون قبلی و تعیین‬ ‫حد نصاب ‪ ۱۵‬هزار نفر برای ارائه مجوز تاسیس دفتر ثبت اسناد‬ ‫چندان منطقی به نظر نمی رسد‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬سال ‪ ۱۳۵۴‬که از‬ ‫ً‬ ‫هر ‪ ۱۰۰۰‬خانواده احتماال فقط یک نفر خودرو داشت و همان یک‬ ‫خودرو را هم بدون مراجعه به دفترخانه می خرید و می فروخت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫شاید معیار مذکور در قانون مناسب بود‪ ،‬اما حاال که غالبا‬ ‫ً‬ ‫خانواده های ایرانی دارای یک یا دو و بعضا چند ماشین هستند‬ ‫و خودروی خودشان را هم در دفاتر اسناد رسمی می خرند و‬ ‫می فروشند‪ ،‬معیار یک دفترخانه برای هر ‪ ۱۵‬هزار نفر جمعیت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫چنان که در سال ‪ ۵۴‬تصویب شده‪ ،‬اصال مناسب نیست‪.‬‬ ‫به همین میزان باید امال ک و‪ ...‬و سایر اقدامات دفترخانه ای را در‬ ‫سال ‪ ۱۳۵۴‬و ‪ ۱۳۹۸‬ذکر و مقایسه کرد‪ ،‬ان وقت راحت تر می توان‬ ‫فهمید که دفاتر اسناد رسمی طی چندین دهه چه انحصاری را‬ ‫برای خودشان رقم زده اند‪.‬‬ ‫یکی از سردفتران در این باره به «جوان» می گوید‪« :‬در‬ ‫حال حاضر عده ای از مسئوالن هم نسبت به تغییر این مال ک‬ ‫بی میل نیستند‪ .‬دو حالت هم برای اصالح این قانون مطرح‬ ‫می شود؛ یکی اینکه مجوز ها را بر مبنای درامد دفترخانه توزیع‬ ‫کنند و دوم اینکه حد نصاب جمعیت را کاهش داده و به ‪۵‬‬ ‫تا ‪ ۱۰‬هزار نفر برسانند‪».‬‬ ‫‪ ۲۷۰‬حکم انفصال در ‪ ۶‬ماه!‬ ‫مخالفان افزایش تعداد دفترخانه ها معتقدند دفترخانه‬ ‫کسب و کار نیست و کار حاکمیتی است‪ ،‬اما بنا به تا کید‬ ‫این کارشناس دفترخانه ها اگرچه کارشان به نمایندگی از کار‬ ‫حاکمیت است‪ ،‬اما فرایند و ماهیت کار برای جذب اسناد و‬ ‫جذب مشتری نشانه ای از یک کسب و کار است و دفترخانه ها‬ ‫همچون سایر مشاغل ازاد برای مردم خدمت انجام می دهند و‬ ‫از ان ها پول می گیرند‪ .‬این سردفتر تا کید می کند‪« :‬اگرچه عنوان‬ ‫می شود دفترخانه ها واگذاری کار حاکمیتی به بخش خصوصی‬ ‫است که موفق هم بوده‪ ،‬اما طبق اماری که مسئوالن سازمان‬ ‫ثبت اسناد ارائه می کنند تنها در سال ‪ ،۹۶‬به دلیل تخلفات‬ ‫صورت گرفته برای حدود ‪ ۶۰۰‬نفر از سردفتران حکم انفصال‬ ‫صادر شده است که حدود ‪ ۱۰‬درصد کل سردفتران می شود؛‬ ‫درحالی که انفصال تنها یک از مجازات های تخلفاتی است که‬ ‫در دفترخانه ها صورت می گیرد‪ .‬این در حالی است که بسیاری‬ ‫از دفترخانه ها هم سال هاست مورد بازرسی قرار نگرفته اند تا‬ ‫تخلفاتشان روشن شود‪».‬‬ ‫ذبیح اهلل خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور‬ ‫هم در نشست خبری اخیر خود گفته است‪« :‬در شش ماه گذشته‬ ‫در دوره و زمانه ما کمتر کسی است که گذارش به‬ ‫دفاتر ثبت اسناد نیفتاده باشد؛ از ثبت ضمانتنامه محضری‬ ‫برای وام دانشجویی گرفته تا ثبت و نقل و انتقال اسناد‬ ‫مربوط به خرید خانه و ماشین یک جور هایی همه افراد‬ ‫در هر سن و سال و هر جایگاه اجتماعی برای یک بار هم‬ ‫که شده سر و کارشان به دفاتر ثبت اسناد افتاده است‪ .‬اما‬ ‫این دفاتر که اغلب در ساختمان های قدیمی و در گوشه و‬ ‫کنار شهر ها بی سروصدا و ارام مشغول ثبت و تحریر اسناد‬ ‫ما هستند در زیر این ظاهر ارام تخلفاتی را رقم می زنند و‬ ‫فضای کارشان به گونه ای انحصاری شده که کمتر کسی‬ ‫می تواند وارد این صنف شود حتی ا گر تحصیلکرده باشد و‬ ‫استعداد و انگیزه های الزم را هم داشته باشد! زیربنای این‬ ‫انحصارگرایی ها و تخلفات هم به قانون دفاتر اسناد رسمی‬ ‫و ثبت اسناد بازمی گردد؛ قانونی ‪ ۴۴‬ساله که در بند های‬ ‫مختلفش انحصاری تمام و کمال برای دفاتر ثبت اسناد‬ ‫ایجاد کرده و در مواردی این دفاتر را به شغلی موروثی‬ ‫تبدیل کرده است‪ .‬هرچند مجوز دفاتر ثبت اسناد خرید و‬ ‫فروش هم می شود‪ ،‬اما همین انحصارگرایی موجب شده‬ ‫تا مجوز دفاتر ثبت اسناد به قیمت هایی تا ‪ ۳‬میلیارد تومان‬ ‫به فروش برسد‪ .‬ا گرچه در این زمینه هم با عنایت به بازار‬ ‫دادگاه های انتظامی فعال شد و در این مدت ‪ ۲‬هزار پرونده‬ ‫رسیدگی و برای ‪ ۲۷۰‬سردفتر و دفتریار حکم انفصال صادر شده‬ ‫و در ‪ ۲۳‬مورد نیز حکم انفصال اجرا شده است‪».‬‬ ‫بنابراین انگار صنف دفاتر ثبت اسناد هم چندان‬ ‫کم تخلف نیستند؛ اما این تخلفات شامل چه چیز هایی‬ ‫می شود و چرا اتفاق می افتد؟‬ ‫رقابتی تنگ و انحصاری موجود هستند‪ ،‬سرمایه دارانی که‬ ‫حاضرند پول بیشتر بدهند تا دفتر ثبت اسناد را به نام خود‬ ‫بزنند! حاال قرار است با ورود نهاد های ناظر و ریاست‬ ‫قوه قضائیه به مسئله انحصار در شغل سردفتری اسناد‬ ‫رسمی‪ ،‬شورای رقابت نیز در چهارصدویکمین جلسه خود‬ ‫به شکایت شکات جهت اعاده حق رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫قانونی متعلق به سال ‪ ۱۳۵۴‬که در ماده ‪ ۶۹‬شغل‬ ‫سردفتری را موروثی کرده و در انحصار سردفترانی که‬ ‫از قدیم در این شغل فعالیت داشته اند دراورده است‪.‬‬ ‫طبق این ماده قانونی سردفتر می تواند دو ماه پیش از‬ ‫بازنشستگی شخص واجد صالحیت طبق مقررات این‬ ‫قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و‬ ‫امالک کشور معرفی کند‪ .‬عالوه بر این ورثه سردفتر متوفی‬ ‫که حین الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت‬ ‫ً‬ ‫سردفتر می توانند مجتمعا به ترتیب فوق شخص واجد‬ ‫صالحیت را معرفی کنند‪ .‬همین بند قانونی سردفتری را به‬ ‫شغلی موروثی و خانوادگی تبدیل کرده است‪ .‬اما یک ماده‬ ‫دیگر این قانون راه را برای ورود افراد به این شغل به طور‬ ‫کامل بسته است‪ .‬طبق ماده ‪ ۵‬قانون اسناد رسمی و کانون‬ ‫سردفتران و دفتریاران‪ ،‬در شهر ها برای حداقل هر ‪ ۱۵‬هزار نفر‬ ‫و حدا کثر ‪ ۲۰‬هزار نفر با توجه به امار و درامد حاصل از حق‬ ‫ثبت معامالت یک دفترخانه مجوز تاسیس می گیرد؛ این‬ ‫مصوبه در حالی بعد از ‪ ۴۴‬سال به قوت خود باقی مانده که‬ ‫در سال ‪ ۵۴‬کمتر کسی گذرش به دفتر ثبت اسناد می افتاد‪،‬‬ ‫اما حاال کمتر کسی هست که گذارش به این دفاتر نیفتاده‬ ‫باشد‪ ،‬اما این مصوبه انحصاری جدی برای دفاتر ثبت‬ ‫اسناد ایجاد می کند‪.‬‬ ‫کاهشی جمعیت کشور در دهه های اینده از یک سو در مسیر‬ ‫این افراد سنگ می اندازد و از سوی دیگر مسیر دیگر ورود‬ ‫به سردفتری با این ماده بسته می شود؛ چراکه با مجوز این‬ ‫ماده قانونی ورود به شغل سردفتری در مسیر داللی افتاده‬ ‫است و مجوز دفترخانه ها با مبالغ میلیاردی خرید و فروش‬ ‫می شود‪ .‬یکی از سردفتران درباره مبالغی که برای خرید و‬ ‫یک ماده تخلف زا!‬ ‫درامد دفاتر ثبت اسناد باالست؛ برخی از این دفاتر‬ ‫درامد های چند ده یا چند صد میلیونی دارند و البته برخی‬ ‫دفاتر درامد چندانی ندارند‪ .‬همین درامد های نجومی هم‬ ‫زیربنای تخلفات دفاتر ثبت اسناد را موجب شده و برخی از‬ ‫این دفاتر برای ثبت سند به هر تخلفی رو ی می اورند و در این‬ ‫زمینه برخی سازمان ها و ادارات هم نمک گیر شده اند‪.‬‬ ‫اما بخش دیگری از تخلفات و انحصار عجیب موجود در‬ ‫دفاتر اسناد رسمی به ماده ‪ ۶۹‬قانون بازمی گردد؛ ماده ای که‬ ‫دفترخانه ها را در عمل توارثی می کند!‬ ‫ماده ‪ ۶۹‬می گوید‪« :‬سردفتر شاغل که بازنشسته می شود‬ ‫می تواند شخص واجد صالحیت طبق مقررات این قانون را‬ ‫برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و امال ک‬ ‫کشور معرفی کند‪ .‬مدت الزم برای معرفی در مورد بازنشستگی‬ ‫الزامی دو ماه قبل از تار یخ بازنشستگی است و در غیر این‬ ‫مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل‬ ‫اید‪ .‬ورثه سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بوده است تا‬ ‫ً‬ ‫شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می توانند مجتمعا به ترتیب‬ ‫فوق شخص واحد صالحیت را معرفی کنند‪.‬‬ ‫ درصورتی که سردفتر یا وراث او در مهلت های مذکور‬ ‫شخص واجد صالحیت را معرفی نکنند‪ ،‬سازمان ثبت اسناد‬ ‫و امال ک کشور می تواند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات‬ ‫این قانون به شخص واجد شرایط دیگری وا گذار نماید‪».‬‬ ‫فروش مجوز دفترخانه جابه جا می شود به «جوان» می گوید‪:‬‬ ‫«اینجا پای مبالغ میلیاردی در میان است و من خودم در‬ ‫پیگیری هایی که داشتم با مبلغ ‪ ۳‬میلیارد تومانی برای‬ ‫فروش مجوز دفترخانه مواجه شده ام‪ .‬این خرید و فروش ها‬ ‫خیلی وقت ها حالت مزایده ای دارد و به باالترین قیمت‬ ‫پیشنهادی فروخته می شود‪ .‬به این معنا که ممکن است‬ ‫برای دفــترخانه ای که‪۳‬میلیارد تومان قیمت گذاشته شده است‬ ‫مشتری ‪ ۳/۵‬میلیاردی پیدا شود!»‬ ‫خرید و فروش میلیاردی مجوز های سردفتری‬ ‫این ماده قانونی در عمل سدی بزرگ در مسیر افرادی‬ ‫است که می خواهند به شغل سردفتری وارد شوند‪ .‬محدود‬ ‫کردن مجوز دفترخانه ها به جمعیت با عنایت به روند‬ ‫پول و رابطه خونی راه ورود به شغل سردفتری!‬ ‫بدیه ــی اس ــت قیم ــت خر ی ــد و ف ــروش مج ــوز دفترخان ــه در‬ ‫ش ــهر های ب ــا معام ــات بیش ــتر ب ــاال و باال ت ــر مـ ـی رود؛ چرا ک ــه در‬ ‫ای ــن ش ــهر ها می ــزان معامال ت ــی ک ــه سندش ــان ثب ــت می ش ــود‬ ‫ازمون سردفتری سال ‪۹۷‬‬ ‫با ا گر و اما های زیادی برگزار شد و‬ ‫بسیاری از شرکت کنندگان در این‬ ‫ازمون نسبت به شیوه برگزاری‪،‬‬ ‫برگزارکننده و شیوه‬ ‫جذب پذیرفته شدگان اعتراض‬ ‫داشتند‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت بازرگانی به کارشناس مالی (اقا)‬ ‫لیسانس حسابداری یا مرتبط‬ ‫با شرایط زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مفید‬ ‫‪ -1‬اشنایی با نرم افزار همکاران سیستم‬ ‫جهت شرکت پیمانکاری‪ /‬بازرگانی محدوده شرکت‬ ‫‪ -2‬دارای حداقل تحصیالت لیسانس‬ ‫(میدان رسالت و پارک فناوری پردیس)‬ ‫‪ -3‬دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫فقط ساکنین شرق تهران و شهرستان پردیس‬ ‫ارسال رزومه به ادرس‬ ‫ارسال رزومه و محدوده سکونت‬ ‫‪hr.koa.jobs+240@gmail.com‬‬ ‫‪stme.epc@gmail.com‬‬ ‫بیش ــتر و ب ــه تب ــع ان درام ــد دفترخان ــه ه ــم بیش ــتر اســـت‪.‬‬ ‫ب ــا تم ــام ای ــن اوص ــاف بن ــا ب ــه تا کی ــد ای ــن س ــردفتر در ش ــهری‬ ‫همچ ــون ته ــران تع ــداد بس ــیار کم ــی مج ــوز دفت ــر اس ــناد رس ــمی‬ ‫ب ــرای ف ــروش وج ــود دارد و همی ــن مس ــئله حلق ــه س ــردفتران را‬ ‫ب ــرای ورود نیرو ه ــای تازه نف ــس ب ــه ای ــن ش ــغل تنگ ت ــر می کنـــد‬ ‫و نیرو ه ــای ج ــوان و تحصیلک ــرده ای ک ــه می خواهن ــد وارد ای ــن‬ ‫ش ــغل ش ــوند اغل ــب توانای ــی پرداخ ــت ‪ ۲-۳‬میلی ــاردی خری ــد‬ ‫مج ــوز دفترخان ــه را ندارن ــد‪ .‬ای ــن ماج ــرا موج ــب می ش ــود برخ ــی‬ ‫اف ــراد ب ــرای تاس ــیس دفترخان ــه و خر ی ــد مج ــوز ان بـــه دنبـــال‬ ‫ش ــریک و س ــرمایه گذار بگردن ــد؛ ب ــه ای ــن ص ــورت ک ــه تخص ــص‬ ‫و مــدرک از یکــی و ســرمایه از دیگــری‪ .‬همیــن مســئله‪ ،‬امــا زمینــه‬ ‫را بــرای بــروز تخلفــات بیشــتر و نــگاه کاس ـب کارانه بــه ایــن شــغل‬ ‫فراهم ت ــر می کن ــد و ف ــردی ک ــه مج ــوز س ــردفتری را ب ــا س ــرمایه گذار‬ ‫به دس ــت اورده‪ ،‬خیل ــی وقت ه ــا ب ــه دنب ــال ای ــن اس ــت ک ــه هرچ ــه‬ ‫زودت ــر ای ــن مبل ــغ میلی ــاردی را به دس ــت بی ــاورد و حس ــابش را ب ــا‬ ‫س ــرمایه گذار تس ــویه کن ــد؛ بدیه ــی اس ــت ای ــن مس ــئله زمین ــه س ــاز‬ ‫بخش ــی از تخلف ــات در ای ــن ح ــوزه اس ــت‪.‬‬ ‫از سوی دیگر ماده ‪ ۶۹‬قانون دفاتر ثبت اسناد‪ ،‬تبعیض‬ ‫گسترده ای را در میان متقاضیان این شغل ایجاد می کند و ان‬ ‫را در انحصار افرادی درمی اورد که یا برای خرید مجوز دفترخانه‬ ‫پول های میلیاردی دارند یا فرزند و ورثه و از وابستگان سردفتران‬ ‫فعلی هستند که در دفاتر ثبت اسناد فعالیت دارند‪ .‬بنابراین‬ ‫تمام روزنه های امید برای ورود جامعه تحصیلکرده به شغل‬ ‫سردفتری بسته است‪.‬‬ ‫البت ــه ف ــردی ک ــه س ــردفتری را ب ــه ارث م ‬ ‫یب ــرد ی ــا از س ــوی ورث ــه‬ ‫بــه عنــوان جانشــین ســردفتر قبلــی معرفــی می شــود بایــد در رشــته‬ ‫حق ــوق ی ــا فق ــه و مبان ــی حق ــوق تحصیلک ــرده باش ــد و الاقـــل‬ ‫فارغ التحصی ــل مقط ــع کارشناس ــی ای ــن رش ــته ها باشـــد‪ ،‬امـــا‬ ‫وقت ــی پ ــای درددل اف ــراد متقاض ــی س ــردفتری می نش ــینید متوج ــه‬ ‫می ش ــوید ک ــه در گزین ــش اف ــرادی ک ــه از ای ــن طری ــق بناســـت‬ ‫س ــردفتر ش ــوند ی ــا امتی ــاز را خریده ان ــد ب ــا گزین ــش کس ــانی ک ــه از‬ ‫طریــق ازمــون بناســت تــا وارد ایــن کار شــوند تفــاوت قابــل تاملــی‬ ‫وج ــود دارد و پذی ــرش اف ــراد مش ــمول م ــاده ‪ ۶۹‬از م ــاده ‪ ۳‬کـــه‬ ‫پذی ــرش از طری ــق ازم ــون اس ــت اغل ــب اس ــان تر ص ــورت می گی ــرد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت دارویی دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬رئیس حسابداری با ‪ 6‬سال سابقه مرتبط‬ ‫‪ -2‬کارشناس مالی با ‪ 3‬سال سابقه مرتبط‬ ‫اشنایی کامل با سیستم راهکاران‬ ‫با در ج عنوان شغلی در ‪ subject‬ایمیل‬ ‫‪estekhdam_m94@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫با حداقل ‪ 6‬سال سابقه کار‬ ‫کارشناس حسابداری با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫با مدرک کارشناسی یا باالتر‬ ‫حدا کثر سن ‪ 40‬سال دعوت به همکاری می گردد‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به ادرس‬ ‫‪sababonyan6.co@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی و صنعتی‬ ‫یک شرکت تولیدی بازرگانی‬ ‫در زمینه ارایشی و بهداشتی جهت تکمیل کادر خود نیاز‬ ‫به کارشناس تحقیقات بازار با شرایط ذیل دارد‬ ‫‪ -1‬اشنا به صنعت ‪ fmcg‬ترجیحا ارایشی و بهداشتی‬ ‫‪ -2‬ماموریت سراسر ایران‬ ‫‪ -3‬سن ‪ 35 -20‬سال‬ ‫‪ -4‬دارای روابط عمومی باال‬ ‫‪ -5‬حداقل لیسانس‬ ‫(درج کد ‪ D‬در ‪ subject‬ایمیل الزامی می باشد)‬ ‫یک شرکت استارت اپی‬ ‫ارسال رزومه حرفه ای خود به ادرس ایمیل‪:‬‬ ‫‪hr.taalent@gmail.com‬‬ ‫‪miladh@rocketmail.com‬‬ ‫واقع در شهرک ورداورد (اتوبان تهران کرج)‬ ‫جهت تکمیل کادر کنترل کیفیت خود از افراد ذیل‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‬ ‫یک نفر اقا‪ ،‬دارای مدرک تحصیلی مهندسی مکانیک‬ ‫با گرایش سیاالت جامدات‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪rezume.1333@gmail.com‬‬ ‫در حوزه گردشگری اقدام به جذب نیروی جوان‬ ‫جهت تکمیل کادر واحد مالی خود با شرایط زیر می نماید‪:‬‬ ‫لیسانس حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار در حوزه مالی‬ ‫مسلط به امور حسابداری خزانه (دریافت و پرداخت)‬ ‫اشنایی نسبی به اکسل و نرم افزارهای حسابداری‬ ‫برگزاری ازمون پرابهام بعد از ‪ ۱۱‬سال تعطیلی‬ ‫اما ماجرای ازمون سردفتری هم خودش حکایتی‬ ‫شنیدنی دارد‪ .‬ازمون سردفتری گویا بر مبنای تصمیم و‬ ‫سلیقه مسئوالن سازمان ثبت برگزار می شود و چندان قاعده‬ ‫و ضابطه ای ندارد‪ .‬بعد از سال ‪ ۸۶‬که اخرین ازمون برگزار‬ ‫می شود تا سال ‪ ۹۷‬دیگر ازمونی برای سردفتری برگزار نمی شود‬ ‫و ازمون سردفتری سال ‪ ۹۷‬هم با اگر و اما های زیادی برگزار‬ ‫شده و بسیاری از شرکت کنندگان در این ازمون نسبت به شیوه‬ ‫برگزاری‪ ،‬برگزارکننده و شیوه جذب پذیرفته شدگان اعتراض‬ ‫داشتند‪ ،‬اما این اعتراض به جایی نمی رسد‪.‬‬ ‫از مهم ترین نکات مبهم این ازمون برگزاری ازمون توسط‬ ‫شرکتی خصوصی است درحالی که ازمونی با حساسیت‬ ‫ازمون سردفتری و با عنایت به اینکه این ازمون ‪ ۱۱‬سال برگزار‬ ‫نشده بود و تعداد ز یادی متقاضی ‪ ۱۱‬سال چشم انتظار‬ ‫برگزاری ان بودند باید سازمان بی طرفی همچون سازمان‬ ‫سنجش متولی برگزاری ان می شد‪ .‬از نکات جالب این ازمون‬ ‫در نظر گرفتن سهمیه دو نفری برای کالنشهری همچون تهران‬ ‫است؛ ان هم بعد از ‪ ۱۱‬سال برگزار نشدن ازمون! بهانه این‬ ‫تعداد جذب هم اشباع بودن کالنشهر ها بود‪ .‬این در حالی‬ ‫است که در کالنشهر ها هم تعداد جمعیت بیشتر است و‬ ‫هم درامد ها به گونه ای که متوسط درامد دفاتر ثبت اسناد‬ ‫در تهران چیزی حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون تومان است‪ .‬اگرچه‬ ‫هستند افرادی که درامد های چند صد میلیونی هم دارند و‬ ‫با وجود چنین درامدهایی‪ ،‬کانون سردفتران به دنبال افزایش‬ ‫هزینه های حق التحریر هستند و از این راهکار می خواهند بر‬ ‫سر راه افزایش تعداد دفاتر ثبت اسناد سدی تازه قرار دهند‬ ‫تا مبادا این انحصار از دستشان خارج شود‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫با افزایش تعرفه حق التحریر دفترخانه هایی سود می برند که‬ ‫همین حاال هم درامد های نجومی دارند و این مسئله فاصله‬ ‫طبقاتی میان دفترخانه ها را بیشتر و بیشتر می کند‪ .‬به همین‬ ‫خاطر هم در جمع سردفتران کم نیستند افرادی که با افزایش‬ ‫تعرفه ها مخالفند‪.‬‬ ‫نشستن در خانه و کسب درامد قانونی!‬ ‫ماده ‪ ۴۷‬قانون دفاتر اسناد رسمی هم در نوع خودش‬ ‫جالب است‪ .