هفته نامه بازار کار شماره 1245 - مگ لند

هفته نامه بازار کار شماره 1245

هفته نامه بازار کار شماره 1245

هفته نامه بازار کار شماره 1245

‫کسب و کاری به سرخی‬ ‫دستگاه دیپلماسی کدام‬ ‫فارغ التحصیالن را‬ ‫جذب می کند؟‬ ‫زرشک‪ ،‬زعفران و‬ ‫‪12‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 5000 :‬تومان‬ ‫معــاون اموزشــی دانشــکده مطالعــات جهــان دانشــگاه‬ ‫تهــران گفــت‪ :‬فــارغ التحصیــان مــا می تواننــد در وزارت‬ ‫خارجــه‪ ،‬وزارت فرهنــگ‪ ،‬ســازمان فرهنــگ و تبلیغــات‬ ‫اســامی جــذب کار شــوند‪ .‬صــدا و ســیما نیــز اخیــرا‬ ‫خیلــی طالــب دانشــجویان ما اســت کــه بتوانــد در بخش‬ ‫فرامــرزی خــود ایــن فــارغ التحصیــان را جــذب کنــد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عناب‬ ‫دوشنبه‪ 20‬دی‪7 -1400‬جمادی الثانی ‪ 10-1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1245‬‬ ‫مدیــر مرکــز خدمــات تخصصــی گیاهــان دارویــی‬ ‫اســتراتژیک خراســان جنوبــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه‬ ‫نیازســنجی و تعییــن نیازهــای پژوهشــی در حــوزه‬ ‫کشــاورزی از اهــداف ایــن مرکــز اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مجموعــه «بیرنــاب»‪ ،‬ســرفصل جدیــدی را بــرای‬ ‫فــروش محصــوالت کشــاورزی بــاز کــرده اســت و‬ ‫ان اتصــال بیــن کشــاورز‪ ،‬تحقیقــات و بــازار اســت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خبر داد‬ ‫جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتگو با بازارکار مطرح کرد‪:‬‬ ‫همه سربازان در سال‪ 1401‬اموزش های مهارتی و شغلی می بینند‬ ‫‪10‬‬ ‫اختصاص‪ 160‬هزار میلیارد‬ ‫تومان برای توسعه اشتغال و‬ ‫کسب و کارها‬ ‫‪2‬‬ ‫در گزارش بازارکار بررسی شد‬ ‫زندان دریچه ای به سوی‬ ‫حرفه اموزی و اشتغال‬ ‫‪9‬‬ ‫رئیس سازمان اموزش فنی و حرفه ای ‪:‬‬ ‫فراخوان جذب «همکار مربی»‬ ‫اجرا می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫از سوی وزارت بهداشت اعالم شد ‪:‬‬ ‫زمان برگزاری ازمون برای‬ ‫تاسیس دفاتر خدمات سالمت‬ ‫‪3‬‬ ‫یک میلیون‪ ،‬ده میلیون‪ ،‬صد میلیون و ‪...‬‬ ‫با چند میلیون می توان‬ ‫یک شغل ایجاد کرد؟‬ ‫‪8‬‬ ‫بر اساس جدیدترین امار اعالم شد؛‬ ‫یادداشت سردبیر‬ ‫افزایش اشتغال رشته های کاردانی‬ ‫در مقایسه با ارشد و دکتری‬ ‫«کل بیشتر از اجتماع اجزاست»‬ ‫امیرعلی بینام‬ ‫کســانی کــه دســتی بــر علــوم زیســتی دارنــد بــا ایــن اصــل اشــنا هســتند کــه‬ ‫«کل بیشــتر از اجتمــاع اجزاســت» و ایــن اصــل در زمینــه هــای مختلــف مــی توانــد‬ ‫صــادق باشــد؛ توضیــح اینکــه پیکــر جانــداران یک ســامانه «پیچیــده و بزرگ» اســت‬ ‫کــه پیچیدگــی ایــن ســامانه وقتــی بیشــتر تظاهــر مــی یابــد کــه «ارتبــاط جانــدار و‬ ‫اجــزای ســازنده انــرا بــا محیــط زیســت» بررســی کنیــم‪ .‬هــر یاختــه چیــزی بیــش از‬ ‫مجمــوع مولکــول هــای تشــکیل دهنــده ی ان اســت و ایــن موضــوع در ســطوح‬ ‫بافت‪،‬دســتگاه و جانــدار نیــز صــادق اســت و تــا ســطح زیســت کــره زمیــن نیــز ادامــه دارد‪.‬‬ ‫از ایــن اشــاره مــی خواهیــم بــه یــک موضــوع اشــتغالی پلــی بزنیــم و ان «زیســت بوم‬ ‫کارافرینی و اشــتغال» اســت‪.‬‬ ‫«زیســت بــوم کارافرینــی و اشــتغال» شــاه بیــت مباحــث و موضوعاتــی اســت کــه از‬ ‫ســوی دســت انــدرکاران حــوزه اشــتغال و کارافرینــی مطــرح و دنبــال مــی شــود‪ .‬این‬ ‫موضــوع از جلســات شــورای عالــی اشــتغال گرفتــه تــا سیاســت هــای خــرد و کالن‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی (از وزیــر تــا معــاون کارافرینــی و اشــتغال) مــورد‬ ‫تاکیــد قــرار مــی گیــرد‪ .‬بــه عبــارت بهتــر از دبیرخانــه شــورای عالــی اشــتغال کــه در‬ ‫وزارت تعــاون و کار مســتقر اســت تــا شــورای عالــی اشــتغال که دســتگاه هــای مختلف‬ ‫در ان عضــو هســتند یــک عبــارت مــورد تاکیــد قــرار مــی گیــرد و ان «زیســت بــوم‬ ‫کارافرینــی و اشــتغال» اســت‪.‬‬ ‫حــال ســوال ایــن اســت کــه «زیســت بــوم کارافرینــی و اشــتغال» چــه ارتباطــی بــا‬ ‫«کل بیشــتر از اجتمــاع اجزاســت» دارد؟ در پاســخ بایــد گفــت؛ مفهــوم و معنــای کل‬ ‫بیشــتر از اجتمــاع اجزاســت‪ ،‬ارتبــاط تنگاتنگــی و و شــاخصی مــی توانــد زیســت بــوم‬ ‫کارافرینــی و اشــتغال داشــته باشــد و یــا بلعکــس‪ .‬همانطــور کــه کنــار هــم قــرار‬ ‫گرفتــن اجــرا مــی توانــد مفهــوم و هویــت جدیــدی بنــام کل بیافرینــد؛ چیدمــان‬ ‫درســت و ارتبــاط ســازنده و موثــر و هــم افــزای «زیســت بــوم کارافرینــی و اشــتغال»‬ ‫نیــز مــی توانــد زمینــه ســاز هویــت و مفهــوم جدیــد باشــد‪.‬‬ ‫در هفتــه هــا و مــاه هــای اخیــر موضــوع زیســت بــوم اشــتغال در جلســات و گفتگوها‬ ‫بــه طــور مــداوم مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت امــا بایــد دربــاره اجــراء ایــن موضوع‬ ‫بررســی هــای الزم صــورت بگیــرد تــا همــه دســتگاه هــا و نهادهــا و بخــش هــای‬ ‫مختلــف دولتــی‪ ،‬عمومــی و بخــش خصوصــی اعــم از علمــی و اجرایــی بــه طــور‬ ‫هــم افــزا و تعاملــی در خدمــت ایــن زیســت بــوم قــرار بگیرنــد‪ .‬برخــی موضــوع‬ ‫ایجــاد مشــاغل ارزان قیمــت و حتــی یــک میلیــون تومانــی کــه ســوی مســئوالن‬ ‫محتــرم وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی مطــرح مــی شــود را بــه چالــش کشــیده‬ ‫و انتقــاد مــی کننــد‪ ،‬نکتــه ای کــه بــه بحــث چالشــی شــبکه هــای اجتماعــی نیــز‬ ‫بــدل شــد‪ ،‬امــا بایــد گفــت وقتــی در قالــب زیســت بــوم بخواهیــم گفتگــو کنیــم‬ ‫همــه ایــن موضوعــات قابــل بحــث اســت‪ ،‬در زیســت بــوم اشــتغال مــی تــوان فهمیــد‬ ‫کــه بســیاری از کســب و کارهــا بــه منابــع مالــی نیــاز ندارنــد بلکــه بــه مشــاوره نیــاز‬ ‫دارنــد‪ ،‬بــه بــازار نیــاز دارنــد‪ ،‬بــه اطــاع رســانی نیــاز دارنــد‪ ،‬بــه شــبکه و ارتباطــات‬ ‫بیشــتر از بودجــه و منابــع مالــی نیــاز دارنــد‪ ،‬بــه حمایــت معنــوی از ســوی دولــت‬ ‫و رفــع موانــع کســب و کار بیــش از تســهیالت و وام نیــاز دارنــد! بنابرایــن در ایــن‬ ‫شــرایط بــه زیســت بــوم واقعــی اشــتغال بیــش از هــر چیز نیــاز داریــم؛ زیســت بومی‬ ‫کــه بــا نــگاه هــم افــزا همــه دســتگاه هــا را فــرا بخوانــد‪ ،‬مشــارکت دهــد‪ ،‬ارتبــاط‬ ‫نزدیــک و تعاملــی برقــرار نمایــد‪ ،‬نظــارت کنــد‪ ،‬حمایــت نمایــد و بــرای یــک هــدف‬ ‫کــه همانــا توســعه اشــتغال و کارافرینــی اســت بکوشــد؛ انــگاه معنــای عبــارت «کل‬ ‫بیشــتر از اجتمــاع اجزاســت» در ذهــن هــا بیشــتر معنــا و مفهــوم مــی یابــد و بــه‬ ‫ارتباطــش بــا زیســت بــوم اشــتغال معنادارتــر مــی شــود‪.‬‬ ‫جهاددانشگاهی به منظور تکمیل سرمایه انسانی فنی مجرب و ماهر خود‬ ‫در رشته ها و با شرایط زیر از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس مکانیک کلیه گرایش ها‬ ‫مهندس برق‪ -‬قدرت‬ ‫مهندس برق‪-‬کنترل ابزاردقیق‬ ‫شرایط الزم‪:‬‬ ‫مهندس عمران‪ -‬سازه‬ ‫‪.1‬جنسیت ‪ :‬اقا‬ ‫‪.2‬تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪.3‬ساکن در شهر تهران‬ ‫‪ .4‬متدین بودن به یکی از ادیان رسمی کشور و متعهد بودن به نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪.5‬دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا داشتن کارت معافیت دائم قانونی (برای اقایان )‬ ‫‪.6‬تندرستی و توانائی کامل جسمی‏‪/‬روانی برای انجام شغل محوله با تایید مراجع پزشکی ذیصالح‬ ‫‪.7‬عدم محکومیت به فســاد اخالقی‪ ،‬نداشتن سابقه محکومیت و سوءپیشــینه کیفری با تایید مراجع ذیصالح‪،‬‬ ‫که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد‪.‬‬ ‫‪.8‬عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان‬ ‫‪ .9‬داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و یا کارشناسی ارشد با معدل ‪ 15‬و باالتر از دانشگاه های معتبر ‪.‬‬ ‫‪ .10‬داشتن حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در شرکت های خدمات مشاوره مهندسی‪.‬‬ ‫‪ .11‬اشنایی با استانداردهای طراحی و مهندسی تجهیزات در صنعت نفت‪.‬‬ ‫عالقمندان واجدشرایط می توانند مدارک خود را ازتاریخ انتشار اگهی‬ ‫حداکثر تا تاریخ ‪ 1400 / 10 / 30‬به ایمیل ‪jobiran7@gmail.com‬‬ ‫ارسال نمایید‪.‬‬ ‫براسـاس جدیدتریـن امـار مربـوط‬ ‫بـه پیمایـش وضعیـت اشـتغال دانـش‬ ‫اموختـگان دانشـگاه هـا‪ ،‬اشـتغال در مقطـع‬ ‫کاردانـی نسـبت به سـال ‪ ۹۹‬رشـد داشـته اما‬ ‫در مقاطـع کارشناسـی و تحصیالت تکمیلی با‬ ‫کاهـش رو بـه رو بـوده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار ‪ ،‬از انجـا کـه ایجـاد نظام‬ ‫اطلاع رسـانی و اگاهـی بخشـی بـه ذینفعـان‬ ‫در رابطـه بـا وضعیـت اشـتغال هـر یـک از‬ ‫رشـته های دانشـگاهی و همچنیـن رصد امـار در خصوص رشـته های اموزشـی می تواند‬ ‫در کاهـش نـرخ بیکاری دانش اموختگان دانشـگاهی موثر باشـد‪ ،‬بدیـن منظور پیمایش‬ ‫اشـتغال فارغ التحصیلان دانشـگاهی از سـال ‪ ۱۳۹۷‬در معاونـت پژوهـش و فنـاوری‬ ‫وزارت علـوم اغـاز شـده و تاکنـون ادامـه دارد‪.‬‬ ‫از اهـداف ایـن برنامـه می تـوان به بهره بـرداری از نتایج حاصله و تدویـن برنامه های مورد‬ ‫نیاز هر دانشـگاه برای بهبود شـرایط اشـتغال دانش اموختگان‪ ،‬اسـتفاده موثر از شـبکه‬ ‫دانـش اموختـگان جهـت بهبـود همکاری های دانشـگاه بـا جامعه و صنعـت و همچنین‬ ‫ایجـاد فرصت هـای شـغلی و کارورزی بـرای دانشـجویان از اهداف این برنامه اسـت‪.‬‬ ‫در ایـن برنامـه دانشـگاه ها به صورت مسـتقل از طریق برقراری ارتبـاط با فارغ التحصیالن‬ ‫بـه پیمایـش وضعیـت اشـتغال دانش اموختـگان دانشـگاه خـود می پردازند کـه این امر‬ ‫موجـب ارتباط بیشـتر دانشـگاه با جامعـه دانش اموختـگان خواهد بود‪.‬‬ ‫از سـوی دیگـر بـا هماهنگی هـای صـورت گرفتـه بـا وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی‬ ‫موسسـه برنامه ریزی اموزش عالی با رصد اشـتغال دانش اموختگان دانشـگاه های کشـور‬ ‫بر اسـاس اطالعات ثبتی وضعیت کلی اشـتغال دانش اموختگان را به تفکیک دانشـگاه‪،‬‬ ‫رشـته‪ ،‬مقطع تحصیلی و ترسـیم می کند‪.‬‬ ‫بـر اسـاس اعلام دفتـر ارتباط با صنعـت و جامعـه وزارت علوم‪ ،‬تمامی دانـش اموختگان‬ ‫دانشـگاهی اعـم از زن و مـرد کـه از سـال های ‪ ۱۳۹۷‬تـا ‪ ۱۴۰۰‬مشـغول به کار شـده اند‪،‬‬ ‫شـامل اسـتخدام شـدگان در ارگان ها و سـازمان های دولتی‪ ،‬فعالین در حوزه مشاغل ازاد‬ ‫و همچنیـن دانـش اموختگانـی کـه در مراکـزی خاص مانند نیروهای مسـلح بـه عنوان‬ ‫امریـه و سـرباز فعالیـت دارند به عنوان جمعیت شـاغل محسـوب می شـوند‪.‬‬ ‫فراخوان ازمون استخدامی دی ماه سال جاری‬ ‫سرپرســت معاونــت برنامه ریــزی و توســعه منابــع وزارت امــوزش و پــرورش‬ ‫گفــت‪ :‬مجــوز اســتخدام ‪ 34‬هــزار و ‪ 731‬نفــر در امــوزش و پــرورش اخــذ شــده‬ ‫اســت کــه امیدواریــم بــزودی فراخــوان ازمــون اعــام شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬ســعید عســگری سرپرســت معاونــت برنامه ریزی و توســعه‬ ‫منابــع وزارت امــوزش و پــرورش در گفت وگــو بــا خبرنــگار تعلیــم و تربیــت‬ ‫خبرگــزاری فــارس دربــاره پیگیری هــای ایــن وزارتخانــه بــرای تامیــن‬ ‫نیــروی انســانی‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬مجــوز اســتخدام ‪ 34‬هــزار و ‪ 731‬نفــر در‬ ‫امــوزش و پــرورش اخــذ شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه «چــرا رونــد جــذب نیــرو در امــوزش و پرورش‬ ‫بــا تاخیــر مواجــه شــده اســت؟»‪ ،‬گفــت‪ :‬مشــکل از طــرف امــوزش و پــرورش‬ ‫نیســت؛ بــا توجــه بــه تغییــرات دولــت‪ ،‬رونــد جــذب هــم تاخیــر پیــدا کــرد چــرا‬ ‫کــه بعضــی از وزرای دســتگاه های دیگــر ایــراد گرفتــه بودنــد کــه بایــد مطالعــه‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫عســگری بــا بیــان اینکــه قــرار شــد بــرای صــدور دفترچــه ازمــون اســتخدامی‬ ‫اقدامــات الزم انجــام شــود‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬هرچقــدر زودتــر ازمــون اســتخدامی‬ ‫برگــزار شــود‪ ،‬بــه نفــع مــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پذیرفته شــدگان نهایــی ازمــون بایــد دوره ببینــد و اول مهــر‬ ‫ســال بعــد ســر کالس حضــور داشــته باشــند‪ ،‬بــه همیــن دلیــل هرچقــدر زودتــر‬ ‫ازمــون برگــزار شــود‪ ،‬بهتــر اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫اخبارویژه‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫دوشنبه‪ 20‬دی‪7 -1400‬جمادی الثانی ‪ 10-1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1245‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫اختصاص‪ ۱۶۰‬هزارمیلیاردتومانبرایاشتغال‬ ‫وکسب و کار ها در بودجه سال اینده‬ ‫وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی گفـت‪ :‬در شـورای عالـی اشـتغال‪ ۱۶۰ ،‬هزار‬ ‫میلیـارد تومـان بـرای اشـتغال و کسـب و کارهـا در نظـر گرفتـه شـده اسـت که‬ ‫بعـد از تصویـب در بودجـه ‪ ،۱۴۰۱‬از فروردیـن مـاه اجرایـی می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار بـازارکار‪« ،‬حجـت اهلل عبدالملکـی»‪ ،‬در ائیـن پایانـی‬ ‫«نمایشـگاه فرصت هـای شـغلی مهـارت محـور کـم سـرمایه بر» بیـان کرد‪۱۱۷ :‬‬ ‫شـغل از ‪ ۴۰۰‬شـغل کـه در ایـن نمایشـگاه عرضـه شـد‪ ،‬مهـارت محـور و بـا‬ ‫سـرمایه یـک تـا ‪ ۱۰‬میلیـون تومـان اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬اگـر مهـارت امـوزی را توسـعه و ترویـج دهیـم‪ ،‬می توانیـم مشـاغل‬ ‫زیـادی را بـدون احتیـاج بـه سـرمایه زیـاد ایجـاد کنیـم‪ ،‬امـروز نیـز در ایـن‬ ‫نمایشـگاه‪ ،‬مربیانـی را دیـدم کـه بـا سـرمایه انـدک تـا ‪ ۷‬هزار شـغل ایجـاد کردند‪.‬‬ ‫وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی بـا بیـان اینکـه سـازمان امـوزش فنـی و‬ ‫حرفـه ای کشـور در دولـت سـیزدهم اقدامـات مناسـبی انجـام داده اسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کاهـش زمـان صـدور مجوزهـای اموزشـگاه های ازاد‪ ،‬از ‪۸‬مـاه بـه ‪ ۳‬روز‪ ،‬انقالبی‬ ‫در ایـن حـوزه محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬از زمـان اجـرای ایـن طـرح‪ ،‬تاکنـون یک هـزار و ‪ ۸۰۰‬اموزشـگاه‬ ‫ازاد فنـی و حرفـه ای مجـوز گرفته انـد‪.‬‬ ‫عبدالملکـی بـا اشـاره بـه ایجـاد مشـاغل کـم سـرمایه بر‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫چندسـال پیـش عنـوان شـد کـه بـا سـرمایه کم نیـز می تـوان کسـب و کاری را‬ ‫شـروع کـرد‪ ،‬امـروز نیـز در ایـن نمایشـگاه‪ ،‬کارهـای تولیـدی نشـان داد کـه به‬ ‫رغـم گذشـت چنـد سـال و گرانـی مـواد اولیـه‪ ،‬ایـن موضـوع امـکان پذیـر اسـت‪.‬‬ ‫وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی بـه اقدامـات وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و‬ ‫تجـارت در احیـای کارخانه هـای نیمـه تعطیـل اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬در بخـش‬ ‫صنعـت‪ ،‬فعالیت هـای خوبـی بـرای راه انـدازی کارخانه هـای جدیـد و احیـای‬ ‫کارخانه هـای نیمـه تعطیـل و تعطیـل شـروع شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه بودجـه ‪ ۱۴۰۱‬در حـوزه اشـتغال‪ ،‬بیان داشـت‪ :‬تسـهیالت‬ ‫تکلیفـی در ایـن بودجـه در قالـب تبصـره ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۸‬دیـده شـده اسـت کـه از‬ ‫شـبکه بانکـی درخواسـت خواهیـم کـرد تـا زمینـه اشـتغال را تقویـت کنـد‪.‬‬ ‫وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی تاکیـد کـرد‪ :‬در شـورای عالی اشـتغال‪۱۶۰ ،‬‬ ‫هـزار میلیـارد تومـان بـرای اشـتغال و کسـب و کارها در نظر گرفته شـده اسـت‬ ‫کـه بعـد از تصویـب در بودجـه ‪ ،۱۴۰۱‬از فروردیـن مـاه اجرایی می شـود‪.‬‬ ‫وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی توضیـح داد‪ :‬قوانیـن مختلـف‪ ،‬بـرای اعطـای‬ ‫تسـهیالت از وام هـای خـرد تـا چنـد صـد میلیـون تومانـی بـر اسـاس شـرایط‬ ‫شـورای پـول و اعتبـار وجـود دارد‪.‬‬ ‫عبدالملکـی گفـت‪ :‬در حـوزه مشـاغل خُ ـرد و خانگـی‪ ،‬ظرفیـت بسـیار باالیـی‬ ‫وجـود دارد و دنیـا بـه سـمت ایـن نـوع مشـاغل حرکـت کـرده اسـت‪.‬‬ ‫وزیرتعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی بـا بیـان اینکـه در گذشـته تاکیـد بـر روی‬ ‫مشـاغل صنعتـی سـرمایه بر بـاال بـوده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬در دوره جدیـد مـا‬ ‫می خواهیـم از ظرفیـت مشـاغل مهـارت محـور و کـم سـرمایه اسـتفاده کنیـم‬ ‫کـه امیدواریـم بخـش قابـل توجهـی از بـار اشـتغال برداشـته شـود‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت نمایشـگاه های فرصت هـای شـغلی مهـارت محـور کـم‬ ‫سـرمایه بر در اسـتان های کشـور از اواخـر اذرمـاه برپـا شـده بـود کـه امـروز‬ ‫اختتامیـه ملـی ان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن نمایشـگاه ها از ‪ ۴۰۰‬شـغل احصـا شـده‪ ،‬بیـش از ‪ ۱۱۷‬شـغل مهـارت‬ ‫محـور کـم سـرمایه بر بـه صـورت حضـوری معرفـی شـد کـه حوزه هـای شـغلی‬ ‫ماننـد تولیـد محتـوا‪ ،‬نـرم افزارهـای کاربـردی به ویـژه کسـب و کار‪ ،‬دیجیتـال‬ ‫مارکتینـگ‪ ،‬انرژی هـای نـو‪ ،‬تهیـه مصنوع هـای چرمـی‪ ،‬اتومکانیـک‪ ،‬بـرق‬ ‫و الکترونیـک‪ ،‬حرفه هـای پوشـاک‪ ،‬صنایـع دسـتی‪ ،‬خدمـات تعمیـر و نصـب‬ ‫تاسیسـات برقـی و مکانیکـی‪ ،‬قالـی و گبـه را شـامل می شـود‪.‬‬ ‫معاون حقوقی و امور مجلس خبر داد‪:‬‬ ‫پیگیریوضعیتاستخداممعلمانخریدخدمت‬ ‫و برنامه جذب نیرو در اموزش و پرورش‬ ‫معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش گفــت‪ :‬جایــگاه معلــم‬ ‫ســرکالس درس اســت و در حــال حاضــر‬ ‫هیــچ معلمــی بــرای مســائل صنفــی در‬ ‫بازداشــت بــه ســر نمی بــرد‪ ،‬اگــر مســائل‬ ‫باالتــر از مســائل صنفــی نباشــد بــه طــور‬ ‫یقیــن وزارت امــوزش و کار و بیمــه کامــل‬ ‫بــرای ان هــا منظــور شــد تــا ایــن مشــکل‬ ‫تــا حــدودی رفــع شــود‪.‬‬ ‫معـاون حقوقـی و امـور مجلـس وزارت‬ ‫امـوزش و پـرورش تاکیـد کـرد‪ :‬اما امسـال‬ ‫دیـوان محاسـبات ایرادهایـی بـرای ایـن‬ ‫شـیوه نامـه ار جملـه نبـود قانـون کار ‪۴۴‬‬ ‫سـاعت در هفتـه را داشـته اسـت و همـان‬ ‫قانـون کار ‪ ۲۴‬سـاعت بـرای انها مدنظـر قرار دارد‪ ،‬این در حالی اسـت کـه معلمان‬ ‫سـاعت های طوالنـی مشـغول تدریـس و تولیـد محتـوا در فضـای مجازی هسـتند‪.‬‬ ‫احمـدی الشـکی تصریـح کـرد‪ :‬وزیـر اموزش وپـرورش هم چنـد روز قبـل نامه ای‬ ‫بـه دفتـر ریاسـت جمهـوری ارسـال کـرد مبنـی بـر اینکـه اگر دیـوان محاسـبات‬ ‫همراهـی کنـد و تامیـن منابـع هـم از سـوی سـازمان برنامه وبودجـه انجام شـود‪،‬‬ ‫بخشـنامه تاریـخ دوم اذرمـاه را لغـو کننـد‪...‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در تبصـره هشـت و ‪ ۹‬همـان قانـون اعلام شـده کـه در اینـده‬ ‫جـذب نیـروی حـق التدریـس ممنـوع اسـت و مطابـق مـاده ‪ ۲۸‬تنها بـا گذراندن‬ ‫دوره اموزشـی چهارسـاله جـذب نیـروی برای امـوزش و پرورش صـورت می گیرد‬ ‫و در همیـن مـاده تاکیـد شـده کـه نیروهای خریـد خدماتی که با سـابقه هسـتند‬ ‫و ضریـب ‪ ۱.۱‬دهـم را دارنـد بـرای انهـا ازمون گذاشـته می شـود و بعد از کسـب‬ ‫‪ ۷۰‬درصـد نمـره کتبـی و ‪ ۳۰‬درصد نمـره مصاحبه مـورد پذیرش قـرار می گیرند‪.‬‬ ‫معـاون حقوقـی و امـور مجلـس وزارت امـوزش و پرورش گفـت‪ :‬اگر بـرای نیروها‬ ‫ایـن امتیازهـا لحـاظ شـود نیروهـای خدماتـی محسـوب می شـوند و میـزان سـال‬ ‫خدمـت ایـن نیروهـا از سـن واقعـی انهـا کـم می شـود تـا در اینـده بـا کاهـش‬ ‫مشـکالت نیروهـای خریـد خدماتـی مواجه شـویم‪.‬‬ ‫کمبود نیروی انسـانی چالش اصلی اموزش و پرورش‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬کمبـود نیـروی انسـانی و سـاماندهی نیروها از چالش هـای اصلی‬ ‫امـوزش و پـرورش اسـت و جلسـه های متفاوتـی را بـرای عملیاتـی کـردن ایـن‬ ‫برنامـه داشـتیم و بـه طـور مسـتمر پیگیر این مسـائل بـرای جذب نیروها هسـتیم‬ ‫تـا در اینـده بـا کمبود نیـروی انسـانی مواجه نشـویم‪.‬‬ ‫احمـدی الشـکی خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـرای رتبـه بنـدی معلمـان الیحـه یا از سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬بـه مجلـس شـورای اسلامی ارائـه شـده اسـت و از تیرماه سـال ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫ایـن مـورد مباحـث زیـادی صـورت گرفتـه و مجلـس شـورای اسلامی هـم پیگیر‬ ‫مسـئله بـوده و ایـن الیحـه با تصویـب هفت ماده از ‪ ۱۰‬ماده قبلی نهایی شـده اسـت‪.‬‬ ‫معـاون حقوقـی و امـور مجلـس وزارت امـوزش و پـرورش اظهـار کـرد‪ :‬در الیحـه‬ ‫قبلـی بـا ‪ ۱۰‬مـاده اشـکال هایی وجـود داشـت و نیروهـای اداراتـی مـورد پذیرش‬ ‫نبودنـد و مجلـس شـورای اسلامی در ایـن الیحه این مشـکل را رفع کرده اسـت‪،‬‬ ‫در ایـن الیحـه بـه صورت شـفاف اعالم شـده کـه بازنشسـتگان نباید جذب شـوند‬ ‫و میـزان سـهمیه ها در رتبه هـای متفـاوت از اموزشـیار معلـم‪ ،‬اسـتادیار معلـم و‬ ‫دانشـیار معلـم تعییـن شـدند و نیروهـا بـر مبنـای تجربـه کاری در ایـن رتبه ها و‬ ‫شـاخص قـرار گرفتـه اند‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۵۲‬درصدی حقوق برای اسـتاد معلمان رتبه پنجم‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬در الیحه هـای قبلـی تعییـن شـده بـود کـه ‪ ۲۵‬درصـد حقـوق‬ ‫معــاون عمــران و توســعه امــور شــهری و روســتایی‬ ‫وزیرکشــور از صــدور مجــوز جــذب و بــه کارگیــری‬ ‫اجرا می شود‬ ‫برای دسترسـی هرچه بیشـتر این گزارش به لینک زیر مراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350497‬‬ ‫پیگیری وضعیت اسـتخدام معلمان خرید خدمت‬ ‫احمـدی الشـکی در پاسـخ به سـوال خبرنگار ایمنـا در خصوص وضعیت اسـتخدام‬ ‫معلمـان خریـد خدمـت و بیمـه ایـن نیروهـا مانند سـایر معلمـان‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬در‬ ‫حـال حاضـر ‪ ۲۲‬هـزار ‪ ۸۲۳‬نیـروی خدمتـی در کشـور فعالیـت می کنند‪ ،‬کسـانی‬ ‫کـه حکـم رسـمی اسـتخدام دولـت را دارنـد و بـا عنـوان معلـم خدمـت می کننـد‬ ‫شـورای نگهبـان ابلاغ کـرده کـه مـوارد را نهایـی کنـد و در مـورد تفاوت هـا‬ ‫پیگیری هـا را انجـام می دهیـم‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬طـی پیگیری هـای بـه عمـل امـده قـرار بـر این اسـت کـه نامه‬ ‫نـگاری بـه دیـوان محاسـبات صـورت گیـرد کـه بـرای معلمـان خریـد خدمات و‬ ‫حـق التدریس هـا قوانیـن بـه صـورت کامـل اعمـال شـود و منتظـر ابلاغ نامـه‬ ‫نهایـی بـه دیـوان محاسـبات هسـتیم تـا قوانیـن بـرای ایـن گـروه از معلمـان‬ ‫صـورت گیرد‪.‬‬ ‫مجوز جذب ‪ ۲۸۸‬نیروی قرارداد کارمعین برای شهرداری ها صادر شد‬ ‫فراخوان جذب «همکار مربی»‬ ‫رئیــس ســازمان امــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور‪ ،‬بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه‬ ‫کــه مشــاغل نــو‪ ،‬بــه مربیــان نــو و مســلط بــه تکنولــوژی روز نیــاز دارد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم‪ ،‬از طریــق فراخــوان و پــس از بررســی صالحیــت‪،‬‬ ‫مربیــان خبــره در بخــش هــای مختلــف و عالقــه منــدان بــه امــوزش تحــت‬ ‫عنــوان «همــکار مربــی» و یــا «اســتاد مربــی» مــی تواننــد بــه امــوزش در حــوزه‬ ‫مشــاغل نویــن بپردازنــد‪.‬‬ ‫حســینی نیا بیــان کــرد‪ :‬اســتاد شــاگردی نویــن در ســازمان بــه صــورت جــدی‬ ‫بــرای تبدیــل «هــر کارگاه کوچــک بــه یــک کارگاه امــوزش فنــی و حرفــه ای»‬ ‫دنبــال مــی شــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان از تاکیــد وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در خصــوص‬ ‫«تســهیل در اشــتغال» ســخن گفــت و افــزود‪ :‬بــه همیــن منظــور‪ ،‬بــا تفکیــک‬ ‫مخاطبــان ســازمان بــر حســب نیــاز اموزشــی‪ ،‬بــرای هــر گــروه‪ ،‬اســتانداردها‬ ‫بازنگــری و تدویــن مجــدد مــی شــوند و مراحــل اداری تســهیل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫هیــات امنایــی کــردن مراکــز و بازنگــری در تفاهــم نامــه هــای ســازمان بــا‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی بــا هــدف عملیاتــی نمــودن انهــا از دیگــر مباحــث طــرح‬ ‫شــده از ســوی رئیــس ســازمان امــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بــود‪.‬‬ ‫وی در جمــع بنــدی ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اینکــه همــه همــکاران بایــد‬ ‫زاویــه دیــد و نــگاه خــود را تغییــر دهنــد گفــت‪ :‬امیدواریــم ســال اینــده‪ ،‬ســالی‬ ‫منحصــر بــه فــرد و نقطــه عطفــی در امــوزش هــای مهارتــی باشــد‪.‬‬ ‫در ادامــه ســید مازیــار علــوی‪ ،‬مدیــر کل دفتــر ریاســت‪ ،‬حقوقــی‪ ،‬روابــط عمومــی‬ ‫و امــور بین الملــل ســازمان‪ ،‬بــر ارائــه طرح هــای مهارتــی و کارافرینــی موفــق از‬ ‫ســوی اســتان هــا‪ ،‬ارائــه گــزارش از پیشــرفت طــرح امــوزش دوگانــه در سراســر‬ ‫کشــور‪ ،‬بازدیــد ســرزده یــا وبینــاری مدیــران کل از مراکــز و دقــت در انتخــاب‬ ‫روســای زیــر مجموعــه هــر اســتان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫علــوی گفــت‪ :‬در خصــوص فــروش امــاک مــازاد ســازمان در اســتان هــا‪،‬‬ ‫ضــروری اســت هماهنگــی الزم بــا دفاتــر امــور عمرانــی و حقوقــی انجــام شــود و‬ ‫گــزارش توجیهــی نیــز پیوســت باشــد‪.‬‬ ‫‪ ۵۵‬هزار نیروی پیمانی مشـکلی برای استخدام ندارند‬ ‫احمـدی الشـکی تاکیـد کـرد‪ :‬بعـد از ثبـت نـام نهایـی افـراد و گرفتـن مصاحبـه‬ ‫جـذب نیروهـا صـورت می گیـرد و در حـال حاضـر ‪ ۸۸‬هـزار نیـرو وجـود دارد که‬ ‫بـرای ‪ ۵۵‬هـزار نیـرو حکـم جـذب امده اسـت و نیروهـای پیمانـی مشـکلی برای‬ ‫اسـتخدام ندارنـد و بیـش از ‪ 34‬هـزار نیـروی باقـی مانـده هـم در اینـده طـی‬ ‫برنامه هـا و هماهنگی هـا بـا سـازمان امـور اسـتخدامی مشـکالت حـل خواهد شـد‬ ‫و ایـن نیروهـا بـه مـرور زمـان اسـتخدام می شـوند‪.‬‬ ‫معـاون حقوقـی و امور مجلس و نماینده وزیر در سـفرهای اسـتانی ریاسـت جمهوری‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬در حـال حاضـر ‪ ۷۵‬هـزار نفـر از معلمان به صـورت پیمانـی فعالیت‬ ‫می کننـد و بـه دنبـال اسـتخدام رسـمی هسـتند و در رونـد برنامه هـا پیگیـر این‬ ‫موضـوع و نظـر سـازمان اسـتخدامی و مجلـس شـورای اسلامی در ایـن بخـش‬ ‫هسـتیم و بـه طـور یقیـن ایثارگـران در ایـن بحـث در اولویـت جـذب نیروهـا‬ ‫قـرار دارند‪.‬‬ ‫معاون وزیرکشور‪:‬‬ ‫حسینی نیا‪:‬‬ ‫در سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور‬ ‫معلمـان افزایـش پیـدا می کنـد‪ ،‬امـا در‬ ‫الیحـه جدیـد جایـگاه معلمـان مـورد‬ ‫سـنجش قـرار گرفتـه اسـت و بـرای مربـی‬ ‫معلـم ‪ ۱۰‬درصـد‪ ،‬دانشـیار معلـم ‪ ۴۷‬درصـد‬ ‫و اسـتاد معلـم رتبـه پنجـم ‪ ۵۲‬درصـد‬ ‫افزایـش مـد نظـر اسـت‪.‬‬ ‫احمـدی الشـکی اضافـه کـرد‪ :‬بنابرایـن‬ ‫در الیحـه جدیـد رتبـه بنـدی معلمـان‬ ‫تصمیم هـای گرفتـه شـده بسـیار بـه نفـع‬ ‫فرهنگیـان اسـت و بـه مراتـب از برنامه های‬ ‫قبلـی بهتـر بـوده اسـت و در ایـن مـورد‬ ‫منتظـر تصمیـم نهایـی شـورای نگهبـان‬ ‫هسـتیم و تـا پایـان سـال ‪ ۱۴۰۰‬بایـد‬ ‫موضـوع رتبـه بندی معلمان مشـخص شـود‬ ‫و در اسـتان ها ‪ ۷۵۰‬رئیـس امـوزش و پـرورش وجـود دارد و هیئـت ممیـزه افراد‬ ‫تعییـن می شـود‪.