هفته نامه بازار کار شماره 1247 - مگ لند

هفته نامه بازار کار شماره 1247

هفته نامه بازار کار شماره 1247

هفته نامه بازار کار شماره 1247

‫تسهیالتمالیتاسقف‬ ‫‪ 57‬رشته جدید در حوزه‬ ‫فضـای مجـــازی‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫دومیلیاردبرایکارفرمایان‬ ‫‪12‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 5000 :‬تومان‬ ‫رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اعالم کرد‪ :‬با توافقی‬ ‫که با مرکز ملی فضای مجازی داشته ایم و با توجه به‬ ‫نیاز جدی به اموزش­ های سایبری در حوزه نرم­افزاری و‬ ‫سخت­افزاری در کشور‪ ،‬کمیت ­ه هایی در معاونت اموزشی‬ ‫دانشگاه تشکیل شده تا با همکاری مرکز ملی فضای‬ ‫مجازی‪ 57 ،‬رشته جدید را در حوزه فناوری اطالعات‬ ‫و فضای مجازی تدوین و اجرا نماید‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حوزه فرش‬ ‫کارفرمایانــی کــه کارگاه متمرکــز دارنــد‪ ،‬در‬ ‫صورتیکــه بتواننــد ‪ ۵۰‬نیــرو را اســتخدام کننــد‪،‬‬ ‫دو میلیــارد تســهیالت بــه انــان اختصــاص داده‬ ‫می شــود‪ ،‬به عــاوه قــرار بــر ایــن اســت کــه‬ ‫کارگزاری هایــی بــرای شناســنامه دار کــردن‬ ‫فرش هــای قدیمــی‪ ،‬جدیــد‪ ،‬تجــاری و فرش هــای‬ ‫انتیــک ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪21-1400‬جمادی الثانی ‪ 24-1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1247‬‬ ‫رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جلسه شورای عالی مهارت اموزی ‪:‬‬ ‫جوانان بعد از پایان خدمت تسهیالت‬ ‫اشتغال دریافت می کنند‬ ‫پنجمین جلسه شورای عالی مهارت اموزی کارکنان وظیفه با حضور مسئوالن و تصمیم گیران‬ ‫سطح باالی دستگاه های مختلف برگزار شد‪ .‬در این نشست مهم سردار سرلشکر محمد‬ ‫باقری رئیس ستاد کل نیرو های مسلح با اشاره به لزوم پیگیری روند اعطای تسهیالت‬ ‫در گفت و گوی دکتر نوری با بازارکار‬ ‫تشریح برنامه های استخدام‬ ‫و اشتغـال در وزارت‬ ‫اموزش و پرورش‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر انجمن صنعت کفش ایران خبر داد‬ ‫‪10‬‬ ‫به منظور ایجاد اشتغال جوانان پس از دوره سربازی گفت‪ ۲ :‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت قرض الحسنه برای این موضوع بایستی توسط بانک های عامل‬ ‫پرداخت شود‪.‬‬ ‫بانوان کارافرین در گفت و گو با بازارکار تاکید کردند‬ ‫زنان به دنبال سهم واقعی خود از اقتصاد و اشتغال‬ ‫‪8‬‬ ‫دکتر فرشته دستپاک با اشاره به اینکه از چهار زن تحصیلکرده نزدیک دو نفر‬ ‫بیکار هستند می گوید‪ 50 :‬درصد دانش اموختگان زن بیکار هستند؛ زنان نیمی از‬ ‫جمعیت کشور هستند و نباید توان و ظرفیت انها را نادیده بگیریم‪.‬‬ ‫این فعال حوزه کارافرینی زنان می افزاید‪ :‬مجلس شورای اسالمی به عنوان‬ ‫مهمترین رکن قانون گذاری و همچنین دولت سیزدهم می توانند قوانین الزم را‬ ‫مصوب کنند‪ ،‬به عنوان مثال برای زنان کارافرین جهت اخذ تسهیالت بانکی و مالی‬ ‫تضامینی را ایجاد کنند‪ .‬دولت سیزدهم که دولت مردم است می تواند این موانع را‬ ‫برطرف و شرایط را تسهیل نماید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یادداشت سردبیر‬ ‫روز زن و فرصت های اشتغال‬ ‫و کارافرینی زنان‬ ‫امیرعلی بینام‬ ‫بــه روایــت تاریــخ حضــرت خدیجــه (س) نخســتین بانــوی مســلمان و یــا‬ ‫بــه عبارتــی نخســتین مســلمان در تاریــخ اســام اســت‪ .‬ایشــان همــه ثــروت‬ ‫خــود را در راه نشــر اســام بــه کار گرفــت و شــاید بــه نــگاه امــروزی بتــوان‬ ‫گفــت؛ او اولیــن کارافریــن یــا بــه عبــارت بهتــر نخســتین کارافریــن اجتماعــی‬ ‫در تاریــخ اســام اســت‪.‬‬ ‫ـم ّیه دختــر خَ ّبــاط مــادر عمــار یاســر صحابه مشــهور پیامبــر اکــرم) ص) نیز‬ ‫ُسـ َ‬ ‫از اولیــن کســانی اســت کــه مســلمان شــد و نیــز اولیــن زنــی از مســلمانان بــود‬ ‫کــه بــه فیــض شــهادت نائــل شــد‪.‬‬ ‫و حضــرت فاطمــه زهــرا (س) نیــز اولیــن زنــی اســت کــه فدایــی والیــت‬ ‫امیرالمومنیــن علــی ع شــد و نخســتین منــادی اســام و عاشــورا نیز حضــرت زینب‬ ‫بــود کــه صوتــش کاخ ســتم امــوری را بــه لــرزه انداخــت!‪.‬‬ ‫همیــن چنــد عبــارت بــرای مقــام زن و نقــش انهــا در تاریخ اســام کافی اســت‬ ‫تــا بدانیــم اســام؛ بخــش عظیمــی از هویــت خــود را مدیــون زنــان اســت‪ .‬در‬ ‫تاریــخ ایــران زمیــن نیــز کــم نیســتند زنانــی کــه در مقاطــع مختلــف تاریــخ‬ ‫ایــران زمیــن نقــش افریــن بــوده انــد و تاریــخ هــزاران ســاله ایــران گواهــی‬ ‫بــر ایــن مدعاســت‪.‬‬ ‫مشــارکت اجتماعــی و تاثیرگــذاری زنــان در مســائل اقتصــادی و اجتماعــی‬ ‫چیــزی نیســت کــه بتــوان ان را منکــر شــد و یــا نادیــده گرفــت؛ زنــان نیمــی از‬ ‫جامعــه هســتند؛ در خانــواده و جامعــه نقــش افریــن هســتند‪ ،‬نقــش تربیتــی‬ ‫انــکار ناپذیــر در امــوزش رســمی و غیررســمی دارنــد؛ شــاید بتــوان بیشــترین‬ ‫تاثیرگــذاری زنــان را بعــد از خانــواده در نظــام امــوزش رســمی و در دوره هــای‬ ‫مهــد کــودک و همچنیــن امــوزش رســمی مقاطــع ابتدایــی دیــد کــه زنــان در‬ ‫اکثریــت هســتند‪.‬‬ ‫همچنیــن زنــان جایــگاه اصلــی را بــرای حضــور در دانشــگاه هــا دارنــد؛ انهــا‬ ‫حــدود ‪ 60‬درصــد صندلــی هــای دانشــگاه هــا را پــر کــرده انــد و بــه عبارتــی‬ ‫دانــش اموختــگان زن روز بــه روز فزونــی مــی گیــرد‪.‬‬ ‫بــا همــه ایــن تفاســیر زنــان بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه هســتند؛ میــزان‬ ‫مشــارکت انهــا در اقتصــاد کشــور ‪ 16‬تــا ‪ 18‬درصــد‪ ،‬میــزان بیــکاری زنــان‬ ‫تحصیلکــرده نیــز دو برابــر مــردان اســت‪ .‬بــه راســتی بــرای ایــن چالــش‬ ‫چــه بایــد کــرد؟!؛ برخــی مشــکل را فرهنگــی و برخــی سیاســی‪ -‬اجتماعــی‬ ‫مــی پندارنــد‪ .‬برخــی مشــکل را قوانیــن و مقــررات دســت و پاگیــر عنــوان‬ ‫نمــوده و برخــی مشــکالت را مردســاالر بــودن نظــام اجتماعــی و اقتصــادی‬ ‫ایــران عنــوان مــی کننــد!‬ ‫فــارغ از همــه ایــن تحلیــل هــا؛ بایــد واقعیــت زنــان را در بپذیریــم‪ ،‬بــه تــوان‬ ‫و ظرفیــت انهــا در عرصــه هــای مختلــف ایمــان بیاوریــم و شــک نکنیــم کــه‬ ‫حضــور موثــر‪ ،‬مشــارکت جــو و ظرفیــت ســاز انهــا در همــه عرصــه هــا‪ ،‬گره گشــا‬ ‫بــوده و جامعــه ایــران را در ابعــاد مختلــف توســعه‪ ،‬اعــم از نــرخ رشــد اقتصادی‪،‬‬ ‫توســعه کارافرینــی و افزایــش بهــره وری بــه پیــش خواهــد بــرد؛ اگــر بــه تــوان‬ ‫و ظرفیــت زنــان ایمــان بیاوریــم‪.‬‬ ‫هیدج پایتخت تولید‬ ‫کفش ورزشــی‬ ‫بچه گانهکشور‬ ‫‪6‬‬ ‫با اعالم رئیس سازمان سنجش‪:‬‬ ‫حذف کنکور سراسری‬ ‫باردیگر به جریان افتاد‬ ‫‪3‬‬ ‫از سوی عبدالملکی اعالم شد‬ ‫خبرهای خوش وزیر کار‬ ‫برای مدال اوران مسابقات‬ ‫مهارتشانگهایچین ‪5‬‬ ‫از سوی فرمانده کل ارتش اعالم شد‬ ‫اموزش بیش از ‪ 198‬هزار‬ ‫سـربـاز با نگــاه‬ ‫کارافرینی‬ ‫‪10‬‬ ‫در چارچوب دیپلماسی علمی و با حضور وزیر علوم؛‬ ‫نشست هم اندیشی معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه ها‪،‬‬ ‫مراکز اموزش عالی‪ ،‬پژوهشی و فناوری» برگزار می شود‬ ‫رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری گفت‪:‬‬ ‫سیزدهمین نشست هم اندیشی معاونان و مدیران بین الملل دانشگاهها‪ ،‬مراکز اموزش‬ ‫عالی‪ ،‬پژوهشی و فناوری با حضور وزیر علوم‪ ،‬معاونان وزارت متبوع و روسای تعدادی از‬ ‫دانشگاه ها‪ ،‬مسئوالن وزارت های ذیربط‪ ،‬به صورت حضوری و برخط روز سه شنبه‬ ‫‪ ۵‬بهمن ‪ ۱۴۰۰‬از ساعت ‪ ۸‬الی ‪ ۱۳‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش بازاترکار‪ ،‬دکتر حسین ساالراملی با اشاره به روند رو به رشد تولیدات علمی مشترک‬ ‫ایران با سایر کشورها و نیز افزایش سفرهای علمی محققان و دانشمندان برجسته جهان‬ ‫به داخل کشور بر لزوم توسعه رفت و امد علمی پژوهشگران و محققان کشورهای مختلف‬ ‫جهت انجام پژوهش ها و دوره های اموزشی مشترک‪ ،‬تبادل استاد و دانشجو تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی ضمن تاکید بر اهمیت حضور دانشگاه ها در چرخه تولید جهانی دانش و استفاده‬ ‫از پتانسیل دانش جهانی‪ ،‬تحقق نظام ملی دیپلماسی علم و فناوری در کشور‪ ،‬با اشاره‬ ‫بر اینکه گسترش ارتباطات بر پایه توسعه همکاری های بین المللی در زمینه های علمی‪،‬‬ ‫فناوری و نواوری در راس تمام فعالیت های بین المللی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬نیاز به داشتن برنامه و نقشه راه در اجرای همکاری های علمی بین المللی‬ ‫به ویژه در شرایط بحران کرونا اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫ساالر املی در ادامه بر بهبود ارتباط دانشگاه و جامعه‪ ،‬از طریق مدیریت راهبردی با‬ ‫برنامه ریزی موثر و کارا بر پایه سناریوی اینده ای متفاوت و مبتنی بر اصول معین چون‬ ‫تولید دانش و اطالعات و درک صحیح از شرایط روز و پیوند انها با یکدیگر در عصری‬ ‫نوین فراصنعتی با ساختار اقتصادی دانش بنیان تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این راستا در پنل اول نشست‪ ،‬با حضور روسای دانشگاه های محوری کشور‬ ‫و مقامات وزارت عتف به تبیین و تشریح سیاست ها و برنامه های راهبردی وزارت عتف‬ ‫در چارچوب دیپلماسی علم و فناوری دولت سیزدهم و دستاوردها و ابتکارات دانشگاه ها‬ ‫و مراکز اموزش عالی در پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری‪ ،‬به ارائه گزارش عملکرد‬ ‫بین المللی دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی می پردازیم‪.‬‬ ‫همچنین در پنل دوم نتایج ارزیابی عملکرد بین المللی دانشگاه ها‪ ،‬مراکز اموزش عالی‪،‬‬ ‫موسسه های پژوهشی و پارک های علم و فناوری در سال ‪ ۱۳۹۹‬اعالم خواهد شد و از‬ ‫برگزیدگان ان قدردانی به عمل خواهیم اورد‪.‬‬ ‫دکتر ساالراملی ادامه داد‪ :‬چرخه علم و فناوری در دنیا شکل گرفته است که ما باید‬ ‫نهایت استفاده را از این چرخه داشته باشیم و نگذاریم کشورهای دیگر محدودیتی‬ ‫برای حضور ما در این چرخه ایجاد کنند‪ .‬در این حوزه مالحظاتی در نگاره های امنیتی‬ ‫تعامالت علمی بین المللی وجود دارد که در میزگرد پایانی نشست به موضوع با حضور‬ ‫مراجع ذیصالح پرداخته خواهد شد‪.‬‬ ‫اولیننمایشگاهمجازیویژهمشاغلخانگیدرقزوینگشایشیافت‬ ‫اولین نمایشگاه مجازی مشاغل خانگی با همکاری‬ ‫جهاد دانشگاه و اداره کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی‬ ‫استان با حضور ‪ 56‬فروشگاه مجازی در قزوین‬ ‫فعالیت خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار از قزوین؛ اولین نمایشگاه مجازی‬ ‫ویژه مشاغل خانگی قزوین روز یکشنبه با همکاری‬ ‫اداره کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی‪ ،‬جهاد دانشگاهی و‬ ‫سایت قزوین خرید در مراسمی در محل اداره کار‬ ‫قزوین افتتاح شد‪.‬‬ ‫در این مراسم که انتظاری معاون اشتغال اداره کار‬ ‫استان‪ ،‬پیله چی رئیس جهاد دانشگاهی استان‪ ،‬حجت االسالم عرب مدیرکل اموزش‬ ‫فنی و حرفه ای و نصرتی رئیس صندوق کارافرینی امید حضور داشتند به صورت ویدئو‬ ‫کنفرانس نیز توسط بیرجندی معاون جهاد دانشگاهی کشور این نمایشگاه مجازی به طور‬ ‫رسمی گشایش یافت‪.‬‬ ‫برای برپایی این نمایشگاه ‪ 386‬نفر از فعاالن مشاعل خانگی برای حضور در نمایشگاه‬ ‫ثبت نام کردند که در نهایت ‪ 100‬نفر اعالم امادگی کردند که پس از بررسی شرایط تعداد‬ ‫‪ 56‬پیشران توانستند فروشگاه مجازی خود را فعال کنند‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه مجازی فعاالن رشته های صنایع دستی‪ ،‬فرش‪ ،‬مواد غذایی و پوشاک که‬ ‫دارای مجوز رسمی هستند تولیدات خود را برای فروش به شهروندان عرضه می کنند‪.‬‬ ‫نمایشگاه مجازی مشاغل خانگی قزوین از سوم تا ‪ 22‬بهمن ماه برگزار می شود‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫اخبارویژه‬ ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪21-1400‬جمادی الثانی ‪ 24-1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1247‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وزیر تعاون‪،‬کارورفاه اجتماعی‬ ‫در بازدید از کارخانجات تولیدی تهران؛‬ ‫احیای کارخانه های تعطیل شده‬ ‫در دستور کار وزارت مردم قرار دارد‬ ‫دکتر«حجــت اهلل عبدالمکــی» وزیــر تعــاون‪،‬کار و رفــاه اجتماعــی اعــام کــرد ‪ :‬احیــای‬ ‫کارخانــه هــای تعطیــل شــده و راه انــدازی خــط هــای تولیــد بــه طــور جــدی در‬ ‫دســتورکار وزارت مــردم قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعی‪،‬عبدالملکــی درحاشــیه بازدیــد از شــرکت کارخانجــات تولیــدی تهــران‬ ‫گفــت‪ :‬شــرایط کارخانــه هــای تعطیــل شــده بررســی مــی شــود و بــا برنامــه مشــخص و‬ ‫دقیــق‪ ،‬دوبــاره ان هــا را بــه چرخــه تولیــد کشــور بــاز مــی گردانیــم‪.‬‬ ‫وی ‪ ،‬بــا اشــاره بــر تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری درخصــوص تســریع جهــش‬ ‫تولیــد در کشــور‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬دولــت ســیزدهم بــا عــزم جــدی پیگیــر احیــای‬ ‫صنایــع تولیــدی در سراســر کشــور اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کارخانجــات تولیــدی تهــران (ســهامی عــام)‪ ،‬از قدیمــی تریــن‬ ‫برندهــای صنعتــی کشــور‪ ،‬در ســال ‪ 1336‬بــه ثبــت رســیده و بــا ظرفیــت‬ ‫‪17200‬تــن در ‪ 12‬واحــد تولیــدی در ســال ‪ 1339‬اغــاز بــه کار کــرد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت در اوایــل دهــه هفتــاد بــا یــک هــزار و ‪ 500‬نفــر نیــرو بــه تولیــد‬ ‫انــواع پتــو‪ ،‬منســوجات‪ ،‬فــوم و ابــر‪ ،‬ژرســنج (چــرم مصنوعــی)‪ ،‬مالمیــن‪ ،‬ســفره و‬ ‫کف پــوش و دیگــر محصــوالت بــا پایــه ‪ PVC‬مشــغول بــوده و همچنیــن در اوایــل‬ ‫دهــه ‪ 80‬بــا وارد کــردن دســتگاه تولیــد چــرم مصنوعــی از ایتالیــا بــرای اولیــن بــار‬ ‫در ایــران‪ ،‬تولیــد چــرم مصنوعــی را نیــز بــه تولیــدات خــود افــزود‪.‬‬ ‫از اوایــل دهــه ‪ 90‬ضعــف ســاختار مدیریتــی‪ ،‬روزامــد نشــدن واحدهــا‪ ،‬نبــود صرفــه‬ ‫اقتصــادی و فقــدان تــوان رقابــت بــا صنایــع کوچک تــر از نظــر قیمــت‪ ،‬به تدریــج‬ ‫بــه توقــف فعالیــت واحدهــای تولیــد فــوم و ابــر‪ ،‬نســاجی‪ ،‬پتوبافــی و مالمین ســازی‬ ‫منجــر شــد ‪.‬‬ ‫حضــور نیــروی کار مــازاد در کنــار ســوءمدیریت ها و تخلفــات و تبانی هــای مدیــران‬ ‫وقــت کارخانــه‪ ،‬به تدریــج بــه کاهــش ســوددهی و نهایتــا‪ ،‬زیــان ده شــدن کارخانــه‬ ‫از ســال ‪ 1392‬منتهــی شــد و در ادامــه بــا افزایــش زیــان انباشــته (بــه میــزان‬ ‫‪ 60‬میلیــارد تومــان)‪ ،‬مجمــع شــرکت در ســال ‪ 1394‬تصمیــم بــه تعطیلــی کل‬ ‫کارخانجــات و بازخریــد نیروهــا گرفــت‪.‬‬ ‫در چنــد مــاه اخیــر احیــای دوبــاره کارخانجــات تولیــدی تهــران در دســتور کار‬ ‫قــرار گرفتــه و بــا توجــه بــه زیرســاخت قدرتمنــد و ظرفیــت مناســب بــرای فعالیــت‬ ‫ایــن کارخانــه‪ ،‬امیــد مــی رود بــا اقــدام بــه موقــع صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و‬ ‫حمایــت دســتگاه هــای ذیربــط و جلوگیــری از تکــرار اشــتباهات گذشــته‪ ،‬در اینــده‬ ‫نزدیــک شــاهد احیــای ایــن کارخانــه و بازگشــت ان بــه مســیر رونــق و اشــتغال‬ ‫باشــیم‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم‪ ،‬معاونــان و مشــاوران وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬مدیــران‬ ‫عامــل ســازمان هــا و صنــدوق هــای تابعــه حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫سردار کمالی تشریح کرد‬ ‫تشریح دستاوردهای اجرایی‬ ‫«سند ملی مهارت اموزی و اشتغال سربازان»‬ ‫مشـاور عالـی قـرارگاه مهـارت امـوزی سـتادکل نیرو های مسـلح‪ ،‬نتایـج و دسـتاورد های‬ ‫«سـند ملـی مهارت امـوزی و اشـتغال سـربازان» را تشـریح کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار از دفاع پـرس‪ ،‬سـردار «موسـی کمالـی» دسـتیار و مشـاور عالـی‬ ‫قـرارگاه مرکـزی مهـارت امـوزی سـتاد کل نیرو هـای مسـلح با بیـان اینکه سـند ملی‬ ‫مهارت امـوزی و اشـتغال سـربازان وظیفـه‪ ،‬سـند میثـاق بین دسـتگاه های کشـوری و‬ ‫لشـکری در حوزه مهارت اموزی و اشـتغال سـربازان اسـت‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬در پنجمین‬ ‫جلسـه شـورای عالـی سیاسـت گذاری مهارت امـوزی سـربازان وظیفـه که رکـن اصلی‬ ‫و باالتریـن مرجـع تصمیم گیـری در حـوزه مهارت اموزی و اشـتغال سـربازان وظیفه و‬ ‫متشـکل از ‪ ۴۰‬دسـتگاه کشـوری و لشـکری از قبیـل فرماندهـان عالی رتبـه نیرو های‬ ‫مسـلح‪ ،‬معاونیـن سـتاد کل نیرو هـای مسـلح‪ ۱۰ ،‬وزارتخانـه‪ ،‬پنـج سـازمان دولتـی‪ ،‬دو‬ ‫معـاون رئیس جمهـور‪ ،‬کمیتـه امـداد حضـرت امـام خمینـی (ره)‪ ،‬سـتاد اجرایـی فرمان‬ ‫حضرت امام خمینی (ره) اسـت و به ریاسـت سرلشـکر باقری رییس سـتاد کل نیرو های‬ ‫مسـلح تشـکیل می شـود سـند ملـی مهـارت و اشـتغال سـربازان وظیفـه توسـط سـردار‬ ‫باقـری و دکتـر عبدالملکی وزیـر تعاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی و سـردار زاده کمند فرمانده‬ ‫قـرارگاه مرکـزی مهـارت اموزی رونمایی شـد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این سـند در هشـتاد و یکمین جلسـه شـورای عالی اشـتغال کشـور به ریاست‬ ‫رئیـس جمهـور محتـرم در تاریـخ ‪ ۶‬ابان سـال جـاری تصویب و بـه تمام دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی کشـوری و لشـکری جهت اقدام ابالغ شـده اسـت‪.‬‬ ‫دسـتیار و مشـاور عالـی قـرارگاه مرکـزی مهـارت امـوزی سـتاد کل نیرو هـای مسـلح‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬سـند ملی مهارت و اشـتغال سـربازان وظیفه با قابلیت انسـجام بخشـی‪،‬‬ ‫همگرایـی و پیونـد دسـتگاه های کشـوری و لشـکری بـه عنـوان سـند میثـاق بـرای‬ ‫مهـارت امـوزی و اشـتغال سـربازان کشـور بوده و این سـند کـه دارای چهار سیاسـت‬ ‫راهبـردی‪ ۱۵ ،‬سیاسـت اجرایـی‪ ۵۴ ،‬دسـتاورد‪ ۵۹ ،‬برونـداد‪ ۷۶ ،‬اقـدام عمـده بـوده‬ ‫و بالـغ بـر ‪ ۴۰‬دسـتگاه کشـوری و لشـکری را بـرای نقـش افرینـی در حـوزه مهـارت‬ ‫امـوزی و اشـتغال کارکنـان وظیفـه پـای کار می اورد‪.‬‬ ‫سـردار کمالـی با بیـان اینکه متولی و محـور اصلی اجرای این سـند وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفـاه اجتماعـی و قـرارگاه مرکـزی مهـارت اموزی سـتاد کل نیرو های مسـلح بوده و‬ ‫دبیرخانـه ان در قـرارگاه مرکـزی مهـارت امـوزی تشـکیل می شـود خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫ان شـاءاهلل بـا اجـرای این سـند‪ ،‬تعـداد مهـارت اموزان سـرباز‪ ،‬توسـعه یافته و شـتاب‬ ‫بیشـتری گیـرد و تحقـق شـعار «سـرباز ماهـر‪ ،‬اشـتغال پایـدار‪ ،‬اقتـدار ملی» تسـریع‬ ‫شـده و بـا همـکاری و همگرایـی دسـتگاه های کشـوری و لشـکری تعـداد سـربازان‬ ‫امـوزش دیـده کـه در حـال حاضر حـدود ‪ ۴۰۰‬هزارنفر مهـارت تخصصـی (‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫فنـی حرفـه ای‪ ۱۷۶ ،‬هزار کشـاورزی‪ ،‬سـه هزار ورزشـی‪ ،‬چهار هـزار ارتباطات و ‪۲۱۰۰‬‬ ‫نفـر فرهنگـی) و ‪ ۳۴۰‬هـزار نفـر عمومـی از مـرز یک میلیـون نفر عبـور کند‪.‬‬ ‫سـردار کمالـی برخـی از نتایـج و دسـتاورد های اجرایـی سـند را به شـرح ذیـل اعالم‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬تعامـل‪ ،‬همـکاری و هـم افزایـی سـازمان های کشـوری و لشـکری‬ ‫توانمندسـازی و مهـارت امـوزی کارکنـان وظیفـه؛ هدایـت‪ ،‬حمایـت و تسـهیلگری‬ ‫سـربازان بـرای اشـتغال بعـد از خدمـت بـه مـدت سـه سـال؛ اسـتفاده بهینـه‪ ،‬موثر و‬ ‫اثربخـش از خدمـت وظیفـه خدمـت عمومـی بـا افزایـش رویکـرد مهـارت امـوزی به‬ ‫سـربازی از جملـه ایـن مـوارد اسـت‪.‬‬ ‫دسـتیار و مشـاور عالـی قـرارگاه مرکـزی مهـارت امـوزی سـتاد کل نیرو هـای مسـلح‬ ‫خاطرنشـان کرد‪ :‬افزایش نشـاط سـربازان‪ ،‬ارتقای جذابیت خدمت سـربازی و اسـتفاده‬ ‫از ظرفیـت ملی و مشـترک در مهارت اموزی و اشـتغال سـربازان از دیگـر دسـتاورد های اجرای‬ ‫این سـند است‪.‬‬ ‫در گفتگوی اختصاصی وزیر اموزش و پرورش با بازارکار‬ ‫تشریحبرنامههایوزارتاموزشوپرورشدرزمینهاستخدام‪،‬اشتغالوکارافرینی‬ ‫دکتــر یوســف نــوری وزیــر امــوزش و پــرورش در گفتگــوی اختصاصــی بــا بــازارکار‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه در ســالهای گذشــته شــرایط دانشــگاه فرهنگیــان را بــرای‬ ‫پاســخگویی بــه نیازهــای اتــی نیــروی انســانی فراهــم نکرده انــد گفــت‪ :‬وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش بــرای جبــران نیــرو ازمــون هــای متمرکــز را بــا مجــوز دســتگاه هــای‬ ‫ذیربــط برگــزار مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار‪ ،‬متــن ایــن مصاحبــه در گفتگــو بــا دکتــر یوســف نــوری‬ ‫وزیــر محتــرم امــوزش و پــرورش تقدیــم مخاطبــان ارجمنــد مــی شــود؛‬ ‫اقــای وزیــر! بــا توجــه بــه تصمیــم‬ ‫شــورای عالــی اشــتغال مبنــی بــر ایجــاد‬ ‫یــک میلیــون شــغل در ســال؛ وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش بــه صــورت مســتقیم‬ ‫یــا غیرمســتقیم پــه مســئولیتی در ایــن‬ ‫زمینــه دارد؟همچنیــن بــا توجــه بــه نقــش‬ ‫هنرســتان هــا و مــدارس کار و دانــش در‬ ‫ورود دانــش امــوزان بــه بــازارکار‪ ،‬برنامــه‬ ‫وزارت امــوزش و پــرورش بــرای توســعه و‬ ‫تجهیــز ایــن مــدارس چیســت؟‬ ‫وزارت امــوزش و پــرورش برنامــه هــای مختلفــی‬ ‫را در حــوزه اشــتغال و کارافرینــی دنبــال مــی کنــد‬ ‫کــه بخشــی از ان هــا بــه شــرح ذیــل اســت؛‬ ‫ایجــاد شــبکه ی کارافرینــان مدرســه بــا اســتفاده‬ ‫از بســتر فنــاوری اطالعــات بــرای تعامــل و‬ ‫توســعه فرهنــگ کارافرینــی‬ ‫تاســیس و توســعه مرکــز رشــد کارافرینــی (‪ 50‬باب‬ ‫در ‪ 12‬اســتان )‬ ‫مدیریــت اجــرای طــرح امــوزش همــراه بــا تولیــد‬ ‫بــا اولویــت هنرســتا نهــای مســتقل ( شناســایی‬ ‫‪ 318‬هنرســتان فعال و برگزاری نخســتین جشــنواره‬ ‫غیرحضــوری تولیــد محصوالت هنرســتانی)‬ ‫طراحــی و اجــرای دوره هــای امــوزش کارافرینــی‬ ‫و مهــارت امــوزی مبتنــی بــر برنامــه درســی‬ ‫حــوزه هــای تربیــت و یادگیــری‬ ‫بــه روزاوری و بازتعریــف رشــته هــای شــاخه‬ ‫کاردانــش هماهنــگ با امایش ســرزمینی ( ‪ 61‬رشــته)‬ ‫ایجــاد رشــته هــای مهارتــی جدیــد بــر اســاس‬ ‫نیــاز بــازار کار و تغییــرات فنــاوری روز دنیا (‪ 25‬رشــته)‬ ‫تجهیــز کارگاه هــای هنرســتان هــای دولتــی بــر‬ ‫اســاس منابــع و تجهیــزات اســتاندارد از طریــق‬ ‫(اعتبــارات ‪ 2‬درصــد فــروش گاز‪-‬طــرح تجهیــز‬ ‫هنرســتان هــا ‪ 388 -‬میلیــارد تومــان ســال‬ ‫‪)1400-1401‬‬ ‫گســترش مشــارکت بنگاههــای تولیــدی و‬ ‫خدمــات بخــش دولتــی و غیردولتــی در توســعه‬ ‫اموزشــهای کاردانــش (بــرون ســپاری امــوزش هــای‬ ‫مهارتــی – تعــداد ‪ 130‬هــزار هنرجــو)‬ ‫افزایــش ســهم هنرجویــان هنرســتانهای غیردولتــی‬ ‫و مشــارکت در ارتقــای کیفــی امــوزش (‪ 5.40‬درصد)‬ ‫افزایــش ســهم هنرجویــان هنرســتانهای وابســته و‬ ‫مشــارکت در ارتقای کیفی امــوزش ( افزایــش‪ 55‬درصدی‬ ‫هنرســتان وابســته جهــاد کشــاورزی و افزایــش‬ ‫‪ 30‬درصــدی هنرســتان هــای هنرهــای زیبــای‬ ‫وابســته بــه وزرات فرهنــگ و ارشــاد و راه انــدازی‬ ‫‪ 6‬بــاب هنرســتان ریلــی وابســته بــه وزارت راه و‬ ‫شهرســازی)‬ ‫تولیــد محتــوای الکترونیکــی برای بیــش از ‪ 48‬رشــته‬ ‫مهارتــی کاردانــش و بارگــذاری در ســامانه‬ ‫شــاد( بیــش از ‪ 3000‬محتــوا در قالــب فیلــم‪،‬‬ ‫پاورپوینــت‪ ،‬پــی دی اف و پادکســت)‬ ‫دانشــگاهها وموسســات امــوزش عالــی‬ ‫وحوزه هــای علمیــه بــه شــرط گذرانــدن دوره‬ ‫مهــارت امــوزی در دانشــگاه فرهنگیان و دانشــگاه‬ ‫تربیــت دبیرشــهیدرجایی و بارعایــت مــاده واحــده‬ ‫نحــوه جــذب منابــع انســانی در مشــاغل اموزشــی‬ ‫و تربیتــی وزارت امــوزش و پــرورش مصــوب‬ ‫جلســه ‪ ۸۳۳‬مــورخ ‪ 1399/08/27‬شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی اقـدام می نمایــد‪ .‬شــایان ذکراســت‬ ‫بــرای ســال ‪ 1401‬بــا توجــه بــه مجــوز اخــذ شــده‬ ‫‪ 25000‬نفــر وهمچنیــن باقــی مانــده مجوزهــای‬ ‫قبلــی‪ ،‬بــه تعــداد ‪ 34500‬نفــر بــرای نهمیــن‬ ‫ازمــون متمرکــز دســتگاه های اجــرای ظرفیــت‬ ‫ســازی شــده اســت‪ .‬البتــه شــرایط امــوزش‬ ‫پیــش از خدمــت و ضمــن خدمــت نیــز بایــد‬ ‫ســازماندهی مجــددی شــود تــا ایــن عزیــزان بــه‬ ‫صــورت واقعــی بــرای حضــور در کالس درس و‬ ‫ایفــای نقــش خطیــر معلمــی امــاده شــوند‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه بازنشســتگی معلمــان و‬ ‫فرهنگیــان و عــدم پاســخگویی دانشــگاه‬ ‫فرهنگیــان ‪ ...‬در زمینــه تامیــن معلــم‪،‬‬ ‫برنامــه شــما بــرای بــه کارگیــری‬ ‫نیروهــای دانــش اموختــه دانشــگاه هــا‬ ‫بویــژه در مقطــع تحصیــات تکمیلــی‬ ‫بــرای نوســازی نــاوگان و نیــروی مــورد‬ ‫نیــاز نظــام تعلیــم و تربیــت چیســت؟‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه متاســفانه در ســال های‬ ‫گذشــته‪ ،‬پیش بینی هــای الزم صــورت نگرفتــه‬ ‫اســت و شـرایط دانشــگاه فرهنگیان را برای پاسخگویی‬ ‫بــه نیازهــای اتــی نیــروی انســانی فراهــم‬ ‫نکرده انــد‪ ،‬ناگزیــر امــوزش و پــرورش بارعایــت‬ ‫قوانیــن ومقــررات حاکــم بــر اســتخدام‪ ،‬بــا اخــذ‬ ‫مجوزهــای قانونــی از ســازمان اداری واســتخدامی‬ ‫کشــور و ســازمان برنامــه وبودجــه و بــه اســتناد‬ ‫مــاده ‪ 44‬قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری‬ ‫از طریــق ازمون هــای متمرکــز دســتگاه های‬ ‫اجــرای نســبت بــه جــذب فـــارغ التحصیــــان‬ ‫ازمــون اســتخدامی بــرای جــذب ‪ 34500‬نفــر‬ ‫چــه زمانــی برگــزار مــی شــود؟‬ ‫رکــن رکیــن وزارت اموزش وپــرورش بــرای‬ ‫ارائــه خدمــات بــه دانش امــوز‪ ،‬معلــم اســت و‬ ‫دانشــگاه فرهنگیــان و رجایــی در زمینــه تربیــت‬ ‫نیــروی انســانی مــورد نیــاز نقــش اساســی‬ ‫دارنــد‪ .‬مســیر جــذب نیــرو ایــن دو دانشــگاه‬ ‫هســتند‪ .‬در کنــار پذیــرش افــراد از طریــق‬ ‫کنکــور سراســری‪ ،‬هرســاله ازمــون اســتخدامی‬ ‫نیــز برگــزار می شــود کــه افــراد پذیرفته شــده‬ ‫بایــد در دوره هــای مهارت امــوزی دانشــگاه‬ ‫فرهنگیــان شــرکت کننــد کــه موســوم بــه مــاده‬ ‫‪ ۲۸‬اساســنامه دانشــگاه فرهنگیــان اســت‪ .‬اکنــون‬ ‫ســهمیه اســتخدام ‪ ۳۴‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬نفــری‬ ‫دریافــت کرده ایــم کــه بــه زودی فراخوانــش‬ ‫اعــام می شــود تــا ایــن افــراد از طریــق ازمــون‬ ‫اســتخدامی جــذب اموزش وپــرورش شــوند‪.