روزنامه صمت شماره 1649 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1649

روزنامه صمت شماره 1649

روزنامه صمت شماره 1649

‫میالد با سعادت پیامبر رحمت‪ ،‬حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفرصادق(ع) برهمگان مبارک باد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫مقابله با اسیب های احتمالی‪ ،‬تضمین پایداری‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 2‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1649‬پیاپی ‪2967‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫کارشناسان وضعیت بازار ارز پس از انتخابات امریکا را پیش بینی کردند‬ ‫انتخاب‬ ‫هوشمندانه امروز‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫تحلیل علت ها‬ ‫در چرایی توسعه نیافتگی‬ ‫‪4‬‬ ‫دلیلی برای ترخیص برنج‬ ‫نداریم‬ ‫اولویت‬ ‫تامین نیاز داخلی‬ ‫حوادث و خطرات اعم از طبیعی و غیرطبیعی همراه همیشگی زندگی بشری بوده و مخاطرات متعدد با منشا طبیعی‬ ‫یا انسانی به سرعت یک چشم بر هم زدن قادر است‪ ،‬زندگی را دگرگون کند و به گونه ای نشانه های حیات را از پهنه ای‬ ‫وسیع بزداید که گویی حتی یک موجود زنده در ان نمی زیسته است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬رعایت تمهیداتی پیشگیرانه جهت‬ ‫مصون داشتن انسان ها از خطرات احتمالی ازجمله مواردی است که همواره به ان توجه شده و با پیشرفت علم و فناوری‬ ‫و افزوده ش��دن انواع تهدیدات با ش��کل های گوناگون‪ ،‬توجه بش��ر به پیش بینی‪ ،‬پیش��گیری و مقابله با این تهدیدها نیز‬ ‫افزایش یافته است‪۸ .‬ابان‪ ،‬سالروز صدور فرمان تشکیل سازمان پدافند غیرعامل (که در تقویم رسمی کشور به عنوان روز‬ ‫پدافند غیرعامل ثبت شده)‪ ،‬فرصت مغتنمی برای تبیین اهمیت و دستاوردهای مثبت پدافند غیرعامل در عرصه های‬ ‫گوناگون در بین مسئوالن‪ ،‬مدیران‪ ،‬کارشناسان و احاد جامعه است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پایان دوران سرکشی‬ ‫نرخ ارز برمدارکاهش‬ ‫‪15-2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫بهترین گزینه‬ ‫سرمایه گذاری کدام است؟‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪15‬‬ ‫«قاچاق معکوس» به تایرهای مستهلک رسید‬ ‫سودجویان وارد میدان شدند‬ ‫ناف ما را‬ ‫با کسری بودجه بریده اند‬ ‫‪14‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫پاسکاری مسئولیت‬ ‫برنج های در معرض فساد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 2‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1649‬‬ ‫پیاپی ‪2967‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫انتخاب‬ ‫هوشمندانه امروز‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫اقتصاددان‬ ‫بررسی تاثیر نتیجه انتخابات امریکا بر بازارهای ایران‬ ‫چه کسی توسعه خواه‬ ‫است؟‬ ‫نرخ ارز بر مدار کاهش‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫یک روز دیگر تا انتخابات امریکا باقی مانده اس��ت؛ انتخاباتی که به گفته بس��یاری بر اقتصاد ایران موثر خواهد‬ ‫ب��ود؛ هرچند که گروهی دیگر معتقدند این انتخابات هیچ اثری بر اقتصاد ما ندارد‪ .‬اما تمام کارشناس��ان درباره‬ ‫اینده بازارهای مالی یک نظر مشترک دارند و ان اینکه «بازارها در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار می گیرند»‪ .‬درباره‬ ‫تاثی��ر نتیج��ه انتخابات امریکا در بلندم��دت نیز دو دیدگاه متفاوت و متقابل وج��ود دارد که البته در یک نقطه‬ ‫به هم می رس��ند؛ ان هم اینکه تحریم ها و سیاس��ت های خارجی بخشی از مشکالت اقتصاد ایران است و بخش‬ ‫مهم تر مشکالت ساختاری و داخلی است و تا انها بهبود پیدا نکند‪ ،‬نمی توان به تغییر کلی شرایط امید داشت‪.‬‬ ‫روند کاهشی نرخ ارز ادامه دار خواهد بود‬ ‫سید کمال س�ید علی‪-‬معاون اسبق ارزی بانک‬ ‫مرک�زی‪ :‬هرچه بیش��تر به انتخابات ریاس��ت جمهوری‬ ‫امریکا نزدیک ش��دیم باتوجه به اعالم دیدگاه جو بایدن‬ ‫درباره بازگش��ت امریکا به برج��ام‪ ،‬انتظارات تورمی هم‬ ‫روند کاهشی به خود گرفت‪ .‬نرخ ارز در ماه های گذشته‬ ‫هر روز با افزایش مواجه می شد و به همین دلیل برخی‬ ‫صادرکنن��دگان نی��ز ارز خود را نگه داش��ته بودند تا به‬ ‫مبلغ بیش��تری بفروش��ند‪ .‬حاال که با روند کاهشی نرخ‬ ‫ارز روبه رو هس��تیم‪ ،‬صادرکنندگان نیز هرچه س��ریع تر‬ ‫نس��بت به فروش ارز خود اق��دام می کنند‪ .‬در این بین‬ ‫سیاس��ت های بانک مرکزی هم باید به نحوی باش��د که‬ ‫منجر به توزیع رانت نش��ود و ن��رخ ارز دولتی را به بازار‬ ‫ازاد نزدی��ک کند‪ .‬همچنی��ن باید تعامل بیش��تری با‬ ‫صادرکنندگان برقرار کند تا نرخ ارز روند کاهش��ی خود‬ ‫را ادامه دهد‪ .‬در این ش��رایط س��فته بازان هم وارد بازار‬ ‫ش��ده اند و انهایی که ارز خریده بودند تا در زمان گرانی‬ ‫بفروشند حاال با کاهش قیمت ها انها هم عرضه کننده ارز‬ ‫می شوند و به این ترتیب ارز از خانه ها بیرون می اید‪ .‬در‬ ‫نهایت باید گفت روند کاهش��ی نرخ ارز ادامه دار خواهد‬ ‫بود و به نظر می رسد بانک مرکزی نیز باید سیاست های‬ ‫خود را با عوامل اثرگذار بیرونی همسو کند‪.‬‬ ‫نرخ ارز سقوط عمده ای نخواهد داشت‬ ‫حجت قندی‪ ،‬اس�تاد اقتصاد دانش�گاه‬ ‫وندربیلت امریکا‪ :‬برای بررس��ی س��اده تاثیر‬ ‫انتخابات امریکا بر اقتص��اد ایران باید به نکات‬ ‫س��اده بازار ارز توجه کرد‪ .‬ب��ازار ارز ایران یک‬ ‫طرف عرضه دارد و یک طرف تقاضا‪ .‬تا پیش از‬ ‫این‪ ،‬عرضه ارز تا حدود زیادی در دست دولت‬ ‫بود؛ یعنی عمده درامد ارزی کشور از صادرات‬ ‫نفت خام تامین می شد که متعلق به دولت بود‪.‬‬ ‫ام��ا با کاهش بس��یار زیاد ص��ادرات نفت خام‪،‬‬ ‫کنترل قس��مت عرضه ارز تا حدودی از دست‬ ‫دولت خارج ش��د و به پیامدهایی دامن زد که‬ ‫در اقتصاد ایران سابقه نداشت‪ .‬حاال نکته ای که‬ ‫تعیین کننده نرخ ارز اس��ت‪ ،‬این است که کدام‬ ‫نامزد انتخابات ریاست جمهوری امریکا می تواند‬ ‫درامدهای ارزی دولت را بازگرداند‪ .‬در صورت‬ ‫انتخاب مجدد ترامپ و عدم ازسرگیری مذاکره‪،‬‬ ‫س��طح صادرات نفت ایران در اینده‬ ‫نزدیک تغیی��ر چندانی نخواهد کرد‬ ‫و تحریم ها س��ر جای خود خواهند‬ ‫ماند‪ .‬در این شرایط باید چند فرض‬ ‫را در نظر گرفت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬درام��د غیرنفت��ی کش��ور در‬ ‫سطحی که هست بماند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬سیاس��ت های پولی و بودج��ه ای دولت و‬ ‫بانک مرکزی طبق روال قبل ادامه یابد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬نقدینگی به س��رعت قبل افزایش یابد؛ به‬ ‫ای��ن معنی که تقاضا برای ارز (از نظر اس��می)‬ ‫هم تراز با افزایش نقدینگی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ذخیره ارزی کش��ور در مقایس��ه با حجم‬ ‫اقتصاد باال نباش��د و اس��تقراض خارجی عمده‬ ‫هم بعید باش��د‪ .‬با این فرض های س��اده کننده‬ ‫می ت��وان اینده بازار ارز در ایران را به روش��نی‬ ‫دید‪ .‬در این ص��ورت نرخ ارز به طور‬ ‫تدریجی و با همان س��رعت افزایش‬ ‫نقدینگی تغییر خواهد کرد و تثبیت‬ ‫ن��رخ ارز حتی تثبیت ه��ای دوره ای‬ ‫هم غیرممکن می ش��ود‪ .‬به عبارتی‪،‬‬ ‫نرخ ارز هر س��ال بیش از سال قبل‬ ‫از ان خواهد ب��ود‪ .‬اگر بی نظمی در‬ ‫سیاس��ت های مال��ی و پولی افزای��ش یابد‪ ،‬در‬ ‫ان صورت احتمال ش��وک های ارزی‪ ،‬بیش��تر‬ ‫هم می ش��ود و کشور ممکن اس��ت در استانه‬ ‫ش��رایط ابرتورمی قرار گیرد‪ .‬توجه به این نکته‬ ‫الزم اس��ت که یکی از کارکردهای پول‪ ،‬ذخیره‬ ‫ارزش است‪.‬‬ ‫در ش��رایط تورمی ارزش پول کم می ش��ود‬ ‫و ای��ن کارک��رد پول زیر س��وال م��ی رود‪ .‬در‬ ‫این زم��ان ممکن اس��ت م��ردم ب��رای حفظ‬ ‫سقوط نرخ مسکن با تداوم کاهش نرخ دالر‬ ‫مصطف�ی قلی خس�روی ‪ -‬رئیس‬ ‫اتحادی�ه مش�اوران امالک اس�تان‬ ‫تهران‪ :‬مدت های زیادی است که ارزش‬ ‫ملک در کشور به نرخ دالر وابسته شده‬ ‫و ب��ه همین دلیل اکن��ون نرخ ملک در‬ ‫کشور با حباب بسیار زیادی همراه است‪.‬‬ ‫به محض افزایش نرخ دالر نرخ اپارتمان‬ ‫نی��ز افزایش می یابد اما کاه��ش نرخ دالر بالفاصله‬ ‫منجر ب��ه کاهش نرخ مس��کن نمی ش��ود‪ ،‬چراکه‬ ‫انتظار بازگش��ت نرخ دالر به مدار صعودی منجر به‬ ‫مقاوم��ت بازار در کاهش قیمت ها خواهد ش��د‪ .‬با‬ ‫این حال رص��د ما از وضعیت بازار مس��کن حاکی‬ ‫از این اس��ت که در صورت تداوم روند کاهشی نرخ‬ ‫دالر و مان��دگاری دالر روی ن��رخ متعادل حتما با‬ ‫سقوط قیمت ها در بازار مسکن مواجه خواهیم شد؛‬ ‫بنابراین تدبیر دول��ت در کاهش نرخ دالر می تواند‬ ‫ن��رخ مس��کن را تحت تاثی��ر ق��رار داده و از ادامه‬ ‫رش��د قیمت ها در بازار مس��کن جلوگیری به عمل‬ ‫اورد‪ ۳۵ .‬درصد نرخ ملک به مصالح اس��تفاده شده‬ ‫در ان مرب��وط می ش��ود و در صورت��ی ک��ه دولت‬ ‫روی نرخ مصالح س��اختمانی نظارت داش��ته باشد‬ ‫می توانیم باز هم به کاهش نرخ مس��کن‬ ‫برس��یم‪ ۸۰.‬درصد مصالح س��اختمانی‬ ‫تولید داخل است؛ پس چرا باید نرخ این‬ ‫مواد گران ش��ود‪ .‬برای مثال نرخ ماس��ه‬ ‫چ��را باید ‪ 100‬درصد گران ش��ود؟ چرا‬ ‫نظ��ارت در بازار مصالح ضعیف اس��ت؟‬ ‫بخش��ی به دلی��ل جو روانی و بخش��ی‬ ‫به دلی��ل کاه��ش نظارت ها اس��ت‪ .‬در کل می توان‬ ‫گفت سیاس��ت خارجی بر نرخ مسکن تاثیر نسبی‬ ‫داش��ته و پیروزی دموکرات ها یا جمهوری خواهان‬ ‫در انتخاب��ات امریکا هیچ کدام بر کاهش یا افزایش‬ ‫نرخ مس��کن تاثیرگذار نیست‪ .‬مسئله اصلی کنترل‬ ‫و ثبات نرخ دالر اس��ت که اکنون با سیاس��ت های‬ ‫جدید بانک مرکزی انتظار کاهش نرخ دالر افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬پیشنهاد می شود صاحبان ملک به بهانه‬ ‫مش��خص ش��دن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫امری��کا از عرضه ملک خود خودداری نکنند‪ .‬تجربه‬ ‫ما به عنوان اتحادیه امالک تهران این است که نرخ‬ ‫مس��کن در بازار رو به کاهش است و رشد قیمت ها‬ ‫در ‪ 6‬ماه نخس��ت سال در پایان سال تکرار نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫ارزش انچه ب��ه زحمت به دس��ت اورده اند‪ ،‬به‬ ‫دارایی ه��ای دیگری چون دالر و س��که و ملک‬ ‫هج��وم اورند که این باعث نزدیک تر ش��دن به‬ ‫ش��رایط ابرتورمی می ش��ود‪ .‬در مقابل انتخاب‬ ‫ترامپ‪ ،‬به نظر می رس��د ش��انس مذاکره و رفع‬ ‫تحری��م با انتخاب بایدن باالت��ر می رود‪ .‬گرچه‬ ‫تحریم ها احتماال بالفاصله رفع نخواهد ش��د و‬ ‫مذاک��ره بالفاصله به نتیجه نخواهد رس��ید‪ ،‬اما‬ ‫بازار به س��مت انتظارات مثبت حرکت می کند‪.‬‬ ‫خوش��بینانه ترین حال��ت این اس��ت که فرض‬ ‫کنیم بایدن انتخاب ش��ود‪ ،‬مذاکرات بین ایران‬ ‫و امری��کا بعد از انتخابات ریاس��ت جمهوری در‬ ‫ایران و با کادر جدیدی در وزارت خارجه شروع‬ ‫ش��ود و تحریم ها چند ماه بع��د از ان برطرف‬ ‫ش��ود؛ حتی با این احتمال هم نرخ ارز سقوط‬ ‫عمده ای نخواهد داشت‪.‬‬ ‫نظر مردم درباره تاثیر انتخابات امریکا بر اینده نرخ ارز‬ ‫برخی معتقدند در شرایط کنونی نتیجه‬ ‫انتخاب��ات امریکا‪ ،‬تعیین کنن��ده نرخ دالر‬ ‫اس��ت اما برخ��ی دیگر می گوین��د نتیجه‬ ‫انتخاب��ات امریکا ن��رخ دالر را کمی باال یا‬ ‫پایی��ن کند‪ ،‬اما عامل مه��م در تعیین نرخ‬ ‫دالر‪ ،‬ش��رایط خود اقتصاد اس��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫قرار نیس��ت بایدن یک کامیون دالر برای‬ ‫ما بفرستد‪.‬‬ ‫انچ��ه در ادامه می اید نظ��ر مخاطبان‬ ‫تجارت نی��وز به پرس��ش تاثی��ر انتخابات‬ ‫امریکا بر نرخ ارز است‪ .‬برخی از مخاطبان‬ ‫معتقدند نمی توان تاثیر جو روانی ناشی از‬ ‫نتیجه انتخابات در ب��ازار را نادیده گرفت‪.