روزنامه صمت شماره 1654 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1654

روزنامه صمت شماره 1654

روزنامه صمت شماره 1654

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 24‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 10‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1654‬پیاپی ‪2972‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫جایگاه نفت‬ ‫در بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫یک پیشنهاد متفاوت‬ ‫برای صنعت خودرو‬ ‫نگاه گذرا‬ ‫بالی جان سیمان‬ ‫راه حل بحران مسکن‬ ‫اجاره به شرط تملیک است‬ ‫تاثیر فعالیت معادن‬ ‫بر محیط زیست‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪15‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫سرعت ترخیص کاالی اساسی از گمرک چه تاثیری بر بازار مصرف دارد؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تاثیر ترخیص بر تغییر نبض بازار‬ ‫‪ 2‬وزارتخانه درگیر مرغ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سرکوب قیمتی نتیجه بخش نیست‬ ‫سرنوشت مبهم سیمان‬ ‫نقطه تعادل دالر‬ ‫کجاست؟‬ ‫‪11‬‬ ‫کاهش نرخ ارز برنامه دالالن را به هم ریخت‬ ‫خودروهای بی مشتری‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‪14‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 24‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 10‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1654‬‬ ‫پیاپی ‪2972‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫جایگاه نفت‬ ‫در بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫رضا پدیدار‪ -‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫مجلس برای تعطیلی تهران و کالنشهرها طرح دوفوریتی می دهد‬ ‫پیشنهاد منع عبور و مرور از ساعت ‪ ۲۱‬در پایتخت‬ ‫از امروز به مدت یک ماه محدودیت هایی در تهران‪ ،‬مراکز اس��تان ها‪ ،‬شهرهای پرخطر و‬ ‫سایر مناطق مربوط به فعالیت کسب وکارها غیر از موارد ضروری مانند داروخانه ها و مواد‬ ‫غذایی اعمال شده که به موجب ان باید فعالیت مشاغل گروه ‪ 3 ،2‬و ‪ 4‬ساعت ‪ ۶‬بعدازظهر‬ ‫پای��ان یابد‪ .‬معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ اعالم کرد پلیس با‬ ‫واحدهای صنفی مش��مول این مصوبه که بعد از س��اعت ‪ ۱۸‬به فعالیت خود ادامه دهند‪،‬‬ ‫برخورد قانونی خواهد کرد‪ .‬در همین حال رئیس کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس‬ ‫شورای اسالمی تاکید کرد باید تهران و کالنشهرها حداقل به مدت ‪ 2‬هفته تعطیل شوند‬ ‫و ب��رای بعد از ان هم برنامه ریزی اساس��ی صورت گیرد؛ در غیر این صورت مجلس هفته‬ ‫اینده طرح دوفوریتی را برای الزام دولت به این کار ارائه خواهد کرد‪ .‬اس��تاندار تهران نیز‬ ‫از ارائه پیشنهاد اعمال محدودیتهای جدید برای پایتخت به وزارت کشور خبر داده که در‬ ‫صورت تصویب منع عبور و مرور از ساعت ‪ ۲۱‬برای تهران برقرار خواهد شد‪.‬‬ ‫احتمال ارائه طرح دوفوریتی برای تعطیلی‬ ‫رئی��س کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با اشاره به ش��یوع گس��ترده ویروس کرونا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬الزم است تهران و کالنشهرها حداقل به مدت ‪ 2‬هفته‬ ‫تعطیل ش��وند‪ .‬این پیشنهادی اس��ت که ما به ستاد مبارزه‬ ‫ب��ا کرونا داده ایم؛ البته که باید در این زمان هم برنامه ریزی‬ ‫الزم ص��ورت گیرد تا ش��رایط بعد از تعطیل��ی دوهفته ای‬ ‫مدیریت ش��ود‪ .‬حسینعلی ش��هریاری در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫با اش��اره به شروع محدودیت های جدید به مدت یک ماه و‬ ‫تعطیلی برخی مشاغل از ساعت ‪ ۶‬بعدازظهر گفت‪ :‬تعطیلی‬ ‫مش��اغل از ساعت ‪ ۶‬بعدازظهر شبیه ش��وخی است زیرا با‬ ‫این محدودیت ها هیچ تغییری در کالنشهرها به ویژه تهران‬ ‫مش��اهده نمی شود‪ .‬نمی توان امیدوار بود با این شیوه شاهد‬ ‫کاهش مرگ ومیر بود‪ .‬ش��هریاری اضافه کرد‪ :‬س��تاد مبارزه‬ ‫با کرونا س��تاد دولتی‪ ،‬نه س��تاد ملی است‪ ،‬چون ستاد ملی‬ ‫باید به نمایندگی از مردم‪ ،‬نه براس��اس خواست دولت عمل‬ ‫کند‪ .‬اگر قرار باش��د شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند‬ ‫ما هفته اینده طرح دوفوریتی را ارائه خواهیم داد تا دولت‬ ‫را موظ��ف به انجام اقداماتی کنیم که از جمله ان تعطیلی‬ ‫دوهفته ای تهران و کالنشهرها است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬عالوه‬ ‫ب��ر تعطیلی دوهفته ای باید برنامه ریزی برای انجام کارهای‬ ‫اساس��ی صورت گیرد تا بتوان ش��رایط را کنترل کرد و به‬ ‫س��ایر ارگان ها منابع مالی داده ش��ود و استخدام های کادر‬ ‫درمان از بروکراس��ی اداری بیرون رود‪ ،‬چون شرایط بسیار‬ ‫نگران کننده است‪.‬‬ ‫پیشنهاد محدودیت جدید کرونایی برای پایتخت‬ ‫تهران تعطیل شود‬ ‫اس��تاندار تهران اعالم کرد‪ :‬پیش��نهاد جدید محدودیت کرونایی در‬ ‫پایتخت به وزارت کشور ارائه شده که در صورت تایید این محدودیت ها‬ ‫اطالع رسانی خواهد شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬انوشیروان محسنی بندپی در‬ ‫یک مصاحبه رادیویی گفت‪ :‬پیشنهاد اعمال منع تردد در استان تهران‬ ‫به وزارت کش��ور ارسال ش��ده اما زمان اجرای ان مشخص نیست‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬پیش��نهاد ش��ده که از ‪ ۲۴‬ابان منع تردد از ساعت ‪ ۲۱‬در استان‬ ‫تهران اعمال ش��ود‪ .‬همچنین استاندار تهران اعالم کرد‪ :‬پس از بررسی‬ ‫ن فعالیت مشاغل گروه های ‪ 3 ،۲‬و‪ 4‬از ساعت‬ ‫ابعاد این تعطیلی‪ ،‬تصمیم گرفته شد که از ‪ ۲۰‬ابا ‬ ‫‪ ۱۸‬به بعد متوقف شود‪ .‬تاثیر تعطیلی اصناف پس از ساعت ‪ ۱۸‬نیز باید مورد بررسی قرار گیرد‬ ‫ام��ا در مراکزی که ارباب رجوع دارند‪ ،‬نمی توان این طرح را اجرا کرد‪ .‬به گفته اس��تاندار تهران‬ ‫روزهای اینده وزارت کشور و بسیج طبق تفاهمنامه ای اقدامات مربوط به پیشگیری‪ ،‬شناسایی‬ ‫به هنگام‪ ،‬غربالگری و قرنطینه و اقدامات حمایتی از افراد نیازمند را اجرا می کنند‪.‬‬ ‫زه��ره الهیان‪ ،‬نماینده مردم ته��ران در مجلس‪ ،‬در مطلبی در صفحه توییتر خود با‬ ‫اشاره به افزایش امار مبتالیان و فوتی های کرونا نوشت‪« :‬امار مبتالیان و فوت شدگان‬ ‫ناش��ی از کرونا طی روزهای اخیر در پایتخت افزایش یافته و این مس��ئله حکایت از‬ ‫اینده ای خطرناک برای س��اکنان تهران دارد که این خطر به دلیل تردد باال در استان‬ ‫تهران می تواند به س��ایر اس��تان ها نیز تس��ری پیدا کند‪ .‬در این شرایط ضرورت دارد‬ ‫که یک روند جدید بر پایتخت حاکم و محدودیت های ش��دید یا تعطیلی شهر تهران‬ ‫باتوجه به این امار فزاینده اعمال ش��ود‪ .‬در نشس��ت نمایندگان با اعضای ستاد مقابله‬ ‫با کرونای اس��تان تهران‪ ،‬اس��تاندار و روسای دانش��گاه های علوم پزش��کی تهران‪ ،‬مقرر شد پیشنهاد تعطیلی‬ ‫دوهفته ای تهران به ستاد ملی کرونا تقدیم شود‪ .‬در این نشست همه اعضا از جمله نمایندگان‪ ،‬فرمانده ستاد‬ ‫مقابله با کرونای استان تهران و استاندار تهران با این پیشنهاد موافق بودند‪ .‬علت موافقت اعضا با تعطیلی تهران‬ ‫نیز حجم باالی ابتال و خس��تگی کادر درمان اس��ت که با این تعطیلی می توان زنجیره انتقال کرونا را متوقف‬ ‫کرد یا حداقل از سرعت انتقال کاست‪».‬‬ ‫اغاز محدودیت های جدید کرونایی برای صنوف‬ ‫لزوم تعطیلی دوهفته ای تهران تا قبل از اذر‬ ‫معاون درمان س��تاد کرونا‬ ‫در اس��تان ته��ران ب��ا تاکید‬ ‫بر لزوم تعطیل��ی دوهفته ای‬ ‫ته��ران برای کنت��رل زنجیره‬ ‫انتق��ال بیماری گف��ت‪ :‬برای‬ ‫انجام برنامه ریزی های بعدی‬ ‫و اینک��ه بتوانی��م در ح��وزه‬ ‫بهداشت با تمرکز بر قرارگاه وزارت کشور‬ ‫و اقدامات منس��جمی که ب��رای افزایش‬ ‫تست ها صورت گرفته‪ ،‬موفق عمل کنیم‪،‬‬ ‫باید یک فاز موقت تعطیلی دوهفته ای در‬ ‫تهران داشته باشیم تا موج بیماری اندکی‬ ‫کنترل شود تا وارد برنامه ریزی شویم‪.‬‬ ‫ن��ادر توکلی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬در‬ ‫توضی��ح ای��ن برنامه ریزی‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫برنامه ریزی برای این است که تست ها را‬ ‫افزایش دهیم و به نظر می رس��د تعطیلی‬ ‫دوهفته ای ته��ران می تواند کمک کننده‬ ‫باش��د‪ .‬پیرو تصمیم هفته گذشته مبنی‬ ‫ب��ر بس��تن خروج��ی ش��هرها و کنترل‬ ‫رفت وامدها‪ ،‬پیش��نهادی هم‬ ‫درب��اره تعطیل��ی دوهفته ای‬ ‫تهران ازس��وی س��تاد مقابله‬ ‫ب��ا کرونا در کالنش��هر تهران‬ ‫به س��تاد ملی داده شده و در‬ ‫اوایل هفته اینده این موضوع‬ ‫دوب��اره در دس��تور کار ق��رار‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬ما نسبت به اعمال تعطیلی‬ ‫دوهفت��ه ای تهران تا پیش از اذر بس��یار‬ ‫امیدواریم زیرا بسیار کمک کننده خواهد‬ ‫بود‪ .‬معاون درمان ستاد مقابله با کرونای‬ ‫اس��تان ته��ران همچنین درب��اره طرح‬ ‫ممنوعیت فعالیت مش��اغل غیرضروری‬ ‫از س��اعت ‪ ۱۸‬ب��ه بعد‪ ،‬گف��ت‪ :‬این طرح‬ ‫در کاهش امار کرونا بس��یار موثر خواهد‬ ‫بود‪ .‬بس��یاری از افراد به دلیل س��فرهای‬ ‫درون ش��هری و خریده��ای غیرضروری‬ ‫ک��ه جنبه اضطرار ندارد‪ ،‬در معرض خطر‬ ‫قرار می گیرند که با این طرح از بار چنین‬ ‫مشکلی کاسته می شود‪.‬‬ ‫مع��اون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت‬ ‫تهران بزرگ از اغاز مرحله جدید محدودیت های‬ ‫کرونایی برای صنوف از امروز خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ نادر مرادی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه برابر مصوبه ستاد مقابله با کرونا محدودیت‬ ‫و ممنوعیت های جدید فعالیت اصناف از ‪ ۲۰‬ابان‬ ‫در تهران اجرا می شود‪ ،‬گفت‪ :‬براساس این مصوبه‬ ‫ش از این و در‬ ‫ضمن ادامه تعطیلی مش��اغل و صنوفی که پی ‬ ‫چند هفته اخیر تعطیل اعالم ش��ده بودند‪ ،‬گروهی دیگر از‬ ‫واحدهای صنفی نیز ش��امل محدودیت زمانی برای فعالیت‬ ‫خواهند بود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه تمامی مصوبات ستاد ملی‬ ‫و ستادهای استانی مقابله با کرونا الزم االجرا هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از فردا جز واحدهای صنفی مجاز‪ ،‬تمامی صاحبان مش��اغل‬ ‫گروه ‪ 2‬نیز باید از ساعت ‪ ۱۸‬کلیه واحدهای خود را تعطیل‬ ‫کنند‪ .‬ضمن اینکه مش��اغل و صنوف گروه های شغلی ‪ 3‬و ‪4‬‬ ‫که قبال اعالم شده بود‪ ،‬همچنان تعطیل هستند‪.‬‬ ‫مع��اون نظ��ارت ب��ر اماکن پلی��س امنیت ته��ران بزرگ‬ ‫واحدهای صنفی گروه ‪ ۳‬و ‪ ۴‬را ش��امل ارایش��گاه های زنانه‪،‬‬ ‫س��الن های زیبایی‪ ،‬تاالرهای پذیرایی‪ ،‬کافه ها‪ ،‬چایخانه ها و‬ ‫قهوه خانه ها‪ ،‬باشگاه های ورزشی و‪ ...‬اعالم کرد و گفت‪ :‬مراکز‬ ‫خرید‪ ،‬پاس��اژها‪ ،‬مال های فروش غیرموادغذایی‪،‬‬ ‫مراکز تهیه و طبخ غذا با پذیرش مشتری‪ ،‬مراکز‬ ‫فروش لوازم خانگی‪ ،‬قنادی و شیرینی فروشی ها‪،‬‬ ‫ابمی��وه و بستنی فروش��ی ها‪ ،‬ارایش��گاه های‬ ‫مردان��ه‪ ،‬ب��ازار فروش خ��ودرو‪ ،‬فروش��گاه های‬ ‫ف��رش و موک��ت‪ ،‬خدم��ات چ��اپ دیجیت��ال‪،‬‬ ‫تزئینات داخلی س��اختمان‪ ،‬کادویی فروش��ی ها‪،‬‬ ‫اسباب بازی فروش��ی ها‪ ،‬عمده فروش��ی و خرده فروشی های‬ ‫پوشاک‪ ،‬پارچه فروشی ها‪ ،‬پرده سراها‪ ،‬مراکز فروش مبلمان‪،‬‬ ‫کیف و کفش‪ ،‬مراکز فروش لوازم التحریر‪ ،‬خیاطی و خرازی‪،‬‬ ‫اتلیه و عکاس��ی ها‪ ،‬مش��اوران امالک‪ ،‬فروش��گاه های لوازم‬ ‫ارایشی و بهداشتی و مراکز فروش و عرضه خشکبار و اجیل‬ ‫و‪ ...‬ج��زو صنوف گروه ش��غلی ‪ 2‬هس��تند ک��ه از فردا اجازه‬ ‫فعالیت تا پس از ساعت ‪ ۱۸‬را ندارند‪.‬‬ ‫مرادی با بیان اینکه ماموران پلیس با همکاری گشت های‬ ‫مش��ترک وزارت بهداش��ت و‪ ...‬بر رعایت این موارد ازس��وی‬ ‫صنوف نظارت خواهند داش��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬تعطیلی این مراکز‬ ‫منجر به کاهش تردد در س��طح شهر تهران خواهد شد تا به‬ ‫یاری خدا و همراهی مردم بتوان زنجیره انتقال این ویروس‬ ‫را کاهش داد و متوقف کرد‪.‬‬ ‫اعمال محدودیت ها براساس دسته بندی شهرها‬ ‫رئیس کمیته امنیتی‪ ،‬انتظامی و اجتماعی س��تاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا گفت‪ :‬ش��اخص های جامع برای‬ ‫دسته بندی شهرها به ‪ 3‬بخش زرد‪ ،‬قرمز یا بحرانی و‬ ‫اعمال محدودیت ها تعیین می شود‪ .‬به گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫حس��ین ذوالفقاری گفت‪ :‬در جلسات برگزار شده با‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬مقرر شد شاخص های جامع برای‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫دس��ته بندی ش��هرها و اعمال محدودیت ها تعیین‬ ‫ش��ود‪ .‬وی با تقس��یم بندی این ش��اخص ها در چند‬ ‫بخش ش��هرها براس��اس رن��گ (‪ 3‬رن��گ بحرانی‪،‬‬ ‫قرم��ز و زرد) ب��ا اعم��ال محدودیت ه��ا در ‪ ۶‬حوزه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اموزشی‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫و کس��ب وکار‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬ضمانت ه��ای اجرایی و‬ ‫یک عضو کمیس��یون برنامه و بودجه و محاس��بات مجلس شورای‬ ‫اس�لامی از بررس��ی افزایش میزان یاران ه نقدی ماهانه در بودجه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬خب��ر داد‪ .‬محمدرضا میرتاج الدینی در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬درباره‬ ‫ثبت ن��ام مجدد اف��راد برای دریافت یارانه و «ازمون وس��ع» که گفته‬ ‫می ش��ود برای راس��تی ازمایی از افراد گرفته می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ثبت نام‬ ‫مجدد دریافت یارانه ها که مجلس با ان موافقت کرد‪ ،‬برای این اس��ت‬ ‫اشخاصی که شرایط دریافت یارانه نقدی‪ ،‬طرح های معیشتی یا طرح‬ ‫مجری اعمال این محدودیت ها نیز مشخص خواهد‬ ‫شد‪ .‬ذوالفقاری هدف از این شاخص بندی ها را ایجاد‬ ‫چارچوبی برای س��تادهای اس��تانی مدیریت کرونا‬ ‫برای مدیریت و اعمال محدودیت ها در هر ش��هری‬ ‫براس��اس وضعیت ان اعالم ک��رد و گفت‪ :‬با تعیین‬ ‫شاخص های جامع‪ ،‬ستادهای استانی مسئول اعمال‬ ‫بررسی میزان یارانه نقدی در بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مصوب مجلس را دارند از امکان بهره مندی از ان محروم نش��وند‪ .‬این‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬منظور از ازمون وسع این است که دولت طی یکسری مراحل‬ ‫افراد را شناس��ایی می کند که ایا جزو ‪ ۷‬دهک جامعه هس��تند یا خیر‬ ‫که اگر جزو ‪ ۷‬دهک باشند این اشخاص باید ثبت نام شوند‪ .‬وی درباره‬ ‫اینکه چه گروهی شامل دریافت یارانه مصوب مجلس شورای اسالمی‬ ‫می شوند‪ ،‬عنوان کرد‪ 3 :‬گروه افراد با درامد کمتر از حداقل‪ ،‬حداقل و‬ ‫محدودیتهای متناسب با وضعیت شهر خواهند بود‪.‬‬ ‫رئی��س کمیته امنیتی‪ ،‬اجتماعی و انتظامی س��تاد‬ ‫ملی مدیریت بیماری کرونا گفت‪ :‬مقرر شده وضعیت‬ ‫ش��هرها براساس ش��اخص هایی تعیین و در سایت‬ ‫وزارت بهداش��ت به صورت انالین اعالم ش��ود تا بر‬ ‫ان اساس اطالع رسانی و اقدامات الزم انجام شود‪.‬‬ ‫متوس��ط شامل این طرح می شوند‪ .‬نماینده تبریز‪ ،‬اذرشهر و اسکو در‬ ‫مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬درامد متوسط‪ ،‬حداقل یا کمتر از‬ ‫حداقل یعنی افرادی که درامد متوسط دارند و میانگین جامعه هستند‬ ‫و اشخاصی را شامل می شود که به اندازه حداقل حقوقی که همه ساله‬ ‫ب��رای کارگران تعیین می کنن��د را می گیرند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بقیه افراد‬ ‫هم انانی هستند که درامد متوسط دارند و حداقل دستمزد را شامل‬ ‫می شوند که به انها ‪ ۶۰‬هزار تومان یارانه خرید کاال تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزی��ر ام��ور خارجه کش��ورمان‬ ‫بام��داد روز دوش��نبه در توییت��ی خطاب به‬ ‫همس��ایگان ایران نوش��ت‪« :‬پیامی صادقانه‬ ‫به همس��ایگانمان‪ :‬ترامپ ‪ ۷۰‬روز دیگر رفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما ما برای همیش��ه اینجا می مانیم‪.‬‬ ‫ش��رط بس��تن روی خارجی ها ب��رای تامین‬ ‫امنیت هرگز قمار خوبی نیس��ت‪ .‬دست خود‬ ‫را ب��رای گفت وگو به منظور ح��ل اختالفات‬ ‫به سوی همس��ایگانمان پیش می اوریم‪ .‬تنها‬ ‫با هم اس��ت که می توانیم اینده ای بهتر برای‬ ‫همه بس��ازیم‪ ».‬ظریف همچنین در توییتی‬ ‫به زبان عرب��ی خطاب به همس��ایگان ایران‬ ‫نوشته بود‪« :‬ترامپ رفت؛ ما و همسایگانمان‬ ‫ماندیم‪ .‬تکیه به بیگان��گان امنیت نمی اورد‪،‬‬ ‫بلکه امید را بر باد می دهد‪ .‬دست های خود را‬ ‫برای همکاری به منظور تحقق منافع مشترک‬ ‫مردم و کش��ورهایمان دراز می کنیم‪ .‬ما همه‬ ‫را به گفت وگو دع��وت می کنیم‪ ،‬چراکه تنها‬ ‫راه پای��ان دادن به اختالفات و تنش هاس��ت‪.‬‬ ‫همه با هم برای س��اخت اینده ای بهتر برای‬ ‫منطقه مان‪».‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬عباس عراقچ��ی در دیدار با دبورا‬ ‫الینز‪ ،‬نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در‬ ‫افغانس��تان و رئیس یوناما در تهران‪ ،‬با اشاره‬ ‫به روابط نزدیک ایران و افغانس��تان بار دیگر‬ ‫حمایت جمهوری اسالمی ایران از روند صلح‬ ‫با مالکیت دولت افغانس��تان و مشارکت تمام‬ ‫گروه های سیاس��ی از جمل��ه طالبان را اعالم‬ ‫کرد‪ .‬معاون سیاس��ی وزیر خارجه کشورمان‬ ‫با بی��ان اینک��ه مس��ئله افغانس��تان راه حل‬ ‫نظامی ندارد‪ ،‬به مش��کالت ایجادش��ده برای‬ ‫مردم افغانس��تان در اثر رویکردهای اش��تباه‬ ‫و سیاس��ت یکجانبه گرایان��ه دول��ت امری��کا‬ ‫درب��اره روند صلح در ان کش��ور اش��اره کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬باتوج��ه ب��ه جایگاه س��ازمان ملل‬ ‫به عنوان تسهیل کننده بی طرف گفت وگوهای‬ ‫صل��ح در گذش��ته‪ ،‬نقش یونام��ا برای کمک‬ ‫ب��ه پیش��برد گفت وگوه��ای بین االفغان��ی و‬ ‫میزبانی مش��ورت های بین المللی مهم بوده و‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران برای همکاری با ان‬ ‫س��ازمان در این زمینه اماده است‪ .‬عراقچی‬ ‫در ادامه به همکاری های ترانزیتی و س��اخت‬ ‫خط اه��ن خواف‪-‬ه��رات و مذاک��رات جاری‬ ‫بین ایران و افغانس��تان ب��رای همکاری های‬ ‫راهب��ردی در حوزه های مورد عالقه دو طرف‬ ‫از جمله توسعه زیرس��اخت ها‪ ،‬انرژی‪ ،‬برق و‬ ‫اب اش��اره کرد و اهمیت نقش سازمان ملل‬ ‫و س��ازمان های تخصصی زیرمجموعه ان در‬ ‫جهت تس��هیل این همکاری ها را مورد تاکید‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��خنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫کش��ورمان در نشس��ت خب��ری با اش��اره به‬ ‫س��فر اخیر ظریف به منطقه امریکای التین‬ ‫گفت‪ :‬وزیر خارجه کش��ورمان در این س��فر‬ ‫به ‪ 3‬کش��ور کوبا‪ ،‬بولیوی و ونزوئال س��فر و با‬ ‫مقامات این کشورها دیدار و رایزنی کردند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه اکنون ظری��ف در حال‬ ‫بازگش��ت به تهران هس��تند‪ ،‬گف��ت‪ :‬ظریف‬ ‫ب��رای س��فری دوروزه به پاکس��تان می رود‪.‬‬ ‫خطی��ب زاده گف��ت‪ :‬ظری��ف در راس هیات‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی به پاکس��تان س��فر و با‬ ‫مقام��ات این کش��ور از جمل��ه همتای خود‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر پاکس��تان و فرمان��ده ارت��ش‬ ‫پاکستان دیدار و رایزنی خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬مشاور ارشد سابق رئیس جمهوری‬ ‫منتخب امریکا اعالم کرد بازگشت به برجام‪،‬‬ ‫یک��ی از اولویت ه��ای اصلی بایدن اس��ت و‬ ‫تصمی��م دارد ای��ن اقدام را در مدت بس��یار‬ ‫کوتاهی پس از به دس��ت گرفتن قدرت انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ام��وس هاچس��تین‪ ،‬مش��اور ارش��د س��ابق‬ ‫رئیس جمه��وری منتخب امری��کا اعالم کرد‬ ‫بازگشت به برجام‪ ،‬یکی از اولویت های اصلی‬ ‫بای��دن خواهد ب��ود‪ .‬وی تاکید ک��رد بایدن‬ ‫بازگشت به برجام را در مدت کوتاهی پس از‬ ‫به دست گرفتن قدرت انجام می دهد‪.‬‬ ‫هاچس��تین ادام��ه داد‪ :‬معتق��دم در ماه اول‬ ‫ریاس��ت جمهوری بایدن ش��اهد ان خواهیم‬ ‫بود ک��ه وی به طور کامل ب��ه «برنامه جامع‬ ‫اق��دام مشترک‪-‬کوچک ش��ده» ب��از خواهد‬ ‫گشت؛ به این معنی که برخی از تحریم ها در‬ ‫ازای تعلیق بخش��ی از فعالیت های هسته ای‬ ‫ایران که طی ‪ 3‬سال گذشته پیش برده‪ ،‬لغو‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اقتصاد ایران در ‪ ۳‬س��ال گذشته رشد منفی را‬ ‫تجربه کرده و با رکود س��نگینی همراه بوده است؛‬ ‫به نحوی که در سال ‪ ۹۷‬رشد اقتصاد کشور منفی‬ ‫‪ ۵.۴‬درصد و سال گذشته منفی ‪ ۶.۵‬درصد به ثبت‬ ‫رسید‪ .‬امسال هم دستیابی به رشد اقتصادی منفی‬ ‫‪ ۵‬درصد پیش بینی شده‪ ،‬در حالی که متوسط نرخ‬ ‫تورم در ‪ ۳‬س��ال گذشته به ترتیب ‪ ۴۵‬درصد‪۴۱ ،‬‬ ‫درصد و برای امس��ال هم ‪ ۳۱‬درصد تخمین زده‬ ‫می ش��ود‪ .‬در همین حال پیش بینی می شود تراز‬ ‫حساب جاری کش��ور باوجود ثبت رشد مثبت در‬ ‫‪ ۲‬سال گذشته‪ ،‬امسال با افت همراه باشد‪ .‬چنین‬ ‫وضعیت��ی برای تجارت بین المللی ایران به ویژه در‬ ‫ارتباط با دو کشور اصلی طرف تجاری یعنی ترکیه‬ ‫و چین نگران کننده است‪.‬‬ ‫باتوج��ه به وابس��تگی تاریخی بودج��ه ایران به‬ ‫مناب��ع نفتی‪ ،‬باید محدودیت ه��ای منابع ارزی به‬ ‫نحو شایس��ته ای در تدوین بودجه س��ال پیش رو‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪ .‬به همین منظور کارشناسان‬ ‫و خبرگان حوزه های مال��ی و برنامه ای طرح های‬ ‫مختلف��ی ارائ��ه کرده اند که در اخری��ن اظهارات‬ ‫رس��می رئیس س��ازمان برنامه و بودجه مکانیسم‬ ‫فروش نفت در بودجه ‪ ۱۴۰۰‬نمایان ش��ده است‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه ریزی‪ ،‬فروش نفت ب��ه دو طریق‬ ‫خواه��د بود‪ :‬یکی فروش و صادرات نفت و دیگری‬ ‫فروش نفت برای اس��تفاده غیرصادراتی که همان‬ ‫ط��رح پیش فروش خواهد ب��ود‪ .‬همچنین به گفته‬ ‫رئی��س س��ازمان برنام ه و بودج��ه‪ ،‬دولت تصمیم‬ ‫دارد برای مقابله با اس��تمرار رکود در سال اینده‬ ‫سیاس��ت های انبساطی مالی داشته باشد‪ .‬در کنار‬ ‫بازوی مالی کشور‪ ،‬مقام پولی یعنی بانک مرکزی‬ ‫نیز باید سیاست های پولی انقباضی داشته باشد تا‬ ‫سطح قیمت ها و تورم در محدوده مناسبی کنترل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه نوبخت در ط��رح پیش فروش نفت که‬ ‫به عنوان راهی برای دور زدن و بی اثر کردن تحریم‬ ‫اجرایی می ش��ود‪ ،‬نرخ پیش فروش هر بشکه نفت‬ ‫‪ ۴۰‬دالر در نظ��ر گرفته ش��ده و نرخ تس��عیر ان‬ ‫نیز با محاس��به ارز نیمایی خواهد بود‪ .‬البته هنوز‬ ‫مشخص نیست نرخ ‪ ۴۰‬دالری در نظر گرفته شده‬ ‫برای هر بشکه نفت طبق چه شاخصی براورد شده‬ ‫است؟ همچنین معلوم نیست مکانیسمی که برای‬ ‫پیش فروش نفت در نظر گرفته ش��ده چیس��ت و‬ ‫از چ��ه طریقی اجرای��ی خواهد ش��د؟ ایا فروش‬ ‫نفت در داخ��ل از طریق بازار بورس انجام خواهد‬ ‫گرفت یا راه دیگری مد نظر است؟ ایا پیش فروش‬ ‫نفت دارای ب��ازار ثانویه خواهد ب��ود یا خیر؟ این‬ ‫موارد ابهاماتی است که برای ارزیابی طرح باید به‬ ‫روشنی بررسی و اطالع رسانی شود‪ .‬در این صورت‬ ‫می توان بررس��ی کرد درامدهای پیش بینی شده‬ ‫از محل فروش نف��ت در بودجه ‪ 1400‬تا چه حد‬ ‫قابلیت تحقق دارند و میزان کاهش وابس��تگی به‬ ‫ل اینده نمایان خواهد ش��د‪.‬‬ ‫درامدهای نفتی س��ا ‬ ‫انچه مس��لم اس��ت افزایش جذب سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫بای��د در صدر توج��ه و تمرکز دولت ق��رار گیرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن با رونق اجرای طرح ه��ای عمرانی باید‬ ‫کشور را از شرایط رکود اقتصادی خارج کرد و در‬ ‫راس��تای ایجاد رشد اقتصادی قرار داد‪ .‬بهره گیری‬ ‫از ت��وان بخش خصوصی و تجدیدنظر در مخارج و‬ ‫هزینه های دولتی از دیگر ضرورت هایی اس��ت که‬ ‫باید در نقطه تمرکز سیاست های دولت قرار گیرد‪.‬‬ ‫همچنین باتوجه به نیاز دولت به منابع بیش��تر‬ ‫درام��دی‪ ،‬عالوه ب��ر فروش نفت مانن��د مالیات و‬ ‫حقوق گمرکی‪ ،‬پیش��نهاد می ش��ود طرح اصالح‬ ‫س��اختار بودجه اجرایی و از ظرفیت های مالیاتی‬ ‫بدون افزایش تعرفه استفاده شود‪.‬‬ ‫در این صورت و با اعتماد به ظرفیت های بخش ‬ ‫خصوص��ی در حوزه نف��ت و فراورده های نفتی و‬ ‫تعیین س��هم بخش خصوص��ی در بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫می ت��وان خروج از رک��ود را پیش بینی کرد‪ .‬الزمه‬ ‫این سیاس��ت‪ ،‬ایجاد بستر رشد اقتصادی از طریق‬ ‫ارزش افزوده طرح های تولیدی‪ ،‬عمرانی و زیربنایی‬ ‫است که در این میان باید سیاست های توسعه ای‬ ‫ص��ادرات نف��ت و فراورده ه��ای نفتی ب��ا جدیت‬ ‫پیگیری شود‪.‬‬ ‫کالم پایان��ی اینکه س��ال این��ده رویکرد دولت‬ ‫افزای��ش ص��ادرات غیرنفت��ی از طری��ق افزایش‬ ‫تولید محصوالت نفت��ی به ویژه با کمک گرفتن از‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و افزایش ارزش افزوده از‬ ‫طریق توسعه زیربناها و طرح های تولیدی خواهد‬ ‫بود‪ .‬توجه داش��ته باش��یم بیش از ‪ ۸۰‬درصد ارز‬ ‫صادراتی مربوط به ‪ ۴‬هزار صادر کننده اس��ت که‬ ‫تامین حجم واقعی ان در بازار نفت و فراورده های‬ ‫نفتی کمتر از ‪ ۱۰‬درص��د صادر کنندگان را در بر‬ ‫می گیرد که می تواند ضریب اهمیت این بخش را‬ ‫برای منابع ارزی کشور مشخص سازد‪.‬‬ ‫تاکید بر همکاری‬ ‫با دولت‬ ‫برای توزیع‬ ‫کاالهای اساسی‬ ‫رئی��س قوه قضاییه گف��ت‪ :‬همکاری با دولت در دسترس��ی مردم به‬ ‫کاالهای اساس��ی و مورد نیاز مانند ماجرای ورود دادستانی در ترخیص‬ ‫کاالهای دپو شده در بندرعباس مورد تاکید است‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز رس��انه قوه قضاییه‪ ،‬حجت االسالم والمس��لمین سید‬ ‫ابراهیم رئیس��ی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همکاران‬ ‫قضایی در سراسر کش��ور در همکاری با دولت هر اقدامی که الزم است‬ ‫را انجام دهند تا مردم بدون اجحاف به کاالهای اساس��ی مورد نیازشان‬ ‫دسترسی پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بر اس��اس تاکید رهب��ر معظم انقالب راهب��رد جمهوری‬ ‫اسالمی مایوس کردن دش��من در حوزه اقتصاد‪ ،‬امنیت و فرهنگ است‬ ‫و ق��وی ش��دن در این حوزه ها تنها راهی اس��ت که دش��من را مایوس‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه با اش��اره به سالروز تاسیس شوراهای حل اختالف‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به مناس��بت روز ش��ورای حل اختالف از هم��کاران خود در‬ ‫این ش��وراها که با کمبودهای موجود زحمات فراوانی متحمل می شوند‪،‬‬ ‫قدردانی می کنم‪ .‬این ش��وراها میراث مرحوم هاشمی شاهرودی بود که‬ ‫نقش مهمی در صلح و سازش و کاهش پرونده های قضایی دارد‪.‬‬ ‫رئیس��ی بیان گفت‪ :‬از دولت می خواهیم در ارائه الیحه ش��ورای حل‬ ‫اختالف به مجلس تس��ریع کن��د‪ .‬قوه قضاییه این ام��کان را دارد که با‬ ‫استفاده از اختیارات قانونی‪ ،‬خود لوایح معطل مانده را به مجلس بفرستد‪،‬‬ ‫اما بنای ما بر این است که لوایح با توافق دولت به مجلس بروند‪.‬‬ صفحه 2 ‫سه شنبه‬ ‫تعیین کف نرخ‬ ‫از سوی ایرالین ها‬ ‫غیرقانونی است‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 24‬ربیع اال ول‪1442‬‬ ‫‪ 10‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1654‬‬ ‫پیاپی ‪2972‬‬ ‫روشی توانسته تولید خود را حفظ کند‪ ،‬باید با تصویب مصوبات حمایتی‬ ‫مانند همین مصوبه تهاتر بدهی‪ ،‬از واحدهای تولیدی حمایت همه جانبه‬ ‫انجام داد‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید افزود‪ :‬در صورت تصویب نهایی‬ ‫این مصوبه‪ ،‬بانک یا دس��تگاه پول س��تان اجازه ن��دارد اقدامی حقوقی یا‬ ‫اجرایی علی��ه واحدهای تولیدی طلبکار از نهاده��ای دولتی یا نهادهای‬ ‫عمومی انجام شود یا محدودیت هایی علیه واحد اعمال کند‪.‬‬ ‫کاهش نرخ ارز برنامه دالالن را به هم ریخت‬ ‫خودروهای بی مشتری‬ ‫کاهش قیمت در بازار ارز س�ایر بازارها را هم تحت تاثیر قرار داده و درحال حاضر ش�اهد ریزش قیمت ها‬ ‫در بازار خودرو هس�تیم‪ .‬س�وداگران کم تجربه تر این بازار که به خرید یک یا ‪ ۳‬خودرو ارزان قیمت اکتفا‬ ‫ک�رد ه بودند‪ ،‬به دلیل نگرانی از اب رفت سرمایه ش�ان به دنبال فروش هس�تند ام�ا خریداری وجود ندارد‪.‬‬ ‫براساس یکی از شروط دهگانه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که امسال برای خرید خودروهای ثبت نامی‬ ‫مصوب شد‪ ،‬امکان ثبت نام با هر کدملی تنها برای یک خودرو امکان پذیر بود‪ .‬این مسئله بازار سوداگری‬ ‫اجاره کارت ملی را داغ کرد و برخی از دالالن برای ثبت نام بیش�تر اقدام به اجاره کارت ملی افراد کردند‪.‬‬ ‫حتی برخی دالالن برای دور زدن قوانین قرعه کش�ی ثبت نام خودرو‪ ،‬اقدام به خرید گروهی کدملی افراد‬ ‫بی بضاعت کرده و با پرداخت چند میلیون به این افراد‪ ،‬عمال شانس باالیی برای تصاحب خودروهای صفر در‬ ‫فرایند قرعه کشی دارند‪ .‬برخی از این خودرو های خریداری شده با کارت ملی اجاره ای براساس زمانبندی‬ ‫تحویل هنوز به دست خریدار نرسیده است و حاال با کاهش نرخ خودرو سوداگرانی هم که با کارت های ملی‬ ‫اجاره ای به دنبال سود در این بازار اشفته بودند به صف فروشندگان پیوسته اند‪ .‬اما خریداری وجود ندارد‬ ‫و گفته می شود رکود سنگین‪ ،‬بازار معامالت را نزدیک صفر کرده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مسعود تهرانچی‪ ،‬یکی از پیشکسوتان صنعت خودرو درباره‬ ‫کارت ه��ای اجاره ای و معامله در بازار خودرو به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫افرادی در دفتر خود با استفاده از کارت ملی های افراد گوناگون‬ ‫که بخشی از انها برای کارمندان خودشان است‪ ،‬تعداد زیادی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫خریدوفروش با کارت ملی اجاره ای‬ ‫خودرو خریداری می کنند‪ .‬این افراد با گرفتن چک و سفته از‬ ‫اف��راد صاحب کارت‪ ،‬در پای��ان با پرداختن مبلغی (ب ا توجه به‬ ‫ن��رخ و م��دل خودرو) خودروها را تحویل گرفته و برای فروش‬ ‫به بازار عرضه می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن پیشکس��وت صنعت خ��ودرو ادامه داد‪ :‬ب��ا تمام این‬ ‫ش��رط هایی که خودروساز برای جلوگیری از نفوذ دالل ها در‬ ‫نظر گرفته اند‪ ،‬س��ودجویان راه دور زدن را خوب می دانند و با‬ ‫روش های گوناگون بازار را در اختیار می گیرند‪.‬‬ ‫تهرانچ��ی با بیان اینکه افراد حرف��ه ای در این بازار در حال‬ ‫فعالیت هستند‪ ،‬گفت‪ :‬متقاضیان واقعی به این دلیل که تجربه‬ ‫کافی ندارند‪ ،‬برای خرید محصول مورد نیازشان ناگزیر به این‬ ‫واسطه ها مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫امار باالی اجاره کدملی‬ ‫فری��دون عطارد از فع��االن بازار خودرو ه��م در این باره به‬ ‫گف��ت‪ :‬خری��د و فروش در بازار خ��ودرو با کارت ملی‬ ‫اج��اره ای همچن��ان ادامه دارد؛ به ای��ن ترتیب که هر داللی با‬ ‫اجاره کارت ملی افراد خویش��اوندان و بس��تگان نزدیک خود‬ ‫که به انها اعتماد کامل دارند (چون سند خودرو به نام صاحب‬ ‫کارت مل��ی ثب��ت می ش��ود و تا یک س��ال در رهن اوس��ت)‬ ‫خودروه��ای موردنظر خود را ثبت و در ادامه در بازار مبادرت‬ ‫به فروش با قیمت ازاد می کنند‪.‬‬ ‫وی درب��اره امار این ن��وع خریدوفروش ها گف��ت‪ :‬امار ان‬ ‫باالس��ت اما با توجه به ش��روط درنظر گرفته شده برای افراد‬ ‫ثبت نام کنن��ده‪ ،‬روز به روز از تعداد انها کم می ش��ود‪ ،‬زیرا این‬ ‫کارت های ملی تا ‪ ۱۸‬ماه دیگر حق ثبت نام ندارند‪.‬‬ ‫این فع��ال بازار خودرو عنوان ک��رد‪ :‬باوجود کاهش قدرت‬ ‫خری��د مردم‪ ،‬اف��راد از اجاره دادن کارت ملی خود اس��تقبال‬ ‫می کنند و ان را به مبلغ ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬میلیون تومان در اختیار این‬ ‫دالالن قرار می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹سود دالل ها باوجود کاهش قیمت ارز‬ ‫عطارد درباره اقدام به فروش این خودروها از سوی دالل ها‬ ‫در بازار گفت‪ :‬س��ند که به نام مالک اس��ت با قولنامه به فروش‬ ‫می رس��د‪ .‬از این رو این معامله هم فامیلی اس��ت‪ ،‬زیرا فرد باید‬ ‫بپذیرد س��ند پس از یک سال به نام او ثبت می شود‪ .‬هر کسی‬ ‫مبادرت به خرید این خودروها نمی کند و مشتری باید حتما‬ ‫اشنا باشد و افراد را به طور کامل بشناسد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه دار خودرو در پاس��خ به این پرسش که که با‬ ‫وج��ود این محدودیت ها ایا این نوع معامالت صرفه اقتصادی‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بله‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬قیمت پژو پارس ‪ TU ۵‬که با‬ ‫مجوز ش��ورای رقابت در ‪ ۳‬ماه پاییز گران ش��ده درحال حاضر‬ ‫در کارخانه ‪ ۱۱۰‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫هفته گذشته این خودرو در بازار ‪ ۳۲۰‬میلیون تومان قیمت‬ ‫خ��ورده بود و امروز با ریزش نرخ ارز قیمت ان به حدود ‪۲۹۰‬‬ ‫میلیون تومان رسیده است‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬باوجود کاه��ش ‪ ۳۰‬میلیون تومانی باز هم‬ ‫برای دالل ‪ ۱۸۰‬میلیون تومان سود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش امار کارت های ملی قابل اجاره‬ ‫عطارد در پاسخ به این پرسش که باوجود شروط ثبت نامی و‬ ‫شرایط خاص برای اجاره کارت ملی افراد و فروش خودرو مورد‬ ‫نظر ایا از امار دالل ها کم نکرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هنگامی که در‬ ‫پیش فروش ها با باز شدن سایت ثبت نام خودرو‪ ،‬چند روز زمان‬ ‫می برد تا ظرفیت تکمیل شود درحالی که در گذشته در کمتر‬ ‫از ‪ ۲‬دقیقه ظرفیت پُر و س��ایت بس��ته می شد نشان می دهد‬ ‫روز به روز از افراد دارای ش��رایط خرید کم می ش��ود‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬یک خانواده با ‪ ۴‬عضو چند بار شانس شرکت دارد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬تا یک س��ال اینده تعداد افراد دارای ش��رایط مورد‬ ‫نیاز برای ثبت نام در پیش فروش ها کم می ش��ود اما اگر روند‬ ‫تولید و عرضه خودرو بهبود پیدا نکند این امار دوباره از حدود‬ ‫‪ ۲‬س��ال اینده زیاد می شود‪ ،‬زیرا افراد می توانند برای ثبت نام‬ ‫خودرو اقدام کنند‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودرو ادامه داد‪ :‬امیدواریم تا ‪ ۲‬س��ال اینده‬ ‫کاهش ‪ ۵‬تا ‪ ۳۰۰‬میلیون تومانی نرخ خودرو‬ ‫روش قرعه کشی پاسخگو نیست‬ ‫می کنند تا شانس خود را امتحان کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اثبات سرمایه ای بودن خودرو‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬نکت��ه حائز اهمیتی که با بررس��ی‬ ‫ثبت نام متقاضیان برای هر خودرو‪ ،‬متوجه می ش��ویم‬ ‫این اس��ت که بیش��ترین ثبت نام ها‪ ،‬برای خودروهای‬ ‫لوکس ایران خودرو است و این در حالی است که مردم‬ ‫در ش��رایط نامطلوبی به لحاظ اقتصادی به سر می برند‪.‬‬ ‫ک ساله‪ ،‬بیشترین متقاضی‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬در فروش ی ‬ ‫مرب��وط به خودرو دناپالس اس��ت که ‪ ۲۲۸‬هزار و ‪۲۱‬‬ ‫نف��ر ثبت نام کرده اند و این تعداد حدود یک س��وم کل‬ ‫متقاضیان ثبت نام یک ساله این خودروساز است‪ .‬پس‬ ‫از دناپالس به ترتیب پژوپارس ‪ TU ۵‬و پژو ‪ ۲۰۷‬قرار‬ ‫دارند‪ .‬قرعه کشی ها حاکی از کمبود تولید و عرضه بوده‬ ‫و این امر جو بی اعتمادی سنگینی در بین مردم عادی‪،‬‬ ‫حکمفرما کرده است‪.‬‬ ‫برخ��ی اخبار حاک��ی از ریزش میلی��اردی در بخش خودروهای‬ ‫خارج��ی اس��ت ام��ا در این باره امیر حاج ابوالحس��ن یک��ی دیگر از‬ ‫نمایش��گاه داران خ��ودرو ته��ران به‬ ‫گف��ت‪ :‬کاهش قیمت‬ ‫خودروهای خارجی بین ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان اس��ت عالوه بر‬ ‫اینکه صاحبان خودرو حاضر به فروش نیس��تند‪ ،‬چون با قیمت باال‬ ‫انها را خریداری کرده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فعاالن بازار دست نگه داشته اند و باید زمان بگذرد تا‬ ‫به انها ثابت شود که قیمت ها کاهش پیدا کرده است و بعد مبادرت‬ ‫به فروش کنند‪ .‬هنوز تغییری در سطح سیاست های بین المللی رخ‬ ‫نداده و تحریم ها برداش��ته نش��ده است؛ بنابراین افراد فعال با توجه‬ ‫به جو نامساعد فعلی و نوسان قیمتی باال فعال از فروش محصوالت‬ ‫خود در بازار خودروهای خارجی دست نگه داشته اند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬درست اس��ت که نرخ دالر دچار ریزش شده اما‬ ‫باید توجه داشته باشیم که تعداد خودروهای خارجی در بازار ایران‬ ‫کم است‪.‬‬ ‫خریداران‪ ،‬فروشنده شدند‬ ‫گره گشایی از بازار خودرو‬ ‫با ریزش قیمت دالر در بازار‪ ،‬قیمت خودرو نیز روندی کاهشی دارد‪ ،‬به طوری که به تعبیر فعاالن‬ ‫این حوزه‪ ،‬بازار خودرو دچار س��کته ش��ده است‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬در این شرایط شاهد سرازیر شدن‬ ‫اگهی فروش خودرو به فضای مجازی هستیم‪ .‬بررسی بازار خودرو نشان می دهد‪ ،‬با کاهش یک باره‬ ‫قیمت ارز‪ ،‬نرخ خودروها نیز روندی کاهشی در پیش گرفته به طوری که درباره برخی خودروها شاهد‬ ‫افت ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون تومانی قیمت نس��بت به روزهای گذش��ته هستیم‪ .‬امروز قیمت پراید ‪ ۱۳۱‬در‬ ‫بازار به ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان رس��یده هر چند حتی با قیمت ‪ ۹۰‬میلیون تومان نیز به س��ختی امکان‬ ‫فروش این خودرو وجود دارد‪ ،‬درحالی که تا ‪ ۱۳۰‬میلیون تومان هم باال رفته بود‪ .‬همچنین قیمت هر‬ ‫پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬که پیش تر تا ‪ ۲۶۰‬میلیون تومان خریدوفروش می شد حاال به ‪ ۲۰۸‬میلیون تومان‬ ‫رسیده است‪ .‬البته قیمت این خودرو اواسط شهریور که دالر ‪ ۲۲‬هزار تومان بود به ‪ ۱۲۲‬میلیون تومان‬ ‫رسیده بود و حاال باز هم برای کاهش بیشتر قیمت جا دارد‪ .‬درباره سمند ال ایکس نیز که قیمت ان‬ ‫چند روز پیش تا ‪ ۲۱۰‬میلیون تومان باال رفته بود حاال باید به قیمت ‪ ۱۹۶‬میلیون تومان اشاره کرد‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو‬ ‫درباره وضعیت بازار خودرو پیش تر عنوان کرده بود با کاهش‬ ‫نرخ ارز قیمت خودرو هم در بازار روند نزولی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ریزش قیمت ها در بازار خودرو از ‪ ۳‬هفته‬ ‫پیش شروع شده بود و ادامه یافت تا حاال که با کاهش قیمت‬ ‫دالر‪ ،‬افت بازار خودرو نیز شدیدتر شده است‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫نمایشگاه داران خودرو با بیان اینکه کاهش قیمت خودرو در‬ ‫‪ ۳ ،۲‬روز اخیر ش��دت بیشتری پیدا کرده‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود با کاهش قیمت دالر‪ ،‬قیمت خودروها نیز کاهش‬ ‫بیش��تری داش��ته باش��د و در صورتی که نرخ ارز ثبات پیدا‬ ‫کند‪ ،‬خریدوفروش در بازار خودرو نیز رونق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫اکبر خدابخش‪ ،‬یکی از فعاالن بازار خودرو نیز درباره وضعیت بازار به فارس گفت‪ :‬عده ای‬ ‫که خودرو را با قیمت باال خریداری کرده اند‪ ،‬حاال برای فروش دست نگه داشته اند و منتظرند‬ ‫تا ش��اید قیمت ها در بازار دوباره افزایش یابد‪ .‬در عین حال‪ ،‬مش��تری زیادی در بازار وجود‬ ‫ندارد و خریداران نیز منتظر کاهش بیشتر قیمت ها هستند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬قیمت ها در بازار‬ ‫خودرو به شدت کاهشی است و مسائل سیاسی بر این بازار تاثیر زیادی دارد‪ .‬این فعال بازار‬ ‫خودرو با بیان اینکه افزایش قیمت دالر و خودرو یک پدیده روانی بود‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫اتفاق خاصی برای گشایش اقتصادی انجام نشده اما جو روانی همان طور که حباب قیمتی‬ ‫ایجاد کرده بود باعث کاهش قیمت ها شده است‪ .‬به گفته خدابخش اگر قیمت ارز ثابت بماند‪،‬‬ ‫بازار خودرو نیز ش��اهد کاهش قیمت ها و رونق دادوس��تد خواهد بود‪ .‬گفتنی است در کنار‬ ‫تاثیر ریزش قیمت دالر بر بازار خودرو باید به اهمیت عرضه خودرو از سوی خودروسازان نیز‬ ‫توجه ویژه ای شود‪ ،‬چراکه یکی از ابزار های اصلی کنترل بازار‪ ،‬عرضه متناسب با تقاضاست‪.‬‬ ‫دو موض��وع مه��م و تاثیرگ��ذار در وضعیت بازاره��ای داخل تیراژ محصوالت و نرخ‬ ‫ارز اس��ت و بس��ته به ش��رایط‪ ،‬گاهی امار عرضه‪ ،‬بازار را اش��فته می کند و زمانی دیگر‪،‬‬ ‫نوسانات نرخ ارز است که سبب التهاب بازار می شود‪ .‬گاهی با کاهش نرخ ارز‪ ،‬فروشنده‬ ‫زیاد و خریدار کم می ش��ود و این در حالی اس��ت که با افزایش قیمت ارز و باال رفتن‬ ‫نرخ خودروها‪ ،‬صف خریداران طوالنی می ش��ود‪ .‬رویه بازار ایران متفاوت از بازارهای‬ ‫جهانی و این امر نش��ات گرفته از یک اقتصاد بیمار اس��ت‪ .‬در دل این اقتصاد بیمار‬ ‫رانت ها و سوداگری هایی شکل می گیرد که می خواهند از چنین وضعیت نابسامانی‬ ‫حداکثر س��ود را ببرند‪ .‬زمانی این س��وداگری به بطن جامعه و مردم عادی هم تس��ری‬ ‫پیدا می کند که در این بخش شاید کمتر سود مطرح باشد و بهانه افراد حفظ ارزش‬ ‫س��رمایه اندک ش��ان است‪ .‬فضای اش��فته موجود‪ ،‬باعث پیدا شدن راهکارهایی برای‬ ‫امیر حاج ابوالحسن‬ ‫‹ ‹همه دست نگه داشته اند‬ ‫حاج ابوالحس��ن در ادامه با اش��اره به قفل شدن معامالت در بازار‬ ‫خودرو عنوان کرد‪ :‬من نمایشگاه دار چون خودروهای نمایشگاه خود‬ ‫را با قیمت باال خریده ام طبیعی است‪ ،‬نخواهم با ضرر معامله کنم در‬ ‫نتیجه خودروها را در نمایش��گاه نگه می دارم تا ثبات در بازار برقرار‬ ‫شود‪ .