‬‬ ‫گفتگو‪ :‬امیرعلی بینام‪ ،‬بازارکار‬ ‫در جلسه شورای عالی فضای مجازی تاکید شد‬ ‫ضرورت رفع موانع توسعه پلتفرم های داخلی در حوزه کسب و کار ‪ ،‬اطالع رسانی و رسانه‬ ‫در جلســه شــورای عالــی فضــای مجــازی بــر‬ ‫توســعه پلتفرم هــای داخلــی بویــژه در حــوزه‬ ‫کســب و کار‪ ،‬اطــاع رســانی و رســانه ای تاکیــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬جلســه شــورای عالــی‬ ‫فضــای مجــازی بــه ریاســت ایــت اهلل ســید‬ ‫ابراهیــم رئیســی تشــکیل شــد و در ان بــا توجــه‬ ‫بــه نقــش و اهمیــت روزافــزون فضــای مجــازی در‬ ‫زندگــی و کســب و کار مــردم‪ ،‬موضــوع توســعه‬ ‫پلتفرم هــای داخلــی و ضــرورت رفــع موانــع موجــود‬ ‫در ایــن زمینــه مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه مقــرر شــد وزارت‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‪ ،‬طــرح اجرائــی‬ ‫خــود همــراه بــا زمــان بنــدی ان را بــرای‬ ‫برطــرف کــردن موانــع موجــود در مســیر توســعه‬ ‫پلتفرم هــای داخلــی در حــوزه هــای کســب و‬ ‫کار‪ ،‬اطــاع رســانی و رســانه ای بــه شــورای‬ ‫عالــی فضــای مجــازی ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫قالیباف از موافقت رهبر معظم انقالب خبر داد‬ ‫اتش نشانان فداکار شهید خدمت‬ ‫محسوب می شوند‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬در مجلــس موضوعــی را بــا‬ ‫همراهــی دولــت پیگیــری می کنیــم تــا در زمینــه حقوق هــا تجدیدنظــر‬ ‫صــورت گرفتــه و ســاماندهی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بازارکــــار بــه نقــل از صداوســیما‪ ،‬محمــدبــــاقر قــــالیباف‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی عصــر امــروز در اســتانه ســالروز حادثــه‬ ‫تلــخ ســاختمان پالســکو بــا خانــواده اتش نشــان شــهید «امیرحســین‬ ‫داداشــی» دیــدار و گفتگــو کــرد‪.‬‬ ‫قالیبــاف در ایــن دیــدار خاطرنشــان کــرد‪ :‬پــس از حادثــه تلــخ پالســکو‬ ‫در جمــع خانــواده شــهدای اتش نشــان گفتــم کــه تــا روزی کــه در‬ ‫قیــد حیاتــم‪ ،‬فــارغ از اینکــه کجــا هســتم‪ ،‬خــودم را مدیــون ‪ ۱۶‬شــهید‬ ‫اتش نشــانی می دانــم کــه بــا جانفشــانی‪ ،‬جــان صدهــا نفــر را نجــات دادنــد‬ ‫و وظیفــه خــود می دانــم در خدمــت خانواده هــای انــان باشــم و هــر کاری‬ ‫از دســتم برایــد برایشــان انجــام دهــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــهید خدمــت محســوب شــدن شــهدای اتش نشــان‬ ‫در حادثــه پالســکو یکــی از خواســته های خانــواده شــهدا بــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫حقیقتــا ایــن شــهدا‪ ،‬هماننــد رزمنده هــای تخریــب و عملیــات در جبهــه‬ ‫عمــل‪ ،‬و اگاهانــه و شــجاعانه بــرای حفــظ جــان شــهروندان‪ ،‬از خودگذشــتگی‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس افــزود‪ :‬ایــن شــهدا می توانســتند ســاختمان را تــرک کننــد‪،‬‬ ‫امــا بــرای اطمینــان از خــروج همــه افــراد از ســاختمان‪ ،‬تک تــک طبقــات‬ ‫را بررســی کردنــد و ایــن حادثــه تلــخ اتفــاق افتــاد امــا از مــردم تنهــا چنــد‬ ‫نگهبانــی کــه در زیــر زمیــن ســاختمان حضــور داشــتند‪ ،‬جانشــان را‬ ‫از دســت دادنــد و فــرد دیگــری اســیب ندیــد‪.‬‬ ‫قالیبــاف بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی مدعــی بودنــد اگــر چنیــن حادثـه ای در‬ ‫کشــور دیگــری رخ داده بــود‪ ،‬کســی اســیب نمی دیــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در حادث ـه ای‬ ‫مشــابه در یکــی از کشــورها‪ ۷۰ ،‬نفــر جانشــان را از دســت دادنــد‪ ،‬لــذا مــا‬ ‫مدیــون رشــادت و ایثــار اتش نشــانان مان هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پیگیری هــای صــورت گرفتــه بــرای شــهید خدمــت نامیــدن‬ ‫شــهدای اتش نشــان حادثــه پالســکو گفــت‪ :‬ایــن موضــوع را مجــددا یــک‬ ‫مــاه گذشــته پیگیــری کــرده و خدمــت مقــام معظــم رهبــری توضیــح دادم‬ ‫کــه ایــن شــهدا مصــداق عینــی افــرادی بودنــد کــه بــرای حفــظ جــان مــردم‬ ‫جانفشــانی کردنــد‪ ،‬رهبــر انقــاب نیــز ایــن موضــوع را پذیرفتنــد و از جهــت‬ ‫زمانــی هــم بــا ســالگرد ایــن شــهدا مصــادف شــد‪ ،‬لــذا خدمــت رســیدم تــا‬ ‫ضمــن ادای احتــرام و ابــراز همــدردی و گرامیداشــت یــاد شــهدای حادثــه‬ ‫تلــخ پالســکو ایــن خبــر را نیــز بدهــم‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی همچنیــن در پاســخ بــه درخواســت پــدر‬ ‫شــهید داداشــی در خصــوص افزایــش حقــوق اتش نشــانان گفــت‪ :‬حقوق هــا‬ ‫در شــرایط تورمــی فعلــی بــا گرانی هــا همخوانــی نــدارد‪ ،‬لــذا در مجلــس‬ ‫موضوعــی را بــا همراهــی دولــت پیگیــری می کنیــم تــا در زمینــه حقوق هــا‬ ‫تجدیدنظــر صــورت گرفتــه و ســاماندهی شــود‪.‬‬ ‫با ابالغ بخشنامه ای از سوی معاون اموزشی وزارت علوم؛‬ ‫اموزش نیمسال دوم دانشگاه ها حضوری شد‬ ‫با امضای معاون اول رئیس جمهور؛‬ ‫اساسنامه صندوق کارافرینی امید اصالح و ابالغ شد‬ ‫بــا امضــای معــاون اول رئیــس جمهــور‪،‬‬ ‫اساســنامه صنــدوق کارافرینــی امیــد اصــاح و‬ ‫ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی دفتــر هیئــت دولــت‪ ،‬هیئــت وزیــران در‬ ‫جلســه مــورخ ‪ ۲۸‬اذر ‪ ،۱۴۰۰‬بــه منظــور تامیــن‬ ‫نظــر هیئــت بررســی و تطبیــق مصوبــات دولــت‬ ‫بــا قوانیــن در خصــوص اساســنامه صنــدوق‬ ‫کارافرینــی امیــد‪ ،‬بــا پیشــنهاد معاونــت حقوقــی‬ ‫رئیــس جمهــوری مبنــی بــر اصــاح اساســنامه‬ ‫مذکــور موافقــت کــرد‪.‬‬ ‫بــه موجــب ایــن اصالحیــه‪ ،‬ترکیــب هیئــت‬ ‫مدیــره صنــدوق شــامل سرپرســت نهــاد ریاســت‬ ‫جمهــوری‪ ،‬یکــی از معاونــان ســازمان برنامــه و‬ ‫بودجــه کشــور و معــاون مربــوط بــه معــاون اول‬ ‫رئیــس جمهــور اســت‪.‬‬ ‫طرح ساماندهی کارکنان دولت جلوی استخدام های بی ضابطه را می گیرد‬ ‫نائــب رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس‬ ‫گفــت‪ :‬طــرح ســاماندهی کارکنــان دولــت جلــوی‬ ‫اســتخدام های بی ضابطــه در دســتگاه های دولتــی‬ ‫و عمومــی را می گیــرد و بــا متخلفیــن از اجــرای‬ ‫قانــون در ایــن بــاره حداقــل بــه ‪ ۳‬تــا ‪ ۶‬مــاه حبــس‬ ‫محکــوم می شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش قــدس انالیــن‪ ،‬علــی بابایــی کارنامــی‬ ‫نماینــده مــردم ســاری در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــا اشــاره بــه مشــکالت موجــود در‬ ‫بحــث اســتخدام ها گفــت‪ :‬طــرح ســاماندهی‬ ‫کارکنــان دولــت جلــوی اســتخدام های بی ضابطــه‬ ‫و ناعادالنــه را می گیــرد و بــرای متخلفیــن از قانــون در‬ ‫ایــن طــرح حداقــل ‪ ۳‬تــا ‪ ۶‬مــاه حبــس در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۲۷‬نــوع قــرارداد‬ ‫کاری داریــم کــه وجــود قوانیــن مــوازی در حــوزه‬ ‫جــذب و وجــود ایــن حجــم از قراردادهــای کاری‬ ‫زمینه ســاز ســوء استفاده هــــا در حــوزه جــذب‬ ‫نیــرو اســت‪.‬‬ ‫نائــب رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬طبــق طــرح ســاماندهی کارکنــان‬ ‫دولــت در مشــاغلی کــه پای ـه دار هســتند نیروهــا‬ ‫پــس از تمدیــد قــرارداد تــا ســقف ‪ ۵‬ســال بــه‬ ‫صــورت رســمی تبدیــل وضعیــت می شــوند و‬ ‫جــذب نیــروی جدیــد تنهــا از طریــق ازمــون‬ ‫میســر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بابایــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکــی از نکاتــی کــه‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب خطــاب بــه مجلــس‬ ‫یازدهــم بــر ان تاکیــد داشــتند بحــث عدالــت‬ ‫بــود کــه ایــن عدالــت بایــد در بحــث اســتخدام ها‬ ‫اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫نایــب رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس‬ ‫افــزود‪ :‬طــرح ســاماندهی کارکنــان دولــت‬ ‫بــرای مدیــران متخلــف در جــذب نیــرو در‬ ‫دســتگاه های دولتــی مجــازات در نظــر گرفتــه‬ ‫همانطــور کــه گفتــم حداقــل ان ‪ ۳‬تــا ‪ ۶‬مــاه‬ ‫حبــس اســت‪.‬‬ ‫معــاون اموزشــی وزارت علــوم بــا ابــاغ بخشــنامه ای دانشــگاه هــا را ملــزم بــه‬ ‫ازســرگیری امــوزش حضــوری تمامــی مقاطــع تحصیلــی از نیمســال دوم‬ ‫تحصیلــی ‪ ۱۴۰۱-۱۴۰۰‬نمــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬در نامــه دکتــر علــی خاکــی صدیــق بــه روســای دانشــگاه هــا‬ ‫و موسســات امــوزش عالــی امــده اســت‪:‬‬ ‫«بــا توجــه بــه مصوبــه ســتاد از ســرگیری امــوزش حضــوری دانشــجویان در‬ ‫تاریــخ ‪ ۲۰‬دی جــاری در خصــوص حضــوری شــدن امــوزش در مقاطــع مختلــف‬ ‫تحصیلــی و دانشــگاه هــا و موسســات امــوزش عالــی و نیــز حاصــل مذاکــرات به عمل‬ ‫امــده در نشســت روســای دانشــگاه هــا و موسســات امــوزش عالــی بــا حضــور مقــام‬ ‫عالــی وزارت‪ ،‬الزم اســت هماهنگــی الزم بـرای اقدامــات مرتبــط بــا در نظــر گرفتن همه‬ ‫شـرایط و الزامــات اقتصــادی ان دانشــگاه و موسســه امــوزش عالــی در اجـرای مصوبــه‬ ‫انجــام بگیرد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس همــه کالس هــای اموزشــی دانشــجویان در دانشــگاه هــا و‬ ‫موسســات امــوزش عالی و تمامــی مقاطع تحصیلــی از نیمســال دوم ‪۱۴۰۱-۱۴۰۰‬‬ ‫بــه صــورت حضــوری برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــر اســاس شــرایط هــر دانشــگاه یا موسســه امــوزش عالــی بــه ترتیب و‬ ‫در صــورت لــزوم امــوزش حضــوری دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی (دکتــری‬ ‫تخصصــی‪ ،‬کارشناســی ارشــد‪ ،‬دکتــری حرفــه ای) همچنیــن امــوزش دروس‬ ‫عملــی برنامــه هــای درســی (ازمایشــگاه‪ ،‬کارگاه‪ ،‬درمانــگاه و نظایــر انهــا و در‬ ‫نهایــت امــوزش حضــوری دانشــجویان کارشناســی یــا کاردانــی بــه صــورت‬ ‫کامــا حضــوری در اولویــت باشــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس در اجــرای هــر چــه موثرتــر مصوبــه بــر اســاس هماهنگــی بــا‬ ‫مراکــز اســتانی بــه ویــژه اســتانداری و بــر اســاس اخریــن تصمیمــات مراجــع‬ ‫ذی صــاح تصمیــم گیــری و اقــدام شــود‪.‬‬ ‫تمامــی دانشــجوها و موسســات امــوزش عالــی اســتان در صــورت لــزوم از‬ ‫امــوزش هــای الکترونیــک نیــز در قالــب ترکیــب متناســب ان بــا امــوزش‬ ‫حضــوری الزامــا بایــد مطابــق بــا نظــام نامــه یادگیــری الکترونیکــی و تحــت‬ ‫نظــارت شــورای امــوزش عالــی اســتان اقــدام کننــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫ویژه‬ ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪21-1400‬جمادی الثانی ‪ 24-1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1247‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫معاون مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫دفاتر خدمات سالمت با ماموریت های‬ ‫جدید توسعه می یابند‬ ‫معاون مرکزهماهنگیاموراقتصادیوزارتبهداشت‬ ‫با بیان اینکه انجام امور توسط دفاتر خدمات سالمت‬ ‫کاهش بار دولت را به دنبال دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون دفاتر‬ ‫خدمات سالمت صرفا خدمات بازدید از اماکن‬ ‫بهداشت محیط و حرفه ای را بر عهده ندارند بلکه‬ ‫ماموریت های جدیدی همچون خودپایشی و‬ ‫خودارزیابی موسسات درمانی را هم به زودی‬ ‫انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬دکتر حمید اسدی با اشاره به مصوبه منتشر شده از سوی هیات‬ ‫مقررات زدایی وزارت اقتصاد در خصوص دفاتر خدمات سالمت وزارت بهداشت‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬چندی پیش جزییات فراخوان وزارت بهداشت برای تاسیس دفاتر خدمات سالمت‬ ‫منتشر شد که در پی ان‪ ،‬هیات نامبرده مصوبه ای را منتشر کرد که جای بررسی و‬ ‫تامل دارد‪.‬‬ ‫اسدی با اشاره به اینکه فعالیت دفاتر خدمات سالمت از سال ‪ ۹۵‬اغاز شده است و‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۱۳۰۰‬فرصت اشتغال ایجاد کرده اند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۱۸۰‬دفتر‬ ‫مجوز اخذ کرده اند که ‪ ۱۶۰‬دفتر فعال هستند‪ .‬فعالیت این دفاتر نتایج بسیار مثبتی‬ ‫همچون کاهش تصدی گری دولت را به همراه داشته است‪ .‬دفاتر از زمانی که ایجاد‬ ‫شدند کمک بسیار زیادی را برای اصناف به همراه داشتند به طوریکه از پلمب ‪ ۷‬هزار‬ ‫واحد صنفی پیشگیری شد و از نظر اقتصادی هم منافع بسیاری را برای صاحبان حرف‬ ‫به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫معاون مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت افزود‪ :‬نکته مهمتری که باید به ان‬ ‫توجه کرد این است که وزارت بهداشت اصراری بر اینکه همه اماکن خدمات خود را از‬ ‫دفاتر خدمات سالمت دریافت کنند نداشته و ندارد‪ ،‬تنها موضوعی که مطرح بوده‪ ،‬این‬ ‫است که اماکن یا خود این ارزیابی را انجام دهند و یا انها را از دفاتر خدمات سالمت اخذ‬ ‫کنند که این اقدام با فعالیت همکاران ما در مرکز سالمت و محیط کار متفاوت است‪.‬‬ ‫◄‬ ‫قائم مقام وزیر علوم در علوم انسانی‪:‬‬ ‫مرکزی با عنوان علوم انسانی‬ ‫در وزارت علوم تاسیس می شود‬ ‫قائـم مقـام وزیـر علـوم در علـوم انسـانی و رئیـس مرکـز هماهنگـی و توسـعه‬ ‫پژوهـش و امـوزش عالـی قرانـی و علـوم انسـانی کشـور در نشسـت مجمـع‬ ‫پژوهشـگاه های علـوم انسـانی‪ ،‬از تاسـیس مرکـزی بـا عنـوان علـوم انسـانی‬ ‫در وزارت علـوم بـرای سیاسـت گذاری و ماموریت گـرا شـدن پژوهشـگاه های‬ ‫علوم انسـانی خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار‪ ،‬دکتر محمدجـواد هراتی در این نشسـت با بیـان اهمیت‬ ‫جایـگاه علـوم انسـانی در اداره امـور جامعـه به تبییـن نقش مراکز اموزشـی و‬ ‫پژوهشـی در تحقـق جایـگاه ارمانی علوم انسـانی در جامعـه پرداخت‪.‬‬ ‫رئیـس مرکـز هماهنگـی و توسـعه پژوهـش و امـوزش عالـی قرانـی و علـوم‬ ‫انسـانی کشـور بـر ماموریـت محـور شـدن مراکـز پژوهشـی در علـوم انسـانی‬ ‫تاکیـد کـرد و افـزود‪ :‬پراکندگـی فعالیت های مراکز اموزشـی و پژوهشـی علوم‬ ‫انسـانی یکـی از اسـیب هایی اسـت کـه از تحقـق ماموریـت محـور شـدن این‬ ‫مراکـز جلوگیـری می کنـد‪.‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫رئیس سازمان سنجش‪:‬‬ ‫سنجش دو مرحله ای جایگزین کنکور می شود‬ ‫رئیس سازمان سنجش اموزش کشور گفت‪ :‬ما دیگر‬ ‫کنکور نخواهیم داشت بلکه یک نظام سنجش ورود‬ ‫به دانشگاه دو مرحله ای را اجرایی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬عبدالرسول پورعباس در‬ ‫گفت وگویی در مورد کنکور و مصوباتی در خصوص‬ ‫کاهش سهم ان در نظام سنجش اموزش کشور گفت‪:‬‬ ‫طی سال های اینده ما دیگر کنکور به شیوه سابق‬ ‫نخواهیم داشت بلکه یک نظام سنجش ورود به دانشگاه‬ ‫که شامل دو بخش است را اجرایی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نظام سنجش دو مرحله ای را ازمون های‬ ‫یکپارچه کشوری در اموزش و پرورش و ازمون های‬ ‫◄‬ ‫مشاور تحصیلی‪:‬‬ ‫کشوری در سنجش تشکیل خواهد داد‪ ،‬از این رو‬ ‫کنکور را حذف شده در نظر بگیرید‪ ،‬سوابق تحصیلی‬ ‫و ازمون سنجش به شکل هوشمند و در تعدد قابل‬ ‫قبول از سوی اموزش و پرورش و سازمان سنجش‬ ‫در راستای تقویت این دو سازمان طراحی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که ایا با افزایش سهم‬ ‫سوابق تحصیلی به عدالت اموزشی نزدیک خواهیم‬ ‫شد گفت‪ :‬برای رسیدن به عدالت اموزشی باید‬ ‫بتوانیم امتحانات هوشمند را در کشور برگزار‬ ‫کنیم انچه ان روز ها تحت عنوان امتحانات متعدد‬ ‫می گفتیم امروز عملیاتی خواهد شد‪ ،‬چرا که امروز‬ ‫مهلت ثبت نام برای پذیرش دانشجوی پزشکی‬ ‫از مقطع کارشناسی تا ‪ ۱۰‬بهمن ادامه دارد‬ ‫نیز فناوری ان در کشور موجود است و در اینده‬ ‫در مورد جزییات ان بیشتر صحبت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫پورعباس ضمن ابراز امیدواری در خصوص اجرای‬ ‫طرح امتحانات هوشمند ظرف دو و نهایت سه سال‬ ‫اینده گفت‪ :‬با تکرار‪ ،‬تعدد و تنوع ازمون هم کیفیت‬ ‫اموزش باال خواهد رفت و این موضوع اثر مثبت بر روی‬ ‫اموزش خواهد و هم مافیای کنکور حذف خواهد شد‪.‬‬ ‫بازار تاثیر معدل هم بر بازار کنکور افزوده می شود‬ ‫مشـاور تحصیلی گفت‪ :‬بـازاری کنار مـدارس با عنوان‬ ‫بـازار کنکـور بـاز شـد و حاال بـرای تاثیـر ‪ 60‬درصدی‬ ‫معـدل داریـم این بـازار را بـه دو بازار تغییـر می دهیم‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬عباس نادری مشاور تحصیلی در برنامه‬ ‫غیرمحرمانه شبکه دو با موضوع بررسی مصوبه کنکوری‬ ‫شورای عالی انقالب فرهنگی برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بحث‬ ‫اموزش انالین را باید به شرایط کنکور اضافه کنیم‪ .‬اموزش‬ ‫انالین که این دو‪ ،‬سه ساله‪ ،‬جامعه دانش اموزی را درگیر‬ ‫خودش کرد‪ ،‬خود به خود از کیفیت اموزش کم کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شاید بتوانیم نمرات را از لحاظ عدد و رقم‬ ‫همطراز کنیم اما از لحاظ اموزشی هرگز همطراز نمی شود‪.‬‬ ‫نادری با اشاره به تاثیر قطعی معدل در کنکور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اموزش و پرورش و سازمان سنجش‪ ،‬در سال ‪،94 ،93‬‬ ‫در کنکور این مصوبه را اجرا کرد و بعد دوباره تغییر داد‬ ‫و به حالت تاثیر مثبت کرد؛ ایراداتی که ان زمان درباره‬ ‫◄‬ ‫ان مصوبه مطرح بود‪ ،‬کماکان بر جای خود باقیست‬ ‫پس چرا این مصوبه قرار است اجرا شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در موضوع نمره سازی با مشکل‬ ‫مواجهیم‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه داشته باشیم شرایط مدارس و‬ ‫اموزشی که در مدارس اتفاق می افتد‪ ،‬شاید انطور که‬ ‫باید کیفی نبوده که دانش اموز اغنا شود پس به خارج‬ ‫از مدرسه رفته است و در نتیجه بازاری کنار مدارس با‬ ‫عنوان بازار کنکور باز شد و حاال برای تاثیر ‪ 60‬درصد‬ ‫داریم این بازار را به دو بازار تغییر می دهیم‪.‬‬ ‫این مشاور تحصیلی اظهار کرد‪ :‬فاصله بین نمره ‪19.75‬‬ ‫تا نمره ‪ ،20‬یک فاصله ‪ 25‬صدم است که این فاصله‬ ‫در جمعیت ‪ 8‬هزار نفر‪ ،‬قابلیت دارد که دانش اموز را با‬ ‫درصدهای یکسان‪ ،‬چند شهرستان جابجا کند‪ .‬اکنون‬ ‫‪ 10‬هزار نفر را در کنکور ‪ 1400‬در نظر بگیرید که‬ ‫نمراتشان حدفاصل بین ‪ 19‬تا ‪ 20‬هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سوالم این است ان کسانی که دارای نمره زیر‬ ‫‪ 19‬هستند‪ ،‬ایا نباید به فکر جبران بیفتند؟ چون بدون‬ ‫ترمیم نمره شانسی برای کنکور ‪ 40‬درصدی ندارند‪ .‬پس‬ ‫باید ترمیم نمره کنند و برای کنکور هم تالش کنند تا در‬ ‫یکی از رشته های پرمتقاضی موفق شوند‪.‬‬ ‫نادری تصریح کرد‪ :‬مخالف تاثیر قطعی نیستم اما‬ ‫می گوییم اگر قرار است در ‪ 1402‬اجرا شود باید‬ ‫اشکاالت رفع شود ولی هنوز ایین نامه اجرایی اتفاق‬ ‫نیفتاده است‪.‬‬ ‫رئیس جمعیت هالل احمر‪:‬‬ ‫استخدام امدادگران و نجاتگران تسهیل پیدا کند‬ ‫رئیــس جمعیــت هالل احمــر گفــت‪ :‬رایزنــی هــای‬ ‫الزم بــا ســازمان امــور اســتخدامی و نهادهــای‬ ‫مربوطــه انجــام خواهــد شــد تــا رونــد اســتخدام‬ ‫امدادگــران و نجاتگــران داوطلــب تســهیل پیــدا‬ ‫کنــد‪ .‬مــا بــه دنبــال اقنــاع مســئوالن بــرای‬ ‫اســتخدام امدادگــران ونجاتگــران هســتیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬حســین کولیونــد اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬بــه غیــر از موضــوع داوطلبــان‪ ۱۲ ،‬هــزار‬ ‫امدادگــر و نجاتگــر داوطلــب در ســطح کشــور‬ ‫بــه هموطنــان امدادرســانی می کننــد و ایــن‬ ‫افــراد در پایگاه هــای امــداد و نجــات حداقــل‬ ‫‪ ۱۰‬روز شــیفت کاری پشــت ســر می گذارنــد و‬ ‫در واقــع نبایــد اســم امدادگــران و نجاتگــران را‬ ‫داوطلــب گذاشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکثــر امدادگــران و نجاتگــران جمعیت‬ ‫هــال احمــر در کشــور در ســخت ترین شــرایط‬ ‫کــه هیــچ فــردی قــادر بــه خدمــت نیســت‪ ،‬در‬ ‫حــال خدمــات رســانی هســتند و بایــد شــرایط‬ ‫اســتخدام ایــن افــراد تســهیل شــود و یــا اگــر‬ ‫اســتخدام نشــدند‪ ،‬بیمــه ایــن افــراد در صــورت‬ ‫بــروز حــوادث بــرای خودشــان‪ ،‬تامیــن شــود تــا‬ ‫از خدمتــی کــه داشــته اند متضــرر نشــوند‪.‬‬ ‫رئیــس جمعیــت هالل احمــر گفــت‪ :‬تــاش مــا‬ ‫ایــن اســت کــه هماهنگی هــای الزم بــا ســازمان‬ ‫از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعالم شد‬ ‫امــور اســتخدامی و نهادهــای مربوطــه را داشــته‬ ‫باشــیم و بتوانیــم بــرای اســتخدام امدادگــران‬ ‫و نجاتگــران داوطلــب جمعیــت هــال احمــر‪،‬‬ ‫اقداماتــی را انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫طبق اعالم دانشگاه علوم پزشکی تهران مهلت شرکت در پانزدهمین دوره پذیرش دانشجوی‬ ‫پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ‪ ۱۴۰۱-۱۴۰۲‬تا دهم بهمن ماه ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش مفدا ‪ ،‬طبق اعالم شرایط پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی‬ ‫سال تحصیلی ‪ ۱۴۰۱-۱۴۰۲‬از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران‪ ،‬فرصت ثبت نام‬ ‫پانزدهمین دوره این پذیرش تا یکشنبه ‪ ۱۰‬بهمن ماه ‪ ۱۴۰۰‬ادامه دارد و داوطلبان‬ ‫با مراجعه به سایت معاونت اموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و اسکن مدارک‬ ‫مشروحه می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫با توجه به رای ‪ ۹‬اذرماه ‪ ۱۴۰۰‬هیات عمومی دیوان عدالت اداری‪ ،‬دانشجویان سال‬ ‫اخر مقطع کارشناسی مجاز به شرکت در ازمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع‬ ‫کارشناسی هستند؛ لذا داوطلبان سال اخر مقطع کارشناسی با ارائه گواهی اشتغال به‬ ‫تحصیل در سال اخر از دانشگاه مربوطه می توانند جهت شرکت در پانزدهمین دوره پذیرش‬ ‫دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ‪ ۱۴۰۱-۱۴۰۲‬ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫برای این افراد در صورت قبولی در ازمون کتبی جهت شرکت در مرحله مصاحبه‬ ‫(تاریخ احتمالی مرحله مصاحبه شهریورماه ‪ ۱۴۰۱‬است) ارائه مدرک فراغت از تحصیل‬ ‫با ذکر معدل کل کارشناسی ‪ ۱۶‬و باالتر الزامی است‪.‬‬ ‫ضمنا براساس بخشنامه جدید سازمان وظیفه عمومی ناجا‪ ،‬ادامه تحصیل مشموالن‬ ‫دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در مقطع دکتری پیوسته پزشکی بالمانع بوده و‬ ‫می توانند از معافیت تحصیلی استفاده کنند‪( .‬مشمول باید در فرجه یک ساله فراغت‬ ‫از تحصیل و فاقد غیبت باشد)‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬گفتنی است؛ تاریخ برگزاری ازمون متعاقبا از طریق سایت معاونت‬ ‫اموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫◄‬ ‫طی هفته جاری صورت می گیرد‬ ‫حضور وزیر علوم در کمیسیون‬ ‫اموزش و تحقیقات مجلس‬ ‫کمیسـیون امـوزش و تحقیقـات مجلـس شـورای اسلامی در هفته اینـده دعوت‬ ‫از وزیـر علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری و بررسـی طرح اصلاح نظام اموزش پزشـکی‬ ‫را در دسـتور کار دارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار‪ ،‬خانـه ملـت‪ ،‬دسـتور کار هفتـه جـاری کمیسـیون اموزش‪،‬‬ ‫تحقیقـات و فنـاوری مجلـس اعالم شـد‪.‬‬ ‫در روز یکشنبه‪ ،‬سوم بهمن ماه ایرادات شورای نگهبان در خصوص الیحه نظام رتبه بندی‬ ‫معلمان با حضور نماینده ان شورا و مسووالن دستگاه های اجرایی ذیربط بررسی شد‪.‬‬ ‫دوشـنبه‪ ،‬چهـارم بهمـن ماه از وزیـر علوم‪ ،‬تحقیقـات و فناوری جهت پاسـخگویی‬ ‫بـه سـواالت سـید محمد مولـوی نماینده مـردم ابـادان (‪ ۲‬فقره)‪ ،‬محمـد وحیدی‬ ‫نماینـده مـردم بجنـورد‪ ،‬مانـه و سـملقان‪ ،‬جاجـرم‪ ،‬گرمـه و راز و جـرگالن‪،‬‬ ‫محمدحسـین فرهنگـی نماینـده مـردم تبریـز‪ ،‬اذرشـهر و اسـکو (‪ ۲‬فقـره)‪ ،‬علـی‬ ‫اصغـر خانـی نماینده مردم شـاهرود و میامی (‪۲‬فقره)‪ ،‬سـید سـلمان ذاکر نماینده‬ ‫مـردم ارومیـه‪ ،‬محمـود عبـاس زاده مشـکینی نماینده مردم مشـکین شـهر و علی‬ ‫علیـزاده نماینـده مـردم مراغـه و عجـب شـیر دعوت می شـود‪.‬‬ ‫بـه نقـل از خانـه ملـت‪ ،‬در روز سه شـنبه‪ ،‬پنجـم بهمن مـاه نیز طرح اصلاح نظام‬ ‫امـوزش پزشـکی و ایجـاد عدالـت در دسترسـی بـه خدمـات درمانـی بـا حضـور‬ ‫مسـووالن دسـتگاه های اجرایـی ذیربـط بررسـی می شـود‪.‬‬ صفحه 3 ‫استان‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪21-1400‬جمادی الثانی ‪ 24-1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1247‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رعیتی فرد در اهواز تاکید کرد‪:‬‬ ‫رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نایین‪:‬‬ ‫صنعت قالیبافی برای چهار هزار نایینی‬ ‫اشتغال ایجاد کرد‬ ‫رییــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت ناییــن گفــت‪ :‬صنعــت قالیبافــی زمینــه‬ ‫اشــتغال چهــار هــزار نفــر از مــردم ایــن شهرســتان را فراهــم کــرده اســت کــه‬ ‫یکهــزار و ‪ ۵۵۰‬نفــر انهــا زیــر پوشــش بیمــه قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫امیــد کوهــی روز ســه شــنبه در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود‪ :‬شهرســتان ناییــن‬ ‫برندهــای بســیار خــوب و جهانــی در تولیــد فــرش دارد کــه ایــن ظرفیــت می توانــد‬ ‫بمنظــور جهــش تولیــد و تامیــن نیــاز بازارهــای داخــل بســیار موثــر باشــد‪.‬‬ ‫کوهــی بــا بیــان اینکــه ســاالنه حــدود ســه هــزار متــر مربــع فــرش دســتباف در ایــن‬ ‫شهرســتان تولیــد و روانــه بــازار هــدف می شــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬تاکنــون هــزار و ‪ ۵۵۰‬نفــر از‬ ‫فعــاالن ایــن صنعــت زیــر پوشــش بیمــه قــرار گرفته انــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رییــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت شهرســتان ناییــن حــدود‬ ‫‪ ۷۲۰‬نفــر قالیبــاف در قالــب تامیــن اجتماعــی و ‪ ۸۳۰‬نفــر نیــز در قالــب صنــدوق‬ ‫اجتماعــی کشــاورزی‪ ،‬روســتاییان و عشــایر بیمــه شــده انــد‪.