روزنامه صمت شماره 1653 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1653

روزنامه صمت شماره 1653

روزنامه صمت شماره 1653

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 9‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1653‬پیاپی ‪2971‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تغییر پوسته فرسوده‬ ‫مدیریتی کشور‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫شناخت مدرنیته‬ ‫در ایران با مصرف‬ ‫اینده ای روشن‬ ‫در انتظار صنعت فوالد‬ ‫ارز باید به مسیر مناسب‬ ‫هدایت شود‬ ‫دولت و دخالت‬ ‫در بازار سهام‬ ‫ازموده را‬ ‫ازمودن خطاست‬ ‫گفت و گو‬ ‫تراژدی معدنکاری‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫ش روز‬ ‫گزار ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ترخیص به زور مصوبه!‬ ‫‪7‬‬ ‫سکته دالر‬ ‫‪14‬‬ ‫دالر ریخت‪ ،‬بورس سقوط کرد‬ ‫‪13‬‬ ‫بازار در انتظار ریزش قیمت کاال‬ ‫‪2‬‬ ‫نرخ سرگردان ارز به روایت تصویر‬ ‫‪15‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مصوبات جدید ترخیص کاالهای دپو شده‬ ‫در گمرک را بررسی کرد‬ ‫بررسی‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫از ریزش های اخیر قیمت ارز و طال‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 9‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1653‬‬ ‫پیاپی ‪2971‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫تغییر پوسته فرسوده‬ ‫مدیریتی کشور‬ ‫بهروز صادقی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫مصوبه جدید ترخیص کاال از گمرکات اجرایی شد‬ ‫بازار در انتظار ریزش قیمت کاال‬ ‫ط��ی مدت اخیر باتوج��ه به اهمیت ترخیص‬ ‫کاالهای دپو ش��ده در گمرک و بنادر‪ ،‬مصوباتی‬ ‫در راستای تسهیل ترخیص این کاالها صادر شد‬ ‫که بعد از ابالغ ان به دستگاه های مربوطه از روز‬ ‫گذش��ته صاحبان کاال می توانند در چهارچوب‬ ‫ضوابط تعیین ش��ده نس��بت به ترخیص کاالی‬ ‫خ��ود اقدام کنند‪ .‬با ابالغ مصوبات اخیر س��تاد‬ ‫هماهنگی اقتصادی دولت و س��تاد تنظیم بازار‪،‬‬ ‫ب��رای رفع موانع ترخی��ص کاال که در صدر ان‬ ‫حل وفصل مش��کالت ارزی قرار داشت‪ ،‬معاون‬ ‫فنی گمرک معتقد است امکان ترخیص حدود‬ ‫‪ ۶۰‬درص��دی کاالهای اساس��ی و ‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫کاالهای تولیدی فراهم شده است‪ .‬این در حالی‬ ‫است که طی مصوباتی مقرر شده بانک مرکزی‬ ‫تامین ارز ترجیحی کاالهای اساسی فاقد اسناد‬ ‫مالکی��ت را باتوج��ه به اولوی��ت اعالمی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت انجام دهد‪ .‬همچنین‬ ‫بانک مرکزی نسبت به صدور اعالمیه تامین ارز‬ ‫برای کاالهای اساس��ی اعتباری با تعهد ‪3‬ماهه‬ ‫از زمان ترخیص کاال از گمرک (برای تامین ارز‬ ‫ترجیحی) اقدام کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر کاالهای اساس��ی و کاالهای‬ ‫ض��روری م��ورد نی��از واحده��ای تولی��دی با‬ ‫تشخیص و اعالم وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫(دارای قب��ض انب��ار تا ‪ ۱۰‬ابان ‪ ،)۹۹‬بدون الزام‬ ‫ب��ه ارائه کد رهگیری بانک مرکزی‪ ،‬از گمرکات‬ ‫ترخیص ش��وند؛ به گونه ای که از تاریخ ‪۱۰‬ابان‬ ‫ب��ه بعد واردکنندگان بتوانند از رویه های بانکی‬ ‫(ارز نیم��ا) واردات در مقابل ص��ادرات (خود و‬ ‫غیر) برای پروانه های صادراتی س��ال ‪ ۱۳۹۸‬به‬ ‫بعد و ارز اشخاص از طریق سامانه جامع تجارت‬ ‫(کنترل توسط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫بانک مرکزی) استفاده کنند‪ .‬همچنین گمرک‬ ‫ایران نس��بت ب��ه ترخیص درص��دی کاالهای‬ ‫اساس��ی و نهاده های تولید تا س��قف ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫ک��ه در صف «تخصیص» یا «تامین» ارز بانکی‬ ‫باشند اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دپ�وی ‪۷.3‬میلی�ون ت�ن کاال در‬ ‫گمرک‬ ‫طب��ق اعالم مع��اون فنی گم��رک‪ ،‬در حال‬ ‫ حاضر ح��دود ‪ ۷.۳‬میلیون تن کاالی اساس��ی‬ ‫و غیراساس��ی و همچنی��ن ‪ ۹۹‬هزار کانتینر در‬ ‫گم��رکات و بن��ادر موجود اس��ت و فعاالن بازار‬ ‫امیدوارن��د با ترخیص ای��ن کاال و تزریق ان به‬ ‫بازار‪ ،‬نرخ بس��یاری از کاالهای اساسی با کاهش‬ ‫مواجه ش��ود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬فعاالن بازار کاهش‬ ‫ن��رخ ارز در روزه��ای اخی��ر را نی��ز عامل موثر‬ ‫دیگری بر کاهش نرخ کاال می دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر کاهش نرخ ارز بر بازار نمایان‬ ‫است‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران گفت‪ :‬تاثیر کاهش‬ ‫ن��رخ ارز بر ب��ازار نمایان اس��ت و پیش بینی‬ ‫دبی��ر اتحادیه بنکداران م��واد غذایی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پایین امدن نرخ دالر در ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬ماه اینده‬ ‫باعث کم ش��دن نرخ اقالم غذایی نیز می شود‪.‬‬ ‫میزان این کاهش نیز بستگی به مقداری دارد‬ ‫که ن��رخ دالر کاه��ش پیدا کن��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫نمی ش��ود کامال احت��کار را رد و تکذیب کرد‪.‬‬ ‫وجود روغن های ‪ ۱۰۰‬هزار تومانی که روی ان‬ ‫نرخ ‪۴۷‬هزار تومانی درج ش��ده‪ ،‬نشان می دهد‬ ‫احتکار وجود دارد اما بیشتر افرادی که پروانه‬ ‫کس��ب ندارند و به اتحادیه مربوط نمی شوند‪،‬‬ ‫این کار را انجام می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹دپوی‪ 3. 9‬میلیون تن کاالی اساسی‬ ‫قاس��معلی حس��نی‪ :‬به اندازه مصرف‪ 3‬سال کش��ور کاال در‬ ‫گمرک دپو ش��ده و باید ازاد ش��ود تا ن��رخ کاال و اقالم کاهش‬ ‫پیدا کند‪ .‬تا زمانی که ارز دولتی و نیمایی حذف نشود و رقابت‬ ‫به وجود نیاید این نابسامانی ها را شاهد خواهیم بود‬ ‫می شود ظرف یک هفته‪ ،‬قیمت بیشتر کاالها‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫قاسم نوده فراهانی در‬ ‫گفت وگو با ایرنا افزود‪:‬‬ ‫کاهش نرخ ارز بر بازار‬ ‫تاثی��ر گذاش��ته‪،‬‬ ‫به طوری که طی ‪۲۴‬‬ ‫ساعت گذشته عالوه‬ ‫بر کاهش نرخ مسکن‪،‬‬ ‫قیمت خودروهای ایرانی از ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫توم��ان و برخی از خودروه��ای خارجی ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون تا ‪ ۲‬میلیارد تومان کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه با افزایش قیمت ارز بازار‬ ‫دچار تالطم ش��ده بود‪ ،‬ابراز امیدواری کرد با‬ ‫کاهش و ثبات قیمت ارز و تاثیر ان بر کاالها‪،‬‬ ‫قدرت خرید مردم هم افزایش یابد‪.‬‬ ‫فراهانی اظه��ار کرد‪ :‬زمانی ک��ه قیمت ارز‬ ‫ثابت ش��ود‪ ،‬ریس��ک تولیدکنندگان و تاجران‬ ‫برای قیمت گذاری کاال کاهش می یابد و عالوه‬ ‫بر ان مردم نیز می توانند برای وضعیت کاری‬ ‫خود برنامه ریزی کنند؛ از سوی دیگر با تشدید‬ ‫نظارت و بازرس��ی ها‪ ،‬قیمت کاالها در بازار به‬ ‫ثبات می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹احتم�ال اف�ت ‪ ۳۰‬درص�دی نرخ‬ ‫کاالها‬ ‫دبیر اتحادیه بنکداران م��واد غذایی نیز در‬ ‫گفت وگ��و با ایلنا درباره تاثیر کاهش نرخ دالر‬ ‫بر نرخ م��واد غذایی اظهار کرد‪ :‬در کوتاه مدت‬ ‫کاهش نرخ ارز تاثیری در نرخ کاالهای اساسی‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬وقتی نرخ باال می رود‪ ،‬طی یک‬ ‫روز نرخ کاال را ب��اال می برند اما وقتی نرخ ارز‬ ‫پایی��ن می اید چن��د هفته یا چن��د ماه طول‬ ‫می کش��د که قیمت ها را پایین بیاورند چراکه‬ ‫کس��انی که بار خریده اند نمی خواهند بپذیرند‬ ‫که بعد از ‪ 10‬بار س��ود ک��ردن‪ ،‬یک بار ضرر‬ ‫ کنند‪.‬‬ ‫قاس��معلی حس��نی‬ ‫اف��زود‪ :‬وقت��ی م��ا با‬ ‫کاه��ش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫ن��رخ ارز مواجهی��م‪،‬‬ ‫حداق��ل‬ ‫یعن��ی‬ ‫می توانی��م ش��اهد‬ ‫کاه��ش ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫نرخ کاالها باش��یم‪ .‬کاالهای س��رمایه ای مثل‬ ‫مسکن‪ ،‬خودرو و کاالهای دپو شده در انبارها‬ ‫تحت تاثیر کاهش ن��رخ دالر قرار می گیرند و‬ ‫کس��انی که تا امروز می گفتند اول باید پول را‬ ‫تحویل بدهید‪ ،‬االن با چک و نرخ پایین تر هم‬ ‫اقالم را می فروش��ند‪ .‬حسنی تصریح کرد‪ :‬به‬ ‫اندازه مصرف ‪ 3‬س��ال کش��ور کاال در گمرک‬ ‫اس��ت و بای��د ازاد ش��ود تا ن��رخ کاال و اقالم‬ ‫کاه��ش پیدا کن��د‪ .‬تا زمانی ک��ه ارز دولتی و‬ ‫نیمایی حذف نشود و رقابت به وجود نیاید این‬ ‫نابسامانی ها را شاهد خواهیم بود‪ ،‬اما با حذف‬ ‫این ارزها‪ ،‬ایرانی های خارج از کش��ور سرمایه ‬ ‫خود را به داخل کشور می اورند و رقابت ایجاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در مجموع بازار ساکت‬ ‫و ارام است و خریداران دست نگه داشته اند و‬ ‫خرید نمی کنند و همین موضوع مزید بر علت‬ ‫کاهش نرخ ارز می شود تا نرخ کاالی تولیدی‬ ‫که باید به فروش برود‪ ،‬پایین بیاید‪.‬‬ ‫طبق گ��زارش معاون فنی گم��رک‪ ،‬میزان‬ ‫موجودی کاالهای اساس��ی در بنادر نیز از این‬ ‫ل حاضر ‪ ۱۹۷‬هزار و ‪۷۵۱‬‬ ‫قرار است که در حا ‬ ‫ت��ن گندم‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۹۳۵‬هزار تن ذرت‪،‬‬ ‫‪ ۲۹۰‬ه��زار و ‪ ۳۸۴‬تن جو‪ ۳۵۲ ،‬هزار و ‪۲۲۲‬‬ ‫تن س��ویا‪ ۱۲۵ ،‬هزار و ‪ ۳۹۵‬ت��ن برنج‪۲۶۰ ،‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۸۲۸‬تن ش��کر‪ ۴۸۶ ،‬هزار و ‪ ۳۷۳‬تن‬ ‫روغن خ��ام‪ ۲۷۴ ،‬ه��زار و ‪ ۷۹۹‬تن دانه های‬ ‫روغنی در بنادر وجود دارد‪.‬‬ ‫مهرداد جمال ارونقی‪،‬‬ ‫معاون فنی گمرک با‬ ‫اش��اره ب��ه اینکه در‬ ‫مجم��وع ‪ ۷.۳‬میلیون‬ ‫تــــ��ن کــــ��االی‬ ‫غیرکانتینری در بنادر‬ ‫موجود است که ‪۳.۹‬‬ ‫میلی��ون ت��ن ان را کاالی اساس��ی تش��کیل‬ ‫می دهد‪ .‬تفکیک موج��ودی هر بندر و کاالی‬ ‫اساس��ی ان نش��ان می دهد در ح��ال حاضر‬ ‫بیش��ترین موج��ودی کااله��ای اساس��ی و‬ ‫غیراساس��ی با حدود ‪ 4‬میلیون تن مربوط به‬ ‫بندر امام خمینی (ره) اس��ت که ‪ 2‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۴۱‬ه��زار و ‪ ۶۴۴‬ت��ن ان را کاالی اساس��ی‬ ‫تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫در س��ایر بنادر نیز موجودی کاال از این قرار‬ ‫است که در بندر ش��هید رجایی ‪ ۲.۵‬میلیون‬ ‫تن شامل ‪ ۳۹۰.۵‬هزار تن کاالی اساسی‪ ،‬بندر‬ ‫انزلی‪ ۱۶۱.۱‬شامل ‪ ۱۱۱.۶‬تن کاالی اساسی‪،‬‬ ‫امیراب��اد ‪ ۳۳۰.۷‬هزار تن ش��امل ‪ ۲۹۵.۱‬تن‬ ‫کاالی اساس��ی‪ ،‬ش��هید باهنر ‪ ۱.۶‬هزار تن با‬ ‫‪ ۷۴۰‬تن کاالی اساس��ی‪ ،‬بوش��هر ‪ ۲۱.۳‬هزار‬ ‫ت��ن با ‪ ۸۹۷‬تن کاالی اساس��ی‪ ،‬چابهار ‪۶۳.۴‬‬ ‫هزار تن کاالی اساس��ی‪ ،‬خرمشهر ‪ ۴۲.۴‬هزار‬ ‫تن ش��امل ‪ ۶.۱‬هزار تن کاالی اساس��ی‪ ،‬بندر‬ ‫لنگ��ه ‪ ۱۱.۳‬ه��زار تن با ‪ ۳.۳‬ه��زار تن کاالی‬ ‫اساسی‪ ،‬ابادان ‪ ۶.۱‬هزار تن‪ ،‬نوشهر ‪ ۱۵۵.۹‬تن‬ ‫با ‪ ۱۵۴.۱‬هزار تن کاالی اساس��ی‪ ،‬فریدونکنار‬ ‫‪ ۶۷.۳‬هزار تن ش��امل ‪ ۵۵.۱‬ه��زار تن کاالی‬ ‫اساس��ی و اس��تارا ‪ ۱۱.۶‬هزار تن که تمام ان‬ ‫کاالی اساسی است‪.‬‬ ‫رایزنی برای حل مشکالت تردد کامیون ها در افغانستان‬ ‫رایزن بازرگانی ایران در افغانس��تان در دیدار‬ ‫با روس��ای گمرک‪ ،‬پایانه م��رزی و منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی دوغ��ارون به بررس��ی و شناس��ایی‬ ‫مشکالت این مرز و رفت وامد کامیون ها و رایزنی‬ ‫برای حل انها پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران‪،‬‬ ‫محمدمهدی جوانمرد قصاب‪ ،‬با ارائه گزارش��ی‬ ‫از وضعی��ت مرزی دوغارون گفت‪ :‬مش��کالتی از‬ ‫قبیل کمبود نیروی کارامد در مرزها و گمرکات‬ ‫کش��ور و ناهماهنگ��ی و نب��ود فرماندهی واحد‬ ‫باعث ایجاد مش��کالتی در رفت وامد کامیون ها‬ ‫در مرزها شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در صورتی که فرماندهی واحد در‬ ‫مرزهای کش��ور ایجاد ش��ود‪ ،‬شاهد روند بهتری‬ ‫در مرزه��ا خواهیم بود؛ از همین رو الزم اس��ت‬ ‫با هماهنگی کامل بین تمام دستگاه های مرزی‬ ‫نس��بت به اجرای این مهم و رس��یدن به اهداف‬ ‫تجاری کوشش کنیم‪.‬‬ ‫رایزن بازرگانی ایران در افغانس��تان گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر کامیون های زیادی در مرزها معطل‬ ‫هستند که این زیبنده تجارت ایران و افغانستان‬ ‫نیست و الزم است سازمان های دخیل در زمینه‬ ‫توس��عه زیرس��اخت های تجاری در‬ ‫نقاط صفر مرزی‪ ،‬هماهنگی بیشتری‬ ‫ب��ا نهادهایی که در زمینه صادرات و‬ ‫تجارت فعال هستند‪ ،‬داشته باشند‪.‬‬ ‫جوانم��رد قصاب ادامه داد‪ :‬باوجود‬ ‫اینکه مس��یرهای ترانزیت��ی ایران و‬ ‫افغانستان به هیچ عنوان بسته نشده‪،‬‬ ‫متاس��فانه زیرساخت های گمرکات و پایانه های‬ ‫ای��ران در مرزه��ای مش��ترک با افغانس��تان و‬ ‫همچنین زیرس��اخت های گمرکات و پایانه های‬ ‫کشور افغانس��تان‪ ،‬جوابگوی حجم تجارت بین‬ ‫دو کش��ور نیس��ت و برنامه ریزی مناسبی برای‬ ‫گسترش زیرس��اخت های تجاری بین دو کشور‬ ‫چ��ه در بخش گمرک و مرزبانی و چه در بخش‬ ‫حمل ونقل ضروری اس��ت‪ .‬وی محدودیت های‬ ‫ساعت کاری ازسوی طرف افغانستانی را از دیگر‬ ‫مشکالت در مرز ایران و افغانستان عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬از ساعت ‪ ۵‬بعدازظهر به بعد به دلیل نبودن‬ ‫ارزیاب‪ ،‬کامیون ها نمی توانند برای ترخیص وارد‬ ‫گمرکات‪ ،‬پایانه ها و بازارچه های دوغارون شوند‬ ‫و این روند تجارت را با اختالل روبه رو می کند‪.‬‬ ‫جوانم��رد قص��اب گفت‪ :‬مش��کالتی از جمله‬ ‫تعطیلی پنجشنبه بعدازظهر و جمعه‬ ‫و نبود ش��یفت کاری بعد از ساعت ‪۵‬‬ ‫بعدازظهر که باعث دپوی کامیون ها‬ ‫می ش��ود مربوط به افغانستان است‬ ‫ک��ه باید اقداماتی ازس��وی کش��ور‬ ‫افغانس��تان در زمینه افزایش ساعت‬ ‫کاری ص��ورت گیرد تا تخلیه بارها با‬ ‫سرعت بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫به گفته وی در روزهای گذش��ته کامیون ها در‬ ‫مرزه��ا به ویژه در مرزهای دوغارون و میلک دپو‬ ‫ش��ده بود که با هماهنگی هایی که در دوغارون‬ ‫صورت گرفت‪ ،‬س��اعت کاری تا ‪ ۱۰‬شب ایران و‬ ‫‪ ۱۱‬شب افغانستان افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫رایزن بازرگانی ایران در افغانس��تان در زمینه‬ ‫مسئله قاچاق س��وخت نیز گفت‪ :‬یکی از دالیل‬ ‫قاچاق س��وخت در این بخ��ش‪ ،‬باک های اضافه‬ ‫کامیون های افغانس��تانی اس��ت که الزم اس��ت‬ ‫باتوج��ه ب��ه تفاهمات دو کش��ور و با هماهنگی‬ ‫مقام��ات افغانس��تانی باک های اضاف��ه از روی‬ ‫کامیون ه��ا برداش��ته و از ورود کامیون هایی که‬ ‫باک اضافه دارند‪ ،‬جلوگیری شود تا امکان قاچاق‬ ‫س��وخت از بین برود‪ .‬جوانم��رد قصاب در ادامه‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬از طرف دیگ��ر کنترل های تکراری‬ ‫و موازی کاری های��ی ک��ه در زمینه س��وخت در‬ ‫گمرکات صورت می گیرد‪ ،‬باعث ایجاد صف های‬ ‫طوی��ل موق��ع خ��روج ش��ده و الزم اس��ت این‬ ‫کنترل ها قبل از ورود کامیون ها به منطقه اصلی‬ ‫م��رزی یعنی پایانه و گم��رک و بازارچه صورت‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫رایزن بازرگانی ایران در افغانس��تان با اش��اره‬ ‫ب��ه مش��کالت منطقه ویژه اقتص��ادی دوغارون‬ ‫گف��ت‪ :‬مناطق وی��ژه اقتصادی ب��ا هدف جذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی و تولی��د و ص��ادرات‬ ‫ایجاد ش��ده اند‪ ،‬این در حالی اس��ت که به دلیل‬ ‫کمبودهای��ی ک��ه در منطق��ه وی��ژه اقتصادی‬ ‫دوغ��ارون وج��ود دارد و همچنین س��ود باالی‬ ‫حمل ونق��ل و نبود ط��رح جام��ع‪ ،‬کاربری این‬ ‫منطقه به سمت حمل ونقل کامیون ها سوق داده‬ ‫شده که در چارچوب اهداف این مناطق نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به گفته رئیس منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫دوغارون با ابالغ طرح تفصیلی جامع منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬دوغارون به جای حمل ونقل به سمت‬ ‫جذب س��رمایه خارج��ی و تولی��د‪ ،‬تغییر رویه‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫پایان دوران ترامپ و‬ ‫یک تیم جنگ طلب‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫در توییتر نوش��ت‪ :‬س��رانجام ب��ا اعالم نتیجه‬ ‫انتخابات امریکا‪ ،‬دوران ترامپ و تیم ماجراجو‬ ‫و جنگ طلب او به پایان رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری اسالمی ایران در حساب‬ ‫کاربری خ��ود در توییت��ر با اش��اره به اعالم‬ ‫نتای��ج انتخابات ریاس��ت جمهوری در ایاالت‬ ‫متح��ده امریکا‪ ،‬نوش��ت‪« :‬س��رانجام با اعالم‬ ‫نتیجه انتخابات امری��کا‪ ،‬دوران ترامپ و تیم‬ ‫ماجراجو و جنگ طلب او به پایان رسید‪ .‬نقض‬ ‫معاهده ه��ای بین المللی از محیط زیس��ت تا‬ ‫تحریم های اقتصادی و ضدانس��انی علیه ملت‬ ‫ایران و حمایت از تروریس��م و نژادپرس��تی‪،‬‬ ‫شاکله سیاست های ترامپ بود‪ .‬ملت ایران که‬ ‫با مقاومت در مقابل سیاست فشار حداکثری‬ ‫ترام��پ ایس��تاد‪ ،‬رنج ه��ای ناش��ی از اخالل‬ ‫گسترده در معیشت خود‪ ،‬دسترسی نداشتن‬ ‫بیماران به دارو و ترور س��ردار سلیمانی عزیز‬ ‫را فرام��وش نخواهد ک��رد‪ .‬امیدوارم ش��اهد‬ ‫تغییر سیاس��ت های مخرب امریکا و بازگشت‬ ‫به قان��ون و تعهدات بین الملل��ی و احترام به‬ ‫ملت ها باشیم‪».‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی نیز در پیامی‬ ‫به انتخ��اب رئیس جمه��وری جدی��د امریکا‬ ‫واکنش نشان داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدباقر‬ ‫قالیباف در صفحه ش��خصی خود در توییتر با‬ ‫هش��تک افول امریکا به ایاتی از سوره نازعات‬ ‫ک��ه سرکش��ی و عبرت اموزی از سرنوش��ت‬ ‫فرعون در ان بیان ش��ده‪ ،‬اش��اره کرد‪ .‬رئیس‬ ‫مجلس همچنین ویدئوی ‪۲۸‬ثانیه ای از سید‬ ‫حسن نصراهلل درباره ترامپ را منتشر کرد که‬ ‫در ان پیش بین��ی شکس��ت وی در انتخابات‬ ‫امریکا مطرح شده بود‪.‬‬ ‫تاکید بر توسعه همکاری‬ ‫ایران و امریکای التین‬ ‫وزیران امور خارجه ای��ران و نیکاراگوئه در‬ ‫گفت وگوی تلفنی بر گسترش روابط دوستانه‬ ‫دو کشور تاکید کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا از وزارت ام��ور خارجه‪،‬‬ ‫محمدج��واد ظری��ف همزمان ب��ا حضور در‬ ‫بولیوی در گفت وگوی تلفنی با دنیس مونکادا‬ ‫ب��ا تاکید بر روابط دوس��تانه دو کش��ور ابراز‬ ‫امیدواری کرد در اینده نزدیک به ان کش��ور‬ ‫نیز سفر کند‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه نیکاراگوئ��ه نیز در این‬ ‫گفت وگوی تلفنی با استقبال از سفر مقام های‬ ‫ای��ران‪ ،‬افزایش س��طح همکاری ه��ا و روابط‬ ‫دوجانبه را مورد تاکید قرار داد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این وزیر ام��ور خارجه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در جریان س��فر به بولیوی با‬ ‫رئیس جمهوری منتخب این کش��ور امریکای‬ ‫التین دیدار و رایزنی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدج��واد ظریف در‬ ‫دیدار با «لوییس ارس��ه» ضمن ابراز تبریک‬ ‫ب��ه وی ب��ر لزوم تقوی��ت روابط و گس��ترش‬ ‫همکاری ها تاکید و اعالم کرد ایران با جدیت‬ ‫در کنار دولت و ملت بولیوی است‪.‬‬ ‫در این دیدار لوئیس ارس��ه هم از شرکت‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان در مراسم تحلیف‬ ‫ریاس��ت جمهوری بولیوی تشکر کرد و گفت‪:‬‬ ‫کش��ورش درصدد اس��ت روابط با جمهوری‬ ‫اسالمی ایران را ارتقا بخشد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫حکایت است که مالنصرالدین زنش را هر روز کتک می زد‪.‬‬ ‫از او پرس��یدند‪ :‬چرا همسرت را بی دلیل می زنی؟ گفت‪ :‬من‬ ‫که نمی توانم برایش غذایی بیاورم‪ ،‬س��فر ببرم‪ ،‬برایش لباس‬ ‫بخ��رم یا وظیفه همس��ری را بجا اورم؛ پ��س او را می زنم تا‬ ‫یادش نرود که من شوهرش هستم!‬ ‫این وضع حکایت دولتیان ما با مردم است که در بحبوحه‬ ‫گرانی های روزافزونی که دامنگیر مردم ش��ده‪ ،‬هر روز مردم‬ ‫را با وعده کاهش قیمت ها و بهبود شرایط اقتصادی و دیگر‬ ‫وعده ه��ای پوچ و بی حاصل که نه تنها هیچ س��ودی را عاید‬ ‫مردم نمی کند‪ ،‬بلکه بر ش��دت رنج انان از ش��رایط موجود‬ ‫می افزاید‪ ،‬عذاب می دهند‪.‬‬ ‫این گون��ه وعده ه��ای توخالی که هیچ ن��ور امیدی بر دل‬ ‫طبقات کم درامد و متوسط جامعه نمی تاباند‪ ،‬در حالی بیان‬ ‫می ش��ود که در همین روزهای گذش��ته نرخ گوشت از مرز‬ ‫‪۱۴۰‬هزار تومان گذش��ت‪ ،‬مجوز گران ش��دن ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫ش��وینده ها صادر و روغن خوراکی نایاب ش��د که صد البته‬ ‫پیش درام��د گران تر ش��دن نرخ ان اس��ت‪ .‬به راس��تی این‬ ‫افزایش قیمت ها قرار اس��ت تا کجا ادامه یابد و مردم تا کجا‬ ‫باید شاهد این وضع اشفته باشند؟!‬ ‫در طول ماه های گذش��ته با اس��تفاده از «ارز جهانگیری»‬ ‫افزون بر ‪ 2‬برابر س��ال های اخیر نهاده های دامی وارد کشور‬ ‫ش��د که هرگز با نرخ دولتی به دست دامداران نرسید و انان‬ ‫ناگزی��ر قوت دام های خود را از بازار س��یاه تهیه می کنند تا‬ ‫منفعت ان فقط و فقط به جیب دالالن و رانت خواران سرازیر‬ ‫ش��ود و همین امر باتوجه ب��ه بی علف بودن مراتع‪ ،‬دامداری‬ ‫کشور را به نابودی و ورشکستگی تهدید می کند‪.‬‬ ‫پرواضح است که تمامی گرانی های فزاینده باوجود فراوانی‬ ‫کاال‪ ،‬پیامد س��وء مدیریت ها و نبود نظارت های شایس��ته و‬ ‫بایسته است که تاوان ان را مردم بیگناه متحمل می شوند‪.‬‬ ‫ایا وقت ان نرس��یده که مسئوالن شرایط را به خوبی رصد‬ ‫کنند و به بررس��ی نحوه قیمت گ��ذاری کاالها از کارخانه تا‬ ‫ب��ازار بپردازند و مش��خص ش��ود در کدام حلق��ه از زنجیره‬ ‫به هم پیوس��ته تولید تا مص��رف‪ ،‬کاالهای مورد نیاز مردم با‬ ‫گرانی های پیوسته گره می خورد و ایا این افزایش نرخ دلیل‬ ‫و توجیه منطقی دارد یا خیر؟‬ ‫اصال ایا اقایان مس��ئول از نرخ کاالهای موردنیاز روزمره‬ ‫مردم خبری دارند؟ بی تردید انها که یادشان نمی اید اخرین‬ ‫بار کی به سوپرمارکت رفتند تا برای معیشت خانواده خرید‬ ‫کنند و مقایس��ه ای بین دیروز و امروز داش��ته باش��ند‪ ،‬درد‬ ‫مردم را نمی فهمند؛ مردمی که با درامدها و دس��تمزد های‬ ‫ثاب��ت ب��ا درد گرانی های روزاف��زون مواجهند؛ نرخ هایی که‬ ‫روزانه افزایش می یابند با دس��تمزدهایی که س��االنه تعیین‬ ‫می شوند!!‬ ‫این روز ها نرخ گوجه فرنگی معمولی در بازار تا هر کیلو ‪۲۲‬‬ ‫هزار تومان افزایش یافته و دس��ت مردم از مرغ کیلویی ‪۲۶‬‬ ‫هزار تومانی قطع ش��ده اس��ت؟ نرخ تخم مرغ را هم که شاید‬ ‫در جریان باشند به کجا رسیده است‪ .‬ایا درک می کنند این‬ ‫روزها خانواده های متوس��ط‪ ،‬کم درامد و تنگدست‪ ،‬حتی از‬ ‫تناول یک اُملت ساده هم محروم شده اند؟!‬ ‫روی س��خنم با ریاست محترم جمهوری است؛ روزی که‬ ‫بر صندلی ریاس��ت جمهوری جلوس فرمودید‪ ،‬نرخ گوش��ت‬ ‫و تخم مرغ چقدر بود؟ و اکنون دولت فخیمه ش��ما ان را به‬ ‫کجا رسانده است؟‬ ‫می توانید بفرمایید در یک س��ال گذش��ته که این همه از‬ ‫برنامه ریزی ه��ا ب��رای کاهش گرانی ها و برداش��تن باری از‬ ‫ش��انه های مردم به ویژه اقش��ار متوس��ط و فرودست جامعه ‬ ‫سخن گفته اید‪ ،‬چه چیزی عاید مردم شده است؟! نرخ کدام‬ ‫کاال کاهش یافته‪ ،‬کدام تس��هیالت در وضع معیشتی مردم‬ ‫فراهم شده اس��ت؟ کدام مشکل (به مسائل کالن اقتصادی‬ ‫و‪ ...‬کاری نداریم) معیشتی مردم حل شده است؟‬ ‫باور بفرمایید وعده های بی پایه و اس��اس درباره پیشگیری‬ ‫از گرانی ها و کاهش قیمت ها که به باور مردم نمی نش��یند‪،‬‬ ‫هیچ نش��انه خوبی نیس��ت‪ .‬اینکه مردم برای ش��ان اهمیتی‬ ‫ندارد دولتمردان چه می گویند و تا کجا اوضاع بد اقتصادی‬ ‫ادام��ه پی��دا خواهد کرد؟ اینکه مردم یقین کرده اند وس��ط‬ ‫دعواهای سیاس��ی فراموش ش��ده اند و‪ ...‬نش��انه های بسیار‬ ‫بدی است‪.‬‬ ‫وقتی برای تامین معیش��ت مردم نمی توانید کاری انجام‬ ‫دهی��د‪ ،‬الاقل از ش��یوه گفتاردرمانی ازاردهنده ای که مردم‬ ‫سال هاس��ت خیری از ان ندیده اند‪ ،‬دس��ت بردارید و اعتماد‬ ‫را به مردم برگردانید‪.‬‬ ‫متخصص��ان عل��وم ارتباطات اجتماعی ب��ر این باورند که‬ ‫پیش ش��رط برقراری هرگون��ه ارتباط موثر بی��ن گوینده و‬ ‫ش��نونده اعتماد و احترام متقابل است و بیرون از این اصل‪،‬‬ ‫هی��چ پیامی‪ ،‬به هدف مطلوب نخواهد رس��ید‪ .‬و ای به حال‬ ‫گوینده ای که اعتماد شنونده به وی سلب شده باشد‪ .‬وقتی‬ ‫ارتباط در یک فرایند تکراری‪ ،‬مالل اور و یکس��ویه و به دور‬ ‫از انتظاره��ا و توقعات��ی ک��ه مخاطبان از گوین��ده دارند‪ ،‬به‬ ‫مس��ائلی بپردازد که گیرنده پی��ام ذره ای به دانش‪ ،‬صداقت‬ ‫گوینده و مهم بودن محتوای پیام اعتقادی نداش��ته باش��د‪،‬‬ ‫این گونه پیام ها فقط و فقط به یک پارازیت استنباطی تبدیل‬ ‫می ش��ود و مخاطبان را در مناس��ب ترین حالت به خمیازه‬ ‫اجتماعی می اندازد‪.‬‬ ‫باور بفرمایید تمامی این مش��کالت در س��وءمدیریت ها و‬ ‫نارس��ایی نظارت های دولت ریش��ه دارد و چاره کار‪ ،‬تغییر‬ ‫گفتمان توسعه و پوسته فرسوده مدیریتی کشور است‪.‬‬ ‫امریکا به تعهدات‬ ‫بین المللی‬ ‫بازگردد‬ ‫جلس��ه س��تاد هماهنگ��ی اقتص��ادی دول��ت ب��ه ریاس��ت‬ ‫حجت االسالم والمس��لمین حسن روحانی برگزار شد‪ .‬رئیس جمهوری با‬ ‫بیان اینکه دولت اینده امریکا از فرصت پیش امده برای جبران اشتباهات‬ ‫گذشته استفاده کند‪ ،‬گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬همواره به تعهدات‬ ‫خود در صورت رعایت مس��ئوالنه ازس��وی همه طرف های تعهد‪ ،‬پایبند‬ ‫بوده و تعامل س��ازنده با جهان را راهبرد خود می داند‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی ریاست جمهوری‪ ،‬حسن روحانی در یکصدوهفتادونهمین‬ ‫جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار کرد‪ :‬اینک فرصتی برای‬ ‫دولت اینده امریکا پیش امده که اش��تباهات گذش��ته را جبران کند و با‬ ‫احترام به قواعد جهانی‪ ،‬به مسیر پایبندی به تعهدات بین المللی‪ ،‬بازگردد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری افزود‪ :‬جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬همواره به تعهدات خود‬ ‫در صورت رعایت مس��ئوالنه ازسوی همه طرف های تعهد‪ ،‬پایبند بوده و‬ ‫تعامل سازنده با جهان را راهبرد خود می داند‪ .‬روحانی با تاکید بر پیروزی‬ ‫مقاومت ملت ایران در جنگ اقتصادی تحمیل شده توسط دولت امریکا‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مردم ایران با مقاومت قهرمانانه خود در برابر جنگ تحمیلی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اثبات کردند که سیاس��ت فش��ار حداکثری امریکا محکوم به‬ ‫شکس��ت است‪ .‬رئیس جمهوری تصریح کرد‪ :‬اینک زمان ان است که در‬ ‫س��ایه همکاری و هم افزایی ایران و همس��ایگان‪ ،‬شاهد ارتقای امنیت و‬ ‫توس��عه در منطقه باشیم و مس��یر ثبات و رشد اقتصادی کشور‪ ،‬با قوت‬ ‫و س��رعت هرچه بیش��تر‪ ،‬پیموده ش��ود‪ .‬روحانی با اشاره به برنامه های‬ ‫اقتصادی دولت تاکید کرد‪ :‬در شرایط رو به بهبود اقتصادی دولت با اتخاذ‬ ‫سیاست های متناسب مالی و کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید‬ ‫و توسعه سرمایه گذاری‪ ،‬تقویت ارزش پول ملی و کمک به تولید ملی و‬ ‫رشد اقتصادی کشور را با قوت دنبال می کند‪ .‬رئیس جمهوری همچنین‬ ‫در این جلسه وزیر اقتصاد را مکلف کرد در راستای ارتقای انضباط مالی‬ ‫و بودجه ای‪ ،‬فروش سهام و دارایی های مازاد دولتی و انتشار اوراق بدهی‬ ‫دولت را طبق برنامه مصوب ادامه دهد‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬ربیع اال ول‪1442‬‬ ‫‪ 9‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1653‬‬ ‫پیاپی ‪2971‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬چه تحولی در صنعت‬ ‫خودرو کش��ور ایجاد می ش��ود که کارخانه ها هر ‪ ۳‬ماه یکبار قیمت ها را باال‬ ‫می برند؟ با این وضعیت نرخ خودرو به کجا می خواهد برسد‪ ،‬حال اگر این‬ ‫محصوالت کیفیت الزم را داشت تا حدی قابل قبول بود اما متاسفانه بیشتر‬ ‫تولیدات این کارخانه ها کیفیت الزم را ندارد‪ .‬سیدناصر موسوی الرگانی در‬ ‫گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬با انتقاد از افزایش پی درپی قیمت خودروهای داخلی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سیاس��ت دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حوزه مدیریت‬ ‫دالر ریخت‬ ‫بورس سقوط کرد‬ ‫بازار خودرو بسیار تاسف بار است‪ ،‬در شرایط کنونی با مجوز شورای رقابت‪،‬‬ ‫قیم��ت خ��ودرو هر ‪ ۳‬ماه یکبار افزایش می یاب��د‪ ،‬این نوع عملکرد نظارت‪،‬‬ ‫مدیری��ت و وزارتخانه داری نیس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬چ��ه تحولی در صنعت‬ ‫خودرو کش��ور ایجاد می ش��ود که کارخانه ها هر ‪ ۳‬ماه یکبار قیمت ها را باال‬ ‫می برند؟ با این وضعیت نرخ خودرو به کجا می خواهد برسد‪ ،‬حال اگر این‬ ‫محصوالت کیفیت الزم را داشت تا حدی قابل قبول بود اما متاسفانه بیشتر‬ ‫تولی��دات این کارخانه ها کیفیت الزم را ندارد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬به طور حتم‪،‬‬ ‫وضعیت مالی خودروسازان باید به طورکامل شفاف شود‪ ،‬باید مشخص شود‬ ‫هزینه های این کارخانه ها چقدر بوده و درامدش��ان چه میزان است‪ .‬البته‬ ‫مجلس در ش��رایط کنونی در حال تحقیق وتفحص از خودروس��ازان است‬ ‫و در این طرح تمام مس��ائل ش��فاف خواهد شد‪ .‬موسوی الرگانی افزود‪ :‬در‬ ‫شرایط کنونی مردم توان خرید پایین ترین محصول خودروسازان را ندارند؛‬ ‫بنابرای��ن بای��د راهکاری را ایجاد کرد تا محص��والت با قیمت قابل قبول یا‬ ‫کیفیت مناسب به دست مصرف کننده برسد‪.‬‬ ‫درخواست صنعتگران با توجه به مشکالت ارزی تامین مواد اولیه‬ ‫رعایت حقوق یکسان برای تمام تولیدکنندگان‬ ‫‪ ۶۰‬درصد قیمت تمام شده مربوط به مواد اولیه است‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫ش�رایط تولید بسیار دش�وار شده و این سختی سبب ش�ده تولیدکنندگان به دنبال‬ ‫راهکارهایی برای ادامه حیات باشند‪ .‬سرمایه ها در حال اب رفت است و برخی واحدهای‬ ‫صنعت�ی‪ ،‬کوچک و بعضی کارگاه های کوچک‪ ،‬به حالت نیمه تعطیل و تعطیل درامده اند‪.‬‬ ‫در ای�ن میان اما تولیدکنندگان و تامین کنندگان مواد اولیه بدون دغدغه با قیمت روز‬ ‫دالر‪ ،‬ب�ازار دارند و س�ود می کنند و در صورت نب�ود بازار داخ�ل‪ ،‬می توانند بازارهای‬ ‫صادراتی خود را توس�عه دهند‪ .‬بسیاری از تولیدکنندگان‪ ،‬نرخ مواد اولیه تولید داخل‬ ‫را از چالش های اصلی تولید و قیمت تمام ش�ده باالی محصول نهایی می دانند و عنوان‬ ‫می کنن�د دول�ت باید در این زمینه تدبیری بیندیش�د که محصوالت این ش�رکت های‬ ‫دولتی برای تولیدکنندگان داخلی با قیمت پایین تر و حتی ریالی محاسبه شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫برخورد با همه تولیدکنندگان یکسان باشد‬ ‫صنعتگران حوزه خودرو عنوان می کنند اگر قرار است‬ ‫قیمت خودرو از سوی شورای رقابت قیمت گذاری شود‬ ‫باید همین ش��یوه برای نرخ گذاری م��واد اولیه هم اجرا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬مازی��ار بیگل��و‪ ،‬دبی��ر انجمن‬ ‫س��ازندگان قطع��ات و مجموعه ه��ای خودرویی عنوان‬ ‫می کن��د‪ ،‬خودکفایی و تعمیق س��اخت داخل با نهضت‬ ‫داخلی س��ازی با ه��دف کاهش ارزبری انجام ش��د و در‬ ‫ح��ال پیگیری اس��ت‪ ،‬اما ت��ا زمانی که م��واد معدنی و‬ ‫پتروشیمی تولید داخل پایه جهانی داشته باشد‪ ،‬کاری‬ ‫از پیش نمی بریم و فقط انرژی و سرمایه صنعتگران این‬ ‫حوزه تلف می ش��ود‪ .