‬این نمایشگاه دار در پاسخ به این پرسش که اگر مشتری وجود‬ ‫داشته باشد ایا مبادرت به فروش خودرو نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬مشتریان‬ ‫خود را از دست نمی دهیم اما خودرو درخواستی را به روز می خریم‬ ‫و با همان قیمت هم معامله می کنیم‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬پراید موجودی‬ ‫نمایشگاهم را با مبلغ ‪ ۱۲۵‬میلیون تومان خریده ام درحالی که امروز‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلیون تومان شده است‪ .‬در صورت درخواست مشتری پراید‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلیون تومانی را تهیه و ‪ ۱۱۲‬میلیون تومان معامله می کنم‪.‬‬ ‫البت��ه ب��ازار تقاضا راکد اس��ت و به نوعی می ت��وان گفت معامالت‬ ‫خودرویی نزدیک به صفر است‪ .‬حاج ابوالحسن گفت‪ :‬ریزش قیمت‬ ‫خودروها داخلی در بازار هم بین ‪ ۵‬تا ‪ ۷۰‬میلیون تومان بوده است‪.‬‬ ‫مشتریان در انتظار افت بیشتر قیمت ها‬ ‫سخن پایانی‬ ‫فریدون عطارد‬ ‫سود کالن با حداقل تالش شده‪ ،‬روش هایی مانند اجاره کارت ملی افراد نیازمند که‬ ‫هویت خود را برای مدتی اجاره می دهند‪ .‬مبلغ اجاره هم بستگی به مدل خودرو دارد‪.‬‬ ‫دالل هرچه بیشتر سرمایه گذاری کند اجاره دهنده کارت ملی بیشتر دریافتی خواهد‬ ‫داشت این موضوع بستگی به کرم دالل دارد‪ .‬راهکار تمام این چالش ها فقط اقتصاد‬ ‫سالم و به نسبت قوی است که امیدها را به سوی دولت سیزدهم سوق داده است‪.‬‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫محمدمهدی شکورزاده‪ /‬رئیس انجمن‬ ‫قطعه سازان خودرو خراسان رضوی‬ ‫صنعت خودرو کش��ور با مش��کالت عدیده ای‬ ‫دس��ت وپنجه نرم می کند ک��ه تامین نقدینگی‬ ‫به وی��ژه در ح��وزه ارز‪ ،‬زی��ان انباش��ته چن��د‬ ‫ده ه��زار میلی��ارد تومان��ی و عدم ش��فافیت در‬ ‫سیاس��ت گذاری های دول��ت از جمله مهم ترین‬ ‫انها به ش��مار می رود‪ .‬اگر مس��یر خودروسازان‬ ‫کش��ور همچنان مانند گذش��ته ادامه پیدا کند‪،‬‬ ‫مش��کلی از معضالت این صنعت حل نمی شود‬ ‫بلکه پرچالش تر نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫یکی از راه هایی که برای برون رفت از ش��رایط‬ ‫فعلی پیشنهاد می شود‪ ،‬واگذاری دو خودروساز‬ ‫بزرگ کشور به بخش خصوصی است اما واقعیت‬ ‫این است که ساختار ایران خودرو و سایپا چنان‬ ‫بزرگ و البته پیچیده شده که دولت و حاکمیت‬ ‫ب��رای اداره و تصدی گری ان با مش��کل مواجه‬ ‫ش��ده و باید به این حقیقت نیز معترف بود که‬ ‫بخش خصوصی فعلی ای��ران هم توان مدیریت‬ ‫چنین مجموعه های بزرگی را ندارد‪ .‬از این رو‪ ،‬در‬ ‫صورت واگذاری دو خودروساز بزرگ با وضعیت‬ ‫فعلی به بخش خصوصی‪ ،‬ریسک بروز پیامدهای‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سیاس��ی و اجتماعی وج��ود خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬از س��وی دیگر بحث قدیمی انحصاری‬ ‫بودن فضای کار برای دو خودروساز بزرگ ایران‬ ‫هم که می تواند تا اندازه ای درس��ت باشد‪ ،‬مانع‬ ‫دیگری در واگذاری و اداره خودروسازان از سوی‬ ‫بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط یک پیش��نهاد جایگزین که‬ ‫می تواند س��ازنده باشد و س��ریع نیز انجام شود‪،‬‬ ‫این است که دو خودروساز بزرگ به شرکت های‬ ‫کوچک ت��ر تبدی��ل ش��وند و در گام نخس��ت‬ ‫ش��رکت هایی که پیش ت��ر جدا بوده ان��د‪ ،‬مثل‬ ‫زامیاد‪ ،‬پارس خودرو‪ ،‬ایران خودرو دیزل‪ ،‬س��ایپا‬ ‫دیزل و ایران خودرو خراس��ان و س��ایپا کاشان‬ ‫نی��ز می توانند از بدنه فعلی جدا ش��ده و به طور‬ ‫مس��تقل فعالیت کنند‪ .‬در ای��ن حالت می توان‬ ‫انه��ا را به ط��ور جداگان��ه به بخ��ش خصوصی‬ ‫واگذار کرد‪ .‬از س��وی دیگر با پ��ول فروش این‬ ‫شرکت ها‪ ،‬بسیاری از بدهی ها و ضرر و زیان های‬ ‫فعلی خودروس��ازان پرداخت می شود و انها نیز‬ ‫می توانند با ش��رایط بهتری ادامه فعالیت دهند‪.‬‬ ‫بی ش��ک‪ ،‬بخ��ش خصوصی ت��وان مدیریت این‬ ‫ش��رکت ها را خواهند داش��ت و ارزش��مندترین‬ ‫نتیجه اجرای این پیش��نهاد نیز فعالیت چندین‬ ‫شرکت خودروساز در کشور است که با یکدیگر‬ ‫رقابت می کنند‪ .‬شرکت های سازه گستر و ساپکو‬ ‫را نی��ز می ت��وان مس��تقل تصور ک��رد و ‪ ۳‬تا ‪۵‬‬ ‫س��ال تحت مدیریت سازمان گسترش به تامین‬ ‫قطعات این ش��رکت ها کمک کنند‪ .‬پس از ان‪،‬‬ ‫این شرکت ها نیز مسیر خود را پیدا کرده و حتی‬ ‫با ش��رکای خارجی نیز می توانند وارد همکاری‬ ‫ش��وند‪ .‬در این میان‪ ،‬قطعه س��ازان نیز با توجه‬ ‫به اینکه مش��تریان متفاوتی پیدا خواهند کرد‪،‬‬ ‫قابلیت رقابت برای انها بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫همان طور که اشاره شد‪ ،‬نتیجه نهایی اجرای‬ ‫این پیش��نهاد‪ ،‬رقابتی ش��دن بازار ب��رای ادامه‬ ‫فعالیت خودروسازی و قطعه سازی است و نتیجه‬ ‫فعالیت در چنین فضایی به طور قطع پیشرفت و‬ ‫توسعه خواهد بود‪.‬‬ ‫پژو ‪ ۳۰۸‬مدل ‪۲۰۲۱‬‬ ‫در راه است‬ ‫نسل جدید پژو ‪ ۳۰۸‬به زودی وارد بازار خودرو‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش خبرخودرو‪ ،‬عکس های چند‬ ‫ماه گذش��ته که مخفیانه از مدل جدید پژو ‪۳۰۸‬‬ ‫منتش��ر ش��د نش��ان می دهد روند تکمیلی این‬ ‫خودرو به خوبی پیش می رود‪ .‬فضای کابین مدل‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬پ��ژو ‪ ۳۰۸‬افزایش یافته و چراغ های عقب‬ ‫در باالی سپر قرار دارند‪ .‬طراحی سپر شبیه به پژو‬ ‫‪ ۵۰۸‬با چراغ های روز عمودی است‪.‬‬ ‫شایعات حاکی از ان است که این مدل مجهز به‬ ‫سیستم چهار چرخ متحرک و پیشرانه هیبریدی‬ ‫اس��ت‪ ،‬دقیقا مانند ‪ ۵۰۸ PSE‬که می تواند حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬اس��ب بخار(‪ ۲۲۳‬کیلووات) نیرو تولید کند‪.‬‬ ‫انتظار است از پژو ‪ ۳۰۸‬جدید سال اینده رونمایی‬ ‫شود‪ ،‬اگرچه تاریخ دقیق ان مشخص نیست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۴‬میلیون متقاضی برای دریافت خودرو صفر نش��ان‬ ‫می دهد بازار خودرو هنوز فاصله زیادی تا رس��یدن به‬ ‫ارامش دارد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫اشفتگی بازار خودرو ثمره عرضه‬ ‫ک��م و تقاضای باالس��ت که فاصله قیمت��ی کارخانه و‬ ‫بازار را افزایش داده اس��ت‪ .‬با وجود گذاش��تن ش��روط‬ ‫دهگانه برای ثبت نام خودرو از ‪ ۲‬ش��رکت خودروس��از‬ ‫بزرگ‪ ،‬به دلیل تیراژ پایین و س��ود باال در بازار‪ ،‬راهکار‬ ‫قرعه کش��ی را تا حدودی ناکارامد کرده است‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناسان بازار خودرو‪ ،‬دالل راه های زیادی برای دور‬ ‫زدن قانون پیدا می کند در این باره مسئوالن برای حل‬ ‫مشکالت باید ریشه ای به موضوع بپردازند‪.‬‬ ‫از دی��د کارشناس��ان این ح��وزه‪ ،‬موضوع��ی مانند‬ ‫قرعه کش��ی ب��رای عرض��ه خودرو بیش��تر ب��ه بلیت‬ ‫بخت ازمای��ی ش��باهت دارد که اف��راد در ان ثبت نام ‬ ‫تولید بهبود پیدا کند و تیراژ پاسخگوی نیاز بازار باشد؛ به این‬ ‫ترتیب از التهاب و عطش بازار خودرو کم شده و ارامش به این‬ ‫ب��ازار بازمی گردد‪ .‬البته نکته مهم دیگر فاصله قیمت کارخانه‬ ‫و بازار اس��ت که با عرضه بیش��تر بهم نزدیک می شود و فضای‬ ‫میدان داری را از سوداگران می گیرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬باوجود کاهش نرخ ارز بازار خودرو همچنان‬ ‫راکد بوده و فروش��ندگان زیاد شده اند‪ .‬عطارد در پاسخ به این‬ ‫پرسش که ایا دالل ها حاضر به فروش با قیمت پایین هستند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬معم��وال خودروهایی ک��ه در پارکینگ ه��ا نگهداری‬ ‫می ش��وند خودروهای ارزان قیمت بوده که افراد چند ماه قبل‬ ‫مب��ادرت به خرید کرده ان��د‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬تیبا‪ ۳ ،‬ماه پیش‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان بوده و قیمت ان هفته گذش��ته به بیش‬ ‫از ‪ ۱۶۰‬میلیون تومان رس��ید و امروز هم با ریزش نرخ ارز به‬ ‫حدود ‪ ۱۳۵‬میلیون تومان رس��یده که نشان می دهد حتی با‬ ‫کاهش قیمت خودروها این افراد اگر بتوانند بفروشند باز هم‬ ‫سود کرده اند‪.‬‬ ‫مسعود تهرانچی‬ ‫یک پیشنهاد‬ ‫متفاوت برای‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫یادداشت‬ ‫تسهیالت‬ ‫جدید برای‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫طلبکار از دولت‬ ‫دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت‪ :‬بانک یا دستگاه پول ستان‬ ‫اجازه ندارد اقدام��ی حقوقی یا اجرایی علیه واحدهای تولیدی طلبکار از‬ ‫نهادهای دولتی یا نهادهای عمومی انجام دهد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬هفتادوهشتمین جلس��ه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع‬ ‫موانع تولید کشور با موضوع نحوه حمایت از واحدهای تولیدی طلبکار از‬ ‫نهاد های دولتی و عمومی برگزار شد‪.‬‬ ‫میثم زالی در این جلسه با اشاره به رویه اشتباهی که برخی موسسات و‬ ‫شرکت های دولتی و نهادهای عمومی در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان‬ ‫دارن��د‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه برخی نهادها که طرف حس��اب تولیدکنندگان‬ ‫هس��تند‪ ،‬پس از انجام تعهدات تولیدکننده‪ ،‬پرداخت ها را ماه ها به تاخیر‬ ‫می اندازند و از ان س��و واحد تولیدی که مطالبات خود را دریافت نکرده‬ ‫از س��وی بانک ها و دس��تگاه های پول ستان برای تسویه بدهی خود تحت‬ ‫فشار قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در شرایط سخت اقتصادی که واحد تولیدی به هر‬ ‫‪3‬‬ ‫نقطه تعادل دالر‬ ‫کجاست؟‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 24‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 10‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1654‬‬ ‫پیاپی ‪2972‬‬ ‫صنعت‬ ‫نظرگاه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫در انتظار جهش‬ ‫تولید‬ ‫و کاهش قیمت ‬ ‫امیر حسن کاکایی‬ ‫استاد دانشگاه علم و صنعت‬ ‫در سال های گذش��ته و با وجود همه تحریم ها‬ ‫و مش��کالت‪ ،‬خودروس��ازان و قطعه س��ازان بیکار‬ ‫نبودند‪ ،‬روی افزایش ظرفیت و فناوری های جدید‬ ‫کار کردند و در عین حال به انتظار گش��ایش های‬ ‫سیاسی و اقتصادی نشستند؛ به این ترتیب جهش‬ ‫تولید در ماه ه��ای اینده در این دو صنعت انتظار‬ ‫م��ی رود‪ .‬در دو هفته گذش��ته کاهش نرخ بازاری‬ ‫خودروه��ا را به دلیل افت نرخ دالر ش��اهد بودیم‪.‬‬ ‫انچه کاهش نرخ ارز را در دو هفته گذش��ته رقم‬ ‫زد‪ ،‬فض��ای روانی حاکم بر کش��ور ب��ود به طوری‬ ‫که از نظ��ر عموم جامعه به نظر می رس��د اوضاع‬ ‫در ح��ال بهبود یافتن اس��ت‪ .‬واقعیت این اس��ت‬ ‫ک��ه بخش��ی از گرانی ه��ا و کمبوده��ا در جامعه‬ ‫مربوط به دیدگاه های ما نس��بت ب��ه اتفاقات روز‬ ‫اس��ت‪ ،‬در بیش��تر موارد دیدگاه های منفی سبب‬ ‫می ش��ود انتظارات تورمی شکل گرفته‪ ،‬کمبودها‬ ‫بزرگ نمایی ش��ده و مشکالت اقتصادی بزرگتر از‬ ‫انچه که هس��ت به نظر برس��د‪ .‬در صنعت خودرو‬ ‫در دو س��ال گذش��ته اقدامات خوب��ی در زمینه‬ ‫تعمیق داخلی س��ازی انجام شده و اکنون ظرفیت‬ ‫جهش تولید را داراس��ت‪.‬با وج��ود اقدامات مثبت‬ ‫یاد شده‪ ،‬اما با قیمت گذاری های دستوری و غلط‪،‬‬ ‫همچنین توجه به بازار به جای تمرکز روی تولید‪،‬‬ ‫خودروس��ازی و قطعه س��ازی از نظر مالی ضعیف‬ ‫شدند‪ .‬هر چند به تازگی‪ ،‬قیمت گذاری ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫تولیدات ایران خودرو و سایپا به صورت ازاد مجوز‬ ‫گرفت‪ ،‬اما خوشبین هستیم که با تثبیت نرخ ارز‪،‬‬ ‫نرخ خودروها نی��ز ثبات یافته و کاهش یابد‪ .‬اگر‬ ‫خودروسازان هرچه بیشتر به تولید تمرکز کنند و‬ ‫از سویی سرمایه گذاران نیز با مشاهده رشد تولید‪،‬‬ ‫ب��ه س��رمایه گذاری در خودرو و قطع��ات مربوط‬ ‫بپردازن��د‪ ،‬ان��گاه قیمت ه��ای غیرمنطقی کاهش‬ ‫یافته و به نرخ های متعادل‪ ،‬اقتصادی و منطقی باز‬ ‫می گردد‪ .‬اگر همه مس��ئوالن به فرمایشات رهبر‬ ‫معظم انقالب عمل کرده و ش��یوه های خالقانه و‬ ‫متفکرانه در پیش بگیرند‪ ،‬حتی می توانیم رش��د‬ ‫اقتص��ادی را ش��اهد باش��یم‪ .‬اگر تولید با رش��د‬ ‫همراه ش��ود‪ ،‬اقتصاد کالن نیز به حرکت درامده‬ ‫و درامدهای مردم نیز رشد خواهد یافت‪ .‬امروز در‬ ‫ش��رایطی هستیم که ظرفیت باالیی از نظر دانش‬ ‫در کش��ور وجود دارد‪ ،‬قابلیتی که ش��اید ‪ ۳‬دهه‬ ‫پیش وجود نداش��ت و اگر این نگاه جدید در همه‬ ‫مس��ئوالن نظام و همه صنعت اجرایی شود‪ ،‬شعار‬ ‫«م��ا می توانیم» به معنای واقع��ی کلمه به منصه‬ ‫ظهور می رس��د‪ .‬در صنعت خ��ودرو نیز‪ ،‬اگر همه‬ ‫چیز را با دیدگاه دلسوزانه رهبرمعظم انقالب ادامه‬ ‫دهیم‪ ،‬در پایان س��ال جهش تولید و در سال های‬ ‫اینده تولید انبوه محصوالت جدید خودروسازان را‬ ‫شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫رکود مطلق در‬ ‫بازار خودرو‬ ‫نعمت اهلل کاشانی‪ /‬نایب رئیس اتحادیه‬ ‫نمایشگاه داران خودرو تهران‬ ‫بازار خودرو که از ماه های گذش��ته اش��فتگی‬ ‫ش��دیدی را تجربه می کند و قیمت ه��ا در ان به‬ ‫ص��ورت حبابی ب��اال رفته و هر ک��س به صورت‬ ‫س��لیقه ای قیمتی ب��رای خودروی خ��ود تعیین‬ ‫می کند‪ ،‬مدت هاست با نوسان نرخ ارز باال و پایین‬ ‫می شود و نرخ دالر‪ ،‬درس��ت یا نادرست به عنوان‬ ‫ش��اخص دالالن‪ ،‬واس��طه ها و فروش��ندگان در‬ ‫قیمت گذاری ها محسوب می شود‪ .‬بازار خودرو در‬ ‫هفته های گذشته هیچ رونقی نداشته‪ ،‬به طوری که‬ ‫خریداران از خرید و فروش��ندگان از فروش دست‬ ‫کشیده اند‪ ،‬معامالت به صفر رسیده و رکود کامل‬ ‫در بازار حاکم اس��ت‪ .‬اگر رون��د نزولی دالر تداوم‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬به طور قطع بر معامالت خودرویی‬ ‫نیز تاثیرگذار خواهد شد و قیمت های حبابی بازار‬ ‫به شدت افت خواهد کرد‪ .‬با توجه به انجام نشدن‬ ‫معامالت خودرویی‪ ،‬قیمت ها هم مشخص نیست‪.‬‬ ‫ای��ن روزها خریداران بر این باورند قیمت ها که بر‬ ‫مدار کاهش��ی قرار گرفته بود‪ ،‬بیش از هفته های‬ ‫گذش��ته کاهش خواهد یافت و به همین دلیل‪ ،‬از‬ ‫حدود دو هفته پیش تاکنون معامالت قفل ش��ده‬ ‫و رکود مطلق بر بازار حاکم اس��ت‪ .‬انتظار می رود‬ ‫ریزش ها در ب��ازار خودروهای خارجی ش��دیدتر‬ ‫باشد‪ ،‬زیرا افزایش بی ضابطه و حباب گونه قیمت ها‬ ‫در این خودروها به مراتب ش��دیدتر بود‪.‬در نهایت‬ ‫افت نرخ ارز س��بب می ش��ود خریداران به انتظار‬ ‫ریزش بیشتر قیمت ها از خرید دست بکشند‪ ،‬هر‬ ‫چند بیش از دو هفته اس��ت ک��ه رکود مطلق در‬ ‫بازار حاکم است‪.‬‬ ‫گرانی‬ ‫‪۴۰‬درصدی‬ ‫روغن موتور‬ ‫توجیهی ندارد‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬از انجاکه‬ ‫م��واد اولی��ه مورد نیاز تولی��د روغن موتور داخلی اس��ت‪ ،‬افزایش ‪۴۰‬درصدی‬ ‫قیمت روغن موتور توجیهی ندارد‪ .‬روح اله عباس پور در گفت وگو با خانه ملت‬ ‫با انتقاد از موافقت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش‬ ‫‪۴۰‬درصدی قیمت روغن موتور‪ ،‬گفت‪ :‬بخش اصلی مواد اولیه مورد نیاز تولید‬ ‫روغ��ن موت��ور داخلی اس��ت و باتوجه به هزینه ارزان انرژی و دس��تمزد ریالی‬ ‫کارگ��ران افزای��ش ‪۴۰‬درصدی قیمت روغن موتور توجیه��ی ندارد و هرگونه‬ ‫ت��ورم‪ ،‬گرانی و افزایش قیمت در ش��رایط کنونی پذیرفتنی نیس��ت‪ .‬نماینده‬ ‫مجلس یازدهم با بیان اینکه هرچند برخی از مواد اولیه مورد نیاز تولید روغن‬ ‫موتور وارداتی اس��ت اما این مواد بخش کوچکی از تولید را تش��کیل می دهد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬افزایش قیمت روغن موتور در گرانی سایر کاالها و خدمات نیز اثرگذار‬ ‫است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬موجب گرانی حمل ونقل و افزایش قیمت تمام شده کاالها‬ ‫می ش��ود‪ .‬عباس پور با انتقاد از بی توجهی س��ازمان حمایت نسبت به تاثیرات‬ ‫گران��ی روغن موتور بر افزایش قیمت س��ایر کاالها‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬گرانی روغن‬ ‫موتور یکی از موضوعاتی اس��ت که در بازار اش��فته حال حاضر‪ ،‬باعث نگرانی‬ ‫مردم و رانندگان ش��ده چراکه عالوه بر گرانی روغن موتور‪ ،‬قیمت لوازم یدکی‬ ‫نی��ز افزایش پیدا کرده و این گرانی ها دست به دس��ت ه��م داده و باعث ایجاد‬ ‫التهاب در بازار می شود‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه‬ ‫هر روز شاهد افزایش قیمت کاالها هستیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت باید با تشدید نظارت ها از افزایش قیمت محصوالت جلوگیری کند از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬سازمان تعزیرات حکومتی نیز باید با گران فروشان برخورد کند‪.‬‬ ‫ماجرای قیمت بلیت هواپیما ادامه دارد‬ ‫تعیین کف نرخ از سوی ایرالین ها غیرقانونی است‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تورج دهقانی زنگنه‬ ‫مقصود اسعدی سامانی‬ ‫به گفت��ه رئی��س س��ازمان هواپیمایی در نشس��ت‬ ‫مشترک با اعضای کمیسیون عمران مقرر شد سازمان‬ ‫هواپیمایی نشستی را برای انالیز هزینه های ایرالین ها‬ ‫برگ��زار کرده تا پ��س از ان‪ ،‬ش��ورای عالی هواپیمایی‬ ‫نرخنامه جدید را اعالم رس��می کند و امیدواریم نرخ‬ ‫کنونی بلی��ت هواپیما کاهش یابد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫تورج دهقانی زنگنه با اشاره به تخلف ایرالین ها در باال‬ ‫بردن کف نرخ بلیت هواپیما‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان هواپیمایی‬ ‫به هیچ وجه قائل به کف و س��قف قیمتی نیس��ت‪ ،‬ما‬ ‫می گویی��م که ب��ازار و نظام عرضه و تقاض��ا باید نرخ‬ ‫را تعیی��ن کند‪ .‬از این رو تعیین کف قیمتی از س��وی‬ ‫ایرالین ها غیرقانونی بوده و س��ازمان هواپیمایی با انها‬ ‫برخورد خواهد کرد‪.‬این در حالی است که دبیر انجمن‬ ‫شرکت های هواپیمایی فهرس��ت کاملی از هزینه های‬ ‫ارزی ش��رکت های هواپیمای��ی ارائ��ه داده که در ان‬ ‫دریافت هزینه خدمات فرودگاهی از س��وی ش��رکت‬ ‫فرودگاه ها به صورت ارزی نیز به چشم می خورد‪.‬‬ ‫گرچه در ظاهر از افزایش رسمی نرخ بلیت هواپیما‬ ‫با اعالم وزیر راه و شهرس��ازی و س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری خبری نیس��ت ام��ا در عمل ش��رکت های‬ ‫هواپیمای��ی افزایش ن��رخ بلیت پروازه��ای داخلی به‬ ‫بهانه هایی مانند «الزام ایرالین ها از س��وی ستاد ملی‬ ‫مب��ارزه با کرون��ا مبنی بر فروش بلیت ت��ا ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫ظرفی��ت پ��رواز» و «کاهش درامده��ای انها به دلیل‬ ‫اجرای این مصوب��ه» و همچنین «افزایش نرخ ارز» را‬ ‫عملی کرده اند‪ .‬هم��ه اولتیماتوم ها و اتمام حجت های‬ ‫امران��ه و ناهیان��ه وزی��ر راه و شهرس��ازی و تهدی��د‬ ‫ایرالین ه��ای گرانفروش به معرفی به نهادهای نظارتی‬ ‫از جمله سازمان تعزیرات حکومتی هم نتوانست جلوی‬ ‫افزایش نرخ بلیت را بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نامه نگاری های بی اثر‬ ‫به همه اینها‪ ،‬نامه نگاری های علی اصغر مونسان‪ ،‬وزیر‬ ‫گردش��گری با محمد اس�لامی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫را ه��م باید افزود؛ نامه ای که منجر به صدور دس��تور‬ ‫اسالمی به شهرام ادم نژاد‪ ،‬معاون حمل ونقل وزارت راه‬ ‫و شهرسازی مبنی بر برخورد با شرکت های هواپیمایی‬ ‫متخل��ف و گرانف��روش و همچنی��ن تهدید س��ازمان‬ ‫هواپیمایی کش��وری نسبت به ابطال مجوز «پرواز» یا‬ ‫حتی «پروانه بهره برداری» ان دس��ته از ایرالین هایی‬ ‫ش��د که بلیت پروازهای داخلی خود را با قیمتی باالتر‬ ‫از نرخنامه سال گذشته به فروش می رسانند؛ اما هیچ‬ ‫هزین��ه عضوی��ت در یاتا (انجم��ن بین الملل حمل ونق��ل هوایی)‬ ‫رزرواس��یون‪ ،‬مس��یجینگ‪ ،‬هزینه هندلینگ و امث��ال اینها نیز به‬ ‫ص��ورت ارزی از ش��رکت های هواپیمایی اخذ می ش��ود؛ بنابراین‪،‬‬ ‫اینک��ه گفت��ه می ش��ود ش��رکت های هواپیمایی هزینه ه��ای ارزی‬ ‫چندانی ندارند‪ ،‬عمدتا از روی نااگاهی است‬ ‫یک نتوانس��ت سد محکمی در برابر افزایش نرخ بلیت‬ ‫هواپیما باشد‪.‬‬ ‫در اخری��ن دیداری که مدیران عامل ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی با وزیر راه و شهرسازی در واپسین روزهای‬ ‫مهر ماه داش��تند‪ ،‬موضوع بررسی دقیق تر هزینه های‬ ‫ایرالین ه��ا و ص��ورت مال��ی ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫از س��وی س��ازمان هواپیمایی کش��وری برای تعیین‬ ‫نرخنام��ه جدید مس��یرهای هوایی ب��ه تصویب و به‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫ابالغ شد‪ .‬گفته می شود تاکنون تعدادی از شرکت های‬ ‫هواپیمایی نس��بت ب��ه تحویل صورت مال��ی خود به‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ری�ز هزینه ه�ای ارزی ش�رکت های‬ ‫هواپیمایی‬ ‫دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمای��ی تصریح کرد‪:‬‬ ‫این ش��رکت ها ب��ا هزینه هایی چون خری��د هواپیما‪،‬‬ ‫اج��اره هواپیما‪ ،‬تعمی��ر و نگهداری هواپیم��ا‪ ،‬هزینه‬ ‫دس��تمزد خلبانان و‪ ...‬مواجه هستند‪ .‬همچنین برخی‬ ‫از ان ایران خ��ودرو ب��ا وجود باالترین ام��ار تولید در بین‬ ‫خودروس��ازان اصلی به میزان ‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۶۸۰‬خودرو طی‬ ‫مهر از امار تولید خود در شهریور امسال بازمانده و تقریبا‬ ‫کاه��ش ‪ ۶‬درصدی تولید را تجربه کرده اس��ت‪ .‬در نهایت‬ ‫پارس خودرو نیز در هفتمین ماه امسال ‪ ۸۸۱۶‬محصول را‬ ‫تولید کرده که مقایسه این امار با میزان تولید این شرکت‬ ‫در ش��هریور حاکی از کاهش ‪ ۱۳.۵‬درصدی تولید دارد که‬ ‫بیشترین کاهش تولید را در مقایسه این ‪ ۲‬ماه با یکدیگر‪،‬‬ ‫به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫اینکه چرا تولید ماهانه خودروس��ازان در مهر نسبت به‬ ‫ش��هریور کاهشی شده‪ ،‬عالوه بر انتظار برای افزایش قیمت‬ ‫محص��والت‪ ،‬ریش��ه در مس��ئله تامین قطعات نی��ز دارد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د روند تامین قطع��ات چه از خارج و چه در‬ ‫داخل‪ ،‬به دلیل تحریم و مش��کالت مالی ُکند ش��ده و این‬ ‫موضوع خود را در امار تولید نش��ان داده است‪ .‬همچنین‬ ‫خودروس��ازان و قطعه س��ازان در مهر با چالش دپوی مواد‬ ‫اولی��ه و قطعات در گم��رک مواجه بودن��د و این موضوع‬ ‫بی تاثی��ر در ُکند ش��دن تولید انها در نخس��تین ماه پاییز‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬امار تولید به تفکیک خودروهای‬ ‫سواری تولیدی در ‪ ۷‬ماه نخست سال ‪ ۱۳۹۹‬نشان می دهد‬ ‫در گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬گروه پژو این شرکت(به جز‬ ‫پ��ژو ‪ )۲۰۰۸‬تیراژی ‪ ۱۷۹‬ه��زار و ‪ ۹۴۹‬خودرو طی ‪ ۷‬ماه‬ ‫امسال داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪۴۹.۵ ،‬‬ ‫درصد رش��د را نشان می دهد‪ .‬همچنین درحالی که به نظر‬ ‫می رس��ید مونتاژ پژو ‪ ۲۰۰۸‬در ایران خودرو متوقف شده و‬ ‫حتی در گزارش ارزیابی کیفی خودروهای سواری شهریور‬ ‫نیز به ان اش��اره نشده بود اما در اخرین گزارش ارائه شده‬ ‫ایران خ��ودرو به س��ازمان بورس مش��خص اس��ت که این‬ ‫خودروساز در مهر ‪ ۴‬پژو ‪ ۲۰۰۸‬مونتاژ و تولید کرده است‪.‬‬ ‫پس از پژو‪ ،‬ایران خودرو در تولید سمند نیز جهشی عمل‬ ‫کرده است‪ .‬این شرکت طی ‪ ۷‬ماه امسال‪ ۲۶ ،‬هزار و ‪۳۹۷‬‬ ‫س��مند تولید کرده که رش��د ‪ ۲۳‬درصدی تولید نسبت به‬ ‫مدت مشابه در سال ‪ ۱۳۹۸‬داشته است‪.‬‬ ‫ی و هزینه سوخت‬ ‫‹ ‹عوارض شهردار ‬ ‫داخل��ی تعمی��ر و نگه��داری هواپیما از‬ ‫ش��رکت های‬ ‫ِ‬ ‫ایرالین های داخلی هزینه ارزی ش��امل س��اعتی ‪۴۰‬‬ ‫تا ‪ ۶۰‬دالر مطالب��ه می کنند‪ .‬ضمن اینکه هزینه هایی‬ ‫مانند نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه ها‪ ،‬هزینه‬ ‫پارکینگ و حتی هزینه روشنایی داخل فرودگاه را نیز‬ ‫باید به مراجع ذی ربط پرداخت کنند‪.‬‬ ‫مقص��ود اسعدی س��امانی ی��اداور ش��د‪ :‬از دیگ��ر‬ ‫هزینه ه��ای ارزی ایرالین ها اقدامات��ی مانند اموزش‬ ‫خلبانان‪ ،‬پروازهای س��یمیالتور (ش��بیه‪ /‬س��از پرواز)‪،‬‬ ‫کیترینگ پروازهای خارجی‪ ،‬س��وخت گیری در خارج‬ ‫از کش��ور‪ ،‬نشست و برخاست در فرودگاه های خارجی‬ ‫و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬هزینه عضویت در یاتا (انجمن بین الملل‬ ‫حمل ونقل هوایی) رزرواس��یون‪ ،‬مس��یجینگ‪ ،‬هزینه‬ ‫هندلین��گ و امث��ال اینه��ا نیز ب��ه ص��ورت ارزی از‬ ‫شرکت های هواپیمایی اخذ می ش��ود؛ بنابراین‪ ،‬اینکه‬ ‫گفته می شود شرکت های هواپیمایی هزینه های ارزی‬ ‫چندانی ندارند‪ ،‬عمدتا از روی نااگاهی است‪.‬‬ ‫رشد تولید ‪۱۳‬درصدی با تولید افزون بر ‪۴۹۶‬هزار خودرو‬ ‫اعالم صورت های مالی خودروس��ازان بزرگ کش��ور به‬ ‫بورس نش��ان می دهد تیراژ تولید انها در ‪ ۷‬ماه امسال در‬ ‫مجموع از ‪ ۴۹۶‬هزار انواع خودرو عبور کرده که در مقایسه‬ ‫با مدت مش��ابه سال گذش��ته افزایش ‪ ۱۳‬درصدی را رقم‬ ‫زده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بر این اساس ‪ ۳‬خودروساز اصلی داخلی‬ ‫(ایران خودرو‪ ،‬سایپا و پارس خودرو) در ‪ ۷‬ماه نخست سال‬ ‫ج��اری در مجم��وع ‪ ۴۹۶‬هزار و ‪ ۸۷۶‬ان��واع محصوالت را‬ ‫به تولید رس��انده اند که در مقایس��ه با ‪ ۷‬ماه نخست سال‬ ‫گذشته‪ ۱۳ ،‬درصد افزایش تولید را نشان می دهد‪ .‬براساس‬ ‫ام��ار ایران خ��ودرو با تولی��د ‪ ۲۵۰‬ه��زار و ‪ ۳۳۰‬خودرو از‬ ‫ابتدای س��ال تا پایان مهر‪ ،‬بیشترین تیراژ تولید را به خود‬ ‫اختص��اص داده اس��ت‪ .‬تولید در ایران خ��ودرو در ‪ ۷‬ماهه‬ ‫امس��ال نسبت به مدت مشابه س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬رشدی بیش‬ ‫از ‪ ۳۸.۵‬درصد داشته است‪.‬‬ ‫در گروه خودروس��ازی پارس خودرو نی��ز تیراژ تولید در‬ ‫‪ ۷‬ماه نخس��ت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫صعودی بوده است‪ .‬سومین خودروساز بزرگ ایران تا پایان‬ ‫مهر امس��ال ‪ ۵۸‬هزار و ‪ ۲۷۵‬محص��ول تولید کرده که در‬ ‫مقایس��ه با ‪ ۷‬ماه نخست سال گذشته‪ ۶.۵ ،‬درصد افزایش‬ ‫تولید را نشان می دهد‪ .‬اما در دیگر خودروساز اصلی کشور‬ ‫(سایپا) نیز امار تولید ‪ ۷‬ماهه ‪ ۱۳۹۹‬روندی نزولی نسبت‬ ‫به مدت مشابه در سال ‪ ۱۳۹۸‬را حکایت می کند‪ .‬براساس‬ ‫صورت های مالی ارائه ش��ده به بورس‪ ،‬دومین خودروس��از‬ ‫بزرگ کشور ‪ ۱۸۸‬هزار و ‪ ۲۷۱‬محصول را در ‪ ۷‬ماه نخست‬ ‫امسال تولید کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫کاهش ‪ ۸.۱‬درصدی داش��ته اس��ت‪ .‬اما بنابر امار در مهر‬ ‫امس��ال نسبت به ش��هریور خودروس��ازان بزرگ کشور با‬ ‫کاهش تولید روبه رو ش��ده اند‪ .‬در مهر امس��ال در مجموع‬ ‫‪ ۶۹‬هزار و ‪ ۵۲‬محصول از سوی ‪ ۳‬خودروساز اصلی داخلی‬ ‫تولید ش��ده که نس��بت به امار تولیدی ش��هریور کاهش‬ ‫‪ ۱۰‬درص��دی را نش��ان می دهد‪ .‬به ترتیب س��ایپا در مهر‬ ‫امس��ال ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۵۵۶‬خودرو تولید کرده که در مقایسه‬ ‫با ش��هریور حدود ‪ ۹‬درصد کاهش تولید داشته است‪ ،‬پس‬ ‫فعال صنعت هوانوردی در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از ایرالین های‬ ‫داخلی هزین��ه خدمات فرودگاهی پروازهای داخلی را‬ ‫ارزی اخذ می کند یا ریالی‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬شرکت‬ ‫فرودگاه ه��ا هزینه خدم��ات فرودگاه��ی را به صورت‬ ‫ارزی از ایرالین ه��ا اخ��ذ می کند؛ ایرالین ه��ا در این‬ ‫زمینه اعت��راض کرده اند هر چند کامال قانونی اس��ت‬ ‫و بر اس��اس ماده ‪ ۲۳‬قانون تنظیم بخش��ی از مقررات‬ ‫مالی دولت‪ ،‬شرکت فرودگاه ها می تواند هزینه خدمات‬ ‫فرودگاه��ی را به صورت ارزی یا مع��ادل ریالی ان از‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی اخذ کنند ک��ه درحال حاضر‬ ‫ش��رکت فرودگاه ها این هزینه را براس��اس ارز نیمایی‬ ‫محاسبه کرده و از ایرالین ها مطالبه می کند‪.‬‬ ‫اسعدی س��امانی ادام��ه داد‪ :‬فرودگاه ها حتی هزینه‬ ‫پارکین��گ هواپیم��ا را نی��ز ارزی دریاف��ت می کنند‪.‬‬ ‫هواپیماهایی که به خاطر کمبود قطعات زمینگیر شده‬ ‫اند‪ ،‬ایرالین ها مجبورند هزینه پارکینگ ان در فرودگاه‬ ‫را به صورت ارزی پرداخت کنند‪.‬‬ ‫همچنین این ش��رکت در مدت یادشده(‪ ۷‬ماه امسال) با‬ ‫رشد ‪ ۹۱‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪۳۰ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۲۴‬دنا در مدل های معمولی‪ ،‬پالس و توربو تولید‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬رانا دیگر محصول ایران خودرو نیز مش��مول‬ ‫افزایش تولید در ‪ ۷‬ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته شده است‪ .‬براساس گزارش ارائه شده به بورس‪ ،‬در‬ ‫‪ ۷‬ماه امس��ال ‪ ۵‬هزار و ‪ ۹۱۴‬ران��ا در ایران خودرو به تولید‬ ‫رس��یده که رش��د حدود ‪ ۷۲‬درصدی را نشان می دهد‪ .‬اما‬ ‫هایما که ایران خودرو به تازگی خبر توقف مونتاژ ان را داد‪،‬‬ ‫ب��ا امار تولید ‪ ۳‬هزار و ‪ ۱۹۵‬خودرو تا پایان مهر امس��ال‪،‬‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت داشته است‪.‬‬ ‫در گ��روه خودروس��ازی س��ایپا طبق امار ارائه ش��ده به‬ ‫بورس‪ ،‬تولید تیبا تیراژی ‪ ۱۲۱‬هزار و ‪ ۵۳۷‬خودرو را در ‪۷‬‬ ‫ماه امس��ال به ثبت رسانده که نشان می دهد تولید خودرو‬ ‫موردنظر در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال گذشته حدود‬ ‫‪ ۳۳.۵‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫تیبا تنها محصول س��واری تولید سایپا در مهر ماه بوده‬ ‫و این ش��رکت هیچ خودرو دیگری در این ماه تولید نکرده‬ ‫است‪ .‬براساس امار‪ ،‬پارس خودرو در ‪ ۷‬ماه امسال ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۸۲۵‬برلیانس را مونتاژ کرده که تولید این تعداد برلیانس‬ ‫در حالی اس��ت که طی ‪ ۷‬ماه سال گذشته تیراژ محصول‬ ‫مورد نظر فقط ‪ ۹۳‬خودرو بود‪.‬‬ ‫با توجه به ام��ار موردنظر تولید برلیانس در بازه زمانی‬ ‫یادش��ده بیش ‪ ۲۹۴‬درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬رش��د کرده است‪ .‬تولید کوئیک و ساینا در مهر ماه‬ ‫نیز در گروه پارس خودرو ادامه داشته است ‪ .‬تیراژ ساینا در‬ ‫‪ ۷‬ماه امسال نیز ‪ ۳‬هزار و ‪ ۱۱۷‬خودرو بوده است‪.‬‬ ‫پس از خروج محصوالت رنو از گروه صنعتی ایران خودرو‪،‬‬ ‫تولی��د ان در گ��روه پارس خودرو اغاز ش��د‪ .‬پارس خودرو‬ ‫توانس��ته در ‪ ۷‬ماه نخست امسال ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۶۳‬خودرو از‬ ‫خانواده رنو تولید کند که در مقایس��ه با ‪ ۷‬ماه مشابه سال‬ ‫گذشته‪ ،‬تیراژ بیشتری داشته است‪ .‬این شرکت همچنین‬ ‫در مهر امسال ‪ ۱۰‬خودرو از محصوالت خانواده رنو را تولید‬ ‫کرد ه است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اخ��ذ ‪ ۵‬درصد عوارض ش��هرداری‬ ‫از ف��روش هر بلی��ت هواپیما گفت‪ :‬ش��هرداری ها در‬ ‫حال��ی که کوچک تری��ن خدماتی ب��ه فرودگاه ها ارائه‬ ‫نمی دهند اما با اصرار و فش��ار دنبال اجرای قانون اخذ‬ ‫عوارض ش��هرداری از فروش بلیت پرواز هستند که به‬ ‫شرکت های هواپیمایی فشار وارد می کند‪.‬‬ ‫به گفته دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی‪ ،‬شرکت‬ ‫فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران نیز بعضا فش��ارهایی‬ ‫به ایرالین ها برای پرداخت بدهی هایشان وارد می کند‬ ‫هر چند این ش��رکت در ماه های اخی��ر تا حدودی با‬ ‫ایرالین ها همکاری داش��ته اس��ت اما اگر ش��رکت ها‬ ‫بدهی ه��ای خود را ندهند‪ ،‬ش��رکت فرودگاه ها به انها‬ ‫خدمات ارائه نمی دهد‪ .‬حتی در قانون امده که شرکت‬ ‫فرودگاه ه��ا می تواند از ایرالین ها باب��ت عدم پرداخت‬ ‫بدهی های خود شکایت کند که در گذشته چند مورد‬ ‫احضاریه ب��ه دادگاه برای مدیران عامل ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی با ش��کایت ش��رکت فرودگاه ها صادر شده‬ ‫بود‪ .‬اس��عدی س��امانی درب��اره درخواس��ت مطالبات‬ ‫ش��رکت ملی پخش بابت هزینه س��وخت از ایرالین ها‬ ‫نیز افزود‪ :‬درحال حاضر شرکت های هواپیمایی هزینه‬ ‫س��وخت هر پرواز را به صورت نقدی به ش��رکت ملی‬ ‫پخش فراورده های نفتی پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫افزایش غیرقانونی ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪۳۰۰‬درصدی نرخ بلیت هواپیما‬ ‫نماینده مجلس یازده��م گفت‪ :‬ایرالین ها‬ ‫دلی��ل اصلی افزایش قیم��ت بلیت را ارزبری‬ ‫ب��االی صنعت هوان��وردی و افزایش نرخ ارز‬ ‫اعالم می کنند‪ ،‬اما با بررسی می توان دریافت‬ ‫که بخش��ی کوچکی از هزینه های ایرالین ها‬ ‫مرتبط با ارز است‪.‬‬ ‫رحمت اله ن��وروزی در گفت وگ��و با خانه‬ ‫ملت‪ ،‬افزایش چشمگیر قیمت بلیت پروازهای هوایی را غیرقابل قبول‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬متاسفانه در شرایط کنونی ش��اهدیم که نرخ بلیت‬ ‫هواپیم��ا در چند هفته گذش��ته حدود ‪ ۱۰۰‬ت��ا ‪ ۳۰۰‬درصد افزایش‬ ‫یافته‪ ،‬این در حالی اس��ت که وزیر راه وشهرس��ازی و رئیس سازمان‬ ‫هواپیمای��ی بارها در این مدت اع�لام کرده اند ک��ه ایرالین ها اجازه‬ ‫افزایش قیمت را ندارند‪.‬‬ ‫نماینده مردم علی اباد کتول در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد‪:‬‬ ‫ایرالین ه��ا دلیل اصلی افزایش قیمت بلی��ت را ارزبری باالی صنعت‬ ‫هوان��وردی و افزای��ش نرخ ارز اعالم می کنند‪ ،‬اما با بررس��ی می توان‬ ‫دریافت که بخشی کوچکی از هزینه های ایرالین ها مرتبط با ارز است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در ش��رایط کنون��ی ش��رکت های هواپیمای��ی‪ ،‬هزینه‬ ‫س��وخت هواپیما را به صورت یارانه ای دریاف��ت می کنند‪ ،‬همچنین‬ ‫هزینه دس��تمزد خلبان و کارکنان هواپیما به صورت ریالی پرداخت‬ ‫می ش��ود؛ حال این پرس��ش پیش می اید که یک ایرالین ساالنه چه‬ ‫می��زان تجهیزات خریده و چه مقدار ارزب��ری دارد که قیمت ها را به‬ ‫این میزان باال می برند‪ .‬نوروزی بر لزوم ورود سازمان تعزیرات‪ ،‬دیوان‬ ‫محاس��بات و سازمان بازرسی کل کش��ور به عملکرد مالی ایرالین ها‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬به طور قطع‪ ،‬عملکرد مالی شرکت های هواپیمایی‬ ‫باید مش��خص شود‪ ،‬باید شفاف ش��ود که ایا میزان ارزبری ایرالین ها‬ ‫مبتنی بر واقعیت اس��ت یا خیر‪ .‬به طور حتم‪ ،‬نهادهای نظارتی باید از‬ ‫افزایش بی رویه قیمت بلیت هواپیما جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون کش��اورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابع طبیعی و محیط زیس��ت‬ ‫مجل��س ادامه داد‪ :‬در مجلس نیز کمیس��یون عمران و فراکس��یون‬ ‫اقتصاد به پرونده افزایش قیمت بلیت هواپیما ورود کرده اند و معتقدم‬ ‫کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس نیز باید این مس��ئله بسیار مهم را مورد‬ ‫بررسی قرار دهد‪.‬‬ صفحه 4 ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 24‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 10‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1654‬‬ ‫پیاپی ‪2972‬‬ ‫جایگاه جهانی فوالد‬ ‫مبارکه حفظ می شود‬ ‫سرنوشت مبهم‬ ‫سیمان‬ ‫فراوری ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫معادن کذب است‬ ‫‪5‬‬ ‫در بررسی کارکرد سامانه کاداستر مطرح شد‬ ‫انتقاد به روش امتیازبندی صالحیت فنی و مالی‬ ‫منی�ر حض�وری‪ :‬حدود ‪ ۴‬س��ال اس��ت که ثب��ت پروانه‬ ‫بهره برداری و محدوده های معدنی در س��امانه کاداستر انجام‬ ‫می شود؛ اتفاقی که تا پیش از این سابقه نداشته و فرد مجبور‬ ‫بود همه امور مربوط به معدن را به صورت حضوری انجام دهد‪.‬‬ ‫راه اندازی سامانه الکترونیکی کاداستر به افزایش سرعت انجام‬ ‫کار و دوری از بروکراسی اداری کمک کرده است‪.‬‬ ‫با این حال انتقادی که نس��بت به این س��امانه وارد اس��ت‪،‬‬ ‫قانون قابلیت تبدی��ل امتیاز صالحیت فنی به صالحیت مالی‬ ‫است‪ .‬کارشناس��ان باور دارند این قانون به بازنگری نیاز دارد‪،‬‬ ‫چراکه موجب انحصار اش��خاص و معدنکارانی که توانایی مالی‬ ‫باال داش��ته و غیرمتخصص هستند‪ ،‬می شود‪ .‬همچنین موجب‬ ‫ضعف الزام حضور افراد متخصص در حوزه معدن ش��ده است‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫درباره اهمیت سامانه کاداستر و مشکالت ان با‬ ‫کارشناسان بخش معدن گفت وگو کرده که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹اختالل در زنجیره ارزش ماده معدنی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹نیازمند بازبینی در قوانین‬ ‫رامی��ن انتظاری‪ ،‬کارش��ناس ارش��د‬ ‫استخراج معدن در پاسخ به این سوال‬ ‫که راه اندازی س��امانه کاداس��تر چه‬ ‫کمک��ی ب ه س��رعت گرفت��ن فعالیت‬ ‫معدنکاری در کشور کرده به‬ ‫گف��ت‪ :‬راه ان��دازی سیس��تم جام��ع‬ ‫کاداس��تر ب��رای ثب��ت محدوده های‬ ‫معدن��ی از گام های مثبت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بوده‬ ‫که توانس��ته به یکپارچگی و س��اختاردهی معدنکاری کشور‬ ‫کم��ک کن��د‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬در حالی ک��ه قب��ل از این ثبت‬ ‫محدوده ه��ای معدنی به روش دس��تی و روی کالک ازس��وی‬ ‫داوطلبان انجام می ش��د و با مشکالتی همراه بود‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫ام��روز ب��ا راه اندازی کاداس��تر و الزام فع��االن معدنی به ثبت‬ ‫اینترنت��ی محدوده در این س��امانه‪ ،‬مش��کل تق��دم و تاخر یا‬ ‫مباحث مربوط به تداخل محدوده ها باتوجه به اعمال اتوماتیک‬ ‫حریم محدوده ها توسط سیس��تم در زمان ثبت برطرف شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارشناس ارشد اس��تخراج معدن سپس درباره قوانین‬ ‫در نظر گرفت ه شده برای دریافت کد کاداستر و کسب حداقل‬ ‫اس��ت که با اعمال محدودی��ت در زمینه تبدی��ل امتیازهای‬ ‫مربوط��ه می توان درباره احقاق حق مهندس��ان معدن اقدام و‬ ‫به جای تمرکز بر صالحیت مالی بر صالحیت فنی تاکید کرد‪.‬‬ ‫قان��ون تبدیل امتیاز صالحی��ت فنی موردنیاز به صالحی��ت مالی موجب‬ ‫انحصارگرای��ی اش��خاص و معدنکاران��ی ک��ه توانای��ی مالی باال داش��ته و‬ ‫غیرمتخصص هستند‪ ،‬می ش��ود‪ .‬همچنین موجب ضعف الزام حضور افراد‬ ‫متخصص در حوزه معدن خواهد شد‬ ‫امتیاز برای ثبت محدوده در این سامانه به ذکر نکاتی پرداخت‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬الزامی به نام کس��ب صالحیت فنی و مالی وجود‬ ‫دارد ک��ه به روش های محاس��به ان انتقاداتی وارد اس��ت‪ .‬او‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬مهم تری��ن مورد برای ثبت ی��ک محدوده‪،‬‬ ‫کسب امتیازات الزم است که بعد از دریافت مدارک از سازمان‬ ‫نظام مهندسی معدن همان استان ارائه می شود‪.‬‬ ‫انتظ��اری ادامه داد‪ :‬با اینکه الزام متقاضی در کس��ب امتیاز‬ ‫صالحی��ت فنی و مالی الزم برای ثب��ت محدوده و اقدام برای‬ ‫عملیات معدنی مشخص بسیار ارزشمند است‪ ،‬اما موارد قانونی‬ ‫م��ورد انتقاد در این زمینه قابلیت تبدیل امتیاز صالحیت فنی‬ ‫ن ترتیب بازبینی در‬ ‫موردنیاز به صالحیت مالی اس��ت؛ به ای�� ‬ ‫این قوانین مس��ئله مهمی اس��ت که باید موردتوجه مسئوالن‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫این کارشناس ارشد استخراج معدن با اشاره به اینکه شاهد‬ ‫انحصارگرایی هس��تیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این قانون موجب انحصار‬ ‫برخی معادن در دست اشخاص و معدنکارانی که توانایی مالی‬ ‫باال داش��ته و غیرمتخصص هستند‪ ،‬می شود‪ .‬همچنین موجب‬ ‫ضعف الزام حضور افراد متخصص در حوزه معدن خواهد شد‪.‬‬ ‫ل حاضر با روش و قوانین موجود‬ ‫انتظ��اری تصریح کرد‪ :‬در حا ‬ ‫تنها حضور افراد متخصص به صورت قراردادی بین بهره بردار و‬ ‫مسئوالن فنی اکتشاف یا استخراجی امکان پذیر است‪ .‬به این ‬ ‫ترتیب تبدیل امتیاز صالحیت فنی مورد نیاز به صالحیت مالی‬ ‫ب��رای عبور از قوانین و دریافت پروانه معدنکاری بوده اس��ت‪.‬‬ ‫ضمن اینکه به دلیل ضعف پرداخت حقوق مس��لم مس��ئوالن‬ ‫فنی از طرف کارفرما نتیجه ای غیر از بیکاری مهندسان معدن‬ ‫یا پرداخت نکردن حق قرارداد یا بیمه نداش��ته‪ ،‬این در حالی‬ ‫محمدحس��ین س��ادات حس��ینی‬ ‫خواجوئی‪ ،‬کارش��ناس معدن با اشاره‬ ‫ب��ه اینک��ه س��امانه کاداس��تر ب��ه‬ ‫س��رعت دهی به فعالی��ت معدنکاران‬ ‫کمک کرده‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬سامانه‬ ‫کاداس��تر خوش��بختانه توانس��ته به‬ ‫یکپارچگ��ی فعالیت معدن��کاری در‬ ‫کش��ور کمک کند‪ .‬مش��کالت مربوط به تداخ��ل محدوده ها‬ ‫باتوج��ه به سیس��تمی و اینترنتی ش��دن ثب��ت حریم معادن‬ ‫برطرف ش��ده است‪ .‬این کارشناس معدن با اشاره به مشکالت‬ ‫این س��امانه گفت‪ :‬متاسفانه مش��کل در قابلیت تبدیل امتیاز‬ ‫صالحیت فنی موردنیاز به صالحیت مالی اس��ت‪ .‬یکی از ابعاد‬ ‫مکانیس��م امتیازدهی موجود در س��امانه کاداستر‪ ،‬اختالل در‬ ‫زنجی��ره ارزش ماده معدنی اس��ت‪ .‬قوانین موجود باعث بلوکه‬ ‫ش��دن منابع معدنی توس��ط بنگاه های صاحب پروانه شده که‬ ‫باوجود توانمندی مالی‪ ،‬تخص��ص الزم در حوزه معدنکاری را‬ ‫ندارن��د‪ .‬این یکی از معضالتی اس��ت که می تواند برای اقتصاد‬ ‫معدن اثار س��و به همراه داش��ته باشد‪ .‬حس��ینی خواجوئی با‬ ‫اش��اره به مضرات بلوکه ش��دن مناب��ع و محدوده های معدنی‬ ‫گفت‪ :‬اغلب مش��اهده می ش��ود باوجود افزای��ش مقطعی نرخ‬ ‫جهان��ی یک م��اده معدنی‪ ،‬بلوکه ب��ودن محدوده های معدنی‬ ‫مربوطه به واس��طه بنگاه های فاقد صالحیت فنی الزم‪ ،‬فرصت‬ ‫بهره وری حداکثرسازی اقتصادی و کسب سهم مناسب از بازار‬ ‫ان محصول از کش��ور ما گرفته می شود؛ ضمن اینکه به نظام‬ ‫اقتصادی معدنی ضربه وارد خواهد ش��د‪ .