روزنامه صمت شماره 1651 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1651

روزنامه صمت شماره 1651

روزنامه صمت شماره 1651

‫ویژه نامه افتتاح پروژه تامین و انتقال اب خلیج فارس به فالت مرکزی منتشر شد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫سقوط دالر از ‪ 32‬هزار تومان به ‪ 25‬هزار تومان‬ ‫صف سنگین فروش ارز در فردوسی‬ ‫شنبه‬ ‫ثبت بزرگ ترین ریزش دالر در واکنش به انتخابات امریکا‬ ‫‪ 17‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 7‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1651‬پیاپی ‪2969‬‬ ‫پرو‬ ‫نده‬ ‫‪14-2‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫کیفیت‬ ‫تصادفی نیست‬ ‫تاثیر انتخابات امریکا بر بازار جهانی نفت‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪2‬‬ ‫ایمنی و‬ ‫چالش تعمیرکاران‬ ‫‪3‬‬ ‫کیفیت و ایمنی‬ ‫‪ ۳‬ضلع تولید صنعتی‬ ‫‪4‬‬ ‫کیفیت پیش شرطی‬ ‫برای فروش موفق‬ ‫صنعت مبلمان کشور‬ ‫درگیر بقا و فناست‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ویژگی های یک‬ ‫پوپولیست امریکایی‬ ‫‪14‬‬ ‫به مناسبت روز ملی کیفیت بررسی کرد‬ ‫رقابت شاه کلید کیفیت‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫ضعف ایمنی خودرو از طراحی تا تولید‬ ‫‪4‬‬ ‫فاصله معنادار معدنکاری ایران با کیفیت جهانی‬ ‫‪5‬‬ ‫الزامی برای جهانی شدن صنایع فوالد‬ ‫‪6‬‬ ‫کیفیت‪ ،‬راز بقای صنعت فوالد‬ ‫‪11‬‬ ‫نقش تشکل های معدنی در ارتقای کیفیت معادن‬ ‫‪12‬‬ ‫چرا در کیفیت عقب هستیم؟!‬ ‫‪13‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫استانداردسازی و ایمنی واحدهای صنعتی‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 7‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1651‬‬ ‫پیاپی ‪2969‬‬ ‫صنعت‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫کیفیت‬ ‫تصادفی‬ ‫نیست‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫ثبت بزرگ ترین ریزش دالر در واکنش به انتخابات امریکا‬ ‫دالر بیش��ترین ریزش یک س��ال اخیر خ��ود را تجربه‬ ‫ک��رد‪ .‬افزایش ش��انس پی��روزی جو بای��دن‪ ،‬نامزد حزب‬ ‫دموکرات باعث ریزش ش��دید دالر مقابل س��ایر رقبا شد‪.‬‬ ‫کاهش ارزش دالر در حالی اتفاق افتاده که اقتصاد جهان‬ ‫همچنان درگیر رکود ناش��ی از کروناست‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫هرچن��د امارهای جدید منتش��ر ش��ده نش��ان می دهند‬ ‫اقتص��اد اروپا در حال بازگش��ت ب��ه روزهای خوب قبل از‬ ‫اغاز کرونا اس��ت‪ ،‬اما افزایش ش��دید مبتالیان و قربانیان‬ ‫به این ویروس مرگبار در قاره سبز بار دیگر باعث افزایش‬ ‫نگرانی ها از تکرار عملکرد کابوس وار تابس��تان شده است‪.‬‬ ‫هم اکنون شماری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه با‬ ‫هدف جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس قرنطینه های‬ ‫سراسری اعالم کرده اند و احتماال در صورت تداوم شرایط‬ ‫فعلی شاهد اعمال محدودیت هایی بر فعالیت کسب وکارها‬ ‫نیز خواهیم بود‪.‬‬ ‫محسوب می شود‪ .‬همچنین در مقایسه با رشد فصل قبل‬ ‫نیز رشد اقتصادی ‪ ۱۴.۳‬درصد بیشتر شده است‪.‬‬ ‫مرک��ز ام��ار اتحادیه اروپ��ا گزارش اولیه خود از رش��د‬ ‫اقتصادی کشورهای اروپایی در سومین فصل سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫میالدی را منتش��ر کرد که بر این اس��اس متوس��ط رشد‬ ‫اقتصادی ‪ ۱۹‬کش��ور عضو منطقه یورو و ‪ ۲۷‬کش��ور عضو‬ ‫اتحادی��ه اروپا به ترتیب مثبت ‪ ۱۲.۷‬درصد و مثبت ‪۱۲.۱‬‬ ‫درصد بوده که این رشد در مقایسه با متوسط رشد سه ماهه‬ ‫قبل در منطقه یورو ‪ ۳۴.۵‬درصد و در سطح اتحادیه اروپا‬ ‫‪ ۳۴.۳‬درصد افزایش پیدا کرده است‪ .‬این بهترین عملکرد‬ ‫اقتصادی کشورهای اروپایی از زمان تاسیس اتحادیه اروپا‬ ‫محس��وب می شود‪ .‬همچنین رش��د اقتصادی در ‪ 12‬ماه‬ ‫منتهی به س��پتامبر در سطح منطقه یورو به طور متوسط‬ ‫منفی ‪ ۴.۳‬درصد و در س��طح اتحادیه اروپا به طور متوسط‬ ‫منفی ‪ ۳.۹‬درصد بوده است‪ .‬مرکز امار المان در گزارشی‬ ‫اعالم کرد بزرگ ترین اقتصاد اروپا در س��ه ماهه سوم سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬می�لادی به میزان ‪ ۸.۲‬درصد بزرگ ش��ده که این‬ ‫رشد‪ ،‬بهترین رشد اقتصادی المان در طول یک دهه اخیر‬ ‫با این همه‪ ،‬سرعت نگران کننده شیوع کرونا به ویژه در‬ ‫اروپا بار دیگر معامله گران را به وحش��ت انداخته و اکنون‬ ‫زمزمه هایی از بازگش��ت قرنطینه های سراس��ری در قاره‬ ‫سبز به گوش می رسد‪ .‬در امریکا‪ ،‬لهستان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬المان‬ ‫و انگلی��س رکوردهای جدیدی از ثب��ت مبتالیان روزانه‬ ‫گزارش شده و شمار قربانیان نیز دوباره در حال بازگشت‬ ‫به پیک های ثبت ش��ده قبلی است‪ .‬دانشگاه اکسفورد که‬ ‫در حال حاضر یکی از پیش��روترین مراکز علمی جهان در‬ ‫مقابله با ویروس کرونا محس��وب می شود‪ ،‬از رضایتبخش‬ ‫بودن نتیجه اولیه ازمایش واکسن ساخت خود روی افراد‬ ‫میانسال و سالمند خبر داده است؛ هرچند که اعالم کرده‬ ‫هنوز برای تعمیم استفاده از این واکسن روی همه مردم‬ ‫جه��ان اطمینان خاطر وجود ندارد و نیاز به ازمایش های‬ ‫بیش��تری است‪ .‬جهش های ژنتیکی ویروس کرونا و رفتار‬ ‫متفاوت ان در نقاط مختلف جهان رس��یدن به نسخه ای‬ ‫واحد برای مقابله با ان را بسیار دشوار ساخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد اقتصادی کشورهای اروپایی‬ ‫نظرگاه‬ ‫فریدون برکش�لی‪ ،‬رئیس مرک�ز مطالعات انرژی‬ ‫وین‪ :‬کلیه بازارها و مراکز بورس بین المللی در بالتکلیفی‬ ‫و ابهام کم س��ابقه ای‪ ،‬انتخاب��ات ‪ ۳‬نوامبر امریکا را دنبال‬ ‫می کردن��د ام��ا س��ردرگمی و بالتکلیفی در ب��ازار نفت‬ ‫بی س��ابقه ب��ود‪ .‬واکنش ب��ازار جهانی نفت‪ ،‬ناش��ی از دو‬ ‫موض��ع متفاوت و بلکه متناقصی اس��ت که دو کاندیدای‬ ‫رقی��ب از مدت ها پیش طراحی و اع�لام کرده بودند‪ .‬در‬ ‫همی��ن حال ب��ازار جهانی نفت در بس��ته ای از تحوالت‬ ‫بین المللی‪ ،‬س��خت درهم تنیده گرفتار امده اس��ت‪ .‬در‬ ‫طرف تقاضا‪ ،‬چش��م ها همه به چین دوخته ش��ده است‪.‬‬ ‫چین در ‪ ۱۵‬سال اخیر‪ ،‬موتور رشد تقاضای جهانی نفت‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬گذشته از بحث کرونا‪ ،‬دعوای تجاری امریکا‬ ‫و چین‪ ،‬تاثیر تعیین کننده ای در عملکرد اقتصادی چین‬ ‫دارد‪ .‬چین زمانی داعیه دار موتور رش��د مصرف نفت بود‪،‬‬ ‫چراکه رش��د تولید ناخالص داخلی دورقمی داشت‪ .‬حاال‬ ‫ب��ا رش��د تولید ناخال��ص داخلی ‪ ۴.۳‬درص��دی که البته‬ ‫هنوز هم رش��د باالیی اس��ت‪ ،‬موت��ور تقاضایش از نفس‬ ‫عکس روز‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫کیفیت در لغتنامه دهخدا به معنای چگونگی و حالت و وضعیت چیزی است و‬ ‫در مقابل کمیت قرار می گیرد که بر مقدار و شمارش داللت دارد‪.‬‬ ‫ای��ن روزه��ا کیفی��ت به بح��ث و موضوعی عمومی تبدیل ش��ده ک��ه در همه‬ ‫کس��ب وکارها و تولیدات و میان همه مردم در زمان خرید کاال یا خدمات مطرح‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬اب��ان‪ ،‬مص��ادف با ‪ ۹‬نوامبر‪ ،‬روز ملی کیفیت در ایران نام گذاری و س��ازمان‬ ‫اس��تاندارد و تحقیق��ات صنعتی ایران به عنوان مرج��ع تعیین جایزه ملی کیفیت‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫در این روز به برترین س��ازمان های ایرانی در بخش های مختلف کش��ور ش��امل‬ ‫بنگاه های اقتصادی‪ ،‬واحدهای عملیاتی‪ ،‬موسسات و بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫و مستقل و دولتی که در زمینه ارتقای کیفیت و سرامدی کسب وکار‪ ،‬فعالیت های‬ ‫چشمگیری انجام داده اند‪ ،‬جوایزی اعطا می شود‪ .‬انتخاب شرکت ها و سازمان های‬ ‫برتر ابعاد مختلفی دارد؛ از یک سو مفاهیم کیفیت و سرامدی کسب وکار را معرفی‬ ‫و از سوی دیگر یک الگوی نظام مند را برای طرح ریزی و استقرار نظام های مدیریت‬ ‫جامع ارائه می کند‪ .‬این جایزه همچنین به کس��ب وکارها کمک می کند که نظام‬ ‫مدیری��ت و عملکرد خود را براس��اس معیارهای معی��ن ارزیابی کرده و با حرکت‬ ‫به س��وی نظام کیفیت جامع‪ ،‬اهدافی همچون رضایت مشتری‪ ،‬کیفیت محصول‪،‬‬ ‫مش��ارکت کارکنان‪ ،‬بهبود مس��تمر و بهره وری را که از اصول مهم کیفیت به شمار‬ ‫می روند‪ ،‬محقق سازند‪.‬‬ ‫ی نسبت به اهمیت کیفیت و ضرورت توجه بیش از پیش‬ ‫افزایش اگاهی عموم ‬ ‫به ان در سطح جامعه‪ ،‬حرکت به سوی نظام مدیریت کیفیت با در اختیار داشتن‬ ‫یک متدولوژی اجرایی علمی‪ ،‬امکان ارزیابی سازمان های کشور براساس معیارهای‬ ‫علم��ی‪ ،‬ارزیابی عملکرد با رویکرد مدیری��ت کیفیت محصول‪ ،‬امکان خودارزیابی‬ ‫سیس��تماتیک توسط سازمان ها و ش��ناخت نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود با‬ ‫تمرکز و محوریت کیفیت محصول‪ ،‬مقایسه با سایر سازمان ها و تشویق سازمان ها‬ ‫برای انجام عملیات خودارزیابی‪ ،‬امکان شناس��ایی دستاوردهای موفق سازمان ها‬ ‫در زمینه بهبود کیفیت و معرفی انها به س��ایر س��ازمان ها به منظور الگوبرداری‪،‬‬ ‫ایجاد انگیزه رقابت در س��ازمان ها برای بهبود دائمی کیفیت‪ ،‬شناس��ایی و معرفی‬ ‫س��ازمان های برتر کش��ور و تایید و ارج نهادن تالش سازمان ها در راستای بهبود‬ ‫کیفیت محصوالت‪ ،‬افزایش توان رقابت پذیری س��ازمان های کشور در سطح ملی‬ ‫و بین المللی و همچنین افزایش سازگاری انها با بازارهای منطقه ای و بین المللی‪،‬‬ ‫توج��ه وی��ژه به ویژگی ه��ا و الزامات اقتصادی حال و اینده کش��ور و لزوم افزایش‬ ‫کیفیت محصوالت و خدمات سازمان به منظور حضور در فضای ملی و بین المللی‬ ‫و صادرات ازجمله اهدافی اس��ت که از طرف سازمان استاندارد در جهت برگزاری‬ ‫روز ملی کیفیت اعالم شده است‪.‬‬ ‫کیفیت به معنای دستیابی به استانداردهای از پیش تعیین شده است و زمانی‬ ‫این امر قابل دس��تیابی اس��ت که فرایندها و فعالیت های س��ازمان به طور مستمر‬ ‫براس��اس نیازها و انتظارات مش��تری های سازمان طراحی ش��ود و به اجرا دراید‪.‬‬ ‫باتوجه به این تعریف ابتدا اس��تانداردهای تولید محصول یا ارائه خدمت مشخص‬ ‫ن اس��تانداردها انجام می شود‪.‬‬ ‫ش��ده و س��پس فعالیت ها در جهت دستیابی به ای ‬ ‫اس��تانداردها باتوجه به نیازها و انتظارات مشتری ها مشخص می شوند‪ .‬شاید الزم‬ ‫باشد برای هر خدمتی باتوجه به شرایط محیطی و مشتری های ان استانداردهای‬ ‫مخصوص به خود تعیین ش��ود و فعالیت ها در جهت دس��تیابی به ان استانداردها‬ ‫صورت پذیرد‪.‬‬ ‫کیفیت به معنای کار درستی است که باید همان بار اول انجام داد و بارهای بعد‬ ‫بهتر از بار اول انجام شود‪ .‬کیفیت یعنی به نیازها و انتظارات مشتری ها درست پاسخ‬ ‫بدهیم‪ .‬ارائه کنندگان خدمات باید قادر باش��ند انتظارات مش��تری ها را بشناسند و‬ ‫به دنبال کس��ب اعتماد مش��تری ها و درک نیازهای انها باش��ند‪ .‬زمانی که محور‬ ‫فعالیت ها در ارائه خدمات‪ ،‬نیازها و انتظارات مش��تری ها باشد خدمت ارائه شده به‬ ‫مشتری موجب جلب اعتماد و رضایت او خواهد شد‪.‬‬ ‫یکی از کلماتی که معموال درباره یک کاال یا محصول گفته می شود‪« ،‬کیفیت»‬ ‫است که بیشتر پژوهشگران این تعاریف را برای ان پذیرفته اند‪:‬‬ ‫• کیفیت یعنی مطابقت با مشخصات و نیازمندی ها‬ ‫• کیفیت یعنی رضایت مشتری‬ ‫• کیفیت یعنی به وجد اوردن مشتری‬ ‫• کیفیت یعنی مناسب بودن‬ ‫• کیفیت یعنی مشتری برگردد‪ ،‬اما محصول برنگردد‬ ‫• کیفیت یعنی قابلیت اعتماد و دوام محصول‬ ‫• کیفیت یعنی تحویل به موقع‬ ‫• کیفیت یعنی بی نقص بودن‬ ‫اس��تاندارد ای��زو ‪ ۹۰۰۱‬می گوی��د‪« :‬کیفیت یعنی میزان و درج��ه ای از براورده‬ ‫شدن الزامات و خواسته ها» این تعریف به گونه ای است که کیفیت را باتوجه به نیاز‬ ‫مش��تری متغیر می داند؛ به عنوان مثال ممکن اس��ت کیفیت یک غذا برای فردی‬ ‫عالی باشد‪ ،‬اما برای دیگری اصال مطلوب نباشد‪ .‬پس باتوجه به این تعریف‪ ،‬کیفیت‬ ‫باید مطابق با خواسته و سلیقه مشتری باشد‪.‬‬ ‫در کل ب��ا ای��ن تعری��ف می توان به اهمیت ش��ناخت و براورده ک��ردن نیازهای‬ ‫مشتریان پی برد‪ .‬کسب وکارها هر قدر بتوانند جامعه هدف مشتریان شان را دقیق تر‬ ‫مشخص کنند و نیاز انها را بشناسند و مطابق این نیاز محصوالت شان را ارائه کنند‪،‬‬ ‫توانسته اند محصولی باکیفیت و عالی از دید مشتری به او ارائه کنند‪.‬‬ ‫مفه��وم کیفیت تنها مش��خصات فن��ی را در برنمی گیرد‪ .‬کیفی��ت برند از زمان‬ ‫بازارشناسی تا بازارداری مستمر در ذهن مشتری تکرار می شود‪ .‬یک برند به صرف‬ ‫داشتن مختصات فنی‪ ،‬محصولی باکیفیت تلقی نمی شود‪ .‬کیفیت وجد و شادی و‬ ‫حس رضایت و عالقه مندی و حس و تجربه کاربری مهم است؛ به طور مثال «اپل»‬ ‫یک کاالی باکیفیت است؛ نه به خاطر مسائل فنی و تولیدی‪ ،‬بلکه به خاطر رسیدن‬ ‫به باالترین حد مفاهیم که اشاره شد‪ .‬اپل توانسته در ذهن‪ ،‬گفتار و کردار مشتری‪،‬‬ ‫کیفیت و انرژی مثبت ایجاد کند که حاصلش وفاداری و هواداری یک برند می شود‪.‬‬ ‫هر محصولی باید کیفیت را از صفر تا صد در ذهن مشتری خود خلق کند‪ .‬یادمان‬ ‫بماند که کیفیت از مشتری شروع و به مشتری ختم می شود‪.‬‬ ‫می گویند بزرگی فرموده اس��ت «مادر» باکیفیت ترین محصول عالم است‪ ،‬چون‬ ‫باالتری��ن ح��س و تجربه را در ذه��ن مخاطبان ایجاد می کند‪ .‬دوس��ت خوب هم‬ ‫می تواند یک کاالی باکیفیت باش��د؛ مثل همس��ر خوب که می تواند یک دوس��ت‬ ‫خوب با کیفیت باال باشد‪.‬‬ ‫در موض��وع کیفی��ت باید تالش کنیم که هر روز بهتر از دیروز باش��یم؛ همانطور‬ ‫که حضرت علی (ع) هم می فرمایند‪ :‬هر کس��ی دو روزش یکس��ان باش��د‪ ،‬زیانکار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫کیفیت تصادفی به وجود نمی اید؛ باید برای ان تالش کرد‪.‬‬ ‫کیفیت‬ ‫حرف اول‬ ‫را می زند‬ ‫‪۱۸‬ابان‪ ،‬به عنوان روز ملی کیفیت نام گذاری شده است‪ .‬هر سال‬ ‫در این روز‪ ،‬برترین و س��رامدترین سازمان های ایرانی که در زمینه‬ ‫ارتقای کیفیت و س��رامدی کس��ب وکار‪ ،‬فعالیت های چشمگیری‬ ‫انج��ام داده ان��د‪ ،‬معرف��ی و انتخاب و موفق ب��ه دریافت جایزه ملی‬ ‫کیفی��ت ایران می ش��وند؛ ایینی که امس��ال به دلیل ش��یوع کرونا‬ ‫برگزار نش��د و خبری از برترین های کیفیت هم منتش��ر نش��د‪ .‬با‬ ‫ای��ن هم��ه «کیفیت» همچنان در ص��در فاکتورهای موفقیت یک‬ ‫ی‬ ‫ی دستیاب ‬ ‫ت به معنا ‬ ‫کاال و سرپا ماندن کسب وکار قرار دارد‪ .‬کیفی ‬ ‫ف‬ ‫ن تعری ‬ ‫به اس��تانداردهای از پیش تعیین ش��د ه است‪ .‬باتوج ه ب ه ای ‬ ‫ص و سپس‬ ‫ت مشخ ‬ ‫ل یا ارائه خدم ‬ ‫ی تولید محصو ‬ ‫ابتدا استانداردها ‬ ‫ی ب ه‬ ‫ فعالیت واحد صنعتی‪ ،‬تولیدی یا خدماتی در راس��تای دستیاب ‬ ‫این اس��تانداردها اغا ز می شود‪ .‬فاکتورهای اصلی استانداردها نیز با‬ ‫ی انسانی ‪ ،‬تجهیزات ‪ ،‬فضا‪ ،‬پول ‬ ‫تکیه بر داده هایی ش��امل مواد‪ ،‬نیرو ‬ ‫ت مشتری ‬ ‫و‪ ...‬تدوین می شوند‪ .‬استانداردها باتوج ه ب ه نیاز و انتظارا ‬ ‫ص می ش��وند و «اس��تاندارد» کلید اصلی دستیابی به تولید‬ ‫مش��خ ‬ ‫کاال و خدمت با یفیت به ش��مار می رود‪ .‬باتوجه به نام گذاری امسال‬ ‫و تاکید بر حمایت از کاالی ایرانی‪ ،‬رعایت استاندارد و کیفیت یکی‬ ‫از الزامات تولید کاالی داخل اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان‪ ،‬مس��ئوالن و‬ ‫مردم سه ضلع مهم حمایت از کاالی ایرانی هستند که می توانند با‬ ‫هم افزایی و نقش افرینی در اقتصاد و پاسخگویی به نیازهای اشتغال‬ ‫کشور اثرگذار باشند‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت حمایت از کاالی ایرانی در ش��رایطی در حد انتظار‬ ‫خواهد بود که مردم نسبت به کیفیت کاالی داخلی اطمینان کامل‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬این مهم نیازمند فراهم شدن زیرساخت های الزم و‬ ‫نی��ز برخ��ورد قاطعانه نهادهای نظارتی به ویژه اس��تاندارد با عوامل‬ ‫عرض��ه محصوالت فاقد کیفیت و قاچاق در بازار مصرف اس��ت‪ .‬در‬ ‫پرون��ده این هفته‬ ‫به مناس��بت روز مل��ی کیفیت به جایگاه‬ ‫کیفیت در تولید داخل‪ ،‬مش��کالت این عرصه و نگاه کارشناس��ان‬ ‫بخش ه��ای مختل��ف اقتص��اد ب��ه پیش نیازهای ارتق��ای کیفیت‬ ‫پرداخته ایم‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشت قرنطینه در قاره سبز‬ ‫‹ ‹تالش انگلیس برای حفظ بازارهای مالی‬ ‫بان��ک مرکزی انگلیس از برنامه ریزی برای تزریق ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیارد پوند نقدینگی به بازارهای مالی این کش��ور خبر‬ ‫داد‪ .‬این بس��ته نقدینگی حمایتی کم س��ابقه در شرایطی‬ ‫اعالم می ش��ود که ن��رخ بهره نیز در یک��ی از پایین ترین‬ ‫سطوح تاریخی خود قرار دارد و طبق اعالم بانک مرکزی‬ ‫انگلی��س این نرخ در مح��دوده ‪ ۰.۱‬درصدی فعلی حفظ‬ ‫خواهد شد‪ .‬بانک مرکزی انگلیس با صدور بیانیه ای اعالم‬ ‫کرد شرایط اقتصادی این کشور دشوارتر از چیزی خواهد‬ ‫بود که پیش تر تصور می ش��د و رس��یدن به توافق تجاری‬ ‫ب��ا اتحادی��ه اروپا هم در حوزه رش��د اقتص��ادی و هم در‬ ‫حوزه توازن بخشی بیشتر به تراز تجاری مفید خواهد بود‪.‬‬ ‫این بانک متوس��ط تورم انگلیس در فصل زمستان را ‪۰.۵‬‬ ‫درص��د پیش بینی کرده و افزوده اس��ت تورم ‪ 2‬درصدی‬ ‫هدف گذاری شده برای امسال محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تداوم شرایط دشوار اقتصادی‬ ‫کمیس��یون اجرایی اتحادیه اروپا ب��ا صدور بیانیه ای از‬ ‫تداوم ش��رایط دشوار اقتصادی کنونی خبر داده و افزوده‬ ‫اس��ت بازگش��ت میزان تولیدات ناخالص داخلی اتحادیه‬ ‫اروپا به سطوح پیش از بحران کرونا احتماال تا سال ‪۲۰۲۳‬‬ ‫به طول خواهد انجامید‪ .‬والدیس دومبروفس��کیس‪ ،‬نایب‬ ‫رئیس کمیسیون اروپا گفت‪ :‬باید توجه داشت که احتمال‬ ‫ش��روع موج جدید همه گیری کرونا کامال جدی اس��ت و‬ ‫ای��ن وی��روس اصلی ترین چالش بر س��ر راه اقتصاد ما در‬ ‫کوتاه م��دت خواهد بود‪ .‬ادوارد مویا‪ ،‬کارش��ناس مس��ائل‬ ‫ارزی در موسس��ه اواندا گفت‪ :‬هرچند شاهد انتشار برخی‬ ‫اخب��ار امیدوارکننده هس��تیم اما واقعیت این اس��ت که‬ ‫چش��م انداز اقتصاد جهان نس��بت به قب��ل‪ ،‬تغییر زیادی‬ ‫نکرده اس��ت‪ .‬از نظر بازارها احتمال پیروزی دموکرات ها‬ ‫در انتخابات بیشتر شده و اگر کنترل دولت و مجلس سنا‬ ‫و کنگره به دس��ت انها بیفتد‪ ،‬احتماال شاهد افزایش فشار‬ ‫مالیاتی روی شرکت های بزرگ و ثروتمندان خواهیم بود‬ ‫که شاید دلخواه برخی فعاالن اقتصادی نباشد اما از طرف‬ ‫دیگر این نکته هم مطرح است که بایدن فرد مناسب تری‬ ‫برای مقابله با کرونا خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�اخص دالر‪ :‬ش��اخص دالر که نرخ برابری ان‬ ‫در مقاب��ل س��بدی از ارزهای جهانی را ان��دازه می گیرد‪،‬‬ ‫در معام�لات روز گذش��ته با ‪ ۰.۹۱‬درصد ریزش نس��بت‬ ‫به روز پیش از ان در س��طح ‪ ۹۲.۵۷۳‬واحد بس��ته ش��د‪.‬‬ ‫نرخ برابری هر فرانک س��وئیس نی��ز معادل ‪ ۱.۱۰۵‬دالر‬ ‫اعالم ش��د (نرخ های فوق برحسب ساعت پایانی معامالت‬ ‫بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است)‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزهای اروپای�ی‪ :‬در تازه ترین دور از معامالت‪،‬‬ ‫پوند با ‪ ۱.۱۷‬درصد افزایش نس��بت به روز قبل خود و به‬ ‫ازای ‪ ۱.۳۱۳‬دالر مبادله ش��د‪ .‬یورو ‪ ۰.۹۲‬درصد باال رفت‬ ‫و با ورود به کانال ‪ ۱.۱۸‬به ‪ ۱.۱۸۲‬دالر رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزه�ای اس�یایی‪ :‬در معام�لات بازارهای ارزی‬ ‫اسیایی‪ ،‬هر دالر با ‪ ۰.۹۶‬درصد کاهش به ‪ ۱۰۳.۴۹۷‬ین‬ ‫رسید‪ .‬در برابر همتای استرالیایی‪ ،‬هر دالر امریکا به ازای‬ ‫‪ ۱.۳۷۴‬دالر مبادله شد‪ .‬همچنین نرخ برابری دالر معادل‬ ‫‪ ۶.۶۰۵‬یوان چین اعالم شد‪.‬‬ ‫تاثیر انتخابات امریکا بر بازار جهانی نفت‬ ‫افتاده اس��ت‪ .‬وضعی��ت در هند هم به عنوان‬ ‫یک��ی از بزرگ تری��ن مصرف کنندگان نفت‬ ‫جهان بهتر نیس��ت‪ .‬این کش��ور هم درگیر با‬ ‫وی��روس کرونا‪ ،‬حاال با رش��د تولید ناخالص‬ ‫داخلی زیر ‪ ۲‬درصد در سه ماهه سوم ‪،۲۰۲۰‬‬ ‫عالئم امیدوارکننده ای را به بازار جهانی نفت‬ ‫ارس��ال نمی کند‪ .‬کش��ورهای حوزه ا سه ان‬ ‫(کش��ورهای جنوب شرقی اسیا) هم همگی در رشدهای‬ ‫نزدیک یک درصد قرار دارند‪ .‬باتوجه به انچه گفته ش��د‪،‬‬ ‫ترامپ طی ‪ ۳‬س��ال گذشته با اعمال فشارهای اقتصادی‬ ‫به چین‪ ،‬این کشور را از ایفای نقش موثر در طرف تقاضا‪،‬‬ ‫باز داش��ته است‪ .‬بدیهی اس��ت که کاهش رشد چین که‬ ‫اینک به یک کش��ور صادرکننده سرمایه تبدیل شده و با‬ ‫س��رمایه گذاری در امریکای التین‪ ،‬افریقا‪ ،‬اسیای میانه و‬ ‫اسیای غربی‪ ،‬بر رشد اقتصادی و در نتیجه مصرف بیشتر‬ ‫انرژی کش��ورهای مختلف تاثیر گذاش��ته‪ ،‬این کش��ور را‬ ‫از ایفای نقش پیش��ین خود باز داش��ته است‪ .‬پیش بینی‬ ‫برای تقاضای نفت در بهترین شرایط حدود ‪۹۰‬‬ ‫میلیون بشکه در روز براورد شده است؛ بنابراین‬ ‫در شرایطی که تقاضا در بدترین شرایط تاریخ‬ ‫بازار جهانی نفت قرار دارد‪ ،‬عرضه نفت ش��دت‬ ‫بی س��ابقه ای داش��ته و مدیریت بازار توس��ط‬ ‫اوپک پ�لاس کمک مهمی به ثبات بازار جهانی‬ ‫نفت کرده است‪ .‬البته دامنه تحمل اوپک پالس‬ ‫هم تابع محدودیت هایی اس��ت‪ .‬برای کشورهایی که نفت‬ ‫خود را با هزینه کم تولید می کنند‪ ،‬ممکن اس��ت مقرون‬ ‫به صرفه باش��د که تولی��د را حتی ب��ا قیمت های پایین‪،‬‬ ‫افزایش دهند‪ .‬عربستان برای تولید هر بشکه نفت حدود‬ ‫‪ ۳‬دالر هزین��ه می کن��د؛ بنابراین بازگش��ت به تولید ‪۱۲‬‬ ‫میلیون بش��که در نرخ زیر ‪ ۴۰‬دالر هم برای این کش��ور‬ ‫به صرفه است‪ .‬در روسیه هزینه متوسط تولید ‪ ۹-۱۰‬دالر‬ ‫و برای نفت شیل بیش از ‪ ۴۰‬دالر است‪ .‬به این ترتیب در‬ ‫صورت تدوین یک استراتژی موثر‪ ،‬امکان وقوع نبرد سهم‬ ‫ب��ازار تازه ای پس از روی کار ام��دن دولت تازه محتمل‬ ‫اس��ت‪ .‬بای��دن در برنامه های خود متعهد ش��ده که طی‬ ‫دوره ‪۴‬س��اله ریاس��ت جمهوری اش ‪ ۲‬تریلیون دالر برای‬ ‫ترمیم‪ ،‬بهبود و ارتقای ش��رایط محیط زیس��ت کشورش‬ ‫هزینه کند‪ .‬بخش��ی از این هزینه صرف کاهش وابستگی‬ ‫به انرژی های فسیلی می شود؛ این یعنی تولید و مصرف را‬ ‫کاهش خواهد داد‪ .‬این در مجموع به سود نفت است‪ ،‬زیرا‬ ‫برای تولید انرژی های نو و پاک هم هنوز باید نفت مصرف‬ ‫کرد؛ گرچ��ه نحوه مصرف ان متفاوت خواهد بود‪ .‬تحول‬ ‫مهم دیگر در طرف عرضه توقف تحریم های نفتی امریکا‬ ‫اس��ت‪ .‬جمهوری اسالمی ایران ظرفیت قابل بهره برداری‬ ‫‪ ۴.۳‬میلیون بش��که در روز را دارد که قادر است در ظرف‬ ‫کمتر از ‪ ۶‬ماه وارد بازار کند‪ .‬ونزوئال هم امکان افزایش تا‬ ‫سقف یک میلیون بشکه در روز در مدت یک سال را دارد‪.‬‬ ‫لیبی هم تولید خود را اغاز کرده و همین حاال هم نزدیک‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار بشکه در روز تولید می کند‪ .‬به این ترتیب بازار‬ ‫جهان��ی می تواند ظ��رف چند ماه با عرضه تازه ای بیش از‬ ‫‪ ۳.۵‬میلیون بشکه در روز مواجه شود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫توضیحات متقابل بانک مرکزی و گمرک‬ ‫عکس اسوشیتدپرس از دونالد ترامپ‬ ‫انتش��ار خبرهایی مبنی بر ایجاد امکان ورود کاال‬ ‫ب��ا ارز متقاضی در روزهای اخیر توضیحات متقابل‬ ‫بانک مرکزی و گمرک را در پی داش��ته است‪ .‬بانک‬ ‫مرکزی معتقد اس��ت روی��ه واردات کاال از محل ارز‬ ‫متقاضی (س��پرده ارزی متقاضی) از ابتدای س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬وجود داش��ته و تغییر جدی��دی در این فرایند‬ ‫رخ نداده اس��ت‪ .‬گمرک نیز در واکنش به اطالعیه‬ ‫اخیر بانک مرکزی گفت براساس بررسی های انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬گزینه «از محل حساب ارزی واردکننده» یا‬ ‫«ارز اش��خاص» به تازگی در س��امانه جامع تجارت‬ ‫عملیاتی ش��ده اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش بان��ک مرکزی‪،‬‬ ‫واردکنن��دگان پس از ثبت س��فارش و ارائه مدارک‬ ‫و مس��تندات منش��ا ارز خود و تایید بانک مرکزی‪،‬‬ ‫می توانند در کمترین زمان ممکن نسبت به دریافت‬ ‫ک��د رهگیری اعالمیه تامین ارز خ��ود اقدام کنند؛‬ ‫بنابراین از ابتدای امس��ال تا پای��ان مهر‪ ،‬این بانک‬ ‫نزدی��ک ‪ ٢٠‬میلی��ارد دالر «کد رهگی��ری اعالمیه‬ ‫تامی��ن ارز» ص��ادر کرده که به موج��ب اطالعات و‬ ‫ام��ار‪ ،‬تاکنون حدود یک میلیارد دالر از موارد فوق‬ ‫در گمرک اظهار نشده است‪.‬‬ ‫گزارش بانک مرک��زی می افزاید‪ :‬همچنین بیش‬ ‫از ‪ ۳۵۰‬میلی��ون دالر باوجود اظهار کاال در گمرک‪،‬‬ ‫منجر به ترخیص کاال نش��ده اس��ت‪ ،‬بر این اساس‬ ‫به نظر می رسد صادر نشدن کد رهگیری تامین ارز‪،‬‬ ‫علت اصلی ترخیص نش��دن کاالها از گمرک نباشد‪.‬‬ ‫این گزارش یاداور ش��د‪ :‬واردات بیش از ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫دالر کاال در ‪ 7‬ماه سال ‪ ۹۹‬با طی کردن فرایندهای‬ ‫قانون��ی حاکم بر تجارت خارجی کش��ور‪ ،‬موید این‬ ‫موضوع اس��ت‪ .‬معاون فنی و ام��ور گمرکی گمرک‬ ‫ای��ران نیز درباره اطالعیه جدی��د بانک مرکزی در‬ ‫زمین��ه وجود مجوز واردات با ارز متقاضی از س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬اظهار نش��دن یک میلیارد دالر تامین ارز‬ ‫واردات و ترخیص نشدن ‪ ۳۵۰‬میلیون دالر کاال در‬ ‫گمرک به ارائه توضیح پرداخت‪.‬‬ ‫به گفت��ه جمال ارونق��ی‪ ،‬تفاوت اصلی ان ‪-‬گرچه‬ ‫پیش تر تحت عنوان دیگری موجود بوده‪ -‬این است‬ ‫که اکنون باتوجه به تصمیمات اتخاذ ش��ده توس��ط‬ ‫س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت‪ ،‬به گمرک اختیار‬ ‫داده ش��ده تا نس��بت به ترخیص این کاالها باتوجه‬ ‫به درخواست صاحب کاال‪ ،‬بدون کد رهگیری بانک‬ ‫اق��دام کن��د تا هیچ ایس��تایی در انجام تش��ریفات‬ ‫گمرکی یا ترخیص کاالها از گمرک حادث نشود‪.‬‬ صفحه 2 ‫ شنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 17‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ربیع اال ول‪1442‬‬ ‫‪ 7‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1651‬‬ ‫پیاپی ‪2969‬‬ ‫‹ ‹ضعف ایمنی در کارگاه های کوچک ومتوسط‬ ‫نصراله محمدحسین فالح‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن مدیران‬ ‫صنای��ع و کنفدراس��یون صنع��ت ایران در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬واحدهای تولیدی کشور به لحاظ استانداردسازی از‬ ‫نظر ایمنی شرایط خوبی دارند و این گونه نیست که همچون ‪۳‬‬ ‫یا ‪ ۴‬دهه قبل دارای محدودیت های ایین نامه ای یا کمبود ابزار‬ ‫و اموزش باش��ند‪ .‬در این حوزه اقدامات زیادی انجام ش��ده اما‬ ‫انچه همچنان مشکل ساز است و مسائلی مانند حادثه پالسکو‬ ‫را به وج��ود م��ی اورد‪ ،‬مربوط به ضعف رعایت ایمنی در صنایع‬ ‫کوچ��ک و خرد اس��ت‪.‬او ادامه‪ :‬کارگاه ه��ای کوچک تولیدی‬ ‫معموال با هدف کس��ب س��ود باالتر و جلوگیری از هزینه های‬ ‫س��ربار اس��تاندارد برخی نکات ایمنی را در واحدهای تولیدی‬ ‫رعایت نمی کنند‪ .‬این موضوع ارتباطی هم به میزان درامد این‬ ‫واحدها ندارد و تنها ناشی از بی توجهی صاحبان این بنگاه ها‬ ‫به دس��تورات ایمنی اس��ت‪ .‬در مجموع وضعیت رعایت نکات‬ ‫ایمنی‪ ،‬اس��تانداردها و ارتقای کیفیت در حد اس��تانداردهای‬ ‫جهانی در صنایع بزرگ کش��ور وضعیت بد نیس��ت و حتی از‬ ‫خیلی از کش��ورها ش��رایط بهتری داریم اما در صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط این وضعیت چندان ابرومندانه نیس��ت و قبل از‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫رعای��ت ایمنی در واحده��ای صنعتی یکی از ضرورت های‬ ‫فعالیت در این حوزه به ش��مار می رود‪ .‬برهمین اس��اس رعایت‬ ‫نکات ایمنی و استاندارد واحدهای تولیدی یکی از نکات مهم‬ ‫در حفظ بهداش��ت عمومی و س�لامت کارگران است‪ .‬پیش از‬ ‫ای��ن و در دوره ای‪ ،‬ام��ار نقص عضو کارگران بس��یار باال بود یا‬ ‫اتش س��وزی واحدهای صنعتی به دلیل رعایت نکردن نکات‬ ‫ایمن��ی در برق کش��ی و س��ایر موارد هزینه ه��ای زیادی برای‬ ‫ش��رکت های بیمه و صاحب بنگاه اقتصادی به دنبال داش��ت‪.‬‬ ‫چند س��الی اس��ت که به نظر می رسد این مشکالت در صنایع‬ ‫ای��ران کمت��ر ش��ده اما به گ��واه امار همچنان نس��بت به نرم‬ ‫ جهانی در بخش ایمنی و اس��تاندارد عقب هس��تیم‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬تمام کارگاه های تولیدی به دلیل ایجاد الودگی صوتی‬ ‫ملزم به فعالیت در حاش��یه ش��هرها و در شهرک های صنعتی‬ ‫هس��تند و خود این ش��هرک ها هم به لحاظ اس��تاندارد و حفظ‬ ‫محیط زیست باید الزاماتی را رعایت کنند‪ ،‬اما به گفته فعاالن‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬وضعی��ت رعایت ایمنی تنه��ا در واحدهای تولیدی‬ ‫بزرگ قابل قبول است و کارگاه های کوچک همچنان به دلیل‬ ‫هزینه نکردن در این حوزه شرایط خوبی ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین ایمنی در سطح باال‬ ‫اینکه مش��کل در ایین نامه ها و قوانین باش��د در رس��یدگی و‬ ‫بازرسی از این کارگاه هاست‪.‬عضو هیات مدیره انجمن مدیران‬ ‫صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران با بیان اینکه به طور طبیعی‬ ‫کارگاه ه��ای خ��رد هزینه ای برای مش��اور و اموزش نیروهای‬ ‫انسانی خود نمی کنند‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر صاحبان این کارگاه های‬ ‫کوچک‪ ،‬براساس احساسات کارافرینانه که موجب شکل گیری‬ ‫این صنایع می شود‪ ،‬تمام توجه خود را معطوف به مسئله فنی‬ ‫ک��رده و ت��ا حد امکان از هزینه های جانبی ازجمله هزینه های‬ ‫حفاظت��ی و ایمن��ی پرهیز می کنند و این یک واقعیت اس��ت‪.‬‬ ‫محمدحس��ین فالح ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر نهادهایی مانند‬ ‫وزارت کار موظف به سرکشی و نظارت بر این واحدها هستند‪.‬‬ ‫بازرسان باید دائم به این واحدها سرکشی کنند‪ ،‬در حالی که با‬ ‫کمبود شدید نیروی کار در واحدهای بازرسی روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫این کمبود به حدی است که اگر بازرسان ایمنی هیچ وظیفه ای‬ ‫جز سرکش��ی نداش��ته باشند‪ ،‬حتی در فرایند کاری ‪ ۱۰‬ساله‬ ‫نمی توانند تمام کارگاه ها را پوشش دهند‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که وقت عمده بازرسان کار به پاسخگویی در نهادهای قضایی‬ ‫می گ��ذرد‪ .‬زمان��ی که حادث��ه ای رخ می دهد و موضوع به قوه‬ ‫قضاییه منعکس می ش��ود‪ ،‬دریافت خس��ارت موضوع دیگری‬ ‫است که مطرح می شود‪ .‬در این شرایط بازرسان که وظیفه شان‬ ‫نظارت و سرکشی از کارگاه هاست باید دائم در نهاد قضایی و به‬ ‫درخواست فالن قاضی یا کمیته های مختلف بررسی‪ ،‬پاسخگو‬ ‫باش��ند‪ .‬این مس��ائل نکات مهمی در اقتصاد و صنعت است که‬ ‫بای��د مورد توج��ه قرار گیرد‪.‬عضو هیات مدیره انجمن مدیران‬ ‫صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران با اشاره به وجود چالشی‬ ‫دیگر در حوزه بازرس��ان کارگاه ها تولیدی یاداور ش��د‪ :‬وقتی‬ ‫بازرس��ان ب��ه واحد تولیدی مورد نظ��ر مراجعه کرده و اخطار‬ ‫می دهند‪ ،‬قدرت اجرایی برای تعطیل کردن کارگاه را ندارند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حادثه پالس��کو گفت‪ :‬به عنوان نمونه انچه در‬ ‫پالسکو گذشت که به لحاظ ایمنی فاجعه بود‪ ،‬نباید رخ می داد‪.