هفته نامه بازار کار شماره 1238 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1238

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1238

هفته نامه بازار کار شماره 1238

‫گفت و گو با جالل شــیراوند‬ ‫«تور لیدر » روانشناس‬ ‫خواسته ها و ارزوهای‬ ‫گردشگران‬ ‫‪9‬‬ ‫جــال شــیراوند متولــد ‪ ،۱۳۶۸‬ســاکن اســتان لرســتان و‬ ‫شــهر خرم ابــاد اســت‪ .‬او دارای مــدرک کارشــناس ارشــد‬ ‫برنامه ریــزی و توســعه گردشــگری اســت‪ .‬ایــن جــوان‬ ‫خوش اخــاق و فعــال لرســتانی طبیعــت زیبــا و مــردم‬ ‫خونگــرم لرســتان را مشــوق شــغل خــودش می دانــد و‬ ‫در پاســخ بــه ســواالت مــا بیــان می کنــد چقــدر بــرای‬ ‫شــغلش برنامــه و اهــداف خوبــی دارد‪.‬‬ ‫‪10‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 5000 :‬تومان‬ ‫شنبه‪29‬ابان‪ 14-1400‬ربیع الثانی ‪ 20 -1443‬نوامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1238‬‬ ‫صنعت پتروشیمی به دنبال‬ ‫ایجاد یک میلیون شغل‬ ‫تا پایان سال ‪1401‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از‬ ‫ایجاد یک میلیون شغل تا پایان سال توسط‬ ‫صنایع پتروشیمی خبر داد و گفت‪ :‬در تالش‬ ‫هستیم سهم منابع مربوط به مسئولیت های‬ ‫اجتماعی را برای سال ‪ ۱۴۰۱‬به باالی ‪ ۱۰۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان افزایش دهیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور‬ ‫در نشست تخصصی بانوان کارافرین سراسرکشور با نمایندگان مطرح شد‬ ‫فراکسیونکارافرینانمجلسازبانوانکارافرینوکسبوکارهایخانگیحمایتمیکند‬ ‫‪3‬‬ ‫اخرین اخبار از برگزاری ازمون‬ ‫استخدامیدستگاههای‬ ‫اجرایی ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫در گفت و گو با متخصص شیالت و ابزیان مطرح شد‬ ‫مشاغل اینده در حوزه‬ ‫شیالت و ابزیان‬ ‫‪5‬‬ ‫در گزارشی بررسی شد‬ ‫سـرباز مـاهر طرحی‬ ‫برای مهارت اموزی و‬ ‫ورود به بازارکار‬ ‫‪7‬‬ ‫توسط مرکز ازمون جهاددانشگاهی‬ ‫ازمون جذب همکار داوری‬ ‫و میانجی گری ‪ 26‬اذر‬ ‫‪10‬‬ ‫گفت وگو با کارافرین‬ ‫کارافرینی از یک گلدان‬ ‫تا گلخـانه‬ ‫یادداشت سردبیر‬ ‫مجلس‪ ،‬دولت سیزدهم و‬ ‫"زنان کارافرین"‬ ‫امیر علی بینام‬ ‫انچــه از تاریــخ صــدر اســام برمــی ایــد ایــن اســت کــه دیــن اســام در خانــه‬ ‫حضــرت خدیجــه (س) شــکل گرفــت و بــا شمشــیر مــوال امیرالمومنیــن علــی (ع) قــوام‬ ‫یافــت‪ .‬بــه عبــارت بهتــر نضــج و ترویــج دیــن اســام مدیــون ثــروت‪ ،‬مکنــت و تجــارت‬ ‫حضــرت خدیجــه (س) از یکســو و رشــادت و مجاهــدت و ذوالفقــار حضــرت علــی(ع)‬ ‫از ســوی دیگــر بــود‪.‬‬ ‫ایــن اشــاره مبــارک‪ ،‬بهانــه ای اســت تــا در ایــن شــماره بــازارکار بــه موضــوع مهــم نقــش‬ ‫زنــان و بانــوان در اقتصــاد و اشــتغال بپردازیــم؛ زنانــی کــه حــدود ‪ 50‬درصــد جمعیــت‬ ‫کشــورمان را تشــکیل مــی دهنــد امــا ســهم انــان بــا همــه تــاش هــای پیــدا و پنهانــی کــه‬ ‫در اقتصــاد کشــور و خانــواده هــا دارنــد براســاس اعــام مرکــز امــار ایــران‪ ،‬حــدود ‪ 16‬درصــد‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش مرکــز امــار‪ ،‬ســهم زنــان ایرانــی از بــازارکار و اشــتغال نیــز زیــر ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫اســت و بیــکاری زنــان بیشــتر از مــردان و دو برابــر اســت‪ .‬همچنیــن برخــی از گــزارش هــا‬ ‫حا کــی اســت‪ ،‬ایــران در کارافرینــی زنــان یــک پلــه ســقوط کــرده اســت‪.‬‬ ‫در همین راســتا هفته گذشــته اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی‪،‬‬ ‫میزبــان نشســت تخصصــی فرا کســیون کارافرینــان مجلــس بــا بانــوان کارافریــن سراســر‬ ‫کشــور بــود‪ ،‬در ایــن نشســت حجــت االســام و المســلمین ســید ناصــر موســوی الرگانــی‪،‬‬ ‫دکتــر ســید کاظــم دلخــوش و دکتــر علی اصغــر نورالــه زاده مدیرعامل صنــدوق کارافرینی‬ ‫امیــد‪ ،‬مهنــدس محمــد نصرتــی قایــم مقــام ســازمان دهیــاری هــا و شــهرداری هــا و‬ ‫مهنــدس مظفــر علیخانــی معاونــت امــور اســتانها و تشــکل های اتــاق بازرگانــی ایــران‬ ‫بــه ایــراد ســخن پرداختنــد و همچنیــن بــا انتقــادات‪ ،‬انتظــارات و خواســته هــای بانــوان‬ ‫کارافریــن و نماینــدگان صنفــی انهــا اشــنا شــدند‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع اشــتغال زنــان ذکــر یکــی دو نکتــه خالــی از لطــف نیســت؛‬ ‫اول اینکــه بــا توجــه شــرایط اقتصــادی و تورمــی ایــن روزهــا و ســالهای کشــور ایــا مــردان‬ ‫بــدون کار و تــاش و همراهــی زنــان مــی تواننــد از عهــده تامیــن زندگــی براینــد؟ البتــه‬ ‫در ایــن زمینــه کارشناســان می گوینــد زنــان حتــی ا گــر خانــه دار هــم باشــند و درامــد‬ ‫حاصــل از اشــتغال نداشــته باشــند در مدیریــت اقتصــادی خانــواده نقــش بســیار مهــم‬ ‫و بــه ســزایی دارنــد‪.‬‬ ‫دوم اینکــه چــرا ســهم زنــان از اقتصاد کشــور پایین و اشــتغال بانــوان و دانش اموختگان‬ ‫از بــازارکار تنهــا ‪ 20‬درصــد اســت؛ در ایــن زمینه موانع اصلی کدامند؟ فضای کســب و کار‬ ‫کشــور؟ نبــود قوانیــن حمایتــی از کارافرینان بویژه زنــان؟ عدم همراهی دولت هــا؟ و ‪...‬‬ ‫ســوم اینکــه ا گــر در زمینــه حضــور زنــان مشــارکت هــای اقتصــادی و اجتماعــی و بویــژه‬ ‫کارافرینــی‪ ،‬مســائل فرهنگــی و اجتماعــی تاثیرگــذار اســت چــرا از ظرفیــت مشــاغل‬ ‫و کســب و کارهــای خانگــی بــرای نقــش افرینــی زنــان اســتفاده نمــی شــود؛ نا گفتــه‬ ‫پیداســت مشــاغل خانگــی ســنخیت بســیاری بــا روحیــه و زندگــی زنــان دارد و‬ ‫طــرح هــای خوبــی نیــز در حــوزه مشــاغل خانگــی بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای علمــی‬ ‫و اجرایــی کشــور در حــال انجــام اســت کــه مــی توانــد بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای‬ ‫شــبکه ســازی و بازاریابــی و امــوزش و مشــاوره در خدمــت توســعه کارافرینــی زنــان‬ ‫و اشــتغال دانــش اموختــگان زن قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫و نکتــه اخــر اینکــه نهــاد هــای متولــی امــور کارافرینــی بویــژه بــرای معاونــت امــور زنــان‬ ‫و خانــواده ریاســت جمهــوری‪ ،‬وزارتخانــه هــای تعــاون و کار و صمــت‪ ،‬اتــاق بازرگانــی‪،‬‬ ‫تشــکل هــای مــردم نهــاد بــا همــکاری فرا کســیون کارافرینــان مجلس که بیــش از یکصد‬ ‫عضــو دارد بــرای همــواره کــردن مســیرکارافرینی زنــان بکوشــند‪.‬‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب نیــز دربــاره نقــش زنــان در فعالیت هــای اقتصــادی فرموده انــد‪:‬‬ ‫«اســام بــا کارکــردن زن نــه تنهــا موافــق اســت ‪ ...‬بلکــه شــاید الزم هــم باشــد‪ .‬یک کشــور‬ ‫نمی توانــد از نیــروی کار زنــان در عرصه هــای مختلــف بی نیــاز باشــد‪ ،‬امــا ایــن کار بایــد‬ ‫بــا کرامــت و ارزش معنــوی و انســانی زن منافــات نداشــته باشــد و زن را تذلیــل نکنــد‪».‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رئیس جمهوری «قانون حمایت‬ ‫از خانواده و جوانی جمعیت» را ابالغ کرد‬ ‫ایت اهلل رئیســی «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را برای اجرا‬ ‫به وزارتخانه بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی و معاونت امور زنان و‬ ‫خانواده رییس جمهوری ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گــزارش بــازارکار از پایــگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری‪،‬‬ ‫ایت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در اجرای اصل یکصد و بیســت و سوم‬ ‫قانون اساســی جمهوری اســامی ایران‪« ،‬قانــون حمایت از خانواده و‬ ‫جوانی جمعیت» مصوب مجلس شورای اسالمی را برای اجرا به وزارتخانه‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی و معاونت امــور زنان و خانواده‬ ‫رییس جمهوری ابالغ کرد‪.‬‬ ‫این قانون در جلســه مورخ بیست و چهارم مهرماه ‪ ۱۴۰۰‬کمیسیون مشترک‬ ‫طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسالمی تصویب‬ ‫و پس از موافقت مجلس با اجرای ازمایشــی ان به مدت ‪ ۷‬ســال به تایید‬ ‫شورای نگهبان رسیده است‪.‬‬ ‫به میزبانی سازمان بهزیستی؛‬ ‫ششمین نشست شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی‬ ‫تحول راهبردی وزارت رفاه برگزار شد‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار‪ ،‬ششـمین نشسـت شـورای سیاسـتگذاری و برنامه ریـزی تحـول‬ ‫راهبـردی بـا حضـور وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی و حجت االسلام والمسـلمین‬ ‫محسـن قرائتـی رئیس سـتاد اقامه نماز کشـور و معاونین و مدیـران وزارتخانه به میزبانی‬ ‫سـازمان بهزیسـتی کشـور در شـیرخوارگاه شـبیر برگزار شـد‪.‬‬ ‫بازدید وزیر تعاون از نمایشگاه دستاوردهای سازمان بهزیستی‬ ‫همچنیـن در ادامه دکتر حجت اهلل عبدالملکـی‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و جمعی‬ ‫از معاونـان و مدیـران دسـتگاه هـای تابعـه وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ازنمایشـگاه‬ ‫دسـتاوردهای سـازمان بهزیسـتی و شـیرخوارگاه شـبیر در جنـوب تهـران بازدیـد کردنـد‪.‬‬ صفحه 1 ‫اخبار ویژه‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‪ 29‬ابان‪ 14-1400‬ربیع الثانی ‪ 20-1443‬نوامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1238‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫درگفتگوی بازارکار با مدیرعامل گروه‬ ‫خودروسازی سایپا اعالم شد‪:‬‬ ‫برنامه جذب ‪ 20‬هزار نفر در گروه‬ ‫خودروسازی سایپا‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطرح کرد‬ ‫ایجاد یک میلیون شغل تا پایان سال ‪1401‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از ایجاد یک‬ ‫میلیون شغل تا پایان سال توسط صنایع پتروشیمی‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬در تالش هستیم سهم منابع مربوط‬ ‫به مسئولیت های اجتماعی را برای سال ‪ ۱۴۰۱‬به باالی‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬تا ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان افزایش دهیم‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬بهزاد محمدی ‪ -‬معاون وزیر نفت و‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ‪ -‬با بیان اینکه‬ ‫صنعت پتروشیمی در زمینه مسئولیت های اجتماعی‬ ‫نسبت به مردم مناطق مختلف دغدغه ای همیشگی‬ ‫دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از انجا که انتظارات از ما در این‬ ‫حوزه باال است در تالش هستیم‪ ،‬طی سال جاری با‬ ‫تخصیص بخشی از درامد صنعت به این دغدغه ها‬ ‫بیش از گذشته پاسخ دهیم و در تالش هستیم سهم‬ ‫مسئولیت های اجتماعی را برای سال ‪ ۱۴۰۱‬به باالی‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬تا ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان افزایش دهیم‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که سال ‪ ۹۹‬این عدد حدود ‪ ۶۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان بود و اکنون در سال جاری ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت با اشاره به اقدامات صورت گرفته‬ ‫ازسوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای ایجاد‬ ‫اشتغال حداکثر از طریق این صنعت‪ ،‬گفت‪ :‬نزدیک‬ ‫‪۱۰۰‬هزار نفر در صنعت پتروشیمی به طورکلی‬ ‫مشغول به کار هستند اما این ایجاد اشتغال زمانی‬ ‫که محصوالت تولیدی تحویل بورس داده می شود و‬ ‫در اختیار صنایع پایین دستی و صنایع تکمیلی در‬ ‫شهرک های صنعتی قرار می گیرد‪ ،‬رشد فزاینده ای‬ ‫پیدا می کند‪ ،‬به عنوان مثال به ازای هر یک میلیون تن‬ ‫محصول تحویلی به بورس‪ ،‬نزدیک به‪۱۷۰‬هزار نفر اشتغال‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنین از انجا که تا پایان سال جاری نزدیک به‬ ‫‪۷‬میلیون تن محصول به بورس تحویل داده می شود‬ ‫حدود یک میلیون نفر اشتغال دائم و مستقیم در‬ ‫پایین دست و کارخانه های مختلف ایجاد می شود‪،‬‬ ‫بنابراین هرچه قدر بتوان صنایع پایین دستی را رونق داد‬ ‫اشتغال ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫به منظور ساماندهی استخدام کارکنان دولت‬ ‫تشکیلکارگروه مشترک مجلس‬ ‫و سازمان اداری و استخدامی کشور‬ ‫سـخنگوی کمیسـیون اجتماعـی مجلـس از تشـکیل کارگـروه مشـترک متشـکل از‬ ‫اعضـای کمیسـیون اجتماعـی مجلـس و کارشناسـان سـازمان ادرای و اسـتخدامی‬ ‫کشـور بـه منظـور سـاماندهی اسـتخدام کارکنـان دولـت خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار‪ ،‬مجید انصـاری در گفت و گـو با خانه ملـت‪ ،‬در تشـریح جزئیات‬ ‫نشسـت کمیسـیون اجتماعـی مجلـس گفـت‪ :‬ایـن نشسـت پیـرو مهلـت ‪ 45‬روزه‬ ‫کـه بـرای سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور جهـت تدویـن الیحـه سـاماندهی‬ ‫اسـتخدام کارکنـان دولـت تعییـن شـده بـود بـا حضـور اقـای لطیفـی رئیـس ایـن‬ ‫سـازمان برگزار شـد‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم ممسـنی و رسـتم در مجلـس ادامـه داد‪ :‬رئیـس سـازمان اداری و‬ ‫اسـتخدامی کشـور در ایـن نشسـت ضمـن تاکیـد بر ضـرورت استانداردسـازی نحوه‬ ‫پرداخـت حقـوق و مزایـا مبتنـی بـر عدالـت اذعـان کـرد کـه تعـدد قراردادهـای‬ ‫اسـتخدامی زیبنـده نظـام اداری و اسـتخدامی کشـور نیسـت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬بـر اسـاس تحقیقاتـی کـه اعضـای کمیسـیون اجتماعـی انجـام‬ ‫دادنـد‪ ،‬حـدود ‪ 26‬نـوع قـرارداد اسـتخدامی در کشـور وجـود دارد کـه رئیـس‬ ‫سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور نیز در این راسـتا یاداور شـد که این سـازمان‬ ‫اقـدام بـه تهیـه داشـبورد اطالعـات نظـام اداری کشـور کـرده کـه هنـوز از ان‬ ‫رونمایـی نشـده اسـت‪ .‬همچنیـن در جمـع بنـدی کـه انجـام داد معتقـد بـود بـا‬ ‫توجـه بـه اسیب شناسـی دقیقـی کـه از سـوی کارشناسـان ایـن سـازمان صـورت‬ ‫گرفتـه اسـت بخشـی از مشـکالت موجـود در نظـام اداری و اسـتخدامی در سـایه‬ ‫عـدم اجـرای قوانیـن موجـود‪ ،‬عـدم نظـارت دقیـق و تعامـل بیـن بخشـی در ایـن‬ ‫زمینـه ایجـاد شـده اسـت‪.‬‬ ‫انصـاری خاطـر نشـان کـرد‪ :‬در نهایـت قرار بر این شـد کارگروه مشـترکی متشـکل‬ ‫از اعضـای ایـن کمیسـیون‪ ،‬نماینـدگان صاحـب ایـده و تفکـر مجلس و کارشناسـان‬ ‫سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور تشـکیل شـده و در سـه روز ابتدای هفته اینده‬ ‫نشسـت مشـترکی داشـته باشـند و اهـداف مشـترکی کـه پیرامـون سـامان بخشـی‬ ‫تنـوع اسـتخدام ها و عدالـت محـور کـردن نحـوه پرداخت حقـوق و مزایـا وجود دارد‬ ‫را مـورد ارزیابـی قـرار دهنـد و قطعـا خروجـی ایـن کارگـروه بـه اتخـاذ تصمیـم‬ ‫کمیسـیون پیرامـون ضـرورت پیگیـری تدویـن الیحـه یـا ادامـه بررسـی طـرح‬ ‫سـاماندهی اسـتخدام کارکنـان دولـت منتهـی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در ادامـه ایـن نشسـت رئیـس سـازمان نظـام پزشـکی کشـور بـه ارائـه‬ ‫توضیحاتـی پیرامـون عملکـرد ایـن سـازمان پرداخـت‪ ،‬همچنیـن بـه وظایـف ایـن‬ ‫مجموعـه و نیازمندی هایـی کـه در مـورد سـاختار سـازمان نظـام پزشـکی وجـود‬ ‫دارد و مطالبـات پزشـکانی کـه ذیـل ایـن مجموعـه به انجام رسالتشـان مـی پردازند‬ ‫و مـواردی کـه ممکـن اسـت باعـث ایجاد عـدم انگیـزه در رونـد فعالیت انها شـود‪،‬‬ ‫اشـاره کرد‪.‬‬ ‫ایـن نماینـده مـردم در مجلـس یازدهـم تاکیـد کـرد‪ :‬اعضـای کمیسـیون اجتماعی‬ ‫نیـز در ادامـه ایـن نشسـت بـه ارائه ایـرادات موجـود در ایـن حـوزه و انتظاراتی که‬ ‫مـردم از ایـن سـازمان دارنـد بـه ویـژه در خصـوص سـاختار اداری ایـن مجموعـه‬ ‫در حـوزه انتخابیه شـان و برخـی شـهرهایی کـه فاقـد امکانـات اداری در ایـن حوزه‬ ‫هسـتند‪ ،‬پرداختنـد‪.‬‬ ‫سـخنگوی کمیسـیون اجتماعـی مجلـس شـورای اسلامی بـا اشـاره بـه مهمانـان‬ ‫حاضـر در ایـن نشسـت یـاداور شـد‪ :‬در ایـن نشسـت رئیـس سـازمان اداری و‬ ‫اسـتخدامی کشـور و معاونانـش و رئیـس سـازمان نظـام پزشـکی و معاونانش حضور‬ ‫داشـتند‪.‬‬ ‫داشتن متولی واحد در حوزه اموزش عالی کشور‬ ‫موجب انسجام و یکپارچگی می شود‬ ‫وزیـر علـوم تحقیقـات و فناوری با اشـاره بـه اینکه‬ ‫داشـتن متولـی واحد در امـر اموزش کشـور‪ ،‬لزوماً‬ ‫بـه معنـای ادغـام وزارتخانه هـای مربوطـه نیسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬سیاسـتگذاری در بخـش امـوزش عالـی‬ ‫کشـور نبایـد واگرایی داشـته باشـد‪ .‬داشـتن متولی‬ ‫واحـد در ایـن بخـش‪ ،‬موجب انسـجام و یکپارچگی‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار از اداره کل روابـط عمومـی‬ ‫وزارت علـوم‪ ،‬دکتـر محمدعلـی زلفـی گل با اشـاره‬ ‫بـه اینکـه‪ ،‬یکـی از مسـائل و اشـتباهات رخ داده‬ ‫در بخـش سیاسـت گذاری علمـی کشـورمان بحـث‬ ‫واگرایـی بـوده اسـت‪ ،‬تاکید کـرد‪ :‬نباید رشـته های‬ ‫مختلـف علـوم بیـن وزارتخانه هـای مختلـف از‬ ‫هـم جـدا و جزیـره ای باشـند‪ ،‬چـرا کـه نمی تـوان‬ ‫رشـته های پزشـکی را از رشـته های علوم مهندسی‬ ‫و علوم انسـانی و کشـاورزی و دامپزشـکی جدا کرد‬ ‫و در ایـن صـورت تحقیقـات بیـن رشـته ای معنادار‬ ‫نخواهـد بود‪.‬‬ ‫وزیـر علـوم تحقیقـات و فنـاوری بـا بیـان اینکـه‬ ‫بهـره وری سیسـتم هنگامـی افزایـش خواهـد یافـت‬ ‫کـه رشـته های پزشـکی در کنـار رشـته های‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬دامپزشـکی‪ ،‬فنـی‪ ،‬مهندسـی و‬ ‫علـوم انسـانی باشـند‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬در دنیـای‬ ‫امـروز‪ ،‬تحقیقـات بیـن رشـته ای و چنـد رشـته ای‬ ‫تعیین کننـده اسـت و مـا ایـن سیاسـت ها را در‬ ‫کشـور فرامـوش کرده ایـم‪.‬‬ ‫دکتــر زلفــی گل گفــت‪ :‬انچــه مــورد نظــر ماســت‬ ‫ایــن اســت کــه نظــام امــوزش عالــی‪ ،‬اعــم از‬ ‫امــوزش علــوم انســانی‪ ،‬فنی‪ ،‬مهندســی‪ ،‬کشــاورزی‪،‬‬ ‫هنــر و علــوم پزشــکی مثــل بســیاری از نقــاط دیگــر‬ ‫دنیــا دارای یــک متولــی واحــد باشــد‪ .‬ایــن نــگاه‬ ‫کالن موجــب یکپارچگــی‪ ،‬وحــدت و انســجام‬ ‫در امــوزش عالــی کشــور و جلوگیــری از برخــی‬ ‫گســیختگی ها و ناهماهنگی هــای خواهــد شــد‪.‬‬ ‫از سوی معاون پرستاری وزارت بهداشت اعالم شد‬ ‫استخدام پرستار و جزئیات بسته حمایتی برای پرستاران‬ ‫معـاون پرسـتاری وزارت بهداشـت دربـاره جزئیات‬ ‫بسـته حمایتی از پرسـتاران گفـت‪ :‬مجموعاً حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬هـزار نفـر همکار پرسـتار در مجموعه کشـور‬ ‫داریـم کـه حـدود ‪ ۱۴۲‬هـزار نفـر زیـر مجموعـه‬ ‫وزارت بهداشـت هسـتند و ‪ ۶۰‬هـزار نفـر در سـایر‬ ‫بخش هـا ارائـه خدمـت می کننـد‪.‬‬ ‫به گـزارش بـازارکار‪ ،‬دکتـر عبـاس عبـادی‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬بخشـی از بسـته فوق العـاده‬ ‫خـاص اسـت که مشـمول همـه خواهد شـد‪ .‬بحث‬ ‫مالیـات هـم به همیـن ترتیـب خواهـد بـود‪ .‬قانون‬ ‫ایثارگـری مربـوط بـه همکارانـی خواهـد بـود کـه‬ ‫زمـان مشـخصی در دوره پاندمـی در بخش هـای‬ ‫مرتبـط بـا کرونا ارائـه خدمت دادنـد و عموماً قابل‬ ‫تسـری بـه مابقـی هـم خواهـد بـود‪.‬‬ ‫او ادامـه داد‪ :‬بخـش قابـل توجهـی از ‪ ۱۴۰‬هـزار‬ ‫همـکار پرسـتار زیرمجموعـه وزارت بهداشـت‬ ‫رسـمی هسـتند و ضوابط اسـتخدامی انها مشخص‬ ‫اسـت‪ .‬همکارانی کـه در دوره طرح نیروی انسـانی‬ ‫هسـتند‪ ،‬همـکاران شـرکتی و سـایر عضویت هـای‬ ‫غیررسـمی هـم مشـمول تبدیـل وضعیـت خواهند‬ ‫شـد‪ .‬تبدیـل وضعیـت بـه دو روش ممکـن اسـت‬ ‫کـه یکـی از روش هـا برگـزاری ازمون اسـتخدامی‬ ‫اسـت کـه درخواسـت مـا ایـن اسـت کـه به شـکل‬ ‫اختصاصـی برگـزار شـود‪ .‬گزینـه دوم کـه بیشـتر‬ ‫مدنظـر مـا اسـت ایـن اسـت کـه بتوانیـم همـه‬ ‫پرسـتاران را کـه در دوره کرونـا رابطـه غیررسـمی‬ ‫بـا وزارت بهداشـت داشـتند جـذب کنیـم‪ .‬اگـر‬ ‫همـه همـکاران را هـم جـذب کنیـم بازهـم بـا‬ ‫رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور در خصــوص برگــزاری‬ ‫ازمــون اســتخدامی دســتگا ه های اجرایــی ‪ ۱۴۰۰‬اظهــار داشــت‬ ‫مقدمــات اولیــه فراهــم شــده اســت تنهــا منتظــر تعییــن تکلیــف‬ ‫وزارت امــوزش و پــرورش تنهــا وزارتخانــه بــدون وزیــر کــه‬ ‫بیشــترین جــذب نیــرو را دارد هســتیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور‬ ‫در خصــوص برگــزاری ازمــون اســتخدامی دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫‪ 1400‬اظهــار داشــت مقدمــات اولیــه فراهــم شــده اســت تنهــا‬ ‫منتظــر تعییــن تکلیــف وزارت امــوزش و پــرورش تنهــا وزارتخانــه‬ ‫بــدون وزیــر کــه بیشــترین جــذب نیــرو را دارد هستیم‪.‬جلســه‬ ‫رای اعتمــاد بــه مســعود فیاضــی وزیــر پیشــنهادی امــوزش و‬ ‫پــروش قــرار اســت ســه شــنبه بــا حضــور رئیــس جمهــور برگــزار‬ ‫شــود تــا درصــورت اخــذ رای اعتمــاد نماینــدگان وزیــر پیشــنهادی‬ ‫امــوزش و پــرورش عــاوه بــر مســائل مهمــی چــون رتبــه بنــدی‬ ‫معلمــان و بازگشــایی مــدارس در شــرایط کرونایــی بــه مســئله‬ ‫جبــران کمبــود معلــم در کشــور و مشــخص کــردن تعــداد نیــروی‬ ‫الزم و جــذب نیــرو در وزارت امــوزش و پــرورش بپــردازد‪.‬‬ ‫میثــم لطیفــی رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور دربــاره‬ ‫زمــان برگــزاری ازمــون اســتخدامی دســتگا ه های اجرایــی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬مــا بــرای برگــزاری ازمــون اســتخدامی منتظــر بودیــم‬ ‫تــا دســتگا ه ها بــا توجــه بــه تغییــر دولــت‪ ،‬اخریــن امــار و‬ ‫نیازهایشــان در حــوزه تامیــن نیــرو را ارائــه دهنــد و تاکنــون تنهــا‬ ‫امــار وزارت امــوزش و پــرورش مانــده اســت کــه بایــد منتظــر‬ ‫بمانیــم تــا وزیــر ان مشــخص شــود چــرا کــه بخــش عمــد ه ای از‬ ‫اســتخدا م ها مربــوط بــه ایــن وزارتخانــه اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هم اکنــون پیش نویــس دفترچــه ازمــون اســتخدامی‬ ‫بــه طــور کامــل امــاده شــده اســت فقــط بایــد در ان‪ ،‬عــدد و رقــم‪،‬‬ ‫پُســت و شــهر بــرای وزارت امــوزش و پــرورش درج شــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫امیدواریــم اگــر بتوانیــم اما ر هــا را دریافــت کنیــم تــا پایــان‬ ‫مــاه اینــده‪ ،‬مقدمــات برگــزاری ایــن ازمــون را فراهــم کنیــم‪ ،‬امــا‬ ‫بــه طــور قطــع ازمــون اســتخدامی دســتگا ه ها تــا پایــان امســال‬ ‫برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫لطیفــی در خصــوص نحــوه جــذب پذیرفته شــدگان ازمــون‬ ‫اســتخدامی ســال گذشــته‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬ســال گذشــته افــرادی‬ ‫کــه در ازمــون اســتخدامی شــرکت کــرده بودنــد بــه دســتگا ه ‪‎‬های‬ ‫اجرایــی معرفــی شــدند کــه تعــداد ا ن هــا ‪ ۳‬برابــر ظرفیــت هــم‬ ‫بــود و پیــرو ان دســتگا ه ها بــر اســاس ظرفیتشــان بــا ا ن هــا‬ ‫مصاحبــه کــرده و بــا توجــه بــه نیــازی کــه در حــوزه تامیــن نیــرو‬ ‫دارنــد‪ ،‬برترین هــا را انتخــاب می کننــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬فراینــد‬ ‫جــذب ایــن افــراد در دســتگا ه ‪‎‬ها در حــال اجــرا بــوده و تقریبــا‬ ‫نهایــی شــده اســت و در ایــن زمینــه بــا مشــکلی مواجــه نیســتیم‬ ‫و تعــدادی هــم کــه باقــی ماند ه انــد در ایــن ازمــون پذیرفتــه‬ ‫نشــده بودنــد‪.