‬او با اشاره به مضرات‬ ‫این مس��ئله گفت‪ :‬این امر می تواند موجب تلف ش��دن انرژی‪،‬‬ ‫نیروی انس��انی و تس��هیالت صنایع معدنی شود‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫فق��دان ماده معدن��ی در دوره زمانی خاص��ی می تواند تمامی‬ ‫مکانیس��م های فراوری و زنجیره تامین محص��ول نهایی را با‬ ‫مخاطرات جدی روبه رو کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مع��دن در ادام��ه به راهکاره��ای حل این‬ ‫مشکل اش��اره و بیان کرد‪ :‬یکی از راهکارها در مواجهه با این‬ ‫مشکالت‪ ،‬اصالح سیستم امتیازدهی از طریق وزن دهی بیشتر‬ ‫به صالحیت فن��ی و ایجاد نظام ارزیابی طرح های توجیه فنی‬ ‫و مال��ی واقعی ب��ه دور از هرگونه انحصارگرایی و عددس��ازی‬ ‫اس��ت‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬این مهم نیازمند تعامل هر چه بیش��تر‬ ‫سرمایه گذاران حوزه معدنی با متخصصان و صاحبان فن است؛‬ ‫ضمن اینکه تعریف س��ازکارهای جدید ب��رای حضور انها در‬ ‫فرایند ثبت تا پروانه بهره برداری معدن را می طلبد‪ .‬حس��ینی‬ ‫خواجوئی تاکید کرد‪ :‬در این شرایط است که این گونه عملیات‬ ‫ب��ا حداکثر بازدهی انجا م و از این طری��ق ضمن جلوگیری از‬ ‫ضایع ش��دن حقوق اف��راد‪ ،‬بهره وری هر چه بیش��تر از منابع‬ ‫خدادادی محقق می شود‪.‬‬ ‫� سخن پایانی‬ ‫راه ان��دازی س��امانه کاداس��تر ب��رای ثب��ت پروان��ه‬ ‫بهره برداری و محدود هه��ای معدنی از گام های مثبت‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت بوده که توانس��ته به‬ ‫یکپارچگی و ساختاردهی معدنکاری کشور کمک کند‪.‬‬ ‫هرچند این س��امانه بسیار ارزشمند اس��ت‪ ،‬اما موارد‬ ‫قانون��ی م��ورد انتقادی هم دارد ک��ه از جمله می توان‬ ‫ب��ه قابلیت تبدی��ل امتیاز صالحیت فن��ی موردنیاز به‬ ‫صالحیت مالی اش��اره کرد‪ .‬کارشناس��ان ب��اور دارند‬ ‫این مش��کل قانونی‪ ،‬موجب انحصارگرایی اش��خاص و‬ ‫معدن��کاران غیرمتخصص که توانای��ی مالی باال دارند‪،‬‬ ‫ی شود؛ ضمن اینکه ضعف الزام حضور افراد متخصص‬ ‫م‬ ‫در ح��وزه مع��دن را به دنبال دارد‪ .‬کارشناس��ان تاکید‬ ‫ی کنند این ضعف قانونی باید اصال ح ش��ود و سیستم‬ ‫م‬ ‫امتیازدهی از طریق وزن دهی بیشتر به صالحیت فنی و‬ ‫ایجاد نظام ارزیابی طرح های توجیه فنی و مالی واقعی‬ ‫ه دور از هرگونه انحصارگرایی باش��د‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫ب‬ ‫س��ت که می توان انتظار داش��ت بخش معدن توسعه ‬ ‫ا‬ ‫یابد و به رشد اقتصادی نیز کمک کند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 24‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 10‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1654‬‬ ‫پیاپی ‪2972‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نگاه گذرا‬ ‫بالی جان‬ ‫سیمان‬ ‫جایگاه جهانی فوالد مبارکه حفظ می شود‬ ‫علی محمد بد‬ ‫فعال صنعت سیمان‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫برای حفظ سهم‬ ‫خود در تولید‬ ‫فوالد کشور‬ ‫اجرای ‪ ۲‬پروژه‬ ‫بسیار مهم نورد‬ ‫گرم شماره ‪۲‬‬ ‫و طرح تحول‬ ‫دیجیتال را در‬ ‫دستور کار خود‬ ‫قرار داده است‬ ‫‹ ‹تولید در شرایط سخت ادامه دارد‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد مبارک��ه تصریح ک��رد‪ :‬اگرچه به طور‬ ‫میانگی��ن از ح��دود ‪ ۶۰‬درصد مناطق کش��ور ب��رای فوالد‬ ‫مبارک��ه م��واد اولیه و قطع��ات و برای ح��دود ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫مناطق کشور نیز محصوالت فوالد مبارکه ارسال می شود و‬ ‫این امر می توانس��ت از لحاظ شیوع ویروس کرونا مشکالت‬ ‫خاص��ی ایجاد کند‪ ،‬اما با ت�لاش و زحمت همه همکاران و‬ ‫کادر ایمنی و بهداش��تی شرکت‪ ،‬این شرایط سخت تاکنون‬ ‫به خوبی مدیریت ش��ده تا چرخ تولید ش��رکت همچنان در‬ ‫حال گردش باشد و کشور از نظر ورق های فوالدی با مشکل‬ ‫مواجه نشود‪.‬‬ ‫عظیمی��ان در ادامه یاداوری کرد‪ :‬اس��تاندار اصفهان نیز‬ ‫در گ��زارش خ��ود به دولت‪ ،‬از فوالد مبارکه به عنوان یکی از‬ ‫شرکت های سرامد یاد و اعالم کرده است که این شرکت با‬ ‫رعایت کامل ش��یوه نامه های بهداشتی اجازه نداده در روند‬ ‫تولید کوچک ترین وقفه ای ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی در همی��ن زمین��ه اب��راز کرد‪ :‬از زمان ش��یوع کرونا‪،‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫قیمت سیمان در طول س��ال های گذشته‬ ‫ب��ه ش��کل دس��توری تعیین و همی��ن روند‬ ‫نرخ گذاری موجب ش��ده فعاالن این صنعت با‬ ‫چالش های عمده ای روبه رو ش��وند‪ .‬در همین‬ ‫ح��ال این صنعت از روند توس��عه عقب مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایران در یک دوره به س��ومین تولیدکننده‬ ‫بزرگ س��یمان جهان تبدیل شد اما نتوانست‬ ‫این جای��گاه را حفظ کند‪ .‬در حال حاضر این‬ ‫جایگاه افت قابل مالحظه ای داشته است‪ .‬این‬ ‫افت را می توان به چالش هایی نس��بت داد که‬ ‫فعالیت صنعت سیمان کش��ور را متاثر کرده‬ ‫است‪ .‬در این میان‪ ،‬قیمت گذاری دستوری نیز‬ ‫بزرگ ترین چالش فعاالن این صنعت است‪.‬‬ ‫اصالح روند قیمت گذاری سیمان در شرایط‬ ‫کنون��ی ضروری به نظ��ر می رس��د‪ ،‬چراکه با‬ ‫توجه به ش��رایط موجود دیگ��ر هیچ صاحب‬ ‫س��رمایه ای تمایل به حضور و فعالیت در این‬ ‫صنعت ندارد‪.‬‬ ‫توجه به این نکته ضروری به نظر می رس��د‬ ‫که احداث یک واحد سیمان با ظرفیت تولید‬ ‫یک میلیون تن محصول در سال‪ ،‬به حدود ‪3‬‬ ‫هزار میلیارد تومان س��رمایه نیاز دارد که رقم‬ ‫قابل توجهی است‪.‬‬ ‫در همین حال باید اذعان کرد تداوم شرایط‬ ‫موج��ود نوید کاهش س��یمان در س��ال های‬ ‫این��ده را می دهد‪ .‬چنانچه ب��ه همین منوال‬ ‫پیش برویم‪ ،‬فعالیت صنایع به قدری اش��فته‬ ‫می شود که بسیاری از تولیدکنندگان ناچار به‬ ‫تعطیلی خواهند بود‪ .‬یعنی حتی نمی توان به‬ ‫تولید سیمان با ظرفیت فعلی هم امیدوار بود‪.‬‬ ‫درواقع در سایه سیاس��ت گذاری های اشتباه‪،‬‬ ‫صنعتی رو ب��ه افول و تعطیلی م��ی رود‪ .‬این‬ ‫گونه هدر دادن منابع کش��ور جای تاس��ف و‬ ‫سوال دارد‪.‬‬ ‫برخ��ی از چالش ه��ای موج��ود را می توان‬ ‫به حاکمیت سیاس��ت های کوتاه مدت بر این‬ ‫صنعت نس��بت داد‪ .‬در چنین شرایطی تداوم‬ ‫قیمت گ��ذاری ما را به ش��رایط گذش��ته باز‬ ‫می گرداند‪ .‬البته ه��ر ازچندگاهی موضوعات‬ ‫و طرح های��ی با هدف بهبود ش��رایط صنعت‬ ‫سیمان مطرح می ش��ود اما نباید چندان هم‬ ‫به کسب نتیجه امید داشت‪.‬‬ ‫فروش سیمان در بورس کاال یکی از همان‬ ‫روزنه های امید اس��ت‪ .‬اگر حضور سیمان در‬ ‫بورس کاال بتوان��د زمینه حذف قیمت گذاری‬ ‫دس��توری این محصول س��اختمانی را فراهم‬ ‫کن��د‪ ،‬مثبت ارزیابی می ش��ود‪ .‬اما باید یاداور‬ ‫شد که چندین سال است برای ورود سیمان‬ ‫به بورس کاال تالش می ش��ود اما در عمل این‬ ‫اقدام اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫قیم��ت ای��ن محص��ول س��اختمانی باید‬ ‫به گون��ه ای باش��د که نه ب��ه تولیدکننده و نه‬ ‫مصرف کننده هزینه مضاعفی‪ ،‬تحمیل نشود‪.‬‬ ‫ام��ا در حال حاضر نگاه ه��ای مقطعی و نبود‬ ‫سیاست های بلندمدت بالی جان این صنعت‬ ‫شد ه است‪.‬‬ ‫توجه به این نکته ضروری به نظر می رس��د‬ ‫که س��یمان کاالیی بین المللی نیست‪ .‬درواقع‬ ‫به سبب ویژگی های ذاتی اش یعنی حجم باال‬ ‫و قیمت پایین اغل��ب منطقه ای و در فواصل‬ ‫کوتاه معامله می شود‪ .‬این محدودیت در ایران‬ ‫بیش از س��ایر کش��ورها به چش��م می خورد‪،‬‬ ‫چراکه طی س��ال های گذشته نرخ فروش این‬ ‫محصول ثابت نگه داشته شده است‪.‬‬ ‫کرایه حمل س��یمان ب��ه ازای هر تن حدود‬ ‫‪ 80‬ت��ا ‪ 100‬ه��زار توم��ان براورد می ش��ود‪.‬‬ ‫درحال��ی که این محصول به ازای هر تن ‪220‬‬ ‫هزار تومان فروخته می ش��ود‪ .‬یعنی باید اقرار‬ ‫کرد که جابجایی ان در مسافت های طوالنی‬ ‫صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫در تم��ام دنیا ن��رخ فروش س��یمان حدود‬ ‫یک هفتم فوالد اس��ت‪ .‬این اختالف قیمت به‬ ‫دالیل مختلفی همچون میزان سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫قیمت تمام ش��ده‪ ،‬ارزبری و‪ ....‬وجود دارد‪ .‬اما‬ ‫این تفاوت قیمتی در ایران به ش��دت افزایش‬ ‫یافته است‪ ،‬چراکه نرخ فروش فوالد در کشور‬ ‫براساس قیمت های جهانی تعیین می شود‪ .‬اما‬ ‫قیمت فروش سیمان در داخل کشور دستوری‬ ‫تعیین می شود‪ .‬در چنین شرایطی زمینه وارد‬ ‫ام��دن اجحاف بر ای��ن تولیدکنندگان فراهم‬ ‫می ش��ود‪ .‬از مجموع موارد یادش��ده این گونه‬ ‫برداش��ت می ش��ود که تداوم فعالیت صنعت‬ ‫س��یمان در چنی��ن موقعیت��ی غیراقتصادی‬ ‫اس��ت و نمی توان به تداوم تولید این محصول‬ ‫ساختمانی امیدوار بود‪.‬‬ ‫سینا راعی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارکه گفت‪ :‬ف��والد مبارکه‬ ‫برای حفظ س��هم خود در تولید فوالد کش��ور و برای اینکه‬ ‫همچن��ان به عنوان س��ازمانی موفق در میان ش��رکت های‬ ‫فوالدس��از جهانی مطرح باش��د‪ ،‬اجرای ‪ ۲‬پروژه بسیار مهم‬ ‫نورد گرم شماره ‪ ۲‬و طرح تحول دیجیتال را در دستور کار‬ ‫خود قرار داده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫حمیدرضا عظیمیان ضمن تش��ریح‬ ‫دس��تاوردهای ش��رکت در س��ال جاری‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬فوالد‬ ‫مبارک��ه از اغ��از ش��یوع کرونا و به طور مش��خص از ابتدای‬ ‫امس��ال‪ ،‬دوباره مورد تحریم های ظالمانه و یک جانبه امریکا‬ ‫ق��رار گرفت و به همین دلیل در حوزه صادرات محصوالت‪،‬‬ ‫تامی��ن کاالها و تجهی��زات موردنیاز و همچنین جابه‪‎‬جایی‬ ‫ارز با مش��کالت جدی تری روبه رو ش��د‪ .‬این در حالی است‬ ‫که ش��یوع ویروس کرونا نیز این ش��رکت را همانند تمامی‬ ‫فوالدس��ازان جهان با مش��کالت عدی��ده ای مواجه کرد‪ .‬با‬ ‫این حال شاهد بودیم که با توجه به شرایط اقتصادی کشور‬ ‫و اهمیت تولید که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقالب نیز‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬مدیریت ش��رکت با تعهد و دقت بیش��تر به امر‬ ‫تولید همت گماردند‪.‬‬ ‫تولید بس��یاری از فوالدس��ازان با کاه��ش قابل مالحظه ای‬ ‫مواجه ش��ده‪ ،‬اما خوش��بختانه فوالد مبارکه به عنوان یکی‬ ‫از فوالدس��ازان مطرح بین المللی افزایش تولید نیز داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه‪ ،‬ضمن قدردانی از‬ ‫عملکرد مدیران و کارکنان ش��رکت در این ش��رایط خاص‬ ‫گفت‪ :‬بدون ش��ک‪ ،‬در این مسیر‪ ،‬همراهی مسئوالن منطقه‬ ‫و اس��تان‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی و مسئوالن‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫عظیمیان در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به‬ ‫اهمیت توجه هرچه بیشتر به معیشت کارکنان خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬با مذاکرات به عمل امده در این باره‪ ،‬تمهیدات الزم در‬ ‫دس��تور کار قرار گرفته تا کارکنان با اس��ودگی بیش��تر به‬ ‫کار و تالش در راه ش��کوفایی هرچه بیش��تر اقتصاد کش��ور‬ ‫ادامه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالد مبارکه همراه جامعه‬ ‫عظیمی��ان در ادام��ه و درب��اره تعهدات این ش��رکت در‬ ‫زمینه مس��ئولیت های اجتماعی گفت‪ :‬این شرکت در هیچ‬ ‫مقطعی نس��بت به مسائل و مشکالت جامعه بی اعتنا نبوده‪،‬‬ ‫از جمله زمانی که سیل در بخش های مختلف کشور جاری‬ ‫ش��د یا هم اکنون که ش��یوع ویروس کرونا موجبات رنجش‬ ‫هموطنان را فراهم اورده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد مبارکه در همین زمین��ه توضیح داد‪:‬‬ ‫مالیات بر صادرات‪ ،‬مانع توسعه زنجیره فوالد‬ ‫ام��روز که صادرات محص��والت ایران با‬ ‫دش��واری های خ��اص خود همراه اس��ت‪،‬‬ ‫وض��ع مالی��ات بر صادرات ف��والد کارایی‬ ‫ندارد و نمی توان��د پیامد جهش صادراتی‬ ‫را به دنبال داش��ته باش��د‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫سیدرسول خلیفه س��لطانی‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان ف��والد ای��ران در این باره‬ ‫گف��ت‪ :‬در ح��ال حاض��ر‪ ،‬ص��ادرات فوالد ای��ران با‬ ‫هزینه های تحمیلی سنگین ناشی از تحریم ها محقق‬ ‫می ش��ود و انچه تاکنون مانور صادرکنندگان ایرانی‬ ‫در بازارها را به دنبال داش��ت‪ ،‬نبود بار مالیاتی بود‪ ،‬اما‬ ‫وضع مالیات این امکان را از صادرکنندگان کشور در‬ ‫بخش فوالد خواهد گرفت‪ .‬جعفر سرقینی‪ ،‬سرپرست‬ ‫پیش��ین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفته بود‪:‬‬ ‫سال ‪ ۹۱‬حدود ‪ ۶.۵‬میلیون تن واردات و ‪ ۱.۵‬میلیون‬ ‫تن صادرات فوالد ثبت شده‪ ،‬اما در سال ‪ ۹۸‬صادرات‬ ‫فوالد رکورد زد و به ‪ ۱۲‬میلیون تن رسید‪ .‬در همین‬ ‫ح��ال میزان واردات به چن��د صد هزار تن فوالدهای‬ ‫خاص رس��یده اس��ت و با توس��عه های انجام شده در‬ ‫فوالد الیاژی ایران‪ ،‬این بخش هم در داخل پوش��ش‬ ‫داده می ش��ود‪.‬دبیر انجمن یادشده خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫نب��ود مالیات امکان تخفیف به خریداران فوالد ایران‬ ‫را فراه��م کرده ب��ود‪ ،‬اما وضع مالی��ات مانع از تمایز‬ ‫قیمت فوالد ایران‪ ،‬نس��بت به سایر تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنن��دگان می ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫نبود مالیات و قیمت های غیررقابتی ایران‬ ‫سبب می ش��ود طرف های تجاری ریسک‬ ‫معامله با ایران را نپذیرند‪ .‬امارهای انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران نش��ان می دهد‬ ‫ک��ه حج��م ص��ادرات ش��مش و تولیدات‬ ‫فوالدی ایران در ‪ ۶‬ماه نخست سال جاری‬ ‫در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذش��ته به ترتیب‬ ‫‪ ۱۹‬و ‪ ۴۹‬درصد کاهش داش��ته است‪ .‬خلیفه سلطانی‬ ‫تاکیدکرد‪ :‬پیش تر مس��ئوالن کش��ور‪ ،‬فوالدس��ازان‬ ‫را ترغیب کردند برنامه س��ال ج��اری را برپایه جذب‬ ‫‪ ۵‬میلی��ارد دالر از مح��ل ص��ادرات ق��رار دهند‪ ،‬اما‬ ‫بخشنامه ها و دستورالعمل های صادرشده سدی برای‬ ‫تحقق این مهم است و اکنون نیز اگر بحث مالیات در‬ ‫صحن مجلس ش��ورای اسالمی مصوب شود‪ ،‬قفلی بر‬ ‫پای صادرات خواهد ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬امروز در شرایط‬ ‫تحریم های س��خت پیش روی ایران‪ ،‬مس��ئوالن باید‬ ‫در اندیش��ه مش��وق های صادراتی و سهولت صادرات‬ ‫باش��ند‪ ،‬اما ابزارهایی مانند مالیات مانع از تحقق این‬ ‫مهم خواهند شد‪ .‬ایران امروز در بین ‪ ۱۰‬تولیدکننده‬ ‫شاخص فوالد جهان قرار دارد و ابزار صادرات موجب‬ ‫توس��عه این بخش و ارتقای جایگاه ان در عرصه بین‬ ‫المللی می شود‪ ،‬اما موانع ایضایی و اخذ مالیات‪ ،‬مانعی‬ ‫برای توسعه ان است‪.‬‬ ‫قیمت دستوری‪ ،‬تولیدکنندگان را متضرر کرده است‬ ‫ی��ک تولیدکنن��ده ف��والد ب��ا بی��ان‬ ‫اینک��ه قیمت های دس��توری باعث ش��ده‬ ‫تولیدکنن��دگان محص��والت خ��ود را ب��ا‬ ‫ض��رر بفروش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬جالب این اس��ت‬ ‫ک��ه اثرات این قیمت های دس��توری فقط‬ ‫تولیدکنن��دگان را متضرر می کند و نفعی‬ ‫به مصرف کنندگان هم نمی رسد‪.‬به گزارش‬ ‫تس��نیم‪ ،‬محمد احرامیان‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران اظهارکرد‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با سیاست قیمت گذاری دستوری در‬ ‫محص��والت فوالدی تولیدکنندگان را با تنش زیادی‬ ‫روب��ه رو کرده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینک��ه قیمت های‬ ‫دستوری باعث شده تولیدکنندگان محصوالت خود‬ ‫را ماهانه و هفتگی با ضرر به فروش برس��انند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اثرات این قیمت های دستوری فقط تولیدکنندگان را‬ ‫متضرر می کند و نفعی به مصرف کنندگان نمی رسد‪،‬‬ ‫چراک��ه در نهایت ان ها محص��والت را با قیمت های‬ ‫باال خریداری می کنند‪ .‬این تولیدکننده فوالد تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باید از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پرسید؛ ایا‬ ‫در طول ‪ ۲‬سالی که قیمت گذاری محصوالت فوالدی‬ ‫به صورت دس��توری انجام ش��ده‪ ،‬اث��رات مثبتی هم‬ ‫داشته است یا خیر؟ ایا قیمت خودرو‪ ،‬مسکن و سایر‬ ‫کاالها که به نوعی با محصوالت فوالدی در‬ ‫ارتباط هس��تند ارزان شده اند؟! احرامیان‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬دول��ت صادرات ف��والد را به‬ ‫تنظیم بازار داخل گره زده که این موضوع‬ ‫اصال کارشناسی شده و منطقی نیست‪ .‬وی‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه «مگر بازارهای صادراتی‬ ‫ب��ه این راحتی در اختی��ار تولیدکنندگان‬ ‫قرار گرفته اس��ت؟»‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬دولت با تصمیمات‬ ‫غیرکارشناس��ی مشکالت تولیدکنندگان را حتی در‬ ‫بازاره��ای صادرات��ی افزایش داده اس��ت‪ .‬تصمیمات‬ ‫غیرمنطقی عاملی می ش��ود تا اعتبار کشور در عرصه‬ ‫بین الملل��ی مختل ش��ود و ان بازارهای صادراتی که‬ ‫ازس��وی تولیدکنندگان به زحمت به دس��ت امده از‬ ‫دس��ت خواهد رفت‪.‬این تولیدکننده ف��والد با اعالم‬ ‫اینکه میزان تولید فوالد در کشور حدود ‪ 30‬میلیون‬ ‫تن اس��ت اما نیاز داخل ‪ 15‬میلیون تن اعالم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید پرس��ید؛ ایا تنظیم بازار ‪15‬‬ ‫میلیون تن فوالد در کشور تا به این حد مشکل است‬ ‫که اقایان تدبیر مناس��بی را به کار نمی گیرند و فقط‬ ‫سنگ اندازی می کنند؟! راه عالج تعیین قیمت فوالد‬ ‫مطابق با عرضه و تقاضاست تا در نهایت بازار به سمت‬ ‫تعادل حرکت کند و قیمت ها منطقی شود‪.‬‬ ‫تاکنون فوالد مبارکه با صرف بودجه ای افزون بر ‪ ۷۰‬میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬بیمارس��تان ها و شبکه بهداشت را یاری کرده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬با همکاری دانش��گاه علوم پزش��کی‪ ،‬اکسیژن‬ ‫بس��یاری از بیمارستان های زیر پوش��ش این دانشگاه را در‬ ‫اس��تان اصفهان و بس��یاری از استان های کش��ور‪ ،‬تا پایان‬ ‫امس��ال‪ ،‬ب��ه ارزش بیش از ‪ ۷۲‬میلی��ارد تومان تامین کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این ش��رکت عقیده بر این اس��ت ک��ه کمک به‬ ‫هموطنان در این ش��رایط بحرانی خدمتی بی منت از سوی‬ ‫فوالد مبارکه اس��ت‪ .‬عظیمیان در ادامه‪ ،‬توجه این ش��رکت‬ ‫به توسعه ورزش استان را از دیگر برنامه های این شرکت در‬ ‫حوزه مسئولیت های اجتماعی دانست و اضافه کرد‪ :‬در نظر‬ ‫اس��ت با حمایت بیشتر از باش��گاه فوالد مبارکه سپاهان در‬ ‫همه رش��ته های ورزش��ی‪ ،‬به ویژه فوتبال‪ ،‬استان اصفهان را‬ ‫در کشف استعدادهای نو و به دست اوردن افتخارات بیشتر‬ ‫یاری کنیم تا این باشگاه همچنان در توسعه ورزش استان و‬ ‫کشور موثر واقع شود‪ .‬این در حالی است که باشگاه نیز خود‬ ‫را به علم روز مجهز کرده و در اقدامی مفید از اپلیکیش��نی‬ ‫به نام «باسا مدیا» رونمایی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مطرح در جهان‬ ‫وی در ادامه به ‪ ۲‬پروژه بزرگ و مهم در دست اقدام فوالد‬ ‫مبارکه اش��اره و تشریح کرد‪ :‬فوالد مبارکه برای حفظ سهم‬ ‫خود در تولید فوالد کش��ور و برای اینکه همچنان به عنوان‬ ‫سازمانی موفق در میان شرکت های فوالدساز جهانی مطرح‬ ‫باشد‪ ،‬اجرای ‪ ۲‬پروژه بسیار مهم نورد گرم شماره ‪ ۲‬و طرح‬ ‫تحول دیجیتال را در دس��تور کار خود قرار داده است‪ .‬برای‬ ‫اجرای پروژه نورد گرم ش��ماره ‪ ۲‬تیمی ‪ ۱۰‬نفری از بهترین‬ ‫کارشناس��ان و مهندسان ش��رکت‪ ،‬در سخت ترین شرایط و‬ ‫قرنطینه کامل‪ ،‬در حال مذاکره با پیمانکاران و س��ازندگان‬ ‫داخلی و خارجی هس��تند تا ای��ن ماموریت خطیر را انجام‬ ‫دهند‪ .‬براس��اس پیش بینی ها‪ ،‬پروژه نورد گرم شماره ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫سال دیگر به بهره برداری خواهد رسید و کشور را از واردات‬ ‫ورق بی نی��از خواه��د کرد‪ .‬همچنین با بهره ب��رداری از این‬ ‫ابرپ��روژه‪ ،‬یک میلیون تن ورق مازاد بر مصرف داخلی تولید‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در این حالت‪ ،‬با کوتاه ش��دن دست واسطه ها‪،‬‬ ‫بازار س��یاه و التهاب بازار از بین خواهد رفت و زمینه ایجاد‬ ‫ارزش افزوده بیشتر و صادرات نیز فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارک��ه درباره دیگر پروژه عظیم فوالد‬ ‫مبارکه خاطرنش��ان کرد‪ :‬تحول دیجیتال و بکارگیری نسل‬ ‫چهارم فناوری در این ش��رکت از دیگر پروژه های در دست‬ ‫اجرای این ش��رکت اس��ت که از ‪ ۵‬مرداد سال ‪ ۹۵‬اغاز شده‬ ‫است‪ .‬این طرح که در هیچ یک از سازمان های کشور‪ ،‬به طور‬ ‫جامع و یکپارچه‪ ،‬پیاده سازی نشده است‪ ،‬موجبات مدیریت‬ ‫و اداره هوش��مند ف��والد مبارکه را فراه��م خواهد کرد و در‬ ‫نهایت باعث افزایش بهره وری و ارزش س��هام س��هامداران‬ ‫می شود‪ .‬با اجرای این طرح فوالد مبارکه همچنان به عنوان‬ ‫سازمانی جهان تراز مطرح خواهد بود‪ .‬به خاطر داشته باشیم‬ ‫اج��رای این ‪ ۲‬پروژه بزرگ همدلی همه همکاران و مدیران‬ ‫سازمان را می طلبد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫عظیمی��ان در پای��ان اظه��ار امی��دواری کرد‬ ‫در نیمه دوم س��ال جهش تولید نی��ز مدیران و‬ ‫کارکنان در سالمتی کامل با همدلی و همکاری‬ ‫هرچه بیش��تر و با رعایت کامل ش��یوه نامه های‬ ‫یه��ای اجتماع��ی‬ ‫بهداش��تی و فاصله گذار ‬ ‫برنامه های شرکت را محقق کنند‪.‬‬ ‫مدیریت بازار و حذف واسطه ها اولویت فوالد خوزستان است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزس��تان مدیریت بازار و حذف واس��طه ها را‬ ‫اولویت فوالد خوزستان عنوان کرد‪.‬‬ ‫عل��ی محم��دی مدیرعامل این ش��رکت اظهار داش��ت‪ :‬یکپارچه س��ازی‬ ‫قیمت گ��ذاری در تولید معادن‪ ،‬ش��مش و محصوالت ن��وردی ارامش بازار‬ ‫را ب��ه دنبال دارد و هدف اصلی ما تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی اس��ت‬ ‫و با توجه به سیاس��ت های جدی��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به دنبال‬ ‫مدیریت بازار‪ ،‬حذف دالالن و واس��طه ها هستیم تا محصول نهایی با قیمت‬ ‫مناسب در اختیار مصرف کننده نهایی قرار گیرد‪.‬‬ ‫در ادامه این مطلب گفت وگویی صمیمانه با مدیرعامل فوالد خوزس��تان‬ ‫داشته ایم که می خوانید‪.‬‬ ‫€ €جناب مهن�دس با توجه به افزایش قیمت فوالد در بازار جهانی‬ ‫و ب�ه تبع ان در بازار داخ�ل‪ ،‬برنامه فوالد خوزس�تان برای کاهش‬ ‫عطش بازار چیست؟‬ ‫افزایش قیمت فوالد به درامد بیشتر شرکت های فوالدی منجر نمی شود‪،‬‬ ‫چ��را که به تب��ع ان قیمت مواد اولی��ه و تجهیزات افزای��ش پیدا می کند ‪.‬‬ ‫مطمئن��اً ثب��ات در نرخ ارز ب��ه ارامش ب��ازار و تعادل در عرض��ه و تقاضا‬ ‫می انجامد‪ .‬بهترین مکان برای شناس��ایی و تعیین قیمت‪ ،‬بورس کاالس��ت‪.‬‬ ‫البته ش��رط موفقیت بازار بورس‪ ،‬پرهیز از دس��توری ک��ردن و دخالت در‬ ‫بازار است‪.‬‬ ‫€ €جنابعال�ی نقش وزارت صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت در کنترل بازار‬ ‫فوالد را چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫ب��ازار عرضه و تقاضا باید به س��متی حرکت کند که ش��فافیت‪ ،‬عرضه و‬ ‫تقاضای واقعی ش��کل گیرد‪ .‬نق��ش وزارت صمت باید نظاراتی باش��د و به‬ ‫س��مت تهیه سازکار و دستورالعمل اجرایی حرکت کند تا دخالت مستقیم‬ ‫در بازار‪ .‬تعیین قیمت عرضه ش��مش فوالدی براس��اس قیمت تمام شده و‬ ‫وضعیت بازار است‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ایر نهادهای حاکمیتی می بایست با‬ ‫نظارت کامل و توجه به ظرفیت واقعی ش��رکت ها و س��ابقه عملکرد انها‪ ،‬از‬ ‫ایجاد تقاضای کاذب جلوگیری نموده و دس��ت دالالن را که صرفاً به دنبال‬ ‫سودای سود می باشند‪ ،‬از صنایع کوتاه نمایند‪.‬‬ ‫€ €به عنوان مدیرعامل فوالد خوزس�تان اهمیت رعایت استاندارد‬ ‫را در تولید محصوالت فوالدی چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫اس��تانداردهای بین المللی دو دس��ته هس��تند‪ ،‬فنی و مدیریتی‪ .‬رعایت‬ ‫اس��تانداردهای فنی براس��اس نوع محصول کام ً‬ ‫ال اجباری اس��ت حتی اگر‬ ‫استاندارد ملی مشابه یا هم سنگ نداشته باشند‪ .‬اما انطباق با استانداردهای‬ ‫بین المللی مدیریتی بس��تگی به شرایط کس��ب وکار و بازارهای هدف دارد‪.‬‬ ‫برخی اس��تانداردهای مدیریتی از س��وی برخی کش��ورها و ی��ا به صورت‬ ‫منطقه ای بر مبنای بازارهای هدف و یا س��ازمان های دریافت کننده خدمت‬ ‫ی��ا محصول اجب��اری و برخی اختیاری هس��تند ولی می توانن��د به عنوان‬ ‫صحه گذاری بر فعالیت سازمان ها بر کسب وکار اثر جدی داشته باشند‪.‬‬ ‫در بعض��ی م��وارد علیرغم وج��ود انطباق با اس��تانداردهای م��ورد نیاز‪،‬‬ ‫س��ازمان های دریافت کنن��ده خدم��ت ی��ا کاال حداقل برای یکب��ار به طور‬ ‫مستقیم سازمان های تولید کننده یا عرضه کننده خدمت یا کاال را براساس‬ ‫اس��تانداردهای خ��اص و یا چک لیس��ت های تخصصی م��ورد ممیزی و یا‬ ‫بازرسی قرار می دهند که می تواند دامنه کاربرد محصول یا سیستم و یا هر‬ ‫دو را در بر بگیرد‪ .‬قطعا تحریم ها می تواند بر فرایندهای تولید از منظر زمان‬ ‫کیفیت و هزینه تاثیرگذار باش��د ولی س��ازمان های به ویژه بزرگ بر اساس‬ ‫طراحی و پای بندی به دیدگاه های دراز مدت از تمامی فرصت ها برای بهینه‬ ‫کردن این پارامترها استفاده می کنند‪.‬‬ ‫نکته اساس��ی ان اس��ت ک��ه در هر ح��ال جلوگی��ری از کاهش کیفیت‬ ‫محصول یا خدمت مهمترین چالش سازمان ها می باشد‪.‬‬ ‫€ €ایا محصوالت فوالدی تولید ش�ده در کش�ور از استانداردهای‬ ‫بین المللی برخوردار هستند؟‬ ‫محصوالت ف��والد خوزس��تان در بازارهای بین المللی‪ ،‬همیش��ه با اقبال‬ ‫مش��تریان همراه بوده اس��ت‪ ،‬به ط��وری که با وجود کش��ورهای ‪ CIS‬باز‬ ‫هم خریداران به س��راغ محصوالت فوالد خوزس��تان می ایند‪ .‬قطعاً یکی از‬ ‫مهمترین دالیل نگاه مش��تری برخورداری تولیدات از استاندارد بین المللی‬ ‫است‪.‬‬ ‫تحویل به موقع‪ ،‬س��فارش گیری به دلخواه مش��تری‪ ،‬تداوم در ارس��ال و‬ ‫کیفی��ت مطلوب از مهمترین دالیل برتری محصوالت فوالد خوزس��تان در‬ ‫بازارهای جهانی است‪.‬‬ ‫€ €ب�ه عقیده جنابعالی رش�د اس�تاندارد محص�والت فوالدی چه‬ ‫تاثیری بر بهبود فروش این محصوالت در بازارهای بین المللی دارد؟‬ ‫اولین شرط برای حضور در بازارهای بین المللی برخورداری از استاندارهای‬ ‫جهانی اس��ت‪ .‬ب��رای حفظ این بازار و قرار گرفت��ن در میان برندهای برتر‪،‬‬ ‫باید به س��مت تولید با کیفیت و در نظر گرفتن س��لیقه مش��تری حرکت‬ ‫کرد‪ .‬استانداردهای فوالد جزو سخت گیرانه ترین استاندارد هاست‪ .‬مطمئناً‬ ‫با رعایت اس��تاندارد و در نظر گرفتن ذائقه مش��تری می توان در بازارهای‬ ‫جهانی جایگاه خود را تثبیت کرد‪.‬‬ ‫€ €رعایت نکردن اس�تانداردهای بین الملل�ی در تولید محصوالت‬ ‫فوالدی چه تاثیری بر از دست دادن بازارهای جهانی می شود؟‬ ‫هرچقدر رعایت اس��تاندارد در حضور موفق در بازار رقابت مهم و اثرگذار‬ ‫اس��ت‪ ،‬به همین نس��بت‪ ،‬رعایت نک��ردن و تولید محص��ول بدون کیفیت‪،‬‬ ‫تهدیدی برای از دس��ت دادن بازار اس��ت‪ .‬کیفی��ت‪ ،‬رقابت پذیری‪ ،‬رضایت‬ ‫مش��تری و س��رمایه گذاری‪ ،‬مهمترین فاکتورهای تولید محصول با قابلیت‬ ‫جهانی اس��ت‪ .‬خال هر کدام از موارد یاد ش��ده‪ ،‬به حذف و از دس��ت دادن‬ ‫بازارهای بین المللی ختم می شود‪.‬‬ ‫€ €ایا تحریم ها تاکنون تاثیر منفی بر رعایت استانداردها در تولید‬ ‫محصوالت فوالدی داشته است؟‬ ‫قطع��اً تحریم ها می توان��د بر فرایندهای تولید از منظ��ر زمان‪ ،‬کیفیت و‬ ‫هزینه تاثیرگذار باش��د ولی س��ازمان های به ویژه بزرگ براساس طراحی و‬ ‫پای بن��دی به دیدگاه های دراز م��دت از تمامی فرصت ها برای بهینه کردن‬ ‫این پارامترها استفاده می کنند‪.‬‬ ‫نکته اساس��ی ان اس��ت ک��ه در هر ح��ال جلوگی��ری از کاهش کیفیت‬ ‫محصول یا خدمت مهمترین چالش سازمان ها می باشد‪.‬‬ صفحه 6 ‫سه شنبه‬ ‫افتتاح سایت بین المللی‬ ‫اصفهان بهترین اتفاق‬ ‫نمایشگاهی سال‪۹۹‬‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 24‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 10‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1654‬‬ ‫پیاپی ‪2972‬‬ ‫کاال انج��ام و در نتیج��ه ان ‪ ۳۶۵‬پرون��ده ب��ه ارزش ‪ ۱۵۲‬میلیارد ریال‬ ‫تشکیل شده که بیشترین کاالهای مکشوفه انواع الستیک خودرو‪ ،‬برنج‪،‬‬ ‫روغن‪ ،‬لوازم ارایشی و بهداشتی بوده است‪.‬‬ ‫در این میان طبق اعالم سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران‬ ‫در مدت یادش��ده بیش از ‪ ۲۲‬هزار بازرس��ی از واحدهای صنفی نانوایی‬ ‫در استان تهران انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ‪۶۷‬‬ ‫درصدی داشته است‪.‬‬ ‫سرعت ترخیص کاالی اساسی از گمرک چه تاثیری بر بازار مصرف دارد؟‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫تاثیر ترخیص برتغییر نبض بازار‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در چن�د روز اخی�ر خبره�ای حاکی از ترخیص کاالهای اساس�ی با ش�رایط ویژه از گمرک زیاد ش�نیده‬ ‫می ش�ود‪ .‬گم�رک کش�ور نیز این خبرها را تایید ک�رده و در عین حال وزیر صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت‪ ،‬نوید‬ ‫س�رعت گرفتن روند ترخیص کاالهای اساس�ی و در پی ان کاهش قیمت کاال به ویژه کاالهای اساس�ی را به‬ ‫مصرف کنندگان داده‪ ،‬این در حالی است که باتوجه به روند افزایش دائم و بی سابقه نرخ کاالهای اساسی در‬ ‫چند ماه اخیر‪ ،‬مصرف کنندگان به شدت چشم انتظار کاهش قیمت در بازار هستند‪ .‬هرچند برخی ها امیدی‬ ‫ب�ه کاه�ش قیمت ها ندارن�د و گروهی نیز حتی در صورت وقوع‪ ،‬ان را موقت�ی و مقطعی می دانند‪ ،‬اما واقعا‬ ‫این ترخیص های اضطراری تا چه حد در کاهش قیمت ها موثر خواهد بود؟ چه زمانی ترخیص ها اثر خود را‬ ‫بر کاهش قیمت ها در بازار مصرف نش�ان می دهد و این تاثیر تا چه زمانی ثبات خواهد داش�ت؟ گزارش این‬ ‫شماره‬ ‫به بررسی این موضوع خواهد پرداخت‪ .‬با ما همراه باشید‪:‬‬ ‫قیمت کاالهای اساسی کاهش می یابد‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر س��رعت گرفتن‬ ‫ترخیص کاالهای اساسی در گمرکات کشور گفت‪ :‬براساس‬ ‫دس��تور رئیس جمهوری قرار اس��ت نس��بت ب��ه ترخیص‬ ‫کاالهای اساس��ی در گمرک به فوریت اقدام ش��ود و دراین‬ ‫باره هماهنگی خوبی بین وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬گمرک و‬ ‫بانک مرکزی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫علیرضا رزم حس��ینی اظهار کرد‪ :‬هماهنگی مطلوبی بین‬ ‫وزارتخانه ه��ای صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬جهاد کش��اورزی‪،‬‬ ‫گم��رک جمهوری اس�لامی ایران و بان��ک مرکزی صورت‬ ‫گرفته و در این راستا‪ ،‬در چند روز گذشته جلسات خوبی با‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در ستاد اقتصادی دولت داشته ایم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح ک��رد‪ :‬با ترخیص‬ ‫کاالهای اساسی و ضروری کارخانجات از گمرکات ایران به‬ ‫طور حتم با فراوانی کاالها در بازار‪ ،‬تاثیر قیمتی ان در بازار‬ ‫مش��اهده می شود‪ .‬رزم حسینی افزود‪ :‬البته از هفته گذشته‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال عملیاتی ش��ده ک��ه مقداری قیمت ها‬ ‫کاهش پیدا کرده و تردیدی نداریم در هفته جاری قیمت ها‬ ‫به حد قابل قبولی برس��د‪ .‬وی گف��ت‪ :‬امیدواریم باتوجه به‬ ‫سیاس��ت های دول��ت و هم��کاری خوب بی��ن بخش های‬ ‫مختل��ف همچون بانک مرکزی‪ ،‬رس��وب کاال در گمرکات‬ ‫روز به روز کاهش پیدا کند و ما نس��بت به تامین مواد اولیه‬ ‫کارخانجات‪ ،‬نهاده های دامی‪ ،‬گوش��ت قرمز‪ ،‬گوشت مرغ و‬ ‫تخم مرغ اقدام کنیم‪ .‬اما ایا واقعا این تدابیر تاثیر پایداری بر‬ ‫کاهش قیمت های مصرف خواهد گذاشت؟!‬ ‫کاالی اساسی به چه قیمتی؟!‬ ‫قاسمعلی حسنی‪ ،‬دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی‬ ‫درباره لزوم ترخیص کاالهای اساسی از گمرک در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬گرچه تقویت توان تولیدی کش��ور در‬ ‫زمینه کاالهای مختلف از جمله کاالهای اساسی بسیار مهم‬ ‫و حیاتی است و باید تالش شود تا مبنا بر توزیع محصوالت‬ ‫تولید داخل قرار گیرد‪ ،‬اما حقیقت این است که تولید برخی‬ ‫کاالها در کشور در حدی نیست که بتوان نیازهای کشور را‬ ‫براساس ان تامین کرد و در این موارد نیاز اساسی به واردات‬ ‫ان وج��ود دارد‪.‬وی در این ب��اره اف��زود‪ :‬در برخی موارد نیز‬ ‫گرچه تولید کاالیی در کشور وجود دارد اما عالوه بر مسئله‬ ‫تامین نیاز کل کشور‪ ،‬موضوع نرخ تمام شده کاال از اهمیت‬ ‫ویژه ای برخوردار است‪ .‬نمونه بارز ان محصول برنج است‪.‬‬ ‫حسنی با اشاره به تفاوت نرخ برنج ایرانی و خارجی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬حمایت ها از تولید داخلی زمانی می تواند نتیجه بخش‬ ‫باشد که امکان تولید به میزان و با نرخ قابل قبول در کشور‬ ‫وجود داشته باشد و خریداران نیز از پس هزینه های مربوط‬ ‫به ان برایند اما درباره کاالیی مثل برنج شاهد این موضوع‬ ‫هس��تیم که واردات عالوه بر اینکه برای تامین نیاز حجمی‬ ‫کش��ور صورت می گیرد‪ ،‬برنج واردات��ی به دلیل نرخ فروش‬ ‫پایین تر از برنج ایرانی‪ ،‬در سبد مصرف بسیاری از خانواده ها‬ ‫قراردارد‪ .‬از این نظر تمرکز بر ایجاد تسهیالت برای ترخیص‬ ‫هرچه زودتر این کاالها اهمیت دارد‪.‬‬ ‫دبی��ر کل اتحادی��ه بنکداران مواد غذای��ی در عین حال‬ ‫ی��اداور ش��د‪ :‬باید به موضوع دیگری نی��ز در این باره توجه‬ ‫داش��ت و ان نرخ تمام ش��ده کاالهایی مث��ل برنج وارداتی‬ ‫اس��ت‪ .‬در این ماه ها تغییر منشا ارزی این کاال از ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی به ارزهای با ن��رخ باالتر‪ ،‬نرخ این محصول را تا حد‬ ‫زیادی افزایش داده است‪ .‬حال با توقف بلندمدت این کاالها‬ ‫در گمرک و افزوده ش��دن هزینه ه��ای دموراژ و انبارداری‪،‬‬ ‫احتماال نرخ تمام شده کاال افزایش خواهد یافت و خرید ان‬ ‫برای اقش��ار زیادی از جامعه امکان پذیر نخواهد بود و عمال‬ ‫توجیه اقتصادی ان از بین می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹ابزاری برای کنترل قیمت‬ ‫حس��نی تاکید کرد‪ :‬در هر ح��ال واردات برنج خارجی با‬ ‫ن��رخ موجه می تواند ابزاری ب��رای کنترل نرخ این محصول‬ ‫در ب��ازار مص��رف باش��د و باوجود افزایش ن��رخ در ماه های‬ ‫گذش��ته همچنان خریداران خاص خود را دارد‪ ،‬اما اگر قرار‬ ‫باش��د هزینه های تحمیل ش��ده بر ان‪ ،‬قیمت برنج وارداتی‬ ‫را هم پ��ای برنج ایرانی کند‪ ،‬عم�لا توجیهی برای واردات و‬ ‫فروش ان وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر نقش برنج وارداتی در تعدیل بازار مصرف‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر واردات و ترخیص این کاال به درستی‬ ‫صورت نگیرد‪ ،‬نرخ برنج ایرانی نه تنها کاهش نمی یابد‪ ،‬بلکه‬ ‫حتی ممکن اس��ت به دلیل کاهش عرضه و انحصاری شدن‬ ‫بازار داخلی‪ ،‬حتی تا ‪ ۳‬برابر افزایش را تجربه کند‪ ،‬زیرا تولید‬ ‫کشور ما در حوزه برنج همچنان در مقایسه با میزان مصرف‬ ‫کمتر است و ما خواه ناخواه برای تامین بخشی از این کاالی‬ ‫ضروری خانواده های ایرانی به واردات ان نیاز داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹مزایای ترخیص با ارز نیمایی‬ ‫قاسمعلی حس��نی در بخش دیگری از صحبت های خود‬ ‫با اشاره به موضوع قاچاق برنج وارداتی از کشور عنوان کرد‪:‬‬ ‫این اخرین ترخیص است؟!‬ ‫یکی از کاالهایی که بر ترخیص ویژه انها از گمرک تاکید می شود برنج‬ ‫اس��ت‪ .‬کاالیی که برخی معتقدند برای جلوگیری از فس��اد ان باید زودتر‬ ‫روند ترخیص ان اجرایی ش��ود اما خود واردکنندگان ظاهرا دیگر اصراری‬ ‫بر این ترخیص ندارند‪ .‬دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره این ترخیص‬ ‫و اث��ر ان در ب��ازار اعتقاد دارد ترخیص برنج وارداتی دپو ش��ده در گمرک‬ ‫تاثیر خاصی بر کنترل بازار نخواهد داشت‪.‬‬ ‫مس��یح کش��اورز در گفت وگو ب��ا‬ ‫در این باره خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫ن��رخ ارز نیمایی در حال حاضر به بیش از ‪ ۲۶‬هزار تومان رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫این ارز و هزینه های جانبی بس��یار از جمله هزینه دموراژ‪ ،‬انگیزه ای برای‬ ‫واردکنندگان برای ترخیص محصول وارداتی باقی نگذاشته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این شرایط نرخ برنج وارداتی تقریبا با نوع داخلی برابر شده ‬ ‫مردم به بازار بی اعتمادند‬ ‫و خرید ان برای مردم توجیه اقتصادی نخواهد داش��ت زیرا مردم قبال به‬ ‫این دلیل برنج وارداتی می خریدند که نرخ ان تفاوت قابل توجهی با نمونه‬ ‫داخل��ی داش��ت‪ .‬دبیر انجمن واردکنندگان برنج تصری��ح کرد‪ :‬مردم برنج‬ ‫واردات��ی کیلویی ‪ ۳۰‬هزار تومان��ی نمی خرند؛ به این ترتیب واردکنندگان‬ ‫از خی��ر ترخی��ص برنج های مانده در گمرک گذش��ته اند زیرا عمال در بازار‬ ‫نیز فروش��ی نخواهند داش��ت‪ .‬بنا بر انچه گفته ش��د بازار ایران تا اینده ای‬ ‫نامعلوم با برنج وارداتی خداحافظی خواهد کرد و با خروج برنج وارداتی از‬ ‫ب��ازار رقابت‪ ،‬ترخیص ان از گمرک نی��ز تفاوتی برای بازار مصرف نخواهد‬ ‫کرد؛ یعنی ترخیصی که قرار بود قوت اقشار کم درامد جامعه را تامین کند‪،‬‬ ‫عمال کاری از پیش نمی برد‪ .‬عالوه بر این با خارج شدن برنج وارداتی از بازار‬ ‫رقابت‪ ،‬افسار نرخ برنج داخلی نیز به بدترین شکل رها می شود‪.‬‬ ‫یکی از فروشندگان ارزاق عمومی درباره‬ ‫نایاب شدن یکباره برخی کاالها در بازار در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در سال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬خبرهایی از این دس��ت دهان به‬ ‫دهان می چرخید و تاخیر در انتش��ار خبر‪،‬‬ ‫زه��ر ان را می گرف��ت اما در ح��ال حاضر‬ ‫خبره��ای موثق و غیرموثق با اس��تفاده از‬ ‫ش��بکه های اجتماعی در کسری از ثانیه در‬ ‫اختیار همگان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫عل��ی مه��دوی در این ب��اره تصریح کرد‪:‬‬ ‫بی اعتم��ادی مردم به ثبات بازار در ماه های‬ ‫اخیر‪ ،‬باعث شده انتشار کوچک ترین اخبار‬ ‫درب��اره کاهش تولید یا گران تر ش��دن یک‬ ‫کاال‪ ،‬انه��ا را برای خری��د و ذخیره ان کاال‬ ‫به فروش��گاه ها بکش��اند و به کمیاب شدن‬ ‫ان بیش��تر دامن بزند‪ .‬این فروش��نده ارزاق‬ ‫در این باره یاداور ش��د‪ :‬نمونه های بارز این‬ ‫واکنش ازس��وی مصرف کنندگان در موارد‬ ‫متعددی مثل افزایش نرخ تخم مرغ‪ ،‬کاهش‬ ‫تولید کره یا در همین اواخر در زمینه روغن‬ ‫نباتی کامال اش��کار بود و کمبود این اقالم‬ ‫در فروشگاه ها را بیش از حد تشدید کرد‪.‬‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬تن روغن خوراکی در حال ارسال به کل کشور‬ ‫تاثیر کاهش نرخ ارز بر بازار نمایان است‬ ‫با افزایش قیمت ارز بازار دچار تالطم شده بود‪ ،‬ابراز‬ ‫امیدواری کرد که با کاهش و ثبات قیمت ارز و تاثیر‬ ‫ان بر کاالها‪ ،‬قدرت خرید مردم هم افزایش یابد‪.‬‬ ‫فراهانی اظهار کرد‪ :‬زمانی که قیمت ارز ثابت شود‪،‬‬ ‫ریسک تولیدکنندگان و تاجران برای قیمت گذاری‬ ‫کاال کاهش می یابد و عالوه بر ان مردم نیز می توانند‬ ‫برای وضعیت کاری خود برنامه ریزی کنند؛ از سوی‬ ‫دیگر با تشدید نظارت و بازرسی ها‪ ،‬قیمت کاالها در‬ ‫بازار به ثبات می رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ‪ ۶‬کشور نیز ‪۱۵‬‬ ‫ابان در گفت وگو با ایرنا با اشاره به پهلوگیری ‪ ۳۳‬کشتی هزار تنی‬ ‫ل حاضر‬ ‫روغ��ن خام خوراکی در بندر ش��هید رجایی‪ ،‬گفت‪ :‬در حا ‬ ‫ح��دود ‪ 3‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬ت��ن روغن خوراکی در حال ارس��ال به کل‬ ‫کش��ور است‪ .‬به گفته مس��عود دشوارگر‪ ،‬این محموله ‪ ۳۳‬هزار تنی‬ ‫روغن خام از نوع سویا به عنوان مواد اولیه کارخانجات روغن در این‬ ‫بن��درگاه تج��اری پهلو گرفته و تخلیه ان تا ‪ 3‬روز اینده ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باتوجه به کمبود روغن در برخی از نقاط کشور روزانه‬ ‫به ط��ور میانگین ‪ ۱۰۰‬دس��تگاه تانکر حمل روغ��ن نباتی به پایانه‬ ‫فراورده های روغنی ایران مراجعه و پس از بارگیری‪ ،‬محموله های‬ ‫روغن را برای کارخانه های سراسر کشور حمل می کنند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ‪ ۶‬کش��ور بیان کرد‪ :‬افزون‬ ‫بر این کش��تی‪ ،‬در مخازن بندر ش��هید رجایی نیز انواع روغن خام‬ ‫خوراکی ذخیره ش��ده اس��ت‪ .‬دش��وارگر با بیان اینک��ه جز روغن‬ ‫خوراک��ی کاالهای دیگر مانند برنج نیز بارگیری می ش��ود‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬از ابتدای امسال تاکنون ‪ ۱۸‬کشتی حامل کاالهای اساسی در‬ ‫بندرشهید رجایی تخلیه شده و قرار است تا پایان سال ‪ ۲۰‬کشتی‬ ‫حامل کاالهای اساسی وارد بندر شهید رجایی شود‪.‬‬ ‫بازار در انتظار ترخیص است‬ ‫وضعیت بازار مصرف داخلی به حدی بی ثبات و شکننده‬ ‫ش��ده که کوچک ترین خبر درباره یک کاال می تواند نایابی‬ ‫ان را در پی داشته باشد‪ .‬نمونه اخیر این موضوع در زمینه‬ ‫روغن نباتی بود که انتشار خبری مبنی بر توقف خط تولید‬ ‫یکی از کارخانه ها به دلیل کمبود مواد اولیه ان یعنی روغن‬ ‫خام‪ ،‬قفسه فروشگاه ها را از این کاال خالی کرد‪.