‬‬ ‫در مقاب��ل تع��داد دیگ��ری از مخاطب��ان‬ ‫معتقدند سیاست های اقتصادی دولت نرخ‬ ‫ارز را ت��ا مرز ‪ ۳۲‬ه��زار تومان هم باال برده‬ ‫و تا سیاس��ت ها تغییر نکند‪ ،‬شرایط همین‬ ‫اس��ت‪ .‬این گروه بر این نکت��ه تاکید دارند‬ ‫ک��ه انتخاب��ات امریکا تا حدی ب��ر اقتصاد‬ ‫ایران تاثیرگذار اس��ت اما شرایط اقتصادی‬ ‫م��ا از عوامل دیگری هم تاثی��ر می پذیرد!‬ ‫اقتصاد یک علم اس��ت و وقت��ی نخواهیم‬ ‫به مبانی ان پایبند باش��یم باید عواقبش را‬ ‫بپذیریم‪.‬‬ ‫این دس��ته از مخاطبان نوش��ته اند ثبات‬ ‫برای اقتصاد بهترین گزینه است‪.‬‬ ‫ی��ک نرخ دالر تعیین و بانک مرکزی ان‬ ‫را تثبیت کند تا بازار صرف نظر از مس��ائل‬ ‫سیاس��ی قابل پیش بینی باشد؛ در غیر این‬ ‫ص��ورت موج سینوس��ی نرخ دالر بس��یار‬ ‫زیان بار است‪.‬‬ ‫اما راه��کار کنترل یا کاه��ش نرخ دالر‬ ‫چیس��ت؟ مخاطبان چند پیشنهاد در این‬ ‫باره دارند‪ .‬عده ای معتقدند ش��رایط و نرخ‬ ‫کنون��ی دالر به نفع عده ای خاص اس��ت و‬ ‫همان ها اج��ازه نمی دهند نرخ دالر کاهش‬ ‫یابد‪ .‬پس برای کاهش نرخ دالر‪ ،‬باید با این‬ ‫فساد مقابله کرد‪.‬‬ ‫ب��ا این اس��تدالل که ریش��ه مش��کالت‬ ‫دالری در داخل است‪ ،‬برخی معتقدند چه‬ ‫بای��دن رئیس جمهوری امریکا ش��ود و چه‬ ‫ترامپ‪ ،‬نتیجه برای ایران یکی است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫طرح ایران برای برقراری صلح در قره باغ‬ ‫کارگران سالخورده بازار بزرگ تهران‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫وزیر امور خارجه‪ ،‬طرح صلح جمهوری اسالمی ایران برای برقراری صلح در قره باغ را حرکت‬ ‫به س��مت حل و فصل این درگیری و خروج نیروهای اش��غالگر از مناطق اش��غالی دانست‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا محمدجواد ظریف با تش��ریح طرح ایران برای برقراری صلح در قره باغ گفت‪ :‬ما‬ ‫از ابتدای بحران قره باغ با کش��ورهای منطقه اعم از جمهوری اذربایجان و ارمنس��تان‪ ،‬روسیه‬ ‫و ترکیه رایزنی کردیم‪ .‬وی افزود‪ :‬معتقدیم بیش��ترین خس��ارت را در این جنگ کش��ورهای‬ ‫منطقه می بینند و بیش��ترین تاثیرگذاری برای خاتمه جنگ را هم در منطقه همین کش��ورها‬ ‫می توانند داش��ته باش��ند‪ .‬در این چارچوب بدون انکه تالش کنیم با دیگر سازکارهای موجود‬ ‫مانند مینس��ک رقابتی داش��ته باش��یم‪ ،‬این هدف و رایزنی ها را در پیش گرفتیم‪ .‬وزیر امور‬ ‫خارجه تاکید کرد‪ :‬از نکات مهم طرح کشورمان این است که فقط مربوط به اتش بس موقت‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه حرکت به سمت حل وفصل درگیری ها براساس چارچوبی است که با اعالم تعهد‬ ‫دو طرف به مجموعه ای از اصول اغاز می شود و بعد با اقداماتی به ویژه خروج نیروهای اشغالگر‬ ‫از همه مناطق اشغالی ادامه می یابد‪ .‬وی تضمین حقوق مردم‪ ،‬ایجاد راه های ارتباطی‪ ،‬نظارت‬ ‫کش��ورهای منطقه بر روند اجرای طرح و مس��ائلی از این قبیل را از دیگر اجزای طرح صلح‬ ‫جمهوری اسالمی ایران برای برقراری صلح در منطقه قره باغ برشمرد و گفت‪ :‬منتظریم مقامات‬ ‫اذربایجان و ارمنستان و نیز دوستان روس و ترک ما‪ ،‬دیدگاه شان را درباره این طرح ارائه دهند‪.‬‬ ‫محس�ن رنان�ی‪-‬‬ ‫اقتص�اددان‪ :‬اکنون‬ ‫همه در این اندیشه اند‬ ‫ک��ه اگ��ر ترام��پ‬ ‫بیای��د چه می ش��ود؟‬ ‫و اگ��ر بای��دِن بیای��د‬ ‫چ��ه؟ اکن��ون زم��ان‬ ‫خوب��ی برای توجه دادن به این نکته اس��ت؛‬ ‫ت��ا الگوهای م��ا تغییر نکنن��د چیزی عوض‬ ‫نخواهد شد‪ .‬بسیاری از بحران های ما حاصل‬ ‫س��وءرفتار الگوهای ما و سوءمدیریت برخی‬ ‫سیاس��ت گذاران ماس��ت و ربطی به ترامپ و‬ ‫بای��دِن ندارد‪ .‬امدن و رفت��ن ترامپ و بایدِن‬ ‫فقط س��رعت بحران ه��ای ما را ک��م و زیاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت اگ��ر ترامپ بیای��د تولید ما‬ ‫با س��رعت بیشتری س��قوط کند و اگر بایدن‬ ‫پی��روز انتخابات ش��ود‪ ،‬تولید ما با س��رعت‬ ‫کمتری س��قوط کن��د‪ .‬ترام��پ بیاید حجم‬ ‫نقدینگی ما با س��رعت بیشتری باال می رود‪،‬‬ ‫بای��دن بیاید حج��م نقدینگی ما با س��رعت‬ ‫کمتری باال می رود‪ .‬ترامپ بیاید کش��ورهای‬ ‫عربی با سرعت بیش��تری از ما دور می شوند‬ ‫و به س��وی هم پیمانی با رژیم صهیونیس��تی‬ ‫می روند‪ ،‬بایدن بیاید با سرعت کمتری چنین‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ترام��پ بیای��د مرگ ه��ای کرونای��ی ما با‬ ‫سرعت بیشتری افزایش می یابد‪ ،‬بایدن بیاید‬ ‫با س��رعتی کمتر‪ .‬ترامپ بیاید ش��کاف و قهر‬ ‫بین روش��نفکران و حاکم��ان خیلی عمیق تر‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بای��دن بیای��د همچن��ان عمیق تر‬ ‫می شود اما با سرعت کمتر‪.‬‬ ‫و البت��ه ترامپ بیاید احتم��اال ما زودتر به‬ ‫نقط��ه تصمیمات س��خت برای افق گش��ایی‬ ‫می رس��یم‪ ،‬اما اگر بایدن بیاید مدت دیگری‬ ‫فرصت می یابیم تا بیش��تر همدیگر و کش��ور‬ ‫را تخری��ب کنیم و بعد به ان نقطه برس��یم‪.‬‬ ‫احتم��اال در نقط��ه تصمیمات س��خت هم‪،‬‬ ‫یا ش��روع می کنی��م فرصت طلب��ی کنیم تا‬ ‫نگذاری��م تصمیمات س��خت گرفته ش��ود و‬ ‫کشور از بحران فاصله بگیرد یا اینکه به جای‬ ‫همکاری و همدلی برای رس��یدن به تصمیم‬ ‫درس��ت و کم هزینه‪ ،‬سعی می کنیم همدیگر‬ ‫را مقص��ر معرف��ی و بیش��تر تخری��ب کنیم‪.‬‬ ‫حتی وقتی تصمیمات س��خت را هم گرفتیم‬ ‫دوباره همان تصمیم س��خت را بهانه ای برای‬ ‫تخری��ب یکدیگر ق��رار خواهی��م داد (تکرار‬ ‫تجرب��ه برجام)‪ .‬پ��س با امدورف��ت ترامپ و‬ ‫بایدن چیزی عوض نمی شود‪ ،‬چون ما عوض‬ ‫نمی شویم‪.‬‬ ‫دق��ت کنی��م‪ ،‬م��ا در ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته‬ ‫تجربه های بزرگ و پرهزینه ای را پش��ت سر‬ ‫گذاش��ته ایم‪ ،‬اما در این ‪ ۱۰‬س��ال هیچ کس‬ ‫عوض نشده اس��ت؛ یعنی هیچ کس از جای‬ ‫خودش تکان نخورده است‪ .‬همه همان جایی‬ ‫هس��تند که ‪ ۱۰‬س��ال پیش ایستاده بودند و‬ ‫حرف ه��ا همان حرف ه��ا و الگوهای رفتاری‪،‬‬ ‫همان الگوها‪.‬‬ ‫ب��ه گم��ان م��ن از اکن��ون ت��ا انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬در مهم ترین نقطه‬ ‫عط��ف تاریخ بع��د از انق�لاب ایس��تاده ایم‪.‬‬ ‫تحوالت بزرگی در راه است که کوچک ترین‬ ‫انتخاب خط��ا می تواند هزینه های س��نگین‬ ‫بین نس��لی تازه ای بر کش��ور ما تحمیل کند‪.‬‬ ‫پس نوبت ان اس��ت که همه مان تغییر کنیم‬ ‫و همه مان جابه جا بش��ویم تا مجال و فضایی‬ ‫برای تغییر ایجاد و بستر تصمیمات بزرگ اما‬ ‫عقالنی را اماده کنیم‪.‬‬ ‫کشور سال هاست مانند چهارراهی شده که‬ ‫خودروها از چهار طرف امده اند و در وس��ط‬ ‫ان گره خورده و متوقف ش��ده اند‪ ،‬حاال همه‬ ‫راننده ه��ا سرش��ان را از خ��ودرو خود بیرون‬ ‫کرده ان��د و داد می زنند اقا ت��و خطا امده ای‬ ‫ب��رو عق��ب و البته هیچ کس عق��ب نمی رود‬ ‫چ��ون هر کس که تا وس��ط چه��ارراه امده‬ ‫عده دیگری هم پش��ت س��ر او وارد چهارراه‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ب��رای خ��روج از این بن بس��ت هیچ راهی‬ ‫نیس��ت ج��ز اینک��ه همه ب��ا هم ی��ک دنده‬ ‫عقب بگیریم‪ .‬انانی که در خودرو سیاس��ت‪،‬‬ ‫دنده عقب ندارند شایس��ته سیاست ورزی در‬ ‫عصر توسعه خواهی نیستند‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫هم اکن��ون ک��ه میلیاردها نف��ر در جه��ان منتظر نتایج‬ ‫انتخاب��ات امری��کا و حض��ور بای��دن ی��ا ترامپ بر مس��ند‬ ‫ریاست جمهوری ایاالت متحده امریکا‪ ،‬به عنوان بزرگ ترین‬ ‫اقتص��اد جهان با بی��ش از ‪ ۲۰‬درصد تولید ناخالص داخلی‬ ‫جهان هس��تند‪ ،‬اتفاقات بسیاری زیر پوست اقتصاد جهان‬ ‫در حال وقوع است که به گمانم بسیاری به ان بی توجه اند‪.‬‬ ‫هم��واره انتخابات به ویژه انتخابات در کش��ورهای بزرگ‬ ‫می تواند در ش��کل دهی اینده جهان تاثیرگذار باشد اما در‬ ‫برهه های��ی از زمان اهمیت ای��ن انتخابات در تاریخ جهان‬ ‫مان��دگار خواه��د بود و تغییرات بنیادین در ش��اکله اینده‬ ‫جهان ایجاد می کند‪.‬‬ ‫جه��ان بعد از جنگ جهان��ی دوم با هژمونی دو ابرقدرت‬ ‫ش��رق و غرب به جایی رس��ید که در سال ‪ ۱۹۹۰‬میالدی‬ ‫پس از فروپاش��ی اتحاد جماهیر ش��وروی ما ش��اهد بروز‬ ‫جهانی تک قطبی شدیم‪ .‬البته بعد از جنگ جهانی دوم به‬ ‫ظاهر اقتصاد اروپای غربی و امریکای شمالی در کنار ژاپن‬ ‫بزرگ ترین اقتصادهای جهان بوده اند اما ناخوداگاه قدرت‬ ‫سیاسی در جهان تقسیم شده بود‪.‬‬ ‫امروز اقتصاد امریکا بزرگ ترین اقتصاد جهان است و در‬ ‫طرف مقابل اقتصادهای ش��رق قرار دارند؛ به عبارتی نقطه‬ ‫ثقل جهان در حال تغییر از غرب به ش��رق اس��ت‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که در سال ‪ ۱۹۷۰‬میالدی نقطه ثقل جهان در‬ ‫اقیانوس اطلس بود و امروز نقطه ثقل جهان در خاورمیانه‬ ‫اس��ت‪ .‬در همین راستا پیش بینی می شود در سال ‪۲۰۵۰‬‬ ‫نقطه ثقل جهان ش��رق باش��د؛ هرچند که تحقق این روند‬ ‫ب��ا اما و اگر هایی همراه خواهد بود‪ .‬جنگ ارزی بزرگ ترین‬ ‫جن��گ در ح��ال وقوع اقتص��اد جهان امروز اس��ت‪ .‬جنگ‬ ‫رمزارزها‪ ،‬ارزهای دیجیتال و از همه مهم تر جایگزین شدن‬ ‫ارزهای جدید به ویژه ارزهای دیجیتال با دالر‪.‬‬ ‫جهان هیچ وقت این گونه چندقطبی نبوده است‪.‬‬ ‫دالر ایاالت متحده امریکا پس از چندین دهه س��لطه بر‬ ‫اقتصاد جهان می رود تا تبدیل به یک ارز دست چندم شود‪.‬‬ ‫شاید بس��یاری از تحلیلگران اقتصادی این مسئله را قبول‬ ‫ی که‬ ‫نداش��ته باشند اما خیزش چین و خیزش سرمایه دار ‬ ‫چین را تایید می کند و مدل چینی را یک الگوی مناس��ب‬ ‫برای س��ایر جه��ان می بیند‪ ،‬به دنبال ی��ک جایگزین برای‬ ‫دالر در جهان و پایان س��لطه گری این ارز بر اقتصاد است؛‬ ‫همانگونه که پیش از این نیز پوند جایگزین پزو شد و دالر‪،‬‬ ‫پوند را از گردونه تجارت جهانی خارج کرد‪.‬‬ ‫امروز جهان سرمایه داری به دو نقطه تبدیل شده که این‬ ‫مسئله در انتخابات ایاالت متحده امریکا هم به خوبی نمایان‬ ‫اس��ت‪ .‬در دنیای ام��روز جهان گرایان در مقابل ملی گرایان‬ ‫قرار گرفته اند‪ .‬گروه های مختلفی به دنبال پیروزی ترامپ و‬ ‫گروه های مقابل به دنبال موفقیت بایدن در کارزار انتخاباتی‬ ‫این دوره ریاس��ت جمهوری امریکا هستند؛ اما زیر پوست‬ ‫تم��ام ای��ن م��وارد روندی اس��ت که از قبل تح��ت عنوان‬ ‫«جهانی س��ازی» ش��روع ش��ده و حال تحت عنوان «عصر‬ ‫جدید» در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫البته اینها سیاست های توسعه نیستند بلکه سیاست های‬ ‫کالن اقتصادی و س��رمایه گذاری هس��تند ک��ه همواره در‬ ‫جهان وجود داش��ته اند‪ .‬در ش��رایط فعلی نکته ای که برای‬ ‫ما در ایران بس��یار بااهمیت است‪ ،‬در کشاکش این فرایند‬ ‫قرارگرفتن اس��ت‪ .‬اقتصاد ایران بیش از ‪ ۴‬دهه اس��ت که‬ ‫تح��ت تاثیر تحریم ه��ای اولیه ایاالت متحده از بازار امریکا‬ ‫بی بهره بوده است‪ .‬بعد از برجام اقتصاد ایران می رفت تا بازار‬ ‫خود را به روی تمام کش��ورهای جهان باز کند اما به دلیلی‬ ‫امریکایی ه��ا از ب��ازار ایران دور ماندند ک��ه نتیجه این دور‬ ‫ماندن خروج امریکا از برجام شد‪.‬‬ ‫ح��ال اگر در ای��ن برهه خاص‪ ،‬اقتصاد ایران نتواند توازن‬ ‫را می��ان گروه ه��ای مختلف اقتصادی در جهان برقرار کند‬ ‫بی شک به یکی از گروه ها مجذوب خواهد شد‪ .‬ایران امروز‬ ‫در جایگاه س��ال ‪ ۱۹۸۰‬میالدی چین قرار دارد؛ هم درامد‬ ‫س��رانه پایین و هم س��رانه کم برای سرمایه گذاری‪ .‬به این‬ ‫جه��ت انتخابات ایاالت متحده امریکا ب��رای ایران فارغ از‬ ‫ام��دن ترامپ یا بایدن تاثیرگذاری باالیی در اینده اقتصاد‬ ‫دارد‪ .‬اینکه باالخره باوجود تحریم می ش��ود رش��د کرد یا‬ ‫خی��ر؟ ای��ا بدون روابط بین المللی می توان به س��مت جلو‬ ‫حرکت کرد؟ جواب این س��وال ها برای ما در روزهای اتی‬ ‫بس��یار بااهمیت خواهد بود‪ .