‬‬ ‫عالی اشتغال از وزارت کار‬ ‫اسـتانداردهای جهانـی و حتـی شـاخص های‬ ‫مصـوب کشـور خودمـان فاصلـه داریـم‪.‬‬ ‫اموزش های مهارتی باید در قالب یک اکوسیستم دیده شود‬ ‫ایـن مهـارت ها بـرای افراد بـا تحصیلات پایین تر‬ ‫طراحی شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬یکـی از الگوهـای موفق بومی سـازی‬ ‫شـده در کشـور‪ ،‬الگـوی دوگانـه المـان اسـت‬ ‫کـه بـر مشـارکت حداکثـری صنایـع و صنـوف‬ ‫در امـوزش مهـارت هـا و ضمانـت اشـتغال افراد‬ ‫مهـارت دیـده مبتنـی اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان اموزش فنـی و حرفه ای کشـور‬ ‫خاطـر نشـان کـرد‪ :‬بـا افزایـش اجـرای چنیـن‬ ‫الگـو هایـی و تغییـر دیـدگاه مـدرک گرایـی بـه‬ ‫مهـارت امـوزی معضـل اشـتغال تـا حـد زیـادی‬ ‫مـی توانـد حل شـود‪.‬‬ ‫طی حکمی از سوی وزیر کار؛‬ ‫مشاور وزیر تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی در امور اشتغال منصوب شد‬ ‫دکتـر حجـت اهلل عبدالملکـی وزیـر تعـاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفـاه اجتماعـی طـی حکمـی « علی اکبـر‬ ‫خادمـی» را بـه عنـوان «مشـاور وزیـر در امـور‬ ‫اشـتغال» منصـوب کـرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار از مرکـز روابـط عمومـی‬ ‫و اطلاع رسـانی وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی در متـن ایـن حکم امده اسـت‪ :‬با عنایت‬ ‫بـه مراتـب تعهـد‪ ،‬تخصـص و شایسـتگی های‬ ‫استخدامی دستگاه های‬ ‫تکذیب انتقال دبیرخانه شورای‬ ‫رئیس سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور‪:‬‬ ‫رئیـس سـازمان امـوزش فنی و حرفه ای کشـور‬ ‫در وبینـار «امـوزش مهارتـی کارافرینانـه» کـه‬ ‫بـه مناسـبت هفتـه جهانـی کارافرینـی برگـزار‬ ‫شـد گفـت‪ :‬اموزش هـای مهارتـی بایـد در قالب‬ ‫یـک اکوسیسـتم دیـده شـده و برنامـه ریـزی‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بازارکار‪ « ،‬غالمحسـین حسـینی نیا»‬ ‫توضیـح داد‪ :‬در حـال حاضـر بـه دلیـل نـگاه‬ ‫مـدرک گرایـی در جامعـه و تعـدد دانشـگاه هـا‪،‬‬ ‫شـاهد افزایـش فـارغ التحصیلان بـدون مهـارت‬ ‫در کشـور هسـتیم کـه برخـی از انها با مـدارج باال‪،‬‬ ‫بـرای کسـب مهـارت بـه مراکـز فنـی حرفـه ای‬ ‫مراجعـه مـی کننـد کـه در واقـع سـرفصل هـای‬ ‫اخرین خبر از برگزاری ازمون‬ ‫اجرایی ‪۱۴۰۰‬‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪:‬‬ ‫دکتـر سـلیمانی مدیرعامـل گـروه خودروسـازی سـایپا در گفتگـو بـا بـازارکار‬ ‫اعلام کـرد‪ :‬بـرای سـال اینـده برنامه تولید یک میلیـون خودرو را مـد نظر قـرار دادیم و در‬ ‫همیـن راسـتا برنامـه جـذب ‪ 20‬هـزار نفـر را در گـروه خودروسـازی سـایپا مدنظر‬ ‫قـرار دادیم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه فرصـت های بسـیاری در حـوزه طراحـی و تولیـد خودرو و‬ ‫قطعـات خـودرو وجـود دارد گفـت‪ :‬تالش می کنیم در راسـتای توسـعه اکوسیسـتم‬ ‫کارافرینـی بخـش هـای مختلـف صنعـت خودرو سـازی را فعـال کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامـل گروه خودروسـازی سـایپا در گفتگوی اختصاصی با بازارکار دربـاره اینکه در حوزه‬ ‫دانـش بنیـان و حمایـت از شـرکت های دانش بنیان چـه فعالیت هایی داریـد گفت‪ :‬حمایت‬ ‫از شـرکت هـای دانـش بنیـان را در دو حـوزه دنبال مـی کنیم‪ ،‬یکی اینکه شـرکت هایی که‬ ‫زیرمجموعـه گـروه خودروسـازی سـایپا فعالیت مـی کننـد بتواننـد شـرایط الزم را برای‬ ‫دانـش بنیـان شـدن کسـب کننـد و بـه عنـوان شـرکت دانـش بنیـان فعالیـت خود‬ ‫را گسـترش دهنـد‪ .‬در ایـن زمینـه اولیـن شـرکت مـا کـه در حوزه طراحـی خودرو‬ ‫فعـال اسـت موفـق بـه اخـذ عنـوان دانش بنیان شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه در حـوزه حمایـت از شـرکت هـای دانـش بنیـان موضـوع‬ ‫همـکاری بـا شـرکت هـای فنـاور را مـد نظـر قـرار دادیـم گفـت‪ :‬بـا چهـل شـرکت‬ ‫دانـش بنیـان ایـن امـکان را فراهـم کردیـم تـا بتواننـد دسـتاوردهای خـود را در‬ ‫زمینـه مختلـف از جملـه تولیـد دانـش فنـی‪ ،‬تولیـد قطعـات خـودرو‪ ،‬طراحـی و‬ ‫نـواوری و ‪ ...‬بـه گـروه سـایپا ارائـه نماینـد‪ .‬ایـن شـرکت هـای دانـش بنیـان از‬ ‫بنیـه مالـی پایینـی برخـوردار هسـتند و مـا تلاش مـی کنیـم بـا اسـتفاده از تـوان‬ ‫و ظرفیـت گـروه خودروسـازی سـایپا ایـن شـرکت هـای دانش بنیـان و فنـاور را با‬ ‫شـرکت هـای بـزرگ در بخـش هـای مختلـف خـودرو سـازی مرتبـط کنیـم‪.‬‬ ‫دکتـر سـلیمانی بـا تصریـح اینکـه بـا پـارک هـای علـم و فنـاوری هـم همـکاری‬ ‫نیـز مـی کنیـم گفـت‪ :‬نیازمندهـای خـود را بـه ایـن مجموعـه هـا اعلام کردیـم و‬ ‫امادگـی داریـم از تـوان شـرکت هـای دانش بنیـان و فناور پـارک های علـم و فناوری‬ ‫نیـز بهـره مند شـویم‪.‬‬ ‫وی دربـاره اینکـه چـه پیامـی بـرای هفتـه جهانـی کارافرینـی دارید؟ گفت‪:‬کشـور‬ ‫ایـران دارای اسـتعداد ذاتـی و بالقـوه فراوانـی اسـت و بایـد ایـن اسـتعداد هـا هـر‬ ‫چـه بیشـتر بـرای توسـعه و ابدانـی ایـران عزیزمـان اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫مدیرعامـل گـروه خودروسـازی سـایپا تصریـح کـرد‪ :‬اگـر فکـر و برنامـه جهـادی‬ ‫داشـته باشـیم مـی توانیـم بـه اهـداف عالـی مـورد نظرمـون برسـیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور‬ ‫علمـی و عملـی جنابعالـی‪ ،‬بـه موجـب ایـن‬ ‫حکـم شـما را بـه عنوان « مشـاور وزیـر در امور‬ ‫اشـتغال» منصـوب مـی نمایـم‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن حکـم امـده اسـت‪ :‬امیـد اسـت با‬ ‫اتـکال بـه ذات اقـدس الهـی در انجـام وظایـف‬ ‫و امـور محولـه و تحقـق منویـات رهبـر معظـم‬ ‫انقلاب (مدظلـه العالـی) و دولـت مردمـی‬ ‫سـیزدهم در وزارت مـردم موفق و موید باشـید ‪.‬‬ ‫خبــری در رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی مبنــی بــر انتقــال دبیرخانــه‬ ‫شــورای عالــی اشــتغال از وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــه ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه منتشــر شــده بــود کــه ایــن خبــر از ســوی یــک منبــع‬ ‫اگاه در وزارت تعــاون تکذیــب شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬ســازمان برنامــه و بودجــه بــا اســتناد بــه اینکــه‬ ‫ســال ها قبــل دبیرخانــه شــورای عالــی اشــتغال در ان ســازمان بــوده‪،‬‬ ‫درخواســت بازگشــت ایــن شــورا را ارایــه داده کــه متعاقــب ان رییــس‬ ‫جمهــوری دســتور بررســی و طــرح در شــورای عالــی اداری را‬ ‫صــادر کــرد‪.‬‬ ‫منبــع نزدیــک بــه وزیــر کار اعــام کــرد کــه در گفــت و گــوی وزیــر‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا رییــس جمهــوری مشــخص شــد کــه‬ ‫وی بــا انتقــال دبیرخانــه موافــق نیســت‪.‬‬ ‫ایــن منبــع اگاه تصریــح کــرد‪ :‬خبــر موافقــت رییــس جمهــوری بــا‬ ‫جدایــی دبیرخانــه شــورای عالــی اشــتغال از وزارت کار و الحــاق بــه‬ ‫ســازمان برنامــه و بودجــه کــذب اســت‪.‬‬ ‫شرایط و نحوه اعمال‬ ‫«مدرک تحصیلی فرهنگیان شاغل»‬ ‫رئیــس مرکــز برنامه ­ریــزی‬ ‫منابــع انســانی و امــور‬ ‫اداری وزارت امــوزش‬ ‫و پــرورش اعــام کــرد‪:‬‬ ‫اعمــال مــدرک تحصیلــی‬ ‫کارکنــان شــاغل در‬ ‫مشــاغل اداری فقــط‬ ‫بــرای یــک مقطــع‬ ‫تحصیلــی و مشــموالن‬ ‫طــرح طبقــه­ بنــــدی‬ ‫مشــاغل معلمــان کشــور‬ ‫کــه در واحــــدهای‬ ‫اموزشــی بــه امــر تدریــس اشــتغال دارنــد‪ ،‬صرفـاً تــا دو مقطــع تحصیلــی‬ ‫باالتــر بــا احــراز شــرایط مجــاز اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬ناصــر ســلیما ن زاده در اطالعیــه ای خطــاب‬ ‫بــه مدیــران کل امــوزش و پــرورش اســتان ها بــر اجــرای صحیــح‬ ‫دســتورالعمل های صــادره اعمــال مــدرک تحصیلــی و ادامــه تحصیــل‬ ‫فرهنگیــان شــاغل تاکیــد و مــوارد زیــر را متذکــر شــد‪ :‬بــه اســتناد مفــاد‬ ‫بخشــنامه ‪ ۲۷‬دیمــاه ســال ‪ ۹۹‬اعمــال مــدرک تحصیلــی کارکنــان شــاغل‬ ‫در مشــاغل اداری فقــط بــرای یــک مقطــع تحصیلــی و مشــمولین طــرح‬ ‫طبقــه­ بنــدی مشــاغل معلمــان کشــور کــه در واحدهــای اموزشــی بــه‬ ‫امــر تدریــس اشــتغال دارنــد‪ ،‬صرفــاً تــا دو مقطــع تحصیلــی باالتــر بــا‬ ‫احــراز شــرایط مجــاز اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫ویژه‬ ‫شنبه‪ 29‬ابان‪ 14-1400‬ربیع الثانی ‪ 20-1443‬نوامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1238‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪ 75‬درصد تحصیلکرده های دانشگاهی زن‬ ‫دیگری با حضور وزیران مرتبط تشـکل شـود و به مشـکالت کارافرینی‬ ‫بویـژه بانـوان کارافریـن بطور جدی رسـیدگی شـود‪.‬‬ ‫احمدیــان بــا اشــاره بــه برگــزاری ایــن نشســت گفــت‪ :‬در حــوزه‬ ‫حمایــت از کارافرینــان بــا کمبــود قوانیــن حمایتــی مواجــه‬ ‫هســتیم بنابرایــن تــاش مــی کنیــم ضمــن شناســایی نیازهــا‬ ‫و دغدغــه هــای کارافرینــان‪ ،‬مشــکالت انهــا را برطــرف کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــه شــعار ســال مبنــی بــر رونــق تولیــد و اشــتغال اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بایــد تــاش کنیــم بــا حمایــت از کارافرینــان‬ ‫پرتــاش کشــور و بــا همراهــی و هماهنگــی بیشــتر دولــت و‬ ‫مجلــس بــرای حــل مشــکالت کارافرینــی کشــور قــدم هــای‬ ‫جــدی برداریــم‪.‬‬ ‫در نشست تخصصی فراکسیون کارافرینان مجلس با بانوان کارافرین تاکید شد‬ ‫در کشور جویای کار هستند‬ ‫حمایت از بانوان و کسب وکارهای خانگی و امضای توافق نامه مشترک با مجلس‬ ‫در ابتـدای ایـن نشسـت مهنـدس فرشـته دسـت پاک عضـو هیات‬ ‫نماینـدگان اتـاق تهـران و رئیس مجمع بانـوان کارافرین کشـور بر لزوم‬ ‫توجـه بـه کارافرینی بانوان اشـاره کـرد و گفت‪ :‬زنان محور خانـواده بوده‬ ‫و نیمی از جامعه را تشـکیل می دهند این در حالی اسـت که براسـاس‬ ‫اعلام مرکـز امـار ایران نـرخ مشـارکت اقتصادی انهـا در کشـور نگران‬ ‫کننـده بـوده و فقـط ‪ 16‬درصـد اسـت و ‪ 75‬درصـد تحصیلکـرده هـای‬ ‫دانشـگاهی زن در کشـور جویای کار هستند‪.‬‬ ‫وی بـر شـنیده شـدن صـدای کارافرینـان زن و حـل مشـکالت انهـا با‬ ‫همـکاری مجلس و دولـت و اتاق بازرگانی تاکید کرد و گفت‪ :‬مشـکالت‬ ‫زنـان و همچنیـن بانـوان دانـش اموختـه روز بـه روز بیشـتر مـی شـود‬ ‫و مـا از نماینـدگان مـردم در مجلـس شـورای اسلامی انتظـار داریـم با‬ ‫هماهنگـی دولـت بـه کمـک زنـان بیاینـد و رفـع مشـکالت اشـتغال و‬ ‫کارافرینـی بانـوان را در اولویـت قـرار دهند‪.‬‬ ‫قسمت اول‬ ‫بانوان کارافرین چه گفتند‬ ‫خانـم طاهـره تـوکل نیا عضـو هیـات مدیـره کانـون زنان بـازرگان‬ ‫تهـران در ایـن نشسـت با اشـاره به اینکـه با هـدف توانمندسـازی زنان‬ ‫کارافریـن و بـازرگان تلاش و فعالیـت مـی کنیم گفت‪ :‬ما تنها تشـکل‬ ‫ثبـت شـده حـوزه بانـوان هسـتیم گفـت‪ :‬خواهـان همـکاری تنگاتنگ‬ ‫تشـکل هـای فعـال در حـوزه امـور زنـان بـا مجلـس و دسـتگاه هـای‬ ‫دولتـی بـرای نقـش افرینـی زنان هسـتیم‪.‬‬ ‫اماده امضای توافق نامه برای حمایت از زنان‬ ‫کارافرین هستیم‬ ‫مدیرعامل صندوق کارافرینی امید در این نشست ضمن امادگی صندوق‬ ‫برای همکاری و حمایت از کارافرینان گفت‪ :‬اماده امضای توافق نامه برای‬ ‫حمایت از زنان کارافرین با کانون زنان کارافرین هستیم تا امکان حمایت‬ ‫و تضمین مالی مورد نیاز از بانوان کارافرین را به عمل بیاوریم‪.‬‬ ‫دکتـر نورالـه زاده بـا تشـریح برنامـه ایـن صنـدوق بـرای حمایـت از‬ ‫کارافرینـان در بخـش های مختلف گفت‪ :‬در قانون اشـتغال روسـتای تا‬ ‫چهـار میلیـارد تومـان و در حوزه فنـاوری اطالعات تا دو میلیـارد تومان‬ ‫و براسـاس تبصـره بودجه بـا همـکاری وزارت جهاد کشـاورزی و وزارت‬ ‫گردشـگری و میـراث فرهنگـی تـا ‪ 10‬میلیـارد تومـان حمایـت داریم و‬ ‫بـرای حمایـت از بانـوان کارافریـن کوتاهـی نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫خانـم مهناز فخر موسـوی فعـال حوزه صنعـت نیز در این نشسـت‬ ‫گفـت‪ :‬کارافرینـی در همـه کشـورها بـه بحـث مهـم و جـدی تبدیـل‬ ‫شـده امـا در کشـور مـا انگونه کـه باید مورد توجـه قرار نگرفته اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬کسـب و کار زنـان و توسـعه مشـاغل خانگـی مـی توانـد‬ ‫بـه توسـعه اشـتغال و بهبـود اقتصـادی کشـور کمـک کنـد و در ایـن‬ ‫راه دسـت یـاری بـه همـه دسـت انـدرکاران در بخـش هـای دولتی و‬ ‫مجلـس نیـاز داریم‪.‬‬ ‫نشسـت تخصصی فراکسـیون کارافرینان مجلس با بانوان کارافرین سراسـر کشـور با حضور حجت االسلام و المسـلمین موسـوی الرگانی‪ ،‬دکتر دلخوش و دکتر علی اصغر‬ ‫نورالـه زاده مدیرعامـل صنـدوق کارافرینـی امید‪ ،‬مهنـدس محمد نصرتـی قایم مقام سـازمان دهیاری ها و شـهرداری هـا و مهندس مظفر علیخانـی معاونت امور اسـتانها و‬ ‫تشـکل های اتـاق بازرگانی ایران برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار بازارکار در نشسـت تخصصـی فراکسـیون کارافرینان مجلس کـه با حضور بانـوان کارافرین از سراسـر کشـور و نمایندگان برخـی اتحادیه هـا در اتاق‬ ‫بازرگانـی‪ ،‬صنایـع و معـاون کشـور برگزار شـد‪ ،‬مسـائل و مشـکالت بانـوان کارافرین در صنـوف و بخش هـای مختلف مورد بحث و بررسـی قـرار گرفت‪.‬‬ ‫قوانین تصویب می شود اما اجرایی نمی شود‬ ‫حجـت االسلام و المسـلمین حاجـی دلیگانـی در این نشسـت‬ ‫بـا اشـاره بـه اینکه هـدف اصلـی شـکل گیـری فراکسـیون کارافرینان‬ ‫مجلس شـورای اسلامی حمایت از کارافرینان اسـت خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫ما دو هدف را در راسـتای حمایت از مردم و همه کارافرینان دنبال می کنیم‬ ‫کـه شـامل قانونگـذاری و نظـارت بـر اجرای قانون اسـت‪.‬‬ ‫رئیس فراکسـیون حمایت از کارافرینان مجلس شـورای اسلامی با اشاره‬ ‫به مشـکالت کارافرینی در کشـور تاکید کرد‪ :‬بخشـی از قوانین تصویب‬ ‫مـی شـود اما اجرایی نمی شـود‪ ،‬بخشـی از این مشـکالت مربـوط به قوانین‬ ‫دسـت پاگیر و برخی مربوط به بخشـنامه های دسـت و پاگیر اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس فراکسـیون کارافرینان با اشـاره بـه اینکه بیـش از ‪ 100‬نماینده‬ ‫مجلس عضو فراکسـیون کارافرینان هسـتند گفت‪ :‬کارافرینی فقط ایجاد‬ ‫اشـتغال نیسـت بلکـه توسـعه اقتصـادی اسـت و بایـد تلاش کنیم‬ ‫با قانونگذاری درست و اصالح قوانین و بخشنامه ها و هماهنگی و همراهی‬ ‫همـه بخش ها مشـکالت پیش پـای کارافرینی زنـان را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬صـدای مـا همواره رسـا و بلند اسـت چرا که از کسـی‬ ‫ترسـی نداریـم و صادقانه برای حل مشـکالت مـردم و کارافرینان تالش‬ ‫مـی کنیـم و در خدمت مردم هسـتیم‪.‬‬ ‫موسـوی الرگانـی این سـوال را مطرح کـرد؛ چرا فرش و صنایع دسـتی‬ ‫ما بازار جهانی خود را از دسـت داده اسـت؛ چرا ما که در حوزه پوشـاک‬ ‫زمانـی لباس نظامیان انگلیسـی را تولید می کردیـم االن عقب افتادیم‪.‬‬ ‫وی توصیـه کـرد مشـکالت کارافرینـان از طریـق دکتر احمدیـان دبیر‬ ‫فراکسـیون کارافرینـان وصـول و پیگیری شـود‪.‬‬ ‫کسـب و کارهـای خانگـی فراهـم کـرده اسـت و باید بـرای افزایش‬ ‫نقـش افرینـی زنـان در اقتصـاد که هم اکنـون حدود ‪ 16‬درصد اسـت‬ ‫از ظرفیـت کسـب و کار هـای خرد و خانگی اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫مهندس سـیروس دشـتی بـا تشـریح دسـتاوردها و برنامـه های‬ ‫جهـاد دانشـگاهی در حـوزه اشـتغال و کارافرینـی از جملـه طرح‬ ‫ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی‪ ،‬توانمندسـازی زنان سرپرسـت خانوار‬ ‫و ‪ ...‬یـاداور شـد‪ :‬در حـال حاضر جهاد دانشـگاهی اکوسیسـتم و چرخه‬ ‫کامل توسـعه کارافرینی در حوزه مشـاغل خانگی را در قالب راه اندازی‬ ‫مرکز سـاماندهی و توسـعه مشـاعل خانگی در کالنشـهر کرج راه اندازی‬ ‫نموده و امادگی دارد در صورت همکاری شـهرداری ها و مجموعه شـهری‬ ‫و دسـتگاه های حامی این ایده را در سراسـر کشـور توسعه و ترویج نماید و‬ ‫ضمـن حمایـت از کارافرینان بویژه زنان برای توسـعه بازار ملی و بین المللی‬ ‫محصـوالت خانگی نیز گام های موثـری بردارد‪.‬‬ ‫مهنـدس سـیروس دشـتی نیـز در این نشسـت به تشـریح دسـتاوردها‬ ‫و فعالیـت هـای جهاد دانشـگاهی در حوزه حمایت از اشـتغال‪ ،‬توسـعه‬ ‫کارافرینی و توسـعه مشـاغل خانگـی پرداخت‪.‬‬ ‫مجلس اماده دریافت پیشنهادات و تصویب قوانین‬ ‫برای حمایت از کارافرینان است‬ ‫دکتر سید کاظم دلخوش عضو فراکسیون کارافرینان مجلس نیز‬ ‫در این نشست با اشاره به اینکه باید صادقانه تالش کنیم مشکالت‬ ‫و موانع کارافرینی برای همه کارافرینان بویژه بانوان حل شود افزود‪:‬‬ ‫مجلس اماده دریافت پیشنهادات و تصویب قوانین برای حمایت از‬ ‫کارافرینان است‪.‬‬ ‫تالش می کنیم در اولین فرصت تفاهم نامه ای سه جانبه بین فراکسیون‬ ‫مجلس‪ ،‬کانون کارافرینان و صندوق کارافرینی امید منعقد شود تا بتوانیم‬ ‫مشکالت کارافرینی بانوان را به نحو شایسته حل و فصل کنیم‪.‬‬ ‫لزوممشارکتشهرداریهادرتوسعهاکوسیستمکارافرینی‬ ‫مدیـرکل اشـتغال و کارافرینـی جهـاد دانشـگاهی بـا اشـاره بـه اجرای‬ ‫طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی توسـط جهـاد دانشـگاهی گفـت‪:‬‬ ‫جهـاد دانشـگاهی بسـتر و اکوسیسـتم کارافرینـی را برای توسـعه‬ ‫وی از تلاش بـرای برگـزاری نمایشـگاه تخصصی برای مشـاغل خانگی‬ ‫خبـر داد و اعلام کـرد‪ :‬براسـاس تفاهمـی کـه بـا مدیـران نمایشـگاه‬ ‫بیـن المللـی تهران داشـتیم برگـزاری این نمایشـگاه در تقویم گنجانده‬ ‫شـده و دو بـار در سـال این نمایشـگا ههـای تخصصی برگزار می شـود‪.‬‬ ‫مهنـدس مظفـر علیخانی معاون امـور اسـتانها و تشـکل های اتاق‬ ‫بازرگانـی ایـران نیـز بـا اشـاره بـه اسـتقبال خـوب کارافرینـان از ایـن‬ ‫نشسـت گفـت‪ :‬کارافرینـان‪ ،‬بازرگانـان و صادرکننـدکان بـا مشـکالت‬ ‫زیادی مواجه هسـتند‪ ،‬مشـکل نقدینگی‪ ،‬مشـکل صادرات‪ ،‬مشکل رانت‬ ‫و به طور کلی مشـکل فضای کسـب و کار نیازمند توجه و سـاماندهی‬ ‫اسـت و بایـد بـا تقسـیم کار و توجـه و مشـارکت همـه بخش هـا این‬ ‫مشـکالت را برطـرف کنیم‪.‬‬ ‫حوزه حمایت از کارافرینان با کمبود قوانین‬ ‫حمایتی مواجه است‬ ‫خانـم دکتـر شاهسـوند عضو شـورای حمایت از تشـکل هـای ملی‬ ‫وزارت کشـور نیز در این نشسـت گفت‪ :‬در برنامه های توسـعه گذشـته‬ ‫بانـوان چنـدان مـورد توجه قـرار نگرفته انـد‪ ،‬بنابراین انتظـار داریم در‬ ‫برنامـه هفتـم بانـوان و اشـتغال و کارافرینـی زنـان در اولویـت تدوین‬ ‫برنامـه ها قـرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی بـر لـزوم توسـعه کارافرینـی و اسـتفاده از دانـش و تحصیلات‬ ‫در راسـتای توسـعه کسـب و کار و کارافرینـی اشـاره کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫توسـعه مشـاغل خانگی‪ ،‬توسـعه کسـب و کار و توسـعه کارافرینی با‬ ‫حمایـت هـای واقعـی‪ ،‬توسـعه مهـارت و بازاریابی‪ ،‬بـا برطرف کردن‬ ‫رانـت هـا و بـا تشـویق های مناسـب مـی تواند بـه نتیجه برسـد‪.‬‬ ‫ایـت حسـینی از گـروه نشـانه نیـز در ایـن نشسـت بـر توسـعه‬ ‫اقتصـاد دیجیتـال اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬اقتصـاد دیجیتال مـی تواند‬ ‫بـه تـاب اوری اقتصـاد و توسـعه اشـتغال و کارافرینـی کمـک کنـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه قابلیـت هـای خوبـی در حـوزه کارافرینـی‬ ‫و تشـکیل کسـب و کار داریـم گفـت‪ :‬متاسـفانه در تسـهیل فضـای‬ ‫کسـب و کار رتبـه هـای مـا بعضـا سـه رقمـی اسـت و بـه خاطـر‬ ‫همیـن نیـروی انسـانی مـا بـه راحتـی از کشـور خـارج مـی شـوند‪.‬‬ ‫وی بر توسـعه کسـب و کار خرد و خانگی اشـاره و تاکید کرد‪ :‬در حوزه‬ ‫اقتصـاد بـازار باید کسـب و کارهـای خرد و خانگـی باید بهـم بپیوندند‪،‬‬ ‫این کسـب و کار از حالت جزیره ای خارج شـوند و در اقتصاد و اشـتغال‬ ‫و بـازار خـود را نشـان دهنـد‪.‬‬ ‫ادامـه دارد‪...‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫در ایـن جلسـه کـه بـا دبیـری دکتـر علیرضـا احمدیـان دبیـر‬ ‫فراکسـیون کارافرینان مجلس برگزار شـد مقرر گردید بزودی نشسـت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫موسسه غیرتجاری کارافرینان اواسالمت در نظر دارد جهت تکمیل کادر اداری خود در دفتر مرکزی تهران نسبت به جذب‬ ‫‪ ۲‬نفر نیرو به شرح جدول ذیل از طریق دریافت رزومه‪ ،‬انجام مصاحبه و فرایندهای پیش بینی شده‪ ،‬اقدام نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند از تاریخ ‪ ۱۸‬لغایت ‪ ۳۰‬ابان ماه ‪ ۱۴۰۰‬از طریق پایگاه اطالع رسانی موسسه کارافرینان‬ ‫اواسالمت به نشانی ‪ www.avasalamat.org‬نسبت به ثبت درخواست و ارسال رزومه با استفاده‬ ‫از فرم رزومه موجود در همین صفحه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در تهران (محل کار‪ :‬میدان فاطمی)‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫محدوده سنی بین ‪ 28-24‬سال‬ ‫اشنایی به مکاتبات اداری‬ ‫انجام اموری مرتبط با دفتر‬ ‫پیگیری امور محوله‬ ‫دارای روحیه تیمی‪ ،‬مشتاق به یادگیری‬ ‫اشنایی به نرم افزار مورد نیاز از قبیل ورد و اکسل و‪...‬‬ ‫روابط عمومی باال‪ ،‬توانمندی مدیریت موضوعات متعدد‬ ‫ساعت کاری‪ :‬شنبه تا ‪ 4‬شنبه از ‪ 8‬صبح لغایت ‪ 5‬عصر‬ ‫حقوق مطابق با قوانین وزارت کار‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪saeedramezani68@gmail.com‬‬ ‫‪ -1‬مدیر حسابرس داخلی ‪ -‬ستاد مرکزی تهران‬ ‫‪ -۲‬اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور‪.