هفته نامه بازار کار شماره 1228 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1228

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1228

هفته نامه بازار کار شماره 1228

‫معرفی فعالیت های فرهنگی‬ ‫مشمول مشاغل خانگی‬ ‫‪12‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 5000 :‬تومان‬ ‫‪5‬‬ ‫درصد افزایش حقوق کارکنان‬ ‫در سال ‪ 1401‬مشخص شد‬ ‫همزمان با سالروز سینما مطرح شد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مصوبه جدید هیات وزیران‬ ‫در خصوص قانون مجازات‬ ‫اشتغال کاریابی ها‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫برنامه جهاددانشگاهی برای اموزش‬ ‫و توانمندسازی پرسنل بانک مسکن‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت سردبیر‬ ‫اشتغالفارغالتحصیالنونیمنگاهیبهچشماندازاموزشعالیدرکشور‬ ‫امیر علی بینام‬ ‫نظـام امـوزش عالی کشـور فـارغ از تنوع و تکثـر واحدهای اموزشـی و دانشـگاهی‬ ‫کـه در نـوع خـود قابل بحث و بررسـی اسـت‪ ،‬دوره هـای مختلفی را در سـیر تحول و‬ ‫تکامل خود سـپری نموده اسـت‪ .‬ابتدا دانشـگاه های نسـل اول یا همان دانشـگاه های‬ ‫اموزش محور مطرح بودنــد‪ ،‬سپس دانشگـاه های امــوزش و پژوهـش محور‪ ،‬بعد‬ ‫از ان دانشـگاه هـای فناور و اینک صحبت از دانشـگاه های کارافرین و نهایتا سـخن‬ ‫از دانشـگاه هـای نسـل چهار و پنج مطرح اسـت‪.‬‬ ‫بـه عبارتـی هنگامی که دانشـگاه ها وارد نسـل چهـارم می شـوند‪ ،‬دیگـر نمی توانند‬ ‫یـک مجموعه صرفاً علمی باشـند و باید صنعت در کنار دانشـگاه قـرار بگیرد و تالش‬ ‫نمایـد مسـئولیت اجتماعی خـود را به خوبی به انجام برسـاند‪.‬‬ ‫تاریـخ تحول نظـام اموزش عالی در کشـور از تاسـیس دارالفنون زمـان امیرکبیر‬ ‫در زمـان حکومـت ناصرالدیـن شـاه قاجـار اسـتارت مـی خـورد‪ ،‬در سـال ‪1313‬‬ ‫بـا تاسـیس دانشـگاه تهـران شـکل نوینی بـه خود مـی گیرد و بـا انقالب اسلامی‬ ‫انفجـاری در توسـعه انـواع دانشـگاه ها رخ می دهـد و نظام عرضـه و تقاضای جدید‬ ‫در ادبیـات دانشـگاه ها شـکل مـی گیرد‪.‬‬ ‫در این میان انچه از حدود دو دهه و یا بیشتر مطرح است بحث اشتغال دانش اموختگان‬ ‫دانشگاهیاست‪.‬ازسال‪ 1377‬وبهطورجدیازسال‪ 1379‬موضوعبیکاریدانشاموختگان‬ ‫ارام ارام از زبان مدیران نهادهای علمی و اجرایی بویژه جهاد دانشگاهی مطرح شد‬ ‫و ادبیات اشتغال و بیکاری کشور با چاشنی اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی مورد‬ ‫توجه مردم و مسئوالن قرار گرفت‪.‬‬ ‫اینکـه در حـال حاضر چه تعداد دانشـجو در حال تحصیل هسـتند‪ ،‬سـاالنه چه تعداد‬ ‫فـارغ التحصیـل می شـوند‪ ،‬نظام عرضه و تقاضـای کنونی دانشـجو در مراکز مختلف‬ ‫دانشـگاهی دچـار چه چالـش هایی اسـت؟ روی صحبت ما نیسـت‪ .‬حرف و سـخن‬ ‫مـا بـا دولت و مسـئوالن ذیربـط دولت و مجلس فعلی اسـت که باید مشـخص کنند‬ ‫راهکارهـا و راه چـاره های انها برای رویارویی با اشـتغال دانش اموختگان از یکسـو و حتی‬ ‫موضـوع صندلی های خالی که نظام عرضه و تقاضا را به چالش کشـیده اسـت چیسـت؟‬ ‫بـد نیسـت اشـاره کنیـم؛ براسـاس امـار اعلام شـده در حـال حاضـر بیـش‬ ‫از یـک میلیـون و دویسـت هـزار دانـش اموختـه دانشـگاهی در مقطـع تحصیالت‬ ‫تکمیلـی (فـوق لیسـانس و دکتـری) وجـود دارد و بایـد دیـد برنامه دولـت و مجلس‬ ‫بـرای سـاماندهی اشـتغال و کارافرینـی این نیروها کـه با هزینه و حمایـت نظام و‬ ‫خانـواده هـا بـه ایـن مرحلـه از تحصیالت و کسـب دانش رسـیده اند چیسـت؟‬ ‫وزیـر محترم علوم در گفتگوی خبری تیتر اول خود در پاسـخ به اشـتغال دانش اموختگان‬ ‫به موضوع رصد اشـتغال دانش اموختگان اشـاره کردند‪ ،‬حال باید پرسـید ایـا رصد کردن‬ ‫موضـوع مـی توانـد زمینـه ای برای اشـتغال و ورود سـیل انبـوه دانـش اموختگان‬ ‫بـه بازارکار باشـد؟ اساسـا بایـد پرسـید برنامه دولـت و مجلس برای هفـت میلیون‬ ‫جویـای کار چیسـت که بخـش بزرگی از این جوینـدگان کار‪ ،‬دانش اموخته هسـتند‪.‬‬ ‫توسـعه اسـتارت اپ ها و شـرکت های دانش بنیان بسـترهای خوبی بـرای ترویج و‬ ‫توسـعه کارافرینـی هسـتند اما ایا طـرح ها و مدل هـای دیگری هم مـی تواند مکمل‬ ‫ایـن مدل ها باشـد‪.‬‬ ‫رهبـر معظـم انقالب اسلامی در کالمـی فرمودنـد؛ «یکـی از راه های ایجاد اشـتغال‬ ‫برای فارغ التحصیالن‪ ،‬همین مسـئله صنعت و دانشـگاه اسـت‪ .‬صنعت و دانشگاه‬ ‫بایـد ارتبـاط پیـدا کننـد؛ هم بـرای صنعت خوب اسـت‪ ،‬هـم برای دانشـگاه؛ هم‬ ‫بـرای مدیریّت دانشـگاه خوب اسـت‪ ،‬هم برای دانشـجو‪ ».‬و این همان چیزی اسـت‬ ‫کـه در تحقـق اهداف دانشـگاه های نسـل چهـار و پنج بایـد به دنیال ان باشـیم‪.‬‬ ‫حـال باید از خود بپرسـیم چه طرح هایی می تواند به این سـخن گوهربـار رهبری جامه‬ ‫عمل بپوشـد؟ چه راهکارهای میانبری در این عرصه وجود دارد‪ ،‬تجارب جهانی چیسـت؟‬ ‫و مدل داخلی و احیانا بومی ما برای سـاماندهی اشـتغال دانش اموختگان چیست؟‬ ‫و در نهایـت بایـد گفـت‪ :‬هـر چه باشـد ایـران کشـور فرصت های بسـیاری اسـت‬ ‫کـه کمتـر کشـوری در دنیا واجـد این همه نعمـت و موهبت اسـت؛ باید داشـته های‬ ‫انسـانی و طبیعـی خـود را قـدر بدانیم و بـرای تحقق اهـداف برنامه هـای عملیاتی و‬ ‫میانبر داشـته باشیم‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه‪20‬شهریور‪ 4-1400‬صفر ‪11-1443‬سپتامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1228‬‬ ‫شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی‬ ‫اموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید‬ ‫برنامه اتوبوسرانی تهران‬ ‫برای جذب نیرو اعالم شد‬ ‫گفت وگو با بنیانگذار‬ ‫یک استارت اپ دانشجویی‬ ‫چشم امید هنرمندان به تصمیمات‬ ‫مسئـوالن دولـت سیـزدهـم‬ ‫برای حل امور بیمه ای وشغلی‬ ‫«سامانهملیاشتغال»برای‬ ‫نفشافرینیهمهدستگاهها‬ ‫‪12‬‬ ‫معـاون توسـعه کارافرینـی و اشـتغال در نخسـتین نشسـت «کارگـروه‬ ‫اشـتغال قـرارگاه رفـاه مـردم» گفـت‪ :‬نقـش قـرارگاه را هدایـت و نظارت‬ ‫در نظر گرفته ایم و برای اینکه این پلتفرم بتواند به درستی کار کند‪،‬‬ ‫کارگـروه اشـتغال مـی توانـد یـک پلتفـرم مشـترک بـرای تعامـل و‬ ‫نقـش افرینـی دسـتگاه هـای ذیربـط باشـد‪.‬‬ ‫به گزارشبازارکار‪،‬دکترعیسیمنصوریبااشارهبهاینکه همه نهادها‪،‬‬ ‫الگـوی مشـخص و تجربـه شـده خـود را دارنـد کـه بخـش زیـادی از‬ ‫انهـا موفـق بـوده‪ ،‬افـزود‪ :‬مـا بـه الگـوی تجربـه شـده نهادهـا ورود‬ ‫نخواهیـم کـرد‪ ،‬امـا یـک چارچـوب هدایـت و نظـارت را در قـرارگاه‬ ‫خواهیـم داشـت کـه بـر اسـاس گـروه هـدف‪ ،‬رسـتهفعالیتاقتصـادی‬ ‫وجغرافیایی تنظیم شـده اسـت‪.‬‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اشتغال و زارت کار ضمن تا کید بر ضرورت‬ ‫تسـریع کارهـا و پرهیـز از هرگونـه مـوازی کاری پیشـنهاد داد؛‬ ‫یـک نهـاد بـه عنـوان محـور در نظر گرفته شـود و سـایرین به عنوان‬ ‫نهاد پشـتیبان‪ ،‬هماهنگ با ان باشـند تا بتوان تعداد اشـتغال ایجاد‬ ‫شـده را احصـا کرد‪.‬‬ ‫وی خطـاب بـه اعضـای نشسـت گفـت‪ :‬در قالـب «سـامانه ملـی‬ ‫اشـتغال»‪ ،‬فعالیت های هر دسـتگاه در این حوزه ارزیابی و سـنجش‬ ‫و نتایـج ان بـه نهادهـای اجرایـی اعلام مـی شـود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫اخبار ویژه‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪20‬شهریور‪ 4-1400‬صفر ‪ 11-1443‬سپتامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1228‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در بخشنامه بودجه سال اینده به صورت علی الحساب؛‬ ‫رییس کمیته اموزش و پرورش‬ ‫کمیسیون اموزش مجلس‪:‬‬ ‫درصد افزایش حقوق کارکنان‬ ‫دولت در ‪ ۱۴۰۱‬اعالم شد‬ ‫تحصیلی‬ ‫راه اشتغال زایی پایدار‪ ،‬هدایت‬ ‫ِ‬ ‫دانش اموزان برای مهارت اموزی است‬ ‫رییــس کمیتــه امــوزش و پــرورش کمیســیون امــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬گفــت‪ :‬در تمــام دنیــا رشــته های فنــی مهندســی و مهارتــی را تقویــت می کنند‬ ‫و براســاس قوانین برنامه توســعه پنجم و ششــم دانش اموزان باید در دوران تحصیل‬ ‫حداقــل یــک مهــارت را بیامــوزد ا گــر ایــن مهــارت امــوزی در دوران دانشــگاه هــم ادامــه‬ ‫داشــته باشــد دانشــجو مى توانــد پــس از فــارغ التحصیلــی فــردی توانمنــد باشــد‪.‬‬ ‫سهمیههای کنکور ارشد‬ ‫مهـدی اسـماعیلی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه در مـورد انصـراف نیمـی از‬ ‫داوطلب کنکور سراسری از انتخاب رشته و ورود به دانشگاه گفت‪ :‬از میان یک میلیون‬ ‫و ‪ ۸۲‬هـزار نفـری کـه امسـال مجـاز بـه انتخـاب رشـته دانشـگاه بودنـد تنهـا ‪ ۵۲۴‬هـزار نفـر‬ ‫انتخـاب رشـته کردنـد و حـدود ‪ ۵۶۰‬هـزار نفـر از ادامـه تحصیـل انصـراف دادنـد‪ ،‬اما سـوال‬ ‫اینجاسـت چـرا گروهـی قید دانشـگاه رفتـن را زدند؟ تحلیل های متفاوتی می تـوان برای‬ ‫ایـن موضـوع مطـرح کرد‪.‬‬ ‫انتخاب رشته بر مبنای سود و زیان‬ ‫نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬یکی از مشکالت سیستم اموزشی‬ ‫ما هدایت تحصیلی دانش اموزان اسـت که متاسـفانه براسـاس نظام سـود و تجارت در‬ ‫حال انجام است‪ .‬به حرکت دراوردن چرخه های تولید کشور در سایه سرمایه اجتماعی‬ ‫توانمند و پر تالش ممکن است؛ اما امروز تمام ادامه تحصیل و انتخاب رشته داوطلبان‬ ‫کنکور به سمت سود و تجارت رفته است‪.‬‬ ‫دانش اموزان مطابق میل خانواده وارد رشته ای خاص شده که عالقه ای به ان نداشته‬ ‫و در ادامه مسیر از تحصیل انصراف داده و یا به شغلی دیگر روی می اوردند‬ ‫اسماعیلی ادامه داد‪ :‬در سنوات گذشته رشته های ریاضی و فیزیک بیشترین متقاضی‬ ‫را داشتند که بعد اشباع شدن انها رشته های تجربی در صدر انتخاب رشته داوطلبان‬ ‫کنکـور قـرار گرفـت کـه امـروزه بـا رشـد بیـش از انـدازه تقاضـا بـرای رشـته پزشـکی در کشـور‬ ‫روبـرو هسـتیم و ایـن مسـئله بـرای اینـده کشـور یـک مشـکل اساسـی اسـت‪ .‬البتـه ایـن‬ ‫میـزان متقاضـى بـراى رشـته های پزشـکى ا گـر در شـرایط کرونایـى بـه درسـتى اسـتفاده‬ ‫شـود نـه تنهـا معضـل نیسـت بلکـه یـک فرصـت طالیـى محسـوب مى شـود؛ امـا امـروزه‬ ‫این معادله معکوس بوده و نه تنها به درسـتی از شـاخه پزشـکى اسـتفاده نشـد بلکه در‬ ‫سـایر رشـته هاى پزشـکى هم فاقد تقاضا هسـتیم‪ .‬تمام این شـرایط منجر به چیدمان‬ ‫صندلى هاى دانشگاه ها براساس رشته های خاص شده است‪ ،‬بر همین اساس دانش‬ ‫اموزان مطابق میل خانواده وارد رشـته ای خاص شـده که عالقه ای به ان نداشـته و در‬ ‫ادامـه مسـیر از تحصیـل انصـراف داده و یـا بـه شـغلی دیگـر روی می اوردند‪.‬‬ ‫دانشاموزانیکمهارتبیاموزند‬ ‫عضـو کمیسـیون امـوزش و تحقیقـات مجلـس ادامـه داد‪ :‬در تمـام دنیـا رشـته های فنـی‬ ‫مهندسـی و مهارتـی را تقویـت می کننـد و براسـاس قوانیـن برنامـه توسـعه پنجم و ششـم‬ ‫دانـش امـوزان بایـد در دوران تحصیـل حداقـل یـک مهـارت را بیامـوزد ا گـر ایـن مهـارت‬ ‫امـوزی در دوران دانشـگاه هـم ادامـه داشـته باشـد دانشـجو مى توانـد پـس از فـارغ‬ ‫التحصیلـی فـردی توانمنـد باشـد کـه توانایـی اداره امـور اقتصـادی خـود را داشـته‪ ،‬ایـن‬ ‫مسـئله نشـانگر عـدم تکیـه بـر میـز‪ ،‬صندلـی و پسـت و مقـام اداری اسـت‪.‬‬ ‫درامدزاییهمهرشته هایکسانباشد‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬هدایت تحصیلی در کشور بایستی بر مبنای واقعیت های جامعه باشد‬ ‫و از نظر درامدزایی باید به گونه ای باشد که فارغ التحصیل در هر رشته ای بتواند سهم‬ ‫اقتصادی همپای دیگر رشـته ها داشـته باشـند و به لحاظ درامدزایی متناسـب با دیگر‬ ‫مشـاغل باشـد‪ .‬ا گـر ایـن تـوازن میـان مشـاغل و درامدشـان ایجـاد شـود می توانیـم رابطه‬ ‫هماهنگی بین متقاضیان و انتخاب رشـته متفاوت انها ایجاد کرد‪.‬‬ ‫طبـق جلسـه اخیـری کـه بـا وزیـر علـوم در خصـوص شـرایط علمـی و پایـش دانشـگاه ها‬ ‫داشـتیم ایـن بحـث مطـرح شـد کـه ایـران کشـوری بـا پیشـینه فرهنگـی و علمـی بسـیار‬ ‫باالیـی اسـت و نبایـد افـت علمـی و تحصیلـی در دانشـگاه های مـا ایجـاد شـود‬ ‫م اموزشـی در دانشـگاه های ازاد اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫اسـماعیلی در خصـوص کیفیـت سیسـت ‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی هـم ماننـد دیگـر دانشـگاه های دولتـی کشـور اسـت و بایسـتی از‬ ‫کیفیـت و عملکـرد علمـی بـاالی برخـوردار باشـد‪ ،‬ایـن دانشـگاه فرزنـد ناتنـی وزارت علـوم‬ ‫نیست‪ .‬سیستم اداری دانشگاه های ازاد نباید متفاوت با سایر دانشگاه ها باشد همگی‬ ‫باید از برنامه ای خاص پیروی کنند؛ بر همین اساس باید بپذیریم دانشگاه ازاد همچون‬ ‫دانشگاه دولتی نیازمند حمایت و هدایت است‪ ،‬اما به لحاظ کیفیت اموزشی نقدهایی‬ ‫بـر سیسـتم اموزشـی کشـور وارد اسـت طبـق جلسـه اخیـری که بـا وزیر علـوم در خصوص‬ ‫شـرایط علمـی و پایـش دانشـگاه ها داشـتیم ایـن بحـث مطـرح شـد کـه ایـران کشـوری با‬ ‫پیشینه فرهنگی و علمی بسیار باال است و نباید افت علمی و تحصیلی در دانشگاه های‬ ‫کشـور ایجـاد شـود؛ مـا بایسـتی کیفیـت دانشـگاه ها بـه ویـژه دانشـگاه ازاد را رصـد کنیـم و‬ ‫دولـت در ایـن زمینـه کمـک و حمایت الزم را داشـته باشـد‪.‬‬ ‫رصددانشگاهازاداز کمیسیوناموزشمجلس‬ ‫نماینـده مـردم در مجلـس یازدهـم ادامـه داد‪ :‬همانگونـه کـه نظـارت بـر عملکـرد مرا کـز‬ ‫اموزشی دولتی وجود دارد باید بر روی عملکرد دانشگاه ازاد هم نظارت باشد‪،‬کمیسیون‬ ‫امـوزش مجلـس بـی شـک نظـارت بیشـتری نسـبت بـه عملکـرد دانشـگاه ازاد خواهـد‬ ‫داشـت‪ ،‬یکی از برنامه هایی که در دسـتور کار کمیسـیون اموزش قرار دارد دسـتورالعمل‬ ‫دانشـگاه ها اسـت کـه در اینـده نزدیـک نتیجـه و سـاز وکار ان اعلام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫اسـماعیلی در خصوص انصراف برخی از دانشـجویان از تحصیل خاطر نشـان کرد‪ :‬باید‬ ‫رویکردهای اموزشی تغییر کند و یک دانشجو خود کار افرین باشد‪ .‬طبق امار؛ بسیاری‬ ‫از دانشـگاه های دنیـا فقـط بـه دروس نظـری ا کتفـا نکـرده و صرفـا دانشـجویان بـه دنبـال‬ ‫استخدام در مرا کز دولتی نیستند و هر شخصی با هر گونه مدرکی بایستی فعالیت کند و‬ ‫چرخه هـای اقتصـادی این کشـور را به حرکت در بیـاورد‪.‬‬ ‫شـیوه نامـه «سـاماندهی نیـروی انسـانی» در سـال تحصیلـی ‪ ۱۴۰۰-۱۴۰۱‬از سـوی‬ ‫سرپرسـت وزارت امـوزش و پـرورش ابلاغ شـد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار ‪ ،‬در این شیوه نامه امده است که به منظور مدیریت بهینه منابع انسانی‬ ‫وتسهیلدر برنامهریزیمنطقهای‪،‬تفویضاختیار بهنحویانجامشدهاست کهضمن‬ ‫شفافیتوقطعیتتحققشاخصها‪،‬امکانانعطافپذیریروشهاوجودداشتهباشد‪.‬‬ ‫بـر ایـن اسـاس و بـا توجـه بـه کمبود نیروی انسـانی‪ ،‬مـوارد زیر بـه عنـوان راهکارهای تامین‬ ‫و بـه کار گیـری بهینـه نیـروی مـورد نیـاز بـه اسـتان هـا ابلاغ مـی شـود و بدیهی اسـت اتخاذ‬ ‫راهکارهای پیشنهادی نباید موجبات محرومیت دانش اموزان از دسترسی به تحصیل‬ ‫را بـه وجـود اورند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬سـاماندهی بهینـه و اسـتفاده کامـل از سـاعات موظـف کلیـه نیروهـای شـاغل کـه در‬ ‫استانه سال تحصیلی ‪ ۱۴۰۰-۱۴۰۱‬در اختیار مناطق اموزشی هستند‪ ،‬مورد تا کید است؛‬ ‫بـه نحـوی کـه هیـچ نیرویی از گردونه سـازماندهی و اشـتغال کامل خارج نشـود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اعالم نیاز و ساماندهی نیروی انسانی در دوره متوسطه اول و دوم به صورت یکپارچه‬ ‫صورت پذیرد‪.‬‬ ‫‪ -٣‬خـارج از تفاهـم نامـه‪ ،‬واحـد سـازمانی جدیـد کـه باعـث تشـدید نیـاز نیـروی انسـانی‬ ‫گـردد‪ ،‬ایجـاد نشـود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬کالسهای زیر نرم ایجاد نشود‪.‬‬ ‫‪-۵‬بازنشستگیمعلمانواجدشرایطبازنشستگی‪،‬در صورتنیاز منطقه‪،‬بادرخواست‬ ‫خودشـان و تاییـد کارگـروه توسـعه مدیریـت اسـتان‪ ،‬بـه پایـان سـال تحصیلـی پیـش رو‬ ‫موکول شود و استمرار خدمت مدیران و معاونان مدارس در صورت نیاز و تایید عملکرد‬ ‫انهـا در کارگـروه توسـعه مدیریـت مانعـی نـدارد ولـی انتقـال انهـا بـرای تدریـس و جایگزین‬ ‫کـردن مدیـر و معاون جدید جایز نیسـت‪.‬‬ ‫‪ -۶‬همـکاران شـاغل بـرای تدریـس غیرموظـف در سـقف تفاهـم نامـه توسـعه سـنواتی‬ ‫تشـویق شـوند‪.‬‬ ‫‪ -۷‬مدارس کم جمعیت‪ ،‬ادغام و طرح های روستا مرکزی یا خوابگاه مرکزی اجرا شود‪.‬‬ ‫‪ -۸‬کالسـهای تجمیعـی در متوسـطه دوم بـه ویـژه فنـی حرفـه ای و کاردانـش در دروس‬ ‫عمومی تشـکیل شود‪.‬‬ ‫سـازمان برنامـه و بودجـه بخشـنامه بودجـه سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬شرکتهای دولتی‪ ،‬بانک ها و موسسات انتفاعی‬ ‫وابستهبهدولتودستورالعملتهیهوتنظیمبودجه‬ ‫را ابلاغ کـرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار‪ ،‬سـید مسـعود میرکاظمـی‬ ‫معـاون رئیـس جمهـور و رئیـس سـازمان برنامـه و‬ ‫بودجه کشور بخشنامه بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬شرکتهای‬ ‫دولتـی‪ ،‬بانک هـا و موسسـات انتفاعـی وابسـته‬ ‫بـه دولـت و دسـتورالعمل تهیـه و تنظیـم بودجـه را‬ ‫در راسـتای اجـرای جـز ‪ ۳۱‬بنـد ی تبصـره ‪ ۲‬قانـون‬ ‫بودجه سـال ‪ ۱۴۰۰‬کل کشـور‪ ،‬ابالغ کرد که بر اسـاس‬ ‫ان افزایـش حقـوق کارکنـان دولـت برای سـال اینده‬ ‫علـی الحسـاب ‪ ۱۰‬درصـد در نظـر گرفتـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫رقـم قطعـی ضریـب افزایـش حقـوق کارکنـان دولـت‬ ‫بـه تصویـب هیئـت دولـت خواهـد رسـید و ابلاغ‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫عبدالملکی در شانزدهمین جشنواره‬ ‫تجلیل از تعاونی های برتر ملی مطرح کرد؛‬ ‫تیم سازی به صورت تعاونی یکی از برنامه های‬ ‫پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری باشد‬ ‫در ایـن ابالغیـه امـده‪ ،‬افزایـش حقـوق مشـموالن‬ ‫قانـون کار (کارگـران) نیـز ‪ ۱۰‬درصـد در نظـر گرفتـه‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫رقـم قطعـی ضریـب افزایـش حقـوق کارگـران و‬ ‫مشـموالن قانـون کار بـه تصویـب شـورای عالـی کار‬ ‫خواهـد رسـید‪.‬‬ ‫در این بخشنامه رقم عیدی علی الحساب کارکنان‬ ‫دولتدر پایانسال‪ ۱۴۰۱‬نیز‪ ۱‬میلیونو‪ ۶۵۰‬هزار تومان‬ ‫لحـاظ شـده اسـت؛ رقـم قطعـی را هیئـت دولـت‬ ‫تصویـب و ابلاغ می کنـد‪.‬‬ ‫از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد‬ ‫تعیین مصوبه جدید هیئت وزیران‬ ‫در خصوص افزایش جرایم نقدی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی‬ ‫بـر اسـاس مصوبـه مـورخ ‪ 10/06/1400‬هیئـت وزیـران‪ ،‬میـزان جرائـم نقـدی مندرج‬ ‫در تبصره ‪ 1‬ماده واحده قانون مجازات اشـتغال به حرفه کاریابی و مشـاوره شـغلی‬ ‫بـدون داشـتن پروانـه کار مصـوب ‪ ،1380‬بـه پیشـنهاد وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی تعییـن شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار‪ ،‬بـر اسـاس ایـن مصوبـه‪ ،‬اشـخاصی که بـدون اخذ مجـوز کاریابی‬ ‫مبـادرت بـه فعالیـت کاریابی می نماینـد برای بـار اول به پرداخت جریمه نقدی به‬ ‫مبلـغ ‪ 100.000.000‬ریـال‪ ،‬در صـورت تکـرار بـرای بـار دوم بـه مبلـغ ‪ 400.000.000‬ریـال و‬ ‫بـرای بـار سـوم بـه مبلـغ ‪ 700.000.000‬ریـال محکوم مـی گردند‪.‬‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اشتغال عنوان کرد‬ ‫«سامانه ملی اشتغال» برای نقش‬ ‫افرینی همه دستگاه ها در زمینه اشتغال‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اشتغال در نخستین نشست‬ ‫«کارگـروه اشـتغال قرارگاه رفاه مـردم» گفت‪ :‬نقش قرارگاه‬ ‫را هدایـت و نظـارت در نظـر گرفتـه ایـم و بـرای اینکـه ایـن‬ ‫پلتفـرم بتوانـد بـه درسـتی کار کنـد‪ ،‬کارگروه اشـتغال می‬ ‫توانـد یـک پلتفـرم مشـترک بـرای تعامـل و نقـش افرینـی‬ ‫دسـتگاه های ذیربط باشـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارشبـازارکار‪،‬دکترعیسـیمنصوریبااشـارهبهاینکه‬ ‫همـه نهادهـا‪ ،‬الگـوی مشـخص و تجربـه شـده خـود را‬ ‫دارنـد کـه بخـش زیـادی از انهـا موفـق بـوده‪ ،‬افـزود‪ :‬ما به‬ ‫الگـوی تجربه شـده نهادهـا ورود نخواهیم کـرد‪ ،‬اما یک‬ ‫چارچوب هدایت و نظارت را در قرارگاه خواهیم داشـت‬ ‫کـه بـر اسـاس گـروه هـدف‪ ،‬رسـته فعالیـت اقتصـادی‬ ‫وجغرافیایی تنظیم شـده اسـت‪.‬‬ ‫معـاون توسـعه کارافرینـی و اشـتغال ضمـن تا کیـد‬ ‫بـر ضـرورت تسـریع کارهـا و پرهیـز از هرگونـه مـوازی‬ ‫کاری پیشـنهاد داد؛ یـک نهـاد بـه عنـوان محـور در نظـر‬ ‫گرفتـه شـود و سـایرین بـه عنـوان نهـاد پشـتیبان‪،‬‬ ‫هماهنـگ بـا ان باشـند تا بتـوان تعداد اشـتغال ایجاد‬ ‫شـده را احصـا کـرد‪.‬‬ ‫ویخطاببهاعضاینشست گفت‪:‬درقالب«سامانهملی‬ ‫اشـتغال»‪،‬فعالیـتهایهردسـتگاهدر ایـنحـوزهارزیابیو‬ ‫سنجشونتایجانبهنهادهایاجراییاعالممیشود‪.‬‬ ‫منصوری در خصوص تسهیل فضای کسب و کار گفت‪:‬‬ ‫در ایـن خصـوص بـا زیـر سـاخت نـرم افـزاری کـه فراهـم‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬مـی توانیـم شـبکه خوبـی را ایجـاد کنیـم‪.‬‬ ‫«اورژانـس کسـب و کار» و «نظـام فرا گیـر مقـررات زدایی»‬ ‫را داریـم و ا گـر بتوانیـم ایـن دو را به سـامانه ملی اشـتغال‬ ‫متصـل کنیـم و یـک داشـبورد مشـترک داشـته باشـیم‪،‬‬ ‫بهتـر مـی تـوان کار را هدایـت کـرد‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت نماینـدگان دسـتگاه و وزارتخانـه هـای‬ ‫مختلـف از جملـه امـور اقتصـادی و دارایـی‪ ،‬میـراث‬ ‫فرهنگـی و گردشـگری‪ ،‬فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‪،‬‬ ‫صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت‪ ،‬سـازمان بهزیسـتی کشـور‪،‬‬ ‫سـازمان فنـاوری اطالعـات‪ ،‬کمیتـه امـداد‬ ‫امـام خمینـی (ره)‪ ،‬بنیـاد مسـکن‪ ،‬بنیـاد برکـت‪،‬‬ ‫بسـیج سـازندگی و اندیشـکده پویـا دانشـکده امـام‬ ‫حسـین (ع) بـه بیان پیشـنهادات و نقطه نظـرات خود‬ ‫پرداختنـد‪.‬‬ ‫همچنیـن مقـرر شـد ایـن نشسـت هـا هـر دو هفتـه یکبـار‬ ‫تشـکیل و مصوبـات پیگیـری شـود‪.‬‬ ‫نخسـتین نشسـت کارگروه اشـتغال قرارگاه رفاه مردم‬ ‫بـا حضـور وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫بـه عنـوان رئیـس کارگـروه‪ ،‬عیسـی منصـوری معـاون‬ ‫توسـعه کارافرینی و اشـتغال و نمایندگان دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی‪ ،‬نهادهـای انقالبـی و غیـر دولتی برگزار شـد‪.‬‬ ‫دکتر منصوری نایب رئیس قرارگاه رفاه مردم‬ ‫در حوزه اشتغال شد‬ ‫دکتر عیسی منصوری با حفظ سمت معاونت اشتغال و‬ ‫کار افرینـی وزارت کار از سـوی وزیـر بـه عنوان نایب رئیس‬ ‫قرارگاه رفاه مردم در حوزه اشتغال منصوب گردید‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار بـازارکار‪ ،‬دکتری منصـوری از مدیران‬ ‫خوشـفکر و بـا برنامـه وزارت تعـاون‪ ،‬کار و فـاه اجتماعـی‬ ‫محسـوب مـی شـود کـه در اجـرای طـرح ملـی مشـاغل‬ ‫خانگی‪ ،‬طرح های مقابله با اسـیب های کرونا و اعطای‬ ‫تسهیالت به کسب و کارها و حمایت از کارافرینان نقش‬ ‫ارزنـده و تاثیرگـذار داشـته و دارد‪.‬‬ ‫در راستای گسترش فعالیتهای اموزشی و پژوهشی‬ ‫فراخوان همکاری در جهاد دانشگاهی مازندران‬ ‫جهـاد دانشـگاهی مازنـدران در راسـتای گسـترش‬ ‫فعالیتهای اموزشـی و پژوهشـی از برخی از گرایشـات‬ ‫و رشته های تحصیلی دعوت به همکاری می کند‪.‬‬ ‫جهـاد دانشـگاهی مازنـدران در راسـتای‬ ‫گسـترش فعالیتهـای اموزشـی و پژوهشـی از تمـام‬ ‫فار غ التحصیلان کارشناسـی ارشـد و دکتـرا در‬ ‫رشـته های مهندسـی کامپیوتر‪ ،‬مهندسـی شیالت‪،‬‬ ‫علـوم دامـی و زراعی(تمامـی گرایشـها)‪ ،‬بیولـوژی و‬ ‫بیوتکنولوژی‪ ،‬حسابداری‪ ،‬مدیریت مالی‪ ،‬مدیریت‬ ‫اموزشـی‪ ،‬مدیریـت فرهنگـی‪ ،‬علـوم ارتباطـات و‬ ‫مدیریـت رسـانه و افـرادی کـه دارای رزومـه و سـابقه‬ ‫شـغلی مرتبط با رشـته مورد نیاز هسـتند‪ ،‬به صورت‬ ‫تمـام وقـت‪ ،‬پـاره وقـت و یـا امریـه سـربازی دعـوت بـه‬ ‫همـکاری می نمایـد‪.‬‬ ‫فارغ¬التحصیلان ممتـاز دانشـگاه¬های دولتـی‪،‬‬ ‫نخبـگان‪ ،‬مخترعیـن و مبتکریـن و افـرادی کـه‬ ‫طرحهـای اجرایـی کاربـردی‪ ،‬ایـده و یـا محصـوالت‬ ‫کاربـردی بـا بـازار هـدف مشـخص دارنـد و یـا در‬ ‫زمینه¬هـای پژوهشـی در حـوزه بیولـوژی گیاهـی و‬ ‫جانـوری‪ ،‬پسـماند و حـوزه هـای مختلف کشـاورزی‬ ‫‪ -۹‬بـا‬ ‫از سوی سرپرست وزارت اموزش و پرورش‬ ‫فعـال هسـتند‪ ،‬در اولویـت قـرار دارنـد‪.‬‬ ‫مهلـت ارسـال رزومـه تـا پایـان شـهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬اعلام‬ ‫شـده اسـت‪ .‬عالقمنـدان می تواننـد رزومـه خـود‬ ‫(کـه شـامل اطالعـات شـخصی‪ ،‬تحصیلـی‪ ،‬سـوابق‬ ‫شـغلی‪ ،‬دوره هـای اموزشـی و مهارتـی و فعالیتهـای‬ ‫پژوهشـی و توانمندیهـای فـردی اسـت) را بـه ایمیل‬ ‫‪ sec.mz@acecr.ac.ir‬و یـا ادرس پسـتی سـاری‪،‬‬ ‫بلـوار امیرمازندرانی‪ ،‬خیابان وصال‪ ،‬چهـارراه وصال‪،‬‬ ‫جهـاد دانشـگاهی واحـد مازنـدران‪ ،‬صنـدوق پسـتی‬ ‫‪ 48175-1667‬ارسـال نماینـد‪.‬‬ ‫شیوه نامه «ساماندهی نیروی انسانی» در سال تحصیلی جدید‬ ‫نظـارت کارگـروه توسـعه مدیریـت اسـتان‪ ،‬نقـل و انتقـاالت صرفـا بـر اسـاس شـدت نیـاز و‬ ‫امـکان تامیـن نیـروی انسـانی مدیریـت شـود‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬راهبـری نقـل و انتقـاالت نیـروی انسـانی در اسـتان بـه عهـده کارگـروه توسـعه‬ ‫مدیریت استان است و خروج نیروی انسانی از استان صرفا در صورت عدم بروز مشکل‬ ‫در تامیـن انجـام شـود‪ .‬ضمنـا اسـتان هـای مقصـد در صورتـی کـه ورود نیـروی انسـانی‬ ‫باعـث ایجـاد نیـروی انسـانی مـازاد شـود‪ ،‬نبایـد بـا انتقال افـراد موافقـت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬معلمان وظیفه (سرباز معلمان اعم از نیروهای شاغل و اعزام جدید در سال ‪،)۱۴۰۰‬‬ ‫مطابق ضوابط دستورالعمل اجرایی برنامه سرباز معلم و مفاد بخشنامه های مربوطه‬ ‫برحسـب نیـاز‪ ،‬در فعالیتهـای اموزشـی مدارس روسـتایی مناطق اموزشـی محروم‬ ‫و دورافتـاده‪ ،‬جـذب و سـازماندهی شـوند‪.‬‬ ‫‪ -۱۲‬مناطقـی کـه بـا کمبـود نیـرو مواجـه هسـتند‪ ،‬حسـب میـزان کمبـود و توانمنـدی‬ ‫معاونیـن دوره هـای ابتدایـی و متوسـطه (ارتبـاط گـروه تدریـس‪ ،‬برخـورداری از تجربـه‬ ‫تدریـس مرتبـط و ‪ ،)...‬موظفنـد تـا شـش سـاعت در هفتـه از سـاعات موظـف هفتگـی‬ ‫در مدرسه محل اشتغال خود‪ ،‬به تدریس بپردازند‪ .‬تعیین میانگین تدریس معاونان‬ ‫هـر منطقـه‪ ،‬متناسـب بـا میانگیـن تعیین شـده بـرای اسـتان‪ ،‬بر عهـده کارگروه توسـعه‬ ‫مدیریـت اسـتان اسـت‪.‬‬ ‫‪ -۱۳‬در مناطقی که با کمبود نیروی اموزشی مواجه هستند‪ ،‬از انتصاب کارکنان اموزشی‬ ‫مرتبط با کمبودها‪ ،‬در پست های مدیر و معاون و سمتهای اداری خودداری شود‪.‬‬ ‫‪ -۱۴‬در مناطقـی کـه امـوزگار درس تربیـت بدنـی بـه انـدازه نیـاز تمـام کالس هـای درس‬ ‫ابتدایـی وجـود نـدارد‪ ،‬تدریـس دو سـاعت درس تربیت بدنی کالس هـای باقی مانده‪،‬‬ ‫بـه عهـده امـوزگار همـان کالس اسـت‪.‬‬ ‫‪ -۱۵‬به کارگیری نیروهای بازنشسته واجد شرایط‪ ،‬باتجربه و با رشته تحصیلی مرتبط‪،‬‬ ‫از جملـه راهکارهـای رفـع کمبـود نیـرو در مناطق اموزشـی اسـت که مـی توانـد در کارگروه‬ ‫توسعه مدیریت استان بررسی شود و جهت اطالع رسانی از ظرفیت کانون های استانی‬ ‫بازنشسـتگان اموزش و پرورش‪ ،‬پس از هماهنگی با مرکز برنامه ریزی منابع انسـانی‬ ‫و امور اداری اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫‪ -۱۶‬در هنرسـتان هـای کاردانـش‪ ،‬صـدور ابلاغ هنرامـوز و اسـتادکار بـرای دروس مهارتـی‬ ‫کالس هایـی کـه بـرون سـپاری مـی شـوند‪ ،‬امـکان پذیر نخواهـد بود‪.‬‬ ‫‪ -۱۷‬درخواسـت انتقال از دیگر دسـتگاه ها و نهادها به اموزش و پرورش و برعکس‪ ،‬پس‬ ‫از تایید کارگروه توسـعه مدیریت اسـتان‪ ،‬در مرکز برنامه ریزی منابع انسـانی و امور اداری‬ ‫قابل بررسـی اسـت و خروج نیروی انسـانی در اسـتان هایی که با کمبود نیروی انسـانی‬ ‫مواجه هسـتند ممنوع است‪.‬‬ ‫‪ -۱۸‬پرداخـت هرگونـه حـق التدریـس‪ ،‬از جملـه ابلاغ غیرموظـف بـرای امـوزگاران‬ ‫دوره ابتدایـی کـه از تقلیـل اسـتفاده مـی نمایند‪ ،‬صرفا در صورتی امکان پذیر اسـت‬ ‫کـه نیـروی دارای کسـر سـاعت موظـف در گـروه ‪/‬جنـس مربـوط در سـطح منطقـه‬ ‫وجـود نداشـته باشـد‪.‬‬ ‫‪ -۱۹‬نیروهای مشمول قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف ‪ ...‬مصوب ‪۱۳۹۷‬‬ ‫بـا اصالحـات و الحاقـات بعـدی واجد شـرایط‪ ،‬پس از قبولـی در ازمون پایـان دوره مهارت‬ ‫امـوزی اسـتخدام مـی شـوند و ادامـه همـکاری افـرادی کـه نمـره قبولـی کسـب ننمـوده‬ ‫انـد‪ ،‬ممنـوع اسـت و اسـتفاده از خدمـات انهـا تـا زمـان صـدور حکـم اسـتخدام فقـط در‬ ‫چارچـوب مجوزهـای حـق التدریـس مورد تایید مرکـز برنامه ریزی منابع انسـانی و امور‬ ‫اداری امـکان پذیـر اسـت‪ .‬در ضمـن اسـتخدام مشـمولین قانـون تعییـن تکلیـف صرفـا‬ ‫حسـب نیـاز منطقـه ای صـورت خواهـد پذیرفـت و اسـتان هـای دارای مـازاد نیـروی‬ ‫شـانزدهمین مراسـم تجلیـل از تعاونی هـای برتـر ملـی و افتتـاح ‪ ۲۶۸‬طـرح تعاونـی در سراسـر‬ ‫کشـور بـا حضـور حجـت اهلل عبدالملکـی‪ ،‬وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار‪ ،‬وزیـر تعـاون‪،‬کار و رفـاه اجتماعـی در ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه اینکه باید بخش‬ ‫تعاون از کنج عزلت و غربت خارج شود گفت‪ :‬هم ا کنون سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور زیر‬ ‫سـه و نیم درصد اسـت که باید این سـهم ارتقا یابد و به سـمت تعاونی های ایجادی حرکت شـود‪.‬‬ ‫دکتر حجت اهلل عبدالملکی در ائین تجلیل از تعاونی های برتر ملی و افتتاح ‪ 268‬طرح تعاونی‬ ‫گفـت‪ :‬ادغـام سـه وزارتخانـه تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی مـی توانسـت فرصتـی را بـرای ارتقـای‬ ‫بخش تعاون فراهم کند اما متاسـفانه از این ظرفیت به نحو مطلوب اسـتفاده نشـده اسـت‬ ‫و بایـد در دولـت سـیزدهم ایـن بخـش را تقویـت کنیم ‪.‬‬ ‫وی تعـاون را یکـی از نمادهـای اقتصـاد درون زا دانسـت کـه مـی توانـد همـه ظرفیـت هـا را‬ ‫بسـیج کنـد ‪،‬تصریـح کـرد‪ :‬هـم ا کنـون اقدامـات بسـیار خوبـی در حـوزه هـای نـواوری و تعاونـی‬ ‫های سنتی صورت گرفته است و ا گر عنصر نواوری به تعاونی های سنتی اضافه شود ارتقای‬ ‫بخـش تعـاون را شـاهد خواهیـم بـود‪.‬‬ ‫عبدالملکیادامهداد‪:‬در مراکزمختلفنواوریوپارکهایفناوریبایدتیمسازیبهصورتتعاونی‬ ‫صورت گیرد که ا گر این اتفاق بیفتد حمایت های دولتی را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی افـزود‪ :‬پنـج رکـن اساسـی مردمـی بـودن‪ ،‬عدالـت محـوری‪،‬‬ ‫دانـش بنیـان‪،‬بـرونودرون گـرابـودندربخـشتعاونوجوددارد کهبایدبههمهاینارکانتوجهشـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه تعاون تجلی معنای مردمی بودن اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬فعالیت هـا در تعاون‬ ‫به صورت مشارکتی و با استفاده از ظرفیت های مختلف مردمی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫عبدالملکی بیان کرد‪ :‬تعاون‪ ،‬در کشـور دارای بعد قانونی بوده و در سیاسـت های کلی نظام‬ ‫بر ان تا کید شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی معتقد است‪ :‬صادرات‪ ،‬در حوزه تعاونی ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است که باید به ان‬ ‫پرداخته شود‪ ،‬ضمن این که الگوی تعاون در جهان موفق عمل کرده است‪.‬‬ ‫معـاون امـور تعـاون وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی نیز در مراسـم تجلیـل از تعاونی های برتر و‬ ‫افتتاح ‪ ۲۶۸‬طرح تعاونی در اسـتان های مختلف کشـور گفت‪ :‬سـند توسـعه تعاون باید اصالح‬ ‫و بازبینی و برای ان ضمانت اجرایی تعریف شـود تا بتوانیم به سـهم ‪ 25‬درصدی بخش تعاون‬ ‫از اقتصاد برسیم‪.‬‬ ‫محمد جعفر کبیری با بیان اینکه‪ ۹۷‬هزار تعاونی فعال در کشور داریم‪ ،‬گفت‪ :‬این تعداد تعاونی‬ ‫برای بیش از یک میلیون نفر ایجاد اشتغال کرده است‪.‬‬ ‫افتتاحهمزمان‪ 268‬پروژه تعاونیدر سراسر کشور‬ ‫مراسـم تجلیل از تعاونی های برتر و افتتاح ‪ 268‬پروژه تعاونی طی یک ارتباط ویدئو کنفرانسـی‬ ‫بـه طـور نمادیـن پـروژه هـای تعاونـی ‪ 5‬اسـتان منتخـب( مرکزی‪ ،‬خراسـان شـمالی‪ ،‬خوزسـتان‪،‬‬ ‫مازنـدران و اصفهان) افتتاح شـد‪.‬‬ ‫با حکم وزیر تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی؛‬ ‫رییسجدیدسازماناموزشفنیوحرفه ای کشور منصوبشد‬ ‫بـا حکـم دکتـر حجـت اهلل عبدالملکـی وزیـر تعـاون‪،‬‬ ‫کارورفاهاجتماعی‪،‬غالمحسینحسینینیابهعنوان‬ ‫رئیس جدید سـازمان اموزش فنی و حرفه ای کشـور‬ ‫منصوب شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار‪ ،‬دکتـر غالمحسـین حسـینی نیـا‬ ‫پیـش از ایـن ریاسـت دانشـکده کارافرینـی دانشـگاه‬ ‫تهـران و نیـز معاونت امور تعـاون‪ ،‬وزارت تعـاون‪،‬کار و‬ ‫رفـاه اجتماعـی را در کارنامـه خـود دارد‪.‬‬ ‫برخی از سوابق وی به شرح زیر است؛‬ ‫عضوشوراینخبگانتعاون‬ ‫نماینـده تـام االختیـار وزیـر تعـاون کار ورفاه اجتماعی در سـومین همایش ملی دفاتر پیشـخوان‬ ‫خدمـات دولـت و بخـش عمومی غیـر دولتی‬ ‫عضـو شـورای راهبـری همایـش بیـن المللـی مزیتهـای نسـبی تعاونـی هـا در توسـعه اقتصـادی و‬ ‫اجتماعی‬ ‫انسـانی (گیلان لرسـتان‪ ،‬ایلام‪ ،‬کرمـان و ‪ )...‬بایـد بـه همـکاران مشـمول اطالع رسـانی و‬ ‫افـراد جهـت اسـتخدام و تبدیـل وضعیـت خدمتی به اسـتان هـای دارای کمبـود نیروی‬ ‫انسـانی هدایت شـوند‪.‬‬ ‫‪ -۲۰‬اسـتان هایـی کـه شـرایط نقـل و انتقاالت نیروی انسـانی‪ ،‬تبدیل وضعیت خدمتی‬ ‫مشمولین قانون تعیین تکلیف (استخدام)‪ ،‬کالس و دانش اموز‪ ،‬شاخص های نسبت‬ ‫دانش اموز به گروه معلم‪ ،‬شاخصهای نسبت دانش اموز مشمول به کارکنان تخصصی‬ ‫را رعایت نمایند و نسـبت به سـاعت تخصیص داده شـده در تفاهم نامه نیروی انسـانی‬ ‫سـال تحصیلـی ‪ ۱۴۰۰-۱۴۰۱‬کاهـش سـاعت حـق التدریـس داشـته باشـند‪ ،‬پنـج درصـد از‬ ‫میـزان صرفـه جویـی بـه عنـوان حـق الزحمـه مجریـان و بهبـود کیفیـت امـور اموزشـی در‬ ‫اختیارشـان قـرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ -۲۱‬بـه کارگیـری نیـروی انسـانی در طـرح خریـد خدمـات اموزشـی در اسـتان هایـی کـه‬ ‫دارای مشمولین قانون تعیین تکلیف مازاد در همان رشته و جنسیت هستند‪ ،‬امکان‬ ‫پذیر نیست‪.‬‬ ‫به گـزارش ایسـنا‪ ،‬در پایـان ایـن شـیوه نامـه امـده اسـت کـه پـس از اعمـال تمامـی‬ ‫سیاسـت هـا و راهکارهـای مدیریـت بهینـه نیـروی انسـانی‪ ،‬اولویـت بـه کار گیـری و‬ ‫سـاماندهی نیـروی انسـانی بـه شـرح ذیـل ابلاغ مـی شـود‪:‬‬ ‫‪.١‬ساماندهیهمکارانشاغلرسمی‪،‬پیمانی‪،‬قراردادی‪،‬طرحیوپرسنلوظیفه‬ ‫‪ .٢‬اولویـت بـه کار گیـری و تخصیـص سـهمیه بـه واحدهای سـازمانی (مدرسـه) در قالب‬ ‫مدیر و معلم‪ .‬یاداوری می شود‪ ،‬تخصیص معاونین اموزشی و پرورشی‪ ،‬مشاور و مراقب‬ ‫سـمت در صورت وجود کالس بدون معلم جایز نیسـت‪.‬‬ ‫‪ .٣‬تخصیـص سـاعت اضافـه تدریـس همـکاران مشـمول قانـون تعییـن تکلیـف تـا زمـان‬ ‫تبدیـل وضعیـت انان‬ ‫‪.۴‬تخصیصساعتغیرموظفشاغلین‬ ‫‪.۵‬تخصیصساعتغیرموظفبازنشستگان‬ ‫‪ .۶‬بـه کارگیـری نیـروی خریـد خدمـات اموزشـی در چارچـوب قوانیـن و مقـررات مربـوط و‬ ‫تفاهمنامه‬ صفحه 2 ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪20‬شهریور‪ 4-1400‬صفر ‪ 11-1443‬سپتامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1228‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫براساس تفاهم نامه همکاری با کانون بازنشستگان‬ ‫این بانک صورت می گیرد‬ ‫◄‬ ‫معاونـتامـوزشو کارافرینـی‬ ‫جهاددانشـگاهی و کانـون‬ ‫بازنشسـتگانبانکمسکن‬ ‫تفاهمنامهایراامضا کردند‬ ‫کـه بـر اسـاس ان پرسـنل و‬ ‫خانـواده هـای ایـن بانـک از‬ ‫برنامههایمختلفاموزشی‪،‬‬ ‫کاریـ ــابـــی و توان ــمندســـازی‬ ‫بهره منـد مـی شـوند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار بـازارکار‪،‬‬ ‫تفاهـم نامـه مشـترک بـه‬ ‫منظـور ایجـاد و توسـعه‬ ‫ظرفیتهای همکاری و گسترش روابط‪ ،‬بین معاونت اموزش و کارافرینی جهاددانشگاهی و کانون‬ ‫بازنشسـتگان بانک مسـکن به امضاء رسـید و توسـعه همکاری مشـترک و بهره مندی از ظرفیت‪،‬‬ ‫توانمنـدی و تجـارب طرفیـن در امـوزش‪ ،‬توانمنـد سـازی‪ ،‬کاریابـی اعضـا و خانـواده کارکنـان بانـک‬ ‫مسـکن موضـوع اصلـی ایـن تفاهـم نامـه همـکاری اسـت‪.‬‬ ‫براسـاس ایـن گـزارش‪ ،‬توسـعه همـکاری در راسـتای اجـرا و پیاده سـازی طـرح مشـاوره شـغلی و‬ ‫کاریابی ویژه خانواده محترم کارکنان بانک مسکن ‪ ،‬استفاده از ظرفیت های اموزش های مهارتی‬ ‫جهاددانشـگاهی بـرای خانـواده محتـرم کارکنـان بانـک مسـکن و اسـتفاده بهینـه از ظرفیـت هـا و‬ ‫پتانسـیل هـای مـادی و معنـوی طرفیـن تفاهـم نامـه از اهـداف امضـای ایـن تفاهـم نامـه اسـت‪.‬‬ ‫معرفـی اعضـا واجـد شـرایط خانواده کارکنان بانک مسـکن به کارفرمایان معتبـر‪ ،‬بررسـی‪ ،‬ارزیابی و‬ ‫طبقـه بنـدی اسـامی متقاضیـان شـغل و امـوزش هـای مهـارت محـور‪ ،‬فنـاور محـور و شـغل محـور‬ ‫و انجـام امـور مربـوط بـه ازاد سـازی مـدرک ویـژه فـارغ التحصیالن دانشـگاه هـای دولتـی از وظایف و‬ ‫تعهدات جهاد دانشـگاهی اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن ارایـه تخفیفـات در حـوزه هـای اموزشـی و کاریابـی براسـاس توافقـات اتـی‪ ،‬اطالع رسـانی‬ ‫نشست های تخصصی و کاربردی در حوزه اموزش‪ ،‬اشتغال‪ ،‬کارافرینی و برگزاری نمایشگاه هایی‬ ‫در حـوزه اشـتغال‪ ،‬کارافرینـی و کسـب و کار و اطلاع رسـانی فرصـت هـای شـغلی موجـود در کاریابی‬ ‫جهاددانشـگاهی بـه اعضـا خانـواده بانـک مسـکن و ‪ ...‬از دیگـر تعهـدات جهـاد دانشـگاهی در ایـن‬ ‫تفاهم نامه اسـت‪.‬‬ ‫از سـوی دیگـر‪ ،‬همـکاری بـا جهـاد در ارسـال به موقع و کامل اسـامی متقاضیـان شـغل و دور ه های‬ ‫اموزشی‪ ،‬که براجرای این تفاهم نامه دو سال زمان تعیین شده‪ ،‬تبلیغات و اطالع رسانی عمومی‬ ‫خدماتمربوطبهاینتفاهمنامهبهخانوادهبانکمسکنو همکاریومساعدتدر تسویههای‬ ‫مالیمربوطبهانجامفرایندهایاموزش‪،‬توانمندسازیو کاریابیخانوادهبانکمسکناز تعهدات‬ ‫کانون بازنشستگان بانک مسکن برای این تفاهم نامه همکاری است که مدت زمان ان از تاریخ‬ ‫امضاء دو سـال می باشد‪.‬‬ ‫برایتسهیلساز و کار اجراییتفاهمنامهاز طرفمعاونتاموزشو کارافرینیجهاددانشگاهییک‬ ‫نفر از مدیران یا کارشناسان ذی ربط و از طرف بانک نیز یک نفر نماینده ذی صالح برای پیگیری‬ ‫موضوعات مطرح شده از طریق برگزاری جلسات حضوری و غیر حضوری معرفی می گردد‪.‬‬ ‫همچنینبرایعملیاتی کردنهریکاز زمینههایهمکاریدر صورتنیاز قراردادهمکاریتنظیم‬ ‫وبهامضایطرفینخواهدرسید‪.‬‬ ‫براسـاس بند هفت این تفاهم نامه مقرر شـد؛ در صورتی که بنابر تشـخیص یا پیشـنهاد هر یک از‬ ‫طرفین تفاهم نامه ضرورت یا نیازی در تغییر مفاد تفاهم نامه باشد پس از توافق و امضای طرفین‬ ‫بعنوان اصالحیه منظور شده و بعنوان متمم ضمیمه تفاهم نامه می شود‪.‬‬ ‫برایـن اسـاس‪ ،‬ایـن تفاهم نامـه در ‪ 8‬مـاده‪ 1،‬تبصـره و‪ 3‬نسـخه کـه هر یک حکـم واحد دارند تنظیم‬ ‫و از تاریـخ امضـاء الزم االجـرا اسـت و طرفیـن حسـب ضرورت جلسـات هماهنگی خواهند داشـت و‬ ‫نماینـدگان معرفـی شـده دو طرف هماهنگـی الزم را به عمل خواهنـد اورد‪.