‬‬ ‫اغلب مغازه های س��اختمان پالسکو تبدیل به کارگاه خیاطی‬ ‫شده بودند‪ .‬در این کارگاه ها چون سیستم های حرارتی وجود‬ ‫نداش��ت‪ ،‬از اجاق های گازی برای گرم کردن اس��تفاده می شد‪.‬‬ ‫یا اینکه راه پله های طبقات محل انباش��ت محصوالت و مواد‬ ‫اولیه شده بود؛ بنابراین هنگام حادثه‪ ،‬تردد اتشنشان ها میان‬ ‫طبقات با مشکل انجام می شد‪ .‬همه این موارد ناشی از ضعف‬ ‫ایمنی و استانداردس��ازی محیط کار اس��ت‪ .‬طبیعی است که‬ ‫اس��تاندارد در این کارگاه ها پایین باش��د‪ .‬بارها بازرسان وزارت‬ ‫کار براساس گزارش هایی که دریافت می شد به محل مراجعه‬ ‫کرده و اخطارهای الزم را داده بودند اما صاحبان این کارگاه ها‬ ‫از اصالحات الزم امتناع کردند و حادثه ای که می شد رخ ندهد‪،‬‬ ‫اتفاق افتاد‪ .‬محمدحس��ین فالح در پایان یاداور ش��د‪ :‬مشکل‬ ‫ایمنی‪ ،‬بیش��تر در کارگاه های خرد و متوس��ط مطرح است که‬ ‫به دلیل کمبود بازرس و نیز توجه نکردن به دستورات انها برای‬ ‫اصالح موارد ایمنی و استانداردسازی کارگاه ها‪ ،‬شاهد حوادث‬ ‫کوچک و بزرگ همچون حادثه پالسکو هستیم‪.‬‬ ‫ابوالفضل روغنی گلپایگانی‪ ،‬رئیس کمیس��یون صنایع اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران هم درباره ایمنی محیط کار به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهداشت و ایمنی در واحدهای صنعتی به چند دسته تقسیم‬ ‫می ش��وند؛ بخش��ی از ایمنی کار مربوط به ایمنی و س�لامت‬ ‫نیروی انسانی است و بخش هایی هم مربوط به محیط و ابزار‬ ‫کار می ش��ود‪ .‬در این بین واحدهایی که از اس��تانداردهای ایزو‬ ‫پیروی می کنند باید نکات ایمنی و استانداردهای محیط کار‬ ‫را رعایت کنند‪ .‬او افزود‪ :‬این موضوع برای یک ش��رکت باعث‬ ‫افتخ��ار اس��ت ک��ه بتواند واحد صنعتی خ��ود را بدون حادثه‬ ‫ل حاضر تعداد زیادی تولیدکننده داریم‬ ‫مدیریت کند‪ .‬در حا ‬ ‫که در زمینه ایمنی و حوادث شغلی تندیس دریافت کرده اند‪،‬‬ ‫زیرا براساس استانداردهای جهانی حرکت می کنند‪ .‬در یکی از‬ ‫سفرهای کاری به اروپا‪ ،‬از کارخانه ای که در حوزه تولید کاغذ‬ ‫فعالیت داشت‪ ،‬بازدید کردم‪.‬در این کارخانه روی کاغذی نصب‬ ‫شده روی دیوار نوشته بود‪« :‬ما افتخار می کنیم ‪ ۸۰۰‬روز بدون‬ ‫حادثه فعالیت داش��تیم‪ ».‬نوش��ته این تابلو به صورت روزشمار‬ ‫تغییر می کرد و در قانونی نانوشته به مدیران و تمام کارگران‬ ‫نیز رعایت نکات ایمنی را گوشزد می کرد‪ .‬روغنی گلپایگانی با‬ ‫بیان اینکه ایمنی سرمایه انسانی موضوع مهمی است که باید نصراله محمدحسین فالح‬ ‫در محیط کار رعایت شود‪ ،‬گفت‪ :‬بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫کش��ور ش��اید در اندازه اس��تانداردها و ایزوهای جهانی نکات‬ ‫ایمنی را رعایت نکنند اما بنگاه های بزرگ مانند خودروسازان‪،‬‬ ‫پتروش��یمی ها و‪ ...‬در حد اس��تانداردهای جهانی در این زمینه‬ ‫عمل می کنند‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬واحدهای خرد به لحاظ هزینه بر‬ ‫بودن موارد استانداردس��ازی‪ ،‬حساس��یت کمتری نس��بت به‬ ‫واحدهای بزرگ تر در رعایت این نکات نشان می دهند‪.‬‬ ‫امار واحدهای صنعتی و صنفی نشان می دهد بیش از ‪ ۹۰‬ابوالفضل روغنی گلپایگانی‬ ‫درصد واحدهای تولیدی مربوط به کارگاه های خرد و متوسط‬ ‫هس��تند‪ .‬ایا این امر‪ ،‬ایمن س��ازی انها را ضروری تر نمی کند؟‬ ‫رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در این باره گفت‪ :‬بیش از ‪۸۸‬‬ ‫درصد اشتغال کشور در بنگاه های کوچک و متوسط رخ داده‬ ‫و بنگاه های بزرگ خیلی نیروبر نیستند‪ .‬در این بین حفاظت‬ ‫از جان نیروهای انس��انی یک اصل اس��ت‪ .‬اگر گفته می ش��ود‬ ‫واحدهای بزرگ براساس ایزوها و استانداردهای جهانی حرکت‬ ‫می کنند‪ ،‬این مسئله به این معنی نیست که کارگاه های خرد‬ ‫نکات ایمنی را در محیط کاری خود رعایت نمی کنند‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫علیرضا نیک ایین‪ /‬رئیس اتحادیه‬ ‫صنف تعمیرکاران خودرو‬ ‫تع��داد زیادی از خودروهای س��نگین و تجاری‬ ‫ک��ه در س��طح جاده های کش��ور ت��ردد دارند‪ ،‬از‬ ‫اس��تانداردهای الزم برخوردار نیستند‪ ،‬در نتیجه‬ ‫نمی توانند ایمن باش��ند‪ .‬این خودروها عمر باالیی‬ ‫دارند یا جزو ان دسته خودروهایی به شمار می روند‬ ‫که از چین وارد ش��دند و امار تصادفات کش��وری‬ ‫را افزای��ش داده ان��د‪ ،‬مانن��د هوو‪ .‬ای��ن خودرو با ‪۲‬‬ ‫بار ترمز زدن دیگر قادر به ترمزگیری نیس��ت‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر خودروهای نسل قدیم هیچ کدام دارای‬ ‫ترمز ‪ ABS‬یا سیستم هوشمند جاده ای نیستند و‬ ‫این موضوع در کنار جاده های غیراستاندارد مزید‬ ‫بر علت ش��ده و ایمنی ناوگان حمل ونقل جاده ای‬ ‫را زیرس��وال برده اس��ت‪ .‬در ش��رایط تحریم طرح‬ ‫نوس��ازی ناوگان حمل ونقل سنگین متوقف شده‬ ‫زیرا با محدودیت های فعلی بین المللی نمی توانیم‬ ‫خودروهای ‪ CKD‬وارد کنیم‪ .‬امروز در پایانه های‬ ‫بندرعباس خودروهایی در حال اس��تفاده هستند‬ ‫ک��ه عم��ر بیش از ‪ ۳۰‬س��ال دارن��د و این امر برای‬ ‫صنع��ت حمل ونق��ل جاده ای مطل��وب و منطقی‬ ‫نیست‪ .‬وضعیت سیستم تعلیق و فرمان خودروها‬ ‫و نیز الس��تیک انها برای تردد جاده ای مناس��ب‬ ‫نیست و خطرات جانی را برای سرنشینان و سایر‬ ‫خودروه��ا به همراه دارد‪ .‬به طور معمول اتوبوس ها‬ ‫در پایانه ها به لحاظ ایمنی و س��الم بودن قطعات‬ ‫مورد بررسی قرار می گیرند اما این الزام در زمینه‬ ‫کامیون ها رعایت نمی ش��ود‪ .‬از سوی دیگر هزینه‬ ‫قطعات بسیار باال رفته و این امر حادثه های زیادی‬ ‫را به دنب��ال دارد‪ ،‬زی��را کرایه های دریافتی مطابق‬ ‫ب��ا هزینه های مورد نیاز تعمیر نیس��ت؛ در نتیجه‬ ‫صاحب خودرو برای تعمیر سیستم تعلیق و ترمز‬ ‫که رقم باالیی است تا زمانی که خودرو دچار مشکل‬ ‫اساسی نشود اقدام نمی کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫استانداردسازی و ایمنی واحدهای صنعتی‬ ‫ایمنی و چالش‬ ‫تعمیرکاران‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 7‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1651‬‬ ‫پیاپی ‪2969‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کیفیت‬ ‫و ایمنی‬ ‫‪ ۳‬ضلع تولید‬ ‫صنعتی‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫ضعف ایمنی خودرو از طراحی تا تولید‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫استاندارد یعنی افزایش کیفیت و ایمنی برای‬ ‫هر وس��یله ای که بش��ر مبادرت به ساخت ان‬ ‫می کن��د‪ .‬از دید فنی‪ ،‬وض��ع قوانین و مقررات‬ ‫برای تعیین کیفیت و مش��خصات مطلوب یک‬ ‫کاال یا خدمت را استاندارد می گویند‪.‬‬ ‫اس��تانداردها دارای ‪ ۴‬مح��ور ب��ا عن��وان‬ ‫ماهی��ت محصوالت‪ ،‬ام��ور مدیریتی‪ ،‬ارزیابی و‬ ‫انطباق ها و مس��ئولیت های اجتماعی هستند‪.‬‬ ‫داش��تن نظم و معیار و تعیی��ن اندازه و مهم تر‬ ‫از ان‪ ،‬رعای��ت ح��دود و اندازه ه��ا برای حفظ‬ ‫کیفی��ت زندگ��ی اجتماع��ی و حت��ی زندگی‬ ‫ش��خصی‪ ،‬بسیار ضروری و مفید است‪ .‬در امور‬ ‫اجتماع��ی و اقتص��ادی‪ ،‬به ویژه امور صنعتی به‬ ‫این اندازه‪ ،‬اس��تاندارد می گویند‪ .‬اس��تانداردها‬ ‫به اس��تانداردهای کارخانه ای‪ ،‬ملی‪ ،‬منطقه ای‬ ‫و بین الملل��ی قابل تقس��یم هس��تند‪ .‬در حوزه‬ ‫صنعت‪ ،‬رعایت موارد پیش��نهادی سازمان های‬ ‫فعال در این حوزه (اس��تاندارد) برخی اجباری‬ ‫و بعضی فقط یک پیش��نهاد برای بهتر ش��دن‬ ‫محصول و رضایت مش��تریان است‪ .‬کشورهای‬ ‫توسعه یافته‪ ،‬سال هاست تولیدات شان صنعتی‬ ‫و ب��ا محور افزایش تولید و درامدزایی بیش��تر‬ ‫اس��ت‪ .‬این کش��ورها زمانی ب��رای بازاریابی به‬ ‫لشکرکشی می پرداختند تا بازارهای بکر جهان‬ ‫را از ان کاالهای ش��ان کنند‪ ،‬اما امروز که بحث‬ ‫الودگی هوا‪ ،‬سالمت افراد و محیط زیست مطرح‬ ‫شده و تغییرات اساسی در محور تولید رخ داده‪،‬‬ ‫مدیران سیاس��ت گذار بر این اصل تاکید دارند‬ ‫ک��ه نگاه های اقتصادی باید براس��اس مقررات‬ ‫زیس��ت محیطی و استاندارد باشد‪ ،‬زیرا سالمت‬ ‫جامعه اولویت اصلی و محور فعالیت هاست‪ .‬در‬ ‫این زمینه‪ ،‬حتی اگر برای تضمین سالمت مردم‬ ‫و محیط زیست باید کاالیی حذف شود‪ ،‬ضرورت‬ ‫دارد از خ��ط تولید حذف ش��ود‪ ،‬زیرا نمی تواند‬ ‫خود را با اس��تانداردهای جدید وفق دهد‪ .‬البته‬ ‫نبای��د فرام��وش کنیم که یک��ی از بخش های‬ ‫مهم برای ارتقای کیفیت و رس��یدن به س��طح‬ ‫اس��تانداردهای روز جهان��ی‪ ،‬ماش��ین االت و‬ ‫تجهیزات س��خت افزاری است‪ .‬استاندارد بودن‬ ‫و بروزرس��انی تجهی��زات س��خت افزاری تاثیر‬ ‫مس��تقیم بر کاهش هزینه های سربار‪ ،‬ارتقای‬ ‫کیفی��ت محص��والت‪ ،‬ذخیره زمان��ی و انرژی‪،‬‬ ‫افزایش تیراژ و در ش��کل کالن بهره وری بیشتر‬ ‫در واحدهای صنعتی و تولیدی دارد‪ .‬این بخش‬ ‫از تولید به قدری بااهمیت اس��ت که کش��وری‬ ‫مانند کره جنوبی بیش��ترین تس��هیالت با نرخ‬ ‫بهره پایین را به نوس��ازی و بهسازی تجهیزات‬ ‫سخت افزاری واحدهای صنعتی خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬برای پیش��برد اهداف‬ ‫تولی��د و ص��ادرات‪ ،‬ماشین س��ازی یک��ی از ‪۵‬‬ ‫صنعتی اس��ت که در این کش��ور داخلی سازی‬ ‫ش��ده تا وابستگی منجر به کند شدن چرخش‬ ‫چ��رخ تولید نش��ود‪ .‬گفتن��ی اس��ت‪ ،‬در کنار‬ ‫اینکه ه��ر تولیدکننده ای ب��رای هر محصولی‬ ‫ش��اخص های اس��تاندارد خاص خود را تعریف‬ ‫می کن��د‪ ،‬یک گرید اس��تاندارد بین المللی هم‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬به ای��ن ترتی��ب‪ ،‬بازارجهانی از ان‬ ‫برندی اس��ت که بیش��تر روی این خط حرکت‬ ‫کرده و نظر تعداد زیادی از مشتریان را به خود‬ ‫جلب کند؛ بنابراین کیفیت‪ ،‬از طراحی تا تولید‪،‬‬ ‫ضامن ایمنی محصوالت صنعتی است و تدوین‬ ‫استانداردهای به روز با پیشرفت و توسعه تولید‪،‬‬ ‫از ضروریات جهان صنعتی به ش��مار می رود‪ .‬به‬ ‫این ترتیب س�لامت جامع��ه و طبیعت به خطر‬ ‫نمی افت��د و زندگ��ی مدرن ب��ا دغدغه کمتری‬ ‫هم��راه خواهد ب��ود‪ .‬تولید برپایه ش��یوه های‬ ‫منس��وخ شده یا اس��تفاده از ابزاراالت قدیمی‬ ‫به طور قطع ما را از هدف دور کرده و مشکالت‬ ‫دیگ��ری مانند الودگی هوا‪ ،‬بیماری های مزمن‬ ‫و‪ ...‬را رقم می زند‪ .‬گفتنی اس��ت در کنار رعایت‬ ‫اس��تانداردهای جهانی‪ ،‬طراحی استانداردهای‬ ‫ی بوم��ی نیز ضروری اس��ت؛ انچ��ه که در‬ ‫مل�� ‬ ‫صنع��ت خ��ودرو جهان در حال انجام اس��ت و‬ ‫خودروها براساس شرایط محیطی و اب وهوایی‬ ‫کشورهای سفارش دهنده ساخته می شوند‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫رعایت استاندارد و ایمن کردن وسایل مورد استفاده همواره یکی از دغدغه های مدیران صنعتی‬ ‫است‪ .‬در گذشته اتفاق های تلخی مانند خاموش شدن گاز و انفجار یا گیر کردن دست کودکان در‬ ‫چرخ گوش��ت و‪ ...‬دغدغه بسیاری از خانواده ها شده بود‪ ،‬اما امروز با باال رفتن سطح ایمنی وسایل‬ ‫مورد اس��تفاده‪ ،‬درجه اطمینان جامعه افزایش یافته اس��ت‪ .‬این موضوع در کشورهای توسعه یافته‬ ‫بیش��تر اس��ت‪ ،‬زیرا فناوری در این کشورها در یک رقابت بسیار نزدیک و بازه زمانی کوتاه در حال‬ ‫توسعه و رشد است‪.‬‬ ‫در ح��وزه خ��ودرو هم ای��ن ایمنی تبدیل به یکی از مزیت های رقابت در بازار ان ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫کارشناس��ان و فع��االن صنعت خودرو عنوان می کنند سیس��تم های ایمنی ب��ا تامین توان ایمنی‬ ‫متفاوت هس��تند؛ سیستم های ایمنی مجموع اپشن هایی هستند که به کمک توان ایمنی خودرو‬ ‫ام��ده و ایمنی سرنش��ینان را تامی��ن می کنند‪ ،‬درحالی که تامین توان ایمن��ی به طراحی و تولید‬ ‫خودرو مربوط است‪.‬‬ ‫تعریف استاندارد برای خودرو و قطعه‬ ‫بابک کریم خان‪:‬‬ ‫بخش مهمی از‬ ‫ایمنی خودرو‬ ‫مربوط به قطعاتی‬ ‫است که در‬ ‫خدمات پس از‬ ‫فروش ارائه‬ ‫می شود‬ ‫بابک کریم خ��ان‪ ،‬رئیس انجمن قطع��ات خودرویی‬ ‫اس��تان کرمانش��اه به‬ ‫گفت‪ :‬در هر دوره‪ ،‬کالس‬ ‫خودروه��ا تغیی��ر می کن��د‪ .‬به عن��وان مث��ال‪ ،‬کالس‬ ‫خودروهای��ی که در دهه ‪ ۸۰‬میالدی تولید می ش��دند‬ ‫با خودروهایی که در س��ال ‪ ۲۰۰۰‬تولید شدند‪ ،‬بسیار‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬یا خودروهای ‪ ۲۰۲۰‬با انچه در ابتدای‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۰‬تولید ش��دند‪ ،‬در یک کالس نیستند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬خودروهای��ی که در ایران تولید می کنیم از دهه‬ ‫قبل اورد ه شده اند و خودروساز با تغییراتی در طراحی‬ ‫انها س��عی کرده س��طح ایمنی انها را ارتقا دهد‪ .‬وگرنه‬ ‫در بیس اولیه این خودرو بس��یاری از مسائل مربوط به‬ ‫ایمنی وجود نداشته است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬مطرح ش��دن اس��تانداردهای یورو‪ ۵‬در‬ ‫ایمنی خودرو تاثیر بس��یاری داش��ت‪ .‬ام��ا نباید انتظار‬ ‫داش��ته باش��یم که خودرویی مانند پرای��د که طراحی‬ ‫ان مربوط به ‪ ۳‬دهه قبل اس��ت از سطح ایمنی باالیی‬ ‫برخوردار باش��د‪ .‬از ای��ن رو تولید پرای��د و خودروهایی‬ ‫مانند پژو ‪ ۴۰۵‬متوق��ف و خودرو های جدید جایگزین‬ ‫انها می شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خ��ودرو اظهارکرد‪ :‬پراید‬ ‫ایمن نیست‪ ،‬زیرا برای شرایط فعلی طراحی‬ ‫نش��ده ب��ود‪ .‬امروز اگ��ر صاح��ب پراید ‪۱۴۰‬‬ ‫یا ‪ ۱۵۰‬کیلومتر در س��اعت س��رعت دارد و‬ ‫تصادف می کند‪ ،‬برای این اس��ت که طراحی‬ ‫اولیه ان برای رانندگی با این س��رعت نبوده‬ ‫است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ش��رایط جاده ها این گونه‬ ‫نب��وده که خودرو با س��رعت ‪ ۱۴۰‬کیلومتر در س��اعت‬ ‫بتواند تردد کند‪ .‬کریم خان با اش��اره به ش��اخص های‬ ‫اس��تاندارد در خ��ودرو و قطع��ات خاطرنش��ان ک��رد‪:‬‬ ‫اس��تانداردها برای تولید خودرو و قطعات تعریف شده‬ ‫اس��ت و هرچه خودروها به روزتر و جدیدتر می ش��وند‪،‬‬ ‫مسائل ایمنی و استانداردها در طراحی پایه ای خودروها‬ ‫بهتر دیده می شوند‪ .‬عالوه بر اینکه‪ ،‬قطعه سازان براساس‬ ‫همان استانداردها و دیزاین خودرو‪ ،‬شروع به ساخت و‬ ‫تامین قطعات می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدل های جدید ایمن ترند‬ ‫رئیس انجمن قطعات خودرویی اس��تان کرمانشاه با‬ ‫اش��اره به تولید خودروهای جدید‪ K ۱۳۲‬و ش��اهین‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬مس��ائل ایمن��ی زی��ادی در این‬ ‫مدل ه��ای جدی��د دیده ش��ده اس��ت‪ ،‬زیرا‬ ‫طراحی به روزتری دارن��د‪ .‬ایمنی در طراحی‬ ‫و همچنین ساخت قطعات ایمن‪ ،‬الزم و ملزم‬ ‫یکدیگر هس��تند‪ .‬البته این گونه نیست که در‬ ‫خودروهای��ی که امار تص��ادف باالیی دارند‪،‬‬ ‫قطعات ناایمن باشد‪ ،‬زیرا در بسیاری از موارد‪،‬‬ ‫خودروها کالس ایمنی باالیی ندارند‪.‬‬ ‫ترم��ز ‪ ،ABS‬موت��ور ی��ورو‪ ۵‬و‪ ...‬ش��امل قطعات��ی‬ ‫ب��رای افزای��ش ایمن��ی خودرو هس��تند ام��ا انچه در‬ ‫طراحی دیده می ش��ود س��طح ایمنی را بسیار افزایش‬ ‫می دهن��د‪ .‬کریم خان در ادامه س��خنان خود گفت‪ :‬در‬ ‫روش مهندس��ی معکوس‪ ،‬خودروها م��ورد ارزیابی قرار‬ ‫می گیرند تا تولیدکنن��ده از پارامترهای موجود در این‬ ‫خودروه��ا بهره بب��رد‪ .‬هنگامی که صحب��ت از صادرات‬ ‫می ش��ود باید محصوالت روزامد باشند و عالوه بر این‪،‬‬ ‫س��طح توقع مش��تریان را باال می بری��م؛ بنابراین باید‬ ‫خودروی��ی تحویل دهیم که بتواند نیازمندی های اولیه‬ ‫مشتریان را برطرف کند‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری برای ایمنی‬ ‫محسن رزمخواه‪:‬‬ ‫تا زمانی‬ ‫که نتوانیم‬ ‫فناوری طراحی‬ ‫پلتفرم خودرو‬ ‫را در اختیار‬ ‫داشته باشیم‪،‬‬ ‫نمی توانیم‬ ‫خودرو ایمن‬ ‫تولید کنیم‬ ‫ابوالفضل‬ ‫خلخالی‪:‬‬ ‫درحال حاضر‬ ‫باوجود بدنه های‬ ‫فوالدی‬ ‫معمولی‪ ،‬ایمنی‬ ‫خودروهای تولید‬ ‫داخل فقط‪۴۰‬‬ ‫درصد است‬ ‫در ادامه محس��ن رزمخواه‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫قطعه سازان استان تهران بخشی از تامین ایمنی خودرو‬ ‫را به حجم س��رمایه گذاری در این باره مرتبط دانست و‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬برای اینکه خودرو ایمن داشته باشیم‬ ‫باید دید چ��ه حجم از س��رمایه گذاری هنگام طراحی‬ ‫انجام شده است‪ .‬از سوی دیگر چون در طراحی پلتفرم‬ ‫ضعف داریم باید از تجربه خودروسازان جهانی استفاده‬ ‫کنیم؛ بنابراین داشتن خودرو ایمن به این برمی گردد که چقدر برای ان هزینه‬ ‫می کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬هرچه خودرو گران تر ش��ود‪ ،‬طبیعی اس��ت ایمنی باالتری‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬زیرا تعداد قطعات و مجموعه هایی که سطح ایمنی خودرو کمک‬ ‫می کند‪ ،‬اضافه می شود؛ بنابراین ایمنی خودرو با نرخ ان رابطه مستقیمی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر معیارها‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان اس��تان تهران یاداور ش��د‪ :‬طراحی‬ ‫تک ت��ک اجزای خودرو برای تامین ایمنی ان اهمی��ت دارد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در‬ ‫گذش��ته تفکر این بود هرقدر طراحی بدنه خودرو ضخیم تر باشد به نفع راننده‬ ‫و سرنش��ینان اس��ت اما درحال حاضر در بخش طراحی به گونه ای بدنه طراحی‬ ‫می ش��ود که اتاق تا محل نشستن راننده و سرنشین جلو جمع می شود و ضرب‬ ‫تص��ادف را می گیرد‪ .‬این طراحی جدید اس��ت که خودرو را برای سرنش��ینان‬ ‫ایمن ت��ر کرده؛ یعنی هزینه جان مس��افر را اتاق خودرو می پ��ردازد‪ .‬یا طراحی‬ ‫سیس��تم ترمز ‪ ABS‬که در حقیقت کمک می کند خودرو در جاده های خیس‬ ‫و لغزنده و به ویژه در هوای بارانی لیز نخورد‪ .‬همین طور سیس��تم های دیگر که‬ ‫در طراحی خودروهای جدید پیش بینی ش��ده اس��ت و از انها استفاده می شود‪.‬‬ ‫رزمخواه اضافه کرد‪ :‬چراغ ها هم بخش��ی از قطعاتی هس��تند که در ایمن کردن‬ ‫خودرو نقش دارند‪ .‬رنگ‪ ،‬انداز ه و قدرت نورافشانی انها نکاتی است که باید مورد‬ ‫توجه جدی باش��د‪ .‬قبال عقب خودرو دارای دو چراغ قرمز بود اما درحال حاضر‬ ‫در خودروهای جدید یک چراغ پشت شیشه عقب هم اضافه شده که به راننده‬ ‫عقب هش��دار می دهد راننده جلویی در حال ترمز کردن اس��ت‪ .‬او یاداور شد‪:‬‬ ‫طراحی صندلی ها هم در ایمنی خودرو برای راننده و هم برای سرنشینان مهم‬ ‫است‪ .‬از این رو طراحی صندلی های جدید و مدرن هم مانند موتور خودرو‪ ،‬دارای‬ ‫پیچیدگی های زیادی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف طراحی در صنعت خودرو‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان تهران با بیان اینکه صنعت خودرو‬ ‫کش��ور هنوز در این بخش ها ضعف دارد زی��را نمی تواند پلتفرم خودرو طراحی‬ ‫کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬تا زمانی ک��ه نتوانیم فناوری طراحی پلتفرم خ��ودرو را در اختیار‬ ‫داش��ته باش��یم‪ ،‬نمی توانیم خودرو ایمن براساس جغرافیا و شرایط جوی کشور‬ ‫تولید کنیم‪ .‬رزمخواه در پایان افزود‪ :‬برای تامین س��طح انتظار مشتریان داخلی‬ ‫باید خودروس��ازی به س��وی طراحی بومی خودرو حرکت کند و با کپی کردن‬ ‫طراحی های دیگران و مهندسی معکوس نتیجه مورد انتظار به دست نمی اید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر در کشورهایی مانند ایران‬ ‫که بهره برداری از یک خ��ودرو جدید‪ ،‬فرایند زمانی ‪۲‬‬ ‫تا ‪ ۳‬س��اله دارد‪ ،‬باید باالترین شرایط ایمنی در طراحی‬ ‫قطعات دیده شود‪ ،‬وگرنه از ان استقبالی نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت مواد اولیه‬ ‫رئیس انجمن قطعات خودرویی اس��تان کرمانش��اه‬ ‫در ادام��ه به موضوع ایمن��ی قطعات در خدمات پس از‬ ‫فروش و نیز لوازم یدکی خودرو اش��اره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫بحث ایمنی یک موضوع مهم این اس��ت که بخش��ی از‬ ‫ایمنی خودرو مربوط به قطعاتی اس��ت که در خدمات‬ ‫پس از فروش ارائه می شود‪ .‬به طوری که اگر در کارخانه‬ ‫و خط تولید ایمنی خودروها در نظر گرفته شود اما در‬ ‫تعمیرگاه ه��ا با قطعه ناایمنی تعویض ش��ود‪ ،‬باز هم در‬ ‫یک چرخه معیوب قرار می گیریم‪.‬‬ ‫کریم خان در پایان یاداور ش��د‪ :‬در قطعات فقط مهر‬ ‫استاندارد مالک نیست‪ ،‬چنانکه در کنار طراحی و تولید‬ ‫خودرو ایمن‪ ،‬ارائه قطع��ات ایمن در بازار خدمات پس‬ ‫از فروش‪ ،‬کالس و ش��رایط تولید در م��واد اولیه مورد‬ ‫استفاده هم دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫تاثیر ورقه های فوالدی‬ ‫ابوالفض��ل خلخال��ی در گفت وگو با خبرخودرو گفت‪ :‬سیس��تم‬ ‫ایمنی خودرو شامل دو بخش ایمنی فعال و غیرفعال است‪ .‬ایمنی‬ ‫فعال تجهیزاتی مانند کمربند‪ ،‬ایربگ و‪ ...‬و ایمنی غیرفعال س��ازه‬ ‫و بدنه فوالدی خودرو را شامل می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬خودروهای‬ ‫تولید داخل به لحاظ ایمنی فعال در حد قابل قبولی هس��تند‪ ،‬زیرا‬ ‫س��ال های زی��ادی روی ان کار ک��رده و به دس��تاوردهای خوبی‬ ‫رس��یده ایم‪ .‬اما انچه در ایمنی غیرفعال نق��ش موثری دارد‪ ،‬بدنه‬ ‫خودرو اس��ت که بیشترین مشکل خودروهای کشور در همین بخش بوده و‬ ‫علت اس��یب های جدی خودروها در تصادفات کیفیت نامناسب بدنه خودرو‬ ‫اس��ت‪ .‬این مدرس دانش��گاه تصریح کرد‪ :‬افزایش ایمن��ی غیرفعال خودرو‬ ‫نیازمند طراحی مناس��ب بوده که ش��امل دو عنصر مهم جنس و هندس��ه‬ ‫اس��ت‪ .‬خوشبختانه در کشور ما مهندس��ان توانمندی برای طراحی هندسه‬ ‫بدنه خودرو وجود دارند اما بزرگ ترین مشکل ما جنس بدنه است‪ .‬امروز در‬ ‫جهان از فوالدهایی در بدنه خودرو اس��تفاده می ش��ود که استحکام انها بین‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۱۸۰۰‬مگاپاسکال است در صورتی که در ایران برای بدنه خودرو از‬ ‫فوالدهای چند نسل قبل استفاده می شود که در بهترین حالت استحکام انها‬ ‫‪ ۶۰۰‬مگاپاس��کال اس��ت‪ .‬این کارشناس حوزه خودرو با انتقاد از فوالدسازان‬ ‫بیان کرد‪ :‬متاسفانه فوالدسازان در کشور ما وقت کافی برای تولید فوالد های‬ ‫مس��تحکم صرف نکرده و تحقیق و توس��عه در این زمینه انجام نداده اند‪ .‬در‬ ‫نتیج��ه در ای��ران فوالد با جنس مرغوب تامین نمی ش��ود؛ بنابراین با وجود‬ ‫اینکه خودروسازان در تولید خودروهای جدید سعی بر استفاده از فوالدهای‬ ‫با اس��تحکام باال دارند اما در ش��رایط تحریمی امکان واردات وجود نداشته‪،‬‬ ‫عالوه بر اینکه استفاده از فوالدهای مستحکم نرخ خودرو را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹استانداردهای اجباری‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به قیمت های دستوری خودرو در کشور خودروسازان‬ ‫ناچار به تولید خودرو با بدنه های فوالدی معمولی هستند؛ بنابراین می توان‬ ‫گفت عامل افزایش تصادفات جاده ای ما تنها خودروس��ازان نیس��تند‪ ،‬بلکه‬ ‫فوالدس��ازان نیز در این امر دخیل هستند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬اگر بخواهیم ایمنی‬ ‫خودروه��ای تولی��د داخل را ارزیابی کنیم می ت��وان گفت ‪ ۸۰‬درصد ایمنی‬ ‫خودرو به ورقه های فوالدی مربوط می شود که در بدنه خودرو مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫خلخالی با مقایس��ه ایمنی خودروهای داخلی و خارجی تشریح‬ ‫ک��رد‪ :‬اس��تانداردهای اجباری در جهان ب��رای ارزیابی کف ایمنی‬ ‫خودرو وجود دارد که خودروهای تولید داخل اگر این اس��تاندارها‬ ‫را نگذرانند امکان شماره گذاری انها در داخل کشور وجود نخواهد‬ ‫داشت‪ .‬همچنین موسساتی شکل گرفته اند که به صورت تشویقی‬ ‫ایمن��ی خودروه��ا را در جه��ان ارزیابی می کنند ک��ه یکی از انها‬ ‫موسس��ه یورو انکپ اس��ت که با ارزیابی ایمن��ی خودروها به انها‬ ‫بی��ن یک تا ‪ ۵‬س��تاره می دهد‪ .‬این مدرس مهندس��ی خ��ودرو اضافه کرد‪:‬‬ ‫خودروس��ازان بین المللی به دلیل بازار رقابتی شدیدی که در صنعت خودرو‬ ‫وجود دارد به دنبال کسب ستاره های بیشتر از این موسسه هستند‪ .‬در واقع‬ ‫این خودروس��ازان فقط به اس��تانداردهای اجباری بسنده نمی کنند و سعی‬ ‫بر دریافت س��تاره های یورو انکپ نیز دارند‪ .‬این امر خیلی دش��وار نیس��ت‪،‬‬ ‫زیرا با اس��تفاده از طراحی مناس��ب و ورقه های فوالدی مس��تحکم می توان‬ ‫به این مهم دس��ت یافت‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬استفاده از کمربند و ایربگ‬ ‫برای افزایش ایمنی خودرو مهم هس��تند اما می توان از انها به عنوان عوامل‬ ‫تکمیل کنن��ده س��ازه بدنه نام برد و اگر س��ازه بدنه نقش خ��ود را ایفا نکند‬ ‫تجهیزاتی مانند کمربند و ایربگ نمی توانند نقشی در افزایش ایمنی داشته‬ ‫باش��ند؛ بنابراین سیستم ایمنی خودرو ابتدا با بهبود کیفیت بدنه و استفاده‬ ‫از فوالدهای مس��تحکم و سپس با بکارگیری تجهیزات ایمنی فعال افزایش‬ ‫پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایمنی خودروها ‪ ۴۰‬درصد جهانی‬ ‫عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره‬ ‫به پیشرفت ایمنی خودروهای تولید داخل در سال های اخیر گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به داخلی سازی تجهیزات ایمنی مانند کمربند و ایربگ پیشرفت های خوبی‬ ‫داش��ته ایم اما موضوع فوالد و تامین مواد اولیه مورد نیاز باکیفیت مناس��ب‬ ‫از اهمیت بس��یاری برخوردار اس��ت که نیازمند عزم ملی و توس��عه کالن و‬ ‫تمرکز فوالدس��ازان بر تولید فوالد با اس��تحکام باالست‪ .‬خلخالی ادامه داد‪:‬‬ ‫در این صورت می توان به جرات گفت خودروهای کش��ور به لحاظ ایمنی با‬ ‫خودروهای روز جهان برابری خواهد کرد اما درحال حاضر با وجود بدنه های‬ ‫فوالدی معمولی‪ ،‬ایمنی خودروهای تولید داخل در مقایس��ه با خودروهای‬ ‫روز جهان فقط‪ ۴۰‬درصد است‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫بنابر این گزارش برای داشتن یک خودرو ایمن الزم است این موضوع از طراحی خودرو و پلتفرم گرفته تا تامین مواد اولیه باکیفیت مناسب و طراحی و ساخت‬ ‫قطعات ایمن دیده ش��ود کارشناس��ان معتقدند یکی از ضعف های بنیادی در صنعت خودرو داخل‪ ،‬عدم طراحی پلتفرم خودرو اس��ت‪ ،‬زیرا این ضعف ما را در تولید‬ ‫خودروهایی متناسب با اب وهوا و جغرافیا کشور عاجز کرده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬مواد اولیه مورد استفاده داخل به لحاظ کیفیت برای تامین ایمنی از فناوری الزم‬ ‫برخوردار نیستند؛ بنابراین می توان گفت یک زنجیره ضعیف از طراحی تا تولید وجود دارد که صنعت خودرو ما را از داشتن یک خودرو ایمن ملی محروم کرده است‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫ضمانت‬ ‫ایمنی در‬ ‫خودروها‬ ‫داوود اسماعیلی‪،‬کارشناس صنعت خودرو‪ :‬سیستم های ایمنی با تامین توان ایمنی متفاوت‬ ‫است؛ سیستم های ایمنی مجموع اپشن هایی هستند که به کمک توان ایمنی خودرو امده و ایمنی‬ ‫سرنش��ینان را تامی��ن می کنن��د‪ ،‬در حالی که تامین توان ایمنی به طراح��ی و تولید خودرو مربوط‬ ‫ی و کیفیت و ایمنی‬ ‫است‪ .‬خودرو مانند یک خانه در سرزمین زلزله خیز است و باید به گونه ای طراح ‬ ‫ان تضمین شود که اگر روزی دچار حادثه شد اسیب غیرقابل جبرانی به سرنشینان ان وارد نشود‪.‬‬ ‫تامین توان ایمنی بسیار مهم تر از سیستم های ایمنی است‪ ،‬زیرا اگر یک خودرو به لحاظ مهندسی‬ ‫سازه‪ ،‬دچار ضعف باشد به طور قطع‪ ،‬تحمل جذب و دفع انرژی واردشده به خودرو بر اثر تصادف را‬ ‫نخواهد داشت و حتی اگر از بهترین سیستم های ایمنی هم برخوردار باشد‪ ،‬نمی تواند در برابر حادثه‬ ‫مقاومت و از سرنشینان محافظت کند‪ .‬همچنین فقط با سیستم های ایمنی مانند ترمز ‪ ،ABS‬ایربگ‬ ‫و‪ ...‬نمی توان امنیت سرنشینان را تامین کرد و قرار دادن این سیستم ها روی یک خودرو بی کیفیت‬ ‫با نداشتن این سیستم ها تفاوت چندانی ندارد‪ .‬از مهم ترین سیستم های ایمنی می توان به سیستم‬ ‫کنترل پایداری‪ ،‬سیس��تم ضدقفل‪ ،‬کیسه هوا‪ ،‬سیستم تلسکوپی فرمان‪ ،‬پشت سری های فعال روی‬ ‫صندلی ها و زاویه ستون با سر راننده اشاره کرد‪ .‬هم اکنون در جهان یکی از بهترین اقدامات انجام شده‬ ‫در حوزه ایمنی خودروهای مدرن و پیش��رفته‪ ،‬قرار دادن وان فیبرکربن و در واقع س��اخت قطعات‬ ‫ی ش��ده که راننده درون ان قرار می گیرد‬ ‫اصلی خودرو از فیبرکربن اس��ت؛ این وان به گونه ای طراح ‬ ‫و چنانچه خودرو دچار تصادف ش��دید ش��د‪ ،‬ضربه وارد شده از هر جهت که باشد به وسیله وان کربن‬ ‫جذب و دفع می شود و در نهایت ضربه شدیدی به راننده وارد نمی شود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬نمی توان از‬ ‫فرهنگ سازی در سطح جامعه غافل شد‪ .‬باید فرهنگ سازی گسترده در زمینه های استفاده از کمربند‬ ‫ایمنی‪ ،‬اس��تفاده از کریر کودک و نوزاد‪ ،‬فرهنگ درس��ت رانندگی کردن و خرید خودرو باکیفیت‬ ‫و ایمن انجام ش��ود تا از این طریق نیز گامی در راس��تای کاهش تصادفات و تلفات برداش��ته باشیم‪.‬‬ ‫گفتنی است یک ضعف اصلی صنعت خودرو این است که هنوز یک خط سپر مشخص و معین برای‬ ‫تمام خودروها وجود ندارد و هر خودرو از یک خط س��پر متفاوت با خودرو دیگر برخوردار اس��ت‪ ،‬در‬ ‫صورتی که اگر خط سپر مشخص باشد و این اندازه در ساخت سازه خودروها رعایت شود‪ ،‬در صورت‬ ‫بروز تصادف سپر یک خودرو زیر سپر خودرو دیگر فرو نمی رود و موجب له شدن خودرو نمی شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫ شنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 17‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 7‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1651‬‬ ‫پیاپی ‪2969‬‬ ‫در بررسی ارتباط کیفیت و معدنکاری مطرح شد‬ ‫فاصله معنادار معدنکاری ایران با کیفیت جهانی‬ ‫‹ ‹تامین نیاز همسایگان‬ ‫محمدرض��ا بهرامن‪ ،‬رئی��س خانه‬ ‫معدن ای��ران با بی��ان اینکه بدون‬ ‫توجه به کیفیت نمی توان در بخش‬ ‫معدن به توس��عه دس��ت یافت به‬ ‫گفت‪ :‬م��واد معدنی ارتباط‬ ‫تنگاتنگ��ی ب��ا زندگی بش��ر دارند‪.‬‬ ‫باتوجه به وابس��تگی م��ا به بخش‬ ‫مع��دن‪ ،‬ارتق��ای کیفی��ت مواد معدن��ی از اهمی��ت واالیی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه کش��ور ما جمعیت‬ ‫ج��وان زیادی دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما توانمندی و ظرفیت کافی‬ ‫برای توس��عه بخش مع��دن و بهره ب��رداری از این بخش را‬ ‫داریم‪ .‬در این روند باید سعی کنیم تجهیزات و ماشین االت‬ ‫معدنی را بروزرس��انی کرده و از فن��اوری روز بهره ببریم‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬باتوجه به اینکه نرخ تمام ش��ده در معدنکاری روز به‬ ‫روز افزایش پیدا می کند‪ ،‬بهترین جایگزین توجه به کیفیت‬ ‫و فناوری روز است‪.