‬این نکته را نیز نباید فراموش‬ ‫ک��رد ک��ه اقتصاد ایران به صورت بنیادین دچار مش��کالت‬ ‫عمده ای اس��ت‪ .‬نقدینگی باال‪ ،‬رش��د اقتصادی صفر در ‪۱۰‬‬ ‫س��ال گذش��ته و مواردی از این دست همه عوامل بنیادی‬ ‫هس��تند که اقتصاد ایران را به سمت تغییر نگرش خواهند‬ ‫ب��رد‪ .‬حال یا این تغییر نگرش روی خواهد داد یا از س��وی‬ ‫دیگ��ر با اتفاقات پیش رو اقتص��اد ایران با رویدادهای مهم‬ ‫جهان��ی تلفیق خواهد ش��د‪ .‬نتیجه هر چه باش��د انتخاب‬ ‫هوش��مندانه امروز بهتر از انتخاب ش��دن توسط ذی نفعان‬ ‫جهانی است‪ .‬و اما درباره نرخ ارز‪ ،‬به نظر می رسد با انتخاب‬ ‫اقای بایدن ما ش��اهد کاهش ‪ 15‬درصدی نرخ دالر باشیم‪.‬‬ ‫ب��ا پی��روزی اقای ترامپ نیز تا همین ح��دود افزایش نرخ‬ ‫دالر را خواهی��م داش��ت؛ اما در ه��ر دو حالت این واکنش‬ ‫بازار کوتاه مدت خواهد بود‪ .‬چه با امدن بایدن و چه ترامپ‬ ‫همه فعاالن اقتصادی و مردم از خود خواهند پرس��ید چه‬ ‫اتفاقی قرار اس��ت بیفتد؟ در صورت شروع دوباره مذاکرات‬ ‫چشم انداز مثبت تر می شود و قدرت دولت برای کنترل نرخ‬ ‫ارز باال خواهد رفت‪.‬‬ ‫ناهماهنگی در‬ ‫ترخیص کاالها‬ ‫قابل پذیرش‬ ‫نیست‬ ‫رئیس جمهوری با اش��اره به ش��رایط رو به بهبود مناب��ع ارزی و حرکت‬ ‫مثبت تولید و صادرات کشور و تقویت مناسبات خارجی همزمان با اجرای‬ ‫تصمیمات برای تس��هیل واردات و ص��ادرات ابراز امیدواری کرد که ثبات و‬ ‫ارامشبهبازارهایارز‪،‬سرمایهوکاالبازگردد‪.‬بهگزارشایسنا‪،‬حسنروحانی‬ ‫در یکصدوهفتادوهشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‪ ،‬پس از‬ ‫ارائه گزارش اقدامات انجام ش��ده برای ترخیص سریع تر کاالهای اساسی و‬ ‫مواد اولیه کارخانجات از گمرک‪ ،‬تاکید کرد تصمیمات اتخاذ شده در ستاد‬ ‫اقتصادی دولت برای استفاده از ارز صادراتی و ارز متقاضی به منظور تامین‬ ‫کاالهای ضروری و نیازه��ای وارداتی واحدهای تولیدی‪ ،‬باید به طور کامل‬ ‫و س��ریع اجرایی ش��ود و هرگونه کندی یا ناهماهنگی در این زمینه به هیچ‬ ‫وجه قابل پذیرش نیس��ت‪ .‬رئیس جمهوری وزارتخانه های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬اقتصاد و دارایی و جهادکشاورزی را مکلف کرد در اسرع وقت موانع‬ ‫ترخی��ص این کاالها را رفع کنند و از بانک مرکزی خواس��ت همکاری الزم‬ ‫را معم��ول دارد‪ .‬روحان��ی با تاکید بر اینکه تامین معیش��ت جامعه دغدغه‬ ‫نخست دولت و نظام است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بخش عمده ای از مواد غذایی مردم به‬ ‫اندازه کافی در داخل تولید می شود؛ بنابراین نباید ناهماهنگی ها در زمینه‬ ‫کاالرسانی و توزیع این کاالها موجب بی ثباتی قیمت ها و ایجاد مشکل برای‬ ‫مردم ش��ود‪ .‬رئیس جمهوری تصریح کرد‪ :‬نوس��انات نرخ اخیر برخی اقالم‬ ‫اساس��ی مانند گوشت قرمز ناش��ی از برخی ناهماهنگی ها در شبکه تامین‬ ‫و توزیع اس��ت و باید هرچه زودتر چنین مش��کالتی توسط وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی برطرف شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‬ ‫اختصاص ‪۴۰‬هکتار‬ ‫از شهرک کاوش به‬ ‫دانش بنیان های برگزیده‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬ربیع اال ول‪1442‬‬ ‫‪ 2‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1649‬‬ ‫پیاپی ‪2967‬‬ ‫که س��ه عامل اصلی تولید االیندگی تهران هس��تند‪ ،‬برویم‪ .‬گفتنی اس��ت‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۹.۵‬میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور تردد دارد که همچنان‬ ‫تدبیری برای خروج انها از چرخه مصرف اندیش��یده نش��ده اس��ت و به جای‬ ‫اس��تفاده از برگه اسقاط موتورس��یکلت برای تولید این وسیله نقلیه از برگه‬ ‫اس��قاط خودرو استفاده می ش��ود که کمکی به خروج انها از چرخه مصرف‬ ‫نمی کند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬فرس��ودگی خودروهای سنگین مثنوی هفتاد من‬ ‫است که به زودی ها نوسازی نخواهد شد‪.‬‬ ‫«قاچاق معکوس» به تایرهای مستهلک رسید‬ ‫سودجویان وارد میدان شدند‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫توس��عه پایدار در راس��تای اس��یب کمتر به طبیعت‬ ‫به لح��اظ اس��تفاده از م��واد زیرزمین��ی و نی��ز بازیافت‬ ‫کاالهای مس��تهلک‪ ،‬در کش��ورهای صنعتی بسیار رواج‬ ‫دارد‪ .‬ب��ا بازیافت پوش��اک از جمله کف��ش‪ ،‬انواع باتری‪،‬‬ ‫تای��ر و تم��ام اقالمی که امکان اس��تفاده دوب��اره از مواد‬ ‫اولی��ه ان وج��ود دارد‪ ،‬این مواد دوب��اره به چرخه تولید‬ ‫برمی گردند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬مواد اولیه بازیافت شده یا در‬ ‫همان صنعت مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد یا جزو مواد‬ ‫اولی��ه صنایع دیگر خواهد ش��د‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬بازیافت‬ ‫بخش��ی از مواد اولیه کفش در س��اخت صندلی هواپیما‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می گیرد یا مواد اولیه بازیافت ش��ده‬ ‫از تایره��ای فرس��وده در تولی��د زیره کفش و اس��فالت‬ ‫کاربرد دارد‪ .‬جهان صنعتی به این س��و حرکت کرده که‬ ‫ب��رای بهم ن��زدن حیات طبیعت حداکثر اس��تفاده را از‬ ‫مواد اولیه محصوالت را در حوزه بازیافت داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫برخی صنعتگران در راس��تای مسئولیت اجتماعی خود‬ ‫در کنار کارخانه اصلی‪ ،‬کارخانه دوم را راه اندازی کرده اند‬ ‫و م��واد اولی��ه پرت خط تولید محص��ول اصلی را دوباره‬ ‫بازیافت کرده و به چرخه مصرف برمی گردانند‪ .‬براساس‬ ‫امارها تایر یکی از کاالهای قاچاق پذیر در کشور بوده که‬ ‫تعداد زیادی به ش��کل کو لبری و حتی از مجرای رسمی‬ ‫به دالی��ل کم اظه��اری وارد بازار می ش��دند که اعتراض‬ ‫تولیدکنندگان را به همراه داشت‪ .‬اما با اعمال تحریم ها و‬ ‫افت تیراژ‪ ،‬قاچاق این کاال به شکل دیگری ظهور کرد‪ .‬با‬ ‫توجه به نیاز بازار داخل صادرات تایر نو ممنوع شده و به‬ ‫همان ترتیب کس��ی اجازه ندارد تایرهای فرسوده را نیز‬ ‫از کشور خارج کند‪ ،‬زیرا مواد بازیافتی انها قابل استفاده‬ ‫در صنایع مختلف است‪ .‬اما متاسفانه در شرایط نامساعد‬ ‫اقتصادی افراد برای س��ود از این فضا هم در حال قاچاق‬ ‫تایرهای فرسوده از کشور به کشورهای همسایه هستند‪.‬‬ ‫این در حالی است که سخنگوی انجمن صنفی تایر ان را‬ ‫پدیده ای نامیمون نمی داند‪ ،‬زیرا معتقد است درحالی که‬ ‫زیرس��اخت ها و ظرفیت موجود کشور برای بازیافت این‬ ‫تایرها موجود نیس��ت‪ ،‬بهتر اس��ت از کشور خارج شوند‬ ‫به ج��ای اینک��ه در طبیع��ت مانده و به محیط زیس��ت‬ ‫اس��یب برس��انند‪ .‬همچنین رئیس هیات مدیره انجمن‬ ‫ملی صنایع پلیمر عنوان می کند در بعضی موارد ش��اهد‬ ‫بازیافت غیراستاندارد این تایرها در کشور بوده و بیش از‬ ‫انکه کمک کننده به استفاده بهینه از مواد اولیه بازیافتی‬ ‫باشند شاهد اسیب دیدن محیط زیست هستیم‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫ش��رکت های فعال در حوزه حمل ونقل در برخی کش��ورهای صنعتی دارای‬ ‫کارشناس هستند و تایرها را پیش از اینکه خودرو موردنظر بخواهد برای‬ ‫مسافت دور بار حمل کند‪ ،‬بررسی کرده و هر زمان که رویه تایر به مرحله ای‬ ‫برسد که امکان دارد به منجید اسیب برساند تایر تعویض می شود‬ ‫روکش تایر‬ ‫مصطف��ی تنه��ا‪ ،‬س��خنگوی انجمن صنف��ی تایر در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫درباره برگش��ت مواد اولیه بازیافتی‬ ‫الس��تیک و کمک به تولید واحدهای صنعتی گفت‪ :‬به‬ ‫دو روش تای��ر قابل بازیافت اس��ت؛ زمان��ی رویه تایر از‬ ‫بین رفته اما منجید(استخوان بندی یا بخشی از ساختار‬ ‫تایر‪ ،‬ش��امل الیه هایی که از یک طوق��ه تا طوقه دیگر‬ ‫کش��یده شده اند و تسمه ها و رویه بر ان قرار می گیرند)‬ ‫س��الم اس��ت؛ یعنی حدود ‪ ۷۰‬درص��د ارزش تایر هنوز‬ ‫وج��ود دارد که ما در کش��ور ان تایر را بدون اس��تفاده‬ ‫رها می کنیم‪ .‬این تایره��ا را می توان روکش کرد (روی‬ ‫ان بافت می زنند) و دوباره به چرخه مصرف برمی گردد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این روال در جهان به ویژه در حوزه تایرهای‬ ‫سنگین رایج است‪ .‬الستیک های سنگین اعم از تایرهای‬ ‫کامیون و اتوبوس تا تراکتور و لودر که وزن زیادی دارند‬ ‫و م��واد اولیه زی��ادی در انها به کار رفته اس��ت پس از‬ ‫استهالک اگر منجید الستیک از بین نرفته باشد‪ ،‬رویه‬ ‫الستیک تراشیده شده و دوباره روکش می شود‪ .‬به لحاظ‬ ‫اس��تاندارد اگر درست روکش انجام شود و ضوابط فنی‬ ‫این امر رعایت ش��ده باشد برای استفاده مشکل ایمنی‬ ‫وجود نخواهد داشت‪ .‬عضو کمیته اجرایی انجمن صنفی‬ ‫تایر با بیان اینکه این مسئله در کشور ما معمول نیست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در کشور کارخانه های فعال در حوزه روکش تایر‬ ‫بیش��تر در بخش الستیک های س��واری فعالیت دارند؛‬ ‫درحالی ک��ه ارزش اصلی در تایرهای س��نگین اس��ت‪.‬‬ ‫عالوه بر اینکه تعداد کارخانه های فعال در حوزه روکش‬ ‫تایر کشور بسیار کم است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬وزارت صنایع سابق برای راه اندازی حدود‬ ‫‪ ۱۲‬کارخان��ه روکش تایر موافقت اصول��ی داد‪ ،‬اما انها‬ ‫در کش��ور عملکرد موفقی نداشتند‪ .‬این ‪ ۱۲‬کارخانه در‬ ‫دهه ‪ ۷۰‬فعالیت داش��تند اما درحال حاضر بیش��تر انها‬ ‫تعطیل شدند‪.‬‬ ‫تنها درباره چرایی این تعطیلی توضیح داد‪:‬‬ ‫استفاده از تایر روکش شده در فرهنگ عموم‬ ‫مردم جا نیفتاده است‪ .‬این نوع تایرها را قابل‬ ‫اعتماد نمی دانند درحالی که اگر روند به شکل‬ ‫اس��تاندارد انجام ش��ده باش��د به لحاظ ایمنی‬ ‫کامال قابل اعتماد است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬یک��ی از روال های موجود در تولید تایر بین‬ ‫تولیدکنن��دگان برندهای معروف جهان این اس��ت که‬ ‫روی تایر نوشته شده ‪ retable‬یعنی قابل فروش مجدد‪.‬‬ ‫در واق��ع این تایرها ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬بار قابلیت روکش ش��دن و‬ ‫اس��تفاده دوباره دارند‪ .‬تایر خوب و باکیفیت این قابلیت‬ ‫را دارند‪ .‬حتی زیر رویه برخی تایرهای س��نگین الیه ای‬ ‫دارد که بتوان به شکل استاندارد دوباره شیار ایجاد کرد‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن صنفی تایر عنوان کرد‪ :‬سازندگان‬ ‫تای��ر جه��ان به ویژه در حوزه الس��تیک های س��نگین‬ ‫به گون��ه ای تولید می کنند که بت��وان از یک تایر ‪ ۳‬تا ‪۵‬‬ ‫بار اس��تفاده کرد و منجید هم کارکرد خودش را داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رانندگان بوده و بیش��تر از طریق شرکت های‬ ‫حمل ونق��ل انج��ام می ش��ود‪ .‬ش��رکت های‬ ‫فع��ال در حوزه حمل ونقل دارای کارش��ناس‬ ‫هس��تند و تایرها را پی��ش از اینکه بخواهند‬ ‫ب��رای مس��افت دور بار حمل کنند‪ ،‬بررس��ی‬ ‫ک��رده و هر زمان که رویه تای��ر به مرحله ای‬ ‫رس��یده بود که ممکن است به منجید اسیب‬ ‫برس��اند‪ ،‬تایر تعویض می ش��ود‪ .‬این امر با خود شرکت‬ ‫حمل ونقل خواهد بود و تایرهای فرسوده با منجید سالم‬ ‫را جمع اوری و برای کارخانه های فعال در حوزه روکش‬ ‫ارسال می کنند‪ .‬کارخانه دستمزدی می گیرد و تایرها را‬ ‫روکش و تحویل شرکت های حمل ونقل می دهد‪ .‬به این‬ ‫ترتیب تایر چندین ب��ار در چرخه مصرف قرار می گیرد‪.‬‬ ‫این زیرساخت ها در کشور ما وجود ندارد‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن صنف��ی تایر گف��ت‪ :‬رانندگان در‬ ‫کش��ور ما پراکنده بوده و تایر های خ��ود را در بیابان ها‬ ‫و کن��ار جاده ه��ا رها می کنند و جمع اوری انها بس��یار‬ ‫هزینه بر بوده و چون مش��خص نیست منجید کدام یک‬ ‫از این تایرها س��الم است باید دوباره در کارخانه روکش‬ ‫هزینه شود و کارشناسان به بررسی این تایرها بپردازند‪.