‬‬ ‫ایـن تفاهـم نامـه نیمـه اول شـهریورماه توسـط دکتـر محمـد صـادق بیجنـدی معـاون امـوزش و‬ ‫کارافرینـی جهـاد دانشـگاهی و مهنـدس جبرائیـل ایمانـی مدیرعامـل کانون بازنشسـتگان بانک‬ ‫مسـکن بـه امضـاء رسـید‪.‬‬ ‫◄‬ ‫تعریف فعالیت شاخص برای هر واحد جهاد دانشگاهی در تدوین برنامه هفتم‬ ‫برنامه جهاد دانشگاهی برای اموزش‬ ‫وتوانمندسازیپرسنلبانکمسکن‬ ‫معاون هماهنگی و امور مجلس جهادانشگاهی تاکید کرد‪:‬‬ ‫معـاون هماهنگـی و امـور مجلـس‬ ‫جهادانش ــگاهی بـه همـراه مدیـرکل‬ ‫اداره کل امـور واحدهـا‪ ،‬پژوهشـکده هـا‪،‬‬ ‫سـازمانها و مرا کـز جهاددانشـگاهی و‬ ‫مدیـرکل دفتـر تخصصـی علـوم پزشـکی‬ ‫جهاددانشـگاهی از اخریـن دسـتاوردهای‬ ‫پژوه ـشـــی و فنــاوران ــه جهاددانشـ ــگاهی‬ ‫اذربای ــجان غربی بازدیـ ـــد کـرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار‪ ،‬دکتـر مهـدی باصولـی‬ ‫در جریـان بازدیـد از اخریـن دسـتاوردهای‬ ‫پژوهشـی و فناورانـه جهاددانشـگاهی‬ ‫اذربایجـان غربـی بـا اشـاره بـه تاثیرگـذاری‬ ‫کرونـا بر فعالیت واحدهای جهاددانشـگاهی‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬کسـب وکار در جهاددانشـگاهی‬ ‫بایـد عالوه بـر دانشـی بـودن‪ ،‬علمـی بـودن‪،‬‬ ‫اقتصـادی بـودن‪ ،‬متناسـب بـا شـانیت نهـاد‬ ‫مقـدس جهاددانشـگاهی باشـد‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی و امـور مجلـس جهادانشـگاهی ادامـه‬ ‫داد‪ :‬بـا توجـه به تغییری در سـبک زندگـی مردم به وجود‬ ‫امـده بایـد روی سـاختارهای امـوزش بیشـتر کار شـود تـا‬ ‫رونـد خدمـات اموزشـی جهـاد بهبـود و تنـوع پیـدا کند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه تاثیـر کرونـا بـر فعالیت هـای اموزشـی و‬ ‫فرهنگـی اظهـار کـرد‪ :‬ا گـر چـه کرونا بـر فعالیت هـای حوزه‬ ‫اموزشـی و فرهنگـی جهاددانشـگاهی هـم بـه واسـطه ی‬ ‫عـدم حضـور دانشـجویان در فصـای دانشـگاه‪ ،‬تاثیـر‬ ‫گذاشـته‪ ،‬امـا بـا ایـن حـال خدمـات خوبـی و فاخـری بـه‬ ‫جامعـه دانشـگاهی ارائـه شـده و زیرسـاخت هـای بسـیار‬ ‫خوبـی هـم در بخـش ارائـه امـوزش هـای مجـازی و تولید‬ ‫محتـوای اموزشـی فراهـم شـده اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر باصولـی بـا تا کیـد برایـن کـه واحدهـای ‬ ‫جهاددانشـگاهی بایـد مـدل توسـعه خـاص خـود را‬ ‫داشـته باشـند گفـت‪ :‬هـدف اصلـی ایـن اسـت کـه‬ ‫همـه ی واحدهـای جهاددانشـگاهی فعالیـت شـاخص‬ ‫داشـته باشـند و در تعامـل بـا یکدیگـر بتواننـد موفـق و‬ ‫موثـر عمـل کننـد‪.‬‬ ‫اظهـار داشـت در حـوزه پژوهشـی جهاددانشـگاهی‬ ‫اذربایجـان غربـی‪ ،‬نیـز باید محور مشـخصی برای توسـعه‬ ‫◄‬ ‫در نظـر گرفتـه شـود‪ .‬طبق گزارشـات ارایه شـده اقدامات‬ ‫خوبـی بـا تمرکـز بـر فعالیت هـای سـبز صـورت گرفتـه کـه‬ ‫ضـروری اسـت ایـن فعالیت هـا از جنبه هـای مختلـف‬ ‫بررسـی شـود تـا در برنامـه توسـعه هفتـم شـاهد ایـن‬ ‫باشـیم کـه اذربایجـان غربـی در یـک حـوزه مشـخص بـه‬ ‫فعالیـت شـاخصی دسـت پیدا کنـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه دانشـگاه علمـی کاربـردی واحـد‬ ‫اذربایجـان غربـی حایـز رتبـه اول اسـتانی و جـز ‪ 5‬اسـتان‬ ‫اول کشـور اسـت گفـت‪ :‬مرکـز رشـد جهاددانشـگاهی‬ ‫اذربایجـان غربـی نیـز بسـتر بسـیار خوبی را بـرای کسـب و کار‬ ‫دانش بنیـان فراهـم کـرده کـه همـه ایـن موفقیـت هـا‬ ‫حا کـی از توسـعه مناسـب جهاددانشـگاهی اذربایجـان‬ ‫غربـی و مویـد تلاش جهادگـران ایـن واحـد اسـت‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی و امـور مجلـس جهادانشـگاهی بـا‬ ‫بیـان اینکـه حـوزه ی مطلـوب اسـتان توسـعه بخـش‬ ‫کشـاورزی اسـت اسـت گفـت‪ :‬ا گـر فعالیـت مناسـب‬ ‫فناورانـه در ایـن حـوزه تعریـف شـود دفتـر مرکـزی نیـز از‬ ‫واحـد اسـتانی حمایت هـای الزم را خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی و امور مجلس جهادانشگاهی ادامه داد‪:‬‬ ‫واحدهـای جهاددانشـگاهی ا گـر در حـوزه ای صاحـب‬ ‫تجربـه و ایـده هسـتند باید به سـمت تبدیـل ان به ثروت‬ ‫حرکـت کننـد و ا گـر محصـول تولیـدی‬ ‫واحـد بـه مرحلـه تجـاری سـازی نرسـیده‬ ‫بـه تجـاری سـازی نزدیـک کننـد‪.‬‬ ‫در ابتـدای ایـن بازدیـد دکتـر رسـتم زاده‬ ‫ریـیـسجـهاددانــشـگاهیاذربـایـجـانغربی‬ ‫با اشاره به برنامه های توسعه ای واحد با‬ ‫بیـان ایـن کـه جهاددانشـگاهی اذربایجان‬ ‫غربـی را مـی تـوان جـز واحدهـای موفـق‬ ‫بیـن واحدهـای جهاددانشـگاهی در‬ ‫ایـام سـخت گرونـا تلقـی کـرد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫جهاددانشـگاهی بـه جـد بدنبـال برنـد‬ ‫سـازی مـدل توسـعه فنـاوری هـای سـبز‬ ‫در بخــــش های مختـــلف اسـت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـا پیگیـری بعمـل‬ ‫امـده تخصیـص ‪ 20‬میلیـارد ریـال از ‪40‬‬ ‫میلیارد ریال سـال ‪ 1400‬از سـوی برنامه و‬ ‫بودجـه اسـتان اعالم تخصیص شـده اسـت کـه می تواند‬ ‫بـا تخصیـص کامـل بسـتر سـازی اولیـه بـرای تحقـق یکـی‬ ‫از بسـترهای قطـب سـبز فنـاوری در واحـد محقـق گـردد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ایـن کـه معاونـت پژوهشـی دارای ‪ 3‬گـروه‪،‬‬ ‫‪ 2‬مرکـز خدمـات تخصصی اسـت‪ ،‬افزود‪ :‬براسـاس برنامه‬ ‫توسـعه ای دو سـاله‪ ،‬راه انـدازی پژوهشـکده توسـعه‬ ‫فناوریهـای سـبز در اولویـت واحـد اسـت کـه اقدامـات‬ ‫اولیـه بـرای راه انـدازی در حـال انجـام اسـت‪.‬‬ ‫رییـس جهـاد دانشـگاهی اذربایجـان غربـی بـا اشـاره بـه‬ ‫فعالیـت هـای کشـت بافت در حوزه متابولیـت های ثانویه‬ ‫در جهـت ارزش افرینـی مـدل سـبز گفـت‪ :‬امـروزه دنیـا بـا‬ ‫توجـه بـه دغدغـه زیسـت محیطـی‪ ،‬بـه سـمت ارگانیـک و‬ ‫سبز بودن حرکت می کند که جهاددانشگاهی استان نیز‬ ‫در این حوزه سبز با اتکا به محیط کشت کنترل شده وارد‬ ‫فعالیـت شـده اسـت‪.‬‬ ‫رسـتم زاده تصریـح کـرد‪ :‬در گـروه مدیریـت کسـب و کار‬ ‫نیـز جهاددانشـگاهی اذربایجـان غربـی در این ا کوسیسـتم‬ ‫سـبز‪ ،‬ورود کـرده و ابـداع و طراحـی مدلهـای مدیریتـی سـبز‬ ‫را بـرای شـرکت هـای خصـوصی و حتـی دولتـی طراحـی‬ ‫و برند سـازی خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫دبیر این شورا اعالم کرد‪:‬‬ ‫‪ 14‬مصوبه مهم شورای انقالب فرهنگی ابالغ شد‬ ‫دبیـر شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی گفـت‪ 30 :‬مصوبـه‬ ‫از مصوبـات شـورای عالی انقلاب فرهنگـی از دوره‬ ‫گذشـته ابلاغ نشـده بـود کـه ‪ 14‬مـورد ان تـا امـروز‬ ‫ابلاغ شـد و بقیـه مـوارد نیـز در دسـت بررسـی اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر سـعید رضـا عاملـی افـزود‪ :‬ایـن مصوبـات‪ ،‬اسـناد‬ ‫بسـیار مهمـی ماننـد سـند انرژی هـای تجدیدپذیـر‪،‬‬ ‫بنیـاد علـم ایـران‪ ،‬بانـک ذخایـر ژنتیکـی کشـور و ‪...‬‬ ‫اسـت کـه هـر کـدام از اهمیـت محـوری برخوردارنـد‬ ‫کـه خوشـبختانه ابلاغ شـده یـا خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬گفـت‪ :‬نقطـه عطـف جدیـدی در شـورای عالی‬ ‫انقالبفرهنگیبه وجودامدهوامیدهایجدیشکل گرفته‬ ‫اسـت کـه بتوانیـم در اینده نقـش موثرتر شـورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی را شاهد باشیم‪ .‬مقام معظم رهبری می فرمایند که‬ ‫نه مجلس شـورای اسلامی‪ ،‬نه مجمع تشـخیص مصلحت‬ ‫و نه دستگاه های اجرایی‪ ،‬کار شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫را نمی تواننـد انجـام دهنـد و درواقـع شـورای عالـی انقلاب‬ ‫فرهنگییکشورایبی بدیلاستوتنهاشورایعالیاست‬ ‫کـه موسـس ان حضـرت امـام خمینـی(ره) بـوده و معمـارش‬ ‫در ایـن مسـیر حکیـم انقلاب‪ ،‬مقام معظـم رهبـری بوده انـد‪.‬‬ ‫رئیـس شـورای عالـی در پایـان ایـن جلسـه تاکیـد کردنـد کـه‬ ‫شـاخص نظـر و تدبیـر مقـام معظم رهبـری اسـت و مطالبات‬ ‫ایشـان چـه در بیانـات و چـه در احـکام شـورای عالـی انقلاب‬ ‫فرهنگی مبنای عمل خواهد بود و نقشه راه شورای عالی بر‬ ‫اسـاس نظـرات مبنایـی ایشـان دنبـال خواهد شـد‪.‬‬ ‫رییس جهاددانشگاهی در سالروز تاسیس سازمان‬ ‫دانشجویان تاکید کرد‬ ‫تبدیل دانشجویان به افراد کارافرین‪ ،‬مدیر ‪،‬‬ ‫صنعتگر و کارافرین‬ ‫دکتـر حمیدرضـا طیبـی در پیامـی ضمـن تبریـک سـالروز تاسـیس سـازمان دانشـجویان‬ ‫جهـاد دانشـگاهی تاکیـد کـرد‪ :‬ایـن سـازمان باید بتواند دانشـجویان را به افـراد کارافرین‪ ،‬مدیر‪،‬‬ ‫صنعت گر‪،‬اندیشمندوسیاستمدارتبدیل کند‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار در این پیام تبریک امده اسـت‪ :‬شـبکه تشـکیالتی سـازمان دانشـجویان‬ ‫به گونه ای طراحیواجراشود کهدر عینسادگیوعملیاتیبودن‪،‬سالیقمختلفدانشجویان‬ ‫برای ارایه خدمات گوناگون و مورد نیاز کشور و قشرهای مختلف را در برگرفته و پوشش داده و‬ ‫در نهایت بتواند دانشجوی امروز را به مدیر‪ ،‬صنعت گر‪ ،‬اندیشمند‪ ،‬سیاستمدار و کارافرین فردا‬ ‫تبدیل کند‪.‬‬ ‫تجربه و عملکرد نهاد انقالبی جهاددانشـگاهی در طول سـالهای حیات‪ ،‬حکایت از ان دارد که‬ ‫ً‬ ‫اساسـا دانشـجویان محرک و قوام بخش فعالیتها بوده و عملکرد پرافتخار انان بیانگر ان اسـت‬ ‫ً‬ ‫کـه انجـام کارهـای بـزرگ‪ ،‬بـا انگیـزه‪ ،‬تـوکل و تـوان نیروهای دانشـجو و محققـان جوان تقریبـا هر‬ ‫ناممکنی را امکان پذیر سـاخته و می سـازد‪.‬‬ ‫رییس جهاددانشـگاهی در این پیام تصریح کرده اسـت؛ رهبر معظم انقالب اسلامی‪ ،‬جوانان‬ ‫را اصلی تریـن سـتون انقلاب دانسـته اند چنـان کـه در بیانیـه گام دوم انقلاب اسلامی‪ ،‬جوانـان‬ ‫مهم تریـن سـرمایه کشـور معرفـی و تاییـد شـده اسـت کـه بـا حضـور تاثیرگـذار انـان در نظـام‬ ‫مدیریتی‪ ،‬تحول شـگرفی در تمام عرصه ها به وجود خواهد امد از این رو‪ ،‬سـازمان دانشـجویان‬ ‫جهاددانشـگاهی‪ ،‬بـه مثابـه یـک سـازمان جـوان برامـده از دل دانشـگاه ها‪ ،‬کـه بر انگیـزه و تالش‬ ‫جوانـان دانشـجو تکیـه تـام دارد‪ .‬در اسـتانه شـروع بیسـت و چهـار سـالگی‪ ،‬چشـم انداز خـود را‬ ‫گسـترش و ایجاد فرا گیرترین شـبکه توانمندسـازی دانشـجویان در گام دوم انقالب اسلامی قرار‬ ‫دادهاست‪.‬اینانتخابا گاهانهودقیق‪،‬مستلزمتوجهویژهبهشناساییوتقویتاستعدادهای‬ ‫دانشجویان در عرصه های گوناگون مدیریت فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اقتصادی و کسب‬ ‫و کار‪ ،‬و بالندگی این استعدادها از طریق اموزش‪ ،‬برگزاری رویدادهای فرهنگی‪ ،‬ارتقای مشارکت‬ ‫اجتماعی دانشجویان و تقویت بینش صحیح سیاسی‪ ،‬و بسترسازی برای مشارکت اقتصادی‬ ‫دانشجویان در جامعه و به جریان دراوردن استعدادهای بالقوه به فعل و بهره مندی از تمامی‬ ‫ایـن توانمند هـای بی مثـال بـا تکیه بر انگیـزه صـادق و دل پاک می باشـد‪.‬‬ ‫در ادامهاینپیامامدهاست؛سازماندانشجویانجهاددانشگاهییکیاز مجموعه هایبسیار‬ ‫موثردرجهتبرنامه ریزیوبکارگیریو گسترشفعالیت هایفرهنگیواجتماعیدردانشگاه ها‬ ‫بـا هـدف رشـد اسـتعدادها و نیـروی انسـانی جـوان‪ ،‬مومـن‪ ،‬کاردان‪ ،‬پرانگیـزه‪ ،‬مسـوولیت پذیر و‬ ‫امیدوار؛ توانمندسـازی دانشـجویان را از طریق ایجاد و توسـعه گروه های دانشـجویی و تشکیل‬ ‫شـبکه فعال میان ان ها در سراسـر کشـور مد توجه و اقدام داشـته است‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در ادامه راه نورانی شهیدان واال مقام به منظور حفظ تمامیت ارضی میهن عزیز اسالمی از بین جوانان (پسر) والیتمدار ‪ ،‬متدین ‪ ،‬انقالبی با تفکر بسیجی‬ ‫و متعهد به حفظ ارزش های انقالبی نظام جمهوری اسالمی ایران در استان های مشروحه زیر به منظور تامین نیروی انسانی یگان های مذکور در طیف درجه داری با شرایط و امتیازات ذیل همرزم می پذیرد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫استان مورد نیاز‬ ‫جهت تامین نیروی انسانی یگان های مستقر‬ ‫در شهرهای ذیل‬ ‫‪1‬‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫یگان های مستقر در شهر های مهاباد و پیرانشهر (تیپ های‬ ‫‪ 164‬و ‪)364‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ایالم‬ ‫تیپ ‪71‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خوزستان‬ ‫یگان های مستقر در استان خوزستان‬ ‫‪4‬‬ ‫سیستان و‬ ‫بلوچستان‬ ‫یگان های لشکر ‪ 88‬زاهدان‬ ‫‪5‬‬ ‫کردستان‬ ‫یگان های مستقر در شهر های مریوان و سقز‬ ‫(تیپ های ‪ 328‬و ‪)228‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کرمان‬ ‫یگان های مستقر در جنوب شرق‬ ‫الف) شرایط عمومی ‪:‬‬ ‫‪)1‬متدین به دین مبین اسالم‬ ‫‪ ) 2‬تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ )3‬ایمان به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی و امادگی فداکاری در راه تحقق‬ ‫اهداف انها‬ ‫‪)4‬عدم محکومیت ناشی از اقدام علیه انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ )5‬عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی‬ ‫‪ )6‬عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیر قانونی و یا الحادی‬ ‫‪ )7‬عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گرو های سیاسی‬ ‫‪ )8‬عدم معروفیت به فساد اخالقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و نداشتن سوءپیشینه‬ ‫کیفری برابر اعالم مراجع ذی صالح‬ ‫‪ )9‬داشتن سالمت روانی و جسمانی برابر تاییدیه اداره بهداشت ودرمان نیروی زمینی‬ ‫ارتش جمهوری اسالمی ایران ((حداقل قد‪ 165‬سانتیمتر ))‬ ‫‪)10‬کسانی که به عنوان عضو به ارتش می پیوندند باید برای رزمنده شدن وارد شوند و‬ ‫امادگی ماموریت در هر جایی را داشته باشند‪.‬‬ ‫‪)11‬شاخصه های تدین و انقالبی بودن اصل بوده و در همه مراحل باید مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪)12‬استخدام افراد بر مبنای مرتفع نمودن مشکالت اقتصادی انان نبوده و جذب و‬ ‫استخدام بر اساس نیاز سازمان باشد‪.‬‬ ‫‪)13‬در استخدام افراد به وجود انگیزه خدمتی ‪ ،‬روحیه ایثار و فداکاری توجه شود‬ ‫ب) شرایط اختصاصی برای داوطلبان درجه دار پیمانی نزاجا‬ ‫‪ ) 1‬داشتن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه در یکی از رشته های ریاضی فیزیک ‪ ،‬علوم‬ ‫تجربی ‪ ،‬علوم انسانی و معارف ‪ ،‬فنی حرفه ای ‪ ،‬هوانوردی و کار دانش (به غیر از رشته‬ ‫های دامداری‪ ،‬باغبانی ‪،‬کشاورزی و امور زراعی و زیر شاخه های مربوطه ) در رشته های‬ ‫مورد نیاز با حداقل معدل کل ‪ 13‬و کتبی ‪ 10‬به باال (دارندگان معدل باالتر در اولویت‬ ‫خواهند بود)‪.‬‬ ‫‪ )2‬سپردن تعهد خدمت به مدت ‪ 5‬سال به صورت پیمانی برابر ضوابط قانون‬ ‫ارتش جمهوری اسالمی ایران ‪.‬‬ ‫‪ )3‬قرارداد به صورت پیمانی و برای مدت ‪ 5‬ساله از تاریخ استخدام می باشد‪.‬‬ ‫‪ )4‬موفقیت در معاینات پزشکی ‪ ،‬مقاومت جسمانی ‪ ،‬صالحیت های گزینشی و مصاحبه‬ ‫فرماندهی‪.‬‬ ‫‪ )5‬حداقل سن ‪ 17‬سال و حداکثر ‪ 21‬سال تمام تا تاریخ (‪ )1400/02/01‬می باشد‪ .‬ضمن ًا‬ ‫مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثرسن اضافه میگردد‪.‬‬ ‫‪ )6‬به محض تکمیل ظرفیت ثبت نام متوقف خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ )7‬فرزندان شهدا‪ ،‬جانبازان از کار افتاده کلی و ازادگان از کار افتاده کلی از شرط معدل‬ ‫و سن معاف می باشند‪.‬‬ ‫‪ )8‬از ثبت نام دارندگان کارت معافیت پزشکی و داوطلبان مشمول خدمت سربازی که‬ ‫اضافه سنواتی داشته باشند ممانعت بعمل خواهد امد‪.‬‬ ‫‪ )9‬با توجه به شبانه روزی بودن دوره اموزش داوطلبان باید مجرد بوده و تا پایان‬ ‫دوره مجرد باقی بمانند‪.‬‬ ‫(داوطلبان متاهل حق ثبت نام ندارند و پذیرش و عضویابی نخواهند شد)‬ ‫ج) امتیازات‬ ‫‪ )1‬داوطلبان استخدام در مقطع درجه دار پیمانی نظامی نظامی پس از طی دوره های‬ ‫اموزشی برابر مقررات ارتش جمهوری اسالمی ایران به ترفیع درجه نائل می گردند ‪.‬‬ ‫‪ )2‬دوره اموزش شبانه روزی و کلیه هزینه ها از قبیل مسکن ‪ ،‬خوراک ‪ ،‬پوشاک ‪ ،‬بهداشت‬ ‫و درمان و وسائل کمک اموزشی در مدت اموزش به عهده ارتش جمهوری اسالمی ایران‬ ‫خواهد بود و ماهیانه مبلغی به عنوان کمک هزینه تحصیلی به انان پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )3‬کارکنان استخدامی مطابق ضوابط و مقررات از امکانات حکمت کارت ‪ ،‬بیمه خدمات‬ ‫بهره مند خواهند گردید ‪.‬‬ ‫درمانی ‪ ،‬بیمه عمر و سایر تسهیالت رفاهی ‬ ‫‪ )4‬خانوادهای معظم شهداء ‪ ،‬جانبازان ‪ ،‬ازادگان ‪ ،‬نظامیان ( در صورت ارائه مدارک معتبراز‬ ‫بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مربوطه) از امتیازات قانونی مصوب برخوردار خواهند شد ‪.‬‬ ‫د) مدارک مورد نیاز‬ ‫‪ ) 1‬سه قطعه عکس ‪ 3× 4‬پشت نویسی شده ‪.‬‬ ‫‪ ) 2‬اصل و یک برگ روگرفت (فتوکپی) مدرک دیپلم متوسطه در رشته مورد نیاز ‪.‬‬ ‫‪ )3‬اصل و یک برگ روگرفت (فتوکپی)کارت پایان خدمت ( برای داوطلبانی که خدمت‬ ‫سربازی را انجام داده اند )‬ ‫‪ )4‬ارائه روگرفت و اصل گواهی اشتغال به خدمت سربازی در صورت نداشتن غیبت‬ ‫سنواتی ( جهت سربازان وظیفه )‬ ‫‪ )5‬ارائه روگرفت و اصل دفترچه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت سنواتی هنگام‬ ‫ثبت نام جهت داوطلبان مشمول‪.‬‬ ‫‪ ) )6‬ارائه اصل و یک سری روگرفت (فتوکپی) از تمام صفحات شناسنامه‪.‬‬ ‫‪ )7‬ارائه اصل و یک برگ روگرفت کارت ملی ‪.‬‬ ‫ثبت نام حضوری در دفتر جذب و عضویابی محل سکونت صورت می پذیرد و از‬ ‫‪ )8‬‬ ‫ارسال مدارک به صورت پستی اکیداً خودداری فرمایید‪.‬‬ ‫‪ )9‬خانواده های محترم شهدا‪،‬جانبازان ‪ ،‬ازادگان ‪،‬نظامیان مستندات مربوط را به همراه‬ ‫سایر مدارک تحویل مسئولین حوزه های ثبت نام نمایند‪.‬‬ ‫‪ )10‬مدارک تحویلی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ )11‬داوطلبان استخدام با توجه به شهر محل دریافت دیپلم و سکونت به نزدیک ترین‬ ‫دفاتر جذب و عضویابی برابر ادرس مندرج در صفحات بعد مراجعه و از حضوردر سایر‬ ‫دفاتر استخدام جهت ثبت نام خودداری نمایند ‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :‬ارائه مدرک اصلی صرف ًاجهت رویت می باشد و از تحویل اصل مدارک جداً‬ ‫خودداری گردد‪.‬‬ ‫ه) نحوه ثبت نام و ادرس دفاتر عضویابی‬ ‫‪ -1‬عالقه مندان به همراه مدارک به نزدیک ترین دفاتر جذب و عضویابی محل سکونت‬ ‫از تاریخ ‪ 1400/06/01 :‬تا ‪  1400/08/01‬حضوراً مراجعه و ضمن تحویل مدارک نسبت‬ ‫به ثبت نام خود اقدام نمایند ‪.‬‬ ‫‪ -2‬داوطلبین عضویابی شده الزم است باهماهنگی دفاتر جذب و عضویابی مربوط و‬ ‫طبق برنامه زمانبندی جهت انجام مراحل گزینش به تهران‪ -‬میدان حر‪ -‬خیابان امام خمینی غربی‬ ‫– مدیریت گزینش و استخدام نزاجا مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫استان‬ ‫شهر‬ ‫ادرس دفتر جذب و عضویابی‬ ‫شماره تماس‬ ‫‪1‬‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫ارومیه‬ ‫خیابان ارتش‪ ،‬جنب تاالر مهدا‪ ،‬دفتر جذب و عضویابی‬ ‫‪044-33438810‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ایالم‬ ‫ایالم‬ ‫میدان معلم ‪ ،‬خیابان پیام ‪ ،‬انتهای کوچه پیام ‪، 4‬دفتر جذب و عضویابی استان ایالم‬ ‫‪084-32224244‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خوزستان‬ ‫اهواز‬ ‫خیابان لشکر‪ ،‬نرسیده به بیمارستان شهیدمنفرد نیاکی‪ ،‬میدان توپ‪ ،‬جنب قرارگاه عملیاتی ل ‪ ،92‬دفتر‬ ‫جذب و عضویابی‬ ‫‪061-33330574‬‬ ‫دزفول‬ ‫کیلومتر ‪ 2‬جاده دزفول به اندیمشک‪ ،‬زیر پل ازادگان‪ ،‬مجاور دانشگاه ازاد اسالمی‪ ،‬دفتر جذب و‬ ‫عضویابی‪-‬‬ ‫‪061-42422207‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سیستان و‬ ‫بلوچستان‬ ‫زاهدان‬ ‫خیابان ازادی ‪ ،‬روبروی سازمان قضایی نیروهای مسلح ‪ ،‬دفتر جذب و عضویابی قرارگاه تاکتیکی ل ‪88‬‬ ‫‪054-33239082‬‬ ‫‪5‬‬ ‫کردستان‬ ‫سنندج‬ ‫میدان ارتش‪ ،‬جنب پادگان ل ‪ 28‬باالتر از پمپ بنزین گلها‪ ،‬روبروی بنیاد مسکن انقالب اسالمی دفتر‬ ‫جذب و عضویابی قرارگاه ل ‪28‬‬ ‫‪087-33111040‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کرمان‬ ‫کرمان‬ ‫خیابان عدالت ‪ ،‬روبروی فروشگاه اتکا‪ ،‬دفتر جذب و عضویابی استان کرمان‬ ‫‪034-32267757‬‬ صفحه 3 ‫استان‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‪20‬شهریور‪ 4-1400‬صفر ‪ 11-1443‬سپتامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1228‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استاندار تهران اعالم کرد‬ ‫سهمیه تســهیالت مشاغل خانگی تهران؛‬ ‫‪ ۶۲‬میلیارد تومان‬ ‫اس ــتاندار ته ــران گف ــت‪ :‬امس ــال ‪ ۶۲‬میلی ــارد توم ــان اعتب ــار ب ــرای تس ــهیالت مش ــاغل خانگ ــی‬ ‫تعیی ــن ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار‪ ،‬انوش ــیروان محس ــنی بندپ ــی در جلس ــه کارگ ــروه اش ــتغال گف ــت‪:‬‬ ‫ایج ــاد ش ــغل پای ــدار و ب ــا ثب ــات ب ــرای جوان ــان مس ــتعد و ب ــا انگی ــزه ب ــه و ی ــژه در اس ــتان ته ــران‬ ‫و در ش ــرایطی ک ــه دش ــمن ب ــا اعم ــال تحریم ه ــای ظالمان ــه تولی ــد و اش ــتغال کش ــور را ه ــدف‬ ‫گرفت ــه کار بس ــیار دش ــواری اس ــت‪ ،‬ام ــا ب ــا ه ــم افزای ــی در س ــال ‪ ۹۹‬ب ــرای اولی ــن ب ــار از تعه ــدات‬ ‫اش ــتغال پیش ــی گرفتی ــم‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه س ــال گذش ــته هی ــچ واح ــد تولی ــدی و صنعت ــی در اس ــتان ته ــران‬ ‫تعطی ــل نش ــد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬فراه ــم ک ــردن زیرس ــاخت های ش ــهرک های صنعت ــی در اس ــتان‬ ‫یک ــی از پیش ــرانه های ایج ــاد اش ــتغال اس ــت‪.‬‬ ‫اس ــتاندار ته ــران عن ــوان ک ــرد‪ :‬تقریب ــا در ‪ ۴‬فص ــل متوال ــی در اس ــتان ته ــران ن ــرخ بی ــکاری‬ ‫کاه ــش پی ــدا ک ــرد و ای ــن ام ــار م ــورد تایی ــد مراج ــع رس ــمی کش ــور اس ــت‪.‬‬ ‫محس ــنی بندپ ــی س ــپس گف ــت‪ :‬در مش ــاغل خانگ ــی ب ــه دلی ــل کمب ــود مناب ــع و اعتب ــارات‬ ‫البت ــه کم ــی عق ــب ماندگ ــی دار ی ــم؛ ام ــا ب ــرای س ــال ‪ ۱۴۰۰‬توانس ــتیم ‪ ۶۲‬میلی ــارد اعتب ــار‬ ‫در ای ــن بخ ــش ج ــذب کنی ــم‪.‬‬ ‫معاون اموزشی جهاددانشگاهی استان سمنان‬ ‫معرفی ‪ ۸‬نفر از پیشرانان طرح ملی مشاغل خانگی‬ ‫استان سمنان برای دریافت تسهیالت‬ ‫مع ــاو ن اموز ش ــی جهاددانش ــگاهی ا س ــتان س ــمنان گف ــت‪ :‬در را س ــتای ط ــرح مل ــی‬ ‫تو س ــعه مش ــاغل خانگ ــی‪ ،‬تع ــداد ‪ ۸‬نف ــر از پیش ــرانان ا ی ــن ط ــرح در ا س ــتان س ــمنان‬ ‫جه ــت در یا ف ــت تس ــهیالت بانک ــی معر ف ــی ش ــدند‪.‬‬ ‫عل ــی منصف ــی راد در گف ــت و گ ــو ب ــا ایس ــنا ا ف ــزود‪ :‬در اولی ــن کار گ ــروه تخصص ــی ا ش ــتغال‬ ‫شهر س ــتان س ــمنان ک ــه ب ــا محور ی ــت توز ی ــع تس ــهیالت مش ــاغل خانگ ــی در فرما ن ــدار ی‬ ‫س ــمنان بر گ ــزار ش ــد‪ ،‬مص ــوب ش ــد تع ــداد ‪ ۸‬از پیش ــرانان ط ــرح مل ــی مش ــاغل خانگ ــی‬ ‫جه ــت در یا ف ــت تس ــهیالت بانک ــی معر ف ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫و ی ب ــا ا ش ــاره ب ــه ابالغی ــه جد ی ــد وزارت تع ــاو ن‪ ،‬کار و ر ف ــاه اجتما ع ــی در خص ــوص‬ ‫تس ــهیالت بانک ــی در ط ــرح مل ــی مش ــاغل خانگ ــی‪ ،‬ضم ــن تش ــریح جزئی ــات ط ــرح مل ــی‬ ‫تو س ــعه مش ــاغل خانگ ــی‪ ،‬ب ــر توز ی ــع تس ــهیالت در پیش ــبرد برنا م ــه ه ــای ط ــرح مذ ک ــور‬ ‫بخص ــوص پیش ــرانان تا کی ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫مع ــاون اموزش ــی جهاددانش ــگاهی اس ــتان س ــمنان همچنی ــن تا کی ــد ک ــرد‪ :‬در ای ــن کارگ ــروه‬ ‫مص ــوب ش ــد‪ ،‬باتوج ــه ب ــه اختص ــاص مبل ــغ قاب ــل توج ــه تس ــهیالت ب ــه ط ــرح مل ــی توس ــعه‬ ‫مش ــاغل خانگ ــی در شهرس ــتان‪ ،‬دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی مل ــزم ش ــدند نس ــبت ب ــه برنام ــه ر ی ــزی‬ ‫و بازنگ ــری ط ــرح ه ــای در یافت ــی در خص ــوص تس ــهیالت ب ــا نظ ــر و مداخل ــه گ ــری‬ ‫جه ــاد دانش ــگاهی بعن ــوان مج ــری و نه ــاد تو س ــعه ای ا ق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫منصف ــی راد اضاف ــه ک ــرد‪ :‬اج ــرای ط ــرح مل ــی توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی در اس ــتان ک ــه ب ــا‬ ‫هم ــکاری اداره کل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اس ــتان در ح ــال اج ــرا اس ــت و بال ــغ ب ــر‬ ‫ی ــک ه ــزار و ‪ ۳۰۰‬نف ــر در ای ــن ط ــرح تح ــت پوش ــش ق ــرار م ــی گیرن ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬در ط ــرح الگ ــوی نوی ــن توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی ک ــه ب ــه کارفرمای ــی وزارت‬ ‫تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی و توس ــط جهاددانش ــگاهی و هم ــکاری تمام ــی دس ــتگاههای‬ ‫اجرای ــی و کارافرین ــان اجرام ــی ش ــود‪ ،‬ب ــا انج ــام مطالع ــات مل ــی و بی ــن الملل ــی در خص ــوص‬ ‫مشــاغل خانگــی و اســیب شناســی طرحهــای گذشــته در ایــن خصــوص مدلــی نویــن طراحــی‬ ‫ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مع ــاون اموزش ــی جهاددانش ــگاهی اس ــتان س ــمنان ادام ــه داد‪ :‬ای ــن ط ــرح ک ــه در س ــه مرحل ــه‬ ‫شناس ــایی ظرفیت ه ــا و پتانس ــیل های اش ــتغال در ح ــوزه مش ــاغل خانگ ــی در اس ــتان‪،‬‬ ‫توانمندس ــازی متقاضی ــان و اتص ــال ب ــه ب ــازار طراح ــی ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫فرماندار دشت ازادگان‪:‬‬ ‫احداث پاالیشگاه در دشت ازادگان ‪۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬فرصت شغلی‬ ‫ایجاد می کند‬ ‫فرمان ــدار دش ــت ازادگان ب ــا تاکی ــد ب ــر ض ــرورت‬ ‫اح ــداث پاالیش ــگاه در ای ــن شهرس ــتان گف ــت‪:‬‬ ‫احــداث پاالیشــگاه «ازادگان» در ایــن شهرســتان‪،‬‬ ‫زمینــه اشــتغال بیــش از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر را فراهــم‬ ‫م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫حمی ــد س ــیالوی در گف ــت و گ ــو ب ــا خبرن ــگار‬ ‫ایرن ــا اف ــزود‪ :‬ب ــا پیگی ــری ف ــراوان ب ــا اح ــداث‬ ‫پاالیشــگاه ازادگان‪ ،‬در ایــن شهرســتان در ســطح‬ ‫مل ــی و وزارت نف ــت موافق ــت ش ــد و ای ــن ط ــرح‬ ‫ب ــه تصو ی ــب نهای ــی رس ــید‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ ۱۷ :‬استعـ ـ ــام از اداره ه ــای‬ ‫خوزس ــتان ب ــرای س ــاخت ای ــن پاالیش ــگاه اخ ــذ‬ ‫ش ــده و ‪ ۷۵‬هکت ــار زمی ــن نی ــز ب ــرای اح ــداث ان‬ ‫اختص ــاص یافت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫فرمان ــدار شهرس ــتان دشـ ـت ازادگان اف ــزود‪:‬‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه تاثی ــر اح ــداث پاالیش ــگاه در ام ــر‬ ‫اش ــتغالزایی و رون ــق ای ــن شهرس ــتان‪ ،‬پیگی ــری‬ ‫الزم ب ــرای ش ــروع عملی ــات اجرای ــی ای ــن‬ ‫پاالیشــگاه انجــام گرفتــه و مقــرر شــد در فرصــت‬ ‫باق ــی مان ــده ‪،‬مج ــری ط ــرح نس ــبت ب ــه تحوی ــل‬ ‫مدی ــرکل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اس ــتان مرک ــزی از ص ــدور ‪ ۲۷‬ه ــزار و ‪ ۶۸۱‬مج ــوز‬ ‫مش ــاغل خانگ ــی در ای ــن اس ــتان از س ــال ‪ ۹۰‬تاکن ــون خب ــر داد‪.‬‬ ‫خانگ ــی به ــزاد س ــام دلی ــری در گفتگ ــو ب ــا مه ــر‪ ،‬ب ــا بی ــان اینک ــه س ــهم تس ــهیالت‬ ‫مش ــاغل خانگ ــی در اس ــتان مرک ــزی س ــال گذ ش ــته ‪ ۴۶‬میلی ــارد ر ی ــال ب ــود‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ام ــا‬ ‫خوش ــبختانه ای ــن رق ــم در س ــال ج ــاری ب ــا افزای ــش چش ــمگیر هف ــت براب ــری هم ــراه اس ــت‪.‬‬ ‫و ی اظه ــار ک ــرد‪ :‬س ــهم تس ــهیالت مش ــاغل خانگ ــی ا ی ــن ا س ــتان در س ــال ج ــار ی‬ ‫‪ ۲۸۰‬میلیــارد ر یــال تعییــن شــده اســت و نیمــی از پرداخــت تســهیالت ســال جــاری ایــن اســتان‬ ‫بــا عاملیــت بانــک توســعه تعــاون و نیمــه دیگــر از طریــق بانــک رفــاه کارگــران تحقــق یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مدی ــرکل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اس ــتان مرک ــزی‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬ط ــرح مش ــاغل‬ ‫خانگ ــی از س ــال ‪ ۹۰‬در اس ــتان مرک ــزی کلی ــد خ ــورد و تاکن ــون بال ــغ ب ــر ‪ ۲۷‬ه ــزار و ‪ ۶۸۱‬مج ــوز در‬ ‫ای ــن بخ ــش ص ــادر ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گیالن‬ ‫افزایش‪ ۶‬برابری تسهیالت مشاغل خانگی‬ ‫استان گیالن‬ ‫مدی ــرکل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی گی ــان گف ــت‪ :‬ظرفی ــت ج ــذب تس ــهیالت‬ ‫مش ــاغل خانگ ــی در س ــال ج ــاری ب ــه رق ــم ‪ ۴۰۰‬میلی ــارد ر ی ــال رس ــید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان گیــان‪ ،‬عبــاس علیــزاده‬ ‫ب ــا برش ــمردن مزای ــای ای ــن تس ــهیالت در راس ــتای اج ــرای قان ــون س ــاماندهی و حمای ــت‬ ‫از مش ــاغل خانگ ــی در اس ــتان از امادگ ــی اداره کل ب ــا هم ــکاری دس ــتگاه های اجرای ــی و‬ ‫بانک ه ــای عام ــل ب ــرای بررس ــی طرح ه ــا در س ــال ج ــاری خب ــر داد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه تس ــهیالت مش ــاغل خانگ ــی تنه ــا ب ــه متقاضیان ــی تعل ــق می گی ــرد‬ ‫ک ــه دارای مج ــوز مش ــاغل خانگ ــی از دس ــتگاه های اجرای ــی ص ــادر کنن ــده مج ــوز هس ــتند‪،‬‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬اولو ی ــت پرداخ ــت تس ــهیالت ب ــا طرح ه ــای پش ــتیبان منطب ــق ب ــر ظرفی ــت‬ ‫و اولویت ه ــای منطق ــه ب ــا توجی ــه اقتص ــادی و فن ــی اس ــت‪.‬‬ ‫علی ــزاده یاداورش ــد‪ :‬در س ــال گذش ــته تع ــداد ‪ ۱۲۹‬ط ــرح ب ــا مبل ــغ تس ــهیالت ‪ ۶۲‬میلی ــارد‬ ‫ر یــال و بــا ایجــاد اشــتغال بــرای ‪ ۳۸۴‬نفــر مصــوب و از طریــق دو بانــک رفــاه کارگــران و توســعه‬ ‫تع ــاون پرداخ ــت ش ــد‪.‬‬ ‫وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬می ــزان ای ــن تس ــهیالت در س ــال ج ــاری ب ــا رش ــد چمش ــگیری هم ــراه و ب ــا‬ ‫مبل ــغ ‪ ۴۰۰‬میلی ــارد ر ی ــال ب ــه اس ــتان گی ــان اب ــاغ ش ــد‪.‬‬ ‫پلیس راه اصفهان راننده استخدام می کند‬ ‫رئی ــس پلی ــس راه اس ــتان اصفه ــان از اس ــتخدام رانن ــده پای ــه دوم و پای ــه یک ــم رانندگ ــی در‬ ‫ای ــن مجموع ــه خب ــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر‪ ،‬ســرهنگ اصغــر زارع اظهــار داشــت‪ :‬پلیــس راه اصفهــان بــه منظــور‬ ‫تامی ــن نی ــروی انس ــانی اس ــتخدام ب ــه رانن ــده پای ــه دوم ی ــا پای ــه یک ــم رانندگ ــی می کن ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬س ــن اس ــتخدام از ‪ ۲۳‬ت ــا ‪ ۲۹‬س ــاله اس ــت و اف ــرادی ک ــه عالق ــه من ــد ب ــه خدم ــت‬ ‫در پلی ــس راه هس ــتند می توانن ــد ب ــه ق ــرارگاه پلی ــس راه مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس پلی ــس راه اصفه ــان ادام ــه داد‪ :‬اف ــرادی ک ــه قص ــد اس ــتخدام دارن ــد بای ــد در‬ ‫گواهینام ــه رانندگ ــی انه ــا تخلف ــی ثب ــت نش ــده باش ــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ زارع خاطرنشــان کــرد‪ :‬پلیــس راه نیازمنــد ‪ ۱۰‬نفــر نیــرو اســت و بــه صــورت کارمنــد‬ ‫اس ــتخدام می ش ــوند‪.‬‬ ‫بس ــیار تاثی ــر گ ــذار باش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه ریی ــس س ــازمان صم ــت خوزس ــتان‬ ‫س ــاخت پاالیش ــگاه در ای ــن اس ــتان ب ــا توج ــه‬ ‫ب ــه ش ــرایط صنعت ــی و منابع ــی ک ــه دارد س ــود اور‬ ‫و اقتص ــادی اس ــت‪.‬‬ ‫شهرس ــتان دش ــت ازادگان از مناط ــق نف ــت‬ ‫خی ــز خوزس ــتان ب ــوده ک ــه در غ ــرب ای ــن اس ــتان‬ ‫واق ــع اس ــت‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صمت اردبیل خبرداد‪:‬‬ ‫اشتغال ‪ ۶۰۰‬نفر در صنعت‬ ‫الستیک سازی اردبیل‬ ‫اردبی ــل رئی ــس س ــازمان صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و‬ ‫تج ــارت اس ــتان اردبی ــل گف ــت‪ ۶۰۰ :‬نف ــر در ط ــرح‬ ‫توس ــعه و تولی ــد الس ــتیک در اس ــتان اردبی ــل‬ ‫اش ــتغال پی ــدا کردن ــد‪.‬‬ ‫رامی ــن صادق ــی در جر ی ــان بازدی ــد از‬ ‫کارخان ــه ارتاو ی ــل تای ــر در اردبی ــل اظه ــار ک ــرد‪:‬‬ ‫ب ــا س ــرمایه گذاری ‪ ۲۰۰‬میلی ــارد تومان ــی در ای ــن‬ ‫مجموع ــه ش ــرایط خوب ــی ب ــرای تولی ــد الس ــتیک‬ ‫س ــیمی س ــبک و ن ــرم ب ــرای خودروه ــای س ــبک‬ ‫و س ــنگین ب ــه وج ــود ام ــده ت ــا ب ــا تن ــوع تولی ــد‬ ‫محصــول و عرضــه ان بــه بــازار‪ ،‬اســتان اردبیــل بــه‬ ‫قط ــب تولی ــد رادی ــال در کش ــور تبدی ــل ش ــود‪.‬‬ ‫وی ب ــه راه ان ــدازی ف ــاز دوم کارخان ــه ارتاو ی ــل‬ ‫تایــر در اواخــر ســال ‪ ۹۸‬اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬هــم اکنــون‬ ‫ای ــن کارخان ــه ی ــک س ــوم نی ــاز کش ــور را در ح ــوزه‬ ‫الس ــتیک تامی ــن ک ــرده و فرص ــت رقاب ــت ب ــا س ــایر‬ ‫مجموع هه ــایمش ــابهداخل ــیرافراه ــم ک ــردهاس ــت‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت‬ ‫اس ــتان اردبی ــل ب ــا بی ــان اینک ــه ‪ ۳۵‬درص ــد‬ ‫الس ــتیک های س ــنگین و نیم ــه س ــنگین کش ــور‬ ‫در اردبی ــل تولی ــد می ش ــود‪ ،‬تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬تولی ــد‬ ‫کیف ــی ای ــن کارخان ــه ب ــه ح ــدی باالس ــت ک ــه‬ ‫ع ــاوه ب ــر تامی ــن نی ــاز داخل ــی‪ ،‬بخش ــی از‬ ‫محص ــوالت ب ــه خ ــارج از کش ــور ص ــادر می ش ــود‪.‬‬ ‫صادق ــی تولی ــد صنعت ــی الس ــتیک را از‬ ‫مبان ــی موث ــر در تحق ــق ش ــعار س ــال و پش ــتیبانی‬ ‫بانک ه ــای عام ــل توصی ــف ک ــرد و اف ــزود‪:‬‬ ‫ب ــا ‪ ۳۰‬س ــال س ــابقه تولی ــد در بخ ــش الس ــتیک‬ ‫کارخانــه ارتاو یــل تایــر توانســته بــا برنــد مخصــوص‬ ‫در س ــطح مل ــی و بین الملل ــی خ ــوب بدرخش ــد و‬ ‫در ف ــاز دوم نی ــز ظرفی ــت تولی ــد ای ــن کارخان ــه‬ ‫ب ــه ‪ ۲۵‬ه ــزار ت ــن ارتق ــا یافت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫وی اس ــتفاده از مهندس ــان مج ــرب و نی ــروی‬ ‫کار متخص ــص و فن ــی را در ای ــن مجموع ــه ی ــاداور‬ ‫ش ــد و اضاف ــه ک ــرد‪ :‬ب ــا ازمای ــش و همچنی ــن ارائ ــه‬ ‫گارانت ــی ب ــرای محص ــوالت ارتاو ی ــل تای ــر قطع ــا‬ ‫ام ــکان رقاب ــت ای ــن برن ــد ب ــا س ــایر برنده ــای‬ ‫مش ــهور داخل ــی در تولی ــد الس ــتیک مش ــهود و‬ ‫مع ــروف اس ــت‪.‬‬ ‫صادق ــی خاط ــر نش ــان ک ــرد‪ :‬در زمین ــه تولی ــد‬ ‫الســتیک شــرکت صنعتــی ارتاو یــل تایــر بــه عنــوان‬ ‫بزرگتری ــن کارخان ــه الستیک س ــازی ش ــمالغرب‬ ‫کش ــور ب ــا تولی ــد ان ــواع تایره ــای وس ــائط نقلی ــه‬ ‫س ــبک و س ــنگین ش ــامل تایره ــای س ــواری‪،‬‬ ‫ب ــاری‪ ،‬اتوبوسـ ـی و کش ــاورزی می توان ــد س ــاالنه‬ ‫ظرفی ــت ‪ ۵۶‬ه ــزار تن ــی خ ــود را ارتق ــا داده و نی ــاز‬ ‫داخل ــی و خارج ــی را ه ــم تامی ــن کن ــد‪.‬‬ ‫حسین زهی‪:‬‬ ‫سیستان و بلوچستان می تواند تبدیل‬ ‫به بهشت اشتغال ایران شود‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫صدور بیش از ‪ ۲۷‬هزار مجوز مشاغل خانگی‬ ‫در استان مرکزی‬ ‫زمی ــن و اج ــرای س ــایت و جانمای ــی واحده ــای‬ ‫تولی ــدی اق ــدام کن ــد‪.‬‬ ‫ســیالوی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن پاالیشــگاه نفتــی‬ ‫اس ــت و محصوال ت ــی ک ــه ق ــرار اس ــت در ای ــن‬ ‫پاالیش ــگاه تولی ــد ش ــوند ش ــامل گازوییل(نف ــت‬ ‫گاز)‪،‬روغ ــن پایه‪،‬بنزی ــن معمول ــی و ب ــدون س ــرب‬ ‫وح ــال ه ــای نفت ــی اس ــت‪.‬‬ ‫فرمانداردش ــت ازادگان در ادام ــه ب ــا اش ــاره‬ ‫ب ــه میـــزان س ــرمایه گ ــذاری ب ــرای س ــاخت‬ ‫ای ــن پاالیش ــگاه اف ــزود‪ :‬ب ــرای س ــاخت ای ــن‬ ‫پاالیشـــگاه ‪ ۱۱۳‬ه ــزار و ‪ ۱۰۷‬میلی ــارد ر ی ــال‬ ‫مع ــادل ‪ ۵۵۲‬میلی ــون و ‪ ۵۰۰‬ه ــزار ی ــورو اعتب ــار‬ ‫نی ــاز اس ــت ضم ــن اینک ــه م ــدت زم ــان س ــاخت‬ ‫ان ‪ ۲‬س ــال پی ــش بین ــی ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫س ــیالوی گف ــت‪ :‬ای ــن ط ــرح توس ــط بخ ــش‬ ‫خصوصــی بــه صــورت مشــارکتی شــرکت ایرانــی‬ ‫و خارج ــی س ــاخته م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه ن ــرخ بی ــکاری بی ــش از ‪ ۲۰‬درص ــد‬ ‫شهرســـتان دش ــت ازادگان اح ــداث ای ــن‬ ‫کارخانــه مــی توانــد در ایجــاد اشــتغال در منطقــه‬ ‫نای ــب رئی ــس کمیس ــیون عم ــران مجل ــس‬ ‫ش ــورای ا س ــامی‪ ،‬تا کی ــد ک ــرد‪ :‬افزا ی ــش‬ ‫س ــرمایه گ ــذار ی ه ــای اش ــتغال افری ــن در‬ ‫‪‎‬سیس ــتان و بلوچس ــتان باع ــث تس ــریع در‬ ‫محرومی ــت زدای ــی از اس ــتان خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬اس ــماعیل حس ــین زه ــی‬ ‫نماین ــده م ــردم خ ــاش در مجل ــس ش ــورای‬ ‫اس ــامی‪ ،‬در صفح ــه ش ــخصی خ ــود در توئیت ــر‪،‬‬ ‫نو ش ــت‪:‬‬ ‫« اس ــتان‪‎‬سیس ــتان و بلوچس ــتان ب ــه عن ــوان‬ ‫تنه ــا اس ــتان کش ــور ب ــا دسترس ــی ب ــه بن ــدر‬ ‫اقیانوس ــی و ه ــاب منطق ــه ی ازاد م ــی توان ــد‬ ‫تبدی ــل ب ــه بهش ــت اش ــتغال ای ــران ش ــود‪.‬‬ ‫افزایــش ســرمایه گــذاری هــای اشــتغال افریــن‬ ‫در ‪‎‬سیس ــتان و بلوچس ــتان و ن ــگاه اکی ــد دول ــت‬ ‫ب ــه ظرفی ــت توس ــعه ص ــادرات باع ــث تس ــریع در‬ ‫محرومی ــت زدای ــی اس ــتان خواه ــد ش ــد‪».‬‬ ‫رییسجمهورباسفربهاستانسیستانوبلوچستان‬ ‫از چن ــد شهرس ــتان ای ــن اس ــتان بازدی ــد ک ــرد و در‬ ‫جر ی ــان مش ــکالت و مس ــائل ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫مجتمع کارافرین در قم افتتاح شد‬ ‫بــا حضــور وز یــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫مجتم ــع کارافری ــن در رابط ــه ب ــا صنع ــت کف ــش‬ ‫و دمپای ــی در ق ــم افتت ــاح و ب ــه به ــره ب ــرداری‬ ‫رس ــید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬همزمــان بــا ســفر حجــت اهلل‬ ‫عبدالملکــی وز یــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی‪،‬‬ ‫مجتم ــع کارافری ــن در ج ــاده قدی ــم قم‪-‬کاش ــان‬ ‫ب ــا حض ــور به ــرام سرمس ــت اس ــتاندار و احم ــد‬ ‫امیراب ــادی فراهان ــی نماین ــده م ــردم ق ــم در‬ ‫مجل ــس ش ــورای اس ــامی بص ــورت رس ــمی‬ ‫افتت ــاح ش ــد‪.‬‬ ‫این مجتم ــع ک ــه ب ــه هم ــت فع ــاالن و تولی ــد‬ ‫کنن ــدگان کف ــش م ــورد به ــره ب ــرداری ق ــرار گرف ــت‬ ‫ب ــا زیربن ــای ‪ ۱۵‬ه ــزار مت ــر مرب ــع در خدم ــت‬ ‫فع ــاالن ای ــن عرص ــه خواه ــد ب ــود و زمین ــه‬ ‫مطلوبــی جهــت معرفــی تولیــدات ایــن صنعــت‬ ‫ب ــه وج ــود م ــی اورد‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت فع ــاالن کف ــش ق ــم بی ــش‬ ‫از ‪ ۸۰‬درص ــد ص ــادرات کف ــش کش ــور را‬ ‫در اختی ــار دارد و ای ــن صنع ــت موج ــب‬ ‫اش ــتغالزایی و ی ــژه ای درای ــن اس ــتان ش ــده‬ ‫ا س ــت‪.