‬‬ ‫کوهــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬میــزان تولیــد فــرش دســتباف از ابتــدای امســال تــا کنــون‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته تفــاوت چندانــی نــدارد امــا قیمــت فــرش‬ ‫دســتباف نســبت بــه ســال گذشــته بطــور میانگیــن صــد درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت شهرســتان ناییــن اظهار کــرد‪ :‬تاکنــون ‪ ۸۲۷‬مجوز‬ ‫مشــاغل خانگــی مســتقل بــرای بافنــدگان فــرش و ‪ ۱۵‬مجــوز مشــاغل خانگــی پشــتیبان‬ ‫صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه از ابتــدای امســال تــا کنــون حــدود ‪ ۲‬هــزار متــر مربــع‬ ‫فــرش توســط قالیبافــان تولیــد شــده اســت‪ ،‬صریــح کــرد‪ :‬فــرش دســتباف شــرق‬ ‫اســتان اصفهــان بدلیــل جایــگاه ویــژه ای کــه از گذشــته تاکنــون داشــته اســت‬ ‫می توانــد در جهــت توســعه صــادرات در منطقــه نقــش مهمــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫نماینده بوشهر‪ ،‬گناوه و دیلم‪:‬‬ ‫مجتمع فوالد شهرستان گناوه ‪ ۱۲۰۰‬نفر‬ ‫اشتغالزایی خواهد داشت‬ ‫نماینـده مـردم بوشـهر‪ ،‬گنـاوه و دیلـم‬ ‫در مجلـس شـورای اسلامی گفـت‪:‬‬ ‫مجتمـع فـوالد شهرسـتان گنـاوه‬ ‫حـدود ‪ ۱۲۰۰‬نفـر اشـتغال زایی و ‪۱۰‬‬ ‫هـزار میلیـارد تومـان سـرمایه گـذاری‬ ‫ایجـاد می کنـد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار مهــر‪،‬‬ ‫عبدالکریــم جمیــری دوشــنبه شــب‬ ‫در گفتگــو بــا خبرنــگاران در گنــاوه اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از برنامــه ریــزی‬ ‫هــای مهمــی کــه امــروز بایــد بــا جدیــت دنبــال شــود ســرمایه گــذاری بخــش‬ ‫خصوصــی بــا هــدف ایجــاد اشــتغال پایــدار در ســطح اســتان بوشــهر بــه ویــژه‬ ‫در شــمال اســتان کــه دارای ظرفیت هــای بســیار مهمــی اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم بوشــهر‪ ،‬گنــاوه و دیلــم در مجلــس شــورای اســامی افــزود‪:‬‬ ‫در اواخــر دولــت گذشــته یکــی از ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی و بومــی‬ ‫پیشــنهادی بــرای راه انــدازی مجتمــع فــوالد در شهرســتان گنــاوه اســتان‬ ‫بوشــهر داشــت و علیرغــم نبــود معــدن اهــن در اســتان اعــام کردنــد کــه‬ ‫امادگــی انتقــال ســنگ بــه اســتان و راه انــدازی مجتمــع در کنــار دریــا را دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در همیــن راســتا بــا وزیــر ســابق صمــت رایزنــی و موافقــت و‬ ‫مقدمــات کار امــاده شــد و در ادامــه کار در دولــت ســیزدهم نیــز بــا وزیــر‬ ‫فعلــی بــرای تاکیــد و بــاال بــردن تــوان و ارتقــا و افزایــش ظرفیــت ایــن مجتمــع‬ ‫مذاکــرات و رایزنی هایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مقدمــات راه انــدازی ایــن مجتمــع فــوالد در ســطح اســتان‬ ‫انجــام شــده اســت‪ ،‬مجوزهــای الزم صــادر و مــکان یابــی و زمیــن در اختیــار‬ ‫قــرار گرفتــه اســت و کارگــروه اقــدام نیــز بــرای ســرعت بخشــی در کار ایــن‬ ‫مجتمــع در ســطح اســتان تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در صــورت نهایــی شــدن ایــن مجتمــع فــوالد و بــا ســرمایه‬ ‫گــذاری مــد نظــر ســرمایه گــذار‪ ،‬ایــن مجتمــع حــدود هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر اشــتغال‬ ‫زایــی و ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫مدیرکلدفترتوانمندسازیسازمانبهزیستیکشور‪:‬‬ ‫‪ ۵۰۳‬فرد دارای معلولیت طی سال گذشته‬ ‫در دستگاه های دولتی استخدام شدند‬ ‫مدیــرکل دفتــر توانمندســازی ســازمان بهزیســتی کشــور از اســتخدام ‪ ۵۰۳‬نفــر از‬ ‫افــراد دارای معلولیــت در دســتگاه های دولتــی و وزارتخانه هــا در ســال گذشــته‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬هــر دســتگاهی کــه از بودجــه عمومــی کشــور اســتفاده کنــد‪،‬‬ ‫بایــد قانــون اختصــاص ســه درصــد مجوزهــای اســتخدامی قانــون حمایــت از‬ ‫معلــوالن را رعایــت کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬محمدرضــا شــهبازی روز شــنبه در گفــت و گــو بــا‬ ‫خبرنــگار ایرنــا افــزود‪ :‬ســازمان های دولتــی تقریبــا صــد در صــد ایــن قانــون‬ ‫را رعایــت می کننــد و بــا توجــه بــه هماهنگــی بــا ســازمان امــور اســتخدامی‬ ‫کشــور و ســختگیری ایــن ســازمان در دادن مجوزهــا و تعییــن ســهمیه معلــوالن‬ ‫در دســتگاه های دولتــی می تــوان گفــت تمــام ســهمیه معلــوالن از مجوزهــای‬ ‫صــادر شــده بــرای دســتگاه هــای دولتــی ســتاره دار شــده اســت یعنــی فقــط‬ ‫معلــوالن در ان رســته شــغلی پــس از قبولــی در ازمــون نهایــی بــه کار گرفتــه‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫رئیس جهاددانشگاهی بوشهر‬ ‫استفاده از ظرفیت های( ‪ )ILO‬برای ارتقای ایمنی و کاهش حوادث‬ ‫معــاون روابــط کار وزارت تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬امیــدوارم‬ ‫بتوانیــم از ظرفیــت هــای ســازمان‬ ‫بیــن المللــی کار ( ‪ )ILO‬در راســتای‬ ‫ارتقــای ایمنــی و بــه حداقــل رســاندن‬ ‫حــوادث ناشــی از کار اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از مرکــز‬ ‫روابــط عمومــی و اطــاع رســانی‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪،‬‬ ‫علــی حســین رعیتــی فــرد در نشســت‬ ‫ویــژه کمیســیون اجتماعــی مجلــس‬ ‫شــورای اســامی کــه در اهــواز برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬ضمــن اشــاره بــه ایین نامــه‬ ‫مشــاغل ســخت و زیــان اور کــه پیــرو‬ ‫تبصــره ‪ ۲‬مــاده ‪ ۷۶‬قانــون تامیــن‬ ‫اجتماعــی در ســال ‪ ۸۵‬بــه تاییــد‬ ‫دولــت رســید و ابــاغ شــد ‪ ،‬گفــت‬ ‫‪ :‬در خصــوص ضــرورت بازبینــی‬ ‫ایــن اییــن نامــه بــا نظــر شــرکای‬ ‫اجتماعــی بــه توافــق مشــترک و‬ ‫جمع بنــدی اولیــه رســیده ایــم کــه‬ ‫امیدواریــم بــا همــکاری ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی ایــن اصــاح در جهــت رفــع‬ ‫دغدغــه هــای جامعــه هــدف در اینــده‬ ‫نزدیــک صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بعــد از تصویــب ایــن‬ ‫ایین نامــه نیــز در ســال ‪ ، ۸۶‬اییــن‬ ‫نامــه دیگــری تصویــب شــد مبنــی بــر‬ ‫اینکــه مشــاغلی کــه ســخت و زیــان‬ ‫اور شــناخته می شــوند تــا دو ســال‬ ‫توســط کارفرمــا فرصــت دارنــد نســبت‬ ‫بــه ســالم ســازی و بهینــه ســازی‬ ‫شــرایط ایمنــی محیــط کار اقــدام‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بهزیستی کشور‪:‬‬ ‫ذات کار بهزیستی خدمت بی منت و شایسته است‬ ‫رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور‬ ‫در ســفر بــه اســتان اذربایجــان‬ ‫شــرقی بــا حضــور در ادارات بهزیســتی‬ ‫شهرســتان های ســراب‪ ،‬بســتان اباد و‬ ‫تبریــز و دیــدار صمیمانــه بــا کارکنــان بر‬ ‫لــزوم ظهــور و بــروز نــگاه کارشناســی در‬ ‫تصمیم گیری هــا تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از‬ ‫روابــط عمومــی و امــور بین الملــل‪،‬‬ ‫«علی محمــد قــادری» رئیــس‬ ‫ســازمان بهزیســتی کشــور در ســفر بــه‬ ‫اســتان اذربایجــان شــرقی بــا حضــور‬ ‫در ادارات بهزیســتی شهرســتان های‬ ‫ســراب‪ ،‬بســتان اباد و تبریــز در دیــدار‬ ‫صمیمــی و جداگانــه بــا کارکنــان بــه‬ ‫تبــادل افــکار پرداخــت و بیــان نــکات‬ ‫دقیــق کارشناســی را حاصــل از درک‬ ‫عمیــق انــان از مجموعــه ســازمان‬ ‫بهزیســتی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس ســــازمان بهــــزیستی‬ ‫کشــور ضمــن گرامیداشــت یــاد و‬ ‫خاطــره شــهید معــزز محمدعلــی‬ ‫فیاض بخــش و شــهدای معظــم‬ ‫بهزیســتی و دیگــر رفتــگان بــه عالــم‬ ‫باقــی کــه در اعتــای نــام ســازمان و‬ ‫ارتقــای کیفیــت و بهبــود خدمــات‬ ‫بهزیســتی تــاش و همــت کرد ه انــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬انچــه کــه ذات کار مــا را در‬ ‫ســازمان بهزیســتی کشــور تعریــف‬ ‫می کنــد‪ ،‬خدمــت بی منــت و‬ ‫شایســته اســت‪.‬‬ ‫رئیس مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی ایالم‪:‬‬ ‫دومین استارتاپ صنایع دستی در ایالم با عنوان «هه بر» برگزار می شود‬ ‫رئیــس مرکــز علمــی کاربــردی‬ ‫جهاددانشــگاهی ایــام از برگــزاری‬ ‫دومیــن اســتارتاپ صنایــع دســتی بــا‬ ‫عنــوان «هه بــر» خبــر داد‪.‬‬ ‫«شــهریار رســتمی » در گفت وگــو‬ ‫بــا ایســنا‪ ،‬بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن اســتارتاپ بــا همــکاری‬ ‫واحــد اشــتغال جهاددانشــگاهی‬ ‫اســتان بــا محورهــای طراحــی‬ ‫لباس هــای محلــی و ســنتی‪ ،‬نقاشــی‬ ‫روی پارچــه و صنایــع دســتی برگــزار‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن اســتارتاپ‬ ‫در نیمـه ی دوم بهمــن مــاه و همزمــان‬ ‫بــا ایــام ده ـه ی مبــارک فجــر برگــزار‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬اولیــن‬ ‫اســتارتاپ در ایــن زمینــه در ســال‬ ‫گذشــته برگــزار شــد و در ان ســه‬ ‫ایــده پذیرفتــه شــد و یکــی از ایده هــا‬ ‫منتــج بــه ثبــت برنــد «المیــرا» شــد‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز علمــی کاربــردی‬ ‫جهاددانشــگاهی اســتان ایــام گفــت‪:‬‬ ‫ایــن اســتارتاپ بــا حمایــت دبیرخانــه‬ ‫طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی‬ ‫در اســتان ایــام‪ ،‬دانشــگاه جامــع‬ ‫علمــی کاربــردی اســتان ایــام‪ ،‬اداره‬ ‫کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫اســتان‪ ،‬مرکــز نــواوری و شــتابدهی‬ ‫جوانــان‪ ،‬اداره کل ورزش و جوانــان‬ ‫اســتان‪ ،‬کمیتــه امــداد امــام خمینــی‬ ‫(ره)اســتان ‪ ،‬شــرکت شــهرک های‬ ‫صنعتــی اســتان‪ ،‬دفتــر امــور بانــوان‬ ‫و خانــواده اســتانداری ‪ ،‬شــرکت‬ ‫«تاراکیــان» کلهــر و تولیــدی پوشــاک‬ ‫«مــردی» برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رســتمی از صاحبــان ایــده و‬ ‫فعــاالن حــوزه دوخت هــای ســنتی و‬ ‫صنایــع دســتی بــرای شــرکت در ایــن‬ ‫اســتارتاپ دعــوت و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ایــن اســتارتاپ بــه منظــور حفــظ‬ ‫ســنت ها و اداب و رســوم محلــی و‬ ‫اشــنایی نســل جدیــد بــا لباس هــای‬ ‫بومــی محلــی‪ ،‬اســتارتاپ بــه ایــن‬ ‫عنــوان نامگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــه صاحبــان‬ ‫ایده هــای برتــر جوایــز نفیســی‬ ‫اهــدا خواهــد شــد و تیم هــای برتــر‬ ‫در مرکــز نــواوری صنایــع دســتی‬ ‫جهاددانشــگاهی اســتقرار خواهنــد‬ ‫یافــت و مــورد حمایــت قــرار خواهنــد‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫رویداد شتاب گردشگری و هتلداری در کرمان برگزار می شود‬ ‫معــاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی اســتان کرمــان از برگــزاری رویــداد شــتاب‬ ‫گردشــگری و هتلــداری بــا همــکاری مرکــز امــوزش علمــی‬ ‫کاربــردی هواپیمایــی ماهــان در ایــن اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫رضــا بردبــار در گفت وگویــی در رابطــه بــا ایــن رویــداد‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬ایــن اســتارت اپ بــه صــورت مجــازی و در‬ ‫محورهایــی همچــون گردشــگری معنــوی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫علمــی‪ ،‬گردشــگری فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری ســامت‪،‬‬ ‫گردشــگری ورزشــی‪ ،‬گردشــگری الکترونیــک‪ ،‬اکوتوریســم‬ ‫و هتلــداری برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫معــاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایع دســتی اســتان کرمــان افــزود‪ :‬مهلــت ارســال ایــده‬ ‫تــا ‪ 27‬بهمن مــاه ‪ 1400‬اســت و زمــان برگــزاری ایــن‬ ‫رویــداد گردشــگری ‪ 4‬اســفندماه ســالجاری خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه لینــک برگــزاری ایــن‬ ‫رویــداد ‪ uast.ac.ir/ke.hhtp://vc1‬اســت بیــان کــرد‪:‬‬ ‫عالقه منــدان بــرای ثبــت ایــده خــود می تواننــد بــه‬ ‫لینــک ‪/560/http://uastartup.uast.ac.ir/fa/form‬‬ ‫‪ mahan‬مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی اســتان کرمــان خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬همچنیــن عالقمنــدان می تواننــد بــرای کســب‬ ‫اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفن هــای ‪034-32611049‬‬ ‫و ‪ 09369145796‬تمــاس حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫برگزاری ازمون داوری و میانجی گری‬ ‫قوه قضاییه در بوشهر‬ ‫رئیـس جهاددانشـگاهی بوشـهر از برگـزاری ازمـون داوری‪ ،‬میانجی گری و شـوراهای‬ ‫حـل اختلاف قـوه قضاییـه با شـرکت ‪ ۳۱۳‬نفر بـه همت این نهـاد در اسـتان خبر داد‪.‬‬ ‫علـی احمـدی زاده در حاشـیه برگـزاری ازمـون داوری و میانجی گـری قـوه قضاییـه‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬فراخـوان جـذب همـکاری بـرای داوری‪ ،‬میانجـی گـری و شـوراهای‬ ‫حـل اختلاف قـوه قضاییـه بـا همـکاری مرکـز ازمـون جهـاد دانشـگاهی‪ ،‬به صـورت‬ ‫ازمونـی و غیرازمونـی از ‪ ۱۸‬ابان مـاه اغـاز و تـا ‪ ۲۸‬ابان مـاه ادامـه داشـت‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬برخـی از داوطلبـان‪ ،‬بـدون ازمـون و براسـاس شـرایط خاصـی کـه‬ ‫در دفترچـه راهنمـای ثبـت نـام بـه تفصیل شـرح داده شـده اسـت نسـبت بـه ثبت نام‬ ‫پذیـرش غیـر ازمونـی اقـدام و مـدارک مـورد نیـاز را بارگـزاری کرده اند‪.‬‬ ‫رئیـس جهاددانشـگاهی بوشـهر ادامـه داد‪ :‬در روش جـذب بـدون ازمـون‪ ،‬سـوابق‬ ‫تحصیلـی‪ ،‬سـوابق شـغلی و حرفـه ای و تطبیق شـرایط (ویـژه موسسـات داوری موجود)‬ ‫مـورد بررسـی قـرار می گیـرد که ایـن فرایند به همـت مرکز توسـعه حل اختلاف انجام‬ ‫می گیـرد و پـس از انجـام محاسـبات و امتیازات در نظر گرفته شـده‪ ،‬در صورت داشـتن‬ ‫شـرایط احـراز افـراد جهـت مصاحبه حضـوری دعوت خواهند شـد‪.‬‬ ‫احمدی زاده در خصوص پذیرش متقاضیان با ازمون اضافه کرد‪ ۴۵۹ :‬نفر در اسـتان بوشـهر‬ ‫متقاضـی شـرکت در ازمـون داوری‪ ،‬میانجی گری و شـوراهای حل اختالف قـوه قضاییه بودند‬ ‫کـه بـا غیبـت ‪ ۱۴۶‬نفر از سـاعت ‪ ۹‬صبح با رعایت کامل دسـتورالعمل های بهداشـتی این‬ ‫ازمـون با همـکاری مرکز ازمون جهاددانشـگاهی برگزار شـد‪.‬‬ ‫رئیــس جهاددانشــگاهی بوشــهر تصریــح کــرد‪ :‬نتایــج ازمــون داوری‪ ،‬میانجــی گــری‬ ‫و شــوراهای حــل اختــاف قــوه قضاییــه تــا پیــش از ســال جدیــد در ســایت ‬ ‫ازمــون جهاددانشــگاهی بــه نشــانی «‪ »www.hrtc.ir‬و ســایت مرکــز توســعه‬ ‫حــل اختــاف بــه نشــانی ‪ www.shoradad.eadl.ir‬اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیر کارافرینی و اشتغال استان یزد‬ ‫افزایش ‪ ۷۰۰‬درصدی پرداخت تسهیالت‬ ‫مشاغل خانگی در یزد‬ ‫مدیـر کارافرینـی و‬ ‫اشـتغال اداره کل تعـاون‪،‬‬ ‫کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫اسـتان یـزد بـا اشـاره بـه‬ ‫افزایـش ‪ ۷۰۰‬درصـدی‬ ‫پرداخـت تسـهیالت حوزه‬ ‫مشـاغل خانگی در اسـتان‬ ‫نسـبت بـه سـال قبـل‪،‬‬ ‫از پرداخـت ‪ ۲۰‬میلیـارد‬ ‫تومـان تسـهیالت طی ‪۱۰‬‬ ‫ماهـه سـالجاری خبـر داد‪.‬‬ ‫« فریبـا ایـت اللهی»بـا بیـان ایـن که مشـاغل خانگی یکـی از راه هـای درامـد و تامین‬ ‫معیشـت خانوارهاسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬طـی ‪ ۱۰‬ماهـه سـال جـاری بـه ‪ ۵۷۰‬طرح مشـاغل‬ ‫خانگـی مبلـغ ‪ ۲۰‬میلیـارد تومان تسـهیالت پرداخت شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی کل اعتبار ابالغ شـده سـالجاری به مشـاغل خانگی استان را ‪ ۳۰‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫تومـان عنـوان کـرد و افـزود‪ :‬بـا پیگیـری هـای بـه عمل امده سـهم اسـتان از تسـهیالت‬ ‫مشـاغل خانگـی از چهـار میلیـارد و ‪ ۲۰۰‬میلیـون تومـان در سـال ‪ ۱۳۹۹‬بـه ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫و ‪۴۰۰‬میلیـون تومـان در سـال ‪ ۱۴۰۰‬افزایـش یافـت کـه افزایشـی معـادل ‪۷۰۰‬درصدی‬ ‫داشـته است‪.‬‬ ‫مدیر کارافرینی و اشـتغال اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اسـتان افزود‪ :‬با اجرای صحیح‬ ‫سیاسـت هـای ابالغـی وزارت تعـاون‪،‬کار و رفـاه اجتماعی در سـال جـاری‪ ،‬تعـداد ‪ ۸۰۰‬مجوز‬ ‫مشـاغل خانگی در سـطح اسـتان صادر شـده است‪.‬‬ ‫وی بـه سـهم اشـتغال ایجـاد شـده این طرحها در اسـتان اشـاره کرد و افـزود‪ :‬در‬ ‫‪ ۱۰‬ماهـه سـال جـاری مبلـغ ‪ ۲۰‬میلیـارد تومان تسـهیالت به طرح های مشـاغل خانگی‬ ‫اسـتان پرداخـت شـده‪ ،‬کـه بـا پرداخت ایـن تسـهیالت زمینه ایجـاد ‪ ۷۵۰‬فرصت شـغلی‬ ‫جدید در اسـتان فراهم گردیده و مابقی تسـهیالت نیز از سـوی بانکها در حال پرداخت اسـت‪.‬‬ ‫همکاری جهاد دانشگاهی خوزستان‬ ‫با وزارت ورزش در طرح «سرباز‬ ‫نماینـده وزارت ورزش و جوانـان بـا اشـاره بـه همـکاری بـا جهـاد دانشـگاهی در‬ ‫طـرح سـرباز مهـارت‪ ،‬گفـت‪ :‬مدارکـی کـه ایـن سـازمان بـه سـربازها پـس از دوران‬ ‫اموزشـی اعطـا می کنـد معتبـر اسـت و همـه سـازمان های کشـور نیـز ایـن مـدارک‬ ‫را قبـول دارنـد‪.‬‬ ‫محمدمهـدی فقیهی رضایـی در جلسـه هـم اندیشـی طـرح ملـی امـوزش سـرباز‬ ‫مهـارت اسـتان خوزسـتان کـه در اهـواز برگزار شـد‪ ،‬اظهارکـرد‪ :‬در سـال ‪ ۹۶‬حضرت‬ ‫اقـا دسـتور دادنـد کـه از دوران سـربازی سـربازها بیشـتر اسـتفاده شـود و بعـد نیـز‬ ‫سـتادی تحـت عنـوان قـرارگاه مرکزی مهـارت اموزی کارکنان وظیفه تشـکیل شـد‪.‬‬ ‫هـدف و چشـم انداز نیـز صرفـا امـوزش سـربازان بـود‪ ،‬نـه اشـتغال‪ .‬اما نگاهـی هم به‬ ‫ایـن موضـوع بـود کـه بعـد از امـوزش این سـربازها چه می شـود؟ کـه اعلام کردیم‬ ‫اموزش هایـی مدنظـر قـرار بگیـرد کـه منجـر بـه اشـتغال شـود‪ .‬بـر ایـن اسـاس بـه‬ ‫سـمت مهارت امـوزی رفتیـم تـا بعـد از اتمـام دوران خدمـت‪ ،‬اگـر سـرباز خواسـت‬ ‫ازدواج کنـد یـا شـغلی بـرای خـود ایجـاد کنـد‪ ،‬حرفـه ای را بلد باشـد‪.‬‬ ‫فقیهـی رضایـی بیـان کـرد‪ :‬کل تعهـد مـا بـه سـتاد کل نیروهـای مسـلح در ایـن‬ ‫طـرح‪ ،‬امـوزش ‪ ۱۲۰‬هـزار نفـر بـرای سـال ‪ ۱۴۰۰‬اسـت که تاکنـون امـوزش تقریبا‬ ‫‪ ۸۰‬هـزار نفـر بـا همـکاری جهـاد دانشـگاهی و نیروهای مسـلح محقق شـده اسـت و‬ ‫ان شـاءاهلل تـا پایـان سـال‪ ،‬تمام تعـداد متعهد شـده محقق خواهد شـد‪ .‬البتـه در این‬ ‫بیـن نیـز بـا مشـکل بودجـه مواجـه بوده ایم‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بیـان کـرد‪ :‬هـدف از اجـرای طـرح سـرباز مهـارت‪ ،‬از ابتـدا اموزش‬ ‫بـود امـا اکنـون سـتاد کل نیروهـای مسـلح بـه سـمت اشـتغال نیز رفته اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬همچنیـن محمدعلـی نیـزاری سرپرسـت معاونـت امـوزش‬ ‫سـازمان جهاد دانشـگاهی خوزسـتان در این جلسـه‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬از سـال ‪ ۱۳۹۷‬مقرر‬ ‫شـد کـه ایـن طرح بـه صـورت پایلوت توسـط جهاد دانشـگاهی اجرا شـود کـه ما در‬ ‫خوزسـتان در ابتـدا بـا همـکاری لشـکر ‪ ۹۲‬زرهـی‪ ،‬هـزار و ‪ ۱۴‬نفر را امـوزش دادیم‬ ‫و پـس از یـک وقفـه بـه دلیـل شـیوع کرونا‪ ،‬از ابتـدای سـال ‪ ۱۴۰۰‬از طریـق وزارت‬ ‫ورزش بـا طـرح مرتبـط شـدیم و دوره هـای اموزشـی را اغـاز کردیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫مهارت‬ ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪21-1400‬جمادی الثانی ‪ 24-1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1247‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ضرورت حمایت از نهضت مهارت اموزی و خبرهای خوش وزیر‬ ‫برای مدال اوران مسابقات مهارت ‪ ۱۴۰۱‬شانگهای‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫اختتامیه نوزدهمین مسابقات ملی مهارت که با حضور حجت اهلل عبدالملکی وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬دکتر علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی و دکتر‬ ‫غالمحسین حسینی نیا رئیس سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور در محل این وزارتخانه برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مراسم که همزمان در همه استان ها به صورت وبیناری برگزار می شد از نفرات برتر رشته های مختلف مهارتی از استان های سراسر کشور تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از استخدام تمام نخبگان مهارتی شرکت کننده در مسابقات مهارت ‪ ۱۴۰۱‬شانگهای چین که موفق به کسب مدال شوند‪ ،‬خبر داد و گفت‪ :‬به برندگان این مسابقات همچنین یک‬ ‫دستگاه خودرو سمند نیز اهدا می شود‪.‬‬ ‫مهارت اموزی یکی از عناصر اشتغال پایدار است‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار‪ ،‬حجت اهلل عبدالملکی وزیر تعاون وکار در اختتامیه نوزدهمین‬ ‫مسابقات ملی مهارت که با حضور دکتر منادی سفیدان رئیس کمیسیون اموزش و‬ ‫تحقیقات مجلس شورای اسالمی در محل این وزارتخانه برگزار شد اظهار داشت ‪ :‬در‬ ‫پنج ماه گذشته حدود سه هزار مجوز تاسیس اموزشگاه ازاد فنی و حرفه ای به صورت‬ ‫الکترونیکی صادر شده است که گامی در راستای توسعه کسب و کار است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه امروز در سطح اقتصاد مخصوصا اقتصاد خانواده و اقتصاد ملی‪ ،‬مهارت‬ ‫نقش موثر ی دارد و اشتغال به شدت وابسته به عنصر مهارت است تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر مهارت و مهارت اموزی یکی از عناصر اشتغال پایدار است که در تولید ملی‬ ‫نیز تاثیرگذار است‪ .‬هرچه مهارت افزایش یابد بهره وری در تولید هم باال می روند و همه‬ ‫فاکتورهای اقتصادی‪ ،‬رفاهی و معیشتی رشد می کنند‪.‬‬ ‫عبدالملکی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم به مساله اشتغال و تولید توجه شده و الگو‬ ‫و چارچوب ما برای توسعه اشتغال و کارافرینی‪ ،‬زیست بوم ملی اشتغال است یاداور شد‪:‬‬ ‫زیست بوم ملی اشتغال در اولین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم رونمایی‬ ‫شد و در این زیست بوم ‪ ۷۱‬دستگاه در کنار هم قرار دارند تا اهداف اشتغال را محقق کنند‬ ‫و زمینه ایجاد اشتغال پیش بینی شده را فراهم نمایند‪.‬‬ ‫وزیرکارباتصریحاینکهتوجهبهاموزشومهارتنیرویکارراباسازماناموزشفنیوحرفهای اغاز‬ ‫کرده ایم خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از برنامه های اساسی در راستای تقویت مهارت اموزی‪،‬‬ ‫بردن مهارت های فنی حرفه ای به دانشگاه ها است تا در کنار اموزش های رسمی‬ ‫دانشگاهی‪ ،‬دانشجوبان یک تا دو ترم خود را با اموزشهای مهارتی اشنا شوند‪ .‬همچنین‬ ‫برای نوجوانان برنامه های مهارتی در نظر گرفته شده و مدارس مهارتی در تابستان ها دایر‬ ‫خواهد شد تا هم اوقات فراغت خود را پر کنند و هم مهارتی فرا گیرند‪.‬‬ ‫رونمایی از سایت رسمی مسابقات ملی مهارت‬ ‫وزیر کار همچنین در مراسم رونمایی از سایت رسمی مسابقات ملی مهارت از دو خبر خوش‬ ‫برای نخبگان مهارتی مسابقات جهانی مهارت خبر داد و گفت‪ :‬غیر از جوایز متعارفی‬ ‫که در نظر گرفته شده این خبر را اعالم می کنیم که هر یک از شرکت کنندگان‬ ‫مسابقات شانگهای چین که موفق به کسب مدال شوند‪ ،‬در صورت تمایل به عنوان‬ ‫مربی فنی و حرفه ای استخدام و شاغل می شوند‪ ،‬همچنین هر شرکت کننده که‬ ‫به مدال طال نائل شود یک دستگاه خودروی سمند به وی اهدا خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته وزیر کار‪ ،‬در هجدهمین دوره مسابقات جهانی مهارت در کازان روسیه تنها‬ ‫‪ ۱۰‬رشته امکان رقابت پیدا کردند ولی در مسابقات شانگهای چین در ‪ ۳۳‬رشته‬ ‫شرکت کنندگان به رقابت می پردازند‪.‬‬ ‫عبدالملکی گفت‪ :‬یکی از ابتکارات خوب سازمان اموزش فنی و حرفه ای در این‬ ‫دوره از مسابقات برگزاری اردوهای امادگی در کارخانه ها است تا افراد در محیط‬ ‫واقعی کار قرار گرفته و ابزار بهتری در اختیارشان گذاشته شود‪.‬‬ ‫تاکیدبرجبرانعقبماندگیمدارسودانشگاه هادرمهارتاموزی‬ ‫رئیس کمیسیون اموزش مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬مطابق با برنامه پنج ساله‬ ‫ششم توسعه در بحث مهارت اموزی در مدارس و دانشگاه ها عقب هستیم‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا منادی سفیدان با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی تمام توان خود را‬ ‫می گذارد تا مهارت اموزی را نهادینه کند گفت‪ :‬مطابق برنامه پنج ساله ششم توسعه‬ ‫قرار بود اموزش و پرورش ‪ ۵۰‬درصد به مبحث مهارت اموزی بپردازد درحالیکه فقط‬ ‫‪ ۳۵‬درصد محقق شده است و در اموزش عالی هم سهم مهارت اموزی ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫بود که ‪ 14/5‬درصد عملیاتی شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نقش مهم سازمان اموزش فنی و حرفه ای در مهارت اموزی گفت‪:‬‬ ‫نظام جامع اموزش فنی و حرفه ای و مهارت نظامی مهم و اثرگذار است که تالش‬ ‫می کند همه جوانان ایران ماهر باشند و دبیری ان بر عهده رئیس سازمان اموزش‬ ‫سازمان فنی حرفه ای است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بودجه ‪ 15‬هزار میلیارد تومانی بخش مهارت گفت‪ :‬این بودجه باید‬ ‫حداقل به ‪ 25‬هزار میلیارد تومان برسد‪.‬‬ ‫مسابقه مهارتی مشاغل اینده محور برگزار می شود‬ ‫معاون وزیر کار از برگزاری مسابقات مهارت مشاغل اینده محور برای اولین بار و‬ ‫مسابقات مهارت ویژه نوجوانان در سال اینده خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر غالمحسین حسینی نیا معاون وزیر کار و رئیس سازمان اموزش فنی و حرفه ای در‬ ‫اختتامیه نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت بر ضرورت بسیج امکانات بخش های‬ ‫دولتی و خصوصی برای توسعه و ارتقای فرهنگ مهارت اموزی در کشور تاکید کرد‬ ‫و اظهار داشت‪ :‬مسابقات ملی مهارت مداری است که در سه مرحله شهرستانی‪ ،‬استانی‬ ‫و کشوری و مطابق با استانداردهای جهانی برگزار می شود و هدف اصلی این‬ ‫مسابقات‪ ،‬ترویج فرهنگ مهارت اموزی در کشور و معرفی اموزش های مهارتی‬ ‫جوانان است تا بستر مناسبی برای ارتقای سطح کیفی‬ ‫اموزش های مهارتی در کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنان که مقام معظم رهبری تاکید فرمودند که ما به‬ ‫پنجه های کارامد در کشور نیاز داریم امیدواریم که این هدف محقق‬ ‫شود و به کشف استعدادهای برتر مهارتی در کشور دست یابیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر کار ادامه داد‪ :‬مسابقات ملی مهارت از سال ‪ ۱۳۵۰‬در کشور اغاز و‬ ‫تا امروز ‪ ۲۴‬دوره از این مسابقات برگزار شده است که پنج دوره ان قبل از انقالب‬ ‫و ‪ ۱۹‬دوره بعد از انقالب شکوهمند اسالمی در کشورمان بوده است‪.‬‬ ‫به گفته حسینی نیا‪ ،‬امسال با مشارکت بیش از ‪ ۴۰۰‬هزار نفر در مراحل مقدماتی‬ ‫و ‪ ۹۶۸۱‬نفر که به مرحله کشوری راه یافته اند‪ ،‬این مسابقات در ‪ ۳۳‬رشته برگزار‬ ‫شده است و در مرحله شهرستانی در این دوره از مسابقات ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫از ‪ ۳۱‬استان شرکت کردند که ‪ ۲۵‬درصد ان را زنان تشکیل دادند و از‬ ‫بین این افراد ‪ ۴۴۲‬نفر به مرحله کشوری راه یافتند‪.‬‬ ‫رییس سازمان اموزش فنی و حرفه ای افزود‪ :‬امروز ‪ ۹۷‬نفر از‬ ‫برگزیدگان مسابقات که موفق به کسب مدال شده اند‪ ،‬مورد‬ ‫تقدیر و تجلیل قرار می گیرند و این افراد برای حضور در‬ ‫چهل و ششمین دوره از مسابقات جهانی مهارت در مهرماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬به شانگهای چین اعزام و از ‪ ۱۵‬بهمن امسال نیز‬ ‫وارد اردوی تیم ملی مهارتی کشورمان خواهند شد‪.‬‬ ‫دبیرخانـه دائمـی مهارت در سـازمان‬ ‫فنـی و حرفـه ای فعال شـد‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به منظور ایجاد هم افزایی و فراهم کردن‬ ‫زمینه اقدام عملی برای تقویت مسابقات ملی مهارت‪ ،‬سازمان‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای کشور دبیرخانه دائمی مسابقات را با‬ ‫عضویت ‪ 25‬سازمان و وزارتخانه و تشکل های بخش خصوصی‬ ‫ایجاد و شورای سیاستگذاری مسابقات را راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫حسینی نیا گفت‪:‬سازمان اموزش فنی حرفه ای کشور انتظار دارد‬ ‫که امکانات بخش های دولتی و خصوصی برای توسعه فرهنگ مهارت اموزی‬ ‫در کشور و ارتقاء مهارت اموزی بسیج شود و رسانه ها به ویژه صدا و سیما‬ ‫در این زمینه نقش افرینی کنند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی در دفتر استان تهران دعوت به همکاری میکند‪:‬‬ ‫کارشناس پایپینگ تخصص طراحی‬ ‫با مدرک کارشناسی یا باالتر‪ ،‬سابقه کار مرتبط ‬ ‫جهت واحد مهندسی‪ ،‬با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫مسلط به استانداردها و نرم افزارهای مرتبط؛ ‬ ‫های ‪HTRI, ANSYS, ABAQUS‬‬ ‫اشنایی با نرم افزار‬ ‫اشنایی به طراحی مخازن اتمسفریک ‪،Pressure Vessel‬‬ ‫مبدلهای حرارتی ‬ ‫اشنایی با استاندارهای ‪API650, 620 & ASME VIII div‬‬ ‫‪1 & 2 , TEMA & API 661‬‬ ‫‪PDMS,Navis,AutoCad‬‬ ‫کارشناس مکانیک‪ ‬‬ ‫با مدرک کارشناسی یا باالتر‪ ،‬سابقه کار مرتبط ‬ ‫جهت واحد مهندسی‪ ،‬با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫مسلط به استانداردها و نرم افزارهای مرتبط؛ ‬ ‫ ‬ ‫رزومه‪:‬‬ ‫ارسال‬ ‫‪oilandgazemploy@gmail.