روزنامه صمت شماره 1648 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1648

روزنامه صمت شماره 1648

روزنامه صمت شماره 1648

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫اعمال محدودیت های جدید‬ ‫در ‪ ۲۵‬استان و ‪ ۴۶‬شهرستان‬ ‫رئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از اعمال محدودیت های‬ ‫جدید در ‪ ۲۵‬اس��تان و ‪ ۴۶‬شهرس��تان خبر داد و گفت‪ :‬برای اینکه بتوانیم‬ ‫در برابر این ویروس موفق ش��ویم‪ ،‬باید به وظای��ف خود عمل کنیم‪ .‬وزارت‬ ‫بهداشت و درمان و دولت و مردم هر کدام وظایف خود را دارند که باید انجام‬ ‫دهند‪ .‬از تامین وسایل و خرید ان گرفته تا سایر اقدامات و نیز وظایف کادر‬ ‫پزشکی کشور که باید هر یک در جای خود اجرا شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 11‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 15‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫اول نوامبر ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1648‬پیاپی ‪2966‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫موافقان و مخالفان یارانه در اقتصاد ایران چه می گویند‬ ‫میراث تلخ‬ ‫سرمقاله‬ ‫پارادوکس اقتصاد دولتی‬ ‫و ازادسازی قیمت ها‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫ابن ملجم‬ ‫مهربان و رئوف‬ ‫توسعه خواهی یا‬ ‫توسعه نخواهی‬ ‫فقر‪ ،‬عامل اصلی‬ ‫قاچاق خاک‬ ‫قیمت گذاری فوالد‬ ‫در شان قانون گذار است؟‬ ‫در مسیر خودکفایی‬ ‫سنگ اندازی نکنیم‬ ‫افزایش نرخ ارز‬ ‫در چند حرکت‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫بازار افزایش قیمت کاالها همچنان داغ است‬ ‫شیر خام هم مدعی شد!‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫سیاست سرکوب قیمتی فوالد‬ ‫تکرار می شود‬ ‫شاخص کل بورس همچنان روند ریزشی خود را که از‬ ‫اوایل هفته گذشته در پیش گرفته‪ ،‬ادامه می دهد و فعال‬ ‫نشانه ای از توقف ریزش های بازار سرمایه دیده نمی شود‪.‬‬ ‫مس��ئوالن دولتی و اهالی بهارستان نیز با شرکت در‬ ‫جلس��ات متعدد سعی در ارائه راهکار برای حفظ بورس‬ ‫از گزند کش��مکش های سیاس��ی دارند اما ت��ا به حال‬ ‫راه حل��ی کارا و ملم��وس از درون این جلس��ات بیرون‬ ‫نیامده است‪.‬‬ ‫ترجیع بن��د تمام��ی حرف ه��ای مس��ئوالن تکذی��ب‬ ‫اثرپذی��ری ب��ازار از انتخاب��ات امریکا اس��ت‪ ،‬به گونه ای‬ ‫ک��ه تقریبا همه مدیران بورس��ی و نماین��دگان مجلس‬ ‫نقش انتخابات ریاس��ت جمه��وری در ایاالت متحده بر‬ ‫ریزش های اخیر در بورس را بسیار ناچیز دانسته و حتی‬ ‫در مواردی به کلی ان را تکذیب می کنند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫در دل بورس رخت می شویند‬ ‫‪14‬‬ ‫چرخه سودجویی ادامه دارد؟‬ ‫از همان روزی که دولت محمود احمدی نژاد در نیمه دوم‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۹‬طرحی که سال ها در کشو میز روسای جمهوری‬ ‫خاک خورده بود را به اجرا گذاشت‪ ،‬تا همین امروز عده زیادی‬ ‫از اقتصاددانان از اساس با اجرای چنین طرحی به مخالفت‬ ‫پرداخته اند‪ ،‬با این حال انتقادات کارشناسان هیچ گاه سبب‬ ‫نشد دولتمردان دست از اجرای این طرح بردارند و کماکان‬ ‫به حس��اب قریب به اتفاق شهروندان ایرانی مبلغ ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬توم��ان (ح��دود ‪ ۱.۵‬دالر) به ص��ورت ماهانه واریز‬ ‫می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که در مقاطع مختلف بحث‬ ‫قطع واریز یارانه به حس��اب مردم مطرح ش��ده اما هر بار به‬ ‫دالیل مختلف اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫البته کارشناسان معتقدند دولت حسن روحانی‪ ،‬باتوجه‬ ‫ب��ه مش��کالت عدیده اقتص��ادی تمایل چندان��ی به ادامه‬ ‫پرداخت یارانه های نقدی ندارد اما در شرایطی قرار گرفته‬ ‫ک��ه ن��ه راه پ��س دارد و ن��ه راه پیش! از طرف��ی هم اغلب‬ ‫کارشناسان اقتصادی بر تورم زا بودن یارانه ها تاکید دارند و‬ ‫ان را نه تنها راهی برای حل مشکالت معیشتی قشر محروم‬ ‫جامع��ه نمی دانند بلکه معتقدند اینکه دولت مس��تقیما و‬ ‫به ص��ورت نقدی اقدام به واریز پول می کند به خودی خود‬ ‫به تور م دامن می زند و باعث افزایش قیمت ها می شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر حتی موافقان پرداخت نقدی سوبس��ید‬ ‫انتقادات زیادی به این طرح دارند‪ .‬این دسته بر این باورند‬ ‫که مبلغ ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان ‪ ۱۰‬سال قبل‪ ،‬امروز باتوجه‬ ‫به نرخ باالی تورم و افزایش ‪ ۸‬برابری قیمت دالر (نس��بت‬ ‫به س��ال ‪ ،)۱۳۸۹‬عددی نیس��ت و بای��د در مبلغ یارانه ها‬ ‫تجدیدنظر اساسی کرد‪.‬‬ ‫حتی در مواردی مانند اظهارات اخیر نایب رئیس مجلس‬ ‫یازدهم صحبت از پرداخت یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان‬ ‫ب��ه ه��ر خانوار ایرانی می ش��ود و دول��ت را متهم به اهمال‬ ‫در ای��ن زمین��ه می کنن��د‪ .‬با این حال اگر ب��ه دیدگاه های‬ ‫صاحب نظران حوزه اقتصاد نگاه دقیق تری داش��ته باش��یم‬ ‫درمی یابیم که تقریبا همه اقتصاددانان مطرح کش��ور ادامه‬ ‫اجرای این طرح را مخرب دانس��ته و بر توقف هرچه زودتر‬ ‫ان پافشاری می کنند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 11‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 15‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫اول نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1648‬‬ ‫پیاپی ‪2966‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫پارادوکس اقتصاد دولتی‬ ‫و ازادسازی قیمت ها‬ ‫غالمرضا کیامهر‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد‪:‬‬ ‫اعمال محدودیت های جدید در ‪ ۲۵‬استان و ‪ ۴۶‬شهرستان‬ ‫رئیس جمهوری در جلس��ه ستاد ملی مقابله‬ ‫ب��ا کرونا از اعم��ال محدودیت ه��ای جدید در‬ ‫‪ ۲۵‬اس��تان و ‪ ۴۶‬شهرس��تان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ب��رای اینک��ه بتوانی��م در براب��ر ای��ن ویروس‬ ‫موفق ش��ویم‪ ،‬باید به وظایف خود عمل کنیم‪.‬‬ ‫وزارت بهداش��ت و درم��ان و دولت و مردم هر‬ ‫ک��دام وظای��ف خ��ود را دارند که بای��د انجام‬ ‫دهن��د‪ .‬از تامین وس��ایل و خرید ان گرفته تا‬ ‫سایر اقدامات و نیز وظایف کادر پزشکی کشور‬ ‫که باید هر یک در جای خود اجرا شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر مردم در ای��ن زمینه با تمام‬ ‫توان به صحنه نیاین��د و وظایف خود را انجام‬ ‫ندهن��د‪ ،‬قطعا م��ا در برابر ای��ن ویروس موفق‬ ‫نمی ش��ویم‪ .‬روحان��ی تاکید ک��رد‪ :‬دولت برای‬ ‫روند بهداش��ت و درمان و اداره کشور و تامین‬ ‫مناب��ع مالی باید اقدام��ات الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫یکی از مواردی که جزو نواقص کار ما بود این‬ ‫بود که در اینجا مصوباتی تصویب می ش��د اما‬ ‫در بخش اجرا مورد عم��ل قرار نمی گرفت که‬ ‫ب��ه همین دلیل با دس��تور رهبر معظم انقالب‬ ‫قرارگاه��ی برای اجرای این مصوبات و برخورد‬ ‫با متخلفان شکل گرفت‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬ش��رایط گروه های‬ ‫اسیب پذیر و س��المندان و کسانی که بیماری‬ ‫زمین��ه ای دارن��د هم در جلس��ه ام��روز مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفت و مشاهده شد کشورهایی‬ ‫که نس��بت به این دس��ته از افراد کار نظارت و‬ ‫مراقبت خوبی را انج��ام دادند‪ ،‬فوتی های خود‬ ‫را کنترل کردند‪ .‬ما هم در زمینه این دس��ته از‬ ‫افراد و مراقبت از انان کارنامه خوبی داشته ایم‪.‬‬ ‫روحانی تصریح کرد‪ :‬اعمال حاکمیت باید در‬ ‫کن��ار انضباط اجتماع��ی و مردمی مورد توجه‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬در واقع نمی ت��وان فقط به انضباط‬ ‫اجتماعی تکیه کرد‪ .‬اگر قرار است کسی مراسم‬ ‫عقد و عروس��ی بگیرد به او پروتکل ارائه دهیم‬ ‫تا بداند چگونه عمل کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری افزود‪ :‬در جلس��ات گذشته‬ ‫ه��م تاکید کردی��م که کس��ی ک��ه قرنطینه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬محله ه��م باید به او کم��ک کند و‬ ‫نیازمندی ه��ای وی را تامین کند‪ .‬فرض کنید‬ ‫یک پیرمرد و پی��رزن را قرنطینه کنیم؛ محله‬ ‫بای��د نیازه��ای انان را تامین کن��د و در اینجا‬ ‫بسیج می تواند وارد عمل شود‪.‬‬ ‫روحان��ی ادام��ه داد‪ :‬همچنین کس��انی که‬ ‫ش��اغل هس��تند و به م��دت ‪ ۱۵‬روز قرنطینه‬ ‫می ش��وند باید ب��رای انها حمای��ت بیمه را در‬ ‫نظر بگیریم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری اعالم ک��رد‪ :‬محدودیت های‬ ‫جدی��دی برای ‪ ۲۵‬اس��تان و ‪ ۴۶‬شهرس��تان‬ ‫اعمال می ش��ود که از روز چهارشنبه تا جمعه‬ ‫بع��د (‪ ۱۰‬روز) این محدودیت ه��ا برای مراکز‬ ‫استان اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬محدودیت ه��ای ‪۴۳‬‬ ‫شهرس��تان قبلی را دوباره تمدید کردیم‪ .‬برای‬ ‫این ‪ ۲۵‬مرکز اس��تان ه��م همانطور که گفتیم‬ ‫از روز چهارش��نبه کار محدودس��ازی را اغ��از‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫روحانی یاداور ش��د‪ :‬فعالیت های ردیف ‪ ۳‬و‬ ‫‪ ۴‬که بیش��تر جنبه اموزش��ی دارند و با تجمع‬ ‫افراد همراه می شوند نیز در این ‪ ۱۰‬روز تعطیل‬ ‫می ش��ود که همه این موارد و سایر مصوبات را‬ ‫سخنگوی ستاد به اطالع خواهد رساند‪.‬‬ ‫تمدید تعطیلی یک هفته ای برخی صنوف پایتخت‬ ‫معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ از تمدید تعطیلی یک هفته ای صنوف‬ ‫پرتردد و ریس��ک پذیر در گروه های ‪ 3‬و ‪ 4‬ش��هر تهران خبر داد و گفت‪ :‬تعطیلی این صنوف از امروز‬ ‫‪ ۱۰ ،‬ابان به مدت یک هفته دیگر تمدید شد‪ .‬به گزارش ایرنا براساس اعالم پلیس تهران سرهنگ‬ ‫نادر مرادی با اشاره به برگزاری جلسه کنترل و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در سازمان مدیریت‬ ‫و پیش��گیری ش��هر تهران اظهار کرد‪ :‬باتوجه به افزایش امار مبتالیان به ویروس کرونا در موج سوم‬ ‫ان‪ ،‬روز گذش��ته جلس��ه ای در س��ازمان مدیریت و پیشگیری شهر تهران برگزار و تصویب شد تا به‬ ‫مدت یک هفته دیگر تمامی ارایشگاه های زنانه‪ ،‬سالن های زیبایی‪ ،‬تاالرهای پذیرایی و چایخانه ها‪،‬‬ ‫س��ینماها‪ ،‬مراکز فرهنگی و هنری اعم از کتابخانه ها‪ ،‬مراکز تفریحی ابی‪ ،‬اس��تخرهای سرپوشیده و‬ ‫باش��گاه های بدنسازی تعطیل شود‪ .‬وی افزود‪ :‬تمامی مراسم عروسی‪ ،‬ترحیم و همایش ها که باعث‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا می ش��ود نیز تا اطالع ثانوی تعطیل اس��ت‪ .‬معاون نظارت بر اماکن عمومی با‬ ‫ی اتحادیه های مربوطه ابالغ شده‪ ،‬خاطرنشان کرد‬ ‫اش��اره به اینکه این موارد طی جلس��ه ای به روسا ‬ ‫‪ :‬تعطیلی این صنوف پر ریس��ک از ‪ ۱۰‬ابان تمدید ش��د‪ .‬فعالیت صنوف گروه های ‪ ۱‬و ‪ ۲‬که ش��امل‬ ‫اصناف ضروری و تامین کننده مایحتاج و ارزاق روزانه ش��هروندان اس��ت‪ ،‬همچنان مطابق گذش��ته‬ ‫بالمانع اس��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران طبق برنامه ریزی ها از‬ ‫صنوف پرریس��ک بازدیدهای غیرمترقبه خواهد داش��ت و در صورت مش��اهده تخلف‪ ،‬برابر دستور‬ ‫قضایی واحدهای صنفی متخلف پلمب خواهد شد‪.‬‬ ‫بیایید از خودمان و از همین امروز اغاز کنیم‬ ‫عل�ی ربیعی‪ -‬س�خنگوی دولت‪ :‬رم��ز بقا و‬ ‫ماندگاری ایران در طول هزاران سال عنصر وحدت‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬حتی باوجود اینکه در تاریخ معاصر در‬ ‫تهدیدها و جنگ ها دچار تحدید سرزمینی شدیم‪،‬‬ ‫عنصر وحدت همواره مانند یک چتر‪ ،‬ایرانیان را در‬ ‫سایه سار خود قرار داده و در بزنگاه های تاریخی انها‬ ‫را حف��ظ کرده و از بحران ها عبور داده اس��ت‪ .‬بعد از‬ ‫پیروزی انقالب نیز اسالمیت و ایرانیت همچون دو‬ ‫ریس��مان به هم تنیده ای بودند که انسجام داخلی‪،‬‬ ‫همس��ایگی و منطق��ه ای میان ملت ه��ا را تا حدود‬ ‫زیادی تضمین کرده اس��ت‪ .‬در م��واردی با تکیه بر‬ ‫ادبیات غنی و زبان فارس��ی در بخش��ی از منطقه و‬ ‫در ش��رایطی روح اس�لامی پیونددهنده ملت های‬ ‫منطقه ش��د‪ .‬با وجود این‪ ،‬بنا ب��ر دالیل بین المللی‬ ‫از قبیل قدرت گرفتن دش��منان کینه توز ایران در‬ ‫امریکا به نظر می رس��د از ابتدای انقالب اس�لامی‪،‬‬ ‫هیچ گاه س��رمایه اجتماع��ی وحدت بخش ملت و‬ ‫دولت و وحدت میان امت اسالم مانند امروز تهدید‬ ‫نش��ده بود‪ ،‬ب��ه همین دلیل‪ ،‬اکن��ون هفته وحدت‬ ‫نمی توان��د تنها به مجالی ب��رای تکرار جمالت زیبا‬ ‫ام��ا تکراری حول وح��دت محدود بمان��د و ما را از‬ ‫این پرسش اسیب شناسانه دور کند که چرا به رغم‬ ‫همه ش��عائر دلنشین‪ ،‬هنوز وحدت را در دهه پنجم‬ ‫انقالب با چالش هایی روبه رو می بینیم‪.‬‬ ‫زندگ��ی در عصر بمب��اران اطالع��ات که گاهی‬ ‫تشخیص اخبار درس��ت از نادرست را‬ ‫غیرممکن می کند ما را در برابر تبلیغات‬ ‫گسترده ای که تالش برای فاسدنمایی‬ ‫همه ارکان نظام و دستگاه های اجرایی‬ ‫دارد‪ ،‬اسیب پذیر کرده است‪ .‬زمانی که‬ ‫مردم خب��ر اختالس ه��ای میلیاردی‬ ‫اقلی��ت انگشت ش��ماری از مدی��ران‬ ‫ناالی��ق و فاس��د را ‪-‬ک��ه می توانند در هم��ه ارکان‬ ‫وجود داش��ته باشند‪ -‬می ش��نوند و دشواری های‬ ‫معیشت خود و نزدیکان شان را می بینند‪ ،‬به سختی‬ ‫می توانن��د خش��م خود را فرو برند و تَر و خش��ک را‬ ‫با هم نس��وزانند‪ .‬امروز باید بازس��ازی اعتماد مردم‬ ‫به کارامدی‪ ،‬صداقت و س�لامت مس��ئوالن در هر‬ ‫س��ه قوه در صدر اولویت های ما باش��د‪ .‬این رسالت‬ ‫باوجود جنگ رس��انه ای بی امانی که در همسویی با‬ ‫سیاست فشار حداکثری رژیم امریکا به ایران به اوج‬ ‫خود رس��یده اسان نیس��ت اما چشم پوشیدنی هم‬ ‫نیست‪ .‬شکست ما متصور خواهد بود اگر جناح های‬ ‫سیاسی این فشارهای همپوش��ان را فرصتی برای‬ ‫انتقام های سیاسی ببینند و از سوراخ شدن کشتی‬ ‫که همه جامعه بر ان س��واریم‪ ،‬احساس خرسندی‬ ‫کنن��د‪ .‬م��ا شکس��ت خواهیم خ��ورد اگ��ر در راه‬ ‫خودانتقادی ‪-‬ان گونه خودانتقادی که خود را مبرا‬ ‫دانس��ته و رقبای سیاس��ی را مورد بدترین اتهامات‬ ‫ق��رار دهد‪ -‬به دام خودتحقیری‪ ،‬در راه انتقاد به دام‬ ‫عکس روز‬ ‫دستفروشی بانوان در سطح شهر‬ ‫اهان��ت و هتاک��ی و در راه رقابت به دام‬ ‫خصومت و کینه توزی بیفتیم؛ مشاجره‬ ‫رس��واکننده را جایگزی��ن گفت وگوی‬ ‫س��ازنده کنیم و در نهای��ت‪ ،‬بخواهیم‬ ‫امنیت ملی را با امنی��ت تقلیل گرایانه‬ ‫گروه��ی تامین کنیم‪ .‬ضمی��ر امنیت‬ ‫جامع��ه در مرحله اول باید امنیت ملت‬ ‫تا س��طح امنیت فردی و س��پس امنی��ت نهادها و‬ ‫گروه های اجتماعی و در نهایت امنیت دولت‪-‬ملت‬ ‫به مفهوم اعم تعریف شود‪ .‬در صورتی که ما امنیت را‬ ‫با ضمیرهای محدودکننده روبه رو سازیم در مسیر‬ ‫مخال��ف وحدت حرکت کرده ایم‪ .‬در س��ویه دیگر‪،‬‬ ‫در بع��د خارجی هفته وحدت فرصتی اس��ت برای‬ ‫بازاندیش��ی در مفهوم امت و پیرای��ش این مفهوم‬ ‫ش��ریف قرانی از ش��بهاتِ تفرقه افکنان��ه‪ .‬امت در‬ ‫مفهومی که در قانون اساسی کشورمان به کار رفته‬ ‫ناظر بر یک سلسله سیاس��ت های کلی در راستای‬ ‫تامین «ائتالف و اتحاد ملل اسالمی» است‪.‬‬ ‫در فرازونشیب دهه های گذشته در سیاست های‬ ‫خارج��ی ام��روز عنصر وح��دت بیش از گذش��ته‬ ‫م��ورد توج��ه ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬ام��روزه راهبرد‬ ‫صلح طلبان��ه جمهوری اس�لامی ضد اش��غالگری‬ ‫و کشورگش��ایی در حقیق��ت درک ای��ران را از‬ ‫پیش ش��رط های اساس��ی منطقه گرایی به نمایش‬ ‫می گذارد‪.‬‬ ‫کشورگش��ایی های جریان ه��ای افراط��ی در‬ ‫منطق��ه م��ا در پیامد مس��تقیم خود اواره س��ازی‬ ‫میلیونی انس��ان های این جغرافیای مظلوم را پدید‬ ‫اورده است‪ .‬کشور ما همواره در طول قرون اسالمی‬ ‫و تمدن��ی خود در مجموع نقش��ی میانه و اعتدالی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫کوش��ش موف��ق کش��ورمان ب��رای مقابل��ه با‬ ‫کشورگشایی داعش��ی امروز در فضای پساداعشی‬ ‫منطق��ه در اش��کال نرم و دیپلماتی��ک خود دنبال‬ ‫می شود‪ .‬مناس��بات خوب کشورمان با همسایگان‬ ‫قفق��ازی اکنون فرصت تازه ای برای صلح س��ازی و‬ ‫برای پایان دادن به اش��غال اراضی و اسکان اوارگان‬ ‫به یُمن دیپلماس��ی و اج��رای کامل هر ‪ 4‬قطعنامه‬ ‫ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد پدید اورده و‬ ‫البته ارزو داریم که به زودی ش��اهد اس��تقرار صلح‬ ‫و دوس��تی در سراسر منطقه پیرامونی ایران از یمن‬ ‫تا عراق و افغانس��تان و سوریه هم باشیم‪ .‬ما تشکیل‬ ‫مجمع گفت وگوی منطق��ه ای را توام با طرح صلح‬ ‫هرمز با کشورهای خلیج فارس پیشنهاد داده ایم‪ .‬ما‬ ‫به این سیاس��ت ها پایبندیم؛ همان گونه که باید در‬ ‫سیاست داخلی و ایجاد وحدت سیاسی و اجتماعی‬ ‫ولو با گس��ترش گفتمان گفت وگوی ملی‪ ،‬به ارسال‬ ‫این پیام روش��ن و رس��ا به جهان پایبند باشیم که‬ ‫وحدت‪ ،‬راه زندگی ماس��ت؛ نه ارم��ان ما‪ .‬بیایید از‬ ‫خودمان و از همین امروز اغاز کنیم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫نقش ایران و ترکیه در ثبات منطقه‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫فرستاده ویژه جمهوری اسالمی ایران برای حل و فصل مناقشه قره باغ‪ ،‬پس از مذاکره با مقامات‬ ‫جمهوری اذربایجان‪ ،‬روس��یه و ارمنس��تان جمعه شب وارد انکارا‪ ،‬پایتخت ترکیه شد و با «سدات‬ ‫اون��ال» معاون وزیر امور خارج��ه ترکیه دیدار و رایزنی کرد‪ .‬معاون وزیر امور خارجه کش��ورمان‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬ایران و ترکیه از مهم ترین کش��ورها با نقش��ی غیرقابل ان��کار در صلح و ثبات منطقه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫س��ید عباس عراقچی پ��س از دیدار با همتای ترکیه ای اش در حس��اب کاربری خود در توییتر‬ ‫نوش��ت‪« :‬در انکارا مذاکراتی صریح و ثمربخش با س��دات اونال‪ ،‬مع��اون وزیر امور خارجه ترکیه‬ ‫داشتم‪ .‬ایران و ترکیه از مهم ترین کشورها با نقشی غیرقابل انکار در صلح و ثبات منطقه هستند‪».‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران طی ‪ 3‬دهه گذشته حس��ن همجواری را برای دو جمهوری اذربایجان و‬ ‫ارمنستان که طی این سال ها بر سر منطقه قره باغ با هم جنگ دارند‪ ،‬به اثبات رسانده و اکنون در‬ ‫اوج مناقشه در قفقاز جنوبی‪ ،‬ایران به عنوان بازیگری مهم به دنبال تحقق صلح بین این دو همسایه‬ ‫شمالی است‪ .‬اختالف های مرزی و قومی به جا مانده از اتحاد جماهیر شوروی در منطقه ژئوپلتیک‬ ‫قفقار و اسیای مرکزی در قلب اوراسیا به اعتقاد صاحب نظران مسائل استراتژیک‪ ،‬این منطقه را به ‬ ‫اتشفشانی خفته تبدیل کرده که هر لحظه امکان فوران دارد و مناقشه بین ایروان و باکو که اکنون‬ ‫به اوج رسیده‪ ،‬نمونه ای از این اتشفشان است‪.‬‬ ‫انتی بیوتیک را با برچسب‬ ‫رمدسیویر می فروختند‬ ‫رئیس س��ازمان غذا‬ ‫و دارو گف��ت‪ :‬در زمینه‬ ‫کمبوده��ای دارویی‪،‬‬ ‫ام��ار کمبودها کاهش‬ ‫یافت��ه و ح��دود ی��ک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬ه��زار‬ ‫دوز واکس��ن انفلوانزا‬ ‫تامین شده که برای گروه هایی که باید این واکسن‬ ‫را دریافت کنند‪ ،‬از طریق مراکز بهداشتی و درمانی‬ ‫در دسترس قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدرضا شانه س��از در نشست‬ ‫خبری ویدئو کنفرانس��ی خود اظهار کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫تامین انسولین قلمی امسال بیشتر از سال گذشته‬ ‫ارز تخصیص یافته و تامین شده و جلوی قاچاق این‬ ‫اقالم نیز گرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ماسک ‪ ۱۳۰۰‬تومان است‬ ‫رئیس س��ازمان غذا و دارو در پاس��خ به س��والی‬ ‫درب��اره نرخ ماس��ک گف��ت‪ :‬نرخ ماس��ک ‪۱۳۰۰‬‬ ‫توم��ان اس��ت‪ .‬به دلیل نظارت ه��ا و کنترل ها‪ ،‬نرخ‬ ‫خرید داروخانه و س��ایر فروش��گاه های زنجیره ای‬ ‫و تجهیزات پزش��کی نیز کاهش یافته اس��ت‪ .‬البته‬ ‫برخ��ی داروخانه ه��ا ممکن اس��ت فاکت��ور خرید‬ ‫گران تر داش��ته باش��ند که اعالم کردیم باید اقالم‬ ‫گران خریده ش��ده را مرجوع کرده و نباید این کاال‬ ‫را با نرخی بیش از ‪ ۱۳۰۰‬تومان بفروش��ند‪ .‬فروش‬ ‫ماس��ک با نرخ بیش از ‪ ۱۳۰۰‬تومان‪ ،‬گرانفروشی و‬ ‫تقلب است و برخوردهای تعزیراتی انجام می شود‪.‬‬ ‫گروه های بازرس��ی فعال در سراس��ر کش��ور رصد‬ ‫می کنن��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬این م��وارد حتما باید به‬ ‫سامانه ‪ ۱۹۰‬یا معاونت های غذا و دارو دانشگاه های‬ ‫علوم پزشکی اعالم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تجویز رمدسیویر فقط در بیمارستان‬ ‫شانه س��از در پاسخ به س��والی درباره داروهایی‬ ‫مثل فاویپیراویر و رمدس��یویر گف��ت‪ :‬پروتکل ها و‬ ‫دس��تورالعمل ها می گویند که داروهای مربوط به‬ ‫کرونا باید در بیمارس��تان مصرف ش��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫م��ردم به هر دلی��ل باید از مراجعه به ناصرخس��رو‬ ‫منع ش��وند‪ .‬این اقالم دارویی در حال حاضر تامین‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬حتی در روزهای ابتدای��ی که بحث‬ ‫رمدسیویر مطرح ش��د‪ ،‬همکاران ما به ناصرخسرو‬ ‫رفتند و برخی را بازداش��ت کردند و مش��اهده شد‬ ‫ک��ه انتی بیوتیک ها را با برچس��ب رمدس��یویر و با‬ ‫قیمت های باال می فروش��ند‪ .‬از همکاران پزش��ک‬ ‫می خواه��م که تجویز ای��ن داروه��ا را در خارج از‬ ‫بیمارس��تان انجام ندهند‪ .‬به دلیل محدودیت های‬ ‫حوزه درمان‪ ،‬وقتی این دارو در خارج از بیمارستان‬ ‫تجویز شود‪ ،‬بیمار به ناصرخسرو مراجعه می کند و‬ ‫در نتیجه داروی تقلبی به او می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹رمدسیویر پوشش بیمه ای ندارد‬ ‫شانه ساز گفت‪ :‬باوجود اینکه ارز نیمایی به داروی‬ ‫رمدسیویر تعلق گرفته‪ ،‬نرخ ان کمتر از نرخ جهانی‬ ‫اس��ت‪ .‬این دارو اص��وال داروی گرانقیمتی اس��ت‪.‬‬ ‫حتی بخش��ی را در اعتبارات سازمان غذا و دارو در‬ ‫نظر گرفته ایم‪ .‬این دارو پوش��ش بیمه ای ندارد‪ ،‬اما‬ ‫بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی این دارو‬ ‫را برای بیماران تامین می کنند‪ .‬عدم دسترس��ی به‬ ‫دارو ممکن اس��ت در فضاهای خارج از بیمارستان‬ ‫اتفاق بیفتد و در بیمارستان ها مشکل تامین داروی‬ ‫رمدسیویر وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید کیت تشخیص کرونا‬ ‫رئیس س��ازمان غذا و دارو بیان کرد‪ :‬به س��رعت‬ ‫ظرفیت تولید داخلی در انواع کیت ها افزایش یافته‬ ‫و در ح��ال حاضر برخی تولیدکنن��دگان متقاضی‬ ‫صادرات هس��تند‪ .‬این اتفاق در ‪ 2‬تا ‪ 3‬ماه گذش��ته‬ ‫با کمک شرکت های دانش بنیان و معاونت فناوری‬ ‫ریاست جمهوری و وزارت بهداشت و سازمان غذا و‬ ‫دارو انجام می شود‪ .‬برخی نگرانی ها در زمینه بعضی‬ ‫کیت ها وجود دارد که به ه��ر حال تولیدکنندگان‬ ‫نتوانند ظرفیت تولید را به اندازه موردنیاز برسانند‪،‬‬ ‫به همین دلیل‪ ،‬برای واردات نیز اقدام کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوگیری از قاچاق دارو با تی تک‬ ‫شانه س��از بیان کرد‪ :‬برای جلوگی��ری از قاچاق‬ ‫دارو و پدیده زش��ت ناصرخس��رو‪ ،‬سیستم تی تک‬ ‫راه اندازی ش��ده و این اطالعات از طریق این سامانه‬ ‫به تک تک مصرف کنندگان داده می شود‪ .‬اطالعات‬ ‫درب��اره صحت و س�لامت و اصال��ت دارو از طریق‬ ‫کدهای درج ش��ده روی دارو به مصرف کننده ارائه‬ ‫و تمام مصرف کنندگان تبدیل به بازرسان سازمان‬ ‫غ��ذا و دارو ش��ده اند‪ .‬می توان با پیگی��ری از طریق‬ ‫سامانه تی تک‪ ،‬به اصل یا تقلبی بودن هر دارویی پی‬ ‫ب��رد‪ .‬برای دارو و مکمل های وارداتی به طور کامل و‬ ‫برای بخش اعظم تولید داخل این اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫دخال��ت نکردن دول��ت در تعیین قیمت ها ب��ا هدف افزایش‬ ‫انگیزه های سرمایه گذاری در صاحبان سرمایه و فعاالن اقتصادی‬ ‫به منظور افزایش تولید‪ ،‬رقابتی شدن بازار و ایجاد هرچه بیشتر‬ ‫اشتغال از شاخص های مهم اقتصادهای ازاد ملهم از تئوری های‬ ‫نولیبرالیس��م اقتصادی اس��ت ک��ه براس��اس ان دولت ها نباید‬ ‫کمترین دخالتی در تصدی گری های اقتصادی داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫براس��اس همین نظریه اقتصادی حتی دولت نباید بودجه ای را‬ ‫ص��رف تامین بیمه های درمانی ب��رای مردم کند و ایجاد چنین‬ ‫پوش��ش های بیمه ای باید به شرکت های بیمه خصوصی سپرده‬ ‫ش��ود‪ .‬بنیان گذاران و پیروان تئوری نولیب��رال اقتصادی بر این‬ ‫باورند که با ازادسازی قیمت ها و سپردن سرنوشت ان به دست‬ ‫قانون عرضه و تقاضا به دلیل رقابتی که میان تولیدکنندگان کاال‬ ‫و خدمات به وجود خواهد امد‪ ،‬قیمت ها به سود مصرف کنندگان‬ ‫متعادل خواهد شد‪ .‬تئوری نولیبرال اقتصادی که اقتصاددان هایی‬ ‫چون ادام اسمیت و میلتون فریدمن امریکایی بنیان گذاران ان‬ ‫هستند‪ ،‬تاکنون بیشتر روی کاغذ و کتاب های درسی دانشگاهی‬ ‫تئوری های مفید و مشکل گشا به نظر امده اند‪ .‬حتی در کشوری‬ ‫چون ایاالت متحده امریکا که در دو قرن گذشته پایگاه و جایگاه‬ ‫اصلی نظام اقتصادی س��رمایه داری بوده‪ ،‬نولیبرالیسم اقتصادی‬ ‫ب��ا چالش های جدی ازس��وی اتحادیه های کارگ��ری و اکثریت‬ ‫قریب به اتفاق طبقه متوسط به پایین جامعه امریکا مواجه شده‬ ‫ک��ه نمود بارز این چالش ها را ای��ن روزها در مبارزات انتخاباتی‬ ‫ریاس��ت جمهوری امریکا میان دونالد ترامپ و رقیب انتخاباتی‬ ‫او جو بای��دن در زمینه موضوع بیمه ه��ای درمانی دوران اوباما‬ ‫معروف به ‪ OBAMA CARE‬یا تعیین حداقل دستمزد برای‬ ‫نیروی کار که تخطی اش��کار از تئوری نولیبرالیس��م اقتصادی‬ ‫به شمار می اید و ترامپ به شدت با ان مخالفت می ورزد‪ ،‬به خوبی‬ ‫مش��اهده می کنیم‪ .‬دونالد ترامپ با افکار به شدت طرفدار نظام‬ ‫س��رمایه داری در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی بعد از راه یافتن به کاخ‬ ‫س��فید یکی از نخس��تین کارهایی که انجام داد‪ ،‬لغو طرح بیمه ‬ ‫درمانی اوباما بود که ش��امل حال فقط ‪40‬میلیون از شهروندان‬ ‫امریکایی می ش��د‪ .‬دولت ترامپ با طرح این نظریه که طراحان‬ ‫بیمه درمانی دولتی تفکرات سوسیالیستی دارند و این شیوه در‬ ‫تضاد با اصول حاکم بر اقتصاد امریکاس��ت‪ ،‬با لغو بیمه درمانی‬ ‫دولت اوباما مش��موالن ای��ن بیمه درمانی را که اکثرا از قش��ر‬ ‫فقی��ر و کم درامد جامع��ه بودند و توان خری��د بیمه درمانی از‬ ‫ش��رکت های بیمه خصوصی را نداش��تند‪ ،‬از خدمات پزشکی و‬ ‫درمانی محروم کرد‪ .‬شاید استدالل ترامپ در نظام سرمایه داری‬ ‫امری��کا که در ان تمامی تصدی گری ه��ای اقتصادی کوچک و‬ ‫بزرگ در دست بخش خصوصی است و حتی صنعت استراتژیک‬ ‫نفت در ان کش��ور از س��ر چاه تا پمپ بنزین یکس��ره به دست‬ ‫بخش خصوصی اداره می ش��ود‪ ،‬برای گروه هایی از مردم و افکار‬ ‫عمومی امریکاییان قابل پذیرش باش��د‪ ،‬اما در سایر اقتصادهای‬ ‫ازاد جه��ان که تئوری های نولیبرالی اقتصادی و س��رمایه داری‬ ‫کور و بی احس��اس‪ ،‬حاکمیت مطلق ن��دارد‪ ،‬دولت ها خود را به‬ ‫تامین نوعی پوش��ش های حمایتی و اجتماع��ی برای مردم که‬ ‫بیمه های درمانی هم ازجمله انهاست موظف و متعهد می دانند؛‬ ‫چه رس��د به اقتصادهایی چون اقتصاد کشور ما که افزون بر‪80‬‬ ‫درصد تصدی گری های تولی��دی از صنعت فوالد و ذوب اهن تا‬ ‫خودروس��ازی و پتروش��یمی و امثال اینها‪ ،‬یا به کلی در انحصار‬ ‫و مالکیت دولت و ش��رکت های وابس��ته به دولت است یا دست‬ ‫بنگاه های اقتصادی ش��به خصوصی اس��ت که از انه��ا باعنوان‬ ‫خصولتی یاد می ش��ود‪ .‬حتی ان سهم ‪ ۱۵ ،۱۰‬درصدی اقتصاد‬ ‫ک��ه نام بخش خصوصی را یدک می کش��د‪ ،‬تم��ام راه هایش از‬ ‫تامی��ن مواد اولی��ه گرفته تا تامین نقدینگ��ی و امور گمرکی و‬ ‫حمل ونقل و ش��بکه های فروش‪ ،‬یکس��ره به تشکیالت گسترده‬ ‫دیوانساالری دولتی ختم می شود و تشکل های مرتبط به ان که‬ ‫چ گونه اختیاری برای‬ ‫بزرگ ترین شان اتاق بازرگانی است‪ ،‬از هی ‬ ‫گره گش��ایی از کار فعاالن اقتص��ادی بخش خصوصی برخوردار‬ ‫نیس��ت و جز ناله س��ر دادن و از جفا و بی اعتنایی دستگاه های‬ ‫دولت��ی فغ��ان و فریاد ک��ردن کار دیگری انج��ام نمی دهد‪ .‬در‬ ‫چنی��ن اقتصاد بس��ته ای که دولت بر همه اجزای ان س��لطه و‬ ‫حاکمیت بی چون وچرا دارد‪ ،‬افزون بر ‪ 3‬دهه اس��ت که گروهی‬ ‫از اقتصاددانان پیرو مکتب نولیبرالیس��م اقتصادی و دولتمردان‬ ‫دنبال��ه رو ای��ن اقتصاددان ها ش��عار واقعی کردن و ازادس��ازی‬ ‫قیمت ها را سر می دهند‪.‬‬ ‫جمعی که سیاس��ت های اقتصادی انه��ا را تکنوبروکرات های‬ ‫بی خبر از مشکالت و چالش های فعاالن اقتصادی و کارافرینان‬ ‫تهیه و تدوین می کنند و در مجالس��ی ک��ه نمایندگان ان هم‬ ‫شناخت چندانی از این مشکالت ندارند‪ ،‬درباره اقتصاد ایران نظر‬ ‫داده و می گویند مردم ایران که درامد س��رانه ‪ ۴ ،۳‬هزار دالری‬ ‫انها به یک دهم درامد س��رانه کش��ورهای منطقه خلیج فارس‪،‬‬ ‫امریکا‪ ،‬کانادا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره جنوبی و کشورهای اروپایی نمی رسد و‬ ‫میانگین حقوق و دستمزد ماهانه انها تنها معادل حقوق دو روز‬ ‫نیروی کار در ان کشورهاست‪ ،‬باید معادل ‪90‬درصد قیمت های‬ ‫ف��وب خلیج فارس برای خرید بنزی��ن و فراورده های نفتی پول‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫ی��ا می گویند دول��ت نباید کاری به کار ب��ازار ارز و نرخ دالر‬ ‫داش��ته باش��د که امروز حاصل و نتیجه اج��رای این طرز تفکر‬ ‫اقتصادی به شکل صعود وحشتناک و بی سابقه نرخ ارز و سقوط‬ ‫در اقتصاد ایران مشاهده می شود‪.‬‬ ‫در چنی��ن ش��رایط فاجعه ب��اری ای��ا زمان ان نرس��یده که‬ ‫تصمیم گی��ران اصل��ی حاکمی��ت تا دیر نش��ده دس��ت به یک‬ ‫پاکس��ازی اساس��ی برای زدودن تفکرات ویرانگر نولیبرال های‬ ‫اقتصادی از اقتصاد کش��ور بزنند و ب��ه پارادوکس موجود میان‬ ‫اقتصاد دولتی و ازادسازی (رهاسازی) قیمت ها خاتمه دهند؟‬ ‫تامین و‬ ‫تخصیص ارز‬ ‫در اولویت است‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بازدیدی س��رزده از سامانه جامع تجارت‬ ‫ایران از نزدیک در جریان مراحل نهایی ش��دن و تکمیل این سامانه و فرایند‬ ‫تکمی��ل پرونده های مرتب��ط با تامین ارز متقاضیان ق��رار گرفت و بر رعایت‬ ‫اولویت در تخصیص و تامین ارز و فراهم س��ازی تمامی زمینه ها برای مراجعه‬ ‫نداش��تن حض��وری متقاضیان تاکید کرد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬علیرضا رزم حس��ینی در بازدیدی از روند تکمیل‬ ‫سامانه جامع تجارت‪ ،‬زیرساخت های این سایت را مورد بررسی قرار داد‪ .‬وی‬ ‫فرایند ثبت سفارش را که در قالب سامانه جامع مجوزها انجام می شود‪ ،‬مورد‬ ‫پیگیری قرار داد و در گفت وگو با متقاضیان ثبت س��فارش و ارباب رجوع های‬ ‫این س��امانه‪ ،‬در جریان مهم ترین مش��کالت و مس��ائل قرار گرفت‪ .‬بازدید از‬ ‫میز خدمت س��امانه های الکترونیکی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از دیگر‬ ‫برنامه های رزم حسینی بود و کارشناسان میز خدمت در این بازدید از کاهش‬ ‫چش��مگیر مراجعه کنندگان حضوری با راه اندازی سامانه های الکترونیکی‬ ‫خب��ر دادند‪ .‬راه اندازی س��امانه جامع تجارت یکی از اقدام های بس��یار مهم‬ ‫دولت دوازدهم است که در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عملی شده و طبق‬ ‫دس��تور رئیس جمهوری ‪ 9‬اذر امس��ال باید از سامانه جامع تجارت رونمایی‬ ‫ش��ود‪ .‬علیرضا رزم حس��ینی ‪ ۲۶‬مهر در جلس��ه ای با حضور مدیران ارش��د‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬عملکرد سامانه جامع تجارت را مورد بررسی قرار داد و نقاط قوت و‬ ‫ضعف این سامانه را ارزیابی کرد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این جلسه با‬ ‫تاکید بر لزوم تسهیل فرایندها‪ ،‬دستور داد در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت‬ ‫به بهبود عملکرد و رفع نقاط ضعف سامانه جامع تجارت اقدام شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫یکشنبه‬ ‫‪ 11‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 15‬ربیع اال ول‪1442‬‬ ‫اول نوامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1648‬‬ ‫پیاپی ‪2966‬‬ ‫جهش تولید‬ ‫از بستر جهش فناوری‬ ‫متوسط نرخ اپارتمان‬ ‫در پایتخت‬ ‫‪۵۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت برای تولید‬ ‫شرکت دانش بنیان مهندسی فراسوتوزین‪ ،‬نخستین تولیدکننده لودسل مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫تحریم ها اگرچه اسیب های بسیاری به صنعت و تولید وارد‬ ‫کرد اما فرصتی شد تا تولیدکنندگان به دنبال داخلی سازی‬ ‫محصوالت و کاهش وابستگی های کشور باشند‪ .‬در این فضا‬ ‫شرکت های دانش بنیان فعال تر شده و محصوالت با فناوری‬ ‫و اس��تانداردهای ملی و بین المللی در حال داخلی سازی و‬ ‫تولید هستند‪ .‬شرکت دانش بنیان مهندسی فراسو توزین با‬ ‫مدیریت مهرداد بهداد یکی از این واحدهای صنعتی دانشی‬ ‫است که داخلی سازی قطعات صنعتی را در دستور کار خود‬ ‫قرار داده و موفق به تولید لودس��ل به عنوان یکی از قطعات‬ ‫کلیدی محصوالت صنعتی شده است‪.‬‬ ‫گفت وگویی‬ ‫با مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان داش��ت که در ادامه‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫€€فراسوتوزین فعالیت خود را ازچه زمانیاغاز کرد؟‬ ‫این شرکت فعالیت خود را از سال‪ ۱۳۸۵‬اغاز کرده است و‬ ‫سابقه ای ‪۱۵‬ساله در صنعت تولید ادوات توزین دارد‪ .‬زمینه‬ ‫فعالیت ای��ن واحد صنعتی تولید ترازوه��ای الکترونیکی‪،‬‬ ‫سیس��تم های توزین صنعتی‪ ،‬س��اخت انواع باس��کول ها از‬ ‫جمله باس��کول جاده ای و نمایش��گرهای این باسکول ها به‬ ‫شرح زیر است‪:‬‬ ‫ س��اخت باس��کول های جاده ای تریل��ر‪ ،‬کامیون و وانت‬‫(دارای پروانه استاندارد ملی ایران)‬ ‫ ساخت باسکول های فروشگاهی باالتر از ‪ ۳۰۰‬کیلوگرم‬‫(دارای پروانه استاندارد ملی ایران)‬ ‫ س��اخت باس��کول های ریل��ی و قطارکش اس��تاتیک و‬‫داینامیک‬ ‫ س��اخت اندیکات��ور و نمایش��گرهای وزن (دارای پروانه‬‫استانداردملی ایران و پروانه تایید کیفیت از سازمان جهانی‬ ‫‪)OIML‬‬ ‫ ساخت سیستم توزین نوار نقاله‬‫ ساخت سیستم توزین و فیدر‬‫ ساخت باسکول های اویز و ثابت جرثقیل‬‫ ساخت ماشین کیسه پرکن وزنی‬‫ س��اخت انواع مختلف سیس��تم توزین بچینگ خوراک‬‫دام و بتن مواد‬ ‫ تبدی��ل باس��کول مکانیک ب��ه نیمه الکترونی��ک و تمام‬‫الکترونیک‬ ‫ طراحی و س��اخت انواع مختلف سیستم ها توزین خاص‬‫استاتیک و داینامیک‬ ‫ طراح��ی‪ ،‬س��اخت وتولید تش��خیص پالک خ��ودرو‬‫درحال حرکت‬ ‫ تولید و عرضه لودسل های مختلف‬‫€€درباره محصول جدیدتان بیشتر توضیح دهید؟‬ ‫به عنوان ش��رکت دانش بنیان تولیدی‪ ،‬نخس��تین شرکت‬ ‫ایران��ی هس��تیم که موف��ق به طراح��ی‪ ،‬س��اخت و تولید‬ ‫سنس��ورهای توزین (لودس��ل) با ظرفیت ‪ ۳۰‬تن مطابق با‬ ‫الزامات استانداردهای ملی و بین المللی شده ایم‪ .‬این سنسور‬ ‫به عن��وان واحد اصل��ی اندازه گیری در تمام تجهیزات توزین‬ ‫به ویژه انواع باس��کول های س��نگین کاربرد داشته و وظیفه‬ ‫ان تبدی��ل خطی نی��روی مکانیکی الکتریکی به س��یگنال‬ ‫الکترونیکی برای اندازه گیری دقیق میزان بار و نیرو اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به مصرف باالی لودس��ل های ‪ ۳۰‬تن در بازار ایران‬ ‫که پیش تر ‪ ۱۰۰‬درصد با واردات و ارز بری قابل توجه تامین‬ ‫می شد با داخلی سازی ان کمک بزرگی به صنعتگران کشور‬ ‫و جلوگی��ری از خ��روج ارز کرده اس��ت‪ .‬در مرحله نخس��ت‬ ‫ش��رکت مهندسی فراسو توزین نسبت به طراحی و ساخت‪،‬‬ ‫نمونه ه��ای اولی��ه (‪ )porototype‬اقدام کرده و در مرحله‬ ‫بعد با تولید ازمایشی ان با تعداد محدود مبادرت کرده است‪.‬‬ ‫€€کاربرد این محصول چیست؟‬ ‫لودسل‪ ،‬سنسور اندازه گیری وزن است که زیر باسکول های‬ ‫صنعتی قرار می گیرد‪ ۶ .‬تا ‪ ۸‬عدد از این سنس��ورها زیر هر‬ ‫باس��کول ق��رار گرفته و نقش اندازه گی��ری و انتقال نتایج به‬ ‫دس��تگاه های نمایشگر متصل به دس��تگاه اصلی را بر عهده‬ ‫دارند‪ .‬وقتی ماش��ین روی صفحه باسکول قرار می گیرد‪ ،‬این‬ ‫سنس��ورها وزن را دریافت و در واقع نیرو را به س��یگنال های‬ ‫الکتریکی تبدیل می کنند‪ .‬این قطعه فناوری پیچیده ای دارد‬ ‫که تا ابتدای امسال از خارج و به طور معمول از چین تامین‬ ‫می ش��ده اس��ت‪ .‬با اعمال تحریم ها و با توجه به کمبود ارز‪،‬‬ ‫تامین این قطعه دچار مش��کل ش��ده؛ از این رو این شرکت با‬ ‫تالش کارکنان متخصص خود توانس��ته ان را داخلی سازی‬ ‫کند‪ .‬حدود یک سال روی ان مطالعه شد و ابتدا مسئله دانش‬ ‫فنی مورد بررس��ی قرار گرفت‪ .‬در ادامه ازمایش��گاه کنترل‬ ‫کیفیت محصوالت لودس��ل را مطابق با الزامات اس��تاندارد‬ ‫ایران ایزو ‪ ۱۷۰۲۵‬تجهیز کرد‪ .‬گفتنی اس��ت این ش��رکت‬ ‫همزمان با تولید این فراورده به عنوان نخس��تین ازمایشگاه‬ ‫تایید صالحیت شده ملی و بین المللی نیز در منطقه به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫€€درحال حاض�ر تیراژ تولید ای�ن محصول تولیدی‬ ‫شما چقدر است؟‬ ‫درحال حاض��ر ب��ا تیراژ محدود لودس��ل‪ ،‬کار خ��ود را اغاز‬ ‫کرده ایم و این ظرفیت رو به افزایش است‪.‬‬ ‫گفتنی است لودسل فراسو توزین‪ ،‬نخستین سنسوری است‬ ‫که با پروانه استاندارد در حال تولید است‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در خاورمیانه‪،‬‬ ‫ایران نخستین و‬ ‫تنها تولیدکننده‬ ‫لودسل است‪.‬‬ ‫پیش تر این‬ ‫قطعه از چین‬ ‫تامین می شد‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت خبر داد‪:‬‬ ‫براس��اس مصوبه کمیس��یون جه��ش تولید‬ ‫که به ریاس��ت مع��اون اول رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫برگ��زار می ش��ود‪ ۵۰ ،‬ه��زار میلی��ارد تومان‬ ‫تسهیالت برای ش��رکت های تولید داخلی در‬ ‫نظر گرفته ش��د‪ .‬علیرضا رزم حسینی با اعالم‬ ‫تامی��ن نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی‬ ‫در کشور اعالم کرد‪ :‬با این افزایش‪ ،‬تسهیالت‬ ‫تولید و س��رمایه در گردش��ی ک��ه در اختیار‬ ‫واحدهای تولیدی ق��رار می گیرد تا جایی که‬ ‫بتوانیم نس��بت به کاهش قیمت ه��ا در بازار‬ ‫اق��دام خواهیم ک��رد‪ .‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با اعالم اینک��ه بخش عمده ای از این‬ ‫افزای��ش قیمت ها به دلیل تغیی��ر در نرخ ارز‬ ‫اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تمام سعی ما بر این است‬ ‫که ب��ا وجود تمام محدودیت ها و مش��کالت‪،‬‬ ‫ثبات قیمتی در بازار ایجاد شود‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۱۱‬میز تخصصی‬ ‫تعمیق ساخت داخل‬ ‫مع��اون امور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت از امادگ��ی برای برگ��زاری ‪ ۴‬میز‬ ‫تخصص��ی س��اخت داخ��ل در حوزه ه��ای‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬صنعت پاالیشگاهی‪ ،‬لوازم خانگی‬ ‫و صنعت خ��ودرو خبر داد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪،‬‬ ‫مه��دی صادقی نیارک��ی با بی��ان این مطلب‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬با توجه به منویات رهبر معظم انقالب‬ ‫برای بسترسازی درراس��تای تحقق استقالل‬ ‫صنعتی با تکیه بر توان داخلی و همچنین در‬ ‫راس��تای تحقق برنامه توسعه نهضت ساخت‬ ‫داخل در صنایع راهبردی کش��ور تاکنون ‪۱۱‬‬ ‫میز تخصصی توسعه و تعمیق ساخت داخل در‬ ‫صنای��ع راهبردی خودرو‪ ،‬مخابرات‪ ،‬تجهیزات‬ ‫پتروشیمی و صنایع معدنی برگزار شده است‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنای��ع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت با اعالم اینکه ای��ن میزها با هدف‬ ‫به همرس��انی نیازها و توانمندی های صنعتی‬ ‫برگزار شده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این رویداد ها کاهش‬ ‫ارزبری معادل یک میلیارد و ‪ ۳۱‬میلیون یورو‬ ‫را برای صنعت کش��ور به همراه داش��ته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برای تداوم ای��ن رویداد ملی‪،‬‬ ‫‪ ۴‬میز س��اخت داخل دیگر نیز اماده برگزاری‬ ‫است‪ .