‬‬ ‫وز ی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی در‬ ‫نخس ــتین س ــفر اس ــتانی خ ــود صب ــح پنجش ــنبه‬ ‫وارد شـــهر مق ــدس ق ــم ش ــد‪ .‬عبدالملک ــی در‬ ‫ادام ــه برنامه ه ــای خ ــود در س ــفر ب ــه ق ــم ضم ــن‬ ‫دی ــدار ب ــا ش ــماری از مراج ــع تقلی ــد و علم ــا و‬ ‫حض ــور در جلس ــه مجم ــع خیری ــن س ــامت‬ ‫طر ح های اشــتغالزایی در مناطق محروم‬ ‫استان قزوین حمایت می شوند‬ ‫مدیـــر صنـــدوق کارافرینـــی امیـــد اســـتان قزویـــن گفـــت‪ :‬بـــه دنب ــال‬ ‫اش ــتغالزایی در مناط ــق مح ــروم و ک ــم برخ ــوردار هس ــتیم و از طرح ه ــای‬ ‫اقتصـــادی در ایـــن مناطـــق حمایـــت می کنیـــم‪.‬‬ ‫محمـــود نصرتـــی قزوینـــی نـــژاد در گفـــت و گـــو بـــا خبرنـــگار ایرن ــا‬ ‫اف ــزود‪ :‬اش ــتغالزایی در مناط ــق و روس ــتاهای کمت ــر توس ــعه یافت ــه یک ــی از‬ ‫د س ــتاوردهای صن ــدوق کارافرین ــی امی ــد در اس ــتان قزوی ــن ب ــوده ک ــه‬ ‫رشـــد و توســـعه ایـــن مناطـــق را بـــه دنبـــال داشـــته اســـت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن راســتا در هفتــه دولــت ‪ ۱۰‬طــرح اشــتغالزایی‬ ‫بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر ‪ ۱۴۷‬میلیـــارد ریـــال و اشـــتغالزایی ‪ ۹۹‬نفـــر توس ــط‬ ‫صنـــدوق کارافرینـــی امیـــد بـــه بهـــره بـــرداری رســـید‪ ،‬اظهـــار داش ــت‪:‬‬ ‫تولی ــدی پوش ــا ک در روس ــتای نج ــم اب ــاد قزوی ــن ب ــه مبل ــغ ‪ ۱۰‬میلی ــارد ر ی ــال‬ ‫ک ــه زمین ــه اش ــتغال ب ــرای ‪ ۲۰‬نف ــر را ب ــه ص ــورت مس ــتقیم و غی ــر مس ــتقیم‬ ‫فراه ــم ک ــرده‪ ،‬یک ــی از ط ــرح ه ــای ی ــاد ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫نصرت ــی قزوین ــی ن ــژاد اظه ــار داش ــت‪ :‬از دیگ ــر ط ــرح ه ــای ش ــاخص‬ ‫صنـــدوق در هفتـــه دولـــت‪ ،‬تخصیـــص تســـهیالت بـــه کارافرین ــی در‬ ‫روســـتای اردالن شهرســـتان اوج بـــوده‪ ،‬کـــه یـــک کارگاه تولیـــد فنـــس ب ــا‬ ‫دریافـــت ‪ ۹‬میلیـــارد و ‪ ۵۵۰‬میلیـــون ریـــال و اشـــتغال ‪ ۱۷‬نفـــر افتتـــاح ش ــد‪.‬‬ ‫مدیـــر صنـــدوق کارافرینـــی امیـــد اســـتان قزویـــن ادامـــه داد‪ :‬تجهی ــز‬ ‫کارگاه خیاطـــی لبـــاس زنانـــه در روســـتای شـــیرزند شهرســـتان تاکس ــتان‬ ‫ب ــا اش ــتغالزایی ‪ ۱۲‬نف ــر و کارگاه تولی ــد کف ــش در روس ــتای دانس ــفهان در‬ ‫شهرســـتان بوییـــن زهـــرا بـــا ایجـــاد اشـــتغال بـــرای ‪ ۵۷‬نفـــر از دیگ ــر‬ ‫ط ــرح ه ــای به ــره ب ــردار ی ش ــده صن ــدوق کارافرین ــی امی ــد در ا س ــتان‬ ‫قزو ی ــن ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن ادامــه داد‪ :‬صنــدوق کارافرینــی امیــد در یــک ســال اخیــر‬ ‫ب ــه ی ــک ه ــزار و ‪ ۱۴۷‬متقاض ــی در س ــر فص ــل ه ــای مختل ــف و همچنی ــن‬ ‫بـــه ‪ ۲۴۳‬نفـــر در زمینـــه هـــای خویـــش فرمایـــی و کارفرمایـــی تســـهیالت‬ ‫اعط ــا ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫نصرت ــی قزوین ــی ن ــژاد بی ــان ک ــرد‪ :‬همچنی ــن اعتب ــاری بال ــغ ب ــر ی ــک‬ ‫میلی ــارد و ‪ ۸۹۰‬میلی ــون ری ــال تس ــهیالت ب ــه مش ــاغل خانگ ــی داده ش ــده‬ ‫و در مجمـــوع در یـــک ســـال اخیـــر بســـتر اشـــتغال بـــرای ‪ ۵۰۳‬نف ــر‬ ‫فراهـــم گردیـــده اســـت‪.‬‬ ‫صنـــدوق کارافرینـــی امیـــد‪ ،‬نهـــاد مالـــی تخصصـــی و حمایت ــی‬ ‫ُ‬ ‫اس ــت ک ــه در زمین ــه تامی ــن مال ــی و حمای ــت از کس ــب و کاره ــای خ ــرد‬ ‫فعالیـــت می کنـــد‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ماموری ــت صن ــدوق کارافرین ــی امی ــد تجمی ــع س ــپرده های خ ــرد م ــردم‬ ‫و تلفیـــق ان بـــا اعتبـــارات دولـــت‪ ،‬شناســـایی جوانـــان واجـــد ش ــرایط‪،‬‬ ‫توانمندس ــازی ان ــان و کم ــک ب ــرای ایج ــاد کس ــب و کاره ــای ک ــم س ــرمایه‬ ‫و کس ــب و کاره ــای متوس ــط ب ــا محوری ــت فعالی ــت ه ــای کارافرینان ــه و‬ ‫نیازه ــای منطقـ ـه ای اس ــت‪.‬‬ ‫ل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل خبر داد‬ ‫مدیرک ‬ ‫اجرای ‪ ۷‬پروژه گردشــگری با اشتغال‬ ‫بیــش از ‪ ۹۰۰‬نفر در خلخال‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان اردبیــل‬ ‫گفـــت‪« :‬در حـــال حاضـــر هفـــت پـــروژه گردشـــگری بـــا ســـرمایه گذاری‬ ‫بخـــش خصوصـــی در شهرســـتان خلخـــال در حـــال اجراســـت ک ــه‬ ‫بهره بـــرداری از ایـــن طرح هـــا بـــرای بیـــش از ‪ ۹۰۰‬نفـــر اشـــتغال ایج ــاد‬ ‫می کنـــد‪».‬‬ ‫به گـــزارش اداره کل میراث فرهنگـــی‪ ،‬گردشـــگری و صنایع دس ــتی‬ ‫اســـتان اردبیـــل‪ ،‬نـــادر فالحـــی اظهـــار کـــرد‪« :‬از جملـــه شهرســـتان های‬ ‫اس ــتان ک ــه در راس ــتای رون ــق بخ ــش گردش ــگری ان اقدام ــات گس ــترده ای‬ ‫در س ــال های اخی ــر انج ــام ش ــده‪ ،‬شهرس ــتان خلخ ــال اس ــت ک ــه در کن ــار‬ ‫طر ح هایـــی کـــه بـــه بهـــره بـــردار ی رســـیده در حـــال حا ض ــر در‬ ‫بخـــش گردشـــگری پروژه هـــای مختلفـــی در حـــال اجراســـت‪».‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان اردبیــل‬ ‫بی ــان ک ــرد‪« :‬از جمل ــه پروژه ه ــای در ح ــال اج ــرا در خلخ ــال تع ــداد هف ــت‬ ‫پ ــروژه س ــرمایه گذاری ش ــامل دو مهمانپذی ــر‪ ،‬س ــه مجتم ــع گردش ــگری‪،‬‬ ‫یــک محوطــه گردشــگری و یــک کمپینــگ اســت کــه رفــع مشــکالت ایــن‬ ‫طرح ه ــا در راس ــتای تکمی ــل انه ــا هم ــواره در دس ــتور کار ب ــوده اس ــت‪».‬‬ ‫او اف ــزود‪« :‬پیش ــرفت فیزیک ــی برخ ــی از ای ــن پروژ هه ــا ب ــاالی ‪ ۹۰‬درص ــد‬ ‫بـــوده کـــه برنامه ریـــزی شـــده تـــا در ســـال های ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬ش ــاهد‬ ‫بهره ب ــرداری و راه ان ــدازی ای ــن پروژه ه ــا و خدمات ده ــی طرح ه ــا ب ــه م ــردم‬ ‫و گردشـــگران باشـــیم‪».‬‬ ‫فالح ــی گف ــت‪« :‬بهره ب ــرداری از ای ــن طرح ه ــا در کن ــار رون ــق صنع ــت‬ ‫گردشـــگری زمینـــه بـــرای توســـعه اشـــتغال در خلخـــال را نیـــز فراه ــم‬ ‫خواهـــد کـــرد‪ ،‬بـــه طـــوری کـــه بـــا افتتـــاح ایـــن طرح هـــا بـــرای ‪ ۹۲۸‬نف ــر‬ ‫فرصـــت شـــغلی ایجـــاد می شـــود‪».‬‬ ‫ل میراث فرهنگ ــی‪ ،‬گردش ــگری و صنایع دس ــتی اس ــتان اردبی ــل‬ ‫مدی ــرک ‬ ‫ادامـــه داد‪« :‬در تمامـــی شهرســـتان های اســـتان بـــا حمایت هـــای الزم‬ ‫از ســـرمایه گذاران شـــاهد اجـــرای طرح هـــای مختلـــف گردشـــگری ب ــا‬ ‫س ــرمایه گذاری بخ ــش خصوص ــی هس ــتیم ک ــه بهره ب ــرداری از انه ــا زمین ــه‬ ‫بـــرای رونـــق هـــر چـــه بیشـــتر صنعـــت گردشـــگری در اســـتان را فراه ــم‬ ‫خواه ــد ک ــرد‪».‬‬ ‫هنرســتان صنایع دستی در سمنان‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫اس ــتان‪ ،‬مجتم ــع کارافری ــن را در رابط ــه ب ــا‬ ‫صنع ــت کف ــش و دمپای ــی را افتت ــاح ک ــرد‪.‬‬ ‫اشتغال بیش از ‪ ۵‬هزار نفر در شهر خیاطان ایران‬ ‫قدم ــت حرف ــه خیاط ــی در ازندر ی ــان ب ــه بی ــش از نی ــم ق ــرن برمی گ ــردد‪،‬‬ ‫هن ــری ک ــه نیم ــی از جمعی ــت ‪ ۱۱‬ه ــزار و ‪ ۱۷۰‬نف ــری ش ــهر ازندر ی ــان را ش ــامل‬ ‫می ش ــود‪.‬‬ ‫ش ــهر ازندر ی ــان ب ــا دا ش ــتن ‪ ۵۰۰‬وا ح ــد‪ ،‬قط ــب تولیـــد پو ش ــا ک‬ ‫ب ــه ش ــمار مـ ـی رود‪ ،‬فعالی ــت ح ــدود ه ــزار و ‪ ۵۰۰‬نف ــر ب ــه ش ــکل مس ــتقیم‬ ‫در ای ــن حر ف ــه بیانگ ــر ا ی ــن ا س ــت ک ــه خیا ط ــی نی ــز همچ ــون دیگ ــر‬ ‫صنا ی ــع د س ــتی‪ ،‬در شهرس ــتان مالی ــر ح ــرف ب ــرای گفت ــن دارد و می خواه ــد‬ ‫ِب َرن ــد خ ــود را در قام ــت مل ــی و ش ــاید جهان ــی ب ــرای خ ــود طراح ــی کن ــد‪.‬‬ ‫بیش ــتر فع ــاالن ای ــن حرف ــه در ازندر ی ــان ب ــه ش ــکل خانوادگ ــی در من ــزل‬ ‫ی ــا کارگاه ه ــای کوچک ــی مش ــغول ب ــه کار هس ــتند‪ ۶۰ ،‬درص ــد تولی ــدات‬ ‫بچ ــه گان ــه و ‪ ۴۰‬درص ــد مانت ــو اس ــت‪.‬‬ ‫ح ــدود ‪ ۹۵‬درص ــد از تولی ــدات ان ه ــا ب ــه ته ــران مـ ـی رود و بیش ــتر ان ه ــا‬ ‫ُ‬ ‫اج ــرت دوخ ــت می گیرن ــد‪ ،‬ای ــن یعن ــی اینک ــه س ــود ز ی ــادی عای ــد ای ــن‬ ‫هنرمن ــدان نمی ش ــود‪.‬‬ ‫بهره من ــد نب ــودن از بیم ــه و تس ــهیالت‪ ،‬عمده تری ــن مش ــکلی اس ــت ک ــه‬ ‫خیاط ــان ازندر ی ــان ب ــا ان مواجه ان ــد و در س ــایه ای ــن مش ــکالت نمی توانن ــد‬ ‫َ‬ ‫ق ــد عل ــم کنن ــد‪.‬‬ ‫مدیر صندوق کارافرینی امید قزوین‬ ‫ازندر ی ــان ش ــهری اس ــت ک ــه مهاج ــرت معک ــوس دارد‪ ،‬پ ــس از تولی ــد‬ ‫س ــیلیس‪ ،‬خیاط ــی کار عم ــده س ــاکنان ای ــن ش ــهر اس ــت‪.‬‬ ‫ســـمنان مدیـــرکل میراث فرهنگـــی‪ ،‬گردشـــگری و صنایع دس ــتی‬ ‫اســـتان گفـــت‪ :‬هنرســـتان صنایع دســـتی در ســـمنان راه انـــدازی می ش ــود‪.‬‬ ‫حمیدرضـــا دوســـت محمدی در دیـــدار بـــا سرپرســـت فرمان ــداری‬ ‫شهرســتان ســمنان اظهــار کــرد‪ :‬ایــن هنرســتان بــا هــدف ترویــج و امــوزش‬ ‫صنایع دس ــتی در مدرس ــه توکل ــی ش ــهر س ــمنان راه ان ــدازی خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫مدیـــرکل میراث فرهنگـــی‪ ،‬گردشـــگری و صنایع دســـتی اس ــتان‬ ‫ســـمنان افـــزود‪ :‬مدرســـه توکلـــی ســـمنان جـــزو اثـــار بـــا ارزش تاریخ ــی‬ ‫اســـت کـــه دارای مالکیـــت وقفـــی بـــا وقـــف فضـــای اموزشـــی اس ــت و‬ ‫مق ــرر ش ــده اس ــت ب ــا هم ــکاری اداره کل میراث فرهنگ ــی‪ ،‬گردش ــگری و‬ ‫صنایع دس ــتی اس ــتان س ــمنان‪ ،‬اداره کل ام ــوزش فن ــی و حرف ـه ای اس ــتان و‬ ‫امـــوزش و پـــرورش اســـتان ســـمنان راه انـــدازی شـــود‪.‬‬ ‫دوسـت محمدی بــه وجــود بناهــای متعــدد تاریخــی و پتانســیل بــاالی‬ ‫شهرس ــتان س ــمنان در زمین ــه گردش ــگری نی ــز اش ــاره ک ــرد و اف ــزود‪ :‬حض ــور‬ ‫س ــرمایه گذاران ب ــرای توس ــعه گردش ــگری ام ــری اجتناب ناپذی ــر اس ــت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت و غنــای بافــت تاریخــی ســمنان‬ ‫به عن ــوان وس ــیع ترین باف ــت تاریخ ــی اس ــتان ب ــا غن ــای ب ــاالی فرهنگ ــی‪،‬‬ ‫ایج ــاد پای ــگاه باف ــت تاریخ ــی از ضروری ــات ب ــود و خوش ــبختانه محق ــق ش ــد‪.‬‬ ‫مدی ــرکل میراث فرهنگ ــی‪ ،‬گردش ــگری و صنایع دس ــتی اس ــتان س ــمنان‬ ‫اضاف ــه ک ــرد‪ :‬ای ــن پای ــگاه در ده ــه ‪ 80‬نی ــز برق ــرار ب ــود ام ــا ب ــه عل ــت تغیی ــر‬ ‫سیاسـ ـت های کالن‪ ،‬فعالی ــت ان مس ــکوت مان ــد‪.‬‬ ‫دوسـت محمدی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تشــکیل کارگــروه مهــر و میــراث‬ ‫دســـتاوردهای قابـــل توجهـــی در حـــوزه میراث فرهنگـــی و گردش ــگری‬ ‫حاص ــل می ش ــود‪ ،‬خواس ــتار حمای ــت سرپرس ــت فرمان ــداری س ــمنان از‬ ‫برگ ــزاری ای ــن کارگروه ه ــا ش ــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫مشاغل فرهنگی‬ ‫شنبه‪20‬شهریور‪ 4-1400‬صفر ‪ 11-1443‬سپتامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1228‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫خطــای اطالعاتــی دارد و از منابــع درســت یــا نادرســتی رونویســی شــده‪،‬‬ ‫ارجاعاتــش اشــتباه اســت‪ ،‬پانویس هــای توضیحــی الزم را نــدارد‪ ،‬نشــانی‬ ‫منابــع را درســت نــداده‪ ،‬ضبــط اســامی ان خطاســت‪ ،‬فقــط از طریــق‬ ‫پژوهــش ممکــن اســت کــه مهم تریــن راه پژوهــش در ســال های اخیــر‪،‬‬ ‫فقــط از طریــق اینترنــت و جســت وجو در وبگاه هــای معتبــر جهانــی‬ ‫مثــل دانشــگاه ها‪ ،‬مراکــز فرهنگــی‪ ،‬کتابخانه هــای معتبــر ممکــن بــوده‬ ‫اســت‪ .‬اگــر موضــوع محدودیــت اســتفاده از اینترنــت جــدی بشــود مــا‬ ‫بــا پس رفــت دیگــری در حــوزه پژوهــش مواجــه خواهیــم شــد‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر ان‪ ،‬ارتباطمــان بــا عزیــزان شهرســتانی کــه بــه صــورت برخــط در‬ ‫جلســات و کالس هایمــان حضــور پیــدا می کننــد بــا دشــواری مواجــه‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬همیــن امســال نیــز بــرای داشــتن ســامانه ای بــدون مشــکل‬ ‫کــه قطــع نشــود و بتوانــد کالس هــا را ضبــط کنــد و‪ ....‬بــا گرفتــاری‬ ‫مواجــه بودیــم‪ .‬ســپردن کارهــا بــه ویراســتاران و گرفتــن کار از انــان‬ ‫از طریــق فضاهــای گــوگل و جی میــل و یاهــو بــوده اســت و حتــی‬ ‫فضاهــای واتســاپ‪ ،‬تلگــرام‪ ،‬اینســتاگرام‪ ،‬فرصتــی بــرای ارتباطمــان بــا‬ ‫صنــف ویراســتاران و اعضایمــان در سراســر کشــور بــوده کــه اگــر ایــن‬ ‫امــکان را از دســت بدهیــم شــاید کشــوری شــدنمان کارگشــا نباشــد و‬ ‫حتــی نتوانیــم بــرای رونــق کارهــای ایــن صنــف کاری کنیــم‪ .‬متاســفانه‬ ‫یــک دلخوشــی کــه می ایــد در پــی ان یــک مانــع پدیــدار می شــود کــه‬ ‫حیــرت زده می شــویم و امیدمــان را از دســت می دهیــم‪ .‬بــه عبارتــی‪،‬‬ ‫حکایــت از چالــه بــه چــاه افتــادن را پیــش خواهــد کشــید‬ ‫مدتــی اســت که انجمن هــای صنفی بــا حمایــت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫و وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی می تواننــد بــه صــورت کشــوری‬ ‫فعالیــت داشــته باشــند‪ .‬اولیــن انجمــن صنفــی کــه توانســته حــوزه جغرافیایی‬ ‫فعالیت هــای خــود را کشــوری کنــد‪ ،‬انجمــن صنفــی ویراســتاران بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایبنــا‪ ،‬ایــن موضــوع بهان ـه ای شــد تــا بــا‬ ‫دبیــر انجمــن‪ ،‬مهنــاز مقدســی‪ ،‬گفت وگویــی داشــته باشــیم و دربــاره رونــد کار‬ ‫و جایــگاه کشــوری و برنامه هایشــان بیشــتر بدانیــم‪ ،‬مقدســی در ایــن مصاحبه‬ ‫بــا تاکیــد بــر اینکــه از ایــن پــس هــر جــای کشــور کــه ویراســتاری باشــد‪،‬‬ ‫می توانــد بــه ایــن انجمــن متصــل شــود و در برنامه هــای اموزشــی و‬ ‫پژوهشــی و یافتــن کسـب وکار حضــور داشــته باشــد‪ ،‬بر ضــرورت ســوق دادن‬ ‫کس ـب وکارها در ایــن حــوزه از پایتخــت بــه شــهرهای دیگــر تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫شــنیدیم کــه انجمــن صنفــی کارگــری ویراســتاران حــوزه‬ ‫جغرافیایــی خــود را بــه کشــوری تغییــر داده و مراحــل اداری‬ ‫ان را نیــز بــه نتیجــه رســانده اســت‪ ،‬کمــی دربــاره ایــن‬ ‫رونــد برایمــان بگوییــد‪.‬‬ ‫بلــه‪ ..‬مــا از ســال گذشــته کــه قــرار شــد انجمن هــای حــوزه فرهنــگ‪ ،‬هنــر‬ ‫و رســانه‪ ،‬طبــق ضوابطــی دیگــر و بــا تاییــد دو وزارتخانــه تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی و فرهنگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬کشــوری بشــوند‪ ،‬کارهای خــود را اغاز‬ ‫کردیــم‪ .‬بــه علــت محدودیت هــا ناشــی از بیمــاری کویــد‪ 19-‬و نبــود امــکان‬ ‫برگــزاری مجمــع حضــوری تا اردیبهشــت مــاه امســال کارمــان به تعویــق افتاد‬ ‫تــا اینکــه مجــوز برگــزاری مجامــع بــه صــورت برخــط (انالیــن) صــادر شــد‬ ‫و خوشــبختانه بــا وجــود مشــکالت متعــدد ســامانه و اینترنــت توانســتیم بــا‬ ‫حضــور حداکثــر اعضــای انجمــن مجمــع را برگــزار کنیــم‪ .‬البتــه باز هــم روند‬ ‫کارهــای اداری بــه علــت تعطیلــی ارگان هــای مرتبــط بــا کندی پیــش رفت‬ ‫تــا اینکــه مجــوز کشــوری مــا در اواســط مــاه گذشــته صــادر شــد و با شــماره‬ ‫ثبــت جدیــد و عنــوان مختصــر شــده «انجمــن صنفــی ویراســتاران»‬ ‫بــه انجمــن کشــوری تغییــر پیــدا کردیم‪ .‬بعــد از ســال ها‪ ،‬باالخــره ویراســتاران‬ ‫نــه تنهــا صاحــب صنــف شــدند بلکــه اکنــون صنفــی کشــوری دارنــد‪.‬‬ ‫دیگــر انجمن هــای زیــر نظــر وزارت کار هــم بــرای ایــن‬ ‫کار اقــدام کرده انــد؟‬ ‫تــا جایــی کــه مــن اطــاع دارم چنــد انجمــن دیگــر نیــز تــا مرحلــه‬ ‫تصویــب اساســنامه پیــش رفته انــد‪ ،‬امــا انجمــن مــا اولیــن انجمــن‬ ‫صنفــی اســت کــه تغییــر وضعیــت داد و از شــهر تهــران بــه کشــوری‬ ‫ارتقــا پیــدا کــرد و مــا اولیــن انجمنــی بودیــم کــه توانســتیم ایــن مجــوز‬ ‫را بگیریــم‪.‬‬ ‫کشوری شدن برای انجمن ویراستاران چه محاسنی دارد؟‬ ‫کشــوری شــدن ایــن انجمــن چنــد دســتاورد مهــم دارد؛ نخســت‬ ‫اینکــه طبــق دســتورالعملی کــه بــرای انجمن هــای فرهنــگ‪ ،‬هنــر و‬ ‫رســانه تدویــن شــده اســت‪ ،‬در صورتــی کــه پنــج انجمــن همگــن (از‬ ‫نظــر همســویی نــو ِع فعالیــت) مجــوز کشــوری بگیرنــد‪ ،‬می توانــد‬ ‫بــا هــم «کانــون فراگیــر» را تاســیس کننــد کــه ایــن قــدم مهمــی‬ ‫بــرای انجمن هــای حــوزه نشــر اســت و تاکنــون چنیــن امکانــی‬ ‫وجــود نداشــته و اگــر بــه ایــن مرحلــه برســیم‪ ،‬بایــد انتظــار اتفاقــات‬ ‫خوبــی را داشــته باشــیم‪ .‬امــا مهم تریــن دســتاورد مــا ارتباطمــان‬ ‫بــا فعــاالن نشــر و ویرایــش در کل کشــور اســت‪ ،‬یعنــی هــر جــای‬ ‫ایــن کشــور کــه ویراســتاری باشــد‪ ،‬می توانــد بــه ایــن انجمــن متصــل‬ ‫شــود و در برنامه هــای اموزشــی و پژوهشــی و یافتــن کســب وکار‬ ‫حضــور داشــته باشــد؛ البتــه بــه برکــت اینترنــت و فضاهــای‬ ‫مجــازی‪ .‬البتــه بــه صــورت تفصیلــی در شــماره جدیــد خبرنامــه‬ ‫انجمــن چگونگــی کشــوری شــدن انجمــن را بیــان کرده ایــم‪.‬‬ ‫همکاریجهاددانشگاهی وانجمنویراستاران‬ ‫درزمینه اموزش ویراستاری و توسعه مشاغل خانگی‬ ‫انجمــن بــرای کســب و کار ویراســتاران خــارج از‬ ‫پایتخــت چــه برنامــه ای دارد‪ ،‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫فعالیت هــای نشــر بــا رکــود مواجــه اســت؟‬ ‫در خبرهــا و گفت وگوهایــی کــه از ســه ســال پیــش درگرفــت‪ ،‬گروهــی از‬ ‫فعالیت هــای فرهنگــی‪ ،‬بــا همــکاری وزارت ارشــاد و وزارت کار‪ ،‬در زمــره‬ ‫مشــاغل خانگــی قــرار گرفــت‪ ،‬از جملــه ترجمــه‪ ،‬ویرایــش‪ ،‬نویســندگی‪،‬‬ ‫کارهــای گرافیکــی‪ ،‬فعالیت هــای نرم افــزاری و بســیاری دیگــر از مشــاغل‬ ‫کــه بــه زعــم ایــن دو وزارت خانــه می تواننــد در منــزل کســب وکاری‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬وقتــی موضــوع را پیگیــری کردیــم دریافتیــم که جهاد دانشــگاهی‬ ‫ایــن طــرح را دنبــال می کنــد تــا بــا برگــزاری ازمــون‪ ،‬ویراســتارانی از‬ ‫چندیــن شــهر و اســتان را جــذب کنــد کــه در ویرایــش مقــاالت علمــی و‬ ‫پژوهشــی ترجمــه شــده از انگلیســی بــه فارســی یــا بالعکــس همــکاری کننــد‪،‬‬ ‫در واقــع جهــاد دانشــگاهی درصــدد اســت محیطــی بــرای کســب وکار‬ ‫انــان فراهــم اورد‪ .‬موضــوع مهم تــر اینکــه بودجــه ای نیــز بــرای دادن‬ ‫وام بــه ویراســتاران در دو وزارت خانــه تخصیــص داده شــده بــود کــه انــان‬ ‫بتواننــد بــا گرفتــن ایــن وام ابــزار اولیــه مثــل رایانــه‪ ،‬پرینتــر و اینترنــت‬ ‫پرســرعت بــرای خــود تهیــه کننــد و در منــزل خــود فعالیــت کننــد و‬ ‫اشــتغال انــان بالمانــع باشــد؛ کــه البتــه ایــن طــرح در مقطــع تخصیــص‬ ‫مهناز مقدسی از اغاز فعالیت‬ ‫انجمن صنفی ویراستاران به‬ ‫صورت کشوری خبر داد و گفت‬ ‫که از این پس هر ویراستاری‬ ‫درکشورمی تواندعضواین‬ ‫انجمن شود‪.‬‬ ‫وام باقــی مانــد و نشــیندم کــه کســی وام ان را دریافــت کــرده باشــد‪.‬‬ ‫قصــد مــا هــم ایــن بــوده اســت کــه تمرکــز کس ـب وکار را از پایتخــت‬ ‫بــه شــهرهای دیگــر ســوق دهیــم‪ .‬در کالس هایمــان دیده ایــم کــه‬ ‫توانمند ی هــای قابــل تحســینی در میــان جوانــان شــهرهای دیگــر‬ ‫هســت کــه در کال س هــا یــا همــکاری (عضویــت) ایــن توانایــی را‬ ‫شناســایی کردیــم و بــرای دادن کار ویرایــش‪ ،‬یــا معرفــی انــان‬ ‫بــه ناشــران و پدیداورنــدگان‪ ،‬و نیــز تشــویق انــان بــه نوشــتن‬ ‫انــواع مقالــه و معرفــی کتــاب بــرای درج در مطبوعــات تهــران‬ ‫اقــدام کرد ه ایــم‪.‬‬ ‫امــا ایــا فقــط ایــن ســه ابــزار بــرای ویراســتاران کافــی‬ ‫اســت؟‬ ‫فکــر کنــم بــا طــرح جدیــد «صیانــت از حقــوق کاربــران» بایــد بگوییــم‬ ‫دو ابــزار! انجمــن صنفــی ویراســتاران از ابتــدای تاســیس تــاش کــرده‬ ‫کــه ویراســتارـ پژوهشــگر پــرورش بدهــد و انــان را بــرای کارهــای‬ ‫پژوهشــی امــاده کنــد‪ .‬می دانیــد کــه مــا در ســال های اخیــر بــا انبوهــی‬ ‫نوشــته های کــم محتــوا‪ ،‬بی محتــوا‪ ،‬رونویســی های شــتاب زده و خطاهــای‬ ‫اطالعاتــی مواجه ایــم‪ ،‬موضوعــی کــه اســتادان دانشــگاه ها و اهالــی قلــم نیــز‬ ‫بــه ایــن امــر معترف انــد‪ .‬همیــن مشــکالت اگــر از دیــد ناشــر دور بمانــد‪،‬‬ ‫مســئولیت بــر ویراســتار اســت کــه هــم بــه پدیداورنــده (مترجــم و نویســنده)‬ ‫و هــم بــه ناشــر ایــن مشــکالت را اطــاع بدهــد‪ .‬تشــخیص اینکــه متنــی‬ ‫بــه جــز مشــکل ارتبــاط بــا اعضــا از طریــق اینترنــت و‬ ‫فراهــم کــردن کسـب و کار بــرای انــان چــه مشــکل دیگــری‬ ‫در انجمــن داریــد؟‬ ‫بایــد بگویــم همیــن یــک مشــکل مــا را بــس! البتــه کــه مشــکالت‬ ‫دیگــری هــم داریــم‪ .‬وقتــی بــرای کشــوری شــدن مــا تصمیم گرفتــه‬ ‫شــد‪ ،‬خوشــحال بودیــم کــه راهــی برایمــان بــاز شــده‪ ،‬امــا حــاال کــه‬ ‫کشــوری شــده ایم حــس می کنیــم در برهوتــی بــدون قطب نمــا‬ ‫رهــا شــدیم کــه بــرای پیــدا کــردن راه شــمال و جنــوب بــا مشــکل‬ ‫مواجهیــم‪ .‬هزینه هــای کالنــی کــه بــرای همیــن برگــزاری مجمــع‬ ‫مجــازی و تصویــب مــدارک و ارســال ان بــرای ثبــت شــرکت ها و دادن‬ ‫پول هایــی کــه هــر روز تصاعــدی بــاال مــی رود تــا تغییــرات مــا را در‬ ‫اداره ثبــت بــه تاییــد برســاند‪ ،‬هزینه هــای روبــه افزایــش اگهی هــای‬ ‫روزنامه هــا و نیرویــی کــه گزارش هــای فصلــی و ســالیانه را ثبــت و‬ ‫ضبــط کنــد همــان برهوتــی اســت کــه در ان افتاده ایــم‪ .‬از طرفــی‪،‬‬ ‫مجبــور بــه اجــرای تمــام وظایــف قانونــی هســتیم و از طــرف دیگــر‪،‬‬ ‫متولیــان دادن مجــوز بــه مــا هیــچ کمکــی بــرای روی پــا ماندنمــان‬ ‫ِ‬ ‫نمی کننــد‪ .‬بارهــا رایزنــی کرده ایــم و هنــوز بــه نتیجــه نرســیده ایم‪.‬‬ ‫اگــر از موانعــی و مشــکالتمان بخواهــم بگویــم بایــد یــک مصاحبــه‬ ‫مفصــل دیگــری داشــته باشــیم تــا بــه تک تــک انهــا اشــاره کنــم‪ .‬امــا‬ ‫ایــن درددل انجمــن مــا نیســت بلکــه درددل همــه انجمن هاســت‪ .‬مــا‬ ‫بــرای اینکــه در همــان نقطــه اول خودمــان را نگــه داریــم دچــار‬ ‫مشــکل هســتیم و هــر قــدم کــه برمی داریــم ایــن مشــکالت بیشــتر‬ ‫می شــود‪ .‬مســائلی هــم کــه از اســمان و زمیــن حــادث می شــود‪،‬‬ ‫قطــع شــدنی نیســت‪ .‬نمی خواهــم بــا ناامیــدی ایــن گفت وگــو‬ ‫را بــه پایــان برســانم‪ ،‬می خواهــم ایــن اطمینــان را بدهــم کــه‬ ‫هیئت مدیــره انجمــن صنفــی ویراســتاران بــا تمــام تــاش ایــن‬ ‫انجمــن را حفــظ خواهــد کــرد و اگــر همراهــی و همــکاری اعضــای‬ ‫خــود را بیشــتر ببینــد بــرای غلبــه بــر مشــکالت مصصم تــر‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شــرکت مهندســی اکتشــافی پویــا مــس ایرانیــان (ســهامی خــاص) در نظــر دارد جهــت تامیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز خــود بــه منظــور ارائــه خدمات به شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران از بیــن واجدیــن شــرایط (مــرد‪ /‬زن)‪ ،‬از طریــق برگــزاری ازمــون کتبــی‪ ،‬مصاحبــه‬ ‫حضــوری و روانشــناختی در قالــب قانــون کار دعــوت بــه همــکاری نمایــد ‪ .‬افرادیکــه متقاضــی شــرکت در ازمــون مــی باشــند بــه ادرس اینترنتــی ‪ www.karazmoon.com‬مرکــز ازمــون هــای تخصصــی دانشــگاه صنعتــی شــریف مراجعــه‪  ‬و پــس از مطالعــه دقیــق مفــاد اگهــی نســبت بــه‬ ‫ثبــت نــام در مقطــع و رشــته تحصیلــی مــورد نظــر بــا توجــه بــه شــرایط ذکــر شــده ‪ ،‬از تاریــخ ‪ 1400/06/13‬لغایــت ‪ 1400/06/27‬اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫لیست پرسنل مورد نیاز‬ ‫ردیف‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫تعداد‬ ‫جنسیت‬ ‫نوع تخصص‬ ‫توضیحات‬ ‫‪1‬‬ ‫دیپلم و فوق دیپلم‬ ‫فنی‪/‬ریاضی‪/‬تجربی‬ ‫‪90‬‬ ‫مرد‬ ‫کمک حفار‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فوق دیپلم و لیسانس‬ ‫معدن‪ ،‬زمین شناسی‪ ،‬مکانیک‬ ‫‪45‬‬ ‫مرد‬ ‫حفار‬ ‫‪-‬‬ ‫مکانیک و فنی‬ ‫‪4‬‬ ‫مرد‬ ‫سرویس کار‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫لیسانس‬ ‫صنایع یا معدن‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‬ ‫دفتر فنی و کنترل پروژه‬ ‫تهران‬ ‫مدیریت صنعتی و صنایع‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫مسئول انبار و سفارشات‬ ‫حومه تهران‬ ‫معدن و زمین شناسی‬ ‫‪4‬‬ ‫مرد‬ ‫سرحفار‬ ‫‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫معدن و زمین شناسی‬ ‫‪4‬‬ ‫مرد‬ ‫کارشناس فنی معدن‬ ‫‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫‪4‬‬ ‫لیسانس و فوق لیسانس‬ ‫مهندسی مکانیک‬ ‫‪4‬‬ ‫مرد‬ ‫مکانیک‪ -‬هیدرولیک کار‬ ‫‪-‬‬ ‫مهندسی مکانیک‪ ،‬صنایع‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کارشناس نت ماشین االت و‬ ‫نگهداری مسلط به کامپیوتر‬ ‫تهران‬ ‫بازرگانی ‪ ،‬صنایع‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫تهران (مسلط به زبان‬ ‫انگلیسی)‬ ‫مدیریت‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫کارشناس اداری‬ ‫تهران‬ ‫‪5‬‬ ‫فوق لیسانس‬ ‫حسابداری‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫حسابداری‬ ‫تهران‬ ‫مهندس ایمنی صنعتی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫مهندسی ایمنی صنعتی و‬ ‫بازرس فنی‬ ‫تهران‬ ‫جمع‬ ‫الف‪ :‬شرایط عمومی شرکت در ازمون‬ ‫‪  -1‬تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫مصرح در قانون اساسی‬ ‫‪  -2‬تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور ّ‬ ‫‪  -3‬دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم (برای متقاضیان مرد)‬ ‫‪ -4‬عــدم اشــتهار بــه فســاد اخالقــی‪ ،‬نداشــتن ســابقه محکومیــت و ســوء پیشــینه کیفــری کــه‬ ‫موجــب محرومیــت از حقــوق اجتماعــی شــده باشــد (بــا تاییــد مراجــع ذی صــاح)‬ ‫‪  -5‬فراغــت کامــل تحصیلــی (داشــتن مــدرک فــارغ التحصیلــی) در مقطــع مــورد نیــاز بــه‬ ‫هنــگام ثبــت نــام‬ ‫‪-6‬عــدم اشــتغال بــه تحصیــل در مقطــع مــورد نیــاز در دانشــگاه هــا و موسســات امــوزش عالــی‬ ‫بــه هنــگام ثبــت نــام‬ ‫‪  -7‬داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی به تایید امور ایمنی و بهداشت شرکت‬ ‫‪   -8‬حداکثــر ســن قابــل قبــول بــدون احتســاب مــدت خدمــت ســربازی بــرای داوطلبین دیپلــم‬ ‫‪ 29‬ســال(‪ 71/06/27‬و بعــد از ان) ‪ ،‬داوطلبیــن فــوق دیپلــم ‪ 31‬ســال(‪ 69/06/27‬و بعــد از ان) ‪،‬‬ ‫داوطلبیــن لیســانس‪ 33  ‬ســال (‪ 67/06/27‬و بعــد از ان) و داوطلبیــن فــوق لیســانس ‪ 35‬ســال‬ ‫تمــام(‪ 65/06/27‬و بعــد از ان)‪  ‬مــی باشــد‪. .‬‬ ‫‪160‬‬ ‫تبصــره ‪ : 1‬ســوابق کار معتبــر و مرتبــط کــه بــه تاییــد ســازمان تامیــن اجتماعــی رســیده باشــد‬ ‫(حداکثــر بــه مــدت ‪ 15‬ســال ) و همچنیــن مــدت زمــان خدمــت ســربازی (حداکثــر بــه مدت ‪ 2‬ســال )‬ ‫بــه حداکثــر ســن مجــاز داوطلبــان افــزوده خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫تبصــره ‪: 2‬حداکثــر ســن ایثارگــران (ازادگان‪،‬جانبــازان‪ ،‬رزمنــدگان و فرزنــدان شــهدا و مفقــود‬ ‫االثــر )مطابــق قوانیــن زیــر خواهــد بــود‪:‬‬ ‫ جانبــازان‪،‬ازاگان‪ ،‬فرزنــدان و همســران شــهدا ‪ ،‬فرزنــدان و همســران ‪ 25‬درصــد بــه بــاال و‬‫فرزنــدان وهمســر ازادگانــی کــه حداقــل یــک ســال و باالتــر ســابقه اســارت دارنــد ‪،‬و رزمنــدگان‬ ‫بــا ســابقه حداقــل ‪ 6‬مــاه حضــور داوطلبانــه اختیــاری در جبهــه از شــرط حداکثــر ســن معــاف‬ ‫مــی باشــند‪.‬‬ ‫ افراد خانواده معظم شهدا(شامل پدر ‪ ،‬مادر‪،‬خواهر وبرادر) تا میزان ‪5‬سال‪.‬‬‫ رزمنــد گان کمتــر از ‪ 6‬مــاه ســابقه حضــور داوطلبانــه در جبهــه‪ ،‬بــه میــزان مــدت حضــور‬‫داوطلبانــه در جبهــه‪.‬‬ ‫‪ -9‬متقاضیان از تمامی استانها و شهرستانهای کشور می توانند در این ازمون شرکت کنند‪.‬‬ ‫توضیحات مهم جهت کلیه شرکت کنندگان‪:‬‬ ‫‪  -1‬اسکان و تهیه غذا در سایت های اکتشافی (به غیر از کارمندان تهران) به عهده شرکت می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬به اطالعات ناقص و خالف واقع ارائه شده به هنگام ثبت نام نهایی ترتیب اثر داده نخواهد‬ ‫شد و چنانچه افراد مذکور در هر یک از مراحل قبول شوند از ادامه به کارگیری ذیربط جلوگیری‬ ‫به عمل خواهد امد‪.‬لذا شایسته است در تکمیل و ارسال اطالعات و مدارک درخواستی دقت الزم‬ ‫را به عمل اورید‪.‬‬ ‫‪ -  3‬متقاضیان صرف ًا در یک مقطع تحصیلی و گزینه های ارائه شده مجاز به شرکت در ازمون می باشند ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬پذیرفته شدگان نهایی تابع قانون کار و تامین اجتماعی خواهند بود‪.‬‬ ‫‪ - 5‬تایید سالمت و توانایی کامل جسمی و روانی پذیرفته شدگان بر عهده واحد طب کار شرکت می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬با توجه به اینکه پذیرش افراد برای مشاغل مورد نظر با مشخصات و تحصیالت اعالم شده می باشد‬ ‫لذا پذیرفته شدگان نهایی صرف ًا با شرایط و مدرک تحصیلی پذیرش شده (حداقل ‪ ۱۰‬سال با همان‬ ‫مدرک تحصیلی پذیرش شده) به کار در شرکت مهندسی اکتشافی پویا مس ایرانیان بر اساس تعهد‬ ‫محضری اخذ شده مشغول به فعالیت می گردند‪.‬‬ ‫‪  - 7‬ســهمیه ایثارگــران ‪ 25‬درصــد شــامل ‪:‬جانبــازان ‪ ،‬ازادگان و همســر و فرزنــدان شــهدا ‪،‬‬ ‫همســر و فرزنــدان جانبــازان ‪ 25‬درصــد و باالتــر و همســر و فرزنــدان ازادگان دارای یــک ســال‬ ‫اســارت ‪ ،‬خواهــر و بــرادر شــهدا مــی باشــد و ســهمیه ایثارگــران ‪ 5‬درصــد شــامل رزمنــدگان‬ ‫بــا ســابقه حداقــل ‪ 6‬مــاه حضــور داوطلبانــه در جبهــه هــا و همســر و فرزنــدان انهــا و فرزنــدان‬ ‫جانبــازان زیــر ‪ 25‬درصــد و فرزنــدان ازادگان کمتــر از یــک ســال اســارت مــی باشــد ‪( .‬مشــروط‬ ‫بــه کســب حداقــل ‪ 70‬درصــد میانگیــن نمــرات پذیرفتــه شــدگان در هــر مقطــع تحصیلی‪ ‬یــک‬ ‫برابــر ظرفیــت ) ‪ ،‬بدیهــی اســت تنهــا یکــی از فرزنــدان خانــواده هــر ایثارگــر از ســهمیه مربــوط‬ ‫برخــوردار خواهــد گردید ‪.‬‬ ‫توجــه ‪ :‬ســهمیه مــوارد مذکــور ( بــه اســتثاء فرزنــدان شــهدا و مفقــو دیــن االثــر ) تنهــا بــه‬ ‫یکــی از فرزنــدان تعلــق خواهــد گرفــت بــه شــرط انکــه در ســال هــای قبــل هیــچ یــک از‬ ‫اعضــای خانــواده از ســهمیه اســتفاده نکــرده باشــد‪.‬‬ ‫‪  -8‬تاییدیــه مــدت حضــور داوطلبانــه اختیــاری در جبهــه هــا بــا معاونــت نیــروی انســانی‬ ‫ســازمان بســیج مســتضعفین ســپاه پاســداران انقــاب اســامی و معاونــت توســعه و منابــع جهــاد‬ ‫کشــاورزی و ســازمان ارتــش جمهــوری اســامی ایران‪  ‬مــی باشــد‪  ‬و ســایر مراجــع مــورد‬ ‫تاییــد نمــی باشــد ‪.‬‬ ‫‪  -9‬مــاک ارائــه مــدارک صرفــا از طریــق ســایت کارازمــون و تــا پایــان مــدت ثبــت نــام می باشــد ‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت ارائــه هــر گونــه مدرکــی بعــد از پایان مــدت ثبت نــام بال اثــر و قابل رســیدگی نمی باشــد‪.‬‬ ‫‪  -10‬الزم بــه ذکــر اســت محــل جغرافیایــی خدمــت افــراد بنابــر تشــخیص شــرکت مهندســی‬ ‫اکتشــافی پویــا مــس ایرانیــان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ب ‪ :‬نحوه ثبت نام و مهلت ان‬ ‫داوطلبــان پــس از مطالعــه دقیــق اگهی و شــرایط منــدرج در ان حداکثر تــا پایــان روز ‪1400/06/27‬‬ ‫فرصــت خواهنــد داشــت بــه ترتیب ذیــل بــرای شــرکت در ازمون ثبــت نــام نمایند ‪.‬‬ ‫‪ -1‬واریــز مبلغ‪1،300،000‬ریــال (یــک میلیــون و ســیصد هــزار ریــال) بــه صــورت الکترونیکــی‬ ‫و بانکــی از طریــق درگاه پرداخــت الکترونیکــی دانشــگاه صنعتــی شــریف بــه عنــوان حــق‬ ‫ثبــت نــام ‪.‬‬ ‫توجه ‪ :‬وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬داوطلــب مــی بایســت مــوارد زیــر را اســکن و فایــل مربوطــه را در هنــگام ثبــت نــام بــه همــراه‬ ‫داشــته باشــد و در ســایت ثبــت نــام بارگــذاری نمایــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬عکس داوطلب (سایز ‪)3*4‬‬ ‫‪ -2‬گواهی فراغت از تحصیل‬ ‫‪ -3‬کارت ملی‬ ‫‪ -4‬شناسنامه‬ ‫‪ -5‬کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (برای متقاضیان مرد)‬ ‫‪ -6‬مــدارک ســوابق پرداخــت حــق بیمــه و مرتبــط کــه بــه تاییــد ســازمان تامیــن اجتماعــی‬ ‫رســیده باشــد‪ .‬نام شــعبه و کارگاه و جزییــات ســوابق کار بــه طورکامــل قیــد شــده باشــد) فایل‬ ‫بــه صورت ‪ pdf‬بارگــذاری شــود)جدول ســوابق کاری مشــابه نمونــه ارائــه شــده در انتهــای‬ ‫اگهــی ارســال گــردد‪.‬‬ ‫‪ -7‬مدارک و مستندات ایثارگری‬ ‫*توجه‪ :‬منظور از شرکت‪ ،‬شرکت مهندسی اکتشافی پویا مس ایرانیان می باشد‪.‬‬ ‫توجــه ‪ :‬حجــم عکــس نبایــد بیشــتر از ‪ 40‬کیلوبایــت و ســایر مــوارد اســکن شــده نیــز نبایــد‬ ‫بیشــتر از ‪ 200‬کیلوبایــت باشــد ‪.‬‬ ‫سایر توضیحات ‪:‬‬ ‫‪-1‬ثبــت مشــخصات و اطالعــات خواســته شــده مطابــق بــا فرمــت موجــود بــه طــور صحیــح و‬ ‫دقیــق و دریافــت کــد رهگیــری پــس از اتمــام مراحــل ثبــت نــام اینترنتــی ضــروری مــی باشــد‬ ‫‪( .‬دریافــت کــد رهگیــری بــه منزلــه تاییــد نهایــی ثبــت نــام نمــی باشــد)‬ ‫‪ -2‬داوطلبــان بایــد حداقــل ‪ 3‬روز پــس از ثبــت نــام بــه ســایت مذکــور مراجعــه کــرده و بــا ورود‬ ‫کــد رهگیــری از وضعیــت ثبــت نــام نهایــی خــود مطلــع شــوند و نســبت به چاپ تاییدیــه‬ ‫نهایــی ثبــت نام خــود اقــدام نماینــد ‪.‬‬ ‫‪ -3‬الزم اســت داوطلبــان گرامــی در مرحلــه ثبــت نــام اینترنتــی در تکمیــل اطالعــات دقــت‬ ‫نماینــد ‪ .‬مســئولیت درســتی اطالعــات وارد شــده بــه عهــده داوطلــب بــوده و پــس از اعــام‬ ‫نتایــج مرحلــه اول ازمــون ‪ ،‬دعــوت شــدگان بــرای مصاحبــه بایســتی اصــل مــدارک خواســته‬ ‫شــده و کپــی انهــا را بــه همــراه داشــته باشــند ‪ .‬بدیهــی اســت در هــر یــک از مراحــل ازمــون‬ ‫‪ ،‬مصاحبــه و اعــام نتایــج و حتــی پــس از بکارگیــری چنانچــه مغایرتــی بیــن اطالعــات وارد‬ ‫شــده و مندرجــات اصــل مــدارک مشــاهده شــود ‪ ،‬ضمــن ممانعــت از ادامــه کار ‪ ،‬اقــدام قانونــی‬ ‫الزم صــورت خواهــد پذیرفــت ‪.‬‬ ‫‪ -4‬هــر فــرد تنهــا حــق ثبــت نــام و شــرکت در یکــی از ازمــون هــا و یــک مقطــع ‪ ،‬رشــته‬ ‫و گرایــش را دارد‪.‬‬ ‫‪ -5‬متقاضیــان بــر اســاس ضوابــط و مقــررات قانــون کار بــه صــورت قــرارداد تامیــن نیــرو‬ ‫جــذب مــی گردنــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬چنانچــه در هــر مرحلــه از جــذب و در هــر زمــان محــرز شــود متقاضــی بــه اشــتباه و یــا‬ ‫بــه عمــد اطالعــات خــاف واقــع ارائــه داده و یــا فاقــد شــرایط منــدرج در اگهــی مــی باشــد از‬ ‫انجــام مراحــل بعــدی محــروم و از رونــد جــذب حــذف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -7‬جــذب افــراد دارای معافیــت پزشــکی در صــورت قبولــی پــس از تائیــد مرکــز طــب صنعتــی‬ ‫و در صــورت انطبــاق بــا شــرایط شــغل امــکان پذیــر مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬داوطلــب بــا علــم و اگاهــی کامــل از شــرایط و نحــوه ی ثبــت نــام ‪،‬در صــورت ثبــت نــام‬ ‫در ازمــون بــدون داشــتن شــرایط اگهــی حــق هــر گونــه اعتــراض نســبت بــه پرداخــت وجــه‬ ‫ثبــت نــام را نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ج ‪ :‬دریافت کارت ازمون‬ ‫‪ -1‬دریافت کارت از طریق سایت کارازمون طبق کد رهگیری ارائه شده ‪ ،‬امکان پذیر است ‪.‬‬ ‫‪ -2‬محل و زمان دقیق ازمون همزمان با دریافت کارت در سایت قابل مشاهده است ‪.‬‬ ‫د ‪ :‬نحوه برگزاری ازمون‬ ‫‪ -1‬ازمــون بــه صــورت چهــار گزینــه ای و بــا احتســاب نمــره منفــی بــرای پاســخ هــای نادرســت‬ ‫برگــزار مــی گــردد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ازمــون مقطــع دیپلــم شــامل ‪ 100‬ســوال در زمینــه معــارف اســامی ‪ ،‬علــوم اجتماعــی ‪،‬‬ ‫زبــان و ادبیــات فارســی ‪ ،‬ریاضــی ‪ ،‬هــوش و زبــان انگلیســی و فنــاوری اطالعــات مــی باشــد ‪.‬‬ ‫‪-3‬ازمــون مقاطــع فــوق دیپلــم و باالتــر شــامل ‪ 50‬ســوال عمومــی و ‪ 50‬ســوال تخصصــی‬ ‫مــی باشــد ‪ .‬ســواالت عمومــی شــامل معــارف اســامی ‪ ،‬علــوم اجتماعــی ‪ ،‬زبــان و ادبیــات‬ ‫فارســی و زبــان انگلیســی و فــن اوری اطالعــات و ســواالت تخصصــی شــامل دروس تحصیلــی‬ ‫تخصصــی رشــته دانشــگاهی مــورد نظــر خواهــد بــود ‪( .‬منابــع تخصصــی در بخــش ثبــت نــام‬ ‫موجــود مــی باشــد)‬ ‫تبصــره ‪ :10‬اقلیــت هــای مذهبــی از پاســخگویی بــه ســواالت معــارف اســامی معــاف مــی‬ ‫باشــند و امتیــاز ان در ســایر مــوارد ازمــون توزیــع مــی شــود ‪.‬‬ ‫ه ‪ :‬اعالم نتایج ازمون‬ ‫نتایــج مرحلــه اول ازمــون و محــل و زمــان برگــزاری مصاحبــه متعاقبـ ًا از طریــق ســایت مذکــور‬ ‫(‪ )www.karazmoon.com‬اعــام خواهــد شــد‪ .‬داوطلبان در صــورت نیــاز بــه کســب‬ ‫اطالعــات بیشــتر می تواننــد بــا شــماره تلفــن ‪ 021 -66530043- 66560465‬تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫داوطلبــان گرامــی جهــت ثبــت نــام و کســب اطالعــات بیشــتر در ازمــون شــرکت اکتشــافات‬ ‫پویــا مــس ایرانیــان بــه ســایت اینترنتــی ‪ karasa.ir :‬مراجعــه نماییــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫مشاغل اینده‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪20‬شهریور‪ 4-1400‬صفر ‪ 11-1443‬سپتامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1228‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سـخن از مشـاغل اینـده در شـرایطی که ما هـم اکنون‬ ‫در انجـام مشـاغل سـاده فعلـی درمانـده ایـم کمـی‬ ‫متناقـض اسـت امـا مسـیری اسـت کـه باید طی شـود‪.