‬‬ ‫معـاون حقوقـی و امـور مجلـس وزارت امـوزش و پـرورش گفـت‪ :‬تلاش می کنیم‬ ‫بـا ابلاغ قانـون از رئیـس جمهـور بـه مجلـس شـورای اسلامی هـر چـه سـریع تر‬ ‫پیگیـر حـل مشـکالت در ایـن بخش باشـیم‪ ،‬باید ریل گـذرای را برای ایـن برنامه‬ ‫شـروع کنیـم و در طـی زمـان ایـن اصالحات اتفـاق خواهـد افتاد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬مطابـق مـاده ‪ ۲۸‬بـرای افـرادی کـه مـدرک کارشناسـی و کارشناسـی‬ ‫ارشـد دارنـد ازمـون بـرای جذب نیـرو گذاشـته می شـود‪ ،‬وزیر امـوزش و پرورش‬ ‫بـه دنبـال افزایـش ایـن نیروهـا بـرای رشـته های مـورد نیاز در اسـتان ها اسـت‪.‬‬ ‫‪ ۲۸۸‬نیــروی قــرارداد کار معیــن بــرای تعــدادی از‬ ‫شــهرداری هــا در راســتای اجرایــی شــدن مجــوز‬ ‫اخــذ شــده از ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور‬ ‫طــی روزهــای اخیــر خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از ســازمان شــهرداری هــا و‬ ‫دهیــاری هــای کشــور‪ ،‬مهــدی جمالــی نــژاد افــزود‪:‬‬ ‫ایــن مجوزهــا بــرای تعــدادی از شــهرداری هــای‬ ‫مراکــز اســتان از جملــه اردبیــل و کرمانشــاه و‬ ‫شــهرداری هــای اســتان هــای مرکــزی‪ ،‬اذربایجــان‬ ‫شــرقی و کرمانشــاه صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی ابرازامیــدواری کــرد کــه بــا تســریع در ارســال‬ ‫اطالعــات مــورد نیــاز از ســوی شــهرداری ها و‬ ‫دفاتــر امــور شــهری و شــوراهای اســتانداری هــا‪،‬‬ ‫شــاهد تســریع در رونــد اعطــای مجــوز جــذب‬ ‫و بــه کارگیــری نیــروی قــرارداد کار معیــن در‬ ‫شــهرداری های کشــور خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری هــا‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن مجــوز از میــان افــراد واجــد شــرایط‬ ‫کــه بــه صــورت غیرمســتقیم در شــهرداری ها در‬ ‫حــوزه ســتادی‪ ،‬مناطــق و ســازمان های وابســته‬ ‫در مشــاغل کارمنــدی مشــغول بــه کار بــوده انــد‪،‬‬ ‫بــر اســاس شــاخص هــای تعییــن شــده شــامل‬ ‫مــدرک تحصیلــی‪ ،‬ســابقه خدمــت و مصاحبــه‬ ‫کتبــی‪ ،‬بــه ترتیــب نمــره فضلــی و رعایــت شــرایط‬ ‫احــراز در ســقف ســهمیه تخصیصــی ســازمان اداری‬ ‫واســتخدامی کشــور اعطــاء شــده اســت‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن هــم مجــوز تبدیــل وضعیــت بــرای ‬ ‫‪ ۴۰۷‬نیــروی قــرارداد کار معیــن بــرای ‪ ۹‬شــهرداری‬ ‫کشــور در راســتای اجرایــی شــدن مجــوز اخــذ‬ ‫شــده از ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور انجــام‬ ‫شــده بــود‪.‬‬ ‫رعیتی فرد ‪:‬‬ ‫کارگران باید براساس تجربه‪ ،‬تخصص و پست کاری‪ ،‬حقوق دریافت کنند‬ ‫معاون روابط کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫گفت ‪ :‬صیانت از حوزه کار و ارتقای ایمنی‪ ،‬کاهش‬ ‫حوادث‪ ،‬اموزش نیروی کار‪ ،‬در صدر برنامه های‬ ‫این وزارتخانه قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار از مرکز روابط عمومی و اطالع‬ ‫رسانی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتمـاعی‪« ،‬علی‬ ‫حسین رعیتی فرد » در جریان بازدید از کارخانه‬ ‫شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) گفت‪ :‬تمرکز‬ ‫دشمن در سال های گذشته بر ایجاد چالش در‬ ‫حوزه اقتصادی و ایجاد مشکالت بین کارگران و‬ ‫تولیدکنندگان بوده است و باعث شده تا تامین‬ ‫بعضی از مواد اولیه و زنجیره تولید و فروش با‬ ‫مشکالتی روبرو شود‪.‬‬ ‫رعیتـی فـرد بـا بیـان اینکـه‪ ،‬دشـمن بـا جنگ‬ ‫رسـانه ای‪ ،‬روانـی و اقتصـادی سـعی دارد بـه ما‬ ‫اسـیب برسـاند‪ ،‬گفـت‪ :‬موقعیـت ژئوپولیتیـک‬ ‫کشـور در غـرب اسـیا ممتـاز اسـت و اگـر در‬ ‫حـوزه هـای پرچالـش توانمنـد شـود‪ ،‬دیگـر‬ ‫اجـازه نخواهـد داد نظـام سـلطه تعییـن تکلیف‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫معـاون وزیـر تعـاون‪،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫بـا بیـان اینکـه‪ ،‬دشـمن درصـدد جداسـازی‬ ‫اقشـار مختلـف از نظـام اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬بایـد‬ ‫بـا اسـتفاده از تمامـی تـوان و ظرفیـت هـای‬ ‫موجـود‪ ،‬دغدغـه هـای جامعـه کارگـری را بـه‬ ‫حداقـل رسـاند‪.‬‬ ‫رعیتـی فـرد‪ ،‬خاطـر نشـان کـرد‪ :‬در وزارت‬ ‫تعـاون‪،‬کار و رفـاه اجتماعـی‪ ،‬نیـز تلاش داریم‬ ‫تـا ایـن موانـع تولیـد را برطـرف کنیـم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬امنیـت شـغلی‪ ،‬مسـکن و معیشـت را از‬ ‫مشـکالت اصلـی جامعـه کارگـری برشـمرد و‬ ‫افـزود‪ :‬تحریـم هـا‪ ،‬تـورم و مشـکالت اقتصادی‬ ‫ایـن مشـکالت را بـا چالش جـدی روبـرو کرده‬ ‫امـا بایـد تهدیدهـا را بـه فرصـت تبدیـل کـرد‪.‬‬ ‫رعیتـی فـرد تصریـح کـرد‪ :‬امـروز تلاش‪،‬‬ ‫خالقیـت جوانـان‪ ،‬کارگـران و کارفرمایان اجازه‬ ‫نمی دهـد چـرخ کشـور بـه هـر دلیلـی متوقـف‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫معـاون روابـط کار‪ ،‬سـاخت دسـتگاه‬ ‫استریلیزاسـیون شـرکت پـگاه را از جملـه‬ ‫تولیـدات موفـق داخلـی دانسـت کـه بـا هـدف‬ ‫تولیـد بیشـتر لبنیـات در کشـور مورد اسـتفاده‬ ‫قـرار مـی گیـرد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـا اشـاره بررسـی اجـرای طرح‬ ‫طبقه بنـدی مشـاغل بـا توجـه بـه بخشـنامه‬ ‫ابالغـی وزیـر افـزود‪ :‬کارگـران باید براسـاس‬ ‫تجربـه‪ ،‬تخصـص و پسـت کاری‪ ،‬حقـوق و مزد‬ ‫دریافـت کنند‪.‬‬ ‫معـاون روابـط کار بـا تاکیـد بـر اجـرای مـوارد‬ ‫دیگـر از ایـن بخشـنامه و تصریح قانـون کار در‬ ‫فصـل ششـم ان در خصـوص تشـکیل تشـکل‬ ‫هـای کارگـری شـامل شـورای اسلامی کار‬ ‫انجمـن صنفـی کارگـران و مجمـع نماینـدگان‬ ‫کارگـران کـه بـه تقاضـای کارگـران و همیـاری‬ ‫کارفرمایـان خاطـر نشـان کـرد ‪ :‬تشـکیل ایـن‬ ‫تشـکل هـا در مجموعـه های وزارت تعـاون کار‬ ‫و رفـاه اجتماعـی و بـا هـدف پیگیـری مطالبات‬ ‫و بـه حداقـل رسـاندن دغدغه هـای جامعـه کار‬ ‫و تولیـد‪ .‬مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفـت ‪.‬‬ ‫رعیتـی فـرد‪ ،‬بـر تشـکیل کمیتـه انضباطـی در‬ ‫مراکـز تولیـد صنعتـی و کمیتـه حفاظت فردی‪،‬‬ ‫ایمنـی و بهداشـت محیـط کار بـه منظـور‬ ‫صیانـت از نیـروی کار تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫دکتر عبدالملکی به همراه معاون‬ ‫کارافرینی و اشتغال و برخی مدیران؛‬ ‫دیدار مردمی وزیر محترم تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی در موکب شهید سلیمانی‬ ‫دکتــر حجــت الــه عبدالملکــی وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی کــه ایــن‬ ‫وزارتخانــه را مــردم نامگــذاری کــرده در موکــب ســردار شــهید ســلیمانی‬ ‫حضــور یافــت و از نزدیــک بــه بررســی مشــکالت مــردم پرداخــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار‪ ،‬در ایــن دیــدار مردمــی کــه از ســاعت‬ ‫شــانزده و ســی دقیقــه در پــارک دانشــجو‪ ،‬خیابــان انقــاب (چهــار راه‬ ‫ولیعصــر) تهــران اغــاز شــد دکتــر عبدالملکــی بــه همــراه دکتــر محمــود‬ ‫کریمــی بیرانونــد معــاون کارافرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬دکتــر مرتضــی موتورچــی رئیــس مرکــز روابــط عمومــی و‬ ‫اطــاع رســانی ایــن وزارتخانــه و ‪ ...‬از نزدیــک و بــه صــورت رو درو پــای‬ ‫صحبــت و درد دل هــای مــردم نشســتند‪.‬‬ صفحه 2 ‫ویژه‬ ‫دوشنبه‪ 20‬دی‪7 -1400‬جمادی الثانی ‪ 10-1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1245‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس‪:‬‬ ‫«طرح ساماندهی استخدام کارکنان‬ ‫دولت» در صحن علنی مجلس‬ ‫به تصویب می رسد‬ ‫ولــی اســماعیلی می گویــد‪ :‬قاطبــه ی نماینــدگان مجلــس بــا طــرح ســاماندهی‬ ‫اســتخدام کارکنــان دولــت موافــق هســتند و بــدون تردیــد‪ ،‬طــرح بــا رای بــاال در‬ ‫صحــن علنــی مجلــس بــه تصویــب خواهــد رســید‪.‬‬ ‫بــه گـزارش بــازارکار ‪ ،‬بیــش از ســه مــاه اســت کــه نیروهــای پیمانــکاری و قـراردادی‬ ‫نهادهــای دولتــی و عمومــی کشــور‪ ،‬در انتظــار طرحــی هســتند کــه ق ـرار اســت‬ ‫ســاماندهی نیروهــا و تبدیــل وضعیــت ان هــا را اجرایــی کنــد‪.‬‬ ‫«طــرح ســاماندهی اســتخدام کارکنــان دولــت» از شــهریور مــاه در کمیســیون‬ ‫اجتماعــی مجلــس در حــال پیگیــری اســت؛ علیرغــم خلــف وعــده ی کارگ ـزاران‬ ‫دولــت در ارائــه الیحـه ‪ ،‬کمیســیون اجتماعی‪ ،‬بررســی و تکمیل طــرح را در هفته های‬ ‫گذشــته پیگیــری کــرد و در نهایــت‪ ،‬شــامگاه دوازدهــم دیمــاه ایــن طــرح بــا انجــام‬ ‫برخــی اصالحــات جزئــی‪ ،‬در ایــن کمیســیون بــه تصویــب نهایــی رســید‪.‬‬ ‫کارگــران نهادهــای مختلــف از جملــه نفــت و گاز‪ ،‬مخابــرات و وزارت نیــرو‪،‬‬ ‫شــهرداری ها و حتــی نیروهــای حــل اختــافِ زیرمجموعــه دادگســتری و قــوه‬ ‫قضاییــه‪ ،‬ضمــن ابـراز رضایت از پایان بررســی طرح در کمیســیون اجتماعی مجلس‪،‬‬ ‫ـدن ان در صحن علنــی و تصویب نهایی ان هســتند؛ این نیروها‬ ‫در انتظــار مطــرح شـ ِ‬ ‫در تماس هــای مکــرر‪ ،‬دل نگرانی هــا و دغدغه هــای خــود را مطــرح می کننــد‪« :‬ایــا‬ ‫دایــره ی شــمول طــرح ان چنان گســترده اســت کــه نیروهــای قـراردادی‪ ،‬پیمانکاری‬ ‫و ارکان ثالــث تمــام نهادهــا را دربربگیــرد؛ ایــا واقعاً همـه ی پیمانکاران و واســطه ها در‬ ‫تمــام مشــاغل مســتمر حــذف می شــوند؛ و ایــا تبدیــل وضعیــت نیروها بــدون توجه‬ ‫بــه نــوع قـرارداد یــا میـزان ســابقه کار‪ ،‬عملــی می شــود؟»‬ ‫بــه گـزارش ایلنــا‪ ،‬ایــن دغدغه هــا را با ولــی اســماعیلی (رئیس کمیســیون اجتماعی‬ ‫مجلــس شــورا) مطــرح کردیــم؛ اســماعیلی از همــان ابتـدا پیگیــر بررســی و تصویب‬ ‫طــرح بــوده و حــاال نیــز بــا قاطعیــت می گوید‪ :‬قاطبـه ی نماینــدگان مجلس بــا طرح‬ ‫ســاماندهی اســتخدام کارکنــان دولــت موافــق هســتند و بــدون تردیــد‪ ،‬طرح بــا رای‬ ‫بــاال در صحــن علنــی مجلــس بــه تصویــب خواهــد رســید‪ .‬ایــن نماینــده مجلــس‬ ‫در گفتگــوی زیــر‪ ،‬بندهــای مختلــف طــرح ســاماندهی و شـرایط تبدیــل وضعیــت‬ ‫نیروهــای مشــمول را تشــریح می کنــد‪.‬‬ ‫برایدسترسیبهجزییاتهرچهبیشتراینخبربهلینکزیرمراجعهنمایید‪:‬‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350606‬‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫مجوز مجلس به جهاد دانشگاهی برای تاسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری‬ ‫نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در مصوبــه ای‬ ‫بــه هیــات امنــای دانشــگاه ها‪ ،‬موسســات اموزشــی و‬ ‫پژوهشــی‪ ،‬جهاددانشــگاهی و پارک های علــم و فناوری‬ ‫مجــوز دادنــد کــه ســازمان توســعه و ســرمایه گـذاری را‬ ‫تاســیس کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬نماینــدگان مجلــس شــورای‬ ‫اســامی در جلســه علنــی امروز(چهارشــنبه)‪ ،‬مــاده ‪۱۴‬‬ ‫طــرح جهــش تولیــد دانــش بنیــان را تصویــب کردنــد‪.‬‬ ‫طبــق ایــن مصوبــه‪ ،‬بــه هیــات امنــای دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫موسســات اموزشــی و پژوهشــی‪ ،‬جهاددانشــگاهی و‬ ‫پــارک هــای علــم و فنــاوری اجــازه داده مــی شــود تــا‬ ‫در راســتای تحقــق و توســعه اهـداف و ماموریــت هــای‬ ‫علمــی‪ ،‬اموزشــی و پژوهشــی از طریــق توســعه منابــع‬ ‫مالــی و مدیریــت متمرکــز و یکپارچــه ســرمایه گـذاری‬ ‫هــا‪ ،‬دارایــی هــا‪ ،‬ام ـوال و موقوفات(بــا رعایــت موازیــن‬ ‫شــرعی)‪« ،‬ســازمان توســعه و ســرمایه گذاری» وابســته‬ ‫بــه خــود را تاســیس نمایــد‪.‬‬ ‫تبصــره‪ -۱‬ســازمان توســعه و ســرمایه گــذاری بــا‬ ‫تصویــب هیــات امنــاء و زیــر نظــر روســای دانشــگاهها‪،‬‬ ‫موسســات پژوهشــی‪ ،‬جهاددانشــگاهی و پــارک هــای‬ ‫علــم و فنــاوری فعالیت می کنــد و صددرصــد (‪)% ۱۰۰‬‬ ‫مالکیــت ان متعلق به ان دانشــگاه‪ ،‬موسســه پژوهشــی‪،‬‬ ‫جهاددانشــگاهی و پــارک علــم و فنــاوری مــی باشــد‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ -۲‬درامــد ســازمان توســعه و ســرمایه گـذاری‬ ‫منحصــرا ً در راســتای تحقــق اهــداف ان دانشــگاه‪،‬‬ ‫موسســه پژوهشــی‪ ،‬جهاددانشــگاهی و پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری صــرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ - ۳‬اساســنامه ایــن ســازمان شــامل ارکان‪،‬‬ ‫وظایــف‪ ،‬اختیــارات‪ ،‬نحــوه فعالیــت‪ ،‬مدیریــت و نظــارت‬ ‫در چهارچــوب ایــن قانــون‪ ،‬حداکثــر ظــرف ســه مــاه از‬ ‫تاریــخ ابــاغ ایــن قانــون توســط وزارتخانــه هــای علوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری و بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی و معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری‬ ‫تهیــه مــی شــود و بــه تصویــب هیــات وزی ـران مــی‬ ‫رســد‪.‬‬ ‫همچنیــن نماینــدگان مجلــس مــاده ‪ ۱۵‬طــرح جهش‬ ‫ممنوعیت جذبحق التدریسی وپیمانی اساتید دانشگاه‬ ‫رئیس مرکز جذب وزارت علوم در نامه ای‪ ،‬ممنوعیت استخدام حق التدریسی و پیمانی اساتید تا قبل تایید مرکز جذب وزارت علوم را اعالم کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل ازایلنــا‪ ،‬محمــد خلــج امیرحســینی در نام ـه ای بــه روســای دانشــگاه ها و مراکــز اموزشــی و پژوهشــی خواســتار ارســال نتایــج‬ ‫نهایــی انتخاب شــوندگان فراخــوان جــذب ابــان ‪ ۱۴۰۰‬حداکثــر تــا ‪ ۱۵‬اســفند بــه دبیرخانــه هیــات مرکــزی جــذب شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نامــه تاکیــد شــده اســت‪ :‬تاخیــر در ایــن امــر باعــث حــذف یــا نقصــان در فراینــد جــذب ان دانشــگاه در فراخــوان بعــدی خواهــد شــد و تــا قبــل از تاییــد‬ ‫نهایــی انتخاب شــوندگان در هیــات مرکــزی جــذب از به کارگیــری ان هــا در فراینــد اموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه تحــت هــر عنــوان از قبیــل حق التدریســی‬ ‫و پیمانــی مشــروط خــودداری شــود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد از طریق ازمون سراسری جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود و پیمانکاران‬ ‫مطایق جدول رشته های مورد تقاضا پس از برگزاری ازمون کتبی‪ ،‬مصاحبه تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نماید‪.‬‬ ‫افرادیکه متقاضی حضور در ازمون می باشند‪ ،‬می توانند برای ثبت نام از تاریخ ‪ 1400/10/14‬تا تاریخ ‪ 1400/10/30‬به‬ ‫سایت سیستم های مدیریت توسعه منابع انسانی مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد اگهی و با توجه به شرایط ذکر شده‬ ‫نسبت به ثبت نام اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1-5‬عدم تعهد اشتغال در دستگاهها‪ ،‬موسسات و شرکتها و کلیه‬ ‫شرایط عمومی‬ ‫تولیــد دانــش بنیــان را تصویــب کردند‪.‬‬ ‫طبــق مــاده ‪ ،۱۵‬شــرکت ها و موسســات دانش بنیــان‬ ‫یــا اعضــای هیــات مدیــره و مدی ـران عامــل انهــا‪ ،‬در‬ ‫موضوعــات مرتبــط بــا همــان شــرکت یــا موسســه‬ ‫می تواننــد عــاوه بــر اســتفاده از وکالی دادگســتری‬ ‫بـرای طــرح هرگونــه دعـوا یــا دفــاع یــا تعقیــب دعاوی‬ ‫مربــوط و همچنیــن مـوارد مصــرح در مــاده (‪ )۳۵‬قانون‬ ‫اییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب (در‬ ‫امــور مدنــی) مصــوب ‪ ،۱۳۷۹.۱.۲۱‬از کارکنــان خــود‬ ‫بــا داشــتن یکــی از شـرایط ذیــل بــه عنـوان نماینــده‬ ‫حقوقــی اســتفاده نماینــد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬دارا بــودن یکــی از مـدارک کارشناســی یــا باالتــر در‬ ‫رشــته حقوق‬ ‫‪ -۲‬دو ســال ســابقه کار قضایــی یــا وکالــت یــا مشــاوره‬ ‫حقوقــی بــه شــرط عــدم محرومیــت قبلــی از اشــتغال‬ ‫بــه قضــاوت یــا وکالــت‬ ‫تبصــره‪ -‬ارائــه معرفــی نامــه نمایندگــی حقوقــی بــه‬ ‫مراجــع قضایــی الزامــی اســت‪.‬‬ ‫‪ -1-1‬تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫نهادها و ارگانها به هر شکل ممکن‪.‬‬ ‫مصرح در قانون اساسی‪.‬‬ ‫امور ایمنی و بهداشت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫معافیت دائم‬ ‫مراجع ذی صالح)‬ ‫سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده‬ ‫ادرس اینترنتی ‪ http://hrdms.ir :‬مراجعه نمایند ‪.‬‬ ‫‪ -1-2‬تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور ‪ -1-6‬داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی به تایید‬ ‫بر اساس مصوبه پانصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای‬ ‫اموزشی دانشگاه روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/9/24‬طبق‬ ‫درخواست دانشکده پیراپزشکی اراک و حسب نیاز ان‬ ‫دانشکده با فراخوان جذب یک نفر نیروی کارشناسی‬ ‫ارشد اموزش هوشبری یا مراقبت های ویژه و یا‬ ‫پرستاری داخلی‪ -‬جراحی با پایه هوشبری‬ ‫جهت گذراندن دوره طرح و تعهد به صورت هیات علمی‬ ‫موافقت بعمل امد‪.‬‬ ‫لذا بدین منظور از کلیه دانش اموختگان واجد شرایط‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬اشنا به کامپیوتر‬ ‫دارای انگیزه رشد و پیشرفت‬ ‫مسلط به ورد و اکسل (تسلط بر افیس)‬ ‫محل کار‪ :‬محدوده جاده قدیم کرج‪ ،‬شهرک صنعتی گلگون‬ ‫حداقل فوق دیپلم‪ ،‬حداقل تجربه کاری یک سال‬ ‫حسابدار‪:‬‬ ‫داره روحیه کار تیمی‪ ،‬مسئولیت پذیر‪ ،‬با انگیزه‬ ‫ساعت کاری‪ :‬شنبه تا چهارشنبه ‪ 08:00‬الی ‪17:00‬‬ ‫محدوده کاری‪ :‬میدان توحید‬ ‫حقوق‪ :‬حداقل وزارت کار‬ ‫مهندس برق و الکترونیک‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫مسلط به طراحی بردهای الکترونیک‬ ‫اشنا به میکروکنترلر‬ ‫جهت کار در شرکت فنی و مهندسی‬ ‫حداکثر تا تاریخ ‪ 1400/10/25‬به دفتر ریاست دانشکده‬ ‫ارسال نمایند و یا با شماره ‪08634173526‬‬ ‫تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫منشی‪:‬‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار واحد تولیدی‪ ،‬کارشناسی حسابداری‬ ‫محدوده کاری‪ :‬میدان توحید‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با قید‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪ subject‬عنوان شغل در بخش‬ ‫‪hr.davvarenergy@gmail.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111712‬‬ ‫برایدسترسیبهجزییاتبیشتراینگزارشبهلینکزیرمراجعهنمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350320‬‬ ‫هیات علمی دانشکده پیراپزشکی اراک ‪:‬‬ ‫‪ -1-4‬عدم اشتهار به فساد اخالقی‪ ،‬نداشتن سابقه محکومیت و داوطلبان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به‬ ‫عالقه مند به کار گروهی‬ ‫معــاون فنــی مرکــز ســامت محیــط و کار وزارت بهداشــت ضمــن تشــریح‬ ‫جزییــات فراخــوان وزارت بهداشــت بــرای تاســیس دفاتــر خدمــات ســامت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ازمــون کتبــی بــرای تاســیس دفاتــر ســامت در تاریــخ ‪ ۲۳‬دی مــاه‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬مهنــدس محســن فرهــادی بــا بیان اینکــه از ســال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫وزارت بهداشــت بــرای تقویــت نظــارت و جبــران کمبــود پرســنل نظارتــی‪،‬‬ ‫تصمیــم گرفــت کــه اقدامــات حاکمیتــی و غیرحاکمیتــی را بــر اســاس اســناد‬ ‫باالدســتی بــه بخــش خصوصــی واگــذار کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ابتــدا در ســال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫در اســتان تهــران حــدود ‪ ۳۰‬دفتــر خدمــات ســامت بــه صــورت ازمایشــی‬ ‫فعالیــت کردنــد کــه دســتاوردهای ان مثبــت بــود و بــر همیــن اســاس کار را‬ ‫بــه کل کشــور گســترش دادیــم و در حــال حاضــر حــدود ‪ ۱۶۰‬دفتــر خدمــات‬ ‫ســامت فعــال هســتند کــه در ایــن دفاتــر‪ ۱۷۰۰ ،‬نفــر دانــش اموختــه رشــته‬ ‫مهندســی بهداشــت محیــط بــکار گرفتــه شــده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دفاتــر خدمــات ســامت توســط بخــش غیردولتــی راه انــدازی شــده‬ ‫ممیــزی و کارشناســی‬ ‫و کارشناســان بهداشــتی را بــکار گرفتــه و شــروع بــه کار ّ‬ ‫بهداشــتی در ســطح اصنــاف کــرده انــد‪ .‬ایــن دفاتــر بایــد درامــد خــود را در‬ ‫قبــال خدماتــی کــه ارائــه مــی دهنــد‪ ،‬بــه دســت بیاورنــد و خطــوط قرمــزی را‬ ‫بــرای ایــن دفاتــر ترســیم کــرده ایــم از جملــه اینکــه بهــای خدمــات در ایــن‬ ‫دفاتــر بــر اســاس مصوبــه خدمــات بهداشــت محیــط مصوبــه هیــات وزیــران‬ ‫نبایــد بیشــتر باشــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬تعــداد ‪ ۱۶۰‬دفتــر خدمــات ســامت بــرای پوشــش کل‬ ‫کشــور کافــی نبــود کــه کمیتــه راهبــردی دفاتــر خدمــات ســامت بــر اســاس‬ ‫دســتورالعمل وزیــر وقــت بهداشــت‪ ،‬تصمیــم بــه انتشــار فراخوانــی بــرای‬ ‫گســترش تعــداد ایــن دفاتــر گرفــت کــه از طریــق رســانه هــا اطــاع رســانی‬ ‫شــد‪ .‬متقاضیــان بخــش خصوصــی از بیــن دانــش اموختــگان دانشــگاهی در‬ ‫تمامــی رشــته هــا بــا اولویــت رشــته هــای بهداشــتی و درمانــی‪ ،‬تــا ‪ ۱۰‬دی مــاه‬ ‫فرصــت داشــتندد کــه در ســامانه ‪https://reg.mobiniranian.ir‬‬ ‫ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫گروه سوداوران مالی جهت تکمیل کادر خود در زمینه‬ ‫تولید محتوا به صورت دور کاری در استان تهران از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس تولید محتوا‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬سابقه کارمهم نیست‬ ‫تمام وقت‪ ،‬دورکاری‪ ،‬مسلط به امور مالی و اصول حسابداری‬ ‫جهت تولید محتوا در این زمینه‬ ‫مسلط به نرم افزار افیس‬ ‫اشنا به امور مالیاتی و تامین اجتماعی‬ ‫منظم و با پشتکار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫واتس اپ زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید‪.‬‬ ‫به شماره نمابر ‪ 08634173526‬دانشکده پیراپزشکی اراک‬ ‫شرکت پترو دوار انرژی پژوهان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برای تاسیس دفاتر خدمات سالمت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪ -1-3‬دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا ‪ -1-7‬عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر‪ ،‬روان گردان و‪( ...‬با تایید‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫زمان برگزاری ازمون وزارت بهداشت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت می شود جهت معرفی‪ ،‬مدارک و رزومه خود را‬ ‫باشد‪ ( .‬با تایید مراجع ذی صالح)‬ ‫◄‬ ‫از سوی وزارت بهداشت اعالم شد‬ ‫‪09129792723‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111718‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک داروسازی برای ردیف های شغلی با شرایط ذیل‬ ‫دعوت به همکاری میکند‪:‬‬ ‫مدیر فروش‪ :‬خانم‪ /‬اقا‬ ‫دارای سابقه کار در شرکتهای دارویی و پخش‬ ‫مدیر بازرگانی خارجی‬ ‫دارای سابقه کار در شرکتهای دارویی‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫اشنا به امور گمرک و واردات‬ ‫مدیر حسابداری‪ :‬مسلط به صورت های تلفیقی‬ ‫دارای سابقه کار در شرکتهای دارویی‬ ‫خدماتی‪ :‬اقا‪ ،‬دارای سابقه کار و ظاهری مرتب‬ ‫محدوده کار‪ :‬یوسف اباد‬ ‫ارسال رزومه از طریق تلگرام به شماره‬ ‫‪09122177643‬‬ ‫شرکت تولیدی لوازم خانگی پرتو سرد توان (هیمالیا)‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111715‬‬ ‫ن تهران‪ ،‬واقع در محدوده پل‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استا ‬ ‫‪.‬پارک وی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‬ ‫حسابدار‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬سابقه کار مهم نیست‪ ،‬تمام وقت‬ ‫مسلط به کلیه امور حسابداری‬ ‫)مسلط به نرم افزار اکسل (پیشرفته‬ ‫اشنایی با کلیه مباحث حقوق و دستمزد‪ ،‬انبار و خزانه‬ ‫)تواناییتهیهو تنظیماظهارنامههایمالیاتی(ارزشافزودهو عملکرد‬ ‫اشنایی با سامانه صورت معامالت فصلی‬ ‫حقوق با توجه به سطح توانایی افراد تعیین میگردد‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪( .‬لطفا قبل از ارسال رزومه به‬ ‫)محدوده محل خدمت دقت فرمایید‬ ‫‪job@himalia.ir‬‬ ‫ادرس محدوده محل خدمت‪ :‬پل پارک وی‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111716‬‬ صفحه 3 ‫استان‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫دوشنبه‪ 20‬دی‪7 -1400‬جمادی الثانی ‪ 10-1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1245‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مشاغل خانگی‬ ‫معاون اموزش و کارافرینی جهاددانشگاهی خراسان شمالی عنوان کرد‬ ‫ارائه ‪ ۱۰‬میلیارد ریال تسهیالت مشاغل خانگی‬ ‫به پیشران ها‬ ‫معـاون امـوزش و کارافرینـی جهاددانشـگاهی‬ ‫خراسـان شـمالی از معرفـی بـرای پرداخـت ‪ ۱۰‬میلیـارد‬ ‫ریـال تسـهیالت مشـاغل خانگـی بـه پیشـران هـای فعال‬ ‫طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی در اسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫حسـن خـوش صفـا در گفـت و گو بـا ایسـنا اظهارکرد‪:‬‬ ‫بـا توجـه بـه ابلاغ اعتبـار مشـاغل خانگـی‪ ،‬پیشـران های‬ ‫فعال در اجرای طرح ملی توسـعه مشـاغل خانگی از سـوی‬ ‫جهاددانشـگاهی بـه اداره کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫معرفی شـدند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬پـس از معرفـی و اخذ مـدارک اولیه و بازدید از کارگاه های این پیشـران ها در‬ ‫نهایت با پرداخت تسـهیالت به پیشـران سـوزن دوزی در شهرسـتان شـیروان‪ ،‬عروسـک سازی‪،‬‬ ‫فـرش و گلیم در بجنورد موافقت شـد‪.‬‬ ‫خـوش صفـا بـا بیـان اینکـه هـم اکنـون پرونده ایـن پیشـران هـا از سـوی اداره کار به‬ ‫بانـک هـا ارجـاع شـده و افـراد در حال ارائه تضامین الزم برای ازاد سـازی تسـهیالت هسـتند‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬دیگـر پیشـران هـا در حوزه های پوشـاک‪ ،‬گلیـم‪ ،‬بازار فـروش و عرضه نیـز در گام بعدی‬ ‫برای تسـهیالت معرفی می شـوند‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان بـه منظـور اعطـای تسـهیالت بـه‬ ‫پیشـران هـا در طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی‪ ،‬تعامـل مناسـبی با جهـاد دانشـگاهی و‬ ‫پیشـران هـا دارد کـه سـبب بـروز نتایـج مطلوبـی در ایـن اوضـاع و احـوال اقتصـادی اسـتان و‬ ‫کشـور شـده است‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت برق نکا خبرداد‪:‬‬ ‫استخدام بدون ازمون فارغ التحصیالن ممتاز دانشگاهی‬ ‫در نیروگاه های حرارتی‬ ‫روابـط عمومـی شـرکت بـرق نکاخبـر داد‪ ،‬اسـتخدام بـدون ازمـون‬ ‫فارغ التحصیلان ممتـاز دانشـگاهی در نیروگاه هـای حرارتـی‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از اریـا‪ ،‬روابـط عمومـی شـرکت برق‬ ‫نـکا افـزود‪ :‬شـرکت مادرتخصصی تولیـد نیروی بـرق حرارتـی در نظر‬ ‫دارد بخشـی از نیـروی انسـانی مـورد نیاز خود در شـرکت های وابسـته‬ ‫غیردولتی(نیروگاه ها) را از بین فارغ التحصیالن ممتاز دانشـگاه های برتر‪،‬‬ ‫بـدون ازمـون و از طریـق مصاحبـه تخصصـی تامیـن کنـد‪. .