‬طبق این قانون دفترخانه سردفتری که تخلف‬ ‫داشته و به موجب این تخلف تعلیق شده یا حکم انفصال‬ ‫موقت گرفته است به صورت کفالت اداره می شود و درامد‬ ‫دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا‬ ‫منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد‪ .‬طبق این بند قانونی‬ ‫یعنی فردی که بناست مجازات شود‪ ،‬به جای مجازات در‬ ‫خانه می نشیند و درامدش را هم داشته باشد! حاال‪ ،‬اما‬ ‫ً‬ ‫البته ظاهرا شورای مقررات زدایی وزارت اقتصاد و همچنین‬ ‫شورای رقابت به این موضوع ورود کرده و برای اصالح قوانین‬ ‫ورود به سردفتری را در دستور کار دارد‪ .‬حاال باید دید با عزمی‬ ‫که رئیس قوه قضائیه در مبارزه با فساد و انحصارگرایی ها دارد‬ ‫ماجرای انحصار در شغل دفترخانه ها به کجا می رسد‪.‬‬ ‫منبع ‪:‬سرویس حقوقی جوان انالین‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کاراپست بین الملل استخدام مینماید‬ ‫بازاریاب‬ ‫سن زیر ‪ 30‬سال ‪ ،‬با حداقل مدرک لیسانس‬ ‫اشنا به زبان انگلیسی و ‪office‬‬ ‫با روابط عمومی باال و روحیه پیگیری‬ ‫حقوق ثابت‪ +‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫ارسال رزومه با فرمت ‪PDF‬‬ ‫‪hr@karapost.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت بازرگانی‬ ‫در راستای تکمیل نیروی مالی نیاز به کارشناس ارشد‬ ‫حسابداری دارد‪ ،‬زمینه فعالیت شیراالت و اتصاالت‬ ‫صنعتی و تاسیسات‪.‬‬ ‫از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید‬ ‫اقا و خانم با حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری‬ ‫محل کار‪ :‬ظفر‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@flco-co.com‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 9‬اذر‪ 3-1398‬ربیع الثانی‪ 30-1441‬نوامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1178‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫البرز‬ ‫شرکت پایا طرح و فرم جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از‬ ‫•اشنا به هنر و خالقیت در عرصه مد و فشن‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫•دارای رزومه و نمونه کارهای حرفه ای موفق الزامی است‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫•سابقه کار در صنعت چرم‪-‬کیف و کفش و پوشا ک امتیاز‬ ‫• ‪ 2‬نفر اقا‬ ‫محسوب میشود‬ ‫فن اوری فراساحلی دلتا جهت تکمیل کادر خود از‬ ‫• مهندسی مکانیک یا رشته های مرتبط‬ ‫•عقد قرارداد به صورت تمام وقت‬ ‫استان بوشهر جهت کار در بوشهر و هرمزگان از افراد واجد‬ ‫• تسلط کامل به نقشه کشی‬ ‫•دارای روحیه کار تیمی‪ ،‬با پشتکار و انعطاف پذیر‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫• با ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫عنوان و ردیف شغلی به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫• ‪ 1‬نفر با ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫‪hr@maralleather.net‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ادرس‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪cv.employee.ir@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک اموزشگاه جهت تکمیل کادر خود در استان البرز‪،‬شهر کرج از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدرس زبان انگلیسی‬ ‫• خانم‪/‬اقا• خانم (روزهای زوج) و اقا (روزهای فرد)‬ ‫• با تجربه و مسلط به مکالمه روان‬ ‫• در اموزشگاه زبان جهت تدریس سطوح ‪:‬‬ ‫‪Intermediate & Upper Intermediate‬‬ ‫• ترجیحا اشنا به تدریس سری کتب ‪ American English File‬و‬ ‫یک شرکت قالبسازی پالستیک واقع در شهرک صنعتی سیمین‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪atigostar.language.institute@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت اذین زیبا جوان (شکالت اچاچی)‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی تولید‬ ‫• اقا• حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی صنایع غذایی‬ ‫یا مهندسی صنایع‬ ‫• حداقل ‪ 3‬سال تجربه در حوزه مربوطه‬ ‫• تسلط به ‪Excel‬‬ ‫• تسلط به نرم افزارهای حوزه برنامه ریزی‬ ‫• تسلط به مفاهیم برنامه ریزی و کنترل تولید‬ ‫• اشنا به مفاهیم زنجیره تامین‬ ‫• حدا کثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪garousi1@gmail.com‬‬ ‫ادرس شهرک صنعتی صفادشت‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یکشرکتتولیدیوبازرگانیجهتتکمیل کادر سرمایهانسانیخود‬ ‫در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کد شغل‪05:‬‬ ‫تکنسین برق‬ ‫• فوق دیپلم ‪/‬کارشناسی برق •اقا‬ ‫•توانایی و طراحی و اجرای تابلو برق‬ ‫•مسلط به برق کشی صنعتی و ساختمانی‬ ‫•حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط •محل خدمت‪:‬نظراباد‬ ‫محل خدمت در نظراباد دارای سرویس ایاب و ذهاب میباشد‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت رسیدگی‪ ،‬رزومه‬ ‫خود را با درج عنوان شغلی و کد شغلی در قسمت ‪ subject‬ایمیل‬ ‫به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪niroo.niaz@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫• توانمندیها و مهارت های فردی‬ ‫•تسلط کامل به اصول عکاسی با دوربین حرفه ای‬ ‫•مسلط به عکاسی تبلیغاتی و صنعتی و الیف استایلی و مدلینگ‬ ‫•تسلط کامل به اصول نورپردازی و اصالح رنگ و نور‬ ‫•مسلط به نرم افزارهای ویرایش عکس‬ ‫•تسلط به اصول و فنون مذا کره ‪،‬روابط عمومی باال و برنامه ریزی‬ ‫• جوان و با انرژی چون محل کار داخل پروژهای دریایی این دو‬ ‫استان( بوشهر و هرمزگان) می باشد‪.‬‬ ‫•تسلط به ‪office‬‬ ‫یک شرکت صنعتی بزرگ جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫•کارشناس ‪•IT‬تسلط و عیب یابی سخت افزار و نرم افزار‬ ‫• توانایی کار با امور شبکه و سرور•تسط برنرم افزار ‪،‬سخت‬ ‫مدیر اجرایی(قائم مقام مدیر عامل)‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪estekhdam.smp@gmail.com‬‬ ‫• حداقل لیسانس•دانش مدیریت استراتژیک‬ ‫•دانش اصول و روش های اقتصاد و حسابداری و مالی‬ ‫•بانکداری و تحلیل و گزارش گیری از داده های مالی‬ ‫یک مرکز سرای سالمندان جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫خوزستان اهواز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫افزار‪،‬شبکه ‪،‬ویندوزسرور‬ ‫‪hr.asiakar97@gmail.com‬‬ ‫کردستان‬ ‫•دانش قوانین حقوقی مرتبط ‪ ،‬رویه های قضایی و دادرسی‪،‬‬ ‫مقررات دولتی و خصوصا گمرکی‬ ‫•ترجیحا دانش مربوط به تولید قطعات و تجهیزات الکتریکی‬ ‫خوزستان‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫•مسئولیت پذیر ‪،‬سخت کوش ‪،‬منظم ‪،‬پیگیر و میل به پیشرفت‬ ‫اپراتور فرز ‪CNC‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫•توانمند در برقراری ارتباط و کارهای گروهی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه و یا شرح سابقه کاری‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫•به صورت تمام وقت‬ ‫•توانایی کار در شرایط پر استرس‬ ‫• ‪ 1‬نفر• اشنا به کارها و فعالیتهای دریایی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ادرس‬ ‫•مسلط به نرم افزار پاور میل‬ ‫•منظم و با مهارت در انجام اموراجرایی و اداری‬ ‫•تسلط به اصول و فرایندهای خرید •فن بیان قوی‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان بوشهر از‬ ‫• با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مفید‬ ‫•دانش زبان انگلیسی ضروری می باشد‬ ‫‪iran.careers@jti.com‬‬ ‫•عالقه مند و مستعد با پشتکار‬ ‫•تونایی حل مسائل پیچیده‬ ‫•توانایی مدیریت هزینه ها‬ ‫•توانایی ارتباط موثر و مذا کره‪،‬توانایی تصمیم گیری توانایی‬ ‫مکالمه به زبان انگلیسی‬ ‫استان گلستان‪،‬حومه گرگان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫بهره بردار خط تولید‬ ‫•اقا•لیسانس برق با کلیه ی گرایش ها از دانشگاههای معتبر‬ ‫•ترجیحا با ‪ 3‬سال سابقه ی کار مفید‬ ‫کارشناس ابزار دقیق‬ ‫•اقا•لیسانس یا فوق لیسانس برق گرایش ابزار دقیق یا‬ ‫الکترونیک از دانشگاههای معتبر‬ ‫•مسلط به برنامه نویسی ‪•PLC‬ترجیحابا‪ 3‬سالسابقهی کار مفید‬ ‫کارشناس ازمایشگاه‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان کردستان‬ ‫•اقا •لیسانس شیمی از دانشگاههای معتبر‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫•ترجیحا با ‪ 3‬سال سابقه ی کار مفید‪.‬‬ ‫مدیر تولید‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ادرس‬ ‫•اقا ‪ /‬خانم•مهندسی صنایع‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫•با ‪ 3‬سال سابقه کار درزمینه تحصیلی‬ ‫‪kwjazb@yahoo.com‬‬ ‫پرستار‬ ‫•توانایی تدوین و توسعه اهداف‬ ‫•حداقل سن ‪ 30‬سال‬ ‫•حداقل ‪ 10‬سال تجربه مدیریت مجموعه های روشنایی‬ ‫•دارای قدرت تصمیم گیری سریع و دقیق ‪ ،‬کنترل هیجان و‬ ‫• اقا•کارشناس پرستاری•دارای کارت پایان خدمت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ادرس‬ ‫استرس ناشی از فشار کار‬ ‫•دارای پایان دوره طرح‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫•فعال‪ ،‬پویا و باانگیزه جهت پیشبرد اهداف شرکت‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫•مسئولیت پذیر و متعهد به کار‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪employeed98@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت ماشین سازی تاشا فعال در زمینه طراحی و تولید و نصب‬ ‫‪hr.fngj@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت راه و ساختمانی اباد سازان دقیق جهت تکمیل پرسنل‬ ‫فنی خود در پروژه های راهسازی واقع در استان بوشهر از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫نقشه بردار‪ 1 /‬نفر‬ ‫تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهی جهت تکمیل کادر‬ ‫•با حداقل پنج سال سابقه کاری •تسلط بر نرم افزار ‪Civil3D‬‬ ‫پرسنلی واحد حسابداری خود در استان خوزستان ‪-‬اهواز‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫کارشناس امور بیمه‬ ‫• ‪ 1‬نفر‪ /‬اقا•ترجیحا لیسانس‬ ‫•اشنا با مراحل اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی و نحوه ی‬ ‫ط‬ ‫تنظیم مکاتبات مرتبط•‪ 15-10‬سال سابقه کار مرتب ‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪cv@tasha-co.com‬‬ ‫مرکزی‬ ‫‪Daghigh68@chmail.i‬‬ ‫سیستان و‬ ‫بلوچستان‬ ‫یک مجموعه جهت تکمیل کادر خود در استان مرکزی‪،‬شهر‬ ‫ارا ک از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس الکترونیک‬ ‫•اشنا به مسائل کاربردی تحقیق در عملیات و توانایی‬ ‫برنامه ریزی امور‬ ‫•حقوق ‪ :‬توافقی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@nikalyaf.com‬‬ ‫گلستان‬ ‫شرکت ماشین سازی فرنیو اسیا‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان گلستان (گرگان) از افراد‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان سیستان و‬ ‫بلوچستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫•یک نفر•تسلط کامل به نرم افزار ‪SolidWorks‬‬ ‫نقشه بردار‪ 1/‬نفر ا قا‬ ‫•اشنا به زبان انگلیسی•حداقل یک سال سابقه کار‬ ‫• مسلط به عملیات نقشه برداری و کار با دوربین توتال‬ ‫•کاردانی‪-‬کارشناسی‪-‬کارشناس ارشد‬ ‫• مدرک تحصیلی حداقل فوق دیپلم نقشه برداری یا عمران‬ ‫شماره واتس اپ زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫واتساپ ‪09036779912‬‬ ‫ادرس پروژه راهسازی واقع در استان سیستان و بلوچستان‬ ‫در ‪ 70‬کیلومتری سراوان‪-‬شهر جالق‬ ‫‪info@farniv.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان گلستان از افراد‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫نظرسنجی کشور در استان سیستان و بلوچستان از عالقمندان‬ ‫•‪ 1‬نفر‪/‬اقا•دارای مدرک لیسانس بهداشت حرفه ای‬ ‫در زمینه نظرسنجی میدانی ( حضوری ) بصورت تمام وقت و پاره‬ ‫•دارای مدارک دوره ‪ 40‬ساعته اموزش عمومی ایمنی ویژه‬ ‫وقت دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مسئولین ایمنی کارگاه ها و مدرک دوره‪ 16‬ساعته اموزشی‬ ‫پرسشگر حضوری‬ ‫شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها‪.‬‬ ‫• اشنا به زبان انگلیسی•حقوق بصورت وزارت کار‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناسی ایمنی و بهداشت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ادرس‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کاری خود را با‬ ‫ذکر عنوان شغلی به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪marketing.hbh20@gmail.com‬‬ ‫همدان‬ ‫یک کارخانه جهت تکمیل نیروی انسانی خود در استان‬ ‫همدان‪،‬شهرک صنعتی بوعلی از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر یا سرپرست فروش‬ ‫•اشنا به مفاهیم فروش و بازاریابی‬ ‫•دارای فن بیان قوی‬ ‫•تسلط بر اصول و فنون مذا کره‬ ‫•مسلط به نرم افزارهای ‪Office‬‬ ‫•حداقل دارای ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫•مزایا‪ :‬حقوق توافقی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه یا مشخصات خود را با‬ ‫ذکر عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪cv.tilco@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫‪habib.khalili6303@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫در شعبه همدان در استان همدان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫یک شرکت بین المللی فعال در ‪ 120‬کشور جهان‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برای تکمیل کـادر خـود در استان گلستان ‪،‬شهر گرگان از میان‬ ‫•بیمه •سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫•امکان ماموریت های بین شهری‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫•دارای سابقه کار مفید و نمونه کار بصورت پروژه ‪PCB‬‬ ‫فارس‬ ‫•توانایی انجام امور به صورت تیمی‬ ‫•شرایط سنی‪ :‬حدا کثر ‪ 50‬سال‬ ‫و ‪• RAM DDR3‬حرفه ای‬ ‫کارمند بازرگانی‬ ‫•دارای روابط عمومی باال و مهارت در انجام مذا کرات‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫نظرسنجی واحد تحقیقات و مشتری خود در بزرگترین مرکز‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫•مسلط به اصول و فنون بازاریابی و فروش‬ ‫•مدرک تحصیلی ‪ :‬لیسانس مرتبط‬ ‫شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران جهت تکمیل کادر‬ ‫‪fatemeh.salimi1989@gmail.com‬‬ ‫•با حداقل مدرک تحصیلی لیسانس کشاورزی‬ ‫•حقوق مناسب و با توجه به توانایی فرد قابل افزایش‬ ‫• مسلط به طراحی ‪ PCB‬مبنی بر ‪ ARM‬و ‪FPGA‬‬ ‫‪h.moshayedi@yahoo.com‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان لرستان از افراد‬ ‫•خانم یا اقا•به صورت پاره وقت یا تمام وقت‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫لرستان‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫چرم جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط‬ ‫•رشته های مرتبط•سابقه کار مناسب‬ ‫•عالقه مند وباانگیزه جهت امور خرید‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫گروه غذایی خا کی جهت تکمیل کادر خود در استان مرکزی از‬ ‫•خانم ‪/‬اقا • کارشناسی‬ ‫•توانایی تجزیه وتحلیل بازار براساس شرایط‬ ‫دشت کرج جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫‪ :1-HR‬عکاس صنعتی‬ ‫•استعالم تامین کننده•داشتن سابقه کار مرتبط ومفید‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫مجموعه تولیدی و صادراتی مارال چرم در زمینه تولید و صادرات‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس نقشه برداری‬ ‫•مذا کره وعقدقرارداد خرید‬ ‫‪me.banaei@deltaoffshoregroup.com‬‬ ‫‪Family & Friends‬‬ ‫ادرس اموزشگاه ‪ :‬کرج‪ ،‬حصارک‪ ،‬خیابان المهدی‬ ‫بوشهر‬ ‫• پیدا کردن تامین کنندگان جدید قطعات صنعتی‬ ‫اداری فروش•تسلط بر ‪power point, excel, word‬‬ ‫جـوانان مستعد و پر انرژی برای شغل زیر نیرو جـذب می نماید‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫شرکت ماشین سازی اسیا کار باختر جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫استان فارس از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫‪khakisaeed@yahoo.com‬‬ ‫کارشناس خرید‬ ‫•مدرک دانشگاهی (فوق دیپلم و یا لیسانس)‬ ‫•حداقل دوسال سابقه کاری درحوزه بخش اداری و یابخش‬ ‫مدیر شعبه‬ ‫•یک نفر اقا•جهت مدیریت شعبه و فروش استان‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪xerol.lubricants@yahoo.com‬‬ ‫حوادث‬ ‫شنبه‪ 9‬اذر‪ 3-1398‬ربیع الثانی‪ 30-1441‬نوامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1178‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان زنجان خبر داد‬ ‫دستگیری کالهبردار ا گهی استخدام در سایت های دیوار و شیپور‬ ‫رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت‪ :‬شخصی که با ترفند استخدام در شرکت ها و‬ ‫مراکز دولتی از کاربران و شهروندان کالهبرداری می کرد‪ ،‬دستگیر شد‪.