‬‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۹۲‬مـا بـا همـکاری سـتاد کارافرینـی و‬ ‫اشـتغال وزارت بهداشـت در رابطـه بـا چالـش هـای‬ ‫پیـش روی سلامت دنیـا کتابـی تالیـف کردیـم و در‬ ‫ان پنـج چالـش اصلـی پیـش روی جهـان را مشـخص‬ ‫کردیـم‪ .‬اولیـن چالـش مطـرح شـده بـروز بیمـاری های‬ ‫جدیـد بـود و صادقانـه بایـد گفت تصـور نمی شـد چنین‬ ‫اتفاقـی امـروز رخ دهـد‪ .‬در حالـی کـه امروز ایـن بیماری‬ ‫بسـیاری از فرهنـگ هـا و جوامـع مختلف را تحـت تاثیر‬ ‫قـرار داده اسـت‪ .‬بـازارکار در ایـن شـماره بـه موضـوع‬ ‫«اقتصـاد مراقبتـی‪ ،‬فرصت هـا و مشـاغل» از دیـد دکتـر‬ ‫سـاالر ارزیده پزشـک ‪،‬کارشـناس ارشـد و دکتـر کارافرینی ‪،‬‬ ‫کارشـناس حـوزه امـوزش و نـواوری سلامت و برگـزار‬ ‫کننـده دوره ام بـی ای سلامت پرداختـه اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫نشسـت هـا توسـط معاونـت امـوزش و کارافرینـی‬ ‫جهـاد دانشـگاهی برگـزار مـی شـود‪.‬‬ ‫حوزه سالمت حوزه اشتغال افرین‬ ‫در حـوزه سلامت و مراقبـت سلامت‪ ،‬بـا‬ ‫توجـه بـه روندهـای در حـال حرکـت دنیـای فنـاوری‪،‬‬ ‫فرصت هـای بسـیاری در حـال شـکل گرفتـن اسـت‪،‬‬ ‫وقتـی به طراحـی مشـاغل و طراحی دوره های اموزشـی‬ ‫نـگاه می کنیـم بایـد بگویـم انچه شـکل دهنده مشـاغل‬ ‫و امـوزش اسـت بایـد از دل جامعـه و مسـائل جامعـه‬ ‫بیـرون بیایـد‪ .‬یـک ذهـن اینده نگر بایـد بتواند بـا تحلیل‬ ‫مناسـب ایـن مسـائل ان هـا را در غالب وظایـف جدید در‬ ‫شـغل های فعلـی یـا بازتعریـف شـغل های جدیـد بـرای‬ ‫ارائـه راه حل های مناسـب به این مسـائل راهبـری نماید‪.‬‬ ‫یکـی از تعاریـف کاربـردی کارافرینـی‪ ،‬حـل مسـئله‬ ‫بـه شـکل نواورانـه اسـت؛ در حـال حاضـر بـا تغییـرات‬ ‫گسـترده در سـبک زندگـی جوامـع و تحوالتـی چـون‬ ‫گسـترش شهرنشـینی‪ ،‬سـالمندی جمعیـت و افزایـش‬ ‫خانوارهـای تـک نفـ ِر مواجـه هسـتیم کـه هـر یـک‬ ‫اقتضائـات و نیازهـای جدیـدی را در حوزه هـای مختلـف‬ ‫ازجملـه حـوزه مراقبـت سلامت شـکل داده کـه نیازمند‬ ‫بازتعریـف مشـاغل و وظایـف شـغلی این حوزه هسـتیم‪.‬‬ ‫از سـوی دیگـر سـازمان دهی سـازمان های ارائه دهنـده‬ ‫خدمـات نیـز به تبع دسـتخوش تغییراتی قـرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫بـا توجـه بـه برنـد خوش نـام و باسـابقه اموزشـی‬ ‫جهـاد دانشـگاهی و از سـوی دیگـر باوجـود شـبکه‬ ‫گسـترده ان در کشـور می تـوان بـا توسـعه ارگانیـک‬ ‫اکوسیسـتم ایـن حـوزه‪ ،‬در حیطـه مراقبـت کـودک و‬ ‫مراقبـت سـالمند بیـش از ‪ 50‬هـزار شـغل در کشـور بـا‬ ‫محوریـت جهـاد دانشـگاهی را ظرفیت سـازی کـرد‪.‬‬ ‫مهارت اموزی در جهان اینده‬ ‫مجمـع جهانـی اقتصـاد گزارشـی تحـت عنـوان ده‬ ‫مهـارت مـورد نیـاز بـرای هـر انسـانی تاسـال ‪2025‬‬ ‫منتشـر کـرده اسـت‪ .‬ایـن ده مهـارت شـامل تفکـر‬ ‫تحلیلـی و نـواوری‪ ،‬یادگیـری فعاالنـه و اسـتراتژی‬ ‫یادگیـری‪ ،‬حـل مسـائل پیچیده ‪ ،‬تفکر انتقـادی ‪ ،‬خالقیت‬ ‫و ‪ ...‬اسـت‪ .‬همانطـور که مشـاهده می شـود ایـن مهارت ها‬ ‫هیچ جایی در سیسـتم اموزشـی کشـور ما ندارد و ما باید‬ ‫ایـن مهـارت هـا را بـه قیمـت گزافـی در سـطح جامعه‬ ‫فرابگیریـم‪ .‬در چنیـن شـرایطی سـخن به میـان اوردن‬ ‫از مشـاغل اینـده می توانـد گـزاف باشـد‪.‬‬ ‫گسترش فناوری و شکاف میان جوامع‬ ‫در مصاحبـه ای کـه اقـای یـووال نـوح هـراری بـا‬ ‫مـارک زاکربـرگ مالـک و سـهامدار اصلـی فیسـبوک‬ ‫داشـت ‪ ،‬نکتـه جالبـی مطـرح شـد‪ .‬مـارک زاکربـرگ‬ ‫معتقـد بـود کـه گسـترش ای تـی و فنـاوری باعـث‬ ‫عدالـت گسـتری در جهـان امـروز شـده و این پیشـرفت ها‬ ‫باعـث عادالنـه تـر شـدن نظـام جهانـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫اقـای هـراری در پاسـخ بـه ایـن جملـه نکتـه جالبـی‬ ‫مطـرح کـرد و گفـت کـه ایـن فنـاوری ها در راسـتای‬ ‫کمـک بـه کشـور هـای در حـال توسـعه نیسـت و در‬ ‫راسـتای اهـداف انهـا فعالیـت نمیکنـد‪.‬داده های کالن‬ ‫در اختیـار کشـور هـای توسـعه یافتـه قـرار می گیـرد و‬ ‫مـا صرفـا یـوزر هسـتیم‪ .‬هـر چه کشـور فقیر تر باشـد‪،‬‬ ‫صرفـا یـک یوزر اسـت و کمکی بـه ان ملـت نمی کند‬ ‫و تنهـا شـرکت هـای بـزرگ از ایـن داده کاوی هـای‬ ‫کالن بهـره میبرنـد‪ .‬در واقـع این گسـترش تکنولوژی‬ ‫سـبب عمیقتر شدن شـکاف بین کشـور های توسعه یافته‬ ‫و کشـور هـای ضعیـف تر شـده اسـت‪.‬‬ ‫مشاغل نو متاثر از کووید ‪19‬‬ ‫مشـاغلی ماننـد کارشناسـان هـوش مصنوعـی‬ ‫در ایـن شـرایط اهمیـت زیـادی پیـدا کـرده انـد و‬ ‫صدرنشـینان لیسـت تقاضای شـغلی مهندسـین داده و‬ ‫متصدیان داده کاوی شـده اند‪.‬بسـیاری از مشـاغل نیز‬ ‫در حـال از بیـن رفتـن هسـتند و بنظـر میرسـد زمـان‬ ‫تغییـر فرا رسـیده اسـت‪ .‬مـا در جهاد دانشـگاهی وقتی‬ ‫امـوزش هـای انالیـن را شـروع کردیـم بـه گروهـی‬ ‫کـه در ایـن حـوزه فعالیـت میکردنـد گفتیـم کـه بایـد‬ ‫بعـد از سـه مـاه تک تک شـما تبدیـل به کارشناسـان‬ ‫امـوزش انالین شـوید وگرنـه مجبورید شـغل جدیدی‬ ‫پیـدا کنید‪.‬تلاش کردیـم کـه ایـن افـراد تبدیـل بـه‬ ‫کارشناسـان حـوزه الکترونیـک شـوند و بتواننـد بـا‬ ‫پیشـرفت مشـاغل سـازگار شـوند‪ .‬جملـه ای معـروف‬ ‫وجـود دارد کـه می گویـد ‪ ،‬اگـر شـما از چیـزی کـه‬ ‫سـال قبـل بـوده ایـد خجالـت زده نیسـتید بـه احتمال‬ ‫فـراوان خـوب یـاد نگرفتـه ایـد ‪ .‬درواقـع فـردی کـه‬ ‫تلاش نمیکنـد خـود را بـه روز کنـد و روز بـه روز‬ ‫پیشـرفت کند ‪ ،‬شکسـت میخورد‪ .‬یعنی اگر کسـی با توجه‬ ‫بـه بیـان حضـرت علـی دو روزش ماننـد یکدیگر باشـد ‪،‬‬ ‫ضـرر کـرده اسـت و ایـن نشـاندهنده ان اسـت که ما‬ ‫بایـد خـود را بـا دنیـا بـه روز کنیـم‪.‬‬ ‫ذهنیت رشد‬ ‫اسـتفان لیندگارد از اسـاتید دانشـگاه دانمـارک بحثی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت رایان تولید جهت تکمیل کادر خود در استان تهران‪،‬‬ ‫شهرک صنعتی نصیراباد از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫(حتی بدون سابقه کار) دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته مهندسی صنایع‬ ‫دارا بودن دانش مناسب در زمینه اصول اولیه مهندسی صنایع‬ ‫توانمندی کار با کامپیوتر به خصوص نرم افزارهای ‪ Word‬و ‪Excel‬‬ ‫بسیار پرتالش و پر انرژی‪ ،‬عالقه مند به کار در محیط صنعتی‬ ‫ساعت کاری ‪ 44‬ساعت در هفته و از شنبه تا چهارشنبه می باشد‬ ‫با توجه به نداشتن شرط سابقه کار‪ ،‬فرد متقاضی در ماه اول با حقوق‪،‬‬ ‫مزایا و بیمه کامل و به صورت ازمایشی استخدام خواهد شد‬ ‫بیمه از روز اول‪ ،‬بیمه تکمیلی پس از سه ماه‪ ،‬حقوق ثابت‬ ‫صبحانه‪ ،‬ناهار و عصرانه‪ ،‬کمک هزینه ایاب ذهاب‬ ‫مزایای رفاهی متنوع‬ ‫به کارکرد باالی ‪ 44‬ساعت در هفته اضافه کار پرداخت خواهد شد‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪rayantolid@gmail.com‬‬ ‫در راستای اینده مشاغل و مشاغل اینده بررسی شد‬ ‫«اقتصاد مراقبتی‪ ،‬فرصت ها و مشاغل»‬ ‫بـه عنـوان ذهنیـت رشـد مطـرح کـرده اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫ذهنیـت بـرای تمـام سـطوح شـغلی مطرح شـده اسـت‬ ‫و دیـدگاه ما را نسـبت به ایـن موضوعات نشـان می دهد‪.‬‬ ‫ایـن یـک مقیـاس بـرای انـدازه گیـری ذهنیـت رشـد‬ ‫افـراد اسـت‪ .‬ابزارهـای انـدازه گیـری عالقـه شـما بـه‬ ‫چالـش پذیـری یـا واکنـش شـما بـه موفقیـت همـکار‬ ‫خـود مـی باشـد‪ .‬ایا ایـن موفقیت بـرای شـما یادگیری‬ ‫بـه همـراه دارد یـا باعـث ناراحتـی شـما مـی شـود‪.‬‬ ‫ایـا تلاش میکنیـد از مشـکالت فـرار کنیـد یـا ازانهـا‬ ‫بیاموزیـد‪ .‬انتقادپذیرهسـتید یا از ان ناراحت می شـوید؟‬ ‫تـا چـه حـد از اشـتباهات خـود یـاد گرفتـه اید؟‬ ‫همـواره تجربـه گرفتـن از شکسـت هـای خـود و‬ ‫دیگـران مـی توانـد مـارا در دسـتیابی بـه اهـداف اینده‬ ‫یـاری کنـد‪ .‬برای مـن نیز خوانـدن تجربه های شـرکت ها‬ ‫و کسـب و کار هـای بـزرگ بسـیار جالـب اسـت و می‬ ‫توانـد الهامـات و تاثیـرات زیـادی روی مسـیر شـغلی و‬ ‫اجتماعـی افـراد داشـته باشد‪.‬شـرکت کـداک بـه عنوان‬ ‫یکـی از پیشـگامان عرصـه عکـس و فیلـم در سـال‬ ‫‪ 1976‬اولیـن دوربیـن دیجیتـال را تولیـد کـرد‪ .‬در ان‬ ‫زمـان بـازار فیلم هـای فیزیکی به شـدت رونق داشـت‬ ‫و سـوداوری زیـادی بـرای کداک بـه عنوان لیـدر تولید‬ ‫ایـن محصـول در بـازار داشـت‪ .‬زمانـی که ایـده عرضه‬ ‫دوربیـن دیجیتـال بـه مدیـران این شـرکت داده شـد ‪،‬‬ ‫بـا اینکـه ایـن ایـده انقالبـی در صنعـت عکـس و فیلم‬ ‫ایجـاد می کـرد از سـوی اعضـای هیئت مدیره رد شـد‬ ‫چـرا کـه در ان صورت سـود فروش فیلم هـای فیزیکی‬ ‫از بیـن میرفـت‪ .‬این ماجـرا را میتوان بـه پاندمی کووید‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫و اتفاقاتـی کـه متعاقب ان رخ میدهـد تعمیم داد‪ .‬زمانی‬ ‫کـه کسـب و کار هـا بـه علـت شـیوع ایـن ویـروس‬ ‫بـه سـمت مجـازی شـدن میرونـد‪ ،‬نهـادی همچـون‬ ‫جهـاد دانشـکاهی نیـز بایـد ایـن موضـوع را درک‬ ‫کنـد و بـه سـرعت دسـت بـه تغییـر بزنـد‪ .‬اصطلاح‬ ‫معروفـی در دنیـای کسـب و کار مـی گویـد ماننـد‬ ‫کـداک تغییـر کـن تا به سرنوشـت کـداک دچار نشـوی‪.‬‬ ‫مدل های دید کسب و کار‬ ‫و روش های جدید سوداوری‬ ‫مـدل هـای امـروزی کسـب کار ‪ ،‬دچـرا تغییـرات‬ ‫گسـترده ای شـده اند و روش های سـود اوری و درامد زایی‬ ‫تفـاوت کـرده اسـت‪ .‬ایـا تاکنـون بـه خدمـات رایگانی‬ ‫کـه از سـوی فیـس بـوک ‪ ،‬اینسـتاگرام و واتسـاپ‬ ‫دریافـت می کنیـد توجـه کـرده ایـد؟ منطقی اسـت که‬ ‫ایـن اپلیکیشـن هـا و شـرکت هـای ارائـه دهنـده انهـا‬ ‫بـرای خیریـه کار نمیکننـد پـس چگونـه مـی تواننـد‬ ‫سـود خـود را تامیـن کننـد؟ مثالـی در حـوزه سلامت‬ ‫مـی توانـد بـه این سـوال پاسـخ دهد‪ .‬فردی در کشـور‬ ‫امریـکا کـه قصـد داشـت وزن خـود را کاهـش دهـد ‪،‬‬ ‫پیشـنهادی از سـوی شـرکت بیمه ای دریافـت کرد‪ .‬در‬ ‫ایـن پیشـنهاد ذکـر شـده بـود که اگـر این فرد دسـتبند‬ ‫سلامتی را خریـداری کنـد و روزی ‪ 12000‬قـدم پیاده‬ ‫روی کنـد می توانـد مبلغـی از سـوی شـرکت بیمـه‬ ‫دریافـت کنـد و همچنیـن تحـت بیمـه این شـرکت نیز‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬بـا کمـی تامـل می توانـد از ایـن موضـوع‬ ‫ایـن نکتـه را دریافـت کـه روش هـای درامـدی دیگـر‬ ‫مسـتقیم نیسـت و شـرکت هـا سـود خـود را بـه شـکل‬ ‫غیرمسـتقیم به دسـت مـی اورند‪ .‬قطعا فـردی که روزی‬ ‫‪ 12000‬قـدم پیـاده روی مـی کنـد ‪ ،‬نیـاز کمتـری بـه‬ ‫خدمـات پزشـکی خواهـد داشـت‪ .‬ایـن باعث می شـود‬ ‫از ضـرری کـه شـرکت بیمـه خواهد داد کاسـته شـود و‬ ‫شـرکت بیمـه هـم مشـتری خـود را ازیـن سـود‬ ‫بهـره منـد مـی کنـد‪.‬‬ ‫اقتصاد و دنیای سالمت‬ ‫حـوزه پزشـکی در زمینـه اموزشـی ‪ ،‬خدماتـی و‬ ‫اقتصـادی بـا سـرعت چشـمگیری درحـال تغییر اسـت‪.‬‬ ‫گـردش مالـی ایـن صنعـت بـه ‪ 8‬هـزار میلیـارد دالر‬ ‫مـی رسـد و سـرمایه گـذاری در ایـن زمینـه اولویـت‬ ‫بسـیاری از کشـور های توسـعه یافته دنیاسـت‪ .‬بسیاری‬ ‫از کشـور هـا در حـال تغییـر متـد اموزشـی پزشـکی‬ ‫خـود هسـتند تـا هماننـد امـوزش خلبانی از مـدل های‬ ‫سـه بعـدی بـرای تحلیـل اناتومـی بـدن اسـتفاده کنند‬ ‫و هزینـه هـای اموزشـی ایـن حـوزه را تـا حـد ممکـن‬ ‫پاییـن بیاورنـد‪ .‬پرداختـن به حوزه ژنتیک و تشـخیص و‬ ‫درمـان بیمـاری هـا از روش اصالح ژن هـا و بالطبع‬ ‫پروتئیـن هـای تولیـدی بـدن کـه در واقـع پزشـکی‬ ‫شـخصی نـام دارد سالهاسـت دغدغـه کشـور هـای‬ ‫پیشـتاز در حوزه پزشـکی اسـت‪ .‬شـاید سـوال بسـیاری‬ ‫از مـا این باشـد که چـرا دانشـمندان توانایی تشـخیص گروه‬ ‫هـای مقاوم نسـبت به ویـروس کرونـا را ندارند‪ .‬پاسـخ این‬ ‫اسـت کـه هنوز نحـوه فعالیت ویـروس کووید ‪ 19‬درون‬ ‫سـلول و سـاخت پروتئین به درسـتی مشـخص نشده و‬ ‫ایـن علـت عـدم توانایی در تشـخیص و درمـان صحیح‬ ‫ان اسـت‪ .‬متاسـفانه دانشـگاه های کشـور مـا و نظام‬ ‫پزشـکی مـا فاصلـه بسـیاری بـا سـطح بین المللـی‬ ‫دارنـد و بـا وجـود سـطح علمـی نـه چنـدان بـد در‬ ‫زمینـه پزشـکی‪ ،‬کشـور مـا همچنـان راه زیـادی‬ ‫بـرای طـی کـردن دارد‪.‬‬ ‫ردپای تکنولوژی در حوزه سالمت‬ ‫عــاوه بــر پزشــکی شــخصی کــه بــه ان اشــاره‬ ‫شــد در ســالهای اینــده بــدون شــک شــاهد جراحــی از‬ ‫راه دور یــا تلــه ســرجری خواهیــم بــود و همچنیــن‬ ‫ربــات هــای جــراح جــای جراحــان انســانی را خواهنــد‬ ‫گرفت‪.‬همانطــور کــه در بســیاری از زمینــه هــای‬ ‫دیگــر ایــن تغییــر ملمــوس و قابــل مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫کشــورها بایــد تــاش کننــد تــا سیســتم ســامت خود‬ ‫را بــه ســمت ایــن موضوعــات ببرنــد و از تکنولــوژی‬ ‫بــه عنــوان ابــزاری در ایــن زمینــه بهــره ببرنــد‪ .‬شــاید‬ ‫تعجــب برانگیــز باشــد امــا ایــن سیســتم جدیــد و‬ ‫دیجیتــال ســامت میتوانــد راحــت تــرو ســاده تــر در‬ ‫کشــور هــای کمتــر توســعه یافتــه راه انــدازی شــود‬ ‫چــرا کــه در ایــن دســته کشــورها ایــن سیســتم اولیــن‬ ‫سیســتم ســامت خواهــد بــود و برخــاف کشــورهای‬ ‫توســعه یافتــه کــه بــرای تغییــر سیســتم ســامت‬ ‫نظــام دار قبلــی خــود نیــاز بــه تغییــرات زیــادی‬ ‫از بــاال تــا پاییــن دارنــد ایجــاد سیســتم ســامت‬ ‫دیجیتــال ســریع تــر و اســانتر خواهــد بــود‪ .‬در اینــده‬ ‫نزدیــک ‪ 5‬تــا ‪ 10‬درصــد خدمــات بــه صــورت بســتری‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬از ســوی دیگــر ‪ 10‬تــا ‪ 15‬درصــد‬ ‫خدمــات بــه شــکل هاســپیتال هــوم خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫هاســپیتال هــوم هــا مراکــزی هســتند کــه دیگــر‬ ‫در انهــا متخصصــی وجــود نــدارد‪ .‬خدمــات عمومــی‬ ‫تــر شــده و بیمارانــی کــه نزدیــک بــه ترخیــص و‬ ‫بازگشــت بــه خانــه هســتند بــا ایــن مراکــز ســر و کار‬ ‫دارنــد‪ .‬پدیــده جالــب و بســیار قابــل توجــه بعــدی‬ ‫اســمارت کــر کامیونیتــی هــا یــا مراکــز مراقبــت‬ ‫هوشــمند هستند‪.‬بســیاری از شــرکتهای بــزرگ دنیــا‬ ‫در حــوزه تکنولــوژی ماننــد زیمنــس ‪ ،‬مایکروســافت و‬ ‫اپــل در حــال فعالیــت روی ایــن طــرح هســتند‪ .‬ایــن‬ ‫مراکــز مــکان هایــی هســتند کــه مــردم میتواننــد بــا‬ ‫اســتفاده از گجــت هــای الکترونیکــی و ابــزارک هــای‬ ‫هوشــمند خــود پزشــک خــود باشــند و بــا اســتفاده از‬ ‫انهــا نیــاز کمتــری بــه مراجعــه بــه درمانــگاه و پزشــک‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬ایــن هــا ســبب میشــود کــه نیــاز مــا‬ ‫بــه سیســتم هــای پیشــرفته بــرای تبــادل داده و‬ ‫پرســتار و پزشــک هــای ماهــر و بــه روز بــرای کار بــا‬ ‫گجــت هــای الکترونیکــی بیــش از پیــش حــس شــود‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫نــگاه مــا در طراحــی مشــاغل بایــد از جامعــه نشــات‬ ‫بگیــرد‪ .‬ایــن دقیقــا همــان مفهــوم کارافرینــی اســت‬ ‫و بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه بــه ان اشــاره کردیــم‬ ‫و جامعــه را دگرگــون کــرده اســت بایــد نیــاز هــای‬ ‫مــا تبییــن شــود‪.‬برای مثــال افزایــش ســن ‪ ،‬افزایــش‬ ‫ســالمندان و حتــی افزایــش نــرخ چاقــی بایــد مــارا‬ ‫بــرای تبییــن نیــاز هــای اینــده تــکان بدهــد‪.‬‬ ‫اســتاندارد هــای رشــته هــا و مشــاغل مختلــف بایــد‬ ‫تعریــف شــود‪ .‬هماننــد رشــته هایــی مثــل مهمانــداری‬ ‫و مشــاغلی ماننــد گارســونی کــه شــاغلین انهــا بســیار‬ ‫بــه شــغل خــود افتخــار مــی کننــد و شــخصیت شــغل‬ ‫انهــا تعریــف شــده اســت‪ .‬همچنیــن بایــد تشــخیص‬ ‫داد کــه چــه مشــاغلی ماننــد پرســتاری تقاضــای‬ ‫باالیــی در جامعــه دارنــد‪ .‬اکوسیســتم ایــن طــرح هــا‬ ‫بایــد توســط نهــادی ماننــد جهــاد دانشــگاهی شــکل‬ ‫بگیــرد چــرا کــه بــرای جهــاد بســیار شــناخته شــده‬ ‫اســت و ابــزار ان هــم در اختیــار جهــاد می باشــد‪.‬‬ ‫تکنولــوژی در تمــام حــوزه هــا تاثیــرات خــود را‬ ‫بــروز داده اســت و ذر پزشــکی و اقتصــاد مراقبتــی ایــن‬ ‫موضــوغ بیــش از پیــش ثابــل مشــاهده اســت‪ .‬بــرای‬ ‫وفــق دادن جامعــه و بــازار کار بــا مشــاغل اینــده و‬ ‫شــناخت کامــل از اینــده مشــاغل فعلــی بایــد بتــوان‬ ‫تحلیــل مناســبی از شــرایط فعلــی داشــت و خــود را‬ ‫بــا مهــارت هــای فناورمحــور و تکنولــوژی هــای نــو‬ ‫تجهیــز نمــود‪ .‬ایــن تنهــا راه باقــی مانــدن در کــورس‬ ‫ســامت ‪ ،‬اقتصــاد و فنــاوری جهــان اســت‪.‬‬ ‫گزارش ‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬سابقه حداقل سه سال حسابداری فروش‬ ‫و حسابداری مدیریت‬ ‫اشنایی کامل با اکسل و نرم افزارهای افیس‬ ‫اشنایی کامل با نرم افزار هلو و سپیدار‬ ‫مضبط‪ ،‬متهعد و روحیه کار تیمی و ارائه گزارشات به موقع‬ ‫حداقل سن ‪ 25‬و حداکثر ‪ ،35‬اشنا به قوانین جدید چک و امور بانکی‬ ‫تهیه صورت مغایرت بانکی و گزارشات نقدینگی‬ ‫صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی‬ ‫نگهداری حساب تنخواه گردان و سایر وجوه و اوراق‬ ‫مسلط به حسابداری خزانه‪ ،‬انبار و فروش و تولید‬ ‫اشنایی با حسابداری بهای تمام شده‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬بیمه‪ ،‬اموزش حین کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را فقط به صورت‬ ‫‪ pdf‬و با عنوان (‪« )subject‬حسابدار» به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobatpars@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت فرقان شیمی شیراز (بازرگانی بین المللی) واقع در محدوده جردن جهت تکمیل کادر حسابداری خود در‬ ‫استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‪ :‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬اشنا به زبان انگلیسی‪ ،‬اشنا به ترم های بازرگانی‪ ،‬مسلط به برنامه ‪ ،Office‬سابقه کار حسابداری مرتبط‪ ،‬توانایی کار‬ ‫با نرم افزارهای حسابداری‪ ،‬با انگیزه‪ ،‬متعهد به کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪mahsa.pourmajid1360@gmail.com‬‬ صفحه 6 ‫سربازی‬ ‫شنبه‪20‬شهریور‪ 4-1400‬صفر ‪ 11-1443‬سپتامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1228‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫طرح سرباز ماهر چیست؟‬ ‫امـروزه ورود بـه بـازارکار در هـر زمینـه ای نیازمنـد امادگـی افـراد اسـت‪ .‬در‬ ‫واقع برای ورود به هر حیطه شغلی باید حداقل مهارت های ابتدایی‬ ‫شـغل مـورد نظـر را داشـته باشـید‪ .‬طـرح سـرباز ماهـر در ایـن زمینـه‬ ‫بـه کمـک سـربازان شـتافته و راه حلـی کمـک کننـده بـرای سـربازان‬ ‫جهـت امادگـی پیـش از ورود بـه دنیـای کار اسـت‪.‬‬ ‫بـه همیـن خاطـر بـر ان شـدیم تـا در ایـن مقالـه در خصـوص جزئیـات‬ ‫طـرح سـرباز ماهـر و کسـب مهـارت امـوزی در دوران سـربازی بپردازیـم‪.‬‬ ‫بـرای تمامـی اقایـان الزم اسـت پـس از رسـیدن بـه سـن مشـمولیت‬ ‫سـربازی‪ ،‬نسـبت بـه مشـخص کـردن وضعیـت نظـام وظیفـه خـود‬ ‫اقـدام کـرده و در دوره خدمـت مقـدس سـربازی شـرکت کننـد‪.‬‬ ‫پـس از بـه پایـان رسـیدن دوره سـربازی‪ ،‬مسـلما هـر یـک از اقایـان بایـد‬ ‫خـود را بـرای ورود بـه بـازار کار و داشـتن یـک شـغل خـاص و مناسـب‬ ‫امـاده سـازند‪ .‬طرحـی کـه بـا عنـوان طـرح سـرباز ماهـر از سـال ‪ 96‬اغـاز‬ ‫شـده‪ ،‬بـه اقایانـی کـه مشـغول بـه گـذران دوره سـربازی خـود‬ ‫هسـتند از طریـق امـوزش دادن بـه ان هـا و شـرکت دادن ان هـا در‬ ‫دوره هـای فنـی و حرفـه ای مختلـف‪ ،‬هـر یـک از ان هـا را بـرای‬ ‫داشـتن یـک شـغل مناسـب و ورود بـه بـازار کار امـاده سـازند‪.‬‬ ‫در واقع در طرح سـرباز ماهر‪ ،‬سـربازان با شـرکت در دور ه های مختلف‪،‬‬ ‫مهـارت هـای الزم بـرای شـروع حیطـه شـغلی مورد نظـر خـود را اموزش‬ ‫دیـده و در نهایـت بـا امادگی باالیی به دنیای کاروارد می شـوند‪ .‬هر یک‬ ‫از سـربازان بـا بـه پایـان رسـاندن هـر یـک از دور ه هـای مهـارت امـوزی‬ ‫مدرکـی را مبنـی بـر کسـب مهـارت در ایـن طـرح ویـژه دریافت می کنند‬ ‫کـه ایـن مـدارک بـرای تکمیـل یـک رزومـه قـوی جهـت شـروع کار‬ ‫مـی تواننـد بسـیار کمـک کننـده باشـند‪ .‬در واقـع در ایـن طـرح ویـژه‬ ‫سـعی بر این اسـت که توانای ‬ ‫ی ها و اسـتعداد سـربازان شناسـایی شـده‬ ‫و بـا توجـه بـه مـوارد ذکر شـده‪ ،‬میـزان تحصیالت و رشـت ه تحصیلی‪ ،‬هر‬ ‫یـک از مشـموال را در یگانـی مناسـب قـرار دهند ‪.‬‬ ‫به طور کلی طرح سرباز ماهر از سه دوره مختلف تشکیل شده است‪.‬‬ ‫دوره قبل از خدمت که در این دوره با توجه به یکسری مشاور ه شغلی‬ ‫توانایـی سـربازان مـورد سـنجش قـرار م ‬ ‫ی گیـرد‪ ،‬دوره حیـن خدمت که‬ ‫در زمـان سـربازی بـا ارتقـا سـطح توانایی سـربازان بـرای ورود به بـازار کار‬ ‫بـه ان هـا کمـک مـ ‬ ‫ی شـود و در اخر دوره پس از خدمت که به شـروع کار‬ ‫ا ‬ ‫ن هـا کمـک شـده و امکانـات الزم بـرای اغـاز شـغلی جدیـد‪ ،‬در اختیـار‬ ‫ی گیرد‪.‬‬ ‫ان هـا قـرار م ‬ ‫مهارت اموزی در طرح سرباز ماهر‬ ‫ی ترین دالیل افزایش نرخ بیکاری‪ ،‬نداشـتن مهارت کافی‬ ‫یکی از اصل ‬ ‫افـراد مـی باشـد‪ .‬مسـلما ا گـر مهـارت کافـی در زمینه زهـای مختلـف‬ ‫داشـته باشـید‪ ،‬شـرایط بهتـری جهـت شـروع یـک کار مناسـب برایتان‬ ‫فراهـم مـی گـردد‪ .‬در طـرح سـرباز ماهـر نیـز تمرکـز اصلـی بـر روی همیـن‬ ‫موضـوع و افزایـش میـزان مهـارت سـربازان اسـت‪ .‬مهـارت امـوزی در‬ ‫طـرح سـرباز ماهـر‪ ،‬فرصتـی ویـژه بـرای افرادی اسـت که تـا کنون جهت‬ ‫کسـب مهـارت و کشـف اسـتعدادهای خـود تنبلـی کـرد ه و یـا فرصـت‬ ‫مناسـب بـرای ایـن کار نداشـتند‪.‬‬ ‫در دور همهارتاموزی‪،‬بهسـربازان کمکم ‬ ‫یشـودتابا کسـبمهارتهای‬ ‫کاربردی و کشف استعداد و توانای ‬ ‫ی های خود در زمینه های مختلف‪،‬‬ ‫توانایی تشخیص ان را پیدا کنند که در کدام یک از زمین ه های شغلی‬ ‫م ‬ ‫ی توانند با موفقیت بیشـتری عمل کرده تا در نتیجه با پرورش افراد‬ ‫توانـا و ماهـر از طریـق ایـن دور ه هـا‪ ،‬نـرخ بیکاری به شـکل چشـمگیری‬ ‫پایین امده و جامعه ای فعال و توانمند داشـته باشـیم‪ .‬در دور ه های‬ ‫مهارت اموزی‪ ،‬اموزش های خاصی برای سـربازان وجود دارد که افراد‬ ‫ی تواننـد مهـار ‬ ‫بـا شـرکت در ایـن دوره هـا مـ ‬ ‫ت و توانایـی هـای ویـژه ای‬ ‫جهت شـروع یک کار تازه و مناسـب کسـب نمایند‪.‬‬ ‫انچه باید بدانید؛‬ ‫شرایط استفاده‪ ،‬نحوه ثبت نام‬ ‫و مزایای طرح سرباز ماهر‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫طرح سرباز ماهر یا مهارت اموزی به سربازان از سال ‪ 96‬اغاز شده و در ان مشموالنی که در حال گذران دوره خدمت خود هستند‬ ‫را برای داشتن شغلی مناسب و ورود به بازار کار اماده می سازند‪ .‬این کار در قالب برگزاری دوره های اموزش مهارتی و دوره‬ ‫های فنی و حرفه ای انجام می شود‪ .‬در این طر ح ملی که به دستور رهبر معظم انقالب اسالمی و توسط ستاد کل نیروهای مسلح‬ ‫دنبال می شود دستگاه های مختلف از جمله جهاد دانشگاهی و سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان مجریان طرح‬ ‫مشارکت دارند‪ .‬ثبت نام طرح سرباز ماهر به صورت اینترنتی و از طریق سامانه ‪ smaher.ir‬انجام می شود‪.‬‬ ‫ح هایـی کـه جهـت امـوزش اصـول‬ ‫ی تواننـد بـا شـرکت در طـر ‬ ‫افـراد مـ ‬ ‫ک هـای اولیـه بـه وجـود‬ ‫مربـوط بـه امـداد و نجـات و همچنیـن کمـ ‬ ‫ی هـای الزم را بـرای کار در گـرو ه هـای امـدادی و‬ ‫امـد ه انـد‪ ،‬توانایـ ‬ ‫سـازمان هایـی هـم چـون هلال احمـر کسـب نماینـد‪ .‬طـرح‬ ‫مهـارت امـوزی از دور ه ای تشـکیل شـده کـه در ان افـراد اصول مربوط‬ ‫بـه شـروع و توسـعه کسـب و کار را اموختـه و بـه یـک نیـروی ماهـر بـرای‬ ‫ح هایـی کـه بـرای امـوزش اصـول و‬ ‫ی شـوند‪ .‬طـر ‬ ‫کارافرینـی تبدیـل مـ ‬ ‫مهارت های سـبک زندگی‪ ،‬توسـعه اقتصادی و افزایش درامد و طریقه‬ ‫ح هـای ویژه‬ ‫اسـتفاده بهینـه از فضـای مجـازی بـه وجـود امده انـد‪ ،‬طـر ‬ ‫مهـارت امـوزی در دوره سـربازی هسـتند‪.‬‬ ‫سامانه ثبت نام طرح سرباز ماهر‬ ‫طرح سرباز ماهر برای افراد توانمندی که به کسب مهارت برای شروع‬ ‫یـک زندگـی جدیـد و موفق اهمیت می دهند‪ ،‬طرحی ویژه و سـودمند‬ ‫محسوب می شود‪ .‬هر یک از افرادی که قصد دارند در حین گذراندن‬ ‫دوره سـربازی خـود بـرای افزایـش مهـارت هایشـان در طرح سـرباز ماهر‬ ‫شـرکت کننـد‪ ،‬الزم اسـت تـا از طریـق سـامانه ‪( )smaher.ir‬ثبـت نـام‬ ‫طرح سـرباز ماهر اقدامات ابتدایی را انجام داده و برای شـرکت در این‬ ‫طرح ثبـت نام کنند‪.‬‬ ‫مـوارد مهمـی وجـود دارد کـه متقاضیـان بـرای ثبـت نـام در سـامانه‬ ‫مربوطـه و شـرکت در ایـن دوره خـاص بایـد در نظر داشـته باشـند‪ .‬مهم ‬ ‫ترین مورد این است که متقاضیان به طور حتم باید تبع ه کشور ایران‬ ‫باشـند‪ .‬علاوه بـر ان تمامـی افـراد بـرای شـرکت در ایـن دوره ویـژه‪ ،‬بایـد‬ ‫شرایط سنی مناسب را داشته باشند؛ سنین باالی ‪ 15‬سال‪ ،‬رده سنی‬ ‫مناسـب بـرای متقاضیـان شـرکت در ایـن طرح م ‬ ‫ی باشـد‪.‬‬ ‫متقاضیـان بـرای ثبـت نام و شـرکت در ایـن دوره ویژه‪ ،‬باید شناسـنامه ‬ ‫معتبـر بـا عکـس مناسـب داشـته باشـند‪ .‬در صورتـی کـه متقاضیـان‬ ‫بـه هـر علتی امکان ارسـال شناسـنامه خود بـرای ثبت نام در ایـن دوره‬ ‫را نداشـته باشـند‪ ،‬در صـورت ثبـت درخواسـت بـا ارائـه کارت ملی نیز‬ ‫ی تواننـد در ایـن دوره شـرکت کننـد‪ .‬بـرای ثبـت نـام در طـرح کسـب‬ ‫مـ ‬ ‫مهـارت در دوره سـربازی‪ ،‬در گام اول بایـد وارد سـامانه مخصـوص‬ ‫ثبـت نـام یعنی سـامانه ماهـر بـه ادرس ‪ smaher.ir‬شـوید‪.‬‬ ‫مشـموالنی کهبهدنبالروشـیبرای کاهشمدتزمانخدمتسـربازی‬ ‫خـود هسـتند‪ ،‬مـی تواننـد بـا توجـه بـه رشـته تحصیلـی و عالقـه شـان‬ ‫اقـدام بـه دریافـت پـروژه کسـری خدمتـی از ارگان مـورد نظـر خـود کـرده‬ ‫وپـس از انجـام ایـن پـروژه‪ ،‬مـدت زمـان مشـخصی از طـول مـدت‬ ‫سربازیشـان کـم شـود‪ .‬بـرای اطلاع از جزئیـات دریافـت پـروژه کسـری‬ ‫خدمـت مطالعـه مقالـه زیـر توصیـه مـی گـردد‪.‬‬ ‫نحوه ثبت نام در طرح سرباز ماهر‬ ‫همانطور که گفته شـد‪ ،‬ثبت نام دوره مهارت اموزی طرح سـرباز ماهر‬ ‫بـه صـورت اینترنتـی از طـرق سـامانه سـرباز ماهـر بـه نشـانی اینترنتـی‬ ‫‪ smaher.ir‬انجا می شـود‪ .‬ان دسـته از مشـموالنی که شـرایط ثبت نام‬ ‫ایـن طـرح را دارنـد‪ ،‬مـی تواننـد مطابـق مراحـل زیـر اقـدام بـه تکمیـل‬ ‫ثبـت نـام خـود نمایند‪.‬‬ ‫‪ .1‬در ابتدا الزم است با ورود به سامانه ماهر به نشانی ‪ smaher.ir‬و وارد‬ ‫کردن شماره همراه و رمز عبور مورد نظرتان‪ ،‬یک پنل کاربری مختص‬ ‫خودتـان ایجـاد کنیـد‪ .‬بـا ارائـه شـماره تلفـن همراه به سـامانه یـک کد‪،‬‬ ‫دریافت خواهید کرد که تنها مختص شماره همراه شما خواهد بود و‬ ‫شـخص دیگری امکان اسـتفاده از ان را نخواهد داشـت‪ .‬برای دریافت‬ ‫ی دهید‬ ‫ایـن کـد‪ ،‬الزم اسـت شـماره همراهـی که به سـایت مـورد نظر م ‬ ‫فعال باشد‪.‬‬ ‫‪ .2‬پـس از ایـن کـه پنـل کاربـری خـود را در سـامانه ماهـر ایجـاد کردیـد‪،‬‬ ‫الزم اسـت کـه بـه ایـن پنـل وارد شـده و ثبـت نـام خـود در طـرح‬ ‫مهارت اموزی را اغاز کنید‪ .‬هنگامی که کلمه کاربری و رمز عبور خود‬ ‫را وارد کنیـد‪ ،‬صفحـ ه ای کـه در تصویـر زیـر نمایـش داده شـده اسـت‬ ‫ی شـود‪ .‬شـما می توانید زمین ه های مورد عالقه خود‬ ‫مقابل شـما باز م ‬ ‫را در این صفحه وارد کنید و مهار ‬ ‫ت هایی که تمایل به کسب ان ها را‬ ‫دارید‪ ،‬تعیین نمایید‪ .‬عالوه بر ان شـما م ‬ ‫ی توانید اطالعات مهم دیگر‬ ‫ق هـای سـربازی خـود را در ایـن صفحـه تعیین کنید‪.‬‬ ‫همچـون مشـو ‬ ‫بـه طـور کلـی جهـت ارائـه ایـن اطالعـات‪ ،‬الزم اسـت در ابتـدا اطالعـات‬ ‫فـردی خـود را بـه طـور کامـل در سـامانه ماهـر وارد کنید‪.‬‬ ‫‪ .3‬بـرای ایـن کـه امـکان ثبـت نام در طرح سـرباز ماهر برای شـما فراهم‬ ‫ایـد‪ ،‬الزم اسـت اطالعـات فـردی خـود در سـامانه ماهر را تکمیل کنید‪.‬‬ ‫اطالعاتی مثل نام‪ ،‬نام خانوادگی‪ ،‬کد ملی‪ ،‬تولد‪ ،‬شـماره شناسـنامه‪،‬‬ ‫مذهـب‪ ،‬رنگ چشـم ها و‪...‬‬ ‫‪ .4‬در قـدم بعـدی الزم اسـت کـه مهـارت هایـی کـه در دوره‬ ‫مهـارت امـوزی فـرا گرفته اید را از طریق قسـمت مهارت های فرا گرفته‬ ‫شـده وارد سـامانه کنید‪ .‬با انجام این کار از مهارت های مختلف شـما‬ ‫در طـول سـربازی اسـتفاده می شـود‪.‬‬ ‫ق هـای سـربازی از طریـق پنـل‬ ‫‪ .5‬در گام اخـر بـرای انتخـاب مشـو ‬ ‫ق هـا کلیـک کـرده و مـوارد الزم را‬ ‫کاربـری خـود روی گزینـه مشـو ‬ ‫انتخـاب کنیـد‪.‬‬ ‫شرایط استفاده از طرح سرباز ماهر‬ ‫مشـموال واجـد شـرایط مـی تواننـد از پـروژه جایگزیـن خدمـت سـربازی‬ ‫اسـتفاده کننـد‪ .‬بـرای اطلاع از نحـوه دریافـت ایـن پـروژه مطالعه مقاله‬ ‫زیـر توصیـه می گـردد‪.‬‬ ‫برای شـرکت در طرح سـرباز ماهر‪ ،‬الزم اسـت به یکسـری شرایط خاص‬ ‫توجـه شـود‪ .‬هـر چنـد شـرکت در ایـن طـرح اجبـاری نیسـت و هر یـک از‬ ‫سـربازان در صـورت تمایـل مـ ‬ ‫ی تواننـد جهـت ثبـت نـام و گذرانـدن‬ ‫دور ه های تخصصی و عمومی شرکت کنند‪ .‬از جمله شرایط ثبت نام‬ ‫در طـرح سـرباز ماهـر بایـد به مـوارد زیر اشـاره کنیم‪:‬‬ ‫همانطـور کـه گفتیـم افـرادی کـه متقاضی شـرکت در طـرح سـرباز ماهر‬ ‫هسـتند‪ ،‬باید شـرایط سـنی الزم را داشـته باشـند‪ .‬سـن مناسـب برای‬ ‫شـرکت در ایـن دوره بـاالی ‪ 15‬سـال اسـت‪.‬‬ ‫افـرادی کـه تخصـص و مهـارت خاصـی داشـته‪ ،‬امـا مـدرک مرتبـط بـا‬ ‫ایـن مهـارت را کسـب نکرده انـد‪ ،‬الزم اسـت در یـک سـری ازمـو ‬ ‫ن هـا‬ ‫ی شـوند شـرکت کننـد‪.‬‬ ‫کـه بـا عنـوان ازمـون ادواری شـناخته مـ ‬ ‫افـرادی کـه دارای مـدرک فـوق دیپلـم هسـتند‪ ،‬الزم اسـت کـه بـرای‬ ‫کسـب مهـارت در یـک سـری دور ه هـای اموزشـی شـرکت کننـد‪.‬‬ ‫افـرادی کـه مـدرک کارشناسـی دارنـد‪ ،‬الزم اسـت بـرای کسـب مهـارت‬ ‫بـه شـکل تخصصـی و همچنیـن بـرای کسـب مهارت هـای عمومـی و‬ ‫همچنیـن توانایی هایـی جهـت کارافرینـی امـوزش ببیننـد‪.‬‬ ‫در صورتـی کـه دارای مـدرک فـوق لیسـانس یـا مدارکـی با درجات‬ ‫تحصیلـی باال تـر در رشـته هـای تحصیلـی غیرپزشـکی هسـتید‪،‬‬ ‫شـرکت در دوره هـای اموزشـی تخصصـی بـرای شـما واجـب‬ ‫نیسـت ‪.‬‬ ‫متقاضیـان شـرکت در ایـن طـر ح در صورتـی کـه دارای مـدرک‬ ‫فنـی حرفـه ای هسـتند‪ ،‬الزم نیسـت کـه در دوره هـای کسـب مهـارت‬ ‫شـرکت کننـد‪ .‬ایـن شـرط بـرای افـرادی کـه دارای مـدرک در‬ ‫رشـته هـای علـوم پزشـکی هسـتند نیـز برقـرار اسـت‪.‬‬ ‫افرادی که در رشت ه های دانشگاهی فنی و حرفه ای تحصیل کرده اند‬ ‫ن هـا فارغ التحصیل‬ ‫و یـا از دانشـگا ه هـای علمـی و کاربـردی و هنرسـتا ‬ ‫شـده اند‪ ،‬نیـازی بـه شـرکت در دور ه هـای اموزشـی برای کسـب مهارت‬ ‫به شـکل تخصصی نخواهند داشـت‪.‬‬ ‫مزایای استفاده از طرح سرباز ماهر‬ ‫شـرکت در طـرح سـرباز ماهـر‪ ،‬مزایـای بسـیاری را بـرای متقاضیـان‬ ‫بـه همـراه دارد کـه اشـاره بـه ایـن مزایـا خالـی از لطـف نیسـت‪.‬‬ ‫مهـم تریـن مزایـای شـرکت در طـرح سـرباز ماهـر و مهـارت امـوزی‬ ‫عبارتنـد از‪ :‬افـرادی کـه در ایـن طـرح شـرکت مـی کننـد بـه عنـوان‬ ‫گزینـه هـای اصلی برای اسـتخدام در موارد مختلف شـغلی انتخاب‬ ‫مـی شـوند‪ .‬بـرای مثـال ا گـر یـک مرکز خـاص به یـک گرافیسـت نیاز‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬بـا توجـه بـه ایـن کـه فـرد متقاضـی توسـط سـپاه‬ ‫بـرای کسـب ایـن مهـارت امـوزش دیـده اسـت و توانایـی الزم را‬ ‫برای انجام این کار دارد‪ ،‬شـانس او برای اسـتخدام شـدن بیشـتر‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫افـراد بـا ثبـت نـام و شـرکت در ایـن طـرح ایـن امـکان را خواهنـد‬ ‫داشـت تـا بـه اسـانی محـل سـازمان مـورد نظـر خـود بـرای خدمـت‬ ‫را انتخـاب کننـد‪ .‬بـه عبارتـی افـرادی کـه تمایـل دارنـد تـا در یـک‬ ‫شـهر خـاص خدمـت کننـد‪ ،‬بـا شـرکت در ایـن طـر ح مـی تواننـد‬ ‫محـل خدمـت سـربازی را در شـهر مـورد عالقـه خـود تعییـن‬ ‫کننـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش سـایت هیـوا‪ ،‬یکـی از مزایـای بسـیار مهم شـرکت در این‬ ‫طـرح ویـژه‪ ،‬بخشـش اضافـه خدمت بـه متقاضیان اسـت؛ افرادی‬ ‫کـه تمایـل دارنـد تـا دوره سـربازی خـود را زمانـی کوتـاه تـر بـه اتمـام‬ ‫برسـانند‪ ،‬بـا ثبـت نـام در ایـن طـرح مـی تواننـد از فرصـت ویـژه ای‬ ‫کـه بـرای بخشـش اضافـه خدمـت بـرای ان هـا فراهـم امـده اسـت‬ ‫اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫امتیـاز بـرای پذیـرش امریـه سـربازی‪ ،‬تسـهیل در جابجایـی تاریـخ‬ ‫اعـزام‪ ،‬جـذب در نیروهـای مسـلح بـه عنـوان مربـی‪ ،‬پرداخـت‬ ‫هزینـه هـای دوره مهـارت امـوزی از مزایـای مهـم دیگـر شـرکت در‬ ‫ایـن طـرح ویـژه سـربازی اسـت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ستاد فرماندهی ارتش جمهوری اسالمی ایران در ادامه راه نورانی شهیدان واالمقام جهت تکمیل ظرفیت کادر افسری و کارمندی(علمی و تجربی) خود به « صورت پیمانی »‬ ‫از بین جوانان مومن‪ ،‬متعهد و عالقه مند به رزمندگی که دارای روحیه انقالبی‪ ،‬والیتمداری‪ ،‬سلحشوری‪ ،‬از جان گذشتگی‪ ،‬ایثارگری‪ ،‬بسیجی‪،‬‬ ‫(صرفاً ساکن استان تهران و البرز) همرزم می پذیرد‪.‬‬ ‫‪ -7‬دارندگان کارت معافیت پزشکی و داوطلبان مشمول خدمت سربازی که اضافه سنواتی داشته باشند‪ ،‬حق ثبت نام ندارند‪.‬‬ ‫ارائه روگرفت و اصل دفترچه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت سنواتی هنگام ثبت نام جهت داوطلبان مشمول‪.‬‬ ‫د) شرایط اختصاصی کارمند تجربی پیمانی( مندرج در جدول ب)‬ ‫‪-9‬ارائه مدرک یا گواهی مبنی بر سکونت در استان تهران و البرز‬ ‫‪)3‬ایمان به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی و امادگی فداکاری در راه تحقق اهداف انها‬ ‫‪ -2‬موفقیت در انجام معاینات پزشکی‪ ،‬مصاحبه مکتبی وامنیتی وعلمی و ازمون مقاومت جسمانی‪.‬‬ ‫هزینه ثبت نام ‪ 200‬هزارتومان (پذیرایی و معاینات پزشکی) می باشد که در مراحل گزینش از داوطلبان اخذ می گردد‪.‬‬ ‫‪ )۵‬عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی‬ ‫‪-4‬حداکثر سن برای داوطلبان ‪ 26‬سال می باشد‪.‬‬ ‫الف)شرایط عمومی ‪:‬‬ ‫‪)۱‬متدین به دین مبین اسالم(التزام عملی به فرایض دینی و اگاهی داشتن به احکام شرعی در حد نیاز وقرائت و روان‬ ‫خوانی قران کریم)‬ ‫‪ )2‬تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪)۴‬عدم محکومیت ناشی از اقدام علیه انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ )۶‬عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیر قانونی و یا الحادی‬ ‫‪ )۷‬عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گرو های سیاسی‬ ‫‪ )8‬عدم معروفیت به فساد اخالقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و نداشتن سوءپیشینه کیفری برابر اعالم مراجع ذی صالح‬ ‫‪ -1‬دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه با حداقل معدل ‪13‬‬ ‫‪-3‬داشتن گواهینامه مهارت فنی از مراکز اموزش فنی و حرفه‪ -‬ای کشور در تخصص مربوطه‬ ‫تبصره‪ : 1‬حداکثر سن برای داوطلبان استخدام راننده پایه یکم ‪ 30‬سال می باشد‪.‬‬ ‫ز) نحوه ثبت نام‪:‬‬ ‫‪ -5‬سپردن تعهد خدمت به مدت ‪ 6‬سال به صورت پیمانی برابر ضوابط قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران‬ ‫(‪8‬صبح تا ‪ )12‬به صورت حضوری به ادرس ذیل مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -7‬دارندگان کارت معافیت پزشکی و داوطلبان مشمول خدمت سربازی که اضافه سنواتی داشته باشند‪ ،‬حق ثبت نام‬ ‫تلفن ‪88415061 -81955330‬‬ ‫تبصره‪ :2‬مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثر سن اضافه می گردد‪.‬‬ ‫‪ )9‬حداقل قد ‪ 165‬سانتی متر داشتن سالمت روانی و جسمانی برابر تاییدیه اداره بهداشت ودرمان نیروی زمینی ارتش‬ ‫‪)۱۰‬کسانی که به عنوان عضو به ارتش می پیوندند باید برای رزمنده شدن وارد شوند و امادگی انجام ماموریت در هر‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫جایی را که ارتش صالح بداند داشته باشند‪.‬‬ ‫‪)۱۱‬شاخصه های تدین و انقالبی بودن اصل بوده و در همه مراحل مورد توجه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ه) امتیازات‬ ‫‪)12‬استخدام افراد بر مبنای مرتفع نمودن مشکالت اقتصادی انان نبوده و جذب و استخدام بر اساس نیاز سازمان‬ ‫‪-1‬داوطلبان استخدام شده دارای مدرک لیسانس به درجه ستواندومی نایل شده و ضمن برخورداری از‬ ‫‪)13‬در استخدام افراد به وجود انگیزه خدمتی ‪ ،‬روحیه ایثار و فداکاری توجه می شود‪.‬‬ ‫(مدت اموزش رزم مقدماتی ‪3‬ماه برای نظامیان و‪ 1‬ماه برای کارمندان به صورت شبانه روزی می باشد‪).‬‬ ‫ب) شرایط اختصاصی افسر پیمانی( مندرج در جدول الف)‬ ‫بهره مند خواهند گردید ‪.‬‬ ‫تسهیالت رفاهی ‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬دارا بودن مدرک تحصیلی از دانشگاه های معتبر که به تایید وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری رسیده باشد‪.‬‬ ‫حقوق و مزایای درجه مذکور برابر قوانین ومقررات ارتش جمهوری اسالمی ایران به خدمت ادامه می دهند‬ ‫‪-3‬مدت قرارداد خدمت پیمانی برای نظامیان مدت ‪ ۵‬سال وکارمندان مدت ‪ 6‬سال از تاریخ استخدام بوده که پس از‬ ‫‪ -2‬داشتن حداقل معدل ‪14‬برای رشته های فنی‪/‬مهندسی و حداقل معدل ‪ 15‬برای رشته های غیرفنی ومهندسی‬ ‫تبصره‪ : 1‬مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثر سن اضافه می گردد‪.‬‬ ‫‪-4‬کارکنان پیمانی پس از خاتمه مدت قرارداد پیمانی برابر مقررات خدمت وظیفه عمومی استحقاق دریافت کارت پایان‬ ‫‪ -4‬موفقیت در انجام معاینات پزشکی‪ ،‬مصاحبه مکتبی وامنیتی وعلمی و ازمون مقاومت جسمانی‪.‬‬ ‫ذینفع رفتار خواهد شد‪         .‬الف‪ :‬تبدیل به رسمی ‪      ‬ب‪ :‬رهایی ازخدمت‬ ‫خدمت دوره ضرورت را خواهند داشت‪.‬‬ ‫‪ -5‬سپردن تعهد خدمت به مدت ‪ 5‬سال به صورت پیمانی برابر ضوابط قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪-5‬خانوادهای معظم شهداء ‪ ،‬جانبازان ‪ ،‬ازادگان ‪ ،‬نظامیان ( در صورت ارائه مدارک معتبراز بنیاد شهید و امور ایثارگران‬ ‫‪ -7‬دارندگان کارت معافیت پزشکی و داوطلبان مشمول خدمت سربازی که اضافه سنواتی داشته باشند‪ ،‬حق‬ ‫‪-6‬فرزندان شهدا‪ ،‬جانبازان از کار افتاده کلی ‪ ،‬ازادگان از کار افتاده کلی از شرط معدل و سن معاف می باشند‪.‬‬ ‫‪ -6‬مدت قرارداد افسران پیمانی ‪ 5‬سال می باشد‪.‬‬ ‫ثبت نام ندارند‪.