‬دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی افزود‪ :‬صنعت خودرو کش��ور با‬ ‫ترکیه و کره جنوبی مقایس��ه می ش��ود‪ ،‬اما کسی عنوان‬ ‫نمی کند خودروساز و قطعه ساز این دو کشور مواد اولیه‬ ‫تولید داخل ش��ان را با یارانه ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درصدی دریافت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫این فعال صنع��ت خودرو تصریح کرد‪ :‬نرخ مواد اولیه‬ ‫تولید داخل به گونه ای است که اگر تولیدکننده این مواد‬ ‫را وارد کند‪ ،‬برای او ارزان تر درمی اید‪ .‬درحال حاضر فقط‬ ‫تولیدکنندگان مواد اولیه و خام فروش��ان سود دارند و با‬ ‫این روند خودکفایی معنا ندارد‪.‬‬ ‫همچنین فرهاد به نیا‪ ،‬سخنگوی همین انجمن یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬ش��ورای رقابت با س��رکوب قیمت خودرو‪ ،‬سعی‬ ‫در جل��ب رضایت مصرف کننده دارد‪ ،‬ام��ا مواد اولیه را‬ ‫فراموش کرده اس��ت‪ .‬فوالد از کیلویی ‪ ۶۰۰‬تومان سال‬ ‫‪ ،۹۱‬امروز به بیش از ‪ ۱۵‬هزار تومان رسیده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ایا ش��ورای رقابت ای��ن واقعیت ها را‬ ‫می بیند‪ .‬در س��الی که ش��ورای رقابت از قیمت گذاری‬ ‫خودرو کنار گذاش��ته ش��ده بود‪ ،‬اگر به سراغ بنگاه های‬ ‫تولی��دی مواد اولی��ه می رف��ت‪ ،‬ام��روز منطقی تر جلو‬ ‫می رفتیم‪ .‬ش��رکت های بورس��ی مواد اولیه در ‪ ۲‬س��ال‬ ‫گذشته بین ‪ ۵۰‬تا ‪۷۰‬درصد سود ساالنه داشتند‪.‬‬ ‫این مس��ئول صنفی تاکید کرد‪ :‬چرا ش��ورای رقابت‬ ‫دخالت نکرد؟ اگر س��رکوبی قیمت ها مطرح است‪ ،‬نرخ‬ ‫فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم و پتروش��یمی هم باید با فرمول‬ ‫ش��ورای رقابت تعیین ش��ود‪ .‬در جهان مرس��وم نیست‬ ‫خریدوفروش مواد اولیه و خام س��ود داش��ته باشد‪ ،‬اما‬ ‫محص��والت نهای��ی خیر‪ .‬این امر‪ ،‬به تولید و در س��طح‬ ‫کالن به صنعت و اقتصاد کشور اسیب می زند‪.‬‬ ‫حال پرسش این است که چند درصد قیمت تمام شده‬ ‫محصوالت نهایی مربوط به مواد اولیه است؟ و با اصالح‬ ‫قیمت مواد اولیه چند درص��د قیمت محصوالت نهایی‬ ‫مانند خودرو کاهش می یابد؟‬ ‫مازیار بیگلو‬ ‫مواد اولیه و قیمت تمام شده کاالها‬ ‫جعف��ر نصیری یکی از فعاالن صنع��ت خودرو درباره‬ ‫تاثی��ر نرخ م��واد اولیه روی قیمت تمام ش��ده قطعات و‬ ‫در نتیج��ه خودرو به‬ ‫گفت‪ :‬اگ��ر نرخ مواد اولیه‬ ‫براس��اس قیمت دالر محاس��به نش��ود ‪ ۱۰۰‬درصد در‬ ‫قیمت تمام شده خودرو تاثیر دارد‪.‬‬ ‫بهای تمام ش��ده کاالها مربوط به مواد اولیه‪ ،‬دستمزد‬ ‫و‪ ...‬اس��ت که بخش عمده ان مربوط به نهاده های تولید‬ ‫از جمله مواد اولیه اس��ت؛ بنابراین اگر قیمت مواد اولیه‬ ‫کاهش پیدا کند به طور قطع‪ ،‬نرخ تمام ش��ده محصوالت‬ ‫هم کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬موضوع مه��م در این ب��اره درصد کاهش‬ ‫قیمت مواد اولیه تولید داخل است‪ .‬باید دید دولت برای‬ ‫حمای��ت از تولید و تولیدکننده‪ ،‬ایا این مس��ئله مهم را‬ ‫اجرایی می کند؟ همچنین نرخ تعیین شده چقدر خواهد‬ ‫بود؟‬ ‫نصیری در پاسخ به این پرسش که چند درصد تولید‬ ‫قطع��ه مرب��وط به مواد اولیه اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬این درصد‬ ‫محصول به محصول متغیر اس��ت‪ .‬ام��ا می توان به طور‬ ‫میانگین گفت ‪ ۶۰‬درصد بهای تمام شده قطعات مربوط‬ ‫به قیمت مواد اولیه است‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت مواد اولیه داخلی نسبت به خارجی‬ ‫این فعال صنعت خودرو در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫ایا قیمت م��واد اولیه تولید داخل که با نرخ دالر عرضه‬ ‫می شود با مواد اولیه وارداتی تفاوت قیمتی زیادی دارد‬ ‫یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬تفاوت قیمت ها چش��مگیر اس��ت‪ ،‬زیرا به‬ ‫مواد اولی��ه وارداتی تعرفه تعلق می گیرد‪ .‬می توان گفت‬ ‫بی��ن ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۵‬درصد نرخ مواد اولیه وارداتی گران تر از‬ ‫قیمت مواد اولیه داخلی است‪.‬‬ ‫پیش تر برخ��ی صنعتگ��ران عنوان ک��رده بودند که‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده مواد اولی��ه داخلی توان تولید‬ ‫مواد اولیه فناوری ش��ده و خاص را ندارند‪ .‬از این رو اگر‬ ‫به دنبال ایمنی و کیفیت بهتر محصوالت هستیم‪ ،‬ناگزیر‬ ‫باید برخی مواد اولیه وارد شوند‪.‬‬ ‫نصیری درب��اره این موضوع توضیح داد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ش��رکت های فع��ال در حوزه م��واد اولیه ک��ه صادرات‬ ‫دارند؛ یعنی از کیفیت و اس��تانداردهای الزم برخوردار‬ ‫هس��تند‪ .‬محصولی که کیفیت پایینی داش��ته باشد در‬ ‫بازار جهانی خریدار نخواهد داشت‪ .‬اما در برخی قطعات‬ ‫مانن��د محصوالت الکترونیکی تولید داخل نداریم و باید‬ ‫وارد شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این قطعات در چند شرکت محدود جهانی‬ ‫با تیراژ میلیونی روزانه تولید می شوند‪ ،‬درحالی که تولید‬ ‫ان در داخل صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫نصی��ری در پای��ان گفت‪ :‬م��واد اولیه تولی��د داخل‬ ‫نس��بت به مشابه خارجی مزیت دارد و با توجه به حجم‬ ‫نعمت های خدادادی در کشور و استفاده از انرژی داخل‪،‬‬ ‫انتظار اس��ت این محصوالت با نرخ های پایین در اختیار‬ ‫صنعتگران داخلی قرار گیرد‪.‬‬ ‫در ادام��ه جعفر اهنین جان از فع��االن صنعت کفش‬ ‫درباره تاثیر نرخ مواد اولیه روی قیمت تمام ش��ده کفش‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬تاثیر م��واد اولیه از صنعتی به صنعت‬ ‫دیگر متفاوت اس��ت‪ .‬برای تولید کفش ‪ ۷۰‬قلم محصول‬ ‫نیاز اس��ت‪ .‬ش��اید بین ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬قل��م از این محصوالت‬ ‫داخلی باشد و بتوان از داخل تهیه کرد اما باقی وارداتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر تولیدکننده برای ادامه حیات‬ ‫باید مبارزه کند و در واقع تولیدکننده می جنگد تا چراغ‬ ‫کارگاهش را روش��ن نگه دارد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تولیدکننده‬ ‫کفش یک روز با کمبود چس��ب روبه رو است‪ ،‬روز دیگر‬ ‫جعبه ندارد‪ ،‬دیگر روز ممکن اس��ت ب��رای تامین مواد‬ ‫‪ PU‬تولیدش متوقف شود‪ .‬چرم‪ ،‬قدک‪ ،‬زیره‪ ،‬تکسون و‬ ‫ده ها قلم دیگر که برخی وارداتی و برخی داخلی اس��ت‬ ‫ه��ر یک حیات صنعت کفش داخل را تهدید می کند‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو تولید روزانه برخی تولیدکنندگان از ‪ ۴۰۰‬جفت‬ ‫به ‪ ۱۵۰‬جفت و کمتر کاهش پیدا کرده است‪ .‬این فعال‬ ‫صنع��ت کفش تصریح کرد‪ :‬وضعیت بازار هم برای همه‬ ‫روش��ن است چک های برگش��ت خورده فروشگاه دارها‪،‬‬ ‫مشکالت تولیدکننده را دوچندان کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت کیفیت در کنار قیمت‬ ‫اهنین ج��ان درباره تامی��ن مواد اولی��ه تولید داخل‬ ‫گفت‪ :‬ش��اید چند قلم مح��دود‪ ،‬مربوط به م��واد اولیه‬ ‫ش��رکت های پتروش��یمی داخلی باش��د اما باقی کاالها‬ ‫وارداتی اس��ت؛ بنابراین چالش صنعت کفش در تامین‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬گس��ترده تر از چند قلم تولید داخل اس��ت‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬اگ��ر تولیدکننده بخواه��د محصول‬ ‫باکیفیت و اس��تاندارد در اختیار مصرف کننده قرار دهد‬ ‫برخی تولیدات داخلی پاس��خگو نیس��ت‪ .‬ش��اید برخی‬ ‫م��واد اولیه مورد نیاز در داخل تولید و تامین ش��ود اما‬ ‫از کیفیت الزم برخوردار نیس��تند و نمی توانند رضایت‬ ‫تمام مش��تریان را جلب کنند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬تکس��ون‬ ‫ایرانی با نوع المانی به لحاظ کیفیت فاصله زیادی دارند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت کفش با اش��اره ب��ه وضعیت موجود و‬ ‫فرهاد به نیا‬ ‫جعفر نصیری‬ ‫در نتیجه در ش��رایط فعلی قیمت تمام ش��ده خیلی باال‬ ‫می رود‪ .‬از این رو ترجیح تولیدکننده داخلی اس��تفاده از‬ ‫مواد اولیه داخلی است اما به شرط اینکه کیفیت و قیمت‬ ‫در کنار هم دیده شود‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫بناب��ر این گ��زارش‪ ،‬درصد تاثیر م��واد اولیه تولید‬ ‫داخ��ل از صنعتی ب��ه صنعت دیگر تغیی��ر می کند‬ ‫عالوه بر اینک��ه برخی تولیدکنندگان در کنار قیمت‪،‬‬ ‫کیفیت این مواد را نیز مطرح می کنند‪ .‬همچنین در‬ ‫برخی محصوالت‪ ،‬تعداد مواد اولیه مورد نیاز باال بوده‬ ‫و چالش ها را در این بخش مضاعف می کند‪ .‬در کنار‬ ‫این مس��ائل‪ ،‬برخی از تولیدکنندگان مواد اولیه هم‬ ‫مشکالت خود را دارند زیرا انها هم نیاز به مواد اولیه‬ ‫دیگ��ری دارند تا بتوانند مثال ف��والد یا ‪ PU‬را برای‬ ‫صنعت خودرو یا صنعت کفش تولید و تامین کنند‪.‬‬ ‫محاکم قضایی اجازه‬ ‫تعطیلی تولید را ندارند‬ ‫قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫در نامه ای به اس��تانداران سراسر کشور و روسای‬ ‫کارگروه های اس��تانی تسهیل و رفع موانع تولید‪،‬‬ ‫با یاداوری س��خنان رئیس قوه قضاییه تاکید کرد‬ ‫الزم اس��ت با نهاد قضایی برای اجتناب از صدور‬ ‫احکام منجر به توقف تولید تعامل شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬بابک دین پرس��ت‪،‬‬ ‫قائم مقام رئیس س��تاد تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫در دس��تورالعملی به اس��تانداران سراسر کشور و‬ ‫روسای کارگروه های استانی‪ ،‬با یاداوری ایین نامه‬ ‫اجرایی ماده (‪ )۶۱‬الحاقی قانون رفع موانع تولید‬ ‫رقابت پذی��ر و ارتقای نظام مالی کش��ور‪ ،‬تعامل با‬ ‫نهاد قضایی برای اجتناب محاکم از صدور احکام‬ ‫منجر به توقف تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی‬ ‫را یکی از تکالیف این ستاد اعالم کرد‪.‬‬ ‫در این دس��تورالعمل از عوامل اجرایی س��تاد‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید در اس��تان ها خواسته‬ ‫ش��ده‪ ،‬در اجرای دقیق ایین نامه یادشده اهتمام‬ ‫جدی داش��ته و با اشاره به ابالغیه های صادرشده‬ ‫ازس��وی مقامات قوه قضاییه‪ ،‬دست کم در ‪ ۲‬سال‬ ‫اخیر مبنی بر خودداری دادگس��تری ها از صدور‬ ‫احکام توقیف و تعطیلی واحدهای تولیدی و عدم‬ ‫لزوم احض��ار مدیران عامل بنگاه های اقتصادی به‬ ‫انح��ای مختلف‪ ،‬هرگونه نقض احتمالی مقررات و‬ ‫بخشنامه های مربوط به این بخش را به این ستاد‬ ‫اعالم کنند‪.‬‬ ‫براساس بند (‪ )۵‬ماده (‪ )۳‬ایین نامه اجرایی ماده‬ ‫(‪ )۶۱‬الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و‬ ‫ارتقای نظام مالی کش��ور‪ ،‬بر «تعامل با دس��تگاه‬ ‫قضایی برای اجتناب محاکم از صدور احکام منجر‬ ‫ب��ه توقف تولی��د و تعطیلی واحده��ای تولیدی»‬ ‫تاکید ش��ده و این در حالی اس��ت که رئیس قوه‬ ‫قضاییه نیز در نشس��ت ش��ورای عالی قضایی در‬ ‫شهریور سال ‪ ۱۳۹۸‬در س��خنانی تاکید کرد که‬ ‫«به هیچ عن��وان پیگیری های قضایی ما نباید کار‬ ‫کارگاه و کارخانه را با کوچک ترین وقفه ای مواجه‬ ‫کن��د‪ .‬ما به همکاران و بخش های مختلف همواره‬ ‫تاکید می کنیم که درباره کارخانه ها و کارگاه های‬ ‫تولیدی‪ ،‬اگر به هر دلیلی مس��ئولی مورد پرسش‬ ‫و اتهام قرار گیرد‪ ،‬نباید منجر به وقفه در فعالیت‬ ‫کارخانه ها ش��ود‪ .‬کارخانه ه��ا و کارگاه ها با تمام‬ ‫قدرت و قوت باید مش��غول کار باشند و ما نیز از‬ ‫این موضوع حمایت می کنیم»‪.‬‬ ‫حمایت مجلس از توسعه‬ ‫قوای محرکه ایران خودرو‬ ‫تنوع مواد اولیه و مشکالت تولید‬ ‫افت کیفیت محصوالت برخی تولیدکنندگان‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫شرایط فعلی باید تولیدکننده باالدستی که تغذیه کننده‬ ‫صنعتگران پایین دستی هستند تمام تالش خود را به کار‬ ‫گیرند که روی کیفیت محصوالتشان هم کار کنند‪ .‬این‬ ‫تولیدکننده با تاکید بر اینکه برای استفاده از مواد اولیه‬ ‫نخستین موضوع کیفیت است‪ ،‬گفت‪ :‬تعدادی محدود از‬ ‫ش��رکت های مواد اولیه داخلی محصول باکیفیت تولید‬ ‫می کنند‪ .‬نمی توان در کن��ار قیمت‪ ،‬کیفیت را فراموش‬ ‫ک��رد‪ .‬در این دو حوزه باید مش��کالت تولید پیگیری و‬ ‫بررسی شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬تولیدکننده به دنبال محصول ایرانی اس��ت‪،‬‬ ‫زیرا تهیه ان نس��بت به نوع خارجی راحت تر اس��ت اما‬ ‫باید کیفیت و قیمت در کنار هم پاسخگوی نیاز صنعتگر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اهنین جان در پایان اظهارک��رد‪ :‬قیمت مواد وارداتی‬ ‫باالس��ت‪ ،‬زیرا در ش��رایط تحریم ناگزی��ر باید محموله‬ ‫از چند کش��ور عبور کن��د تا بتوانی��م ان را وارد کنیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جعفر اهنین جان‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬مجلس شورای اسالمی از‬ ‫طرح های بومی س��ازی ایران خودرو به ویژه تولید‬ ‫محص��والت براس��اس ذائقه مصرف کنن��دگان با‬ ‫قوای محرکه جدید در راستای کاهش وابستگی‪،‬‬ ‫ایجاد فرصت ش��غلی و صرفه جویی ارزی حمایت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫س��یدجواد حس��ینی کیا در گفت وگو با تسنیم‬ ‫گف��ت‪ :‬مجل��س ش��ورای اس�لامی از طرح های‬ ‫بومی س��ازی ایران خودرو به ویژه تولید محصوالت‬ ‫براس��اس ذائقه مصرف کنن��دگان با قوای محرکه‬ ‫جدید در راستای کاهش وابستگی‪ ،‬ایجاد فرصت‬ ‫ش��غلی و صرفه جوی��ی ارزی حمای��ت می کن��د‪.‬‬ ‫طراح��ی و تولید نخس��تین گیربک��س ‪ ۶‬دنده با‬ ‫دانش فن��ی بومی در ش��رایط س��خت تحریمی‬ ‫گامی برای تحقق اقتصادمقاومتی است و اقدامی‬ ‫نواوران��ه در صنع��ت خودرو کش��ور محس��وب‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬با روحیه نواوری و خالقیت‬ ‫موج��ود در ایران خودرو و نهادینه ش��دن نهضت‬ ‫داخلی س��ازی قطع��ات‪ ،‬تحریم ها هی��چ اثری در‬ ‫صنعت خودرو کشور ندارد‪.‬‬ ‫حس��ینی کیا گفت‪ :‬حمای��ت از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی در س��ال جهش تولید برای بومی س��ازی‬ ‫تولی��د‪ ،‬توس��عه ص��ادرات و اس��تفاده از ت��وان‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان در اولویت مجلس قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم س��نقر و کلیای��ی در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی با اش��اره به اینکه صنعت قطعه‬ ‫کشور رش��د مناسبی داشته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تولید‬ ‫قطعات حس��اس و اس��تراتژیک در داخل کشور‬ ‫هم��گام با فن��اوری برتر روز جهان نش��ان دهنده‬ ‫پیشرفت قطعه سازی است‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با تاکید بر اینکه خودروسازان‬ ‫بای��د با تولید پلتفرم های خ��ودرو روز با همراهی‬ ‫قطعه س��ازان انتظ��ارات مردم را ب��راورده کنند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬صنعت قطعه به واسطه تاکید بر تولید‬ ‫داخلی در سال جهش تولید باعث اشتغال هزاران‬ ‫نفر در شرایط نابسامان اقتصادی حال حاضر شده‬ ‫و این از برکات خودباوری و تعهد در کشور است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫وضعیت مالی‬ ‫خودروسازان‬ ‫باید شفاف شود‬ ‫«اریا» ‪۱۴۰۰‬‬ ‫وارد بازار می شود‬ ‫سکته دالر‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 9‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1653‬‬ ‫پیاپی ‪2971‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫یادداشت‬ ‫شناخت‬ ‫مدرنیته در‬ ‫ایران‬ ‫با مصرف‬ ‫سیدمحمد بحرینیان‬ ‫پژوهشگر حوزه توسعه صنعت‬ ‫صنعت و مسائل ان بسیار گسترده و رسیدگی ریشه ای به‬ ‫چالش های این حوزه برای توسعه ضرورتی اجتناب ناپذیر‬ ‫اس��ت‪ .‬ما در کش��ور فقط بر اعطای مجوزها که ساده ترین‬ ‫ش��کل تولید است‪ ،‬ورود پیدا کرده و سپس همه چیز را به‬ ‫بازار واگذار کردیم و هر زمان هم که با مش��کل درامدهای‬ ‫نفت��ی مواجه ش��دیم‪ ،‬محدودیت های واردات��ی را برقرار‬ ‫کردیم و این کار حمایت نامیده شد‪ .‬اما هیچ گاه استراتژی‬ ‫حمایت��ی به معنای واقعی در کش��ور برای صنعت محقق‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬باید رفتارهای خود را یکی یکی با اقداماتی‬ ‫که کش��ور های دیگر برای صنعتی خاص انجام می دهند‪،‬‬ ‫مقایسه کنیم و ببینیم ایا اقدامات ما حمایتی است؟‬ ‫انچه در ایران رخ می دهد بازی با واژه هاست که از سوی‬ ‫دولت ها و مجلس ها برای صنعت خودرو بارها مطرح و بدون‬ ‫پشتوانه کارشناس��ی به کار گرفته شده است و می شود‪ .‬از‬ ‫زمانی که دولت را اصطالحا به ش��کل مدرن‪ ،‬کپی کردیم‪،‬‬ ‫حمایتی واقعی و از روی برنامه مدون‪ ،‬از این صنعت نشده‬ ‫است‪ .‬در مقابل‪ ،‬بسیاری از دولت ها به واردات روی اوردند‪.‬‬ ‫پیشینه ای تاریخی درباره رفتارهای تجاری ایران وجود‬ ‫دارد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬انقالب مشروطه ارزشمند بود؛ مبانی‬ ‫اولیه مردم س��االری را برای کش��ور فراهم کرد‪ ،‬اما در کنه‬ ‫ان س��اختارهای الزم برای توس��عه اقتصادی و صنعتی را‬ ‫تش��کیل ندادیم؛ بلکه به س��رعت از جهان پیشرفته تقلید‬ ‫می کنیم‪ .‬ساختار قانون اساسی بلژیک و فرانسه را گرفتیم‪،‬‬ ‫بدون اینکه بدانیم به درد اینجا می خورد یا نه‪ .‬به دلیل نبود‬ ‫زیربناهای مس��تحکم‪ ،‬نهادهای ظاهری را تشکیل دادیم‪،‬‬ ‫وضعیتی که برایمان ایجاد ش��د‪ ،‬یک شبه دموکراس��ی بود‬ ‫و نه واقعیتی جوش��یده از متن یک فرایند مداوم در بستر‬ ‫زمان طوالنی‪ .‬این شبه دموکراس��ی به س��رعت باعث یک‬ ‫تجددگرایی ش��کلی در جامعه ش��د‪ ،‬اما الزامات ان را بلد‬ ‫نبودیم و نتوانس��تیم قواعد مناس��ب را به کار بگیریم‪ ،‬زیرا‬ ‫به ص��ورت مف��رط در طول ‪ ۴۰۰‬س��ال‪ ،‬از تولید علم عاجز‬ ‫شده بودیم‪.‬‬ ‫در نتیجه دولت ها‪ ،‬گرفتار «دیدمان کوری» یا نداش��تن‬ ‫اینده نگری شدند و برای تصمیم گیری فقط به لحظه نگاه‬ ‫می کردند‪ .‬با شرایط نیمه استعماری‪ ،‬این تجددگرایی ابتدا‬ ‫بین متموالن کشور گسترش یافت و به ازمندی افراطی در‬ ‫مصرف انجامید‪ .‬به تدریج چنین عطش��ی به مصرف‪ ،‬منجر‬ ‫به بازتولید ش��کلی ان در طبقه متوسط شد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫عطش مصرف که عوامل خارجی و مباشران وطنی هم ان‬ ‫را مرت��ب تحریک می کردند‪ ،‬خود از عوامل تسلیم ش��دن‬ ‫نس��بی در مقاب��ل کاالهای ساخته ش��ده خارج��ی بوده و‬ ‫بازار بکری برای محصوالت کش��ورهای پیشرفته شد‪ .‬اگر‬ ‫صفح��ات روزنام��ه اطالعات ان زم��ان را ببینید‪ ،‬مقاالتی‬ ‫درب��اره تش��دید مصرف گرایی در ایران نوش��ته و روی ان‬ ‫بحث ش��ده اس��ت‪ .‬ما مدرنیته را با مصرف ش��ناختیم‪ ،‬نه‬ ‫اینک��ه با تولی��د ان را فهم کرده باش��یم‪ .‬از عوامل داخلی‬ ‫خود غفلت کردیم و تسلیم ش��دن نسبی در مقابل مصرف‬ ‫کاالی خارجی داش��تیم‪ .‬نخب��گان اقتصاد‪ ،‬صنعت خودرو‬ ‫را بحق لوکوموتیو پیش��رفت صنعتی کشورها می دانستند‬ ‫و ای��ن اثبات پذیر اس��ت‪ .‬وقتی این صنعت به وجود می اید‬ ‫اث��رات متقابل و زنجیره ای در همه فعالیت‪‎‬های قبل و بعد‬ ‫خود خواهد داش��ت و شاهد ظهور بسیاری از صنایع دیگر‬ ‫مرتبط با ان هس��تیم‪ ،‬مثل الستیک سازی‪ ،‬شیشه و‪ ...‬که‬ ‫در ساخت خودرو به کار می رود؛ اما ما از همان ابتدا «خانه‬ ‫خراب کن خود و دنیاابادکن دیگران» ش��ده ایم و هنوز هم‬ ‫هستیم‪ .‬امار واردات ان سال ها این مسئله را نشان می دهد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ،۱۳۰۲‬واحد پول کش��ور قِران بود و امار واردات‬ ‫براساس مستندات موجود زیاد است‪.‬‬ ‫وف��ق احصائیه واردات من��درج در روزنامه اطالعات دوم‬ ‫بهم��ن ‪ ،۱۳۰۵‬در س��ال ‪ ۱۳۰۲‬ارزش واردات خ��ودرو ‪۲‬‬ ‫ میلی��ون و ‪ ۶۷۳‬هزار و ‪ ۴۵۰‬قران بوده اس��ت‪ .‬کل واردات‬ ‫کش��ور در کتاب «تحوالت صدس��اله ایران» نوشته دکتر‬ ‫رش��یدی ‪ ۶ ۸۱‬میلیون و ‪ ۳۲۲‬هزار قِران اعالم شده است‪.‬‬ ‫در وضعیتی که کشور گرفتار کسری تراز مزمن بوده‪ ،‬میزان‬ ‫واردات از صادرات باالتر بوده اس��ت‪ .‬این مصرف‪ ،‬افراطی و‬ ‫افسارگس��یخته است‪ .‬اگر سهم ارزش واردات خودرو را در‬ ‫سال ‪ ۱۳۰۲‬به کل ارزش واردات بگیریم‪ 0. 3 ،‬درصد است‪.‬‬ ‫سال ‪ ۱۳۰۳‬این سهم به ‪ 0. 4‬درصد می رسد‪ ،‬همین سهم‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۰۴‬به ‪ ۱.۳۵‬درصد می رسد‪ .‬امارهای مندرج‬ ‫در روزنام��ه اطالعات مورخ ‪ ۱۷‬اس��فند ‪ ۱۳۰۸‬گویای ان‬ ‫اس��ت که س��هم مزبور در س��ال ‪ ۱۳۰۷‬به یکباره به ‪۵.۹۶‬‬ ‫درصد می رسد‪ .‬این نشان می دهد جامعه به سرعت مصرفی‬ ‫می ش��ود‪ .‬مطلوب بودن برای اس��تفاده از کاالی خارجی و‬ ‫ن را که‬ ‫صورت بن��دی مدرنیت��ه را گرفتیم‪ ،‬اما الزام��ات ا ‬ ‫تولید داخلی و نهادهای مرتبط با ان اس��ت انجام ندادیم‪.‬‬ ‫کشوری که تولید ندارد نباید مصرف زده شود؛ چراکه کشور‬ ‫را به س��وی وابس��تگی و حتی ممکن است به سوی اسیب‬ ‫جدی بکشاند‪.‬‬ ‫باوجود کسری تراز بازرگانی‪ ،‬منابع کشور را برای توسعه‬ ‫دیگ��ران به کار می بردیم‪ .‬در همه دوره ه ا به نظر می رس��د‬ ‫برخی سیاست گذاران وقت دنبال حرکت های پوپولیستی‬ ‫هس��تند و فق��ط می خواهن��د نمادهای توس��عه را ترویج‬ ‫دهند؛ ساده ترین نماد توسعه‪ ،‬مصرف است و البته نمایش‬ ‫خودروه��ای روز جهان در خیابان ها‪ .‬این عملکرد وضعیت‬ ‫موجود را برای امروز کشور رقم زده است زیرا نتیجه چنین‬ ‫عملکردی نمی تواند غیر از این باشد‪.‬‬ ‫تامین مالی‬ ‫بنگاه های‬ ‫اقتصادی‬ ‫در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫براساس این دستورالعمل‪ ،‬بنگاه های اقتصادی که در زمان درخواست‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬تعداد کارکنان انها تا ‪ ۱۰۰‬نفر باش��د و طرح های نیمه تمام‬ ‫تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ‪۶۰‬درصد و با پیش بینی اشتغال تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفر‪ ،‬مش��مول این ابالغیه می ش��وند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاه های اقتصادی در سال ‪ ۱۳۹۹‬را‬ ‫به اس��تانداران سراس��ر کشور ابالغ کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬علیرضا رزم حس��ینی در‬ ‫نامه ای که به استانداران و روسای کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫سراس��ر کش��ور نوشته است‪ ،‬دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاه های‬ ‫اقتصادی در سال ‪ ۱۳۹۹‬که به وسیله بانک مرکزی در ‪ ۱۵‬ماده و ‪ ۶‬تبصره‬ ‫تدوین و در تیر امسال به تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی رسیده‬ ‫اس��ت را ابالغ کرد‪ .‬براس��اس این دس��تورالعمل‪ ،‬بنگاه های اقتصادی که‬ ‫در زمان درخواس��ت تس��هیالت‪ ،‬تعداد کارکنان انها تا ‪ ۱۰۰‬نفر باش��د و‬ ‫طرح های نیمه تمام تولیدی با پیش��رفت فیزیکی بیش از ‪۶۰‬درصد و با‬ ‫پیش بینی اشتغال تا ‪ ۱۰۰‬نفر‪ ،‬مشمول این ابالغیه می شوند‪ .‬همچنین‬ ‫ثبت ن��ام بنگاه ه��ای متقاضی دریافت این تس��هیالت از طریق س��امانه‬ ‫اینترنتی بهین یاب به نشانی ‪ www.behinyab.ir‬خواهد بود‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬بنگاه اقتصادی متقاضی تس��هیالت‪ ،‬باید درخواس��ت خود را با‬ ‫درج اطالعات درست در این سامانه ثبت کرده و پس از ارائه مدارک الزم‬ ‫به کمیته بررسی‪ ،‬حداکثر در مدت یک ماه پس از تصویب و معرفی به‬ ‫بانک عامل‪ ،‬مدارک و مستندات درخواستی را به بانک عامل ارائه کند‪.‬‬ ‫سایپا در مسیر توسعه محصوالت‬ ‫«اریا» ‪ ۱۴۰۰‬وارد بازار می شود‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عملکرد خودروسازان در ‪ ۲‬سال اخیر سبب شده اتفاق های جدیدی در صنعت‬ ‫خودرو کش�ور رقم بخورد‪ .‬به گزارش‬ ‫ش�اید اگر همین ش�تاب و عملکرد‬ ‫در ده�ه ‪ ۸۰‬رخ داده بود‪ ،‬ام�روز ایران دارای چند خودرو مل�ی به معنای واقعی‬ ‫ب�ود؛ خودروهایی که در داخ�ل طراحی و روی پلتفرم بومی تولید ش�ده بودند‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای تولید پلتفرم در داخل‪ ،‬حرکت به س�وی برقی کردن خودروها‪،‬‬ ‫تعمیق س�اخت داخل قطعات و‪ ...‬از مهم ترین اهدافی است که در صنعت خودرو‬ ‫در حال دنبال شدن است‪ .‬مونتاژ مدل های جدیدتری که با داخلی سازی بیشتری‬ ‫همراه اس�ت‪ ،‬ش�نیدن نام های ایرانی برای خودروهای تولیدی و‪ ...‬همه حاکی از‬ ‫ان اس�ت که ما در تحریم با تکیه بر توان خود می توانیم عملکرد بهتری داش�ته‬ ‫باش�یم‪ .‬اما این موضوع نمی تواند یک نس�خه کلی باشد‪ ،‬زیرا می توان در فضای‬ ‫باز بین المللی اگر با همین عملکرد تولید صنعتی خود را ادامه دهیم با س�رعت‬ ‫بیش�تر و مش�کالت کمتر به اهداف مورد نظر دس�ت یافت؛ به ش�رط انکه رفع‬ ‫محدودیت های بین المللی منجربه مصرف گرایی در صنعت خودرو کشور نشود‪.‬‬ ‫گروه خودروس�ازی سایپا که قرار است تا پایان سال‪ ،‬شاهین ایرانی (رهام) را‬ ‫وارد ب�ازار کند خبر از تولید «اریا»‪ ،‬کراس اوور جدید خود می دهد؛ این خبر در‬ ‫کنار نویدی که س�یدجواد سلیمانی‪ ،‬مدیرعامل این گروه خودروسازی چند روز‬ ‫قب�ل درباره تولید ال‪ ۹۰‬بومی داد می توان�د حاکی از اتفاق های جدید در صنعت‬ ‫خودرو باشد‪.‬‬ ‫مگاپلتفرم ‪ SP ۱۰۰‬با ‪ ۳‬مدل سواری‪ ،‬کراس اوور و هاچ بک قرار‬ ‫است محصوالت جدید با مشخصاتی کامال متمایز به بازار عرضه کند‪.‬‬ ‫عنوان می شود ایمنی محصوالت این مگاپلتفرم با هیچ خودرو داخلی‬ ‫که تاکنون طراحی و عرضه شده است‪ ،‬قابل مقایسه نیست‬ ‫دستاوردهای ‪SP ۱۰۰‬‬ ‫سیدجواد سلیمانی‬ ‫با تالش‬ ‫مهندسان‬ ‫داخلی تا ‪ ۱۸‬ماه‬ ‫اینده ال‪۹۰‬‬ ‫جدید وارد‬ ‫بازار خواهد شد‬ ‫مجید باقری‬ ‫متناسب با‬ ‫افزایش‬ ‫استقبال برای‬ ‫خرید خودرو‪،‬‬ ‫سعی خواهیم‬ ‫کرد میزان‬ ‫تولیدات خود را‬ ‫افزایش دهیم‬ ‫مگاپلتفرم ‪ SP ۱۰۰‬سال ‪ ۱۳۹۵‬طراحی شد‪ .‬سه‬ ‫مدل س��واری‪ ،‬کراس اوور و هاچ بک قرار است روی‬ ‫این پلتفرم تولید شود‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود قرار اس��ت‪ ،‬محص��والت جدید با‬ ‫مش��خصاتی کامال متمایز با محصوالت قبلی سایپا‬ ‫متولد شوند و بازار داخل با انواع خودروهای جدید‬ ‫بومی به سمت نوسازی پیش برود‪.‬‬ ‫در ای��ن پ��روژه‪ ،‬ایمنی محصول ب��ا هیچ خودرو‬ ‫داخل��ی که تاکن��ون طراحی و عرضه ش��ده‪ ،‬قابل‬ ‫مقایسه نیست‪.‬‬ ‫عنوان می شود مگاپلتفرم ‪ ،SP ۱۰۰‬سه دستاورد‬ ‫مه��م برای گ��روه س��ایپا به همراه دارد‪ ،‬نخس��تین‬ ‫دس��تاورد‪ ،‬تولد محصولی به روز اس��ت که به لحاظ‬ ‫ایمنی‪ ،‬امکانات و کیفیت اختالف س��طح زیادی با‬ ‫خودروهای در حال تولید س��ایپا دارد که از س��وی‬ ‫تیم طراحان ایرانی گروه سایپا طراحی شده است‪.‬‬ ‫دومین دس��تاورد این پروژه این است که طراحی‬ ‫و تولید این محصول جدید به معنای واقعی حاصل‬ ‫کار تیمی در گروه خودورسازی سایپا است و بدون‬ ‫ش��ک پروژه هایی با این وس��عت بدون کار گروهی‬ ‫امکان پذی��ر نخواهد بود‪ .‬همچنین ارتقای ایمنی در‬ ‫این خودرو پاسخگوی تمام استانداردهاست‪.‬‬ ‫‹ ‹تحول بازار ‪۱۴۰۰‬‬ ‫کراس اوور جدید گروه خودروس��ازی سایپا با نام‬ ‫«اری��ا» از مگاپلتف��رم مل��ی ‪ SP ۱۰۰‬که چنـدی‬ ‫پیش رونمایی ش��د‪ ،‬قرار اس��ت س��ال ‪ ۱۴۰۰‬وارد‬ ‫بازار شود‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬گروه خودروسازی سایپا با‬ ‫هماهنگی نهاد ریاست جمهوری و فرهنگستان زبان‬ ‫و ادب فارس��ی‪ ،‬نام خودرو جدید خود که نخستین‬ ‫کراس اوور ایرانی از مگاپلتفرم ملی ‪ SP ۱۰۰‬اس��ت‬ ‫را اریا نامگذاری کرد تا پس از «ش��اهین» دومیـن‬ ‫ن��ام تجاری خان��واده محصوالت جدی��د ‪SP ۱۰۰‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬گروه خودروس��ازی سایپا برای‬ ‫نامگذاری محصول جدید خود‪ ،‬تعدادی اس��م را به‬ ‫داخلی سازی ‪۸۵‬درصدی ال‪۹۰‬‬ ‫این روزه��ا خبرهای زیادی درب��اره مدل های‬ ‫جدی��د خودرو برای بازار س��ال ‪ ۱۴۰۰‬ش��نیده‬ ‫می ش��ود‪ .‬چن��دی پیش ه��م مدیرعام��ل گروه‬ ‫خودروس��ازی سایپا از تولید و ورود ال‪ ۹۰‬ایرانی‬ ‫تا ‪ ۱۸‬ماه اینده به بازار خودرو خبر داد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫گف��ت‪ :‬ال‪ ۹۰‬بومی س��ازی ش��ده و منطب��ق با‬ ‫اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه از سوی گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا طراحی‪ ،‬تولید و تا ‪ ۱۸‬ماه‬ ‫اینده وارد بازار خواهد ش��د‪ .‬سیدجواد سلیمانی‬ ‫درباره تولید خودرو ال‪ ۹۰‬بومی س��ازی شده در‬ ‫گروه خودروس��ازی سایپا‪ ،‬به س��ایپانیوز گفت‪:‬‬ ‫ت��ا پی��ش از ش��روع تحریم های جدی��د صنعت‬ ‫خودرو در س��ال ‪ ،۹۷‬در تولی��د ال‪ ۹۰‬تا حدود‬ ‫‪ ۴۵‬درصد به قطعات ش��رکت رنو فرانسه وابسته‬ ‫بودی��م‪ ،‬بنابراین زمانی که صنعت خودرو تحریم‬ ‫شد و ش��رکت های خارجی همکاری های خود را‬ ‫با همتای ایرانی خ��ود قطع کردند‪ ،‬تولید ال‪۹۰‬‬ ‫متوقف شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬گروه خودروس��ازی س��ایپا در‬ ‫راس��تای افزایش ت��وان داخل‪ ،‬تنوع بخش��ی به‬ ‫محصوالت خ��ود و اس��تفاده بهین��ه از خطوط‬ ‫تولی��د‪ ،‬تصمیم گرفت نس��بت به داخلی س��ازی‬ ‫خ��ودرو ال‪ ۹۰‬اق��دام کن��د؛ از ای��ن رو با تالش‬ ‫مهندس��ان داخلی تا ‪ ۱۸‬ماه اینده ال‪ ۹۰‬جدید‬ ‫وارد بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫س��لیمانی با بیان اینکه افزایش داخلی س��ازی‬ ‫ال‪ ۹۰‬در ش��رایطی محقق می ش��ود که صنعت‬ ‫بررس��ی بازار خودروهای خارجی در پایتخت حاکی اس��ت‬ ‫کاهش قیمت ها که از چند هفته پیش اغاز شده بود‪ ،‬این روزها‬ ‫با شیب تندی ناشی از افت قیمت ارز ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬کارشناس��ان می گویند‪ :‬در ماه های گذش��ته‬ ‫قیم��ت خودروهای خارجی همواره جلوتر از افزایش قیمت ارز‬ ‫حرکت کرده بود و هرگونه افزایش نرخ دالر‪ ،‬تاثیری به مراتب‬ ‫بیش��تری روی قیمت این خودروها داش��ت‪ .‬این کارشناس��ان‬ ‫معتقدن��د‪ :‬قیمت این خودروها که در ماه های اخیر با نرخ های‬ ‫استقبال از شاهین در پیش فروش ها‬ ‫خودرو با شدیدترین تحریم های ظالمانه و شیوع‬ ‫ویروس کرونا روبه رو اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬میزان ساخت‬ ‫داخل خودرو یاد شده به ‪ ۸۵‬درصد خواهد رسید‬ ‫و از سویی دیگر این خودرو که در گذشته فقط با‬ ‫استانداردهای پنجاه وپنج گانه منطبق بود اکنون‬ ‫این قابلیت را پیدا خواهد کرد که استانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه را با موفقیت بگذراند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با تغیی��رات جدید در‬ ‫موت��ور‪ ،‬گیربک��س و قطعات��ی که از س��وی رنو‬ ‫فرانسه تامین می ش��د گروه خودروسازی سایپا‬ ‫می تواند ال‪ ۹۰‬ایرانی را با ش��کل و نمای بیرونی‬ ‫جدید و به روز تولید کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا با بیان‬ ‫اینکه با همت مهندسان داخلی گیربکس‪ ،‬موتور‬ ‫و برخی از قطعات ال‪ ۹۰‬که تا سال های پیش در‬ ‫تامین ان وابس��ته بودیم به تولید انبوه می رسد‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در برخی از قطعات به دو دلیل‪ ،‬عدم‬ ‫توجیه اقتص��ادی و نبود مواد اولی��ه مانند مواد‬ ‫الی برای تولید کاتالیس��ت‪ ،‬امکان داخلی سازی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬از این رو‪ ،‬ناگزیر هستیم مانند سایر‬ ‫کش��ورها به وسیله واردات روند تامین را پیگیری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهارکرد‪ :‬در راس��تای جلوگیری‬ ‫از خ��روج ارز‪ ،‬خودکفای��ی در صنع��ت خودرو و‬ ‫کنت��رل قیمت ها‪ ،‬تم��ام تالش را ب��رای ارتقای‬ ‫سطح داخلی س��ازی خودروها انجام خواهیم داد‬ ‫و در این ب��اره از ت��وان مجموعه های دانش بنیان‬ ‫بهره خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫ه��ر چه تی��راژ و تنوع خودروها بیش��تر باش��د بازار‬ ‫ارامش بیش��تری خواهد داشت و با بهم خوردن عرضه‬ ‫و تقاضا و نیز پاس��خگو نبودن تولید‪ ،‬بازار اشفته شده‬ ‫و محلی برای س��وداگری می ش��ود‪ .