‬‬ ‫‹ ‹زبان مشترک در اکتشاف و بهره برداری‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫معدنکاری یکی از فعالیت هایی است که باتوجه به کاهش‬ ‫ن��رخ نفت ‪ ،‬درام��د حاصل از ان بیش از ه��ر فعالیتی مورد‬ ‫توجه دولتمردان قرار گرفته است‪ .‬این مهم وقتی از اهمیت‬ ‫بیش��تری برخوردار می ش��ود که بدانیم ایران با بیش از ‪۶۸‬‬ ‫ن��وع ماده معدنی دارای ‪ ۷‬درص��د ذخایر معدنی کل جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬به این ترتیب کشوری با منابع معدنی غنی داریم که‬ ‫ظرفیت های بسیاری دارد و در این بین معدن‪ ،‬نقش بسزایی‬ ‫در توسعه اقتصادی و اجتماعی ان بازی می کند‪ .‬این بخش‬ ‫عالوه بر ایجاد ارزش مس��تقیم و اشتغالزایی‪ ،‬موجب تحرک‬ ‫سایر بخش های اقتصادی نیز می شود‪.‬‬ ‫باتوج��ه به نق��ش پررنگ مع��دن‪ ،‬توجه ب��ه کیفیت کار‬ ‫معدن��داری و ماش��ین االت و تجهیزات معدن��ی از اهمیت‬ ‫زیادی برخوردار است‪ .‬روزنامه‬ ‫در این پرونده خود به‬ ‫موضوع کیفیت پرداخته که در گزارش پیش رو کارشناسان‬ ‫و فعاالن حوزه معدن در این باره اظهار ظر کرده اند‪.‬‬ ‫موج��ود اماده ارائ��ه خدمات ب��ه س��رمایه گذار بین المللی‬ ‫نیستند‪ ،‬چراکه کیفیت الزم را ندارند‪.‬‬ ‫بهرامن با بیان اینکه باید به حوزه معدن کش��ور به عنوان‬ ‫ی��ک مزیت نگاه ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬از انجایی که اکتش��اف در هر‬ ‫بخ��ش با هزینه باالیی همراه اس��ت و همزم��ان با کم عیار‬ ‫ش��دن مواد معدنی روبه رو هس��تیم‪ ،‬بهره از فناوری روز در‬ ‫ماشین االت معدنی جایگزین خوبی برای ارتقای کیفیت در‬ ‫این بخش به ش��مار می رود‪ .‬در این بین تمامی شرکت های‬ ‫ب��زرگ دنیا در حال پژوهش و بروزرس��انی ماش��ین االت و‬ ‫تجهیزات معدنی هستند و سعی دارند به طور مداوم کیفیت‬ ‫کاالی خود را ارتقا دهند‪.‬‬ ‫بهرامن با اش��اره ب��ه اینکه اینده ای��ران در گرو توجه به‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ما می توانیم‬ ‫تامین کننده اصلی منابع اولیه کش��ورهای همسایه باشیم؛‬ ‫به ش��رط اینک��ه کیفیت و پیش��رفت خ��ود را در این حوزه‬ ‫افزای��ش بدهیم‪ .‬رئی��س خانه معدن ایران بی��ان کرد‪ :‬یکی‬ ‫از مش��اغلی که کش��ور در اینده به ان نیاز اساس��ی دارد‪،‬‬ ‫مهندس��ی معدن اس��ت‪ .‬برای رش��د این حوزه رویکردها و‬ ‫دیدگاه های کالن کش��ور باید تغییر کند و فارغ التحصیالن‬ ‫این رش��ته بالفاصله بعد از پایان تحصی��ل جذب بنگاه ها و‬ ‫ش��رکت ها ش��وند‪ .‬او درباره اهمیت نحوه مدیریت در بخش‬ ‫کالن اقتص��اد کش��ور گفت‪ :‬یکی از نیازه��ای بخش معدن‬ ‫تربیت مدیران باتدبیر اس��ت‪ .‬توسعه در کشور بدون مدیران‬ ‫کیفی اتفاق نمی افتد و با چنین مدیرانی است که می توانیم‬ ‫دانش اموختگان توسعه مند تربیت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فاصله معنادار با استانداردهای بین المللی‬ ‫فرشید طیبی‪ ،‬رئیس سازمان نظام‬ ‫مهندس��ی معدن تهران با تاکید بر‬ ‫اینک��ه مع��ادن م��ا ب��ا کیفی��ت و‬ ‫اس��تاندارد بین الملل��ی هیچ گون��ه‬ ‫س��نخیتی ندارند‪ ،‬به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه در کش��ور نقش��ه راه‬ ‫مشخصی برای معدن وجود ندارد و‬ ‫نتوانس��ته ایم به طور ش��فاف و مطابق با کیفیت روز جهانی‬ ‫عم��ل کنیم‪ .‬با بررس��ی گزارش��ات مع��ادن درمی یابیم که‬ ‫فعالیت اغلب انها براساس استانداردهای بین المللی نیست و‬ ‫یک مسیر مشخص برای توسعه و بهره برداری ندارند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬اگر س��رمایه گذار خارجی به هر دلیلی وارد‬ ‫کشور ش��ود و مطرح کند که به تحریم ها اهمیتی نمی دهد‬ ‫و قصد فعالیت اقتصادی در کش��ور را دارد‪ ،‬معادن و شرایط‬ ‫طیبی با اش��اره به اینکه گزارش ها در زمینه اکتش��اف و‬ ‫بهره برداری به روز نیس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در دنیا یک‬ ‫زبان مش��ترک برای ارائه گزارش پایان عملیات اکتش��اف‪،‬‬ ‫بهره برداری‪ ،‬میزان ذخایر و نحوه اس��تخراج وجود دارد‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که در کشور ما ش��رایط به این گونه نیست‪،‬‬ ‫چراک��ه روش ه��ا‪ ،‬امارها و ارقام هر یک متفاوت هس��تند و‬ ‫اس��تاندارد خاص خود را دارن��د‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬فرض کنید‬ ‫فردا تحریم ها برداشته ش��وند و سرمایه گذاران بخواهند در‬ ‫معادن کشور س��رمایه گذاری کنند‪ ،‬باید به این سوال پاسخ‬ ‫دهیم چه بسترهایی را فراهم کرده ایم؟!‬ ‫رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی معدن تهران با اشاره به‬ ‫اینکه شرکت های معدنی هر کدام سلیقه ای عمل می کنند و‬ ‫نقشه راه و کیفیت مشخصی را در نظر نمی گیرند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ارائه گزارش های معدنی انقدر نگاه سلیقه ای حاکم است که‬ ‫موضوع از استانی به اس��تان دیگر تفاوت می کند‪ ،‬در حالی‬ ‫که در دنیا برای معدنکاری‪ ،‬کیفیت و استانداردهای خاصی‬ ‫وجود دارد؛ به طور مثال اس��ترالیا‪ ،‬کانادا‪ ،‬روس��یه و شیلی‬ ‫هر یک براساس استانداردهای بین المللی گزارشات خود را‬ ‫تهیه می کنند‪.‬‬ ‫طیب��ی در پای��ان گفت‪ :‬اگر بخواهیم ای��ن روند را اصالح‬ ‫کنیم به زمان زیادی نیاز داریم که شاید چندین سال طول‬ ‫بکش��د‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬امروز باید مطالعات خود را اغاز کرده‬ ‫و گس��ترش دهیم تا به زبان مشترک با دنیا در مسائل فنی‬ ‫معدن دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم به روز کردن اطالعات‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‪ ،‬کارشناس ارشد بین المللی صنعت‬ ‫فوالد و س��نگ اهن با اشاره به وضعیت کیفیت مطالعات در‬ ‫بخش معدن کش��ور به‬ ‫گفت‪ :‬به دلی��ل تحریم ها ما‬ ‫دور از اس��تانداردهای بین الملل��ی حرکت کرده و در نتیجه‬ ‫نتوانسته ایم در حوزه معدن دست به مطالعات امکان سنجی‬ ‫مقدماتی‪ ،‬قطعی و کیفی بزنیم‪ .‬در این بین مهم ترین مسئله‬ ‫به روز کردن اطالعات است که باوجود مشکالت اقتصادی و‬ ‫دور بودن از اطالعات دنیا‪ ،‬عملیاتی نبوده است‪.‬‬ ‫این کارشناس ارشد بین المللی صنعت فوالد و سنگ اهن‬ ‫با اشاره به اینکه شرکت ها در تهیه امار و اطالعات سلیقه ای‬ ‫عمل می کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند ش��رکت های خصوصی اغلب‬ ‫س��لیقه ای عمل می کنند‪ ،‬ام��ا به هر حال تهی��ه اطالعات‬ ‫توس��ط بخش خصوصی کمک بزرگی به بخش معدن کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته بخش دولتی نیز اطالعات و امار خوبی را تهیه‬ ‫و تنظی��م کرده؛ هرچند که گاهی ان را در اختیار همه قرار‬ ‫نداده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح‪ ،‬زمان بر است‬ ‫جعفری طهرانی با اشاره به زمان بر‬ ‫ب��ودن اصالح این رون��د‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫تحریم ه��ا برداش��ته ش��ود‪ ،‬ورود‬ ‫سرمایه گذار خارجی حدود ‪ ۲‬سال‬ ‫طول می کش��د‪ ،‬چراکه شرکت ها و‬ ‫موسس��ات تحقیق و توسعه که کار‬ ‫ممی��زی را انج��ام می دهند‪ ،‬باید با‬ ‫اس��تخدام افراد مجرب گزارش هایی را که توس��ط دیگران‬ ‫تهیه ش��ده‪ ،‬بررسی کنند و باتوجه به کیفیت روز دنیا پیش‬ ‫ببرن��د‪ .‬او ادامه داد‪ :‬باتوجه به اینکه این موسس��ات در حال ‬ ‫حاضر به دلیل تحریم ها وارد کش��ور نمی شوند‪ ،‬ما باید سعی‬ ‫کنیم تا حد امکان اطالعات خود را به روز نگه داشته و برای‬ ‫توسعه بخش معدن تالش کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫توجه به کیفیت در معدنکاری در حوزه های مختلف‬ ‫لعات‪ ،‬اکتشاف‪ ،‬ماش��ین االت و‪ ...‬از جمله مواردی‬ ‫مطا‬ ‫است که کارشناسان بر ان اتفاق نظر دارند‪ .‬اگر ب هدنبال‬ ‫وسعه اقتصادی و ارتقای بخش معدن هستیم باید به‬ ‫ت‬ ‫کیفیت معدنکاری هم توجه کنیم‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 7‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1651‬‬ ‫پیاپی ‪2969‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫کیفیت‬ ‫پیش شرطی‬ ‫برای فروش‬ ‫موفق‬ ‫کیفیت‪ ،‬رمز موفقیت است‬ ‫الزامی برای جهانی شدن صنایع فوالد‬ ‫علی محمدی‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان‬ ‫منصور یزدی زاده‬ ‫‹ ‹ضرورتی انکارناپذیر‬ ‫یزدی زاده در تش��ریح وضعیت صنایع فوالدی کش��ور‬ ‫از منظ��ر کیفیت گف��ت‪ :‬در تدوین اس��تانداردهای ملی‬ ‫ایران ضمن توجه به ش��رایط کلی و نیازمندی های خاص‬ ‫کش��ور‪ ،‬از اخرین پیشرفت های علمی و صنعتی جهان و‬ ‫همچنین اس��تانداردهای بین المللی بهره گیری می شود؛‬ ‫بنابراین چنانچه محصولی مطابق با اس��تاندارد ملی ایران‬ ‫تولید شود می تواند تا حدود زیادی شرایط عنوان شده در‬ ‫‹ ‹مدیریت برای حفظ کیفیت‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫نخستین ش��رط فروش موفق یک محصول‬ ‫در بازارهای بین المللی برخورداری از کیفیت‬ ‫قابل قبول و پاس کردن استانداردهای جهانی‬ ‫اس��ت؛ یعنی برای حفظ ب��ازار جهانی و قرار‬ ‫گرفتن در میان برندهای برتر‪ ،‬باید به س��مت‬ ‫تولی��د محص��ول باکیفی��ت حرک��ت کرد و‬ ‫در همین حال س��لیقه مش��تری را نیز مورد‬ ‫توج��ه ق��رار داد‪ .‬توجه به ای��ن نکته ضروری‬ ‫به نظ��ر می رس��د که اس��تانداردهای بس��یار‬ ‫س��ختگیرانه ای بر تولید ف��والد‪ ،‬جریان دارد‪.‬‬ ‫چنانچه تولیدکننده ای بتواند این استانداردها‬ ‫را در مس��یر تولی��د رعایت کن��د و در همین‬ ‫حال‪ ،‬س��لیقه مش��تری را نیز در نظر بگیرد‪،‬‬ ‫می تواند جایگاه خود را در بازار جهانی تثبیت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رعایت نک��ردن اس��تانداردهای جهانی در‬ ‫مس��یر تولید ف��والد ب��ه تولی��د محصوالتی‬ ‫بی کیفیت یا با کیفیت پایین منجر می ش��ود‪.‬‬ ‫این موضوع حضور مس��تمر یک محصول در‬ ‫بازار بین المللی را تهدید می کند؛ اما به همین‬ ‫ترتی��ب‪ ،‬رعایت ش��اخص های جهان��ی برای‬ ‫حض��ور موفق در بازار رقابت مه��م و اثرگذار‬ ‫است‪.‬‬ ‫شاخص های جهانی استاندارد در دو دسته‬ ‫فن��ی و مدیریت��ی ج��ای می گیرن��د‪ .‬رعایت‬ ‫اس��تانداردهای فنی براس��اس ن��وع محصول‬ ‫کامال اجباری اس��ت؛ حتی اگر استاندارد ملی‬ ‫مشابه یا هم سنگ نداش��ته باشد‪ ،‬اما انطباق‬ ‫با استانداردهای بین المللی مدیریتی بستگی‬ ‫به شرایط کسب وکار و بازارهای هدف فروش‬ ‫دارد‪ .‬برخی از استانداردهای مدیریتی توسط‬ ‫برخی کشورها یا به شکل منطقه ای بر مبنای‬ ‫بازارهای هدف یا س��ازمان های دریافت کننده‬ ‫خدمت یا محصول اجباری و برخی اختیاری‬ ‫هس��تند‪ ،‬اما می توانند به عنوان صحه گذاری‬ ‫بر فعالیت س��ازمان ها بر کسب وکار اثر جدی‬ ‫داشته باشند‪ .‬در بعضی موارد باوجود انطباق‬ ‫ب��ا اس��تانداردهای موردنی��از‪ ،‬س��ازمان های‬ ‫دریافت کننده خدمت یا کاال حداقل برای یک ‬ ‫بار به طور مستقیم س��ازمان های تولید کننده‬ ‫ی��ا عرضه کنن��ده خدمت یا کاال را براس��اس‬ ‫اس��تانداردهای خ��اص ی��ا چک لیس��ت های‬ ‫تخصص��ی م��ورد ممیزی ی��ا بازرس��ی قرار‬ ‫می دهند که می توان��د دامنه کاربرد محصول‬ ‫یا سیستم یا هر دو را در بر بگیرد‪.‬‬ ‫ش��رکت ف��والد خوزس��تان به عن��وان یک‬ ‫مجموع��ه ف��والدی موفق در کش��ور فعالیت‬ ‫می کن��د‪ .‬محص��والت ف��والد خوزس��تان از‬ ‫کیفیت ویژه ای برخوردار هس��تند؛ بر همین‬ ‫اس��اس محصوالت این ش��رکت در بازارهای‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬هم��واره ب��ا اقب��ال مش��تریان‬ ‫مواج��ه بوده اس��ت؛ تا جایی که بس��یاری از‬ ‫خری��داران باوجود محصوالت مش��ابه س��ایر‬ ‫کش��ورها همچ��ون فوالده��ای تولیدش��ده‬ ‫توسط کش��ورهای عضو «سی ای اس» باز هم‬ ‫همچنان به سراغ محصوالت فوالد خوزستان‬ ‫برای خرید می ایند‪.‬‬ ‫ب��دون تردی��د یک��ی از مهم تری��ن دالیل‬ ‫جذب مش��تری‪ ،‬برخ��ورداری این محصوالت‬ ‫از استانداردها و کیفیت های بین المللی است‪.‬‬ ‫در همین حال تحویل به موقع‪ ،‬سفارش گیری‬ ‫ب��ه دلخواه مش��تری‪ ،‬تداوم در ارس��ال و‪ ...‬از‬ ‫مهم تری��ن دالی��ل برتری محص��والت فوالد‬ ‫خوزستان در بازارهای جهانی و اقبال عمومی‬ ‫برای خرید انها محسوب می شود‪.‬‬ ‫در پای��ان ذکر ای��ن نکته ض��روری به نظر‬ ‫می رسد که کشور ما طی سال های گذشته با‬ ‫شدیدترین تحریم های بین المللی روبه رو بوده‬ ‫است‪ .‬این تحریم ها در چند سال اخیر شدت‬ ‫گرفت��ه و به ویژه صنعت فوالد ما را هدف قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬بدون تردید این دست تحریم ها‬ ‫می تواند بر فراینده��ای تولید از منظر زمان‪،‬‬ ‫کیفیت و هزینه تاثیرگذار باش��د‪ .‬با این وجود‬ ‫سازمان های بزرگ براساس طراحی و پایبندی‬ ‫به دیدگاه های بلندم��دت از تمامی فرصت ها‬ ‫ب��رای بهینه کردن ای��ن پارامترها اس��تفاده‬ ‫می کنند؛ در نتیجه در تالش هستند تا اثرات‬ ‫منفی ای��ن محدودیت ه��ای بین المللی را در‬ ‫کیفیت نهایی محصوالت به حداقل برسانند‪.‬‬ ‫ام��ا در مجموع بای��د اذعان ک��رد در چنین‬ ‫شرایطی جلوگیری از کاهش کیفیت محصول‬ ‫یا خدم��ات یک��ی از مهم تری��ن چالش های‬ ‫س��ازمان ها محس��وب می شود و س��ازمان ها‬ ‫تالش می کنن��د زمینه تولی��د محصوالتی با‬ ‫کیفیت باال را فراهم کنند و حضور موفقی در‬ ‫بازارهای جهانی داشته باشند‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۱۸‬اب��ان روز مل��ی کیفیت ن��ام دارد‪ .‬کیفیت به معنی‬ ‫دس��تیابی ب��ه اس��تانداردها و ویژگی های مش��خص در‬ ‫روند تولید یک محصول اس��ت‪ .‬رعایت برخی شاخص ها‬ ‫در تولید محصوالت تاثیر بس��زایی در پیش��رفت صنعت‬ ‫و اقتص��اد دارد‪ .‬این ش��اخص ها به وی��ژه در صنعت فوالد‬ ‫کش��ور ک��ه ص��ادرات از پایه ه��ای رش��د و توس��عه ان‬ ‫محس��وب می شود‪ ،‬اهمیت ویژه ای دارند‪ ،‬چراکه کیفیت‬ ‫از پیش ش��رط های حضور در بازار جهانی اس��ت و زمینه‬ ‫جلب رضایت مش��تریان را فراهم می کند‪ .‬باید اذعان کرد‬ ‫که برای رشد شاخص های رقابت پذیری در دنیای کنونی‪،‬‬ ‫تولید محصول باکیفیت و مطابق با استانداردهای جهانی‪،‬‬ ‫ضروری به نظر می رس��د‪ .‬منصور ی��زدی زاده‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ذوب اه��ن اصفه��ان در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫درباره تولید محص��والت فوالدی باکیفیت گفت‪ :‬رعایت‬ ‫اس��تاندارد در مس��یر تولید محصوالت فوالدی به منزله‬ ‫توجه به ش��اخص های کیفیت است‪ .‬اس��تاندارد‪ ،‬ضامن‬ ‫کیفیت محصوالت است و در همین حال شرایط را برای‬ ‫رقابت پذیری محصوالت فراهم می کند‪ .‬رعایت استاندارد‬ ‫و تولی��د محصول با کیفیت باال هم ب��رای تولیدکننده و‬ ‫هم ب��رای مصرف کننده‪ ،‬مناف��ع قابل توجهی را به دنبال‬ ‫دارد‪ .‬ازجمل��ه ای��ن مزیت ها می توان به کس��ب رضایت‬ ‫مصرف کننده نهایی اش��اره کرد‪ .‬مدیرعامل شرکت ذوب‬ ‫اه��ن اصفهان تاکید کرد‪ :‬در دنی��ای کنونی پرداختن به‬ ‫مقوله کیفیت و تولید محصوالت براساس استانداردهای‬ ‫جهانی یک انتخاب نیس��ت‪ ،‬بلک��ه ضرورتی انکارناپذیر و‬ ‫الزم االجراس��ت‪ .‬درواقع حرکت در راس��تای ارتقای امور‬ ‫فن��ی‪ ،‬صنعتی و اقتصادی در دنیای امروز نیازمند رعایت‬ ‫استاندارد است‪.‬‬ ‫برای مصرف کنندگان داخلی ش��ده اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫در س��طح منطق��ه ای و بین الملل��ی و همچنین تجارت‬ ‫جهان��ی فوالد زمینه رش��د اعتم��اد و اعتب��ار جهانی را‬ ‫فراهم می کند؛ بنابراین با رعایت نکردن اس��تانداردهای‬ ‫بین الملل��ی در تولی��د محصوالت ف��والدی عمال قادر به‬ ‫دریافت گواهینامه های معتبری مانند ‪ CARES‬و ‪C.E‬‬ ‫نبوده و امکان حضور در بازار بین المللی فوالد را از دست‬ ‫خواهیم داد‪.‬‬ ‫در اقتص��اد ام��روز جهان‪ ،‬تضمی��ن کیفیت و س�لامت محصول در‬ ‫اولویت قرار دارد‬ ‫استانداردهای بین المللی را نیز دارا باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت پذیری در سایه بهبود کیفیت‬ ‫مدیرعامل شرکت ذوب اهن اصفهان در ادامه در پاسخ به‬ ‫پرسشی مبنی بر تاثیر تولید محصوالت فوالدی باکیفیت‬ ‫در بهبود فروش انها در بازار جهانی گفت‪ :‬بهبود کیفیت‬ ‫تولیدات فوالدی و کس��ب استانداردهای جهانی اهمیت‬ ‫ویژه ای دارد‪ .‬اگر بتوانیم به مرحله ای برسیم که خودمان‬ ‫اس��تانداردها و کیفیت محصوالت مان را ارتقا دهیم و ان‬ ‫را مدیری��ت کنیم‪ ،‬قطعا می توانیم کاری کنیم که اقتصاد‬ ‫کش��ورمان هم رشد داش��ته باشد‪ .‬منفعت حاصل از رشد‬ ‫استانداردهای فوالدی شامل حال کل جامعه خواهد شد‪.‬‬ ‫صرف هزینه برای رش��د استاندارد و تولید محصوالتی با‬ ‫کیفیت باال به نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود‪ ،‬زیرا‬ ‫زمینه پویایی و انعطاف پذیری در سازمان و امکان رقابت‬ ‫در بازاره��ای جهان��ی را فراهم می کند‪ .‬توجه به این نکته‬ ‫ضروری به نظر می رسد که رعایت استاندارد و تالش برای‬ ‫بهبود ان‪ ،‬تاثیر غیرمستقیم بر رشد دانش و فناوری های‬ ‫تعمیرات ساالنه‪ ،‬نشان قدرت مدیریت بهره برداری‬ ‫همزمان با انجام تعمیرات برنامه ریزی شده واحد‬ ‫گندله سازی که با انجام بیش از ‪ 26‬هزار نفرساعت‬ ‫فعالیت تعمیراتی عملی شد‪ ،‬حمیدرضا عظیمیان‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬به همراه جمعی از‬ ‫معاون��ان و مدیران این ش��رکت‪ ،‬با حضور در ناحیه‬ ‫گندله س��ازی‪ ،‬از نزدی��ک ب��ه کارکن��ان این ناحیه‬ ‫خداق��وت گفت‪ .‬به گزارش روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ف��والد مبارکه‪ ،‬عظیمیان‪ ،‬ایمنی باال و رعایت کامل‬ ‫ش��یوه نامه های بهداش��تی مربوط به بیماری کرونا‬ ‫حی��ن این عملیات بزرگ را از نقاط برجس��ته این‬ ‫کار دانس��ت و گفت‪ :‬اماده شدن خط تولید و اینکه‬ ‫همه کارکنان حاضر در ش��ات دان با سالمتی کامل‬ ‫از عهده این کار برامدند‪ ،‬شایسته قدردانی است‪.‬‬ ‫وی در همی��ن باره تصریح ک��رد‪ :‬همان گونه که‬ ‫بارها تاکید داش��ته ایم‪ ،‬برای مدیریت فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫اهمی��ت س�لامتی کارکن��ان بیش از اج��رای امور‬ ‫اس��ت؛ بر همین اساس با تقسیم بندی فعالیت های‬ ‫تعمیرات��ی و کاه��ش زمان اج��را از ‪ ۳۵‬هزار به ‪۲۵‬‬ ‫هزار نفر ساعت‪ ،‬این نتایج ارزشمند به دست امد‪.‬‬ ‫عظیمیان خاطرنش��ان کرد‪ :‬نکته مهم دیگر این‬ ‫است که تا وقتی در فوالد مبارکه تعمیرات از پیش‬ ‫تعیین ش��ده انجام می شود‪ ،‬یعنی بخش مهندسی و‬ ‫بهره برداری کارخانه به درستی وظایف خود را انجام‬ ‫می دهد‪ ،‬اما اینکه گاهی تعمیرات پیش بینی نش��ده‬ ‫پی��ش می اید حکایت از ان دارد که در بخش��ی از‬ ‫کار نواقصی وج��ود دارد؛ به عبارت دیگر‪ ،‬تعمیرات‬ ‫از پی��ش تعیین ش��ده س��االنه‪ ،‬فصلی ی��ا هفتگی‬ ‫نشان دهنده قدرت مدیریت بهره برداری است‪.‬‬ ‫در ادام��ه رض��ا اس��ماعیل پور‪ ،‬رئی��س واح��د‬ ‫گندله س��ازی ف��والد مبارک��ه گف��ت‪ :‬ب��ا حمایت‬ ‫مدیرعام��ل‪ ،‬معاونین مربوطه‪ ،‬مدیریت های نواحی‬ ‫اهن سازی‪ ،‬تعمیرات مرکزی و مجموعه خدمات فنی‬ ‫و پش��تیبانی‪ ،‬تعمیرات پنج روزه واحد گندله سازی‬ ‫با اماده س��ازی و هماهنگی منسجم با انجام بیش از‬ ‫‪ 26‬هزار نفر ساعت فعالیت تعمیراتی‪ ،‬به طور منظم‪،‬‬ ‫باکیفیت و بدون بروز حادثه انجام ش��د‪ .‬حمیدرضا‬ ‫جمالی‪ ،‬رئیس دفتر فنی تعمیرات ناحیه اهن سازی‬ ‫نی��ز در ادامه افزود‪ :‬فعالی��ت تعمیراتی دوره ای در‬ ‫واح��د گندله س��ازی ب��رای حف��ظ اماده ب��ه کاری‬ ‫تجهی��زات و به حداقل رس��اندن توقفات اضطراری‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬این فعالیت تعمیراتی با نفرساعت‬ ‫ذکرشده در مدت زمان محدود با اماده سازی دقیق‬ ‫و مناس��ب‪ ،‬تدوین و بروزرس��انی دستورالعمل های‬ ‫تعمیرات‪ ،‬تامی��ن به موقع قطعات یدکی و مصرفی‬ ‫باکیفیت و مهارت کارکنان اجرایی و نظارت مناسب‬ ‫انجام شد‪ .‬در مراحل اماده سازی و اجرای فعالیت ها‬ ‫هماهنگی بس��یار خوبی میان مس��ئوالن و ناظران‬ ‫تعمی��رات واحد گندله س��ازی و تعمیرات مرکزی‬ ‫وجود داشت و جلسات مربوطه به منظور جلوگیری‬ ‫از انتش��ار بیماری کرونا با حداقل نفرات و در بیشتر‬ ‫موارد به صورت غیرحضوری برگزار شد‪ .‬حمیدرضا‬ ‫ب��ذار‪ ،‬رئیس تعمیرات مکانی��ک تعمیرات مرکزی‬ ‫نی��ز اف��زود‪ :‬توقف��ات برنامه ریزی ش��ده تعمیراتی‬ ‫واحد گندله س��ازی از لحاظ حجم نیروی انس��انی‪،‬‬ ‫قطعات‪ ،‬مکانیس��م و ابزاراالت و مدت زمان محدود‪،‬‬ ‫منحصربه ف��رد و نیازمن��د انس��جام و برنامه ریزی و‬ ‫س��ازماندهی خاص خود اس��ت‪ .‬با حمایت و کمک‬ ‫کارشناس��ان محترم ایمنی بر رعایت پروتکل های‬ ‫بهداش��تی نظارت و فعالیت های مربوط به توقف‪ ،‬با‬ ‫کیفیت و ایمنی مطلوب‪ ،‬اماده سازی‪ ،‬برنامه ریزی‪،‬‬ ‫سازماندهی و اجرا شد‪ .‬خشایار پاسیار‪ ،‬رئیس تولید‬ ‫واحد گندله س��ازی در ادام��ه گفت‪ :‬توقف پنج روزه‬ ‫واحد گندله سازی با همدلی و هماهنگی تیم تولید‬ ‫واحد گندله سازی‪ ،‬اعتماد و اتکا به دانش و تخصص‬ ‫انان و اجرای دس��تورالعمل های کاری اصالح شده‪،‬‬ ‫مطاب��ق برنام��ه توقف و راه اندازی ب ه ش��کلی ایمن‬ ‫انجام ش��د‪ .‬تیم تولید واحد گندله سازی با برگزاری‬ ‫جلس��ات تخصصی و برنامه ریزی و همکاری با تیم‬ ‫نظافت صنعتی و اماده سازی مطابق برنامه توانست‬ ‫کلی��ه فعالیت ه��ای تولی��د و نظافت صنعت��ی را با‬ ‫نظ��م و انضباط و به صورت ایمن به انجام رس��اند و‬ ‫خ��ط تولید را طب��ق برنامه در اختیار تیم تعمیرات‬ ‫ق��رار ده��د‪ .‬از دیگر نق��اط قوت تی��م تولید واحد‬ ‫گندله س��ازی در ای��ن توقف می توان ب��ه این موارد‬ ‫اش��اره ک��رد‪ :‬هماهنگی کامل با دفت��ر فنی تولید‪،‬‬ ‫نظافت صنعتی‪ ،‬برنامه ریزی تولید و واحد انباش��ت‬ ‫و برداش��ت؛ کاهش دمای کوره پخت طبق منحنی‬ ‫خنک سازی و دس��تورالعمل های مربوطه‪ ،‬با ایجاد‬ ‫ش��رایط مناسب برای تجهیزات و نسوز کوره پخت‬ ‫و همچنین ش��رایط ایمن ب��رای نیروهای تعمیرات‬ ‫فعالیت ه��ای داخل کوره پخ��ت‪ .‬محمد خدابنده‪،‬‬ ‫رئی��س تعمی��رات واحد گندله س��ازی نی��ز گفت‪:‬‬ ‫انجام فعالیت های تعمیراتی پیش بینانه در توقفات‬ ‫برنامه ریزی قبلی امکان به حداقل رساندن نفرساعت‬ ‫این توقف را باتوجه به ش��یوع بیماری کرونا تا حد‬ ‫ممکن فراهم س��اخت؛ تا جایی که حجم نفرساعت‬ ‫ای��ن توقف برنامه ریزی ‪ 30‬درص��د و به میزان ‪10‬‬ ‫هزار نفرس��اعت از توقفات برنامه ریزی مشابه کمتر‬ ‫بود‪ .‬با برنامه ریزی منس��جم و اماده سازی مناسب‪،‬‬ ‫فعالیت ه��ا در تعمیرات محل��ی مکانیک‪ ،‬برق‪ ،‬ابزار‬ ‫دقیق و اتوماس��یون واحد گندله سازی با همدلی و‬ ‫همکاری پرسنل تعمیرات و پیمانکار مقیم واحد با‬ ‫موفقیت انجام گرفت‪ .‬همین طور با برنامه ریزی ها و‬ ‫برگزاری جلسات اماده سازی بخشی از فعالیت های‬ ‫پروژه های توس��عه در واحد گندله سازی که نیاز به‬ ‫توقف خطوط داشت اجرا شد‪.‬‬ ‫موج��ود می گذارد‪ .‬این گونه اقدام��ات در نهایت به تولید‬ ‫محصوالت جدید و در نتیجه رشد اقتصاد و افزایش حضور‬ ‫در بازارهای بین المللی منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حفظ بازار جهانی‬ ‫این فعال صنعتی در ادامه در پاس��خ به پرسشی درباره‬ ‫اث��رات رعایت نکردن اس��تانداردهای بین المللی و تولید‬ ‫محصوالتی با کیفیت پایین در از دس��ت رفتن بازارهای‬ ‫جهان��ی‪ ،‬گف��ت‪ :‬در دنی��ای کنون��ی تولی��د محصوالت‬ ‫باکیفیت‪ ،‬به عنوان عنصر کلیدی برای رقابت در بازارهای‬ ‫داخلی و بین المللی مورد توجه قرار دارد و در همین حال‬ ‫زمینه بقای صنایع مهم و استراتژیکی چون فوالد را فراهم‬ ‫می کند‪ .‬بر همین اساس باید اذعان کرد در اقتصاد امروز‬ ‫جهان‪ ،‬تضمین کیفیت و س�لامت محص��ول در اولویت‬ ‫قرار دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در راس��تای تحقق اهداف اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬توسعه اقتصادی کشور‪ ،‬پاسخگویی به نیازهای‬ ‫تلویحی مصرف کنندگان داخلی و همچنین دستیابی به‬ ‫بازاره��ای جهانی به تنهایی باعث ایج��اد اعتماد و اعتبار‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ذوب اه��ن اصفه��ان در پایان در‬ ‫پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تاثیر تحریم ها بر کیفیت‬ ‫تولید محصوالت ف��والدی گفت‪ :‬تحریم همواره به عنوان‬ ‫یک ریس��ک و تهدید بزرگ ش��ناخته می شود؛ بنابراین‬ ‫مدیریت ش��رایط موج��ود و تالش برای تولید محصوالت‬ ‫باکیفیت ضروری اس��ت‪ .‬کارشناسان کیفیت و تحقیقات‬ ‫در ش��رکت ها می توانند با بهره گیری از ابزارهای کارامد‬ ‫ضمن کاهش هزینه ها‪ ،‬افزایش بهره وری و حذف ضایعات‪،‬‬ ‫سازمان خود را در مواجهه با شرایط تحریمی اماده کنند‬ ‫و در شرایط رقابت نگه دارند‪.‬‬ ‫ل حاضر ابزار کاف��ی و نوین برای‬ ‫خوش��بختانه در ح��ا ‬ ‫مقابله با این محدودیت ها در صنایع فوالد موجود اس��ت؛‬ ‫کما اینکه بررس��ی عملکرد ساالنه این شرکت ها نشان از‬ ‫موفقیت و افزایش سوداوری و تولید انها دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫توج��ه ب��ه ش��اخص های کیفی��ت در تولید‬ ‫محص��والت ف��والدی ضروری اس��ت‪ .‬در دنیای‬ ‫کنونی‪ ،‬تولید براساس استانداردهای جهانی تنها‬ ‫راه موفقیت و توس��عه تولید اس��ت‪ ،‬چراکه تنها‬ ‫محصوالت باکیفیت خریدار دارند و امکان حضور‬ ‫مس��تمر انها در ب��ازار رقاب��ت بین المللی فراهم‬ ‫اس��ت‪ .‬به عالوه انکه در س��ایه تولید محصوالت‬ ‫باکیفی��ت‪ ،‬زمین��ه ارتقای امور فن��ی‪ ،‬صنعتی و‬ ‫اقتصادی نیز فراهم می شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 7‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1651‬‬ ‫پیاپی ‪2969‬‬ ‫شعار «ما می توانیم»‬ ‫عملی شد‬ ‫انتقال اب‬ ‫پروژه ای استراتژیک است‬ ‫انتقال اب خلیج فارس‬ ‫باورنکردنی است‬ ‫تعهد‬ ‫به قولی بزرگ‬ ‫‪7‬‬ ‫تحقق شیرین سازی‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار مترمکعب‬ ‫اب در روز‬ ‫کامکویر به اب خلیج فارس شیرین شد‬ ‫بیش از س��ه چهارم سطح کره زمین را اب تشکیل می دهد اما تنها ‪ 3‬درصد‬ ‫ان‪ ،‬اب شیرین است و فقط یک درصدش در دسترس قرار دارد‪.‬‬ ‫ای��ران با قرار گرفت��ن در منطقه ای گرم و خش��ک و با داش��تن یک درصد‬ ‫جمعیت جهان تنها سه دهم درصد منابع اب شیرین را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫خشکسالی حاکم بر کشور طی سال های اخیر‪ ،‬سیاست گذاران و برنامه ریزان‬ ‫بخ��ش منابع اب را بر ان داش��ته تا به دنبال منابع جدید اب باش��ند؛ بنابراین‬ ‫راه حل اس��تفاده از منابع اب دریا برای تامین نیاز های ابی و توس��عه ای بخشی‬ ‫از مناطق کشورمان با اولویت مناطق جنوبی و کویر مرکزی در دستور کار قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫بخ��ش خصوصی ک��ه مالکیت و مدیریت بخش عظیم��ی از صنایع و معادن‬ ‫کش��ور در اس��تان های جنوبی و کویر مرکزی را در اختیار دارد تصمیم گرفت‬ ‫برای رفع نیاز فعلی خود و نیز اجرای طرح های توس��عه ای‪ ،‬با اس��تفاده از توان‬ ‫کارشناسان‪ ،‬مهندسان مشاور‪ ،‬پیمانکاران‪ ،‬سازندگان و منابع مالی داخلی‪ ،‬اب‬ ‫موردنیاز را از سواحل جنوبی کشور به این مناطق منتقل کند‪.‬‬ ‫انتقال اب از س��واحل خلیج ف��ارس به کویر مرکزی و صنایع جنوب ش��رق‬ ‫کش��ور یک ابرپروژه اقتصاد مقاومتی به ش��مار می اید‪ .‬برای اجرای این تصمیم‬ ‫بزرگ و سرنوشت س��از‪ 3 ،‬شرکت صنعتی و معدنی گل گهر‪ ،‬صنایع ملی مس و‬ ‫چادرملو به طور مش��ترک ‪ ۵۰۰‬میلیون یورو (مع��ادل ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد ریال)‬ ‫سرمایه گذاری کردند‪.‬‬ ‫مرحله نخس��ت ابرپروژه انتقال اب از خلیج فارس ب��ه فالت مرکزی ایران از‬ ‫جمله هرمزگان و کرمان روز پنجشنبه هفته گذشته با دستور ویدئوکنفرانسی‬ ‫رئیس جمهوری افتتاح شد‪ .‬قطعه نخست انتقال اب از تاسیسات اب شیرین کن‬ ‫بندرعب��اس به گل گهر به طول ‪ ۳۰۵‬کیلومتر خواهد ب��ود؛ قطعه دوم انتقال از‬ ‫گل گهر به مس سرچش��مه به طول ‪ ۱۵۰‬کیلومتر اس��ت؛ قطعه سوم انتقال از‬ ‫مس سرچش��مه تا صنایع فوالدی اردکان به طول ‪ ۳۶۰‬کیلومتر است؛ انشعاب‬ ‫صنای��ع معدنی چادرمل��و ‪ ۱۵۰‬کیلومتر خواهد بود و جم��ع هزینه در مرحله‬ ‫شیرین س��ازی و خط انتقال تا سیرجان‪ ۱۶۳۰۰ ،‬میلیارد تومان(ریالی و ارزی)‬ ‫است‪.‬‬ ‫ی اس��ت طرح انتقال اب خلیج فارس به صنایع جنوب ش��رق کشور از‬ ‫گفتن ‬ ‫پروژه های بزرگ ابرسانی کشور محسوب می شود که از سال ‪ ۹۵‬توسط شرکت‬ ‫تامی��ن و انتقال اب خلیج فارس(‪ )WASCO‬در ‪ 3‬خ��ط در مرحله اجرا قرار‬ ‫گرفته و اب گل گهر در س��یرجان‪ ،‬مس در سرچش��مه رفس��نجان و چادرملو‬ ‫ی اب دریا در کنار‬ ‫در ی��زد را تامین می کند و با اجرای این طرح‪ ،‬شیرین س��از ‬ ‫خلیج فارس نیز انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ویژگی ه�ای مهم و مزای�ای طرح برای روند توس�عه مناطق‬ ‫جنوبی و مرکزی کشور‬ ‫‪ -۱‬توسعه و سازندگی از طریق تامین اب پایدار و مطمئن برای بخش صنایع‬ ‫و شرب در ‪ 3‬استان جنوبی که جزو کم اب ترین استان های کشور هستند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬توانمندسازی مشاوران‪ ،‬پیمانکاران‪ ،‬مهندسان‪ ،‬سازندگان داخلی و عوامل‬ ‫اجرایی در طول زمان اجرای پروژه و کسب تجارب الزم برای اجرای پروژه های‬ ‫مشابه در کشور‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ایجاد زیر س��اخت های موردنیاز برای اجرای پروژه های انتقال اب در حد‬ ‫‪ 3‬براب��ر ظرفیت موجود در حوزه شیرین س��ازی‪ ،‬ابگیری‪ ،‬س��ازه های دریایی‪،‬‬ ‫ازاد سازی مسیر و ایجاد تاسیسات وابسته و موردنیاز‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ظرفیت س��ازی داخل��ی از طری��ق عقد ق��رارداد با ‪ ۱۹۴‬س��ازنده داخلی‬ ‫به منظور استفاده از توان فنی و مهندسی شرکت های سازنده داخلی برای تولید‬ ‫تجهیزات موردنیاز‪ ،‬بومی س��ازی و تولید برخی تجهیزات پیشرفته در داخل از‬ ‫قبیل پمپ ها و الکتروموتورها‪ ،‬شیر های بزرگ صنعتی و‪...‬‬ ‫‪ -۵‬ازاد س��ازی‪ ،‬تملک و احداث ‪ ۸۲۰‬کیلومتر جاده دسترس��ی به عرض ‪30‬‬ ‫متر برای احداث حداقل ‪ 2‬خط جدید عالوه بر خط انتقال فعلی‪.‬‬ ‫‪ -۶‬ایجاد اش��تغال به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ‪ ۱۶۰۰۰‬نفر‬ ‫در رده های مختلف مهندسی و اجرایی‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 7‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1651‬‬ ‫پیاپی ‪2969‬‬ ‫ویژه تامین و انتقال اب خلیج فارس‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫انتقال اب خلیج فارس باورنکردنی است‬ ‫رئیس جمهوری در ایین افتت��اح پروژه انتقال اب خلیج فارس‬ ‫این پروژه را خط انتقال امید نامید‪.‬‬ ‫حسن روحانی در ایین افتتاح مجازی مرحله اول شیرین سازی‬ ‫و قطع��ه اول خط انتق��ال اب خلیج فارس به فالت مرکزی ایران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شکرگزار خداوند بزرگ هستیم که در این ایام یعنی‬ ‫در هفته وحدت توانس��تیم طرحی بزرگ و باورنکردنی را افتتاح‬ ‫کنیم؛ البته امسال تا پایان سال مردم ما شاهد افتتاح پروژه های‬ ‫ب��زرگ و تاریخ��ی خواهند ب��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬این پ��روژه‪ ،‬طرحی‬ ‫باورنکردن��ی بود که در دولت تدبیر محقق ش��د و بنده باید این‬ ‫خط انتقال اب را خط انتقال امید نام گذاری کنم‪ ،‬چون با اجرای‬ ‫ان فقط اب به فالت مرکزی منتقل نمی شود بلکه امید و زندگی‬ ‫به فالت مرکزی خواهد رس��ید و همه کشاورزان و صنعتگران و‬ ‫مردم امیدوار می شوند که از یک اب پایدار و خط امید برخوردار‬ ‫خواهند ش��د که باید بهره برداری از این پ��روژه را به تمام مردم‬ ‫ایران تبریک بگویم‪ .