‬‬ ‫پیـرو ابلاغ دسـتورالعمل نیازسـنجی‪ ،‬تامیـن و سـاماندهی نیروی‬ ‫انسـانی در شـرکت های وابسـته وزارت نیـرو‪ ،‬شـرکت بـرق حرارتی در‬ ‫نظـر دارد بخشـی از نیـروی انسـانی مـورد نیـاز خـود در شـرکت های‬ ‫وابسـته غیردولتـی (نیروگاه هـا) را از بیـن فـارغ التحصیلان ممتـاز‬ ‫دانشـگاه های برتـر‪ ،‬مطابـق ضوابـط و مقـررات و از طریـق مصاحبـه‬ ‫‪.‬‬ ‫تخصصـی تامیـن کنـد‪.‬‬ ‫عالقه منـدان جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر و ثبت نـا م می تواننـد‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر دهلران‬ ‫لزوم به کار گیری جوانان بومی در شرکت های فعال در دهلران‬ ‫‪45‬مجوز مشاغل خانگی در بخش‬ ‫صنایع دستی بیله سوار صادر شد‬ ‫رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫بیله سـوار مغـان گفـت‪ :‬در ‪۹‬مـاه امسـال ‪ ۴۵‬مجوز مشـاغل‬ ‫خانگـی در بخش صنایع دسـتی این شهرسـتان صادر شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا ‪ ،‬فرنـام حامـد در جلسـه بررسـی‬ ‫فعالیت هـای میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫بیله سـوار اظهارکـرد‪ :‬از مهم تریـن اولویت هـا در حـوزه‬ ‫میراث فرهنگـی مرمـت بناهـای تاریخـی اسـت و امسـال‬ ‫شـاهد مرمـت بـرج ارامـگاه ادولـو بودیـم‪.‬‬ ‫وی رسـیدگی بـه گزارش هـای حفـاری غیرمجـاز به تعـداد ‪ ۱۰‬مورد ‪ ،‬پاسـخ به ‪ ۷۰‬مـورد از‬ ‫اسـتعالمات و ‪ ۳۲۰‬مـورد بازدیـد از اثـار تاریخـی شهرسـتان را از دیگر اقدامات انجام شـده‬ ‫در ‪ ۹‬مـاه امسـال ذکرکرد‪.‬‬ ‫او همچنیـن بـه رسـیدگی بـه پنـج مـورد پرونـده حقوقی در ایـن مدت اشـاره کـرد و افزود‪:‬‬ ‫در حـوزه صنایـع دسـتی نیـز شـاهد صـدور ‪ ۸۰‬فقـره پروانـه تولیـد انفـرادی ‪ ۴۵ ،‬مجـوز‬ ‫مشـاغل خانگـی ‪ ،‬ثبـت اشـتغال ‪ ۱۲۴‬نفـر در سـامانه رصد اشـتغال و پنجره واحـد و پرداخت‬ ‫تسـهیالت مشـاغل خانگی به صنعتگران صنایع دسـتی بـه تعداد‪ ۲۶‬نفر با اعتبـار ‪ ۴۱۰۰‬میلیون‬ ‫ریـال بودیم‪.‬‬ ‫برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350578‬‬ ‫لزوم نگاه بلندمدت به کسب و کارهای‬ ‫حوزه مشاغل خانگی زنجان‬ ‫مدیـر اجرایـی طـرح ملـی مشـاغل خانگـی در‬ ‫بو‬ ‫جهاددانشـگاهی زنجـان گفـت‪ :‬نـگاه به حوزه کسـ ‬ ‫کار مشـاغل خانگـی بایـد بلندمحـور باشـد‪.‬‬ ‫لیلا اجلی در گفت وگو با ایسـنا‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬طرح ملی‬ ‫توسـعه مشـاغل خانگـی در سـه فـاز پیش بینی شـده‬ ‫کـه فـاز اول شناسـایی و اولویت بندی مزیـت‪ ،‬ظرفیت ‬ ‫و پتانسـیل های اشـتغال در حـوزه مشـاغل خانگـی‪،‬‬ ‫فـاز دوم مربـوط به توانمندسـازی متقاضیـان از طریق‬ ‫مشـاوره‪ ،‬راهنمایی‪ ،‬اسـتعداد سـنجی و فاز سوم اتصال‬ ‫بـه بازار اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه مشـاغل خانگـی در راسـتای رفع بیـکاری و از سـویی دیگر تولیـد ثروت‬ ‫اهمیـت دارد‪ ،‬افـزود‪ :‬یکـی از نقـاط ضعـف افـرادی که وارد مشـاغل خانگی می شـوند‪ ،‬نداشـتن‬ ‫بـازار فـروش و نرسـیدن بـه درامد مشـخص اسـت کـه در طرح ملی توسـعه مشـاغل خانگی‬ ‫بـه ان توجه شـده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی شـهر دهلـران گفـت‪ :‬باتوجـه بـه اینکـه‬ ‫اشـتغال یکی از دغدغـه همه جوانان و خانواده ها اسـت انتظار می رود‬ ‫شـرکت هـای فعـال در شهرسـتان‪ ،‬از ظرفیـت نیروهـای بومی منطقه‬ ‫اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۳۸‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫مشاغل خانگی به دزفول‬ ‫رئیـس اداره کار‪ ،‬تعـاون و رفـاه اجتماعـی دزفـول از‬ ‫اختصـاص ‪ ۳۸‬میلیـارد ریـال تسـهیالت مشـاغل خانگی‬ ‫بـه ایـن شهرسـتان در سـال جـاری خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬مجتبـی ظفری در جلسـه شـورای‬ ‫اشـتغال و سـرمایه گذاری دزفول که در سـالن جلسـات‬ ‫فرمانـداری برگـزار شـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬در سـال جـاری‬ ‫‪ ۳۸‬میلیـارد ریـال تسـهیالت مشـاغل خانگـی بـه‬ ‫شهرسـتان دزفـول اختصـاص یافـت کـه در جلسـات‬ ‫صـورت گرفتـه ایـن تسـهیالت بیـن ادارات تقسـیم شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـر ایـن اسـاس ‪ ۹‬میلیـارد ریـال بـه اداره میراث فرهنگـی‪ ۵ ،‬میلیـارد ریال‬ ‫بـه اداره فرهنـگ و ارشـاد‪ ۱۰ ،‬میلیـارد ریـال بـه اداره صمـت و ‪ ۱۴‬میلیـارد ریـال نیـز به‬ ‫جهـاد کشـاورزی اختصـاص یافته اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس اداره کار‪ ،‬تعـاون و رفـاه اجتماعـی دزفـول عنـوان کـرد‪ :‬تاکنـون ‪ ۷۳‬طـرح‬ ‫اشـتغالزایی تاییـد شـده و ‪ ۵۹‬طـرح بـرای دریافـت تسـهیالت بـه بانک هـای عامـل‬ ‫معرفـی شـدند‪.‬‬ ‫ظفـری در ادامـه میـزان تعهد اشـتغالزایی شهرسـتان را در سـال جـاری یک هـزار و ‪۷۱۱‬‬ ‫مـورد برشـمرد و گفـت‪ :‬تاکنـون یـک هـزار و ‪ ۱۹۵‬مـورد اشـتغال از ایـن میـزان تعهـد‬ ‫محقـق شـده کـه الزم اسـت ادارات نسـبت بـه تحقـق مابقـی ایـن میـزان تعهـد تـا پایان‬ ‫سـال اقـدام کنند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگزاری شبسـتان از ایلام‪« ،‬اهلل بخـش ملکی» در‬ ‫دیدار شـهردار و اعضای شـورای شـهر دهلـران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسـفانه‬ ‫اکثر شـرکت های فعال منطقه از نیروهای غیر بومی اسـتفاده می کنند‬ ‫ایـن در حالی اسـت کـه نیروی تحصیل کـرده بیکار در شـهر دهلران‬ ‫فراتـر از حد انتظار اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬یکـی از مشـکالت شـهرداری های کوچـک مثـل‬ ‫دهلـران نبـود منابـع و درامـد پایـدار اسـت و همیـن عامل سـبب‬ ‫شـده خدمـات رسـانی در حـوزه شـهری بـا مشـکل مواجـه شـود‪.‬‬ ‫رئیـس شـورای شـهر دهلـران اظهـار کرد‪ :‬شـورای ششـم‬ ‫تـا کنـون ‪14‬مصوبـه برای حل مشـکالت شـهری داشـته اسـت‬ ‫و انتظـار داریـم فرمانـداری‪ ،‬شـهرداری و شـورای شـهر را‬ ‫بـرای ارائـه خدمـت بهتـر بـه شـهروندان در بحـث اعتبـارات‬ ‫نـگاه ویـژه ای داشـته باشـد‪.‬‬ ‫ملکـی خاطرنشـان کـرد‪ :‬تلاش اعضـای شـورای شـهر و‬ ‫شـهردار خدمـت بـه شـهروندان ‪ ،‬توسـعه عمـران شـهری‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫بازگشت چندصد کارگر به بازار کار سمنان‬ ‫طنین دوباره کار و تولید پس از ‪ ۱۵‬سال تعطیلی‬ ‫چـرخ های چندیـن واحد تولیدی و صنعتـی و از جمله یک واحد‬ ‫صنعتـی پس از ‪ ۱۵‬سـال تعطیلی دوباره بـه چرخش درامد‪.‬‬ ‫بـا از سـرگیری فعالیت ایـن واحدهای تعطیل که بـه مدد اعطای‬ ‫تسـهیالت سـتاد تسـهیل و رفع موانع تولید و تزریق نقدینگی امکان‬ ‫پذیـر شـد‪ ،‬صدها کارگـر و نیـروی فنی ایـن واحدها به سـر کارهای‬ ‫خود بازگشتند‪.‬‬ ‫بـه دنبـال حمایـت ها و پیگیری های سـتاد تسـهیل و رفع موانع‬ ‫تولیـد و همراهـی بانک های اسـتان‪ ،‬شـرکت یـاران هم افـزای کویر‪،‬‬ ‫تولیدکننده انواع دسـته سـیم و قطعـات الکترونیکی خـودرو‪ ،‬پس از‬ ‫‪ ۱۵‬سـال تعطیلی و ‪ ۱۲‬سـال تملک بانک به چرخه تولید بازگشـت‪.‬‬ ‫طنیـن دوبـاره کار و تولید پس از ‪ ۱۵‬سـال تعطیلی‬ ‫بـا احیـای ایـن واحـد تولیـدی ‪ ۳۷‬نفـر جـذب بـازار کار شـده و‬ ‫هیاهـوی کار و اشـتغال بعـد از ‪ ۱۵‬سـال در سـالن هـای ایـن واحـد‬ ‫تولیـدی طنیـن انداز شـد‪.‬‬ ‫همچنیـن پـس از دوسـال تعطیلـی‪ ۴۵ ،‬کارگـر شـرکت پرنـده‬ ‫طالیـی قومـس کـه بـه تولیـد و پـرورش بلدرچیـن می پـردازد‪،‬‬ ‫بـه بـازار کار برگشـتند‪.‬‬ ‫علاوه بـر این با پیگیری اسـتاندار و اعضای سـتاد تسـهیل و رفع‬ ‫موانـع تولید اسـتان سـمنان‪ ،‬یک واحـد تولیدکننده کیـک و کلوچه‬ ‫در سـمنان پس از سـه سـال تعطیلی به چرخه تولید برگشـت‪.‬‬ ‫براس دسترسی به جزئیات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350593‬‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬شغل جدید در روستاهای کردستان ایجاد می شود‬ ‫رئیـس تعـاون روسـتایی کردسـتان از تدوین طرحی بـرای ایجاد‬ ‫پنـج هزار شـغل جدید در روسـتاهای اسـتان بـا اسـتفاده از ظرفیت‬ ‫تعاونی ها خبـرداد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬پیمـان اسـکندری در جمـع خبرنـگاران اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬هـم اکنـون بیـش از ‪ ۹۰۰‬بـه صـورت مسـتقیم در تعاونی های‬ ‫روسـتایی اسـتان مشـغول بـه کار هسـتند و با توجه بـه ظرفیت های‬ ‫اسـتان امادگـی داریـم در صـورت حمایت و تسـهیل گری مسـئوالن‬ ‫اسـتان بـرای پنج هـزار نفـر دیگر اشـتغال زایـی کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هم اکنون ‪ ۱۸۰‬هزار نفر از سـاکنان روسـتاهای اسـتان‬ ‫سـهام دار تعاونی های روستایی هسـتند و در قالب ‪ ۹۶‬شرکت تعاونی‬ ‫روسـتایی از خدمـات تامیـن کاالهـای تنظیـم بازار همچـون مناطق‬ ‫شـهری بهره مند هستند‪.‬‬ ‫اسـکندری خاطرنشـان کـرد‪ :‬در حـال حاضـر ‪ ۳۵‬درصـد کل‬ ‫کاالهـای تنظیم بازار اسـتان در قالب شـرکت های تعاونـی در اختیار‬ ‫سـاکنان روسـتاها قـرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫وی اعلام کـرد‪ :‬هر سـاله ‪ ۶۹‬هزار تن ارد و بیـش از ‪ ۱۵۵‬میلیون‬ ‫لیتـر سـوخت در مناطـق روسـتایی اسـتان توسـط تعاون روسـتایی‬ ‫توزیع می شـود‪.‬‬ ‫رئیـس تعـاون روسـتایی کردسـتان در ادامـه سـخنان خـود‬ ‫بـه طـرح هوشـمند سـازی تامین و توزیـع محصوالت کشـاورزی در‬ ‫قالـب اپلیکیشـن بـازارگام اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬در حـال حاضر همه‬ ‫کردسـتانی ها می تواننـد روزانـه پنـج کیلوگـرم مـرغ منجمـد و‬ ‫‪ ۱۰‬کیلوگـرم برنـج را از طریـق این سـامانه برخط سـفارش داده‬ ‫و بـا پیـک رایـگان بـه انها تحویـل داده می شـود‪.‬‬ ‫اسـکندری افـزود‪ :‬قیمـت مـرغ منجمـد هـا کیلوگـرم ‪ ۲۰‬هـزار‬ ‫تومـان و قیمـت برنـج نیز هـر کیلوگرم ‪ ۱۲‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬تومان اسـت‪.‬‬ ‫برای دسترسی به جزئیات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350568‬‬ ‫از توسعه گیاهان دارویی در مشهد حمایت می شود‬ ‫مسـئول باغبانی جهاد کشـاورزی مشـهد گفت‪:‬به منظور توسـعه‬ ‫گیاهـان دارویـی در مشـهد به متقاضیان تسـهیالت ارائه می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان از مشـهد‪ ،‬امیـر عبـاس‬ ‫وجدانـی مسـئول باغبانی جهاد کشـاورزی مشـهد گفـت‪ :‬به منظور‬ ‫توسـعه گیاهـان دارویـی در مشـهد بـه متقاضیـان تسـهیالت‬ ‫ارائـه می شـود‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬بـرای تولیدکننـدگان گیاهـان دارویـی گام هـای‬ ‫هدفمنـدی برداشـته شـده و جهـاد کشـاورزی اقـدام بـه تخصیـص‬ ‫تسـهیالت بـه کشـاورزان بـرای کشـت و توسـعه گیاهـان دارویـی‬ ‫نمـوده اسـت‪.‬‬ ‫مسـئول باغبانـی جهـاد کشـاورزی مشـهد گفـت‪ :‬تسـهیالت‬ ‫قرض الحسـنه بـرای حمایـت از توسـعه و کشـت گیاهـان دارویی در‬ ‫در اختیـار متقاضیـان قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫وجدانـی گفـت‪ :‬در راسـتای توسـعه کشـت گیاهـان دارویـی و‬ ‫مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اذربایجان غربی گفت‪ :‬اجرای طرح سرمایه گذاری‬ ‫حمایتی اشتغالزای بنیاد برکت تحت عنوان طرح «سحاب» به منظور فرصت سازی شغلی‬ ‫فردمحور در مناطق روستایی این مهاباد اجرا می شود‪.‬‬ ‫رضا عزتی در جلسه کمیته اشتغالزایی مهاباد افزود‪ :‬در قالب این طرح افراد بیکار و جوانان‬ ‫تحصیل کرده سطح روستاها شناسایی و به افراد واجد شرایطی که خواهان اجرای طرح های‬ ‫اشتغالزا باشند‪ ،‬تسهیالت بانکی ارایه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سقف وام های پرداخت شده ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال با بازپرداخت پنج ساله است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این طرح اولویت با روستاییان تحصیل کرده است که دارای طرح های اشتغاالزا بوده‬ ‫و تاکنون از سایر ادارات تسهیالت دریافت نکرده باشند‪.‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬طرح های اشتغالزای فرد محور در بخش های مختلف از جمله صنایع دستی‪،‬‬ ‫پرورش قارچ‪ ،‬دام سبک‪ ،‬پرورش زنبور عسل‪ ،‬ماکیان و بوقلمون‪ ،‬ماهیان سردابی‪ ،‬نجاری‪ ،‬تولید‬ ‫کیف‪ ،‬کفش و پوشاک‪ ،‬قالی بافی و گلخانه و سایر حرفه های دیگر متناسب با ظرفیت روستاها‬ ‫حمایت مالی می شوند‪.‬‬ ‫مجری طرح های اشتغالزایی بنیاد برکت مهاباد نیز در این جلسه گفت‪ :‬برای اجرای طرح های‬ ‫اشتغالزای فردمحور در روستاها ابتدا ظرفیت اشتغال هر روستا و افراد واجد شرایط ان توسط‬ ‫تسهیل گر شناسایی شده و پس از تشکیل پروند ه و تایید در کمیته اشتغال بنیاد‪ ،‬وارد سامانه‬ ‫می شود تا برای دریافت تسهیالت به بانک عامل معرفی شوند‪.‬‬ ‫جمیل قادرمرزی با اشاره به اینکه این طرح ها براساس اولویت بیشترین تعداد افراد بیکار و تحصیل‬ ‫کرده بدون اشتغال در روستاها پرداخت خواهد شد اضافه کرد‪ ۷۵ :‬درصد تسهیالت پرداختی در‬ ‫روستاهای باالی ‪ ۵۰‬خانوار و ‪ ۲۵‬درصد ان در روستاهای کمتر از ‪ ۵۰‬خانوار خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با بیان شرایط روستایی بودن متقاضیان برای شرایط ضمانت بانکی لحاظ شده است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫متقاضیان شامل این تسهیالت برای ارایه ضمانت بانکی می توانند از طریق ضامن کارمند یا‬ ‫پروانه کسب و یا سند ملکی اقدام کنند‪.‬‬ ‫برای دسترسی به جزئیات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350612‬‬ ‫نوش ابادی‪:‬‬ ‫شهرک صنعتی قرچک ‪ ،‬نعمتی بزرگ‬ ‫برای اشتغال جوانان است‬ ‫نماینده ورامین‪ ،‬پیشوا و قرچک در مجلس شهرک صنعتی‬ ‫قرچک را نعمتی بزرگ برای اشتغال جوانان دانست و گفت‪:‬‬ ‫با شروع فازهای جدید این شهرک صنعتی‪ ،‬عالوه بر پنج‬ ‫هزار اشتغال موجود‪ ،‬در اینده نزدیک حجم کارافرینی این‬ ‫شهرک‪ ،‬به دوبرابر افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬حسین نوش ابادی‬ ‫نماینده مردم ورامین‪ ،‬پیشوا وقرچک و عضو مجمع‬ ‫نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسالمی در‬ ‫سخنرانی قبل از خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه‬ ‫شهرستان قرچک‪ ،‬ضمن تجلیل از نقش تاریخی مردم‬ ‫قرچک در تحوالت سیاسی اجتماعی قبل و بعد از انقالب اسالمی‪ ،‬بصیرت و انقالبی گری را‬ ‫دو شاخص ه مهم مردم شهید پرور این منطقه دانست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سفر پر برکت مقام معظم رهبری در اوایل دهه هشتاد به دیار پانزده خرداد و‬ ‫قدردانی ایشان از مردم باقراباد و قرچک در قیام پانزده خرداد سال ‪ ،۴۲‬از روحیه والیت مداری‬ ‫و حضور پر رنگ و موث ِر مرد ِم این شهر در صحنه های گوناگون تشکر کرد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس در دوره یازدهم با توجه به نزدیکی دومین سالگرد شهادت حاج قاسم‬ ‫سلیمانی اعلی اهلل مقامه الشریف و الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری‪ ،‬شهید سلیمانی را‬ ‫سپهبد جبهه ی مقاومت و سپهساالر سپاه اسالم دانست‪.‬‬ ‫برای دسترسی به جزئیات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350543‬‬ ‫رئیستعاونروستاییکردستان‪:‬‬ ‫برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350577‬‬ ‫رئیسادارهکار‪،‬تعاونورفاهاجتماعیدزفولعنوانکرد‪:‬‬ ‫تـا بیسـتم دی ماه به سـایت شـرکت مادرتخصصـی تولید نیـروی برق‬ ‫حرارتـی بـه نشـانی ‪ www.tpph.ir‬مراجعـه کنند‪.‬‬ ‫طرح اشتغالزایی «سحاب» در روستاهای‬ ‫مهاباد کلید خورد‬ ‫حمایـت متقاضیـان تفاهم نامـه ای فـی مابیـن صنـدوق کارافرینی و‬ ‫جهـاد کشـاورزی‪ ،‬منعقـد گردیـد و بـه کسـانی که متقاضی کشـت‬ ‫گیاهـان دارویـی هسـتند تسـهیالت ارائـه می شـود‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬سـقف تسـهیالت بـه طـرح ارائـه شـده از طـرف‬ ‫متقاضـی بسـتگی دارد کـه توسـط کارشناسـان صنـدوق کارافرین‬ ‫مشـخص می گـردد‪.‬‬ ‫مسـئول باغبانـی جهـاد کشـاورزی مشـهد گفت‪ :‬این تسـهیالت‬ ‫بـا کارمـزد چهـار درصد در اختیـار کشـاورزان قرار می گیـرد و مدت‬ ‫بازپرداخـت ان ‪ ۵‬سـاله می باشـد‪.‬‬ ‫وجدانی گفت‪ ۵۰ :‬درصد این تسـهیالت قبل از کاشـت و ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫نیز بعد از کاشـت و بعد از بازرسـی دوم پرداخت می شـود‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی در حـال حاضـر گیاهـان دارویی متناسـب مشـهد‬ ‫مربـوط بـه زیـره کوهـی و زیره سـبز‪ ،‬نعنا فلفلـی‪ ،‬سـیاهدانه‪ ،‬رازیانه‬ ‫و انغـوزه می باشـد‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ 200‬طرح اشتغال نیروگاه خورشیدی‬ ‫در کرمان‬ ‫تعداد ‪ 200‬طرح اشتغال نیروگاه خورشیدی مددجویان‬ ‫کمیته امداد استان کرمان با حضور قائم مقام کمیته‬ ‫امداد در شهرستان بردسیر افتتاح شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان‪ ،‬مصطفی خاکسـار‬ ‫قائـم مقام کمیته امداد کشـور امروز در مراسـم افتتـاح‪200‬‬ ‫طـرح اشـتغال نیـروگاه خورشـیدی در بردسـیر کرمان‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬کمیتـه امـداد بـر اسـاس وظیفـه ذاتی و‬ ‫سـازمانی خود توجه جدی به توانمندسـازی مددجویان‬ ‫دارد و حـوزه اشـتغال یکـی از حوزه های مهـم و محوری‬ ‫این نهاد اسـت‪.‬‬ ‫وی از ایجـاد ‪ 170‬هـزار شـغل بـرای مددجویان و محرومان طی ‪ 9‬ماهه امسـال توسـط این نهاد‬ ‫خبـر داد و عنـوان کـرد‪ 140 :‬هـزار دوره اموزشـی نیـز برای مددجویانـی که در تالش بـرای زندگی‬ ‫ابرومندانـه بودنـد و نیـاز به اموزش داشـتند طی این مدت برگزار شـده اسـت‪.‬‬ ‫خاکسـار بـا تاکیـد بر اینکه موضوع پنل های خورشـیدی یکی از موارد جدی اسـت کـه در حوزه‬ ‫اشـتغالزایی برای توانمندسازی و خودکفایی مددجویان در دسـتور کار قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در استان های‬ ‫مختلف که این ظرفیت و امکان وجود داشـته باشـد طرح نیروگاه های خورشـیدی اجرا می شـود‪.‬‬ ‫یحیـی صادقی مدیرکل کمیته امداد اسـتان کرمان گفـت‪ :‬با افتتاح ایـن ‪ 200‬طرح نیروگاه پنج‬ ‫کیلـو واتـی خورشـیدی در اسـتان تعداد طرح هـای نیروگاهـی مددجویان در اسـتان به هـزار طرح‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫کاهش بیکاری و افزایش فرصت های شغلی‬ ‫با استفاده از ظرفیت های روستایی‬ ‫کارشـناس ارشـد حوزه کسـب وکار‪ ،‬با اشـاره به اینکه‬ ‫توسـعه و عمـران روسـتا ها از مهم تریـن عوامـل ایجاد‬ ‫شـغل در کشـور است گفت‪:‬در شـرایط بحرانی موجود‬ ‫حاصـل از تحریم هـا با صـادرات محصوالت کشـاورزی‬ ‫به جـای صـادرات نفتـی می توانیـم به بهبـود وضعیت‬ ‫اقتصـادی در کشـور کمک بسـزایی بکنیم‪.‬‬ ‫محسـن حـاج محمـدی در گفت وگـو بـا میـزان‪،‬‬ ‫در خصـوص اثـار توسـعه و ایجـاد اشـتغال روسـتایی‬ ‫در اقتصـاد کشـور در مقدمـه‪ ،‬گفت‪ :‬روسـتا یک واحد‬ ‫همگـن‪ ،‬طبیعـی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬اقتصـادی و کاربـری اسـت کـه در یـک مرکز جمعیتـی و یک‬ ‫محـل سـکونت بـا حـوزه معیـن و قلمرو مشـخص تشـکیل می شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬معمـوالً اکثـر سـاکنان روسـتا به انجـام فعالیت هـای ازجمله زراعـت‪ ،‬باغداری‪،‬‬ ‫دامـداری‪ ،‬صنایع دسـتی و یـا ترکیبـی از این مـوارد مبـادرت می کنند‪.‬‬ ‫بـه گفتـهٔ دبیر اجرایی خانه صنعت کاران ایران یکی از مشـکالت در روسـتاها‪ ،‬عدم شـناخت‬ ‫کافـی نسـبت بـه ظرفیت هـای موجود در روسـتاهای هر اسـتان و عـدم امایش یـا به نوعی‬ ‫امایـش نامناسـب از امکانات هر روستاسـت‪.‬‬ ‫برای دسترسی به جزئیات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350546‬‬ صفحه 4 ‫کشاورزی‬ ‫دوشنبه‪ 20‬دی‪7 -1400‬جمادی الثانی ‪ 10-1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1245‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گفتگو با مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی خراسان جنوبی‬ ‫کسب و کاری به سرخی زرشک‪ ،‬زعفران و عناب‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫«بیرنــاب» وب ســایت مرکــز خدمــات تخصصــی گیاهــان دارویــی اســتراتژیک خراســان جنوبــی اســت کــه در مجموعــه ‪ 14‬هکتــاری مجتمــع‬ ‫تحقیقــات گیاهــان دارویــی جهــاد دانشــگاهی بــا هــدف خلــق ثــروت از مزّیــت هــای منطقــه ای “عناب‪،‬زرشــک‪،‬زعفران” در ســال ‪1398‬‬ ‫تاســیس و زیــر نظــر متخصصــان و کارشناســان ایــن مجموعــه بــه ارایــه خدمــات اموزشــی‪ ،‬مشــاوره‪ ،‬پژوهشــی‪ ،‬تولیــد فــراورده و فــروش‬ ‫بــرای کشــاورز مــی پــردازد‪ .‬عوایــد حاصــل از ایــن خدمــات صــرف تحقیــق و توســعه محصــوالت اســتراتژیک اســتان و نیــز اســتان هــای‬ ‫همجــوار مــی شــود‪« .‬بیرنــاب» شــعار خــود را (همــراه بــا کشــاورز) انتخــاب کــرده و بــرای هــدف خــود ایــن جملــه را انتخــاب کــرده اســت؛‬ ‫«ارائــه محصولــی بــا کیفیــت‪ ،‬تضمیــن شــده بــا حــذف واســطه هــا‪ ،‬اشــتغال زایــی و کمــک بــه رشــد اقتصــادی اســتان»‬ ‫تحقیقاتـی گیاهـان دارویـی خراسـان جنوبـی اسـت کـه بـا عنـوان بیرنـاب در‬ ‫مجموعـه ‪ 14‬هکتـاری مجتمـع تحقیقـات گیاهان دارویـی جهاد دانشـگاهی با هدف‬ ‫خلـق ثـروت از مزیـت هـای منطقـه ای عنـاب‪ ،‬زرشـک و زعفـران در سـال ‪98‬‬ ‫تاسـیس و زیـر نظـر متخصصـان و کارشناسـان ایـن مجموعـه بـه ارائـه خدمـات‬ ‫اموزشـی‪ ،‬مشـاوره‪ ،‬پژوهشـی‪ ،‬تولیـد فـراورده و فروش بـرای کشـاورز می پردازد‪.‬‬ ‫بیرناب راه میانبر برای توسعه فروش‬ ‫محصوالت کشاورزی است‬ ‫مدیــر مرکــز خدمــات تخصصــی گیاهــان‬ ‫دارویــی اســتراتژیک خراســان جنوبی با اشــاره‬ ‫بــه ایــن کــه نیازســنجی و تعییــن نیازهــای‬ ‫پژوهشــی در حــوزه کشــاورزی از اهــداف ایــن‬ ‫مرکــز اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مجموعــه «بیرنــاب»‪ ،‬ســرفصل‬ ‫جدیــدی را بــرای فــروش محصــوالت کشــاورزی بــاز کــرده‬ ‫اســت و ان اتصــال بیــن کشــاورز‪ ،‬تحقیقــات و بــازار اســت‪.‬‬ ‫حســین راغ ارا اظهــار کــرد‪ :‬بســیاری از توانمندی هــای خراســان جنوبــی در‬ ‫زمینــه گیاهــان دارویــی اســتراتژیک در پــس موانــع و مشــکالت عدیــده‬ ‫پنهــان مانــده بــود کــه نتیجــه ان عــدم ســوداوری نســبی مناســب بــرای‬ ‫کشــاورز و تولیــد کننــدگان روســتایی بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬محصــوالت و گیاهــان دارویــی کــه بســیاری از ان هــا در جهان بــی نظیرند‬ ‫از روســتاییان بــا نازلتریــن قیمــت خریــداری می شــد و انگیــزه بــرای تولیــد‬ ‫بــه حداقــل می رســید‪.‬‬ ‫مدیـر مرکـز خدمـات تخصصـی گیاهـان دارویی اسـتراتژیک خراسـان جنوبی‬ ‫بـا بیـان اینکـه در ایـن راسـتا و بـا ارزیابـی تیـم پژوهشـی جهاددانشـگاهی‪،‬‬ ‫ماموریتـی بـا عنـوان بهینه سـازی تولید و فـراوری گیاهـان دارویی اسـتراتژیک در‬ ‫دسـتور کار ایـن نهـاد قـرار گرفـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬مرکـز خدمـات تخصصـی‬ ‫گیاهـان دارویـی اسـتراتژیک خراسـان جنوبـی یکـی از اهـداف ایجـاد مجتمـع‬ ‫راغ ارا بــا بیــان اینکــه بیرنــاب تلفیقــی از ســنت و فنــاوری اســت کــه موانــع‬ ‫رســیدن مشــتری بــه محصــول ســالم را برداشــته اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا بیرنــاب‬ ‫راهــی بــرای توســعه تجــارت الکترونیــک و صــادرات محصــوالت کشــاورزی‬ ‫اســتان گشــوده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مجموعــه بیرنــاب‪ ،‬ســرفصل جدیــدی را بــرای فــروش‬ ‫محصــوالت کشــاورزی بــاز کــرده اســت و ان اتصــال بیــن کشــاورز‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫و بــازار اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بیرنــاب‪ ،‬فروشــگاه اینترنتــی مرکــز خدمــات‬ ‫تخصصــی گیاهــان دارویــی اســتراتژیک خراســان جنوبــی اســت کــه زیــر نظــر‬ ‫متخصصــان و کارشناســان ایــن مجموعــه بــه ارائــه خدمــات اموزشــی‪ ،‬مشــاوره‪،‬‬ ‫تولیــد فــراورده و فــروش بــرای کشــاورز می پــردازد و عوایــد حاصــل از خدمــات‬ ‫و فــروش ایــن ســایت در مجموعــه جهاددانشــگاهی صــرف تحقیــق و توســعه‬ ‫گیاهــان اســتراتژیک می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر مرکــز خدمــات تخصصــی گیاهــان دارویــی اســتراتژیک خراســان جنوبــی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬خدماتــی متمرکــز بــر محصــوالت اســتراتژیک از امــوزش و مشــاوره‬ ‫بــرای بهبــود کیفیــت محصــوالت و فراورده هــا و حمایــت از طرح هــا و‬ ‫ایده هــای فناورانــه در قالــب ایــن ســایت انجــام می دهیــم‪.‬‬ ‫راغ ارا بـا اشـاره بـه بهره گیـری از دانـش کارشناسـان خبـره و متخصـص در ایـن‬ ‫سـایت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬یکـی از اهـداف این اسـت که تمـام اموزش های سـخت افزاری‬ ‫و نرم افـزاری بـه افـراد ارائه شـود و نشـان دهیـم که خاسـتگاه محصـوالت عناب‪،‬‬ ‫زرشـک و زعفـران خراسـان جنوبی اسـت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یکشرکتفعالدرزمینهتجهیزاتالکترونیکی‬ ‫در تهران اقدام به جذب نیرو می نماید‪:‬‬ ‫تعمیرکار الکترونیک‬ ‫کد اگهی‪( 16224 :‬ارسال کد الزامیست)‬ ‫سابقه کار ‪ 1‬سال‪ ،‬مسلط به تعمیر بردهای الکترونیکی و پاور‬ ‫توافقی ‪ +‬بیمه ‪ +‬ارتقای سمت‬ ‫از متقاضیان خواهشمندیم از طریق ایمیل زیر ارسال نمایند‪:‬‬ ‫توسعه دانش و تخصص بهره برداران و فعاالن‬ ‫مدیــر مرکــز خدمــات تخصصــی گیاهــان دارویــی اســتراتژیک خراســان جنوبــی‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه دههــا نفــر بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــا ایــن‬ ‫مرکــز همــکاری دارنــد گفــت‪ :‬توســعه دانــش و تخصــص بهــره بــرداران و فعــاالن‬ ‫محصــوالت عنــاب‪ ،‬زرشــک و زعفــران را در خراســان جنوبــی و اســتان هــای‬ ‫همجــوار دنبــال مــی کنیــم و اگــر کســانی از ســایر نقــاط کشــور نیــز خواهــان‬ ‫مشــاوره و همــکار یباشــند بــه انهــا نیــز امــاده ارائــه خدمــات هســتیم‪.‬‬ ‫راغ ارا بــا اشــاره بــه بهره گیــری از دانــش کارشناســان خبــره و متخصــص در‬ ‫ایــن ســایت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬یکــی از اهــداف ایــن اســت کــه تمــام اموزش هــای‬ ‫ســخت افزاری و نرم افــزاری بــه افــراد ارایــه شــود و نشــان دهیــم کــه خاســتگاه‬ ‫محصــوالت عنــاب‪ ،‬زرشــک و زعفــران خراســان جنوبــی اســت‪.‬‬ ‫تیمی از متخصصان جهاد دانشگاهی پای کار هستند‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تیمــی از متخصصــان جهــاد دانشــگاهی پای کار هســتند‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬مرکــز خدمــات تخصصــی گیاهــان دارویــی اســتراتژیک خراســان‬ ‫جنوبــی دانــش و تخصــص باالیــی دارد و مــی توانــد بــه کســب و کارهــای‬ ‫مربــوط بــه محصــوالت اســتراتژیک کشــاوری از کشــت‪ ،‬داشــت و برداشــت تــا‬ ‫بــازار و فــروش کمــک کنــد‪.‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بیرنــاب مشــکالت و نیازمندی هــای موجــود در عرصــه‬ ‫کشــاورزی و محصــوالت اســتراتژیک اســتان را شناســایی و بــه تیــم پژوهشــی‬ ‫جهاددانشــگاهی معرفــی می کنــد و ایــن گونــه‪ ،‬پژوهش هــا بــرای تولیــد بــا‬ ‫کیفیت تــر‪ ،‬مانــدگاری بهتــر محصــوالت کشــاورزی و در نتیجــه جلوگیــری از‬ ‫فســاد ان هــا در انتقــال و صــادرات اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫راغ ارا یــاداور شــد‪ :‬ایــن مجموعــه تاکنــون بــر روی مــواردی چــون بررســی‬ ‫عوامــل مانــدگاری بیشــتر عنــاب و زرشــک و رســیدن بــه بســته بنــدی مطلــوب‬ ‫بــرای انتقــال محصــوالت طالیــی خراســان جنوبــی گام برداشــته و در مراحــل‬ ‫بعــدی در هــر زمانــی کــه مشــکلی را در کشــاورزی اســتان احســاس کــرد کــه‬ ‫گفتگو‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ارتعاشات صنعتی ایران در استان تهران‬ ‫دعوت به همکاری می کند‪:‬‬ ‫کارشناس طراحی و مهندسی‪ :‬اقا‪ /‬خانم‬ ‫سابقه کار مهم نیست‪ ،‬کارشناسی ارشد از دانشگاه های معتبر‬ ‫مهندسی مکانیک‪ ،‬مسلط به نرم افزارهای طراحی و تحلیل‪:‬‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه مهندسی معکوس‬ ‫و ساخت قطعات‬ ‫در تهران اقدام به جذب نیرو می نماید‪:‬‬ ‫کارگر فنی‪ :‬کد اگهی‪( 16402 :‬ارسال کد الزامیست)‬ ‫سابقه کار مهم نیست‪ ،‬برون سپاری قطعات‬ ‫امور محوله‪ ،‬حقوق و مزایا‪ :‬توافقی ‪ +‬بیمه‬ ‫از متقاضیان خواهشمندیم از طریق ایمیل رزومه ارسال نمایند‪.