‬در این راستا گروه‬ ‫خودروس��ازی سایپا با برنامه هایی که در تولید و فروش‬ ‫دارد به دنب��ال کاهش التهاب در بازار خودروس��ت که‬ ‫قائم مقام مدیرعامل در امور فروش گروه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا با اشاره به استقبال گسترده مردم از محصوالت‬ ‫این ش��رکت گفت‪ :‬وظیفه گروه خودروسازی سایپا در‬ ‫جلب رضایت مش��تریان و تحقق خواس��ته های مردمی‬ ‫س��نگین تر ش��ده اس��ت؛ بنابراین ما تمام توان خود را‬ ‫خواهیم گذاش��ت تا محصوالت بهتر و باکیفیت تری را‬ ‫در اختیار مردم قرار دهیم‪ .‬به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬مجید‬ ‫باقری گفت‪ :‬بیش از ‪ ۴۵۰‬هزار نفر در طرح پیش فروش‬ ‫محصوالت س��ایپا شرکت کردند و این استقبال مردمی‬ ‫دو رس��الت بزرگ را بر دوش ما می گذارد؛ نخست انکه‬ ‫مجموعه سایپا تمام تالش خود را برای عرضه و توسعه‬ ‫محصوالت جدید داشته باشد و دوم اینکه برای کاهش‬ ‫التهاب بازار‪ ،‬خودروهای تولیدی در موعد مقرر تحویل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نکت��ه بس��یار مهم��ی ک��ه در طرح‬ ‫پیش ف��روش محص��والت س��ایپا رخ داد‪ ،‬ثبت نام ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار نفر برای خودرو ش��اهین بود که قرار اس��ت سری‬ ‫اول ان زمستان امسال وارد بازار شود؛ بنابراین ثبت نام‬ ‫و اس��تقبال برای خرید خودرو شاهین گویای ان است‬ ‫که مردم به محصول جدید گروه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫اعتماد کردن��د و به این اطمینان رس��یدند که خودرو‬ ‫شاهین طبق سالیق و عالیق انها طراحی شده است‪.‬‬ ‫ادامه کاهش قیمت خودروهای خارجی‬ ‫حباب گون��ه و غیرواقع��ی باال رفته بود‪ ،‬این روزها با کاهش��ی‬ ‫ش��دن روند ن��رخ ارز‪ ،‬در حال پایین امدن هس��تند‪ .‬به اعتقاد‬ ‫انها‪ ،‬از حدود ‪ ۱۰‬روز پیش نیز همه فعاالن بازار و مردم اخبار‬ ‫سیاس��ت خارجی را تعقیب می کنند و از ان زمان تاکنون افت‬ ‫‪ ۵‬درص��دی در قیم��ت خودروهای مونت��اژی و کاهش ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬درص��دی قیمت خودروهای خارجی را ش��اهدیم که برای‬ ‫خودروهای گران تر‪ ،‬این کاهش تا ‪ ۲۰‬درصد هم رسیده است‪.‬‬ ‫ک��وروش طواحن‪ ،‬یک فعال ب��ازار خودروهای خارجی در این‬ ‫فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ی پیشنهاد کرد که‬ ‫این فرهنگستان‪ ۵ ،‬نام مورد تایید خود را مشخص‬ ‫و به سایپا اعالم کرد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه این خودرو نخس��تین کراس اوور‬ ‫ایرانی از یک مگاپلتفرم ملی اس��ت و چندی پیش‬ ‫با حضور رئیس دفتر ریاست جمهوری و رسانه های‬ ‫گروهی رونمایی ش��د‪ ،‬نام های تاییدشده برای دفتر‬ ‫ریاست جمهوری نیز ارسال و از بین انها‪ ،‬نام «اریا»‬ ‫برای کراس اوور جدید سایپا انتخاب شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت این خودرو مدرن و دارای طراحی‬ ‫زیبا و به روز در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬وارد بازار ایران خواهد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫زمینه گفت‪ :‬پژو ‪ ۲۰۰۸‬مونتاژی ایران خودرو که در هفته های‬ ‫گذشته تا ‪ ۱.۳‬میلیارد تومان هم در فضای مجازی و اگهی های‬ ‫فروشندگان در سایت های خودرویی قیمت خورده بود‪ ،‬اکنون‬ ‫در ح��دود ی��ک میلیارد تومان اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬فولکس واگن‬ ‫تیگوان مشکی رنگ صفر کیلومتر نیز که تا ‪ ۳.۷‬میلیارد تومان‬ ‫قیمت گذاری شده بود‪ ،‬با افت ‪ ۵۰۰‬میلیون تومانی به کمتر از‬ ‫‪ ۳.۲‬میلیارد تومان رسیده است و در مواردی فروشندگانی که‬ ‫نیاز به پول داش��تند‪ ،‬حاضر به ف��روش همین خودرو با قیمت‬ ‫قائم مقام مدیرعامل در امور فروش گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا با بیان اینکه طرح پیش فروش محصوالت سایپا‬ ‫در حالی با استقبال وسیع مردمی روبه رو شد که دامنه‬ ‫تحویل خودروها‪ ،‬تابس��تان س��ال ‪ ۱۴۰۰‬است‪ .‬باقری‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬برنامه ریزی ها به گون��ه ای خواهد بود که با‬ ‫سرعت‪ ،‬خودروهای ثبت نامی تحویل مردم شود تا این‬ ‫ام��ر کمک کند که التهابات بازار روزبه روز کمتر ش��ود‬ ‫و مردم ب��ا ارامش بتوانند خودروه��ای مدنظر خود را‬ ‫خریداری کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متناسب با افزایش استقبال برای خرید‬ ‫خودرو‪ ،‬سعی خواهیم کرد با وجود تحریم های ظالمانه‬ ‫و شیوع کرونا میزان تولیدات خود را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫قائم مقام مدیرعامل در امور فروش گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا اعالم کرد‪ :‬مراس��م قرعه کش��ی ط��رح فروش‬ ‫فوق العاده خ��ودرو تا هفته پایانی اب��ان برگزار خواهد‬ ‫ش��د و برای کنترل قیمت های ب��ازار طرح های فروش‬ ‫فوق العاده هر ماه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫باقری تاکید ک��رد‪ :‬به مردم اطمین��ان می دهیم که‬ ‫طرح ه��ای فروش تکرار خواهد ش��د و این اس��تمرار با‬ ‫جدیت دنبال خواهد شد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫حال باید منتظر بود و دید ورود خودروهای جدید به‬ ‫ب��ازار و نیز ادامه طرح های پیش فروش چقدر می تواند‬ ‫به س��اماندهی بازار خودرو کمک کن��د و ایا تیراژ در‬ ‫ح��دی خواهد بود که میدان را برای س��وداگری تنگ‬ ‫کند و ارامش را به بازار خودرو بازگرداند‪.‬‬ ‫پایین تری نیز بودند‪ .‬نمایشگاه دار دیگری در منطقه عباس اباد‬ ‫ته��ران‪ ،‬از کاهش ‪ ۲‬میلیارد تومانی بی ام و ‪ ۷۳۰‬از ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان به زی��ر ‪ ۸‬میلیارد تومان در ‪ ۲۰‬روز گذش��ته خبر داد‪.‬‬ ‫فع��االن بازار معتقدند ریزش قیمت ها ناش��ی از کاهش ارزش‬ ‫دالر س��بب ش��ده تا برخالف هفته های گذش��ته که خریدار و‬ ‫فروش��نده ای وجود نداشت‪ ،‬اکنون فروشندگان به صف شوند‪،‬‬ ‫هرچند خریداران نیز به امید کاهش هرچه بیش��تر قیمت ها از‬ ‫خرید دست کشیده اند‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 9‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1653‬‬ ‫پیاپی ‪2971‬‬ ‫نگاه ملی و حمایت از‬ ‫«فوالد» ضروری است‬ ‫تولیدکننده غرق در‬ ‫گرداب بی ثباتی قوانین‬ ‫تراژدی معدنکاری‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫بهره وری معدن با تکیه بر استارت اپ ها‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫امروز دانشگاه های کشور توسط سازمان ایمیدرو براساس ظرفیت های‬ ‫معدنی استان ها به ‪ ۱۰‬منطقه تقسیم بندی شده اند تا از این ظرفیت در‬ ‫بخش معادن و صنایع معدنی اس��تفاده شود‪ ،‬اما باید بر اجرای این مهم‬ ‫نظارت مستمر شود تا بازدهی الزم را به دنبال داشته باشد‬ ‫‹ ‹الزام رشد بهره وری در معادن‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬غریب پور پیرامون الزام های رشد بهره وری‬ ‫در مع��ادن معتقد اس��ت‪ :‬باید از ظرفیت کنسرس��یوم های‬ ‫موجود در اکتش��اف معادن اس��تفاده بیشتری شود که این‬ ‫مسئله می تواند بهره وری بخش معدن را افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در ش��رایط تحریم‪ ،‬توس��عه منابع‬ ‫انس��انی یکی از رویکردهای بهره وری محسوب می شود که‬ ‫باید به این مسئله در برنامه ریزی ها توجه ویژه شود‪.‬‬ ‫م��رور عملکرد دس��تگاه های اجرایی در ‪ ۴‬دهه گذش��ته‬ ‫اشکار می کند بسیاری از دستگاه ها برای امر توسعه اموزش‬ ‫ندیده اند یا با کمترین امکانات برای رفع تکلیف نس��بت به‬ ‫برگزاری دوره های اموزشی کم هزینه مبادرت ورزیده اند‪.‬‬ ‫غریب پ��ور موضوع اجرای ‪ ۳‬میلی��ارد دالر طرح معدنی و‬ ‫صنایع معدنی با اشتغالزایی ‪ ۶‬هزار نفری در سال گذشته را‬ ‫یاداور ش��د و گفت‪ :‬امروز موضوع تحقیقات باید مورد توجه‬ ‫جدی قرار گیرد و به ان بهای الزم داده شود تا رشد سازمان ها‬ ‫را به نظاره بنشینیم‪ .‬امروز دانشگاه های کشور توسط سازمان‬ ‫ایمیدرو براساس ظرفیت های معدنی استان ها به ‪ ۱۰‬منطقه‬ ‫تقس��یم بندی ش��ده اند تا از این ظرفیت در بخش معادن و‬ ‫صنایع معدنی اس��تفاده ش��ود‪ ،‬اما باید ب��ر اجرای این مهم‬ ‫نظارت مستمر شود تا بازدهی الزم را به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹راهبردهایی در مسیر ارتقای بهره وری‬ ‫مدی��ر ام��وزش‪ ،‬پژوهش و فناوری س��ازمان ایمیدرو هم‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ارتقای بهره وری‪ ،‬هم افزایی و رقابت پذیری بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی محورهایی از راهبردهای نه گانه این‬ ‫س��ازمان اس��ت‪ .‬وی تصریح دارد‪ :‬چنانچه در شرایط فعلی‬ ‫کش��ور به بخش بهره وری در حوزه معدن توجه الزم ش��ود‪،‬‬ ‫گامی موثر در رشد اقتصادی کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫امروز شمار معادن فعال کشور بالغ بر ‪ ۵‬هزار و ‪ ۶۰۰‬معدن‬ ‫اع�لام ش��ده‪ ،‬اما انچه که کمتر م��ورد توجه قرار گرفته این‬ ‫افزایش سرمایه گذاری‬ ‫در معادن اذربایجان غربی‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹الزم�ه فراهم س�ازی مناف�ع جمع�ی‪ ،‬ارتقای‬ ‫بهره وری‬ ‫رئی��س کمیس��یون صنایع و معادن ات��اق بازرگانی ایران‬ ‫پیرام��ون موضوع بهره وری گف��ت‪ :‬ارتقای بهره وری کاهش‬ ‫نرخ تمام شده کاالها و افزایش منافع جمعی را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫به��رام ش��کوری‪ ،‬مهم ترین مولفه ب��رای بخش خصوصی را‬ ‫رقابتی ش��دن تولید‪ ،‬کاهش نرخ تمام ش��ده و افزایش سود‬ ‫و در نتیجه توسعه کسب وکار با ارتقای بهره وری دانست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬چنانچه به نیروی انس��انی و مدیریت به عنوان‬ ‫بخش��ی از عوامل تولید توجه ش��ود‪ ،‬نرخ تمام ش��ده کاهش‬ ‫خواه��د یاف��ت‪ .‬ش��کوری گفت‪ :‬ام��روز در جه��ان صنعتی‬ ‫بیش��ترین محص��ول با کمتری��ن نرخ تولید می ش��ود و در‬ ‫شرکت ها‪ ،‬ضایعات به صفر رسیده؛ ضمن اینکه شاخص های‬ ‫بهره وری بخش خصوصی کش��ورمان در مقایس��ه با بخش‬ ‫دولتی به شاخص های جهانی نزدیک تر است‪.‬‬ ‫گفتنی است ایران به طور متوسط در حدود یک دهه اخیر‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون تن انواع مواد معدنی از معادن فعال استخراج‬ ‫می کند که سهم مصالح ساختمانی بالغ بر ‪ ۶۰‬تا ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬جمهوری اسالمی در بین کشورهای جهان از لحاظ‬ ‫ذخایر شناس��ایی ش��ده با رقم حدود ‪ ۵۷‬میلیارد تن (که از‬ ‫این رقم حدود ‪ ۳۷‬میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است)‪،‬‬ ‫در جایگاه پانزدهم قرار دارد‪.‬‬ ‫خداداد غریب پور‬ ‫باید از ظرفیت‬ ‫کنسرسیوم های‬ ‫موجود در‬ ‫اکتشاف معادن‬ ‫استفاده‬ ‫بیشتری شود‪.‬‬ ‫این مسئله‬ ‫می تواند‬ ‫بهره وری‬ ‫بخش معدن را‬ ‫افزایش دهد‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ :‬در ‪ ۶‬ماه امسال در راستای‬ ‫عمل به منویات رهبر معظم انقالب و تحقق ش��عار‬ ‫«جه��ش تولی��د»‪ ،‬در بخش معادن اس��تان حجم‬ ‫س��رمایه گذاری افزایش داشته اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫تس��نیم غالمرضا بابایی با اش��اره به اینکه با شیوع‬ ‫ویروس کرونا در کش��ور و به تبع ان در اس��تان و‬ ‫ایجاد محدودیت های فاصله گذاری اجتماعی و منع‬ ‫تردد بین ش��هری در دو ماه نخس��ت امسال صدور‬ ‫پروانه اکتشافی برای محدوده های معدنی با مشکل‬ ‫روبه رو ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخست امسال ‪۸‬‬ ‫پروانه اکتش��افی در اس��تان صادر شده است‪ .‬وی‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬همچنی��ن در این م��دت برای ‪۱۹‬‬ ‫محدوده اکتش��افی‪ ،‬گواهی کش��ف صادر شده که‬ ‫محدوده های یادش��ده در ش��رف بهره برداری قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬این گواهی ها نس��بت به مدت زمان مشابه‬ ‫سال گذشته بیش از ‪ ۴۶‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایجان‬ ‫غرب��ی عنوان ک��رد‪ :‬طی این مدت در اس��تان ‪۲۴‬‬ ‫پروانه بهره برداری با ظرفیت اس��تخراج ‪ ۵۴۰‬هزار‬ ‫ت��ن و ذخیره قطعی بی��ش از ‪۱۲‬میلیون تن صادر‬ ‫شده که با به بهره برداری رسیدن این معادن زمینه‬ ‫اش��تغال بیش از ‪ ۱۶۱‬نفر به صورت مستقیم فراهم‬ ‫ش��ده اس��ت‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬برای به بهره برداری‬ ‫رس��یدن معادن فوق بی��ش از ‪ ۲۱۸‬میلیارد ریال‬ ‫سرمایه گذاری انجام شده که نسبت به مدت زمان‬ ‫مش��ابه سال گذشته از لحاظ تعداد پروانه ‪ ۹‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪ .‬بابایی خاطرنشان کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫در کل استان ‪ ۱۸۴‬محدوده اکتشافی دارای پروانه‬ ‫اکتش��اف معتبر‪ ۴۳ ،‬معدن دارای گواهی کش��ف‪،‬‬ ‫‪ ۴۹۲‬معدن بهره برداری شده با ایجاد اشتغال برای‬ ‫‪۵‬هزار و ‪ ۲۲۴‬نفر فعال است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخست امسال در راستای عمل به منویات‬ ‫رهبر معظم انقالب و تحقق بخشیدن به شعار سال‬ ‫که ازس��وی ایش��ان س��ال جهش تولید نام گذاری‬ ‫شده‪ ،‬در بخش معادن استان حجم سرمایه گذاری‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بخ��ش معدن و صنایع معدنی کش��ور دارای ویژگی های‬ ‫اقتص��اد مقاومتی اس��ت و از قابلی��ت ارزش افزوده باال بهره‬ ‫می گی��رد؛ بنابراین انتظار می رود تا پایان شش��مین برنامه‬ ‫توسعه (یعنی سال ‪ )۱۴۰۰‬سهم ان در اقتصاد ملی افزایش‬ ‫یابد‪ .‬البته رش��د به��ره وری این بخش با ات��کا به دانش روز‬ ‫و ش��رکت های دانش بنی��ان می توان��د محقق ش��ود‪.‬اینکه‬ ‫پیش نیازهای رش��د بهره وری معدن و صنایع معدنی در چه‬ ‫س��رفصل هایی جانمایی ش��ده‪ ،‬باید مورد توجه جدی قرار‬ ‫گیرد تا متناس��ب با ان برنامه ریزی الزم به عمل اید؛ تا انجا‬ ‫که به گفته رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬همکاری با دانش��گاه ها باید براس��اس قراردادهایی‬ ‫باش��د که به رش��د به��ره وری کمک کند‪ .‬ای��ن مهم بر این‬ ‫موضوع تاکی��د دارد که چنانچه زمانی تجهیزات از خارج از‬ ‫کش��ور وارد می شد‪ ،‬شرکت های خارجی را ملزم به اموزش‬ ‫نیروه��ا می کردیم‪ ،‬امروز ن��رخ بهره وری باالتری در معدن و‬ ‫صنایع معدنی به ثبت می رسید‪.‬‬ ‫واقعی��ت اینکه‪ ،‬موضوع واردات همراه با اموزش مس��تمر‬ ‫نزدی��ک ‪ ۴‬ده��ه م��ورد غفل��ت مس��ئوالن و برنامه ری��زان‬ ‫دس��تگاه های اجرای��ی و در هم��ه زمینه ه��ای فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و‪...‬بوده اس��ت‪ .‬شرایط به گونه ای پیش‬ ‫رف��ت که وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت دول��ت یازدهم در‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬به مناس��بت روز صنعت و معدن خواستار واردات‬ ‫مدیران خارجی شد‪.‬‬ ‫خداداد غریب پور با تاکید بر موضوع پیاده س��ازی اموزش‬ ‫نیروهای متخصص‪ ،‬دس��ت یافتن به دانش فنی را زمینه ای‬ ‫برای اس��تفاده از ظرفیت های کنسرس��یوم های اکتشافی‪،‬‬ ‫بهره گی��ری از ظرفیت های موجود و همچنین فعال س��ازی‬ ‫طرح هایی که در دوران تحریم ها معطل مانده اند‪ ،‬دانست که‬ ‫می تواند رشد و ارتقای نرخ بهره وری را به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو به این نکته هم اشاره دارد که‬ ‫افزایش بهره وری معادن نیازمند رشد ضریب استحصال مواد‬ ‫معدنی اس��ت‪ .‬امروز هرچند در کشورمان فعالیت در عرصه‬ ‫دانش بنیان (اس��تارت اپی) حرکتی نوین محسوب می شود‪،‬‬ ‫اما ضرورت باور پذیری برای فعالیت این شرکت ها‪ ،‬غیرقابل‬ ‫ان��کار اس��ت و باید با مالحظ��ات الزم و برنامه ریزی در این‬ ‫مسیر گام برداشت‪.‬‬ ‫است که معادن با چه میزان بازدهی و بهره وری فعالیت دارند‪.‬‬ ‫غالمرضا مالطاهری یاداور شد‪ :‬براساس ماده ‪ ۴‬قانون برنامه‬ ‫ششم توسعه از رشد اقتصادی ‪ ۸‬درصدی کشور حداقل ‪۲.۸‬‬ ‫درصد باید از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید حاصل‬ ‫شود‪ .‬وی گفت‪ :‬براس��اس هدف گذاری برنامه ششم توسعه‬ ‫در بخش معدن‪ ،‬متوس��ط رش��د س��االنه ارزش افزوده باید‬ ‫‪ ۸.۸‬درصد و متوس��ط رشد ساالنه اشتغال ‪۴.۶‬درصد باشد‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه ششم توس��عه ( ‪ ،)۱۳۹۶ -۱۴۰۰‬متوسط‬ ‫رش��د ساالنه س��رمایه گذاری در بخش صنعت و معدن باید‬ ‫‪ ۲۶.۱‬درصد و متوس��ط رش��د بهره وری کل عوامل تولید در‬ ‫بخش معدن ‪ ۲.۴‬درصد باشد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬امارهای بین الملل��ی گویای این‬ ‫واقعیت اس��ت که در زمینه ارتقای بهره وری کشورمان نیاز‬ ‫به برنامه ای منسجم دارد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 9‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1653‬‬ ‫پیاپی ‪2971‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫ضربه کاری سودجویان به تولید و بازار فوالد‬ ‫یادداشت‬ ‫اینده ای‬ ‫روشن‬ ‫در انتظار‬ ‫صنعت فوالد‬ ‫نگاه ملی و حمایت از «فوالد» ضروری است‬ ‫سیدرضا شهرستانی‪ /‬عضو هیات‬ ‫مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫‹ ‹مقصران بازار فوالد بسیارند‬ ‫حسین رجایی‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‬ ‫رجایی عملکرد س��ودجویان در شرایط فعلی اقتصادی‬ ‫کش��ور را تقبی��ح کرد و گف��ت‪ :‬در موضوع عرضه و تقاضا‬ ‫مباحث زیادی ازجمله عملکرد سازمان بازرسی‪ ،‬تعزیرات‪،‬‬ ‫سامانه بهین یاب و عرضه محصول در بورس مطرح است‪.‬‬ ‫بسیاری از دوستان در زمینه عرضه و تقاضا بیشتر دغدغه‬ ‫تنظی��م بازار را دارند‪ ،‬اما قطعا در این میان متخلفانی نیز‬ ‫هس��تند ک��ه هم به ب��ازار و هم به تولی��د ضربه می زنند؛‬ ‫بنابرای��ن باید با ارائه و بکارگیری راهکارهای عملیاتی به‬ ‫ش��رایط موجود سروس��امان داد‪ .‬درعین حال برای اینکه‬ ‫فوالدسازان داخلی با مشکالت بیشتر و جدی تری مواجه‬ ‫نشوند‪ ،‬باید در حوزه معدن و سنگ اهن موردنیاز خود در‬ ‫حاشیه امن قرار گیرند و به نظر می رسد سرمایه گذاری در‬ ‫حوزه اکتشافات و معدن راهکار معقولی برای این منظور‬ ‫باش��د‪ .‬نباید فراموش کرد که عملکرد سودجویان هم به‬ ‫ضرر تولیدکننده و هم به ضرر مصرف کننده واقعی است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو باید با هم��کاری تولیدکنندگان و قانون گذاران‬ ‫مجلس و البته دولت دس��ت این سودجویان هرچه زودتر‬ ‫کوتاه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از فوالد مبارکه‬ ‫نماینده مردم لنجان در بخش دیگری از س��خنان خود‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫صنع��ت ف��والد ای��ران در طول س��ال های‬ ‫گذش��ته با انواع تحریم ها روبه رو بوده اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود‪ ،‬این صنع��ت همچنان با قدرت‬ ‫در مس��یر توس��عه فعالیت کرده است‪ .‬البته‬ ‫این دست محدودیت ها زمینه ساز چالش های‬ ‫اقتص��ادی بوده اند‪ .‬ازجمله انکه اعمال تحریم‬ ‫علی��ه ای��ران در طول س��ال های اخیر زمینه‬ ‫اف��ت ارزش پ��ول ملی را فراهم کرده اس��ت‪،‬‬ ‫چراکه درامدهای کش��ور به ش��دت وابس��ته‬ ‫ب��ه نفت بوده و اکنون این صادرات به ش��دت‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬روند نقل‬ ‫و انتقاالت پول از طریق سیس��تم های بانکی‬ ‫ممکن نیست‪ .‬انتقال پول به کمک صرافی ها‬ ‫نیز هزینه های بیشتری را به فعاالن اقتصادی‬ ‫تحمیل می کند‪ .‬به عالوه انکه انجام معامالت‬ ‫در چنین ش��رایطی با ریس��ک های متعددی‬ ‫روبه رو است‪.‬‬ ‫با ای��ن وجود‪ ،‬فعاالن صنعت فوالد کش��ور‬ ‫ع��زم جدی داش��ته اند تا در ش��رایط تحریم‬ ‫ب��ه حیات خود ادامه دهند‪ .‬بر همین اس��اس‬ ‫نیز ش��اهد بودیم ک��ه تولیدکنندگان با توجه‬ ‫ب��ه محدودیت ها تالش کرده ان��د تا خود را با‬ ‫ش��رایط وفق دهند و در مس��یر بومی سازی‬ ‫قطعات و تجهیزات گام بردارند‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن وج��ود‪ ،‬برخ��ی تصمیم��ات و‬ ‫استراتژی های اخذش��ده از سوی دولتمردان‬ ‫جای گالیه دارد‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬می توان به‬ ‫پیشنهاداتی مبنی بر خروج فوالد از بورس یا‬ ‫ایجاد مانع در مس��یر صادرات اشاره کرد‪ .‬این‬ ‫دست اقدامات و سیاست های اشتباه داخلی‪،‬‬ ‫ضربات جبران ناپذیری را ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫وارد می کند‪.‬‬ ‫ای��ن چالش ه��ا در حال��ی هس��تند که از‬ ‫سیاس��ت گذاران داخلی انتظار داریم با درک‬ ‫ش��رایط موجود در مس��یر رفع مشکالت گام‬ ‫بردارند‪ .‬به وی��ژه از ص��ادرات محصوالتی که‬ ‫هنوز در بازارهای بین الملل��ی خریدار دارند‪،‬‬ ‫حمایت شود‪.‬‬ ‫بدون تردید این اقدام تاثیر بس��زایی نیز در‬ ‫تامین کسری ارز دولت نیز دارد‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫از ارز حاص��ل از انها ب��رای واردات مایحتاج‬ ‫عمومی مردم اس��تفاده ش��ود‪ .‬توج��ه به این‬ ‫نکته ضروری به نظر می رسد حمایت دولت از‬ ‫صادرات صنای��ع معدنی و فلزی زمینه تامین‬ ‫ارز ضروری کش��ور را فراهم می کند‪ .‬به عالوه‬ ‫انکه این صنایع می توانند در مس��یر توس��عه‬ ‫حرکت کنند‪.‬‬ ‫توجه به این نکته ضروری به نظر می رس��د‬ ‫که صنعت فوالد در طول س��ال های گذشته‬ ‫ت�لاش کرده نیاز خود را از داخل تامین کند‪،‬‬ ‫اما همچنان برای تامین برخی مایحتاج خود‬ ‫ب��ه واردات نیاز دارد که می تواند انها را از ارز‬ ‫حاصل از صادرات خ��ود تامین کند‪ .‬بنابراین‬ ‫تداوم صادرات فوالد ب��ه منزله تداوم فعالیت‬ ‫ای��ن صنعت از یک س��و و تامین ارز مورد نیاز‬ ‫کشور از سوی دیگر است‪.‬‬ ‫در ادام��ه بای��د خاطرنش��ان ک��رد طی ‪۲‬‬ ‫س��ال گذش��ته و با توجه به تالشی که برای‬ ‫بومی س��ازی در زنجیره فوالد انجام شده‪ ،‬نیاز‬ ‫ارزی صنعت فوالد کشور درحال حاضر به ‪۸۰‬‬ ‫دالر ب��ه ازای هر تن کاهش یافته اس��ت‪ .‬این‬ ‫دست اقدامات از یک سو صرفه جویی ارزی را‬ ‫به دنبال دارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر نیز رکورد س��االنه افزایش‬ ‫تولید ازسوی این صنعت شکسته می شود‪ .‬تا‬ ‫جایی که صنعت فوالد ما درحال حاضر در رتبه‬ ‫دهم دنیا قرار دارد‪ .‬در امسال نیز تولید بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬میلیون تن فوالد و محصوالت فوالدی‬ ‫برنامه ریزی شده اس��ت‪ .‬یعنی باید به تحقق‬ ‫اهداف س��ند چشم انداز توسعه در افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫امیدوار باشیم‪.‬‬ ‫ازمجموع موارد یادش��ده اینطور برداش��ت‬ ‫می ش��ود که با اعمال تحریم های بین المللی‬ ‫علی��ه صنعت فوالد کش��ور‪ ،‬روند توس��عه در‬ ‫این صنایع با مشکالتی روبه رو شد‪ .‬به ویژه که‬ ‫بسیاری از شرکت ها به استفاده از تجهیزات و‬ ‫توان داخلی باور نداشتند‪.‬‬ ‫با اغاز و تش��دید تحریم ها‪ ،‬س��رعت اجرای‬ ‫ای��ن پروژه ه��ا کم ش��د‪ .‬اما در س��ایه همین‬ ‫محدودیت ه��ا به توان داخل��ی بیش از پیش‬ ‫توجه ش��ده و بیش از پیش در مسیر ساخت‬ ‫داخ��ل و بومی س��ازی گام برداش��ته ایم‪ .‬این‬ ‫خودب��اوری و ات��کا به توان داخل��ی که ذیل‬ ‫تحریم ها ایجادش��ده‪ ،‬نوید درخش��انی برای‬ ‫صنعت فوالد اس��ت و اینده روشنی در انتظار‬ ‫صنعت فوالد ماست‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حس��ین رجای��ی‪ ،‬نماینده م��ردم لنج��ان در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬ضمن بازدید از خط��وط تولید فوالد‬ ‫مبارک��ه‪ ،‬با حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل این ش��رکت‬ ‫دی��دار و درب��اره لزوم و اهمیت برق��راری ارامش در بازار‬ ‫فوالد‪ ،‬دستیابی به بهترین راهکارهای تحویل محصوالت‬ ‫ف��والدی به مصرف کنندگان واقعی و پایداری تامین مواد‬ ‫اولیه موردنیاز فوالدسازان گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت فوالد مبارکه‪ ،‬در این‬ ‫دیدار رجایی گفت‪ :‬امروز توفیقی به دست امد تا از نزدیک‬ ‫ش��اهد مجاهدت های کارکنان فوالد مبارکه باش��یم؛ ان‬ ‫هم در شرایطی که تحریم ها‪ ،‬محدودیت ها و بعضا برخی‬ ‫بی مهری ها بیش از هر زمان دیگر موجب وارد امدن فشار‬ ‫به صنایع کشور از جمله صنعت فوالد شده‪ ،‬اما می بینیم‬ ‫که تمامی خطوط تولید این شرکت به خوبی در حال کار‬ ‫و فعالیت است‪.‬‬ ‫ف��والد مبارکه ظرفیتی ملی اس��ت که در همه حوزه ها برای کش��ور‬ ‫منش��ا اث��ر ب��وده و خواهد بود و ب��رای حمایت از ان بای��د نگاه ملی‬ ‫داشته باشیم‬ ‫ضمن استقبال از س��رمایه گذاری فوالد مبارکه در ایجاد‬ ‫خط هوایی مس��تقل برای اصفهان گفت‪ :‬در حال حاضر‪،‬‬ ‫در شهرس��تان لنجان و هم جوا ِر صنایع دفاع‪ ،‬یک فضای‬ ‫فرودگاه��ی وجود دارد که جانمایی ان به طور کامال فنی‬ ‫و تخصص��ی‪ ،‬ازس��وی کارشناس��ان بین المللی‪ ،‬چندین‬ ‫س��ال پیش انجام ش��ده اس��ت‪ .‬ازانجا که استان اصفهان‬ ‫در حال حاضر تنها یک فرودگاه دارد و به نظر می رس��د‬ ‫ب��ا توجه ب��ه وجود صنایع مختلف در اس��تان و به منظور‬ ‫رعایت دس��تورالعمل های پدافند غیرعامل‪ ،‬الزم اس��ت‬ ‫یک فرودگاه دوم نیز داش��ته باش��یم تا در شرایط خاص‬ ‫با مشکلی مواجه نشویم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬فوالد مبارکه ظرفیتی ملی است‬ ‫که در همه حوزه ها برای کش��ور منش��ا اثر بوده و خواهد‬ ‫بود؛ بنابراین باید برای حمایت از ان نیز نگاه ملی داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫رجای��ی در بخ��ش پایانی س��خنان خود ب��ه مدیران و‬ ‫تولید سیمان با چالش انرژی روبه رو است‬ ‫رئیس دبیرخانه ش��ورای گفت وگ��وی دولت و‬ ‫بخش خصوصی خراس��ان رضوی گف��ت‪ :‬تامین‬ ‫نشدن گاز مورد نیاز واحدهای تولیدی سیمان در‬ ‫فصل زمستان و همچنین کمبود مازوت به عنوان‬ ‫س��وخت جایگزی��ن گاز برای انه��ا‪ ،‬این بخش از‬ ‫تولید را دچار مش��کل کرده و منجر به توقف یک‬ ‫تا ‪ ۲‬ماهه تولید سیمان می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی اکبر لبافی افزود‪ :‬واحدهای‬ ‫تولیدی س��یمان خراس��ان رضوی از نظر میزان‬ ‫تولید‪ ،‬تامین نیاز داخل��ی و صادرات رتبه دوم را‬ ‫در کشور دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��رکت گاز با واحدهای تولیدی‬ ‫سیمان قراردادی منعقد کرده که یک سویه و به‬ ‫نفع ش��رکت گاز است؛ در این قرارداد شرکت گاز‬ ‫فق��ط متعهد به تامین ‪ ۸‬ماه نیاز واحدهای تولید‬ ‫سیمان شده و نیاز انها را در فصل زمستان به این‬ ‫انرژی تامین نمی کند‪.‬‬ ‫رئیس دبیرخانه ش��ورای گفت وگ��وی دولت و‬ ‫بخش خصوصی خراس��ان رض��وی گفت‪ :‬این در‬ ‫حالی اس��ت ک��ه طبق تبصره ی��ک و ‪ ۲‬ماده ‪۲۵‬‬ ‫قانون بهبود فضای کسب وکار‪ ،‬تامین انرژی هیچ‬ ‫واح��د تولیدی نباید قطع ش��ود مگ��ر با مصوبه‬ ‫شورای تامین شهرستان یا استان ان هم به مدت‬ ‫‪ ۲‬روز که قابل تمدید نیز هست‪.‬‬ ‫لبافی ادام��ه داد‪ :‬صاحب��ان واحدهای تولیدی‬ ‫س��یمان استان مدعی هس��تند که زمستان سال‬ ‫گذشته واحدهای تولیدی استان های همجوار به‬ ‫عل��ت کمبود گاز حداکث��ر ‪ ۱۰‬روز تعطیل بودند‬ ‫اما تعطیلی واحدهای انها در همان مقطع‪ ۲ ،‬ماه‬ ‫طول کش��ید‪ .‬وی گفت‪ :‬بنا ب��ه اظهارات مدیران‬ ‫واحده��ای تولیدی س��یمان باید سیاس��ت ها به‬ ‫نحوی اتخاذ ش��ود که بتوان ش��رایط یکس��ان و‬ ‫یکنواخت ب��رای واحدهای تولیدی اس��تان ها در‬ ‫برخورداری از انرژی گاز فراهم شود و مدت زمان‬ ‫غیرفعال شدن انها در زمس��تان به دلیل کمبود‬ ‫گاز ب��ه نحو یکس��ان بین این واحدها در کش��ور‬ ‫توزیع ش��ود‪ .‬رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی‬ ‫دولت و بخش خصوصی خراس��ان رضوی افزود‪:‬‬ ‫بنا به اظهارات نماینده شرکت گاز استان‪ ،‬خطوط‬ ‫انتقال گاز در اس��تان مشکالتی دارد به نحوی که‬ ‫بس��تر مصرف گاز روز به روز در شهرس��تان های‬ ‫خراسان رضوی افزایش می یابد اما خطوط انتقال‬ ‫به موازات ان توسعه پیدا نمی کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬لوله ه��ای انتق��ال گاز ب��رای‬ ‫واحدهای تولیدی باید متفاوت از لوله های انتقال‬ ‫گاز برای خانوار باشد اما به دلیل نامتناسب بودن‬ ‫انها‪ ،‬در فصل زمس��تان که مصرف گاز خانوار در‬ ‫استان افزایش می یابد‪ ،‬تامین گاز برای واحدهای‬ ‫تولیدی دچار مشکل می شود‪.‬‬ ‫لباف��ی گفت‪ :‬جایگزی��ن گاز ب��رای واحدهای‬ ‫تولیدی در فصل زمس��تان مازوت است اما تامین‬ ‫م��ازوت و انتقال ان از بنادر به خراس��ان رضوی‬ ‫ب��رای صاحب��ان واحدهای تولیدی بس��یار گران‬ ‫تمام می ش��ود و قادر به پرداخت هزینه های انها‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که بس��یاری از واحدهای‬ ‫تولیدی س��یمان امکان اس��تفاده از مازوت را هم‬ ‫ندارن��د‪ ،‬زیرا هم مازوت در خراس��ان رضوی کم‬ ‫است و هم هزینه های تامین ان زیاد است و برای‬ ‫صاحب واحد تولیدی صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫رئی��س دبیرخانه ش��ورای گفت وگ��وی دولت‬ ‫و بخ��ش خصوصی خراس��ان رض��وی ادامه داد‪:‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر از انجا که مص��رف مازوت باعث‬ ‫الودگی محیط زیست می شود‪ ،‬واحدهای تولیدی‬ ‫هنگام اس��تفاده از این سوخت در فصل زمستان‬ ‫از سوی س��ازمان حفاظت محیط زیست به سبب‬ ‫الودگی زیست محیطی جریمه می شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این عوامل ب��رای واحدهای تولیدی‬ ‫سیمان خراس��ان رضوی شرایطی فراهم می کند‬ ‫که با وجود نقش مهم انها در تامین نیاز داخلی و‬ ‫صادرات سیمان و فضای رقابتی انها با استان های‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬در عمل ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬ماه در زمس��تان غیرفعال‬ ‫ش��وند‪ .‬لبافی افزود‪ :‬ش��رکت فراورده های نفتی‬ ‫اس��تان مکلف شده اس��ت هر چه سریع تر نسبت‬ ‫به تامین مازوت واحدهای تولیدی سیمان استان‬ ‫اقدام کند و اداره کل حفاظت محیط زیس��ت نیز‬ ‫نس��بت به الودگی زیس��ت محیط��ی واحدهای‬ ‫تولیدی س��یمان در زمس��تان تدبیری بیندیشد‬ ‫و مس��اعدت های الزم را در این ب��اره انجام دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��رکت گاز نیز متعهد شده است‬ ‫یک برنامه زمان بندی ش��ده برای ظرفیت س��ازی‬ ‫در خط��وط انتق��ال گاز به واحده��ای تولیدی و‬ ‫همچنین یکسان س��ازی ش��رایط تامین گاز برای‬ ‫واحدهای تولیدی در همه اس��تان ها یا قطع گاز‬ ‫انها در فصل زمستان تهیه و برای تایید و اجرا به‬ ‫تهران ارسال کند‪.‬‬ ‫رئیس دبیرخانه ش��ورای گفت وگ��وی دولت و‬ ‫بخش خصوصی خراسان رضوی گفت‪ :‬واحدهای‬ ‫تولیدی س��یمان نی��ز متعهد ش��ده اند در تامین‬ ‫هزینه ه��ای تبلیغ��ات به منظ��ور فرهنگ س��ازی‬ ‫پیرام��ون کاهش مص��رف گاز در بخ��ش خانوار‬ ‫همکاری کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است ظرفیت تولید سیمان در خراسان‬ ‫رضوی س��االنه ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تن براورد‬ ‫می ش��ود و ح��دود ‪ ۵‬واحد تولیدی س��یمان در‬ ‫استان فعال هستند‪.