‬‬ ‫محمدعلی ادینه لو در گفت وگو با خبرنگار فارس در زنجان از شناسایی و دستگیری شخصی که با ترفند‬ ‫استخدام در شرکت ها و مراکز دولتی از کاربران و شهروندان کالهبرداری می کرد‪ ،‬خبر داد و اظهار کرد‪ :‬این متهم‬ ‫با درج و انتشار ا گهی های تبلیغاتی با عنوان استخدام در شرکت ها و مراکز دولتی در شبکه های اجتماعی‪،‬‬ ‫سایت دیوار و شیپور و بعد از جلب نظر قربانیان مبالغی به عنوان هزینه ثبت نام از ان ها اخذ کرده و پاسخگوی‬ ‫تلفن همراه نمی شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در پی شکایت یکی از شهروندان زنجانی به هویت معلوم مبنی بر کالهبرداری‪ ،‬وی‬ ‫مدعی شد‪ ،‬از طریق ا گهی مندرج در یکی از سایت های تبلیغاتی مبنی بر استخدام در یکی از شرکت ها‪ ،‬اقدام‬ ‫به واریز وجه به حساب شخصی به هویت معلوم کرده و پس از واریز مبلغ‪ ،‬ا گهی دهنده گوشی خود را خاموش‬ ‫می کند‪ ،‬لذا ضمن تشکیل پرونده‪ ،‬موضوع تا شناسایی و دستگیری عامل یا عامالن کالهبرداری در دستور کار‬ ‫کارشناسان این پلیس قرار گرفت‪.‬‬ ‫ادینه لو ادامه داد‪ :‬پس از اخذ اظهارات شاکی‪ ،‬با اقدامات فنی و شگرد خاص پلیسی متهم به هویت معلوم‬ ‫شناسایی و پس از هماهنگی قضایی‪ ،‬نسبت به جلب وی اقدام و همه ادله های دیجیتالی متهم توقیف‬ ‫و به پلیس فتا زنجان داللت شد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه متهم پرونده در بازجویی های اولیه‪ ،‬منکر‬ ‫هرگونه بزه ارتکابی شد‪ ،‬ولی پس از مواجهه با مدارک و ادله موجود به بزه ارتکابی معترف و بیان داشت‪ :‬از طریق‬ ‫یکی از سایت های تبلیغاتی‪ ،‬با درج ا گهی دروغین با ترفند استخدام در شرکتی‪ ،‬پس از جلب اعتماد قربانیان‬ ‫مبالغی را تحت عنوان بیعانه از انها دریافت می کردم و پس از واریز به حساب‪ ،‬تلفن همراه خود را خاموش‬ ‫می کردم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شهروندان توجه داشته باشند هرگونه گزینش در شرکت ها و سازمان های دولتی با شرایط‬ ‫و ضوابط خاص و بر اساس نیازمندی شغلی اداره مربوطه صورت می گیرد و اغلب این سازمان ها از طریق‬ ‫فراخوان های عمومی و یا ا گهی در سایت های خبری معتبر‪ ،‬نشریات و ‪ ...‬اقدام به جذب نیروی کاری مورد نیاز‬ ‫خود می کنند و نیازی به واسطه و دالل برای پرداخت پول برای استخدام نیست‪.‬‬ ‫ادینه لو با بیان اینکه این قبیل افراد با روش های مذکور و ترفندهای مختلف پس از جلب اعتماد قربانیان‬ ‫مبالغی را هر چند جزئی کالهبرداری می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬همشهریان و کاربران در صورت مواجهه با چنین تبلیغاتی‬ ‫ً‬ ‫قبل از واریز هرگونه وجه ضمن بررسی ادرس و مجوز شرکت استخدام کننده و حتما از صحت و سقم این گونه‬ ‫ا گهی ها اطمینان حاصل کنند‪.‬‬ ‫زن کالهبردار در بسطام دستگیر شد‬ ‫جدیدترین امار حوادث ناشی از کار نشان می دهد‬ ‫‪ ۴۴/3‬درصد از حوادث کار مربوط به‬ ‫گروه سنی ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۴‬ساله است‬ ‫جدیدترین امار حوادث ناشی از کار نشان می دهد ‪ ۴۴.۳‬درصد از‬ ‫حوادث کار مربوط به گروه سنی ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۴‬ساله قرار دارند‪ .‬همچنین‬ ‫‪ ۷۱‬درصد حوادث در ساعات صبح رخ می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬از کل بیمه شدگان‪ ۱۷ ،‬هزار و ‪ ۶۱۹‬نفر در‬ ‫سال گذشته دچار حادثه شغلی شده اند که این تعداد نسبت به سال‬ ‫گذشته ‪ ۶.۷‬درصد کاهش داشته است‪ .‬از تعداد ‪ ۱۷۶۱۹‬نفر حادثه‬ ‫دیده شغلی‪ ۱۶۹ ،‬مورد ان منجر به فوت و ‪ ۷۹‬مورد ان منجر به از کار‬ ‫افتادگی کلی شده است‪.‬‬ ‫از کل حادثه دیدگان گزارش شده توسط سازمان تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫‪ ۹۲.۷‬درصد معادل ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۳۳۰‬نفر مرد و ‪ ۷.۳‬درصد معادل ‪۱۲۸۹‬‬ ‫نفر از گروه بانوان هستند‪.‬‬ ‫بیشترین تعداد حادثه دیدگان شغلی مربوط به گروه سنی ‪ ۲۵‬تا‬ ‫‪ ۲۹‬ساله است که ‪ ۲۴.۳‬درصد از حادثه دیدگان را به خود اختصاص‬ ‫دادند‪ .‬پس از ان گروه سنی ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۴‬سال با سهم ‪ ۲۰‬درصدی‪ ،‬بیشترین‬ ‫گروه حادثه دیدگان را در بر می گیرند‪ .‬بنابراین ‪ ۴۴.۳‬درصد از کل‬ ‫حادثه دیدگان شغلی در گروه سنی ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۴‬سال بوده اند‪.‬‬ ‫بر اساس زمان وقوع حادثه‪ ،‬به ترتیب ‪ ۷۱.۰‬درصد از حوادث در‬ ‫ساعت صبح‪ ۱۹.۸ ،‬درصد در اوقات عصر و ‪ ۹.۲‬درصد از حادثه‬ ‫دیدگان شغلی نیز در هنگام شب دچار حادثه شده اند‪.‬‬ ‫طبق امار سازمان پزشکی قانونی‪ ،‬در سال گذشته ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۵۷۱‬مورد‬ ‫از معاینات پزشکی‪ ،‬مربوط به معاینات مصدومین ناشی از حوادث‬ ‫کار بوده است‪ .‬این تعداد‪ ،‬طبق امار سازمان پزشکی قانونی‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬نسبت به سال ‪ ۱۳۹۶‬دارای رشد ‪ ۳.۰‬درصدی بوده است‪ .‬از کل‬ ‫معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار ارجاعی به مراکز پزشکی‪،‬‬ ‫زنی که در پوشش فعالیت در یک ارایشگاه در بسطام‬ ‫بهطبابتورمالیمیپرداخت‪،‬باسرعتعملپلیسدستگیرشد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان سمنان ‪،‬‬ ‫سرهنگ علی کریمی فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود‬ ‫گفت‪ :‬ماموران بخش انتظامی بسطام پس از دریافت‬ ‫گزارش هایی درباره این فعالیت غیر قانونی ‪ ،‬هویت واقعی‬ ‫این زن ‪ ۳۹‬ساله کشف و تایید کردند وی دارای سوابق متعدد‬ ‫جعل و کالهبرداری در استان های دیگر است‬ ‫سرهنگ کریمی گفت‪ :‬متهم به محض اطالع از حضور‬ ‫ماموران از دریچه روی پشت بام قصد فرار داشت که با‬ ‫سرعت عمل ماموران پلیس دستگیر شد‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود گفت‪ :‬در بازدید از‬ ‫محل کار ویمهرهایپزشکمتخصصارتوپدو فیزیوتراپیست‬ ‫با هویت های جعلی ‪ ،‬ابزار پزشکی و وسایل رمالی کشف شد‬ ‫به گفته سرهنگ کریمی ‪ ،‬طبابت ‪ ،‬ماساژ درمانی ‪،‬‬ ‫ترک اعتیاد ‪ ،‬درمان ناباروری ‪ ،‬فالگیری و رمالی از اقدامات‬ ‫غیر قانونی این زن است ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تاکنون ‪ ۱۳‬فقره پرونده در بسطام و شهرستان‬ ‫سبزوار در خصوص جعل و کالهبرداری متهم اعالم شده و با‬ ‫توجه به هویت های مختلف متهم پیگیری ها در خصوص‬ ‫سایر جرائم ارتکابی وی در دیگر استان ها ادامه دارد‪.‬‬ ‫رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی‪:‬‬ ‫‪ 88/۵‬درصد زنان قربانی همسرازاری‪ ،‬خانه دار هستند‬ ‫‪ ۹۵.۲‬درصد مربوط به مردان و ‪ ۴.۸‬درصد مربوط به زنان بوده است‪.‬‬ ‫تعداد متوفیان حوادث شغلی گزارش شده توسط این سازمان ‪ ۱۶۲۵‬نفر‪،‬‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫همچنین با توجه به بازرسی های انجام گرفته در کارگاه های مشمول‬ ‫قانون کار‪ ،‬توسط اداره کل بازرسی کار وزارت کار‪ ،‬در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫تعداد اسیب های شغلی ثبت شده مشمولین قانون کار‪ ۹ ،‬هزار و ‪۹۹۶‬‬ ‫«نفر‪ -‬حادثه» بوده است که نسبت به سال گذشته دارای کاهش ‪۶.۶‬‬ ‫درصدی بوده است‪.‬‬ ‫در بین فعالیت های اقتصادی‪ ،‬فعالیت «ساختمان» بیشترین‬ ‫سهم اسیب های شغلی منجر به فوت را داشته است که ‪ ۴۸.۲‬درصد‬ ‫از حوادث در این حوزه رخ می دهد‪.‬‬ ‫سقوط اسانسور جان تعمیرکار را گرفت‬ ‫سخنگوی سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬گیرکردن تعمیرکار اسانسور بین اتاقک و دیوار باعث‬ ‫مرگ وی شد؛ این کارگر روی سقف اسانسور در حال انجام تعمیرات‬ ‫رئیسپلیسفتایفرماندهیانتظامیاستانزنجانتاکید کرد‪:‬شهرونداندر صورتمواجههباهرگونهمواردمشکوک‪،‬‬ ‫موضوع را از طریق مرکز فوریت های پلیس ‪ 110‬یا وب سایت پلیس فتا به ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخش‬ ‫ارتباطات مردمی گزارش کنند‪.‬‬ ‫بوده که با هم سقوط کردند‪ ،‬البته علت حادثه در دست بررسی است‪.‬‬ ‫فرهاد کاوه اهنگران سوم اذر ‪ 98‬در گفت وگو با فارس با اشاره‬ ‫به گیرکردن یک کارگر بین اتاقک اسانسور و دیوار اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور‬ ‫قربانی همسرازاری بر اساس شغل‬ ‫گفت‪ :‬طبقه بندی زنان‬ ‫ِ‬ ‫نشان می دهد که ‪ ۱۱.۵‬درصد انان شاغل و ‪ ۸۸.۵‬درصد‬ ‫انان خانه دار و بیکار هستند‪.‬‬ ‫رض ــا جعف ــری در گف ــت و گ ــو ب ــا ایرن ــا اف ــزود‪ :‬دلی ــل‬ ‫عم ــده همس ــرازاری از س ــوی م ــردان‪ ،‬اعتی ــاد ان ــان اس ــت؛‬ ‫ع ــدم تس ــلط ب ــه مه ــارت ه ــای زناش ــویی‪ ،‬بیم ــاری ه ــای‬ ‫جس ــمی و روان ــی و بی ــکاری ب ــه ترتی ــب دیگ ــر دالی ــل‬ ‫همس ــرازاری ب ــه ش ــمار م ــی رون ــد‪.‬‬ ‫وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬طبق ــه بن ــدی ازاره ــا ب ــر اس ــاس ن ــوع ان‬ ‫بــه ترتیــب جســمی‪ ،‬عاطفــی‪ ،‬روانــی‪ ،‬غفلــت و بــی توجهــی‬ ‫و ســپس ازار جنســی اســت‪.‬‬ ‫رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور‬ ‫گفت‪ :‬رتبه اول زنان قربانی خشونت بر اساس تحصیالت‬ ‫برای زنان با تحصیالت ابتدایی است‪.‬‬ ‫حادثه که در ساعت ‪ 16:45‬گزارش شد در مجتمع مسکونی‬ ‫ً‬ ‫شهید کشوری‪ ،‬گلستان یک رخ داده است‪ ،‬این مرد که حدودا‬ ‫‪ 40‬ساله و تعمیرکار اسانسور بود در این حادثه فوت کرد‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‬ ‫اصفهان افزود‪ :‬تیم امداد و نجات ایستگاه های شماره ‪ 12‬و ‪23‬‬ ‫اتش نشانی اصفهان برای امدادرسانی در این حادثه اعزام شده‬ ‫جعفری بدون اشاره به امار تماس های گرفته شده برای‬ ‫همسرازاری با خط ‪ ۱۲۳‬اورژانس اجتماعی‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫‪ ۹۷.۷‬درصد قربانیان همسرازاری‪ ،‬زنان و ‪ ۲.۳‬درصد‬ ‫قربانیان را مردان تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬قربانیان همسرازاری بر اساس‬ ‫مدت زمان زندگی مشترک‪ ۳.۵ ،‬درصد انها زیر یک سال‪،‬‬ ‫‪ ۱۳‬درصد یک تا سه سال‪ ۱۵.۵ ،‬درصد بین سه تا پنج‬ ‫سال و ‪ ۶۸‬درصد باالی پنج سال از زندگی مشترک انها‬ ‫می گذشت‪.‬‬ ‫رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور یاداور‬ ‫شد‪ :‬اولین گروه سنی زنان قربانی خشونت‪ ۳۰ ،‬تا ‪ ۳۴‬سال‪،‬‬ ‫بعد از ان ‪ ۳۵‬تا ‪ ۳۹‬سال و سپس ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۹‬سال داشتند؛‬ ‫بیشترین فراوانی همسرازاری در گروه سنی ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۹‬سال‬ ‫مشاهده شده است‪.‬‬ ‫جعفری گفت‪ :‬با افزایش سن زنان‪ ،‬خشونت در‬ ‫مورد انها کم می شود؛ به طوری که همسرازاری در مورد‬ ‫زنان باالی ‪ ۵۰‬سال حدود چهار درصد است؛ همچنین‬ ‫همسرازاری در زنان زیر ‪ ۱۸‬سال نیز تقریبا چهار درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه به امار مربوط به مرتکبان همسرازاری‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬بیشترین فراوانی در سن مرتکبان‬ ‫همسرازاری (مردان) بین ‪ ۲۵‬تا ‪ ۴۹‬سال است؛ تحصیالت‬ ‫ازاردهندگان بیشتر در مقطع زیردیپلم بوده است؛‬ ‫‪ ۱۲‬درصد مرتکبان همسرازاری بیسواد بودند و ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫تحصیالت ابتدایی‪ ۲۴ ،‬درصد تحصیالت راهنمایی‪،‬‬ ‫‪ ۱۱‬درصد تحصیالت دبیرستان و ‪ ۱۸.۵‬درصد تحصیالت‬ ‫در مقطع دیپلم داشته اند‪.‬‬ ‫جعفری تصریح کرد‪ :‬امار مرتکبان همسرازاری در‬ ‫مقطع دانشگاهی به حدود هشت درصد می رسد‪.‬‬ ‫و در فاصله زمانی ‪ 2‬دقیقه بعد از اطالع رسانی به محل حادثه‬ ‫رسیدند‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬نیروهای اورژانس و اتش نشانی برای‬ ‫امدادرسانی در موقعیت حاضر شدند؛ این کارگر روی سقف‬ ‫اسانسور در حال انجام تعمیرات بوده که با هم سقوط کردند‪،‬‬ ‫البته علت حادثه در دست بررسی است‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضائیه در نظر دارد‪ ،‬به منظور تامین نیروی قضایی خود بر اساس ماده ‪ 4‬قانون دادرسی نیروهای مسلح و‬ ‫موافقت ریاست محترم قوه قضاییه‪ ،‬تعدادی از افسران ذکور و یا کارمندان همتراز واجد شرایط عضو نیروهای مسلح را از طریق برگزاری ازمون کتبی تستی و مصاحبه های تخصصی و گزینش در مشاغل‬ ‫قضایی برای مناطق مندرج در این اطالعیه جذب نماید‪.‬‬ ‫الف) شرایط عمومی جذب‪:‬‬ ‫ تابعیت اصلی کشور جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬‫ اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم‪ ،‬ایمان و عدالت‪.‬‬‫ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصل والیت مطلقه فقیه و عدم‬‫وابستگی تشکیالتی به احزاب‪ ،‬سازمان ها و گروه های غیرقانونی یا هواداری از ان ها‪.‬‬ ‫ طهارت مولد‪.‬‬‫ عدم اعتیاد به دخانیات ‪ ،‬مواد مخدر و روان گردان‪.‬‬‫ حسن شهرت ‪ ،‬اخالق و امانتداری‪.‬‬‫ نداشتن سابقه محکومیت کیفری‪.‬‬‫ داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی‪.‬‬‫ب) شرایط اختصاصی جذب‪:‬‬ ‫‪ -1‬سابقه خدمت داوطلبان نیروهای مسلح (ستاد کل نیروهای مسلح‪ ،‬ارتش‪ ،‬سپاه‬ ‫پاسداران‪ ،‬نیروی انتظامی و وزارت دفاع) تا اخرین روز مهلت ثبت نام نباید کمتر از پنج سال‬ ‫و بیشتر از شانزده سال باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬به سابقه خدمت هر یک از اعضای نیروهای مسلح که به سازمان قضایی مامور‬ ‫شده اند و در سازمان خدمت می نمایند به ازای هر پنج سال‪ ،‬یک سال و حدا کثر تا سه سال‬ ‫اضافه می شود‪.‬‬ ‫‪-2‬داشتن حدا کثر ‪ 40‬سال سن تا اخرین روز مهلت ثبت نام‪.‬‬ ‫‪-3‬داشتن حداقل مدرک کارشناسی پیوسته در یکی از رشته های گروه حقوق(کلیه گرایش ها)‪،‬‬ ‫فقه و حقوق اسالمی و رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی و مقاطع باالتر‪.‬‬ ‫ دارندگان مدارک تحصیلی سطح ‪ 2‬حوزوی و باالترجمعی نیروهای مسلح‬‫الزم به ذکر است مواد امتحانی دارندگان مدارک مذکور عبارت است از‪:‬‬ ‫‪ -1‬فقه شامل بیع مکاسب ‪ -2‬اصول فقه شامل جلد یک کفایه االصول‪ :‬از ابتدای کتاب تا‬ ‫پایان المقصد الخامس‬ ‫تذکر‪ :‬داوطلبان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری باید فار غ التحصیل رشته حقوق یا فقه و‬ ‫حقوق اسالمی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی در مقطع کارشناسی باشند‪.‬‬ ‫‪ -4‬داوطلبان باید دارای رسته اداری یا قضایی باشند‪.‬‬ ‫در خصوص سایر رسته ها‪ ،‬در صورت قبولی در ازمون‪ ،‬امکان ماموریت انان از طریق یگان‬‫به سازمان قضائی فراهم باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬شرکت در ازمون کتبی تستی و کسب حد نصاب نمره قبولی‪.‬‬ ‫‪-6‬موفقیت در مصاحبه علمی شفاهی توسط هیات احراز صالحیت داوطلبان منصب قضا‪.‬‬ ‫‪ -7‬احراز صالحیت در مرحله گزینش‬ ‫‪ -8‬سپری نمودن دوره کاراموزی قضایی و موفقیت در ازمون جامع پایان دوره کاراموزی‪.‬‬ ‫پ) مواد امتحانی ازمون تستی‪:‬‬ ‫مواد ضریب‬ ‫‪-1‬ایین دادرسی کیفری (ضریب ‪) 3‬‬ ‫‪-2‬ایین دادرسی مدنی ( ضریب ‪) 2‬‬ ‫‪-3‬حقوق جزای عمومی ( ضریب ‪) 3‬‬ ‫‪ -4‬حقوق جزای اختصاصی ( ضریب ‪) 3‬‬ ‫‪ -5‬حقوق جزای نظامی ( ضریب ‪) 4‬‬ ‫‪-6‬حقوق مدنی ( ضریب ‪) 2‬‬ ‫‪-7‬حقوق اساسی (قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران) ( ضریب ‪) 1‬‬ ‫ت)نحوه ثبت نام و زمان ازمون‪:‬‬ ‫داوطلبان با مراجعه به سایت معاونت منابع انسانی به ادرس ‪ https://qazahrm.eadl.ir‬و‬ ‫ورود به سامانه ازمون سازمان قضائی نیروهای مسلح می توانند نسبت به ثبت نام در ازمون‬ ‫اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ت ‪-1‬مدارک مورد نیاز‪:‬‬ ‫‪.۱‬تکمیل تقاضانامه اینترنتی‬ ‫‪ .۲‬پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ ‪( ۱.20۰.۰۰۰‬یک میلیون و دویست هزار) ریال بصورت‬ ‫الکترونیکی در ابتدای مراحل ثبت نام‬ ‫‪ .۳‬فایل عکس اسکن شده‪ :‬داوطلب می بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با‬ ‫مشخصات زیر اسکن نموده و فایل ان را برای ثبت نام اینترنتی اماده نماید‪.‬‬ ‫‪ -۳-۱‬عکس ‪ 3 × ۴‬که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام ر خ)‬ ‫‪ -۳-۲‬عکس اسکن شده فقط باید با فرمت ‪ JPG‬باشد‪.‬‬ ‫‪ -۳-۳‬اندازه عکس اسکن شده باید حدا کثر ‪ 300×۴۰۰‬پیکسل و حداقل ‪ 200× ۳۰۰‬باشد‪.‬‬ ‫‪-۳-۴‬تصویر داوطلب باید واضح ‪ ،‬مشخص و فاقد اثر مهر‪ ،‬منگنه و هرگونه لکه باشد‪.‬‬ ‫‪ -۳-۵‬حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ‪ ۷۰‬کیلو بایت بیشتر باشد‪.‬‬ ‫‪ -۳-۶‬حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد‪.‬‬ ‫‪ -۳-۷‬حتی االمکان عکس ‪ ،‬رنگی و دارای زمینه سفید باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬درصورت ارسال عکس غیر معتبر‪ ،‬ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در‬ ‫ازمون از وی سلب می گردد‪.