‬‬ ‫دارای مدرک حداقل کارشناسی در یکی از رشته های حسابداری‪،‬‬ ‫‪ -۴‬داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت قانونی (برای اقایان)‪.‬‬ ‫حسابرسی و مدیریت بازرگانی‪ ،‬دارای حداقل ‪ ۱۰‬سال سابقه مفید‬ ‫‪ -۵‬داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار مورد‬ ‫و مرتبط با شغل حسابداری‪/‬حسابرسی و حداقل ‪ ۲‬سال سابقه مدیریت‬ ‫نظر(ارائه گواهی طب کار)‪.‬‬ ‫حسابرسی داخلی‬ ‫‪ -۶‬نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان‪.‬‬ ‫‪ -2‬کارشناس فناوری اطالعات ‪ -‬ستاد مرکزی تهران‬ ‫‪ -۷‬نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر‬ ‫دارای مدرک حداقل کارشناسی در یکی از رشته های مهندسی‬ ‫(ارائه گواهی سوء پیشینه کیفری)‪.‬‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬مهندسی نرم افزار‪ ،‬مهندسی صنایع گرایش‬ ‫‪-۸‬متقاضیان نباید از مستخدمین رسمی‪ ،‬ثابت و پیمانی سایر‬ ‫برنامه ریزی و تحلیل سیستمها‬ ‫دستگاههای دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت انها باشند‪.‬‬ ‫مسلط به نرم افزارهای مجموعه ‪، Office‬مسلط به تجزیه و تحلیل‬ ‫توجه‪ :‬ارسال رزومه و انجام مصاحبه هیچ گونه تعهد جذب‪،‬استخدام‬ ‫دادهها‪ ،‬اشنایی به نرم افزار‪ UML‬و ‪ Visio‬و تولید مستندات‬ ‫و یا بکارگیری نیرو برای موسسه کارافرینان اواسالمت ایجاد‬ ‫نرم افزاری‪،‬اشنایی با پایگاه داده ها‬ ‫نخواهد کرد و این موسسه در رد یا پذیرش هر یک از‬ ‫شرایط عمومی‬ ‫درخواست های ارسال شده مختارمی باشد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬تابعیت جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫ادرس لینک ‪:‬‬ ‫‪ -۲‬اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/110847‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مهندسین نیکا رایان پویا (دانش بنیان)‬ ‫واقع در تهران جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط ذیل‬ ‫فقط بصورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس ‪ASP.Net‬‬ ‫برنامه نویسی در محیط ‪ Visual Studio‬و‬ ‫‪ ASP.Net‬و ‪C#‬‬ ‫مسلط به ‪.NET Core‬‬ ‫استفاده از توابع ‪ JavaScript‬و ‪jQuery‬‬ ‫پیاده سازی گزارش ها در ‪Crystal Report‬‬ ‫پایگاه داده ‪MS SQL Server‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی اعالم شده‬ ‫در اگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪job@nikarayan.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫بیمارستان فوق تخصصی صارم‬ ‫جهت تکمیل سرمایه انسانی خود در عنوان شغلی زیر‬ ‫استخدام می کند‪.‬‬ ‫کارشناس پشتیبان فنی ‪ /‬کارشناس کامپیوتر‬ ‫(گرایش نرم افزار و سخت افزار)‬ ‫تحصیالت‪ :‬کارشناس‪ /‬کارشناس ارشد کامپیوتر‬ ‫شرایط عمومی ‪ :‬اشنایی کامل به شبکه و سخت افزار‪ ،‬نرم افزار‬ ‫افیس و اینترنت‪-‬حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مرتب‬ ‫عالقمندان می توانند نسبت به ارسال رزومه کاری خود به ادرس‬ ‫ایمیل زیر اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪cv@saremmail.com‬‬ ‫ادرس لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/110846‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی‬ ‫وابسته به وزارت نیرو‬ ‫برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود مطابق تبصره‬ ‫ماده ‪ ۳۲‬قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب‬ ‫دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای‬ ‫بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی‪ ،‬از محل مجوز استخدامی‬ ‫شماره ‪ ۱۶۷۶۸۳‬مورخ ‪ 99/۰۴/10‬سازمان اداری و استخدامی‪،‬‬ ‫تعداد ‪ ۱۶‬نفر (اقا و خانم) از افراد واجد شرایط عمومی و اختصاصی‬ ‫را برای بکارگیری در ستاد شرکت مادرتخصصی در استان تهران‬ ‫(جدول ‪ ،)۱‬از طریق برگزاری امتحان کتبی در حیطه های عمومی‬ ‫و تخصصی‪ ،‬مصاحبه استخدامی و طی مراحل گزینش‪ ،‬به صورت‬ ‫قرارداد مدت معین استخدام می نماید‪.‬‬ ‫مهلت ثبت نام تا ‪ ۳۰‬ابان ‪ ۱۴۰۰‬می باشد‪.‬‬ ‫داوطلبان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر‬ ‫به سایت اینترنتی ‪:‬‬ ‫‪https://azmoon.nri.ac.ir/azmoon9‬‬ ‫مراجعه نمایند ‪.‬‬ ‫ادرس لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/110844‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫استان ‪ -‬مشاغل خانگی‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 29‬ابان‪ 14-1400‬ربیع الثانی ‪ 20-1443‬نوامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1238‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫یک فعال حوزه مشاغل خانگی‪:‬‬ ‫سرپرست تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان یزد‬ ‫ثبات در حوزه مشاغل خانگی بسیار مهم است‬ ‫فرصت اشتغال با توسعه مشاغل خانگی‬ ‫بــرای ادامــه فعالیــت عجلــه دارنــد و مــی خواهنــد در همــان مــاه هــای نخســت‬ ‫بــه ســوداوری برســند‪ ،‬درحالــی کــه بــرای فعالیــت در ایــن حــوزه بایــد‬ ‫صبــور باشــند‪.‬‬ ‫عطیــه رزاقیــان در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه مشــاغل خانگــی‬ ‫بــا تخصــص طراحــی فــرش و تابلــو فــرش فعــال هســتم‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬حــدود هفــت‬ ‫ســال در حــوزه مشــاغل خانگــی بــه صــورت گروهــی با تعـداد ‪ ۲۰‬نفــر فعالیت مــی کنم‪،‬‬ ‫همچنیــن تعــدادی نیــرو را در ایــن حــوزه امــوزش مــی دهــم و بعــد از ان‬ ‫بــه صــورت رایــگان دوره کارامــوزی برگــزار مــی کنــم تــا ایــن حرفــه را‬ ‫بــه صــورت حرف ـه ای امــوزش ببینــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه قوانیــن و مقــررات موجــود در حــوزه مشــاغل خانگــی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ایــن قوانیــن موجــب نظــم دهــی بــه ایــن حــوزه مــی شــود‪ ،‬البتــه اگــر فعــاالن‬ ‫ایــن حــوزه قصــد دریافــت تســهیالت داشــته باشــند‪ ،‬سیســتم بانکــی بــه داشــتن‬ ‫محــل کار مشــخص ســختگیری مــی کننــد‪ ،‬در حالی کــه شــاغالن ایــن حــوزه‬ ‫بــه طــور معمــول در خانــه کار مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن فعــال حــوزه مشــاغل خانگــی بــا اعتقاد بــر اینکه بــرای توســعه مشــاغل خانگی‬ ‫امــوزش هــای اولیــه و اصولــی از درجــه اهمیــت باالیــی برخــوار اســت و افــراد‬ ‫مطابــق عالیــق خــود پیــش مــی رونــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در اســتان اصفهــان فــرش و‬ ‫صنایــع دســتی فضــا بــرای فعالیــت در مشــاغل خانگــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد یــک فعــال حــوزه مشــاغل خانگــی‪ ،‬ثبــات در ایــن حــوزه بســیار‬ ‫مهــم اســت در حالی کــه افــرادی کــه بــه تازگــی وارد ایــن حــوزه مــی شــوند‬ ‫برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید‬ ‫‪/http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/349361‬‬ ‫نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‬ ‫لزوم افزایش سهمیه تسهیالت مشاغل خانگی در دزفول‬ ‫نماینــده مــردم دزفــول در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬افزایــش ســهمیه‬ ‫تســهیالت و اعتبــارات مشــاغل خانگــی از طریــق بنیــاد برکــت در حــال پیگیــری‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما مرکــز خوزســتان؛ ســیداحمد اوایــی افــزود‪:‬‬ ‫در دیــدار و گفتگــو بــا مدیــر عامــل بنیــاد برکــت‪ ،‬افزایــش اعتبار هــا و تســهیالت‬ ‫بــه منظــور راه انــدازی طرح هــای اقتصــادی بنــگاه محــور و اعطــای وام هــای‬ ‫کســب و کار خانگــی بــه متقاضیــان مطــرح شــد‪.‬‬ ‫وی درخصــوص ظرفیت هــای صنعتــی دزفــول بیــان داشــت‪ :‬ایــن شهرســتان‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۴‬شــهرک صنعتــی فعــال دارد کــه در حــال افزایــش ظرفیــت‬ ‫ان نیــز هســتیم و بــا توجــه بــه ایــن مهــم جهــت راه انــدازی واحد هــای صنعتــی‬ ‫و تولیــدی نیازمنــد تســهیالت ویــژه داریــم کــه برخــی از ان هــا نیــز در ســامانه‬ ‫ثبــت نــام کــرده انــد و ضــروری اســت بــا ســرعت بیشــتری نســبت بــه تامیــن‬ ‫اعتبــارات ان اقــدام شــود‪.‬‬ ‫اوایــی بــا اشــاره بــه تشــریح فعالیت هــای کســب و کار خانگــی در دیــدار بــا‬ ‫مدیــر عامــل بنیــاد برکــت تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اســتقبال از اینگونــه‬ ‫مشــاغل در دزفــول و همچنیــن وجــود نیــروی جــوان و خــاق‪ ،‬افزایــش ســهمیه‬ ‫وام و اعتبــارات شهرســتان در حــوزه کســب و کار هــای خانگــی امــری مهــم اســت‬ ‫و تــاش می کنیــم ان را محقــق کنیــم‪.‬‬ ‫سه هزار و ‪۵۰۰‬شغل با تکمیل طرح های تولیدی در استان اردبیل ایجاد می شود‬ ‫موضــوع بــه صــورت ویــژه پیگیــری می شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد کــه مدیــران مرتبــط بایــد در ایــن راســتا تــاش خــود را بــرای‬ ‫بررســی مشــکالت واحدهــای تولیــدی بــه صــورت روزانــه انجــام داده و بــا رفــع‬ ‫موانــع در راســتای افزایــش ثــروت عمومــی اســتان تــاش کننــد‪.‬‬ ‫عاملــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا هــر تولیــدی کــه در اســتان اضافــه می شــود‪،‬‬ ‫ثــروت عمومــی اســتان افزایــش مــی یابــد‪ ،‬افــزود‪ :‬رفــع موانــع و تســهیل در‬ ‫صــدور مجوزهــا و اعطــای تســهیالت از جملــه موضوعاتــی اســت کــه بایــد مد نظر‬ ‫مدیــران دســتگاههای اجرایــی و بانک هــا قــرار گیــرد و هیــچ عــذر و بهان ـه ای‬ ‫در ایــن خصــوص پذیرفتنــی نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــر رفــع برخــی موانــع دســت و پاگیــر در خصــوص اعطــای تســهیالت بــه‬ ‫طرح هــا و واحدهــای تولیــدی تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬هــر یــک از دســتگاهها و‬ ‫بانــک هــا وظایــف خــود را در خصــوص توجیــه دار بــودن طــرح و یــا پرداخــت‬ ‫تســهیالت انجــام داده و از مســایل و بهانــه هــای حاشــیه ای پرهیــز کننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار اردبیــل تکمیــل و راه انــدازی واحدهــای تولیــدی بــا اشــتغال بــاال را‬ ‫از جملــه اولویت هــا دانســت و افــزود‪ :‬چنــد واحــد بــزرگ تولیــدی و صنعتــی‬ ‫در اســتان بــا پیشــرفت فیزیکــی بــاال و اشــتغال چنــد هــزار نفــری در حــال‬ ‫اجراســت کــه تســریع و تســهیل در رونــد اجــرای ایــن واحدهــا گامــی مهــم‬ ‫بــرای ایجــاد اشــتغال اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن تکمیــل طــرح هــای نیمــه تمــام را موجــب جلوگیــری از‬ ‫هــدر رفــت منابــع و ســرمایه ها دانســت و خواســتار تســریع در تکمیــل‬ ‫ایــن واحدهــا شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه چهــار ســاعته‪ ،‬رونــد اخــذ تســهیالت ‪ ۸۲‬طــرح و واحــد تولیدی‬ ‫در حوزه هــای مختلــف صنعــت‪ ،‬گردشــگری و کشــاورزی کــه در ســفر ریاســت‬ ‫جمهــوری پرداخــت تســهیالت بــرای ایــن طرح هــا مصــوب شــده بــود‪ ،‬مــورد‬ ‫بررســی قــرار گرفــت و بــر تســریع در پرداخــت تســهیالت از ســوی بانک هــای‬ ‫عامــل بــه انهــا تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫مرکز تخصصی اشتغال و کارافرینی چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری از اغاز به کار نخسـتین‬ ‫مرکـز تخصصـی اشـتغال و کارافرینـی ایـن اسـتان خبـر داد و گفـت‪ :‬در ایـن مرکز‬ ‫عالوه بـر کاریابـی داخلـی و خارجی‪ ،‬خدماتی نظیر مشـاوره بـرای کارافرینی و ایجاد‬ ‫فضـا برای رشـد شـرکت های نوپـا ارائـه می دهد‪.‬‬ ‫حفیـظ اهلل فاضلـی در گفت وگـو بـا ایرنـا افـزود‪ :‬ایـن مرکـز دارای دپارتمان هـای‬ ‫تخصصی در حوزه روانشناسـی و مشـاوره‪ ،‬اسـتعدادیابی شـغلی‪ ،‬کارافرینی ورزشـی‪،‬‬ ‫گردشـگری و ایرانگـردی‪ ،‬بازرگانـی خارجـی و صـادرات‪ ،‬زمین شناسـی‪ ،‬معـدن‪،‬‬ ‫اکتشـاف و فـراوری معدنـی‪ ،‬صنایـع غذایـی و علـوم تغذیـه‪ ،‬متالـوژی و مـواد و‬ ‫صنایـع غذایـی و تشـریفات اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در قالـب ایـن مرکـز تخصصـی‪ ،‬اقـدام بـه برگـزاری کافـه کارافرینی‬ ‫می ‪‎‬شـود و عالقه منـدان می تواننـد بـا شـرکت در ایـن کالس هـا‪ ،‬راه هـای اتصـال‬ ‫بـه بـازار را بـه خوبـی امـوزش ببینند‪.‬‬ ‫ فاضلـی بـا بیـان اینکـه بـه زودی مدرسـه کسـب و کار زیـر مجموعـه ایـن مرکز در‬ ‫اسـتان فعالیـت خـود را اغـاز می کنـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬این مدرسـه مناسـب افراد‬ ‫بـا سـنین‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬سـال اسـت و بـرای ورود بـه ان ازمون تخصصـی از نظر هوش و‬ ‫اسـتعداد از متقاضیـان گرفته می شـود‪.‬‬ ‫ مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی چهارمحـال و بختیـاری ظرفیـت مدرسـه‬ ‫ب و کار را ‪ ۴۰‬نفـر اعلام کـرد و گفـت‪ :‬در ایـن مدرسـه افـراد پذیرفتـه شـده‬ ‫کسـ ‬ ‫اموزش هایـی در سـطح بین المللـی در حوزه هـای زبان انگلیسـی‪ ،‬هـوش مصنوعی‪،‬‬ ‫گرافیـک و علـوم رایانـه‪ ،‬داد و سـتد مالـی و مدل هـای کسـب و کار نویـن را‬ ‫فـرا می گیرنـد‪.‬‬ ‫فالحتــی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر بــا‬ ‫رشــد فناوری هــای جدیــد و اطــاع رســانی های‬ ‫گســترده و همچینــن شــیوه های نویــن بازاریابــی‬ ‫و فــروش؛ توســعه و گســترش مشــاغل خانگــی‬ ‫‪ ۱۳۱‬مجوز مشاغل خانگی‬ ‫در خراسان شمالی صادر شد‬ ‫معــاون صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۳۱ :‬مجــوز مشــاغل خانگــی از‬ ‫ابتــدای امســال تاکنــون در ایــن اســتان صــادر شــده اســت کــه بیشــتر ایــن‬ ‫مــوارد مربــوط بــه رشــته هــای دســت بافتــه هــای داری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬محمدرضــا قهرمانیــان اظهــار داشــت‪ :‬بیشــترین کارت هــای صــادر شــده‬ ‫مربــوط بــه رشــته های دســت بافته هــای داری‪ ،‬معــرق‪ ،‬چــوب و بافتنــی ســنتی‬ ‫اســت کــه ‪ ۱۲۳‬مجــوز از ایــن تعــداد در بخــش مســتقل و هشــت مجــوز در‬ ‫بخــش پشــتیبان صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن در ایــن مــدت ‪ ۹۶۰‬نفــر بــا شــرکت در دوره هــای‬ ‫مختلــف از اموزش هــای الزم در حــوزه صنایع دســتی بهــره منــد شــدند و‬ ‫گواهینامــه اموزشــی بــرای ایــن هنرمنــدان صــادر شــده و امیدواریــم ســهم خوبــی‬ ‫در اشــتغالزایی ایــن جوانــان داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫معــاون صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی خراســان شــمالی بیــان کــرد‪ :‬اکنــون‬ ‫در ایــن اســتان بیــش از ‪ ۱۶‬هــزار هنرمنــد در حــوزه تولیــد صنایع دســتی و در‬ ‫بیــش از ‪ ۶۱‬رشــته فعالیــت مــی کننــد و ســعی داریــم ایــن شــرایط را بیــش از‬ ‫ایــن توســعه دهیــم‪.‬‬ ‫رئیس اداره توسعه کارافرینی اداره کل تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه‬ ‫با عملیاتی شدن مصوبه های سفر رئیس جمهوری ؛‬ ‫اســتاندار اردبیــل بــا بیــان اینکــه در ســفر رئیــس جمهــوری بــه اســتان‪،‬‬ ‫اختصــاص تســهیالت بانکــی بــرای تکمیــل طرح هــای تولیــدی مصــوب شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا تکمیــل ایــن طرح هــا ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬شــغل ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ســید حامــد عاملــی در جلســه بررســی رونــد اجــرای‬ ‫مصوبــات ســفر ریاســت جمهــوری بــه اســتان اردبیــل در خصــوص پرداخــت‬ ‫تســهیالت بانکــی بــه طــرح هــا و واحدهــای تولیــدی بیــان کــرد‪ :‬در جریــان‬ ‫ایــن ســفر بــر اســاس تفاهــم نامـه ای بــا بانک هــا‪ ،‬اختصــاص تســهیالت بــرای‬ ‫تکمیــل طرح هــای تولیــدی بــا پیشــرفت فیزیکــی بــاال مصــوب شــده کــه ایــن‬ ‫سرپرســت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان یــزد ‪:‬‬ ‫توســعه و گســترش مشــاغل خانگــی می توانــد بــرای‬ ‫فــارغ التحصیــان دانشــگاهی بیــکار فرصــت اشــتغال‬ ‫ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما مرکــز یــزد‪،‬‬ ‫فالحتــی بــا بیــان اینکــه امــار بیــکاری اســتان‬ ‫زیبنــده مــا نیســت گفــت‪ :‬اســتان یــزد از یــک طــرف‬ ‫از کمبــود نیــروی کارگــر ســاده بــه شــدت رنجبــر‬ ‫می بــرد بــه طــوری کــه می تــوان گفــت بیــکاری‬ ‫بــرای ایــن قشــر منفــی اســت و کارگــران ســاده‬ ‫و فنــی فرصــت اشــتغال مناســبی در واحد هــای‬ ‫صنعتــی بــرای ان هــا مهیــا هســت و یــزد میزبــان‬ ‫نیرو هــای کارگــر ســاده از دیگــر اســتان های کشــور‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ی ادامــه داد‪ :‬از طرفــی یکــی از معضــات اســتان‬ ‫بیــکاری فــارغ التحصیــان دانشــگاهی در رشــته های‬ ‫علــوم پایــه و علــوم انســانی بــه خصــوص در بیــن‬ ‫بانــوان اســت‪.‬‬ ‫فاضلـی افـزود‪ :‬پذیرفته شـدگان در این مدرسـه پس از چهار سـال تبدیـل به مربیان‬ ‫تخصصی می شـوند و می توانند در سـطح داخلی و بین المللی اقدام به کارافرینی کنند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬شناسـایی فرصت هـای سـرمایه گذاری در اسـتان را از دیگـر کارکردهـای‬ ‫مرکـز تخصصـی اشـتغال و کارافرینـی اسـتان برشـمرد و گفـت‪ :‬این مرکـز عالوه بر‬ ‫عارضه یابـی واحدهـای صنعتـی در اسـتان می توانـد در خصوص بازگشـت واحدهای‬ ‫راکـد بـه چرخـه تولیـد بـا ارائـه روش هـای نویـن‪ ،‬موثر واقع شـود‪.‬‬ ‫ مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشـاره به ظرفیت های‬ ‫قابـل توجه سـرمایه گذاری در اسـتان‪ ،‬افزود‪ :‬مربیـان متخصص این مرکـز به افرادی‬ ‫که به دنبال کسـب و کار و یا سـرمایه گذاری در اسـتان هسـتند مشـاوره و راهنمایی‬ ‫می دهد تا ظرفیت های موجود در اسـتان شـکوفا شـود‪.‬‬ ‫فاضلـی بـا اشـاره به نـرخ باالی بیـکاری در اسـتان ابراز امیـدواری کرد تا بـا فعالیت‬ ‫مرکز تخصصی اشـتغال و کارافرینی در اسـتان بتوان گام موثری در راسـتای کاهش‬ ‫نرخ بیکاری برداشـته شود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا‪ ،‬بنـا بـر گزارش های مرکـز امار ایـران‪ ،‬بررسـی نرخ بیـکاری افراد‬ ‫‪ ١۵‬سـاله و بیشـتر اسـتان چهارمحال و بختیاری در تابسـتان ‪ ۱۴۰۰‬نشـان می دهد‬ ‫کـه ‪ ۱۲.۴‬درصـد از جمعیـت فعال اسـتان‪ ،‬بیـکار بوده اند‪.‬‬ ‫همچنیـن ‪ ۴۱.۸‬درصـد جمعیـت ‪ ١۵‬سـاله و بیشـتر اسـتان از نظـر اقتصـادی فعال‬ ‫بوده انـد؛ بـه عبـارت دیگـر ‪ ۴۱.۸‬در صـد از جمعیـت ‪ ۱۵‬سـاله و بیشـتر در گـروه‬ ‫شـاغالن یـا بیـکاران و ‪ ۵۸.۲‬درصـد در گـروه غیرفعـال قـرار گرفته انـد‪.‬‬ ‫چهارمحـال و بختیـاری دارای ‪ ۱۰‬شهرسـتان بـا جمعیتـی نزدیـک بـه‬ ‫یـک میلیـون نفـر اسـت‪.‬‬ ‫باشگاه کارافرینی نوجوانان‬ ‫در کرمانشاه راه اندازی می شود‬ ‫رئیـــس اداره تــوسعـــه‬ ‫کارافرینـی اداره کل تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی اسـتان‬ ‫کرمانشـاه گفت‪ :‬بـه منظور‬ ‫اماده شـدن نوجوانان برای‬ ‫ورود بـه عرصـه کارافرینی‬ ‫قـرار اسـت تـا پایـان سـال‬ ‫باشـگاه کارافرینی نوجوانان‬ ‫در کــــرمانشاه راه انـدازی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی‬ ‫اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی اسـتان کرمانشاه‪،‬‬ ‫امیـن کبـودی در ایـن باره توضیـح داد‪ :‬بـا راه اندازی ایـن باشـگاه در مرحله اول‬ ‫‪ ۱۰۰‬دانـش امـوز در ایـن مرکـز حضـور پیـدا خواهند کـرد که هـر ‪ ۵‬دانش اموز‬ ‫توسـط یـک مربـی اموزش هـای کارافرینـی را فـرا می گیرند ‪.‬‬ ‫رئیـس اداره توسـعه و کار افرینـی اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان‬ ‫کرمانشـاه‪ ،‬افـزود‪ :‬در ایـن باشـگاه دانـش اموزان در دو رده سـنی ‪ 12‬تا ‪ 16‬سـال‬ ‫و ‪ 16‬تـا ‪ 18‬سـال اید ه هـای کار افرینـی و ایجـاد کسـب و کا ر هـا را‬ ‫فـرا خواهنـد گرفـت ‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ایـن کـه در حـال حاضـر یـک مرکـز شـتاب دهنـده کارافرینـی در‬ ‫اسـتان کرمانشـاه فعالیـت می کنـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬در نظـر داریـم تعـداد این‬ ‫مراکـز شـتاب دهنـده را تـا سـال اینـده بـه ‪ ۶‬مرکـز افزایـش دهیم ‪.‬‬ ‫امیـن کبـودی اظهـار داشـت‪ :‬مراکز شـتاب دهنـده کار افرینی پـل ارتباطی بین‬ ‫افـراد صاحـب ایـده و افـراد سـرمایه گـذار هسـتند تا کسـانی که تخصـص دارند‬ ‫امـا تـوان مالـی ندارند و افرادی که سـرمایه دارند امـا ایده مناسـب ندارند در این‬ ‫مراکـز مشـاوره های الزم بـرای ایجاد کسـب و کار را فـرا گیرند ‪.‬‬ ‫رئیـس اداره توسـعه و کار افرینـی اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان‬ ‫بـا اشـاره بـه اینکه ‪ ۴۰۰‬هـزار کار افریـن در کشـور فعالیت می کنند‪ ،‬گفـت‪ :‬امار‬ ‫دقیقـی از تعـداد کار افرینـان اسـتان در دسـت نیسـت‪ ،‬امـا بـر اسـاس اخریـن‬ ‫بررسـی ها در جشـنواره کار افرینـی امسـال ‪ 368‬کار افریـن کرمانشـاهی‬ ‫ثبـت نـام کـرده اند ‪.‬‬ ‫می توانــد بــرای فــارغ التحصیــان دانشــگاهی بیــکار‬ ‫فرصــت اشــتغال ایجــاد کنــد خاطرنشــان کــرد‪ :‬در این‬ ‫راســتا همکاری هــای دوجانبــه بــا جهــاد دانشــگاهی‬ ‫اســتان انجــام داده ایــم کــه نتایــج خوبــی تاکنــون‬ ‫در برداشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اعــام امادگــی جهــت هرگونــه همــکاری بــا‬ ‫دفتــر اســتان قــدس رضــوی در اســتان جهــت رفــع‬ ‫محرومیــت زدایــی گفــت‪ :‬ســعی و همــت مجموعــه‬ ‫مــا بــر ان اســت تــا در شهرســتان های کمتــر‬ ‫برخــوردار بــا ارائــه تســهیالت کــم بهــره و ارائــه‬ ‫اموزش هــای الزم بتوانیــم در تحقــق شــعار ســال‬ ‫گام اساســی برداریــم‪.