‬‬ ‫یک شرکت فعال در صنعت نفت و گاز‬ ‫واقع در تهران محدوده سعادت اباد از کارشناسان با شرایط ذیل‬ ‫دعوت به همکاری مینماید‪:‬‬ ‫‪۵‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬مسلط به نرم افزار‬ ‫‪AutoCad,Eplan‬‬ ‫اشنا باسیستم کنترل ‪YOKOGAWA ( centum VP,‬‬ ‫‪ ، )PROSAFE RS‬اشنایی با تهیه مدارک مهندسی‬ ‫از عالقه مندان دعوت می شود رزومه خود را به ادرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Solid works/ AutoCAD/ Abaqus‬‬ ‫مسلط به خواندن و نوشتن زبان انگلیسی‬ ‫بیمه‪ ،‬صبحانه‪ ،‬حقوق ثابت‪ ،‬اضافه کاری‪ ،‬هدایای مناسبتی‬ ‫ارسال رزومه با قید عنوان شغلی در ‪:subject‬‬ ‫‪Resume@iivco.org‬‬ ‫‪tamirkar.kt@mailbal.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111693‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111699‬‬ ‫‪kargarfani.kt@clmail.org‬‬ ‫‪job002022@gmail.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111702‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111707‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تهویه اذر نسیم از استان تهران‪ ،‬جهت کار در شهرک صنعتی مامونیه‪ ،‬واقع در کیلومتر ‪ 80‬اتوبان تهران ‪ -‬ساوه از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند‪:‬‬ ‫مهندس کنترل کیفیت‪ :‬اقا‪،‬تمام وقت‬ ‫کارشناسی مکانیک سیاالت ‪ -‬انرژی‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار در شرکت تهویه مطبوع‬ ‫بازه سنی ‪ 25‬الی ‪ 40‬سال‪ ،‬اشنا به دستگاه های تهویه مطبوع‬ ‫مسلط به طراحی و تولید مدارک دستگاه های تهویه مطبوع‬ ‫اشنائی با ‪ Office‬و ‪ Autocad‬و نرم افزارهای طراحی‬ ‫دستگاه های تهویه مطبوع‬ ‫مهندس برق‪ :‬اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫فارغ التحصیل مهندسی برق (کلیه گرایش ها) از دانشگاه های معتبر‬ ‫مسلط به برنامه نویسی ‪ ،plc‬قابلیت انجام کار تیمی‬ ‫توانایی یادگیری سریع و مطالعه و تحقیق‬ ‫عالقه مند به کار تابلو برق و تاسیسات‬ ‫تکنسین الکترونیک‪ :‬اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫ســد راه صــادرات و تولیــد باکیفیــت و در نتیجــه فــروش و ســوداوری بیشــتر‬ ‫اســت‪ ،‬بــا بهره گیــری از تــوان پژوهشــی جهاددانشــگاهی کــه در حقیقــت‬ ‫بهتریــن متخصصــان ایــن حــوزه در اســتان هســتند‪ ،‬حــل خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه کارگاه هــای مختلــف برگــزار شــده توســط ایــن مرکــز‬ ‫گفــت‪ :‬کســب و کارهــای مرتبــط بــا پــرورش گیاهــان دارویــی شــامل تولیــد‬ ‫محصــوالت خــام اولیــه از گیاهــان دارویــی‪ ،‬تولیــد بــذر‪ ،‬تولیــد نشــاء‪ ،‬قلمــه و‬ ‫نهــال‪ ،‬ســاخت تراریــوم‪ ،‬تولیــد درختچه هــای بنســای و تولیــد گیاهــان زینتــی و‬ ‫اپارتمانــی از زمینــه هایــی اســت کــه ایــن مرکــز دوره و کارگاه برگــزار مــی کنــد‪.‬‬ ‫راغ ارا بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن افــراد شــرکت کننده در دوره هــا و کارگاه هــا بــا‬ ‫خدمــات قابــل ارائــه در بخــش کشــاورزی توســط بانــوان از جملــه هــرس درختان‪،‬‬ ‫پیونــد زنــی و طراحــی فضــای ســبز شــهری و همچنیــن بســته بنــدی‪ ،‬تولیــد‬ ‫عرقیــات‪ ،‬تولیــد فراورده هــای گیاهــی و محصــوالت جانبــی نیــز اشــنا مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اســتفاده موثــر از علــم ارتباطــات و شــبکه های اجتماعــی مــورد‬ ‫تاییــد وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات نیــز از دیگــر مباحــث مــورد تاکیــد‬ ‫در ایــن کارگاه هــا و دوره هــای اموزشــی اســت کــه بــه ان هــا مــی پردازیــم‪.‬‬ ‫راغ ارا گفــت‪ :‬ایجــاد اگاهــی در خصــوص موانــع و چالش هــای احتمالــی پیــش روی‬ ‫کســب و کارهــای حــوزه پــرورش گیاهــان و ارائــه راهکارهــای موثــر بــرای‬ ‫اجتنــاب از مواجهــه بــا ایــن مشــکالت و چگونگــی مدیریــت ان هــا بــه عنــوان‬ ‫یکــی از مهم تریــن ملزومــات ورود بــه عرصــه فعالیت هــای کشــاورزی یکــی از‬ ‫اهــداف اصلــی مــا در ارائــه خدمــات بــه جامعــه هــدف اســت‪.‬‬ ‫عالقمندان می توانند به سایت ‪ https://birnab.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫جهت خدمات پس از فروش‪ ،‬اشنا به سیستم های تهویه مطبوع‬ ‫استخدام به صورت تمام وقت است لذا کاراموز‪ ،‬دانشجو‪،‬‬ ‫پاره وقت پذیرفته نمیشود‬ ‫ساعت کاری ‪ 7:30‬صبح تا ‪ 5‬بعد از ظهر‬ ‫ساکنین اسالمشهر‪ ،‬قائمیه‪ ،‬واوان‪ ،‬حصارک‪ ،‬سبز دشت‪ ،‬نسیم‬ ‫شهر‪ ،‬سلطان اباد‪ ،‬گلستان‪ ،‬رباط کریم‪ ،‬پرند‪ ،‬مامونیه‪ ،‬ساوه در‬ ‫اولویت می باشند‬ ‫بیمه‪ ،‬پاداش و مزایا‪ ،‬اضافه کاری‪ ،‬سرویس‪ ،‬ناهار‪ ،‬اضافه کاری‬ ‫بابت دوری مسافت‪ ،‬پاداش‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫شرکت فنی و مهندسی ماندگار صنعت ویرا در استان تهران دعوت به همکاری می کند‪:‬‬ ‫مهندس پایپینگ‪ :‬خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫مسلط به طراحی خطوط پایپینگ و ‪PDMS‬‬ ‫مهندس عمران‪ :‬خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫مسلط به طراحی سازه های صنعتی و نرم افزار ‪SAP‬‬ ‫نقشه کش سازه و سیویل‪:‬خانم‪/‬اقا‪،‬تمام وقت‬ ‫مسلط به نرم افزار اتوکد‬ ‫نقشه کش مکانیک‪:‬خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫مسلط به نرم افزارهای اتوکد و سالید ورک‬ ‫مهندس صنایع‪:‬خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫مسلط به نرم افزارهای ‪ MSP‬و ‪P6‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111696‬‬ ‫‪Microsoft Office-CATIA-AUTO CAD‬‬ ‫شرکت بنیاد علوم کاربردی رازی سهامی خاص در استان تهران دعوت به همکاری می کند‪:‬‬ ‫مهندس پلیمر‪ :‬اقا‪/‬خانم‪ ،‬سابقه کار‪ :‬مهم نیست‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬کارشناس‪ ،‬کارشناس ارشد و دکتری پلیمر‬ ‫بیمه‪ ،‬بیمه تکمیلی‪ ،‬سرویس رفت و برگشت‪ ،‬ناهار‪ ،‬حقوق توافقی‬ ‫‪zohari.s22@gmail.com‬‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫لینک ‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111691 :‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111697‬‬ ‫شرکت مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه خودرو در استان تهران دعوت به همکاری می کند‪:‬‬ ‫‪johari@azarnasim.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪Info@msvira.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس مکانیک‪:‬خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫مهندس مکانیک‪:‬خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫مسلط به نرم افزارهای اتوکد و سالید ورک‬ ‫اشنا به نرم افزار های المان محدود‬ ‫مهندس برق‪ :‬خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫مسلط به طراحی برق کارخانجات صنعتی و نرم افزارهای مربوطه‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫دارای مدرک لیسانس مکانیک‪ ،‬مسلط به نرم افراز‬ ‫اشنا با اپشن های خودرو‪ ،‬قطعات و تعمیرات خودرو‬ ‫اشنا با زبان انگلیسی و دارای سه سال سابقه کار مفید‬ ‫کارشناس صنایع‪ :‬خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫دارای مدرک لیسانس مهندسی صنایع‬ ‫مسلط به نرم افراز ‪-Microsoft Office‬کامفار‬ ‫اشنا با زبان انگلیسی‬ ‫دارای سه سال سابقه کار مفید در زمینه مطالعات امکان سنجی‬ ‫و پروژه های صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬بیمه تکمیلی‬ ‫هزینه ناهار و ایاب و ذهاب‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪hasheminia@aice.co.ir‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111690‬‬ صفحه 5 ‫دانشگاه‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫دوشنبه‪ 20‬دی‪7 -1400‬جمادی الثانی ‪ 10-1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1245‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫پــور رســتمی اضافــه کــرد‪ :‬همــه کشــورهایی‬ ‫کــه مــا در دانشــکده مطالعــات جهــان روی‬ ‫ان کار می کنیــم بــه نوعــی بــرای ایــران مهــم‬ ‫هســتند‪ .‬یعنــی یــا کشــور مــا بــا ان هــا روابطــی‬ ‫دارد یــا اگــر روابطــی نداریــم؛ ان کشــورها روی‬ ‫سیاســت های مــا تاثیــر دارنــد‪.‬‬ ‫معــاون اموزشــی دانشــکده مطالعــات جهــان در‬ ‫خصــوص جــذب دانشــجو در رشــته مطالعــات‬ ‫چیــن توضیــح داد‪ :‬مــا مــدت زیــادی اســت کــه‬ ‫رشــته مطالعــات چیــن را طراحــی کردیــم ولــی‬ ‫متخصصیــن الزم را نداشــتیم بــه همیــن خاطــر‬ ‫تصویــب ایــن رشــته کمــی بــه تعویــق افتــاد‪.‬‬ ‫رشــته هــای جدیــد بــر اســاس روابط کشــورمان‬ ‫بــا ســایر کشــور شــکل مــی گیرد‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ایــا تعامــل‬ ‫ایــران بــا کشــور چیــن هــم در انتخــاب ایــن‬ ‫رشــته موثــر بــوده اســت یــا خیــر گفــت‪ :‬بلــه‬ ‫خیلــی موثــر اســت‪ ،‬همانطــور کــه اشــاره‬ ‫کردیــم مــا تمــام رشــته هایمان کــه در دانشــکده‬ ‫مطالعــات جهــان تاســیس می شــوند یــا بــه‬ ‫خاطــر فاکتــور روابــط ایــران بــا ان کشــور و یــا‬ ‫تاثیرگــذاری ان کشــور در سیاســت های ایــران‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫پــور رســتمی ادامــه داد‪ :‬ارتبــاط مــا بــا کشــور‬ ‫چیــن بــه چنــد قــرن قبــل بــر می گــردد و‬ ‫روابــط دیرینــه ای باهــم داریــم؛ همچنیــن در‬ ‫گذشــته های دور ایــران و چیــن بــا یکدیگــر‬ ‫همســایه بودنــد‪ ،‬بــه همیــن خاطــر مدتــی اســت‬ ‫کــه مــا بــه فکــر تاســیس رشــته مطالعــات‬ ‫چیــن بودیــم‪.‬‬ ‫معــاون اموزشــی دانشــکده مطالعــات جهــان‬ ‫گفــت‪ :‬بحــث دیگــر‪ ،‬جایــگاه چیــن در شــرق‬ ‫اســیا بــود کــه کــم کــم قــدرت گرفــت و‬ ‫مــورد مطالعــه خیلــی از کشــورها در دنیــا قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬اکنــون هــم می بینیــم کــه چیــن در‬ ‫عرصــه بیــن المللــی تاثیــر گــذار اســت از ایــن‬ ‫رو موضــوع مــورد مطالعــه مــا نیــز هســت‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه کــدام رشــته‬ ‫در دانشــکده مطالعــات جهــان پرمتقاضی اســت؟‬ ‫گفــت‪ :‬الزم بــه ذکــر اســت کــه رشــته هایی‬ ‫کــه در دانشــکده مــا ارائــه می شــوند بــا زبــان‬ ‫اصلــی همــان کشــور هســتند از ایــن رو‬ ‫کشــورهایی انگلیســی زبــان ماننــد مطالعــات‬ ‫امریــکا‪ ،‬امریــکای التیــن‪ ،‬همچنیــن مطالعــات‬ ‫عــراق‪ ،‬فلســطین‪ ،‬مطالعــات اســپانیا و مطالعــات‬ ‫روســیه از جملــه رشــته های پرمتقاضــی‬ ‫هســتند‪ .‬در ایــن مــدت امــا رشــته های پــر‬ ‫متقاضــی مطالعــات امریــکای التیــن‪ ،‬امریــکا و‬ ‫روســیه بــوده کــه جــز اولین هــا هســتند‪.‬‬ ‫پــور رســتمی دربــاره اینکــه هــر رشــته بــا زبــان‬ ‫اصلــی خــودش بــه دانشــجویان ایرانــی امــوزش‬ ‫داده می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬هــدف مــا ایــن اســت کــه‬ ‫هــر رشــته بــا زبــان اصلــی خــودش تدریــس‬ ‫شــود‪ .‬امــا هنــوز جــذب رشــته مطالعــات چیــن‬ ‫شــروع نشــده و بــرای تصویــب رشــته اقــدام‬ ‫کرده ایــم‪.‬‬ ‫وی دربــاره فراینــد تصویــب رشــته گفــت‪:‬‬ ‫فراینــد تصویــب رشــته تقریبــا طوالنــی اســت؛‬ ‫بــه ایــن صــورت کــه مــا برنامــه رشــته را‬ ‫طراحــی می کنیــم‪ ،‬ســپس رشــته مذکــور بــه‬ ‫شــورای برنامــه ریــزی دانشــگاه مــی رود و مــا‬ ‫در انجــا بــه صــورت خالصــه گزارشــی از رشــته‬ ‫ارائــه می کنیــم‪ .‬بعــد از ان رشــته مــورد نظــر‬ ‫و برنامــه رشــته مبنــی بــر اینکــه چــه دروســی‬ ‫داشــته باشــد یــا چــه پیــش نیازهایــی دارد‬ ‫طراحــی می شــود‪.‬‬ ‫معــاون اموزشــی دانشــکده مطالعــات جهــان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬برنامــه رشــته مطالعــات چیــن‬ ‫اکنــون نهایــی شــده اســت مــا هــم ان را‬ ‫مجــدد بــه شــورای برنامــه ریــزی دانشــگاه‬ ‫می فرســتیم‪ ،‬اگــر دانشــگاه تاییــد کــرد؛‬ ‫رشــته بــه وزارت علــوم خواهــد رفــت و انجــا‬ ‫در شــورای برنامــه ریــزی بررســی می شــود‪.‬‬ ‫اگــر رشــته مطالعــات چیــن در شــورای‬ ‫برنامــه ریــزی وزارت علــوم تصویــب و بــه‬ ‫شــورای تحــول و ارتقــای علــوم انســانی رفــت‪،‬‬ ‫بعــد از ایــن فراینــد مجــوز تاســیس رشــته را‬ ‫خواهنــد داد‪.‬‬ ‫فارغ التحصیالن ما در نهادهای‬ ‫مختلف جذب می شوند اما‬ ‫مهم ترین جایی که می توانند‬ ‫جذب شوند وزارت امور‬ ‫خارجه جهت کار در میز ان‬ ‫کشور مربوطه است‬ ‫پــور رســتمی بیــان کــرد‪ :‬رشــته کــه تاســیس‬ ‫شــد بــه شــورای گســترس امــوزش عالــی‬ ‫مــی رود و مــا درخواســت خــود بــرای ایــن‬ ‫رشــته را مجــددا اعــام می کنیــم‪ .‬بعــد از‬ ‫بررســی و تصویــب بــه مــا مجــوز اجــرای رشــته‬ ‫را می دهنــد و در نهایــت بــه ســازمان ســنجش‬ ‫اعــام می کننــد کــه ان رشــته مــورد نظــر را در‬ ‫دفترچه هــای ازمــون قیــد کننــد‪ .‬ایــن پروســه‬ ‫حداقــل تــا یــک ســال زمــان می بــرد‪.‬‬ ‫پذیرش دانشجو براساس تقاضا‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه دانشــکده‬ ‫شــما چقــدر دانشــجو دارد؟ گفــت‪ :‬سیاســت مــا‬ ‫از ابتــدا ایــن بــوده دانشــجو کــم بگیریــم یعنــی‬ ‫ما ساالنه در کل رشته ها‬ ‫حدود ‪ ۱۱۰‬نفر دانشجو‬ ‫می گیریم و از بدو تاسیس‬ ‫این دانشکده تا امروز نیز‬ ‫حدودهزارنفرفارغالتحصیل‬ ‫داشته ایم‬ ‫در گفتگو با معاون اموزشی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران بررسی شد‬ ‫فرصت های خوب جذب برای فارغ‬ ‫ التحصیالن‬ ‫ِ‬ ‫دانشکده مطالعات جهان در معاونت های بین المللی‬ ‫معــاون اموزشــی دانشــکده مطالعــات جهــان دانشــگاه تهــران در خصــوص جــذب‬ ‫دانشــجو در رشــته مطالعــات چیــن توضیــح داد‪ :‬مــا مــدت زیــادی اســت کــه رشــته‬ ‫مطالعــات چیــن را طراحــی کردیــم ولــی متخصصیــن الزم را نداشــتیم بــه همیــن خاطــر‬ ‫تصویــب ایــن رشــته کمــی بــه تعویــق افتــاد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪« ،‬ناهیــد پوررســتمی» معــاون اموزشــی دانشــکده مطالعــات جهــان‬ ‫دانشــگاه تهــران‪ ،‬دربــاره رشــته مطالعــات چیــن کــه اجــرای ان بــه تازگــی مطــرح شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬دانشــکده مطالعــات جهــان یــک دانشــکده کشورشناســی اســت یعنــی‬ ‫اصــل کار مــا مطالعــات روی کشــورها اســت‪ .‬انتخــاب کشــورها در ایــن دانشــکده از ســال‬ ‫‪ ۸۳‬طبــق مطالعــات صــورت گرفــت و بــر اســاس ان چنــد کشــور در ان مطالعــه اولیــه‬ ‫انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه تدریــج زمانــی کــه شــرایط بهتــری در دانشــکده مهیــا شــد و مــا‬ ‫متخصــص و هیــات علمی هــای خــود در زمینه هــای متعــدد را توســعه دادیــم‪ ،‬توانســتیم‬ ‫رشــته های دیگــری از جملــه مطالعــات چیــن را هــم پیشــنهاد داده و ان هــا را تثبیــت و‬ ‫ســپس بــرای اجــرای ان‪ ،‬درخواســت خــود را مطــرح کنیــم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت فراورده های گوشتی صبا گوشت تولیدکننده انواع سوسیس و کالباس‬ ‫در استان اصفهان‪ ،‬شهر نجف اباد جهت تکمیل کادر مالی خود نیروی حسابدار ارشد جذب می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار ارشد‪ :‬اقا‪ /‬خانم‪ ،‬دارای سابقه کار‬ ‫تمام وقت‪ ،‬دارای مدرک حداقل لیسانس حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در شرکتهای تولیدی‬ ‫مسلط به حسابداری انبار و حسابداری مالی‬ ‫مسلط به قوانین مالیاتی‪ ،‬مسلط به تهیه صورت های فصلی‬ ‫ماده ‪ 169‬ارزش افزوده‪ ،‬اظهارنامه عملکرد‪ ،‬دفتر نویسی‬ ‫تهیه گزارشات مدیریتی‪ ،‬ساعات کاری‬ ‫شنبه تا چهارشنبه ‪ 8‬تا ‪ 15‬و پنجشنبه ‪ 8‬تا ‪ ،13‬بیمه‬ ‫محل کار‪:‬استان اصفهان‪ ،‬شهر نجف اباد‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک صنعتی حاجی اباد‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫واتس اپ زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید‪.‬‬ ‫‪09137270272‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111717‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت خاور پرس در استان البرز دعوت به همکاری می کند‪:‬‬ ‫وسط کاراهنگری‪ :‬اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫اشنا به امور اهنگری (سنگ کاری‪ ،‬مونتاژ‪ ،‬جوشکاری)‬ ‫حداکثر ‪ 35‬ساله‪ ،‬با سابقه کار مرتبط‬ ‫ورق کار‪ :‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حداکثر ‪ 35‬ساله‬ ‫با سابقه کار مرتبط‬ ‫فرزکار ‪ :CNC‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬اشنا به نقشه خوانی‬ ‫تسلط به برنامه نویسی ‪ ،CNC‬حداکثر ‪ 35‬ساله‬ ‫مونتاژکار دستگاه های صنعتی‪ :‬اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫اشنا به مونتاژ و تعمیر دستگاه های صنعتی‪ ،‬اشنا به نقشه خوانی‬ ‫حداکثر ‪ 35‬ساله‪ ،‬با سابقه کار فنی‬ ‫کارمندبرنامه ریزی ‪:‬خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫جذب فارغ التحصیالن‬ ‫در وزارت خارجه‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه در نهایــت‬ ‫فــارغ التحصیــان شــما در کجــا جــذب خواهنــد‬ ‫شــد؟ گفــت‪ :‬فــارغ التحصیــان مــا در نهادهــای‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت مشاور در راستای تکمیل کادر خود در سیرجان از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مهندس عمران‪  ‬‬ ‫با سابقه بیش از ده سال در زمینه نظارت بر احداث ساختمان‬ ‫اسکلت فلزی‪ ،‬جهت فعالیت در پروژه ای‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫گروه صنعتی صنایع بال (دانش بنیان)‬ ‫‪seyedalinabavizade67@gmail.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111710‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫فعال در زمینه طراحی و تولید اتوماسیون و تجهیزات‬ ‫فرودگاهی به منظور تکمیل کادر پرسنلی خود از عالقه مندان‬ ‫و متخصصان در شهر شیراز (محل کار‪ :‬کیلومتر ‪ 15‬جاده‬ ‫شیراز فسا) دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس طراحی‪ -‬کارشناس حسابداری‬ ‫کارشناس تضمین کیفیت‪ -‬کارشناس اداری‬ ‫کارشناس منابع انسانی‪ -‬کارشناس نقشه کش‬ ‫کارشناس تحقیق و توسعه (اقا)‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را بصورت‬ ‫‪ PDF‬به ایمیل زیر ارسال نمایند و یا جهت مصاحبه‬ ‫و اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند‬ ‫فوق دیپلم ساخت و تولید یا مکانیک و یا صنایع‬ ‫اشنا به نرم افزارهای برنامه ریزی تولید‬ ‫حداکثر ‪ 35‬ساله دارای ‪ 5‬سال سابقه کار مشابه‬ ‫مسلط به مجموعه افیس‪ ،‬ساکن کرج‬ ‫دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای اقایان‬ ‫بیمه‪ ،‬ناهار‪،‬‬ ‫یک شرکت فنی و مهندسی در اصفهان جهت تکمیل کادر‬ ‫فنی خود اقدام به جذب نیرو می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس فنی‪:‬کد اگهی‪( 14162 :‬ارسال کد الزامیست)‬ ‫سابقه کار ‪ 1‬سال‪ ،‬اشنا با برق ساختمان‬ ‫ترجیحا اشنا با اتوکد و طراحی برق ساختمان‬ ‫الکترونیک و مهندس کنترل و ابزاردقیق‬ ‫حقوق و مزایا توافقی ‪ +‬بیمه ‪ +‬دوره های اموزشی‬ ‫از متقاضیان خواهشمندیم از طریق ایمیل رزومه ارسال نمایند‪:‬‬ ‫شرکتاسپادنافیداراسمانجهتتکمیلکادرخوددراستانالبرز‪،‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪karshenasfani.k@clmail.org‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫تکنسین فنی‪ :‬اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪job@khavarpress.com‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111700‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111695‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت جهت تکمیل کادر فنی و نظارتی جهت کار در استان خوزستان از بین فارغ التحصیالن دانشگاه های دولتی و ازاد‬ ‫معتبر کشور دعوت به همکاری می کند‪:‬‬ ‫کارشناس ارشد پروژه‪ :‬اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫کارشناسی ارشد یا دکترا مهندسی عمران گرایش مهندسی‬ ‫محیط زیست‪ ،‬مهندسی محیط زیست کلیه گرایش ها‪ ،‬مهندسی‬ ‫شیمی گرایش محیط زیست‪ ،‬مهندسی بهداشت محیط‬ ‫تجربه مناسب در پروژه های اب و فاضالب و محیط زیستی‬ ‫(ترجیحا در صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی)‬ ‫اشنایی با تشریفات مناقصات و ارزیابی کیفی مشاوران‬ ‫و پیمانکاران‪ ،‬توانایی در بررسی پیشنهادات فنی بازرگانی‬ ‫ارسالی از سوی مشاوران و پیمانکاران‬ ‫توانایی در بررسی اسناد‪ ،‬نقشه ها و مدارک فنی‬ ‫تعــداد دانشــجویانی کــه در هــر دوره میگیریــم‬ ‫و طبــق تقاضــای مــا بــرای هــر رشــته ‪ ۱۰‬نفــر‬ ‫اســت امــا بــرای برخــی از رشــته ها ‪ ۶‬تــا ‪ ۷‬نفــر‬ ‫و بــرای برخــی رشــته ها نیــز ‪ ۱۰‬نفــر پذیــرش‬ ‫می شــوند‪ .‬در حــال حاضــر کل دانشــجویان‬ ‫دانشــکده بیــش از ‪ ۳۰۰‬نفــر هســتند‪.‬‬ ‫معــاون اموزشــی دانشــکده مطالعــات جهــان‬ ‫دانشــگاه تهــران گفــت‪ :‬مــا ســاالنه در کل‬ ‫رشــته ها حــدود ‪ ۱۱۰‬نفــر دانشــجو می گیریــم‪.‬‬ ‫از بــدو تاســیس ایــن دانشــکده تــا امــروز نیــز‬ ‫حــدود هــزار نفــر فــارغ التحصیــل داشــته ایم‪.‬‬ ‫ایــن دانشــکده در مقطــع کارشناســی ارشــد‬ ‫و برخــی رشــته ها در مقطــع دکتــری‬ ‫دانشــجو می پذیــرد‪ .‬دانشــکده مطالعــات‬ ‫جهــان یــک دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی‬ ‫اســت فقــط هفــت رشــته مــا در مقطــع‬ ‫دکتــری تحصیــل دارنــد‪.‬‬ ‫مختلــف جــذب می شــوند امــا مهم تریــن‬ ‫جایــی کــه می تواننــد جــذب شــوند وزارت‬ ‫امــور خارجــه جهــت کار در میــز ان کشــور‬ ‫مربوطــه اســت‪ .‬از انجــا کــه فــارغ التحصیــان‬ ‫مــا مســلط بــه زبــان ان کشــور هســتند طبیعتــا‬ ‫پشــت میــز ان کشــور در ســفارت خانه هــای‬ ‫مربوطــه می تواننــد کار کننــد‪.‬‬ ‫پــور رســتمی گفــت‪ :‬فــارغ التحصیــان مــا‬ ‫همچنیــن می تواننــد در وزارت فرهنــگ‪،‬‬ ‫ســازمان فرهنــگ و تبلیغــات اســامی جــذب‬ ‫کار شــوند‪ .‬صــدا و ســیما نیــز اخیــرا خیلــی‬ ‫طالــب دانشــجویان مــا اســت کــه بتوانــد در‬ ‫بخــش فرامــرزی خــود ایــن فــارغ التحصیــان را‬ ‫جــذب کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه نظــر مــن بخــش بیــن الملــل‬ ‫خیلــی از وزارت خانه هــا می تواننــد‬ ‫دانشــجویان مــا را جــذب کننــد‪ .‬مــا اخیــرا بــرای‬ ‫ایــن موضــوع بــا بخــش بیــن الملــل وزارت نفــت‬ ‫و برخــی دیگــر از ســازمان ها جلســه داشــتیم و‬ ‫متوجــه شــدیم کــه جــای دانشــجویان مــا انجــا‬ ‫خیلــی خالــی اســت بــه دلیــل اینکــه ارتباطــات‬ ‫مــا بــا کشــورها در حــوزه انــرژی نیــاز بــه ان‬ ‫کارشناســی دارد کــه ان کشــور را خیلــی خــوب‬ ‫می شناســد‪.‬‬ ‫معــاون اموزشــی دانشــکده مطالعــات‬ ‫جهــان دانشــگاه تهــران دربــاره مهاجــرت‬ ‫فــارغ التحصیــان ایــن دانشــکده گفــت‪ :‬مــا‬ ‫دانشــجویانی داشــتیم کــه بــرای تحصیــل در‬ ‫مقطــع دکتــری بــه خــارج از کشــور رفتنــد‪،‬‬ ‫مثــا در رشــته مطالعــات ژاپــن و المــان‬ ‫مــواردی محــدودی بودنــد کــه بــرای ادامــه‬ ‫تحصیــل در مقطــع دکتــری از کشــور خــارج‬ ‫شــدند تــا ادامــه تحصیــل بدهنــد زیــرا مــا در‬ ‫دانشــکده خــود مقطــع دکتــری مطالعــات ژاپــن‬ ‫و المــان را نداریــم‪ .‬از ایــن رو ایــن دانشــجویان‬ ‫بعــد از اتمــام تحصیــل خــود بــه کشــور بــر‬ ‫می گردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬پــور رســتمی در پایــان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مــا هیــات علمی هایــی داریــم‬ ‫کــه دکتــری خــود را از روســیه گرفتنــد و‬ ‫برگشــتند‪ ،‬ایــن افراد دانشــجویان و فــارغ التحصیالن‬ ‫خودمــان بوده انــد‪ .‬امیدواریــم ایــن مقاطــع‬ ‫تحصیلــی را توســعه دهیــم تــا دانشــجویانمان‬ ‫بتواننــد در ایــران ادامــه تحصیــل بدهنــد‪.‬‬ ‫اشنا به مفاد شرایط عمومی انواع پیمان ها و کاربرد ان ها‬ ‫توانایی در امر نظارت کارگاهی‬ ‫توانایی در مدیریت جلسات کارگاهی و کارفرمایی‬ ‫بیمه سرویس رفت و برگشت‪ ،‬حقوق و مزایای توافقی‬ ‫محل کار‪ :‬استان خوزستان‪ ،‬شهر اهواز‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪job.99.en@gmail.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111694‬‬ ‫(درتوضیحات ایمیل عنوان شغلی نوشته شود)‬ ‫‪hr@baalco.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111706‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کمالشهر ازافرادواجدشرایطزیردعوتبههمکاریمینماید‪.‬‬ ‫با مدرک فوق دیپلم مکانیک‪ ،‬ساخت و تولید‪ ،‬ماشین ابزار‪،‬‬ ‫ماشین افزار‪ ،‬کار با دستگاه های فرز و تراش ‪cnc‬‬ ‫مسلط به برنامه نویسی و نقشه خوانی‬ ‫شرکت فعال حوزه پتروشیمی در سایت عسلویه‬ ‫دارای حداقل سه سال سابقه کار تراشکاری‪ ،‬اپراتوری و‬ ‫دفتر فنی پایپینگ‬ ‫اضافه کاری‪ ،‬عیدی‪ ،‬سنوات‪ ،‬پاداش رضایت مندی عملکرد‬ ‫دعوت به همکاری میکند‪:‬‬ ‫حداقل ‪ ۱۰‬سال سابقه کار‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪Resumeps2021@gmail.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111709‬‬ ‫برنامه نویسی ‪ ،cnc‬حقوق توافقی‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی از روز اول‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫کمالشهر‪ ،‬بلوار شهید بهشتی‪ ،‬شهرک امیرالمومنین‬ ‫‪espadna.fidar.aseman@gmail.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111705‬‬ صفحه 6 ‫کارافرینی‬ ‫دوشنبه‪ 20‬دی‪7 -1400‬جمادی الثانی ‪ 10-1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1245‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در گفت وگوهای جداگانه ای بررسی شد‬ ‫بانوی کارافرین‬ ‫گذری بر زندگی کارافرینان‬ ‫سیستان و بلوچستان از موفقیت خود می گوید‬ ‫«سمیه دستیار» کارافرین موفق در حوزه مشاغل خانگی استان سیستان و بلوچستان با داشتن‬ ‫اراده و همت باال توانست در حوزه تولید ترشیجات محلی و صنایع دستی موفق شود‪.‬‬ ‫این بانوی کارافرین در گفت وگو با ایسنا بیان کرد‪ :‬بنده ساکن روستا هستم و از سن ‪ ۲۰‬سالگی در‬ ‫حوزه مشاغل خانگی و تولیدترشیجات محلی و همچنین بسته بندی سبزی و گیاهان دارویی محلی شروع‬ ‫به کارکردم ‪.‬‬ ‫در ابتدا به صورت جزئی سفارش داشتیم اما به حول قوه الهی اکنون سفارشات باال و سفارشات اینترنتی داریم‪.‬‬ ‫این بانوی کارافرین در ادامه افزود‪ :‬همچنین با گرفتن راهنمایی و مشاوره از کارشناسان دبیر خانه طرح ملی مشاغل خانگی که‬ ‫با محوریت وزارت تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در حال اجرا است توانستم در تولید و بسته بندی مناسب و‬ ‫استاندارد ترشیجات اطالعات مفید و زیادی کسب کنم‪.