‬‬ ‫کارکنان فوالد مبارکه اطمینان خاطر داد‪ :‬برای اس��تمرار‬ ‫افتخارافرینی های فوالد مبارکه‪ ،‬نمایندگان مجلس هرجا‬ ‫و به هر میزان که نیاز باش��د‪ ،‬از صنعت کش��ور‪ ،‬به ویژه از‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬حمایت خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدامات فوالد مبارکه در راستای منافع ملی‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه نیز در جریان این دیدار ضمن‬ ‫تش��ریح عملکرد فوالد مبارکه در سال جاری و طرح های‬ ‫توس��عه پیش روی این ش��رکت گفت‪ :‬با اجرایی شدن ‪۲‬‬ ‫پروژه بزرگ نورد گرم شماره ‪ 2‬و طرح مدیریت هوشمند‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬این ش��رکت س��هم بسزایی در تولید فوالد‬ ‫کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا عظیمی��ان با بیان اینکه اج��رای نورد گرم‬ ‫ش��ماره ‪ 2‬فوالد مبارکه در راس��تای منافع ملی اس��ت‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در صورت احداث و بهره برداری از خط‬ ‫نورد گرم ش��ماره ‪ 2‬فوالد مبارکه تمامی محدودیت های‬ ‫موج��ود در ب��ازار فوالد کش��ور و نیاز ن��وردکاران به کلی‬ ‫برط��رف خواه��د ش��د‪ .‬وی از داخلی س��ازی بیش از ‪54‬‬ ‫درص��د تجهیزات خط نورد گرم ش��ماره ‪ 2‬به عنوان یکی‬ ‫از مزیت ه��ای اصل��ی این فرایند نام ب��رد و گفت‪ :‬با این‬ ‫رویکرد دانش فنی ساخت ارتقا خواهد یافت و فرصت های‬ ‫زیادی برای اش��تغالزایی و بکارگیری دانش فنی جوانان‬ ‫داخلی فراهم خواهد شد‪ .‬اگر نورد گرم شماره ‪ 2‬اجرا شود‬ ‫ظرفیت ورق این کارخانه ‪۲‬برابر خواهد شد و ازانجاکه کل‬ ‫نیاز کش��ور ‪ 8‬میلیون اس��ت‪ ،‬در این صورت ظرفیت های‬ ‫ص��ادرات و ارزاوری نیز افزایش خواهد یافت‪ .‬همچنین با‬ ‫عنای��ت به اینکه در حال حاضر در فوالد مبارکه حداکثر‬ ‫عرض ورق های تولیدی ‪ ۱.۸۵۰‬میلی متر است‪ ،‬با اجرای‬ ‫ن��ورد گرم ش��ماره ‪ ،2‬قابلیت تولید ورق ه��ای عریض تا‬ ‫‪ ۲.۱۰۰‬میلی متر و بدنه خودروهای شاسی بلند نیز فراهم‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در این راس��تا از دولت و نمایندگان مجلس‬ ‫انتظ��ار می رود از اجرای هرچه س��ریع تر این پروژه ملی‬ ‫حمایت کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد مبارکه در ادامه افزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫در صنایع کش��ور سازمانی وجود ندارد که به طور کامل با‬ ‫فناوری دیجیتال و تکنولوژی نسل چهارم مدیریت شود‪.‬‬ ‫با پیاده س��ازی این طرح در ف��والد مبارکه ضمن کاهش‬ ‫دخال��ت افراد در تولید‪ ،‬بهره وری نیروی انس��انی و تولید‬ ‫کارخانه افزایش قابل مالحظه ای خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫در ح��ال حاضر بی��ش از ‪ 1500‬کارخانه و خط‬ ‫تولید ازجمله صنایع خودروس��ازی‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫لول��ه و پروفیل و‪ ...‬در پایین دس��ت ف��والد مبارکه‪،‬‬ ‫محص��والت این ش��رکت را به محص��والت نهایی‬ ‫فکننده می رسانند‪.‬‬ ‫تبدیل می کنند و به دست مصر ‬ ‫بنابرای��ن تداوم تولی��د در این زنجی��ره از اهمیت‬ ‫خاصی برخوردار اس��ت‪ .‬ضمن اینکه از شمش های‬ ‫تولیدی فوالد مبارکه با همکاری فوالداکس��ین در‬ ‫پروژه های ملی مانند انتقال نفت گوره به جاس��ک‬ ‫استفاده می شود؛ بنابراین از هر حیث باید به فوالد‬ ‫مبارکه نگاه ملی داشته باشیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‬ ‫خوشه پوشاک‬ ‫در البرز توسعه می یابد‬ ‫‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 9‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1653‬‬ ‫پیاپی ‪2971‬‬ ‫مصوبات جدید ترخیص کاالهای دپو شده در گمرک را بررسی کرد‬ ‫ترخیص به زور مصوبه!‬ ‫پس از تصمیم سیاس��ت گذاران حوزه اقتصاد کش��ور مبنی بر رجوع به شیوه های تهاتری برای بازگشت ارز‬ ‫حاصل از صادرات به کشور‪ ،‬نهادهای باالدستی حوزه واردات نیز برای رفع مشکالت ترخیص کاال از گمرکات‬ ‫دس��ت به کار ش��دند و در این باره به رایزنی پرداختند‪ .‬البته رئیس کل گمرک کش��ور و دس��ت اندرکاران این‬ ‫نهاد در این مدت راهکارهایی را برای تس��هیل در ترخیص کاالها از انبارهای گمرک پیشنهاد داده و براساس‬ ‫اختی��ارات خود‪ ،‬اقداماتی مانند ترخیص تدریجی کاالهای اساس��ی را نیز در دس��تور کار ق��رار داده بودند اما‬ ‫انبارهای گمرک همچنان حدود ‪ ۸‬میلیون تن کاال را در خود جای داده بود و باید اقدامی اساس��ی تر در این‬ ‫زمینه انجام می گرفت‪ .‬ش��رایط کاالهای مانده در گمرک ش��کلی بود که صدای نمایندگان مجلس نیز برای‬ ‫رس��یدگی به این موضوع درامد در همین راس��تا نایب رئیس مجلس شورای اس�لامی تاکید کرد دولت باید‬ ‫فکری برای ترخیص کاالهای اساسی از گمرک که در حال از بین رفتن هستند‪ ،‬کند‪ .‬علی نیکزاد در این باره‬ ‫با اشاره به احتمال فاسد شدن و از بین رفتن کاالهای اساسی در گمرک‪ ،‬گفت‪ :‬خواهش می کنم برای ترخیص‬ ‫کاالهای اساسی در گمرک فکری کنید‪ .‬دولت و مجلس دست به دست هم دهند و به فریاد مردم برسند‪.‬‬ ‫در نهایت پس از مدت ها انتظار‪ ،‬مصوباتی ازسوی نهادهای دست اندرکار برای ترخیص کاالهای دپو شده در‬ ‫گمرک صادر شد تا شاید بتواند مشکالت این حوزه را اندکی کاهش دهد‪ .‬اما ایا این مصوبات می توانند از بار‬ ‫کاالهای دپو شده در گمرک کم کنند؟! با گزارش‬ ‫در این باره همراه باشید‪:‬‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫تصمیمات جدید ترخیصی‬ ‫باالخره پس از کش وقوس های فراوان بین گمرک و بانک مرکزی‪ ،‬ستاد‬ ‫هماهنگ��ی اقتصادی دولت از مصوباتی خبر داد که مس��یر ترخیص کاال‬ ‫از گمرکات را هموارتر می کند‪ .‬براس��اس مصوبات اخیر س��تاد هماهنگی‬ ‫اقتصادی دولت و س��تاد تنظیم بازار مقرر ش��ده بانک مرکزی نس��بت به‬ ‫تامین ارز ترجیحی کاالهای اساسی فاقد اسناد مالکیت‪ ،‬با اولویت اعالمی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اقدام کند‪ .‬همچنین این بانک باید نس��بت‬ ‫به صدور اعالمیه تامین ارز برای کاالهای اساسی اعتباری با تعهد ‪ ۳‬ماهه‬ ‫(برای تامین ارز ترجیحی) اقدام کند‪.‬‬ ‫عالوه بر این براساس این مصوبات‪ ،‬کاالهای اساسی و کاالهای ضروری‬ ‫م��ورد نیاز واحدهای تولیدی با تش��خیص و اعالم وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت (دارای قبض انبار ت��ا ‪ ۱۰‬ابان ‪ ،)۹۹‬می توانند بدون الزام ارائه کد‬ ‫رهگی��ری بانک مرکزی‪ ،‬از گمرکات ترخیص ش��وند‪ .‬ضمن اینکه از تاریخ‬ ‫‪ ۱۰‬اب��ان ‪ ۹۹‬به بع��د نیز واردکنندگان می توانن��د از رویه های بانکی (ارز‬ ‫نیم��ا)‪ ،‬واردات در مقابل صادرات (خود و غی��ر) برای پروانه های صادراتی‬ ‫سال ‪ ۹۸‬به بعد و ارز اشخاص از طریق سامانه جامع تجارت استفاده کنند‪.‬‬ ‫ای��ن مصوبات این امکان را نیز ایجاد کرده که گمرک ایران نس��بت به‬ ‫ترخیص درصدی کاالهای اساسی و نهاده های تولید تا سقف ‪ ۹۰‬درصد که‬ ‫در صف تخصیص یا تامین ارز بانکی قرار دارند‪ ،‬اقدام کند‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس چنانچه ردیف تعرف��ه مندرج در ثبت س��فارش کاال با‬ ‫استنباط گمرک تغییر کند‪ ،‬مشروط بر اینکه شرح تجاری کاال تغییر نکند‬ ‫و ردیف تعرفه استنباطی گمرک‪ ،‬جزو ردیف تعرفه کاالهای ممنوعه (گروه‬ ‫‪ )۴‬ی��ا اولوی��ت ارزی غیرفعال (گروه ‪ )۲۷‬یا ردی��ف تعرفه کاالهای دارای‬ ‫تولید مشابه داخلی نباشد‪ ،‬درباره اقالم گروه های ‪ ۱‬و ‪ ۲۳ ،۲۲ ،۲۱‬و ‪،۲۴‬‬ ‫نیازی به اصالح ثبت سفارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نخواهد بود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه براساس بررسی ها‪ ،‬گزینه «از محل حساب ارزی واردکننده»‬ ‫یا «ارز اشخاص» بدون کد رهگیری بانک‪ ،‬در سامانه جامع تجارت عملیاتی‬ ‫ش��ده و به گمرک این اختیار داده ش��ده تا نسبت به ترخیص این کاالها‪،‬‬ ‫باتوجه به درخواست صاحب کاال‪ ،‬بدون کد رهگیری بانک اقدام کند‪.‬‬ ‫اما باید منتظر بود و دید این مصوبات تا چه حد می تواند مشکل قدیمی‬ ‫رسوب کاال در گمرکات کشور را حل کند‪.‬‬ ‫رسوب گمرک سبک تر می شود‬ ‫مهرداد جمال ارونقی‪ ،‬معاون فنی گمرک کش��ور در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اعالم کرد‪ :‬براس��اس مصوبات اخیر‬ ‫س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت و س��تاد تنظیم بازار‬ ‫بررس��ی ام��کان ترخیص کاال و اقدام ب��رای این کار از‬ ‫ش��نبه اغاز ش��ده و با کمک هایی که ازسوی نهادها و‬ ‫س��ازمان های دیگر در این روند انج��ام خواهد گرفت‪،‬‬ ‫ترخیص کاالها اعم از اساسی و غیراساسی از گمرکات‬ ‫کشور صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫جم��ال ارونقی درب��اره حجم کااله��ای وارداتی دپو‬ ‫ش��ده در گمرک گفت‪ :‬در ح��ال حاضر حدود ‪ ۳.۵‬تن‬ ‫کاالی اساس��ی‪ ۴ ،‬میلیون تن کاالی غیراساس��ی‪۳۰ ،‬‬ ‫هزار باکس کانتینر در انبارهای گمرک موجود اس��ت‬ ‫که باتوجه به مصوبات اخیر و با اولویت کاالهای اساسی‬ ‫اقدام به بررسی و ترخیص انها خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی در این ب��اره اف��زود‪ 2 :‬مش��کل عم��ده در زمینه‬ ‫کاالهای اساسی دپو ش��ده در گمرک وجود‬ ‫دارد ؛ مش��کل اول اینک��ه در بخش��ی از این‬ ‫کاالها هنوز اسناد مالکیت در اختیار صاحب‬ ‫کاال نیس��ت و وی نمی تواند نسبت به اظهار‬ ‫کاالی خود به گمرک اقدام کند زیرا اس��ناد‬ ‫زمان��ی در اختیار صاح��ب کاال قرار می گیرد‬ ‫که تامین ارز ازسوی بانک مرکزی انجام شود‬ ‫و ارز انتقال یابد‪.‬‬ ‫درباره مش��کل دیگر نی��ز برخی از کااله��ا با اعتبار‬ ‫خریدار داخلی خریداری ش��ده و اسناد مالکیت بدون‬ ‫ک مرکزی در اختیار صاحب کاال‬ ‫تامین ارز ازس��وی بان ‬ ‫ق��رار گرفته و مجوزهای قانونی الزم نیز دریافت ش��ده‬ ‫اما تامین ارز ترجیحی و صدور کد رهگیری بانک انجام‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫معاون فنی گمرک می��زان احتمالی ترخیص کاالها‬ ‫براس��اس مصوب��ات اخیر را بس��ته ب��ه نوع‬ ‫مش��کالت انها در بحث ترخیص دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬اگر مش��کالت کاالهای دپو شده قابل‬ ‫حل باش��د‪ ،‬براس��اس براوردها می توان ‪۶۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۷۰‬درصد کاالهای مرب��وط به نهاده های‬ ‫تولید و کاالهای اساس��ی را پس از بررس��ی‬ ‫ترخیص کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر ترخی��ص هرچه زودت��ر کاالها از‬ ‫گمرک‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در حال حاضر مهم ترین مش��کالت‬ ‫کاالهای واردات��ی مانده در گمرک عالوه بر زیان مالی‬ ‫واردکنن��دگان‪ ،‬افزایش نرخ تمام ش��ده کاالها‪ ،‬امکان‬ ‫فاس��د شدن کاالهای فس��ادپذیر و ایجاد جو روانی در‬ ‫بازارهای داخلی اس��ت‪ ،‬اما مصوبات اخیر می تواند این‬ ‫مشکالت را تا حد زیادی برطرف کند‪.‬‬ ‫جم��ال ارونقی درباره ترخیص کاالهای غیراساس��ی‬ ‫تولید کشور وابسته به ترخیص است‬ ‫س��پهر عبداهلل پ��ور‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫با اش��اره به موضوع‬ ‫تس��هیل در ترخیص کاالهای دپو ش��ده در‬ ‫گمرک عنوان کرد‪ :‬بانک مرکزی می توانست‬ ‫این راهکارها یا روش هایی مانند ان را پیش‬ ‫از این نیز اجرایی کند‪.‬‬ ‫عبداهلل پ��ور در این ب��اره افزود‪ :‬تالش های‬ ‫بانک مرکزی در این مدت در این راستا بود‬ ‫که بتواند با روش های انقباضی و نگه داشتن‬ ‫ارز در بازاره��ای داخل��ی‪ ،‬از افزایش نرخ ان‬ ‫جلوگیری کن��د‪ ،‬اما وقتی افزایش نرخ ارز از‬ ‫کنترل خارج شد‪ ،‬بانک مرکزی می توانست‬ ‫ب��رای ورود کااله��ای دپو ش��ده در گمرک‬ ‫تسهیالتی را ایجاد و به این ترتیب با کمبود‬ ‫کاال در بازاره��ای داخلی و افزایش مضاعف‬ ‫ن��رخ کااله��ا مقابله کند اما ای��ن موضوع تا‬ ‫هفته های اخیر جنبه عملی پیدا نکرد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬بازرگانان کشور‬ ‫در ه��ر ح��ال مل��زم ب��ه پرداخت‬ ‫هزینه های مربوط ب��ه واردات این‬ ‫کاالها هستند و تاخیر در ترخیص‬ ‫انها نه تنها سودی نخواهد داشت‪،‬‬ ‫بلکه می تواند با فس��اد تدریجی و‬ ‫همچنین هزینه های نگهداری‪ ،‬بر‬ ‫نرخ تمام شده کاال بیفزاید که به نفع کشور‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد درباره مش��کالت‬ ‫ناش��ی از ترخیص نش��دن کاالها از گمرک‬ ‫کش��ور نیز بیان کرد‪ :‬کش��ور م��ا گرچه در‬ ‫س��ال های اخی��ر گام های موث��ری در حوزه‬ ‫تولید برداش��ته و می توان��د بخش مهمی از‬ ‫نیازه��ای داخلی را تامین کن��د اما حقیقت‬ ‫این اس��ت که همچنان در زمینه مواد اولیه‬ ‫وابسته به واردات اس��ت‪ .‬در واقع باتوجه به‬ ‫اینک��ه بخش زی��ادی از کاالهای‬ ‫واردات��ی کش��ور در ماه های اخیر‬ ‫مربوط به م��واد اولیه و تجهیزات‬ ‫واحده��ای تولی��دی ب��وده‪،‬‬ ‫س��ختگیری های انجام شده برای‬ ‫واردات و ترخی��ص کاالها در این‬ ‫ماه ها نه فقط ب��رای بازرگانان‪ ،‬که‬ ‫برای چرخه تولید کشور نیز مضر بوده است‪.‬‬ ‫عبداهلل پ��ور در پای��ان گف��ت‪ :‬تامین مواد‬ ‫اولی��ه واحده��ای تولی��دی و همین ط��ور‬ ‫کاالهای اساس��ی نیز از عواملی است که در‬ ‫کنترل قیمت ها و بازگش��ت تع��ادل به بازار‬ ‫داخل��ی نقش دارد و ش��اید بان��ک مرکزی‬ ‫می توانس��ت به جای برخوردهای انقباضی با‬ ‫صادرکنندگان و واردکنندگان‪ ،‬از روش های‬ ‫دیگری برای ایجاد تعادل در بازار اس��تفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نی��ز عن��وان ک��رد‪ :‬از ح��دود ‪ ۴‬میلی��ون ت��ن کاالی‬ ‫غیراساس��ی غیرکانتینری موج��ود در گمرک‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۸۰‬درصد مربوط به واحدهای تولیدی‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬مواد‬ ‫واسطه ای‪ ،‬ماشین االت و تجهیزات خطوط تولید است‬ ‫و براساس مصوبات اخیر‪ ،‬گمرک مکلف شده نسبت به‬ ‫ترخی��ص اقالم دارای قبض انبار تا ‪ ۱۰‬ابان امس��ال‪ ،‬با‬ ‫ارز اش��خاص‪ ،‬با اعالم اولوی��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و بدون کد رهگیری بانک اقدام کند‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬واردکنندگان می توانند نس��بت به‬ ‫ویرایش ثبت س��فارش با ارز اشخاص یا ارز واردات در‬ ‫مقابل صادرات در سیستم اقدام کرده و با قید فوریتی‬ ‫ک��ه مورد تایی��د وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬نس��بت به ترخیص کااله��ای خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی نیز مکلف ش��ده ک��د رهگیری مربوط به‬ ‫این کاالها را در عرض ‪ 24‬ساعت صادر کند‪.‬‬ ‫گرهی که با دست هم باز می شد‬ ‫ماه ها بود که واردکنندگان کاال و بانک مرکزی بر س��ر ترخیص کاالهای دپو شده‬ ‫در گمرک کشمکش داشتند و در این روند فرسایشی‪ ،‬میانجی گری سازمان گمرک‬ ‫به عن��وان نه��اد اجرایی نی��ز کار چندانی از پیش نبرد؛ تا اینکه پ��س از مدت ها و با‬ ‫مصوبه نهادهای باالدس��تی‪ ،‬بانک مرکزی با ترخیص کاال به اشکال یادشده رضایت‬ ‫داد و خی��ل کااله��ای وارداتی در مس��یر ورود به داخل کش��ور ق��رار گرفت‪ .‬اما ایا‬ ‫نمی ش��د این گره به جای اینک��ه پس از مدت ها با دندان باز ش��ود‪ ،‬از همان ابتدا با‬ ‫دس��ت باز می ش��د؟! رویه فعلی در پیش گرفته ش��ده احتماال تاثیر قابل توجهی در‬ ‫تس��ریع ترخیص کاالهای وارداتی رس��وب کرده در گمرک خواهد داش��ت اما این‬ ‫س��ازکار می توانست ماه ها پیش تر در دس��تور کار ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و‬ ‫ستاد تنظیم بازار قرار گیرد تا از مسائلی مانند متضرر شدن بازرگانان‪ ،‬فساد کاالها و‬ ‫مشکالت مربوط به بازارهای داخلی نیز جلوگیری شود‪ .‬البته ناگفته نماند که به قول‬ ‫قدیمی ها «از این ستون تا ان ستون فرج است» و هنوز هم هیچ چیز قطعی نیست؛‬ ‫در واقع باید منتظر ماند و دید که این مصوبه ها به چه شکل به اجرا درمی اید؛ تا چه‬ ‫زمانی ادامه خواهد داش��ت و چه حجمی از کاالهای مانده در گمرک به این ش��کل‬ ‫جدید قابلیت ترخیص پیدا خواهند کرد و حکایت بازرگانان و ترخیص کاالهای شان‬ ‫حکایت «کی داده و کی گرفته» خواهد بود یا «اخر خوش شاهنامه»؟!‬ ‫براساس‬ ‫براوردها‬ ‫می توان ‪۶۰‬‬ ‫تا ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫کاالهای مربوط‬ ‫به نهاده های‬ ‫تولید و کاالهای‬ ‫اساسی را‬ ‫پس از بررسی‬ ‫ترخیص کرد‬ ‫سختگیری های‬ ‫انجام شده‬ ‫برای واردات و‬ ‫ترخیص کاالها در‬ ‫این ماه ها نه فقط‬ ‫برای بازرگانان‪،‬‬ ‫که برای چرخه‬ ‫تولید کشور نیز‬ ‫مضر بوده است‬ ‫ارز باید به‬ ‫مسیر مناسب‬ ‫هدایت شود‬ ‫یادداشت‬ ‫اماده سازی‬ ‫زیرساخت ها‬ ‫برای استفاده از‬ ‫ارز صادراتی‬ ‫در واردات‬ ‫دول��ت رس��ما اج��ازه واردات در مقابل ص��ادرات را صادر ک��رده و مفاد‬ ‫بخش��نامه تیرماه بانک مرکزی در حوزه محدودیت س��قف ‪ ۳۰‬درصدی در‬ ‫اس��تفاده ارز صادراتی برای واردات برداش��ته شده و تغییرات در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬محدودیت های استفاده از ارز صادراتی برای واردات‬ ‫رس��ما ازس��وی دولت لغو ش��ده اس��ت‪ .‬محمد نهاوندیان‪ ،‬معاون اقتصادی‬ ‫رئیس جمهوری لغو این محدودیت را ابالغ کرده و بر اساس ان‪ ،‬اگر تا پیش‬ ‫از این صادرکنندگان اجازه داش��تند تنها ‪ ۳۰‬درصد ارز حاصل از صادرات‬ ‫خود را برای واردات کاالها و مواد اولیه مورد نیاز تولید خود‪ ،‬استفاده کنند‪،‬‬ ‫اکن��ون هی��چ محدودیتی در این زمینه وجود ن��دارد و انها می توانند بدون‬ ‫محدودی��ت‪ ،‬از ارز حاص��ل از صادرات خود برای ان دس��ته از کاالها و مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز تولید که ثبت س��فارش انها از س��وی دولت ازاد است و البته‬ ‫در فهرست مشخصی که به زودی ابالغ خواهد شد‪ ،‬قرار دارند‪ ،‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به س��ایر‬ ‫واردکنن��دگان واگذار کرده و در واقع‪ ،‬باز هم خرید و فروش های کوتاژهای‬ ‫صادراتی از س��ر گرفته می ش��ود‪ ،‬این در حالی اس��ت که ارز خریداری شده‬ ‫از بخ��ش ص��ادرات نیز با نرخ توافقی رد و بدل می ش��ود و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫کاالهایی باید با ان وارد کش��ور شوند که فهرست انها ازسوی دولت تعیین‬ ‫ش��ده و مورد تایید دس��تگاه های ذی ربط بوده است‪ .‬همین امر سبب شده‬ ‫برخی تغییرات نیز در س��امانه های مرتبط با تجارت خارجی کش��ور ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬س��امانه جامع تجارت در اطالعیه ای‪ ،‬از افزوده ش��دن فیلد «حالت‬ ‫ثبت سفارش» به اطالعات پرونده در این سامانه خبر داده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫علی مرتضوی‬ ‫فعال صنعت دارو‬ ‫در حال حاضر مهم ترین مش��کل و چالش‬ ‫صنایع داروس��ازی کش��ور موضوع تخصیص‬ ‫ارز اس��ت که فع��االن این ح��وزه را با موانع‬ ‫فراوانی در مس��یر تولید مواجه کرده اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع فراتر از موضوع ارز ازاد‪ ،‬نیمایی‬ ‫یا دولتی است زیرا می تواند در مدت کوتاهی‪،‬‬ ‫یعنی حتی کمتر از ‪ ۶‬ماه‪ ،‬با تمام شدن ماده‬ ‫موثره موج��ود در انبارها باعث توقف خطوط‬ ‫تولید دارو در کشور شود‪.‬‬ ‫تا زمانی که تخصیص ارز به صنایع دارویی‬ ‫به ص��ورت منطقی و منظم ص��ورت نگیرد و‬ ‫ارز مش��خصی برای صنع��ت دارو اختصاص‬ ‫پی��دا نکند‪ ،‬نمی توان انتظار داش��ت وضعیت‬ ‫مطلوب��ی بر صنع��ت دارو کش��ور حکمفرما‬ ‫شود‪ .‬حتی در خوشبینانه ترین حالت اگر در‬ ‫کوتاه تری��ن زمان ممکن ارز ب��ه واردات ماده‬ ‫موث��ره تعلق بگیرد‪ ،‬به احتمال زیاد این مواد‬ ‫مدت��ی پس از اتمام موجودی انبار بس��یاری‬ ‫از ش��رکت های تولیدکننده دارو‪ ،‬به کش��ور‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫توقف خطوط تولید دارو در کش��ور گرچه‬ ‫صنای��ع دارویی و فعاالن ای��ن حوزه را دچار‬ ‫زی��ان مالی می کن��د اما زی��ان بزرگ تری را‬ ‫متوجه کش��ور می کند‪ ،‬زیرا در این ش��رایط‬ ‫داروه��ای موج��ود فعلی در کش��ور کمیاب‬ ‫خواهند شد و دولت ناچار خواهد بود دارویی‬ ‫ک��ه مثال با قیم��ت ‪ ۵۰۰۰‬تومان در کش��ور‬ ‫تولید می ش��د را به صورت اضطراری با قیمت‬ ‫‪ ۲۰‬هزار تومان از طریق واردات تامین کند‪.‬‬ ‫اما درباره نوع ارز اختصاص یافته به واردات‬ ‫مواد اولیه دارویی باید گفت در شرایط فعلی‬ ‫به نظر می رس��د تنها و مناسب ترین راه برای‬ ‫تداوم فعالیت ش��رکت های دارویی تک نرخی‬ ‫ک��ردن ن��رخ ارز اس��ت ت��ا ب��ه ای��ن طریق‬ ‫قیمت گذاری ه��ا به صورت ش��فاف و منطقی‬ ‫صورت بگیرد‪.‬‬ ‫منط��ق فعل��ی در قیمت گذاری های فعلی‬ ‫داروهای نهایی س��اخت داخل این است که‬ ‫ارز پای��ه به این اقالم تعل��ق گرفته‪ ،‬در حالی‬ ‫که ای��ن ارز پایه تنها به م��اده موثره صنعت‬ ‫داروسازی اختصاص می یابد که درصد کمی‬ ‫از هزینه های تولید و قیمت تمام شده دارو در‬ ‫کشور را شامل می شود و مبنای هزینه سایر‬ ‫اقالم از جمله ماده جانبی‪ ،‬اقالم بسته بندی‪،‬‬ ‫فراین��د تولی��د‪ ،‬قطع��ات و ماش��ین االت‬ ‫عم�لا ارز نیمای��ی و ارز ازاد اس��ت و به این‬ ‫ترتی��ب قیمت گذاری ه��ای فعل��ی نمی تواند‬ ‫قیمت گذاری های واقعی باشد‪.‬‬ ‫نکت��ه دیگری ک��ه در این موض��وع وجود‬ ‫دارد این است که وقتی واردات داروی نهایی‬ ‫برمبن��ای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی باش��د‪ ،‬فضای‬ ‫رقاب��ت ب��رای داروهای تولید داخ��ل از بین‬ ‫م��ی رود‪ ،‬زیرا تولید دارو در داخل کش��ور در‬ ‫همه اجزا جز ماده موثره‪ ،‬برمبنای ارز نیمایی‬ ‫یا ازاد انجام می ش��ود که این موضوع قیمت‬ ‫تمام شده کاال را نسبت به نمونه وارداتی ان‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫س��ازمان غ��ذا و دارو بای��د در موض��وع‬ ‫تخصیص ارز فعالیت پررنگ تری داشته باشد‪،‬‬ ‫زی��را در هر حال این س��ازمان متولی تامین‬ ‫دارو در کشور است و در شرایط فعلی کمبود‬ ‫و در دسترس نبودن ارز موردنیاز فارغ از نوع‬ ‫این ارز‪ ،‬دسترس��ی به دارو را در کشور دشوار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مش��کالت فعل��ی درب��اره تخصی��ص ارز‬ ‫و همچنی��ن موض��وع ارز چندنرخ��ی و‬ ‫قیمت گذاری های نامناسب باعث شده حاشیه‬ ‫سود شرکت های داروسازی کاهش پیدا کند‬ ‫و ای��ن موضوع جدا از هم��ه عوارض انی ان‪،‬‬ ‫فرصت توس��عه را نیز از س��رمایه گذاران این‬ ‫ح��وزه می گیرد‪ .‬فعاالن ح��وزه تولید دارو در‬ ‫حال حاض��ر باید همه تمرک��ز و تالش خود‬ ‫را ب��ر تامین مواد اولیه و امکان ادامه فعالیت‬ ‫خطوط تولیدی بگذارند و دیگر حال و مجالی‬ ‫برای اندیشیدن به توسعه و ارتقا نخواهد ماند‪.‬‬ ‫اس��تراتژیک بودن دارو ب��ه در اولویت قرار‬ ‫دادن تامین مواد اولیه الزم ان اس��ت‪ ،‬وگرنه‬ ‫اینکه فقط در حرف بگوییم دارو و غذا تامین‬ ‫بش��وند‪ ،‬نمی تواند موجب بهتر شدن شرایط‬ ‫شود‪ .‬تحریم بدون ش��ک در مشکالت فعلی‬ ‫صنای��ع داروی��ی بس��یار تاثیرگذار ب��وده اما‬ ‫نکته اینجاس��ت که می توان همین میزان ارز‬ ‫موجود را در مسیر مناسب تری هدایت کرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 9‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1653‬‬ ‫پیاپی ‪2971‬‬ ‫اگهی‬ ‫(اگهـی مـزایـده)‬ ‫مدیریت بانک کشاورزی اس�تان اردبیل در نظر دارد‬ ‫ام�لاک مازاد بر نیاز خود را به ش��رح ات��ی از طریق مزایده‬ ‫عمومی به فروش برس��اند‪ ،‬متقاضیان می توانند جهت کسب‬ ‫اطالعات بیش��تر‪ ،‬بازدید از امالک‪ ،‬دریافت اس��ناد مزایده و‬ ‫تس��لیم پیش��نهادات خود از تاریخ انتشار اگهی تا اخر وقت‬ ‫اداری روز یکش�نبه مورخ ‪ 1399/09/09‬به مدیریت شعب‬ ‫بانک کش��اورزی اس��تان اردبیل به نش��انی‪ :‬اردبیل‪ ،‬خیابان‬ ‫امام خمینی‪ ،‬نرس��یده به میدان ش��ریعتی ساختمان بانک‬ ‫کشاورزی طبقه سوم دایره خدمات مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫درامدهای متفرقه) و ارائه اصل فیش واریزی الزامی است‪.‬‬ ‫‪ )2‬مبلغ س��پرده ش��رکت در مزایده معادل ‪ %5‬مبلغ پایه‬ ‫مزایده مندرج در اگهی می باش��د که باید توسط متقاضیان‬ ‫به حس��اب بانک کشاورزی ش��عبه مرکزی اردبیل (حساب‬ ‫بس��تانکاران موقت – متفرقه – کد‪ )1752‬واریز و رسید ان‬ ‫در پاکت مربوطه تحویل گردد‪( .‬ضمانت نامه معتبر بانکی نیز‬ ‫مورد قبول می باشد‪).‬‬ ‫‪ )3‬بازدی��د از امالک و مطالعه مدارک و اس��ناد و س��وابق‬ ‫مربوطه قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان‬ ‫در مزای��ده ضروری اس��ت و امضای اوراق مزایده و ش��رکت‬ ‫در مزای��ده به منزله بازدی��د از ام�لاک و مطالعه مدارک و‬ ‫س��وابق مربوطه و پذیرش امالک با ش��رایط موجود توسط‬ ‫‹ ‹توضیحات و شرایط‪:‬‬ ‫‪ )1‬جهت دریافت اسناد مزایده واریز مبلغ ‪ 200/000‬ریال‬ ‫به حس��اب بانک کشاورزی ش��عبه مرکزی اردبیل (حساب‬ ‫ردیف‬ ‫شماره‬ ‫ملک‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5213‬‬ ‫ساختمان تجاری‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3758‬‬ ‫ساختمان مسکونی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5193‬‬ ‫ساختمان اداری‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4347‬‬ ‫ساختمان مسکونی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4346‬‬ ‫ساختمان مسکونی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5319‬‬ ‫ساختمان مسکونی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4730‬‬ ‫ساختمان مسکونی‬ ‫خلخال‪ -‬روستای علی اباد‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4727‬‬ ‫ساختمان مسکونی‬ ‫خلخال‪ -‬روستای علی اباد‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4719‬‬ ‫ساختمان مسکونی‬ ‫خلخال‪ -‬روستای علی اباد‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2127‬‬ ‫ادرس ملک‬ ‫نوع وکاربری ملک‬ ‫اردبی��ل‪ -‬چهارراه ام��ام خمینی‪ -‬به‬ ‫طرف عالی قاپور‪ -‬پاساژنور‬ ‫هشجین – محله خدمت اباد‬ ‫نیر‪ -‬خیابان امام‪ -‬روبروی اداره برق‪-‬‬ ‫نبش خیابان ولیعصر‬ ‫نمین‪ -‬عنبران ‪-‬پش��ت مسجدجامع‬ ‫عنبران‬ ‫نمین‪ -‬عنبران –روستای امین جان‬ ‫اردبی��ل‪ -‬روس��تای ارالل��وی بزرگ‪-‬‬ ‫کوچه چمران یک‪-‬جنب ارامستان‬ ‫اردبیل‪-‬ج��اده قدی��م نمین‪-‬بع��داز‬ ‫ش��رکت کننده ب��وده و هرگونه ادعایی برخ�لاف ان مردود‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ )4‬کلیه امالک عرضه ش��ده ب��ا وضعیت موجود به فروش‬ ‫می رسد‪(.‬تخلیه وخلع یدبه عهده برنده مزایده می باشد‪).‬‬ ‫‪ )5‬بانک در رد و قبول یک یا تمامی پیش��نهادهای خرید‬ ‫مختار است‪.‬‬ ‫‪ )6‬کلیه هزینه های اگهی مزایده و کارشناسی و ثبت قرارداد‬ ‫و صدوراسناد انتقال قطعی و سند مالکیت در دفترخانه اسناد‬ ‫رسمی و اداره ثبت به عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ )7‬مبلغ پیش��نهادی باید مش��خص و معین و بدون ابهام‬ ‫باشد و در پاک سربسته و الک و مهر شده تحویل گردد‪ .‬به‬ ‫پیشنهادات مبهم‪ ،‬مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که‬ ‫پالک ثبتی‬ ‫مقدار‪ 16‬شعیرو‪40‬صدم یک شعیراز‪ 96‬شعیر ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان تجاری به شماره ‪ 9‬اصلی واقع در بخش دو اردبیل‬ ‫مقدار ‪ 963/6‬سهم مشاع از‪ 1624‬سهم ششدانگ عرصه و اعیان‬ ‫یکباب خانه به پالک ثبتی ‪ 1110‬فرعی از‪ 20‬اصلی واقع دربخش‬ ‫‪ 17‬خورش رستم‬ ‫مقدار‪ 39‬ش��عیرو‪ 18‬فلس مش��اع از‪ 96‬شعیرششدانگ یکباب‬ ‫س��اختمان اداری به پالک ثبتی ‪ 1214‬فرعی از‪ 270‬اصلی واقع‬ ‫دربخش سه اردبیل‬ ‫شش��دانگ یکب��اب خان��ه به پالک ی��ک فرع��ی از‪ 371‬فرعی‬ ‫از‪380‬اصلی واقع دربخش سه اردبیل‬ ‫شش��دانگ یکباب خانه ب��ه پالک ‪ 1165‬فرع��ی از‪ 181‬فرعی‬ ‫از‪ 381‬اصلی واقع دربخش سه اردبیل‬ ‫مقدار‪ 44/58‬شعیرمش��اع از‪ 96‬شعیرششدانگ یکباب خانه به‬ ‫ش��ماره پالک ثبتی ‪ 309‬فرعی از‪52‬و‪ 53‬فرع��ی از‪ 9‬اصلی واقع‬ ‫در بخش سه اردبیل‬ ‫مقدار ‪ 423/33‬سهم مشاع از‪ 560‬سهم ششدانگ عرصه واعیان‬ ‫یکب��اب خانه به پالک ثبتی ‪ 292‬فرع��ی از‪ 1911‬اصلی واقع در‬ ‫بخش هفت حوزه ثبتی خلخال‬ ‫مقدار‪ 122/75‬سهم مش��اع از‪ 4425/45‬سهم ششدانگ عرصه‬ ‫واعیان دوباب خانه به پالک ثبتی ‪ 224‬فرعی از‪ 1911‬اصلی واقع‬ ‫دربخش هفت حوزه ثبتی خلخال‬ ‫مقدار‪ 109/53‬س��هم مشاع از‪ 298/75‬س��هم ششدانگ عرصه‬ ‫واعیان دوباب منزل مس��کونی پ�لاک ثبتی ‪ 138‬فرعی از ‪1911‬‬ ‫اصلی واقع دربخش هفت حوزه ثبتی خلخال‬ ‫گیاهی‬ ‫صنعتگران‪4‬‬ ‫کارافرین‪-‬خیاب��ان از اصل��ی مذک��ور قطعه ‪ 573‬تفکیکی واقع دربخش س��ه منطقه‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2414‬‬ ‫ساختمان مسکونی‬ ‫جعفراباد‪ -‬روستای بابک‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4392‬‬ ‫ساختمان دامداری‬ ‫انگوت‪ -‬روستای چای گرمی‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4405‬‬ ‫ساختمان مرغداری‬ ‫گرمی‪ -‬روستای نوراله بیگلو‬ ‫‪15/204/167/000‬‬ ‫‪949/359/605‬‬ ‫متراژ (مترمربع)‬ ‫عرصه‬ ‫اعیان(حدودا)‬ ‫‪615‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪85‬‬ ‫اصلی قطعه ‪ 72‬تفکیکی واقع دربخش ‪ 21‬اردبیل‬ ‫مقدار‪ 69‬شعیرو‪ 5‬خردل وسی وچهارصدم یک فلس مشاع از‪96‬‬ ‫شعیرششدانگ تاسیسات دامداری به پالک ‪ 92‬فرعی از‪ 63‬اصلی‬ ‫بخش ‪ 15‬اردبیل شهرستان گرمی‬ ‫مق��دار‪ 19‬ش��عیرو‪ 2‬فلس و‪ 32‬ص��دم یک فلس مش��اع از‪96‬‬ ‫شعیرششدانگ یکباب تاسیسات مرغداری گوشتی به پالک ثبتی‬ ‫‪ 55‬فرعی از‪ 17‬اصلی بخش ‪ 16‬اردبیل‬ ‫نقدی‬ ‫نقدی‬ ‫‪14/105/400/000‬‬ ‫‪884‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪2/000/000/000‬‬ ‫‪527‬‬ ‫‪260‬‬ ‫نقدی‬ ‫‪1/500/000/000‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪56‬‬ ‫نقدی‬ ‫‪1/625/312/500‬‬ ‫‪1193‬‬ ‫‪145‬‬ ‫نقدی‬ ‫‪642/554/465‬‬ ‫‪552/375/000‬‬ ‫‪657/180/000‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪132‬‬ ‫نقدی‬ ‫نقدی‬ ‫نقدی‬ ‫نقدی ویا بیست درصد نقدی ومابقی به‬ ‫‪51/661/000/000‬‬ ‫‪3815‬‬ ‫‪1430‬‬ ‫دواردیبل‬ ‫شش��دانگ عرصه واعیان یکب��اب خانه به پالک ‪ 76‬فرعی از‪28‬‬ ‫شرایط پرداخت‬ ‫نقدی‬ ‫شش��دانگ کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی به پالک‬ ‫کارخانه تولیدظروف یکبارمصرف فرودگاه‪-‬ش��هرک صنعتی ش��ماره دو ثبت��ی ‪ 1072‬فرعی از‪ 132‬اصل��ی مفروز و مج��زا از‪ 500‬فرعی‬ ‫اردبیل‪-‬خیاب��ان‬ ‫مبلغ پایه مزایده‬ ‫(ریال)‬ ‫بع��د از انقضای مدت مق��رر در اگهی واصل گردد ترتیب اثر‬ ‫داده نمی شود‪.‬‬ ‫‪ )8‬ش��رکت در مزای��ده و ارایه پیش��نهاد ب��ه منزله قبول‬ ‫امتیازات وتکالیف دستگاه مزایده گزار می باشد‪.‬‬ ‫‪ )9‬اخ��ذ کلی��ه مجوزه��ا و پروانه های مربوط��ه درصورت‬ ‫دارابودن شرایط از ادارات ذیربط برعهده خریدارخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ )10‬در شرایط برابر اولویت با پیشنهاد نقدی می باشد‪.‬‬ ‫‪ )11‬پیش��نهادات ارائ��ه ش��ده در روز دوش�نبه م��ورخ‬ ‫‪ 1399/09/10‬س��اعت ‪ 10‬صب�ح در مدیریت ش��عب بانک‬ ‫کش��اورزی اردبیل به نش��انی فوق الذک��ر در حضور اعضای‬ ‫کمیس��یون معامالت مفت��وح و قرائت خواهد ش��د‪ .‬حضور‬ ‫پیشنهاددهندگان در روز بازگشایی پاکات بالمانع می باشد‪.