‬‬ ‫تذکر مهم‪ :‬باتوجه به مشکالت بوجود امده در ازمون های قبلی‪ ،‬درخصوص اشتباه در‬ ‫ً‬ ‫ارسال عکس داوطلبان‪ ،‬که این موضوع ا کثرا برای داوطلبانی که در کافی نت ثبت نام‬ ‫می کنند ر خ داده است‪ ،‬تا کید می گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافی نت ها انجام‬ ‫ً‬ ‫می دهید‪ ،‬عالوه بر کنترل اطالعات ثبت نامی‪ ،‬حتما نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت‬ ‫ً‬ ‫نمایید تا اشتباها عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد‪ .‬بدیهی است‬ ‫که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی‪ ،‬فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق‬ ‫مقررات با وی رفتار خواهد شد‪.‬‬ ‫ت‪ -2‬زمان ثبت نام و برگزاری ازمون‪:‬‬ ‫‪ -۱‬کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام در ازمون تصدی منصب قضا ویژه سازمان قضائی‬ ‫نیروهای مسلح‪ ،‬در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندر ج در بند الف و ب‬ ‫این اطالعیه نسبت به تهیه مدارک خواسته شده بر اساس بند (ت ‪ )1‬اقدام و از تاریخ‬ ‫‪ 1398/09/02‬لغایت ‪ 1398/09/11‬با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی معاونت منابع انسانی‬ ‫قوه قضائیه به نشانی ‪ https://qazahrm.eadl.ir‬و ورود به سامانه ازمون سازمان قضائی‬ ‫نیروهای مسلح نسبت به ثبت نام در ازمون اقدام نمایند و در پایان ثبت نام به هر یک‬ ‫از داوطلبان کد رهگیری ارائه خواهد شد که داوطلبان الزم است تا پایان کلیه مراحل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ازمون این کد را نزد خود نگهداری نمایند‪ .‬ضمنا یاداور می شود ثبت نام منحصرا به صورت‬ ‫الکترونیکی می باشد و داوطلبان الزم است از طریق سایت مذکور نسبت به ثبت نام در ازمون‬ ‫اقدام نمایند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول می باشد و این دسته از داوطلبان‬ ‫مجاز به شرکت در ازمون نمی باشند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ازمون در روز جمعه مور خ ‪ 1398/10/06‬و در تهران به صورت تستی برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬از داوطلبان پذیرفته شده در ازمون تستی‪ ،‬برای شرکت در مصاحبه علمی دعوت به‬ ‫عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬کارت ورود به جلسه ازمون از روز یکشنبه مور خ‪ 1398/10/01‬از طریق پایگاه اطالع رسانی‬ ‫معاونت منابع انسانی قوه قضائیه در دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ساعت و محل برگزاری ازمون بر روی کارت شرکت در ازمون داوطلبان در ج خواهد شد‪.‬‬ ‫ث ) نحوه انتخاب داوطلبان (شرایط قبولی)‪:‬‬ ‫از میان داوطلبانی که حد نصاب ازمون علمی را احراز نمایند به تعداد ‪ 3‬برابر ظرفیت مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬برای طی مراحل بعدی پذیرش بعمل می اید‪.‬‬ ‫ج) تذکرات مهم‪:‬‬ ‫‪-1‬مسوولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن ا گهی و یا ثبت‬ ‫مشخصات و ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از‬ ‫مراحل جذب و استخدم محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و‬ ‫یا فاقد شرایط مندر ج در ا گهی است از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور‬ ‫ابالغ ‪ ،‬ابالغ صادره لغو و متقاضی به یگان اعاده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-2‬پذیرش نهایی قبول شدگان منوط به طی مراحل ماموریت از یگان خدمتی به سازمان‬ ‫قضایی نیروهای مسلح است‪.‬‬ ‫‪-3‬پذیرش نهایی بر اساس سهمیه هر یک از نیروهای مسلح توسط سازمان قضایی نیروهای‬ ‫مسلح تعیین می شود‪.‬‬ ‫‪-4‬انتخاب محل خدمت بعد از دوره کاراموزی‪ ،‬برای مناطق مورد نیاز و براساس تشخیص‬ ‫سازمان قضایی نیروهای مسلح خواهد بود‪.‬‬ ‫تبصره‪ :1‬مناطق موردنیاز‪ :‬استان سیستان و بلوچستان(زاهدان‪-‬ایرانشهر‪-‬زابل‪-‬سراوان‪-‬‬ ‫چابهار)‪ ،‬استان کردستان(سنندج‪-‬سقز و بانه)‪ ،‬استان اذربایجان غربی(مهاباد)‪،‬‬ ‫استان ایالم(ایالم)‪ ،‬خوزستان(دزفول‪-‬ماهشهر‪-‬اهواز)‪ ،‬استان بوشهر(بوشهر)‪،‬‬ ‫هرمزگان(بندرعباس‪-‬بندر لنگه‪-‬بندر جاسک)‪ ،‬استان کرمان(کرمان‪-‬جیرفت‪-‬سیرجان)‪،‬‬ ‫خراسان جنوبی(بیرجند)‪.‬‬ ‫تبصره‪ :2‬با توجه به عدم نیاز سازمان قضایی در سایر مناطق‪ ،‬متقاضیانی که امادگی‬ ‫خدمت در مناطق مذکور در تبصره ی ‪ 1‬را ندارند از ثبت نام خودداری نمایند‪.‬‬ ‫تبصره‪:3‬پذیرفته شدگان نهایی‪ ،‬متعهد می شوند تا مدتی که سازمان قضایی به خدمت‬ ‫انان در محل های مذکور نیاز دارد در محل های مورد نیاز خدمت نمایند‪.‬‬ ‫‪-5‬معاونت نظارت و بازرسی سازمان قضایی از طریق شماره تلفن های‬ ‫‪ 82902748‬و ‪ 021 -82902746‬در ساعات اداری‪ ،‬پاسخگوی سواالت داوطلبان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 9‬اذر‪ 3-1398‬ربیع الثانی‪ 30-1441‬نوامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1178‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استخدام ‪ -‬اصفهان‬ ‫شرکت بهسان اندیش سپهر جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس سی شارپ‬ ‫● تمام وقت (حقوق ثابت و پاداش افزایش تولید)‬ ‫●کاردانی یا کارشناسی در رشته کامپیوتر (ترجیح ًا نرم افزار)‬ ‫●مسلط به برنامه نویسی ‪C#.net‬‬ ‫●مسلط به ‪SQL server‬‬ ‫●مسلط به ‪entity framework‬‬ ‫●اشنا با مفاهیم شیء گرایی و معماری سه الیه‬ ‫●اشنا با پردازش تصویر و کتابخانه ‪openCV‬‬ ‫●داشتن سابقه کار مرتبط●داشتن نمونه کار مرتبط‬ ‫●ساکن شهر اصفهان‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ادرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬جهت ارزیابی بهتر‪ ،‬اطالعات کامل شامل (سابقه کاری‪،‬‬ ‫مهارت ها و عنوان نمونه کارها و‪ )..‬ارسال شود‪.‬‬ ‫‪info@behsanandish.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت نفیس صنعت نیکان جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس الکترونیک‬ ‫●خانم و اقا●مسلط به برنامه نویسی و کار با میکروکنترلرها‬ ‫کارشناس الکترونیک‬ ‫●خانم و اقا●مسلط به ‪AVR‬‬ ‫●تسلط بر میکروکنترلر های ارم مزیت محسوب میشود‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪nafis.estekhdam@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت مهندسین مشاور نیک افرینگان رایانه در راستای تحقق‬ ‫اهداف و ماموریت های خود و به منظور تکمیل پرسنل‬ ‫بخش های تولید و توسعه خود در استان اصفهان از افراد‬ ‫مجرب و متخصص واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس ‪Asp.Net MVC‬‬ ‫●‪3‬نفر‪/‬خانم و اقا●اشنایی کامل و تسلط به ‪Asp.Net‬‬ ‫‪Mvc/.net core‬‬ ‫●اشنایی کامل و تسلط به ‪Css,JQuery,Html‬‬ ‫●اشنایی کامل و تسلط به ‪TFS,Git‬‬ ‫●اشنایی با ‪ Design Patterns‬و ‪OOP‬‬ ‫●توانایی نحوه داکیومنت کردن کد‬ ‫●داشتن سابقه کار‬ ‫●توانایی و تجربه کار تیمی●محل کار واقع در اصفهان‬ ‫●استخدام به صورت تمام وقت‬ ‫●بیمه تامین اجتماعی‬ ‫●حقوق و مزایا ی شغلی با شرایط مناسب‬ ‫●محیط کاری سالم و پویا‬ ‫●فرصتهای ارتقا و پیشرفت کاری‬ ‫●ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8‬الی ‪ 5‬بعد از ظهر‬ ‫کارشناس پشتیبانی‬ ‫●‪ 2‬نفر‪/‬خانم و اقا●مسلط به ‪ 2014 Ms SqlServer‬یا باالتر‬ ‫●مسلط به مبانی پشتیبانی نرم افزار‬ ‫●اشنایی با سیستم مالی اداری بازرگانی جزو مزیتهای انتخاب‬ ‫افراد میباشد●داشتن سابقه کاری●روابط عمومی خوب‬ ‫●امکان ماموریت کاری خارج از استان‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪employment@nikafarinegan.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬اذربایجان شرقی‬ ‫یک شرکت در زمینه ‪، IT‬جهت تکمیل کادر پرسنلی خود‬ ‫در استان اذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس شبکه‬ ‫●‪ 1‬نفر اقا●متخصص در زمینه طراحی ‪ ،‬راه اندازی و عیب یابی‬ ‫شبکه های بی سیم ‪ ،‬فیبرنوری ‪IP CAMERA ،‬‬ ‫‪●,LAN‬مسلط به مفاهیم و استانداردهای طراحی شبکه های‬ ‫کامپیوتری●مسلط به نصب ‪ ،‬راه اندازی و طراحی دوربین های‬ ‫مداربسته تحت شبکه●عالقمند به کار در زمینه شبکه های‬ ‫کامپیوتری ‪،‬دوربین های تحت شبکه و توانایی تجزیه و تحلیل‬ ‫و عیب یابی در مباحث فوق‬ ‫●دارای سابقه کار مفید در زمینه های فوق‬ ‫●دارای مهارت کافی برای کار با شبکه های بی سیم و‬ ‫وایرلس●داشتن انضباط کاری و روحیه کار تیمی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ادرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫استخدام فقط در ردیف های شغلی ذکر شده انجام می گردد‬ ‫‪es@netpardazco.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬تهران‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس کامپیوتر‬ ‫●خانم‪/‬اقا●اشنایی با برنامه نویسی در حوزه بورس و سهام‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کاری و‬ ‫مشخصات خود را به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪estekhdam3124.3@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫اژانس سئودو به عنوان یکی از مجموعه های با سابقه در حوزه‬ ‫سئو جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس سئو‬ ‫●تعداد ‪ 1 :‬نفر●نحوه همکاری به صورت تمام وقت ‪ ،‬حضوری‬ ‫و طوالنی مدت●افرادی که به تیم ملحق می شوند‪ ،‬تجربه کار‬ ‫به صورت تیمی و حرفه ای در زمینه سئو را خواهند داشت‬ ‫●مسلط به سئو و اصول سئوی ‪ On Page‬و ‪Off Page‬‬ ‫●تسلط کامل به سئو خارجی و لینک بیلدینگ‬ ‫●اشنایی کامل به الگوریتم های جدید گوگل و بررسی‬ ‫تغییرات انها●تسلط به ابزارهای سئو (گوگل وب مستر‪ ،‬گوگل‬ ‫انالیتیک و غیره)●توانایی تولید محتوا و نوشتن استراتژی‬ ‫محتوا●توانایی انالیز رقبا‬ ‫●اشنایی با ‪ HTML‬و ‪ CSS‬برای بهینه سازی کدهای‬ ‫‪ html‬وب سایت●نمونه کارهای اثبات شده و قابل ارایه‬ ‫●سابقه کار در زمینه سئو و مرتبط‬ ‫●خوش برخورد و منظم‬ ‫●ساعت کاری‪ :‬شنبه تا ‪ 4‬شنبه از ساعت ‪ 9‬الی ‪17‬‬ ‫●حداقل ‪ 3‬سال تجربه کاری مفید‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr@seodo.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت افراپویش تیام تولید کننده نرم افزار ‪ERP‬‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس ویندوز‬ ‫●تسلط به پایگاه داده ‪●SQL‬اشنایی کامل با مفاهیم‬ ‫شی گرایی●اشنایی با ابزارهای گزارش سازی‬ ‫اولویت انتخاب افراد‪ ،‬سابقه کاری و مهارت میباشد‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr@tyam.co‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت بهاور فناوری ویرا جهت تکمیل کادر پرسنلی خود‬ ‫در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫●اقا●مدرک کارشناسی مرتبط با ‪IT‬‬ ‫●تجربه کافی در زمینه نصب و راه اندازی سرور های‪HP‬‬ ‫و ذخیره ساز های ‪DELL EMC‬‬ ‫●اشنایی کامل با مفاهیم مراکز داده●منظم و دقیق‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪estekhdam@bahavarit.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت ساپرا امین جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ماهر در زمینه های‪IT man‬‬ ‫●پیاده سازی و پشتیبانی شبکه‬ ‫●راه اندازی و پشتیبانی سایت و اینستاگرام و ‪seo‬‬ ‫●ظاهری اراسته و مرتب●حداکثر ‪ 30‬سال‬ ‫●به همراه مدرک تحصیلی ( مرتبط ) یا لیسانس مهندسی‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪fm.moosapour@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک مجموعه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫متخصص سئو‬ ‫●‪ 11‬نفر خانم ‪ /‬اقا●مسلط به الگوریتم های روز گوگل‬ ‫●با سابقه ی کاری و نمونه کار در دسترس‬ ‫●مسلط به ابزار های سئو‬ ‫●سن زیر ‪ 35‬سال●بیمه●پاداش●حقوق ثابت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪iran.n.seo@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه ‪ IT‬جهت تکمیل تیم خود در تهران‬ ‫از برنامه نویسان حرفه ای اندروید مسلط به طراحی ‪ UI‬و‬ ‫‪ UX‬و ‪ iOS‬و طراحان حرفه ای وبسایت مسلط به زبان‬ ‫‪ PHP‬دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس تحت وب‬ ‫●(طراح سایت ‪) Back-end‬‬ ‫●اشنایی به مفاهیم برنامه نویسی شی گرا‬ ‫●مسلط به ‪ php‬و ‪mysql‬‬ ‫●مسلط و یا اشنا به ‪Symfony Framwork‬‬ ‫●مسلط به تحلیل و طراحی سیستم‬ ‫●اماده به کار به صورت تمام وقت‬ ‫●مسلط به طراحی وب‪html، css، js ،‬نمونه کار‬ ‫●طراحی واکنشگرا (‪)Responcive‬‬ ‫●اشنا به ‪Photoshop‬‬ ‫●اشنا به ‪CMS - MVC - OPP‬‬ ‫●سئو و بهینه سازی وب سایت‬ ‫برنامه نویس اندروید‬ ‫●اشنایی کامل با اصول و نحوه عرضه اپلیکیشن در مارکت‬ ‫‪●Android‬دارا بودن نمونه اپلیکیشن های فعال در مارکت‬ ‫‪●Android‬مسلط به محیط توسعه ‪Android Studio ،‬‬ ‫‪Gradle Android SDK‬‬ ‫●مسلط به نسخه های مختلف ‪Android‬‬ ‫●مسلط به مفاهیم ‪ Restful API‬و ‪Json‬‬ ‫●اشنایی و تجربه کار با مفاهیم ‪Material Design‬‬ ‫●تسلط به برنامه نویسی اندروید‪ back-end :‬و ‪front-‬‬ ‫‪●end‬اشنایی با مفاهیم ‪OOP‬‬ ‫●اشنایی با ‪ API‬های گوگل‬ ‫●اشنایی به ‪ SQLite‬و ‪ ORM‬های متداول روحیه کار تیمی‬ ‫●تحلیل گر و باهوش●توانایی تهیه ‪Document‬‬ ‫●برنامه نویس اپلیکیشن موبایل ‪ iOS‬اشنایی کامل با اصول‬ ‫و نحوه عرضه اپلیکیشن در مارکت ‪App Store‬‬ ‫●دارا بودن نمونه اپلیکیشن های فعال در مارکت ‪App Store‬‬ ‫●مسلط به زبان های ‪ Objective-C‬و ‪Swift‬‬ ‫●اشنایی با ‪ iOS SDK‬و ‪ Framework‬های ان نظیر‬ ‫‪Core Animation, Core Location, Core‬‬ ‫‪Graphics ,Core Data‬‬ ‫●اشنایی با سرویس های ‪Apple Push Notification,‬‬ ‫‪In-App Purchase‬‬ ‫●دانش عمیق در زمینه پلتفرم●توانایی تحلیل پروژه و اصول‬ ‫مهندسی نرم افزار●برنامه نویسی شفاف و تمیز و مستند سازی مرتب‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪vacancyj25@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬خوزستان‬ ‫یک شرکت مهندسی مشاور‪ ،‬جهت تکمیل کادر برنامه نویس‬ ‫خود در استان خوزستان در شهر اهواز از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫از طریق مصاحبه حضوری دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫●وضعیت نظام وظیفه ‪ :‬دارای کارت پایان خدمت یا معافیت‪.‬‬ ‫●پویا●دارای روحیه یادگیری باال‬ ‫●توانایی کار به صورت تیمی●مسلط به مفاهیم ‪OOP‬‬ ‫●مسلط به زبان برنامه نویسی ‪C#‬‬ ‫●مسلط به مفاهیم مهندسی نرم افزار و‬ ‫تجزیه و تحلیل سیستم ها‬ ‫●مسلط به مفاهیم و طراحی بانک های اطالعاتی‬ ‫●تجربه کار با ‪ NET MVC‬و ‪Windows Forms‬‬ ‫‪Application‬‬ ‫●اشنایی یا تجربه کار با ‪SQL Server‬‬ ‫●اشنایی یا تجربه کار با ‪ HTML، CSS‬و ‪JS‬‬ ‫●اشنایی یا تجربه کار با ‪EF‬‬ ‫●اشنایی یا تجربه کار با ‪DevExpress‬‬ ‫●اشنایی با ‪ SignalR، RESTful، WCF‬و‬ ‫‪ Angular‬مزیت محسوب می شود‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪employeed98@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬کیش‬ ‫به یک کارشناس اشنا به نرم افزار ‪ ، Visio‬استاندارد ‪ 2015‬و‬ ‫‪ 9001‬و مفاهیم فرایندها با مدرک لیسانس صنایع یا مدیریت‬ ‫در جزیره کیش نیازمندیم‪.‬‬ ‫‪bcgir@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬کرمان‬ ‫یک شرکت به منظور تکمیل و توسعه فعالیت های فنی‬ ‫در استان کرمان‪ ،‬از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس شبکه و زیر ساخت‬ ‫●مسلط و دارای تجربه در حوزه های امنیت شبکه ‪ ،‬تست‬ ‫نفوذ ‪ ،‬مدیریت تجهیزات شبکه و فایروال ‪ ،‬سیستم مدیریت‬ ‫امنیت اطالعات‬ ‫●اشنا با تکنیک ها و تکنولوژیهای هک ‪CHE‬‬ ‫●توانایی بررسی و امکانسنجی محصوالت و خدمات جدید‬ ‫امنیت شبکه و اطالعات‬ ‫●شناسایی و تحلیل بد افزارها و اسیب پذیری های شبکه و‬ ‫سیستم های اطالعاتی‬ ‫●دارای تجربه مفید در راه اندازی و استفاده از ابزار های‬ ‫مختلف مانیتورینگ شبکه و بهبودکارایی و‬ ‫عملکرد شبکه‬ ‫●تسلط بر پیکربندی تجهیزات سیسکو‪،‬‬ ‫میکروتیک‪ ،‬زیرساخت های امنیتی و زیرساخت‬ ‫های ذخیره سازی‬ ‫●تسلط بر شبکه های مبتنی بر مایکروسافت و به صورت‬ ‫ویژه تسلط به سرویس ‪Active Directory‬‬ ‫●تسلط بر چگونگی شناسایی ایراد های شبکه و رفع ان در‬ ‫شرایط بحرانی‬ ‫●تسلط به بستر مجازی سازی ‪ESXi، Ha and Load‬‬ ‫‪ ●،Balancing‬مسلط به مباحث مجازی سازی دسک‬ ‫تاپ●اشنایی با راه اندازی و تنظیمات ‪ VOIP‬و ‪...