‬روحانی در ادامه بیان کرد‪ :‬البته ما طرح های‬ ‫بسیار بزرگی را به اتمام رساندیم و طرح های عظیمی را پیش رو‬ ‫داریم‪ .‬امسال طرح احیای دریاچه ارومیه را خواهیم داشت که ان‬ ‫هم طرح بی نظیری اس��ت که به لطف خدا به سرانجام می رسد‪.‬‬ ‫پ��روژه عظیم دیگری خواهیم داش��ت که در اوایل س��ال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫نفت را از گوره به جاس��ک خواهی��م برد‪ .‬رئیس جمهوری با بیان‬ ‫اینکه طرح های بس��یار بزرگی تا پایان امسال و اوایل سال اینده‬ ‫افتتاح می شود‪ ،‬افزود‪ :‬به کوری چشم انهایی که فکر می کردند با‬ ‫تحریم و فش��ار می توانند ملت ایران را متوقف کنند یا طرح های‬ ‫توس��عه ای ملت عظیم و بزرگ را متوقف کنند و باوجود تحریم‬ ‫و فش��ار و روی کار بودن یک دولت تروریست در امریکا که این‬ ‫همه فش��ار بر مردم ما اورده‪ ،‬ما توانستیم قدم های بسیار بزرگ‬ ‫را برداریم و اکنون در س��ال ‪ ۹۹‬سی ویکمین هفته است که پای‬ ‫برنام��ه افتتاح می نش��ینیم‪ .‬روحانی با بیان اینکه تا پایان س��ال‬ ‫طرح های عظیم و بزرگ را به ثمر می رس��انیم‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬این‬ ‫طرح ها مال ملت ایران‪ ،‬مال کارگران و مهندسان‪ ،‬برای مدیران و‬ ‫همه کس��انی است که در این زمینه تالش کردند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ما می بینیم که در این طرح عظیم و بزرگ طراحی‪ ،‬اجرا و تامین‬ ‫همگی داخلی است؛ یعنی تامین مالی طرح یا توسط شرکت های‬ ‫خصوصی انجام ش��ده یا از صندوق توس��عه ملی کمک گرفته یا‬ ‫از بانک ها تس��هیالت دریافت کرده اند‪ .‬این طرح را مهندسان ما‬ ‫طراحی و اجرا کردند و این کار بزرگی اس��ت که به ثمر نشسته‬ ‫و انش��ااهلل بقی��ه فازهای این ط��رح هم با همین س��رعت ادامه‬ ‫پیدا می کند و اگر مش��کلی هم باش��د‪ ،‬باز هم دولت در خدمت‬ ‫مردم خواه��د بود؛ برای اینکه این طرح ها را به پایان برس��انیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری بیان کرد‪ :‬این طرحی اس��ت ک��ه بیش از ‪۸۰۰‬‬ ‫کیلومتر طول دارد و این فاز (اول) ان ‪ ۳۰۵‬کیلومتر است و ادامه‬ ‫پیدا می کند تا به مس سرچش��مه می رس��د و تا یزد و چادرملو‬ ‫ادام��ه خواه��د یافت‪ .‬وی افزود‪ :‬این طرح بس��یار عظیم و بزرگ‬ ‫صنایع ما را متحول می کند و سبب می شود اب صدها چاه که از‬ ‫زیر زمین به این صنایع منتقل می شد‪ ،‬یا به مصارف دیگر برسد‬ ‫یا انهایی که ضرورت نداش��ته باشد‪ ،‬بسته می شود‪ .‬ما متاسفانه‬ ‫در کشور چاه های غیرمجاز زیادی داریم که از نظر محیط زیستی‬ ‫خطرناک هستند و باعث فرونشست زمین می شوند؛ بنابراین این‬ ‫ط��رح عالوه بر اینکه صنعت ما را متحول می کند‪ ،‬به مردم امید‬ ‫می دهد و محیط زیست ما را هم حفظ می کند‪.‬‬ ‫روحان��ی در ادامه بیان کرد‪ :‬بعضی ها فکر نکنند که اگر ما اب‬ ‫را از دریا برداریم‪ ،‬برای محیط زیس��ت ضرر دارد‪ .‬هرگز اینچنین‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه این کار باید حساب شده باش��د و این طرح کامال‬ ‫محیط زیس��تی اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در چند کیلومتری دریا ما اب‬ ‫را برداش��ت می کنیم و پس��اب را به چندکیلومتری وس��ط دریا‬ ‫برمی گردانیم که برای ابزیان مضر نباشد؛ بنابراین محیط زیست‬ ‫در تم��ام بخش ه��ای این ط��ر ح حضور دارد و فعال اس��ت و در‬ ‫وزیر نیرو‪:‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در مراسم بهره برداری از پروژه انتقال اب خلیج فارس‪:‬‬ ‫انتقال اب پروژه ای استراتژیک است‬ ‫وزیر نیرو در مراس��م افتتاح ف��از اول پروژه‬ ‫شیرین س��ازی اب خلیج ف��ارس و قطع��ه اول‬ ‫انتقال اب ب��ه فالت مرکزی ایران این طرح را‬ ‫یک پروژه استراتژیک دانست‪.‬‬ ‫رضا اردکانی��ان‪ ،‬وزیر نی��رو در ایین افتتاح‬ ‫بزرگ ترین پروژه انتقال اب در کش��ور با ابراز‬ ‫خوش��بختی از افتتاح این پ��روژه اظهار کرد‪:‬‬ ‫وزارت نی��رو از اغاز س��ال پویش��ی را باعنوان‬ ‫«ال��ف ب ای��ران» راه اندازی ک��رده که امروزه‬ ‫خوشبختانه این قطار دارای لکوموتیو قدرتمند‬ ‫دیگری اس��ت به اسم وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و بخش خصوصی فعال‬ ‫ما یعنی ش��رکت تامین و انتقال اب خلیج فارس این امکان را فراهم کرد که‬ ‫با مشارکت در این طرح این روز بزرگ برای صنعت اب کشور رقم بخورد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز شیرین س��ازی اب دریا از مهم ترین پروژه های صنعتی در‬ ‫جهان به ش��مار می رود‪ .‬ح��دود ‪ ۷۵‬درصد نمک زدای��ی در منطقه ما صورت‬ ‫می گیرد و بیش از ‪ ۸۵۰‬اب ش��یرین کن در منطقه خلیج فارس فعال هستند‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬عدد از این اب ش��یرین کن ها‪ ،‬اب شیرین کن های بزرگ با ظرفیت‬ ‫ب��االی ‪ ۱۰۰‬ه��زار مترمکعب در روز هس��تند و پروژه امروز م��ا در زمره این‬ ‫پروژه ها است‪.‬‬ ‫اردکانیان ادامه داد‪ :‬از حدود ‪ ۶۷‬س��ال پیش در این منطقه نمک زدایی از‬ ‫اب در کش��ورهای همسایه انجام می شد و امروز به دلیل دستیابی به فناوری‪،‬‬ ‫امکان اقتصادی کردن چنین طرح ها و پروژه هایی وجود دارد‪.‬‬ ‫اردکانیان بیان کرد‪ :‬در دولت تدبیر و امید از چند سال پیش کار مطالعاتی‬ ‫این پروژه برای ‪ ۱۷‬اس��تان کش��ور اغاز شده و اکنون این ‪ ۱۷‬استان در سال‬ ‫‪ ۶۰‬میلی��ارد مترمکعب مصرف اب دارند ‪ .‬از این مقدار اب مصرفی ‪ 2‬میلیارد‬ ‫مترمکعب ان در بخش صنعت اس��ت که در برنامه ‪ ۳۰‬سال اینده به بیش از‬ ‫‪ ۳‬میلیارد مترمکعب خواهد رسید و براورد ها نشان داده بخش صنعت ساالنه‬ ‫‪ ۹۵۰‬میلیون مترمکعب برای مصارف خود کمبود خواهند داشت و به همین‬ ‫دلیل استفاده از اب دریا یکی از روش های تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬از مجم��وع ‪ ۲۶‬میلیارد مترمکع��ب اب تخصیص یافته به‬ ‫‪ 3‬اس��تان یادش��ده‪ ۱۳ ،‬میلیارد مترمکع��ب اب ب��دون نمک زدایی در حال‬ ‫بهره برداری است‪.‬‬ ‫‪ ۲.۷‬میلی��ارد مترمکع��ب اب ش��یرین از ای��ن اب تخصیص یافته‪ ،‬حاصل‬ ‫می شود که می تواند به مصارف عمدتا صنعتی برسد‪.‬‬ ‫اردکانیان با اعالم اینکه ‪ ۸‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون مترمکعب به ‪ ۱۷‬اس��تان‬ ‫تخصیص داده ش��ده‪ ،‬گفت‪ 2 :‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون مترمکعب اب شیرین‬ ‫در این فرایند حاصل می شود که پاسخگوی نیازهای صنعت خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه از ‪ ۴۵۰‬میلی��ون مترمکعب که ب��ه بخش خصوصی و‬ ‫چارچوب اصول محیط زیستی این طر ح اجرا و پیاده می شود‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری ادام��ه داد‪ :‬امروز یک کار ب��زرگ و عظیم را‬ ‫شاهد بودیم؛ ضمن اینکه اب برای حیات مردم کشور هم بسیار‬ ‫مهم اس��ت زیرا اب سبب حیات اس��ت و تنها مربوط به صنعت‬ ‫و کشاورزی نیس��ت‪ .‬اب مصرفی مردم هم باید تامین شود و در‬ ‫برخی جهات ش��اید چاره ای نداشته باشیم‪ ،‬جز اینکه اب دریا را‬ ‫برای تامین این اب مصرفی ش��یرین کنی��م‪ .‬همانطور که امروز‬ ‫گفته شد در طرح اینده بندرعباس ‪ ۵۰‬درصد اب مصرفی مردم‬ ‫با شیرین س��ازی اب دریا تامین می ش��ود‪ .‬پس این کار‪ ،‬یک کار‬ ‫بس��یار بزرگ و عظیم برای حیات مردم و برای توس��عه کشور و‬ ‫صنعت کشور است که بسیار حائز اهمیت است و انشااهلل این گونه‬ ‫طرح ها بیش��تر اجرا و پیاده ش��ود‪ .‬ما در س��ال ‪ ۱۸ ،۹۲‬دستگاه‬ ‫اب شیرین کن داش��تیم و امروز ‪ ۷۲‬دستگاه اب شیرین کن داریم‬ ‫که این یک تحول عظیم و بزرگ است که در این ‪ ۷‬سال رخ داده‬ ‫و انشااهلل در امسال و ‪ ۹‬ماه باقیمانده از عمر این دولت‪ ،‬با همان‬ ‫تالش‪ ،‬با کوش��ش روز اول و با هم��ان امید روز اول‪ ،‬به کار خود‬ ‫ادام��ه می دهیم و من تردیدی در موفقی��ت دولت‪ ،‬ملت و مردم‬ ‫برای ابادانی ایران ندارم‪.‬‬ ‫صنعت داده می شود‪ ۱۵۰ ،‬میلیون مترمکعب‬ ‫اب ش��یرین به دس��ت می اید‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این‬ ‫اب برای مصارف ش��رب کرمان و هرمزگان و‬ ‫همچنین مص��ارف صنعتی کرمان و یزد مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو یاداور ش��د‪ :‬در دولت تدبیر و امید‬ ‫این وزارتخانه موفق ش��د عالوه بر بودجه های‬ ‫عموم��ی‪ ،‬از س��ایر مناب��ع غیردولت��ی ب��رای‬ ‫طرح های خود منابع تجهیز کند‪.‬‬ ‫این منابع در بخش برق ش��امل ‪ ۴.۱‬میلیارد‬ ‫ی��ورو و ‪ ۲۸‬هزار میلیارد توم��ان‪ ،‬در بخش اب و فاضالب ‪ ۲.۶‬میلیارد یورو و‬ ‫‪ ۳۱‬ه��زار میلی��ارد تومان و در مجموع ‪ ۶.۷‬میلیارد ی��ورو و ‪ ۵۹‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بود که از صندوق توس��عه ملی‪ ،‬بانک توس��عه اسالمی و فاینانس های‬ ‫خارج��ی و‪ ...‬تامین ش��د‪ .‬وزیر نیرو گفت‪ :‬قیمت تمام ش��ده اب برای صنعت‬ ‫ح��دود ‪ ۲‬ی��ورو خواهد ب��ود که حدود ‪ ۲‬درص��د هزینه های ف��راوری فوالد‬ ‫اس��ت‪ .‬اردکانیان اظهار‪ :‬طرح هایی از محل همین منابع در دس��ت اجراست‬ ‫و تخصیص هایی به اس��تان های خراس��ان جنوبی‪ ،‬خراس��ان رضوی‪ ،‬فارس‪،‬‬ ‫س��منان‪ ،‬سیستان وبلوچستان و ‪ ۱۷‬اس��تان فالت مرکزی کشور داده شد که‬ ‫طرح ها یکی پس از دیگری به بهره برداری خواهد رسید‪ .‬اردکانیان این پروژه‬ ‫را پروژه ای فوق العاده استراتژیک برای صنایع بزرگ منطقه توصیف و تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬خوش��بختانه در منطقه صنایع بزرگی وجود دارن��د که از این ظرفیت‬ ‫می توانند اس��تفاده بهینه کنند‪ .‬وزیر نیرو در پایان از ش��رکت تامین و انتقال‬ ‫اب خلیج فارس و مجری طرح‪ ،‬میرعلی یاری تش��کر و قدردانی کرد و گفت‪:‬‬ ‫این مجموعه در طول این سال ها پیشتاز این حرکت بوده و این حرکت سبب‬ ‫خواهد شد بخش های دیگر فعال در این طرح انشاهلل بتوانند طرح های دیگر را‬ ‫با کمک یکدیگر به بهره برداری برسانند‪ .‬در ادامه رئیس جمهوری از وزیر نیرو‬ ‫‪ 2‬سوال به این شرح پرسید‪ :‬چنین پروژه ای در صورتی می تواند عملیاتی شود‬ ‫که ما صنعتی مهم پیش رو داشته باشیم؛ پس باید مصرف این اب در صنعت‬ ‫باشد یا برای بخش های دیگر هم استفاده می شود؟ و سوال دوم این است که‬ ‫ایا تاکنون در تاریخ ایران طرحی را داشته ایم که در طول ‪ ۳۰۵‬کیلومتر اب‬ ‫را از دریا شیرین کرده و انتقال دهیم؟‬ ‫اردکانیان در پاس��خ به س��واالت رئیس جمهوری اظهار کرد‪ :‬چنین طرحی‬ ‫به مدد مجموعه ش��کوفایی های این ‪ 4‬دهه ش��کل گرفته و کار بسیار بزرگی‬ ‫انجام ش��ده و بزرگی این کار صرفا ‪ ۸۲۰‬کیلومتر خط انتقال و ده ها ایستگاه‬ ‫پمپاژ و هزاران ساعت انرژی نیست‪ .‬وی در پایان بیان کرد‪ :‬این طرح نیازمند‬ ‫وجود صنایع بزرگی است که تامین اب با این هزینه و زحمت را موجه کند‪.‬‬ ‫ما می توانیم صنایع مان را توجیه کنیم که جای اس��تفاده از اب قابل شرب یا‬ ‫حق ابه کشاورزان‪ ،‬از اب دریا برای فعالیت های خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫شعار «ما می توانیم» عملی شد‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ابتدا با‬ ‫اشاره به اینکه امروز روز تاریخی و مبارک‬ ‫ملت ایران است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پروژه انتقال‬ ‫اب خلیج فارس به مرک��ز ایران جزو نادر‬ ‫پروژه های��ی اس��ت که در س��طح منطقه‬ ‫خاورمیان��ه اجرا ش��ده اس��ت‪ .‬این طرح‬ ‫بزرگ ترین پروژه ابی و خاکی کشور است‬ ‫که در نظام جمهوری اسالمی ایران افتتاح‬ ‫ش��ده و دیگ��ر پروژه ها نی��ز به دنبال این‬ ‫پروژه افتتاح خواهند شد‪.‬‬ ‫علیرضا رزم حس��ینی افزود‪ :‬همان طور که گذشتگان ما بیش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫س��ال پیش با فناوری ان دوران‪ ،‬قنات های��ی را در دل کویر حفر کردند‬ ‫و اب را از دل زمی��ن به س��طح زمین اوردند‪ ،‬امروز نس��ل ما و در عصر‬ ‫جمهوری اس�لامی بزرگ ترین انتقال اب از دریا به فالت مرکزی را اجرا‬ ‫کرده و به یادگار خواهد گذاش��ت‪ .‬این طرح میراثی برای همگان خواهد‬ ‫بود‪ .‬ش��عار «ما می توانیم» به معنای واقعی کلمه در این پروژه اجرا ش��د‪.‬‬ ‫اج��رای این پروژه حی��رت و تعجب همگان را به همراه داش��ت‪ .‬روز اول‬ ‫کس��ی اجرا و بهره برداری از این پروژه را باور نمی کرد و بس��یاری از افراد‬ ‫با ن��گاه منفی مجریان اجرای ای��ن پروژه را ناامی��د می کردند اما امروزه‬ ‫مفتخریم که در دولت تدبیر و امید این پروژه بزرگ به مرحله بهره برداری‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه گفت‪ :‬این پروژه بدون یک ریال‬ ‫منابع دولتی به بهره برداری رس��یده اس��ت‪ .‬این امر موضوع بسیار مهمی‬ ‫است که اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬نمونه واقعی اینکه ما می گوییم شرکت های‬ ‫توس��عه گرا‪ ،‬صنعتی و معدنی باید کش��ور را بس��ازند همین پروژه است‪.‬‬ ‫امروزه می بینیم که صنایع کش��ور برای بق��ای خود و بقای مردم منطقه‬ ‫سرمایه گذاری کرده و از کیلومترها دورتر اب را به منطقه مرکزی کشور‬ ‫اورده اند و با منابع بانکی و منابع شرکت های صنعتی و معدنی این پروژه‬ ‫را به مرحله بهره برداری رس��انده اند‪ ۱۹۴ .‬ش��رکت داخلی در ‪ ۱۵‬استان‬ ‫کش��ور در این پروژه دخیل بودند و روزان��ه ‪ ۸۰۰۰‬نفر در این طرح ملی‬ ‫مشغول فعالیت بوده اند‪ .‬این طرح توسط تجهیزات و دانش ایرانی طراحی‬ ‫و اجرا شده است‪ .‬افتتاح این طرح به این معنی است که ما می توانیم اب‬ ‫پایدار برای کشور رقم بزنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پس انداز اب در کشور‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه بهره برداری از این پروژه می تواند موجب‬ ‫پس انداز اب در کش��ور ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬اجرای این پروژه باعث‬ ‫پس ان��داز حداق��ل ‪ ۱۸۰‬میلیون مترمکعب اب در س��فره های زیرزمینی‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬در ابتدای ارائه ای��ده این پروژه بحثی مبن��ی بر اقتصادی‬ ‫بودن یا نبودن این پروژه مطرح ش��د‪ .‬تمام‬ ‫کارشناس��ان از زمان طرح این ایده تاکنون‬ ‫که پروژه به مرحله بهره برداری رس��یده‪ ،‬بر‬ ‫این باورن��د که انتقال اب دری��ا به مناطق‬ ‫مرکزی ایران و کارخانه های معدنی واقع در‬ ‫این منطقه صرفه اقتصادی بیشتری نسبت‬ ‫به حمل میلیون ها تن مواد معدنی به کنار‬ ‫دریا دارد‪.‬‬ ‫رزم حسینی در ادامه به تشریح چند نکته‬ ‫ممتاز این پروژه پرداخت و گفت‪ :‬همکاری‬ ‫منس��جم میان بخش های مختلف دول��ت از وزارتخانه ه��ای گوناگون تا‬ ‫ن محیط زیس��ت و مدیران اس��تانی و نمایندگان مجلس ارتباطی‬ ‫س��ازما ‬ ‫بی نظیر بود‪ .‬نکته دیگری که اجرای این پروژه را ممتاز می کند این است‬ ‫که این پروژه ازس��وی دولت ارائه نش��د‪ ،‬بلکه این ایده توسط چند نفر در‬ ‫یک س��اختمان ‪ ۲۰۰‬متری مطرح و با هزینه شخصی مطالعه و اجرا شد‬ ‫و در دولت تدبیر و امید س��رعت گرفت‪ .‬این موضوع به این معنی اس��ت‬ ‫که می توان ایده هایی باورنکردنی را موردتوجه قرار داد‪ .‬این پروژه توسط‬ ‫مدیران شجاع اجرا شد‪ .‬در این خصوص باید از مهندس یاری و همکاران‬ ‫ایش��ان یاد کنم که ریسک حساب شده ای را انجام دادند‪ .‬از مدیران عامل‬ ‫وقت و امروزی ش��رکت های مس سرچشمه‪ ،‬گل گهر و چادرملو نیز تشکر‬ ‫ویژه ای داریم‪ .‬وی خطاب به رئیس جمهوری بیان کرد‪ :‬شما گفتید ایا این‬ ‫اب با این قیمت تمام شده می تواند برای صنعت به صرفه باشد؟ جواب این‬ ‫اس��ت‪ :‬بله؛ این پروژه برای تمام صنایع حتی خودروسازی و شهرک های‬ ‫صنعتی و‪ ...‬به صرفه اس��ت؛ ما باید ُمبلغ و وزارت نیرو مشوق این طرح ها‬ ‫باشد تا همه صنایع بتوانند از اب شیرین استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقال اب دریای عمان به خراسان‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه با اش��اره به اینکه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت وظیفه خود می داند که کشور را با شرکت های توسعه گرا‬ ‫بس��ازد‪ ،‬گفت‪ :‬استان های یزد‪ ،‬س��منان و اصفهان نیز باید وارد مدار اب‬ ‫ش��یرین ش��وند‪ .‬در طرحی دیگر انتق��ال اب از دریای عمان به اس��تان‬ ‫خراسان شروع می شود و اب از چابهار به استان های سیستان وبلوچستان‪،‬‬ ‫خراسان جنوبی و خراسان رضوی انتقال پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫رزم حسینی در پایان گفت‪ :‬طرح انتقال اب از دریای عمان به خراسان‬ ‫رضوی را نیز ش��روع کرده ایم‪ .‬مطالعات این پروژه اغاز ش��ده است‪۱۵۰ .‬‬ ‫هکتار زمین برای اجرای این پروژه در چابهار تصرف کرده ایم‪ .‬اقای یاری‬ ‫ک��ه مدیریت پروژه انتقال اب خلیج فارس به اس��تان های کرمان و یزد را‬ ‫برعهده داش��تند‪ ،‬مدیر پروژه انتقال اب دریای عمان به اس��تان خراسان‬ ‫نیز خواهند بود‪.‬‬ ‫استاندار هرمزگان‪:‬‬ ‫اس��تاندار هرمزگان در مراس��م بهره ب��رداری از این پروژه‬ ‫ابرس��انی گفت‪ :‬در مرحله نخس��ت این طرح با عنوان ساقی‬ ‫کوثر ظرفی��ت ‪ ۲۰۰‬هزار مترمکعب به منظ��ور انتقال اب از‬ ‫خلیج فارس به منطقه س��یرجان استان کرمان در قالب طرح‬ ‫هر هفته الف‪-‬ب ایران وزارت نیرو صورت گرفته است‪.‬‬ ‫فریدون همتی مجموع هزینه شیرین س��ازی و خط انتقال‬ ‫اب تا سیرجان را ‪ ۱۶۳‬هزار میلیارد ریال اعالم کرد و افزود‪:‬‬ ‫در مرحل��ه نخس��ت این طرح‪ ،‬اب از تاسیس��ات نمک زدایی‬ ‫بندرعباس تحویل گرفت��ه و از طریق خط انتقال با لوله های‬ ‫ف��والدی به قط��ر ‪ 1600‬میلی متر به س��مت معدن گل گهر‬ ‫سیرجان پمپاژ می شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬این خط ش��امل ‪ 7‬ایس��تگاه پمپاژ با توان‬ ‫مصرف��ی ‪۱۴۷‬م��گاوات و ارتف��اع کل پمپاژ ح��دود ‪۲‬هزار و‬ ‫‪۴۰۰‬متر س��تون اب است که در س��ی ویکمین هفته پویش‬ ‫افتتاح طرح های اب و برق وزارت نیرو (الف‪-‬ب ایران) اجرایی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫استاندار هرمزگان با بیان اینکه طول خط انتقال در مرحله‬ ‫نخس��ت این طرح حدود ‪ ۳۰۵‬کیلومتر با دبی ‪۴.۴‬مترمکعب‬ ‫ب��ر ثانیه اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪۲ :‬مخزن تعادل��ی‪ ۶ ،‬مخزن در‬ ‫ایس��تگاه ها‪ ،‬یک مخ��زن ذخی��ره‪۱۰ ،‬مخزن اتمس��فریک‪،‬‬ ‫‪۱۰‬پس��ت برق‪۱۵۰ ،‬کیلومتر خط انتقال برق و ‪۱۳‬ایس��تگاه‬ ‫ورود شیرین اب دریا به کرمان‬ ‫حفاظت کاتدیک در این مرحله احداث شده است‪.‬‬ ‫همتی ظرفیت س��ازی داخلی از طریق عقد قرارداد با ‪۱۹۴‬‬ ‫س��ازنده داخلی به منظور اس��تفاده از توان فنی‪-‬مهندس��ی‬ ‫شرکت های س��ازنده داخلی برای بومی سازی و تولید برخی‬ ‫تجهی��زات پیش��رفته در داخل کش��ور از جمل��ه پمپ ها و‬ ‫الکتروموتورها‪ ،‬ش��یرهای بزرگ صنعت��ی (‪ )VFD‬و‪ ...‬را از‬ ‫جمله ویژگی های مهم و اثرگذار این طرح بزرگ برشمرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه دارد‪ :‬ب��ا اج��رای طرح انتق��ال اب خلیج فارس‬ ‫به اس��تان های کویری کش��ور‪ ،‬برای بیش از ‪۱۶‬هزار نفر در‬ ‫رده ه��ای مختلف مهندس��ی و اجرایی به صورت مس��تقیم و‬ ‫غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بین�ی ‪ ۴۰‬درصد ظرفیت اب ش�یرین کن‬ ‫خلیج فارس برای هرمزگان‬ ‫اس��تاندار هرمزگان گفت‪ :‬از مجم��وع ظرفیت یک میلیون‬ ‫مترمکعبی اب ش��یرین کن خلیج فارس‪ ۳۰ ،‬تا ‪ ۴۰‬درصد ان‬ ‫برای استان پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫همتی افزود‪ :‬س��هم هرمزگان از مرحله نخس��ت این طرح‬ ‫‪ ۴۰‬تا‪ ۵۰‬هزار مترمکعب اس��ت که ب��رای جبران کمبود اب‬ ‫شرب شهر خمیر و روستاهای اطرف ان وارد مدار شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از ظرفیت ایجاد ش��ده همچنین برای تامین‬ ‫اب مورد نیاز صنایع‪ ،‬بخش کشاورزی و اب شرب روستاهایی‬ ‫که در مس��یر خط انتقال هرمزگان ب��ه کرمان قرار دارند نیز‬ ‫استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫اس��تاندار هرم��زگان اضافه ک��رد‪ :‬زیرس��اخت های تمامی‬ ‫ظرفی��ت یک میلیون مترمکعب اب ش��یرین کن خلیج فارس‬ ‫به طور کامل اماده ش��ده اما ساالنه و براساس توسعه صنایع‪،‬‬ ‫بخش کشاورزی و جمعیت هدف این طرح‪ ،‬طرح های بعدی‬ ‫مورد بهره برداری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رمایه گذاری ‪ ۸۰‬میلی�ارد ریال�ی در پروژه‬ ‫اب شیرین کن یک میلیون مترمکعبی هرمزگان‬ ‫اس��تاندار هرمزگان ادام��ه داد‪ :‬پروژه اب ش��یرین کن یک‬ ‫میلی��ون مترمکعبی بندرعباس یکی از ابرپروژه های کش��ور‬ ‫در بخ��ش شیرین س��ازی اب ب��وده که تاکن��ون حدود ‪۸۰‬‬ ‫ ه��زار میلی��ارد ریال س��رمایه گذاری ریال��ی و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫یورو س��رمایه گذاری ارزی ازس��وی دولت و بخش خصوصی‬ ‫در ان انجام ش��ده اس��ت‪ .‬همتی ادام��ه داد‪ :‬این طرح ملی‬ ‫اب ش��یرین کن یک میلیون مترمکعبی‪ ،‬با استفاده از ظرفیت‬ ‫داخل��ی و باور به توانمندی مهندس��ان و جوانان کش��ورمان‬ ‫اجرایی شده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬تمامی اس��تانداردهای زیس��ت محیطی الزم‬ ‫ب��رای اجرای این طرح با مطالع��ه علمی کامل رصد و پایش‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اس��تاندار هرم��زگان بی��ان ک��رد‪ :‬طب��ق برنامه ری��زی و‬ ‫پیش بینی های صورت گرفته‪ ،‬مرحله دوم اب شیرین کن یک‬ ‫میلی��ون مترمکعبی بندرعباس نیز تا پایان س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫همتی ابراز کرد‪ :‬برنامه ریزی برای تامین اب ش��رب بخش‬ ‫کش��اورزی و صنایع شهرس��تان حاجی اباد هرمزگان و دیگر‬ ‫روستاهایی که در طول خط انتقال اب به استان های کرمان‬ ‫و ی��زد قرار دارن��د‪ ،‬انجام و پیش بین��ی الزم برای ان صورت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬ابرسانی به مناطقی که از نعمت اب شرب‬ ‫س��الم و بهداش��تی بی بهره یا کم بهره هستند‪ ،‬ثمره چندین‬ ‫سال تالش‪ ،‬فکر و مس��ائل گوناگون و درگیری سازمان های‬ ‫متعدد است که چنین اتفاق بزرگی به همت جوانان این مرز و‬ ‫بوم رقم خورده است‪ .‬استاندار هرمزگان ادامه داد‪ :‬اجرای این‬ ‫پروژه بزرگ مصداق بارز تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید‬ ‫به عن��وان یکی از مهم ترین دغدغه ه��ای رهبر معظم انقالب‬ ‫بوده که از یک سو باعث خوشحالی ملت بزرگ ایران می شود‬ ‫و از سوی دیگر با تکیه بر دانش و تجربه به دست امده امنیت‬ ‫خاطر را برای فعاالن حوزه صنعت به منظور سرمایه گذاری در‬ ‫حوزه های مختلف صنعتی و کشاورزی فراهم خواهد کرد‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬انچه مهم است این است که این باور وجود دارد که ما‬ ‫می توانیم نیاز ابی کشورمان را از خلیج فارس‪ ،‬دریای عمان و‬ ‫خزر برای رونق صنعت‪ ،‬کش��اورزی و توسعه منابع اب شرب‬ ‫تامین کنیم‪ .‬نماینده عالی دولت در اس��تان هرمزگان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سیستم بسیار پیچیده شیرین سازی اب تا پیش از این‬ ‫توسط عوامل خارجی به اجرا درمی امد اما به واسطه تحریم ها‬ ‫و به همت مهندس��ان و نیروی جه��ادی داخلی بیش از ‪۷۰‬‬ ‫درصد دانش و فناوری به کار رفته در این طرح بومی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اع�لام امادگی متقاضیان ب��رای تحویل‬ ‫پساب اب شیرین کن‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برنامه ریزی مقدماتی برای‬ ‫تحویل پس��اب اب شیرین کن های شماره یک و ‪ ۲‬بندرعباس‬ ‫برای صنعتی سازی به متقاضیان انجام شده است‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫ویژه تامین و انتقال اب خلیج فارس‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 7‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1651‬‬ ‫پیاپی ‪2969‬‬ ‫مدیرعامل شرکت تامین و انتقال اب خلیج فارس خبر داد‪:‬‬ ‫تحقق شیرین سازی ‪ ۶۰۰‬هزار مترمکعب اب در روز‬ ‫میرعل��ی ی��اری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت تامی��ن و انتقال اب‬ ‫خلیج فارس درباره ابعاد مختلف طرح انتقال اب گفت‪ :‬طرح با‬ ‫هدف گذاری شیرین سازی ‪ ۱.۵‬میلیون مترمکعب اب در روز‬ ‫از دریای خلیج فارس و انتقال ان برای مصرف شرب و صنعت‬ ‫‪ 3‬استان برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬خداوند منان را سپاس��گزارم ک��ه در ایام‬ ‫هفته وحدت و والدت باس��عادت پیامبر گرامی اس�لام یکی‬ ‫از بزرگ ترین پروژه های ابی کشور به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تصری��ح کرد‪ :‬ای��ن طرح ب��ا حمایت دولت‬ ‫تدبی��ر و امی��د و کم��ک وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫با س��رمایه گذاری‪ 3‬ش��رکت گل گهر‪ ،‬ش��رکت مل��ی صنایع‬ ‫م��س ایران و چادرملو با ثبت ش��رکت تامی��ن و انتقال و اب‬ ‫خلیج فارس فعالیت اجرایی خود را به صورت رس��می ش��روع‬ ‫ک��رد‪.‬وی در ادامه گفت‪ :‬طرح با هدف گذاری شیرین س��ازی‬ ‫‪ ۱.۵‬میلی��ون مترمکعب اب در روز از دری��ای خلیج فارس و‬ ‫انتقال ان برای مصرف ش��رب و صنعت ‪ 3‬استان برنامه ریزی‬ ‫شده است‪ .‬باتوجه به میزان و حجم عملیات اجرایی مقرر شد‬ ‫این طرح در ‪ 3‬فاز به مرحله اجرا گذاش��ته ش��ود‪ .‬پس از اخذ‬ ‫کلیه مجوزهای قانونی از تمام س��ازمان های ذی ربط از جمله‬ ‫وزارت نیرو‪ ،‬محیط زیس��ت‪ ،‬منابع طبیعی و پدافند غیرعامل‪،‬‬ ‫فاز اول طرح با برنامه تولید ‪ ۶۰۰‬هزار مترمکعب اب ش��یرین‬ ‫در روز برای مصرف ش��رب و صنعت طراحی و به مرحله اجرا‬ ‫گذاش��ته ش��د و هم اکنون این طرح با مش��خصات اجرا شده‬ ‫بزرگ ترین طرح شیرین س��ازی و انتق��ال اب دریا در منطقه‬ ‫و کشورمان است‪.‬‬ ‫یاری درباره مش��خصات طرح انتق��ال اب در قطعه اول ان‬ ‫گفت‪ :‬مش��خصات بخشی از طرح که امروز افتتاح خواهد شد‬ ‫ش��امل این موارد اس��ت‪ .‬این پروژه در ‪ 3‬حوزه شیرین سازی‪،‬‬ ‫خط انتق��ال و تامین برق و مجموعا با اج��را و تکمیل کامل‬ ‫‪ ۷۰‬پ��روژه بزرگ و متوس��ط در ان به بهره برداری می رس��د‪.‬‬ ‫در سایت بزرگ شیرین سازی زمینی به مساحت ‪ ۱۵۵‬هکتار‬ ‫تمل��ک و با هدف گ��ذاری تولید ‪ ۱.۵‬میلی��ون مترمکعب اب‬ ‫شیرین کلیه زیرساخت های ان اماده شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تامین و انتق��ال اب خلیج فارس ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��رای قرارگی��ری لوله ه��ای زی��ر اب دریایی مس��یری‬ ‫به ط��ول ‪ ۲۳۰۰‬متر و عرض ‪ ۱۰۰‬متر و به عمق ‪ ۱۰‬متر دریا‬ ‫ش��کافته و الیروبی و س��پس لوله های زیر اب دریایی به قطر‬ ‫‪ ۲.۵‬مت��ر و طول ‪ ۱۶‬متر برای ابگیری و انتقال پس��اب نصب‬ ‫ش��د‪ .‬ضمن اینکه بزرگ ترین س��ازه ابگیری و تخلیه پساب‬ ‫ب��رای تامین اب به منظور تولی��د ‪ ۱.۵‬میلیون مترمکعب اب‬ ‫ش��یرین احداث شده است‪ .‬نخس��تین واحد بزرگ ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫مترمکعبی شیرین س��ازی در روز با فناوری برتر دنیا توس��ط‬ ‫بخش خصوصی یعنی شرکت سازه سازان به صورت ‪B.O.O‬‬ ‫س��رمایه گذاری و اجرا ش��ده و س��الن اصلی ‪ RO‬که اخرین‬ ‫فرایند تولید اب ش��یرین پروژه اس��ت و اب دریا را ش��یرین‬ ‫و به مخزن ایس��تگاه اول پمپاژ منتقل می کند‪ ،‬در واحدهای‬ ‫شیرین س��ازی اجرا شده اس��ت‪ .‬الزم به توضیح است که این‬ ‫پ��روژه از بزرگ ترین و پیش��رفته ترین فناوری ه��ای روز دنیا‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬جا دارد از سرمایه گذار شخصی اقای حدادیان‬ ‫و مدیر پروژه ایشان اقای جواهری تقدیر و تشکر داشته باشم‪.‬‬ ‫یاری افزود‪ 2 :‬واحد دیگر بزرگ شیرین س��ازی هر کدام به‬ ‫ظرفیت ‪ ۲۰۰‬هزار مترمکعب در ‪ 2‬سال اینده و هر سال یک‬ ‫واح��د به مرحله بهره برداری خواهد رس��ید که هم اکنون ‪۳۵‬‬ ‫درصد پیش��رفت اجرایی دارد‪ .‬احداث ‪ 3‬مخزن ذخیره اب به‬ ‫ظرفی��ت ‪ ۱۲۰‬هزار مترمکعب همراه با کلیه س��اختمان های‬ ‫صنعتی برای تولید اب شیرین با ظرفیت های پیش بینی شده‬ ‫در سایت شیرین سازی انجام شده است‪.‬‬ ‫یاری در ادامه عنوان کرد‪ :‬در کریدور بزرگ انتقال اب به ‪3‬‬ ‫استان تملک‪ ،‬مسیرگشایی و احداث جاده پروژه به طول ‪۸۳۰‬‬ ‫کیلومتر و به عرض ‪ ۳۰‬متر از بندرعباس تا اردکان انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬لوله های فوالدی به قطر ‪ ۱۶۰۰‬میلی متر و طول ‪۳۰۵‬‬ ‫کیلومتر نصب شده است‪ 7 .‬ایستگاه پمپاژ و ‪ ۹‬مخزن تعادلی‬ ‫نصب ش��ده است‪ .‬در بخش برق ‪ ۱۰‬واحد پست بزرگ ‪،۴۰۰‬‬ ‫‪ ۶۳ ،۲۳۰‬و ‪ ۱۳۲‬کیلوولت ایجاد و ‪ ۱۵۰‬کیلومتر ش��بکه برق‬ ‫انتقال نیرو اجرا شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تامین و انتق��ال اب خلیج فارس درباره‬ ‫تامین مالی پروژه گفت‪ :‬این طرح بزرگ ملی با حمایت دولت‬ ‫و مشارکت بانک های دولتی و اورده نقدی سهامداران به شرح‬ ‫زیر تامین منابع ش��ده اس��ت‪ :‬از طریق مناب��ع ارزی صندوق‬ ‫توس��عه ملی با عاملیت بانک صنعت و معدن و کنسرس��یوم‬ ‫بانک��ی با مس��ئولیت بانک تجارت و مناب��ع ارزی بانک ایران‬ ‫و اروپا با عاملیت بانک پارس��یان تاکن��ون ‪ ۳۰۰‬میلیون یورو‬ ‫در این بخش هزینه شده اس��ت‪ .‬تسهیالت ریالی دریافتی از‬ ‫کنسرسیوم ‪ ۹‬بانک دولتی ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد تومان و تسهیالت‬ ‫ریالی بانک سپه‪ ،‬به عنوان سهامدار طرح از طریق شرکت های‬ ‫معدنی با مشارکت کنسرسیوم بانکی ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان بوده‬ ‫است‪ .‬جمع اورده س��هامداران تاکنون ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بوده و جمع هزینه ها در قطعه ای که امروز به افتتاح می رسد‬ ‫نیز ‪ ۱۶۳‬هزار میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در پایان گفت‪ :‬ای��ن طرح عظیم انتقال‬ ‫اب با مش��ارکت گسترده مهندسان‪ ،‬مش��اوران و پیمانکاران‬ ‫داخلی و ‪ ۱۹۴‬ش��رکت س��ازنده داخلی از ‪ ۱۵‬استان کشور‪،‬‬ ‫پس از تالش چندس��اله به بار نشس��ت و میانگین اش��تغال‬ ‫مس��تقیم و غیرمس��تقیم این پروژه ‪ ۱۶‬هزار نفر اس��ت و در‬ ‫زمان بهره برداری قطعه ای که افتتاح خواهد شد‪ ۱۲ ،‬هزار نفر‬ ‫مشغول کار خواهند شد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو در حاش��یه افتت��اح طرح‬ ‫انتق��ال خلیج فارس به فالت مرکزی ای��ران گفت‪ :‬امروز در‬ ‫فاز اول شیرین س��ازی اب‪ ۱۶ ،‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫س��رمایه گذاری انجام ش��ده که در این فاز شیرین س��ازی و‬ ‫انتقال اب از خلیج فارس به س��یرجان انجام می شود؛ ضمن‬ ‫اینکه فازهای دیگر ان نی��ز در اینده به بهره برداری خواهد‬ ‫رسید‪ .