‬‬ ‫وی در ادامه ی گفت وگو با بیان اینکه در ابتدای کار با مشکالت فراوانی مواجه بودم اما با پشتکار و اراده توانستم در این مسیر‬ ‫ایستادگی کنم و االن با ثبت دو شرکت در حال فعالیت در کنار سایر دوستان هستم‪.‬‬ ‫این فعال حوزه مشاغل خانگی با اشاره به اینکه در حال حاضر به اموزش افراد عالقه مند در این حوزه مشغول می باشم‬ ‫و با گرفتن مشاوره از کارشناسان طرح ملی مشاغل خانگی با راه اندازی یک فروشگاه توانستم برای افرادی که جهت‬ ‫همکاری به طرح معرفی و ثبت نام شدند بستر کار فراهم سازم‪.‬‬ ‫دستیار ادامه داد‪ :‬در مسیر راه اندازی فروشگاه به مجوز بهداشتی و موارد دیگری نظیر برند نیاز شد که در این خصوص‬ ‫با همراهی کارشناسان طرح ملی مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی استان گامهای خوبی را برداشته ام‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬از مسئولین تقاضا دارم برای صدور مجوز بهداشتی و ارائه تسهیالت برای کارهای بزرگتر به‬ ‫کارافرینان و مشاغل خانگی کمک کنند‪.‬‬ ‫نقاشی روی شیشه؛‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬ما برای گسترش کار خود در حوزه خشک کردن لیمو و ابلیمو گیری و تولید‬ ‫ترشیجات نیاز به دستگاه و تجهیزات مناسب کار داریم اما متاسفانه هزینه تهیه این دستگاه ها‬ ‫کسب و کاری کوچک‪ ،‬اما پر سود‬ ‫بسیار باالست اگر روزی موفق به تهیه این تجهیزات شویم تعداد افراد بیشتری می توانند با‬ ‫ما فعالیت و کار کنند‪.‬‬ ‫فعالیتی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫هیچ‬ ‫در‬ ‫وقت‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫خواست‬ ‫جوانان‬ ‫وی در پایان از‬ ‫در برنامه این هفته حرفه ای شو سراغ از مهارتی گرفتیم که به راحتی می تواند به درامدزایی و‬ ‫شکست را قبول نکنند چرا که هر شکست سراغاز یک‬ ‫اشتغالزایی منجر شود؛ نقاشی روی شیشه یا همان ویترای که با سرمایه زیر یک میلیون تومان هم می توان‬ ‫پیروزی است‪.‬‬ ‫ان را شروع کرد‪.‬‬ ‫دست فروش مترو که کارافرین برتر شد‬ ‫ای جان عبادی بانوی کارافرین جوان گلستانی است که از ‪ ۲۰‬سال گذشته فعالیتش را‬ ‫در حوزه سراجی سنتی اغاز کرده است‪ .‬او در ابتدای راه با سرمایه اولیه ‪۱۰۰‬هزارتومانی که از‬ ‫دست فروشی در مترو تهران به دست اورد‪ ،‬فعالیتش را در حوزه تولیدات چرم اغاز کرد و پس از گذشت‬ ‫سالیان و با ایجاد کارگاه های صنایع دستی توانسته با کارافرینی برای بانوان سرپرست خانوار روستاهای شهرستان‬ ‫گنبدکاووس در شرق استان گلستان عنوان کارافرین برتر کشوری را کسب کند‪ .‬در این گفت وگو پای حرف های او‬ ‫می نشینیم‪ ،‬تا با هنر و زندگی او بیشتر اشنا شویم‪.‬‬ ‫لطف ًا خودتان را برای مخاطبان میراث اریا معرفی کنید؟‬ ‫ای جان عبادی هستم متولد سال ‪ ۱۳۵۹‬در شهرستان گنبدکاووس‪ .‬تحصیل را در دوره نهضت سواداموزی گذراندم و حدود‬ ‫‪ ۲۰‬سال است که تولیدات صنایع چرم با عنوان رشته صنایع دستی سراجی سنتی را اغاز کردم‪ .‬در ابتدای راه پس از دو سال یادگیری‬ ‫و کسب مهارت‪ ،‬فعالیتم در این رشته به صورت حرفه ای و در حوزه تولید اغاز شد‪.‬‬ ‫چگونه به رشته سراجی سنتی وارد شدید؟‬ ‫همیشه احتیاج و نیاز سبب تحرک و پویایی و کشف مسیرهای جدید است‪ .‬انسان زمانی که احساس نیاز می کند به دنبال کشف و اندیشه‬ ‫می رود‪ .‬شرایط زندگی برای من به شکلی بود که مجبور بودم سخت کارکنم تا کسب درامدی برای خود داشته باشم‪ .‬من فرزند طالق‪ ،‬فاقد‬ ‫سرپرست و تحت سرپرستی سازمان بهزیستی هستم و در سن چهارسالگی مادر و پدرم از یکدیگر جدا شدند‪ .‬از همان سنین کودکی سرپرستی‬ ‫خواهران و برادر کوچک ترم به عهده خودم بود و مجبور به کسب درامد بودم تا در کنار حمایت های بهزیستی‪ ،‬سایر مخارج زندگی را تامین‬ ‫کنم‪ .‬از ابتدا روحیه ام به شکلی بود که باکار و فعالیت احساس پویایی داشتم‪.‬‬ ‫سال های بعد که کمی بزرگ تر شدم در اولین تجربه های ورود به بازار با چند نفر از اهالی روستا که ان ها نیز به نوعی مشکالت مادی داشتند‬ ‫روسری های سنتی را از شهر گنبدکاووس در شرق استان گلستان خریداری و در مترو و خیابان های تهران می فروختم‪ .‬اما ان زمان احساس‬ ‫پوچی می کردم و در ذهن و رویاهایم عالقه مند بودم به عنوان یک تولیدکننده در بازار فعالیت کنم؛ این عالقه و رویاپردازی ها من را‬ ‫بر ان داشت تا با طرح موضوع با همکارم که هنوز در کنار هم فعالیت می کنیم‪ ،‬برای ورود به عرصه تولید همفکری کنیم و به دنبال‬ ‫محصولی برای تولید و عرضه به بازار باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزای صداوسیما مهدیه مردان شاه که ‪ ۱۲‬سال پیش کسب و کار خود را در اتاق منزلش‬ ‫در نخستین گام حدود ‪ ۱۸‬سال پیش با ‪ ۱۰۰‬هزار تومان سرمایه ای که از راه دست فروشی روسری ها جمع کرده بودم به حوزه‬ ‫اغاز کرده است‪ ،‬می گوید‪ :‬نقاشی روی شیشه را با سرمایه ای حدود ‪ ۵۰۰‬هزار تومان می توان انجام داد و با ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫تولید فرش های چرم وارد شدم و برای اینکه در این مسیر ضربه مالی زیادی بر سرمایه ام وارد نشود ابتدا طراحی فرش‬ ‫سود هم فروخت‪.‬‬ ‫چرم و پوست خود را در سایزهای کوچک انجام داده و این محصوالت را در بازارهای تهران به فروش می رساندم‪.‬‬ ‫او که کار خود را با نقاشی کردن بر روی چند عدد لیوان اغاز کرده است‪ ،‬می افزاید‪ :‬همسرم از همان قدم های ابتدایی‬ ‫در اغاز با تولید ‪ ۴‬پادری چرم فعالیت تولیدی خود را اغاز کردم‪ .‬خوشبختانه اولین تولیدات چرمی ما با‬ ‫به کمکم امد و توانستیم ان لیوان ها را در بازار تهران بفروشیم؛ همین انگیزه ای شد تا به کارم ادامه دهم و چند سال‬ ‫استقبال مواجه شد و خیلی زود به فروش رفت؛ با مشاهده این استقبال از محصوالتم انگیزه بیشتری‬ ‫برای ادامه راه گرفتم و تا به امروز با توسعه فعالیت خود در حوزه سراجی سنتی (چرم) به این‬ ‫بعد با سرمایه یک میلیون تومان که پس انداز کرده بودم اتاقی را اجاره کردیم و تولید را افزایش دادم‪.‬‬ ‫مسیر ادامه دادیم‪.‬‬ ‫خانم مردان شاه که حاال در کارگاهی ‪ ۸۰‬متری برای ‪ ۶‬نفر اشتغالزایی کرده است‪ ،‬می گوید‪ :‬برای موفقیت در هر کسب‬ ‫و کاری باید امیدوار بود و از شکست نهراسید‪ .‬ممکن است ماه ها سودی نداشته باشیم‪ ،‬اما با تالش و پشتکار و با ادامه‬ ‫برای دسترسی به جزییات هرچه بیشتر این گزارش به لینک زیرمراجعه نمایید‬ ‫کار می توانیم در کسب و کارمان به کارافرینی برسیم‪.‬‬ ‫‪/http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350556‬‬ ‫این کارافرین مشتری مداری را از دالیل مهم موفقیتش میداند و می گوید‪ :‬باید هوای مشتری خود را داشته باشیم و‬ ‫در کنار کیفیت کار‪ ،‬قیمت محصول را کاهش دهیم تا همه بتوانند حداقل یکی از تولید های ما را هم در منزلشان‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫خانم مردان شاه‪ ،‬مهارت اموزی را برای هر فردی واجب می داند و می گوید‪ :‬بانوان خانه دار هم می توانند در‬ ‫منزلشان به هنر ویترای روی اورند و به درامدزایی و کارافرینی برسند‪.‬‬ ‫سازمان اموزش فنی و حرفه ای به عنوان متولی مهارت اموزی در کشورمان اموزشگاه های فعالی در‬ ‫سطح کشور دارد که خانم مردان شاه افراد را به مراجعه به این اموزشگاه ها تشویق می کند‪.‬‬ ‫این بانوی کارافرین حاال به دیگران هم هنر و حرفه اش را در کارگاهش اموزش می دهد‪.‬‬ ‫برای کارافرین شدن فقط کافی است با انتخاب یک مهارت‪ ،‬ان را یاد بگیرید و‬ ‫با پشتکار و انگیزه ان را ادامه دهید تا به درامدزایی و در نهایت به‬ ‫اشتغالزایی و کارافرینی برسید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت فوالد خوزستان واقع در شهر اهواز ‪ -‬کیلومتر ‪ 10‬جاده اهواز‪ -‬بندر امام خمینی (ره)‪ ،‬با استعانت از خداوند متعال در نظر دارد تعداد ‪ 500‬نفر‬ ‫نیروی انسانی مورد نیاز خود را از بین متقاضیان واجد شرایط بومی استان خوزستان در مشاغل کارشناسی و زیرکارشناسی (اپراتوری‪ ،‬کارمندی و تعمیرکاری)‬ ‫مطابق جداول شماره ‪ 2‬و ‪ 3‬از طریق برگزاری ازمون کتبی‪ ،‬مصاحبه تخصصی و مهارتی‪ ،‬معاینات طب صنعتی و گزینش‪ ،‬مطابق قوانین و مقررات کار و‬ ‫تامین اجتماعی و بر اساس شرایط ذکر شده در این اگهی دعوت به همکاری نماید‪:‬‬ ‫مهلت ثبت نام از ‪ 23‬الی ‪ 29‬دی ‪ 1400‬می باشد‪.‬‬ ‫برنامه زمانبندی برگزاری ازمونبرنامه زمان بندی ثبت نام و برگزاری ازمون‬ ‫بر اساس جدول شماره ‪ 1‬می باشد‪.‬‬ ‫جدول شماره ‪: 1‬زمان بندی ثبت نام و برگزاری ازمون‬ ‫عنوان‬ ‫برنامه زمانبندی ازمون‬ ‫ثبت نام در سایت و اخذ شماره پرونده و ویرایش‬ ‫اطالعات‬ ‫‪ 23‬الی ‪ 29‬دی ماه ‪1400‬‬ ‫مراجعه به سایت و دریافت کارت ورود به جلسه‬ ‫‪ 06‬الی ‪ 09‬اسفند ماه ‪1400‬‬ ‫رفع نواقص‬ ‫‪ 11‬الی ‪ 13‬اسفند ماه ‪1400‬‬ ‫برگزاری ازمون کتبی‬ ‫‪ 19‬و ‪ 20‬اسفند ماه ‪1400‬‬ ‫اعالم نتایج ازمون کتبی‬ ‫هفته سوم اردیبهشت ماه ‪1401‬‬ ‫مصاحبه‪ ،‬معاینات طب صنعتی و ‪...‬‬ ‫‪ 01‬خرداد الی ‪ 25‬خرداد ماه ‪1401‬‬ ‫پذیرش نهائی و انجام مراحل اداری‬ ‫‪ 26‬خرداد ماه الی ‪ 15‬تیر ماه ‪1401‬‬ ‫ در صورت تغییر در برنامه زمانبندی جدول شماره ‪، 1‬مراتب از طریق‬‫سایت ازمون به ادرس دانشگاه شهید چمران اهواز اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫ مکان‪ ،‬ساعت و محل برگزاری ازمون (در شهر اهواز‪ -‬دانشگاه شهید‬‫چمران اهواز) در زمان دریافت کارت ورود به جلسه و از طریق سامانه‬ ‫فوق الذکر اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫جدول نیروی انسانی مورد نیازنیازمندی های نیروی انسانی‬ ‫شرکت فوالد خوزستان بر اساس جداول شماره ‪ 2‬و ‪ 3‬می باشد‪.‬‬ ‫جدول شماره ‪ :2‬نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل کارشناسی‬ ‫تعداد‬ ‫جنسیت‬ ‫گرایش‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫‪29‬‬ ‫مرد ‪ /‬زن‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫‪39‬‬ ‫مرد‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‬ ‫مهندسی مکانیک‬ ‫‪19‬‬ ‫مرد‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‬ ‫مهندسی مواد و متالورژی‬ ‫‪16‬‬ ‫مرد ‪ /‬زن‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫کارشناسی‬ ‫مدیریت‬ ‫‪12‬‬ ‫مرد ‪ /‬زن‬ ‫کلیه گرایش ها به استثنای‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫کارشناسی‬ ‫مدیریت‬ ‫‪9‬‬ ‫مرد‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‬ ‫مهندسی عمران‬ ‫‪9‬‬ ‫مرد ‪ /‬زن‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‬ ‫حسابداری‬ ‫‪8‬‬ ‫مرد‬ ‫کلیه گرایش ها به استثنای‬ ‫الکترونیک‬ ‫کارشناسی‬ ‫مهندسی برق‬ ‫‪7‬‬ ‫مرد ‪ /‬زن‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‬ ‫شیمی ‪ /‬مهندسی شیمی‬ ‫‪3‬‬ ‫مرد‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‬ ‫مهندسی کشاورزی‬ ‫‪3‬‬ ‫مرد‬ ‫الکترونیک‬ ‫کارشناسی‬ ‫مهندسی برق‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد ‪ /‬زن‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‬ ‫حقوق‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‬ ‫بهداشت حرفه ای‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد ‪ /‬زن‬ ‫‪-‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫فناوری اطالعات سالمت‬ ‫‪10‬‬ ‫مرد‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی ‪ /‬کارشناسی‬ ‫ارشد‬ ‫ایمنی ‪ /‬ایمنی‪ ،‬سالمت و‬ ‫محیط زیست (‪)hse‬‬ ‫جدول شماره ‪ :2‬نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل کارشناسی‬ ‫تعداد‬ ‫جنسیت‬ ‫گرایش‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد ‪ /‬زن‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‬ ‫روابط عمومی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫‪-‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫مهندسی فناوری جوش‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد ‪ /‬زن‬ ‫روان شناسی عمومی‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫روان شناسی‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد ‪ /‬زن‬ ‫روان شناسی صنعتی‬ ‫سازمانی‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫روان شناسی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‬ ‫علوم اجتماعی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‬ ‫مهندسی مواد‬ ‫شرایط اختصاصی متقاضیانمقطع تحصیلی مورد نیاز و حداکثر سن‬ ‫متقاضیان مطابق جدول شماره ‪ 4‬می باشد‪.‬‬ ‫جدول شماره ‪ :4‬شرایط اختصاصی متقاضیان‬ ‫مشاغل مورد نیاز‬ ‫مقطع‬ ‫تحصیلی‬ ‫حداکثر سن‬ ‫مشاغل زیر‬ ‫کارشناسی (اپراتور‪ /‬کارمند‪/‬‬ ‫تعمیرکار)‬ ‫دیپلم‬ ‫‪24‬‬ ‫مشاغل کارشناسی‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪28‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫ارشد‬ ‫‪30‬‬ ‫حداکثر سابقه کار‬ ‫(قابل پذیرش با پرداخت حق بیمه)‬ ‫‪4‬سال‬ ‫تاریخ شروع و خاتمه ثبت نام و انجام فرایند گزینش مربوط و اعالم نتیجه‬ ‫قبولین نهایی‪:‬‬ ‫‪ )۱‬داوطلبان عضویابی شده به همراه مدارک مندرج در بند(د) از تاریخ‬ ‫‪۱۱/۱۰/۱۴۰۰‬تا ‪ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰‬به نزدیک ترین دفتر جذب و عضویابی‬ ‫استان محل سکونت(دفتر جذب و عضویابی کرمان‪-‬دفتر جذب و‬ ‫عضویابی اهواز) مراجعه و ضمن تحویل مدارک نسبت به ثبت نام خود‬ ‫اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ )۲‬تاریخ شروع و خاتمه فرایند گزینش داوطلبان مورد نظر و همچنین تاریخ‬ ‫اعالم نتیجه فرایند گزینش مربوطه متعاقبا به داوطلبان اعالم خواهد گردید‪.‬‬ ‫*الزم به ذکر است که در صورت تکمیل سهمیه در هر تخصص ‪ ،‬ثبت‬ ‫نام متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫شهر محل خدمت جنسیت تعداد نوع استخدام مقطع و رشته تحصیلی ردیف‬ ‫دزفول مرد ‪ ۲۰‬کارمند تجربی رسمی راننده پایه یکم ‪۱‬‬ ‫کرمان مرد ‪ ۵۰‬کارمند تجربی رسمی راننده پایه یکم ‪۲‬‬ ‫ادرس و شماره تماس دفاتر جذب و عضویابی مربوطه نزاجا ردیف‬ ‫اهواز‪،‬خیابان لشکر‪ ،‬نرسیده به بیمارستان شهیدمنفرد نیاکی‪ ،‬میدان توپ‪،‬‬ ‫دفتر جذب و عضویابی در استان خوزستان‪ -‬تلفن‪۱ ۰۶۱-۳۳۳۳۰۵۷۴ :‬‬ ‫دزفول‪،‬کیلومتر ‪ ۲‬جاده دزفول به اندیمشک‪ ،‬زیر پل ازادگان‪،‬‬ ‫مجاور دانشگاه ازاد اسالمی‪ ،‬دفتر جذب و عضویابی‬ ‫در شمال استان خوزستان‪ -‬تلفن‪۲ ۰۶۱-۴۲۴۲۲۲۰۷ :‬‬ ‫کرمان‪،‬خیابان عدالت ‪ ،‬روبروی فروشگاه اتکا‪ ،‬دفتر جذب و عضویابی در‬ ‫استان کرمان‪ -‬تلفن‪۰۳۴-۳۲۲۶۷۷۵۷ :‬‬ ‫نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در ادامه راه نورانی شهیدان واالمقام‬ ‫و به منظور حفظ تمامیت ارضی میهن عزیز اسالمی‪ ،‬از بین جوانان والیتمدار‪ ،‬متدین‪،‬‬ ‫انقالبی با تفکر بسیجی و متعهد به حفظ ارزش های انقالبی نظام جمهوری اسالمی‬ ‫ایران به صورت کارمند تجربی رسمی (‪ ۳۰‬ساله) وفق ماده ‪ ۳۱‬قانون اجا برای‬ ‫خدمت در یگان های تابعه نزاجا با شرایط و امتیازات زیر همرزم می پذیرد‪.‬‬ ‫الف) شرایط استخدام ‪:‬‬ ‫شرایط عمومی ‪:‬‬ ‫‪ )۱-۱‬متدین به دین مبین اسالم (التزام عملی به فرایض دینی و اگاهی‬ ‫داشتن به احکام شرعی در حد نیاز و قرائت و روان خوانی قران کریم)‬ ‫‪ )۱-۲.‬تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران ‪.‬‬ ‫‪ )۳-۴‬حداکثر سن برای داوطلبان استخدام کارمند تجربی رسمی در‬ ‫تخصص راننده خودرو سنگین (پایه یکم) ‪ ۳۰‬سال تمام می باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬داوطلبانی که خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت‬ ‫دوره ضرورت به حداکثر سن انان اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )۳-۵‬دارندگان کارت معافیت پزشکی و داوطلبان مشمول خدمت‬ ‫‪ )۱-۳‬ایمان به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی و امادگی‬ ‫سربازی که دفترچه اعزام به خدمت انان مهر غیبت سنواتی داشته باشند‪،‬‬ ‫‪ )۱-۴‬عدم محکومیت ناشی از اقدام علیه انقالب اسالمی و نظام‬ ‫مدارک الزم جهت ثبت نام‪:‬‬ ‫فداکاری در راه تحقق اهداف انها‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران ‪.‬‬ ‫‪ )۱-۵‬عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی‪.‬‬ ‫‪ )۱-۶‬عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی‬ ‫غیر قانونی و یا الحادی ‪.‬‬ ‫‪ )۱-۷‬عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروهای سیاسی‪.‬‬ ‫‪ )۱-۸‬عدم معروفیت به فساد اخالقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر‬ ‫و نداشتن سوء پیشینه کیفری برابر اعالم مراجع ذیصالح‪.‬‬ ‫‪ )۱-۹‬حداقل قد ‪ ۱۶۵‬سانیمتر و داشتن سالمت روانی و جسمانی برابر‬ ‫تاییدیه اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش‪.‬‬ ‫‪)۱-۱۰‬کسانی که به عنوان عضو به ارتش می پیوندند باید برای رزمنده‬ ‫شدن وارد شوند و امادگی انجام ماموریت در هرنقطه از کشور را داشته باشند‪.‬‬ ‫‪)۱-۱۱‬شاخصه های تدین و انقالبی بودن اصل بوده و در همه مراحل‬ ‫مورد توجه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪)۱-۱۲‬استخدام افراد بر مبنای مرتفع نمودن مشکالت اقتصادی انان‬ ‫نبوده و جذب و استخدام براساس نیاز سازمان می باشد‪.‬‬ ‫حق ثبت نام ندارند‪.‬‬ ‫((اصل کلیه مدارک ثبت نامی توسط مسئولین دفاتر جذب و عضویابی‬ ‫رویت می گردد‪)).‬‬ ‫‪ )۱‬سه قطعه عکس ‪ ۳*۴‬پشت نویسی شده‪.‬‬ ‫‪ )۲‬یک برگ روگرفت مدرک تحصیلی‪.‬‬ ‫‪ )3‬یک برگ روگرفت کارت پایان خدمت (برای داوطلبانی که خدمت‬ ‫سربازی را انجام داده اند‪).‬‬ ‫‪ )4‬یک برگ روگرفت کارت معافیت غیر پزشکی دائم‪(.‬جهت داوطلبانی‬ ‫که از انجام خدمت سربازی معاف شده اند)‬ ‫‪ )5‬یک برگ روگرفت گواهی اشتغال به خدمت سربازی در صورت‬ ‫نداشتن غیبت سنواتی (جهت کارکنان وظیفه)‪.‬‬ ‫‪ )6‬یک برگ روگرفت برگ اعزام به خدمت بدون مهر غیبت سنواتی‬ ‫(جهت داوطلبان مشمول)‬ ‫‪ )7‬یک سری روگرفت از تمام صفحات شناسنامه‪.‬‬ ‫‪ )8‬یک برگ روگرفت کارت ملی‪.‬‬ ‫‪)9‬یک برگ روگرفت گواهینامه رانندگی پایه یکم ‪.‬‬ ‫‪)۱-۱۳‬در استخدام افراد به وجود انگیزه خدمتی‪ ،‬روحیه ایثار و فداکاری‬ ‫‪ )10‬یک برگ روگرفت معرفی نامه معتبر جهت فرزندان شهدا‪ ،‬جانبازان‪،‬‬ ‫‪)۲‬شرایط اختصاصی کارمند تجربی رسمی (‪ ۳۰‬ساله وفق ماده ‪ ۳۱‬ق اجا)‪:‬‬ ‫نظامیان شاغل و بازنشسته‪.‬‬ ‫توجه می شود‪.‬‬ ‫‪ )۳-۱‬داشتن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه با حداقل معدل ‪.۱۳‬‬ ‫‪ )۳-۲‬موفقیت در ازمون ورودی‪ ،‬معاینات پزشکی ‪ ،‬ازمون مقاومت‬ ‫جسمانی ‪ ،‬مصاحبه های مکتبی و امنیتی و ارزیابی مهارت فنی‪.‬‬ ‫‪ )۳-۳‬داشتن گواهینامه رانندگی پایه یکم از ناجا‪.‬‬ ‫ازادگان (از بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور) و بسیجیان فعال‪،‬‬ ‫عالقمندان می توانند جهت اطالعات بیشتر به‬ ‫لینک زیر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111688‬‬ صفحه 7 ‫کسب و کار‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‪ 20‬دی‪7 -1400‬جمادی الثانی ‪ 10-1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1245‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫امــروزه کســب وکارهای خانگــی بــه عنــوان‬ ‫راهــکاری مهــم بــرای خوداشــتغالی‪ ،‬ایجــاد‬ ‫اشــتغال و درامــد تلقــی می شــود‪ .‬ایــن نــوع‬ ‫مشــاغل بــه ایجــاد تــوازن بیــن مســئولیت‬ ‫خانوادگــی زنــان و اشــتغال انــان‪ ،‬حــذف‬ ‫هزینه هــای مربــوط بــه خریــد‪ ،‬رهــن و اجــاره‬ ‫کارگاه و ایــاب و ذهــاب‪ ،‬اســتفاده از نیــروی کار‬ ‫ســایر اعضــای خانــواده و ایجــاد زمینه هــای‬ ‫کار خانوادگــی و امــکان انتقــال تجــارب از‬ ‫طریــق امــوزش غیررســمی بــه شــیوه اســتاد‪-‬‬ ‫شــاگردی بیــن اعضــاء خانــواده و بســیاری‬ ‫فوایــد کمــک شــایانی می کنــد‪.‬‬ ‫ســازمان فنــی و حرفــه ای متولــی امــوزش‬ ‫مهارت هــای فنــی نقــش مهمــی در اموزش هــا‬ ‫بــه مخاطبــان دارد تــا از ایــن طریــق بتواننــد‬ ‫بــا افزایــش توانمندی هــا در‬ ‫رشــته های مــورد عالقــه بــا‬ ‫ســرمایه ای انــدک مشــغول‬ ‫بــه کار شــوند‪.‬‬ ‫مشــاغلی‬ ‫معرفــی‬ ‫بــا ســرمایه کــم و‬ ‫ارزان قیمــت در فضــای‬ ‫بازتــاب‬ ‫مجــازی‬ ‫پیــدا کــرده اســت‪ .‬در‬ ‫همیــن راســتا‪« ،‬بهــــزاد‬ ‫مهــــرکش» مشــاور و‬ ‫دســتیار ویــژه وزیر تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی در امــور فرهنگــی‬ ‫و رســانه در شــبکه فضــای مجــازی توییــت‬ ‫کــرد‪ :‬بــا ســرمایه یــک تــا ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان‬ ‫چــه مشــاغلی می توانیــد ایجــاد کنیــد؟ کجــا‬ ‫امــوزش الزم را ببینیــد؟ چــه مزایایــی دارد؟‬ ‫در ایــن توییــت‪ ،‬فهرســتی از مشــاغل بــا‬ ‫ســرمایه ای بیــن یــک تــا ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان‬ ‫معرفــی شــده اســت‪ .‬مشــاغلی از جملــه نقاشــی‬ ‫بــا رزیــن‪ ،‬تولیــد شــمع های زینتــی‪ ،‬تولیــد‬ ‫عروســک بافتنــی‪ ،‬نقاشــی روی ســفال و خشــک‬ ‫کــردن میــوه و ســبزی‪.‬‬ ‫ایجاد کسب وکار با سرمایه کم‬ ‫زهــرا احمــدی یکــی از بانــوان شــاغلی اســت‬ ‫کــه در خانــه بــا خشــک کــردن میــوه بــرای‬ ‫خــود و خانــواده کســب درامــد می کنــد‪ ،‬وی‬ ‫در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا می گویــد‪ :‬از‬ ‫زمانــی کــه دختــرم متولــد شــد امــکان اینکــه‬ ‫در بیــرون از منــزل کار کنــم را نداشــتیم از ایــن‬ ‫رو بــا خریــد یــک دســتگاه میــوه خشــک کن‬ ‫بــه مبلــغ حــدود یــک میلیــون تومــان اقــدام بــه‬ ‫خشــک کــردن میــوه کــردم‪.‬‬ ‫وی اضافــه می کنــد‪ :‬هفتــه ای یــک روز بــه‬ ‫بــازار تره بــار در محلــه و نزدیــک خانــه م ـی روم‬ ‫و چنــد نــوع میــوه مختلــف خریــد کــرده و بعــد‬ ‫میوه هــا را خــرد می کنــم و در داخــل میــوه‬ ‫خشــک کن قــرار می دهــم‪.‬‬ ‫ایــن شــهروند تهرانــی‪ ،‬معتقــد اســت با اســتفاده‬ ‫از فضــای مجــازی زمینــه فــروش محصوالتــم را‬ ‫فراهــم کــرده ام ضمــن اینکــه در ابتــدای مســیر‬ ‫بــا مشــکل اعتمــاد مــردم روبــرو بــودم امــا بــه‬ ‫مــرور وقتــی خریــداران کیفیــت کاالهایــم را‬ ‫دیدنــد‪ ،‬ســفارش گرفتــم‪.‬‬ ‫مینــا ســعیدی یکــی دیگــر از بانــوان اســت‬ ‫کــه بــا ســرمایه ای ســه تــا پنــج‬ ‫میلیــون تومــان اقــدام بــه‬ ‫بــــرگزاری کالس هــای‬ ‫رزیــن می کنــد‪ ،‬وی در‬ ‫گفت وگــو بــا ایرنــا‬ ‫اضافــه می کنــد‪:‬‬ ‫مـــدتـــی بــود‬ ‫کــه تنهــا بــرای‬ ‫مصــرف داخــل‬ ‫خانــه کارهــای‬ ‫رزیــن از جملــه‬ ‫ظرف هــای تزیینــی را‬ ‫درســت می کــردم و بعــد‬ ‫تصمیــم گرفتــم ایــن کار را‬ ‫توســعه دهــم از ایــن رو اقــدام کــردم‬ ‫کالس هــای خصوصــی را برگــزار کنــم‪.‬‬ ‫وی بیــان می کنــد‪ :‬مــواد اولیــه رزیــن را تهیــه کــردم‬ ‫و کالس هــای خصوصــی را بــا ســه نفــر شــروع‬ ‫کــردم و اکنــون شــاهد حضــور اســتقبال بانــوان‬ ‫هســتم‪ ،‬ضمــن اینکــه تعــدادی از شــاگردانم‬ ‫بعــد از گذشــت حــدود دو ســال موفــق شــدند‬ ‫کارهــای رزینــی را در خانــه تهیــه کــرده و بــه‬ ‫فــروش برســانند‪.‬‬ ‫علــی حســین زاده بــا ‪ ۳۰‬ســال ســن دارای‬ ‫فروشــگاه کوچک لـوازم ارایشــی بود کــه به علــت کرونا‬ ‫در دو ســال گذشــته بــا مشــکل روبــرو شــد‪ ،‬وی‬ ‫در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا می گویــد‪ :‬در‬ ‫شــیوع کرونــا بــه خاطــر دســتورالعمل های‬ ‫بهداشــتی مجبــور بــودم ماه هــا فروشــگاهم‬ ‫را تعطیــل کنــم ولــی بــه مالــک اجاره بهــا‬ ‫پرداخــت می کــردم از ایــن رو تصمیــم گرفتــم‬ ‫کســب وکارم را بــه خانــه بیــاورم از ان رو بــه‬ ‫توصیــه یکــی از دوســتانم در فضــای مجــازی‬ ‫اجنــاس را معرفــی و بــه فــروش گذاشــتم‪.‬‬ ‫معرفی کسب وکارهایی که با حداقل سرمایه ایجاد شده اند؛‬ ‫یک تا ‪ ۱۰‬میلیون تومان سرمایه گذاری‬ ‫برای ایجاد اشتغال‬ ‫وی اضافــه می کنــد‪ :‬اکنــون بعــد از گذشــت ‪ ۲‬ســال‬ ‫کســب وکار خوبــی دارم و دیگــر نیــازی بــه‬ ‫اجــاره ملــک و هزینه هــای اضافــی نیســت‪.‬‬ ‫مشــاغل کم هزینــه یــا مشــاغل خانگــی امــروز‬ ‫مدنظــر بســیاری از خانواده هــا به ویــژه زنــان‬ ‫قــرار گرفتــه اســت تــا از ایــن طریــق در کســب‬ ‫معــاش خانــواده کمــک حــال باشــند‪.‬‬ ‫‪ ۳۲۵‬رسته شغلی در فضای‬ ‫کسب وکار خرد و خانگی‬ ‫ایــن روزهــا بحــث ایجــاد اشــتغال‪ ،‬بــا ســرمایه یــک‬ ‫تــا ‪ ۱۰‬میلیــون تومانــی در فضــای مجــازی و از زبــان‬ ‫مســووالن داغ شــده و عالمــت ســوا ل هایی را بــرای‬ ‫قشــر جــوان ایجــاد کــرده اســت؛ اینکــه بــا ســرمایه‬ ‫یــک تــا ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان چــه مشــاغلی را می تــوان‬ ‫ایجــاد کــرد؟ ایــا ایــن کار شــدنی اســت یــا خیــر؟‬ ‫ بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬بــا گســترش اشــتغا ل زایی بــا‬ ‫ســرمایه ُخــرد یــا ارزا ن قیمــت در شــرایط کرونایــی‬ ‫و تعطیلــی و نیمــه تعطیلــی بســیاری از بازارهــا‪،‬‬ ‫بــه نوعــی کســب وکارهای خــرد و مشــاغل خانگــی‬ ‫رونــق گرفــت‪ .‬مشــاغلی کــه بیشــتر متکــی بــه‬ ‫مهار ت امــوزی و کســب مهــارت اســت تــا بتــوان‬ ‫در ســطح فــردی یــا گروهــی در کارگاهــی کوچــک‬ ‫و خانگــی انهــا را اجرایــی و محصــول یــا کاالیــی را‬ ‫تولیــد کــرد‪.‬‬ ‫معاونــت توســعه کارافرینــی و اشــتغال وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در ابان مــاه‬ ‫امســال فهرســتی از تعــداد کســب وکارهای‬ ‫خــرد و مشــاغل خانگــی اعــام کــرد کــه در ان‬ ‫‪ ۳۲۵‬رســته شــغلی عنوان شــده اســت‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس در بخــش‬ ‫صنایــع دســتی ‪ ۵۷‬رســته‬ ‫شــغل‪ ،‬در بخــش فــرش‬ ‫دســتباف و رشــته های‬ ‫مرتبــط بــه صنایــع‬ ‫‪ ۱۷‬رستــــه شــغلی‪،‬‬ ‫در بخــش تولیــدی‪،‬‬ ‫صنعــت و خــــدمات‬ ‫‪ ۶۵‬رســته شــغلی‪ ،‬در‬ ‫امــور تولیــدات دامــی و‬ ‫کشــاورزی ‪ ۶۰‬رســته شــغلی‬ ‫و در حــوزه فرهنگــی و هنــری‬ ‫‪ ۱۳۱‬رســته شــغلی ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم بــا وعــده ایجــاد اشــتغال‬ ‫وارد کارزار شــد‪ ،‬در همیــن راســتا طرح هــای‬ ‫مختلفــی از جملــه زیســت بــوم اشــتغال‪،‬‬ ‫پلتفــرم اشــتغال و اختصــاص خــط اعتبــاری در‬ ‫حــال اجراســت‪ .‬ضمــن اینکــه صــدور مجوزهــای‬ ‫کســب وکار خــرد در مــدت ســه روز نیــز‬ ‫کلیــد خــورد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــا هماهنگــی دفتــر توســعه‬ ‫کارافرینــی و دبیرخانــه ســتاد ســاماندهی و‬ ‫حمایــت از مشــاغل خانگــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی و بــا هــدف خلــق فرصت هــای‬ ‫جدیــد کســب وکار‪ ،‬کمــک بــه گســترش و‬ ‫پایــداری کس ـب وکارها و ایجــاد اشــتغال پایــدار‬ ‫و تعامــل ســرمایه گذاران و صاحبــان ایــده‪ ،‬امــکان‬ ‫صــدور مجــوز مراکــز مشــاوره و خدمــات کارافرینــی‬ ‫برای اشــخاص پشــتیبان مشــاغل خانگــی در چهار‬ ‫فعالیــت مشــاوره کارافرینــی‪ ،‬شــتاب دهنده‪،‬‬ ‫فضــای کاری مشــترک و کافــه کارافرینــی‬ ‫فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق در تهران (منطقه ‪ ،۳‬قلهک) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان‬ ‫تهران استخدام می نماید‬ ‫مسلط به تهیه بسته های سرمایه گذاری‬ ‫مسلط به مفاهیم اصول ارزیابی اقتصادی‬ ‫اشنا به ارزش گذاری سهام‬ ‫مسلط به تهیه و تدوین مدل های اقتصادی‬ ‫مسلط به اکسل و کامفار (پیشرفته)‬ ‫ساعات کاری‬ ‫‪ 8:00‬الی ‪ 16:45‬شنبه تا چهارشنبه‬ ‫کارشناس مسلط به امکان سنجی‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬دارای سابقه کار‪ ،‬تمام وقت‬ ‫رشته های مورد نیاز‪ :‬مهندسی شیمی‪ ،‬صنایع‪ ،‬متالوژی‪ ،‬اقتصاد‬ ‫یا ‪ MBA‬و یا دیگر رشته های مرتبط‬ ‫داشتن سابقه کار در حوزه مطالعات امکانسنجی و تحقیقات بازار‬ ‫مزیت محسوب می گردد‬ ‫مسلط به تدوین طرح توجیهی در حوزه های مختلف (ساختمان‪،‬‬ ‫صنعت و گردشگری‪،‬پتروشیمی‪ ،‬نفت و گاز و ‪)...