‬‬ ‫گرچه براس��اس اعالم مسئوالن‪ ،‬مشکل ترخیص روغن‬ ‫خ��ام از گمرک برطرف ش��ده و کارخانه تعطیل ش��ده نیز‬ ‫دوباره تولید را اغاز کرده‪ ،‬اما اثار ش��وک وارد شده به بازار‬ ‫همچنان باقی اس��ت‪ .‬مش��اهدات میدانی خبرنگار‬ ‫از بازار عمده فروش��ان در خیابان انبار نفت نش��ان می دهد‬ ‫هنوز روغن نباتی در برخی از بنکداری ها عرضه نمی شود‪.‬‬ ‫برخی دیگر از واحدها نیز که روغن نباتی در انها عرضه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬نرخ فروش ای��ن کاال را حتی تا ‪ 2‬برابر نرخ درج‬ ‫ش��ده افزایش داده اند‪ .‬مش��اهدات حاکی از ان اس��ت که‬ ‫روغن س��رخ کردنی ‪ 3‬لیتری یکی از ش��رکت های داخلی‬ ‫ک��ه نرخ درج ش��ده روی ان ‪ ۲۹‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان بوده‪،‬‬ ‫در عمده فروش��ی های انبار نف��ت به نرخ ‪ ۴۶‬هزار تومان به‬ ‫فروش می رسد‪.‬‬ ‫البته این تنش ها تنها محدود به عمده فروشی ها نیست‪.‬‬ ‫در فروش��گاه های زنجیره ای نیز هنوز برخی از قفس��ه های‬ ‫مربوط به روغن نباتی خالی اس��ت و فروشگاه هایی نیز که‬ ‫این کاال را عرضه می کنند‪ ،‬ان را به صورت سهمیه بندی به‬ ‫هر نفر ارائه می کنند‪.‬‬ ‫در مجم��وع به نظ��ر می رس��د در ای��ن ب��ازار و ب��ا این‬ ‫مصرف کنن��دگان دیگر نمی توان تنها با نش��ان دادن «در‬ ‫باغ سبز» در زمینه قیمت ها‪ ،‬جو حساس و بی اعتماد شده‬ ‫موج��ود را ارام کرد و اگر قصد داریم بازار مصرف همچنان‬ ‫ب��ه حرک��ت هرچند ک��ج دار و مریز خود ادام��ه دهد‪ ،‬باید‬ ‫بتوانیم ان را الاقل از نظر کاالهای اساسی تامین کنیم که‬ ‫در وضعیت کنونی لزوم این تامین حتی بیش��تر از تعدیل‬ ‫قیمت ها است‪.‬‬ ‫قاسمعلی حسنی‬ ‫مسیح کشاورز‬ ‫قاسم نوده فراهانی‬ ‫مسعود دشوارگر‬ ‫خشایار باقرپور‪ /‬مدیرعامل اتحادیه‬ ‫تعاونی های عمرانی شهر تهران‬ ‫ام��روزه مش��کل مس��کن یکی از اساس��ی ترین‬ ‫مش��کالت مردم در کش��ور ما محسوب می شود و‬ ‫بر همین اساس راهکارهای گوناگونی در طول این‬ ‫سال ها ازس��وی افراد و نهادهای مختلف برای حل‬ ‫مش��کل مسکن ارائه شده اس��ت‪ .‬گرچه تعدادی از‬ ‫این راهکارها قابلیت اجرا داشته اند اما بسیاری نیز‬ ‫باوجود داشتن توجیهات منطقی و ظاهر قابل اجرا‪،‬‬ ‫هرگز ظرفیت عملیاتی شدن پیدا نکرده اند یا انجام‬ ‫انها‪ ،‬به نتایجی غیر از هدف های برنامه ریزی ش��ده‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬یکی از این طرح ها وام کمک ودیعه‬ ‫مسکن است‪ .‬در واقع طرح هایی مثل وام کمک ودیعه‬ ‫مس��کن روی کاغذ جلوه خیلی خوبی دارند و شاید‬ ‫در زمان مطرح ش��دن این طرح بارقه های امید در‬ ‫دل مردم ایجاد ش��ود‪ ،‬اما وقتی از زاویه کارشناسی‬ ‫موضوع را بررس��ی می کنیم می بینیم که این طرح‬ ‫مانند بس��یاری از طرح های ش��تابزده ای است که‬ ‫نبودن��ش و حتی مطرح نش��دنش‪ ،‬خیل��ی بهتر از‬ ‫تدوی��ن و ابالغ ان اس��ت‪ .‬در نقد ط��رح وام ودیعه‬ ‫مس��کن این طور می توان گفت که این طرح بخش‬ ‫کوچکی از خانوارهای اجاره نش��ین را تحت پوشش‬ ‫گرفته اما مش��کل جدی در زمینه ان این است که‬ ‫باعث هیجان قیمتی شدیدی در بازار اجاره مسکن‬ ‫شده و می تواند اثار سوء بیشتری نسبت به مزایای‬ ‫ان در پی داشته باشد‪ .‬امارهای رشد نرخ از ابتدای‬ ‫امسال نش��ان می دهد در ‪ ۴‬ماه اول امسال‪ ،‬به طور‬ ‫متوس��ط ‪ ۱۰‬درصد افزایش نرخ اجاره داش��تیم و‬ ‫در ‪ ۳‬ماه بعد که این وام مطرح ش��ده بود‪ ،‬متوس��ط‬ ‫رش��د ‪ ۲۰‬درصدی ش��کل گرفته که در حقیقت از‬ ‫ابتدای س��ال تا پایان مه��ر‪ ،‬افزایش اجاره بها‪۱.۵ ،‬‬ ‫برابر افزایش نرخ خود مس��کن بوده و این پرس��ش‬ ‫مطرح می ش��ود که ایا اجاره از نرخ مس��کن تاثیر‬ ‫می پذیرد یا مسکن باید از نرخ اجاره تاثیر بپذیرد؟!‬ ‫در واقع وام ودیعه مسکن به قشر کارمند تخصیص‬ ‫نیافته زیرا ش��رایط این کار وجود نداش��ته اس��ت؛‬ ‫چون خانه مسکونی باید پایان کار و سند تفکیکی‬ ‫تک برگ داش��ته باش��د تا اجاره نامه با کد رهگیری‬ ‫برایش صادر ش��ود که این کار برای قش��ر کارمند‬ ‫هزینه بر است؛ بنابراین با این طرح تنها می توان به‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰‬درصد مس��تاجران کمک کرد زیرا اگر‬ ‫متوس��ط وام را ‪ ۳۰‬میلیون تومان بدانیم با رقم ‪۲۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان‪ ،‬تنها زیر ‪ ۱۰‬درصد مستاجران‬ ‫را می توان پوشش داد‪ .‬در این شرایط اگر بخواهیم‬ ‫درب��اره راهکارهای برون رفت از بحران کنونی بازار‬ ‫مس��کن صحب��ت کنیم‪ ،‬باید بگویی��م هیچ راهکار‬ ‫کوتاه مدت��ی برای حل معضلی که بیش از نیم قرن‬ ‫سابقه دارد نمی توان ارائه داد و تنها راه حل موجود‬ ‫این اس��ت که نظام پولی هم��کاری کند تا رهن را‬ ‫جایگزی��ن اجاره کنیم‪ .‬البته س��ازکارهایی در این‬ ‫ب��اره وجود دارد؛ مثال اینکه رقمی را برای کمک به‬ ‫رهن واحدها برای پوش��ش دادن ‪ ۶۰‬درصد جامعه‬ ‫مس��تاجران لحاظ کرد؛ به ش��رطی که مالک را به‬ ‫ره��ن دادن ترغیب کند‪ .‬با ای��ن روش بازپرداخت‬ ‫وام رهن از دادن اجاره س��اده تر اس��ت؛ این سازکار‬ ‫می توان��د به حل معضل اجاره مس��کن کمک کند‪.‬‬ ‫البته باید قب��ول کرد که باتوجه به وضع بودجه ای‬ ‫کش��ور‪ ،‬بسیار دشوار اس��ت که چنین سازکاری را‬ ‫بت��وان اجرایی کرد اما این به معنای ناکارامدی این‬ ‫طرح نیس��ت و طرح یادش��ده در صورت عملیاتی‬ ‫ش��دن می تواند کمک بسیار زیادی به حل مشکل‬ ‫ل حاضر این مدل در‬ ‫مس��کن در کشور کند‪ .‬در حا ‬ ‫برخی کش��ورها مانند گرجستان اجرا شده و نتایج‬ ‫قابل قبولی نیز در بر داشته است‪.‬‬ ‫تجارت ‪ ۳۸‬میلیارد دالری‬ ‫کشور در ‪ ۷‬ماه گذشته‬ ‫بهم��ن ذاک��ری‪ ،‬معاون توس��عه مدیریت و منابع‬ ‫گمرک جمهوری اس�لامی ای��ران گفت‪ :‬جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در ‪ ۷‬ماه گذش��ته ‪ ۳۸‬میلیارد دالر‬ ‫تجارت خارجی داش��ته که از این میزان حدود ‪۱۸‬‬ ‫میلی��ارد دالر ان مرب��وط به ح��وزه صادرات بوده و‬ ‫‪ ۲۰‬میلی��ارد دالر ان نی��ز در بخ��ش واردات صورت‬ ‫گرفت��ه اس��ت‪ .‬وی همچنین بیان ک��رد‪ :‬از این ‪۱۸‬‬ ‫میلی��ارد دالر ص��ادرات‪ ،‬حدود ‪ ۱۴‬میلیارد دالر ان‬ ‫ل حاضر‬ ‫به کش��ورهای همس��ایه بوده اس��ت‪ .‬در حا ‬ ‫گمرکات جمهوری اس�لامی ایران فراتر از وظایف‬ ‫سازمانی خود در بارانداز ریلی خدمات ارائه می کنند‪.‬‬ ‫بنا بر گزارش ایس��نا معاون گمرک ایران در بخش‬ ‫پایانی سخنان خود با تاکید بر اینکه از سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫تاکنون ‪ ۴‬پروژه در سطح کشور به عنوان پروژه ملی‬ ‫در حال اجرا است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬یکی از این پروژه ها‬ ‫در گمرک زمینی شهرستان استارا اجرایی می شود‬ ‫و ب��رای این منظ��ور ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال جدید برای‬ ‫سال پیش رو به ان اختصاص داده ایم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران گفت‪ :‬تاثیر کاهش نرخ‬ ‫ارز بر بازار نمایان اس��ت و پیش بینی می شود ظرف‬ ‫یک هفته‪ ،‬قیمت بیشتر کاالها کاهش یابد‪.‬‬ ‫قاس��م ن��وده فراهانی در گفت وگو ب��ا ایرنا افزود‪:‬‬ ‫کاهش نرخ ارز بر بازار تاثیر گذاش��ته‪ ،‬به طوری که‬ ‫طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته عالوه بر کاهش نرخ مسکن‪،‬‬ ‫قیمت خودروهای ایرانی از ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون تومان‬ ‫و برخی از خودروهای خارجی از ‪ ۵۰۰‬میلیون تا ‪۲‬‬ ‫میلیارد تومان کاهش یافته است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫در گذش��ته واردات با منش��ا ارز ترجیحی‪ ،‬در موارد زیادی‬ ‫خروج غیررس��می برنج از کش��ور را در پی داشت‪ ،‬زیرا این‬ ‫تخلف برای کس��انی که اقدام به این کار می کردند بس��یار‬ ‫س��وداور بود‪ .‬دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود‪:‬‬ ‫این مشکل در حال حاضر با تغییر منشا ارزی از ارز ترجیحی‬ ‫به ارز نیمایی تا حدود زیادی برطرف ش��ده که مس��لما اگر‬ ‫این منشا باتوجه به نرخ ازاد ارز در نظر گرفته شود‪ ،‬مشکل‬ ‫خروج غیررسمی این کاال به کلی برطرف خواهد شد‪ .‬با این‬ ‫کار گرچ��ه نرخ برنج وارداتی باز هم افزایش می یابد اما بازار‬ ‫عرضه برنج رقابتی می شود که این امر به کنترل قیمت ها و‬ ‫متعادل شدن بازار خواهد انجامید‪.‬‬ ‫حس��نی در پایان گفت‪ :‬ترخی��ص هرچه زودتر برنج های‬ ‫وارداتی از گمرکات کش��ور‪ ،‬می تواند اثار مطلوبی در تامین‬ ‫مایحتاج و همین طور کنترل قیمت ها داشته باشد‪ ،‬اما باید‬ ‫ب��ه این موضوع نیز توجه داش��ت ک��ه هزینه های مربوط به‬ ‫خرید‪ ،‬نگهداری و ترخیص این کاالها نباید به حدی باش��د‬ ‫که نقش ان را در بازار از بین ببرد‪.‬‬ ‫علیرضا رزم حسینی‬ ‫وام ودیعه‬ ‫مسکن‪ ،‬هیجان‬ ‫قیمتی در بازار‬ ‫یادداشت‬ ‫بیشترین کاالی‬ ‫مکشوفه‬ ‫در حوزه قاچاق‬ ‫در ‪ ۷‬ماه نخس��ت س��ال‪ ،‬بازرس��ی از صنوف تولیدی و توزیعی استان‬ ‫تهران نس��بت به مدت مشابه سال قبل ‪ ۷‬درصد رشد داشته و بیشترین‬ ‫کاالهای مکشوفه در حوزه قاچاق نیز انواع الستیک خودرو‪ ،‬برنج‪ ،‬روغن‪،‬‬ ‫لوازم ارایشی و بهداشتی بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬براس��اس جدیدترین اطالعات منتشر شده ازسوی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان تهران‪ ،‬در ‪ ۷‬ماه امس��ال بیش‬ ‫از ‪ ۴۱۶‬ه��زار بازرس��ی از صنوف تولیدی و توزیعی اس��تان تهران انجام‬ ‫ش��ده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ ۷‬درصد رشد داشته است‪ .‬در‬ ‫نتیجه این بازرس��ی ها‪ ۴۰ ،‬هزارو ‪ ۳۵۲‬پرونده به ارزش ‪ ۱۷‬هزار و ‪۹۰۴‬‬ ‫میلیارد ریال تش��کیل و برای طی مراحل قانون��ی به تعزیرات حکومتی‬ ‫ارس��ال شده است‪.‬بیشترین صنوف مورد بازرسی در این مدت نیز شامل‬ ‫لبنیات و سوپر مارکت ها‪ ،‬واحدهای توزیع گوشت قرمز و مرغ‪ ،‬نانوایی ها‪،‬‬ ‫میوه فروشی ها و مراکز عرضه اقالم بهداشتی بوده است‪.‬‬ ‫همچنین در همین بازه زمانی حدود ‪ ۴۰‬هزار بازرسی در حوزه قاچاق‬ ‫‪7‬‬ ‫مرغ ارزان‬ ‫می شود؟!‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 24‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 10‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1654‬‬ ‫پیاپی ‪2972‬‬ ‫دریچه‬ ‫ساختمان رجیستری‬ ‫پدیده اینده صنعت‬ ‫نمایشگاهی در اصفهان‬ ‫‪ :‬نمایش��گاه بین الملل��ی اصفهان در‬ ‫مح��ل جدید‪ ،‬فرایند ثبت ن��ام مکانیزه تمامی‬ ‫بازدیدکنن��دگان رویداده��ای نمایش��گاهی‬ ‫را ب��رای به حداکثر رس��اندن ثبت اطالعات و‬ ‫اس��تفاده بهینه از ان در راستای ارتقای سطح‬ ‫کمی و کیفی نمایش��گاه در س��ال های اینده و‬ ‫کمک به برگزارکنندگان و مش��ارکت کنندگان‬ ‫فراهم کرده است‪ .‬گرداوری این اطالعات انجا‬ ‫اهمی��ت می یابد ک��ه بدانیم اصفه��ان دومین‬ ‫استان صنعتی کش��ور پس از پایتخت به شمار‬ ‫می رود و فعال ترین بازرگانان کش��ور را در خود‬ ‫پرورش داده و نمایش��گاه اصفهان نیز به جهت‬ ‫زیرس��اختی محیطی منحصر به ف��رد را برای‬ ‫حض��ور فعاالن اقتصادی و تج��ار فراهم اورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫چنین ش��رایطی اهمیت ثبت داده ها را برای‬ ‫ایج��اد تح��رک و پویایی هرچه بیش��تر فضای‬ ‫نمایش��گاه و ایجاد نظم در فرایندها دو چندان‬ ‫می کند‪ .‬ثبت داده ها همواره یکی از بخش های‬ ‫پراهمی��ت در جریان برگزاری نمایش��گاه بوده‬ ‫است و در گذشته یعنی محل پیشین نمایشگاه‬ ‫اصفهان نیز اقدامات مرتبط با این فرایند انجام‬ ‫می ش��د اما از یک س��و زیرساخت تخصصی به‬ ‫این منظور تعریف نشده بود و در بهترین حالت‬ ‫و در ش��رایطی ک��ه عملیات رجیس��تری برای‬ ‫برخی از عناوین نمایش��گاهی اهمیت داش��ت‪،‬‬ ‫ای��ن امر از طریق اس��تقرار میزهای س��یار در‬ ‫ورودی نمایشگاه انجام می شد که به طور عمده‬ ‫موج��ب ازدحام بازدیدکنن��دگان در ورودی و‬ ‫اجبار به صرف نظ��ر کردن از دریافت اطالعات‬ ‫ش��مار زیادی از انها می ش��د‪ .‬به عالوه این امر‬ ‫گاه از طریق سیس��تم های دستی و استفاده از‬ ‫فرم های نظرسنجی کاغذی و گاه با کمک تبلت‬ ‫ص��ورت می پذیرفت که زمان زی��ادی را هم از‬ ‫بازدیدکنندگان و هم از نیروهای رجیس��تری‬ ‫می گرفت‪.‬‬ ‫در س��ازه جدید نمایشگاه اصفهان ساختمان‬ ‫ویژه رجیس��تری و پذیرش در ورودی س��الن‬ ‫پیش بینی ش��ده است‪ .‬این س��اختمان ‪ 3‬هزار‬ ‫مترمرب��ع زیربنا دارد و ‪ 3‬طبقه را در خود جای‬ ‫داده اس��ت‪ .‬طبقه همکف س��الن رجیس��تری‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی اصفه��ان‪ 4 ،‬در اصلی‬ ‫دارد ک��ه بازدیدکنن��دگان می توانن��د پس از‬ ‫پای��ان عملیات پذیرش‪ ،‬از هر یک از درها وارد‬ ‫فضای نمایشگاه شوند‪ .‬ویژگی استفاده از ‪ ۴‬در‬ ‫در ‪ ۴‬نقطه س��اختمان رجیستری این است که‬ ‫در صورت برگزاری نمایشگاه های همزمان‪ ،‬هر‬ ‫یک از در ها به یک نمایشگاه اختصاص می یابد‬ ‫و مخاطبان را به سمت نمایشگاه مورد نظر خود‬ ‫راهنمایی می کند‪.‬‬ ‫در این طبقه‪ ،‬دو بال ش��مالی و جنوبی وجود‬ ‫دارد که فضاهای مختلفی را در خود جای داده‬ ‫اس��ت‪ .‬نکته قابل توج��ه دیگر در این مجموعه‬ ‫پیش بینی اتاق امانات در ساختمان رجیستری‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��ه ای��ن ترتی��ب‪ ،‬بازدیدکنن��دگان از‬ ‫نمایش��گاه می توانند وس��ایل اضافی خود را به‬ ‫اتاق امانات بس��پارند و بدون محدودیت حمل‬ ‫وس��ایل اضافی از نمایش��گاه بازدی��د کنند‪ .‬در‬ ‫مقاب��ل اتاق امانات‪ ،‬ات��اق دیگری قرار دارد که‬ ‫به عنوان اتاق انتظار پیش بینی ش��ده است‪ .‬این‬ ‫ات��اق به منظور جلوگی��ری از ازدحام در مقابل‬ ‫کانترهای ثبت اطالعات س��الن رجیستری در‬ ‫نظر گرفته ش��ده تا از س��ویی از بی نظمی های‬ ‫احتمال��ی جلوگیری ش��ود و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫موجبات استراحت و اسودگی بازدیدکنندگان‬ ‫را فراه��م اورد‪ .‬همچنین اس��تفاده از دو کانتر‬ ‫برای انجام عملیات رجیستری در طبقه همکف‬ ‫ساختمان پذیرش نمایشگاه بین المللی اصفهان‬ ‫پیش بینی ش��ده که س��بب تسریع در عملیات‬ ‫ثب��ت اطالع��ات بازدیدکنن��دگان و مراجعان‬ ‫نمایش��گاه می شود‪ .‬دیگر بخش های این طبقه‬ ‫ه��م کاربری عبوری و البی دارند تا محلی برای‬ ‫عبور بازدیدکنندگان و ورود به فضای نمایشگاه‬ ‫باشد‪ .‬طبقه اول ساختمان رجیستری و پذیرش‬ ‫ن کنفرانس خبری و سالن های ‪VIP‬‬ ‫نیز س��ال ‬ ‫را در خود جای داده است‪ .‬در سالن کنفرانس‪،‬‬ ‫گردهمایی ها و همچنین نشس��ت های خبری‬ ‫مرتب��ط با ه��ر نمایش��گاه برگزار می ش��وند‪.‬‬ ‫این س��الن‪ ،‬اش��راف و تس��لط کاملی بر فضای‬ ‫نمایش��گاهی دارد و حاضران در نشس��ت های‬ ‫خبری به راحتی می توانند فضای نمایش��گاهی‬ ‫را تحت نظر داش��ته باشند‪ .‬سالن های ‪ VIP‬نیز‬ ‫به منظور پذیرایی از مهمانان ویژه و مس��ئوالن‬ ‫دعوت ش��ده به نمایشگاه ایجاد شده اند‪ .‬در این‬ ‫س��الن ها‪ ،‬امکان مذاکرات تجاری میان مدیران‬ ‫شرکت های بخش خصوصی با مسئوالن دولتی‬ ‫وجود دارد و از سوی دیگر‪ ،‬در روزهای برگزاری‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬به محلی برای بحث و بررسی مسائل‬ ‫و مشکالت حوزه های مختلف تبدیل می شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫در گفت وگو با ‪ ۱۵‬فعال صنعت نمایشگاهی بررسی کرد‬ ‫افتتاح سایت بین المللی اصفهان بهترین اتفاق نمایشگاهی سال‪۹۹‬‬ ‫سهیل فرزین‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با افتتاح سایت‬ ‫بین المللی‬ ‫اصفهان شرایطی‬ ‫فراهم امده‬ ‫که شرکت های‬ ‫خارجی بتوانند‬ ‫در این سایت‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫حضور یابند‬ ‫و با فعاالن‬ ‫اقتصادی ایرانی‬ ‫و اصفهانی به‬ ‫تعامالت تجاری‬ ‫بپردازند‬ ‫نخستین‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تاریخ ایران با‬ ‫قدمتی ‪۴۰۰‬‬ ‫ساله در استان‬ ‫اصفهان برگزار‬ ‫شده است‬ ‫س��ایت نمایش��گاهی اصفه��ان به عن��وان بزرگ ترین و‬ ‫به روزترین سایت نمایشگاهی کشور افتتاح شد‪ .‬این سایت‬ ‫نمایش��گاهی دارای یک س��الن ‪۲۱‬هزار مت��ری و ‪۳۰‬هزار‬ ‫مترمرب��ع محوط��ه روباز برپایی رویدادهای نمایش��گاهی‬ ‫اس��ت و امکان برگزاری نمایشگاه های بین المللی مدرن را‬ ‫با زیرساخت های مناس��ب برای مشارکت کنندگان فراهم‬ ‫کرده است‪ .‬با افتتاح نمایشگاه بین المللی اصفهان‪ ،‬بیش از‬ ‫‪۲۰‬هزار متر مربع در فاز اول به صنعت نمایش��گاهی کشور‬ ‫اضافه ش��د که به عقیده برخی کارشناس��ان ارزش افزوده‬ ‫زیادی دارد‪ ،‬چراکه هر یک مترمربع برگزاری نمایشگاه‪۴ ،‬‬ ‫شغل و ‪۱۵۰‬رسته شغلی را در ارتباط با صنعت نمایشگاهی‬ ‫فعال می کند‪ .‬اس��تانداردهای جهانی به ویژه در تجهیزات‬ ‫برق و مکانیک‪ ،‬در س��اخت نمایش��گاه بین المللی اصفهان‬ ‫به خوبی رعایت ش��ده اس��ت‪ .‬پیش از ساخت محل جدید‬ ‫نمایش��گاه ها و در زمانی که رویدادهای نمایشگاهی در پل‬ ‫شهرس��تان برگزار می شد‪ ،‬ش��رکت های خارجی حاضر به‬ ‫مش��ارکت در نمایش��گاه ها نبودند چراکه فضای مناسبی‬ ‫برای برگزاری این نمایش��گاه ها وجود نداش��ت؛ اما اکنون‬ ‫ش��رایطی فراهم امده که ش��رکت های خارجی بتوانند در‬ ‫نمایشگاه اصفهان حضور یابند و با فعاالن اقتصادی ایرانی‬ ‫و اصفهانی به تعامالت تجاری بپردازند‪ .‬پروژه نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی اصفهان س��ال ها در انتظار تامین اعتبار و رفع‬ ‫مشکالت برای اجرا بود که شهرداری اصفهان از نیمه دوم‬ ‫س��ال ‪ ،۹۶‬اجرای پروژه نمایشگاه بزرگ را که با ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫پیشرفت متوقف شده بود به عنوان یکی از پروژه های اصلی‬ ‫و محوری مدیریت شهری در دستور کار قرار داد و با تزریق‬ ‫و تامین مالی‪ ،‬بدهی های گذش��ته پ��روژه به پیمانکاران و‬ ‫بان��ک را پرداخت کرد‪ .‬پس از ان‪ ،‬ادامه عملیات س��اخت‬ ‫نمایش��گاه با قوت و عزم جدی اغاز و پروژه با انعقاد ‪۲۱۲‬‬ ‫ق��رارداد با هزینه ای افزون بر ‪ ۲۲۰۰‬میلیارد ریال در مدت‬ ‫‪ ۳‬س��ال تکمیل شد و به پایان رس��ید که خوشبختانه فاز‬ ‫نخس��ت ان به مرحله بهره برداری رسیده است‪ .‬نمایشگاه‬ ‫جدید اصفهان در منطقه روشن دشت منطبق با فناوری ها و‬ ‫استانداردهای نمایشگاه های مونیخ‪ ،‬دوبی و کیش طراحی‬ ‫و س��اخته ش��ده اس��ت و از جمله مدرن تری��ن پروژه های‬ ‫نمایش��گاهی کشور به شمار می رود‪ .‬فاز نخست این پروژه‬ ‫ش��امل یک س��الن پیوس��ته با قابلیت تفکیک به ‪ ۳‬سالن‬ ‫‪ ۵‬هزار متری پیوس��ته طراحی و س��اخته شده و فضاهایی‬ ‫س��الن نمایشگاه‪ ،‬س��اختمان اداری و خدماتی‪ ،‬ساختمان‬ ‫رجیس��تری‪ ،‬فضاه��ای نمایش��گاهی روب��از‪ ،‬پارکین��گ‬ ‫روباز‪ ،‬س��اختمان تاسیس��ات مکانیکی‪ ،‬فضای سبز‪ ،‬تونل‬ ‫تاسیس��ات نفر رو‪ ،‬فضاهای س��واره رو و پیاده رو‪ ،‬رستوران‪،‬‬ ‫کافی شاپ‪ ،‬س��رویس های بهداش��تی محوطه‪ ،‬ساختمان‬ ‫الکتریکال‪ ،‬مخزن اب اشامیدنی و اتش نشانی‪ ،‬مخزن اب‬ ‫خاکس��تری فضای سبز و پل های عابر پیاده طرفین سالن‬ ‫اصلی اس��ت‪ .‬پوش��ش سقف و سازه ان از فناوری زیپ تک‬ ‫در نظر گرفته ش��ده که در نوع خود از زیبایی و پیوس��تگی‬ ‫خاصی برخوردار است و یکی از سازه های بی نظیر در استان‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬همچنین در س��الن اصلی نمایشگاه ‪۱۱‬‬ ‫اتاق مذاکره‪ ۲ ،‬کافی ش��اپ‪ ،‬بخ��ش وی ای پی‪ ،‬اتاق امانات‬ ‫و س��رویس بهداش��تی ایجاد شده اس��ت‪.‬‬ ‫درباره‬ ‫افتتاح این پروژه عظیم که حقیقتا با س��ختی های فراوانی‬ ‫همراه بوده‪ ،‬نظر ‪ ۱۵‬نفر از چهره های شناخته شده صنعت‬ ‫نمایشگاهی را جویا شده است‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫یادداشت کوتاه‬ ‫حجت االسلام والمس�لمین موس�وی الرگانی‪ ،‬عضو هیات رئیسه مجلس‬ ‫ش�ورای اسلامی‪ :‬یکی از افتخاراتم این بود که از نمایشگاه بسیار زیبای اصفهان‬ ‫که در شان مردم شریف استان اصفهان است‪ ،‬بازدید کردم‪ .‬نمایشگاه پیشین که در‬ ‫پل شهرس��تان واقع شده بود‪ ،‬در شان مردم نبود؛ ترافیک سنگین و زیرساخت های‬ ‫نامناس��ب‪ ،‬مشکالت بسیاری برای فعاالن اقتصادی و مردم ایجاد می کرد‪ .‬مدیریت‬ ‫نمایشگاه اصفهان با فعالیت شبانه روزی توانستند نمایشگاه جدید را بسازند و کاری‬ ‫کنند که این نمایشگاه به پایگاهی برای برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی تبدیل‬ ‫ش��ود‪ .‬کیفیت برگزاری نمایشگاه س��اختمان به عنوان نخستین رویدادی که در این سایت برگزار شد‪ ،‬بسیار‬ ‫عالی بود و ش��رکت های معتبر و قدرتمندی در نمایش��گاه حاضر بودند‪ .‬پروتکل های بهداشتی در نمایشگاه‬ ‫س��اختمان اصفهان به بهترین شکل ممکن رعایت شده و تدابیر نمایشگاه اصفهان در این حوزه بسیار عالی‬ ‫بود‪ .‬بازدیدکنندگان هم به بهترین شکل ممکن با مسئوالن نمایشگاه همکاری کردند‪.‬‬ ‫‪۲۰‬هزار مترمربع به فضای صنعت نمایشگاهی کشور اضافه شد‬ ‫بهم��ن حس��ین زاده‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهارک��رد‪:‬‬ ‫ب��ا تالش های ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی و مدیران اصفهان‪ ،‬به ویژه در‬ ‫یک سال اخیر‪ ،‬پروژه به مرحله بهره برداری‬ ‫رس��ید و به مردم اصفهان و فعاالن صنعتی‬ ‫تقدیم ش��د که امیدواریم با این اقدام‪ ،‬ش��اهد‬ ‫اتفاق��ات موث��ر و پرخیر و برکت برای کش��ور و‬ ‫اصفهان که قطب صنعتی کشور است‪ ،‬باشیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه هم اکنون در کشور ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫مترمربع سالن نمایشگاهی مسقف‬ ‫و غیرمس��قف داریم‪ ،‬افزود‪ :‬س��ایت داران‬ ‫کش��ور در مجموع در ‪ ۴۱‬س��ایت دائمی‬ ‫و موقت‪ ،‬میزبان برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫تحصص��ی‪ ،‬بین المللی و ملی هس��تند‪ .‬از‬ ‫این تعداد ‪ ۳۲‬مورد دائمی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی جمهوری اسالمی ایران افزود‪:‬‬ ‫با افتتاح نمایشگاه بین المللی اصفهان‪ ،‬بیش از ‪۲۰‬هزار‬ ‫مت��ر مربع در فاز اول به صنعت نمایش��گاهی کش��ور‬ ‫اضافه می ش��ود که ای��ن کار این ارزش اف��زوده زیادی‬ ‫دارد‪ ،‬چراکه هر مترمربع برگزاری نمایش��گاه‪۴ ،‬شغل و‬ ‫‪۱۵۰‬رس��ته شغلی را در ارتباط با صنعت‬ ‫نمایشگاهی فعال می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه تهران ح��دود ‪ ۹۲‬هکتار‬ ‫فضای نمایشگاهی و اصفهان ‪۴۷‬هکتار فضا دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در تهران ‪۴۱‬س��الن نمایشگاهی داریم که‬ ‫از نظ��ر وس��عت در منطقه افریق��ا و خاورمیانه‬ ‫بی نظیر اس��ت اما هیچ کدام از سالن ها به اندازه‬ ‫س��النی که در اصفهان ساخته ش��ده‪ ،‬نیس��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫س��الن اصفهان‪ ،‬به ص��ورت فلت ‪۱۵‬ه��زار مترمربع با‬ ‫‪۶‬هزار متر رجیستری را شامل می شود‪ .‬استانداردهای‬ ‫جهانی به ویژه در تجهیزات برق و مکانیک‪ ،‬در ساخت‬ ‫نمایشگاه بین المللی اصفهان رعایت شده است‪.‬‬ ‫از ظرفیت های گردشگری استفاده شود‬ ‫به شرط مدیریت تخصصی‪ ،‬موثر خواهد بود‬ ‫ش��اهرخ مدرس از پیشکسوتان صنعت نمایشگاهی‬ ‫ب��ه خبرن��گار‬ ‫گف��ت‪ :‬متاس��فانه س��ایت‬ ‫نمایش��گاهی اصفهان را تا کنون از نزدیک ندیده ام‬ ‫ولی یقین دارم که افتتاح این س��ایت به شرط انکه‬ ‫مدیریتی بین المللی داش��ته باش��د‪ ،‬تاثیر مثبتی بر‬ ‫صنعت نمایشگاهی کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫باید به این نکته نیز توجه کرد که اگر قرار اس��ت‬ ‫مدیریت این سایت نمایش��گاهی بر پایه مدیریت ارتباطات‬ ‫بین المل��ل نباش��د تاثیر چندان��ی در صنعت نمایش��گاهی‬ ‫کش��ور نخواه��د گذاش��ت‪ .‬فضای نمایش��گاهی سیس��تم‬ ‫سخت افزاری اس��ت و سیستم نرم افزاری که همان مدیریت‬ ‫نمایشگاه هاس��ت‪ ،‬نسبت به س��خت افزار از اهمیت بیشتری‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر سیس��تم مدیریت قوی باش��د از سیس��تم‬ ‫س��خت افزاری می توان به بهتری��ن نحو بهره برد‪.‬‬ ‫کلم��ه «بین المللی » ک��ه در عنوان «نمایش��گاه‬ ‫بین المللی اصفهان» اس��تفاده ش��ده‪ ،‬مسئولیت‬ ‫مدیریت را بسیار سنگین می کند‪.‬‬ ‫اس��تان اصفهان به دلیل موقعیت جغرافیایی و‬ ‫اینکه یک اس��تان صنعتی و گردشگری محسوب‬ ‫می شود‪ ،‬اس��تانی مهم برای صنعت نمایشگاهی‬ ‫کشور است‪ .‬این پیشکس��وت صنعت نمایشگاهی در پایان‬ ‫گفت‪ :‬نخستین نمایش��گاه تاریخ ایران با قدمتی ‪ ۴۰۰‬ساله‬ ‫در اس��تان اصفه��ان برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین اصفهان‬ ‫ پیشینه نمایشگاهی بس��یار باالیی نیز دارد؛ بنابراین از این‬ ‫ظرفیت باید به نحو احس��ن اس��تفاده کرد و با مدیریتی در‬ ‫س��طح بین المللی موجب برگزاری رویدادهایی استاندارد در‬ ‫سطح باال و با کیفیت خوب شد‪.‬‬ ‫تلفیق هنر اصیل ایرانی با صنایع مدرن نمایشگاهی‬ ‫منوچه��ر جعف��ری زاده‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫مدی��ره انجمن غرفه س��ازان در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬صنای��ع متعددی‬ ‫به واس��طه موقعی��ت خاصی که اس��تان‬ ‫اصفهان دارد و همچنی��ن به دلیل اینکه‬ ‫ای��ن اس��تان جزو ش��هرهای ب��زرگ و‬ ‫تاثیرگ��ذار در کش��ور به ش��مار می اید‪،‬‬ ‫در اصفهان مس��تقر هس��تند‪ .‬به عقیده من بخش‬ ‫صنعتی اس��تان اصفهان پایاپای پایتخت مش��غول‬ ‫فعالیت و پیش��رفت هس��تند و در چنین وضعیتی‬ ‫و با توجه به تعداد جمعیت این شهر می طلبید که‬ ‫یک این استان یک نمایشگاه بسیار بزرگ و مجهز‬ ‫نیز داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��اخت و بهره ب��رداری از‬ ‫سایت نمایش��گاهی اصفهان اقدام بسیار‬ ‫س��نجیده و بزرگ��ی بود که انجام ش��د‪.‬‬ ‫معماری داخلی این س��ایت نمایشگاهی‬ ‫نیز برگرفته از هنر اصیل ایرانی است و از‬ ‫این جهت هم بسیار فاخر جلوه می کند‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات مدیره انجم��ن غرفه س��ازان در‬ ‫پای��ان گفت‪ :‬افتت��اح و بهره برداری از این س��ایت‬ ‫نمایشگاهی اتفاقی بزرگ‪ ،‬مبارک و مهم در صنعت‬ ‫نمایشگاهی کشور است و امیدواریم منشا خیر در‬ ‫این صنعت باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت‬ ‫سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران افزود‪ :‬ما ‪۱۰‬سالن کنفرانس در نمایشگاه‬ ‫تهران داریم که همه به اس��م مفاخر ایران و‬ ‫یکی از انها به ن��ام «اصفهان» نام گذاری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پیش��نهاد می کن��م یک س��الن‬ ‫از نمایش��گاه اصفه��ان را ب��رای‬ ‫پیون��د خواهرخواندگی میان‬ ‫اصفه��ان و ته��ران به ن��ام‬ ‫«ته��ران» نام گ��ذاری‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫محمدرضا مودودی‪ ،‬سرپرس��ت پیشین‬ ‫س��ازمان توس��عه تج��ارت در ابت��دای‬ ‫ای��ن گفت وگو به‬ ‫گفت‪ :‬س��ایت‬ ‫نمایش��گاهی اصفه��ان یک��ی از معدود‬ ‫فضاهایی است که تالش شده با استفاده‬ ‫از ظرفیت بخش خصوصی و مش��ارکت‬ ‫نهادهای عمومی در داخل کش��ور شکل‬ ‫بگیرد و س��عی خواهد کرد که تمام استانداردهای‬ ‫بین المللی برای برگزاری رویداد ها را رعایت کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تمام مدیرانی که در این سال ها تالش‬ ‫کردند این س��ایت به مرحله افتتاح و بهره برداری‬ ‫برسد‪ ،‬زحمات زیادی در این زمینه کشیده اند‪.‬‬ ‫اس��تان اصفه��ان ب��ا توجه ب��ه اینک��ه یکی از‬ ‫کانون های گردش��گری در کش��ور اس��ت خواهد‬ ‫توانس��ت عالوه بر فضای نمایشگاهی که‬ ‫در اختیار رویدادهای مختلف قرار خواهد‬ ‫داد‪ ،‬از ظرفیت گردشگری خود استفاده‬ ‫کند و جذابیت برگزاری نمایش��گاه ها را‬ ‫در سطح بین المللی ارتقا دهد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت پیشین س��ازمان توسعه‬ ‫تج��ارت در پایان اظهارکرد‪ :‬اصفهان بعد‬ ‫از تهران در زمره بهترین های صنعت نمایش��گاهی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫امی��د اس��ت با افتتاح این س��ایت‪ ،‬ش��اهد رقم‬ ‫خوردن اتفاقات بهتر در این استان باشیم و بتوانیم‬ ‫در محل های مختل��ف ظرفیت ها و توانمندی های‬ ‫بالفع��ل و بالقوه صنعت��ی و تجاری خ��ود را بهتر‬ ‫معرفی کنیم‪.‬‬ ‫ساخت سایت جدید اصفهان موجب مباهات است‬ ‫حبیب ماهوتی‪ ،‬مدیرعامل س��ایت نمایشگاهی‬ ‫تبری��ز در گفت وگو با‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬در گام‬ ‫نخس��ت احداث و بهره برداری سایت نمایشگاهی‬ ‫اصفه��ان را به تم��ام فعاالن صنعت نمایش��گاهی‬ ‫کشور و به ویژ ه همکاران مان در سایت نمایشگاهی‬ ‫استان اصفهان تبریک می گویم‪ .‬خوشحالم که این‬ ‫صنعت نمایش��گاهی کش��ور ما به نقطه ای رسیده‬ ‫که دوباره س��ایت نمایشگاهی ازس��وی دولت و سازمان های‬ ‫دولتی به نحوی دوباره با شکلی زیبا و امروزی به بهره برداری‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدواریم تمام اس��تانداردهای نمایش��گاهی را‬ ‫در برگزاری رویداد ها در این س��ایت نمایشگاه شاهد باشیم‬ ‫و به نوعی می ت��وان گفت که برگزاری رویدادهای‬ ‫اس��تاندارد در این س��ایت نمایش��گاهی مباهات‬ ‫ما اس��ت‪ .‬مدیرعامل س��ایت نمایشگاهی تبریز در‬ ‫پایان اظهارکرد‪ :‬ما به عنوان س��ایت نمایش��گاهی‬ ‫اس��تان تبری��ز نه تنها هم��کاران خود در س��الن‬ ‫نمایش��گاهی اصفهان را روب��ه روی خود نمی دانیم‬ ‫ک��ه خود را در کنار و دوش��ادوش انها می بینیم و‬ ‫هر میزان که س��ایت های اینترنتی در کش��ور احداث شوند‪،‬‬ ‫موجب س��ربلندی ما و کش��ور اس��ت‪ .‬البته نباید فراموش‬ ‫کرد س��اختمان زیبا موجب موفقی��ت در برگزاری رویدادها‬ ‫نمی شود و این موفقیت را باید در مدیریت بعد از بهره برداری‬ ‫از این سایت نمایشگاهی جست وجو کرد‪.‬‬ ‫به فکر تاسیس شهرک های نمایشگاهی در کل کشور باشیم‬ ‫محم��ود بندرچی به عنوان یک��ی از برگزار کنندگان با پیش��ینه‬ ‫نمایشگاهی در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪ :‬به اعتقاد من تاسیس‬ ‫و بهره برداری از هر س��ایت جدید با اس��تانداردهای بین المللی که‬ ‫بتواند رتبه کش��ور را چه از لح��اظ کمی و چه از لحاظ کیفی ارتقا‬ ‫دهد‪ ،‬امری به غایت مهم و تاثیرگذار است‪ .‬وی افزود‪ :‬افتتاح سایت‬ ‫نمایشگاهی اصفهان را به تمام دست اندرکاران این سایت همچنین‬ ‫مسئوالن اس��تانی تبریک عرض می کنم و امیدوارم بهره برداری از‬ ‫این س��ایت الگوی خوبی برای دیگر سایت های کشور باشد‪ ،‬زیرا ما‬ ‫به این گونه س��ایت ها در کشور نیاز داریم‪ .‬متاسفانه امروزه صنعت‬ ‫نمایش��گاهی ایران در منطقه‪ ،‬رتبه پایینی دارد و امارات که کشور‬ ‫بس��یار کوچکی در منطقه است رتبه نخست این صنعت را به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬سایت نمایش��گاهی ما نسبت به همسایگان‬ ‫خ��ود وضعی��ت خوبی ن��دارد و امیدواریم این اتفاق موجب ش��ود‬ ‫شهرهای بزرگ کشور ما نیز به فکر ایجاد شهرک های نمایشگاهی‬ ‫با اخرین فناوری ها و متدهای روز جهان باشند‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 24‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 10‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1654‬‬ ‫پیاپی ‪2972‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫گام بزرگی برداشتیم‬ ‫امی��د فدایی‪ ،‬برگزار کننده نمایش��گاه های تخصصی در‬ ‫اس��تان کرم��ان نیز به‬ ‫گفت‪ :‬من از چند س��ال‬ ‫گذش��ته پیگیر سایت جدید اصفهان بوده ام و به عقیده‬ ‫من این سایت می تواند به غیر از سایت تهران به عنوان‬ ‫نخستین س��ایت تخصصی صنعت نمایشگاهی کشور‪،‬‬ ‫خ��ود را مطرح کند‪ .‬فدایی گفت‪ :‬این س��ایت با توجه‬ ‫ب��ه برنامه ریزی ها و هزینه هایی که طی چندین س��ال‬ ‫گذش��ته انجام شده خوش��بختانه به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه ش��رایط امروزی شرایط مناسبی برای‬ ‫صنعت نمایشگاهی نیست افتتاح این طرح می تواند نور‬ ‫امیدی در دل تمام فعاالن صنعت نمایش��گاهی کشور‬ ‫روش��ن کند‪ .‬این فعال صنعت نمایش��گاهی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬افتتاح این طرح اقدام بس��یار مبارک و‬ ‫مثبتی است و امیدوارم در ادامه فعالیت خود‬ ‫در مسیر تخصصی شدن نمایشگاه ها پیشروی‬ ‫کند‪ .‬س��ایت نمایشگاهی اصفهان گام بزرگی‬ ‫را در این زمینه برداش��ته است‪ .‬خوشبختانه‬ ‫ای��ن س��ایت از همان ابتدا با ن��گاه تخصصی‬ ‫نمایش��گاهی ساخته شده و س��خت افزار این‬ ‫نمایش��گاه نیز محلی استاندارد و خوب است‪.‬‬ ‫البت��ه باید ب��ه این موضوع توجه کرد که تنها داش��تن‬ ‫ساختمان و س��خت افزار زیبا مالک نیست و نیاز است‬ ‫ک��ه در نحوه و کیفیت برگزاری نمایش��گاه ها نیز دقت‬ ‫شود تا پازل نمایشگاهی حداقل در اصفهان کامل شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیشین نمایشگاه کرمان با اشاره‬ ‫به اینک��ه اصفهان موقعیت خاص و ممتاز در‬ ‫کش��ور دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این استان استانی پهناور‬ ‫و صنعتی اس��ت و از نظر گردشگری نیز جزو‬ ‫استان های مهم در کشور محسوب می شود ‪ .‬از‬ ‫این رو بحث برگزاری نمایشگاه های بین المللی‬ ‫در ای��ن اس��تان می توان��د پ��ر رنگ باش��د‪.‬‬ ‫نمایش��گاه اصفهان در بحث بین المللی بودن‬ ‫نمایشگاه های کشور تاثیر بسزایی خواهد داشت و امید‬ ‫اس��ت با حرکت روی ریل تخصص و تمرکز بر برگزاری‬ ‫نمایشگاه های بین المللی مسیر پیشرفت را طی کند‪.‬‬ ‫فدای��ی در پای��ان تصریح ک��رد‪ :‬گچ بری های ظریف‪،‬‬ ‫از این اتفاق بسیار خوشحال هستم‬ ‫عل��ی ابراهیم زاده‪ ،‬دبیر انجمن برگزار کنندگان رویدادهای‬ ‫نمایش��گاهی از دیگر افرادی بود که درگفت وگو با‬ ‫نس��بت ب��ه پروژه ب��زرگ اصفهان اظهارنظر ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫اینکه در یکی از اس��تان های مهم کشور سایت نمایشگاهی‬ ‫اس��تاندارد و مجه��زی در این مقیاس اغ��از به کار می کند‬ ‫اتفاقی به غایت خوب و بزرگ در صنعت نمایشگاهی کشور‬ ‫محس��وب می ش��ود‪ .‬منتها این موفقیت زمان��ی به نتیجه‬ ‫می رسد که تمام عوامل موثر در برگزاری یک رویداد موفق نیز بتوانند‬ ‫همسو با سایت قرار بگیرند‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬وقتی سایت‬ ‫ادری��س مازندرانی یک��ی از برگزارکنندگان‬ ‫خوش فکر کش��ور اس��ت که دقایقی با‬ ‫ب��ه گفت وگ��و نشس��ت و اظهارکرد‪ :‬س��ایت‬ ‫نمایش��گاهی اصفهان یکی از سایت های بسیار‬ ‫استاندارد و حرفه ای در سطح خاورمیانه است‬ ‫که به عقی��ده من از نظ��ر برنامه ریزی نیز در‬ ‫برخی مواقع با هیچ کدام از س��ایت های کشور‬ ‫قابل مقایسه نیست‪.‬‬ ‫مازندران��ی افزود‪ :‬م��ن یک بار تجرب��ه برگزاری یک‬ ‫رویداد نمایش��گاهی در این اس��تان را داش��ته ام و هنوز‬ ‫هم از حج��م حمایتی که از برگزار کنن��ده به عمل امد‬ ‫و برنامه ریزی درس��تی که برای برگزاری این نمایش��گاه ‬ ‫انجام شد‪ ،‬متعجب هستم‪.‬‬ ‫س��ایت نمایش��گاهی اصفهان از همه اس��تانداردهای‬ ‫نمایشگاهی فقط سازه و سخت افزار استاندارد را نداشت‬ ‫ک��ه با پیگیری ها و مش��اهداتی که ای��ن روزها از طریق‬ ‫فض��ای مج��ازی از روند بهره برداری و س��اخت س��ایت‬ ‫جدید اصفهان داش��تم‪ ،‬مشاهده کردم که در سایتی که‬ ‫در اس��تانه افتتاح و بهره برداری اس��ت این نقیصه رفع‬ ‫ش��ده و جای بسی خوشحالی اس��ت که این ساختمان‬ ‫زیبا و درخور ش��ان به بهره برداری رس��یده است‪ .‬این‬ ‫برگزارکننده نمایش��گاهی در ادام��ه گفت‪ :‬به عقیده من‬ ‫صنعت نمایش��گاهی کش��ور با افتتاح س��ایت‬ ‫نمایش��گاهی اصفهان حداقل ی��ک پله صعود‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬زیرا اطمینان داریم بعد از افتتاح‬ ‫ای��ن س��ایت خبره��ای خوب��ی را از اصفهان‬ ‫خواهی��م ش��نید و به ط��ور قط��ع رویدادهای‬ ‫اس��تانداردی که ش��اید قابلیت برگزاری دارند‬ ‫اما به دلیل دولتی بودن س��ایت های کش��وری‬ ‫نمی شود ان نمایشگاه ها را در این سایت ها برگزار کرد و‬ ‫می توان انها را در سایت اصفهان برگزار کرد‪.‬‬ ‫برگزارکنن��ده نمایش��گاه های تخصص��ی در ح��وزه‬ ‫صنایع دس��تی و عش��ایر در پایان گفت‪ :‬ب��ه عقیده من‬ ‫افتتاح این س��ایت صنعت نمایشگاهی کشور را رقابتی تر‬ ‫خواهد ک��رد و کیفیت برگ��زاری نمایش��گاه ها را باالتر‬ ‫خواه��د بود‪ .‬این موض��وع نویدی خوش برای کش��ور و‬ ‫فعاالن صنعت نمایشگاهی است‪.‬‬ ‫همکاران س��ایت اصفهان دانش صنعت نمایشگاهی را‬ ‫دارن��د و از همی��ن طریق این رویداد ب��زرگ را به تمام‬ ‫عوامل س��ایت نمایش��گاهی اصفهان تبری��ک و به تمام‬ ‫دست اندرکاران ان خسته نباشید می گویم‪ .‬امیدوارم این‬ ‫اتفاق برای تمام س��ایت های کشور رخ دهد و بروزرسانی‬ ‫س��خت افزاری تم��ام س��ایت های کش��ور را در اینده ای‬ ‫نه چندان دور شاهد باشیم‪.‬‬ ‫ارتقای سطح خدمات رسانی در صنعت نمایشگاهی اهمیت دارد‬ ‫حس��ام گودرزی‪ ،‬دبیر انجمن غرفه س��ازان‬ ‫نی��ز در ابتدای گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهارکرد‪:‬‬ ‫به طور قطع صنعت نمایشگاهی ایران‪ ،‬نیازمند‬ ‫بروزرسانی در حوزه های ساختاری و محتوایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫غالب چیزی که امروز در صنعت نمایشگاهی‬ ‫ای��ران وجود دارد‪ ،‬حاصل تفکر‪ ،‬تالش و همت‬ ‫مدی��ران این صنعت در دهه ‪ ۷۰‬شمس��ی اس��ت‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن غرفه س��ازان افزود‪ :‬اتفاقاتی مانند افتتاح س��ایت‬ ‫جدید نمایش��گاه بین الملل��ی اصفهان که ب��ا معیارها و‬ ‫اس��تانداردهای روز منطبق اس��ت‪ ،‬می توان��د به اعتالی‬ ‫صنعت نمایش��گاهی و ارتقای س��طح خدمات رسانی به‬ ‫مخاطبانش‪ ،‬کمک شایانی کند‪.‬‬ ‫امیدواریم اتفاقات خوب در صنعت نمایشگاهی تداوم‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی اصفهان در محل جدی��د‪ ،‬فرایند‬ ‫ثبت ن��ام مکانی��زه تمام��ی بازدیدکنن��دگان‬ ‫رویدادهای نمایش��گاهی را ب��رای به حداکثر‬ ‫رس��اندن ثبت اطالع��ات و اس��تفاده بهینه از‬ ‫ان در راس��تای ارتق��ای س��طح کمی و کیفی‬ ‫نمایش��گاه در س��ال های ات��ی و کم��ک ب��ه‬ ‫برگزارکنندگان و مشارکت کنندگان فراهم کرده است‪.‬‬ ‫گرداوری این اطالعات انجا اهمیت می یابد که بدانیم‬ ‫اصفهان دومین اس��تان صنعتی کش��ور پس از پایتخت‬ ‫به ش��مار می رود و فعال ترین بازرگانان کشور را در خود‬ ‫پرورش داده و نمایشگاه اصفهان نیز به جهت زیرساختی‬ ‫محیطی منحصر به فرد را برای حضور فعاالن اقتصادی و‬ ‫تجار فراهم اورده است‪.‬‬ ‫پس از ‪ ۴‬سال تالش به نتیجه رسیدیم‬ ‫مرتض��ی طهران��ی‪ ،‬مع��اون مال��ی و اقتصادی‬ ‫ش��هردار اصفه��ان ه��م در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬مدیران ش��هری در طول مدت دو س��ال‬ ‫فعالیت ش��بانه روزی و در فضای بسیار متشنج‬ ‫اقتص��ادی که ب��ه هی��چ وج��ه تصمیم گیری‬ ‫اس��ان نبوده اس��ت‪ ،‬با جس��ارت برای تکمیل‬ ‫پروژه ش��رکت نمایش��گاه ها تصمیم گرفتند و‬ ‫پیمان��کاران نیز با ریس��ک پذیری فعالیت خ��ود را انجام‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫طهرانی با بیان اینکه ش��رکت نمایشگاه های استان در‬ ‫دهه ‪ ۷۰‬با محوریت اس��تانداری تاس��یس شد و سهامی‬ ‫خاص بود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بیش��تر سهام این شرکت متعلق به‬ ‫تعاون��ی کارکنان دولت در نهاد ه��ای مختلف و بعضی از‬ ‫شرکت ها بود‪.‬‬ ‫مع��اون مالی و اقتصادی ش��هردار اصفه��ان ادامه داد‪:‬‬ ‫فعالیت ش��رکت نمایش��گاه ها در دوران مختلف با افت و‬ ‫خیزهایی همراه بود که با اضافه ش��دن دو سالن‪ ،‬تاکنون‬ ‫در محل پل تاریخی شهرستان با همین امکانات محدود‬ ‫نمایشگاه های متعددی برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه س��اختار فعلی نمایشگاه اصفهان‬ ‫زیبنده این ش��هر نبود و به همین جهت درصدد تعیین‬ ‫مکان��ی جدید برای احداث نمایش��گاهی در خور ش��ان‬ ‫کمبودهای نمایشگاهی اصفهان رفع شد‬ ‫نمایشگاهی خوب در دسترس است‪ ،‬سیاست گذار‪ ،‬مدیریت‬ ‫کالن و ظرفیت های موجود نیز باید همس��و با این س��ایت‬ ‫نمایش��گاهی قرار بگیرند تا نتیجه قابل قبول‪ ،‬خوبی و مورد‬ ‫نظر به دس��ت اید تا از این طریق اتفاقات خوب و ثمربخش‬ ‫نیز برای اس��تان اصفهان و صنعت نمایش��گاهی کشور رقم‬ ‫بخورد‪ .‬دبیر انجمن برگزار کنندگان رویدادهای نمایشگاهی‬ ‫در پایان گفت‪ :‬از افتتاح و بهره برداری از این س��ایت بزرگ‬ ‫خوشحالم و امیدوارم این سایت در ارتقای جایگاه صنعت نمایشگاهی‬ ‫کشور در منطقه و جهان اثرگذاری خوب و مثبتی داشته باشد‪.‬‬ ‫تاثیر سایت جدید اصفهان بر کیفیت برگزاری رویدادها‬ ‫این جهان ش��هر برامدیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬ابتدا مکانی‬ ‫جنب ورزش��گاه بزرگ اصفهان پیش بینی شد‬ ‫ک��ه با توجه ب��ه تداخالت با ورزش��گاه‪ ،‬از نظر‬ ‫محیطی مناس��ب دیده نش��د از این رو در دهه‬ ‫‪ ۸۰‬عرص��ه ای جن��ب اتوبان کنونی هاش��می‬ ‫رفسنجانی تایید شد‪.‬‬ ‫طهرانی تصریح کرد‪ :‬برای احداث نمایش��گاه‬ ‫جدید در منطقه روشن دش��ت ابتدا ‪ ۱۰۰‬هکتار زمین در‬ ‫اختیار گذاشته شد‪ ،‬اما بعد با بروز تعارضات به ‪۴۵‬هکتار‬ ‫کاهش یافت که ازسوی منابع طبیعی و کمیسیون ماده‪۳۲‬‬ ‫به نمایش��گاه واگذار شد و ساختمان اصلی پروژه در این‬ ‫زمین مس��تقر شده که اکنون ساخت وس��از ان به پایان‬ ‫رسیده است‪ .‬وی با بیان اینکه پروژه نمایشگاه بین المللی‬ ‫اصفهان س��ال ها در انتظار تامین اعتبار و رفع مشکالت‬ ‫برای اجرا بود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬شهرداری اصفهان از نیمه دوم‬ ‫سال ‪ ،۹۶‬اجرای پروژه نمایشگاه بزرگ را به عنوان یکی از‬ ‫پروژه های اصلی و محوری مدیریت شهری در دستور کار‬ ‫قرار داد و مصوب ش��د که این پروژه در این دوره تکمیل‬ ‫و بهره ب��رداری ش��ود‪ .