‬‬ ‫ج) شرایط اختصاصی کارمند علمی پیمانی( مندرج در جدول الف)‬ ‫‪ -۱‬دارا بودن مدرک تحصیلی از دانشگاه های معتبر که به تایید وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری رسیده باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬داشتن حداقل معدل ‪14‬برای رشته های فنی‪/‬مهندسی و حداقل معدل ‪ 15‬برای رشته های غیرفنی ومهندسی‬ ‫‪-3‬حداکثر سن برای داوطلبان ‪ 28‬سال می باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ : 1‬مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثر سن اضافه می گردد‪.‬‬ ‫‪ -4‬موفقیت در انجام معاینات پزشکی‪ ،‬مصاحبه مکتبی وامنیتی وعلمی و ازمون مقاومت جسمانی‪.‬‬ ‫‪ -5‬سپردن تعهد خدمت به مدت ‪ 6‬سال به صورت پیمانی برابر ضوابط قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ -6‬مدت قرارداد کارمندان پیمانی ‪ 6‬سال می باشد‪.‬‬ ‫داوطلبان با در دست داشتن اصل و روگرفت مدارک اشاره شده از تاریخ ‪ 1400/06/20‬الی ‪1400/06/22‬در ساعات اداری‬ ‫تهران‪ -‬اقدسیه –انتهای اتوبان ارتش – میدان ارتش‪ -‬فرماندهی اماد وپش نزاجا‪ -‬دفتر گزینش و عضو یابی نزاجا –‬ ‫جدول الف‬ ‫ردیف‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫رشته(گرایش)‬ ‫جنسیت‬ ‫طیف استخدامی‬ ‫تعداد مورد نیاز‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫عمران‬ ‫مرد‬ ‫افسر پیمانی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫الکترونیک‪-‬برق‬ ‫مرد‬ ‫افسر پیمانی‬ ‫‪2‬‬ ‫کارمند علمی‬ ‫‪1‬‬ ‫افسر پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫کارمند علمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫مکانیک‬ ‫مرد‬ ‫افسر پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫رایانه‬ ‫مرد‬ ‫کارمند علمی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -2‬کارکنان استخدامی مطابق ضوابط و مقررات از امکانات حکمت کارت ‪ ،‬بیمه خدمات درمانی ‪ ،‬بیمه عمر و سایر‬ ‫اتمام خدمت پیمانی مقرر با توجه به نیازسازمان و سهمیه های موجود و وضعیت خدمتی فرد به یکی از ‪ 2‬روش زیر با شخص‬ ‫‪-3‬حداکثر سن برای داوطلبان ‪ 28‬سال می باشد‪.‬‬ ‫‪ 2 -10‬عدد پوشه (داوطلبان افسری وکارمند علمی ابی‪-‬داوطلبان کارمند تجربی قرمز)‬ ‫‪  ‬الزم به ذکر است که در صورت تکمیل سهمیه در هر تخصص ثبت نام متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-6‬مدت قرارداد کارمندان پیمانی ‪ 6‬سال می باشد‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ -8‬معرفی نامه معتبر جهت فرزندان محترم شهدا‪،‬جانبازان ‪ ،‬ازادگان(از بنیاد شهید وامور ایثارگران) و نظامیان‬ ‫استان مربوطه) از امتیازات قانونی مصوب برخوردار خواهند شد ‪.‬‬ ‫‪-7‬حافظان کل قران کریم در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی در اولویت می باشند‪.‬‬ ‫و) مدارک مورد نیاز‬ ‫‪ - ۱‬سه قطعه عکس ‪ ۳× ۴‬پشت نویسی شده ‪.‬‬ ‫‪-2‬ارائه اصل و ‪ 2‬سری روگرفت (فتوکپی) از تمام صفحات شناسنامه‪.‬‬ ‫‪ -3‬ارائه اصل و ‪ 2‬برگ روگرفت کارت ملی‬ ‫‪ -4‬اصل و ‪ 2‬برگ روگرفت (فتوکپی) مدرک تحصیلی در رشته مورد نیاز ‪.‬‬ ‫‪-5‬اصل و ‪ 2‬برگ روگرفت (فتوکپی) گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای ویژه کارمندان تجربی‬ ‫‪ - 6‬اصل و ‪ 2‬برگ روگرفت (فتوکپی)کارت پایان خدمت ( برای داوطلبانی که خدمت سربازی را انجام داده اند ‪.‬‬ ‫‪-7‬ارائه روگرفت و اصل گواهی اشتغال به خدمت سربازی در صورت نداشتن غیبت سنواتی ( جهت سربازان وظیفه‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫حسابداری‬ ‫مرد‬ ‫‪13‬‬ ‫جمع‬ ‫جدول ب‬ ‫ردیف‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫تخصص‬ ‫جنسیت‬ ‫طیف استخدامی‬ ‫تعداد مورد نیاز‬ ‫‪1‬‬ ‫دیپلم‬ ‫باغبان‬ ‫مرد‬ ‫کارمند تجربی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دیپلم‬ ‫ارایشگر‬ ‫مرد‬ ‫کارمند تجربی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دیپلم‬ ‫برقکار ساختمان‬ ‫مرد‬ ‫کارمند تجربی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دیپلم‬ ‫مکانیک ماشین‬ ‫سنگین‬ ‫مرد‬ ‫کارمند تجربی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دیپلم‬ ‫خباز‬ ‫مرد‬ ‫کارمند تجربی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دیپلم‬ ‫راننده پایه ‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کارمند تجربی‬ ‫‪1‬‬ ‫جمع‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫اموزش عالی‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪20‬شهریور‪ 4-1400‬صفر ‪ 11-1443‬سپتامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1228‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫عملیاتی ترین تعریف بهره وری جمع کارایی و اثربخشی است‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار به نقـل از روابـط عمومی انجمن بهـره وری ایران‪ ،‬در ششـمین‬ ‫نشسـت انجمـن بهـره وری ایـران کـه با حضـور مسـئوالن امـوزش عالی و اسـاتید‬ ‫دانشـگاه در کالب هـاوس برگـزار شـد‪ ،‬قاسـم انصـاری رنانـی‪ ،‬عضو هیـات علمی‬ ‫دانشـگاه و رییـس اسـبق سـازمان بهره وری با اشـاره به عنـوان اصلی و پرسـش این‬ ‫نشسـت کـه ایـا امـوزش عالی ما واقعـا اثربخش اسـت؟ تصریـح کرد‪ :‬سـاده ترین و‬ ‫عملیاتی تریـن تعریـف بهـره وری جمع کارایی و اثربخشـی اسـت‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬برای هر سیسـتم تولیدی مثـل دانشـگاه ورودی هایی هماننـد وزارت‬ ‫علـوم وجـود دارد و فرایندهایـی صـورت می گیـرد تـا بـرون دادهایـی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫بـرون داد اولیـه و هرانچـه کـه محصـول این تالش اسـت با عنـوان کارایـی تعریف‬ ‫می شـود‪ .‬بـه ایـن معنـا کـه به انچـه که مقـرر بـود تولید کنیـم رسـیدیم یا نـه؟ اما‬ ‫اثربخشـی بـه معنای رسـیدن به اهداف عالـی محصول تولیدی خـود که همان علم‬ ‫و دانـش در ایـن وزارتخانه بوده‪ ،‬اسـت که در باید بررسـی شـود ایا به ان رسـیده ایم یا‬ ‫خیـر؟ ایا مصـرف کننده نهایی از این تولیـدات رضایت دارد؟ و تمامی این پرسـش ها‬ ‫در قالب این پرسـش که «ایا اموزش عالی ما واقعا اثربخش اسـت» در این نشسـت‬ ‫مـورد بررسـی اسـاتید و صاحب نظران قـرار می گیرد‪.‬‬ ‫علینقی مشـایخی‪ ،‬اسـتاد مدیریت دانشگاه صنعتی شـریف به عنوان یکی چهره های‬ ‫شـناخته شـده در ایـن زمینـه‪ ،‬یکـی از مهم تریـن اهـداف امـوزش عالـی را تربیـت‬ ‫نیروهایـی متخصـص و ماهر برای جامعه برشـمرد و گفت‪ :‬تمامی فعالیت های جوامع‬ ‫امروزی اعم از کشـاورزی‪ ،‬فوالد‪ ،‬پتروشـیمی‪ ،‬خودروسـازی‪ ،‬بهداشت و درمان و حتی‬ ‫خدمـات دانش بنیـان و مبتنـی بـر تکنولوژی اسـت و داشـتن دانش و مهـارت حوزه‬ ‫مربوطـه بـرای نیـروی انسـانی مجموعه یـک الزام محسـوب می شـود تـا کارایی و‬ ‫بهره وری الزم را داشـته باشـد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در گذشـته و در جوامع سـنتی اموزش افراد و مهارت ها براسـاس اموزه های‬ ‫اسـتاد و شـاگردی بـود در حالی کـه در جوامع امروزی‪ ،‬بـا وجود این روش مهـارت اموزی‪،‬‬ ‫فهـم و درک دانـش مربـوط بـه ان حـوزه و توانایـی اسـتفاده از دانـش در عملیاتـی‬ ‫کـردن ان بسـیارمهم و موثر اسـت‪ .‬لـذا جوامع امـروزی در فعالیت های خـود نیازمند‬ ‫نیروهای انسـانی ماهر و متخصصی هسـتند که ضمن داشـتن دانش و مهارت امکان‬ ‫به کارگیـری کاربردهای ان را داشـته باشـند‪ .‬امـروزه مدیریـت مجموعه ها مبتنی‬ ‫بـر دانـش مدیریـت و اداره اقتصـاد مبتنی بـر دانش اقتصاد اسـت ‪.‬‬ ‫وظیفه دانشگاه تربیت افراد فهیم و شهروند خوب برای جامعه است‬ ‫این اسـتاد دانشـگاه درادامـه افزایش فهم عمومی جامعه را یکی دیگـر از اهداف اصلی‬ ‫نظـام اموزش عالی عنوان کرد و افزود‪ :‬دانشـگاه درصدد اسـت تا افـرادی فهیم‪ ،‬دارای‬ ‫تعامـل بـاال در جامعـه و اگاه تربیت کند کـه افراد بتوانند با یادگیـری تاریخ و فرهنگ‪،‬‬ ‫کارکردهـای اقتصـاد‪ ،‬مهارت هـای عمومـی‪ ،‬مشـارکت در فعالیت هـای اجتماعـی و‬ ‫خدمـات عمومی‪ ،‬شـناخت ادبیات و فرهنگ و عالقه به مطالعه به شـهروندان بهتری‬ ‫تبدیـل شـوند‪ ،‬لـذا انتظار مـی رود طبق این هـدف خروجی هـای اموزش عالـی دارای‬ ‫این ویژگی ها باشـند‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬تولیـد علـم یکی دیگـر از اهـداف اموزش عالی اسـت کـه باید به‬ ‫ان بپـردازد و بـا توجه به سـرعت پیشـرفت علـوم متعـدد در جوامع دانشـگاه می تواند‬ ‫از طریـق تحقیـق و پژوهـش این پیشـرفت را تسـریع کند و به سـواالت علمی جامعه‬ ‫از طریـق مقاالت منتشـر شـده خود پاسـخ دهد‪ ،‬لذا امـوزش عالی در تمام دنیا سـهم‬ ‫بسـیار باالیـی در تولیـد علـم دارد‪ ،‬هر چند کـه تولید علم در دنیا از سـوی موسسـات‬ ‫تحقیقاتـی‪ ،‬شـرکت ها و بنگاه هـای صنعتـی خارج از دانشـگاه نیـز انجام می شـود‪ ،‬اما‬ ‫یکـی از هدف هـای امـوزش عالی توسـعه علم و دانش اسـت‪.‬‬ ‫حل مسائل جامعه و ارزش افرینی‬ ‫مشـایخی حـل مسـائل جامعـه را نیز هـدف دیگـر اموزش عالـی برشـمرد و گفت‪:‬‬ ‫صنعـت‪ ،‬محیـط زیسـت‪ ،‬سلامت و بهداشـت و درمـان و اقتصـاد جامعـه از جملـه‬ ‫مهم تریـن حوزه هایـی اسـت کـه دارای مسـائل گوناگـون اسـت و حل انهـا نیازمند‬ ‫مطالعـه‪ ،‬تحقیـق و بررسـی از سـوی نهـادی به نام دانشـگاه اسـت‪ .‬هماننـد درگیر‬ ‫شـدن جوامـع با موضع جنگ‪ ،‬بیمـاری‪ ،‬کاهش منابع تامین انرژی و غیره‪ ،‬دانشـگاه‬ ‫به عنـوان یـک نهـاد موثـر در حـل مسـاله اسـت کـه وارد میـدان می شـود‪ .‬از قرن‬ ‫بیسـتم بـا افزایـش پیوند دانشـگاه ها با دنیـای اجرا و عمـل بسـیاری از فعالیت های‬ ‫تحقیقاتـی دانشـگاه ها مسـاله محور بـوده و زمانی کـه موضوعـی در جامعـه مطـرح‬ ‫شـده‪ ،‬دانشـگاه با تحقیق و بررسـی ان‪ ،‬جواب مسـاله را برای جوامع احصا کرده است‪.‬‬ ‫ایـن اسـتاد دانشـگاه با بیان اینکـه ارزش افرینی اقتصادی یکی دیگـر از اهداف نظام‬ ‫امـوز ‬ ‫ش عالی اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬دانشـگاه ها باید بـه گونه ای عمـل کنند که‬ ‫نتیجـه تحقیقـات انها به محصـوالت و خدمات اقتصادی تبدیل شـود که این فرایند‬ ‫از طریـق شـرکت های دانش بنیان یا تجـاری کردن نتیجه تحقیقـات قابل عملیاتی‬ ‫شـدن اسـت‪ .‬امـروزه دانشـگاه های موفـق دنیـا‪ ،‬ارزش افرینـی اقتصـادی را یکی از‬ ‫اهـداف مهـم خـود می داننـد و بـر ایـن باورنـد بـرای اثربخشـی در جامعـه بایـد‬ ‫نتیجه تحقیقات شـان بـه محصـوالت دارای ارزش اقتصـادی تبدیل شـود‪ ،‬بنابراین‬ ‫بـا در نظـر گرفتـن ایـن اهـداف می تـوان اثربخـش بودن یـا نبـودن دانشـگاه ها را‬ ‫مشـخص کرد‪.‬‬ ‫مشـایخی در ادامـه سـخنان خود با اشـاره به ارزیابـی اموزش عالی گفـت‪ :‬با توجه‬ ‫بـه انتقاداتـی کـه بـه بخش های مختلـف امـوزش عالی از جملـه پروفایـل‪ ،‬تربیت‬ ‫تعـداد تکنسـین‪ ،‬متخصصان طراحـی‪ ،‬عملیاتی و یا محققـان و همچنین تخصیص‬ ‫منابـع متناسـب بـه نیاز کشـور و یـا گرایش بـه مدرک گرایـی مطرح اسـت‪ ،‬فرض‬ ‫شرکت کنندگان در نشست انجمن بهره وری ایران تاکید کردند‬ ‫لزومجایگزینیپایاننامه ها‬ ‫با طرح کسب وکار‬ ‫اشاره؛‬ ‫در نشستی که توسط انجمن بهره وری ایران برگزار شد موضوعات مختلف در‬ ‫زمینه صنعت و دانشگاه‪ ،‬لزوم جایگزینی پایان نامه ها با بیزنس پلن ها‪ ،‬مهارت اموزی‬ ‫و اشتغال دانش اموختگان‪ ،‬ماموریت دانشگاه ها و اینکه چرا دانشجویان از کار‬ ‫عملی فراری هستند؟ مورد بحث و بررسی صاحب نظران و اساتید فعال عرصه‬ ‫صنعت و دانشگاه قرار گرفت‪.‬‬ ‫کنیـد در سـطح تربیـت مهنـدس یـا متخصص بـرای طراحـی اگر نظـام حکمرانی‬ ‫ظرفیت جذب این نیرو را نداشـته باشـد این نیروی برجسـته تربیت شـده پتانسـیل‬ ‫جـذب در بازارهـای جهانی را دارد همانند دانشـگاه های شـریف‪ ،‬امیرکبیر و یا تهران‬ ‫نیروهـای بـا اسـتعداد کشـور را جذب و تربیـت می کنند‪ .‬در حوزه نظـری با توجه‬ ‫بـه تربیـت مناسـبی کـه شـکل گرفته ایـن افراد در سـطح جهانـی با دانشـگاهیان‬ ‫سـایر کشـورها رقابت خوبی داشـته و می درخشند‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬همیـن دانشـجو یـا نیـروی تربیت شـده وقتـی از دانشـگاه فارغ التحصیل‬ ‫می شـود‪ ،‬مشـخص نیسـت کـه ایـا نظـام حکمرانـی مـا در همـه بخش هـا اعـم از‬ ‫سیاسـت‪ ،‬اقتصـاد و اداره امـور مملکـت تـوان جـذب ایـن نیرو را داشـته باشـد‪ .‬وقتی‬ ‫کـه نظـام حکمرانـی دارای مشـکالتی اسـت و مدیـران صنعتـی‪ ،‬سیاسـی و اداری با‬ ‫دیـد سیاسـی انتخـاب می شـوند‪ ،‬نخبگانـی کـه بـه درسـتی تربیـت شـده اند جایـی‬ ‫ندارنـد و تقاضایـی نیـز برای تخصص انهـا وجود ندارد‪ ،‬لـذا چون جایـی ندارند‪ ،‬جذب‬ ‫موقعیت هـای خـارج از کشـور می شـوند‪.‬‬ ‫باید کدام مساله را حل کرد؟ نظام اموزشی عالی یا حکمرانی؟‬ ‫مشـایخی تصریح کرد‪ :‬با توجه به چنین شـرایطی در جامعه ما‪ ،‬چنانچه دانشـگاه نیروی‬ ‫خـوب و متخصـص تربیت نکنـد به وظیفـه ذاتی خود عمل نکـرده اسـت و اگر نیروی‬ ‫ماهـر تربیت کند و نظام حکمرانی به دلیل مشـکالتی کـه در جذب این نیـرو دارد توان‬ ‫جذب نداشـته باشـد‪ ،‬باید کدام مسـاله را حل کرد؟ نظام اموزش عالی را یا حکمرانی را؟‬ ‫وی افـزود‪ :‬اگـر بخواهیـم سیاسـت های اقتصـادی کشـور را اصلاح کنیـم به طوری‬ ‫کـه صنایـع طالـب پیشـرفت و حل مسـاله باشـند‪ ،‬باید نظـام حکمرانی اصالح شـود‬ ‫و بـرای اصلاح ایـن بخـش نیازمند اصلاح حکمرانی اقتصادی و سیاسـی هسـتیم‪،‬‬ ‫چنان کـه نیروهـای تربیت شـده نظـام اموزش عالی مـا وقتی وارد دانشـگاه‪ ،‬صنعت و‬ ‫یـا هـر فضای دیگری می شـوند‪ ،‬بـه خوبی می درخشـند‪ ،‬همانند نیروهـای درجه یک‬ ‫گـوگل‪ ،‬ماکروسـافت‪ ،‬ناسـا و غیـره که اکثرا دسـت نخبـگان ایرانی اسـت و در همین‬ ‫نظـام امـوزش عالی تربیت شـده و بـرای تکمیل در خارج از کشـور جذب شـده اند‪ .‬اما‬ ‫اینکـه ایـن نیروها چگونـه باید در حکمرانی داخلی جذب شـوند‪ ،‬مسـاله ای اسـت که‬ ‫خـود نظـام اموزش عالـی باید راهـکاری برای ان پیـدا کند‪.‬‬ ‫ایـن اسـتاد دانشـگاه تاکیـد کـرد‪ :‬مـا از یک سـو بـه اصلاح بهـره وری در درون‬ ‫نظـام امـوزش عالـی بـا همین شـرایط بیرونی نیازمندیم و از سـوی دیگر نیـاز داریم‬ ‫تـا بـه اصالح نظـام حکمرانی بـرای جـذب نیروهایی که امـوزش عالـی می تواند‬ ‫تربیـت کنـد‪ ،‬بپردازیـم‪ .‬چنانچه محیـط بیرون جایگاهـی بـرای نیروهای متخصص‬ ‫امـوزش عالی داشـته باشـد نه تنها اموزش عالی رشـد بیشـتری می کنـد‪ ،‬نخبگان در‬ ‫کشـور ماندگار می شـوند همچنین با سـرعت بیشـتری در مسیر توسـعه قرار می گیریم‪.‬‬ ‫مشـایخی با تاکید بر اصالح اسـتراتژی امـوزش عالی به لزوم اصلاح نظام حکمرانی‬ ‫ان اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬در خـارج از امـوزش عالـی‪ ،‬اقتصـاد کشـور باید رقابتـی و نظام‬ ‫اداری بایـد بـه نظام شایسته سـاالری تبدیل شـود و با تقویت حوزه های علوم انسـانی‪،‬‬ ‫ورودی هـای نظـام اداری کشـور اصلاح و تقویـت شـود و یکـی از علت هـای‬ ‫عقـب مانـدن حـوزه علـوم انسـانی از سـایرحوزه ها در ایـران بهـا نـدادن نظام هـای‬ ‫حمکرانـی اجتماعی به علوم انسـانی اسـت‪.‬‬ ‫به دالیل تاریخی دانشگاه و صنعت به یکدیگر اعتماد ندارد‬ ‫در ادامـه ایـن نشسـت تخصصی بـرات قبادیـان‪ ،‬معاون امـوزش‪ ،‬پژوهـش و فناوری‬ ‫وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت در پاسـخ بـه این پرسـش کـه اگر وظیفه دانشـگاه‬ ‫حـل مسـاله اسـت‪ ،‬جامعـه و نظام تا چـه انـدازه به دانشـگاه در خصوص حل مسـاله‬ ‫توجـه دارد و بـرای فارغ التحصیلان بیـکار کـه خروجی های دانشـگاه ها هسـتند‪ ،‬چه‬ ‫راهکارهایی وجود دارد؟‪ ،‬گفت‪ :‬از دوران دبسـتان در صنعت شـاگردی کرده ام و ازهمان‬ ‫زمـان تاکنـون در حـوزه صنعـت حضـور داشـته ام ضمن اینکـه به عنوان اسـتاد پایه‬ ‫‪ 35‬دانشـگاه با نظام امورش عالی نیز در تربیت دانشـجویان مقطع کارشناسـی ارشـد‬ ‫و دکترا مشـغول فعالیت هسـتم‪ .‬در ‪ 4‬سـال اول دولت اقای روحانی در بخش پژوهش‬ ‫و فنـاوری وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری حضور داشـتم و امـروز در وزارت صنعت‬ ‫مشـغول بـه کارم بنابراین تفاوت دیدگاه در دو حوزه صنعـت و وزارت علوم را به صورت‬ ‫کامـل از نزدیک احسـاس کردم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اینکه به دالیل تاریخی اعتمادی بین دانشـگاه و صنعـت وجود ندارد‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬دانشـگاه های نسـل اول ما از ابتدا بـرای جامعه و بخـش اجرایی کارمند تربیت‬ ‫کرده انـد تـا اینکه وارد بخش تحصیالت تکمیلی در دانشـگاه های نسـل دوم شـدیم که‬ ‫ادامه این روند انتظار تربیت نیروی کارافرین را در دانشـگاه های نسـل سـوم به وجود اورد‪.‬‬ ‫معـاون امـوزش‪ ،‬پژوهـش و فنـاوری وزارت صمـت تصریـح کـرد‪ :‬فعالیـت بخـش‬ ‫صنعـت در کشـور مـا بـدون تردیـد بـا واردات کارخانه هـا اغاز شـده و بـه صورتی که‬ ‫در کشـورهای پیشـرفته مطـرح اسـت‪ ،‬صاحـب اختـراع یـا ایـده خود(پتنـت خود)‬ ‫هماننـد خودروسـازی نبوده ایـم و باوجـود اینکه فـوالد مبارکه از لحـاظ کمی جزو‬ ‫‪ 10‬تولیـد کننـده برتـر فـوالد دنیاسـت‪ ،‬امـا فنـاوری ان نیـز وارداتـی و مربوط به‬ ‫کشـور ایتالیاست‪.‬‬ ‫هنوز نتوانستیم ایده ها و ساخته فکر و تحقیقاتی‬ ‫خودمان را وارد صنعت کنیم‬ ‫قبادیـان وضعیـت کمی و تعداد دانشـگاه ها و مراکز و موسسـات اموزشـی عالی ایران‬ ‫را بـا داشـتن جمعیـت ‪ 85‬میلیـون نفـری برابـر با دانشـگاه های کشـور بیـش از یک‬ ‫میلیارد نفری چین برشـمرد و ادامه داد‪ :‬معتقدم وظیفه اولیه دانشـگاه که همان تربیت‬ ‫کارشـناس بـرای چرخاندن چرخ کارخانه هاسـت به درسـتی صـورت گرفته اسـت‪ ،‬اما‬ ‫نبایـد فرامـوش کنیم که تـا دهه ‪ 70‬نـام وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فنـاوری‪ ،‬وزارت‬ ‫فرهنـگ و امـوزش عالـی بوده و اموزش عالـی به معنای اعطـای مدرک کاردانی‬ ‫و کارشناسـی خـارج از امـوزش و پرورش بـه فارغ التحصیالن بود و در سـه دهه‬ ‫اخیـر وارد امـوزش عالی شـدیم کـه مجموع این دو دانشـگاه های نسـل یک‬ ‫و دو را تشـکیل مـی داد‪.‬‬ ‫جای خالی دانشگاه در حل مسائل کشور‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه به عنـوان یک دانشـگاهی معتقـدم ما هیـچ گاه یافته هـای علمی‬ ‫دانشـگاه ها را در بخـش اجرایـی وارد نکرده ایـم و هنـوز نتوانسـته ایم ایده ها و سـاخته‬ ‫فکـر و تحقیقاتـی خودمـان را وارد صنعت کنیم‪ ،‬با انتقاد از عملکرد ضعیف دانشـگاه ها‬ ‫در حـل مسـائل داخلـی کشـور بـا طرح چندیـن پرسـش اذعان کـرد‪ :‬در هیـچ زمانی‬ ‫وارد مقوله تخصصی حل مسـائل داخلی کشـور توسـط دانشـگاه نشـده ایم‪ .‬به عنوان‬ ‫مثـال امـروز با مسـاله بغرنج ریزگردها در جنوب و جنوب غربی کشـور مواجه هسـتیم‪.‬‬ ‫سـوال اینجاسـت که دانشـگاه شـهید چمـران یا دانشـگاه جندی شـاپور کـه یکی از‬ ‫دانشـگاه های قدیمی کشـور اسـت چه بررسـی و اقدامـی در این خصوص انجـام داده‬ ‫اسـت؟ در موضـوع کارون چـه اقداماتـی صـورت گرفتـه؟ و یـا در بحث خشکسـالی‪،‬‬ ‫دانشـگاه های ما چه تحقیقاتی انجام داده اند؟ در حوزه مسـائل محیط زیسـت چطور؟‬ ‫لـذا در همـه زمینه هـای جای خالی دانشـگاه در حل مسـائل دیده می شـود که انتظار‬ ‫می رود جایگاه این نهاد به عنوان بنیادی ترین مرکز حل مسـائل جامعه مشـخص شـود‪.‬‬ ‫فاصله بین دانشگاه و صنعت جدی ترین مساله امروز کشور است‬ ‫قبادیـان تصریـح کـرد‪ :‬باید نقـش دانشـگاه های کشـور را در بخش صنعـت و معدن‬ ‫بیشـتر جسـتجو کـرد‪ ،‬هر چنـد وظیفـه تربیت کارشـناس را بـه خوبی و به درسـتی‬ ‫انجـام داده انـد و طبق امار منتشـر شـده در (جی‪ .‬ای‪ .‬ای‪ ).‬طی سـه سـال اخیر‪ ،‬ایران‬ ‫پـس از روسـیه و امریـکا سـومین کشـور جهـان از نظـر تعـداد مهندسـان اسـت‪ ،‬لذا‬ ‫شـاهدیم که هرسـاله به تعـداد بیکاران جامعـه دانش اموخته افزوده می شـود به طوری‬ ‫کـه امـار بیکاری در بین تحصیلکرده های دانشـگاه کـه زمانی ‪ 15‬الـی ‪ 20‬درصد بود‪،‬‬ ‫امـروز بـه حـدود ‪ 50‬درصد افزایش یافته اسـت‪.‬‬ ‫معـاون امـوزش‪ ،‬پژوهش و فنـاوری وزارت صمـت در بخش دیگری از سـخنان خود‬ ‫بـا اشـاره بـه وجـود فاصلـه زیاد بیـن دانشـگاه و صنعـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬صنعت‬ ‫ادعـا می کنـد کـه دانشـگاه نیـروی متخصص و مـورد نیاز بخـش صنعـت را تربیت‬ ‫نمی کنـد و خروجـی دانشـگاه ها تـوان ایجـاد بهـره وری بـاال و مطابـق با دانـش روز‬ ‫کارخانجـات را نـدارد و سـازمان فنی و حرفه ای که باید کارگـران نیمه ماهر را به ماهر‬ ‫تبدیـل می کـرد‪ ،‬در حـال حاضر مشـغول امـوزش فارغ التحصیلان ارشـد و دکترای‬ ‫دانشگاه هاسـت!! بنابراین دانشـجویی که ‪ 4‬سال در مقطع کارشناسـی‪ ،‬دوسال ارشد و‬ ‫‪ 4‬سـال در مقطع دکترا تحصیل کرده‪ ،‬پس از خروج از دانشـگاه توان نگارش مقاالت‬ ‫متعـدد را دارد‪ ،‬امـا درصنعـت نمی توانـد موفـق عمل کند چـون با اجرا بیگانه اسـت و‬ ‫این مسـاله و وضع موجود کشـور اسـت‪.‬‬ ‫وی در خصـوص راه هـای اثربخـش کـردن امـوزش عالـی در ایران گفـت‪ :‬با توجه‬ ‫بـه اینکـه بنـده در هر دو حوزه صنعت و دانشـگاه حضور دارم‪ ،‬اگـر انتقادی به مباحث‬ ‫اموزشـی عالـی مطـرح می شـود انتقاد به خود نیز هسـت‪ ،‬چـرا که بنده جزیـی از این‬ ‫سیسـتم هسـتم‪ .‬در بحث نظام حکمرانی که عنوان شـد‪ ،‬هر دو بخش عرضه و تقاضا‬ ‫بایـد مورد بررسـی قـرار گیرد‪ .‬امـوزش عالی از لحاظ کمی همان طور که اشـاره شـد‬ ‫طبـق امـار از شـرایط قابل قبولـی برخوردار اسـت‪ ،‬اما زمانی که بحـث کیفیت مطرح‬ ‫می شـود با مسائل و مشـکالتی مواجه هستیم‪.‬‬ ‫معـاون امـوزش‪ ،‬پژوهـش و فنـاوری وزارت صمـت بـا بیان اینکـه در حـال حاضر از‬ ‫لحـاظ بهـره وری در وضعیت مناسـبی در بین کشـورهای دنیا قرار نداریـم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بـا وجـود اقداماتـی که در انجمن بهـره وری‪ ،‬سـازمان ملی بهره وری صـورت گرفته و‬ ‫اخیـرا نیـز کتابی در زمینه پـروژه اجرای چرخه بهـره وری در صنعت‪ ،‬معـدن و تجارت‬ ‫منتشـر شـده کـه بزرگ تریـن پـروژه چرخه بهـره وری امروز کشـور اسـت‪ ،‬امـا با این‬ ‫وجـود در وضعیت مناسـبی قـرار نداریم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اقدامات مناسـبی که در سـاماندهی دانشـگاه علمـی و کاربردی طی‬ ‫سـال های اخیـر صـورت گرفتـه‪ ،‬از لحـاظ کمی وضعیـت را مناسـب ارزیابـی کرد و‬ ‫گفـت‪ :‬بـا وجـود رفـع برخـی هـرج و مرج هـا باید ایـن پرسـش را مطرح کـرد که ایا‬ ‫بـه نقطـه دلخـواه در زمینـه کیفـی رسـیده ایم؟ ایـن در حالـی اسـت کـه معتقدم‬ ‫در بحـث اموزش هـای مهارتـی نیـز تنهـا بـه یـک سـوم اهـداف تعریـف شـده‪،‬‬ ‫دسـت یافته ایـم‪.‬‬ ‫راه اندازی پلتفرم سامانه «ایران تاپ» در وزارت صمت‬ ‫قبادیـان در خصـوص راهـکار بـرون رفـت از ایـن مسـاله و افزایش بهـره وری کیفی‬ ‫در دانشـگاه ها اذعـان کـرد‪ :‬بـرای ماموریت محور کـردن این مسـاله در حوزه صنعت‬ ‫پـروژه جدیدی تعریف شـده اسـت که به احصای مسـائل روز صنعت اعـم از تعاونی‪،‬‬ ‫دولتـی و خصوصـی پرداخته اسـت‪ .‬در حال حاضر از میـان ‪ 100‬هزار واحدی صنعتی‪،‬‬ ‫معدنـی و تجـاری کـه وجـود دارد‪ 70 ،‬هـزار واحـد ان فعـال اسـت و در ایـن رابطـه‬ ‫پلتفرمـی باعنـوان سـامانه «ایـران تـاپ» ایجـاد شـده اسـت و از واحدهایی صنعتی‪،‬‬ ‫معدنی و تجاری درخواسـت شـده مشـکالت فنـاوری وعلمی را برای حل مسـاله در‬ ‫این سـامانه بارگـذاری کنند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬پـس از یـک سـال از اجـرای ایـن پـروژه ‪ 14‬هـزار واحـد در این سـامانه‬ ‫ثبـت نـام کـرده و حـدود ‪ 5‬هـزار مسـاله ریز و درشـت صنعتـی‪ ،‬معدنی و تجـاری در‬ ‫ان ثبـت شـده اسـت و در کمسـیون دائمـی شـورای عالی علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فناوری‬ ‫کـه عالی تریـن شـورا در ایـن زمینه سـت و رییس ان‪ ،‬شـخص رییس جمهـور و وزیر‬ ‫علـوم نایـب رییس ان اسـت‪ ،‬در چندین جلسـه کمسـیون دائمی که با حضور روسـای‬ ‫دانشـگاه های صنعتـی اصفهان و تهـران برگزار شـد‪ 6 ،‬مصوبه تصویب و براسـاس ان‬ ‫مقـرر شـد تـا موضوعـات رسـاله ها و پایان نامه هـای دکتـرا از بین این مسـائل انتخاب‬ ‫شـوند که بسـیاری از این مسائل احصا شـده می تواند طرح تحقیقاتی و یا موضوع مقاله‬ ‫و رسـاله باشـد‪ .‬اما باوجود اقدامات و تالش هایی که صورت گرفته‪ ،‬تنها ‪ 600‬دانشـجو‬ ‫ثبت نام کرده اند که ‪ 70‬درصد این دانشـجویان از دانشـگاه پیام نور هسـتند‪ .‬حدود ‪500‬‬ ‫اسـتاد هـم ثبت نـام کرده انـد‪ ،‬اما وارد بررسـی مسـاله نشـده اند‪ .‬لذا می بیینـم که عمال‬ ‫هیچ اسـتقبالی از سـوی دانشـگاه برای بررسـی و حل این مسـال صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫معـاون امـوزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت صمت با انتقاد ازعدم اسـتقبال دانشـگاه از‬ ‫بررسـی مسـائل کشـور گفت‪ :‬باوجود اینکه درخواست طرح های تشـویقی داده شد و‬ ‫از دانشـجویان خواسـته شـد تا در ازمایشـگاه ها ی صنعتی مسـتقر و پایان نامه خود را‬ ‫بررسـی کننـد و به همان میـزان پرداختـی وزارت علوم‪ ،‬هزینه طرح ها پرداخت شـود‪،‬‬ ‫اما هیچ اسـتقبالی صـورت نگرفت‪.‬‬ ‫دانشگاه ها و دانشجویان رغبتی به انجام پروژه های صنعتی ندارند‬ ‫ایـن اسـتاد دانشـگاه تربیـت مـدرس بـا بیـان اینکـه بایـد بپذیریـم بـه هـر دلیلـی‪،‬‬ ‫ایـن رغبـت از سـوی دانشـگاه بـرای حـل مسـائل وجـود نـدارد خواسـتار بررسـی و‬ ‫اسیب شناسـی این مسـاله شـد و تاکید کرد‪ :‬باید بررسـی شـود که چرا دانشـجویان از‬ ‫کار عملـی فراری هسـتند؟‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬از بیـن یـک میلیـون و ‪ 200‬هـزار دانشـجوی دوره ارشـد و دکتـرا‪ ،‬اگر‬ ‫فقـط ‪ 10‬درصدشـان یعنـی ‪ 120‬هزار نفر‪ 120 ،‬هزار مسـاله صنعتی کشـور را انتخاب‬ ‫و بررسـی کننـد‪ ،‬طبـق تجربـه ‪ 70‬درصـد از این دانشـجویان امکان جـذب در همان‬ ‫مراکز صنعتی را خواهند داشـت‪ ،‬بنابراین صنعت کشـور نیازمند نگارش و تدوین مقاله‬ ‫نیسـت‪ ،‬بلکه به دنبال همان دانشـجو و نیروی متخصصی اسـت که در دانشگاه روش‬ ‫حـل مسـاله را اموخته و بتوانـد در بطن صنعـت ان را اجرایی کند‪.‬‬ ‫صنعت برای دانشگاه فرش قرمز پهن کرده است‬ ‫قبادیان همچنین با اشـاره به اینکه امروز حکمرانی اموزش عالی کشـور عرضه محور اسـت‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬تربیت دانشـجو در سـطح گسـترده در حال انجام اسـت اما اینکه این نیروهای‬ ‫تربیت یافته در کجا باید مستقر و به کار گرفته شوند‪ ،‬مشخص نیست و معتقدم اموزش عالی‬ ‫کشور نیازمند بازنگری گسترده در سیاست های خود به ویژه در بحث انقالب صنعتی چهارم‪،‬‬ ‫هوشمندسـازی‪ ،‬فناوری اطالعات و هوش مصنوعی اسـت چرا که اینده اقتصادی کشورها‬ ‫کاملا مرتبـط با این حوزه ها بـوده و می تواند انقالبـی در انها ایجاد کند‪.‬‬ ‫به گفته وی تا زمانی که اسـاتید دانشـگاه و وزارت علوم سیاست گذاری ها خود را بازنگری‬ ‫نکنند به جایی نخواهیم رسـید و دیر یا زود این دانشـگاه ها حتی مراکزی که دولت بودجه‬ ‫انها را تامین می کنند‪ ،‬یکی پس از دیگری از صفحه روزگار محو خواهند شـد‪ .‬امروز دیگر‬ ‫اسـتقبال گذشـته برای صندلی های دانشـگاه وجود ندارد و با صندلی های خالی دانشگاه ها‬ ‫مواجهیم‪ ،‬لذا باید یک اسیب شناسـی جـدی در این خصوص صورت گیرد‪.‬‬ ‫معاون اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت صمت گفت‪ :‬بررسـی کشـورهای اسـیایی‬ ‫اطـراف ایـران از جملـه ترکیـه و سـایر کشـورها مانند کـره و ژاپن می توانـد در حل‬ ‫مسـاله بـه مـا کمـک کنـد‪ .‬در حالی کـه صنعـت بـرای دانشـگاه فرش قزمـز پهن‬ ‫می کنـد‪ ،‬امـا دانشـگاه و دانشـجو از پرداختـن به موضوعات و مسـائل مطرح شـده‬ ‫سـرباز می زنند‪.‬‬ ‫وی از همـه دسـت اندرکاران حـوزه دانشـگاه و صنعـت خواسـت تـا بـا همفکـری‬ ‫وهمـکاری همـه مسـائل و مشـکالت را مورد بحث و بررسـی قرار دهنـد تا به یک‬ ‫ایـده و زبـان مشـترک بیـن دانشـگاه و مسـائل جامعه برسـند‪ ،‬چرا که هیچ کسـی‬ ‫جـز مسـئوالن و علمـای دانشـگاهی مسـائل داخلـی کشـور را حل فصـل نخواهد‬ ‫کـرد‪ .‬بنابرایـن ضمن انکـه وزارت علم نیازمند تغییـر و بازنگری سیاسـت های خود‬ ‫اسـت‪ ،‬جامعـه نیـز بایـد تقاضا محور شـده و خواسـته های خـود را از امـوزش عالی‬ ‫مطالبـه کند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه بعد‬ ‫معرفی برخی از فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫نیروی مادریار‬ ‫کارشناس شبکه نرم افزار و ‪ IT‬در مرکز دولتی‬ ‫یک مرکز توانبخشی کودکان دعوت به همکاری می کند؛‬ ‫اداره کل فناوری اطالعات برای تکمیل نیروی انسانی در رشته‬ ‫سن ‪40‬تا‪60‬سال‪ ،‬دیپلم ‪ ،‬ساعت کاری‪ 8:‬الی‪13.30‬‬ ‫و نگهداری سرورها و تجهیزات ) و رشته ‪ IT‬و مهندسی‬ ‫وظایف‪:‬نظافت مرکز‪.‬رسیدگی به کودکان مرکز‪.‬عالقه مند به‬ ‫از طریق گزینش و مصاحبه‪ ،‬از بین افراد واجد شرایط ذیل‪ ،‬در‬ ‫_____________________‬ ‫‪ )1‬داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر در یکی از رشته های‬ ‫یک شرکت بین المللی دعوت به همکاری می کند؛‬ ‫‪ )2‬دارا بودن حداکثر سن ‪ 30‬سال تمام برای مقطع کارشناسی و‬ ‫اقا‪ ،‬حداکثر ‪ 32‬سال سن‪ ،‬اشنا به افیس‬ ‫‪)3‬دارا بودن حداقل دو سال سابقه کار مرتبط برای کارشناس شبکه ‪.‬‬ ‫مادر یار‬ ‫محدوده کار‪ :‬ازادی روبروی متروی استاد معین‬ ‫مطالعه وکودک‬ ‫نیروی تاسیسات و امورمشتریان‬ ‫مسئول پاسخگویی امور مشتریان‬ ‫دارای شیفت کاری‪ ،‬محدوده کار‪ :‬ارژانتین‬ ‫مسئول تاسیسات‬ ‫شغلی کارشناس شبکه و زیر ساخت ها (مسلط به پشتیبانی‬ ‫کامپیوتر( اشنا به زبانهای برنامه نویسی و تکنولوژی های مرتبط)‬ ‫چارچوب قرارداد پیمانی دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندسیکامپیوتریامهندسیفناوریاطالعاتازدانشگاههایمعتبر‪.‬‬ ‫‪ 34‬سال برای مقطع کارشناسی ارشد ‪1400/01/10‬‬ ‫_____________________‬ ‫کارشناس شبکه‬ ‫اشنا به امور تاسیسات‪ ،‬لوله کشی‪ ،‬جوشکاری‬ ‫شرکتی فعال در حوزه پشتیبانی شبکه های کامپیوتری به منظور‬ ‫_____________________‬ ‫دعوت به همکاری می کند؛‬ ‫محل کار‪ :‬جاده مخصوص‪ -‬دارای سرویس‬ ‫تامین نیروی انسانی خود کارشناس شبکه اقا با مشخصات زیر‬ ‫استخدام کارمند حسابدار‬ ‫کارشناس شبکه‬ ‫استخدام حسابدار در یکی از بزرگترین‬ ‫مسلط به سخت افزار کامپیوتر‪،‬نصب ویندوز و پرینتر و‬ ‫مراکز صنعتی و تولیدی کشور‬ ‫حسابدار‬ ‫اسکنر‪ ،‬درایور و نرم افزار های عمومی و حل مشکالت‬ ‫کامپیوتری‪،‬اشنایی به مفاهیم شبکه (‪)helpdesk‬‬ ‫اقا‪ ،‬دارای حداقل مدرک کارشناسی حسابداری‬ ‫منظبط و دارای پشت کار در پیگیری امور فنی‬ ‫محدوده‪ :‬ولنجک‬ ‫با حقوق مکفی و بیمه و مزایا‬ ‫_____________________‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫_____________________‬ ‫ساعت کار‪ 8:0 :‬تا ‪ 16‬و پنج شنبه ها در صورت نیاز ‪ 8:0‬تا ‪13‬‬ ‫نیروی خدمات در بانک برای شهرهای اهواز‪ ،‬مشهد‬ ‫شیراز و تهران‬ ‫یکی از بانکهای وابسته به دولت برای شعب مختلف از نیروهای‬ ‫خدماتی باشرایط ذیل دعوت به همکاری میکند‪:‬‬ ‫خدماتی‬ ‫اقا ‪ ،‬حداکثر ‪ 25‬سال سن‪ ،‬دیپلم‬ ‫دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت‬ ‫دارای ظاهر مرتب و اراسته‬ ‫_____________________‬ ‫استخدام برنامهنویس ‪PHP‬‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬ساعت کار ‪ 8 :‬الی ‪17‬‬ ‫محدوده کار‪ :‬میدان توحید‬ ‫_____________________‬ ‫حسابدار‬ ‫اقا ‪ /‬خانم‪ ،‬حداکثر ‪ 36‬سال سن‪ ،‬دارای ‪ 3‬تا ‪ 6‬سال سابقه کار‬ ‫محدوده کار‪ :‬میدان میدان ولیعصر‬ ‫_____________________‬ ‫مسئول دفتر وفروش دفتری‬ ‫شرکتفعالدرزمینهنمایشگاههایخارجیدعوتبههمکاریمی کند؛‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫خانم‪ - ،‬انجام امور دفتری‪ -‬نامه نگاری‪ -‬مدیریت جلسات‬ ‫دارای سابقه کار‬ ‫کارشناس فروش در دفتر‬ ‫خانم ‪ /‬اقا‪ ،‬هماهنگ کننده امور نمایشگاهی و ارتباط با مراکز‬ ‫محدوده کار‪ :‬میرداماد‬ ‫_____________________‬ ‫پشتیبان فنی‬ ‫کارشناس پشتیبانی فنی سرویسهای اینترنتی‬ ‫رفع مشکالت فنی اینترنت مشتریان از طریق راه های مختلف‬ ‫ارتباطی از جمله پاسخ تلفنی‪ ،‬ایمیل و ‪...‬‬ ‫پاسخگویی تلفنی به تماسهای کاربران سرویس ها‬ ‫پاسخگویی تلفنی به سواالت در زمینه های پشتیبانی فنی و ثبت‬ ‫کامل اطالعات ‪ ،‬ارائه گزارش های منظم به سرپرست و مدیر‬ ‫پشتیبانی‪ ،‬راهنماییواموزشبهمشتریاندرخصوصنحوهاستفاده‬ ‫از اینترنت‪ ،‬اشنا با مبانی شبکه (‪)Network+, CCNA‬‬ ‫اشنایی به مباحث اینترنت و مشکل یابی‬ ‫اشنایی با رایانه‪ ،‬فناوری های ‪ ADSL ،TD-LTE‬و‬ ‫‪+ Network‬‬ ‫پاسخگویی تلفنی به سواالت در زمینه های پشتیبانی‬ ‫فنی و ثبت کامل اطالعات‬ ‫تسلط به ‪ ،ICDL‬روابط عمومی باال و مشتری مداری‬ ‫توانایی کار در شیفت‪ ،‬حداقل ‪ 1‬سال سابقه پشتیبانی فنی‬ ‫سن حداکثر ‪ 30‬سال‬ ‫مدرک لیسانس در یکی از رشته های مخابرات‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬علوم‬ ‫کامپیوتر‪ IT ،‬مزیت محسوب میشود‬ ‫محل شرکت ‪ :‬تهران اشرفی اصفهانی (شهرک هما)‬ ‫ارسال رزومه با موضوع «پشتیبانی فنی»‬ ‫_____________________‬ ‫کارشناس ‪IT‬‬ ‫یک شرکت فنی و مهندسی معتبر در زمینه مترو دعوت به‬ ‫همکاریمیکند؛‬ ‫کارشناس‪ IT‬و کامپیوتر‬ ‫اقا ‪ ،‬دارای ‪ 5‬سال سابقه کار‪ ،‬محدوده کار‪ :‬غرب تهران‬ ‫____________________‬ ‫حسابدار ‪ ،‬پشتیبان سایت وکارشناس فروش‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه نفت و گاز دعوت‬ ‫به همکاری میکند؛‬ ‫حسابدار‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫مسلط به امور مالیاتی و نرک افزار هلو و پردازش‬ ‫پشتیبان سایت‬ ‫خانم ‪ /‬اقا‪ ،‬مسلط به کامپیوتر و امور پشتیبانی سایت‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫ترجیحا دارای تحصیالت برق و کامپیوتر‬ ‫وظیفه‪ :‬گرفتن استعالم قیمت‪ ،‬زدن پیش فاکتور‬ ‫محدوده کار‪ :‬طالقانی‬ ‫____________________‬ ‫مسئول دفتر ‪ ،‬راننده و فروشنده‬ ‫یک کارخانه بزرگ دعوت به همکاری میکند؛‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫خانم‪ ،‬دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‪ ،‬مسلط به افیس‬ ‫دارای حداکثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫راننده نیسان و موزع‬ ‫ماشین از طرف شرکت‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط‪ ،‬محدوده کار‪ :‬مطهری‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل می توانند در ساعات اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه به ادرس‪:‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پالک ‪ ٢۶‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - ۱ :‬اصل و کپی شناسنامه ‪ ،‬کارت ملی و اخرین مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس تلفن‪ ۶۶ 7100 81 :‬داخلی ‪ 111‬و ‪ 112‬و ‪114‬‬ ‫عناوین کامل شغل ها و جدیدترین شغل های ثبت شده را لحظه ای در سایت بازارکار به نشانی ‪ www.Bazarekar.ir‬ببینید‪.‬‬ ‫کانال تلگرامی ‪@karyabi_bazarekar :‬‬ صفحه 8 ‫اموزش عالی‬ ‫شنبه‪20‬شهریور‪ 4-1400‬صفر ‪ 11-1443‬سپتامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1228‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وجود پدیده شکل گرایی در دانشگاه ها‬ ‫مهدی مرتضوی‪ ،‬اسـتاد دانشـگاه تربیـت مدرس نیز به عنوان یکی از حاضـران در این‬ ‫نشسـت در بخـش دیگـری از ان بـا بیان اینکه در مسـاله صنعت دو بخـش عرضه و‬ ‫تقاضـا مطرح اسـت‪ ،‬دانشـگاه ها را همان بخش عرضـه عنوان و اذعان کرد‪ :‬دانشـگاه‬ ‫بـه معنـی یونیورسـیتی محصول ما نیسـت‪ ،‬بلکه ما همـان مکتب خانه ها را از گذشـته‬ ‫داشـتیم و یونیورسـیتی به معنی امروزی یک پدیده وارداتی اسـت‪ ،‬ما در کشـور از زمان‬ ‫عبـاس میـرزا کـه موضـوع تجددخواهـی را اغـاز کردیـم تـا به امـروز با یـک پدیده‬ ‫نامبارکـی بـه نام شـکل گرایی مواجهیـم؛ به این معنا که بسـیاری از پدیده هـای امروز‬ ‫ی که این‬ ‫و مـدرن را وارد کردیـم‪ ،‬امـا روح و جوهـره ان را دریافـت نکردیـم‪ .‬لـذا زمانـ ‬ ‫پدیده هـای مـدرن بـا نظـام سـنتی و قبیله ای مـا در هـم امیخته می شـود‪ ،‬محصولی‬ ‫مورد انتظـار را به همـراه ندارد‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬در پدیده وسیسـتم های طبیعی وقتی پیوندی صـورت می گیرد؛ مثل پیوند‬ ‫یـک نهـال یا به طـور کامل پیوند انجام می شـود و یـا کال پیوند صـورت نمی گیرد در‬ ‫حالی کـه در پدیده هـای اجتماعـی می توانیم یک موضوعـی را وارد کنیـم و محصول‬ ‫دیگـری به دسـت اموریـم‪ .‬بخـش زیادی از اسـیب پدیده هـای مدرنی که وارد کشـور‬ ‫مـا شـده‪ ،‬مربـوط به شـکل گرایی ان اسـت‪ .‬با توجه به ایـن روند‪ ،‬دانشـگاه های ما نیز‬ ‫مصـون ازایـن اتفـاق نبـوده و دانشـگاه به معنای واقعی در ایران شـکل نگرفته اسـت‪.‬‬ ‫دانشـگاهی که به صورت ذاتی همراه جامعه باشـد‪ ،‬دانشـگاهی که دیوار نداشـته باشد‪،‬‬ ‫دانشـگاهی کـه جامعه مدار و به صورت واقعـی و ذاتی با صنعت و جامعه ارتباط داشـته‬ ‫باشـد‪ ،‬نـه به صـورت مصنوعـی و خود را مالـک جامعه بدانـد‪ .‬اما یک مشـکل ذاتی و‬ ‫تاریخـی در ایـران وجـود دارد و بـا وجـود تمام فـراز و فرودها و تحوالت این مشـکل‬ ‫تاریخی و فرهنگی یکی از مسـائل پایه ای و اساسـی اسـت‪.‬‬ ‫ایـن اسـتاد دانشـگاه تصریح کرد‪ :‬هـدف و انتظار مـا از اموزش های دانشـگاهی خلق‬ ‫فارغ التحصیلان کارافریـن و راهبر برای صنعـت و جامعه اسـت‪ ،‬در حالی که تولیدات‬ ‫دانشـگاه های ما دانشـجویانی هسـتند که منتظر ایجاد شـغل از سـوی افـراد دیگری‬ ‫هسـتند‪ ،‬بنابرایـن در ایـن زمینـه بایـد نظام حکمرانـی در حیطـه اموزش عالـی مورد‬ ‫بررسـی قرار گیرد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه مرتضـوی‪ ،‬در کشـورهای متعدد نظامهـای حکمرانی دانشـگاهی با چندین‬ ‫دیـدگاه فعالیـت دارنـد‪ ،‬در بعضی کشـورها دانشـگاه ها گرایـش دولتی دارنـد و ارتباط‬ ‫دولـت و دانشـگاه یـک رابطـه تنگاتنگ اسـت‪ .‬در برخی کشـورها گرایـش اکادمیک‬ ‫دارنـد و از سـوی سـاختارهای اکادمیـک اداره می شـوند و در برخـی دیگـر بـازار و‬ ‫رویکردهـای بـازار بر دانشـگاه حکمفرماسـت و در برخی کشـورها نیز ترکیبـی از این‬ ‫گرایش هـا در مدیریـت نظام اموزش عالی شـکل گرفته اسـت؛ همانند المـان و ژاپن‪.‬‬ ‫دولت جدید و دانشگاه‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در ایـران به ویـژه در دهه هـای اخیـر بـا بحـث سیاسـت های اصـل‬ ‫‪ 44‬اتفاق هایـی رخ داده امـا اگاهانـه نیسـت‪ .‬در فضـای دولـت جدید از دانشـگاهیان‬ ‫ایـن انتظـار وجـود دارد کـه موضوعـات را تبییـن و مسـیری را روشـن کننـد کـه در‬ ‫نظـام امـوزش عالـی کشـور در کجـا قـرار گرفته ایـم و بـه کجـا خواهیم رفـت؟ ایا‬ ‫ایـن رویکردهـا با زیرسـاخت های اجتماعـی و اقتصادی کشـور منطبق اسـت یا نه؟‬ ‫بنابرایـن می تـوان گفـت با توجه بـه مجموع شـرایط کنونی در نظـام حکمرانی جی‪.‬‬ ‫پـی‪ .‬اس‪ .‬مـا خـوب کار نمی کنـد و بسـیاری از جهت گیـری هـا را اگاهانـه انتخـاب‬ ‫نمی کنیـم و نظریـه غالـب در ایـن خصـوص وجود نـدارد‪ .‬لـذا ممکن اسـت با تغییر‬ ‫دولـت یـک سـازوکار جدیـدی شـکل گیـرد‪ ،‬در حالی کـه پایه هـای نظریـه کالن و‬ ‫برنامـه نبایـد تغییر پیـدا کند‪.‬‬ ‫این اسـتاد دانشـگاه همچنین در خصوص راهکارهای خارج کردن دانشـگاه از حالت‬ ‫شـکل گرایی گفـت‪ :‬اگـر بخواهیـم نسـبت بـه برخی همسـایه ها بـه دانشـگاه های‬ ‫کشـور نمـره دهیـم‪ ،‬وضعیت بـدی نداریم اما وضعیت اسـمی دانشـگاه ها نسـبت به‬ ‫ظرفیت عملیاتی از شـرایط مطلوبی برخوردار نیسـت و نسـبت به انتظارات و اهدافی‬ ‫کـه بـرای امـوزش عالی تعریف شـده‪ ،‬اثربخش نیسـت‪ .