‬‬ ‫سرپرســت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در پایــان‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬پتاســیل و ظرفیــت مــادی و معنــوی‬ ‫خــادم یــاران رضــوی می توانــد در محــات محــروم‬ ‫و شهرســتان های کمتــر برخــودار اســتان بــه کمــک‬ ‫دســتگاه های دولتــی امــده و در ایجــاد و توســعه‬ ‫کارگاه کوچــک و بــزرگ ان هــا را یــاری نماینــد‬ ‫در جهاد دانشگاهی همدان‬ ‫برپایی نمایشگاه‬ ‫«دستاوردهای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی»‬ ‫نمایشــگاه دســتاوردهای طــرح‬ ‫ملــی توســعه مشــاغل خانگــی‬ ‫اســتان همــدان بــه همــت مرکــز‬ ‫اشــتغال جهــاد دانشــگاهی در‬ ‫محــل جهــاد دانشــگاهی واحــد‬ ‫همــدان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫دفتــر امــور بانــوان و خانــواده‬ ‫اســتانداری همــدان ‪ ،‬در حاشــیه‬ ‫بازدیــد از نمایشــگاه مشــاغل‬ ‫خانگــی کــه بــه همــت مرکــز‬ ‫اشــتغال جهاد دانشــگاهی همدان‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از نــکات‬ ‫مثبــت طــرح مشــاغل خانگــی کــه با همــکاری خــوب جهــاد دانشــگاهی و ارتبــاط و‬ ‫هم افزایــی بــا ســایر دســتگاه ها صــورت گرفــت بیمــه شــدن ایــن بانــوان در طــرح‬ ‫بیمــه روســتایی و مشــاغل اســت‪.‬‬ ‫ربیعــه علیمحمــدی افــزود‪ :‬بیمــه شــدن ایــن افــراد پشــتوانه خوبــی بــرای ادامــه و‬ ‫پیشــرفت مشــاغل خانگــی در ســطح اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه حضــور گســترده زنــان در اجتمــاع بــرای هــر قشــر‬ ‫از ایــن بانــوان مشــکالتی وجــود دارد‪ ،‬در حــال حاضــر مهم تریــن مشــکل شناســائی‬ ‫شــده کــه از ســوی دفتــر امــور بانــوان اســتانداری ارائــه شــده حمایــت از اشــتغال‬ ‫دختــران تحصیــل کــرده در ســطح کارشناســی ارشــد و دکتــری اســت‪ ،‬تــا ورودی‬ ‫دانشــگاه ها متناســب بــا نیــاز جامعــه صــورت بگیــرد و از طرفــی ایــن بانــوان در کنــار‬ ‫تحصیــات اکادمیــک تجربــه الزم را در حرفــه مــورد نظــر بــه دســت بیاورنــد‪.‬‬ ‫برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید‬ ‫‪/http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/349380‬‬ ‫مدیرعامل صندوق کارافرینی امید‬ ‫ارتقایشاخصکارافرینیباشناسایی‬ ‫مزیت های روستایی‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق کارافرینــی امیــد در وبینــار تخصصی«هــر روســتا‬ ‫یــک محصــول» گفــت‪ :‬ایــن صنــدوق بــه منظــور ارتقــای شــاخص کارافرینــی‪،‬‬ ‫مزیــت هــای مناطــق مختلــف کشــور به خصــوص روســتاها را بررســی و شناســایی‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی اصغــر نورالــه زاده‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬بــا شــعار «هــر روســتا یــک‬ ‫محصــول» و بــا حمایــت و هدایــت افــراد بــرای فعالیــت در زمینــه مزیــت هــای‬ ‫اقتصــادی هــر منطقــه از جملــه تولیــد گل و گیــاه یــا فعالیــت در زمینــه تولیــد‬ ‫پوشــاک و ‪ ...‬انگیــزه جوانــان صاحــب ایــده و توســعه اشــتغال در ســطح خانوارهــا‬ ‫و روســتاها افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا ایــن اقــدام‪ ،‬نــه تنهــا از مهاجــرت افــراد جلوگیــری شــده بلکــه‬ ‫موجــب مهاجــرت معکــوس افــراد از شــهرها بــه روســتاها و توســعه فعالیــت هــا و‬ ‫صــادرات کاال و محصــوالت شــده اســت‪.‬‬ ‫نورالــه زاده اعــام کــرد‪ :‬صنــدوق کارافرینــی امیــد بــرای توســعه فعالیــت هــای‬ ‫کارافرینانــه بــا همراهــی دفتــر توســعه کارافرینــی‪ ،‬تفاهمنامــه ای بــا کانــون‬ ‫کارفرمایــی ملــی مراکــز مشــاوره و خدمــات کارافرینــی نیــز در دســت اقــدام دارد‪.‬‬ ‫وی دربــاره روســتاهایی کــه صنــدوق کارافرینــی امیــد در طــرح هــر روســتا یــک‬ ‫محصــول محصــوالت بــا کیفیــت وخــوب تولیــد می کننــد گفــت‪ :‬منطقــه‬ ‫عبــاس ابــاد مازنــدران روســتای کــرکاس بــا ســاخت و ایجــاد گلخانــه هــای‬ ‫متعــدد تبدیــل بــه قطــب تولیــد گل هــای زینتــی شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق کارافرینــی امیــد دربــاره موفقیت هــای روســتاهای تحــت‬ ‫پوشــش صنــدوق کارافرینــی در طــرح هــر روســتا یــک محصول افــزود‪ :‬روســتای‬ ‫ورزان در اســتان مازنــدران در تولیــد پوشــاک بــه جایــی رســیده اســت کــه‬ ‫محصــوالت تولیــدی بــا مشــابه خارجــی ان تفاوتــی ندارنــد‪.‬‬ ‫مدیرکلتعاونکارورفاهاجتماعیلرستان‬ ‫کافه کارافرینی در خرم اباد افتتاح شد‬ ‫مدیــر کل تعــاون کار ورفــاه اجتماعــی لرســتان‬ ‫از افتتــاح کافــه کارافرینــی در هفتــه جهانــی‬ ‫کارافرینــی بــا هــدف ترویــج فرهنــگ کارافرینــی و‬ ‫ایــده پــردازی در خــرم ابــاد خبــر داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرانالیــن لرســتان‪ ،‬علــی اشــتاب در‬ ‫اییــن افتتــاح کافــه کارافرینــی در خــرم ابــاد گفــت‪:‬‬ ‫کافــه کارفرینــی بــه عنــوان یــک فضــای دورهمــی‬ ‫غیردولتــی بــرای حضــور کارافرینــان‪ ،‬مجریــان و‬ ‫موسســات اموزشــی‪ ،‬دانشــجویان و جوانــان بــا هــدف‬ ‫بحــث و تبــادل نظــر در خصــو ایــده هــا و نواوری هــا‬ ‫بــرای گســترش ایــن فرهنــگ بوجــود امــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی اســتان‬ ‫لرســتان در ادامــه طــرح کافــه کارافرینــی را زمینــه‬ ‫مشــارکت کارافرینــان در ارائــه مشــاوره هــای‬ ‫تخصصــی بــه مجریــان طرحهــای اقتصــادی عنــوان کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬فعــاالن اقتصــادی و کســانی کــه بــرای‬ ‫اجــرای طرحهــای کارافرینانــه بــا مشــاوره مــی تواننــد‬ ‫در ارتبــاط بــا بهبــود فضــای کســب و کار در کافــه‬ ‫بــا ایــده هــای نــو مشــارکت داشــته باشــند و بــا‬ ‫مشــارکت دانشــجویان در ســطح دانشــگاهها ‪ ،‬ایــده هــا‬ ‫و نواوریهــا جمــع اوری شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه یکــی ار نیازهــای اصلــی جامعــه‬ ‫حرکــت بــه ســمت کارافرینــی و خالقیــت در جهــت‬ ‫توســعه و پیشــرفت اســت اظهــار کــرد ‪ :‬جوانــان‪،‬‬ ‫کارافرینــان‪ ،‬دانشــجویان‪ ،‬اســاتید و ســرمایه گــذاران‬ ‫بایــد در یــک محیــط بــا بهــره گیــری از ظرفیــت هــای‬ ‫علمــی ‪ ،‬مــادی و معنــوی بــرای بــرون رفــت از‬ ‫مشــکالت بــه هــم کمــک کننــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫مشاغل اینده‬ ‫شنبه‪ 29‬ابان‪ 14-1400‬ربیع الثانی ‪ 20-1443‬نوامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1238‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫طبق اماری که از سال ‪ ۱۹۸۶‬میالدی در کشور هند ثبت شده است‪،‬‬ ‫‪ ۷۷‬درصد از ماهیان غذایی هند از طریق صید به دست می امد اما‬ ‫در سال ‪ 2016‬این مقدار به ‪ ۴۷‬درصد کاهش پیدا کرده و ‪ 53‬درصد‬ ‫باقی مانده را ابزی پروری تشکیل داده است‪ .‬این روند در سالهای اینده‬ ‫نیز ادامه خواهد داشت و در سالهای اتی بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫همانطور که اشاره شد‪ ،‬تا سال ‪ ۲۰۵۰‬میالدی‪ ،‬جمعیت مردم جهان‬ ‫به ‪ ۹‬میلیارد نفر خواهد رسید‪ .‬برای تامین غذای این مردم ‪ ،‬شیالت و‬ ‫فعالیت های ابزی پروری نقش پررنگی دارند‪.‬بسیاری از کشور های دنیا‬ ‫در حال توسعه فعالیت های ابزی پروری هستند و هر جا که بتوانند‪،‬‬ ‫امکانات اجرای ان را فراهم می کنند‪.‬‬ ‫در سلسله نشست های علمی اینده مشاغل و مشاغل اینده مطرح شد؛‬ ‫مشاغل نو در حوزه ابزیان به وسعت دریاست‬ ‫ابزی پروری در ایران‬ ‫پرورش میگو در کشور ما‪ ،‬از سال ‪ 1373‬اغاز شده و در حال حاضر‬ ‫حجم تولیدات میگوی ما به ‪ 50‬هزار تن می رسد که عمده ان صادر‬ ‫می شود‪ .‬این صادرات ‪150‬میلیون دالر برای کشور ارزاوری دارند و این‬ ‫نشان دهنده اهمیت فعالیت های ابزی پروری است‪ .‬امار های‬ ‫نشان می دهد که تا ‪ 20‬سال اینده درامد حاصل از پرورش‬ ‫میگو به یک میلیارد دالر خواهد رسید‪.‬‬ ‫طبق امار سازمان شیالت ایران‪ ،‬پرورش ماهیان گرمابی و سردابی‬ ‫عمده ابزیان پرورش یافته کشور را تشکیل می دهند و پس از ان‬ ‫میگو قرار دارد‪ .‬همچنین پرورش ماهی در قفس نیز مدتیست در ایران‬ ‫اغاز شده و اینده ابزی پروری را همین نوع پرورش در اختیار خواهد‬ ‫داشت‪ .‬همچنین پرورش ماهی خاویاری و ماهی تیالپیا نیز در ایران‬ ‫پرطرفدار است‪ .‬در حال حاضر ‪ ۱۶۵‬مزرعه پرورش ماهی خاویاری در‬ ‫شمال کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫طبق براورد ما‪ ،‬اگر ارزش شیالت ایران به ‪ ۱۱‬میلیارد دالر می رسد‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر از این رقم شامل صادرات است و برای‬ ‫کشور ارزاوری دارد‪ .‬ابزی پروری عالوه بر تامین منبع غذایی و پروتئین‪،‬‬ ‫اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم نیز به همراه دارد و به عنوان یک‬ ‫فعالیت اشتغال زای مولد شناخته می شود‪ .‬همچنین می توان از ضایعات‬ ‫حاصل از فعالیت های ابزی پروری برای تامین پودر ماهی استفاده کرد‪.‬‬ ‫فعالیت های ابزی پروری نقش موثری در تامین منابع ارزی نیز دارند‪.‬‬ ‫پروری استفاده از زمین هایی است که‬ ‫یکی از مزیت های ابزی‬ ‫ُ‬ ‫فعالیت کشاورزی در انها غیرممکن است‪ .‬بسیاری اراضی ما در جنوب‬ ‫کشور‪ ،‬همین شرایط را دارند‪ .‬لذا می توان با تغییر کاربری این اراضی‬ ‫و استفاده از انها برای پرورش ماهی‪ ،‬سوداوری مناسبی انجام داد‪.‬‬ ‫دکتر رضا فیض بخش‬ ‫متخصص اقتصاد و مدیریت شیالت و ابزیان‬ ‫ابزیان و اهمیت انها‬ ‫طبق امار فعلی ‪،‬ابزیان حدود ‪ ۱۷‬درصد منابع پروتئینی مردم دنیا را‬ ‫تامین می کنند‪ .‬ابزیان می توانند ‪ ۱۰‬الی ‪ ۱۲‬درصد نیاز غذایی مردم‬ ‫جهان را نیز تامین کنند و در اینده اهمیت این اعداد بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫اماری که سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو)‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۹‬منتشر کرده‪ ،‬نشان می دهد که ‪ ۶۵‬میلیون شغل در‬ ‫دنیا‪ ،‬وابسته به شیالت و ابزیان هستند‪ ۸۴ .‬درصد این مشاغل در قاره‬ ‫اسیا قرار دارند و این نشان دهنده این است که موتور اقتصاد ابزیان در‬ ‫قاره اسیا قرار دارد‪ .‬نرخ ابزی پروری در دنیا ساالنه ‪ ۸.۳‬دهم درصد‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫مشاغل وابسته به ابزیان در دنیای اینده‬ ‫بسیاری از مشاغل جدید در حال به وجود امدن حول تحلیل داده ها‬ ‫و سیستم ها هستند‪.‬بسیاری از این مشاغل در گذشته وجود نداشته اند‬ ‫و برخی از مشاغل قدیمی در حال از بین رفتن هستند و دلیل این‬ ‫موضوع توسعه سریع فناوری در دنیاست‪.‬همیشه در یک برنامه تولیدی ‪ ،‬یک‬ ‫سرمایه گذار و یک فرد خالق وجود دارد که ترکیب این دو‪ ،‬سبب ایجاد‬ ‫یک کسب و کار و ایجاد مشاغل مختلف می شود‪.‬جهان با شتاب زیادی‬ ‫در حال تغییر و دگرگونی است و این تغییرات سبب ایجاد رقابت و‬ ‫همگرایی می شود‪ .‬این تغیرات در زمینه ابزی پروری نیز صادق است و‬ ‫به سبب این تغییرات فناوری های جدیدی نیز به وجود می اید ‪.‬الگو های‬ ‫جدیدی در زمینه کسب و کار ایجاد شده و این الگو ها در دنیای شیالت و‬ ‫ابزیان نیز تاثیرگذار است‪ .‬اماری که توسط سازمان ملل تا سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬منتشر شده نشان می دهد در گذشته اغلب فعالیت های شیالت‪،‬‬ ‫محدود به صید بوده است‪ .‬در سالیان گذشته‪ ،‬مقدار صید کاهش پیدا‬ ‫کرده و کشش بازار برای نیاز بیشتر افزایش پیدا کرده است‪ .‬لذا ابزی‬ ‫پروری برای تامین این نیاز در سه دهه گذشته رشد چشمگیری داشته‬ ‫است‪ .‬ابزی پروری توانسته بیشتر از صید تولید ماده عذایی داشته‬ ‫باشد و این روند در اینده افزایش خواهد داشت‪ .‬همین نشان می دهد که‬ ‫ما در زمینه صید مشاغل جدید زیادی نخواهیم داشت اما در زمینه‬ ‫ابزی پروری با مشاغل جدید زیادی رو به رو خواهیم شد‪ .‬طبق این‬ ‫امار ‪ ،‬تا سال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی میزان صید در جهان ثابت خواهد ماند‬ ‫اما مزارع ابزی پروری رشد چشمگیری خواهد داشت‪ .‬هدف این مزارع‬ ‫تامین غذای مورد نیاز مردم است‪ .‬تا سال ‪ ۲۰۵۰‬میالدی‪ ،‬عمده غذای‬ ‫مورد نیاز مردم از ابزی پروری تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫ابزی پروری و توسعه چشمگیر ان در دنیا‬ ‫پیتر دارکر که به عنوان یکی از متخصصان اقتصاد در دنیا شناخته‬ ‫می شود‪ ،‬به ابزی پروری به عنوان یکی از امیدوارکننده ترین‬ ‫فعالیت های اقتصادی اشاره کرده است‪ .‬همچنین ارنه ماتیسن‬ ‫به عنوان یکی از معاونان فائو معتقد است که تنها ابزی پروری‬ ‫می تواند در سال های اینده کمبود غذای مردم جهان را تامین کند‪.‬‬ ‫مبانی ابزی پروری‬ ‫مبانی ابزی پروری‪ ،‬شامل سه موضوع اصلی می شود‪ .‬اولین مورد مبانی‬ ‫زیست شناسی و بیولوژی است که به عنوان پایه فعالیت های ابزی پروری‬ ‫شناخته می شود‪ .‬مورد دوم مهندسی ابزیان و تهیه سیستم های‬ ‫تولیدی ابزیان است و مورد سوم اقتصاد ابزیان است‪ .‬صنعت شیالت‬ ‫به چهار بخش تقسیم می شود‪ .‬بخش اول صنایع پیشین‪ ،‬بخش دوم‬ ‫تولید‪ ،‬بخش سوم صنایع پسین و بخش چهارم بازار است‪.‬‬ ‫صنایع پیشین شامل ساخت تور‪ ،‬کشتی‪ ،‬و ابزار ماهیگیری می شود‪ .‬در‬ ‫بخشتولیدنیزدوبخشصیدوابزیپروریقراردارد‪.‬همهفعالیتهایانجام‬ ‫شده در بخش پیشین برای رسیدن به اهداف تولید انجام می شود‪ .‬در‬ ‫بخش صنایع پسین‪ ،‬سردخانه ها و سیستم های انجماد و همچنین‬ ‫صنایع بسته بندی قرار دارند‪ .‬بخش اخر نیز بخش بازار است که شامل‬ ‫واسطه های توزیع و فروش می شود‪ .‬در همه این بخش ها افراد زیادی‬ ‫مشغول کار هستند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در راستای توسعه و تکمیل سازمان فروش خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬پورسانت‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی از روز اول‬ ‫فروشنده برند اول در صنعت خود‪ ،‬داشتن محیطی پویا و منظم‬ ‫کارشناسی‪ ،‬سابقه کار حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫فرصت رشد درونی سازمانی‬ ‫سن حداکثر ‪ 35‬سال‪،‬سابقه فروش به مشتریان خرد در کل کشور‬ ‫دارای روابط عمومی باال‪ ،‬تسلط به مذاکره تجاری‬ ‫فروشنده حضوری اقا‬ ‫دیپلم‪ ،‬سابقه کار حداقل ‪ 2‬سال‬ ‫مسئولیت پذیر‪،‬حقوق ثابت‪،‬پورسانت‬ ‫سن حداکثر ‪ 30‬سال‪،‬شنایی به فروش مویرگی‬ ‫بیمه تامین اجتماعی از روز اول‪،‬فروشنده برند اول در صنعت خود‬ ‫روابط عمومی باال‪ ،‬دارای انگیزه فراگیری و رشد‬ ‫داشتن محیطی پویا و منظم‪،‬فرصت رشد درونی سازمانی‬ ‫پشتیبان فروش خانم‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬پورسانت‬ ‫بیمه تامین اجتماعی از روز اول‪ ،‬فروشنده برند اول در صنعت خود‬ ‫فوق دیپلم‪ ،‬سابقه کار حداقل ‪ 2‬سال‬ ‫داشتن محیطی پویا و منظم‪ ،‬فرصت رشد درونی سازمانی‬ ‫سن حداکثر ‪ 28‬سال‪ ،‬داشتن روابط عمومی باال‬ ‫️از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫تسلط به مذاکره تلفنی‪ ،‬داشتن صدای رسا‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬پورسانت‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی از روز اول‬ ‫درج عنوان شغلی در رزومه الزامی است‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫فروشنده برند اول در صنعت خود‬ ‫رزومه شما بررسی نخواهد شد‪.‬‬ ‫داشتن محیطی پویا و منظم‪،‬فرصت رشد درونی سازمانی‬ ‫‪employment@papco.ir‬‬ ‫کارمند فروش فروشگاه اقا‬ ‫ادرس لینک ‪:‬‬ ‫دیپلم‪ ،‬سابقه کار حداقل ‪ 1‬سال‪ ،‬سن حداکثر ‪ 30‬سال‬ ‫دارای روابط عمومی مناسب‪ ،‬عالقه به فروشندگی‬ ‫مکانیزه شدن صید و ابزی پروری موجب شده تا مشاغل نو و جدید‬ ‫زیادی در اینده ایجاد شود و به همین دلیل به متخصین زیادی در‬ ‫زمینه تولید‪ ،‬پرورش و بهره وری ابزیان نیاز خواهد بود‪ .‬در زمینه‬ ‫فراوری و بسته بندی نیز کارگاه های زیادی در اینده ایجاد خواهد شد‬ ‫و مشاغل زیادی نیز از همین راه به وجود خواهد امد‪ .‬مزارع ابزیان‬ ‫نیز در حال تغییر هستند و فناوری هالی جدید در ساخت ان ها دخیل‬ ‫است‪ .‬همچنین فناوری های جدید‪ ،‬مهارت های جدیدی نیز نیاز دارد‬ ‫که اندک اندک نیاز ما به انها حس خواهد شد‪ .‬سیستم های اتوماتیک‬ ‫لندبیس در سالهای اخیر ریسک ابزی پروری را تا حد زیادی کاهش‬ ‫داده اند و استفاده از این سیستم ها نیازمند مهارت های جدید و‬ ‫بالطبع افراد ماهر است‪.‬بسیاری از این اموزش ها در کشور ما وجود‬ ‫ندارد و بسیاری از رشته های مربوط به شیالت در کشور ما مغفول‬ ‫مانده است‪ .‬دانشجویان ما نیز تنها به صورت تئوری اموزش دیده اند‬ ‫و با مسائل و مشکالت این زمینه اشنا نیستند‪ .‬لذا نیاز است که‬ ‫تغییراتی اساسی در اموزش و دانشگاه های ما برای تربیت نیروی کار‬ ‫مناسب انجام شود‪.‬دلیل عدم اشتغال بسیاری از فارغ التحصیالن ما نیز‬ ‫نداشتن مهارت است‪.‬باید نیاز های بازار و کسب و کار ها به درستی‬ ‫انجام شود و با توجه به ان ‪ ،‬اموزش های مهارتی ما به سمت درستی‬ ‫هدایت شود‪.‬فعالیت های تولیدی نیز باید به طور کامل حمایت شوند‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/110857‬‬ ‫اشنایی با فرایند فروش‪ ،‬صندوقداری و ‪...‬‬ ‫موسسه حسابداری مهراندیش محاسب فرداد‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرایط بسیار مناسب برای پیشرفت‬ ‫سرپرست حسابداری‬ ‫حقوق و مزایای مناسب با موقعیت شغلی‬ ‫تمام وقت‪ ،‬ساعت کاری شنبه الی پنجشنبه ‪ 8‬الی ‪16:30‬‬ ‫بیمه تامین اجتماعی از روز اول کار‬ ‫(پنجشنبه ها به صورت یک هفته در میان)‬ ‫امکان بیمه تکمیلی در صورت نیاز پرسنل‬ ‫در زمان مصاحبه ازمونی به صورت سواالت تستی و تشریحی در‬ ‫ساعت نهار و استراحت‪ ،‬برنامه های تفریحی گروهی‬ ‫خصوص اصول و مفاهیم حسابداری‪ ،‬حقوق و دستمزد‪ ،‬گزارشات‬ ‫ارزش افزوده و فصلی و اکسل از کارجویان عزیز به عمل می اید‪.‬‬ ‫هدایای مناسبتی‬ ‫تسلط کامل بر ماهیت حسابها‬ ‫کارمند اداری خانم‬ ‫دارای سابقه مرتبط حداقل ‪ 2‬سال‬ ‫تسلط کامل بر حسابداری بازرگانی‬ ‫توانایی کار با ‪ - word , Excel‬اینترنت‬ ‫تسلط کامل بر حسابداری حقوق و دستمزد و ارسال بیمه و مالیات‬ ‫توانایی تایپ سریع‪ ،‬اشنایی کامل با امور بایگانی و دفتری‬ ‫تسلط نسبی و قابل قبول در قوانین مالیاتی‬ ‫دارای روابط عمومی باال‪ ،‬دارای روحیه کار تیمی‬ ‫تسلط کامل بر امور مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫منظم و دقیق‪ ،‬توانایی ارائه ضمانت‪ ،‬حقوق ‪ :‬ناخالص ‪ 8/3‬میلیون‬ ‫تسلط کامل بر امور گزارشات فصلی‬ ‫تسلط کامل در امور بستن حسابها در پایان سال مالی‬ ‫محیطی بسیار جوان و پویا‪ ،‬شرایط بسیار مناسب برای پیشرفت‬ ‫حقوق و مزایای مناسب با موقعیت شغلی‬ ‫تسلط کامل بر تهیه اظهارنامه مالیاتی‬ ‫بیمه تامین اجتماعی از روز اول کار‬ ‫تسلط بر تهیه صورتهای مالی‬ ‫امکان بیمه تکمیلی در صورت نیاز پرسنل‬ ‫توانایی شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی‬ ‫ساعت نهار و استراحت‪ ،‬برنامه های تفریحی گروهی‬ ‫تسلط قابل قبول در اکسل‬ ‫عالقمند به کار در موسسه حسابداری (به دلیل تعدد پروژه ارجاعی)‬ ‫دارای توانایی کنترل و برنامه ریزی و راهبری اجرای عملیات‬ ‫هدایای مناسبتی‬ ‫️از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫حسابداری و پرسنل مربوطه برای حداقل ‪ 15‬پروژه فعال‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت ذوب اهن نطنز واقع در اصفهان (محل کار‪ :‬کیلومتر ‪ 65‬اتوبان اصفهان کاشان) جهت تکمیل نیروهای مورد نیاز خود در پروژه های‬ ‫تکمیل شده و جاری از اقایان دارای وضعیت مشخص خدمت سربازی تا حداکثر ‪ 45‬سال استخدام مینماید‪.‬‬ ‫مهندس مکانیک واحدهای دفتر فنی ‪ -‬تولید‪ -‬مهندسی خرید‬ ‫مهندس صنایع واحدهای دفتر فنی‪ -‬پشتیبانی‪ -‬تولید ‪ -‬ایمنی و بهداشت‬ ‫مدیریت گرایشهای بازرگانی‪،‬صنعتی ‪-‬تولید‪ -‬ایمنی و بهداشت‬ ‫مهندس مواد واحدهای تولید‪-‬دفتر فنی‪ -‬مهندسی خرید‬ ‫در این ارتباط از کلیه متقاضیان با تجربه باال جهت ریاست انبار‪،‬دفتر‬ ‫فنی‪،‬مهندسی خرید‪،‬مدیریت تولید و امور مربوط به معدن دعوت به‬ ‫همکاری میگردد‪.‬‬ ‫سرویس رفت و برگشت به اصفهان‪ ،‬شاهین شهر و کاشان وجود دارد‪.‬‬ ‫ابزی پروری و ارتباط با دانشگاه و صنعت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی صنعتی پارسا پالستیک (پاپکو)‬ ‫کارشناس فروش اقا‬ ‫برخالف کشور ما که هنوز اغلب فعالیت های ابزی پروری‬ ‫به شکل سنتی انجام می شود‪ ،‬در کشور هایی مانند نروژ این‬ ‫فعالیت ها کامال مکانیزه شده است و داشتن ‪ 43‬هزار قفس‬ ‫برای پرورش ماهی یکی از مصادیق همین توسعه است‪ .‬تولیدات‬ ‫این کشور با ارزش ‪ 18.5‬میلیارد دالر به ‪ ۱۰۰‬کشور دنیا صادر‬ ‫می شود در حالی که این کشور در اب های سرد قرار دارد‪ .‬با اینکه‬ ‫انجام این فعالیت ها در کشور ما ساده تر است‪ ،‬اما از ظرفیت های موجود‬ ‫استفاده مطلوبی نمی شود‪.‬کشورهای پیشرفته تالش می کنند‬ ‫به جای توسعه سطحی‪ ،‬تراکم را باال ببرند‪.‬‬ ‫زنجیره تولید از مزرعه شروع می شود و به بازار می رسد‪ .‬در‬ ‫زمینه عمده فروشی و خرده فروشی افراد زیادی فعالیت میکنند‪.‬‬ ‫قابل ذکر است که در علم شیالت محصول باید در اسرع وقت به‬ ‫دست مصرف کننده برسد‪.‬‬ ‫مدل های کسب و کار ابزی پروری وابسته به نوع سیستم ‪،‬‬ ‫تامین منابع مالی ‪ ۷‬طرح های اجرایی‪ ،‬اموزش نیروی انسانی و‬ ‫‪ ...‬می شود‪ .‬همچنین ثبت اطالعات و نظارت و کنترل نیز در اشتغال‬ ‫زایی این بخش دخیل هستند و هرکدام نیاز به افراد متخصص دارند‪.‬‬ ‫در استانداردهای ابزی پروری دنیای امروز قایق ها و لنج ها در حال‬ ‫حذف شدن هستند و کشتی ها به عنوان شناور صیادی شناخته‬ ‫خواهند شد و این بر اساس استاندارد های بین المللی است‪ .‬در‬ ‫زمینه ابزی پروری‪ ،‬فناوری های الکترونیکی و وابسته به رایانه‬ ‫بسیاری از ریسک های تولید را کاهش داده است‪ .‬همچنین‬ ‫مصرف ماهی تیالپیا در دنیا بسیار رایج شده است و این ماهی‬ ‫به علت نداشتن بوی نامطبوع و همچنین نیاز غذایی پایین از‬ ‫محبوبیت زیادی میان تولیدکنندگان و مردم برخوردار است‪.‬‬ ‫این ماهی به عنوان ماهی قرن بیست و یکم شناخته می شود‪.‬‬ ‫هچنین تکثیر و پرورش ماهیان زینتی نیز در سالهای گذشته‬ ‫توسعه قابل توجهی داشته است‪.‬‬ ‫بیمه تکمیلی ‪،‬نهار و شام و سایر خدمات پرسنلی ارایه میگردد‪.‬‬ ‫شهرهای مورد نیاز‪ :‬نطنز ‪ -‬شاهین شهر ‪ -‬کاشان ‪ -‬اصفهان‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند مشخصات فردی و رزومه کاری‬ ‫عکس دار خود را به ادرس ایمیل اعالم شده ارسال و یا مشخصات و‬ ‫نوع شغل درخواستی خود را ذکر نمایند‪.