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111856‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی در سید خندان‬ ‫شرکت مهندسین مشاور در استان تهران‬ ‫دعوت به همکاری می کند‪ :‬‬ ‫مهندس محاسب سازه ‪:‬خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬فوق‬ ‫لیسانس عمران‪ 5 ،‬سال سابقه محاسبات سازه‬ ‫مهندس ناظر عمران‪ :‬اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫مهندس عمران‪ 15 :‬سال سابقه نظارت کارخانجات سیمان‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪ .‬‬ ‫حسابدار‪ :‬اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫اشنا به نرم افزارهای حسابداری ترجیحا رایورز ‬ ‫نقشه کش سازه یا ساختمان صنعتی‬ ‫منظم و مسئولیت پذیر‪ ،‬مسیر نزدیک به محل کار ‬ ‫گواهی تحصیلی و شغلی معتبر‪ ،‬حداکثر سن تا ‪ 35‬سال‬ ‫بیمه تکمیلی ناهار‪ ،‬حقوق طبق نظر مدیریت ‬ ‫کمک هزینه ایاب و ذهاب ‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫واتس اپ زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫واتساپ ‪09386730900‬‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬فوق دیپلم نقشه کشی‬ ‫ ‪ 10‬سال سابقه نقشه کشی کارخانجات صنعتی ترجیحا سیمان‬ ‫نقشه کش فاز ‪ 2‬معماری‪ :‬خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪،‬‬ ‫فوق دیپلم‪ ،‬اشنا به فاز ‪ 2‬معماری و سیویل‪ ،‬با ‪ 10‬سال سابقه‬ ‫تکنسین نظارت ساختمان‪ :‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪،‬‬ ‫فوق دیپلم عمران ‬ ‫با ‪10‬سال سابقه نظارت کارخانجات سیمان‬ ‫ارسال رزومه‪ :‬‬ ‫‪civilengineer.consult@gmail.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111855‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111857‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه تجهیزات پزشکی در تهران اقدام به جذب نیرو می نماید‪.‬‬ ‫تکنسین ساخت و تولید‪ :‬کد اگهی ‪( 16802 :‬ارسال کد الزامیست)‬ ‫ ‪ 3‬سال سابقه کار‪ ،‬اشنایی با تولید ‪ ،‬مونتاژ ‪ ،‬امور فنی و ‪...‬‬ ‫کاردانی و باالتر‪ ،‬مهارت نقشه کشی با نرم افزار ها مزیت‬ ‫محسوب میگردد‪ ،‬حقوق و مزایا از ‪ 3‬تا ‪ 5‬میلیون ‪ +‬بیمه‬ ‫از متقاضیان خواهشمندیم از طریق ایمیل رزومه ارسال نمایند‪ :‬‬ ‫‪hirad.k@mailbal.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111854‬‬ صفحه 5 ‫صنعت‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪21-1400‬جمادی الثانی ‪ 24-1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1247‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس مرکز ملی فرش کشور خبر داد‬ ‫مدیر انجمن صنعت کفش ایران‪:‬‬ ‫تسهیالت مالی تا سقف دو میلیارد برای کارفرمایان فرش دستباف پرداخت می شود‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی فــرش کشــور‬ ‫بــا بیــان اینکــه هفــت ســامانه‬ ‫بــرای فــرش دســتباف طراحــی‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫ســامانه کارت شناســایی هوشمند‬ ‫صــادر می شــود و خدمــات‬ ‫متعــددی از جملــه ثبــت مهــارت‬ ‫قالیبافــی صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫فرحنــاز رافــع در نشســت خبــری‬ ‫بــا اصحــاب رســانه چهارمحــال و‬ ‫بختیــاری بــا بیــان اینکــه تعــداد‬ ‫بافنــدگان فــرش در کشــور‪ ،‬دو‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار نفــر اســت‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬از ایــن تعــداد‬ ‫بیــش از ‪ ۲۵۰‬هــزار نفــر بیمــه ‬ ‫شــده هســتند‪ ،‬در ایــن اســتان‬ ‫نیــز بیــش از ‪ ۵۲‬هــزار بافنــده‬ ‫فعالیــت دارنــد کــه ایــن افــراد در‬ ‫واحدهــای صنعتــی‪ ،‬تعاونی هــای‬ ‫شــهری و روســتایی مشــعول‬ ‫ب ـه کار هســتند و یقینــا تعــداد بافنــدگان بیــش از ایــن مقــدار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی فــرش کشــور بــا بیــان اینکــه اکثریــت‬ ‫کارگاه هــا غیــر متمرکــز هســتند‪ ،‬افــزود‪ ۱۸ :‬واحــد طراحــی و‬ ‫هشــت واحــد قالیشــویی در چهارمحــال و بختیــاری وجــود دارد‬ ‫و راه انــدازی انجمــن طراحــان در ایــن اســتان‪ ،‬ضــرورت دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای امســال تاکنــون‪ ۱۲۱ ،‬هــزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬متــر مربــع فــرش در چهارمحــال و بختیــاری بافتــه‬ ‫شــده اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬توانایــی تولیــد فــرش در ایــن اســتان‬ ‫بســیار بــاال اســت کــه از جملــه ایــن ظرفیت هــا می تــوان‬ ‫بــه تامیــن نهاده هــای مــواد اولیــه اشــاره کــرد‪ ،‬به طــوری‬ ‫کــه اســتان های هم جــوار ماننــد خوزســتان مــواد فــرش را‬ ‫از ایــن اســتان تامیــن می کننــد و در شــمال خوزســتان‪ ،‬اکثــر‬ ‫بافت هــا بختیــاری هســتند‪.‬‬ ‫رافــع تاکیــد کــرد‪ :‬یکــی از خصوصیــات بــارز فــرش چهارمحــال‬ ‫و بختیــاری‪ ،‬خالــص بــودن ان اســت‪ ،‬بدیــن معنــا کــه تقلبــی‬ ‫در بافــت دیــده نمی شــود‪ ،‬بنابرایــن می تــوان در موضــوع‬ ‫فــروش و بازاریابــی‪ ،‬ســرمایه گذاری صــورت بگیــرد‪ ،‬در حــوزه‬ ‫امــوزش‪ ،‬مبلغــی به صــورت کشــوری درنظــر گرفتــه شــده‬ ‫اســت‪ ،‬امــوزش بازاریابــی در ایــن اســتان بایــد انجــام بگیــرد‪،‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن موضــوع‪ ،‬ظرفیــت برگــزاری جشــنواره هایی‬ ‫ماننــد چینــش پشــم در چهارمحــال و بختیــاری وجــود دارد‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز فــرش ملــی کشــور بــا اشــاره بــه کیفیــت‬ ‫بــاالی پشــم در چهارمحــال و بختیــاری‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از‬ ‫مطالبــات‪ ،‬ایــن موضــوع اســت کــه در بحــث اصــاح نــژاد دام‬ ‫شــامل چــرم و پشــم‪ ،‬اقــدام صــورت بگیــرد‪ ،‬اگــر ایــن مهــم‬ ‫عملیاتــی شــود‪ ،‬رویــش پشــم‪ ،‬دو و نیــم برابــر خواهــد شــد‬ ‫و باتوجــه بــه کیفیــت پشــم در اســتان‪ ،‬ظرفیــت راه انــدازی‬ ‫کارخانه هــای نخ ریســی به صــورت ســنتی و صنعتــی در‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه بیــان مزیت هــای بافــت فــرش پرداخــت‬ ‫و تصریــح کــرد‪ :‬فــرش مشــکل تنفســی ایجــاد نمی کنــد‪،‬‬ ‫به عــاوه باعــث ایجــاد ارامــش شــده و امیــد بــه زندگــی را در‬ ‫افــراد افزایــش می دهــد‪ ،‬اگــر قالــی بــه شــیوه درســت بافتــه‬ ‫شــود‪ ،‬بــرای افــراد نیــز شــغل ایجــاد می شــود‪ ،‬زیــرا در تمامــی‬ ‫اســتان ها و در بســیاری از روســتاهای کشــور‪ ،‬مــردم بــه‬ ‫قالی بافــی مشــغول هســتند‪ ،‬بنابرایــن در موضــوع کارافرینــی‬ ‫فــرش بایــد کار صــورت بگیــرد‪.‬‬ ‫رافــع بیــان کــرد‪ :‬کارفرمایانــی کــه کارگاه متمرکــز دارنــد‪ ،‬در‬ ‫صورتیکــه بتواننــد ‪ ۵۰‬نیــرو را اســتخدام کننــد‪ ،‬دو میلیــارد‬ ‫تســهیالت بــه انــان اختصــاص داده می شــود‪ ،‬به عــاوه قــرار‬ ‫بــر ایــن اســت کــه کارگزاری هایــی بــرای شناســنامه دار کــردن‬ ‫فرش هــای قدیمــی‪ ،‬جدیــد‪ ،‬تجــاری و فرش هــای انتیــک‬ ‫ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز ملــی فــرش کشــور اضافــه کــرد‪ :‬هفــت ســامانه‬ ‫بــرای فــرش دســتباف طراحــی شــده اســت‪ ،‬در ایــن ســامانه‬ ‫کارت شناســایی هوشــمند صــادر می شــود و خدمــات متعــددی‬ ‫از جملــه ثبــت مهــارت قالیبافــی صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مشــکل اصلــی فــرش کشــور‪ ،‬صــادرات و‬ ‫رکــود در ایــن صنعــت و هنــر اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬دیگــر‬ ‫مشــکل اساســی صنعــت قالیبافــی‪ ،‬نبــود خودبــاوری در میــان‬ ‫تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان اســت‪ ،‬فــرش جــزو کاالهایــی‬ ‫اســت کــه می توانــد از مشــوق های صادراتــی اســتفاده کنــد‪،‬‬ ‫الزم بــه یــاداوری اســت کــه نمایشــگاه های بین المللــی فــرش‬ ‫هیدج پایتخت تولید کفش ورزشی بچه گانه کشور می شود‬ ‫در اینــده ای نزدیــک در روســیه و‬ ‫امــارات برگــزار می شــود و تمامــی‬ ‫صادرکننــدگان و تولیدکننــدگان‬ ‫می تواننــد در ایــن نمایشــگاه‬ ‫حضــور داشــته باشــند‪.‬‬ ‫رافــع بــا تاکیــد بــر اهمیــت‬ ‫برندســازی‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن امــر را بایــد‬ ‫تولیدکننــده و تجــار انجــام دهنــد‪،‬‬ ‫البتــه ایــن امادگــی وجــود دارد کــه‬ ‫طرح هــا و نقش هــای خــاص ثبــت‬ ‫شــوند‪ ،‬به عــاوه تــاش بــر ایــن‬ ‫اســت کــه تعهــد ارزی بــر فــرش‬ ‫برداشــته شــود‪ ،‬قیمــت تمام شــده‬ ‫فــرش دســتباف در ایــران بــاال اســت‬ ‫و بایــد بــه دنبــال تولیــد فــرش‬ ‫هنــری حرکــت کــرد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز ملــی فــرش کشــور بــا‬ ‫بیــان اینکــه فــرش ایــران در دنیــا‬ ‫بالمنــازع اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬اهمیــت‬ ‫ایــن هنــر ایرانــی بـه انــدازه ای اســت‬ ‫کــه اگــر صــادرات فــرش ایــران افــول کنــد‪ ،‬صــادرات فــرش‬ ‫در کل جهــان نیــز تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه و کاهــش پیــدا‬ ‫می کنــد‪ ،‬بــه بیــان دیگــر فــرش ایــران بــدون رقیــب بــوده و‬ ‫ایــن خودمــان بــرای خــود رقیــب ایجــاد می کنیــم‪.‬‬ ‫وی در پایــان درخصــوص فارغ التحصیــان رشــته فــرش‪،‬‬ ‫توضیــح داد‪ :‬اقداماتــی بــرای ایــن افــراد صــورت گرفتــه‪،‬‬ ‫امــا هنــوز ایــن امــور ثبــت نشــده اند‪ ،‬هــدف ایــن اســت‬ ‫کــه تحصیل کننــدگان حــوزه فــرش خــود بــه بازاریــاب و‬ ‫تولیدکننــده تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫چهار نوع فرش در چهارمحال و بختیاری بافته می شود‬ ‫در ادامــه ســجاد رســتمی‪ -‬رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه چهــار نــوع‬ ‫فــرش در اســتان بافتــه می شــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ایــن فرش هــا‬ ‫شــامل فــرش بختیــاری‪ ،‬یلمــه‪ ،‬گبــه و نایینــی هســتند کــه‬ ‫فــرش بختیــاری در شهرســتان های شــهرکرد‪ ،‬کوهرنــگ و‬ ‫فارســان‪ ،‬فــرش یلمــه بیشــتر در شهرســتان بروجــن‪ ،‬فــرش‬ ‫گبــه در شهرســتان اردل و فــرش نایینــی در شهرســتان‬ ‫لــردگان بافتــه می شــود‪.‬‬ ‫رســتمی بــا اشــاره بــه مهم تریــن اقدامــات در حــوزه فــرش‬ ‫در چهارمحــال و بختیــاری‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬مقدمــات راه انــدازی‬ ‫دهکــده فــرش فراهــم شــده و بدیــن منظــور‪ ۳۰ ،‬هکتــار زمیــن‬ ‫اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت چهارمحــال و بختیاری‬ ‫در پایــان گفــت‪ :‬صــادرات‪ ،‬بیمــه قالیبافــان و امــوزش ســه موضوع‬ ‫قابــل پیگیــری فــرش اســتان اســت کــه مســئوالن قــول‬ ‫تخصیــص بودجــه بــرای فــرش را صــادر کرده انــد‪.‬‬ ‫مدیـر انجمـن صنعـت کفش ایـران گفـت‪ :‬هیـدج پایتخـت تولید‬ ‫کفـش ورزشـی بچه گانـه کشـور می شـود‪.‬‬ ‫علـی لشـگری شـامگاه دیـروز (‪ ۲۷‬دی مـاه) در حاشـیه افتتـاح‬ ‫نمایشـگاه تخصصـی کفـش در هیـدج بـا بیـان اینکـه ‪ ۲۰‬درصـد‬ ‫از جمعیـت ایـن شـهر در حـوزه کفـش فعالیـت می کننـد که این‬ ‫حجـم از فعالیـت عـدد باالیـی محسـوب می شـود‪ ،‬عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫ظرفیت هـا و پتانسـیل های ایـن شـهر در حوزه تولید نباید توسـط‬ ‫مسـئوالن به فراموشـی سـپرده شـود‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه نـگاه ویژه تـری باید بـه صنعـت کفش در‬ ‫هیـدج وجـود داشـته باشـد‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬صنعت کفـش از قدرت‬ ‫رقابت پذیـری باالیـی برخـوردار بـوده و بـه انـدازه صنعـت خودرو‬ ‫می توانـد اشـتغال زایی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫مدیـر انجمـن صنعـت کفـش ایران بـا بیـان اینکه اشـتغال بانـوان در‬ ‫صنعـت کفـش هیـدج یـک فاکتور بسـیار مهـم در توسـعه به شـمار‬ ‫مـی رود‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬ایـن موضـوع در سـطح کشـور شـاخص مهمی‬ ‫محسـوب می شـود که در حوزه توسـعه نمره به ان اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫ایـن فعـال صنعتـی با تاکیـد بر اینکـه مشـاغل خانگی به واسـطه‬ ‫پویایـی صنعـت کفـش در هیـدج از الگویـی قوی برخوردار اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬بسـیاری از شـاغالن صنعتـی کفـش در هیـدج در منـازل‬ ‫مسـکونی خـود مشـغول فعالیـت در ایـن صنعت هسـتند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به موضوع توسـعه سـایت تخصصی کفـش در هیدج‬ ‫و بـا بیـان اینکـه ایـن موضـوع تنهـا بخشـی از پـازل توسـعه ایـن‬ ‫صنعـت اسـت‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬کیفیـت‪ ،‬امـوزش‪ ،‬استانداردسـازی‪،‬‬ ‫طراحـی و بازاریابـی از فاکتورهـای دیگـر پـازل توسـعه صنعـت‬ ‫کفـش اسـت کـه در هیـدج بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیـر انجمـن صنعـت کفش ایـران با بیان اینکه در سـند توسـعه‬ ‫پوشـاک و کفـش کشـور که بـه تایید وزیـر رسـیده و در مردادماه‬ ‫ابلاغ و اخیـرا ً نیـز در دسـتور کار اجـرا اسـت‪ ،‬یکـی از موضوعات‬ ‫مطـرح شـده‪ ،‬موضوع سـاماندهی واحدهای تولیـدی کفش در این‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت طراحی و مهندسی سازنده تجهیزات خاص در صنایع فوالد و نفت و گاز در شهرک صنعتی‬ ‫شمس اباد با شرایط زیر استخدام می نماید‪.‬‬ ‫دوره های اموزشی تخصصی‬ ‫مهندسی مکانیک از دانشگاه های سراسری‬ ‫صبحانه و میان وعده سازمانی‬ ‫کیفیت‪ ،‬مسلط به فرایند کنترل کیفیت ‪ ،‬ثبت داده‪ ،‬تهیه گزارش‬ ‫محل کار شهرک صنعتی شمس اباد می باشد‬ ‫کیفی و تهیه فاینال بوک‪ ،‬مسلط به مباحث مکانیکال شامل‬ ‫قطعات پیش ساخته و مباحث تولید‬ ‫مسلط به نقشه خوانی و تلورانس های هندسی ‪GD&T‬‬ ‫خواهشمند است رزومه های خود را با درج عنوان شغلی به‬ ‫ادرس ایمیل ذیل ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫سرویس ایاب و ذهاب از شهر تهران‬ ‫‪Email: Hrtalent@rexsun.ir‬‬ ‫تسلط به تست های بازرسی جوش ‪DT , NDT‬‬ ‫بیمه تکمیلی از زمان شروع بکار‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111781‬‬ ‫پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت میهن در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود تعدادی نیروی اقا با شرایط ذیل در محدوده‬ ‫اسالمشهر استخدام نماید‪.‬‬ ‫کارگر خط تولید (اقا)‬ ‫اعضای خانواده) از ابتدای قرارداد ‪ +‬صبحانه‪ ،‬نهار و شام‬ ‫حداکثر ‪ 40‬سال‪ ،‬حداقل سیکل‬ ‫‪02154168403 - 02154168405‬‬ ‫دارای کارت پایان خدمت‪ ،‬خرید خدمت یا معافیت دایم‬ ‫فروشنده (اقا)‬ ‫عدم سوء پیشینه و سابقه کیفری‪ ،‬ساعات کار ‪ 12‬ساعته‬ ‫بیمه تامین اجتماعی از ابتدای قرارداد ‪ +‬بیمه تکمیلی (به همراه‬ ‫اعضای خانواده) از ابتدای قرارداد ‪ +‬صبحانه‪ ،‬نهار و شام‬ ‫کارگر انبار (اقا)‬ ‫حداکثر ‪ 40‬سال‪ ،‬حداقل سیکل‬ ‫️▫دارای کارت پایان خدمت‪ ،‬خرید خدمت یا معافیت دایم‬ ‫عدم سوء پیشینه و سابقه کیفری‪ ،‬ساعات کار ‪ 12‬ساعته‬ ‫️بیمه تامین اجتماعی از ابتدای قرارداد ‪ +‬بیمه تکمیلی (به همراه‬ ‫شرکت پتروشیمی بوشهر در نظر دارد نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای زمان بهره برداری فاز ‪،2‬‬ ‫از بین متقاضیان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی دیپلم‪ ،‬کاردانی و کارشناسی طبق شرایط‬ ‫در نظر گرفته شده (ازمون کتبی‪ -‬مصاحبه علمی تخصصی و معاینات پزشکی)‪ ،‬به شرح‬ ‫جدول ذیل و با انعقاد قرارداد مدت معین‪ ،‬مطابق قوانین کار و تامین اجتماعی و‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جذب نماید‪.‬‬ ‫جدول نیازها و شرایط احراز‬ ‫بن خرید‪ ،‬بسته ها و هدایای مناسبتی‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار در زمینه بازرسی و کنترل‬ ‫شـهر اسـت‪ ،‬متذکـر شـد‪ :‬از نظر اسـناد باالدسـتی این فرصـت برای‬ ‫مسـئوالن دولتـی وجـود دارد که در ایـن حوزه مطالبه گـری کنند‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول‪ ،‬موضـوع بیمـه را یکـی از دغدغه هـای فعـاالن صنعت‬ ‫کفـش عنـوان کـرد و گفت‪ :‬ایـن موضوع بـا توجه به حساسـیت های‬ ‫موجـود بایـد از سـوی مسـئوالن و تعاونی هـا تبدیـل به یـک مطالب‬ ‫بـرای حمایـت از ایـن صنعت شـود‪ ،‬زیرا نباید به صنایـع خانگی خرد‬ ‫و کوچـک هماننـد صنایـع بـزرگ در حوزه بیمه نگری اسـت‪.‬‬ ‫لشـگری یکـی از دالیلـی عمده فعالیـت واحدهـای تولیدی کفش‬ ‫ایـران در واحدهـای صنفـی زیـر ‪ ۲۴‬یـا ‪ ۵۰‬نفر را وجـود برخی از‬ ‫محدودیت هـا‪ ،‬از جملـه مشـکالت بیمه ای عنوان کـرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫در کنـار حـل همـه مشـکالت‪ ،‬اتصـال ایـن واحدهـای کوچـک به‬ ‫واحدهـای متوسـط و بزرگ در کشـور نیـز از موضوعاتی اسـت که‬ ‫در حـوزه تولید کفـش به ویژه در هیدج باید مورد توجه قـرار گیرد‪ ،‬زیرا‬ ‫اگـر می خواهیـم صنعت کفش در مسـیر شـکوفایی قرار گیـرد باید‬ ‫بـه یـک جریان زنجیـره ارزش متصل شـود‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول بـا تاکیـد بـر اینکـه صنعـت کفـش هیدج بـا تالش ‬ ‫پیشکسـوتان دیـروز و جوانان امروز در حال پویایی و بزرگ شـدن‬ ‫اسـت‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬قـرار اسـت هیـدج بـه پایتخـت کفش ورزشـی‬ ‫بچه گانـه ایـران تبدیـل شـود کـه بـا توجـه بـه همیـن موضوعات‬ ‫لـزوم استانداردسـازی تولیـدات و موضـوع زیره هـای طبـی بـه‬ ‫عنـوان یـک مسـئولیت اجتماعـی بایـد در دسـتور کار تعاونی هـا‬ ‫قـرار گیـرد‪ ،‬زیـرا اگر کفش هیـدج می خواهد حرکـت رو به جلوی‬ ‫خـود را ادامـه دهـد بایـد برخـی از الزامـات را رعایت کند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه طـی ‪ ۱۵‬سـال گذشـته مافیـای واردات‬ ‫بزرگ تریـن ضربـه را بـه صنعت کفش ایـران وارد کـرده که باعث‬ ‫زمین گیـر شـدن ایـن صنعـت در دهه ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬شـد‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬چند سـالی اسـت که صنعت کفـش در کشـور در حال جان‬ ‫گرفتـن بـوده و فرصـت مغتنمـی بـرای تولیدکننده هـا اسـت که‬ ‫بـه هیـچ وجـه نبایـد ان را از دسـت داد‪.‬‬ ‫️شرایط سنی حداکثر ‪ 40‬سال‪ ،‬حداقل دیپلم‬ ‫دارای کارت پایان خدمت‪ ،‬خرید خدمت یا معافیت غیرپزشکی‬ ‫عدم سوء پیشینه و سابقه کیفری‬ ‫بیمه تامین اجتماعی از ابتدای قرارداد ‪ +‬بیمه تکمیلی‬ ‫(به همراه اعضای خانواده) از ابتدای قرارداد پاداش مدیریتی‬ ‫‪02154168401‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111779‬‬ ‫ردیف‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫جنسیت‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫مهندسی شیمی کلیه گرایش ها بجز صنایع غذایی‪ ،‬معدنی و‬ ‫تکنولوژی صنایع شیمیایی‬ ‫اقا‬ ‫‪2‬‬ ‫کاردانی‬ ‫شیمی کلیه گرایش ها‬ ‫‪3‬‬ ‫دیپلم‬ ‫ریاضی فیزیک و علوم تجربی و رشته های فنی هنرستان و‬ ‫کارودانش (برق‪ ،‬مکانیک و‪)...‬‬ ‫اقا‬ ‫اقا‬ ‫تبصره‪ :‬با وجود نیاز شرکت به مدرک کارشناسی برای ردیف ‪ ،1‬دارندگان مدرک کارشناسی ارشد که مدرک کارشناسی رشته های مورد نظر را‬ ‫داشته باشند نیز می توانند در ازمون شرکت نمایند‪.‬‬ ‫شرایط اختصاصی متقاضیان جذب و استخدام‬ ‫مدرک تحصیلی افرادی برای شرکت در ازمون قابل قبول خواهد بود که در مقاطع تحصیلی دانشگاهی از طریق ازمون های سراسری موفق به ورود‬ ‫به مراکز اموزش عالی برای دریافت مدرک رسمی شده باشند و مدارک یاد شده‪ ،‬مورد تایید وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فن اوری قرار گرفته باشد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :1‬داوطلبان استخدام بایستی با اخرین مدرک تحصیلی اخذ شده در ازمون و یا مصاحبه های استخدامی مطابق مندرجات جدول الف‬ ‫شرکت نمایند‪ ،‬بدیهی است در صورتی که در هر یک از مراحل استخدام مشخص شود‪ ،‬فرد دارای مدرک تحصیلی باالتر با تاریخ اخذ قبل از‬ ‫ازمون بوده‪ ،‬و یا در زمان مصاحبه دانشجو بوده و یا به هر نحو دیگری از مدارک تحصیلی قبل از استخدام بهره برده باشد‪ ،‬به عنوان کِتمان‬ ‫حقیقت یا کِتمان مدرک قلمداد و در هر مرحله از استخدام و یا بعد از ان مطابق ضوابط و ایین نام ه انضباط کار برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :2‬اولویت جذب واجدین شرایط در مقطع تحصیلی دیپلم با بومی شهرستان های بندر عسلویه‪ ،‬جم‪ ،‬بندر کنگان و بندر دیر‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫(یعنی محل تولد و یا صدور شناسنامه ‪،‬محل اخذ دیپلم در این شهرستان ها باشد و یا ‪ 10‬سال در این شهرستان ها ساکن بوده باشند)‪ .‬تعهد‬ ‫سکونت سایر متقاضیان بومی در این شهرستان ها در صورت پذیرفته شدن الزامی است‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :3‬در مقطع تحصیلی کاردانی‪ ،‬جذب از بین متقاضیان واجد شرایط بومی به شرح تعریف ذیل صورت می پذیرد و در مقطع کارشناسی‪،‬‬ ‫‪ 50‬جذب پذیرفته شدگان از بین متقاضیان واجد شرایط بومی و در صورت فقدان نیروی واجد شرایط مورد نیاز در هر مقطع تحصیلی بین‬ ‫متقاضیان بومی‪ ،‬از پذیرفته شدگان سایر مناطق جغرافیایی که امتیاز باالتری کسب نموده باشند دعوت به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :4‬مالک مقایسه تاریخ فراغت از تحصیل تاریخ ‪ 30‬بهمن ‪ 1400‬می باشد‪.‬‬ ‫داوطلبان گرامی می بایست برای اگاهی از تمام مراحل جذب و ازمون به سایت ایران ازمون مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫● مسئولیت صحت ثبت اطالعات در سایت اینترنتی به عهده خود شخص متقاضی می باشد و در هر مرحله از جذب چنان چه محرز گردد‪،‬‬ ‫داوطلب اطالعات نادرست ثبت کرده است از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد‪.‬‬ ‫● به تقاضای ثبت نام اینترنتی متقاضیانی که پس از مهلت مقرر ‪ 1400/11/10‬اقدام نمایند‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫● ثبت نام زمانی تکمیل می باشد که شماره رهگیری از طریق سیستم به متقاضی اعالم گردد‪.‬‬ ‫● افراد بر اساس بیشترین نمره ازمون کتبی و تا تکمیل ظرفیت مورد نیاز در هر مقطع جهت انجام سایر مراحل استخدامی دعوت خواهند شد‪.‬‬ ‫عالقمندان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی زیر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪www.bupc.iran-azmoon.ir‬‬ صفحه 6 ‫علمیکاربردی‬ ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪21-1400‬جمادی الثانی ‪ 24-1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1247‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی؛‬ ‫پنجاه و پنجمین جلسه کارگروه اموزش های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی‬ ‫‪ 57‬رشته جدید در حوزه فضای مجازی و فناوری اطالعات‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی گفــت‪ 57 :‬رشــته‬ ‫جدیــد در حــوزه فضــای مجــازی و فنــاوری اطالعــات‬ ‫راه انــدازی مــی شــود‪.‬‬ ‫دکتــر حســین بلنــدی تصریــح کــرد‪ :‬براســاس‬ ‫براوردهــای انجــام شــده تــا بهمــن مــاه ســال جــاری‬ ‫جمعیــت دانشــجویی دانشــگاه علمــی کاربــردی‬ ‫بــه حــدود ‪ 280‬هــزار نفــر برســد‪ .‬بــا ایــن تعــداد‬ ‫دانشــجو در سراســر کشــور‪ ،‬وجــود رابطیــن نهــاد در‬ ‫هــر اســتان بــرای پیگیــری و انجــام وظایــف مربــوط‬ ‫بــه ایــن نهــاد بیــش از پیــش مــورد نیــاز بــوده و از‬ ‫مهــم تریــن امــوری اســت کــه بایــد صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫دکتــر بلنــدی افــزود‪ :‬در ایــن مدتــی کــه در دانشــگاه‬ ‫حضــور داشــتیم یــک از کارهــای عمــده ای کــه‬ ‫انجــام دادیــم تفاه ـ ­م نامــه ای بــود کــه بــا معاونــت‬ ‫امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری منعقــد‬ ‫شــد تــا بــرای زنــان سرپرســت خانــوار دوره­هــای‬ ‫کوتــاه مــدت و بلندمــدت شــغلی برگــزار کنیــم و پــل‬ ‫ارتباطــی بیــن فــارغ التحصیــان دانشــگاه­هــا‪ ،‬کــه‬ ‫ی دهنــد‪ ،‬بــا بــازار‬ ‫بخشــی از بیــکاران را تشــکیل م ـ ­‬ ‫کار را برقــرار کنیــم تــا بــا اجــرای دوره­هــای کوتــاه‬ ‫مــدت امــاده ورود بــه بــازار کار شــوند‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی اعــام کــرد‪:‬‬ ‫بــا توافقــی کــه بــا مرکــز ملــی فضــای مجازی داشــته‬ ‫ایــم و بــا توجــه بــه نیــاز جــدی بــه اموزش­ــهای‬ ‫ســایبری در حــوزه نــرم­افــزاری و ســخت­افــزاری در‬ ‫کشــور‪ ،‬کمیتـ ­ه هایــی در معاونــت اموزشــی دانشــگاه‬ ‫تشــکیل شــده تــا بــا همــکاری مرکــز ملــی فضــای‬ ‫مجــازی‪ 57 ،‬رشــته جدیــد را در حــوزه فنــاوری‬ ‫اطالعــات و فضــای مجــازی تدویــن و اجــرا نمایــد‪.‬‬ ‫دکتــر بلنــدی تصریــح کــرد‪ :‬ان شــاء اهلل تــا مهرمــاه‬ ‫ســال اینــده ‪ 100‬رشــته جدیــد براســاس نیــاز بــازار‬ ‫کار در دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی راه­انــدازی‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬یکــی از کارهــای جدیــدی کــه در‬ ‫برنامــه داریــم ایــن اســت کــه رونــد جــذب مدرســان‬ ‫بازبینــی گــردد و بســیاری از مدرســانی کــه در اثــر‬ ‫فرایندهــای اشــتباه حــذف گردیــده انــد بــه فضــای‬ ‫اموزشــی دانشــگاه برگردنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬دانشــگاه علمــی کاربــردی مســئول‬ ‫اشــتغال در کشــور نیســت ولــی مــی­توانــد ابــزار‬ ‫ویــژه ای بــرای اشــتغال در کشــور باشــد‪ .