‬لـذا برای پر کردن شـکاف‬ ‫بیـن دانشـگاه و صنعت باید مشـخص کنیم که ابتـدا باید نظام حکمرانـی اموزش را‬ ‫اصلاح کنیـم یا نظام حکمـران صنعت را که برای این کار نیازمند مشـخص شـدن‬ ‫جایگاه دانشـگاه هستیم ‪.‬‬ ‫اداره دانشگاه های کشور به سبک اروپا و دنیا یک اشتباه است‬ ‫ایـن اسـتاد دانشـگاه تاکید کـرد‪ :‬در کشـور ما مدیریـت علمی در صنعـت و تقاضای‬ ‫علمـی وجـود نـدارد و تـا زمانی که اقتصـاد ما انحصاری و دولت فعال مایشـاء اسـت‪،‬‬ ‫تقاضـای موثری به سـمت دانشـگاه نخواهیم داشـت امـا در همین شـرایط هم نباید‬ ‫دانشـگاه را بـه نوشـتن مقالـه صـرف محـدود کـرد؛ کاری کـه در حال حاضـر انجام‬ ‫می شـود‪ .‬به عنـوان یـک دانشـگاهی ایـن شـیوه را اشـتباه می دانـم و معتقـدم نباید‬ ‫دانشـگاه های خـود را بـه روش اروپایـی و سـایر دانشـگاههای دنیـا اداره کـرد‪ ،‬چـرا‬ ‫که اینجا ایران اسـت ما سـوئیس‪ ،‬سـوئد و کشـورهای اسکاندیناوی نیسـتیم‪ .‬در این‬ ‫کشـورها صنعـت در مقابل دانشـگاه زانو می زنـد و ‪ R&D‬خـود را فعال می کند چرا‬ ‫کـه سیسـتم رقابـت و بـازار حاکـم اسـت‪ ،‬در حالی کـه در ایـران به دلیل وجـود یارانه‬ ‫و انحصـار نمی تـوان هماننـد سـایر کشـورها دانشـگاه را اداره کرد‪ ،‬لذا نباید مسـابقه‬ ‫مقاله نویسـی هـدف دانشـگاه های ما باشـد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه مرتضـوی بـا اشـاره بـه اینکـه سـتاد امـوزش عالـی جـزو ضعیف تریـن‬ ‫وزارتخانه هـای کشـور اسـت و به لحـاظ وجود تشـدد در سیاسـت گذاری‪ ،‬مشـکالت‬ ‫در مدیریت و پراکندگی در نهادهای سیاسـت گذاری با موانع متعددی روبرو هسـتیم‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن ایـراد هم بر اموزش عالی وارد اسـت که در جهت رفع معضالت سیسـتم‬ ‫یک میلیون ودویست هزار دانش اموخته‬ ‫تحصیالت تکمیلی در کشور وجود دارد‬ ‫یدارد‪.‬‬ ‫ارزیابـی خـود و متناسب سـازی ان با صنعت داخلی گامی برنمـ ‬ ‫از بین مراکز تاثیرگذار در اموزش عالی‪ ،‬وزارت علوم‬ ‫کمترین اختیار را دارد‬ ‫محمـد حسـین امیـد‪ ،‬رییس دانشـگاه جامع علمـی و کاربـردی دیگر سـخنران این‬ ‫نشسـت بـود کـه در بخش دیگـری از این نشسـت انجمن بهـره وری ایران با اشـاره‬ ‫بـه مباحـث اموزش عالـی و اهداف نظام امـوزش عالی که در ابتدای نشسـت عنوان‬ ‫شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬امـوزش عالـی در بسـیاری از مواقـع بـه لحـاظ زمانـی و مکانـی نقش‬ ‫توسـعه ای را بـازی کـرده اسـت‪ ،‬در حالی که توسـعه اموزش عالی به این شـدتی که‬ ‫در یـک دوره ای اتفـاق افتـاد مـورد قبـول دسـت اندرکاران اموزش عالی کشـور نبود‪.‬‬ ‫سیاسـت گذاری های توسـعه در بخـش امـوزش عالـی در وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقـات و‬ ‫فنـاوری متمرکـز نبود‪ ،‬چرا که از بین مراکـز تاثیرگذار در اموزش عالـی‪ ،‬وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقـات و فنـاوری کمتریـن اختیـار را دارد‪ ،‬لذا بسـیاری از توسـعه هایی کـه اتفاق‬ ‫افتـاده خـارج از خواسـت و نظـر مجموعه دانشـگاهیان کشـور بـود و به عنـوان یک‬ ‫دانشـگاه ی‪ ،‬خروجی هـای ان را مطلوب نمـی دانم‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬در موضـوع حرکـت در مرزهـای دانـش‪ ،‬دانش اموختـگان نظـام‬ ‫امـوزش عالـی در هـر نقطـه ای از دنیـا کـه باشـند‪ ،‬می درخشـند و ایـران از جایـگاه‬ ‫مطلوبـی برخوردار اسـت و بهترین اثرگذاری را دارنـد‪ .‬در بخش افزایش فهم عمومی‬ ‫دانـش در کشـور که به عنـوان یکی از اهداف نظـام اموزش عالی عنوان شـد‪ ،‬نقصی‬ ‫وجـود نـدارد و ایـن افـراد در کشـورهای منطقه بسـیار اثرگذار عمـل کرده اند‪.‬‬ ‫رییـس دانشـگاه جامـع علمی و کاربـردی در ادامه گفـت‪ :‬در بخش هایـی که مربوط‬ ‫به سـایر نهادهـا از جمله اقتصاد‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬صنعت و یا موضوعات اجتماعی اسـت‪،‬‬ ‫دانشـگاه چـون با طـرف دیگری از سـازمان ها یا نهادها ارتبـاط دارد‪ ،‬بعضا موفقیت ها‬ ‫کمتر اسـت و این مسـاله کامال با سیسـتم بسـیار بد اقتصادی کشـور مرتبط اسـت؛‬ ‫بدیـن معنـا کـه نظـام تولیـد انحصـاری در کشـور هر انچـه را کـه بخواهـد تولید و‬ ‫عرضـه می کنـد و کسـی هـم نمی توانـد بـا ایـن انحصارگـری مقابلـه کنـد؛ همانند‬ ‫صنعـت خودرو که بسـیار ملموس اسـت‪.‬‬ ‫امیـد بـا طرح این پرسـش که چرا احسـاس نیاز به دانشـگاه در بخش اجرایی کشـور‬ ‫وجـود نـدارد‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬وقتی صنعت احسـاس نیاز نمی کند‪ ،‬عالقه مند به دانشـگاه‬ ‫نیسـت و مسـاله ای را طـرح نمی کنـد‪ ،‬بـه دنبال ایـن بی نیـازی‪ ،‬دانشـگاهیان نیز در‬ ‫بحـث حـل مسـاله موفق نخواهنـد بود‪ .‬از سـوی دیگر‪ ،‬علـت نبود مطالبه در کشـور‬ ‫بـه نظـام اقتصادی که یـک نظام دولتـی و مبتنی بر انحصاراسـت‪ ،‬بـاز می گردد‪.‬‬ ‫نتیجه اثرگذاری ضعیف دانشمندان حوزه علوم انسانی‬ ‫وی در بخـش دیگـری از ایـن نشسـت درباره اثربخش کـردن اموزش عالـی با بیان‬ ‫اینکه اثرگذاری دانشـمندان ما در حوزه علوم انسـانی در کشـور محدود اسـت‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬بـه دالیـل مختلف ایـن دانشـمندان نمی تواننـد در حوزه هـای حکمرانی علوم‬ ‫انسـانی ورود پیـدا کننـد به همیـن دلیل نظـام اداری مـا به صورت شایسـته گزینی و‬ ‫شایسته سـاالری شـکل نگرفته است‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬بـا اسـتناد بـه امـار و ارقـام موجـود می تـوان گفـت کـه خروجـی‬ ‫دانشـگاههای کشـور به دو دسـته مطلوب که در چارچوب های درسـت شـکل گرفته‬ ‫و بخشـی نامطلوب تقسـیم می شـود کـه مراکز تصمیم گیـری غیر از امـوزش عالی‬ ‫انهـا را شـکل داده و ایجـاد کرده اسـت‪.‬‬ ‫رییـس دانشـگاه جامـع علمـی و کاربردی خاطرنشـان کرد‪ :‬تـا سـال ‪ 1384‬در ایران‬ ‫دانشـگاه هایی شـکل گرفتـه بود کـه دوران انکوباتـری را دنبال می کردنـد و در حال‬ ‫رشـد و بلوغ بودند‪ ،‬اما در کمتر از ‪ 5‬سـال حدود ‪ 70‬دانشـگاه به این تعداد افزود شـد‪،‬‬ ‫لـذا اگر مشـکل ناشـی از نظـام اقتصادی حل شـود‪ ،‬در شـرایط کنونی نیـز نیروهای‬ ‫انسـانی تربیـت شـده نیاز صنعت بـه لحاظ کمـی و کیفی را کفـاف می دهد‪.‬‬ ‫نبود نظام شایسته ساالری؛ بالی دانشگاه‬ ‫وی خطـاب بـه معـاون امـوزش‪ ،‬پژوهـش و فنـاوری وزارت صمـت گفـت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر دانشـجوی تربیت شـده در دل صنایع وابسـته به خود شـما در کشـور مشتری‬ ‫نـدارد! در مرکـز ماشین سـازی تبریز و سـایر خودروسـازی های کشـور و حتـی تعداد‬ ‫زیـادی از کارخانجـات تولیـدات مواد غذایی کشـور در حـال تربیت نیروی متخصص‬ ‫در خـود مجموعه هـا هسـتیم‪ ،‬در حالی کـه بـه دلیـل نبـود نظـام شایسته سـاالری‬ ‫متاسـفانه مـورد پذیرش واقع نمی شـوند‪ .‬بنابرایـن نیازمند تقویت علوم انسـانی برای‬ ‫اثرگذاری بیشـتر در نظام اداری و سیاسـی کشـور هسـتیم‪.‬‬ ‫محمـد اقدسـی‪ ،‬اسـتاد دانشـگاه مهندسـی صنایع دانشـگاه تربیت مـدرس نیز دیگر‬ ‫سـخنران ایـن نشسـت بـود کـه در بخشـی دیگـر از ایـن نشسـت بـا بیـان اینکـه‬ ‫متغیرهـای دانشـگاه بایـد در درون نظـام امـوزش عالـی و متغیرهای بیرونـی نیز در‬ ‫درون نظام حکمرانی مورد بررسـی قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬تاثیر متغیرهای کالن حکمرانی‬ ‫سیاسـی و اقتصـادی بیش از همه موارد بوده و مسـائل را تحت کنتـرل قرار می دهد‪.‬‬ ‫دانشـگاه می توانـد فارغ التحصیلان خوبـی را تربیت کنـد اما نمی توانـد در اینکه این‬ ‫فارغ التحصیلان چـه اثراتـی را در جامعه می توانند داشـته باشـند‪ ،‬موثر باشـد‪.‬‬ ‫جایگزینی پایان نامه ها با بیزنس پلن ها‬ ‫وی در ادامـه پیشـنهاد داد‪ :‬بـا تفکیـک متغیرهـای درون دانشـگاهی‪ ،‬وزارتخانـه و‬ ‫حوزه هـای باالدسـتی بایـد بـرای هر بخش بـرای اصلاح این متغیرهـای مربوط به‬ ‫خـود تلاش کننـد تا نهادهـای بعدی بتوانند بـه فعالیت خـود ادامه دهنـد‪ .‬اگر بدون‬ ‫تفکیک مسـائل را در سـطح کالن بررسـی کنیم‪ ،‬به نتیجه مطلوب نخواهیم رسـید‪.‬‬ ‫دکتـر اقدسـی در ادامـه گرفـت‪ :‬راه هـا برای حرکـت کردن به سـمت دانشـگاه های‬ ‫کارافریـن می توانـد تغییراتـی در برنامه هـای درسـی ایجـاد کنـد و بیزنـس پلن ها را‬ ‫می تـوان جایگزیـن پایان نامه هـا کـرد و یـا بایـد پایان نامه هـا بـه سـمت کارافرینی‬ ‫سـوق داده شـوند کـه بـرای رسـیدن به ایـن برنامه هـا وزارت علـوم از یک سـو باید‬ ‫اختیـارات بیشـتری را بـه دانشـگاه ها واگذار کند و از سـوی دیگر‪ ،‬ارتباط بیشـتری با‬ ‫سـطح باالتـری از حاکمیـت برقرار کند و به نوعی جاده صاف کن دانشـگاه ها باشـد‪.‬‬ ‫دکتر قاسـم انصاری رنانی‪ ،‬اسـتاد دانشـگاه عالمه طباطبایی و رییس اسـبق سازمان‬ ‫بهـره وری نیـز در پایـان ایـن نشسـت‪ ،‬در جمـع بندی موضـوع تفکیـک وظایف در‬ ‫حوزه درون دانشـگاه و وزارت علوم و نظام باالدسـتی‪ ،‬جلوگیری از شـکلی بودن نظام‬ ‫اموزشـی و اسـتقرار نظـام شایسـته گزینی و شایسته سـاالری را از مهم تریـن مباحث‬ ‫ایـن نشسـت عنـوان و تاکید کـرد‪ :‬بدین منظور نظـام حکمرانی‪ ،‬نظام امـوزش عالی‬ ‫و نظـام اجتماعـی و اقتصـادی باید با یکدیگر همفکری وهمکاری داشـته باشـند و تا‬ ‫زمانـی که این نهادهای دسـت در دسـت یکدیگـر نداده و به نقطه نظر واحد نرسـند‪،‬‬ ‫نمی توانیم دانشـگاه را در جایگاه درسـت قـرار دهیم‪.‬‬ ‫وی از نظـام حکمرانـی خواسـت تا جایگاه دانشـگاه را جایگاه شایسـته ای قـرار داده‪،‬‬ ‫رابطـه حـوزه و دانشـگاه را مشـخص و بحث مـدرک و اهمیت ان را مـورد توجه قرار‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پرشین راد گروه (پرادکو) فعال در حوزه نفت و گاز جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران‬ ‫(محدوده نیاوران) از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫موقعیت شغلی‬ ‫کارشناس روابط عمومی و‬ ‫ارتباطات‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬دارای حداقل مدرک کارشناسی یا باالتر در رشته های مرتبط‬ ‫دارای تجربه مرتبط‪ ،‬سن بین ‪ 25‬تا ‪ 32‬سال‪ T‬تسلط به برنامه های افیس (اکسل‪ ،‬ورد و‬ ‫پاورپوینت)‪ T‬مسلط به برنامه های فتوشاپ و تولید محتوا در شبکه های اجتماعی‬ ‫اشنایی با صنعت و توانایی تجزیه و تحلیل اطالعات و گزارش های مرتبط‬ ‫سطح زبان انگلیسی خوب‪ ،‬عالقه مند و دارای میل به پیشرفت در حوزه مربوطه‬ ‫فعال و دارای روحیه همکاری و کار گروهی‪ ،‬منظم و مسئولیت پذیر‬ ‫دارای روابط عمومی باال‪ ،‬ظاهری اراسته و فن بیان باال‬ ‫توانایی حل مساله و میل به یادگیری‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر فرصت شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪cv@peradco.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دهـد‪ .‬در اسـتخدام ها شایسـته گزینی‪ ،‬شایسـته پنداری و شایسته سـاالری را مـد نظر‬ ‫داشـته باشـد و کمـک کند تا نظام اموزشـی بتواند نقـش خود را به درسـتی ایفا کند‪.‬‬ ‫چـرا کـه معتقدم نظام اموزشـی کشـور از ظرفیت وتوانمنـدی باالیی برخوردار اسـت‬ ‫و امیدواریـم بتوانیـم از ایـن ظرفیت هـا بـرای کمک به جامعـه بهره کافـی و الزم را‬ ‫ببریـم و بـا توجـه به اینکه شـخصیت دانشـگاهی هنوز از جایـگاه باالیی در کشـور‬ ‫برخـوردار اسـت‪ ،‬دانشـگاهیان باید بداننـد که جامعه به انهـا احترام می گـذارد و نظام‬ ‫حکمرانـی نیـز نقش دانشـگاه را پررنگ تر قلمـداد کند تا با کمک هـم بتوانیم جامعه‬ ‫بهتـری را بـرای مردمی که منتظر بهبود وضعیت اقتصادی کشـور هسـتند‪ ،‬بسـازیم‪.‬‬ ‫رفتـه‪ ،‬تنها ‪ 600‬دانشـجو ثبت نـام کرده اند که ‪ 70‬درصد این دانشـجویان از دانشـگاه‬ ‫پیـام نـور هسـتند‪ .‬حـدود ‪ 500‬اسـتاد هم ثبت نـام کرده انـد‪ ،‬اما وارد بررسـی مسـاله‬ ‫نشـده اند‪ .‬لـذا می بیینـم کـه عمال هیچ اسـتقبالی از سـوی دانشـگاه برای بررسـی و‬ ‫حل این مسـال صـورت نگرفته اسـت‪.‬‬ ‫معـاون امـوزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت صمت با انتقاد ازعدم اسـتقبال دانشـگاه از‬ ‫بررسـی مسـائل کشـور گفت‪ :‬باوجود اینکه درخواست طرح های تشـویقی داده شد و‬ ‫از دانشـجویان خواسـته شـد تا در ازمایشـگاه ها ی صنعتی مسـتقر و پایان نامه خود را‬ ‫بررسـی کنند و بـه همان میزان پرداختـی وزارت علوم‪ ،‬هزینه طرح ها پرداخت شـود‪،‬‬ ‫اما هیچ اسـتقبالی صورت نگرفت‪.‬‬ ‫دانشگاه ها و دانشجویان رغبتی به انجام پروژه های صنعتی ندارند‬ ‫ایـن اسـتاد دانشـگاه تربیـت مـدرس بـا بیـان اینکـه بایـد بپذیریـم بـه هـر دلیلی‪،‬‬ ‫ایـن رغبـت از سـوی دانشـگاه بـرای حـل مسـائل وجود نـدارد خواسـتار بررسـی و‬ ‫اسیب شناسـی این مسـاله شـد و تاکید کرد‪ :‬باید بررسـی شـود که چرا دانشـجویان‬ ‫از کار عملـی فـراری هسـتند؟‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬از بیـن یـک میلیـون و ‪ 200‬هـزار دانشـجوی دوره ارشـد و دکتـرا‪،‬‬ ‫اگـر فقـط ‪ 10‬درصدشـان یعنـی ‪ 120‬هـزار نفـر‪ 120 ،‬هزار مسـاله صنعتی کشـور را‬ ‫انتخـاب و بررسـی کننـد‪ ،‬طبـق تجربـه ‪ 70‬درصـد از این دانشـجویان امـکان جذب‬ ‫در همـان مراکـز صنعتـی را خواهند داشـت‪ ،‬بنابراین صنعت کشـور نیازمند نگارش و‬ ‫تدویـن مقالـه نیسـت‪ ،‬بلکـه به دنبال همـان دانشـجو و نیروی متخصصی اسـت که‬ ‫در دانشـگاه روش حـل مسـاله را اموختـه و بتوانـد در بطن صنعـت ان را اجرایی کند‪.‬‬ ‫صنعت برای دانشگاه فرش قرمز پهن کرده است‬ ‫قبادیـان همچنیـن بـا اشـاره بـه اینکـه امـروز حکمرانـی امـوزش عالـی کشـور‬ ‫عرضه محـور اسـت‪ ،‬عنـوان کرد‪ :‬تربیت دانشـجو در سـطح گسـترده در حـال انجام‬ ‫اسـت امـا اینکـه ایـن نیروهـای تربیـت یافتـه در کجا بایـد مسـتقر و بـه کار گرفته‬ ‫شـوند‪ ،‬مشـخص نیسـت و معتقدم اموزش عالی کشـور نیازمند بازنگری گسترده در‬ ‫سیاسـت های خود به ویـژه در بحث انقلاب صنعتی چهارم‪ ،‬هوشمندسـازی‪ ،‬فناوری‬ ‫اطالعـات و هوش مصنوعی اسـت چرا کـه اینده اقتصادی کشـورها کامال مرتبط با‬ ‫ایـن حوزه هـا بـوده و می توانـد انقالبـی در انهـا ایجـاد کند‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی تا زمانی که اسـاتید دانشـگاه و وزارت علوم سیاسـت گذاری هـا خود را‬ ‫بازنگـری نکننـد به جایی نخواهیم رسـید و دیر یـا زود این دانشـگاه ها حتی مراکزی‬ ‫کـه دولـت بودجه انها را تامین می کننـد‪ ،‬یکی پس از دیگری از صفحـه روزگار محو‬ ‫خواهنـد شـد‪ .‬امروز دیگر اسـتقبال گذشـته بـرای صندلی های دانشـگاه وجـود ندارد‬ ‫و بـا صندلی هـای خالی دانشـگاه ها مواجهیـم‪ ،‬لذا بایـد یک اسیب شناسـی جدی در‬ ‫ایـن خصوص صـورت گیرد‪.‬‬ ‫معـاون اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت صمت گفت‪ :‬بررسـی کشـورهای اسـیایی‬ ‫اطـراف ایـران از جملـه ترکیـه و سـایر کشـورها ماننـد کـره و ژاپن می توانـد در حل‬ ‫مسـاله بـه مـا کمـک کنـد‪ .‬در حالی کـه صنعـت بـرای دانشـگاه فـرش قزمـز پهن‬ ‫می کنـد‪ ،‬امـا دانشـگاه و دانشـجو از پرداختـن بـه موضوعات و مسـائل مطرح شـده‬ ‫سـرباز می زنند‪.‬‬ ‫وی از همـه دسـت اندرکاران حـوزه دانشـگاه و صنعـت خواسـت تـا بـا همفکـری‬ ‫وهمـکاری همـه مسـائل و مشـکالت را مـورد بحث و بررسـی قرار دهنـد تا به یک‬ ‫ایده و زبان مشـترک بین دانشـگاه و مسـائل جامعه برسـند‪ ،‬چرا که هیچ کسـی جز‬ ‫مسـئوالن و علمـای دانشـگاهی مسـائل داخلی کشـور را حـل فصل نخواهـد کرد‪.‬‬ ‫بنابرایـن ضمـن انکه وزارت علـم نیازمند تغییر و بازنگری سیاسـت های خود اسـت‪،‬‬ ‫جامعـه نیـز بایـد تقاضـا محـور شـده و خواسـته های خـود را از امـوزش عالـی‬ ‫مطالبـه کند‪.‬‬ ‫وجود پدیده شکل گرایی در دانشگاه ها‬ ‫مهـدی مرتضـوی‪ ،‬اسـتاد دانشـگاه تربیت مـدرس نیز به عنـوان یکی از حاضـران در‬ ‫ایـن نشسـت در بخـش دیگـری از ان بـا بیـان اینکـه در مسـاله صنعـت دو بخش‬ ‫عرضـه و تقاضا مطرح اسـت‪ ،‬دانشـگاه ها را همان بخش عرضه عنـوان و اذعان کرد‪:‬‬ ‫دانشـگاه بـه معنی یونیورسـیتی محصول ما نیسـت‪ ،‬بلکه ما همـان مکتب خانه ها را‬ ‫از گذشـته داشـتیم و یونیورسـیتی به معنـی امروزی یک پدیـده وارداتی اسـت‪ ،‬ما در‬ ‫کشـور از زمـان عبـاس میـرزا کـه موضـوع تجددخواهـی را اغـاز کردیم تا بـه امروز‬ ‫بـا یـک پدیـده نامبارکـی به نام شـکل گرایی مواجهیـم؛ به ایـن معنا که بسـیاری از‬ ‫پدیده هـای امـروز و مـدرن را وارد کردیـم‪ ،‬امـا روح و جوهـره ان را دریافـت نکردیـم‪.‬‬ ‫لـذا زمانـ ‬ ‫ی کـه ایـن پدیده هـای مدرن بـا نظام سـنتی و قبیلـه ای ما در هـم امیخته‬ ‫می شـود‪ ،‬محصولی مـورد انتظـار را به همـراه ندارد‪.‬‬ ‫ایـن اسـتاد دانشـگاه تصریح کـرد‪ :‬هدف و انتظار مـا از اموزش های دانشـگاهی خلق‬ ‫فارغ التحصیلان کارافریـن و راهبـر برای صنعت و جامعه اسـت‪ ،‬در حالی که تولیدات‬ ‫دانشـگاه های ما دانشـجویانی هسـتند که منتظر ایجاد شـغل از سـوی افراد دیگری‬ ‫هسـتند‪ ،‬بنابرایـن در ایـن زمینـه باید نظـام حکمرانی در حیطـه اموزش عالـی مورد‬ ‫بررسـی قرار گیرد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه مرتضـوی‪ ،‬در کشـورهای متعدد نظامهـای حکمرانی دانشـگاهی با چندین‬ ‫دیـدگاه فعالیـت دارنـد‪ ،‬در بعضی کشـورها دانشـگاه ها گرایـش دولتی دارنـد و ارتباط‬ ‫دولـت و دانشـگاه یـک رابطـه تنگاتنگ اسـت‪ .‬در برخی کشـورها گرایـش اکادمیک‬ ‫دارنـد و از سـوی سـاختارهای اکادمیـک اداره می شـوند و در برخـی دیگـر بـازار و‬ ‫رویکردهـای بـازار بر دانشـگاه حکمفرماسـت و در برخی کشـورها نیز ترکیبـی از این‬ ‫گرایش هـا در مدیریـت نظام اموزش عالی شـکل گرفته اسـت؛ همانند المـان و ژاپن‪.‬‬ ‫جایگزینی پایان نامه ها با بیزنس پلن ها‬ ‫وی در ادامـه پیشـنهاد داد‪ :‬بـا تفکیـک متغیرهـای درون دانشـگاهی‪ ،‬وزارتخانه و‬ ‫حوزه هـای باالدسـتی بایـد بـرای هر بخش بـرای اصلاح این متغیرهـای مربوط‬ ‫بـه خـود تلاش کننـد تـا نهادهـای بعـدی بتواننـد بـه فعالیت خـود ادامـه دهند‪.‬‬ ‫اگـر بـدون تفکیـک مسـائل را در سـطح کالن بررسـی کنیـم‪ ،‬به نتیجـه مطلوب‬ ‫نخواهیم رسـید‪.‬‬ ‫دکتـر اقدسـی در ادامـه گرفت‪ :‬راه هـا برای حرکت کردن به سـمت دانشـگاه های‬ ‫کارافریـن می توانـد تغییراتـی در برنامه هـای درسـی ایجاد کند و بیزنـس پلن ها را‬ ‫می تـوان جایگزیـن پایان نامه هـا کـرد و یا بایـد پایان نامه هـا به سـمت کارافرینی‬ ‫سـوق داده شـوند کـه بـرای رسـیدن بـه ایـن برنامه هـا وزارت علـوم از یک سـو‬ ‫بایـد اختیـارات بیشـتری را بـه دانشـگاه ها واگـذار کنـد و از سـوی دیگـر‪ ،‬ارتباط‬ ‫بیشـتری بـا سـطح باالتـری از حاکمیـت برقـرار کند و بـه نوعی جـاده صاف کن‬ ‫دانشـگاه ها باشد‪.‬‬ ‫دکتر قاسـم انصاری رنانی‪ ،‬اسـتاد دانشـگاه عالمه طباطبایی و رییس اسـبق سازمان‬ ‫بهـره وری نیـز در پایـان ایـن نشسـت‪ ،‬در جمـع بندی موضـوع تفکیـک وظایف در‬ ‫حـوزه درون دانشـگاه و وزارت علـوم و نظـام باالدسـتی‪ ،‬جلوگیـری از شـکلی بودن‬ ‫نظـام اموزشـی و اسـتقرار نظـام شایسـته گزینی و شایسته سـاالری را از مهم تریـن‬ ‫مباحـث ایـن نشسـت عنـوان و تاکیـد کـرد‪ :‬بدیـن منظـور نظـام حکمرانـی‪ ،‬نظام‬ ‫امـوزش عالـی و نظـام اجتماعـی و اقتصادی باید بـا یکدیگر همفکـری وهمکاری‬ ‫داشـته باشـند و تا زمانی که این نهادهای دسـت در دسـت یکدیگر نداده و به نقطه‬ ‫نظـر واحـد نرسـند‪ ،‬نمی توانیم دانشـگاه را در جایگاه درسـت قـرار دهیم‪.‬‬ ‫وی از نظـام حکمرانـی خواسـت تا جایگاه دانشـگاه را جایگاه شایسـته ای قـرار داده‪،‬‬ ‫رابطـه حوزه و دانشـگاه را مشـخص و بحث مـدرک و اهمیت ان را مـورد توجه قرار‬ ‫دهـد‪ .‬در اسـتخدام ها شایسـته گزینی‪ ،‬شایسـته پنداری و شایسته سـاالری را مد نظر‬ ‫داشـته باشـد و کمـک کنـد تـا نظـام اموزشـی بتواند نقـش خـود را به درسـتی ایفا‬ ‫کنـد‪ .‬چـرا که معتقدم نظام اموزشـی کشـور از ظرفیـت وتوانمندی باالیـی برخوردار‬ ‫اسـت و امیدواریـم بتوانیـم از ایـن ظرفیت هـا بـرای کمک بـه جامعه بهـره کافی و‬ ‫الزم را ببریـم و بـا توجـه به اینکه شـخصیت دانشـگاهی هنوز از جایـگاه باالیی در‬ ‫کشـور برخوردار اسـت‪ ،‬دانشـگاهیان بایـد بدانند که جامعـه به انها احتـرام می گذارد‬ ‫و نظـام حکمرانـی نیـز نقـش دانشـگاه را پررنگ تـر قلمـداد کنـد تـا بـا کمک هم‬ ‫بتوانیـم جامعـه بهتـری را بـرای مردمی که منتظر بهبـود وضعیت اقتصادی کشـور‬ ‫هستند‪ ،‬بسازیم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت امید گستر عصر سبز در زمینه محصوالت لوازم خانگی برقی‬ ‫شرکت صنایع فلزی کاوش کام اسیا‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مسئول خرید‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬اشنایی با پروسه خرید و انتخاب تامین کننده‬ ‫داشتن حداقل ‪ 2-4‬سال تجربه کاری در این زمینه‬ ‫اشنایی کامل با ‪ Windows‬و ‪MS Office‬‬ ‫ترجیحا اشنایی با تجهیزات دکلهای مخابراتی‬ ‫مهارت در امور ارتباطی و انجام کار گروهی‬ ‫توانایی تحمل فشار کاری در شرایط اضطراری‬ ‫قدرت مذاکره تلفنی و حضوری‬ ‫توان خوب در انجام محاسبات و کار با اعداد و ارقام‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫جهت تکمیل تیم سایت خود در استان تهران برای مدیریت سایت‬ ‫از افراد با مهارت واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫اشنا به ‪ ،WORD ,EXCEL‬ترجیحا اشنا به وردپرس و ووکامرس‬ ‫ترجیحا اشنایی به فتوشاپ‪ ،‬توانمند در مدیریت محتوایی و متنی محصوالت‬ ‫دارای نظم و دقت باال‪ ،‬پیگیر‬ ‫الزم به ذکر هست که اگر تسلط در موارد باال به حد کافی نباشد در مجموعه‬ ‫اموزش ها الزم در ابتدا همکاری داده می شود‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪mohammadali.zakeri@yahoo.com‬‬ ‫‪bijani@kavoshmet.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‬ ‫کارشناس انبار‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬سن‪ 33‬تا ‪ 45‬سال‪ ،‬لیسانس و فوق لیسانس رشته های‬ ‫مهندسی صنایع‪ ،‬مدیریت‪ ،‬دارای حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار مرتبط و‬ ‫موثر در سطوح سرپرستی و مدیریتی در مجموعه های بزرگ تولیدی‪-‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬تسلط بر روش ها و استانداردهای انبارداری و همچنین اصالح‬ ‫روش های موجود‪ ،‬تسلط بر شیوه های کاهش هزینه انبار و انبارداری‬ ‫تسلط بر برنامه ریزی و کنترل موجودی های کاال در انبار‬ ‫نظارت بر انجام عملیات انبارداری و بازرسی های مورد نیاز‬ ‫تسلط بر بازبینی و بازنگری موجودی های کاال در انبار و حفاظت‬ ‫انبارها‪ ،‬ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباط اصولی و روشمند با سایر واحدها‬ ‫نظارت بر اجرای صحیح جانمایی و سازماندهی اقالم انبار‬ ‫تسلط بر روش طبقه بندی موجودی های کاال و نحوه چیدمان‬ ‫جابجایی و حمل انها در انبار‬ ‫اشنایی و شناخت قابل قبول بر تجهیزات و قطعات ابزار دقیق‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫مکانیک و عمومی‪ ،‬دارای تفکر تحلیلی و نگرش سیستمی‬ ‫مسلط به نرم افزار ‪ Excel‬و نرم افزارهای جامع انبار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫با ذکر عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪cv86470@gmail.com‬‬ ‫شرکت چکاد هیوا جهت تکمیل کادر خود در یک پروژه‬ ‫ن تهران‪ ،‬محدوده مالصدرا از افراد‬ ‫ساختمانی در استا ‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس دفتر فنی‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬جهت یک پروژه ساختمانی‬ ‫مهندسی عمران یا معماری‬ ‫مسلط به شرح وظایف دفتر فنی‪ :‬تخصص در تهیه و تنظیم متره‪ ،‬براورد‪،‬‬ ‫صورت وضعیت‪ ،‬فهرست بها‪ ،‬قیمت جدید‪ ،‬تعدیل‪ ،‬تغییر مقادر‪ ،‬لیستوفر‬ ‫مسلط به کلیه امور دفتر فنی‬ ‫اشراف کامل به بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه‬ ‫و شرایط عمومی پیمان‬ ‫تسلط کامل به نرم افزارهای تدبیر‪ ،‬تکسا‪AutoCAD ،Excel ،‬‬ ‫تهیه گزارش کار روزانه‪ ،‬هفتگی و ماهانه‬ ‫تهیه گزارشات و ‪PowerPoint‬‬ ‫سرعت عمل باال در تهیه اسناد و نظم و انضباط در طبقه بندی و بایگانی‬ ‫اسناد و مدارک‪ ،‬مراجعه به کارفرمایان خصوصا شهرداری های مناطق‬ ‫تهران (روابط عمومی باال)‬ ‫سابقه کار حداقل ‪ 7‬سال به عنوان دفتر فنی در شرکت پیمانکاری‬ ‫کنترل نقشه ها‪ ،‬متره و براورد‪ ،‬تهیه صورت جلسات و دستورکارها‪،‬‬ ‫رسیدگی به صورت وضعیت و ‪ ،...‬دارای ‪ 7‬سال سابقه کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود با درج عنوان‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪kambizone@gmail.com‬‬ صفحه 9 ‫استارت اپ‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه‪20‬شهریور‪ 4-1400‬صفر ‪ 11-1443‬سپتامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1228‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ســرمایه گــذاران خواهیــم بــود‪ .‬کســب وکارهای فرهنگی‪-‬هنــری در ایــران‪،‬‬ ‫خصوصــا در بازارهایــی ماننــد عکاســی‪ ،‬کمــی گنــگ اســت‪ .‬شــناخت بازارهــای‬ ‫هنــری و افــرادی کــه در چرخــه هنــر مــراوده دارنــد و همچنیــن کســانی کــه‬ ‫در عرصــه هنــر‪ ،‬واقــف بــه امــور اســتارتاپی هســتند‪ ،‬دشــوار اســت‪ .‬کســانی کــه‬ ‫در فضــای هنــری نفــس کشــیده اند‪ ،‬بــودن در فضــای تجــاری هنــر را بیشــتر‬ ‫درک می کننــد‪ .‬اتمســفر کس ـب وکارهای هنــر بــا جوامــع دیگــری ماننــد مهندســی‬ ‫متفــاوت اســت‪ .‬بــازار هنــر در ایــران‪ ،‬بکــر و کوچــک اســت و بــه همیــن دو دلیــل‪،‬‬ ‫هــم بــرای ســرمایه گذاران فرصــت مغتنمــی اســت و هــم قانــع کــردن ان هــا بــه‬ ‫جهــت ســرمایه گذاری‪ ،‬مشــکل اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬چشــم انداز مــا بــرای اینــده شوت شــات‪ ،‬ارتقــا و بهبــود‬ ‫بخش هــای موجــود اســت‪ .‬همچنیــن تــاش خواهیــم کــرد تــا بــا برخــی از‬ ‫ارگان هــا و ســازمان ها همــکاری کنیــم تــا بــرای ســازمان ها‪ ،‬عکاســان مــورد‬ ‫نیازشــان را تربیــت کنیــم‪ .‬همچنیــن در چشــم انداز شوت شــات‪ ،‬قصــد داریــم‪،‬‬ ‫عــاوه بــر امــوزش انالیــن عکاســی‪ ،‬بــه امــوزش مباحــث هنــری دیگــری‪ ،‬ماننــد‬ ‫ســینما‪ ،‬نیــز ورود پیــدا کنیــم‪ .‬همچنیــن در بخــش فروشــگاه‪ ،‬تــاش خواهیــم کــرد‬ ‫تــا عــاوه بــر کتاب هــای تخصصــی عکاســی‪ ،‬تجهیــزات الزم در ایــن زمینــه را‬ ‫هــم بــه فروشــگاه اضافــه کنیــم‪.‬‬ ‫وجــود تــورم و عــدم توانایــی تامیــن نیــروی متخصــص الزم در بخش هــای‬ ‫مختلــف مــا را دچــار چالــش کــرده اســت‬ ‫بنیان گــذار شوت شــات تشــریح کــرد‪ :‬یکــی از مشــکالت پیش بینــی نشــده‬ ‫مــا‪ ،‬همــکاری بــا دانشــجویان اســت‪ .‬دانشــجویان باتوجــه بــه تخصــص عمیقــی‬ ‫کــه در حــوزه عکاســی دارنــد‪ ،‬اعتمــاد بــه نفــس کــم و وســواس بســیار زیــاد‬ ‫در محتــوا دارنــد‪ .‬در نتیجــه رونــد تولیــد بســیار طوالنــی می شــود‪ .‬بعضـ ًا رونــد‬ ‫پیش تولیــد محتواهــا چندیــن مــاه بــه طــول می انجامــد‪ .‬همچنیــن بــدون‬ ‫شــک‪ ،‬شــروع و ارتقــاء هــر اســتارت اپ بــه همــراه نیروهــای متخصــص پیــش‬ ‫مــی رود؛ نیــروی متخصــص مــا را بــا مباحــث مالــی مرتبــط می کنــد و وجــود‬ ‫تورمــی عجیــب و عــدم توانایــی تامیــن نیــروی متخصــص الزم در بخش هــای‬ ‫مختلــف‪ ،‬مــا را دچــار چالشــی ســخت کــرده اســت‪.‬‬ ‫مهــرارا تصریــح کــرد‪ :‬تاکنــون بــه صــورت مســتقیم بــا دانشــگاه های دیگــر‬ ‫وارد همــکاری نشــده ایم‪ .‬برنامه ریــزی کردیــم تــا پــس از رشــد متناســب بــا‬ ‫برنامــه‪ ،‬در ایــن زمینــه اقداماتــی داشــته باشــیم‪ .‬البتــه در مســیر پرپیچ وخــم‬ ‫شوت شــات‪ ،‬تــا بــه امــروز بــا اســاتید مطــرح دانشــگاه مشــورت هایی‬ ‫داشــته ایم و از تجــارب ان هــا بهره منــد شــدیم‪ .‬اکنــون کــه نــام اســاتید‬ ‫مطــرح شــد‪ ،‬مــن بایــد از کســی کــه همــواره در مســیر عالقـه ام بــه عکاســی‪،‬‬ ‫نقشــی پــر رنــگ داشــته اند یــاد کنــم‪ .‬اســتاد حمیدرضــا گیالنی فــر بزرگــوار‬ ‫کــه در ســال ‪ ۹۰‬و در جریــان یــک کالس ‪ ۱۰‬جلس ـه ای بــا ایشــان اشــنا شــدم‪.‬‬ ‫شــخصیت ایــن اســتاد بزرگــوار‪ ،‬همــواره بــرای مــن پــر از نــور و الهام بخــش بــوده‬ ‫اســت‪ .‬در کالس اســتاد گیالنی فــر‪ ،‬هنرجویــان‪ ،‬درس هــای زیــادی می گیرنــد و‬ ‫شــاید اخریــن مطلبــی کــه امــوزش می بیننــد‪ ،‬عکاســی باشــد‪.‬‬ ‫گفتگو با بنیان گذار یک استارت اپ دانشجویی‪:‬‬ ‫تلفیق فناوری اطالعات و عکاسی و شروع یک ایده خوب برای کسب و کار‬ ‫بنیان گــذار یــک اســتارت اپ دانشــجویی گفــت‪ :‬یــک اجــرای عالــی می توانــد‬ ‫یــک ایــده معمولــی را موفــق کنــد‪ .‬اگــر ایــده ای داریــد‪ ،‬مســیر را اغــاز کنیــد و‬ ‫شــروع تنهــا یــک ایــده معمولــی مهمتــر از داشــتن هــزاران ایــده عالی ســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار محمــد مهــرارا اظهــار کــرد‪ :‬در مقطــع کارشناســی در رشــته‬ ‫کامپیوتــر و در مقطــع ارشــد در رشــته عکاســی تحصیــل کــردم‪ .‬پــروژه انتهایــی‬ ‫یکــی از درس هــای مقطــع کارشناسـی ام را بــا نــام «شوت شــات» بــه اتمــام رســاندم‬ ‫ـات اکنــون‪ ،‬بســیار‬ ‫کــه ســایتی بــود بــا محوریــت عکاســی؛ البتــه کــه بــا شوت شـ ِ‬ ‫متفــاوت بــود؛ در واقــع اســتارت اپ «شوت شــات» از دل یــک فعالیــت دانشــجویی‬ ‫متولــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا ورودم بــه رشــته عکاســی دانشــگاه هنــر تهــران‪ ،‬عالقــه ام بــه‬ ‫عکاســی شــکل جدی تــری بــه خــود گرفــت‪ .‬در ســال ‪ ۹۶‬و در مقطــع ارشــد بــا‬ ‫هــدف فعالیــت در فضــای دانشــجویی‪ ،‬نشــریه ای بــا عنــوان نشــریه «کالوتیــپ»‬ ‫کــه مدتــی متوقــف شــده بــود را احیــا کردیــم‪ .‬دو شــماره از ایــن نشــریه را منتشــر‬ ‫کردیــم‪ .‬همچنیــن در ســال ‪ ۹۶‬نشــریه دیگــری بــا عنــوان نشــریه «ایــز» در‬ ‫دانشــگاه هنــر تاســیس کردیــم کــه همچنــان ادامــه دارد و هدفــش ایجــاد پایــگاه‬ ‫نق ـ ِد فضــای عکاســی در دانشــگاه اســت‪.‬‬ ‫بنیان گــذار ایــن اســتارت اپ ادامــه داد‪ :‬یکــی از شــماره های منتشــر شــده از‬ ‫ایــن نشــریات در خصــوص امــوزش عکاســی بــود‪ .‬ایــن پرونــده‪ ،‬ایــدۀ امــوزش را‬ ‫برایــم جــدی و مــن را بــه داســتان های ایجــاد ایــن برنــد‪ ،‬نزدیکتــر کــرد‪ .‬یکــی از‬ ‫دغدغه هــای شــکل گیری ایــن اســتارت اپ‪ ،‬ایــن بــود کــه بــا وجــود در دســترس‬ ‫بــودن دوربیــن عکاســی بــرای همــگان‪ ،‬امــوزش تخصصــی ان در دســترس همــه‬ ‫نیســت‪ .‬برگــزاری دوره هــای حضــوری بــا موانعــی ماننــد زمــان و مــکان مواجــه‬ ‫بــود‪ .‬بســیاری از اموزش هــای تخصصــی عکاســی در تهــران متمرکــز بــود و مــا‬ ‫تــاش کردیــم تــا ایــن ســه مانــع زمــان‪ ،‬مــکان و انحصــار امــوزش‪ ،‬در ایــن ایــده‪،‬‬ ‫برداشــته شــود‪.‬‬ ‫مهــرارا بیــان کــرد‪ :‬در ســال ‪ ۹۸‬و همزمــان بــا پایــان دوران تحصیلــی ام‪،‬‬ ‫«شوت شــات» امــروزی به وجــود امــد‪ .‬در ‪ ۲۱‬بهمــن ســال ‪ ۹۸‬ســایت شوت شــات‬ ‫معرفــی شــد‪ .‬ایــن ســایت تحــت عنــوان امــوزش انالیــن عکاســی‪ ،‬شــروع بــه‬ ‫کار کــرد‪ .‬در شوت شــات‪ ،‬اموزش هــا انالیــن هســتند کــه ایــن موضــوع موجــب‬ ‫برداشــته شــدن مانــع مــکان شــد‪ .‬همچنیــن بــا ضبــط اموزش هــا و تبدیــل ان هــا‬ ‫بــه ویدئــو‪ ،‬عامــل زمــان نیــز برداشــته شــد و در نهایــت‪ ،‬بــا وجــود مدرس هــای‬ ‫مختلــف کــه اکثــرا جــوان هســتند‪ ،‬تــاش کردیــم تــا رویکردهــای مختلــف را در‬ ‫شوت شــات ایجــاد و بــه ایــن ســمت حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫وی تشــریح کــرد‪ :‬محــل اصلــی درامــد شوت شــات از طریــق فــروش دوره هــای‬ ‫امــوزش عکاســی و ثبت نــام داوطلبــان در دوره هــای مختلــف اســت‪ .‬ســعی کردیــم‬ ‫تــا مبلــغ دریافتــی دوره هــای شوت شــات را نســبت بــه ســایر دوره هــای مشــابه‬ ‫کمتــر کنیــم‪ .‬بــه مــرور زمــان خدمــات و منابــع درامــدی دیگــری بــه ایــن‬ ‫اســتارت اپ افــزوده شــد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬فروشــگاه انالیــن کتاب هــای عکاســی کــه‬ ‫بــه تازگــی در مجموعــه شوت شــات‪ ،‬بــا عنــوان «شوت شــاپ» ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫بنیان گــذار ایــن اســتارت اپ دانشــجویی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در کنــار مباحــث‬ ‫اموزشــی‪ ،‬کتابخانــه ای تخصصــی و حضــوری ایجــاد کردیــم کــه بیــش از ‪۴۰۰‬‬ ‫عنــوان کتــاب تخصصــی عکاســی در ان وجــود دارد‪ .‬ایــن کتابخانــه درحــال حاضــر‬ ‫در دســترس تیــم امــوزش شوت شــات اســت و در اینــده قصــد داریــم تــا ان را در‬ ‫اختیــار عمــوم قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫مهــرارا گفــت‪ :‬همچنیــن در مجموعــه شوت شــات‪ ،‬خدمــات دیگــری ماننــد‬ ‫امــوزش در قالــب بــازی‪ ،‬ارائــه می دهیــم‪ .‬بــازی «اینــه حافظــه دار» یکــی‬ ‫از نمونه هــای ارائــه خدمــات بــه ایــن شــکل اســت‪ .‬در ایــن بــازی‪ ،‬افــراد بــا‬ ‫نــگاه بــه عکس هــای عکاســان بــزرگ و تاثیرگــذار جهــان‪ ،‬بــا اســامی عکاســان‬ ‫مهــم و اثارشــان اشــنا می شــوند‪ .‬در راســتای ایــن بــازی‪ ،‬عــاوه بــر امــوزش‬ ‫ضمنــی‪ ،‬افــرادی کــه دارای امتیــاز شــده اند‪ ،‬از تخفیفــات در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫بــرای پیوســتن بــه دوره هــای اموزشــی شوت شــات بهره منــد می شــوند‪ .‬در واقــع‬ ‫امــوزش عکاســی کــه توســط مــا ارائــه می شــود‪ ،‬وجــوه مختلفــی دارد کــه هســته‬ ‫اصلــی ان شوت شــات اســت‪.‬‬ ‫وی در گفت وگــو بــا ایســنا افــزود‪ :‬مــا درحــال تولیــد یــک دوربیــن انالــوگ‬ ‫هســتیم کــه محصــول شخصی ســازی شــده شوت شــات اســت‪ .‬ایــن دوربیــن کــه‬ ‫نتیجــه چندیــن مــاه تحقیــق و پژوهــش اســت‪ ،‬در دو مــاه اینــده و بــه زودی‪،‬‬ ‫رونمایــی خواهــد شــد و پیش بینــی می کنیــم کــه نتیجــه تالش هــای روزانــه‬ ‫صــدرا باقــری‪ ،‬دبیــر کارگــروه تولیــد دوربیــن مجموعــه مــا‪ ،‬بــرای مخاطــب بســیار‬ ‫جــذاب باشــد‪ .‬در ابتــدا شوت شــات یــک ایــده بــود کــه همــراه بــا ســه نفــر از‬ ‫دوســتان راه انــدازی شــد‪ .‬درحــال حاضــر بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــا‬ ‫حــدودا ‪ ۲۰‬نفــر دیگــر همــکاری داریــم کــه اکثــر همــکاران از دانشــجویان و‬ ‫دانش اموختــگان رشــته عکاســی هســتند‪ .‬در شــرایط کاری اکنــون‪ ،‬یعنــی مــدل‬ ‫اســتارت اپی و خصوص ـ ًا بــودن در ایــن جغرافیــا‪ ،‬بخشــی از راه‪ ،‬تاریــک و ناواضــح‬ ‫اســت و تکــه تکه هــای مســیر بعضــ ًا بــا تجربــه کــردن و پیــش رفتــن در ایــن‬ ‫مســیر تکمیــل می شــود‪ .‬حقیقت ـ ًا بــا وجــود ایــن موضوعــات بی شــمار کــه منجــر‬ ‫بــه تشــویش روزهــای اغازیــن کسـب وکار اســت‪ ،‬بــه زرهــی پوالدیــن در این مســیر‬ ‫نیــاز داریــم‪ .‬گاهــی از فــرط خســتگی‪ ،‬فکــر می‪‎‬کنــم کــه زره پوالدیــن هــم شــاید‬ ‫جــواب نباشــد و اســتقامت رویین تنــی‪ ،‬عبــارت درســت تری بــرای ورود بــه ایــن‬ ‫مســیر باشــد‪.‬‬ ‫بنیان گــذار ایــن اســتارت اپ ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر تولیــدات شــوت شــات‬ ‫بــه دو بخــش اموزش هــای ویدئویــی و ترجمــه تقســیم می شــود‪ .‬اموزش هــای‬ ‫ویدئویــی تولیــدات شــخصی شوت شــات هســتند کــه بــه کمــک قشــر جــوان و‬ ‫دانشــجویی کشــور انجــام می شــود‪ .‬ایــن دوره هــا بــا عناویــن مختلفــی ماننــد‬ ‫عکاســی مقدماتــی‪ ،‬پورتفولیــو بــرای عکاســان و اشــنایی بــا عکاســان مهــم جهــان‬ ‫و‪ ...‬برگــزار شــده اند‪ .‬بخــش دوم شــامل ترجمــه اموزش هــای مدرســان خارجــی‬ ‫اســت تــا اموزش هــای خــود را بــه روز نگه داریــم‪.‬‬ ‫بازار کسب وکار هنر‪ ،‬بکر و کوچک است‬ ‫مهــرارا تشــریح کــرد‪ :‬تــا بــه امــروز از شــتاب دهنده ها بهــره ای نبردیــم‪ ،‬امــا‬ ‫بــرای ادامــه مســیر نیازمنــد اســتفاده از تجربیــات شــتاب دهنده ها و حمایــت‬ ‫اشاره؛‬ ‫ایــن روز از یکســو ســخن از بیکاری جوانــان و دانــش اموختگان‬ ‫اســت و از ســوی دیگــر بــازار ایــده و اســتارت اپ بــرای‬ ‫ایجــاد کســب و کارهــای نــو نیــز داغ اســت‪ .