‬‬ ‫●توانایی مستندسازی و گزارش نویسی استاندارد‬ ‫●زبان انگلیسی در سطح مناسب‬ ‫●دارای مدرک کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد از دانشگاه های‬ ‫معتبر‪ ،‬گذراندن دوره های تخصصی مربوطه‬ ‫●حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاری مفید و مرتبط در حوزه ‪ Active‬شبکه‬ ‫●حضور در حداقل یک پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت‬ ‫امنیت اطالعات یا سابقه کار حداقل ‪ 1‬سال در حوزه امنیت‬ ‫کارشناس سیستم های اطالعاتی‬ ‫●اشنایی با مفاهیم اشنایی با سیستمهای اطالعاتی‪،ERP‬‬ ‫پایگاه داده ها ‪ SQL Server‬و ‪Oracle‬‬ ‫●تسلط بر نرم افزارهای کاربردی نظیر (‪Word ,Excel,‬‬ ‫‪)Power Point‬‬ ‫●اشنایی با مفاهیم شبکه و ‪ IIS‬سیستم عامل و شبکه ویندوز‬ ‫و لینوکس‪●،‬اشنایی با فرایندهای فروش‪ ،‬تدرکات‪ ،‬انبارداری‪،‬‬ ‫مالی و منابع انسانی●داشتن روحیه حمایتی و کار تیمی‬ ‫●نتیجه گرایی و توانایی محقق نمودن اهداف‬ ‫●توانایی انجام موثر کارها تحت فشار و استرس‬ ‫●اشنا به روش های تجزیه و تحلیل سیستم‬ ‫●اشنایی با اصول و مفاهیم یکپارچگی سازمانی‬ ‫●مسلط به ‪ ، BPM‬تحلیل سیستم‪ ،‬انالیز نیامندی ها‬ ‫و طراحی فرایند●توانایی برقراری ارتباط موثر در جهت‬ ‫تشخیص نیازهای کسب و کار‬ ‫●توانایی اموزش و انتقال موثر مفاهیم و نحوه بکارگیری‬ ‫ابزارها●قابلیت یادگیری باال‬ ‫●اشنا به سیستم های اتوماسیون اداری بخصوص چارگون‬ ‫●داشتن تسلط به حداقل یک زبان برنامه نویسی( ترجیحا‬ ‫تسلط بر ‪ #C‬و ‪ )Net.‬و داشتن تجربه کاری مفید در تولید و‬ ‫استقرار سیستم های اطالعاتی‪.‬‬ ‫●تسلط بر مفاهیم و ابزارهای برنامه نویسی تحت وب‬ ‫(‪)…،HTML، JavaScript، CSS، jQuery‬‬ ‫●تجربه کاری در یکی از حوزه های راهکار جامع ‪MIS/‬‬ ‫‪ ERP‬مزیت محسوب می شود‬ ‫●اشنایی و مدیریت بانک اطالعاتی ‪Oracle‬‬ ‫مزیت محسوب می شود‬ ‫●توانایی مستندسازی و گزارش نویسی استاندارد‬ ‫●زبان انگلیسی در سطح مناسب‬ ‫●دارای مدرک کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد از دانشگاه های معتبر‬ ‫●حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاری مفید و مرتبط در حوزه تولید‪،‬‬ ‫استقرار و پشتیبانی نرم افزار‬ ‫●حضور در حداقل یک پروژه تحلیل یا تولید یا استقرار سیستم‬ ‫اطالعاتی بزرگ به صورت موفق‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر‬ ‫عنوان شغلی مورد نظر در متن و موضوع ایمیل (به منظور‬ ‫سهولت در بررسی و پیگیری های اینده) به ادرس ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪kerman.job1398@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬گلستان‬ ‫شرکت فنی و مهندسی طراحی نوین ثمین جهت تکمیل‬ ‫کادر خود در استان گلستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫طراح حرفه ای وب سایت ‪)UI) front end‬‬ ‫با سابقه کاری و نمونه کار‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪sorayya.herman@gmail.com‬‬ ‫استخدام ‪ -‬مشهد‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه ‪IT‬‬ ‫واقع در مشهد جهت تکمیل کادر‬ ‫پرسنل خود در استان خراسان‬ ‫رضوی از افراد کارامد ‪،‬متعهد و‬ ‫پرانرژی‪ ،‬و با شرایط کاری عالی‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫پشتیبان شبکه‬ ‫●‪ 2‬نفر اقا●حداکثر سن‪ 35 :‬سال‬ ‫●روابط عمومی باال و اجتماعی●کوشا و خالق‬ ‫●عالقه مند به کار تیمی‬ ‫●ذهن پویا و فعال برای دستیابی به راهکارهای خالقانه‬ ‫●مسلط به معماری شبکه و انواع توپولوژی ها‬ ‫●مسلط به اصول مجازی سازی (‪)ESXi‬‬ ‫●اشنایی کامل با فایروال های نرم افزار سخت افزاری‬ ‫●اشنایی کامل به مفاهیم سیسکو (‪)CCNA‬‬ ‫●اشنایی کامل ‪Mikrotik‬‬ ‫●تسلط کامل به سرورهای ویندوزی‬ ‫●اشنایی کامل به مباحث ‪MCSA‬‬ ‫●مسلط با ‪Troubleshooting‬‬ ‫(عیب یابی سخت افزاری و نرم افزاری)‬ ‫●مسلط به پشتیبانی ‪Helpdesk‬‬ ‫●اشنا به شبکه های ‪ Wireless‬و رادیویی‬ ‫●اشنایی با دوربین های تحت شبکه‬ ‫●تسلط کامل به کلیه کارهای مربوط به ویندوز و پرینتر‬ ‫●حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر‬ ‫عنوان شغلی مورد نظر در متن و موضوع ایمیل (به منظور‬ ‫سهولت در بررسی و پیگیری های اینده) به ادرس ایمیل زیر‬ ‫ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪jobs.it.mashhad@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬یزد‬ ‫شرکت امن پردازان کویر جهت توسعه کادر متخصص خود‬ ‫در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس ‪ASP.Net‬‬ ‫●خانم‪ /‬اقا●تسلط بر ‪ C#‬و ‪ASP.Net MVC‬‬ ‫●اشنایی با شی گرایی‪SQL، IIS، Entity Frame work ،‬‬ ‫●تنظیمات ویندوز سرور●سابقه کار مرتبط ‪ 1‬سال‬ ‫کارشناس ‪ISMS‬‬ ‫●اقا●مهندسی صنایع‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬مهندسی ‪ ،IT‬علوم‬ ‫کامپیوتر و رشته های مرتبط●درک مباحث سیستمی و‬ ‫استانداردهای مدیریتی از جمله سیستم مدیریت امنیت‬ ‫اطالعات(‪)ISO27001‬‬ ‫●توانایی مستندسازی و گزارش نویسی‬ ‫●اشنایی با مفاهیم پایه ای ‪IT ●MS Office‬‬ ‫●توانایی مذاکره و تعامل تلفنی و حضوری با کارفرما‬ ‫●اشنا با مفاهیم امنیت اطالعات‬ ‫●اشنا شبکه های کامپیوتری‪ ،‬سرور و سرویس ها‬ ‫●اشنا با استانداردهای مدیریتی‬ ‫●قدرت بیان مناسب ●دارای روحیه کار گروهی‬ ‫●ترجیحا دارای مدرک ‪CCNA‬‬ ‫●محل خدمت‪ :‬یزد‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@apk-group.net‬‬ ‫◄قابل توجه کارشناسان و متخصصان فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫دپارتمان ‪ IT‬و مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار جهاددانشگاهی با توجه به قرارداد فی مابین با شرکت ها و برندهای معتبر اقدام به معرفی کارشناسان و متخصصان‬ ‫کامپیوتر ‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار به شرکت های متقاضی نموده است ‪ .‬لذا متقاضیان می بایست به ادرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن ذکر شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان انقالب اسالمی‪ ،‬ابتدای پل کالج خیابان خارک‪ ،‬پال ک‪ 26‬تلفکس‪02166747747 :‬‬ ‫بازارکار نوین‬ ‫شنبه‪ 9‬اذر‪ 3-1398‬ربیع الثانی‪ 30-1441‬نوامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1178‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیرکل توانمندسازی صندوق نواوری و شکوفایی خبر داد‬ ‫با حضور مسئوالن اموزش و پرورش صورت گرفت‬ ‫افتتاح نخستین مرکز رشد و کارافرینی‬ ‫اموزش وپرورش کشور‬ ‫نخستین مرکز رشد و کارافرینی اموزش وپرورش کشور در مشهد مقدس افتتاح شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬با حضور رئیس سازمان اموزش وپرورش استثنائی‬ ‫کشور‪ ،‬مدیرکل دفتر اموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت اموزش و پرورش و‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش خراسان رضوی نخستین مرکز رشد و کارافرینی اموزش وپرورش‬ ‫کشور(مرکاپ) در مشهد مقدس افتتاح شد‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش خراسان رضوی اظهارکرد‪ :‬افتتاح مرکز رشد وکارافرینی در‬ ‫اموزش وپرورش از جمله عواملی است که در رسیدن به توسعه متوازن و توسعه هنرستان ها‬ ‫کمک شایانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مراکز رشد و کارافرینی اموزش وپرورش ایده های معلمان و دانش اموزان عملیاتی و‬ ‫تجاری سازیشدهو درنهایتمنجربهایجاد کسب وکار جدید‪ ،‬کارافرینیو اشتغال زاییخواهدشد‪.‬‬ ‫دی ماه امسال برگزار می شود‬ ‫«رویداد خلق ایده» با حضور‬ ‫چهره های سینمای کودک و نوجوان‬ ‫طبق اعالم برگزارکنندگان؛دومین دوره از رویداد خلق ایده‪ ،‬به عنوان تنها رویداد‬ ‫کارافرینی در سینما و تلویزیون با رویکرد تولید و ارائه ایده در حوزه تخصصی کودک و‬ ‫نوجوان دی ماه ‪ 98‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در دور اول از این رویداد که مردادماه سال ‪ ۱۳۹۷‬در پردیس سینمایی ملت‬ ‫برگزار شد‪ ۱۰۰ ،‬ایده پرداز جوان و خالق‪ ،‬در کنار بیش از ‪ ۱۰‬استاد فیلمنامه نویسی روی ایده های‬ ‫خود کار کرده و در نهایت با تشکیل گروه‪ ،‬بعد از سه روز کار و رقابت‪ ،‬ایده ی خود را بسط و‬ ‫گسترش داده‪ ،‬و در پایان ‪ ۲۰‬طرح سینمایی اماده شده را در حضور داوران مطرح کردند‪.‬‬ ‫طبق اعالم برگزارکنندگان رویداد خلق ایده با ساختاری نوین‪ ،‬در کنار بیش از ‪100‬‬ ‫جشنواره ی سینمایی و تلویزیونی با ساختارها و کارکردهای مشابه‪ ،‬برای اولین بار به شکل‬ ‫تخصصی مهارت هایی همچون ایده پردازی‪ ،‬پیچینگ‪ ،‬کار تیمی‪ ،‬منتورینگ و نگارش‬ ‫طرح را اموزش داده و همزمان می ازماید‪ .‬به امید انکه این ساز و کار بتواند جای خالی امر‬ ‫مهم ایده پردازی و ایجاد فرصت های نو برای افزایش سرمایه های اجتماعی و نیروهای‬ ‫کارامد در زمینه نگارش متون نمایشی را در سینما و تلویزیون ایران ُپر نماید‪.‬‬ ‫به زودی فراخوان دومین دوره از این رویداد به اطالع عموم خواهد رسید‪ .‬برای کسب‬ ‫اطالعات بیشتر این موضوع را در فضای مجازی با کلید واژه ی ‪ startartweekend‬یا رویداد‬ ‫خلق ایده جستجو می توان کرد‪.‬‬ ‫اولین شرکت دانش بنیان هنر‬ ‫نیازمند توجه مسئوالن است‬ ‫مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت‪ :‬شرکتی که با عنوان اولین شرکت دانش بنیان‬ ‫هنر ایران در قزوین تاسیس شده است؛ اولین ثبت اختراع تاریخ هنر ایران را دارد و در ادامه‬ ‫راه نیازمند توجه مسئوالن است‪.‬‬ ‫هومان بابااوالدی مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان هنری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این شرکت اولین شرکت دانش بنیان هنر ایران و دارای اولین ثبت اختراع تاریخ هنر ایران است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬توسط پژوهشگران این شرکت فرموالسیونی را به ثبت علمی رساندیم که‬ ‫ً‬ ‫کامال سلولزی است و روی برگه های کاغذ اجرا می شود و در خاورمیانه منحصربه فرد است‪.‬‬ ‫تسهیالت ‪ ۴۵۰‬میلیونی به شرکت های دانش بنیان‬ ‫برای استخدام نیروی جدید‬ ‫مدیرکل توانمندسازی صندوق نواوری و‬ ‫شکوفایی با بیان این که صندو ق های پژوهش و‬ ‫فناوری می توانند دانش بنیان شوند‪ ،‬از دانش بنیان‬ ‫شدن ‪ ۱۱‬صندوق پژوهش و فناوری خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬شرکت های دانش بنیان دنیا به ازای‬ ‫استخدام هر نیروی انسانی از کاردانی به باال‬ ‫می توانند از تسهیالت این صندوق بهره مند شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر شاهوردی در نشست‬ ‫ساختارهای حمایتی کسب و کارهای نوپا و‬ ‫شرکت های دانش بنیان که همزمان با هفته جهانی‬ ‫کارافرینی برگزار شد‪ ،‬با اشاره به سابقه تاثیر و تدوین‬ ‫اساسنامه صندوق نواوری و شکوفایی اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫صندوق فعالیت اصلی خود را در سال ‪ ۱۳۹۲‬با هدف‬ ‫کمک به شرکت های دانش بنیان و توسعه اقتصاد‬ ‫کشور مبتنی بر حوزه های دانش بنیان راه اندازی شد‪.‬‬ ‫وی ساختار این صندوق را هیات امنایی‬ ‫دانست و ادامه داد‪ :‬خدمات صندوق در چهار دسته‬ ‫اعطای تسهیالت‪ ،‬ضمانت نامه‪ ،‬سرمایه گذاری و‬ ‫توانمندسازی تقسیم می شود و این تسهیالت برای‬ ‫شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده است‪،‬‬ ‫ولی این صندوق برنامه های حمایتی نیز برای‬ ‫استارتاپ ها و شتابدهنده ها در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرکل توانمندسازی صندوق نواوری‬ ‫و شکوفایی با اشاره به جزییات حمایت از‬ ‫شرکت های دانش بنیان‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬تا ‪۷۰‬‬ ‫درصد از هزینه های فضای کار و تسهیالت با نرخ‬ ‫ترجیحی برای استارتاپ ها در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین به بیان حمایت های این صندوق‬ ‫از شرکت های دانش بنیان پرداخت و اظهار کرد‪:‬‬ ‫شرکت هایی که تمایل به تولید نمونه اولیه محصوالت‬ ‫دانش بنیان خود را داشته باشند‪ ،‬می توانند از‬ ‫حمایت های صندوق برخوردار باشند‪ .‬تسهیالت‬ ‫این صندوق برای نمونه سازی در قالب تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه با نرخ بهره چهار درصد اعطا می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل توانمندسازی صندوق نواوری و‬ ‫شکوفایی همچنین خاطر نشان کرد‪ :‬شرکت هایی‬ ‫که بتوانند نیروهای متخصص را استخدام کنند‪،‬‬ ‫می توانند از تسهیالت این صندوق برخوردار‬ ‫باشند؛ به طوری که هر ‪ ۱۵‬نفری که در استخدام‬ ‫شرکت های دانش بنیان در ایند و به مدت سه ماه‬ ‫در لیست بیمه این شرکت ها حضور داشته باشند‪،‬‬ ‫می توانند تا سقف ‪ ۴۵۰‬میلیون تومان تسهیالت‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی دریافت کنند‪.‬‬ ‫به گفته شاهوردی‪ ،‬در گذشته شرکت ها‬ ‫می توانستند نیروهای متخصص دارای مدرک‬ ‫کارشناسی به باال را استخدام کنند‪ ،‬ولی در قوانین‬ ‫جدید سطح مدرک نیروهای انسانی‪ ،‬کاردانی‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر هماهنگی دانش‪ ،‬صنعت و بازار خبر داد‬ ‫اشتغال زایی «ایران ساخت»برای ‪ ۴‬هزار نفر‬ ‫مدیــرکل دفتــر هماهنگــی دانــش‪ ،‬صنعــت و‬ ‫بــازار بــا اشــاره بــه برگــزاری «هفتمیــن دوره نمایشــگاه‬ ‫تجهیــزات و مــواد ازمایشــگاهی ایران ســاخت» در‬ ‫تار ی ـخ ‪ ۲۶‬تــا ‪ ۲۹‬اذر مــاه‪ ،‬گفــت‪ :‬از طریــق ارائــه وام‬ ‫بــا کارمــزد کــم بــه شــرکت ها و نیــز ارائــه تخفیــف بــه‬ ‫دانشــگاه ها بــه عنــوان خر یــداران محصــوالت‪ ،‬ســعی‬ ‫کردیــم از یارانه محــوری بــه ســمت تســهیل محوری‬ ‫حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫عبدالرضــا مجدالدیــن در گفت وگــو بــا ایســنا‪،‬‬ ‫بــا اشــاره بــه برگــزاری ایــن نمایشــگاه از تار یــخ ‪ ۲۶‬تــا‬ ‫‪ ۲۹‬اذر مــاه‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن نمایشــگاه بــا حضــور بیــش‬ ‫از ‪ ۳۵۰‬شــرکت و بــا ارائــه قر یــب بــه ‪ ۹‬هــزار محصــول‬ ‫بــرای عرضــه بــه دانشــگاه ها‪ ،‬مرا کــز علمــی‪،‬‬ ‫ســازمان ها و دســتگاه های اجرایــی و شــرکت های‬ ‫خصوصــی برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هفتمیــن دوره نمایشــگاه‬ ‫تجهیــزات و مــواد ازمایشــگاهی ایران ســاخت‬ ‫همزمــان بــا «بیســتمین نمایشــگاه دســتاوردهای‬ ‫پژوهــش و فنــاوری وزارت بهداشــت» برگــزار‬ ‫می شــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در روز بیســت و ششــم اذر‬ ‫مــاه از پژوهشــگران و فنــاوران برگز یــده کشــوری در‬ ‫حضــور مســئوالن و مقامــات کشــوری تجلیــل بــه‬ ‫عمــل می ایــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل دفتــر هماهنگــی دانــش‪ ،‬صنعــت و‬ ‫بــازار خاطرنشــان کــرد‪ :‬نمایشــگاه ششــم تاکنــون‬ ‫حــدود ‪ ۱۱۰‬میلیــارد تومــان فــروش محصــول داشــته‬ ‫کــه نزدیــک بــه ‪ ۲۵‬درصــد ایــن مبلــغ را معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه عنــوان‬ ‫«رایانــه» بــه دانشــگاه ها و مرا کــز علمــی داده اســت‪.‬‬ ‫در مجمــوع محصــوالت ســاخت ایــران طــی شــش‬ ‫دوره برگــزاری نمایشــگاه‪ ،‬نزدیــک بــه ‪ ۵۰۰‬میلیــارد‬ ‫ً‬ ‫تومــان فــروش داشــته و خر یــد ان هــا عمدتــا از‬ ‫ســوی محیط هــای ازمایشــگاهی و کارگاهــی بــوده‬ ‫تجهیــزات ومــواد مــورد نیــاز دانشــگاه ها از ایــن طریــق‬ ‫تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫مجدالدیــن یــاداور شــد‪ :‬ایــن موضــوع باعــث‬ ‫شــده زمینــه ایجــاد اشــتغال بــرای حــدود ‪ ۳‬تــا ‪۴‬‬ ‫هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم فراهــم شــود‪ .‬بیــش از‬ ‫نیمــی از شــرکت های شــرکت کننــده در نمایشــگاه‬ ‫کــه محصــوالت خــود را ارائــه می کننــد‪ ،‬شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان در حوزه هــای مختلــف الکترونیــک‪،‬‬ ‫مکانیــک‪ ،‬تجهیــزات پزشــکی و ‪ ...‬هســتند‪.‬‬ ‫رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان ایران خبرداد‬ ‫به همت شتاب دهنده (توسعه کارافرینی ایران) انجام گرفت‬ ‫رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان ایران از صدور کارت بازرگانی برای شرکت های‬ ‫دانش بنیان با اعطای تخفیفاتی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از ایسنا‪ ،‬کالهی در نشست ساختارهای حمایتی کسب و‬ ‫کارهای نوپا و شرکت های دانش بنیان افزود‪ :‬یکی از چالش های موجود در کشور وجود‬ ‫اقتصاد نفتی است و اگر ما اقتصاد دانش بنیان را به عنوان راه حلی برای جایگزینی اقتصاد‬ ‫نفتی بدانیم‪ ،‬در این صورت می توانیم در اینده جامعه اثرات بیشتری بر جای بگذاریم‪.‬‬ ‫کاله ــی‪ ،‬ص ــدور کارت بازرگان ــی را از جمل ــه برنام هه ــای حمایت ــی ای ــن تش ــکل ن ــام ب ــرد و‬ ‫خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــرکت های دانش بنیانــی کــه بخواهنــد کارت بازرگانــی دریافــت کننــد‪،‬‬ ‫می توانن ــد از تخفیف ــات ای ــن تش ــکل بهره من ــد ش ــوند و ب ــه ص ــورت رای ــگان کارت بازرگان ــی‬ ‫خ ــود را دریاف ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ۵۰ ،‬درصد هزینه های صدور کارت بازرگانی از طریق صندوف نواوری و‬ ‫شکوفایی و ‪ ۵۰‬درصد هزینه ها از طریق اتاق بازرگانی تامین می شود‪.‬‬ ‫تولید نماید‪.