‬‬ ‫‪job@sepinud.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان البرز‪ ،‬واقع در شهرک صنعتی بهارستان از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫اشنا به مکانیزم های دو و سه درجه ازادی‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫شناخت فرایندهای ساخت‪ ،‬اشنایی با زبان انگلیسی‬ ‫تمام وقت‪،‬مهندسی مکانیک‬ ‫مسلط به یکی از نرم افزارهای طراحی سه بعدی‬ ‫(ترجیحا اینونتور)‬ ‫مسلط به طراحی و نقشه کشی و تلرانس گذاری ابعادی و هندسی‬ ‫مسلط به فرایندهای مهندسی معکوس و کار با ابزار اندازه گیری‬ ‫در ایــن راســتا و بــه دلیــل اهمیــت مشــاغل‬ ‫خــرد و خانگــی بــه عنــوان یکــی از راهبردهــای‬ ‫مهــم سیاســت های اشــتغال کشــور‪ ،‬مقــرر‬ ‫شــده اســت تــا مجــوز مذکــور (بــدون در نظــر‬ ‫گرفتــن شــرایط خــاص دســتورالعمل مربوطــه)‬ ‫بــرای پشــتیبانان مشــاغل خانگــی صــادر شــود‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس پشــتیبانانی کــه تمایــل بــه‬ ‫دریافــت مجــوز مذکــور دارنــد می تواننــد‬ ‫بــا مراجعــه بــه اداره هــای کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی اســتان ها امادگــی خــود را اعــام کننــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن طــرح‪ ،‬متقاضیــان‬ ‫کســب وکارهای خــرد دیگــر نیــاز نیســت کــه‬ ‫ماه هــا در انتظــار صــدور مجــوز بماننــد و بــه‬ ‫محــض اینکــه در ســامانه مربوطــه ثبــت نــام و‬ ‫درخواســت ایجــاد شــغلی را ارائــه کنند‬ ‫در مــدت زمــان ســه روز مجــوز‬ ‫صــادر می شــود و ایــن‬ ‫امــر بــه شــرط ثبــت‬ ‫تعهدنامــه اســت‪.‬‬ ‫بــا اجــرای ایــن‬ ‫طــرح‪ ،‬نظــارت بــر‬ ‫مشــاغل فقــط در‬ ‫مرحلــه نخســت‬ ‫و قبــل از صــدور‬ ‫مجوزهــا انجــام‬ ‫نمی شــود‪ ،‬بلکــه بــه‬ ‫مرحلــه اجــرا و در بازدیــد‬ ‫از محیــط فضــای کســب وکار‬ ‫واقعــی صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪،‬‬ ‫ســامانه صــدور مجــوز بعــد از ثبــت درخواســت‬ ‫متقاضیــان مشــاغل خانگــی‪ ،‬در مــدت ســه روز‬ ‫بــه کارشناســان اجــازه بررســی می دهنــد‪ ،‬در‬ ‫غیــر ایــن صــورت مجــوز بــه طــور خــودکار و‬ ‫الکترونیکــی صــادر می شــود‪.‬‬ ‫«حجــت اهلل عبدالملکــی» هشــتم دی مــاه در‬ ‫جلســه ســتاد ســاماندهی و حمایــت از مشــاغل‬ ‫خانگــی اعــام کــرد‪ :‬دســتگاه های متولــی‬ ‫صــدور مجوزهــای خانگــی مکلفنــد در مــدت‬ ‫‪ ۱۰‬روز فهرســت مشــاغل مجــاز و ممنــوع را بــه‬ ‫دبیرخانــه ســتاد مشــاغل خانگــی اعــام کننــد و‬ ‫بعــد از ایــن مــدت فهرسـت ها پذیرفتــه نیســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬مشــاغل خانگــی در ســه‬ ‫فهرســت دســته بندی می شــوند؛ فهرســت‬ ‫نخســت فعالیت هــای ممنوعــه‪ ،‬فهرســت‬ ‫دوم فعالیت هــای مجــاز و فهرســت ســوم‬ ‫جــزو فعالیت هایــی اســت کــه غیــر از ایــن ‪۲‬‬ ‫فهرســت باشــد‪.‬‬ ‫بیمه‪ ،‬حقوق توافقی‪ ،‬سرویس‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫البرز‪ ،‬شهرک صنعتی بهارستان‬ ‫‪mecengdesign1@gmail.com‬‬ ‫شرکت کاویان جار ساچی جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫اپراتور دستگاه ‪ cnc‬تراش و فرز‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬اکادمیک‪ :‬دیپلم‬ ‫غیر اکادمیک‪ :‬مدرک فنی حرفه ای تراشکاری‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬حقوق و مزایا طبق قانون کار‬ ‫پاداش‪ ،‬عیدی‪ ،‬سنوات‪ ،‬سرویس رفت و برگشت‪ ،‬نهار‬ ‫کارشناس تضمین کیفیت‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫لیسانس کلیه رشته ها (مهندسی‪ ،‬مدیریت)‪،‬‬ ‫ترجیحا مهندسی صنایع‪ ،‬حداقل یک سال سابقه کار‬ ‫حقوق و مزایا طبق قانون کار‪ ،‬پاداش‪ ،‬عیدی‬ ‫سنوات‪ ،‬سرویس رفت و برگشت‪ ،‬نهار‬ ‫طراح قالب‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬فوق دیپلم یا لیسانس نقشه کشی‪ ،‬طراحی‪،‬‬ ‫طراحی قالب‪ ،‬حداقل یک سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حقوق و مزایا طبق قانون کار‪ ،‬پاداش‪ ،‬عیدی‬ ‫سنوات‪ ،‬سرویس رفت و برگشت‪ ،‬نهار‬ ‫مهندس برق‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬لیسانس برق (کلیه گرایشها)‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حقوق و مزایاطبق قانون کار‪ ،‬پاداش‬ ‫عیدی‪ ،‬سنوات‪ ،‬سرویس رفت و برگشت‪ ،‬نهار‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫کارشناسی مکانیک‪ ،‬دیپلم یا فوق دیپلم (فنی‪ ،‬مکانیک صنعتی)‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حقوق و مزایاطبق قانون کار‪ ،‬پاداش‪ ،‬عیدی‬ ‫سنوات‪ ،‬سرویس رفت و برگشت‪ ،‬نهار‬ ‫حسابدار‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬لیسانس حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حقوق و مزایاطبق قانون کار‪ ،‬پاداش‬ ‫عیدی‪ ،‬سنوات‪ ،‬سرویس رفت و برگشت‪ ،‬نهار‬ ‫برنامه نویس ‪Asp.Net core react netive‬‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬اشنا با ‪Back end ,SQLSERVER‬‬ ‫حقوق و مزایاطبق قانون کار‪ ،‬پاداش‪ ،‬عیدی‬ ‫سنوات‪ ،‬سرویس رفت و برگشت‪ ،‬نهار‬ ‫مهندس عمران ‪ -‬نقشه بردار‬ ‫خانم‪/‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬لیسانس عمران‪ ،‬مسلط به دوربین توتال‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حقوق و مزایا‪ :‬طبق قانون کار‪ ،‬پاداش‪ ،‬عیدی‪ ،‬سنوات‬ ‫سرویس رفت و برگشت‪ ،‬نهار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪shaqayeqbagheri.72@gmail.com‬‬ ‫ادرس شهرک صنعتی کاویان‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مجموعه تولیدی و بازرگانی نازدونه‬ ‫(مشتریان فروش‪ ،‬تامین کنندگان و انبار‪،‬‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان گیالن از افراد‬ ‫دریافت و پرداخت و تولید)‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫با سابقه کار در این زمینه‬ ‫حسابدار مالی‬ ‫حقوق طبق قانون کار‪ ،‬سرویس ایاب و ذهاب‪ ،‬بیمه‬ ‫مسلط به نرم افزار هلو‪ ،‬حقوق ثابت‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬سابقه کار حداقل ‪ 2‬سال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫کمک حسابدار‪:‬خانم‪ /‬اقا‬ ‫تسلط کامل به مفاهیم حسابداری‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫تمام وقت‪ /‬پاره وقت‪ ،‬اشنا به امور حسابداری‬ ‫تسلط کامل به نرم افزار سپیدار‬ ‫‪nazdone.job@gmail.com‬‬ ‫مسلط به نرم افزار هلو‪ ،‬حقوق ثابت‬ ‫مجموعه کاشی و سرامیک علیرضا‬ ‫فروشنده کاشی و سرامیک‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان گیالن از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬منظم و مسئولیت پذیر‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫با روابط عمومی باال‪ ،‬حقوق ثابت‪ ،‬پورسانت‬ ‫حسابدار ‪ :‬خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬اشنا به امور حسابداری‬ ‫کارشناس شبکه های اجتماعی‪:‬خانم‪ /‬اقا‪ ،‬پروژه ای‪،‬‬ ‫باهوش و خالق‪ ،‬منظم و مسئولیت پذیر‪ ،‬حقوق ثابت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫واتس اپ زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫واتساپ ‪09115005222‬‬ صفحه 8 ‫اجتماعی‬ ‫دوشنبه‪ 20‬دی‪7 -1400‬جمادی الثانی ‪ 10-1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1245‬‬ ‫در گزارش بازارکار بررسی شد‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫زندان دریچه ای به سوی حرفه اموزی و اشتغال‬ ‫غالمعلی محمدی رئیس سازمان زندان ها با اشاره به اقدامات حمایتی از خانواده زندانیان گفت‪ :‬در بحث اشتغال مولّد و اشتغال نشسته مددجویان‪،‬‬ ‫باید حداقل ها را محقق سازیم تا هم شرایط اصالحی و تربیتی انان فراهم و هم با درامدزایی بخشی از مشکالت خانواده انان رفع شود‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬همچنین بهرام اکبرپور سرپرست دفتر اموزش و پژوهش سازمان زندان ها با اشاره به اینکه یکی از محورهای اساسی‬ ‫اصالح و تربیت زندانیان اشتغال است گفت‪ :‬براساس اساسنامه یکی از موضوعات مهمی که عالوه بر نگهداری زندانیان باید انجام دهیم اصالح‬ ‫و تربیت است و یکی از موضوعاتی که می تواند بحث اصالح و تربیت را محقق کند اشتغال است‪.‬‬ ‫محمـدی در این نشسـت بـا تاکید بـر اینکه در‬ ‫سـاختار حاکمیتی نظـام کشـورمان‪ ،‬زندانبانی‬ ‫یکـی از خطیرتریـن مسـئولیت ها در امـور‬ ‫خدمتـی اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬افـرادی کـه مـا در‬ ‫زندان هـا متکلّـف امـور اجرایـی انهـا هسـتیم‪،‬‬ ‫صـرف نظـر از شـرایطی کـه انهـا را در ایـن‬ ‫شـرایط قـرار داده اسـت‪ ،‬بایـد بـا اسـتفاده از‬ ‫ظرفیت هـا و قابلیت‪‎‬هـای موجـود تمـام تالش‬ ‫خودمـان را بکاربگیریـم تـا ایـن دسـته از افراد‬ ‫حیـات طیبـه خودشـان را بدسـت اورنـد و به‬ ‫زندگـی سـعادتمندانه بعـد از ازادی از زنـدان‬ ‫دسـت یابند‪ .‬نقـش انجمن حمایـت از زندانیان‬ ‫نیـز درجهـت حمایـت مـادی و معنـوی بسـیار‬ ‫تاثیرگـذار و محوری اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان زندان ها خاطرنشـان سـاخت‪ :‬تمام هـم و غم مـان را روی تغییر‬ ‫فکـر زندانیـان و اهداف واالی سـازمان خصوصـا هدف نهایی یعنی امـر اصالح و‬ ‫تربیـت مددجویـان قـرار داده ایـم‪ .‬اگر معتقدیـم برخی افـراد به دلیـل ضعف در‬ ‫فکـر مرتکـب عملیـات مجرمانـه شـده اند‪ ،‬مـا باید بـر تعلیم‪ ،‬تربیـت و تغییر‬ ‫فکر انـان متمرکز شـویم‪.‬‬ ‫محمـدی تصریـح کـرد‪ :‬منتهـای امـال و ارزوی مـا در اداره زندان هـا بایـد ایـن‬ ‫باشـد کـه زندانیـان را بـه صـراط صحیح و صـواب هدایـت کنیم‪ .‬اگـر تالش ما‬ ‫ـاس َجمِی ًعا»‬ ‫سـبب شـود که مصداق ایه شـریفه « َو َم ْ‬ ‫ـن اَ ْح َیا َهـا َف َک َان َ َّما اَ ْح َیا ال َّن َ‬ ‫شـویم‪ ،‬بهتریـن چیزی اسـت کـه خداوند برای مـا رقم خواهـد زد‪ .‬همچنان که‬ ‫معتقـدم از مهمتریـن وظایـف انجمـن حمایت زندانیـان‪ ،‬تهذیب فکـر و اخالق‬ ‫زندانیان اسـت‪.‬‬ ‫رئیس سـازمان زندان ها نقش انجمن حمایت زندانیان را در توجه به خانواده زندانیان‬ ‫واجـد اهمیت دانسـت و گفت‪ :‬ما در حقوق جزا سـه اصل را بـرای مبحث جرم و جزا‬ ‫درنظـر می گیریـم که یکـی از انان «اصل شـخصی بودن مجـازات» اسـت و در کنار‬ ‫اصـول «قانونـی بودن» و «تسـاوی در مجازات» مطرح می شـود‪ .‬ایـن اصل موید این‬ ‫نکتـه اسـت که صرفا فرد مرتکـب جرم باید تـاوان بپردازد و نـه دیگری‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در شـرایط اقتصـادی کشـور اگـر بـه خانـواده زندانیـان بی توجـه‬ ‫باشـیم‪ ،‬مطمئنـا بیش از زندانـی‪ ،‬این خانواده اوسـت که مجازات می شـود‪ .‬پس‬ ‫منطبـق بـا اصل شـخصی بـودن مجازات هـا‪ ،‬بایـد خانـواده انان تحـت حمایت‬ ‫ویژه قـرار گیرند‪.‬‬ ‫محمـدی توضیـح داد‪ :‬زندانـی در زنـدان طبـق ائین نامـه و مقـررات از امکاناتی‬ ‫برخـوردار اسـت امـا ایـا همین امکانات نسـبی بـرای خانـواده او نیز مهیاسـت؟‬ ‫اینجـا چـه کسـی تـاوان جـرم را پـس می دهـد؟ بایـد تدابیـری اتخاذ کـرد که‬ ‫مشـقت و اسـیب های جـرم ناشـی از سرپرسـت خانـواده‪ ،‬نسـبت به خانـواده او‬ ‫کـم و کمتـر شـود‪ .‬ایـن از ماموریت های مـادی و معنوی خـاص انجمن حمایت‬ ‫زندانیان اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان زندان هـا بـا اشـاره بـه وجـه اشـتراک سیسـتم کیفـری سـایر‬ ‫کشـورها یـاداور شـد‪ :‬همـه جوامـع بـدور از هر مناسـبت مذهبـی و حاکمیتی‪،‬‬ ‫نسـبت به زندانی و خانواده او یک درک مشـترک دارند و ان اینکه زندانیان باید‬ ‫تحـت اقدامـات اصالحـی و تربیتی باشـند تا زمینـه بازسـازگاری اجتماعی انان‬ ‫فراهـم شـود و خانـواده زندانیـان نیز تحـت حمایت قـرار گیرند‪.‬‬ ‫وی همچنیـن گفـت‪ :‬حضـرت امـام (ره) می فرماینـد بـا زندانی هر که باشـد رفتار‬ ‫انسـانی و اسلامی داشـته باشـید؛ این نگاه امام بزرگوار است که منشـور زندانبانی‬ ‫را بـرای مـا تبییـن می کنند‪ .‬همچنـان که مقام معظـم رهبری در بعـد اصالحی و‬ ‫تربیتـی نیـز می فرماینـد که زنـدان باید به اموزشـگاه نیکی ها تبدیل شـود؛ ما هم‬ ‫چنیـن نگاهی را بـر زندانبانی حاکـم می دانیم‪.‬‬ ‫محمدی به حقوق و امتیازات سـاکنین در زندان ها اشـاره داشـت و توضیح داد‪ :‬حقوق‬ ‫زندانیـان شـامل ان دسـته از اقداماتـی می شـود کـه صرف نظـر از جنس‪ ،‬سـن‪،‬‬ ‫نـوع جـرم‪ ،‬میـزان مجـازات و بایـد بین زندانیـان یکسـان و عادالنه برقرار شـود‬ ‫مثل حق برخورداری از خوراک‪ ،‬پوشـاک‪ ،‬بهداشـت و درمان و نظایر ان اما ارائه‬ ‫«امتیازات» مثل برخورداری از مرخصی و ازادی مشـروط و غیره صرفا برحسـب‬ ‫مولفه هـای تعریف شـده در مقـررات زندانبانی برقرار اسـت‪.‬‬ ‫وی این چنیـن خاطرنشـان سـاخت‪ :‬در زندان هـا بیـن حقـوق و امتیازات مـرز قائل‬ ‫هسـتیم؛ حقوق کامال عادالنه و یکسـان برای همه اعمال می شـود ولی امتیاز صرفا‬ ‫براسـاس مولفه هـا تعلق می گیرد‪ .‬یکی از این حقوق که منطبق اسـت بـا اموزه های‬ ‫دینـی همین تربیـت روح‪ ،‬روان و نفس زندانی اسـت‪.‬‬ ‫محمـدی دربـاره اقدامـات جدیـد حمایتی قابـل اجرا عنـوان کـرد‪ :‬زمانی صرفا‬ ‫بازداشـت موقـت بـه اجـرا درمی امـد و جـز ان هیـچ راه دیگری بـرای نگهداری‬ ‫زندانـی جـز در یـک محیط بسـته مثل زندان نداشـتیم درحالیکـه االن می توان‬ ‫از سـامانه های الکترونیکی اسـتفاده کـرد و بجای زنـدان‪ ،‬او را حتی در منزلش با‬ ‫دسـتبند یا پابنـد الکترونیکی تحت کنترل گذاشـت‪.‬‬ ‫وی بـا یـاداوری رویکـرد جدیـد سـازمان در اداره زندان ‪‎‬هـا برپایـه مبانـی‬ ‫علمـی‪ ،‬گفـت‪ :‬یکـی از شـروط اجـرای اداره علمـی زندان هـا‪ ،‬تحقـق‬ ‫طبقه بنـدی علمـی اسـت کـه خـود نیازمنـد تناسـب بیـن ظـرف و مظروف‬ ‫اسـت کـه می تـوان بـا بهره منـدی از سـامانه های الکترونیـک بجـای اینکـه‬ ‫برخـی زندانیـان را در زنـدان حبـس کنیـم‪ ،‬انـان را خـارج از زنـدان بـا‬ ‫تضمین هـای الزم حفـظ نمائیـم‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان زندان هـا تصریـح کـرد‪ :‬بـا کاهـش تعـداد زندانیـان در زنـدان‪،‬‬ ‫قطعـا شـاهد افت اسـیب های زنـدان بر مددجو و حتـی بهبود بار مالی سـازمان‬ ‫خواهیـم بـود‪.‬در ایـن زمینه بـا شـرکت های دانش بنیـان وارد تعامل شـده ایم تا‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت فنی و مهندسی‬ ‫مجموعه ارمین تجهیز در راستای تکمیل کادر خود در‬ ‫تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مهندس کامپیوتر‪ :‬سابقه کاری مرتبط‬ ‫اشنایی با میکروتیک‪ ،‬جهت امور سخت افزاری‪ ،‬نرم افزاری و شبکه‬ ‫مسلط به کامپیوتر و سخت افزار و ویندوز‬ ‫تسلط به امور مربوط به مدیریت مسائل ‪IT‬‬ ‫اشنا با مفاهیم شبکه و سرور و عیب یابی و تعمیر‬ ‫طراح وب سایت و گرافیست‬ ‫اشنا به فرایندهای فروش انالین‪ ،‬مسلط به سئو (‪)Seo‬‬ ‫سایت راه اندازی سایت با استفاده از ‪WORDPRESS‬‬ ‫اشنا به نرم افزارهای گرافیکی نظیر ‪ PHOTOSHOP‬و‬ ‫فعال در زمینه تولید قطعات صنعتی جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫جوشکار‪ :‬اقا ‪ -‬اپراتور بورینگ ‪ cnc‬سنگین‪ :‬اقا‬ ‫مهندس مکانیک‪ -‬مسئول دفتر خانم‬ ‫حسابدار ارشد خانم‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫واتس اپ زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪09103405029‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت فنی و مهندسی ر فعال در زمینه‬ ‫تجهیزات پزشکی‬ ‫در خراسان رضوی اقدام به جذب نیرو می نماید‪:‬‬ ‫مهندس تاسیسات حرارتی و برودتی‬ ‫کد اگهی ‪( 16533 :‬ارسال کد الزامیست)‬ ‫سابقه کار ‪ 5‬سال‪ ،‬مسلط به سیستم های سرمایشی و گرمایشی‬ ‫مسلط به نقشه خوانی صنعتی و کار با نرم فزارهای مرتبط با‬ ‫تاسیسات‪ ،‬حقوق و مزایا‪ :‬توافقی ‪ +‬بیمه‬ ‫از متقاضیان خواهشمندیم از طریق ایمیل رزومه ارسال نمایند‪:‬‬ ‫‪tasisat.kt@clmail.org‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت پژوهشی فعال حوزه پتروشیمی‬ ‫در استان تهران جهت انجام پروژه های مهندسی خود‬ ‫دعوت به همکاری میکند‪:‬‬ ‫مهندس شیمی‪ :‬خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫مسلط به نرم افزار های شبیه ساز ‪ Aspen plus‬و‬ ‫‪Aspen hysys‬‬ ‫اشنایی با مدارک مهندسی فرایند‬ ‫با حداقل سابقه کاری ‪ ۳‬سال مرتبط در حوزه مهندسی شیمی‬ ‫فرایند و پتروشیمی‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪Resume.jobsapplication@gmail.com‬‬ ‫‪CORELDRAW‬‬ ‫اشنا به ‪ HTML, CSS‬و ‪JAVASCRIPT‬‬ ‫ترجیحا به ‪Zend Framework‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده در‬ ‫بخش اطالعات تماس‪ ،‬ارتباط حاصل نمایند‬ ‫‪estekhdam@hamishygun.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت فنی مهندسی ریزتاب الکترونیک افزار‬ ‫واقع در شرق تهران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان ‬ ‫تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس الکترونیک ‪ -‬مخابرات‬ ‫تمام وقت‪ ،‬حقوق توافقی‪ ،‬بیمه‪ ،‬عیدی‪ ،‬سنوات‪ ،‬پاداش‬ ‫مونتاژکار قطعات ‪smd‬‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حقوق توافقی‪ ،‬بیمه‪ ،‬عیدی‪ ،‬سنوات‪ ،‬پاداش‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به واتس اپ زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪09122895176‬‬ ‫در اینـده ای نزدیـک تعداد قابل توجهـی از زندانیان تحت سـامانه الکترونیکی و‬ ‫اجـرای مجـازات حبـس در خـارج از زندان قـرار گیرند‪.‬‬ ‫وی همچنیـن اعلام کـرد‪ :‬بـا قضـات هـم تعامـل داشـته ایم بنحـوی کـه برای‬ ‫صـدور اراء مجـازات جایگزیـن حبـس پـای کار امده انـد و حتـی از مـا هم جلو‬ ‫زده انـد‪ .‬تخلیـه همیـن تعـداد زندانی بـا اسـتفاده از پابندهـا و عفوهـا‪ ،‬می تواند‬ ‫جمعیـت بسـیاری از زندان هـا را کاهـش دهـد‪.‬‬ ‫محمـدی با اشـاره به رویکـرد جدی سـازمان زندان ها در مورد اشـتغال زندانیان‬ ‫نیـز گفـت‪ :‬در بحث اشـتغال چه مولّد و چه اشـتغال نشسـته‪ ،‬بایـد حداقل ها را‬ ‫درمـورد مددجویـان محقق سـازیم تا هم شـرایط اصالحی و تربیتـی انان فراهم‬ ‫و هـم بـا درامدزایـی بخشـی از مشـکالت خانـواده انـان رفع شـود‪ .‬ایـن امر در‬ ‫راسـتای توجـه جدی به خانـواده زندانیـان در دوره جدید مدیریتـی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬تمـام همتمـان را بـه کار خواهیـم گرفـت که انجمـن حمایت‬ ‫زندانیـان را از انچـه هسـت یک قـدم جلوتر ببریـم‪ .‬ارمانگـرا و کمالگرای مطلق‬ ‫نیسـتیم که همه مشـکالت را یک شـبه حل کنیـم اما می توان بـا تعیین ظرف‬ ‫زمانـی‪ ،‬وضعیـت موجـود را ارتقـا داد و تعـداد بیشـتری از خانواده هـا را زیر چتر‬ ‫حمایـت مـادی و خصوصا معنـوی برد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش سـازمان زنـدان های کشـوررئیس سـازمان زندان ها در پایـان گفت‪:‬‬ ‫سـبد کاال قطعـا خـوب و الزم اسـت امـا خیلـی از خانواده هـا نیازمنـد مالـی‬ ‫نیسـتند بلکـه از نظـر فکری باید تحـت حمایت قـرار گیرند‪ .‬ضمـن اینکه همه‬ ‫کمک هایـی کـه از خیریـه و کمک های مردمـی به انجمن حمایت زندانیـان داده‬ ‫می شـود‪ ،‬بایـد صرفا در اسـتای وظایف انجمن هزینه شـود‪.‬‬ ‫سرپرست دفتر اموزش و پژوهش سازمان زندان ها‪:‬‬ ‫حرفه اموزی و اشتغال زندانیان محور اصلی اصالح‬ ‫و تربیت است‬ ‫سرپرسـت دفتـر امـوزش و پژوهش سـازمان‬ ‫زنـدان ها با اشـاره به اینکه یکـی از محورهای‬ ‫اساسـی اصلاح و تربیـت زندانیـان اشـتغال‬ ‫اسـت گفـت‪ :‬براسـاس اساسـنامه یکـی از‬ ‫موضوعـات مهمـی کـه علاوه بـر نگهـداری‬ ‫زندانیـان بایـد انجـام دهیـم اصلاح و تربیت‬ ‫اسـت و یکی از موضوعاتـی که می تواند بحث‬ ‫اصلاح و تربیـت را محقـق کنـد اشـتغال اسـت‪.‬‬ ‫مهنـدس بهـرام اکبرپـور در گفتگوی اختصاصـی با بازارکار ضمـن تصریح اینکه‬ ‫اشـتغال مـی توانـد نقـش بسـیار مهمـی در پذیرفتـه شـدن فـرد در جامعه‬ ‫داشـته باشـد گفت‪ :‬تامین زندگی و معیشـت از طریق اشـتغال امکانپذیر اسـت‬ ‫و از ایـن رو یکـی از محورهایـی کـه همـواره بـر ان تاکیـد داریـم اشـتغال‬ ‫زندانیان اسـت‪.‬‬ ‫سرپرسـت دفتـر امـوزش و پژوهش سـازمان زندان هـا یکی از محورهـای کاری‬ ‫زنـدان هـا را امـوزش زندانیـان عنوان کـرد و گفـت‪ :‬اموزش زندانیـان بویژه‬ ‫حرفـه امـوزی و امـوزش های مهارتـی یکی از اولویت های کاری ماسـت که‬ ‫دنبـال مـی کنیـم و هـدف ما از ایـن کار ایجاد اشـتغال مولد و پایدار اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه حرفه امـوزی زندانیان عالوه بـر توانمند شـدن زندانیان‬ ‫بـرای انهـا درامـد نیـز بـه همـراه دارد گفت‪ :‬تلاش کردیـم بـرای زندانیانی که‬ ‫حرفـه مـی اموزنـد‪ ،‬کار و تلاش مـی کنند و تولیـد دارنـد از طریـق راه اندازی‬ ‫شـبکه هـای فـروش و برگـزاری نمایشـگاه هـای فـروش محصـوالت انهـا‬ ‫را بـه فـروش برسـانیم‪ .‬از ایـن طریـق هـم درامدی نصیـب خود زندانـی و هم‬ ‫بخشـی نصیـب خانـواده زندانی می شـود‪.‬‬ ‫اکبرپورافـزود‪ :‬بیـکاری بـه عنوان مهمترین عامـل گرایش افراد به سـوی ارتکاب‬ ‫جرم بوده و مهارت اموزی و اشـتغال زایی در زندان برای توانمندسـازی زندانیان‬ ‫مـی توانـد پس از ازادی‪ ،‬منجر بـه کارافرینی و ورود انان به بازار کار شـود‪.‬‬ ‫سرپرسـت دفتـر امـوزش و پژوهـش سـازمان زنـدان ها تاکیـد کرد‪ :‬تشـویق و‬ ‫ترغیـب زندانیـان در حرفـه اموزی جهت بازگشـت سـالم به جامعـه‪ ،‬اصل مهم‬ ‫تربیتـی اسـت‪ .‬این افـراد اغلب به دالیل مختلف وارد چرخه اسـیب هـای اجتماعی‬ ‫شـده اند‪ ،‬اما بعد از زندانی شـدن‪ ،‬فرصت مناسـب در اختیار دارند تا راه درسـت‬ ‫زندگـی را در پیـش گیرند‪.‬‬ ‫وی دربـاره اینکـه چه حرفـه هایی را زندانیـان اموزش داده می شـود گفت‪ :‬فرد‬ ‫زندانـی از زمانـی کـه وارد زنـدان مـی شـود پرونـده های شـخصیتی بـرای انها‬ ‫تشـکیل مـی شـود‪ ،‬در این پرونـده یک پرسشـنامه در اختیار فرد قـرار می گیرد‬ ‫و توانمنـدی هـای فـرد به مـورد ارزیابی قرار می گیرد‪ .‬این پرسشـنامه توانمندی ها‪،‬‬ ‫تخصـص هـا و عالقمندی های فرد زندانی را از یکسـو و همچنین مسـائل روانی‬ ‫فـرد ارزیابـی می کند‪.‬‬ ‫اکبرپـور افـزود‪ :‬زندانیانی کـه اموزش هـای الزم را می بینند می توانند گواهینامه‬ ‫فنـی و حرفـه ای نیـز دریافـت کننـد کـه این مـدرک در خـارج از زنـدان نیز‬ ‫می توانـد بـه انهـا در زمینه کار و اشـتغال کمک کند و از تسـهیالت این مدرک‬ ‫استفاده نمایند‪.‬‬ ‫وی در پایـان بـا اشـاره بـه توانمنـدی های جهاد دانشـگاهی در حوزه اشـتغال و‬ ‫کارافرینـی گفـت‪ :‬جهاد دانشـگاهی در زمینه امـوزش و کارافرینی فعالیت های‬ ‫خـوب داشـته اسـت و ما از طریـق تفاهم نامه هایی کـه داریم از ایـن توانمندی ها‬ ‫اسـتفاده می کنیم‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک رسانه تصویری در راستای تکمیل کادر خود در تهران از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس علوم ازمایشگاهی‬ ‫فقط واحد پذیرش‪ ،‬مسلط به ثبت نرم افزاری‪ ،‬مسلط به امور بیمه ای‬ ‫(بیمه پایه ‪ -‬بیمه تکمیلی)‪ ،‬ساعت و محیط منعطف کاری بیمه‬ ‫بیمه درمان تکمیلی حقوق و مزایای مکفی‬ ‫کارشناس پذیرش کلینیک‪ ،‬پرتو نگاری‬ ‫فقط واحد پذیرش‪ ،‬مسلط به ثبت نرم افزاری‬ ‫مسلط به امور بیمه ای (بیمه پایه ‪ -‬بیمه تکمیلی)‬ ‫ساعت و محیط منعطف کاری بیمه‬ ‫بیمه درمان تکمیلی حقوق و مزایای مکفی‬ ‫کارشناس و یا نسخه پیچ داروخانه‬ ‫مسلط به ثبت نرم افزاری‪ ،‬مسلط به امور بیمه ای (بیمه پایه ‪-‬‬ ‫بیمه تکمیلی)‪ ،‬ساعت و محیط منعطف کاری بیمه‬ ‫بیمه درمان تکمیلی حقوق و مزایای مکفی‬ ‫کارشناس امور بیمه ای‬ ‫مسلط به ثبت نرم افزاری‪ ،‬مسلط به امور بیمه ای (بیمه پایه ‪-‬‬ ‫بیمه تکمیلی)‪ ،‬ساعت و محیط منعطف کاری بیمه‬ ‫بیمه درمان تکمیلی حقوق و مزایای مکفی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند در ساعات اداری از ‪ 9‬الی ‪16‬‬ ‫رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job.nano@ymail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه ساخت قطعات خودرو جهت تکمیل کادر خود از استان های البرز و تهران از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر واحد فنی و مهندسی کد شغل ‪01‬‬ ‫تماموقت‪،‬حداقللیسانسمکانیک‪،‬الکترونیکویاسایررشتههای مرتبط‪،‬‬ ‫سابقه کار حداقل ‪ 10‬سال در صنایع قطعه سازی خودرو‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‪ ،‬مسلط به تمام الزامات قطعه سازی خودرو‬ ‫مسلط به نرم افزار کتیا و سایر نرم افزارهای مرتبط‬ ‫توانایی مدیریت پرسنل زیر مجموعه‬ ‫اشنا به مباحث مربوط به تزریق پالستیک و قالب های پالستیکی‬ ‫مسلط به کامپیوتر و افیس‪ ،‬ایام کاری شنبه تا چهارشنبه‬ ‫محل کار شهرک صنعتی شمس اباد‬ ‫حقوق و مزایا توافقی‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫بیمه تکمیلی‪ ،‬سرویس ایاب و ذهاب‪ ،‬ناهار‬ ‫کارشناس الکترونیک کد شغل ‪02‬‬ ‫تمام وقت‪ ،‬حداقل لیسانس الکترونیک و سایر رشته های مرتبط‬ ‫حداقل سابقه کار ‪ 5‬سال در صنایع قطعه سازی خودرو‬ ‫اشنا به زبان انگلیسی‪ ،‬مسلط به الزامات قطعه سازی خودرو‬ ‫مسلط به کامپیوتر و افیس‪ ،‬مسلط به نرم افزارهای مربوطه‬ ‫ایام کاری شنبه تا چهارشنبه‪ ،‬محل کار شهرک صنعتی شمس اباد‬ ‫حقوق و مزایا توافقی‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫بیمه تکمیلی‪ ،‬سرویس ایاب و ذهاب‪ ،‬ناهار‬ ‫رئیس خدمات پس از فروش کد شغل ‪03‬‬ ‫تمام وقت‪ ،‬لیسانس الکترونیک‬ ‫اشنا به الزامات قطعه سازی خودرو‬ ‫مسلط به تعمیر انواع بورد های الکترونیک مانند رادیو پخش خودرو‬ ‫مسلط به اصول مذاکره با روابط عمومی باال جهت ارتباط با مشتری‬ ‫مدیریت و هماهنگی امور نمایندگی های شهرستان ها‬ ‫ایام کاری شنبه تا چهارشنبه‬ ‫محل کار شهرک صنعتی شمس اباد‬ ‫حقوق و مزایا توافقی‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬بیمه تکمیلی‬ ‫سرویس ایاب و ذهاب‪ ،‬ناهار‬ ‫منشی کد شغل ‪ 04‬خانم‬ ‫تمام وقت‪ ،‬با روابط عمومی باال‪ ،‬شرایط سنی بین ‪ 25‬الی ‪ 40‬سال‬ ‫حداقل لیسانس‪ ،‬سابقه کار حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫اشنا با زبان انگلیسی‪ ،‬مسلط به نگارش انواع مکاتبات و نامه های اداری‬ ‫مسلط به بایگانی‪ ،‬هماهنگی الزم برای تمام امور مربوط به دفتر مرکزی‬ ‫مسلط به کامپیوتر و افیس‪ ،‬ایام کاری شنبه تا پنجشنبه‬ ‫محل کار دفتر مرکزی واقع در جردن‬ ‫حقوق و مزایا توافقی‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به واتس اپ‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید‪.‬‬ ‫‪09010299484‬‬ صفحه 9 ‫سرباز ماهر‬ ‫‪10‬‬ ‫◄‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫دوشنبه‪ 20‬دی‪7 -1400‬جمادی الثانی ‪ 10-1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1245‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اعطای تسهیالت خوداشتغالی‬ ‫به سربازان وظیفه‬ ‫بـا هـدف اشـتغال سـربازانی کـه در دوران خدمـت سـربازی مهارت های کشـاورزی را‬ ‫گذرانـده انـد تسـهیالت خوداشـتغالی از سـوی جهادکشـاورزی اعطا می شـود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان از کرمانشــاه‪ ،‬معــاون مدیریــت ســرمایه گــذاری‬ ‫جهادکشــاورزی اســتان کرمانشــاه هــدف از اجــرای طرح هــای توجیهــی را اشــتغال‬ ‫پرســنلی کــه ســرباز وظیفــه بودنــد عنــوان کــرد و گفــت ‪ :‬از طــرف قــرارگاه فرماندهــی‬ ‫نیــروی انتظامــی اســتان بــه عنــوان دبیرکارگــروه و بانک هــای عامــل اعتباراتــی در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده تــا ســربازانی کــه بــه تازگــی از خدمــت ســربازی فــارغ شــده انــد و‬ ‫اکنــون جویــای کار هســتند تــا ســقف ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان تســهیالت از ســوی شــورای‬ ‫پــول و اعتبــار بــا معرفــی جهــاد کشــاورزی بــه بانک هــا دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫گودینــی گفــت‪ :‬جهادکشــاورزی اعتباراتــی از طــرف بانــک صنــدوق کارافرینــی امیــد‪،‬‬ ‫بانــک توســعه تعــاون و بانــک رفــاه پرداخــت می کنــد‪ .