‬‬ ‫‪resume.zob@natanzsteel.com‬‬ ‫ادرس لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/110843‬‬ ‫‪job@mehrandish.co‬‬ ‫دارای روحیه همکاری تیمی‬ ‫خالق و نواور‪ ،‬منظم و دقیق‬ ‫میزان حقوق‪ 7 :‬الی ‪ 8‬میلیون (بسته به تجربه و توانایی فرد)‬ ‫ادرس لینک ‪:‬‬ ‫محیطی بسیار جوان و پویا‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/110858‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت ایسان تجارت لوتوس در صنعت کاشی و سرامیک‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫حسابدار (خانم) ‪:‬اشنا به نرم افزار سپیدار و نرم افزار افیس‬ ‫اشنا به امور مالیاتی و ارزش افزوده‪ ،‬اشنا به تهیه و تدوین گزارشات‬ ‫خرید و فروش فصلی‪ ،‬منظم و مسئولیت پذیر‬ ‫حقوق ثابت ‪ +‬بیمه تامین اجتماعی و مزایا‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه های ارتباطی اعالم‬ ‫شده در اگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪salesclerk1397@gmail.com‬‬ ‫ادرس لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/110860‬‬ صفحه 5 ‫صنعت‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 29‬ابان‪ 14-1400‬ربیع الثانی ‪ 20-1443‬نوامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1238‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در گفت وگو با مدیر عامل صندوق ضمانت‬ ‫سرمایه گذاری صنایع کوچک تشریح شد‬ ‫صنایع کوچک از چه تسهیالتی‬ ‫بهره مند می شوند؟‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت ســرمایه اگذاری صنایــع کوچــک ضمــن ارائــه‬ ‫توضیحاتــی دربــاره انــواع ضمانتنامه هــا و وثایــق و کارمزدهــای ان هــا‪،‬‬ ‫گفــت کــه در حــال حاضــر ســقف ضمانت نامــه بــرای هــر واحــد صنعتــی‬ ‫ســه میلیــارد تومــان اســت‪ ،‬امــا بــا توجــه بــه تغییــرات نــرخ ارز و تــورم‬ ‫برنامه ریــزی شــده تــا ســه مــاه اینــده ضمانت نامه هــای اعتبــاری تــا مبلــغ‬ ‫پنــج میلیــارد تومــان و ضمانــت نامه هــای پیمانــکاری تــا مبلــغ هفــت میلیــارد‬ ‫تومــان صــادر شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬محمــد حســین مقیســه در گفت وگــو‬ ‫بــا ایســنا‪ ،‬بــا اشــاره بــه مشــکالت واحدهــای صنعتــی بویــژه‬ ‫واحدهــای در مقیــاس صنایــع کوچــک و یــا خــرد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫در همــه کشــورها موضــوع تامیــن مالــی یکــی از مهمتریــن‬ ‫چالش هــا و مشــکالت واحدهــای صنعتــی کوچــک به ویــژه‬ ‫در شــروع کار ان هــا محســوب می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه موسســات مالــی و اعتبــاری و بانک هــا‬ ‫بــرای اعطــای تســهیالت تمایــل دارنــد وثایــق ســهل و اســان‬ ‫دریافــت کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬شــرایط کســب و کار در کشــور مــا و‬ ‫ضوابــط و مقــررات در نظــام بانکــی کار را بــه ســمت و ســویی‬ ‫بــرده کــه ایــن تســهیالت حتمــا بایــد در قبــال وثایــق شــهری‬ ‫انجــام شــود‪ .‬دولت هــا در پنــج دهــه گذشــته در همــه جــای‬ ‫دنیــا بــه ایــن فکــر افتادنــد کــه راه حلــی بــرای ایــن معضــل‬ ‫پیــدا کننــد و ان اســتفاده از طرح هــای تضمیــن اعتبــاری‬ ‫اســت کــه می توانــد خــودش را در قالب هــای مختلفــی‬ ‫نشــان دهــد‪ .‬مهمتریــن و رایج تریــن و کارامدتریــن مدلــی‬ ‫کــه اســتفاده شــده و کارامــدی خــود را نشــان داده‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از صندوق هــای ضمانــت اســت کــه می تواننــد ایــن مســیر را‬ ‫کوتــاه کننــد و بــه صنعتگــر‪ ،‬واحدهــای صنعتــی و بنگاه هــای‬ ‫اقتصــادی کمــک کننــد تــا تامیــن مالــی را بــا شــرایط‬ ‫اســان تری انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در ادامــه بــا اشــاره بــه تاســیس صنــدوق‬ ‫ضمانــت ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک بــا هــدف رفــع‬ ‫برخــی از مشــکالت تامیــن مالــی در ســال ‪ ،۱۳۸۳‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫هــدف اصلــی ایــن صنــدوق کمــک بــه واحدهــای صنعتــی‬ ‫کوچــک دارای مشــکل وثیقــه اســت‪ .‬صنــدوق بــا صــدور ضمانــت‬ ‫نامه های اعتباری‪ ،‬این کسری وثیقه را تامین می کند‪.‬‬ ‫در این روش محل اجرای طرح به عنوان داشته های‬ ‫صنایع کوچک‪ ،‬در رهن صندوق قرار می گیرد‪.‬‬ ‫این ضمانتنامه های اعتباری‪ ،‬جایگزین وثیقه‬ ‫نزد نظام مالی و اعتباری خواهد شد و‬ ‫سنتی ترین و قدیمی ترین نوع محصول‬ ‫صندوق های ضمانت در دنیا است‪.‬‬ ‫مقیسه در ادامه با بیان اینکه در‬ ‫کنار این محصول در طول زمان‬ ‫و متناسب با شرایط و مقتضیات‬ ‫هر کشور‪ ،‬محصوالت دیگـری به‬ ‫صندوق هــای ضمانت اضافه شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در ایران هم در سال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫به واسطه افزایش سرمایه و ظرفیت‬ ‫صدور ضمانتنامه‪ ،‬به غیر از ضمانتنامه های‬ ‫اعتباری‪ ،‬انواع ضمانتنامه های قراردادی یا پیمانکاری در دستور‬ ‫کار خود قرار گرفت‪ .‬به طور کلی از سال ‪ ۱۳۹۴‬حدود شش‬ ‫ضمانتنامه دیگر صادر می شود‪ .‬از سال ‪ ۱۳۹۶‬نیز صدور‬ ‫ضمانتنامه ها در سامانه تمام الکترونیک صدور ضمانت نامه‬ ‫صادر می شود‪.‬‬ ‫سقف ضمانتنامه برای صنایع کوچک‬ ‫وی در ادامــه تاکیــد کــرد کــه در حــال حاضــر در هــر اســتان‪،‬‬ ‫معاونــان صنایــع کوچــک‪ ،‬مســوولیت نمایندگــی صنــدوق‬ ‫ضمانــت ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک را تقبــل کرده انــد‬ ‫یک کارخانه تولیدی در زمینه صنایع شیمیایی واقع در شهرک صنعتی صفادشت (دارای سرویس ایاب‪ -‬ذهاب) جهت تکمیل کادر‬ ‫پرسنلی خود از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫لیسانس برق صنعتی‪ /‬الکترونیک‪ ،‬قدرت‪ ،‬سابقه کاری حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫کارشناس تاسیسات‪ 1 :‬نفر‪ ،‬لیسانس مکانیک ‪ /‬سیاالت‬ ‫سابقه کاری حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫مسلط به برنامه نویسی ‪ )PLC) SIEMENS , DELTA‬و ‪ ...‬اشنا با‬ ‫مسلط به نگهداری و تعمیرات ماشین االت صنعتی‬ ‫لیسانس برق صنعتی‪ /‬ابزار دقیق‪،‬سابقه کاری حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫تهویه مطبوع و سیستم موتور خانه مرکزی‪ ،‬بویلر روغن داغ و‬ ‫طراحی و برنامه نویسی ‪ ، HMI‬مسلط به برنامه نگهداری و تعمیرات‬ ‫اشنا با تجهیزات و سیستم های گرمایش‪ ،‬سرمایش صنعتی‪،‬‬ ‫کارشناس برق و ابزار دقیق‪ :‬مسلط به نصب و راه اندازی و‬ ‫همچنین لوله کشی سرد وگرم‬ ‫کارشناس مکانیک‪ 1 :‬نفر‪ ،‬لیسانس مکانیک جامدات‬ ‫در موضوع ایمیل حتما کارشناس فنی درج گردد‪.‬‬ ‫با سابقه در حوزه نگهداری و تعمیرات تجهیزات‬ ‫اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق و ‪DCS‬‬ ‫سابقه کاری حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫مسلط بر اجرا و تعمیرات مکانیکی‪ ،‬کمپرسور‪ ،‬چیلر‪ ،‬تاسیسات اب‬ ‫گرم‪ ،‬سیتم های پنوماتیک‪ ،‬پمپ ها‪ ،‬و تهویه مطبوع ‪.‬‬ ‫اشنا با نرم افزار های ‪SOLID WORK. AUTO CAD.‬‬ ‫(فقط ساکنین محدوده تهران کرج‪ ،‬هشتگرد‪ ،‬اندیشه یا شهریار)‬ ‫شرکت گروه صنعتی قشونی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از استان سمنان جهت کار در شهرک‬ ‫صنعتی عباس اباد از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس تضمین کیفیت‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫کارشناس یا کارشناس ارشد مهندسی صنایع یا مکانیک‬ ‫مسلط به ایزو‪ ،‬سابقه کار ‪ 3‬الی ‪ 5‬سال مرتبط‬ ‫مسلط بر استانداردهای کیفی و مهندسی‬ ‫وام‪ ،‬پاداش‪ ،‬بیمه تکمیلی‪ ،‬ناهار‬ ‫سرویس ایاب ذهاب از تهران‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪resume@gicobrass.com‬‬ ‫جهت تکمیل کادر مالی واقع در تهران‪ ،‬از افراد واجد شراط‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫حسابدار (خانم)‬ ‫رشته و حداقل مدرک تحصیلی‪ :‬حسابداری‪ -‬کارشناسی‬ ‫حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫تسلط کامل با مفاهیم حسابداری و امور مالی‬ ‫مسلط به امور و قوانین مالیاتی (ارزش افزوده ‪ 169‬مکرر‪-‬‬ ‫عملکرد‪ -‬تکلیفی)‬ ‫مسلط به قوانین تامین اجتماعی‪ ،‬حقوق و دستمزد و قانون کار‬ ‫مسلط به امور خزانه داری‪ ،‬بازرگانی و انبار‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫‪job@abadgarangroup.com‬‬ ‫ادرس لینک ‪:‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫‪.‬عالم شده ارسال نمایند‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/110842‬‬ ‫‪office@dpp.ir‬‬ ‫سلط کامل بر اکسل‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/110855‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت یکتا تهویه اروند‬ ‫واقع در شهرک صنعتی شمس اباد جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر سیستمها و روشها اقا‬ ‫مدیر مارکتینگ اقا‬ ‫مدیر تولید اقا‬ ‫کارشناس مرکز تماس‬ ‫کارشناس مهندسی مکانیک (انرژی)‬ ‫کارشناس مهندسی برق‬ ‫کارشناس برنامه ریزی تولید اقا‬ ‫کارشناس برنامه نویس ‪C#‬‬ ‫کارشناس توسعه ‪CRM‬‬ ‫کارشناس تامین اقا‬ ‫️از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه شغلی خود را با درج‬ ‫عنوان شغلی در ‪ subject‬به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫ادرس محل کار‪ :‬شهرک صنعتی عباس اباد‬ ‫‪hrm@arvandcorp.com‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/110828‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/110851‬‬ ‫ادرس لینک ‪:‬‬ ‫یک شرکت تولیدی فعال در حوزه دارویی‬ ‫اشنایی با نرم افزارهای حسابداری (ترجیحا کاربرد کامپیوتر)‬ ‫اشنا به روش ساخت و تولید‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کدام ضمانتنامه ها وثیقه محور نیستند؟‬ ‫مقیســه بــا بیــان اینکــه صنــدوق بــرای ضمانــت نامه هــای‬ ‫پیمانــکاری وثیقــه محــور نیســت و وثیقــه بــرای هیچکــدام‬ ‫از گروه هــای اعتبــاری دریافــت نمی شــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در‬ ‫ضمانــت نامه هــای اعتبــاری بــا توجــه بــه تامیــن مالــی و‬ ‫ریســک های خیلــی خــاص ان‪ ،‬متناســب بــا رتبــه اعتبــاری‬ ‫متقاضــی‪ ،‬ترکیبــی از ســفته و محــل اجــرای طــرح دریافــت‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا ضمانــت نامه هــای پیمانــکاری بــا چــک و‬ ‫ســفته ارائــه می شــود‪ .‬ضمانــت نامه هــای پیمانــکاری بایــد‬ ‫خیلــی ســریع صــادر شــود تــا بــه اســتفاده ان طــرح برســد‪.‬‬ ‫فرایندهــای انجــام کار در صنــدوق در مجمــوع دو هفتــه اســت‪،‬‬ ‫امــا چــون طرح هــای ان در ارکان تصمیــم گیــری صنــدوق‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬قــرار اســت بــرای ایــن مــدل ضمانــت نامه هــا بــه‬ ‫شــرکت های پیمانــکار کــه در قالــب صنایــع کوچــک فعالیــت‬ ‫می کننــد‪ ،‬بــه عنــوان پیــش ســقف اعتبــاری ارائــه شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــر عامــل صنــدوق ضمانــت ســرمایه گــذاری‬ ‫صنایــع کوچــک‪ ،‬ســقف ضمانــت نامــه بــه شــرکت هایی کــه‬ ‫قــرار داد پیمانــکاری دارنــد و از طــرف شــرکت شــهرک ها‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس برق‪ 1 :‬نفر‪ ،‬لیسانس برق صنعتی‬ ‫و واحدهــای صنعتــی اســتان نیــازی بــه مراجعــه بــه مرکــز‬ ‫نــدارد و گفــت‪ :‬ســقف ضمانــت نامــه بــرای هــر واحــد صنعتــی‬ ‫ســه میلیــارد تومــان اســت‪ ،‬امــا بــا توجــه بــه تغییــرات نــرخ‬ ‫ارز و تــورم در ســال های گذشــته‪ ،‬گزارش هــای کارشناســی‬ ‫تهیــه و بــه اطــاع اعضــای مجمــع صنــدوق رســانده شــده کــه‬ ‫ایــن مبالــغ دیگــر پاســخگو نیســت‪ .‬امــکان حــل بخــش قابــل‬ ‫توجهــی از مشــکالت واحدهــای صنعتــی کوچــک بــا ایــن‬ ‫مبلــغ در ســال های ‪ ۱۳۹۶‬و ‪ ۱۳۹۷‬وجــود داشــت‪ ،‬امــا دیگــر‬ ‫کفایــت نمی کنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت ســرمایه گــذاری صنایــع‬ ‫کوچــک از موافقت هــای اولیــه اعضــای مجمــع در‬ ‫شــهریور امســال بــرای افزایــش ایــن مبلــغ خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬در حــال حاضــر فراینــد اداری بــرای امضــا و‬ ‫دریافــت مجوزهــا در حــال انجــام اســت و امیدواریــم‬ ‫حداکثــر تــا ســه مــاه اینــده بتوانیــم ضمانت نامه هــای‬ ‫اعتبــاری را تــا مبلــغ پنــج میلیــارد تومــان و ضمانــت‬ ‫نامه هــای پیمانــکاری را تــا مبلــغ هفــت میلیــارد تومــان‬ ‫بــرای واحدهــای صنعتــی صــادر کنیــم کــه بخــش قابــل‬ ‫توجهــی از مشــکالت ایــن واحدهــا بــا کمــک صنــدوق و‬ ‫شــرکت شــهر ک ها در هــر اســتان حــل و فصــل شــود‪.‬‬ ‫البتــه بــه گفتــه وی ایــن مبلــغ پنــج میلیــارد و هفــت‬ ‫میلیــارد حداکثــر اســت و حداقــل ان هــر مبلغــی‬ ‫می توانــد باشــد‪ .‬البتــه در حــال حاضــر صنــدوق از‬ ‫ســا ل های گذشــته ضمانــت نامــه ‪ ۵۰‬میلیــون تومانــی‬ ‫هــم دارد و به واســطه همــکاری کــه بــا یــک موسســه‬ ‫اعتبــاری کــه بــه مشــاغل خــرد و مشــاغل خانگــی‬ ‫ســرویس دهی دارد‪ ،‬تعــداد قابــل توجهــی هــم ضمانــت‬ ‫نامــه ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومانــی صــادر شــده اســت‪ .‬بــه طــور‬ ‫کلــی بــرای حداقــل ضمانــت نامه هــا مشــکلی وجــود‬ ‫نــدارد و همیــن کــه طــرح توجیــه پذیــر باشــد و ایــن‬ ‫مبلــغ بــه مصــرف کارخانــه و یــا حتــی واحــد صنفــی‬ ‫مجــوزدار برســد کافــی اســت‪.‬‬ ‫ادرس لینک ‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫هلدینگ نور واقع در اذربایجان شرقی (تبریز)‬ ‫جهت تکمیل کادر خود با شرایط زیر استخدام می نماید‪:‬‬ ‫حسابدار‪:‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مفید‬ ‫حقوق توافقی‪ ،‬لیسانس حسابداری‪ ،‬اشنا به نرم افزار سپیدار‬ ‫متعهد و مسئولیت پذیر‪ ،‬اشنا به استاندارد های حسابداری‬ ‫کارگر انباردار‪ :‬منظم‪ ،‬مسئولیت پذیر و دقیق‬ ‫روابط عمومی خوب‪ ،‬اشنا به امور انبارداری و بسته بندی‬ ‫چیدمان انبار‬ ‫نیروی خدمات یا ابدارچی‪ :‬اقا‪ ،‬ظاهر مرتب و اراسته‬ ‫وضعیت جسمی سالم‪ ،‬اشنا به اداب و رفتار سازمانی‬ ‫نیروی باریستا‪( :‬همراه با اموزش)‪ ،‬تمام وقت‬ ‫اراسته و مرتب‪ ،‬عالقه مند به اموزش‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی اعالم‬ ‫شده در اگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند ‪.‬‬ ‫‪nouremploy@gmail.com‬‬ ‫ادرس لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/110841‬‬ ‫بــه ایــن صنــدوق معرفــی می شــوند ارائــه می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫ســقف بــه معنــای ایــن اســت کــه فرایندهــای تشــکیل‬ ‫پرونــده‪ ،‬اعتبــار ســنجی و اتخــاذ تصمیــم از قبــل اتفــاق‬ ‫افتــاده و پــس از ارائــه درخواســت بــا تشــریفات اداری کوتــاه‬ ‫مــدت حداکثــر ســه روزه صــادر می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه صنایــع کوچــک در‬ ‫اغــاز کار تعــدادی از دوســتان دانشــگاهی یــا اعضــای‬ ‫یــک خانــواده و یــا جمع هــای خیلــی کوچــک هســتند‬ ‫کــه معمــوال بخــش عمــده ای از دارایــی خــود را تبدیــل‬ ‫بــه محــل اجــرای طــرح شــامل ملــک‪ ،‬ســوله و ماشــین‬ ‫االت می کننــد و طلــب کــردن وثیقــه شــهری از ایــن‬ ‫افــراد‪ ،‬روش چنــدان صحیحــی نیســت‪ ،‬دربــاره کارمــزد‬ ‫ضمانتنامه هــا گفــت‪ :‬ضمانــت نامه هــای پیمانــکاری‬ ‫شــامل ضمانــت نامــه حســن انجــام کار‪ ،‬پیــش پرداخــت‪،‬‬ ‫مناقصــه و مزایــده اســت کــه بــر اســاس مجــوز مجمــع‬ ‫صنــدوق امــکان ارائــه ‪ ۵۰‬درصــد تخفیــف بــه مشــتریان‬ ‫وجــود دارد‪ .‬البتــه در بخــش ضمانــت نامــه اعتبــاری هــم‬ ‫مجوزهایــی بــرای ارائــه تخفیــف کارمــزد صــدور‪ ،‬وجــود‬ ‫دارد امــا میــزان ان در بهتریــن حالــت‪ ،‬بــرای بهتریــن‬ ‫مشــتری بــا بهتریــن رتبــه بــه ‪ ۵۰‬درصــد می رســد‪.‬‬ ‫چه کسانی می توانند تسهیالت بگیرند؟‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن صنــدوق مجــوز دارد بــه هــر‬ ‫واحــد صنعتــی درون یــا بیــرون شــهر ک ها و یــا واحــد‬ ‫صنفــی فنــی و تخصصــی کــه تحــت قانــون و مقــررات‬ ‫مدونــی فعالیــت تولیــدی و صنعتــی انجــام مــی دهنــد‬ ‫خدمــات ارائــه دهــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬خدمــات صنــدوق‬ ‫ضمانــت ســرمایه گــذاری صنایــع کوچــک عــام اســت‬ ‫و بــرای واحدهــای صنعتــی و واحدهــای صنفــی کــه‬ ‫بــه کار ی هــای تولیــد و صنعتــی اشــتغال دارنــد ارائــه‬ ‫می شــود‪ .‬همچنیــن قــرار اســت به صــورت عمــده‬ ‫ریســکی نــزد بانــک متعهــد شــویم‪ .‬ایــن پذیــرش‬ ‫ریســک بایــد مبتنــی بــر اعتبارســنجی باشــد و طبیعتــا‬ ‫شــاخص های زیــادی بــرای اعتبارســنجی مشــتریان‬ ‫از جملــه مجوزهــای قانونــی فعالیــت‪ ،‬ســابقه خدمــت‪،‬‬ ‫ســابقه فعالیــت مدیــران و وضعیــت بــازار ان شــرکت‬ ‫مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫چه کسانی امتیاز ویژه دارند؟‬ ‫مدیــر عامــل صنــدوق ضمانــت ســرمایه گــذاری صنایــع‬ ‫کوچــک همچنیــن بــا بیــان اینکــه بــرای صادرکننــدگان‬ ‫و شــرکت های دانــش بنیــان بــه شــکل ســاختاری در‬ ‫مــدل اعتبــار ســنجی امتیازاتــی در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫کــه بــا شــرایط بســیار ســهل تر و اســانتری بــرای ا ن هــا‬ ‫ضمانتنامــه صــادر شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬شــاخص های‬ ‫دیگــر مــدل اعتبــار ســنجی و رتبه بنــدی شــامل‬ ‫وضعیــت بــازار و ایجــاد اشــتغال اســت کــه از طریــق‬ ‫ســامانه جمــع اوری و در اســتا ن ها بازبینــی و تاییــد‬ ‫مــی شــوند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت سارین سلول ازما‬ ‫واقع در تهران در راستای تکمیل کادر خود به افراد‬ ‫واجد شرایط زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫نیرو با مدرک کارشناس ارشد میکروبیولوژی‬ ‫مدرک کارشناسی ارشد میکروبیولوژی‬ ‫دارای سابقه فعالیت در ازمایشگاه های همکارغذا و دارو‬ ‫و مسلط بردستورالعمل های ازمایشگاهی میکروب شناسی‬ ‫سازمان غذا ودارو‪.‬‬ ‫حقوق وزارت کار به عالوه یک مبلغ برحسب سابقه فعالیت‬ ‫ساعت کار توافقی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل اعالم‬ ‫شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪legal@5040.ir‬‬ ‫ادرس لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/110854‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت یلدا پخش مزمز در راستای توسعه ی نیروی انسانی‬ ‫خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سرپرست حمل و نقل اقا‬ ‫تمام وقت‪ ،‬سن ‪ 30‬تا ‪ 45‬سال‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی ناوگان حمل و نقل‬ ‫جذب و مدیریت رانندگان‪ ،‬استاندارد سازی فرایند حمل و نقل‬ ‫سرویس و نگهداری ماشین االت و تجهیزات لجستیکی‬ ‫کاهش هزینه های حمل و نقل‬ ‫بهینه سازی مسیر بندی ها و مسیر گزینی در فرایند حمل و نقل‬ ‫سابقه کار در انبارهای صنایع غذایی‬ ‫️از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪zhr.zhedi@gmail.com‬‬ ‫ادرس لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/110856‬‬ صفحه 6 ‫سرباز ماهر‬ ‫شنبه‪ 29‬ابان‪ 14-1400‬ربیع الثانی ‪ 20-1443‬نوامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1238‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در طــرح ســرباز ماهــر‪ ،‬بــه افــرادی کــه مشــغول‬ ‫گــذران دوره ســربازی خــود هســتند اموز ش هــای‬ ‫مختلــف فنــی و حرفـه ای ارائــه می شــود‪ .‬ســربازان بــا بــه پایــان‬ ‫رســاندن هــر یــک از دوره هــای مهارت امــوزی گواهــی کســب‬ ‫مهــارت دریافــت می کننــد و ب هراحتــی می تواننــد وارد دنیــای‬ ‫کار شــوند‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح‪ ،‬توانایی هــا و اســتعداد ســربازان شناســایی‬ ‫شــده و بــا توجــه بــه میــزان تحصیالت و رشــت ه تحصیلــی‪ ،‬در‬ ‫دوره هــای فنــی و حرف ـ ه ای مختلــف بــر اســاس عالقه شــان‬ ‫شــرکت می کننــد‪ .‬ایــن دوره هــا بــه تــوان افزایــی و افزایــش‬ ‫تجربــه کســب و کار ســربازان کمــک شــایانی می کنــد‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا پــس از پایــان خدمــت‪ ،‬تســهیل گری الزم و‬ ‫زمینه ســازی بـرایکارافرینــیواشــتغالایــنقشــرایجــادمی شــود‪.‬‬ ‫طــرح ســرباز ماهــر از ســه دوره مختلف تشــکیل شــده اســت؛‬ ‫دوره قبــل از خدمــت کــه در ایــن دوره بــا توجــه بــه یک ســری‬ ‫مشــاوره های شــغلی توانایــی ســربازان مــورد ســنجش قــرار‬ ‫می گیــرد‪ ،‬دوره حیــن خدمــت کــه در زمــان ســربازی بــا‬ ‫ارتقــای ســطح توانایــی ســربازان بـرای ورود بــه بــازار کار بــه انــان‬ ‫کمــک می شــود و در اخــر دوره پــس از خدمــت کــه بــه‬ ‫شــروع کار انــان کمــک شــده و امکانــات الزم بــرای اغــاز‬ ‫شــغلی جدیــد‪ ،‬در اختیارشــان قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن در اجــرای طــرح مهــارت امــوزی ســربازان وظیفه‬ ‫مقــرر شــد بــرای کارکنــان وظیف ـه ای کــه قبــل از اعــزام‬ ‫بــه خدمــت وظیفــه دارای یــک تخصص فنــی خــاص بوده اند‬ ‫یــا در مــدت خدمــت ســربازی بــا به کارگیــری تخصصــی در‬ ‫نیروهــای مســلح در عمــل مهــارت الزم را در فعالیــت مربوطه‬ ‫کســب کرده انــد و در عیــن حــال فاقــد گواهی نامــه تخصصــی‬ ‫هســتند‪ ،‬گواهی نامــه رســمی صــادر شــود‪.‬‬ ‫ایــن دوره هــا توســط ســازمان فنــی و حرفــه ای برگــزار‬ ‫می شــود‪ .‬ثبت نــام طــرح ســرباز ماهــر بــه صــورت‬ ‫اینترنتــی و از طریــق ســامانه ‪ smaher.ir‬انجــام می شــود‪.‬‬ ‫هــدف اصلــی ایــن ســامانه‪ ،‬مکانیــزه کــردن طــرح جامــع‬ ‫مهارت امــوزی کارکنــان وظیفــه اســت‪ .