‬‬ ‫صورت اقس��اط سی وش��ش ماهه در قالب‬ ‫توضیحات‬ ‫ملک مشاع وسهم بانک به فروش‬ ‫می رسد‬ ‫ملک مشاع وسهم بانک به فروش‬ ‫می رسد‬ ‫ملک مشاع وسهم بانک به فروش‬ ‫می رسد‬ ‫ملک به صورت شش��دانگ بوده و‬ ‫باوضعیت موجود به فروش می رسد‬ ‫ملک به صورت شش��دانگ بوده و‬ ‫باوضعیت موجود به فروش می رسد‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده وسهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده وسهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫ملک ب��ه صورت مش��اع ودوباب‬ ‫خان��ه بوده و س��هم بانک به فروش‬ ‫می رسد‬ ‫مل��ک به صورت مش��اع و دوباب‬ ‫خان��ه بوده و س��هم بانک به فروش‬ ‫می رسد‬ ‫ملک به صورت ششدانگ بوده وبا‬ ‫عقد اجاره به ش��رط تملیک با نرخ هجده وضعیت موجود به فروش می رسد‬ ‫درصد‬ ‫‪226/431/000‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪2/263/986/078‬‬ ‫‪9770‬‬ ‫‪813‬‬ ‫نقدی‬ ‫نقدی ویا بیس��ت درصد نقدی و مابقی‬ ‫به صورت اقس��اط سی وشش ماهه درقالب‬ ‫مل��ک به صورت شش��دانگ بوده‬ ‫وباوضعیت موجودبه فروش می رسد‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده وسهم‬ ‫عقد اجاره به ش��رط تملیک با نرخ هجده بانک به فروش می رسد‬ ‫درصد‬ ‫نقدی ویا بیست درصد نقدی و مابقی به‬ ‫‪847/034/997‬‬ ‫‪8065‬‬ ‫‪1283‬‬ ‫صورت اقس��اط سی و شش ماهه در قالب‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده وسهم‬ ‫عقد اجاره به ش��رط تملیک با نرخ هجده بانک به فروش می رسد‬ ‫درصد‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 9‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1653‬‬ ‫پیاپی ‪2971‬‬ ‫اگهی‬ ‫ردیف‬ ‫شماره‬ ‫ملک‬ ‫نوع وکاربری ملک‬ ‫ادرس ملک‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5441‬‬ ‫زمین مزروعی‬ ‫گرمی‪ -‬روستای چیت تومان‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5801‬‬ ‫منزل مسکونی‬ ‫بیله سوار‪-‬روستای خلیفه لو‬ ‫‪16‬‬ ‫‪5802‬‬ ‫باغ سیب‬ ‫‪17‬‬ ‫‪6195‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪6068‬‬ ‫منزل مسکونی‬ ‫‪19‬‬ ‫‪2459‬‬ ‫منزل مسکونی‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4867‬‬ ‫کشتارگاه صنعتی طیور‬ ‫‪21‬‬ ‫‪5924‬‬ ‫مرغداری‬ ‫‪22‬‬ ‫‪5928‬‬ ‫منزل مسکونی‬ ‫‪23‬‬ ‫‪5859‬‬ ‫منزل مسکونی‬ ‫‪24‬‬ ‫‪5879‬‬ ‫تجاری مسکونی‬ ‫‪25‬‬ ‫‪5832‬‬ ‫یک واحد مرغداری تولیدماکیان‬ ‫‪26‬‬ ‫‪5435‬‬ ‫منزل مسکونی‬ ‫‪27‬‬ ‫‪5986‬‬ ‫یک واحدمرغداری تخمگذار‬ ‫‪28‬‬ ‫‪6020‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪5881‬‬ ‫کارخانه‬ ‫صنعتی تولید سوسیس و کالباس‬ ‫گلخانه‬ ‫( تولید صیفی جات)‬ ‫جعفراباد‪ -‬روس��تای دمیرچی خرابه‬ ‫سی‬ ‫بیله سوار‪-‬کمربندی مزرعه قباد‬ ‫اردبیل‪ -‬هیر‪ -‬روستای نوشهر‬ ‫بیله س��وار روس��تای قره قاسملو –سه‬ ‫راهی بیله سوارو پارس اباد‪-‬کوچه شقایق‬ ‫ملکی‪-‬‬ ‫پارس اباد جاده تازه کند نرس��یده به‬ ‫روستای تکله‬ ‫اردبیل‪-‬ج��اده س��رعین‪ -‬روبروی پل‬ ‫الم��اس –نرس��یده به روس��تای حکیم‬ ‫قشالقی‬ ‫اردبی��ل روس��تای اراللوی ب��زرگ راه‬ ‫روستای خلیل اباد‬ ‫اردبی��ل روس��تای ارالل��وی‪ -‬خیابان‬ ‫تختی کوچه چهارم ‪-‬دست چپ‬ ‫خلخال‪-‬خیاب��ان امام روب��روی بانک‬ ‫کشاورزی خلخال‬ ‫اردبی��ل ج��اده قدیم مش��گین ش��هر‬ ‫نرس��یده به پاسگاه گندیشمین روستای‬ ‫رویندوزق‬ ‫اردبیل روستای انزاب روبروی مدرسه‬ ‫راهنمایی‬ ‫گرمی منطقه موران‪-‬نرسیده به منطقه‬ ‫ایلیخچی‪-‬ضلع شرقی جاده‬ ‫پالک ثبتی‬ ‫مقدار‪ 54‬ش��عیرو یک خردل و ن��ه فلس و نودوهفت صدم یک‬ ‫فلس مش��اع از‪ 96‬شعیر شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به‬ ‫پالک ‪ 2‬فرعی از‪ 35‬اصلی بخش ‪ 16‬اردبیل‬ ‫مقدار‪ 1321/40‬س��هم مشاع از‪ 3470‬سهم ازششدانگ یکباب‬ ‫خان��ه به پالک ثبتی ‪ 209‬فرع��ی از ‪ 80‬اصلی واقع دربخش ‪21‬‬ ‫اردبیل‬ ‫مقداردوس��هم از پانزده س��هم ازشش��دانگ ی��ک قطعه زمین‬ ‫یونجه زار به ش��ماره پالک ‪ 79‬فرع��ی از‪ 71‬اصلی واقع دربخش‬ ‫‪ 21‬اردبیل‬ ‫شش��دانگ عرصه و اعی��ان یکباب کارخانه ب��ه پالک ثبتی ‪15‬‬ ‫فرعی از ‪ 47‬اصلی واقع در بخش ‪ 21‬اردبیل‬ ‫مقدار‪ 35/88‬سهم از‪ 96‬س��هم ششدانگ یکباب خانه به پالک‬ ‫ثبتی شماره ‪ 447‬فرعی از‪ 29‬اصلی واقع دربخش سه اردبیل‬ ‫‪ 469‬سهم از ‪ 1431‬سهم ازششدانگ یکباب خانه به پالک ‪535‬‬ ‫فرعی از ‪ 159‬اصلی‬ ‫مقدار ‪ 5415‬س��هم از ‪ 6912‬سهم مش��اع یک واحد کشتارگاه‬ ‫صنعت��ی به پالک ثبتی ‪ 63‬فرعی از ‪ 87‬اصلی قطعه یک تفکیکی‬ ‫مفروز از یک فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ‪ 21‬اردبیل‬ ‫مقدار ‪ 4/89‬ش��عیر از ‪ 96‬ش��عیر یک واح��د مرغداری به پالک‬ ‫ثبتی ‪ 168‬فرعی از ‪ 74‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬اردبیل‬ ‫مقدار ‪ 18‬ش��عیر و ‪ 74‬س��هم یک ش��عیر مش��اع از ‪ 96‬شعیر‬ ‫شش��دانگ یکباب خانه به پالک ثبتی ‪ 260‬فرعی از ‪ 9‬اصلی واقع‬ ‫در بخش ‪ 3‬اردبل‬ ‫مق��دار ‪ 45‬ش��عیرو ‪ 36‬صدم یک ش��عیر مش��اع از ‪ 96‬ش��عیر‬ ‫شش��دانگ به پالک ثبتی ‪ 437‬فرع��ی از ‪ 9‬اصلی واقع در بخش‬ ‫سهناحیه دواردبیل‬ ‫مقدار ‪ 616/5‬سهم مش��اع از‪1146‬سهم ششدانگ یکباب خانه‬ ‫و مغ��ازه به پالک ثبتی ‪ 854‬اصلی واق��ع در بخش هفت اردبیل‬ ‫حوزه ثبتی خلخال‬ ‫مقدار ‪ 18‬شعیر و ‪ 26‬صدم یک شعیر از ‪ 96‬شعیر ششدانگ به‬ ‫پالک ثبتی ‪ 181‬فرعی از ‪ 355‬اصلی واقع در بخش سه اردبیل‬ ‫مقدار ‪ 63‬ش��عیر و ‪ 93‬صدم یک ش��عیر از ‪ 96‬شعیر ششدانگ‬ ‫یکباب خانه پالک ثبتی ‪ 1294‬فرعی از ‪ 120‬اصلی واقع در بخش‬ ‫سه اردبیل‬ ‫شش��دانگ مرغداری به پالک ثبتی ‪ 99‬فرعی از‪ 79‬اصلی واقع‬ ‫دربخش بیست اردبیل‬ ‫مبلغ پایه مزایده‬ ‫(ریال)‬ ‫متراژ (مترمربع)‬ ‫عرصه‬ ‫اعیان(حدودا)‬ ‫نقدی ویا بیست درصد نقدی ومابقی به‬ ‫دره سی‬ ‫خردل مش��اع از شش��دانگ قریه طاوس دره سی پالک ثبتی ‪15‬‬ ‫‪724/444/128‬‬ ‫‪38500‬‬ ‫‪1/392/230/086‬‬ ‫‪3470‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪200/000/000‬‬ ‫‪12188‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31/243/000/000‬‬ ‫‪4364‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪897/000/000‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪160‬‬ ‫نقدی‬ ‫‪639/098/532‬‬ ‫‪1431‬‬ ‫‪117‬‬ ‫نقدی‬ ‫‪75/422/675/000‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2/475/562/500‬‬ ‫‪13021‬‬ ‫‪276‬‬ ‫دامداری‬ ‫ییالقی خطایی‬ ‫در بخش ‪ 27‬گیالن‬ ‫عقداجاره به ش��رط تملی��ک با نرخ هجده بانک به فروش می رسد‬ ‫نقدی‬ ‫نقدی ویا بیس��ت درصد نقدی و مابقی‬ ‫به صورت اقساط سی وشش ماهه در قالب‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده وسهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده وسهم‬ ‫عقد اجاره به ش��رط تملیک با نرخ هجده بانک به فروش می رسد‬ ‫درصد‬ ‫نقدی ویا بیس��ت درصد نقدی ومابقی به‬ ‫صورت اقساط سی وشش ماهه درقالب عقد‬ ‫اجاره به شرط تملیک با نرخ هجده درصد‬ ‫نقدی ویا بیس��ت درصد نق��دی و مابقی‬ ‫به صورت اقس��اط سی وشش ماهه درقالب‬ ‫ملک ششدانگ وبا وضعیت موجود‬ ‫به فروش می رسد‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده وسهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫ملک ب��ه صورت شش��دانگ بوده‬ ‫وباوضعیت موجودبه فروش می رسد‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده وسهم‬ ‫عقداجاره به ش��رط تملیک ب��ا نرخ هجده بانک به فروش می رسد‬ ‫درصد‬ ‫نقدی ویا بیست درصد نقدی و مابقی به‬ ‫اجاره به شرط تملیک با نرخ هجده درصد‬ ‫‪761/312/500‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪803/250/000‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪121‬‬ ‫نقدی‬ ‫‪21/577/500/000‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪145‬‬ ‫نقدی‬ ‫نقدی و یا بیست درصدنقدی و مابقی به‬ ‫‪1/692/854/167‬‬ ‫‪6160‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪799/125/000‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪11/598/228/400‬‬ ‫‪18873‬‬ ‫‪1413‬‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده وسهم‬ ‫صورت اقساط سی وشش ماهه در قالب عقد بانک به فروش می رسد‬ ‫نقدی‬ ‫صورت اقس��اط سی وش��ش ماهه در قالب‬ ‫عقداجاره به ش��رط تملیک ب��ا نرخ هجده‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده وسهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده وسهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده وسهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده وسهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫درصد‬ ‫نقدی‬ ‫نقدی ویابیس��ت درصدنق��دی ومابقی به‬ ‫صورت اقس��اط سی وش��ش ماهه درقالب‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده وسهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫ملک ب��ه صورت شش��دانگ بوده‬ ‫عقداجاره به ش��رط تملیک ب��ا نرخ هجده وباوضعیت موجودبه فروش می رسد‬ ‫درصد‬ ‫نقدی ویابیس��ت درصدنق��دی ومابقی به‬ ‫‪3/428/975/000‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪2540‬‬ ‫صورت اقس��اط سی وش��ش ماهه درقالب‬ ‫مل��ک ب��ه ص��ورت مش��اع بوده‬ ‫عقداجاره به ش��رط تملیک ب��ا نرخ هجده وباوضعیت موجودبه فروش می رسد‬ ‫درصد‬ ‫مقدار ‪ 4300‬سهم مشاع از ‪ 7500‬سهم ششدانگ عرصه واعیان‬ ‫‪ 112‬اصلی مفروز و مجزی شده از یک فرعی از اصلی مذکور واقع‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده وسهم‬ ‫درصد‬ ‫اصلی بخش ‪ 16‬اردبیل‬ ‫گی�لان ‪-‬تال��ش –اس��الم ‪-‬روس��تای ی��ک قطعه زمین مزروعی (دام��داری) بهپالک ثبتی ‪ 12‬فرعی از‬ ‫صورت اقس��اط سی وش��ش ماهه در قالب‬ ‫‪0‬‬ ‫مقدار ‪ 1628‬س��هم مشاع از ‪2400‬سهم از تعداد ‪20‬سهم مشاع‬ ‫گرمی‪-‬انگوت‪-‬برزند‪-‬روستای طاووس از ‪ 384‬س��هم مش��اع از تعداد ‪ 13‬شعیر و چهار خردل و یک نهم‬ ‫شرایط پرداخت‬ ‫توضیحات‬ ‫نقدی ویابیس��ت درصدنق��دی ومابقی به‬ ‫‪14/223/368/000‬‬ ‫‪18226‬‬ ‫‪765‬‬ ‫صورت اقس��اط سی وش��ش ماهه در قالب‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده وسهم‬ ‫عقد اجاره به ش��رط تملی��ک با نرخ هجده بانک به فروش می رسد‬ ‫درصد‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 9‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1653‬‬ ‫پیاپی ‪2971‬‬ ‫استان ها‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نخستین محصول کارخانه‬ ‫گندله سه چاهون‬ ‫همزمان با میالد با س��عادت پیامبر اکرم(ص) و‬ ‫امام صادق(ع) و ‪۱۳‬ابان‪ ،‬نخستین محصول گندله‬ ‫در کارخانه گندله سازی ‪ ۵‬میلیون تنی سه چاهون‬ ‫به دست امد‪ .‬به گزارش مرکز اطالع رسانی شرکت‬ ‫سنگ اهن مرکزی ایران‪-‬بافق‪ ،‬رضا فالح مبارکه‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گفت‪ :‬نخستین محصول گندله‬ ‫در کارخانه گندله سازی ‪ ۵‬میلیون تنی سه چاهون‬ ‫به دست امد و یکی دیگر از حلقه های زنجیره فوالد‬ ‫در شهرستان بافق تکمیل شد و این نوید را به مردم‬ ‫دارالش��جاعه بافق‪ ،‬اس��تان یزد و کشور می دهیم و‬ ‫امیدواریم گامی در جهت تحقق شعار جهش تولید‬ ‫در س��ال ‪ ۹۹‬برداریم‪ .‬وی این موفقیت را حاصل‬ ‫تالش جوانان غیور این مملکت دانس��ت و از تمام‬ ‫کارکن��ان‪ ،‬کارگ��ران‪ ،‬مدیران‪ ،‬مجری طرح گندله‬ ‫س��ه چاهون‪ ،‬پیمانکاران و محمدجواد عس��کری‬ ‫تش��کر کرد و امیدوار ش��د چرخ این کارخانه سبب‬ ‫رونق تولید در س��ال جهش تولید شود‪ .‬همچنین‬ ‫ش��فیع‪ ،‬مجری طرح گندله س��ه چاهون با اظهار‬ ‫خرس��ندی از راه اندازی این کارخانه با ظرفیت ‪۵‬‬ ‫میلیون تن محصولی که مناس��ب برای واحد های‬ ‫احیاس��ت و به طور مستقیم تولید می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیدواری��م ای��ن پ��روژه بتوان��د منش��ا خیر برای‬ ‫شهرستان و استان یزد و کشور باشد‪.‬‬ ‫برگزاری‬ ‫رزمایش حفاظت‬ ‫از تاسیسات‬ ‫در اصفهان‬ ‫افس�انه خدایی‪ -‬شرکت ابفای اس��تان اصفهان به منظور امادگی مقابله با‬ ‫هرگونه تهدیدی که خدمات رس��انی پایدار به مردم را مختل می کند‪ ،‬رزمایش‬ ‫حفاظت از تاسیسات را برگزار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫با بیان اینکه خدمات این شرکت باید در طول شبانه روز بی وقفه در اختیار مردم‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در بزنگاه های گوناگون وقوع حوادث می تواند اسیب هایی‬ ‫به زیرس��اخت های شرکت ابفا استان اصفهان تحمیل کند و این در حالی است‬ ‫سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان البرز ‪:‬‬ ‫خوشه پوشاک در البرز توسعه می یابد‬ ‫هدف‪ ،‬ورود به بازارهای بین المللی است‬ ‫سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان البرز در بازدید یک روزه خود از چند‬ ‫واحد تولید پوش��اک اظهارکرد‪ :‬اس��تان البرز در بس��یاری از بخش های تولید پوشاک‬ ‫نه تنها تامین کننده نیاز استان است‪ ،‬بلکه در سطح ملی نیز به ارائه خدمات در این‬ ‫حوزه می پردازد‪ .‬به گزارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان البرز‪،‬‬ ‫علی مهدی پور با اش��اره به شناس��ایی بیش از هزار و ‪ ۳۰۰‬واحد صنعتی و صنفی در‬ ‫حوزه پوش��اک در اس��تان البرز افزود‪ :‬عملکرد خوش��ه پوشاک البرز موجب شده این‬ ‫بخش در روز ملی صنعت و معدن به عنوان خوش��ه برتر پوش��اک برتر کش��ور انتخاب‬ ‫ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه هدف ما س��اماندهی و شناس��ایی فرصت و چالش های این‬ ‫بخش است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬یکی از برنامه ها برای توسعه فعالیت خوشه پوشاک استان‪،‬‬ ‫ایجاد کنسرس��یوم صادراتی با هدف ورود به بازارهای بین المللی اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در این زمینه‪ ،‬اقدام هایی انجام ش��ده و در گام نخس��ت صادرات پوش��اک استان‬ ‫به کش��ورهای همس��ایه و حوزه اس��یای میانه است‪ ،‬همچنین یکی از برنامه های این‬ ‫کنسرسیوم‪ ،‬ایجاد یک برند مشترک بین ذی نفعان خوشه پوشاک استان است‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬طراحی پوشاک و توجه به بازارهای داخلی و خارجی از دیگر مواردی است که‬ ‫در این کنسرسیوم لحاظ می شود‪ .‬مهدی پور ادامه داد‪ :‬ایجاد یک نام تجاری مشترک‪،‬‬ ‫ش��رکت در نمایش��گاه ها و برگزاری تورهای داخلی و خارجی را با هدف اش��نایی هر‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی مهدی پور‬ ‫شرکت گاز یزد‬ ‫دستگاه برتر اجرایی شد‬ ‫ش��رکت گاز استان‬ ‫یزد به عنوان دس��تگاه‬ ‫برتر استان یزد در حوزه‬ ‫عملکرد انجام ش��ده در‬ ‫هفت��ه دولت انتخاب و‬ ‫مورد تقدیر قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان یزد در توضیح این‬ ‫خبر گفت‪ :‬کس��ب مقام یادش��ده براساس گزارش‬ ‫ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستان یزد‬ ‫در هفته دولت سال ‪ ۱۳۹۹‬و منضم به عملکرد یک‬ ‫س��اله دستگاه ها و همچنین شاخص های ارزیابی‬ ‫تدوین ش��ده ازسوی فرمانداری یزد به دست امده‬ ‫که نش��ان دهنده عملکرد مطلوب این ش��رکت در‬ ‫عمل به رس��الت کاری خود و خدمات رس��انی به‬ ‫مردم ش��ریف استان اس��ت‪ .‬علی اکبر میدانشاهی‬ ‫در توضیح بیش��تر گف��ت‪ :‬باوجود محدودیت های‬ ‫اعمال ش��ده ناش��ی از ش��یوع ویروس کووید ‪،۱۹‬‬ ‫خوش��بختانه برنامه های بزرگداش��ت هفته دولت‬ ‫ازس��وی ش��رکت گاز اس��تان یزد به نحو مطلوب و‬ ‫منطبق بر ضوابط بهداش��تی تدوین ش��ده برگزار‬ ‫ش��د ک��ه از مهم تری��ن انها می ت��وان به حضور در‬ ‫مناط��ق محروم و همچنین برگزاری جلس��ات با‬ ‫اقش��ار و گروه ه��ای مختلف مردمی در راس��تای‬ ‫تقویت ارتباط دولت و ملت و رسیدگی به مسائل‬ ‫و مشکالت انها و دیدار با خانواده های بی بضاعت و‬ ‫خانواده معظم شهداء و ایثارگران در راستای عمل‬ ‫به مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت گاز استان یزد برگزاری مراسم کلنگ زنی‬ ‫و افتت��اح پروژه ه��ا‪ ،‬اجرای برنامه ه��ای مرتبط با‬ ‫گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر‬ ‫و روز کارمند‪ ،‬تبلیغات و فضاسازی محیطی‪ ،‬تهیه‬ ‫بولتن اقدامات انجام ش��ده‪ ،‬تولید و انتش��ار خبر‬ ‫به منظور اطالع رس��انی اذهان عمومی و در نهایت‬ ‫ابتکار و خالقیت در برنامه ها و پیوند انها با ش��عار‬ ‫سال (جهش تولید) را از دیگر اقدامات انجام شده‬ ‫ازس��وی این ش��رکت نام برد که تدوین و اجرای‬ ‫انها با رعایت کامل تمامی پروتکل های بهداشتی‬ ‫مرتبط با مقابله با ویروس کرونا انجام شده است‪.‬‬ ‫که خدمات این ش��رکت به لحاظ حیاتی بودن باید پایدار در دس��ترس عموم‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫هاشم امینی حفاظت اصولی از تاسیسات در سطح استان را ضروری قلمداد‬ ‫و تصری��ح ک��رد‪ :‬برخی از تاسیس��ات ابف��ا مانند تصفیه خانه اب باباش��یخعلی‬ ‫تامین کننده اب ش��رب بیش از ‪ ۴‬میلیون نفر اس��ت که س�لامت این تعداد از‬ ‫جمعیت به عملکرد فرایند تصفیه اب و حفاظت شبانه روزی از این تصفیه خانه‬ ‫بستگی دارد‪ .‬از این رو باید از تصفیه خانه اب مانند مراکز حساس مورد حفاظت‬ ‫ویژه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی به نقش تصفیه خانه های فاضالب در س�لامت بهداش��ت محیط پرداخت‬ ‫و اظهارکرد‪ :‬هم اکنون ‪۲۶‬باب تصفیه خانه فاضالب در س��طح اس��تان در مدار‬ ‫بهره برداری قرار دارند که با جمع اوری‪ ،‬انتقال و تصفیه فاضالب نقش بسزایی‬ ‫در بهداشت محیط‪ ،‬کاهش االینده های زیست محیطی و ارتقای سطح بهداشت‬ ‫عمومی دارد بر این اس��اس حفاظت و نگهداری از این تاسیسات امری غیرقابل‬ ‫انکار است‪.‬‬ ‫استان‪ ،‬بخشی از نیاز کشور نیز ازسوی تولیدکنندگان البرزی در این بخش به طور‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم تامین می شود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬دست کم ‪ ۱۰‬برند پوشاک در‬ ‫استان داریم که برخی از این برندها‪ ،‬عالوه بر تامین بخشی از نیاز کشور به تعدادی‬ ‫از کشورها مانند عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬افغانستان‪ ،‬اسیای میانه و اتحادیه اروپا صادرات دارند‪.‬‬ ‫مهدی پ��ور گف��ت‪ :‬ب��ا توجه به اینکه صنایع زیادی در البرز در زمینه تولید پوش��اک‬ ‫فعالیت می کنند‪ ،‬می توان این استان را پایتخت پوشاک کشور نامید‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین کننده پوشاک در سطح ملی‬ ‫چه بیشتر صنعت پوشاک استان با متدهای روز و بازاریابی از دیگر برنامه هایی است‬ ‫که برای توس��عه بخش پوش��اک استان در دس��تور کار قراردهیم‪ .‬سرپرست شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز با اش��اره به ظرفیت های استان دربخش پوشاک‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬توانمندی های بخش پوشاک البرز موجب شده عالوه بر تامین نیاز‬ ‫استان البرز در بسیاری از بخش های تولید پوشاک نه تنها تامین کننده نیاز استان‬ ‫اس��ت‪ ،‬بلکه در س��طح ملی نیز به ارائه خدمات در این حوزه می پردازد‪ .‬بیش از هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬واحد صنعتی و صنفی در حوزه پوشاک در استان البرز شناسایی شده است‪.‬‬ ‫یکی از برنامه ها برای توسعه فعالیت خوشه پوشاک استان‪ ،‬ایجاد کنسرسیوم صادراتی‬ ‫با هدف ورود به بازارهای بین المللی اس��ت‪ .‬در این زمینه اقدام هایی انجام و در گام‬ ‫نخس��ت صادرات پوش��اک اس��تان به کشورهای همسایه و حوزه اسیای میانه است‪،‬‬ ‫همچنین یکی از برنامه های این کنسرسیوم‪ ،‬ایجاد یک برند مشترک بین ذی نفعان‬ ‫خوش��ه پوش��اک اس��تان است‪ .‬طراحی پوشاک و توجه به بازارهای داخلی و خارجی‬ ‫از دیگر مواردی است که در این کنسرسیوم لحاظ می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سنگ اهن مرکزی‪-‬بافق‪:‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��نگ اهن مرکزی‪-‬بافق در‬ ‫کمیته راهبری استان یزد گفت‪ :‬با تالش شبانه روزی‬ ‫نیروهای زحمتکش شرکت‪ ،‬ناحیه ب شبکه فاضالب‬ ‫در حال پایان و فروش ‪ ۶۰۰۰‬انش��عاب در این ناحیه‬ ‫ازسوی اداره اب و فاضالب در حال انجام است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مرکز اطالع رس��انی ش��رکت س��نگ‬ ‫اهن مرکزی‪-‬بافق‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت س��نگ اهن‬ ‫پروژه فاضالب شهری به زودی بهره برداری می شود‬ ‫در کمیته راهبری اس��تان یزد ب��ا محوریت گزارش‬ ‫پیش��رفت پروژه فاضالب شهری بافق گفت‪ :‬با تالش‬ ‫ش��بانه روزی نیروهای زحمتکش شرکت‪ ،‬ناحیه ب‬ ‫شبکه فاضالب در حال اتمام و فروش ‪ ۶۰۰۰‬انشعاب‬ ‫در ای��ن ناحیه ازس��وی اداره اب و فاضالب در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫رضا فالح مبارکه افزود‪ :‬ناحیه ب شامل شهرک های‬ ‫نشست مدیریت کرونا در سنگ اهن فالت مرکزی برگزار شد‬ ‫امادگی برای مقابله با شیوع کرونا‬ ‫جلسه مدیریت و نظارت بر شیوع و جلوگیری از بیماری‬ ‫کرون��ا با حضور مدی��ران و نماینده واحدهای مجتمع در‬ ‫محل س��ایت معدنی میش��دوان برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی مجتمع معادن س��نگ اهن فالت مرکزی‪،‬‬ ‫مدیر مجتمع معادن س��نگ اهن فالت مرکزی با اش��اره‬ ‫به نامه ارس��الی از س��تاد مبارزه با کرونا شهرستان بافق و‬ ‫همچنین وضعیت بحرانی و قرمز شهرس��تان بافق گفت‪:‬‬ ‫به منظور امادگی کامل برای مقابله با شیوع بیماری کرونا‬ ‫و حفظ س�لامت نیروی انس��انی و خانواده ایشان اقدامات‬ ‫موثری در حوزه انجام شود‪ .‬سیدفرهاد اسالمی با تاکید بر‬ ‫صورتجلسه ارسالی از فرمانداری شهرستان بافق‪ ،‬خواستار‬ ‫کاهش حضور یک سوم نیروی انسانی مجتمع با توجه به‬ ‫شرایط حاکم بر واحد شد و تصریح کرد‪ :‬به تمام کارکنان‬ ‫اطالع رس��انی ش��ود در صورتی که حداقل عالئم ابتال به‬ ‫ویروس کرونا برایشان مشهود شد ضمن اطالع رسانی به‬ ‫مس��ئوالن مربوط و واحد ‪ HSEE‬از حضور در محل کار‬ ‫خ��ودداری و نس��بت به دوره درم��ان خود اقدام کنند‪.‬در‬ ‫ادامه این نشست‪ ،‬پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موارد‬ ‫مربوط به رعایت اصول و پروتکل های بهداشتی موارد زیر‬ ‫مصوب و در دستور اجرا قرار گرفت‪ :‬اختصاص ‪ ۱۰۰‬عدد‬ ‫ماسک سه الیه و دو عدد ژل ضدعفونی به تمام کارکنان‪،‬‬ ‫مدیریت ازدحام کارکنان در سرویس های ایاب و ذهاب‪،‬‬ ‫تعویض شیراالت روشویی به شیر برقی و نصب دستگاه‬ ‫خشک کن برقی‪ ،‬ضدعفونی محل کار و مکان های پرتردد‪،‬‬ ‫غربالگ��ری کارکن��ان و تذکر و اعمال جریمه به کارکنان‬ ‫مختلف از جمله مصوبات این نشست بود‪.‬‬ ‫کمک معیشتی تعاونی پیشگامان به نیازمندان‬ ‫با حضور اس��تاندار یزد و به مناسبت بیست وپنجمین‬ ‫سالروز تاسیس گروه تعاونی پیشگامان‪ ،‬هزار و ‪ ۲۵‬بسته‬ ‫کمک معیشتی در بین نیازمندان توزیع شد و ‪ ۵‬دستگاه‬ ‫اکسیژن س��از نیز تحویل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران‬ ‫استان خواهد شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی‬ ‫پیشگامان‪ ،‬استاندار یزد در این مراسم ضمن قدردانی از‬ ‫اقدام خیرخواهانه گروه تعاونی پیش��گامان‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫ش��اهد همراهی و مس��اعدت این تعاونی برتر کش��ور در‬ ‫امور مختلف بوده و هستیم‪ .‬طالبی ادامه داد‪ :‬در بحران‬ ‫کرونا ظرفیت های بسیار خوب خیری در استان یزد به‬ ‫میدان امدند و توانستیم با مساعدت بخش خصوصی و‬ ‫خیران بزرگوار و کمک دولت بخشی از اسیب های ناشی‬ ‫از بحران کرونا را در حوزه کمک های معیشتی مدیریت‬ ‫کنیم‪ .‬رئیس ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا استان در‬ ‫پایان خاطرنشان کرد‪ :‬با مجموعه اقداماتی که با حضور‬ ‫و مساعدت خیرین صورت گرفته‪ ،‬توانسته ایم بخشی از‬ ‫تجهیزات و کمبود ها را جبران کنیم و امیدواریم بتوانیم‬ ‫مدیریت بهتری در کنترل و پیشگیری داشته باشیم‪.‬‬ ‫خرید دستگاه اکسیژن بیمارستان بافق‬ ‫با توجه به نیاز بسیار زیاد و مشکل کمبود اکسیژن برای بیماران کرونایی‪ ،‬یک دستگاه‬ ‫اکسیژن ساز ‪ ۶۰۰‬لیتری ازسوی شرکت سنگ اهن مرکزی ایران‪-‬بافق برای بیمارستان‬ ‫ولی عصر(عج) خریداری ش��د‪ .‬به گزارش مرکز اطالع رسانی شرکت سنگ اهن مرکزی‪،‬‬ ‫معاون مالی بازرگانی ش��رکت سنگ اهن مرکزی ایران‪-‬بافق با اعالم این خبر بیان کرد‪:‬‬ ‫شرکت سنگ اهن در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی‪ ،‬با تاکید و پیگیری مدیرعامل‬ ‫ش��رکت و موافقت و صدور مجوز هیات مدیره با توجه به نیاز بیمارس��تان ولی عصر(عج)‬ ‫شهرستان بافق برای رفع مشکل کمبود اکسیژن بیماران کرونایی‪ ،‬یک دستگاه اکسیژن‬ ‫س��از ‪ ۶۰۰‬لیتری برای این بیمارس��تان خریداری کرد‪ .‬مهدی طالع��ی ارزش مالی این‬ ‫دستگاه را ‪ ۲‬میلیارد تومان عنوان کرد و افزود‪ :‬مبلغ یک میلیارد تومان ان پرداخت شده‬ ‫و باقیمانده ان پس از تحویل به بیمارستان واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۵۹‬درصدی فروش شرکت های تابع تاصیکو‬ ‫س�ینا راعی‪ -‬مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری صدر تامین از ثبت پوشش ‪۵۲‬‬ ‫درصدی برنامه تولید س��ال ‪ ،۱۳۹۹‬رش��د س��ود خالص ‪ ۷۱‬درصدی تاصیکو در ‪ ۶‬ماه‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬و رش��د ‪ ۵۹‬درصدی فروش ش��رکت های تابع این هلدینگ در پایان ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخست امسال نسبت به ‪ ۶‬ماه سال ‪ ۹۸‬خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬غالم رضا‬ ‫سلیمانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدرتامین به عملکرد ‪ ۶‬ماه این هلدینگ‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬وضعیت فروش ریالی شرکت های تابع صدرتامین در پایان شهریور‬ ‫‪ ۵۹ ،۱۳۹۹‬درصد نس��بت به مدت مش��ابه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬افزایش داشته به طوری که از‬ ‫میزان ‪۱.۶۴۴‬میلیارد تومان به ‪ ۲.۶۰۹‬میلیارد تومان رسیده است‪ .‬همچنین میزان‬ ‫رشد فروش شرکت های تابع شامل؛ مس شهید باهنر‪ ۸۶ ،‬درصد‪ ،‬زغال سنگ پروده‬ ‫طبس‪ ۲۶ ،‬درصد‪ ،‬فراورده های نسوز ایران ‪ ۵۰‬درصد‪ ،‬صنایع خاک چینی ایران ‪۷۶‬‬ ‫درصد‪ ،‬کاشی و سرامیک الوند ‪ ۸۴‬درصد‪ ،‬پشم شیشه ایران ‪ ۷۱‬درصد‪ ،‬معدنی امالح‬ ‫ایران ‪ ۱۵‬درصد‪ ،‬کاشی سعدی ‪ ۷۵‬درصد و صنایع سرام ارا ‪ ۱۴‬درصد بوده است‪ .‬وی‬ ‫همچنین به وضعیت تولید تاصیکو در سال جهش تولید اشاره و بیان کرد‪ :‬با وجود‬ ‫ویروس کرونا در روزها و ماه های ابتدایی سال ‪ ۹۹‬و تداوم ان‪ ،‬همکاران ما در پایان‬ ‫‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال رش��د ‪ ۱۸‬درصدی تولید محصوالت شرکت کاشی سعدی‪ ،‬رشد‬ ‫‪ ۳‬درصدی تولید محصول اس��تراتژیک س��ولفات س��دیم شرکت معدنی امالح ایران‪،‬‬ ‫رشد ‪ ۲۹‬درصدی تولید محصوالت استراتژیک فراورده های نسوز ایران‪ ،‬رشد تولید‬ ‫‪ ۷‬درصدی پش��م شیش��ه و ‪ ۳۲‬درصدی ایزوگام ش��رکت پشم شیشه ایران‪ ،‬رشد ‪۱۲‬‬ ‫درصدی کائولن فراوری ش��ده ش��رکت خاک چینی ایران و رش��د ‪ ۲۴‬درصدی تولید‬ ‫انواع محصوالت مسی در شرکت مس شهید باهنر را به ثبت رسانده اند‪.‬‬ ‫زیت��ون‪ ،‬مناجات فاز ‪۱‬و‪ ،۲‬امام حس��ین‪ ،‬موحدین‪،‬‬ ‫چهارده معصوم‪ ،‬ضلع شمالی خیابان شهید تفکری‪.‬‬ ‫ش��هرک امام علی‪ ،‬عدالت‪ ،‬امام رضا‪ ،‬ضلع ش��مالی‬ ‫خیابان شهداس��ت که به یاری خداوند در ‪ ۲۲‬بهمن‬ ‫امسال افتتاح شده و به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫در این نشست که مدیر کل اب و فاضالب استان‪،‬‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی‪ ،‬معاون اب اداره کل اس��تان و‬ ‫مس��ئوالن مربوط شهرس��تان حضور داش��تند‪ ،‬نادر‬ ‫محم��د باقری‪ ،‬مدیر طرح ش��بکه و تصفیه فاضالب‬ ‫ش��هری بافق با تش��کر از مدیرعام��ل برای همراهی‬ ‫و مس��اعدت در انج��ام این پروژه گف��ت‪ :‬با موافقت‬ ‫مدیرعامل ش��رکت‪ ،‬ش��هروندانی که زودتر اقدام به‬ ‫خرید انش��عاب کنند از امتی��ازات ویژه ای برخوردار‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 9‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1653‬‬ ‫پیاپی ‪2971‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫داستان دنباله دار تنظیم بازار فوالد‬ ‫تولیدکننده غرق در گرداب بی ثباتی قوانین‬ ‫نبود مرجع تصمیم گیر واحد یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که فعاالن اقتصادی و صنعتی‬ ‫کش�ور را درگیر کرده اس�ت‪ .‬مغایرت میان دس�تورالعمل های نهادهای تصمیم س�از روند فعالیت‬ ‫تولیدکنندگان زنجیره فوالد را به ش�دت متاثر کرده است‪ .‬دستورالعمل جدیدی که شورای رقابت‬ ‫برای تنظیم بازار ورق گرم فوالدی منتشر کرده در رده همین مغایرت های مشکل ساز است‪ .‬مصوبه‬ ‫مورد بحث از یک سو با مصوبات ستاد تنظیم بازار اختالفات قابل توجهی دارد؛ بنابراین این سوال‬ ‫مطرح می ش�ود که کدام دس�تورالعمل باید اجرایی ش�ود و مبنای معامالت باش�د؟ از سوی دیگر‬ ‫نیز انتش�ار دستورالعمل یادشده‪ ،‬اعتراض بس�یاری از تولیدکنندگان صنایع پایین دستی فوالدی‬ ‫به دنبال داشته است‪ .‬تغییر فرمول قیمت پایه عرضه ورق گرم در بورس کاال و مالک قرار دادن ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد قیمت جهانی با احتساب نرخ ارز نیما و همچنین استفاده از قیمت محصوالت گرم چین در‬ ‫این فرمول از مهم ترین مواردی هس�تند که با انتقاد گسترده فعاالن صنعت لوله و پروفیل روبه رو‬ ‫شده اند‪ .‬عرضه اختصاصی بخشی از محصوالت گرم فوالدی نیز از دیگر مواردی محسوب می شود‬ ‫که با انتقاد گس�ترده فعاالن صنعتی روبه رو شده است‪ .‬برای بررسی این موضوع با فعاالن صنعت‬ ‫لوله و پروفیل فوالدی گفت وگو کردیم‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مغایرت میان مصوبات ادامه دارد‬ ‫سیدعلی محمد ابویی مهریزی‪ ،‬نایب رئیس انجمن‬ ‫ن��وردکاران و از فعاالن صنعت لوله و پروفیل فوالدی‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫و درباره دس��تورالعمل جدید‬ ‫تنظیم بازار ورق گرم فوالدی گفت‪ :‬این دستورالعمل‬ ‫غیرکارشناسی بوده و گویی براساس نظرات هیجانی‬ ‫مصوب شده است‪ .‬درواقع ش��ورای رقابت با تصویب‬ ‫ای��ن مصوبه‪ ،‬اش��تباه بزرگ��ی را مرتکب ش��ده و از‬ ‫مقررات کشور تبعیت نکرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نورد و لوله یاران در ادامه افزود‪:‬‬ ‫دس��تورالعمل مورد بحث با دس��تورالعمل های ستاد‬ ‫تنظیم بازار مغایرت دارد‪ .‬س��تاد تنظیم بازار زیر نظر‬ ‫‪ ۳‬قوا فعالیت می کن��د؛ نماینده قوه قضاییه‪ ،‬نماینده‬ ‫ق��وه مجریه و نماینده قوه مقننه در ان حضور دارند‪.‬‬ ‫بنابراین به اعتقاد ما اجرای دس��تورالعمل های ستاد‬ ‫تنظیم بازار بر دس��تورالعمل جدید ش��ورای رقابت‪،‬‬ ‫اولوی��ت دارد‪ .‬درنتیج��ه ص��دور چنی��ن مصوبه ای‪،‬‬ ‫عملکرد این نهاد را زیر س��وال برده است‪ .‬در همین‬ ‫ح��ال خ�لاف قوانین جاری کش��ور اس��ت و قابلیت‬ ‫اجرایی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا نرخ ارز سنا؟‬ ‫توج��ه به این نکته ضروری به نظر می رس��د که در‬ ‫مصوبه یادشده‪ ،‬قیمت پایه عرضه ورق گرم در بورس‬ ‫کاال معادل ‪ ۱۰۰‬درصد قیمت جهانی با احتساب نرخ‬ ‫ارز حواله ای (سنا) درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ابویی با انتقاد نس��بت به این بخش از دستورالعمل‬ ‫مورد بحث گفت‪ :‬صنایع فوالد کش��ور (تا حلقه های‬ ‫میان��ی) مواد اولیه م��ورد نیاز خود در مس��یر تولید‬ ‫را ریال��ی دریافت می کنن��د و محصول نهایی خود را‬ ‫ریالی می فروشند‪.‬‬ ‫در دس��تورالعمل پیشین س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬نرخ‬ ‫ارز نیمای��ی‪ ،‬مبنای قیمت گذاری بود‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫صنای��ع پایین دس��تی به هم��ان اثرگ��ذاری نرخ ارز‬ ‫نیمای��ی در قیمت گذاری ش��مش و ورق فوالدی نیز‬ ‫معترض بودند‪ .‬حال ش��رایط بدتر از گذش��ته ش��ده‬ ‫است‪ .‬نمی ش��ود تولیدکننده ورق‪ ،‬اس��لب مورد نیاز‬ ‫خ��ود برای تولی��د محصول را بر مبن��ای ارز نیمایی‬ ‫خری��داری کند و ورق گرم تولیدی خود را براس��اس‬ ‫نرخ ارز سنا به فروش برساند‪ .