‬صادقی نیارکی گفت‪ :‬میز چهارم صنعت‬ ‫پتروشیمی با ارزش قرارداد ‪ ۶۰‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫میز صنعت پاالیش��گاه ب��ا ارزش قرارداد ‪۸۰‬‬ ‫میلیون دالر‪ ،‬میز س��اخت داخل لوازم خانگی‬ ‫با ارزش قرارداد ‪ ۶۳‬میلیون دالر و میز پنجم‬ ‫صنع��ت خودر و با ارزش ق��رارداد ‪ ۴۲‬میلیون‬ ‫دالر اماده برگزاری است‪.‬‬ ‫ادامه صادرات‬ ‫باوجود تحریم ها‬ ‫‪ ۳۰‬مرکز‬ ‫فوریت های‬ ‫بررسی‬ ‫مشکالت‬ ‫تولیدی ها‬ ‫قائم مقام رئیس س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید کش��ور گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫‪۳۰‬مرک��ز فوریت ه��ای بررس��ی مش��کالت واحد های تولی��دی و طرح های‬ ‫س��رمایه گذاری در ‪ ۳۱‬اس��تان کشور راه اندازی شده اس��ت‪ .‬به گزارش شاتا‪،‬‬ ‫بابک دین پرس��ت افزود‪ :‬نمایندگان نهادهای متولی از ساعت ‪ ۸‬تا ‪ ۲۰‬در این‬ ‫مراکز حضور دارند و پاسخگوی مشکالت واحد های تولیدی هستند‪ .‬قائم مقام‬ ‫رئیس س��تاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور درباره تملک زمین ها و امالک‬ ‫واحد های تولیدی از سوی بانک ها هم گفت‪ :‬در دو سال گذشته‪ ،‬چند دستور‬ ‫از رئیس جمه��وری و معاون اول گرفتیم ت��ا این واحد های تولیدی به چرخه‬ ‫تولید برگردد و در جلسه هفته گذشته ستاد اصلی تسهیل و رفع موانع تولید‪،‬‬ ‫نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حضور داشتند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬براساس اخرین امار ها ‪ ۱۷۱۸‬واحد تولیدی تحت تملک داریم که‬ ‫مقرر شد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مدت یک هفته‪ ،‬اخرین وضع این‬ ‫واحد ها را به ستاد اعالم کنند و سازکار ویژه ای برای برگشتن این واحد ها به‬ ‫چرخه تولید پیش بینی شود‪ .‬دین پرست با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه‬ ‫مبن��ی ب��ر اینکه نباید تملک واحد های تولیدی منجر به تعطیلی انها ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در ان جلسه مصوب کردیم بخشنامه ای از طرف وی داشته باشیم تا هر‬ ‫بانکی که از این دستور‪ ،‬تخلف کرد پیگیری و معرفی شود‪ .‬او افزود‪ :‬تا چند روز‬ ‫دیگر مرکز ویژه ای هم در ش��هر تهران راه اندازی می ش��ود تا بر عملکرد مراکز‬ ‫فوریت های بررسی مشکالت واحد های تولیدی در سراسر کشور نظارت کند‪.‬‬ ‫دین پرس��ت اضافه کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬نرم افزار و س��امانه ای‬ ‫را پیش بینی کرده که قابلیت رصد و پیگیری اقدامات این مراکز را دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان ته��ران اعالم کرد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫امسال واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی‬ ‫ای��ن اس��تان ‪ ۱۰۰‬میلی��ون دالر ص��ادرات‬ ‫داش��ته اند که نس��بت به س��ال گذشته ‪۱۸‬‬ ‫درصد افزایش داشته و نشان دهنده این است‬ ‫که باوجود تمام تحریم های سنگین صادرات‬ ‫همچنان ادام��ه دارد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫شهرک های صنعتی استان تهران‪ ،‬صابر پرنیان‬ ‫گفت‪ :‬مش��کل اساسی در حوزه صادرات نبود‬ ‫همبس��تگی قوانین و نداشتن زیرساخت های‬ ‫مناسب است‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان تهران با تاکید بر ایجاد بستر‬ ‫مناس��ب برای صادرات‪ ،‬افزود‪ :‬با فعال کردن‬ ‫دیپلماسی اقتصادی و فراهم کردن بسترهای‬ ‫الزم ب��رای هماهنگی واحده��ای تولیدی در‬ ‫داخ��ل می توان انتظار یک انقالب صادراتی را‬ ‫داش��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬دیپلماسی اقتصادی ما در‬ ‫ح��وزه صادرات نیاز به تقوی��ت دارد و در ‪۱۵‬‬ ‫کش��ور همس��ایه و اروپایی برای این امر باید‬ ‫رایزن های اقتصادی اش��نا به مباحث تولید و‬ ‫صادرات فعالیت مستمر داشته باشند‪.‬‬ ‫پرنیان با بیان اینکه شرکت هایی که کارشان‬ ‫صادرات اس��ت باید در کش��ور تشکیل شود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬کنسرسیوم های صادراتی در داخل‬ ‫بای��د تقویت و کاالهای خاص را باید با کیفت‬ ‫ب��اال صادر ک��رد‪ ،‬بس��یاری از تولیدکنندگان‬ ‫کوچک م��ا از ص��ادرات می ترس��ند چون با‬ ‫ساختار ان اشنایی ندارند‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به توان واحدهای تولیدی در تهران می توانیم‬ ‫صادرات را برای چند سال اینده تا سقف ‪۱۰‬‬ ‫برابر افزایش دهیم زیرا کاالهای تولید ش��ده‬ ‫در داخل کش��ور از نظر کیفیت و قیمت توان‬ ‫رقابت با کاالهای خارجی را دارد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫«لودسل» داخلی سازی شد‬ ‫€€برنامه صادراتی این برند چیس�ت؟ قیمت رقابتی‬ ‫یکی از ش�اخص های مهم برای داش�تن سهم در بازار‬ ‫بین الملل�ی اس�ت‪ .‬ایا لودس�ل ایران�ی دارای قیمت‬ ‫رقابتی است؟‬ ‫قیمت لودسل ایرانی نسبت به نوع خارجی ان کامال رقابتی‬ ‫است به ویژه با افزایش قیمت دالر و سایر ارزها‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد قطعات این سنس��ورها در داخل تولید می شود و‬ ‫فقط ‪ ۲۰‬درصد وابستگی ارزی دارد‪ .‬استراتژی صادراتی این‬ ‫ش��رکت ابتدا حضور فعال در بازارهای منطقه اس��ت اگرچه‬ ‫تعدادی ازاین لودس��ل ها تاکنون به کش��ورهای همس��ایه‬ ‫ازجمله عراق و افغانستان صادر شده است‪.‬‬ ‫امیدواری��م س��ال این��ده همان گون��ه که توانس��تیم برای‬ ‫دس��تگاه های نمایشگر خود تاییدیه اس��تاندارد بین المللی‬ ‫دریافت کنیم‪ ،‬برای لودس��ل های تولیدی این ش��رکت نیز‬ ‫موف��ق به دریافت تاییدیه کیفیت از س��ازمان های ‪OIML‬‬ ‫و اروپا (‪ )CE‬ش��ویم‪ .‬در این صورت بازار ان را می توانیم تا‬ ‫کشورهای اروپایی نیز توسعه دهیم‪.‬‬ ‫€€رقبای لودسل ایرانی چه کشورهایی هستند؟‬ ‫در خاورمیانه‪ ،‬ایران نخس��تین و تنها تولیدکننده ان است‪.‬‬ ‫پیش تر این قطعه از چین تامین می ش��د و هند هم در این‬ ‫ح��وزه فعالیت دارد‪ .‬از این پس با داخلی س��ازی لودس��ل از‬ ‫مش��کالت س��ازندگان ادوات توزین کاسته خواهد شد‪ ،‬زیرا‬ ‫از زمان ثبت س��فارش محصوالت تا واردات انها و رسیدن به‬ ‫خط تولید معموال بین ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬ماه زمان می برد‪ .‬درصورتی که‬ ‫با ش��رایط جدید این فاصل��ه زمانی به ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۵‬روز کاهش‬ ‫می اید‪ .‬عالوه بر اینکه کیفیت و قیمت محصوالت ما نسبت‬ ‫به لودسل های چینی مناسب تر و رقابتی تر است‪.‬‬ ‫€€این ش�رکت دانش بنیان چه تعداد نیروی انسانی‬ ‫دارد؟‬ ‫ح��دود ‪ ۳۵‬نف��ر در ش��رکت م��ا فعالی��ت دارن��د‪ .‬البته با‬ ‫داخلی سازی لودسل‪ ۱۰ ،‬نفر نیروی دیگر نیز جذب شده اند‪.‬‬ ‫€€برنامه اینده فراسو توزین چیست؟‬ ‫ب��ا دریاف��ت قریب الوق��وع گواه��ی اس��تانداردهای ملی و‬ ‫بین المللی برای این محصول‪ ،‬طراحی و س��اخت محصوالت‬ ‫مشابه دیگر در محدوده های وزنی گوناگون را ادامه خواهیم‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫میراث تلخ‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 11‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 15‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫اول نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1648‬‬ ‫پیاپی ‪2966‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه خواهی‬ ‫یا‬ ‫توسعه نخواهی‬ ‫سیدمحمد بحرینیان‬ ‫پژوهشگر حوزه توسعه صنعت‬ ‫در گروه خودروسازی سایپا محقق شد‬ ‫جهش تولید از بستر جهش فناوری‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی اقامحمدی‬ ‫سایپا نسبت‬ ‫به رشد تولید‪،‬‬ ‫ایجاد نواوری‬ ‫در محصوالت‬ ‫به روز‪،‬‬ ‫برنامه های‬ ‫جامعی تدوین‬ ‫کرده و براساس‬ ‫ان در حال‬ ‫فعالیت است‬ ‫فخرالدین حیدری منش‬ ‫افزایش‬ ‫اعتبار خرید‬ ‫برای قطعه به‬ ‫نمایندگی ها تا‬ ‫سقف ‪ ۳‬برابر‬ ‫و ایجاد امکان‬ ‫فروش قطعات‬ ‫به صورت‬ ‫لیزینگ از جمله‬ ‫بسته حمایتی‬ ‫سایپاست‬ ‫تولید‪ ،‬ش�ریان حیاتی اقتصاد اس�ت و اگر این موضوع همراه با تجارت ش�ود می تواند یک‬ ‫اقتص�اد پوی�ا و رف�اه را برای هر کش�وری رقم بزند‪ .‬به گزارش‬ ‫هر کش�وری براس�اس‬ ‫ظرفیت ه�ا و امکانات�ی که در اختی�ار دارد به لحاظ منابع زیرزمینی و زیرس�اخت ها می تواند‬ ‫در بعض�ی صنای�ع موفق تر عمل کند ام�ا در تمام جهان صنعت خودرو صنعتی اس�تراتژیک‬ ‫بوده که بیش از ‪ ۶۰‬صنعت دیگر را با خود همراه می کند؛ بنابراین رش�د و توسعه ان منجر به‬ ‫ش�کوفایی صنایع دیگر خواهد شد‪ .‬برای توس�عه صنعتی فناوری و خالقیت حرف نخست را‬ ‫می زند‪ ،‬زیرا تولیدکنندگان بنام زیادی در انواع صنایع فعالیت دارند که می توان گفت برندی‬ ‫موفق تر خواهد بود که نسبت به هم قطاران خود امتیازی خاص برای محصوالتش داشته باشد‪.‬‬ ‫این امتیاز که برای مدتی اختصاصی و انحصاری خواهد بود‪ ،‬نتیجه خالقیت و نواوری است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو جهان پیش�رفت های زیادی داش�ته و با عبور از خودروه�ای بنزینی‪ ،‬امروز‬ ‫شاهد خودروهای مفهومی در جهان حقیقت هستیم‪.‬‬ ‫ب�ه زودی خودروه�ای برقی‪ ،‬خ�ودران و پرن�ده جه�ان را در اختیار خواهن�د گرفت و اگر‬ ‫تولیدکننده ای از تغییرات جهانی عقب بماند باید جایش را به دیگری بسپارد‪.‬‬ ‫خودروس�ازان داخلی در تالشند در گام نخست با توانمند کردن خود و کاهش وابستگی با‬ ‫عمق ساخت داخل‪ ،‬خود را همتراز همتایان بین المللی کنند‪ .‬در این باره شرکت خودروسازی‬ ‫سایپا گام هایی را برای طراحی صفر تا صد خودرو برداشته که باید در اینده ای نزدیک منتظر‬ ‫نمود نتایج این تالش ها در بازار خودرو باش�یم‪ .‬در این راستا‪ ،‬عضو مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام اظهارکرد‪ :‬گروه خودروسازی سایپا در زمینه طراحی و تولید خودروهای جدید گام های‬ ‫مناسب و درخور توجهی برداشته است‪ ،‬بنابراین امیدواریم در اینده حرکت به سمت افزایش‬ ‫داخلی سازی و توسعه بیشتر محصوالت پیگیری شود‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫یکی از پرسش هایی که در صنعت خودرو عنوان می شود‬ ‫این اس��ت که چرا با وجود حمایت و سرمایه گذاری های‬ ‫مختلف در صنعت خودرو نتوانسته ایم صنعتی رقابتی در‬ ‫این حوزه داش��ته باش��یم؟ در پاسخ باید نخست سراغ دو‬ ‫واژه و مفهوم توسعه خواهی یا توسعه نخواهی رفت‪ .‬ما پس‬ ‫از انقالب در زبان توس��عه را طلب می کردیم‪ ،‬اما در عمل‬ ‫دو قاعده حیاتی توسعه را که بدون انها اصال برنامه ریزی‬ ‫برای توسعه ناممکن و نامفهوم است‪ ،‬نادیده گرفتیم؛ یکی‬ ‫ق��رار دادن خرد جمع��ی و نخبگان در تصمیم گیری های‬ ‫اقتص��ادی و دیگ��ری ائتالف دول��ت و حاکمیت با بخش‬ ‫خصوص��ی و بخش های مولد با هدف توس��عه اقتصادی‬ ‫که قرار اس��ت در نهایت ب��ه صادرات محصوالت صنعتی‬ ‫بینجامد‪ .‬انچه پس از جنگ تحت نام توس��عه اجرا ش��د‪،‬‬ ‫فق��ط برنامه های عمرانی ضدتوس��عه ای بود که برخی از‬ ‫انها به تخریب گس��ترده محیط زیس��ت انجامید و برخی‬ ‫دیگر که از س��ال ‪ ۸۴‬به بعد ش��دت گرفت‪ ،‬تخلیه منابع‬ ‫طبیع��ی و اعطای رانت های ف��راوان به عده ای از خواص‬ ‫تح��ت ن��ام تولید ب��ود‪ .‬بخش خصوصی نی��ز قربانی این‬ ‫سیاست های رانتخوارانه شد و به نام خصوصی سازی انواع‬ ‫فس��ادها شدت گرفت‪ .‬نتیجه ان نیز قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫تولید‪ ،‬محمل رانت و کس��ب س��ود برای عده ای محدود‬ ‫ش��ده و جامعه از قبل این تولید منتفع نش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫ای��ن مدت توزیع درامدها بهبود نیافته و ش��اهد افزایش‬ ‫فق��ر در جامعه و توزیع بس��یار نابرابر درامدها هس��تیم‪.‬‬ ‫درحال حاضر نیز بس��یاری به مونتاژکاری و خام فروش��ی‬ ‫مش��غول هستند و برنامه س��ازنده ای برای خروج از این‬ ‫وضعیت نابهنجار ندارند‪.‬‬ ‫درواقع بیشتر ژست توسعه خواهی را گرفتیم و در عمل‬ ‫نمایش دادن توسعه بودیم‪ .‬این مسیری که می رویم‬ ‫ ‬ ‫درگیر‬ ‫مس��یر توسعه نیس��ت‪ ،‬مسیر رفتن به س��وی قهقراست‬ ‫و می بینی��م ک��ه چالش اقتصادی ب��ه چالش اجتماعی و‬ ‫سیاسی تبدیل شده است‪ .‬این حجم درهم ریختگی های‬ ‫اقتصادی در کشور بی سابقه بوده است‪ .‬چرا باید کشوری‬ ‫که خواهان دس��تیابی به توس��عه اس��ت و ‪ ۷۰‬سال است‬ ‫که برای ان برنامه ریزی کرده‪ ،‬چنین معضالت س��نگین‬ ‫ارزی و اقتص��ادی را تجرب��ه کند؟ ای��ن موضوع به هیچ‬ ‫عنوان پذیرفتنی نیس��ت و خواهان پاسخگویی مسئوالن‬ ‫تصمیم گی��ر اقتصادی کش��ور‪ ،‬به ویژه در بخش صنعت و‬ ‫به گونه خاص صنعت خودرو‪ ،‬هس��تیم که ناکارامد شده‬ ‫و پروژه ه��ای عمران��ی نیمه تمام ان وبال گردن کش��ور‬ ‫ش��ده اند‪ .‬واقعیات باید برای مردم بازگو شود؛ دیگر نباید‬ ‫اجازه داد به نام حمایت از تولید‪ ،‬بخش خصوصی‪ ،‬اقش��ار‬ ‫اسیب پذیر و توسعه مورد سوء استفاده های گسترده قرار‬ ‫بگیرند و عده ای با این توجیهات به ظاهر زیبنده‪ ،‬به غارت‬ ‫ثروت های عظیم کش��ور بپردازند و پاسخگو هم نباشند‪.‬‬ ‫همی��ن ابهامات اس��ت که اجازه ن��داده صنعت به عنوان‬ ‫کل��ی و صنعت خ��ودرو جایگاهی پذیرفتن��ی بیابند‪ .‬اما‬ ‫تعری��ف «حمای��ت» چیس��ت؟ ای��ا در صنع��ت خودرو‬ ‫«سرمایه گذاری» کردیم یا خیر؟ از بیرون به نظر می رسد‬ ‫حمایت وجود داش��ته و در صنعت خودرو سرمایه گذاری‬ ‫ش��ده‪ ،‬اما از درون این گونه نیس��ت‪ .‬مثال ش��رکتی مانند‬ ‫کرمان موت��ور می توان��د تولید کند‪ ،‬کس��ی جلوی ان را‬ ‫نگرفته اس��ت‪ ،‬اما مونتاژ می کند‪ ،‬ن��ه تولید داخل‪ ،‬چون‬ ‫این کار ساده تر است و از ان هم توسعه به دست نمی اید‪.‬‬ ‫رفتن به سوی مونتاژکاری‪ ،‬نتیجه اش خروج فراوان منابع‬ ‫ارزی از کشور‪ ،‬توزیع نابرابر درامدها به نفع عده ای محدود‬ ‫و ایجا د نش��دن اشتغال الزم اس��ت و در پی ان می تواند‬ ‫موجب گس��ترش فقر نیز باش��د‪ .‬باید تولید را به درستی‬ ‫تعریف کنیم‪ ،‬نام هر عملی تولید نیست‪.‬‬ ‫بن��گاه ‪ 100‬درص��د مونتاژکار‪ ،‬واحد تولیدی نیس��ت‪.‬‬ ‫برخی فعاالن پش��ت این واژه سنگر گرفته اند‪ .‬از گذشته‬ ‫ت��ا ب��ه امروز هیچ زم��ان به تولید از دی��دگاه بلندمدت و‬ ‫توسعه ای ورود پیدا نکرده ایم‪ .‬اگر هم روی کاغذ مباحثی‬ ‫مطرح شده‪ ،‬چندان عملیاتی نشده است و این را می توان‬ ‫نشانه توسعه نیافتگی تلقی کرد‪ .‬اگر روزنامه های اطالعات‬ ‫س��ال های ‪ ۱۳۰۴‬ت��ا ‪ ۱۳۰۹‬را مطالع��ه کنیم‪ ،‬مالحظه‬ ‫خواهید کرد ‪ -‬که گویا در زمان حاضر در کشور‪ -‬همین‬ ‫گفتمان ها در جامعه وجود داشته است‪.‬‬ ‫از گذشته برنامه مدونی برای ارتقای تولید نداشته ایم‪.‬‬ ‫وقت��ی ت��راز واردات و ص��ادرات منفی اس��ت‪ ،‬چ��را باید‬ ‫کاالهای مختلف وارد شود؟ با استفاده صوری از اصطالح‬ ‫الگ��وی جایگزینی واردات تولی��د صنعتی را اغاز کردیم‪،‬‬ ‫اما الزامات مکمل ان را پیاده س��ازی نکردیم‪ .‬یکی از این‬ ‫الزامات‪ ،‬حمایت کنترل شده بوده است‪ .‬ما فقط بر اعطای‬ ‫مجوزها که ساده ترین شکل تولید است‪ ،‬ورود پیدا کرده و‬ ‫سپس همه چیز را به بازار واگذار کردیم و هر زمان هم که‬ ‫با مشکل درامدهای نفتی مواجه شدیم‪ ،‬محدودیت های‬ ‫واردات��ی را برقرار کردیم و این کار حمایت نامیده ش��د‪،‬‬ ‫اما اس��تراتژی حمایتی به معنای واقعی نداش��ته ایم‪ .‬باید‬ ‫رفتاره��ای خ��ود را یکی یکی با اقداماتی که کش��ور های‬ ‫دیگر برای صنعتی خاص انجام می دهند‪ ،‬مقایس��ه کنیم‬ ‫و ببینیم ایا اقدامات ما حمایتی است؟‬ ‫انچ��ه در ای��ران رخ می دهد بازی با واژه هاس��ت که از‬ ‫س��وی دولت ه��ا و مجلس ها برای صنعت خ��ودرو بارها‬ ‫مطرح و بدون پش��توانه کارشناس��ی به کار گرفته ش��ده‬ ‫است و می شود‪.‬‬ ‫افزایش قیمت‬ ‫خودرو متناسب‬ ‫با نرخ تورم‬ ‫شورای رقابت در نامه ای به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با افزایش‬ ‫قیم��ت خودرو حداکثر تا س��قف تورم اعالمی ازس��وی بانک مرکزی‬ ‫برای پاییز امس��ال موافقت کرد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬رضا شیوا رئیس مرکز‬ ‫و ش��ورای ملی رقابت در نامه ای به علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬در راس��تای مصوبات قبلی این ش��ورا‪ ،‬مجوز افزایش‬ ‫قیمت ان دس��ته از خودروهای ش��رکت های خودروسازی که شورای‬ ‫رقابت قبال برای انها دستورالعمل نرخ گذاری تعیین کرده بود را صادر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در این نامه‪ ،‬مالک افزایش قیمت خودرو حداکثر تا تورم‬ ‫اعالمی از سوی بانک مرکزی در تاریخ ‪ ۲۲‬مهر‪ ،‬مالک افزایش قیمت‬ ‫در ‪ ۳‬ماهه سوم امسال (پاییز ‪ )۹۹‬اعالم شده است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت فعاالن صنع��ت خ��ودرو اع��م از خودروس��ازان و‬ ‫قطعه س��ازان عنوان می کنند با زیان در حال تولید هس��تند و فاصله‬ ‫قیمت کارخانه و بازار در جیب دالل رفته و س��وداگری را در این بازار‬ ‫فربه تر می کند‪ .‬گفته می ش��ود خودروس��ازان با زیان انباش��ته روبه رو‬ ‫بوده از این رو توان پرداخت مطالبات قطعه س��ازان را ندارند‪ .‬مطالبات‬ ‫معوق ش��ده بیش از ‪ ۳۴‬هزار میلیارد تومان بوده و این امر توان مالی‬ ‫صنعت قطعه را به ش��دت دچار افت کرده اس��ت‪ .‬بس��یاری از فعاالن‬ ‫صنع��ت خودرو معتقدند قیمت محصوالت باید در اختیار تولیدکننده‬ ‫باشد اما براساس قانون ضدانحصار ضرورت دارد برای شرکت هایی که‬ ‫در بازار بسته فعالیت دارند و رقابتی وجود ندارد‪ ،‬قیمت محصوالت از‬ ‫سوی نهادی دیگر غیراز تولیدکننده تعیین شود‪.‬‬ ‫خودروس��ازان داخلی در تالش��ند در گام نخست با توانمند کردن‬ ‫خود و کاهش وابستگی با عمق ساخت داخل‪ ،‬خود را همتراز همتایان‬ ‫بین المللی کنند‪ .‬در این باره ش��رکت خودروس��ازی سایپا گام هایی‬ ‫را ب��رای طراحی صفر تا صد خودرو برداش��ته ک��ه باید در اینده ای‬ ‫نزدیک منتظر نمود نتایج این تالش ها در بازار خودرو باشیم‬ ‫محصوالت جدید در راه بازار‬ ‫رقابت‪ ،‬پویایی به همراه دارد و تحرک س��بب می ش��ود‬ ‫صنعت در روزمره تولید فرس��وده نش��ود‪ .‬یکی از صنایع‬ ‫فرس��وده کش��ور صنعت موتورس��یکلت اس��ت که برای‬ ‫نیم قرن روی یک خط مس��تقیم فقط تولید موتورسیکلت‬ ‫س��ی جی ‪ ۱۲۵‬داش��ت‪ .‬ای��ن خمودگی باعث می ش��ود‬ ‫کش��ورهای دیگر در گام نخست تولید موتورسیکلت هم‬ ‫از صنعت موتورس��یکلت ایران جلوتر باشند‪ .‬این موضوع‬ ‫در صنع��ت خودرو فهمیده ش��د و تولید خودروهای ملی‬ ‫سبب شده این صنعت بوی کهنگی صنعت موتورسیکلت‬ ‫را نداش��ته باش��د‪ .‬س��ایپا برای برون رف��ت از محصوالت‬ ‫قدیم��ی طراح��ی و تولید را اغاز ک��رده و اگرچه با زمان‬ ‫زیاد‪ ،‬قرار است تا پایان سال شاهین با قابلیت های جدید‬ ‫وارد بازار خودرو شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش س��ایپانیوز‪ ،‬علی اقامحم��دی‪ ،‬عضو مجمع‬ ‫تش��خیص مصلح��ت نظ��ام در حاش��یه بازدی��د از مرکز‬ ‫تحقیق��ات و نواوری س��ایپا‪ ،‬درباره رون��دی که این گروه‬ ‫خودروس��ازی در تولی��د و تنوع محصول ط��ی می کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اس��تقبالی ک��ه از خودروهای داخلی در‬ ‫بازار ش��ده‪ ،‬توصیه می شود تولیدکنندگان خودرو و قطعه‬ ‫نس��بت به رش��د تولید و پاس��خ به درخواست متقاضیان‬ ‫تالش بیش��تری کنند‪ .‬خوشبختانه یکی از مجموعه هایی‬ ‫ک��ه در ای��ن حوزه س��طح فعالیت های خود را گس��ترش‬ ‫داده‪ ،‬گ��روه خودروس��ازی سایپاس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬گروه‬ ‫خودروس��ازی سایپا نسبت به رش��د تولید‪ ،‬ایجاد نواوری‬ ‫در محصوالت و تولیدات به روز‪ ،‬برنامه های جامعی تدوین‬ ‫کرده و براساس ان در حال فعالیت است‪.‬‬ ‫‹ ‹استانداردهای باالتر از گذشته‬ ‫عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بی��ان اینکه‬ ‫محص��والت س��ایپا با اس��تانداردهای باالتری نس��بت به‬ ‫گذش��ته در حال تولید هس��تند‪ ،‬گف��ت‪ :‬مرکز تحقیقات‬ ‫و نواوری س��ایپا کارهای بزرگی انج��ام داده که به زودی‬ ‫نتیجه فعالیت تیم علمی و مهندس��ی این بخش با عرضه‬ ‫محصوالت جدید در بازار نمایان می شود‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬بهره گی��ری از فناوری های روز‪ ،‬ارتقای‬ ‫ایمن��ی خودروه��ا و افزایش امکانات خودرو‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫فعالیت هایی اس��ت که در مرکز تحقیقات و نواوری سایپا‬ ‫در حال انجام است‪ .‬اقامحمدی ادامه داد‪ :‬تا پایان امسال‬ ‫گروه خودروسازی س��ایپا محصوالت جدید خود را روانه‬ ‫ب��ازار خواه��د کرد و برنام��ه دارد تا ‪ ۳‬س��ال اینده نیز ‪۹‬‬ ‫محص��ول جدید دیگر وارد ب��ازار کند که این امر با وجود‬ ‫تحریم های ظالمانه کار بسیار بزرگ و قابل تقدیری است‪.‬‬ ‫عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اش��اره به اینکه‬ ‫در برنامه بلندمدت س��ایپا این موضوع تعریف ش��ده که‬ ‫محص��والت تکراری به بازار عرضه نش��ود و همواره تنوع‬ ‫محص��ول پیگیری ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬دیگر مانند س��ال های‬ ‫گذش��ته ش��اهد تولید چند مدل محدود خودرو نخواهیم‬ ‫بود‪ ،‬چراکه سایپا قصد دارد با توجه به سالیق و نیاز مردم‬ ‫نسبت به طراحی و تولید خودرو اقدام کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تنوع فروش و تعادل بازار‬ ‫اقامحم��دی در ادامه س��خنان خود اف��زود‪ :‬یکی دیگر‬ ‫از اقدام هایی که گروه خوردوس��ازی س��ایپا بسیار جدی‬ ‫در حال پیگیری اس��ت تعری��ف روش های متنوع فروش‬ ‫ب��ا ه��دف تعادل بازار اس��ت؛ با این اتفاق نوس��ان قیمت‬ ‫خ��ودرو کاهش پیدا خواهد کرد‪ .‬عضو مجمع تش��خیص‬ ‫مصلح��ت نظام در ادام��ه به نظام قیمت گ��ذاری خودرو‬ ‫اش��اره و اظهارکرد‪ :‬برای انکه خودروسازان از زیان خارج‬ ‫شوند بهتر است که نظام قیمت گذاری خودرو با تغییراتی‬ ‫همراه ش��ود‪ ،‬درحال حاضر عواملی غیر از تولیدکنندگان‬ ‫و مصرف کنندگان از رش��د قیمت خودرو در بازار خودرو‬ ‫سود می برند و با تغییر فرایند قیمت گذاری می توان بازار‬ ‫خ��ودرو را با ش��رایط بهتری مدیریت ک��رد‪ .‬اقامحمدی‬ ‫با بیان اینکه گروه خودروس��ازی س��ایپا بس��یار توانمند‬ ‫ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬برای اینکه در جهش تولید به موفقیت های‬ ‫خوبی دس��ت یافت توصیه می کن��م که برنامه ریزی برای‬ ‫افزای��ش عمق س��اخت داخ��ل انجام ش��ود‪ .‬عضو مجمع‬ ‫تش��خیص مصلح��ت نظام با بی��ان اینکه س��ایپا جهش‬ ‫تولی��د را هدف گ��ذاری ک��رده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ش��عار گروه‬ ‫خودروسازی سایپا‪ ،‬جهش تولید از طریق جهش فناوری‬ ‫است‪ .‬این شعار نشان می دهد رشد تولید در این کارخانه‬ ‫خودروس��ازی با جهش فناوری عملیاتی خواهد ش��د و از‬ ‫سویی باید عنوان کنم که این خودروساز به سمت جهش‬ ‫فناوری گام برداشته است‪.‬‬ ‫تشریح بسته بهبود رونق کسب وکار‬ ‫ه��ر مجموع��ه ب��رای موفقیت نی��از دارد ت��ا در تمام‬ ‫بخش های خود عملکرد مناسب داشته باشد‪ .‬زمانی تولید‬ ‫در شکل کالن در اقتصاد و رفاه اجتماعی تاثیر می گذارد‬ ‫که نخس��ت به مدیریت کارام��د در تمام قیمت های خود‬ ‫بپردازد‪ .‬در این راس��تا گروه خودروسازی سایپا نیز تالش‬ ‫دارد تا با تس��هیالت در حوزه کسب وکار زیرمجموعه های‬ ‫خود در بخش ارائه بهترین خدمات پس از فروش حداکثر‬ ‫رضایتمن��دی را در جامع��ه مخاطب خود به دس��ت اورد‪.‬‬ ‫در این ب��اره مدیرعام��ل س��ایپایدک از تعریف ‪۱۰‬محور‬ ‫در بس��ته بهبود رونق کسب وکار ش��بکه نمایندگی های‬ ‫فروش و خدمات پس از فروش گروه خودروس��ازی سایپا‬ ‫خب��ر داده و گفته اس��ت؛ بروزرس��انی و تخصیص اعتبار‬ ‫کمیس��یون فروش نمایندگی در ابت��دای هر ماه و امکان‬ ‫انتخاب محل اس��تفاده اعتبار حق الزحم��ه نمایندگی ها‬ ‫در س��طح گروه مح��ور نخس��ت این بس��ته خواه��د بود‪.‬‬ ‫س��یدفخرالدین حیدری منش بازنگری مولفه ها و ضرایب‬ ‫فرمول کمیس��یون حق الزحمه فروش با افزایش وابستگی‬ ‫به ارتقای خدمات پس از فروش را محور دوم این بس��ته‬ ‫اع�لام و تصریح کرد‪ :‬افزای��ش اعتبار خرید برای قطعه به‬ ‫نمایندگی ها تا سقف ‪ ۳‬برابر و ایجاد امکان فروش قطعات‬ ‫به صورت لیزینگ و با ارائه تسهیالت مناسب نیز به عنوان‬ ‫محورهای سوم و چهارم این بسته خواهد بود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سایپایدک با بیان اینکه تخفیف در قیمت قطعه و خدمات‬ ‫در قرارداده��ای حجمی با س��ازمان ها و همچنین امکان‬ ‫برای مقابله با الودگی هوا جلوی تردد کامیون ها گرفته شود‬ ‫نایب رئیس فراکس��یون محیط زیس��ت مجلس شورای اس�لامی بر ضرورت‬ ‫جلوگیری از کارهای عمرانی غیرضروری‪ ،‬تردد کامیون ها در ش��هر و همچنین‬ ‫فعالیت نیروگاه های اطراف تهران با س��وخت مازوت برای مقابله با الودگی هوا‬ ‫تاکید کرد‪ .‬معصومه پاش��ایی بهرام در گفت وگو با ایس��نا اظهارکرد‪ :‬با توجه به‬ ‫ش��رایط فعلی و ش��یوع ویروس کرونا و ضرورت فاصله گ��ذاری مجبوریم برای‬ ‫مقابله با الودگی هوا حداقل امسال از روش های مسکن استفاده کنیم‪ .‬مثال در‬ ‫گذش��ته ممکن بود کس��ی چه در محدوده طرح یا بیرون از ان محدوده پیاده‬ ‫به خرید برود اما در ش��رایط فعلی خودروهای ش��خصی بیشتری در شهر تردد‬ ‫می کنند‪.‬این نماینده مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬ما همچنان معتقدیم روشی‬ ‫که برای طرح ترافیک گذاشته شده روش خوبی نیست‪ .‬در گذشته شرایط بهتر بود و این‬ ‫مدل باعث افزایش تراکم در محدوده طرح ترافیک ش��ده اس��ت‪ .‬پاش��ایی بهرام با اشاره به‬ ‫ضعف ناوگان شهری گفت‪ :‬طی ‪ ۱۰‬سال گذشته ناوگان شهری باید ترمیم و افزایش داده‬ ‫مش��اور بودجه و مالی ق��رارگاه اقتصاد مقاومتی و همکاری های‬ ‫مل��ی و فراملی س��تاد کل نیروهای مس��لح در حاش��یه بازدید از‬ ‫نمایشگاه ساخت داخل قطعات و مجموعه های خودرو در شرکت‬ ‫س��اپکو‪ ،‬با مثبت خواندن اقدامات ایران خ��ودرو در زمینه نهضت‬ ‫س��اخت داخ��ل‪ ،‬گفت‪ :‬اتفاق��ات و اقداماتی ک��ه درحال حاضر در‬ ‫ایران خودرو رخ می دهد و نیز مجموع انچه در این بازدید مشاهده‬ ‫شد‪ ،‬بسیار امیدوار کننده است‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬سردار اسحاق ‬ ‫می شد اما دولت در این راستا هزینه نکرد و واگن های مترو را افزایش نداد‪ .‬این‬ ‫کار باید در گذشته اتفاق می افتاد و درحال حاضر چنین امکانی برای دولت وجود‬ ‫ندارد‪ .‬نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر ضرورت‬ ‫همکاری بین بخشی برای کنترل الودگی هوا یاداور شد‪ :‬الزم است سازمان های‬ ‫مربوط دورهم جمع ش��وند و تصمیمات مش��خصی در این زمینه بگیرند‪ ،‬زیرا‬ ‫هرچه غلظت االیندگی بیش��تر ش��ود بیماری ها هم گسترش می یابد و در عمل‬ ‫هم کرونا بیشتر پخش می شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬مردم هم باید به سهم خود رعایت‬ ‫کنن��د و هرچ��ه می توانند ترددهای غیرضروری خود را در ش��هر کاهش دهند‪.‬‬ ‫نایب رئیس فراکس��یون محیط زیس��ت مجلس شورای اس�لامی اضافه کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ش��هرداری‪ ،‬نیروی انتظامی و سازمان ملی محیط زیست می توانند حداقل جلوی کارهای‬ ‫عمرانی غیرضروری‪ ،‬تردد کامیون ها در شهر و همچنین فعالیت نیروگاه های اطراف که با‬ ‫سوخت مازوت کار می کنند را بگیرند تا شاهد کنترل الودگی هوا باشیم‪.‬‬ ‫شعار جهش تولید در ایران خودرو‬ ‫صالحی با بیان اینکه نهضت تولید داخل و نیز عمل به شعار جهش‬ ‫تولید‪ ،‬در این خودروسازی عینیت دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ممکن است به‬ ‫ثمر نشستن برخی اقدامات به دالیلی از جمله نبود فناوری کافی‪،‬‬ ‫کمی زمان بر باشد‪ ،‬اما برای به نتیجه رساندن تالش ها و تولید انبوه‬ ‫قطعات داخلی س��ازی شده‪ ،‬نیازمند همکاری بخش های بیرونی و‬ ‫همه نهادها هستیم‪.‬‬ ‫صالح��ی با تاکید بر اینکه انچه امروز در مجموعه ایران خودرو‬ ‫تهاتر جریمه تاخیر در تحویل خودروی مش��تری با بسته‬ ‫خدمت یا اپش��ن نیز از دیگر محورهای تعریف ش��ده در‬ ‫این بس��ته خواهد بود‪ .‬حیدری منش همچنین به افزایش‬ ‫‪ ۲‬درصدی کارمزد فروش اختیاری اپشن و کارت طالیی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬براس��اس برنامه ریزی انجام شده مقرر‬ ‫ش��د تیمی متشکل از مدیران ارشد فروش و خدمات پس‬ ‫از فروش با برنامه ریزی برای برگزاری نشست های استانی‬ ‫از نمایندگی ها نیز به صورت دوره ای بازدید به عمل اورند‪.‬‬ ‫ورود اتوبوس های خریداری شده به تهران‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران از ورود تعدادی اتوبوس و مینی بوس‬ ‫به ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران خبر داد‪ .‬به گزارش خبرخودرو‪ ،‬سیدمناف هاشمی‬ ‫با اشاره به فرسودگی ‪ ۶۲‬درصدی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت گفت‪ :‬اراده مدیریت‬ ‫ش��هری ب��ر تامین اتوب��وس از کارخانه های تولید داخلی بوده و ت��ا ‪ ۲۰‬روز اینده‪،‬‬ ‫نخستین بخش از اتوبوس ها و مینی بوس های جدید وارد پایتخت می شود‪ .‬معاون‬ ‫حمل ونق��ل و ترافی��ک ش��هرداری تهران با اش��اره به دغدغه مدیریت ش��هری در‬ ‫ساماندهی ناوگان فرسوده حمل ونقل عمومی افزود‪ :‬در تالش هستیم با استفاده از‬ ‫ظرفیت و توان تولیدات داخلی ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران را نوسازی و بازسازی‬ ‫کنیم‪ .‬هاش��می اظهار کرد‪ :‬هماهنگی الزم ب��رای خرید ‪ ۵۰۰‬اتوبوس و مینی بوس‬ ‫جدید انجام ش��ده که حداقل ‪ ۲۵۰‬دس��تگاه ان تا پایان سال وارد ناوگان می شود و‬ ‫قرارداد های دیگری هم در حال انجام است و همه این اقدامات برای بهبود و ارتقای‬ ‫خدمات رسانی به شهروندان انجام می شود‪.‬‬ ‫مش��اهده ک��ردم‪ ،‬امیدوار کنن��ده اس��ت‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬ارتب��اط و‬ ‫همکاری های��ی که ب��ا مجموعه توانمند نیروهای مس��لح‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان انجام شد‪ ،‬موجب برون رفت‬ ‫ایران خودرو از ش��رایط تک محوری درون گروهی و وابس��تگی به‬ ‫خارج از کش��ور و حرکت به س��مت شرایطی چندوجهی در داخل‬ ‫کش��ور ش��د‪ .‬به طور قطع این موضوع یک حرک��ت امیدوار کننده‬ ‫نسبت به اینده است‪ .‬مشاور بودجه و مالی قرارگاه اقتصاد مقاومتی‬ ‫و همکاری های ملی و فراملی س��تاد کل نیروهای مس��لح با بیان‬ ‫اینکه حتی امس��ال نیز اثار تعامالت ایران خودرو با س��ایر نهادها‬ ‫در تع��داد تولی��دات خودرو‪ ،‬تنوع خودرو و کیفی س��ازی انها قابل‬ ‫مش��اهده اس��ت‪ ،‬ابراز امیدواری کرد‪ :‬نهضت ساخت داخل تداوم‬ ‫یافت��ه و هم��ه بخش های خصوصی و نهاده��ای عمومی به کمک‬ ‫صنعت خودرو در کش��ور شتافته تا نیازها و کمبودهای این بخش‬ ‫هرچه زودتر رفع شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 11‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 15‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫اول نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1648‬‬ ‫پیاپی ‪2966‬‬ ‫یادداشت‬ ‫قیمت گذاری‬ ‫فوالد در شان‬ ‫قانون گذار‬ ‫است؟‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫شمش فوالدی‪ ،‬شاگرد اول صادرات صنایع معدنی‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫این روزها سیاست های یک بام و دو هوای‬ ‫مس��ئوالن و سیاس��ت گذاران ش��دت گرفته‬ ‫ت��ا جایی که زنجی��ره فوالد نی��ز از این روند‬ ‫بی نصیب نمانده است‪.‬‬ ‫بهارستان نشینان از یک سو با قیمت گذاری‬ ‫دس��توری ف��والد مخالفت می کنن��د و ان را‬ ‫عام��ل رانت و س��ودجویی می دانن��د‪ .‬اما در‬ ‫عمل به سمت قیمت گذاری پیش می روند‪.‬‬ ‫مجلس��ی ها طی ماه ه��ای پیش��ین که از‬ ‫اغاز فعالیت انها گذش��ته‪ ،‬انتقادات بس��یار و‬ ‫بجایی را نسبت به التهابات بازار فوالد مطرح‬ ‫کرده اند‪ .‬بحق که رشد بیش از ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫قیمت ش��مش فوالدی از ابتدای سال جاری‬ ‫تاکنون جای س��وال و شبهه دارد‪ .‬به ویژه که‬ ‫ایران در رده ‪ ۱۰‬کشور بزرگ فوالدساز جهان‬ ‫ق��رار دارد و تولی��د این فلز اس��تراتژیک در‬ ‫کش��ور ما با مزیت های بسیاری همراه است‪.‬‬ ‫بنابراین توجه به این موضوع از سوی مجلس‬ ‫و نمایندگان مردم مثبت ارزیابی می شود‪ .‬اما‬ ‫ایا اساس��ا تصویب قانون برای قیمت گذاری‬ ‫یک کاال‪ ،‬ان هم نه کاالیی اساس��ی‪ ،‬در شان‬ ‫قانون گذار است؟‬ ‫البته قیمت فوالد در ماه های اخیر با توجه‬ ‫به ش��رایط حساس اقتصادی کشور در مسیر‬ ‫صعود قرار گرفته و سیاس��ت های اشتباه نیز‬ ‫بر التهابات ان افزوده اس��ت‪ .‬حال ایا تصویب‬ ‫قانون برای رفع این مشکل مقطعی‪ ،‬راهگشا‬ ‫خواه��د بود و ب��ه منزله باز ک��ردن گرهی با‬ ‫دندان نیست؟‬ ‫در همی��ن حال در طرحی که کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و معادن مجلس با عنوان توس��عه و‬ ‫تولید پایدار زنجیره ف��والد با رویکرد اصالح‬ ‫سیاس��ت های تنظی��م ب��ازار‪ ،‬ارائ��ه ک��رده‪،‬‬ ‫تناقضات قابل توجهی به چش��م می خورد که‬ ‫قانونی ش��دن این مفاد را بی��ش از پیش‪ ،‬با‬ ‫ابهام روبه رو می کند‪.‬‬ ‫در مت��ن ای��ن ط��رح تاکی��د ش��ده‪:‬‬ ‫«سیاس��ت های مداخل ه قیمتی دولت در بازار‬ ‫محصوالت زنجیره فوالد موجب ش��ده شکاف‬ ‫قیمت��ی قابل توجهی میان قیمت های داخلی‬ ‫و جهانی ایجاد ش��ود که این مسئله به همراه‬ ‫کاه��ش ارزش ری��ال باعث ش��ده جذابی��ت‬ ‫صادرات افزایش یابد‪ ».‬در همین حال تاکید‬ ‫ش��ده مداخله دولت ب��رای تنظیم بازار فوالد‬ ‫درنهای��ت موجب ایجاد رانت‪ ،‬فس��اد و رونق‬ ‫واسطه گری در بازار شده است‪.‬‬ ‫ح��ال مجلس��ی ها با عل��م به اث��ار مخرب‬ ‫مداخله گری قیمتی و افزایش رانت و داللی‪،‬‬ ‫خ��ود اقدام ب��ه مداخله مس��تقیم در قیمت‬ ‫فوالد کرده اند‪.‬‬ ‫در تبص��ره دوم ماده ی��ک این طرح تاکید‬ ‫شده‪« :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مکلف‬ ‫اس��ت برای تمامی محصوالت زنجیره ارزش‬ ‫فوالد که در بورس کاال عرضه می شوند‪ ،‬کف‬ ‫و سقف قیمتی تعیین کند‪».‬‬ ‫بنابرای��ن ب��ا تصوی��ب این ط��رح‪ ،‬مداخله‬ ‫دولت در قیمت گذاری فوالد‪ ،‬قانونی می شود‪.‬‬ ‫اش��تباهی که خود مجلس��ی ها به ان اذعان‬ ‫دارن��د در قال��ب قان��ون تصویب می ش��ود‪.‬‬ ‫اشتباهی که قانونی می شود و بازگشت از ان‪،‬‬ ‫انقدرها هم ساده نخواهد بود‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر این بای��د تاکید ک��رد انتقاد به‬ ‫این طرح به همینجا ختم نمی ش��ود‪ ،‬چراکه‬ ‫تصوی��ب طرح جدید به منزل��ه نقض قانونی‬ ‫اس��ت که به موجب ان کاالهای عرضه شده‬ ‫در بورس معاف از قیمت گذاری هستند‪ .‬البته‬ ‫نماین��دگان مجلس از این ام��کان برخوردار‬ ‫هس��تند که قوانین را تغییر دهن��د اما پیرو‬ ‫این حق قانونی‪ ،‬ثبات قوانین در کش��ور زیر‬ ‫سوال می رود‪.‬‬ ‫بس��یاری از صاحبان س��رمایه ب��ه ویژه در‬ ‫بخش خصوصی با توجه به قوانین و مقررات‬ ‫برای حض��ور و فعالیت در یک ح��وزه اقدام‬ ‫می کنن��د‪ .‬در چنین ش��رایطی تغییر مداوم‬ ‫قوانین به منزله کاهش هرچه بیشتر ثبات در‬ ‫شاخصه های اثرگذار بر اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن این دس��ت دخالت ها در ش��ان‬ ‫قانون گ��ذار نیس��ت‪ .‬می ت��وان نس��بت ب��ه‬ ‫موضوع��ات بی تف��اوت نب��ود و تصمیم��ات‬ ‫اش��تباهی ه��م اتخ��اذ نک��رد‪ .‬می ت��وان به‬ ‫راهکارهای دیگری هم اندیش��ید و از چاله به‬ ‫چاه نیفتاد‪.‬‬ ‫تصویب قانون برای رفع چالش��ی مقطعی‪،‬‬ ‫ان هم قانون گذاری نه ب��ا ذات قانون گذاری‬ ‫همخوان��ی دارد و ن��ه در ش��ان مجلس تراز‬ ‫انقالبی است‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امارهای مورد‬ ‫بررسی درباره‬ ‫صادرات‬ ‫بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫نشان می دهد‬ ‫شمش فوالدی‬ ‫طی سال های‬ ‫گذشته‬ ‫بیشترین‬ ‫سهم را در‬ ‫بین صادرات‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫داشته است‬ ‫امارهای مورد بررس��ی صادرات بخش معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی نش��ان می دهد ش��مش فوالدی در س��ال های‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬تا ‪۱۳۹۸‬و ‪ ۵‬ماهه نخست امسال بیشترین سهم‬ ‫را در بین صادرات صنایع معدنی داشته است‪ .‬در همین‬ ‫حال انتظار می رود در افق ‪ ۱۴۰۴‬نیز صادرات این بخش‬ ‫دست کم بیش از ‪ ۶۰‬درصد از صادرات صنایع معدنی را‬ ‫به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬تازه ترین گزارش کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اسالمی هم گویای ان است که‬ ‫بخش عمده صادرات محصوالت فوالدی در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫به صادرات ش��مش با سهم ‪ ۶۱‬درصدی اختصاص یافته‬ ‫که در مقایسه با محصوالت نهایی از ارزش افزوده پایینی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫براس��اس امار انجمن تولید کنندگان فوالد ایران در ‪۵‬‬ ‫ماه نخست امسال از مجموع صادرات شمش و تولیدات‬ ‫فوالدی ک��ه رقم ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۹۵۷‬هزار تن ثبت ش��د‪،‬‬ ‫ش��مش فوالد با ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۱۳‬هزار تن‪ ،‬سهم ‪۷۴.۸‬‬ ‫درص��د را به خ��ود اختصاص داده و تولی��دات فوالد به‬ ‫میزان ‪ ۷۴۴‬هزار تن سهم ‪ ۲۵.۱‬درصدی را دارد‪.‬‬ ‫سال گذشته در دوره ‪ ۵‬ماه نخست سال نیز ‪ ۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۵۷‬هزار تن ش��مش و تولیدات فوالدی صادر ش��د‬ ‫که ش��مش با رقم ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۶۸۹‬هزار تن سهم ‪۶۴.۶‬‬ ‫درصدی و تولیدات ف��والدی با رقم یک میلیون و ‪۴۶۸‬‬ ‫هزار تن سهم ‪ ۳۵.۳‬درصدی را ثبت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات ‪ ۱۰.۳‬میلیون تنی فوالد‬ ‫این انجمن در دوره یک ساله ‪ ۹۸‬امار داد که مجموع‬ ‫صادرات ش��مش و تولیدات ف��والدی رقم ‪ ۱۰‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۶۳‬ه��زار تن بود و از ای��ن رقم ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۹۰۸‬هزار‬ ‫تن س��هم ش��مش با س��هم ‪ ۶۶.۶‬درصدی و تولیدات با‬ ‫‪۳‬میلیون و ‪ ۴۵۵‬هزار تن س��هم ‪ ۳۳.۳‬درصد را نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫امارهای مورد بررسی گویای ان است که در سال های‬ ‫فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم ( تا ‪ ۵‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال) به طور متوسط ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬درصد ارزش صادرات‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی مربوط به صدور فوالد است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت سیاست گذاری کل زنجیره‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجل��س در گزارش خود‬ ‫تولیدکنن��دگان ش��مش با عرضه حداقلی محصوالت و اس��تفاده از‬ ‫روش ه��ای خاصی‪ ،‬زمینه افزایش قیمت محصوالت را در بورس کاال‬ ‫فراهم می کنند و مابقی این محصوالت در خارج از بورس به فروش‬ ‫می رسد‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬هرگون��ه سیاس��ت گذاری و تصمیم گیری‬ ‫درب��اره فوالد باید ش��امل کل زنجیره باش��د تا از اتخاذ‬ ‫سیاست های متناقض در کل زنجیره اجتناب شود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه یکی از معضالت زنجیره فوالد در سال های‬ ‫گذش��ته این بوده که به دلیل اخذ تصمیم های مقطعی‪،‬‬ ‫ارزش افزوده موجود در زنجیره به بخشی از زنجیره (مثال‬ ‫فوالدسازی) سرازیر و موجب شده شرکت های فعال در‬ ‫بخ��ش معدن و تولیدکنن��دگان کنس��انتره و گندله از‬ ‫سرمایه گذاری در این بخش به سمت سرمایه گذاری در‬ ‫بخش فوالدسازی هدایت ش��وند‪ .‬این امر موجب ایجاد‬ ‫کمب��ود در بخش هایی از زنجیره فوالد ش��ده که تعادل‬ ‫زنجیره را برهم زده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزیابی مصرف داخلی فوالد‬ ‫طبق گزارش کمیسیون یادشده‪ ،‬مصرف داخلی فوالد‬ ‫بس��یار کمتر از تولید کش��ور ب��وده و در مقاطع طویل‬ ‫فوالدی (میلگرد و تیراهن) حدود ‪ ۷۶‬درصد تولید و در‬ ‫نمایندگان بدون اطالعات قیل و قال نکنند‬ ‫نماینده مردم شهرس��تان مبارک��ه در مجلس‬ ‫شورای اسالمی درباره تحقیق و تفحص از مجتمع‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان گفت‪ :‬همجواری شهرستان‬ ‫مبارک��ه با مجتم��ع فوالد هم تهدید اس��ت‪ ،‬هم‬ ‫فرص��ت‪ .