‬تســهیالت ارائــه شــده بــه‬ ‫طرح هــای مســتقل تــا ســقف ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان و بــه طرح هــای پشــتیبان تــا‬ ‫ســقف ‪ ۲‬میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مزیــت طرح هــای پشــتیبان ایــن اســت کــه طرح هایــی ماننــد صنایــع‪،‬‬ ‫گلخانــه و صنعــت دام بــا معرفــی افــراد در قالــب تشــکل ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫گودینــی تصریــح کــرد‪ :‬ســربازان بــا ارائــه مــدارک می تواننــد حداکثــر ظــرف مــدت‬ ‫یــک هفتــه مجــوز مشــاغل خانگــی را دریافــت کننــد‪ .‬همچنیــن ســربازانی کــه مــدرک‬ ‫دانشــگاهی مرتبــط بــا جهادکشــاورزی دارنــد می تواننــد تســهیالتی ماننــد طرح هــای‬ ‫دامپــروری دریافــت کننــد کــه ایــن تســهیالت ســقف ندارنــد و بســتگی بــه طــرح‬ ‫توجیهــی ارائــه شــده دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ادامــه طرح هــای اشــتغال ســربازان بیــکار امــکان اشــتغال ان هــا بــه عنــوان‬ ‫مزدبگیــر در بعضــی طرح هــا وجــود دارد‪ .‬همچنیــن در طــرح کشــت گیاهــان دارویــی‬ ‫تســهیالتی بــرای کشــت گیاهــان در مــزارع ابــی و دیــم در نظــر گرفتــه شــده اســت ‪.‬‬ ‫◄‬ ‫جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتگو با بازارکار مطرح کرد‪:‬‬ ‫از ابتدای سالجاری در استان همدان؛‬ ‫موفقیت ‪ 100‬درصدی جهاد دانشگاهی در مهارت اموزی سربازان‬ ‫جانشـین وزیـر دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح در گفتگو‬ ‫بـا بازارکار با اشـاره به اینکه جهاد دانشـگاهی در مهـارت اموزی‬ ‫سـربازان موفـق عمـل کرده گفـت‪ 100 :‬درصد سـربازان از‬ ‫امـوزش های مهارتی عمومی که توسـط جهاد دانشـگاهی‬ ‫ارائـه می شـود برخوردار شـده اند‪.‬‬ ‫سـردار سـید مهدی فرحی با اشـاره به اینکه یکـی از تدابیر‬ ‫فرماندهـی کل قوا اسـتفاده حداکثـری از جوانان و سـرمایه‬ ‫اجتماعـی اسـت کـه به خدمـت مقدس سـربازی مـی ایند‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬همه تالش سـتاد این اسـت جوانـان بتوانند‬ ‫مـدت زمانـی کـه در حـال خدمت هسـتند از ایـن فرصت‬ ‫بـه خوبـی اسـتفاده کننـد و بـا مهـارت هـای الزم وارد‬ ‫جامعه شـوند‪.‬‬ ‫سـردار سـید مهـدی فرحـی بـه همـکاری خـود وزارت دفـاع و‬ ‫پشـتیبانی نیروهای مسلح با جهاد دانشگاهی اشـاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫جهـاد دانشـگاهی در عرصـه هـای مختلف خـوب و موفق‬ ‫عمـل کرده و در حـوزه مهارت اموزی سـربازان‪ ،‬در اموزش‬ ‫مهـارت هـای عمومی صـد در صد موفق عمل کرده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اینکه در حوزه مهـارت اموزی موفقیت های‬ ‫خوبـی حاصـل شـده گفت‪ :‬چشـم انـداز ایـن همـکاری ها‬ ‫برای مهارت اموزی سـربازان را بسـیار خوب توصیف می کنیم‬ ‫و بایـد تاکیـد کنم جهاد دانشـگاهی در زمینـه اموزش های‬ ‫عمومـی صد درصد موفق عمل کـرده و در زمینه اموزش های‬ ‫تخصصـی نیز وضعیت خوب اسـت‪.‬‬ ‫جانشـین وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح‬ ‫بـا اشـاره بـه اینکـه بـا دسـتگاه هـا و سـازمان هـای‬ ‫مختلـف همـکاری هـای خوبـی شـکل گرفته اسـت گفت‪:‬‬ ‫تاکنون با ‪ 30‬دسـتگاه تفاهم نامه همکاری بـرای مهارت اموزی‬ ‫سـربازان امضـاء کردیـم گفـت‪ :‬یکـی از این مراکـز خوب که‬ ‫بحـث امـوزش ها را دنبـال می کند جهاد دانشـگاهی اسـت؛‬ ‫جهاد دانشـگاهی در سراسـر کشـور مراکز متعددی دارد و توان‬ ‫و ظرفیـت خوبـی برای مهـارت اموزی سـربازان دارد‪.‬‬ ‫از توان جهاد دانشگاهی در راه اندازی‬ ‫مراکز رشد استفاده می کنیم‬ ‫جانشـین وزیر دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح با اشاره به‬ ‫اینکـه جهـاد دانشـگاهی دارای پـارک های علـم و فناوری‬ ‫و مراکـز رشـد متعددی اسـت گفـت‪ :‬وزارت دفاع بـه دنبال‬ ‫ایجـاد مراکـز رشـد فنـاوری بـرای اسـتفاده جامعـه هـدف‬ ‫خـود اسـت تـا بتواند بـه نوعی نـواوری بـاز را دنبال کـرده و‬ ‫گسـترش دهد‪ ،‬در این زمینه هم از توان جهاد دانشـگاهی در‬ ‫راه انـدازی مراکز رشـد فنـاوری اسـتفاده می کنیم‪.‬‬ ‫وی بـه ضـرورت توسـعه مراکز رشـد فناوری برای توسـعه‬ ‫کارافرینـی بـرای سـربازان و مهـارت امـوزان اشـاره کرد و‬ ‫گفـت‪ :‬در واقـع راه انـدازی مراکـز رشـد بخشـی از نظـام‬ ‫نـواوری دفاعـی اسـت کـه هماهنگی خوبـی با نظـام ملی‬ ‫نـواوری کشـور دارد و مـا ایـن مهـم را دنبـال مـی کنیـم‪.‬‬ ‫در ایـن زمینـه خواهـان همـکاری‪ ،‬هـم افزایـی و اسـتفاده‬ ‫از ظرفیـت هـای خوب جهاد دانشـگاهی در سراسـر کشـور‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه تمامـی سـربازان تـا سـال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫مهارت شـغلی فرا می گیرند تاکید کرد‪ :‬سـامانه سـرباز ماهر‬ ‫فعالیـت خـود را اغـاز کـرده و فعال اسـت بنابرایـن جوانان‬ ‫مهارت هـای خـود را در ان ثبـت کننـد و از مشـوق های‬ ‫ابالغی کسب مهارت ها نیز برخوردار شوند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 103‬هزار نفر توسط جهاددانشگاهی‬ ‫اموزش دیده اند‬ ‫جانشـین وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح با اشـاره‬ ‫بـه اینکـه بیـش از ‪ 103‬هـزار نفر توسـط جهاددانشـگاهی‬ ‫امـوزش دیـده اند‪ ،‬گفـت‪ :‬در تالش هسـتیم همه سـربازان‬ ‫در سـال ‪ 1401‬از امـوزش هـای مهارتـی کـه منجـر بـه‬ ‫اشـتغال و بـازارکار مـی شـود بهـره مند شـوند‪.‬‬ ‫بی اثر کردن تحریم ها به خوبی در‬ ‫جهاد دانشگاهی اجرایی شده است‬ ‫جانشـین وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح گفـت‪:‬‬ ‫وجـود جهـاد دانشـگاهی یـک افتخـار بـزرگ بـرای نظـام‬ ‫اسـت؛ چشم انداز دسـتاوردهای جهاد دانشـگاهی این است‬ ‫بیش از ‪ 2700‬سرباز وظیفه اموزش های‬ ‫مهارتی را فراگرفتند‬ ‫کـه در بسـیاری از زمینه هـای مورد نیاز کشـور شـاهد قطع‬ ‫وابسـتگی خواهیـم بود‪.‬‬ ‫جانشـین وزیـر دفـاع همچنیـن دربـاره بازدیـد خـود از‬ ‫نمایشـگاه دستاوردهای جهاد دانشـگاهی ‪ ۱۴۰۰‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در جریـان بازدیـد از نمایشـگاه جهـاد دانشـگاهی دیـدم در‬ ‫شـرایط تحریـم و تهدیـدی کـه دشـمنان ایجاد کـرده اند‪،‬‬ ‫موضـوع تحریـم زدایـی بـرای بی اثـر کـردن تحریم ها که‬ ‫مطالبـه مقـام معظـم رهبـری بـوده اسـت به معنـای خیلی‬ ‫خـوب و جدیـدی در جهاد دانشـگاهی اجرایی شـده اسـت ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬افـراد خـوب‪ ،‬خبـره‪ ،‬متخصـص و متدیـن از‬ ‫جنـس انقلاب و بـا روحیـه و مدیریـت جهـادی‪ ،‬کارهـای‬ ‫بزرگـی را بـه انجـام رسـانده انـد کـه دسـتاورهای فناورانه‬ ‫و کارافرینانـه ای را در بخـش هـای مختلـف بـرای‬ ‫کشـور رقـم زده اسـت کـه بخشـی از ان هـا در بخـش هـای‬ ‫صنعتـی‪ ،‬دامی و کشـاورزی‪ ،‬پزشـکی‪ ،‬فناوری هـای نوین‪،‬‬ ‫شـرکت هـای دانـش بنیـان و ‪ ...‬دیـدم و لـذت بـردم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـه نظـر مـن وجـود جهـاد دانشـگاهی یـک‬ ‫افتخـار بـزرگ برای نظام اسـت؛ چشـم انداز دسـتاوردهای‬ ‫جهـاد دانشـگاهی حاکـی از ایـن اسـت کـه در بسـیاری از‬ ‫زمینه هـای مـورد نیـاز کشـور شـاهد قطـع وابسـتگی بـه‬ ‫کشـورهای خارجـی خواهیـم بـود‪.‬‬ ‫سـردار فرحـی در پایـان تاکیـد کـرد‪ :‬وزارت دفـاع می تواند‬ ‫نیازمندی هـای خـود را بـا جهاد دانشـگاهی مطـرح کند و با‬ ‫تعریـف کار مشـترک و تعامـل فـی مابین از ایـن مجموعه‬ ‫حمایـت نماید‪.‬‬ ‫گفتگو‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفـه ای اســتان همــدان گفــت‪ ۲ :‬هــزار و ‪ ۷۰۶‬ســرباز وظیفــه‬ ‫بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در دوره هــای امــوزش فنــی و حرفــه ای پــادگان هــا‬ ‫و یــگان هــای نظامــی اســتان شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫«وهــب مختــاران» در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا هــدف از ارائــه اموزش هــای مهارتــی‬ ‫بــه ســربازان را کمــک بــه اشــتغال پذیــری و تســهیل بــرای ورود انــان بــه بــازار کار‬ ‫عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن مــدت امــوزش هــای مهارتــی در ‪ ۱۰۳‬حرفــه بــه ایــن تعــداد ســرباز‬ ‫وظیفــه مســتقر در پــادگان هــا و یــگان هــای نظامــی اســتان همــدان ارائــه شــد‪.‬‬ ‫مختــاران ارائــه دوره هــای مهارتــی بــه ســربازان را متناســب بــا نیــاز بــازار کار عنــوان کــرد‬ ‫و افــزود‪ :‬ایــن دوره هــای اموزشــی در ‪ ۱۳۰‬کارگاه(محیــط واقعــی کار) و ‪ ۷۲‬کارگاه ثابــت‬ ‫ن و محــل خدمــت ســربازان برگــزار شــده اســت‪.‬‬ ‫و ســیار مســتقر در پــادگا ‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان همــدان خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن امــوزش هــا‬ ‫بــر اســاس تفاهــم نامــه و قــرارداد بــا نیــروی انتظامــی‪ ،‬ســپاه و ارتــش برگزار شــده اســت‬ ‫تــا هــر ســرباز در حیــن خدمــت حداقــل یــک مهــارت فنــی را امــوزش دیــده و گواهــی‬ ‫مهــارت دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫مختــاران بــا اشــاره بــه اینکــه مهــارت امــوزی بــه ســربازان وظیفــه در چهــار شــاخه‬ ‫صنعــت‪ ،‬خدمــات‪ ،‬کشــاورزی و هنــر ارائــه مــی شــود گفــت‪ :‬تعمیــرکار سیســتم نظــارت‬ ‫تصویری(دوربیــن مداربســته)‪ ،‬ســرویس و نگهــدار خــودرو‪ ،‬تعمیرکار وســایل گاز ســوز خانگی‪،‬‬ ‫ارایشــگری‪ ،‬طــراح شــبکه هــای فیبــر نــوری‪ ،‬نصــب و تعمیــر پکیــج شــوفاژ گازی از‬ ‫رشــته هــای اموزشــی ارائــه شــده بــرای ســربازان در اســتان همــدان اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان همــدان افــزود‪ :‬دوره ســربازی یــک فرصــت‬ ‫مناســب بــرای اســتفاده از ظرفیــت و ســرمایه اجتماعــی جوانــان در راســتای مهارت امــوزی و‬ ‫زمینــه ســازی بــرای حضــور موثــر افــراد در بــازار کار اســت‪.‬‬ ‫مختــاران خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســازمان امــوزش فنــی و حرف ـه ای بــا برنامه ریــزی هــای‬ ‫انجــام شــده و بــا وجــود محدودیت هــای شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬توانســته بــا همــکاری‬ ‫پــادگان هــا و یــگان هــای نظامــی اســتان بــرای امــوزش مهــارت بــه ســربازان گام هــای‬ ‫مثبتــی بــردارد‪.‬‬ ‫اخرین فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫خدمات کارفرما‬ ‫خدمات کارجو‬ ‫قوانینکاروتامیناجتماعی‬ ‫کامپیوتر و ‪IT‬‬ ‫بازرگانی‪ ،‬فروش‪ ،‬بازاریاب‬ ‫مشاغل خدماتی و تولیدی‬ ‫کارشناس پشتیبانی فنی سرویس های‬ ‫اینترنتی‪ ،‬کارشناس تعمیر و نگهداری‬ ‫فیبر و تجهیزات مخابراتی‬ ‫‪IT، ICT‬کاردان و کارشناس کامپیوتر‬ ‫مدیر و کارشناس بازرگانی خارجی ‪-‬‬ ‫با سابقه کار در شرکتهای دارویی‬ ‫کارشناس و رییس فروش ‪-‬دارای‬ ‫سابقه کار درحوزه قطعات خودرو‬ ‫کارشناس فروش‪-‬ترجیحا رشته شیمی‬ ‫خدماتی – خانم ‪ ،‬کمک اشپز‬ ‫خدمات و تحصیلدار در بورس‬ ‫خدماتیدربیمارستاندولتی‬ ‫خدماتیدربانک–دیپلمه‬ ‫حداکثر ‪ 25‬سال سن‪ ،‬خدمات در داروسازی‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫و‪...‬‬ ‫مدیر حسابداری و کارشناس مالی در‬ ‫داروسازی‪-‬اقا‪ -‬خانم‪،‬‬ ‫کارشناس حسابداری در بانک‪ -‬اقا‪،‬‬ ‫مدیر مالی برای یک مرکز فعال در‬ ‫حوزه سرمایه‪ ،‬اقا‬ ‫و‪...‬‬ ‫قابل توجه کارفرمایان عزیز‪:‬‬ ‫شما می توانید از طریق تهیـه و ارسال‬ ‫یک فیلم ‪ 3‬دقیقه ای با کیفیت نسبت‬ ‫به معرفی شرکت و نیروهای مورد نیاز‬ ‫خود به صورت رایگان در نشـریه‬ ‫الکترونیک بازارکار اقدام نمایید‪.‬‬ ‫‪66417270‬‬ ‫مهندس عمران‪ -‬مسلط به دیجیتال‬ ‫مارکتینگ ‪،‬مکانیکصنعتیواحدامادهسازی‬ ‫تکنسین مکانیک و تاسیسات‬ ‫کاردان یا کارشناس الکترونیک‪ ،‬برق و‬ ‫صنایع‪ ،‬مهندسی صنایع در بانک‪-‬‬ ‫فقط اقا‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫و‪...‬‬ ‫هنری گرفیک‬ ‫فرزکار‪ ،‬دریل کار‪ ،‬تراشکار و بنا‬ ‫نقشه کش در کارخانه فوالد‬ ‫و‪...‬‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫کارشناس طرح و برنامه‬ ‫کارشناس روابط عمومی‬ ‫نیروی دفتری مسلط به افیس‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫و‪...‬‬ ‫کسب اطالعات بیشتربر روی‬ ‫فرصت شغلی مربوطه کلیک‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫و‪...‬‬ ‫پزشکی ‪ ،‬پیراپزشکی‬ ‫کارشناس اتاق عمل‪ ،‬مامایی‪،‬‬ ‫علوم انسانی ‪ ،‬امار‪ ،‬ریاضی‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫کارجویان محترم می توانند برای‬ ‫یا به سایت بازار کار‬ ‫علوم پایه‬ ‫موشن گراف و عکاس‬ ‫در شرکت فعال در‬ ‫حوزه پتروشیمی‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫مونتاژکار و نقشه خوان‬ ‫اداری و دفتری‬ ‫مهندسی‬ ‫اماده به کار‬ ‫توجه‬ ‫نیرویفنیوتکنسین‬ ‫مالیوحسابداری‪،‬مدیریت‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫و‪...‬‬ ‫و‪...‬‬ ‫علوم ازمایشگاهی و پرستاری‬ ‫و‪...‬‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫و‪...‬‬ صفحه 10 ‫مشاغلاینده‬ ‫دوشنبه‪ 20‬دی‪7 -1400‬جمادی الثانی ‪ 10-1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1245‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در نشست اینده مشاغل و مشاغل اینده بررسی شد‬ ‫اقتصاد دیتا در دنیای متاورس مهمترین موضوع اینده است‬ ‫«جابجایــی ارزش و ارزش بخشــیدن» در فضــای دیجیتــال بــا‬ ‫دادن اطالعــات رخ می دهــد همچنانکــه مــا در اینســتاگرام پســتی‬ ‫منتشــرمی کنیم و فــردی ان را الیــک می کنــد‪ .‬ایــن فــرد ‪،‬ایــن‬ ‫پســت را الیــک می کنــد چــون ســرگرم شــده اســت ‪.‬بــه عبارتــی‬ ‫بــا ایــن کار‪ ،‬ان پســت ارزش گــذاری می شــود‪.‬‬ ‫اینده اینستاگرام چگونه خواهد بود؟‬ ‫ایــن اینــده اینســتاگرام اســت کــه در ان پرداخــت خــرد صــورت‬ ‫بگیــرد‪ .‬شــما بــا پــول دیجیتــال ‪،‬پرداختــی را انجــام خواهیــد دادید‬ ‫تــا پســتی اموزشــی را مشــاهده کنیــد‪ .‬امــکان دارد کــه شــما‬ ‫اموزشــی را ببینیــد و در زندگــی اســتفاده کنید‪،‬بعــدا ایــن پــول از‬ ‫حســاب شــما کســر خواهد شــدو شــما نیــازی بــه پرداخــت ندارید‪.‬‬ ‫قرارداد هوشمند چیست؟‬ ‫بالکچیــن از طریــق قــرارداد هوشــمند پــول خدمــت را دریافــت‬ ‫می کنــد‪ .‬شــما قــراردادی را می بندیــد تــا در برابــر دریافــت‬ ‫امــوزش… پولــی را پرداخــت کنیــد ‪.‬امــکان دارد کــه شــما در‬ ‫برابــر امــوزش دریافــت شــده‪ ،‬در ازمونــی قبــول شــوید بــه صــورت‬ ‫اتوماتیــک وار از حســاب شــما پــول کــم خواهــد شــد‪ .‬دیگــر‬ ‫الزم نیســت کــه شــما قــرارداد کاغــذی را ببندیــد‪ .‬ایــن اینــده‬ ‫قریب الوقــوع اســت و مــا در حــال شبیه ســازی ان هســتیم‪.‬‬ ‫عناصر اصلی متاورس‬ ‫چنــد عنصــر اصلــی در متــاورس وجــود دارد ‪ .‬یــک اصــل‬ ‫وجــود‪ NFT ،‬اســت‪ .‬فــرض کنیــد کــه یــک نقــاش معــروف‬ ‫یــک اثــر را (تنهــا یــک بــار) کشــیده اســت‪ .‬ایــن اثرواجــد‬ ‫مالکیــت معنــوی اســت‪ .‬در نهایــت دســت بــه‬ ‫دســت می شــود‪.‬اما مالکیــت معنــوی ان‬ ‫حفــظ می شــود‪.‬‬ ‫در دنیــای متــاورس تمــام چیزهــای‬ ‫تولیــد شــده مالکیتــش از‬ ‫طریــق ‪ NFT‬حفــظ خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬تمــام ایــن اثــار تبدیــل‬ ‫بــه توکــن خواهــد شــد و امــکان‬ ‫جابجایــی وجــود دارد‪ .‬همیــن امروز‬ ‫گرافیســت های ایرانــی وجــود‬ ‫متاورس و اقتصاد دیتا مهمترین موضوع اقتصادی اینده است و جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد اموزشی و مهارتی باید به فکر اموزش مدیران‬ ‫دارنــد کــه اثرهایــی را در فضــای دیجیتــال‬ ‫و کارشناسان فردا باشد و موضوع متاورس را با حساسیت دنبال کند‪.‬‬ ‫خلــق کــرده و بــه اشــتراک گذاشــته و بــه‬ ‫فــروش می رســانند‪.‬من درمــورد مهمانــی‬ ‫مثــال زدم کــه افــرادی بایــد لبــاس تولیــد‬ ‫کننــد‪ .‬در حــال حاضر‪،‬کمپانــی بــزرگ‬ ‫نســخه اختصاصــی لبــاس و بــه عبارتــی‬ ‫زندگــی در ان واجــد برخــورداری از چــه مهارت هایــی اســت‪ ،‬بــه‬ ‫عناصر متاورس و تاثیر ان روی مشاغل‬ ‫توکنیــاز شــده‪،‬برای شــما تولیــد کــرده و بــه شــما می فروشــند‪.‬‬ ‫فضــای مجــازی بــا اطالعــات گــره خــورده اســت و اطالعــات ارزش بزرگتریــن راز هســتی تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫باالیــی دارد‪ .‬ارزش بخشــیدن و ارزشــمند شــدن در فضــای دیجیتال راز بزرگــی کــه بــه زودی از ان رونمایــی خواهــد شــد‪ .‬امــا ایــن‬ ‫متاورس‪ ،‬رد و بدل کردن دیتا دربرابر پول‬ ‫بــا دادن اطالعــات رخ می دهــد همچنانکــه مــا در اینســتاگرام دغدغــه بــرای بســیاری از مــردم ایجــاد شــده اســت کــه بــرای ورود‬ ‫پــول رایــج در ایــن دنیــا بــر اســاس دیتا اســت‪ .‬دولــت در ایــن مورد‬ ‫پســتی مــی گذاریــم و افــرادی ان را پســندیده و الیــک می کنــد‪ .‬و حضــور در ایــن عرصــه‪ ،‬بایــد چــه مهارت هایــی را کســب کننــد و‬ ‫دخالتــی در ان نداشــته و نمی توانــد ان را کنتــرل کنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫اصــوال چــه شــغل هایی بیشــتر خواهــان دارد و کــدام نیروهــا امکان‬ ‫درواقــع بــا ایــن کار‪ ،‬ان پســت ارزش گــذاری می شــود‪.‬‬ ‫فضــای دیجیتــال همــه چیــز فروختــه می شــود‪ .‬حتمــا شــنیدید‬ ‫پیــدا کــردن کار را خواهنــد داشــت و بــه قولــی روزگارشان«ســکه»‬ ‫کــه زمینــی یــا کشــتی تفریحــی فروختــه شــده اســت‪ .‬اینکــه چــه‬ ‫خواهــد شــد یــا اینکــه چــه افــرادی بیــکار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫متاورس چه مشاغل جدیدی خلق می کند؟‬ ‫فــردی تولیــد کــرده اســت‪،‬من نمی دانــم‪ .‬احتمــاال فــردی کــه‬ ‫جهــاد دانشــگاهی بــه عنــوان یــک نهــاد اموزشــی و مهارتــی بایــد افــراد در فضــای فعلــی اینترنــت‪ ،‬دارای محدودیــت هســتند تــا‬ ‫گرافیســت بــوده اســت ایــن کار را انجــام داده اســت‪ .‬اینکــه چــرا‬ ‫بــه فکــر امــوزش مدیــران و کارشناســان فــردا باشــد و موضــوع بتواننــد بــه طــور همزمــان همــه بــا یــک نفــر صحبــت کــرده یــا‬ ‫خریــده اســت ‪ ،‬مــن نمی دانم‪.‬قطعــا پولــداری اســت کــه دوســت‬ ‫متــاورس را بــا حساســیت دنبــال کند‪.‬بــه نظــر مــی رســد در اینده یــک ســند را مطالعــه کننــد‪ .‬امــا در نســل جدیــد دفتــر کاردر‬ ‫دارد‪،‬فرهنــگ فضــای مجــازی و متــاورس را توســعه دهــد‪ .‬حتمــا به‬ ‫همــه شــغل مــی توانــد بــه فضــای متــاورس منتقــل شــود‪ .‬دنیــای فضــای متــاوس‪ ،‬همــه در یــک فضــای ســه بعــدی حضــور دارنــد و‬ ‫خاطــر داریــد کــه اولیــن توئیــت جــک دورســی تبدیــل بــه توکــن‬ ‫متــاورس دنیــای رد و بــدل شــدن داده هاســت‪ ،‬در ایــن دنیــا هیــچ محدودیتــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫شــد و یــک ایرانــی ان را خریــد‪ .‬ایــن توکــن بــه هیــچ وجــه قابلیت‬ ‫کاراگاهــان وب حضورخواهنــد داشــت‪ ،‬تحقیقــات بــازار در متاورس در حــال حاضرشــما نــه تنهــا شــاهد برگــزاری جلســه مجــازی‬ ‫جعــل نــدارد‪ .‬شــما امــکان جعــل ایــن موضــوع را نداریــد‪ .‬بســتر‬ ‫بــر اســاس ارزیابــی دیجیتــال و روانشناســی دیجیتــال صــورت هســتید بلکــه شــاهد برگــزاری جشــن تولــد مجــازی و مهمانــی‬ ‫بالکچیــن را نشــان داده و ثابــت می کنیــد کــه مالکیــت ان بــرای‬ ‫خواهــد گرفــت‪ .‬در دنیــای متــاورس تولیــد محتــوای دیجیتــال مجــازی نیزهســتید‪ .‬همچنانکــه درجشــن تولــد تــدارکات متعددی‬ ‫شــما اســت‪.‬‬ ‫جایــگاه ویــژه ای دارد و ایــن مشــاغل نــه در حــال حاضــر بلکــه در را پیش بینــی کنید‪،‬همیــن کار را بایــد برگــزاری مهمانــی مجــازی‬ ‫در حــال حاضــر کمپانی هــای بــزرگ در حــال ورود بــه دنیــای‬ ‫در متــاورس انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫اینــده نیــز از اهمیــت بیشــتری برخــوردار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫متــاورس هســتند‪ .‬حــال ایــن ســوال مطــرح اســت کــه ایــا‬ ‫اطالعــات شــخصی (‪ )personal data‬در دنیــای متــاورس اهمیت حــال ایــن ســوال مطــرح می شــود کــه در فضــای متــاورس قنــادی‬ ‫طر اح هــای ایرانــی درصــدد ورود بــه ایــن فضــا هســتند یــا خیــر؟‬ ‫بیشــتری خواهنــد داشــت‪ .‬در اینــده نزدیــک‪ ،‬اپلیکیشـن ها در برابر چطــور کار خواهــد کــرد‪ .‬چطــور بایــد لبــاس خریــد‪ .‬مــا مرتــب‬ ‫در پاســخ بایــد گفــت‪ ،‬تمــام برندهــای بــزرگ ایرانــی در حــال ورود‬ ‫اطالعــات شــخصی و ســامت افــزاد پــول پرداخــت مــی کننــد در حــال پیش بینــی بــرای شــغل اینــده خودمــان هســتیم‪ .‬ایــا‬ ‫بــه ایــن فضــا هســتند‪ .‬همــه مــا بایــد دنبــال ایــن باشــیم کــه‬ ‫و فــروش اطالعــات شــخصی یــک شــغل بســیار مهــم بــه شــمار کریپتوهــا بایــد کار خریــد مــا را انجــام بدهنــد یــا چیــز دیگــری‪.‬‬ ‫چطورمی توانیــم وارد ایــن فضــا بشــویم‪.‬‬ ‫خواهــد رفــت‪ .‬تورلیــدری مجــازی در فضــای تعاملــی متــاورس‬ ‫اقتصاد دیتا چیست؟‬ ‫اهمیــت بســیاری خواهــد یافت‪.‬همچنیــن با توجــه بهاینکــه دیتای‬ ‫شغل های اینده‬ ‫تمیــز و کثیــف وجــود دارد‪ ،‬بــه بازیافــت کننــده دیتــا هــای پــرت شــما اطمینــان داشــته باشــید کــه اقتصــاد دیتــا در دنیــای‬ ‫جهــاد دانشــگاهی بایــد بــه فکــر امــوزش مدیــران فــردا باشــد و‬ ‫متــاورس مهمتریــن موضــوع دنیــای اینــده اســت کــه اقتصــاد‬ ‫نیــاز خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫متــاورس را بــا حساســیت دنبــال کنــد‪ .‬حــال چــه شــغل هایی‬ ‫بزرگــی را شــکل می دهــد‪ .‬شــما در حــال حاضــر کــه در حــال‬ ‫شــکل خواهــد گرفــت؟ پاســخ یــک کالم اســت همــه شــغل ها‪ .‬این‬ ‫خریــد و فــروش ارز هســتید در حــال خلــق ارزش دیتــا هســتید‪.‬‬ ‫متاورس بازار کدام شغل ها را سکه می کند؟‬ ‫را درنظــر بگیریــد کــه بــرای برگــزاری جشــن تولــد از تولیــد کننده‬ ‫دنیــای متــاورس درحــال حاضــر بــه بزرگتریــن ســوال بشــریت ایــن اصــل اساســی وجــود دارد کــه مــن دیتــا را در اختیــار شــما‬ ‫لبــاس تــا قنــادی مــورد نیــاز اســت و تمــام ایــن شــغل ها بایــد بــه‬ ‫تبدیــل شــده اســت اینکــه دنیــای متــاورس چــه شــکلی بــوده و قــرار می دهــم و شــما خدماتــی را در اختیــار مــن قــرار می دهیــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت صنعتی و معدنی اکام زرین فراور گستر یزد‬ ‫در استان یزد و استان های همجوار دعوت به همکاری میکند‪:‬‬ ‫مهندس برق‪ :‬اقا‪ ،‬دارای تخصص و تجربه در زمینه تابلو برق صنعتی‬ ‫ساپورت و هدایت واحد برق خط تولید به نحو احسن‬ ‫اجرای سیستم های پیشگیرانه و حفاظتی از تجهیزات برقی‬ ‫تسلط به ‪ plc‬و برق دیزل ژنراتور‪ ،‬مزیت محسوب می شود‬ ‫دارای سابقه مفید در بهره برداری از تجهیزات صنعتی‬ ‫اچار به دست‪ ،‬عالقه مند به محیط کار معدنی‬ ‫سرویسکار ژنراتور‪ :‬اقا‪ ،‬دارای تجربه و تخصص در زمینه‬ ‫تعمیر و نگهداری از ژنراتورها (‪)100kw-100‬‬ ‫مسلط به سرویس و تعمیرات دوره ای دیزل ها‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت صدراگستر تهران یک شرکت دانش بنیان‬ ‫شرق تهران (لویزان) جهت تکمیل کادر خود به افراد‬ ‫واقع در ِ‬ ‫واجد شرایط زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫طراح ‪pcb‬‬ ‫کارشناسی و کارشناسی ارشد الکترونیک‬ ‫مسلط به طراحی شماتیک و ‪PCB‬‬ ‫اشنا به نرم افزار ‪Altium Designer‬‬ ‫متقاضیان محترم واجد شرایط درصورت تمایل به همکاری‬ ‫رزومه خود را از طریق پست الکترونیکی برای‬ ‫شرکت ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪sghdcv@chmail.ir‬‬ ‫اچار به دست و پر انرژی ‪ ،‬حقوق توافقی‪ ،‬بیمه و مزایا‪ ،‬اسکان‬ ‫در معدن‪ 23،‬روز کار در معدن و ‪ 7‬روز مرخصی‬ ‫محل کار‪ :‬استان یزد و استان های همجوار‬ ‫ارسال رزومه با ذکر عنوان شغلی در قسمت ‪ Subject‬ایمیل‬ ‫الزامی است‪:‬‬ ‫‪Akamzarrin.co@gmail.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111692‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت نان اوران سبوس‬ ‫جهت تکمیل کادر بخش خزانه داری خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناسحسابداری‪:‬‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬دارای سابقه کار‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫اشنا با نرم افزارهای مالی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@nanavaran.com‬‬ ‫فضــای متــاورس منتقــل شــود‪.‬‬ ‫یــک پایــه دنیــای متاورس‪،‬گیــم و بــازی اســت‪ .‬همــه مــا از زمــان‬ ‫اتــاری تــا کنــون بــازی را تجربــه کردیــم‪ .‬امــا گیم هــای امــروزی‬ ‫بیــش از حــد تعاملــی اســت‪ .‬چاقــی و الغــری شــما بــر روی اواتــار‬ ‫اثــر خواهــد گذاشت‪.‬شــما زمانــی کــه اواتــار ســاخید احتیــاج بــه‬ ‫باشــگاه بدنســازی داریــد‪ .‬شــاید شــما بــه باشــگاه برویــد تــا بدنتــان‬ ‫رو فــرم بیایــد‪ .‬گاهــی نیــازی نیســت کــه اواتارتــان بــه باشــگاه‬ ‫رفتــه و دمبــل بزنــد‪.‬‬ ‫بهتــر اســت تــا تغییــری در فضــای اجتماعــی مــا رخ بدهــد و این دو‬ ‫فضــا بــه هــم پیونــد بخــورد ‪ .‬شــما از االن می توانیــد یــک کمپانــی‬ ‫بــرای خودتــان تاســیس کــرده و بیزینــس خودتــان را ترویــج کنید‪.‬‬ ‫شــما اطمینــان داشــته باشــید کــه در اینــده ناچــار هســتید تــا این‬ ‫کار را انجــام بدهیــد‪ .‬متــاورس فضــای شــبیه ســازی شــده بــا دنیای‬ ‫گیــم اســت و همــه مــا در حال نوشــتن ســناریو ان هســتیم‪.‬‬ ‫متاورس و کاراگاهان وب‬ ‫وقتــی شــما در دنیــای متــاورس ورود می کنیــد حجــم زیــادی‬ ‫از دیتــا رد و بــدل می شــود‪ .‬در دنیــای اینــده‪ ،‬کاراگاهــان وب‬ ‫خواهیــد داشــت‪ .‬مــا از کاراگاهــان وب اســتفاده کردیــم تــا در‬ ‫مــورد یــک خواســتگار تحقیــق کنیــم زیــرا کلیــه ارتباطــات کاری‬ ‫یــا تعامــات دیجیتالــی در ایــن فضــا صــورت می گیــرد‪ .‬ایــن کار‬ ‫در اینــده بــه شــدت پرطرفــدار اســت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر کمپانی هــا تحقیقــات بازار‪،‬ایــن کار را در فضــای‬ ‫فیزیکــی انجــام مــی دهنــد تــا عالیــق افــراد را متوجــه بشــوند‬ ‫امــا در اینــده ‪،‬ارزیابــی دیجیتــال و روانشناســی دیجیتــال صــورت‬ ‫خواهــد گرفــت تــا بــه ایــن ترتیــب بهتریــن ســرمایه گذاری‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫تولیــد محتــوای دیجیتالــی در اینــده خیلــی ارزشــمند اســت‪.