‬‬ ‫تنها درباره اینکه چرا این روند در کش��ور جا نیفتاده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬جمع اوری تایر فرس��وده مش��کل اصلی است‪ .‬در‬ ‫کش��ور صنعتی س��ازمان حمل ونقل و شرکت هایی که‬ ‫در ای��ن حوزه فعالی��ت دارند براس��اس برنامه تایرهای‬ ‫مس��تهلک را ب��رای روک��ش ی��ا بازیاف��ت در اختی��ار‬ ‫کارخانه های بازیافت ق��رار می دهند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬اگر‬ ‫مثال ‪ ۱۰‬کارخانه فعال در حوزه تولید تایر فعال اس��ت‬ ‫همین تعداد و بلکه بیش��تر در حوزه تایرهای فرس��وده‬ ‫فعالیت دارند‪.‬‬ ‫او ی��اداور ش��د‪ :‬ارتباط برای بازیاف��ت تایرها کمتر با‬ ‫تنها با بیان اینکه روکش یک روش بازیافت در جهان‬ ‫بوده که اصولی ترین ان است‪ ،‬گفت‪ :‬این روش می تواند‬ ‫برای اقتصاد کش��ور به لحاظ هزینه و صرف جویی بسیار‬ ‫معنادار باشد‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن صنفی تایر نوع دیگر بازیافت را هم‬ ‫تبدیل تایر به پودر دانس��ت و گفت‪ :‬به این ترتیب‪ ،‬تایر‬ ‫فرسوده بازیافت ش��ده و سیم جدا از تایر می شود‪ ،‬زیرا‬ ‫بخش قابل توجهی از تایر س��یم اس��ت و این سیم ها در‬ ‫مسیر فوالد بازیافت می شود‪.‬‬ ‫س��پس در ادامه نخ ها از پودر جدا شده و این پودر به‬ ‫‹ ‹اس�تفاده چندب�اره از تایره�ای‬ ‫باکیفیت‬ ‫‹ ‹هزینه بر بودن جمع اوری‬ ‫‹ ‹بازیافت و تبدیل به مواد اولیه‬ ‫دو روش اس��تفاده می شود؛ نخست ریک لیم می کنند و‬ ‫کائوچوی ان احیا می ش��ود و به عن��وان مواد اولیه برای‬ ‫یک سلسله صنایع به کار می رود و در تایر نو هم ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫درصد از این مواد قابل استفاده است‪ .‬همچنین می توان‬ ‫همان پ��ودر را ب��دون ری��ک لیم(چ��ون کارخانه های‬ ‫فعال در این حوزه بس��یار انگشت ش��مار هستند) برای‬ ‫محصوالتی مانند زیره کفش‪ ،‬کف پوش های الس��تیکی‪،‬‬ ‫شیلنگ‪ ،‬اس��فالت برای کیفیت بهتر و‪ ...‬مورد استفاده‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات بهتر از الودگی محیط زیست‬ ‫تنها معتقد اس��ت این تایرهای فرسوده اگر به خارج‬ ‫صادر ش��وند نعمت اس��ت‪ ،‬زیرا در طبیعت نمی مانند و‬ ‫منجر به اسیب به محیط زیست نمی شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن صنف��ی تایر در این ب��اره که انها‬ ‫قاچ��اق می ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬چ��را محدودی��ت ایجاد‬ ‫می کنند درحالی که ظرفیت زیرس��اختی کش��ور برای‬ ‫بازیاف��ت این حج��م از تایر در کش��ور فراهم نیس��ت‪.‬‬ ‫نخس��ت کارخانه های روکش و بازیاف��ت باید راه اندازی‬ ‫شوند سپس محدودیت ایجاد کنیم در غیر این صورت‪،‬‬ ‫منجر به اسیب به طبیعت می شود‪.‬‬ ‫تنها با اش��اره ب��ه فرهنگ س��ازی برای اس��تفاده از‬ ‫تایرهای روکش ش��ده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای ترویج اس��تفاده‬ ‫از تایر روکش ش��ده هم به زیرس��اخت نیاز داریم و هم‬ ‫باید اطالع رس��انی ش��ود که این تایرها از ایمنی کافی‬ ‫برخوردار هستند‪.‬‬ ‫عضو کمیت��ه اجرایی انجمن صنفی تایر با اش��اره به‬ ‫قوانین گذشته گفت‪ :‬حدود ‪ ۴‬دهه قبل یک تولیدکننده‬ ‫تای��ر خط روکش هم داش��ت و تاکس��ی دارها ‪ ۳‬حلقه‬ ‫الستیک دارای منجید سالم تحویل می دادند و در ازای‬ ‫ان ‪ ۲‬تای��ر روکش تحویل می گرفتند‪ .‬این مس��ئله هم‬ ‫صرفه اقتصادی دارد و هم محیط زیست اسیب نمی بیند‪.‬‬ ‫قانون جامع که جامع نیست‬ ‫ش��اید یکی از پرس��ش ها این باشد که بازیافت این مواد‬ ‫چقدر ارزش افزوده داش��ته و ب��ه واحدهای صنعتی کمک‬ ‫می کند؟ س��عید ترکمان‪ ،‬رئیس هیات مدیره انجمن ملی‬ ‫صنایع پلیمر در این باره به‬ ‫گفت‪ :‬قوانین بازیافت در‬ ‫جهان سال هاس��ت تدوین شده و کار بازیافت را اقتصادی‬ ‫می کن��د‪ .‬در واقع ه��ر واحد تولیدی ک��ه کاالیی را تولید‬ ‫می کند از قبل مش��خص است در چرخه های بعدی کدام‬ ‫نهاده��ا باید انه��ا را جمع اوری و بهینه س��ازی کنند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬حاصل این روند بازیافت تایرها و کمک به واحدهای‬ ‫صنعتی و نیز سالمت محیط زیست است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬متاس��فانه ما در این ح��وزه ضعیف عمل‬ ‫کردیم و در حوزه قانون‪ ،‬س��ال گذشته قانونی به نام قانون‬ ‫جامع پسماند تصویب شد که قرار است دستورالعمل های‬ ‫ان نیز نوشته شود اما در این قانون از خیلی از محصوالت‬ ‫نامی نیامده اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬محصوالتی داریم که از‬ ‫پلیمرها هم برای طبیعت بس��یار خطرناک تر هس��تند‪ .‬در‬ ‫این قانون شتاب زده عمل شده و نامی از انها نیامده است‪.‬‬ ‫ترکمان ب��ا بیان اینکه در ح��ال تعامل برای‬ ‫تعمی��م صنایع اسیب رس��ان به محیط زیس��ت‬ ‫و بازیاف��ت کاالهای این صنایع هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما در کمیسیون توس��عه پایدار اتاق بازرگانی و‬ ‫همچنین با هماهنگی اتحادیه بازیافت در حال‬ ‫تعمیم خیلی از کاالها هس��تیم‪ .‬اما تا قانونگذار‬ ‫این حمایت صنعتی‪ -‬محیط زیس��تی که مکمل‬ ‫هم هستند‪ ،‬ورود نکند‪ ،‬کار جلو نمی رود‪.‬‬ ‫او اظهارکرد‪ :‬شاید برخی عنوان کنند مواد پلیمری برای‬ ‫طبیعت مسئله ساز است درحالی که این گونه نیست‪ ،‬چون‬ ‫وضعیت بازیافت بدون تکلیف است و چرخه کامل نیست‪.‬‬ ‫سیاست گذار تکلیف اینکه کدام واحدهای صنعتی استفاده‬ ‫بهینه از مواد را داشته باشند و چه مشوق هایی باید تعیین‬ ‫ش��ود و نی��ز چه تنبیهاتی ب��رای رانندگانی ک��ه تایرهای‬ ‫ترکیده را در کنار جاده ها رها می کنند‪ ،‬روشن نکرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع تکلیف شهرداری ها‬ ‫ت در کش��ور عنوان‬ ‫ترکمان با انتقاد از روش های بازیاف ‬ ‫سخن پایانی‬ ‫ک��رد‪ :‬در بازیافت تایرها‪ ،‬انها به بدترین ش��کل‬ ‫تبدی��ل به مواد اولیه می ش��وند که غیراقتصادی‬ ‫و االینده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بازیافت در جهان‬ ‫فرم��ول منطق��ی دارد اینک��ه ‪ ۳۰‬درصد قیمت‬ ‫الس��تیک نو م��واد اولی��ه شناس��ایی و بازیافت‬ ‫می شود‪ .‬این کار در ایران بدون توجه به سالمت‬ ‫محیط زیس��ت و صرفه اقتص��ادی در حال انجام‬ ‫است‪ ،‬چون قوانین مدون و جامعی در این باره وجود ندارد‪.‬‬ ‫متولی قانونی تکلیف را روش��ن نکرده و قانونگذار فقط به‬ ‫این جمله که مسئول پسامدها‪ ،‬شهرداری ها هستند‪ ،‬اکتفا‬ ‫کرده که انها هم در حد رفع تکلیف ورود کرده اند‪.‬‬ ‫ترکم��ان گف��ت‪ :‬چند واح��د صنعتی مح��دود فقط در‬ ‫راستای مس��ئولیت اجتماعی به موضوع ورود کرده اند که‬ ‫خیل��ی اقتصادی فعالی��ت ندارند‪ .‬عالوه بر انکه به ش��یوه‬ ‫استاندارد بازیافت را انجام نمی دهند‪ .‬امار تایرهای فرسوده‬ ‫در کشور میلیونی اس��ت و این تعداد واحد فعال پاسخگو‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫گزارش ها حاکی از قاچاق تایرهای فرسوده‬ ‫به کشورهای همسایه است‪ ،‬زیرا ایران ظرفیت‬ ‫کافی برای بازیافت انها ندارد‪ .‬عنوان می شود‬ ‫در برخ��ی کش��ورها اگر ضخام��ت اج تایر از‬ ‫حد خاصی کمتر ش��د‪ ،‬پلی��س اجازه تردد به‬ ‫خ��ودرو نمی دهد‪ .‬اما در ایران به دلیل مباحث‬ ‫اقتصادی‪ ،‬الس��تیک تا زمانی که بترکد‪ ،‬مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬بنابر‬ ‫گفته فعاالن ح��وزه تایر تبلیغات مثبتی روی‬ ‫تایره��ای روک��ش ک��ه در جه��ان رواج دارد‬ ‫انجام نش��ده‪ ،‬درحالی که اگر به روش درست‬ ‫و استاندارد روکش انجام شود‪ ،‬تایرها از ایمنی‬ ‫کاف��ی برخوردار خواهند ب��ود‪ .‬به گفته برخی‬ ‫کارشناسان و فعاالن بازار‪ ،‬اگر موفق به حذف‬ ‫واس��طه گری از فرایند تولید ت��ا مصرف تایر‬ ‫شویم‪ ،‬شاهد س��اماندهی بازار و رفع بسیاری‬ ‫از معضالت موجود در این بازار خواهیم بود‪.‬‬ ‫مصطفی تنها‪:‬‬ ‫تایرهای فرسوده‬ ‫اگر به خارج صادر‬ ‫شوند نعمت‬ ‫است‪ ،‬زیرا در‬ ‫طبیعت نمی مانند‬ ‫و منجر به اسیب‬ ‫به محیط زیست‬ ‫نمی شوند‬ ‫سعید ترکمان‪:‬‬ ‫در حال حاضر‬ ‫در ایران در‬ ‫بازیافت‪ ،‬تایرها‬ ‫به بدترین شکل‬ ‫تبدیل به مواد‬ ‫اولیه می شوند‬ ‫که غیراقتصادی‬ ‫و االینده است‬ ‫‪3‬‬ ‫دانش بنیان ها‬ ‫و توسعه صنایع دریایی‬ ‫در قالب برنامه توس��عه صنایع نرم و خالق‬ ‫در صنع��ت دریای��ی از س��وی معاونت علمی‬ ‫و فن��اوری ریاس��ت جمهوری‪ ۵۰ ،‬ش��رکت‬ ‫دانش بنیان در این ح��وزه مورد حمایت قرار‬ ‫می گیرند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��تاد توس��عه‬ ‫فناوری ه��ای فضایی و حمل ونقل هوش��مند‬ ‫معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫با تش��کیل گروه توس��عه فناوری های دریایی‬ ‫در تالش اس��ت حرکت علمی این صنعت را‬ ‫ش��تاب دهد‪ .‬ای��ن کار را هم با حمایت از ‪۵۰‬‬ ‫شرکت دانش بنیان و صنایع نرم و خالق انجام‬ ‫داده اس��ت‪ .‬این ش��رکت ها به حوزه ساخت‪،‬‬ ‫تولید و تامین نیازه��ای اولیه و قطعات مورد‬ ‫نیاز ان ورود کرده اند‪ .‬براساس اعالم معاونت‬ ‫علمی‪ ،‬یکی دیگر از برنامه های گروه توس��عه‬ ‫فناوری ه��ای دریایی در س��ال ‪ ۹۹‬حمایت از‬ ‫راه انداری مرکز نواوری در استان های ساحلی‬ ‫کشور برای ایجاد و تقویت زیست بوم نواوری و‬ ‫کارافرینی است‪ ،‬به نحوی که هسته های فناور‬ ‫مستقر در این مراکز با حمایت و اموزش های‬ ‫الزم زمینه ساز ایجاد کسب وکارهای جدید و‬ ‫شکل گیری شرکت های دانش بنیان و صنایع‬ ‫نرم و خالق در اینده شوند‪.‬‬ ‫نسل جدید قوای محرکه‬ ‫در راه بازار‬ ‫مع��اون تحقیقات‪ ،‬طراحی و تکوین محصول‬ ‫ایران خودرو گفت‪ :‬در راس��تای کاهش مصرف‬ ‫سوخت و االیندگی محصوالت‪ ،‬مطابق با نقشه‬ ‫راه موتور و ق��وای محرکه ایران خودرو‪ ،‬ارتقای‬ ‫موتوره��ای جاری‪ ،‬تولید موتور سه اس��توانه و‬ ‫عرضه خودرو با گیربکس های جدید در دستور‬ ‫کار ق��رار دارد‪ .‬به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬کیانوش‬ ‫پومجیب افزود‪ :‬در نقش��ه راه موتور مش��خص‬ ‫کردی��م ک��ه در اینده چه مس��یری باید برای‬ ‫مجموع��ه موتور طی ش��ود‪ .‬ارتق��ای ظرفیت‬ ‫خ��ط تولید مونتاژ موتور ‪ EF۷‬به روزانه ‪۱۰۰۰‬‬ ‫دستگاه را در دستور کار گذاشتیم‪ .‬برای سری‬ ‫موتوره��ای ‪ EF‬پ��روژه بهبودی تعریف کردیم‬ ‫به ن��ام ‪ EF‬پ�لاس ک��ه حداکثر در یک س��ال‬ ‫این��ده محصول این پروژه ب��ه بازار خواهد امد‬ ‫ک��ه کاهش مصرف دس��ت کم یک لیتری را در‬ ‫ه��ر ‪ ۱۰۰‬کیلومت��ر پیمایش به دنب��ال خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬مع��اون تحقیقات‪ ،‬طراح��ی و تکوین‬ ‫محصول ایران خودرو از ارتقای بسیار جدی در‬ ‫خان��واده موتور ‪ XU‬تح��ت پروژه ‪ XU‬پالس‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬موتور ‪ XU‬پالس را امس��ال‬ ‫تولی��د می کنی��م‪ .‬موت��ور ‪ EC۵‬نیز ک��ه ارتقا‬ ‫یافته موتور ‪ TU۵‬اس��ت‪ ،‬دیگر پروژه موتوری‬ ‫اس��ت که با ایجاد ظرفیت تولید روزانه ‪۱۰۰۰‬‬ ‫دس��تگاه در دس��تور کار قرار دارد و هم زمان با‬ ‫تولید محصول پروژه ‪ K۱۳۲‬محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫پورمجیب پروژه راهبردی دیگر در حوزه موتور‬ ‫را توس��عه موتور سه استوانه اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫موتور سه استوانه یکی از روندهای جهانی است‬ ‫و تا اخر س��ال نمونه اولیه ان تولید خواهد شد‬ ‫و توسعه و تولید انبوه این موتور تا سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫طول خواهد کش��ید که خود‪ ،‬کار بزرگی است‪.‬‬ ‫مع��اون تحقیقات‪ ،‬طراحی و تکوین محصوالت‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬توس��عه گیربک��س را نیز یکی از‬ ‫برنامه های توس��عه ای این خودروساز برشمرد‬ ‫و خاطرنشان کرد‪ :‬برای حرکت بهتر خودرو در‬ ‫سرعت های باال‪ ،‬کاهش مصرف سوخت‪ ،‬راحتی‬ ‫سرنش��ین‪ ،‬پروژه تولید گیربکس ‪ ۶‬دنده را در‬ ‫دستور کار قرار داده ایم‪ .