‬فرصت از این نظر که پروژه های عمرانی‬ ‫در شهرس��تان می توانند با روند س��ریع تری اجرا‬ ‫شوند و تهدید از این نظر که به هرحال هر صنعتی‬ ‫عوارض و مشکالت خود را دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین نی��وز‪ ،‬پروین صالح��ی افزود‪:‬‬ ‫صنعت فوالد از وقتی در کنار شهرس��تان مبارکه‬ ‫مستقر شده‪ ،‬نام مبارکه در داخل و خارج از کشور‬ ‫مطرح و برجس��ته شده است‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫تمام تالش باید این باشد که این شهر انچنان در‬ ‫مسائل عمرانی‪ ،‬فضای سبز‪ ،‬جاده ها و‪ ...‬پیشرفت‬ ‫کند که شهری در خور همجواری با مجتمع فوالد‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه اگر کسی بخواهد درباره‬ ‫االیندگ��ی مجتمع فوالد مبارک��ه صحبت کند‪،‬‬ ‫محق تر از من به عنوان نماینده مردم شهرس��تان‬ ‫مبارکه نیس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬من به عنوان نماینده‬ ‫شهرس��تان همجوار مجتمع ف��والد که در حوزه‬ ‫بهداش��ت و درمان هم مش��غول بودم‪ ،‬می توانم با‬ ‫عینک بهتری مس��ائل را ببینم و در شرایطی که‬ ‫خیلی از صنایع کشور تحت تحریم هستند‪ ،‬صالح‬ ‫نمی بینم کسی بخواهد وارد این مقوالت شوم‪ ،‬در‬ ‫عین اینکه حق شهرستان را هم محفوظ می دانم‪.‬‬ ‫صالحی ادامه داد‪ :‬کسی که اطالعاتش جامع تر‬ ‫و کامل تر نس��بت به سیس��تم همجوار است‪ ،‬ما‬ ‫هستیم و سایر نمایندگان اطالعاتی در این سطح‬ ‫ندارن��د‪ .‬ارزیابی ها اوال باید منصفانه باش��د و ثانیا‬ ‫در این ش��رایط که نفت ما تحریم ش��ده و کمک‬ ‫صنایع بزرگ‪ ،‬کمک به کل کشور است‪ ،‬در چنین‬ ‫مقطعی حرکات و اظهارات باید س��نجیده باشند‪.‬‬ ‫متاس��فانه گاهی هم برخ��ی حرف ها فقط قیل و‬ ‫قال اس��ت و هدف از ای��ن حرف ها‪ ،‬مخفی کردن‬ ‫مسائل دیگر است‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرس��تان مبارک��ه در مجلس‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ما قطعا مطالبات شهرس��تان مبارکه‬ ‫را از شیوه های ش��فاف پیگیری می کنیم و اینکه‬ ‫قرار باش��د نهاد یا سازمانی همچون فوالد مبارکه‬ ‫بی��ش از انکه اس��تحقاق دارد‪ ،‬زی��ر ذره بین قرار‬ ‫بگیرد و هدف جنجال قرار بگیرد‪ ،‬از این مس��ائل‬ ‫به ش��دت پرهیز می کنی��م‪ .‬با توجه ب��ه وضعیت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬معیش��تی‪ ،‬اش��تغال و روح��ی جامعه‪،‬‬ ‫مردم انتظار صحبت های گره گش��ا دارند نه اینکه‬ ‫مدام جو جامعه را در حالت نزاع ببینند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اینکه مس��ئله ای به ص��ورت اثبات‬ ‫نشده از پش��ت تریبون ها مطرح شود‪ ،‬چیزی جز‬ ‫ضرر و اس��یب برای کش��ور ندارد‪ .‬م��ن به عنوان‬ ‫نماینده مبارکه ب��ه دور از جنجال‪ ،‬هیاهو و قیل‬ ‫و قال مطالبات مان را پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫شرط تامین نیاز ورق و اسلب نوردکاران‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد مبارک��ه گف��ت‪:‬‬ ‫‪ ۳‬فوالدس��از بورس��ی می توانن��د نیاز‬ ‫ن��وردکاران ب��ه ورق و اس��لب را تامین‬ ‫کنن��د و در مقابل ن��وردکاران نیز باید‬ ‫متعهد ش��وند محصوالت تولیدی را در‬ ‫بورس عرضه کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش بورس پ��رس‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫عظیمیان گف��ت‪ :‬فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد هرمزگان و‬ ‫فوالد خوزس��تان می توانند نیاز نوردکاران به ورق‬ ‫و اس��لب را تامین کنند و در مقابل نوردکاران نیز‬ ‫باید متعهد شوند محصوالت تولیدی را در بورس‬ ‫عرضه کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬بهتر اس��ت سقف رقابتی‬ ‫در بورس کاال برداشته شود‪ .‬با این روش می توان‬ ‫به ش��رایط قبل از سال ‪ ۹۷‬بازگشت و ثبات را به‬ ‫بازار اورد‪ .‬با ش��رایطی که از سوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار پدید‬ ‫امده و سیستم بهین یاب گذاشته شده‪،‬‬ ‫بیش��ترین التهاب در ب��ازار محصوالت‬ ‫فوالدی به وجود امده و نوردکاران از ان‬ ‫به نوعی سوءاستفاده می کنند‪.‬‬ ‫عظیمیان ادامه داد‪ :‬امادگی داریم تا‬ ‫قیمت ورق را در بورس کاهش دهیم و‬ ‫حتی میزان عرضه را بیش��تر کنیم به شرط اینکه‬ ‫در ادامه کار‪ ،‬فوالد مبارکه بازنده این روند نباشد‬ ‫و کس��انی هم که محص��ول را خریداری کرده اند‬ ‫با درصد مش��خص و از پیش تعیین شده محصول‬ ‫تولی��دی را در ب��ورس عرض��ه کنن��د‪ .‬عرض��ه و‬ ‫تقاضای فوالد اگر در بازار مدیریت شود و بتوانیم‬ ‫پاسخگوی ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد از نیاز باشیم‪ ،‬تمامی‬ ‫مشکالت حل خواهد شد‪.‬‬ ‫مقاطع تخت فوالدی (انواع ورقه های فوالدی) حدود‪۸۰‬‬ ‫درص��د تولید در داخل مصرف ش��ده و بقیه به خارج از‬ ‫کشور صادر شده است‪.‬‬ ‫برپایه این بررس��ی در مجموع ‪ ۱۷‬درصد کل تولیدات‬ ‫فوالدی و ‪۲۵‬درصد ش��مش (بلوم و بیلت و اس��لب) به‬ ‫خارج از کشور صادر شده است‪ .‬کمیسیون درباره ‪ ۴‬ماه‬ ‫نخس��ت سال ‪ ۱۳۹۹‬نیز اورده اس��ت که صادرات انواع‬ ‫مقاطع فوالدی کاهش قابل مالحظه ای داش��ته اس��ت‪،‬‬ ‫به طوری ک��ه مقاطع طویل ف��والدی ‪ ۴۰‬درصد‪ ،‬مقاطع‬ ‫تخت ف��والدی ‪ ۷۴‬درصد‪ ،‬اما ش��مش ‪ ۲‬درصد کاهش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه شمش در طول زنجیره‬ ‫در مرحله قبل از محص��والت مقاطع فوالدی قرار دارد‪،‬‬ ‫صادرات ان به منزله خام فروشی است‪.‬‬ ‫‹ ‹بورس کاال‪ ،‬مرجع کشف قیمت‬ ‫واقعیت اینکه از زم��ان راه اندازی بورس کاالی ایران‪،‬‬ ‫مقرر ش��ده کش��ف قیمت عادالنه محص��والت فوالدی‬ ‫در بورس کاال انجام ش��ود و ب��ه همین دلیل نیز مراجع‬ ‫تصمیم گیر در مقاطع گوناگون به وس��یله وزارت صنایع‬ ‫(سابق)‪ ،‬ستاد تنظیم بازار و‪ ...‬تالش کرده اند محصوالت‬ ‫فوالدی در بورس کاال عرضه ش��ده و خریداران بتوانند‬ ‫با قیمت های منصفانه نس��بت به خرید محصوالت مورد‬ ‫نیاز خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫انچه اکنون اتف��اق افتاده‪ ،‬اینکه برخی ش��رکت های‬ ‫تولید کننده‪ ،‬بخش��ی از محصول خ��ود را در بورس کاال‬ ‫عرضه می کنند و بقیه محصول را در بازار خارج از بورس‬ ‫و بدون هیچ گونه شفافیتی به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن در گ��زارش خود تصریح‬ ‫می کند که در بس��یاری از م��وارد این گمان وجود دارد‬ ‫که با عرضه حداقلی محصوالت و اس��تفاده از روش های‬ ‫خاصی‪ ،‬برای یک محصول قیمت باالیی در بورس کشف‬ ‫می ش��ود و مابقی محصول در خ��ارج از بورس به همان‬ ‫قیمت ب��ورس به فروش می رس��د‪ ،‬در حالی که چنانچه‬ ‫کل محص��ول در بورس عرضه می ش��د‪ ،‬کل خریداران‬ ‫می توانس��تند با قیمت های پایین ت��ری کاالی مورد نیاز‬ ‫ی که می��زان عرضه‬ ‫خ��ود را خریداری کنن��د‪ .‬به طور ‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬و ‪ ۴‬ماه نخست س��ال ‪ ۱۳۹۹‬از انواع ورق‬ ‫فوالدی ‪ ۳۶‬درص��د و انواع میلگرد و تیراهن ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫و شمش ‪ ۲۳‬درصد در بورس عرضه شده است‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬نیز مجموع صادرات ش��مش و تولیدات فوالدی‬ ‫به رقم ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۴۸۰‬هزار تن رس��ید که از این رقم‬ ‫‪ ۵‬میلیون و ‪ ۴۹۳‬هزار تن شمش فوالدی با سهم ‪۶۴.۷‬‬ ‫درصد و ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۹۸۷‬هزار تن تولیدات فوالدی با‬ ‫سهم ‪ ۳۵.۲‬درصدی به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫از مجموع موارد یادش��ده اینطور برداشت می شود‬ ‫ک��ه زنجی��ره فوالد طی س��ال های گذش��ته س��هم‬ ‫قابل توجه��ی از ص��ادرات صنایع معدن��ی را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪ .‬اما امار صادرات در این زنجیره‬ ‫طی امسال نزولی گزارش شده است‪ .‬این افت به ویژه‬ ‫برای محصوالت نهایی محس��وس و درنتیجه دالیل‬ ‫کشف و تالش برای رفع ان ضروری است‪.‬‬ صفحه 5 ‫یکشنبه‬ ‫شیر خام هم‬ ‫مدعی شد!‬ ‫‪ 11‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 15‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫اول نوامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1648‬‬ ‫پیاپی ‪2966‬‬ ‫س��خنگوی گمرک ای��ران اظهار ک��رد‪ :‬به دلیل مابه التف��اوت کاالهای‬ ‫اساسی‪ ،‬کشورهای همسایه و س��ایر کشورها تقاضای بسیار زیادی برای‬ ‫خری��د این اق�لام از ایران دارن��د و در مقطعی هم ش��اهد ان بودیم در‬ ‫مناطقی مانند ابادان و خرمشهر از کشورهای همسایه برای خرید روغن‬ ‫و سایر مواد غذایی هجوم اورده بودند که این موضوع مدیریت شد‪.‬‬ ‫روح اهلل لطیف��ی در گفت وگو با ایلنا در پاس��خ ب��ه اینکه ایا از مرزهای‬ ‫رسمی کشور صادرات کاالهای اساسی انجام می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پس از‬ ‫تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و ارز نیمایی به ویژه افزایش جهش��ی نرخ ارز‪،‬‬ ‫صادرات هر گونه کاالی اساسی و کاالیی که دولت به ان یارانه تخصیص‬ ‫می دهد‪ ،‬ممنوع است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تاکنون اجازه صادرات ‪ ۲۵‬قلم انواع کاالهای اساس��ی‬ ‫و یاران��ه دار را نداده ای��م‪ ،‬گف��ت‪ :‬به دلیل مابه التفاوت قیم��ت این کاالها‪،‬‬ ‫کشورهای همسایه و سایر کشورها تقاضای بسیار زیادی برای خرید این‬ ‫اقالم از ایران دارند و در مقطعی هم شاهد ان بودیم که در مناطقی مانند‬ ‫ابادان و خرمش��هر از کشورهای همس��ایه برای خرید روغن و سایر مواد‬ ‫غذایی هجوم اورده بودند که این موضوع مدیریت شد‪.‬‬ ‫س��خنگوی گمرک ایران تاکید کرد‪ :‬صادرکنندگان حتی برای صادرات‬ ‫محصول فراوری ش��ده حاصل از کاالی اساس��ی ه��م با محدودیت هایی‬ ‫مواجهن��د‪ ،‬به طوری که برای ص��ادرات ان هزینه یارانه ای که دولت برای‬ ‫م��اده اولیه ان پرداخت می کند و مابه التفاوت در ان محصول محاس��به‬ ‫می شود و صادرکننده ملزم به پرداخت این هزینه به دولت است‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان لوازم خانگی قیمت گذاری ها را قبول ندارند‬ ‫دوراهی خودکفایی و خودزنی!‬ ‫در ماه های اخیر به ویژه پس از تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران و خروج چند برند تاثیرگذار لوازم‬ ‫خانگ�ی از بازار ایران‪ ،‬ل�وازم خانگی‪ ،‬افزایش نرخ ان و همین طور کیفی�ت این محصوالت همواره موضوع‬ ‫بحثی داغ برای فعاالن حوزه اصناف بوده است‪ .‬قیمت های نجومی ارائه شده برای برخی لوازم خانگی با برند‬ ‫خاص‪ ،‬تامین مواد اولیه و قطعات لوازم خانگی تولید داخل‪ ،‬رانت های مربوط به واردات قطعات و تجهیزات‪،‬‬ ‫قیمت گذاری ه�ای دس�توری بازار و‪ ...‬همه و هم�ه از موضوعاتی بودند که در این چن�د ماه یک ان صفحه‬ ‫نخس�ت جراید و تیتر اول رس�انه ها را رها نکردند‪ .‬گرچه در خرداد ‪ ۱۳۹۹‬سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن�دگان اعالم کرد که در قیمت های لوازم خانگی بازنگری ش�ده و تلویزیون حداکثر ‪ ۲۰‬درصد و‬ ‫س�ایر لوازم خانگی حداکثر ‪ ۲۵‬درصد مجاز به افزایش نرخ نس�بت به بهمن س�ال گذش�ته هستند و همه‬ ‫تولیدکنندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی ملزم شدند قیمت های خود را در سامانه ‪ ۱۲۴‬ثبت کنند اما در‬ ‫ماه های گذشته همچنان گزارش هایی از افزایش نرخ در این بازار شنیده می شد ‪ .‬اهمیت این مسائل زمانی‬ ‫بیش�تر می شوند که بدانیم قدرت خرید مردم به دلیل کاهش ارزش پول ملی در مقابل دالر به شدت کاهش‬ ‫یافته و هر نوس�ان در این حوزه‪ ،‬می تواند به خروج بخش�ی از جامعه‪ ،‬از دایره خریداران این کاالها منجر‬ ‫ش�ود‪ .‬اخرین خبرها در این حوزه مربوط به افزایش نرخ احتمالی برخی اقالم لوازم خانگی در بازار داخلی‬ ‫ب�ود که واکنش هایی را نیز به دنبال داش�ت‪ .‬به همین بهانه گزارش روزنامه‬ ‫در این ش�ماره به همین‬ ‫موضوع اختصاص یافته که شرح ان را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫در هفته های گذش��ته دبیر انجمن صنایع ل��وازم خانگی ایران از افزایش‬ ‫بیش از ‪ ۱۳۰‬درصدی نرخ مولفه های تولید نس��بت به س��ال گذشته خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬طبق مصوبه س��تاد تنظیم بازار در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬صرفا ‪ ۲۵‬قلم‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫بهانه ای برای یک گزارش‬ ‫محصولی که از ارز دولتی استفاده می کنند‪ ،‬مشمول قیمت گذاری هستند؛‬ ‫بنابراین تولیدکنندگان معتقدند طبق مس��تنداتی که به س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان ارائه داده اند باید افزایش نرخ داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬همین موضوع باتوجه به کاهش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه‬ ‫باع��ث حرف وحدیث هایی درب��اره قانونی یا غیرقانونی ب��ودن این موضوع‬ ‫مطرح کرد‪.‬‬ ‫افزایش نرخ باید ضابطه مند باشد‬ ‫در این زمینه رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان اعالم ک��رد‪ :‬اگر تولیدکنن��دگان نرخ‬ ‫محصوالت خود را باال ببرند و شاکی داشته باشند دوباره‬ ‫مستندات انها بررسی می شود تا منطبق بر ضوابط هیات‬ ‫تعیی��ن و تثبیت قیمت ه��ا باش��د و در صورتی که نرخ‬ ‫جدید با ضوابط سازمان حمایت همخوانی نداشته باشد‪،‬‬ ‫پرونده انها به تعزیرات ارس��ال خواهد شد‪ .‬عباس تابش‬ ‫در گفت وگو ب��ا مهر با بیان اینکه لوازم خانگی مش��مول‬ ‫قیمت گذاری تثبیتی نیس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تمام کاالها و‬ ‫خدمات مش��مول ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت ها‬ ‫است؛ به این معنی که بنگاه ها کاالی خود را قیمت گذاری‬ ‫می کنند‪ ،‬ام��ا قیمت گذاری حتما باید براس��اس ضوابط‬ ‫هیات تعیین و تثبیت قیمت ها باش��د؛ بنابراین این روند‬ ‫به این معنی نیست که هرکس می تواند هر قیمتی را که‬ ‫بخواهد تعیین کند‪ .‬به گفته این مقام مسئول اگر شخص‬ ‫ی��ا گروهی چه حقوقی و چه حقیقی ش��اکی نرخ کاالیی‬ ‫باشند‪ ،‬سازمان حمایت نرخ ان را با ضوابط هیات تعیین‬ ‫و تثبی��ت نرخ تطبیق می دهد و اگ��ر اجحافی در حقوق‬ ‫مصرف کننده صورت گرفته باش��د‪ ،‬پرون��ده انها حتما به‬ ‫تعزیرات حکومتی ارس��ال خواهد شد‪ .‬وقتی لوازم خانگی‬ ‫مشمول قیمت گذاری نیست‪ ،‬درخواست افزایش نرخ هم‬ ‫رد است؛ یعنی اصال نباید برای افزایش نرخ درخواست کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت شاکی داشت‬ ‫تابش در توضیح تعیین میزان ‪ ۲۵‬درصدی افزایش نرخ‬ ‫لوازم خانگی در ابتدای امس��ال گفت‪ :‬ان زمان نرخ لوازم‬ ‫خانگ��ی حدود ‪ ۴۰‬درصد افزایش پی��دا کرده بود که در‬ ‫این زمینه شاکی وجود داشت؛ بنابراین سازمان حمایت‬ ‫از تولیدکنندگان لوازم خانگی خواست مستندات افزایش‬ ‫نرخ خود را ارائه کنند و باتوجه به افزایش نرخ مواد اولیه‪،‬‬ ‫اعالم شد رقم درخواستی افزایش ‪ ۴۰‬درصدی باید به ‪۲۵‬‬ ‫ل حاضر تولیدکنندگان لوازم خانگی‬ ‫درصد برسد‪ .‬در حا ‬ ‫افزایش نرخ مجدد اعمال نکردند‪ ،‬اما اگر نرخ محصوالت‬ ‫خود را باال ببرند و شاکی داشته باشند دوباره مستندات‬ ‫انها بررسی می شود که منطبق بر ضوابط هیات تعیین و‬ ‫تثبیت قیمت ها باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬باتوجه به این روند در‬ ‫صورتی که تولیدکنندگان مستندات کافی ندارند‪ ،‬نباید‬ ‫نرخ محص��والت خود را افزایش دهن��د‪ ،‬چراکه اگر نرخ‬ ‫جدید با ضوابط سازمان حمایت همخوانی نداشته باشد‪،‬‬ ‫پرونده ها به تعزیرات ارس��ال خواهد شد‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫این طور نیس��ت که هر کس��ی می خواهد نرخ خود را ‪2‬‬ ‫برابر کند و کاالی خود را بفروش��د و سازمان حمایت به‬ ‫قضی��ه ورود پیدا نکند؛ بنابراین هر افزایش قیمتی خارج‬ ‫از ضوابط هیات تعیین و تثبیت نرخ از روز اول مش��مول‬ ‫تعزیر است‪.‬‬ ‫عباس تابش‬ ‫نقطه ضعف تولید ما در تامین است‬ ‫گرچ��ه رئیس س��ازمان حمای��ت از برخ��ورد قاطع با‬ ‫افزای��ش نرخ ب��دون توجیه لوازم خانگ��ی خبر می دهد‬ ‫ام��ا تولیدکنندگان این بخش نظرات قابل توجهی درباره‬ ‫مشکالت حوزه تولید لوازم خانگی در کشور دارند‪.‬‬ ‫اسماعیل بازارچی‪ ،‬دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان‬ ‫ل��وازم خانگی درباره مش��کالت موج��ود در حوزه تولید‬ ‫لوازم خانگی در کشور در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫کشور ما در ماه های گذشته با فراز ونشیب های فراوانی در‬ ‫حوزه تجارت مواجه بوده و منتقل شدن این مشکالت به‬ ‫بخش های دیگر باعث شده در حوزه تولید لوازم خانگی‬ ‫نیز با مشکالت فراوانی دست وپنجه نرم کنیم؛ مشکالتی‬ ‫که شاید مهم ترین انها ارزی و تخصیص نیافتن ارز برای‬ ‫تهیه مواد اولیه باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت تولید داریم‬ ‫بازارچ��ی در این باره گفت‪ :‬اگر مواد اولیه و تجهیزات‬ ‫مورد نیاز تولید لوازم خانگ��ی در اختیار تولیدکنندگان‬ ‫لوازم خانگی ما ق��رار گیرد‪ ،‬انها تولید این محصوالت را‬ ‫حتی تا ‪ 2‬برابر نیاز بازار انجام می دهند و ش��اید این طور‬ ‫بت��وان گفت که مش��کل امروز تولیدکنن��دگان ما خود‬ ‫تولید نیست و انچه ما را دچار مشکل کرده‪ ،‬تامین مواد‬ ‫اولیه و ملزومات تولید اس��ت که اگر دسترس��ی به انها‬ ‫امکان پذیر نباشد‪ ،‬نرخ این محصوالت نسبت به گذشته‬ ‫افزای��ش قابل مالحظ��ه ای می یابد‪ .‬دبی��ر انجمن صنفی‬ ‫تولیدکنن��دگان ل��وازم خانگی درباره کاه��ش و تثبیت‬ ‫نرخ لوازم خانگی در کش��ور نیز بیان کرد‪ :‬موضوعی که‬ ‫این روزها بس��یار مورد توجه مردم و مس��ئوالن اس��ت‪،‬‬ ‫دستیابی به فرمولی برای تولید لوازم خانگی ارزان است‬ ‫و ادعاهایی هم در این باره مطرح ش��ده‪ ،‬اما انچه در این‬ ‫باره واضح به نظر می رسد این است که رسیدن به چنین‬ ‫نتیجه ای باید با پیروی از دس��تورالعمل هایی باش��د که‬ ‫کشورهای پیشرفته سال هاست از ان استفاده می کنند‪.‬‬ ‫وی در ای��ن زمین��ه اف��زود‪ :‬پایین اوردن ن��رخ لوازم‬ ‫خانگی از مس��یر دس��تور میس��ر نیس��ت و راهکارهای‬ ‫دیگ��ری می طلبد‪ .‬در واقع اگر تولیدکنندگان مواد اولیه‬ ‫و تجهیزات مورد نیاز خود را به راحتی در اختیار داش��ته‬ ‫باشند و خط تولید با حداکثر ظرفیت مشغول کار باشد‪،‬‬ ‫نظام عرضه و تقاضا به صورت خودکار قیمت های بازار را‬ ‫کاهش می دهد‪ ،‬زیرا در مس��یر تولی��د وقتی هزینه های‬ ‫س��رباره باالت��ر از هزین��ه تولید باش��د‪ ،‬تولی��د کاالی‬ ‫ارزان قیمت معنا نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید لوازم خانگی سوددهی ندارد‬ ‫بازارچی با اش��اره به لزوم حاشیه سود منطقی در این‬ ‫ل حاضر در حوزه لوازم‬ ‫حوزه عنوان کرد‪ :‬سوددهی در حا ‬ ‫خانگی بسیار به ندرت اتفاق می افتد و عایدی بسیاری از‬ ‫واحدهای تولیدی نسبت به مخارج انها سربه سر است و‬ ‫این واحدها تنها برای جلوگیری از توقف خط تولید خود‬ ‫و پیش��گیری از هزینه های ناش��ی از توق��ف و راه اندازی‬ ‫مجدد خطوط تولید‪ ،‬همچنان مشغول کار هستند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره‬ ‫مش��کالت دیگر تولید لوازم خانگی در کشور نیز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تولیدکننده نمی تواند مواد اولیه مورد نیاز خود را از‬ ‫بورس کاال خریداری کند و مجبور است ان را به ‪ 2‬برابر‬ ‫ل حاضر سودی‬ ‫نرخ از بازار ازاد تهیه کند‪ .‬در واقع در حا ‬ ‫که باید از فعالیت در حوزه تولید کشور برای تولیدکننده‬ ‫حاصل ش��ود‪ ،‬به دلیل سیستم نامناسب عرضه‪ ،‬به جیب‬ ‫واس��طه های مواد اولی��ه می رود‪ .‬این افزای��ش نرخ مواد‬ ‫اولیه روی نرخ تمام ش��ده کاال و متعاق��ب ان روی نرخ‬ ‫مصرف کننده اثر می گذارد‪.‬‬ ‫وی در این زمینه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ا این وضعیت‪،‬‬ ‫تولیدکننده ای که قص��د دارد نرخ لوازم خانگی تولیدی‬ ‫خ��ود را کاهش دهد نیز نمی تواند کاالی خود را با زیان‬ ‫بفروش��د و به همی��ن دلیل قیمت های خ��ود را باتوجه‬ ‫ب��ه نرخ خرید مواد اولیه تعیی��ن می کند‪ .‬پس نمی توان‬ ‫مشکل لوازم خانگی‪ ،‬تامین مالی است‬ ‫عباس دیانی‪ ،‬تولیدکنن��ده لوازم خانگی نیز‬ ‫در این ب��اره در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان لوازم خانگی کش��ور باتوجه به‬ ‫رس��التی که پس از خروج برندهای خارجی از‬ ‫کشور بر دوش انها نهاده شده‪ ،‬سعی کردند در‬ ‫این مدت همه تالش خود را برای پر کردن خال‬ ‫ل��وازم خانگی در بازار انج��ام دهند‪ .‬وی درباره‬ ‫مشکالت موجود در این بخش افزود‪ :‬ما در این‬ ‫مدت حداکثر توان خ��ود را بر تولید باکیفیت‬ ‫قرار دادیم و برای تامین بخش��ی از مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز که باید از خارج کش��ور وارد می شد‪،‬‬ ‫راهکارهایی را اندیش��یدیم و از س��د تحریم ها‬ ‫عب��ور کردیم‪ .‬اما حقیقت این اس��ت که ما در‬ ‫حال حاضر از نظر منابع مالی دچار مش��کالتی‬ ‫هستیم و در صورتی که دولت در این زمینه با‬ ‫تس��هیالتی مثل وام به ای��ن حوزه کمک کند‪،‬‬ ‫می توانی��م باتوجه ب��ه ش��رایط موجود بخش‬ ‫عمده ای از لوازم خانگی مورد نیاز کش��ور را با‬ ‫بهترین کیفیت در اختیار بازار قرار دهیم‪ .‬البته‬ ‫افزایش نرخ هایی که در حوزه مواد اولیه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬منجر به افزایش نرخ تمام شده محصوالت‬ ‫تولید داخل می ش��ود که ای��ن موضوع باید در‬ ‫قیمت گذاری کاالها مد نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹به شیوه های نوین بیندیشیم‬ ‫دیانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در واقع دس��تیابی‬ ‫به کیفی��ت برندهای معروف ک��ه پیش از این‬ ‫در کش��ور حضور داشتند‪ ،‬برای تولیدکنندگان‬ ‫م��ا به راحتی امکان پذیر اس��ت که این کیفیت‬ ‫می توان��د در کنار خدمات پس از فروش��ی که‬ ‫توس��ط ما به خری��دار داده می ش��ود‪ ،‬او را به‬ ‫کیفی��ت کاالی ایرانی مطمئن کند‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬باتوجه به موقعیت کنونی کشور‪ ،‬ما برای‬ ‫تامین نی��از ب��ازار و همین ط��ور تحقق هدف‬ ‫جه��ش تولید‪ ،‬ب��ا حداکثر توان در تالش��یم و‬ ‫افزایش نیروی کار داشته ایم و تمام تالش خود‬ ‫را در این راس��تا به کار می بندی��م‪ .‬تفاوت ما با‬ ‫برندهای خارجی حاضر در کشور‪ ،‬بیش از انکه‬ ‫مربوط به کیفیت باش��د‪ ،‬مربوط به شیوه های‬ ‫بازاریاب��ی و حج��م تولید انها اس��ت که همه‬ ‫بازارها را اش��باع می کرد‪ .‬دیانی در پایان گفت‪:‬‬ ‫حال که این فرصت برای تولیدکنندگان داخلی‬ ‫ل��وازم خانگی فراهم امده باید س��عی کنیم در‬ ‫این فضا‪ ،‬ت��وان رقابتی خود را افزایش دهیم و‬ ‫س��هم خود را در موقعیت های تجاری برابر نیز‬ ‫به دست بیاوریم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫انتظار داش��ت که بدون هیچ تغییری در سیستم توزیع‬ ‫و عرضه م��واد اولیه و تجهیزات موردنیاز تولیدکنندگان‬ ‫لوازم خانگی‪ ،‬این محصوالت با کاهش فاحش نرخ راهی‬ ‫بازارهای مصرف شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹از تجربه ها استفاده کنیم‬ ‫بازارچ��ی همچنین یاداور ش��د‪ :‬گرچه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در راس��تای تنظی��م قیمت ها در حوزه‬ ‫ل��وازم خانگ��ی قدم های مثب��ت و خوبی برداش��ته‪ ،‬اما‬ ‫نمی توان انتظار داش��ت که تثبیت قیمت ها بدون اصالح‬ ‫و نظ��ارت بر نحوه عرضه مواد م��ورد نیاز تولیدکنندگان‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنفی تولیدکنندگان ل��وازم خانگی در‬ ‫پایان گفت‪ :‬ما باید بپذیریم که کش��ورهای پیشرفته در‬ ‫ای��ن زمینه‪ ،‬پیش ت��ر از ما این مس��یر را پیموده اند و ما‬ ‫می توانیم با استفاده از تجربیات انها در این مسیر حرکت‬ ‫کنیم و به نتایج مطلوب برسیم‪ .‬تثبیت قیمت ها در کنار‬ ‫افزایش نرخ تمام عوامل تولید غیرممکن است‪ ،‬زیرا یا به‬ ‫کاهش کیفیت یا نابودی تولیدکننده می انجامد‪ .‬ما باید‬ ‫این موضوع را بپذیریم‪ ،‬وگرنه باید پس از سال ها ازمون‬ ‫و خط��ا و برخوردهای دس��توری و زی��ان دیدن صنعت‬ ‫کشور دوباره به همین نقطه بازگردیم‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫وقت��ی بحث تولید داخلی به میان می اید و موض��وع تولید اقالم هزینه بری مانند‬ ‫لوازم خانگی مطرح می شود‪ ،‬باید توجه داشت که این معادله دو سو دارد که متضرر‬ ‫چ یک از انها نمی تواند برای سیاست گذاران قابل توجیه باشد؛ در یک سوی‬ ‫شدن هی ‬ ‫ای��ن معادله مصرف کننده ای قرار دارد که قدرت خرید او در این س��ال ها به ش��دت‬ ‫کاهش یافته و س��عی دارد به هر طریق ممکن کاالیی با نرخ مناسب تهیه کند و در‬ ‫س��وی دیگر نیز تولیدکننده ای ایستاده که از قضا او هم به دلیل مشکالت اقتصادی‬ ‫کش��ور ب��ا کمبودهایی مواجه و در پی تامین مواد اولی��ه و تجهیزات با نرخ پایین تر‬ ‫است‪ .‬حال اگر نهاد قیمت گذار در کشور به جای اینکه کاهش نرخ را از سرمنشا ان‬ ‫یعنی تامین مواد اولیه پیگیری کند‪ ،‬این کار را از میانه راه و پس از تولید در دستور‬ ‫کار قرار دهد چه اتفاقی خواهد افتاد؟! ش��اید ت��ا مدتی مصرف کننده بتواند کاالیی‬ ‫با نرخ پایین تر را به دس��ت بیاورد اما زیان دهی تولید باعث به وجود امدن مشکالتی‬ ‫مانن��د غش‪ ،‬تقلب‪ ،‬کاهش کیفیت‪ ،‬از بین رفتن صنعت و تخلفات در س��طح عرضه‬ ‫می ش��ود‪ .‬پس ش��اید به جای انتخاب در دس��ترس ترین راهکار نیاز باشد ارگان های‬ ‫مس��ئول‪ ،‬پاشنه کفش را ور بکشند و کمی دورتر‪ ،‬این اب را از سرچشمه به درستی‬ ‫هدایت کنند‪.‬‬ ‫اسماعیل بازارچی‬ ‫عباس دیانی‬ ‫در مسیر‬ ‫خودکفایی‬ ‫سنگ اندازی‬ ‫نکنیم‬ ‫یادداشت‬ ‫صادرات رسمی‬ ‫کاالهای اساسی‬ ‫غیرقانونی است‬ ‫صنعت نمایشگاهی‬ ‫نیازمند‬ ‫تغییرات بنیادی‬ ‫افزایش تولید گندله‬ ‫در نیمه نخست سال‬ ‫عباس هاشمی‬ ‫دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران‬ ‫باتوجه به ش��رایط ویژه کشور دسترسی به‬ ‫ارز به س��ادگی ممکن نیست و تولیدکنندگان‬ ‫لوازم خانگ��ی در حال حاض��ر ارز خود برای‬ ‫تامی��ن قطع��ات و تجهی��زات موردنی��از را‬ ‫به سختی به دست می اورند‪.‬‬ ‫در شرایط فعلی تولیدکنندگان لوازم خانگی‬ ‫در کش��ور ما برای تامین ارز خود با مشکالت‬ ‫عدیده ای روب��ه رو هس��تند و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اگر بن��ا دارد این صنعت در‬ ‫کش��ور ما به ثبات برس��د و قیمت تمام شده‬ ‫محص��والت افزایش نیاب��د‪ ،‬بای��د به گونه ای‬ ‫برنامه ریزی کند که مشکل واحدهای تولیدی‬ ‫لوازم خانگی مرتفع شود‪.‬‬ ‫البته ما نیز مانن��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و نهادهای باالدس��ت دیگر معتقدیم‬ ‫برای اختصاص ارز به واحدهای تولیدی لوازم‬ ‫خانگ��ی و تامین مواد و قطعات مورد نیاز انها‬ ‫بای��د به ظرفیت تولید و میزان نیاز انها توجه‬ ‫ش��ود و متناس��ب با ان ارز اختصاص یابد اما‬ ‫ای��ن موضوع نبای��د به منزله ارائه تس��هیالت‬ ‫ویژه به یک تولیدکننده خاص باش��د و نباید‬ ‫تصمیماتی گرفته شود که شائبه وجود فساد‬ ‫و رانت در اذهان ایجاد شود‪.‬‬ ‫در حال حاض��ر تحریم های یکجانبه امریکا‬ ‫و دولتمردانش همچن��ان در جای خود باقی‬ ‫است و تغییر خاصی در این موضوع رخ نداده‬ ‫است‪ .‬ضمن اینکه این کشور اعالم کرده قصد‬ ‫دارد فشار حداکثری را بر این موضوع بگذارد‬ ‫و ای��ن یعنی حکایت اقتص��اد و تجارت ما در‬ ‫مواجهه ب��ا تجارت جهانی مطابق س��ال های‬ ‫گذشته با مشکالت فراوانی روبه روست‪.‬‬ ‫ح��ال در ش��رایط تحریم ه��ای یکجانب��ه‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬این خود ما هس��تیم ک��ه باید با‬ ‫برنامه ریزی ه��ای داخلی اوضاع را به نفع خود‬ ‫تغیی��ر دهی��م و از تنگناهایی ک��ه تحریم ها‬ ‫برای ما ایج��اد کرده اند‪ ،‬عبور کنیم و طبیعتا‬ ‫در این ش��رایط دو م��ورد از مهم ترین عوامل‬ ‫موثر حال حاضر در رونق بازار داخلی کش��ور‬ ‫بانک مرکزی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی با تخصیص ارز و وزارتخانه با‬ ‫برنامه ریزی ب��رای تامین مواد اولیه می توانند‬ ‫محرک��ی برای رونق بازار باش��ند؛ با این حال‬ ‫می بینی��م که حرکت های اثربخش و مطلوبی‬ ‫در این حوزه اتفاق نمی افتد و تولیدکننده ما‬ ‫باوج��ود تمام تالش ها‪ ،‬در حرکت در مس��یر‬ ‫تولید با مشکالت جدی مواجه است‪.‬‬ ‫ما باید قبول کنیم که بسیاری از واحدهای‬ ‫تولیدی کش��ور ما باوج��ود اینکه تمام تالش‬ ‫خود را برای تامین قطعات مورد نیاز از داخل‬ ‫کش��ور انجام می دهند‪ ،‬در بخش��ی از فرایند‬ ‫تولید‪ ،‬برای تامین برخی قطعات یا مواد اولیه‬ ‫نیازمند واردات هس��تند و اگر این مهم انجام‬ ‫نشود‪ ،‬باعث توقف تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫بدون ش��ک نق��ش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در این زمینه بسیار موثر است اما این‬ ‫وزارتخانه در ایفای این نقش به درستی عمل‬ ‫نمی کند و شاید بتوان گفت که سیاست های‬ ‫این وزارتخانه و زیرمجموعه های ان حتی در‬ ‫مواردی در مقابل تولید قرار می گیرد که این‬ ‫موض��وع یک عامل مهم در جلوگیری از رونق‬ ‫بازار و تولید داخلی است‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر نهادهایی مثل س��ازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫با رها کردن نیمی از مس��ئولیت خود‪ ،‬گمان‬ ‫می کنن��د ک��ه تعیین قیمت دس��توری برای‬ ‫تولی��دات داخل��ی‪ ،‬حمای��ت از مصرف کننده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حالی که ای��ن روش مقطعی تنها‬ ‫باع��ث از بی��ن رفت��ن تولید و ورشکس��تگی‬ ‫تولیدکننده می شود‪.‬‬ ‫بدون ش��ک اگر اقدامات دس��ت اندرکاران‬ ‫داخل��ی ما در جهت حمایت از تولید باش��د‪،‬‬ ‫می توانی��م در مدت کوتاهی ش��اهد بهبود و‬ ‫رونق بازار داخلی باشیم اما به نظر می رسد که‬ ‫نهادهای باالدست در این حوزه به جای نظارت‬ ‫و حمایت ترجیح می دهد که با تصدی گری و‬ ‫دخالت‪ ،‬این موضوع را پیش ببرند‪.‬‬ ‫اگر می خواهیم به نقاط مثبتی در این حوزه‬ ‫دس��ت پیدا کنیم باید به جای مانع تراش��ی و‬ ‫س��نگ اندازی در مس��یر تولید‪ ،‬به فکر ایجاد‬ ‫تس��هیالت و حمای��ت از تولیدکننده داخلی‬ ‫باش��یم تا او نیز نقش��ی در رونق بازار داخلی‬ ‫کشور داشته باشد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 11‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 15‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫اول نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1648‬‬ ‫پیاپی ‪2966‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫یادداشت‬ ‫تسهیالت باید‬ ‫بر بخش تولید‬ ‫متمرکز شود‬ ‫خشایار باقرپور‪ /‬مدیرعامل اتحادیه‬ ‫تعاونی های عمرانی شهر تهران‬ ‫بازار افزایش قیمت کاالها همچنان داغ است‬ ‫شیرخام هم مدعی شد!‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خبرهای چند روز اخیر از افزایش قیمت ‪ ۳۰‬درصدی شیر خام در چند روز اینده حکایت می کند و گویا‬ ‫قرار است که قیمت مصوب ‪ ۳۱۰۰‬تومانی این محصول باتوجه به افزایش هزینه های تولید اندکی افزایش‬ ‫پیدا کند‪ .‬البته این خبرها در حالی منتش��ر می ش��ود که مش��اهدات میدانی خبرنگار‬ ‫حاکی از ان‬ ‫است که هم اکنون نیز قیمت های مصوب شیر خام مبنای معامله این فراورده نیست و صنایع لبنی کشور‬ ‫ش��یر را به قیمتی باالتر از نرخ مصوب س��تاد تنظیم بازار از دامداران خریداری می کنند‪ .‬اما این اختالف‬ ‫قیمت تا چه حد اس��ت و ایا نظر دامداران را تامین می کند؟ اگر قرار اس��ت معامالت با قیمت هایی غیر از‬ ‫مصوبات س��تاد تنظیم بازار انجام شود‪ ،‬پس هدف از قیمت گذاری ها چیست؟! این همه در حالی است که‬ ‫اخیرا س��خنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی از افزایش هزینه های تولید چون ش��یرخام‪ ،‬حمل ونقل‪،‬‬ ‫بس��ته بندی و چربی س��خن گفته و تاکید کرده قیمت گذاری دستوری‪ ،‬شرکت های لبنیاتی را تحت فشار‬ ‫قرار داده است‪ .‬در ادامه این گفته ها اکنون زمزمه های افزایش قیمت محصوالت لبنی به گوش می رسد‪ .‬با‬ ‫گزارش‬ ‫در این باره همراه باشید‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مس��کن مانن��د بس��یاری از حوزه ه��ای‬ ‫س��رمایه ای متاثر از ب��ازار ارز اس��ت و البته‬ ‫تفاوت ان ب��ا حوزه های دیگر در این اس��ت‬ ‫که ش��اید بازار مس��کن اخرین بازار سرمایه‬ ‫باشد که از نوسانات ارز متاثر می شود؛ با این‬ ‫اس��تدالل متوجه می شویم که قیمت کنونی‬ ‫مس��کن نیز مربوط به حدود ‪ ۶‬ماه قبل است‬ ‫که دالر ‪ ۲۳‬یا ‪ ۲۴‬هزار تومان بود و عمال دالر‬ ‫‪ ۳۰‬ه��زار تومانی هنوز تاثی��ر خود را در بازار‬ ‫مسکن نگذاشته است‪.‬‬ ‫در واق��ع با توج��ه به نوس��انات قیمت ارز‬ ‫در طول ماه های گذش��ته باید گفت که بازار‬ ‫مسکن برای افزایش قیمت همچنان ظرفیت‬ ‫دارد و نبود قدرت خرید جامعه این مس��ئله‬ ‫را ب��ه تاخیر انداخته و ب��ا این وضعیت بحث‬ ‫برگش��ت قیمت ها منتفی اس��ت و اساسا در‬ ‫اقتصاد ما چنین موضوعی مس��بوق به سابقه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫باتوجه به این موضوع در شرایط فعلی یکی‬ ‫از س��وال های اساس��ی در حوزه مسکن این‬ ‫است که ایا وام به عنوان یک راه حل می تواند‬ ‫جایگاه داش��ته باش��د و تاثی��ری بر وضعیت‬ ‫قیمت در حوزه مسکن بگذارد یا خیر؟‬ ‫در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش بای��د گفت‬ ‫مهم ترین نقش��ی که وام مسکن می تواند در‬ ‫بازار ایجاد کند‪ ،‬ایجاد ش��وک یا موج افزایش‬ ‫قیمت است و یکی از موثرترین موضوعات بر‬ ‫افزایش قیمت زمی��ن‪ ،‬رهن و اجاره و خرید‪،‬‬ ‫افزایش سقف وام مسکن است‪.‬‬ ‫گرچ��ه طی ماه های اخیر اعالم ش��ده که‬ ‫احتمال افزایش س��قف این وام وجود دارد و‬ ‫بعد تکذیب می شود‪ ،‬اما این موضوع در عمل‬ ‫تاثیر خود را از لحاظ روانی در بازار می گذارد‬ ‫و موج��ب افزای��ش قیمت می ش��ود زیرا هر‬ ‫خبری در بازار مسکن می تواند تالطم شدید‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫تاثی��ری ک��ه وام مس��کن ب��ر ای��ن حوزه‬ ‫می گ��ذارد برای تقویت بخش تقاضا اس��ت و‬ ‫تقوی��ت بخ��ش تقاضا در اقتصاد م��ا تاکنون‬ ‫ان ط��ور ک��ه بای��د و ش��اید ج��واب ن��داده‬ ‫است‪ .‬در حقیقت این موضوع در موارد مشابه‬ ‫تنها منجر به فریز شدن منابع بانکی و ایجاد‬ ‫ت��ورم و رک��ود تورمی ش��ده اس��ت و نتیجه‬ ‫حاص��ل از ان کامال بر خالف اهداف مد نظر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫شاید در این زمینه اختصاص وام در حوزه‬ ‫خودرو‪ ،‬نمونه و چش��م اندازی باشد که بتواند‬ ‫تاثی��ر این موضوع در بازار مس��کن را تعریف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫چند س��ال قبل دولت یک خ��ط اعتباری‬ ‫چن��د هزار میلی��اردی ب��رای تحریک بخش‬ ‫تقاض��ا در ب��ازار خ��ودرو ارائه ک��رد که این‬ ‫تس��هیالت مش��کلی را ح��ل نک��رد و منابع‬ ‫بانک ها را به س��مت معوق ش��دن برد‪ ،‬چون‬ ‫با تکانه ه��ای اقتصادی در کش��ور‪ ،‬پرداخت‬ ‫اقساط برای مردم مشکل شد‪.‬‬ ‫برای مس��کن هم این روند وجود دارد و با‬ ‫تحری��ک تقاضا‪ ،‬نه تنها بهب��ودی در وضعیت‬ ‫حاصل نمی ش��ود بلکه قیمت ه��ا نیز افزایش‬ ‫بیشتری می یابند‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش ه��ای ب��ازار مس��کن در‬ ‫شهریور امس��ال‪ ،‬قیمت هر مترمربع زیربنای‬ ‫مسکونی در ش��هر تهران ‪ ۲۴‬میلیون و ‪۲۸۰‬‬ ‫هزار تومان اعالم شده که این رقم در مقایسه‬ ‫با س��ال گذشته ‪ ۹۸‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫پ��س ب��ا در نظر گرفت��ن وام مس��کن ‪۴۰۰‬‬ ‫میلی��ون تومانی باید گفت این وام در ش��هر‬ ‫ته��ران حدود ‪ ۲۰‬ی��ا ‪ ۳۰‬درصد قیمت ملک‬ ‫را پوش��ش می دهد و عم�لا در قدرت خرید‬ ‫تاثیری ندارد‪.‬‬ ‫اما ش��اید پرسش دیگری که در این زمینه‬ ‫مطرح می شود این باشد که پس در وضعیت‬ ‫فعل��ی‪ ،‬راهکار منطقی و موث��ر در این حوزه‬ ‫چه خواهد بود؟ در واق��ع اگر بخواهیم برای‬ ‫حل مش��کل بازار مس��کن راه��کاری بیابیم‪،‬‬ ‫بای��د ش��یوه اعط��ای تس��هیالت را اص�لاح‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫یعنی تسهیالت به جای اینکه به شکل وام‬ ‫به بخش تقاضا اختصاص یابد‪ ،‬باید در بخش‬ ‫تولید متمرکز ش��ود و در اختیار انبوه سازان‬ ‫بخ��ش خصوصی ق��رار گیرد و ط��رح جامع‬ ‫تش��دید تولید مس��کن با مش��ارکت بانک ها‬ ‫در دس��تور کار قرار بگیرد‪ .‬در این روش باید‬ ‫بازپرداخت تس��هیالت را ب��ه متقاضی نهایی‬ ‫بس��پاریم و اجازه ندهیم تسهیالت در بخش‬ ‫خرید متمرکز شود‪.‬‬ ‫دستور ویژه‬ ‫وزیر برای تامین‬ ‫روغن نباتی‬ ‫در سطح بازار‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬باتوجه به ظرفیت مناس��ب تولید‬ ‫روغن نباتی در کش��ور و تمهیدات اندیش��یده ش��ده‪ ،‬بخش خصوصی با‬ ‫همکاری ارکان دولتی مرتبط با موضوع‪ ،‬برای ایجاد تعادل در روند تولید‬ ‫و تامین نیاز بازار به این کاال اقدام کند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬علیرضا رزم حسینی در دیدار با اعضای انجمن صنفی‬ ‫صنایع روغن نباتی ایران اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط جنگ اقتصادی بس��یار‬ ‫س��خت و پیچیده ای ق��رار داریم‪ ،‬اما هنوز عده ای یا ای��ن موضوع را باور‬ ‫ندارند یا همت الزم را به خرج نمی دهند‪.‬‬ ‫رزم حسینی تصریح کرد‪ :‬در شرایط موجود برخی التهابات به وجود امده‬ ‫در س��طح بازار بیشتر متوجه برخی اخبار و فضاسازی های کامال نادرست‬ ‫است و انتظار می رود افراد در ارائه اطالعات دقیق تر عمل کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ایجاد ارامش در بازار و برقراری تعادل در تامین و توزیع‬ ‫کاالهای اساس��ی و مایحتاج ضروری مورد نیاز م��ردم در اولویت وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است و با جدیت این موضوع دنبال می شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به مس��ائل مطرح شده ازسوی‬ ‫تولیدکنندگان درباره تامی��ن ارز موردنیاز برای واردات روغن خام گفت‪:‬‬ ‫روند درامدهای ارزی کش��ور در حال بهبود است و شرایط تا پایان سال‬ ‫بهتر نیز خواهد شد‪ .‬در همین حال حسن حنان‪ ،‬معاون بازرگانی داخلی‬ ‫ش��رکت بازرگانی دولتی ای��ران نیز گفت‪ :‬در حال حاضر ش��رایط روغن‬ ‫خانوار و صنف و صنعت در تعادل قرار دارد و ‪ ۷۰‬هزار تن از ذخایر برای‬ ‫خانوار در زنجیره تامین در حال توزیع است‪.‬‬ ‫افزایش قیمت در راه است‬ ‫قیمت تمام شده‬ ‫شیر خام برای‬ ‫دامداران حدود‬ ‫‪ ۵۵۰۰‬تومان‬ ‫براورد می شود‬ ‫و اگر حتی‬ ‫انها موفق به‬ ‫فروش محصول‬ ‫خود به قیمت‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬تومان‬ ‫هم شوند‪ ،‬در‬ ‫این باره متضرر‬ ‫خواهند بود‬ ‫ستاد تنظیم‬ ‫بازار تا چه زمانی‬ ‫می تواند کاالها‬ ‫را به نحوی‬ ‫قیمت گذاری ‬ ‫کند که هیچ ‬ ‫کس ان را‬ ‫قبول ندارد و‬ ‫اجرا نمی کند‬ ‫س��خنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی به تازگی‬ ‫از افزای��ش هزینه های تولید چون ش��یرخام‪ ،‬حمل ونقل‪،‬‬ ‫بس��ته بندی و چربی س��خن گف��ت و با اش��اره به اینکه‬ ‫قیمت گ��ذاری دس��توری‪ ،‬ش��رکت های لبنیاتی را تحت‬ ‫فشار قرار داده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قیمت مصوب شیرخام ‪۳۱۰۰‬‬ ‫تومان است اما تا امروز نه تنها این قیمت در خرید و فروش‬ ‫ش��یر خام رعایت نشده بلکه ‪ ۳۰‬درصد هم افزایش یافته‬ ‫و ش��رکت های لبنی ش��یر خام را با قیمت بیش از ‪۴۰۰۰‬‬ ‫تومان از دامداران خریداری می کنند‪ .