‬‬ ‫محمد امین بابایی افزود‪ :‬در خانه استارتاپ‬ ‫تمام مراحل و خدماتی که توسط شتاب دهنده ها‬ ‫انجام می شود قابل ارائه است که این خدمات‬ ‫شامل فضای کار مشترک‪ ،‬تجهیزات اداری‪،‬‬ ‫رویدادها و کارگاه های اموزشی‪ ،‬معرفی سرمایه گذار‪،‬‬ ‫معرفی متخصصین و منتورها و مشاوره بازاریابی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ماموریت اصلی خانه استارتاپ‬ ‫ایجاد حلقه اتصال میان استارتاپ ها‪ ،‬ایده پردازان‬ ‫و شتاب دهنده هاست‪ ،‬در مرحله بعد این خانه‬ ‫ماموریت تامین خوراک‪ ،‬شناسایی مسائل و‬ ‫مشکالت بخش خصوصی و بخش دولتی و حتی‬ ‫نیاز جامعه‪ ،‬معرفی فرصت های تدوین شده به‬ ‫صدور رایگان کارت بازرگانی‬ ‫برای شرکت های دانش بنیان‬ ‫راه اندازی خانه استارتاپ در مشهد‬ ‫نخستین خانه استارتاپ خراسان رضوی با‬ ‫هدف کمک به توسعه استارتاپ ها در مسیر بهبود‬ ‫فضای کسب و کار به همت شتاب دهنده (توسعه‬ ‫کارافرینی ایران) در مشهد راه اندازی شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬مرکز‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬معاون اشتغال و کارافرینی اداره‬ ‫کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی‬ ‫راه اندازی خانه استارتاپ در مشهد گفت‪ :‬در‬ ‫خانه استارتاپ محیطی فراهم می شود که ایده‬ ‫پردازان‪ ،‬متخصصان و سرمایه گذاران در کنار هم به‬ ‫یک مدل مناسب از کسب و کار مبتنی بر فناوری‬ ‫دست یابند و هر فردی می تواند در زمینه های‬ ‫مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات به دنبال‬ ‫یک مدل از کسب و کار باشد و محصول خود را‬ ‫ایده پردازان و استارتاپ ها برای ارائه خدمات و‬ ‫فعالیت را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫خانه استارتاپ مشهد در بولوار وکیل اباد‪ ،‬بین‬ ‫معاد ‪ ۲‬و چهار‪ ،‬پال ک هشت مستقر است‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام یک نفر اقا در شرکت بازرگانی‬ ‫با مشخصات ذیل ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تجربه در فرموالسیون سموم کشاورزی‬ ‫‪ -2‬اشنایی با امور بازرگانی ‪ -3‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫‪ -4‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫‪info@arona-chemie.com‬‬ ‫شرکت تولیدی ‪ ،‬بازرگانی‬ ‫اپراتور دستگاه تراش‬ ‫دیپلم فنی مرتبط یا مدرک فنی و حرفه ای‬ ‫مدرک دیپلم و باالتر‪ 5 ،‬سال سابقه کار‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪office.zagrosan@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه تولیدی و صنعتی‬ ‫مدیر مالی (اقا)‬ ‫حدا کثر سن ‪ 45‬سال با شرایط ذیل‪:‬‬ ‫دارای مدرک لیسانس یا باالتر در رشته حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه مدیریت مالی در شرکتهای‬ ‫تولیدی و تسلط کامل به اصول استاندارد حسابداری‬ ‫و حسابرسی مالی و مالیاتی و تسلط کامل به مدیریت‬ ‫سیستماتیک مالی و حسابداری و حسابرسی‪،‬‬ ‫اشنایی به نرم افزارهای مرتبط مالی‬ ‫توانایی تهیه صورتهای مالی و تهیه اظهارنامه مالیاتی‬ ‫مسلط به قوانین جاری کشور اعم از مالیاتی و تامین‬ ‫اجتماعی کار و تجارت و ‪..‬‬ ‫مسلط به سیستم بهای تمام شده‬ ‫از متقاضیان درخواست می گردد حداکثر طی ‪ 4‬روز از تاریخ‬ ‫انتشار ا گهی نسبت به ارسال درخواست و رزومه کاری‬ ‫خود به ادرس ایمیل زیر اقدام نمایند‪.‬‬ ‫درج عنوان مدیر مالی در رزومه ارسالی ضروری می باشد‪.‬‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪hr@zimg.ir‬‬ ‫از یک کارشناس شیمی یا صنایع غذایی‬ ‫(ترجیحا اقا)‬ ‫با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار در زمینه بازرگانی و بهداشت‬ ‫دارای عدم سوء پیشینه ‪ ،‬ترجیحا دارای گواهینامه موتور‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دبا امضای سه تفاهم نامه انجام می شود‬ ‫همکاری شرکتهای دانش بنیان‬ ‫با ارگانهای مختلف در حوزه قاچاق‬ ‫سه تفاهم نامه بین شرکت های دانش بنیان و ارگانهای مختلف در حوزه‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز به ارزش هزار و ‪ ۱۹۵‬میلیارد ریال منعقد شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬رویداد گردهمایی فناورانه مبارزه با قاچاق کاال و ارز در محل‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی با حضور فناوران و شرکت های دانش بنیان برگزار شد‪.‬‬ ‫ر حاشیه این رویداد سه تفاهم نامه به ارزش هزار و ‪ ۱۹۵‬میلیارد ریال بین‬ ‫شرکت های دانش بنیان و متقاضیان منعقد شد‪.‬‬ ‫این تفاهمنامه با حضور رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز‪،‬‬ ‫رئیس پلیس راهور ناجا و معاونان صندوق نواوری و شکوفایی منعقد شدند‪.‬‬ ‫اولین تفاهم نامه به ارزش ‪ ۱۸۵‬میلیارد ریال بین سازمان همیاری شهرداری‬ ‫های استان اردبیل و یک شرکت دانش بنیان برای نصب و راه اندازی سامانه‬ ‫بازرسی کاالهای کانتینری به روش پرتونگاری بود‪.‬‬ ‫دومین تفاهم نامه بین یک شرکت دانش بنیان با شرکت دیگر با موضوع راه‬ ‫اندازی سیستم های خورشیدی اتش سرد به ارزش ‪ ۱۰‬میلیارد ریال منعقد شد‪.‬‬ ‫همچنین تفاهم نامه سوم با موضوع تهیه پال ک های هوشمند خودرو به‬ ‫ارزش هزار میلیارد ریال منعقد شد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اعالم کرد‬ ‫تسهیل روند صدور مجوز شرکت های‬ ‫دانش بنیان در بخش کشاورزی‬ ‫رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت‪ :‬روند صدور مجوز برای شرکت های‬ ‫دانش بنیان بخش کشاورزی تسهیل می شود‪.‬‬ ‫«محمدرضا درگاهی» در ائین امضای یادداشت تفاهم همکاری میان‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان حفظ نباتات کشور‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با امضای تفاهم نامه مشترک با معاونت علمی ریاست جمهوری‪ ،‬مدت‬ ‫زمان صدور مجوز برای شرکت های دانش بنیان‪ ،‬در بخش تائید و ثبت سموم‬ ‫کشاورزی از یک و نیم تا سه سال به کمتر از یک سال کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬ثبت سموم بخش کشاورزی به دلیل ارتباطی که با‬ ‫امنیت غذایی دارد‪ ،‬از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به همین دلیل زمان‬ ‫صدور مجوزها در همه کشورهای دنیا طوالنی است اما ما تالش کرده ایم با‬ ‫همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری‪ ،‬این زمان را کوتاه تر کنیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اظهار داشت‪ :‬با امضای این تفاهم نامه‪،‬‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در بخش ارایه تسهیالت و اعتبارات‪،‬‬ ‫به شرکت های دانش بنیان فعال در بخش حفظ نباتات اولویت می دهد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫کارخانه نواوری‬ ‫در سمنان ایجاد می شود‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت‪ :‬کارخانه نواوری با‬ ‫هدف تولید ایده های نو برای تکمیل زیرساخت های تولید و توسعه صنعت در‬ ‫سمنان ایجاد می شود‪.‬‬ ‫به گزارش فارس از سمنان‪ ،‬حشمت اهلل عسگری در جمع کارکنان پارک علم‬ ‫و فناوری دانشگاه سمنان اظهار کرد‪ :‬پاشنه اشیل هایی که به علت بروز مشکل و‬ ‫محدود کردن وابستگی ها و سنگینی فشارها وجود دارد‪ ،‬باعث به خطر افتادن تولید‬ ‫می شود؛ از این رو‪ ،‬امید است که شرکت های دانش بنیان بتوانند معضالت تولیدی‬ ‫اسیب پذیر را رفع کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬جای توسعه شهرک های صنعتی باید توسعه شهرک های‬ ‫دانش بنیان مدنظر قرار گیرد و در توسعه شرکت های دانش بنیان‪ ،‬مباحث‬ ‫زیست محیطی جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان اضافه کرد‪ :‬رشد شرکت های‬ ‫دانش بنیانو گسترشان هاو حضور بیشتردر مجامعبین المللیبایدمدنظرقرار گیرد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت‪ :‬در برنامه ریزی به عمل‬ ‫امده با هدف اشنایی بیشتر مدیران دستگاه هایی استان از پارک های علم و فناوری‬ ‫فعال در کشور‪ ،‬مجموعه مدیران استان سمنان از پاک علم و فناوری پردیس تهران‬ ‫بازدید کرده تا نگاه مدیران به عنوان یک مسوول حامی از مقوله علم و فناوری ارتقا‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫عسگری اضافه کرد‪ :‬برای مستقل ساختن شهرک های تولیدی باید‬ ‫زیرساخت ها فراهم شده تا به موازات شهرک های صنعتی شهرک های دانش بنیان‬ ‫نیزتوسعهیابند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عضویت پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در صندوق پژوهش‬ ‫و فناوری کشور از اقدامات خوبی است که زمینه توسعه بیشتر شرکت های‬ ‫دانش بنیان استان را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک مجتمع مسکونی‬ ‫واقع در شهرک غرب در نظر دارد برای مدیریت امور‬ ‫خود اقدام به جذب نیروی مجرب و‬ ‫مسلط به امور ساختمانی و تاسیساتی نماید‪.‬‬ ‫عالقمندان می توانند مشخصات و سوابق علمی‬ ‫و تجربی خود را حداکثر تا تاریخ ‪98/9/10‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تعدادی کارگر ماهر اقا‬ ‫ترجیحا با مدرک فنی حرفه ای در حوزه جوشکاری‬ ‫مونتاژ و استیل‬ ‫شهرک اشتهارد‬ ‫‪fabjobrsume@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی بازرگانی جهت تکمیل کادر مالی خود به‬ ‫یک نفر کارشناس مالی‬ ‫(با حداقل ‪ 2‬سال سابقه) نیازمند است‪.‬‬ ‫یک شرکت تولیدی از بین خانم های واجد شرایط ذیل‬ ‫استخدام می نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬مسلط به فرایند واردات و ترجیحا اشنا به فرایند صادرات‬ ‫‪ -2‬داشتن حداقل مدرک کارشناسی مرتبط‬ ‫‪ -3‬تسلط کامل به زبان انگلیسی (مکالمه و مکاتبه)‬ ‫و مسلط به نرم افزارهای اداری‬ ‫‪ -4‬داشتن ‪ 3‬تا ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫‪ -5‬حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کاری خود‬ ‫را با ذکر کدشغلی ‪ 1004‬در موضوع (‪ )subject‬به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫یک شرکت در زمینه دامپروری در نزدیکی شهر ورامین‬ ‫با شرایط سنی ‪ 25‬تا ‪ 35‬سال‬ ‫‪job@nexiran.com‬‬ ‫‪hr.resume548@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی بازرگانی‬ ‫جهت تکمیل کادر مالی خود در دفتر تهران نیازمند کارشناس‬ ‫حسابداری‪ ،‬مسلط به سیستم رایورز با حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫سابقه کار می باشد‪ .‬ارسال رزومه به ادرس‬ ‫‪ssrdee@yahoo.com‬‬ ‫‪cv@t-sf.info‬‬ ‫به ادرس زیر ایمیل نمایند‪.‬‬ ‫‪daahmadi.1398@gmail.com‬‬ ‫مسئول حسابداری‬ ‫با تخصص های ذیل نیازمند است‪:‬‬ ‫• تسلط به حسابداری بهای تمام شده‬ ‫• تسلط به حسابداری مالی‬ ‫• تسلط به حسابداری حقوق و دستمزد‬ ‫• تسلط به تهیه و ارسال گزارشات معامالت‬ ‫• فصلی و ارزش افزوده‬ ‫• اشنا به حسابداری انبار‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪method.financial@yahoo.com‬‬ ‫اخبار اموزشی‬ ‫شنبه‪ 9‬اذر‪ 3-1398‬ربیع الثانی‪ 30-1441‬نوامبر‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1178‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫توسط رئیس صندوق رفاه؛‬ ‫رییس سازمان سنجش‪:‬‬ ‫شرایط دریافت وام دکتری و مسکن‬ ‫دانشجویی اعالم شد‬ ‫تغییری در ازمون های سال ‪ ۹۹‬نداریم‬ ‫رییس سازمان سنجش اموزش کشور با تاکید بر اینکه تغییری در ازمون های سال اینده‬ ‫نداریم‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬منابـع و حذفیـات کنکـور ‪ ۹۹‬بـر روی سـایت ایـن سـازمان قـرار گرفته و‬ ‫مـا کمتریـن تغییـری در ازمون های سـال اینـده نداریم‪.‬‬ ‫دکتـر ابراهیـم خدایـی در گفـت و گـو بـا ایسـنا ضمـن بیـان ایـن مطلـب‪ ،‬در خصـوص‬ ‫اخریـن تغییـرات کنکـور سـال ‪ ۹۹‬اظهـار کـرد‪ :‬تصمیـم جدیـدی در خصـوص حـذف و‬ ‫یـا تغییـر ازمون هـای سراسـری سـال ‪ ۹۹‬در همـه مقاطـع کارشناسـی‪ ،‬کارشناسـی ارشـد‬ ‫و دکتـری اتخـاذ نشـده اسـت و ایـن ازمون هـا بـدون هیـچ تغییـری در سـال اینـده برگـزار‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه تصر یـح کرد‪:‬اطالعیـه سـازمان سـنجش امـوزش کشـور در خصـوص‬ ‫کنکـور و سـایر ازمون هـای سـال اینـده بـر روی سـایت ایـن سـازمان قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫بنابرایـن هیـچ تغییـری در نحـوه برگـزاری ایـن ازمون هـا گرفتـه نشـده اسـت و داوطلبـان نیـز‬ ‫نگـران تصمیمـات جدیـد در ایـن زمینـه نباشـد‪.‬‬ ‫رییـس سـازمان سـنجش امـوزش کشـور خاطـر نشـان کـرد‪ :‬حذفیـات و منابـع کنکـور‬ ‫‪ ۹۹‬قبال از طریق سـایت سـازمان سـنجش اموزش کشـور منتشـر شـده اسـت بر این اسـاس‬ ‫سـال اینـده ازمون های(کنکـور‪ ،‬کارشناسـی ارشـد و دکتـری) مـا بـا کمتریـن تغییـر در منابع‬ ‫برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫پیـش از ایـن و در مهرمـاه جـاری دکتـر سـعیدرضا عاملـی دبیـر شـورای عالـی انقلاب‬ ‫فرهنگـی در گفت وگـو بـا ایسـنا اعلام کـرده بـود کـه مـدل جایگزیـن کنکـور تـا شـش مـاه‬ ‫اینـده مشـخص می شـود‪.‬‬ ‫از سـوی دیگـر برخـی رسـانه هـا بـه نقل از دبیر شـورای عالـی انقالب فرهنگـی این گونه‬ ‫بیـان کردنـد کـه « سـاماندهی سـهمیه هـای کنکـور در کنـار کنکـور در مرحلـه مطالعـه و‬ ‫بررسـی اسـت‪».‬و « تغییـرات کنکـور و سـاماندهی سـهمیه ها بـه کنکـور ‪ ۹۹‬نمی رسـد‪».‬‬ ‫جزئیات اعالم نتایج تکمیل ظرفیت‬ ‫ازمون ارشد دانشگاه ازاد اعالم شد‬ ‫نتای ــج تکمی ــل ظرفی ــت ازم ــون کارشناس ــی ارش ــد ‪ 1398‬ام ــروز چهارش ــنبه‬ ‫توس ــط س ــازمان س ــنجش ام ــوزش کش ــور ب ــر روی س ــامانه س ــازمان س ــنجش‬ ‫ام ــوزش کش ــور ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬کارنام ــه کلی ــه داوطلبان ــی ک ــه در تکمی ــل ظرفی ــت‬ ‫کارشناس ــی ارش ــد دانش ــگاه ازاد اس ــامی انتخ ــاب رش ــته ک ــرده ان ــد‪ ،‬چهارش ــنبه‬ ‫‪ 6‬اذر در پایــگاه اعــام نتایــج مرکــز ســنجش و پذیــرش بــه نشــانی ‪www.azmoon.org‬‬ ‫ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫مرک ــز س ــنجش و پذی ــرش دانش ــگاه ازاد اس ــامی اع ــام ک ــرد ک ــه پذیرفت ــه‬ ‫ش ــدگان تکمی ــل ظرفی ــت ازم ــون کارشناس ــی ارش ــد ‪ 1398‬دانش ــگاه ازاد اس ــامی‬ ‫م ــی توانن ــد جه ــت اط ــاع از تار ی ــخ و چگونگ ــی ثب ــت ن ــام و م ــدارک م ــورد نی ــاز‬ ‫ب ــه اطالعی ــه ای ک ــه در س ــامانه ای ــن مرک ــز ب ــه ادرس ‪ sanjesh.iau.ir‬ق ــرار گرفت ــه‬ ‫اس ــت‪ ،‬مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫رییـس سـازمان سـنجش امـوزش کشـور بـا تاکیـد بـر‬ ‫اینکـه تغییـری در ازمون هـای سـال اینـده نداریم‪ ،‬اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬منابـع و حذفیـات کنکـور ‪ ۹۹‬بـر روی سـایت ایـن‬ ‫سـازمان قـرار گرفتـه و مـا کمتریـن تغییـری در ازمون هـای‬ ‫سـال اینـده ندار یـم‪.‬‬ ‫دکتـر ابراهیـم خدایـی در گفـت و گـو بـا ایسـنا ضمـن‬ ‫بیـان ایـن مطلـب‪ ،‬در خصـوص اخریـن تغییـرات کنکـور‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬اظهـار کـرد‪ :‬تصمیـم جدیـدی در خصـوص‬ ‫حـذف و یـا تغییـر ازمون هـای سراسـری سـال ‪ ۹۹‬در همـه‬ ‫مقاطـع کارشناسـی‪ ،‬کارشناسـی ارشـد و دکتـری اتخـاذ‬ ‫نشـده اسـت و این ازمون ها بدون هیچ تغییری در سـال اینده‬ ‫برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه تصر یـح کرد‪:‬اطالعیـه سـازمان سـنجش‬ ‫امـوزش کشـور در خصـوص کنکـور و سـایر ازمون هـای‬ ‫سـال اینـده بـر روی سـایت ایـن سـازمان قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫بنابرایـن هیـچ تغییـری در نحـوه برگـزاری ایـن ازمون هـا‬ ‫گرفتـه نشـده اسـت و داوطلبـان نیـز نگـران تصمیمـات‬ ‫جدیـد در ایـن زمینـه نباشـد‪.‬‬ ‫رییـس سـازمان سـنجش امـوزش کشـور خاطـر نشـان‬ ‫کـرد‪ :‬حذفیـات و منابـع کنکـور ‪ ۹۹‬قبلا از طریـق سـایت‬ ‫سـازمان سـنجش امـوزش کشـور منتشـر شـده اسـت بـر این‬ ‫ل اینده ازمون های(کنکور‪ ،‬کارشناسـی ارشـد و‬ ‫اسـاس سـا ‬ ‫دکتـری) مـا بـا کمتریـن تغییـر در منابـع برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫پیـش از ایـن و در مهرمـاه جـاری دکتـر سـعیدرضا‬ ‫عاملـی دبیـر شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی در گفت وگـو‬ ‫بـا ایسـنا اعلام کرده بـود که مدل جایگزین کنکور تا شـش‬ ‫مـاه اینـده مشـخص می شـود‪.‬‬ ‫با برگزاری در اسفند ماه‬ ‫اعالم نتایج نهایی تا ‪ ۱۲‬بهمن‬ ‫زمان ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه ازاد اعالم شد‬ ‫مع ــاون فرهنگ ــی دانش ــجویی دانش ــگاه ازاد اس ــامی‬ ‫زم ــان اغ ــاز ب ــه کار مج ــدد س ــامانه «من ــادا» ب ــرای ثبت ن ــام‬ ‫نق ــل و انتق ــاالت دانش ــجویی ای ــن دانش ــگاه را روز‬ ‫یکش ــنبه ‪ ۱۰‬اذر م ــاه اع ــام ک ــرد و گف ــت‪ :‬نتای ــج نهای ــی‬ ‫نق ــل و انتق ــاالت‪ ،‬از طری ــق س ــامانه من ــادا و کمیس ــیون‬ ‫نقــل و انتقــاالت تــا قبــل از شــروع نیمســال دوم تحصیلــی‬ ‫اع ــام می ش ــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار حجــت االســام ابراهیــم کالنتــری‬ ‫در گفت وگ ــو ب ــا ایس ــنا‪ ،‬ضم ــن اع ــام ای ــن خب ــر اظه ــار‬ ‫کــرد‪ :‬نقــل و انتقــاالت دانشــجویی از ‪ ۱۰‬اذرمــاه اغــاز شــده‬ ‫ً‬ ‫و س ــامانه من ــادا از ای ــن زم ــان مج ــددا فع ــال می ش ــود؛‬ ‫دانش ــجویان می توانن ــد ازطری ــق ای ــن س ــامانه نس ــبت ب ــه‬ ‫ثبت ن ــام نق ــل و انتق ــاالت ب ــرای ت ــرم بهم ــن م ــاه اق ــدام‬ ‫کنن ــد‪.