‬رانا با گیربکس ‪ ۶‬دنده‬ ‫نیز امسال به بازار خواهد امد و در پی ان‪ ،‬نقشه‬ ‫راه گیربکس نیمه اتوماتیک ‪ AMT‬را داریم که‬ ‫تا اخر سال نمونه اولیه ان تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دناپ�لاس توربو ب��ا گیربکس ‪۶‬‬ ‫ س��رعته اتوماتیک و موت��ور ‪ EF۷TC‬نیز که‬ ‫اوایل امسال تولیدی شد‪ ،‬به زودی به گیربکس‬ ‫‪ ۶‬س��رعته دستی نیز مجهز خواهد شد‪ .‬تا اخر‬ ‫امس��ال نیز ‪ ۲۰۷‬را هم با گیربکس ‪ ۶‬س��رعته‬ ‫اتوماتی��ک تولی��د خواهیم ک��رد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫موتور ‪ EF۷‬توربوش��ارژ مجه��ز به گیربکس ‪۶‬‬ ‫س��رعته اتوماتیک را نیز بر روی محصول پروژه‬ ‫‪ K۱۳۲‬ب��ه کار خواهد رف��ت؛ همچنین خرداد‬ ‫س��ال این��ده این محص��ول با موت��ور ‪ EC۵‬و‬ ‫گیربکس ‪ ۶‬س��رعته اتوماتیک ب��ه تولید انبوه‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬پژوپارس نیز در اینده مجهز به‬ ‫گیربکس ‪ ۶‬سرعته اتوماتیک خواهد شد‪.‬‬ ‫پورمجیب از اغاز طراحی و توسعه گیربکس‬ ‫اتوماتی��ک ‪ DCT‬در س��ال ج��اری خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬ما ب��ا برنامه ای کامال روش��ن طراحی و‬ ‫تولید گیربکس اتوماتیک با ساخت داخل باال را‬ ‫در دستور کار داریم و در بازه زمانی دو ساله به‬ ‫تمام نیازهای مشتریان خود پاسخ خواهیم داد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪ ۳‬عامل الودگی‬ ‫هوای پایتخت‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت کنترل کیفی��ت هوای تهران با بیان اینکه هر س��ال‬ ‫در فصول س��رد می��زان الودگی هوای پایتخت افزای��ش می یابد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫دسته بندی کلی متهم اصلی الودگی هوای تهران‪ ،‬ناوگان حمل ونقل است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا حس��ین شهیدزاده با تاکید بر اینکه ‪ ۶۱‬درصد ذرات معلق‬ ‫موجود در هوای پایتخت از ناحیه ناوگان حمل ونقل تولید می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این شرایط ابتدا باید به سراغ منابع متحرک برویم که بیشترین نقش را‬ ‫در تولید الودگی هوای تهران دارند‪ .‬مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای‬ ‫‪ ۱۷‬فروشگاه جدید‬ ‫رفاه افتتاح می شود‬ ‫تهران با اش��اره به اینکه تمرکز روی منابع متحرک به معنای این نیس��ت که‬ ‫مناب��ع ثابت االینده هوای تهران را فرام��وش کنیم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬منابع خارج‬ ‫از ش��هر مانند صنایع‪ ،‬نیروگاه ها و پاالیش��گاه های اطراف پایتخت نیز سهم‬ ‫قابل توجهی در تولید الودگی هوای تهران دارند‪ .‬ش��هیدزاده با بیان اینکه‬ ‫بزرگ ترین عامل الودگی هوای پایتخت‪ ،‬ناوگان حمل ونقل اس��ت که انواع‬ ‫مختلفی دارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬به این منظور باید در گام نخس��ت به سراغ‬ ‫«موتورس��یکلت ها»‪« ،‬خودروهای دیزلی» و «خودروهای بنزینی فرسوده»‬ ‫ناف ما را‬ ‫با کسری بودجه بریده اند‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 2‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1649‬‬ ‫پیاپی ‪2967‬‬ ‫صنعت‬ ‫یادداشت‬ ‫تحلیل علت ها‬ ‫در چرایی‬ ‫توسعه نیافتگی‬ ‫نعمت اله پوستین دوز‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫اسبق گروه خودروسازی سایپا‬ ‫فضای کس��ب وکار و تس��هیل تولید یکی از‬ ‫نخستین مولفه های مهم تولیدی صنعتی در هر‬ ‫کشوری اس��ت‪ .‬تولیدکننده باید بدون دغدغه‬ ‫حاش��یه های تولید تمام وق��ت و انرژی خود را‬ ‫در واحد صنعتی خود به کار گیرد اما متاس��فانه‬ ‫در کش��ور ما این گونه نیست‪ .‬تمام ارکان حوزه‬ ‫کس��ب وکار ما منفی اس��ت‪ .‬از یک سو به لحاظ‬ ‫شاخص های اس��تاندارد‪ ،‬محیط زیس��ت و‪ ...‬و‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬در بخش های بیم��ه‪ ،‬مالیات‪،‬‬ ‫بانک‪ ،‬نیروی انس��انی و‪ ...‬خاله��ای زیادی در‬ ‫قوانین حوزه کس��ب وکار وج��ود دارد‪ .‬یکی از‬ ‫پرسش های اساسی در تولید صنعتی این است‬ ‫که ما چقدر نیروی انس��انی ماهر داریم؟ بیشتر‬ ‫صنعتگران ما به شکل سنتی کار را جلو می برند‬ ‫و ازمون و خطا کار را فرا گرفته اند‪ .‬موضوع مهم‬ ‫در صنایع به ویژه صنایع بزرگ مالکیت اس��ت‪.‬‬ ‫به طور معم��ول‪ ،‬اگر صاحب محصول و کاالیی‬ ‫فرد باش��د در حفاظت و مراقبت از ان کوشاتر‬ ‫اس��ت و برای توس��عه و رس��یده به سوداوری‬ ‫بیش��تر خالقیت و نواوری خواهد داشت‪ .‬حال‬ ‫این امر در صنعت خودرو کشور چقدر ملموس‬ ‫است؟ در سیس��تم تولید چقدر افراد احساس‬ ‫مالکی��ت و موفقی��ت می کنن��د؟ درحالی ک��ه‬ ‫چالش های اساس��ی و علت ه��ای ان در تولید‪،‬‬ ‫این مسائل هستند و انها نیاز به تحلیل دارند ما‬ ‫در ارائه راهکار فقط متمرکز معلول ها شده ایم‪.‬‬ ‫در صنع��ت خ��ودرو‪ ،‬خودروس��از مدیریت‬ ‫می کن��د یا دولت؟ البته فراموش نکنیم دولتی‬ ‫که زمین��ه خصوصی س��ازی را فراهم نکرده و‬ ‫توانمند سازی الزم ایجاد نشده خصوصی سازی‬ ‫سم است‪ .‬باید این توانمند سازی و فرهنگ سازی‬ ‫از یک دهه قبل فراهم ش��ود س��پس مبادرت‬ ‫به خصوصی س��ازی کنی��م‪ .‬فرهنگ مدیریت‬ ‫خصوص��ی برای صنایع ب��زرگ باید ایجاد و در‬ ‫موازات با ان زیرس��اخت ها از س��وی مسئوالن‬ ‫نیز فراهم ش��ود‪ .‬در این راس��تا برای تولیدات‬ ‫صنعت��ی تخصص��ی عمل نکرده ای��م‪ .‬صنعت‬ ‫خودرو الفبای تولید را اموخته است و انتظارات‬ ‫مشتریان درک شده اما در سازمان ها و نهادهای‬ ‫ذی ربط اگاهی الزم دیده نمی ش��ود‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬فالن نهاد حسابرس��ی نمی داند برگشت‬ ‫قطعه از خدمات پس از فروش باید در حساب ها‬ ‫و هزینه های تولید خودروس��از لحاظ شود‪ .‬در‬ ‫واقع صنعت خودرو یکی از صنایعی اس��ت که‬ ‫مظلوم واقع ش��ده و انتقادها نس��بت به ان زیاد‬ ‫است‪ ،‬زیرا اعتبار‪ ،‬سرمایه و‪ ...‬در ان مورد توجه‬ ‫همگان اس��ت؛ بنابراین با وج��ود اینکه الفبای‬ ‫تولید را فراگرفته اس��ت اما به دالیل مدیریتی‪،‬‬ ‫مالکیتی و‪ ...‬از ماموریت خود منحرف شده که‬ ‫باید چرایی علت ها بررسی و کالبدشکافی شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۸‬اقدامی که تولید را‬ ‫تسهیل و تسریع می کند‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫برای دس��تیابی به اهدافی مانند متنوع سازی‬ ‫ابزاره��ای تامین مالی‪ ،‬ایج��اد ارزش افزوده و‬ ‫اشتغالزایی بیشتر باید ‪ ۸‬سیاست اجرا شود‪.‬‬ ‫سعید زرندی در گفت وگو با مهر‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫برای دس��تیابی به اهدافی مانند متنوع سازی‬ ‫ابزارهای تامی��ن مالی و هدایت منابع موجود‬ ‫در جامعه و بازار سرمایه به سمت تولید‪ ،‬ایجاد‬ ‫ارزش افزوده و اش��تغالزایی بیش��تر در بخش‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید ‪ ۸‬سیاست به طور‬ ‫دقیق اجرا ش��ود‪ .‬مورد نخست لزوم تسهیل و‬ ‫تسریع در فرایند پذیرش شرکت ها در بورس‬ ‫و فرابورس و عرضه س��هام انهاست‪ .‬همچنین‬ ‫معافی��ت مالیات��ی نقل وانتق��ال دارایی برای‬ ‫تشکیل شرکت های سهامی پروژه یا صندوق‬ ‫پروژه دیگر سیاس��ت مدنظر است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬تسهیل و تسریع در صدور موافقت اصولی‬ ‫سازمان بورس در فرایند انتشار اوراق بدهی و‬ ‫همچنین تسهیل و یا حذف استعالم از بانک‬ ‫مرکزی در ضمانت بانکی برای انتش��ار اوراق‬ ‫بدهی از دیگر مواردی است که باید اجرا شود‪.‬‬ ‫تس��هیل روش های ضمانت و عملیاتی شدن‬ ‫رتبه بندی اعتباری برای تامین مالی به وسیله‬ ‫بازار پول و بازار س��رمایه نیز دیگر سیاس��تی‬ ‫اس��ت که باید اجرا ش��ود‪ .‬او افزود‪ :‬سیاست‬ ‫دیگر‪ ،‬لحاظ ش��دن مالی��ات ارزش افزوده در‬ ‫گواهی سپرده کاالیی فقط برای عرضه کننده‬ ‫کاال و تحویل گیرنده نهایی(نه معامالت میانی‬ ‫و متعدد این اوراق) براساس تبصره «‪ »۱‬ماده‬ ‫«‪ »۱۴۳‬مک��رر قان��ون مالیات های مس��تقیم‬ ‫است که انتظار داریم سریع تر اجرا شود‪.‬‬ ‫دستور ویژه‬ ‫برای جلب‬ ‫همکاری مخترع‬ ‫کالچ برقی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به دنبال ارائه کس��ب وکار تولید کالچ برقی‬ ‫در برنامه «میدون» شبکه سه سیما‪ ،‬به رئیس هیات عامل سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو) دس��تور داد نسبت به جلب همکاری جوان‬ ‫ن و بلوچس��تانی مخترع کالچ برقی با حفظ حقوق مالکیت معنوی‬ ‫سیس��تا ‬ ‫ن و بلوچستان هفته‬ ‫اقدام کند‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬جوان مخترع اهل سیستا ‬ ‫ب و کار‬ ‫گذش��ته در برنام ه تلویزیونی «میدون» ش��بکه سه سیما‪ ،‬طرح کس ‬ ‫تولی��د کالچ برق��ی را ارائه کرد که با اس��تقبال هیات داوران رو به رو ش��د و‬ ‫در ش��بکه های اجتماعی هم بازتاب زیادی داش��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در همین راس��تا‪ ،‬به رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران (ایدرو) دس��تور داد نسبت به جلب همکاری جوان سیستان و‬ ‫بلوچس��تانی مخترع کالچ برقی با حفظ حقوق مالکیت معنوی اقدام کند‪.‬‬ ‫علیرضا رزم حس��ینی در دس��تور صادر ش��ده خطاب به محسن صالحی نیا‪،‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو تاکید کرده است‪ :‬حمایت از شرکت های دانش بنیان‬ ‫و مخترع��ان ج��وان در راس��تای ارتقای کیفیت خدم��ات و محصوالت در‬ ‫بخش های مختلف صنعت به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت چند روز قبل دو جوان از اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان در برنامه‬ ‫می��دون اعالم کردن��د با وجود اختراع کالچ برقی اما خودروس��ازان عنوان‬ ‫کرده اند در صورتی از این دس��تاورد اس��تفاده می کنند که س��ود ان ‪ ۹۵‬به‬ ‫‪ ۵‬به نفع خودروس��ازی ها باش��د‪ .‬این موضوع از سوی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت پیگیری ش��ده و تاکید بر جلب همکاری با حفظ عدالت در حقوق‬ ‫مالکیت معنوی این اختراع شده است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو خبر داد‬ ‫اختصاص ‪۴۰‬هکتار از شهرک کاوش به دانش بنیان های برگزیده‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محسن صالحی نیا‬ ‫ایدرو با‬ ‫شرکت هایی که‬ ‫مراحل تحقیقات‬ ‫فناورانه و ایده‬ ‫تا نمونه سازی‬ ‫محصول را‬ ‫با موفقیت‬ ‫گذرانده اند‪،‬‬ ‫برای مراحل‬ ‫تجاری سازی‬ ‫محصوالت‬ ‫همکاری می کند‬ ‫عملیات احداث ش��هرک تحقیقاتی کاوش از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۷۰‬کلید خورد‪ .‬این ش��هرک س��ال ‪ ۱۳۸۴‬براساس‬ ‫مصوب��ه هیات وزیران مالکیت و حق انتفاع ش��هرک به‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) واگذار‬ ‫شد‪ .‬سال گذش��ته تفاهمنامه همکاری مشترک وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ایدرو‪ ،‬معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری و نیز اس��تانداری البرز در راس��تای‬ ‫توسعه زیس��ت بوم فناوری شهرک تحقیقاتی کاوش به‬ ‫امضا رسید‪.‬‬ ‫در ای��ن ایین عنوان ش��ده بود‪ ،‬بل��وک فناوری البرز‬ ‫محدودیت هایی دارد که با توس��عه ش��هرک تحقیقاتی‬ ‫کاوش می تواند به توس��عه و رشد ان در استان و کشور‬ ‫کمک شایانی کند‪.‬‬ ‫ش��هرک تحقیقات��ی کاوش اینده درخش��انی دارد و‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ای��ران در بازدی��د از این‬ ‫ش��هرک از اماده شدن زیرس��اخت های مورد نیاز برای‬ ‫اس��تقرار شرکت های دانش بنیان برگزیده در فاز پیشرو‬ ‫ای��ن ش��هرک تحقیقات��ی در قالب ‪ ۱۴‬واحد مس��تقل‬ ‫تکمیل شده خبر داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تجاری سازی ایده ها‬ ‫تحری��م زمینه رون��ق ش��رکت های دانش بنیان را در‬ ‫کش��ور فراهم کرد و سبب ش��د تولیدکنندگان داخلی‬ ‫ب��رای روزام��دی و اس��تفاده از فن��اوری روز جهان از‬ ‫ظرفیت این ش��رکت ها اس��تفاده بیشتری کنند‪ .