‬محمدرضا بنی طبا‪،‬‬ ‫سخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی با بیان اینکه‬ ‫ستاد تنظیم بازار ‪ ۲۶‬شهریور مصوبه ای را ابالغ کرد که به‬ ‫فوریت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫باتوجه به افزایش هزینه نهاده های دامی برای محصوالت‬ ‫لبنی و ش��یر خام قیمت گذاری جدیدی کند‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬از ان زمان تاکن��ون هیچ اقدامی‬ ‫ص��ورت نگرفت��ه و ای��ن در حال��ی اس��ت که‬ ‫هزینه های تولید همچنان رو به افزایش است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قیمت مصوب شیرخام ‪۳۱۰۰‬‬ ‫تومان اس��ت اما تا ام��روز نه تنها این قیمت در‬ ‫خرید و فروش شیر خام رعایت نشده بلکه ‪۳۰‬‬ ‫درصد هم افزایش یافته و ش��رکت های لبنی ش��یر خام‬ ‫را ب��ا قیمت بیش از ‪ ۴۰۰۰‬توم��ان از دامداران خریداری‬ ‫می کنند‪ .‬دامداران نیز معتقدند قیمت تمام شده شیر خام‬ ‫برای انها بیشتر از قیمت مصوب دولتی است‪ .‬سخنگوی‬ ‫انجمن صنایع فراورده های لبنی تصریح کرد‪ :‬هزینه های‬ ‫حمل ونق��ل ‪ ۴۰‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬قیمت مواد‬ ‫پتروشیمی طی ‪ ۶‬ماه با ‪ ۵۰‬درصد رشد مواجه‬ ‫ش��ده است‪ .‬همچنین قیمت مصوب چربی هر‬ ‫یک دهم درصد ‪ ۵۰‬تومان اس��ت که در بازار با‬ ‫قیمت بیش از ‪ ۷۰‬تومان معامله می شود‪ .‬کاغذ‬ ‫بس��ته بندی تتراپک در بازار یافت نمی ش��ود و‬ ‫اگر هم پیدا ش��ود بس��یار گران است و باوجود‬ ‫این ش��رایط قیمت لبنیات همچنان س��رکوب‬ ‫می ش��ود‪ .‬بنی طبا در ادامه گف��ت‪ :‬صنایع لبنی در ‪ ۲‬ماه‬ ‫گذش��ته بارها با سازمان حمایت و تنظیم بازار مکاتباتی‬ ‫داش��تند و خواس��تار رس��یدگی به این موضوع شدند اما‬ ‫توجه��ی نمی ش��ود و کارخانه ه��ای لبن��ی تحت فش��ار‬ ‫هس��تند‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ ۱۰‬محصول لبنی که س��تاد‬ ‫تنظی��م ب��ازار انها را قیمت گذاری می کن��د و ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫باید به ‪ ۵۵۰۰‬تومان برسیم‬ ‫البته حسین نعمتی‪ ،‬رئیس هیات مدیره اتحادیه دامداران‬ ‫ای��ران در ای��ن باره در گفت وگو ب��ا‬ ‫عنوان کرد‪ :‬انچه‬ ‫درب��اره قیمت ‪ ۴۰۰۰‬تومانی ش��یر خام خریداری ش��ده از‬ ‫دامداران عنوان می ش��ود‪ ،‬در واقع باالترین قیمتی است که‬ ‫ل حاضر میانگین قیمت‬ ‫در این بازار ارائه شده‪ ،‬وگرنه در حا ‬ ‫ش��یر خام بیش از ‪ ۳۵۰۰‬تومان نیس��ت‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که قیمت های مصوب ستاد تنظیم بازار همان ‪ ۳۱۰۰‬تومانی‬ ‫است که چند ماه قبل تصویب شده بود‪.‬‬ ‫ل حاضر دامداران سنتی و نیمه صنعتی‬ ‫نعمتی در این باره افزود‪ :‬در حا ‬ ‫م��ا از دریافت نهاده های دولتی محرومن��د و واحدهای صنعتی نیز در‬ ‫نهای��ت می توانن��د ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درص��د نیاز خ��ود را از طریق نهاده های‬ ‫دولتی تامین کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این کمبود عرضه نهاده در بخش دولتی در حالی دامداران‬ ‫را تحت فشار قرار داد ه که قیمت ذرت و جو در بازار ازاد بیش از ‪ ۲‬برابر‬ ‫افزایش داشته و کنجاله سویا که قیمت دولتی ان ‪ ۲۷۰۰‬تومان به ازای‬ ‫ل حاضر به بیش از ‪ ۱۴‬هزار تومان رسیده است‪.‬‬ ‫هر کیلوگرم است در حا ‬ ‫در این شرایط چطور می توان از تولیدکننده توقع داشت که شیر خام‬ ‫را با همان قیمت ‪ ۳۱۰۰‬تومان عرضه کند؟!‬ ‫نعمتی درباره قیمت تمام ش��ده شیر خام برای دامداران خاطرنشان‬ ‫ل حاضر قیمت تمام ش��ده ش��یر خام برای دامداران حدود‬ ‫کرد‪ :‬در حا ‬ ‫‪ ۵۵۰۰‬تومان براورد می شود و اگر حتی انها موفق به فروش محصول‬ ‫خود به قیمت ‪ ۴۰۰۰‬تومان هم شوند‪ ،‬در این باره متضرر خواهند بود‪.‬‬ ‫البت��ه رئیس هی��ات مدیره اتحادی��ه دامداران ای��ران در عین حال‬ ‫متذکر ش��د‪ :‬در ای��ن زمینه نمی توان دولت را نیز مقصر دانس��ت زیرا‬ ‫دس��ت اندرکاران ای��ن حوزه تصور می کردند ک��ه با قیمت های موجود‬ ‫می توانن��د کاالی م��ورد نیاز را تامین کنند ک��ه به دالیل مختلف این‬ ‫امر محقق نش��د اما در هر حال نمی توان در وضعیت کنونی‪،‬‬ ‫قیمت های تعیین ش��ده را مالک بازار دانست زیرا مبنا قرار‬ ‫دادن این قیمت ها منجر به تعطیل شدن بسیاری از واحدهای‬ ‫تولیدی در کشور در کوتاه ترین زمان ممکن خواهد شد‪.‬‬ ‫نعمت��ی درباره دالیل حضور فعلی دامداران در این عرصه‬ ‫ل حاضر نیز اگر می بینیم که دامداران در‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در حا ‬ ‫حال مقاومت و ادامه کار هس��تند‪ ،‬به این علت اس��ت که دام‬ ‫ل اید و به سرعت هم بتوان از انها‬ ‫کاالیی نیس��ت که به س��رعت به عم ‬ ‫دل کند‪ .‬دام برای دامدار مثل فرزند اس��ت و نمی تواند با کوچک ترین‬ ‫نوس��ان بازار ان را به کش��تارگاه بفرس��تد و قید ادامه فعالیت خود را‬ ‫بزن��د‪ ،‬به همین دلیل هنوز دام��داران ما با اخرین توان در حال تالش‬ ‫برای روشن نگاه داشتن چراغ واحدهای خود هستند و بسیاری از انها‬ ‫هنوز با توجه به متحمل ش��دن زیان‪ ،‬در انتظار یک روزنه امید در بازار‬ ‫هس��تند؛ گرچه بر بازار این فراورده ها در کشور نظارت چندانی نیست‬ ‫و تولیدکننده کمترین سود را از افزایش قیمت ها در این بازار می برد‪.‬‬ ‫وی درباره میزان تولید ش��یر خام در کش��ور نیز تاکید کرد‪ :‬گرچه‬ ‫امارهای موجود نش��ان می دهد میزان تولید ش��یر در کشور نسبت به‬ ‫ل حاضر ش��یر‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد کاهش یافته‪ ،‬اما در حا ‬ ‫خام موردنیاز کش��ور به طور نس��بی فراهم می شود و کمبود جدی در‬ ‫این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫نعمتی در پایان گفت‪ :‬در هر حال به نظر می رس��د دولت و نهادهای‬ ‫مرتبط مثل س��تاد تنظیم بازار باید هرچه س��ریع تر برای س��اماندهی‬ ‫قیم��ت ش��یر اقدام کنند زیرا ارائه این محص��ول با قیمت های مصوب‬ ‫کنون��ی امکان پذی��ر نیس��ت و اگر در این زمینه هرچه زودتر تالش��ی‬ ‫صورت نگیرد‪ ،‬قیمت های مختلف در بازار ایجاد می ش��ود و در نهایت‬ ‫مصرف کننده متضرر خواهد شد‪.‬‬ ‫باید به نظام عرضه و تقاضا رجوع کنیم‬ ‫س��ید احمد مقدس��ی‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات مدی��ره انجم��ن صنف��ی‬ ‫گاوداران نی��ز در ای��ن ب��اره در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر افزایش قیمت‬ ‫لبنیات در بازار هیچ تاثیر مثبتی‬ ‫برای دامداران نداشته و این گروه‬ ‫هر روز بیش��تر از روز قبل تحت فش��ارهای‬ ‫مالی قرار می گیرند و به س��وی نابودی پیش‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫وی در ای��ن باره اف��زود‪ :‬قیمت نهاده های‬ ‫دام��ی به ص��ورت روزانه افزای��ش می یابد و‬ ‫دولت در حالی ش��یر خام را براساس قیمت‬ ‫دولت��ی نهاده ها قیمت گ��ذاری می کند که‬ ‫نهاده دولتی در دسترس بسیاری از دامداران‬ ‫نیست‪ .‬مقدس��ی با اشاره به اجبار دامداران‬ ‫برای تهیه نهاده ها از بازار ازاد عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر س��ویای کیلویی ‪ ۲۷۰۰‬تومانی‬ ‫دولت��ی‪ ،‬در بازار وج��ود ندارد و ما مجبوریم‬ ‫ان را به قیمت بیش از ‪ ۱۴‬هزار تومان در هر‬ ‫کیلوگرم بخریم؛ همچنین نرخ ذرت ‪۱۵۰۰‬‬ ‫تومان��ی به بیش از ‪ ۳۰۰۰‬تومان رس��یده و‬ ‫قیم��ت جو هم از ‪ ۱۵۰۰‬توم��ان به ‪۴۰۰۰‬‬ ‫تومان افزایش یافته اس��ت؛ با این اوصاف و‬ ‫با این قیمت ها‪ ،‬دولت ش��یر را ‪ ۳۱۰۰‬تومان‬ ‫درب گاوداری قیمت گذاری کرده که با ‪۴۰۰‬‬ ‫شرکت های تولیدکننده هم ناراضی اند‬ ‫در ح��ال حاضر هم دامداران و هم کارخان��ه داران از افزایش هزینه های‬ ‫تولید ش��یر گله مند هس��تند‪ .‬افزای��ش قیمت نهاده ه��ای دامی‪ ،‬حقوق و‬ ‫دس��تمزد‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬نرخ ت��ورم و افزایش قیم��ت ارز مهم ترین عواملی‬ ‫هس��تند که تولیدکنندگان می گویند موج��ب افزایش نهایی هزینه تولید‬ ‫شده اند‪ .‬س��تاد تنظیم بازار قیمت خرید شیر خام از دامداران را همچنان‬ ‫‪ ۳۱۰۰‬تومان می داند اما دامداران از این قیمت رضایت ندارند و می گویند‬ ‫هزینه تولید هر کیلو ش��یر خام باتوجه به افزایش قیمت ها حدود ‪۵۵۰۰‬‬ ‫تومان است‪ .‬برخی تولیدکنندگان علت افزایش قیمت شیر خام را افزایش‬ ‫هزینه تولی��د به ویژه افزایش قیمت نهاده های دامی دانس��ته و می گویند‬ ‫در ‪ ۳‬ماه ابتدایی امس��ال دولت بای��د یک میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی را برای واردات نهاده تخصیص می داد که فقط ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫دالر ان تخصی��ص یافته و دامداران ‪ ۷۰‬درصد نه��اده موردنیاز را از بازار‬ ‫ازاد می خرند‪ .‬براس��اس ارزیابی ها‪ ۷۰ ،‬درصد هزین��ه تولید فراورده های‬ ‫لبنی مربوط به هزینه ش��یر خ��ام و ‪ ۳۰‬درصد مربوط به هزینه های دیگر‬ ‫اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان می گویند باتوجه به افزایش هزینه های تولید‪ ،‬نرخ‬ ‫تمام شده یک کیلوگرم شیرخام ‪ ۵۵۰۰‬تومان است اما ستاد تنظیم بازار در‬ ‫تولیدات کارخانه ها را شامل می شوند‪ ،‬شرکت ها را به مرز‬ ‫ضرر و زیان رس��انده اند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر قیمت ها اصالح نشود‬ ‫کارخانه های لبنی قدرت تولید خود را از دست می دهند‬ ‫و با این شرایط دیگر امکان تولید وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجم��ن صنای��ع فراورده ه��ای لبن��ی در‬ ‫بخ��ش دیگ��ری از صحبت های خود گفت‪ :‬ب��رای مثال‬ ‫ش��یر کم چ��رب ‪ ۱.۵‬درصدی یک لیت��ری ‪ ۵۶۰۰‬تومان‬ ‫قیمت گ��ذاری ش��ده‪ ،‬در حالی که قیمت تمام ش��ده ان‬ ‫ح��دود ‪ ۷۰۰۰‬تومان می ش��ود‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬وقتی‬ ‫گوش��ت یا مرغ گران ش��ود‪ ،‬کسی تولیدکننده یا شرکت‬ ‫خاص��ی را مقص��ر گرانی نمی داند ام��ا در صنعت لبنیات‬ ‫همواره به نادرستی ش��رکت های تولیدکننده در جایگاه‬ ‫متهم قرار می گیرند‪.‬‬ ‫قیمت گذاری خود این نرخ را ‪ ۳۱۰۰‬تومان تعیین کرده است‪ .‬به گفته یک‬ ‫تولیدکننده از س��ال ‪ ۷۶‬تا ‪ ۸۴‬دولت وقت تصمیم گرفت در قیمت گذاری‬ ‫شیر دخالت نکند‪ ،‬به همین دلیل به کارخانجات اجازه داد فقط سالی یک‬ ‫بار قیمت ش��یر را و ان هم تا سقف ‪ ۱۶‬درصد افزایش دهند‪ .‬این تصمیم‬ ‫باعث ش��د در ‪ ۸‬سال میانگین افزایش قیمت محصوالت از ‪ ۹‬درصد باالتر‬ ‫ن��رود و حتی به ‪ ۱۶‬درصدی ک��ه دولت اجازه داده بود هم نرس��ید‪ .‬این‬ ‫تولیدکننده می گوید به استناد گزارش های مالی شرکت های بورسی‪ ،‬سود‬ ‫ش��رکت های لبنی ‪ ۳‬درصد است که در میان صنایع کمترین سود است‪،‬‬ ‫به همین دلیل صنایع لبنی جذابیت خود را برای س��رمایه گذاری از دست‬ ‫داده اس��ت‪ .‬یکی دیگر از تولیدکنندگان می گوید‪ :‬درخواس��ت ما دخالت‬ ‫نک��ردن دولت در قیمت گذاری لبنیات اس��ت‪ .‬اگر قیم��ت را بازار تعیین‬ ‫کند و در عوض یارانه شیر مستقیم به مصرف کننده پرداخت شود‪ ،‬نتیجه‬ ‫بهتری حاصل می ش��ود که ما ان را در دول��ت اصالحات تجربه کرده ایم‪،‬‬ ‫در حالی که اکنون ‪ ۸۰‬درصد کاالهای لبنی مش��مول قیمت گذاری است‪.‬‬ ‫اگر دولت یارانه مس��تقیم ب��ه مصرف کننده بپردازد ب��ازار عرضه و تقاضا‬ ‫متعادل می شود‪.‬‬ ‫تومان کرایه حمل ونقل قیمت ان‬ ‫به ‪ ۳۵۰۰‬تومان می رسد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره انجم��ن‬ ‫صنفی گاوداران همچنین یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬ما عالوه بر قیمت گذاری ها‬ ‫در موض��وع تامی��ن ه��م دچ��ار‬ ‫مش��کلیم و با این شرایط قیمت‬ ‫کمت��ر از ‪ ۵۵۰۰‬تومان ش��یر برای ما صرفه‬ ‫ن��دارد اما چون خط تولی��د ما موجود زنده‬ ‫است‪ ،‬نمی توانیم روند تولید را متوقف کنیم‬ ‫و محک��وم به تولید هس��تیم‪ .‬در هر صورت‬ ‫وضعیت ش��یر خام نباید ب��ه همین منوال‬ ‫بماند و باید در روزهای اینده درباره اصالح‬ ‫قیمت ها اقدام شود‪ ،‬وگرنه دامداران مجبور‬ ‫ب��ه تعطیل کردن واحده��ای خود خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مقدسی در این باره تاکید کرد‪ :‬دولت باید‬ ‫قانون بازار و عرضه و تقاضا بپذیرد و دس��ت‬ ‫از قیمت گ��ذاری دس��توری و غیرقابل اجرا‬ ‫بردارد؛ ان هم در شرایطی که نه ارز دولتی‬ ‫وجود دارد و نه می تواند ارز نیمایی را در حد‬ ‫کافی تامین کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دولت بهتر است قیمت گذاری‬ ‫و واردات را برعه��ده دام��داران بگذارد تا هر‬ ‫ماه ش��اهد تغییر قیمت ها نباشیم و ثبات بر‬ ‫این بازار حاکم شود‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫در حالی که قیمت لبنیات در کش��ور همچنان رو به افزایش اس��ت و گویا قرار‬ ‫نیس��ت مهاری بر ان زده شود‪ ،‬قیمت های مصوب شیر خام با تمام بگیر وببندهای‬ ‫نظارت��ی دیگ��ر نمی تواند نظر دامداران را تامین کند و این محصول باالتر از قیمت‬ ‫مصوب در حال خرید و فروش است؛ قیمت هایی که گرچه دامداران معتقدند باز هم‬ ‫حاشیه سودی برای انها به همراه ندارد اما باز بهتر از قیمت های مصوب ستاد تنظیم‬ ‫بازار اس��ت‪ .‬اما این روند تا چه زمانی می تواند ادامه پیدا کند؟! دامدار تا چه زمانی‬ ‫می تواند محصولی را که براساس قیمت تمام شده ارائه می کند‪ ،‬مانند یک متخلف به‬ ‫شرکت ها بفروشد؟! صنایع لبنی تا چه زمانی می توانند این اختالف قیمت مصوب‬ ‫ش��یر خام و قیمت اصلی را تاب بیاورند؟! و از همه مهم تر اینکه نهادی مثل س��تاد‬ ‫چ کس ان‬ ‫تنظی��م بازار تا چ��ه زمانی می تواند به قیمت گذاری هایی بپردازد که هی ‬ ‫را قبول ندارد و اجرا نمی کند؟! به گفته دامداران و تولیدکنندگان محصوالت لبنی‬ ‫مش��کالت این حوزه ریش��ه در مش��کل تامین نهاده های دامی دارد‪ .‬مشکل عرضه‬ ‫نهاده های دامی همچنان پابرجاست و این مسئله تولیدکنندگان را با چالش جدی‬ ‫مواجه کرده است‪ .‬فعاالن صنعت دام و طیور معتقدند در صورت تداوم روند فعلی‪،‬‬ ‫بازار محصوالت لبنی و پروتئینی طی ماه های اینده با مشکل مواجه خواهد شد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 11‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 15‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫اول نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1648‬‬ ‫پیاپی ‪2966‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫فعال نمایشگاهی در گفت وگو با‬ ‫تاکید کرد‬ ‫صنعت نمایشگاهی نیازمند تغییرات بنیادی‬ ‫صنع��ت نمایش��گاهی چن��دی اس��ت پ��س از‬ ‫محدودیت های ناش��ی از شیوع ویروس کرونا دوباره‬ ‫با شرایط ویژه ای فعالیت خود را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫این عرصه به عقیده بسیاری از فعاالن و متخصصان‬ ‫این صنعت از دید دولت پنهان مانده و توجهی به ان‬ ‫نمی شود‪ .‬از یک سو بی توجهی دولت به این صنعت و‬ ‫عدم حمایت از فعاالن این حوزه و از سوی دیگر‪ ،‬شیوع‬ ‫ویروس کرونا موجب شد وقفه ای به نسبت طوالنی در‬ ‫روند فعالیت این بخش از صنعت کش��ور ایجاد شود‪.‬‬ ‫وقفه ای که به عقیده کارشناسان صنعت نمایشگاهی‬ ‫موجب ایجاد س��ردرگمی در میان فعاالن این حوزه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬حال باید دید این سکون و ایستایی که‬ ‫به علت ش��یوع این ویروس در صنعت نمایش��گاهی‬ ‫بهچ وجود امده را چگونه باید جبران کرد؟‬ ‫به‬ ‫همین منظور گفت وگویی با علی معین‪ ،‬برگزارکننده‬ ‫و فعال صنعت نمایش��گاهی ترتیب داده و نظر وی را‬ ‫در این زمینه جویا شده که گزیده ای از این گفت وگو‬ ‫را در ادامه مطالعه خواهید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت نمایشگاهی در سکون‬ ‫عل��ی معین در ابتدای ای��ن گفت وگو با بیان اینکه‬ ‫صنعت نمایش��گاهی کش��ور به واسطه اتفاقات پس از‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا دچار سکون شده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ما‬ ‫در یک س��ایت ‪ ۵‬حلقه شامل‪ ،‬برگزارکننده‪ ،‬غرفه دار‪،‬‬ ‫غرفه س��از و بازدیدکنن��ده را داری��م ک��ه در صورت‬ ‫نب��ود ه��ر کدام از ای��ن ‪ ۵‬حلقه اصل��ی‪ ،‬عمال چیزی‬ ‫به عن��وان نمایش��گاه وج��ود نخواهد داش��ت‪ .‬وی در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬در اینجا می خواهم با ذکر مثالی وضعیت‬ ‫صنعت نمایش��گاهی را تش��ریح کن��م‪ .‬برفرض مثال‪،‬‬ ‫نمایش��گاه هایی که قبل از شیوع ویروس کرونا برگزار‬ ‫می ش��دند را با عنوان اسکی روی اب و نمایشگاه های‬ ‫فروش و نمایش��گاه های بهاره را نیز به عنوان اس��کی‬ ‫روی برف نام گذاری می کنیم‪.‬حال بنا به دالیل مختلف‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی و‪ ...‬اب دریا خشک شده است‪ .‬در‬ ‫ای��ن میان‪ ،‬بخش خصوصی که پیش از این مش��غول‬ ‫اسکی روی اب بود مشغول دست وپا زدن است و چیزی‬ ‫تعری��ف کرده به عنوان اس��کی روی چمن و نام ان را‬ ‫گذاشته نمایشگاه تخصصی همراه با بازدید مجازی!‬ ‫‹ ‹بی توجهی دولت به نمایشگاه ها‬ ‫ای��ن فع��ال نمایش��گاهی در ادام��ه گف��ت‪:‬‬ ‫برگزارکنندگان‪ ،‬سایت داران‪ ،‬غرفه سازان و غرفه داران‬ ‫که ارکان نمایشگاه هس��تند‪ ،‬طبق استراتژی جدید‬ ‫ملزم به اموزش‪ ،‬بازبینی و فرهنگ س��ازی هس��تند‪.‬‬ ‫س��ایت داران همچنان با روش قدیم نمایش��گاه داری‬ ‫می کنن��د؛ بنابراین ش��رکت س��هامی نمایش��گاه ها‬ ‫ان چارچ��وب برگزاری نمایش��گاه ک��ه تاکنون اجرا‬ ‫می ک��رده را باید عوض کند‪ .‬تغییر همیش��ه س��خت‬ ‫اس��ت و در برابر ان مقاومت وجود داشته اما باید این‬ ‫س��ختی را به جان خرید و تغییر کرد‪ .‬متاس��فانه در‬ ‫می��ان برگزارکنندگان نیز اختالف نظر و تضاد منافع‬ ‫به وجود امده اس��ت‪ .‬در نتیجه حوزه برگزاری نیز به‬ ‫همان روش س��نتی عمل می کند و با کاهش هزینه‬ ‫خود به نوعی پس��رفت هم داش��ته است‪ .‬اوضاع مالی‬ ‫غرفه سازان نیز خراب اندر خراب است و پشتوانه مالی‬ ‫ندارند و همچنان با روش سنتی مشغول غرفه سازی‬ ‫هستند‪ .‬مشارکت کننده نیز دچار مشکالت فرهنگی‬ ‫زیادی است‪ ،‬چراکه اکثریت قریب به اتفاق انها فقط‬ ‫برای فروش بیش��تر در نمایشگاه ها حاضر می شوند و‬ ‫نمی دانند نمایشگاه برای ایجاد ابزار است‪ ،‬نه فروش‪.‬‬ ‫در این میان دولت نیز کم کاری بسیاری کرده است‬ ‫و به عقی��ده من دولتمردان نمی دانند نمایش��گاه چه‬ ‫قدرت بزرگی در راس��تای پیشرفت کشور چه از نظر‬ ‫اقتصادی‪ ،‬چه از نظر سیاسی و چه از ابعاد دیگر دارد‬ ‫و ب��ه همین دلیل توجهی به این صنعت ندارند‪ .‬علی‬ ‫معی��ن در پایان اظهارک��رد‪ :‬در نتیجه معتقدم تمام‬ ‫اجزای برگزاری یک نمایش��گاه باید دوباره نسبت به‬ ‫برگزاری نمایش��گاه ها با دیدگاهی به روزتر و جدیدتر‬ ‫اقدام کنند تا روز به روز ش��اهد اعتالی این صنعت و‬ ‫به موازات ان اقتصاد و قدرت کشور باشیم‪.‬‬ ‫سهیل فرزین‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه «بیمه الیو ‪»۲۰۲۰‬‬ ‫علی معین‬ ‫نمایشگاه بزرگ اصفهان‪ ،‬نخستین شهرک نمایشگاهی کشور‬ ‫ش��هردار اصفهان گفت‪ :‬نمایشگاه اصفهان‪ ،‬نخستین شهرک‬ ‫نمایش��گاهی کشور به ش��مار می رود و در محور توسعه اصفهان‬ ‫در نزدیک��ی کمربند ش��رق و در کنار رینگ چه��ارم قرار دارد و‬ ‫به فرودگاه اصفهان‪ ،‬مرکز همایش های بین المللی‪ ،‬شهر رویاها‬ ‫و دیگ��ر زیرس��اخت های مورد نی��از نزدیک اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫گسترش نیوز‪ ،‬قدرت اله نوروزی در ارتباط زنده رادیویی با برنامه‬ ‫«س�لام اصفهان» با تبریک میالد پیامبر اکرم (ص)‪ ،‬میالد امام‬ ‫جعف��ر صادق (ع) و هفت��ه وحدت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ب��ه میمنت این‬ ‫ایام مبارک ش��هر ما در اس��تانه یک اتفاق بزرگ اس��ت‪ .‬بعد از‬ ‫سال ها انتظار پروژه نمایشگاه اصفهان به نقطه بهره برداری برای‬ ‫برگزاری نمایش��گاه ها در فضایی در ش��ان شهر زیبای اصفهان‬ ‫رسیده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سال ها بود محل نمایشگاه اصفهان در‬ ‫پل شهرستان‪ ،‬دچار مشکالتی بود و استانداردهای الزم را برای‬ ‫برگزاری نمایش��گاه در ش��ان اصفهان نداشت؛ اکنون این پروژه‬ ‫به عنوان محل دائمی نمایش��گاه های اس��تان یکی از بزرگترین‬ ‫س��ایت های نمایشگاهی کشور اس��ت که با هزینه ای افزون بر ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال در ‪ ۳‬س��ال احداث و تجهیز شده است‪.‬‬ ‫ش��هردار اصفهان تصریح کرد‪ :‬بهره برداری از پروژه نمایش��گاه‪،‬‬ ‫در اواخ��ر هفته جاری در قالب برنامه های افتتاحیه های هفتگی‬ ‫پروژه های ش��هرداری اصفهان برگزار می ش��ود که اگر شرایط‬ ‫کرونایی اجازه دهد‪ ،‬این مراس��م همراه با حضور مسئوالن ملی‬ ‫خواه��د ب��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این مح��ل در ‪ ۴۷‬هکتار پیش بینی‬ ‫ش��ده است و استانداردهای کامل یک محل نمایشگاهی را دارد‬ ‫و نخس��تین شهرک نمایشگاهی کشور به شمار می رود‪ .‬نوروزی‬ ‫بیس��تمین نمایش��گاه قطعات‪ ،‬لوازم یدکی‪ ،‬خودرو س��نگین و صنایع‬ ‫وابس��ته مش��هد با حضور مع��اون هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری‬ ‫خراسان رضوی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در حاشیه‬ ‫بازدی��د از غرفه ه��ای این نمایش��گاه گف��ت‪ ۵۰ :‬درصد غرف��ه داران این‬ ‫نمایش��گاه از تولیدکنندگان خراس��ان رضوی و باقی انها از اس��تان های‬ ‫تهران‪ ،‬اصفهان و تبریز بودند‪ .‬علی رسولیان افزود‪ ۴۰ :‬شرکت تولیدکننده‬ ‫در محیطی به گستره ‪ ۵‬هزار مترمربع در قالب ‪ ۴۰‬غرفه تولیدات خود را‬ ‫در زمینه خودروهای سنگین‪ ،‬لوازم یدکی‪ ،‬قطعات خودرو و صنایع وابسته‬ ‫در معرض نمایش قرار دادند‪ .‬وی با اش��اره به قابلیت های خودروس��ازی و‬ ‫قطعه س��ازی در خراس��ان رضوی ادامه داد‪ :‬استقرار شرکت ایران خودرو‬ ‫خراس��ان در این اس��تان و سهم ‪ ۱۰‬درصدی ان از تولید خودرو در کشور‬ ‫و همچنین فعالیت بیش از ‪ ۳۲۰‬واحد قطعه س��ازی خودرو از ویژگیهای‬ ‫ای��ن منطقه در این بخش تولید اس��ت‪ .‬بیس��تمین نمایش��گاه قطعات‪،‬‬ ‫لوازم یدکی‪ ،‬خودرو س��نگین و صنایع وابس��ته مش��هد تا ‪ ۹‬ابان پذیرای‬ ‫بازدیدکنندگان بوده است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پایان کار نمایشگاه ملی خودرو‬ ‫در مشهد‬ ‫اظهارکرد‪ :‬نمایش��گاه اصفهان‪ ،‬برای فعاالن اقتصادی داخلی و‬ ‫خارجی هم محل مناس��بی اس��ت و با توجه به ظرفیت های این‬ ‫مجموع��ه‪ ،‬به یکی از ظرفیت های مهم اقتصادی کش��ور تبدیل‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در این هفته فاز اول مجموعه نمایش��گاه‬ ‫اصفهان افتتاح می ش��ود که ش��امل ‪ ۳‬س��الن ‪ ۵‬هزار مترمربعی‬ ‫و اتاق های مذاکره‪ ،‬بخش رس��انه‪ ،‬رجیستری‪ ،‬سالن کنفرانس‪،‬‬ ‫رستوران‪ ،‬کافی ش��اپ‪ ،‬فضای س��بز‪ ،‬محوطه باز نمایشگاهی‪،‬‬ ‫تاسیسات زیربنایی‪ ،‬سیستم اعالم اطفای حریق و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫همزمان با ‪ ۱۳‬اذر و روز بیمه‪ ،‬نخس��تین نمایش��گاه تخصصی صنعت‬ ‫بیمه کشور به صورت انالین برگزار می شود‪ .‬نخستین نمایشگاه تخصصی‬ ‫صنع��ت بیمه کش��ور با عنوان «بیمه الی��و ‪ »۲۰۲۰‬به صورت انالین و با‬ ‫ش��عار «صنعت بیمه؛ زنده با ش��ما» با مشارکت شرکت های بیمه‪ ،‬برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬با شیوع گسترده بیماری کرونا در کشور و به منظور پیشگیری‬ ‫از گس��ترش این بیماری مقرر ش��د‪ ،‬مراس��م روز بیمه در سال جاری‪ ،‬با‬ ‫تغییراتی برگزار ش��ود‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬براس��اس مصوبه کارگروه روابط‬ ‫عمومی سندیکای بیمه گران‪ ،‬نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت بیمه‪،‬‬ ‫ب��ه صورت انالین برگزار می ش��ود تا همه فع��االن صنعت و به ویژه عموم‬ ‫مردم در سراس��ر کش��ور‪ ،‬به ان دسترسی داشته باشند و طیف وسیعی از‬ ‫مخاطبان را با خود همراه کند‪ .‬این نمایش��گاه انالین که با حضور فعال‬ ‫بیمه مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬سندیکای بیمه گران‪ ،‬پژوهشکده‬ ‫بیمه‪ ،‬صندوق تامین خسارت های بدنی‪ ،‬شرکت های بیمه‪ ،‬کارگزاری ها‪،‬‬ ‫استارت اپ ها و فعاالن حوزه صنعت برگزار می شود‪ ،‬فرصت مغتنمی است‬ ‫تا شرکت ها‪ ،‬ضمن معرفی دستاوردها و خدمات خود به طیف وسیع تری‬ ‫از مردم در سراس��ر کش��ور‪ ،‬زمینه توس��عه فرهنگ بیمه را فراهم کنند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه انالین بیمه الیو ‪ ۲۰۲۰‬که از ‪ ۱۳‬اذر ‪ ۱۳۹۹‬همزمان را با روز‬ ‫بیمه اغاز می شود و ‪ ۵‬روز ادامه خواهد داشت‪ ،‬دارای دو بخش تلویزیونی و‬ ‫واقعیت مجازی است‪ .‬در کنار دو بخش اصلی نیز ورک شاپ ها‪ ،‬مشاوره ها‬ ‫و جلسه با مدیران شرکت های بیمه به صورت انالین برگزار می شود‪.‬‬ ‫جلسه هم اندیشی با موضوع «بررسی مشکالت و مسائل بازنشستگان فوالد خوزستان» برگزار شد‬ ‫نشس��ت یادش��ده‪ ،‬به همت روزنامه اقتصاد بومی عصر روز‬ ‫چهار شنبه ‪ ۷‬ابان ماه ‪ ۱۳۹۹‬در محل تال‬ ‫شد‪.‬در این نشست دو ساعته که با حضور جمعی از بازنشستگان‬ ‫ش��رکت فوالد خوزس��تان صورت گرفت هریک از س��خنرانان‬ ‫دیدگاه ه��ای خوی��ش را درخصوص مس��ائلی مانند‪ :‬ضرورت‬ ‫احترام به بازنشستگان‪ ،‬همسان سازی مستمری بازنشستگان‪،‬‬ ‫وضعیت بیمه‪ ،‬امکان استخدام فرزندان‪ ،‬تداوم خدمت جانبازان‬ ‫و ایثارگران‪ ،‬ضرورت پوش��ش بازنشس��تگان از طریق وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ضرورت بازدید مس��ئوالن صندوق‬ ‫بازنشستگی فوالد ایران از محل کار بازنشستگان برای درک‬ ‫واقعی از ش��رایط زمان اش��تغال انها‪ ،‬استفاده بهینه از تجارب‬ ‫بازنشستگان و…را مورد تاکید قرار دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹در محیطی ارام و قانونی‪ ،‬مطالبات‪ ،‬مشکالت و‬ ‫معضالت را مورد هم اندیشی قرار بدهیم‬ ‫«غالمرضا فروغی نیا» مدیر مسئول روزنامه اقتصاد بومی‪،‬‬ ‫با عرض خیرمقدم به پیشکس��وتان حاضر در جلس��ه گفت‪:‬‬ ‫شاید سزاوارتر بود که خیلی پیش تر چنین نشستی را برگزار‬ ‫می کردیم‪ ،‬دل به یکدیگر می سپردیم و مشکالت و مطالبات‬ ‫جامعه بازنشس��ته صنعت فوالد را مرور می کردیم‪ .‬اما به هر‬ ‫حال امروز را به عنوان روز اغازین این حرکت انتخاب کردیم‬ ‫به این امید که بتوانیم از امکانات موجود که در دس��ترس ما‬ ‫هست‪ ،‬استفاده کنیم و در محیطی ارام مشکالت‪ ،‬معضالت‬ ‫و مطالبات را مورد هم اندیشی قرار دهیم و ماحصل ان را به‬ ‫ش��کل زیبنده از طریق رس��انه ها برای جستجوی شنوندگان‬ ‫قانون��ی انعکاس بدهی��م‪ .‬فروغی نیا تصریح کرد‪ :‬در جایی که‬ ‫می توانیم پشت تریبون قرار بگیریم و مطالبات و مشکالت مان‬ ‫دهیم و منتش��ر کنیم‪ ،‬هیچ ضرورتی ندارد که در‬ ‫را انعکاس ‬ ‫ش��رایط فعلی و با وجود بیماری کرونا و خطر این بیماری با‬ ‫تجمع اعتراض مان را بیان کنیم‪ .‬فروغی نیا در ادامه گفت‪ :‬ما‬ ‫باید حرف هایمان را منطقی‪ ،‬معقول و در چارچوب قانون بیان‬ ‫کنیم و مش��کالت را به وس��یله ابزار رسانه به گوش مسئوالن‬ ‫کشوری منتقل کنیم‪ .‬وی تاکید نمود‪ :‬این حق طبیعی جامعه‬ ‫بازنشسته صنعت فوالد است‪ ،‬کسانی که عمر ‪ ۳۰‬ساله خود را‬ ‫در این صنعت سخت با مشکالت خاص خود گذرانده اند‪ .‬مدیر‬ ‫مسئول روزنامه اقتصاد بومی در پایان تصریح نمود‪ :‬امیدواریم‬ ‫در نشست های بعدی با دعوت از مدیران و مسئوالن ذی ربط‪،‬‬ ‫این تعامل‪ ،‬یک رابطه دو سویه و زنده باشد هرچند برگزاری‬ ‫این نشس��ت به معنی زیر فش��ار قرار دادن ش��خص و یا گروه‬ ‫خاصی نیست‪ .‬بلکه استفاده قانونی از ابزار رسانه‪ ،‬یعنی حق‬ ‫تمامی احاد جامعه است‪.‬‬ ‫‹ ‹ی�ک بازنشس�ته فوالدی همواره بای�د در انتظار‬ ‫کم�ک از ط�رف دول�ت ب�وده و در ح�ال نگران�ی و‬ ‫چانه زنی باشد‬ ‫«کوروش امامی» از بازنشستگان شرکت فوالد خوزستان‬ ‫در این نشس��ت اظهار کرد؛ س��ابقه صندوق بازنشستگی فوالد‬ ‫به قبل از انقالب اس�لامی وبه تش��کیل صندوق بازنشس��تگی‬ ‫ذوب اه��ن برمی گ��ردد که پس از انقالب اس�لامی و درتاریخ‬ ‫‪ ۲۸‬اذرماه ‪ ۵۸‬و براس��اس یک الیحه قانونی مصوب ش��ورای‬ ‫انقالب‪ ،‬دو ش��رکت ذوب اهن ایران و ش��رکت ملی صندوق‬ ‫ف��والد ای��ران با یکدیگر ادغام و نتیجه ان تاس��یس صندوقی‬ ‫بنام «صندوق بازنشس��تگی شرکت ملی فوالد ایران» گردید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براساس مصوبه هیات مدیره شرکت ملی فوالد ایران‬ ‫درتاری��خ ‪ ۱۸‬خردادماه ‪« ، ۱۳۷۶‬موسس��ه صندوق حمایت و‬ ‫بازنشس��تگی کارکنان فوالد» تش��کیل شد‪.‬امامی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ای��ن صن��دوق از هم��ان ابتدا به علت م��ورد توجه قرار گرفتن‬ ‫اقتضائات اقتصاد سیاس��ی در بنیان‪ ،‬س��ازکار و عدم توجه به‬ ‫تعهدات اتی به بازنشس��تگان و مش��ارکین‪ ،‬دچار چالش های‬ ‫بزرگی شد‪ .‬این سازکار ها با کارشناسی غلط افق های نامشخص‬ ‫و نا امید کننده ای برای این صندوق رقم زده است‪ .‬روند نزولی‬ ‫و کاهش شدید مشارکین کشور و در مقابل افزایش چشم گیر‬ ‫مستمری بگیران صندوق فوالد باعث شد نسبت پشتیبانی از‬ ‫رق��م منطق��ی و قاب��ل قبول عدد باالی ‪ ۶‬به کمتر از ‪ ۰/۶‬عمال‬ ‫صندوقی را که زمانی وضعیت قابل قبولی داشت‪ ،‬دچار کمبود‬ ‫شدید اورده مشارک و نیازمند به کمک های دولت‪ ،‬شرکت ها‬ ‫و واحدهای فوالدی نماید‪ .‬وی افزود‪:‬پس از خصوصی س��ازی‬ ‫نیز با قطع کمک های واحدهای فوالدی نظیر ذوب اهن‪ ،‬فوالد‬ ‫مبارکه و فوالدخوزستان که قبل از ان ملزم به کمک به صندوق‬ ‫و تامین کسری های مالی ان از منابع حاصل فروش محصوالت‬ ‫خود بودند نیز ضربه کاری تری بر پیکر صندوق جوان فوالد وارد‬ ‫شد‪.‬امامی تصریح کرد‪ :‬نهایتاً سیاست های غلط بیمه ای و عدم‬ ‫شفافیت در ورودی و خروجی های مشارکین‪ ،‬بازنشستگی های‬ ‫پیش از موعد به علت س��نوات ارفاقی ناش��ی از کار س��خت و‬ ‫زی��ان اور‪ ،‬قط��ع کمک های واحدهای ف��والدی به علت عدم‬ ‫تعهدات کافی در زمان خصوصی س��ازی و س��ایر سیاست های‬ ‫ناقص و یا غلط گذشته موجب ناتوانی و پیری زودرس صندوق‬ ‫جوان فوالد گردید و در نتیج ه این سیاس��ت ها‪ ،‬بازخورد این‬ ‫مشکالت تماماً متوجه سختی معیشت و درمان بازنشستگان‬ ‫این صندوق و افزایش نگرانی این فوالد مردان در دوران سخت‬ ‫جنگ تحمیلی و حافظان سنگر تولید در دوران تحریم شد‪.‬وی‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬یک بازنشس��ته فوالدی که بیش��ترین س��رانه‬ ‫پرداخت سهم بیمه شده و کارفرما را در گذشته داشته است‬ ‫بدون اختصاص ردیف بودجه معتبر (ردیف ‪ ۷‬بودجه) همواره‬ ‫باید در انتظار کمک ها و تامین مالی از طرف دولت و سازمان‬ ‫برنامه و بودجه بوده و در حال نگرانی و چانه زنی باشد‪ .‬سوق‬ ‫دادن صندوق بازنشس��تگی فوالد به س��مت حق بیمه ضعیف‬ ‫مش��ارکین و همچنین س��رمایه گذاری های بدون حاشیه امن‬ ‫کار را برای تامین مالی پایدار این صندوق و مستمری بگیران‬ ‫ان‪ ،‬روز ب��ه روز وضعی��ت را دش��وارتر نم��وده و موجب نگرانی‬ ‫بازنشستگان در تامین اینده معیشت و درمان شده است‪.‬امامی‬ ‫خاطرنشان کرد؛ از دیگر مشکالت جدی صندوق بازنشستگان‬ ‫فوالد‪ ،‬عدم وجود بازنشستگان فوالدی در بدنه موسسه صندوق‬ ‫بازنشستگی فوالد است‪ .‬عدم حضور بازنشستگان فوالدی در‬ ‫صندوق بازنشستگی به عنوان ترکیب هیات امناء‪ ،‬هیات مدیره‬ ‫و مدیریت عامالن منصوب این صندوق نیز موجب شده است تا‬ ‫مدیرانی غیراشنا به مشکالت بازنشستگان فوالدی و ناملموس‬ ‫بودن وضعیت تشکیالتی و بیمه ای‪ ،‬پایه های حقوقی و شرایط‬ ‫اختصاصی کارهای سخت و بیماری زا در فوالد و معدن عمال‬ ‫بین بازنشسته و صندوق ایجاد فاصله کرده است‪.‬این بازنشسته‬ ‫ف��والدی در پای��ان گفت‪ :‬امیدوار هس��تیم دولت درخصوص‬ ‫ثبات مستمری بگیران و اختصاص بودجه و امکانات رفاهی و‬ ‫درمانی چاره اندیش��ی کرده و حاشیه امنی برای بازنشستگان‬ ‫سخت کوش و مظلوم این صندوق فراهم اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹در کن�ار بازنشس�تگی در صنع�ت س�خت فوالد‪،‬‬ ‫مشکالت ما مضاعف شده است‬ ‫«هوش��نگ اصالح��ی» از جمل��ه بازنشس��تگان فوالدی و‬ ‫جانباز دفاع مقدس در نشست بررسی مشکالت و دغدغه های‬ ‫بازنشستگان شرکت فوالد خوزستان گفت‪ :‬ما در زمان جنگ‬ ‫در ش��رکت فوالد خوزس��تان بهترین دوس��تان و تکنیسین و‬ ‫مهندسین را از دست دادیم‪ ،‬شاید چنین اتفاقی که در شرکت‬ ‫فوالد خوزس��تان رخ داده اس��ت در صنعت فوالد کش��ور نادر‬ ‫باش��د‪.‬وی اف��زود‪ :‬با وج��ود ماده های قانونی حمایت از حقوق‬ ‫جانبازان مصوب در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬از سوی شرکت‬ ‫فوالدخوزس��تان کمت��ر ب��ه ماده های قانونی پرداخته ش��ده‬ ‫اس��ت‪.‬اصالحی اظهار داش��ت‪ :‬خواس��ته ما از مسئوالن توجه‬ ‫بیش��تر به بازنشس��تگان قش��ر ایثارگر و جانباز می باشد‪ ،‬زیرا‬ ‫در کنار بازنشس��تگی از صنعت س��خت فوالد‪ ،‬به دلیل تورم‬ ‫اقتصادی‪ ،‬مش��کالت ما مضاعف ش��ده است‪.‬براس��اس قانون‬ ‫توس��عه پنج س��اله شش��م‪ ،‬یکی از موارد قانونی که نیاز است‬ ‫شرکت فوالدخوزستان به اجرا دراورد‪ ،‬باید افراد جانباز ماهر‬ ‫و با تجربه برگش��ت به کار ش��ده و تا ‪ ۳۵‬س��ال به کار خود‬ ‫ادام��ه دهند‪.‬اصالح��ی در ادامه گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۸۵‬که هنوز‬ ‫شرکت فوالدخوزستان دولتی بود‪ ،‬مصوب شد که فرد جانباز‬ ‫با اخرین حقوق و مزایا بازنشسته شود‪ .‬براساس حکم وحدت‬ ‫روی��ه دی��وان عدالت اداری‪ ،‬موسس��ات ملزم به اجرای قانون‬ ‫یادش��ده می باش��ند‪ .‬صندوق بازنشس��تگان نیز برای افزایش‬ ‫حقوق بازنشس��تگان پرداخت حق بیمه از س��وی ش��رکت‬ ‫فوالدخوزس��تان را الزم می داند‪.‬وی درباره هزینه های درمان‬ ‫بازنشستگان تصریح کرد‪ :‬هزینه ها و نوع درمان بازنشستگان‬ ‫فوالد باید براس��اس ایین نامه همین ش��رکت اجرا شود‪ ،‬زیرا‬ ‫ایین نامه فوالد بر اساس مشاغل سخت و زیان اور تدوین شده‬ ‫است و این ایین نامه از فرسایش باالی جسمی در شرکت های‬ ‫فوالدی و معدنی با خبر است‪.‬وی تاکید نمود‪ :‬ما در زمان جنگ‬ ‫در ش��رکت فوالد خوزس��تان بهترین دوس��تان و تکنیسین و‬ ‫مهندسین را از دست دادیم‪ ،‬شاید چنین اتفاقی که در شرکت‬ ‫فوالد خوزس��تان رخ داده اس��ت در صنعت فوالد کش��ور نادر‬ ‫باشد‪ .‬عده ای دیگر نیز بر اثر حوادث حین کار فوت شده اند‪.‬‬ ‫اصالح��ی افزود‪ :‬برای اس��تخدام فرزن��دان کارکنان از ‪۴‬هزار‬ ‫بازنشس��ته ش��رکت فوالد خوزستان س��هم کمی از فرزندان‬ ‫بازنشسته فوالد به کارگیری شد و طبق قانون باید ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫ان از سهمیه جانبازان بازنشسته فوالد باشد‪.‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در بحث تکریم کارمندان جانباز علیرغم همه مساعدت‬ ‫های جناب مدیرعامل محترم اما به نظرم در این مورد خاص‬ ‫کم لطفی شده است و در بحث ایتم حق ایثارگری در حقوق‬ ‫که ش��امل اکثر جانبازان بازنشس��ته نشده است بنابراین ما از‬ ‫مس��ئوالن محترم ش��رکت انتظار داریم که حق قانونی ما را‬ ‫پرداخت نمایند‪.‬اصالحی در پایان با تش��کر از بانیان برنامه ‪،‬‬ ‫برگزاری چنین نشس��تی را موقعیتی مناس��ب برای بازگویی‬ ‫درد دل بازنشستگان برشمرد‪.‬‬ ‫‹ ‹براس�اس م�اده ‪ ۶۰‬قان�ون جامع ‪ ،‬ش�رکت هایی‬ ‫که به بخش خصوصی واگذار می شوند‪ ،‬باید حقوق‬ ‫جانبازان را رعایت کنند‬ ‫«مهدی بلدی» از بازنشستگان شرکت فوالد خوزستان در‬ ‫نشست بررسی مشکالت و دغدغه های بازنشستگان شرکت‬ ‫فوالد خوزس��تان گفت‪ :‬در اس��تان ما تفسیر دیگری از قانون‬ ‫از س��وی مس��ئوالن دیده می شود‪ .‬در واقع طبق برنامه ششم‬ ‫توس��عه و ماده ‪ ۸۷‬و ماده ‪ ۴‬اس��تخدامی جانبازان‪ ،‬ماده ‪۶۰‬‬ ‫قانون جامع و بر اس��اس اخرین استفس��اریه مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬قانون جانبازان باید اجرا ش��ود‪.‬بلدی افزود‪ :‬بالخره‬ ‫ما باید تابع قانون باش��یم و فصل الخطاب ما باید قانون باش��د‬ ‫ول��ی متاس��فانه م��ا را وادار به کاری می ش��ویم که علی رغم‬ ‫میل باطنی ماس��ت‪.‬یعنی بازنشس��تگان با حقوق اندکی که‬ ‫دارن��د‪ ،‬ب��رای پیگیری مطالبات و حقوق قانونی خود‪ ،‬مجبور‬ ‫به گرفتن وکیل هستند‪ .‬در حالی که ما عالقه داریم از طریق‬ ‫مذاکره مش��کالت مان را داخلی حل کنیم‪.‬بلدی در س��خنان‬ ‫خ��ود بی��ان نمود‪ :‬انتظار می رود که با برقراری ارتباط نزدیک‬ ‫میان مطبوعات‪ ،‬کانون بازنشس��تگی‪ ،‬مشکالت بازنشستگان‬ ‫پیگیری و در نهایت حل شود‪.‬وی خاطر نشان کرد‪ :‬با مراجعه‬ ‫به ش��رکت فوالد خوزس��تان و در چندین جلس��ه که در انجا‬ ‫داشتیم فرمودند‪ :‬شرکت فوالدخوزستان جزو بخش خصوصی‬ ‫می باشد‪ ،‬در صورتی که براساس ماده ‪ ۶۰‬شرکت هایی که به‬ ‫بخش خصوصی واگذار شدند و یا در اینده واگذار می شوند‪،‬‬ ‫بای��د حق��وق جانبازان را مد نظر قرار دهند‪ .‬مطالبه ما رعایت‬ ‫قانون از طرف مسئوالن بوده و امیدواریم در اینده یک ویژه‬ ‫نامه ای از عملکرد بازنشس��تگان وخدمات ارایه ش��ده ‪ ،‬تجربه‬ ‫انها برای مطالعه دوستان راه اندازی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان�ی ک�ه بیمه کارکن�ان از تامین اجتماعی به‬ ‫فوالد تغییر یافت‪ ،‬مبنای مناسبی برای دریافت حقوق‬ ‫انان تعریف نشد‬ ‫«صفدر پویان» در نشست یادشده با اشاره به تغییر نوع بیمه‬ ‫کارکن��ان ف��والد‪ ،‬پس از دوران جنگ تحمیلی‪ ،‬از بیمه تامین‬ ‫اجتماع��ی ب��ه صندوق فوالد گفت‪ :‬زمانی که بیمه کارکنان از‬ ‫تامین اجتماعی به صندوق فوالد تغییر یافت مبنای مناسبی‬ ‫ب��رای دریاف��ت حقوق انان تعریف نش��د‪ .‬زی��را به جای انکه‬ ‫پایه حقوقی پرسنل افزایش یابد مبحثی به نام پاداش تولید‬ ‫ب��رای انان در نظر گرفته ش��د‪.‬وی اف��زود‪ :‬پایین ماندن گروه‬ ‫ش��غلی کارکنان‪ ،‬اثر خود را در زمان بازنشس��تگی به وضوح‬ ‫نمایان می کند‪ .‬زیرا دریافتی حقوق انان یکباره به یک س��وم‬ ‫الی یک چهارم حقوق انان در زمان اش��تغال کاهش می یابد‪.‬‬ ‫چنین اتفاقی برای یک بازنشس��ته یک ش��وک ویرانگر است‪.‬‬ ‫پویان درباره مشکالت بازنشستگان فوالد گفت‪:‬بازنشستگان‬ ‫بازنشستگی قوی و با تسلط باال بر قوانین‬ ‫باید از طرف کانون‬ ‫ِ‬ ‫کار و امور بازنشستگی مورد حمایت قرار گیرند‪ .‬بازنشستگان‬ ‫در زمان کنونی مشکالت درمانی و مطالبات حقوقی و بیمه ای‬ ‫دارند‪ .‬اعزام بیماران به شهرستان و به ویژه به پایتخت حذف‬ ‫گردیده و بازنشستگان برای عمل های جراحی متفاوت نمی‬ ‫توانند به پایتخت و شهرهای دیگر اعزام شوند‪.‬‬ ‫وی با تش��کر از مس��والن کانون بازنشس��تگی و مدیران‬ ‫فوالدخوزس��تان که دلس��وزانه برای بازنشس��تگان فعالیت‬ ‫می نماین��د‪ ،‬از ان��ان درخواس��ت نم��ود با تالش��ی بیش��تر و‬ ‫تاثیرگذارتر‪ ،‬مشکالت بازنشستگان را پیگیری نمایند‪.‬‬ ‫‹ ‹نشس�ت های بازنشس�تگان فوالدخوزستان نیاز به‬ ‫حضور مس�ئوالن فوالد خوزس�تان‪ ،‬مسئوالن استانی‬ ‫و نمایندگان مجلس دارد‬ ‫نادر صفاریان در نشس��ت هم اندیش��ی کارکنان بازنشسته‬ ‫فوالدخوزس��تان گفت‪ :‬با تش��کر از برگزاری چنین نشس��تی‬ ‫که بس��یار هم ضروری بود و ش��اید مدت ها بود انتظار چنین‬ ‫جلسه را داشتیم به نظرم ضروری است تا نشست های بعدی‬ ‫با حضور مسئوالن فوالد خوزستان‪ ،‬مسئوالن استانی و حتی‬ ‫در صورت نیاز با حضور نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫برگزار شود تا بازنشستگان به طور مستقیم به بیان مشکالت‬ ‫خ��ود در حض��ور انان بپردازند‪ .‬به هر حال این ابزار و امکانات‬ ‫قانونی ما هستند و ما هم دوست داریم در حدود قانون حرکت‬ ‫کنی��م‪ .‬وی افزود‪:‬البته تالش های مدیریت فوالد خوزس��تان‬ ‫جای قدردانی دارد اما واقعا بازنشستگان مشکالت گسترده ای‬ ‫دارند که نیازمند نگاه ویژه ای است‪.‬‬ ‫‹ ‹درامد بازنشستگان همسان سازی شده و مزایای‬ ‫مناطق جنگی برای کم شدن فشار زندگی بر دوش‬ ‫بازنشستگان لحاظ شود‬ ‫«عب��اس نورائ��ی» در نشس��ت جمع��ی از بازنشس��تگان‬ ‫فوالدخوزس��تان گفت‪ :‬بازنشس��تگان ش��اید زم��ان فعالیت‬ ‫خود را در ش��رکت به اتمام رس��انده باش��ند‪ ،‬اما تا پایان عمر‬ ‫مسئول رسیدگی به خانواده خود هستند‪ .‬لذا به جای عبارت‬ ‫بازنشس��ته‪ ،‬عبارت «بازشایس��ته» برای انان اس��تفاده شود‪.‬‬ ‫نورائی با درخواس��ت حضور مس��ئوالن شرکت و یا نمایندگان‬ ‫مجلس گفت‪ :‬حضور یکی از ان عزیزان‪ ،‬باعث باالرفتن سرعت‬ ‫انتقال سخنان بازنشستگان به مسئوالن مربوطه می شود‪.