‬معاون مالی و اقتصادی ش��هردار‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬س��هامداران عمده نمایشگاه‪ ،‬شهرداری با‬ ‫حدود ‪ ۶۵‬درصد سهام‪ ،‬اتاق بازرگانی با حدود ‪ ۳۳‬درصد‬ ‫سهام و مابقی سهام خرد است‪.‬‬ ‫کاش��یکاری های استادانه و بکارگیری نقوش طالیی در‬ ‫س��تون ها و قوس ها جلوه ای فاخر از هنر ایرانی اسالمی‬ ‫را پیش چشم مخاطبان عیان می کند‪ .‬میزهای پذیرش‬ ‫هم از جنس چوب ساخته شد ه و با طرح های گره چینی‬ ‫تزئین ش��ده اند‪ .‬فضای پشت این میزهای پیشخوان به‬ ‫گونه ای هنرمندانه به واسطه هنر گره چینی و کاربست‬ ‫فلز و کاش��ی های هفت رنگ تزئین شده است‪ .‬در سقف‬ ‫ق کنفرانس نیز هنر گره چینی ب��ا فلز به کارگرفته‬ ‫ات��ا ‬ ‫رفت��ه و تزئین��ات ان نیز ب��ا بهره گیری از کاش��ی های‬ ‫هفت رنگ و گچبری های اس��تادانه انجام شده و فضایی‬ ‫منحصر به فرد و چشم نواز را برای مخاطبان خلق کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عبدالکری��م جالل��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت نمانگر و یکی از پیشکس��وتان‬ ‫شناخته ش��ده صنعت نمایش��گاهی نیز به جمع افرادی ک��ه از این رویداد‬ ‫اس��تقبال کردند‪ ،‬پیوس��ت و به‬ ‫گفت‪ :‬من همیش��ه معتقد بودم که‬ ‫اس��تان اصفهان به عن��وان یک قطب صنعتی در کش��ور کمبود بزرگی در‬ ‫صنعت نمایشگاهی دارد‪ .‬امیدوارم با بهره برداری از سایت جدید که براساس‬ ‫اطالعاتی که کسب کردم سایت قابل قبولی است این کمبود نیز رفع شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدواریم س��ایت جدید از محبوبیت همگانی برخوردار باش��د و‬ ‫به عنوان یک فضای جدید مهم و تاثیرگذار در صنعت نمایشگاهی کشور کمبودها و خلل موجود در‬ ‫منطقه مرکزی کشور را رفع کند‪ .‬که البته به این موضوع بسیار خوشبین هستم‪.‬‬ ‫اعتبار صنعت نمایشگاهی باالتر خواهد رفت‬ ‫رامین سمیع زاده‪ ،‬رئیس مرکز نمایشگاهی‬ ‫ایران م��ال ک��ه از پیشکس��وتان برگ��زاری‬ ‫رویداده��ای مرتبط با مبلمان نیز محس��وب‬ ‫می ش��ود به‬ ‫گفت‪ :‬به دس��ت اندرکاران‬ ‫پ��روژه س��ایت اصفه��ان تبری��ک می گویم‪.‬‬ ‫متاس��فانه افتخ��ار نداش��تم که این س��ایت‬ ‫نمایش��گاهی را از نزدیک ببینم اما تا انجا که‬ ‫اطالعات کسب کردم خوشبختانه در این سایت کانسپت‬ ‫مش��خصی وجود دارد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬عقیده من همواره بر‬ ‫این بود که از نظر وجود سایت های تخصصی و حرفه ای‪،‬‬ ‫کش��ور همچن��ان ظرفیت خالی زی��ادی دارد و افتتاح و‬ ‫وجود هر س��ایت در کش��ور گرچه به ظاهر موجب تنگ‬ ‫شدن فضای رقابت می شود اما در نهایت جایگاه‪ ،‬موقعیت‬ ‫و اعتبار صنعت نمایش��گاهی را چه در عرصه ملی و چه‬ ‫در عرص��ه بین المللی افزای��ش خواهد داد‪ .‬به عقیده من‬ ‫افتتاح سایت نمایشگاهی جدید در کشور به ایجاد فضای‬ ‫رقابتی که س��ایت داران را مجبور به رقابت س��الم کند و‬ ‫ارتق��ای جایگاه و اعتبار صنعت نمایش��گاهی در کش��ور‬ ‫اضاف��ه خواهد کرد‪ .‬مدیر مرکز نمایش��گاهی‬ ‫ایران م��ال گفت‪ :‬توصیه ای که عموما به تمام‬ ‫نهاده��ای جدی��د دارم این اس��ت که به چند‬ ‫موضوع فراگیر باید توجه داش��ته باشند‪ .‬یکی‬ ‫از این موضوعات بین المللی بودن اس��ت‪ .‬البته‬ ‫ای��ن بین المللی ب��ودن فقط نبای��د درعنوان‬ ‫س��ایت قید شود‪ ،‬بلکه سایت نمایشگاهی ذاتا‬ ‫باید بین المللی باش��د‪ .‬باید روش ها‪ ،‬سیستم ها‪ ،‬فرایندها‬ ‫و رویکردها نیز بین المللی باش��د‪ .‬س��میع زاده در پایان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬امروزه موضوعی که در دنیا خود را به صورت‬ ‫پررنگ نش��ان می دهد رقابت هم افزاست‪ .‬سایت ها ضمن‬ ‫اینکه با هم رقابت دارند نس��بت ب��ه تکمیل و رفع خلل‬ ‫یکدیگر کمک می کنند‪ .‬وجود هر س��ایت نمایش��گاهی‬ ‫نه تنها عرصه را بر سایران تنگ نمی کند‪ ،‬بلکه زمین بازی‬ ‫در عرص��ه مل��ی و بین المللی را نیز بزرگ تر و حرفه ای تر‬ ‫می کند‪ .‬امیدوارم افتتاح س��ایت نمایشگاهی اصفهان به‬ ‫تقوی��ت رقابت بین س��ایت ها منجر ش��ود تا مجریان در‬ ‫انتخاب سایت های نمایشگاهی مختار باشند‪.‬‬ ‫امیدواریم‬ ‫سایت جدید‬ ‫از محبوبیت‬ ‫همگانی‬ ‫برخوردار شود‬ ‫و به عنوان یک‬ ‫فضای جدید‪،‬‬ ‫مهم و تاثیرگذار‬ ‫در صنعت‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫کشور کمبودها‬ ‫و خلل موجود‬ ‫در استان های‬ ‫مرکزی کشور‬ ‫را رفع کند‬ ‫نمایشگاه اصفهان فعال بی نظیر است‬ ‫اریا مجیدی از مدیران و کارشناس��ان حوزه اکسپوهای جهانی پیرامون این اتفاق مهم و کشوری به‬ ‫گفت‪ :‬افتتاح س��ایت نمایش��گاهی اصفهان تاثیر بسزایی در رشد صنعت نمایشگاهی کشور‬ ‫دارد و موجب توس��عه و فرهنگ سازی برای سایر استان ها خواهد شد تا انها نیز بتوانند در این راستا‬ ‫گام بردارند و برای افزایش سطح کمی و کیفی نمایشگاه ها حرکت کنند‪ .‬این مدیر و کارشناس حوزه‬ ‫اکسپوهای جهانی افزود‪ :‬اقای یارمحمدیان از افرادی است که به جد پیگیر اجرا و بهره برداری از این‬ ‫پروژه بود‪ .‬به طور قطع مشابه سایت اصفهان از نظر کیفیت و زیرساخت های موجود در سطح کشور‬ ‫وجود ندارد؛ بنابراین از ایشان خواهش می کنیم همسو و هم راستا با رقابت هایی که در سطح منطقه‬ ‫خاورمیانه وجود دارد به سمت بین المللی شدن با استانداردهای جهانی گام بردارند و تمام تالش خود را در راه رفع کاستی های‬ ‫احتمالی در این مسیر به کار گیرند‪.‬‬ ‫نمایشگاه اصفهان‬ ‫استانداردترین مجموعه نمایشگاهی ایران است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفه��ان اخرین نفری‬ ‫ب��ود ک��ه پای گفت وگو با‬ ‫نشس��ت و گفت‪ :‬نمایش��گاه بین المللی اصفهان‬ ‫استانداردترین مجموعه نمایشگاهی ایران بوده و در ان نه تنها از فناوری روز دنیا‪،‬‬ ‫بلکه گنجینه هنر ایرانی نیز مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت‪ .‬علی یارمحمدیان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬امروز بزنگاهی برای سرنوشت و اینده نمایشگاهی است و برگ زرینی‬ ‫به افتخارات این شهر اضافه شده است‪ .‬اصفهان شهری است که بزرگانی مانند شیخ‬ ‫بهایی‪ ،‬میرداماد و میرفندرس��کی در ان می زیس��تند‪ ،‬از نظر معماری و بنا ساخت‬ ‫مسجد شیخ لطف اهلل‪ ،‬مسجد جامع‪ ،‬چهلستون و‪ ...‬نشان از خالقیت مردم سختکوش اصفهان دارد و مسیر‬ ‫اینده را به ما نشان می دهد‪ .‬مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با بیان اینکه این شهر‬ ‫به لحاظ اقتصادی از س��ده های گذش��ته سرامد بوده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬میدان نقش جهان نخستین و بزرگ ترین‬ ‫نمایشگاه بین المللی جهان است؛ جایی که تجار به این شهر امده و به تولید‪ ،‬فروش و صادرات می پرداختند‪.‬‬ ‫وی همچنین ادامه داد‪ :‬در احداث نمایش��گاه بین المللی اصفهان نه تنها از فناوری روز جهان اس��تفاده شده‪،‬‬ ‫بلکه گنجینه هنر ایرانی نیز مورد اس��تفاده قرار گرفته تا گذش��ته پر افتخار ش��هر را به اینده ان پیوند بزنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه استان اصفهان در حوزه فوالد‪ ،‬سنگ‪ ،‬طال‪ ،‬دام و طیور‪ ،‬گل و گیاه‪ ،‬فرش و‪ ...‬حرف نخست‬ ‫را در کش��ور می زند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در چنین ش��رایطی الزم است نمایش��گاه بین المللی اصفهان به عنوان نقطه‬ ‫معرفی و ایجاد ارتباطات و تعامالت تجاری میان فعاالن اقتصادی نقش افرینی ویژه ای داش��ته باش��د؛ این‬ ‫اتفاق در شرایطی رخ داده که واقعا الزم بود محلی استاندارد و بی نظیر برای برگزاری رویدادهای نمایشگاهی‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ .‬یارمحمدیان با بیان اینکه بدون مدد عش��ق و ایمان ساخت این پروژه هرگز امکان پذیر‬ ‫نبود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬عشق و ایمان در نمایشگاه روح دمیده و به همین جهت در مدت ‪ ۳‬سال توانستیم با وجود‬ ‫شرایط سخت اقتصادی پروژه را تکمیل کرده و مورد بهره برداری قرار دهیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬امروز پس از‬ ‫‪ ۳‬سال تالش بی وقفه نمایشگاه بین المللی اصفهان به عنوان استانداردترین نمایشگاه ایران مورد بهره برداری‬ ‫قرار گرفته و امروز ان را به مردم به عنوان وارثان اصلی تقدیم می کنیم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی اس��تان اصفهان اظهار امیدواری کرد با رفع موانع کس��ب و کار‪ ،‬فعالیت این مجموعه باعث رونق‬ ‫اقتصادی و فعالیت های تجاری ش��ود‪ .‬یارمحمدیان ادامه داد‪ :‬اگر قرار باش��د کش��ور به رشد اقتصادی دست‬ ‫یابد و صادرات غیرنفتی را افزایش دهد‪ ،‬الزم اس��ت رویدادهای نمایش��گاهی تقویت شوند؛ بر همین اساس‪،‬‬ ‫باید شرایطی فراه م اید تا شرکت های فعال در حوزه های گوناگون بتوانند در نمایشگاه های داخلی و خارجی‬ ‫ش��رکت کنند و دس��تاوردهای خود را به نمایش بگذارند‪ .‬وی با تش��کر از شهرداری و اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫به عنوان س��هامداران ش��رکت نمایشگاه های بین المللی یاداور ش��د‪ :‬در صورتی که همراهی شهرداری و اتاق‬ ‫بازرگانی اصفهان وجود نداش��ت‪ ،‬اجرای این پروژه به س��رانجام نمی رس��ید اما اکنون شرایطی فراهم امده تا‬ ‫اصفهان میزبان یکی از استانداردترین مراکز نمایشگاهی در سطح کشور باشد‪.‬‬ ‫در صورتی که‬ ‫همراهی‬ ‫شهرداری و‬ ‫اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان وجود‬ ‫نداشت‪ ،‬پروژه‬ ‫ساخت نمایشگاه‬ ‫بین المللی‬ ‫اصفهان به‬ ‫سرانجام‬ ‫نمی رسید‬ ‫یادداشت‬ ‫نمایشگاه‬ ‫محرک اصلی‬ ‫تولید ناخالص‬ ‫ملی‬ ‫مهدی کریمی تفرشی‬ ‫کارافرین‬ ‫نمایش��گاه مهم تری��ن اب��زار ارتباطی برای‬ ‫صنایع و مش��اغل مختلف و از قدرتمندترین‬ ‫وسایل ارتباط جمعی اس��ت که نقش بسیار‬ ‫مهمی در اقتصاد هر کشوری دارد‪ .‬نمایشگاه‬ ‫ویترین اقتصاد کش��ور و محرک اصلی تولید‬ ‫ناخالص ملی است‪.‬‬ ‫در ای��ران نمایش��گاه بین المللی اگروفود با‬ ‫توجه به جایگاه کلیدی صنعت غذا در اقتصاد‬ ‫غیرنفتی کش��ور همواره یک��ی از مهم ترین و‬ ‫قدرتمندتری��ن نمایش��گاه های داخل��ی و از‬ ‫بزرگ تری��ن نمایش��گاه های خاورمیانه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تقریباً از اواخر بهمن صنعت نمایش��گاهی‬ ‫جهان متوقف ش��ده و مش��اغل مرتبط با این‬ ‫صنعت در حالت رکود به س��ر می برند‪ .‬بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬برگزارکننده حقوقی نمایش��گاه ها و‬ ‫بی��ش از ‪ ۴۰‬مرکز نمایش��گاهی در سراس��ر‬ ‫کشور داریم که محرکه اصلی تقاضا در کشور‬ ‫و موتور محرک رونق تولید و چرخه اقتصادی‬ ‫هس��تند‪ .‬بنابراین با توجه به جایگاه مهم این‬ ‫صنعت در جهش تولید و رونق هرچه بیشتر‬ ‫اقتص��اد غیرنفتی و ایجاد اش��تغال به ویژه در‬ ‫شرایط حس��اس اقتصادی کشور‪ ،‬حمایت از‬ ‫این صنعت اهمیت بسزایی دارد‪.‬‬ ‫انچه مسلم اس��ت برگزاری نمایشگاه های‬ ‫تخصصی در ش��رایطی که اقتصاد کش��ور از‬ ‫یک س��و با محدودیت های ناش��ی از بیماری‬ ‫کرونا و از س��وی دیگر ب��ا تحریم های امریکا‬ ‫مواجه اس��ت‪ ،‬به جهت حفظ اشتغال و ایجاد‬ ‫پویای��ی در تولید و عرضه و تقاضا در کش��ور‬ ‫حفظ اشتغال یک ضرورت است‪.‬‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت به عن��وان متولی‬ ‫اصلی در بحث نمایش��گاه ها باید دغدغه های‬ ‫مجری��ان و برگزار کنن��دگان نمایش��گاهی را‬ ‫ارزیابی و به گوش دولت و مسئوالن رسانده و‬ ‫حداقل تا زمانی که رکود ناشی از شیوع کرونا‬ ‫به این صنعت اس��یب رس��انده حمایت های‬ ‫الزم را برای س��رپا نگه داش��تن این صنعت‬ ‫جلب کند‪.‬‬ ‫پرداخ��ت تس��هیالت کم بهره س��رمایه در‬ ‫گ��ردش ب��ه مجری��ان و برنامه ری��زی برای‬ ‫حمایت از توسعه و تجهیز مراکز نمایشگاهی‬ ‫ب��ا هم��کاری صن��دوق ضمانت ص��ادرات و‬ ‫کمک بانک ها به ویژه بانک توس��عه صادرات‬ ‫و تمامی نهادهای ذی ربط باید از اولویت های‬ ‫برنامه های سازمان توسعه تجارت باشد‪.‬‬ ‫این روزه��ا باید زیرس��اخت های برگزاری‬ ‫نمایشگاه ها را به شکلی که به سالمت جامعه‬ ‫اس��یب وارد نش��ود‪ ،‬اماده کنیم و با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداش��تی این صنعت رو سر پا‬ ‫نگ��ه داریم‪ .‬اگ��ر یک بان��ک اطالعاتی جامع‬ ‫و دقی��ق تدوین ش��ود و فق��ط از مخاطبان‬ ‫اصل��ی نمایش��گاه ها ب��رای بازدی��د دع��وت‬ ‫بعمل ای��د می توان ضمن اینکه نمایش��گاه ها‬ ‫را تخصصی تر و بر مبنای اس��تانداردهای روز‬ ‫دنیا برگزار کرد از تجمع گس��ترده در شرایط‬ ‫بح��ران کرونا جلوگیری و به حفظ س�لامت‬ ‫جامع��ه در عین برگ��زاری نمایش��گاه ها نیز‬ ‫کمک کرد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه حمایت بخش خصوصی از این‬ ‫صنعت هم بس��یار می تواند راهگش��ا باشد و‬ ‫باید فضا برای حضور هر چه پر رنگ تر بخش‬ ‫خصوص��ی در تصمیم گیری ها و امور اجرایی‬ ‫در کنار سیاست گذاری دولت فراهم شود‪.‬‬ ‫رس��الت اصحاب رس��انه در ش��رایط فعلی‬ ‫برای انعکاس هر چه قدرتمندتر دستاوردهای‬ ‫نمایشگاه ها بسیار سنگین تر از همیشه است‬ ‫و نبای��د فراموش ش��ود که رس��انه ها بازوی‬ ‫توانمند نمایش��گاه ها همواره بوده و هستند و‬ ‫در شرایط رکود می توانند به حفظ و رونق هر‬ ‫چه بیشتر این صنعت کمک کنند‪.‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 24‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 10‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1654‬‬ ‫پیاپی ‪2972‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫یادداشت‬ ‫راه حل بحران‬ ‫مسکن‬ ‫اجاره به شرط‬ ‫تملیک است‬ ‫جالل الدین محمدشکریه‬ ‫نایب رئیس اتاق اصناف ایران‬ ‫اختیارات نهاده ها به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد؛ صادرات مرغ ممنوع شد‬ ‫‪ 2‬وزارتخانه درگیر مرغ‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫موضوع واگذاری اختیارات مربوط به نهاده های دامی به وزارت جهاد کش�اورزی باالخره اجرایی‬ ‫شد و جمعه گذشته در جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار که با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و وزیر جهاد کش�اورزی و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد‪ ،‬دست اندرکاران‬ ‫مس�ئولیت و هماهنگ�ی تامین ان�واع نهاده های کش�اورزی دام و طیور را به هم�راه تعیین اولویت‬ ‫تخصیص و تامین ارز و ترخیص و همچنین توزیع و نظارت بر ان به وزارت جهاد کشاورزی سپردند‪.‬‬ ‫البته گرچه مسئولیت برنامه ریزی و هماهنگی تامین‪ ،‬تولید‪ ،‬عرضه و تنظیم بازار گوشت تا مرحله‬ ‫عمده فروش�ی برعهده وزارت جهاد کشاورزی است اما در مرحله توزیع و خرده فروشی این وظیفه‬ ‫همچنان برعهده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫خواهد بود‪ .‬در عین حال مس�ئولیت تصمیم گیری در زمینه صادرات و واردات گوش�ت قرمز یعنی‬ ‫تعیی�ن عوارض یا ممنوعیت ان برعهده وزارت جهاد کش�اورزی اس�ت‪ .‬البته با اینکه در خبرهای‬ ‫منتشر شده نامی از جابه جایی تولی گری گوشت مرغ به میان نیامده یکی از نخستین تغییرات در‬ ‫ای�ن حوزه با ممنوعی�ت صادرات مرغ تا اطالع ثانوی کلید خود؛ ممنوعیتی که باید دید در ادامه و‬ ‫در کنار تحوالت روزهای اخیر چه نتایجی را در بازار مصرف به همراه خواهد داشت‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی به خصوصی سازی‬ ‫اشاره دارد و بر این اساس باید خصوصی سازی‬ ‫در تم��ام س��طوح صورت بگی��رد اما مبحث‬ ‫مطرح ش��ده در چند روز گذش��ته‪ ،‬مبنی بر‬ ‫این بوده که وزارت راه و شهرس��ازی متولی‬ ‫بنگاه های معامالت ملک��ی در حوزه اصناف‬ ‫ش��ود که البته امیدواریم این بحث فقط در‬ ‫حد شعار باش��د‪ ،‬چراکه با تعویض وزارتخانه‬ ‫مشکلی حل نمی شود‪.‬‬ ‫در واقع گرچه طرح دولت مبنی بر انتقال‬ ‫اتحادی��ه مش��اوران ام�لاک از ذی��ل وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت ب��ه وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی که روزهای گذشته مطرح شده‪،‬‬ ‫برای بهبود و تثبیت وضعیت این حوزه بوده‬ ‫اما به نظر می رسد تغییر وزارتخانه نمی تواند‬ ‫چ��اره کار ب��رای کنترل قیمت مس��کن در‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر اتحادیه ه��ای صنفی اتاق‬ ‫اصناف ای��ران زیرمجموع��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت هس��تند و نظارت ها در قالب‬ ‫کمیس��یون های نظ��ارت انجام می ش��ود که‬ ‫‪ ۴‬عض��و ان از بخش خصوص��ی‪ ،‬یک نفر از‬ ‫ش��ورای اسالمی ش��هر و ‪ ۹‬نفر دیگر دولتی‬ ‫هس��تند و به طور کلی در ح��ال حاضر هم‪،‬‬ ‫نظارت دولتی وجود دارد و با تغییر وزارتخانه‬ ‫مشکلی حل نمی شود‪.‬‬ ‫ام��روز اگر می بینی��م که قیمت مس��کن‬ ‫افزایش پیدا کرده به این دلیل بوده که حجم‬ ‫نقدینگی در کشور افزایش یافته و در مقابل‬ ‫برنامه و راه��کاری برای کنترل و هدایت ان‬ ‫وجود ندارد زیرا از ش��هریور سال گذشته تا‬ ‫ام��روز حجم نقدینگی در کش��ور به چندین‬ ‫برابر رسیده است‪.‬‬ ‫طبیعی است که این حجم نقدینگی‪ ،‬پول‬ ‫را به سمت بازارهایی مانند سکه‪ ،‬ارز‪ ،‬مسکن‬ ‫و خودرو س��وق می دهد و سرمایه به سمت‬ ‫بازار کاذب جذب می شود و همین امر منجر‬ ‫ب��ه افزایش قیمت در این بازارها و به وجود‬ ‫امدن مشکالت کنونی در این حوزه می شود‪.‬‬ ‫بنابراین می توان گفت ک��ه گرانی و افزایش‬ ‫قیمت ی��ک محصول پدی��ده ای اقتصادی و‬ ‫پولی است؛ نه نظارتی‪.‬‬ ‫به عبارت روش��ن تر‪ ،‬گران��ی در این حوزه‪،‬‬ ‫نتیج��ه عملک��رد ضعی��ف نظارتی ازس��وی‬ ‫اتحادیه های صنفی امالک نیس��ت و با تغییر‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬نظام پولی و مالی و نظام اقتصادی‬ ‫کشور اصالح نمی شود‪.‬‬ ‫تا زمانی که نقدینگی به سوی تولید حرکت‬ ‫نکند و قیمت ارز به ثبات نرسد و ارزش پول‬ ‫مل��ی ب��ه جایگاه واقع��ی خ��ود ‪ -‬باتوجه به‬ ‫ش��اکله اقتصادی کش��ور‪ -‬بازنگردد‪ ،‬ش��اهد‬ ‫همین موضوع خواهیم بود و باز باید اتحادیه‬ ‫امالک را از وزارت راه و شهرسازی بگیرند و‬ ‫به وزارتخانه دیگر بدهند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن این اقدام نمی تواند تغییر خاصی‬ ‫در اص��ل مس��ئله ایجاد کند‪ ،‬زی��را در نظام‬ ‫اقتصادی خریدار و فروشنده قیمت را تعیین‬ ‫می کنند و بازار عرضه و تقاضا تضمین کننده‬ ‫قیمت است‪.‬‬ ‫شاید بتوان نحوه عملکرد در حوزه مسکن‬ ‫را با این دو پرس��ش بررس��ی ک��رد که اوال‬ ‫طی س��ال های اخیر باتوجه به نیاز نفوس و‬ ‫جمعیت جوان چقدر توانس��تیم سرانه متراژ‬ ‫مس��کن را افزایش دهیم؟ و ثانیا اینکه تا به‬ ‫امروز چقدر مسکن مهر و مسکن ملی را ارتقا‬ ‫داده ایم؟‬ ‫در پاسخ می بینیم که این طرح ها در حال‬ ‫ حاضر یا متوقف شده یا راکد مانده اند‪.‬‬ ‫در حقیق��ت م��روری بر اقدامات س��الیان‬ ‫اخیر نش��ان می دهد باتوجه ب��ه نیاز جامعه‪،‬‬ ‫تولید در بخش مس��کن افزایش پیدا نکرده‪،‬‬ ‫این در حالی است که باید سلسله رفتارهای‬ ‫اقتص��ادی به وجود اید تا قیمت مس��کن به‬ ‫ثبات برسد‪.‬‬ ‫باتوجه به وضعیت موجود اقتصاد کشور و‬ ‫مسائل حوزه مسکن به نظر می رسد امروز اگر‬ ‫به دنب��ال راه حلی برای خ��روج از این بحران‬ ‫و بن بست هس��تیم‪ ،‬راهکار موجود‪ ،‬سیستم‬ ‫اجاره به ش��رط تملیک است و این مسئله ای‬ ‫اس��ت که مدیریت ان باید از طریق دولت و‬ ‫زیرمجموعه های ان انجام شود‪.‬‬ ‫بنابراین الزم اس��ت دول��ت در این بخش‬ ‫سرمایه گذاری کند و بانک ها نیز تعامل الزم‬ ‫را در این مورد داشته باشند تا اجاره به شرط‬ ‫تملیک داشته باشیم و بتوانیم قیمت مسکن‬ ‫را ساماندهی کنیم‪.‬‬ ‫ابالغ شرح‬ ‫وظایف تنظیم‬ ‫بازار محصوالت‬ ‫کشاورزی‬ ‫معاون اقتصادی رئیس جمهوری در نامه ای به وزرای صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و جهاد کشاورزی جزئیات واگذاری وظایف تنظیم بازاری محصوالت کشاورزی‬ ‫را ابالغ کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا در متن نامه نهاوندیان امده اس��ت‪« :‬بند (ب)‬ ‫تصمیمات جلسه یکصدوهفتادوهشتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ‬ ‫‪ ۱۱‬اب��ان ‪ ۱۳۹۹‬درب��اره «هماهنگی دس��تگاه های اجرایی ب��رای تنظیم بازار‬ ‫محصوالت کش��اورزی» که به تایید ریاس��ت محترم جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫رسیده به شرح زیر ابالغ می شود‪:‬‬ ‫ مس��ئولیت برنامه ریزی و هماهنگی تامین (تولید و واردات انواع نهاده های‬‫کشاورزی و دام و طیور) و همچنین مسئولیت تولید‪ ،‬عرضه و تنظیم بازار مرغ‬ ‫و تخم مرغ تا مرحله عمده فروشی به نرخ مصوب با وزارت جهاد کشاورزی است‪.‬‬ ‫ وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬مس��ئولیت تنظیم ب��ازار کلیه کاالهای‬‫اساس��ی و ضروری‪ ،‬از جمله محصوالت کش��اورزی و دامی در مرحله توزیع و‬ ‫خرده فروشی را برعهده دارد‪.‬‬ ‫‪ -‬مس��ئولیت تصمیم گیری در زمینه صادرات مرغ و تخم مرغ با وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی است‪.‬‬ ‫ وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مکلف است دسترسی کامل و برخط وزارت‬‫جه��اد کش��اورزی به اطالعات س��امانه جامع تج��ارت را تامین و حمایت های‬ ‫سیاستی و نظارتی الزم را اعمال کند‪.‬‬ ‫ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اطالعات الزم در زمینه تامین‪ ،‬حمل‬‫و انبارش این کاالها را به طور برخط‪ ،‬از طریق سامانه جامع تجارت‪ ،‬در اختیار‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار دهد‪».‬‬ ‫ممنوعیت صادرات مرغ تا اطالع ثانوی‬ ‫گرچ��ه تولیدکنندگان و کارشناس��ان همواره معتقد‬ ‫بوده اند ک��ه ممنوعیت های ناگهانی وارداتی و صادراتی‬ ‫معموال اس��یب های اقتصادی فراوانی ب��ه همراه دارد‪،‬‬ ‫اما باتوجه به ش��رایط بازار و برای جلوگیری از افزایش‬ ‫بیشتر نرخ مرغ‪ ،‬دس��ت اندرکاران این حوزه تصمیم به‬ ‫ممنوعیت‬ ‫صادرات بیشتر‬ ‫از انکه تاثیر‬ ‫عملی بر بازار این‬ ‫فراورده داشته‬ ‫باشد‪ ،‬جنبه شو‬ ‫و دلخوش کنک‬ ‫برای‬ ‫مصرف کننده ها‬ ‫دارد‬ ‫با ممنوعیت‬ ‫صادرات تولید‬ ‫و عرضه در‬ ‫کشور به تعادل‬ ‫می رسد‪ ،‬بازار‬ ‫رقابتی شده‬ ‫و تولیدکننده‬ ‫نمی تواند هر‬ ‫قیمتی را که‬ ‫خواست روی‬ ‫محصول خود‬ ‫بگذارد‬ ‫برومند چهارایین‪ ،‬رئیس هیات مدیره ش�رکت‬ ‫مادر‪-‬تخصصی توسعه صنعت طیور کشور‪ :‬درباره‬ ‫ممنوعی��ت جدی��د اعالم ش��ده در زمینه م��رغ به نظر‬ ‫می رس��د این مصوبه بیشتر از انکه تاثیر عملی بر بازار‬ ‫این فراورده داش��ته باشد‪ ،‬جنبه ش��و و دلخوش کنک‬ ‫ب��رای مصرف کننده ه��ا دارد‪ ،‬زیرا ما پی��ش از این نیز‬ ‫صادرات انچنانی در زمینه مرغ نداشته ایم‪.‬‬ ‫گرچ��ه در س��ال های گذش��ته ص��ادرات ای��ن کاال‬ ‫می توانس��ت منب��ع درام��دی ب��رای تولیدکنن��دگان‬ ‫داخل��ی باش��د اما تصمیم��ات غیرکارشناس��ی و غلط‬ ‫دس��ت اندرکاران در ای��ن س��ال ها و ممنوعیت ه��ای‬ ‫مهدی یوسف خانی‪ ،‬رئیس اتحادیه فروشندگان‬ ‫پرن�ده و ماه�ی تهران‪ :‬س��پردن مس��ئولیت تامین‬ ‫نهاده ه��ا به وزارت جه��اد کش��اورزی‪ ،‬تصمیم بجایی‬ ‫بود که می تواند هماهنگی ه��ای الزم را برای واردات و‬ ‫توزیع نهاده های دامی و در نهایت ایجاد تعادل در بازار‬ ‫عرضه و تقاض��ا ایجاد کند‪ .‬البت��ه اقدامات دیگری که‬ ‫در این راس��تا انجام ش��ده نیز می تواند تاثیرات مثبتی‬ ‫به دنبال داش��ته باش��د که ممنوعیت صادرات مرغ هم‬ ‫از ان جمله اس��ت‪ ،‬زیرا وقتی تولید و عرضه در کش��ور‬ ‫به تعادل برس��د‪ ،‬بازار رقابتی خواهد شد و تولیدکننده‬ ‫دیگر نمی تواند هر قیمتی را که خواست روی محصول‬ ‫خود بگذارد‪.‬‬ ‫س�یدفرزاد طالک�ش‪ -‬دبیر انجم�ن ملی طیور‬ ‫ای�ران‪ :‬انتقال مس��ئولیت های تنظیم ب��ازار کاالهای‬ ‫اساسی به وزارت جهاد کشاورزی از نظر بیشتر فعاالن‬ ‫حوزه تولید کاالهای اساسی اتفاق مثبتی است و از ان‬ ‫استقبال می کنند‪ ،‬زیرا یکی از مهم ترین مشکالتی که‬ ‫تا امروز در این حوزه وجود داش��ته‪ ،‬چندپارگی زنجیره‬ ‫واردات و توزیع بوده است‪.‬‬ ‫در واق��ع تا ام��روز نهاده های دامی از طریق س��امانه‬ ‫بازارگاه که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد‪،‬‬ ‫حقیقت این اس��ت که موضوعات پیرامون نهاده های‬ ‫دامی و لزوم نظارت بر واردات و توزیع نهاده ها برمبنای‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و بگیروببندهای مربوط به بازار مرغ‬ ‫در کش��ور‪ ،‬تنها تا زمانی مطرح است که ارز چندنرخی‬ ‫ب��رای واردات وجود دارد اما با ازاد و تک نرخی ش��دن‬ ‫ارز‪ ،‬نی��از چندانی به این نظارت های مبتنی بر دس��تور‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫در واقع باتوجه به صحبت هایی که درباره ازادس��ازی‬ ‫نرخ ارز در ماه های اینده وجود دارد‪ ،‬انتقال مس��ئولیت‬ ‫تنظیم بازار نهاده های دام��ی هرچه زودتر رقم بخورد‪،‬‬ ‫زمان بیش��تری برای استفاده از نظارت اثربخش وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی بر این موضوع وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫پ��س از ازادس��ازی ن��رخ ارز کاالهای اساس��ی نیز‬ ‫ممنوعیت مقطعی صادرات مرغ گرفتند‪ .‬س��تاد تنظیم‬ ‫ب��ازار به منظور کنت��رل بازار م��رغ و جلوگیری از روند‬ ‫افزایش��ی نرخ ان‪ ،‬تصمیم ب��ر ممنوعیت صادرات مرغ‬ ‫از اول اب��ان تا اطالع ثان��وی گرفت‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��تاد تنظیم‬ ‫بازار کش��ور به منظور کنترل بازار م��رغ و جلوگیری از‬ ‫روند افزایش��ی نرخ ان در توافق انجام شده بین وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫تصمیم بر ممنوعیت صادرات مرغ از اول ابان تا اطالع‬ ‫ثان��وی گرفت‪ .‬اما ایا این تصمیم ک��ه نمونه دیگری از‬ ‫این یک «شو» است‬ ‫مقطعی صادرات باعث شد بازارهای هدف ما‬ ‫در کش��ورهای دیگر از بین ب��رود و ما عمال‬ ‫صادراتی در این حوزه نداشته باشیم‪.‬‬ ‫صادرات مرغ از کش��ور در این سال ها تنها‬ ‫مح��دود به برخی اس��تان های مرزی اس��ت‬ ‫ک��ه در نهای��ت ب��ه ‪ ۱۵۰‬هزار تن در س��ال‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬اگر این رقم را ب��ا تولید بالغ‬ ‫بر ‪ ۳‬میلیون تن مرغ زنده در کش��ور مقایسه‬ ‫کنی��م‪ ،‬می بینیم که صادرات ی��ا ممنوعیت اخیر هیچ‬ ‫سهم معناداری در وضعیت بازار داخلی و نرخ این کاال‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫البت��ه نبای��د از این نکته نیز غافل باش��یم‬ ‫که ممنوعیت های مقطعی در این چند س��ال‬ ‫همواره برخالف اهداف برنامه ششم بوده‪ ،‬زیرا‬ ‫در ای��ن برنامه بر ضرورت حمایت و توس��عه‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی تاکید ش��ده‪ ،‬در حالی که‬ ‫این ممنوعیت ها همواره در مس��یری عکس‬ ‫این اهداف حرکت کرده اند‪ .‬در هر حال همین‬ ‫مرغ ‪ ۲۵‬هزار تومانی همچنان ارزان ترین منبع‬ ‫پروتئین در خاورمیانه محسوب می شود و نمی توان ان‬ ‫را گران دانست‪ .‬البته می شد با توزیع صحیح نهاده های‬ ‫دامی نرخ ‪ ۲۵‬هزار تومانی ش��کل نگیرد‪ ،‬اما متاس��فانه‬ ‫کلید در دست نهاده است‬ ‫صرف نظ��ر از اینکه نرخ های مصوب کنونی‬ ‫متناسب است یا نه‪ ،‬باید گفت در حال حاضر‬ ‫باوج��ود ممنوعیت صادرات نرخ عرضه عمده‬ ‫مرغ هنوز به نرخ مصوب نرسیده و همین امر‬ ‫نرخ مصرف کننده را افزایش داده است‪ .‬البته‬ ‫نرخ حدود ‪ ۲۴‬هزار تومان برای مصرف کننده‬ ‫باتوجه به نرخ عمده مرغ چندان باال نیس��ت‬ ‫و اگر می خواهی��م این قیمت ها کاهش یابد‪،‬‬ ‫نیازمند کاهش نرخ درب مرغداری هستیم‪.‬‬ ‫م��ن فکر می کنم مش��کل اصلی نرخ م��رغ همچنان‬ ‫مربوط به مش��کالت نهاده اس��ت‪ .‬وقتی نهاده دامی با‬ ‫نرخ مصوب در اختیار مرغدار قرار نمی گیرد و او ناگزیر‬ ‫است این نهاده ها را از بازار ازاد با قیمت های‬ ‫بی حساب و کتاب این بازارها خریداری کند‪،‬‬ ‫نمی توان انتظار داشت که نرخ مصرف کننده‬ ‫محصول کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫اگر قرار باشد وضعیت نهاده به همین شکل‬ ‫باش��د‪ ،‬در نهایت مرغدار یا مجبور می ش��ود‬ ‫نه��اده را با نرخ ب��ازار ازاد خریداری کند که‬ ‫در این ص��ورت نرخ تمام ش��ده افزایش پیدا‬ ‫می کند یا مجبور خواهد شد جوجه ریزی را انجام ندهد‬ ‫و از تولی��د صرف نظر کند؛ بنابراین به جای پرداختن به‬ ‫قیمت های دس��توری و ممنوعیت ها و ازادس��ازی های‬ ‫مقطعی الزم اس��ت مس��ئوالن وزارت جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫اعتمادی به صادرات نیست‬ ‫توزیع می شد اما واردات توسط بخش دیگری‬ ‫انجام می شد‪ .‬این چندپارگی و متصل نبودن‬ ‫ب��ازارگاه به س��امانه گمرک‪ ،‬به ش��کل های‬ ‫مختل��ف زمینه فعالیت س��وداگران و انتقال‬ ‫نهاده های دامی به بازار ازاد را فراهم می کرد‬ ‫و طبیعتا یکپارچه شدن این فرایند می تواند‬ ‫نق��ش موث��ری در بهبود وضعی��ت واردات و‬ ‫توزیع نهاده های دامی داش��ته باش��د‪ ،‬زیرا اگر واردات‬ ‫نهاده ه��ای دامی و ب��ازارگاه ه��ر دو در اختیار وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی باش��د‪ ،‬می توان امید داشت‬ ‫که نهاده های واردش��ده بالفاصله در بازارگاه‬ ‫بنشیند و فرصت سوءاستفاده و سوداگری از‬ ‫افراد سودجو در این حوزه گرفته شود‪.‬‬ ‫ام��ا موض��وع ممنوعی��ت ص��ادرات تاثیر‬ ‫انچنان��ی بر نرخ نخواهد گذاش��ت زیرا حجم‬ ‫این صادرات در مقابل تولید و مصرف داخلی‬ ‫مرغ بسیار ناچیز اس��ت و تفاوت محسوسی را در بازار‬ ‫ایجاد نخواهد کرد‪ .‬تنها اتفاقی که ممکن اس��ت با این‬ ‫راهکار بهتری هم وجود دارد‬ ‫بیش��تر مش��کالت در این حوزه برطرف خواهد شد و‬ ‫واردات با ارز تک نرخی‪ ،‬خودبه خود موضوع سوداگری‬ ‫و ایج��اد ب��ازار س��یاه را خاتمه خواه��د داد و در بازار‬ ‫مصرف نیز به جای قیمت گذاری های دس��توری‪ ،‬نظام‬ ‫عرضه و تقاضا در یک فضای رقابتی‪ ،‬تعیین کننده نرخ‬ ‫کاالهای اساسی خواهد بود و نقش دولت‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و نهادهای‬ ‫دولت��ی در ای��ن حوزه تنه��ا معطوف ب��ه نظارت های‬ ‫معمول بر بازار خواهد بود‪.‬‬ ‫نکت��ه کلی��دی در ای��ن وضعی��ت اینجاس��ت که با‬ ‫تک نرخی ش��دن ارز‪ ،‬حدود ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالری که از‬ ‫طریق ازادسازی نرخ ارز در بانک مرکزی باقی می ماند‪،‬‬ ‫به صورت ریال��ی در اختیار دولت ق��رار خواهد گرفت؛‬ ‫بنابراین دولت می تواند به جای تصمیمات انی و ناگهانی‬ ‫ب��رای ممنوعیت ص��ادرات و صدور دس��تورالعمل های‬ ‫خلق الس��اعه و برهم زدن برنامه های صادراتی محدود‬ ‫تولیدکنن��دگان مرغ‪ ،‬ب��ا اس��تفاده از روش هایی مانند‬ ‫تخصیص یارانه کاالهای اساس��ی به مصرف کنندگان و‬ ‫کارت های الکترونیکی حمایتی دهک های پایین دست‬ ‫جامعه‪ ،‬فش��ار ناش��ی از افزایش قیمت ه��ا را از دوش‬ ‫مصرف کنن��دگان کم کند و نرخ را در س��طوح مصرف‬ ‫کاهش دهد تا هم مش��کالت مربوط به تامین نهاده ها‬ ‫مرتفع ش��ود و هم تاثی��ر یارانه های اختص��اص یافته‬ ‫به صورت ملموس تر در جامعه حس شود‪.‬‬ ‫با ازادس��ازی نرخ ارز بس��یاری از مش��کالت تولید و‬ ‫توزیع کاالهای اساسی در کش��ور برطرف خواهد شد؛‬ ‫دس��تورالعمل های خلق الس��اعه در بدنه تجارت کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬می تواند راهکار مناس��بی برای ایجاد تعادل در‬ ‫نرخ مرغ در بازارهای داخلی باشد و ایا دربرگیرنده سود‬ ‫تولیدکنندگان نیز هست یا صرفا یک تصمیم دستوری‬ ‫است که پس از مدتی بی نتیجه رها خواهد شد؟‬ ‫شبکه مویرگی فاسد نهاده ای را که با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫وارد کشور شده‪ ،‬به بازار سیاه انتقال داده و نرخ کنجاله‬ ‫س��ویا را از ‪ ۲۷۰۰‬تومان در هر کیلوگ��رم به ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫توم��ان و نرخ ذرت را به ‪ ۴۰۰۰‬تومان افزایش داده و با‬ ‫این وضعیت نرخ ‪ ۱۷۵۰۰‬تومان برای مرغ زنده و حدود‬ ‫‪ ۲۵‬هزار تومان در بازار مصرف قیمتی منطقی اس��ت‪.‬‬ ‫البته اگر با انتقال اختیارات مربوط به نهاده ها به وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی‪ ،‬توزیع این ملزومات برای مرغداران با‬ ‫قیمت های کمتر محقق شود و عرضه و تقاضا به تعادل‬ ‫موردنظر برسد‪ ،‬می توان انتظار کاهش نرخ مرغ در بازار‬ ‫مصرف را داشت‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و نهادهای دست اندرکار‬ ‫دیگر در این موضوع وارد عمل شوند و بررسی های الزم‬ ‫درب��اره اینکه نهاده ها پس از ترخی��ص چگونه در بین‬ ‫تولیدکنندگان توزیع می شوند را انجام دهند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان پرنده و ماهی در پایان‬ ‫با ابراز امیدواری از س�لامت نهاده های دامی دپو شده‬ ‫در گمرک کش��ور‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ترخی��ص نهاده‪ ،‬توزیع‬ ‫مناس��ب و به موقع در کنار نرخ مص��وب این کاال برای‬ ‫تولیدکنندگان عواملی اس��ت که می تواند تنظیم بازار‬ ‫م��رغ برمبنای انها صورت گیرد‪ ،‬وگرنه نمی توان انتظار‬ ‫داش��ت که صرفا با تعیین قیمت های دستوری‪ ،‬مرغ با‬ ‫نرخ منطقی به دست مصرف کننده برسد‪.‬‬ ‫کار بیفتد این است که شرکای معدود تجاری باقیمانده‬ ‫نی��ز از این یک بام و چندهوایی صادرات ایران خس��ته‬ ‫ش��وند و نه تنها در زمینه مرغ که درباره تمام کاالهای‬ ‫صادراتی کش��ور به ما بی اعتماد ش��وند‪ .‬در واقع اثرات‬ ‫مثبت این ممنوعیت گرچه در بازار داخلی مرغ چندان‬ ‫زیاد نیس��ت ام��ا تاثیرات منفی ان به حدی اس��ت که‬ ‫دیگر حتی کش��ورهایی مانند افغانس��تان نیز حس��اب‬ ‫چندان��ی روی بازارهای صادراتی ما باز نمی کنند و این‬ ‫اصال به نفع اقتصاد و توسعه اقتصادی کشور نیست‪.‬‬ ‫یعنی از یک س��و مش��کالت تولیدکننده ب��رای تامین‬ ‫نهاده ها برطرف خواهد ش��د و دس��ت س��وداگران این‬ ‫حوزه از س��ودجویی از حوزه نهاده ها کوتاه می ش��ود و‬ ‫از سوی دیگر به مصرف کننده که یارانه خرید کاالهای‬ ‫اساس��ی به او تخصیص یافته فشار مضاعفی در تامین‬ ‫مایحتاج اساس��ی زندگی وارد نمی ش��ود‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫قیمت گ��ذاری واقعی بر کاالهای تولیدی در این حوزه‪،‬‬ ‫تداوم تولید را تضمین می کند‪.‬‬ ‫ام��ا در ه��ر حال همه ای��ن پیش��نهادها‪ ،‬طرح هایی‬ ‫است که کارشناس��ان روی کاغذ ان را موفق می دانند‬ ‫و بای��د دید ک��ه نهاده��ای تصمیم گی��ر در این حوزه‬ ‫چه تصمیماتی درباره مش��کالت م��رغ در بازار داخلی‬ ‫می گیرند و عاقبت این موضوع به کجا خواهد رسید‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 24‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 10‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1654‬‬ ‫پیاپی ‪2972‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫سرکوب قیمتی نتیجه بخش نیست‬ ‫سرنوشت مبهم سیمان‬ ‫چند هفته ای است مجددا افزایش قیمت سیمان در بازار خبرساز شده است‪ .‬تاجایی که‬ ‫س�ازمان حمای�ت مصرف کنندگان و تولیدکنن�دگان به این ح�وزه ورود و اعالم کرده با‬ ‫استفاده از تمام ظرفیت بازرسان و تشدید اقدامات نظارتی‪ ،‬روند تولید تا مصرف سیمان‬ ‫را م�ورد رص�د و پایش قرار داده و عامالن توزیع عم�ده فروش و خرده فروش متخلف به‬ ‫حوزه قضایی معرفی می شوند‪ .‬در همین حال از انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان‬ ‫درخواس�ت کرده برای بازگشت هرچه س�ریع تر ثبات به بازار‪ ،‬نیاز بخش های مختلف را‬ ‫تامی�ن کند‪ .‬در ادامه عرضه مس�تقیم س�یمان به مصرف کننده نهای�ی به عنوان راه حل‬ ‫دیگری برای کاهش التهاب در بازار این محصول س�اختمانی عنوان شده است‪ .‬در ادامه‬ ‫بخشنامه مورد بحث نیز نظارت و کنترل قیمت ها و همچنین برخورد با متخلفان در حوزه‬ ‫توزیع س�یمان تاکید ش�ده اس�ت‪ .‬حال برای بررس�ی هرچه دقیق تر دالیل التهاب بازار‬ ‫سیمان و روند بازگشت ثبات به این بازار با فعاالن این صنعت گفت وگو کرده ایم‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫باز هم قیمت گذاری دستوری‬ ‫عبدالرضا ش��یخان‪ ،‬دبی��ر انجمن صنف��ی کارفرمایان‬ ‫صنعت س��یمان در گفت وگو با‬ ‫و درباره بخش��نامه‬ ‫منتشرش��ده از سوی س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان گفت‪ :‬این نامه با هدف تنظیم بازار و برای‬ ‫بسیاری از کاالها ارائه می شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬نرخ فروش‬ ‫س��یمان طی هفته های گذش��ته در بازار افزایش داش��ته‬ ‫است‪ ،‬اما دالیل این رشد قیمت انطور که باید مورد توجه‬ ‫قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬میزان تحویل س��یمان از س��وی‬ ‫تولیدکنن��دگان ب��ه بازار داخلی در ‪ ۷‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫جاری‪ ،‬حدود ‪ ۱۸‬درصد افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬در همین‬ ‫حال میزان ساخت وس��از نیز در این بازه زمانی افزایش��ی‬ ‫نداشته است؛ بنابراین کشف حلقه گمشده کمبود سیمان‬ ‫در عین رش��د تولید این محصول س��اختمانی باید کشف‬ ‫ش��ود‪ .‬دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬قیمت س��یمان در کشور ما به مراتب پایین تر‬ ‫از اس��تانداردهای جهانی است‪ .‬در چنین شرایطی الگوی‬ ‫مصرف ساخت وساز عوض شده و استفاده از این محصول‬ ‫ساختمانی به جای سایر کاالهای مصرفی‪ ،‬مورد استقبال‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬نرخ سیمان در مقایسه با‬ ‫سایر محصوالت ساختمانی به قدری پایین است که حتی‬ ‫برای ساخت اجر نیز از بلوک ساختمانی استفاده می شود‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی تقاضا برای مصرف سیمان بیش از حد‬ ‫معم��ول افزایش می یابد و ش��اهد کمبود این محصول در‬ ‫بازار و به دنبال ان رشد قیمت ها هستیم‪.‬‬ ‫شیخان در ادامه رشد قیمت حمل ونقل را از دیگر دالیل‬ ‫اصلی اثرگذار برای افزایش قیمت س��یمان در بازار عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬طی س��ال های گذشته امکان انتقال سیمان‬ ‫از مناطق��ی که ظرفی��ت تولید این محص��ول در انها باال‬ ‫ب��ود به مناطقی ک��ه مصرف باالیی دارند‪ ،‬وجود داش��ت‪.‬‬ ‫امروزه قیمت حمل ونقل به ش��دت افزایش یافته است؛ در‬ ‫چنین ش��رایطی انتقال س��یمان در مسافت های طوالنی‬ ‫صرفه اقتصادی ندارد و درنتیجه محدود شده است‪ .‬وی در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬فعاالن صنعت س��یمان در ابتدای سال جاری‬ ‫خواس��تار منطقی ش��دن قیمت این محصول ساختمانی‬ ‫ش��دند اما متاسفانه با رش��د منطقی قیمت این محصول‪،‬‬ ‫حداقل متناسب با تورم موجود در کشور‪ ،‬موافقت نشد‪ .‬با‬ ‫این وجود‪ ،‬قیمت سیمان در بازار ازاد افزایش یافت؛ یعنی‬ ‫تعادلی میان نرخ س��یمان با س��ایر محصوالت ساختمانی‬ ‫حاصل ش��د‪ .‬اما س��ود حاصل از این رشد قیمت به جیب‬ ‫تولیدکننده نمی رود؛ بلکه واسطه ها بیشترین سود را از ان‬ ‫خود کردند؛ بنابراین راه حل منطقی برای رفع چالش های‬ ‫موجود‪ ،‬منطقی کردن نرخ سیمان است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه قهری بی نتیجه است‬ ‫ش��یخان در پاس��خ به س��والی مبنی بر تاثیر نگاه قهری‬ ‫س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان‬ ‫گف��ت‪ :‬از متولیان امر در س��ازمان حمایت انتظار می رود‬ ‫دلیل رش��د قیمت س��یمان از ‪ ۱۶۵۰۰‬تومان در کارخانه‬ ‫ت��ا ‪ ۲۷۵۰۰‬تومان بازار را شناس��ایی کنن��د‪ .‬بنابراین باید‬ ‫هزین��ه تخلی��ه و بارگیری‪ ،‬کرایه حمل و س��ود عامل هم‬ ‫محاس��به ش��ود‪ .‬در این شرایط خودش��ان اذعان خواهند‬ ‫ک��رد قیمت مصوب ‪ ۱۹۵۰۰‬تومان درب کارخانه اش��تباه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬توجه به این نکته ضروری به نظر می رس��د که‬ ‫سیاست های سرکوب قیمتی همیشه جواب نمی دهد‪ ،‬اما‬ ‫منطقی کردن قیمت ها نتیجه بخش است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در ادامه‬ ‫و در پاس��خ به س��والی مبنی بر عرضه مس��تقیم س��یمان‬ ‫ب��ه مصرف کننده نهایی و اث��رات ان در تنظیم بازار گفت‪:‬‬ ‫چنانچه این پیش��نهاد به درستی مدیریت شود‪ ،‬می تواند‬ ‫نق��ش اثرگ��ذاری در تنظیم بازار بر عهده داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫تولیدکننده ها نیز به دنبال ان هس��تند تا سازوکار فروش‬ ‫مس��تقیم ب��ه مصرف کننده را طراحی کنن��د‪ .‬اجرای این‬ ‫طرح بدون تردید جو روانی مثبتی بر بازار خرید و فروش‬ ‫س��یمان دارد و در همین حال ب��ه منزله ایجاد تحولی در‬ ‫سیستم توزیع این محصول است‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر الگوی مصرف‬ ‫این فعال صنعت س��یمان ضم��ن تاکید بر قیمت پایین‬ ‫س��یمان گفت‪ :‬طبق استانداردهای جهانی قیمت سیمان‬ ‫بای��د حدود یک هفتم قیمت فوالد باش��د‪ .‬اما این نس��بت‬ ‫در کش��ور ما به ش��دت تغییر کرده اس��ت‪ .‬تاجایی که نرخ‬ ‫ف��روش ف��والد حتی ت��ا ‪ ۳۰‬برابر قیمت س��یمان براورد‬ ‫می ش��ود‪ .‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬س��ازنده ها به سمت تولید‬ ‫ساختمان های بتونی پیش می روند‪ .‬البته این تغییر الگوی‬ ‫مص��رف با توجه ب��ه زلزله خیز بودن کش��ور‪ ،‬اتفاق خوبی‬ ‫اس��ت‪ .‬حتی می توان از س��یمان در جاده س��ازی نیز بهره‬ ‫گرفت‪ .‬اما در همین حال باید نرخ فروش سیمان منطقی‬ ‫شود‪ .‬منطقی تر شدن قیمت ها‪ ،‬کمبودهای موجود در این‬ ‫حوزه را برطرف می کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬امروز یک کیس��ه ‪ ۵۰‬کیلوگرمی‬ ‫س��یمان در بازار ازاد ‪ ۲۷۵۰۰‬تومان به فروش می رس��د؛‬ ‫یعنی سیمان در بازار ازاد با قیمت ‪ ۵۵۰‬تومان به ازای هر‬ ‫کیلوگ��رم به فروش می رس��د‪ .