‬خداداد غریب پور گفت‪ :‬نکته مهم و مثبت این پروژه‬ ‫که به دس��ت رئیس جمهوری اجرا ش��ده‪ ،‬تحوی��ل ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫مترمکعب اب در بندر خمیر است که این میزان تا ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫مترمکع��ب در روز هم قابل افزایش اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫اجرای این پروژه که با مش��ارکت ‪ 3‬شرکت معدنی گل گهر‪،‬‬ ‫صنایع ملی مس و چادرملو اجرا ش��ده‪ ،‬اب به ارتفاع ‪۱۸۰۰‬‬ ‫متر از س��طح دریا به سیرجان و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۵۰‬متر از سطح‬ ‫دریا به سرچش��مه و ‪ ۱۱۹۰‬متر از سطح دریا به چادرملو و‬ ‫اردکان یزد منتقل می شود‪ .‬این طرح در واقع اشتی صنعت‬ ‫با طبیعت اس��ت و باتوجه به اینکه سطح اب های زیرزمینی‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫فصل جدیدی از تامین زیرساخت های ابی کشور‬ ‫در حال کاهش اس��ت‪ ،‬ما در صنایع معدنی با رویکرد توسعه‬ ‫پای��دار و تامین بلندمدت اب و حفاظت بیولوژیکی از منابع‬ ‫ابی برای نسل های اتی سرمایه گذاری انجام می دهیم‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنش��ان کرد‪ :‬امروز در فاز‬ ‫اول شیرین س��ازی اب س��رمایه گذاری به میزان ‪ ۱۶‬هزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان انجام ش��ده که در این فاز شیرین سازی‬ ‫و انتقال اب از خلیج فارس به سیرجان انجام می شود؛ ضمن‬ ‫اینکه فازهای دیگر ان در اینده به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫غریب پور در ادامه گفت‪ :‬صنایع معدنی ما فصل جدیدی از‬ ‫تامین زیرساخت مهم کشور در بخش اب را رقم زدند؛ ضمن‬ ‫اینکه صنایع معدنی در کنار مردم برای تامین اب ش��رب و‬ ‫حفاظت از اب های زیرزمینی نس��بت به س��رمایه گذاری در‬ ‫ای��ن پروژه مهم اقدام کرده اند‪ .‬رئی��س هیات عامل ایمیدرو‬ ‫اف��زود‪ :‬مطالعه برای تامین اب در ابت��دا مربوط به اب های‬ ‫سطحی بود اما در ادامه با روش بین المللی از اب شیرین کن‬ ‫استفاده شد و خوشبختانه این پروژه با اغاز عملیات اجرایی‬ ‫از سال ‪ ۹۴‬تاکنون با تکیه بر دانش فنی و پیمانکاران بومی‬ ‫به سرانجام رسید و امروز به دستور رئیس جمور افتتاح شد‪.‬‬ ‫الزم به توضیح اس��ت که در اجرای این پروژه نزدیک ‪۲۰۰‬‬ ‫پیمانکار مشارکت داش��تند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬غیر از اب شرب‬ ‫هرمزگان‪ ،‬بندر خمی��ر و بندرعباس‪ ،‬صنایعی که از این اب‬ ‫استفاده می کنند ‪ ۴۹‬درصد کنسانتره و ‪ ۸۰‬درصد کاتد مس‬ ‫کشور را تولید می کنند‪ .‬غریب پور عنوان کرد‪ :‬صنایع معدنی‬ ‫پروژه های زیرس��اختی مهم دیگری از جمل��ه راه اهن بافق‬ ‫به س��نگان با لیدری مبارکه‪ ،‬راه اهن س��یرجان به کرمان با‬ ‫لیدری گل گهر‪ ،‬جاده تربت به س��نگان با مش��ارکت صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬اتوبان المرد‪-‬پارس��یان با مشارکت ایمیدرو و وزارت‬ ‫راه را دنبال خواهند کرد؛ ضمن اینکه پروژه های زیرساختی‬ ‫دیگری در کنار وزارت راه و نیرو برای تامین زیرساخت های‬ ‫کشور اجرا خواهد شد‪ .‬وی در پاسخ به سوال رئیس جمهوری‬ ‫درب��اره افتتاح فاز های بعدی پ��روژه انتقال اب خلیج فارس‬ ‫گف��ت‪ :‬در این مرحل��ه از فاز اول که ‪ ۶۰۰‬ه��زار مترمکعب‬ ‫اس��ت‪ ۲۰۰ ،‬هزار مترمکعب امروز افتتاح می ش��ود و انشاهلل‬ ‫در پایان سال و اوایل سال اینده ‪ ۴۰۰‬هزار مترمکعب دیگر‬ ‫یعنی ‪ ۲‬واحد اب ش��یرین کن دیگر به مدار وارد خواهد شد‬ ‫و ظرف ‪ 2‬س��ال اینده نیز در ‪ ۲‬مرحله و در هر مرحله ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار واحد دیگر وارد چرخه خواهد ش��د که در مجموع یک‬ ‫میلیون مترمکعب اب شیرین سازی می شود و انتقال خواهد‬ ‫یاف��ت‪ .‬رئیس جمهوری در ادامه س��خنرانی غریب پور گفت‪:‬‬ ‫در روزه��ای اغازینی که چنین طرحی مط��رح بود‪ ،‬برخی‬ ‫افراد این طرح را امکان پذیر نمی دانس��تند و صنایع معدنی‬ ‫م��ا بان��ی اصلی این ط��رح عظیم و بزرگ در کش��ور بودند‪.‬‬ ‫صنایع معدنی می توانند در بخش های راه اهن و بس��یاری از‬ ‫حوزه های دیگر نیز پروژه های عظیم اجرا کنند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫طرح های دیگری هم در دس��تور کار اس��ت و برای مردم ما‬ ‫جای خوش��حالی دارد که در ‪ 6‬ماه اول ما در صنایع معدنی‬ ‫الومینیوم‪ ،‬مس و فوالد دارای رشد قابل مالحظه ای بود ه ایم‬ ‫و در واقع در س��ال جهش تولید توانسته ایم این شعار را در‬ ‫این بخش از صنعت به خوبی تحقق بخش��یم و به س��رانجام‬ ‫برسانیم‪ .‬رئیس جمهوری در ادامه گفت‪ :‬به نام خداوند بزرگ‬ ‫و با توس��ل به ارواح طیبه پیامبر و ائمه هدی علیه الس�لام‬ ‫ط��رح تامی��ن برق و ان��رژی ایس��تگاه های پمپ��اژ‪ ،‬مخازن‬ ‫تعادلی و ضربه گیر و ابرس��انی بندرخمی��ر را اغاز بفرمایید؛‬ ‫علی برکت اهلل‪.‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 7‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1651‬‬ ‫پیاپی ‪2969‬‬ ‫یادداشت ها‬ ‫ویژه تامین و انتقال اب خلیج فارس‬ ‫تعهد به قولی بزرگ‬ ‫محمدعل�ی طالبی‪ -‬اس�تاندار یزد‪:‬‬ ‫رئیس جمه��وری منتخب‪ ،‬اقای روحانی در‬ ‫س��فری به اس��تان یزد قول تامین اعتبار و‬ ‫اجرایی شدن پروژه انتقال اب خلیج فارس‬ ‫را به مردم یزد دادند‪ .‬به واس��طه مسئولیتم‬ ‫در اس��تانداری‪ ،‬پیگیری برخی از مصوبات‬ ‫س��فر اقای رئیس جمهوری برعهده من بود‬ ‫و بنده از همان زمان تاکنون و در مقام استاندار افتخار‬ ‫همکاری با این پروژه و پیگیری ان را برعهده دارم‪.‬‬ ‫مش��ارکت ش��رکت های بزرگ بخ��ش خصوصی و‬ ‫حمای��ت دولت از این ش��رکت ها امتیاز برجس��ته ای‬ ‫اس��ت که این پ��روژه از ان بهره مند اس��ت‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل برخی س��ختی هایی که ما در بس��یاری از دیگر‬ ‫پروژه ه��ای بزرگ عمرانی در س��طح اس��تان داریم را‬ ‫در این پروژه مش��اهده نکردی��م‪ ،‬زیرا بخش خصوصی‬ ‫توانمن��دی که تامی��ن مالی پروژه را بر عهده داش��ت‬ ‫و حمایتی که ازس��وی دولت‪ ،‬صندوق توس��عه ملی و‬ ‫دس��تگاه های مختلف دولتی از اجرای این پروژه شد‪،‬‬ ‫موجب ش��د پ��روژه در روند اجرای��ی و تامین مالی با‬ ‫مشکل و چالش بزرگی روبه رو نباشد‪.‬‬ ‫این پروژه نه تنها در اس��تان یزد بلکه در استان های‬ ‫کرم��ان و هرمزگان نیز ج��زو اولویت های بزرگ بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬اضطراب اینکه اگر خدایی ناک��رده قول اقای‬ ‫رئیس جمه��وری در زمین��ه افتتاح این ط��رح در این‬ ‫دولت محقق نش��ود‪ ،‬سختی ها و مش��غله های ذهنی‬ ‫فراوان��ی برای م��ا به وجود اورده بود که خوش��بختانه‬ ‫این نگرانی ها برطرف ش��د و پروژه در همین دولت به‬ ‫بهره برداری رسید‪ .‬اولویت اصلی من در مقام استاندار‬ ‫فراموشی سختی ها با شنیدن صدای پای اب در کویر‬ ‫نیز تکمیل این پروژه بود‪ ،‬زیرا استان یزد به‬ ‫این انتقال اب نیاز ضروری داشت‪ .‬ما اکنون‬ ‫در اس��تان یزد نه تنها در بخش صنعت که‬ ‫در تامین اب ش��رب نیز با مشکالت شدید‬ ‫روبه رو هس��تیم‪ .‬امروزه حدود نیمی از اب‬ ‫ش��رب مورد نیاز مردم استان یزد از طریق‬ ‫چاه ه��ای کش��اورزی کم کیفی��ت تامی��ن‬ ‫می ش��ود که همین ام��ر موجب ایج��اد نارضایتی در‬ ‫مناطق مختلف اس��تان شده اس��ت‪ .‬در بخش صنعت‬ ‫نیز ه��ر جا که ما نیاز به توس��عه س��رمایه گذاری در‬ ‫استان داشتیم با مش��کل تامین اب روبه رو می شدیم‬ ‫و در حقیق��ت نبود اب ی��ا محدودیت در صدور مجوز‬ ‫برداش��ت اب باعث از دست رفتن فرصت های متعدد‬ ‫س��رمایه گذاری در استان می شد که نتیجه ان خروج‬ ‫س��رمایه از اس��تان و افزایش نرخ بیکاری بود‪ .‬از این‬ ‫جه��ت تامین اب مورد نیاز بخ��ش صنعت به ویژه در‬ ‫دش��ت یزد و اردکان یکی از اولویت های اساس��ی بود‬ ‫ک��ه مورد توجه ق��رار گرفت و باتوجه ب��ه تاثیری که‬ ‫این پروژه می توانس��ت در پویایی بخش صنعت استان‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬این انگیزه را در تمام مسئوالن استانی‬ ‫به وج��ود می اورد که با جدیت پیگیر اجرای این پروژه‬ ‫بزرگ باشند‪ .‬خوشبختانه امروزه این جدیت ها نتیجه‬ ‫داده و ما ش��اهد بهره ب��رداری از این طرح هس��تیم‪.‬‬ ‫احس��اس من نسبت به بهره برداری از این پروژه مانند‬ ‫تمام مردم اس��تان یزد است‪ .‬استان یزد استانی تشنه‬ ‫اب اس��ت‪ .‬در این شرایط ما نظاره گر ورود یک جریان‬ ‫پایدار اب به استان هستیم‪ .‬این زیباترین حسی است‬ ‫که یک انسان می تواند داشته باشد‪.‬‬ ‫ک�ورش پرویزی�ان‪ -‬مدیرعامل بانک پارس�یان‪ :‬یکی از‬ ‫بانک هایی که در تامین منابع مالی پروژه بزرگ و ملی انتقال اب‬ ‫خلیج فارس نقش افرینی کرده‪ ،‬بانک پارس��یان است‪ .‬این بانک با‬ ‫برنامه ریزی دقیق و مدون‪ ،‬نس��بت به این کار مهم اقدام کرده و‬ ‫بخش��ی از منابع مالی موردنیاز را تامین کرده اس��ت‪ .‬من در دو‬ ‫دوره‪ ،‬افتخار همکاری با این پروژه را داش��تم‪ .‬در دوره اول که به‬ ‫س��ال های‪ ۱۳۹۰‬تا ‪ ۱۳۹۲‬مربوط می شود به صورت مستقیم در‬ ‫پ��روژه هم��کاری کردم‪ .‬بعد از جدایی از مجتمع گل گهر و ش��رکت امید؛ یعنی‬ ‫بعد از ورود به عرصه بانکی‪ ،‬همکاری ما به صورت غیرمستقیم درامد‪ .‬در مقطع‬ ‫اول فعالی��ت و همکاری در پروژه به همراه اقایان مهندس جالل ماب‪ ،‬مهندس‬ ‫محمدج�واد ییالقی‪ -‬قائم مقام ش�رکت تامین و انتقال‬ ‫اب خلیج فارس‪ :‬بعد از بازنشس��تگی‪ ،‬گروهی تش��کیل دادیم‬ ‫که پیگیر مشکالت ابی کشور شویم‪ .‬ان زمان یک طرح موقتی‬ ‫تهی��ه کردیم که از ‪ 3‬طرح کوچک ت��ر کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و‬ ‫بلندمدت تشکیل شده بود‪ .‬طرح کوتاه مدت به خرید چاه مربوط‬ ‫می ش��د که طرح ناموفقی بود زیرا چاه ها نیز در ش��رف خشک‬ ‫ش��دن بودند‪ .‬طرح میان مدت این بود که از سدها یا رودخانه ها‬ ‫برای نقاط مختلف کش��ور اب ببریم‪ .‬در این بین مش��اوره هایی‬ ‫گرفتیم و فهمیدیم که این اب هم برای صنعت کارایی ندارد‪.‬‬ ‫باتوج��ه به ذهنیتی که خودمان داش��تیم طرح س��وم را اغاز‬ ‫کردی��م‪ .‬در ان مقطع اقای مهندس ی��اری‪ ،‬رئیس هیات مدیره‬ ‫گل گهر بود‪ .‬ایش��ان ب��ه طرح انتق��ال اب خلیج فارس بس��یار‬ ‫خوش بین بود و اس��تقبال کرد‪ .‬وی بر ای��ن اعتقاد بود که تمام‬ ‫پروژه را خودمان اجرا کنیم‪.‬‬ ‫کتاب��ی با عن��وان «اب در دنیا‪ ،‬اب در قاره ها‪ ،‬اب در کش��ور‪،‬‬ ‫اب در کرمان و اب در س��یرجان» نوش��ته شد‪ .‬هدف از نگارش‬ ‫این کتاب ان بود که ب��ه صاحبان صنایع بفهمانیم بدون وجود‬ ‫اب کافی نمی توان س��رمایه گذاری صنعتی کرد‪ .‬ما ‪ ۳‬درصد اب‬ ‫ش��یرین جهان را در اختیار داریم‪ .‬خداون��د به مقدار کافی اب‬ ‫افریده ‪ ،‬اما به ما عقل هم داده که اب را به درستی مصرف کنیم‪.‬‬ ‫درست است که چاه ها خشک یا سدها کم اب شده اند اما ایران‬ ‫بین ‪ 2‬دریا قرار گرفته اس��ت‪ .‬ما در نوار جنوبی کش��ور و دریای‬ ‫عمان و خلیج فارس حدود ‪ ۲۰۰۰‬کیلومتر اب داریم‪ .‬باید از این‬ ‫ظرفیت استفاده کنیم‪ .‬ان زمان به این نتیجه رسیدیم که بحث‬ ‫انتقال اب‪ ،‬بحثی بسیار جدی است‪ .‬در این میان صحبت هایی با‬ ‫مقامات وزارت نیرو شد‪ .‬گفته شد همان طور که نفت را از طریق‬ ‫لوله به بیش��تر نقاط کشور انتقال می دهیم‪ ،‬بیاییم اب را هم از‬ ‫همین راه انتقال دهیم‪ .‬این طرح را با مدیران ان زمان در میان‬ ‫گذاشتیم؛ خیلی ها مخالف بودند و عده ای هم موافق‪.‬‬ ‫ما با تکیه ب��ر طرح های علمی جلو امدیم تا بتوانیم‬ ‫مخالفان را متقاعد کنیم‪ .‬در نهایت همه کارشناسان‬ ‫متقاعد شدند که این طرح‪ ،‬ملی است و توجیه علمی‬ ‫و اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫ب��ا مش��اوران و مهندس��ان متعدد ب��ه گفت وگو‬ ‫پرداختیم‪ .‬س��وال اساسی ان بود که اگر معادن را به‬ ‫کنار دریا ببریم چق��در هزینه دارد؟ و اگر اب را به کنار معادن‬ ‫ببریم چقدر هزینه دارد؟ در این میان بحث هایی شد و مطالعاتی‬ ‫ص��ورت گرفت‪ .‬در نهایت این گونه براورد ش��د که هزینه انتقال‬ ‫اب ب��ه معادن بس��یار کمتر از حمل م��واد اولیه معدنی به کنار‬ ‫دریاست‪ .‬ما در ایران هزاران کیلومتر خط لوله انتقال گاز داریم‬ ‫زی��را برای دولت و مجلس توجی��ه اقتصادی دارد اما هیچ گاه به‬ ‫اب‪ ،‬نگاه اقتصادی وجود نداش��ته است؛ به همین دلیل همواره‬ ‫شاهد هدررفت بیش از حد اب بوده ایم‪ .‬جایگاه اب با نفت و گاز‬ ‫اص ً‬ ‫ال قابل مقایسه نیست‪ .‬به نظر من برای حل مشکل اب باید ‪۳۰‬‬ ‫سال پیش اقدام می کردیم‪.‬‬ ‫وزارت نی��رو بارها در امار خود اعالم ک��رده هدررفت اب در‬ ‫کشور زیاد است‪ ،‬این در حالی است که موجودی ذخایر ما کمتر‬ ‫از یک دهم درصد است؛ بنابراین نباید اسراف کرد‪.‬‬ ‫م��ا در جریان این پ��روژه انتقال اب‪ ،‬ح��دود ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر‬ ‫ن حال هیچ هدررفتی نداش��ته ایم‪،‬‬ ‫لوله گ��ذاری کرده ایم‪ ،‬با ای�� ‬ ‫زی��را ما وزارت نیرو یا صنعت نیس��تیم که به پرتی اب بی توجه‬ ‫باشیم‪ .‬ما خوب می دانیم که برای هر مترمکعب ابی که شیرین ‬ ‫می کنیم‪ ،‬هزینه های بسیار سنگینی پرداخت می شود‪.‬‬ ‫ان س��ال ها یعنی زمان وزارت اقای نامجو که طرح انتقال اب‬ ‫دریا مطرح ش��د‪ ،‬خیلی از ارگان ها ازجمله محیط زیست تجربه‬ ‫نکرده بودند که این طرح چیست و چگونه اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫نقش ویژه بانک پارسیان در طرح انتقال اب‬ ‫یاری‪ ،‬مهندس نوریان‪ ،‬مهندس پوستین دوز و دیگران‪ ،‬عضو هیات اولیه‬ ‫موسس پروژه تامین و انتقال اب خلیج فارس بودم‪ .‬در ارتباط با موضوع‬ ‫ت گل گهر (به عنوان رئیس هیات مدیره این‬ ‫شراکت کنسرسیومی شرک ‬ ‫ت چادرملو‪ ،‬شرکت ملی مس و برگزاری جلسات نهایی و‬ ‫شرکت) با شرک ‬ ‫نهایتا هنگام انعقاد توافقنامه فی مابین نیز کمک و حمایت های الزم را به‬ ‫عمل اوردم‪ .‬دوره دوم همکاری من با فعالیت بنده در عرصه پولی و بانکی‬ ‫کشور همزمان شد‪ .‬حمایت از تامین مالی و سندیکایی پروژه از طریق‬ ‫کانون و شورای مشترک بانک ها‪ ،‬تضمین تسهیالت بخشی از تامین مالی پروژه‬ ‫ ‪ ۳۸‬میلیون یورو‪ -‬ازس��وی بانک پارسیان و اعطای تسهیالت موردی تا سقف‬‫‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال از جمله فعالیت های من در این مقطع بود‪ .‬موارد گفته شده‬ ‫مهم تری��ن اقدامات بنده برای حمایت از پ��روژه بزرگ انتقال اب خلیج فارس و‬ ‫کمک به عملیاتی شدن ان بود‪ .‬نقدینگی موردنیاز برای تامین مالی این پروژه‬ ‫بسیار سنگین و مخاطرات سیستمی هم زیاد بود‪ ،‬با این حال اعضای هیات مدیره‬ ‫ن ترتیب بعد از جلب رضایت‬ ‫به اتفاق از مش��ارکت با دولت منصرف ش��دند‪ .‬ب ه ای ‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی مس توسط بنده‪ ،‬بخشی از سهام به این شرکت واگذار‬ ‫شد‪ .‬این تصمیم درست که در ان مقطع گرفته شد‪ ،‬به موفقیت پروژه کمک کرد‪.‬‬ ‫اگر این گونه عمل نمی شد معلوم نبود افزایش سرمای ه بعدی شرکت و نیز داستان‬ ‫شراکت با وزارت نیرو و جایگزینی این وزارتخانه با سازمان خصوصی سازی‪ ،‬چه‬ ‫س��رانجامی برای پروژه رقم می زد‪ .‬اب و تامین ان‪ ،‬همیشه یکی از موضوعات و‬ ‫چالش های اساسی کشور بوده و خواهد بود؛ به ویژه به موازات افزایش و تشدید‬ ‫در اس��فند س��ال ‪ ۹۲‬پیمانکار پروژه مشخص شد‪.‬‬ ‫طراح��ی پ��روژه‪ ،‬ظ��رف یک س��ال و نی��م تکمیل و‬ ‫کنسرس��یوم ان انتخاب شد‪ .‬روند اجرای طرح بسیار‬ ‫س��ریع پیش رفت‪ .‬در حالت عادی‪ ،‬فقط طراحی ان‬ ‫بیش از ‪ ۷‬سال زمان می برد‪ ،‬این در حالی است که با‬ ‫مشکالت بزرگی مثل تحریم و نبود ارز مواجه بودیم و‬ ‫برای ورود تجهیزات هم با س��ختی های زیادی روبه رو‬ ‫ش��دیم؛ بااین حال گروه از پای ننشست و پروژه به شکل جدی‬ ‫پیش رفت‪.‬‬ ‫پ��روژه به عنوان طرحی که یکی از نیازهای ابی منطقه را رفع‬ ‫می کند و اینده و توس��عه صنعت��ی ان را تضمین خواهد کرد‪،‬‬ ‫مطرح شد و مورد تایید قرار گرفت‪ .‬ابتدا از بندرعباس به سمت‬ ‫سیرجان‪ ،‬شروع به حفاری کردیم‪ .‬همزمان از سیرجان به سمت‬ ‫بندرعباس حفاری کردیم‪ .‬برای ش��روع‪ ،‬هیچ پولی نداش��تیم و‬ ‫کمک های مالی سهامداران و بانک ها بود که به پروژه جان داد‪.‬‬ ‫در ادامه کار ش��رکت ملی مس به پروژه پیوست‪ .‬شرکت مس‬ ‫به علت نیاز بیش��تری که به اب داشت و به این خاطر که انتقال‬ ‫مواد اولیه مس به کنار دریا الودگی بیشتری برای محیط زیست‬ ‫ایجاد می کرد‪ ،‬خیلی بیش��تر از گل گهر به منابع ابی نیاز داشت؛‬ ‫بنابراین بعد از گل گهر‪ ،‬شرکت مس هم وارد پروژه شد‪.‬‬ ‫در ادامه اخرین ش��رکتی که نیاز ب��ه اب را حس کرد و وارد‬ ‫پروژه ش��د‪ ،‬مجتمع صنعتی چادرملو بود‪ .‬نکته قابل توجه درباره‬ ‫مجتمع صنعتی چادرملو پرداخت س��ریع هزینه نس��بت به دو‬ ‫ش��رکت دیگ��ر بود‪ .‬در نهایت ‪ 3‬ش��رکت ب��زرگ معدنی بعد از‬ ‫پیوستن به یکدیگر توانستند چنین حرکت بزرگی را اغاز کنند‪.‬‬ ‫در طول اجرای پروژه با دش��واری های زیادی مواجه شدیم اما‬ ‫اکنون با بهره برداری و شنیدن صدای اب در فالت مرکزی تمام‬ ‫مشکالت و سختی ها را فراموش کرده ایم‪.‬‬ ‫خشکس��الی ها و تغییرات اقلیمی‪ ،‬تامین اب برای ‪ 3‬بخش «شرب‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫صنعت»‪ ،‬اهمیت به مراتب بیشتری پیدا کرده است‪ .‬در این شرایط طبیعی است‬ ‫که سرمایه گذاری در حوزه تامین و انتقال اب‪ ،‬مقرون به صرفه است‪ .‬این کار مهم‬ ‫عالوه بر جنبه های اقتصادی‪ ،‬به لحاظ امنیت اجتماعی نیز اهمیت راهبردی پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬اقای مهندس یاری‪ ،‬مرحوم دکتر پاشایی فام‪ ،‬مهندس جالل ماب‬ ‫و مهن��دس نوری��ان‪ ،‬افراد و گروهی بودند که ظرفیت و توان انجام کارهای مهم‪،‬‬ ‫بنیادی و ملی را داش��تند‪ .‬خداوند به اینجانب عنایت کرد و بنده هم توانس��تم‬ ‫با این عزیزان‪ ،‬همکاری داش��ته باش��م‪ .‬این پروژه به همت مدیران و مهندسان‪،‬‬ ‫مش��اوران‪ ،‬پیمانکاران و کارگران عزیز کشورمان اجرا شد‪ .‬به راستی از این بابت‬ ‫احساس غرور و افتخار می کنم و خداوند را سپاس می گویم‪.‬‬ ‫معاون وزیر نیرو‪:‬‬ ‫انتقال اب خلیج فارس یک الگو شود‬ ‫قاسم تقی زاده خامسی اظهار کرد انتقال اب خلیج فارس‬ ‫می توان��د یک الگو برای ما باش��د‪ ،‬زیرا حداقل مصرف اب‬ ‫در صنعت در افق اینده ‪ ۲‬برابر مصرف فعلی خواهد بود‪.‬‬ ‫اس��تفاده از اب دریا برای کشور ایران که در یک منطقه‬ ‫خش��ک و نیمه خشک قرار گرفته و ‪ ۴۶‬درصد جمعیت ان‬ ‫تنها به ‪ ۲۰‬درصد اب دسترسی دارند‪ ،‬یک الزام است‪.‬‬ ‫معاون وزیر نیرو در ایین بهره برداری و افتتاح انتقال اب‬ ‫خلیج فارس به فالت مرکزی ایران گفت‪ :‬امروزه ‪ ۹۷‬درصد‬ ‫اب های جهان را دریاها تشکیل می دهند و اکنون باتوجه‬ ‫به کمبود اب شیرین در س��طح جهان هر روز کشورهای‬ ‫جهان از فناوری های مدرن و موثرتر برای اس��تفاده بهینه‬ ‫از اب دری��ا اس��تفاده می کنند که ایران نی��ز یکی از این‬ ‫کشورها خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین کش��ورهایی که اب ش��یرین و‬ ‫تجدیدپذی��ر دارند‪ ،‬امروزه ب��ه اب دریا به عنوان یک منبع‬ ‫بی پایان نگاه می کنند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر نیرو بیان کرد‪ :‬ب��رای ما که در یک منطقه‬ ‫خش��ک و نیمه خشک قرار داریم و ‪ ۴۶‬درصد جمعیت مان‬ ‫ب��ه ‪ ۲۰‬درصد اب دسترس��ی دارند‪ ،‬اس��تفاده از اب دریا‬ ‫یک الزام است‪ .‬سامانه ای که امروز به بهره برداری می رسد‪،‬‬ ‫می توان��د یک الگو برای ما باش��د‪ ،‬زیرا حداقل مصرف اب‬ ‫در صنعت در افق اینده ‪ ۲‬برابر مصرف فعلی خواهد شد‪.‬‬ ‫تقی زاده خامسی افزود‪ :‬خوشبختانه با بهره برداری از این‬ ‫اب ش��یرین کن‪ ،‬هفتادودومین واحد نمک زدایی در کشور‬ ‫به نتیجه می رس��د که ‪ ۵۴‬واحد این اب ش��یرین کن ها در‬ ‫دولت فعلی به بهره برداری رسیده و ‪ ۲۳‬واحد دیگر انشااهلل‬ ‫تا پایان همین دولت به نتیجه خواهد رسید‪.‬‬ ‫قاب��ل ذکر اس��ت که در س��ال ‪ ۹۲‬در کش��ور تنها ‪۱۸‬‬ ‫اب ش��یرین کن وجود داشته که با اجرای این پروژه ما ‪۷۲‬‬ ‫اب شیرین کن خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بیان کرد‪ :‬از ظرفیت اب ش��یرین کنی که‬ ‫امروز افتتاح می شود‪ ۱۵ ،‬میلیون متر مکعب ان متعلق به‬ ‫اب ش��رب بندرعباس و بندر خمیر است‪ .‬این ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫مترمکعب اضافه می ش��ود به ‪ ۱۵‬میلی��ون مترمکعبی که‬ ‫چند ماه پیش به دس��تور رئیس جمه��وری در بندرعباس‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫معاون وزیر نیرو در پایان س��خنرانی اش اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫س��ال ‪ ۹۲‬ظرفیت کل اب شیرین کن های هرمزگان حدود‬ ‫‪ ۸‬میلیون مترمکعب بوده که این عدد تا پایان سال به ‪۹۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب خواهد رسید‪.‬‬ ‫نیاز اب شرب بندرعباس و بندر خمیر با جمعیت حدود‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار نفر‪ ۱۰۰ ،‬میلیون مترمکعب اس��ت که نیمی از‬ ‫ان از اب ش��یرین کن ها تامین خواهد شد و در مجموع در‬ ‫اس��تان هرمزگان تا پایان دولت تدبیر و امید نیمی از اب‬ ‫شرب به واسطه نمک زدایی تامین خواهد شد که در کشور‬ ‫بی نظیر است‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 7‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1651‬‬ ‫پیاپی ‪2969‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫رقابت پذیری از مسیر مرغوبیت می گذرد‬ ‫کیفیت‪ ،‬راز بقای صنعت فوالد‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت فوالد کشور منطبق با استانداردهای روز دنیا فعالیت می کند‪ ،‬بر‬ ‫همین اس��اس نیز شاهد رشد چشمگیر صادرات فوالد کشور در سال های‬ ‫گذش��ته بوده ای��م‪ .‬این رون��د صعودی ص��ادرات در حالی ثبت ش��ده که‬ ‫بسیاری از بازارهای هدف استانداردهای بسیار سختگیرانه ای را بر کیفیت‬ ‫محصوالت وارده به کشورش��ان به ویژه از س��مت ای��ران اعمال می کنند؛‬ ‫بنابرای��ن باید اذع��ان کرد صنایع فوالد ایران از منظ��ر کیفیت در جایگاه‬ ‫مناسبی قرار دارند‪.‬‬ ‫البت��ه در این می��ان اما واگرهایی هم وج��ود دارد؛ ازجمله انکه صنعت‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ف��والد در زم��ره صنایع اس��تراتژیک قرار دارد‪ .‬این صنع��ت در ایران نیز جایگاه وی��ژه ای را به خود‬ ‫اختص��اص داده‪ ،‬چراک��ه وجود منابع غن��ی معدنی و همچنین انرژی ارزان تولی��د این فلز را با صرفه‬ ‫اقتصادی همراه کرده اس��ت‪ .‬محصوالت فوالدی کش��ور در بازار جهانی از استقبال خوبی برخوردارند‪.‬‬ ‫همی��ن موضوع نیز ب��ر اهمیت این صنعت بیش از پیش می افزاید‪ ،‬زیرا به این ترتیب می تواند س��هم‬ ‫وی��ژه ای از ارزاوری را برعهده بگیرد‪ .‬توجه به این نکته ضروری به نظر می رس��د که حضور موفق یک‬ ‫محصول در بازار بین المللی به الزاماتی نیاز دارد‪ .‬افزایش کیفیت تولیدات و تطبیق انها با استانداردهای‬ ‫بین الملل��ی را باید یکی از مهم ترین الزاماتی دانس��ت که زمین��ه ورود و پذیرش یک محصول در بازار‬ ‫جهانی را فراهم می کند‪ .‬از همین رو توجه به مباحث کیفیت در صنعت فوالد اهمیت ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫فوالد ما تاکنون انطور که باید به س��مت تولید محصوالتی با کیفیت ویژه‬ ‫پیش نرفته است‪ .‬با انکه چشم انداز جذابی برای این صنعت در افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫ترس��یم و تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد در این سال هدف گذاری شده‪ ،‬گویا‬ ‫انطور که باید تولید این دس��ت محصوالت مورد توجه قرار نگرفته اس��ت‪.‬‬ ‫خال یادش��ده در اینده مشکل زا خواهد بود؛ بنابراین تالش برای رفع و پر‬ ‫کردن نقاط ضعف یادشده‪ ،‬ازسوی سیاست گذاران ضروری است‪.‬‬ ‫باوجود اینکه کیفیت رمز حضور و ماندگاری تولیدات فوالدی کشور در‬ ‫بازارهای جهانی است‪ ،‬موارد استثنایی نیز مشاهده می شود؛ یعنی برخی از‬ ‫واحدهای فوالدی محصوالت خود را منطبق با استاندارد ملی و بین المللی‬ ‫تولید نمی کنند‪ .‬این دس��ت محصوالت اغلب به برخی کشورهای همسایه‬ ‫همچون عراق و افغانستان صادر می شوند و زمینه بدنامی تولیدات فوالدی‬ ‫م��ا را در این بازارها فراهم می کنند و پیرو این امر نرخ فروش فوالد ایران‬ ‫در بازارهای یادشده کاهش می یابد؛ بنابراین از متولیان امر انتظار می رود‬ ‫زمین��ه توقف تولی��د محصوالت فوالدی با کیفیت پایی��ن را فراهم کنند‪،‬‬ ‫چراکه این روند از یک سو سالمت مصرف کنندگان را به خطر می اندازد و‬ ‫از سوی دیگر به برند ایرانی لطمه وارد می کند‪.‬‬ ‫تولید فوالدهای خاص‪ ،‬رونق ندارد‬ ‫محم��د کش��انی‪ ،‬عض��و هی��ات مدی��ره انجم��ن‬ ‫تولیدکنن��دگان ف��والد ای��ران در گفت وگ��و با‬ ‫با اش��اره به حرکت صنعت فوالد دنیا به س��مت تولید‬ ‫محصوالت پیش��رفته با کیفی��ت و ویژگی های خاص و‬ ‫متمایز گفت‪ :‬عمده تولید و صادرات در صنعت فوالد ما‬ ‫بر شمش و محصوالت ساختمانی تمرکز دارد و تولید و‬ ‫صادرات محصوالت فوالدی با گریدهای خاص در کشور‬ ‫ما مورد توجه قرار ندارد‪.‬‬ ‫یکی از ایراداتی که به افق توس��عه صنعت فوالد وارد‬ ‫اس��ت‪ ،‬بی توجهی به تولید محص��والت ویژه با کیفیت‬ ‫خاص اس��ت؛ کما اینکه در حال حاض��ر نیز واحدهای‬ ‫مع��دودی در کش��ور به تولید فوالدهای ویژه مش��غول‬ ‫هس��تند‪ .‬همین واحدها نیز در توس��عه موفق نبوده اند‪.‬‬ ‫البته باید گفت چالش هایی در مسیر توسعه این واحدها‬ ‫وج��ود دارد؛ نخس��ت انکه ای��ن واحده��ا در بازاریابی‬ ‫محصوالت خود انقدرها هم موفق نبوده اند که در چنین‬ ‫شرایطی هم توسعه میسر نمی شود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬احداث واحدی ب��رای تولید فوالدهای‬ ‫پیش��رفته به س��رمایه قابل توجهی نیاز دارد‪.‬‬ ‫تامی��ن چنی��ن س��رمایه ای طی س��ال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬باتوج��ه به تحریم ه��ای بین المللی‬ ‫و محدودیت های��ی ک��ه در مس��یر ارتباطات‬ ‫پولی و بانکی برای صنعتگران وجود داش��ته‪،‬‬ ‫ممکن نبوده اس��ت‪ .‬این عض��و هیات مدیره‬ ‫انجمن تولیدکنندگان ف��والد در ادامه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬البته کیفیت شمش و محصوالت فوالدی یادشده‬ ‫قابل قبول اس��ت و قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را‬ ‫دارند‪ .‬این محصوالت براساس استانداردهای بین المللی‬ ‫تولید می شوند و درنتیجه از مقبولیت در بازارهای هدف‬ ‫صادراتی برخوردارند‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت‪ ،‬اثرگذار است‬ ‫کش��انی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬صنعت ف��والد ما طی ‪۲‬‬ ‫سال گذش��ته با انواع محدودیت ها روبه رو بوده و تحت‬ ‫ش��دیدترین تحریم های بین المللی قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی صادرات فوالد ما به طور مس��تقیم‬ ‫و در قالب معامالت مس��تقیم انجام نمی شود‪ ،‬بلکه این‬ ‫محصوالت به کش��وری واسط ارسال و از انجا‬ ‫به مقاصد کشور هدف صادر می شود‪ .‬یا برخی‬ ‫کشورها همچون چین‪ ،‬اقدام به خرید شمش‬ ‫فوالدی از س��ایر کشورهای اس��یایی و ایران‬ ‫می کنن��د‪ ،‬اما تولید خ��ود را روی محصوالت‬ ‫خاص با ارزش افزوده ب��اال متمرکز کرده اند؛‬ ‫یعنی مزیت نسبی صنعت فوالد این کشور بر‬ ‫تولید محصوالت با گرید خاص و فوالدهای الیاژی است‬ ‫و شمش و محصوالت ساختمانی فوالدی موردنیاز خود‬ ‫را وارد می کند‪ .‬به عالوه انکه ش��اهدیم برخی کش��ورها‬ ‫همچ��ون تایلن��د محصوالت ف��والدی خ��ود را صادر‬ ‫می کنن��د‪ ،‬اما ب��رای مصرف داخلی ش��ان از محصوالت‬ ‫فوالدی ایرانی اس��تفاده می کنند‪ ،‬چراکه فوالد ایران در‬ ‫رده ارزان ترین فوالدهای دنیا قرار دارد و تولیدکنندگان‬ ‫ناچارند به دلیل ش��رایط تحریمی‪ ،‬محصول خود را زیر‬ ‫قیمت جهانی بفروش��ند؛ در نتیجه برای این کش��ورها‬ ‫به صرفه اس��ت که تولیدات خود را صادر و برای مصرف‬ ‫داخلی از فوالدهای وارداتی ایران استفاده کنند‪.‬‬ ‫کیفیت فوالد قابل قبول است‬ ‫عزیز قنوات��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد اتیه‬ ‫خلیج ف��ارس در گفت وگو ب��ا‬ ‫تاکید کرد‪:‬‬ ‫محص��والت ف��والدی تولیدش��ده در کش��ور از‬ ‫کیفی��ت قابل توجه��ی برخوردارن��د و بر همین‬ ‫اساس رقابت پذیری قابل توجهی در بازار جهانی‬ ‫دارند؛ کما اینکه ش��اهدیم باوج��ود تحریم های‬ ‫بین المللی همچنان این محصوالت فروش خوبی‬ ‫دارند‪ .‬در واقع باید اذعان کرد کیفیت تاثیر بس��زایی در فروش صادراتی‬ ‫یک محصول دارد‪ ،‬اما همه این مس��یر ب��ه تولید محصول باکیفیت ختم‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬بلکه الزامات و پیش ش��رط های دیگری نی��ز باید مورد توجه‬ ‫قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کیفیت قابل قبول نخس��تین پیش ش��رط ب��رای حضور یک‬ ‫محصول در بازار جهانی اس��ت؛ بر همین اساس نیز هر محصول فوالدی‬ ‫ک��ه کیفیت خ��ود را در بازار جهانی اثبات کند‪ ،‬مش��تری خاص خود را‬ ‫می یاب��د‪ ،‬ام��ا چنانچه زمینه حضور یک محصول در ب��ازار جهانی فراهم‬ ‫شد‪ ،‬دیگر نباید عرضه این محصول قطع شود‪ ،‬چراکه در چنین شرایطی‬ ‫کاالی دیگری جایگزین محصول ش��ما می شود؛ بنابراین حضور مستمر‬ ‫در کنار کیفیت رمز پایداری صادرات محسوب می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف فناوری مشهود است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد اتیه خلیج فارس در پاسخ به سوالی مبنی بر‬ ‫تولی��د فوالدهای ویژه با گریدهای خ��اص گفت‪ :‬تولید فوالدهای الیاژی‬ ‫ی��ا ویژه به فناوری های خاصی نیاز دارد‪ ،‬این در حالی اس��ت که خطوط‬ ‫تولید اغلب واحدهای فوالدسازی کش��ور برمبنای فوالدهای ساختمانی‬ ‫طراحی شده اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به دلی��ل س��ال های متم��ادی تحری��م و محدودیت ه��ای‬ ‫بین الملل��ی که بر عملکرد صنایع اعمال ش��ده‪ ،‬زمین��ه ایجاد واحدهای‬ ‫پیشرفته و تولید فوالدهایی با کیفیت خاص فراهم نشده است‪.‬‬ ‫ب��دون تردید حرکت به س��مت تولی��د فوالدهای پیش��رفته ضروری‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما متاس��فانه امکانات و تجهیزات به راحتی در اختیار کش��ور ما‬ ‫قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫تولید فوالدهای الیاژی که از کیفیت های ویژه ای برخوردارند‪ ،‬به منزله‬ ‫ایجاد ارزش افزوده بیش��تر اس��ت‪ .‬این محصوالت با قیمت های باالتری‬ ‫ب��ه فروش می رس��ند و در نتیجه صادرات انها به منزله ارزاوری بیش��تر‬ ‫برای کش��ور است؛ بنابراین حرکت به سمت تولید این دست محصوالت‬ ‫فوالدی ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫البته باید این مسئله را نیز در نظر گرفت که نیاز به فوالدهای الیاژی‬ ‫و خاص در دنیا محدود اس��ت و صنایع خ��اص و محدودی از این فوالد‬ ‫استفاده می کنند؛ بنابراین طبیعی است که سهم قابل توجهی از تولید در‬ ‫صنعت فوالد به فوالدهای معمولی اختصاص یابد‪.