‬وی‬ ‫درخواست خود را در چهاربخش‪ :‬جبران هزینه های پزشکی‬ ‫بازنشس��تگان‪ ،‬اج��رای تبص��ره ‪ ۵‬ماده ‪ ۱۰۹‬قانون ش��رکت‬ ‫فوالدخوزس��تان‪ ،‬درامد بازنشس��تگان همسان سازی شود(‬ ‫به واس��طه این تبصره‪ ،‬دریافتی حقوق هر بازنشس��ته‪ ،‬درصد‬ ‫مش��خصی از یک فرد هم رده وی می باش��د که در حال حاضر‬ ‫در شرکت شاغل می باشد) و لحاظ مزایای مناطق جنگی برای‬ ‫کم شدن فشار مشکالت زندگی بر دوش بازنشستگان عنوان‬ ‫نمود‪.‬نورائی در پایان سخنان خود از برگزاری چنین جلساتی‬ ‫که در راس��تای رس��اندن س��خنان بازنشستگان به مسئوالن‬ ‫می باشد‪ ،‬تشکر نمود‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا مابقی پرداختی شرکت فوالدخوزستان به‬ ‫صندوق بازنشس�تگی فوالدایران به بازنشس�تگان عضو‬ ‫صندوق پرداخت نمی شود؟‬ ‫«غالمرضا اورکی» از دیگر بازنشس��تگان فوالدخوزس��تان‬ ‫در نشس��ت یادش��ده پس از درخواس��ت نثار قرائت فاتحه ای‬ ‫به روح بازنشس��تگان از دنیا رفته فوالدخوزس��تان و در ادامه‬ ‫مطالبات بازنشس��تگان فوالد خوزس��تان اظهار داشت‪ :‬پیرو‬ ‫مذاکرات ای که با اقای محمدی مدیرعامل محترم ش��رکت‬ ‫فوالد خوزس��تان انجام ش��د‪ ،‬قرار بود همسان سازی دریافتی‬ ‫بازنشس��تگان س��ال های ‪ ۹۲‬و ‪ ۹۳‬به همراه کمکی از صندوق‬ ‫بازنشس��تگی‪ ،‬به بازنشس��تگان پرداخت ش��ود اما متاسفانه‬ ‫تاکن��ون از مبل��غ یکصد و ‪ ۶۷‬میلیارد ریال پرداخت ش��ده از‬ ‫س��وی شرکت فوالد خوزستان به صندوق بازنشستگی فوالد‬ ‫ایران‪ ،‬این صندوق تنها مبلغ ‪ ۲۸‬میلیارد ریال ان را به اعضای‬ ‫صندوق که ‪ ۱۹۶‬نفر هس��تند پرداخت نموده و مابقی ان از‬ ‫سوی این صندوق پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انتظار داریم مس��ئوالن شرکت فوالد خوزستان‬ ‫در این رابطه دست همکاران بازنشسته را گرفته و با صندوق‬ ‫فوالد مذاکره نمایند تا حق بازنشستگان معطل نماند‪.‬اورکی‬ ‫در پایان س��خنان خود با تش��کر از برگزاری چنین جلسه ای‪،‬‬ ‫حضور نماینده ش��رکت فوالدخوزس��تان برای رفع مش��کل‬ ‫بازنشستگان سال ‪ ۹۲‬و ‪ ۹۳‬را خواستار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹عوارض جسمی که برای بازنشستگان ایجاد می شود‬ ‫بر اثر کار سخت در شرکت های صنعتی می باشد‬ ‫«الهه ازادمنش» از بانوان بازنشسته شرکت فوالدخوزستان‬ ‫در س��خنان خود اظهار داش��ت‪ :‬با وجود کار بانوان در شرایط‬ ‫جنگی‪ ،‬مزایایی بابت ایام بارداری و رسیدگی به نوزاد در ان‬ ‫زمان برای بانوان در نظر گرفته نشد و در حال حاضر با داشتن‬ ‫سه فرزند تحصیلکرده در منزل‪ ،‬با درخواست اشتغال به کار‬ ‫انان موافقت نش��ده اس��ت‪.‬وی با اش��اره به برخورد نامناسب‬ ‫ب��ا بازنشس��تگان جهت حض��ور ضروری در ش��رکت در این‬ ‫رابط��ه از یک��ی از مدی��ران گالیه نمود و در ادامه در خصوص‬ ‫تبعات جس��مانی ناش��ی از کار تاکید نمود‪ :‬عوارض جس��می‬ ‫که برای بازنشس��تگان ایجاد می ش��ود بر اثر کار س��خت در‬ ‫شرکت های صنعتی می باشد‪ ،‬لذا افزایش جبران هزینه درمان‬ ‫بازنشستگان را خواستاریم‪.‬‬ ‫‹ ‹روزی تمامی مسئوالن بازنشست ه خواهند شد‬ ‫«صال��ح زنگنه» در نشس��ت هم اندیش��ی بازنشس��تگان‬ ‫فوالدخوزس��تان با اش��اره به این که روزی تمامی مس��ئوالن‬ ‫بازنشس��ت ه خواهند ش��د‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از مسئوالن صندوق‬ ‫بازنشستگی فوالد‪ ،‬شرکت فوالدخوزستان و مقامات استانی‬ ‫خواستاریم که با بازنشستگان شرکت فوالدخوزستان جلساتی‬ ‫برگ��زار نم��وده و به گالیه انان گوش فرا داده و به مش��کالت‬ ‫انان رس��یدگی نمایند‪.‬وی تاکید نمود‪:‬س��خن گفتن و حرف‬ ‫زدن و شنیدن درد دل های بازنشستگان حداقل مطالبه ای‬ ‫اس��ت که می توان در مورد بازنشس��تگان مورد توجه قرار داد‪.‬‬ ‫این نشس��ت س��رانجام پس از دو س��اعت با گرفتن یک عکس‬ ‫یادگاری به پایان رس��ید‪ .‬در حالی که همگی ماس��ک ها را بر‬ ‫صورت خویش کشیده بودند و فقط در یک لحظه نفس ها را‬ ‫در س��ینه حبس نموده و ماس��ک ها را پایین کش��یده تا چهره‬ ‫صمیم��ی انه��ا در یکدیگ��ر تالقی یابد و ی��ک روز ماندگار به‬ ‫یادگار برای انها باقی بماند‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 11‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 15‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫اول نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1648‬‬ ‫پیاپی ‪2966‬‬ ‫استان ها‬ ‫خبر‬ ‫رشد تولید برق‬ ‫نیروگاه بندرعباس‬ ‫معاون مهندس��ی و برنامه ریزی شرکت مدیریت تولید‬ ‫برق هرم��زگان گفت‪ :‬انرژی تولیدی نیروگاه بندرعباس‬ ‫در مهر امس��ال از م��رز ‪۳‬میلیون و ‪ ۳۰۳‬ه��زار مگاوات‬ ‫ساعت گذشت‪ .‬به گزارش‬ ‫از بندرعباس‪ ،‬داریوش‬ ‫محم��ودی با اعالم این خبر اظهارکرد‪ :‬با تالش کارکنان‬ ‫از مهر امس��ال در راستای تعمیرات انجام شده واحدهای‬ ‫بخار این نیروگاه‪ ،‬میزان تولید انرژی برق از مرز ‪ ۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۳۰۳‬هزار ‪ ۶۵۳‬مگاوات س��اعت گذش��ته و همچنین‬ ‫نیروگاه در جذب بار راکتیو س��لفی جنوب شرق کشور و‬ ‫به تبع ان تصحیح ولتاژ منطقه مش��ارکت داش��ته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از این میزان تولید حدود‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۱۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬مگاوات س��هم واحدهای بخار و بیش از ‪ ۹۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۳۳‬مگاوات سهم واحدهای گازی نیروگاه بوده است‪.‬‬ ‫معاون مهندس��ی و برنامه ریزی ش��رکت مدیریت تولید‬ ‫ب��رق هرمزگان با تاکید بر اینکه در این مدت ‪ ۶۱‬درصد‬ ‫تعهد تولید ساالنه نیروگاه محقق شده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نیروگاه‬ ‫بندرعب��اس با ‪ ۴‬واحد بخاری و ‪ ۲‬واحد گازی با ظرفیت‬ ‫ی��ک هزار و ‪ ۳۲۰‬مگاوات ب��ه عنوان بزرگ ترین نیروگاه‬ ‫جنوب شرق کشور با تولید حداکثری انرژی در تابستان‬ ‫امس��ال نقش بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری و‬ ‫تامین برق استان داشته است‪.‬‬ ‫ساخت ‪ ۵‬هزار‬ ‫واحد مسکونی‬ ‫برای نیازمندان‬ ‫فارس‬ ‫مدیرعامل مجتمع صنعتی معدنی سنگان خبر داد‬ ‫افزایش تولید گندله در نیمه نخست سال‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بزرگ ترین عرضه داخلی‬ ‫بورس انرژی کشور‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نف��ت س��تاره خلیج ف��ارس از‬ ‫بزرگ تری��ن عرضه تاریخ بورس انرژی ازس��وی این غول‬ ‫پاالیش��ی خب��ر داد و گف��ت‪ :‬ب��ا تامین خ��وراک صنایع‬ ‫پایین دس��تی به جهش تولید در کش��ور کمک خواهیم‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫نف��ت س��تاره خلیج فارس‪ ،‬محمدعلی دادور در تش��ریح‬ ‫خب��ر عرض ه تاریخی این ش��رکت در ب��ورس انرژی بیان‬ ‫کرد‪ :‬شرکت نفت ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین‬ ‫پاالیش��گاه میعانات گازی جهان به سبب مقیاس تولید و‬ ‫تنوع فراورده نقش��ی تعیین کنن��ده در بازار دارد و امروز‬ ‫با عرضه ی ‪ ۱۴۰‬هزار متریک تن نفتای س��بک توانستیم‬ ‫روزی تاریخی را در بورس کشور رقم بزنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬تا‬ ‫ب��ه حال این حجم از فراورده در رینگ داخلی به فروش‬ ‫نرسیده بود و امیدواریم همچنان شاهد درخشش ستاره‬ ‫خلیج فارس در اسمان پاالیشی کشور باشیم‪.‬‬ ‫طی مراس��می تفاهمنامه سه جانبه تامین مسکن و جهیزیه برای قشرهای‬ ‫محروم اس��تان ف��ارس با هم��کاری نهادهای مانند س��پاه‪ ،‬کمیت��ه امداد و‬ ‫استانداری به امضا رسید که در ان مواردی مانند احداث ‪ ۵‬هزار واحد مسکن‬ ‫و تامین ‪ ۵‬هزار جهیزیه و نوشت افزار برای محرومان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ایین انعقاد تفاهمنامه س��ه جانبه تامین مسکن و جهیزیه‬ ‫برای قش��رهای محروم فارس‪ ،‬پنج ش��نبه‪ ،‬اول ابان با حضور فرمانده س��پاه‬ ‫فجر‪ ،‬اس��تاندار فارس و مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬براساس این تفاهمنامه‪ ،‬س��اخت و احداث ‪ ۵‬هزار واحد مسکن‪ ،‬تامین‬ ‫‪ ۵‬هزار جهیزیه و نوش��ت افزار دانش اموزان محروم در دس��تور کار قرار گرفته‬ ‫و اس��تانداری فارس نیز متعهد به تامین زمین مورد نیاز س��اخت مس��کن در‬ ‫شهرها و روستاها شده است‪ .‬سردار یداهلل بوعلی‪ ،‬فرمانده سپاه فجر فارس در‬ ‫این مراس��م با بیان اینکه سپاه فجر متعهد به تامین ‪ ۵۰‬درصد سهم مشارکت‬ ‫خود در س��اخت مسکن‪ ،‬تامین جهیزیه و نوش��ت افزار دانش اموزان محروم‬ ‫شده‪ ،‬گفت‪ :‬مشارکت با کمیته امداد فارس در جذب حامی‪ ،‬جذب کمک های‬ ‫مردمی و جمع اوری نذورات از دیگر مفاد این تفاهمنامه اس��ت‪ .‬فرمانده سپاه‬ ‫فجر با تصریح اینکه از ظرفیت گروه های جهادی بس��یج برای خدمت رسانی‬ ‫صنعت فوالد‬ ‫نقش مهمی در‬ ‫تحقق اهداف‬ ‫سیاست های‬ ‫اقتصاد‬ ‫مقاومتی دارد‬ ‫مدیرعام��ل مجتم��ع صنعتی معدنی س��نگان از‬ ‫افزای��ش ‪۵۰‬درصدی تولید گندله در ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال خبر داد و گفت‪ :‬ش��رکت فوالد سنگان در ‪۶‬‬ ‫ماه نخس��ت س��ال ‪ ،۱۳۹۹‬موفق به ثبت رکوردهای‬ ‫تولی��د و کس��ب عناوی��ن پرافتخ��ار در عرصه جهاد‬ ‫اقتصادی کشور شد که نوید جایگزینی معدن با نفت‬ ‫در اختصاص درامدهای کشور را عملیاتی می کند‪.‬‬ ‫عل��ی امرای��ی در گفت وگ��و ب��ا پای��گاه خب��ری‬ ‫گسترش نیوز‪ ،‬از صنعت فوالد به عنوان یکی از صنایع‬ ‫بسیار مهم توسعه کشور و استراتژیک نام برد و گفت‪:‬‬ ‫صنعت فوالد نه تنها در ایران‪ ،‬بلکه در جهان از جایگاه‬ ‫بس��یار مهمی برخ��وردار اس��ت؛ به نحوی که بخش‬ ‫اعظمی از رش��د اقتصادی دنیا و اشتغال تعریف شده‬ ‫در کش��ورهای جه��ان نیز ب��ه این صنعت وابس��ته‬ ‫است‪ .‬مواردی مانند «سود» و «فروش» از ایتم های‬ ‫بس��یار ب��ا اهمیت صورت های مالی هس��تند‪ .‬س��ود‬ ‫حاصل از رش��د و تولی��د‪ ،‬رویدادهای وضعیت واقعی‬ ‫یک ش��رکت و بنگاه اقتصادی را تفس��یر کرده و در‬ ‫واقع یکی از مزیت های یک کس��ب و کار موفق‪ ،‬بهره‬ ‫بردن از سودی است که ان کسب و کار موفق‪ ،‬خلق‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫امرایی افزود‪ :‬از سویی دیگر‪ ،‬فروش به لحاظ قواعد‬ ‫مالی از چند جهت‪ ،‬حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫افزایش فروش از یک س��و نشان می دهد که یک‬ ‫بن��گاه اقتص��ادی در جهت اهداف خ��ود موفق بوده‬ ‫اس��ت و از س��ویی دیگر‪ ،‬نش��ان از راهبری و تحقق‬ ‫استراتژی های یک سازمان دارد‪.‬‬ ‫امرایی مدیرعامل فوالد سنگان در حاشیه همایش‬ ‫نش��ان عال��ی مدیر س��ال ضمن اش��اره ب��ه افزایش‬ ‫‪۵۰‬درص��دی تولید گندله گفت‪ :‬فوالد س��نگان در ‪۶‬‬ ‫ماه نخس��ت سال به دستاوردهای قابل توجهی دست‬ ‫یافته و گزارش های مالی ‪۶‬ماهه فوالد سنگان از جمله‬ ‫گزارش های بس��یار مطلوب در میان شرکت هاس��ت‪.‬‬ ‫می��زان تولید گندله این مجموعه در ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬بیش از(‬ ‫‪ ۵۰‬درصد) رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬می��زان فروش این ش��رکت در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخست امسال نس��بت به مدت مشابه سال قبل ‪۸۰‬‬ ‫درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد س��نگان با اش��اره به حاشیه سود‬ ‫ایجاد شده ناشی از تولید در سال جهش تولید گفت‪:‬‬ ‫رونمایی از نخستین جرثقیل تلسکوپی ایرانی با حمایت سنگ اهن مرکزی‬ ‫از نخستین جرثقیل تلس��کوپی ایرانی ساخت شرکت صنعت‬ ‫اندیشه مدار با س��رمایه گذاری ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومانی‬ ‫ش��رکت سنگ اهن مرکزی ایران‪-‬بافق با حضور معاون علمی و‬ ‫فناوری رئیس جمهوری در دانشگاه ازاد اسالمی کاشان رونمایی‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش مرکز اطالع رسانی شرکت سنگ اهن مرکزی‪،‬‬ ‫رضا فالح مبارکه‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت سنگ اهن مرکزی ایران‪-‬‬ ‫بافق‪ ،‬با توجه به سیاس��ت هایی که این ش��رکت دارد و کمک به‬ ‫اس��تعدادهای نیروهای جوان و توانمند کشور برای نواوری های‬ ‫بیش��تر‪ ،‬به ‪ ۳‬اصل که براس��اس ان خواهان کمک به ش��رکت‬ ‫دانش بنیان صنعت اندیش��ه مدار شده اش��اره کرد و گفت‪ :‬اصل‬ ‫نخس��ت‪ ،‬قبول ریسک اس��ت‪ .‬در پروژه های بزرگ ما مطمئن‬ ‫هس��تیم ش��رکت ها و صنایع کوچک نمی توانند این ریس��ک را‬ ‫بپذیرند و باید حامی داش��ته باشند‪ .‬اگر نگاهی به صنایع بزرگ‬ ‫در کش��ورهای بزرگ بیندازیم‪ ،‬دولت در برخی مواقع به کمک‬ ‫انها می ای��د یا صنایع بزرگ به کم��ک صنایع کوچک می ایند‬ ‫تا انها بتوانند این ریس��ک ها را تحمل کنند و ش��رکت س��نگ‬ ‫اهن بر همین اس��اس ب��ه کمک این ش��رکت دانش بنیان امد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر حمایت از اس��تعدادهای جوانان کش��ور و نقش‬ ‫پررنگ بنگاه های کوچک در اشتغالزایی و توسعه مملکت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اگر نگاهی به کش��ورهای پیش��رفته کنیم انها روی شرکت های‬ ‫به محرومان و قشرهای تحت پوشش کمیته امداد فارس استفاده خواهد شد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬کمیته ام��داد فارس نیز طبق این تفاهمنامه متعهد به مش��ارکت ‪۵۰‬‬ ‫درصد در س��اخت مسکن و تامین جهیزیه و نوشت افزار دانش اموزان محروم‬ ‫شده است‪ .‬محمد بذرافش��ان‪ ،‬مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) فارس‬ ‫نیز در این مراس��م گف��ت‪ :‬این تفاهمنامه با هدف کمک ب��ه نیازمندان و رفع‬ ‫مش��کالت انها امضا ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬کمیته امداد فارس نیز همچون‬ ‫س��پاه فجر استان‪ ،‬متعهد به مش��ارکت در ‪ ۵۰‬درصد سهم مشارکت خود در‬ ‫ساخت مسکن‪ ،‬جهیزیه و تامین نوشت افزار دانش اموزان تحت حمایت است‪.‬‬ ‫کوچ��ک س��رمایه گذاری کردن��د‪ .‬فالح مبارک��ه با بی��ان اینکه‬ ‫این نخس��تین اقدام ش��رکت سنگ اهن در راس��تای کمک به‬ ‫شرکت های کوچک نبوده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬صنایع ریخته گری اصفهان‬ ‫به کمک ش��رکت سنگ اهن مرکزی اکنون به توانمندی رسیده‬ ‫که ریخته گری ه��ای خود را حتی به کش��ورهای اروپایی صادر‬ ‫می کند‪ ،‬این شرکت برای نخس��تین بار در مجموعه سنگ اهن‬ ‫ش��روع به کار کرد و اکنون به این قابلیت رس��یده است‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به شروع همکاری با مجموعه دانشگاهی یزد برای ساخت‬ ‫یک رادار ب��رای پایش لحظه ای معادن بیان کرد‪ :‬نمونه خارجی‬ ‫این رادار را وارد کردیم و با همکاری انها روی ان کار می شود تا‬ ‫نمونه ای داخلی ساخته شود‪ .‬همچنین یک «اچ پی جی ار» نیز‬ ‫برای افزایش س��طح مقطع کنسانتره سنگ اهن ازسوی شرکت‬ ‫دانش بنیان اراز سنگ شکن س��اخته شده که به زودی شروع به‬ ‫کار خواهد کرد‪ .‬مدیرعامل شرکت سنگ اهن در پایان سخنان‬ ‫خود از ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خواست‬ ‫حمایت های تعرفه ای و گمرکی برای به س��رانجام رس��یدن این‬ ‫پروژه ها ادامه و عمیق تر و معرفی نخبگان در تسهیل پروژه های‬ ‫فناورانه ش��رکت س��نگ اهن با حمایت از این موضوع و معرفی‬ ‫در زمینه های مورد حمایت دولت برای همکاری های بین بخشی‬ ‫انجام شود‪ .‬فالح مبارکه هزینه سرمایه گذاری شده برای ساخت‬ ‫این جرثقیل را افزون بر ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان عنوان‬ ‫کرد‪ .‬گفتنی است این جرثقیل تلسکوپی ‪ ۵۵‬تنی به زودی برای‬ ‫تست پرفورمنس وارد شرکت سنگ اهن شده که با ساخت این‬ ‫جرثقیل جلوگیری از خروج ارز از کش��ور و اعتماد به توانایی و‬ ‫توانمندی جوانان این مرز و بوم در ساخت دستگاه های سنگین‬ ‫معدنی و کشنده های گوناگون می شود‪.‬‬ ‫فروش ریالی فوالد س��نگان ‪ ۲۲۳‬درصد رشد داشته‬ ‫و همچنین حاش��یه س��ود فوالد س��نگان ب��ا اجرای‬ ‫مدیریت هزینه ها و افزایش حجم تولید نس��بت به ‪۶‬‬ ‫ماهه سال گذشته بیش از ‪ ۴.۲‬درصد افزایش داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫امرایی گفت‪ :‬کس��ب رکوردهای موثر تولید گندله‪،‬‬ ‫برنامه ریزی هوش��مندانه در تامین کنسانتره باوجود‬ ‫کمبود مواد اولیه در کش��ور‪ ،‬ظرفیت و توان مضاعف‬ ‫کارکنان جوان و متخصص و استفاده از ظرفیت های‬ ‫چندگانه ش��رکت ف��والد مبارکه از کلی��د واژه های‬ ‫روش��ن در چرخش چرخ تولید در راستای لبیک به‬ ‫ندای رهبر انقالب در ط��رح جایگزینی معدن بجای‬ ‫نفت در راستای گام دوم انقالب است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬امارها نش��ان ازصادرات ‪ ۹‬میلیارد‬ ‫دالر م��واد معدن��ی در س��ال گذش��ته دارد ک��ه با‬ ‫اجرایی ش��دن سیاس��ت های لحاظ ش��ده در س��ال‬ ‫جهش تولید‪ ،‬به زودی ش��اهد افزایش توان صادرات‬ ‫و ظرفیت ه��ای معدنی و ش��کوفا ش��دن عصر معدن‬ ‫به جای اقتصادوابس��ته و بازار غیرقاب��ل اعتماد نفت‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬توجه به بومی سازی‬ ‫و س��اخت داخل یکی از مولفه های محرک در بخش‬ ‫تولید ب��وده و فوالد س��نگان در حوزه بومی س��ازی‬ ‫برنامه های اثربخش��ی را در دس��ت اقدام دارد که با‬ ‫اجرایی ش��دن برنامه های یادش��ده‪ ،‬در ‪ ۶‬ماه پایانی‬ ‫س��ال‪ ،‬ش��اهد کاهش هزینه ها و حفط ارزش ارز در‬ ‫این حوزه باشیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی فوالد س��نگان‪ ،‬کس��ب‬ ‫دستاوردهای فوالد سنگان در حالی است که صنعت‬ ‫فوالد از بخش های پیشران اقتصاد ایران است و نقش‬ ‫مهمی در تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی‬ ‫و همچنین ش��عار امس��ال یعنی جهش تولید دارد‪.‬‬ ‫تولید و مص��رف فوالد امروزه‪ ،‬یکی از ش��اخص های‬ ‫اصلی توسعه یافتگی کشورها و جوامع به شمار می اید‬ ‫و حض��ور صنع��ت ف��والد در یک منطقه ب��ر فرایند‬ ‫توسعه‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬س��طح دانش‪ ،‬اشتغالزایی‪ ،‬پژوهش‪،‬‬ ‫اموزش و تجارت ان منطقه تاثیر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع درب��اره ش��رکت فوالد س��نگان در‬ ‫شهرس��تان خواف و در گامی اینده محور‪ ،‬در استان‬ ‫خراس��ان رضوی به وضوح مش��هود ب��وده و موجب‬ ‫تحوالتی قابل توجهی خواهد شد‪.‬‬ ‫در دیدار مدیرعامل برق منطقه ای فارس با فرمانده انتظامی فارس عنوان شد‬ ‫تامین زیرساخت های توسعه پایدار با تامین برق در بستر امنیت‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان در دیدار با‬ ‫فرمانده انتظامی فارس گفت‪ :‬زیرساخت های توسعه‬ ‫پایدار با تامین برق و انرژی در بس��تر امنیت موجود‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫غالمرض��ا نصیری با بی��ان اینکه زیرس��اخت های‬ ‫توس��عه پایدار با تامین برق و انرژی در بستر امنیت‬ ‫موجود فراهم ش��ده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بدون تردید امنیت و‬ ‫ارامش امروز در جامعه و اس��تان‪ ،‬مدیون فداکاری ها‬ ‫و فعالیت های ش��بانه روزی نیروهای نظامی‪ ،‬انتظامی‬ ‫و امنیتی اس��ت که در س��ایه تالش و مجاهدت انها‪،‬‬ ‫فضایی امن و مناس��ب برای رشد و توسعه استان نیز‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت ب��رق منطقه ای‬ ‫اس��تان فارس‪ ،‬نصیری اف��زود‪ :‬نیروهای متخصص و‬ ‫خدمتگزار مردم از هیچ کوششی برای تامین به موقع‬ ‫برق و انرژی مصرفی مردم فروگذار نمی کنند‪ .‬صنعت‬ ‫برق‪ ،‬یک صنعت زیربنایی است و خوشبختانه استان‬ ‫فارس زیرس��اخت های مناس��ب برای تامین و انتقال‬ ‫ب��رق را دارد و در س��ال های مختل��ف در این عرصه‬ ‫سرمایه گذاری های مطلوب انجام شده تا زیرساخت ها‬ ‫ب��ه صورتی توس��عه یافته ایج��اد ش��ود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت برق منطقه ای اس��تان فارس ب��ا بیان اینکه‬ ‫وج��ود امنی��ت در جامعه‪ ،‬الزمه و پای��ه اصلی انجام‬ ‫فعالیت های اقتصادی و توس��عه است‪ ،‬گفت‪ :‬امنیت‬ ‫مطلوب در اس��تان فارس با رشادت نیروهای مسلح‬ ‫و انتظامی تحقق یافت��ه و وجود این نیروهای ارزش‬ ‫مدار و مقتدر دس��تیابی به اهداف توس��عه را بیش از‬ ‫پیش و به ویژه در سال جهش تولید امکان پذیر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ردار رهام بخش حبیبی‪ ،‬فرمانده انتظامی استان‬ ‫فارس نیز در این نشس��ت گفت‪ :‬حساسیت در ایجاد‬ ‫امنی��ت و در تامی��ن زیرس��اخت های توس��عه فصل‬ ‫مش��ترک کار در ناجا و شرکت های تامین برق است‪،‬‬ ‫در هم��ه ای��ن عرصه های خدم��ت کوچک ترین خال‬ ‫می تواند تهدیدی برای جامعه تلقی ش��ود اما حضور‬ ‫مس��تمر و پیوسته نیروهای خدمتگزار در عرصه های‬ ‫خدمت در استان فارس فرصت های بی مانندی برای‬ ‫خدمت به این مردم ایجاد کرده است‪.‬‬ صفحه 9 ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 11‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 15‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫اول نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1648‬‬ ‫پیاپی ‪2966‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫چرخه سودجویی ادامه دارد؟‬ ‫سیاست سرکوب قیمتی فوالد تکرار می شود‬ ‫در چند ماه گذش�ته‪ ،‬الته�اب در بازار فوالد به قدری ش�دت گرفت که مجلس‬ ‫ش�ورای اسالمی پا به میدان گذاش�ت‪ .‬کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی طرحی را با عنوان «طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد» با رویکرد‬ ‫اصلاح سیاس�ت های تنظیم ب�ازار مطرح ک�رد‪ .‬عرضه ‪ ۱۰۰‬درص�دی محصوالت‬ ‫زنجی�ره فوالد در بورس کاال‪ ،‬تعیین کف و س�قف قیمت ش�مش‪ ،‬حذف معافیت‬ ‫مالیاتی برای صادرات از سنگ اهن تا شمش از مهم ترین موضوعاتی هستند که‬ ‫در این طرح به انها اش�اره شده است‪ .‬بدون تردید تصویب هرکدام از مصوبات با‬ ‫موافقت و مخالفت های بس�یاری روبه رو خواهد شد‪ .‬موافقان ضمن انتقاد از رویه‬ ‫گرانی بی حد و حصر فوالد طی ماه های گذشته‪ ،‬این مفاد را الزمه بازگشت تعادل‬ ‫به بازار فوالد می دانند‪ .‬مخالفان نیز سیاس�ت های یادش�ده را رانت زا می دانند و‬ ‫تاکید دارند هرنوع دخالتی در قیمت گذاری‪ ،‬واسطه گری را تشدید می کند‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫خروج بازار فوالد از ریل‬ ‫علیرضا سلیمی‪ ،‬نماینده مردم محالت در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در گفت وگو با‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با قیمت گذاری دس��توری مخالف اس��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫تجربه ان در گذشته بوده و نتایج مثبتی را به دنبال نداشته‬ ‫اس��ت‪ .‬اما درحال حاضر روند قیمت فوالد از مس��یر طبیعی‬ ‫خود خارج ش��ده و باید چاره ای برای ان اندیش��یده ش��ود‪.‬‬ ‫این عضو هیات رئیس��ه مجلس در ادامه گفت‪ :‬بس��یاری از‬ ‫نهاده ه��ای تولی��د با یاران��ه در اختی��ار تولیدکنندگان قرار‬ ‫می گی��رد‪ .‬با توجه به انکه ایران از ظرفیت های غنی معدنی‬ ‫برخوردار اس��ت؛ این منابع معدنی با ن��رخ پایین در اختیار‬ ‫تولیدکنن��دگان قرار می گیرد‪ .‬در همی��ن حال منابع ارزان‬ ‫انرژی نیز در اختیار این تولیدکنندگان قرار می گیرد‪ .‬با این‬ ‫وجود‪ ،‬ش��مش فوالد در کش��ور حتی در مواردی با باالتر از‬ ‫نرخ های جهانی به فروش می رسد‪ .‬سلیمی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این گران فروش��ی با توجه به امتی��ازات و یارانه هایی که در‬ ‫اختیار فوالدسازان قرار می گیرد‪ ،‬منطقی و قابل قبول نیست‬ ‫و درحال حاض��ر به یک��ی از دغدغه های نمایندگان مردم در‬ ‫مجلس شورای اسالمی بدل شده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم محالت در مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر فقط کمتر از ‪ ۳۰‬درصد ش��مش تولید شده در‬ ‫کش��ور در بورس کاال عرضه می ش��ود‪ .‬مابقی این تولیدات‬ ‫چگونه و از چه کانالی به فروش می رسد؟‬ ‫وی با اشاره به صادرات قابل توجه شمش در نیمه نخست‬ ‫امس��ال گفت‪ :‬صادرات این حجم از شمش فوالدی به منزله‬ ‫تقویت خام فروش��ی است‪ .‬یعنی مافیای فوالد در حوزه این‬ ‫صنعت ش��کل گرفته اس��ت و این مافیا روند توزیع و قیمت‬ ‫ش��مش را در اختیار گرفته اند‪ .‬با وج��ودی که میزان تولید‬ ‫فوالد در کش��ور به مراتب بیش��تر از نیاز داخلی اس��ت‪ ،‬این‬ ‫افراد با عرضه قطره چکانی زمینه رش��د قابل توجه قیمت ها‬ ‫را فراهم می کنند‪ .‬سلیمی گفت‪ :‬در چنین شرایطی‪ ،‬اصالح‬ ‫این قیمت ها ضروری به نظر می رس��د‪ .‬بر همین اس��اس نیز‬ ‫حضور این واس��طه ها موجب شده مجلس شورای اسالمی به‬ ‫فکر چاره بیفتد و طرحی را با هدف تنظیم بازار فوالد تدوین‬ ‫کند‪ .‬نماینده مردم محالت در مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫ادام��ه و در انتق��اد ب��ه توزیع و فروش ف��والد در بورس کاال‬ ‫و بهره گیری از س��امانه بهین یاب گفت‪ :‬این س��امانه نواقص‬ ‫بس��یاری دارد که زمینه حذف شفافیت را از زنجیره فوالد و‬ ‫معامالت ان فراهم کرده است‪ .‬در چنین شرایطی التهاب و‬ ‫تنش در این بازار طبیعی اس��ت؛ بنابراین باید راه حلی برای‬ ‫رفع این مشکل اندیشیده شود‪.‬‬ ‫قیمت دستوری نتیجه بخش نیست‬ ‫بهرام ش��کوری‪ ،‬رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی‬ ‫اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تولید‬ ‫فوالد کش��ور درحال حاضر مازاد نیاز مصرف کش��ور اس��ت؛‬ ‫بنابراین بخش قابل توجهی از این تولیدات باید صادر ش��ود‪.‬‬ ‫حال چنانچه براس��اس طرح مجلس ش��ورای اسالمی برای‬ ‫س��اماندهی به بازار فوالد مقرر شود‪ ،‬تمام تولیدات فوالدی‬ ‫کش��ور در بورس عرضه ش��ود‪ ،‬با توجه به مازاد بودن عرضه‬ ‫در مقایس��ه با تقاضا‪ ،‬زمینه افت قیمت ش��مش فوالد فراهم‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی سیاست قیمت گذاری دس��توری را برای هر‬ ‫حلقه از زنجیره فوالد اشتباه دانست و تاکید کرد‪ :‬این تجربه‬ ‫بارها درباره حلقه های باالدس��تی فوالد تکرار شده و تاکنون‬ ‫نتیجه مثبتی از ان حاصل نش��ده اس��ت‪ .‬قیمت محصوالت‬ ‫صنایع باالدستی زنجیره فوالد به شکل دستوری و براساس‬ ‫ضریبی از قیمت شمش تعیین می شود‪ .‬این تولیدکنندگان‬ ‫در ط��ول س��ال های گذش��ته و در س��ایه ای��ن نرخ گذاری‬ ‫دستوری‪ ،‬متضرر شده اند‪ ،‬چراکه در موارد متعددی مشاهده‬ ‫می کنیم که محصوالت حلقه های باالدس��تی زنجیره فوالد‬ ‫(سنگ اهن‪ ،‬کنس��انتره‪ ،‬گندله و اهن اسفنجی) با اختالف‬ ‫قیمت بس��یار فاحش��ی در مقایس��ه با نرخ ه��ای جهانی در‬ ‫اختی��ار تولیدکنندگان داخلی قرار می گی��رد‪ .‬حال تعمیم‬ ‫این سیاس��ت به س��ایر حلقه های تولید گرهی از مشکالت‬ ‫نمی گش��اید‪ ،‬بلکه زمینه س��ودجویی هرچه بیشتر را فراهم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه و تقاضا تعیین کننده باشد‬ ‫ش��کوری هر نوع دخالت��ی در قیمت گذاری محصوالت را‬ ‫اش��تباه دانس��ت و افزود‪ :‬چنانچه قیمت ه��ا در این زنجیره‬ ‫به مکانیس��م های بازار سپرده ش��ود‪ ،‬بسیاری از چالش های‬ ‫فعلی برطرف می شوند‪ .‬اساسا بورس کاال نیز بر همین اساس‬ ‫تاس��یس شده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬هر دخالتی در قیمت ها‬ ‫زمینه واسطه گری و رانت را فراهم می کند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر قیمت گ��ذاری ش��مش براس��اس نرخ ارز‬ ‫نیمایی محاس��به می شود‪ .‬اختالف میان قیمت ارز نیمایی و‬ ‫بازار ازاد‪ ،‬خود عامل دیگری برای ایجاد رانت اس��ت‪ .‬حتی‬ ‫اگر نرخ ارز در فرمول های قیمت گذاری به ارز سنا هم تغییر‬ ‫پی��دا کند‪ ،‬باز هم زمینه ایجاد واس��طه گری وجود دارد‪ .‬در‬ ‫چنین ش��رایطی این س��وال مطرح می ش��ود که این دست‬ ‫اش��تباهات تا کجا ادامه دارد؟ ما تا چه زمانی باید تاوان این‬ ‫دست سیاست های اشتباه را پس بدهیم؟‬ ‫‹ ‹راه حل چیست؟‬ ‫رئیس کمیس��یون معدن و صنای��ع معدنی اتاق بازرگانی‬ ‫ایران در پاس��خ به س��والی مبنی بر راه حل رفع واسطه گری‬ ‫و بهبود ش��رایط گفت‪ :‬ازادس��ازی نرخ ارز‪ ،‬تعیین قیمت در‬ ‫تقاب��ل عرض��ه و تقاض��ا و حذف تعرف��ه واردات راه حل رفع‬ ‫چالش های موجود در این حوزه است‪.‬‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی فوالدس��ازان می توانن��د حض��ور‬ ‫محص��والت خود در بازارهای جهان��ی را انتخاب کنند و در‬ ‫همین حال نیاز کشور از طریق واردات تامین شود‪ .‬تجار نیز‬ ‫می توانن��د فوالد مورد نیاز کش��ور را از طریق واردات تامین‬ ‫کنند و بدین ترتیب زمینه بازگش��ت تع��ادل به بازار فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬شکوری تاکید کرد‪ :‬چنانچه امکان سودجویی و رانت‬ ‫از این بازار حذف ش��ود‪ ،‬از یک س��و نیاز بازار داخلی تامین‬ ‫می ش��ود و از س��وی دیگر‪ ،‬صادرات با توجه به تسهیل گری‬ ‫ادامه می یابد‪ .‬درواقع‪ ،‬رانت زمینه حذف تعادل را از این بازار‬ ‫فراهم کرده اس��ت؛ بنابراین با برچیده ش��دن واسطه گری و‬ ‫رانتجویی‪ ،‬مشکالت هم برطرف می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹یارانه نمی خواهیم‪ ،‬مشکالت را برطرف کنید‬ ‫ش��کوری در ادامه و در پاس��خ به س��والی مبنی بر حذف‬ ‫معافی��ت مالیاتی ص��ادرات محصوالت خ��ام زنجیره فوالد‬ ‫(س��نگ اهن‪ ،‬کنسانتره‪ ،‬گندله‪ ،‬اهن اسفنجی و فوالد خام)‬ ‫براساس طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد کمیسیون‬ ‫صنای��ع و معادن مجلس و تاثیر ان ب��ر عملکرد این صنایع‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن معافیت ها مانند مش��وق هایی ب��رای صادرات‬ ‫هستند و زمینه توسعه تولید را فراهم می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد ما دولت هر نوع یارانه یا یارانه ای که در اختیار‬ ‫صنای��ع قرار می ده��د‪ ،‬حذف کند و اج��ازه بدهند عرضه و‬ ‫تقاضا‪ ،‬قیمت ها را تعیین کند‪ .‬اما متاس��فانه ش��اهد هستیم‬ ‫متولی��ان امر و سیاس��ت گذاران انقدر در تصمیم گیری های‬ ‫خود اش��تباه و س��عی و خطا می کنند تا به نتیجه ای واضح‬ ‫برس��ند‪ .‬در این میان‪ ،‬ضربات بس��یاری ب��ر عملکرد فعاالن‬ ‫صنعتی وارد می ش��ود‪ .‬در همین ح��ال باید زمینه هم وزنی‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی با رقبای انها در س��طح بین المللی‬ ‫فراهم شود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬نرخ بهره بانکی در سایر کشورها‬ ‫کمتر از ‪ ۲‬درصد براورد می شود‪.‬‬ ‫تج��ار و تولیدکنندگان جهان‪ ،‬ام��کان برقراری ارتباطات‬ ‫بانک��ی را در س��طح جهانی دارن��د؛ درحالی ک��ه خریدارن‬ ‫محصوالت ایرانی ناچارند تولیدات ما را نقد خریداری کنند؛‬ ‫بنابراین با توجه به این محدودیت ها‪ ،‬محصوالت ما را کمتر‬ ‫از قیمت های عرف جهان��ی خریداری می کنند‪ .‬درنتیجه از‬ ‫متولی��ان ام��ر انتظار می رود زمینه برق��راری روابط بانکی و‬ ‫سیستم مالی جهان را فراهم کنند‪ .‬تولیدکنندگان ایرانی با‬ ‫توجه به ش��رایط تحریمی ناچارند برای صادرات محصوالت‬ ‫خود را ابتدا به کش��وری ثالث منتقل کنند؛ اس��ناد و حتی‬ ‫کش��تی را عوض کنند‪ .‬همین موض��وع هزینه های تجارت‬ ‫انه��ا را به مرات��ب افزایش می دهد‪ .‬این ت��اوان تولیدکننده‬ ‫تحمیل می ش��ود‪ .‬یا اینکه ش��اهد هس��تیم دول��ت از پس‬ ‫بازگش��ت هزین��ه صادرات نفت بر نمی اید ی��ا امکان انتقال‬ ‫هزینه مربیان فوتبال را ندارد‪ ،‬اما از تولیدکنندگان و فعاالن‬ ‫صنعتی انتظار بازگشت ارز را دارد‪ .‬در واقع نقل وانتقال پول‬ ‫در ش��رایط کنونی بسیار دشوار شده و هزینه های مضاعفی‬ ‫را به تولیدکنندگان وارد می کند‪.‬‬ ‫از مجموع موارد یادش��ده اینطور برداش��ت می ش��ود که‬ ‫یارانه ای که از س��وی دولت در اختی��ار فعاالن صنعتی قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬به مراتب محدودتر از هزینه هایی است که شرایط‬ ‫اقتصادی به انها تحمیل می کند‪.‬‬ ‫درواقع سیاس��ت گذاران و متولیان امر در دولت یا مجلس‬ ‫شورای اسالمی سابقه اجرایی کافی ندارند‪ .‬هیچ گاه صادرات‬ ‫نکرده اند یا به فعالیت های تولیدی مشغول نبوده اند اما برای‬ ‫صادرات‪ ،‬واردات و تولید‪ ،‬قانون می نویسند‪ .‬طبیعی است که‬ ‫چنی��ن مصوباتی نیز نتیج��ه مثبتی را به دنبال ندارد‪ .‬رئیس‬ ‫کمیس��یون معدن و صنایع معدنی ات��اق بازرگانی در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬بدون تردید تداوم این ش��رایط به رانت و‬ ‫فساد منجر می شود و در همین حال سبب خروج سرمایه از‬ ‫کش��ور می شود‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬امکان توسعه از زنجیره‬ ‫فوالد گرفته می شود‪ .‬در همین حال‪ ،‬امکانی برای امضاهای‬ ‫طالیی فرهم می ش��ود‪ .‬بنابراین توجه به موضوعات یادشده‬ ‫و تالش برای گره گشایی ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫علیرضا سلیمی‬ ‫بهرام شکوری‬ ‫سخن پایانی‬ ‫انچه مس��لم اس��ت بازار فوالد طی ماه های گذشته با‬ ‫الته��اب روبه رو ب��وده و رفع این تنش ه��ا ضروری به نظر‬ ‫می رسد‪ .‬اما نباید با تصمیمات اشتباه‪ ،‬ضررهای غیرقابل‬ ‫جبرانی به صنایع کش��ور وارد ک��رد‪ .‬در همین حال باید‬ ‫خاطرنش��ان کرد اغلب تصمیم گیران و سیاس��ت گذاران‬ ‫فاقد سابقه اجرایی کافی در حوزه تولید و تجارت هستند‪،‬‬ ‫با این وجود در تصمیم گیری های خود از تجربیات فعاالن‬ ‫این حوزه نیز کم��ک نمی گیرند‪ .‬درنتیجه بدون توجه به‬ ‫فوت وفن ها تصمیم گیری می کنند‪ .‬بدون تردید این دست‬ ‫استراتژی ها که تنها از طرح های روی کاغذ منتج شده اند؛‬ ‫لزوما نتیجه مثبتی را به دنبال نخواهد داشت‪.‬‬ ‫انتقال صادرات فوالد از شمش به اسلب ضروری است‬ ‫رئیس هیات عامل س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران (ایمی��درو) به عنوان نماینده دولت و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در جلس��ه علنی مجلس ش��ورای اسالمی حضور‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگ��زاری خانه مل��ت‪ ،‬خداداد غریب پ��ور در این‬ ‫جلسه توضیحاتی درباره تولید فوالد کشور ارائه کرد‪ .‬براساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬ارزش ‪ ۲۶‬سهم بخش معدن و صنایع معدنی‪ ۲۶ ،‬میلیارد‬ ‫دالر براورد می شود که فوالد کشور در سال ‪ ۹۵‬با ‪ ۲۷‬میلیون تن‬ ‫نقش خود را در این موضوع ایفا کرده اس��ت‪ .‬خوش��بختانه یکی از‬ ‫بخش های درخش��ان کش��ور در سند ‪ ۱۴۰۴‬فوالد کشور است که‬ ‫تاکنون توانس��ته ‪ ۱۰۰‬درصد ان را پوش��ش بدهد و مطابق برنامه‬ ‫پی��ش ب��رود‪ .‬تا جایی که قبل از افق ‪ ۱۴۰۴‬ب��ه ظرفیت تولید ‪۵۵‬‬ ‫میلیون تن فوالد دست خواهیم یافت‪.‬‬ ‫غریب پ��ور گف��ت‪ :‬در کن��ار این ظرفی��ت درخش��ان‪ ۲ ،‬طرح‬ ‫بین المللی هم در دست اجراست‪ .‬در هرمزگان و در منطقه چابهار‬ ‫امکاناتی فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬چنانچه ‪ ۲‬طرح یادش��ده‬ ‫اجرایی ش��وند‪ ،‬ظرفیت تولید فوالد کشور افزون بر ‪۵۵‬‬ ‫میلیون تن خواهد شد‪ .‬بناست ماده اولیه مورد نیاز این‬ ‫واحدها از خارج وارد شود و فروش ان صادراتی باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خوشبختانه در سال جهش تولید‪۱۸ ،‬‬ ‫میلیون تن به ظرفیت گندله‪ ۱۰ ،‬میلیون تن به ظرفیت‬ ‫کنسانتره و ‪ ۵‬میلیون تن به ظرفیت فوالد کشور اضافه‬ ‫خواهد شد‪ .‬رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران در ادامه مطرح کرد‪ :‬پیش بینی ما‬ ‫برای رس��یدن به افق ‪ ۵ ،۱۴۰۴‬میلیارد یورو س��رمایه گذاری برای‬ ‫فوالد و ‪ ۲‬میلیارد یورو برای زیربناهاس��ت‪ .‬تالش ما در وزارتخانه‬ ‫این است که این منابع را تامین کنیم‪.‬‬ ‫غریب پ��ور تصری��ح ک��رد‪ :‬ش��رکت های بزرگ بخ��ش معدن و‬ ‫صنایع معدنی طی امسال توانسته اند حدود ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان‪،‬‬ ‫افزایش سرمایه بدهند‪ .‬انتظار داریم این مجموعه ها به عنوان یکی‬ ‫از بخش های مولد درون کشور و فعال در حوزه اقتصاد‬ ‫مقاومتی باشند‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬با توجه به شرایط سخت تحریم و مشکالت‬ ‫ناش��ی از تامین مالی بین المللی‪ ،‬مش��کالتی در مس��یر‬ ‫تامین مالی طرح های توس��عه وج��ود دارد‪ .‬منابع مالی‬ ‫اختصاص یافته به این طرح ها از منابع س��رمایه گذاری‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫امید می رود در اینده نزدیک زمینه رونق اقتصادی و‬ ‫افزایش تولید کشور فراهم شود‪ .‬با توجه به طرح های خوبی که در‬ ‫س��نگان و‪ ...‬داریم‪ ،‬بسیاری از این طرح ها به زودی به بهره برداری‬ ‫خواهند رسید‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران در کشور گفت‪ :‬سرانه مصرف در کشور ‪ ۲۰۰‬کیلوگرم‬ ‫به ازای هر نفر اس��ت؛ یعنی با احتس��اب ‪ ۸۰‬میلیون نفر جمعیت‪،‬‬ ‫مصرف فوالد کش��ور حدود ‪ ۱۶‬میلیون تن براورد می ش��ود‪ .‬سال‬ ‫گذش��ته با ‪ ۲۷‬میلیون تن تولید‪ ۱۱ ،‬میلیون صادرات داش��تیم؛‬ ‫درنتیجه بیش از ‪ ۴‬میلیارد دالر ارز ناش��ی از صادرات حاصل شد‪.‬‬ ‫این ارز نقش بس��یار مهمی در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت‬ ‫داش��ته اس��ت و خوش��بختانه در بخش فوالد رشد تولید داشتیم‪.‬‬ ‫این رش��د هم در بخش کنس��انتره و ه��م در تولید گندله حاصل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی در پایان تاکید کرد‪ :‬خوشبختانه مجلس در سال ‪ ۹۵‬مالیات‬ ‫بر صادرات مواد خام را حذف کرد و معافیت مالیاتی را برداش��ت‬ ‫و ای��ن اقدام گامی بلند در مس��یر جلوگیری از خام فروش��ی بود‪.‬‬ ‫این حرف س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی مبنی بر اینکه صادرات باید از ش��مش به اس��لب منتقل‬ ‫ش��ود‪ ،‬بس��یار درست است و سیاس��ت ما این است که محصوالت‬ ‫ف��والدی را ب��ه جای فوالد خام صادر کنیم‪ .‬صادرات از ش��مش به‬ ‫محصوالت فوالدی با ارزش افزوده باالتر منتقل شود‪ .‬این سیاست‬ ‫درست مورد وثوق همگان است‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و مع��ادن‬ ‫مجل��س می گوی��د‬ ‫دس��تورالعمل ها و‬ ‫بخش��نامه های بانک‬ ‫مرک��زی مبن��ی ب��ر‬ ‫اینکه صادرکنندگان‬ ‫باید ارز صادراتی را در س��امانه نیما تسویه کنند‬ ‫یکی از دالیل زیان واحدهای تولیدکننده سیمان‬ ‫است‪ .‬به گزارش دنیای معدن‪ ،‬فرهاد طهماسبی‪،‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس درباره‬ ‫مش��کالت صنعت س��یمان و زیانده بودن برخی‬ ‫واحده��ای تولی��دی‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی‬ ‫واحدهای تولیدکننده سیمان به دو دسته تقسیم‬ ‫می ش��وند؛ نخست واحدهایی که امکان صادرات‬ ‫دارند و رش��د نرخ ارز موجب شده این واحدهای‬ ‫بتوانن��د عالوه بر تامین هزینه های تولید‪ ،‬س��ود‬ ‫مناسبی نیز به دست اورند‪ .‬نماینده مردم نی ریز‪،‬‬ ‫اس��تهبان و بختگان در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫افزود‪ :‬دومین گروه‪ ،‬واحدهای تولیدی هس��تند‬ ‫ک��ه توانایی ص��ادرات نداش��ته و تولیدات خود‬ ‫را تنه��ا در ب��ازار داخل به فروش می رس��انند‪ .‬از‬ ‫انجایی ک��ه درحال حاضر هزینه تولید در کش��ور‬ ‫به واس��طه افزایش قیمت ها رش��د داش��ته‪ ،‬این‬ ‫واحده��ا به دلیل قیمت گذاری دس��توری با زیان‬ ‫و ض��رر مواجه هس��تند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬برخی از‬ ‫واحدهای تولیدکننده سیمان نیز به دلیل بدهی‬ ‫ارزی ناچارند باوجود صادرات درامدهای دالری‬ ‫خ��ود را برای پرداخت این بدهی ها‪ ،‬هزینه کنند‪،‬‬ ‫در نتیج��ه نمی توانند عای��دی از افزایش نرخ ارز‬ ‫به دس��ت اورن��د‪ .‬این نماینده م��ردم در مجلس‬ ‫یازدهم دس��تورالعمل ها و بخش��نامه های بانک‬ ‫مرک��زی مبنی بر اینکه صادرکنن��دگان باید ارز‬ ‫صادراتی را در س��امانه نیما تس��ویه کنند را یکی‬ ‫از دالی��ل زی��ان واحدهای تولیدکننده س��یمان‬ ‫دانس��ت و ادامه داد‪ :‬تس��ویه ارز صادراتی با نرخ‬ ‫نیمایی هزینه مضاعفی را به صنعتگران این حوزه‬ ‫تحمیل می کند و موجب زیان بیشتر می شود‪ .‬در‬ ‫همی��ن حال‪ ،‬انگیزه انها برای صادرات را کاهش‬ ‫می دهد‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در صورت تداوم این روند‪ ،‬بازارهای‬ ‫صادراتی که به ش��کل زمانبر و با مش��قت بسیار‬ ‫به دست امده اند‪ ،‬از دست خواهد رفت‪.