‬برخی‬ ‫از پروژه ه��ای این بخش هنوز به بهره برداری نرس��یده‬ ‫اس��ت و در صورت عملیاتی شدن انها‪ ،‬این امکانات در‬ ‫کن��ار پارک های فناوری می توان��د در رونق فناوری در‬ ‫حوزه صنعت بسیار گره گشا باشد‪ .‬به گزارش ایدرونیوز‪،‬‬ ‫محسن صالحی نیا‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که در‬ ‫پی نشست هفته گذشته وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه‬ ‫شرکت های دانش بنیان در پیکره صنعت خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تکمیل تاسیسات زیربنایی‬ ‫در این دیدار علی حدادی‪ ،‬نماینده مردم س��اوجبالغ‬ ‫طالق��ان و نظراب��اد در مجلس ش��ورای اس�لامی عزم‬ ‫و امادگ��ی مقام��ات اس��تانی برای هم گام��ی و تعامل‬ ‫حداکث��ری در مراح��ل تکمیل زیرس��اخت ها و تامین‬ ‫اراض��ی مورد نیاز فاز توس��عه ش��هرک کاوش را جدی‬ ‫عن��وان ک��رد‪ .‬همچنین محم��د نوری امی��ری‪ ،‬معاون‬ ‫نوس��ازی و بهره برداری ایدرو گزارش��ی از روند تکمیل‬ ‫تاسیسات زیربنایی و پروژه های فاز پیشرو را ارائه کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است این شهرک با فراهم اوردن زیرساخت های‬ ‫الزم‪ ،‬اماده ایجاد یک زیس��ت بوم فناورانه برای فعالیت‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان با هدف تجاری سازی ایده ها و‬ ‫رسوخ فناوری در صنعت است‪ .‬پیش تر عنوان شده بود‪،‬‬ ‫براساس مناسبات ایدرو‪ ،‬شرکت های دانش بنیان‪ ،‬بازار‪،‬‬ ‫صنایع هدف و ش��تاب دهنده ها در ی��ک مدل روزامد‪،‬‬ ‫منعطف و خالقانه کس��ب وکار از سوی این سازمان و با‬ ‫مشارکت ذی نفعان در حال طراحی است‪.‬‬ ‫شهرک تحقیقاتی کاوش با فراهم اوردن زیرساخت های الزم‪ ،‬اماده‬ ‫ایجاد یک زیست بوم فناورانه برای فعالیت شرکت های دانش بنیان‬ ‫با هدف تجاری سازی ایده ها و رسوخ فناوری در صنعت است‬ ‫تجاری س��ازی ایده های فناورانه از ش��هرک تحقیقاتی‬ ‫‪ ۱۰۰‬هکت��اری ایدرو در اس��تان الب��رز بازدید می کرد‪،‬‬ ‫نقش ایدرو در بهم رس��انی بخش تولید با ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان را کلیدی برشمرد و گفت‪ ۴۰ :‬هکتار از این‬ ‫ش��هرک تحقیقاتی براس��اس برنامه کلی برای استفاده‬ ‫چرخشی و استقرار شرکت های دانش بنیان برگزیده که‬ ‫در س��طوح بلوغ فناورانه رتبه های ‪ ۷‬تا ‪)۹_TRL۷( ۹‬‬ ‫را دارا باش��ند از سوی این سازمان در نظر گرفته شده‬ ‫ است‪.‬‬ ‫‏ مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اولویت‬ ‫س��ازمان های توس��عه ای را پش��تیبانی از شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان دارای س��طح بلوغ فناوری ب��اال بیان کرد‬ ‫‹ ‹نق�ش ای�درو در ش�یوه های جدی�د‬ ‫کسب وکار‬ ‫و گف��ت‪ :‬ایدرو با این ش��رکت ها ک��ه مراحل تحقیقات‬ ‫فناورانه و ایده تا نمونه س��ازی محص��ول را با موفقیت‬ ‫گذرانده ان��د‪ ،‬برای مراح��ل تجاری س��ازی محصوالت‬ ‫و تولی��د انب��وه صنعتی از طریق مش��ارکت و الگوهای‬ ‫حمایتی در بس��تر ش��هرک تحقیقاتی کاوش همکاری‬ ‫می کن��د‪ .‬رئیس هیات عامل ایدرو نقطه عطف رس��وخ‬ ‫و توس��عه محصوالت فناورانه در محیط تولید و صنعت‬ ‫را موفقیت در مرحله توس��عه و تجاری س��ازی و تطابق‬ ‫مزیت ه��ای نمونه های فناورانه (‪ )Scale Up‬دانس��ت‬ ‫و اف��زود‪ :‬اگر فرایند صنعتی س��ازی و تولی��د انبوه این‬ ‫نمونه ه��ا هم از بع��د توجیه اقتصادی و ه��م تطابق با‬ ‫محیط تولید مهیا ش��ود‪ ،‬ش��اهد رس��وخ دستاوردهای‬ ‫وج��ه تمای��ز اصل��ی ای��ن م��دل کس��ب وکار که با‬ ‫نقش افرین��ی ای��درو برای نخس��تین بار در ش��هرک‬ ‫تحقیقاتی کاوش ایجاد می ش��ود‪ ،‬جانمایی بهینه همه‬ ‫اج��زای چرخه کام��ل و اثر گذار هر فعالی��ت با رویکرد‬ ‫ایجاد ارزش افزوده ناش��ی از عملیاتی س��ازی ایده های‬ ‫فناوران��ه در صنعت اس��ت‪ .‬با تکمیل زیرس��اخت ها و‬ ‫تکمیل فرایند های تامین انرژی‪ ،‬اب و نیز اماده س��ازی‬ ‫مت��وازن پهنه ها‪ ،‬این ش��هرک می تواند نقش جدی در‬ ‫توسعه و گس��ترش فعالیت های دانش بنیان‪ ،‬نواورانه و‬ ‫زادپروری عرصه های گوناگون به ویژه با رویکرد صنایع‬ ‫دارای فناوری های نو داش��ته باشد‪ .‬شهرک تحقیقاتی‬ ‫کاوش ب��ا وس��عت ‪ ۱۰۰‬هکتار واقع در مس��یر بزرگراه‬ ‫کرج‪-‬قزوین زیر نظر ایدرو در حال فعالیت است‪.‬‬ ‫تحقق مطالبات مشتریان با توسعه محصول و ارتقای کیفیت‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنعت��ی ایران خ��ودرو‪ ،‬در بازدید از مرکز‬ ‫طراحی و توس��عه و س��الن ادیت کیفیت محصوالت‪ ،‬عالوه بر‬ ‫نظارت بر روند اجرای پروژه ها‪ ،‬بر تس��ریع در تحقق ان تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬فرش��اد مقیمی در ای��ن بازدید با بیان‬ ‫اینکه توس��عه و عرضه محصول با کیفیت در ش��رایط تحریم‪،‬‬ ‫بیانگ��ر توانمندی متخصص��ان و صنعتگران کش��ور و حرکت‬ ‫در مس��یر تحقق مطالبات مش��تریان اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ایران خ��ودرو با حف��ظ کیفیت محصوالت توانس��ته در زمینه‬ ‫طراحی و توس��عه محص��ول نیز گام های مهم��ی را بردارد که‬ ‫در ماه های اینده ش��اهد نتای��ج ان خواهیم بود و هموطنان از‬ ‫تعیین تکلیف زمین های‬ ‫راکد سال های گذشته‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان ته��ران از‬ ‫تعیین تکلیف ‪۲۴۱‬‬ ‫ق��رارداد زمین های‬ ‫راک��د س��ال های‬ ‫گذش��ته در م��دت‬ ‫‪ ۴‬ماه خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫ش��هرک های صنعتی ته��ران‪ ،‬صابر پرنیان‬ ‫با بی��ان ای��ن مطلب‪ ،‬اف��زود‪ :‬ازادس��ازی‬ ‫ظرفیت های سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال‬ ‫در راس��تای جه��ش تولید در دس��تور کار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬در همین راستا‪،‬‬ ‫‪ ۲۴۱‬ق��رارداد زمین ه��ای راکد س��ال های‬ ‫گذش��ته در مدت ‪ ۴‬ماه تعیین تکلیف شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫ته��ران در بخش دیگری از س��خنان خود‬ ‫بیان کرد‪ :‬ازاد س��ازی ظرفی��ت ‪ ۹۷‬هکتار‬ ‫از اراض��ی راکد برای س��رمایه گذاری مولد‬ ‫با برنامه زمان بندی مش��خص انجام ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬پرنیان همچنین از زمینه س��ازی ‪۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬میلی��ارد تومانی ایجاد فرصت‬ ‫س��رمایه گذاری مولد و اش��تغال بیش از ‪۶‬‬ ‫هزار نفر خبر داد‪.‬‬ ‫ثمرات ان بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با تاکید بر ارتقای دانش‬ ‫و مهارت مس��ئوالن ادی��ت محصول ب��رای عیب یابی خودرو‪،‬‬ ‫مش��تریان را ولی نعمتان ایران خودرو خوان��د و گفت‪ :‬به تازگی‬ ‫ارزش��یابی های مضاعفی به فرایند کیفی��ت محصوالت افزوده‬ ‫ش��ده که حفظ و ارتقای کیفی��ت محصوالت را دنبال می کند‪.‬‬ ‫تحول در ادیت کیفیت فارغ از اس��تانداردهای تعریف ش��ده‪،‬‬ ‫برای اعم��ال فرایندهای ویژه کیفیت و حفظ س��طح کیفیت‬ ‫محصوالت در ش��رایط تحریم و رضایتمندی مش��تریان ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مقیم��ی خطاب به معاون و مس��ئوالن کیفیت گفت‪ :‬باید با‬ ‫هم��ت جمعی و با تکیه بر همراه��ی و همدلی زنجیره تامین‪،‬‬ ‫مانع از ایجاد ایراد کیفی در محصوالت شویم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در این بازدید س��رزده‪ ،‬گزارشی از روند ادیت‬ ‫در محصول نهایی ارائه شد‪ .‬درحال حاضر عالوه بر ادیت روزانه‬ ‫کیفیت از سوی تیم ارزشیابی ایران خودرو که شامل یک درصد‬ ‫از محصوالت تولیدی است‪ ،‬شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد‬ ‫ای��ران نیز تولید روزانه را مورد اندازه گیری کیفی قرار می دهد‪.‬‬ ‫این ارزشیابی در دو بخش ظاهری و عملکردی انجام می شود‪.‬‬ ‫عالوه بر محصول نهایی‪ ،‬ادیت در سالن های تولیدی نیز اعمال‬ ‫می شود که با این اقدام از انتقال ایرادات احتمالی به بخش های‬ ‫مختلف تولید جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫از دیگ��ر نظارت های کیفیت محصول می توان به ارزش��یابی‬ ‫پ��روژه محصول قبل از تولید انبوه‪ ،‬ادیت قطعات قابل ردیابی‪،‬‬ ‫ادیت موضعی محصول و ادیت خودروهای کارکرده اشاره کرد‪.‬‬ ‫رونق صنف وانت بار در گرو تعامل‬ ‫رئیس اتحادیه پیک موتوری و حمل ونقل بار س��بک ش��هری گفت‪:‬‬ ‫رون��ق صن��ف وانت بار و پیک ه��ای موتوری نیازمند فرهنگ س��ازی و‬ ‫همکاری هرچه بیشتر اتحادیه و پلیس راهور است‪.‬‬ ‫داوود محم��دی در گفت وگ��و با خبرخ��ودرو اظهارکرد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫فرهنگ س��ازی در ح��وزه حمل ونقل بار ضعیف بوده و در بس��یاری از‬ ‫موارد ش��اهد اس��تفاده از خودروهای شخصی س��واری برای حمل بار‬ ‫هستیم که رونق صنف وانت بار را تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫عالوه بر اینکه بیش��تر تصادفات وسایل نقلیه در سطح شهر که گاهی‬ ‫موجب فوت می ش��ود ناشی از استفاده از وسایل نقلیه بیش از ظرفیت‬ ‫استاندارد است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براس��اس قانون هر موتورس��یکلت قادر به حمل یک‬ ‫جعبه ‪ ۴۰‬در ‪ ۵۰‬است اما گاهی به اندازه یک وانت روی موتورسیکلت‬ ‫بار حمل می شود‪.‬‬ ‫برخی از صاحبان ش��رکت های حمل بار س��بک از یک موتور س��وار‬ ‫انتظ��ار دارن��د که ‪ ۲۰‬عدد لپ تاپ را حمل کند و به مقصد برس��اند در‬ ‫صورت��ی که موتورس��یکلت بر اثر کوچک ترین برخورد اس��یب دیده و‬ ‫راننده و بار هر دو دچار اس��یب می ش��وند و اگر هزینه بیش��تری برای‬ ‫حمل بار از س��وی یک وانت پرداخت می ش��د‪ ،‬صرفه اقتصادی بیشتر و‬ ‫ایمن تر بود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه پیک موتوری و حمل ونقل بار س��بک ش��هری افزود‪:‬‬ ‫چنین مواردی درباره وس��ایل نقلیه سواری نیز اتفاق می افتد‪ .‬بسیاری‬ ‫از م��ردم ‪ ۲‬میلی��ون تومان هزین��ه کاال را می دهن��د و ان را با خودرو‬ ‫سواری خود حمل می کنند غافل از اینکه چه اتفاقاتی در سطح شهر از‬ ‫کم توجهی فرد خاطی به وجود اید و موجب تصادف و اسیب به خودرو‬ ‫و افراد دیگر می شود‪.‬‬ ‫در مجم��وع می ت��وان گفت بروز چنین اتفاقاتی در جامعه ناش��ی از‬ ‫عدم فرهنگ سازی در حوزه حمل ونقل بار است‪.‬‬ ‫محم��دی در ادامه اظهارات خود به نقش نهادهای نظارتی و اتحادیه‬ ‫در حوزه حمل ونقل ش��هری اشاره کرد و گفت‪ :‬همکاری و تعامل میان‬ ‫اتحادیه و پلیس س��ه گانه برای نظارت بیش��تر و گشت های مشترک در‬ ‫سطح شهر می تواند از پدیده هایی چون استفاده از خودروهای شخصی‬ ‫در حمل بار جلوگیری کند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه پیک موتوری و حمل ونقل بار س��بک ش��هری ادامه‬ ‫داد‪ :‬می توان وانت بارهای زیرنظر اتحادیه را با عالئم مش��خصی مانند‬ ‫تاکسی ها از وانت های دیگر تفکیک کرد تا شهروندان با اعتماد بیشتری‬ ‫حمل بار خود را به وانت بارها بسپارند‪ ،‬زیرا شرکت هایی وجود دارند که‬ ‫بدون مجوز اقدام به حمل اثاثیه مردم می کنند‪.‬‬ ‫بنابراین نظارت ها باید از سوی اتحادیه و پلیس سه گانه به ویژه راهور‬ ‫ناجا تش��دید شده و تعامل ها افزایش یابد تا شاهد هماهنگی بیشتر در‬ ‫سطح شهر باشیم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه پیک موتوری و حمل ونقل بار س��بک شهری با انتقاد‬ ‫از دخالت شهرداری در حوزه ساماندهی حمل ونقل شهری خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬متصدی امور حمل ونقل ش��هری اتحادیه اس��ت و ما به عنوان یک‬ ‫اتحادی��ه صنفی که حدود ‪ ۶۰‬س��ال قدمت داری��م باید برای ان قانون‬ ‫تعیین کنیم‪.