‬‬ ‫باید تاکید کرد برخی کشورهای همسایه در سال های‬ ‫گذش��ته اقدام ب��ه احداث واحدهای ن��ورد کرده اند‪ ،‬اما‬ ‫ش��مش موردنیاز خ��ود را از ای��ران تامی��ن می کنند؛‬ ‫یعنی م��ا به تامین کننده مواد اولیه این کش��ورها بدل‬ ‫ش��ده ایم‪ .‬این کش��ورهای همس��ایه محصول نهایی را‬ ‫به راحتی به س��ایر نقاط دنیا ارسال می کنند‪ ،‬چراکه با‬ ‫انواع چالش های ناشی از تحریم ها همچون دشواری در‬ ‫انتقال پول روبه رو نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت اصالح سیاست ها‬ ‫وی در پاس��خ به س��والی مبنی ب��ر چگونگی حرکت‬ ‫صنعت فوالد به سمت تولید محصوالت ویژه با گریدهای‬ ‫خاص گفت‪ :‬حرکت به سمت تولید چنین محصوالتی از‬ ‫سیاس��ت گذاری اغاز می شود‪ .‬یعنی در چشم اندازی که‬ ‫تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد تعریف شده‪ ،‬باید بخشی از‬ ‫ان ب��ه تولید فوالدهای با کیفیت ویژه اختصاص یابد و‬ ‫در همین حال س��رمایه گذاران به تولید این محصوالت‬ ‫پیشرفته تشویق شوند‪ ،‬اما در حال حاضر رغبت عمومی‬ ‫به تولید محصوالت معمولی است‪.‬‬ ‫عمده تولید و‬ ‫صادرات در‬ ‫صنعت فوالد‬ ‫ما روی شمش‬ ‫و محصوالت‬ ‫ساختمانی تمرکز‬ ‫دارد و تولید‬ ‫و صادرات‬ ‫محصوالت‬ ‫فوالدی با‬ ‫گریدهای خاص‬ ‫و کیفیت ویژه‬ ‫در کشور ما مورد‬ ‫توجه قرار ندارد‬ ‫ارتقای ایمنی و سهولت‬ ‫در فوالد مبارکه‬ ‫ارجحیت تداوم تولید بر کیفیت‬ ‫علی محمد زمانی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت صبافوالد‬ ‫زاگ��رس در گفت وگ��و با‬ ‫درب��اره کیفیت‬ ‫محص��والت فوالدی تولیدش��ده در کش��ور گفت‪:‬‬ ‫ایران کش��وری زلزله خیز است و بر همین اساس‬ ‫محص��والت ف��والدی (مانند میلگ��رد و تیراهن)‬ ‫برپایه اس��تانداردهایی مطابق با این شرایط تولید‬ ‫می شوند و از کیفیت قابل قبولی برخوردارند‪ .‬البته‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران‪ ،‬پوشش کاملی از‬ ‫مقررات بین المللی را در تولید محصوالت فوالدی‬ ‫موردتوجه قرار می ده��د‪ .‬با این وجود در مواردی‬ ‫ش��اهدیم که ب��ا توجیهات سیاس��ی و اجتماعی‪،‬‬ ‫ادامه فعالیت صنایع بر رعایت اس��تاندارد و تولید‬ ‫محص��والت ب��ا کیفی��ت تعریف ش��ده‪ ،‬ارجحیت‬ ‫می یابد‪ .‬برخی واحدهای صنعتی نیز با علم به این‬ ‫توجیهات‪ ،‬رعایت پارامترهای یادشده را در مسیر‬ ‫تولید خود انطور که باید مورد توجه قرار نمی دهند‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده محصوالت ف��والدی افزود‪ :‬وزن‬ ‫محصول فوالدی یکی از مهم ترین ش��اخص هایی‬ ‫است که اغلب در تولید این محصوالت مورد توجه‬ ‫قرار نمی گیرد و گاهی مشاهده می شود محصوالت‬ ‫فوالدی با وزن کمتر از استاندارد تولید شده اند‪ .‬از‬ ‫انجا که در بازار داخلی‪ ،‬شاخه فروش��ی محصوالت‬ ‫ب��رای مصارف خرد جری��ان دارد‪ ،‬تقاضا برای این‬ ‫دست محصوالت غیراستاندارد و با کیفیت پایین‬ ‫نیز وجود دارد‪ .‬در برخی بازارهای هدف صادراتی‬ ‫مانن��د عراق و افغانس��تان که نظام ه��ای نظارتی‬ ‫ضعیف تری دارن��د نیز امکان ف��روش محصوالت‬ ‫محصوالت فوالدی کشور براساس استانداردهای‬ ‫قابل قبولی تولید می ش��وند و بر همین اس��اس نیز‬ ‫ای��ن تولیدات از کیفیت خوبی برخوردارند‪ .‬حضور‬ ‫موفق فوالد ایران در بازار جهانی و روند رو به رشد‬ ‫صادرات این محصول‪ ،‬گواه ادعای یادش��ده است‪.‬‬ ‫باید تاکید کرد کیفیت ش��مش و محصوالت فوالد‬ ‫ایران در بازار جهانی زبا نزد است‪ ،‬اما همچنان نقاط‬ ‫ضعفی در این زمینه وجود دارد که رفع ان ضروری‬ ‫ف��والدی ب��ا کیفی��ت پایین ت��ر وجود‬ ‫دارد‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬فرصتی برای‬ ‫سودجویی و فرصت طلبی عده ای خاص‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹لطمه به برند ایرانی‬ ‫زمانی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬ایران‬ ‫عالوه بر دو کش��ور عراق و افغانس��تان‬ ‫که پیش تر هم اش��اره ش��د‪ ،‬به بس��یاری دیگر از‬ ‫کش��ورهای همجوار مانن��د ترکیه‪ ،‬گرجس��تان‪،‬‬ ‫ارمنس��تان‪ ،‬کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس و‪...‬‬ ‫نی��ز محصوالت فوالدی ص��ادر می کند‪ ،‬اما امکان‬ ‫صادرات محصوالت س��بک و خارج از اس��تاندارد‬ ‫جهان��ی به این کش��ورها وجود ن��دارد‪ .‬این فعال‬ ‫صنعتی تاکید کرد‪ :‬ف��روش محصوالت با کیفیت‬ ‫پایین و خارج از رویه استاندارد به برند محصوالت‬ ‫فوالدی ایرانی اس��یب می زن��د و همین موضوع‪،‬‬ ‫زمین��ه کاه��ش قیمت محص��والت ف��والدی ما‬ ‫در بازاره��ای ه��دف صادرات��ی را فراهم می کند؛‬ ‫کم��ا اینکه در ح��ال حاضر میلگ��رد تولید ایران‬ ‫در ب��ازار ع��راق با نرخی ح��دود ‪ ۵۰‬دالر کمتر از‬ ‫میلگ��رد ترکی��ه و اوکرای��ن به فروش می رس��د‪،‬‬ ‫چراک��ه مصرف کنندگان این کش��ورها از کیفیت‬ ‫تولیدات ما اطمینان ندارند؛ یعنی همه محصوالت‬ ‫فوالدی کش��ور (اع��م از بی کیفیت یا باکیفیت) را‬ ‫با یک چش��م می بینند‪ .‬گفتنی اس��ت این اسیب‬ ‫در بازار عراق بیش��تر به چشم می خورد‪ ،‬در حالی‬ ‫که بخش قابل توجهی از محصوالت فوالدی کشور‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫به نظر می رس��د؛ ازجمله انکه معدود فوالدسازانی‪،‬‬ ‫کیفیت را در مسیر تولید انطور که باید مورد توجه‬ ‫قرار نمی دهند‪ .‬این دست محصوالت غیراستاندارد‬ ‫اغلب به کش��ورهایی همچون عراق و افغانس��تان‬ ‫صادر می ش��وند که از اعتبار ف��والد ایرانی در این‬ ‫کش��ورها کاسته است‪ .‬بدون تردید تداوم این روند‬ ‫ب��ه منزله وارد امدن اس��یب های جدی به صنعت‬ ‫فوالد کش��ور است و باید فکری برای رفع ان کرد‪.‬‬ ‫به عراق صادر می ش��ود و این کش��ور از‬ ‫ظرفیت باالیی ب��رای مصرف محصوالت‬ ‫ف��والدی برخوردار اس��ت‪ .‬ای��ن بدنامی‬ ‫را بای��د به منزل��ه خس��ران ب��رای همه‬ ‫تولیدکنندگان قلمداد کرد‪ .‬متاسفانه این‬ ‫تولیدکنن��دگان وزن محصوالت خود را‬ ‫کاهش می دهند و بدون توجه به الزامات‬ ‫مشخص شده ازسوی مراجع رسمی‪ ،‬اقدام به تولید‬ ‫محص��ول می کنند و حت��ی محص��والت خود را‬ ‫ش��اخه ای و گران تر از تولیدات باکیفیت به فروش‬ ‫می رس��انند‪ ،‬اما این اقدام همانطور که پیش تر هم‬ ‫اشاره شد‪ ،‬زمینه افت قیمت محصوالت باکیفیت‬ ‫را فراه��م می کند؛ بنابراین نب��ود نظارت کافی بر‬ ‫رعایت استانداردهای موجود در مسیر تولید فوالد‬ ‫در کش��ور درنهایت به ضرر مصرف کننده و برخی‬ ‫خری��داران تمام می ش��ود‪ .‬در چنین ش��رایطی از‬ ‫متولیان امر در سازمان ملی استاندارد و همچنین‬ ‫مس��ئوالن مرب��وط در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت انتظار می رود زمینه اجرای استانداردها را‬ ‫فراهم کنند‪ .‬زمانی در پایان تاکید کرد‪ :‬محصوالت‬ ‫فوالدی س��اختمانی در ساختمان س��ازی کاربرد‬ ‫دارند‪ ،‬یعنی زندگی و س�لامت انسان ها وابسته به‬ ‫کیفیت این دست تولیدات است؛ بنابراین نباید به‬ ‫هیچ بهانه ای از تولید محصول باکیفیت صرف نظر‬ ‫کرد‪ .‬در واقع بیکاری و حذف موقعیت های شغلی‬ ‫در مقایس��ه با جان و سالمتی انسان ها‪ ،‬در درجه‬ ‫دوم اهمیت قرار دارد‪.‬‬ ‫باتوجه به چشم انداز توسعه صنعت فوالد‪ ،‬حرکت‬ ‫به سمت تولید محصوالتی با کیفیت خاص و ویژه‬ ‫ضروری به نظر می رس��د‪ .‬با انکه تولید ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تن فوالد در افق ‪ ۱۴۰۴‬هدف گذاری ش��ده‪ ،‬تولید‬ ‫محص��والت ویژه فوالدی با ارزش اف��زوده باال در‬ ‫این برنامه توس��عه مورد توجه قرار نگرفته اس��ت؛‬ ‫در نتیجه باید هرچه س��ریع تر برای رفع چالش و‬ ‫ضعف مورد بحث‪ ،‬تالش کرد‪.‬‬ ‫در نیم��ه نخس��ت‬ ‫س��ال جه��ش تولید‬ ‫کارکن��ان بلندهمت‬ ‫س��نگان‬ ‫ف��والد‬ ‫توانس��تند در تولی��د‬ ‫گندله و کس��ب سود‬ ‫ب��رای ذی نفع��ان به‬ ‫عملکرد درخش��انی دس��ت یابن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫رواب��ط عموم��ی ش��رکت ف��والد مبارکه علی‬ ‫امرایی‪ ،‬مدیرعامل فوالد س��نگان در تش��ریح‬ ‫دس��تاوردهای ای��ن ش��رکت گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫امار به دس��ت امده عملکرد مدیران و کارکنان‬ ‫تالش��گر فوالد س��نگان در ‪ ۶‬ماه نخست سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصد رش��د داش��ته است‪ .‬در پی‬ ‫افزایش تولید در این ش��رکت میزان فروش نیز‬ ‫در بازه زمانی مذکور نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫‪ ۹۸‬ب��ه میزان ‪ ۸۰‬درصد افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حاش��یه سود ناشی از تولید در‬ ‫س��ال جهش تولید گفت‪ :‬ف��روش ریالی فوالد‬ ‫س��نگان ‪ ۲۲۳‬درصد و حاش��یه سود شرکت با‬ ‫مدیری��ت هزینه ه��ا بیش از ‪ ۴.۲‬درصد رش��د‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬امرایی گفت‪ :‬کسب رکوردهای‬ ‫موثر در تولید گندله‪ ،‬برنامه ریزی هوش��مندانه‬ ‫در تامین کنسانتره باوجود کمبود مواد اولیه در‬ ‫کش��ور‪ ،‬ظرفیت و توان مضاعف کارکنان جوان‬ ‫و متخصص و همچنین استفاده از ظرفیت های‬ ‫چندگانه شرکت فوالد مبارکه از کلیدواژه های‬ ‫تولید در راس��تای لبیک ب��ه ندای رهبر معظم‬ ‫انق�لاب در طرح جایگزینی معدن به جای نفت‬ ‫در گام دوم انق�لاب اس��ت‪ .‬مدیرعام��ل فوالد‬ ‫س��نگان با تاکید بر اینکه افزایش تولید‪ ،‬فروش‬ ‫و س��وداوری فوالد سنگان گویای این است که‬ ‫این بنگاه اقتصادی به درستی در مسیر راهبری‬ ‫و تحق��ق اس��تراتژی های س��ازمان و در جهت‬ ‫تحق��ق اهداف خود گام برداش��ته‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫دس��تاوردهای فوالد سنگان در حالی به دست‬ ‫ام��ده که صنعت فوالد از بخش های پیش��ران‬ ‫اقتصاد ایران به ش��مار می اید و نقش مهمی در‬ ‫تحقق اهداف سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و‬ ‫همچنین شعار امسال یعنی جهش تولید دارد؛‬ ‫به ویژه اینکه تولید و مصرف فوالد‪ ،‬امروزه یکی‬ ‫از شاخص های اصلی توسعه یافتگی کشورها و‬ ‫جوامع اس��ت؛ بنابراین حضور صنعت فوالد در‬ ‫یک منطقه بر فرایند توس��عه‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬سطح‬ ‫دانش‪ ،‬اش��تغالزایی‪ ،‬پژوهش‪ ،‬اموزش و تجارت‬ ‫ان منطقه تاثیر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫گاهی با توجیهات‬ ‫سیاسی و‬ ‫اجتماعی‪ ،‬ادامه‬ ‫فعالیت صنایع‬ ‫بر رعایت‬ ‫استاندارد و‬ ‫تولید محصوالت‬ ‫با کیفیت‬ ‫تعریف شده‪،‬‬ ‫ارجحیت می یابد‬ ‫تجهی��ز حم��ل غلتک ه��ای پش��تیبان‬ ‫(‪ )Roll tong‬خط��وط اس��کین و تمپر نورد‬ ‫س��رد فوالد مبارکه با هم��کاری مدیریت های‬ ‫مهندس��ی کارخانه‪ ،‬نورد سرد و شرکت سازنده‬ ‫داخل��ی با یک س��وم قیمت مش��ابه خارجی و‬ ‫توانمندی های مش��ابه نمون��ه وارداتی طراحی‬ ‫شد و مورد بهره برداری قرار گرفت‪ .‬عبدالرحیم‬ ‫صادقی‪ ،‬رئیس خطوط اسکین پاس و تمپرمیل‬ ‫ناحی��ه نورد س��رد در این باره گفت‪ :‬در خطوط‬ ‫اس��کین و تمپ��ر ب��رای تعوی��ض غلتک های‬ ‫پش��تیبان از ش��اهین حمل غلتک اس��تفاده‬ ‫می ش��د که به دلیل نیاز ب��ه فعالیت در منطقه‬ ‫روبه روی قفس��ه‪ ،‬خطر س��قوط در چاهک را به‬ ‫همراه داش��ت و این موضوع هم��واره به عنوان‬ ‫یکی از ریس��ک های ش��دید واحد مطرح بوده‪،‬‬ ‫این در حالی است که استفاده از شاهین حمل‬ ‫غلت��ک عالوه بر طوالنی ش��دن زمان تعویض‪،‬‬ ‫نیاز به انجام فعالیت های دس��تی غیرارگونومی‬ ‫و همین طور استفاده از وسایل ناپایداری مانند‬ ‫نردبان داشت‪ .‬وی هدف اصلی اجرای این پروژه‬ ‫را ارتقای ایمنی و سهولت بیشتر در جابه جایی‬ ‫غلتک ها دانست و گفت‪ :‬پروژه طراحی و ساخت‬ ‫رول تان��گ جابه جای��ی غلتک های پش��تیبان‬ ‫از طریق مهندس��ی کارخانه و توس��ط شرکت‬ ‫مه��راوه اغ��از و با انج��ام بازدیدها و جلس��ات‬ ‫متع��دد‪ ،‬مراحل طراحی و س��اخت‪ ،‬انجام و در‬ ‫نهای��ت در تابس��تان ‪ ۹۹‬تجهی��ز مذکور اماده‬ ‫بهره برداری ش��د‪ .‬رئیس خطوط اسکین پاس و‬ ‫تمپرمیل ناحیه نورد س��رد در تشریح جزئیات‬ ‫این تجهیز اظهار کرد‪ :‬رول تانگ مذکور دارای ‪4‬‬ ‫فک است که در راستای طولی و عرضی قابلیت‬ ‫جابه جایی دارد و توسط ریموت کنترل و بدون‬ ‫دخالت دس��ت‪ ،‬فک ها به صورت اتوماتیک وارد‬ ‫س��وراخ های جانبی چوک ها می شوند و پس از‬ ‫اتم��ام فعالیت جابه جای��ی غلتک نیز به صورت‬ ‫اتوماتی��ک خارج می ش��وند‪ .‬رول تانگ قادر به‬ ‫جابه جایی غلتک با وزن حداکثر ‪ ۶۳‬تن و امکان‬ ‫چرخ��ش ‪ ۱۸۰‬درجه ای بدون تماس فک ها به‬ ‫بدنه غلتک است‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫رشد ‪ ۵۰‬درصدی تولید‬ ‫گندله در فوالد سنگان‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 7‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1651‬‬ ‫پیاپی ‪2969‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش تشکل های معدنی در ارتقای کیفیت معادن‬ ‫کیفیت باالی‬ ‫سنگ خام‬ ‫ایران‬ ‫سیامک اخطاری‬ ‫فعال معدنی‬ ‫خبر‬ ‫تعیین تکلیف معادن‬ ‫غیرفعال و نیمه فعال‬ ‫مازندران‬ ‫حس��ینعلی قوانل��و گف��ت‪ :‬مع��ادن غیرفع��ال و‬ ‫نیمه فعال در مازندران تعیین تکلیف می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش دنیای معدن‪ ،‬حسینقلی قوانلو‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان مازندران‬ ‫در جلس��ه فعال س��ازی مع��ادن راک��د و نیمه فعال‬ ‫زغال س��نگ اس��تان مازندران با اع�لام این مطلب‬ ‫گفت‪ :‬احیای معادن زغال سنگ به جهت کاربرد ان‬ ‫در صنایع فوالد و اهن بس��یار حائز اهمیت اس��ت‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه هم اکنون ‪۵۰‬‬ ‫معدن زغال سنگ در مازندران دارای مجوز هستند‪،‬‬ ‫از غیرفعال بودن ‪ ۲۶‬معدن زغال سنگ خبر داد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬دیگر نباید هی��چ فرصتی به صاحبان معادن‬ ‫زغال سنگ غیرفعال بدهیم‪ ،‬چراکه اگر انان در پی‬ ‫احیای معادن خود بودند تاکنون مبادرت به این کار‬ ‫می کردند‪ .‬قوانلو در ادامه اظهار کرد‪ ۲۵۷ :‬معدن در‬ ‫استان دارای مجوز هستند که به ترتیب معادن شن‬ ‫و ماسه‪ ،‬سنگ الشه و زغال سنگ بیشترین تعداد را‬ ‫به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ای��ران در حوزه س��نگ خام به لح��اظ کمیت‬ ‫و کیفیت جزو ‪ ۵‬کش��ور مطرح جهان اس��ت‪ .‬در‬ ‫مبحث نیروی انس��انی کارامد‪ ،‬بادانش‪ ،‬متخصص‬ ‫و باتجرب��ه باید گف��ت تردیدی در اس��تعدادهای‬ ‫شکوفاش��ده ایرانی نداریم؛ نه در شعار‪ ،‬بلکه امروز‬ ‫در کشور ایران و اقصی نقاط جهان این مسئله به‬ ‫ش��کل جامعه اماری خود را نشان داده و ما شاهد‬ ‫جذب گسترده نیروهای متخصص و متعهد ایرانی‬ ‫در سازمان ها و پروژه های معروف جهانی هستیم‪.‬‬ ‫در این بین چالش اصلی حوزه س��نگ کش��ور بر‬ ‫دو مح��ور یعنی کیفیت اب��زار تولید و فراهم کردن‬ ‫امکانات بازاریابی و فروش صادراتی اس��توار اس��ت‪.‬‬ ‫در بحث ابزار تولید باید گفت تالش ماشین س��ازان‬ ‫معدن��ی ایرانی س��تودنی اس��ت‪ .‬در ای��ن بین باید‬ ‫درب��اره دیدگاه هایی که به توان تولید داخلی با نگاه‬ ‫تردید می نگرن��د و باعث ضعف اعتماد به نفس فنی‬ ‫و صنعتی می ش��وند‪ ،‬کمی تامل کرد‪ .‬صنعت سنگ‬ ‫ایران شامل ماشین االت برش استخراجی‪ ،‬فراوری‪،‬‬ ‫س��اب‪ ،‬کالیبره‪ ،‬تولید اسلب و تایل از صنعت فوالد‬ ‫پیچیده ت��ر نیس��ت‪ .‬هم اکن��ون با توج��ه و تالش‬ ‫نیروه��ای توانمن��د داخل��ی در پیچیده ترین نقاط‬ ‫حس��اس فنی نه تنها از پس مش��کالت برامده ایم‪،‬‬ ‫بلکه در برخی م��وارد از جایگاه بین المللی مطلوبی‬ ‫نیز برخوردار ش��ده ایم‪ .‬صادرات محصوالت فوالدی‬ ‫به کش��ورهای پیشرفته و توس��عه یافته با کیفیت و‬ ‫استانداردهای خاص فنی تاییدی بر این مدعا است‪.‬‬ ‫ب��ا برنامه ری��زی و تکیه بر توان داخل��ی و پرهیز از‬ ‫ش��عارزدگی‪ ،‬س��نگ های ایران بع��د از طی فرایند‬ ‫تولی��د داخلی نظر مش��تریان س��ختگیر در حوزه‬ ‫صادرات را به ش��کلی مطلوب جل��ب کرده اند‪.‬برخی‬ ‫عنوان می کنند ما زیرس��اخت های مناسبی نداریم‪،‬‬ ‫ام��ا باید گف��ت این موض��وع هیچ معی��ار منطقی‬ ‫ندارد‪ .‬برای ش��ناخت بهتر کافی است سیر تکاملی‬ ‫صنع��ت در ترکیه و چین را بررس��ی کنیم‪ .‬ترکیه‬ ‫ب��ا برنامه ریزی و حمایت مل��ی هم اکنون در تولید‬ ‫ماش��ین االت فراوری خودکفایی کامل دارد‪ .‬چین‬ ‫با دارا بودن ‪ ۹۸‬درصد صادرات س��نگ فراوری شده‬ ‫مث��ال واضح��ی از بح��ث خودباوری را ب��ه نمایش‬ ‫گذاشته اس��ت‪ .‬به این ترتیب ما نیز باید با حمایت‬ ‫از صنعتگران داخلی و همچنین فرهنگ س��ازی در‬ ‫خانواده صنعت س��نگ اقداماتی برای خودکفایی با‬ ‫کمک س��ازمان ها و شرکت های بزرگ معدنی انجام‬ ‫دهی��م‪ .‬از انجا که در این زمینه با مش��کل عمده و‬ ‫سد بزرگی روبه رو نیستیم‪ ،‬می توانیم به نحو احسن‬ ‫عمل کنیم‪ .‬در این بین کمبود زیرساخت ها مربوط‬ ‫به ضعف جهت گیری های صادراتی است‪ .‬این مورد‬ ‫کلیدی ترین بخش داس��تان صنعت س��نگ کشور‬ ‫است‪ .‬باتوجه به رویکرد بیش��تر واحدهای تولیدی‬ ‫به بازارهای داخلی می ت��وان گفت صادرات مغفول‬ ‫مانده است‪ .‬اگر بررسی کنیم مالحظه خواهیم کرد‬ ‫که در موارد موفق صادراتی شاهد توجه به فهرستی‬ ‫هس��تیم که در واحد زمانی میان و بلندمدت چیده‬ ‫شده و س��ازمانی مش��خص با یک راهبرد و برنامه‬ ‫خ��اص موفق عمل ک��رده اس��ت‪.‬اقداماتی همچون‬ ‫تش��کیل کنسرس��یوم های صادرات��ی‪ ،‬تش��کیل‬ ‫شرکت های صادراتی تخصصی‪ ،‬حضور در بازار هدف‬ ‫با جست وجوی یک شریک تجاری محلی‪ ،‬تاسیس‬ ‫ش��رکت و داشتن انبار پشتیبانی در بازارهای هدف‬ ‫و تحقی��ق درباره بازار و اطالعات فرهنگ مصرفی و‬ ‫قوانین جاری بازارها همه در این فهرست قرار دارند‪.‬‬ ‫در این بین موفقیت شرکت ها به طور حتم مستلزم‬ ‫داشتن استراتژی‪ ،‬تامل و برنامه ریزی الزم است‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫کش�ور ای�ران روی یکی از کمربنده�ای اصلی کوه زایی جهان واقع ش�ده اس�ت‪ .‬وقوع‬ ‫فعالیت های کوه زایی و تکتونیکی باعث شده مواد معدنی ارزشمندی با ذخیره احتمالی ‪۵۴‬‬ ‫میلیارد تن در ایران شکل گیرد‪ .‬ایران با دارا بودن حدود ‪ ۶۸‬نوع ماده معدنی‪ ۳۷ ،‬بیلیون‬ ‫تن ذخایر کشف ش�ده و ‪ ۵۷‬بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ‪ ۱۵‬قدرت معدنی جهان جای‬ ‫گرفته و یکی از کش�ورهای غنی از نظر دارایی های معدنی به حس�اب می اید‪ .‬به گواه امار‪،‬‬ ‫ای�ران ‪ ۷‬درصد معادن جهان را در اختیار دارد که براس�اس براورده�ا ارزش معادن ایران‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر تخمین زده ش�د ه و در صورت س�رمایه گذاری این ع�دد افزایش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬همه اینها در حالی اس�ت که تولیدات معدنی تنه�ا ‪ ۰.۶‬درصد تولید ناخالص داخلی‬ ‫کش�ور را تشکیل می دهند‪ .‬روزنامه‬ ‫درباره اینکه چرا تولیدات معدنی نقش کمی در‬ ‫تولید ناخالص داخلی دارند و چرا بخش های مختلف معدن با مشکل ارتقای کیفیت روبه رو‬ ‫هستند با کارشناسان گفت وگو کرده است‪ .‬گزارش ما را در زیر بخوانید‪.‬‬ ‫سنگ ایران کیفیت مورد انتظار را ندارد‬ ‫احمد شریفی‪:‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫می شود بخشی‬ ‫از حقوق دولتی‬ ‫صرف اقدامات‬ ‫مطالعاتی و‬ ‫اکتشافات‬ ‫تکمیلی شود‬ ‫س��نگ یکی از مهم تری��ن و درامدزاترین مواد معدنی‬ ‫موجود در ایران اس��ت که با مش��کالت بس��یاری مواجه‬ ‫است‪ .‬دبیر کل انجمن س��نگ ایران با بیان اینکه عوامل‬ ‫مختلف��ی در کاهش کیفیت صنعت س��نگ ایران دخیل‬ ‫اس��ت‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬در حوزه معادن س��نگ کش��ور‬ ‫مش��کالتی وجود دارد که باعث شده سنگ ایران کیفیت‬ ‫مورد انتظار را نداشته باشد و نتواند با دیگر کشورها رقابت‬ ‫کند‪ .‬احمد شریفی‪ ،‬با اشاره به مشکالت کیفی در بخش‬ ‫اکتش��اف معادن س��نگ تصریح کرد‪ :‬از ابتدای «زنجیره‬ ‫ارزش مواد معدنی» با بحث اکتشاف روبه رو می شویم‪ .‬با‬ ‫بررسی این مسئله متوجه خواهیم شد وضعیت اکتشاف‬ ‫معادن سنگ در کشور چندان مناسب نیست؛ به عبارتی‬ ‫طرح های اکتشاف کشور از کیفیت الزم برخوردار نیست‪،‬‬ ‫در اجرای طرح های اکتشاف بررسی علمی نمی شود و به ‬ ‫ن ترتیب طراحی ها اصولی و مهندسی ش��ده و براساس‬ ‫ای ‬ ‫اطالعات گسل ها نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت کیفی ماشین االت‬ ‫شریفی با اش��اره به مشکالت کیفی بخش‬ ‫مع��دن در ح��وزه ماش��ین االت نی��ز گف��ت‪:‬‬ ‫متاسفانه بس��یاری از تجهیزات و ماشین االت‬ ‫در مع��ادن مس��تهلک هس��تند و براس��اس‬ ‫استانداردهای روز دنیا نیستند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫راندمان و کیفیت معادن کش��ور بسیار پایین‬ ‫اس��ت؛ به طور مثال اگر کش��ورهای دیگ��ر از معادن ‪۳۵‬‬ ‫درصد س��نگ باکیفیت اس��تخراج می کنند‪ ،‬این عدد در‬ ‫کشور ما کمتر از ‪ ۲۰‬درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹امار تولید سنگ‬ ‫دبیر کل انجمن س��نگ ایران با اش��اره ب��ه امار تولید‬ ‫س��نگ تزئینی در کش��ور گفت‪ :‬هرچن��د نمی توان امار‬ ‫دقیق��ی ارائه کرد‪ ،‬اما به طور نس��بی می توان گفت تولید‬ ‫مع��ادن س��نگ تزئینی س��االنه ح��دود ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تن اس��ت‪ .‬براس��اس ش��ناختی که از‬ ‫معادن مختلف کشور داریم از ‪ ۱۰‬میلیون تن‬ ‫تنها حدود ‪ ۳۰‬درصد س��نگ قواره شش وجه‬ ‫به صورت اس��تاندارد از معدن خارج می ش��ود‪.‬‬ ‫باتوج��ه ب��ه اینک��ه س��نگ قواره ش��ش وجه‬ ‫قابلیت ص��ادرات دارد و در واحدهای فراوری‬ ‫بهتر مورداس��تفاده قرار می گیرد‪ ،‬اهمیت این‬ ‫موضوع بیشتر درک می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انتظار از وزارتخانه‬ ‫ش��ریفی در پاس��خ به این س��وال که چ��ه انتظاری از‬ ‫وزارتخانه دارید‪ ،‬بیان کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫باید از فعاالن بخش معدن بیش��تر حمایت کند‪ .‬همچنین‬ ‫اگ��ر معاونت امور معادن و صنای��ع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ای��ن امکان را فراهم کند که بخش��ی از‬ ‫پژوهشکده علوم زمین به دنبال ارتقای کیفیت نیروی انسانی‬ ‫راضیه لک‪:‬‬ ‫هنگام انجام‬ ‫کار اکتشافی در‬ ‫کشور‪ ،‬می توان‬ ‫از مقاالت و‬ ‫طرح های کیفی‬ ‫پژوهشکده علوم‬ ‫زمین بهره برد‬ ‫راضیه لک‪ ،‬رئیس پژوهش��کده عل��وم زمین با‬ ‫بیان اینکه مطالعات اکتش��افی این پژوهشکده از‬ ‫نظر کیفی بهترین ها در س��طح ملی و بین المللی‬ ‫است‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬پژوهشکده علوم زمین ‪۱۴‬‬ ‫هیات علمی و ‪ ۴‬نیروی ستادی دارد و سعی کرده‬ ‫در زمینه کیفیت نیروی انسانی از بهره وری باالیی‬ ‫برخوردار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مقاالت و طرح های پژوهشی کیفی‬ ‫رئیس پژوهشکده علوم زمین با اشاره به اینکه اعضای هیات‬ ‫علم��ی در این مرکز باید مقاالت و طرح های پژوهش��ی ارائه‬ ‫دهند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کیفیت اعضای هیات علمی هر سال رصد‬ ‫می ش��ود؛ به این صورت که عملکرد انها ‪ ۶۰‬درصد براس��اس‬ ‫اس��تانداردهای داخلی و ‪ ۴۰‬درصد براس��اس استانداردهای‬ ‫بین الملل��ی باش��د‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬با تمرک��ز بر کیفیت نیروی‬ ‫انس��انی جایگاه پژوهش��کده علوم زمین نس��بت به میانگین‬ ‫کشوری باالتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالعات کیفی درباره اکتشاف‬ ‫لک با اش��اره ب��ه موضوع��ات مطالعاتی ای��ن مرکز گفت‪:‬‬ ‫نیم��ی از مطالعات م��ا مرتبط با محیط زیس��ت و مخاطرات‬ ‫زمین ش��ناختی و نیمی دیگر با اکتش��افات معدنی در ارتباط‬ ‫است‪ .‬به این ترتیب مقاالت و طرح های پژوهشی با موضوعات‬ ‫محیط زیست و اکتشاف مرتبط است‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬هنگامی انجام کار اکتش��افی در کش��ور‪،‬‬ ‫‹ ‹اهمیت بهره از دانش ژئوفیزیک هوایی‬ ‫لک با اش��اره به لزوم اس��تفاده از دان��ش ژئوفیزیک هوایی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اکتشاف ذخایر پنهان زیرزمینی با دانش ژئوفیزیک‬ ‫هوایی در کشور بسیار جوان است‪ .‬این روش چند سالی است‬ ‫که در ایران بومی س��ازی شده اس��ت‪ .‬امیدواریم به وسیله ان‬ ‫بتوانیم مواد معدنی موجود در اعماق زمین را کشف کنیم‪.‬‬ ‫رئی��س پژوهش��کده علوم زمی��ن درباره مطالع��ات هوایی‬ ‫ص��ورت گرفته در کش��ور گفت‪ :‬مطالع��ات ژئوفیزیک هوایی‬ ‫برای نخس��تین بار در کش��ور در سال ‪۱۳۹۷‬انجام شد که در‬ ‫پهنه س��قز استان کردستان صورت گرفت‪ .‬گروه های مختلف‬ ‫بالفاصله روانه این منطقه ش��دند و فرایند پردازش داده ها با‬ ‫سرعت بس��یار باالیی طی شد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬با رکوردی که‬ ‫در کردستان ثبت شد‪ ،‬نش��ان دادیم که می توانیم به مناطق‬ ‫دیگر هم ورود کنیم‪.‬‬ ‫توجه به حفظ کیفیت محیط زیست در معدنکاری‬ ‫رضا نوری‪ :‬توجه‬ ‫به کیفیت و‬ ‫کاهش االینده ها‬ ‫در معدنکاری‬ ‫به طور حتم بر‬ ‫محیط زیست هم‬ ‫تاثیر می گذارد‬ ‫رضا نوری‪ ،‬نایب رئیس کمیسیون‬ ‫صنع��ت و مع��دن ات��اق مش��ترک‬ ‫بازرگان��ی ای��ران و ایتالیا به‬ ‫گفت‪ :‬توج��ه به کیفی��ت و کاهش‬ ‫االینده ها در معدنکاری به طور حتم‬ ‫بر محیط زیس��ت هم تاثیر می گذارد‬ ‫و اقتصاد را به س��مت پایداری سوق‬ ‫می دهد‪ .‬نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن‬ ‫اتاق مش��ترک بازرگانی ای��ران و ایتالیا با بیان‬ ‫اینک��ه معدنکاران ب��رای حل مش��کل خود با‬ ‫س��ازمان منابع طبیعی باید خ��ود را جای انها‬ ‫قرار دهن��د‪ ،‬گفت‪ :‬معدن��کاران نباید به صورت‬ ‫یکجانبه به توس��عه معدن نگاه کنند‪ ،‬بلکه باید‬ ‫ببینند فعاالن منابع طبیعی و معارضین محلی‬ ‫چه دغدغه هایی دارد تا مشکالت ایجاد شده را‬ ‫با گفتمان و درک متقابل حل کنند‪.‬‬ ‫ن��وری با اش��اره ب��ه اینک��ه معدن��کاری به‬ ‫‹ ‹امادگی برای افزایش کیفیت بخش معدن‬ ‫دبیر کل انجمن س��نگ ایران با اش��اره به لزوم جدی‬ ‫گرفت��ن فعالی��ت فع��االن و تش��کل های بخ��ش معدن‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باتوجه به ش��رایط جدیدی که در وزارتخانه‬ ‫ایجادش��ده و شاهد حضور افراد اش��نا با معدن از جمله‬ ‫علیرضا رزم حس��ینی و داریوش اسماعیلی بر مسندهای‬ ‫کلیدی هس��تیم‪ ،‬انتظ��ار داریم از انجمن س��نگ ایران‬ ‫درخواست کمک کارشناسی شود تا شاهد ارتقای کمی و‬ ‫کیفی در بخش معدن باشیم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬انجمن سنگ‬ ‫ای��ران اماده کمک ب��ه وزارتخانه برای توس��عه و ارتقای‬ ‫کیفی بخش معدن است‪.‬‬ ‫حوادث کمتر با ارتقای کیفیت معادن‬ ‫می توان از مقاالت و طرح های پژوهشی پژوهشکده‬ ‫علوم زمین بهره برد‪.‬‬ ‫رئیس پژوهش��کده علوم زمین با ابراز ناراحتی از‬ ‫اینکه اکتشافات در کشور سطحی است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با اینکه مطالعات و اقداماتی در حوزه اکتشاف‬ ‫در کشور انجام شده‪ ،‬شاهد انجام اکتشاف های عمیق‬ ‫زیادی در این بخش نیس��تیم‪ .‬امیدواریم بتوانیم از‬ ‫روش های نوین بهره برده و در اکتش��اف عمیق ورود کنیم تا‬ ‫به عمق ‪ ۵۰۰‬متر و بیشتر دست یابیم‪.‬‬ ‫ناچار ب��ا طبیعت در ارتباط اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬این موض��وع عجیبی‬ ‫نیس��ت و در تمام دنی��ا معدنکاران‬ ‫با طبیعت س��روکار دارن��د؛ بنابراین‬ ‫باید معدنکاران ب��ا تمام تالش خود‬ ‫ب��ه حف��ظ محیط زیس��ت کمک و‬ ‫کیفیت ها و استانداردهای بین المللی‬ ‫و داخل��ی را رعایت کنند‪ .‬توج��ه به کیفیت و‬ ‫استانداردهای محیط زیست مسئله مهمی است‬ ‫و معدن��کار باید موارد مدنظ��ر منابع طبیعی و‬ ‫محیط زیست را بپذیرد‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون صنعت و معدن اتاق‬ ‫مش��ترک بازرگانی ایران و ایتالیا خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬بهره ب��رداران معدنی باید بعد از اتمام کار‬ ‫منطقه را به ش��کل اولیه خ��ود بازگردانند و به‬ ‫مواردی همچون توسعه ژئوتوریسم و ابادانی ان‬ ‫منطقه توجه کنند‪.‬‬ ‫حقوق دولتی‪ ،‬صرف اقدامات مطالعاتی و اکتشافات تکمیلی‬ ‫شود‪ ،‬شاهد افزایش راندمان تولید و به دست اوردن سنگ‬ ‫استاندارد در کشور خواهیم بود‪ .‬این مهم کمک خواهدکرد‬ ‫که تولید بیشتری در معادن داشته باشیم‪.‬‬ ‫عباس��علی ایروان��ی‪ ،‬مدی��رکل دفتر‬ ‫نظ��ارت بر امور معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت با بی��ان اینکه رعایت‬ ‫کیفیت و استاندارد در بخش معدن یک‬ ‫اصل اس��ت‪ ،‬به‬ ‫گف��ت‪ :‬همانطور‬ ‫ک��ه در ه��ر فعالیت��ی بای��د کیفیت و‬ ‫استانداردهای الزم را رعایت کنیم‪ ،‬این‬ ‫موضوع در بخش معدن نیز الزامی است‪ .‬مدیرکل‬ ‫دفتر نظارت بر ام��ور معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ب��ا بیان اینکه کیفیت در معادن کش��ور‬ ‫به صورت نس��بی اعمال می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫مختل��ف موضوع کیفیت هم متفاوت می ش��ود‪ .‬در‬ ‫ن بین مس��ئله اصلی این است که موارد مختلف‬ ‫ای ‬ ‫تاکیدشده را نس��بت به حالت قبلی ارتقا داد تا در‬ ‫نهایت خطرات و ضایع��ات بخش معدن به حداقل‬ ‫برس��د‪ .‬ایروان��ی تصریح ک��رد‪ :‬باالخره ه��ر کار و‬ ‫فعالیتی به ویژه در حوزه معدن حادثه جانی و مالی‬ ‫دارد‪ .‬مس��ئله مهم این اس��ت که هرچه کیفیت و‬ ‫استانداردها بیشتر رعایت شود‪ ،‬حوادث کمتری هم‬ ‫رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر نظارت ب��ر امور معدن��ی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بیان اینک��ه اموزش‬ ‫نیروی انس��انی یک اصل ب��رای ارتقای کیفیت در‬ ‫ی که در‬ ‫مع��ادن اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬کس��ان ‬ ‫محیط��ی فعالی��ت می کنن��د‪ ،‬به تدریج‬ ‫با ش��رایط خ��و می گیرن��د و هم ه چیز‬ ‫برای ش��ان تک��راری می ش��ود؛ بنابراین‬ ‫ممکن اس��ت رعایت نکات ایمنی الزم و‬ ‫اس��تاندارد ها را نادیده گرفته و فراموش‬ ‫کنن��د‪ .‬ب ه این ترتی��ب در هر لحظه باید‬ ‫به پرسنل اموزش داد و انها را از خطرات و مسائل‬ ‫غیرمترقب��ه اگاه کرد‪ .‬ایروانی با اش��اره به اهمیت‬ ‫رعای��ت نکات ایمنی و کیفیت الزم در اس��تفاده از‬ ‫ل��وازم‪ ،‬تجهیزات و اب��زاراالت گفت‪ :‬با مانیتورینگ‬ ‫و استفاده از دستگاه هایی که هوای معدن را تهویه‬ ‫می کنند و استفاده درس��ت از لوازم و ماشین االت‬ ‫می توانیم خطرات معدنکاری را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر نظارت ب��ر امور معدن��ی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ا بیان اینک��ه گاهی‬ ‫هزینه رعایت ایمنی برای معادن زیاد اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هزینه ه��ا در بخش معدن باالس��ت‪ ،‬ح��ال هزینه‬ ‫استفاده از تجهیزات و فناوری نوین برای باال بردن‬ ‫کیفیت و اس��تانداردها نیز به ان اضافه می ش��ود‪.‬‬ ‫گاهی معدنکاران به دلیل مشکالت مالی نمی توانند‬ ‫هزینه ه��ا را تامین کنن��د و در رعایت ایمنی نمره‬ ‫قابل قبولی نمی گیرند‪.