‬‬ ‫بازگشت ثبات به بازار‬ ‫با عرضه مناسب‬ ‫عض��و هیات مدیره‬ ‫انجم��ن ن��وردکاران‬ ‫فوالدی ای��ران درباره‬ ‫توافق مجلس شورای‬ ‫اس�لامی و دول��ت بر‬ ‫ساماندهی بازار فوالد‬ ‫گفت‪ :‬عرضه ش��مش‬ ‫فوالدی متناس��ب با تقاضا در بورس کاال‪ ،‬ضامن‬ ‫ثب��ات در ب��ازار خواهد ش��د و ای��ن موضوع در‬ ‫ش��رایط کنونی‪ ،‬ضرورتی جدی است‪.‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬کریم رحیم��ی پیرام��ون توافق مجلس‬ ‫شورای اس�لامی و دولت (وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت) بر س��اماندهی ب��ازار فوالد اظهارکرد‪:‬‬ ‫نوردکاران کش��ور برخالف انچه مطرح ش��ده با‬ ‫قیمت گذاری دس��توری مخالفت دارند و این امر‬ ‫مردود اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬عرضه متناسب با تقاضا‬ ‫همواره پیامد تعادل کاال در بازار می شود و درباره‬ ‫فوالد نیز این مهم می تواند شکل اجرایی به خود‬ ‫گیرد‪ ،‬چالش ها برطرف خواهد ش��د‪ .‬براس��اس‬ ‫ام��ار انجمن تولیدکنندگان ف��والد ایران‪ ،‬تولید‬ ‫ش��مش فوالدی در نیمه نخس��ت امسال به رقم‬ ‫‪ ۱۴‬میلیون و ‪ ۳۹۲‬هزار تن رسید که در مقایسه‬ ‫با مدت مش��ابه سال گذش��ته رشد ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫دارد‪ .‬عض��و هیات مدی��ره انجم��ن ن��وردکاران‬ ‫ف��والدی ای��ران توضی��ح داد‪ :‬براس��اس بس��ته‬ ‫پیش��نهادی انجمن نوردکاران به دولت‪ ،‬چنانچه‬ ‫میزان ش��مش فوالدی به میزان ماهانه دست کم‬ ‫یک میلیون تن انجام ش��ود‪ ،‬التهاب قیمت ها از‬ ‫بین می رود‪ .‬انجمن تولیدکنندگان فوالد میزان‬ ‫تولیدات فوالدی (مقاطع تخت و طویل) در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخس��ت امسال را ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۳‬تن ذکر کرده‬ ‫که در مقایسه با رقم ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۱۷۳‬هزار تن‬ ‫عملکرد نیمه نخس��ت س��ال گذشته‪ ،‬افزایش ‪۸‬‬ ‫درصدی را نش��ان می دهد‪ .‬رحیمی مدعی شد‪:‬‬ ‫قیمت های ش��مش ف��والدی در داخل کش��ور‬ ‫بس��یار باالتر از نرخ های جهانی اس��ت و نیاز به‬ ‫مبن��ای منطقی در قیمت گذاری وجود دارد‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬هزینه نهایی شرکت های نورد‬ ‫ف��والدی به میزان ‪ ۹۵‬درصد مربوط به ش��مش‬ ‫فوالدی اس��ت و عرضه نامتوازن ش��مش پیامد‬ ‫برهم خ��وردن تعادل در بازار می ش��ود‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت ایران دهمین فوالدس��از جهان محسوب‬ ‫می شود‪ ،‬پیش بینی شده در افق ‪ ۱۴۰۴‬به جایگاه‬ ‫هفتم جهان ارتقا یابد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫عرضه تمام‬ ‫محصوالت‬ ‫فوالدی به زودی‬ ‫در بورس‬ ‫سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره به‬ ‫تکمیل طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد طی ‪ ۲‬هفته اینده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براساس این طرح‪ ،‬تمامی محصوالت فوالدی باید در بورس عرضه شوند‪.‬‬ ‫به گزارش می متالز‪ ،‬حجت اهلل فیروزی با اش��اره به تدوین طرح توس��عه‬ ‫و تولی��د پایدار زنجیره ف��والد با هدف اصالح سیاس��ت های تنظیم بازار‬ ‫گفت‪ :‬در پی نوس��انات شدید نرخ فوالد و مطالبات مردمی و صنعتگران‪،‬‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی در ‪ ۲‬هفته اینده‬ ‫پیش��نهادات مطرح ش��ده در قالب این طرح را بررس��ی و پس از تکمیل‬ ‫برای تصویب نهایی به صحن علنی ارائه خواهد کرد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬براساس این طرح تمامی‬ ‫محصوالت فوالدی اعم از محصوالت باالدس��تی مانند سنگ اهن‪ ،‬گندله‪،‬‬ ‫ش��مش‪ ،‬بیلت‪ ،‬اسلب و محصوالت پایین دس��تی همچون ورق‪ ،‬تیراهن‪،‬‬ ‫میلگرد و‪ ...‬باید در بورس عرضه شوند‪.‬‬ ‫فیروزی ادام��ه داد‪ :‬طبق این طرح‪ ،‬عالوه بر ش��رکت ها و کارخانجات‬ ‫دولتی‪ ،‬بخش خصوصی نیز باید تمامی کاالها را در بورس عرضه کنند‪.‬‬ ‫حال چنانچه در مهلت زمانی مشخص کاالها به فروش نرفت‪ ،‬می توانند‬ ‫محصوالت خود را که قبال در بورس کاال عرضه کرده اند‪ ،‬برای فروش در‬ ‫بازار بین المللی صادر کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین تاکید کرد‪ :‬در این فرایند قیمت گذاری دستوری نیست‪.‬‬ ‫امید می رود با اجرای طرحی ش��ده‪ ،‬هرچه س��ریع تر ارامش به بازار فوالد‬ ‫بازگردد‪.‬‬ ‫صنعت سیمان‬ ‫زمین خورد‬ صفحه 10 ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 11‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 15‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫اول نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1648‬‬ ‫پیاپی ‪2966‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫نظرگاه‬ ‫اقدامات‬ ‫توسعه ای‬ ‫ایمیدرو‬ ‫خداداد غریب پور‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫ایمی��درو به عن��وان نهاد توس��عه ای بخش‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدنی کش��ور‪ ،‬تاکنون در‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۰۸‬شهرس��تان کم برخ��وردار و‬ ‫کمترتوس��عه یافته در ‪ ۸۲‬شهرستان اقدام به‬ ‫س��رمایه گذاری در قالب ‪ ۲‬اس��تراتژی کالن‬ ‫«توسعه و توانمندسازی» کرده است‪.‬‬ ‫این س��ازمان ذیل ‪ ۲‬استراتژی کالن خود‪،‬‬ ‫راهبردهایی همچون توسعه اکتشافات‪ ،‬معادن‬ ‫کوچ��ک و زیربناها و توس��عه صنایع معدنی‬ ‫دارای مزی��ت را در اولوی��ت ماموریت ه��ای‬ ‫اس��تانی قرار داده اس��ت‪ .‬در این راستا یکی‬ ‫از اس��تان هایی ک��ه در برنامه های س��ازمان‬ ‫گنجانده شده‪ ،‬سیستان وبلوچستان به عنوان‬ ‫دومین استان پهناور و معدن خیز کشور است‪.‬‬ ‫افزایش تولید‬ ‫‪ ۲۲‬محصول‬ ‫منتخب صنعتی و‬ ‫معدنی‬ ‫موزه معدن به جذابیت های سوادکوه اضافه می شود‬ ‫ورود به دنیای رمزالود معدن‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹توسعه صنعت فوالد‬ ‫طرح فوالد مکران چابهار ساخت مگامدول‬ ‫احیای مستقیم ‪ ۱.۶‬میلیون تنی با مشارکت‬ ‫بخش خصوصی و سرمایه گذاری ‪ ۱۳۰‬میلیون‬ ‫ی��ورو و ‪ ۳۰‬میلی��ارد توم��ان با ه��دف تولید‬ ‫بریکت گ��رم (‪ )HBI‬در ح��ال حاضر ‪۲۱.۷‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی داشته است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر توس��عه فوالد تا س��قف ‪ ۱۰‬میلیون تن‬ ‫در چابهار با سهامداری و راهبری ایمیدرو در‬ ‫حال انجام است‪ .‬شرکت پروژه اجرای طرح با‬ ‫سهامداری ایمیدرو‪ ،‬شرکت های فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان‪ ،‬معدن��ی و صنعتی چادرملو‪ ،‬معدنی‬ ‫و صنعتی گل گهر‪ ،‬س��رمایه گذاری و توس��عه‬ ‫گل گهر و سرمایه اولیه ‪ ۳۰‬میلیارد تومان در‬ ‫حال تشکیل است‪ .‬مطالعات این طرح توسط‬ ‫شرکت مش��اور خارجی در حال نهایی شدن‬ ‫اس��ت و پس از انجام مطالعات‪ ،‬به عنوان یکی‬ ‫از پروژه ه��ای اولویت دار در این اس��تان برای‬ ‫اجرا انتخاب خواهد ش��د‪ .‬ع�لاوه بر اقدامات‬ ‫فوق‪ ،‬توس��عه زیربناها در اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچستان نیز در ش��مار برنامه های ایمیدرو‬ ‫قرار دارد‪ .‬در این زمینه پروژه احداث راه های‬ ‫معادن مجتمع های خاش و ایرانشهر به طول‬ ‫‪ ۵‬کیلومت��ر و همچنی��ن پروژه زیرس��ازی و‬ ‫اس��فالت راه مع��ادن نوک اباد ب��ه طول ‪۳۲‬‬ ‫کیلومتر برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹معادن کوچک‬ ‫پایش مع��ادن این اس��تان در قالب «طرح‬ ‫احیا و فعال س��ازی معادن کوچک کشور» نیز‬ ‫در حال انجام اس��ت‪ .‬بر این اس��اس تاکنون‬ ‫‪ ۱۰۳‬معدن غیرفعال و فعال قابل توس��عه در‬ ‫استان شناسایی شده و روی ‪ ۶۷‬معدن اقدام‬ ‫کلینیکی صورت گرفته اس��ت‪ .‬سال گذشته‬ ‫‪ ۱۰‬مع��دن احیا ش��ده و طب��ق برنامه ریزی‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬امسال ‪ ۷‬معدن احیا و ‪ 3‬واحد‬ ‫فراوری در استان احداث می شود‪.‬‬ ‫دفت��ر امار و ف��راوری داده های معاونت ط��رح و برنامه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت اعالم کرد‪ :‬امار تولی��د ‪ ۲۲‬محصول منتخب صنعتی و‬ ‫معدنی در ‪ ۶‬ماه اول ‪ ۹۹‬افزایشی بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬تولید انواع خودرو سواری با بیش از ‪ ۴۱۴‬هزار و سیصد‬ ‫دستگاه افزایش ‪ ۱۹‬درصدی داشته است‪.‬همچنین تولید فوالد خام با ‪۱۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تن‪ ،‬افزایش ‪ ۹‬درصدی را در نیمه اول س��ال به ثبت‬ ‫رساند‪.‬در این مدت‪ ،‬تولید انواع لوازم خانگی با یک میلیون و ‪ ۹۶۴‬هزار و‬ ‫گردش�گری‪ ،‬حوزه های مختلفی را در بر می گیرد که موزه معدنی و گردش�گری یکی از این‬ ‫حوزه هاس�ت؛ تا انجا که در کش�ورهای مختلف از معدنکاری به عنوان یک فعالیت اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی یاد می شود‪.‬‬ ‫در بسیاری از مناطق معدنی بعد از اتمام فعالیت معدنکاری از فضای معدن به عنوان محلی‬ ‫ب�رای فعالیت های اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و حتی اقتصادی اس�تفاده می ش�ود‪ .‬بر همین اس�اس‬ ‫ایجاد موزه معدنی یکی از راه های کس�ب درامد و جذب گردش�گر در حوزه معدن و توس�عه‬ ‫گردشگری به شمار می رود‪ .‬در کشور ما نیز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬ش�رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و دانش�گاه ش�هید بهش�تی از جمله مراکزی‬ ‫هستند که در بخش ژئوتوریسم و گردشگری معدنی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫در بین معادن زغال س�نگ کش�ور‪ ،‬فعالیت مع�دن کنیج کالی زیراب واقع در شهرس�تان‬ ‫س�وادکوه به اتمام رس�یده و به گفته فعاالن معدنی‪ ،‬معدن یادش�ده این قابلیت را دارد که به‬ ‫ش از این ش�رکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫موزه و محلی برای گردش�گری تبدیل ش�ود‪ .‬پی ‬ ‫ایران موفق به اجرای طرح ژئوتوریس�م و گردشگری معدنی در مجتمع پتاس خور و بیابانک‬ ‫ل حاضر این شرکت مجتمع معدنی سرب نخلک و شرکت زغال سنگ البرز‬ ‫شده است‪ .‬در حا ‬ ‫مرکزی را برای طرح ژئوتوریسم و ایجاد نخستین موزه معدنی در ایران در برنامه خود دارد‪.‬‬ ‫روزنام�ه‬ ‫گزارش�ی درباره اهمی�ت راه اندازی م�وزه معدن در کش�ور و به طور خاص‬ ‫شهرستان سوادکوه تهیه کرده که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫در بین معادن زغال س��نگ کش��ور‪ ،‬فعالیت معدن کنیج کالی زیراب واقع‬ ‫در شهرستان سوادکوه به اتمام رسیده است‪ .‬معدن یادشده این قابلیت‬ ‫را دارد که به موزه و محلی برای گردشگری تبدیل شود‬ ‫ظرفیت جدید گردشگری سوادکوه‬ ‫نورالدین رحیمی‬ ‫این موزه شامل‬ ‫بخش های‬ ‫تونل‪ ،‬کمپ‪،‬‬ ‫پارکینگ‪ ،‬فضای‬ ‫گردشگری و‬ ‫ورزشی است‬ ‫راه اندازی نخس��تین موزه معدنی و گردش��گری کشور در سوادکوه خبری‬ ‫جذاب در حوزه گردشگری معدن است‪ .‬پیشنهاد استفاده از نخستین معدن‬ ‫زغال سنگ در منطقه کنیج کالی بخش زیراب شهرستان سوادکوه در حوزه‬ ‫گردش��گری‪ ،‬از اواخر دهه ‪ ۱۳۸۰‬مورد توجه قرار گرفت و در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬با‬ ‫پیگیری شهرس��تانی و استانی موافقتنامه ای بین شرکت تجهیز و تولید مواد‬ ‫معدنی کش��ور و دانش��گاه پردیس شهید بهش��تی زیراب منعقد شد‪ .‬معدن‬ ‫زغال س��نگ کنیج کالی زیراب در س��ال های ‪ ۱۳۱۰‬تا ‪ ۱۳۱۳‬در زمان ایجاد‬ ‫راه اهن سراسری در شهرستان سوادکوه معرفی شد و در سال های ‪ ۱۳۳۸‬تا‬ ‫‪ ۱۳۴۱‬ازسوی شرکت المانی و در سال ‪ ۱۳۴۷‬ازسوی شرکت ذوب اهن ایران‬ ‫با همکاری کارشناسان روسی شناسایی و اطالعات اکشتافی ان به دست امد‬ ‫و در اوایل دهه ‪ ۱۳۵۰‬هم بهره برداری از ان و نیز معدن روستای کارمزد اغاز‬ ‫شد‪ .‬این معدن در محوطه پارک علمی‪-‬تحقیقاتی (پردیس زیراب) دانشگاه‬ ‫شهید بهشتی قرار دارد‪ .‬این پارک علمی‪-‬تحقیقاتی در بهار ‪ ۱۳۸۱‬با حضور‬ ‫وزیر وقت علوم و با هدف گس��ترش و تقویت روح پژوهش و تفکر علمی در‬ ‫کش��ور و منطقه‪ ،‬کمک به افزایش ثروت در جامعه با اس��تفاده از فناوری و‬ ‫صنعت‪ ،‬مرتبط کردن مراکز تحقیقاتی و دانش��گاهی با صنعتگران و صنعت‬ ‫(ارتباط صنعت و دانش��گاه) و گس��ترش علوم و فنون جدید و تمرکززدایی و‬ ‫گسترش حوزه نفوذ علمی و ارتباطی دانشگاه‪ ،‬افتتاح شد‪.‬‬ ‫کانی سنگ ها به نمایش درمی ایند‬ ‫نورالدی��ن رحیم��ی‪ ،‬نماین��ده مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫زغال س��نگ الب��رز مرکزی در س��اخت م��وزه معدنی‬ ‫شهرس��تان س��وادکوه به‬ ‫گفت‪ :‬س��ال گذشته‬ ‫س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنای��ع معدنی‬ ‫ایران (ایمیدرو)‪ ،‬ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدنی و‬ ‫دانشگاه شهید بهشتی تفاهمنامه ای امضا کردند تا طرح‬ ‫ژئوتوریس��م معدنی را در کش��ور عملیاتی کنند‪ .‬ایجاد‬ ‫زیرس��اخت و بستر مناس��ب برای توسعه گردشگری و‬ ‫ژئوتوریسم به صورت تخصصی از جمله موارد موردتوجه‬ ‫این سازمان ها بود‪.‬‬ ‫مش��اور اجرایی مدیرعامل ش��رکت زغال سنگ البرز‬ ‫مرکزی با اش��اره به ظرفیت شهرس��تان سوادکوه برای‬ ‫رونق گردش��گری اظهار کرد‪ :‬در راس��تای طرح توسعه‬ ‫گردشگری‪ ،‬موزه معدنی در سوادکوه راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫این طرح در تونلی که در دوره رضا ش��اه در روس��تای‬ ‫کنیج کال از توابع بخش مرکزی شهرستان سوادکوه در‬ ‫اس��تان مازندران ایجاد ش��ده‪ ،‬اجرایی خواهد شد‪ .‬این‬ ‫معدن زغال سنگ نخستین معدنی است که توسط رضا‬ ‫شاه افتتاح شده و حدود ‪ ۴۰‬سال است که زغال ان به‬ ‫اتمام رسیده است‪.‬‬ ‫رحیمی درباره اقدامات صورت گرفته و در دست انجام‬ ‫برای طرح موزه معدنی گفت‪ :‬براساس برنامه ریزی های‬ ‫صورت گرفته کارگاه های مختلفی از جمله استخراج در‬ ‫این منطقه ایجاد خواهد شد‪ .‬همچنین قرار است درون‬ ‫تونلی که تاکنون متروکه بوده‪ ،‬نماکاری موزه ای صورت‬ ‫گیرد و کانی س��نگ های درون معدن تا عمق ‪ ۲۵۰‬متر‬ ‫به نمایش گذاشته شوند‪.‬‬ ‫نماینده مدیرعامل ش��رکت زغال سنگ البرز مرکزی‬ ‫در س��اخت موزه معدنی شهرستان سوادکوه با اشاره به‬ ‫ی شده‪،‬‬ ‫اینکه موزه معدنی س��وادکوه در ‪ ۴‬بلوک طراح ‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬این موزه ش��امل بخش ه��ای تونل‪ ،‬کمپ‪،‬‬ ‫پارکینگ‪ ،‬فضای گردش��گری و ورزشی است‪ .‬قرار است‬ ‫پله های زیادی در این محوطه س��اخته و فضایی شبیه‬ ‫قلعه رودخان در استان گیالن ایجاد شود تا مردم ضمن‬ ‫ورزش و کوهن��وردی بتوانن��د از فضای مع��دن بازدید‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫کاهش مشکالت سرمایه گذاران با محلی ها‬ ‫‹ ‹فعالیت های اکتشافی‬ ‫در ح��وزه بااهمی��ت اکتش��اف‪ ،‬عملی��ات‬ ‫اکتش��افی در ن��وار م��رزی و در قال��ب ‪ ۲‬فاز‬ ‫شناسایی و پی جویی انجام شده است‪.‬‬ ‫پس از بررس��ی نتایج مطالعات صحرایی و‬ ‫ازمایش��گاهی‪ ۸ ،‬محدوده با نام های رودشور‪،‬‬ ‫الر‪-‬رباط‪ ،‬الدیز‪ ،‬تلخاب‪ ،‬مرز س��ه گانه‪ ،‬ملک‬ ‫سیاه کوه‪ ،‬گروک‪ ،‬کهنوک و قرقروک در پهنه‬ ‫ن��وار مرزی و ‪ ۴‬مح��دوده صداکی‪ ،‬رگنتوک‪،‬‬ ‫پده��ی و شاشَ ��کی در پهن��ه س��راوان برای‬ ‫ادامه عملیات اکتش��افی ش��امل تهیه نقشه‬ ‫زمین شناس��ی در مقیاس ی��ک ‪ ۲۵‬هزارم و‬ ‫عملیات حفر ترانشه معرفی شدند‪.‬‬ ‫در استان سیستان و بلوچستان ‪ ۵‬محدوده‬ ‫انتیموان برای اجرای مراحل مختلف عملیات‬ ‫اکتش��اف معرفی شده است‪ .‬کانسار انتیموان‬ ‫سفیدابه‪ ،‬کانس��ار انتیموان لخشک‪ ،‬محدوده‬ ‫جلیج��ه (جنوب معدن انتیموان س��فیدابه)‪،‬‬ ‫محدوده حیدراباد (ش��مال مع��دن انتیموان‬ ‫سفیدابه) و محدوده ژوژ از جمله محدوده های‬ ‫معرفی شده است‪ .‬محدوده های فوق در بخش‬ ‫شرقی کویر لوت‪ ،‬شمال غرب زاهدان‪ ،‬جنوب‬ ‫نهبن��دان‪ ،‬جنوب روس��تای حیدراب��اد و در‬ ‫اطراف معدن انتیموان سفیدابه قرار دارند‪.‬‬ ‫با این تعری��ف‪ ،‬ایمیدرو متعه��د به تحقق‬ ‫اه��داف معدن و صنای��ع معدنی در اس��تان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان اس��ت و برنامه ها در‬ ‫ای��ن اس��تان به ط��ور منظم پایش می ش��ود‪.‬‬ ‫امید می رود از یک س��و با ت�لاش همکارانم‪،‬‬ ‫س��ازمان های صنعت معدن و تجارت استان‪،‬‬ ‫دس��تگاه های دولتی و شرکت های همکار و از‬ ‫سوی دیگر با انسجام و همکاری مستمر بین‬ ‫مجموعه ه��ای متولی در امر توس��عه صنعت‬ ‫و مع��دن‪ ،‬بیش از پیش ش��اهد رونق تولید و‬ ‫اشتغال در این استان باشیم‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬دستگاه افزایش ‪ ۵۲.۸‬درصدی داشته است‪.‬تولید شمش الومینیوم‬ ‫خالص با ‪ ۱۹۶‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تن‪ ،‬در نیمه اول سال افزایش ‪ ۵۳.۲‬درصدی‬ ‫را ثبت کرد‪ .‬در این گزارش‪ ،‬میزان تولید سیمان در ‪ ۶‬ماه اول امسال ‪۳۵‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن اعالم ش��ده که افزایش ‪ ۱۴.۴‬درصدی را تجربه‬ ‫کرد‪ .‬همچنین محصوالت پتروش��یمی با تولی��د ‪ ۳۰‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تن‪ ،‬افزایش ‪ ۷.۹‬درصدی را در این بازه زمانی به ثبت رساندند‪.‬‬ ‫براس��اس گ��زارش دفت��ر ام��ار و ف��راوری داده های معاون��ت طرح و‬ ‫برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال‪ ،‬الیاف‬ ‫اکریلیک‪ ،‬انواع تلویزیون‪ ،‬ماش��ین لباسشویی‪ ،‬شمش الومینیوم خالص‪،‬‬ ‫کمباین‪ ،‬وانت‪ ،‬یخچال و فریزر‪ ،‬الس��تیک خودرو‪ ،‬نخ سیس��تم پنبه ای و‬ ‫ترکیب الیاف‪ ،‬انواع س��واری‪ ،‬روغن صنعت��ی و موتور تصفیه اول‪ ،‬نئوپان‪،‬‬ ‫س��یمان‪ ،‬دوده‪ ،‬پودر شوینده‪ ،‬محصوالت فوالدی‪ ،‬فوالد خام‪ ،‬کاتد مس‪،‬‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬داروی انسانی و الومینا‪ ۲۲ ،‬کاالی منتخب صنعتی و معدنی‬ ‫هستند که افزایش تولید داشته اند‪.‬‬ ‫محمدرضا باطنی‬ ‫فضای معدن‬ ‫حالت خاص‬ ‫و رمزالودی‬ ‫دارد که برای‬ ‫بازدید کنندگان‬ ‫هیجان انگیز‬ ‫است‪ .‬در این‬ ‫روند شاهد‬ ‫ارزاوری و رونق‬ ‫اقتصادی در‬ ‫کشور خواهیم‬ ‫بود‬ ‫محمدرضا باطنی‪ ،‬رئیس خانه معدن استان مازندران‬ ‫درب��اره اهمیت توجه به م��وزه معدنی به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫راه ان��دازی موزه مع��دن و رونق فضای گردش��گری از‬ ‫جوان��ب متعدد حائز اهمیت اس��ت که از مهم ترین انها‬ ‫می توان به جنبه های اقتصادی و ایجاد اشتغال‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و اجتماعی اشاره کرد‪ .‬همچنین استفاده بهینه از فضای‬ ‫تخریب ش��ده و بالاس��تفاده معدن و اهمیت حفاظت از‬ ‫منابع طبیعی و محیط زیست بعد از معدنکاری از دیگر‬ ‫مواردی است که جذابیت موزه معدنی را زیاد می کند‪.‬‬ ‫رئیس خان��ه معدن اس��تان مازن��دران تصریح کرد‪:‬‬ ‫اش��نایی جامعه با بخش معدن و دش��واری های کار در‬ ‫ان موجب گس��ترش فرهنگ معدنی کش��ور می شود و‬ ‫در نتیجه از مشکالت سرمایه گذاران با بومیان که ناشی‬ ‫از ضع��ف اش��نایی انها با بخش مع��دن و ظرفیت های‬ ‫اقتصادی ان اس��ت‪ ،‬می کاه��د و موجب افزایش امنیت‬ ‫سرمایه گذاری در بخش معدن خواهد شد‪.‬‬ ‫باطنی درباره لزوم راه اندازی موزه معدنی در کش��ور‬ ‫تصریح کرد‪ :‬موزه معرف سبک زندگی و رفتار گذشتگان‬ ‫است‪ .‬با مشاهده یک موزه متوجه می شویم که انسان ها‬ ‫چگونه زندگی و برای زیستن تالش کرده اند‪ .‬‬ ‫رئیس خانه معدن اس��تان مازندران با اشاره به نحوه‬ ‫اش��نایی با زندگی معدنکاران با راه اندازی موزه معدنی‬ ‫گفت‪ :‬معدنکاران از جمله انسان های تالشگر در گذشته ‬ ‫بودن��د و بازدید از موزه معدنی باعث می ش��ود متوجه‬ ‫ش��ویم مواد معدنی با چه مش��کالت و چ��ه روش های‬ ‫دشواری از معادن زیرزمینی و روباز استخراج شده اند‪.‬‬ ‫او با اشاره به معادن زغال سنگ کشور گفت‪ :‬راه اندازی‬ ‫موزه معدنی در معادن زیرزمینی زغال سنگ به ما نشان‬ ‫می دهد که در روزگاران قدیم تهویه‪ ،‬حفظ و نگهداری‪،‬‬ ‫اس��تخراج زغال س��نگ‪ ،‬تع��داد پرس��نل‪ ،‬حمل ونقل‪،‬‬ ‫ادوات کار و‪ ...‬ب��ه چه صورت ب��وده و معدنکاران با چه‬ ‫دشواری هایی کار کرده اند‪.‬‬ ‫باطنی با اش��اره به توانمندی های استان مازندران در‬ ‫زمینه تولید زغال س��نگ اظهار ک��رد‪ :‬مازندران دومین‬ ‫ذخیره زغال س��نگ کش��ور را در خود جای داده است‪.‬‬ ‫این استان از زمان تاسیس و راه اندازی راه اهن سراسری‬ ‫تامین کنن��ده زغال س��نگ لکوموتیوه��ای راه اهن بوده‬ ‫و قدم��ت دیرینه ای دارد‪ .‬این اس��تان معادن متروکه و‬ ‫قابل بازس��ازی زیادی برای ایجاد م��وزه و رونق فضای‬ ‫گردشگری در اختیار دارد‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن استان مازندران ادامه داد‪ :‬طبیعت‬ ‫و اب وه��وای منطقه س��وادکوه به لطاف��ت و جذابیت‬ ‫موزه معدنی برای جذب گردش��گران معدنی می افزاید‪.‬‬ ‫همچنین نزدیک��ی به راه اهن‪ ،‬ج��اده ارتباطی تهران‪-‬‬ ‫ش��مال و شهرهای شمالی کش��ور جاذبه این منطقه را‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫باطنی با اش��اره ب��ه اقدامات انجام ش��ده روی معدن‬ ‫کنیج کال و برنامه های سازمان های مربوطه برای تبدیل‬ ‫ان به موزه معدنی اظهار کرد‪ :‬دانشگاه شهید بهشتی به‬ ‫همراه ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی سعی‬ ‫کرده اند نخستین موزه معدنی را در مازندران راه اندازی‬ ‫کنند‪ .‬با بررسی های انجام شده معدن کنیج کال در زیراب‬ ‫در اینده ای نزدیک تبدیل به موزه معدنی خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن استان مازندران با اشاره به اهمیت‬ ‫جذب توریست و درامدزایی از این محل گفت‪ :‬بازسازی‬ ‫معادن متروکه و تبدیل انها به فضای گردشگری عالوه‬ ‫بر ایجاد اش��تغال برای اهالی ان منطقه‪ ،‬موجب جذب‬ ‫توریس��ت به کش��ور نیز خواهد ش��د که برای اقتصاد‬ ‫سوداور است‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬فضای معدن حالت خاص و رمزالودی‬ ‫دارد که ب��رای بازدید کنن��دگان هیجان انگیز اس��ت و‬ ‫می تواند نظر بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی را‬ ‫به خود جلب کند‪ .‬به این ترتیب شاهد ارزاوری و رونق‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫تجربه جهانی‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬س��ال قبل از میالد مسیح‪ ،‬باب ِلی ها‬ ‫نقره را به عنوان واحد پول خود اس��تخراج کردند و‬ ‫‪ ۳‬هزار و ‪ ۴۰۰‬سال قبل از میالد مسیح مصریان در‬ ‫شبه جزیره سینا اقدام به استخراج فیروزه می کردند‬ ‫و ایرانیان هم ‪ ۶‬هزار سال قبل‪ ،‬کاریزهایی تا طول‬ ‫‪ ۶۰‬کیلومت��ر را در انحصار خود داش��تند و معادن‬ ‫زغ��ال‪ ،‬طال‪ ،‬نمک و س��نگ های زینت��ی و قیمتی‬ ‫هم دارای س��ابقه هزاران ساله اس��ت‪ .‬با این همه‬ ‫کش��ورهای مختلف جهان در حوزه بهره برداری از‬ ‫معادن متروکه برای توس��عه گردش��گری از ایران‬ ‫بس��یار جلوت��ر هس��تند‪ .‬در ادامه به چن��د نمونه‬ ‫گردشگری معدنی در جهان اشاره می کنیم‪:‬‬ ‫ در مع��دن «س��لدام س��ین»‪ ،‬بازدیدکنندگان‬‫امکان فعالیت های استخراج دارند و برای ‪ ۳‬ماه در‬ ‫سال‪ ،‬تور گردش��گری برگزار می شود و معدنکاران‬ ‫قدیمی به ارائه توضیحات می پردازند‪.‬‬ ‫ گردش��گران می توانن��د تا عم��ق ‪ ۳۰۰‬متری‬‫معدن زغال سنگ «کوئین اریزونا» وارد شوند و در‬ ‫طول هفته هم ‪ ۴‬تور گردش��گری برای ان برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ بازدی��د از «معدن طالی کانتری بوی» در قلب‬‫کوه های راکی و تا عمق ‪ ۳۰۰‬متری با رعایت موارد‬ ‫اقتصادی در کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫باطنی با اش��اره به وضعیت دیگر کش��ورها در حوزه‬ ‫ح کرد‪ :‬در‬ ‫گردش��گری معدن و ایجاد موزه معدنی تصری ‬ ‫اغلب مناطق دنیا اس��تفاده از فضای معادن بهره برداری‬ ‫ش��ده با راه اندازی موزه‪ ،‬هتل‪ ،‬دریاچه مصنوعی‪ ،‬پارک‬ ‫جنگلی و‪ ...‬درامدزایی باالیی ایجاد کرده است‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫معادن قدیمی و متعدد زیادی در دنیا تبدیل به موزه و‬ ‫فضای گردش��گری شده اند‪ .‬این امر عالوه بر درامدزایی‬ ‫و ایجاد اش��تغال در ان کشور ها‪ ،‬معضل بازسازی محل‬ ‫مع��ادن به ویژه مع��ادن متروکه را به نحو احس��ن حل‬ ‫می کند؛ به طور مثال می ت��وان به معدن نمک ویلیچکا‬ ‫در لهس��تان اشاره کرد که یکی از بزرگ ترین موزه های‬ ‫معدنی جهان است‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن اس��تان مازندران خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫باتوجه به اینکه ایران از نظر منابع معدنی غنی اس��ت‪،‬‬ ‫می توانیم به سمت جذب گردشگر در این حوزه حرکت‬ ‫کنیم‪ .‬ایران با داش��تن مع��ادن قدیمی متعدد در نقاط‬ ‫مختلف از جمله س��رب نخلک‪ ،‬نمک س��منان‪ ،‬فیروزه‬ ‫خراسان و بسیاری از معادن متروکه ظرفیت ویژه ای در‬ ‫رونق موزه معدنی و گردشگری دارد که می تواند موجب‬ ‫ایجاد رونق اقتصادی شود‪.‬‬ ‫ایمنی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫ مع��دن الماس «کیمبرلی» در افریقای جنوبی‬‫ش��امل یک مع��دن روباز و یک مع��دن زیرزمینی‬ ‫اس��ت؛ معدنی ک��ه بع��د از ‪ ۴۳‬س��ال فعالیت در‬ ‫فهرس��ت متروکه ها قرار گرفته اس��ت‪ .‬عرض این‬ ‫معدن ‪ ۴۶۳‬و عمق ان ‪ ۲۴۰‬متر اس��ت که اکنون‬ ‫‪ ۱۷۵‬متر ان قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫ س��االنه بیش از ‪ ۲‬میلی��ون نفر از معدن نمک‬‫«ولیچ��کا» لهس��تان بازدید می کنن��د‪ .‬این معدن‬ ‫دارای راه پله های چوبی‪ ،‬مجس��مه ها و لوسترهای‬ ‫نمکی و نمایشگاه تاریخ نمک است‪.‬‬ ‫ایران با داشتن معادن قدیمی متعدد در نقاط مختلف کشور از جمله‬ ‫مازندران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬س��منان‪ ،‬خراسان و‪ ...‬ظرفیت ویژه ای در رونق موزه‬ ‫معدنی و گردش��گری ای��ن حوزه دارد‪ .‬باتوجه به اینکه کش��ور ایران از‬ ‫نظ��ر منابع معدنی غنی اس��ت و بعضی از معادن ب��ه پایان حیات خود‬ ‫رس��یده اند‪ ،‬توجه به گردش��گری معدن و رونق م��وزه معدنی می تواند‬ ‫به رش��د اقتص��ادی کمک کند‪ .‬معدن زغال س��نگ کنی��ج کال واقع در‬ ‫شهرس��تان س��وادکوه در اس��تان مازندران از جمله معادنی است که از‬ ‫زمان رضا شاه فعال بوده و مدت ها است حیات ان به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫مس��ئوالن مربوطه در تالش هس��تند تا این معدن را به عنوان نخستین‬ ‫موزه معدن��ی فعال کنند‪ .‬راه اندازی چنین مکانی ضمن اش��تغال اوری‬ ‫موجب توسعه اقتصادی نیز خواهد شد‪.‬‬ صفحه 11 ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 11‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 15‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫اول نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1648‬‬ ‫پیاپی ‪2966‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫متوسط نرخ اپارتمان در پایتخت‬ ‫را به خود اختصاص داد‪ .‬در رتبه های بعدی مناطق ‪۱۰‬‬ ‫و ‪ ۲‬با اختصاص س��هم های به ترتیب ‪ ۹.۴‬و ‪ ۸.۴‬درصد‬ ‫قرار داشتند‪ .‬به طور کلی‪ ۷۳.۴ ،‬درصد از کل معامالت‬ ‫مسکن مهر ماه تهران به ترتیب در ‪ ۱۰‬منطقه ‪،۱۰ ،۵‬‬ ‫‪ ۱۵ ،۸ ،۱ ،۷ ،۱۴ ،۴ ،۲‬و ‪ ۱۱‬اختصاص داشت‪.‬‬ ‫بیش��ترین متوس��ط نرخ مس��کن در مهر امسال به‬ ‫منطقه یک با متوسط ‪ ۵۶‬میلیون و ‪ ۸۷۰‬هزار تومان و‬ ‫ارزان ترین منطقه تهران نیز منطقه ‪ ۱۸‬با متوسط نرخ‬ ‫‪ ۱۲‬میلی��ون و ‪ ۴۳۰‬هزار تومان در هر مترمربع بود که‬ ‫نسبت به مهر سال گذشته به ترتیب ‪ ۱۱۰.۹‬و ‪۱۲۵.۱‬‬ ‫درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تحوالت بازار مسکن در ‪ ۷‬ماه نخست سال‬ ‫براساس اعالم بانک مرکزی در ‪ ۷‬ماه نخست امسال‬ ‫‪ ۶۳‬ه��زار و ‪ ۵۷۷‬معامله مس��کن به ثبت رس��یده که‬ ‫جشنواره عکاسی برای فرهنگ استفاده از ماسک‬ ‫رئیس اداره کل روابط عمومی بانک‬ ‫مس��کن تاکید کرد که بانک مسکن‬ ‫در راستای بهبود فرهنگ استفاده از‬ ‫ماسک‪ ،‬یک جشنواره عکاسی برگزار‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه خب��ری بانک‬ ‫مس��کن‪-‬هیبنا‪ ،‬بان��ک مس��کن قرار‬ ‫اس��ت یک دوره جشنواره عکاس��ی با موضوع‬ ‫ماس��ک برق��رار کن��د‪ .‬در این زمین��ه مهدی‬ ‫احم��دی‪ ،‬رئی��س اداره کل روابط عمومی بانک‬ ‫مس��کن توضیحاتی درباره نحوه مش��ارکت در‬ ‫این جش��نواره ارائه کرد و گفت‪ :‬برای مشارکت‬ ‫نیاز اس��ت ابتدا افراد صفحه بانک مس��کن در‬ ‫شبکه اینستاگرام را دنبال و یکی از اطرافیان یا‬ ‫دوس��تان خود را زیر پست مربوط به جشنواره‬ ‫منشن کنند‪.‬‬ ‫پ��س از ان‪ ،‬افراد باید یک عکس خالقانه با‬ ‫گروه خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹بازار اجاره بهای مسکن‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بانک مرکزی متوسط نرخ مسکن در تهران برای مهر‬ ‫امس��ال را متری ‪ ۲۶‬میلیون و ‪ ۷۲۰‬هزار تومان اعالم‬ ‫کرد که نسبت به شهریور امسال‪ ۱۰،‬درصد و نسبت به‬ ‫مهر ماه سال گذشته‪ ۱۱۰ ،‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫متوسط نرخ مس��کن در تهران برای مهر ماه امسال‬ ‫براس��اس اعالم بانک مرکزی‪ ۲۶ ،‬میلیون و ‪ ۷۲۰‬هزار‬ ‫تومان در هر مترمربع بود‪ .‬این ش��اخص در مقایسه با‬ ‫ماه گذش��ته (ش��هریور ‪ )۹۹‬رش��د ‪ ۱۰‬و نسبت به ماه‬ ‫مشابه سال قبل (مهر ‪ )۹۸‬رشد ‪ ۱۱۰.۱‬درصدی داشته‬ ‫است‪ .‬تعداد معامالت مسکن نیز در مهر امسال ‪۸۶۵۶‬‬ ‫مورد بود که نس��بت به ماه گذش��ته ک��ه ‪ ۸۴۶۳‬مورد‬ ‫بود‪ ،‬رش��د ‪ ۲.۳‬درصدی و نس��بت به ماه مش��ابه سال‬ ‫گذش��ته (مهر ‪ )۹۸‬که ‪ ۳۴۰۱‬معامله ثبت ش��ده بود‪،‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۵۴.۵‬درصدی را نشان می دهد‪ .‬براساس این‬ ‫گزارش بیشترین تعداد واحدهای معامله شده در تهران‬ ‫به تفکیک عمر بنا به واحدهای تا ‪ ۵‬س��ال س��اخت با‬ ‫سهم ‪ ۳۷‬درصد از کل معامالت مسکن مهر اختصاص‬ ‫داش��ت‪ .‬واحدهای ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬سال ساخت با ‪ ۱۹‬درصد‬ ‫کل معامالت در رتبه بعدی قرار داش��تند‪ .‬همچنین از‬ ‫نظر توزیع معامالت در مناطق بیست و دوگانه پایتخت‬ ‫منطق��ه ‪ ۵‬ب��ا ‪ ۱۴.۷‬درصد از کل معامالت بیش��ترین‬ ‫تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن در ماه گذشته‬ ‫نس��بت به ‪ ۷‬ماه نخس��ت سال گذش��ته که ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۷‬معامله انجام ش��ده بود‪ ،‬رش��د ‪ ۷۷.۶‬درصدی‬ ‫داش��ته است‪ .‬همچنین متوسط نرخ هر مترمربع واحد‬ ‫مسکونی در تهران در ‪ ۷‬ماه نخست امسال ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۹۱‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬توم��ان بود که نس��بت به ‪ ۷‬ماه‬ ‫نخست سال گذش��ته که شاخص یادشده ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۱۴‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬توم��ان بود رش��د ‪ ۶۴.۳‬درصدی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ماس��ک‪ ،‬همراه با دوستان یا خانواده‬ ‫بگیرن��د و ای��ن عک��س را در صفحه‬ ‫اینس��تاگرام خود با ‪#‬این‪-‬ماس��ک‪-‬‬ ‫زندگیس��ت و ‪#‬باهم‪-‬ماس��ک‪-‬بزنیم‬ ‫پست کنند‪.‬‬ ‫احمدی با بیان اینکه افراد باید در‬ ‫گام بع��د باید اسکرین ش��ات صفحه‬ ‫خود را ب��ه نش��انی ‪Bankmaskanmask‬‬ ‫ارسال کنند‪ ،‬گفت‪ :‬از بین عکس های ارسالی به‬ ‫‪ ۵۰‬نفر از مش��ارکت کنندگان جایزه ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تومانی تعلق می گیرد‪ .‬او افزود‪ :‬فرصت ارس��ال‬ ‫این عکس ه��ا از ‪ ۶‬تا ‪ ۱۶‬ابان اس��ت و تمامی‬ ‫اف��راد می توانند در این مس��ابقه ب��زرگ بانک‬ ‫مس��کن به صورت مجازی شرکت کنند‪ .‬رئیس‬ ‫اداره کل روابط عمومی بانک مسکن تاکید کرد‪:‬‬ ‫این مسابقه در راستای تشویق افراد به استفاده‬ ‫از ماسک برگزار می شود‪.‬‬ ‫اگر از خودپرداز استفاده می کنید‪ ،‬بخوانید!‬ ‫اگر ش��ما هم جزو افرادی هستید که در طول روز معموال‬ ‫یکبار را پای دس��تگاه های خودپرداز می روید‪ ،‬پس باید بیش‬ ‫از هر کس��ی از نکات امنیتی استفاده از این دستگاه ها مطلع‬ ‫باشید‪ .‬نخس��تین توصیه امنیتی در زمان استفاده از دستگاه‬ ‫خودپرداز‪ ،‬کس��ب اطمینان از نبود دوربین سارقان در محیط‬ ‫اطراف ان اس��ت‪ .‬همچنی��ن باید هنگام وارد ک��ردن رمز در‬ ‫دس��تگاه خودپرداز‪ ،‬طوری جلوی دستگاه بایستید که کسی‬ ‫امکان دیدن صفحه کلید را نداشته باشد‪ .‬می توانید دست دیگر‬ ‫را به عنوان محافظ انگشتان واردکننده رمز هم قرار دهید‪ .‬اما‬ ‫توصیه دیگر این است که شب ها از مراجعه به خودپردازها در‬ ‫محل های کم رفت و امد و تاریک خودداری کنید‪ .‬در صورت‬ ‫ضبط کارت در خودپرداز هم برای اطمینان از س��رقت نشدن‬ ‫کارت‪ ،‬باید حداقل یکی از موارد نمایش پیام خارج از سرویس‬ ‫ی کارتخوان‬ ‫ش��دن خودپرداز یا چش��مک زدن چراغ ال ای د ‬ ‫را مش��اهده کنید‪ .‬نکته دیگری که در اس��تفاده از خودپرداز‬ ‫باید ان را رعایت کنیم این اس��ت که هرگز رسید دریافتی از‬ ‫دس��تگاه و کارتخوان را در محل رها نکنیم‪ .‬باید دقت داشته‬ ‫تحقق حاشیه سود عملیاتی بانک صادرات‬ ‫بان��ک صادرات ای��ران با تمرکز ب��ر فعالیت های‬ ‫عملیات��ی در پای��ان مه��ر‪ ۹۹‬ضمن عب��ور منابع‬ ‫س��پرده ای از مرز ‪ ۳۰۰‬ه��زار میلیارد تومان‪ ،‬موفق‬ ‫به ایجاد حاشیه سود ‪ 2‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬گ��زارش فعالیت ماهانه این‬ ‫بانک برای دوره منتهی به ‪ ۳۰‬مهر ‪ ۱۳۹۹‬در سایت‬ ‫کدال منتش��ر شد که براس��اس ان‪ ،‬بانک صادرات‬ ‫ای��ران ب��ا جذب بی��ش از ‪ ۳۰۰‬ه��زار میلیارد توم��ان منابع‬ ‫سپرده ای و تمرکز بر فعالیت های عملیاتی و وصول مطالبات‬ ‫توانست طی دوره مالی ‪ 7‬ماهه منتهی به پایان مهر سال ‪۹۹‬‬ ‫بیش از ‪ 2‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان حاش��یه س��ود عملیاتی‬ ‫ایج��اد کند‪ .‬جمع درامد تس��هیالت اعطای��ی بانک صادرات‬ ‫ایران از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ‪ ،۱۳۹۹‬افزون بر ‪۱۴۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۸۴‬میلیارد ریال بوده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫جمع س��ود سپرده های س��رمایه گذاری بانک در این مدت به‬ ‫‪ ۱۲۳‬ه��زار و ‪ ۶۶۵‬میلی��ارد ریال رس��یده و بیش از ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫براس��اس امار داده ش��ده از س��وی گزارش یادشده‬ ‫بررس��ی شاخص کرایه مسکن اجاری در کل تهران در‬ ‫مهر امس��ال رش��د ‪ ۲۶.۸‬درصدی نسبت به ماه مشابه‬ ‫سال قبل داشته است‪ .‬ضمن اینکه اجاره بها در سراسر‬ ‫کش��ور نیز با افزایش ‪ ۲۶.۹‬درصدی رو به رو شده است‪.‬‬ ‫بیش��ترین تعداد معامالت در مهر م��اه در منطقه ‪ ۵‬با‬ ‫ه��زار و ‪ ۲۷۰‬مورد بود که متوس��ط نرخ هر متر واحد‬ ‫مس��کونی در ای��ن منطقه ‪ ۳۴‬میلی��ون و ‪ ۱۶۶‬هزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬تومان بود‪.‬‬ ‫کمترین تع��داد معامالت نیز در منطق��ه ‪ ۱۹‬با ‪۶۵‬‬ ‫مورد رخ داد اما متوس��ط نرخ هر مترمربع مس��کن در‬ ‫ای��ن منطق��ه ‪ ۱۴‬میلیون و ‪ ۱۳۲‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬تومان‬ ‫براورد شده است‪.‬‬ ‫میلیارد ریال برای بانک س��ود عملیاتی ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬اصالح س��اختار مالی بانک صادرات ایران با‬ ‫توج��ه به تالش های انجام ش��ده در بیش از ‪ ۳۰‬ماه‬ ‫گذشته‪ ،‬نتایج مثبتی مانند کاهش قابل توجه زیان‬ ‫انباش��ته بانک داش��ته به نحوی که در صورت های‬ ‫مالی حسابرس��ی نش��ده ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال ‪ ۹۹‬با‬ ‫کاهش ‪ ۶۴‬درصدی نس��بت به مدت مش��ابه سال‬ ‫قب��ل‪ ،‬همراه بوده و با توجه به س��وداوری گروه مالی س��پهر‬ ‫صادرات در دوره مالی ش��ش ماهه منتهی به پایان ش��هریور‬ ‫‪ ۹۹‬و س��هم درام��دی بیش از ‪ ۳۰‬هزار میلی��ارد ریالی بانک‬ ‫از ای��ن محل‪ ،‬انتظار م��ی رود نتیجه مثبت ان در صورت های‬ ‫مال��ی تلفیقی بان��ک موجب به از بین رفتن زیان انباش��ته و‬ ‫ایجاد س��ود انباش��ته شود‪ .‬بهبود کفایت س��رمایه و افزایش‬ ‫قابل توجه قدرت تسهیالت دهی بانک صادرات ایران‪ ،‬شرایط‬ ‫برای حضور قدرتمندتر در حمایت از اقتصاد کشور را به دنبال‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫باشید برای انتقال وجه با خودپرداز نیازی به استفاده از منوی‬ ‫انگلیس��ی نیست و منوی انگلیسی برای بهره برداری مسافران‬ ‫خارجی ایجاد شده است‪ .‬مراقب باشید کالهبرداران برای گیج‬ ‫کردن شما در زمان استفاده از کارت بانکی‪ ،‬منوی انگلیسی را‬ ‫پیشنهاد کرده و سعی در مجاب کردنتان برای این امر دارند‪.‬‬ ‫و نکته اخ��ر اینکه هنگام انتقال وجه‪ ،‬ف��رد دریافت کننده‬ ‫وج��ه تنها باید ش��ماره ‪ ۱۶‬رقمی کارت خ��ود را اعالم کند و‬ ‫به ارائه س��ایر اطالعات کارت یا مراجعه به دستگاه خودپرداز‬ ‫نیازی ندارد‪.‬‬ ‫حمایت تسهیالتی بانک ملی از کسب و کار‬ ‫ب��ا حمایت بانک ملی ای��ران بیش از‬ ‫‪ ۷۲۲‬ه��زار بن��گاه اقتص��ادی در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخس��ت امسال برای رونق بازار و کسب‬ ‫و کار خود تسهیالت دریافت کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی بانک ملی‬ ‫ایران‪ ،‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال ‪۷۲۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۹۳‬مورد تس��هیالت بانک ملی‬ ‫ایران ب��ه ارزش ‪ ۶۹۲‬ه��زار و ‪ ۷۰۹‬میلیارد ریال‬ ‫به بخش های مختلف کشاورزی و صنایع تبدیلی‪،‬‬ ‫صنعت و معدن‪ ،‬مسکن و ساختمان‪ ،‬بازرگانی و‪...‬‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫س��هم بخش کش��اورزی و صنای��ع تبدیلی از‬ ‫تسهیالت پرداختی بانک ملی ایران به بخش های‬ ‫مختل��ف اقتصادی طی این م��دت‪ ،‬افزون بر ‪۳۸‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۵۰‬م��ورد ب��ه ارزش ‪ ۲۵‬ه��زار و ‪۵۲۷‬‬ ‫میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن از ابتدای امس��ال تا پایان‬ ‫ش��هریور‪ ۷ ،‬ه��زار و ‪ ۷۷۳‬میلیارد ریال‬ ‫تس��هیالت در ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۸۷۰‬مورد به‬ ‫بخش مسکن و ساختمان پرداخت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این بانک در راستای حمایت از‬ ‫بخش صنعت و معدن کش��ور در مدت‬ ‫یادش��ده اف��زون بر ‪ ۱۶۰‬ه��زار و ‪۷۵۱‬‬ ‫میلیارد ریال تس��هیالت در ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۵۲۵‬مورد‬ ‫پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫بنگاه های بخ��ش بازرگانی نیز ‪ ۸۴‬هزار و ‪۱۹۷‬‬ ‫مورد تس��هیالت به ارزش ‪ ۸۸‬هزار و ‪ ۴۶‬میلیارد‬ ‫ری��ال دریاف��ت کرده اند‪ .‬همچنین س��هم بخش‬ ‫خدمات نیز از مجموع این تس��هیالت ‪ ۵۶۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۷۷‬م��ورد به ارزش ‪ ۴۰۹‬هزار و ‪ ۲۱۳‬میلیارد‬ ‫ری��ال و س��هم بخش صادرات نی��ز ‪ ۱۷۴‬مورد به‬ ‫ارزش هزار و ‪ ۳۹۹‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫چرا مردم نرخ رسمی تورم را باور نمی کنند؟‬ ‫جواد حس�ین زاده‪ ،‬رئیس مرکز امار ایران‪ :‬وقتی درباره‬ ‫نرخ تورم صحبت می کنیم شاید افرادی تورم کاالهای سرمایه ای‬ ‫را در نظر بگیرند حال اینکه در این س��بد ما فقط تورم کاالهای‬ ‫مصرفی را حس��اب می کنیم؛ بنابراین تغییرات نرخ ارز‪ ،‬س��که‪،‬‬ ‫مسکن جزو کاالهایی هستند که در سبد مصرفی حضور ندارند‬ ‫و نوس��انات قیمتی انها به طور مستقیم در سبد مصرفی حساب‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬چرا تورم احس��اس شده نس��بت به تورمی که اعالم‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بیشتر اس��ت و عده ای هم مدعی هستند تورم اعالم‬ ‫شده با واقعیت های بازار همخوانی ندارد‪ .‬در راستای این موضوع‪،‬‬ ‫گزارشی ‪ ۵۰‬صفحه ای را منتشر کردیم که دالیل این مسئله را به‬ ‫تفصیل توضیح می دهد‪ .