‬‬ ‫مهلـت ثبـت نـام دوره هـای کاردانـی نظـام جدیـد‬ ‫دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات اموزش عالی غیر دولتی‬ ‫و غیرانتفاعـی تـا ‪ ۱۰‬دی مـاه تمدیـد شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬عالقمنـدان بـه تحصیـل در‬ ‫رشـته های تحصیلـی دوره هـای کاردانـی نظـام جدیـد‬ ‫دانشـگاه فنـی و حرفـه ای و موسسـات امـوزش عالـی‬ ‫غیرانتفاعی س ــال ‪( ۱۳۹۸‬اعم از داوطلبانی که در ازمون‬ ‫مذکـور ثبت نـام نمـوده و یـا ننموده انـد) مـی تواننـد بـرای‬ ‫اطلاع از رشـته های تحصیلـی متناسـب بـا نـوع مـدرک‬ ‫دیپلـم خـود در شـاخه هـای فنـی و حرفـه ای یـا کاردانـش‬ ‫موسسـات پذیرنـده در ایـن مرحلـه جـداول حـاوی‬ ‫اطالعـات رشـته محل هـای منـدرج در اطالعیه هـای ‪ ۶‬و‬ ‫‪ ۲۲‬ابـان مـاه جـاری را مشـاهده نمـوده و ضمـن مشـخص‬ ‫از سـوی دیگـر برخـی رسـانه هـا بـه نقـل از دبیـر‬ ‫شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی ایـن گونـه بیـان کردنـد‬ ‫کـه «سـاماندهی سـهمیه هـای کنکـور در کنـار کنکـور در‬ ‫مرحلـه مطالعـه و بررسـی اسـت‪».‬و « تغییـرات کنکـور و‬ ‫سـاماندهی سـهمیه ها بـه کنکـور ‪ ۹۹‬نمی رسـد‪».‬‬ ‫و ی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬کس ــانی ک ــه ب ــه ص ــورت‬ ‫طبیع ــی واج ــد ش ــرایط نق ــل و انتق ــال باش ــند‪ ،‬از‬ ‫س ــامانه من ــادا ج ــواب مثب ــت در یاف ــت خواهن ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫ای ــن در حال ــی ا س ــت ک ــه درخوا س ــت اف ــرادی ک ــه در‬ ‫س ــامانه ب ــه مش ــکل بربخورن ــد‪ ،‬در کمیس ــیون نق ــل و‬ ‫انتق ــاالت بررس ــی ش ــده و نتای ــج نهای ــی ت ــا قب ــل از‬ ‫ش ــروع ت ــرم بهم ــن (نیمس ــال دوم س ــال تحصیل ــی)‬ ‫دانش ــگاه ازاد ا س ــامی (‪ ۱۲‬بهم ــن) ا ع ــام خواه ــد‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫مع ــاون فرهنگ ــی دانش ــجویی دانش ــگاه ازاد‬ ‫اس ــامی در پای ــان خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬دانش ــجویان‬ ‫متقاض ــی می توانن ــد از طری ــق س ــامانه من ــادا ب ــه ادرس‬ ‫‪ /https://monada.iau.ir‬نس ــبت ب ــه ثبت ن ــام ب ــرای‬ ‫نق ــل و انتق ــاالت دانش ــجویی نیمس ــال دوم اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫نام نویسی ازمون دکتری ‪ ۹۹‬اغاز شد‬ ‫اطالعیه سازمان سنجش اموزش کشور در خصوص‬ ‫ازمون دوره دکتری سال ‪ ۹۹‬نیز روز سه شنبه پنجم اذر ماه‬ ‫جاری بر روی سایت سازمان سنجش اموزش کشور قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم سازمان سنجش اموزش کشور‪،‬‬ ‫پذیرش دانشجوی دکتری در سال ‪ ۱۳۹۹‬براساس قانون‬ ‫«سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت‬ ‫تکمیلیدر دانشگاه هاو مراکزاموزشعالی»مصوب‪ ۱۸‬اسفند‬ ‫‪ ۹۴‬مجلس شورای اسالمی و ایین­ نامه اجرایی مربوطه‬ ‫و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در‬ ‫دوره های تحصیالت تکمیلی» صورت می گیرد‪.‬‬ ‫ازمون دکتری سال ‪ ۹۹‬دانشگاه ها و موسسات‬ ‫اموزش عالی روز جمعه نهم اسفند ماه سال ‪ ۹۸‬از طریق‬ ‫حوزه های امتحانی برگزار می شود‪.‬‬ ‫ثبت نام ازمون دکتری ‪ ۹۹‬امروز از طریق سایت از‬ ‫طریق سازمان سنجش اموزش کشور اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ثبت نام برای شرکت در ازمون‬ ‫دکتری تخصصی ‪ PHD‬سال ‪ ۹۹‬در هشت گروه‬ ‫اموزشی و ‪ ۳۴۵‬کد رشته امتحانی شامل ‪ ۱۶۳‬کد رشته‬ ‫گروه ازمایشی علوم انسانی‪ ۴۵ ،‬کد رشته علوم پایه‪،‬‬ ‫‪ ۶۰‬کد رشته گروه فنی و مهندسی‪ ۳۵ ،‬کد رشته گروه‬ ‫کشاورزی‪ ۷ ،‬کد رشته هنر‪ ۲۶ ،‬کد رشته دامپزشکی و‬ ‫‪ ۹‬کد رشته زبان های خارجی ‪ ،‬برای پذیرش دانشجو در‬ ‫دوره های روزانه‪ ،‬شبانه دانشگاه ازاد اسالمی‪ ،‬دانشگاه ها‬ ‫و موسسات اموزشی غیر انتفاعی‪ ،‬غیر دولتی و همچنین‬ ‫پردیس خودگردان دانشگاه ها از امروز چهارشنبه ‪ ۶‬اذر‬ ‫ماه از طریق سایت سازمان سنجش اموزش کشور اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ثبت نام دوره های کاردانی موسسات اموزش عالی‬ ‫غیر دولتی تمدید شد‬ ‫نمـودن رشـته و موسسـه امـوزش عالـی مـورد عالقـه خـود‪،‬‬ ‫بـا همـراه داشـتن مـدارک ذیـل و بـا توجـه بـه مـوارد اعلام‬ ‫شـده تـا ‪ ۱۰‬دی مـاه جـاری بـه موسسـه امـوزش عالـی محل‬ ‫پذیـرش رشـته مـورد تقاضـا مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫کلیـه متقاضیـان دوره فـوق بایـد دارای گواهینامـه ‬ ‫پایـان تحصیلات دوره متوسـطه نظـام جدیـد در یکـی از‬ ‫رشـته های شـاخه های فنـی و حرفـه ای و کاردانـش و یـا‬ ‫احراز شـرایط دانش اموختگی در یکی از رشـته های مذکور‬ ‫و یـا دیپلـم فنـی و حرفـه ای دور ه چهـار سـال ه (نظـا م قدیـم) و یـا‬ ‫دیپلـم شـاخه نظـری نظـام اموزشـی جدیـد ‪ ۶-۳-۳‬و یـا‬ ‫نظـام سـالی واحـدی یـا ترمـی واحـدی را داشـته باشـند و یا‬ ‫حداکثر تا تاریخ ‪ ۳۰‬شـهریور نسـبت به اخذ مدرک مربوط‬ ‫اقـدام کـرده باشـند‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس اع ــام س ــازمان س ــنجش ام ــوزش کش ــور‪،‬‬ ‫بدیهـــی اســـت فارغ التحصیـــان بـــا مـــدارک فـــوق‬ ‫ت ــا ‪ ۳۰‬بهم ــن م ــاه م ــی توانن ــد در ص ــورت اع ــام امادگ ــی‬ ‫موسســه امــوزش عالــی مربــوط‪ ،‬بــرای نیــم ســال دوم ســال‬ ‫تحصیلـــی ‪ ۹۸-۹۹‬در ایـــن مرحلـــه متقاضـــی ثبت ن ــام‬ ‫ش ــوند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب ــر ای ــن اس ــاس‪ ،‬ه ــر داوطل ــب منحص ــرا مج ــاز اس ــت‬ ‫یکـــی از کدرشـــته محل هـــای مربـــوط را کـــه متناس ــب‬ ‫ب ــا م ــدرک دیپل ــم خ ــود اس ــت و مطاب ــق ج ــدول ش ــماره‬ ‫‪ ۴‬دفترچ ــه راهنم ــای ثب ــت ن ــام و ش ــرکت در دوره ه ــای‬ ‫ف ــوق و اطالعی ــه اصالح ــات مرب ــوط ب ــه ان ک ــه در تار ی ــخ‬ ‫هفتــم مــرداد ‪ ۹۸‬منتشــر شــده(دفترچه مذکــور و اطالعیــه‬ ‫اصالح ــات مرب ــوط ب ــه ان از طری ــق س ــایت ای ــن س ــازمان‬ ‫قاب ــل دسترس ــی اس ــت)‪ ،‬را انتخ ــاب کن ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک کارخانه تولیدی شمش الیاژی الومینیوم‬ ‫برای تکمیل کادر خود در دفتر مرکزی (تهران) و کارخانه (شهرک صنعتی شمس اباد)‬ ‫اقدام به جذب نیرو نموده است‪ .‬عالقمندان می توانند حدا کثر تا تاریخ ‪ 98/9/14‬درخواست خود را‬ ‫به انضمام رزومه به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ hr@amijal.com‬درج عنوان شغلی در ‪ subject‬ایمیل الزامی است‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغل‬ ‫تعداد‬ ‫حداقل سابقه‬ ‫حداقل تحصیالت‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر مالی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫لیسانس حسابداری‪/‬مدیر مالی‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس تامین مواد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫لیسانس مدیریت بازرگانی‪/‬مهندس مواد‪ /‬مدیریت زنجیره تامین‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫لیسانس مدیریت بازرگانی ‪ /‬مهندسی مواد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر حسابداری خود از‬ ‫واجدین شرایط که دارای مهارتهای ذیل می باشد‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫• اشنایی با نرم افزارهای حسابداری و اکسل‬ ‫• دارای مدرک کارشناسی حسابداری‬ ‫• ‪ 2‬تا ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫• حداکثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫• جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫• دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم‬ ‫• دارای انگیزه و روحیه کار تیمی‬ ‫ادرس ایمیل‪:‬‬ ‫مجموعه در صنعت ساختمان در نظر دارد‬ ‫در یکی از سازمان های دارای برند جهانی خود افراد‬ ‫زیر را استخدام نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهندس فروش‬ ‫• اشنا به اصول بازاریابی‪ ،‬فروش و مذا کره‬ ‫• پر انرژی‪ ،‬با انگیزه و پیگیر‬ ‫• مسلط به نرم افزارهای افیس (اکسل‪ ،‬ورد‪ ،‬پاورپوینت)‬ ‫• دارای سابقه در صنعت ساختمان‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫لیسانس مهندسی صنایع‪ /‬مدیریت‬ ‫‪5‬‬ ‫تکنسین ازمایشگاه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫لیسانس مهندسی مواد‪ /‬مهندسی شیمی‬ ‫‪l.edari.estekhdam@gmail.com‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تکنسین تاسیسات‪،‬‬ ‫نگهداری و تعمیرات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫لیسانس مهندسی مکانیک‪/‬برق‪/‬صنایع‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫• اشنایی با مذاکره تلفنی‬ ‫‪7‬‬ ‫تکنسین ذوب‪ ،‬الیاژ سازی‬ ‫و شمش ریزی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فوق دیپلم مهندسی مواد‪ /‬ریخته گری‬ ‫‪8‬‬ ‫تکنسین کوره القایی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫لیسانس مهندسی برق‪ /‬مهندس مواد‬ ‫‪9‬‬ ‫انباردار‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫لیسانس مهندسی‬ ‫‪10‬‬ ‫مسئول خرید تدارکات پشتیبانی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫لیسانس مهندسی‬ ‫‪11‬‬ ‫جوشکار‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فوق دیپلم مهندسی مواد‪ /‬جوشکاری‬ ‫‪12‬‬ ‫راننده‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دیپلم‬ ‫‪13‬‬ ‫راننده لودر و لیفترا ک‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دیپلم‬ ‫‪14‬‬ ‫کارگر خدماتی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دیپلم‬ ‫‪15‬‬ ‫کارگر صنعتی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دیپلم‬ ‫‪16‬‬ ‫گرافیست‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫لیسانس‬ ‫یک شرکت در زمینه قطعات خودرو واقع در جاده‬ ‫مخصوص کرج دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‪-‬حداقل ‪ 7‬سال سابقه‬ ‫مرتبط‪ ،‬اشنا به همکاران سیستم‬ ‫کارشناس تامین‪-‬لیسانس صنایع یا مکانیک‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه مرتبط‪ ،‬اشنایی‬ ‫با سیستم کاتبان خودروساز‬ ‫کارشناس تعمیرات و نگهداری‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه مرتبط‪ ،‬اشنایی در حوزه مکانیک‬ ‫و برق ماشین االت صنعتی‬ ‫کارشناس ایمنی و بهداشت بصورت مشاوره ای‬ ‫• تجربه در صنعت ساختمان‬ ‫• مدرک لیسانس در مهندسی عمران یا مکانیک‬ ‫‪ -2‬کارشناس پشتیبانی و ‪CRM‬‬ ‫• مسلط به نرم افزارهای افیس (اکسل‪ ،‬ورد‪ ،‬پاورپوینت)‬ ‫‪job@armco-group.com‬‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫‪estekhdam.pana@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس ازمایشگاه معدنی (اقا)‬ ‫با مدرک کارشناسی‪/‬کارشناسی ارشد شیمی کاربردی‪ /‬تجزیه‬ ‫محل کار‪ :‬خمین (همراه با محل اسکان)‬ ‫ارسال رزومه با ذکر کد ‪ lab9809‬به ایمیل زیر‬ ‫‪hr@ehsan-group.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی بازرگانی به منظور تکمیل کادر خود به افراد زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫مهارتهای شغلی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس ارشد فروش‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫***‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس ارشد تدارکات‬ ‫در زمینه فلزات و الکترونیک‬ ‫اشنایی کامل به ایجاد نمایندگی‬ ‫در استانها‬ ‫‪sherkat707@gmail.com‬‬ ‫شرکت فروشگاههای زنجیره ای پروتئینی جهت تکمیل کادر تخصصی خوداستخدام می نماید‪.‬‬ ‫میزان سابقه کار‬ ‫سرپرست فروشگاه‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه سرپرستی فروشگاه زنجیره ای‪ ،‬اشنایی با افیس‪ ،‬حداقل دیپلم‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫فروشنده‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه فروشندگی‪ ،‬روابط عمومی باال‪ ،‬اشنایی با افیس‪ ،‬حداقل دیپلم‬ ‫‪ 4‬سال‬ ‫صندوقدار‬ ‫‪ 8‬سال‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه صندوقداری در فروشگاه زنجیره ای‪ ،‬روابط عمومی مناسب‪،‬‬ ‫حداقل دیپلم‪ ،‬اشنایی با افیس‬ ‫ارسال رزومه به ادرس‪:‬‬ ‫‪resume.nab1398@gmail.com‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اذر ‪ 3 -1398‬ربیع الثانی ‪ 30 -1441‬نوامبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1178‬‬ ‫مشاور عالی سازمان سنجش اموزش کشور‪:‬‬ ‫زمان اعالم نتایج اولیه ازمون استخدامی‬ ‫دستگاه های دولتی مشخص شد‬ ‫برای اعزام نوبت اول اسفندماه ‪98‬‬ ‫پذیرش امریه سربازی در شرکت های تابعه وزارت نیرو اغاز شد‬ ‫ادرس ‪ amriyeh.moe.gov.ir‬ب ــرای‬ ‫اعــزام نوبــت اول اســفندماه ‪ 98‬از یکــم‬ ‫ت ــا ‪ 30‬اذرم ــاه اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫الزم ب ــه ذک ــر اس ــت ب ــا توج ــه ب ــه‬ ‫اینک ــه ثبت ن ــام فق ــط از طر ی ــق س ــامانه‬ ‫ً‬ ‫مذک ــور ص ــورت می گی ــرد‪ ،‬لطف ــا از‬ ‫هرگون ــه مراجع ــه حض ــوری ب ــه ح ــوزه‬ ‫س ــتادی و ش ــرکت مادرتخصص ــی‬ ‫خ ــودداری ش ــود‪.‬‬ ‫وزارت نی ــرو ب ــرای اع ــزام نوب ــت‬ ‫اول اس ــفندماه ‪ 98‬از طر ی ــق اع ــالم‬ ‫عموم ــی س ــرباز وظیف ــه (امر ی ــه)‬ ‫می پذ ی ــر د ‪.‬‬ ‫به گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از‬ ‫ایلن ــا از وزارت نی ــرو‪ ،‬به منظ ــور ایج ــاد‬ ‫فرص ــت براب ــر و رعای ــت عدال ــت‬ ‫ب ــرای تمام ــی مش ــموالن وظیف ــه‪،‬‬ ‫متقاضی ــان امر ی ــه س ــربازی می توانن ــد‬ ‫از طر ی ــق س ــامانه امر ی ــه س ــربازی ب ــه‬ ‫در رادیو نمایش بررسی می شود؛‬ ‫چرا فار غ التحصیالن‬ ‫بازیگری به ندرت وارد‬ ‫بازار کار می شوند؟‬ ‫سخنگوی قرارگاه مهارت اموزی سربازان ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد‬ ‫مش ــاور عال ــی س ــازمان س ــنجش ام ــوزش کش ــور زم ــان اع ــالم نتای ــج اولی ــه هفتمی ــن‬ ‫ازم ــون اس ــتخدامی دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی کش ــور را اع ــالم ک ــرد‪.‬‬ ‫حس ــین توکل ــی در گفتگ ــو ب ــا مه ــر اف ــزود‪ :‬در هفتمی ــن ازم ــون اس ــتخدامی دس ــتگاه‬ ‫ه ــای اجرای ــی کش ــور ب ــرای ‪ ۵۲۱‬ه ــزار و ‪ ۹۷۳‬داوطل ــب کارت ازم ــون ص ــادر ش ــده اس ــت‬ ‫ک ــه از ای ــن تع ــداد ‪ ۳۲۰‬ه ــزار و ‪ ۱۴‬داوطل ــب زن و ‪ ۱۹۱‬ه ــزار و ‪ ۹۵۹‬داوطل ــب م ــرد هس ــتند‪.‬‬ ‫بــه عبــارت دیگــر ‪ ۶۳.۲۲‬داوطلبــان را زنــان و ‪ ۳۶.۷۸‬درصــد داوطلبــان را مــردان تشــکیل‬ ‫م ــی دهن ــد‪.‬‬ ‫مش ــاور عال ــی س ــازمان س ــنجش ی ــاداور ش ــد‪ :‬ازم ــون اس ــتخدامی در دو نوب ــت صب ــح‬ ‫و عص ــر در ‪ ۱۸۰‬ش ــهر و ‪ ۲۵۰‬ح ــوزه امتحان ــی در روز پنجش ــنبه ‪ ۳۰‬اب ــان ‪ ۹۸‬برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫ازمــون گــروه هــای یــک و دو در صبــح پنجشــنبه و ازمــون گــروه هــای ســه‪ ،‬چهــار و پنــج در‬ ‫بعدازظه ــر پنجش ــنبه ‪ ۳۰‬اب ــان برگ ــزار ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬ب ــر اس ــاس برنام ــه زمان ــی پی ــش بین ــی ش ــده فهرس ــت اس ــامی‬ ‫معرف ــی ش ــدگان مرحل ــه اول ای ــن ازم ــون در ده ــه اول دی م ــاه ‪ ۹۸‬منتش ــر خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫رئیس مرکز وکال‪ ،‬کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ‪:‬‬ ‫نتایج اولین ازمون مشاوران خانواده‬ ‫قوه قضائیه اعالم شد‬ ‫تشکیل صندوق حمایت از سربازان ماهر‬ ‫س ــخنگوی ق ــرارگاه مه ــارت ام ــوزی س ــربازان‬ ‫س ــتاد کل نیروه ــای مس ــلح از تش ــکیل صن ــدوق‬ ‫حمای ــت از مه ــارت ام ــوزی و اش ــتغال کارکن ــان‬ ‫وظیف ــه خب ــرداد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا س ــخنگوی ق ــرارگاه مه ــارت‬ ‫ام ــوزی س ــربازان س ــتاد کل نیروه ــای مس ــلح از‬ ‫تش ــکیل صن ــدوق حمای ــت از مه ــارت ام ــوزی و‬ ‫اش ــتغال کارکن ــان وظیف ــه خب ــرداد‪.‬‬ ‫سردار کمالی با اشاره به برگزاری بیست و‬ ‫ششمین جلسه کمیسیون قرارگاه مهارت اموزی‬ ‫سربازان نیروهای مسلح گفت‪ :‬این جلسه با حضور‬ ‫نمایندگانی از ستاد کل نیروهای مسلح‪ ،‬سپاه‬ ‫پاسداران‪ ،‬ارتش‪ ،‬ناجا‪ ،‬وزارت دفاع و سازمان ها‬ ‫و نهادهایی نظیر وزارت اموزش و پرورش‪ ،‬دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی‪ ،‬جهاد دانشگاهی‪ ،‬جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫وزارت رفاه‪ ،‬وزارت ورزش و جوانان‪ ،‬وزارت‬ ‫ارتباطات‪ ،‬جمعیت هالل احمر‪ ،‬سازمان فنی و‬ ‫حرفه ای و ‪ ...