‬همین قیمت حکایت از ان‬ ‫دارد که نرخ فروش این محصول در بازار ازاد هم به مراتب‬ ‫پایین تر از سایر محصوالت صنعتی است‪.‬‬ ‫حال این س��وال مطرح می ش��ود که مگر قیمت سیمان‬ ‫چ��ه میزان در ن��رخ فروش مس��کن و قیمت تمام ش��ده‬ ‫ساخت وس��از اثرگذار اس��ت؟ مصرف س��یمان به ازای هر‬ ‫مترمرب��ع از ی��ک واحد س��اختمان بتن��ی حداکثر ‪۲۰۰‬‬ ‫کیلوگرم براورد می ش��ود ( یعن��ی ‪ ۱۱۰‬هزار تومان)‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که قیمت ساخت هر مترمربع بنا حدود ‪۵‬‬ ‫میلیون تومان براورد می ش��ود‪ .‬بنابراین تاثیر نرخ فروش‬ ‫سیمان در قیمت تمام شده ساخت وساز ناچیز است و نباید‬ ‫با تکیه بر این رشد قیمتی مانع افزایش قیمت این محصول‬ ‫ساختمانی شد‪ .‬وی درباره تاثیر روانی رشد قیمت سیمان‬ ‫و افزایش نرخ فروش س��ایر محصوالت س��اختمانی گفت‪:‬‬ ‫ای��ن تاثیر روانی وجود دارد و ما نیز منکر ان نیس��تیم اما‬ ‫باید واقع بینانه با این موضوع برخورد کنیم‪ .‬در یک س��ال‬ ‫گذشته نرخ فروش تمامی محصوالت ساختمانی به مراتب‬ ‫رش��د داشته اس��ت؛ بنابراین نمی توان با تکیه بر این بهانه‬ ‫مانع رشد بحق قیمت سیمان شد‪.‬‬ ‫هزینه حمل ‪ ،‬مقصر است‬ ‫شهریار گراوندی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن کارفرمایان‬ ‫صنعت س��یمان کش��ور در گفت وگو با‬ ‫تاکید کرد‪:‬‬ ‫کمبود س��یمان در بازار از تولید این محصول س��اختمانی‬ ‫نش��ات نمی گی��رد به ویژه که واحدهای تولیدی س��یمان‬ ‫کشور از ظرفیت باالیی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫عامل اصلی که موجبات کمبود سیمان و رشد قیمت ان‬ ‫را در بازار ازاد فراهم می کند‪ ،‬هزینه های حمل ان اس��ت‪،‬‬ ‫چراکه در چند ماه گذشته هزینه های حمل ونقل به شدت‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬در چنین شرایطی حمل مواد معدنی‬ ‫برای کامیونداران انقدرها هم صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫گراون��دی اف��زود‪ :‬تعرفه حمل م��واد معدنی ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫کمت��ر از هزین��ه جابجای��ی کاالهای تجاری اس��ت‪ .‬این‬ ‫تف��اوت ب��ا هدف کمک به واحده��ای معدنی و با توجه به‬ ‫ارزش پایین محصوالت این واحدها‪ ،‬ایجاد ش��ده است‪ .‬اما‬ ‫به تازگی این تفاوت قیمتی در حال محدود شدن است‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هی��ات مدی��ره انجمن کارفرمای��ان صنعت‬ ‫سیمان گفت‪ :‬رشد قابل توجه هزینه حمل ونقل‪ ،‬جابجایی‬ ‫محصوالتی همچون س��یمان را در مس��افت های طوالنی‬ ‫فاقد صرفه اقتصادی کرده است‪ .‬در چنین شرایطی عوامل‬ ‫توزیع عالقه ای به انتقال این دست محصوالت در فاصله های‬ ‫طوالنی نش��ان نمی دهند‪ .‬به عبارتی متولیان امر در وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و سیاس��ت گذاران قیمت گذاری‬ ‫س��یمان‪ ،‬موضوعات یادش��ده را مورد توجه قرار نداده اند‪،‬‬ ‫چراکه قیمت س��یمان پاکتی برای مصرف کننده نهایی را‬ ‫برابر ‪ ۱۹۵۰۰‬تومان اعالم کرده اند‪ .‬اما هزینه واقعی حمل‬ ‫ای��ن محصول م��ورد توجه قرار نگرفته اس��ت‪ .‬به ویژه که‬ ‫هزین��ه حمل طی ماه های گذش��ته رش��د غیرمتعارفی را‬ ‫پش��ت س��ر گذاشته اس��ت‪ .‬درنتیجه عامل توزیع یا ناچار‬ ‫اس��ت که محصول خود را با قیمت باال به فروش برس��اند‬ ‫ک��ه ب��ا جریمه تعزیرات روبه رو می ش��ود‪ .‬یا محصول را به‬ ‫محدوده هایی با مسافت قابل توجه منتقل نکند‪.‬‬ ‫‹ ‹پارادوکس قیمت گذاری‬ ‫گراون��دی در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬توزیع س��یمان‬ ‫ب��ه مناطق گوناگون ب��ا کرایه حمل ه��ای متفاوتی انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬اما چنانچه قرار باشد این محصول به فاصله های‬ ‫دور ارس��ال ش��ود‪ ،‬دیگر فروش ان با قیمت مصوب صرفه‬ ‫اقتصادی نخواهد داش��ت‪ .‬در چنین شرایطی توزیع کننده‬ ‫نی��ز تمایلی به این معامله که نتیجه ای جز متضرر ش��دن‬ ‫ندارد‪ ،‬نخواهد داشت؛ بنابراین برای تعیین قیمت سیمان‬ ‫در مقصد و برای مصرف کننده نهایی‪ ،‬کار کارشناسی انجام‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬عالوه براین میان سیاس��ت های‬ ‫دولت‪ ،‬دوگانگی وجود دارد‪ ،‬چراکه فش��ار قابل توجهی به‬ ‫تولیدکننده س��یمان وارد می کند تا قیمت این محصول را‬ ‫افزایش ندهد‪ .‬اما اجازه رش��د قابل توجه هزینه حمل ونقل‬ ‫را به راحت��ی صادر می کند‪ .‬همین پارادوکس مشکل س��از‬ ‫شده است‪ .‬این فعال صنعت سیمان تاکید کرد‪ :‬واحدهای‬ ‫تولیدکنن��ده س��یمان در ح��ال حاضر عالق��ه به فروش‬ ‫محص��ول خود دارند‪ ،‬چراکه به تدریج و در اس��تانه فصل‬ ‫س��رما از میزان تقاضا برای خرید سیمان کاسته می شود؛‬ ‫بنابراین کمبود س��یمان از جای دیگری نش��ات می گیرد‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی عمدتا بحث تضعیف ناوگان حمل ونقل‬ ‫و کرایه حمل مورد بحث است‪ .‬کشور ما در شرایط تحریم‬ ‫اس��ت و کامیونی به کش��ور وارد نمی شود‪ .‬در همین حال‬ ‫س��االنه بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد ناوگان ما فرس��وده و از مدار‬ ‫خارج می شود‪ .‬کامیونداران نیز ترجیح می دهند کاالهایی‬ ‫ب��ا ارزش باال را حمل کنند‪ ،‬چراکه هزینه بیش��تری برای‬ ‫انتقال ان دریافت می کنند‪.‬‬ ‫وی در پایان با اشاره به فروش مستقیم سیمان از سوی‬ ‫کارخان��ه به مصرف کننده نهایی گف��ت‪ :‬این اقدام قابلیت‬ ‫اجرایی دارد و در حال حاضر هم انجام می شود‪ .‬هرچند که‬ ‫راهکارهایی برای‬ ‫ساماندهی بازار فوالد‬ ‫عبدالرضا شیخان‬ ‫شهریار گراوندی‬ ‫باید پذیرفت این اقدام با روند توزیع س��نخیت ندارد اما از‬ ‫ان استقبال کرده ایم‪ .‬این اقدام می تواند تب و تاب بازار را‬ ‫بکاهد اما راه حل نهایی نیست؛ چراکه موضوع اصلی چیز‬ ‫دیگری اس��ت‪ .‬درواقع حتی در شرایطی که مصرف کننده‬ ‫نهایی سیمان را مستقیم هم خریداری کند باز باید هزینه‬ ‫حم��ل بپردازد‪.‬؛ یعنی به همان ابتدای داس��تان و رش��د‬ ‫قابل توجه قیمت حمل می رسیم‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫طی ماه های گذش��ته سیمان نیز در رده محصوالتی‬ ‫ق��رار گرفته که قیمت ف��روش ان درب کارخانه با نرخ‬ ‫فروش ان در بازار ازاد تفاوت پیدا کرده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫میان‪ ،‬سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫با هدف تنظیم این بازار قدم پیش گذاشته و در تالش‬ ‫است با تشدید نظارت بر فروش این محصول از التهابات‬ ‫این ب��ازار بکاهد‪ .‬ام��ا فعاالن صنعت س��یمان دیدگاه‬ ‫متفاوت��ی دارند که با توجه به ان بعید به نظر می رس��د‬ ‫بتوان با این دس��ت فش��ارها زمینه بازگشت ثبات را به‬ ‫بازار فوالد فراهم کرد‪.‬‬ ‫راه اندازی صندوق حمایت از بومی سازان صنعت فوالد‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو از تاسیس صندوق پژوهش و فناوری‬ ‫صنعت فوالد تا پیش از پایان سال خبر داد و گفت‪ :‬این صندوق از‬ ‫بومی س��ازان و تولیدکنندگان داخلی حمایت کرده و ریسک انها را‬ ‫پوشش خواهد داد‪ .‬به گزارش ایمیدرو‪ ،‬خداداد غریب پور اظهارکرد‪:‬‬ ‫ب��ا توج��ه به نقش با اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد‬ ‫بدون نفت‪ ،‬نیاز اس��ت که برای تحقق این هدف‪ ،‬یکسری الزامات و‬ ‫زیرساخت ها فراهم شود که یکی از مهم ترین انها مقوله بومی سازی‬ ‫اس��ت‪ .‬در این راستا‪ ،‬بومی سازی و س��اخت داخل به عنوان یکی از‬ ‫راهبردها و سیاس��ت های ایمیدرو در س��ال ‪ ۹۹‬تعیین و برنامه های‬ ‫واحدهای تابع به تناس��ب ان تعریف ش��د که در همین راستا الزم‬ ‫بود ش��اخص های بومی سازی ازس��وی ایمیدرو تدوین‬ ‫ش��ده و زمینه برای س��نجش و پایش دقیق برنامه ها و‬ ‫فعالیت های بومی سازی فراهم شود‪ .‬رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو افزود‪ :‬در این زمینه ‪ ۱۲‬ش��اخص کالن را برای‬ ‫بومی س��ازی تدوین کردیم که م�لاک ارزیابی عملکرد‬ ‫برنامه های بومی س��ازی و س��اخت داخل بر اساس انها‬ ‫خواه��د بود‪ .‬این ش��اخص ها برای ش��رکت های بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی یک راهنمای مس��یر بومی سازی است که به‬ ‫انها در انتخاب اولویت ها کمک خواهد کرد تا برنامه های بومی سازی‬ ‫را با توجه به درجه اهمیت و به فراخور نیازش��ان تعریف کنند‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬از جمله این ش��اخص ها می ت��وان به میزان‬ ‫صرفه جوی��ی ارزی‪ ،‬میزان کاهش هزینه ها‪ ،‬تعداد ایجاد‬ ‫اش��تغال‪ ،‬میزان افزایش س��رعت فرایند تامین نیازها‪،‬‬ ‫درصد نقش��ه های ساخت بومی سازی شده‪ ،‬درصد مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬قطعات و تجهیزات اس��تراتژیک بومی سازی شده‬ ‫و درصد کاهش وابس��تگی تولید محصول نهایی اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬غریب پور گفت‪ :‬با توجه به اینکه تدوین شاخص ها‬ ‫ب��ا همکاری‪ ،‬تب��ادل نظر و همفک��ری با اصلی ترین ش��رکت های‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی کش��ور انجام ش��ده است بنابراین این‬ ‫شاخص ها عملیاتی بوده و از قابلیت سنجش واقعی برخوردار است‪.‬‬ ‫مدیرکل س��ازمان صنعت و معدن استان گیالن‬ ‫افزایش قیمت س��یمان‪ ،‬ش��ن و ماس��ه را ناشی از‬ ‫گ��ران ش��دن هزینه حمل ونق��ل و عدم نظارت بر‬ ‫ای��ن موضوع دانس��ت و گف��ت‪ ۴۱ :‬درصد قیمت‬ ‫تمام شده سیمان متعلق به کرایه است‪ .‬به گزارش‬ ‫می متالز‪ ،‬فرهاد دلق پوش با اشاره به افزایش قیمت‬ ‫س��یمان اظهارکرد‪ :‬افزایش قیمت سیمان‪ ،‬شن و‬ ‫ماس��ه به دلی��ل عدم نظارت و گران ش��دن هزینه‬ ‫حمل نقل است‪ .‬وی با بیان اینکه کرایه حمل ونقل‬ ‫ب��ر برعهده پایانه ها و حمل ونقل جاده ای اس��تان‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در جلسه اخیر کارگروه تنظیم بازار‬ ‫با حضور مدیرکل پایانه و حمل ونقل این بخش ها‬ ‫را مکل��ف کردیم که با بخ��ش خصوصی‪ ،‬انجمن‬ ‫کامیونداران و کل کارخانه های سیمان هماهنگی‬ ‫الزم را داش��ته باش��ند‪ .‬مدیرکل سازمان صنعت و‬ ‫معدن اس��تان گیالن با اش��اره به اینکه ‪ ۴۱‬درصد‬ ‫قیمت تمام ش��ده س��یمان متعلق به کرایه است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کارخانه های س��یمان گیالن و خزر گله مند‬ ‫هس��تند که کامیونداران مبلغی را پش��ت بارنامه‬ ‫اضاف��ه می کنند و با ای��ن کار عمال باعث افزایش‬ ‫قیمت این اقالم در استان می شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کس��ی شکایت کند ما پرونده‬ ‫تش��کیل داده و رس��یدگی می کنی��م‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫سامانه شبانه روزی ‪ ۱۲۴‬شکایات مردمی سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت گیالن‪ ،‬معاونت نظارت‬ ‫و بازرس��ی در اس��تان‪ ،‬بخش نظارت و بازرس��ی‬ ‫ادارات صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سراس��ر استان‬ ‫و تعزی��رات حکومتی اماده تش��کیل پرونده برای‬ ‫متخلفان را دارد‪ .‬دلق پوش با بیان اینکه متاسفانه‬ ‫در گیالن کمتر کس��ی از حق خود دفاع می کند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬مردم و انهایی که بار حمل می کنند برای‬ ‫برخی از این توزیع کنندگان س��یمان و واحدهای‬ ‫مرتبط انها شکایت نمی کنند و فقط حرف می زنند‬ ‫و گله می کنند و این گونه فشار روی مصرف کننده‬ ‫نهایی وارد می ش��ود‪ ،‬اما در صورت ش��کایت یک‬ ‫مرج��ع س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت حتما‬ ‫رسیدگی کرده و پرونده تشکیل می شود‪.‬‬ ‫اس��تفاده از توان ش��رکت ها و تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬ارتقای توان‬ ‫مهندسی و سازماندهی مناسب برای بهره برداری حداکثری از تمام‬ ‫ظرفیت های کش��ور‪ ،‬محور اصلی سیاست های بومی سازی ایمیدرو‬ ‫و ش��رکت های تابع اس��ت‪ .‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫اش��اره به ایج��اد بانک اطالعاتی قطعات و تجهی��زات کارخانه های‬ ‫فوالدی در کشور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با ایجاد این بانک برای سازماندهی‬ ‫قطع��ات و تجهیزات با همکاری انجمن تولیدکنندگان فوالد طی ‪۸‬‬ ‫ماه گذشته گام های موثری برداشته شد‪ .‬این بانک در حال تکمیل‬ ‫اطالعات اس��ت و تاکنون افزون بر ‪ ۱۹‬هزار قطعه یعنی حدود ‪۶۰‬‬ ‫درصد کل تجهیزات و قطعات این بخش در ان بارگذاری شده است‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس‬ ‫کمب��ود عرضه فوالد در‬ ‫بورس را مش��کل اصلی‬ ‫ای��ن ح��وزه دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬نظ��ارت دقیق بر‬ ‫س��امانه های بهین یاب‪،‬‬ ‫ح��ذف مجوزه��ای مچین��گ و توجه به س��امانه‬ ‫تجارت از جمله راهکارهای ساماندهی بازار فوالد‬ ‫است‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬سیدجواد حسینی کیا‬ ‫با اش��اره به مشکالت حوزه فوالد گفت‪ :‬از انجا که‬ ‫تولید فوالد در کشور ‪ ۳۰‬میلیون تُن و مصرف این‬ ‫محصول حدود ‪ ۱۲‬میلیون تُن است‪ ،‬گرانی فوالد‬ ‫توجیهی نداشته و نشات گرفته از سیاست گذاری‬ ‫ناقص در زنجیره است‪.‬‬ ‫نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسالمی‬ ‫کمبود عرضه فوالد در بورس را مشکل اصلی این‬ ‫حوزه دانس��ت و افزود‪ :‬اختصاص سهمیه کاغذی‬ ‫ب��رای برخ��ی از واحدهای تولیدی ک��ه تنها یک‬ ‫مجوز دارند‪ ،‬موجب ایجاد حاشیه بازار برای فوالد‬ ‫ش��ده اس��ت به گونه ای که برخی تولیدکنندگان‬ ‫کاغ��ذی س��همیه دریافتی را به نرخ ب��ازار ازاد به‬ ‫مصرف کننده واقعی می فروشند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس یازدهم رگالتوری‬ ‫ازس��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سامانه‬ ‫بهین یاب را راهکاری مناس��ب برای س��اماندهی‬ ‫مش��کالت ح��وزه ف��والد دانس��ت و ادام��ه داد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫نظ��ارت دقیقی بر بازار‪ ،‬س��امانه های بهین یاب و‬ ‫معامالت خارج از بورس ندارد‪.‬‬ ‫حسینی کیا با انتقاد از صدور مجوزهای مچینگ‬ ‫در حوزه فوالد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬عرضه فوالد به شیوه‬ ‫مچینگ باید کامال حذف شود و تمامی محصوالت‬ ‫فوالدی در بورس کاال ارائه شوند‪.‬‬ ‫مچینگ یا خریداری از کاالی مازاد معامالت به‬ ‫فرایندی اطالق می ش��ود که طی ان‪ ،‬در صورتی‬ ‫ک��ه تمامی حجم عرضه ش��ده کاالی مورد نظر در‬ ‫تاالر معامالت بورس کاال مورد معامله قرار نگیرد‪،‬‬ ‫بخشی باقی مانده و معامله نشده‪ ،‬با قیمت پایه در‬ ‫سیستم مازاد عرضه و یا مچینگ قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به راهکارهای ساماندهی بازار فوالد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عرضه متناسب سود در طول زنجیره فوالد‬ ‫یکی از راهکارهای کاهش التهاب بازار فوالد است؛‬ ‫مادامی که سود در طول زنجیره توزیع نشود قطعا‬ ‫مش��کالت این حوزه ماندگار اس��ت و خام فروشی‬ ‫تداوم خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫حذف مجوزهای کاغذی‪ ،‬س��امانه تجارت و انبار از‬ ‫دیگر راهکارهای س��اماندهی این حوزه اس��ت که‬ ‫تاکنون به این موضوعات بی توجهی شده است‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫تکمیل فاز ‪۲‬‬ ‫پروژه تولید‬ ‫الومینا در جاجرم‬ ‫تفاهمنامه دوجانبه میان رئیس هیات عامل ایمیدرو و اس��تاندار خراس��ان‬ ‫شمالی با هدف ارائه خدمات به سرمایه گذاران‪ ،‬صاحبان معدن و صنایع معدنی‪،‬‬ ‫کمک به جامعه کار و تولید و همچنین تامین زیرساخت های مورد نیاز صنایع‬ ‫در اس��تان خراس��ان شمالی‪ ،‬امضا شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬توسعه‬ ‫ایجاد ظرفیت الومینا در جاجرم از ‪ ۲۴۰‬به ‪ ۲۸۰‬هزار تن‪ ،‬تکمیل فاز ‪ ۲‬پروژه‬ ‫تولی��د پ��ودر الومین��ا در جاجرم‪ ،‬اجرای طرح تولید هیدرات ریزدانه به ظرفیت‬ ‫‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن و تضمین تامین خوراک و مواد اولیه توس��عه الفا الومینا در‬ ‫شهرستان «گرمه»‪ ،‬ازجمله بندهای این تفاهمنامه است‪ .‬در تفاهمنامه یادشده‪،‬‬ ‫احداث راه دسترسی به معدن بوکسیت «سرخ چشمه»‪ ،‬انجام مطالعات اکتشافی‬ ‫در پهنه های با ظرفیت اس��تان خراس��ان ش��مالی و فعال س��ازی معادن باریت و‬ ‫هماتیت و تس��هیل و همچنین تس��ریع در صدور تضامین ازسوی صندوق بیمه‬ ‫سرمایه گذاری فعالیت های معدنی برای معادن این استان مورد توجه است‪ .‬بنابر‬ ‫این تفاهمنامه‪ ،‬استانداری خراسان شمالی متعهد می شود تا امکانات الزم برای‬ ‫تسریع امور مربوط به بندهای این همکاری را فراهم کند‪ .‬عالوه براین‪ ،‬پیگیری‬ ‫تامین زمین و زیرساخت های مورد نیاز ایجاد و راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫اسفراین‪ ،‬جارجم و شیروان نیز بر عهده استانداری خواهد بود‪ .‬در این جلسه رئیس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد‪ :‬پیش از این به منظور اجرای برنامه های توسعه ای‬ ‫ایمیدرو در استان خراسان شمالی‪ ،‬کارگروه بررسی و تهیه ظرفیت ها و نیازهای‬ ‫معدن و صنایع معدنی استان تشکیل و با تدوین بندهای تفاهمنامه یادشده‪ ،‬به‬ ‫زودی وارد فاز اجرا خواهیم شد‪ .‬هرانچه در شمار برنامه های توسعه ای ایمیدرو‬ ‫در استان ها لحاظ شده‪ ،‬این سازمان متعهد به اجرای ان است‪.‬‬ ‫نبود نظارت بر‬ ‫هزینه حمل و نقل‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 24‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 10‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1654‬‬ ‫پیاپی ‪2972‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫تاثیر فعالیت‬ ‫معادن بر‬ ‫محیط زیست‬ ‫محمد کوشش رودی‬ ‫فعال معدنی‬ ‫خبر‬ ‫تعطیلی معادن متخلف‬ ‫قزوین بعد از ‪ 3‬بار تذکر‬ ‫استاندار قزوین گفت‪ :‬معادنی که با اضافه بار و تناژ‬ ‫باال به راه های روس��تایی اسیب می زنند‪ ،‬بعد از ‪ 3‬بار‬ ‫تذکر برای رعایت استانداردها تعطیل خواهند شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اس��تانداری قزوین‪،‬‬ ‫هدایت اهلل جمالی پور در ش��ورای معادن استان قزوین‬ ‫در زمین��ه قانون پرداخت یک درص��د فروش معادن‬ ‫ب��رای اصالح راه های روس��تایی اس��تان‪ ،‬افزود‪ :‬همه‬ ‫مع��ادن اس��تان موظفند این یک درص��د را پرداخت‬ ‫کنند و معادنی که اس��یب بیش��تری ب��ه راه ها وارد‬ ‫می کنند باید بعد از ‪ 3‬بار تذکر‪ ،‬بسته شوند‪.‬‬ ‫اس��تاندار قزوین درباره عوارض اج��رای طرح های‬ ‫دولتی‪ ،‬گفت‪ :‬اگر دستگاهی مشمول پرداخت عوارض‬ ‫شود‪ ،‬باید میزان عوارض را به دستگاه های ملی اعالم‬ ‫کند‪ .‬هیچ کس حق ندارد مزاحم اجرای پروژه ها شود‪.‬‬ ‫جمالی پ��ور گفت‪ :‬دس��تگاه های دولتی اس��تان‪ ،‬حق‬ ‫ش��کایت از یکدیگ��ر را ندارند و باید مس��ائل و موانع‬ ‫میان انها به نهادهای نظارتی ارجاع شود‪.‬‬ ‫استاندار قزوین افزود‪ :‬اگر این مشکالت و مسائل در‬ ‫دس��تگاه های نظارتی حل وفصل نشود باید به دستگاه‬ ‫قضایی ارجاع ش��ود‪ .‬وی درباره معادن ش��ن و ماسه‬ ‫استان و استفاده از ظرفیت انها برای تکمیل طرح های‬ ‫عمرانی دولتی‪ ،‬گفت‪ :‬هرگونه برداش��ت ش��ن و ماسه‬ ‫از رودخانه ه��ا‪ ،‬نیازمند مجوز از وزارت نیرو اس��ت و‬ ‫اگر برداشتی بیشتر از میزان مجوز مصوب باشد‪ ،‬باید‬ ‫با ان برخورد ص��ورت گیرد‪ .‬جمالی پ��ور افزود‪ :‬همه‬ ‫دس��تگاه های اجرایی که پروژه دولتی اجرا می کنند‪،‬‬ ‫موظفند از دس��تگاه های ذی ربط اس��تعالم بگیرند و‬ ‫اگر دس��تگاه مربوط ظرف ‪ ۲۰‬روز پاسخ ندهد‪ ،‬جواب‬ ‫استعالم مثبت تلقی خواهد شد‪.‬‬ ‫استاندار زنجان مطرح کرد‪:‬‬ ‫فراوری ‪ ۱۰۰‬درصدی معادن کذب است‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فتح اهلل حقیقی‬ ‫درصد صادرات‬ ‫مواد خام از‬ ‫استان صفر‬ ‫بوده و هیچ ماده‬ ‫معدنی بدون‬ ‫فراوری از زنجان‬ ‫خارج نمی شود‬ ‫بیش��تر معادن مس اس��تان زنجان تعطی��ل یا در‬ ‫مرحل��ه اکتش��اف تکمیلی هس��تند‪ .‬باوج��ود ادعای‬ ‫مسئوالن در حال حاضر هیچ واحد فراوری کنسانتره‬ ‫مس فعال در زنجان وجود ندارد‪.‬‬ ‫ای��ران از نظر ذخایر معدن��ی دارای ‪ ۷‬درصد ذخایر‬ ‫کش��ف شده دنیاست و ‪ ۶۷‬نوع ماده معدنی غیرنفتی‬ ‫در خاک این کش��ور کشف شده است؛ از این رو ایران‬ ‫جزو یکی از کش��ورهای غنی و ثروتمند از نظر ذخایر‬ ‫معدنی به ش��مار می رود‪ .‬باوج��ود اینکه بخش معادن‬ ‫ارزش افزوده خوب��ی دارد‪ ،‬انطور که باید مورد توجه‬ ‫قرار نگرفته و در این کش��ور به معادن به اندازه ارزش‬ ‫ان اهمیت داده نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬بس��یاری از کارشناسان‪ ،‬بخش‬ ‫معدن را پیش��ران اقتصاد دانس��ته و بر این باورند که‬ ‫تح��ول این بخش به طور قطع می تواند بخش صنعتی‬ ‫و اقتص��ادی را فعال کن��د‪ .‬معادن‪ ،‬م��واد اولیه مورد‬ ‫نیاز صنایع و بس��یاری از واحدهای تولیدی را تامین‬ ‫می کنن��د و در نتیجه ان صنایع در زمینه تامین مواد‬ ‫اولیه خودکفا می شوند و در نهایت این امر سبب ایجاد‬ ‫اشتغال مولد و تولید ناخالص ملی خواهد شد‪.‬‬ ‫اس��تان زنجان یکی از استان های معدن خیز کشور‬ ‫محسوب می شود و دارای ظرفیت های فراوانی در این‬ ‫حوزه است‪ .‬زنجان به واسطه معادن سرب و روی غنی‬ ‫که در شهرستان ماهنشان وجود دارد‪ ،‬به قطب روی‬ ‫کش��ور نیز تبدیل شده‪ ،‬همچنین ‪ ۷۰‬درصد صادرات‬ ‫اس��تان به اس��تخراج معدنی اختصاص دارد و از ‪۶۷‬‬ ‫م��اده معدنی یافت ش��ده در کش��ور ‪ ۳۶‬مورد ان در‬ ‫زنجان اس��تخراج می شود‪.‬به گفته مس��ئوالن وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین فتح اهلل حقیقی‪،‬‬ ‫اس��تاندار زنجان درصد صادرات مواد خام از اس��تان‬ ‫صفر بوده و هیچ ماده معدنی بدون فراوری از زنجان‬ ‫خارج نمی شود‪ .‬به این ترتیب فراوری ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫معادن استان کذب است‪ .‬مواردی وجود دارد که مواد‬ ‫استخراجی معادن به خارج از استان انتقال می یابد یا‬ ‫بهره برداران به واسطه باال بودن هزینه های حمل ونقل‬ ‫و باال رفت��ن هزینه ها از اس��تخراج صرف نظر کرده و‬ ‫معدن را تعطیل کرده اند‪.‬‬ ‫معدن مس یکی از معادنی است که در زنجان وجود‬ ‫دارد و همین طور به واس��طه صنایع دستی و تاریخی‬ ‫زنجان‪ ،‬صنعت مس��گری نیز در این اس��تان سالیانی‬ ‫است که مورد استقبال مصرف کنندگان‪ ،‬هنرمندان و‬ ‫کارگاه های تولیدی قرار گرفته اس��ت‪ .‬در بازار سنتی‬ ‫ارزش صادراتی وجود ندارد و باید این مواد استخراجی‬ ‫در همان منطقه فراوری ش��وند و ظرفیت فراوری در‬ ‫ان محل ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اکثریت معادن تعطیل هستند‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫تاثیر فعالیت مع��ادن بر منابع طبیعی همواره یکی‬ ‫از دغدغه های فعاالن محیط زیست بوده است‪ .‬درباره‬ ‫اینکه معادن کشور چه میزان به محیط زیست و منابع‬ ‫طبیعی ضربه می زنند یا با ان همراه هستند باید گفت‬ ‫به هر حال معدن در محیط زیست تاثیرات منفی خود‬ ‫را گذاش��ته و باعث بروز مشکالتی شده است؛ به طور‬ ‫مث��ال گوگردزدای��ی یک��ی از کارهایی اس��ت که در‬ ‫کارخانه های فراوری انجام می شود و می تواند الودگی‬ ‫ه��وا را به دنبال داش��ته باش��د‪ .‬وقتی گوگ��رد از حد‬ ‫استاندارد پیش��ی گیرد‪ ،‬دستگاه های سنجش هشدار‬ ‫می دهند و در نهایت سازمان محیط زیست باید ورود‬ ‫کند‪ .‬مسئله دیگر ورود اسید به همراه پسابی است که‬ ‫از کارخانه ها به س��مت سدهای باطله سرازیر می شود‬ ‫و می توان��د اب ان منطق��ه را الوده کند‪ .‬متاس��فانه‬ ‫برخی س��رمایه گذاران معدنی چندان اس��تانداردها را‬ ‫رعای��ت نمی کنند و به ابی که همراه با اس��ید و مواد‬ ‫فراوری شده در سدهای باطله نفوذ می کند‪ ،‬اهمیتی‬ ‫نمی دهن��د‪ ،‬این در حالی اس��ت که معدن��کاران باید‬ ‫کف س��د باطله را ایزوله کنند تا اس��یدهایی که وارد‬ ‫این محیط می ش��ود به محیط زیست اسیبی نرساند‬ ‫و به اعماق زمین نفوذ نکن��د‪ .‬به طور مثال در مرحله‬ ‫فراوری‪ ،‬وقتی گوگرد از س��نگ اهن گرفته می شود‪،‬‬ ‫اس��یدهایی تولید می ش��ود که می تواند به راحتی به‬ ‫اب های زیرزمینی نفوذ و ان را الوده کند‪.‬‬ ‫مسئله دیگر وجود غبار یا سیلیس در کارخانه های‬ ‫ف��راوری م��واد معدنی اس��ت ک��ه به طور مث��ال در‬ ‫کارخانه ه��ای خراس��ان رض��وی به وضوح مش��اهده‬ ‫می ش��ود‪ .‬ای��ن غبارها با بادهای ‪ ۱۲۰‬روزه در س��ایر‬ ‫ش می ش��وند و‬ ‫مناط��ق مس��کونی و کش��اورزی پخ ‬ ‫ایجاد الودگی می کنند؛ در نتیجه تمامی این مسائل‪،‬‬ ‫مش��کالت زیس��ت محیطی ایجاد می ش��ود و از نظر‬ ‫اجتماعی در اینده مشکل س��از خواهد ش��د‪ .‬تا امروز‬ ‫اب های زیرزمینی و چاه های عمیق و نیمه عمیق اب‬ ‫مجموعه های س��نگ اهن کشور را تامین کرده اند‪ ،‬اما‬ ‫در شرایط حاضر چاه های عمیق نمی توانند به تنهایی‬ ‫تامین کننده نیاز این بخش باش��ند‪ .‬وقتی قرار اس��ت‬ ‫ساالنه ‪ ۱۷ .۵‬میلیون تن کنسانتره تولید شود‪ ،‬به طور‬ ‫حتم به اب بیشتری هم نیاز است‪ .‬همچنین از انجایی‬ ‫ که در هر ثانیه ‪ ۸۰۰‬لیتر اب نیاز است‪ ،‬با اینکه حدود‬ ‫‪ ۳۲‬حلقه چاه ‪ ۸‬اینچی زد ه شده‪ ،‬همچنان این میزان‬ ‫اب پاسخگوی نیازها نیست‪ .‬البته تمهیداتی اندیشیده‬ ‫شده تا بخشی از اب مصرفی به چرخه تولید بازگردد‬ ‫اما مقدار ان ناچیز و حدود ‪ ۳۰‬درصد است‪ .‬باتوجه به‬ ‫این مباحث‪ ،‬بخش معدن بیش��تر از بخش کشاورزی‬ ‫از چاه ها برای تامین اب بهره برده است‪ .‬به این دلیل‬ ‫که در بخش کش��اورزی چاه براس��اس فصل و میزان‬ ‫مصرف اب‪ ،‬مدتی از س��ال را در خواب یعنی کاهش‬ ‫مصرف به س��ر می برد؛ به این معنی که ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬ماه در‬ ‫سال با توقف مصرف اب در این بخش روبه رو هستیم‪،‬‬ ‫اما در بخش معدن که باید به صورت ش��بانه روزی کار‬ ‫کند‪ ،‬زمانی برای کاهش ی��ا توقف مصرف اب از چاه‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫معرفی ‪ ۹‬پروژه‬ ‫برتر بهره وری‬ ‫معدن و‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫مراسم جایزه ملی بهره وری معدن و صنایع معدنی با معرفی ‪ ۹‬پروژه برتر‬ ‫در بخش بهبود بهره وری مربوط به شرکت های فوالدی‪ ،‬سیمان‪ ،‬سنگ اهن‬ ‫و الومینا در سازمان ایمیدرو به کار خود پایان داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫س��ازمان ایمیدرو‪ ،‬در ایی��ن پایانی هفتمین جایزه مل��ی بهره وری معدن و‬ ‫صنای��ع معدنی که با حضور خداداد غریب پ��ور‪ ،‬رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫برگزار شد‪ ،‬شرکت های سیمان کرمان‪ ،‬فوالد غدیر ایرانیان‪ ،‬الومینای ایران‪،‬‬ ‫سنگ اهن گهرزمین‪ ،‬فوالد هرمزگان‪ ،‬فوالد خوزستان‪ ،‬فوالد خراسان‪ ،‬ملی‬ ‫صنایع مس و فوالد مبارکه به ترتیب توانستند پروژه برتر بهبود بهره وری را‬ ‫ارائه دهند‪ .‬در این مراسم که به شکل مجازی برگزار شد‪ ،‬تولید سیمان چاه‬ ‫نفت فراساحل‪ ،‬بومی سازی اناالیزر گاز در واحدهای احیای مستقیم‪ ،‬افزایش‬ ‫بهره وری در فرایند بازیافت سود و کاهش هدررفت سود کاستیک و الومینا‪،‬‬ ‫بهینه س��ازی فرایند حفاری و اتش��باری با استفاده از روش‪Power deck‬‬ ‫‪ ،& Air deck‬کاهش مصرف الکترود گرافیتی‪ ،‬طراحی و س��اخت دستگاه‬ ‫جمع اوری و بازیابی گازهای ‪ CFC‬سیس��تم های سرمایشی‪ ،‬افزایش اماده‬ ‫به کاری تجهیزات انتقال مواد از طریق اتصال طولی نوارهای با عرض ‪۱۲۰۰‬‬ ‫و ‪ ۱۸۰۰‬به جای نوار با عرض ‪ ۲۶۵۰‬شاتل کانوایر‪ ،‬طراحی و ساخت ماشین‬ ‫کاتدکنی امورلیچینگ میدوک و بهینه س��ازی و تولید تختال مناسب گرید‬ ‫‪ API X۶۰MS‬برای خطوط انتقال نفت خام ترش گوره به جاسک به ترتیب‬ ‫به عنوان ‪ ۹‬پروژه برتر در بهبود بهره وری معرفی ش��دند‪ .‬گفتنی اس��ت ایران‬ ‫از نظر ذخایر شناس��ایی ش��ده معدنی با رقم ‪ ۵۷‬میلیارد تن که ‪ ۳۷‬میلیارد‬ ‫تن ان قطعی و بقیه احتمالی است‪ ،‬در جایگاه پانزدهم جهانی قرار دارد‪.‬‬ ‫چند وقتی اس��ت که معادن مس اس��تان زنجان تعطیل ش��ده و‬ ‫به شدت میزان اس��تخراج انها کاهش پیدا کرده است‪ .‬هرچند با‬ ‫به وج��ود امدن بیماری کرونا هم��ه بازارها تحت تاثیر قرار گرفته‬ ‫و فروش به ش��دت کاه��ش یافته‪ ،‬اما تولیدکنندگان با مش��کالت‬ ‫زیادی در بحث تولید هم مواجهند‬ ‫زنج��ان هم در س��ال های اخیر فروش ظروف مس��ی‬ ‫به ویژه به عنوان س��وغات و صنایع دس��تی زنجان در‬ ‫اعی��اد و روزهای تعطیل س��ال که امار گردش��گری‬ ‫افزایش می یابد‪ ،‬رونق گرفته و سوداور شده است‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬چند وقتی است که معادن مس استان‬ ‫تعطیل شده و به ش��دت میزان استخراج انها کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫هرچن��د با به وجود امدن بیماری کرونا همه بازارها‬ ‫تحت تاثیر قرار گرفته و فروش به شدت کاهش یافته‪،‬‬ ‫اما تولیدکنندگان با مش��کالت زیادی در بحث تولید‬ ‫هم مواجهند‪.‬‬ ‫از تامی��ن مواد اولیه که گران و خارج از دس��ترس‬ ‫اس��ت تا مش��کالت مراحل دیگر همگی دلیلی برای‬ ‫سنگینی اهرم فشار بر تولید است‪ .‬سوال این است که‬ ‫در ش��رایط تحریم و فشار از سمت کشورهای غربی و‬ ‫حتی برخی کشورهای همسایه و همین طور نوسانات‬ ‫ارزی‪ ،‬چرا توجهی به اس��تخراج مواد باارزش معدنی‬ ‫که می تواند عالوه بر کمک به تولید‪ ،‬ارزاور نیز باشد‪،‬‬ ‫نمی ش��ود و تعداد زیادی معادن مس اس��تان تعطیل‬ ‫شده است؟‬ ‫‹ ‹عیار و ذخیره پایین است‬ ‫بهرام شکوری‪ ،‬رئیس کمیس��یون معادن و صنایع‬ ‫معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیت معادن مس‬ ‫گفت‪ :‬معادنی که در حوزه مس وجود دارند‪ ،‬عالوه بر‬ ‫عیار پایین‪ ،‬میزان ذخیره پایینی هم دارند که همین‬ ‫موضوع دلیل ضعف فعالیت بیشتر معادن است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن راس��تا در جلس��ه ش��ورای‬ ‫هماهنگی احیای معادن کوچک و متوس��ط بخش��ی‬ ‫را به مع��ادن مس اختصاص دادیم که خوش��بختانه‬ ‫ش��رکت ملی معادن مس ایران ه��م ورود پیدا کرده‬ ‫تا بلکه بتوان این معادن کوچک و متوسط را به مدار‬ ‫تولید برگردان��د‪ ،‬چراکه بخش عمده ای از این معادن‬ ‫مش��کل مالی دارند‪.‬رئیس کمیسیون معادن و صنایع‬ ‫معدنی اتاق ایران تصریح کرد‪ :‬تصمیم بر این شده که‬ ‫صندوق و بزرگان حوزه مس برای راه اندازی این حوزه‬ ‫کمک های الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی در زمینه صادرات از اس��تان زنجان خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬به جهت اینکه عیار مواد معدنی پایین اس��ت‪،‬‬ ‫ول��ی اهلل منص��وری‪ ،‬رئیس کمیس��یون معدن اتاق‬ ‫بازرگانی اس��تان زنجان با تایید نبود واحد فراوری در‬ ‫زنجان و همچنین تعطیلی اکثریت معادن‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫به علت مش��کالت منابع طبیعی و اداره محیط زیست‬ ‫بیشتر معادن استان راکد و همچنین اکثریت معادن‬ ‫مس استان تعطیل هستند‪.‬‬ ‫وی درب��اره فراوری مس گف��ت‪ :‬تا این لحظه هیچ‬ ‫واحد صنعتی فراوری کننده مس در اس��تان فعالیت‬ ‫ندارد و در گذش��ته این امر به ش��کل س��نتی انجام‬ ‫می ش��ده اس��ت‪ .‬در حال حاضر باید روی این مسئله‬ ‫که فعالیت عظیمی اس��ت کار شود‪ .‬رئیس کمیسیون‬ ‫معدن اتاق بازرگانی اس��تان زنجان تصریح کرد‪ :‬یک‬ ‫نفر س��رمایه گذار در این زمینه اع�لام امادگی کرده‬ ‫ک��ه پیگیر کارها ش��دیم‪ ،‬اما متاس��فانه از انجا که با‬ ‫س��رمایه گذاران رفت��ار درس��تی نمی ش��ود‪ ،‬این فرد‬ ‫باوجود تجربه فعالیت در حوزه معادن مس‪ ،‬به استان‬ ‫دیگری رفت و فعالیت خود را جای دیگری اغاز کرد‪.‬‬ ‫واحد فراوری مناسب برای مواد با عیار پایین نداریم‪.‬‬ ‫در ادامه مهدی فرامرزی‪ ،‬رئیس امور معادن س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان زنج��ان اظهار کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر در اس��تان‪ ،‬واحدی ک��ه بتواند مواد با‬ ‫عیار پایین را فراوری کند‪ ،‬نداریم‪ .‬رئیس امور معادن‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان زنجان با بیان‬ ‫اینکه بیش��تر واحدهای معدنی مس ما در حال ایجاد‬ ‫واحد فراوری هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬معادن مس انچنان که‬ ‫باید‪ ،‬عیار و تولید ندارند که بگوییم مواد اس��تخراجی‬ ‫ل حاضر‬ ‫انها از استان خارج می شود‪ .‬معادن ما در حا ‬ ‫در مرحله اکتشاف تکمیلی و اماده سازی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫زنج��ان منابع معدن��ی زی��ادی دارد و در این‬ ‫زمینه سرمایه گذاران عالقه مند به سرمای هگذاری‬ ‫هس��تند‪ .‬باوجود اینکه مس��ئوالن استانی مدام‬ ‫تک��رار می کنند که حاضرن��د با بخش خصوصی‬ ‫همکاری کنند‪ ،‬انطور که پیداس��ت شرایط برای‬ ‫س��رمایه گذاران بخش خصوصی در این اس��تان‬ ‫معدنی فراهم نیست‪.‬‬ ‫کشف معادن پنهان فلزی در برخی استان های کشور‬ ‫رئیس س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی با بیان‬ ‫اینکه از نظر این س��ازمان اکتشافات معدنی در سطح زمین‬ ‫در حال پایان یافتن اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ما از پروژه هایی با استفاده‬ ‫از روش های ژئوفیزیک هوایی برای اکتشافات ذخایر معدنی‬ ‫پنه��ان بهره بردیم که موفق به کش��ف برخی عناصر معدنی‬ ‫فلزی در استان های مختلف کشور شدیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علیرضا ش��هیدی با تاکید ب��ر اینکه از‬ ‫نظر این س��ازمان اکتش��افات معدنی در س��طح خاتمه یافته‬ ‫تلقی می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬شناس��ایی و پی جویی ک��ه از مراحل‬ ‫اولی��ه اکتش��افات معدنی اس��ت‪ ،‬از ماموریت های س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی است و ما بر این اس��اس تاکنون بالغ بر ‪۹۴۵‬‬ ‫هزار کیلومتر مربع از اراضی کش��ور را در این زمینه بررسی‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬نتیجه این بررس��ی ها‪ ،‬انتش��ار اطلس منابع‬ ‫معدن��ی بوده ک��ه در ان برخی مکان ه��ا و نواحی‬ ‫کش��ور را که قابلیت اکتشاف مواد معدنی بیشتری‬ ‫در انها وجود دارد‪ ،‬نشان دادیم‪.‬‬ ‫ش��هیدی ادامه داد‪ :‬به منظ��ور درک بهتر منابع‬ ‫زیرزمینی و اکتشاف ذخایر پنهان معدنی که روی‬ ‫زمین هی��چ اثار و ش��واهدی نمی توانیم بیابیم‪ ،‬از‬ ‫فناوری های ح��وزه ژئوفیزیک هوایی به��ره بردیم و تاکنون‬ ‫ح��دود ‪ ۱۶۵‬هزار کیلومتر خط��ی داده های موردنظر در این‬ ‫زمینه را برداشت کرده ایم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی هدف این‬ ‫س��ازمان در این زمینه را برداشت داده به وسعت ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۵۰‬ه��زار کیلومتری مربع دانس��ت و خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫براس��اس برنامه ها حدود ‪ ۲۵‬درصد اکتشافات سطحی را که‬ ‫در مرحله اول اکتشاف ذخایر پنهان در نظر گرفته‬ ‫بودیم‪ ،‬عملیاتی کردیم‪.‬‬ ‫وی ابراز امیدواری کرد با تزریق اعتبارات بیشتر‬ ‫بتوانی��م به هدف ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۷۵۰‬کیلومتر مربع‬ ‫خطی برسیم که در این صورت انقالب عظیمی در‬ ‫زمینه اکتشاف ذخایر پنهان صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ش��هیدی با اش��اره به داده های به دست امده از‬ ‫ژئوفیزی��ک هوایی در مس��احت ‪ ۱۶۵‬ه��زار کیلومتر خطی‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬از انجایی که در این فاز‪ ،‬اس��تفاده از مغناطیس‬ ‫را در اولویت قرار دادیم‪ ،‬به دنبال اکتشاف ذخایر پنهان فلزی‬ ‫همچ��ون اهن‪ ،‬مس و طال بودیم که داده های ما نش��ان داد‬ ‫در پهنه سقز کردستان توانستیم به معادن خوب اهن دست‬ ‫یابیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در استان هایی مانند خراسان جنوبی‪،‬‬ ‫سیستان وبلوچس��تان‪ ،‬اذربایجان ش��رقی و سمنان که پروژه‬ ‫ژئوفیزی��ک هوایی را انجام دادیم‪ ،‬توانس��تیم م��واد معدنی‬ ‫خاصی را کشف کنیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تاکنون بالغ بر ‪۸۰۰‬‬ ‫انومالی ژئوفیزیک هوایی را کشف کرده ایم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان زمین شناس��ی در زمینه استفاده از تصاویر‬ ‫ماه��واره ای ب��رای کش��ف ذخایر معدن��ی پنه��ان‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬تصاوی��ر ماه��واره ای اطالع��ات پایه را قبل از اس��تفاده‬ ‫از ژئوفیزی��ک هوایی ب��ه ما می دهد و در کن��ار ان با تلفیق‬ ‫الیه های مختلفی مانند نقش��ه های زمین شناسی‪ ،‬ژئوشیمی‪،‬‬ ‫ژئوفیزیک زمینی‪ ،‬اتراسیوم و هیدروژئوشیمی‪ ،‬مدلی به دست‬ ‫می اید که در مدل س��ازی ها می توانیم ب��راورد کنیم که در‬ ‫استان های مختلف چه عنصر معدنی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬براس��اس ای��ن مدل س��ازی ها می توانی��م‬ ‫پروازهای ژئوفیزیک هوایی را انجام دهیم‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع معدنی سرب و روی انگوران خبر داد‪:‬‬ ‫مدی��ر مجتم��ع معدنی س��رب و روی انگ��وران خبر داد‪:‬‬ ‫دمپ های باطله انگوران احیا می ش��ود‪ .‬مجتمع سرب و روی‬ ‫انگوران تا سال ‪ ۱۴۰۱‬بازسازی ‪ ۱۷‬هکتار از دمپ های باطله‬ ‫خود را در ‪ ۴‬فاز انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬در بازدید معاون امور جنگل س��ازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع‬ ‫و ابخیزداری کش��ور و هیات همراه از پروژه احیا و بازسازی‬ ‫معدن س��رب و روی انگوران اس��تان زنجان امید فالح‪ ،‬مدیر‬ ‫مجتمع معدنی سرب و روی انگوران با بیان این مطلب گفت‪:‬‬ ‫ایمپاس��کو و مجتم��ع معدنی انگوران صیان��ت و حفاظت از‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬منابع طبیعی و پوشش گیاهی منطقه را در‬ ‫اولوی��ت کاری خود قرار داده اس��ت‪ .‬او گفت‪ :‬این مجتمع با‬ ‫انتخاب به عنوان معدن س��بز که دس��تاورد بسیار بزرگی در‬ ‫استان زنجان است‪ ،‬توانسته برای نخستین بار تفاهمنامه احیا‬ ‫احیای دمپ های باطله انگوران‬ ‫و بازس��ازی ‪ ۱۷‬هکتار از دمپ های باطله خود را در ‪ ۴‬فاز با‬ ‫امور جنگل ها و ابخیزداری استان زنجان منعقد کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬براساس تفاهمنامه منعقد شده فاز اول‬ ‫و دوم دمپ های باطله به مس��احت ‪ ۷‬هکتار در سال های ‪۹۸‬‬ ‫و ‪ ۹۹‬احی��ا و بازس��ازی ش��ده و فازهای س��وم و چهارم این‬ ‫بازسازی در سال های ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه عباس��علی نوبخت‪ ،‬معاون امور جنگل س��ازمان‬ ‫جنگل ه��ا‪ ،‬مرات��ع و ابخیزداری کش��ور با بی��ان اینکه طرح‬ ‫احیا و بازس��ازی معادن از ‪ ۲‬س��ال قبل در معدن س��رب و‬ ‫روی انگ��وران کلید خورده‪ ،‬گفت‪ :‬این ط��رح در ‪ ۷‬هکتار از‬ ‫عرصه فعالیت های معدنی اجرا ش��ده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه کارکنان سازمان جنگل ها حافظ انفال و منابع طبیعی‬ ‫هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬در تالشیم تا پوش��ش گیاهی کشور را احیا‬ ‫و غنی س��ازی کنیم‪ .‬نوبخت با بیان اینکه با افزایش پوش��ش‬ ‫گیاهی کاربری های مختلفی نیز ایجاد می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر کاربری بازاری جنگل ها ‪ ۲۰‬درصد و غیربازاری‬ ‫نیز ‪ ۸۰‬درصد اس��ت‪ .‬این مقام مسئول گفت‪ :‬منطقه سرب و‬ ‫روی انگ��وران با اجرای طرح احیا و بازس��ازی می تواند برای‬ ‫دیگر مناطق معدنی کشور الگو باشد‪.‬‬ ‫نوبخ��ت در پای��ان تاکید ک��رد‪ :‬حفظ عرصه ه��ای منابع‬ ‫خدادادی و پوش��ش طبیعی کشور از جمله کارهای اساسی‬ ‫سازمان جنگل ها است که در همین راستا در مجموع امسال‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار هکتار از اراضی ملی کشور تحت اجرای طرح های‬ ‫غنی س��ازی‪ ،‬احیا‪ ،‬جنگل کاری اقتصادی و زراعت چوب قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬در ادامه خلیل اقاجانلو‪ ،‬مدیرکل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیزداری استان زنجان هم باتوجه به اجرای موفقیت امیز‬ ‫طرح احیا و بازس��ازی معادن سرب و روی انگوران گفت‪ :‬این‬ ‫طرح در دیگر معادن استان هم عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با همت کارشناس��ان و همکاران‪ ،‬منابع طبیعی‬ ‫اس��تان زنجان توانسته جزو اس��تان های اول در تولید نهال‬ ‫ارس ش��ود و در ای��ن راس��تا نهال های تولید ش��ده ارس در‬ ‫منطقه انگوران نیز کش��ت ش��ده تا در اینده نزدیک ش��اهد‬ ‫بازسازی این منطقه باشیم‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 24‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 10‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1654‬‬ ‫پیاپی ‪2972‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‪ ۴‬بانک ‪ ۱۲‬هزار میلیارد ریال اوراق بدهی خریدند‬ ‫باالترین سود سرمایه گذاری در بیمه کوثر‬ ‫ش��رکت بیمه کوثر در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال‪،۹۹‬‬ ‫رتبه اول تحقق باالترین س��ود سرمایه گذاری را‬ ‫در میان شرکت های بیمه کسب کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی بیمه کوثر‪ ،‬این ش��رکت با تحقق‬ ‫س��ود ‪۱۳‬ه��زار و ‪۳۸۴‬میلی��ارد و ‪ ۶۳۲‬میلیون‬ ‫ریالی س��رمایه گذاری در دو بخش بازار سرمایه‬ ‫و سپرده های بانکی‪ ،‬از رشد ‪۳۲۱‬درصدی نسبت‬ ‫به ابتدای س��ال برخوردار ش��د و توانس��ت در این جایگاه‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬نوید خاندوزی با بیان اینکه این میزان س��ود‬ ‫در مقایس��ه ب��ا ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۱۳۹۸‬نیز از رش��د‬ ‫ه��زار و ‪۵۴۲‬درصدی برخ��وردار بوده‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫سرمایه گذاری های هوشمندانه و اقتصادی شرکت در بازار‬ ‫خرید اعتباری از هایپراستار با اینده داران‬ ‫س��رمایه و ایجاد پرتفوی بورسی بهینه‪ ،‬دو عامل‬ ‫اصلی کس��ب باالترین سود س��رمایه گذاری های‬ ‫بیمه کوثر بوده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه سیاس��ت کلی ش��رکت‬ ‫تمرکز بر بازار سرمایه‪ ،‬سایر بازارها و موقعیت های‬ ‫اقتصادی برای سرمایه گذاری مناسب درامدهای‬ ‫ش��رکت در دس��تیابی ب��ه بازده��ی باالت��ر در‬ ‫سال های اینده خواهد بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کسب جایگاه اول‬ ‫در صنعت بیمه از لحاظ سود سرمایه گذاری‪ ،‬حاصل رصد‬ ‫و س��رمایه گذاری دقیق در بازارهای س��رمایه و شناسایی‬ ‫و کنت��رل ریس��ک و در نتیجه تالش معاون��ان‪ ،‬مدیران و‬ ‫کارشناسان بیمه کوثر بوده است‪.