‬‬ ‫درحالی که در چند س��ال گذشته موازی کاری های شهرداری موجب‬ ‫کسادی صنف وانت بار و هدر رفتن سرمایه های ملی شده است‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه پیک موتوری و حمل ونقل بار س��بک ش��هری البته‬ ‫ممکن است شهرداری با قصد خوب جلو امده باشد اما دارای تخصص‬ ‫الزم در ح��وزه حمل ونق��ل نیس��ت؛ بنابراین افرادی ک��ه وانت دارند با‬ ‫افرادی که با وانت کار می کنند باید تفکیک شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه شهرداری با اتحادیه همکاری الزم را در این‬ ‫زمینه نمی کند و اعالم می کند که هر کس��ی که وانت دارد در س��امانه‬ ‫ش��هرداری ثبت نام کند تا از مزایای ان مانند الس��تیک‪ ،‬سوخت و ارم‬ ‫طرح ترافیک برخوردار ش��ود و این موضوع موجب بی نظمی در حوزه‬ ‫حمل ونقل بار و کاال در کالنشهرها شده و کسانی که وانت دارند عالوه بر‬ ‫مصارف شخصی از مزایای افرادی که از طریق وانت امرارمعاش می کند‬ ‫نیز استفاده می کنند‪.‬‬ ‫این مس��ئول صنفی افزود‪ :‬براس��اس براوردهایی که انجام ش��ده ‪۶۰‬‬ ‫میلیون لیتر بنزین در تهران به دلیل موازی کاری های ش��هرداری هدر‬ ‫م��ی رود‪ ،‬زیرا فردی که وانت دارد عالوه بر مصارف ش��خصی از مزایای‬ ‫ان اس��تفاده می کند و چنین اتفاقاتی موجب ش��ده اعضای این صنف‬ ‫همیشه گله مند باشند‪.‬‬ ‫محمدی اظهارکرد‪ :‬در هر شغلی اگر کار به کاردان سپرده شود زمینه‬ ‫ش��کوفایی و رونق ان صنف فراهم می ش��ود‪ .‬بنابراین با واگذاری امور‬ ‫نظارتی به اتحادیه هر صنف به طور قطع کارشناسی ها دقیق انجام شده‪،‬‬ ‫معایب و محاس��ن ان بررس��ی و نظرات کمیته در ان لحاظ می ش��ود و‬ ‫برای شکوفایی ان صنف گام های موثری برداشته می شود اما متاسفانه‬ ‫شاهد مشارکت چند نهاد در امور مربوط هستیم که نه تنها نتایج مثبتی‬ ‫حاصل نمی شود‪ ،‬بلکه وضع را از شرایط موجود بدتر خواهد کرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‬ ‫مقابله با‬ ‫اسیب های احتمالی‬ ‫تضمین پایداری‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 2‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1649‬‬ ‫پیاپی ‪2967‬‬ ‫عقب نشینی یا‬ ‫خیز برای رشد؟‬ ‫دستورالعملی که‬ ‫به نفع بخش خصوصی‬ ‫است‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو تاکیدکرد‪:‬‬ ‫ارتباط دانشگاه و صنعت نهادینه می شود‬ ‫‹ ‹ایجاد ساختار ارتباط صنعت و دانشگاه‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمی��درو اذعان کرد‪ :‬پیش تر با‬ ‫ایج��اد مراکزی همچون مرکز هوش��مندی و یونیدرو‬ ‫زمینه نهادسازی برای تقویت ارتباط دو بخش صنعت‬ ‫و دانش��گاه‪ ،‬فراهم ش��ده که جای تقدیر و تشکر دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬امس��ال نیز در همین راس��تا‪ ،‬ایمینو‬ ‫به عنوان نخس��تین مرک��ز نواوری مع��ادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ایران افتتاح ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه با تقویت‬ ‫روابط دوسویه‪ ،‬فاصله دانشگاه و صنعت کاهش خواهد‬ ‫یاف��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬تفاهمنامه هایی که ب��ا حوزه های‬ ‫مختلف دانشگاه ها منعقد و اجرایی می شود‪ ،‬بخشی از‬ ‫مش��کالت کنونی را برطرف می کند‪ .‬غریب پور معتقد‬ ‫اس��ت‪ :‬دانشگاه ها از ظرفیت باالیی برای توسعه روابط‬ ‫برخوردارند و ایمیدرو نیز قادر اس��ت با بهره گیری از‬ ‫‹ ‹قراردادها با دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬س��ازمان توسعه‬ ‫و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدنی ای��ران به دنبال‬ ‫نهادینه س��ازی و سیس��تمی ش��دن ارتباط دانشگاه‬ ‫و صنعت اس��ت تا به عنوان یک جری��ان درون زا‪ ،‬افق‬ ‫ت��ازه ای ایجاد ش��ود‪ .‬غریب پور تاکید ک��رد‪ :‬ایمیدرو‬ ‫بازنگ��ری در نقش��ه راه مع��دن و صنای��ع معدن��ی و‬ ‫همچنی��ن بی��ش از ‪ ۱۰۰‬نیاز پژوهش��ی و ‪ ۳‬طرح را‬ ‫با تمرکز بر دانش نوین‪ ،‬به دانش��گاه صنعتی ش��ریف‬ ‫س��پرده است‪ .‬به گزارش ایمیدرو‪ ،‬خداداد غریب پور با‬ ‫حضور در دانشگاه صنعتی شریف و مرکز هوشمندی‬ ‫و رصدخانه فناوری این دانش��گاه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باوجود‬ ‫اینکه در کش��ور‪ ،‬دانش��گاه های برجسته و استادان و‬ ‫دانش��مندانی در تراز جهان��ی داریم‪ ،‬صنایع ما از نظر‬ ‫فناوری و دانش وابس��ته به خارج هس��تند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در صنعت پتروش��یمی به راکتورها‪ ،‬کمپرس��ورها و‬ ‫کوره ه��ا‪ ،‬در صنعت س��یمان به دانش فن��ی‪ ،‬کوره و‬ ‫در صنع��ت فوالد به الکترود گرافیتی و ماش��ین االت‬ ‫ریخته گری وابس��ته ایم‪ .‬در صنای��ع دیگر مانند مس‪،‬‬ ‫الومینیوم و‪ ...‬هم به خارج وابسته ایم‪.‬‬ ‫و مدل س��رمایه گذاری در منطقه پارسیان و مطالعات‬ ‫و نحوه استحصال اب های ژرف منطقه سنگان است‪.‬‬ ‫جایگاه شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی‪ ،‬به‬ ‫تعمیق ارتباط دو طرف کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به تحقیقات کاربردی و نیازمحور‬ ‫غریب پور با اشاره به اینکه در این سازمان فرایندی‬ ‫تعریف کرده ایم که پژوهش تقاضامحور ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫گرچ��ه انج��ام تحقیقات در دانش��گاه ها از نظر علمی‬ ‫می تواند مناس��ب باش��د و باعث ارتقای سطح علمی‬ ‫ما در میان کش��ورها ش��ود‪ ،‬اما مس��ئله و نیاز کشور‪،‬‬ ‫تحقیقات کاربردی است‪ ،‬به طوری که بتوان نیازهای‬ ‫صنعت را برطرف کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نگاه جزیره ای به دانش��گاه و صنعت‪،‬‬ ‫مس��یری است که پیش از این طی شده‪ ،‬اما ایمیدرو‪،‬‬ ‫بازنگ��ری در نقش��ه راه معدن و صنای��ع معدنی را با‬ ‫مطالعات تطبیقی در کش��ورهای توس��عه یافته تا افق‬ ‫‪ ۲۰۵۰‬به دانشگاه صنعتی شریف سپرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز فعلی تحقیقات در صنایع معدنی‬ ‫غریب پ��ور با بی��ان اینکه ارتباط میان دانش��گاه و‬ ‫صنعت باید به برطرف کردن نیاز صنعتی منجر شود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬نتیج��ه این ارتباط باید موجب ش��ود صاحب‬ ‫دانش فنی در تولید اهن اس��فنجی‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم‬ ‫و‪ ...‬ش��ویم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نیاز کشور در بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬اکتش��افات عمیق و استخراج تا اعماق‬ ‫بی��ش از ‪ ۲‬هزار متر‪ ،‬به��ره وری عوامل تولید‪ ،‬کاهش‬ ‫گازه��ای گلخان��ه ای‪ ،‬کاهش مصرف ان��رژی‪ ،‬پرینتر‬ ‫س��ه بعدی و تمهی��دات الزم برای مواجه��ه با انقالب‬ ‫صنعتی نسل ‪ ۴‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۸۵‬میلیارد تومان قرارداد با دانشگاه ها‬ ‫غریب پور با اش��اره به اینکه ایمیدرو و ش��رکت های‬ ‫تابعه طی سال های ‪ ۹۸‬و ‪ ،۹۹‬حدود ‪ ۸۵‬میلیارد تومان‬ ‫قرارداد با دانشگاه ها منعقد کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد این‬ ‫قراردادها‪ ۲۱۹ ،‬فقره ش��امل دانش فنی اس��تحصال‬ ‫عناص��ر نادر خاکی و س��اخت و تحقیق��ات در زمینه‬ ‫حفاری ه��ای عمیق در کش��ور اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫از دیگ��ر قراردادها‪ ،‬مدیریت پس��ماند واحدهای تابعه‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬واکنش در شرایط اضطراری‪ ،‬کاهش گازهای‬ ‫گلخانه ای‪ ،‬ارائه دستگاه شبیه ساز رانندگی دامپتراک‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنش��ان کرد‪ :‬سال‬ ‫گذشته بیش از ‪ ۱۰۰‬نیاز صنعتی را به دانشگاه شریف‬ ‫ارائه داده ایم که می توان این طرح ها را به دانشجویان‬ ‫داد تا در قالب پایان نامه تحصیالت تکمیلی نسبت به‬ ‫انجام مطالع��ات و پژوهش های کاربردی اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ایمیدرو با دانش��گاه صنعتی ش��ریف ‪۳‬‬ ‫طرح پژوهش��ی با عنوان «شناسایی الزامات طراحی‬ ‫رویکردهای بهینه ارتقای اکوسیس��تم اس��تارت اپی‬ ‫معدن و صنایع معدنی در ایران»‪« ،‬تدوین نقش��ه راه‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی تا افق ‪ »۲۰۵۰‬و «کاربردهای‬ ‫فناوری ه��ای برافک��ن در صنعت فوالد ب��ا تمرکز بر‬ ‫‪ ۳‬فن��اوری هوش مصنوع��ی‪ ،‬اینترنت اش��یا و چاپ‬ ‫سه بعدی» را در حال اجرا دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت از ‪ ۵۶۲‬پایان نام�ه در مقاط�ع‬ ‫تکمیلی‬ ‫رویکرد دیگ��ر ایمیدرو‪ ،‬حمای��ت از پایان نامه های‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی اس��ت‪ .‬ایمیدرو تاکنون‬ ‫‪ ۵۶۲‬پایان نامه را در مقاطع تکمیلی (ارش��د و دکترا)‬ ‫به ارزش ‪ ۳.۵‬میلیارد تومان حمایت کرده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬باتوج��ه به حضور بخ��ش قابل توجهی از‬ ‫دانشجویان دانشگاه ش��ریف در مقاطع تکمیلی‪ ،‬این‬ ‫دانشگاه می تواند از این ظرفیت در دانشکده های خود‬ ‫استفاده کند‪ .‬بنا به این گزارش‪ ،‬در پایان این نشست‪،‬‬ ‫خداداد غریب پور رئیس هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬محمود‬ ‫فتوحی فیروزاباد رئیس دانش��گاه صنعتی ش��ریف و‬ ‫اهلل وردی دهقان��ی عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجل��س از مراکز نواوری در حال تاس��یس دانش��گاه‬ ‫صنعتی ش��ریف ش��امل مرکز نواوری سالمت‪ ،‬مرکز‬ ‫ن��واوری مواد‪ ،‬مرکز نواوری فضا‪ ،‬مرکز نواوری داده و‬ ‫هوش مصنوعی و مرکز نواوری انرژی بازدید کردند‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رویکرد‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬حمایت‬ ‫از پایان نامه های‬ ‫بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫است‪ .‬ایمیدرو‬ ‫تاکنون ‪۵۶۲‬‬ ‫پایان نامه را در‬ ‫مقاطع تکمیلی‬ ‫به ارزش‬ ‫‪ ۳.۵‬میلیارد‬ ‫تومان حمایت‬ ‫کرده است‬ ‫قائم مق��ام و عض��و هیات عامل ایمیدرو خب��ر داد‪ :‬عملکرد‬ ‫صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت ه��ای معدنی در نیمه‬ ‫نخس��ت امسال‪ ،‬باوجود مشکالت ناشی از همه گیری ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬بیش از عملکرد کل س��ال ‪ ۹۸‬بوده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬عباس نعیمی تصریح کرد‪ :‬از فروردین‬ ‫تا پایان ش��هریور ‪ ،۹۹‬انواع بیمه نام��ه به ارزش ‪ ۳۹۰‬میلیارد‬ ‫تومان اماده صدور است‪ .‬وی با تقدیر از اقدامات صندوق بیمه‬ ‫س��رمایه گذاری فعالیت های معدن��ی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این مدت‬ ‫‪ ۲۹۲‬میلی��ارد تومان بیمه نام��ه برای معادن بخش خصوصی‬ ‫صادر ش��ده است‪ .‬به گفته نعیمی‪ ،‬کل عملکرد صندوق بیمه‬ ‫معدن در س��ال ‪ ۹۸‬نشان می دهد ارزش بیمه نامه های صادره‬ ‫به ‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان می رسد‪ .‬این عضو هیات عامل ایمیدرو‪،‬‬ ‫میزان کل تعهدات صندوق را از ابتدای تاسیس ‪ ۷۷۵‬میلیارد‬ ‫تومان ذکر کرد و گفت‪ :‬خوش��بختانه روند فعالیت به گونه ای‬ ‫بوده که مشکل خاصی در وصول مطالبات وجود ندارد‪ .‬نعیمی‬ ‫در عین حال به برنامه افزایش س��رمایه این صندوق ازس��وی‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬اش��اره کرد و خواستار تسریع در فراهم شدن زمینه‬ ‫الزم برای افزایش س��رمایه این نهاد پش��تیبان معادن شد‪ .‬در‬ ‫این جلس��ه‪ ،‬محمد اقاجانلو‪ ،‬معاون طرح های توسعه معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی‪ ،‬ضم��ن اعالم اینکه فعالیت ه��ای ایمیدرو‬ ‫در ‪ 2‬س��ال اخیر گسترش یافته‪ ،‬خواس��تار همراستایی ارائه‬ ‫خدمات بیمه ای برای بخش های مختلف از جمله اکتشافات‪،‬‬ ‫زیربناها و معادن کوچک ش��د‪ .