‬‬ ‫کیفیت‪ ،‬سرلوحه معدنکاری‬ ‫نورالدین رحیمی‪ ،‬مش��اور اجرایی مدیرعامل شرکت‬ ‫زغال سنگ البرز مرکزی با بیان اینکه توجه به کیفیت‬ ‫و ایمنی س��رلوحه معدنکاری اس��ت‪ ،‬به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫اگر این مهم رعایت نش��ود‪ ،‬ادامه فعالیت معدن معنا و‬ ‫مفهوم خود را از دست خواهد داد‪.‬‬ ‫مش��اور اجرایی مدیرعامل ش��رکت زغال سنگ البرز‬ ‫مرک��زی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬از انجا که تم��ام معادن‬ ‫زغال سنگ کشور گازخیز هستند‪ ،‬محیط شان سمی و فعالیت در‬ ‫انها کش��نده است؛ از همین رو معدنکاران قبل از شروع هر کاری‬ ‫باید میزان گاز معدن را با دس��تگاه مخصوص اندازه گیری کنند و‬ ‫سپس به پرسنل اجازه فعالیت دهند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬همچنین وقتی س��ینه کار پیش��روی می کند باید‬ ‫چوب بس��ت ها با رعایت فاصله به موقع زده ش��وند تا شاهد ریزش‬ ‫معدن نباشیم‪.‬‬ ‫رحیمی با بیان اینکه اگر کیفیت ایمنی مورد توجه قرار نگیرد‪،‬‬ ‫معدنکاری معنی واقعی خود را از دست می دهد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ضعف‬ ‫ایمن��ی می تواند حوادث ناگواری را در معدن ایجاد کند؛ از جمله‬ ‫این حوادث می توان به حادثه معدن یورت اشاره کرد‬ ‫ک��ه ع��ده ای از هموطنان مان جان خ��ود را در ان از‬ ‫دست دادند‪.‬‬ ‫مش��اور اجرایی مدیرعامل شرکت زغال سنگ البرز‬ ‫مرکزی در پاس��خ به این س��وال که چق��در مقررات‬ ‫س��ختگیرانه برای ارتق��ای کیفیت و ایمن��ی معادن‬ ‫زغال س��نگ در نظ��ر گرفته می ش��ود‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬ما‬ ‫باتوجه به تخص��ص و تجربیات خود تذکرات الزم را برای رعایت‬ ‫نکات ایمنی در قالب تراکت و بنر و همچنین به صورت مش��اوره‬ ‫به کارگران می دهیم و در این زمینه تمام تالش خود را می کنیم‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬ایمنی نخستین شرط کار است و رعایت ان در‬ ‫معادن زغال سنگ به دلیل کار زیرزمینی بسیار مهم است‪.‬‬ ‫رحیمی گفت‪ :‬براساس امار رسمی سازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫استان مازندران تعداد نیروهای معدنی استان ‪ ۳۸۷۳‬نفر است‪ .‬از‬ ‫این تعداد ‪ ۲۲۴۸‬نفر در معادن زغال سنگ مشغول کار هستند که‬ ‫به طور تقریبی ‪ ۶۲‬درصد نیروها را شامل می شوند و نشان می دهد‬ ‫معادن زغال سنگ بیشترین امار را در اشتغال دارند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫ایران ‪ ۶۸‬ن��وع ماده معدن��ی دارد و ‪ ۷‬درصد معادن‬ ‫جه��ان را در خ��ود جای داده‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫تولیدات معدنی نقش چندانی در تولید ناخالص داخلی‬ ‫و رونق اقتصادی ما ندارند‪.‬‬ ‫ارتقای کیفیت برای افزایش نقش معدن در توس��عه‬ ‫اقتصادی مقوله مهمی اس��ت‪ .‬کارشناس��ان باور دارند‬ ‫رش��د کیفیت در تمامی حوزه ه��ای فعالیت معدنی از‬ ‫جمله اکتش��افات‪ ،‬پژوهش‪ ،‬نیروی انسانی‪ ،‬ماشین االت‬ ‫و محیط زیست کلیدی اس��ت‪ .‬اگر به کیفیت مطالعات‬ ‫حوزه معدن حس��اس تر باشیم و از مراکز علمی باتوجه‬ ‫به اس��تاندارد های موجود داخل��ی و بین المللی کمک‬ ‫گرفته ش��ود‪ ،‬می توانیم ش��اهد بهبود وضعیت اکتشاف‬ ‫و گذر از اکتش��اف س��طحی به عمقی و هوایی باشیم‪.‬‬ ‫در بح��ث ماش��ین االت نی��ز کارشناس��ان ب��اور دارند‬ ‫مش��کالت ارزی و کاه��ش ارزش ریال مانع نوس��ازی‬ ‫تجهیزات و باعث ش��ده از ماشین االت قدیمی استفاده‬ ‫ش��ود‪ .‬برخی از این دس��تگاه ها انقدر کهنه هستند که‬ ‫نمی توانیم انتظار توسعه سریع را داشته باشیم‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناس��ان توسعه بخش معدن با بهره از ماشین االت‬ ‫و تجهیزات روز امکان پذیر اس��ت‪ .‬در ادامه کارشناسان‬ ‫به نقش کلیدی فعاالن بخش معدن‪ ،‬تشکل ها و بخش ‬ ‫خصوص��ی در ارتق��ای کیفی معدن تاکی��د دارند‪ .‬انها‬ ‫ش خصوصی و تش��کل های معدنی‬ ‫تصریح می کنند بخ ‬ ‫اماده هستند به دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مش��اوره دهند تا از تنگنای توس��عه خارج شویم‪ .‬بنا بر‬ ‫انچه گفته ش��د کارشناس��ان به اتفاق بر ل��زوم ارتقای‬ ‫کیف��ی در بخ��ش معدن تاکی��د دارند و ای��ن عامل را‬ ‫ضرورتی مهم برای توسعه بخش معدن می دانند‪.‬‬ صفحه 12 ‫ شنبه‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 17‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 7‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1651‬‬ ‫پیاپی ‪2969‬‬ ‫نگاه اسیب شناسانه به تولید کاالی ایرانی‬ ‫چرا در کیفیت عقب هستیم؟!‬ ‫رامین سمیع زاده‬ ‫دبیر انجمن مبلمان و دکوراسیون‬ ‫علیرض�ا حائ�ری‪ -‬عضو هی�ات مدی�ره جامعه‬ ‫متخصصان صنایع نس�اجی‪ :‬حقیقت این است که این‬ ‫باور در میان ایرانیان از گذش��ته تا امروز وجود داشته که‬ ‫کیفیت کاالی ایرانی در مقایس��ه با مشابه خارجی نازل تر‬ ‫اس��ت‪ .‬گرچه این موضوع درباره برخی کاالها مانند فرش‬ ‫دس��تباف‪ ،‬زعفران و خاویار صدق نمی کند اما متاس��فانه‬ ‫باید گفت بس��یاری از کاالهای تولید مصداق این مسئله‬ ‫هس��تند‪ .‬بس��یاری از عوامل در بهبود کیفیت کاالها نقش دارند اما بی تردید یکی‬ ‫از مهم تری��ن فاکتوره��ا در بی توجهی تولیدکنندگان ب��ه کیفیت کاالها‪ ،‬انحصار در‬ ‫عرضه و بازارهای انحصاری اس��ت که دغدغه فروش نرفتن کاال را در تولیدکننده از‬ ‫بین می برد‪ .‬انحصار با از بین بردن رقابت در کس��ب بازار فروش‪ ،‬تالش برای ارتقای‬ ‫کیفی��ت را بی دلی��ل می کند و تولیدکننده دیگر اص��راری به افزایش کیفیت کاالی‬ ‫خود ندارد‪ .‬البته در این موضوع ش��کی نیست که بازار انحصاری به نفع تولیدکننده‬ ‫داخلی است و می تواند فروش باال و سود مطلوب او را تامین کند اما اگر جامع تر به‬ ‫این موضوع نگاه کنیم و تاثیر انحصار در صنعت را در نظر بگیریم‪ ،‬بی تردید صنعت‬ ‫و مصرف کننده از انحصاری بودن بازار یک کاال زیان می بینند‪ .‬نمونه بارز این انحصار‬ ‫در کش��ور‪ ،‬در صنایعی مانند خودروس��ازی کامال مشهود است‪ .‬اگر از استدالل زیان‬ ‫انباشته ای که خودروسازان در توجیه وضعیت موجود به ان اشاره می کنند بگذریم‪،‬‬ ‫می بینیم که تولیدکننده خودرو از این انحصار سود می برد و برای کاالی خود بازاری‬ ‫می یابد‪ ،‬اما صنعت خودروس��ازی کش��ور و مصرف کننده از این روند انحصاری رنج‬ ‫می برند‪ .‬متاسفانه تا زمانی که این انحصار وجود دارد‪ ،‬نمی توان انتظار داشت بهبودی‬ ‫در کیفیت های موجود حاصل ش��ود‪ .‬ما حت��ی زمانی که موضوع ممنوعیت واردات‬ ‫پوش��اک به کش��ور مطرح شد نیز نس��بت به ان انتقاد داشتیم و مخالفت خود را در‬ ‫این زمینه اعالم کردیم‪ .‬به نظر کارشناسان این حوزه‪ ،‬ممنوعیت واردات پوشاک نیز‬ ‫گرچه به نفع تولیدکننده این کاال در کشور است‪ ،‬اما به ضرر صنعت پوشاک خواهد‬ ‫بود و صنعت پوشاک کشور از این موضوع زیان خواهد دید و مسیر ارتقای کیفیت را‬ ‫طی نخواهدکرد‪ .‬پرداختن به تولید و عرضه محصوالت در یک محیط گلخانه ای که‬ ‫رقابت در ان وجود ندارد‪ ،‬نمی تواند محرک ارتقای کیفیت کاال باشد‪ .‬کیفیت کاالها‬ ‫زمانی بهبود خواهند یافت که کاال در معرض رقابت با سایر کاالها قرار بگیرد و عیار‬ ‫خود را در مقایسه با رقیبان مورد سنجش قرار دهد‪ .‬البته شاید در این زمینه عوامل‬ ‫دیگ��ری مانند تجهیزات به روز‪ ،‬فناوری و کیفیت مواد اولیه نیز تاثیرگذار باش��د اما‬ ‫این موارد هیچ یک به اندازه نبود رقابت‪ ،‬تعیین کننده نیس��تند زیرا ما ش��اهدیم که‬ ‫مواد اولیه صنعت نس��اجی کشور مانند بسیاری دیگر از کشورهاست و ماشین االت‬ ‫کش��ورهایی مانند هند‪ ،‬در مواردی بسیار قدیمی تر از تجهیزات موجود در کشور ما‬ ‫هس��تند‪ ،‬اما تولیدکنندگان پوشاک این کش��ور همچنان به شکل مطلوب در حال‬ ‫فعالیت و تولید هس��تند‪ .‬در واقع ش��اید این طور بتوان گفت که حمایت انحصاری از‬ ‫تولی��د داخل��ی‪ ،‬به صنعت و ارتقای کیفیت صدمه م��ی زند که ما در برخی از موارد‬ ‫با ان مواجه هستیم‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫نگاهی که در تجارت داخلی امروز در میان بیشتر ایرانیان رواج دارد و حتی تبدیل به یک باور شده‪ ،‬این است که کاالی ایرانی نسبت‬ ‫به نمونه خارجی همان کاال از کیفیت کمتری برخوردار است و خریداران باوجود قیمت به نسبت کمتر کاالی ایرانی‪ ،‬ترجیح می دهند‬ ‫با صرف هزینه بیشتر‪ ،‬نمونه خارجی ان را خریداری کنند‪ .‬این باور در جامعه در حالی شکل گرفته که در این سال ها دست اندرکاران‬ ‫و برنامه ریزان حوزه اقتصاد و تجارت س��عی دارند مردم را به مصرف کاالهای ایرانی ترغیب کنند و ش��عارهایی مانند «ایرانی‪ ،‬کاالی‬ ‫ایرانی بخر» را نیز در این راستا طراحی کرده اند‪ .‬شعارهایی که امروز تقریبا همه با ان اشنایی دارند و ان را در گفت وگوهای خود به‬ ‫کار می برن��د ام��ا گاهی برای طعنه و کنایه! اما ایا واقعا کیفیت کاالهای تولید داخل نس��بت به نمونه های خارجی ان تا این حد نازل ‬ ‫است؟! و اگر این طور است‪ ،‬دلیل این بی توجهی به کیفیت در تولید کاالی ایرانی چیست؟! با گزارش‬ ‫در این باره همراه باشید‪:‬‬ ‫سود و زیان بازار های انحصاری‬ ‫اخبار‬ ‫صنعت مبلمان‬ ‫کشور درگیر‬ ‫بقا و فناست‬ ‫فقط انتظار نداشته باشیم‬ ‫علی فاضلی‪ -‬عضو هیات رئیس�ه اتاق اصناف تهران‪ :‬اگر‬ ‫بگوییم همه کاالهای تولید داخل کشور از نظر کیفیت با نمونه های‬ ‫خارجی برابر هستند و تفاوت کیفی خاصی بین انها نیست‪ ،‬حرف‬ ‫چندان درستی نزده ایم و اگر کیفیت مطلوب بسیاری از محصوالت‬ ‫تولید داخل را در نظر نگیریم‪ ،‬دور از انصاف اس��ت‪ .‬در واقع صنایع‬ ‫م��ا در برخی م��وارد دارای کیفیت های قابل رقاب��ت با نمونه های‬ ‫خارجی هس��تند و می توانند بازار را به راحتی در اختیار بگیرند‪ ،‬اما‬ ‫در بس��یاری موارد نیز این طور نیست و محصوالت داخلی با کاالهای خارجی‬ ‫مشابه قابل مقایسه نیستند‪ .‬البته برای نتیجه گیری درست باید شرایط تولید‬ ‫در داخل کش��ور را نیز مدنظر ق��رار دهیم و برمبنای ان درب��اره تولیدکننده‬ ‫داخل��ی قض��اوت کنیم‪ .‬مهم ترین نکت��ه ای که در زمینه تولی��دات داخلی ما‬ ‫وجود دارد این اس��ت که در بیش��تر موارد ما به جای روش های علمی تولید‪ ،‬از‬ ‫روش های تجربی بهره می بریم و تولید غالبا از اصول استاد و شاگردی پیروی‬ ‫می کند؛ بنابراین نمی توان انتظار داش��ت بهره وری و کیفیت به شکل مطلوب‬ ‫در ان شکل بگیرد‪ .‬این موضوع تنها محدود به کارگاه های کوچک نیست و در‬ ‫بسیاری موارد در کارخانه های داخلی ما نیز از این شیوه تبعیت می شود‪ .‬البته‬ ‫جدا از این مس��ئله‪ ،‬موضوع مهم تری نیز در کیفیت محصوالت تولیدی کشور‬ ‫تاثیرگذار اس��ت و ان باور نداشتن بنگاه های تولیدی کشور است‪ .‬در طول این‬ ‫س��ال ها دولت و نهادهای زیرمجموعه ان گرچه هم��واره بر حمایت از تولید‬ ‫ش خصوصی را باور نداش��ت ه و در جهت بهبود و‬ ‫تاکید داش��ته اند‪ ،‬اما هرگز بخ ‬ ‫ارتق��ای کیفیت به انها کمک قابل توجهی نکرده اند‪ .‬در حال حاضر ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫بنگاه های تولیدی ما از نوع بنگاه های کوچک و متوسط هستند و سال هاست‬ ‫که با مش��کالت ریز و درش��ت دس��ت وپنجه نرم می کنند‪ .‬در این‬ ‫س��ال ها چه کمکی به انها ش��ده است؟! مس��ئوالن نگاهی به این‬ ‫بخش نداشت ه و قدمی در جهت تقویت ان برنداشته اند‪ .‬تسهیالت‬ ‫بانکی ما نیز به سمت تولید هدایت نشده و نمی شود‪ .‬با این شرایط‬ ‫نمی توان به بهبود وضعیت این بخش امید داش��ت‪ .‬به همین دلیل‬ ‫نیز در این س��ال ها همواره ش��اهد کوچک تر شدن دایره تولید و در‬ ‫مقابل توس��عه بازار داللی در کش��ور بوده ایم‪ .‬در این سال ها بخش ‬ ‫خصوصی هرگز به درستی باور نش��د و نهادهای فعال ان در تصمیم گیری ها‪،‬‬ ‫سیاست گذاری ها و بخش های اجرایی هرگز به درستی به بازی گرفته نشدند‬ ‫و در برنامه ه��ای بلندم��دت‪ ،‬جایگاهی برای انها در نظر گرفته نش��د‪ .‬ش��اید‬ ‫عده ای بر این باور باش��ند که ما از نظر فناوری فاصله زیادی با تولیدکنندگان‬ ‫دیگر کش��ورها داریم که این نظر درباره برخی صنایع درست است و برای این‬ ‫عقب ماندگی کاری انجام نش��ده‪ ،‬اما برای صنایعی ک��ه فناوری تولید انها در‬ ‫کشور نیز وجود دارد‪ ،‬چه قدمی برداشته و چه برنامه هایی در نظر گرفته شده‬ ‫ اس��ت؟! در هر حال به مرور زمان ماشین االت و تجهیزات کهنه و از رده خارج‬ ‫می شوند که باید برای جایگزینی انها اقدام شود‪ .‬ایا تسهیالت و امکانات الزم‬ ‫برای این تجدید قوا به تولیدکننده داده شده است؟! در کشور ما باوجود تمام‬ ‫مشکالت داخلی و خارجی‪ ،‬بسیاری از تولیدکنندگان حوزه های چوب‪ ،‬چرم‪،‬‬ ‫چاپ و بس��ته بندی‪ ،‬پوشاک و‪ ...‬توانسته اند گلیم خود را از اب بیرون بکشند و‬ ‫با ارتقای کیفیت و برندسازی همپای تولیدکنندگان خارجی پیش بیایند اما‬ ‫مسئوالن نهادهای باالدستی در حوزه صنعت نیز نباید در این موارد نقش خود‬ ‫را به فراموشی بسپارند و تنها به ذکر اهداف شعارگونه بسنده کنند‪.‬‬ ‫معادله را درست بنویسیم‬ ‫حرف های ناگفته درباره تولید و کیفیت تولید در کشور بسیار زیاد است‪،‬‬ ‫ام��ا دو موضوع بیش از همه خودنمای��ی می کند؛ یکی اینکه وقتی توجیه و‬ ‫نی��ازی به ارتقای کیفیت وجود ندارد نمی توان انتظار داش��ت تولیدکننده‬ ‫برای ان اقدامی انجام دهد و دیگر اینکه کیفیت محصول بستگی مستقیمی‬ ‫به ش��رایط تولید و مواردی مانند تامین مواد اولی��ه دارد و در صورت وجود‬ ‫شرایط مطلوب است که یک محصول باکیفیت تولید می شود‪ .‬اگر به همین‬ ‫دو م��ورد تکیه کنیم خواهی��م دید انچه در زمینه کیفی��ت از تولیدکننده‬ ‫داخل��ی انتظار داری��م‪ ،‬در واقع انتظار بی موردی اس��ت‪ .‬وقتی تولیدکننده‬ ‫در محی��ط بس��ته و انحصاری به تولی��د می پردازد که در ه��ر حال فروش‬ ‫محصول تضمین اس��ت و وقتی مواد اولیه الزم برای بهبود کیفیت محصول‬ ‫در دس��ترس نیست‪ ،‬چرا توقع داریم تولیدکننده برای رسیدن به این هدف‬ ‫خود را به تکاپو بیندازد‪ .‬اینکه می گویند «هم ه چیزمان باید به همه چیزمان‬ ‫بیاید» حرف بیراهی نیس��ت‪ .‬تولید یک زنجیره اس��ت ک��ه برای به نتیجه‬ ‫مطل��وب رس��یدن ان باید تم��ام مولفه های ان در ج��ای صحیح خود قرار‬ ‫بگیرند ام��ا در اقتصاد ما هرگز این اتفاق نیفتاده و تولید همواره مانند عضو‬ ‫ناکارامدی بوده که کس��ی کاری به کار ان نداش��ته و در بدنه اقتصاد نفتی‬ ‫کش��ور و زیر س��ایه دالرهای حاصل از ان در تکاپو بوده اس��ت‪ .‬حاال از همه‬ ‫این بدنه فربه فقط همین عضو ناکارامد مانده که تبدیل به نقطه امید نظام‬ ‫اقتصادی و تجاری کشور شده است‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت این بخش ناکارامد که در بس��یاری موارد هنوز مستقیم و‬ ‫غیرمستقیم به واردات وابسته است‪ ،‬در این شرایط تحریمی نمی تواند یک‬ ‫ش��به ره صد ساله را طی کند و بار تمام مس��ئولیت های موجود را به دوش‬ ‫بکشد‪ .‬در نهایت اینکه در شرایط امروز که از یک سو هر یک از بخش ها فقط‬ ‫کاله خود را محکم چسبیده اند و از سوی دیگر تالش و جهد تولیدکنندگان‬ ‫داخلی بر سر بودن و نبودن است‪ ،‬شاید بهبودهای انچنانی در کیفیت کاال‬ ‫انتظار چندان معقولی نباشد‪.‬‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مباحث��ی مانند توانای��ی تولید و رقاب��ت در کیفیت موضوعات‬ ‫مهم��ی در صنعت مبلمان هس��تند که توجه به انه��ا می تواند در‬ ‫ش��کوفایی این صنعت تاثیرگذار باشد‪ .‬بدون شک کشور ما باتوجه‬ ‫ب��ه فناوری ه��ای موجود‪ ،‬دانش فنی و همچنی��ن نیروی کار خود‬ ‫می تواند حرف های زیادی در این عرصه برای گفتن داش��ته باشد‪.‬‬ ‫کش��ور ما در صنعت مبلم��ان اداری بی تردید ای��ن توانایی را دارد‬ ‫ک��ه همپای صنایع روز دنیا گام ب��ردارد و قابلیت رقابت با کاالهای‬ ‫تولید شده در دیگر کشورها را نیز دارد‪ .‬همچنین در زمینه مبلمان‬ ‫کالسیک و مبلمان کودک می توان گفت تولیدات این صنایع نیز از‬ ‫کیفیت قابل قبولی برخوردارند و توانایی حضور در بازارهای رقابتی‬ ‫را دارند اما نکته ای که در این میان وجود دارد این است که همه این‬ ‫قابلیت ها در شرایطی می تواند مطرح شود که این صنعت در کشور‬ ‫ل حاضر صنعت مبلمان کشور ما پیش و بیش از‬ ‫فعال باش��د‪ .‬در حا ‬ ‫موضوع رقابت ب��ا محصوالت خارجی‪ ،‬با موضوع جدی تری مواجه‬ ‫است‪ .‬صنایع مبلمان کش��ور باتوجه به وضعیت اقتصادی موجود‪،‬‬ ‫ب��ا چالش مواد اولیه مواجه اس��ت که این موضوع ن��ه در ارتباط با‬ ‫تثبیت بازار که حتی فراتر از ان و مربوط به امکان دسترسی به مواد‬ ‫اولیه موردنیاز است؛ بنابراین موضوع کیفیت در واقع در رتبه های‬ ‫بع��دی اهمیت قرار دارد و زمانی که امکان تولید برای تولیدکننده‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬نمی توان درباره کیفیت تولید به درستی سخن گفت‪.‬‬ ‫صنایع مبلمان کش��ور و بس��یاری از صنایع دیگر در حال حاضر با‬ ‫ی��ک نیاز جدی در حوزه تامی��ن مواد اولیه مواجهند‪ .‬پس از تامین‬ ‫این نیاز‪ ،‬باید به مس��ئله ثبات قیمت مواد اولی��ه و بازار بپردازیم و‬ ‫پس از ان موضوع کیفیت و رقابت مطرح می شود‪ .‬در واقع موضوع‬ ‫کیفیت و رقابت در این عرصه زمانی مطرح می شود که تولیدکننده‬ ‫توانایی تولید و حضور در این عرصه را داش��ته باشد و برای تصاحب‬ ‫بیش��تر بازارها تالش کند‪ .‬این ش��رایط با وضعیتی که تولید ایران‬ ‫ل حاضر با ان مواجه اس��ت‪ ،‬فاصله بس��یاری دارد‪ .‬اگر رکود‬ ‫در حا ‬ ‫فعل��ی حاک��م بر بازار را در نظر نگیریم و مبنا را بر این قرار دهیم که‬ ‫صنایع اس��یب دیده مبلمان کشور ‪-‬که بس��یاری از انها در استانه‬ ‫تعطیلی و ورشکستگی قرار دارند‪ -‬همچنان بدون مشکل مشغول‬ ‫کار هس��تند‪ ،‬می توان گفت این صنعت در کش��ور ما در سال های‬ ‫اخیر رشد کمی و کیفی خوبی داشته و از نظر فناوری تولید‪ ،‬دانش‬ ‫و مهارت به نقطه قابل قبولی رسیده و عالوه بر تامین نیاز بازارهای‬ ‫داخلی‪ ،‬می تواند نگاهی نیز به صادرات و حضور در بازارهای جهانی‬ ‫داشته باشد‪ .‬اما همه این موارد زمانی اتفاق می افتد که فعاالن این‬ ‫صنعت در ش��رایط عادی اقتصادی‪ ،‬قادر به تامین مواد اولیه‪ ،‬تولید‬ ‫و عرض��ه محصوالت خود باش��ند‪ .‬در حال حاض��ر صنعت مبلمان‬ ‫ی مواجه است‪ .‬این مشکالت از مرحله‬ ‫کشور با مشکالت بسیار جد ‬ ‫تولید اغاز می ش��ود و تا س��طح مصرف تس��ری می یابد و بسیاری‬ ‫از اف��راد مرتب��ط با این صنع��ت را درگیر می کند‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫اگر تس��هیالت و مساعدتی ازسوی نهادهای باالدستی برای بهبود‬ ‫وضعیت صنع��ت مبلمان صورت نگی��رد‪ ،‬تولیدکنندکان محکوم‬ ‫به نابودی هس��تند‪ .‬صنعت مبلمان کش��ور و صنایع وابسته به ان‪،‬‬ ‫در ح��ال حاضر عالوه بر رفع نیاز بازارهای کش��ور‪ ،‬با نقش افرینی‬ ‫‪ ۱۰‬درص��دی خود در بازار اش��تغال‪ ،‬نقش مهمی در این حوزه ایفا‬ ‫می کنند که اگ��ر این بقا و فعالیت مورد توجه قرار نگیرد‪ ،‬می تواند‬ ‫تاثیرات منفی زیادی را بر اقتصاد کشور بگذارد‪.‬‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 7‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1651‬‬ ‫پیاپی ‪2969‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫سقوط دالر از ‪32‬هزار تومان به ‪25‬هزار تومان‬ ‫یادداشت‬ ‫ویژگی های یک‬ ‫پوپولیست‬ ‫امریکایی‬ ‫صف سنگین فروش ارز در فردوسی‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫یک��ی از اتفاقاتی که البه الی اخبار سراس��ر‬ ‫هیجانی انتخابات امریکا گم شد‪ ،‬انتشار نامه ای‬ ‫بود که بیش از هزار اقتصاددان امریکایی خطاب‬ ‫ب��ه مردم امریکا نوش��ته بودن��د و با ذکر دالیل‬ ‫علمی اقتصادی‪ ،‬از ش��هروندان ایاالت متحده‬ ‫خواسته بودند که به دونالد ترامپ رای ندهند‪.‬‬ ‫کمپین انتخاباتی ترامپ تکیه خود را بر رش��د‬ ‫اقتص��ادی ب��اال در دوره ترامپ گ��ذارده بود و‬ ‫بالانقط��اع‪ ،‬بدون ارائه اماری دقیق و مس��تدل‬ ‫ادعای رش��د بی س��ابقه اقتصادی در امریکا را‬ ‫مط��رح می ک��رد‪ ،‬اما بیش از ه��زار اقتصاددان‬ ‫امریکایی با برش��مردن ‪۱۶‬دلیل‪ ،‬ادعای ترامپ‬ ‫و س��تاد انتخاباتی وی مبنی بر بهبود وضعیت‬ ‫اقتصادی مردم در سراس��ر امریکا را رد کردند‬ ‫و ان را ک��ذب محض دانس��تند‪ .‬طبق انچه در‬ ‫این نامه امده امار و ارقام اقتصادی در ‪ 3‬س��ال‬ ‫نخس��ت ریاس��ت جمهوری ترام��پ (پیش از‬ ‫ش��یوع کرونا) به مراتب نس��بت به ‪ 4‬سال دوم‬ ‫باراک اوباما پایین تر اس��ت‪ .‬باتوجه به این نکته‬ ‫می ت��وان نتیجه گرفت ک��ه عملکرد ترامپ در‬ ‫حوزه اقتصاد چن��دان نتیجه خارق العاده ای بر‬ ‫کیفی��ت زندگی مردم امریکا نگذاش��ته و اتفاقا‬ ‫با کاهش مالیات س��رمایه داران در این کش��ور‪،‬‬ ‫ب��ر فاصل��ه طبقاتی هم دامن زده اس��ت‪ .‬اگر با‬ ‫دقت بیشتری به نحوه حکمرانی سیاستمداران‬ ‫پوپولیستی چون رئیس جمهوری کنونی ایاالت‬ ‫متح��ده (دونالد ترامپ) در طول تاریخ بنگریم‪،‬‬ ‫درمی یابی��م که همگی بر س��ر این دو موضوع‬ ‫اشتراک نظری خارق العاده دارند؛ ضدیت با علم‬ ‫و دروغ! این شباهت به حدی است که نمی توان‬ ‫تمایزی بین مثال هایی از سراسر دنیا قائل شد‪،‬‬ ‫از بوری��س جانس��ون و خرت ولی��درز گرفته تا‬ ‫س��یلویو برلوس��کونی همگی در این دو زمینه‬ ‫گوی سبقت را از یکدیگر ربوده اند‪.‬‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫همزمان با افزایش چش��مگیر احتم��ال پیروزی نامزد‬ ‫دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده‬ ‫امریکا‪ ،‬شاهد کاهش ناگهانی و کم سابقه قیمت ها در بازار‬ ‫ارز و ط�لا ای��ران بودیم که باعث ش��د تحلیلگران درباره‬ ‫اینده بازارهای داخلی با تردیدهای جدی مواجه ش��وند‪.‬‬ ‫به اعتقاد این دس��ته از کارشناسان‪ ،‬دونالد ترامپ کماکان‬ ‫ش��انس پیروزی در انتخابات را دارد (هرچند اندک) و به‬ ‫همین دلیل امکان پیش بینی وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت دالر ریخت‬ ‫در روزهای‬ ‫پایانی هفته‬ ‫گذشته شاهد‬ ‫کاهش نرخ ارز‬ ‫و سکه بوده ایم‬ ‫در روزهای پایانی هفته گذش��ته شاهد کاهش نرخ ارز‬ ‫و س��که بوده ایم که به دنبال کاهش نرخ ارز بازار س��رمایه‬ ‫پس از مدت های رشد شاخص را تجربه کرد‪.‬‬ ‫طبق گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬در دومین هفته‬ ‫ابان ‪ ۹۹‬بازار ارز با کاهش��ی اندک معامالت خود را اغاز‬ ‫ک��رد‪ ،‬اما در روزهای بعد ش��اهد افزایش نرخ ارز بوده ایم‬ ‫ک��ه در اخرین روز معامالت هفته قیمت های دالر و یورو‬ ‫ریزش ش��دیدی را تجربه کردند؛ به طوری که دالر و یورو‬ ‫در نخس��تین روز هفته به ترتیب با نرخ ‪ ۲۷‬هزار و ‪۷۲۰‬‬ ‫تومان و ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۳۵۰‬تومان معامله شدند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫دالر در چن��د روز گذش��ته از ‪32‬ه��زار تومان به ‪25‬هزار‬ ‫تومان سقوط کرده است‪ .‬البته در روزهای بعد نرخ دالر از‬ ‫کانال ‪ ۲۸‬هزار تومان عبور کرد و قیمت یورو نیز به بیش از‬ ‫‪ ۳۴‬هزار تومان افزایش یافت‪ ،‬اما در اخرین روز معامالت‬ ‫نرخ دالر و یورو ریزش شدیدی داشت و در نهایت دالر با‬ ‫مبل��غ ‪ ۲۶‬ه��زار و ‪ ۳۵۰‬تومان و یورو نیز با نرخ ‪ ۳۰‬هزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬تومان دادوستد شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹از فردوسی چه خبر؟‬ ‫طب��ق اع�لام صرافان خیاب��ان فردوس��ی از عصر روز‬ ‫چهارشنبه‪ ۱۴ ،‬ابان تعداد زیادی از مردم در حال فروش‬ ‫ارزه��ای خود به دلیل ت��رس از ریزش بیش��تر قیمت ها‬ ‫هس��تند؛ به گفته این دسته از فعاالن بازار‪ ،‬با اغاز فعالیت‬ ‫ش��رکت ها احتماال (باتوجه به پیش��تازی ج��و بایدن در‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری امریکا) ریزش قیمت ها بیشتر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش همشهری انالین‪ ،‬فعاالن بازار ارز می گویند‬ ‫از عصر روز چهارش��نبه گذش��ته و با باال رفتن ش��انس‬ ‫فعاالن بازار ارز می گویند از عصر روز چهارش��نبه گذش��ته و با باال رفتن‬ ‫شانس پیروزی دموکرات ها در انتخابات امریکا جو بازار ارز مثبت و همین‬ ‫موضوع موجب کاهش چشمگیر قیمت ارز در چند روز اخیر شده است‬ ‫پیروزی دموکرات ها در انتخابات امریکا جو بازار ارز مثبت‬ ‫و همین موضوع موجب کاهش چش��مگیر قیمت ارز در‬ ‫چند روز اخیر شده است‪.‬‬ ‫قیمت دالر در صرافی های رس��می طی ساعات گذشته‬ ‫به کمتر از ‪ ۲۵‬هزار تومان رسیده‪ ،‬اما ان طور که صراف ها‬ ‫می گوین��د خریداری در صرافی ها حتی برای قیمت ها در‬ ‫کان��ال ‪ ۲۵‬ه��زار تومان وجود ندارد و بیش��تر مردم برای‬ ‫فروش تماس می گیرند‪.‬‬ ‫تع��دادی از صراف های خیابان فردوس��ی با اش��اره به‬ ‫ریزش قیمت ارز در روز پنجش��نبه گذش��ته معتقدند‪ :‬از‬ ‫انجایی که روز پنجش��نبه ‪ ،‬نیمه تعطیل اس��ت و بیش��تر‬ ‫ش��رکت ها تعطیل هس��تند‪ ،‬فقط مردم ع��ادی در حال‬ ‫فروش ارزهای خود بودند اما از روز ش��نبه با اغاز فعالیت‬ ‫ش��رکت ها‪ ،‬بر تعداد فروش��نده های بازار افزوده شد‪ .‬رویه‬ ‫کاهش��ی قیمت ارز احتماال در روزه��ای اینده نیز ادامه‬ ‫خواهد داش��ت و به همین دلیل نیز ش��رکت هایی که ارز‬ ‫دارند نسبت به تبدیل ارز خود به ریال از روز شنبه اقدام‬ ‫می کنن��د‪ .‬برخی از بازاری ها تالش داش��تند با خبرهای‬ ‫س��اختگی و منفی کردن جو ب��ازار‪ ،‬قیمت ارز را افزایش‬ ‫دهن��د تا دالرهای خود را با قیمت های باال بفروش��ند اما‬ ‫جو بازار کامال ریزشی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ریزش ‪ ۲‬میلیونی قیمت سکه‬ ‫تغییرات نرخ طال و س��که در هفته گذش��ته و همزمان‬ ‫با پیش��تازی جو بایدن در روند ش��مارش ارای انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری امری��کا‪ ،‬همس��و با ب��ازار ارز بوده و در‬ ‫نخستین روز هفته نرخ سکه تمام بهار ازادی طرح جدید‬ ‫‪ ۱۳‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان شد که این رقم در روزهای‬ ‫بع��د به کان��ال ‪ ۱۴‬میلیون تومان رس��ید و در نهایت در‬ ‫اخری��ن روز هفته نرخ ‪ ۱۳‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تومانی را‬ ‫تجرب��ه کرد‪ .‬همچنین نرخ هر گرم طالی ‪۱۸‬عیار از یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۲۳۵‬هزار تومان ب��ه یک میلیون و ‪ ۳۱۵‬هزار‬ ‫تومان رسید‪.‬‬ ‫محم��د کش��تی ارای‪ ،‬نایب رئی��س دوم اتحادیه طال و‬ ‫جواهر نیز در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره‬ ‫نوس��انات قیم��ت طال و س��که در بازار گف��ت‪ :‬نرخ طال و‬ ‫س��که در روزهای ابتدایی دومین هفته ابان ‪ ۹۹‬افزایش‬ ‫چشمگیری را تجربه کرد که البته در اخرین روز معامالت‬ ‫هفت��ه ب��ا کاهش نرخ ارز‪ ،‬قیمت طال و س��که نیز کاهش‬ ‫یافت‪ .‬باتوجه به تحوالت سیاسی در امریکا اونس جهانی‬ ‫در اخرین روز معامالت حدود ‪ ۱۹‬دالر افزایش یافت‪ ،‬اما‬ ‫برخالف این افزایش‪ ،‬نرخ سکه در روز پنجشنبه‪ ۱۵ ،‬ابان‬ ‫همس��و با کاهش قیمت ارز حدود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تومان کاهش یافت‪.‬‬ ‫کشتی ارای تصریح کرد‪ :‬اخرین قیمت های موجود در‬ ‫بازار عبارتند از سکه طرح قدیم حدود ‪ ۱۲‬میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬هر قطعه سکه طرح جدید ‪ ۱۳‬میلیون و ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تومان و نیم س��که ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان که‬ ‫نسبت به روز چهارشنبه‪ ۱۴ ،‬ابان حدود ‪ ۶۰۰‬هزار تومان‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬اخرین قیمت ربع سکه در این هفته‬ ‫‪ ۵‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان اس��ت که حدود ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تومان نسبت به روز چهارشنبه کاهش داشته و نرخ سکه‬ ‫ی��ک گرمی با کاهش ‪ ۱۵۰‬تومانی ب��ه ‪ ۲‬میلیون و ‪۷۵۰‬‬ ‫تومان رس��ید‪ .‬وی گفت‪ :‬معتقدم نمی توان وضعیت بازار‬ ‫طال و س��که را در روزه��ای اینده پیش بینی کرد‪ ،‬چراکه‬ ‫تحوالت سیاس��ی و عوامل تاثیرگذار در اقتصاد با سرعت‬ ‫زیادی در حال تغییر هستند‪.‬‬ ‫‹‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫برخی کارشناسان بر این باورند که در صورت‬ ‫نهایی ش��دن پیروزی دموکرات ها در امریکا باید‬ ‫انتظ��ار قیمتی ب همراتب کمتر از ن��رخ کنونی را‬ ‫داشته باش��یم‪ ،‬چراکه هنوز بازار در سردرگمی‬ ‫یکن��د و هنوز در برابر شکس��ت ترامپ‬ ‫س��یر م ‬ ‫مقاومت نش��ان می دهد‪ .‬اگر این تحلیل درست‬ ‫باش��د‪ ،‬باتوجه ب��ه روند ش��مارش ارا در ایاالت‬ ‫متحده امریکا حتی ممکن اس��ت ن��رخ دالر در‬ ‫روزهای پیش رو به زیر ‪ ۲۰‬هزار تومان نیز برسد‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫مع��اون مالی و اقتصادی ش��هردار اصفه��ان گفت‪ :‬مدیران‬ ‫ش��هری در طول مدت ‪ 2‬سال فعالیت شبانه روزی و در فضای‬ ‫بسیار متشنج اقتصادی‪ ،‬با جسارت برای تکمیل پروژه شرکت‬ ‫نمایشگاه ها تصمیم گرفتند و پیمانکاران نیز با ریسک پذیری‬ ‫فعالیت خود را انجام دادند‪ .‬به گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬مرتضی‬ ‫طهرانی با بیان اینکه شرکت نمایشگاه های استان اصفهان در‬ ‫دهه ‪ ۷۰‬با محوریت اس��تانداری تاسیس شد و سهامی خاص‬ ‫بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیش��تر س��هام این ش��رکت متعلق به تعاونی‬ ‫کارکنان دولت در دس��تگاه های مختلف و بعضی از شرکت ها‬ ‫ب��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬این ش��رکت در ابتدا مکانی ب��رای برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ها نداش��ت‪ ،‬از این رو رویداده��ا در محیطی به نام‬ ‫«چادر ایتالیایی ها» واقع در پل شهرس��تان به صورت محدود‬ ‫برگ��زار می ش��د‪ .‬معاون مال��ی و اقتصادی ش��هردار اصفهان‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬فعالیت ش��رکت نمایش��گاه ها در دوران مختلف با‬ ‫افت وخیزهایی همراه بود که با اضافه ش��دن ‪ 2‬سالن‪ ،‬تاکنون‬ ‫در مح��ل پل تاریخی شهرس��تان با همی��ن امکانات محدود‬ ‫نمایشگاه های متعددی برگزار شده است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫س��اختار نمایش��گاه اصفهان زیبنده این شهر نبود و به همین‬ ‫جهت درصدد تعیین مکانی جدید برای احداث نمایش��گاهی‬ ‫در شان این ش��هر برامدیم‪ ،‬گفت‪ :‬ابتدا مکانی جنب ورزشگاه‬ ‫ب��زرگ اصفهان پیش بینی ش��د ک��ه باتوجه ب��ه تداخالت با‬ ‫مقدمات برگزاری س��ومین نمایشگاه بین المللی واردات چین در‬ ‫ش��انگهای فراهم شده و این نمایشگاه به زودی با حضور کشورهای‬ ‫مختلف از جمله جمهوری اس�لامی ایران دایر می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا از رادیو بین المللی چین‪ ،‬محل نمایش��گاه هر روز پس از اتمام‬ ‫کار روزان��ه ضدعفون��ی می ش��ود‪ ،‬به طوری که مرکز پیش��گیری و‬ ‫کنترل بیماری های شانگهای از ضدعفونی همه تاسیسات در محل‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬سالن نشست‪ ،‬س��رویس بهداشتی و سالن غذاخوری تا‬ ‫حتی دس��تگیره های درها و ش��یراالت خبر داده اس��ت‪ .