‬بدون تردید این بخش‬ ‫از دس��تورالعمل مصوب شده از سوی شورای رقابت‪،‬‬ ‫زمین��ه رانت را در این حلق��ه از زنجیره فوالد فراهم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن ن��وردکاران و از فعاالن صنعت‬ ‫لوله و پروفیل فوالدی در ادامه افزود‪ :‬اجرایی ش��دن‬ ‫این مصوبه به توقف فعالیت واحدهای پایین دس��تی‬ ‫صنایع ف��والد کش��ور و مصرف کنن��دگان ورق گرم‬ ‫فوالدی منجر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرر پایین دستی ها‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت فوالد درباره بخ��ش دیگری از‬ ‫این دس��تورالعمل مبنی بر ازاد ش��دن سقف رقابت‬ ‫در خرید ورق گرم فوالدی گفت‪ :‬این دست اقدامات‬ ‫تنها واحدهای پایین دس��تی فوالدی کشور را متضرر‬ ‫می کند‪ .‬اخ��ذ چنی��ن تصمیماتی انهم در ش��رایط‬ ‫کنونی که کشور با چالش های ناشی از تحریم روبه رو‬ ‫اس��ت؛ منطقی به نظر نمی رسد و جای سوال دارد‪ .‬ما‬ ‫درحال حاضر به دلی��ل تحریم و تخصیص نیافتن ارز‪،‬‬ ‫ام��کان واردات مواد اولیه مورد نی��از خود را نداریم‪.‬‬ ‫این دس��ت اقدام��ات در چنین ش��رایطی عجیب و‬ ‫غیرمنطق��ی اس��ت‪ .‬گوی��ی تصمیم گی��ران به دنبال‬ ‫سخت تر کردن شرایط تولید هستند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬دس��تورالعمل یادش��ده مورد تایید‬ ‫صنایع پایین دس��تی نیس��ت و باید بازبینی شود‪ .‬در‬ ‫همین راس��تا از طریق س��تاد تنظیم بازار و شورای‬ ‫رقابت پیگیری الزم برای بازبینی در این طرح را اغاز‬ ‫کرده ایم؛ چنانچه اصالحات الزم انجام نش��ود‪ ،‬ادامه‬ ‫کار را از طریق قوه قضاییه پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫نای��ب رئیس انجمن نوردکاران درمورد بند دیگری‬ ‫از ای��ن مصوب��ه مبنی بر اینکه هر ی��ک از واحدهای‬ ‫تولی��دی ورق گ��رم ف��والدی مجازن��د حداکث��ر تا‬ ‫‪۴۰‬درص��د از میزان عرضه محص��والت فوالدی خود‬ ‫را ب��ه «عرضه اختصاصی» اختص��اص دهند و مابقی‬ ‫محص��ول را باید به طور کامل در ت��االر اصلی بورس‬ ‫کاال عرضه کنند؛ گف��ت‪ :‬منظور از عرضه اختصاصی‬ ‫ان است که واحدهای تولیدکننده ورق گرم فوالدی‪،‬‬ ‫بخش��ی از محصوالت خود را برای تولید ورق س��رد‬ ‫فوالدی اس��تفاده می کنند‪ .‬صنایع دف��اع نیز در رده‬ ‫واحدهایی هس��تند که عرض��ه اختصاصی ورق گرم‬ ‫برای انها انجام می شود‪.‬‬ ‫ام��ا واحدهای تولیدکننده لول��ه و پروفیل فوالدی‬ ‫از این روند عرضه اختصاصی خارج شده اند؛ بنابراین‬ ‫ای��ن بخ��ش از مصوب��ه مورد بح��ث با تواف��ق میان‬ ‫س��ندیکای لول��ه و پروفیل فوالدی و ف��والد مبارکه‬ ‫کامال در تضاد است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬ب��ه اعتقاد ما عرض��ه اختصاصی‬ ‫معن��ی ن��دارد‪ ،‬چراکه به منزل��ه ایج��اد تمایز میان‬ ‫ضرورت بازنگری در مصوبات تنظیم بازار‬ ‫سعید برزگر‪ ،‬کارشناس صنایع معدنی در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬تصمیم ش��ورای رقابت برای‬ ‫تنظیم بازار ورق گرم فوالدی با تصمیم ستاد تنظیم‬ ‫بازار مغای��رت دارد؛ بنابراین بازنگری در ان ضروری‬ ‫به نظر می رس��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در این مصوبه نرخ قیمت‬ ‫پایه محصوالت گرم فوالدی در بورس کاال براس��اس‬ ‫قیمت جهانی ضربدر نرخ ارز س��نا (حواله ای) تعیین‬ ‫می ش��ود‪ .‬اما ایراداتی به ان وارد اس��ت‪ .‬چرا نرخ ارز‬ ‫س��نا؟ توجه به این نکته ضروری به نظر می رس��د که‬ ‫در ابت��دای زنجیره ف��والد‪ ،‬معامالت براس��اس ریال‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬در میان��ه این زنجی��ره یعنی تولید‬ ‫شمش فوالدی‪ ،‬نرخ ارز نیمایی برای تعیین قیمت ها‬ ‫اثرگذار می ش��ود‪ .‬حال هم که قرار است نرخ سنا در‬ ‫حلقه تولید ورق گرم زنجیره مورد توجه باش��د‪ .‬این‬ ‫چندگانگی به مش��کالت و نابسامانی های این زنجیره‬ ‫بیش از پیش می افزاید‪.‬‬ ‫‹ ‹مقایسه اشتباه چین و ایران‬ ‫برزگر در ادامه تاکید ک��رد‪ :‬در همین حال قیمت‬ ‫جهانی محصوالت مورد نظر براساس متوسط قیمت‬ ‫محصوالت مشابه در منطقه سی ای اس‪ ،‬دریای سیاه‬ ‫و چین تعیین خواهد شد‪ .‬استفاده از نرخ محصوالت‬ ‫گ��رم ف��والدی چین ب��رای تعیین قیم��ت پایه ورق‬ ‫فوالدی اش��تباه است‪ ،‬چراکه شرایط تولید ورق گرم‬ ‫در ایران و چین با هم یکس��ان نیس��ت‪ .‬چین مانند‬ ‫این روزها بازارهای جهانی منتظر اعالم نتیجه رس��می و‬ ‫نهایی انتخابات ریاست جمهوری امریکا هستند و اوج گیری‬ ‫کرونا بسیاری از کش��ورها را مجبور به تعطیلی فعالیت های‬ ‫اقتصادی و بس��تن مرزها به روی پروازه��ای خارجی کرده‬ ‫اس��ت؛ در این میان‪ ،‬بازارهای کاالیی هم نوسان های زیادی‬ ‫را تجربه می کنند و نگاه سرمایه گذاران به اعالم نتیجه نهایی‬ ‫انتخابات است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ب��ورس کاالی ایران ب��ازار فلزات نی��ز از این‬ ‫انتخابات تاثیر پذیرفته اس��ت؛ ازیک س��و تنش های ناش��ی‬ ‫از انتخاب��ات و بی ثباتی موجود در ب��ازار‪ ،‬از تعداد معامالت‬ ‫کاس��ته و از س��وی دیگر‪ ،‬تعطیلی فعالیت های اقتصادی در‬ ‫کش��ورهای اروپایی است که باعث کاهش تقاضا شده است‪.‬‬ ‫در این شرایط‪ ،‬قیمت فلزاتی مانند فوالد و مس نیز در بازار‬ ‫جهان��ی کاهش پیدا کرد اما انتظار می رود این وضعیت دوام‬ ‫تولیدکنندگان است و باید مورد بازبینی قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹انحصار تقویت می شود‬ ‫گفتنی اس��ت در بخشی از این دستورالعمل تاکید‬ ‫شده برای تعیین نرخ پایه محصوالت گرم فوالدی از‬ ‫متوس��ط قیمت فوب یک هفته گذشته گزارش شده‬ ‫در منطقه س��ی ای اس‪ ،‬دریای سیاه و چین استفاده‬ ‫خواهد شد‪ .‬ابویی با اشاره به این دستورالعمل جدید‬ ‫گفت‪ :‬این فرمول منطقی نیست‪.‬‬ ‫استفاده از نرخ محصوالت گرم فوالدی چین برای‬ ‫تعیین ن��رخ ورق گرم ایران بی منطق اس��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫چین فاقد منابع غنی سنگ اهن و انرژی برای تولید‬ ‫فوالد اس��ت‪ .‬یعنی هزینه حمل سنگ اهن که برابر‬ ‫‪ ۳۵‬دالر به ازای هر تن است؛ به قیمت های منطقه ای‬ ‫افزوده می شود‪.‬‬ ‫بنابراین ای��ران و چین از مزیت های متفاوتی برای‬ ‫تولی��د ف��والد برخوردار هس��تند که قی��اس قیمت‬ ‫تمام ش��ده محص��والت انه��ا را زی��ر س��وال می برد‪.‬‬ ‫درنتیجه بهتری��ن مقیاس بهره گیری از همان قیمت‬ ‫فروش ورق در منطقه سی ای اس است‪.‬‬ ‫ابویی در پایان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ازمجموع موارد‬ ‫یادش��ده این گونه برداش��ت می ش��ود که تصمیمات‬ ‫ش��ورای رقاب��ت با ش��رایط تحری��م مغای��رت دارد‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال ای��ن تصمیم��ات مناف��ع صنعت‪،‬‬ ‫مصرف کننده و کشور را به مخاطره انداخته است‪.‬‬ ‫ش��ورای رقابت با هدف جلوگیری از انحصار ایجاد‬ ‫ش��ده اس��ت اما این دس��تورالعمل انحصار را تقویت‬ ‫می کند‪ ،‬چراکه تولیدکنندگان صنایع پایین دس��تی‬ ‫امکان واردات ورق زیر ‪ ۵‬میلی متر را ندارند‪.‬‬ ‫علی محمد ابویی مهریزی‬ ‫سعید برزگر‬ ‫از مجموع موارد یادشده این گونه برداشت می شود‬ ‫که دس��تورالعمل جدید شورای رقابت درباره تنظیم‬ ‫ب��ازار ورق گرم ف��والدی به ضرر بس��یاری از صنایع‬ ‫پایین دس��تی فوالد ازجمل��ه تولیدکنن��دگان لوله و‬ ‫پروفیل فوالدی است‪.‬‬ ‫بر همین اساس نیز ش��اهد موج اعتراض گسترده‬ ‫از س��وی فع��االن این صنع��ت هس��تیم‪ .‬به ویژه که‬ ‫درحال حاضـر کش��ور در ش��رایـط ویژه تحریم قـرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در چنی��ن موقعیتی این دس��ت دس��تورالعمل ها‬ ‫تداوم فعالیت تولیدکنندگان را بیش از پیش دش��وار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بازار فلزات گوش به زنگ اعالم نتیجه انتخابات امریکا‬ ‫زیادی نداش��ته باش��د‪ .‬البته اگر پیروزی بایدن در انتخابات‬ ‫امریکا نهایی ش��ود و وی طرح های توسعه زیرساختی را در‬ ‫کش��ور اجرا کند‪ ،‬تقاضا برای فلزات اساس��ی به ویژه‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫مس و نیکل در این کش��ور رش��د خواهد کرد و زمینه برای‬ ‫رش��د قیمت انها در بازار فراهم می شود‪ .‬این نوسان در بازار‬ ‫طال بیش از دیگر بازارها محسوس بود‪.‬‬ ‫در روز شش��م نوامب��ر یعنی ‪ ۳‬روز بع��د از اتمام انتخابات‬ ‫امری��کا و درگیری های حاش��یه ان‪ ،‬بازاره��ا از افزایش ‪۲.۵‬‬ ‫درصدی ارزش طال خبر دادند‪ .‬رشد قیمت طال در بازارهای‬ ‫جهانی در شرایطی اتفاق افتاد که روز بعد از انتخابات قیمت‬ ‫طال در دنیا کاهش یافته بود‪.‬‬ ‫نشریه «فایننش��ال ورلد» درباره این بازار نوشت‪« :‬قیمت‬ ‫طال در بازار رشد کرد که یک دلیل مهم ان افت ارزش دالر‬ ‫و انتظ��ار تداوم این وضعیت در ب��ازار دالر حداقل طی یک‬ ‫راه اندازی سیستم های‬ ‫اعالم و اطفای حریق‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫ایران از منابع غنی معدنی برخوردار نیست و بخشی‬ ‫از مواد اولیه موردنیاز خود در حلقه های ابتدایی تولید‬ ‫را وارد می کن��د؛ بنابراین مالک قرار دادن چین برای‬ ‫تنظیم ب��ازار محصوالت گرم ف��والدی ایران منطقی‬ ‫به نظر نمی رس��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در تبصره دیگری از این‬ ‫مصوبه تاکید شده قیمت معامله در بورس کاال بدون‬ ‫محدودیت رقابت انجام ش��ود و در واقع سقف رقابت‬ ‫ازاد اس��ت‪ .‬اما به اعتقاد فعاالن صنایع پایین دس��تی‬ ‫این تبصره منطقی نیس��ت و چالش های بس��یاری را‬ ‫برای تولیدکنندگان محصوالت نهایی به دنبال خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬چراکه بدون تردید این تبصره زمینه رش��د‬ ‫قیمت ها را فراهم می کند‪.‬‬ ‫س��ال اینده است‪ .‬به نظر می رسد با طرح هایی که قرار است‬ ‫بایدن برای احیای اقتصاد امریکا اجرا کند‪ ،‬ارزش دالر روند‬ ‫کاهش��ی خود را ادامه دهد و طال به عنوان تنها منبع حفظ‬ ‫ارزش دارایی ه��ا در دنیا باقی بماند‪ .‬درنتیجه‪ ،‬ارزش طال در‬ ‫بازار رشد کرده است‪».‬‬ ‫ب��ا تالش جمع��ی مدیران و کارکنان ش��رکت فوالد‬ ‫سفیددش��ت چهارمحال و بختیاری در ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال جهش تولید‪ ،‬س��ود خالص این شرکت نسبت به‬ ‫مدت مشابه س��ال قبل ‪ ۶۱‬درصد رشد کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی ش��رکت ف��والد مبارکه‪ ،‬مدی��ر مالی و‬ ‫حس��ابداری ش��رکت فوالد سفیددش��ت چهارمحال و‬ ‫بختی��اری به مناس��بت س��الروز افتتاح ش��رکت فوالد‬ ‫س��فید دش��ت در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬ضمن تبریک این روز‪،‬‬ ‫عملکرد ش��رکت را در حوزه تولی��د‪ ،‬خرید مواد اولیه و‬ ‫ف��روش محصول مثبت ارزیاب��ی کرد‪ .‬مصطفی فالحی‬ ‫گف��ت‪ :‬این ش��رکت باوجود ش��یوع وی��روس کرونا‪ ،‬با‬ ‫رعای��ت ش��یوه نامه های بهداش��تی و حض��ور حداقلی‬ ‫کارکنان‪ ،‬ضمن تامین به موقع مواد اولیه و فراهم کردن‬ ‫زیرساخت های موردنیاز واحد احیا مستقیم توانست در‬ ‫‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال با تولید ‪ ۴۰۰‬هزار تن محصول‬ ‫اهن اسفنجی و رشد ‪ ۱۳‬درصدی نسبت به مدت مشابه‬ ‫س��ال ‪ ۳۵۳( ۱۳۹۸‬هزار تن) و فروش ‪ ۳۹۶‬هزار تن به‬ ‫ارزش بیش از ‪ ۱۱‬هزار میلیارد ریال‪ ،‬درامد فروش خود‬ ‫را نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل بیش از ‪ ۷۳‬درصد‬ ‫افزایش دهد‪ .‬وی در این گزارش از پیشرفت ‪ ۸۵‬درصدی‬ ‫پروژه فوالدسازی و پیشرفت ‪ ۵۵‬درصدی پروژه احداث‬ ‫تصفیه خانه این ش��رکت باوجود تحریم های ظالمانه و‬ ‫محدودیت های خاص شیوع ویروس کرونا خبر داد‪.‬‬ ‫مدیر مالی و حس��ابداری ش��رکت فوالد سفیددشت‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری در پای��ان ضم��ن قدردانی از‬ ‫حمایت های مادی و معنوی ش��رکت ف��والد مبارکه و‬ ‫س��ازمان ایمیدرو به عنوان س��هام داران این شرکت‪ ،‬از‬ ‫ت�لاش خالصانه کارکنان در تمامی بخش ها قدردانی و‬ ‫اظهار امیدواری کرد در سالی که جهش تولید نام گذاری‬ ‫شده‪ ،‬تمامی برنامه ها و اهداف شرکت در راستای اصل‬ ‫تولید ایمن و پایدار محقق شود‪.‬‬ ‫ب��ازار نفت هم در وضعیت س��ختی قرار گرفته اس��ت‪ .‬از‬ ‫یک س��و‪ ،‬افت ارزش دالر و افزای��ش تنش در امریکا به دلیل‬ ‫ادعای تقلب در انتخابات امریکا ازسوی رئیس جمهوری این‬ ‫کش��ور وجود دارد و از سوی دیگر‪ ،‬اوج گیری کرونا در اغلب‬ ‫کش��ورهای صنعتی به ویژه کش��ورهای اروپای��ی و تعطیلی‬ ‫دوباره کسب وکارها در این کشورها موجب باعث شده تقاضا‬ ‫برای ماه های اتی‪ ،‬دوباره سیر نزولی داشته باشد‪.‬‬ ‫کاهش تقاضای نفت و از بین رفتن امید برای ازس��رگیری‬ ‫پروازه��ای بین المللی در انتهای امس��ال ه��م عامل دیگری‬ ‫است که بر کاهش قیمت نفت در بازار تاثیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫متغی��ر دیگری که باعث کاهش قیمت نفت در بازار ش��ده‪،‬‬ ‫افزایش ش��انس پیروزی بایدن اس��ت‪ .‬نامزد دموکرات ها در‬ ‫نظر دارد س��رمایه گذاری روی صنع��ت نفت را کاهش دهد‬ ‫و سرمایه گذاری در حوزه انرژی های پاک را تقویت کند‪.‬‬ ‫ب��ا هم��کاری مدیری��ت و‬ ‫کارشناسان مجتمع فوالد سبا‬ ‫و ش��رکت های سازنده داخلی‬ ‫پروژه ‪ ،EPC‬طراحی‪ ،‬خرید و‬ ‫نصب و راه اندازی سیستم های‬ ‫اعالم و اطفای حریق اتوماتیک‬ ‫ترانس های قدرت پست ‪۴۰۰‬‬ ‫کیلوولت‪ ،‬سالن برق پست ‪ MRSS‬و ترانس های پست‬ ‫‪ LBSS‬و پست ‪ RED‬مورد بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫داری��وش دریاب��ار‪ ،‬مدیر خدمات فنی و پش��تیبانی‬ ‫مجتمع فوالد سبا ضمن تایید این خبر گفت‪ :‬این کار از‬ ‫اواخر سال ‪ ۹۷‬با همکاری شرکت های پیمانکار داخلی‬ ‫که در این زمینه از تجربه و سابقه کافی برخوردار بودند‪،‬‬ ‫در بدترین شرایط تحریم و بنابر ضرورت کارخانه‪ ،‬وارد‬ ‫فاز اجرا شد‪ .‬وی درباره اهمیت اجرای این پروژه گفت‪:‬‬ ‫حوادث احتمالی ترانس های قدرت در صنایع گوناگون‬ ‫می تواند اسیب های جدی تجهیزات‪ ،‬توقف روند تولید‬ ‫و همچنین خس��ارت های جبران ناپذیری برای نیروی‬ ‫انسانی و محیط زیس��ت به دنبال داشته باشد؛ بنابراین‬ ‫به منظ��ور جلوگیری از چنین حوادث��ی‪ ،‬واحد تولید و‬ ‫توزیع برق مجتمع فوالد س��با‪ ،‬با همکاری شرکت های‬ ‫یادش��ده‪ ،‬اجرای این پروژه را در دس��تور کار قرار داد‪.‬‬ ‫دریابار با تاکید بر اینکه تمامی تجهیزات در پست ‪۴۰۰‬‬ ‫کیلوولت و دیگر پست های اشاره شده این قرارداد‪ ،‬فاقد‬ ‫تجهیزات سیس��تم های اعالم و اطفای حریق اتوماتیک‬ ‫بودن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تمامی برندهای استفاده ش��ده در‬ ‫سیس��تم اع�لام حری��ق ‪ NOTIFIRE -UK‬و در‬ ‫سیس��تم اطفای حری��ق ‪ KCA‬و تکنیدرو از برندهای‬ ‫معتبر جهانی به ش��مار می این��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه‬ ‫به حساس��یت عملیات اجرایی روی ترانسفورماتورهای‬ ‫قدرت ‪ ۴۰۰‬کیلوولت که برای ادامه تولید بسیار حیاتی ‬ ‫هستند و زمان بسیار محدود بی برقی برای این تجهیزات‬ ‫در زمان تعمیرات برنامه ریزی ش��ده اس��ت‪ ،‬این پروژه‬ ‫ب��دون هیچ حادثه و با بیش��ترین ت��وان و دقت اجرایی‬ ‫شد و مورد بهره برداری قرار گرفت‪ .‬دریابار تصریح کرد‪:‬‬ ‫این��ک پس از اجرای روند راه ان��دازی‪ ،‬از ‪ ۲۰‬مرداد ‪۹۹‬‬ ‫تمامی تجهیزات این سیس��تم ازمایش های موردنیاز را‬ ‫توس��ط واحد اتش نشانی مجتمع فوالد سبا با موفقیت‬ ‫پشت سرگذاشته و با بهترین عملکرد در حال کار است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پروژه اجرا ش��ده در واحد تولید و توزیع برق‬ ‫مجتمع فوالد س��با شامل بخش های ذیل است‪ :‬اجرای‬ ‫سیستم اعالم و اطفای حریق اتوماتیک اب و فوم روی‬ ‫ترانس��فورماتورهای ‪ ۴۰۰‬کیلوول��ت؛ اجرای سیس��تم‬ ‫خنک کنندگی اب دیواره های اتش ترانسفورماتورهای‬ ‫‪ ۴۰۰‬کیلوولت؛ اجرای سیس��تم اعالم حریق اتوماتیک‬ ‫در پس��ت و گالری ه��ای کاب��ل ‪ MRSS‬و ‪ SVC۱‬و‬ ‫‪SVC۲‬؛ اج��رای سیس��تم اعالم حری��ق اتوماتیک در‬ ‫پست ‪ RED‬و تونل های ارتباطی به واحد احیا مستقیم‬ ‫و غبارگیر؛ اجرای در های ضدحریق و مواد فالماستیک‬ ‫روی کابل ها در تونل های برق زیرمجموعه پس��ت های‬ ‫‪ MRSS‬و ‪ RED‬به طول تقریبی ‪ ۲‬کیلومتر؛ توس��عه‬ ‫رینگ اب اتش نش��انی با لوله ه��ای دفنی پلی اتیلن در‬ ‫محدوده پست ‪ ۴۰۰‬کیلوولت مجتمع فوالد سبا؛ ساخت‬ ‫بنا و نصب تجهیزات و تاسیس��ات الکتریکی و مکانیکی‬ ‫جهت اتاق های ‪ FFR‬مربوط به سیس��تم اطفای حریق‬ ‫اتوماتیک ترانسفورماتورهای ‪ ۴۰۰‬کیلوولت‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫لزوم اصالح‬ ‫قیمت گذاری در‬ ‫زنجیر فوالد‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬وضعیت قیمت گذاری در چرخه تولید فوالد باید اصالح و‬ ‫این قیمت گذاری باید از ابتدا یعنی تولید سنگ اهن اغاز شود‪ .‬به گزارش ایسنا‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی اظهارکرد‪ :‬مغایرت های بخشنامه ای باید برطرف شود‬ ‫ضمن انکه باید این موضوع را مدنظر داشت که ‪ ۴۰‬درصد از ظرفیت های معدنی‬ ‫در استان کرمان است؛ بنابراین می طلبد اختیارات شورای معادن این استان نیز‬ ‫بیشتر باشد‪ .‬نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی به موضوع‬ ‫قیمت گذاری س��نگ اهن در فرایند چرخه فوالد اش��اره کرد و افزود‪ :‬وضعیت‬ ‫قیمت گ��ذاری در چرخ��ه جری��ان فوالد باید اصالح و این قیمت گذاری باید از‬ ‫ابتدا یعنی تولید س��نگ اهن اغاز ش��ود‪ .‬متاسفانه بعضی از معادن زغال سنگ‬ ‫استان کرمان به دلیل قیمت گذاری فعلی در حال تعطیلی هستند‪ ،‬زیرا قیمت‬ ‫نهایی تولید زغال س��نگ چندین برابر قیمت اولیه ان اس��ت‪ .‬پورابراهیمی در‬ ‫نظر گرفتن بسته های پیشنهادی و تشویقی صادرات را امری الزامی دانست‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬یک مجموعه حمایتی برای صادرکنندگان در نظر داریم تا به‬ ‫صادرکنندگان رتبه اول مزیت های ویژه ای را اختصاص دهیم تا صادرکنندگان‬ ‫برتر حدمات ویژه ای را دریافت کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در شرایطی که تراز تجاری‬ ‫کش��ور منفی بود‪ ،‬اما تراز تجاری اس��تان کرمان نس��بت به ‪ ۷‬ماهه س��ال قبل‬ ‫‪ ۲۰‬درصد افزایش داشته که نشان می دهد کرمان استان صادراتی است‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در حوزه قوانین و مقررات‪ ،‬در مجلس و کمیسیون اقتصادی‬ ‫این امادگی را داریم که اگر دولت و بحش خصوصی پیشنهادی برای اصالح‬ ‫قوانین و مقررات در بازه کوتاه مدت دارند‪ ،‬همراهی کنیم‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۶۱‬درصدی سود‬ ‫خالص فوالد سفیددشت‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 9‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1653‬‬ ‫پیاپی ‪2971‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫با عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران مطرح شد‬ ‫تراژدی معدنکاری بخش خصوصی‬ ‫استفاده از ظرفیت جهاد دانشگاهی در حوزه صنایع و معادن‬ ‫رئیس جهاد دانش��گاهی در نشس��ت مشترک‬ ‫ب��ا رئیس مجم��ع نمایندگان اس��تان کرمان در‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به برنامه ویژه ‬ ‫این نهاد در حوزه صنایع و معادن استان کرمان‬ ‫گف��ت‪ :‬ه��دف جهاد دانش��گاهی توس��عه علم و‬ ‫فن��اوری به منظور افزایش بهره وری در این حوزه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪،‬‬ ‫حمیدرضا طیبی‪ ،‬رئیس‬ ‫جه��اد دانش��گاهی در‬ ‫نشس��ت مش��ترک ب��ا‬ ‫شهباز حسن پوربیگلری‪،‬‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان‬ ‫اس��تان کرم��ان و عضو‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با‬ ‫اش��اره ب��ه همکاری های جه��اد دانش��گاهی با‬ ‫ایمیدرو در زمین ه سیستم های غبارگیری منطقه‬ ‫سرچش��مه و نی��ز بهینه س��ازی دس��تگاه های‬ ‫غبارگیری(‪ )ESP‬منطق��ه خاتون اباد که دارای‬ ‫معض�لات زیس��ت محیطی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬این‬ ‫همکاری ها بیش��تر در زمین ه تجهیزات بود‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که باتوجه به زمینه کاری زیادی‬ ‫که در این حوزه وجود دارد اس��تراتژی مشترک‬ ‫جهاد دانشگاهی و ایمیدرو استفاده از دانش فنی‬ ‫خودمان اس��ت و معتقدیم اگ��ر صنایع صاحب‬ ‫فناوری نباشد‪ ،‬رقابت سخت خواهد بود‪.‬‬ ‫طیب��ی‪ ،‬در ادام��ه به بومی س��ازی و کس��ب‬ ‫فناوری مته های حفاری‪ ،‬کسب فناوری سیستم‬ ‫نمک زدایی و طراحی و س��اخت بازوی بارگیری‬ ‫نفت خام در اس��کله جزیره خارک‪ ،‬بومی س��ازی‬ ‫فن��اوری الکتروموتوره��ای دور متغیر (‪)VFD‬‬ ‫برای ایس��تگاه تلمبه خانه ش��هرری و طراحی و‬ ‫ساخت دکل های حفاری خشکی و دستگاه لوله‬ ‫مغزی سیار توسط جهاد دانشگاهی اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬در جهاد دانشگاهی ظرفیت های مختلفی‬ ‫ازجمله پژوهش��کده فراوری مواد معدنی و سایر‬ ‫پژوهشکده ها وجود دارد‪.‬‬ ‫رئی��س مجم��ع نمایندگان اس��تان کرمان در‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی نیز در این نشس��ت‬ ‫مش��ترک با اش��اره به رهنمودهای رهبر معظم‬ ‫انق�لاب در زمین��ه ظرفیت ه��ای بخ��ش معدن‬ ‫برای رش��د و توسعه اقتصادی کشور گفت‪ :‬بدون‬ ‫ش��ک و بنا به گفته رهبر معظ��م انقالب معادن‬ ‫جایگزین خوبی برای نفت محس��وب می شوند و‬ ‫برای به شکس��ت کشاندن طرح های دشمن نیاز‬ ‫به حمایت ویژه از بخش معدن داریم‪.‬‬ ‫حس��ن پور بیگلری‪ ،‬رئیس مجم��ع نمایندگان‬ ‫اس��تان کرمان اظهار کرد‪ :‬هم اکنون در راستای‬ ‫رونق بخش��ی به تولید و جه��ش تولید در بخش‬ ‫معدن هماهنگ��ی خوبی بین مجل��س و وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و ش��رکت های معدنی‬ ‫وجود دارد‪ .‬امیدواریم برپایه این تعامل امس��ال‬ ‫تولید معادن جهش ویژه ای داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه مع��ادن مطابق با برنامه‬ ‫شش��م توس��عه باید پیش��ران تولید و توس��عه‬ ‫اقتصادی کش��ور باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬در این راس��تا‬ ‫باید از تمام ظرفیت های معدنی کش��ور استفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس تاکید کرد‪:‬‬ ‫امیدواریم با هماهنگی بین بخشی در سال جهش‬ ‫تولید ش��اهد تامین یک سوم ارز مورد نیاز کشور‬ ‫ازسوی بخش صنایع معدنی کشور باشیم‪.‬‬ ‫مهدی بازمانده‪ ،‬سرپرس��ت جهاد دانش��گاهی‬ ‫کرمان نیز در این نشس��ت با اش��اره به برنامه ها‬ ‫و اهداف جهاد دانش��گاهی کرم��ان گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫مرک��ز تحقیق��ات مع��دن و صنای��ع معدنی در‬ ‫جهت شناس��ایی فناوری های نوی��ن موجود در‬ ‫این حوزه‪ ،‬توس��عه عل��م و فناوری های نوین در‬ ‫زمینه فراوری مواد معدنی‪ ،‬ارائه خدمات مشاوره‬ ‫به معادن و صنایع‪ ،‬استحصال عناصر نادر خاکی‬ ‫و ب��اارزش از باطله ه��ای کارخانه ه��ای فراوری‬ ‫ازجمله ف��راوری مجدد اه��ن و عناصر باارزش‬ ‫از باطله ه��ای کارخانه های فراوری اهن گل گهر‪،‬‬ ‫ایج��اد واحد مهندس��ی معکوس و بومی س��ازی‬ ‫قطع��ات و تجهیزات معدن��ی و صنعتی و تربیت‬ ‫و پ��رورش نیروی متخص��ص از برنامه های ویژه‬ ‫جهاددانشگاهی کرمان است‪.‬‬ ‫تعلل در بهره برداری از معدن تیتانیوم جایز نیست‬ ‫نماین��ده مردم کهنوج در مجل��س گفت‪ :‬معدن‬ ‫تیتانی��وم پ��س از ‪ ۳۰‬س��ال به بخ��ش خصوصی‬ ‫واگذار شده است؛ بنابراین بخش خصوصی باید در‬ ‫بهره وری از معدن تیتانیوم تعلل را کنار بگذارد‪ .‬به‬ ‫گزارش خانه ملت‪ ،‬منصور شکرالهی درباره وضعیت‬ ‫معدن تیتانیوم در این حوزه انتخابیه گفت‪ :‬در این‬ ‫ح��وزه معادن گس��ترده ای وجود دارد ک��ه اگر در‬ ‫برنام��ه اقتصادی جامع در دس��تور کار قرار بگیرد‪،‬‬ ‫نه تنها می توان درام��د اقتصادی جامع ایجاد کرد‪،‬‬ ‫بلکه می توان برای بس��یاری از افراد نیز اشتغالزایی‬ ‫ک��رد‪ .‬نماینده مردم کهنوج‪ ،‬منوج��ان‪ ،‬قلعه گنج‪،‬‬ ‫رودبار جنوب و فاریاب در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ب��ا بیان اینکه مع��ادن دولتی پس از ‪ ۳۰‬س��ال به‬ ‫بخ��ش خصوصی واگذار ش��د‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬تعلل‬ ‫بخ��ش خصوص��ی در بهره وری از مع��دن تیتانیوم‬ ‫توجیه پذیر نیست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬متاس��فانه بخش خصوصی فوالد‬ ‫پاسارگاد تحرک مناسبی در حوزه معادن تیتانیوم‬ ‫ن��دارد و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند‪ ،‬بنده ورود‬ ‫قاط��ع برای س��اماندهی می کنم‪.‬ش��کرالهی افزود‪:‬‬ ‫تیتانی��وم ج��زو معادن بس��یار درام��دزا در حوزه‬ ‫اقتصادی کش��ور تلقی می شود‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که بنده نیز نشس��تی با مجموعه فوالد پاس��ارگاد‬ ‫برگ��زار ک��رده ام؛ بنابرای��ن انتظارم این اس��ت که‬ ‫مجموع��ه با تمام ق��وا معدن تیتانی��وم را متحول‬ ‫کند‪.‬نماینده م��ردم کهنوج در مجل��س ادامه داد‪:‬‬ ‫مع��دن تیتانیوم ظرفیت اش��تغالزایی حداقل برای‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬نف��ر را دارد و با اجرایی ش��دن بهره وری از‬ ‫معدن فوق می توان نرخ بیکاری را کاهش داد‪ .‬وی‬ ‫با بی��ان اینکه معدن تیتانیوم پس از ‪ ۳۰‬س��ال به‬ ‫بخش خصوصی واگذار ش��ده‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬بخش‬ ‫خصوص��ی در بهره وری از مع��دن تیتانیوم تعلل را‬ ‫کنار بگذارد‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫منیر حضوری‪ :‬عالوه بر مش��کالتی که فعاالن بخش خصوصی‬ ‫در داخ��ل مجموعه خود دارند‪ ،‬گاهی یک س��ری عوامل هم خارج‬ ‫از مجموع��ه انها وجود دارد که معدنکاری را با کندی روند طبیعی‬ ‫خود روبه رو می س��ازد‪ .‬به باور برخی کارشناسان این عوامل باعث‬ ‫ش��ده اینده معادن بخش خصوصی تراژیک ش��ده و ختم به خیر‬ ‫نشود‪ .‬روزنامه‬ ‫درباره مش��کالتی بیرونی که بر معدنکاران‬ ‫تحمیل می ش��ود با وحی��د صائب فر‪ ،‬عضو هیات مدیره س��ازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن اس��تان ته��ران و مدیرعامل یک ش��رکت‬ ‫معدنی گفت وگو کرده که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫€ €براس�اس بسیاری از مصاحبه ها‪ ،‬شما باور دارید اینده‬ ‫مع�ادن بخ�ش خصوص�ی ختم به خی�ر نخواهد ش�د؛ چه‬ ‫دالیلی برای این ادعا دارید؟‬ ‫در فرهنگ لغت واژه تراژدی واقعه ای سخت و دشوار معنی شده‬ ‫که این واقعه به نتایج مصیبت بار و حتی در بعضی موارد هالکت بار‬ ‫ختم می ش��ود‪ .‬بنا به دالیل و ش��واهدی که در کشور وجود دارد از‬ ‫جمله وجود بروکراسی اداری و شرایط اقتصادی و فرهنگی حاکم‬ ‫بر معدنکاری وضعیتی ایجادش��ده ک��ه می توان معدنکاری بخش‬ ‫خصوصی را نوعی تراژدی در نظر گرفت و بیان کرد که در بسیاری‬ ‫از موارد اینده معادن ختم به خیر نخواهد ش��د‪ .‬باتوجه به س��ابقه‬ ‫کاری که در حوزه های مختلف داش��ته ام و طی ‪ ۳۸‬س��ال اخیر با‬ ‫بسیاری از نهادهای دولتی معدنی و شرکت های معدنی در ارتباط‬ ‫ب��وده ام از نزدیک با بس��یاری از عوامل بازدارن��ده موثر در کارایی‬ ‫فعالیت های معدنی بخش خصوصی س��روکار داشته و شاهد روند‬ ‫رو به افول این فعالیت ها به ویژه در طول یک دهه اخیر بوده ام‪.‬‬ ‫€ €ت�ا امروز بخ�ش خصوصی فع�ال در ح�وزه معدن چه‬ ‫نقطه ضعفی داشته که اینده روشنی ندارد؟‬ ‫از اواس��ط دهه ‪ ۷۰‬تا اواخر دهه ‪ ۸۰‬شمس��ی با روند رو به رش��د‬ ‫تقاض��ای مصرف کننده داخلی و خارجی ب��رای انواع مواد معدنی‬ ‫مواجه بودیم که صادرات در این بازه زمانی افزایش یافت‪ .‬به همین‬ ‫دلی��ل در ان دوره ع�لاوه بر اینکه تعداد قابل توجهی از اش��خاص‬ ‫حقیق��ی به عرصه معدنکاری وارد ش��دند‪ ،‬تعداد زیادی ش��رکت‬ ‫خصوص��ی معدنی نیز ثبت و راه اندازی ش��د‪ .‬از انجا که بس��یاری‬ ‫از این ش��رکت ها توان مالی نداش��تند‪ ،‬از اواخر ده��ه ‪ ۸۰‬تا امروز‬ ‫بس��یاری از این اش��خاص و ش��رکت ها بنا به دالی��ل گوناگون در‬ ‫ادامه فعالیت های معدنی خود با مش��کالت زیادی روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫به این ترتیب فعالیت فعاالن بخش خصوصی با دش��واری همراه و‬ ‫در بسیاری از موارد منجر به انحالل شرکت های شان شده است‪.‬‬ ‫می توان گفت قریب به اتفاق شرکت های خصوصی ایرانی فعال‬ ‫در بخ��ش معدن از نظر حجم س��رمایه گذاری و نوع فعالیت طبق‬ ‫تعریف های بین المللی نوعی ش��رکت کوچک معدنی محس��وب‬ ‫می ش��وند‪ .‬انها اغل��ب منابع مالی مح��دودی در اختی��ار دارند و‬ ‫مجبورند صرفه جویی اقتصادی را در کلیه فعالیت های خود رعایت‬ ‫کنند‪ ،‬این در حالی اس��ت ک��ه به عنوان یک اصل کلی اش��خاص‬ ‫حقیقی و ش��رکت های خصوصی دس��ت اندرکار امور معدنی باید‬ ‫تحت شرایط بهینه به کار خود ادامه دهند تا در نهایت موفق شوند‪.‬‬ ‫اگر به دالیلی این ش��رایط محقق نشود‪ ،‬ادامه فعالیت و بقای انها با‬ ‫خطر جدی روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €چه عواملی ب�ر نحوه عملکرد ش�رکت های خصوصی‬ ‫معدنی موثر هستند؟‬ ‫فعالی��ت ش��رکت های خصوص��ی معدن��ی تحت الش��عاع دو‬ ‫عام��ل اصلی درون س��ازمانی و برون س��ازمانی ق��رار دارد‪ .‬عوامل‬ ‫درون س��ازمانی وابسته به مکانیس��م و نوع عملکرد افراد و اجزای‬ ‫درون خود ش��رکت ش��امل مدیرعامل‪ ،‬هیات مدیره و سایر افراد‬ ‫حاض��ر در ش��رکت اس��ت‪ .‬عوامل برون س��ازمانی را نیز ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگ��ی و قوانی��ن و مقررات‬ ‫دولتی حاکم بر کشور تش��کیل می دهند‪ .‬هرچند در شرکت های‬ ‫خصوصی معدنی عوامل درون س��ازمانی تا حد زیادی قابل کنترل‬ ‫و اصالح هس��تند‪ ،‬اما عوامل برون س��ازمانی چندان تحت کنترل‬ ‫یا هدایت انها نیس��تند‪ .‬متاس��فانه عواملی که تح��ت کنترل قرار‬ ‫ندارند‪ ،‬در حال حاضر شرایط تراژیکی را برای فعالیت شرکت های‬ ‫خصوصی معدنی در بخش اکتش��افات‪ ،‬اس��تخراج و بهره برداری‬ ‫ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫€ €اگ�ر بخواهیم به ط�ور خاص بحث کنی�م‪ ،‬نقش وزارت‬ ‫صنع�ت‪ ،‬معدن و تج�ارت در ایجاد عوامل برون س�ازمانی‬ ‫چیست؟‬ ‫م��وارد زیادی وجود دارد که نش��ان می دهد وزارتخانه به عنوان‬ ‫عامل برون س��ازمانی گاهی فعالیت معدنکاری را کند کرده است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه به چند مثال می توان اش��اره کرد؛ نخس��تین مورد‬ ‫طوالنی شدن بیش از حد فرایند اخذ پروانه اکتشاف به دلیل نیاز به‬ ‫استعالم وضعیت محدوده مورددرخواست از سایر نهادهای دولتی‬ ‫و زمانبر بودن اخذ پاس��خ اس��تعالم ها است‪ .‬دومین مورد‪ ،‬طوالنی‬ ‫ش��دن روند تمدید اعتبار پروانه اکتش��اف به دلیل لزوم اخذ مجوز‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مربوطه از وزارتخانه است‪.‬‬ ‫س��ومین مورد‪ ،‬طوالنی شدن زمان الزم برای صدور گواهی کشف‬ ‫یا پروانه بهره برداری به دلیل مشغله زیاد کارشناسان سازمان های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان ها و نیاز به اخذ مجوز از س��ایر‬ ‫نهادهای دولتی مثل سازمان منابع طبیعی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫چهارمین مورد‪ ،‬نادیده گرفته شدن بخشی از ذخیره اعالم شده‬ ‫در گزارش پایانی عملیات اکتش��افی توس��ط کارشناسان سازمان‬ ‫استان ها به دالیل مختلف است‪.‬‬ ‫پنجمین مورد‪ ،‬لزوم تهیه و ارائه طرح اکتشاف جدید برای ماده‬ ‫معدنی دوم یا سایر مواد معدنی موجود در محدوده مورد اکتشاف و‬ ‫لزوم انجام دوباره سلسله مراتب و تشریفات اداری الزم برای صدور‬ ‫پروانه اکتش��اف جدید اس��ت‪ .