‬‬ ‫ایــن کار بــر بســتر بالکچیــن انجــام می شــود و تولیــد محتــوای‬ ‫اموزشــی شــغل پــر طرفــداری خواهــد بــود‪ .‬شــما محتــوا تولیــد‬ ‫کــرده و ان را می فروشــید‪.‬‬ ‫اطالعات شخصی و متاورس‬ ‫شــما از پرســنال دیتــای شــخصی خــود می توانیــد کســب درامــد‬ ‫کنیــد‪ .‬وقتــی اینســتاگرام را نصــب کردیــد‪ .‬اطالعــات خــود را بــه در‬ ‫انجــا بــه صــورت رایــگان بــه اشــتراک گذاشــته و خدمات اموزشــی‬ ‫دریافــت می کنیــد‪.‬‬ ‫در اینــده نزدیــک‪ ،‬اپلیکیشـن ها در برابــر اطالعــات ســامت شــما‬ ‫پــول پرداخــت خواهنــد کــرد‪ .‬ایــن یــک از تجارت هــای اینــده‬ ‫اســت چــرا کــه کمپانی هــای بــزرگ بــه اطالعــات ســامت افــراد‬ ‫نیــاز دارنــد و ایــن اطالعــات را مــی خرنــد‪ .‬ایــن اطالعــات در همــه‬ ‫جــا کاربــرد دارد‪ .‬فــروش اطالعــات شــخصی یــک شــغل بســیار‬ ‫مهــم اســت‪.‬‬ ‫تورلیدر مجازی‬ ‫تورلیــدر مجــازی یــک شــغل بســیار مهــم اینــده اســت‪ ،‬شــما‬ ‫در اینــده قــادر هســتید تــا بــا عینــک ‪VR‬یــک تــور لیــدر‬ ‫بگیریــد تــا شــما را راهنمایــی کنــد ایــن مثــل تمــاس تصویــری‬ ‫نیســت‪ .‬فضــای متــاورس‪ ،‬خیلــی تعاملی تــر اســت‪ .‬ایــن یعنــی‬ ‫تــور لیدرتــان در کنــار شــما قــرار گرفتــه و شــما بــا او قــدم‬ ‫می زنیــد‪ .‬امــکان دارد کــه شــما بــا دوســتانتان در شــهرهای‬ ‫مختلــف بــه کمــک یــک عینــک بتوانیــد همزمــان بــه یــک مکان‬ ‫مشترک‪،‬ســفر کنیــد ایــن اتفــاق مهــم‪ ،‬قطعــا رخ خواهــد داد‪ .‬االن‬ ‫زیرســاخت ان فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫پردازش اطالعات در متاورس‬ ‫پــردازش حجــم بــاالی اطالعــات در اینــده بــه شــغل‬ ‫بســیار مهمــی تبدیــل خواهــد شــد ‪ .‬فعــا ایــن کار مصــرف‬ ‫عمومــی پیــدا نکــرده اســت‪ .‬بــه زودی‪ ،‬کامپیوترهــای‬ ‫کوانتومــی وارد بــازار خواهــد شــد و مــا بــه تحلیلگرهایــی‬ ‫نیــاز داریــم کــه ایــن اطالعــات را بتواننــد تحلیــل و انالیــز‬ ‫کننــد‪ .‬االن مــا در ایــن وبینــار هریــک شــرایط خاصــی‬ ‫داریــم ‪.‬امــا اطالعاتــی از شــرکت کننــدگان در دســت‬ ‫نیســت‪ .‬نمــی دانیــم کــه وضعیــت ســامتی شــما چیســت‬ ‫اینکــه وضعیــت دیســک کمرتــان چطــور اســت‪.‬در اینــده‬ ‫نــه چنــدان دور‪ ،‬صندلــی شــما متصــل بــه اینترنــت بــوده‬ ‫و اطالعــات ســامت شــما را منتقــل می شــود حتــی‬ ‫می تــوان ایــن نکتــه را بررســی کــرد کــه شــما چقــدر بــه‬ ‫ایــن ســخنرانی گــوش داد ه ایــد‪.‬‬ ‫مــا بــه تحلیلگرانــی نیــاز داریــم کــه ایــن حجــم از دیتــا را انالیــز‬ ‫ش مصنوعــی و بخشــی را‬ ‫کــرده و تحلیــل کننــد‪ .‬بخشــی را هــو ‬ ‫ی‪‎‬دهنــد امــا بایــد دقیق تــر‬ ‫کامپیوترهــای کوانتومــی انجــام م ‬ ‫بررســی شــود‪.‬‬ ‫بازیافت اطالعات در متاورس‬ ‫در دنیــای متــاورس‪ ،‬دیتــای تمیــز و کثیــف وجــود دارد‪ .‬یک ســری‬ ‫دیتاهــا شــبیه زبالــه هســتند‪ .‬فضــای دیتــا در اینــده بــه بازیافــت‬ ‫کننــده دیتاهــای پــرت نیــاز دارد‪.‬‬ ‫وکیلدیجیتال‬ ‫مــا در متــاورس بــه وکیــل دیجیتــال نیــاز داریــم‪ .‬شــما‬ ‫ممکــن اســت بــه کــرات بــا ویدئــو فیــک و شــبیه ســازی‬ ‫شــده مواجــه شــوید‪ .‬همیــن ویدیــو می توانــد یــک‬ ‫زندگــی را بــه هــم بریــزد‪ .‬در ایــن صــورت شــما بــه‬ ‫وکیل هایــی نیــاز داریــد کــه بتواننــد صحــت ایــن موضــوع‬ ‫را بررســی کننــد‪.‬‬ ‫مشاغل بین رشته ای و متاورس‬ ‫شــغل های اینــده نیازمنــد تخصــص بیــن رشــته ای هســتند‪ .‬جامعه‬ ‫مــا محتــاج مدیــران بیــن رشــته ای اســت‪ .‬شــما بایــد در حوزه هــای‬ ‫مختلــف تخصص داشــته باشــید ‪.‬‬ ‫متاورس و گیم ها‬ ‫گیــم‪ ،‬ترنــد بســیار مهمــی اســت کــه شــما مــی توانیــد از بــازی‬ ‫بالکچینــی کســب درامــد بکنیــد‪ .‬حتمــا یادتــان هســت کــه مــا‬ ‫در زمــان بچگــی کارت بــازی می کردیــم‪ .‬االن شــما یــک بــازی‬ ‫بالکچینــی داریــد کــه بازیکنــان یــک کارت یونیــک و ‪ NFT‬دارند‬ ‫کــه بــا افــت و خیــز بازیکــن بــاال و پاییــن مــی رود‪ .‬حــال ایــن‬ ‫ســوال مطــرح اســت کــه چــه افــرادی می تواننــد از ایــن فضــا ســود‬ ‫ببرنــد‪ .‬افــرادی موفــق می شــوند کــه بتواننــد ســتارگان اینــده را‬ ‫پیش بینــی کننــد‪.‬‬ ‫مــن بــه یــاد دارم کــه بســیاری ســتاره شــدن مســعود شــجاعی‬ ‫را پیش بینــی کردنــد‪ .‬از مدتهــا پیــش‪ ،‬ایــن نکتــه در ذهــن‬ ‫مــن باقــی مانــد و ایــن اتفــاق بعــدا رخ داد‪ .‬فــرض کنیــد کــه‬ ‫اگــر ســالها پیــش یــک کارت و ‪ NFT‬صــادر می شــد و مــن‬ ‫ان کارت را می خریــدم و بعــد می فروختــم‪ ،‬قطعــا پولــدار‬ ‫می شــدم ‪.‬‬ ‫ایــن کار در حــال حاضــر در حــال رخ دادن اســت و ایــن فضــا‬ ‫تبدیــل بــه بیزینــس شــده اســت‪ .‬بچه هــا می تواننــد تکنیــک‬ ‫بــازی خــود را بــه صــورت الیــو نشــان داده و کســب درامــد کنند‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل اصــا مانــع بــازی کــردن بچه هــا نشــوید‪.‬‬ ‫متاورس و دستکاری ژنتیکی‬ ‫حتمــا پــروژه کریپتــو کیتیــز را دیدیــد کــه در ان شــما ‪DNA‬‬ ‫گربــه را طراحــی کــرده و بعــد بــا ان بــازی می کنیــد وقتــی‬ ‫شــما ‪ DNA‬را پــردازش می کنیــد در واقــع یــک کار یونیــک‬ ‫انجــام دادیــد کــه بــه نســل بعــد منتقــل می شــود‪ .‬اگــر شــما‬ ‫بتوانیــد ژن خوبــی را طراحــی کنیــد بعــدا می توانیــداز ایــن کار‬ ‫پــول دراوریــد‪.‬‬ ‫اطمینــان داشــته باشــید کــه بســترهای نرم افــزار همــه بــا‬ ‫هــم ادغــام خواهنــد شــد ‪ .‬گربــه ای شــما در ســند باکــس و‬ ‫دیســترالند بــه یــک فضــا منتقــل خواهــد شــد‪ .‬امــروز بــاالی ‪۸۰‬‬ ‫درصــد از نــرم افزارهــا قابلیــت انتقــال دیتــا بــه یکدیگــر را دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن مرزبنــدی از بیــن رفتــه اســت‪ .‬طراحــی ژنتیــک کار بســیار‬ ‫پرکاربــرد اینــده اســت‪.‬‬ ‫برنامه نویسان در متاورس‬ ‫در دنیــای متــاورس همــه بایــد برنامه نویــس باشــند‪ .‬شــما اگــر‬ ‫می خواهیــد اطالعــات پزشــکی را انالیــز کنیــد بایــد برنامه نویــس‬ ‫باشــید‪ .‬بنابرایــن پزشــکی کــه این هنــر را نــدارد ‪،‬موفقیــت چندانی‬ ‫کســب نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫متــاورس‪ ،‬دنیــای اتصــال انســان و دیتــا بــه یکدیگــر اســت‪ .‬انســان‬ ‫بــه عنــوان خالــق دیتــا بایــد بتواند بــا اطالعــات ارتبــاط برقــرار کند‬ ‫و هرکــس نتوانــد خــود را بــا ایــن پیشــرفت بـه روز کنــد‪ ،‬از قاففلــه‬ ‫جــا خواهــد مانــد‪ .‬بســیاری از شــغل ها در اینــده محــو خواهنــد‬ ‫شــد و چیــزی کــه باقــی می مانــد مشــاغلی هســتند کــه توانســته‬ ‫ن متــاورس و بالک چیــن‬ ‫انــد خــود را بــا دنیــای جدیــد کــه در ا ‬ ‫حــرف اول را می زننــد‪ ،‬وفــق دهنــد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت کارخانجات پاتیس پوشاک مردانه‬ ‫تولیدی نوشابه ارم نوش‬ ‫در کشور جهت تکمیل سرمایه های انسانی واحد مالی در‬ ‫استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیرمالی‪-‬ئیسحسابداریمالی‬ ‫رئیسحسابداریصنعتی‪-‬خزانهداراقا‬ ‫حسابدارحقوقودستمزدواسنادپرداختنی‪-‬‬ ‫حسابدارانبار‬ ‫️از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر‬ ‫عنوان شغلی در موضوع ایمیل به ادرس ایمیل یا واتس اپ‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ذکر عنوان شغلی در موضوع ایمیل ها الزامی می باشد‬ ‫و به ایمیل های ارسالی فاقد عنوان شغلی در موضوع‬ ‫ایمیل ترتیب اثر داده نمی شود‪.‬‬ ‫‪patis.job@gmail.com‬‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان اردبیل از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر فروش (شعبه اردبیل)‪:‬‬ ‫اقا‪ ،‬دارای سابقه کار‪،‬‬ ‫تمام وقت‪ ،‬حداقل کارشناسی‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه مدیریت فروش شعبه به صورت مویرگی‬ ‫اشنایی کامل با مباحث مرتبط با ‪marketing,‬‬ ‫‪ ،retailing , FMCG‬اشنا به فروش در شهر اردبیل‬ ‫بیمه پورسانت‪ ،‬حقوق‬ ‫واتساپ ‪09128155413‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111682‬‬ صفحه 11 ‫على (ع) ‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫االمام ٌّ‬ ‫فعل الخیر ذخیره باقیه وثمره زاکیه‪.‬‬ ‫حضرت امام علی (ع) فرمودند ‪:‬‬ ‫«کار خوب» اندوخته ای ماندنی و میوه ای پاکیزه‬ ‫و خوشگوار است‪.‬‬ ‫(غررالحکم‪)6545 :‬‬ ‫شنبه‪ 4‬دی‪ 20-1400‬جمادی االولی ‪ 25 -1443‬دسامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1243‬‬ ‫دوشنبه‪ 20‬دی‪7 -1400‬جمادی الثانی ‪ 10-1443‬ژانویه ‪ - 2022‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1245‬‬ ‫معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫دعوت از استارت اپ برای حضور‬ ‫پیشنهاد تاسیس پارک بیزینس به وزارت علوم‬ ‫در نمایشگاه گردشگری تهران‬ ‫معاون گردشـگری از کسـب وکارهای دیجیتال‬ ‫و اسـتارت اپ ها بـرای حضـور در نمایشـگاه‬ ‫گردشـگری تهـران دعـوت کـرد و خواسـت کـه‬ ‫یاری رسـان صنعـت گردشـگری ایـران باشـند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬علی اصغـر شـالبافیان‬ ‫ـ معـاون گردشـگری وزارت میـراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایـع دسـتی ـ گفـت‪ :‬هم اکنـون‬ ‫امـکان ثبت نـام و سـپس تجمیـع ظرفیت هـای‬ ‫متنـوع کسـب و کارهـای نوپـا یـا اسـتارت اپ های‬ ‫گردشـگری بـرای حضـور در پانزدهمین نمایشـگاه‬ ‫گردشـگری و صنایع وابسـته تهران فراهم شـده است‬ ‫تـا در فرصتـی بی نظیـر زمینـه پیوند خدمـات نوین‬ ‫و مبتنـی بـر فنـاوری اطالعـات بـا سـاختار صنعت‬ ‫گردشـگری کشـور محقـق شـود‪.‬‬ ‫پیـرو تشـکیل کمیتـه گردشـگری الکترونیـک و اسـتارت اپ ها زیرمجموعه سـتاد اجرایی پانزدهمین نمایشـگاه‬ ‫گردشـگری و صنایـع وابسـته تهـران و نیـز همکاری مسـتمر با جامعـه گردشـگری الکترونیک‪ ،‬یکـی از نمایندگان‬ ‫کسـب وکارهای نـو در ایـن حـوزه مسـوولیت تجمیع اسـتارت اپ های فعال گردشـگری در سراسـر کشـور را به عهده‬ ‫گرفتـه اسـت تـا پـس از تکمیل ثبت نام هـا و انجـام بررسـی های الزم عالقه مندان ایـن بخش بتوانند بـرای حضور‬ ‫در سـالن مربوط به گردشـگری الکترونیک نمایشـگاه گردشـگری که در جایگاه های اختصاصی در نظر گرفته شـده‪،‬‬ ‫حاضر شـوند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان این که در اقدامی نواورانه‪ ،‬قرار اسـت یک سـالن مجزا به گردشـگری الکترونیک‪ ،‬کسـب وکارهای‬ ‫دیجیتـال و اسـتارت اپ ها در نمایشـگاه گردشـگری پیـش رو اختصـاص پیـدا کنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬هـدف از تمرکـز بر این‬ ‫حـوزه‪ ،‬شناسـایی و معرفـی هـر چـه بهتـر اسـتارت اپ های حـوزه گردشـگری و هتلداری اسـت تا به واسـطه وجود‬ ‫فعالیـت کسـب وکارهای نوپـا زمینـه پیونـد خدمـات نوین بـا این حـوزه فراهم شـود و صنعت گردشـگری کشـور‬ ‫بتوانـد بـا تغییـر چهـره ای بـه روز و بین المللـی خدمـات متمایـز و برتـر ارائـه کنـد و ضمـن توسـعه ارتباطـات‬ ‫گردشـگری‪ ،‬افزایـش گسـترده رضایتمندی گردشـگران را سـبب شـود‪.‬‬ ‫برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350622‬‬ ‫شورای جهانی سفر درباره کمبود نیروی کار دربازار گردشگری هشدار داد‬ ‫اولین چالش توریسم ‪۲۰۲۲‬‬ ‫پیش بینی هــای ســال ‪ ۲۰۲۲‬پیــش از شــیوع ســویه جدیــد کرونــا حاکــی از احیــا و بهبــود نســبی بــازار‬ ‫گردشــگری بــود کــه ایــن امــر می توانــد اولیــن چالــش بــرای ســال ‪۲۰۲۲‬باشــد؛ زیــرا در صــورت بازگشــت‬ ‫ســفرها‪ ،‬بخــش گردشــگری بــا بحــران کمبــود نیــروی کار مواجــه خواهــد شــد‪ .‬البتــه بــا شــیوع مجــدد ســویه‬ ‫جدیــد و تعطیلــی و محدودیــت ســفرها ایــن مشــکل را تــا بازگشــایی بعــدی خنثــی می کنــد‪.‬‬ ‫در بررســی های صــورت گرفتــه شــورای جهانــی ســفر و گردشــگری به عنــوان نماینــده بخــش گردشــگری‬ ‫جهانــی در ســال ‪ ۲۰۲۲‬پروژه هــای کاری در بخــش گردشــگری احتمــاال بــا کمبــود نیــروی کار مواجــه خواهــد‬ ‫بــود و از هــر ‪ ۱۳‬شــغل یکــی از انهــا همچنــان خالــی خواهــد مانــد‪ .‬از ایــن رو ایــن شــورا توصیه هایــی را بــه‬ ‫دولت هــا و شــرکت ها ارائــه می دهــد تــا بتواننــد در شــرایط کمبــود نیــروی کار از ان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش دنیــای اقتصــاد‪ ،‬امــار مربــوط بــه شــورای جهانــی ســفر و گردشــگری کــه در همــکاری بــا مرکــز‬ ‫اقتصــاد اکســفورد منتشــر شــده اســت‪ ،‬بــرای اولیــن بــار کمبــود کارکنــان در سراســر ایــاالت متحــده و دیگــر‬ ‫بازارهــای مهــم ســفر و بــه گردشــگری از جملــه انگلیــس‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬فرانســه‪ ،‬ایتالیــا و پرتغــال را مــورد بررســی‬ ‫قــرار دادنــد و بــر دوره زمانــی بیــن ماه هــای ژوئیــه و دســامبر ‪ ۲۰۲۱‬و همچنیــن ســال ‪ ۲۰۲۲‬تمرکــز کردنــد‪.‬‬ ‫ســازمان ملــل متحــد نیــز بــه عنــوان بخشــی از گــزارش خــود اقداماتــی را توصیــه می کنــد کــه دولت هــا و‬ ‫شــرکت ها می تواننــد از ان بــرای رفــع مشــکل کمبــود نیــروی کار گردشــگری اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350576‬‬ ‫برگزاری اولین جشنواره فیلم کوتاه‬ ‫«جبین» در استان مرکزی‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان مرکــزی از برگــزاری اولیــن جشــنواره اســتانی فیلــم کوتــاه‬ ‫بــا عنــوان جبین(حــوزه فرهنــگ کار) در راســتای شــعار ســال‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بهــزاد ســام دلیــری افــزود‪ :‬ایــن اداره کل در نظــر دارد در‬ ‫اســتانه چهــل و دومیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی ایــن‬ ‫جشــنواره اســتانی را برگــزار کنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬قطعــا یکــی از مولفــه هــای تاثیرگــذار‬ ‫پیشــبرد ایــن هــدف واال اســتفاده از ابــزار فرهنگــی رســانه ای‬ ‫اســت کــه مــورد تاکیــد مقــام معظــم رهبــری نیــز هســت‪،‬‬ ‫بنابرایــن در نظــر اســت ایــن جشــنواره در دو بخــش اصلــی و‬ ‫جانبــی برگــزار شــود‪.‬‬ ‫ســام دلیــری بــا بیــان اینکــه بخــش اصلــی در برگیرنــده‬ ‫تمامــی موضوعــات و محورهــای جشــنواره اســت و شــرکت در‬ ‫ان بــرای عمــوم ازاد اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بخــش جانبــی ویــژه کارگــران‪ ،‬تعاونگــران‪ ،‬خانــواده هــای انهــا‪ ،‬کارفرمایــان‬ ‫و تشــکالت کارگــری و کارفرمایــی اســت‪.‬‬ ‫برای دسترسی به جزییات هرچه بیشتر این خبر به لینک زیر مراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350623‬‬ ‫رئیــس ســابق دانشــگاه صنعتــی اصفهــان گفــت‪ :‬پیشــنهاد تاســیس‬ ‫پــارک بیزینــس را در دانشــگاه بــه وزارت علــوم ارائــه کردیــم کــه مــورد‬ ‫موافقــت واقــع شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا‪ ،‬ســید مهــدی ابطحــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫وزارت علــوم پیشــگام ســاخت پــارک بیزینــس شــود‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه دانشــگاه صنعتــی اصفهــان طــی چنــد ســال اخیــر‬ ‫در شــرایط ســخت بودج ـه ای قــرار داشــته اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در ســال ‪۹۹‬‬ ‫‪ ،‬علی رغــم افزایــش ‪ ۴۵‬درصــد هزینه هــا‪ ،‬بودجــه دانشــگاه کمتــر از‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد رشــد داشــت بطــوری کــه ‪ ۹۹‬درصــد بودجــه صــرف حقــوق‬ ‫و دســتمزد کارمنــدان و نیروهــای شــرکتی دانشــگاه شــد و بــرای اداره‬ ‫دانشــگاه در حــوزه دانشــجویی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬پژوهشــی و اموزشــی تنهــا ‪۲‬‬ ‫میلیــارد تومــان باقــی مانــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کاهــش درامدهــای اموزشــی و خدماتــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در ســال ‪ ۹۹‬درامــد اختصاصــی دانشــگاه ‪ ۱۶۷‬درصــد رشــد‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســابق دانشــگاه صنعتــی اصفهــان تصریــح کــرد‪ :‬در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬وضعیــت بودجــه دانشــگاه بــه حــدی رســید کــه تنهــا امــکان‬ ‫پرداخــت حقــوق اعضــای هیات علمــی و کارکنــان رســمی‪ ،‬قــراردادی و‬ ‫پیمانــی بــود و بودجــه ‪ ۴‬میلیــارد تومانــی بــرای کارکنــان شــرکتی بایــد از‬ ‫محــل دیگــری تامیــن میشــد‪.‬‬ ‫برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350614‬‬ ‫با انعقاد تفاهم نامه‬ ‫زنبورداران ایران مجوز تاسیس اموزشگاه ازاد‬ ‫فنی و حرفه ای گرفتند‬ ‫بــا انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری امــوزش و اشــتغال ســازمان امــوزش‬ ‫فنــی و حرفــه ای کشــور و اتحادیــه سراســری زنبــورداران ایــران‪ ،‬توســعه‬ ‫فعالیت هــای مهارتــی زنبــورداران کشــور اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از روابــط عمومــی و امــور بین الملــل اتحادیــه‬ ‫سراســری زنبــورداران ایــران‪ ،‬تفاهم نامــه همــکاری اموزشــی و اشــتغال‬ ‫ســازمان امــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور و اتحادیــه سراســری‬ ‫زنبــورداران ایــران بــا هــدف برگــزاری دوره هــای توانمندســازی مهارتــی‬ ‫بــه صــورت انالیــن و حضــوری جهــت متقاضیــان اشــتغال و کارافرینــی‬ ‫در حــوزه زنبــورداری‪ 12 ،‬دی مــاه ‪ 1400‬بــه امضــای «محمدرضــا‬ ‫شاه پســند»‪ ،‬معــاون امــوزش ســازمان امــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور‬ ‫و «میرمحســن موســویان»‪ ،‬مدیــر عامــل اتحادیــه سراســری زنبــورداران‬ ‫ایــران رســید‪.‬‬ ‫بنابرایــن گــزارش‪ ،‬شاه پســند‪ ،‬معــاون امــوزش ســازمان امــوزش‬ ‫فنــی و حرفــه ای کشــور در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه جمعیــت پرشــمار‬ ‫زنبــورداران در کشــور گفــت‪ :‬ســازمان امادگــی دارد تــا زمینــه امــوزش‬ ‫مهــارت در مشــاغل مرتبــط بــا زنبــورداری‪ ،‬اســتانداردها و دوره هــای‬ ‫اموزشــی را فراهــم نمایــد‪.‬‬ ‫دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان‬ ‫معاونت علمی خبر داد‪:‬‬ ‫کتاب سلسله گزارش های‬ ‫تجربیات جهانی شرکت های‬ ‫استارتاپی منتشر شد‬ ‫پرویــز کرمــی از انتشــار‬ ‫گزارش هــای‬ ‫سلســله‬ ‫بررســی تجربیــات جهانــی‬ ‫شــرکت های اســتارتاپی‬ ‫در ‪13‬جلــد در حوزه هــای‬ ‫مختلــف کســب و کار نوپــا‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‬ ‫از مرکــز ارتباطــات و‬ ‫اطالع رســانی معاونــت علمــی‬ ‫و فنــاوری ریاســت جمهــوری‪ ،‬پرویــز کرمــی دبیــر ســتاد فرهنگ ســازی اقتصاد‬ ‫دانش بنیــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه انتشــار کتــاب‬ ‫«بررســی تجربیــات جهانــی شــرکت هــای اســتارتاپی» در ‪13‬جلــد اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫نظــر بــه اینکــه در ســال هــای اخیــر توســعه زیســت بــوم شــرکت هــای نوپــا‬ ‫و دانــش بنیــان و اســتارت اپــی یکــی از ماموریــت هــای اصلــی معاونــت‬ ‫علمــی وفنــاوری در کنــار حمایــت از تحقیقــات مــرز دانــش و تجــاری ســازی‬ ‫فنــاوری هــا بــوده اســت بنابرایــن شــناخت چالــش هــای پیــش روی فعــاالن‬ ‫ایــن حــوزه در جهــان مــی توانــد کمکــی بــرای شــکل گیــری و رشــد پویــا‬ ‫تــر انهــا در کشــور باشــد‪.‬‬ ‫مدیرمســئول انتشــارات دانــش بنیــان فنــاوری ادامــه داد‪ :‬جلــد نخســت‬ ‫ایــن کتــاب بــه بررســی تجربیــات جهانــی اســتارتاپ هــای حــوزه «مدیریــت‬ ‫پســماند» اختصــاص دارد‪ .‬چــرا کــه ورود کارافرینــان بــه ایــن حــوزه مــی توانــد‬ ‫منجــر بــه ارائــه راه حــل بــرای موضوعــات مختلــف ایــن حــوزه باشــد‪ .‬در ایــن‬ ‫کتــاب برنامــه ملــی اینــده نــگاری و ارتبــاط ان بــا اکوسیســتم اســتارتاپی‬ ‫معرفــی شــده اســت‪ .‬همچنیــن عــاوه بــر مطــرح شــدن مــواردی همچــون‬ ‫چالــش هــا و راهکارهــای توســعه اســتارتاپ هــا در پایــان بــه جمــع بنــدی‬ ‫راهکارهــای اســتارتاپی و مــدل هــای کســب و کار انهــا پرداختــه شــده اســت‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد فرهنگ ســازی اقتصــاد دانش بنیــان معاونــت علمــی همچنیــن‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬شــرکت هــای اســتارتاپ در حــوزه «ورزش و ســامت جســمانی»‪،‬‬ ‫«مدیریــت الودگــی هــوا»‪« ،‬کشــاورزی» ‪« ،‬مدیریــت اب و خشکســالی» ‪،‬‬ ‫«ســامت دیجیتــال» ‪« ،‬نــواوری اجتماعــی»‪« ،‬انــرژی» ‪« ،‬گردشــگری» ‪،‬‬ ‫«بیمــه» ‪« ،‬امــوزش» ‪« ،‬ســیمان و بتــن» و «معــدن» دیگــر مجموعــه هــای‬ ‫ایــن گزارشــات اســتارتاپی اســت‪.‬‬ ‫برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید‬ ‫‪/http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350545‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری اردبیل‪:‬‬ ‫برای ارتقای تاب اوری ملی اجرا می شود‬ ‫راه اندازی مرکز نواوری نمین‬ ‫‪ ۴‬پروژه زیستی برای ارتقای‬ ‫به توسعه صنایع خالق کمک می کند‬ ‫تاب اوری ملی اجرا می شود‬ ‫رییـس پـارک علـم و فنـاوری اردبیـل اعلام کـرد‪ :‬راه انـدازی مرکـز‬ ‫نـواوری نمیـن‪ ،‬بسـتر مناسـبی بـرای فنـاوران این شهرسـتان بویـژه صنایع‬ ‫خلاق فراهـم مـی اورد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از پارک علـم و فنـاوری اردبیل‪ ،‬رییـس پارک‬ ‫علـم و فنـاوری اردبیـل با اعالم اینکه مرکز نواوری مشـترک شهرسـتان نمین با‬ ‫همـکاری مشـترک بیـن پارک علـم و فناوری اردبیل و دانشـگاه محقـق اردبیلی‬ ‫تکمیل و راه اندازی می شـود گفت‪ :‬در اینده نزدیک با اماده سـازی زیرسـاخت های‬ ‫الزم مرکز رشـد این شهرسـتان نیـز راه اندازی خواهد شـد‬ ‫رییـس پـارک علم و فنـاوری اردبیـل به همـراه فرماندار شهرسـتان نمین و‬ ‫رئیـس دانشـگاه محقق اردبیلـی در بازدید از این مرکز گفت‪ :‬در تکمیل و توسـعه‬ ‫زیسـت بـوم فناوری و نـواوری اسـتان مرکز نواوری شهرسـتان نمیـن به عنوان‬ ‫پنجمیـن مرکـز در اسـتان کار خـود را اغاز نمـود‪ .‬مجوز این مرکز در سـفر معاون‬ ‫علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری صـادر و با مجـوز ایـن معاونت کار خـود را‬ ‫شـروع کرده است‪.‬‬ ‫دکتر ابراهیم پور در ادامه به اهمیت گردشـگری و صنایع دسـتی شهرسـتان‬ ‫نمین پرداخت و افزود‪ :‬با تلفیق صنایع دسـتی و گردشـگری و رشـد و شـکوفایی‬ ‫صنایـع خلاق بیـن اهالی سـاکن در مناطق گردشـگری و جـذب انهـا در مرکز‬ ‫نـواوری ایـن شهرسـتان می توان اقتصـاد پایدار ایجـاد نمود‪.‬‬ ‫رئیـس پـارک علـم و فنـاوری بـا اشـاره بـه نقـش زنـان در تامیـن اقتصـاد‬ ‫خانوارهـا بـا تکیـه بر صنایع دسـتی و کسـب و کارهای خانگی اظهـار کرد‪ :‬مرکز‬ ‫نواوری شهرسـتان نمین در اینده نزدیک در اموزش و نشـر فرهنگ کسـب و کارهای‬ ‫خانگـی نقـش تاثیر گـزاری را در منطقـه نمین خواهد داشـت‪.‬‬ ‫ابراهیـم پـور بـه حمایـت هـای تسـهیالتی از طرف صنـدوق هـای مالی از‬ ‫فنـاوران مسـتقر در پـارک و مراکـز نواوری اشـاره و خاطرنشـان کـرد‪ :‬این مرکز‬ ‫بعـد از افتتاحیـه کـه به احتمال در بهمن سـال جاری باشـد همه فنـاوران و زنانی‬ ‫کـه در حـوزه صنایـع خلاق فعالیـت مـی کننـد شناسـایی و بعـد از جـذب‬ ‫و مسـتقر شـدن حمایـت هـای قانونـی کـه بـه صـورت تسـهیالت و ارائـه‬ ‫مجـوزات خواهـد بـود انجـام خواهد شـد‪.‬‬ ‫الزم بـه توضیـح اسـت مرکز نواوری نمیـن با همکاری مشـترک پارک علم‬ ‫و فنـاوری اسـتان اردبیل و دانشـگاه محقـق اردبیلی و با حمایت هـای فرمانداری‬ ‫این شهرسـتان در حال اماده سـازی‪ ،‬تجهیز و افتتاح اسـت‪.‬‬ ‫کمپ استارت اپی خانه نواوری برگزار می شود‬ ‫­­کمپ استارت اپی خانه نواوری به مدت ‪ ۶‬هفته در ‪ ۲‬ماه پایانی سال با ظرفیت ‪ ۱۵‬تیم برگزار می شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومــی خانــه نــواوری‪ ،‬کمــپ اســتارت اپی فراینــدی اســت کــه در ان تیم هــا و افــراد مســتعد بــه کمــک هــم شــروع بــه راه انــدازی‬ ‫یــک کس ـب وکار می کننــد‪ .‬در طــول برپایــی کمــپ افــراد می تواننــد ســواالت خــود را از مشــاوران و متخصصــان ایــن حــوزه بپرســند و همچنیــن امــکان‬ ‫شــرکت در کارگاه هــای اموزشــی تخصصــی نیــز بــرای شــرکت کنندگان فراهــم اســت‪.‬‬ ‫خانــه نــواوری تصمیــم دارد در دو مــاه پایانــی ‪ ۱۴۰۰‬یــک کمــپ اســتارت اپی ‪۶‬هفت ـه ای برگــزار کنــد‪ .‬در ایــن کمــپ شــما می توانیــد بــا اســتقرار در‬ ‫فضــای کار اشــتراکی خانــه نــواوری و شــرکت در کارگاه هــای اموزشــی تخصصــی‪ ،‬در زمینــه کسـب وکار خــود فعالیــت کنیــد‪.‬‬ ‫برای دسترسی به جزییات هر چه بیشتر این خبر به لینک زیر مراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350619‬‬ ‫سـتاد توسـعه زیسـت فنـاوری معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری‪،‬‬ ‫چهـار پـروژه تعریف کرده اسـت تـا به کمک ان دو هدف «توسـعه فرهنگ سـازی‬ ‫اقتصـاد زیسـتی» و «ارتقـای تـاب اوری ملـی» را محقق کند‪.‬‬ ‫بـه گزارش ایسـنا‪ ،‬یکـی از اهداف معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری‬ ‫بـرای حمایـت از شـکل گیری زیسـت بوم فنـاوری و نـواوری در کشـور‪ ،‬افزایـش‬ ‫تـاب اوری ملـی اسـت‪ .‬ایـن هـدف چنـد سـالی اسـت کـه بـا اجـرای برنامه هـا و‬ ‫پروژه هـای داخلـی در سـتادهای معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری دنبال‬ ‫می شـود‪ .‬کاری کـه قـرار اسـت ارزش افـزوده قابـل توجهـی بـه اقتصـاد کشـور‪،‬‬ ‫تزریـق و بـا کمـک فنـاوری‪ ،‬دانـش‪ ،‬نـواوری و اسـتفاده از ظرفیت هـای علمی به‬ ‫تـاب اوری ملـی کمـک کند‪.‬‬ ‫برخـی کارشناسـان معتقدنـد که زیسـت فنـاوری می توانـد نقطه اتکایـی برای‬ ‫رهایـی از اقتصـاد نفتـی باشـد‪ .‬این فنـاوری را عامل بـروز تغییرات جـدی در علوم‬ ‫مختلفی چون کشـاورزی‪ ،‬پزشـکی‪ ،‬محیط زیسـت‪ ،‬صنایع غذایی و غیره می دانند‪.‬‬ ‫بـر همیـن اسـاس و بـا توجه به نقـش و جایـگاه این فنـاوری در توسـعه اقتصادی‬ ‫و علمـی کشـور‪ ،‬سـتاد توسـعه زیسـت فنـاوری معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت‬ ‫جمهـوری چهـار پـروژه تعریـف کـرده اسـت تـا بـه کمـک ان دو هدف «توسـعه‬ ‫فرهنگ سـازی اقتصـاد زیسـتی» و «ارتقـای تـاب اوری ملـی» را محقق کند‪.‬‬ ‫برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350542‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1255

هفته نامه بازار کار 1255

شماره : 1255
تاریخ : 1401/01/15
هفته نامه بازار کار 1254

هفته نامه بازار کار 1254

شماره : 1254
تاریخ : 1400/12/23
هفته نامه بازار کار 1252

هفته نامه بازار کار 1252

شماره : 1252
تاریخ : 1400/12/17
هفته نامه بازار کار 1251

هفته نامه بازار کار 1251

شماره : 1251
تاریخ : 1400/12/03
هفته نامه بازار کار 1250

هفته نامه بازار کار 1250

شماره : 1250
تاریخ : 1400/11/24
هفته نامه بازار کار 1249

هفته نامه بازار کار 1249

شماره : 1249
تاریخ : 1400/11/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!