‬وقتی نوسان شاخص های اقتصادی باال‬ ‫می رود باورپذیری این شاخص ها هم کمتر می شود و در شرایطی‬ ‫که نوسان در نرخ زیاد است درصد تورم باورپذیری کمتری دارد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬تورم نقطه ای کاالهای با دوام بیش از ‪ ۹۲‬درصد‬ ‫کاالهای ب��ی دوام ‪ ۳۰.۹‬درصد‪ ،‬خوراکی های تازه ‪ ۲۷.۳‬درصد‪،‬‬ ‫خوراکی ها ‪ ۳۱.۵‬درصد کاالهای بی دوام ‪ ۳۰.۹‬درصد اس��ت که‬ ‫می بینیم نوس��ان تورم در ای��ن کاالها با یکدیگر چقدر‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬در این گزارش‪ ،‬نرخ متوس��ط کاالها در‬ ‫شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته نیز امده‬ ‫است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬نرخ هندوانه بیش از ‪ ۱۶۷‬درصد‪،‬‬ ‫ط�لا بیش از ‪ ۱۶۶‬درصد‪ ،‬پژو ‪ ۴۰۵‬حدود ‪ ۱۳۸‬درصد‪،‬‬ ‫پرتق��ال وارداتی ‪ ۱۳۸‬درصد‪ ،‬تیبا ‪ ۱۳۳.۵‬درصد‪ ،‬پراید‬ ‫‪ ۱۲۰.۴‬درصد‪ ،‬لیمو ‪ ۱۱۸.۱‬درصد‪ ،‬برنج ‪ ۱۰۹.۵‬درصد‪،‬‬ ‫گواهی امضاء ‪ ۹۹.۶‬درصد و کدو سبز ‪ ۸۴.۴‬درصد افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬در ش��هریور س��ال ‪ ۹۹‬نسبت به ماه مش��ابه سال قبل‪،‬‬ ‫متوسط نرخ بسیاری از کاالها با افزایش مواجه بوده اند از جمله‬ ‫برن��ج خارجی با ‪ ۱۰۹‬درص��د‪ ،‬عدس با ‪ ۱۳۷‬درصد‪ ،‬لپه با ‪۱۱۹‬‬ ‫درص��د و برخی از اقالم کاالیی با افزایش متوس��ط نرخ کمتری‬ ‫مواجه بودند از جمله گوش��ت قرمز گوس��فند و گوساله و برخی‬ ‫اقالم کاالیی متوس��ط قیمت شان کاهش داشته از جمله سیب‬ ‫زمینی و رب گوجه فرنگی‪ .‬بنابراین ش��اهد نوسانات شدید تورم‬ ‫بین کاالها بودیم‪ .‬این اختالف نوسان باعث می شود تورم رسمی‬ ‫اعالم ش��ده برای مردم قابل پذیرش باشد‪ .‬سبدی‬ ‫که براس��اس ان نرخ تورم اعالم می ش��ود تشکیل‬ ‫ش��ده از کاال و خدمات مصرفی هستند و هر یک از‬ ‫اقالم داخل سبد یک وزنی دارند و مصرفی بودن ان‬ ‫بسیارل مهم است‪ .‬حسین زاده تاکید کرد‪ :‬کاالهای‬ ‫سرمایه ای در این سبد حضور ندارند و طال و مسکن‬ ‫هر ک��دام یک وجه س��رمایه ای و مصرف��ی دارند‪.‬‬ ‫بخش��ی از طال ک��ه مصرف زیوراالتی دارن��د کاالهایی مصرفی‬ ‫محس��وب می ش��ود و در س��بد خانوار حضور دارد اما سکه بهار‬ ‫ازادی مصرفی نیست و تورم ان هم حساب نمی شود‪ .‬همچنین‬ ‫در بخ��ش مس��کن هم هزینه های اجاره مس��کن و نگهداری بر‬ ‫سبد خانوار قرار دارد اما خرید و فروش در سبد مصرفی نیست‪.‬‬ ‫البته باید تاکید ش��ود تورم تمام این کاالها در یک س��طح با هم‬ ‫حرکت می کند و بر یکدیگر اثرگذار هس��تند‪ .‬عامل دیگری که‬ ‫باعث می شود نرخ تورم رسمی اعالم شده برای جامعه باورپذیر‬ ‫نباش��د‪ ،‬این اس��ت که دالر و ارز در س��بد مصرفی خانوار حضور‬ ‫ندارند و ش��اید گفته ش��ود وقتی با چنین نوس��اناتی در بخش‬ ‫ارز مواجه هس��تیم این عدد اعالم ش��ده از نرخ تورم نمی تواند‬ ‫واقعی باش��د‪ .‬حال اینکه دالر به طور مس��تقیم در سبد مصرفی‬ ‫نیست البته تغییرات قیمتی ان روی سبد مصرفی اثرگذار است‪.‬‬ ‫بنابراین وقتی درباره نرخ تورم صحبت می کنیم ش��اید افرادی‬ ‫ت��ورم کاالهای س��رمایه ای را در نظ��ر بگیرند حال اینکه در این‬ ‫سبد ما فقط تورم کاالهای مصرفی را حساب می کنیم‪ .‬بنابراین‬ ‫تغییرات نرخ ارز‪ ،‬س��که‪ ،‬مس��کن جزو کاالهایی هس��تند که در‬ ‫س��بد مصرفی حضور ندارند و نوس��انات قیمتی انها به صورت‬ ‫مستقیم در سبد مصرفی حساب نمی شود‪ .‬موضوع بسیار مهم‬ ‫این اس��ت که عده ای بین تورم و گرانی تفاوتی قائل نمی ش��وند‪.‬‬ ‫وقتی می گوییم کاالیی گران است یعنی در قیاس با سایر کاالها‬ ‫گران اس��ت یا در قیاس با کاالی مش��ابه در منطقه دیگر گران‬ ‫است اما تورم به معنای درصدی تغییرات نرخ در یک کاال است‪.‬‬ ‫ش��اید کاالیی ارزان باشد اما تورم باالیی داشته باشد و برعکس‬ ‫شاید کاالیی گران اما تورم ان کم باشد‪.‬‬ ‫ش��رکت مجتمع فوالد‬ ‫خراسان با فاصله معنی دار‬ ‫از دیگ��ر فوالدس��ازان‬ ‫کشور‪ ،‬رشد ‪ ۹۲‬درصدی‬ ‫حاش��یه س��ود خال��ص‬ ‫را ب��رای ‪ ۶‬م��اه نخس��ت‬ ‫امس��ال ثب��ت ک��رد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش‬ ‫به گفت��ه مدیرعامل مجتمع فوالد‬ ‫خراس��ان‪ ،‬عالوه بر کس��ب باالترین سود خالص در‬ ‫بین ش��رکت های فوالدی‪ ،‬حاشیه سود خالص این‬ ‫ش��رکت (که در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال ‪۱۳۹۸‬حدود‬ ‫‪۱۸‬درصد بوده)‪ ،‬در ‪۶‬ماه دوم امس��ال با رش��د ‪۹۲‬‬ ‫درصدی به حدود ‪۳۵‬درصد رس��ید‪ .‬این در حالی‬ ‫است که حاشیه سود ناخالص این شرکت در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخست س��ال ‪ ۱۳۹۹‬حدود ‪۹۱‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪ .‬به گفته کسری غفوری‪ ،‬در حالی که حاشیه‬ ‫سود ناخالص شرکت در ‪ ۶‬ماه نخست سال گذشته‬ ‫حدود ‪ ۲۱‬درصد بوده‪ ،‬فوالد خراسان با ثبت حاشیه‬ ‫س��ود ناخالص ‪۴۱‬درصدی در ‪ ۶‬ماه نخست امسال‬ ‫موف��ق به ثبت باالترین حاش��یه س��ود ناخالص در‬ ‫‪۷‬سال گذشته شد‪ .‬مدیرعامل فوالد خراسان رشد‬ ‫چش��مگیر عملکرد این شرکت را از نظر سوداوری‬ ‫و نس��بت های عملکردی در شش ماه امسال نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال قبل‪ ،‬پیامد مدیریت «بازاریابی‬ ‫و فروش» محصوالت از یک س��و و «مدیریت بهای‬ ‫تمام ش��ده» محصوالت تولیدی دانس��ت که باعث‬ ‫افزای��ش حاش��یه س��ود خالص و ناخالص ش��ده و‬ ‫س��وداوری‪ ،‬به��ره وری و بازدهی س��رمایه را برای‬ ‫فوالد خراس��ان به همراه داشته است‪ .‬براساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬درامد فوالد خراسان از فروش محصوالت‬ ‫خ��ود در بورس کاال نیز حدود ‪ ۲.۵‬برابر ش��ده و از‬ ‫‪۶‬هزار و ‪ ۲۵۴‬میلیارد ریال برای ‪ ۶‬ماه نخست سال‬ ‫قب��ل به بی��ش از ‪۲۱‬هزار و ‪۵۰۰‬میلی��ارد ریال در‬ ‫نیمه امسال رسیده است‪ .‬همچنین حجم معامالت‬ ‫فوالد خراس��ان در رینگ صنعتی ب��ورس کاال‪ ،‬در‬ ‫‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال به رقم ‪۲۸۶‬ه��زار و ‪ ۳۱۶‬تن‬ ‫رس��یده که این رقم در مدت مش��ابه سال گذشته‬ ‫‪۱۶۱‬ه��زار و ‪ ۸۶۴‬تن بوده اس��ت‪ .‬با وجود کاهش‬ ‫ارسال محصوالت به دلیل توقف فعالیت های شرکت‬ ‫در ‪ ۲۰‬روز اول فروردین امسال و به تبع ان کاهش‬ ‫حجم فروش محصوالت در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال در‬ ‫مقایسه با سال قبل‪ ،‬مجتمع فوالد خراسان با ثبت‬ ‫‪۲‬هزار ‪ ۷۶۶‬میلیارد تومان فروش در ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال‪ ،‬رش��د ‪ ۲۷‬درصدی درامد ریالی ناش��ی از‬ ‫فروش محصوالت خود را به ثبت رس��اند‪ .‬این رقم‬ ‫در مقایسه با فروش سال قبل در همین مدت‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۵۸۷‬میلی��ارد توم��ان افزایش درامد را برای این‬ ‫ش��رکت بزرگ بورسی نش��ان می دهد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ف��والد خراس��ان س��ال‪ ۹۹‬را یک��ی از موفق ترین‬ ‫سال های عملکردی شرکت دانست و افزود‪ :‬خدا را‬ ‫شاکرم که در سال «جهش تولید» با همت‪ ،‬غیرت‬ ‫و تالش همکاران در مجتمع توانس��تیم با اقتدار و‬ ‫فاصله ای معنی دار در صدر بزرگ ترین مجتمع های‬ ‫فوالد کشور قرار بگیریم؛ همدلی‪ ،‬تالش و یکرنگی‬ ‫کارکنان در کسب موفقیت های تولیدی و اقتصادی‬ ‫ش��رکت تاثیر غیرقابل انکار داش��ته است‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت س��هامداران عمده این مجتمع‪« ،‬موسس��ه‬ ‫صن��دوق بیمه اجتماعی روس��تاییان و عش��ایر»‪،‬‬ ‫«ش��رکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات» و‬ ‫«موسسه صندوق حمایت از بازنشستگی» کارکنان‬ ‫فوالد هستند‪.‬‬ ‫تحقق توسعه اقتصادی‬ ‫با امنیت سرمایه گذاری‬ ‫ناص��ر تق��ی زاده‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل و عضو هیات‬ ‫مدی��ره ش��رکت معدنی‬ ‫و صنعت��ی چادرمل��و در‬ ‫مراسم تقدیر از فرماندهان‬ ‫انتظام��ی‬ ‫نی��روی‬ ‫شهرس��تان اردکان که به‬ ‫مناس��بت هفته نیروی انتظامی در مجتمع معدنی‬ ‫چادرملو برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬به عنوان یک شهروند‪،‬‬ ‫وظیف��ه خ��ود می دان��م از خدمات ش��بانه روزی‬ ‫پرکارکن��ان خدوم این نیرو ب��رای برقراری نظم و‬ ‫امنیت در کش��ور تقدیر و تش��کر کنم‪ .‬به گزارش‬ ‫وی افزود‪ :‬بی تردید توسعه اقتصادی در گرو‬ ‫ارام��ش و امنیت اقتصادی اس��ت‪ .‬بنا براین الزمه‬ ‫رش��د و توس��عه در هر جامعه ای برخ��وردار بودن‬ ‫از نی��روی انتظامی توانمند ب��رای برقراری ارامش‬ ‫اس��ت‪ .‬تقی زاده تصریح کرد‪ :‬وظیفه ما ایجاد امید‬ ‫در دل مردم و به ویژه جوانان برای ترسیم اینده ای‬ ‫روشن است و در این راه حفظ امنیت نیز یک اصل‬ ‫انکار ناپذیر است که بخش عمده ان بر عهده نیروی‬ ‫انتظامی اس��ت‪ .‬سرهنگ صادقیان‪ ،‬فرمانده نیروی‬ ‫انتظامی شهرستان اردکان نیز از حمایت ها و نقش‬ ‫ش��رکت چادرملو در ایجاد امنیت ش��غلی و رونق‬ ‫اقتصادی در منطقه قدردانی کرد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫عرضه کارت‬ ‫اعتباری با‬ ‫وثیقه گذاری‬ ‫سهام عدالت‬ ‫تا پایان ابان‬ ‫معاون فناوری و توسعه نواوری شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اقدامات انجام شده‪ ،‬امیدواریم تا پایان ابان‪ ،‬کارت های اعتباری‬ ‫به دست سهامداران برسد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش صدا و س��یما‪ ،‬علیرضا ماهیار اف��زود‪ :‬روش اعطای کارت‬ ‫اعتباری سهام عدالت به طور مکانیزه انجام می شود‪ ،‬یعنی سهامداران با‬ ‫مراجعه به درگاه های بانک های عامل می توانند درخواست وثیقه گذاری‬ ‫سهام عدالت را داشته باشند‪ ،‬قاعدتا در این روش کارت هایشان به نسبت‬ ‫ارزش سهام شان شارژ می ش��ود‪ ،‬اکنون چند بانک این فرایند را به طور‬ ‫مکانیزه انجام داده اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پس از انکه ش��رکت های س��رمایه گذار اس��تانی درج‬ ‫نمادشان انجام و مجمع شان برگزار شد‪ ،‬افرادی که روش غیرمستقیم را‬ ‫انتخاب کرده اند‪ ،‬می توانند برای دریافت س��ود یا فروش حاصل از سهام‬ ‫عدالت اقدام کنند‪ ،‬ما تالش مان این است سهامداران این روش تا پایان‬ ‫اسفند به سودشان از طریق سامانه سجام دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫معاون فناوری و توس��عه نواوری شرکت سپرده گذاری مرکزی درباره‬ ‫مشکالت تغییر روش فروش س��هام عدالت از بلوکی به تجمیعی گفت‪:‬‬ ‫این س��هام ها به روش دس��توری خرید یا فروش نمی شوند‪ ،‬در گذشته‬ ‫ک��ه روش تجمیعی بود پول اف��راد خرد به حسابش��ان واریز‪ ،‬اما روش‬ ‫بلوکی سبب شد تا مبالغ به طور یکجا واریز شود‪ ،‬همچنین افرادی که از‬ ‫فروش سهام خود تا قبل از واریز مبلغ به حسابشان پشیمان شده باشند‬ ‫می توانند تغییر رویه دهند‪.‬‬ ‫فوالد خراسان صدرنشین‬ ‫«رشد حاشیه سود»‬ ‫فوالدسازان شد‬ صفحه 12 ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 11‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 15‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫اول نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1648‬‬ ‫پیاپی ‪2966‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش نرخ‬ ‫ارز در چند‬ ‫حرکت‬ ‫محمدرضا منجذب‬ ‫اقتصاددان‬ ‫با ورود به س��ال ‪ ۱۳۹۹‬پیش بینی اس��اتید‬ ‫اقتصاد بر س��خت تر شدن ش��رایط اقتصادی‬ ‫در این س��ال بود‪ .‬توصیه های مختلفی هم در‬ ‫زمینه مدیریت این ش��رایط ارائه می ش��د اما‬ ‫باید قبول کرد که در اجرای انها هم ش��رایط‬ ‫و هم مدیریت بس��یار سخت بوده و باتوجه به‬ ‫وضعیت حال حاضر کش��ور همچنان سخت‬ ‫خواهد بود‪ .‬در اینجا از منظر اقتصادی به این‬ ‫سوال پاسخ داده می شود که در زمینه نرخ ارز‬ ‫چه حرکات اشتباهی در سیاست گذاری روی‬ ‫داد که منجر به رسیدن به این نقطه شد؛‬ ‫اول‪ :‬اع�لام سیاس��ت های اقتصادی برخط‬ ‫که لزوما تاثیر مثبت نخواهد داشت‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه چندین بار توییت رئیس بانک مرکزی‬ ‫مبنی بر کنترل ن��رخ ارز موجب افزایش نرخ‬ ‫ارز ش��د‪ ،‬چراکه اعالم سیاست بدون پشتوانه‬ ‫تاثی��ر معک��وس می گ��ذارد‪ .‬اعالم سیاس��ت‬ ‫شورای قوای س��ه گانه ازسوی رئیس مجلس‬ ‫در زمینه حمایت از بورس در ابتدای شهریور‪،‬‬ ‫تاثیری وارونه و کاهش��ی بر بورس داشت که‬ ‫تاکنون نیز ادامه دارد‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬بازنگش��تن ارزهای صادراتی به دلیل‬ ‫پیش بینی نکردن راهکار مناسب و تمهیدات‬ ‫الزم توسط سیاست گذار که داستان تخصیص‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی را به گون��ه ای دیگر تداعی‬ ‫کرد‪ .‬اکنون به دنبال جذب این ارزها می دویم؛‬ ‫نوشدارو پس از مرگ سهراب!‬ ‫س�وم‪ :‬تش��دید تحریم های مالی و بانکی‬ ‫امریکا موجب ش��د ارز زیادی در کش��ورهای‬ ‫مختلف بلوکه شود (نزدیک ‪ ۴۰‬میلیارد دالر)‬ ‫ب��ه همین دلیل عرض��ه ارز نیز کاهش یافت‪.‬‬ ‫گ��روه ویژه اقدام مال��ی (‪ )FATF‬در مجمع‬ ‫عمومی خ��ود تصمی��م گرفت ای��ران و کره‬ ‫ش��مالی را در فهرست س��یاه نگه دارد و این‬ ‫خود به موضوع مزبور دامن می زند‪.‬‬ ‫چهارم‪ :‬کرون��ا موجب افت میزان صادرات‬ ‫شد و عرضه ارز را در داخل کاهش داد‪ .‬اکنون‬ ‫کش��ورهای واردکنن��ده کاال از ایران به دنبال‬ ‫تامین کننده های جایگزین هس��تند تا توسط‬ ‫امریکا تنبیه نش��وند؛ به عبارتی می توان گفت‬ ‫تبدیل به عادت شده است‪.‬‬ ‫پنجم‪ :‬کاهش نرخ س��ود بانکی که موجب‬ ‫خ��روج نقدینگ��ی از سیس��تم بانکی ش��د و‬ ‫س��رمایه به بازارهای جذاب تر م��وازی رفت‪.‬‬ ‫به تدریج با هوش��مند شدن گردش نقدینگی‬ ‫در ای��ن بازاره��ا از جمله ب��ازار ارز و افزایش‬ ‫تقاضای سفته بازانه ارز‪ ،‬نرخ ارز افزایش یافت‪.‬‬ ‫سقوط بورس از قله ‪ ۲‬میلیون واحدی به یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار واحدی نیز موجب ورود‬ ‫نقدینگی به بازارهای س��که‪ ،‬ارز‪ ،‬مس��کن و‪...‬‬ ‫شد‪ .‬ششم‪ :‬اقدام پوپولیستی مجلس مبنی بر‬ ‫اعالم مالیات بر مسکن‪ ،‬خودرو و‪ ...‬موجب شد‬ ‫قبل از اعمال این قانون نقدینگی عمده ای از‬ ‫بازار مس��کن خارج ش��ود و با اعمال سیاست‬ ‫هوشمندانه مسکن در ترکیه (مبنی بر خرید‬ ‫ملک و اخذ تابعیت) اکنون این پول ها به دالر‬ ‫تبدیل و از کشور خارج می شوند‪ .‬ایرانی ها این‬ ‫روزها در ترکیه رتبه اول تقاضای خرید ملک‬ ‫را دارند و همین عامل نیز باعث ش��د تقاضای‬ ‫ارز افزایش یابد‪.‬‬ ‫هفت�م‪ :‬جذابیت قاچ��اق در کاالهایی که‬ ‫حمایت ارزی دارند مانند دارو و‪ ...‬هم موجب‬ ‫فش��ار بر ارز می ش��ود‪ .‬ضمن اینکه تولیدات‬ ‫داخلی وابس��ته به ارز به دلیل قاچاق ش��دن‪،‬‬ ‫تقاضای بیشتری در زمینه ارز خواهند داشت‪.‬‬ ‫هشتم‪ :‬تدوین و اعالم ایین نامه های متعدد‬ ‫در زمین��ه ارز و بورس ک��ه تاثیری مخرب بر‬ ‫بورس داش��ت و باعث حرکت نقدینگی از ان‬ ‫به بازاره��ای دیگر از جمله ارز ش��د و تقاضا‬ ‫برای ارز را افزایش داد‪.‬‬ ‫نهم‪ :‬ش��رایط نامناس��ب اقتصادی موجب‬ ‫تش��دید خروج س��رمایه و خروج نخبگان از‬ ‫ایران ش��ده اس��ت‪ .‬این مس��ئله به تنهایی به‬ ‫تقاضای ارز دامن زده است‪.‬‬ ‫متاس��فانه اقتص��اد ایران تبدی��ل به موش‬ ‫ازمایشگاهی شده و سیاست گذاران با نخبگان‬ ‫اقتصادی قهر کرده اند‪ .‬اینان به صورت ازمون‬ ‫و خط��ا هم در اعالم سیاس��ت ها و هم اعمال‬ ‫انه��ا عمل و اثار مخربی را بر بازارهای موازی‬ ‫تحمیل می کنن��د‪ .‬هرچند باید تایید کرد که‬ ‫تش��دید تحریم ها ب��ر افزایش ن��رخ ارز تاثیر‬ ‫داشته‪ ،‬اما سوء مدیریت و سیاست گذاری های‬ ‫نادرست هم س��همی در این مقوله و تشدید‬ ‫انتظارات تورمی داشته است‪.‬‬ ‫البت��ه نمی ت��وان گفت ک��ه وزن تحریم ها‬ ‫بیشتر بوده یا سوءمدیریت؟‬ ‫زمان واریز‬ ‫یارانه ‪ ۵۵‬تا‬ ‫‪ ۲۰۵‬هزار تومانی‬ ‫کمک ه��ای معیش��تی بین ‪ ۵۵‬ت��ا ‪ ۲۰۵‬هزار تومانی س��اعت ‪ ۲۴‬روز‬ ‫گذشته به حساب خانوارهای مشمول واریز شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬از ابان سال گذشته تاکنون این دوازدهمین مرحله از‬ ‫کمک های معیشتی است که در دهم ماه پرداخت می شود‪.‬‬ ‫حدود یک سال پیش دولت تصمیم خود برای اصالح قیمت سوخت را‬ ‫اجرایی کرد و قیمت بنزین را افزایش داد و قرار ش��د مابه التفاوت ایجاد‬ ‫ش��ده را در قالب کمک معیش��تی به صورت نقد به حس��اب سرپرستان‬ ‫ بینی کرده بود‪ ،‬واریز کند‪ .‬بر این اس��اس حدود ‪۶۰‬‬ ‫خان��واری ک��ه پیش‬ ‫????‬ ‫میلیون نفر از بین ‪ ۷۸‬میلیون نفر یارانه بگیر را هدف قرار داده و پرداخت‬ ‫کمک معیشتی را از ابان سال قبل اغاز کرد‪.‬‬ ‫در ابتدا تعداد از ‪ ۶۰‬میلیون نفر کمتر بود اما در ادامه با درخواست های‬ ‫اعالم و بررسی شده به تدریج بر تعداد افزوده شد‪.‬‬ ‫دول��ت در کنار یارانه نقدی ‪ ۴۵‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومانی‪ ،‬در دهم هر ماه‪،‬‬ ‫کمک معیش��تی را نیز به حس��اب سرپرس��تان خانوار واریز می کند که‬ ‫به تناسب تعداد اعضای خانوار متفاوت است؛ به طوری که مبلغ پرداختی‬ ‫برای خانواده های یک نفره ‪ ۵۵‬هزار تومان‪ ،‬دونفره ‪ ۱۰۳‬هزار‪ ،‬س��ه نفره‬ ‫‪ ۱۳۸‬ه��زار‪ ،‬چهار نف��ره ‪ ۱۷۲‬هزار و پنج نفره و بیش��تر ‪ ۲۰۵‬هزار تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬هزینه پرداختی بابت کمک معیش��تی در هر ماه به طور متوس��ط‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬میلیارد تومان و در سال تا ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫گفتنی است یارانه ‪ ۵۵‬تا‪ ۲۰۵‬هزار تومانی روز گذشته به حساب خانوار‬ ‫ایرانی واریز شده است‪.‬‬ ‫موافقان و مخالفان یارانه در اقتصاد ایران چه می گویند‬ ‫میراث تلخ‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از همان روزی که دولت محمود احمدی نژاد در نیمه دوم س��ال ‪ ۱۳۸۹‬طرحی که س��ال ها در کش��و میز روسای جمهوری‬ ‫خاک خورده بود را به اجرا گذاش��ت‪ ،‬تا همین امروز عده زیادی از اقتصاددانان از اس��اس با اجرای چنین طرحی به مخالفت‬ ‫پرداخته اند‪ ،‬با این حال انتقادات کارشناس��ان هیچ گاه س��بب نش��د دولتمردان دست از اجرای این طرح بردارند و کماکان به‬ ‫حس��اب قریب به اتفاق ش��هروندان ایرانی مبلغ ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان (حدود ‪ ۱.۵‬دالر) به صورت ماهانه واریز می ش��ود‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که در مقاطع مختلف بحث قطع واریز یارانه به حس��اب مردم مطرح ش��ده اما هر بار به دالیل مختلف اجرایی‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬البته کارشناسان معتقدند دولت حس��ن روحانی‪ ،‬باتوجه به مشکالت عدیده اقتصادی تمایل چندانی به ادامه‬ ‫پرداخت یارانه های نقدی ندارد اما در ش��رایطی قرار گرفته که نه راه پس دارد و نه راه پیش! از طرفی هم اغلب کارشناس��ان‬ ‫اقتصادی بر تورم زا بودن یارانه ها تاکید دارند و ان را نه تنها راهی برای حل مشکالت معیشتی قشر محروم جامعه نمی دانند‬ ‫بلکه معتقدند اینکه دولت مستقیما و به صورت نقدی اقدام به واریز پول می کند به خودی خود به تور م دامن می زند و باعث‬ ‫افزایش قیمت ها می شود‪ .‬از سوی دیگر حتی موافقان پرداخت نقدی سوبسید انتقادات زیادی به این طرح دارند‪ .‬این دسته‬ ‫بر این باورند که مبلغ ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان ‪ ۱۰‬س��ال قبل‪ ،‬امروز باتوجه به نرخ باالی تورم و افزایش ‪ ۸‬برابری قیمت دالر‬ ‫(نسبت به سال ‪ ،)۱۳۸۹‬عددی نیست و باید در مبلغ یارانه ها تجدیدنظر اساسی کرد‪ .‬حتی در مواردی مانند اظهارات اخیر‬ ‫نایب رئیس مجلس یازدهم صحبت از پرداخت یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان به هر خانوار ایرانی می شود و دولت را متهم به‬ ‫اهمال در این زمینه می کنند‪ .‬با این حال اگر به دیدگاه های صاحب نظران حوزه اقتصاد نگاه دقیق تری داشته باشیم درمی یابیم‬ ‫که تقریبا همه اقتصاددانان مطرح کشور ادامه اجرای این طرح را مخرب دانسته و بر توقف هرچه زودتر ان پافشاری می کنند‪.‬‬ ‫دولت مخالف است‬ ‫اجرای طرح های‬ ‫یارانه ای توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد‪،‬‬ ‫تبعاتی هم که در‬ ‫‪ 10‬سال اخیر‬ ‫داشته گویای‬ ‫ناکارامدی این‬ ‫طرح است‬ ‫اگر ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی کاالهای‬ ‫اساسی حذف‬ ‫شود‪ ،‬یارانه هر‬ ‫خانوار ایرانی‬ ‫یک میلیون و‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار تومان‬ ‫خواهد شد‬ ‫س��خنگوی دولت در کنفرانس خبری سه ش��نبه گذش��ته‪ ،‬با اشاره‬ ‫ب��ه ط��رح مجلس برای پرداخت یارانه تامین کاالی اساس��ی به مردم‬ ‫گفت‪ :‬طرحی که بدون هماهنگی با ارکان اجرایی کشور تهیه می شود‬ ‫ب��ا س��ختی در اجرا مواجه خواهد ش��د‪ .‬هر تصمی��م اینچنینی باید با‬ ‫همکاری دولت پیش برود و قطعا ما از هیچ کاری که وضعیت معیشت‬ ‫مردم را بهبود بخشد نه دریغ و نه ان را محدود خواهیم کرد‪ .‬ربیعی با‬ ‫تاکید بر مش��کل تامین اعتبار اجرای این طرح افزود‪ :‬ابتدا گفتند این‬ ‫پول از تبصره ‪ ۱۴‬داده شود‪ ،‬در حالی که خود تبصره ‪ ۱۴‬کسری دارد‬ ‫و ما ناچار شدیم اجازه فروش ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان اوراق را بگیریم‬ ‫تا بتوانیم یارانه معیشتی را پرداخت کنیم چون بنزین داخلی فروش‬ ‫نرفت��ه بود‪ .‬در مرحله بعد گفتن��د از تراکنش های بانکی پول بردارید!‬ ‫همین مانده که مردم پول هایش��ان را از بانک بیرون بکش��ند‪ .‬ربیعی‬ ‫گفت‪ :‬اخیرا نیز پیش��نهاد ش��ده که دولت به برخی از نهادها ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان دیگر اموال بفروشد‪ .‬من نمی دانم اجرای این پیشنهاد‬ ‫چگونه امکان پذیر اس��ت و اینکه ما چق��در اموال قابل فروش داریم!‬ ‫سخنگوی دولت در نهایت تاکید کرد‪ :‬من به طور روشن و واضح اعالم‬ ‫می کنم دولت با این طرح مخالف اس��ت‪ ،‬چون ردیف بودجه ای برای‬ ‫ان دیده نشده است‪.‬‬ ‫کسی جرات قطع یارانه را ندارد!‬ ‫سیامک قاسمی‪ ،‬تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی‬ ‫ب��ا انتق��اد از اجرای طرح تخصی��ص یارانه های نقدی به‬ ‫ش��هروندان‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬واقعیت این اس��ت که هرگونه‬ ‫حمایت نقدی که غیرهدفمند و غیرهوش��مند به حساب‬ ‫افراد واریز شود کامال اشتباه و غیرکارشناسی است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬اجرای چنین برنامه هایی در هیچ‬ ‫اقتصادی‪ ،‬توجیه ندارد‪.‬‬ ‫تبعاتی هم که پرداخت یارانه ها در ‪ ۱۰‬سال اخیر برای‬ ‫اقتصاد ایران داش��ته‪ ،‬گویای ناکارامدی این طرح است‪.‬‬ ‫از طرفی هم پرداخت یارانه ها هیچ تاثیر مثبت ملموسی‬ ‫بر معیش��ت نداشته و هیچ کمکی به کاهش میزان فقر و‬ ‫همچنین ش��کاف طبقاتی وحشتناکی که در کشورمان‬ ‫وجود دارد‪ ،‬نکرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تورم باال می رود اما یارانه نه!‬ ‫قاسمی با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت ها و تشدید‬ ‫تورم در ‪ ۱۰‬س��ال اخیر و ثابت ماندن مبلغ یارانه نقدی‪،‬‬ ‫ب��ه‬ ‫ش پیاپی نرخ تورم در‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به افزای�� ‬ ‫س��ال های اخی��ر و ثابت ماندن مبل��غ یارانه ها‪ ،‬می دانیم‬ ‫ک��ه پرداخت یارانه حتی در بهبود س��طح کیفی زندگی‬ ‫دهک های پایین اقتصاد ایران هم تاثیر چندانی نداش��ته‬ ‫و عمال بی اثر است‪ ۴۵ .‬هزار تومان در سال ‪ ۸۹‬با ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫تومانُ در س��ال ‪ ۹۹‬زمین تا اس��مان تفاوت دارد و ارزش‬ ‫ان به مراتب کاهش یافته است‪.‬‬ ‫یارانه برای اقشار کم درامد‬ ‫مه��رداد گودرزون��د چگین��ی‪،‬‬ ‫نماینده م��ردم رودبار در مجلس‬ ‫یازده��م و عض��و کمیس��یون‬ ‫برنام��ه و بودجه ضمن اش��اره به‬ ‫نی��از دهک های پایی��ن جامعه به‬ ‫یارانه ه��ای نق��دی‪ ،‬عن��وان کرد‪:‬‬ ‫زمانی که مقدار پرداختی دولت به‬ ‫اقشار مختلف بررسی می شد‪ ،‬میزان نیاز دهک های پایین‬ ‫و نیازمند جامعه در نظ��ر گرفته و باتوجه به نیازهای این‬ ‫ش��هروندان مبلغ ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان تعیین ش��د‪ .‬این‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫در پاس��خ به پرسشی درباره کاهش شدید ارزش پول ملی‬ ‫نس��بت به ارزهای خارجی و کارس��از نبودن مبلغ یارانه ها‬ ‫در بهبود کیفیت زندگی مردم‪ ،‬به‬ ‫پاسخ داد‪ :‬یارانه‬ ‫برای اقش��ار کم درامد بسیار حیاتی و راهگشا است‪ .‬ما که‬ ‫ب��ا دالر زندگی نمی کنیم و در بازار هم که خرید می کنیم‬ ‫مبالغ را با ریال پرداخت می کنیم‪ .‬نماینده مردم رودبار در‬ ‫مجلس یازدهم با اش��اره به تمکن مالی نس��بی بسیاری از‬ ‫یارانه بگیران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همانطور که گفته ش��د این مبلغ‬ ‫برای مردم محروم و مس��تضعف پیش بینی ش��ده و نباید‬ ‫اف��رادی که نیازی ب��ه یارانه ندارند این مبال��غ را دریافت‬ ‫کنند‪ .‬در این باره هم مجلس تصمیماتی گرفته و بارها به‬ ‫دولت تذکر داده که هیچ لزومی برای واریز یارانه به حساب‬ ‫افرادی که نیاز ندارند نیست‪ ،‬اما متاسفانه دولت توجهی به‬ ‫این تذکرها نمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثی�ری ب�ر کیفی�ت زندگ�ی‬ ‫نداشت‬ ‫این تحلیلگر مس��ائل اقتصادی با بی تاثیر‬ ‫دانس��تن پرداخت یارانه های نقدی به مردم‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬می توان گفت این طرح از ابتدای‬ ‫اج��را هم تاثیر خیلی مثبتی در از بین بردن‬ ‫شکاف طبقاتی نداشته و االن هم که اصال اثر‬ ‫مثبت��ی بر زندگی مردم ندارد‪ ،‬اما دولت ها به دلیل اینکه‬ ‫جرات ندارند دس��ت از پرداخت این پول بردارند‪ ،‬باوجود‬ ‫علم به بی تاثیری ان‪ ،‬همچنان ماهانه به ازای هر فرد ‪۴۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان به حس��اب سرپرس��تان خانوار واریز‬ ‫می کنند تا کسی معترض نشود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم کمک به اقشار اسیب پذیر توسط‬ ‫دولت‪ ،‬بسته های معیشتی دولت های امریکایی و اروپایی‬ ‫را که در دوران کرونا به مردم داده ش��د مثال زد و گفت‪:‬‬ ‫م��ا نیاز ش��دیدی به حمایت های مقطعی و مس��تقیم از‬ ‫اقش��ار کم درامد و اسیب پذیر جامعه احساس می کنیم؛‬ ‫همانط��ور که این روزها در امریکا و کش��ورهای اروپایی‬ ‫می بینیم که دولت ها در حال کمک به مردم اسیب دیده‬ ‫از کرونا هس��تند و بس��ته های حمایت��ی را برای افرادی‬ ‫که با مش��کالت معیشتی ناشی از ش��یوع ویروس کرونا‬ ‫مواجهند‪ ،‬اختصاص داده اند‪ ،‬اما قرار نیست این کمک ها‬ ‫به صورت مستمر و برای همیشه ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹فشار یارانه نقدی بر بودجه‬ ‫قاس��می در ادامه با اش��اره به فش��ار پرداخت‬ ‫یارانه نقدی به بودجه س��االنه دولت‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫کار ع�لاوه بر اینکه هیچ تاثیر مثبتی بر کیفیت‬ ‫زندگ��ی مردم ندارد‪ ،‬فش��ار زیادی هم بر بودجه‬ ‫وارد می کند و باعث می ش��ود دولت با مشکالتی‬ ‫مواجه شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬البته پرداخت یارانه دلیل اصلی کس��ری‬ ‫بودجه دولت نیس��ت اما یک مش��کل مضاعف اس��ت که‬ ‫برای دولت ایجاد و باعث شده بودجه هم با مشکل روبه رو‬ ‫ش��ود‪ .‬در واقع ه��دف این طرح این ب��ود که حامل های‬ ‫انرژی قیمت های واقعی تری داش��ته باشند اما می دانیم‬ ‫ک��ه درامد دولت از محل حامل های انرژی کمتر از پولی‬ ‫اس��ت که ب��ه مردم پرداخت می کن��د و همین امر باعث‬ ‫ش��ده از بودجه های عمرانی یا س��ایر بخش های بودجه‬ ‫کشور کسر کند تا توان پرداخت یارانه ها را داشته باشد‪.‬‬ ‫همانطور که پیش تر نیز تاکید کردم پرداخت یارانه نقدی‬ ‫تاکنون بر زندگی مردم تاثیر چندانی نداش��ته اما اثرات‬ ‫مخرب زیادی بر بودجه ساالنه دولت گذاشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹یک مو از خرس کندن غنیمت است!‬ ‫این کارشناس مسائل اقتصادی با یاداوری سیاست های‬ ‫دولت در اوایل دهه ‪ ،۹۰‬بیان کرد‪ :‬خاطرمان هس��ت که‬ ‫زمان اقای دکتر نیلی از مردم خواسته شد که اگر نیازی‬ ‫الزام مجلس‪ ،‬انکار دولت‬ ‫باوج��ود تم��ام انتق��ادات ب��ه اصل‬ ‫پرداخ��ت یاران��ه‪ ،‬چن��دی پیش طرح‬ ‫اصالح قانون بودجه ‪ ۱۳۹۹‬کل کش��ور‬ ‫و ال��زام دولت ب��ه پرداخت یارانه تامین‬ ‫کاالهای اساسی در دستور کار مجلس‬ ‫ق��رار گرفت و نماین��دگان با ‪ ۲۱۵‬رای‬ ‫موافق از مجم��وع ‪ ۲۴۹‬نماینده حاضر‬ ‫با ان موافقت کردند‪.‬‬ ‫در م��اده واحده این طرح امده اس��ت‪« :‬دولت‬ ‫مکلف اس��ت به منظور تامین بخش��ی از نیازهای‬ ‫معیش��تی خانوارهای کش��ور به ویژه خانوارهای‬ ‫کم برخ��وردار از ابت��دای ‪ ۶‬ماه دوم س��ال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫ماهانه نس��بت به تامین و پرداخ��ت یارانه اعتبار‬ ‫خرید به هر فرد ایرانی شناس��ایی ش��ده در طرح‬ ‫معیش��ت خانوار (موض��وع ردی��ف (‪ )۳۱‬جدول‬ ‫تبصره ‪ ۱۴‬قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬کل کشور)‬ ‫ب��ه تعداد حداقل ‪ ۶۰‬میلی��ون نفر‪ ،‬از طریق واریز‬ ‫اعتب��ار به کارت یارانه نقدی سرپرس��ت خانوار به‬ ‫مبل��غ یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار ریال برای هر یک‬ ‫از افراد ‪ ۳‬دهک اول از جمله افراد تحت پوش��ش‬ ‫کمیته امداد امام خمینی‪ ،‬س��ازمان بهزیس��تی‪،‬‬ ‫رزمندگان معس��ر و افراد با درامد کمتر از حداقل‬ ‫حقوق و دستمزد و مبلغ ‪ ۶۰۰‬هزار ریال برای هر‬ ‫یک از افراد س��ایر دهک ه��ا اقدام کند‪ .‬این اعتبار‬ ‫صرفا برای تامین کاالی اساسی و ضروری در نظر‬ ‫گرفت��ه ش��ده و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و جه��اد کش��اورزی موظفند‬ ‫ام��کان تخفیف در خری��د این کاالها را‬ ‫برای مش��موالن فراهم کنند‪ ».‬طرحی‬ ‫ک��ه ربیعی به صراحت از مخالفت دولت‬ ‫با اجرای ان س��خن گفته و معتقد است‬ ‫منب��ع درامدی برای ان وجود ندارد‪ .‬با‬ ‫ای��ن همه برخی نمایندگان بر اجرایی ش��دن این‬ ‫ط��رح تاکید دارند‪ .‬س��ید امیرحس��ین قاضی زاده‬ ‫هاش��می‪ ،‬نایب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫اش��اره به طرح تامین کاالهای اساس��ی گفت‪ :‬در‬ ‫مجلس طرح معیش��ت یا پرداخ��ت یارانه کاالیی‬ ‫را دنب��ال می کنی��م؛ به این صورت ک��ه با اعطای‬ ‫کاالبرگ به مردم‪ ،‬حداقل ‪ ۷۰‬قلم کاال را به قیمت‬ ‫ثابت و مش��خص در اختیار مردم قرار می دهیم‪ ،‬اما‬ ‫متاسفانه دولت با این مورد مخالف است و ما ‪ ۳‬سال‬ ‫اس��ت که در مجلس به دنبال این موضوع هستیم‪.‬‬ ‫نایب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در گفت وگو‬ ‫ب��ا باش��گاه خبرنگاران جوان افزود‪ :‬ما س��االنه ‪۱۲‬‬ ‫میلی��ارد دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی می دهی��م ک��ه‬ ‫اجناس ضروری گران نش��وند‪ ،‬اما در بازار قیمت ها‬ ‫باال می رود‪ .‬طبق محاس��بات انجام ش��ده‪ ،‬اگر ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی کاالهای اساس��ی حذف ش��ود و به‬ ‫مردم یارانه بدهی��م‪ ،‬یارانه ماهانه هر خانوار ایرانی‬ ‫حدود یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان خواهد شد‪.‬‬ ‫به یارانه ندارند‪ ،‬از دریافت ان انصراف دهند اما دیدیم که‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬میلیون نفر بار دیگر برای دریافت یارانه های‬ ‫نقدی ثبت نام کردند‪ .‬همانطور که می دانیم این طرح هم‬ ‫شکست خورد‪ ،‬چراکه بسیاری از مردم معتقد بودند اگر‬ ‫ای��ن پول ناچیز را هم ما نگیرند‪ ،‬صرف اجرای طرح های‬ ‫عمرانی و‪ ...‬نخواهد ش��د‪ ،‬بلکه توسط مفسدان اقتصادی‬ ‫خورده می شود‪ .‬یادمان هست که در ان دوران بسیاری از‬ ‫افراد ضرب المثل «یک مو از خرس کندن غنیمت است!»‬ ‫را در توضیح این عملکردشان نقل می کردند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وجود ش��کاف بی اعتمادی در جامعه‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬من معتقدم مشکل اقتصاد ما سیاسی‬ ‫اس��ت و تا زمانی که این مس��ائل حل نش��ود نمی توان‬ ‫انتظار داش��ت معضالت اجتماعی هم حل ش��وند؛ برای‬ ‫مث��ال به موضوع صندوق های بازنشس��تگی توجه کنید‪.‬‬ ‫س��ن بازنشستگی باید در کشور ما حدود ‪ ۷۰‬سال باشد‪،‬‬ ‫چراکه بس��یاری از بازنشستگان مدت زمانی که از دولت‬ ‫حقوق بازنشس��تگی دریافت کرده اند‪ ،‬از طول دورانی که‬ ‫مشغول کار بوده اند کمتر است‪ .‬اما در این مورد هم هیچ‬ ‫کس جرات باال بردن سن بازنشستگی در کشور را ندارد‪.‬‬ ‫البت��ه این مس��ئله ربطی به این دولت ی��ا دولت قبلی و‬ ‫بعدی هم ندارد‪ .‬بلکه یک مشکل ساختاری است و به این‬ ‫سادگی ها حل نمی شود؛ مگر اینکه در سیاست گذاری ها‬ ‫تجدیدنظر اساسی انجام شود‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫زمانی که حس��ن روحانی در س��ال ‪ ۹۲‬بر مس��ند ریاست جمهوری‬ ‫نشست‪ ،‬از همان روزهای اول‪ ،‬طرح هدفمندسازی یارانه ها و همچنین‬ ‫طرح مس��کن مهر را ش��دیدا به باد انتقاد گرفت و حتی در مقاطعی از‬ ‫مجری��ان این دو برنامه پرحرف وحدیث به اس��تهزا یاد کرد‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا بود که اندکی پس از اس��تقرار دولت یازدهم‪ ،‬حسن روحانی به‬ ‫همراه علی طیب نیا و سایر مقامات اقتصادی دولت از مردم درخواست‬ ‫کردند تا به طور داوطلبانه از دریافت یارانه های نقدی انصراف دهند تا‬ ‫به جای واریز این مقدار اندک وجه نقد به حساب همه شهروندان‪ ،‬اقدام‬ ‫به پیش بردن طرح های نیمه تمام عمرانی کنند‪ ،‬اما ش��اهد بودیم که‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬میلیون نفر از مردم کشور بار دیگر برای دریافت یارانه های‬ ‫نقدی ثبتکنام کردند و واکنش مثبتی به درخواست دولتمردان نشان‬ ‫ندادند‪ .‬در ش��رایط کنونی بیش از یک س��ال و نیم اس��ت که پرداخت‬ ‫یارانه نقدی از برنامه مصوب انحراف داشته است‪ .‬پرداخت یارانه نقدی‬ ‫بخشی از قانون هدفمندی یارانه ها در ایران بود که در سال های گذشته‬ ‫نتوانس��ت به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد و در شرایط کنونی‬ ‫انچه از بار س��نگین اجرای نادرس��ت این قانون بر دوش اقتصاد ایران‬ ‫مانده‪ ،‬تنها یارانه نقدی اس��ت که به ج��ای توزیع هدفدار‪ ،‬بی هدف به‬ ‫حس��اب سرپرس��تان خانوار در کشور واریز می ش��ود؛ به عبارت دیگر‬ ‫پرداخ��ت یارانه نقدی با هدف جبران بخش��ی از هزینه های ناش��ی از‬ ‫رش��د قیمت سوخت در کش��ور‪ ،‬در دستور کار قرار گرفت‪ ،‬اما در عمل‬ ‫به دلیل در رفتن فنر نرخ ارز‪ ،‬نرخ تورم نیز به ش��دت رو به افزایش نهاد‬ ‫و در نتیجه یارانه ها نتوانست کمکی برای اقشار اسیب پذیر و کم درامد‬ ‫جامعه ش��ود‪ ،‬چرا که به صورت مساوی میان جمعیت برخوردار و فقیر‬ ‫توزیع می شود‪ .‬وقت تغییر الگوی توزیع درامد نرسیده است؟‬ صفحه 13 ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 11‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 15‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫اول نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1648‬‬ ‫پیاپی ‪2966‬‬ ‫بورس‬ ‫مهم ترین نگرانی های اهالی تاالر شیشه ای را بررسی کرد‬ ‫در دل بورس رخت می شویند‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫شاخص کل بورس همچنان روند ریزشی خود را که از اوایل‬ ‫هفته گذش��ته در پیش گرفته‪ ،‬ادامه می دهد و فعال نشانه ای‬ ‫از توقف ریزش های بازار س��رمایه دیده نمی ش��ود‪ .‬مسئوالن‬ ‫دولتی و اهالی بهارس��تان نیز با ش��رکت در جلس��ات متعدد‬ ‫سعی در ارائه راهکار برای حفظ بورس از گزند کشمکش های‬ ‫سیاس��ی دارند اما تا به حال راه حلی کارا و ملموس از درون‬ ‫این جلس��ات بیرون نیامده اس��ت‪ .‬ترجیع بند تمام مسئوالن‬ ‫تکذی��ب اثرپذیری بازار از انتخابات امریکا اس��ت‪ ،‬به گونه ای‬ ‫ک��ه تقریب��ا همه مدیران بورس��ی و نمایندگان مجلس نقش‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمه��وری در ایاالت متحده بر ریزش های‬ ‫اخیر در بورس را بس��یار ناچیز دانس��ته و حتی در مواردی به‬ ‫کل��ی ان را تکذی��ب می کنند‪ .‬اما انچه در ب��ازار جریان دارد‪،‬‬ ‫نگرانی اس��ت! نگرانی اغلب سهامدارانی که سهام خود را زیر‬ ‫بغ��ل زده و در صف ه��ای عرضه ایس��تاده اند ت��ا بلکه بتوانند‬ ‫دارایی های خود را از چنگ بورس تهران خالص کنند‪ .‬بازاری‬ ‫ک��ه عالوه ب��ر اثرات مخرب رقابت ه��ای انتخاباتی در امریکا‪،‬‬ ‫مشکالت عدیده دیگری نیز در داخل کشور دارد و همین امر‬ ‫موجب تشدید نگرانی های سهامداران شده است‪ .‬بسیاری از‬ ‫سهامداران رسانه ها را به کلی گویی در زمینه بازار بورس متهم‬ ‫می کنند و معتقدند بازار بورس مش��کالتی دارد که رس��انه ها‬ ‫به ان نمی پردازند‪ .‬در پژوهش های میدانی که‬ ‫از بین‬ ‫سهامداران باسابقه و همچنین تازه کار بورسی به عمل اورده‪،‬‬ ‫چند نگرانی عمده مطرح شده که به گفته این فعاالن در بازار‪،‬‬ ‫این عوامل باعث ریزش های اخیر در بازار ش��ده اند‪ .‬مهم ترین‬ ‫نگرانی اهالی تاالر شیش��ه ای بحث احتمال افزایش نرخ بهره‬ ‫بانکی اس��ت که البته در روزهای پایانی هفته گذش��ته رئیس‬ ‫کل بان��ک مرکزی فع�لا احتمال انجام چنین کاری را منتفی‬ ‫دانست و از این بابت تا حد زیادی خیال سهامداران را راحت‬ ‫کرد‪ .‬اما نرخ بهره تنها عامل تشدید فضای دلهره اور در بورس‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه مس��ائلی مانند نرخ ارز نیمایی و اختالف ان با‬ ‫قیم��ت ازاد دالر در بازارهای داخلی‪ ،‬قیمت خودرو‪ ،‬انتخابات‬ ‫امریکا و حضور یا عدم حضور پاالیشی ها در بازار ‪ ۴‬علت اصلی‬ ‫ق��وت گرفتن نگرانی ها بین س��هامداران اس��ت‪ .‬کار به جایی‬ ‫رسید که روز چهارشنبه گذشته موجی از اعتراضات در فضای‬ ‫مجازی به راه افتاد و عده زیادی خواستار تعطیلی بازار تا پس‬ ‫از اعالم نتایج انتخابات امریکا شدند تا مگر کمی از بالتکلیفی‬ ‫انها کاس��ته ش��ود‪ .‬اما با توجه به اظهارات مس��ئوالن به نظر‬ ‫نمی رسد دولت و مجلس زیر بار تاثیر گرفتن بازار بورس تهران‬ ‫از تحوالت سیاس��ی در ایاالت متحده بروند و به همین دلیل‬ ‫از اساس چنین مسئله ای را رد خواهند کرد‪.‬‬ ‫برای بازار سرمایه ارز نیمایی‪ ،‬نرخ مهم و قابل اتکاتری از نرخ ازاد‬ ‫است و توجه تحلیلگرها نیز عموما به دالر نیمایی است‪ .‬اما اتفاقی که‬ ‫این اواخر رخ داده نزدیکی این دو نرخ به یکدیگر است‪ ،‬تا حدی که‬ ‫در نیمه دوم هفته گذشته این فاصله کمتر از هزار تومان شده بود‬ ‫نگران نباشید‪ ،‬تکذیب می کنم!‬ ‫محس��ن علیزاده‪ ،‬نماینده مجلس شورای اسالمی و‬ ‫رئی��س کارگروه بورس در مجل��س یازدهم‪ ،‬ضمن رد‬ ‫ش��ایعات پیرامون افزای��ش نرخ بهره بانکی‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬همه این حرف ها ش��ایعه اس��ت و من قویا انها‬ ‫را تکذی��ب می کنم‪ ،‬رئی��س کل بانک مرکزی هم این‬ ‫مس��ئله را تکذیب کردند و اطمینان می دهم افزایش‬ ‫نرخ بهره بانکی فعال در دس��تور کار نیس��ت‪ .‬این عضو‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به جلسه‬ ‫ش��ورای عالی بورس که با حضور عبدالناصر همتی برگزار ش��ده‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ما در جلس��ه شورای عالی بورس که اقای همتی هم‬ ‫حضور داش��تند این موضوع را بررسی کردیم و ایشان هم به این‬ ‫مسئله تاکید کردند که شایعاتی از این دست بدل به ابزاری شده‬ ‫تا برخی افراد در بازار بورس از شرایط کنونی سوءاستفاده کنند‪.‬‬ ‫م��ن نیز تکذیب می کنم و به س��هامداران اطمینان می دهم این‬ ‫مسئله به هیچ وجه صحت ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار به هیچ وجه تعطیل نخواهد شد‬ ‫نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسالمی با رد احتمال‬ ‫تعطیلی بورس تا پس از اعالم نتایج انتخابات در ایاالت متحده‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬به هیچ وجه چنین اتفاقی نخواهد افتاد‪ ،‬اصال هیچ یک‬ ‫بورس را تعطیل نخواهند کرد‬ ‫از بازارهای مالی ما در ارتباط با این انتخابات نیستند‬ ‫و تاثی��ری هم از این رقابت ها نمی پذیرند‪ .