‬برگزار و گزارشی از اخرین اقدامات‬ ‫انجام شده از سوی دستگاه های مختلف برای‬ ‫مهارت اموزی سربازان ارائه شد‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه مصوب ــات ای ــن جلس ــه گف ــت‪:‬‬ ‫صن ــدوق حمای ــت از مه ــارت ام ــوزی و اش ــتغال‬ ‫کارکن ــان وظیف ــه ب ــا ه ــدف ارائ ــه تس ــهیالت در ای ــن‬ ‫جلســه بــه تصو یــب اعضــا رســیده و قــرار شــد بــزودی‬ ‫و پ ــس از ن ــگارش ایین نام هه ــا اجرای ــی ش ــود‪.‬‬ ‫کمال ــی از حمای ــت مجل ــس ش ــورای اس ــالمی‬ ‫از ق ــرارگاه مهارت ام ــوزی س ــربازان نی ــز خب ــر داد و‬ ‫گف ــت‪ :‬امیدوار ی ــم ک ــه از ظرفی ــت مجل ــس ش ــورای‬ ‫اس ــالمی و نماین ــدگان بتوانی ــم اس ــتفاده بیش ــتری در‬ ‫راس ــتای مهارت ام ــوزی ب ــه س ــربازان و وض ــع قوانی ــن‬ ‫و مق ــررات بکنی ــم‪.‬‬ ‫س ــخنگوی ق ــرارگاه مه ــارت ام ــوزی س ــربازان‬ ‫س ــتاد کل نیروه ــای مس ــلح ادام ــه داد‪ :‬همچنی ــن‬ ‫ق ــرار ش ــد ت ــا ق ــرارگاه مهارت ام ــوزی س ــربازان در‬ ‫ش ــورای عال ــی اش ــتغال کش ــور نی ــز عض ــو ش ــود‬ ‫ت ــا از ای ــن طری ــق بتوانی ــم اهدافم ــان در م ــورد‬ ‫حمایت ه ــای از س ــربازان ماه ــر پ ــس از پای ــان دوره‬ ‫س ــربازی و اشتغالش ــان را انج ــام دهی ــم‪.‬‬ ‫کمال ــی ب ــا بی ــان اینک ــه در ای ــن جلس ــه مش ــروط‬ ‫ش ــدن بهره من ــدی بس ــیجیان از کس ــر خدم ــت ب ــه‬ ‫داش ــتن مه ــارت نی ــز ب ــه تصو ی ــب رس ــید گف ــت‪:‬‬ ‫همچنی ــن تفاهم نامـ ـه ای ب ــا معاون ــت توس ــعه‬ ‫روس ــتایی و مناط ــق مح ــروم ریاس ــت جمه ــوری در‬ ‫م ــورد مه ــارت ام ــوزی و اش ــتغال مه ــارت ام ــوزان در‬ ‫مناط ــق مح ــروم کش ــور امض ــا ش ــد‪.‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد‬ ‫الزامی بودن بیمه کارگر از روز اول اغاز به کار‬ ‫رئی ــس مرک ــز وکال‪ ،‬کارشناس ــان رس ــمی و مش ــاوران خان ــواده ق ــوه قضائی ــه از اع ــالم‬ ‫نتای ــج ازم ــون مش ــاوران خان ــواده ای ــن مرک ــز خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ف ــارس‪ ،‬ازم ــون مش ــاوران خان ــواده توس ــط مرک ــز وکال‪ ،‬کارشناس ــان رس ــمی و‬ ‫مش ــاوران خان ــواده ق ــوه قضائی ــه در تار ی ــخ ‪ 31‬خ ــرداد م ــاه ‪ 98‬و ب ــرای اولی ــن ب ــار برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫عل ــی به ــادری جهرم ــی رئی ــس مرک ــز وکالی ق ــوه قضائی ــه اع ــالم ک ــرد‪ :‬ازم ــون مش ــاوره‬ ‫خان ــواده ب ــا حض ــور ‪ 5200‬داوطل ــب و در ‪ 9‬اس ــتان کش ــور برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬مج ــری ازم ــون س ــازمان س ــنجش و ام ــوزش کش ــور اس ــت و کس ــانی ک ــه در‬ ‫ای ــن ازم ــون موف ــق ش ــوند از ان ه ــا ب ــرای انج ــام مصاحب ــه تخصص ــی دع ــوت می ش ــود‪.‬‬ ‫براساس این خبر‪ ،‬نتایج این ازمون در سایت سنجش قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد هر کارگری که‬ ‫مشمول قانون تامین اجتماعی باشد حق دارد از اولین‬ ‫روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار ؛ کارگران از همان روز اول‬ ‫اشتغال مشمول قانون تامین اجتماعی خواهند بود‬ ‫و کارفرما نیز از همان ماه اول باید نسبت به پرداخت‬ ‫حق بیمه کارگران اقدام کند‪.‬‬ ‫کارفرمایان طبق ماده ‪ ۳۹‬قانون تامین اجتماعی‬ ‫کارگران قصور کند‪ ،‬بیمه شده می تواند با اطالع دادن‬ ‫به نزدیک ترین شعبه یا مرکز ارتباطات مردمی‬ ‫(‪ )۱۴۲۰‬این سازمان‪ ،‬تقاضای خود را درخصوص‬ ‫مراجعه بازرس به محل کار اعالم کند‪.‬‬ ‫‪ ۲۴۷‬هزار زن خانه دار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند‬ ‫دبیر هیات عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی‪:‬‬ ‫دبی ــر هی ــات عال ــی ج ــذب ش ــورای عال ــی‬ ‫انق ــالب فرهنگ ــی گف ــت‪ :‬س ــازمان ام ــور‬ ‫اس ــتخدامی ب ــرای بورس ــیه های ‪ ۲‬دانش ــگاه‬ ‫ردی ــف اس ــتخدامی تخصی ــص داده اس ــت‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار جواد محمدی روز جمعه‬ ‫در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و اموزش اظهار‬ ‫داشت‪ :‬بورسیه هایی که مایل به جایابی در‬ ‫دانشگاه ازاد هستند برای جذب به این دانشگاه‬ ‫معرفی شدند و اطالعات شان در اختیار‬ ‫واحدهای این دانشگاه در استان ها ارائه شد که‬ ‫حدود ‪ ۶۳‬نفر است‪.‬‬ ‫وی در ب ــاره اقدام ــات وزارت عل ــوم ب ــرای‬ ‫ج ــذب بورس ــیه های ــی ک ــه ب ــه دی ــوان عدال ــت اداری ش ــکایت ک ــرده ان ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬وزارت‬ ‫عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات و فن ــاوری در ت ــالش ب ــرای جایاب ــی ان دس ــته از بورس ــیه های ــی اس ــت‬ ‫کــه بــه علــت فقــدان پذیــرش توســط دانشــگاه هــای مدنظرشــان بــه دیــوان عدالــت اداری‬ ‫ش ــکایت ک ــرده ان ــد‪.‬‬ ‫دبی ــر هی ــات عال ــی ج ــذب ش ــورای عال ــی انق ــالب فرهنگ ــی اف ــزود‪ :‬در ای ــن زمین ــه‬ ‫س ــازمان ام ــور اس ــتخدامی چن ــد ردی ــف ب ــرای جایاب ــی ای ــن بورس ــیه ه ــا در دانش ــگاه ه ــای‬ ‫تربی ــت م ــدرس و کاش ــان اختص ــاص داده اس ــت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬تعدادی از بورسیه ها که در دانشگاه های کاشان‪ ،‬تربیت مدرس‬ ‫و صنعتی اصفهان جایابی نشده بودند برای احقاق حق خود به دیوان عدالت اداری‬ ‫شکایت کردند که این دیوان حکم انفصال از خدمت روسای این سه دانشگاه را صادر کرد‪.‬‬ ‫پ ــس از ان ب ــا پادرمیان ــی هی ــات عال ــی ج ــذب ش ــورای عال ــی انق ــالب فرهنگ ــی و‬ ‫برگ ــزاری چن ــد جلس ــه ب ــا وزارت عل ــوم‪ ،‬مق ــرر ش ــد ای ــن وزارتخان ــه در م ــدت ‪ ۲‬م ــاه نس ــبت‬ ‫ب ــه تس ــهیل جایاب ــی ای ــن بورس ــیه ه ــا در دانش ــگاه ه ــای ی ــاد ش ــده اق ــدام کن ــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد‬ ‫■□■‬ ‫ردیف استخدامی برای بورسیه های‬ ‫‪ ۲‬دانشگاه تخصیص داده شد‬ ‫ملزم به بیمه کارگران اقدام هستند‪ .‬در این قانون‬ ‫مقرر شده کارفرما مکلف است تا پایان اخرین روز‬ ‫ماه بعد‪ ،‬فهرست و حق بیمه کارکنان را به سازمان‬ ‫تامین اجتماعی ارائه کند‪.‬‬ ‫هر فرد پس از اغاز بیمه پردازی می تواند از‬ ‫سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬خدمات بیمه ای و‬ ‫درمانی را در چارچوب قوانین این سازمان مطالبه‬ ‫کند‪.‬در صورتی که کارفرما در زمینه حق بیمه‬ ‫ب ــر اس ــاس گ ــزارش منتش ــر ش ــده از س ــوی‬ ‫س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی ‪ ۲۴۷‬ه ــزار زن‬ ‫خانـ ـه دار تح ــت پوش ــش س ــازمان تامی ــن‬ ‫اجتماع ــی ق ــرار دارن ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬براســاس گــزارش منتشــر شــده‬ ‫از س ــوی دفت ــر ام ــار و محاس ــبات اقتص ــادی و‬ ‫اجتماع ــی س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی تع ــداد بیم ــه‬ ‫ش ــدگان اصل ــی تح ــت پوش ــش تامی ــن اجتماع ــی‬ ‫ت ــا پای ــان س ــال گذش ــته ب ــه بی ــش از ‪ ۱۴‬میلی ــون نف ــر‬ ‫رس ــیده اس ــت‪.‬‬ ‫بیم ــه ش ــدگان اجب ــاری س ــازمان تامی ــن‬ ‫اجتماع ــی ک ــه ب ــر اس ــاس قان ــون کار کارفرمای ــان‬ ‫مکل ــف ب ــه بیم ــه ک ــردن ان ــان هس ــتند‪ ،‬ت ــا پای ــان‬ ‫س ــال گذش ــته ب ــه بی ــش از ‪ ۱۰‬میلی ــون و ‪ ۴۵۰‬ه ــزار‬ ‫نف ــر بیم ــه رس ــیده اند‪ .‬ک ــه نزدی ــک ب ــه ‪ ۵‬میلی ــون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬ه ــزار نف ــر از ان ــان در کارگاه ه ــای غیردولت ــی و‬ ‫نزدی ــک ب ــه ‪ ۳‬میلی ــون و ‪ ۵۰۰‬ه ــزار نف ــر ان ــان نی ــز در‬ ‫پروژه ه ــای پیمان ــکاری مش ــغول ب ــه کار هس ــتند‪.‬‬ ‫همچنی ــن بی ــش از ی ــک میلی ــون و ‪ ۵۰۰‬ه ــزار نف ــر‬ ‫از بیمــه شــدگان اجبــاری تحــت پوشــش ســازمان‬ ‫تامی ــن اجتماع ــی از کارکن ــان دول ــت هس ــتند‪.‬‬ ‫بیم ــه ش ــدگان ح ــرف و مش ــاغل ازاد ب ــا‬ ‫ام ــار نزدی ــک ب ــه ی ــک میلی ــون نف ــر بخ ــش‬ ‫دیگ ــری از بیم ــه ش ــدگان تح ــت پوش ــش‬ ‫س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی هس ــتند ک ــه ب ــا‬ ‫قرارداده ــای مختلف ــی ش ــامل ح ــرف و مش ــاغل‬ ‫ازاد(‪۴۸۰‬هزارنف ــر)‪ ،‬نویس ــندگان و پدیداورن ــدگان‬ ‫کت ــاب و هنرمندان(‪۳۱‬هزارنف ــر)‪ ،‬مددجو ی ــان‬ ‫کمیت ــه ام ــداد و بهزیس ــتی(‪۶۰‬هزارنفر)‪ ،‬مجر ی ــان‬ ‫طرح ه ــای خوداش ــتغالی و کارافرین ــی بنی ــاد‬ ‫ش ــهید(‪۵۹۰‬نفر)‪ ،‬زن ــان خان ــه دار(‪۲۴۷‬هزارنف ــر)‪،‬‬ ‫زن ــان سرپرس ــت خانوار(‪۱۳۵‬هزارنف ــر)‪ ،‬مربی ــان‬ ‫مهده ــای ک ــودک تح ــت پوش ــش س ــازمان‬ ‫بهزیس ــتی(‪۱۶۰۰‬نفر)‪ ،‬ایرانی ــان خ ــارج از‬ ‫دانش ــجویان(‪۳۲۰۰‬نفر)‪،‬‬ ‫کش ــور(‪۲۸۰۰‬نفر)‪،‬‬ ‫مش ــاغل کس ــب و کار خانگ ــی‪ ،‬نخب ــگان و‬ ‫اس ــتعدادهای درخش ــان و‪ ...‬از خدم ــات‬ ‫س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی اس ــتفاده می کنن ــد‪.‬‬ ‫س ــومین گ ــروه از بیم ــه ش ــدگان اصل ــی‬ ‫س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی بیم ــه ش ــدگان توافق ــی‬ ‫هســتند کــه تعــداد انــان بــر اســاس اخر یــن امــار تــا‬ ‫پایــان ســال گذشــته ‪ ۱۴۶‬هــزار نفــر اســت‪ .‬طــالب‬ ‫و روحانی ــون فعال(‪۱۱۲‬ه ــزار نف ــر)‪ ،‬رزمن ــدگان‬ ‫و بس ــیجیان فعال(‪۱۲‬هزارنف ــر)‪ ،‬مداح ــان‬ ‫و ش ــاعران تح ــت پوش ــش بنی ــاد فرهنگ ــی‬ ‫دعبل(‪۲‬ه ــزار نف ــر)‪ ،‬اعض ــاء جامع ــه راهنمای ــان‬ ‫جهانگ ــردی و ایرانگ ــردی فعال(‪۳۱۳‬نف ــر)‪،‬‬ ‫برنام ــه زن ــده «گیوم ــه» رادی ــو نمای ــش ب ــه مقایس ــه تع ــداد مح ــدود‬ ‫بازیگ ــران س ــینما در مقاب ــل تع ــداد زیـــاد فـــارغ التحصیـــالن‬ ‫بازیگ ــری م ــی پ ــردازد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی اداره کل هنره ــای نمایش ــی رادی ــو‪،‬‬ ‫ع ــادل زمان ــی نویس ــنده برنام ــه رادیوی ــی «گیوم ــه» درب ــاره موض ــوع‬ ‫قس ــمت جدی ــد برنام ــه گف ــت‪ :‬ای ــن هفت ــه «گیوم ــه» درب ــاره کیفی ــت‬ ‫ادبی ــات نمایش ــی در ای ــران ب ــا کارشناس ــان گفتگ ــو م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬همچنی ــن در ای ــن برنامـــه دربـــاره تعـــداد‬ ‫محــدود بازیگــران ســینما در مقابــل تعــداد زیــاد فــارغ التحصیــالن‬ ‫بازیگ ــری و اینک ــه چ ــرا ف ــارغ التحصی ــالن بازیگ ــری وارد ب ــازار کار‬ ‫نم ــی ش ــوند‪ ،‬بح ــث خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫این نویسنده تا کید کرد‪ :‬یکی از موضوعاتی که این هفته در‬ ‫برنامه «گیومه» مورد بررسی قرار می گیرد نمایش ایرانی در گونه های‬ ‫تخت حوضی‪ ،‬سیاه بازی‪ ،‬نقالی و تعزیه است‪ .‬همچنین‬ ‫به مناسبت هفته بسیج درباره فعالیت های فرهنگی بسیج‬ ‫به خصوص در حوزه تاتر و سینما نیز گفتگو می شود‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬جایگاه تئاتر خیابانی در ایران و اینکه چرا‬ ‫گروه ها به سمت تئاتر خیابانی گرایش ندارند نیز از موضوعات‬ ‫بحث برانگیز «گیومه» این هفته رادیو نمایش است‪.‬‬ ‫برنام ــه «گیوم ــه»‪ ،‬ت ــا پای ــان هفت ــه جـــاری بـــه تهیـــه کنندگـــی‬ ‫حس ــین معصوم ــی‪ ،‬اج ــرای مه ــدی طهماســـبی‪ ،‬نویســـندگی‬ ‫ع ــادل زمان ــی‪ ،‬کارشناس ــی خب ــر احمدرضـــا ایمانـــی و شـــهرزاد‬ ‫عب ــدی و کارش ــناس مج ــری عل ــی جعف ــری‪ ،‬از س ــاعت ‪ ۹‬ت ــا ‪۱۰:۳۰‬‬ ‫ب ــه ص ــورت زن ــده از رادی ــو نمای ــش پخ ــش م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫اعض ــاء صن ــدوق نظ ــام پزش ــکی(‪۲۸۴۱‬نفر)‪،‬‬ ‫اعض ــاء صن ــدوق نظ ــام دامپزش ــکی(‪۱۶۰۳‬نفر)‪،‬‬ ‫هنرمن ــدان و صنعتگ ــران صنای ــع دس ــتی(‪۳۱‬نفر)‪،‬‬ ‫اعض ــاء نماین ــده بیم ــه ای ــران و اس ــیا(‪۲۴۸۹‬نفر)‪،‬‬ ‫معلمی ــن حق التدریس ــی(‪۳۲۶۲‬نفر)‪ ،‬بیم ــه‬ ‫وکال و کارشناس ــان ق ــوه قضائیه(‪۹۲۵‬نف ــر)‪،‬‬ ‫س ــازمان نظ ــام مهندس ــی س ــاختمان(‪۶۴۶۱‬نفر)‬ ‫و اعض ــاء افتخ ــاری ش ــوراهای ح ــل اخت ــالف‬ ‫دادگس ــتری(‪۱۲۳۴‬نفر) از جمل ــه بیم ــه ش ــدگان‬ ‫توافق ــی س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی هس ــتند‪.‬‬ ‫هارمی ــن و اخر ی ــن گ ــروه از بیم ــه ش ــدگان‬ ‫اصل ــی س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی بیم ــه‬ ‫ش ــدگان خ ــاص ب ــا ح ــدود ‪ ۳‬میلی ــون نف ــر‬ ‫هس ــتند‪ .‬بافن ــدگان (‪۳۲۰‬هزارنف ــر)‪ ،‬رانن ــدگان‬ ‫(‪۹۴۲‬هزارنف ــر)‪ ،‬اختی ــاری (‪۸۰۶‬هزارنف ــر)‪،‬‬ ‫کارگ ــران س ــاختمانی (‪۸۰۹‬ه ــزار نف ــر)‪ ،‬بار ب ــران‬ ‫(‪۴۶‬ه ــزار نف ــر)‪ ،‬خادمی ــن مس ــاجد (‪۳۴‬ه ــزار‬ ‫نف ــر)‪ ،‬کارفرمای ــان صنفی(‪۱۰۷‬ه ــزار نف ــر) و‬ ‫زنب ــورداران و صیادان(‪۳۲۱۶‬نف ــر) از جمل ــه بیم ــه‬ ‫ش ــدگان خ ــاص هس ــتند‪.‬‬ ‫کاریکاتوری به بهانه‬ ‫مهاجرت پرستاران‬ ‫بـــه گـــزارش خراســـان‪ ،‬ســـاالنه حـــدود ‪۵۰۰‬‬ ‫پرســـتار بـــا خـــروج از کادر درمـــان‪ ،‬جـــالی‬ ‫وطـــن می کننـــد‪ .‬طبـــق اخریـــن بـــراورد انجـــام‬ ‫شـــده از ســـوی خانـــه پرســـتار‪ ،‬بیشـــترین‬ ‫درصـــد مهاجـــرت از ســـوی گروه هـــای پزشـــکی‬ ‫توســـط پرســـتاران صـــورت می پذیـــرد و بعضـــا‬ ‫فـــارغ التحصیـــالن ایـــن رشـــته کـــه در یافتـــن‬ ‫شـــغل نـــا کام مانـــده انـــد بـــه لیســـت مهاجـــران‬ ‫افـــزوده می شـــوند‪.‬‬ ‫توسط رییس سازمان بسیج مستضعفین ایران‬ ‫تکذیب وجود افراد‬ ‫«استخدام شده» در فضای‬ ‫مجازی از سوی بسیج ایران‬ ‫غالمرض ــا س ــلیمانی‪ ،‬ریی ــس س ــازمان بســـیج مســـتضعفین‬ ‫ای ــران وج ــود اف ــراد «اس ــتخدا م ش ــده» ی ــا دارای «پش ــتیبانی مال ــی»‬ ‫ب ــرای فعالی ــت در فض ــای مج ــازی از س ــوی بس ــیج را رد ک ــرد‪.‬‬ ‫غالمرض ــا س ــلیمانی در مصاحب ــه ب ــا خبرگ ــزاری مه ــر در پاس ــخ‬ ‫ب ــه س ــوال خبرن ــگار گف ــت‪« :‬در ش ــبکه های اجتماعـــی اصـــال‬ ‫اکان ــت فی ــک ندار ی ــم‪ ،‬ع ــالوه ب ــر ای ــن ه ــم حت ــی اینک ــه ع ــده ای را‬ ‫اس ــتخدام ک ــرده و پش ــتیبانی مال ــی کنی ــم ک ــه در فض ــای مج ــازی‬ ‫فعالی ــت داش ــته باش ــند‪ ،‬ب ــه هی ــچ عن ــوان ایـــن اقـــدام را انجـــام‬ ‫ن ــداده و نی ــازی ب ــه ای ــن اق ــدام ندار ی ــم»‪.‬‬ ‫سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت‪« :‬ضریب‬ ‫نفوذ اینترنت در کشور ما بسیار باالست و بخش قابل توجهی کاربر‬ ‫اینترنت در ایران وجود دارد که بخش زیادی از ان ها بسیجی و‬ ‫انقالبی اند و انگیزه دارند و نیازی به اکانت فیک ندارند‪».‬‬ ‫وی در بخ ــش دیگ ــری از س ــخنان خـــود افزود‪»:‬اســـتفاده از‬ ‫اکانت ه ــای فی ــک روش ه ــای منس ــوخ منافقی ــن و کس ــانی اس ــت‬ ‫ک ــه ب ــه دام ــان بیگان ــگان پن ــاه برده ان ــد و سرســـپردگان اســـتکبار‬ ‫ش ــده اند‪ .‬ان ه ــا ای ــن ادع ــا را در م ــورد بســـیج می کننـــد‪ ،‬ایـــن‬ ‫موضــوع در افــکار عمومــی خر یــداری نــدارد‪ ،‬کشــور چنیــن نگاهــی‬ ‫ب ــه بس ــیج ن ــدارد‪ ،‬چ ــون هم ــه بس ــیج را می شناس ــند و ب ــا بس ــیج‬ ‫زندگ ــی می کنن ــد»‪.‬‬ ‫ی ــاداور م ــی ش ــود ب ــه دنب ــال افزای ــش س ــه براب ــر قیم ــت بنزی ــن‬ ‫اعتراضات ــی در تع ــدادی از ش ــهرهای ایـــران رخ داد‪ .‬بـــه گـــزارش‬ ‫س ــازمان عف ــو بی ــن المل ــل در نتیج ــه برخ ــورد تظاه ــر کنن ــدگان ب ــا‬ ‫پلیــس دســتکم ‪ 106‬نفــر جــان خــود را از دســت داده انــد‪ .‬بــه دنبــال‬ ‫ای ــن اعتراض ــات اینترن ــت در ای ــران قط ــع ش ــد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1200

هفته نامه بازار کار 1200

شماره : 1200
تاریخ : 1399/03/10
هفته نامه بازار کار 1199

هفته نامه بازار کار 1199

شماره : 1199
تاریخ : 1399/03/01
هفته نامه بازار کار 1195

هفته نامه بازار کار 1195

شماره : 1195
تاریخ : 1399/02/06
هفته نامه بازار کار 1194

هفته نامه بازار کار 1194

شماره : 1194
تاریخ : 1399/01/30
هفته نامه بازار کار 1193

هفته نامه بازار کار 1193

شماره : 1193
تاریخ : 1399/01/23
هفته نامه بازار کار 1191

هفته نامه بازار کار 1191

شماره : 1191
تاریخ : 1398/12/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!