‬دکتــر‬ ‫بلنــدی خواســتار لغــو و یــا توقــف مصوبــه غیرقانونــی‬ ‫شــورای عالــی اداری مبنــی بــر تعطیلــی مراکــز‬ ‫علمــی کاربــردی وابســته بــه ارگان­هــای دولتــی شــد‬ ‫تــا امــکان ایجــاد شــغل در کشــور در پنــج ســال‬ ‫اینــده فراهــم گــردد و دانشــگاه بتوانــد بــا قــوت و‬ ‫انــرژی بیشــتری بــه فعالیــت بپــردازد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬اســتارتاپ شــتابی بازچرخانــی اب هــای خاکســتری‬ ‫ســاختمان توســط مرکــز امــوزش علمــی کاربــردی خانــه کارگــر بــا حضــور‬ ‫رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی خراســان رضــوی‪ ،‬مدیرعامــل اب و‬ ‫فاضــاب مشــهد‪ ،‬دانشــجویان و عالقمنــدان حــوزه اب و محیــط زیســت در‬ ‫محــل کارخانــه نــواوری مشــهد برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اب و فاضــاب مشــهد‪ :‬علیرغــم نیــاز شــدید ایــن کالنشــهر بــه اب‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۸۰‬درصــد اب بــه فاضــاب تبدیــل می شــود‬ ‫حســین اســماعیلیان در اییــن پایانــی «رویــداد اســتارتاپی بازچرخانــی اب در‬ ‫ســاختمان» کــه توســط مرکــز علمــی کاربــردی خانــه کارگــر مشــهد برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬تبدیــل شــدن ‪ ۸۰‬درصــد اب شــرب بــه فاضــاب‪ ،‬ســرمایه‬ ‫عظیمــی را درگیــر کــرده اســت و اگــر مــا نمــی توانســتیم فاضــاب مشــهد‬ ‫را ســاماندهی کنیــم اکنــون اب ‪ ۲۵۰‬حلقــه چــاه مــورد اســتفاده‪ ،‬الــوده و از‬ ‫رده خــارج مــی شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــم اکنــون بــا اســتفاده از همــه ظرفیــت هــا و ذخیــره ســد‬ ‫دوســتی در تامیــن اب مــورد نیــاز مشــهد مشــکل داریــم در حالــی کــه بــرای‬ ‫پنجـاه و پنجمیـن جلسـه کارگـروه اموزش هـای عالی‬ ‫کوتـاه مـدت علمـی کاربـردی به ریاسـت دکتـر اصغر‬ ‫کشـت کار معاون اموزشـی دانشـگاه و با حضور اعضای‬ ‫کارگروه برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار از روابـط عمومـی دانشـگاه جامع‬ ‫علمـی کاربـردی‪ ،‬دکتـر کشـتکار معـاون اموزشـی‬ ‫دانشـگاه از صدور مجـوز اجرای ‪ 29‬عنـوان دوره کوتاه‬ ‫مـدت علمی کاربـردی در گرو ه های اموزشـی صنعت‪،‬‬ ‫مدیریـت و خدمـات اجتماعـی و فرهنـگ و هنـر برای‬ ‫‪ 23‬واحـد متقاضـی در ‪ 16‬اسـتان مختلف خبـر داد و‬ ‫افـزود‪ :‬ایـن دوره هـا ظرفیت امـوزش قریب بـه ‪2000‬‬ ‫ت جـوی واجـد شـرایط را دارند‪.‬‬ ‫مهـار ‬ ‫دکتـر کشـت کار اضافـه کـرد‪ :‬متقاضیـان اجـرای ایـن‬ ‫دوره هـا عالوه بـر مراکز اموزش علمی کاربردی‪ ،‬سـایر‬ ‫مراکز و موسسـات اموزشـی برخوردار از استانداردهای‬ ‫الزم می باشـند که بـه ان ها مجوز اجرای دوره اعطا شـد‪.‬‬ ‫وی در پایـان افـزود‪ :‬فهرسـت مجوزهـای صـادره دوره ‬ ‫هـای کوتـاه مـدت علمی کاربـردی نشسـت مذکور به‬ ‫اعضای گروه‪ ،‬اقایان حتما دارای معافیت یا کارت پایان خدمت‬ ‫با دقت‪ ،‬منظم‪ ،‬مسئولیت پذیر و بدون حاشیه‬ ‫دارای مدرک کارشناسی ارشد‪ ،‬کارشناسی و یا کاردانی در زمینه‬ ‫مهندسی الکترونیک و گرایش های وابسته‬ ‫دارای سابقه مونتاژ بوردهای ‪ SMD‬و ‪DIP‬‬ ‫طراحی نرم افزار و سخت افزار بوردهای الکترونیکی میکرو‬ ‫کنترلرهای ‪ AVR‬و ارم‪ ،‬افراد با انگیزه در زمینه ی طراحی‬ ‫کار با نرم افزارهای تحلیل و طراحی مدار‬ ‫حضور در شرکت دانش بنیان‪ ،‬حقوق عالی‬ ‫مزایای عالی‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان دارای سرویس رفت‬ ‫و برگشت می باشد‬ ‫مهندسی اپتیک لیزر و فیزیک‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬دارای روحیه تیمی جهت کار با سایر‬ ‫اعضای گروه‪ ،‬اقایان حتما دارای معافیت یا کارت پایان خدمت‬ ‫با دقت ‪،‬منظم‪ ،‬مسئولیت پذیر و بدون حاشیه‬ ‫دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس رشته های مهندسی‬ ‫اپتیک‪ ،‬لیزر‪ ،‬فیزیک اتمی و مولکولی‬ ‫حضور در شرکت دانش بنیان‪ ،‬حقوق عالی‪ ،‬مزایای عالی‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان دارای‬ ‫سرویس رفت و برگشت می باشد‬ ‫مهندس کامپیوتر‬ ‫خانم‪/‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪،‬دارای روحیه تیمی جهت کار با سایر‬ ‫اعضای گروه‪ ،‬اقایان حتما دارای معافیت یا کارت پایان خدمت‬ ‫با دقت‪ ،‬منظم‪ ،‬مسئولیت پذیر و بدون حاشیه‬ ‫توانایی و تجربه در طراحی وب سایت‬ ‫شـرح جـدول ذیـل می باشـد‪ ،‬کـه متعاقبـاً بـا صـدور‬ ‫موافقت نامـه رسـمی بـه هـر واحـد اسـتانی دانشـگاه‬ ‫ابلاغ می گـردد‪.‬‬ ‫اذربایجان شـرقی (مدیریت اجرایی پروژه‪ ،‬مدیریت کیفیت‬ ‫ازمایشگاه براساس ‪ ،17025 ISO/IEC‬لوله کش‪ ،‬نصاب و‬ ‫تعمیرکار سیستم‏های تبادل حرارت و پکیج شوفاژ گازی)‪،‬‬ ‫البرز (برنام ه ریزی احتیاجات مـواد (‪))MRP‬‬ ‫بوشـهر(اموزش جامـع پرینتر سـه بعدی‪ ،‬طراحی سـه‬ ‫بعـدی با نرم افزار سـالیدورکس مقدماتی تا پیشـرفته)‬ ‫تهـران (امـوزش الکترودهـای جوش و برش) خراسـان‬ ‫ت های‬ ‫رضـوی (پیرایـش درجـه ‪ 1‬مـوی مردانه‪ ،‬مهـار ‏‬ ‫ماسـاژ ورزشـی‪ ،‬مدیریـت کسـب و کار) سیسـتان و‬ ‫بلوچسـتان (کاربرد نـرم افزار مالی حسـابداری) قزوین‬ ‫ک های اولیه) کردسـتان (امور اجرایـی داروخانه‪،‬‬ ‫(کمـ ‏‬ ‫کمـک‏هـای اولیـه) کرمـان (مهـارت‏هـای مربی‏گری‬ ‫(پداگـوژی)‪ ،‬تئـوری حریـق و خامـوش کننـد ‏ه هـای‬ ‫دسـتی) گلسـتان (امـوزش مسـترینگ‪ ،‬امـوزش‬ ‫میکسـینگ صـدا‪ ،‬کارگاه ریـب اندینـگ (صـاف کردن‬ ‫مـوی سـر زنانه)) گیلان (علل یابی حریـق‪ ،‬فرماندهی‬ ‫عملیـات در حریـق)‪ ،‬لرسـتان (مهـارت‏هـای ماسـاژ‬ ‫ورزشـی)‪ ،‬مرکـزی (دوره اموزشـی موشـن گرافیـک‪،‬‬ ‫مدیریـت سـبز)‪ ،‬هرمـزگان (تجهیـزات پسـت بـرق‪،‬‬ ‫ج هـای انتقال و‬ ‫نقشـه خوانـی مـدارات الکتریکـی و بر ‏‬ ‫فـوق توزیع‪ ،‬مشـاوره امالک)‪ ،‬همدان (سلامت‪ ،‬ایمنی‬ ‫و محیـط زیسـت)‪ ،‬یزد(اشـنایی بـا مبانـی مقدماتـی‬ ‫بـورس و معاملات اتـی و اپشـن)‬ ‫عالقه منـدان می تواننـد جهت کسـب اطالع بیشـتر به‬ ‫سامانه ساتب (‪ )https://sateb.uast.ac.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫اییـن تکریـم و معارفـه رئیـس دانشـگاه جامـع علمـی‬ ‫کاربردی اسـتان البرز با حضور دکتر اصغر کشـتکار قائم‬ ‫مقـام رئیس و سرپرسـت معاونت اموزشـی این دانشـگاه‬ ‫باشـگاه فرهنگـی میلاد کرج برگزار شـد‪.‬‬ ‫قائـم مقـام رئیـس و سرپرسـت معاونـت امـوزش‬ ‫دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی در ایـن اییـن ضمـن‬ ‫قدردانـی از زحمـات دکتـر «حامـد فراهانـی » و تبریک‬ ‫انتصـاب وی در جایـگاه معاونـت اداری مالـی دانشـگاه‬ ‫جامـع علمـی کاربـردی‪ ،‬بـرای دکتر «مصطفی یوسـفی‬ ‫طزرجان» در سـمت جدید به عنوان سرپرسـت دانشگاه‬ ‫جامـع علمی کاربردی اسـتان البـرز ارزوی موفقیت کرد‪.‬‬ ‫وی در ابتدای این مراسـم گفت‪ :‬امروز‪ ،‬روز مبارکی اسـت‬ ‫و شـاهد هسـتیم پرچم پرافتخـار دانشـگاه جامع علمی‬ ‫کاربـردی از دسـت یک دوسـت به دسـت دوسـت دیگر‬ ‫سـپرده می شـود‪ ،‬همان گونه که طی این سـالها اسـاتید‬ ‫بزرگـواری پرچمدار اموزش مهارتی در این اسـتان شـدند و‬ ‫لحظه ای از بار این مسـئولیت دشـوار شـانه خالی نکردند‪.‬‬ ‫دکتر کشـتکار اظهار کرد‪ :‬دانشـگاه جامع علمی کاربردی‬ ‫تنهـا یک دانشـگاه نیسـت کـه یک نظـام امـوزش عالی‬ ‫بـرای افزایـش اشـتغال زایی در کشـور‪ ،‬یک میـدان نبرد‬ ‫فکـر و اندیشـه و یـک سـازمان اقتصـادی مهم اسـت که‬ ‫حضور ‪ ۸۸‬ایده و طرح در رویداد استارتاپی بازچرخانی اب های خاکستری دانشگاه جامع‬ ‫افــق ‪ ۱۴۲۰‬مصــرف ســاالنه ‪ ۴۰۰‬میلیــون مترمکعــب‬ ‫اب بــرای مشــهد پیــش بینــی شــده اســت کــه طبــق‬ ‫برنامــه بایــد ‪ ۱۰۰‬میلیــون مترمکعــب ان از طریــق‬ ‫بازچرخانــی اب تامیــن شــود‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی خراســان‬ ‫رضــوی‪ :‬بــا توجــه بــه اقلیــم و خشکســالی هــای‬ ‫منطقــه‪ ،‬بایــد علــم و فنــاوری را بــه خدمــت‬ ‫بازچرخانــی و اســتفاده چندبــاره منابــع اب دراوریــم‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی خراســان‬ ‫رضــوی نیــز در ایــن مراســم در ســخنانی گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه خشکســالی هــای اخیــر‪ ،‬بــه ویــژه در خاورمیانــه‪ ،‬برخــورداری از‬ ‫منابــع اب بــه عنــوان یکــی از مولفــه هــای قــدرت مــورد توجــه کشــورهای‬ ‫مختلــف قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مرتضــی تشــکری افــزود‪ :‬بایــد یــاد بگیریــم کــه اب‬ ‫کاالیــی ارزان و یکبــار مصــرف نیســت و بایــد فنــاوری‬ ‫و علــم را بــرای بازچرخانــی و اســتفاده چندبــاره از اب‬ ‫بــه کار گیریــم و فرهنــگ مصــرف بــی رویــه اب بایــد‬ ‫اصــاح شــود و تــا زمانــی کــه ایــن فرهنــگ اصــاح‬ ‫نشــود مشــکالت کــم ابــی بــا نقــل و انتقــاالت اب‬ ‫حــل نمــی شــود‪.‬‬ ‫محمدحســین خزایــی افــزود‪ :‬همــه کشــورهای‬ ‫پیشــرفته دنیــا بــه رغــم برخــورداری از منابــع اب‬ ‫مناســب‪ ،‬از ســالها قبــل بــه بازچرخانــی اب خاکســتری روی اورده انــد در‬ ‫حالــی کــه ایــن طــرح در ایــران‪ ،‬کــه از مناطــق خشــک و نیمــه خشــک اســت‪،‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت نوران صنعت مصباح تولید کننده لیزر های فیبری صنعتی‬ ‫ن اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استا ‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬دارای روحیه تیمی جهت کار با سایر‬ ‫اموزش مهارتی منتج به اشتغال‪،‬‬ ‫مهمترین اولویت دانشگاه جامع است‬ ‫‪ ۲۹‬عنوان دوره اموزش کوتاه مدت علمی کاربردی‬ ‫تقاضا محور تصویب شد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس الکترونیک‬ ‫قائم مقام رئیس دانشگاه علمی کاربردی‪:‬‬ ‫توانایی و تجربه طراحی پایگاه داده اکسس‬ ‫حضور در شرکت دانش بنیان‪ ،‬حقوق عالی‬ ‫مزایای عالی‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان دارای سرویس رفت‬ ‫و برگشت می باشد‬ ‫حسابدار‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬دارای روحیه تیمی جهت کار با سایر‬ ‫اعضای گروه‪ ،‬اقایان حتما دارای معافیت یا کارت پایان خدمت‬ ‫با دقت ‪،‬منظم‪ ،‬مسئولیت پذیر و بدون حاشیه‬ ‫توانایی حسابداری شرکت دانش بنیان‬ ‫اشنایی کامل با سیستم حقوق و دستمزد‪ -‬لیست بیمه‪-‬‬ ‫صدور سند‪ -‬کار با نرم افزار حسابداری‪ -‬ارزش افزوده و ‪...‬‬ ‫حضور در شرکت دانش بنیان‪ ،‬حقوق عالی‪ ،‬مزایای عالی‬ ‫بیمه تامین اجتماعی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان دارای‬ ‫سرویس رفت و برگشت می باشد‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کامل خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند و به هیچ وجه با شرکت‬ ‫تماس گرفته نشود‪.‬‬ ‫پس از بررسی رزومه ها و مورد تایید بودن ان‪ ،‬با شما برای‬ ‫مصاحبه تماس گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫نکات مهم‪:‬‬ ‫فایل رزومه حتما بصورت ‪ PDF‬و به نام شما باشد‪.‬‬ ‫حتما شماره تلفن‪ ،‬ادرس و سایر اطالعات فردی و تخصصی‬ ‫در رزومه قید شود‪.‬‬ ‫‪support@noursam.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111838‬‬ ‫شرکت عمارت هشتم جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‪ :‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬اشنا به سیستم سپیدار‬ ‫مسلط به اکسل‪ ،‬اشنا به حسابداری انبار و ثبت فاکتور‬ ‫توانایی تهیه گزارش های مالی‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬بیمه‪،‬مزایای قانون کار‬ ‫نیروی خدماتی ‪ :‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫مهارت در اشپزی و نظافت‪ ،‬با نظم و بهداشت باال‬ ‫دارای توانایی جسمانی مناسب‬ ‫حداکثر سن ‪ 45‬سال‪ ،‬حقوق ثابت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫باید توسـعه یابد و به طور مسـتقل روی پای خود بایستد‪.‬‬ ‫وی ضمـن اشـاره بـه بیتـی از غـزل شـیخ اجـل سـعدی‬ ‫شـیرازی کـه سـرود‪« ،‬تنگ چشـمان نظر به میـوه کنند‪،‬‬ ‫ما تماشـاکنان بسـتانیم»‪ ،‬گفت‪ :‬نگاه ما در دانشـگاه جامع‬ ‫علمـی کاربـردی به جایگاه رفیع این دانشـگاه بـه عنوان ‪-‬‬ ‫بوستانی از علم و ادب و مهارت‪ -‬در زمینه اموزش مهارتی‬ ‫این گونـه اسـت و درصدد هسـتیم تمام دغدغه هـا و توجه‬ ‫روسـا‪ ،‬مسـئوالن و اساتید دانشـگا ه جامع علمی کاربردی‬ ‫مهارتـی منجر به‬ ‫در سراسـر کشـور را بـر تقویـت اموزش‬ ‫ِ‬ ‫اشـتغال زایی سـوق دهیم‪ .‬لذا‪ ،‬هر طرح‪ ،‬ایده‪ ،‬درس‪ ،‬گام و‬ ‫قدمـی که در ایـن مراکز اموزش علمی کاربردی برداشـته‬ ‫می شـود باید بر اسـاس معیار مهم اشـتغالزایی باشـد‪.‬‬ ‫سرپرسـت معاونـت امـوزش دانشـگاه جامـع علمـی‬ ‫کاربـردی در ادامـه یاداور شـد‪ :‬در هر مقام یا مسـئولیتی‬ ‫در ایـن دانشـگاه چـه در بحـث نظارتـی‪ ،‬چه اجـرا و چه‬ ‫امـوزش باشـید‪ ،‬اگـر دانشـجویی از ایـن دانشـگاه دانش‬ ‫اموختـه شـد ولـی در اشـتغال موفق نشـد‪ ،‬مقصر شـما‬ ‫هسـتید و بایـد در درون خـود واکاوی کنیـد کـه چـرا و‬ ‫کجـا لحظـه ای از این معیار مهم «امـوزش مهارتی منتج‬ ‫به اشـتغال» دور شـدید که نتیجه مطلوب حاصل نشـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه ایـن مهـم که شـغل ها در طـول تاریخ‬ ‫تغییـر می کننـد‪ ،‬گفت‪ :‬سـرعت تغییر اشـتغال‪ ،‬سـرعت‬ ‫چرخه اشـتغال و سـرعت طول عمر اشـتغال بسـیار کم‬ ‫شـده است‪ .‬رشـته تحصیلی که ده سـال پیش پرطرفدار‬ ‫بود حتی بسـیاری از شـغل هایی که چندی پیش بسـیار‬ ‫پـر درامـد بـود‪ ،‬امسـال بـه طـور کامـل منسـوخ شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا‪ ،‬دیگر شـعار «نیازسـنجی» به کار مـا نمی اید‬ ‫و ضـروری اسـت بـر «نیازافرینـی» متمرکـز شـویم تا با‬ ‫اینده نگـری درسـت در مـورد نیازها و مشـاغل اینـده از‬ ‫همیـن امـروز برنامه ریـزی کنیم‪.‬‬ ‫در مراحــل اغازیــن اســت کــه اســتارتاپ هــا و نخبــگان کشــور مــی تواننــد در‬ ‫ایــن زمینــه راهگشــا باشــند‪.‬‬ ‫دبیــر ایــن رویــداد علمــی نیــز گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۷۰‬درصــد اب هــای یــک‬ ‫ســاختمان مســکونی خاکســتری و قابــل بازچرخانــی اســت‪ ،‬کــه از انهــا مــی‬ ‫تــوان دوبــاره بــرای ســیفون‪ ،‬ابیــاری فضــای ســبز‪ ،‬درمــان و شستشــو اســتفاده‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫محمدامیــر محــرری افــزود‪ :‬در کالنشــهری مثــل مشــهد در شــبانه روز بیــش‬ ‫از ‪ ۴۵۰‬میلیــون لیتــر اب مصــرف مــی شــود کــه از ایــن میــزان حــدود ‪۳۷۷‬‬ ‫میلیــون لیتــر اب خاکســتری و قابــل بازچرخانــی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬فراخــوان ایــن رویــداد علمــی ملــی از دهــم اذرمــاه لغایــت هفتــم‬ ‫دیمــاه ارائــه شــد و در نهایــت ‪ ۸۸‬ایــده از سراســر کشــور رســید‪ ،‬کــه از میــان‬ ‫انهــا بــه ترتیــب طــرح هــای «بهمــن عــرب لــو» از تبریــز‪« ،‬اســداهلل نــوری»‬ ‫از ســنندج‪ ،‬و «حمیــد غفــوری» از مشــهد عناویــن اول تــا ســوم را بــه دســت‬ ‫اوردنــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پتروپارس جهت تیم مهندسی خود برای توسعه‬ ‫یکی از میادین دریایی دعوت به همکاری میکند‪:‬‬ ‫سرپرست پایپینگ‪ -‬سرپرست مکانیک‬ ‫سرپرست فرایند‪ -‬کارشناس ارشد فرایند‬ ‫سرپرست خط لوله دریایی‪ -‬مهندس مکانیک‬ ‫با حداقل ‪۱۵‬سال سابقه کار مرتبط در حوزه نفت و گاز‬ ‫میادین دریایی ‪ ،‬تسلط بر انجام طراحی پایه سکوهای گازی‬ ‫و خطوط انتقال دریایی‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪HR_PPL_CV_1400@yahoo.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111829‬‬ ‫واتس اپ زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید‪.‬‬ ‫‪09153757537‬‬ ‫شرکت کارپرن در نظر دارد جهت احداث دفتر خود‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫پروسس با شرایط ذیل استخدام می نماید‪ .‬بدینوسیله از‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111841‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مجتمع معدنی نگین کانی احیاء‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی‪ ،‬شهر‬ ‫مشهد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر عامل اقا‪ -‬مدیر بازرگانی اقا‬ ‫کارشناس بازرگانی‪ -‬مدیر صنایع اقا‬ ‫کارشناس صنایع‪ -‬مدیر حقوقی اقا‬ ‫مدیر معدن اقا‪ -‬مدیر مالی اقا‬ ‫کارشناس مالی‪ -‬مدیر ایمنی و بهداشت اقا‬ ‫کارشناس ایمنی اقا‪ -‬کارشناس بهداشت اقا‬ ‫کارشناس منابع انسانی‪ -‬کارشناس فراوری مواد معدنی اقا‬ ‫نقشه بردار اقا‪ -‬مسئول ماشین االت اقا‬ ‫تعمیرکار ماشین االت اقا‪ -‬سرپرست استخراج اقا‬ ‫انباردار اقا‪ -‬راننده ماشین کمک دار (وانت) اقا‬ ‫راننده ماشین سنگین اقا‪ -‬راننده بیل مکانیکی اقا‬ ‫نگهبان اقا‪ -‬نیروی خدمات‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کاری خود را از‬ ‫واتس اپ زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪)Whatsapp( 09021327313‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111836‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در سیرجان یک نفر مسئول دفتر و یک نفر کارشناس‬ ‫عالقمندان با سابقه و مجرب در این زمینه دعوت می شود‬ ‫جهت همکاری اعالم امادگی نمایند ‪:‬‬ ‫کارشناس پروسس‪ :‬مهندسی شیمی‪ ،‬اشنا به فرایند های‬ ‫تصفیه اب و فاضالب (‪ ،)DAF UF RO‬مسلط به طراحی‬ ‫با ‪ AutoCad‬و نرم افزاری ها مربوطه‪ ،‬طراحی ‪PID‬‬ ‫‪ ، , PFD‬سه سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫️ مسئول دفتر‪ :‬خانم‪ ،‬تسلط بر ‪،office‬‬ ‫داشتن روابط عمومی باال‪ ،‬حداقل دو سال سابقه کاری‬ ‫️ محل کار‪ :‬سیرجان‬ ‫‪hr@karpern.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111864‬‬ صفحه 7 ‫کارافرینی‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪21-1400‬جمادی الثانی ‪ 24-1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1247‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪ 50‬درصد دانش اموختگان زن بیکار هستند‬ ‫عضـو هیـات نماینـدگان اتاق تهـران و رئیـس مجمع بانـوان کارافرین کشـور گفت‪:‬‬ ‫زنـان محـور خانـواده بوده و نیمی از جامعه را تشـکیل می دهند این در حالی اسـت‬ ‫که براسـاس اعالم مرکز امار ایران نرخ مشـارکت اقتصادی انها در کشـور نگران کننده بوده‬ ‫و فقـط ‪ 16‬درصـد اسـت و ‪ 75‬درصـد تحصیلکـرده هـای دانشـگاهی زن در کشـور‬ ‫جویای کار هسـتند‪.‬‬ ‫رئیس کانون کارافرینی زنان بر شنیده شدن صدای کارافرینان زن و حل مشکالت‬ ‫انها با همکاری مجلس و دولت و اتاق بازرگانی تاکید کرد و گفت‪ :‬مشکالت زنان و‬ ‫همچنین بانوان دانش اموخته روز به روز بیشتر می شود و ما از نمایندگان مردم در‬ ‫مجلس شورای اسالمی انتظار داریم با هماهنگی دولت به کمک زنان بیایند و رفع مشکالت‬ ‫اشتغال و کارافرینی بانوان را در اولویت قرار دهند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه زنان تحصیل کرده که می توانست به عنوان یک فرصت در بین‬ ‫کشورهای همجوار تلقی شود به دلیل عدم مشارکت اقتصادی و بیکاری دانش اموختگان زن‬ ‫به شکل یک تهدید در امده است‪.‬‬ ‫دکتر دست پاک که چند شرکت تعاونی در حوزه کارافرینی زنان را در خراسان شمالی‬ ‫راه اندازی کرده افزود‪ :‬دو بار به عنوان مدیر کارافرین نمونه بخاطر کارافرینی برای زنان‬ ‫معرفی شدم‪ .‬شورای هم اندیشی زنان کارافرین را تشکیل دادیم که ‪ 400‬نفر عضو کارافرین‬ ‫از سراسر کشور دارد که همگی برای توسعه اشتغال و کارافرینی زنان تالش می کنند‪.‬‬ ‫او تصریح می کند‪ :‬بیش از ‪ 70‬درصد فعاالن و شاغالن حوزه فرش را زنان تشکیل‬ ‫می دهند‪ ،‬تحریم ها اسیب جدی به این بخش زده است‪ .‬امیدواریم دستگاه ها و‬ ‫دولت سیزدهم در این زمینه می تواند نقش مهمی ایفا نماید‪ .‬بحران اشتغال داریم اگر‬ ‫کارافرینی زنان را جدی نگیریم می تواند مشکالت جدی تر شود‪.‬‬ ‫دستپاک با اشاره به اینکه شورای هماهنگی زنان کارافرین در طول پانزده سال گذشته‬ ‫فعالیت های خوبی را داشته است گفت‪ :‬این تشکل غیر دولتی بیش از ‪ 400‬عضو فعال‬ ‫در سراسر کشور دارد و تالش می کند از همه ظرفیت های قانونی و همچنین نهادها و‬ ‫دستگاه های فعال در حوزه اشتغال و کارافرینی برای حمایت از بانوان کارافرین استفاده کند‪.‬‬ ‫این فعال کارافرینی حوزه زنان تاکید کرد ‪:‬برای ارتقا سهم زنان از اقتصاد و تولید‬ ‫ناخالص داخلی نیازمند حمایت هرسه قوه مجریه‪ ،‬مجلس و قضائیه هستیم‪ .‬خال ها‬ ‫و چالش های زیادی برای اشتغال زنان در کشور وجود دارد که در این حوزه نیازمند‬ ‫اصالح قوانین و حمایت های حقوقی هستیم‪.‬‬ ‫دستپاک بر حمایت های شایسته و بایسته از زنان کارافرین اشاره و تاکید کرد‪:‬‬ ‫جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد معتبر علمی و اجرایی در کشور می تواند بستر‬ ‫حمایت های قانونی از زنان و بانوان کارافرین را هموار نماید‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهاینکهبهدنبالامضایتفاهمنامهباجهاددانشگاهیهستیمگفت‪:‬جهاددانشگاهی‬ ‫میتواند در زمینه اموزش‪ ،‬مشاوره‪ ،‬بازاریابی و صادرات محصوالت تولیدی زنان بویژه‬ ‫در حوزه مشاغل خانگی کمک شایانی به بانوان کارافرین داشته باشد‪.‬‬ ‫توسعه مشاغل خانگی یکی از راهکارهای‬ ‫توسعه کارافرینی برای بانوان‬ ‫از سوی دیگر دکتر طاهری نایب رئیس شورای شهر ساوه با تاکید بر اینکه کارافرینی‬ ‫برای زنان بسیار اهمیت دارد گفت‪ :‬یکی از راهکارهای توسعه کارافرینی برای زنان‪،‬‬ ‫توسعه مشاغل خانگی در سراسر کشور بویژه در مناطق حاشیه ای و کمتر برخوردار است‪.‬‬ ‫دست پاک با اشاره به اینکه در حاشیه شهرها بسیاری از خانواده تنها به کارگر نان‬ ‫اور خود متکی هستند اظهار داشت‪ :‬تصمیم گیران و سیاست گذاران باید موضوع‬ ‫مشارکت زنان در اقتصاد خانواده را جدی بگیرند و انها را در توسعه کسب و کارها‬ ‫بویژه توسعه کسب و کارهای خانگی مشارکت دهند‪.‬‬ ‫بانوانکارافریندرگفتگوبابازارکارتاکیدکردند؛‬ ‫زنان به دنبال سهم واقعی خود از اقتصاد و اشتغال‬ ‫موضوع زنان و حضور انها در حوزه اقتصاد و اشتغال از بحث های جذاب در رسانه هاست؛ بازارکار همزمان با روز زن و والدت حضرت فاطمه زهرا (س)‬ ‫در این شماره خود با چند تن از بانوان فعال و کارافرین به گفتگو نشسته‪ ،‬که تقدیم خوانندگان ارجمند می شود‪.‬‬ ‫دکتر فرشته دست پاک با اشاره به اینکه از چهار زن تحصیلکرده نزدیک دو نفر بیکار هستند می گوید‪ 50 :‬درصد دانش اموختگان زن بیکار هستند؛‬ ‫زنان نیمی از جمعیت کشور هستند و نباید توان و ظرفیت انها را نادیده بگیریم‪.‬‬ ‫این فعال حوزه کارافرینی زنان می افزاید‪ :‬مجلس شورای اسالمی به عنوان مهمترین رکن قانون گذاری و همچنین دولت سیزدهم می توانند قوانین‬ ‫الزم را مصوب کنند‪ ،‬به عنوان مثال برای زنان کارافرین جهت اخذ تسهیالت بانکی و مالی تضامینی را ایجاد کنند‪ .‬دولت سیزدهم که دولت مردم است‬ ‫می تواند این موانع را برطرف و شرایط را تسهیل نماید‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری می توانند شرایطی را ایجاد کنند؛ موانع را تسهیل کنند‪ .‬زنان به دولت سیزدهم و‬ ‫شعارهایی که مطرح شده امیدوارند و انتظار دارند در عمل اتفاقات خوبی بیافتد‪.‬‬ ‫دست پاک با اشاره به اینکه ما االن ما پنچمین کشوری هستیم که زنان تحصیلکرده با امار باال داریم گفت‪ :‬االن این فرصت را نباید به تهدید تبدیل‬ ‫کنیم و همه کارافرینان باید به کمک بیایند و این شرایط را برای زنان مهیا کنند‪.‬‬ ‫دکتر دست پاک‬ ‫دکترطاهری‬ ‫چالش های پیش روی زنان کارافرین چیست؟‬ ‫سهیال فروزانی مدیر عامل شرکت اوا ارتباط سازان و عضو هیات مدیره انجمن صنفی‬ ‫وارد کنندگان تجهیزات رادیویی و رئیس هیات مدیره شرکت تولید فیبر ایران‬ ‫می گوید‪ :‬یک زن کارافرین عالوه بر نقش همسری – مادری و فرزندی باید به‬ ‫عنوان یک ایجاد کننده کسب و کار فعالیت کند و جهت تعادل بخشیدن به این‬ ‫وظایف دارای مشکالت عدیده ای است ‪ .‬نگاه های جنسیتی به زن مانع تحقق اهداف‬ ‫یک زن کارافرین است ‪ .‬چرا که زن کارافرین فردی بی پروا است که نگاه جنسیتی به‬ ‫خود و اطراف خود ندارد ‪ .‬او خود را یک انسان می داند که وظایفی را در قبال خانواده‬ ‫و جامعه احساس می کند ‪ .‬زن کارافرین زنی است که می خواهد خانواده خود و‬ ‫جامعه را از نعمت وجود خود بی نصیب نگذارد ‪ .‬لذا در وحله اول نگاههای جنسیتی‬ ‫او را معذب می کند ‪ .‬او را خود سانسور می کند و انگیزه اش را دچار اختالل می کند‬ ‫و به روایتی ترمزی می شود برای رسیدن به تعالیش‪ .‬از چالشهای دیگرش واگذاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد‪ ،‬برای تکمیل نیروی انسانی خود در عناوین شغلی زیر‬ ‫دعوت به همکاری می کند‪.‬‬ ‫کارشناس پایگاه داده (‪)sql‬‬ ‫نصب‪ ،‬راه اندازی و نگهداشت پایگاه داده های‪ ،SQL‬بهینه سازی پایگاه داده‬ ‫‪ ،SQL‬تسلط بر نصب‪ ،‬راه اندازی و نگهداشت پایگاه داده های ‪ ،SQL‬تسلط‬ ‫بر راه اندازی و نگهداری ‪Always-on‬‬ ‫تسلط بر بهینه سازی پایگاه داده‪ ،SQL‬تسلط بر نگهداری ویندوز سرور‬ ‫مانیتورینگ پایگاه داده ها‪ ،‬تسلط بر روال های ‪Backup / Restore‬‬ ‫لیسانس نرم افزار‪ ،‬سابقه کار سه سال‬ ‫کارشناس عملیات فنی (‪)windows server‬‬ ‫نصبوهاردنینگسیستم عامل هامطابقاستانداردها‬ ‫نصب و ‪ deploy‬سرویس های عملیاتی بر روی سرورها‬ ‫پایش مستمر الگ های مربوط به سرویس ها‬ ‫ایجاد و به روزرسانی مستمر سرورهای‪Staging‬‬ ‫تسلط بر ویندوز سرور (‪ ،)MCSE‬تسلط بر ‪ IIS‬و عیب یابی سرویس های‬ ‫وابسته‪،‬تسلط بر طراحی و راه اندازی کالستر و‪ HA‬جهت سرویس های تحت‬ ‫وب‪،‬تسلطبرپیکربندیونگهداریسرویس هایمانیتورینگوجمع اوریالگ‬ ‫کارشناس عملیات فنی (‪) linux‬‬ ‫نصب و هاردنینگ سیستم عامل ها مطابق استانداردها ‪ ،‬نصب و‪deploy‬‬ ‫سرویس های عملیاتی بر روی سرورها ‪ ،‬پایش مستمر الگ های مربوط به‬ ‫سرویس ها‪ ،‬ایجاد و به روزرسانی مستمر سرورهای‪Staging‬‬ ‫شایستگی های موردنیاز (رفتاری و تخصصی)‪ ،‬تسلط بر لینوکس (‪LPIC2‬‬ ‫به باال)‪ ،‬تسلط بر پیکربندی و نگهداری سرویس های مانیتورینگ‪ ،‬تسلط بر‬ ‫پیکربندی و نگهداری سرویس های جمع اوری و جستجوی سریع الگ‪ ،‬تجربه‬ ‫در حوزه لینوکس‪ ،‬نگهداری از سرویس ها و محصوالت نرم افزاری تحت‬ ‫لینوکس‪ ،‬لیسانس نرم افزار‪ ،‬سابقه کار سه سال‬ ‫کارشناس پایگاه داده (‪)oracle‬‬ ‫نصب‪ ،‬راه اندازی و نگهداشت پایگاه داده های ‪oracle‬‬ ‫بهینه سازی پایگاه داده‪ ،oracle‬تسلط بر نصب‪ ،‬راه اندازی و نگهداشت پایگاه‬ ‫داده های ‪ ،Oracle‬تسلط بر راه اندازی و نگهداری ‪ ،Datagaurd‬تسلط بر‬ ‫راه اندازی و نگهداری پایگاه داده های‪ ،Cluster‬تسلط بر بهینه سازی‬ ‫پایگاه داده‪ ،Oracle‬تسلط بر نگهداری سیستم عامل لینوکس‪،‬‬ ‫تسلط بر روال های ‪ ،Backup / Restore‬مانیتورینگ پایگاه داده ها‪،‬‬ ‫لیسانس نرم افزار‪ ،‬سابقه کار سه سال‬ ‫کارشناسسیستم عاملوسرویس هایمایکروسافت‬ ‫نگهداری از سرویس های ویندوزی از قبیل ‪( domain، exchange‬ایمیل‬ ‫سازمانی)‪ ،wsus،‬انتی ویروس‪ ،‬سرویس‪ADFS‬‬ ‫پشتیبانیزیرساختسرورهایمجازیویندوزیارائه‬ ‫به واحدهای مختلف سازمان‪ ،‬مدیریت زیرساخت مجازی‪ ،‬سیستم‪voip‬‬ ‫سازمان (‪ IP Phone‬سازمان)‪ ،‬تسلط کامل بر ویندوز سرور‪ ، MCSE‬تسلط‬ ‫کامل بر‪Exchange Server‬‬ ‫تسلط کامل بر سرویس های ‪ ADFS‬و ‪CA Server‬‬ ‫تسلط کامل بر انتی ویروس ‪ ،kasper sky‬تسلط بر ‪Hardening‬‬ ‫سیستم عامل‪ ،‬توانایی کار با ‪ ،Windows Core‬اشنایی با لینوکس‬ ‫(‪ ،)LPIC1&2‬اشنایی با روال های پرداخت الکترونیک و الزامات فنی شبکه‬ ‫پرداخت الکترونیک کارت (شاپرک)‪ ،‬لیسانس نرم افزار‪ ،‬سابقه کار سه سال‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را با درج عنوان شغلی مورد نظر‪ ،‬به ادرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪recruitment@pep.co.ir‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111883‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی و تحقیقاتی کیمیاگران بهزیست‬ ‫برای تکمیل کادر خود در شمال تهران ( قیطریه ) به افراد واجد‬ ‫شرایط زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫کارشناس انفورماتیک (خانم)‪:‬لیسانس در رشته های مرتبط با‬ ‫کامپیوتر‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار در امور ‪Helpdesk‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده در بخش‬ ‫اطالعات تماس‪ ،‬ارتباط حاصل نمایند‪.