‬از دیگر موارد در این زمینه می توان‬ ‫به ایراد گرفتن از طرح های اکتش��افی‪ ،‬بهره برداری و گزارش پایان‬ ‫عملیات اکتشاف توسط کارشناسان سازمان های استان ها که رفع‬ ‫ان به دلیل نیاز به استعالم مجدد ممکن است طوالنی شود‪ ،‬فرایند‬ ‫طوالنی و پیچیده صدور پروانه بهره برداری به دلیل لزوم اخذ مجوز‬ ‫از س��ایر نهادهای دولتی و صدور دستور العمل ها و بخشنامه های‬ ‫مختلف ک��ه در بعضی از موارد بدون در نظر گرفتن نظرات فعاالن‬ ‫بخش معدن‪ ،‬ابالغ می ش��وند‪ ،‬اش��اره کرد‪ .‬نکته مهم این است که‬ ‫بخشنامه ها در بسیاری از موارد حقوق معدنکاران را ضایع می کنند‬ ‫و سرمایه گذاران داخلی یا خارجی را بالتکلیف نگه می دارند‪.‬‬ ‫€ €در عوام�ل برون س�ازمانی نق�ش صن�دوق بیم�ه‬ ‫س�رمایه گذاری فعالیت ه�ای معدن�ی و بانک ه�ا را چطور‬ ‫می بینید؟‬ ‫به باور بنده برخورد کارشناس��ان صندوق بیمه س��رمایه گذاری‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی با متقاضیان دریافت تس��هیالت تا حدودی‬ ‫سلیقه ای اس��ت‪ .‬این امر به ویژه برای فعالیت های اکتشافی اتفاق‬ ‫می افت��د‪ .‬در زمین��ه نقش بانک ها نیز از به رس��میت نش��ناختن‬ ‫پروانه های معدنی به عنوان وثیقه برای تخصیص وام حتی از طرف‬ ‫بانک تخصصی صنعت و معدن می توان نام برد‪ .‬همچنین نرخ بهره‬ ‫بانکی انقدر باالست که باتوجه به زمان طوالنی الزم برای اکتشاف‬ ‫و تجهی��ز معادن‪ ،‬هن��گام بازپرداخت مبلغ قابل توجهی می ش��ود‬ ‫که اغلب برای معدنکاران دش��وار اس��ت‪ .‬تعیین دوره کوتاه مدت‬ ‫حداکثر ‪ ۶۰‬ماه برای بازپرداخت وام ها نیز از معضالتی اس��ت که با‬ ‫زمان الزم برای اکتش��اف‪ ،‬تجهیز و بهره برداری از معادن تناس��ب‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫€ € نقش سازمان نظام مهندسی معدن را چطور می بینید؟‬ ‫متاس��فانه ای��ن س��ازمان گاه��ی تش��ریفات اداری طوالنی و‬ ‫دس��ت وپاگیر در معرف��ی یا تایید مس��ئوالن فن��ی معدنی دارد‪.‬‬ ‫همچنین می توان به ضعف قبول مس��ئوالن فن��ی معدنی دارنده‬ ‫پروانه اش��تغال یک استان به عنوان مس��ئول فنی در استان دیگر‬ ‫و مه��ارت ک��م و ضعف تجربه فن��ی و مدیریتی کافی بس��یاری از‬ ‫مس��ئوالن فنی معرفی ش��ده از طرف نظام مهندسی معدن اشاره‬ ‫کرد‪ .‬ضعف مهارت مسئوالن فنی اغلب موجب اتالف وقت و صرف‬ ‫هزینه های غیرضروری می شود‪.‬‬ ‫€ €بس�یاری از معدنکاران از وج�ود معارضین محلی گله‬ ‫ دارند‪ ،‬نظر شما چیست؟‬ ‫بله؛ معارضین محلی مش��کالت زیادی را ایجاد می کنند‪ .‬اغلب‬ ‫انها ادعای مالکیت اراضی داخل و اطراف محدوده معدنی را دارند‬ ‫که این مورد در اقصی نقاط کشور و حتی دورافتاده ترین مناطق نیز‬ ‫دیده می ش��وند‪ .‬بیشتر انها به دنبال کارشکنی در ایجاد تاسیسات‬ ‫زیربنای��ی الزم ب��رای فعالیت معدنی مثل احداث راه‪ ،‬س��ینه کار‬ ‫و‪ ...‬هس��تند‪ .‬اغلب دیده ش��ده معارضین به دنبال سهم خواهی از‬ ‫درامده��ای حاص��ل از فعالیت های معدنی هس��تند که در برخی‬ ‫موارد نیز س��هم پیشنهادی انها غیرمعقول اس��ت‪ .‬تعداد کمی از‬ ‫انها هم معدنکاران را به نابودی ماش��ین االت و تاسیسات موجود‬ ‫در محدوده معدنی در صورت تمکین نکردن تهدید می کنند‪.‬‬ ‫€ €افزایش نرخ ارز نیز یکی از عوامل برون سازمانی است‪،‬‬ ‫این موضوع چه تاثیری بر فعالیت معدنکاری داشته است؟‬ ‫بی ثباتی نرخ ارز موجب مش��خص نبودن مبلغ خرید تجهیزات‬ ‫الزم برای کارهای اکتشافی از جمله لوازم حفاری و بهره برداری از‬ ‫معادن می شود‪ .‬گران تمام شدن تجهیزات مورد نیاز برای کارهای‬ ‫اکتش��افی موجب چند برابر ش��دن هزینه حفاری های اکتشافی‬ ‫عمقی در یک س��ال گذشته شده است‪ .‬گرانی تجهیزات الزم برای‬ ‫استخراج و بهره برداری از معادن به طور حتم تاثیر منفی بر اقتصاد‬ ‫می گذارد‪ .‬به دلیل مشخص نبودن نرخ لوازم و تجهیزات معدنی در‬ ‫اینده‪ ،‬شاهد ضعف خرید لوازم و تجهیزات معدنی به صورت نسیه‬ ‫نیز هستیم؛ چراکه بسیاری از معدنکاران و ارائه کنندگان خدمات‬ ‫معدنی به دلیل کمبود نقدینگی قادر نیس��تند وسایل و تجهیزات‬ ‫موردنیاز خود را به صورت نقدی خریداری کنند‪.‬‬ ‫€ €برای حل مش�کالت برون س�ازمانی چه پیش�نهادی‬ ‫دارید؟‬ ‫عوامل برون س��ازمانی نقش مهم و اساسی در موفقیت یا ضعف‬ ‫یک ش��رکت خصوصی معدنی دارند‪ .‬هر ی��ک از عوامل به تنهایی‬ ‫می تواند موجب رکود و توقف فعالیت های شرکت معدنی و انحالل‬ ‫انها شود یا معدن را تحت تاثیر قرار دهد؛ برای مثال افزایش هزینه‬ ‫حفاری اکتش��افی موجب می شود بخش خصوصی از تعداد و عمق‬ ‫حفاری ها ک��م کند و در نتیجه این روند ذخیره معدنی اکتش��اف‬ ‫ش��ده از اعتبار قابل قبولی برخوردار نباش��د‪ .‬امیدوارم با بررس��ی‬ ‫عوامل موث��ر در روند نزولی فعالیت های معدن��ی‪ ،‬دولت به عنوان‬ ‫متولی اصل��ی بخش معدن بتواند برای رفع ای��ن عوامل اقداماتی‬ ‫ج��دی و فوری انجام دهد‪ .‬از بی��ن بردن یا کم اثر کردن این عوامل‬ ‫برون س��ازمانی کار بزرگ‪ ،‬پیچیده و زمان بری است که انجام ان به‬ ‫برنامه ریزی های گسترده‪ ،‬طوالنی مدت و فرهنگ سازی نیاز دارد‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن عالوه ب��ر نقش دولت‪ ،‬ق��وای مقنن��ه و قضاییه‪،‬‬ ‫تش��کل های معدنی و حتی دانش��گاه ها و موسسات اموزشی هم‬ ‫سهمی دارند‪.‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه از نق��ش رس��انه های مل��ی و نش��ریات نیز در‬ ‫فرهنگ سازی و رشد مشارکت نباید غافل شد‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 9‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1653‬‬ ‫پیاپی ‪2971‬‬ ‫بورس‬ ‫بورس تهران در انتظار مستاجر اینده کاخ سفید‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ب��ازار بورس تهران هفته جاری را با ریزش ش��روع کرد و‬ ‫در حالی که جو حاکم بر ب��ازار تحت تاثیر انتخابات امریکا‬ ‫به شدت هیجانی شده‪ ،‬دیده می شود که اغلب سهامداران‬ ‫دس��ت از خرید برداش��ته و در انتظار اع�لام نتایج نهایی‬ ‫نشسته اند‪ .‬بس��یاری از کارشناسان نیز علت اصلی ریزش‬ ‫ب��ورس در روز اول هفته را ادام��ه روند رو به کاهش قیمت‬ ‫دالر دانس��ته و معتقدند اغلب س��هم های شاخص ساز در‬ ‫بازار بورس تهران وابس��تگی ش��دیدی به نرخ ارز دارند‪ .‬از‬ ‫همین رو ش��اخص کل در روزه��ای اخیر‪ ،‬تحت تاثیر روند‬ ‫ریزش��ی قیمت دالر ق��رار گرفته و با ریزش همراه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬می توان گفت افت شاخصی که در‬ ‫ابتدای هفته جاری شاهد بودیم واکنشی هیجانی و از روی‬ ‫ش��تابزدگی به جو پر هیاهوی انتخاباتی در امریکاست‪ .‬از‬ ‫همین رو اغلب تحلیلگران بورس��ی ب��ر این باورند به دلیل‬ ‫پیش خور ش��دن تاثی��رات اخبار منفی بر ب��ازار‪ ،‬می توان‬ ‫انتظار داش��ت همزمان با اعالم نتیجه قطعی (هرچه باشد)‬ ‫بار دیگر شاهد رشد بازار سرمایه باشیم‪.‬‬ ‫دالر ریخت‪ ،‬بورس سقوط کرد‬ ‫بورس هفته را ریزشی اغاز کرد‬ ‫ش��اخص بورس در نخس��تین روز هفته روند نزولی‬ ‫داش��ت و بیش از ‪ ۲۸‬واحد کاهش یافت‪ .‬شاخص کل‬ ‫ب��ورس با ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۹۳‬واحد کاهش‪ ،‬رقم یک میلیون‬ ‫و ‪ ۲۶۲‬هزار واحد را ثبت کرد‪ .‬شاخص کل با معیار هم‬ ‫وزن نی��ز ب��ا ‪ ۳۳۶۴‬واحد کاهش در رق��م ‪ ۳۷۱‬هزار و‬ ‫‪ ۵۲۰‬واحد ایس��تاد‪ .‬به گزارش خبرانالین‪ ،‬معامله گران‬ ‫ای��ن بازار ‪ ۴۳۱‬هزار معامل��ه به ارزش ‪ ۳۹‬هزار و ‪۴۴۹‬‬ ‫میلیارد ریال انج��ام دادند‪ .‬فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬ملی‬ ‫صنایع مس ای��ران‪ ،‬معدنی و صنعت��ی گلگهر‪ ،‬معدنی‬ ‫و صنعتی چادرملو‪ ،‬پتروش��یمی پ��ارس‪ ،‬پاالیش نفت‬ ‫تهران و س��رمایه گذاری غدیر نس��بت به سایر نمادها‬ ‫بیش��ترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند‪ .‬شاخص‬ ‫کل فراب��ورس هم با ‪ ۲۷۳‬واحد کاهش رقم ‪ ۱۵‬هزار و‬ ‫‪ ۸۹۱‬واح��د را ثبت کرد‪ .‬در این بازار ‪ ۲۰۶‬هزار معامله‬ ‫انجام ش��د که ‪ ۹۶۸‬هزار و ‪ ۹۶۸‬میلی��ارد ریال ارزش‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش قیمت سهام در ‪ ۹۰‬درصد نمادها‬ ‫همچنین براساس اخبار منتشر شده از روند معامالت‬ ‫تاالرشیشه ای‪ ،‬در ابتدای معامالت روز شنبه از مجموع‬ ‫‪ ۳۰۱‬نم��اد معامله ش��ده در بورس ته��ران‪ ۹۰ ،‬درصد‬ ‫نمادها یعنی ‪ ۲۷۴‬نماد با کاهش قیمت روبه رو شدند و‬ ‫فقط ‪ ۲۷‬نماد روند صعودی داشتند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر در فرابورس از مجم��وع ‪ ۲۱۳‬نماد‬ ‫معامله ش��ده در س��اعات اولی��ه‪ ۱۶۴ ،‬نم��اد قرمزرنگ‬ ‫بودند و ‪ ۴۹‬نماد با افزایش قیمت س��هام به اس��تقبال‬ ‫سهامدارانش��ان امدند‪ .‬بررسی نقش��ه قرمزرنگ بازار‬ ‫در ابت��دای معامالت روزش��نبه نش��ان می ده��د انگار‬ ‫س��هامداران بورس تهران دل خوشی از پیروزی بایدن‬ ‫در انتخاب��ات امری��کا ندارند‪ .‬چراکه درس��ت بر خالف‬ ‫روز چهارش��نبه هفته قبل شاهد روند نزولی در قیمت‬ ‫اغلب نمادها بودیم‪ .‬روزشنبه خودرو از معدود نمادهای‬ ‫س��بزرنگ بازار بود که در کنار خاهن و خزر‪ ،‬توانس��ت‬ ‫کمی رنگ گ��روه خودرویی را تغییر دهد‪ ،‬اما همچنان‬ ‫روند نزولی خپارس‪ ،‬خس��اپا و خگس��تر‪ ،‬قرمزی گروه‬ ‫خ��ودرو را حفظ کردند‪ .‬در گروه بانک ها و موسس��ات‬ ‫اعتب��اری اغلب نماده��ای قرمز تیره بودند که نش��ان‬ ‫می دهد ب��ا کاهش قیمت جزئی نس��بت به روز کاری‬ ‫گذش��ته مواجه ش��دند‪ .‬در بی��ن انها تنه��ا نماد بانک‬ ‫دی صف فروش داش��ت‪ .‬در گ��روه صندوق های ‪ETF‬‬ ‫نمادهای مربوط به صندوق های سرمایه گذاری سهامی‬ ‫یکدس��ت قرمزرنگ ش��دند و بی��ش از ‪ ۵‬درصد ارزش‬ ‫خ��ود را از دس��ت دادند‪ .‬فلزات اساس��ی و محصوالت‬ ‫شیمیایی که سبزترین گروه بازار چهارشنبه بودند‪ ،‬در‬ ‫معامالت نخس��تین روز هفته یک دس��ت صف فروش‬ ‫داش��تند و اغلب انها ‪ ۵‬درص��د کاهش قیمت را تجربه‬ ‫مجتب��ی دیب��ا‪ ،‬کارش��ناس و فعال‬ ‫بازار س��رمایه ضمن اش��اره ب��ه نتایج‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمهوری در ایاالت‬ ‫متح��ده و تاثیرات ان روی بازار بورس‬ ‫ته��ران به‬ ‫گف��ت‪ :‬پیش از هر‬ ‫چیزی باید به این نکته تاکید کنم که‬ ‫برای پیش بینی دقیق ت��ر بازار بورس‬ ‫باید نخس��ت نتیجه رسمی و قطعی انتخابات در‬ ‫امریکا اعالم شود تا جهت اصلی در بورس شکل‬ ‫بگی��رد‪ .‬ام��ا به طور کلی می ت��وان گفت که تا به‬ ‫حال حجم باالیی از پول در بازار پارک شده تا در‬ ‫نهایت جهت اصلی بازار روشن شود‪ .‬وی در ادامه‬ ‫اف��زود‪ :‬با توجه به وضعیت نامش��خص انتخابات‬ ‫در امریکا و همچنین سیاس��ت های دولت ما در‬ ‫برابر ایاالت متحده‪ ،‬عده زیادی از معامله در بازار‬ ‫دس��ت کش��یده اند و همچنان در انتظار روشن‬ ‫ش��دن تکلیف نهایی انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫در امریکا و متعاقبا بازار بورس تهران هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رمایه ب�ه س�مت ب�ورس خواهد‬ ‫رفت؟‬ ‫دیبا ضمن محتمل دانس��تن س��رازیر ش��دن‬ ‫نقدینگ��ی از بازارهای موازی به س��مت بورس‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬با توجه به کاهش قیمت ارز و طال در‬ ‫بازارهای داخلی (به دلیل پیش��تازی دموکرات ها‬ ‫درانتخابات امریکا)‪ ،‬انتظار می رود س��رمایه های‬ ‫حاصل از فروش ارز و طال به س��مت بازار بورس‬ ‫روانه شود‪ .‬سپس با پایین امدن سطح ریسک در‬ ‫بورس‪ ،‬سرمایه گذاری که تا به حال در بازار سکه‬ ‫و ط�لا و همچنی��ن ارز فعال بوده این بار با طیب‬ ‫خاطر به معامله در بازار سهام خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹تحلیل تکنیکال‬ ‫او در ادامه میزان نوسان شاخص کل را تحلیل‬ ‫ک��رده و گف��ت‪ :‬اگر بخواهیم تحلی��ل تکنیکالی‬ ‫داش��ته باش��یم باید بگویم که نهایت کاهشی که‬ ‫ب��رای بازار پیش بینی می ش��ود‪ ،‬ی��ک میلیون و‬ ‫‪ ۵۰‬هزار واحد اس��ت و ش��اخص کمتر از این حد‬ ‫نخواهد رفت‪.‬‬ ‫ام��ا درحال حاض��ر فض��ای کنون��ی (بین یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۲۵۰‬هزار واحد تا یک میلیون و ‪۳۰۰‬‬ ‫ه��زار واحد)‪ ،‬محدوده بس��یار مهمی اس��ت که‬ ‫‹ ‹در بدتری�ن ش�رایط بای�د‬ ‫منتظر چه اتفاقی باشیم؟‬ ‫این کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره‬ ‫ب��ه پیش خور ش��دن واکنش ب��ازار به‬ ‫اخب��ار منفی بیان کرد‪ :‬در صورت وقوع‬ ‫س��ناریوهای بدبینانه درب��اره انتخابات امریکا و‬ ‫پی��روزی ترامپ یا حت��ی در صورت افزایش نرخ‬ ‫بهره بانکی هم احتمال س��قوط ش��اخص کل از‬ ‫حد ی��ک میلیون و ‪ ۵۰‬هزار واحد بس��یار اندک‬ ‫است‪ .‬چراکه واکنش بازار به اخبار بد و احتماالت‬ ‫بدبینانه درباره انتخابات امریکا و س��ایر مس��ائل‬ ‫پیش خور شده و بازار به اندازه کافی ریزش داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از س��ویی هم باید گفت که‬ ‫اگر ریس��کی به غیر از سناریوهای بدبینانه ای که‬ ‫ت��ا به امروز برای ب��ازار متصور بوده ایم‪ ،‬رخ ندهد‬ ‫می توان انتظار داش��ت ب��ازار روند صعودی را در‬ ‫پیش بگیرد‪ .‬به همین جهت اس��ت که باور دارم‬ ‫م��ا باید در کوتاه مدت جهت عمومی انتخابات در‬ ‫امری��کا را رص��د کنیم تا اینک��ه در نهایت نتیجه‬ ‫نهایی اعالم ش��ود‪ .‬این را هم باید در نظر داش��ته‬ ‫باش��یم ک��ه ب��ازار درحال حاض��ر بدبینانه ترین‬ ‫حالت ها را لحاظ کرده اس��ت‪ ،‬در چنین شرایطی‬ ‫طب��ق قاع��ده بازارهای مالی‪ ،‬بای��د منتظر بود تا‬ ‫رون��د صع��ودی معقولی از دل ای��ن جو بدبینی‬ ‫بازار جوانه بزند‪ .‬همانطور که در خوشبینانه ترین‬ ‫حالت بازار هم ش��اهد ریزش های اخیر در بورس‬ ‫بوده ایم‪ .‬این تحلیلگر مس��ائل اقتصادی در پایان‬ ‫ب��ا پیش بینی رش��د بازار در ص��ورت پیروزی هر‬ ‫ی��ک از نامزدهای انتخاباتی امریکا‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به شرایطی که توصیف شد‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫برخی از سهامداران در محدوده های پراکنده ای‪،‬‬ ‫با ریتمی ُکند و کم اثرتر‪ ،‬در حال چینش ابزارهای‬ ‫خود هس��تند تا در صورت کوچک ترین جرقه ای‬ ‫از سوی اخبار انتخاباتی امریکا‪ ،‬شروع به فعالیت‬ ‫در بازار سرمایه کنند‪ .‬البته این مسئله را هم باید‬ ‫ذکر کرد که در صورت پیروزی هر یک از این دو‬ ‫نام��زد (جو بایدن و دونالد ترامپ) انتظار می رود‬ ‫بازار روند رو به رشد خود را از سر بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ صندوق پاالیش یکم همچنان بالتکلیف‬ ‫با وجود انتش��ار خبرهایی درباره اغاز معامالت نماد‬ ‫صندوق سرمایه گذاری ‪ ETF‬پاالیش ظاهرا هنوز قرار‬ ‫نیس��ت معامالت این صندوق ش��روع ش��ود‪ .‬بررسی ها‬ ‫نش��ان می دهد ارزش واقعی هر واحد از صندوق ‪ETF‬‬ ‫پاالیش یکم به حدود ‪ ۸‬هزار تومان رسیده و تا اینجای‬ ‫کار ضرر ‪ ۲۰‬درصدی را برای خریداران به همراه داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬هرچند ت��ا زمانی که قیم��ت واحدها در بورس‬ ‫مش��خص نش��ود‪ ،‬نمی توان نظر دقیقی درباره بازدهی‬ ‫این صندوق داد‪.‬‬ ‫بازار در حال تخمین نرخ ارز‬ ‫در هر صورت بورس رشد می کند‬ ‫احتماال واکنش ه��ای خوبی را هم در‬ ‫این باره شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫کردند‪ .‬س��رمایه گذاری ها‪ ،‬انبوه س��ازی ها‪ ،‬حمل ونقل و‬ ‫پاالیشگاه ها هم شرایط مش��ابهی داشتند به طوری که‬ ‫کاشی و س��رامیک تنها گروه سبزرنگ بازار بود که در‬ ‫بی��ن انها نمادهای «کس��اوه» و «کحافظ» بیش��ترین‬ ‫حجم معامالت را به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫مس��عود میرزاباقری‪ ،‬کارش��ناس بازار س��رمایه در‬ ‫گفت وگویی که با‬ ‫داش��ت با یاداوری ش��رایط‬ ‫ب��ازار بورس در س��ال ‪ ،۹۶‬عنوان کرد‪ :‬از س��ال ‪ ۹۶‬و‬ ‫ش��روع بحران ارزی در ایران‪ ،‬بازار نیازی به محاسبات‬ ‫پیچی��ده برای افزایش س��ود نداش��ت و خیلی راحت‬ ‫می شد محاسبات را خالصه کرد‪ .‬نرخ سود بانکی ثابت‬ ‫بود‪ ،‬ارز رشد می کرد و به تبع ان شرکت های صادراتی‬ ‫که فروش خ��ود را با ارز باالتر تس��عیر می کردند‪ ،‬سودس��ازی‬ ‫بیشتری داش��تند‪ .‬در این میان‪ ،‬مادامی که سیاست های امریکا‬ ‫روی فش��ار حداکثری بر اقتصاد ایران پافشاری می کردند قضیه‬ ‫بسیار ساده بود‪ .‬همین مس��ئله باعث شد تعداد زیادی از مردم‬ ‫عادی برای مقابله با نرخ تورم به بازار س��هام به عنوان یک س��پر‬ ‫دفاعی مطمئن نگاه کنند‪ .‬این ماجرا انقدر روتین و عادی ادامه‬ ‫یافت و تقاضا برای خرید سهام باال رفت که حتی در ابتدای سال‬ ‫‪ ۹۹‬دولت از همین فرصت برای فروش سهام شرکت های بزرگ‬ ‫ب��ه مردم عادی و ایجاد درامد از بازار برای رفع کس��ری بودجه‬ ‫اقدام کرد‪ .‬در این میان‪ ،‬طبیعی است که تبلیغات عظیمی به راه‬ ‫انداخت و خوشبینی ناشی از این امر باعث شد برخی سهم ها در‬ ‫بازار با حباب های بزرگی مواجه شوند که فقط با تورم های باال و‬ ‫نرخ ارز باالتر از ‪ ۳۰‬هزار تومان قابل توجیه بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ تعادلی ارز کجاست؟‬ ‫گفت‪ :‬چن��د وقت بعد و پس‬ ‫ای��ن تحلیلگ��ر بورس به‬ ‫از فروش سهام ش��رکت های دولتی و تخلیه کامل حباب ناشی‬ ‫از خوش��بینی پیروزی بایدن و سیاس��ت های ادعایی او در قبال‬ ‫ایران مبنی بر بازگشت به مذاکرات برجام و خوشبینی بازگشت‬ ‫ایران به م��راودات بین المللی و تجارت جهانی همچنین فروش‬ ‫نفت‪ ،‬س��هامداران را با این پرس��ش مواجه کرده که نرخ تعادلی‬ ‫ارز کجاس��ت؟ و با چه نرخ ارزی باید روند سودسازی‬ ‫ش��رکت هایی ک��ه س��هامداران ان هس��تند را مورد‬ ‫محاس��به قرار دهن��د؟ وی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫طیف خوشبینی از سهامداران به نرخ های زیر ‪ ۱۸‬هزار‬ ‫تومان برای دالر هم فکر می کنند که به نظر با توجه به‬ ‫میزان تقاضای انباشته ارز در سال های اخیر همچنین‬ ‫میزان تقاضا برای خروج سرمایه از کشور این موضوع‬ ‫بسیار بعید به نظر می رسد‪ .‬میرزاباقری با اشاره به برجام‪ ،‬میزان‬ ‫کاه��ش نرخ ارز را پیش بینی کرد و گفت‪ :‬برای تخمین نرخ ارز‬ ‫در این روزها بد نیس��ت نگاهی ب��ه دوره ای که مذاکرات برجام‬ ‫انجام ش��د نگاه کنیم‪ ،‬به ویژه روزهایی که حجم باالیی از منابع‬ ‫ارزی کش��ور ازاد و ح��دود ‪ ۱۵۰‬میلیارد دالر از منابع حاصل از‬ ‫فروش نفت به اقتصاد ایران تزریق شد‪ .‬با مرور امارهای ان زمان‬ ‫در اوج تنش ه��ای ارزی ن��رخ دالر از حدود ‪ ۳۹۰۰‬تومان با ‪۲۰‬‬ ‫درصد کاهش به حدود ‪ ۳۲۰۰‬تومان رس��ید‪ .‬این در حالی است‬ ‫که در مقایسه با شرایط کنونی کشورمان چنین گشایشی فقط‬ ‫در حد گمانه زنی اس��ت‪ .‬اما از س��ویی هم باید یاداور شد که با‬ ‫وجود بلوک��ه ماندن حجم به مراتب کمتری از منابع ارزی‪ ،‬نرخ‬ ‫دالر از ح��دود ‪ ۳۰‬هزار تومان با ‪ ۲۰‬درصد کاهش به حدود ‪۲2‬‬ ‫هزار تومان کاهش یافته است‪ .‬به نظر اگر نرخ ارز به رقمی کمتر‬ ‫از این حد و حدود برس��د دولت با تقاضای مازاد ناشی از تمایل‬ ‫به خروج س��رمایه و واردات کاالهای غیرضروری مواجه خواهد‬ ‫شد‪ .‬از سویی هم این وضعیت برای بانک مرکزی منطقی نیست‪،‬‬ ‫چراکه اگر در حال حاضر به نرخ های کمتر از ‪ ۲۲‬هزار تومان هم‬ ‫فکر کنیم‪ ،‬تعداد ش��رکت های مناس��ب برای سرمایه گذاری کم‬ ‫نخواهد بود به ش��رطی که بانک مرکزی دس��ت به افزایش نرخ‬ ‫بهره و ایجاد رقابت بین بازار سرمایه و بازار پول نباشد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫ب��ا توجه به وضعیت نامش��خص ش��مارش ارا در امریکا و‬ ‫همچنین ادعاهای بی پایه و اس��اس دونال��د ترامپ مبنی بر‬ ‫تقلب دموکرات ها در روند برگزاری انتخابات‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫همچنان ش��اهد اع�لام نتیجه رس��می و قطع��ی انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری ایاالت متح��ده نخواهیم بود‪ .‬از س��ویی‬ ‫هم کارشناس��ان معتقدند بازار س��هام تحت تاثیر پیش��تازی‬ ‫بایدن و دموکرات ها در این رقابت هاس��ت که روند ریزش��ی‬ ‫را در پیش گرفته اس��ت و این روند تا زمانی که نتیجه اعالم‬ ‫نش��ود ادامه دار خواهد بود‪ .‬اما مسئوالن اقتصادی و سیاسی‬ ‫کش��ور بارها از بی تاثیری نتیجه انتخاب��ات امریکا بر اقتصاد‬ ‫ایران س��خن می گفتند اما حاال ک��ه تمامی بازارهای داخلی‬ ‫به طرز اعجاب اوری تحت تاثیر پیروزی احتمالی دموکرات ها‬ ‫ق��رار گرفته هیچ اظهارنظری مبنی بر چگونگی مدیریت این‬ ‫فضا در رس��انه ها نمی کنن��د‪ .‬این در حالی اس��ت که اغلب‬ ‫کارشناس��ان اقتصادی از این ش��رایط به عن��وان یک فرصت‬ ‫مناس��ب برای اقتصاد کش��ور یاد می کنند‪ .‬باید منتظر ماند‬ ‫و دید که ایا این س��کوت مسئوالن با چاره اندیشی برای حل‬ ‫معضالت همراه خواهد بود یا خیر؟!‬ ‫در صورت‬ ‫پیروزی هر یک‬ ‫از این دو نامزد‬ ‫(جو بایدن و‬ ‫دونالد ترامپ)‬ ‫انتظار می رود‬ ‫بازار روند رو‬ ‫به رشد خود را‬ ‫از سر بگیرد‬ ‫با توجه به کاهش‬ ‫نرخ دالر‪ ،‬تعداد‬ ‫شرکت های‬ ‫مناسب برای‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در بورس کم‬ ‫نخواهد بود‬ ‫یادداشت‬ ‫همه محصوالت‬ ‫زنجیره فوالد‬ ‫در راه بورس!‬ ‫نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از موافقت تمام نمایندگان‬ ‫با عرضه همه محصوالت زنجیره فوالد از سنگ اهن تا انتهای زنجیره تولید‪،‬‬ ‫به جز چند قلم محدود در بورس کاال خبر داد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬بعد از ارائه‬ ‫طرح پیش��نهادی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس برای مدیریت بازار‬ ‫فوالد در روز دوشنبه هفته گذشته و بعد از جلسات متعدد این کمیسیون‬ ‫درب��اره مفاد مطرح ش��ده در این طرح‪ ،‬رس��انه های مختلف گمانه زنی های‬ ‫متع��ددی را درباره طرح مجلس بی��ان کرده اند و خبرها از اختالفات میان‬ ‫اعضای کمیس��یون صنایع بر سر جزئیاتی مانند تعیین سقف و کف قیمتی‬ ‫برای محصوالت فوالدی عرضه شده در بورس کاال حکایت دارد‪ .‬نایب رئیس‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس با اش��اره به توافقات انجام ش��ده این‬ ‫کمیسیون درباره طرح پیشنهادی مجلس برای مدیریت بازار فوالد‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬طرح نهایی توس��عه و تولید پایدار زنجیره ف��والد تا ‪ ۱۰‬روز اینده به‬ ‫صحن علنی مجلس ارائه می شود و تمام نمایندگان با عرضه همه محصوالت‬ ‫زنجیره فوالد از سنگ اهن تا انتهای زنجیره تولید‪ ،‬به جز چند قلم محدود‬ ‫در ب��ورس کاال موافق��ت کردند‪ .‬علی جدی گفت‪ :‬در اخرین نشس��ت این‬ ‫کمیس��یون مصوب ش��د معافیت مالیاتی کل زنجیره فوالد حذف شود‪ .‬اما‬ ‫بنا به تش��خیص نمایندگان کمیسیون صنایع‪ ،‬موضوع صادرات محصوالت‬ ‫انتهایی زنجیره فوالد به بررسی بیشتری نیاز دارد‪ .‬درباره کف و سقف قیمتی‬ ‫محصوالت فوالدی همچنان اختالف نظرهایی میان نمایندگان وجود دارد و‬ ‫به همین دلیل‪ ،‬این مسئله‪ ،‬این مسئله یکشنبه دو هفته بعد در کمیسیون‬ ‫مجلس بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫دولت و دخالت‬ ‫در بازار سهام‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫اقتصاددان‬ ‫پی��ش از هر چی��ز باید دخال��ت دولت در‬ ‫ب��ورس را تعریف کرد‪ ،‬ب��رای درک بهتر این‬ ‫موضوع می ت��وان از اقتصاد امری��کا مثال زد‪.‬‬ ‫دول��ت ایاالت متح��ده یک��ی از اقتصادهایی‬ ‫اس��ت که همواره با گرایش ه��ای نئولیبرالی‬ ‫مدیریت ش��ده و تقریب��ا می توان گفت دولت‬ ‫هیچ دخالتی در امر بازار نمی کند و این قواعد‬ ‫درونی بازار است که امور را مدیریت می کند‪.‬‬ ‫ح��ال می خواهم نظرت��ان را به تزریق چند‬ ‫میلیون دالری دولت امریکا به بازار بورس این‬ ‫کشور جلب کنم‪ ،‬ایا این اقدام دولت مصداق‬ ‫دخالت در بازار محس��وب می شود؟ از سویی‬ ‫می توان به صراحت گفت که بله قطعا چنین‬ ‫اقدامی دخالت در بازار محس��وب می ش��ود‪.‬‬ ‫ام��ا اگر کم��ی تاری��خ اقتصاد را بشناس��یم‬ ‫بای��د به خاطر داش��ته باش��یم ک��ه در زمان‬ ‫بح��ران اقتصادی (بحران ب��زرگ) اواخر دهه‬ ‫‪۲۰‬میالدی در امریکا که منجر به فقیر شدن‬ ‫مطلق میلیون ها نفر در بین قشرهای گوناگون‬ ‫جامعه هم ش��د‪ ،‬دولت هوبر (رئیس جمهوری‬ ‫وق��ت ای��االت متح��ده امری��کا) ب��ه اجرای‬ ‫سیاس��ت های بازار ازاد در اقتصاد این کشور‬ ‫مشهور بود‪ .‬البته این امر که دولت باید هر چه‬ ‫بیشتر کوچک شود و فقط در حوزه نظامی و‬ ‫امنیتی حضور داشته باشد و امر اقتصاد را به‬ ‫خود بازار بسپارد از همان اوایل تشکیل کشور‬ ‫امریکا در این ساختار حاکم شده بود‪ .‬به بیان‬ ‫دیگر‪ ،‬سیاس��ت های هوبر اتف��اق جدیدی در‬ ‫سیس��تم اقتصاد لیبرالی ای��االت متحده رقم‬ ‫ن��زده بود‪ .‬ب��ا تکیه بر همین سیاس��ت ها بود‬ ‫که دولت هوب��ر معتقد بود نباید در امور بازار‬ ‫دخالت کرد و در نهایت این خود بازار اس��ت‬ ‫که مش��کالتش را حل خواهد کرد‪ ،‬از دید او‬ ‫عدم دخالت بهترین واکنش��ی ب��ود که دولت‬ ‫می توانس��ت انجام دهد‪ .‬همین سیاست هوبر‬ ‫نیز باعث ش��د در دور دوم انتخابات شکست‬ ‫بخورد و روزولت جایگزین او شود‪ .‬اما روزولت‬ ‫که با ارائ��ه برنامه ای با عنوان «برنامه بزرگ»‬ ‫وارد کارزار انتخاباتی شده بود پس از استقرار‬ ‫در کاخ سفید شروع به حمایت از بازار کرد و‬ ‫با وجود پیاده کردن چنین طرحی ‪ 10‬س��ال‬ ‫زم��ان نیاز بود تا اقتصاد ایاالت متحده امریکا‬ ‫از ان بحران بزرگ و فراگیر اقتصادی خالص‬ ‫ش��ود‪ .‬باید به این امر نیز توجه داشته باشیم‬ ‫ک��ه سیاس��ت گذار اصلی در سیاس��ت ایران‬ ‫هم��واره دولت بوده اس��ت و بخش خصوصی‬ ‫ما به قدری کوچک اس��ت که در این شرایط‬ ‫ت��وان اثرگذاری را ندارد‪ .‬طبیعتا دولت در هر‬ ‫حال در چارچوب اقتصادی ما در امور مختلف‬ ‫دخالت می کند اما بس��تگی ب��ه این دارد که‬ ‫چه نوع دخالتی انجام شود؟ اگر منظورمان از‬ ‫دخال��ت اقداماتی که پیش تر نیز عنوان کردم‬ ‫باشد به اعتقاد من این دخالت باید انجام شود‪.‬‬ ‫اما متاسفانه ما در سیستم مدیریت کشورمان‬ ‫ش��اهد جابه جایی بین اقدام و حرف هستیم‪،‬‬ ‫یعن��ی حرف ها چیز دیگری اس��ت و اقدامات‬ ‫به کلی متفاوت هستند‪ .‬البته دولت حداقلی‬ ‫نیز در دنیا وجود ندارد که به هیچ وجه اثری‬ ‫بر بازار نگذارد اما بحث کشور ما فرق دارد‪ ،‬ما‬ ‫فرس��نگ ها با کش��ورهایی که تا جای ممکن‬ ‫از دخالت در اقتص��اد امتناع می کنند‪ ،‬فاصله‬ ‫داریم‪ .‬ب��ا یک نگاه اجمالی به س��ابقه هجوم‬ ‫مردم به بازار س��هام در کش��ورهای گوناگون‬ ‫می توان گفت اتفاقی که امس��ال برای بورس‬ ‫تهران رخ داد در هیچ کشوری سابقه نداشته‬ ‫اس��ت‪ .‬با بررس��ی هایی که پیرامون بازارهای‬ ‫سهام در اسپانیا‪ ،‬س��وئیس و انگلستان انجام‬ ‫ش��ده که در نتیجه انها ب��ا قطعیت می توان‬ ‫گفت در یک بازه زمانی کوتاه در هیچ کشوری‬ ‫چنین هجومی به بازار سرمایه سابقه نداشته‬ ‫اس��ت‪ .‬در حقیقت پدیده ای ک��ه ما در حال‬ ‫تجربه ان هس��تیم بس��یار ناب و جدید است‬ ‫که ب��ه ناگاه و در چنین ب��ازه زمانی کوتاهی‬ ‫ای��ن میزان از جمعیت یک کش��ور وارد بازار‬ ‫بورس ان کش��ور شوند و پس از اندک زمانی‬ ‫حجم بس��یار زیادی از نقدینگی وارد شده به‬ ‫ب��ورس فقط طی دو ماه از بازار خارج ش��ود‪.‬‬ ‫به همین دلیل اس��ت که این هجوم بی سابقه‬ ‫موجب اختالالتی در سامانه معامالتی بورس‬ ‫نیز ش��ده‪ ،‬شاید بهتر بود دولت پیش از اینکه‬ ‫مردم را برای حضور در این حوزه تشویق کند‬ ‫باید زمینه حضور بخ��ش بزرگی از جامعه را‬ ‫در بازار س��هام ایجاد کند‪ ،‬همانطور که گفته‬ ‫شد باید مقدمات فنی این حضور را نیز اماده‬ ‫می ک��رد تا دچار مش��کالتی ماننداختالل در‬ ‫سامانه معامالتی یا همان هسته بورس نشوند‪.‬‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 9‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1653‬‬ ‫پیاپی ‪2971‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫یادداشت‬ ‫ازموده را‬ ‫ازمودن‬ ‫خطاست‬ ‫محمدرضا یوسفی شیخ رباط‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫از ریزش های‬ ‫‹بررسی‬ ‫اخیر قیمت ارز و طال‬ ‫سکته دالر‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫البته که باید‬ ‫موانع خارجی‬ ‫را از سر راه‬ ‫برداریم اما‬ ‫نباید منتظر‬ ‫نشست تا فالن‬ ‫رئیس جمهوری‬ ‫در امریکا بر‬ ‫سر کار بیاید‬ ‫تابلوی بسیاری از صرافی های تهران خاموش است‪ ،‬کرکره تعداد زیادی‬ ‫از طالفروش��ی ها تا نیمه پایین اس��ت و دالالن ارز در میدان فردوس��ی‬ ‫و چه��ارراه اس��تانبول هم قیمت های عجیب و غریب��ی را برای خرید ارز‬ ‫به مردم پیش��نهاد می کنند‪ .‬طبق مش��اهدات میدانی‬ ‫از وضعیت‬ ‫بازارهای ارز و طال در تهران‪ ،‬ش��مار زیادی از شهروندان برای جلوگیری‬ ‫از ضرر بیش��تر (به دلی��ل ریزش های ناگهانی ن��رخ ارز و طال در روزهای‬ ‫اخیر) برای فروش س��که‪ ،‬طال و دالری که در اختیار داشتند به صرافی ها‬ ‫و طالفروش��ی ها مراجعه می کنند اما صرافان و طالفروشان به دلیل اینکه‬ ‫معتقدند قیمت ها واقعی نیست و بار دیگر افزایش خواهد داشت از خرید‬ ‫امتناع کرده و در مواردی هم که داد وستدی انجام می شود‪ ،‬طرفین معامله‬ ‫بس��یار بااحتیاط عمل می کنند‪ .‬به اعتقاد اغلب کارشناسان پیشتازی جو‬ ‫بایدن در رقابت های انتخاباتی امریکا باعث ش��ده بازارهای داخلی کشور‬ ‫نس��بت به تعدیل فضای مخاصمه امیز دیپلماتیک بین جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران و امری��کا امیدوار ش��وند و به همین دلیل ش��اهد کاهش ناگهانی‬ ‫قیمت ها نیز هس��تیم‪ .‬از طرفی هم در خبرگزاری های دولتی اعالم ش��د‬ ‫بان��ک مرکزی قصد دارد از روز دوش��نبه‪ ،‬روزانه مبل��غ ‪ ۵۰‬میلیون دالر‬ ‫را به صورت اس��کناس وارد بازار ارز کش��ور کند ت��ا بتواند قیمت ها را نیز‬ ‫مدیریت کند‪ .‬هرچند این اقدام بانک مرکزی منتقدان خودش را هم دارد‬ ‫ام��ا ع��ده ای از اقتصاددانان ایرانی بر این باورند ک��ه اگر دولت در صورت‬ ‫پی��روزی بایدن‪ ،‬حج��م باالیی دالر را به بازاره��ای داخلی تزریق کند به‬ ‫احتمال بس��یار زیاد می توان منتظ��ر مذاکراتی با تیم دموکرات ها بود که‬ ‫در روز بیس��تم ژانویه ‪ ۲۰۲۱‬س��کان امور را در امریکا به دست می گیرند‪.‬‬ ‫ح��ال باتوجه به تصمیم بانک مرکزی برای تزریق روزانه ‪ ۵۰‬میلیون دالر‬ ‫اسکناس به بازار ارز شاید بتوان گفت باید اماده شنیدن اخباری پیرامون‬ ‫گشایش های دیپلماتیک نیز باشیم‪.‬‬ ‫قیمت دالر باالخره چقدر است؟‬ ‫طبق مش��اهدات صمت صرافی های بانکی باتوجه به اعالم صرافی ملی‬ ‫روز شنبه نرخ دالر را ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان ثبت کرد و این نرخ تا لحظه‬ ‫تدوین این گزارش(ظهر روز گذشته) به ‪ 22‬هزار و ‪ 800‬تومان رسید‪.‬‬ ‫ام��ا وقتی مردم برای فروش ارز مراجعه می کنند‪ ،‬تقریبا همه صرافی ها‬ ‫از انجام معامله سر باز می زنند‪.‬‬ ‫در این میان بس��یاری از دالالن و خرده فروش��ان در خیابان فردوس��ی‬ ‫ته��ران دالری را ک��ه روز ش��نبه در مح��دوده قیمت��ی ‪ ۲۲‬ه��زار تومان‬ ‫می خریدند‪ ،‬دیروز تا ‪ 20‬هزار تومان معامله می کردند‪ .‬حتی ش��نیده شد‬ ‫چانه زن��ی دالالن ب��رای خرید ارزهای خانگی به زی��ر ‪ 20‬هزار تومان هم‬ ‫رس��یده‪ ،‬این در حالی است که پیش از این بارها ازسوی مسئوالن بانکی‬ ‫تاکید و اعالم می ش��د که مردم س��رمایه های خود را با هدف کسب سود‬ ‫به دالر تبدیل نکنند‪.‬‬ ‫نیز در گزارش ها و پرونده های مختلف به ش��هروندان هش��دار‬ ‫داده بود که «دالر نخرید»‪.‬‬ ‫معامله ای در کار نیست!