‬از همین رو‬ ‫هیچ گونه برنامه ای برای تعطیلی بازار سرمایه‪ ،‬به بهانه‬ ‫تاثیر پذی��ری بورس از انتخابات در امریکا در دس��تور‬ ‫کار نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ریزش بورس ربط�ی به انتخابات امریکا‬ ‫ندارد‬ ‫علی��زاده درباره ریزش ه��ای اخیر در بازار ب��ورس تهران نیز‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اگر ‪ ۱۰‬عام��ل برای ریزش ب��ازار بورس در‬ ‫روزهای اخیر فهرس��ت کنیم‪ ،‬انتخاب��ات امریکا در بین این ‪10‬‬ ‫عامل اصال جایی ندارد‪ ،‬افت ش��اخص کل در بازار س��هام دالیل‬ ‫دیگ��ری دارد و هی��چ ربطی به ایاالت متح��ده ندارد‪ .‬باید توجه‬ ‫داش��ت انتخاب هیچ یک از این دو نفر (بایدن و ترامپ) به حال‬ ‫م��ا فرقی ندارد‪ ،‬چراکه دموکرات ه��ا و جمهوری خواهان درباره‬ ‫جمه��وری اس�لامی ایران رویکرد خصمان��ه ای دارند و ما نباید‬ ‫اقتصاد کش��ور را به نتیجه این رقابت های سیاس��ی در ان سوی‬ ‫جه��ان گره بزنیم‪ .‬از همین رو تاکید می کنم س��هامداران عزیز‬ ‫نگران نباشند‪ ،‬اغلب این مواردی که در رسانه ها شنیده می شود‪،‬‬ ‫شایعات بی پایه و اساس است‪.‬‬ ‫یک کارش��ناس بورس با اشاره به‬ ‫اینکه مالک عمل نرخ دالر در بورس‬ ‫ارز نیمایی اس��ت‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬دالر‬ ‫نیمای��ی در مرداد که ‪ ۱۴‬هزار تومان‬ ‫بود‪ ،‬امروز ب��ه حدود ‪ ۲۵‬هزار تومان‬ ‫رسیده‪ ،‬حال اگر بایدن انتخاب شود‪،‬‬ ‫شاید برای مقطع کوتاهی دالر به زیر‬ ‫‪ ۲۰‬هزار تومان بیاید‪ ،‬اما بس��یار بعید است که‬ ‫برای اینده نرح ارز نیمایی زیر ‪ ۲۲‬هزار تومان‬ ‫تعیین ش��ود‪ ،‬با توجه به این نرخ‪ ،‬شرکت های‬ ‫بورس��ی می توانند بس��یار عملکرد خوبی را از‬ ‫خود برجا بگذارند و این مسئله در گزارش هایی‬ ‫‪ ۶‬ماهه دوم س��ال انها می تواند به خوبی نمود‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫احس��ان رضاپور‪ ،‬کارش��ناس بازار سهام در‬ ‫گفت وگ��و با فرارو با اش��اره ب��ه اینکه تعطیلی‬ ‫بورس تهران به خاطر ریزش هایی که داش��ته‬ ‫امکان پذی��ر نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬انچ��ه در قوانین و‬ ‫مق��ررات درب��اره تعطیلی بازار ام��ده‪ ،‬مربوط‬ ‫به م��وارد فورس ماژور و اس��تثنایی‬ ‫بوده و به نوعی غیرمترقبه محس��وب‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اما اینکه ب��ه خاطر ریزش‬ ‫قیمت ها معام�لات را تعطیل کنند‪،‬‬ ‫امری بعی��د و دور از انتظ��ار بوده و‬ ‫احتم��ال انجام ان نزدی��ک به صفر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر‪ ،‬ب��ورس گرفت��ار‬ ‫یک روند نزول فرسایش��ی اس��ت ک��ه به نظر‬ ‫می رس��د ای��ن روند تا هفت��ه این��ده و موعد‬ ‫برگزاری انتخابات ریاس��ت جمه��وری امریکا‬ ‫ادامه داش��ته باش��د‪ ،‬از س��وی دیگر‪ ،‬به دلیل‬ ‫بی اعتمادی س��رمایه گذاران بورس��ی نسبت به‬ ‫وعده وعید هایی که از سوی متولیان بازار برای‬ ‫تغییر روند داده شده‪ ،‬اما به انها عمل نشده‪ ،‬به‬ ‫نظر می رس��د هر مثبتی را برخی از سهامداران‬ ‫خُ رد‪ ،‬به دید فرصت خ��روج نگاه می کنند و با‬ ‫اینکه ب��ا ضرر زیادی روبه رو ش��ده اند‪ ،‬ترجیح‬ ‫می دهند‪ ،‬از این بازار خارج شوند‪.‬‬ ‫هیچ برنامه ای‬ ‫برای تعطیلی‬ ‫بازار سرمایه‪ ،‬به‬ ‫بهانه تاثیر پذیری‬ ‫از انتخابات‬ ‫امریکا در دستور‬ ‫کار نیست‬ ‫ش مداوم بورس‬ ‫دالیل ریز ‬ ‫ضمن اشاره به ریزش های اخیر‬ ‫محمدامین رفیعی نیا در گفت وگو با‬ ‫در بازار س��رمایه‪ ،‬وجود بی اعتمادی در بازار را اصلی ترین عامل ان دانس��ت و‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬از نظ��ر م��ن بی اعتمادی که در بورس ایجادش��ده مهم ترین عامل‬ ‫ریزش های اخیر است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نگاه مسئوالن به بورس به مثابه یک ابزار‬ ‫یکب��ار مصرف بود که از طریق ان کس��ری بودج��ه را تامین کنند و بس! دقیقا‬ ‫همین اتفاق نیز افتاد‪ ،‬وزیر اقتصاد هم چند روز قبل از درامد ‪۳۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان��ی دول��ت از مح��ل بورس اوراق بهادار خبر داد که گواهی بر این مس��ئله‬ ‫اس��ت‪ .‬اما مس��ئله اینجاس��ت که کار به همین جا ختم نمی شود‪ ،‬چراکه قطعا‬ ‫دولت های بعدی نیز با کس��ری بودجه مواجه می ش��وند و با توجه به تجربه این‬ ‫دولت‪ ،‬نگاه ش��ان به بازار س��رمایه نگاهی استراتژیک خواهد بود‪ .‬دقیقا از همان‬ ‫روزی که رئیس جمهوری مردم را به حضور در بورس تش��ویق می کردند تا به‬ ‫امروز قیمت دالر از ‪۲۲‬هزار تومان به ‪۳۲‬هزار تومان افزایش یافت و ش��اخص‬ ‫کل بورس نیز حدود یک میلیون واحد ریزش داش��ته و اکنون به یک میلیون‬ ‫و ‪۲۰۰‬هزار واحد (شاخص کل به بیش از ‪۲‬میلیون و ‪۱۰۰‬هزار واحد در مرداد‬ ‫‪ ۹۹‬رسیده بود) رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بی ثباتی در بازار‬ ‫این کارش��ناس بورس ش��عاردرمانی و تغییرات پیاپی قوانین را دو عامل مهم‬ ‫در ایجاد بی اعتمادی و بی ثباتی در بازار س��رمایه دانس��ت و گفت‪ :‬از سویی هم‬ ‫مسئوالن سازمان بورس به این بی اعتمادی ها دامن زدند‪ ،‬زیرا دائم جلساتی با‬ ‫عنوان حمایت از بازار تشکیل شد و هیچ نتیجه مشخصی به جز شعار درمانی‬ ‫از این نشست های پی در پی حاصل نشد‪ .‬نحوه عملکرد مدیران بورس به گونه ای‬ ‫بوده که باعث ش��ده یکی از ریس��ک های بازار‪ ،‬ریسک قوانین باشد‪ .‬به این معنا‬ ‫که مش��خص نیس��ت فردا قرار است چه قانون جدیدی از سوی مسئوالن ابالغ‬ ‫شود؟ اصال کاری به خوب و بد بودن این قوانین نداریم‪ ،‬همین که ما هر روز این‬ ‫تغییرات را می بینیم برای بازار مضر است و ثبات را برهم می زند‪ .‬نباید فراموش‬ ‫کرد بورس یک بازار ترس��و اس��ت و از تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی‬ ‫استقبال نمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سهام عدالت‬ ‫رفیعی نیا از نحوه عملکرد دولت در عرضه های سنگین و همچنین ازادسازی‬ ‫س��هام عدال��ت انتقاد و عن��وان کرد‪ :‬یکی دیگر از دالی��ل ریزش بورس همین‬ ‫عرضه ه��ای دول��ت (به ویژه عرضه س��هام عدالت) بود‪ ،‬وقتی ش��ما به ناگهان‬ ‫‪۶۰‬درص��د س��هام عدالت را با ان حج��م باال در بازار عرض��ه می کنید‪ ،‬طبیعتا‬ ‫بازار واکنش خوبی نشان نمی دهد‪ .‬شوربختانه مسئوالن عرضه های‬ ‫ش��دید و س��نگین را به معنای حمایت می دانند‪ ،‬هر زمان صحبت‬ ‫از حمایت ش��ده مقامات از عرضه های دولت س��خن می گویند‪ .‬در‬ ‫حالی که مش��کل بازار عرضه نب��ود‪ ،‬بلکه باید طرف تقاضا در بورس‬ ‫تقویت می ش��د اما در این میان ش��اهد بودیم که فروش بی محابای‬ ‫س��هام عدالت و عرضه های دولتی‪ ،‬بازار را با مشکالت جدی روبه رو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تازه واردان‬ ‫ای��ن فعال بازار س��رمایه در ادامه به نقش مخ��رب هیجان زدگی تاژه واردان‬ ‫اش��اره و عنوان کرد‪ :‬در بسیاری از کش��ورهای توسعه یافته نیز مشارکت مردم‬ ‫در بازار بس��یار باالس��ت‪ ،‬اما ایا این حضور در بورس مستقیم است؟ یعنی مردم‬ ‫راسا اقدام به سرمایه گذاری در بازار بورس می کنند؟ اصال چنین چیزی نیست‪،‬‬ ‫مردم برای حضور در بازار سرمایه‪ ،‬پول خود را به شرکت های سرمایه گذاری و‬ ‫کارگزاری های بورسی می سپارند تا هم سود معقولی دریافت کنند و هم دارایی‬ ‫خ��ود را به یکباره در بازار از دس��ت ندهند‪ .‬اما در ب��ازار بورس تهران اینچنین‬ ‫نبود و مردم با هجوم به بازار سرمایه‪ ،‬عنصر مخرب هیجان را نیز با خود به این‬ ‫حوزه اوردند‪ .‬وی افزود‪ :‬به اعتقاد من اگر نوسهامداران را به سمت صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری سوق می دادیم و با اموزش های درست و اصولی مقدمات حضور‬ ‫انها را در بورس فراهم می کردیم‪ ،‬به طور قطع در بزنگاه های حس��اس ش��اهد‬ ‫واکنش ه��ای هیجانی نمی ش��دیم‪ .‬اما دولت این اقدام��ات را انجام نداد و فقط‬ ‫به فکر کس��ب درامد از طریق عرضه س��هام در بازار بود و فرصتی برای اجرای‬ ‫طرح های علمی و معقول باقی نماند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدافعان اقتصاد سالم‬ ‫رفیعی نی��ا از اف��رادی که دارایی خ��ود را وارد بازار ب��ورس کرده اند با عنوان‬ ‫مدافعان اقتصاد س��الم یاد کرد و به‬ ‫گفت‪ :‬افرادی که وارد بازار ش��ده اند‬ ‫مدافعان اقتصاد سالم هستند‪ .‬دقیقا همانطور که مدافعان سالمت در حال جنگ‬ ‫با ویروس کرونا هستند‪ ،‬چراکه این افراد می توانستند به جای تزریق سرمایه در‬ ‫بورس‪ ،‬وارد بازار طال و دالر شوند اما دیدیم که این کار را نکردند‪ .‬اما متاسفانه‬ ‫همانطور که می دانیم دولت با سهامداران رفتار خوبی نکرد‪.‬‬ ‫‹ ‹احتماال سلطان بورس هم معرفی می شود‬ ‫این تحلیلگر بورسی با اشاره به ورود قوای مقننه و قضاییه به موضوع بورس‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬امروز می بینیم که پای مجلس هم به بورس باز ش��ده و نمایندگان‬ ‫به دلیل مشکالتی که وجود داشت مجبور شدند جلساتی را با مدیران‬ ‫س��ازمان بورس و ش��ورای عالی بورس برگزار کنند اما این نشست ها‬ ‫نتیجه چندان ملموسی نداشت‪ .‬همین امر موجب شده تا قوه قضاییه‬ ‫نیز وارد ماجرا شود که به نظر من این اتفاقات برای بازار نتیجه خوبی‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬احتماال چندی بعد ش��اهد معرفی سلطان بورس هم‬ ‫خواهیم بود اما معتقدم نباید بازار را خیلی دستکاری کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فاصله نرخ ارز ازاد و نیمایی‬ ‫ای��ن کارش��ناس بازار س��رمایه ضمن تاکید بر اهمیت فاصله ن��رخ ارز ازاد و‬ ‫نیمایی‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬برای بازار س��رمایه ارز نیمایی‪ ،‬نرخ مهم و قابل اتکاتری از‬ ‫نرخ ازاد است و توجه تحلیلگرها نیز عموما به دالر نیمایی است‪ .‬اما اتفاقی که‬ ‫این اواخر رخ داده نزدیکی این دو نرخ به یکدیگر اس��ت‪ ،‬تا حدی که در نیمه‬ ‫دوم هفته گذش��ته این فاصله کمتر از هزار تومان ش��ده بود‪ .‬در حالی که قبال‬ ‫فاصل��ه قابل توجه��ی بین این دو بود‪ ،‬اما با این فاصل��ه اندکی که اکنون وجود‬ ‫دارد‪ ،‬امکان مانور هم کمتر شده است‪ .‬وی در پایان با مثبت دانستن تک نرخی‬ ‫شدن ارز به‬ ‫گفت‪ :‬هرچند اگر فاصله بین دالر ازاد و نیمایی کمتر شود‬ ‫و به س��مت س��مت تک نرخی شدن ارز برویم‪ ،‬تقاضاهای سفته بازانه هم بسیار‬ ‫محدودتر و کمتر خواهد شد که اتفاق خوبی است‪ .‬بازار سرمایه هم در صورت‬ ‫کمتر شدن فاصله این دو نرخ وضعیت بهتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫هفته قبل امیرحس��ین قاضی زاده هاش��می متخلفان در بازار سرمایه را‬ ‫تهدید به برخورد جدی قضایی کرد تا شاید با خط و نشان کشیدن برای‬ ‫کاربران فضای مجازی‪ ،‬کمی از شایعات پیرامون بازار بورس تهران بکاهد‪،‬‬ ‫اما تا به این لحظه هیچ یک از تهدیدات کارگش��ا نبوده و نتوانسته عاملی‬ ‫برای برقراری تعادل و ثبات در بازار باش��د‪ .‬از سویی هم کارشناسان بازار‬ ‫س��رمایه معتقدند دولت یا قضای��ی و تقنینی نباید در ام��ور داخلی بازار‬ ‫دخالت کنند‪ ،‬کما اینکه بس��یاری از اتفاقات��ی که در بازار روی می دهد و‬ ‫مسئوالن انها را مصداق جرم و تخلف می پندارند‪ ،‬در تمام بازارهای سهام‬ ‫سراسر جهان به عنوان امری عادی شناخته می شوند‪ .‬با وجود توصیه های‬ ‫کارشناسان به نظر نمی رسد مسئوالن قضایی و نمایندگان مجلس یازدهم‬ ‫گوش شان بدهکار سخنان مو سپید کرده های بازار باشد‪.‬‬ ‫بی اعتمادی‬ ‫که در بورس‬ ‫ایجادشده‬ ‫مهم ترین عامل‬ ‫ریزش های‬ ‫اخیر است‬ ‫در ن��گاه اول اینطور به نظر می رس��د که رفتار‬ ‫دولت مستقر در کاخ سفید با شرکت های چینی‬ ‫در ‪ 4‬سال گذشته به طور فزاینده ای پر مخاصمه‬ ‫و سراس��ر کش��مکش بوده‪ ،‬اما ظاه��را ماجرا در‬ ‫وال اس��تریت به گون��ه دیگری اس��ت‪ .‬این روزها‬ ‫بنگاه ه��ای چین��ی در امریکا با اس��تقبال خوبی‬ ‫روبه رو می ش��وند اما دول��ت تحت رهبری دونالد‬ ‫ترامپ استراتژی دیگری برای مواجهه با چینی ها‬ ‫داشته است‪ .‬در سال های اخیر کاخ سفید تالش‬ ‫کرده ش��رکت چین��ی هواوی‪ ،‬غ��ول مخابراتی‬ ‫جهان را س��رکوب کند و حتی اپلیکیش��ن های‬ ‫محبوب��ی مانن��د ‪ TikTok‬و ‪ WeChat‬نیز از‬ ‫دس��ت رئیس جمهوری مس��تقر در واشنگتن در‬ ‫امان نمانده و فعالیت شان در امریکا ممنوع شده‬ ‫خارجی ستیزانه ترامپ فقط در‬ ‫ ‬ ‫است‪ .‬اما اقدامات‬ ‫مقابله با برندهای شاخص پرجمعیت ترین کشور‬ ‫جهان محدود نمی ش��ود‪ ،‬چراکه وی شرکت های‬ ‫چینی را که در بازار س��هام امریکا حضور دارند را‬ ‫س امریکا قرار داده‬ ‫نیز در فهرس��ت اخراج از بور ‬ ‫اس��ت‪ .‬اما حاال برخی از شرکت های دانش بنیان‬ ‫مه��م دیگ��ر (مانن��د ‪ )Ant Group‬نیز که در‬ ‫زمینه های مختلف��ی فعالیت می کردند‪ ،‬به دلیل‬ ‫این گونه اقدام��ات دولت ترامپ تصمیم به ترک‬ ‫ب��ازار س��هام نیویورک گرفت ه و در عوض مس��یر‬ ‫خود را به س��وی بازارهای هنگ کنگ و شانگهای‬ ‫تغیی��ر داده اند‪ .‬اما این مس��ئله به بحث و جدلی‬ ‫توییتری بین مقام��ات بازارهای امریکایی مانند‬ ‫نزدک و مالکان شرکت های چینی اخراج شده در‬ ‫گرفته که توجهات بس��یاری را نیز به خود جلب‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬برای مثال‪ ،‬ماه گذشته مالک سهام‬ ‫‪ weibo‬در بورس نزدک در حس��اب ش��خصی‬ ‫توییتر خود نوش��ت‪« :‬س��هام شرکت ما با قیمت‬ ‫‪ ۲.۶‬میلیارد دالر واگذار خواهد شد‪ ».‬از سویی هم‬ ‫نماد مع��روف و بزرگ چینی ‪ Tencent‬توییت‬ ‫کرد‪« :‬س��هام شرکت را به ارزش ‪۳.۵‬میلیارد دالر‬ ‫به یک شرکت تجاری در بورس نیویورک ‪nyse‬‬ ‫واگ��ذار خواهی��م کرد‪ ».‬این در حالی اس��ت که‬ ‫اغلب ش��رکت های چینی که امروز در حال ترک‬ ‫غرب وحش��ی هس��تند‪ ،‬روزگاری ب��رای حضور‬ ‫در بازاره��ای ای��االت متحده از یکدیگر س��بقت‬ ‫می گرفتن��د‪ .‬اما ام��روزه به دلیل سیاس��ت های‬ ‫خصمانه رئیس جمهوری مس��تقر در واشنگتن‪،‬‬ ‫چش��م به بازارهای داخلی و جنوب ش��رقی اسیا‬ ‫دوخته ان��د‪ .‬بازگش��ت این غول ه��ای چینی به‬ ‫س��رزمین مادری باعث ش��ده حدود ‪۵۳‬میلیارد‬ ‫دالر (معادل ‪۳۵۵‬میلیارد یوان)‪ ،‬فقط به بازارهای‬ ‫ش��نژن و شانگهای وارد شود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که فقط در یک س��ال گذشته این رقم با بیش از‬ ‫‪۲.۵‬برابر افزایش مواجه بوده اس��ت‪ .‬این مبلغ در‬ ‫بورس هنگ کنگ نیز به بیش از ‪۲۸‬میلیارد دالر‬ ‫(از ژانویه تا س��پتامبر ‪ )۲۰۲۰‬رسیده که دو سوم‬ ‫بیش��تر از مدت مش��ابه در سال ‪ ۲۰۱۹‬است‪ .‬اما‬ ‫اگ��ر کمی دقیق تر به ماجرا بنگریم‪ ،‬خواهیم دید‬ ‫که اغلب اس��تارت اپ های چینی همچنان طمع‬ ‫فروش سهام خود در بازارهای امریکایی را دارند‪.‬‬ ‫برای مثال در ماه اوت گذشته یک شرکت معامالت‬ ‫انالین امالک (‪ )KE Holdings‬با پش��تیبانی‬ ‫گروه س��رمایه گذاری ‪ SoftBank‬ژاپن‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۲‬میلیارد دالر سرمایه جمع کرد‪ .‬شرکت معروف‬ ‫‪ xPeng‬نیز که سازنده اتومبیل های برقی است‪،‬‬ ‫موفق به کس��ب درامدی اف��زون بر ‪ ۱.۵‬میلیارد‬ ‫دالر ش��ده است‪ .‬شرکت ‪ Lufax‬نیز که در گروه‬ ‫دانش بنیان ها دس��ته بندی می شود‪ ،‬برای عرضه‬ ‫عمومی س��هام خود در ماه ج��اری میالدی (در‬ ‫بورس نیوی��ورک) ثبت نام کرده و کارشناس��ان‬ ‫تخمین می زنند این ش��رکت چینی بتواند بیش‬ ‫از ‪۳‬میلیارد دالر سرمایه جمع کند‪.‬‬ ‫از س��ویی هم گفته می شود شرکت های چینی‬ ‫از ژانویه گذش��ته ح��دود ‪ ۹‬میلیارد دالر از محل‬ ‫عرضه اولیه امریکای��ی (‪ )ipos‬و ‪ ۸‬میلیارد دالر‬ ‫دیگر از فروش ثانویه سهام کسب کرده اند‪.‬‬ ‫ح��اال ب��ا توج��ه ب��ه ام��اری ک��ه صن��دوق‬ ‫س��رمایه گذاری گلدمن ساکس منتشر کرده که‬ ‫نشان می دهد ارزش شرکت های چینی حاضر در‬ ‫بازارهای امریکا از ‪ ۱.۶‬میلیارد دالر اغاز شده که‬ ‫یک س��وم انها را سهامداران امریکایی در اختیار‬ ‫دارند‪ .‬اما س��وال اینجاس��ت که چرا شرکت های‬ ‫چین��ی ب��ا وج��ود تهدیده��ای دول��ت ترامپ‪،‬‬ ‫همچن��ان برای حضور در بازارهای امریکا س��ر و‬ ‫دست می شکانند؟! اگر به گزارشات شرکت های‬ ‫پژوهشی در بورس های ایاالت متحده توجه کنیم‬ ‫می بینیم ک��ه قوانین ورود به بازارهای امریکایی‬ ‫(برخ�لاف تبلیغ��ات ترامپ) بس��یار س��اده تر از‬ ‫چینی هاست‪ .‬پس می توان نتیجه گرفت با توجه‬ ‫به س��ود سرش��اری که این ش��رکت ها در خاک‬ ‫امری��کا کس��ب کرده اند و همچنین دسترس��ی‬ ‫و ورود اس��ان به بازارهای امریکایی باعث ش��ده‬ ‫ش��رکت های چینی برای ورود به بازارهای سهام‬ ‫غرب وحشی صف ببندند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬اکونومیست‬ ‫ترجمه‪ :‬سهند اینانلو‬ ‫تحلیل روز‬ ‫عرضه دام زنده‬ ‫در بورس‬ ‫کاالی کشاورزی‬ ‫مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام س��بک کش��ور گفت‪ :‬با همکاری سازمان‬ ‫مرکزی تعاون روس��تایی و موافقت س��ازمان ب��ورس مراحل اداری عرضه‬ ‫دام زنده و گوش��ت در بورس کاال در حال انجام اس��ت‪ .‬به گزارش س��ازمان‬ ‫مرکزی تعاون روس��تایی‪ ،‬اتحادیه تعاونی های کش��اورزی دام سبک کشور‬ ‫در تاریخ‪ ۲۳‬مرداد ‪۹۷‬بنا به درخواس��ت تعدادی از تعاونی های گوسفندان‬ ‫داران تحت پوش��ش س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی و موافقت معاونت‬ ‫امور تولیدات دامی وزارت جهادکش��اورزی و مجوز سازمان مرکزی تعاون‬ ‫روس��تایی کش��ور با حضور ‪ ۱۳‬عضو در ‪ ۳‬استان تشکیل شد‪ .‬افشین صدر‬ ‫دادرس در این ب��اره گف��ت‪ :‬در حال حاضر ای��ن اتحادیه دارای ‪ ۳۵‬عضو در‬ ‫‪ ۱۴‬اس��تان است از ابتدای س��ال تاکنون مجوز تشکیل ‪ ۱۰‬شرکت تعاونی‬ ‫دام سبک در استان های کشور و از جمله ‪ ۵‬استان جدید از سوی سازمان‬ ‫مرکزی تعاون روستایی صادر شد‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬تعداد دام سبک تحت‬ ‫پوش��ش این اتحادیه حدود ‪۷‬میلیون راس است که از این ‪۷‬میلیون راس‪،‬‬ ‫‪ ۲۵‬درص��د ب��ه عنوان دام قابل عرضه وارد بازار می ش��ود ک��ه می تواند در‬ ‫متعادل سازی بازار نقش موثری داشته باشد‪ .‬این مقام مسئول خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این اتحادیه برای رفع موانع تولید در سال جهش تولید‪ ،‬طرح حمایت‬ ‫از تولید دام س��بک روس��تایی و نیمه صنعتی به ستاد جهش تولید وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی ارائ��ه کرده و در حال پیگیری جهت عملیاتی ش��دن ان‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم اتحادیه‬ ‫مرکزی دام س��بک با توجه به س��ابقه کم تشکیل ان در راستای حل موانع‬ ‫تولید محصوالت دامی گام های اثر بخشی بردارد‪.‬‬ ‫چینی ها به لطف ترامپ‬ ‫دالر پارو می کنند!‬ صفحه 14 ‫ یکشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 11‬ابان ‪ 15 -1399‬ربیعاالول‪ - 1442‬اول نوامبر‪-2020‬شماره‪-1648‬پیاپی‪2966‬‬ ‫ابن ملجم مهربان و رئوف‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪instagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫هوای پاک‪ ،‬اسمان ابی‪ ،‬حق شهروندی‬ ‫شاخص الودگی هوا چیست؟‬ ‫عوامل و دالیل الودگی هوا‬ ‫چند پیشنهاد تکراری‬ ‫موضوع الودگی هوا و در کل محیط زیست را از هر طرف که بررسی کنی‪،‬‬ ‫به دخالت انسان در این نابسامانی می رسی! به عبارت دیگر بیشتر مشکالت‬ ‫محیط زیست ریشه در فعالیت های انسانی دارد‪ ،‬اما در کل عوامل الودگی‬ ‫هوا را می توان در موارد زیر خالصه کرد‪:‬‬ ‫ س��وخت های فسیلی‪ :‬ش��اید بتوان گفت مهم ترین عامل الودگی هوا‬‫در سراس��ر جهان‪ ،‬استفاده از س��وخت های فسیلی از جمله بنزین است‪ .‬با‬ ‫افزایش روزافزون اس��تفاده مردم از خودروهای شخصی‪ ،‬الودگی ناشی از‬ ‫احتراق سوخت انها به یک معضل بزرگ برای شهرها تبدیل شده است‪.‬‬ ‫ کارخانه ه��ا و نیروگاه ها‪ :‬یکی دیگر از عوامل اصل��ی الوده کننده هوا‪،‬‬‫کارخانه ه��ا و صنایعی هس��تند که از س��وخت های فس��یلی ب��رای ادامه‬ ‫فعالیت استفاده می کنند‪ .‬انتش��ار گازها و مواد شیمیایی ناشی از سوخت‬ ‫ای��ن کارخانه ها صدم��ات جبران ناپذیری به محیط زیس��ت وارد می کند‪.‬‬ ‫پاالیش��گاه ها و نیروگاه هایی که از سوخت های دیزلی استفاده می کنند از‬ ‫جمله عوامل مهم الودگی هوا و محیط هستند‪.‬‬ ‫ کشاورزی و استفاده از کودهای شیمیایی‪ :‬کودهای شیمیایی که به طور‬‫معمول در کش��اورزی استفاده می شوند‪ ،‬عالوه بر الودگی محیط زیست و‬ ‫اب های سطحی و زیرزمینی‪ ،‬باعث الوده شدن هوا نیز می شوند‪.‬‬ ‫بس��یاری از کارشناسان و فعاالن محیط زیس��ت سال هاست که نسخه های واحدی‬ ‫برای کنترل الوگی هوا می پیچند؛ از اعمال محدودیت در تردد خودروهای سنگین تا‬ ‫اسقاط موتورسیکلت های فرسوده‪ .‬با این همه این درد تا امروز درمان نشده است‪ .‬ما هم‬ ‫به ناچار برای تکمیل این گزارش پیشنهادهای تکراری کارشناسان را تکرار می کنیم‪.‬‬ ‫ ال��زام و پای��ش دائمی نص��ب فیلت��ر دوده روی تمام��ی خودروهای س��نگین و‬‫اتوبوس های حمل ونقل شهری‪.‬‬ ‫ افزای��ش تقاضا برای اس��قاط خودروهای فرس��وده‪ .‬باتوجه به انکه وس��ایل نقلیه‬‫فرس��وده اعم از سواری‪ ،‬سنگین و موتورس��یکلت بخش قابل توجهی از ذرات معلق را‬ ‫تولید می کنند‪ ،‬الزم است تقاضا برای گواهی اسقاط افزایش یابد‪.‬‬ ‫ ممنوعیت تردد خودروهای س��واری با س��ن بیش از ‪ ۲۰‬س��ال در یک سال اینده‬‫به صورت پلکانی‪.‬‬ ‫ انژکس��یون موتورس��یکلت ها و ممنوعی��ت ش��ماره گذاری موتورس��یکلت های‬‫کاربراتوری‪.‬‬ ‫ اصالح و توسعه سازکارهای اسقاط موتورسیکلت های فرسوده‪.‬‬‫ نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری‪.‬‬‫ ممنوعیت تردد اتوبوس های با س��ن بیش از ‪ ۱۰‬سال و کامیون های با سن بیش از‬‫‪۱۵‬سال در معابر شهری در تمامی ساعات شبانه روز طی ‪ 2‬سال اینده به صورت پلکانی‪.‬‬ ‫احتمال افزایش الودگی هوای پایتخت!‬ ‫در همی��ن حال در تازه ترین خبرها همین چند روز پیش مدیرعامل ش��رکت‬ ‫کنترل کیفیت هوای تهران با اش��اره به عوامل افزایش الودگی هوای پایتخت در‬ ‫نیمه دوم س��ال گفت‪ :‬هر سال همزمان با س��ردتر شدن هوا و کاهش ارتفاع الیه‬ ‫مرزی‪ ،‬االینده های جوی با افزایش غلظت روبه رو می شوند و این شرایط در زمان‬ ‫وقوع پدیده وارونگی دما تش��دید می شود‪ .‬حسین ش��هیدزاده با اشاره به اینکه‬ ‫در برخ��ی موارد نیز به دلیل کمبود بارندگ��ی و وزش بادهای حامل گرد و غبار‪،‬‬ ‫افزایش غلظت ذرات معلق اتفاق می افتد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طبق پیش بینی س��ازمان‬ ‫هواشناسی‪ ،‬در پاییز امسال میزان بارندگی ها کمتر از سال قبل است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران با اعالم اینکه پایتخت به علت‬ ‫دارا بودن انبوه منابع متحرک و ثابت‪ ،‬از ظرفیت باالیی برای تولید و انباشت حجم‬ ‫انبوهی از االینده های هوا برخوردار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نبود تهویه مناس��ب طبیعی‬ ‫هوای تهران‪ ،‬در طول س��ال به ویژه در فصول س��رد‪ ،‬عامل بالقوه ای برای تشدید‬ ‫الودگی هوا محس��وب می ش��ود‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در سال جدید چگونگی‬ ‫محاس��به شاخص تغییر کرده و س��ختگیرانه تر شده‪ ،‬به همین دلیل پیش بینی‬ ‫می شود میزان ‪ AQI‬در ماه های سرد افزایش داشته باشد و این شرایط می تواند‬ ‫برای االینده های ‪ NO۲‬و ذرات معلق زیر ‪ ۲.۵‬میکرون اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫مرضی�ه توکل‪ -‬روزنامه نگار‪ :‬پاییز که از‬ ‫راه می رس��د اگر دور از هیاهوی ش��هر در کنار‬ ‫باغ و دش��ت و دمن باش��ی باز هم حالت خوب‬ ‫است و نفس در سینه ات تنگ نمی شود اما اگر‬ ‫در کالنش��هری مانند تهران باش��ی همین که‬ ‫نفس بکش��ی خودش نعمتی است‪ .‬چند سالی‬ ‫اس��ت الودگی هوای شهرهای بزرگ و صنعتی‬ ‫ایران به مشکلی برای مردم و البته مسئوالن تبدیل شده که در راستای‬ ‫رف��ع ان اقدام های��ی از جمل��ه تعطیلی مدارس و مراک��ز اموزش عالی!‬ ‫ح زوج و فرد از در منزل و از س��ال گذش��ته طرح دوم ترافیک‬ ‫اجرای طر ‬ ‫و‪ ...‬انج��ام ش��ده اما این راهکارها نی��ز دردی از هوای دم کرده تهران دوا‬ ‫نکرد و به طبع با ش��رایط فعلی پایتخت نخواهد کرد‪ .‬هر سال در استانه‬ ‫فصل س��رد در محافل دولتی و س��ازمان های عمومی گفت وگوهایی در‬ ‫راس��تای رفع این معض��ل انجام و راهکارهایی به طور عموم دم دس��تی‬ ‫مطرح می ش��ود اما این راهکارها نه تنها کارساز نیست بلکه خود عاملی‬ ‫در تش��دید مشکالت شهری‪ ،‬اموزشی و صدالبته اقتصادی است‪ .‬اینکه‬ ‫برای کاهش الودگی هوا موسس��ه های دولتی‪ ،‬مدرس��ه ها و‪ ...‬را تعطیل‬ ‫کنیم باعث ایجاد نابسامانی در برنامه های اموزشی و اقتصادی و اختالل‬ ‫در خدمات رس��انی به جامعه می ش��ود و البته ورود مهمان ناخوانده این‬ ‫روزهای کش��ور که س��بب تعطیلی اغلب مدارس و گس��ترش اموزش‬ ‫مجازی شده نیز این موضوع را به اثبات رساند که تعطیل کردن مدارس‬ ‫هم راهکاری کارساز نبود که اگر می بود در سال جاری باید شاهد کاهش‬ ‫حداقلی الودگی هوای تهران می بودیم که این گونه نش��د؛ از همین رو‬ ‫ایجاد س��ازکاری که بتواند الودگی هوا را به طور پایدار کاهش دهد یا از‬ ‫بین ببرد ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫مهم ترین گام در رفع مشکل پیدا کردن عامل ایجاد ان مشکل است‪.‬‬ ‫در زمینه مش��کل یادش��ده نیز بزرگ ترین دلیل گس��ترش بیش از حد‬ ‫تهران و نادیده گرفتن طرح های مهمی چون طرح کمربند س��بز تهران‬ ‫اس��ت که سال ها پیش تصویب شده اما با ساخت برج هایی عظیم جای‬ ‫فضای س��بز نفس به سینه ش��هر تنگ شد؛ برج هایی که عالوه بر اینکه‬ ‫جای فضای س��بز را گرفته اند‪ ،‬مس��یر ورود بادهای موس��می که نقش‬ ‫انکارناپذی��ری در کاهش الودگی هوا دارند را نیز مس��دود کرده اند‪ .‬در‬ ‫این مسئله که الودگی هوا فقط مختص تهران و کالنشهرهای ما نیست‬ ‫و تقریبا تمام ش��هرهای بزرگ و صنعتی کش��ورهای توسعه یافته نیز با‬ ‫چنین معضلی دست به گریبان هستند شکی نیست اما مسئله مهم در‬ ‫این موضوع مقایسه دستاوردها و البته ظرفیت هاست‪.‬‬ ‫ایران ما س��رزمینی با منابع طبیعی بس��یار اس��ت ک��ه این ظرفیت‬ ‫می توانست و می تواند ابزاری برای توسعه کشاورزی و به تبع ان کاهش‬ ‫الودگی هوا و سالمت جسم و جان شهروندان این دیار باشد اما متاسفانه‬ ‫نه تنه��ا به این ظرفیت بی نظیر توجه نش��ده بلکه بدون برنامه و امایش‬ ‫س��رزمین طرح هایی در مناطق گوناگون و اکثرا اطراف شهرهای بزرگ‬ ‫ای��ن کش��ور به اجرا دراورده ایم که س��وغاتی ج��ز الودگی هوا و اتالف‬ ‫س��رمایه های انسانی نداش��ته اند و گرچه به ظاهر سوداور هستند اما با‬ ‫محاس��باتی دقیق تر درمی یابیم که س��هم انها در تولید ناخالص داخلی‬ ‫و رش��د اقتصادی انقدر نیس��ت که بتواند اس��یب های زیست محیطی و‬ ‫انس��انی انها را توجیه کند‪ .‬حتی با ف��رض توجیه اقتصادی این طرح ها‬ ‫مکان یابی نامناس��ب انها جمعیتی عظیم را در پی کس��ب درامد و رفاه‬ ‫بیشتر به سمت شهرهای بزرگ گسیل کرده؛ جمعیتی که تک تک شان‬ ‫می توانس��تند با ظرفیت های طبیعی ایران در صورت در اختیار داشتن‬ ‫فناوری و زیرساخت های اموزشی مناسب به کشاورزانی در تراز جهانی‬ ‫یا حتی صاحبان مراکز گردشگری معتبر تبدیل شوند اما نه تنها این گونه‬ ‫نش��د‪ ،‬بلکه حاصل عملکرد ما این ش��د که همان روستاییانی که روزی‬ ‫با ریه های پاک پا به کالنش��هرها گذاش��ته بودند امروز با تنی خس��ته‬ ‫دنبال مفری برای رهایی از درد الودگی می گردند اما دریغ که ش��رایط‬ ‫زادگاهش��ان همچنان به همان ش��کل س��ابق باقی مانده و توس��عه ای‬ ‫که مش��وق انها برای رجعت به محل تولدش��ان باش��د‪ ،‬رق��م نخورده؛‬ ‫پ��س ب��ه هوای نان‪ ،‬جان به هوای این غول های بی ش��اخ و دم توس��عه‬ ‫سپرده اند‪.‬‬ ‫البته انچه که بیان ش��د تنها بخش��ی از دالیل الودگی کالنشهرهای‬ ‫ما اس��ت و تاثیر چش��مگیر مواردی از جمله توسعه راه ها به جای توسعه‬ ‫حمل ونق��ل عموم��ی به لح��اظ کمیت و کیفیت‪ ،‬بنزی��ن و خودروهای‬ ‫غیراس��تاندارد و فرس��ودگی خودروه��ا در این وضعی��ت غیرقابل انکار‬ ‫اس��ت ک��ه پرداختن به هر کدام از انها مقال��ی جداگانه می طلبد‪ .‬کوتاه‬ ‫سخن انکه به نظر می رسد دیگر الودگی هوای تهران و سایر کالنشهرها‬ ‫برای مسئوالن موضوعی با فوریت های گذشته نیست و هم مردم و هم‬ ‫مس��ئوالن چنان به این ش��رایط عادت کرده اند که ش��اید فکر می کنند‬ ‫هوای طبیعی همین است که ما در این شهرها به سینه می کشیم؛ اصال‬ ‫شاید به همین خاطر شعر شهر و روستای مصطفی رحماندوست را که‬ ‫س��ال های طوالنی به عنوان اخرین درس در کتاب فارسی اول دبستان‬ ‫تدریس می ش��د حذف کرده و جای ان ش��عری با مضمون ایرانی سبز و‬ ‫اباد برای کودکان گذاشته اند‪.‬‬ ‫وداع با مسافر «مسافران»‬ ‫مراسم تش��ییع و خاک س��پاری کریم اکبری مبارکه‬ ‫روز گذشته برگزار شد‪ .‬کریم اکبری مبارکه متولد سال‬ ‫‪ ۱۳۳۲‬و فارغ التحصیل رشته بازیگری و کارگردانی تئاتر‬ ‫بود که پنجشنبه‪ ۸ ،‬ابان بر اثر کرونا از دنیا رفت‪.‬‬ ‫فرزند او به ایس��نا گفته بود‪ :‬پ��درم در روزهای اخیر‬ ‫مش��غول بازی در س��ریالی بود که یکی از عوامل ان و‬ ‫بع��د هم خانم الله اس��کندری مبتال به کرونا ش��دند و‬ ‫باتوجه به بیماری زمینه ای که پدر من داش��تند‪ ،‬بیماری تمام ریه اش را درگیر‬ ‫ک��رد‪ .‬چند روز قبل عکس ریه از ایش��ان گرفته ش��د اما داروه��ا موثر نبودند و‬ ‫چهارش��نبه صبح که پدر را در بیمارس��تان بستری کردیم‪ ،‬در فاصله ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫فوت کردند و همه ما در شوک هستیم‪ .‬کریم اکبری مبارکه‪ ،‬عضو خانه سینما و‬ ‫خانه تئاتر در فیلم های سینمایی مرگ یزدگرد‪ ،‬مسافران‪ ،‬دیدار‪ ،‬چند می گیری‬ ‫گری��ه کنی؟ روزهای زندگ��ی‪ ،‬قندون جهیزیه و عطر داغ بازی کرده اس��ت‪ .‬از‬ ‫اخرین کارهای او در تلویزیون س��ریال بچه مهندس بود اما معروف ترین اثرش‬ ‫در س��یما نقش ابن ملجم در س��ریال امام علی علیه السالم است‪ .‬همچنین بازی‬ ‫در نمایش های پهلوان اکبر می میرد نوش��ته بهرام بیضایی و کارگردانی ابراهیم‬ ‫سخن س��نج‪ ،‬کوچ به نویس��ندگی و کارگردانی بهزاد فراهان��ی‪ ،‬مرگ یزدگرد به‬ ‫نویس��ندگی و کارگردانی بهرام بیضایی‪ ،‬از خاک تا افالک به کارگردانی محمود‬ ‫فرهنگ‪ ،‬سیمرغ سیمرغ به نویس��ندگی و کارگردانی قطب الدین صادقی‪ ،‬بیا تا‬ ‫گل برافش��انیم به کارگردانی مجید جعفری و باغ البالو نوشته انتوان چخوف و‬ ‫کارگردانی اکبر زنجانپور بخشی از کارهای او در تئاتر است‪.‬‬ ‫مدیریت ذهن برای تعامل با دنیای پیرامون‬ ‫مهری اسکندری‪ -‬روانشناس‪ :‬بسیاری از اعمال و‬ ‫رفتار بشر طبق تلقین هایی صورت می پذیرد که توسط‬ ‫افراد یا جامعه به وی شده است‪ .‬در طول شبانه روز انسان‬ ‫به طور خودکار ‪ 2‬بار وارد خلسه هیپنوتیزمی می شود که‬ ‫بستری برای تلقین به ش��مار می رود‪ .‬ابتدای بیداری از‬ ‫خواب عمیق صبح و ابتدای خواب عمیق شبانه‪ .‬در واقع‬ ‫همه ما ‪ 2‬بار در طول شبانه روز هیپنوتیزم خواهیم شد‬ ‫و مراحلی را که بعد از هیپنوتیزم سپری می کنیم و به «پس هیپنوتیزم» معروف‬ ‫است‪ ،‬به درستی به خاطر نمی اوریم اما اتوماتیک وار تمامی برداشت ها‪ ،‬شنیده ها‬ ‫و دس��تورات دریافت ش��ده را به طور کامل‪ ،‬اجرا خواهیم کرد‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫ناخوداگاه دستوررسان‪ ،‬مغز است‪ .‬حال این سوال پیش می اید که انسان چگونه‬ ‫قادر است از خود در مقابل موارد «پس هیپنوتیزمی» که از جامعه پیرامون خود‬ ‫اعم از خانواده یا اجتماع دریافت می کند‪ ،‬محافظت کند؟‬ ‫م��ا برای رس��یدن به این توانایی‪ ،‬نی��از به توجه اگاهانه داریم‪ .‬ممارس��ت در‬ ‫هوشیاری و خوداگاهی‪ ،‬ما را قادر می سازد که ابتدا تمامی القائات ناخوداگاهی را‬ ‫به خوداگاه منتقل کرده و سپس به اجرا بگذاریم‪ .‬توجه به تنفس بهترین شیوه‬ ‫انتقال ناخوداگاهی به خوداگاهی اس��ت‪ .‬توجه مانند پرنده های ذهن اس��ت که‬ ‫به زحمت می توان انها را در یک مکان جمع کرد اما با کوچک ترین صدا‪ ،‬همگی‬ ‫پراکنده می شوند‪.‬دروازه ورود به ذهن «توجه» است و کلید دروازه «تنفس»‪ .‬در‬ ‫واقع افکار هر انسانی چکیده ای از نوع تنفس و توجه به جسم و ذهنش است‪.‬‬ ‫برای توج��ه به تنفس های اگاهانه نیاز به زم��ان و مکانی خاص نداریم؛ فقط‬ ‫کافی اس��ت که مدت زمانی را برای تمرین در نظر گرفته‪ ،‬با هر دم هوایی را که‬ ‫به درون ریه منتقل می کنیم‪ ،‬حس کنیم و با هر بازدم به حضور خود در فرایند‬ ‫تنفس اگاه باشیم‪ .‬بنابراین نوع و چگونگی تنفس و توجه هوشیارانه به نظم ان‬ ‫از ارکان اصلی س�لامت جسم و روان انسان هاست و برقراری ارامش ذهن پیامد‬ ‫ای��ن توجه خواهد بود‪ .‬اگاهی به حضور خ��ود‪ ،‬بهترین روند اموختن چرایی و‬ ‫چگونگی تعامالت ما با دنیای اطراف خواهد بود‪ .‬اگر بیاموزیم که چگونه با دنیای‬ ‫پیرامون با تعامل و ارامش ارتباط برقرار کنیم‪ ،‬تفس��یر خود را از دنیای اطراف‬ ‫بدون قضاوت و با بخش��ش و رافت بیان کرده و با مشکالت و مسائل حاشیه در‬ ‫مسیر زندگی مغرضانه برخورد نمی کنیم‪ .‬باید زندگی را در لحظه اکنون زندگی‬ ‫کرد‪ .‬بدون هیچ گونه قضاوت و داوری‪ ،‬با مهربانی و بخش��ش‪ ،‬با پذیرش شرایط‬ ‫وجودی خود به جای انتقاد مداوم و تخلیه انرژی‪ .‬در این ش��رایط و این س��بک‬ ‫زندگی می توانیم ایده ال های خود را به واقعیت نزدیک تر کنیم!‬ ‫برای هر لحظه خود در این کیهان گس��ترده‪ ،‬ارزش قائل باش��یم و در لحظه‬ ‫اکنون از زندگی خود بیش��ترین لذت را کسب کنیم‪ .‬تمرین روزانه این اموزه را‬ ‫تبدیل به روال عادی ذهن و زندگی می کند‪.‬‬ ‫‪Instagram: Mehri_esk‬‬ ‫نگاه نو‬ ‫شاخص الودگی هوا (‪ )AQI‬معیاری برای سنجش میزان الودگی هواست‪.‬‬ ‫برای سنجش الودگی هوا سازمانی به نام مدیریت پایش و نظارت بر کیفیت‬ ‫هوا در هر ش��هری (ش��هرهای بزرگ) وجود دارد که با اس��تفاده از داده های‬ ‫مرتبط با کیفیت هوا‪ ،‬ش��اخص های کیفیت هوا را می س��نجد‪ .‬در واقع وظیفه‬ ‫اصلی این ش��اخص‪ ،‬اگاه س��اختن مردم از کیفیت هوا و ارتباط ان با سالمت‬ ‫بدن است‪.‬‬ ‫‪ ۵‬االینده اصلی در سنجش شاخص الودگی هوا تاثیر مستقیم دارند و مورد‬ ‫سنجش واقع می شوند که عبارتند از ذرات معلق‪ ،‬دی اکسید نیتروژن‪ ،‬میزان‬ ‫ازن س��طح زمین‪ ،‬منواکس��ید کربن و دی اکس��ید گوگرد‪ .‬همچنین شاخص‬ ‫الودگی هوا در ‪ ۶‬سطح دسته بندی می شود که با سالمت در ارتباط مستقیم‬ ‫هستند‪ .‬این ‪ ۶‬دسته عبارتند از‪:‬‬ ‫ خ�وب‪ :‬وضعی��ت خوب یا پاک در حالت��ی رخ می دهد که میزان ‪AQI‬‬‫کمتر از ‪ ۵۰‬باش��د‪ .‬در این حالت میزان الودگی هوا رضایت بخش اس��ت و به‬ ‫ان وضعیت بی خطر یا کم خطر هم گفته می شود‪ .‬این وضعیت را با رنگ سبز‬ ‫نمایش می دهند‪.‬‬ ‫ متوس�ط‪ :‬اگر میزان ‪ AQI‬بین ‪ ۵۱‬تا ‪ ۱۰۰‬باش��د در وضعیت متوس��ط‬‫ق��رار داری��م‪ .‬در ای��ن حالت کیفیت هوا برای عموم مردم قابل قبول اس��ت و‬ ‫فقط برای عده ای از بیماران خاص می تواند خطرس��از باش��د‪ .‬البته این افراد‬ ‫ب��ا رعایت برخی موارد بهداش��تی خ��اص می توانند خطر را رفع کنند‪ .‬در این‬ ‫شرایط افرادی که نسبت به ذرات معلق‪ ،‬دی اکسید نیتروژن و ازن حساسیت‬ ‫ویژه ای دارند ممکن اس��ت عالئم تنفس��ی در انها مشاهده شود‪ .‬این حالت را‬ ‫با رنگ زرد نمایش می دهند‪.‬‬ ‫ ناسالم برای گروه های حساس‪ :‬در این وضعیت میزان ‪ AQI‬بین ‪۵۰‬‬‫تا ‪ ۱۰۱‬است و مثال افرادی که به بیماری ریوی مبتال هستند با خطراتی مواجه‬ ‫خواهند شد‪ .‬زمانی که الودگی هوا در این سطح قرار دارد‪ ،‬عموم مردم تحت‬ ‫تاثیر ان قرار نخواهند گرفت و این حالت را با رنگ نارنجی نشان می دهند‪.‬‬ ‫ ناس�الم‪ :‬در این حالت میزان ‪ AQI‬بین ‪ ۱۵۱‬تا ‪۲۰۰‬اس��ت که می تواند‬‫برای عموم مردم خطرس��از باش��د و بیماران خاص در خطر بیش��تری قرار‬ ‫خواهند گرفت و می تواند اثرات منفی زیادی بر برخی بیماران داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫این وضعیت را با رنگ قرمز نشان می دهند‪.‬‬ ‫ بسیار ناسالم‪ :‬زمانی که میزان ‪ AQI‬بین ‪ ۲۰۱‬تا ‪ ۳۰۰‬باشد‪ ،‬شاخص‬‫الودگی هوا در وضعیت بس��یار ناس��الم قرار می گیرد‪ .‬در این حالت هر کسی‬ ‫ممکن اس��ت اثر خطرناکی را روی بدن خود تجربه کند‪ .‬این حالت را با رنگ‬ ‫بنفش نمایش می دهند‪ .‬این حالت می تواند باعث بروز سردردهای شدید شود‪.‬‬ ‫ خطرناک‪ :‬الودگی هوا زمانی که ‪ AQI‬بیشتر از ‪ ۳۰۰‬باشد‪ ،‬در وضعیت‬‫خطرناک قرار خواهد گرفت‪ .‬در این حالت وضعیت اضطراری اعالم می ش��ود‬ ‫زیرا هر کس��ی امکان دارد خطرات بدی را بر س�لامت خود تجربه کند‪ .‬این‬ ‫وضعیت را با رنگ خرمایی نمایش می دهند‪.‬‬ ‫قصه غم انگیز پاییز و اسمان دودالود‬ ‫تسلیت‬ ‫«ادامه الودگی هوای تهران»‪« ،‬بیماران قلبی و ریوی‬ ‫فعالیت های خود را کاهش دهند»‪ « ،‬پیش بینی هوای‬ ‫کالنش��هرها»‪ « ،‬هش��دار به بیماران و سالخوردگان»‪،‬‬ ‫«ک��ودکان‪ ،‬س��الخوردگان و بیم��اران از خان��ه خارج‬ ‫نش��وند» و خبرهای��ی از این دس��ت سال هاس��ت که‬ ‫هرازگاهی در صدر خبرها قرار می گیرد‪ .‬هر س��ال هم‬ ‫این موج ناخوشایند با سرد شدن هوا شدت می گیرد و‬ ‫امس��ال شیوع کرونا هم به خیل مشکالت اسیب زننده‬ ‫به س�لامت اضافه شده و هنوز هم مسئوالن در زمینه‬ ‫تاثیر الودگی ها بر انتش��ار و ابتال به کرونا به توافق نظر‬ ‫نرس��یده اند‪ .‬یکی الودگی هوا را بر ش��یوع کرونا موثر‬ ‫می دان��د و دیگری این نظ��ر را رد می کند‪ .‬در این بین‬ ‫«تهدید س�لامت» نقطه مش��ترک همه خبرهاست؛‬ ‫تهدیدی که س��ال های س��ال اس��ت بر ج��ان زندگی‬ ‫صنعتی شهرنش��ینی افتاده و هی��چ راهی هم تا امروز‬ ‫برای درمان این درد مشترک پیدا نشده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫وقت��ی یک دوس��ت پ��رواز می کند و م��ی رود‪ ،‬هرگز‬ ‫نتوانس��تم همان روز یا شب‪ ،‬یادداش��تی بنویسم‪ .‬خبر‬ ‫می رسد که کریم اکبری مبارکه متولد ‪ ۱۶‬خرداد ‪۱۳۳۲‬‬ ‫روز پنجش��نبه‪ ۸ ،‬ابان ‪ ۱۳۹۹‬با کرون��ا‪ ،‬ان هم در ‪۲۴‬‬ ‫ساعت بار سفر بسته است‪.‬‬ ‫انقالب که شد‪ ،‬کریم اکبری مبارکه به اداره تئاتر امد و گرفتار بازی ناخواسته‬ ‫مدیریتی ش��د که فکر می کنم س��ال ها رنجش داد و هر بار که مرا می دید‪ ،‬اورا‬ ‫ابن ملجم صدا میزدم و او با مهربانی پاس��خ می داد و می خواست توضیحی دهد‬ ‫و من با خنده نمی گذاشتم‪.‬‬ ‫او یک بار از اینکه دوستان به شوخی او را ابن ملجم می نامیدند‪ ،‬نرنجید و من‬ ‫امروز که فکر می کنم‪ ،‬می بینم چگونه می شود دلی به ان مهربانی داشت و نقشی‬ ‫چنین منفی را بازی کرد‪ .‬او به راستی از بهترین بازیگران سینما و تئاتر ایران بود‪.‬‬ ‫کریم با چشمان زیبای ابی و همیشه غمگین با قیافه ای خشن‪ ،‬دلی بزرگ و‬ ‫کودکانه و مهربان در سینه داشت‪.‬‬ ‫او هنرمندی توانا بود و شخصیتی ارام و صبور داشت‪ .‬فکر می کنم اخرین بار‪،‬‬ ‫‪ 4 ،۳‬س��ال قبل بود که باز هم پیام مهربانی داد و از اینکه در ایام بیماری من‪،‬‬ ‫بی خبر بوده و نتوانسته حضوری دیدار کند‪ ،‬عذر تقصیر خواسته بود‪ .‬اخرین بار‬ ‫هم شب عید بود که گروه یاران مرکز هنرهای نمایشی را تشکیل دادیم و او در‬ ‫پیامی‪ ،‬این گروه را به فال نیک گرفت و حاال همه رفقا در ان گروه پیام های تلخ‬ ‫نبودنش را به خانواده محترمش و یاران مرکز هنرهای نمایشی تسلیت گفته اند‪.‬‬ ‫مش��هورترین نقش وی درس��ینما نقش س��رکرده در فیلم مرگ یزدگرد و در‬ ‫احمربن شُ َمیط در سریال‬ ‫تلویزیون نقش ابن ملجم مرادی‪ ‬در سریال امام علی و َ‬ ‫مختارنامه و صورت زخمی در سریال بچه مهندس بود ه است‪.‬‬ ‫ب��ازی در نمایش ه��ای پهلوان اکبر می میرد نوش��ته به��رام بیضایی‪ ،‬کوچ به‬ ‫کارگردانی بهزاد فراهانی‪ ،‬مرگ یزدگرد به نویسندگی وکارگردانی بهرام بیضایی‪،‬‬ ‫از خاک تا افالک به کارگردانی محمود فرهنگ‪ ،‬سیمرغ سیمرغ به نویسندگی و‬ ‫کارگردانی قطب الدین صادقی‪ ،‬بیا تا گل برافشانیم به کارگردانی مجید جعفری‬ ‫و باغ البالو نوش��ته انتوان چخوف و کارگردانی اکبر زنجانپور بخشی از کارهای‬ ‫او در تئاتر است‪.‬‬ ‫دوست و همکار خوبی بود‪ .‬یادش برای همه کسانی که از نزدیک می شناختند‬ ‫و انها که از هنرش لذت برده اند‪ ،‬گرامی باد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ -‬مدیر مسئول‪:‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ صفحه 15

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!