‬در ایــن طــرح بــا‬ ‫همــکاری همــه دســتگاه های اجرایــی کشــور‪ ،‬در نظــر اســت‬ ‫بــا انجــام مشــاوره شــغلی و ارائــه دوره هــای مهارتی متناســب‬ ‫بــا توجــه بــه منطقــه جغرافیایــی انــان‪ ،‬توانمنــدی جوانــان‬ ‫کشــور در دوران خدمــت ســربازی افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫ســامانه ســرباز ماهــر بــا پیونــد دادن متقاضیان‪ ،‬موسسـه های‬ ‫اموزشــی (خصوصــی و دولتــی) و مراکــز ارزیابــی مهارتــی‪،‬‬ ‫زمینــه بهره گیــری امــوزش مهارتــی متناســب بــا نیــاز بــازار‬ ‫را بــرای جوانــان فراهــم کــرده اســت و افــراد می تواننــد بــا‬ ‫مراجعــه بــه ایــن ســامانه و تکمیــل مراحــل ثبت نــام‪ ،‬مــدارک‬ ‫و گواهینامه هــای معتبــر (اخــذ شــده از طریــق ســامانه یــا‬ ‫دوره هــای گذرانــده از قبــل) را ارائــه کننــد تــا پــس از ارزیابــی‬ ‫و صحه گــذاری توســط مراجــع ذی ربــط‪ ،‬از امتیــازات و‬ ‫مشــوق های بــدو ورود بــه خدمــت بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهبــری اجــرای امــوزش ســازمان امــوزش‬ ‫فنــی و حرفــه ای کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون‬ ‫هفت هــزار کارگاه فنــی و حرفــه ای در ســطح پادگان هــا‬ ‫فعــال اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن کارگاه هــا بــه ســربازان در‬ ‫رشــته های شــغلی مختلــف امــوزش ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫وی ادام ـه داد‪ :‬ســربازان در بخش هــای اقتصــادی مختلــف‬ ‫شــامل صنعــت‪ ،‬خدمــات‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬فرهنــگ و هنــر‬ ‫می تواننــد اموزش هــا را کســب کننــد‪.‬‬ ‫عرفان منــش بــا تاکیــد بــر اینکــه امیدواریــم تــا ســه ســال‬ ‫اینــده ســرباز بــدون مهــارت نداشــته باشــیم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫هــدف از ارائــه اموزش هــای مهارتــی بــه ســربازان‪ ،‬کمــک‬ ‫بــه اشــتغال پذیــری و تســهیل ورود انــان بــه بــازار کار‬ ‫پــس از اتمــام دوره خدمــت ســربازی اســت‪.‬‬ ‫سرباز ماهرطرحی برای مهـارت اموزی‬ ‫جوانـان و ورود به بازارکار‬ ‫طــرح «ســرباز ماهــر» یــا مهارت امــوزی بــه ســربازان از ســال ‪ ۹۶‬بــا ایجــاد قــرارگاه مهارت امــوزی بــه دســتور رهبــر معظــم انقــاب در ســتاد کل نیروهــای‬ ‫مســلح اغــاز شــد تــا ایــن قشــر بــا کســب مهارت هــا پــس از اتمــام دوره خدمــت‪ ،‬فرصــت مناســبی بــرای داشــتن شــغلی مناســب و ورود بــه بــازار کار‬ ‫داشــته باشند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬قــرارگاه مهارت امــوزی بــا نهادهــای مختلفــی از جملــه ســازمان امــوزش فنــی و حرف ـه ای‪ ،‬وزارت جهــاد کشــاورزی‪ ،‬وزارت ورزش و‬ ‫جوانــان‪ ،‬وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‪ ،‬وزارت امــوزش و پــرورش و وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری در ارائــه اموزش هــا همــکاری می کنــد‪.‬‬ ‫سازمان فنی و حرفه ای‬ ‫یکی از متولیان ارائه مهارت‬ ‫برپایــه ایــن گــزارش‪ ،‬ســازمان فنــی و حرفــه ای یکــی‬ ‫از مهمتریــن نهادهــا در ارائــه امــوزش هــای مهارتــی بــه‬ ‫ســربازان اســت کــه بیشــترین همــکاری را بــا قــرارگاه‬ ‫مهارت امــوزی دارد در ایــن زمینــه اموزش هایــی کــه بــرای‬ ‫نیروهــای مســلح بــرای ســربازان درنظــر گرفتــه شــده اســت‬ ‫بــر اســاس هــر اســتانداردی در هــر دوره ی اموزشـی ای یــک‬ ‫بودجــه بنــدی زمــان بنــدی اجــرا مــی شــود کــه شــامل‬ ‫امــوزش عملــی و تئــوری می شــود‪ ،‬اموزش هــای ســازمان‬ ‫بــه طــور کلــی از اموزش هــای کوتــاه مــدت ‪ ۳۰‬ســاعته تــا‬ ‫اموزش هــای بلنــد مــدت ‪ ۱۳۰۰‬ســاعت را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه‪ ،‬مدیــرکل راهبــری اجــرای امــوزش ســازمان‬ ‫امــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور در گفت وگــو بــا‬ ‫خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا گفــت‪ :‬به طــور متوســط‬ ‫اموزش هــای ایــن ســازمان در حــوز ه پــادگان بــرای ســربازان‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۱۰۰‬ســاعت اســت کــه از دوره هــای‬ ‫کوتاه مــدت بیــن ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬ســاعت تــا دوره هــای‬ ‫میان مــدت ‪ ۱۵۰‬تــا ‪ ۱۶۰‬ســاعت را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫«حبیــب عرفان منــش» بیان داشــت‪ :‬مــدارک ســازمان‬ ‫امــوزش فنــی و حرفــه ای‪ ،‬مــدارک بین المللــی در حــوزه‬ ‫مهــارت امــوزی اســت کــه یــک مــدرک منحصــر بــه فــرد‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬گواهینامـ ه ســازمان امــوزش فنــی و حرفـه ای‬ ‫کشــور بیــن المللــی محســوب می شــود کــه قابــل ترجمــه‬ ‫خواهــد بــود و در خــارج از کشــور قابــل ارائــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول‪ ،‬گواهینام ـ ه مهــارت ســازمان‬ ‫امــوزش فنــی و حرفــه ای بــه عنــوان مدرکــی اســت کــه‬ ‫بــرای صــدور مجوزهــای شــغلی و مجوزهــای صنفــی کاربــرد‬ ‫دارد و ایــن مــدارک بــرای افــرادی کــه بــه دنبــال طرح هــای‬ ‫کارافرینــی و شــغلی و نیز تســهیالت اشــتغال هســتند مزیتی‬ ‫محســوب می شــود و نیــز بانک هــای عامــل در صورتــی کــه‬ ‫افــراد دارای گواهینامــه ی مهــارت باشــند‪ ،‬انــان را در ارائــه‬ ‫تســهیالت در اولویــت قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫امــروزه مهارت امــوزی یکــی از مهمتریــن نیازهــای بــازار‬ ‫کار اســت و کســانی کــه دارای تخصــص و مهــارت در‬ ‫رشــته ای باشــند زودتــر جــذب بــازار کار می شــوند‪.‬‬ ‫در ایــن بــاره معــاون امــوزش‪ ،‬پژوهــش و فنــاوری وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت از موفــق بــودن به کارگیــری‬ ‫ســربازان نخبــه در طــرح توانمندســازی تولیــد و توســعه‬ ‫اشــتغال پایــدار خبــر داد‪.‬‬ ‫«بــرات قبادیــان» بیســت و ششــم مهرمــاه امســال در‬ ‫حاشــیه ســومین جشــنواره ایده هــای ارزش افریــن‬ ‫معــدن و صنایــع معدنــی‪ ،‬گفــت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت‬ ‫‪ ۱۱‬طــرح کلیــدی ملــی را تدویــن کــرده و در دســت اج ـرا دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬در ایــن طــرح نخبــگان بــه جــای‬ ‫اینکــه دو ســال دوره ســربازی خــود را در مراکــز نظامــی‬ ‫بگذراننــد‪ ،‬در زمــان صلــح دوره ســربازی خــود را در مراکــز‬ ‫تحقیــق‪ ،‬توســعه و طراحــی واحدهــای صنعتــی‪ ،‬معدنــی و‬ ‫تجــاری می گذراننــد و تــوان خــود را بــرای حــل مســاله‬ ‫و ایجــاد نــواوری و فنــاوری در ایــن واحدهــا بــه کار‬ ‫می گیرنــد کــه معتقدیــم بســیاری از مســائل موجــود در‬ ‫واحدهــای صنعتــی و معدنــی مــا بــا همیــن طرح حــل و فصل‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫امــروزه ورود بــه بــازار کار نیــاز بــه تجربــه و تخصــص‬ ‫دارد‪ ،‬توانمندســازی و امــاده کــردن ســربازان بــرای ورود‬ ‫بــه دنیــای کار و افزایــش ســطح مهارت هــای تخصصــی‬ ‫انــان باعــث کاهــش امــار بیــکاری و اســتفاده بهینــه‬ ‫از زمــان نیــز می شــود‪.‬‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫به ‪ ۵۴‬هزار و ‪ ۷۲۷‬سرباز‬ ‫مدیــرکل راهبــری اجــرای امــوزش ســازمان‬ ‫امــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بــا بیــان اینکــه‬ ‫در نیمــه نخســت امســال ‪ ۵۴‬هــزار و ‪ ۷۲۷‬ســرباز‬ ‫مهارت هــای فنــی و حرفــه ای را فــرا گرفتنــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫‪ ۳۵‬هــزار و ‪ ۸۵۶‬ســرباز در کارگا ه هــای اموزشــی‬ ‫و ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۸۷۱‬ســرباز در محیــط کار واقعــی ایــن‬ ‫اموزش هــا را فــرا گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬چهــار میلیــون و ‪ ۳۶۴‬هــزار و ‪ ۵۸۸‬نفــر‪-‬‬ ‫ســاعت در کارگاه هــا و ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۴۸‬هــزار و ‪ ۱۱‬نفــر‪-‬‬ ‫ســاعت در محیــط هــای واقعــی کار‪ ،‬امــوزش هــای‬ ‫فنــی و حرفــه ای ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه عرفان منــش‪ ،‬نزدیــک بــه ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۶۰‬درصــد از‬ ‫ســربازان موفــق بــه کســب دریافــت گواهینامــه مهــارت‬ ‫شــده اند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬پارســال ‪ ۸۶‬هــزار ســرباز دوره هــای‬ ‫اموزشــی را ســپری کردنــد کــه ایــن افــراد ‪ ۱۴‬درصــد‬ ‫کل امــوزش دیــدگان را شــامل می شــوند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی لوازم خانگی مه پویا جهت تکمیل کادر خود در استان البرز (محدوده کمالشهر)‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کمک قالبساز‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬اشنایی کامل به نقشه خوانی وتا حدودی اشنابه نقشه‬ ‫کشی بانرم افزارها‪ ،‬دیپلم به باال‪ ،‬ساکن محدوده کرج و کمالشهر‬ ‫داشتن روحیه کار تیمی باال‪ ،‬منظم‪ ،‬دقیق‪ ،‬وقت شناس و‬ ‫مسئولیت پذیری باال‪ ،‬اشنایی کامل بر تمامی تجهیزات و ماشین‬ ‫االت موردنیاز در ساخت قالب (‪ ،CNC‬اسپارک‪ ،‬تراش و ‪)...‬‬ ‫تسلط کامل و تجربه باالی ‪ 10‬سال بر ساخت قالب های سنبه و‬ ‫ماتریس‪ ،‬پروگرسیو‪ ،‬کشش‪ ،‬فرم و پالستیک‬ ‫اشنا با نت و نگهداری ماشین های قالبسازی‬ ‫تسلط به ابندی و مونتاژ نهایی قالب‪ ،‬میزان حقوق توافقی‬ ‫سرویس ایاب و ذهاب از میانجاده‬ ‫بیمه تامین اجتماعی بعدازیکماه کارازمایشی‬ ‫اپراتور فرز ‪ CNC‬هایدن هاین‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬سابقه کار حداقل پنج سال‬ ‫مسلط به برنامه نویسی‪ ،‬حداقل دیپلم‬ ‫توانایی برنامه نویسی و ترجیحا مسلط بر نرم افزار پاور میل‬ ‫اشنا با نت و نگهداری ماشین های تراش و فرز‬ ‫اشنا به قالبسازی‪ ،‬میزان حقوق توافقی‬ ‫سرویس ایاب و ذهاب از میانجاده‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‪ :‬بعد از یکماه کار ازمایشی‬ ‫سرویس ایاب و ذهاب از میانجاده‬ ‫پرس کار ماهر و نیمه ماهر‬ ‫اقا ‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬سیکل به باال‬ ‫دارای حداقل ‪4‬سال سابقه کارمفید با پرسهای ضربه ای و هیدرولیک‬ ‫دیپلم‪ ،‬نگهداری و ارشیوبندی قالب ها‬ ‫مهارت کافی در تعامل با سایر همکاران‬ ‫ساکن محدوده کرج و کمالشهر‪ ،‬میزان حقوق طبق وزارت کار‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‪ :‬بعد از یکماه کار ازمایشی‬ ‫سرویس ایاب و ذهاب از میانجاده‬ ‫نیروی کارساده جهت خط مونتاژ و تولید‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫دارای حداقل ‪ 4‬سال سابقه کارمفید باپرسهای ضربه ای وهیدرولیک‬ ‫دیپلم ‪ ،‬نگهداری و ارشیوبندی قالب ها‬ ‫داشتن روحیه کار تیمی باال‪ ،‬مهارت کافی در تعامل با سایر همکاران‬ ‫ساکن محدوده کرج و کمالشهر‪ ،‬میزان حقوق طبق وزارت کار‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‪ :‬بعد از یکماه کار ازمایشی‬ ‫سرویس ایاب و ذهاب از میانجاده‬ ‫نیروی خدماتی و ابدارچی‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬دارای حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار‬ ‫نظافت محیط کار و تولید‬ ‫سربازان نخبه‬ ‫به سوی اشتغال پایدار‬ ‫کمک به تخلیه و بارگیری کاال در صورت نیاز‪ ،‬حداقل دیپلم‬ ‫منظم‪ ،‬دقیق‪ ،‬وقت شناس‪ ،‬مسلط به پذیرایی و امور تشریفات‬ ‫دارای قدرت بدنی و سالمت جسمانی‬ ‫دارای ظاهری اراسته و مرتب‪ ،‬حداکثر ‪ 30‬سال سن‬ ‫ساکن محدوده کرج و کمالشهر‪ ،‬میزان حقوق طبق وزارت کار‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‪ :‬بعد از یکماه کار ازمایشی‬ ‫سرویس ایاب و ذهاب از میانجاده‬ ‫مامور حراست و انتظامات‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کارمفیددرشرکتهای معتبر‬ ‫حداکثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫نظارت و کنترل نگهبان و حراست بر ورود و خروج کاالها‪ ،‬وسایل‬ ‫نقلیه و رفت و امد افراد‬ ‫ارائه گزارش روزانه یا هفتگی به مدیر و سرپرست مربوطه در مورد‬ ‫ورود و خروج افراد و اموال‪ ،‬مشکالت و مزاحمت ها پیش امده‬ ‫جلوگیری از بی نظمی و خسارت های مالی و جانی با ارایه گزارش‬ ‫فوری هرگونه نقص و ایراد در تجهیزات وکارکنان شرکت‬ ‫مسئولیت پذیری‪ ،‬صداقت و قابل اعتماد بودن‬ ‫روابط عمومی خوب و مهارت های ارتباطی باال (گفتاری و نوشتاری)‬ ‫برخورد خوب و مودبانه با مشتریان‪ ،‬کارکنان و خدمات عمومی‬ ‫خوش برخورد و اراسته بودن ظاهری‬ ‫توانایی کار به صورت انفرادی و گروهی‬ ‫معرفی ضامن معتبر‪ ،‬ارایه ضمانت نامه معتبر‬ ‫اشنایی نگهبان و مسئول انتظامات با حوالجات‪ ،‬فرم ها‪ ،‬برگه های‬ ‫عبور پرسنل‪ ،‬برگه های عبور خودروها و برگه های ورود و خروج کاال‬ ‫تسلط به نحوه بازرسی پرسنل یا نیروهای پیمانکار و متفرقه در هنگام‬ ‫ورود و خروج افراد‪ ،‬خودروها و کاال‬ ‫مسلط به گزارش نویسی نگهبان و انتظامات از اتفاقات و‬ ‫جریان های پیش امده‬ ‫اشنایی با سیستم ها و تجهیزات الکترونیکی حفاظتی و امنیتی‪،‬‬ ‫تجهیزات مخابراتی و ارتباطی‪ ،‬ساکن محدوده کرج و کمالشهر‬ ‫میزان حقوق طبق وزارت کار‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‪ :‬بعد از یکماه کار ازمایشی‬ ‫سرویس ایاب و ذهاب از میانجاده‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی اعالم شده در‬ ‫اگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪mahpooyaco@gmail.com‬‬ ‫ادرس لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/110807‬‬ ‫یک کارخانه در شهر مشهد (محل کار‪ :‬شهرک صنعتی توس)‬ ‫با شرایط مناسب اقدام به جذب نیروهای متخصص و فعال می نماید‪:‬‬ ‫واحد سخت افزار‪ :‬یک نفر‬ ‫اشنایی مقدماتی با کامپیوتر‪ ،‬منظم و مسئولیت پذیر‬ ‫اشنایی با کلیه قطعات کامپیوتر‬ ‫نیروی متخصص شبکه‪ :‬یک نفر‬ ‫تسلط در اسمبل‪ ،‬راه اندازی و تعمیرات انواع سیستم‬ ‫با ویژگی های‪ ،MCSE،‬اکتیو دایرکتوری‪ ،‬مجازی سازی‪ ،‬روتینگ‪،‬‬ ‫اشنا به مفاهیم پایه شبکه (‪)+ Network‬‬ ‫سیسکو ویپ‪ CCNA ،‬اشنا به ‪Mikrotik‬‬ ‫مسلط در نصب انواع ویندوز ها و نرم افزار های عمومی و تخصصی‬ ‫تولید محتوا و گرافیست‪ :‬یک نفر‬ ‫ماشین های اداری‪ :‬یک نفر‬ ‫نرم افزارهای ادوبی‪ ،‬فتوشاپ‪ ،‬افتر افکت‪ ،‬ایلستریتو‬ ‫تسلط در تعمیر و سرویس کامل انواع پرینتر های لیزری‪ ،‬لیبل زن و‬ ‫اشنا به مفاهیم طراح وب و طراح ‪ui/ux‬‬ ‫جوهر افشان؛ شارژ انواع کارتریج های اچ پی‪ ،‬سامسونگ‪ ،‬کانن؛ تعمیر‬ ‫نیروی دفتری خالق و اشنا به روال های مستند سازی‬ ‫و راه اندازی انواع اسکنر؛ تعمیر‪ ،‬نصب و رفع ایراد‬ ‫‪ 1‬نفر‪ T‬مسئول امور مکاتبات و مستند سازی اطالعات و فرایندهای‬ ‫فتوکپی های زیراکس و توشیبا‬ ‫سازمانی و مسئولیت جمع اوری اطالعات نظام پیشنهادات‬ ‫نیروی شبکه‪ :‬یک نفر‬ ‫دارای مدرک ‪ICDL‬‬ ‫دارا بودن مدرک ‪+Network‬‬ ‫شهرهای موردنیاز‪ :‬مشهد‪ ،‬گلبهار‪ ،‬چناران‪ ،‬طرقبه و شاندیز‬ ‫اشنایی کامل با امور پسیو شبکه از قبیل کابل کشی‪ ،‬نصب پچ پنل‪،‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به شماره‬ ‫نصب رک‪ ،‬نصب سیستم های صوتی از قبیل بلندگو و امپلی فایر‬ ‫واتساپ اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫تسلط در تلفن پاناسونیک مزیت محسوب می شود‬ ‫‪(09916685020‬واتساپ)‬ ‫نیروی اتاق مانیتورینگ‪ :‬سه نفر‬ ‫ادرس لینک ‪:‬‬ ‫جهت نظارت دوربین های نظارتی و کنترلی‪ ،‬هوشیار‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/110809‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پارسین گستر جنوب‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استا ن فارس‪ ،‬شهرستان کازرون از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس صنایع‪ :‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬دارای ‪ 2‬سال یا بیشتر سابقه کار‪ ،‬اشنا به نرم افزارهای متداول همانند اکسل و ‪...‬‬ ‫اشنا به استاندارهای مدیریت کیفیت همانند ‪ ISO 9001‬و ‪ ،...‬اشنایی با روشهای کنترل پروژه‬ ‫ترجیحا اشنایی با نرم افزارهای مهندسی صنایع (‪ minitab‬و ‪ ،)...‬دارای حداکثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫فعال و دارای انگیزه برای فعالیت های چالشی و کار گروهی‪ ،‬حقوق ثابت‪ ،‬بیمه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪pourhassan.parsinind@gmail.com‬‬ ‫ادرس لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/110793‬‬ صفحه 7 ‫کارافرینی‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 29‬ابان‪ 14-1400‬ربیع الثانی ‪ 20-1443‬نوامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1238‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫نظـری کیفیـت گل هـای «سـینا رز» را جـزو برترین هـای کشـور‬ ‫دانسـت و بیان کـرد‪ :‬بوته هـای گل رز بایـد بیـن پنج تا هفت سـال‬ ‫نگهداری شـوند تا تولید ان اقتصادی شـود اگرچه تولید و پرورش گل‬ ‫ت پرسـود بدل خواهد شـد‪.‬‬ ‫در کشـور در اینده نزدیک به یک تجار ‬ ‫وی در بخـش دیگـری از سـخنانش بـه میانگین قیمـت فروش هر‬ ‫شـاخه گل رز در گلخانـه پرداخـت و گفـت‪ :‬قیمـت هـر شـاخه‬ ‫گل رز ‪ ۵‬هـزار تومـان اسـت کـه همشـهریان از طریـق خریـد‬ ‫اینترنتـی می تواننـد مسـتقیما از ایـن مجموعه رز شـاخه بریده‬ ‫خریـداری کنند‪.‬‬ ‫ایـن کارافریـن موفـق بـا بیـان اینکه تولیـد گل رز کار فنی اسـت‬ ‫و اگـر از همـکاری و مشـاوره افـراد خبـره بی بهـره باشـی قطعا با‬ ‫مشـکالت جـدی روبـرو خواهید و نتیجـه مطلوب میسـر نخواهد‬ ‫شـد تصریح کـرد‪ :‬همراهـی و همکاری پرسـنل متخصـص در این‬ ‫مجموعـه باعـث شـد سـال گذشـته رتبه دوم کشـوری را کسـب‬ ‫کنیـم و همچنـان ادامـه دهیم‪.‬‬ ‫وی رمـز موفقیـت مجموعـه سـینا رز را ایسـتادگی و توانمنـدی‬ ‫نیـروی کار دانسـت و متذکرشـد‪ :‬گلـه و گله گـذاری مشـکلی را‬ ‫حـل نمی کنـد ضمن اینکه از مسـووالن هم انتظاری نـدارم چراکه‬ ‫اگر قرار باشـد منتظر مسـووالن باشـم از قافله تولیـد عقب خواهم‬ ‫مانـد از همیـن رو بـا تالش شـبانه روزی حتما بهترین هـا برای این‬ ‫گلخانـه رقم خواهـد خورد‪.‬‬ ‫وی یاداورشـد‪ :‬اشـتغال بهترین گلی است که مسـووالن می توانند‬ ‫بـه جامعه هدیه بدهنـد امیدوارم این اتفـاق رخ دهد‪.‬‬ ‫مجید نظری کارافرین حوزه تولید گل و گیاه زینتی از کسب و کار خود می گوید‬ ‫کارافرینی از یک گلدان‬ ‫تا گلخانه‬ ‫نوشـتن دربـاره تولیـد گل و گیاهـان زینتـی در اسـتان همـدان در ایـن روزهای سـرد‪ ،‬گرانی هـای سرسـام اور‪ ،‬وضعیت‬ ‫نابسـامان بـازار و دیگر موضوعات ناخوشـایندی که این روزها شـاهد ان هسـتیم ممکن اسـت بـرای مخاطبان ایـن گزارش‬ ‫کمی غیرمنتظـره به نظـر بیاید‪.‬‬ ‫ایـران بـه دلیـل دارا بودن اقلیم چهـار فصل یکی از ‪ 10‬تولیدکننـده بزرگ گل و گیاه در جهان به شـمار می ایـد‪ .‬گرچه ضعف های‬ ‫صادراتـی باعـث شـده کـه درامد فـروش گل ایران به کشـورهای خارجـی تنها به انـدازه یک پنجـم توان واقعی مان باشـد‬ ‫امـا پتانسـیل های تولید گل در کشـور انقـدری بوده اسـت که خارجی ها نتوانند از ان چشـم پوشـی کنند‪.‬‬ ‫در ایـن روزهـا بـازار فروش گل ها داغ داغ اسـت‪ .‬اکثر مردم ما عاشـق گل و گیاه هسـتند و این را از شـلوغی گل فروشـی ها‬ ‫و بـازار داغ دوره گردهـای گل فـروش متوجـه می شـویم‪.‬غیر ممکن اسـت عابری از کنار گلـدان های زیبا عبور کنـد و دل به‬ ‫ایـن گلـدان ها نسـپرد و به انهـا توجه نکند‪ .‬حتی غالبـا این توجه ها بـه خرید ختم می شـود‪ .‬گل های تزیینـی و اپارتمانی‬ ‫در حـال حاضـر جـزو پرطرفدارترین ها هسـتند‪ .‬پرورش گل اگر بـا برنامه ریزی صورت بگیرد و دقت شـود سـود خوبی دارد‪.‬‬ ‫امـا هیـچ کـدام از اینها دلیل نمی شـود که چشـم بر دلبری هـای گل ها و گیاهان این سـرزمین شـمالی ببندیـم و روح بخش‬ ‫بودن همنشـینی با این مخلـوق دلفریب را نادیـده بگیریم‪.‬‬ ‫اسـتان همـدان با توجه به دارا بودن شـرایط مناسـب اب و هوایی‪،‬‬ ‫نیـروی کار متخصـص بالقـوه و خـاک حاصل خیـزی کـه دارد‬ ‫یکـی از اسـتان های مسـتعد بـرای توسـعه صنعـت کشـاورزی‬ ‫به شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫تنـوع فـراوان تولیـدات گل و گیاهـان اپارتمانـی کـه بـا باالتریـن‬ ‫کیفیـت درهمـدان تولیـد می شـود سـبب شـده تـا ایـن اسـتان‬ ‫همـواره در رتبه هـای برتـر قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫بـه عقیـده کارشناسـان حـوزه کشـاورزی‪ ،‬بخش وسـیعی از خاک‬ ‫ایـران در همـدان مسـتعد پـرورش انـواع گل هـا و گیاهان اسـت و‬ ‫چرخـه تولیـد این محصول قابلیت بالقـوه فراوانی بـرای درامدزایی‬ ‫و ایجاد اشـتغال دارد‪.‬‬ ‫گلخانـ ه «سـینا رز» در مسـاحتی بالـغ بـر ‪ ۱۵‬هـزار متـر مربـع و‬ ‫متشـکل از دو سـالن کشت‪ ،‬محوطه کارگاهی‪ ،‬سـردخانه نگهداری‬ ‫گل و اتـاق بسـته بندی پلـی شـده بیـن دانشـگاه و صنعت‪.‬‬ ‫در ایـن مجموعـه مسـاحتی بالـغ بـر ‪ ۸‬هـزار هکتـار بـه صـورت‬ ‫اختصاصـی گل رز کشـت و سـاالنه بیـش از ‪ ۸۰۰‬هزار شـاخه گل‬ ‫تولیـد می شـود‪ ۶۰ ،‬هـزار پایـه گل در ایـن گلخانه کاشـته شـده‬ ‫و بـا ‪ ۹‬رنـگ مختلـف گل برداشـت و بـه بازارهـای کشـور از جمله‬ ‫تهـران و اصفهـان عرضـه می شـود‪.‬‬ ‫مدیـر ایـن گلخانـه بـا بیـان اینکـه پایـه گل هـای ایـن مجموعـه‬ ‫هلنـدی اسـت گفـت‪ :‬فعالیت ایـن گلخانه و کشـت گل رز از بهمن‬ ‫سـال ‪ ۹۸‬اغـاز و بـرای ‪ ۲۰‬نفـر متخصـص اشـتغالزایی مسـتقیم‬ ‫ایجاد شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر سـینارز عنوان کـرد‪ :‬کرونـا‪،‬‬ ‫خسارت ‪ 200‬میلیونی‬ ‫مـاه رمضـان و ماه های محـرم و صفر‬ ‫به گلخانه سینارز‬ ‫ایامـی اسـت کـه بـازار فـروش گل را‬ ‫بـا مشـکل مواجـه کـرده اسـت و بـا‬ ‫تعطیلـی بـازار دچـار خسـارت ‪ ۲۰۰‬میلیـون تومانـی شـدیم و بـا‬ ‫مشـکالتی از قبیل عدم تامین سـرمایه‪ ،‬هزینه هـای جاری گلخانه‬ ‫و از دسـت دادن انگیـزه روبـرو شـدیم‪.‬‬ ‫وی دربـاره تامیـن اب این گلخانه هم گفـت‪ :‬اب گلخانه یک و نیم‬ ‫سـینارز با یک چاه اختصاصی تامین می شـود‪.‬‬ ‫هکتـاری‬ ‫ُ‬ ‫وی از کمک هـای مهنـدس بهشـتی در شـرکت اب منطقـه ای‬ ‫همـدان بـرای تخصیـص چـاه قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫ایـن کار افریـن بـا اشـاره بـه کیفیت تولیـد و جایـگاه خود در‬ ‫بـازار گل‪ ،‬گفـت‪ :‬تولیـدات ما با واسـطه و به صـورت حق العمل‬ ‫کار بـه شـهر تهـران فرسـتاده می شـود که متاسـفانه ایـن کار‬ ‫در سـود نهایی مـا تاثیرگذار اسـت‪.‬‬ ‫نظـری افـزود‪ :‬در حـال حاضـر به صورت قـراردادی با بـازار اصفهان‬ ‫در حـال همـکاری هسـتیم و قـرار بـود بـا هماهنگی هـای صورت‬ ‫گرفتـه بـه کشـورهای همسـایه هـم صـادرات داشـته باشـیم کـه‬ ‫متاسـفانه بـا شـیوع کرونـا ایـن فرصـت را از ما گرفته شـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـه لطـف خـدا امـروز بـه نقطـه ای رسـیدیم کـه‬ ‫خطـر رفـع شـده و در حـال بررسـی وضعیـت بـازار هسـتیم تا در‬ ‫بازارفـروش تغییراتـی ایجـاد کنیـم‪.