‬‬ ‫‪hrm@kbcom.ir‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111873‬‬ ‫بسیاری از زنان ما مهارتهای الزم فنی را اخذ کرده اند ‪ .‬زنان در عرصه های تولید –‬ ‫گردشگری – سالمت – صنایع دستی ‪ ،‬فناوری اطالعات و مدیریت های باال دستی‬ ‫توانمندیهای ویژه و قابل اثباتی دارند ‪.‬‬ ‫لزوم همراهی بیشتر مجلس با خواسته های بانوان‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان می کند‪ :‬ما انتظار همراهی بیشتری از مجلس داریم‪ ،‬مجلس‬ ‫در راس امور است اما ما انتظار داریم مجلس شورای اسالمی در راستای اصالح قوانین‬ ‫جنسیتی در راستای ایجاد کسب و کارهای جدید و نوپا برای زنان بکوشد‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬در پایان از زنان کشورم درخواست دارم با استفاده از توان کانونهای زنان‬ ‫بازرگان – کانونهای کارافرینی‪ ،‬جهاد دانشگاهی و خدمات سازمان فنی و حرفه ای در‬ ‫کنار تحصیالت اکادمیک و دانشگاهی پتانسیل رشد خود را باال ببرند و به امید خدا‬ ‫شاهد برگی موفق از زندگی خود و جامعه ایرانی باشیم ‪.‬‬ ‫اختیار زن به همسر است اگر چه در عمل با همسرش شریک است اما از منظر قانونی‬ ‫اجازه و اختیاری از خود ندارد ‪ .‬از نظر قانونی حتی اختیار خروج از منزل را ندارد؛‬ ‫به عنوان مثال زنی توانمند و کارافرین همسر فردی است که معتاد است اما زن با‬ ‫اینکه در این مثال نان اور خانواده است ولی از خود اختیاری ندارد ‪ .‬لذا در مرحله‬ ‫اول پیشنهاد می کنم نسبت به اصالح این قانون اقدام شود و زنان برای اثبات حق‬ ‫خود نیازی به ورود به راهروهای پر پیچ و خم دادگاهها را نداشته باشند‪ .‬زن کارافرین‬ ‫ایرانی نه راجع به خود اختیار قانونی دارد و نه راجع به فرزند خود‪.‬‬ ‫سهیال فروزانی تصریح می کند‪ :‬از انجا که زنان نیمی از جامعه هر کشوری هستند‬ ‫و بویژه در ایران در سالهای اخیر دارای مدارج علمی باالیی شده اند در صورت وجود‬ ‫عزم ملی در کشور می توانند بازوی بسیار قوی برای کشور باشند‪ .‬زنان ما در حال حاضر‬ ‫این پتانسیل را دارند که مدیران ارزشمندی در کشور باشند کما اینکه در هر جایی‬ ‫که خدمت کرده اند حاصل تالششان از نظر جامعه مثبت و قابل تقدیر بوده است ‪.‬‬ ‫رونق اقتصادی با مشارکت زنان اتفاق می افتد‬ ‫رزیتا عالی پور کار افرین و مدرس دانشگاه می گوید‪ :‬رونق اقتصادی با مشارکت زنان‬ ‫اتفاق می افتد‪ ،‬کارافرین افکار و ایده های خالقانه دارد و با اشتغالزایی متفاوت است‪.‬‬ ‫کارافرینان اهداف تعریف شده دارند‪ ،‬کارافرینان به خوبی مدیریت فروش‪ ،‬زمان‪،‬‬ ‫جذب نیرو‪ ،‬استرس و موضوعات مختلف را می توانند مدیریت کنند‪ .‬امیدواریم با‬ ‫علمی شدن و تخصصی شدن فعالیت ها موانع کارافرینی را شناسایی و برطرف کنیم‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬یک کارافرین می توند فرصت ها شناسایی و ان ها در زمان مناسب‬ ‫صید کند‪ ،‬تشخیص فرصت بسیار مهم است‪ ،‬زنان می توانند در هر زمان فعالیت داشته‬ ‫باشند و می توانند در اقتصاد و اشتغال مشارکت داشته باشند‪ .‬انها باید توانایی های خود‬ ‫اعتماد و باور داشته باشند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه بیکاری زنان تحصیلکرده و دوره دیده باالست می افزاید‪:‬‬ ‫توسعه ما این است که زنان با هدف به دوره های اموزشی و دانشگاه ها وارد شوند‬ ‫تا بعد از دیدن دوره و یا فارغ التحصیلی بخاطر بیکاری مورد شماتت قرار نگیرند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه همه تشکل های دولتی و خصوصی در بحث کارافرینی نقش‬ ‫دارند یاداور می شود‪.‬‬ ‫توصیه من این است که یکسری مراکز کارافرینی باید ایجادکنیم‪ ،‬که بتوانند به کمک‬ ‫زنان بیاید‪ .‬در این مراکز اموزش‪ ،‬خالقیت‪ ،‬تیم ورکینگ‪ ،‬تولید‪ ،‬بازاریابی و فروش به‬ ‫زنان اموزش داده شود‪.‬‬ ‫رزیتا عالی پور از جمله کارافرینانی است عالوه براینکه تحصیلکرده رشته طراحی‬ ‫لباس است و در این حوزه نیز مشغول به فعالیت است‪.‬‬ ‫او در ادامه می افزاید‪ :‬دانش اموختگان و نخبگان زن و مرد باید جایگاه و بستر کار خود را‬ ‫به خوبی شناسایی کنند؛ باید وارد رشته های تخصصی خود شوند‪ ،‬ریسک در کارافرینی‬ ‫یک موفقیت است و شکست نیست؛ یک کارافرین می تواند طرح ها و برنامه های مختلف‬ ‫را پیش بینی کند و می تواند به عنوان یک تجربه کارافرینی‪ ،‬ریسک نماید‪.‬‬ ‫عالی پور که یک کارافرین اجتماعی است خاطرنشان می کند‪ :‬وقتی کارافرین شدم‬ ‫که توانستم در کنار افراد مختلف از جمله افراد زندانی‪ ،‬اسیب دیده‪ ،‬خودسرپرست و‬ ‫بی سرپرست زندگی کنمو برای انها اشتغال و کار فراهم نمایم‪ .‬به افتخارات بزرگی‬ ‫رسیدم‪ ،‬توانستم زندگی کردن را با افراد اسیب دیده بیاموزم‪ .‬تالش کردم دو گروه را در‬ ‫فعالیت های هنری خودم مورد توجه قرار دهم گروهی که شامل زنان سرپرست خانوار‬ ‫و افراد بدسرپرست و بی سرپرست و گروه دیگری که معلوالن هستند‪ .‬به نظر من‬ ‫این گروه ها بیشترین هدف می توانند باشند انها نیاز دارند در منزل خود کار کنند‬ ‫و جامعه چندان پذیرای انها نیست بنابراین تالش کردم این افراد را برای اموزش و‬ ‫اشتغال در نظر بگیرم‪.‬‬ ‫گزارش؛ امیرعلی بینام‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫رزیتا عالی پور‬ ‫سهیالفروزانی‬ ‫یک شرکت پیمانکاری در زمینه نفت و گاز جهت‬ ‫تکمیل کادر پرسنل خود‪ ،‬در تهران در عناوین شغلی‬ ‫زیر نیرو می پذیرید‪:‬‬ ‫یک شرکت پیمانکاری جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان فارس‪ ،‬شیراز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫اشنا به اتوماسیون و امور بایگانی و اداری‬ ‫تسلط به مجموعه ‪office‬‬ ‫(علی الخصوص ‪ word‬و ‪)Excel‬‬ ‫خانم‪/‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬با ‪ 7‬سال سابقه‬ ‫مسلط به ریز متره‪ ،‬صورت وضعیت ها و نرم افزارهای فنی‬ ‫مهندس دفتر فنی‬ ‫کارمند اداری واحد فنی و مهندسی‬ ‫مهندسی عمران‬ ‫کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه‬ ‫دارای سابقه کار‪ ،‬بیمه‪ ،‬حقوق توافقی‬ ‫روابط عمومی باال‪ ،‬سابقه کار مشابه (علی الخصوص خطوط‬ ‫انتقال نفت و گاز)‪ ،‬تسلط به نرم افزار پریماوا و ‪ MSP‬و‬ ‫مجموعه ‪office‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬با ‪ 5‬سال سابقه‬ ‫مسلط به مناقصات و سامانه ستاد ایران‬ ‫بیمه‪ ،‬حقوق توافقی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫واتس اپ زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید‪.‬‬ ‫اطالعات تماس‬ ‫واتساپ ‪09025607774‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫تسلط کامل به ‪ICDL‬‬ ‫مسلط به خریدهای داخلی‪ ،‬نقشه و‪ ...‬در حوزه نفت و گاز‬ ‫تسلط به استعالم قیمت از مراجع ذیربط جهت مناقصات‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه های اعالم‬ ‫شده در بخش اطالعات تماس‪ ،‬ارتباط حاصل نمایند‪.‬‬ ‫‪Resume.smc2@gmail.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111833‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111872‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تجارت الکترونیک و فناوری اطالعات ملل با نام اختصاری فام جهت تکمیل و گسترش پروژه های‬ ‫خود (فین تک‪ ،‬ولث تک‪ ،‬هوش مصنوعی‪ ،‬اتوماسیون جامع اداری و…) در شهر تهران از برنامه نویسان وب‬ ‫متخصص در حوزه ‪ HTML-CSS‬دعوت به همکاری می کند‪.‬‬ ‫برنامه نویس وب (‪)HTML-CSS‬‬ ‫تسلط کامل بر ‪ CSS‬و ‪ ،HTML‬تسلط بر طراحی‬ ‫واکنش گرا (‪ )Responsive‬بدون نیاز به کتابخانه های‬ ‫کمکی از قبیل ‪ ،Bootstrap‬تسلط بر مفاهیم ‪User‬‬ ‫‪ Interface‬و ‪ ،User Experience‬تسلط بر ابزارهای‬ ‫طراحی ‪ Photoshop‬یا نرم افزارهای مشابه‪ ،‬ایده پرداز‬ ‫و خالق در طراحی ایکون های مناسب برای صفحات اپ‪،‬‬ ‫تسلط بر هویت بصری‪ ،‬رنگ شناسی‪ ،‬ترکیب بندی و اصول‬ ‫اولیه گرافیک‪ ،‬اشنایی به جاوااسکریپت و ‪ Angular JS‬و‬ ‫‪ ،jQuery‬اشنایی با اخرین ملحقات ‪ CSS‬مانند ‪ Flex‬و‬ ‫‪ ،Grid‬اشنایی با ‪ Bootstrap‬و ‪Material Design‬‬ ‫دارای نمونه کار‪ ،‬گذراندن دوره های تخصصی‬ ‫میزان تسلط بر زبان انگلیسی‬ ‫توانایی انجام کار گروهی‪ ،‬مدیریت ریسک و استرس‬ ‫تجربه طراحی و توسعه وب اپلیکیشن برای موبایل و معماری‬ ‫‪ ،PWA‬تسلط بر زبان انگلیسی‪ ،‬توانایی حل مسئله‬ ‫خالقیت و نواوری‪ ،‬حداقل مدرک کارشناسی‪ /‬کارشناس ارشد‬ ‫در رشته های مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات‬ ‫حداقل دو سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬توانایی کار تیمی‬ ‫عالقه مند به یادگیری و توسعه فردی‪ ،‬سازگار و انعطاف پذیر‬ ‫کارت پایان خدمت (برای اقایان)‪ ،‬تمام وقت‬ ‫عالقه مندان می توانند رزومه خود را به ادرس پست الکترونیکی‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@fam724.ir‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111879‬‬ صفحه 8 ‫دانشگاه و صنعت‬ ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪21-1400‬جمادی الثانی ‪ 24-1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1247‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫یکصد ایده در سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت‬ ‫ســومین رویــداد الگوهــا و راهکارهــای نویــن در‬ ‫همــکاری دانشــگاه بــا جامعــه و صنعــت بــه همــت‬ ‫دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه وزارت علــوم‪،‬‬ ‫برگــزار و از ‪ ۳‬ایــده برتــر برگزیــده از بیــن یکصــد ایــده‪،‬‬ ‫تقدیــر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬دکتــر محمدســعید ســیف‬ ‫در ســومین رویــداد الگوهــا و راهکارهــای نویــن در‬ ‫همــکاری دانشــگاه بــا جامعــه و صنعــت عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن فعالیت هایــی کــه در ســال های‬ ‫اخیــر در وزارت علــوم پیگیــری شــده اســت طــرح‬ ‫تحــول در همکاری هــای دانشــگاه ها و موسســات‬ ‫پژوهشــی بــا جامعــه و صنعــت بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن طــرح بــا ‪ ۶‬هــدف کالن‪ ۸ ،‬راهبــرد‬ ‫اصلــی و ‪ ۴۴‬اقــدام و برنامــه و همچنیــن بــا ایــن‬ ‫چشــم انداز کــه دانشــگاه ها و موسســات اموزشــی‪،‬‬ ‫پژوهشــی و فنــاوری شــریک راهبــردی جامعــه و‬ ‫صنعــت در تدویــن و اجــرای برنامه هــای توســعه‬ ‫پایــدار کشــور هســتند‪ ،‬بــه دانشــگاه ها و مراکــز‬ ‫علمــی و پژوهشــی ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت‬ ‫وزارت علــوم ادامــه داد‪ :‬از اهــداف مهــم ایــن‬ ‫طــرح می تــوان بــه افزایــش متوســط ســاالنه‬ ‫‪ ۱۰‬درصــدی حجــم قراردادهــای ارتبــاط بــا‬ ‫جامعــه و صنعــت‪ ،‬هم راســتایی برنامه هــا و‬ ‫تصمیم گیری هــا در وزارت عتــف و مراکــز تابعــه‬ ‫بــا نیازهــا و اولویت هــای کشــور‪ ،‬هم افزایــی کامــل‬ ‫مراکــز علمــی بــا دســتگاه های اجرایــی بــه منظــور‬ ‫شناســایی و رفــع نیازهــا و چالش هــا‪ ،‬ســاماندهی و‬ ‫ایجــاد ســاختارهای توانمنــد بــرای ارتبــاط عرضــه و‬ ‫تقاضــای پژوهــش و فنــاوری‪ ،‬اجــرای ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫پروژه هــای تحصیــات تکمیلــی بــه صــورت‬ ‫مســتقیم بــه ســفارش صنعــت و جامعــه و مشــارکت‬ ‫حداکثــری اعضــاء هیئــت علمــی در رفــع نیازهــای‬ ‫صنعــت و جامعــه اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر ســیف در خصــوص دوره هــای مهارت افزایــی‬ ‫نیــز اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از وظایــف اساســی‬ ‫دانشــگاه کــه می توانــد بــه بهبــود عملکــرد صنایــع‬ ‫مختلــف کمــک کنــد‪ ،‬تربیــت نیــروی انســانی‬ ‫متخصــص اســت کــه ایــن موضــوع از طریــق‬ ‫برگــزاری دوره هــای مهارت افزایــی در دانشــگاه ها‬ ‫و مراکــز اموزشــی امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خوشــبختانه در پایــش امســال تعــداد‬ ‫دوره هــای مهارت افزایــی برگــزار شــده افزایــش‬ ‫قابــل توجهــی داشــته اســت‪ .‬بــر اســاس پایــش‬ ‫صــورت گرفتــه در ســال ‪ ،۱۴۰۰‬مطابــق اطالعــات‬ ‫دریافتــی از حــدود ‪ ۸۰‬دانشــگاه ‪ ،‬تعــداد دوره هــای‬ ‫برگــزار شــده در پایــش ســال ‪ ۸۲۴۵ ،۱۴۰۰‬و تعــداد‬ ‫شــرکت کننــدگان در ایــن دوره هــا بالــغ بــر ‪ ۲۵۰‬هــزار‬ ‫نفــر بــوده اســت‪ .‬تعــداد دوره هــای تخصصــی برگــزار‬ ‫شــده نیــز ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۵۳‬مــورد و تعــداد دوره هــای‬ ‫عمومــی برگــزار شــده ‪ ۱۹۹۲‬مــورد بــوده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن میانگیــن دوره هــای برگــزار شــده در‬ ‫ایــن پایــش ‪ ۱۰۷‬مــورد بــوده کــه نســبت بــه ســال‬ ‫گذشــته رشــد قابــل توجهــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت وزارت‬ ‫علــوم تاکیــد کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه رشــد تعــداد‬ ‫فارغ التحصیــان دانشــگاهی‪ ،‬تخصصی تــر شــدن‬ ‫مشــاغل و حرکــت بــه ســمت کســب و کارهــا بــر‬ ‫پایـه ی فنــاوری‪ ،‬توســعه مراکــز رشــد و شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان و لــزوم توســعه و بهــره وری صنایــع‬ ‫کشــور‪ ،‬ایجــاد مراکــز هدایــت شــغلی و کاریابــی‬ ‫تخصصــی جهــت افزایــش اشــتغال پذیری‬ ‫دانش اموختــگان امــری ضــروری اســت‪ .‬بــه همیــن‬ ‫منظــور وزارت علــوم از ســال ‪ ۹۸‬اقــدام بــه حمایــت‬ ‫مالــی و پشــتیبانی از ‪ ۴۰‬دانشــگاه بــرای ایجــاد‬ ‫و راه انــدازی مراکــز هدایــت شــغلی و کاریابــی‬ ‫تخصصــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر ســیف اضافــه کــرد‪ :‬طــرح فرصــت مطالعاتــی‬ ‫اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه ها و مراکــز علمــی‬ ‫در جامعــه و صنعــت زمینــه مناســبی را بــرای ارتقــاء‬ ‫توانمندی هــا و مهــارت انــان در جهــت کســب‬ ‫دانــش بومــی و انتقــال یافته هــای پژوهشــی بــه‬ ‫جامعــه فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی کمــک بــه افزایــش شــناخت اعضــای‬ ‫هیــات علمــی دانشــگاه از فضــای کار‪ ،‬تولیــد و‬ ‫صنعــت‪ ،‬تقویــت ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه و‬ ‫توســعه همکاری هــای علمــی و پژوهشــی بیــن‬ ‫مراکــز اموزشــی و واحدهــای صنعتــی و اقتصــادی‪،‬‬ ‫جهت دهــی بــه تحقیقــات دانشــگاهی و توســعه‬ ‫دانش هــا و فناوری هــای کاربــردی و مــورد‬ ‫نیــاز صنایــع‪ ،‬دســتگاه های اجرایــی و همچنیــن‬ ‫شناســایی فناوری هــای مــورد نیــاز و ارائــه پیشــنهاد‬ ‫جهــت تدویــن و یــا انتقــال فنــاوری بــه واحــد عملیاتی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مهندسین مشاور رتبه یک ساختمانی‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود در دفتر مرکزی (تهران)‬ ‫و محل کارگاه ( رامسر) دعوت به همکاری می کند‪:‬‬ ‫یک شرکت تولیدی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در تهران (محدوده میدان ارژانتین)‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫طراح‪ :‬مسلط به ‪illustrator ،photoshop ، In ,‬‬ ‫‪design‬‬ ‫اشنایی به عکاسی و ‪ D MAX 3‬مزیت محسوب می شود‬ ‫کارشناس شبکه های اجتماعی‬ ‫اشنایی با مفاهیم بازاریابی و تبلیغات‬ ‫تسلط و سابقه فعالیت به اجرای خرده کمپین های دیجیتال‬ ‫مارکتینگ‪ ،‬تسلط به شبکه های اجتماعی ‪..‬‬ ‫شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8‬الی ‪/ 17‬‬ ‫پنجشنبه ها از ساعت ‪ 8‬الی ‪13‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را با ذکر عنوان‬ ‫شغل مورد نظر به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫مهندس عمران‬ ‫حداقل ‪ 10‬سال سابقه در امور نظارت پروژه های ساختمانی‬ ‫اشنایی کامل با شرایط عمومی پیمان و‬ ‫بخشنامه های سازمان مدیریت ‪ ،‬محل کار‪ :‬رامسر‬ ‫مهندس صنایع ‪-‬کنترل پروژه‬ ‫تسلط به نرم افزارهای ‪exel – msp – p6‬‬ ‫اشنایی با مدیریت ریسک پروژه‪ ،‬حداقل ‪ ۲‬سال سابقه مرتبط‬ ‫محل کار‪ :‬دفتر مرکزی تهران‬ ‫مهندس مکانیک ( طراح تاسیسات مکانیکی )‬ ‫اشنایی به اصول طراحی ساختمان های درمانی‬ ‫با سابقه کار حداقل ‪ 3‬سال‪ ،‬اشنایی به متره براورد ‪،‬‬ ‫فهرست بهای رشته مکانیک و بررسی صورتحساب‪،‬‬ ‫محل کار‪ :‬دفتر مرکزی تهران‬ ‫ارسال روزمه به شماره واتساپ‪:‬‬ ‫‪09391031133‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪PARSSOPALL2021@GMAIL.COM‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫فن اوران صنعت برق توس جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬دارای سابقه کار‪،‬تمام وقت‬ ‫کارشناسی مهندسی برق گرایشهای الکترونیک‪،‬‬ ‫مخابرات‪ ،‬کنترل‪ ،‬دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری مرتبط در‬ ‫کارخانجات تولید محصوالت الکترونیکی‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫شناخت انواع قطعات الکترونیکی ‪ SMD‬و ‪THD‬‬ ‫نحوه مطالعه ‪ Datasheet‬قطعات و استخراج اطالعات‬ ‫نخستین رویداد کارافرینی از ایده تا‬ ‫بازار مدیریت پسماند برگزار می شود‬ ‫نخســتین رویــداد کارافرینــی از ایــده تــا بــازار مدیریــت پســماند بــا محوریت مدیریت پســماند‪ ،‬مهندســی‬ ‫پســماند‪ ،‬اقتصــاد پســماند و فرهنــگ و امــوزش در بهمن مــاه ســال جــاری توســط پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫البــرز برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم بــه نقــل از پــارک علــم و فنــاوری البــرز‪ ،‬مهنــدس‬ ‫مهــدی عباســی در نشســت حضــوری و مجــازی مدیریــت پســماند کــه چنــدی پیــش با حضور مســئوالن‬ ‫دســتگاه ها و اســاتید برجســته دانشــگاهی برگــزار شــد اعــام کــرد‪ :‬پــارک علــم و فنــاوری البــرز یکــی‬ ‫از اولویت هــای اصلــی خــود را مدیریــت پســماند قــرار داده و امادگــی الزم جهــت راه انــدازی کارخانــه‬ ‫نــواوری مدیریــت پســماند کشــور را دارد و در ایــن زمینــه تــاش می کنــد بــه قطــب مدیریــت پســماند‬ ‫در کشــور تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز تاکیــد کــرد‪ :‬پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــه همــراه برخــی واحدها و‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان همــکاری خوبــی را در زمینــه مدیریــت پســماند و راه انــدازی کارخانــه نــواوری‬ ‫پســماند اغــاز کرده انــد و در ایــن زمینــه همکاری هــای خوبــی بــا دســتگاه های مختلــف اســتان اغــاز‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬مهلــت ارســال ایــده هــا بــه نخســتین رویــداد کارافرینــی از ایــده تــا بــازار‬ ‫مدیریــت پســماند ‪ ۲۰‬بهمــن مــاه ‪ ۱۴۰۰‬اســت و ایــن رویــداد همــراه بــا اعطــای جوایــز نقــدی در‬ ‫بخش هــای مختلــف برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت عالقمنــدان می تواننــد بــه لینــک ثبــت نــام و ارســال ایــده هــا‪evnd.co/HrcMD :‬‬ ‫مراجعــه و یــا بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره ‪ ۰۹۱۲۸۶۶۹۶۱۲‬تمــاس حاصــل فرماینــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تسکا صنعت دارای گرید ‪ 4‬انفورماتیک در تهران (تهرانپارس)‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود از متقاضیان واجد شرایط زیر‪ ،‬دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس پشتیبانی نرم افزار (خانم)‬ ‫داشتن مدرک تحصیلی مرتبط‪ ،‬اشنا به ‪SQL Server‬‬ ‫صبور و با حوصله‪،‬‬ ‫کارشناس فروش نرم افزار‬ ‫اشنا به فنون مذاکره و فروش‪ ،‬اشنا به بازاریابی‬ ‫صبور و با حوصله‪ ،‬برنامه نویس فول استک دات نت‬ ‫تسلط به ‪HTML, CSS, JavaScript,‬‬ ‫‪ ،JQuery,Bootstrap‬تسلط به ‪React JS‬‬ ‫تسلط به ‪ ،.Net Core‬تسلط به ‪C#‬‬ ‫تسلط به ‪SQL Server‬‬ ‫برنامه نویس ویندوز دات نت‬ ‫تسلط به ‪ C#‬یا ‪VB.NET‬‬ ‫تسلط به ‪Object Oriented‬‬ ‫تسلط به ‪SQL Server‬‬ ‫اشنایی با کامپوننت های ‪Dev Express‬‬ ‫مزیت محسوب می شود‬ ‫ساعت کاری از شنبه تا چهارشنبه ‪ 8:30‬الی ‪18:00‬‬ ‫(با تایم ناهار) می باشد‪.‬‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬بیمه‪ ،‬بیمه تکمیلی‪ ،‬دسترسی به متروی تهرانپارس‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه های اعالم شده‬ ‫در بخش اطالعات تماس‪ ،‬ارتباط حاصل نمایند‪.‬‬ ‫‪09106897009‬‬ ‫‪info@teskasanat.com‬‬ ‫تسلط به ‪Entity Framework‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111870‬‬ ‫اشنایی با استانداردهای نمونه برداری‬ ‫از اهــداف مهــم ایــن طــرح اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اذعــان داشــت‪ :‬خوشــبختانه در ســال‬ ‫گذشــته حــدود ‪ ۲۶۰‬نفــر از اعضــای هیــات علمــی‬ ‫دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها در ایــن طــرح حضــور‬ ‫داشــته اند کــه ایــن امــار نســبت بــه ســال گذشــته‪،‬‬ ‫رشــد قابــل توجهــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫دکتــر ســیف در خصــوص وضعیــت قراردادهــای ارتبــاط‬ ‫بــا صنعــت و جامعــه نیــز اضافــه کــرد‪ :‬امارهــای موجــود‬ ‫در خصــوص قراردادهــای ارتبــاط صنایــع و دســتگاه های‬ ‫اجرایــی بــا دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی کشــور‬ ‫خوشــبختانه رشــد ایــن امارهــا را نشــان می دهــد‪ .‬در‬ ‫ســال های اخیــر تفاهم نامه هایــی میــان وزارت علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری و ســایر وزارتخانه هــا و دســتگاه های‬ ‫اجرایــی امضــا و همکاری هــای خوبــی اغــاز شــده اســت‬ ‫کــه نتیجــه ی ان واگــذاری پروژه هــای تحقیقاتــی بــه‬ ‫مراکــز علمــی‪ ،‬دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های کشــور‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــر اســاس نتایــج بــه دســت امــده‪،‬‬ ‫تعــداد قراردادهــای ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت (در‬ ‫حــال اجــرا) بــه ‪ ۸‬هــزار و ‪ ۷۱۰‬قــرارداد رســیده‬ ‫اســت‪ .‬مبلــغ ایــن قراردادهــا نیــز بــه ‪ ۳,۱۰۶‬میلیــارد‬ ‫تومــان در ســال ‪ ۱۳۹۹‬رســید کــه نشــان از رشــد‬ ‫قابــل توجــه نســبت بــه ســال های گذشــته دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن تعــداد اعضــای هیــات علمــی مجــری ایــن‬ ‫قراردادهــا در ســال گذشــته‪ ۴۸۷۲ ،‬مــورد بــوده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر ســیف در پایــان افــزود‪ :‬در ســال ها اخیــر‬ ‫کمــی و کیفــی دانشــگاه ها و مراکــز علمــی‪،‬‬ ‫رشــد ّ‬ ‫ضــرورت تدویــن روش هــا و راهکارهــای نویــن در‬ ‫همــکاری متقابــل بیــن دانشــگاه ها بــا جامعــه و‬ ‫صنعــت را بیــش از پیــش نمایــان کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬رویــداد الگوهــا و راهکارهــای‬ ‫نویــن در همــکاری دانشــگاه بــا جامعــه و صنعــت‬ ‫بــا هــدف شناســایی و تقدیــر از ایده هــا و الگوهــای‬ ‫نویــن در توســعه و تســهیل ارتبــاط دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫پژوهشــگاه ها و موسســات اموزشــی و پژوهشــی بــا‬ ‫جامعــه و صنعــت برگــزار هــر ســاله برگــزار می شــود‬ ‫و در ایــن دوره بیــش از ‪ ۱۰۰‬ایــده دریافــت و در‬ ‫کمیته‪‎‬هــای داوری بررســی شــدند کــه ‪ ۱۰‬مــورد از‬ ‫انــان بــرای ارائــه انتخــاب شــده و در جلســه تشــریح‬ ‫و ‪ ۳‬مــورد نیــز بــه عنــوان ایــده برگزیــده انتخــاب و‬ ‫از انــان تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫توسط پارک علم و فناوری البرز؛‬ ‫توانایی تست قطعات و محصوالت مطابق با الزامات‬ ‫توانایی تدوین دستورالعملها ‪ ،‬فرمها و چک لیست های‬ ‫کنترل کیفیت‪ ،‬اشنایی با استاندارد مدیریت کیفیت‬ ‫‪ ،ISO9001:2015‬توانایی سرچ اطالعات الزم در اینترنت‬ ‫زبان انگلیسی‪ ،‬مسئولیت پذیر‪ ،‬متعهد‪ ،‬دقیق‬ ‫منظم‪ ،‬قدرت یادگیری باال‪ ،‬باهوش‪ ،‬خالق‬ ‫پیگیر‪ ،‬ارتباط موثر‪ ،‬شنود موثر‬ ‫بیمه سرویس رفت و برگشت‬ ‫حقوق اداره کار‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr@tronics.ir‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111877‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتمهندسی‬ ‫شرکت مارون کاران ‪ EPC‬رتبه یک و فعال‬ ‫در حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫جهت تکمیل کادر مهندسی خود در دفتر تهران دعوت به همکاری مینماید‪:‬‬ ‫مهندس فرایند‪ :‬با حداقل ‪ 7‬سال سابقه کار در بخش طراحی و مهندسی‬ ‫مهندس پایپینگ ‪ :‬با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در بخش طراحی و‬ ‫جهت تکمیل واحد خدمات پس از فروش‬ ‫(نصب و تعمیرات ماشین االت ) در تهران‬ ‫(یوسف اباد نزدیک میدان فاطمی) از واجدین شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫تکنسینبرقوالکترونیک‬ ‫فوق دیپلم یا لیسانس برق و الکترونیک ‪ ،‬حدکثر سن‪ 30‬سال‬ ‫ساعت کاری ‪ 9‬الی ‪ 17‬عصر‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ehsanhatami83@yahoo.com‬‬ ‫مهندسی و مسلط به نرم افزار ‪PDMS‬‬ ‫مهندس برق‪ :‬با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در بخش طراحی و مهندسی‬ ‫مهندس ابزاردقیق‪ :‬با حداقل ‪ 7‬سال سابقه کار در بخش طراحی و مهندسی‬ ‫ارسال رزومه به ادرس زیر‪:‬‬ ‫‪jobs4mkt@gmail.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111869‬‬ صفحه 9 ‫سرباز ماهر‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪21-1400‬جمادی الثانی ‪ 24-1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1247‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اموزش بیش از ‪ ۱۹۸‬هزار سرباز‬ ‫در رشته های تخصصی و عمومی‬ ‫امیر سرلشکر موسوی از اموزش بیش از ‪ ۱۹۸‬هزار‬ ‫سرباز در رشته های تخصصی و عمومی دوره های‬ ‫مهارت افزایی کارکنان وظیفه طی یکسال و نیم‬ ‫گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬امیر سرلشکر «سید عبدالرحیم‬ ‫موسوی» فرمانده کل ارتش در حاشیه پنجمین‬ ‫جلسه شورای عالی سیاست گذاری مهارت اموزی‬ ‫کارکنان وظیفه نیرو های مسلح که در ستاد کل‬ ‫نیرو های مسلح برگزار شد‪ ،‬در جمع خبرنگاران‬ ‫اظهار داشت‪ :‬طی سال های اخیر در ارتش جمهوری‬ ‫اسالمی ایران تالش شده تا تغییر رویکرد نسبت به‬ ‫مسئله سربازی ایجاد شود به طوریکه در این فرایند نگاه بهره ده به رویکرد بهره بر تغییر یافته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هنگامی که یک سرباز وارد ارتش می شود بیش از اینکه بخواهیم توجه کنیم که او‬ ‫چه کاری برای سیستم می خواهد انجام دهد؛ بیشتر به این فکر می کنیم که ما چه کاری برای او‬ ‫می خواهیم انجام دهیم تا اینده این کشور هر روز بهتر و شکوفاتر شود‪.