‬ ‫محمد کش��تی ارای‪ ،‬نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر‬ ‫ضمن اش��اره به نوس��انات نرخ در روز ش��نبه‪ ۱۷ ،‬ابان‬ ‫‪ ،۱۳۹۹‬ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬نرخ اونس جهانی طال افزایش‬ ‫پیدا کرده و تا ‪ ۱۹۵۱‬دالر نیز رس��یده‪ ،‬اما تحوالتی که‬ ‫از دی��روز در فضای مجازی و حقیقی اتفاق افتاده باعث‬ ‫ش��ده نرخ طال و سکه نیز نوسانات بسیار زیادی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬البته هیچ ک��دام از این قیمت ها پایه و اس��اس‬ ‫واقعی ندارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬به دلیل نرخ اعالمی ارز‬ ‫ازسوی بانک مرکزی‪ ،‬اول صبح شاهد ریزش‬ ‫ش��دید قیمت ها در بازار سکه و طال بودیم اما‬ ‫در ادامه با انتش��ار اخباری در فضای مجازی‬ ‫قیمت ها اندکی افزایش داشته اند‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر ش��رایط‬ ‫خری��د و ف��روش در ب��ازار ط�لا را این گونه‬ ‫توصیف کرد‪ :‬البته فعال معامله ای انجام نمی شود‪ ،‬چراکه‬ ‫‹قیمت ها موقتی است‬ ‫باید خودمان دست به کار شویم!‬ ‫بالفاصله بعد‬ ‫از اعالم قطعی‬ ‫نتایج انتخابات‬ ‫در امریکا‪،‬‬ ‫باید منتظر‬ ‫افزایش دوباره‬ ‫نرخ ارز در‬ ‫کشورمان باشیم‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫تورم در شرایط فعلی در کنار رکود اقتصادی‪،‬‬ ‫زندگ��ی را بر احاد مردم س��خت کرده اس��ت‪.‬‬ ‫پرس��ش این اس��ت که چگونه می ت��وان ان را‬ ‫مدیری��ت کرد‪ .‬تجربه تاریخی ب��ه ما می گوید‬ ‫ه��ر گاه تورم به مس��ئله اجتماعی بدل ش��ده‪،‬‬ ‫مقامات س��عی می کنند با تصمیمات عجوالنه‬ ‫و بدون تحلیل و رسانه ای کردن اقدامات خود‪،‬‬ ‫ب��ه مبارزه با تورم و گرانی بپردازند‪ .‬بعد از بروز‬ ‫بیماری هلندی در س��ال ‪ ۵۵‬در رژیم گذشته‪،‬‬ ‫ت و بستن برخی‬ ‫با اجبار به نصب برچسب قیم ‬ ‫مغازه ها و نمایش برخی انبارها به عنوان احتکار‬ ‫تالش ه��ای بی فایده ای انجام دادند‪ .‬این کار در‬ ‫دهه ‪ ۷۰‬مکرر تکرار شد و در دولت دهم و اخیرا‬ ‫نیز تکرار می شود؛ نمایش چند انباری که معلوم‬ ‫نیس��ت واقعا مصداق احتکار است یا انباری که‬ ‫معموال عمده فروشان از ان برخوردارند‪ .‬پس از‬ ‫چن��د روز تب این مب��ارزه فروکش خواهد کرد‬ ‫و قیمت ها به سرکش��ی خ��ود ادامه می دهند‪،‬‬ ‫چراک��ه برای مب��ارزه با یک پدی��ده باید علل‬ ‫پیدایش و رشد ان را به خوبی شناخت و سپس‬ ‫تدابی��ری علمی برای مدیری��ت ان اتخاذ کرد‪.‬‬ ‫تورم‪ ،‬افزایش س��طح عمومی قیمت ها اس��ت‪.‬‬ ‫حجم پول در گردش همیش��ه با تولیدات یک‬ ‫سیستم اقتصادی متناسب است؛ حال اگر رشد‬ ‫پول بیش از رشد تولیدات جامعه باشد تورم رخ‬ ‫می ده��د‪ .‬پس به دو جنبه باید توجه کرد؛ اول‬ ‫رش��د تولید و دوم رش��د پول و نقدینگی‪ .‬رشد‬ ‫اقتصادی کش��ور در سال ‪ ۴ ،۹۷‬درصد منفی‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۷ ،۹۸‬درصد منفی و در بهار ‪ ۹۹‬نیز‬ ‫‪ ۳.۵‬درصد منفی بوده اس��ت‪ .‬به گزارش مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس‪ ،‬اقتصاد ایران در سال ‪۹۸‬‬ ‫نس��بت به سال ‪ ۳۴ ،۹۰‬درصد کوچک تر شده‬ ‫و برای اینکه به همان س��طح بازگردیم باید به‬ ‫مدت ‪ ۶‬س��ال متوالی نرخ رش��د ‪ ۸‬درصدی را‬ ‫تجربه کنیم؛ امری که باتوجه به شرایط موجود‬ ‫ناممکن اس��ت‪ .‬طبیعی اس��ت که وقتی عرضه‬ ‫کاال کاه��ش یابد یک��ی از ارکان تورم ش��کل‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬پرسش این اس��ت که چرا رشد‬ ‫اقتصادی کاهش یافته است‪ .‬پاسخ روشن است‬ ‫تحریم مهم ترین عامل کاهش تولید بوده است‪.‬‬ ‫این ام��ر به ویژه پس از تحری��م مبادالت مالی‬ ‫ایران ش��دت گرفته اس��ت‪ .‬از طرف دیگر رشد‬ ‫نقدینگی نیز در سال ‪ ۹۸‬بیش از متوسط رشد‬ ‫نقدینگی در ‪ ۲‬دهه اخیر بوده اس��ت؛ بنابراین‬ ‫این رش��د هیچ تناسبی با رش��د تولید نداشته‬ ‫و موجب تورم می ش��ود‪ .‬اینک��ه چرا نقدینگی‬ ‫چنین رش��دی داشته‪ ،‬چند دلیل می توان بیان‬ ‫کرد‪ .‬اول رشد کسری بودجه دولت و تامین ان‬ ‫از طری��ق اس��تقراض از بانک مرکزی و بانک ها‬ ‫که موجب رشد تورم شده است‪ .‬کسری بودجه‬ ‫دولت ناش��ی از فزونی هزینه ها به درامد است‪.‬‬ ‫ی��ک منبع مهم درامد دولت‪ ،‬درامد نفتی بوده‬ ‫که در ش��رایط تحریمی‪ ،‬ان را از دس��ت داده‬ ‫اس��ت‪ .‬منبع دوم مالیات اس��ت که تحت تاثیر‬ ‫فش��ار نهادهای بیرون از دولت و ناتوانی دولت‬ ‫از دریافت ان بسیار پایین است‪.‬‬ ‫بنابراین استقراض از بانک ها و بانک مرکزی‬ ‫مهم تری��ن راه��ی بود که دول��ت انتخاب کرد‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر حجم تعهدات دولت رو به فزونی‬ ‫اس��ت‪ .‬همین چن��د روز پی��ش مجلس طرح‬ ‫حمایتی را پیش��نهاد کرد که ‪ ۳۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بر تعهدات دولت افزود؛ چندی قبل طرح‬ ‫قیر رایگان را مصوب کرد؛ پیش تر طرح مسکن‬ ‫را دنبال کرد؛ عالوه بر اینها کرونا نیز بر تعهدات‬ ‫دولت افزوده است‪ .‬بنابراین کسری بودجه ناشی‬ ‫از ساختار بودجه وابسته به نفت و اقتصاد رانتی‬ ‫کشور‪ ،‬به رقم حداقل ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬افزایش نرخ ارز به دلیل کاهش‬ ‫درامدهای نفتی‪ ،‬تحویل نش��دن ارز حاصل از‬ ‫صادرات غیرنفت��ی خصولتی ها و مطالبات نزد‬ ‫کشورهای چین‪ ،‬کره‪ ،‬عراق‪ ،‬هند و‪ ...‬نیز ذخایر‬ ‫ارزی در دس��ترس کش��ور را به گفت��ه صندوق‬ ‫بین الملل��ی پول ب��ه کمت��ر از ‪ ۹‬میلیارد دالر‬ ‫رسانده اس��ت‪ .‬در نتیجه نرخ ارز افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬افزایش نرخ ارز رشد نقدینگی را تشدید‬ ‫ک��رده‪ ،‬هزینه های تولی��د را افزایش داده و در‬ ‫نتیجه تورم را بیشتر کرده است‪ .‬در این شرایط‬ ‫با افزایش التهابات سیاسی انتظارات تورمی نیز‬ ‫تش��دید ش��ده و این نیز بر ت��ورم اثرگذار بوده‬ ‫است‪ .‬در مجموع باید گفت تورم امروز جامعه ما‬ ‫ناشی از افزایش نرخ ارز‪ ،‬تشدید کسری بودجه‪،‬‬ ‫رشد نقدینگی‪ ،‬انتظارات تورمی‪ ،‬کاهش درامد‬ ‫ارزی و واردات به دلیل تحریم ها و کاهش توان‬ ‫تولیدی جامعه اس��ت‪ .‬اگ��ر می خواهیم با تورم‬ ‫مبارزه کنیم‪ ،‬باید به عوامل یادشده توجه شود‪،‬‬ ‫واال ازموده را ازمودن خطاست‪.‬‬ ‫محکومیت‬ ‫بانک های ایرانی‬ ‫در بحرین‬ ‫وجاهت قضایی‬ ‫ندارد‬ ‫مدیر اداره بررس��ی های حقوقی بانک مرکزی گفت‪ :‬تاکنون هیچ ابالغ‬ ‫قانون��ی از بحرین برای بانک های ایرانی انجام نش��ده و اگر رای یا ارایی‬ ‫به محکومیت صادر شده باشد‪ ،‬به معنی فرمایشی و سیاسی بودن رای یا‬ ‫ارای مورد اش��اره اس��ت و از منظر حقوقی‪ ،‬فاقد اعتبار و وجاهت قضایی‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬مرتضی اعتباری درباره انتش��ار اخباری مبنی‬ ‫بر «محکومیت برخ��ی بانک های ایرانی در دادگاه ه��ای بحرین»‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تاکنون هیچ اب�لاغ قانونی از بحرین برای بانک های ایرانی از جمله بانک‬ ‫????نام مته��م‪ ،‬موضوع اتهام‪ ،‬وقت رس��یدگی و مرجع‬ ‫مرک��زی که متضمن‬ ‫رسیدگی کننده به اتهام و دالیل مورد استناد باشد‪ ،‬ابالغ نشده و اگر رای‬ ‫یا ارایی به محکومیت صادر شده باشد‪ ،‬به معنی فرمایشی و سیاسی بودن‬ ‫رای یا ارای مورد اش��اره و از منظر حقوقی‪ ،‬فاقد اعتبار و وجاهت قضایی‬ ‫و مخدوش اس��ت‪ ،‬چراکه حق دفاع و پاس��خگویی به اتهام‪ ،‬رعایت نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه هرگونه‬ ‫اقدام اجرایی که براس��اس چنین ارایی انجام شود‪ ،‬دارای ایراد و محکوم‬ ‫به بطالن است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬چنانچه ارای احتمالی یادشده به شکل قانونی‬ ‫ابالغ شود‪ ،‬در زمان مقتضی و توسط اشخاص مرتبط به ان پاسخ حقوقی‬ ‫الزم داده خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پایان اقدام دولت بحرین را سوء استفاده اشکار از فضای سیاسی‬ ‫دانس��ت و تصریح ک��رد‪ :‬اقدام دولت بحرین همراهی با فش��ار حداکثری‬ ‫دولت امریکا و در راس��تای انحراف اف��کار عمومی از اقدام غیرقانونی این‬ ‫کشور در مصادره غیرقانونی بانک یادشده است‪.‬‬ ‫محم��د صفای��ی دلوئ��ی‪ ،‬نماین��ده مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی و عض��و کمیس��یون‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬درب��اره تاثی��رات روان��ی انتخابات‬ ‫امری��کا ب��ر قیمت ه��ا در بازاره��ای داخلی به‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن تاثی��رات روان��ی و گ��ذرا‬ ‫است‪.‬‬ ‫نمی توان منتظر ماند ت��ا نتیجه انتخابات در‬ ‫فالن کشور مشخص شود؟ ما باید کار خودمان را بکنیم و دست به کمر‬ ‫خودمان بزنیم و بلند شویم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با انتقاد از سیاس��ت های اقتصادی دولت افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫گاهی به گونه ای صحبت می ش��ود که انگار تمام مشکالتی که در کشور‬ ‫داریم‪ ،‬ریش��ه خارجی دارد و اگر مثال فالن مانع در خارج برطرف شود‪،‬‬ ‫مش��کالت داخلی هم حل خواهد ش��د اما می دانیم ک��ه چنین ادعایی‬ ‫درست نیست و نباید همه چیز را به مسائل خارجی گره بزنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت ها را فراموش نکنیم‬ ‫صفای��ی دلوئی ضمن تاکید بر لزوم اس��تفاده از ظرفیت های داخلی و‬ ‫همچنین روابط منطقه ای جمهوری اس�لامی ای��ران‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬البته‬ ‫درس��ت که باید س��عی کنیم موانع خارجی را هم از سر راه برداریم اما‬ ‫نباید منتظر نشست تا فالن رئیس جمهوری در امریکا بر سر کار بیاید‪.‬‬ ‫م��ا می توانیم اقدامات بس��یار زیادی انجام دهیم؛ ب��رای مثال باید از‬ ‫ظرفیتی که در منطقه داریم استفاده کنیم‪.‬‬ ‫صادرات ما به افغانس��تان ‪ ۶‬برابر صادرات ما به کل قاره افریقا است‪.‬‬ ‫ای��ن یک فرصت بس��یار بزرگ ایج��اد می کند اما ما ب��ه این ظرفیت ها‬ ‫بی توجه هستیم‪ .‬دولت دقیقا باید روی مواردی از این دست تمرکز کند‪.‬‬ ‫‹ ‹با تزریق ارز به بازار مخالفیم‬ ‫نماینده گناباد در مجلس ش��ورای اس�لامی با انتقاد از سیاست بانک‬ ‫مرکزی مبنی بر تزریق ارز به بازار با هدف تثبیت نرخ‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬وقتی‬ ‫ما برای واردات کاالهای اساس��ی نیاز به ارز داریم چرا باید دالر به بازار‬ ‫تزریق کنیم؟ برای مثال به نرخ گوشت توجه کنید‪.‬‬ ‫همین حاال واردات خوراک دام و طیور نیاز شدیدی به تخصیص ارز دارد‬ ‫اما می بینیم که بانک مرکزی این کار را بسیار با تعلل انجام می دهد و دقیقا‬ ‫همین مس��ئله باعث شده نرخ گوشت و مرغ در بازار بسیار افزایش پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس در پایان یاداور شد‪ :‬دولت وظیفه‬ ‫دارد به ج��ای تزریق اس��کناس به ب��ازار‪ ،‬ارز مورد نی��از را برای واردات‬ ‫هدفمند و ضروری تخصیص دهد‪.‬‬ ‫استنباط بازار این است که قیمت ها هیجانی‬ ‫است‪ ،‬این در حالی است که مردم زیادی برای‬ ‫فروش طال و سکه به بازار مراجعه می کنند اما‬ ‫به همان دلیلی که گفته ش��د معامله چندانی‬ ‫شکل نمی گیرد‪ .‬در شرایطی که بازار قیمت ها‬ ‫را واقعی نمی داند‪ ،‬طبیعتا عرضه و تقاضا هم‬ ‫نمی تواند تعیین کننده باشد‪.‬‬ ‫کش��تی ارای قیمت های سکه و طال در نخستین روز‬ ‫هفت��ه را اعالم کرد و به صمت گفت‪ :‬نرخ س��که طرح‬ ‫قدیم ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‪ ،‬سکه طرح جدید‬ ‫‪ ۱۲‬میلی��ون و ‪ 2۰۰‬هزار تومان‪ ،‬نیم س��که ‪ ۶‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۰۰‬هزار تومان‪ ،‬ربع سکه ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تومان‪،‬‬ ‫سکه های یک گرمی ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان و هر‬ ‫گ��رم طالی ‪ ۱۸‬عیار یک میلی��ون و ‪ ۱۳۵‬هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫تومان اس��ت‪.‬این نرخ ها روز گذشته با تغییرات اندکی‬ ‫همراه بوده است‪.‬‬ ‫باید از این فرصت استفاده کرد‬ ‫عل��ی قنب��ری‪ ،‬اقتص��اددان و نماینده س��ابق‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی ضمن تحلیل وضعیت‬ ‫توزیع ارا در انتخابات ریاست جمهوری امریکا به‬ ‫گف��ت‪ :‬البته باید چن��د روز صبر کرد تا‬ ‫نتایج قطعی اعالم ش��ود ام��ا باتوجه به وضعیتی‬ ‫که در جریان است‪ ،‬پیروزی بایدن قطعی به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬باتوجه به واکنش بازارهای‬ ‫داخل��ی‪ ،‬به نظ��ر می رس��د بازاره��ا نی��ز همین‬ ‫پیش بین��ی را دارند‪ ،‬چراک��ه می بینیم قیمت ها‬ ‫در روزه��ای اخی��ر ریزش کرده اس��ت‪ .‬پیش از‬ ‫ای��ن هم گفته می ش��د که در ص��ورت پیروزی‬ ‫دموکرات ها در امری��کا‪ ،‬ثبات اقتصادی در ایران‬ ‫ایجاد می ش��ود‪ .‬از طرفی هم پیش بینی می شود‬ ‫روابط خارجی ایران با کشورهای منطقه و جهان‬ ‫بسیار بهتر شود و به سوی تعامل پیش برود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی می شد‬ ‫این استاد دانشگاه تربیت مدرس ضمن اشاره‬ ‫به پیش بینی های صورت گرفته پیش از انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری در امریکا‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬باتوجه‬ ‫به این وضعیت اس��ت که می بینیم نرخ ارزهای‬ ‫خارجی (به ویژه دالر و یورو) در بازارهای داخلی‬ ‫رو به کاهش گذاش��ته اس��ت‪ .‬همانطور که گفته‬ ‫ش��د پیش تر نیز پیش بینی می شد که در صورت‬ ‫پیروزی بایدن‪ ،‬در کوتاه م��دت بازارهای داخلی‬ ‫واکنش نش��ان دهن��د و قیمت ه��ا رو به کاهش‬ ‫بگذارن��د؛ این اتفاق هم افتاد‪ ،‬ام��ا در بلندمدت‬ ‫همان روند سابق را پیش رو خواهیم داشت؛ مگر‬ ‫اینک��ه در داخل کش��ور اصالحاتی در‬ ‫حوزه اقتصاد و سیاسی صورت پذیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹باید دست به کار شویم‬ ‫قنبری با تاکید بر لزوم اصالح رویه‬ ‫مدیری��ت اقتصاد کش��ور‪ ،‬ب��ه صمت‬ ‫گف��ت‪ :‬به اعتقاد من باید هرچه زودتر‬ ‫ب��ا تکی��ه ب��ر توانایی ه��ای داخلی به‬ ‫سمت استقالل اقتصادی پیش برویم‪ .‬تنش های‬ ‫سیاسی را در منطقه کاهش دهیم و با کشورهای‬ ‫دوست در جهان تعامالت سازنده ای ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫در ای��ن ص��ورت می توان با جذب س��رمایه های‬ ‫خارجی‪ ،‬روی تولید سرمایه گذاری های بیشتری‬ ‫انجام داد و پیرو ان از معضل بیکاری که گریبان‬ ‫کش��ور را گرفته رهای��ی یافت‪ .‬نماینده س��ابق‬ ‫اردل در مجلس ش��ورای اس�لامی با اشاره به از‬ ‫دس��ت رفتن این فرصت در صورت توجه نکردن‬ ‫به اصالحات داخل��ی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وضعیت پیش‬ ‫امده فرصتی را ایجاد ک��رده تا ما بتوانیم با اتکا‬ ‫به توانایی های داخلی م��ان و همچنین تعامل با‬ ‫کشورهای دوست در اقصی نقاط جهان‪ ،‬قدم در‬ ‫راه پیش��رفت و توس��عه اقتصادی برداریم‪ .‬البته‬ ‫همانطور که پیش تر نیز گفته ش��د باید پیش از‬ ‫هر چیز مش��کالت را در داخل کشور حل کنیم؛‬ ‫در غیر این صورت نمی توانیم به توفیقی دس��ت‬ ‫پیدا کنیم و این فرصت هم از دست می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹تجدیدنظ�ر در نح�وه مدیری�ت‬ ‫اقتصاد‬ ‫این اقتصاددان درباره نوس��ان قیمتی در بازار‬ ‫گف��ت‪ :‬اوال ک��ه فک��ر نمی کن��م روند‬ ‫کاهش��ی قیم��ت ارز همچن��ان ادامه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫هرچن��د ممک��ن اس��ت باتوجه به‬ ‫ادامه شمارش ارا در امریکا و مشخص‬ ‫نشدن نتیجه قطعی‪ ،‬این روند چند روز‬ ‫ادامه داش��ته باشد اما شیب این ریزش‬ ‫قیمتی بس��یار مالیم تر خواهد بود و بعد از اعالم‬ ‫قطعی نتایج بای��د منتظر افزایش دوباره نرخ ارز‬ ‫باشیم‪ .‬وی در پایان ضمن تاکید بر واقعی نبودن‬ ‫قیمت های کنونی ارز در بازار‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬فکر‬ ‫می کنم نرخ واقعی ارز بیش��تر از این است و تنها‬ ‫دلی��ل کاهش ناگهان��ی نرخ ارز تاثی��رات روانی‬ ‫ناش��ی از پیش��تازی بایدن در انتخاب��ات امریکا‬ ‫اس��ت‪ .‬با پایان این جو دوباره با افزایش قیمت ها‬ ‫در بازار ارز مواجه خواهیم ش��د؛ به عبارت دیگر‬ ‫بع��د از مدتی که اب ها از اس��یاب افتاد و مردم‬ ‫متوجه ش��وند بای��دن و ترامپ ف��رق چندانی با‬ ‫یکدیگ��ر ندارند‪ ،‬باز هم ش��اهد افزایش نرخ دالر‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫تنه��ا راهی ک��ه می توان به وس��یله ان جلوی‬ ‫این اتفاق را گرفت این اس��ت که ما رویه ای که‬ ‫در پی��ش گرفته ایم را اصالح کنی��م و اقتصاد را‬ ‫براساس چارچوب های علمی مدیریت کنیم‪ ،‬در‬ ‫غی��ر این صورت واقعا ترام��پ و بایدن تفاوتی با‬ ‫هم ندارند‪ ،‬چراکه همه چیز در دس��ت خودمان‬ ‫اس��ت و این ما هستیم که باید در نحوه مدیریت‬ ‫اقتصاد کشور تجدیدنظر کنیم‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫برخی کارشناسان از هفته ها قبل با تاکید بر لزوم امادگی جمهوری اسالمی‬ ‫برای استفاده حداکثری از فضای روانی ناشی از پیروزی احتمالی بایدن‪ ،‬معتقد‬ ‫بودند دولت ایران باید شرایط را برای استفاده از فرصتی که احتمال وقوعش کم‬ ‫هم نیست‪ ،‬اماده کند‪ .‬حال به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی در شرایطی هستیم که‬ ‫بازارهای داخلی (حداقل به لحاظ روانی و احتماال گذرا) تاثیر زیادی از تحوالت‬ ‫سیاسی در امریکا پذیرفته اند و بستری برای واقعی شدن قیمت ها ایجاد شده و‬ ‫دولت باید هرچه سریع تر و بدون فوت وقت با استفاده از ابزارهای در دسترس‪،‬‬ ‫تالش کند تا مشکالت و موانع را تا حدی که ممکن است از سر راه بردارد‪ .‬حال‬ ‫بای��د منتظ��ر ماند و دید که ایا دولت اراده و صد البته امادگی اس��تفاده از این‬ ‫فرصت به دست امده را دارد یا خیر؟!‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 9‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1653‬‬ ‫پیاپی ‪2971‬‬ ‫نرخ سرگردان ارز به روایت تصویر‬ ‫ایدا فریدی‪ -‬از روز ش��نبه ‪ ۱۷‬ابان ‪ ،۱۳۹۹‬تابلوی صرافی های پایتخت واقع در خیابان‬ ‫فردوس��ی و میرزای ش��یرازی پس از مدت ها روند صعودی و ساعاتی ملتهب تغییر کرد و در‬ ‫سراش��یبی س��قوط قرار گرفت‪ .‬روز ش��نبه تابلوی صرافی ها نرخ دالر را ‪ ۲۴‬هزار تا ‪ ۲۴‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬توم��ان نمای��ش می دادند و روز گذش��ته این قیمت ها به ‪ ۲۲‬ت��ا ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان‬ ‫سقوط کرد‪ .‬حتی گفته می شد کوچه پس کوچه های خیابان فردوسی دیروز معامله دالر ‪۱۸‬‬ ‫هزار تومان را هم به چشم دیده است‪.‬‬ ‫مشاهدات میدانی روز یکشنبه خبرنگار‬ ‫حاکی از ریزش ‪ ۲‬هزار تومانی قیمت دالر‬ ‫است و در این میان‪ ،‬تنها نکته مشترک بازار ارز‪ ،‬سردرگمی مردم برای فروش و نبود مشتری‬ ‫برای خرید است‪.‬‬ ‫از یکی از صرافان میرزای ش��یرازی که با دوس��تانش بیرون از صرافی دور هم جمع شده و‬ ‫مشغول تحلیل کاسبکارانه! و به زعم خودشان کارشناسانه هستند‪ ،‬می پرسم ‪ ۲۴‬هزار تومن‬ ‫نرخ واقعی امروز ارز اس��ت؟ می گوید‪ :‬نه خانوم این تابلو درس��ت نیس��ت! می گویم یعنی نرخ‬ ‫اعالمی نیست؟ می گوید‪ :‬چرا‪ ،‬ولی این نرخ واقعی و اصلی ارز نیست!‬ ‫از اغاز رای گیری انتخابات ریاست جمهوری در امریکا‪ ،‬نرخ ارز حدود ‪ ۸‬هزار تومان ریزش‬ ‫داش��ته‪ .‬به گفته صرافان خیابان فردوس��ی براساس اعالم صرافی ملی نرخ دالر روز شنبه ‪۲۴‬‬ ‫ه��زار تومان و روز گذش��ته ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان اعالم ش��د‪ .‬ام��ا صرافی همچنان خلوت و‬ ‫صراف‪ ،‬تنها برای رعایت دستور صرافی ملی و بانک مرکزی‪ ،‬نرخ روی تابلو را تغییر داده است‪.‬‬ ‫دالالن گوش��ه و کنار خیابان فردوس��ی ایس��تاده اند اما هم مشتری مردد و محتاط است و‬ ‫تمایل��ی ب��ه فروش ندارد و هم صراف و دالل‪ ،‬هیچ ک��دام تمایلی به خرید ندارند‪ .‬تقریبا هیچ‬ ‫خرید و فروشی در بازار ارز فردوسی انجام نمی شود‪ .‬در این میان‪ ،‬برخی صرافی ها تابلوی نرخ‬ ‫ارز خود را به کلی و ش��اید به نش��انه اعتراض خاموش و برخی نیز روی کاغذی پش��ت شیشه‬ ‫اعالم کرده اند که خرید و فروش ارز ندارند!‬ صفحه 15 ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 19‬ابان ‪ 23 -1399‬ربیعاالول‪ 9 - 1442‬نوامبر‪-2020‬شماره‪-1653‬پیاپی‪2971‬‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری در توییتر نوش��ت‪ 4 :‬سال‬ ‫سیاس��ت خارجی زیانب��ار دولت ترام��پ می تواند درس‬ ‫عبرت��ی باش��د که س��کانداران جدید کاخ س��فید از این‬ ‫فرص��ت برای تغییر مس��یر و اصالح سیاس��ت های غلط‬ ‫امریکا اس��تفاده کرده و با ش��رایط جدید نظام بین الملل‬ ‫همراه ش��وند‪ .‬محم��ود واعظی در حس��اب کاربری خود‬ ‫نوش��ت‪« :‬شکس��ت دونالد ترامپ و استقبال مردم امریکا‬ ‫و بیش��تر کش��ورهای جهان از این اتفاق به این معناست که دوران یکجانبه گرایی‪،‬‬ ‫تندروی‪ ،‬تنش زایی‪ ،‬زیر پا گذاش��تن تعهدات و تجاوز به حقوق ملت ها س��ر امده‬ ‫است‪ ».‬واعظی تاکید کرد‪ 4« :‬سال سیاست خارجی زیانبار دولت ترامپ می تواند‬ ‫درس عبرتی باشد که سکانداران جدید کاخ سفید از این فرصت برای تغییر مسیر‬ ‫و اصالح سیاس��ت های غلط امریکا استفاده کرده و با شرایط جدید نظام بین الملل‬ ‫همراه ش��وند‪ ».‬به گزارش ایرنا‪ ،‬انتخابات امریکا که ‪ 3‬نوامبر (‪ ۱۳‬ابان) برگزار ش��د‬ ‫با پیروزی جو بایدن بر ترامپ در هر دو عرصه رای مردمی و ارای الکترال (مجمع‬ ‫هر ایالت) پایان یافت‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫روزگار تلخ اقای رئیس جمهوری!‬ ‫ایدا فریدی‪ -‬خبرنگار‪،‬عکاس‪ :‬کاخ تنهایی‪ ،‬ش��مارش معکوس‪،‬‬ ‫اخراج دموکراتیک‪ ،‬نوامبر داغ! اینها تعابیر برخی از روزنامه های ایران‬ ‫از وضعیت کنونی ترامپ در جهان است که در قالب «تیتر یک» روی‬ ‫صفحه نخس��ت انها دیده می شود؛ رئیس جمهوری که مدت هاست به‬ ‫انحای مختلف تیتر یک بس��یاری از رس��انه های ای��ران و جهان بوده‬ ‫و اکن��ون حدود یک هفته اس��ت که هر روز و بلک��ه لحظه به لحظه‬ ‫چهره اش‪ ،‬سخنانش‪ ،‬تهدیدها و هش��دارهایش و کاریکاتورهایش در‬ ‫صدر اخبار اس��ت‪ .‬امروز که ای��ن مطلب را می خوانید به احتمال زیاد‬ ‫تکلیف انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده و رئیس جمهوری ان‬ ‫قطعی ش��ده اس��ت‪ .‬انچه در احوال این روزهای ترامپ و در رسانه ها‬ ‫بزرگ نمایی ش��ده‪ ،‬تنهایی ترامپ اس��ت‪ .‬دیگر کس��ی از او هراس��ی‬ ‫ندارد‪ .‬انگار کس��ی دیگر صدایش را نمی ش��نود‪ .‬برای کسی که مدتی‬ ‫طوالنی خودش را س��اختار و موجودی برتر و قدرتمند و خوش اقبال‬ ‫می دانس��ته‪ ،‬چنین اتمس��فری کش��نده و غیرقابل باور است‪ .‬او حاال‬ ‫به ق��دری عنان از کف داده که به دلیل بارها انتقادهای چالش س��از از‬ ‫توییتر‪ ،‬برچس��ب هش��دار می گیرد و تهدید به مسدود شدن صفحه‬ ‫توییترش می شود‪.‬‬ ‫شاید باید یک بار دیگر به تماشای سریال ‪( house of card‬خانه‬ ‫پوش��الی) نشست؛ سریالی که ساختار و اسرار کاخ سفید را به تصویر‬ ‫می کش��د‪ .‬قدرت همیشه نقطه مرکزی داس��تان کاخ سفید است اما‬ ‫یک پایان غیرمحتمل تماش��اگر را بهت زده می کند‪ .‬نقطه اخر قدرت‬ ‫گاهی ممکن است چیزی شبیه پایان کار ترامپ باشد؛ مردی که پس‬ ‫از داستان های قدرت طلبی اش‪ ،‬روزگاری حتی به خاطر هم نمی اید!‬ ‫رسانه های غربی هم در این دیگ جوشان تیترهای ضد ترامپ او را‬ ‫موضوع کاریکاتورهای خود می کنند‪ .‬روزنامه اشپیگل المان با اجرای‬ ‫ی��ک فرم هنری در چین��ش روزنامه هایش چهره ترام��پ را در حال‬ ‫فریادی کش��دار و رو به اتمام به تصویر می کش��د‪ .‬واشنگتن پست در‬ ‫اینس��تاگرام خود کاریکاتوری از ترامپ را به تصویر درمی اورد که باز‬ ‫هم در حال فریاد کشیدن جمالتی چون « شمارش را متوقف کنید»‬ ‫یا « فریب را تمامش کنید» است‪.‬‬ ‫روزنامه ایندیپندنت نیز در صفحه اینس��تاگرام خود جمله ای را به‬ ‫نقل از گرتا تونبرگ‪ ،‬فعال محیط زیستی سوئدی اورده که در واکنش‬ ‫به خشم ترامپ از نتیجه انتخابات می گوید‪ :‬خونسرد باش ترامپ!‬ ‫ترامپ در طول مدت ریاس��ت جمهوری خود به ‪ ۷۵‬ش��یوه رسمی‬ ‫کیو‬ ‫باعث الودگی بیشتر محیط زیست و گرم شدن بیشتر کره زمین شد‪.‬‬ ‫گاردین هم در این زمینه در اینستاگرام خود کاریکاتوری از ترامپ را‬ ‫منتشر کرده که پشت میز کارش نشسته و در حال عبور از تمام خط‬ ‫قرمزهای محیط زیستی است‪.‬‬ ‫مجله نیویورکر طرح جلد خود را به نقاشی اختصاص داده که صف‬ ‫مارپیچ امریکایی ها برای انتخاب رئیس جمهوری اینده ش��ان را نشان‬ ‫می ده��د و از این طریق در حال متمای��ز کردن این دوره از انتخابات‬ ‫امریکا است‪.‬‬ ‫مایکل مور‪ ،‬مستندساز امریکایی هم که یکی از طرفداران و حامیان‬ ‫بای��دن و کام��اال هریس اس��ت‪ ،‬کاریکاتوری از ترام��پ را در صفحه‬ ‫رسمی اینستاگرام خود منتشر کرده که نشان دهنده ضعف ترامپ در‬ ‫مبارزه با بیماری کرونا و بی توجهی او به پروتکل های بهداشتی است؛‬ ‫مواردی که به شدت به جایگاه ترامپ صدمه زد‪.‬‬ ‫هایکو ماس وزیر خارجه المان نیز از تریبون های رسانه ای جمله ای‬ ‫خطاب به ترامپ می گوید که نه فقط برای رئیس جمهوری تنها مانده‬ ‫بلکه برای همه ما اونگ خوبی دارد‪« :‬یک بازنده محترم و عاقل بهتر‬ ‫از یک برنده حیله گر است!»‬ ‫سک‬ ‫س�جاد به�زادی‪ -‬تحلیلگ�ر اقتص�اد‪ :‬نتیج��ه‬ ‫انتخاب��ات در امری��کا در ح��ال روش��ن ش��دن‬ ‫اس��ت‪ .‬گرچه ارق��ام و ارایی که ب��رای ترامپ به صندوق‬ ‫رای رفت��ه‪ ،‬نش��ان دهنده ی��ک تفکر چرکی��ن ترامپی بر‬ ‫پیک��ر دموکراس��ی اس��ت و ای��ن تفکر در بس��تر جامعه‬ ‫امریکا تداوم خواهد داش��ت اما به نظر می رس��د به زودی‬ ‫جهان ش��اهد ارامش نس��بی بعد از ‪ 4‬سال توفان ترامپ‬ ‫باش��د‪ .‬بس��یاری از صاحب نظ��ران ب��ر این باورند ک��ه میراث ترام��پ در امریکا و‬ ‫حت��ی بخش های��ی از جهان‪ ،‬ترک و حت��ی حفره ای عمیق بر پیکره دموکراس��ی‬ ‫بود‪ .‬او در طول ‪ ۴‬س��الی که گذش��ت بارها به نهادهای دموکراس��ی تنه زد و قانون‬ ‫را تضعیف کرد‪.‬‬ ‫ دموکراس��ی در س��ال های ترامپ‪ ،‬ان دموکراس��ی نبود که «الکسی توکویل»‬‫ش��یفته ان ب��ود‪ .‬رفتار امریکا طی س��ال های گذش��ته در برابر قان��ون و نهادهای‬ ‫دموکراس��ی مطیعان��ه نبود و حتی دیوانس��االری اش از ان انضب��اط ذاتی که دنیا‬ ‫می شناسد‪ ،‬برخوردار نبود‪.‬‬ ‫ عادت و خلق و خوی ترامپ نش��ان داد که تنها نهادها و قوانین برای تاس��یس‬‫و تقویت دموکراسی کافی نیستند بلکه انگونه که «توکویل» تاکید داشت کردار‪،‬‬ ‫عواطف‪ ،‬باورها‪ ،‬جوهر و روح انس��ان ها هس��تند که به جوامع سیاسی و دموکراسی‬ ‫معنا می دهند‪.‬‬ ‫ ترامپ باوجود سامان بخش��ی نس��بی به معیشت طبقه ای از امریکاییان‪ ،‬طبقه‬‫متوسط را به خاطر منافع شخصی خود اغوا کرد و انها را نیز به اقتصاد وابسته کرد‪.‬‬ ‫ترامپ درک نمی کرد که طبقه متوسط در سراسر دنیا و امریکا بیش از انکه تشنه‬ ‫نان و رفاه اقتصادی بیش��تر باش��د‪ ،‬در عطش ازادی و تقویت دموکراس��ی است‪ .‬او‬ ‫«واگرایی اجتماعی» را جایگزین «هم گرایی اجتماعی» کرد و روز به روز از جامعه‬ ‫امری��کا و جه��ان بین المل��ل اعتمادزدایی می کرد‪ .‬برای همین بود که محاس��بات‬ ‫ترامپ فرو ریخت و باوجود نتیجه نظرسنجی «سی ان ان» در هنگام رای گیری که‬ ‫نشان می داد بیشتر مردم امریکا از وضعیت اقتصادی خود در دوران ترامپ راضی‬ ‫هستند‪ ،‬در انتخاب از او عبور کردند و بایدن را در مسیر پیروزی قرار دادند‪ .‬صف های‬ ‫طوالنی انتخابات امریکا در وضعیت کووید ‪ ،۱۹‬پیامی روشن به جهان مخابره کرد‪.‬‬ ‫این س��رزمین دنبال تغییر اس��ت و نمی خواهد ترک دموکراس��ی خود را با ترامپ‬ ‫عمیق تر کند‪ .‬در امریکای ترامپ‪ ،‬اموال عمومی بیش از انکه توس��ط دموکراس��ی‬ ‫محافظت ش��ود‪ ،‬توس��ط حکومت نظامی و پلیس نگهبانی می شد که این امر برای‬ ‫دموکراسی مناسب نیست‪ .‬وقتی مشارکت سیاسی در عرصه عمومی پایین بیاید‪،‬‬ ‫دولت ها پاس��دار نهادهای واس��ط و قانون می ش��وند که این امر بس��یار خطرناک‬ ‫اس��ت و مش��ارکت کم س��ابقه مردم امریکا در انتخابات‪ ،‬به نوعی ستاندن این حق‬ ‫ب��ود‪ .‬ترامپ تاجر خوبی بود اما دموکراس��ی تنها تج��ارت و بهبود اقتصاد جامعه‬ ‫نیست‪ .‬اگر شهروندان‪ ،‬حوزه عمومی و سیاست ورزی را ترک کنند و تنها به اقتصاد‬ ‫خود فکر کنند دموکراسی ناقص می ماند‪«.‬توکویل» اعتقاد داشت منافع خصوصی‬ ‫و اقتصاد همیشه در کمین منافع عمومی و در تنش با یکدیگر است و این امر سطح‬ ‫سیاس��ت را به حد جدال با منافع خصوصی و مادی کاهش می دهد و این گرایش‬ ‫برای ازادی و دموکراس��ی خطرناک اس��ت‪ .‬نتیجه اینکه مش��ارکت ‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫امریکایی ها در انتخابات که طی سال های گذشته بی مانند بوده‪ ،‬بدون شک تقویت‬ ‫دموکراس��ی را هدف قرار داده و این امر به س��اختار سیاس��ی کشور امریکا و حتی‬ ‫جهان کمک بزرگی خواهد کرد‪.‬‬ ‫مریخی در ایران یا امریکا؟‬ ‫ص�ادق زیب�اکالم‪ -‬اس�تاد دانش�گاه‪ :‬اگ��ر‬ ‫مش��اهده گری از یکی از کرات نام اش��نا‪ ،‬سال ها پیش‬ ‫ هن��گام انتخابات امریکا به ایران می امد‪ ،‬در گزارش��ش‬ ‫می نوشت ایرانیان هیچ کنجکاوی ای نسبت به انتخابات‬ ‫امریکا نش��ان نمی دهند و بیش��تر که پیگیری می کرد‪،‬‬ ‫ب��ا تعجب درمی یافت که در کس��ر درخ��ور توجهی از‬ ‫ایرانیان‪ ،‬اعم از تحصیلکرده یا کم س��واد‪ ،‬مرفه یا فقیر‪،‬‬ ‫ب��اور عمیقی وجود دارد ک��ه فرقی نمی کند رئیس جمهوری امریکا چه کس��ی‬ ‫باشد؛ چون قدرت واقعی در دست صاحبان ثروت است‪ .‬اگر همان مریخی امروز‬ ‫به ایران بیاید‪ ،‬باورش نمی ش��ود این همان ایران اس��ت‪ .‬به هر جا که می رود‪،‬‬ ‫حتی قبل از کرونا و دالر‪ ،‬ایرانیان با حرارت و کنجکاوی درباره انتخابات امریکا‬ ‫مشغول صحبت هستند‪.‬‬ ‫در حالی که قبال نامزدها را حتی نمی شناختند‪ ،‬این روزها شجره نامه خاندان‬ ‫بایدن و ترامپ در میان ایرانیان دست به دس��ت می ش��ود‪ .‬انقدر ایرانیان نسبت‬ ‫به اینکه ترامپ انتخاب ش��ود یا بایدن اش��تیاق و هیج��ان دارند که مریخی ما‬ ‫برای لحظه ای دچار تردید می ش��ود که نکند س��فینه اش اشتباهی او را به جای‬ ‫ایران به امریکا برده است؛ چون اشتیاق ایرانیان به اینکه ترامپ انتخاب شود یا‬ ‫بایدن‪ ،‬اگر از خود امریکایی ها بیشتر نباشد‪ ،‬یقینا کمتر هم نیست‪ .‬علی القاعده‬ ‫مش��اهده گر مریخی اشاره شده به فکر فرو می رود که در این سال ها چه اتفاقی‬ ‫در این مملکت افتاده؟ مردمانی که س��ال ها پیش انتخابات امریکا برای ش��ان‬ ‫علی السویه بود‪ ،‬حاال چه شده این قدر انتخابات ان کشور برای شان اهمیت پیدا‬ ‫کرده است؟ اگر مشاهده گر چرخی در میان ایرانیان بزند‪ ،‬متوجه می شود هر ‪2‬‬ ‫باور ایرانی ها‪ ،‬چه انکه ان سال ها پیش بود و چه اینکه امروز است‪ ،‬در حقیقت‬ ‫منعکس کننده شرایط اجتماعی ای است که کشور در ان به سر می برد‪ .‬انان ان‬ ‫س��ال ها از شرایط اجتماعی شان راضی بودند؛ بنابراین خیلی برای شان اهمیتی‬ ‫نداش��ت چه کس��ی در امریکا روی کار خواهد امد‪ ،‬اما امروز که با انواع مسائل‬ ‫ریز و درش��ت سیاسی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان هستند‪ ،‬انتخابات‬ ‫امریکا برای ش��ان اهمیت زیادی پیدا کرده است‪ .‬برای میلیون ها ایرانی‪ ،‬انتخاب‬ ‫ترامپ یا بایدن دست کم روزنه ای را به وجود می اورد؛ به غلط یا به درست‪ ،‬تصور‬ ‫می کنند شاید دری به تخته بخورد و فرجی شود‪.‬‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪instagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫ترمیم ترک دموکراسی یک ابرقدرت‬ ‫چهره‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫ سکانداران جدید کاخ سفید‬ ‫با شرایط جدید نظام بین الملل همراه شوند‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!