‬‬ ‫پرداخت کمک های مردمی با همراه بانک تجارت‬ ‫مشتریان بانک تجارت در ‪ ۶‬ماه نخست سال بیش از ‪۶۲‬‬ ‫میلیارد ریال از طریق اپلیکیشن همراه بانک در کمک های‬ ‫مردمی مش��ارکت کرده اند‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫تج��ارت‪ ،‬این بان��ک در راس��تای ایفای مس��ئولیت های‬ ‫اجتماعی خود و حفظ سالمت مشتریان‪ ،‬در شرایط شیوع‬ ‫وی��روس کرونا ام��کان پرداخت غیرحض��وری کمک های‬ ‫مردمی و وجوه ش��رعی هموطن��ان در بخش نیکوکاری‬ ‫اپلیکیشن همراه بانک تجارت‪ ،‬خودپردازهای این بانک و‬ ‫سایت امید تجارت در سراسر کشور به حساب موسسات‬ ‫خیریه را فراهم کرده است‪ .‬کاربران همراه بانک تجارت و‬ ‫دارندگان کارت های شتابی می توانند با مراجعه به بخش‬ ‫نیکوکاری وجوهات خود را به راحتی پرداخت کنند‪.‬‬ ‫قدردانی از عملکرد بانک کشاورزی‬ ‫مهر بانک ملی ایران برای جوانان‬ ‫بانک ملی با رویکرد تسهیل سنت‬ ‫حسنه ازدواج و حمایت از جوانان در‬ ‫‪ ۷‬ماه نخست امسال تعداد ‪ ۱۲۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۶۵‬مورد وام ازدواج به متقاضیان‬ ‫پرداخت کرده ک��ه ارزش ریالی این‬ ‫تس��هیالت افزون ب��ر ‪ ۶۴‬هزار و ‪۴۹‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۶۹۲‬میلیون ریال است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بان��ک ملی ایران‪،‬‬ ‫بانک ملی ایران بیش از ‪ ۷۰‬درصد تس��هیالت‬ ‫قرض الحسنه ازدواج در نظام بانکی را پرداخت‬ ‫ش��رکت ذرب که با سرمایه گذاری کشور قطر‪ ،‬در زمینه پرورش‬ ‫و اموزش شترهای مسابقه ای با نژاد قطری در شهرستان فرشبند‬ ‫و الر اس��تان فارس فعالیت می کند‪ ،‬به جمع مشتریان بیمه سرمد‬ ‫پیوس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد‪ ،‬بنا بر این گزارش‪،‬‬ ‫تمامی خدمات موردنیاز این ش��رکت قطری در رشته های درمان‪،‬‬ ‫اتش سوزی‪ ،‬مسئولیت و خودرو در بیمه سرمد تجمیع شده است‪.‬‬ ‫سقف انتقال وجه «کارافرین» افزایش یافت‬ ‫بانک کارافرین با توجه به شروع موج سوم بیماری کرونا در کشور‪ ،‬به منظور تسهیل‬ ‫استفاده مشتریان گرامی از درگاه های غیرحضوری و کاهش مراجعات حضوری انها‬ ‫به ش��عب بانک و دس��تگاه های خودپرداز‪ ،‬اقداماتی را به ش��رح زیر انجام داده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک کارافرین‪ ،‬سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی‬ ‫و درون بانکی) از طریق درگاه های اینترنتی‪ ،‬دس��تگاه خودپرداز و کیوس��ک بانکی از‬ ‫مبدا هرکارت‪ ،‬از ‪ ۳۰‬میلیون ریال در هر ش��بانه روز به ‪ ۶۰‬میلیون ریال افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬همچنین سقف انتقال وجه از طریق برنامه های موبایلی (پرداخت سازها همانند‬ ‫اپ‪ ،‬پات و‪ )...‬از ‪ ۱۰‬میلیون ریال به ‪ ۳۰‬میلیون ریال در هر شبانه روز از هر کارت افزایش یافته است‪.‬‬ ‫امضای تفاهمنامه بین بانک ملت و دانشگاه تهران‬ ‫می کند و این بانک س��ال گذشته نیز‬ ‫‪ ۲۳۹‬ه��زار و ‪ ۲۳‬م��ورد تس��هیالت‬ ‫ازدواج به متقاضی��ان پرداخت کرده‬ ‫که ارزش ریالی این تسهیالت افزون‬ ‫ب��ر ‪ ۷۵‬ه��زار و ‪ ۵۰‬میلی��ارد و ‪۱۳۴‬‬ ‫میلیون ریال بوده است‪.‬‬ ‫س��قف وام قرض الحس��نه ازدواج‬ ‫برای هر ی��ک از زوجین ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال‪ ،‬با‬ ‫دوره بازپرداخت ‪ ۸۴‬ماه و نرخ ‪ ۴‬درصد کارمزد‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن تفاهمنامه که ب��ه امضای محمد‬ ‫بیگدلی مدیرعامل این بانک و محمود نیلی رئیس‬ ‫دانشگاه تهران رسید‪ ،‬سطح همکاری های متقابل و‬ ‫مراودات بانکی از طریق تمرکز بر اعطای تسهیالت‬ ‫برای انجام پروژه های عمرانی شهر دانش در پارک‬ ‫علم و فناوری دانش��گاه ته��ران و افزایش کیفی و‬ ‫کمی حس��اب های دانش��گاه تهران در بانک ملت‪،‬‬ ‫ارتقا خواهد یافت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ملت‪ ،‬محمد‬ ‫بیگدلی در محل موزه مقدم به عنوان یکی از خانه های قدیمی‬ ‫و تاریخی تهران اظهار امیدواری کرد که این تفاهمنامه برای‬ ‫تسهیالت بانک توسعه تعاون برای دانشجویان‬ ‫مدیر امور اعتباری و سرمایه گذاری بانک‬ ‫توسعه تعاون اظهارکرد‪ :‬دانشجویان روزانه‬ ‫مقط��ع دکترای ناپیوس��ته دانش��گاه های‬ ‫دولتی‪ ،‬مراکز وابس��ته به نهاد های اجرایی و‬ ‫دانشجویانی که پیش تر به بانک معرفی شده‬ ‫و تش��کیل پرونده داده ان��د و برای یکبار از‬ ‫بان��ک وام دریافت کرده اند‪ ،‬فقط می توانند‬ ‫از وام وی��ژه دکترای بانک اس��تفاده کنند‪ .‬حمیدرضا‬ ‫البرزی با این توضیح که مهلت ثبت نام این تسهیالت‬ ‫از ‪ ۳۰‬مهر امس��ال اغازش��ده و تا ‪ ۱۵‬دی امسال ادامه‬ ‫دارد افزود‪ :‬البته براساس سامانه ثبت نام‪ ،‬دانشجویان‬ ‫خدمات بیمه ای یک شرکت قطری در بیمه سرمد‬ ‫دکت��را که از س��وی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری و صندوق رفاه دانش��جویان مورد‬ ‫تایید هس��تند به بانک معرفی می ش��وند و‬ ‫مالک بانک تاییدیه این صندوق است‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬این تسهیالت به صورت‬ ‫قرض الحسنه پرداخت می شود و بازپرداخت‬ ‫نیز با تنفس دو س��ال پس از پایان دوره ‪۸‬‬ ‫نیمسال دکتری اغاز می گردد و هر دانشجوی دکترای‬ ‫واجد شرایط در صورت تایید صندوق تا ‪ ۸‬نیم سال در‬ ‫مجم��وع ‪ ۸‬وام به مبلغ ‪ ۴۲‬میلیون ریال و در مجموع‬ ‫‪ ۳۳۶‬میلیون ریال دریافت می کند‪.‬‬ ‫طرفین منش��ا خیر و برکت باشد و نتایج مثبت ان‬ ‫شامل حال تمام جامعه علمی کشور شود‪.‬‬ ‫محم��ود نیل��ی‪ ،‬رئی��س دانش��گاه ته��ران نیز با‬ ‫قدردانی از همکاری های گسترده بانک ملت با این‬ ‫دانشگاه‪ُ ،‬حسن شهرت و عملکرد مطلوب این بانک‬ ‫را ب��رای مجموعه این دانش��گاه قابل احترام خواند‬ ‫و اع�لام کرد‪ :‬با توجه به توانای��ی باالی بانک ملت‬ ‫انتظار بیشتری نسبت به همکاری های فیمابین وجود دارد و‬ ‫امیدواریم با انعقاد این تفاهمنامه سطح همکاری های طرفین‬ ‫در مسیر مشخص و از پیش تعیین شده افزایش یابد‪.‬‬ ‫توسعه دانشگاه خاتم در پارک فناوری پردیس‬ ‫قرارداد واگذاری زمین در پارک علم و فناوری‬ ‫پردیس به دانش��گاه خاتم‪ ،‬به مساحت ‪ ۱۷‬هکتار‬ ‫در فاز نخست و تفاهمنامه ی واگذاری ‪ ۳۰‬هکتار‬ ‫دیگر در فاز های اتی‪ ،‬برای س��اخت و توس��عه ی‬ ‫فضاه��ای اموزش��ی‪ ،‬پژوهش��ی و رفاه��ی برای‬ ‫دانش��جویان منعقد شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک پاسارگاد‪ ،‬طی این قرارداد که در مراسمی با‬ ‫حضور س��ورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور‪،‬‬ ‫مجید قاسمی رئیس دانشگاه خاتم و مهدی صفاری نیا رئیس‬ ‫پارک علم و فناوری پردیس منعقد شد‪ ،‬مجموعه اموزشی‪،‬‬ ‫تحقیقاتی‪ ،‬پژوهش��ی و فناوری دانش��گاه خات��م‪ ،‬با عنوان‬ ‫سامانه ارزیابی اموال در بانک توسعه تعاون‬ ‫بانک مسکن بانک برتر شد‬ ‫سامانه ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه‬ ‫تعاون رونمایی شد‪ .‬هدف از راه اندازی سامانه ارزیابی اموال که ازسوی شرکت‬ ‫خدمات و پش��تیبانی توس��عه تعاون و با همکاری شرکت سمات تهیه و تولید‬ ‫شده‪ ،‬الکترونیکی شدن تمامی فرایندهای ارزیابی وثایق مشتریان بانک توسعه‬ ‫تعاون است که در شرایط روز جامعه به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور گام‬ ‫بزرگی در راستای تحقق شعار دولت الکترونیکی است‪.‬‬ ‫ش��رکت خدمات و پشتیبانی توس��عه تعاون یکی از شرکت های زیرمجموعه‬ ‫بانک توس��عه تعاون بوده ک��ه انجام امور ارزیابی وثای��ق ترهینی بانک یکی از‬ ‫مس��ئولیت های این شرکت به ش��مار می رود و بر همین اس��اس با نیازسنجی‬ ‫حوزه ارزیابی اموال‪ ،‬طرح اولیه س��امانه یادش��ده ازسوی شرکت خدمات ارائه‬ ‫ش��ده و اجرای ان در بخش برنامه نویس��ی و پش��تیبانی فنی بر عهده شرکت‬ ‫سمات است‪.‬‬ ‫ب��ا تکمیل این س��امانه و اتصال ان و اخذ اس��تعالمات الزم از برخی مراجع‬ ‫مرتبط مانند س��ازمان ثبت اس��ناد کش��ور‪ ،‬راه اهن جمهوری اس�لامی ایران‪،‬‬ ‫مت��رو و‪ ...‬دقت و صحت ارزیابی ان افزایش یافته و زمان کوتاه تری صرف تهیه‬ ‫گزارش ها می شود‪.‬‬ ‫ن «بانک برتر»‬ ‫بانک مسکن در جشنواره شهید رجایی به عنوا ‬ ‫معرفی ش��د‪ .‬به گزارش پایگاه خبری بانک مس��کن‪-‬هیبنا‪ ،‬این‬ ‫نشان معتبر دولتی که براساس سنجش ساالنه نهاد های گوناگون‬ ‫به منتخبان ارائه می شود‪ ،‬با لحاظ مجموع شاخص های عمومی‬ ‫و اختصاصی بانک مسکن‪ ،‬برای سال ‪ ۹۹‬و پس از بررسی عملکرد‬ ‫سال ‪ ،۹۸‬به بانک مسکن تعلق گرفته است‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫پایگاه خبری بانک مس��کن‪-‬هیبنا‪ ،‬محمود ش��ایان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بانک مسکن اعطای گواهینامه «بانک برتر» از سوی ستاد جشنواره وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی را مرهون تالش های بی دریغ تمام کارکنان بانک مسکن‪ ،‬مدیران‪ ،‬اعضای هیات‬ ‫مدیره و مدیرعامل فقید بانک مرحوم رحیمی انارکی دانست و ادامه داد‪ :‬براساس تصویب‬ ‫س��تاد جشنواره وزارت امور اقتصادی و دارایی و در راستای جزء «ب» بخشنامه جشنواره‬ ‫شهید رجایی سال ‪( ۹۹‬نتایج ارزیابی عملکرد سال ‪ )۹۸‬بانک مسکن به عنوان «بانک برتر»‬ ‫در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی برگزیده شد و این انتخاب جای بسی مباهات‬ ‫و تشکر از تمام مجموعه کارکنان بانک مسکن دارد‪ .‬شایان افزود‪ :‬این لوح تقدیر و قدردانی‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی از بانک مسکن به کارکنان و مجموعه بانک تعلق دارد و به طور‬ ‫قطع این تقدیرنامه‪ ،‬ما را در رسیدن به بانکی برتر مصمم تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫پردیس کارافرینی رقابت پذیر‪ ،‬با س��رمایه گذاری‬ ‫بان��ک پاس��ارگاد‪ ،‬در فاز ‪ ۴‬پ��ارک علم و فناوری‬ ‫پردیس احداث خواهد ش��د‪ .‬این مجموعه با ‪۱۰‬‬ ‫دانش��کده‪ ،‬هر یک در ‪ ۵‬گروه اموزش��ی‪ ،‬پذیرای‬ ‫‪ ۱۰‬هزار دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسی و‬ ‫تحصیالت تکمیلی خواهد بود‪ .‬مرکز تحقیقات و‬ ‫فن��اوری فعالیت های نوبنیان با ظرفیت یک هزار‬ ‫پژوهشگر‪ ،‬کتابخانه های تخصصی‪ ،‬سالن امفی تاتر مرکزی‬ ‫پردیس‪ ،‬س��الن هایی جهت برگزاری ازمون های بین المللی‬ ‫و مجتمع های ورزشی‪ ،‬خوابگاهی‪ ،‬پذیرایی و رفاهی از دیگر‬ ‫بخش های این مجموعه خواهند بود‪.‬‬ ‫امکان لغو سفارش‬ ‫فروش سهام عدالت‬ ‫شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعالم‬ ‫کرد‪ :‬امکان لغو س��فارش فروش مش��موالن سهام عدالت فراهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه‬ ‫وجوه‪ ،‬بنا به درخواس��ت تعداد زیادی از مشموالن سهام عدالت‬ ‫مبنی بر ایجاد حذف س��فارش فروش‪ ،‬زیرس��اخت های الزم در‬ ‫اختیار بانک ها و ش��رکت های کارگزاری قرار گرفته به طوری که‬ ‫مشموالن می توانند از امروز درخواست لغو سفارش فروش خود‬ ‫را لحاظ کنند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬در س��امانه های فروش سهام عدالت بانک ها و‬ ‫ش��رکت های کارگزاری بخش لغو سفارش فروش افزوده شده تا‬ ‫س��هامداران بتوانند از این گزینه نیز استفاده کنند‪ .‬سهامداران‬ ‫باید این نکته مهم توجه کنند که درخواس��ت حذف س��فارش‬ ‫فروش زمانی اجرا خواهد شد که سهام مشموالن در سامانه های‬ ‫سهام عدالت به فروش نرفته باشد‪.‬‬ ‫سیدبهاالدین حسینی هاشمی‬ ‫کارشناس بانکی‬ ‫در نظام بانکی دنیا‪ ،‬دو وظیفه برای بانک مرکزی‬ ‫تعریف ش��ده‪ ،‬یکی از انها وضع سیاست های پولی و‬ ‫بانکی است و دیگری که خیلی مهم تر است‪ ،‬نظارت‬ ‫بر عملکرد بانک هاس��ت‪ .‬در بسیاری از کشورها‪ ،‬از‬ ‫جمله انگلیس که در بانکداری خیلی پیشرفته است‪،‬‬ ‫بخ��ش نظ��ارت از بخش بانک��داری و بانک مرکزی‬ ‫جداس��ت‪ .‬بخش نظارت بانک ها منجر به ایجاد نظم‬ ‫پولی شده تا بانک ها از ارائه اعتبار واهی و بی اساس‬ ‫منع شوند‪ .‬یکی از ان ابزارهای مهم‪ ،‬کنترل ترازنامه‬ ‫بانک هاس��ت‪ .‬به طور مثال‪ ،‬یک��ی از راه های بانک ها‬ ‫برای پرداخت وام به مش��تری های خود‪ ،‬برداشت از‬ ‫حس��اب بدهکاران است‪ .‬این درحالی است که بانک‬ ‫برای پرداخت هر نوع تسهیالت باید فقط از حساب‬ ‫اعتبارات و تسهیالت برداشت کند‪ .‬در این شرایط اگر‬ ‫منابع و مصارف با هم همخوانی نداشته باشند‪ ،‬بانک‬ ‫نباید وامی بدهد‪ .‬اما در مواردی بانک ها یک دارایی‬ ‫واهی به نام بدهکاران ایجاد می کنند‪ ،‬بعد از ان محل‬ ‫بدهکاران‪ ،‬به مشتری های خود تسهیالت پرداخت‬ ‫می کنند‪ .‬این درحالی است که بانک مرکزی باید هم‬ ‫گزارش روزانه منابع و مصارف بانک ها را مطالبه کند‬ ‫و هم تمام اجزای ترازنامه به صورت انالین در اختیار‬ ‫بانک مرکزی قرار گیرد‪ .‬یعنی به محض اینکه مبلغ‬ ‫وامی باال رفت‪ ،‬درخواست کند که گزارش منابع ان‬ ‫از سوی بانک مشخص و به بانک مرکزی اعالم شود‪.‬‬ ‫ایا پرداخت این تس��هیالت از محل س��پرده است یا‬ ‫از محل سود؟‬ ‫در سال های گذشته‪ ،‬یکی از علت هایی که بانک ها‬ ‫ب��ه انحراف رفتند‪ ،‬نبود کنت��رل بانک مرکزی روی‬ ‫ترازنام��ه بانک ه��ا بود‪ .‬در این ش��رایط و با توجه به‬ ‫تصمی��م اخیر ش��ورای پول و اعتبار‪ ،‬انخس��ت باید‬ ‫ترازنامه هر بانکی ازس��وی بانک مرکزی مالحظه و‬ ‫سپس اصالح ساختار ترازنامه انجام شود‪ .‬در نتیجه‬ ‫پیشنهاد می شود ابتدا بانک مرکزی‪ ،‬بانک ها را وادار‬ ‫ب��ه تطبیق ترازنامه با اس��تانداردهای بانک مرکزی‬ ‫کرده و پس از اصالح عملیات بانکی‪ ،‬ترازنامه بانک ها‬ ‫با دفاتر بانک مرکزی چک و کنترل شوند‪.‬‬ ‫تامین اینده با طرح مهر اتیه‬ ‫نوین بانک مهرایران‬ ‫بان��ک قرض الحس��نه مه��ر ایران با ه��دف ایجاد‬ ‫اشتغال و ارزش افرینی در راستای تامین اتیه افراد‪،‬‬ ‫اقدام به ارائه طرح «مهر اتیه نوین» کرده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران‪،‬‬ ‫در ای��ن طرح متقاضیان می توانند با واریز مس��تمر‬ ‫به طور ماهانه یا س��االنه‪ ،‬نس��بت ب��ه افزایش امتیاز‬ ‫میانگین خود در میان مدت و بلندمدت اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مخاطبان طرح‪:‬‬ ‫والدی��ن دارای فرزند که در نظر دارند برای اینده‬ ‫فرزن��دان خود اق��دام به پس ان��داز هدفمند کنند‪،‬‬ ‫افرادی که درحال حاضر مش��غول به تحصیل بوده و‬ ‫قصد دارند در سال های اینده برای راه اندازی کسب‬ ‫و کار برای خود بودجه ای پس انداز کنند یا کارمندان‬ ‫س��ازمان ها و ش��رکت هایی که قص��د برنامه ریزی و‬ ‫تامی��ن اتی هزینه ها و مخ��ارج اتیه خود و خانواده‬ ‫خوی��ش را به موج��ب یک پس انداز ب��ا انگیزه دارند‬ ‫می توانند از مزایای این طرح استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط طرح‪:‬‬ ‫متقاضیان اس��تفاده از این طرح تس��هیالتی ابتدا‬ ‫باید نسبت به افتتاح حساب پس انداز ویژه در طرح‬ ‫مه��ر اتیه نوین اقدام کنند‪ ،‬س��پس مبالغ مس��تمر‬ ‫«ماهانه‪/‬س��االنه» خ��ود را به ص��ورت مبلغ ثابت در‬ ‫طول کل دوره یا با افزایش ساالنه‪ ،‬برحسب انتخاب‬ ‫واری��ز کنند‪ .‬در این طرح‪ ،‬حداکثر مدت اکتس��اب‬ ‫میانگین قابل انتخاب از سوی مشتری ‪ ۱۰‬سال است‬ ‫و امکان برخورداری از تسهیالت با مدت بازپرداخت‬ ‫حداکث��ر ‪ ۶۰‬ماه��ه ب��رای مش��تری وج��ود دارد‪.‬‬ ‫متقاضیان برخورداری از این طرح تس��هیالتی بانک‬ ‫قرض الحسنه مهرایران می توانند در پایان سال های‬ ‫سوم‪ ،‬ششم و دهم از مزایای طرح «مهر اتیه نوین»‬ ‫بهره مند ش��وند و به ازای مانده هر س��ال‪ ،‬تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه با کارمزد ‪ ۴‬درصد دریافت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مزایای طرح‪:‬‬ ‫اس��تفاده از مبل��غ تس��هیالت بیش��تر در ازای‬ ‫واریز های ماهانه و س��االنه در مقایس��ه با تسهیالت‬ ‫پرداختی از س��وی شرکت های بیمه موجود در بازار‬ ‫باب��ت بیمه های عمر و س��رمایه گذاری و همچنین‬ ‫امکان پس انداز فرد در حساب و استفاده در صورت‬ ‫ل��زوم از مزای��ای ط��رح «مهر اتیه نوین» به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬متقاضیان دارنده حس��اب‬ ‫قرض الحس��نه پس انداز نزد بانک قرض الحسنه مهر‬ ‫ایران‪ ،‬می توانند با مراجعه به هریک از ‪ ۵۲۶‬ش��عبه‬ ‫بانک در سراس��ر کش��ور و تکمیل فرم های طرح و‬ ‫افتتاح سپرده‪ ،‬در طرح مهر اتیه نوین‪ ،‬شرکت کرده‬ ‫و از مزایای ان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫س��یدجواد س��اداتی نژاد‪ ،‬رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ش��ورای اسالمی و اکبر بهنام جو استاندار‬ ‫اردبیل‪ ،‬در جریان سفر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی به استان اردبیل‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫این مطلب که تحقق اهداف مهم در بخش کشاورزی با همکاری و تالش شایسته بانک کشاورزی همراه‬ ‫است‪ ،‬به طور ویژه از اقدامات و عملکرد این بانک قدردانی کردند‪ .‬به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب‬ ‫بانک کشاورزی در استان اردبیل‪ ،‬استاندار اردبیل در جلسه جمع بندی این سفر ضمن تشریح ظرفیت های‬ ‫بخش کشاورزی استان و طرح انتظارات مورد هدف‪ ،‬به طور ویژه از عملکرد بانک کشاورزی قدردانی کرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه با ابراز خرسندی از همکاری صمیانه‬ ‫بانک کشاورزی گفت‪ :‬تحقق اهداف مهم در بخش کشاورزی با همکاری و تالش شایسته بانک کشاورزی همراه است‪.‬‬ ‫خری��د اعتب��اری از هایپراس��تار و‬ ‫فروش��گاه های مرکز خرید ب��ازار بزرگ‬ ‫ای��ران (ایران م��ال) در مرحله دوم طرح‬ ‫اینده داران قرار گرفت‪.‬‬ ‫هم ه مش��تریان بانک اینده‪ ،‬می توانند‬ ‫از ‪ ۲۵‬مه��ر ت��ا ‪ ۲۲‬اذر امس��ال‪ ،‬ب��ا‬ ‫ثبت نام در س��امانه پیش��خوان مجازی‬ ‫(‪ )abplus.ir‬ی��ا مراجعه به ش��عب بانک اینده‪،‬‬ ‫براساس موجودی حس��اب انتخابی‪ ،‬اعتباری بین‬ ‫‪ ۱۰‬میلی��ون ریال تا س��قف ‪ ۱۰۰‬میلی��ون ریال‪،‬‬ ‫دریافت کرده و با مراجعه حضوری به هایپراس��تار‬ ‫و فروش��گاه های ط��رف قرارداد مرک��ز خرید بازار‬ ‫بزرگ ایران (ایران مال) که فهرست این‬ ‫فروش��گاه ها از طریق لینک های انتهای‬ ‫متن خبر قابل دانلود است از مزایای این‬ ‫طرح بهره مند شوند‪.‬‬ ‫در ص��ورت تمای��ل مش��تری ب��ه‬ ‫بازپرداخت به ص��ورت یکجا از ‪ ۲۲‬و ‪۳۰‬‬ ‫اذر ‪ ۱۳۹۹‬ام��کان بازپرداخ��ت تمامی‬ ‫بدهی برای مش��تریان فراهم ش��ده است‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت عدم تعیین تکلیف ازسوی مشتری‪،‬‬ ‫پس از اتم��ام مهلت بازپرداخ��ت یکجا‪ ،‬به صورت‬ ‫سیس��تمی بازپرداخت بدهی به صورت اقس��اط از‬ ‫اول دی اغاز می شود‪.‬‬ ‫گروه خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫بان��ک مرکزی اعالم ک��رد‪ :‬در برگزاری ح��راج اوراق‬ ‫ی خود را به ارزش ‪۱۲‬‬ ‫بدهی دولتی‪ ۴ ،‬بانک سفارش ها ‬ ‫هزار میلیارد ریال ارسال کردند‪.‬‬ ‫ن ‪۱۳۹۹‬‬ ‫به گ��زارش بانک مرکزی‪ ،‬پیرو اطالعیه ‪ ۶‬ابا ‬ ‫درب��اره برگزاری ح��راج اوراق بدهی دولت��ی به اطالع‬ ‫می رس��اند‪ ،‬طی برگزاری بیست وس��ومین مرحله از این‬ ‫حراج‪ ۴ ،‬بانک‪ ،‬س��فارش های خود را به ارزش ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫میلیارد ریال ارسال کردند‪ .‬وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫نیز با فروش ‪ ۴۶۹‬میلیارد ریال اوراق اراد ‪ ۴۹‬با نرخ بازده‬ ‫تا سررس��ید ‪ ۲۱‬درصد و ‪ ۱۱.۵‬هزار میلیارد ریال اوراق‬ ‫اراد ‪ ۵۴‬با نرخ بازده تا سررس��ید ‪ ۲۰‬درصد (در مجموع‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۱۲‬هزار میلیارد ریال) موافقت کرد‪ .‬معامالت‬ ‫مربوط به فروش این اوراق در روز سه شنبه ‪۱۴‬‬ ‫ابان ‪ ۱۳۹۹‬ازسوی کارگزاری بانک مرکزی در‬ ‫سامانه معامالتی بورس ثبت شد‪.‬‬ ‫کارگزاری بانک مرکزی در راس��تای عرضه‬ ‫تدریج��ی اوراق در تواترهای هفتگی‪ ،‬مرحله‬ ‫بیس��ت وچهارم ح��راج اوراق بده��ی دولتی‬ ‫جهت فروش به بانک ها‪ ،‬موسس��ات اعتباری‬ ‫غیربانک��ی صندوق های س��رمایه گذاری‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫بیمه ای و شرکت های تامین سرمایه را در روز سه شنبه‬ ‫ن ‪ ۱۳۹۹‬اجرا می کند‪ .‬اوراق عرضه ش��ده در این‬ ‫‪ ۲۰‬ابا ‬ ‫حراج‪ ،‬مرابحه عام‪ ،‬کوپن دار و با تواتر پرداخت سود ‪۶‬ماهه‬ ‫(پرداخت کوپن دوبار در س��ال) و به ش��رح جدول زیر‬ ‫اس��ت‪ .‬بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی‬ ‫متقاض��ی ش��رکت در این ح��راج می توانند‬ ‫نسبت به ارس��ال سفارش های خود تا ساعت‬ ‫ن ‪ ۱۳۹۹‬فق��ط‬ ‫‪ ۱۲:۰۰‬روز یکش��نبه ‪ ۱۸‬اب��ا ‬ ‫از طریق س��امانه ب��ازار بین بانکی اقدام کنند‪.‬‬ ‫صندوق ه��ای س��رمایه گذاری‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫بیمه ای و شرکت های تامین سرمایه متقاضی‬ ‫ش��رکت در این حراج نیز می توانند سفارش های خود را‬ ‫تا ساعت ‪ ۱۲:۰۰‬روز یکشنبه ‪ ۱۸‬ابان ماه ‪ ۱۳۹۹‬از طریق‬ ‫سامانه مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران‬ ‫ثبت کنند‪ .‬معامالت مربوط به این حراج در روز سه شنبه‬ ‫ن ‪ ۱۳۹۹‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬ابا ‬ ‫تمامی نهادهای مالی متقاضی ش��رکت در این حراج‬ ‫می توانند سفارش های خود را در هر نماد به طور جداگانه‬ ‫ارس��ال کنند‪ .‬گفتنی است حداقل حجم سفارش در هر‬ ‫یک از نمادهای یادشده ‪ ۵۰۰‬هزار ورق است‪ .‬همچنین‬ ‫ب��ه نهادهای مالی ش��رکت کننده در ای��ن حراج توصیه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تنوع بخش��ی به س��بد دارایی های مالی را در‬ ‫سفارش گذاری مدنظر قرار دهند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت کارگزاری بانک مرک��زی تامین کننده‬ ‫زیرس��اخت معامالت و برگزارکننده حراج فروش اوراق‬ ‫ب��ه بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانک��ی عضو بازار‬ ‫بین بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و نرخ اوراق به‬ ‫فروش رفته در بازار اولیه ندارد‪.‬‬ ‫کنترل انالین‬ ‫ترازنامه‬ ‫بانک ها‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 24‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 10‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1654‬‬ ‫پیاپی ‪2972‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫نظرگاه‬ ‫مقاومت‬ ‫در برابر‬ ‫کاهش نرخ ارز‬ ‫فرشاد مومنی‬ ‫استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نقطه تعادل دالر کجاست؟‬ ‫شب شنبه‪ ۱۷ ،‬ابان ‪ ۱۳۹۹‬نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری امریکا به صورت غیررسمی و توسط رسانه های هر دو طیف سیاسی‬ ‫عمده در این کشور (جمهوریخواهان و دموکرات ها) اعالم شد‪ .‬طبق اخباری که رسانه های مطرح اروپایی و امریکایی منتشر کرده اند‪ ،‬جو‬ ‫بایدن با کسب ارای الکترال الزم (بیش از ‪ ۲۷۰‬رای) توانسته مجوز ورود به کاخ سفید را بگیرد‪ .‬هرچند این نتیجه صرفا پیش بینی هایی‬ ‫است که رسانه ها اعالم کرده اند اما باتوجه به سیستم برگزاری انتخابات در ایاالت متحده می توان گفت هیچ گاه این پیش بینی ها اشتباه‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬بازارهای داخلی ایران نیز به ش��دت تحت تاثیر خبر پیروزی جو بایدن و کاماال هریس قرار گرفتند؛ به نحوی که صرافی ملی‬ ‫ایران روز یکشنبه نرخ دالر را با کاهش نسبت به روز اغازین هفته‪ ۲۲ ،‬هزار و ‪ ۸۹۰‬تومان اعالم کرد‪ ،‬اما براساس مشاهدات میدانی خبرنگار‬ ‫از خیابان فردوس��ی تهران‪ ،‬تعداد زیادی از صرافی های بانکی تابلوها را خاموش کرده و از خرید ارز س��ر باز می زنند‪ .‬با این حال در‬ ‫پیاده روها و کوچه پس کوچه های فردوس��ی و چهارراه اس��تانبول داستان دیگری در جریان است؛ مردمی که نگران ریزش بیشتر نرخ ارز‬ ‫در روزهای اینده هس��تند س��عی دارند دالالن را متقاعد کنند که با اختالف کمتری نسبت به نرخ اعالم شده رسمی توسط صرافی ملی‪،‬‬ ‫ارزش��ان را بخرند تا ش��اید کمی از بار ضرری که متحمل شده اند‪ ،‬کاسته شود‪ .‬یکی از همین خریداران خرده پای دالر در میدان فردوسی‬ ‫به‬ ‫می گوید‪ :‬شاید برخی انتظار داشتند ترامپ بار دیگر پیروز انتخابات امریکا شود و به همین دلیل ارزهای خریداری شده را نگه‬ ‫داشته بودند‪ ،‬اما حاال که بایدن ترامپ را شکست داده‪ ،‬هم به مردم و هم به خرده فروشان و دالالن بازار‪ ،‬شوک سنگینی وارد شده‪ ،‬چراکه‬ ‫اصال تصور چنین اتفاقی را نداشتند‪ .‬به همین دلیل است که می بینیم بسیاری برای فروش دالر و طالی خود هجوم اورده اند و صرافی ها‬ ‫هم معتقدند قیمت ها واقعی نیست و انتظار ریزش بیشتر را دارند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫به دالی��ل گوناگ��ون در چن��د هفت��ه اخیر‬ ‫تصمیم گیری ه��ا در اقتصاد ایران در مس��یر‬ ‫تورم زایی و تسهیل واردات به طرز غیرمتعارفی‬ ‫افزایش یافته اس��ت؛ بنابراین با در نظرگرفتن‬ ‫شرایط کنونی نیازمند س��طح بسیار باالتری‬ ‫از کیفیت تصمیم گیری های اساسی هستیم‪.‬‬ ‫وجه بسیار مهم قضیه این است که گروه های‬ ‫پرنفوذ و رانت محور در شرایط کنونی اقتصاد‬ ‫ای��ران از یک قدرت جریان س��ازی نامتعارف‬ ‫برخوردار ش��ده و گروه های توسعه گرا به طرز‬ ‫غیرمتعارفی در حاش��یه ق��رار دارند و گویی‬ ‫صدای انه��ا در فراینده��ای تصمیم گیری و‬ ‫تخصیص منابع به هیچ وجه شنیده نمی شود‪.‬‬ ‫مجم��وع جهت گیری ه��ا در روزهای اخیر‬ ‫حکایت از ان دارد که از غفلت تصمیم گیران‬ ‫اساس��ی کشور در راس��تای منافع غیرمولدها‬ ‫همچنان بهره برداری می شود‪ .‬از شدت بخشی‬ ‫به سیاست های تورم زا از طریق افزایش ناگهانی‬ ‫و مبتنی بر بنیان ه��ای ناپایدار تعهدات مالی‬ ‫دولت گرفته تا اس��تمرار کمک به خلق تقاضا‬ ‫از طریق بانک های خصوصی‪ ،‬معافیت مالیاتی‬ ‫فعالیت های غیرمولد مانند سود سهام و سود‬ ‫س��پرده و تن دادن به افزایش کارمزد بانک ها‬ ‫به ازای تراکنش های بانکی که هر کدام از انها‬ ‫واقع��ا ماجراهایی دارد‪ .‬چرا در برابر مالیات بر‬ ‫سپرده ها مقاومت اما با افزایش کارمزد بانکی‬ ‫موافق��ت می کنند؟ که هم��ه از منظر اقتصاد‬ ‫سیاس��ی معنی دار اس��ت‪ .‬در این شرایط‪ ،‬در‬ ‫کنار شدت بخش��ی به سیاست های تورم زا که‬ ‫رکن اصلی ان دامن زدن به هزینه های تولید‬ ‫بوده و یکی از مهم ترین انها افزایش نرخ دالر‬ ‫اس��ت‪ ،‬روندهای مشکوک تسهیل واردات که‬ ‫با شگفتی همچنان به صورت مجهول واردات‬ ‫بدون انتقال ارز نامیده می ش��ود‪ ،‬یکی پس از‬ ‫دیگری به جریان می افتد؟‬ ‫واگ��ذاری قیمت گ��ذاری خ��ودرو ب��ه‬ ‫خودروسازان‪ ،‬فروش اوراق بدهی‪ ،‬جهش نرخ‬ ‫دالر و راه ان��دازی ب��ازار معامالت جدید ارزی‬ ‫هم��ه س��ازکارهای تحریک تقاض��ای جدید‬ ‫ب��رای دالر ب��وده و در واق��ع نوع��ی مقاومت‬ ‫س��ازمان یافته علیه کاهش حب��اب نرخ دالر‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی نظام تصمیم گیری های‬ ‫اساسی کشور باید هوشمندانه و خردورزانه تر‬ ‫تصمیم بگیرند‪.‬‬ ‫شاید تکان دهنده ترین عالمتی که از منظر‬ ‫اقتصاد سیاسی‪ ،‬عمق اس��یب پذیری ما را به‬ ‫نمایش می گذارد‪ ،‬داده های مربوط به تحوالت‬ ‫ش��اخص ن��رخ مصرف کنن��ده و هزینه ه��ای‬ ‫تولیدکننده باش��د‪ .‬از منظر اقتصاد سیاس��ی‬ ‫ش��اخص هزینه های تولیدکننده یک شاخص‬ ‫اینده نگر است و می گوید که کمر بخش تولید‬ ‫مدرن کشور زیر فشار خردکننده سیاست های‬ ‫تورم زا شکسته اس��ت‪ .‬این به معنای ان است‬ ‫که گرچه دالل ها منافع کوتاه مدت دارند‪ ،‬اما‬ ‫به هیچ وجه کشور ما در شرایط کنونی یارای‬ ‫این را ندارد که هزینه های ارزی سقوط بیش‬ ‫از این بخش مولد و بس��ط واردات را پوشش‬ ‫دهد و این می تواند کش��ور را از این منظر به‬ ‫ورطه های خطرناک سوق دهد‪.‬‬ ‫همچنین وقتی سبقت شاخص هزینه های‬ ‫تولید نس��بت به هزینه ه��ای مصرف کننده را‬ ‫رص��د می کنیم‪ ،‬با یک بحران حاد و عمیق از‬ ‫نظر تقاض��ای موثر خانوار نیز به وضوح روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ .‬یک داللت بسیار مهم دیگر در این‬ ‫زمینه ان اس��ت که روندهای اشکار و پنهان‬ ‫تش��ویق واردات به طرز غیرمتعارفی س��رعت‬ ‫گرفته است‪ .‬هر کدام از این مولفه ها به وضوح‬ ‫نشان می دهد که اقتصاد ملی تاب این فشارها‬ ‫و مقاومت در برابر مصالح مولدها و عامه مردم‬ ‫را ندارد و اگر نظام تصمیم گیری های اساسی‬ ‫هر چ��ه زودت��ر در این زمینه فک��ری نکند‪،‬‬ ‫ممکن است کشور در معرض هزینه های غیر‬ ‫قابل جبران قرار بگیرد‪ .‬راه نجات این اس��ت‬ ‫که ما به همه اقتضائات رونق تولید توسعه گرا‬ ‫تن دهیم‪ .‬ب��رای اینکه چنی��ن اتفاقی بیفتد‬ ‫هوشیاری نظام تصمیم گیری های اساسی در‬ ‫زمینه سیاس��ت های تورم زا و اشتغال زدا باید‬ ‫افزایش یاب��د و هزینه فرص��ت رانت جویی به‬ ‫حداقل برسد‪ .‬تصمیم گیری های اساسی کشور‬ ‫بر مح��ور بازگرداندن اعتم��اد تولیدکنندگان‬ ‫ق��رار بگیرد‪ .‬به ویژه در ‪ 2‬هفته گذش��ته تمام‬ ‫تصمیم ه��ای کلیدی ک��ه از ناحی��ه دولت و‬ ‫مجلس اتخاذ ش��ده باید مورد ارزیابی مجدد‬ ‫قرار گیرد و بی توجهی به این مسئله به معنای‬ ‫دقیق کلمه جای هشدار دارد‪.‬‬ ‫جزئیات ارائه‬ ‫کارت اعتباری‬ ‫به مشموالن‬ ‫سهام عدالت‬ ‫معاون فناوری و توس��عه نواوری شرکت سپرده گذاری مرکزی جزئیات‬ ‫ارائه کارت اعتباری به مشموالن سهام عدالت را اعالم کرد‪.‬‬ ‫علیرض��ا ماهیار در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با بیان اینکه بیش��تر صاحبان‬ ‫سهام عدالت از اقشار اسیب پذیر جامعه هستند‪ ،‬گفت‪ :‬هدف مهیا کردن‬ ‫فرصتی ب��رای نگهداری این س��هام در عین برخ��ورداری از منافع ان و‬ ‫جلوگیری از فروش زودهنگام س��هام عدالت مش��موالن است؛ به همین‬ ‫دلیل طرح ارائه کارت اعتباری به مشموالن سهام عدالت پیش بینی شد‪.‬‬ ‫برمبنای ارتباط بین بازار پول و بازار سرمای ه است و سعی‬ ‫این برنامه ریزی????‬ ‫شده همه مراحل و ابعاد حقوقی ان به طور کامل دیده شود‪.‬‬ ‫معاون فناوری و توس��عه نواوری شرکت سپرده گذاری مرکزی با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه در مدل س��نتی فرد بای��د به مجموعه س��پرده گذاری مرکزی‬ ‫مراجعه و س��هام خ��ود را وثیقه می کرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای س��هام عدالت‬ ‫سازکار کامال الکترونیکی و برخط دیده شده و فرد یا وثیقه گذار از طریق‬ ‫درگاه الکترونیک بانک ها درخواس��ت خود را ارسال می کند و پس از ان‬ ‫س��رویس ها و تبادالت اطالعاتی بین ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی و‬ ‫بانک ها برقرار می شود‪.‬‬ ‫ماهیار در ادامه با تاکید بر اینکه براس��اس ارزش دارایی س��هام عدالت‬ ‫به س��هامدار تسهیالت داده می ش��ود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬برخی از بانک ها طرح‬ ‫را در قال��ب اعطای کارت اعتباری دیده اند و برخی از بانک ها درصدد این‬ ‫هستند که یکی از حساب های مشتری را شارژ کنند و سهامدار بتواند از‬ ‫تسهیالت مربوطه در بانک ها برخوردار شود‪.‬‬ ‫واکنش همتی به ریزش دالر‬ ‫حدود ‪ ۲۴‬تا ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد دالر‬ ‫ارز در خانه های‬ ‫مردم ذخیره‬ ‫شده است‬ ‫عبدالناصر همتی نوشت‪ :‬مستقل از تحوالت سیاسی خارجی تنها معیار‬ ‫اعمال سیاست های بانک مرکزی‪ ،‬مصالح اقتصادی کشور‪ ،‬ضرورت استمرار‬ ‫پایداری و ثبات در بازارها و نیل به هدف تورمی اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬رئی��س کل بانک مرکزی در صفحه اینس��تاگرام خود نوش��ت‪ :‬به صورت‬ ‫طبیعی و در چارچوب فرایندهای بازار‪ ،‬باید اجازه تخلیه انتظارات متراکم‬ ‫ش��ده به بازار ارز داده ش��ود‪ .‬عبدالناصر همتی عصر ش��نبه در ادامه این‬ ‫تعادل بازار در چند هفته اینده‬ ‫معصوم��ه اقاپور‪ ،‬نماینده ادوار مجلس و کارش��ناس‬ ‫مس��ائل اقتصادی در گفت وگو با‬ ‫ضمن اشاره به‬ ‫وضعیت بازار ارز پس از اعالم غیررسمی نتایج انتخابات‬ ‫امریکا‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬افزایش نرخ ارز ناگهانی بود و حباب‬ ‫هم داشت که حاال می بینیم ان حباب ترکیده و از بین‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این روند کاهش��ی شدید ارز‬ ‫در نقطه ای متوقف خواهد و بازار باالخره به یک تعادل‬ ‫می رسد‪ .‬البته رسیدن به این نقطه تعادل حدود ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫هفته طول خواهد کشید‪.‬‬ ‫انتظار می رود‬ ‫قبل از ورود‬ ‫بایدن به کاخ‬ ‫ سفید بخشی‬ ‫از منابع ارزی‬ ‫ما ازاد شوند‬ ‫و ارزی هم که‬ ‫در دست مردم‬ ‫است وارد بازار‬ ‫شود‬ ‫یادداش��ت افزود‪ :‬در برخ��ی از تحلیل ها در زمینه ش��رایط فعلی بازار ارز‪،‬‬ ‫تالش می شود با القای رقم هایی از نرخ به بازار و منتسب کردن ان نرخ ها‬ ‫به بانک مرکزی‪ ،‬زمینه ساز سطح خاصی از نرخ ارز در بازار شوند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬با تکذیب همه گمانه زنی ها تاکید می کنم مستقل از تحوالت سیاسی‬ ‫خارج��ی تنها معیار اعمال سیاس��ت های بانک مرک��زی‪ ،‬مصالح اقتصادی‬ ‫کش��ور‪ ،‬ضرورت استمرار پایداری و ثبات در بازارها و نیل به هدف تورمی‬ ‫اس��ت و براس��اس س��ازکار بازار‪ ،‬کارامدترین روش را ب��رای جلوگیری از‬ ‫هرگونه ع��دم تعادل در بازارها به کار می بندد‪ .‬همت��ی افزود‪ :‬اعتقاد بانک‬ ‫مرکزی این است که به صورت طبیعی و در چارچوب فرایندهای بازار باید‬ ‫اجازه تخلیه انتظارات متراکم ش��ده به بازار ارز داده شود‪ .‬بانک مرکزی با‬ ‫رصد دقیق بازار ارز‪ ،‬عوامل ش��کل دهنده و موثر بر ان و به دور از هیجان‪،‬‬ ‫اقدامات الزم را انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹مقدار ارز ذخیره شده در خانه ها‬ ‫چقدر است؟‬ ‫نماینده س��ابق شبس��تر در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی ضمن اش��اره به ذخیره ارز توس��ط‬ ‫م��ردم در خانه ه��ا‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬بای��د به این‬ ‫نکته توجه داش��ت که به دلیل مشکالتی که‬ ‫تحریم ها در ماه های اخیر در حوزه های تولید‬ ‫و اش��تغال ایجاد کرده‪ ،‬حدود ‪ ۲۴‬ت��ا ‪ ۳۰‬میلیارد دالر‬ ‫ارز در خانه ه��ای مردم ذخیره ش��ده اس��ت‪ .‬البته این‬ ‫امر طبیعی اس��ت چراکه ش��هروندان به دلیل‬ ‫ترس از کاهش ارزش دارایی هایشان (به دلیل‬ ‫کاه��ش ارزش پ��ول ملی) اقدام ب��ه خرید و‬ ‫ذخیره ارز کرده اند؛ بنابراین حاال که نوساناتی‬ ‫در بازار ایجاد ش��ده‪ ،‬می بینی��م که رفتار این‬ ‫ع��ده از مردم تاثیر بس��زایی بر ب��ازار ارز هم‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬همانطور که گفته‬ ‫ش��د انتظار می رود همزمان با فروکش کردن هیجانات‬ ‫پیرامون مسئله انتخابات ایاالت متحده‪ ،‬در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬هفته‬ ‫ایا نوسان شارپ در انتظار دالر است؟‬ ‫کمال س��یدعلی‪ ،‬معاون ارزی اس��بق بان��ک مرکزی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫ضمن اشاره به ریزش های اخیر نرخ دالر‬ ‫در بازاره��ای داخلی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬خاطرمان هس��ت که نرخ‬ ‫دالر در ش��هریور به یکباره از ‪ ۲۰‬ه��زار تومان به ‪ ۳۲‬هزار‬ ‫تومان رس��ید‪ .‬این افزایش ناگهانی نرخ نش��ان دهنده تاثیر‬ ‫فشارهای حداکثری و همچنین انتظارات تورمی بر اقتصاد‬ ‫کشورمان بود و فشار اقتصادی و معیشتی بر شهروندان نیز‬ ‫بیشتر شد‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬حاال شاهد فعل و انفعاالت سیاسی در‬ ‫امریکا هس��تیم که انتظار می رود به دنبال ان فشار تحریم ها بر کشور‬ ‫کمتر ش��ود‪ .‬البته این روند تاثیرگذاری و کاهش فشار به مرور انجام‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬با این همه به نظر می رس��د به زودی نرخ ارز به محدوده‬ ‫تعادلی خود خواهد رس��ید‪ .‬حاال اینکه نرخ تعادلی ارز چقدر است به‬ ‫مسائلی مانند نرخ تورم بستگی دارد‪ .‬در حال حاضر هم شاهد تخلیه‬ ‫انتظارات تورمی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹هیجانات فروکش می کند‬ ‫معاون ارزی اسبق بانک مرکزی ضمن یاداوری نوسانات بازار سهام‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬همانطور که دیدیم بورس به شاخص ‪ 2‬میلیون واحدی هم‬ ‫رس��ید اما با فروکش کردن هیجانات در بازار سرمایه‪ ،‬شاخص بورس‬ ‫تا س��طح یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار واحدی هم ریزش کرد‪ .‬دقیقا این‬ ‫ش��رایط را در بازار ارز هم می بینیم؛ به نحوی که هیجانات باعث ش��د‬ ‫نرخ دالر کاهش زیادی داشته باشد‪ ،‬این در حالی است که هنوز هیچ‬ ‫نرخ ارز نیمایی هنوز باالست‬ ‫عرض��ه ای در بازار ارز انجام نش��ده و تنها عامل این ریزش‬ ‫قیمتی فقط هیجانات ناشی از اخباری است که از انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری امریکا در رسانه ها منتشر می شود‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به احتمال ازادسازی منابع ارزی ایران در پی پیروزی‬ ‫دموکرات ها در انتخابات امریکا‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬باتوجه به‬ ‫وضعیت��ی که در امریکا پیش ام��ده انتظار می رود تا قبل از‬ ‫ورود بایدن به کاخ سفید‪ ،‬بخشی از منابع ارزی ما در خارج‬ ‫از کش��ور ازاد ش��وند و حتی ارزی هم که در دس��ت مردم بوده وارد‬ ‫بازار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹منظور رئیس بانک مرکزی چیست؟‬ ‫اینده بازار به نقطه تعادل برسد‪.‬‬ ‫اقاپور در پایان با تاکید بر میل بازار به تعادل‪ ،‬تزریق‬ ‫دالر به بازار ارز را غیرضروری دانسته و به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫باید توجه داشت که در این روزها بازار به شدت هیجانی‬ ‫اس��ت اما همانطور که پیش تر نیز تاکید کردم بازار ارز‬ ‫به زودی به نقطه تعادل و ثبات خواهد رس��ید‪ ،‬از همین‬ ‫رو معتقدم نیازی به تزریق ارز توسط بانک مرکزی هم‬ ‫نیس��ت و بهتر است اجازه دهیم بازار خودش را تنظیم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫س��یدعلی با اش��اره به یادداش��تی که عبدالناصر همتی در حساب‬ ‫شخصی اینستاگرامی اش منتشر کرده‪ ،‬گفت‪ :‬منظور اقای همتی هم‬ ‫این اس��ت که در یک فرصت مناسب‪ ،‬انتظارات تورمی جامعه تخلیه‬ ‫ش��ود‪ .‬باتوجه به این مسئله می توان گفت نوسان شارپ و تیزی مورد‬ ‫انتظار بانک مرکزی نیست؛ مثال اگر نرخ دالر به ‪ ۲۰‬هزار تومان برسد‬ ‫و بار دیگر با افزایش ش��دیدی همراه شود‪ ،‬دیگر بازگرداندن و کاهش‬ ‫نرخ سخت خواهد بود‪ .‬این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان ضمن‬ ‫اش��اره به تزریق ارز توس��ط بانک مرکزی به بازار‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬انچه‬ ‫اهمیت دارد بحث عرضه ارز است که اگر به میزان کافی باشد نرخ را‬ ‫کاهش��ی خواهد کرد و به ثبات خواهد رساند که به نظر می رسد بانک‬ ‫مرکزی هم قصد عرضه ارز به بازار را دارد‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان در حالی‬ ‫از احتم��ال تداوم ری��زش نرخ‬ ‫ارز س��خن می گویند که ب ه باور‬ ‫برخی دیگر باال ب��ودن نرخ ارز‬ ‫نیمایی مانع از کاهش بیش��تر‬ ‫نرخ ه��ا در بازار ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بر این نکته تاکید‬ ‫دارند که در صورت کاهش نرخ ارز نیمایی‬ ‫و تزریق ارز ازسوی بانک مرکزی به بازار‪،‬‬ ‫ن��رخ دالرهای خانگی بی��ش از این ارقام‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬امیر صادقی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫و فع��ال ب��ازار ارز در گفت وگو با‬ ‫اختالف بین نرخ ارز نیمایی و ارز صرافی‬ ‫ملی را مهم ترین عام��ل موثر بر نرخ های‬ ‫روزه��ای اخی��ر دالر و به تب��ع ان س��ایر‬ ‫ارزهای خارجی دانست و گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫فعل��ی تمرکز اصلی دول��ت بر جمع اوری‬ ‫ارزه��ای خانگی اس��ت‪ ،‬در صورتی که با‬ ‫کاهش نرخ ارز نیمایی و برابری ان با نرخ‬ ‫دالر صرافی ملی‪ ،‬نرخ ارز با ریزش مواجه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬این کارشناس بازار با تاکید‬ ‫چرا ارز نیمایی نمی ریزد؟‬ ‫برخی از فعاالن‬ ‫اقتصادی دالر را‬ ‫با نرخ ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫تومان خریداری‬ ‫کرده اند و حاال‬ ‫حاضر نیستند‬ ‫با نرخی کمتر از‬ ‫ان بفروشند‬ ‫یک استاد دانشگاه هم با اشاره به اینکه امروز برای ارز اتی‬ ‫با نرخ ‪ ۲۰‬هزار تومان هم مش��تری وج��ود ندارد و احتماال با‬ ‫نرخ ‪ ۱۸‬هزار تومان هم دالر مش��تری نخواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این مس��ئله این پیام را می دهد که انتظ��ار فعاالن اقتصادی‬ ‫کاه��ش ن��رخ دالر به کمتر از ‪ ۲۰‬هزار تومان اس��ت‪ .