‬هــر چــه باشــد‬ ‫یــک نکتــه در راه انــدازی اســتارت اپ هــا بســیار اهمیــت دارد‬ ‫و ان اینکــه شــروع و اجــرای یــک ایــده معمولــی مهمتــر از‬ ‫داشــتن ده هــا و صدهــا ایــده عالــی اســت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫بهره بردار پاالیشگاه‬ ‫‪2‬‬ ‫تعمیرات مکانیک‬ ‫‪3‬‬ ‫تعمیرات برق‬ ‫‪4‬‬ ‫تعمیرات ابزاردقیق‪/‬‬ ‫مخابرا ت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فناوری اطالعا ت‬ ‫ازمایشگا ه‬ ‫‪7‬‬ ‫حسابداری و مالی‬ ‫‪8‬‬ ‫برنامه ریزی تعمیرات‬ ‫‪9‬‬ ‫منابع انسانی‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫حداقل معدل‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫گرایش بر اساس نیازمندی‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪13/50‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫‪15‬‬ ‫مهندسی گاز‪،،‬مهندسی شیمی‪،‬‬ ‫مهندسی پتروشیمی ‪ ،‬مهندسی‬ ‫پلیمر‪ ،‬مهندسی نفت‬ ‫کلیه گرایشها (به استثنای صنایع‬ ‫غذایی‪ ،‬بیوتکنولوژی‪ ،‬محیط زیست‪،‬‬ ‫زیست پزشکی‪ ،‬داروسازی)‬ ‫مهندسی مکانیک‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫‪8‬‬ ‫مهندسی برق‬ ‫قدرت‬ ‫‪2‬‬ ‫*‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪13/50‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫‪15‬‬ ‫مهندسی برق‪،‬‬ ‫مهندسی کنترل و ابزار دقیق‬ ‫الکترونیک‪ ،‬ابزاردقیق‪ ،‬کنترل‪ ،‬مخابرات‬ ‫‪5‬‬ ‫*‬ ‫‪-‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪13/50‬‬ ‫کامپیوتر ‪ ،‬فناوری اطالعا ت‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫‪15‬‬ ‫نرم افزار‪ ،‬سختافزار‪ ،‬علوم کامپیوتر‪،‬فناوری‬ ‫اطالعات‪ ، ،‬شبکه های کامپیوتر‬ ‫‪2‬‬ ‫*‬ ‫حداکثر‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫شیمی‬ ‫کاربردی‪ ،‬محض‪ ،‬معدنی ‪،‬شیمی فیزیک‪،‬‬ ‫الی‪،‬کاتالیست‪ ،‬تجزیه‬ ‫‪6‬‬ ‫*‬ ‫‪-‬‬ ‫کلیه گرایشها‬ ‫‪5‬‬ ‫*‬ ‫حداکثر‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪13/50‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫‪15‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪13/50‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫‪15‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪13/50‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫‪15‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪13/50‬‬ ‫حسابداری‪ ،‬مدیریت مالی‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫‪15‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪13/50‬‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫‪15‬‬ ‫صنایع‪ ،‬سیستم و بهره وری ‪،‬برنامه ریز ی‬ ‫و تحلیل سیستم ها‪ ،‬بهینه سازی‬ ‫سیستم ها‪ ،‬تکنولوژیصنعتی‪ ،‬مدیریت‬ ‫مهندسی‪ ،‬تولیدصنعتی‪،‬‬ ‫کیفیت و بهره وری‪ ،‬مدیریت پروژه‬ ‫مدیریت‪ ،‬مدیریت دولتی‪،‬مدیریت‬ ‫صنعتی‪ ،‬روانشناسی صنعتی ‪-‬سازمانی‬ ‫منابع انسانی‪ ،‬رفتار سازمانی‪ ،‬دولتی‪،‬‬ ‫صنعتی‪،‬مدیریت عملکرد‪ ،‬تشکیالت و‬ ‫روشها ‪،‬سیستم ها و اطالعات‪،‬‬ ‫امور سازمانی ‪ ،‬تحول‪،‬صنعتی ‪ -‬سازمانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‪ ،‬مدیریت صنعتی‬ ‫کلیه گر ایشها‬ ‫‪5‬‬ ‫*‬ ‫حقوق‬ ‫کلیه گر ایشها‬ ‫‪1‬‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫مهندسی متالوژی‪ ،‬مهندسی مواد‬ ‫کلیه گرایشها‬ ‫‪2‬‬ ‫*‬ ‫حداکثر‬ ‫‪1‬نفر‬ ‫علوم تغذیه‬ ‫کلیه گرایشها‬ ‫‪1‬‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪13/50‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫‪15‬‬ ‫مهندسی ایمنی‪ ،‬مهندسی‬ ‫‪ ، HSE‬مهندسی حریق ‪،‬‬ ‫کلیه گرایشها برای رشته های مهندسی‬ ‫ایمنی ‪،‬مهندسی ‪HSE‬‬ ‫و مهندسی حریق‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫*‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13/50‬‬ ‫کامپیوتر‪ ،‬فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫علوم کامپیوتر‪ ،‬بر ق‪،‬الکترونیک‬ ‫کلیه گرایشها‬ ‫‪6‬‬ ‫*‬ ‫‪-‬‬ ‫شیمی و صنایع شیمیایی‪،‬‬ ‫عملیاتپتروشیمی‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫ابزاردقیق‪،‬الکتروتکنیک ‪،‬مکانیک‬ ‫کلیه گرایشها‬ ‫‪45‬‬ ‫*‬ ‫‪-‬‬ ‫کلیه گرایشها‬ ‫‪12‬‬ ‫*‬ ‫‪-‬‬ ‫کلیه گرایشها‬ ‫‪45‬‬ ‫*‬ ‫‪-‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫حقوقی‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪12‬‬ ‫بازرسی فنی‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪13/50‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫علوم تغذیه‬ ‫‪14‬‬ ‫ایمنی‪ /‬اتشنشانی‬ ‫‪15‬‬ ‫حفاظت الکترونیکی‬ ‫کارشناسی‬ ‫* اپراتورپاالیشگاه‬ ‫کاردانی‬ ‫‪13/50‬‬ ‫‪17‬‬ ‫*تکنسین ازمایشگا ه‬ ‫کاردانی‬ ‫‪13/50‬‬ ‫شیمی‪ ،‬صنایع شیمیایی‪،‬‬ ‫عملیات پتروشیمی‬ ‫‪18‬‬ ‫*اتشنشان‬ ‫‪ /‬اتش نشان راننده‬ ‫کاردانی‬ ‫‪13/50‬‬ ‫فنی ایمنی (‪،)HSE‬شیمی‪ ،‬صنایع‬ ‫شیمیایی‪ ،‬عملیات پتروشیمی‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫ابزاردقیق‪ ،‬الکتروتکنیک‪ ،‬مکانیک‬ ‫‪16‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حداکثر‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫‪13/50‬‬ ‫‪10‬‬ ‫بازرگانی‬ ‫*‬ ‫‪-‬‬ ‫منشی‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪13/50‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫‪15‬‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬جهت واحد فروش‪ ،‬دارای تجربه کاری مفید و مرتبط‬ ‫اشنایی با امور اداری و افیس‪ ،‬مسئولیت پذیر‪ ،‬منظم و کوشا‪ ،‬دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی‬ ‫‪82‬‬ ‫*‬ ‫‪-‬‬ ‫*‬ ‫‪13/50‬‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬توانایی انجام کار تیمی و برقراری ارتباط موثر با همکاران‬ ‫اشنایی با مفاهیم ‪ CRM‬و امور مشتریان‪ ،‬دارای مدرک کارشناسی مدیریت یا صنایع و یا رشته های مرتبط‬ ‫کارشناس ‪( CRM‬ارتباط با مشتریان)‬ ‫حداکثر‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫کارشناسی‬ ‫کارشناس فروش (پمپ)‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ 2 ،‬نفر‪ ،‬دارای روابط عمومی و فن بیان خوب‬ ‫اشنایی با مفهوم مشتری مداری‪ ،‬دارای مدرک کارشناسی رشته مکانیک گرایش سیاالت یا جامدات‬ ‫تعداد موردنیاز‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫موقعیت شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مرد‬ ‫*‬ ‫‪15‬‬ ‫یک شرکت تجاری با بیش از ‪ 60‬سال سابقه درخشان‪ ،‬جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫زن‬ ‫حداکثر‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫‪13/50‬‬ ‫وی خاطـــر نشـــان کـــرد‪« :‬شوت شـــات» تلفیـــق دوران هـــای مختلـــف زندگـــی‬ ‫مـــن اســـت‪ .‬شوت شـــات حاصـــل جمـــ ِع تحصیـــل در رشـــته ای تـــی‪ ،‬عکاســـی و‬ ‫همچنیـــن دوســـتان و ارتباطاتـــی بـــود کـــه در طـــول دوران زندگـــی ‪ ،‬داشـــتم‪.‬‬ ‫در ســـالیان قبـــل‪ ،‬بـــه شـــدت روی طـــرح ایـــده متمرکـــز بـــودم‪ ،‬درحالـــی کـــه‬ ‫امـــروز بـــه «اجـــرا» معتقـــدم‪ .‬یـــک اجـــرای عالـــی می توانـــد یـــک ایـــده‬ ‫معمول ــی را موف ــق کن ــد‪ .‬در واق ــع‪ ،‬ش ــروع تنه ــا ی ــک ای ــده معمول ــی‪ ،‬مهمت ــر از‬ ‫داش ــتن ه ــزاران ای ــده عال ــی اس ــت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پاالیش گاز یاداوران خلیج فارس‪ ،‬واقع در استان خوزستان‪ ،‬دشت ازادگان‪ ،‬شهرستان هویزه‪ ،‬منطقه جفیر (‪ ۷۰‬کیلومتری جنوب غربی شهر اهواز)‪ ،‬در نظر دارد نیروی انسانی‬ ‫مورد نیاز خود را از بین متقاضیان واجد شرایط‪ ،‬پس از کسب موفقیت در ازمون های کتبی (عمومی و تخصصی)‪ ،‬مصاحبه تخصصی‪ -‬رفتاری و اخذ نتایج معاینات پزشکی‬ ‫(برای برگزیدگان مشاغل ایمنی و اتش نشانی عالوه بر موارد ذکر شده‪ ،‬اجرای ازمون امادگی جسمانی) مطابق با قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی و براساس شرایط ذکر شده در‬ ‫این اگهی و دفترچه راهنما دعوت به همکاری نماید‪.‬‬ ‫گروه مشاغل‬ ‫امروز به «اجرا» معتقدم‪ ،‬نه ایده‬ ‫داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی ‪ WWW..autazmoon.ir‬مراجعه نمائید‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را تنها در قالب ‪ ،pdf‬به زبان فارسی و با ذکر عنوان شغلی مورد تقاضا به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است به رزومه های ارسال شده بدون ذکر عنوان شغلی مورد تقاضا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪new99.estekhdam@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ن تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرکت پیمانکاری پارمیس صنعت دقیق جهت تکمیل کادر خود در استا ‬ ‫موقعیت شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫کارشناس تاسیسات‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬رشته مهندسی برق و مکانیک سیاالت‪ ،‬جهت پروژه در شهرک صنعتی هشتگرد و‬ ‫دفتر مرکزی تهران‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار در زمینه تاسیسات ساختمان‬ ‫اشنایی با نرم افزار اتوکد‬ ‫بیمه‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬اشنایی با تجهیزات برق و مکانیک‪ ،‬اشنایی با روند استعالم گیری و‬ ‫خرید گواهینامه رانندگی‬ ‫کارمند پشتیبانی و تدارکات‬ ‫بیمه‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪parmis_sanat@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت دهکده جهانی اریان‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فروش تجهیزات خودرو‬ ‫سرپرست حسابداری‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬اشنا به نرم افزار ‪ ،office‬اشنایی با فروش تلفنی‬ ‫اشنایی با فروش حضوری‪ ،‬اشنا به تبلیغات اینترنتی‪ ،‬اشنا به کسب و کار اینترنتی‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی کاردانی‪ ،‬روحیه کار تیمی‬ ‫یک سال تجربه کاری مرتبط‪ ،‬حقوق‪ ،‬بیمه و مزایا‬ ‫اضافه کاری‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪otolux5@gmail.com‬‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬سابقه کار مرتبط‪ ،‬مسلط به تهیه صورت های مالی‬ ‫مسلط به تهیه بودجه‪ ،‬مسلط به تهیه قیمت تمام شده‬ ‫تهیه گزارش های مدیریتی‪ ،‬اشنایی به راهکاران سیستم‬ ‫مسلط به اکسل پیشرفته‪ ،‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫حقوق توافقی‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬بیمه تکمیلی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job2019_hr88@yahoo.com‬‬ صفحه 10 ‫تعاون‬ ‫شنبه‪20‬شهریور‪ 4-1400‬صفر ‪ 11-1443‬سپتامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1228‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪ .5‬عملکرد اعطای تسهیالت کرونا در سطح کالن‬ ‫در ﺑﺤـــﺚ ﺗﺤﻠﻴـــﻞ و ارزﻳﺎﺑـــﻲ ﻋﻤﻠﻜـــﺮد‪ ،‬دو ﻣﺤــﻮر ﻗﺎﺑـــﻞ ﺗﻮﺟــﻪ‬ ‫ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد‪ .‬ﻳﻜــﻲ‪ ،‬ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﻣﻴــﺰان اﺳــﺘﻘﺒﺎل از ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨــﻲ‬ ‫ﺷـــﺪه ﺑـــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑـــﻪ ﺑــﺮاورد ﺗﻌـــﺪاد واﺣﺪﻫــﺎی ﻣﺸـــﻤﻮل‪ .‬دوم‪،‬‬ ‫ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﻣﻴــﺰان اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﻧﻈــﺎم ﺑﺎﻧﻜــﻲ در اﻋﻄــﺎی ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﺑــﻪ‬ ‫واﺣﺪﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی‪.‬‬ ‫در ﺧﺼـــﻮص ﻣﺤـــﻮر اول‪ ،‬ﺑـــﺮ اﺳـــﺎس داده ﻫـــﺎی اﺣﺼـــﺎء ﺷــﺪه‬ ‫ﺳـــﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴـــﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋـــﻲ و دﺳـــﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﻳـــﻲ ﺑﻴـــﺶ از‬ ‫‪ ٧٥,٣‬ﻣﻴﻠﻴـــﻮن واﺣــﺪ اﻗﺘﺼـــﺎدی ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳـــﻲ و ﺧﻮﻳﺶ ﻓﺮﻣﺎﻳــﻲ (در‬ ‫ﻗﺎﻟـــﺐ رﺳــﻤﻲ و ﻏﻴﺮرﺳـــﻤﻲ) در رﺳــﺘﻪ ﻫﺎی ‪ ١٤‬ﮔﺎﻧـــﻪ ﻳــﺎد ﺷــﺪه‬ ‫ﻣﺸــﻤﻮل درﻳﺎﻓــﺖ اﻳــﻦ ﻧــﻮع ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫــﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت‬ ‫ﺑﺎﻟﻘـــﻮه‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﻣــﻮرد ﻧﻴـــﺎز ﺑــﺮای ﺣﻤﺎﻳــﺖ اﻳــﻦ ﺗﻌــﺪاد واﺣﺪﻫــﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻟـــﻎ ﺑـــﺮ ‪ ٤٣٠‬ﻫـــﺰار ﻣﻴﻠﻴـــﺎرد رﻳـــﺎل ﺑﻮده اﺳـــﺖ‪ .‬ﺑـــﺮ اﺳــﺎس‬ ‫اﻣﺎرﻫـــﺎی ﺟﻤـــﻊ اوری ﺷـــﺪه و ﺛﺒﺖ ﺷـــﺪه در وزارت ﺗﻌـــﺎون ﻛﺎر و‬ ‫رﻓـــﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ‪ ،‬ﺗﻌــﺪاد ﺛﺒﺖ ﻧــﺎم ﺷــﺪه ﻫﺎ (در رﺳــﺘﻪ) ﻧﺰدﻳــﻚ ﺑــﻪ‬ ‫‪٧٨٨‬ﻫـــﺰار واﺣـــﺪ اﻗﺘﺼـــﺎدی ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛــﻪ ﺑﻴـــﺶ از ‪ ٥١٩‬ﻫــﺰار‬ ‫ﭘﺮوﻧــﺪه در ﻗﺎﻟـــﺐ ﺧﻮﻳﺶ ﻓﺮﻣﺎﻳــﻲ‪ ،‬ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳــﻲ رﺳــﻤﻲ‪ ،‬ﻏﻴﺮرﺳــﻤﻲ‬ ‫ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺸـــﺪه و ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘــﻞ رﻳﻠـــﻲ و ﻫﻮاﻳــﻲ ﺑــﻪ ارزش ﺗﺴــﻬﻴﻼت‬ ‫‪ ١٣٧‬ﻫــﺰار ﻣﻴﻠﻴــﺎرد رﻳــﺎل (ﺑــﺎ اﺷــﺘﻐﺎل ‪ ٩٥٩‬ﻫــﺰار ﻧﻔــﺮ) ﺗﺴــﻬﻴﻼت‬ ‫درﺧﻮاﺳــﺖ ﻧﻤﻮده اﻧــﺪ‪ .‬ﺑــﻪ ﻋﺒــﺎرت دﻳﮕــﺮ‪ ،‬ﺗﻨﻬــﺎ ‪ ٨,١٣‬درﺻــﺪ از ﻛﻞ‬ ‫واﺣﺪﻫــﺎی ﻣﺸــﻤﻮل در اﻳــﻦ رﺳــﺘﻪ ﻫﺎ‪ ،‬ﺛﺒــﺖ ﻧــﺎم ﻧﻤــﻮده و ﭘﺮوﻧــﺪه‬ ‫ﺧـــﻮد را در ﻓﺮاﻳﻨـــﺪ درﻳﺎﻓــﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﻳـــﺎد ﺷــﺪه ﻗــﺮار دادﻧــﺪ‪.‬‬ ‫ﻓـــﺮوش اﻧﻬـــﺎ در اﻳﻨــﺪه ﺑﺘﻮاﻧــﺪ ﺳــﻮد ﻣﻨﺎﺳـــﺒﻲ ﻛﺴــﺐ ﻧﻤــﻮده و‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـــﺎی ﺑﻨﮕﺎه ﺧـــﻮد را ﺗﺎﻣﻴــﻦ ﻛﻨــﺪ و ﺑــﻪ ﻫــﺪف ﺣﻔــﻆ ارزش‬ ‫واﻗﻌـــﻲ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕــﻲ ﺧــﻮد دﺳــﺖ ﻳﺎﺑـــﺪ‪ .‬اﻳــﻦ ﭼﻨﻴــﻦ رﻓﺘــﺎری ﺑــﻪ‬ ‫ﻛﺎﻫـــﺶ ﺗﻮﻟﻴـــﺪ و ﻧﻴــﺎز ﻛﻤﺘــﺮ ﺑـــﻪ ﻧﻴــﺮوی ﻛﺎر ﻣﻨﺠـــﺮ ﻣﻲ ﺷــﻮد‪.‬‬ ‫اﻓــﺰون ﺑــﺮ اﻳــﻦ‪ ،‬ﺑﻨــﮕﺎه ﺑــﻪ ﺑﻬﺎﻧــﻪ ﺷــﻴﻮع ﻛﺮوﻧــﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑﺨﺸــﻲ‬ ‫از ﻧﻴــﺮوی ﻛﺎر ﺧــﻮد را ﺑــﺪون ﺗﺤﻤــﻞ ﻫﺰﻳﻨــﻪ زﻳــﺎد ﺗﻌﺪﻳــﻞ ﻧﻤﺎﻳــﺪ‪.‬‬ ‫در ﭼﻨﻴـــﻦ ﺷــﺮاﻳﻄﻲ‪ ،‬ﭘﺮداﺧــﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜــﻲ ﺑــﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫــﺎ ﺑــﺎ‬ ‫اﺳــﺘﻘﺒﺎل اﻧﻬــﺎ ﻣﻮاﺟــﻪ ﻧﻤﻲ ﺷــﻮد‪ ،‬زﻳــﺮا ﺑﺮداﺷــﺖ اوﻟﻴــﻪ اﻧﻬــﺎ اﻳــﻦ‬ ‫اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑﺎﻳــﺪ ﻧﻴــﺮوی ﻛﺎر ﺧــﻮد را ﺣﻔــﻆ ﻛﻨﻨــﺪ ﻛــﻪ در ﭼﻨﻴــﻦ‬ ‫وﺿﻌﻴﺘﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺴــﻬﻴﻼت (ﺣــﺪود ‪ ٦‬درﺻــﺪ ارزاﻧﺘــﺮ از ﻧــﺮخ ﻣﺼــﻮب‬ ‫ﺷــﻮرای ﭘــﻮل و اﻋﺘﺒــﺎر ) ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻫﺰﻳﻨــﻪ ﻧﮕﻬــﺪاری ﻧﻴــﺮوی ﻛﺎر‬ ‫در ﺷـــﺮاﻳﻂ ﻛﺴــﺎدی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫــﺎ ﻧﺎﺷــﻲ از ﻛﺮوﻧــﺎ و ﺗﺤﺮﻳــﻢ ﻣﻘــﺮون‬ ‫ﺑـــﻪ ﺻﺮﻓــﻪ ﻧﻴﺴــﺖ‪ .‬ﮔﻔﺘﻨــﻲ اﺳــﺖ‪ ،‬در ﺷـــﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌــﻲ اﻗﺘﺼــﺎد‬ ‫اﻳــﺮان‪ ،‬ﺑﻨﮕﺎه ﻫــﺎ ﺗﺴــﻬﻴﻼت درﻳﺎﻓﺘــﻲ را ﺻــﺮف ﺧﺮﻳــﺪ ﻣﺎﺷــﻴﻦ اﻻت‬ ‫و ﺗﺠﻬﻴـــﺰات و زﻣﻴـــﻦ ﺑـــﺮای ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺑﻨـــﮕﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﻨـــﺪ ﻛـــﻪ در‬ ‫ﺷـــﺮاﻳﻂ ﺗﻮرﻣـــﻲ‪ ،‬ارزش واﻗﻌــﻲ ان ﺣﻔــﻆ ﻣﻲ ﺷـــﻮد و ﻳــﺎ ﺑــﺎﻻ‬ ‫ﻣـــﻲ رود‪ ،‬زﻳـــﺮا ﻗﻴﻤــﺖ ﻣﺎﺷــﻴﻦ اﻻت و ﺳـــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻤــﺮاه‬ ‫ﺑــﺎ ﺗـــﻮرم ﺑــﺎﻻ ﻣــﻲ رود‪.‬‬ ‫‪-2‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻗﻢ ﻛﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ﺣﻔﻆ ﺷﺪه در ﺑﻨﮕﺎه و ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن‬ ‫اﻧﺪازه ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ‪ ٦‬درﺻﺪی ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰ از ﺑﻨﮕﺎه ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره (‪ :)٨‬ﻛﻞ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻛﺮوﻧﺎ‬ ‫ﻻزم ﺑـــﻪ ذﻛـــﺮ اﺳـــﺖ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻳﺴـــﻪ دو ﻛﺎرﻛــﺮد ﺗﺴـــﻬﻴﻼت اﺷــﺘﻐﺎل‬ ‫روﺳــﺘﺎﻳﻲ ﺑــﺎ ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﺣﻤﺎﻳﺘــﻲ ﻛﺮوﻧﺎ‪ ،‬ﻋــﺪم اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن‬ ‫از درﻳﺎﻓـــﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﻛﺮوﻧﺎﻳــﻲ را ﺗﺎﻳﻴــﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳــﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎﻧﻄــﻮر ﻛــﻪ‬ ‫ﻣﺸـــﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷـــﻮد‪ ،‬ﺑــﻪ رﻏــﻢ ﭘﺎﻳﻴـــﻦ ﺑــﻮدن ﺑﺮوﻛﺮاﺳـــﻲ اداری و‬ ‫ﺑﺎﻧﻜــﻲ‪ ،‬ﻋــﺪم ﻧﻴــﺎز ﺑــﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺳــﻨﮕﻴﻦ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر درﻳﺎﻓــﺖ وام و‬ ‫‪ ...‬ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﻛﺮوﻧــﺎ ﻣــﻮرد اﺳـــﺘﻘﺒﺎل ﻣﺘﻘﺎﺿﻴــﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓــﺖ ﻛﻪ از‬ ‫دﻻﻳــﻞ ان ﻣﻲ ﺗــﻮان ﺑــﻪ ﭘﺎﻳﻴــﻦ ﺑــﻮدن ﺳــﺮاﻧﻪ ﺗﺴــﻬﻴﻼت‪ ،‬ﺑﺎزدﻫــﻲ‬ ‫ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻧﺮخ ﺳـــﻮد ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺴـــﻬﻴﻼت اﺷــﺘﻐﺎل‬ ‫روﺳـــﺘﺎﻳﻲ‪ ،‬اﻳﺠـــﺎد ﻫﺰﻳﻨــﻪ ﻣﻀﺎﻋـــﻒ ﺑــﺮای ﺑﺨـــﺶ ﻏﻴﺮرﺳــﻤﻲ و‬ ‫ﺗـــﺮس از ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻫـــﺎی ﺣﻘﻮﻗــﻲ اﺷــﺎره ﻧﻤــﻮد‪.‬‬ ‫*م ت=ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺑـــﺮای ﺗﺤﻠﻴـــﻞ دوم ﺑـــﻪ اﻳـــﻦ ﻧﻜﺘـــﻪ اﺷـــﺎره ﻣﻲ ﺷــﻮد ﻛـــﻪ ﺗــﺎ‬ ‫ﺗﺎرﻳـــﺦ‪ ١٤٠٠/٣/١١‬ﺑﻴــﺶ از ‪ ٤,٩٤‬ﻫــﺰار ﻣﻴﻠﻴــﺎرد رﻳــﺎل ﺗﺴــﻬﻴﻼت‬ ‫از ﺳـــﻮی ﺑﺎﻧﻚ ﻫــﺎ ﭘﺮداﺧـــﺖ ﺷــﺪه اﺳــﺖ‪ .‬ﺑــﻪ ﻋﺒـــﺎرت دﻳﮕــﺮ‪ ،‬از‬ ‫‪ ٤٣٥‬ﻫـــﺰار ﻣﻴﻠﻴــﺎرد رﻳـــﺎل ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨــﻲ ﺷــﺪه ‪ ٧,٢١‬درﺻــﺪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑـــﻊ از ﺳــﻮی ﺑﺎﻧﻚ ﻫــﺎ ﭘﺮداﺧـــﺖ ﺷــﺪه اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول(‪ :)٤‬ﻣﻴﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻛﺎرﮔﺎه‬ ‫ﻧﻮع ﻛﺎرﮔﺎه‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ(ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل)‬ ‫ﺧﻮﻳﺶ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ‬ ‫‪٦٤٥٠‬‬ ‫‪٨,٦‬‬ ‫ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی رﺳﻤﻲ‬ ‫‪٥٠٧٧٨‬‬ ‫ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﻳﻠﻲ و ﻫﻮاﻳﻲ‬ ‫‪٢٤٢٦١‬‬ ‫‪٧,٢٥‬‬ ‫ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ‬ ‫‪١٢٨٧٤‬‬ ‫‪٦,١٣‬‬ ‫ﻛﻞ‬ ‫‪٩٤٣٦٥‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫ﺑـــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻋــﺪم اﺳــﺘﻘﺒﺎل واﺣﺪﻫـــﺎی ﻣﺸــﻤﻮل از اﻳــﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ‪،‬‬ ‫ﺳـــﺘﺎد ﻣﻠـــﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﻛﺮوﻧــﺎ ﺗﺼﻤﻴــﻢ ﮔﺮﻓـــﺖ ﻛــﻪ ﻧﺰدﻳــﻚ ﺑــﻪ‬ ‫‪ ٥٠‬درﺻـــﺪ از ﻣﻨﺎﺑــﻊ را ﺑــﺮای ودﻳﻌــﻪ ﻣﺴــﻜﻦ ﺑــﻪ اﻓــﺮاد ﻣﺴــﺘﺎﺟﺮ‬ ‫اﺳــﻴﺐ دﻳـــﺪه از ﻛﺮوﻧــﺎ اﺧﺘﺼــﺎص دﻫــﺪ‪ .‬ﺑﺪﻳــﻦ ﺗﺮﺗﻴــﺐ‪ ،‬ﻣﺒﻨــﺎی‬ ‫ﻗﻀــﺎوت اﻳﻨــﺪه ﺑــﻪ ﺟــﺎی ‪ ٤٣٥‬ﻫــﺰار ﻣﻴﻠﻴــﺎرد رﻳــﺎل ﺑــﺎ اﺻﻼﺣــﺎت‬ ‫اﻧﺠـــﺎم ﺷــﺪه ‪ ٢٣٥‬ﻫــﺰار ﻣﻴﻠﻴــﺎرد رﻳــﺎل ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد‪.‬‬ ‫در اﻳــﻦ ﺻــﻮرت‪ ،‬ﻣﻴــﺰان اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﻧﻈــﺎم ﺑﺎﻧﻜــﻲ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻫــﺎ ﺑــﻪ‬ ‫واﺣﺪﻫـــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی اﺳــﻴﺐ دﻳﺪه در اﻳـــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ (ﺑــﺎ اﺻﻼﺣــﺎت‬ ‫اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه) ‪ ٤٠‬درﺻــﺪ ﺗــﺎ ‪ ١١‬ﺧــﺮداد ﻣــﺎه ‪ ١٤٠٠‬ﺑــﻮده اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺪﻳــﻦ ﺗﺮﺗﻴــﺐ‪ ،‬از ﻧــﮕﺎه ﻛﻼن ﺑﻴــﺶ از ‪ ٤٠‬درﺻــﺪ ﻣﻨﺎﺑــﻊ اﺧﺘﺼــﺎص‬ ‫ﻳﺎﻓﺘــﻪ ﺑــﺮای ﺣﻤﺎﻳــﺖ از ﺑﻨﮕﺎه ﻫــﺎ ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺑـــﺮ اﻳـــﻦ اﺳـــﺎس‪ ،‬ﻫـــﻢ ﻣﻴـــﺰان اﺳـــﺘﻘﺒﺎل ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن از ﻣﻨﺎﺑـــﻊ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨــﻲ ﺷــﺪه ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺑــﺮاورد ﺗﻌــﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺸــﻤﻮل‬ ‫و ﻫـــﻢ ﻣﻴــﺰان اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﻧﻈــﺎم ﺑﺎﻧﻜـــﻲ در اﻋﻄــﺎی ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﺑــﻪ‬ ‫واﺣﺪﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﺸــﻤﻮل ﻛــﻢ ﺑــﻮده اﺳــﺖ‪ .‬اﻳــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع در‬ ‫ﺳﻴﺎﺳـــﺖ ﮔﺬاری و ﺗﺼﻤﻴﻢ‪-‬ﮔﻴﺮی ﻫــﺎ ﺣﺎﺋــﺰ اﻫﻤﻴــﺖ اﺳــﺖ و ﺗﺠﺮﺑــﻪ‬ ‫ان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧــﺪ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻫــﺎیﺑﻌــﺪی ﻛﺸــﻮر درس ﻫﺎﻳــﻲ را ﺑــﻪ ﻫﻤــﺮاه‬ ‫داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ‪.‬‬ ‫ﺣـــﺎل اﻳــﻦ ﻛـــﻪ ﭼــﺮا ﻣﻴــﺰان اﺳـــﺘﻘﺒﺎل ﻣﺘﻘﺎﺿﻴـــﺎن ﻛــﻢ ﺑــﻮده‬ ‫و ﻧﻈـــﺎم ﺑﺎﻧﻜـــﻲ ﺑـــﻪ رﻏــﻢ رﻓـــﻊ ﺑﺮﺧــﻲ ﻣﻮاﻧـــﻊ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫــﺎ‪،‬‬ ‫ﻧﺘﻮاﻧﺴـــﺘﻪ اﺳـــﺖ ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨــﻲ ﺷـــﺪه را در اﺧﺘﻴــﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن‬ ‫ﻗـــﺮار دﻫـــﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨــﺪ ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﻛﻼن ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛــﻪ در اداﻣــﻪ ﺑــﺪان‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘــﻪ ﻣﻲ ﺷــﻮد‪.‬‬ ‫در ﺷـــﺮاﻳﻂ ﺷــﻴﻮع ﺑﻴﻤــﺎری ﻛﺮوﻧــﺎ ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫــﺎی دوﻟــﺖ‬ ‫اﻣﺮﻳــﻜﺎ‪ ،‬رﻓﺘــﺎر اﻗﺘﺼــﺎدی ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ و ﺑﻨﮕﺎه ﻫــﺎ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺷــﺮاﻳﻂ‬ ‫ﻧﺮﻣــﺎل و ﻃﺒﻴﻌــﻲ‪ ،‬ﻣﺘﻔــﺎوت اﺳــﺖ‪ .‬ﻫﻤﺎن ﻃــﻮری ﻛــﻪ ﭘﻴﺸــﺘﺮ ﻣﻄﺮح ﺷــﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧـــﻲ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑـــﻪ اﻳﻨﺪه ﺑﺎﻋـــﺚ ﻣﻲ ﺷـــﻮد ﺧﺎﻧﻮارﻫـــﺎ ﻛﻤﺘﺮ‬ ‫ﻣﺼـــﺮف ﻛﻨﻨـــﺪ و ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺗﻮﺟــﻪ ﺧــﻮد را ﺻــﺮف ﺣﻔــﻆ و ارﺗﻘــﺎی‬ ‫ارزش واﻗﻌــﻲ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕــﻲ ﺧــﻮد ﻛﻨﻨــﺪ و ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜــﻲ ﭘﺮداﺧﺘــﻲ‬ ‫ﺑـــﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـــﺎ ﻋﻤﺪﺗــﺎً ﺻـــﺮف ﺧﺮﻳــﺪ ﺳــﻬﺎم‪ ،‬ﻃــا‪ ،‬ارز‪ ،‬اﺗﻮﻣﺒﻴــﻞ و‬ ‫ﻣﺴـــﻜﻦ ﻣﻲ ﺷـــﻮد و در ﭼﻨﻴـــﻦ ﺷـــﺮاﻳﻄﻲ ﭘﺮداﺧـــﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼت‪،‬‬ ‫ﺑـــﻪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ در ﺑﺨـــﺶ ﺣﻘﻴﻘــﻲ ﻛﻤــﻚ زﻳـــﺎدی ﻧﻤﻲ ﻛﻨــﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘــﻪ‬ ‫ﭘﺮداﺧـــﺖ ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜــﻲ ﺑـــﻪ اﻗﺸــﺎر ﻛﻢ دراﻣـــﺪ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻛــﻪ‬ ‫ﻣﺸـــﻜﻞ در ﺗﺎﻣﻴـــﻦ ﻣﻌﻴﺸــﺖ دارﻧـــﺪ ﺑــﻪ اﻓﺰاﻳـــﺶ ﺗﻘﺎﺿــﺎ ﺑــﺮای‬ ‫ﻛﺎﻻﻫــﺎ و ﺧﺪﻣــﺎت ﻣﺼﺮﻓــﻲ ﻣﻨﺠــﺮ ﻣﻲ ﺷــﻮد و ﺗﺎﺛﻴــﺮ ﻣﺜﺒﺘــﻲ ﺑــﺮ ﺗﻮﻟﻴــﺪ‬ ‫ﻣﻲ ﮔـــﺬارد‪ .‬ﺑــﺮ اﻳــﻦ اﺳــﺎس‪ ،‬اﻧﺘﻈــﺎر ﻣــﻲ رود ﭘﺮداﺧــﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼت‬ ‫ﺑﺎﻧﻜـــﻲ ﺑــﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـــﺎی ﻳﺎراﻧﻪ ﺑﮕﻴــﺮ ﺗﺎﺛﻴــﺮ ﻣﺜﺒﺘــﻲ ﺑـــﺮ ﺗﻘﺎﺿــﺎ ﺑــﺮای‬ ‫ﻛﺎﻻﻫــﺎ و ﺧﺪﻣـــﺎت داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ‪.‬‬ ‫در ﻃـــﺮف ﻋﺮﺿـــﻪ اﻗﺘﺼــﺎد‪ ،‬در ﺷــﺮاﻳﻂ ﻛﺮوﻧـــﺎ و ﺗﺤﺮﻳــﻢ‪ ،‬ﺑﻨﮕﺎه ﻫــﺎ‬ ‫ﺳــﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨــﺪ دراﻣﺪﻫــﺎی ﻏﻴﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺗــﻲ ﺧــﻮد را اﻓﺰاﻳــﺶ دﻫﻨــﺪ‬ ‫و ﺑــﻪ ﺣﻴــﺎت ﺧــﻮد اداﻣــﻪ دﻫﻨــﺪ‪ .‬از ﻣﻨﻈــﺮ دﻳﮕــﺮ‪ ،‬ﺑﻨﮕﺎه ﻫــﺎ ﺑــﻪ‬ ‫ﻣﺤﻴﻂ دروﻧــﻲ ﺑﻨــﮕﺎه ﻛﻤﺘــﺮ ﺗﻮﺟــﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨــﺪ و ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑــﻪ ﻣﺤﻴــﻂ‬ ‫ﺑﻴﺮوﻧـــﻲ ﺗﻮﺟـــﻪ ﻣﻲ‪-‬ﻛﻨﻨـــﺪ و ﻛﺴــﺐ ﺑﺎزدﻫــﻲ را ﺑـــﺎ ﻋﻨﺎﻳــﺖ ﺑــﻪ‬ ‫ﻋﻮاﻣــﻞﺑﻴﺮوﻧــﻲ ﺟﺴــﺘﺠﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨــﺪ‪ .‬در اﻳــﻦ ارﺗﺒــﺎط‪ ،‬ﺑﻨــﮕﺎه ﺳــﻌﻲ‬ ‫ﻣﻲ ﻛﻨـــﺪ ﺑﺨﺸــﻲ از ﻧﻘﺪﻳﻨﮕــﻲ ﺧـــﻮد را ﺻــﺮف ﺧﺮﻳــﺪ داراﻳﻲ ﻫــﺎی‬ ‫ﺳـــﻮداور ﻣﺎﻧﻨـــﺪ ﺳـــﻬﺎم‪ ،‬ﻣﺴـــﻜﻦ‪ ،‬ﻃــا و ارز ﻧﻤﺎﻳــﺪ ﺗـــﺎ ﭘــﺲ از‬ ‫‪ .7‬رفتار بانک ها‬ ‫در ﺷـــﺮاﻳﻂ ﺷـــﻴﻮع ﻛﺮوﻧـــﺎ و ﺗﺤﺮﻳـــﻢ‪ ،‬از ﻳـــﻚ ﻃـــﺮف ﺑﺎزارﻫــﺎی‬ ‫داراﻳــﻲ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺳــﻬﺎم‪ ،‬ارز‪ ،‬ﻃــا‪ ،‬وﺳــﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴــﻪ و ﻣﺴــﻜﻦ از ﺑﺎزدﻫــﻲ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗـــﺮی ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻧــﺮخ ﺗـــﻮرم ﺑﺮﺧــﻮردار ﻫﺴــﺘﻨﺪ‬ ‫از ﻃـــﺮف دﻳﮕــﺮ‪ ،‬ﻧــﺮخ ﺳــﻮد ﺳـــﭙﺮده ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜــﻲ ﺣﺘــﻲ ﺗﻜﺎﻓــﻮی‬ ‫ﻧـــﺮخ ﺗــﻮرم را ﻧﻤﻲ ﻛﻨــﺪ و ﺳـــﭙﺮده ﮔﺬاران ﺑــﺎ ﻧــﺮخ ﺳــﻮد ﺣﻘﻴﻘــﻲ‬ ‫ﻣﻨﻔــﻲ ﻣﻮاﺟــﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠــﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻧﻚ ﻫــﺎ در ﺟــﺬب ﻧﻘﺪﻳﻨﮕــﻲ‬ ‫در رﻗﺎﺑـــﺖ ﺑــﺎ ﺑــﺎزار داراﻳﻲ ﻫــﺎ ﻧﺎﺗــﻮان ﻫﺴــﺘﻨﺪ‬ ‫اﻳـــﻦ اﻣــﺮ ﺑـــﻪ اﻓﺰاﻳــﺶ زﻳـــﺎن اﻧﻬـــﺎ ﻣﻨﺠــﺮ ﻣﻲ ﺷـــﻮد‪ .‬ﮔﻔﺘﻨــﻲ‬ ‫اﺳـــﺖ‪ ،‬اﻛﺜـــﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﻫــﺎ ﺑــﺪون وﺟـــﻮد ﺑﻴﻤــﺎری ﻛﺮوﻧـــﺎ و ﺗﺸــﺪﻳﺪ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫــﺎ ﺑــﺎ ﻣﻌﻀـــﻞ ﻛﺎراﻳــﻲ ﭘﺎﻳﻴــﻦ و زﻳﺎن دﻫــﻲ ﻣﻮاﺟــﻪ ﺑﻮدﻧــﺪ‬ ‫ﻛـــﻪ ﺑـــﺎ ﺑــﺮوز ﻛﺮوﻧــﺎ و ﺗﺸــﺪﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫــﺎ و ﻋــﺪم ﺗﺼﻮﻳــﺐ ‪FATF‬‬ ‫اﻳـــﻦ ﻣﺸــﻜﻞ ﺗﺸــﺪﻳﺪ ﮔﺮدﻳــﺪ‪ .‬ﺑﺎﻧﻚ ﻫـــﺎ ﺑــﺮای رﻫﺎﻳــﻲ از ﻣﺸــﻜﻞ‬ ‫زﻳﺎن دﻫــﻲ‪ ،‬راﻫــﻲ ﺟــﺰ اﻓﺰاﻳــﺶ دراﻣﺪﻫــﺎی ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗــﻲ ﻧﺪاﺷــﺘﻨﺪ‬ ‫و در ﻧﺘﻴﺠـــﻪ وارد ﻣﺸــﺎرﻛﺖﺑـــﺎ ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﻲ در اﺟـــﺮای‬ ‫ﭘﺮوژه ﻫـــﺎی ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺳــﻮداور (ﻣﺎﻧﻨـــﺪ اﺣــﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫــﺎی‬ ‫ﺗﺠــﺎری) و ﺧﺮﻳــﺪ ﺳــﻬﺎم ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺷــﺪﻧﺪ‪ .‬از ﻃــﺮف دﻳﮕــﺮ‪ ،‬ﺳــﻌﻲ‬ ‫ﻣﻲ ﻛﻨﻨـــﺪ ﺑــﺎ ﻃﻔــﺮه رﻓﺘـــﻦ از ﭘﺮداﺧــﺖ ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ارزان ﻗﻴﻤــﺖ‬ ‫ﻛﺮوﻧـــﺎ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑـــﻊ ﺧـــﻮد را ﺑــﺮای اﻋﻄـــﺎی ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﺑـــﺎ ﻧﺮخ ﻫــﺎی‬ ‫ﺳـــﻮد ﺑﺎﻻﺗــﺮ ﻧﮕــﻪ دارﻧــﺪ ﺗــﺎ از اﻧﺒﺎﺷــﺘﻪ ﺷــﺪن زﻳــﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴــﺮی‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪ‪ .‬در ﭼﻨﻴــﻦ ﺷــﺮاﻳﻄﻲ‪ ،‬رﻓﺘــﺎر ﻋﻘﻼﻳــﻲ و اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑﺎﻧﻚ ﻫــﺎ‬ ‫اﻳــﻦ اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑــﺎ ﺳــﺨﺖ ﮔﻴﺮی در ﮔﺮﻓﺘــﻦ وﺛﻴﻘــﻪ ﻫــﺎی ﺑﺎﻧﻜــﻲ‬ ‫و ﻳـــﺎ ﻃﻮﻻﻧـــﻲ ﻛـــﺮدن ﻓﺮاﻳﻨـــﺪ ﺑﺮرﺳـــﻲ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫــﺎ‪ ،‬ﺷـــﺮاﻳﻄﻲ را‬ ‫اﻳﺠـــﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪ ﻛــﻪ در ﻃــﻮل ﻣـــﺪت زﻣــﺎن ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﺷــﺪه ﺑــﺮای‬ ‫ﭘﺮداﺧـــﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼت‪ ،‬ﻣﺒﻠــﻎ ﻛﻤﺘــﺮی ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧــﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪ‬ ‫ﺗـــﺎ ﻣﻨﺎﺑـــﻊ ﺑﻴﺸـــﺘﺮی ﺑـــﺮای ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺳـــﻮداور و ﻳــﺎ‬ ‫ﭘﺮداﺧـــﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﺑــﺎ ﻧــﺮخ ﺳــﻮد ﺑﺎﻻﺗـــﺮ ﺑﺎﻗــﻲ ﺑﻤﺎﻧــﺪ‪.‬‬ ‫اﻓـــﺰون ﺑـــﺮ اﻳــﻦ‪ ،‬در ﺷـــﺮاﻳﻂ ﻛﺮوﻧــﺎ ﻛـــﻪ ﺗﻌـــﺪادی از ﻛﺎرﻛﻨــﺎن‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﻫـــﺎ دور ﻛﺎر ﺷـــﺪه اﻧﺪ و ﻧﻮﺑﺘــﻲ در ﻣﺤــﻞ ﻛﺎر ﺣﺎﺿــﺮ ﻣﻲ ﺷــﻮﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻓﺮاﻳﻨـــﺪ ﺑﺮرﺳــﻲ ﻃﺮح ﻫـــﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗــﺮ ﻣﻲ ﺷــﻮد ﻛــﻪ از اﻳــﻦ ﺣﻴــﺚ‬ ‫ﺑـــﻪ ﻧﻔـــﻊ ﺑﺎﻧﻚ ﻫـــﺎ اﺳـــﺖ‪ .‬ﻣﻮﺿـــﻮع ﻣﺬﻛـــﻮر ﻣﻮﻗﻌـــﻲ ﺣﺎدﺗـــﺮ‬ ‫ﻣﻲ ﺷـــﻮد ﻛــﻪ ﺗﻌــﺪاد ﭘﺮوﻧﺪه ﻫــﺎی ارﺳـــﺎﻟﻲ ﺑــﻪ ﺑﺎﻧــﻚ ﺑﺴــﻴﺎر زﻳﺎد‬ ‫ﺑﺎﺷـــﺪ‪ .‬ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳـــﺖ ﺗــﺎ ﺗﺎرﻳـــﺦ ‪ ،١٤٠٠/٣/١١‬ﺣـــﺪود ‪ ٧٥٦‬ﻫــﺰار‬ ‫ﭘﺮوﻧـــﺪه ﺑـــﻪ ‪ ١٩‬ﺑﺎﻧـــﻚ و ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻣﺎﻟــﻲ ارﺳـــﺎل ﺷــﺪه اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫در ﺣﺎﻟـــﻲ ﻛــﻪ ﺗﻌـــﺪاد ﺗﻘﺎﺿﺎﻫـــﺎی رد ﺷــﺪه ﻧـــﺰد ﺑﺎﻧــﻚ ﺣــﺪود‬ ‫‪ ٢٣٧‬ﻫـــﺰار ﭘﺮوﻧـــﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷـــﺪ و ﺗﻌــﺪاد ﺑﻨـــﮕﺎه ﻫــﺎی ﻣﺸــﻤﻮل‬ ‫در ارزیابی کالن سیاست اعطای تسهیالت به بنگاه های اسیب دیده از کرونا مشص شد‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺖ‬ ‫ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻼن‬ ‫گزارش‬ ‫اﻋﻄﺎیکرونا‬ ‫تسهیالت‬ ‫استفادهاز‬ ‫استقبال و‬ ‫میزان‬ ‫اﺳﻴﺐدﻳﺪه از ﻛﺮوﻧﺎ‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه‬ ‫ ﻫﺎیدرصد است‬ ‫فقط‪40‬‬ ‫قسمت دوم‬ ‫قسمتسوم‬ ‫ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره (‪ :)٩‬ﺗﺼﻮﻳﺮی از وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت‬ ‫ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ‪١٤٠٠/٣/١١‬‬ ‫ﻣﻄﻠـــﺐ دﻳﮕـــﺮ ان ﻛــﻪ‪ ،‬ﺑــﺮ اﺳـــﺎس ﺗﺴــﻬﻴﻼت‬ ‫ﭘﺮداﺧـــﺖ ﺷـــﺪه‪ ،‬ﺻﻴﺎﻧـــﺖ از اﺷـــﺘﻐﺎل ﺑــﺮای‬ ‫‪ ٧٠٧‬ﻫـــﺰار ﻧﻔـــﺮ اﻧﺠـــﺎم ﺷـــﺪه و ﺑـــﺮ اﺳــﺎس‬ ‫ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﻣﺼـــﻮب و ﻗـــﺮارداد ﻣﻨﻌﻘـــﺪ ﺷـــﺪه‪،‬‬ ‫ﺑــﺮایﺣـــﺪود ‪ ٢٤‬ﻫـــﺰار ﻧﻔـــﺮ دﻳﮕـــﺮ ﺗﻌﻬـــﺪ‬ ‫ﺻﻴﺎﻧـــﺖ از اﺷـــﺘﻐﺎل ﺻـــﻮرت ﮔﺮﻓﺘـــﻪ اﺳـــﺖ‪،‬‬ ‫در ﺣﺎﻟﻲ ﻛـــﻪ ﺣـــﺪود ‪ ٩٥٩‬ﻫـــﺰار ﻧﻔـــﺮ ﺷـــﺎﻏﻞ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿــﻲ ﺑﺮﺧــﻮرداری از ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺗﻲ ﺑﻮده اﻧــﺪ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ارزیایب موسسات مایل در پرداخت تسهیالت بانکی‬ ‫در اﻳـــﻦ ﻗﺴـــﻤﺖ ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺘــﻲ ﺑــﻪ ﺗﻔﻜﻴـــﻚ ﻣﻮﺳﺴــﺎت‬ ‫ﻋﺎﻣـــﻞ‪ ،‬رﺳـــﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـــﺖ ﻫــﺎی اﻗﺘﺼـــﺎدی و اﺳـــﺘﺎﻧﻲ ﻣــﻮرد‬ ‫ﺑﺮرﺳـــﻲ ﻗـــﺮار ﻣﻲ ﮔﻴــﺮد‪.‬‬ ‫‪. 8-1‬ارزیایب تسهیالت پرداختی به تفکیک موسسات عامل‬ ‫در ﺑﻴـــﻦ ‪ ١٩‬ﺑﺎﻧـــﻚ و ﻣﻮﺳﺴـــﻪ ﻣﺎﻟـــﻲ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑـــﻖ ﻧﻤـــﻮدار (‪،)١٠‬‬ ‫ﺑﻴﺸـــﺘﺮﻳﻦ ﺳـــﻬﻢ ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺘـــﻲ ﻣﺘﻌﻠــﻖ ﺑـــﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫــﺎی‬ ‫ﺑــﺰرگ ﻣﻠــﻲ‪ ،‬ﻣﻠــﺖ‪ ،‬ﺗﺠــﺎرت‪ ،‬ﺻــﺎدرات و ﺳــﭙﻪ اﺳــﺖ ﻛــﻪ دوﻟﺘــﻲ‬ ‫ﻳــﺎ ﺷــﺒﻪ دوﻟﺘـــﻲ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑـــﺮ اﺳــﺎس ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺴــﺒﺖ ﺗﻌــﺪاد ﻓﻘــﺮه ﭘﺮوﻧــﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻲ و ﻗــﺮارداد‬ ‫ﻣﻨﻌﻘـــﺪ ﺷــﺪه ﺑــﻪ ﻛﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫـــﺎی ارﺳــﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑــﻖ ﻧﻤــﻮدار (‪)١١‬‬ ‫ﺑﺎﻧـــﻚ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧـــﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳـــﻦ ﻋﻤﻠﻜـــﺮد و ﺑﺎﻧــﻚ ﺳـــﺎﻣﺎن ﺑﺪﺗﺮﻳــﻦ‬ ‫ﻋﻤﻠﻜـــﺮد را داﺷـــﺘﻪ اﺳــﺖ‪ .‬ﺑــﺮ اﺳــﺎس اﻳـــﻦ ﻣﻌﻴــﺎر ﻧﻴــﺰ ﺗﻔــﺎوت‬ ‫زﻳـــﺎدی ﺑﻴـــﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻫــﺎ در ﻧﺤـــﻮه ﺑﺮرﺳــﻲ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫـــﺎ وﺟــﻮد دارد‪.‬‬ ‫ﺷـــﺎﻳﺎن ذﻛــﺮ اﺳــﺖ‪ ،‬در ﺷـــﺎﺧﺺ ﻣﺬﻛــﻮر‪ ،‬ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺗﻌــﺪاد ﭘﺮوﻧﺪه‬ ‫ارﺳـــﺎﻟﻲ ﺑــﻪ ﺗﻌــﺪاد ﻛﺎرﻛﻨــﺎن ﺑﺎﻧــﻚ ﻳـــﺎ ﻣﻮﺳﺴــﻪ اﻋﺘﺒــﺎری ﻧﻴــﺰ‬ ‫ﻣﻮﺛـــﺮ اﺳـــﺖ‪ ،‬ﻳﻌﻨــﻲ اﮔــﺮ ﺗﻌــﺪاد ﭘﺮوﻧــﺪه زﻳـــﺎد و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺎ‬ ‫ﺗﻌـــﺪاد ﻛﺎرﻛﻨـــﺎن ﺑﺎﻧــﻚ ﺑــﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ارﺳــﺎل ﺷــﻮد‪،‬‬ ‫در ﻓﺮاﻳﻨـــﺪ ﺑﺮرﺳــﻲ ﺗﺎﺧﻴــﺮ اﻳﺠــﺎد ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ‪ .‬ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﻋﺪم‬ ‫دﺳﺘﺮﺳـــﻲ ﺑــﻪ ﺗﻌــﺪاد ﻛﺎرﻛﻨـــﺎن ﺑﺎﻧﻚ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳﺴـــﺎت اﻋﺘﺒــﺎری‪،‬‬ ‫اﻣــﻜﺎن اﻇﻬــﺎر ﻧﻈـــﺮ دﻗﻴــﻖ وﺟــﻮد ﻧــﺪارد‪.‬‬ ‫ﻧﻤﻮدار (‪)١٠‬؛ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﻚ از ﻛﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺘﻲ (درﺻﺪ)‬ ‫ﺳﻬﻢ از ﻛﻞ‪-‬درﺻﺪ‬ ‫‪٨,٥٣‬‬ ‫‪ .6‬رفتار اقتصادی گروه های هدف‬ ‫اﻛﻨـــﻮن اﻳــﻦ ﺳــﻮال ﻣﻄــﺮح ﻣﻲ ﺷــﻮد ﻛـــﻪ اﻳــﺎ اﺳﺎﺳــﺎً ﭘﺮداﺧــﺖ‬ ‫ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜــﻲ ﺑــﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫــﺎ ﺳﻴﺎﺳـــﺖ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻲ ﺑــﻮده اﺳــﺖ؟‬ ‫ﭘﺮداﺧـــﺖ ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜـــﻲ ﺑـــﺮای ان دﺳـــﺘﻪ از ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎﻳـــﻲ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳـــﺖ ﻣﻨﺎﺳــﺐ اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑــﺎ ﺑـــﺎزار ﻓــﺮوش ﻣﻨﺎﺳــﺐ (ﺑﻮﻳــﮋه‬ ‫در ﺑـــﺎزار داﺧــﻞ) ﻣﻮاﺟــﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ وﻟــﻲ ﻛﻤﺒــﻮد ﻧﻘﺪﻳﻨﮕــﻲ دارﻧــﺪ‪.‬‬ ‫در ﺷـــﺮاﻳﻂ ﺷــﻴﻮع ﺑﻴﻤـــﺎری ﻛﺮوﻧــﺎ‪ ،‬ﭘﺮداﺧــﺖ ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜــﻲ‬ ‫ﺑـــﻪ ﻛﺴـــﺐ و ﻛﺎرﻫــﺎ‪ ،‬ﺑـــﺮای ﺗﻤﺎﻣـــﻲ ﺑﻨﮕﺎه ﻫــﺎ راﻫﮕﺸـــﺎ ﻧﻴﺴــﺖ‬ ‫و اﺛﺮﺑﺨﺸـــﻲ ﻻزم را ﻧـــﺪارد‪ .‬ﺑـــﺮای ﺑﺮﺧـــﻲ از ﺑﻨﮕﺎه ﻫـــﺎ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳـــﺖ‬ ‫ﭘﺮداﺧـــﺖ ﻳﺎراﻧــﻪ دﺳــﺘﻤﺰد و ﻣﻌﺎﻓﻴــﺖ ﺣــﻖ ﺑﻴﻤــﻪ ﺳــﻬﻢ ﻛﺎرﻓﺮﻣــﺎ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﻛﺎراﻣﺪﺗــﺮ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺗــﺮی ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﭘﺮداﺧــﺖ‬ ‫ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜــﻲ اﺳـــﺖ‪ ،‬زﻳﺮا اﻧﺤــﺮاف ان ﻛﻤﺘﺮ اﺳــﺖ و ﻣﺴــﺘﻘﻴﻤﺎً‬ ‫ﺑـــﻪ ﻫـــﺪف (ﺣﻔـــﻆ اﺷـــﺘﻐﺎل ﻣﻮﺟـــﻮد) اﺻﺎﺑـــﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑـــﺮای‬ ‫ﺑﺴـــﻴﺎری از ﺑﻨﮕﺎه ﻫــﺎ‪ ،‬ﻣﺸـــﻜﻞ اﺻﻠــﻲ در ﺷــﺮاﻳﻂ ﻛﺮوﻧــﺎ‪ ،‬ﭘﺮداﺧــﺖ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨـــﻪ ﺣﻘـــﻮق و دﺳـــﺘﻤﺰد و ﺣـــﻖ ﺑﻴﻤــﻪ ﺳـــﻬﻢ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺳــﺖ‬ ‫ﻛـــﻪ ﺑـــﻪ ﺗﺒـــﻊ ان ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺗﺸـــﻮﻳﻘﻲ ﻣﺎﻟـــﻲ دوﻟـــﺖ در ﻗﺎﻟــﺐ‬ ‫ﭘﺮداﺧـــﺖ ﻳﺎراﻧــﻪ دﺳــﺘﻤﺰد و ﻣﻌﺎﻓﻴــﺖ ﺣــﻖ ﺑﻴﻤــﻪ ﺳــﻬﻢ ﻛﺎرﻓﺮﻣــﺎ‬ ‫و ‪ ....‬ﺑـــﺮای دوران ﻛﺮوﻧـــﺎ و ﺣﺘــﻲ دوره ﮔـــﺬار از ﻛﺮوﻧــﺎ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺗﺮو‬ ‫ﻛﺎراﺗـــﺮ ﺑــﻪ ﻧﻈـــﺮ ﻣــﻲ رﺳـــﻴﺪ‪ .‬در ﻣﻘﺎﺑــﻞ‪ ،‬ﭘﺮداﺧـــﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼت‬ ‫ﺑﺎﻧﻜـــﻲ ﺑـــﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫــﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨــﺪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧـــﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﭘــﺲ از ﻳﻚ‬ ‫وﻗﻔــﻪ ﺳــﻪ ﻣﺎﻫــﻪ اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻋﻤـاً ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ ﻃﻮﻻﻧــﻲ ﺑــﻮدن دوره‬ ‫ﺷـــﻴﻮع ﻛﺮوﻧــﺎ‪ ،‬ﺑــﺮای ﺑﻨــﮕﺎه اﻳﺠــﺎد ﻣﺸــﻜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨــﺪ و ﺑــﺮ ﺑﺪﻫﻲ ﻫــﺎی‬ ‫ﺑﻨـــﮕﺎه ﻣﻲ اﻓﺰاﻳـــﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳــﻦ‪ ،‬ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ ﻃﻮﻻﻧـــﻲ ﺑﻮدن دوره ﻛﺮوﻧــﺎ‬ ‫و اﻓﺰاﻳـــﺶ ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧـــﻲ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑـــﻪ اﻳﻨــﺪه‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳـــﺖ ﭘﺮداﺧــﺖ‬ ‫ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜــﻲ ﺑـــﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫــﺎ اﺛﺮﺑﺨــﺶ ﻧﺒـــﻮده و ﺑــﺎ اﺳــﺘﻘﺒﺎل‬ ‫زﻳـــﺎد ﺻﺎﺣﺒـــﺎن ﻛﺴـــﺐ و ﻛﺎر ﻣﻮاﺟـــﻪ ﻧﻤﻲ ﺷـــﻮد‪ .‬ﻧﻜﺘـــﻪ دﻳﮕــﺮ‬ ‫ﻣﺮﺑـــﻮط ﺑــﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫـــﺎی ﻏﻴﺮرﺳــﻤﻲ اﺳــﺖ ﻛـــﻪ از اﻳــﻦ ﺳﻴﺎﺳــﺖ‬ ‫اﺳـــﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨــﺪ‪ .‬ﺑﻨﮕﺎه ﻫــﺎی ﻏﻴﺮرﺳــﻤﻲ ﻋﻤﺪﺗــﺎً ﻣﺎﻫﻴــﺖ ﺧــﻮد‬ ‫اﺷـــﺘﻐﺎﻟﻲ و ﻳـــﺎ ﺑﻨـــﮕﺎه ﺧــﺮد دارﻧـــﺪ و ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ ﻋـــﺪم اﺟــﺮای‬ ‫ﻗﺎﻧــﻮن ﻛﺎر‪ ،‬ﻗﺎﻧــﻮن ﺣﺪاﻗــﻞ دﺳــﺘﻤﺰد را رﻋﺎﻳــﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨــﺪ و ﻧﻴــﺮوی‬ ‫ﻛﺎر ﺑـــﺎ دﺳــﺘﻤﺰد ﺑﻤﺮاﺗــﺐ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘـــﺮ از ﺣﺪاﻗــﻞ دﺳــﺘﻤﺰد ﻗﺎﻧﻮﻧــﻲ را‬ ‫ﺑــﻜﺎر ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧــﺪ و اﻧﻬــﺎ را ﺑﻴﻤــﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨــﺪ و در ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫــﺎی‬ ‫ﺗﺎﻣﻴـــﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋـــﻲ را ﻧﻤﻲ ﭘﺮدازﻧـــﺪ‪ .‬درﻳﺎﻓـــﺖ ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜـــﻲ‬ ‫ﺑــﺮای ﺑﻨﮕﺎه ﻫــﺎی ﻏﻴﺮرﺳــﻤﻲ ﺑــﻪ ﻣﻨﺰﻟــﻪ رﺳــﻤﻲ ﺷــﺪن و ﺗﺒﻌﻴــﺖ‬ ‫از ﻗﻮاﻧﻴـــﻦ و ﻣﻘـــﺮرات و ﻧﻈـــﺎرت ﻫــﺎیﻣﺨﺘﻠـــﻒ ﺗﻮﺳـــﻂ ﻋﻮاﻣــﻞ‬ ‫دﺳـــﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﻳـــﻲ ﻣﺎﻧﻨـــﺪ ﺑﺎزرﺳـــﺎن ﻛﺎر‪ ،‬ﺗﺎﻣﻴـــﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋـــﻲ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻴـــﺎت‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷـــﺖ و اﺳـــﺘﺎﻧﺪارد اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـــﺎی زﻳــﺎدی‬ ‫ﺑـــﺮای اﻧﻬــﺎ اﻳﺠــﺎد ﻣﻲ ﻛﻨــﺪ ﻛـــﻪ ﻧﺴــﺒﺖﺑــﻪ ﻣﻨﻔﻌــﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼت‬ ‫ﺑﺎﻧﻜـــﻲ درﻳﺎﻓﺘـــﻲ ﺑﺴـــﻴﺎر ﺑﻴﺸـــﺘﺮ اﺳـــﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳـــﻦ‪ ،‬ﺑﻨﮕﺎه ﻫـــﺎی‬ ‫ﻏﻴﺮرﺳـــﻤﻲ از ﺳﻴﺎﺳـــﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜـــﻲ اﺳـــﺘﻘﺒﺎل‬ ‫ﭼﻨﺪاﻧـــﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨــﺪ‪.‬‬ ‫در ﺳﻴﺴـــﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ(ﺧﺎﻟـــﺺ) ﻧﻴــﺰ ﺣــﺪود‬ ‫‪ ٥١٩‬ﻫـــﺰار ﭘﺮوﻧـــﺪه (ﻳﻌﻨـــﻲ ﺑﻄـــﻮر ﻣﺘﻮﺳـــﻂ‬ ‫ﺣـــﺪود ‪ ٢٩‬ﻫـــﺰار ﭘﺮوﻧـــﺪه ﺑـــﻪ ازای ﻫـــﺮ ﺑﺎﻧـــﻚ‬ ‫ﻳﺎﻣﻮﺳﺴـــﻪ ﻣﺎﻟـــﻲ ارﺳــﺎل ﺷــﺪه اﺳــﺖ) ﻛـــﻪ ﺑﻴــﺶ از‬ ‫‪ ٣٩١‬ﻫـــﺰار ﭘﺮوﻧـــﺪه ﺑـــﻪ ﻣﺮﺣﻠـــﻪ ﭘﺮداﺧـــﺖ‬ ‫ﺗﺴــﻬﻴﻼت رﺳــﻴﺪه اﺳــﺖ و ﺑﻴــﺶ از ‪ ٤,٩٤‬ﻫــﺰار‬ ‫ﻣﻴﻠﻴــﺎرد رﻳــﺎل ﺗﺴــﻬﻴﻼتﭘﺮداﺧــﺖﺷــﺪهاﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺑـــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﻳــﻦ ﻛــﻪ ﺳـــﻘﻒ ﺗﺴــﻬﻴﻼت‬ ‫در ﻧﻈـــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه ﺑــﺮای ﻛﻞ ﺑﻨﮕﺎه ﻫــﺎ‬ ‫ﺣــﺪود ‪ ٢٣٥‬ﻫــﺰار ﻣﻴﻠﻴــﺎرد رﻳــﺎل اﺳــﺖ و‬ ‫ﺑــﺮای ﺣـــﺪود ‪ ١٣٧‬ﻫــﺰار ﻣﻴﻠﻴــﺎرد رﻳــﺎل‬ ‫درﺧﻮاﺳــﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﺑــﻪ ﺑﺎﻧــﻚ ارﺳــﺎل‬ ‫ﺷــﺪه اﺳــﺖ‪ ،‬ﻟـــﺬا ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﺗﺴــﻬﻴﻼت‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘـــﻲ ﻣﻄﻠــﻮب ارزﻳﺎﺑـــﻲ ﻧﻤﻲ ﺷــﻮد‪.