‬‬ ‫سرلشکر موسوی تصریح کرد‪ :‬با تدبیر رئیس ستاد کل نیرو های مسلح از ‪ ۵‬سال گذشته طرح‬ ‫مهارت اموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح ساماندهی شد و در این راستا قرارگاه مهارت اموزی‬ ‫در سطح نیرو های مسلح شکل گرفت؛ بالفاصله سازمان ها و نهاد های کشوری در سطوح وزرا و‬ ‫مدیران پای کار امدند و با فرماندهان ارشد نیرو های مسلح همکاری و تعامل کرده و امروز مهارت‬ ‫اموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح به عنوان یک فعالیت ساماندهی شده به جامعه جوان ارائه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫فرمانده کل ارتش در خصوص اقدامات ارتش در این حوزه گفت‪ :‬در طول یکسال و نیم گذشته‬ ‫موفق شدیم در ارتش جمهوری اسالمی ایران بیش از ‪ ۱۹۸‬هزار سرباز را در حوزه های مختلف‬ ‫مهارت اموزی مورد اموزش تخصصی و عمومی قرار دهیم که این اموزش ها رشته های مختلف‬ ‫کشاورزی‪ ،‬رایانه‪ ،‬فرهنگ و هنر و ورزش را در برمی گیرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه توجه به مهارت افزایی را در سطح کشور کاری مطلوب و ضروری عنوان کرد‪.‬‬ ‫در پایان این مراسم رئیس ستاد کل نیرو های مسلح از سند ملی مهارت اموزی و اشتغال کارکنان‬ ‫وظیفهنیرو هایمسلحرونماییکرد‪.‬‬ ‫حضور موثر مسئوالن در مراسم رونمایی از سند ملی مهارت اموزی‬ ‫در این جلسه امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش‪ ،‬سردار سرلشکر پاسدار‬ ‫حسین سالمی فرمانده کل سپاه‪ ،‬امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده جانشین رییس ستاد کل‬ ‫نیروهای مسلح‪ ،‬سردار سرتیپ پاسدار علی عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلح‪،‬سردارسرتیپپاسدارمهدیفرحیجانشینوزیردفاع‪،‬سردارقاسمرضاییجانشینفرمانده‬ ‫کل انتظامی‪ ،‬حجت االسالم علی سعیدی رییس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا‪ ،‬دکتر‬ ‫عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬دکتر حجت اهلل عبدالملکی وزیر تعاون کار و‬ ‫رفاه اجتماعی‪ ،‬دکتر سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی‪ ،‬دکتر حمید سجادی وزیر ورزش‬ ‫و جوانان‪ ،‬دکتر محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه ازاد‪ ،‬دکتر سورنا ستاری معاون علمی و‬ ‫فناوریرئیسجمهوری‪،‬میثملطفیرییسسازماناموراداریواستخدامیکشور‪،‬محمودکریمی‬ ‫بیرانوند معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬عارف نوروزی رییس‬ ‫ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‪ ،‬امیر سرتیپ محمود شیخ حسنی رییس بازرسی و ایمنی ستاد‬ ‫کل نیروهای مسلح‪ ،‬سردار محمدجواد زاده کمند معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح‪،‬‬ ‫سردارابوالفضلشکارچیمعاونفرهنگیوتبلیغاتدفاعیستادکلنیروهایمسلح‪ ،‬امیر سرتیپ‬ ‫محسن دره باغی معاون اماد و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح‪ ،‬سردار تقی مهری‬ ‫رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا‪ ،‬سردار محمد مهدی نژاد نوری معاون علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری ستاد کل نیروهای مسلح و دکتر پیرحسین کولیوند رییس جمعیت هالل احمر‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫◄‬ ‫جوانان بعد از پایان خدمت تسهیالت اشتغال دریافت می کنند‬ ‫سردار باقری در پنجمین جلسه شورای عالی مهارت اموزی کارکنان وظیفه؛‬ ‫اشاره‬ ‫پنجمیـن جلسـه شـورای عالـی مهارت امـوزی کارکنـان وظیفـه بـا حضور مسـئوالن و تصمیم گیران سـطح باالی دسـتگاه هـای مختلف برگزار شـد‪ .‬در این نشسـت مهم سـردار سرلشـکر محمد باقـری رئیس سـتاد کل نیرو های‬ ‫مسـلح بـا اشـاره بـه لـزوم پیگیـری رونـد اعطای تسـهیالت به منظـور ایجاد اشـتغال جوانان پـس از دوره سـربازی گفـت‪ ۲ :‬هـزار میلیارد تومان تسـهیالت قرض الحسـنه بـرای این موضوع بایسـتی توسـط بانک هـای عامل‬ ‫پرداخت شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار‪ ،‬سـردار «محمـد باقـری» در حاشـیه پنجمین جلسـه شـورای عالی سیاسـت گذاری مهارت امـوزی کارکنـان وظیفه کـه در محل این سـتاد برگزار شـد‪ ،‬در جمع خبرنگاران اظهار داشـت‪ :‬در جلسـه امروز سـند‬ ‫ملـی اشـتغال کارکنـان وظیفـه که در شـورای عالی اشـتغال کشـور تصویب شـده بـود و زمینـه خوبی را جهـت هم افزایی دسـتگاه های کشـوری و لشـکری فراهم می کـرد‪ ،‬مورد توجه و بررسـی قـرار گرفت‪.‬‬ ‫رئیـس سـتاد کل نیرو هـای مسـلح بـا اشـاره به حضور موثـر فرماندهان نیرو هـای مسـلح و تعـدادی از وزرا و مدیران کالن دولتـی در این نشسـت گفـت‪ :‬وزراء و فرماندهان نیرو های مسـلح در این جلسـه گزارش های خـود را ارائه‬ ‫کردنـد و قول هـای قابـل توجهـی نیـز دادند؛ لـذا برابر جمع بندی جلسـه ان شـااهلل کار با جدیت بیشـتری دنبال خواهد شـد‪.‬‬ ‫تسهیالت برای ایجاد اشتغال‬ ‫توسط سازمان برنامه و بودجه‬ ‫وی در ادامــه عنــوان کــرد‪ :‬در ایــن‬ ‫نشســت‪ ،‬موضــوع تســهیالت بــرای‬ ‫ایجــاد اشــتغال توســط ســازمان برنامه و‬ ‫بودجــه‪ ،‬بانــک ســپه و بعضــی از عزیزان‬ ‫مــورد بررســی قــرار گرفــت و مقــرر شــد‬ ‫کــه در ســال ‪ ۱۴۰۱‬ایــن موضــوع بــا‬ ‫قــدرت بیشــتری دنبــال شــود‪.‬‬ ‫ســردار باقــری افــزود‪ :‬امیدواریــم‬ ‫فرصــت ســربازی کــه زحمــت اساســی‬ ‫را بــرای جوانــان کشــور مــا در حــوزه‬ ‫مســئولیت پذیری در تامیــن دفــاع و‬ ‫امنیــت در پــی دارد‪ ،‬بتوانــد در کنــار‬ ‫خــود‪ ،‬بســتر مهارت افزایــی و جــذب‬ ‫شــدن در بــازار کار را فراهــم کنــد تــا بتوانیــم از ایــن طریــق اینــده درخشــانی را بــرای‬ ‫جوانــان کشــورمان بــا همــکاری و تعامــل همــه نهاد هــای کشــورمان رقــم بزنیــم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن دوره هــا به صــورت داوطلبانــه در دوران فراغــت ســربازی بــرای‬ ‫ســربازانی کــه عالقه منــد یادگیــری مهــارت هســتند‪ ،‬برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســتاد کل نیرو هــای مســلح ادامــه داد‪ :‬مصوبــه قانــون بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬ایــن اســت‬ ‫کــه ‪ ۲‬هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت قرض الحســنه بــرای ایــن موضــوع توســط‬ ‫بانک هــای عامــل پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش دفــاع پــرس‪ ،‬سرلشــکر باقــری افــزود‪ :‬انچــه کــه بــر اســاس گزارش هــای‬ ‫دریافتــی تاکنــون بــه ان عمــل شــده‪ ،‬حــدود ‪ ۱۰‬درصــد ان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ان بخــش از ســهم دولــت کــه تفــاوت قرض الحســنه تــا هزینــه‬ ‫بانــک را شــامل می شــود در جلســه امــروز مــورد بررســی قــرار گرفــت و دوســتان‬ ‫گفتنــد کــه تــاش می کننــد تــا ان را بــه ســرانجام برســانند؛ البتــه مــا از طریــق بانــک‬ ‫مرکــزی حتم ـ ًا ایــن موضــوع را پیگیــری می کنیــم‪.‬‬ ‫سرلشــکر باقــری یکــی از عوامــل رشــد جوانــان را در دوره خدمــت توجــه بــه فراگیــری‬ ‫مهــارت و اشــتغال دانســت و افــزود‪ :‬تحقــق کامــل ایــن مســاله نیازمنــد پیگیــری قــوی‬ ‫و همه جانبــه اســت و مــا بایــد زمینــه مهارت امــوزی را جهــت اشــتغال فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اشــتغال مناســب جوانــان از اهــداف اساســی دولت هــای مــا بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬در ایــن بــاره تاکنــون ‪ ۲۶‬تفاهم نامــه در دســتگاه های اجرایــی‪،‬‬ ‫امضــا و کاربــردی شــده اســت‪.‬‬ ‫سرلشــکر باقــری بــا اشــاره بــه مهارت امــوزی بیــش از ‪ ۵۰۰‬هــزار نفــر در دوران خدمــت‬ ‫و صــدور مجــوز و صــدور گواهــی مهــارت بــرای بســیاری از ان هــا گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۲‬هــزار میلیــارد تومــان بــرای اشــتغال و تســهیالت ســربازان بــا پنــج بانــک‬ ‫عامــل تعییــن شــده اســت کــه در این خصــوص نیازمنــد تالش هــای بیشــتر هســتیم‪.‬‬ ‫رییــس ســتاد کل نیروهــای مســلح ابــراز امیــداری کــرد کــه توجــه بــه مهارت امــوزی‬ ‫در مهارت هــای نظامــی‪ ،‬بیــش از پیــش دنبــال شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬محورهــای سیاس ـت های راهبــردی چهارگانــه در این خصــوص‬ ‫تعییــن شــده اســت کــه مهارت امــوزی متناســب بــا نیازهــا‪ ،‬بهره گیــری از‬ ‫ظرفیت هــای ملــی‪ ،‬اســتقرار ســامانه های اطالعــات‪ ،‬مهــارت و اشــتغال و همچنیــن‬ ‫حمایــت از اشــتغال و کارافرینــی از جملــه ایــن محورهاســت‪.‬‬ ‫امادگی جهاددانشگاهی‬ ‫برای تحقق سند ملی اشتغال کارکنان وظیفه‬ ‫در ادامــه ایــن جلســه دکتــر حمیدرضــا‬ ‫طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی بــه ارایــه‬ ‫گزارشــی در حــوزه طــرح مهــارت امــوزی‬ ‫کارکنــان وظیفــه پرداخــت و گفــت‪ :‬در‬ ‫حــوزه امــوزش بــدو خدمــت ســرباز‬ ‫ماهــر‪ ،‬ایــن نهــاد در ســال اول (‪)۱۳۹۸‬‬ ‫موفــق بــه امــوزش ‪ ۱۶‬هــزار ســرباز‪،‬‬ ‫ســال (‪ ۸ )۱۳۹۹‬هزارســرباز و ســال ســوم‬ ‫(تــا اذرمــاه ‪ ۸۰ )۱۴۰۰‬هــزار ســرباز شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن رییــس جهاددانشــگاهی‬ ‫ضمــن تشــکر از وزارت ورزش و‬ ‫جوانــان و ســتاد کل نیروهــای مســلح‪،‬‬ ‫در راســتای تحقــق سیاســت های اجرایــی پانــزده گانــه در ســند ملــی مهــارت‬ ‫امــوزی و اشــتغال کارکنــان وظیفــه نیروهــای مســلح اعــام امادگــی کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫در حــوزه مهــارت امــوزی متناســب بــا نیازهــا جهاددانشــگاهی مــی توانــد بــا توجــه بــه‬ ‫زیرســاخت ها و شــبکه ملــی خــود در حــوزه اینــده پژوهــی مشــاغل و مهارتهــای مــورد‬ ‫نیــاز اینــده مشــاغل و مشــاغل اینــده مبتنــی بــر ماموریــت هــای دســتگاه هــا و امایــش‬ ‫ســرزمین همــکاری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــوزه بهــره گیــری از ظرفیــت هــای ملــی‪ ،‬جهاددانشــگاهی مــی توانــد‬ ‫بــا توجــه بــه ظرفیــت رســانه ای خــود شــامل ایســنا‪ ،‬ایکنــا‪ ،‬ســینا پــرس و بــازارکار‬ ‫بــه موضــوع فرهنــگ ســازی‪ ،‬ترویــج و تبلیــغ طــرح جامــع مهــارت امــوزی کارکنــان‬ ‫وظیفــه در کنــار ســتادکل نیروهــای مســلح باشــد‪.‬‬ ‫دکتــر طیبــی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه ظرفیــت شــبکه ملــی مراکــز امــوزش هــای‬ ‫تخصصــی و مهارتــی جهاددانشــگاهی مــی توانــد در ســاماندهی و تربیــت مربــی‬ ‫دوره هــای مهــارت امــوزی کارکنــان وظیفــه اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫دکتــر طیبــی ادامــه داد‪ :‬جهاددانشــگاهی مــی توانــد در حــوزه ســامانه هــای اطالعــات‬ ‫مهــارت و اشــتغال‪ ،‬از ظرفیــت ســامانه هــای مشــاوره‪ ،‬کاریابــی و هدایــت شــغلی خــود‬ ‫بــا ســتادکل نیروهــای مســلح همراهــی و همــکاری داشــته باشــد و در حــوزه اشــتغال و‬ ‫کارافرینــی بــا بهــره منــدی از ظرفیــت هــای پارک هــای علــم و فنــاوری‪ ،‬مراکــز رشــد‬ ‫و مراکــز نــواوری و شــتابدهی بــا ســتادکل نیروهــای مســلح همراهــی و همــکاری کنــد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫اخرین فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫خدمات کارفرما‬ ‫کامپیوتر و ‪IT‬‬ ‫فروش و بازاریابی‬ ‫خانم‪ IT‬کارشناس کامپیوتر‪،‬‬ ‫هلپ دسک‬ ‫پشتیبان سایت‬ ‫سئوکار‬ ‫کارشناس و مدیر قراردادها در حوزه‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬کارشناس فروش دفتری‪-‬‬ ‫گیاهان دارویی‬ ‫مدیر و کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫کارشناس فروش‪-‬ترجیحا رشته شیمی‬ ‫زوج سرایدار‪ ،‬خدماتی – خانم ‪-‬اقا‬ ‫اشپز‪ -‬خانم‬ ‫خدماتی در بیمارستان دولتی‬ ‫راننده‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫خدمات کارجو‬ ‫قوانینکاروتامیناجتماعی‬ ‫و‪...‬‬ ‫مالیوحسابداری‬ ‫مدیر حسابداری کارشناس مالی‬ ‫در داروسازی‪ ،‬کارشناس حسابداری‬ ‫مسلط به سپیدار‪ ،‬حسابدار و‬ ‫کمک حسابدار‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫و‪...‬‬ ‫قابل توجه کارفرمایان عزیز‪:‬‬ ‫شما می توانید از طریق تهیـه و ارسال‬ ‫یک فیلم ‪ 3‬دقیقه ای با کیفیت نسبت‬ ‫به معرفی شرکت و نیروهای مورد نیاز‬ ‫خود به صورت رایگان در نشـریه‬ ‫الکترونیک بازارکار اقدام نمایید‪.‬‬ ‫‪66417270‬‬ ‫کارشناس نصب مودم‬ ‫فرزکار‪ ،‬دریل کار‪ ،‬تراشکار و بنا‬ ‫مونتاژکار خط تولید‬ ‫مکانیک صنعتی‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫و‪...‬‬ ‫و‪...‬‬ ‫گرافیست و طراح سایت‬ ‫موشن گراف و عکاس‬ ‫در شرکت فعال در‬ ‫حوزه پتروشیمی‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫و‪...‬‬ ‫توجه‬ ‫کارمند اداری در غرب تهران‬ ‫نیروی دفتری در محدوده بهشتی و‬ ‫جههوری‪ ،‬نیروی دفتری مسلط به افیس‬ ‫اپراتور تلفن‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫و‪...‬‬ ‫هنری‬ ‫اداری و دفتری‬ ‫کارشناس ‪HSE‬‬ ‫مهندس کشاورزی‪-‬مهندس صنایع ‪،‬‬ ‫نفت مسلط به مدیریت پروژه و پروسس‬ ‫کارشناس پلیمر و متالورژی‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫و‪...‬‬ ‫نیروی فنی‬ ‫مهندسی‬ ‫اماده به کار‬ ‫کارگر ساده‪ ،‬خدمات‬ ‫و حراست‬ ‫و‪...‬‬ ‫کارجویان محترم می توانند برای‬ ‫کسب اطالعات بیشتربر روی‬ ‫فرصت شغلی مربوطه کلیک‬ ‫یا به سایت بازار کار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ صفحه 10 ‫اموزش عالی‬ ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪21-1400‬جمادی الثانی ‪ 24-1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1247‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اموزش عالی از نظر نیروی انسانی و الیحه بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬کل کشور چه وضعیتی دارد‬ ‫«کارافرین نبودن فارغ التحصیالن»‪« ،‬خروج فارغ التحصیالن نخبه دانشگاهی از کشور» و «وجود صندلی های خالی»‬ ‫در گـزارش «امـوزش عالـی در الیحـه بودجـه سـال ‪ ۱۴۰۱‬کل کشـور» مرکـز پژوهش هـای توسـعه و اینده نگـری عنـوان شـده اسـت که امـوزش عالی در کشـور بـا وجود توفیقات کسـب شـده‪،‬‬ ‫در مـواردی بـا چالش هایـی مواجـه اسـت‪ .‬مهم تریـن چالش هـای ایـن بخـش «کارافریـن نبـودن فارغ التحصیلان»‪« ،‬خـروج فارغ التحصیلان نخبـه دانشـگاهی از کشـور» و «وجـود صندلی های‬ ‫خالی»عنوان شـده اسـت‪ .‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار از ایسـنا‪ ،‬مرکـز پژوهش هـای توسـعه و اینده نگری بـرای کمک به تحقـق اهداف سـازمان برنام ه و بودجه کشـور و نیـز اسـتفاده از ظرفیت دانشـگاه ها و مراکز پژوهشـی‪ ،‬برای‬ ‫انجـام پژوهش هـای موردنیـاز در زمینه توسـعه و اینده نگری تاسـیس شـده اسـت‪ .‬یکـی از ماموریت هـای این مرکز پشـتیبانی اندیشـه ای از نظـام برنامه ریـزی و بودجه ریزی کشـور و تقویت ان بر‬ ‫پایـه دانـش و رویکردهـای علمـی در مسـیر بهبود‪ ،‬توانمندسـازی و ارتقـای نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشـور اسـت‪ .‬بر همین اسـاس هر سـاله مطالعات پشـتیبان بودجه توسـط پژوهشـگران‬ ‫این مرکـز انجام می شـود‪.‬‬ ‫بر همین اساس‪ ،‬پژوهشگران این مرکز در گزارش «اموزش عالی در الیحه بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬کل کشور» وضعیت اموزش عالی و بودجه این بخش را در سال اینده مورد بررسی قرار دادند‪.‬‬ ‫امـوزش عالـی شـامل کلیـه زیرنظام های امـوزش عالی شـامل؛ وزارت علوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری‪ ،‬وزارت بهداشـت‪ ،‬درمان و اموزش پزشـکی‪ ،‬دانشـگاه پیام نور‪ ،‬دانشـگاه جامع علمـی‪ -‬کاربردی‪،‬‬ ‫دانشـگاه فرهنگیان‪ ،‬دانشـگاه فنی و حرفه ای‪ ،‬دانشـگاه های وابسـته به سـایر دسـتگاه های اجرایی‪ ،‬دانشـگاه ازاد اسلامی و دانشـگاه های غیردولتی‪ -‬غیرانتفاعی اسـت‪.‬‬ ‫وضعیت اموزش عالی بر اساس چه شاخص هایی بررسی می شود؟‬ ‫بررسـی روندهـای موجـود و فاصلـه ان بـا رونـد مطلـوب‪ ،‬نیازمند شـاخص هایی اسـت کـه بتواند مقایسـه بیـن ان ها‬ ‫را امکان پذیـر کنـد‪ .‬بخـش امـوزش عالـی در برنامـه ششـم توسـعه کشـور‪ ،‬از نظـر شـاخص های جمعیتـی (تعـداد‬ ‫دانشـجویان و ‪ ،)...‬سـاختاری (دولتـی‪ ،‬غیردولتـی و ‪ )...‬و کیفـی (نسـبت دانشـجو بـه اعضـای هیئت علمـی تمام وقت‬ ‫و‪ )...‬ارزیابـی می شـود‪.‬‬ ‫با توجه به این که سـال ‪ ۱۴۰۰‬سـال پایانی برنامه ششـم توسـعه کشـور اسـت و این شـاخص ها تا پایان سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫هدف گـذاری شـده‪ ،‬وضعیـت شـاخص ها در سـال ‪ ۱۴۰۱‬نیـز بـر اسـاس اطالعـات گرفته شـده از موسسـه پژوهـش و‬ ‫برنامه ریـزی امـوزش عالـی و رونـد عملکرد ان ها در سـال های برنامه ششـم توسـعه کشـور‪ ،‬براورد شـده اسـت‪.‬‬ ‫وضعیت تعداد کل دانشجویان در ایران‬ ‫مهم تریـن متغیـر در بخـش امـوزش عالی کـه معموالً در برنامه های توسـعه کشـور مـورد هدف گذاری قـرار می گیرد‪،‬‬ ‫تعـداد دانشـجویان اسـت‪ .‬این شـاخص تا حـدودی می تواند بیانگر تـوان علمی و تخصصی بالقوه کشـورها باشـد‪.‬‬ ‫در سـال ‪ ۱۴۰۰‬تعـداد کل دانشـجویان کشـور معـادل سـه میلیـون و ‪ ۲۰۶‬هـزار و ‪ ۳۸۰‬نفـر اسـت کـه از ایـن تعداد‬ ‫‪ ۷۱‬هـزار و ‪ ۶۲۰‬نفـر (‪۲۱.۹‬درصـد) در نظـام حضـوری وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری مشـغول به تحصیل هسـتند‪.‬‬ ‫بـر اسـاس اهـداف کمـی برنامه ششـم توسـعه کشـور‪ ،‬تعـداد کل دانشـجویان کشـور در سـال ‪ ،۱۴۰۰‬چهـار میلیون‬ ‫‪ ۳۰۰‬هـزار نفـر پیش بینی شـده اسـت‪ .‬بر اسـاس عملکرد تعداد دانشـجویان کل کشـور در سـال ‪( ۱۴۰۰‬سـه میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۶‬هـزار و ‪ ۳۸۰‬نفـر) معـادل ‪ ۷۵‬درصـد از هـدف برنامـه (چهـار میلیون ‪ ۳۰۰‬هزار نفر) در این سـال محقق شـده‬ ‫اسـت‪ .‬بـر اسـاس براوردهـای انجـام شـده‪ ،‬پیش بینی می شـود تعداد دانشـجویان کل کشـور سـال ‪ ۱۴۰۱‬حدود سـه‬ ‫میلیـون و ‪ ۲۰۶‬هـزار نفر باشـد‪.‬‬ ‫تعداد کل دانشجویان کشور و تعداد دانشجویان نظام حضوری وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪۱۴۰۱ ،‬‬ ‫نرخ ثبت نام دانشجویان روند کاهشی داشته است‬ ‫شـاخص نـرخ ناخالص ثبت نام‪ ،‬شـاخصی اسـت کـه ظرفیت نظـام اموزشـی را برای پذیـرش متقاضیان امـوزش عالی‬ ‫در گـروه سـنی ‪ ۱۸-۲۴‬سـال نشـان می دهـد‪ .‬بـر ایـن اسـاس مقـرر شـده بـود کـه ایـن شـاخص در سـال ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫‪ ۵۴‬درصـد ارتقـا یابـد‪ .‬بـا توجـه بـه کاهـش دو عامل جمعیـت ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۴‬سـال و همچنیـن کاهش تعداد دانشـجویان‬ ‫کل کشـور‪ ،‬میـزان شـاخص نـرخ ناخالـص ثبت نام دانشـجویان طی سـال های ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬روند کاهشـی داشـته و‬ ‫عملکـرد ان بـه حدود ‪ ۴۲‬درصد رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫سهم دانشجویان در مراکز اموزش عالی غیر دولتی‬ ‫در دهـه اخیـر‪ ،‬بـه دالیلـی مانند نیـاز روزافزون به نیروی انسـانی متخصـص و افزایش تقاضای اجتماعی بـرای ورود به‬ ‫دانشـگاه ها و موسسـات امـوزش عالـی‪ ،‬توسـعه بیش از پیـش اموزش عالی مورد توجه قرار گرفته اسـت و در راسـتای‬ ‫همیـن موضـوع‪ ،‬خصوصی سـازی نیـز به عنوان یکـی از راهکارهای موثر مورد توجه واقع شـده اسـت‪.‬‬ ‫خصوصی سـازی در امـوزش عالـی‪ ،‬از تحمیـل هزینه هـای بیشـتر بـر دولت پیشـگیری کـرده و رقابت بین موسسـات‬ ‫امـوزش عالـی دولتـی و غیردولتـی در جهـت ارتقـاء کیفیـت را افزایـش می دهـد‪ ،‬بـه همیـن دلیل بخـش غیردولتی‬ ‫بـا ایجـاد دانشـگاه ها و موسسـات امـوزش عالـی غیردولتـی ‪ -‬غیرانتفاعـی و دانشـگاه ازاد اسلامی بـه عنـوان یکی از‬ ‫زیرنظام هـای امـوزش عالـی در سـطح کشـور به فعالیـت اشـتغال دارند‪.‬‬ ‫بخش غیردولتی‪ ،‬اموزش دانشـجویان را بر عهده دارند‪ .‬سـهم اعضای هیئت علمی شـاغل در دانشـگاه ها و موسسـات‬ ‫بررسی عملکرد این شاخص نشان می دهد تعداد دانشجویان خارجی در سال ‪ ،۱۴۰۰‬به ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر (‪ ۰.۸‬درصد‬ ‫از کل دانشجویان) رسیده است‪ .‬همچنین پیش بینی می شود در سال ‪ ،۱۴۰۱‬تعداد دانشجویان خارجی‪ ۲۷ ،‬هزار نفر‬ ‫(‪ ۰.۸‬درصد از کل دانشجویان) باشد‪.‬‬ ‫تعداد دانشجویان داخلی بر اساس اهداف کمی برنامه معادل ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۲۲۳‬هزار نفر در سال ‪ ۱۴۰۰‬است ولی عملکرد‬ ‫این متغیر در این سال (‪ ، )۱۴۰۰‬سه میلیون و ‪ ۱۷۹‬هزار و ‪ ۸۸۰‬نفر بوده و براورد می شود تعداد دانشجویان داخلی در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬به سه میلیون و ‪ ۱۷۹‬هزار نفر برسد‪.‬‬ ‫نسبت تحصیل دانشجویان در مقاطع مختلف‬ ‫دانشگاه ها نقش بسیار مهمی در تربیت نیروی متخصص و ماهر برای جذب بازار کار و ایجاد فارغ التحصیالن با مهارت ها و‬ ‫شایستگی های الزم دارند‪ .‬به همین دلیل تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور به ویژه در سطوح تحصیالت تکمیلی‬ ‫به منظور ایجاد هماهنگی بین برنامه های اموزش عالی با نیازهای کشور از دیرباز مورد نظر برنامه ریزان بخش اموزش عالی‬ ‫قرار داشته است‪.‬‬ ‫یکی از متغیرهای کمی مربوط به دانشجویان‪ ،‬ترکیب ان ها برحسب سطوح تحصیلی است‪ .‬بررسی توزیع دانشجویان‬ ‫برحسب سطوح تحصیلی نشان می دهد که ‪ ۱۴‬درصد از کل دانشجویان کشور در سال ‪ ،۱۴۰۰‬در سطح کاردانی‪ ۶۲ ،‬درصد‬ ‫در سطح کارشناسی و ‪ ۲۴‬درصد در سطح تحصیالت تکمیلی مشغول به تحصیل هستند‪ .‬بر اساس براوردهای انجام شده تعداد‬ ‫دانشجویان مقاطع مختلف در سال ‪ ،۱۴۰۱‬همانند سال ‪ ۱۴۰۰‬خواهد بود‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تعداد و سهم کل دانشجویان برحسب سطوح تحصیلی‪۱۴۰۱-۱۴۰۰ ،‬‬ ‫نسبت دانشجویان برحسب گروه های تحصیلی به چه صورت است؟‬ ‫ظرفیت پذیرش در هر رشته تابعی از ترجیحات داوطلبان و بازتابی از عرضه و تقاضای بالقوه نیروی انسانی متخصص مورد‬ ‫نیاز در رشته ها و تخصص های مختلف است‪ .‬امارهای مربوط به سال ‪ ۱۴۰۰‬و براورد ان برای سال ‪ ۱۴۰۱‬نشان می دهد که‬ ‫بیشترین سهم از کل دانشجویان کشور‪ ،‬در گروه تحصیلی علوم انسانی (در حدود ‪ ۴۹‬درصد) مشغول به تحصیل اند و این در‬ ‫حالی است که بیشترین سهم از دانشجویان وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری در گروه فنی و مهندسی (در حدود ‪ ۳۵‬درصد)‬ ‫حضور دارند که این سهم از کل دانشجویان کشور برای این گروه تحصیلی در حدود ‪ ۲۶‬درصد است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫تنها شش درصد از دانشجویان کل کشور در گروه علوم پایه تحصیل می کنند و سهم این گروه اموزشی از کل دانشجویان نظام‬ ‫حضوری وزارت عتف در حدود ‪ ۱۶‬درصد است‪.‬‬ ‫امـوزش عالـی وابسـته بـه وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری از کل اعضـای هیئـت علمـی کشـور ‪ ۳۱‬درصـد‬ ‫(‪ ۲۷,۰۳۶‬نفر) اسـت‪.‬‬ ‫شاخص نسبت دانشجو به اعضای هیئت علمی تمام وقت‬ ‫بـر اسـاس اهـداف کمـی منـدرج در قانون برنامه ششـم توسـعه کشـور‪ ،‬مقرر شـده اسـت‪ ،‬نسـبت شـاخص مذکور در‬ ‫دانشـگاه های وابسـته بـه وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری‪ ،‬بـه ‪ ۲۰‬نفر دانشـجو در مقابـل هر عضو هیئـت علمی در‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۰‬بهبـود یابـد‪ .‬هدف گـذاری ایـن شـاخص در دانشـگاه های وابسـته بـه وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و اموزش‬ ‫پزشـکی طـی سـال های ‪۱۳۹۸‬تـا ‪ ۱۴۰۰‬بـه نحـوی پیش بینی شـده کـه در حـد ‪ ۱۰‬نفر دانشـجو در مقابـل هر عضو‬ ‫هیئـت علمی باشـد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس عملکـرد‪ ،‬میـزان این شـاخص در سـال ‪ ۱۴۰۰‬در وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقات و فنـاوری به ‪ ۲۵‬نفر دانشـجو در‬ ‫مقابـل هـر عضـو هیئـت علمـی و در وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی نیـز ‪ ۱۱‬نفـر دانشـجو در مقابل هر‬ ‫عضـو هیئـت علمـی اسـت‪ .‬همچنیـن پیش بینـی می شـود مقدار ایـن شـاخص در سـال ‪ ۱۴۰۱‬در دانشـگاه های گروه‬ ‫غیرپزشـکی و گروه پزشـکی ثبات داشـته باشـد‪.‬‬ ‫سهم اعضای هیئت علمی تمام وقت استادیار به باال به کل اعضای هیئت علمی تمام وقت‬ ‫مقایسـه اطالعـات مربـوط بـه شـاخص سـهم اعضای هیئـت علمـی تمام وقت اسـتادیار و باالتـر به کل اعضـای هیئت‬ ‫علمـی تمام وقـت در سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـا هـدف برنامـه‪ ،‬نشـان می دهد کـه عملکرد سـهم اعضـای هیئت علمـی تمام وقت‬ ‫اسـتادیار بـه بـاال در دانشـگاه های وابسـته بـه وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری سـه درصد بیشـتر از اهـداف پیش بینی‬ ‫شـده در ایـن سـال و حـدود ‪ ۹۵‬درصـد اسـت‪ .‬پیش بینی می شـود برای سـال ‪ ۱۴۰۱‬میـزان این شـاخص در حد ‪۹۵‬‬ ‫درصد باقـی بماند‪.‬‬ ‫ترکیـب سـاختار اعضـای هیئـت علمی تمام وقت دانشـگاه های وابسـته بـه وزارت بهداشـت‪ ،‬درمان و اموزش پزشـکی‬ ‫در سـال ‪ ۱۴۰۰‬حاکـی از ان اسـت کـه سـهم اعضای هیئـت علمی دارای مرتبه علمی اسـتادیار و باالتـر در حدود ‪۹۰‬‬ ‫درصـد از کل اعضـای هیئـت علمی تمام وقت بوده اسـت‪.‬‬ ‫بـر اسـاس هـدف برنامـه مقـرر شـده اسـت میـزان ایـن شـاخص در سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـه ‪ ۹۳‬درصـد ارتقـاء یابـد‪ .‬بـراورد‬ ‫می شـود میـزان ایـن شـاخص در سـال ‪ ۱۴۰۱‬نیـز همچنـان در حـد ‪ ۹۰‬درصـد باشـد‪.‬‬ ‫مقایسه شاخص های اموزش عالی با اهداف برنامه‪۱۳۹۹-۱۴۰۱ ،‬‬ ‫تعداد و سهم کل دانشجویان و دانشجویان رایگان وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری برحسب گروههای تحصیلی به کل‬ ‫تعداد دانشجویان کشور و کل دانشجویان وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪۱۴۰۱-۱۴۰۰ ،‬‬ ‫براورد تعداد کل دانشجویان کشور برحسب دولتی و غیردولتی‪۱۴۰۰-۱۴۰۱ ،‬‬ ‫در سـال ‪ ،۱۴۰۰‬تعـداد ‪ ۵۶۴‬هـزار و ‪ ۴۸۱‬نفـر معـادل ‪ ۸۰‬درصـد از کل دانشـجویان نظـام حضـوری وزارت علـوم به‬ ‫صـورت رایـگان و تعـداد ‪ ۱۳۷‬هـزار و ‪ ۱۳۹‬نفـر معـادل ‪ ۲۰‬درصد‪ ،‬به صورت شـهریه پرداز مشـغول بـه تحصیل بودند‬ ‫کـه بـا فـرض ثبات نسـبت مذکـور‪ ،‬براورد می شـود در سـال ‪ ۱۴۰۱‬تعداد دانشـجویان رایـگان ‪ ۵۶۴‬هزار نفـر و تعداد‬ ‫دانشـجویان شـهریه پرداز ‪ ۱۳۷,۰۰۰‬نفر باشـد‪.‬‬ ‫بررسـی سـهم دانشـجویان شـاغل به تحصیل در مراکز اموزش عالی غیردولتی (دانشـگاه ازاد اسلامی و دانشـگاه های‬ ‫غیردولتـی‪ -‬غیرانتفاعـی) کـه بیانگـر میـزان مشـارکت بخـش خصوصـی در ارائـه اموزش هـای عالـی اسـت‪ ،‬نشـان‬ ‫می دهـد کـه علی رغـم سیاسـت های برنامـه ششـم توسـعه کشـور مبنـی بـر افزایـش سـهم دانشـجویان غیردولتـی‪،‬‬ ‫تعـداد دانشـجویان غیردولتـی طـی سـال های ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬در حـدود ‪ ۲۴‬هـزار و ‪ ۹۰۰‬نفـر کاهـش داشـته اسـت‪.‬‬ ‫چه میزان دانشجوی خارجی در ایران تحصیل می کنند؟‬ ‫تعـداد دانشـجویان خارجـی‪ ،‬نشـان دهنده توانایـی نظـام اموزش عالی هر کشـور در جذب دانشـجویان خارجی اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن افزایـش تعـداد دانشـجویان خارجـی علاوه بـر درامدزایـی ارزی‪ ،‬موجب مشـارکت فعـال در رونـد جهانی‬ ‫شـدن علـم و تسـهیل انتقـال فنـاوری و غنی شـدن فراینـد اموزش نیز می شـود‪.‬‬ ‫افزایـش پذیـرش دانشـجویان غیرایرانـی در راسـتای بین المللـی کـردن دانشـگاه ها صـورت می گیـرد که بـا عنایت به‬ ‫جهانی شـدن فعالیت هـا و تسـهیل جابجایی هـای جمعیتی از یک سـو و گسـترش اموزش هـای مجازی از سـوی دیگر‪،‬‬ ‫در اینده نیز روند رو به رشـد خواهد داشـت‪ .