‬مرتضی‬ ‫عزت��ی در گفت وگو با ایلنا درباره سرنوش��ت ب��ازار ارز پس از‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمهوری امریکا و برنده شدن بایدن در این‬ ‫انتخابات‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بخش��ی از افزایش نرخ ارزهای خارجی‬ ‫مانند دالر به علت عوامل غیراقتصادی از جمله عوامل سیاسی‬ ‫و انتظارات��ی بوده اس��ت‪ .‬در ایران اگر فق��ط عوامل اقتصادی‬ ‫در ن��رخ ارز دخیل بودند‪ ،‬ن��رخ دالر نباید به بیش از ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تومان می رس��ید‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این مدت به هر حال سایر‬ ‫عوامل بر بازار ارز دخالت داش��ته و تاثیرگ��ذار بودند؛ به ویژه‬ ‫برخی از عوامل خارجی و س��ودجویان و فرصت طلبان که جو‬ ‫را برای س��وء استفاده مناس��ب دیدند و به شیوه های مختلف‬ ‫مانند جوس��ازی در ش��بکه های اجتماعی و فضای مجازی به‬ ‫افزای��ش نرخ دالر دام��ن زدند‪ .‬البته انتظ��ارات منفی که در‬ ‫ذهن م��ردم و فعاالن اقتصادی وجود داش��ت‪ ،‬باعث افزایش‬ ‫بی س��ابقه نرخ دالر شد‪ .‬بس��یاری از فعاالن اقتصادی و مردم‬ ‫در ای��ران تصور می کنند ترامپ بوده که فش��ارهای‬ ‫ش��دید علیه ایران اعمال می کرده و اگر فرد دیگری‬ ‫به عنوان رئیس جمهوری امریکا انتخاب شود‪ ،‬فشار بر‬ ‫ایران کاهش می یابد‪ .‬تجربه نش��ان داده دموکرات ها‬ ‫تن��دروی کمت��ری علیه ای��ران و کش��ورهای دیگر‬ ‫داش��تند و براس��اس این تجربه که به احتمال قوی‬ ‫تکرار می شود‪ ،‬فشارهایی که بایدن و همراهانش وارد‬ ‫خواهند کرد‪ ،‬کمتر از دوره ترامپ خواهد بود‪ .‬امروز می بینیم‬ ‫که برای ارز اتی با نرخ ‪ ۲۰‬هزار تومان مش��تری وجود ندارد‬ ‫و احتم��اال با ن��رخ ‪ ۱۸‬هزار تومان هم دالر مش��تری نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬این مس��ئله این پی��ام را می دهد که تص��ور فعاالن‬ ‫اقتصادی این اس��ت که نرخ دالر ب��ه کمتر از ‪ ۲۰‬هزار تومان‬ ‫می رسد‪ .‬این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که ایا‬ ‫این ریزش نرخ ارز مقطعی اس��ت ی��ا تا چه زمانی ادامه دارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬معتقدم جو حاش��یه ای ممکن است در کوتاه مدت‬ ‫ن��رخ دالر را به وی��ژه در فروش های اتی تا ‪ ۱۵‬هزار تومان هم‬ ‫کاه��ش دهد‪ ،‬اما در واقعیت‪ ،‬پ��س از اینکه اقای بایدن اعالم‬ ‫کند رئیس جمهوری ش��ده و بر صندل��ی تکیه کند نرخ ارز تا‬ ‫ح��دودی به تثبیت می رس��د و ممکن اس��ت در این مدت با‬ ‫ب��ر اینکه کاهش ن��رخ ارز تنها‬ ‫در دس��ت دولت اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نرخ ارز دیگر ربطی به مس��ائل‬ ‫خارجی و انتخابات امریکا ندارد‪.‬‬ ‫االن بازار ارز اماده ریزش است‬ ‫و جو روانی الزم برای این ریزش‬ ‫ایجاد شده است‪ .‬دولت با تزریق‬ ‫ارز به بازار می توانس��ت نرخ دالر را بسیار‬ ‫بیش��تر از ارقام کنونی کاه��ش دهد‪ ،‬در‬ ‫حالی که با دستکاری نرخ در سایت ها زهر‬ ‫ریزش نرخ ارز گرفته شد‪ .‬صادقی با اشاره‬ ‫به اینکه حتی با اعالم برنده ش��دن بایدن‬ ‫در انتخابات امریکا نیز ممکن است دیگر‬ ‫با ریزش زیادی در نرخ ارز مواجه نشویم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر ترامپ شکس��ت در انتخابات را‬ ‫می پذیرفت‪ ،‬ممکن بود بر کاهش نرخ ارز‬ ‫در بازارهای داخلی ما تاثیر یکباره بگذارد‬ ‫اما از این به بعد بازار هم خود را با شرایط‬ ‫تطبیق می دهد و حتی ممکن است پس‬ ‫از جابه جایی ریاست جمهوری باز دالر به‬ ‫کانال ‪ ۲۷‬هزار تومان بازگردد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫شکایت جمهوریخواهان نوسانانی داشته باشد‪ .‬اما‬ ‫در هر حال نرخ ارز بس��یار کمتر از ‪ ۲۶‬هزار تومان‬ ‫روزه��ای گذش��ته خواهد بود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬اگر‬ ‫بایدن سیاس��ت های مثبت��ی در مقابل ایران اعالم‬ ‫کند‪ ،‬نه حتی برگش��ت به برجام و در حد گفتمان‬ ‫ب��رای مصالحه‪ ،‬احتمال اینکه دالر در نرخ کمتر از‬ ‫‪ ۱۵‬هزار تومان تثبیت شود‪ ،‬وجود دارد‪ .‬اگر بایدن‬ ‫راه ترام��پ را در پیش نگیرد‪ ،‬نرخ دالر هیچ وقت به ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫تومان برنمی گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹چسبندگی قیمت‬ ‫عزت��ی درباره علت کاهش نیافتن ن��رخ دالر نیمایی گفت‪:‬‬ ‫یک قاعده کلی مبنی بر چس��بندگی قیمتی در ذهن فعاالن‬ ‫اقتص��ادی وجود دارد‪ .‬برخی از فعاالن اقتصادی دالر را با نرخ‬ ‫‪ ۲۵‬ه��زار تومان خریداری و معامله کرده اند یا مابه ازایی بابت‬ ‫‪ ۲۵‬ه��زار تومان داده ان��د و حاال حاضر نیس��تند کمتر از ان‬ ‫بفروش��ند‪ .‬این کارش��ناس اقتصادی افزود‪ :‬مشابه این امر در‬ ‫بازارهای دیگر هم وجود دارد‪ .‬برای مثال واردکننده ای کاالیی‬ ‫را ب��ا دالر ‪ ۲۵‬هزار تومانی وارد ک��رده و حاال که نرخ دالر به‬ ‫‪ ۲۰‬هزار تومان رسیده در برابر کاهش نرخ مقاومت می کند‪.‬‬ ‫پیروزی جو بایدن در انتخابات امریکا‬ ‫باعث ش��ده پیش بینی و هش��دارهای‬ ‫بان��ک مرک��زی ب��ه واقعی��ت بپیوندد‪.‬‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرک��زی مهرماه به‬ ‫م��ردم توصیه کرد از خرید ارز به منظور‬ ‫س��رمایه گذاری اجتناب کنند‪ ،‬چون در‬ ‫روزهای اینده قیمت ها کاهش شدیدی‬ ‫خواهن��د داش��ت و م��ردم در ص��ورت‬ ‫ذخیره ارز‪ ،‬متحمل ضررهای سنگینی‬ ‫خواهند شد‪ .‬امروز می بینیم که بسیاری‬ ‫از خریداران ارز از مردم عادی گرفته تا‬ ‫خرده فروشان و دالالن برای جلوگیری‬ ‫از ضرر بیشتر به فردوسی هجوم برده اند‬ ‫ت��ا ارزی را ک��ه ب��رای مص��ون ماندن‬ ‫ل ملی‬ ‫دارایی ش��ان از کاهش ارزش پو ‬ ‫ذخیره کرده بودند بفروشند‪ .‬بسیاری از‬ ‫صرافی ها هم کرکره را پایین کشیده اند‬ ‫و معامله ای در جریان نیست‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 24‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 10‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1654‬‬ ‫پیاپی ‪2972‬‬ ‫استان ها‬ ‫با هدف تنظیم و عرضه محصوالت ساختمانی‬ ‫رکورد فروش ماهانه ذوب اهن اصفهان شکست‬ ‫براس��اس اطالعات ارائه شده در کدال‪ ،‬شرکت ذوب‬ ‫اهن اصفهان در مهر امس��ال مع��ادل ‪ ۱۸۵۵‬میلیارد‬ ‫تومان از محصوالت خود را به فروش رساند که نسبت‬ ‫به دوره یک ماهه مش��ابه س��ال قب��ل افزایش ‪۱۲۷‬‬ ‫درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫درامد ف��روش مهرماه ذوب اه��ن‪ ،‬باالترین درامد‬ ‫فروش ماهانه در تاریخ این ش��رکت است‪ .‬در مهرماه‬ ‫نرخ ف��روش تیراهن نس��بت به ماه قب��ل ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫و در میلگ��رد نیز نرخ فروش ‪ ۲‬درصد رش��د داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬نماد ذوب در ‪ ۶‬ماه نخست سال با افزایش ‪۲۲‬‬ ‫درصدی به ازای هر سهم ‪ ۸۹‬ریال سود خالص محقق‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان در ‪ ۷‬ماه نخست امسال توانست‬ ‫‪ ۹۴۲۰‬میلیارد تومان از فروش محصوالت خود درامد‬ ‫کس��ب کند که از این مبلغ ‪ ۱۸۵۵‬میلیارد تومان ان‬ ‫مربوط به مهر ماه است و این امار حاکی از این است‬ ‫که درامد فروش ش��رکت ذوب اهن اصفهان در ‪ ۷‬ماه‬ ‫امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ‪۵۷‬‬ ‫درصدی داش��ته‪ ،‬همچنین این شرکت افزایش تولید‬ ‫و فرش ریل اهن را در دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ذوب اه��ن اصفه��ان در ‪۷‬م��اه‬ ‫نخس��ت امسال‪ ۸۷ ،‬درصد از کل فروش سال گذشته‬ ‫را پوش��ش داده است‪ .‬با وجود اینکه در مهر خبرهای‬ ‫مبن��ی بر تعیین نرخ ش��مش فوالد از س��وی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبرس��از شد و با وجود اینکه‬ ‫مس��ئوالن بورس به صراحت با این مس��ئله مخالفت‬ ‫کردند‪ ،‬اما همچنان اجرای این سیاس��ت بس��یاری از‬ ‫فع��االن بورس را نگران کرد که در نهایت قرار ش��ده‬ ‫نرخ فوالد با نرخ پایه مش��خص شود و سقف نرخ هم‬ ‫به صورت دس��توری تعیین نشود و قیمت های جهانی‬ ‫براساس نرخ دالر س��نا مبنا قرار گرفته که این اتفاق‬ ‫به معنای رس��یدن سود اصلی به فوالدسازان به جای‬ ‫دالالن است‪.‬‬ ‫از این رو ش��رایط به وج��ود امده در کن��ار برنامه‬ ‫افزایش تولید در ش��رکتی مانن��د ذوب اهن اصفهان‬ ‫کمک به س��وداوری این ش��رکت خواهد کرد‪ ،‬چراکه‬ ‫در ‪ ۷‬ماه نخس��ت امس��ال هم این ش��رکت توانس��ته‬ ‫محصوالت بیش��تری نس��بت به مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذشته بفروشد‪.‬‬ ‫تولید محصوالت فوالدی شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال طبق برنام��ه پیش رفته بر‬ ‫همی��ن مبنا تا پایان امس��ال بیش از ی��ک میلیون و‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تن انواع ش��مش فوالد‪ ،‬تیراهن‪ ،‬میلگرد و‬ ‫کالف صادرات شود‪ .‬ذوب اهن اصفهان برای افزایش‬ ‫تولید با چالش تامین مواد اولیه مواجه است که البته‬ ‫با حمایت ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت این‬ ‫مش��کل تا حدودی رفع شده و در تامین زغال سنگ‬ ‫نیز اقدامات خوبی انجام شده است‪.‬‬ ‫افسانه خدایی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تولید ارزش افزوده دغدغه مسئوالن پارک علم و فناوری یزد‬ ‫واحد بازاریابی و توسعه بازار پارک علم و فناوری یزد‪ ،‬یکی‬ ‫از واحده��ای مهم و تاثیرگذار برای ش��رکت های مس��تقر در‬ ‫پارک است‪ .‬رضا حاجی قاس��می‪ ،‬کارشناس واحد بازاریابی و‬ ‫توسعه بازار در گفت وگو با روابط عمومی پارک یزد برگزاری و‬ ‫حضور در نمایشگاه ها‪ ،‬برگزاری دوره های اموزشی حوزه بازار‪،‬‬ ‫ارائه مشاوره تخصصی‪ ،‬برگزاری رویدادهای فناورانه‪ ،‬تورهای‬ ‫فن��اوری‪ ،‬پنل های تخصصی‪ ،‬عقد قراردادهای کارگزاری برای‬ ‫ارائه خدمات به ش��رکت های پارک و حضور در نشس��ت های‬ ‫فن بازاره��ای منطقه ای کش��ور را از جمل��ه فعالیت های این‬ ‫واح��د عنوان کرد و گفت‪ :‬ارائه خدم��ات با ارزش افزوده باال و‬ ‫مناسب به شرکت ها از دغدغه های اصلی مسئوالن پارک علم‬ ‫و فناوری یزد است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه ها توسط پارک و حمایت‬ ‫از شرکت ها برای حضور در انها‪ ،‬گفت‪ :‬در یک سال اخیر چند‬ ‫نمایشگاه از جمله نمایش��گاه دستاوردهای واحدهای فناور و‬ ‫دانش بنیان اس��تان در بازدید معاون علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری با حضور ‪ ۲۶‬شرکت‪ ،‬نمایشگاه معرفی دستاوردهای‬ ‫شرکت های پارک در سفر رئیس جمهوری به استان با حضور‬ ‫‪ ۱۲‬ش��رکت از پ��ارک و پنجمین نمایش��گاه دس��تاوردهای‬ ‫پژوهش‪ ،‬فناوری و فن بازار اس��تان ی��زد با حضور در مجموع‬ ‫‪ ۴۶‬ش��رکت فناور و س��ازمان و نهاد دولتی ازسوی پارک یزد‬ ‫برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن م��دت از حضور ش��رکت ها در‬ ‫بیستمین نمایشگاه دس��تاوردهای پژوهش و فناوری‬ ‫کش��ور‪ ،‬س��ومین نمایش��گاه بین المللی صنعت برق‪،‬‬ ‫الکترونیک و انرژی های نوین اس��تان یزد و پنجمین‬ ‫نمایشگاه تخصصی صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬فوالد‪ ،‬ماشین االت‬ ‫صنعتی و معدنی و تجهیزات وابس��ته ی��زد با برپایی‬ ‫غرفه و با حضور ‪ ۴‬شرکت از پارک حمایت شده است‪.‬‬ ‫حاجی قاس��می برگ��زاری رویدادهای فناوران��ه را یکی از‬ ‫اقدام��ات مهم واحد بازاریابی و توس��عه بازار پارک برش��مرد‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬در یک س��ال اخیر رویداده��ای ارائه تقاضای‬ ‫فناورانه ش��رکت ملی نفت ایران با حضور ‪ ۲۱‬ش��رکت و ‪۱۳‬‬ ‫نشس��ت ‪ B۲B‬بین ش��رکت های پارک و کارشناسان شرکت‬ ‫ملی نفت‪ ،‬ش��رکت علوم س��بز در حوزه پلتفرم و ماژول های‬ ‫شهر هوش��مند با حضور ‪ ۳۰‬ش��رکت و برگزاری ‪ ۱۸‬نشست‬ ‫‪ B۲B‬بین ش��رکت های پارک و کارشناس��ان ش��رکت علوم‬ ‫سبز‪ ،‬پیش رویداد معرفی نیازهای فناورانه صنعت کشاورزی‬ ‫با حضور ‪ ۶‬مجموعه مرتبط از حوزه کش��اورزی‪ ،‬پیش رویداد‬ ‫عرضه محصوالت کش��اورزی با حضور ‪ ۴‬ش��رکت از پارک و‬ ‫ش رویداد معرفی نیازهای فناورانه ش��هرداری یزد با حضور‬ ‫پی ‬ ‫شرکت های پارک‪ ،‬ازسوی این واحد برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برگزاری نشس��ت های ‪ B2G‬با اداره‬ ‫کل مناب��ع طبیعی و ابخیزداری یزد و س��ازمان‬ ‫سیما و منظر و فضای سبز شهری یزد‪ ،‬فرمانداری‬ ‫یزد با حضور ‪ ۸‬شرکت از پارک‪ ،‬بانک های استان‪،‬‬ ‫ش��رکت اب و فاض�لاب اس��تان ی��زد در محل‬ ‫تصفیه خانه فاضالب اس��تان با حضور ‪ ۴‬ش��رکت‬ ‫از پارک و نشس��ت های مجازی ‪ B2B‬با شرکت‬ ‫نرم افزاری ‪INBEET‬و شرکت های پارک علم و فناوری قم از‬ ‫دیگر برنامه های واحد بازاریابی و توسعه بازار پارک بوده است‪.‬‬ ‫کارش��ناس واحد بازاریابی و توسعه بازار پارک یزد در ادامه‬ ‫با اش��اره به ارائه بیش از ‪ ۱۳۰‬نفر س��اعت مشاوره تخصصی‬ ‫در حوزه توس��عه بازار برای ش��رکت های پارک در یک س��ال‬ ‫گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬در این مدت دوره های اموزشی اصول و فنون‬ ‫مذاکره‪ ،‬شیوه حضور موفق درنمایشگاه ها‪ ،‬بازاریابی و فروش‪،‬‬ ‫مبان��ی برندینگ‪ ،‬اصول قیمت گ��ذاری‪ ،‬دیجیتال مارکتینگ‪،‬‬ ‫تیم سازی و بسته بندی در مجموع به مدت ‪ ۱۱۷۰‬نفر ساعت‬ ‫ازسوی این واحد برگزار شده است‪.‬‬ ‫حاجی قاس��می با بیان اینکه عق��د قراردادهای کارگزاری‬ ‫جهت ارائه خدمات به شرکت های پارک از جمله فعالیت های‬ ‫این واحد اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬عقد ق��رارداد کارگزاری ف��ن بازار با‬ ‫ش��رکت راهکار تجارت پویا س��ورنا‪ ،‬قرارداد کارگ��زاری ارائه‬ ‫خبر‬ ‫لزوم حمایت از شرکت های‬ ‫فعال دانش بنیان‬ ‫خدمات تبلیغات و تجاری س��ازی برای ش��رکت های پارک با‬ ‫ش��رکت روابط عمومی روماک کویر یزد‪ ،‬تفاهمنامه کارگزاری‬ ‫ارائه خدمات توس��عه بازار برای ش��رکت های پارک با شرکت‬ ‫ایین تجارت رابین‪ ،‬تفاهمنامه کارگزاری تولید تیزر تبلیغاتی‬ ‫برای ش��رکت های پارک با موسسه خورشید تابناک کویر یزد‬ ‫و قرارداد کارگزاری ارائه خدمات توسعه ارتباطات با نهادهای‬ ‫دولت��ی برای ش��رکت های پارک با ش��رکت روی��ش ماندگار‬ ‫ایساتیس یزد از جمله این قراردادهاست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بررس��ی قراردادهای ‪ ۶‬ش��رکت متقاضی ارائه‬ ‫خدمات کارگزاری دیگر در حوزه های مختلف تجاری س��ازی‬ ‫فناوری نیز در حال انجام اس��ت‪.‬حاجی قاس��می با اش��اره به‬ ‫برگ��زاری پنل های تخصصی شناس��ایی و رفع نی��از فناوری‬ ‫صنایع و س��ازمان ها‪ ،‬صادرات محصوالن دانش بنیان‪ ،‬جایگاه‬ ‫شتابدهنده ها و مراکز نواوری در اکوسیستم نواوری استان و‬ ‫چالش ها و فرصت های س��رمایه گذاری خطر پذیر توسط این‬ ‫واحد‪ ،‬گفت‪ :‬حضور در نشست بررسی عملکرد ‪ ۶‬ماهه نخست‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬فن بازارهای منطقه ای کشور در پارک پردیس و‬ ‫نشس��ت مجازی بررسی عملکرد ‪ ۶‬ماهه دوم سال ‪ ۱۳۹۸‬نیز‬ ‫از جمله فعالیت های واحد بازاریابی و توسعه بازار است که در‬ ‫این س��ال فن بازار منطقه ای استان یزد به عنوان فن بازار برتر‬ ‫کشور انتخاب شد‪.‬‬ ‫در نشس��ت تخصص��ی نیم��ه حض��وری و ویدئ��و‬ ‫کنفرانس��ی با حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد‪،‬‬ ‫نماین��دگان مدیری��ت ارزیابی کیفیت س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد و مدیران و کارشناس��ان استاندارد استان‬ ‫ی��زد‪ ،‬دومین گواهینامه انطباق محصول دانش بنیان‪،‬‬ ‫ازس��وی اداره کل استاندارد استان یزد به شرکت پویا‬ ‫پازیریک ایس��اتیس اعطا ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫به‬ ‫نقل از س��ایت پارک علم و فناوری یزد‪ ،‬محمدمهدی‬ ‫لطف��ی‪ ،‬رئی��س پ��ارک علم و فن��اوری ی��زد در این‬ ‫نشس��ت با بیان اینکه چند س��الی است ادبیات تولید‬ ‫دانش بنیان در کش��ور و استان یزد رواج یافته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با اینکه انتظار بیشتری از این ادبیات نوظهور متصور‬ ‫بوده ایم اما به تمام فعاالن و پیشتازان این عرصه خدا‬ ‫قوت می گوییم زیرا انها الگویی برای بقیه ش��رکت ها‬ ‫هستند‪ .‬وی ضمن قدردانی از مسئوالن و کارشناسان‬ ‫ش��رکت دانش بنیان پویا پازیریک ایس��اتیس‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مس��ئوالن این شرکت در شرایط س��خت کرونایی و‬ ‫تحریم ه��ای موجود توانس��تند با تالش و کوش��ش‬ ‫خود دومی��ن گواهینامه انطباق محصول دانش بنیان‬ ‫را از ان خوی��ش و اس��تان ی��زد کنن��د‪ .‬لطفی افزود‪:‬‬ ‫از تمام��ی مس��ئوالن مرتب��ط اس��تانی و کش��وری‬ ‫می خواهیم این ش��رکت ها را مورد تشویق قرار دهند‬ ‫ت��ا انگیزه ای برای دیگر فعاالن ح��وزه علم و فناوری‬ ‫باش��د‪ .‬مدیرکل اداره استاندارد استان یزد نیز در این‬ ‫نشست با اشاره به محصول شرکت پازیریک با عنوان‬ ‫«دستگاه شست وشوی تمام اتوماتیک فرکانسی» که‬ ‫قادر اس��ت در مدت ‪ ۳‬دقیقه با فناوری ارتعاشی روی‬ ‫فرش را بشوید‪ ،‬گفت‪ :‬شیوه نامه صدور گواهی انطباق‪،‬‬ ‫گواهی محصول و نش��ان استاندارد دانش نماد‪ ،‬ویژه‬ ‫محصوالت دانش بنیان در اذر س��ال ‪ ۱۳۹۶‬ازس��وی‬ ‫سازمان ملی استاندارد ایران و معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری به مراکز مرتبط ابالغ شده است‪.‬‬ ‫«کاهش مصرف الکترود گرافیتی» فوالد هرمزگان پروژه برتر بهره وری شد‬ ‫در هفتمی��ن دوره همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران‪،‬‬ ‫پروژه کاهش مصرف الکترود گرافیتی توسط فوالد هرمزگان به عنوان پروژه‬ ‫برتر در زمینه بهره وری در سال ‪ ۹۸‬انتخاب شد و از سوی خداداد غریب پور‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رییس هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬با اهداء‬ ‫لوح از فرزاد ارزانی مدیرعامل فوالد هرمزگان تقصدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫هفتمی��ن همایش به��ره وری معادن و صنایع معدنی ای��ران در تاریخ ‪۱۸‬‬ ‫ابان ‪ ۱۳۹۹‬به منظور تقدیر از ش��رکت های به��ره ور بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی و همچنین معرفی پروژه های بهبود بهره وری برتر و با شعار بهره وری‬ ‫بنیان رقابت پذیری در اقتصاد مقاومتی به صورت حضوری و ویدئو کنفرانس‬ ‫برگزار ش��د‪.‬خداداد غریب پور در این مراس��م گفت‪ :‬به منظور افزایش سطح‬ ‫رقابت پذی��ری بین بنگاه ها‪ ،‬باید س��طح به��ره وری در مجموعه های معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی ارتق��اء یابد‪.‬وی با بیان اینکه تحقیق��ات ما باید مبتنی بر‬ ‫نیازهای بهره وری س��ازمان ها و شرکت های زیرمجموعه باشد‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫دوره ش��رکت های برگزیده‪ ،‬ش��رکت هایی بودند که در یک فرایند زمانی ‪3‬‬ ‫تا ‪ 4‬س��اله‪ ،‬موفق به دریافت تندیس ش��دند‪ .‬این جریان‪ ،‬جریانی است که‬ ‫انتهای روشنی دارد چراکه فرایندگونه و مبتنی بر اموزش است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬فرایند ارزیابی های ایمیدرو‪،‬‬ ‫مبتنی بر بازخورد و اصالح اس��ت‪.‬وی با بیان اینکه تعداد ش��رکت کنندگان‬ ‫در جایزه بهره وری س��االنه رشد داش��ته است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬طبق امار میزان‬ ‫رضایت ش��رکت ها از نحوه ارزیابی ها در این دوره‪ 86.6 ،‬درصد بوده است و‬ ‫به دنبال این هس��تیم که این میزان رضایت با رفع مشکالت به ‪ 100‬درصد‬ ‫برس��د‪ .‬به گفته دکت��ر غالمرضا مالطاهری دبیر جایزه به��ره وری معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی در فرایند امس��ال که در ان ش��رکت های برت��ر از بین ‪۶۰‬‬ ‫ش��رکت ثبت نام ش��ده انتخاب و همچنین پروژه های برتر از بین ‪ ۷۹‬پروژه‬ ‫ارسال شده به دبیرخانه انتخاب شده اند که بیش از ‪ ۱۲۰‬ارزیاب با دبیرخانه‬ ‫جهت ارزیابی و انتخاب شرکت ها و پروژه های برتر همکاری داشته اند‪.‬‬ ‫در این همایش از ‪ 25‬شرکت بهره ور و ‪ 9‬پروژه بهبود بهره وری‪ ،‬با حضور‬ ‫خداداد غریب پور رئیس هیات عامل ایمیدرو تقدیر به عمل امد‪.‬‬ صفحه 15 ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪ 24 -1399‬ربیعاالول‪ 10 - 1442‬نوامبر‪-2020‬شماره‪-1654‬پیاپی‪2972‬‬ ‫از فرق بیرجند و بجنورد‬ ‫تا کارشناسی انتخابات امریکا!‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪instagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫تهران در هیاهوی کرونا‬ ‫ش��یوع کرونا همچنان در کش��ورمان رو به صعود‬ ‫اس��ت و هر روز جان تع��داد زیادی از هموطنان مان‬ ‫را می گیرد‪ .‬در تهران نیز امارهای بس��تری و فوتی‬ ‫ناش��ی از کرونا در حال نزدیک ش��دن به متوس��ط‬ ‫کش��وری اس��ت‪ .‬امار می گوید روند ابت�لا به کرونا‬ ‫در کش��ور همچنان صعودی اس��ت و متاسفانه طی‬ ‫هفته گذش��ته هر روز ش��اهد مرگ ومیرهای ‪۳۰۰‬‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬تایی ناش��ی از بیم��اری کووید‪ ۱۹-‬بوده ایم‪.‬‬ ‫تهران نی��ز در وضعیت فوق قرمز کرونایی قرار دارد‬ ‫و بر همین اس��اس ستاد ملی کرونا محدودیت های‬ ‫سختگیرانه ای را برای تهرانی ها وضع کرد؛ به طوری‬ ‫که ب��رای رعایت نک��ردن پروتکل های بهداش��تی‬ ‫جریمه های مالی در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال اعمال محدودیت های جدید‬ ‫‹ ‹بالتکلیفی طرح تعطیلی تهران‬ ‫در همین راستا محس��ن هاشمی‪ ،‬رئیس شورای‬ ‫ش��هر تهران دوب��اره به وضعیت کرون��ا در تهران و‬ ‫پیشنهاد تعطیلی دو هفته ای اشاره کرده و گفته در‬ ‫یک هفته گذشته ابعاد ابتال و تلفات ناشی از کرونا در‬ ‫تهران افزایش چش��مگیری داشته و متاسفانه ستاد‬ ‫ملی کرونا هنوز پاس��خی به پیش��نهاد کارشناسی‬ ‫ش��ورای ش��هر و مجمع نمایندگان تهران مبنی بر‬ ‫تعطیلی دوهفته ای تا ‪۲۰‬روزه تهران نداده است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن گفت در حوزه حمل ونقل عمومی‬ ‫نیز باوجود تش��دید نیاز ب��ه تقویت ناوگان اتوبوس‪،‬‬ ‫مینی ب��وس‪ ،‬تاکس��ی و مترو تهران ب��ا هدف ایجاد‬ ‫فاصل��ه اجتماعی و افزای��ش الودگی هوا‪ ،‬هیچ اقدام‬ ‫موثری در طول‪ ۷‬س��ال گذشته انجام نشده و اکنون‬ ‫که با ازاد سازی برخی از دارایی های ایران و افزایش‬ ‫فروش ارز توسط بانک مرکزی‪ ،‬وضعیت منابع دولت‬ ‫بهب��ود پیدا کرده از رئیس جمهوری انتظار داریم که‬ ‫دستور تخصیص حداقل یک میلیارد دالر به صورت‬ ‫فوری برای رفع بحران سیس��تم حمل ونقل عمومی‬ ‫در تهران را صادر کنند‪ ،‬چراکه در تهران روزانه ‪۱۵۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۰۰‬انس��ان به دلیل ابتال ب��ه کرونا و الودگی هوا‬ ‫کش��ته می شوند و این میزان تلفات در هیچ شهری‬ ‫در جهان وجود ندارد و اگر اقدامی نش��ود‪ ،‬این عدد‬ ‫باالتر هم می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعطیلی تهران و پیش شرط هایش‬ ‫در همی��ن ح��ال یک متخص��ص اپیدمیولوژی با‬ ‫تاکی��د بر اینک��ه هر اقدامی طی بح��ران کرونا باید‬ ‫زلزله و سیل بحران اصلی شهر تهران‬ ‫ش��هردار تهران با اش��اره ب��ه اینک��ه دو پدیده‬ ‫طبیع��ی زلزله و س��یل بحران اصلی ش��هر تهران‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬قطع شدن به موقع برق‪ ،‬گاز و اب‬ ‫از خسارت های احتمالی می کاهد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪ ،‬پیروز‬ ‫حناچی‪ ،‬شهردار تهران در‬ ‫ایی��ن بهره ب��رداری از‬ ‫س��امانه های س��ازمان‬ ‫مدیری��ت بحران ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه س��امانه هش��دار‬ ‫س��ریع زلزله و پیش بینی‬ ‫یخبندان و فاز دوم پیش بینی و هشدار سیل امروز‬ ‫رونمایی می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬دو بحران اصلی شناخته‬ ‫ش��ده تهران‪ ،‬س��یل و زلزله است و در طول تاریخ‬ ‫ه��م از این دو پدیده طبیعی خس��ارات زیادی به‬ ‫تهران وارد شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ش��هر ری در روزگاری بی��ش از‬ ‫‪ ۷۰۰‬ه��زار نفر جمعیت داش��ت ک��ه در اثر فعال‬ ‫شدن گس��ل ری بخش اعظمی از جمعیتش را از‬ ‫دست داده و در دهه ‪ ۴۰‬تهران سیل های شدیدی‬ ‫را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫شهردار تهران تاکید کرد‪ :‬سامانه هشدار طبیعتا‬ ‫این امادگی را به وج��ود می اورد که وقوع حوادث‬ ‫قدری زودتر برای دستگاه های امدادی و زیربنایی‬ ‫مخابره شود‪ .‬حناچی گفت‪ :‬تجربیات نشان دهنده‬ ‫این اس��ت که قطع شدن به موقع برق‪ ،‬گاز و اب از‬ ‫خسارت های احتمالی می کاهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هن��گام وقوع زلزله ه��ا می بینیم که‬ ‫خس��ارات و اس��یب های بعد از زلزله به دلیل قطع‬ ‫نش��دن گاز و برق و اب بیش��تر از خسارات اولیه‬ ‫زلزله است‪.‬‬ ‫حناچی ابراز امیدواری کرد که سازمان مدیریت‬ ‫بحران از ‪ ۲۶‬سنسور هشدار به ‪ ۲۰۰‬سنسور دست‬ ‫یابد تا انتقال اطالعات دقیق تر باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوش��حالم که در ش��رایط س��خت‬ ‫تحریمی همکارانم رس��یدگی به این مسئله مهم‬ ‫را فرام��وش نکرده ان��د‪ .‬حناچی با اش��اره به اینکه‬ ‫موضوع تاب اوری شهری یکی از موضوعات مهمی‬ ‫اس��ت که همه شهرهای دنیا برای دستیابی به ان‬ ‫ت�لاش می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در شناس��ایی بحران های‬ ‫محتمل برای شهرها درباره تهران زلزله اصلی ترین‬ ‫انهاست و س��یل باتوجه به ‪ ۷‬روددره در کوهپایه‬ ‫البرز و یخبن��دان باتوجه به تغییرات اب و هوایی‬ ‫موضوعیت بیشتری پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران با بیان اینک��ه امادگی در برابر‬ ‫‪ ۳‬بحران از وظایف مدیریت ش��هری است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۹۵‬در دنی��ا در زمین��ه زلزله تحولی‬ ‫در ش��یوه برخورد به وجود امد‪ ،‬چون در زلزله ‪۳۰‬‬ ‫ثانیه ای ژاپن با ‪ ۷.۳‬ریشتر که زلزله ای شهری بود‬ ‫تعداد تلفات بعد از زلزله با خود ان برابری می کرد‬ ‫و باوجود امادگی‪ ،‬ژاپنی ها غافلگیر شدند و بعد از‬ ‫ان اتفاقات مهمی در دنیا رخ داد و تجربه کس��ب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه نگهداری سیس��تم های‬ ‫هش��دار هم بحث مهمی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫با تغییرات مدیریت ش��هری این کار دنبال ش��ود‪.‬‬ ‫شهردار تهران‪ ،‬یخبندان را هم مسئله مهمی برای‬ ‫تهران برش��مرد که از طریق این سنسورها زمینه‬ ‫ایجاد امادگی در برابر ان فراهم می شود‪.‬‬ ‫سناریوها تا پایان سال‬ ‫ه�ادی حق ش�ناس‪ -‬تحلیلگ�ر‬ ‫اقتصاد سیاسی‪ :‬اقتصاد ایران به دلیل‬ ‫وفور درامدهای نفتی دهه هاست دچار‬ ‫تورم ه��ای ش��دید ب��وده و ه��رگاه این‬ ‫درامده��ا دچار کاهش ش��د هم رکود‬ ‫به س��راغ اقتصاد ایران امد و هم تورم؛‬ ‫بنابراین پدیده تورم یک مفهوم نااش��نا‬ ‫برای مصرف کنندگان ایرانی نیست‪ .‬اقتصاد ایران به تورم عادت‬ ‫کرده است؛ گرچه عوارض این تورم منجر به بیماری کل اقتصاد‬ ‫از جمله ضعف در تولید و کیفیت تولید و صادرات کاال و خدمات‬ ‫و همچنین سهم ناچیز ان در صادرات غیرنفتی شده است‪ .‬سهم‬ ‫صادرات غیرنفتی در س��ال های اخیر عدد قابل توجهی است‪ ،‬اما‬ ‫بخش عمده باز به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و مواد معدنی‬ ‫خ��ام برمی گردد‪ .‬اقتصاد ایران همواره تورم دورقمی نزدیک ‪۲۰‬‬ ‫درصد داش��ته و ریش��ه این تورم در بود و نبود درامدهای نفتی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫مهر امسال از لحاظ تورم بی شباهت با مهر سال ‪ ۱۳۹۷‬نیست‪.‬‬ ‫در مهر س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تورم ماهانه ع��دد ‪ ۷‬درصد‪ ،‬تورم نقطه به‬ ‫نقطه عدد ‪ ۳۷‬درصد و نرخ ارز نس��بت به ابتدای س��ال ‪ 3‬برابر‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬در سال جاری نیز تورم ماهانه مهر ‪ ۷‬درصد و تورم‬ ‫نقطه به نقطه ‪ ۴۱‬درصد و نرخ ارز نسبت به ابتدای سال بیش از‬ ‫‪ 2‬برابر اس��ت‪ ،‬اما تفاوتی که نیمه دوم سال ‪ ۹۹‬با سال ‪ ۹۷‬دارد‬ ‫این است که در سال ‪ ۹۷‬شروع اثار تحریم های امریکا بر اقتصاد‬ ‫ایران بوده و هنوز صادرات نفتی ایران کامال تحریم نش��ده بود و‬ ‫اثار مثبت رشد اقتصادی دوساله ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬در اقتصاد ایران باقی‬ ‫مانده بود و نتیجه پایان س��ال ‪ ۹۷‬این ش��د که تورم حدود ‪۲۷‬‬ ‫درصد ش��ود‪ ،‬اما در نیمه دوم س��ال ‪ ۹۹‬به نظر می رسد‪ ،‬اوال اثار‬ ‫منفی تحریم تخلیه شده باشد و همچنین اثار منفی کرونا سیر‬ ‫کاهش��ی یا باثباتی داشته باشد و از طرفی دیگر نتیجه انتخابات‬ ‫امریکا یکی از عوامل ع��دم اطمینان یا عدم قطعیت متغیرهای‬ ‫سیاس��ی ایران را کم می کند‪ .‬انچه در اقتصاد ایران در سال های‬ ‫اخی��ر واضح بوده این نکته اس��ت که متغیره��ای غیراقتصادی‪،‬‬ ‫نس��بت به متغیرهای اقتص��ادی بر ش��اخص های کالن اقتصاد‬ ‫اثرگذارتر بوده است‪ .‬ارتباط ایران با دنیای خارج در یک کالم و‬ ‫ت تاثیر متغیرهای‬ ‫همچنین چشم انداز تجارت کشور همواره تح ‬ ‫سیاس��ی بوده اس��ت‪ .‬برجام ثابت کرد که هم تصویب ان و هم‬ ‫ماندگاری ان یعنی هر دو حالت‪ ،‬وابس��تگی مس��تقیم به امریکا‬ ‫دارد و به عبارت ساده تر سایر کشورهای جهان همواره نقش پیرو‬ ‫را دارند‪ .‬گرچه ممکن است کشوری مثل فرانسه به خاطر منافع‬ ‫خود وقف��ه ای در مذاکرات برجام ایجاد کند اما همین فرانس��ه‬ ‫نمی توان��د در زمینه منافعی که ایران از برجام می برد‪ ،‬در مقابل‬ ‫امریکا مقاومت کند؛ بنابراین ش��اید بهتر بود به جای عبارت پنج‬ ‫به عالوه یک در مذاکرات برج��ام می گفتند پنج به عالوه امریکا‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال تعیین تکلیف روابط ب��ا امریکا حتما دارای اثاری بر‬ ‫روابط تجاری ایران خواهد بود و اگر تجارت ایران به روال عادی‬ ‫برگ��ردد یعنی صادرات و واردات و مبادالت پولی کش��ور نرمال‬ ‫ش��ود اثار ان در شاخص های کالن اقتصاد مشاهده خواهد شد‬ ‫که از مهم ترین شاخص های کالن کشور نرخ تورم‪ ،‬نرخ بیکاری و‬ ‫نرخ رشد اقتصادی خواهد بود‪ .‬به نظر می رسد باتوجه به قرائن و‬ ‫شواهد موجود از انتخابات امریکا و از سوی دیگر پیش بینی روند‬ ‫پاندمی کرونا در ماه های پایانی سال ‪ ۹۹‬شاهد ارامش بیشتری‬ ‫در شاخص های کالن اقتصاد باشیم‪ .‬نباید برخی از شگفتی هایی‬ ‫را که ممکن اس��ت در نیمه دوم سال اتفاق بیفتد نادیده گرفت؛‬ ‫مثل بارندگی های ش��دید که روی بخش کش��اورزی موثر است‬ ‫یا بازگش��ایی کامل مرزهای تجاری کشور با همسایه ها یا حتی‬ ‫بازگش��ت امریکا به برجام‪ .‬در اینجا می خواهم باز تاکید کنم که‬ ‫در ش��رایط فعلی اقتصاد اگر قرار است تغییرات کوتاه مدت موثر‬ ‫در ان ایجاد ش��ود باید بیش��تر منتظر تغییرات سیاس��ی بود تا‬ ‫تغییرات در متغیرهای اقتصادی یا سیاست های جدید اقتصادی؛‬ ‫بنابراین همه منتظر یک شوک مثبت در اقتصاد هستند‪.‬‬ ‫سهام جایزه‬ ‫نیما بیات‪ :‬الهام بخش یادداش��ت امروز من تجربه ای‬ ‫اس��ت که در زندگی داش��ته ام‪ .‬ما انس��ان ها به شدت به‬ ‫مادیات (پول‪ ،‬خانه‪ ،‬ماش��ین لوکس‪ ،‬ویال و‪ )...‬وابس��ته‬ ‫شده ایم و حتی صحبت های ما در حوالی همین مسائل‬ ‫نرخ دالر‪ ،‬سوداوری بورس‪ ،‬نرخ خانه‪ ،‬لباس برند جدید‬ ‫ت��ازه به بازار امده و‪ ...‬دور می زند‪ .‬به ندرت پیش می اید‬ ‫که کس��ی درباره کتاب یا هنر یا تئاتر یا برداش��تش از‬ ‫مطلبی سخن بگوید‪.‬‬ ‫س��هام جایزه هم از جمله مواردی اس��ت که اگر اتف��اق بیفتد همه درباره اش‬ ‫صحبت خواهند کرد‪ .‬سهام جایزه چیست؟‬ ‫س��هام جایزه از افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته حاصل می شود‪.‬‬ ‫زمانی که ش��رکت از ذخایر ازاد فراوانی برخوردار اس��ت‪ ،‬ممکن است بخشی از‬ ‫ذخایر خود را از راه انتشار سهام جایزه به سهامداران بپردازد‪ .‬این سهام معموال‬ ‫‪ 2‬ماه پس از اگهی افزایش سرمایه به سهم های سهامداران اضافه می شود‪.‬‬ ‫سهام جایزه به همه سهامداران تعلق دارد و سهامداران بدون نیاز به پرداخت‬ ‫وجهی‪ ،‬مالک س��هام جایزه ش��ده اند‪ .‬باید گفته ش��ود که از نظر تئوری مالکیت‬ ‫س��هامداران پس از اضافه شدن سهام جایزه تغییری نخواهد کرد‪ ،‬زیرا به همان‬ ‫نسبت که تعداد سهام زیاد می شود‪ ،‬نرخ سهام کاهش می یابد‪.‬‬ ‫با من هم عقیده خواهید بود که اش��یا ش��ما را خوشحال نمی کند‪ ،‬فقط برای‬ ‫م��دت کوتاهی راضی نگه می دارد‪ .‬س��هام جایزه هم فقط ب��رای مدت کوتاهی‬ ‫ش��ما را راضی و خرس��ند نگه می دارد اما توجه کنید که س��هام جایزه زندگی‬ ‫ش��ما هر روز از طرف خداوند به شما داده می شود که همان سالمتی خودتان و‬ ‫خانواده تان و یک روز زندگی دوباره است‪ .‬اغلب اوقات ما از سهام جایزه خداوند‬ ‫که هر روز به ما بی هیچ چشمداشتی عنایت می کند غافلیم و لمس ان برای مان‬ ‫مشکل است‪ ،‬چون ذهن مان را مادیات پر کرده است‪ .‬مطمئن باشید تنها سهام‬ ‫جایزه خداوند است که دارای ارزش است‪ ،‬پس قدرش را بدانیم‪.‬‬ ‫قیصر امین پور می گوید‪:‬‬ ‫عمری به جز بیهوده بودن سر نکردیم‬ ‫تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم‬ ‫بیایید بیش��تر فکر کنی��م و ببینیم ما چه زمانی متوجه س��هام جایزه زندگی‬ ‫خود خواهیم شد؟‬ ‫یادداشت‬ ‫همچنین سیماس��ادات الری‪ ،‬س��خنگوی وزارت‬ ‫بهداش��ت در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اعالم کرد براساس‬ ‫تصمیم س��تاد ملی کرونا‪ ،‬در تهران مش��اغل ‪ ۳‬و ‪۴‬‬ ‫شامل محدودیت ها هس��تند و شاهد دورکاری ‪۵۰‬‬ ‫درصدی دستگاه های دولتی و اجرایی در تهران نیز‬ ‫خواهیم بود‪ .‬در عین حال علیرضا رئیسی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا از اعمال محدودیت یکماهه‬ ‫فعالیت مشاغل (غیر از رده های شغلی شماره یک) از‬ ‫ساعت ‪ ۱۸‬هر روز و از ‪ ۲۰‬ابان خبر داد و گفت‪ :‬مراکز‬ ‫ضروری ش��امل رده های شغلی شماره یک هستند‬ ‫که شامل مراکز درمانی‪ ،‬داروخانه ها‪ ،‬امداد و نجات‪،‬‬ ‫اتش نشانی‪ ،‬امبوالنس ها و سرویس های ارائه دهنده‬ ‫خدم��ات عموم��ی به مردم مانند اب و برق و تلفن و‬ ‫مراکز ارائه دهنده مواد غذایی مانند س��وپرمارکت ها‬ ‫و فروش��گاه های زنجیره ای می توانند فعالیت داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬بقیه مشاغل (مشاغل رده های ‪ ۳ ،۲‬و ‪ )۴‬از‬ ‫ساعت ‪ ۱۸‬تعطیل خواهند بود تا روز بعد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اعالم کرد یکی از بحث های اصلی‬ ‫که وزارت بهداشت که از روز گذشته اغاز شد‪ ،‬بحث‬ ‫محله محور کردن مقابله با کرونا و درگیر شدن همه ‬ ‫م��ردم به وی��ژه خانه ها و خانواده ه��ا به عنوان کانون‬ ‫اصلی در مقابله با کرونا است‪ .‬بنا بر گزارش معاونت‬ ‫بهداش��ت وزارت بهداش��ت‪ ،‬در هفته منتهی به ‪۱۶‬‬ ‫ابان‪ ۱۹۱۹۴ ،‬نفر در کشورمان به دلیل ابتال به کرونا‬ ‫در بیمارس��تان ها بستری شدند‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که در هفته قبل از این‪ ،‬تعداد موارد بستری ‪۱۸۰۷۳‬‬ ‫نف��ر ب��ود‪ .‬در عین حال در هفت��ه منتهی به ‪ ۱۶‬این‬ ‫ماه‪ ،‬متاس��فانه ‪ ۲۹۶۳‬تن از هموطنان مان جان شان‬ ‫را به دلیل کرونا از دست دادند‪ ،‬در حالی که در هفته‬ ‫گذش��ته تعداد موارد فوتی ناش��ی از کرونا در کشور‬ ‫‪ ۲۹۵۶‬نفر بوده اس��ت؛ بنابراین طی یک هفته رشد‬ ‫چش��مگیری در حوزه های بس��تری و فوت ناشی از‬ ‫کرونا شاهد بوده ایم‪.‬‬ ‫ب��ا فک��ر و برنامه ریزی جدی عملیاتی ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تعطیل��ی چندهفت��ه ای تهران نیازمن��د مقدمات و‬ ‫موخراتی است که اگر به انها توجه کافی نشود‪ ،‬جز‬ ‫صرف هزینه هنگفت نتیجه مطلوبی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حمید سوری‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طی یادداشتی‬ ‫در این زمینه‪ ،‬اورده است‪« :‬گسترش افسارگسیخته‬ ‫اپیدمی کرونا در کش��ورمان هم��ه را نگران کرده و‬ ‫متولیان امر در تالشند کاری انجام دهند‪ .‬چه شد که‬ ‫به اینجا رسیدیم‪ ،‬بحث خاص خود را دارد اما چه باید‬ ‫بکنیم س��وال مهم حال حاضر به ویژه در کالنشهری‬ ‫مانند تهران اس��ت‪ .‬بنده با قفل کردن ش��هر مخالف‬ ‫نیستم‪ ،‬اما این اقدام مقدمات و موخراتی دارد که اگر‬ ‫به انها توجه کافی نش��ود‪ ،‬جز صرف هزینه هنگفت‬ ‫نتیجه مطلوبی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫همانطور که بارها مطرح شده قفل کردن شهر در‬ ‫این ش��رایط هیچ نتیجه قطعی برای کنترل اپیدمی‬ ‫به دنبال ندارد‪ ،‬جز خریدن زمان! «الک داون» عمدتا‬ ‫برای خریدن زمان به منظور ادامه روند پیش��گیری‬ ‫و کنت��رل اس��ت و اثر مان��دگار ن��دارد‪ .‬هزینه و بار‬ ‫اقتصادی«الک داون» هم بسیار باالست‪.‬‬ ‫سوالی که مطرح می شود این است که کدام برنامه‬ ‫پیش��گیری و کنترل موثری شناخته و برنامه ریزی‬ ‫شده که الزم است در کنارش شهر را قفل کنیم؟‬ ‫ی‬ ‫اگ��ر چنین اقدامی تنها ب��رای وقفه ای دو هفته ا ‬ ‫است‪ ،‬قطعا اثربخشی کوتاه مدت داشته و اثربخشی‬ ‫باالی��ی نخواهد داش��ت و انج��ام ان اصال به صالح‬ ‫نیست‪ .‬به طور قطع بدون برنامه ریزی دقیق و پاسخ‬ ‫ش��فاف به پیش نیازها‪ ،‬هر اقدامی عجوالنه اس��ت و‬ ‫می توان��د اعتماد و انتظار همکاری مردم برای ادامه‬ ‫راه را از بین ببرد‪».‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫احسان محمدی‪ :‬دل و دماغی نیست‪ ،‬وگرنه می شود از حواشی هر انتخابات‬ ‫کتابی دراورد که دس��ت کم بماند برای ثبت در تاریخ که چطور ما وس��ط بدترین‬ ‫لحظه ه��ا هم می توانیم بهانه بس��ازیم برای خندی��دن به خود‪ ،‬به دیگری و همین‬ ‫انگار می شود یک جان اضافه برای جان به در بردن از مهلکه ها!‬ ‫ طرف تا دیروز فرق پنس��یلوانیا و پنی س��یلین رو نمی دونس��ت حاال تحلیلگر‬‫ارای الکترال پنسیلوانیا شده!‬ ‫ طرف فرق بیرجند و بجنورد رو نمی دونه بعد شده کارشناس انتخابات امریکا‬‫در حوزه ارای کارولینای جنوبی و ویرجینا!‬ ‫ این چند روز اینقدر ایالت های امریکا رو نگاه کردم که بعد از انتخابات می تونم‬‫برم اونجا مسافرکشی!‬ ‫ تا هفته پیش کارش��ناس مس��ائل بورس بود و اموزش فیبوناچی در تحلیل‬‫تکنیکال بورس می داد‪ ،‬حاال ش��ده کارش��ناس مس��ائل امریکا و انتخابات و رای‬ ‫الکترال! انشااهلل کارولینای جنوبی بزنه به اون کمرتون!‬ ‫ فضای مجازی پر اس��ت از این واکنش ها‪ ،‬از گیف و ویدئو تا دابس��مش و فایل‬‫صوتی و‪ ...‬هر کس دارد به شکلی حرفش را می زند‪.‬‬ ‫با همه انکارهای رس��می‪ ،‬مردم می دانند که انتخابات امریکا در مینه س��وتا و‬ ‫نوادا و ویسکانس��ین روی نرخ پیاز و س��یب زمینی و کمیاب ش��دن کره و پوشک‬ ‫هم اثر می گذارد‪ .‬دالر به زبان اول جهان تبدیل ش��ده‪ ،‬حتی اگر منصفانه نباش��د‬ ‫باز هم حقیقت دارد‪.‬‬ ‫ ایا تحلیل انتخابات به معنی حرف زدن درباره ان حق انحصاری یک عده است‬‫و دیگ��ران فقط باید گوش باش��ند؟ یعنی هیچ نگوین��د و صرفا حرف متخصصان‬ ‫این حوزه را بشنوند؟ اگر کسی حرفی زد با طعنه و متلک دهانش را ببندیم؟‬ ‫ قرن ه��ا روال ب��ر این بود که عده ای اهل س��واد و مطالعه بودند‪ ،‬می خواندند و‬‫بع��د عصاره ان را به اطرافیان مش��تاق منتق��ل می کردند‪ .‬چند دهه قبل مردم در‬ ‫قهوه خانه ها جمع می شدند و یک نفر که سواد داشت‪ ،‬اخبار را از روزنامه می خواند‪،‬‬ ‫بقیه گوش می دادند و بعد می رفتند س��راغ گاو و گوس��فند یا مزرعه و باغ یا بقالی‬ ‫و کسب وکارشان‪.‬‬ ‫رادیو که امد هم قصه همین بود‪ .‬وس��ع همه به خرید ان نمی رس��ید‪ .‬برخی ها‬ ‫ان را می خریدن��د و کس��انی در ان جعبه اخب��ار و تحلیل ها را می خواندند و بقیه‬ ‫گوش می دادند!‬ ‫ اینترن��ت دنی��ا را عوض کرد و بعد ش��بکه های اجتماعی دنیا را از تک صدایی‬‫به سوی همه صدایی بُرد‪ .‬قطعا این شیوه هم بی ضرر و تبعات نیست اما به هر حال‬ ‫ه��ر عصری قصه های خ��ودش را دارد‪ .‬حاال به جای یک پیر دانا و حکیم عارف که‬ ‫همه چیز را می داند و زبان اس��ت و بقیه باید گوش باش��ند و مطیع‪ ،‬ش��هر شلوغی‬ ‫اس��ت که هر کس گوش��ه ای بساطش را از کلمه و موسیقی تا عکس و ویدئو پهن‬ ‫کرده و مشتریان خودش را دارد‪.‬‬ ‫ حق انتخاب یکی از ارزوهای دیرین بش��ر بود و حاال دس��ت کم در حوزه خبر‬‫امکان بهره بردن از این حق به لطف ماهواره و روزنامه و کتاب و رادیو و شبکه های‬ ‫اجتماعی مهیا ش��ده اس��ت‪ .‬فیلتر و سانسور هست‪ ،‬غلبه یک صدا بر صدای دیگر‬ ‫به لطف ضرب و زور یا رنگ و جلوه گری هست‪ ،‬اما اگر کسی اندکی هوش داشته‬ ‫باش��د می تواند کاالی خوب را هم پیدا کند و فرق بین تحلیلگری که با مهارت و‬ ‫زیرکی نگاه درس��ت را بیان می کند و ان که با رندی و ش��یادی دروغ می پراکند یا‬ ‫صرفا محض شوخی و سرگرمی مزه ای می پراند را بفهمد‪.‬‬ ‫ این دیکتاتور همیشه فعال درون مان را کمی رام کنیم‪ .‬دیگران هم حق دارند‬‫حرف ش��ان را در ش��بکه های اجتماعی بزنند‪ .‬اینکه دیگر تلویزیون یا رس��انه های‬ ‫رس��می نیس��ت که ش��اکی باش��یم چرا فقط یک عده با یک نگرش خاص حق و‬ ‫فرصت بیان نظرات شان را دارند‪.‬‬ ‫ ببینیم و بش��نویم و اگر نمی پس��ندیم بگذریم‪ .‬برای اثبات خوب بودن‪ ،‬برحق‬‫بودن نظر یا کارشناس بودن مان الزم نیست دهان دیگران را ببندیم؛ کافی است‬ ‫حرف‪ ،‬نگاه و تحلیل درست را ارائه دهیم‪.‬‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!