‬‬ ‫ﺣﺘـــﻲ اﮔـــﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫـــﺎی ﻣﺼـــﻮب و‬ ‫ﻗـــﺮارداد ﻣﻨﻌﻘــﺪ ﺷـــﺪه را ﻧﻴـــﺰ در ﻧﻈــﺮ‬ ‫ﺑﮕﻴﺮﻳــﻢ‪ ،‬ﻛﻞ ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﺗﻌﻬــﺪ و ﭘﺮداﺧــﺖ‬ ‫ﺷـــﺪه ﺑﺎﻧﻚ ﻫـــﺎ ﺣـــﺪود ‪ ٨١٤٥‬ﻣﻴﻠﻴــﺎرد‬ ‫ﺗﻮﻣـــﺎن ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد ﻛـــﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ‬ ‫ﺗﺴــﻬﻴﻼت درﺧﻮاﺳــﺘﻲ ‪ ٣,٤٤‬درﺻــﺪ اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﻮدار (‪)١١‬؛ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻘﺮه ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻲ و ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﻲ (درﺻﺪ)‬ ‫‪. 8-2‬تسهیالت پرداخیت به تفکیک رسته فعالیت های اقتصادی‬ ‫ﻣﻄﺎﺑـــﻖ ﻧﻤــﻮدار زﻳـــﺮ ﺗﻮزﻳــﻊ ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺘـــﻲ ﺑــﻪ ﺗﻔﻜﻴــﻚ‬ ‫رﺳـــﺘﻪ ﻫﺎی ‪١٤‬ﮔﺎﻧـــﻪ ﻧﺸـــﺎﻧﮕﺮ ان اﺳـــﺖ ﻛـــﻪ ﺑﻴﺸـــﺘﺮﻳﻦ ﺳــﻬﻢ‬ ‫ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺘـــﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـــﺐ ﻣﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﻪ ﺳـــﻪ رﺳــﺘﻪ ﺣﻤــﻞ‬ ‫و ﻧﻘـــﻞ ﻋﻤﻮﻣـــﻲ ﺑـــﺮون ﺷـــﻬﺮی (‪ ٣٦‬درﺻـــﺪ)‪ ،‬رﺳـــﺘﻪ ﻣﺮاﻛـــﺰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـــﻲ‪ ،‬اﻣﻮزﺷــﻲ و ﻫﻨــﺮی (‪ )٦,١٩‬و رﺳــﺘﻪﺗﻮﻟﻴــﺪ‬ ‫و ﺗﻮزﻳــﻊ ﻏﺬاﻫــﺎی اﻣــﺎده (‪ ٣,٨‬درﺻــﺪ) ﺑــﻮده اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺎً‬ ‫ﺣـــﺪود ‪ ٦٤‬درﺻـــﺪ ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺘـــﻲ را ﺗﺸـــﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫـــﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳـــﻦ‪ ،‬ﺗﻮزﻳــﻊ ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﺑﻴــﻦ رﺳـــﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی‬ ‫دارای ارﻳـــﺐ ﺑــﻪ ﺳـــﻤﺖ ﺳــﻪ رﺳـــﺘﻪ ﻣﺬﻛــﻮر اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﻮدار (‪)١٨‬؛ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت درﺧﻮاﺳﺘﻲ (درﺻﺪ)‬ ‫ﻧﻤﻮدار (‪)١٤‬؛ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻲ از ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻛﺮوﻧﺎ‬ ‫‪. 8-3‬تسهیالت پرداختی به تفکیک استان‬ ‫ﻧﻤـــﻮدار (‪ )١٥‬ﺳـــﻬﻢ ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺘـــﻲ ﻫـــﺮ اﺳـــﺘﺎن از ﻛﻞ‬ ‫ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺘــﻲ ﻛﺸــﻮر را ﻧﺸــﺎن ﻣــﻲ دﻫــﺪ‪ .‬ﻣﻄﺎﺑــﻖ اﻧﺘﻈــﺎر‪،‬‬ ‫اﺳـــﺘﺎن ﺗﻬـــﺮان ﻛــﻪ ﭘـــﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻳـــﻦ اﺳــﺘﺎن ﻛﺸـــﻮر و دارای‬ ‫ﺑﻴﺸـــﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﺷــﺎﻏﻞ اﺳـــﺖ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﺳــﻬﻢ از ﺗﺴــﻬﻴﻼت‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘـــﻲ ﻣﻌـــﺎدل ‪٦,٣٦‬درﺻـــﺪ را دارا اﺳــﺖ‪ .‬ﺑـــﺮ ﻣﺒﻨــﺎی ﺳــﻬﻢ‬ ‫ﺗﺴــﻬﻴﻼت درﺧﻮاﺳــﺘﻲ ﻧﻴــﺰ اﺳــﺘﺎن ﺗﻬــﺮان ﺑــﺎ رﻗــﻢ ‪ ١,٤٠‬درﺻــﺪ‬ ‫در ﺑﻴــﻦ اﺳــﺘﺎن ﻫﺎی ﻛﺸــﻮر در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳــﻦ ﺳــﻄﺢ ﻗــﺮار دارد‪ .‬ﺑﻌــﺪ از‬ ‫اﺳـــﺘﺎن ﺗﻬــﺮان‪ ،‬اﺳـــﺘﺎن ﺧﺮاﺳــﺎن رﺿــﻮی ﺑﻴﺸـــﺘﺮﻳﻦ ﺳــﻬﻢ را در‬ ‫ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺘــﻲ (ﻣﻌــﺎدل‪ ٤,٧‬درﺻــﺪ) و درﺧﻮاﺳــﺘﻲ (‪ ١,٦‬درﺻــﺪ) دارا‬ ‫اﺳــﺖ‪ .‬ﺳـــﻮﻣﻴﻦ اﺳــﺘﺎن‪ ،‬اﺳــﺘﺎن ﻣﺎزﻧـــﺪران ﺑــﺎ ﺳــﻬﻢ ﺗﺴــﻬﻴﻼت‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘــﻲ ‪ ٨,٥‬درﺻــﺪ و ﺳــﻬﻢ ﺗﺴــﻬﻴﻼت درﺧﻮاﺳــﺘﻲ ‪ ٤,٤‬درﺻــﺪ‬ ‫اﺳـــﺖ ﻛــﻪ ﺳــﻬﻢ ﺑﺎﻻﻳــﻲ از ﺗﺴــﻬﻴﻼت را ﺟــﺬب ﻛــﺮده اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺳـــﻮال ﻣﻬﻤـــﻲ ﻛــﻪ ﻣﻄــﺮح اﺳـــﺖ ﻛــﺪام اﺳـــﺘﺎن ﻫﺎ در ﺗﻨﺎﺳــﺐ‬ ‫ﺑـــﺎ ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﺷــﺎﻏﻞ ﺧــﻮد اﺳــﻴﺐ ﺑﻴﺸـــﺘﺮی از ﻛﺮوﻧــﺎ دﻳﺪه اﻧــﺪ؟‬ ‫ﺑـــﺮای ﭘﺎﺳــﺦ ﺑــﻪ اﻳــﻦ ﺳـــﻮال از دو ﺷــﺎﺧﺺ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴــﻢ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺳــﻬﻢ ﺷــﺎﻏﻼن اﺳــﻴﺐ دﻳﺪه اﺳــﺘﺎن از ﻛﻞ ﺷــﺎﻏﻼن اﺳــﻴﺐ دﻳﺪه‬ ‫ﻛﺸــﻮر ‪ -٢‬ﺳــﻬﻢ ﺷــﺎﻏﻼن اﺳــﻴﺐ دﻳﺪه ﻫــﺮ اﺳــﺘﺎن از ﻛﻞ ﺷــﺎﻏﻼن‬ ‫اﺳــﺘﺎن‪ .‬در ﻧﻤــﻮدار (‪ ،)٦‬ﺳــﻬﻢ ﺷــﺎﻏﻼن اﺳــﻴﺐ دﻳﺪه ﻫــﺮ اﺳــﺘﺎن از‬ ‫ﻛﻞ اﺷـــﺘﻐﺎل اﺳـــﻴﺐ‪-‬دﻳﺪه ﻛﺸــﻮر اراﻳــﻪ ﺷـــﺪه اﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ‬ ‫اﺷــﺘﻐﺎل اﺳــﻴﺐ دﻳﺪه ﻣﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﻪ اﺳــﺘﺎن ﺗﻬــﺮان ﺑــﺎ ‪ ٨,١٧‬درﺻــﺪ‬ ‫اﺳـــﺖ و ﺑﻌـــﺪ از ان اﺳـــﺘﺎن ﺧﺮاﺳـــﺎن رﺿــﻮی ﺑـــﺎ ‪ ١,٩‬درﺻــﺪ و‬ ‫اﺳـــﺘﺎن ﻓــﺎرس ﺑـــﺎ ‪ ١,٧‬درﺻــﺪ ﻗــﺮار دارﻧــﺪ‪ .‬ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﻳــﻦ‬ ‫ﻛـــﻪ اﺳـــﺘﺎن ﺗﻬـــﺮان ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﺷـــﺎﻏﻞ ﺑﻴﺸـــﺘﺮی دارد‪ ،‬ﻃﺒﻴﻌــﻲ‬ ‫اﺳـــﺖ ﺗﻌـــﺪاد ﺷــﺎﻏﻼن اﺳـــﻴﺐ دﻳـــﺪه ان ﻧﻴــﺰ ﺑﻴﺸـــﺘﺮ ﺑﺎﺷــﺪ‪.‬‬ ‫ﺑـــﺮای در ﻧﻈـــﺮ ﮔﺮﻓﺘـــﻦ ﻣﻴـــﺰان ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﺷــﺎﻏﻞ ﻫـــﺮ اﺳــﺘﺎن‪،‬‬ ‫ﻣﻲ ﺗـــﻮان ﺳــﻬﻢ ﺷــﺎﻏﻼن اﺳــﻴﺐ دﻳﺪه از ﻛﻞ ﺷــﺎﻏﻼن ﻫــﺮ اﺳــﺘﺎن‬ ‫را ﻣـــﻮرد ﺗﻮﺟـــﻪ ﻗـــﺮار داد‪ .‬ﻧﻤــﻮدار (‪ )١٦‬ﺳــﻬﻢ ﺷـــﺎﻏﻼن اﺳــﻴﺐ‬ ‫دﻳـــﺪه از ﻛﻞ ﺷـــﺎﻏﻼن ﻫـــﺮ اﺳـــﺘﺎن را ﻧﺸـــﺎن ﻣﻲ دﻫـــﺪ‪ .‬ﻫﻤــﺎن‬ ‫ﻃـــﻮری ﻛــﻪ ﻣﻼﺣﻈــﻪ ﻣﻲ ﺷــﻮد‪ ،‬در ﺗﻨﺎﺳـــﺐ ﺑــﺎ ﺳــﻄﺢ اﺷــﺘﻐﺎل‬ ‫اﺳــﺘﺎن‪ ،‬اﺳــﺘﺎن ﻫﺎی اﻳـام‪ ،‬ﻟﺮﺳــﺘﺎن و ﻗﺰوﻳــﻦ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ اﺳــﻴﺐ را از‬ ‫ﻛﺮوﻧـــﺎ دﻳﺪه اﻧـــﺪ‪ ،‬ﺑﻄـــﻮری ﻛــﻪ در اﺳـــﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺬﻛـــﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴــﺐ‬ ‫‪٩‬درﺻـــﺪ‪ ٣,٥ ،‬درﺻــﺪ و ‪ ٢,٥‬درﺻـــﺪ از ﻛﻞ اﺷــﺘﻐﺎل اﻧﻬــﺎ از ﻛﺮوﻧــﺎ‬ ‫اﺳـــﻴﺐ دﻳــﺪه اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫اﻛﻨـــﻮن اﻳـــﻦ ﺳـــﻮال ﻣﻄـــﺮح ﻣﻲ ﺷــﻮد ﻛـــﻪ اﻳــﻦ اﺳـــﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑــﻪ‬ ‫ﺗﻨﺎﺳـــﺐ اﺷـــﺘﻐﺎل اﺳـــﻴﺐ دﻳﺪه از ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﺑﻴﺸـــﺘﺮی اﺳــﺘﻔﺎده‬ ‫ﻛﺮده اﻧـــﺪ ﻳـــﺎ ﺧﻴــﺮ؟ ﺳـــﻬﻢ ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺘــﻲ اﺳــﺘﺎن اﻳــام‪،‬‬ ‫ﻟﺮﺳـــﺘﺎن و ﻗﺰوﻳــﻦ از ﻛﻞ ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺘــﻲ ﻛﺸــﻮر ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ‬ ‫‪ ٢,١‬درﺻـــﺪ و ‪ ١,٢‬درﺻـــﺪ ﺑـــﻮده اﺳـــﺖ‪ ،‬در ﺣﺎﻟـــﻲ ﻛـــﻪ ﺳــﻬﻢ‬ ‫ﺷــﺎﻏﻼن اﺳـــﻴﺐ دﻳﺪه اﻳــﻦ اﺳــﺘﺎن ﻫﺎ از ﻛﻞ ﺷـــﺎﻏﻼن اﺳــﻴﺐ دﻳﺪه‬ ‫ﻛﺸـــﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴــﺐ ‪٢‬درﺻـــﺪ‪ ٥,٣ ،‬درﺻــﺪ و ‪ ٣‬درﺻـــﺪ ﺑــﻮده اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳـــﻦ‪ ،‬ﺳــﻪ اﺳـــﺘﺎن ﻣﺬﻛــﻮر ﺑــﻪ ﺗﻨﺎﺳــﺐ اﺳـــﻴﺐ از ﻛﺮوﻧــﺎ‪ ،‬از‬ ‫ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﻛﻤﺘــﺮی ﺑﺮﺧـــﻮردار ﺷــﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﻮدار (‪)١٢‬؛ ﺳﻬﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ رﺳﺘﻪ از ﻛﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺘﻲ (درﺻﺪ)‬ ‫ارزﻳﺎﺑـــﻲ ﻛﻠـــﻲ از ﺗﻤﺮﻛــﺰ ﺣﻤﺎﻳﺘـــﻲ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺗﻲ ﻛﺮوﻧـــﺎ ﺣﺎﻛــﻲ از‬ ‫ان اﺳـــﺖ ﻛـــﻪ اﻛﺜﺮﻳـــﺖ ﺑﻨﮕﺎه ﻫــﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿــﻲ ﺗﺴـــﻬﻴﻼت از ﻧــﻮع‬ ‫ﻛﺴـــﺐ و ﻛﺎرﻫـــﺎی ﺧـــﺮد و ﻛﻮﭼـــﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـــﻨﺪ ﻛـــﻪ ﻣﺘﻮﺳــﻂ‬ ‫اﺷـــﺘﻐﺎل ﺑـــﻪ ازای ﻫــﺮ ﺑﻨــﮕﺎه ‪ ٣,٤‬ﻧﻔــﺮ اﺳـــﺖ‪ .‬ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳــﻦ اﻧــﺪازه‬ ‫ﺑﻨـــﮕﺎه ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ رﺳــﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﻣﺮاﻛــﺰ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑﻪ ﮔﺮدﺷــﮕﺮی‬ ‫ﺷـــﺎﻣﻞ ﻫﺘﻞ ﻫــﺎ‪ ،‬ﻫﺘـــﻞ اﭘﺎرﺗﻤــﺎن ﻫــﺎ‪ ،‬ﻣﺠﺘﻤـــﻊ ﻫــﺎی ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی‬ ‫و ﮔﺮدﺷـــﮕﺮی‪ ،‬ﻣﻬﻤﺎﻧﭙﺬﻳﺮﻫـــﺎ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺎﻧﺴـــﺮاﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺴـــﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺮاﻛــﺰ‬ ‫ﺑﻮﻣﮕـــﺮدی‪ ،‬اﻗﺎﻣﺘـــﻲ‪ ،‬ﭘﺬﻳﺮاﻳــﻲ‪ ،‬ﺗﻔﺮﻳﺤــﻲ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺗـــﻲ ﺑﻴــﻦ راﻫــﻲ‪،‬‬ ‫ﻣﻮزه ﻫـــﺎ و زاﺋﺮﺳــﺮاﻫﺎ ﺑــﺎ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ‪ ٧,١٩‬ﻧﻔــﺮ ﺷــﺎﻏﻞ ﺑــﻪ ازای ﻫــﺮ‬ ‫ﺑﻨــﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳــﻦ اﻧــﺪازه ﺑﻨــﮕﺎه ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ واﺣﺪﻫــﺎی‬ ‫ﺧﻮداﺷـــﺘﻐﺎﻟﻲ در رﺳـــﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـــﺖ اﻣﻮزﺷـــﮕﺎه ﻫﺎی راﻧﻨﺪﮔـــﻲ‪،‬‬ ‫اراﻳﺸـــﮕﺎه ﻫﺎ و ‪...‬اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﻮدار (‪)١٣‬؛ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺪازه ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﺳﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﻴﺐ دﻳﺪه (درﺻﺪ)‬ ‫ﻧﻤﻮدار (‪)١٥‬؛ ﺳﻬﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼت درﺧﻮاﺳﺘﻲ و ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن از ﻛﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت درﺧﻮاﺳﺘﻲ‬ ‫و ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻛﺸﻮر‪-‬درﺻﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮدار (‪)١٦‬؛ ﺳﻬﻢ ﺷﺎﻏﻼن اﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻫﺮ اﺳﺘﺎن از ﻛﻞ ﺷﺎﻏﻼن اﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻛﺸﻮر(درﺻﺪ)‬ ‫ﻧﻤﻮدار (‪)١٧‬؛ ﺳﻬﻢ ﺷﺎﻏﻼن اﺳﻴﺐ دﻳﺪه از ﻛﻞ اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﺎن (درﺻﺪ)‪١٣٩٨-‬‬ ‫در ﻧﻤـــﻮدار (‪ )١٨‬ﻧﺴـــﺒﺖ ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺘـــﻲ ﺑـــﻪ ﺗﺴـــﻬﻴﻼت‬ ‫درﺧﻮاﺳـــﺘﻲ اراﻳـــﻪ ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ‪ .‬ﺑﻬﺘﺮﻳـــﻦ وﺿﻌﻴـــﺖ ﭘﺮداﺧــﺖ‬ ‫ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﺑــﻪ اﺳــﺘﺎن ﺑﻮﺷــﻬﺮ ﺑــﺎ ‪ ٥,٩٥‬درﺻــﺪ و ﭘــﺲ از ان ﺑــﻪ‬ ‫اﺳــﺘﺎن ﻫﺎی ﮔﻴـــان ﺑــﺎ ‪ ٧,٩٤‬درﺻــﺪ و ﻣﺎزﻧـــﺪران ﺑــﺎ ‪٢,٩٠‬درﺻــﺪ‬ ‫ﺗﻌﻠـــﻖ دارد‪ .‬ﺑﺪﺗﺮﻳــﻦ وﺿﻌﻴــﺖ ﻧﻴــﺰ ﺑـــﺎ ‪ ٥,٣٤‬درﺻــﺪ ﺑــﻪ اﺳــﺘﺎن‬ ‫ﺳﻴﺴـــﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـــﺘﺎن ﺗﻌﻠـــﻖ دارد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳـــﻦ‪ ،‬ﻛﺎراﻳــﻲ ﭘﺮداﺧــﺖ‬ ‫ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﺑﻴــﻦ اﺳــﺘﺎن ﻫــﺎی ﻛﺸــﻮر ﺗﻔــﺎوت زﻳــﺎدی ﺑــﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕــﺮ دارد‪.‬‬ ‫ﻧﻤﻮدار (‪)١٩‬؛ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﻓﻘﺮه ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻘﺮه ﭘﺮوﻧﺪه ارﺳﺎﻟﻲ (درﺻﺪ)‬ ‫در ﻧﻤــﻮدار (‪ )١٩‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺗﻌــﺪاد ﭘﺮوﻧﺪه ﻫــﺎی ﭘﺮداﺧﺘــﻲ ﺑــﻪ ﺗﻌــﺪاد‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪه ﻫــﺎی ارﺳــﺎﻟﻲ ﺑــﻪ ﺑﺎﻧــﻚ ﻧﻤﺎﻳــﺶ داده ﺷــﺪه اﺳــﺖ‪ .‬ﺑــﺮ اﺳــﺎس‬ ‫اﻳــﻦ ﻣﻌﻴــﺎر‪ ،‬اﺳــﺘﺎن ﺑﻮﺷــﻬﺮ ﺑــﺎ ‪ ١,٩٨‬درﺻــﺪ در رﺗﺒــﻪ اول ﻗــﺮار دارد‬ ‫و ﭘــﺲ از ان‪ ،‬اﺳــﺘﺎن ﻫﺎی ﮔﻴــان‪ ،‬ﻣﺎزﻧــﺪران و زﻧﺠــﺎن ﻗــﺮار دارﻧــﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻫــﺮ دو ﻣﻌﻴــﺎر ﻣﺬﻛــﻮر‪ ،‬اﺳــﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﻮﺷــﻬﺮ‪ ،‬ﮔﻴـــان و‬ ‫ﻣﺎزﻧــﺪران ﺳــﻪ اﺳــﺘﺎن ﺑﺮﺗــﺮ ﻗــﺮار دارﻧــﺪ ﻛــﻪ ﺣﺎﻛــﻲ از ﻋﻤﻠﻜــﺮد‬ ‫ﺑﻬﺘــﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﻫــﺎ و ﻣﺴــﺌﻮﻻن اﺳــﺘﺎﻧﻲ در ﭘﺮداﺧــﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼت اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﺎﻳــﺞ رﺗﺒﻪ ﺑﻨــﺪی اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﺣﺎﻛــﻲ از ﺗﻔــﺎوت زﻳــﺎد در ﻛﺎراﻳــﻲ‬ ‫ﭘﺮداﺧــﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴــﺎن ﺑﻴــﻦ اﺳــﺘﺎن ﻫﺎی ﻛﺸــﻮر اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺿـــﻮع ﻣﻬـــﻢ دﻳﮕــﺮ ﻣﺮﺑـــﻮط ﺑــﻪ اﺷـــﺘﻐﺎل ﺻﻴﺎﻧـــﺖ ﺷــﺪه در‬ ‫اﺳـــﺘﺎن ﻫﺎی ﻛﺸـــﻮر اﺳـــﺖ‪ .‬ﺷــﺎﺧﺺ ﻧﺴـــﺒﺖ اﺷـــﺘﻐﺎل ﺻﻴﺎﻧــﺖ‬ ‫ﺷـــﺪه ﺑــﻪ ﻛﻞ اﺷـــﺘﻐﺎل ﺛﺒــﺖ ﺷــﺪه در ﻧﻤـــﻮدار (‪ )٢٠‬ﻧﺸــﺎﻧﮕﺮ ان‬ ‫اﺳــﺖ ﻛــﻪ اﺳــﺘﺎن ﺑﻮﺷــﻬﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳــﻦ ﻋﻤﻠﻜــﺮد را ﺑــﺎ ‪ ٦,٩٨‬درﺻــﺪ در‬ ‫ﺻﻴﺎﻧــﺖ از اﺷــﺘﻐﺎل داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ و ﺑﻌــﺪ از ان اﺳــﺘﺎن ﻫﺎی ﮔﻴـــان‬ ‫و ﻣﺎزﻧـــﺪران ﻗـــﺮار دارﻧــﺪ‪ .‬اﮔﺮﭼـــﻪ اﺳــﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺬﻛـــﻮر ﻋﻤﻠﻜــﺮد‬ ‫ﻣﻄﻠﻮﺑــﻲ در ﭘﺮداﺧــﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼت داﺷــﺘﻪ اﻧﺪ‪ ،‬وﻟــﻲ ﺳــﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻲ‬ ‫از اﻋﺘﺒـــﺎرات ﺑـــﻪ اﻳــﻦ اﺳـــﺘﺎن ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑـــﺎ ﺳــﻬﻢ ﺷــﺎﻏﻼن‬ ‫اﺳـــﻴﺐ دﻳﺪه ان اﺧﺘﺼـــﺎص داده ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ‪ .‬ﺑﺮ اﻳــﻦ ﻣﺒﻨــﺎ‪ ،‬اﮔــﺮ‬ ‫ﺳـــﻬﻢ ﺑﻴﺸــﺘﺮی از اﻋﺘﺒـــﺎرات ﺑــﻪ اﻳــﻦ اﺳـــﺘﺎن ﻫﺎ اﺧﺘﺼــﺎص داده‬ ‫ﻣﻲ ﺷـــﺪ‪ ،‬اﺳـــﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺬﻛـــﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ ﺑــﻪ ﺷـــﻜﻞ ﺑﻬﺘــﺮی‬ ‫ﺻﻴﺎﻧـــﺖ از اﺷـــﺘﻐﺎل را اﻧﺠــﺎم دﻫــﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﻮدار (‪)٢٠‬؛ ﻧﺴﺒﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺷﺪه از ﻛﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه (درﺻﺪ)‬ ‫‪ 8-4‬تسهیالت پرداختی به تفکیک دستگاه‬ ‫ﻣﻄﺎﺑــﻖ ﻧﻤــﻮدار (‪ ،)٢١‬ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻣﻌﻴــﺎر ﻧﺴــﺒﺖ ﺗﻌــﺪاد ﻓﻘــﺮه‬ ‫ﭘﺮوﻧــﺪه ﭘﺮداﺧﺘــﻲ و ﻗــﺮارداد ﻣﻨﻌﻘــﺪ ﺷــﺪه ﺑــﻪ ﻛﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫــﺎی‬ ‫ارﺳــﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺑﻨﮕﺎه ﻫــﺎی ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﺑــﺎ ﺳــﺎزﻣﺎن اﻣــﻮزش ﻓﻨــﻲ و ﺣﺮﻓــﻪ ای‬ ‫و وزارت ﺗﻌــﺎون ﻛﺎر و رﻓــﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳــﻦ ﻋﻤﻠﻜــﺮد و ﻗــﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴــﻪ‬ ‫و ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴــﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳــﻦﻋﻤﻠﻜــﺮد را داﺷــﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬ﺑــﺮ اﺳــﺎس‬ ‫ﺷــﺎﺧﺺ ﻧﺴــﺒﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺘــﻲ ﺑــﻪ ﺗﺴــﻬﻴﻼت درﺧﻮاﺳــﺘﻲ‬ ‫در ﻧﻤــﻮدار ﺷــﻤﺎره (‪ ،)٢٢‬ﺑﻬﺘﺮﻳــﻦ ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫــﺎی‬ ‫ﺣــﻮزه وزارت ﻛﺸــﻮر ﺑــﺎ ﻧﺴــﺒﺘﻲ ﻣﻌــﺎدل ‪ ٦,٧٧‬درﺻــﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳــﻦ‬ ‫ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﻣﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﻪ ﻗــﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴــﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﻮدار (‪)٢١‬؛ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻘﺮه ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﻲ‬ ‫ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ (درﺻﺪ)‬ ‫ﻧﻤﻮدار (‪)٢٢‬؛ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت درﺧﻮاﺳﺘﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ‪( -‬درﺻﺪ)‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ صفحه 11 ‫على (ع) ‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫االمام ٌّ‬ ‫فعل الخیر ذخیره باقیه وثمره زاکیه‪.‬‬ ‫حضرت امام علی (ع) فرمودند ‪:‬‬ ‫«کار خوب» اندوخته ای ماندنی و میوه ای پاکیزه‬ ‫و خوشگوار است‪.‬‬ ‫(غررالحکم‪)6545 :‬‬ ‫شنبه ‪ 20‬شهریور ‪ 4-1400‬صفر ‪ 11-1443‬سپتامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1228‬‬ ‫مدیرکل راهبری اجرای اموزش سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور ‪:‬‬ ‫‪ ۲۷‬هزار سرباز‪ ،‬اموزش های‬ ‫مهارتی را فرا گرفتند‬ ‫مدیــرکل راهبــری اجــرای امــوزش ســازمان امــوزش فنــی و حرفـه ای کشــور گفــت‪ :‬در ســه مــاه‬ ‫اول امســال‪ ۲۷ ،‬هــزار ســرباز اموزش هــای مهارتــی در بیــش از ‪ ۶۰‬رشــته شــغلی را فــرا گرفتنــد‪.‬‬ ‫«حبیــب عرفــان منــش» در گفت وگــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬جلســات ایــن اموزش هــا‬ ‫در داخــل پادگان هــا برگــزار شــده اســت و حــدود ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۶۰‬درصــد از ســربازان موفــق بــه کســب‬ ‫دریافــت گواهینامــه مهــارت شــده اند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــدف از ارائــه اموزش هــای مهارتــی بــه ســربازان‪ ،‬کمــک بــه اشــتغال پذیــری و‬ ‫تســهیل بــرای ورود بــه بــازار کار انهــا پــس از اتمــام دوره خدمــت ســربازی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهبــری اجــرای امــوزش ســازمان امــوزش فنــی و حرف ـه ای کشــور بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه ســال گذشــته ‪ ۸۶‬هــزار ســرباز دوره هــای اموزشــی را ســپری کردنــد گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫افــراد ‪ ۱۴‬درصــد کل امــوزش دیــدگان را شــامل مــی شــوند‪.‬‬ ‫سرباز بدون اموزش تا سه سال اینده نخواهیم داشت‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن امــوزش هــا بــر اســاس‪ ،‬امضــای قــرارداد بــا قــرارگاه مهارت امــوزی‬ ‫ســتاد کل نیروهــای مســلح صــورت گرفتــه اســت تــا بــا امــوزش ســربازان تــا ســه ســال اینــده‬ ‫ســرباز بــدون مهــارت نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫عرفــان منــش‪ ،‬بــه جزییــات طــرح «ســرباز ماهــر» اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن طــرح شــامل‬ ‫مهارت هــای شــغلی و شایســتگی می شــود؛ مهارت هــای شــغلی مرتبــط بــا مهارت هــای الزم‬ ‫بــرای ورود بــه یــک شــغل و مهارت هــای شایســتگی بیشــتر ناظــر بــر بخش هــای تکمیلــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــرای ســربازها در بخش هــای اقتصــادی مختلــف شــامل صنعــت‪ ،‬خدمــات‪،‬‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬فرهنــگ و هنــر امــوزش هــا را ارائــه مــی کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســوول‪ ،‬بــا اشــاره بــه همــکاری ســازمان امــوزش فنــی و حرفـه ای بــا نیروهای مســلح‬ ‫گفــت‪ :‬از ســال ‪ ۹۶‬کــه قــرارگاه مهــارت امــوزی بــه دســتور رهبــر معظــم در ســتاد کل نیروهــای‬ ‫مســلح شــکل گرفــت‪ ،‬پیگیــری توســعه ای کمــی و کیفــی مهــارت امــوزی ســربازان بــا نهادهــای‬ ‫مختلــف مــورد توجــه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــا وجــود محدودیت هــای شــیوع کرونــا‪ ،‬ســازمان امــوزش فنــی و حرف ـه ای‬ ‫بــا همــکاری قــرارگاه مهــارت امــوزی ســتاد کل نیروهــای مســلح‪ ،‬بــرای امــوزش مهــارت‬ ‫بــه ســربازان گام هــای مثبتــی برداشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهبــری اجــرای امــوزش ســازمان امــوزش فنــی و حرفـه ای کشــور خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫اکنــون هفــت هــزار کارگاه فنــی و حرفــه ای در ســطح پــادگان هــا فعــال اســت تــا بــه ســربازان‬ ‫امــوزش هــای مهارتــی در رســته هــای شــغلی مختلــف را ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫شهرداری کرج‬ ‫اطالعیه جذب سرباز امریه دار‬ ‫اتش نشان در کرج‬ ‫بـه اطلاع میرسـاند سـازمان اتـش نشـانی و‬ ‫خدمـات ایمنی شـهرداری کرج در نظر دارد نسـبت‬ ‫بـه تکمیـل نیروی وظیفـه امریه دار(سـرباز اتش‬ ‫نشـان) بـا مـدارک تحصیلـی لیسـانس‪،‬‬ ‫فـوق لیسـانس و دکتـرا اقـدام نمایـد‪.‬‬ ‫واجدیـن شـرایط مـی تواننـد تـا روز چهارشـنبه‬ ‫‪ 1400/06/24‬بـا مراجعـه بـه وب سـایت رسـمی‬ ‫سـازمان اتـش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری‬ ‫کرج به نشـانی ‪ http://fire.karaj.ir‬نسـبت به‬ ‫ثبـت نـام و پرینت اطالعات درج شـده اقـدام نمایند‪.‬‬ ‫تاریـخ اعـزام بـه خدمت مشـمولین ‪ 1400/09/01‬می باشـد‪ ،‬الزم بذکر اسـت برای کلیـه متقاضیان‬ ‫در صـورت کسـب امتیـاز مناسـب در ازمـون ورودی (عملـی وعملی) و دارا بودن شـرایط مـورد نظر‪،‬‬ ‫درخواسـت امریـه صـادر می گردد‪.‬‬ ‫سرپرست مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صمت‪:‬‬ ‫جذب ‪ 92‬سرباز نخبه‬ ‫در بنگاه های تولیدی و تجاری بزرگ‬ ‫از ابان مــاه ســال ‪ 99‬تاکنــون ‪ 92‬ســرباز (‪ 2‬نفــر از افــراد اعــزام شــده دانش اموختــه‬ ‫مقطــع دکتــری و مابقــی کارشناســی ارشــد) پــس از طــی مراحــل فــوق بــه ســتاد کل‬ ‫نیروهــای مســلح معرفــی و بــه عنــوان امریــه در بنگاه هــای تولیــدی و تجــاری بــزرگ‬ ‫مشــغول بــه فعالیــت شــده اند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار و بــه نقــل از روابــط عمومــی ایمیــدرو‪ ،‬بهنــاز بختیــاری چهارلنــگ‬ ‫بــا اعــام ایــن خبــر‪ ،‬افــزود‪ :‬در چارچــوب طــرح ســرباز تــاپ و بــا ابــاغ ســتادکل نیروهــای‬ ‫مســلح تعــداد ‪ 100‬ســهمیه بــرای جــذب مشــموالن نظــام وظیفــه در واحدهــای تحقیــق و توســعه در‬ ‫ابان مــاه ســال ‪ 99‬بــه وزارت متبــوع اختصــاص یافتــه اســت‪ .‬وی در خصــوص ایــن طــرح گفــت‪:‬‬ ‫طــرح ســرباز تــاپ بــه عنــوان یکــی از بخــش هــای اصلــی و مهــم طــرح توانمندســازی‬ ‫تولیــد و توســعه اشــتغال پایــدار (تــاپ) بــا محوریــت معاونــت امــوزش‪ ،‬پژوهــش و‬ ‫فنــاوری وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و بــا همــکاری ســتاد کل نیروهــای مســلح بــرای‬ ‫دانش اموختــگان مشــمول خدمــت ســربازی کــه تمایــل دارنــد دوران خدمــت ســربازی‬ ‫خــود را در بنگاه هــای اقتصــادی بگذراننــد‪ ،‬اجــرا می شود‪.‬سرپرســت مرکــز توســعه فنــاوری‬ ‫و صنایــع پیشــرفته وزارت صمــت ویژگــی مهــم ایــن طــرح را اســتفاده از توانمندی هــای‬ ‫بالقــوه دانش اموختــگان نخبــه و ممتــاز در واحدهــای تحقیــق و توســعه بنگاه هــای‬ ‫صنعتــی‪ ،‬معدنــی و تجــاری دانســت و ادامــه داد‪ :‬حضــور و فعالیــت ســربازان در جایــگاه‬ ‫مذکــور منجــر بــه کســب تجربیــات عملیاتــی و مهارتهــای الزم بــرای انهــا می شــود‪.‬‬ ‫بختیــاری چهارلنــگ بــا اشــاره بــه اســتقبال بنگاه هــای تولیــدی و تجــاری و دانش اموختــگان‬ ‫ممتــاز دانشــگاه های برتــر کشــور از ایــن طــرح‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬تاکنــون بیــش از ‪ 1500‬موقعیــت‬ ‫در واحدهــای تحقیــق و توســعه بنگاه هــای داوطلــب بــرای جــذب ســرباز امریــه تــاپ معرفــی‬ ‫و نزدیــک بــه ‪ 700‬دانش اموختــه تحصیــات تکمیلــی بــه عنــوان متقاضــی در ســامانه تــاپ‬ ‫بــه نشــانی ‪ WWW.IRANETOP.IR‬ثبــت نــام کرده انــد کــه از ایــن میــان بیــش از‬ ‫‪ 250‬مــورد پرونــده تکمیــل و جهــت انجــام ارزیابــی و تعریــف پــروژه در واحدهــای تحقیــق‬ ‫و توســعه متناســب بــا تخصــص دانش اموختــگان‪ ،‬در دبیرخانــه ســتادی طــرح تــاپ مــورد‬ ‫بررســی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫علیرضا نجف زاده‪:‬‬ ‫معضل و مشکل اصلی هنرمندان بیمه و امنیت شغلی است‬ ‫نامگــذاری ‪ 21‬شــهریور مــاه در تقویــم بــه عنــوان روز ملــی ســینما امــا‬ ‫اتفــاق مهمــی بــود کــه بــه زعــم بســیاری از اهالــی ســینما و هنرمنــدان‬ ‫باعــث می شــود تــا ایــن هنــر بــه فراموشــی ســپرده نشــود‪ ،‬بــا توجــه‬ ‫بــه ایــن مهــم‪ ،‬بــا کارگــردان ســینما وتلویزیــون دربــاره مشــکالت ایــن‬ ‫حــوزه گفــت وگویــی انجــام دادیــم‪.‬‬ ‫علیرضــا نجــف زاده کارگــردان ســینما وتلویزیــون‪ ،‬گفــت‪ :‬به نظــرم هیــچ‬ ‫معضلــی در زمــان حاضــر به انــدازه مشــکل بیمــه هنرمنــدان مهــم نیســت‪.‬‬ ‫تــا زمانــی کــه انــان احســاس امنیــت شــغلی نکننــد و همین طــور بعــد از‬ ‫بازنشســتگی بــا حقوقــی کــه هم ردیــف بــا مشــاغلی اســت کــه از درامــد بســیار‬ ‫پاییــن برخوردارنــد زندگــی کننــد‪ ،‬دچــار مشــکالت فــراوان در زندگــی هســتند‪ .‬در‬ ‫زمــان حاضــر هنرمنــدان مــا بــا حقــوق حداقلــی وزارت کار بازنشســته می شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬علیرضــا نجــف زاده‪ ،‬کارگــردان ســینما و تلویزیــون گفــت‪:‬‬ ‫به نظــرم هیــچ معضلــی در زمــان حاضــر به انــدازه مشــکل بیمــه هنرمنــدان‬ ‫مهــم نیســت‪ .‬تــا زمانــی کــه انــان احســاس امنیــت شــغلی نکننــد و‬ ‫همین طــور بعــد از بازنشســتگی بــا حقوقــی کــه هم ردیــف بــا مشــاغلی‬ ‫اســت کــه از درامــد بســیار پاییــن برخوردارنــد زندگــی کننــد‪ ،‬دچــار‬ ‫مشــکالت فــراوان در زندگــی هســتند‪ .‬در زمــان حاضــر هنرمنــدان مــا بــا‬ ‫حقــوق حداقلــی وزارت کار بازنشســته می شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متاســفانه بــرای شــغل مــا در وزارت کار هنــوز ردیــف تعریــف‬ ‫نشــده اســت و بــرای همیــن بــا حقــوق ماهیگیــران فصلــی برابــر اســت‪ .‬البتــه‬ ‫در دولت هــای قبلــی تــا حــدی مشــکالت و موانــع بــر ســر راه برداشــته‬ ‫شــده اســت‪ ،‬زمانــی حتــی از همیــن بیمــه نیــز هنرمنــدان برخــوردار نبودنــد‬ ‫امــا نبایــد به صــرف اینکــه ســینماگران بیمــه هســتند بســنده کــرد‪ .‬در همیــن دوران‬ ‫شــیوع کرونــا بســیاری از همــکاران مــا بیــکار شــدند و چــون کــه بیمــه بیــکاری‬ ‫نداشــتند از دریافــت حتــی یــک ریــال هــم محــروم بودنــد‪ .‬بســیاری از مشــاغل‬ ‫بیمــه بیــکاری دارنــد و بایــد بــرای ســینماگران نیــز بیمــه بیــکاری فراهــم شــود‪.‬‬ ‫ایــن کارگــردان ســینما بــا ابــراز اینکــه «بیمــه تکمیلــی هنرمنــدان موجــود بــرای‬ ‫مــا بســیار بی فایــده اســت» تصریــح کــرد‪ :‬هزینه هایــی کــه بیمــه بــرای مــا‬ ‫پرداخــت می کنــد نســبت بــه هزینه هــای پرداختــی مــا بســیار کــم اســت‪ .‬اگــر‬ ‫برخــی از اقــام و مبالــغ پرداختــی ان را توســط بیمــه تکمیلــی ببینیــد متوجــه‬ ‫می شــوید کــه تقریبـ ًا ایــن بیمــه و خصوصـ ًا نحــوه پرداخــت ان تقریبـ ًا فایــده ای‬ ‫بــرای مــا نــدارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ســال گذشــته دیــداری میــان اعضــای هیــات مدیــره‬ ‫خانــه ســینما بــا وزیــر کار صــورت گرفتــه بــود و قــرار شــد کــه از ایــن نظــر‬ ‫بــرای حــل مشــکالت هنرمنــدان اقداماتــی صــورت بگیــرد‪ .‬تــا انجایــی کــه‬ ‫مــن می دانــم کاری هنــوز در ایــن راســتا صــورت نگرفتــه و بیشــتر وعــده‬ ‫داده شــده اســت‪ .‬بایــد دیــد کــه وزرای فرهنــگ و ارشــاد اســامی و کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی می تواننــد ایــن مشــکالت را از ســر راه بردارنــد یــا‬ ‫انهــا نیــز وعــده می دهنــد‪ .‬اگــر نقــص قانــون هســت در مجلــس ان را‬ ‫برطــرف کننــد‪ ،‬اگــر هــم از نظــر قانونــی مشــکلی وجــود نــدارد‬ ‫پــس چــرا در ایــن مــورد مشــکل بیمــه هنرمنــدان تمامــی نــدارد؟‬ ‫نج ـف زاده در پایــان گفــت‪ :‬برخــی از ســینماگران را بــرای اینکــه در ســینما کار‬ ‫نکرد ه انــد و در تلویزیــون کار می کننــد بیمــه نکرد ه انــد کــه به نظــرم‬ ‫ایــن مشــکل می توانــد بــا جلســه و گفت وگــو حــل شــود‪.‬‬ ‫معرفی هیئت انتخاب‬ ‫ا ثار یازدهمین دوره‬ ‫تئاتر صاحبدالن‬ ‫هیئـت انتخـاب اثـار دو بخـش صحنـه ای و تئاتـر خیابانـی یازدهمیـن دوره تئاتر‬ ‫صاحبـدالن معرفی شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار‪ ،‬هیئـت انتخـاب اثـار بخـش صحنـه ای و تئاتـر خیابانـی‬ ‫یازدهمیـن دوره تئاتـر صاحبـدالن معرفـی شـد‪.‬‬ ‫احمـد جوالیـی‪ ،‬یدالـه وفاداری و محمـد حمـزه زاده انتخاب اثار بخـش صحنه ای‬ ‫و مهـدی کامـوس‪ ،‬مجیـد اشـتیاقی و یدالـه وفـاداری انتخـاب اثـار بخـش تئاتـر‬ ‫خیابانـی ایـن رویـداد را بر عهـده دارند‪.‬‬ ‫یازدهمیـن دوره تئاتـر صاحبـدالن از شـهریور تـا مهـر مـاه ‪ ۱۴۰۰‬بـه همـت‬ ‫کانـون تئاتـر دینـی اداره کل هنرهای نمایشـی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫بـا همـکاری ادارات کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان های کشـور و انجمـن‬ ‫هنرهـای نمایشـی برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫▪●▪‬ ‫از سوی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور؛‬ ‫‪ ۲۴۵‬طرح لباس حائز دریافت‬ ‫مالکیت معنوی شدند‬ ‫از سوی مدیرعامل این سازمان اعالم شد‬ ‫برنامه اتوبوسرانی تهران برای جذب نیرو‬ ‫مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از کمبود نیرو در ناوگان اتوبوسرانی تهران‬ ‫خبـر داد و اعلام کـرد‪ :‬بـا تو جـه بـه بازنشسـتگی راننـدگان و موضـوع کرونـا‬ ‫در صـدد جـذب نیروی جدید هسـتیم‪.‬‬ ‫محمـود ترفـع دربـاره جـذب و اسـتخدام نیروهـای جدیـد در نـاوگان‬ ‫اتوبوسـرانی تهـران نیـز گفـت‪ :‬بـرای اسـتخدام و جـذب برنامـه داریـم و از طریـق‬ ‫شرکت های تامین نیروی وابسته به شهرداری استخدام ها انجام خواهد شد‪ ،‬چرا‬ ‫که ا گر بازنشستگی رانندگان را داشته باشیم قطعا باید جایگزینی نیرو انجام دهیم‪.‬‬ ‫اینکه چقدر بخواهیم نیرو جذب کنیم را ا کنون امار قطعی نمی توانم بدهم چون‬ ‫بایـد مصوبـات الزم اخذ شـود‪.‬‬ ‫البته برای حمل و نقل پایدار‪ ،‬هم بخش خصوصی باید کمک کند و هم باید برای‬ ‫جایگزینی بازنشسته ها جذب نیرو انجام دهیم که با پیگیری ها به ویژه با استقرار‬ ‫مدیریت شهری جدید ان شاءاهلل اقداماتی در این راستا صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی دربـاره مطالبـات راننـدگان گفـت‪ :‬مسـاله مطالبـات راننـدگان اتوبـوس برطـرف‬ ‫شد‪ 850 .‬نفر از پرسنل بازنشسته مشکالتی در خصوص ‪ 4‬درصد مشاغل سخت‬ ‫و زیـان اور و مزایـای پایـان خدمـت داشـتند کـه برطـرف شـد‪ .‬راننـدگان بـه دلیـل‬ ‫سختی کار بعد از بیست سال بازنشسته می شوند و ما باید پرداخت هایی را برای‬ ‫ایـن افـراد بـه تامیـن اجتماعـی انجـام می دادیـم و ایـن اقـدام صـورت گرفـت‬ ‫و همچنیـن مزایـای پایـان خدمـت انهـا نیـز تسـویه شـد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه متوسـط دریافتـی راننـدگان اتوبوس بخش عمومی‬ ‫بـاالی ‪ 10‬میلیـون تومـان اسـت تصریـح کـرد‪ :‬ایـن درامـد بـرای بخـش خصوصـی و‬ ‫راننـدگان اسـتخدامی شـرکت واحـد متفـاوت اسـت‪ .‬در بخـش خصوصـی برخـی از‬ ‫اتوبوس هـا یـک مالـک و برخـی چنـد مالـک دارنـد و درامد انها متفاوت اسـت‪ ،‬البته‬ ‫ما در شـهرداری یارانه هایی را به انها اختصاص می دهیم هر چند که معتقدم این‬ ‫میزان یارانه حداقلی و اندک اسـت‪ ،‬ولی در شـرکت واحد اسـتخدام ها رسـمی است‬ ‫و بـه دلیـل اینکـه ا کثـر راننـدگان در سـال هـای اخـر خدمـت قـرار دارنـد و بـا ‪ 20‬سـال‬ ‫بازنشسته می شوند و به عبارتی در سنوات اخر خدمت قرار دارند متوسط دریافتی‬ ‫انهـا بـاالی ‪ 10‬میلیـون تومـان اسـت کـه ایـن بـا مجمـوع حقـوق و اضافـه کار در نظـر‬ ‫گرفته شـده اسـت‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان ا تش نشانی تهران‪:‬‬ ‫اغاز رقابت ‪ 131‬زن برای ورود به ا تش نشانی تهران‬ ‫نتایـج ازمـون علمـی سـازمان اتش نشـانی تهران اعالم شـد‪.‬‬ ‫‪ 131‬زن و ‪ 1117‬مرد موفق شدند تا در ازمون اول این سازمان‬ ‫نمرات الزم را کسـب کنند‪.‬‬ ‫ازمـون عملـی سـازمان اتـش نشـانی برگـزار شـد‪ .‬نتایـج‬ ‫ازمون اول اتش نشـانی روی سـایت سـازمان اتش نشـانی‬ ‫تهـران قـرار گرفـت‪ .‬برگزیـدگان در سـازمان اتـش نشـانی‬ ‫تهـران پـس از شـرکت در ازمـون عملی مـی توانند به عنوان‬ ‫ً‬ ‫اتـش نشـان در دوره هـای اموزشـی شـرکت و نهایتـا به طور‬ ‫رسـمی اسـتخدام شـوند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا‪ ،‬سایت سازمان اتش نشانی‬ ‫وخدماتایمنیتهراناسامی‪131‬زنو‪1117‬مردپذیرفتهشدهدرازمونعلمیاستخدامی‬ ‫سازماناتشنشانیتهرانرااعالم کرد‪.‬‬ ‫سـازمان اتـش نشـانی تهـران بـه ‪ 116‬نیـروی عملیاتـی جدیـد نیـاز دارد کـه ‪ 100‬نفـر از‬ ‫اقایـان و ‪ 16‬نفـر از خانـم هـا مـی تواننـد در ان شـروع بـه کار کننـد‪.‬‬ ‫جلال ملکـی‪ ،‬سـخنگوی سـازمان اتـش نشـانی تهـران در مـورد اعلام نتیجـه‬ ‫اسـتخدامی سـازمان اتش نشـانی تهـران به خبرنـگار رکنا‬ ‫گفـت‪ :‬امـروز تعـدادی از پذیرفتـه شـدگان در ازمـون‬ ‫علمی اسـتخدامی سـازمان اتش نشـانی تهـران معرفی‬ ‫شـده انـد و بـه شـرط فراهـم شـدن شـرایط کرونایـی و‬ ‫اخـذ مجـوز از سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا‪ ،‬ازمـون دوم یا‬ ‫عملـی و نفـرات اصلـی بـرای سـازمان اعلام مـی شـوند‪.‬‬ ‫ملکـی ادامـه داد‪ :‬طبـق ازمـون اول‪ 5000 ،‬نفـر از اقایـان و‬ ‫‪ 500‬نفر از بانوان در ازمون علمی شـرکت کردند و ا کنون‬ ‫چنـد برابـر ظرفیـت از نفـرات اصلی که سـازمان بـه ان ها‬ ‫نیازمنـد اسـت‪ ،‬معرفـی شـده انـد‪ .‬افـراد برگزیـده شـده در‬ ‫ازمـون علمـی‪ ،‬پـس از شـرکت در ازمـون عملـی در نهایـت بـه کمـک میانگیـن‬ ‫ازمـون علمـی و عملـی بـه مرکـز اموزش سـازمان اتش نشـانی معرفی می شـوند‪.‬‬ ‫پذیرفتـه شـدگان پـس از انجـام ازمـون هـای ورزشـی و عملـی بایـد مراحـل‬ ‫ً‬ ‫گزینـش‪ ،‬پزشـکی و سـایر مـوارد را طـی کننـد تا نهایتا نفرات برتـر به مرکز اموزش‬ ‫معرفـی شـده و بـرای گذرانـدن دوره هـای الزم در سـازمان معرفـی مـی شـوند‪.‬‬ ‫در پنـج مـاه اول سـال جـاری ‪ ۱۹۵۰‬طـراح نشـان شـیما و مالکیـت معنـوی را از‬ ‫کارگـروه سـاماندهی مـد و لبـاس کشـور دریافـت کردند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایلنـا‪ ،‬در پنـج مـاه اول سـال جـاری ‪ ۱۹۵۰‬طـراح نشـان شـیما و‬ ‫مالکیـت معنـوی را از کارگـروه سـاماندهی مـد و لبـاس کشـور دریافـت کردنـد‪.‬‬ ‫از ایـن تعـداد طـرح‪ ۱۷۰۵ ،‬طرح شناسـه شـیما و تعداد ‪ ۲۴۵‬طـرح حائز دریافت‬ ‫مالکیت معنوی شـده اسـت‪.‬‬ ‫کارگـروه سـاماندهی مـد و لبـاس کشـور «شناسـه یکپارچـه مـد و لبـاس ایرانـی»‬ ‫بـا عنـوان نشـان «شـیما» را بـه اسـتناد وظایـف و ائیـن نامـه اجرایـی قانـون‬ ‫سـاماندهی مـد و لبـاس در راسـتای ترویـج الگوهـای ملـی و بومی و هدایـت بازار‬ ‫تولیـد و نیـز ترغیـب مـردم در پرهیـز از انتخـاب الگوهـای بیگانـه صادر مـی کند‪.‬‬ ‫طـرح های حائز دریافت نشـان شـیما از سـوی هنرمندان‪ ،‬طراحـان و تولیدکنندگان‬ ‫مـد و لبـاس ایرانـی ارائـه شـده و بـا شـرایط بهـره گیـری اثـار از نمادهـا و‬ ‫شـاخص هـای هنـری طراحـی و تولیـد لباس‪ ،‬این نشـان بـه ثبت نـام کنندگان‬ ‫و متقاضیـان اعطـا می شـود‪.‬‬ ‫طراحـان بـا دریافت ‪ ۱۰‬نشـان شـیما می توانند با درخواسـت از کارگروه سـاماندهی‬ ‫مـد و لبـاس کشـور به صنـدوق هنرمنـدان وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی جهت‬ ‫بیمـه هنرمنـدان معرفـی و بیمـه شـوند‪ .‬همچنیـن از تسـهیالت ایـن صنـدوق نیز‬ ‫اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫▪●▪‬ ‫رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی کرمان خبر داد؛‬ ‫جریمه واحدهای صنفی کرمان در صورت به‬ ‫کارگیری سربازان مشمول غایب‬ ‫رئیـس اداره نظـارت بـر اماکـن عمومـی اسـتان کرمـان گفـت‪ :‬واحدهـای صنفی‬ ‫کرمـان در صـورت بـه کارگیـری سـربازان مشـمول غایـب جریمه می شـوند‪.‬‬ ‫سـرهنگ احمد شـمس الدینی در گفتگـو با خبرنگار مهر با تاکید بـر اینکه به کارگیری‬ ‫سـربازان مشـمول غایـب در هـر نهـاد دولتـی و خصوصـی جـرم اسـت و بـا‬ ‫متخلفـان برابـر قانـون برخـورد خواهد شـد‪.‬‬ ‫شـمس الدینـی در خصـوص اسـتخدام مشـموالن یـا سـربازان غایـب بـه مـاده‬ ‫‪ ۱۰‬قانـون اساسـی اشـاره و اظهـار کـرد‪ :‬بـر اسـاس قانـون‪ ،‬دسـتگاه های دولتی‪،‬‬ ‫شـرکت ها و کارگاه هـای خصوصـی و اصنـاف حـق بـه کارگیری مشـموالن غایب و‬ ‫یـا سـربازان فـراری را ندارند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬طبـق قانـون و ابالغیـه اعالم شـده به صـورت مسـتمر بازدیدهایی‬ ‫از تمامـی واحدهـای صنفـی‪ ،‬کارخانـه و فروشـگاه ها انجـام می شـود و در صـورت‬ ‫مشـاهده یـک مشـمول غایـب و یـا سـرباز فـراری بـه ازای هـر فـرد (سـرباز و یا‬ ‫مشـمول غایـب) بـه کار گرفتـه شـده بـه میـزان خـرج سـاالنه یـک سـرباز‪،‬‬ ‫متصـدی ان مغـازه و یـا شـرکت خصوصـی جریمـه می شـود‪.‬‬ ‫وی ضمـن قدردانـی از همـکاری بسـیار خـوب واحدهـای صنفـی با ایـن اداره در‬ ‫خصـوص عـدم بکارگیری مشـموالن فـراری‪ ،‬گفـت‪ :‬خوشـبختانه در بازدیدهایی‬ ‫کـه صـورت گرفتـه تاکنون موردی مشـاهده نشـده اسـت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در صورت مشـاهده مشـمول فراری برای انجام وظیفه سـربازی‬ ‫بـه معاونت وظیفه عمومی معرفی خواهد شـد‪.‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1227

هفته نامه بازار کار 1227

شماره : 1227
تاریخ : 1400/06/13
هفته نامه بازار کار 1226

هفته نامه بازار کار 1226

شماره : 1226
تاریخ : 1400/06/06
هفته نامه بازار کار 1225

هفته نامه بازار کار 1225

شماره : 1225
تاریخ : 1400/05/31
هفته نامه بازار کار 1224

هفته نامه بازار کار 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/05/23
هفته نامه بازار کار 1223

هفته نامه بازار کار 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1399/12/23
هفته نامه بازار کار 1222

هفته نامه بازار کار 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1399/12/16
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!