‬براس��اس‬ ‫تمهیدات‪ ،‬در طول برگزاری نمایشگاه هر روز بیش از ‪ ۱۰۰‬داوطلب‬ ‫صلیب س��رخ در ‪ ۹‬درمانگاه نمایش��گاه و هر نقطه ضروری دیگر از‬ ‫محل نمایش��گاه اماده ارائه خدمات پزشکی و امدادرسانی هستند‪.‬‬ ‫گروه نمایشگاه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عزم جدی اغاز ش��د که در ح��ال حاضر به مرحله بهره برداری‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای تکمیل پروژه نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی اصفهان ‪ ۲۱۰‬قرارداد ب��ا پیمانکاران متعدد امضا‬ ‫ش��د و فرایند کنترل کار‪ ،‬کنترل پ��روژه‪ ،‬نظام پرداخت‪ ،‬نظام‬ ‫پیش پرداخ��ت‪ ،‬تضامین و مقررات مالی با دقت کامل رعایت و‬ ‫با کمترین خسارت پروژه تکمیل شد‪ .‬معاون مالی و اقتصادی‬ ‫ش��هردار اصفهان با تاکید بر لزوم س��رعت در انجام فعالیت ها‬ ‫برای اجرای پروژه نمایش��گاه‪ ،‬گفت‪ :‬سرعت در تصمیم گیری‬ ‫و اجرای پروژه در کاهش هزینه ها تاثیر زیادی داش��ت زیرا اگر‬ ‫تاخیر در اجرا داش��تیم باید ص��رف هزینه های چند برابری را‬ ‫تحمل می کردیم‪ ،‬اما با تصمیم گیری های با دقت و س��رعت از‬ ‫خس��ارت های جدی و افزایش هزینه ها پیشگیری شد‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به مش��خصات پروژه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سالن اصلی امیرکبیر‬ ‫ب��ا حدود ‪ ۱۵‬ه��زار متر فضای نمایش��گاهی تکمیل و البته به‬ ‫همین میزان فضای باز نمایش��گاهی در محوطه ای بسیار زیبا‬ ‫احداث ش��ده است‪ .‬طهرانی تصریح کرد‪ :‬انشعابات پروژه برای‬ ‫تامین اب اشامیدنی و ابرسانی فضای سبز و برق و گاز تکمیل‬ ‫و اماده بهره برداری اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه پروژه نمایش��گاه‬ ‫بین المللی اصفهان ‪ ۱۴‬ابان با حضور یکی از مقامات کش��وری‬ ‫به طور رس��می افتتاح ش��د‪ ،‬اظهار امیدواری ک��رد‪ :‬با مدیران‬ ‫نمایش��گاهی و س��تاد کرونا هماهنگی الزم ش��ده تا با اجرای‬ ‫کامل پروتکل ها و رعایت موارد بهداشتی فردی و محیطی این‬ ‫مراسم برگزار ش��ود‪ .‬معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان‬ ‫بهره برداری از پروژه نمایشگاه را اتفاق بسیار بزرگی برای مردم‬ ‫شهر‪ ،‬استان و کشور دانست و گفت‪ :‬باتوجه به اینکه نمایشگاه‬ ‫«بین المللی» است‪ ،‬امیدواریم مشارکت کنندگان خارجی نیز‬ ‫برای حضور در نمایش��گاه ها ترغیب ش��وند و حضوری جدی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫شانگهای‪ ،‬اماده برگزاری نمایشگاه واردات با حضور ایران‬ ‫اداره امنیت عمومی ش��انگهای هم در محل نمایشگاه ایستگاه ویژه‬ ‫برای ارائه خدمات مش��اوره و تمدید ویزا برای درخواست کنندگان‬ ‫ایجاد کرده اس��ت‪ .‬ش��رکت کنندگان خارجی که برای اماده سازی‬ ‫غرفه های خود پیش از گش��ایش نمایش��گاه نیاز به حضور در محل‬ ‫دارند یا تعدادی که برای مذاکرات پس از نمایش��گاه باید در چین‬ ‫بمانن��د نی��ز می توانند از همین ایس��تگاه ها خدمات دریافت کنند‪.‬‬ ‫به منظور اطمینان از مناس��ب بودن وس��ایل نقلیه مورد اس��تفاده‬ ‫در زمان برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬ش��هر ش��انگهای کاروانی متشکل از‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬خ��ودرو ب��رای تردد در مس��یرهای اصل��ی منتهی به محل‬ ‫نمایش��گاه اختصاص داده است‪ .‬به عالوه‪ ،‬در اطراف محل نمایشگاه‬ ‫پارکینگ های��ی ب��ا ظرفی��ت کل ‪ ۱۵۰۰‬اتوب��وس و ‪ ۱۷۰۰‬خودرو‬ ‫س��واری اماده شده است‪ .‬در زمان برگزاری نمایشگاه ‪ ۷۶‬رستوران‬ ‫در محل ثابت و ‪ ۱۴‬رستوران موقت با ظرفیت روزانه ‪ ۱۶۰‬هزار وعده‬ ‫غذایی در خدمت ش��رکت کنندگان و بازدیدکنندگان خواهند بود‪.‬‬ ‫به عالوه‪ ،‬وعده صبحانه از طریق رس��توران های سیار ارائه می شود‪.‬‬ ‫انواع غذاها ش��امل غذای چینی و غذای غربی در رس��توران موجود‬ ‫اس��ت‪ .‬شهر ش��انگهای ‪ ۱۱۵۱‬هتل را برای پذیرایی از مهمانان این‬ ‫نمایش��گاه اختص��اص داده که همه این هتل ه��ا مجهز به امکانات‬ ‫تش��خیص بیم��اری و ضدعفونی و دیگر تجهی��زات مورد نیاز برای‬ ‫پیشگیری از کرونا هستند‪.‬‬ ‫به عالوه‪ ،‬مسافران برای ورود به هتل باید سفرهای گذشته خود‬ ‫را گزارش داده و گواهی سالمت داشته باشند‪ .‬سومین دور نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی واردات چین ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۱۰‬نوامبر مصادف با ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬ابان‬ ‫در ش��هر ش��انگهای برگزار می ش��ود‪ .‬جمهوری اسالمی ایران سال‬ ‫گذشته در مجموع در ‪ 3‬بخش پاویون‪ ،‬بخش فرهنگی و گردشگری‬ ‫در مس��احت ‪ ۳۶‬متر و بخش تجاری در مس��احت ‪ ۱۸۰‬مترمربع در‬ ‫این نمایش��گاه شرکت کرده بود‪ .‬نمایش��گاه واردات شانگهای یکی‬ ‫از نمایش��گاه های مه��م و بزرگ جهان اس��ت ک��ه می تواند فرصت‬ ‫مناس��بی ب��رای عرضه و معرفی کااله��ا و محصوالت تولیدی ایران‬ ‫باش��د‪ .‬محمد کش��اورززاده‪ ،‬سفیر ایران در چین درباره اهمیت این‬ ‫نمایش��گاه تاکیدکرد س��ومین نمایش��گاه وارادت شانگهای فرصت‬ ‫ن برای حضور در بازار چین‬ ‫بی نظیری برای کش��ورها از جمل��ه ایرا ‬‬ ‫در شرایط رکود است‪.‬‬ ‫بازدید مجازی ازنمایشگاه‬ ‫هنری به کمک ربات ها‬ ‫گال��ری «س��اعتچی» در لندن با اس��تفاده از‬ ‫ربات ه��ا ام��کان بازدید از یک نمایش��گاه بزرگ‬ ‫هنری را برای عالقه مندانی که در خانه های ش��ان‬ ‫حض��ور دارن��د‪ ،‬فراهم کرده اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایس��نا مس��ئوالن این گالری نمایشگاه بزرگی از‬ ‫اثار «فیلیپ کولبرت» نق��اش معاصر بریتانیایی‬ ‫برگ��زار کرده اند‪ ،‬اما نکته قابل توج��ه درباره این‬ ‫نمایش��گاه ان است که عالوه بر بازدید حضوری‪،‬‬ ‫ام��کان بازدید غیرحض��وری نیز به کمک ربات ها‬ ‫برای عالقه مندان فراهم شده است‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫تابلوهای نقاشی را به تصویر می کشد که در اغلب‬ ‫انه��ا خرچنگی به چش��م می خورد ک��ه به عنوان‬ ‫موضوع اصلی اثار «کولبرت» ش��ناخته می شود‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه ربات های کنترل از راه دور که‬ ‫دوربین هایی روی انها نصب شده اند فقط مختص‬ ‫بازدیدکنندگانی هس��تند که در محل نمایشگاه‬ ‫حاضر نش��ده اند؛ به ای��ن ترتیب عالقه مندانی که‬ ‫در خانه های ش��ان حضور دارند می توانند با رزرو‬ ‫یک ربات از قس��مت های مختلف این نمایش��گاه‬ ‫بازدید کنند‪ .‬به گفته مس��ئوالن این گالری‪ ،‬ایده‬ ‫برگزاری چنین نمایش��گاهی در دوران قرنطینه‬ ‫شکل گرفته است‪.‬‬ ‫س��ایمون دپوری که یک مس��ئول حراج است‪،‬‬ ‫از جمل��ه افرادی بود که ب��ا کمک یکی از همین‬ ‫ربات ه��ا از خان��ه اش واقع در «موناک��و» در این‬ ‫نمایش��گاه ش��رکت کرد‪ .‬دپ��وری در گفت وگو با‬ ‫رویترز بیان کرد‪« :‬این یک روش فوق العاده برای‬ ‫ش��رکت در یک حراجی یا نمایشگاه است‪ .‬با این‬ ‫روش می توانید یک اثر هنری را از فاصله بس��یار‬ ‫نزدیک یا دور مش��اهده کنی��د؛ بنابراین این یک‬ ‫روش عالی برای بازدید از اثار هنری است‪».‬‬ ‫خبر‬ ‫شرکت نمایشگاه های اصفهان‬ ‫چگونه تکمیل شد؟‬ ‫ورزش��گاه‪ ،‬از نظر محیطی مناسب دیده نشد‪ ،‬از این رو در دهه‬ ‫‪ ۸۰‬عرصه ای جنب اتوبان هاش��می رفس��نجانی برای ساخت‬ ‫این نمایش��گاه تایید ش��د‪ .‬طهرانی تصریح کرد‪ :‬برای احداث‬ ‫نمایش��گاه جدید در منطقه روشن دش��ت ابت��دا ‪ ۱۰۰‬هکتار‬ ‫زمین در اختیار گذاش��ته ش��د‪ ،‬اما بعد با بروز تعارضات متراژ‬ ‫زمین��ه به ‪ ۴۵‬هکتار کاهش یافت که توس��ط منابع طبیعی و‬ ‫کمیسیون ماده ‪ ۳۲‬به نمایشگاه واگذار شد و ساختمان اصلی‬ ‫پروژه در این زمین مس��تقر شده که اکنون ساخت وساز ان به‬ ‫پایان رسیده است‪ .‬وی با بیان اینکه پروژه نمایشگاه بین المللی‬ ‫اصفهان س��ال ها در انتظار تامین اعتبار و رفع مشکالت برای‬ ‫اجرا بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ش��هرداری اصفهان از نیمه دوم سال ‪،۹۶‬‬ ‫اجرای پروژه نمایش��گاه بزرگ را به عن��وان یکی از پروژه های‬ ‫اصل��ی و محوری مدیریت ش��هری در دس��تورکار ق��رار داد و‬ ‫مصوب شد این پروژه در این دوره تکمیل و بهره برداری شود‪.‬‬ ‫معاون مالی و اقتصادی ش��هردار اصفهان گفت‪ :‬سهامداران‬ ‫عمده نمایش��گاه‪ ،‬ش��هرداری با حدود ‪ ۶۵‬درصد سهام و اتاق‬ ‫بازرگانی با حدود ‪ ۳۳‬درصد س��هام هستند و مابقی سهام خرد‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه بیش��ترین می��زان فعالیت در احداث‬ ‫نمایشگاه بزرگ را شهرداری بر دوش گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬شهرداری‬ ‫با تزریق و تامین مالی‪ ،‬بدهی های گذشته پروژه به پیمانکاران‬ ‫و بان��ک را پرداخ��ت کرد و ادامه عملیات اح��داث ان با قوت و‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 7‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1651‬‬ ‫پیاپی ‪2969‬‬ صفحه 15 ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬ابان ‪ 21 -1399‬ربیعاالول‪ 7 - 1442‬نوامبر‪-2020‬شماره‪-1651‬پیاپی‪2969‬‬ ‫تکیه بر برنامه مبتنی بر امایش سرزمین‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫اشتغال بیش از ‪ ۲‬میلیون نفر در بخش خدمات در ‪ ۷‬سال گذشته‬ ‫‹ ‹نم�ای کل�ی وضعی�ت ایج�اد‬ ‫اشتغال در ‪ ۱۵‬سال‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اش��تغال عاملی موثر در رش��د اقتصادی‪،‬‬ ‫توزی��ع عادالن��ه درامدها و حف��ظ کرامت‬ ‫و عزت نف��س محس��وب ش��ده و بی��کاری‬ ‫به عنوان ریش��ه بس��یاری از ناهنجاری های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماع��ی و فرهنگی‪ ،‬پیامدها و‬ ‫تبعات اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و سیاسی ناگوار‬ ‫به دنبال دارد‪.‬‬ ‫دولت ها همواره هنگامی که سکان هدایت‬ ‫کشور را در دس��ت می گیرند‪ ،‬سیاست های‬ ‫مختلف��ی در بحث ایجاد اش��تغال و کاهش‬ ‫بی��کاری ارائ��ه می کنن��د‪ .‬ب��رای نمون��ه‬ ‫دول��ت نهم و ده��م طرح ه��ای «بنگاه های‬ ‫کوچ��ک زودب��ازده» و «صن��دوق حمایت‬ ‫از فرصت های ش��غلی» و دول��ت یازدهم و‬ ‫دوازده��م نی��ز «مهارت ام��وزی در محیط‬ ‫واقعی کار»‪« ،‬یارانه دس��تمزد» و «معافیت‬ ‫بیمه کارفرمایی» را در دستور کار قرار داد‪.‬‬ ‫در ای��ن گ��زارش جزئی��ات اش��تغال در‬ ‫بخش ه��ای مه��م اقتصادی طی ‪ ۱۵‬س��ال‬ ‫گذشته و در دوره دولت نهم‪ ،‬دهم‪ ،‬یازدهم‬ ‫و دوازده��م و س��پس نمای کل��ی از میزان‬ ‫اش��تغال و بیکاری در بخش ه��ای صنعت‪،‬‬ ‫خدمات و کشاورزی ارائه می شود‪.‬‬ ‫بررس��ی امار اش��تغال طی ‪ ۱۵‬س��ال گذش��ته نش��ان‬ ‫می دهد در دوره س��کانداری دولت تدبیر و امید‪ ،‬ایجاد‬ ‫اش��تغال در ‪ 3‬بخش صنعت‪ ،‬خدمات و کش��اورزی روند‬ ‫صعودی داش��ته و بیشترین جذب نیروی انسانی مربوط‬ ‫به خدمات با ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۹۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬شغل است‬ ‫تعاون‪ ،‬اش��تغال در بخش کش��اورزی از ‪5‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۹۹‬هزار نفر در س��ال ‪ ۱۳۸۴‬به‬ ‫پایین ترین س��طح خود در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬با‬ ‫رق��م ‪ 3‬میلیون و ‪ ۸۱۲‬هزار نفر رس��ید‪ ،‬اما‬ ‫باتوجه به سیاست های اعمالی دولت تدبیر‬ ‫و امید‪ ،‬کشاورزی رونق گرفت و طی روندی‬ ‫افزایشی اش��تغال به ‪ 4‬میلیون و ‪ ۳۲۸‬هزار‬ ‫نفر در سال ‪ ۱۳۹۸‬رسید‪.‬‬ ‫بررسی امار نشان می دهد گرچه بیماری‬ ‫کرونا رش��د تعداد شاغالن بخش کشاورزی‬ ‫را کندت��ر کرده‪ ،‬ب��ا این ح��ال در بهار ‪۹۹‬‬ ‫نسبت به بهار ‪ ۹۸‬افراد شاغل در این بخش‪،‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۷۲۴‬نفری داشتند و این‬ ‫روند افزایش��ی در تابستان هم ادامه داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬براین��د فعالیت‬ ‫چهارس��اله دولت نهم (از سال ‪ ۸۴‬تا ‪،)۸۷‬‬ ‫ری��زش ‪ ۱۱۹‬هزار نفری جمعیت ش��اغل و‬ ‫همچنی��ن کاهش ‪ ۲۸۳‬هزار نفری جمعیت‬ ‫بیکار در کش��ور ب��ود‪ .‬در مجموع در این ‪4‬‬ ‫سال به طور متوسط ساالنه ‪ ۲۹‬هزار و ‪۷۵۰‬‬ ‫فرصت شغلی در کشور ایجاد شد‪.‬‬ ‫نتیج��ه عملک��رد دولت ده��م (در طول‬ ‫سال های ‪ ۸۸‬تا ‪ )۹۱‬در اتخاذ سیاست های‬ ‫بازار کار نش��ان می دهد ‪ ۳۷۳‬هزار شغل در‬ ‫کشور ایجاد ش��د؛ به طوری که در طول این‬ ‫مدت س��االنه به طور متوسط فقط ‪ ۹۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬نفر به جمعیت ش��اغل کشور اضافه‬ ‫شد‪ .‬در عین حال در دولت دهم‪ 8 ،‬هزار نفر‬ ‫به جمعیت بیکار کشور اضافه شد‪.‬‬ ‫براین��د عملکرد دول��ت یازدهم در بخش‬ ‫سیاست گذاری بازار کار‪ ،‬ایجاد یک میلیون‬ ‫و ‪ ۲۴۲‬هزار ش��غل طی سال های ‪ ۹۲‬تا ‪۹۵‬‬ ‫بود که می توان گفت ساالنه به طور میانگین‬ ‫‪ ۳۱۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ش��غل ایجاد ش��ده اما از‬ ‫س��ال ‪ ۹۲‬نمودار بی��کاری روند صعودی به‬ ‫خ��ود گرف��ت و در این مدت بال��غ بر ‪۷۱۵‬‬ ‫هزار نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه شد‪.‬‬ ‫باتوج��ه به اینک��ه هنوز دول��ت دوازدهم‬ ‫به اتمام نرس��یده‪ ،‬نمی توان نتیجه عملکرد‬ ‫دولت در بحث اش��تغال را طی دوره ‪ 4‬سال‬ ‫دولت اعالم کرد‪ .‬طی س��ال های ‪ ۹۶‬تا ‪۹۸‬‬ ‫در مجم��وع ‪ ۸۹۵‬هزار و ‪ ۳۸۷‬ش��غل ایجاد‬ ‫شده که به طور میانگین ساالنه ‪ ۲۹۸‬هزار و‬ ‫‪ ۴۶۲‬شغل ایجاد شده است‪ .‬جمعیت شاغل‬ ‫در تابس��تان ‪ ۹۹‬باتوجه به ش��یوع بیماری‬ ‫کرونا به ‪ ۲۳‬میلیون و ‪ ۵۴۲‬هزار نفر رس��ید‬ ‫که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۱۰‬هزار نفر کاهش داشته است‪.‬‬ ‫بررسی جزئیات امار اشتغال در بخش های‬ ‫صنعت‪ ،‬کشاورزی و خدمات نشان می دهد‬ ‫در دول��ت تدبی��ر و امی��د در بخش صنعت‬ ‫‪ ۶۹۹‬ه��زار و ‪ ۸۹۸‬ش��غل‪ ،‬در خدم��ات ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬شغل و کشاورزی‬ ‫‪ ۴۱۵‬هزار و ‪ ۲۷‬شغل ایجاد شده است‪.‬‬ ‫تعداد ش��اغالن در بخ��ش صنعت بدون‬ ‫س��اختمان و مع��دن از س��ال ‪ ۱۳۸۴‬ت��ا‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬روند نزولی داش��ته و در این سال به‬ ‫پایین ترین س��طح با رقم ‪ 3‬میلیون و ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار نفر رس��یده‪ ،‬اما پ��س از ان به ویژه در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۴‬روند صعودی را شروع کرد و‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬به رق��م ‪ 4‬میلیون و ‪۵۲۸‬‬ ‫هزار نفر رسید‪.‬‬ ‫براس��اس این ام��ار وضعیت اش��تغال در‬ ‫بخش خدمات در دولت تدبیر و امید باوجود‬ ‫ش��رایط تحریم روند افزایشی خود را حفظ‬ ‫کرده اما در بهار امسال به دلیل اثرات شیوع‬ ‫بیماری کرونا تعداد ش��اغلین در مقایسه با‬ ‫بهار سال گذشته ‪ ۱۱.۴‬درصد کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬براس��اس این گزارش تعداد شاغلین‬ ‫در بخ��ش صنایع مواد غذایی و اش��امیدنی‬ ‫‪ ۱۳۷‬هزار و ‪ ۴۴۶‬نفر‪ ،‬در تولید منس��وجات‬ ‫‪ ۱۲۱‬هزار نفر و تولید پوشاک ‪ ۸۳‬هزار نفر‬ ‫کم شده است‪.‬‬ ‫همه گی��ری بیم��اری کرون��ا تاثی��ری بر‬ ‫اش��تغال در بخ��ش صنایع تولید «وس��ایل‬ ‫حمل ونق��ل» و «بازیاف��ت» نداش��ته و ب��ا‬ ‫حمایت دولت اش��تغالزایی در بخش تولید‬ ‫وس��ایل حمل ونقل در بهار ‪ ۹۹‬نس��بت به‬ ‫مدت مش��ابه س��ال قب��ل از ان ‪ ۳.۸‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته است‪ .‬در بخش بازیافت نیز‬ ‫تعداد ش��اغلین در بازه زمانی اعالم شده ‪۱۴‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫براس��اس امار ارائه ش��ده ازس��وی وزارت‬ ‫تعداد ش��اغالن بخش س��اختمان از سال‬ ‫‹ ‹کشاورزی‬ ‫‹ ‹صنعت‬ ‫‹ ‹ساختمان‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬ت��ا ‪ ۱۳۹۲‬تح��ت تاثی��ر پروژه هایی‬ ‫همچون مس��کن مهر روند صعودی داشته‪،‬‬ ‫اما پس از ان روند نزولی پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫البته براس��اس پژوهش انجام شده در مرکز‬ ‫ام��ار و اطالع��ات راهب��ردی وزارت تعاون‪،‬‬ ‫افزایش یک باره ساخت وس��از در س��ال های‬ ‫‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۲‬با جامع نگری الزم انجام نش��ده و‬ ‫صنایع تولیدکننده محصوالت موردنیاز این‬ ‫بخش خوب رش��د نکرد؛ در نتیجه واردات‬ ‫مصالح س��اختمانی بیش��تر ش��د و از سوی‬ ‫دیگر افزایش نرخ مصالح س��اختمانی تحت‬ ‫تاثیر دالل ها موجب رش��د نرخ ساخت وساز‬ ‫و به تبع ان نرخ مس��کن ش��د و به همین‬ ‫دلیل رکود پس از ان در بخش س��اختمان‬ ‫دور از انتظار نبود‪.‬‬ ‫در به��ار امس��ال تع��داد ش��اغالن بخش‬ ‫س��اختمان ‪ ۲.۲‬درص��د کاه��ش یافت‪ ،‬اما‬ ‫ای��ن کاه��ش را نمی ت��وان متاثر از ش��یوع‬ ‫بیماری کرونا دانس��ت‪ ،‬زی��را قبل از ان هم‬ ‫ساخت وساز در کشور رشد چندانی نداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات‬ ‫بررس��ی امارهای منتشرش��ده ازس��وی‬ ‫وزارت تعاون نش��ان می دهد تعداد شاغالن‬ ‫بخ��ش خدم��ات در کش��ور هم��واره روند‬ ‫صعودی داش��ته‪ ،‬به این ص��ورت که از رقم‬ ‫‪ ۹‬میلیون و ‪ ۲۵۷‬هزار و ‪ ۶۱۲‬نفر در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬ب��ه رقم ‪ ۱۲‬میلی��ون و ‪ ۲۳۲‬هزار و‬ ‫‪ ۶۱۰‬نفر رسیده است‪.‬‬ ‫اش��تغال بخش خدم��ات در دوران کرونا‬ ‫‪ ۷.۹‬درص��د کاه��ش یافته اس��ت‪ .‬یکی از‬ ‫بخش هایی ک��ه در دوران همه گیری کرونا‬ ‫اس��یب دید فروش و تعمیر وس��ایل نقلیه‬ ‫بود ک��ه پی��ش از ان تحت تاثی��ر افزایش‬ ‫تعداد خانوارها و افزایش وسایل نقلیه روند‬ ‫صعودی داش��ته‪ ،‬اما در بهار امسال شاغالن‬ ‫ان ‪ ۱۱.۴‬درصد ریزش نس��بت به بهار سال‬ ‫گذشته داشتند‪.‬‬ ‫تعداد شاغالن بخش هتل و رستوران که‬ ‫تا سال ‪ ۱۳۹۳‬با نوسان مواجه بوده از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬به بعد روند افزایش��ی داش��ت که با‬ ‫ش��یوع بیماری کرونا در بهار امس��ال ‪۳۶.۱‬‬ ‫درصد نس��بت به بهار سال گذشته کاهش‬ ‫یاف��ت و می توان گفت که بزرگ ترین ضربه‬ ‫مستقیم ناش��ی از ش��یوع بیماری کرونا را‬ ‫متحمل شده است‪.‬‬ ‫مری�م ابراهیم�ی‪-‬‬ ‫روزنامه نگار‪ :‬شاید رمان ها‬ ‫و داس��تان هایی که در انها‬ ‫دوره های مختلف سیاسی و‬ ‫دهه های تاثیر گذار فرهنگی‬ ‫و اجتماعی درهم تنیده و با‬ ‫قصه عجین شده‪ ،‬برای شما‬ ‫نیز جذابیت داش��ته باش��د‪ .‬کتاب اورهان پاموک ه��م در فضایی با ‪ 3‬دوره‬ ‫مختلف زمانی نگاش��ته ش��ده که به روزگاران مختلف در ترکیه نقبی زده و‬ ‫قصه خود را روایت کرده و بیراه نیس��ت اگر بگوییم این روزگار از دوره های‬ ‫مهم تاریخی ترکیه به شمار می رود‪.‬‬ ‫س��ال های پایانی عثمانی‪ ،‬روزگار اتاتورک و نخستین سال های دهه ‪70‬‬ ‫و ش��کل گیری دیکتاتوری نظامیان در ترکیه‪ .‬انچ��ه در کتاب با ان روبه رو‬ ‫می شویم اتفاقاتی است که اغلب در استانبول روی می دهد و بیشتر مربوط‬ ‫به محله «نیشان تاشی» است؛ جایی که نویسنده بسیار دوستش می دارد‪.‬‬ ‫یکی از ویژگی های این کتاب ش��خصیت های بس��یار ان و رس��یدگی و‬ ‫پرداختن به همه انهاست که بسیار توجه برانگیز است‪ .‬همه این ادم ها با هم‬ ‫فرق دارند و ما همه را در کتاب به یادمان می س��پاریم‪ .‬این ش��خصیت های‬ ‫متف��اوت م��دام از ماجراهای مختلف لبریز می ش��وند و به ق��ول کتاب‪ ،‬در‬ ‫اس��تانه دوره های مختلف تاریخ‪ ،‬مدام تالش می کنند جهان را تغییر دهند؛‬ ‫از ملی گرای��ان ت��ا مرتجعین‪ ،‬از چپ های ارمان خواه تا س��لطنت طلب ها‪ ،‬از‬ ‫عاش��قان اتاتورک تا س��نت گرایان‪ ...‬پاموک با مردم بس��یار خود سرزمینی‬ ‫س��اخته که گاه خواننده در ان خود را گم می کند و درنهایت به ان جذب‬ ‫می ش��ود‪ .‬پاموک در قس��متی از سخنرانی خود در مراس��م دریافت جایزه‬ ‫ادبیات می گوید‪ ۲۲ :‬س��اله که بودم تصمیم گرفتم همه چیز را رها کنم و‬ ‫رمان نویس شوم‪ .‬خودم را در اتاقی حبس و شروع کردم به نوشتن‪ 4 .‬سال‬ ‫بعد کتاب را به پایان رس��اندم‪ .‬پدران ترک معموال به پسران شان می گویند‪:‬‬ ‫«روزی پاش��ا می ش��وی» پدرم ان روز حرف دیگری زد‪ ،‬گفت‪« :‬پسرم‪ ،‬تو‬ ‫حتما نوبل می گیری!»(ویکی پدیا)‬ ‫بخش اول کتاب با ماجراهای اقای جودت شروع می شود‪ .‬او تاجری است‬ ‫که از کودکی کار کرده و توانس��ته با سختی و تالش زیاد به کار خود رونق‬ ‫دهد‪ .‬اقای جودت نامزد دارد و قرار اس��ت که به زودی ازدواج کند و در این‬ ‫هنگام برادرش نصرت که در حال مرگ است از او می خواهد که پسرش ضیا‬ ‫را پیش خود بیاورد و بزرگ کند‪.‬‬ ‫بخش دوم ‪ ۳۰‬س��ال به جلو می رود‪ .‬ظاه��را مهم ترین فصل کتاب را نیز‬ ‫در ب��ر می گیرد‪ .‬در این دوران ترکی��ه دوره جدیدی را طی می کند‪ .‬اکنون‬ ‫اقای جودت صاحب فرزند شده و نوه هم دارد‪ .‬او االن کارهای تجارت را به‬ ‫پسران خود سپرده است‪.‬‬ ‫رمان بخش سوم هم دارد که این بار ماجراها را تا ‪ ۴۰‬سال پیش می برد‪.‬‬ ‫در این زمان ترکیه درگیر کودتای نظامیان است و رفیک‪ ،‬پسر اقای جودت‬ ‫قهرمان داستان است‪.‬‬ ‫این رمان حدود ‪ 1000‬صفحه ای روایت زندگی یک خانواده تاجر است؛ از‬ ‫سال های قبل جنگ اول جهانی تا شب کودتای سفید سال ‪ ۱۹۷۱‬میالدی‬ ‫در ترکیه‪.‬‬ ‫خانواده ای که کارش��ان فروش چراغ های روش��نایی اس��ت و به س��رعت‬ ‫ثروتمند می ش��وند‪ .‬بیشتر فصل های رمان در ش��هر همیشگی اثار پاموک‬ ‫یعنی استانبول و محله نیشان تاشی می گذرد و بخشی از ان نیز در انکارا و‬ ‫برخی روستاهای شرق ترکیه روایت شده است‪.‬‬ ‫ای��ن رم��ان روای��ت تردیدهای نس��لی از طبق��ه شهرنش��ین در محله‬ ‫نیشان تاشی است که نس��بت به تاریخ‪ ،‬مدرنیته و ازادی دچار پرسش های‬ ‫متعددی شده است‪.‬‬ ‫در رمان می توان تصویری از دوران اتاتورک‪ ،‬س��لطان عبدالحمید دوم و‬ ‫سال های پس از اتاتورک و سلطه نظامی ها را مشاهده کرد‪ .‬همچنین بیشتر‬ ‫رمان با فرم مونولوگ نوشته شده و شخصیت های اصلی مدام در حال سوال‬ ‫پرسیدن از خود و جهان هستند‪ .‬این رمان تصویری درخشان است از گذار‬ ‫ترکیه از دوران عثمانی به دوران مش��هور به اصالحات و بعد از ان؛ تنهایی‬ ‫ض او نسبت به شرایط زیستی اش‪.‬‬ ‫انسان و رفتارهای گاه متناق ‬ ‫پاموک در این رمان روایتی دارد از تولد جریان های اصالح طلب سال های‬ ‫اخ��ر حکومت عبدالحمی��د دوم و ش��کل گرفتن نهادهای چ��پ انقالبی‪،‬‬ ‫ناسیونالیستی و حتی سنت گرایی که جامعه اشفته ترکیه جدید را تشکیل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫کتاب اقای جودت و پسرانش برای اورهان پاموک دو جایزه یعنی جایزه‬ ‫ملی ارهان کمال و جایزه کتاب سال را به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫اورهان نخستین نویسند ه اهل ترکیه است که جایزه نوبل ادبیات را از ان‬ ‫خود کرده است‪ .‬او به تاریخ و فرهنگ شرقی‪ ،‬توجه بسیاری دارد و دستیابی‬ ‫به اشتراکات فرهنگی با ایران توجه ما را نیز نسبت به او برمی انگیزد‪.‬‬ ‫براس��اس خبری از نشر چشمه پاموک اردیبهشت امسال به ایران سفری‬ ‫داش��ت و قرار شد ‪ ۶‬کتاب از کتاب های او به ترجمه عین اهلل غریب ازسوی‬ ‫این مرکز منتشر شود‪.‬‬ ‫تغییر ایدئولوژی‬ ‫محمود سریع القلم– پژوهشگر و جامعه شناس‪:‬‬ ‫ایدئول��وژی ک��ه ب��ا قرائت های مختل��ف از مب��ارزه با‬ ‫امپریالیس��م از اواخر قرن نوزدهم اغاز ش��د‪ ،‬هم اکنون‬ ‫فقط در ‪ 3‬کشور تبلور دارد؛ کوبا‪ ،‬بالروس‪ ،‬کره شمالی‪.‬‬ ‫چینی ها در دهه ‪ ۱۹۶۰‬متوجه شدند که سخنرانی های‬ ‫اتشین در مجامع جهان سومی سطح فقر و محرومیت‬ ‫مردم چین را نمی کاهد بلکه باید از طریق کار و رقابت‪،‬‬ ‫با جهان تعامل کنند تا «سهم اقتصادی و در نتیجه سیاسی» به دست اورند‪ .‬با‬ ‫تغییر این نگرش‪ ،‬چینی ها ثروتمند و مدرن شدند و در عین حال کنفوسیوسی‬ ‫ماندند تا انجا که در ‪ ۳‬دهه‪ ۵۰۰ ،‬مرکز اموزش کنفوسیوس در جهان تاسیس‬ ‫ک��رده و تنها در امریکا‪ ۱۰ ،‬هزار اس��تاد چینی‪ ،‬زب��ان چینی تدریس می کنند‪.‬‬ ‫چی��ن از زمان انق�لاب ‪ ۱۹۴۹‬تا ‪ ۱۹۷۰‬میالدی که وارد نظام جهانی ش��د‪۶ ،‬‬ ‫معاهده امضا کرده بود‪ ،‬اما از ‪ ۱۹۷۰‬تا ‪ ۲۰۱۹‬میالدی برای پیشرفت و توسعه‪،‬‬ ‫‪ ۲۶۸‬معاهده امضا کرد و از طریق چندجانبه گرایی به قدرت و ثروت رسید‪.‬‬ ‫در نمونه دیگر‪ ،‬ش��رکت هواپیمایی ایرباس به عنوان یک تولیدکننده اروپایی‬ ‫با حدود ‪ ۱۲۰۰۰‬عرضه کننده قطعات در جهان همکاری می کند‪ .‬نکته بااهمیت‬ ‫این است که ‪ ۴۰‬درصد این عرضه کنندگان غیرغربی هستند‪ .‬قاعدتا غرور غربی‬ ‫در صنعت و سیاس��ت نباید اجازه می داد که چنی��ن تعاملی با عرضه کنندگان‬ ‫جهان س��ومی تحقق پیدا کند اما عرضه کنندگان قطعات ایرباس در اثر تعامل‬ ‫و یادگیری و بهبود کیفیت تا انجا پیش رفته اند که از ‪ ۳۵‬کش��ور تامین کننده‬ ‫قطعات‪ ۲۴ ،‬کشور از اسیا و امریکای التین هستند‪.‬‬ ‫در نمونه ای دیگر می توان از ویتنام نام برد‪ .‬ویتنام کشوری است که به خوبی‬ ‫در دهه ‪ ۱۹۹۰‬میالدی این واقعیت جهانی را تش��خیص داد؛ غرور بیجای خود‬ ‫را کنار گذاش��ت‪ ،‬وارد عرصه دادوس��تد جهانی ش��د‪ ،‬رقابت ک��رد و هم اکنون‬ ‫ش��رکت های بزرگی مانند سامسونگ‪ ،‬مایکروس��افت‪ ،‬نوکیا‪ ،‬تویوتا و هوندا‪ ،‬این‬ ‫کشور را مهم ترین پایگاه تولیدی خود قرار داده اند‪ .‬تا انجا که براساس امار طی‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال از ‪ ۲۰۰۷‬تا ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‪ ،‬ویتنام ‪ ۳۰۰‬میلیارد دالر سرمایه گذاری‬ ‫خارجی جذب کرده اس��ت‪ .‬ایا ویتنام نمی توانس��ت درگیری تاریخی خود را با‬ ‫چی��ن‪ ،‬ژاپن‪ ،‬ک��ره و امریکا ادامه ده��د؟ ویتنام س��ال ‪ ۱۹۹۶‬میالدی تقاضای‬ ‫عضویت در س��ازمان تجارت جهان��ی (‪ )WTO‬ارائه کرده و در س��ال ‪۲۰۰۷‬‬ ‫میالدی پس از ‪ ۱۱‬سال عضو این سازمان شد‪.‬‬ ‫شاید برای تبیین بحث منسوخ شدن اندیشه مبارزه با جهان‪ ،‬انچه در ان ‪۱۱‬‬ ‫س��ال برای این کشور اسیایی اتفاق افتاد‪ ،‬بس��یار حائز اهمیت باشد‪ .‬مسئوالن‬ ‫و دانش��گاهیان ویتنام معتقدن��د اقتصاد و نظام تصمیم س��ازی ویتنام چندین‬ ‫گرفتاری جدی داش��ت‪ :‬فساد‪ ،‬خویشاوندساالری‪ ،‬ناکارامدی و هدر دادن منابع‬ ‫تولید‪.‬‬ ‫در طول ‪ ۱۱‬سال مذاکره ‪ WTO‬با ویتنام‪ ،‬مقامات این کشور باید به ‪۱۵۰۰‬‬ ‫سوال حقوقی‪ ،‬نهادی‪ ،‬ساختاری‪ ،‬مالی و تصمیم سازی در ویتنام پاسخ می دادند‪.‬‬ ‫به عالوه اینکه باید با استانداردها و مدیریت کیفیت جهان منطبق می شدند‪.‬‬ ‫ورود ب��ه اقتص��اد جهانی و تعامل مس��تقیم با صدها ش��رکت و تولیدکننده‬ ‫بزرگ‪ ،‬باعث دو تحول عمده در این کش��ور ش��د‪ :‬شفافیت مالی و رقابت شدید‬ ‫تولیدکننده داخلی با خارجی‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر با بهبود وضع اقتص��ادی و عالقه مندی ش��هروندان به کار و‬ ‫فعالیت در اثر ثبات اقتصادی‪ ،‬جریان مبارزه با امپریالیس��م در حاکمیت ویتنام‬ ‫به تدری��ج جان باخت و گروه تعامل با جهان در عم��ل اثبات کرد که تعامل به‬ ‫ثبات اقتصادی و حتی سیاسی می انجامد‪.‬‬ ‫در نتیجه طی ‪ ۱۰‬س��ال‪ ،‬تولید ناخالص ویتنام از ‪ ۱۱۵‬میلیارد دالر به ‪۲۶۱‬‬ ‫میلیارد در سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی ارتقا یافت‪.‬‬ ‫تجربه متفاوت و مقابل را در کوبا‪ ،‬بالروس و کره شمالی مشاهده می کنیم‪ .‬اما‬ ‫چرا این ‪ ۳‬کش��ور با بقیه متفاوت هستند؟ اکثریت کشورهای جهان‪ ،‬اقتدارگرا‬ ‫محسوب می شوند‪ ،‬اما انچه که اقتدارگرایی بعضی کشورها را از دیگران متمایز‬ ‫می کند‪ ،‬اقتدارگرایی فردی در مقام مقایس��ه با اقتدارگرایی سازمان یافته حزبی‬ ‫و تشکیالتی است‪ .‬هنگامی که به کره شمالی یا کوبا یا بالروس توجه می کنیم‪،‬‬ ‫تنها به یک فرد فکر می کنیم اما در اقتدارگرایی چینی‪ ،‬ویتنامی‪ ،‬س��نگاپوری‪،‬‬ ‫اندونزیایی و ده ها کشور جهان سومی‪ ،‬به تشکیالت گسترده ای برمی خوریم که‬ ‫در ان دیالوگ ه��ای درون حاکمیتی وج��ود دارد‪ .‬حرکت از اقتدارگرایی فردی‬ ‫به اقتدارگرایی بروکراتیک و تشکیالتی‪ ،‬خود گامی در جهت بهبود حکمرانی و‬ ‫تصمیم سازی های به نسبت معقول تر است‪.‬‬ ‫دموکراس��ی راه و روشی سخت و طوالنی اس��ت‪ .‬نمی شود به بام دموکراسی‬ ‫یک باره پرید؛ کما اینکه نمی ش��ود اول طبقه پنجم یک س��اختمان را ساخت‪.‬‬ ‫فونداس��یون و دوام دموکراس��ی تابع ثبات اقتصادی و توزی��ع عادالنه منابع و‬ ‫فرصت ها اس��ت‪ .‬یادگیری و تمرین دموکراتیک از کار س��ازمان یافته جهانی در‬ ‫اقتصاد اغاز می شود‪.‬‬ ‫اما به راس��تی چ��را اقتدارگرایی فردی نمی تواند با جه��ان‪ ،‬تعامل و همکاری‬ ‫کند؟ چون مصالح‪ ،‬فرصت ها‪ ،‬مناسبات و تهدیدها متوجه یک تشکیالت نیست‪،‬‬ ‫بلکه متوجه یک گروه بسیار کوچک است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط ایدئولوژی عدم تعامل مجبور می ش��ود امنیت الیگارشی را بر‬ ‫تولید ثروت اولویت دهد‪ .‬ثروت ثبات سیاس��ی به هم��راه می اورد و در مقابل‪،‬‬ ‫ایدئولوژی عدم تعامل‪ ،‬سیاست و زندگی را سینوسی و بی ثبات می کند‪.‬‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫«خدمات » در صدراشتغال افرینی‬ ‫روزگار سپری شده اقای جودت‬ ‫با پسرانش‬ ‫حس�ن خس�روی‪ -‬تحلیلگر مس�ائل مدیریت‬ ‫دولتی ایران‪ :‬نمی دانم ایا روسای جمهوری کشورهای‬ ‫پیشرفته هم هر روز در کار افتتاح و قیچی کردن روبان‬ ‫هستند یا نه؟! اما قاعدتا نباید اینطور باشد‪ .‬اجازه دهید‬ ‫مثالی بزنم؛ به عنوان نمونه در دوره رئیس جمهوری قبلی‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر راه س��اخته شده است‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫فعلی برای انکه کارنامه درخش��ان تری نس��بت به قبلی‬ ‫داش��ته باش��د ‪ ۱۲۰۰‬کیلومتر راه می سازد و به این امر افتخار می کند‪ .‬این رویه‬ ‫بسیار غلط و خطرناک است‪ .‬اگر یک سازمان برنامه و بودجه مستقل‪ ،‬متخصص‬ ‫و مقتدر در س��اختار اقتصادی کشور وجود داشته باشد‪ ،‬برنامه جامعی براساس‬ ‫اولویت ها و محرومیت ها ارائه می شود که براساس امایش سرزمین در ان برنامه‬ ‫مش��خص ش��ده ما در کش��ور به چند کیلومتر راه و جاده با اختصاص چه مبلغ‬ ‫بودجه نیازمندیم و این راه ها باید در طول چند س��ال اجرا ش��وند‪ .‬حال با تغییر‬ ‫دولت ها همه فقط باید به اجرای دقیق برنامه تن دهند‪ .‬اجرای هر برنامه ای غیر‬ ‫از این یعنی هدر رفتن انرژی و بودجه و زمان‪.‬‬ ‫وقتی مسئوالن عالی رتبه کشوری را درگیر انواع و اقسام افتتاحیه ها می کنیم‪،‬‬ ‫اوضاع همین می ش��ود که می بینید‪ .‬جناب اقای دکتر احمدی نژاد نزدیک ‪۱۱۰‬‬ ‫س��فر استانی با درامد سرشار نفتی داشتند؛ پس چرا رشد و توسعه چشمگیر و‬ ‫پایداری شکل نگرفت؟ چون برنامه جامع وجود نداشت؛ چون سازمان برنامه به‬ ‫کل زیر و رو و منحل ش��د‪ .‬هر کسی ش��هر و دیار خود را اباد می کند و این راز‬ ‫عقب ماندگی و عدم توسعه استان هایی مثل لرستان و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫اما چه باید کرد؟ تنها راه این اس��ت که کشور با تعقل با تکیه بر برنامه جامع‬ ‫مبتنی بر امایش سرزمین اداره شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!