‬‬ ‫وی به سـردخانه سـینارز اشـاره کـرد و گفت‪ :‬سـردخانه مهمترین‬ ‫بخش این گلخانه اسـت که با مشـاوره کارشناسـان مکان مناسـبی‬ ‫بـرای نگهداری رزها تجهیز شـد‪.‬‬ ‫مدیـر داخلـی ایـن گلخانـه با بیـان اینکـه اکثـر فارغ التحصیالن‬ ‫بـه دنبـال کار در فضاهای مرتبط هسـتند اضافه کرد‪ :‬این مجموعه‬ ‫بسـتری اسـت برای ایجاد شـغل و درامدزایی بـرای تحصیلکرده ها‬ ‫مجیـد نظـری افزود‪ :‬تاکنون بیـش از ‪ ۶‬میلیارد تومان بـرای راه اندازی‬ ‫و تجهیز این گلخانه هزینه شـده که ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان‬ ‫ان را از تسـهیالت اشـتغالزایی اداره کار و رفـاه اجتماعـی با ثبت نام‬ ‫در سـامانه کارا بوده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کـرد‪ :‬در بازارهـای مختلـف کشـور مشـتری جـذب و‬ ‫شـرایط الزم بـه ویـژه از لحـاظ کیفـی را بـرای صـادرات و جـذب‬ ‫بازارهـای خارجـی را فراهـم کردیـم بـه طـوری کـه مذاکراتـی بـا‬ ‫ترکمنسـتانی ها انجـام و بازدیدی هم از سـینا رز صـورت گرفت اما‬ ‫بـه دلیـل شـیوع کرونـا ایـن مهـم کان لم یکـن ماند‪.‬‬ ‫کرونـا فـرصت مدیـر ایـن گلخانـه بـا تاکیـد بـر اینکـه‬ ‫متاسـفانه شـیوع کرونا بـازار گل را همچون‬ ‫صــادرات را‬ ‫دیگـر بازارهـا دچـار رکـود کـرده و مـا هم‬ ‫از ما گرفت‬ ‫در مـدت همه گیـری این ویـروس متحمل‬ ‫ضرر و زیان شـدیم خاطرنشـان کرد‪ :‬با وجود‬ ‫مشـکالت فـراوان و ظرافت تولیـد در حوزه کشـاورزی به خصوص‬ ‫گل رز جانانـه به اتفاق همکاران زبده ایسـتادیم و فعل خواسـتن را‬ ‫در شـرایط سـخت و بحرانـی صـرف کردیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه به اداره تخصصی این مجموعه اشـاره کرد و یاداورشـد‪:‬‬ ‫مهمتریـن خبر خـوب در این گلخانه گردهمایـی تحصیلکرده های‬ ‫رشـته کشـاورزی اسـت به نحوی که در سالن های کشـت ‪ ۱۲‬خانم‬ ‫کـه همگـی دارای تحصیالت مرتبط هسـتند و بـا ظرافت و لطافت‬ ‫گل رز شـاخه بریده را پـرورش می دهند‪.‬‬ ‫بـه ویـژه در رشـته های مرتبـط؛ بنابرایـن راه انـدازی مجموعه های‬ ‫تخصصی اشـتغال پویـا و تخصصی را به دنبـال دارد‪.‬‬ ‫مرضیـه هادیـان بـا اشـاره به اینکـه امـکان اشـتغال در بخش های‬ ‫دولتـی همچون گذشـته فراهم نیسـت تصریح کرد‪ :‬ایجاد بسـترها‬ ‫شـغلی بـه همت بخـش خصوصـی دارای اهمیت اسـت‪.‬‬ ‫وی مزایـای پـرورش گل رز بـا همـکاری بانوان را برشـمرد و گفت‪:‬‬ ‫صبـر و شـکیبایی خانم هـا در ایـن حـوزه مـا را یـاری می کنـد از‬ ‫همیـن رو بانـوان توانمنـد و خبـره بـا ظرافت و حوصلـه خاصی در‬ ‫پـرورش ایـن گل هـای شـاخه بریـده مبـادرت می ورزند‪.‬‬ ‫این کارشـناس کشـاورزی در پایان تاکید کرد‪ :‬مشـکالت زیادی بر‬ ‫سـر راه تولیـد گل اسـت امـا بانوان شـاغل در این مجموعـه مردانه‬ ‫پـای کار هسـتند بنابرایـن امیدوارم مسـووالن هـم از حمایت های‬ ‫الزم دریـغ نکنند‪.‬‬ ‫تحقق ‪ ۱۱۱‬درصدی‬ ‫کارشـناس اشتغال اداره کار‪ ،‬تعاون‬ ‫و رفـاه اجتماعـی اسـتان همدان با‬ ‫اجرای طرح در‬ ‫اشـاره بـه اینکه گلخانه سـینا ُرز با‬ ‫استان همدان‬ ‫اسـتفاده از طرح اشـتغال روستایی‬ ‫و در راسـتای ایجـاد اشـتغال بـا‬ ‫ثبـت نام در سـامانه کارا راه اندای شـده اسـت‪ ،‬اظهارکـرد‪ :‬از ابتدای‬ ‫طرح اشـتغال در سـامانه کارا ‪ ۴۴۱‬میلیارد تومان اعتبار به اسـتان‬ ‫تخصیـص داده شـد کـه تاکنـون ‪ ۴۹۲‬میلیارد تومان تسـهیالت از‬ ‫طریـق بانـک کشـاورزی‪ ،‬صنـدوق کارافرینـی امید‪ ،‬بانک توسـعه‬ ‫تعاون و پسـت بانک اعطا شـده که نشـان دهنده تحقق ‪ ۱۱۱‬درصدی‬ ‫اجـرای طرح در اسـتان همدان اسـت‪.‬‬ ‫امیـن پناهـی با بیـان اینکه طرح هـای ارائه شـده در سـامانه کارا در‬ ‫صورت نداشـتن مشـکل سـرمایه و فضا بـه بانک عامل ارجـاع داده‬ ‫می شـود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بانک پس از رسـیدگی‪ ،‬طبق دستورالعمل های‬ ‫خود تسـهیالت در اختیـار کارافرین قـرار می دهد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه سـامانه کارا تـا سـقف ‪ ۱۵‬میلیـارد تومـان‬ ‫تسـهیالت بـه طرح های اشـتغالزایی ارائه می دهد‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫ارائه تسـهیالت سـامانه کارا تا سـقف ‪۲۵۰‬میلیون تومان در کمیته‬ ‫فنی شهرسـتان‪ ،‬تا سـقف ‪ ۶‬میلیـارد تومان در کمیته فنی اسـتان‬ ‫و بـاالی ‪۶‬میلیـارد تومـان در کمیتـه فنـی کشـوری بررسـی‬ ‫می شـود کـه کمیتـه فنـی بـا حضـور نماینـده بانـک عامـل‪،‬‬ ‫نماینـده اسـتاندار و دبیرخانـه اداره کار بـرای بررسـی طـرح‬ ‫پیشـنهادی تشـکیل می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش شبسـتان‪ :‬باوجـود عالقـه منـدی کـه در میـان مردم‬ ‫کشـور به گل وجود دارد‪ ،‬اما بر اسـاس اسـیب شناسـی انجام شده‬ ‫نسـبت بـه دنیا در سـرانه مصرف گل اختالف فاحشـی وجـود دارد‬ ‫و بـا وجـود تمامـی مزایایـی کـه تولیـدات گل در همـدان دارد‪ ،‬اما‬ ‫برخی از مشـکالت موجب شـده تا بهره برداران مشـکالت بسـیاری‬ ‫در زمینـه تولید و فروش داشـته باشـند‪.‬‬ ‫بـا توجـه بـه همه مشـکالت و کاسـتی هایی کـه در صنعـت گل و‬ ‫گیـاه وجـود دارد‪ ،‬داسـتان اقـای نظری مشـتی نمونه خروار اسـت‬ ‫کـه در گوشـه و کنـار ایـن کشـور و ایـن اسـتان دیـده می شـود‪،‬‬ ‫کافـی اسـت مجالی بـرای بروز پیـدا کنند تـا الگویی شـوند برای‬ ‫دیگـر جوانـان و افـراد عالقمنـد به ایـن صنعت‪ ،‬و ان زمان اسـت‬ ‫کـه بیـکاری و ناامیـدی را شکسـت می دهند‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬سمیرا قادری‬ ‫اخرین فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫خدمات کارفرما‬ ‫کامپیوتر و ‪IT‬‬ ‫فروش و بازاریابی‬ ‫کارشناس شبکه و امنیت شبکه (اقا)‬ ‫برنامه نویس (اقا)‬ ‫مهندسی کامپیوتر‪ -‬ای تی و رشته های مرتبط‬ ‫کارشناس سیستم ها و روش ها‬ ‫کارشناس داده کاوی‬ ‫کارشناس فروش و پیگیری امور دفتری‬ ‫فروش‪ /‬اقا ‪ -‬خانم‬ ‫ترجیحا رشته های عمران و شیمی‬ ‫زبان انگلیسی خوب‬ ‫دارای سابقه کار فروش‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫خدمات کارجو‬ ‫قوانینکاروتامیناجتماعی‬ ‫و‪...‬‬ ‫حسابدار در مجموعه تولیدی روغن‬ ‫صنعتی‪ /‬خانم‬ ‫کارشناسی حسابداری‬ ‫تسلط به مباحث حسابداری‬ ‫حداکثر ‪ 30‬سال‬ ‫و‪...‬‬ ‫بازرس فنی‬ ‫اقا‪ /‬لیسانس مکانیک‬ ‫حداقل سابقه کار ‪ 10‬سال به باال‬ ‫اشنا به خط نورد گرم‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫استخدام در شرکت اسپیتامن‬ ‫و‪...‬‬ ‫اداری و دفتری‬ ‫مهندسی‬ ‫استخدام در شرکت هاست ایران‬ ‫تزریق کار پالستیک‬ ‫اقا‪ /‬شیفت چرخشی‬ ‫یک هفته صبح و یک هفته شب‬ ‫حداکثر سن ‪32‬‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫و‪...‬‬ ‫خانم‬ ‫سن حداکثر ‪ ۳5‬سال‬ ‫مسلط به ورد و اکسل و‬ ‫امور بایگانی‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫خانم ‪ -‬اقا‬ ‫حداقل دیپلمه‬ ‫حداکثر سن ‪ 32‬سال‬ ‫ساعت کار‪ 7:30 :‬الی ‪ 17:20‬اضافه کار‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫و‪...‬‬ ‫توجه‬ ‫نیرویفنی‬ ‫مالیوحسابداری‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫و‪...‬‬ ‫کارگر ساده‪ ،‬خدمات‬ ‫و حراست‬ ‫کارجویان محترم می توانند برای‬ ‫کسب اطالعات بیشتربر روی‬ ‫فرصت شغلی مربوطه کلیک‬ ‫یا به سایت بازار کار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫و‪...‬‬ صفحه 8 ‫گردشگری‬ ‫شنبه‪ 29‬ابان‪ 14-1400‬ربیع الثانی ‪ 20-1443‬نوامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1238‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گفت وگو با جالل شیراوند تورلیدر لرستانی‬ ‫«تورلیدر» روانشناس خواسته ها و‬ ‫ارزوهای گردشگری است‬ ‫جــال شــیراوند متولــد ‪ ،۱۳۶۸‬ســاکن اســتان لرســتان و شــهر خرم ابــاد اســت‪ .‬او دارای مــدرک کارشــناس ارشــد برنامه ریــزی و‬ ‫توســعه گردشــگری اســت و تاکنــون عهــده دار تورهــای گردشــگری زیــادی بــوده اســت و از طریــق ارتبــاط بــا دفاتــر گردشــگری‬ ‫اســتان های اصفهــان‪ ،‬تهــران‪ ،‬خوزســتان و… نقــش اساســی را در ترغیــب و عزیمــت گروه هــای گردشــگری بــه اســتان لرســتان‬ ‫داشــته اســت‪ .‬خوشــبختانه در ایــن مســیر موفــق بــوده و توانســته بســیاری از مقاصــد گردشــگری اســتان لرســتان را معرفــی کنــد‪.‬‬ ‫هفتــه گردشــگری بهانــه خوبــی شــد تــا بــا او گفت وگویــی داشــته باشــیم‪ .‬ایــن جــوان خوش اخــاق و فعــال لرســتانی طبیعــت‬ ‫زیبــا و مــردم خونگــرم لرســتان را مشــوق شــغل خــودش می دانــد و در پاســخ بــه ســواالت مــا بیــان می کنــد چقــدر بــرای شــغلش‬ ‫برنامــه و اهــداف خوبــی دارد‪.‬‬ ‫تورلیدری به چه معناست؟‬ ‫ویژگی های یک تورلیدر‬ ‫خوب چیست؟‬ ‫تورلیــدر کســی اســت کــه سرپرســتی و مدیریــت‬ ‫اجرایــی یــک برنامــه ســفر را بــر عهــده دارد‪ .‬تورلیــدر‬ ‫تصمیم گیرنــده نهایــی هــر ســفر خواهــد بــود و‬ ‫تمــام مســئوالن اجرایــی دیگــر ازجملــه راننــده‪،‬‬ ‫پشــتیبان های فنــی‪ ،‬لیدرهــای محلــی و…زیــر‬ ‫نظــرش عمــل می کننــد‪ .‬لیــدر عــاوه بــر قــدرت‬ ‫تصمیم گیــری‪ ،‬بایــد مــورد تاییــد همــه اعضــای‬ ‫یــک گــروه باشــد کــه قــدرت مدیریــت‪ ،‬اطالعــات و‬ ‫ســابقه او ایــن کاریزمــا را بــه وی می دهــد‪.‬‬ ‫اولیــن ویژگــی یــک تورلیــدر خــوب برقــراری ارتبــاط‬ ‫بــا همــه افــراد در هــر ســن و موقعیتــی اســت؛‬ ‫و در وهلــه بعــد داشــتن اعتمادبه نفــس‪ ،‬صبــر و‬ ‫مســئولیت پذیری‪ ،‬رفتــار مودبانــه دانــش کافــی در‬ ‫حــوزه جغرافیــا و مکان هــای تاریخــی و اشــنایی بــا‬ ‫فرهنگ هــای مختلــف‪ ،‬اشــنایی بــا یــک یــا چنــد‬ ‫زبــان خارجــی‪ ،‬اگاهــی از مســائل ایمنــی در ســفر‪،‬‬ ‫توانایــی حفــظ ارامــش در شــرایط اضطــراری و تــوان‬ ‫بدنــی خــوب‪ ،‬از ابتــدا تــا انتهــای ســفر مســافران را‬ ‫بــه حــال خــود رهــا نکنــد‪ ،‬اشــنایی بــا گویش هــا‬ ‫و لهجه هــای مناطــق مختلــف‪ ،‬تــوان توصیــف‬ ‫مکان هــای دیدنــی‪ ،‬دارا بــودن خالقیــت گفتــاری و‬ ‫فــن بیــان الزم و همچنیــن مدیریــت مناســب هزینــه‬ ‫و مخــارج تــور از عمــده خصوصیــات یــک تورلیــدر‬ ‫موفــق اســت‪.‬‬ ‫از چه طریقی وارد حرفه‬ ‫تورلیدری شدید؟‬ ‫ازانجایی کــه رشــته تحصیلــی کارشناســی و کارشناســی‬ ‫ارشــدم مرتبــط بــا ایــن حرفــه بــود و از زمــان نوجوانــی‬ ‫بــه ســمت طبیعــت و دیــدن جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫لرســتان کشــش داشــتم بــه شــغل لیــدری عالقه منــد‬ ‫شــدم‪ .‬ســال ‪ ۹۴‬دوره هــای اموزشــی لیــدری را تهــران‬ ‫پشــت سرگذاشــتم و موفــق شــدم به عنــوان اولیــن‬ ‫لیــدر دارای کارت شناســایی در ایــن اســتان وارد ایــن‬ ‫عرصــه شــوم؛ و البتــه پیــش از زمــان دریافــت کارت‬ ‫هــم چــون رشــته تحصیلـی ام گردشــگری بــود‪ ،‬کــم و‬ ‫بیــش تــور اجــرا می کــردم امــا اولیــن تــوری کــه بــا‬ ‫مســوولیت اجــرا کــردم ســال ‪ ۹۰‬بــود‪.‬‬ ‫عمده فعالیت شما چند سال و‬ ‫چگونه بوده است؟‬ ‫ساعات کاری شما چگونه است؟‬ ‫در بســیاری از مــوارد راهنمــای تــور شــغلی پاره وقــت‬ ‫بــرای افــراد اســت و در کنــار ان شــغل دیگــری نیــز‬ ‫دارنــد‪ .‬تنهــا تعــدادی از راهنمایــان تــور هســتند کــه‬ ‫به صــورت تمام وقــت کارکــرده و از ایــن راه تمــام‬ ‫هزینه هــای زندگــی خــود را تامیــن می کننــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۹۶‬و پــس از اتمــام دوره کارشناســی بــه‬ ‫اســتانم برگشــتم و بــه فعالیــت لیــدری به صــورت‬ ‫حرف ـه ای ادامــه دادم‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه اســتان مــا‬ ‫پتانســیل بســیار باالیــی به منظــور جــذب گردشــگر‬ ‫داشــت و پایتخــت طبیعــت ایــران هســت و اینکــه‬ ‫شــاخه ی طبیعت گــردی کــه از شــاخه های مهــم‬ ‫گردشــگری تلقــی می شــود طرفــداران زیــادی دارد‬ ‫و بــا توجــه بــه مطالعاتــی کــه داشــتم عمــده فعالیــت‬ ‫خــودم در اجــرای تورهــای طبیعت گــردی و ورود‬ ‫گردشــگران ســایر اســتان ها بــه لرســتان معطــوف‬ ‫کــردم‪ .‬بــا علــم بــه اینکــه ورود هــر گردشــگر بــه‬ ‫اســتان مــا می توانــد مقــداری ســرمایه را بــه اســتان‬ ‫مــا وارد کنــد‪ ،‬برنامــه مــای ســفرهای مختلــف را تهیــه‬ ‫کــردم و بــه دفاتــر گردشــگری اســتان های اصفهــان‪،‬‬ ‫تهــران‪ ،‬خوزســتان و… ارســال کــردم و خوشــبختانه‬ ‫توانســتم گروه هــای زیــادی را بــه اســتان زیبــای‬ ‫لرســتان دعــوت کنــم بســیاری از مقاصــد گردشــگری‬ ‫پایتخــت طبیعــت ایــران را معرفــی کنــم‪.‬‬ ‫ایا در این مسیر رقابت یا الگویی‬ ‫هم داشتید؟‬ ‫بلــه‪ .‬صدالبتــه کــه پیش از مــا بــزرگان و پیشکســوتانی‬ ‫بودنــد کــه بیشــتر به صــورت گروه هــای گردشــگری‬ ‫در داخــل اســتان اقــدام بــه فعالیــت گردشــگری کردنــد‬ ‫و ضمــن احتــرام بــه همــه ایــن عزیــزان کــه عمــده‬ ‫فعالیت هایشــان تــور گردشــگری به صــورت ســنتی‬ ‫بــرای هــم اســتانی ها در داخــل اســتان بــوده اســت‪،‬‬ ‫مــا هــم ســعی کردیــم یــک راه جدیدتــر به منظــور‬ ‫ورود گردشــگران از ســایر اســتان ها بــاز کنیــم‪ .‬و‬ ‫بایــد توجــه داشــت‪ ،‬هــر گردشــگر از اســتانی دیگــر بــه‬ ‫اســتان مــا ســفر می کنــد و بــا هزینه هایــی کــه دارد‬ ‫بــه رشــد گردشــگری و رونــق اقتصــادی در اســتان مــا‬ ‫کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫کدام مناطق گردشگری‬ ‫برای مردم لذت بخش تر است؟‬ ‫شــغل لیــدری بســیار حســاس هســت و بایــد ماننــد‬ ‫یــک روانشــناس دنبــال چرایــی ماجــرا بگــردی‪.‬‬ ‫مســلم ًا مقصــد یــک شــهروند تهرانــی کــه در‬ ‫ازدحــام جمعیــت زندگــی می کنــد بــا مقصــد‬ ‫کســی کــه در ســکوت و ارامــش طبــس قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬متفــاوت اســت‪ .‬کســی کــه تهــران زندگــی‬ ‫می کنــد بیشــتر ســراغ جاهــای بکــر و جاهایــی‬ ‫کــه تــوام بــا ارامــش اســت می گــردد امــا‬ ‫گردشــگر طبســی ترجیــح می دهــد یــک جــای‬ ‫شــلوغ را بــرای تنــوع انتخــاب بکنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن یــک لرســتانی دوســت دارد‪ ،‬جا ه هایــی‬ ‫را بینــد کــه تاکنــون ندیــده اســت‪ ،‬مثــل دریــا‪،‬‬ ‫کویــر‪ .‬مســلم ًا دریــا و کویــر بــرای یــک شــهروند‬ ‫لرســتانی جــذاب تراســت تــا ابشــار و دره؛ چراکــه‬ ‫در اســتان خــودش زیباتریــن ابشــارها و در ه هــا را‬ ‫دیــده اســت‪.‬‬ ‫بــه عنوان مثــال کویــر مصــر بــرای یــک کاشــانی‬ ‫جذابیــت زیــادی نــدارد چــون کاشــان خــودش‬ ‫کویــر مرنجــاب و ابوزیــد را دارد‪.‬‬ ‫در گردشــگری‪ ،‬گردشــگر دنبــال تجربــه جدیــد‬ ‫اســت‪ .‬بایــد در ایــن کار و شــرایط اســتان و اقلیــم‬ ‫گردشــگر غــرق شــوی تــا بتوانــی یــک مقصــد‬ ‫جــذاب را بــرای او انتخــاب کنــی‪.‬‬ ‫مشکالت و موانع شغل‬ ‫تورلیدری چیست؟‬ ‫بنــده بــه شــغل لیــدری لقــب یتیــم مشــاغل ایــران را‬ ‫داده ام زیــرا مشــکالت زیــادی دارنــد و اگــر تک به تــک‬ ‫بشــمارم از حوصلــه شــما خــارج اســت امــا عمــده‬ ‫مشــکالت مــا شــامل ایــن وارد اســت‪ :‬فصلــی بــودن‬ ‫شــغل لیــدری‪ ،‬نبــود پوشــش بیمــه تامیــن اجتماعــی‪،‬‬ ‫اســترس و مســئولیت زیــاد‪ ،‬نبود ثبات شــغلی‪ ،‬حساســیت‬ ‫بســیار بــاال (کوچک تریــن اتفــاق یــا حادثــه می توانــد‬ ‫شــما رو تــا مــرز ورشکســتی بکشــاند مثــل ســیل‪ ،‬زلزلــه‪،‬‬ ‫بیمــاری)‪ ،‬نداشــتن ســاعت کاری مشــخص‪ ،‬و ورود خیــل‬ ‫تورلیدرنماهــا و افــراد غیرمجــاز در اجــرای تــور‪.‬‬ ‫چه انتظار و خواسته ای‬ ‫از مسئوالن دارید؟‬ ‫شــغل تورلیــدری زیــر نظــر اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی قــرار دارد و بــا اینکــه‬ ‫ایــن شــغل در اســتان مــا نوپاســت امــا خوشــبختانه‬ ‫بــا کمــک ایــن عزیــزان داریــم روبه جلــو حرکــت‬ ‫می کنیــم و عملکــرد رضایت بخشــی داریــم‪.‬‬ ‫به عنــوان یــک لیــدر گردشــگری تحــت پوشــش قــرار‬ ‫دادن بیمــه تامیــن اجتماعــی بــرای تورلیدرهــا اســت‬ ‫و بــرای فصلــی بــودن شــغل مــا فکــری چــاره ای‬ ‫بیندیشــند ماننــد برگــزاری رویدادهــا و جشــن مــای‬ ‫خــاص کــه بتوانیــم در ایامــی کــه کمتــر گردشــگر بــه‬ ‫اســتان مــا می کنــد ان هــا را ترغیــب بــه ســفر کنیــم‪.‬‬ ‫چــون شــغل لیــدری نیازمنــد اطالعــات بــروز اســت‪،‬‬ ‫به صــورت مســتمر دوره مــای اموزشــی برگــزار کننــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از لیدرهــا و راهنمایــان گردشــگری در کنــار‬ ‫جاذبه هــای گردشــگری اســت‪.‬‬ ‫بنده به شغل لیدری لقب یتیم مشاغل ایران را داده ام‬ ‫زیرا مشکالت زیادی دارند و اگر تک به تک بشمارم از‬ ‫حوصله شما خارج است اما عمده مشکالت ما شامل‬ ‫این وارد است‪ :‬فصلی بودن شغل لیدری‪ ،‬نبود پوشش‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬استرس و مسئولیت زیاد‪ ،‬نبود ثبات‬ ‫شغلی‪ ،‬حساسیت بسیار باال (کوچک ترین اتفاق یا حادثه‬ ‫می تواند شما رو تا مرز ورشکستی بکشاند مثل سیل‪،‬‬ ‫زلزله‪ ،‬بیماری)‪ ،‬نداشتن ساعت کاری مشخص‪ ،‬و ورود‬ ‫خیل تورلیدرنماها و افراد غیرمجاز در اجرای تور‪.‬‬ ‫برخورد سریع و جدی با تورهای و لیدرهای‬ ‫غیرمجاز و نیز تشکیل انجمن حرفه ای‬ ‫راهنمایان گردشگری (لیدرها) است‪.‬‬ ‫درامد این شغل چگونه است؟‬ ‫امار دقیقی از میزان حقوق و درامد راهنمای تور در‬ ‫دسترس نیست و مشکالت متعددی در حوزه حقوق و‬ ‫درامد راهنمایان تور وجود دارد‪ .‬راهنمایان توری که در‬ ‫اژانس های مسافرتی مشغول به کار هستند‪ ،‬استخدام‬ ‫رسمی نبوده و حقوق کمی دریافت می کنند‪ .‬نرخ‬ ‫حقوق ان ها در مقایسه با راهنمای تور در کشورهای‬ ‫دیگر‪ ،‬بسیار کمتر است‪ .‬اکثر راهنمایان گردشگری‬ ‫به صورت پاره وقت و در زمان های اوج سفر به این کار‬ ‫مشغول بوده و برای امرارمعاش خود شغل دیگری نیز‬ ‫دارند‪ .‬تعداد اندکی هستند که تنها از راه شغل راهنمای‬ ‫گردشگری‪ ،‬هزینه های زندگی خود را تامین می کنند‪.‬‬ ‫چه توصیه ای برای ان دسته از افراد که‬ ‫عالقه مند به حرفه تورلیدری هستند دارید؟‬ ‫درصورتی که شما توانایی خوبی در برقراری ارتباط‬ ‫با مردم دارید و ادم صبوری هستید و از سفر لذت‬ ‫می برید اما سفری که مسئولیت همه افراد با شماست‬ ‫و توانایی کنترل استرس خودتان رادارید و قدرت صبر‬ ‫و تحمل باالیی دارید‪ ،‬شغل لیدری بهترین شغلی است‬ ‫که می توانید به عنوان شغل دوم داشته باشید‪.‬‬ ‫و تاکید می کنم این شغل بیشتر از هر چیزی عشق و‬ ‫عالقه را می طلبد‪.‬‬ ‫در پایان هر سخن یا ناگفته ای دارید بیان کنید؟‬ ‫از شــما کــه شــغل و حرفــه مــا را بــرای مصاحبــه انتخــاب کردیــد و پــای حرف هــا و درد دل هــای مــا نشســتید‬ ‫بی نهایــت تشــکر می کنــم و شــاید بــرای اولیــن بــار بــود کــه یــک خبرنــگار شــغل تورلیــدری در اســتان مــا را‬ ‫بــه ایــن زیبایــی انالیــز کــرد‪.‬‬ ‫از اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان هــم تشــکر می کنــم و بایــد توجــه داشــت بــرای‬ ‫ورود اصولــی گردشــگر و گردشــگری پایــدار در اســتان زیبــای مــا بایــد ارگان هــای دیگــری ماننــد شــهرداری‪،‬‬ ‫اماکــن‪ ،‬اتــاق بازرگانــی‪ ،‬راهنمایــی و رانندگــی و…پــای کار بیاینــد و جلســاتی متعــددی بــا متولیــان گردشــگری‬ ‫داشــته باشــند تــا انشــاهلل بــه دســتاوردهای خوبــی برســیم‪.‬‬ ‫و درنهایــت ارزو دارم‪ ،‬قصــه تلــخ کرونــا و محدودیت هــای ایــن ویــروس منحــوس تمــام شــود‪ .‬همــواره حــال دل‬ ‫هم وطنانــم خــوب باشــد و روزهــای خوبــی پیـش رو داشــته باشــند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت نگهداشت کاران در نظر دارد جهت کارگاه پتروشیمی خراسان واقع در بجنورد از میان داوطلبان واجد شرایط ‪ ،‬تعداد محدودی‬ ‫نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای سال ‪ ۱۴۰۰‬صرفا از میان داوطلبان مرد و بومی استان خراسان شمالی پس از کسب موفقیت در ازمون های‬ ‫کتبی ‪ ،‬عملی‪ ،‬مصاحبه عمومی ‪ ،‬تخصصی و روان شناختی ‪ ،‬معاینات پزشکی و گزینش با انعقاد قرارداد در چارچوب قانون کار و تامین اجتماعی‬ ‫به صورت قرارداد موقت دعوت به همکاری نماید‪.‬‬ ‫‪ .3‬عدم سوء پیشینه کیفری منتج به محرومیت از حقوق اجتماعی و همچنین‬ ‫مهلت ثبت نام از تاریخ ‪ ۱۷‬ابان الی ‪ ۳۰‬ابان ماه ‪ ۱۴۰۰‬می باشد‪.‬‬ ‫* شرط حداقل معدل برای مقطع دیپلم ‪ ، ۱۴‬فوق دیپلم و لیسانس ‪ ۱۳‬و عدم اشتهار و محکومیت به فساد اخالقی‬ ‫‪ .4‬عدم سابقه وابستگی یا عضویت دراحزاب و گروههای سیاسی معارض با‬ ‫فوق لیسانس ‪ ۱۵‬می باشد‪.‬‬ ‫واحد سازمانی عنوان تخصص مورد نیاز تعداد نیرو مدرک و رشته بارگیری نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ .5‬عدم اعتیاد به مواد مخدر سنتی و صنعتی و روان گردان‬ ‫وانبارهای محصول‬ ‫‪ .6‬عدم اشتغال (رسمی ‪ ،‬پیمانی ‪ ،‬قراردادی) و تعهد خدمت به دستگاههای‬ ‫انبار دار‪ :‬لیسانس حسابداری‬ ‫دولتی ‪ ،‬خصوصی ‪ ،‬مراکز اموزشی و نهادهای انقالب ‪.‬‬ ‫نوبتکار‪ :‬لیسانس مهندسی مکانیک‬ ‫بهره برداری اپراتور سایت ‪ ۶‬لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی شیمی ‪ .7‬داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( برای دارندگان‬ ‫کارت معافیت پزشکی ‪ ،‬درصورت قبولی درمراحل سنجش ‪ ،‬تایید پزشک‬ ‫گرایش های ( پتروشیمی‪-‬پاالیش‪-‬گاز‪-‬پلیمر)‬ ‫معتمد شرکت درمورد توانایی انجام کار مزبور ‪ ،‬الزامی است‪).‬‬ ‫نگهداری وتعمیرات برنامه ریزی کارشناس برنامه ریزی تعمیرات‬ ‫‪ .8‬نداشتن منع استخدامی به موجب اراء مراجع قضایی ذیصالح‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس‬ ‫‪ .9‬عدمانفصالازخدمتویااخراجتوسطدستگاههاوموسساتدولتیوخصوصی‬ ‫مهندسی صنایع‪ :‬نگهداری وتعمیرات ابزاردقیق‬ ‫‪ .10‬تندرستی و توانایی کامل جسمی ‪ ،‬روحی و اخالقی افراد‪ ،‬طبق تایید‬ ‫کارشناس ابزاردقیق لیسانس یا فوق لیسانس‬ ‫طب صنعتی شرکت‬ ‫مهندسی برق گرایش های (الکترونیک ‪ ،‬کنترل)‬ ‫ب – شرایط اختصاصی ‪:‬‬ ‫استادکار ابزاردقیق‬ ‫فوق دیپلم الکترونیک‪ ،‬نگهداری وتعمیرات برق استاد کاربرق وتهویه فوق ‪ .11‬باتوجه به اینکه احتماال ازمون کتبی کلیه گروهها به طور هم زمان برگزار‬ ‫دیپلم برق و تاسیسات‪ ،‬سرویس های نگهداری وتعمیرات استادکار برق می گردد ‪ ،‬پیشنهاد می گردد هریک از متقاضیان در یکی از تخصص های‬ ‫مورد نیاز مندرج در باال ثبت نام نمایند‪.