‬در اهداف کمی برنامه ششـم توسـعه کشـور‪ ،‬افزایش تعداد دانشـجویان‬ ‫خارجـی به عنـوان یکـی از متغیرهـای اصلی مـورد توجه قرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫در سـال ‪ ۱۴۰۰‬از کل دانشـجویان کشـور (سـه میلیون و ‪ ۲۰۶‬هزار و ‪ ۳۸۰‬نفر)‪ ،‬سـه میلیون و ‪ ۱۷۹‬هزار و ‪ ۸۸۰‬نفر‬ ‫دانشـجو داخلـی و ‪ ۲۶‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬نفـر دانشـجوی خارجی بوده اند‪ .‬در اهداف قانون برنامه ششـم توسـعه کشـور مقرر‬ ‫شـده بـود که تعداد دانشـجویان خارجی در سـال ‪ ۱۴۰۰‬نسـبت به سـال ‪ ۱۳۹۸‬معـادل ‪ ۱۱‬هزار نفـر افزایش یابد‪.‬‬ ‫سهم دانشجویان کشور برحسب‬ ‫داخلی و خارجی در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تعـداد دانشـجویان گـروه تخصصـی علـوم پایـه طـی سـال های برنامـه ششـم توسـعه کشـور بـه دلیل کاهش سـهم‬ ‫ان هـا در سـال های قبـل از تدویـن برنامه ششـم توسـعه کشـور و اهمیـت ان در توسـعه مرزهای دانش مـورد توجه و‬ ‫هدف گـذاری قـرار گرفـت‪ .‬بـه همیـن دلیـل هم موضـوع یکـی از هفت سیاسـت ابالغی علـم‪ ،‬پژوهش و فنـاوری برای‬ ‫برنامـه ششـم توسـعه (توسـعه علـوم پایـه و تحقیقات بنیـادی و‪ )...‬بـه این گروه اموزشـی اختصـاص یافت‪.‬‬ ‫بـر اسـاس اهـداف برنامـه‪ ،‬مقرر اسـت تعداد دانشـجویان شـاغل به تحصیـل در این گـروه تخصصی در حـد ‪ ۳۸۷‬هزار‬ ‫نفـر در سـال ‪ ۱۴۰۰‬افزایـش یابـد کـه مقایسـه عملکـرد این شـاخص با هـدف کمی پیش بینی شـده در سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫(‪ ۲۰۷‬هـزار و ‪ ۸۵۵‬نفـر)‪ ،‬گویـای تحقـق ان در حـد ‪ ۵۴‬درصـد اسـت‪ .‬بـراورد می شـود تعـداد دانشـجویان شـاغل به‬ ‫تحصیـل در گـروه علـوم پایـه در سـال ‪ ۲۰۷ ،۱۴۰۱‬هـزار نفـر باشـد و ضـرورت دارد سـهم دانشـجویان این گـروه‪ ،‬از‬ ‫کل دانشـجویان افزایـش یابد‪.‬‬ ‫کدام استان ها بیشترین و کم ترین دانشجو را دارند؟‬ ‫در سـال ‪ ۱۴۰۰‬اسـتان های تهـران بـا ‪ ۶۹۵‬هـزار و ‪ ۸۷۰‬نفـر‪ ،‬خراسـان رضـوی بـا ‪ ۲۳۰‬هـزار و ‪ ۵۵۵‬نفـر‪ ،‬اصفهـان‬ ‫بـا ‪ ۲۱۰‬هـزار و ‪ ۱۹‬نفـر و فـارس بـا ‪ ۱۷۴‬هـزار و ‪ ۵۳۷‬نفـر‪ ،‬بیشـترین تعـداد دانشـجو را در میان اسـتان های کشـور‬ ‫داشـته اند‪ .‬همچنیـن اسـتان های ایالم با ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۶۶۱‬نفر‪ ،‬خراسـان شـمالی بـا ‪ ۲۷‬هزار نفر‪ ،‬کهگیلویـه و بویراحمد‬ ‫بـا ‪ ۳۰‬هـزار و ‪ ۶۵۵‬نفـر و چهارمحـال و بختیـاری بـا ‪ ۳۵‬هـزار و ‪ ۲۴۹‬نفـر‪ ،‬کمترین تعداد دانشـجو را داشـته اند‪.‬‬ ‫از نظـر تعـداد دانشـجویان شـاغل بـه تحصیل در نظـام حضوری وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فناوری‪ ،‬اسـتان های تهران‬ ‫بـا ‪۱۳۶‬هـزار و ‪ ۱۲۱‬نفـر‪ ،‬خراسـان رضـوی بـا ‪ ۵۰‬هـزار و ‪ ۵۸۳‬نفـر‪ ،‬اذربایجـان شـرقی بـا ‪ ۴۴‬هـزار و ‪ ۷۲۹‬نفـر و‬ ‫اصفهـان بـا ‪ ۳۸‬هـزار و ‪ ۸۹۳‬نفـر بیشـترین تعـداد دانشـجو و اسـتان های کهگیلویـه و بویراحمـد با پنج هـزار و ‪۸۳۲‬‬ ‫نفـر‪ ،‬چهارمحـال و بختیـاری بـا هفـت هـزار و ‪ ۷۶‬نفـر‪ ،‬بوشـهر با هفت هـزار و ‪ ۲۵۳‬نفر و ایلام با هفت هـزار و ‪۹۴۸‬‬ ‫نفـر کمتریـن تعـداد دانشـجو را در نظـام حضـوری وزارت علوم داشـته اند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اسـت؛ اسـتان های تهران (‪ ۱۹.۴‬درصد)‪ ،‬خراسـان رضوی (‪۷.۲۱‬درصد) و اذربایجان شـرقی (‪۶.۳۸‬درصد)‬ ‫باالتریـن و اسـتان های کهگیلویـه و بویراحمـد (‪ ۰.۸۳‬درصـد) و چهارمحـال و بختیـاری (‪ ۱.۰۱‬درصد) کم ترین سـهم‬ ‫دانشـجویان نظـام حضوری وزارت علوم از کل دانشـجویان شـاغل بـه تحصیل در همان نظام را داشـته اند‪.‬‬ ‫شاخص های کمی ارتقای کیفیت اموزش عالی‬ ‫بـرای تـداوم و دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار در زمینه هـای علمـی‪ ،‬توجـه بـه ارتقـاء کیفیـت‪ ،‬ضرورتـی اجتناب ناپذیر‬ ‫اسـت‪ ،‬بنابرایـن ارتقـای کیفیـت امـوزش عالـی سـبب هدف گـذاری دو شـاخص «نسـبت دانشـجو به اعضـای هیئت‬ ‫علمـی تمام وقـت» و «سـهم اعضـای هیئت علمـی تمام وقت اسـتادیار و باالتر بـه کل اعضای هیئت علمـی تمام وقت»‬ ‫در بخـش اموزش عالی شـده اسـت‬ ‫تعـداد کل اعضـای هیئـت علمـی در سـال ‪ ۸۶ ،۱۴۰۰‬هـزار و ‪ ۸۸۵‬نفـر اسـت‪ .‬از ایـن تعـداد ‪ ۵۱‬هـزار و ‪ ۸۰۴‬نفر در‬ ‫دانشـگاه ها و موسسـات امـوزش عالـی بخـش دولتـی و ‪ ۳۵‬هـزار و ‪ ۸۱‬نفـر در دانشـگاه ها و موسسـات امـوزش عالی‬ ‫* بـه دلیـل در دسـترس نبـودن امار و اطالعات دانشـجویان دانشـگاه ازاد اسلامی‪ ،‬تعداد دانشـجویان ایـن زیرنظام‬ ‫در سـال ‪ ۱۴۰۰‬براورد شـده اسـت‪.‬‬ ‫ مهم ترین چالش های اموزش عالی‬ ‫در ایـن گـزارش عنـوان شـده اسـت کـه امـوزش عالـی در کشـور بـا وجـود توفیقات کسـب شـده‪ ،‬در مـواردی مانند‬ ‫«سـهولت دسترسـی»‪« ،‬گسـترش مـراودات علمـی» و «کسـب رتبه های علمـی در سـطح بین المللی» بـا چالش هایی‬ ‫مواجـه اسـت‪ .‬مهم تریـن چالش هـای ایـن بخـش عبارتند از‪:‬‬ ‫ کارافرین نبودن فارغ التحصیالن؛‬‫ کمبود فرصت شغلی برای دانش اموختگان دانشگاهی؛‬‫ خروج فارغ التحصیالن نخبه دانشگاهی از کشور؛‬‫ و وجود ظرفیت های خالی (صندلی های خالی)‪ ،‬به ویژه در زیرنظام غیردولتی‪ -‬غیرانتفاعی‪.‬‬‫وضعیـت متغیرهـای کمـی ایـن بخـش (امـوزش عالـی) بـا اهداف کمـی متناظـر بـرای ان در برنامه ششـم توسـعه‪،‬‬ ‫نشـانگر مـوارد زیر اسـت‪:‬‬ ‫ تحقـق تعـداد دانشـجویان کشـور در حـد ‪ ۷۵‬درصـد هدف کمی پیش بینی شـده برای سـال ‪( ۱۴۰۰‬سـه میلیون و‬‫‪۲۰۶‬هـزار و ‪ ۳۸۰‬نفـر در مقابـل چهـار میلیـون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفـر هدف کمی)‪.‬‬ ‫ کاهـش نـرخ ناخالـص ثبت نـام (تعـداد دانشـجویان بـه جمعیت ‪ ۱۸-۲۴‬سـال) بـه دلیل کاهـش تعداد دانشـجویان‬‫کل کشـور بـه ‪ ۴۲‬درصـد در سـال ‪ ۱۴۰۰‬در برابـر هـدف کمـی این شـاخص برای سـال مذکـور در حـد ‪ ۵۴‬درصد‪.‬‬ ‫ تحقـق ‪ ۵۴‬درصـدی تعـداد دانشـجویان گـروه تخصصی علـوم پایه در سـال ‪ ۲۰۷( ۱۴۰۰‬هزار و ‪ ۸۵۵‬نفـر در مقابل‬‫هـدف کمی ‪ ۳۸۷‬هـزار نفر)‪.‬‬ ‫ بهبـود شـاخص سـهم اعضـای هیئت علمـی دارای مرتبـه علمی اسـتادیار و باالتر بیـش از مقدار کمی منظور شـده‬‫بـرای ان در برنامـه (‪ ۹۵‬درصـد در مقابل هدف کمـی ‪ ۹۲‬درصد)‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬گـزارش تحلیلی بررسـی وضعیت اموزش عالـی در الیحه بودجه سـال ‪ ۱۴۰۱‬کل کشـور از جمله‬ ‫مطالعـات پشـتیبان بودجه سـال ‪ ۱۴۰۱‬اسـت که توسـط گـروه پژوهشـی نظام های نویـن برنامه ریـزی‪ ،‬بودجه ریزی و‬ ‫مدل سـازی مرکـز پژوهش هـای توسـعه و اینده نگـری سـازمان برنامه و بودجه تهیه شـده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن گـزارش دی مـاه سـال جـاری در ‪ ۶۷‬صفحـه منتشـر شـده و در تدویـن ان فرحنـاز صبوحی‪ ،‬حسـین شـفیعی‪،‬‬ ‫امیرحسـین اقاجانـی‪ ،‬ملیحـه اخالقـی‪ ،‬دینـا کبیـری‪ ،‬فرحنـاز رضاپـور بـا نظـارت علمـی دکتـر علـی سـیف الدیـن‬ ‫مشـارکت داشـته اند‪.‬‬ صفحه 11 ‫شنبه‪ 4‬دی‪ 20-1400‬جمادی االولی ‪ 25 -1443‬دسامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1243‬‬ ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪21-1400‬جمادی الثانی ‪ 24-1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1247‬‬ ‫واکنش صدا و سیما به حاشیه های‬ ‫کمک شش میلیاردی به برنامه «میدون»‬ ‫در پی انتقاد از اختصاص حمایت شش میلیارد تومانی به ساخت‬ ‫برنامه «میدون» اداره کل روابط عمومی صدا و سیما جوابیه ای‬ ‫منتشر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصاد انالین‪ ،‬روابط عمومی صدا و سیما به انتشار‬ ‫خبر و انتقادات در زمینه اختصاص «حمایت شش میلیارد تومانی از‬ ‫یک برنامه تلویزیونی توسط وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی» با‬ ‫انتشار جوابیه ای واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫در متن جوابیه امده است‪« :‬در پی انتقاد به اختصاص حمایت‬ ‫شش میلیارد تومانی به ساخت برنامه «میدون» محصول شبکه سوم سیما‪ ،‬به استحضار می رساند‪:‬‬ ‫برنامه میدون‪ ،‬گامی است در مسیر شناسایی و معرفی صاحبان ایده و نخبگان و کارافرینان‪ ،‬از این رو طبیعی‬ ‫است که یکی از بازوهای حمایتی این برنامه‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی محسوب شود‪ .‬چنان که بسیاری‬ ‫از وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادها نیز بنا به ماموریت و موضوع برنامه ها‪ ،‬در برنامه سازی‪ ،‬یاری کننده رسانه‬ ‫ملی هستتند‪ .‬بنابراین‪ ،‬دریافت کمک یاد شده امری غیر طبیعی و بیرون از حدود فعالیت رسانه ملی و وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به حساب نمی اید‪.‬‬ ‫بدیهی است؛ یکی از وظایف کالن وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬تقویت اشتغال و کارافرینی است‪.‬‬ ‫در همین مسیر کمک وزارت کار به شبکه سه و برنامه هدف نظر در این شبکه‪ ،‬منطقی‪ ،‬قانونی و در راستای‬ ‫وظیفه ذاتی وزارتخانه است‪.‬‬ ‫مستند قانونی کمک یاد شده‪ ،‬دقیقا بند «چ» ماده ‪ ۳۷‬قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب‬ ‫سوم مهر سال ‪ ۱۳۹۵‬هیئت وزیران است‪.‬‬ ‫بند یاد شده؛ تاکید می کند که «کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده (‪ )۵‬قانون مدیریت خدمات کشوری‬ ‫مکلفند یک درصد از اعتبارات هزینه ای خود به استثنای فصول (‪۱‬و‪۴‬و‪ )۶‬را طی قرارداد مشخص با صدا و سیما‬ ‫صرف تولید برنامه جهت فرهنگ سازی و اگاهی بخشی و اطالع رسانی نمایند»‪.‬‬ ‫انتظــار م ـی رود کــه رســانه ها‪ ،‬بــا اطالعــات و علــم نســبت بــه رویدادهــا‪ ،‬موضــع گیــری منصفانــه و‬ ‫حرفـه ای کننــد و صرفــا بــا اتــکا بــه شــنیده ها یــا برداشــت ســلیقه ای و شــخصی‪ ،‬موجــب اتهــام و تشــویش‬ ‫اذهــان عمومــی نشــوند‪».‬‬ ‫فراخوان ملی «من می توانم» منتشر شد‬ ‫فراخــوان ملــی «مــن می توانــم» بــا موضــوع کاروکارافرینــی و‬ ‫مهارت هــای حرفــه ای از ســوی مرکــز طــرح‪ ،‬برنامــه و بودجــه‬ ‫ســازمان صــدا و ســیما منتشــر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از روابــط عمومــی مرکــز‬ ‫طــرح‪ ،‬برنامــه و بودجــه ســازمان صــدا و ســیما‪ ،‬فراخــوان ملــی «مــن‬ ‫می توانــم بــا موضــوع کاروکارافرینــی و مهارت هــای حرفــه ای از‬ ‫ســوی مرکــز طــرح‪ ،‬برنامــه و بودجــه صداوســیما منتشــر شــده اســت‬ ‫و شــرکت کننــدگان تــا پایــان بهمــن مــاه فرصــت دارنــد ثبــت نــام‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫گزیــده محورهــای ایــن فراخــوان شــامل یادگیــری و توانمندســازی‬ ‫مهــارت هــا در ســنین کودکــی و نوجوانــی‪ ،‬فرهنــگ جهــادی و‬ ‫مشــارکت اجتماعــی در کارافرینــی‪ ،‬ارتقــای مهارت هــای حرفــه ای‬ ‫بومــی هــر منطقــه و برخــورداری از مهــارت هــای کارافرینــی در‬ ‫کارافرینــان موفــق می شــود‪.‬‬ ‫تولیدکننــدگان حرفــه ای محصــوالت رســانه ای در سراســر کشــور‬ ‫می تواننــد طرح هــای خــود را در قالب هــای هنــری متنــوع در‬ ‫ســامانه رویــش بــه نشــانی ‪ Rooyesh.irib.ir‬ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫با برگزاری جشنواره؛‬ ‫رویداد ملی گام دوم دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫در قشم کلید خورد‬ ‫کرزی‪:‬‬ ‫افغانستان نیازی به نیروی کار خارجی ندارد‬ ‫رئیــس جمهــور اســبق افغانســتان گفــت‬ ‫کــه ایــن کشــور متخصصــان مجــرب دارد‬ ‫و بــرای امــدن نیــروی کار از خــارج‪ ،‬هیــچ‬ ‫نیــازی احســاس نمــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از باشــگاه خبرنــگاران‬ ‫جــوان ‪ -‬رئیــس جمهــور اســبق افغانســتان‬ ‫در واکنــش بــه پیشــنهاد نخســت وزیــر‬ ‫پاکســتان دربــاره اعــزام نیــروی کار‬ ‫متخصــص بــه افغانســتان گفــت کــه‬ ‫ایــن کشــور هیــچ نیــازی بــه نیــروی کار‬ ‫خارجــی نــدارد‪.‬‬ ‫حامــد کــرزی در اعالمیــه ای از پیشــنهاد‬ ‫عمــران خــان بــرای فرســتادن نیــروی کار‬ ‫متخصــص خارجــی از جملــه پاکســتانی بــرای پیشــبرد امــور بــه افغانســتان قدردانــی کــرده و گفتــه‬ ‫اســت‪ :‬افغانســتان کادرهــا و متخصصــان مجــرب و همچنــان صدهــا هــزار جــوان تحصیــل کــرده‬ ‫دختــر و پســر در اختیــار دارد کــه در داخــل و خــارج از کشــور تحصیــات عالــی را در مقاطــع‬ ‫مختلــف بــه پایــان رســانده انــد و بــرای امــدن نیــروی کار از خــارج هیــچ نیــازی احســاس نمــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــوری اســبق افغانســتان همچنیــن از طالبــان خواسته اســت کــه عــاوه بــر تســهیل‬ ‫فرصت هــای شــغلی و اســتخدام جوانــان‪ ،‬زمینــه برگشــت کادرهــای افغانســتان را از خــارج‬ ‫فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫عمــران خــان‪ ،‬نخســت وزیــر پاکســتان بــه تازگــی بــرای فرســتادن نیروهــای متخصــص بــه‬ ‫افغانســتان در بخش هــای مختلــف اعــام امادگــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫نیویــورک تایمــز نیــز اخیــرا گــزارش داده اســت کــه حکومــت طالبــان بــا مشــکل کمبــود کارمنــد‬ ‫اداری روبــرو شــده و بــه دنبــال دریافــت کمــک از پاکســتان اســت‪.‬‬ ‫با حضور مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده‬ ‫نخستین نشست تخصصی زنان فعال کشور‬ ‫برگزار شد‬ ‫نخســتین نشســت تخصصــی زنــان‬ ‫فعــال کشــور بــا حضــور مشــاور وزیــر‬ ‫نفــت در امــور زنــان و خانــواده برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬در ایــن نشســت‬ ‫کــه بــه دعــوت مشــاورت زنــان و خانــواده‬ ‫مناطــق ویــژه و ازاد کشــور بــا هــدف‬ ‫معرفــی توانمندی هــا‪ ،‬کارافرینــی‪،‬‬ ‫اشــتغال زایی و محرومیت زدایــی زنــان‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬جمعــی از بانــوان کارافریــن‪،‬‬ ‫مدیــران شــبکه های رادیویــی و تلویزیونــی‬ ‫و بانــوان توانمنــد در ارگان هــای دولتــی و‬ ‫غیردولتــی کشــور حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫زینــب قیصــری‪ ،‬مشــاور وزیــر نفــت در‬ ‫امــور زنــان و خانــواده در ایــن نشســت‬ ‫ضمــن تبریــک فــرا رســیدن ایــام والدت‬ ‫حضــرت زهــرا (س) و هفتــه بزرگداشــت مقــام زن و روز مــادر گفــت‪ :‬امــروز بیــش از ‪ ۱۷‬هــزار‬ ‫زن متخصــص در مجموعــه وزارت نفــت اشــتغال دارنــد و نقــش قابــل توجهــی در پیشــبرد اهــداف‬ ‫وزارت نفــت چــه در تشــکیالت ســتادی و چــه در مناطــق عملیاتــی دارنــد کــه ایــن موضــوع‬ ‫نشــان دهنده تخصــص و توانمنــدی زنــان کشــور اســت و از دســتاوردهای انقــاب اســامی در‬ ‫حــوزه زنــان بــه شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نقــش امــوزش در توانمندســازی زنــان‪ ،‬دربــاره شناســایی ظرفیت هــا و ارتقــای‬ ‫ســطح همکاری هــا میــان دفتــر مشــاور زنــان وزارت نفــت و دفتــر مشــاور زنــان مناطــق ویــژه و‬ ‫ازاد به منظــور تقویــت نظــام خانــواده تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫قالــب هــای مــورد نظــر مــی توانــد شــامل تیــزر‪ ،‬نماهنــگ‪ ،‬فیلــم‬ ‫کوتــاه‪ ،‬گرافیــک متحــرک‪ ،‬مســتند‪ ،‬مســتند مســابقه و مســابقه‬ ‫اســتودیویی باشــد‪.‬‬ ‫مهلــت ثبــت طرح ها نیز تا پایان بهمن ‪ ۱۴۰۰‬خواهد بود‪.‬‬ ‫معــاون دانشــگاه ازاد اســامی واحــد قشــم گفــت‪ :‬جشــنواره رویــداد‬ ‫ملــی گام دوم دانشــگاه ازاد اســامی بــا هــدف حمایــت از ایــده و‬ ‫اســتارت اپ و شــرکت های فنــاور و خــاق در ایــن واحــد دانشــگاهی‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬مریــم طــا از اغــاز نخســتین جشــنواره رویــداد‬ ‫ملــی گام دوم دانشــگاه ازاد اســامی بــا هــدف «حمایــت از ایــده و‬ ‫اســتارت اپ و شــرکت های فنــاور و خالق»بــا عنــوان ایــده نــو دانشــگاه‬ ‫ازاد اســامی واحــد قشــم خبــر داد و بــه خبرنــگار گــروه اســتان های‬ ‫خبرگــزاری انــا در قشــم گفــت‪ :‬صاحبــان ایــده‪ ،‬اســتارت اپ های‬ ‫دانشــجویی‪ ،‬دانش اموختــگان و کارامــوزان دانشــگاهی کــه‬ ‫ایده هــای انــان بــه مرحلــه نمونه ســازی و تولیــد محصــول رســیده‬ ‫باشــد‪ ،‬می تواننــد در جشــنواره ایــده نــو شــرکت کــرده و اثــار خــود‬ ‫را تــا دهــم بهمــن ‪ ۱۴۰۰‬بــه ادرس پســت الکترونیــک ایــن مرکــز بــه‬ ‫نشــانی ‪ roshd@iauqeshm.ac.ir‬ارســال کننــد‪.‬‬ ‫پیش به سوی کارافرینی در صنایع خالق‬ ‫معــاون علمــی دانشــگاه ازاد اســامی واحــد قشــم حمایــت از‬ ‫طرح هــای نواورانــه در حوزه هــای مختلــف صنایــع خــاق و‬ ‫فرهنگــی ماننــد فنــاوری و اطالعــات‪ ،‬خدمــات شــهری‪ ،‬علــوم دریایــی‬ ‫و شــیالت‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری را ازجملــه اهــداف ایــن‬ ‫جشــنواره رویــداد ملــی گام دوم دانشــگاه ازاد اســامی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــرح و ایــده بایــد حــاوی یــک نــواوری‪ ،‬تجربــه بدیــع و‬ ‫روشــی منحصربه فــرد بــوده و به کارگیــری یــا یادگیــری ان بــرای‬ ‫عمــوم میســر باشــد‪.‬‬ ‫جهت تامین نیروی انسانی متخصص‬ ‫فراخوان جذب نیروی امریه در سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی‬ ‫ســازمان جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی جهــت تامیــن نیــروی‬ ‫انســانی متخصــص خــود از بیــن دانــش اموختــگان رشــته های‬ ‫عمــران و حســابداری امریــه ســربازی جــذب مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی‬ ‫خراســان رضــوی‪ ،‬ســازمان جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی جهــت‬ ‫تامیــن نیــروی انســانی متخصــص خــود از بیــن دانــش اموختــگان‬ ‫رشــته های عمــران ســازه‪ ،‬عمــران زلزلــه‪ ،‬عمــران مدیریــت پــروژه‬ ‫ســاخت‪ ،‬عمــران معمــاری در مقطــع کارشناســی ارشــد و حســابداری‬ ‫و مدیریــت مالــی در مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری امریــه‬ ‫ســربازی جــذب مــی کنــد‪.‬‬ ‫فــارغ التحصیــان ‪ 31‬شــهریور ‪ 1400‬بــه بعــد می تواننــد تــا‬ ‫‪ 10‬بهمــن مــاه ســال جــاری بــا مراجعــه بــه ســایت ســازمان‬ ‫جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی بــه نشــانی ‪khr.acecr.ac.ir‬‬ ‫کتاب «کارافرینی هنری»‬ ‫منتشر شد‬ ‫تـــوسط انتشـــارات ســـازمان‬ ‫جهاددانشگـــاهی تهـران کتـاب‬ ‫«کارافرینـی هنری» منتشـر شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار‪ ،‬توسـط‬ ‫انتشارات سـازمان جهاددانشگاهی‬ ‫تهران کتـاب «کارافرینـی هنری»‬ ‫تـــالیف میکـــائیل شـردین و‬ ‫ایووزانـدر و ترجمـه دکتر محسـن‬ ‫مطیعـی عضـو هیـات علمـی‬ ‫دانشـگاه عالمـه طباطبایـی و صبا‬ ‫خانقایـی منتشـر شـد‪.‬‬ ‫در مقدمه این کتاب می خوانیم‪ :‬خلق اثر هنری از بسیاری جهات‪ ،‬ماهیت‬ ‫فعالیت کارافرینی را به تصویر می کشد‪ .‬خلق اثر هنری‪ ،‬فرایندی خالقانه‬ ‫و اصیل است که از دریافت ایده های کام ً‬ ‫ال ذهنی هنرمند‪ ،‬نشات می گیرد‪.‬‬ ‫امکان تحقق و دستیابی به اثر نهایی این فرایند به عرصه هنر تحت‬ ‫تاثیر عدم اطمینان محض است‪ .‬فرایند تبدیل ایده های ذهنی به اثار‬ ‫هنری ملموس و متقاعد کردن بازدیدکنندگان مشکل پسند نسبت به‬ ‫زیبایی شناسی یا دیگر کیفیت های مورد نظر ان ها اغلب دشوار است‪.‬‬ ‫این امر از منظر هنرمند می تواند فرایندی همراه با شک و تردید‪،‬‬ ‫ناامیدی و سرخوردگی باشد که نیازمند پشتکار خارق العاده برای رسیدن‬ ‫به محصول نهایی است‪ .‬این فرایند همچنین توسعه فکری و عملی ایده‬ ‫هنری را در بر می گیرد که در برخی موارد نیازمند حل مشکالت فنی که‬ ‫تاکنون ناشناخته مانده اند‪ ،‬به عالوه تعامل با ناظران بیرونی برای «عرضه»‬ ‫ایده نواورانه و در دسترس قرار دادن ان برای گروه هدف است‪ .‬در نهایت‬ ‫ایده های هنری تا حدی از این قابلیت برخوردارند که برداشت های مرتبط‬ ‫با هنر و ان چیزی را کام ً‬ ‫ال تغییر دهند که از نظر گفتمان هنری محکم‪،‬‬ ‫مشروع و بدیهی در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫هنرمندان معاصر ممکن است که حتی به عنوان کارافرین شناخته شده و‬ ‫تحسین شوند‪ .‬هر چند در شرایط امروز بودن هنرمند به وضوح خواستار‬ ‫یک رویکرد ذهنی است‪ .‬برخی تشابهات جالب بین ساختار و درک‬ ‫هنرمند و کارافرینی وجود دارد که با دریافت ایده از این شخصیت ها‬ ‫مخالف است و این شباهت ها در فصلی از کتاب بررسی شده است‪.‬‬ ‫همچنین در بخشی از این کتاب امده است‪ :‬خالقیت به عنوان یک عامل‬ ‫کلیدی موفقیت امیز در فعالیت های نوپا شناخته می شود و نقش مهمی‬ ‫در نظریه تاثیرگذار رشد اقتصادی درون زا مربوط به سوابق انجمن های‬ ‫دوره ای بازی می کند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬نظریه هایی با تمرکز بر اهمیت روح‬ ‫خالق برای مدیریت و کارافرینی وارد جریان اصلی شدند‪.‬‬ ‫کتاب «کارافرینی هنری» در ‪ 295‬صفحه‪ ،‬به قیمت ‪ 75‬هزار تومان‬ ‫در قطع وزیری و با ترجمه دکتر محسن مطیعی عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه عالمه طباطبایی و صبا خانقایی به همت انتشارات سازمان‬ ‫جهاددانشگاهی تهران منتشر شده است‪.‬‬ ‫دیدار دکتر خزعلی با اعضای‬ ‫کانون ملی زنان بازرگان وزارت‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫معاونــت هــا‪ ،‬معاونــت پشــتیبانی‪ ،‬فــرم دعــوت بــه همــکاری را‬ ‫تکمیــل کننــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬متقاضیــان مــی تواننــد جهــت اطالعــات بیشــتر بــا‬ ‫شــماره ‪ 31997131-134‬تمــاس حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫معاون گردشگری کشور؛‬ ‫شهرهای جهانی می توانند محور تعریف مسیرهای گردشگری باشند‬ ‫معــاون گردشــگری کشــور گفــت‪ :‬بایــد بتوانیــم شــبکه ای از‬ ‫شــهرهای جهانــی داشــته باشــیم تــا اشــتراکات‪ ،‬تجربیــات و‬ ‫برندینــگ شــهری اتفــاق بیفتــد‪ .‬شــهرهای جهانــی می تواننــد‬ ‫محــور تعریــف مســیرهای گردشــگری باشــند‪.‬‬ ‫علــی اصغــر شــالبافیان‪ ،‬در نشســت هــم اندیشــی شــهرهای جهانــی‬ ‫یونســکو کــه در ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬یکــی از حوزه هایــی کــه در اساســنامه تشــکیل‬ ‫ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی بــه عنــوان ابــزاری بــرای‬ ‫تحقــق ماموریت هایــش نمــود پیــدا کــرده‪ ،‬گردشــگری اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬گردشــگری بــه جهــات مختلــف ابــزار موثــری بــرای‬ ‫دفــاع از تصویــر واقعــی ایــران اســت‪ ،‬همینطــور نقشــی کــه‬ ‫می توانــد در ایجــاد اشــتغال داشــته باشــد بســیار زیــاد اســت‪.‬‬ ‫رایزنــان فرهنگــی بــا ظرفیت هــا و پایگاه هایــی کــه در خــارج از‬ ‫کشــور دارنــد می تواننــد بــه مثابــه قــرارگاه مردمــی بــرای توســعه‬ ‫گردشــگری باشــند‪ .‬نمایندگی هــای دیگــری نیــز در خــارج از‬ ‫کشــور داریــم‪ .‬جلســاتی را بــا رایزنــان اقتصــادی داشــته ایــم‪،‬‬ ‫همچنیــن وزارت صمــت نمایندگانــی در خــارج از کشــور دارد امــا‬ ‫رایزنــان فرهنگــی می تواننــد بــه عنــوان مرکــز ثقــل عمــل کننــد‪.‬‬ ‫شــالبافیان افــزود‪ :‬شــبکه شــهرهای جهانــی در ایــران بــه یــک‬ ‫انســجام نیــاز دارنــد‪ .‬اگــر بخواهیــم گردشــگری ایــران را بــه‬ ‫کشــورهای دیگــر معرفــی کنیــم بایســتی اول ســفر ایرانی هــا‬ ‫را در ایــران ترویــج کنیــم‪ .‬چــون فراینــد ســفر محملــی بــرای‬ ‫شناســاندن اســت‪ .‬بنابرایــن بایــد گفــت بــرای معرفــی شــهرهای‬ ‫جهانــی بــه کشــورهای دیگــر بایــد اول مــردم ایــران انهــا را‬ ‫بشناســند همچنیــن بایــد بتوانیــم شــبکه ای از شــهرهای جهانــی‬ ‫داشــته باشــیم تــا اشــتراکات‪ ،‬تجربیــات و برندینــگ شــهری اتفــاق‬ ‫بیفتــد‪ .‬شــهرهای جهانــی می تواننــد محــور تعریــف مســیرهای‬ ‫گردشــگری باشــند‪.‬‬ ‫معــاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگــی گفــت‪ :‬شــهرهای‬ ‫خــاق‪ ،‬یادگیرنــده و خواهــر خوانــده بــر مفهــوم گردشــگری‬ ‫موضوعــی اســتوار هســتند‪ .‬انهــا قابلیــت درون زایــی دارنــد و‬ ‫امــکان توســعه گردشــگری در انهــا مشــهود اســت‪.‬‬ ‫معــاون رئیــس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده بــا اعضــای کانــون ملــی‬ ‫زنــان بــازرگان دیــدار و گفتگــو کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت‬ ‫جمهــوری؛ معــاون رئیس جمهــور در دیــدار بــا اعضــای کانــون ملــی زنــان‬ ‫بــازرگان ایــران‪ ،‬پــس از شــنیدن مشــکالت و دغدغه هــای بانــوان کارافریــن‬ ‫و فعــاالن حــوزه بازرگانــی و صــادرات‪ ،‬بــا تاکیــد بــر حمایــت دولــت از اشــتغال‬ ‫بانــوان و کارافرینــان تصریــح کــرد‪ :‬در دولــت ســیزدهم دو برنامــ ه جامــع‬ ‫توانمندســازی زنــان و اســیب زدایی در حوزه هــای طــاق و خودکشــی در‬ ‫اولویــت برنامــه ریــزی و اقــدام قــرار گرفتــه اســت‪ .‬بــرای موضــوع کارافرینــی‬ ‫زنــان برنامــه اشــتغال در ‪ ۳۱‬اســتان پیــش بینــی شــده کــه در هفته هــای اتــی‬ ‫رونمایــی و عملیاتــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دکتــر خزعلــی بــا تاکیــد بــر لــزوم افزایــش مشــارکت مــردم در حــوزه‬ ‫کارافرینــی و ایجــاد اشــتغال ادامــه داد‪ :‬مــا بــه دنبــال مشــارکت حداکثــری‬ ‫مــردم هســتیم و از پیشــنهادها و برنامــه هایــی کــه در حوزه هــای کارافرینــی‬ ‫و اســیب زدایی بانــوان باشــد اســتقبال می کنیــم‪.‬‬ ‫ایشــان بــا بیــان اینکــه در صــدد حمایــت از کســب و کار بانــوان هســتیم‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اگــر برنامــه یــا طرحــی در حــوزه حمایــت از کســب و کار بانــوان‬ ‫باشــد و قابلیــت اجــرا داشــته باشــد‪ ،‬حتمــا در قالــب الیحــه‪ ،‬ایین نام ـ ه و یــا‬ ‫دســتورالعمل ان را بــه تصویــب می رســانیم‪.‬‬ ‫معــاون رئیــس جمهــور همچنیــن تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن دولــت بــه دنبــال‬ ‫تســهیل خدمــات و تســریع دریافــت مجوزهاســت و تــاش دارد موانــع موجــود‬ ‫در حــوزه تولیــد و صــادرات را برطــرف کــرده و اقداماتــی نیــز در تســهیل‬ ‫صــادرات دســتاوردهای زنــان پیــش بینــی و در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت مقــرر شــد کار گروهــی بــا مشــارکت زنــان کارافریــن‬ ‫و بــازرگان جهــت اســتفاده از توانمندی هــای انــان در معاونــت تشــکیل شــود‪.‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1255

هفته نامه بازار کار 1255

شماره : 1255
تاریخ : 1401/01/15
هفته نامه بازار کار 1254

هفته نامه بازار کار 1254

شماره : 1254
تاریخ : 1400/12/23
هفته نامه بازار کار 1252

هفته نامه بازار کار 1252

شماره : 1252
تاریخ : 1400/12/17
هفته نامه بازار کار 1251

هفته نامه بازار کار 1251

شماره : 1251
تاریخ : 1400/12/03
هفته نامه بازار کار 1250

هفته نامه بازار کار 1250

شماره : 1250
تاریخ : 1400/11/24
هفته نامه بازار کار 1249

هفته نامه بازار کار 1249

شماره : 1249
تاریخ : 1400/11/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!