‬‬ ‫اتومبیل دیپلم هنرستان‪ ،‬استادکار ریگری‬ ‫دیپلم‪ :‬استادکار تعمیر تجهیزات ولو و پمپ ‪ ،‬دیپلم فنی هنرستان یا ‪ .12‬مدارک دانشگاهی کسانی قابل قبول برای شرکت در پذیرش نهایی‬ ‫است که از طریق ازمون های سراسری دانشگاههای دولتی‪ ،‬ازمون سراسری‬ ‫فوق دیپلم مکانیک‬ ‫استادکار داربست بندی‪ :‬دیپلم‪ ،‬راننده ماشین االت کارگاهی ‪ ،‬دیپلم و اختصاصی دانشگاه پیام نور‪ ،‬جامع علمی–کاربردی و یا ازاد اسالمی موفق‬ ‫به ورود به مراکز اموزش عالی برای دریافت مدرک رسمی شده باشند و یا از‬ ‫دارا بودن گواهینامه ویژه رانندگی کرین‬ ‫دانشگاه های معتبر خارج از کشور‪ ،‬مدارک مورد تایید وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫امور مالی کارشناس مالی‪ :‬لیسانس حسابداری‬ ‫و فناوری دریافت کرده باشند‪.‬‬ ‫ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست اتش نشان ‪ ،‬دیپلم‬ ‫فناوری اطالعات کارشناس کامپیوتر ‪ :‬لیسانس مهندسی کامپیوتر و ‪ .13‬مدارک تحصیلی تحت عناوین معادل‪ ،‬دوره های فراگیر‪ ،‬اموزش باز‪،‬‬ ‫مکاتبه ای(از راه دور)‪ ،‬داخلی‪ ،‬پودمانی (به جز پودمانی مقطع کاردانی دانشگاه‬ ‫مهندسی فناوری اطالعات‬ ‫جامع علمی کاربردی) دانشگاهها و مراکز اموزش عالی مورد پذیرش نمی باشد‪.‬‬ ‫بازرگانی کاردان بازرگانی‪ :‬فوق دیپلم مدیریت بازرگانی‬ ‫‪ .14‬جذب نیروی انسانی مورد نیاز از متقاضیان بومی استان خراسان شمالی‬ ‫تاریخ برنامه زمانبندی و تاریخ های مهم اجرایی‬ ‫‪ 1400/۰۸/15‬الی‪ 1400/۰۸/30‬ثبت نام در سامانه الکترونیکی و اخذ کد رهگیری صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫‪ 1400/۰۹/25‬الی ‪ 1400/۰۹/30‬مراجعه به وب سایت و دریافت کارت ورود تبصره‪ :‬مبنای بومی بودن ‪ ،‬محل تولد و یا محل تحصیل دوران دبیرستان و‬ ‫اخذ دیپلم متوسطه می باشد‪.‬‬ ‫به جلسه و برگه راهنمای ازمون‬ ‫داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت‬ ‫اوائل دیماه برگزاری ازمون‬ ‫اینترنتی ‪ https://khpc.iran-azmoon.ir :‬مراجعه نمایند ‪.‬‬ ‫سایر مراحل بعدی و تشریفات اداری مرتبط متعاقب ًا اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫الف – شرایط عمومی ‪:‬‬ ‫ادرس لینک ‪:‬‬ ‫‪.1‬تابعیت ایران و التزام به قانون اساسی و نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/110743‬‬ ‫‪ .2‬تدین به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در‬ ‫قانون اساسی‬ ‫مشکالت و موانع شغل‬ ‫تورلیدری چیست؟‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تعاونی فوالد کویر‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان های اصفهان و تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫مترجم زبان هندی‬ ‫اقا‪ ،‬داشتن علم باال در استفاده و کار با کامپیوتر به خصوص کار با‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬استان اصفهان (اردستان)‬ ‫‪ Microsoft Office Excel‬و سیستم پرسنلی‬ ‫کارشناس ازمایشگاه‬ ‫مسلط به امور اداری‪ ،‬اشنا به امور کارکرد بیمه و موارد پرسنلی‬ ‫(دارای سوابق کاری)‪ ،‬توانایی بسیار باال در سازماندهی کردن‬ ‫توانایی ایجاد و توسعه روابط‬ ‫اقا‪ ،‬ترجیحا رشته شیمی‪ ،‬متالوژی‪ ،‬علوم ازمایشگاهی‬ ‫مسلط بر تعیین خط و مشی‪ ،‬استراتژی و اهداف کنترل کیفیت و ازمایشگاه‬ ‫مسلط بر تصویب کلیه روشهای اجرایی و دستورالعمل های کنترل‬ ‫امکان اجرای کارهای روزانه با حداقل نظارت‬ ‫کیفیت و ازمایشگاه‪ ،‬مسلط بر نظارت عالی بر تمامی فعالیتها و‬ ‫تهیه منابع و مستندات برای استخدام کارمندان و مصاحبه با انها‬ ‫فرایند های مربوط به کنترل مواد ورودی‪ ،‬محصول تولیدی و نتایج‬ ‫اتخاذ تصمیمات مربوط به استخدام‬ ‫ازمون‪ ،‬مسلط بر بازنگری درخواستها و پیشنهادها ارسالی از طرف واحد‬ ‫توزیع‪ ،‬تکمیل و پردازش مدارک مربوط به استخدام های جدید‬ ‫مسلط بر شناسایی الزامات مقرراتی و قانونی مرتبط‬ ‫رسیدگی به کارمندان و پاسخ دهی به سواالت انها و کمک به انها‬ ‫با ازمون و به روزرسانی انها‬ ‫در حل مشکالتشان‪ ،‬پشتیبانی و حمایت از افراد تازه استخدام شده‬ ‫برای القای حس خوب در او در ابتدای همکاری‬ ‫مسلط بر تقسیم کار و تعیین شرح وظایف و اختیارات پرسنل کنترل‬ ‫کیفیت و ازمایشگاه و تعیین جانشین برای تمامی فعالیتها‬ ‫کمک در توسعه سیاست ها و روندهای شرکت‬ ‫مسلط بر ارتباط با تولید‪ ،‬انبار و سایر بخشها جهت پیشبرد اهداف‬ ‫انجام هماهنگی ها برای خروج کارکنان از شرکت (استعفا و یا اخراج)‬ ‫مسلط بر نظارت بر نگهداری سوابق ازمونهای انجام شده‬ ‫مدیریت کارکنان برای ارتقا و تسهیل رشد و پیشرفت شغلی انها و‬ ‫مسلط بر فراهم نمودن تجهیزات و لوازم مورد نیاز ازمون و نظارت‬ ‫استان تهران‬ ‫مدیر بازرگانی‬ ‫بر انتخاب و خرید ان‬ ‫استان اصفهان (اردستان)‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬رشته معدنی یا متالوژی‪ ،‬استان تهران‬ ‫مهندس معدن‬ ‫مدیر مالی‬ ‫اقا‪ ،‬کاردانی و کارشناسی معدن (تخصص سنگ معدن و ذغال سنگ)‬ ‫اقا‪ ،‬با سابقه کاری ‪ 5‬سال به باال‬ ‫استان اصفهان (اردستان)‬ ‫لیسانس‪ ،‬فوق لیسانس یا دکتری‪ ،‬استان تهران‬ ‫کارمند مالی‬ ‫اقا‪ ،‬لیسانس حسابداری‬ ‫داشتن علم باال در استفاده و کار با کامپیوتر به خصوص کار با‬ ‫‪Microsoft Office Excel‬‬ ‫اشنایی با نرم افزار نوسا‪ ،‬با سابقه چهار سال‪ ،‬استان تهران‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم اطالعات شغلی و شماره تماس‬ ‫خود را به صورت جامع و کامل (در قالب رزومه ‪)PDF‬‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr@kavirsteelco.ir‬‬ ‫ادرس لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/110760‬‬ صفحه 9 ‫رسول اهلل (صلی اهلل علیه و اله)‬ ‫اَلْعِبادَ ُﺓ َع َش َر َﺓ اَ ْجزا ٍء ت ِْس َع ٌ‬ ‫الل‬ ‫ـﺔ ِمنْها فی َط َل ِ‬ ‫ب الْ َح ِ‬ ‫حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند ‪:‬‬ ‫عبادت ده جزء است که نه جزء ان در کار و تالش‬ ‫برای به دست اوردن روزی حالل است‬ ‫شنبه‪ 29‬ابان‪ 14-1400‬ربیع الثانی ‪ 20-1443‬نوامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1238‬‬ ‫کتاب های رصد اشتغال دانش اموختگان‬ ‫منتشر شد‬ ‫کتاب های رصد اشتغال دانش اموختگان سالهای تحصیلی ‪ ۱۳۹۴-۹۵‬و ‪ ۱۳۹۵-۹۶‬توسط تیم تحقیقاتی پیمایش‬ ‫وضعیت اشتغال دانش اموختگان در موسسه پژوهش و برنامه ریزی اموزش عالی تالیف و در ‪ ۸۴‬صفحه به بهای‬ ‫یکصد و سی هزار تومان از سوی انتشارات موسسه راهی بازار نشر شد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی موسسه معصومه قارون عضو هیات علمی موسسه و مجری طرح رصد‬ ‫اشتغال دانش اموختگان در پیشگفتار کتاب چنین بیان کرده است‪ :‬یکی از اهداف اصلی برنامه ششم توسعه اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی کشور‪ ،‬تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته های تحصیلی با دانش‬ ‫و مهارت مورد نیاز مشاغل است که برای تحقق ان‪ ،‬ایجاد نظام مستمر ارزیابی و توسعه منابع انسانی کشور‪ ،‬به عنوان‬ ‫یکی از ارکان اصلی و مهم توسعه پایدار و توسعه مبتنی بر دانش ضروری تشخیص داده شد که مهمترین بخش یا‬ ‫زیرمجموعه این نظام ارزیابی‪ ،‬جمع اوری و تولید داده های اماری مستمر از وضعیت منابع انسانی است‪ .‬به همین منظور‬ ‫پیمایش وضعیت اشتغال دانش اموختگان ضروری تشخیص داده شد‪ .‬به این ترتیب برای نیل به هدف توسعه اشتغال و‬ ‫راهبرد اساسی تناسب اشتغال و تحصیل‪ ،‬سیاست استفاده از نظام یکپارچه جمع اوری‪ ،‬پردازش و نشر مستمر اطالعات‬ ‫بازار کار در برنامه ششم توسعه لحاظ شد که برای تحقق این سیاست‪ ،‬اقدام اساسی طراحی و استقرار نظام جامع پیگیری‬ ‫وضعیت اشتغال دانش اموختگان در دستور کار برنامه قرار گرفت‪.‬‬ ‫مرکز جذب وزارت علوم‪:‬‬ ‫مصوبات هیات های مرکزی جذب‬ ‫برای تمام دانشگاه ها الزم االجرا شد‬ ‫مرکز جذب وزارت علوم اعالم کرد‪ :‬تمامی مصوبات‪ ،‬تصمیمات و ارایی که هیات های مرکزی جذب‪ ،‬حسب مورد‬ ‫ی کند‪ ،‬برای تمامی دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی و پژوهشی الزم االجرا است‪.‬‬ ‫وضع‪ ،‬اتخاذ و صادر م ‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم اعالم کرد‪ :‬هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها‬ ‫و مراکز اموزش عالی و پژوهشی در دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ‪ ۲۳‬شهریور ‪ ۱۴۰۰‬با حضور وزیر علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری‪ ،‬در خصوص الزم االجرا بودن مصوبات هیات های مرکزی جذب توسط دانشگاه ها و مراکز‬ ‫اموزش عالی و پژوهشی‪ ،‬به شرح ذیل تصویب کرد‪:‬‬ ‫ماده واحده‪ -‬تمامی مصوبات‪ ،‬تصمیمات و ارایی که هیات های مرکزی جذب‪ ،‬حسب مورد وضع‪ ،‬اتخاذ و صادر‬ ‫می گردد برای تمامی دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی و پژوهشی الزم االجرا است‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬هر گونه استنکاف و ایجاد مانع یا تاخیر در اجرای مصوبات‪ ،‬تصمیمات و ارای صادره در خصوص جذب‬ ‫اعضای هیات علمی‪ ،‬تمدید و تبدیل وضعیت در مراحل مختلف استخدام (اعم از پیمانی‪ ،‬رسمی ازمایشی‪ ،‬رسمی قطعی‪،‬‬ ‫حق التدریس‪ ،‬راتبه تحصیلی و طرح سربازی) مستوجب مسئولیت قانونی و تخلف محسوب می شود‪ .‬ضمناً تفسیر قوانین‪،‬‬ ‫مقررات و دستور العمل های عناوین فوق و مشابه به عهده هیات عالی جذب است‪.‬‬ ‫توسط مرکز ازمون جهاد دانشگاهی؛‬ ‫ازمون جذب همکار داوری و میانجی گری‬ ‫در تاریخ ‪ 26‬اذر ماه برگزار می شود‬ ‫مدیر مرکز ازمون جهاد دانشگاهی اعالم کرد‪ :‬ازمون جذب همکار داوری و‬ ‫میانجی گری در تاریخ ‪ 26‬اذر ماه برگزار می شود‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬احمد عبدی پور با بیان اینکه اداره کل توسعه امورمیانجی گری‬ ‫و داوری مرکز توسعه حل اختالف با استناد به مجموعه مقررات‪ ،‬ایین نامه ها و اسناد‬ ‫باالدستی بخصوص مفاد فصل سوم سند تحول قضائی و ائین نامه میانجی گری‬ ‫در امور کیفری از میان واجدین شرائط برای دریافت پروانه داوری و پروانه میانجی گری‬ ‫دعوت به همکاری کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬فرایند ثبت نام این موضوع از روزسه شنبه‬ ‫‪ 18‬ابان ماه شروع و تا ‪ 28‬ابان ادامه داشت‪.‬‬ ‫امروزه صنایع دستی کسب و کارهای خانگی‬ ‫به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درامد در‬ ‫سراسرجهانمحسوبمی گردند‪.‬قابلیتانجامایننوع‬ ‫کسب و کارها در «منزل» سبب ایجاد مزایای بسیاری‬ ‫برای شاغلین ان ها می شود‪ ،‬که از جمله می توان‬ ‫به ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال‬ ‫انان‪ ،‬حذف هزینه های مربوط به خرید‪ ،‬رهن و اجاره‬ ‫کارگاه و ایاب و ذهاب‪ ،‬استفاده از نیروی کار سایر‬ ‫اعضایخانوادهوایجادزمینههایکارخانوادگی‪،‬امکان‬ ‫انتقال تجارب از طریق اموزش غیررسمی به شیوه‬ ‫استاد‪ -‬شاگردی بین اعضاء خانواده و‪ ...‬اشاره نمود‪.‬‬ ‫‪/349377/Fa/News/01/http://news.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫اعطای تسهیالت به شرکتهای فعال در حوزه فاوا‬ ‫مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬شرکت های فعال نوپا و غیرنوپا در حوزه فاوا‬ ‫می توانند تسهیالت نقدی و غیرنقدی دریافت کنند‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬مرتضی باللی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات این استان‪ ،‬در جلسه توجیهی تسهیالت بند‬ ‫الف تبصره ‪ ،18‬مهم ترین دغدغ ه توسعه فعالیت شرکت های فاوا را تامین سرمایه و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز برای‬ ‫توسعه فعالیت انها ذکر و اظهار کرد‪ :‬در بسیاری از موارد این شرکت ها به دلیل نداشتن منابع مالی مورد نیاز با شکست‬ ‫و ورشکستگی مواجه می شوند‪ ،‬امروزه نیروی انسانی به عنوان عامل پیشران و توسعه شرکت ها شناخته می شود و این‬ ‫طرح با هدف ایجاد فرصت های شغلی برای نیروی انسانی متخصص و حمایت از تامین سرمایه توسعه ای شرکت های‬ ‫حوزه فاوا در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این طرح بر اساس نرخ بیکاری استانها‪ ،‬سرانه محصول ناخالص داخلی‪ ،‬تعداد کارکنان بخش‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات و شاخص توسعه یافتگی سالیانه تهیه شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تسهیالت ارزان قیمت برای توسعه‬ ‫فعالیت شرکت های نوپا و غیرنوپا در حوزه فاوا بر اساس یک طرح کسب و کار ارائه شده است‪.‬‬ ‫باللی ادامه داد‪ :‬جامعه هدف طرح حمایت از شرکت های نوپا و غیرنوپا‪ ،‬واحدهای تولیدی خرد‪ ،‬کوچک‪ ،‬متوسط‬ ‫و دانش بنیان است‪.‬‬ ‫باید توجه داشت که در سالیان اخیر به دلیل‬ ‫تحوالت عظیم در بخش فناوری اطالعات در جهان‬ ‫و ایجاد مشاغل جدید‪ ،‬امکان اشتغال خانگی برای‬ ‫بسیاری از افراد در زمینه های ‪ IT‬نیز فراهم گردیده‬ ‫است‪ .‬این مشاغل که روزانه در سراسر جهان تعداد‬ ‫ان ها رو به فزونی و تنوع می باشد با یک مشکل عمده‬ ‫مواجه هستند و ان بازار است‪ .‬بنابراین دستگاه های‬ ‫مختلف مثل شهرداری ها و ‪ ...‬که دارای فضای مناسب‬ ‫هستندمی توانندمحلیبرایبازاریابی‪،‬مشاورهوفروش‬ ‫در زمینه صنایع دستی و کسب و کارهای خانگی‬ ‫فراهم نمایند‪.‬‬ ‫معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری‪:‬‬ ‫«برنامه کسب و کارهای پایدار خانواده محور»‬ ‫به زودی رونمایی می شود‬ ‫معاون رییس جمهور‪« :‬برنامه کسب و کارهای پایدار خانواده محور» از جمله‬ ‫طرح های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است که در هفت ه های اینده‬ ‫رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از سایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست‬ ‫جمهوری دکتر» انسیه خزعلی» ‪ ،‬معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫در نشست برخط «کارافرینی و زنان» به مناسبت هفته ی جهانی کارافرینی که‬ ‫با تالش وزارت تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود‪ ،‬گفت‪« :‬برنامه کسب‬ ‫و کارهای پایدار خانواده محور» از جمله طرح های معاونت امور زنان و خانواده‬ ‫ریاست جمهوری است که در هفته های اینده رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان این مطلب که کسب و‬ ‫کار پایدار باید در خانواده شکل بگیرد‪ ،‬گفت‪ :‬با این که تمرکز ما بر روی خانم های‬ ‫سرپرست خانوار است اما این نیست که فقط منحصر به بانوان باشد حتما تمام‬ ‫اعضای خانواده در ان مشارکت خواهند داشت‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬نوع جدید گیاهان دارویی حمایت شد‬ ‫برای دسترسی به اطالعات بیشتر به جزییات زیر مراجعه نمایید‬ ‫مدیرمرکز ازمون جهاد دانشگاهی با اشاره به روش های جذب گفت؛ جذب‬ ‫همکاری به دو صورت ازمونی و غیرازمونی انجام می شود و مجموع ظرفیت های‬ ‫در نظر گرفته شده برای ‪ 3‬حوزه حدود ‪ 25‬هزار نفر می باشد‪.‬‬ ‫عبدی پور شرط پذیرش در ازمون کتبی را کسب حداقل ‪ 50‬درصد نمره‬ ‫ازمون عنوان کرد و گفت حداکثر ‪ 2‬برابر جذب جهت بررسی مدارک و انجام‬ ‫مصاحبه به مرکز توسعه حل اختالف قوه قضاییه معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیر مرکز ازمون با اشاره به نحوه جذب غیر ازمونی گفت؛ برخی از‬ ‫داوطلبان‪ ،‬بدون ازمون و براساس شرائط خاصی که در دفترچه راهنمای ثبت نام‬ ‫به تفصیل شرح داده شده است می توانند نسبت به ثبت نام غیر ازمونی اقدام و‬ ‫مدارک مورد نیاز را بارگزاری نمایند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در روش جذب بدون ازمونی ‪ ،‬سوابق تحصیلی‪ ،‬سوابق شغلی و‬ ‫حرفه ای و تطبیق شرائط (ویژه موسسات داوری موجود) مورد بررسی قرار‬ ‫می گیرد که این فرایند توسط مرکز توسعه حل اختالف انجام می گیرد‬ ‫و پس از انجام محاسبات و امتیازات در نظر گرفته شده‪ ،‬در صورت داشتن شرائط‬ ‫احراز افراد جهت مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیر مرکز ازمون با اشاره به زمان برگزاری ازمون گفت؛ براساس برنامه‬ ‫زمانبندی صورت گرفته‪ ،‬ازمون در تاریخ ‪ 26‬اذر ماه برگزار خواهد شد و چنانچه‬ ‫بنابرشرائط تغییری درزمان ازمون ایجاد شود‪ ،‬مراتب به داوطلبان اطالع رسانی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت مرکز ازمون‬ ‫جهاد دانشگاهی به نشانی ‪ www.hrtc.ir‬ضمن مطالعه دفترچه راهنما‪ ،‬نسبت‬ ‫به ثبت نام در بخش های ازمونی و غیرازمون اقدام نمایند‪.‬‬ ‫بازاریابی و فروش صنایع دستی‬ ‫ستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی اعالم کرد؛‬ ‫ســتاد توســعه علــوم و فنــاوری گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی معاونــت علمــی اعــام کــرد ‪ ۵۰‬نــوع جدیــد‬ ‫گیاهــان دارویــی حمایــت شــد تــا جایــگاه ســامت ارتقــاء یابــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫در کنار تجاری سازی فعالیت های فناورانه‪ ،‬تالش گسترده ای در خصوص ترویج و اموزش در حوزه گیاهان دارویی و‬ ‫طب سنتی انجام داده است‪.‬‬ ‫اعضای ستاد از طریق همکاری با رسانه های مختلف‪ ،‬تالش کرده اند تا از این ظرفیت برای عالقه مندسازی جوانان‬ ‫و نوجوانان به فعالیت های مبتکرانه و نواورانه در زمینه تهیه‪ ،‬تولید‪ ،‬فروش و عرضه محصوالت مبتنی بر گیاهان دارویی‪،‬‬ ‫فراورده های طبیعی و طب سنتی‪ ،‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫این ستاد از طریق حضور ساالنه در بیش از ‪ ۱۰۰‬ساعت برنامه های مختلف‪ ،‬با محوریت گفتگو‪ ،‬میزگرد‪ ،‬برنامه های‬ ‫اموزشی و انواع دیگر تولیدات در رسانه‪ ،‬پیام زیست بوم نواوری گیاهان دارویی و طب سنتی را به اطراف و اکناف کشور‬ ‫رسانده است‪.‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫نشست نمایندگان فراکسیون کارافرینی‬ ‫مجلس با بانوان کارافرینی‬ ‫برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید‬ ‫‪/http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/349257‬‬ ‫رئیس صندوق نواوری و شکوفایی؛‬ ‫ابزارهای حمایتی برای صادرات دانش بنیان ها تعریف شده است‬ ‫رئیس هیئت عامل صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫گفت‪ :‬ابزارهای حمایتی برای صادرات محصوالت‬ ‫دانش بنیان در این صندوق تعریف شده است‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬علی وحدت صادراتی‬ ‫پذیرش هیات تجاری و فناوری در حوزه دارو و‬ ‫تجهیزات پزشکی از کشور کنیا که در محل صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬در صندوق‬ ‫توسعه صادرات دانش بنیان ها ابزارهای حمایتی‬ ‫برایشرکتهارادرراستایصادراتراپیادهسازیکردیم‪.‬‬ ‫رئیس هیئت عامل صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫با بیان اینکه در حال حاضر صندوق پژوهش و‬ ‫فناوری تخصصی صادرات در کشور راه اندازی شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬ما از سازمان توسعه تجارت و صندوق‬ ‫پژوهش و فناوری صادرات خواستاریم که چند ابزار‬ ‫حمایتی در زمینه صادرات دانش بنیان‪ ،‬تعریف و‬ ‫به زودی اجرایی کند‪.‬‬ ‫همچنین سیاوش ملکی فر در ادامه گفت‪:‬‬ ‫بسته خدمات صادراتی صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫برای حمایت از شرکت های دانش بنیان در قالب‬ ‫‪ ۳‬دسته توانمندسازی صادراتی ‪ ،‬شبکه سازی‬ ‫صادراتی و تامین مالی صادراتی در نظر گرفته شده‬ ‫است‪ .‬در بسته توانمدسازی صادراتی اموزش و‬ ‫مشاوره صادراتی‪ ،‬استانداردها و مجوزهای تخصصی‬ ‫و صادراتی و حفاظت از مالکیت فکری دیده شده است‪.‬‬ ‫ملکی فر ادامه داد‪ :‬در حوزه اموزش و مشاوره‬ ‫درصندوق به طور میانگین هر ‪ ۳‬ماه بالغ بر ‪۱۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۵۰‬دوره اموزشی برگزار شده که شرکت های‬ ‫دانش بنیان می توانند از نظرات بیش از ‪ ۴۰۰‬مشاور‬ ‫خبره در قالب این تسهیالت بهره مند شوند‪.‬‬ ‫رویداد ملی استارت اپ های سرامدان شاهد برگزار می شود‬ ‫رویــداد ملــی اســتارت اپ های ســرامدان‬ ‫شــاهد و ایثارگــر بــه همــت مرکــز دانش پژوهــان و‬ ‫تشــکل های شــاهد و ایثارگــر کشــور و بــا همــکاری‬ ‫بنیــاد نخبــگان اســتان یــزد و بنیــاد شــهید و امــور‬ ‫ایثارگــران اســتان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی بنیــاد ملــی‬ ‫نخبــگان؛ در ادامــه برگــزاری برنامه هــای نخبگانــی‬ ‫و بــا هــدف توســعه فرهنــگ کارافرینــی‪ ،‬رویــداد‬ ‫ملــی اســتارت اپ های ســرامدان شــاهد و ایثارگــر‬ ‫بــه همــت مرکــز دانش پژوهــان و تشــکل های‬ ‫شــاهد و ایثارگــر کشــور و بــا همــکاری بنیــاد‬ ‫نخبــگان اســتان یــزد و بنیــاد شــهید و امــور‬ ‫ایثارگــران اســتان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫فرهنگ ‍ســازی‪ ،‬اطــاع رســانی و مستندســازی‬ ‫خدمــات اموزشــی‪ ،‬خدمــات اداری در ســازمان‪،‬‬ ‫ســامت مراقبــت هــای ســالمندی و امــور جانبــازان‪،‬‬ ‫ امــداد و نجــات‪ ،‬گردشــگری و هتلــداری‪ ،‬کشــاورزی‬ ‫و دامداری‪ ،‬امــور بانکــی و بیمــه و همچنیــن‬ ‫اشــتغال و مســکن‪ ،‬از مهمتریــن ســرفصل های ایــن‬ ‫برنامــه اســت‪.‬‬ ‫میــزان نــو بــودن ایــده‪ ،‬تشــخیص نیــاز یــا خلــق‬ ‫نیازهــای جدیــد‪ ،‬قابلیــت تبدیــل شــدن ایــده‬ ‫بــه محصــول‪ ،‬تجاری ســازی ایــده‪ ،‬روش بیــان و‬ ‫ارائــه ایــده‪ ،‬اســتراتژی کســب وکار‪ ،‬انعطاف پذیــری‬ ‫و قابــل تغییــر بــودن‪ ،‬نحــوه پیاده ســازی‪ ،‬میــزان‬ ‫کاربــردی بــودن محصــول تولیــد شــده‪ ،‬کیفیــت‬ ‫و جذابیــت ظاهــری محصــول‪ ،‬مــدل درامــدی‬ ‫محصــول‪ ،‬قابلیــت تجاری ســازی محصــول و تیــم‬ ‫اجرایــی‪ ،‬از معیارهــای اصلــی داوری در ایــن رویــداد‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫فراخــوان ایــن رویــداد اســتارت اپی بــا هــدف‬ ‫ثبــت ایــده‪ ،‬شــناخت اســتارت اپ ها و حمایــت از‬ ‫طرح هــای برتــر‪ ،‬تــا ‪ 5‬اذر بــرای عمــوم ادامــه دارد‪.‬‬ ‫عالقه منــدان می تواننــد بــرای کســب اطالعــات‬ ‫بیشــتر و یــا ثبت نــام بــه ســامانه بنیــاد نخبــگان‬ ‫اســتان یــزد مراجعــه کننــد‪.‬‬ صفحه 10

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1239

هفته نامه بازار کار 1239

شماره : 1239
تاریخ : 1400/09/05
هفته نامه بازار کار 1237

هفته نامه بازار کار 1237

شماره : 1237
تاریخ : 1400/08/21
هفته نامه بازار کار 1236

هفته نامه بازار کار 1236

شماره : 1236
تاریخ : 1400/08/14
هفته نامه بازار کار 1235

هفته نامه بازار کار 1235

شماره : 1235
تاریخ : 1400/08/07
هفته نامه بازار کار 1234

هفته نامه بازار کار 1234

شماره : 1234
تاریخ : 1400/07/30
هفته نامه بازار کار 1233

هفته نامه بازار کار 1233

شماره : 1233
تاریخ : 1400/07/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!