‬همچنین در این جلسه فرید‬ ‫دهقانی‪ ،‬مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های‬ ‫معدنی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با ش��رکت های «های تک» و استارت اپ‬ ‫در بخش معدن در حال همکاری هس��تیم تا پوشش بیمه ای‬ ‫فعالیت های این حوزه توسعه یابد‪ .‬دهقانی گفت‪ :‬اعطای یارانه‬ ‫س��ود تس��هیالت مربوط به فعالیت های این بخش‪ ،‬از جمله‬ ‫اقداماتی اس��ت که در حال بررسی است‪ .‬وی به برنامه جدید‬ ‫این صندوق در راستای تامین مالی اشاره و تصریح کرد‪ :‬صدور‬ ‫بیمه نامه اعتباری به منظور تامین منابع مالی از بازار س��رمایه‬ ‫(اوراق مرابحه)‪ ،‬در دستور کار قرار دارد‪ .‬دهقانی ادامه داد‪ :‬با‬ ‫سازمان بورس در حال مذاکره هستیم تا این صندوق به عنوان‬ ‫رکن ضامن معرفی ش��ود‪ .‬وی همچنین به برنامه پیاده سازی‬ ‫سیستم اعتبارسنجی مشتریان توسط این صندوق اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬مشاور این طرح انتخاب شده و در حال نهایی کردن‬ ‫برنامه برای پیاده سازی هستیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عملکرد صندوق بیمه معدن‬ ‫بیش از سال گذشته‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 2‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1649‬‬ ‫پیاپی ‪2967‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حرکت به‬ ‫سمت‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫هوشمند‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫امادگی فوالد مبارکه در اجرای راهبردهای پدافند غیرعامل‬ ‫مقابله با اسیب های احتمالی‪ ،‬تضمین پایداری‬ ‫سیدمهدی نقوی‬ ‫معاون فناوری فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ش��رکت ف��والد مبارکه اصفه��ان به عنوان‬ ‫یک واحد ایجاد صنعت‪ ،‬طراحی ش��ده است‪.‬‬ ‫واحدی پیشتاز و سرامد که به عنوان یک الگو‬ ‫ملی بنگاهداری تعریف شده؛ بنابراین طبیعی‬ ‫است که فناوری های روز جهان در این واحد‬ ‫برای تولید فوالد به کار گرفته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫اما باید خاطرنش��ان کرد که م��ا این مرحله‬ ‫را پشت س��ر گذاش��ته ایم و اکن��ون وارد فاز‬ ‫جدیدی ش��ده ایم؛ یعنی به دنبال ان هستیم‬ ‫که با طراحی یک سیستم برای تحقق اقتصاد‬ ‫نسل چهارم گام برداریم‪.‬‬ ‫فعالی��ت برای تحقق اقتصاد نس��ل چهارم‬ ‫در ‪ ۴‬حوزه دنبال می ش��ود‪ .‬در همین راس��تا‬ ‫به دنبال کش��ف مسیری هستیم که به واسطه‬ ‫ان‪ ،‬ش��رکت ف��والد مبارک��ه هم��گام با یک‬ ‫شرکت جهان تراز‪ ،‬گام بردارد‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬مفاهیم��ی چون بهبود و‬ ‫ایج��اد محصوالت جدید‪ ،‬بهب��ود فرایندها و‬ ‫تکنولوگ شدن فوالد مبارکه‪ ،‬تحول دیجیتال‬ ‫یا اقتصاد دیجیتال و اقتصاد چرخش��ی مورد‬ ‫توجه قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس نیز برای هرکدام از موارد‬ ‫یادش��ده راهکار و نقش��ه راهی طراحی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬فناوری ه��ای به کار رفته در ش��رکت‬ ‫فوالد مبارکه نیز مطالعه ش��ده است‪ .‬گپ ها‬ ‫و نق��اط ضعف ای��ن مجموعه در مقایس��ه با‬ ‫نمونه های مشابه جهان شناسایی شده اند‪.‬‬ ‫در پای��ان نی��ز ب��ه ‪ ۴‬حوزه یادش��ده ورود‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫در ادامه باید خاطرنشان کرد شرکت فوالد‬ ‫مبارک��ه اصفهان ب��رای تحقق ط��رح تحول‬ ‫دیجیتال که به عنوان نخس��تین و مهم ترین‬ ‫گام در اقتصاد نسل چهارم محسوب می شود‪،‬‬ ‫سلس��له فعالیت هایی را ترتیب داده اس��ت‪.‬‬ ‫ایج��اد مرک��ز تح��ول دیجیتال ب��ا همکاری‬ ‫دانش��گاه تهران و معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬نخس��تین اق��دام در این‬ ‫زمینه است‪.‬‬ ‫گ س��اختمان این پروژه به‬ ‫خرداد ماه کلن ‬ ‫زمین زده شد؛ امید داریم این پروژه در بهمن‬ ‫امسال افتتاح شود‪.‬‬ ‫در ادامه ره نگاش��ت مدونی را برای حرکت‬ ‫به س��مت هوشمندس��ازی این واحد عظیم‬ ‫ف��والدی تدوی��ن کرده ای��م‪ .‬درنتیج��ه امید‬ ‫م��ی رود در اف��ق ‪ ،۱۴۰۴‬واح��دی ف��والدی‬ ‫هوشمند در کالس جهانی داشته باشیم‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال و ب��رای تحق��ق اهداف‬ ‫یادشده‪ ،‬نخستین رویداد وبیناری با محوریت‬ ‫موضوع مورد بحث در دانش��گاه تهران برگزار‬ ‫شد‪ .‬حدود ‪ ۳۲۰‬ش��رکت در این گردهمایی‬ ‫حضور پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال دوره اموزش��ی نیز برای‬ ‫تربی��ت بی��ش از ‪ ۱۱۰‬مدی��ر راهبری تحول‬ ‫دیجیت��ال ب��ا هم��کاری دانش��گاه اصفهان‬ ‫برگ��زار ش��د‪ .‬انتظ��ار م��ی رود ب��ا تش��کیل‬ ‫چنی��ن گردهمایی های��ی‪ ،‬بتوانی��م از تمامی‬ ‫ظرفیت های کش��ور برای بهبود شرایط بهره‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫ما مسیری را برای هوشمندی فوالد مبارکه‬ ‫در ‪ ۴‬گام طراح��ی کرده ایم؛ امید می رود در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۴‬بتوانیم وارد کلوپ فانوس دریایی‬ ‫دنیا شویم‪ .‬در همین راستا ‪ ۱۱‬شاخص اصلی‬ ‫این کلوپ را به عنوان پارامترهای قابل پایش‬ ‫خودم��ان‪ ،‬مطالع��ه کرده ای��م‪ .‬بنابراین امید‬ ‫داریم تا اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬بتوانیم به فوالد مبارکه‬ ‫هوش��مند دسترس��ی پیدا کنی��م‪ .‬در ادامه‬ ‫باید تاکی��د کرد که هم��کاری جدیدی را با‬ ‫پژوهشکده فوالد در دانشگاه صنعتی اصفهان‬ ‫ترتی��ب داده ایم‪ .‬انتظار داری��م در نتیجه این‬ ‫هم��کاری‪ ،‬فوالده��ای نوین جه��ان طراحی‬ ‫شوند و به مرحله تجاری سازی برسند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت فعالیت های انجام شده برای‬ ‫بهب��ود فن��اوری در ش��رکت ف��والد مبارکه‬ ‫ادام��ه دارد‪ .‬به عنوان مث��ال در حوزه طراحی‬ ‫فرایندها و تکنولوگ ش��دن ف��والد مبارکه‪،‬‬ ‫ش��رکتی را تاس��یس کرده ایم ک��ه به عنوان‬ ‫پیش��ران فناوری فعالیت کند و بدین ترتیب‬ ‫تحولی جدی��د در اس��تفاده از دانش تمامی‬ ‫دانش��گاه ها و همه ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫و همچنی��ن بهره گیری از دان��ش افراد نخبه‬ ‫داخلی و خارجی‪ ،‬فراهم ش��ود‪ .‬امید می رود‬ ‫در چند سال اینده و با توجه به اقداماتی که‬ ‫برای بهبود ش��رایط تولید ترتیب داده شده‪،‬‬ ‫شعار فوالد مبارکه هوشمند با عنوان از سنگ‬ ‫تا رنگ در عمل و برای فرایندهای تولید هم‬ ‫مورد توجه قرار گیرد و اجرایی شود‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پدافند‬ ‫غیرعامل نوعی‬ ‫بازدارندگی‬ ‫غیرنظامی برای‬ ‫جلوگیری از‬ ‫اسیب پذیری‬ ‫تاسیسات‪،‬‬ ‫زیرساخت ها و‬ ‫شاهرگ های‬ ‫حیاتی بدون‬ ‫استفاده از‬ ‫جنگ افزار است‬ ‫ح��وادث و خطرات اعم از طبیع��ی و غیرطبیعی همراه‬ ‫همیش��گی زندگی بشری بوده و مخاطرات متعدد با منشا‬ ‫طبیعی یا انس��انی به س��رعت یک چش��م بر هم زدن قادر‬ ‫است‪ ،‬زندگی را دگرگون کند و به گونه ای نشانه های حیات‬ ‫را از پهن��ه ای وس��یع بزداید که گویی حت��ی یک موجود‬ ‫زنده در ان نمی زیس��ته اس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬لزوم رعایت‬ ‫تمهیداتی پیش��گیرانه جهت مصون داش��تن انس��ان ها از‬ ‫خطرات احتمالی ازجمله مواردی اس��ت که همواره به ان‬ ‫توجه شده و با پیشرفت علم و فناوری و افزوده شدن انواع‬ ‫تهدیدات با ش��کل های گوناگون‪ ،‬توجه بشر به پیش بینی‪،‬‬ ‫پیش��گیری و مقابله با این تهدیدها نیز افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‪۸‬ابان‪ ،‬س��الروز صدور فرمان مبارک رهبر انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫ایت اهلل خامنه ای (مدظله العالی) برای تش��کیل س��ازمان‬ ‫پدافن��د غیرعام��ل که در تقویم رس��می کش��ور به عنوان‬ ‫روز پدافن��د غیرعامل ثبت ش��ده‪ ،‬فرص��ت مغتنمی برای‬ ‫تبیین اهمیت و دس��تاوردهای مثبت پدافند غیرعامل در‬ ‫عرصه های گوناگون در بین مسئوالن‪ ،‬مدیران‪ ،‬کارشناسان‬ ‫و احاد جامعه است‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬یگان های واکنش سریع و امدادی پدافند غیرعامل‬ ‫این ش��رکت‪ ،‬با اجرای مانور خودرویی و برخی برنامه های‬ ‫خاص با رعایت کامل ش��یوه نامه های بهداش��تی در فضای‬ ‫کرون��ا امادگ��ی خ��ود را در اج��رای راهبرده��ای پدافند‬ ‫غیرعامل به نمایش گذاشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹رویکردی نواورانه‬ ‫رضا یزدخواس��تی‪ ،‬معاون خرید شرکت فوالد مبارکه به‬ ‫همین مناس��بت و در زمینه اهمیت رعایت الزامات پدافند‬ ‫غیرعام��ل گفت‪ :‬امروزه در اقتصاد جهانی‪ ،‬رقابت ش��دید‬ ‫س��ازمان ها منج��ر به ایجاد فض��ای نامطمئن و خطر های‬ ‫متعدد ناشی از ان شده است‪ .‬مهم ترین این خطر ها‪ ،‬حوادث‬ ‫طبیعی و غیرطبیعی و پیامدهای انهاس��ت‪ .‬هدف زنجیره‬ ‫تامین تاب اور‪ ،‬بازیابی وضعیت عادی س��ازمان در حداقل‬ ‫زمان ممکن و کاهش اثار زیان بار حوادث‪ ،‬در صورت وقوع‬ ‫اس��ت‪ .‬با این هدف‪ ،‬فوالد مبارکه ب��ا رویکردی نواورانه به‬ ‫عوامل پدافند غیرعامل در کنار عوامل تاب اوری س��ازمان‪،‬‬ ‫به شناس��ایی و رتبه بندی عوامل تاب اوری زنجیره تامین‬ ‫ش��رکت های زیرمجموعه‪ ،‬نقشی کلیدی در موفقیت کل‬ ‫گروه بر عه��ده دارند؛ بنابراین اجرای اصول و فعالیت های‬ ‫مرتبط با پدافند غیرعامل می تواند سهم بسزایی در تضمین‬ ‫پایداری و موفقیت کسب وکارها در شرایط فعلی ایفا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای تاب اوری هدف ما است‬ ‫رضا یزدخواستی‬ ‫امروزه در اقتصاد جهانی‪ ،‬رقابت ش��دید سازمان ها منجر به ایجاد‬ ‫فض��ای نامطمئن و خطر های متعدد ناش��ی از ان ش��ده اس��ت‪ .‬هدف‬ ‫زنجی��ره تامین ت��اب اور‪ ،‬بازیابی وضعیت عادی س��ازمان در حداقل‬ ‫زمان ممکن و کاهش اثار زیانبار حوادث در صورت وقوع است‬ ‫در برابر بالیا و حوادث طبیعی و غیرطبیعی پرداخته است‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬با بررس��ی عمیق پیشینه موضوع و مطالعه‬ ‫موردی ش��رکت فوالد مبارکه و با استفاده از اصول پدافند‬ ‫غیرعامل‪ ،‬عوامل تاب اوری این زنجیره‪ ،‬شناسایی و مبتنی‬ ‫ب��ر فراین��د تحلیل زنجیره تامین‪ ،‬یعن��ی طراحی‪ ،‬خرید‪،‬‬ ‫تولی��د‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬انبارداری و ف��روش‪ ،‬گزینه راهبردی‬ ‫حاصل ش��ده است‪ .‬براساس یافته های تحقیق‪ ،‬اهداف یک‬ ‫زنجیره تامین تاب اور به ترتیب عبارتند از‪ :‬کاهش احتمال‬ ‫توقف تولی��د‪ ،‬افزایش مدت زمان تحمل اختالل و افزایش‬ ‫س��رعت بازگش��ت به س��طح تولید قابل قبول‪ .‬همچنین‬ ‫اه��م گزینه های راهبردی برپایه اص��ول پدافند غیرعامل‬ ‫به ترتیب ش��امل چابک س��ازی‪ ،‬اش��تراک گذاری ریسک‪،‬‬ ‫واکنش س��ریع‪ ،‬همکاری و برون س��پاری‪ ،‬اشتراک گذاری‬ ‫اطالعات‪ ،‬اس��تفاده از ظرفیت ه��ای فناوری اطالعات و در‬ ‫نهایت ذخیره استراتژیک است؛ بنابراین‪ ،‬پدافند غیرعامل‬ ‫می تواند روش��ی موثر و صلح امیز برای حفاظت از زنجیره‬ ‫تامین در برابر انواع تهدیدها باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مقابله با اسیب ها‬ ‫احم��د س��عیدبخش‪ ،‬معاون اج��رای پروژه های مبارکه‬ ‫نیز خاطرنش��ان کرد‪ :‬پدافند غیرعام��ل نوعی بازدارندگی‬ ‫غیرنظامی برای جلوگیری از اس��یب پذیری تاسیس��ات‪،‬‬ ‫تشکیل پرونده بازار فوالد در کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫رئیس کمیس��یون اص��ل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬در کمیسیون اصل‬ ‫‪ 90‬مجلس شورای اسالمی‪ ،‬پرونده هایی‬ ‫درب��اره موضوع بازار ف��والد به طور جدی‬ ‫تش��کیل و در این راستا‪ ،‬گلوگاه های این‬ ‫بازار شناس��ایی ش��ده اس��ت و اقداماتی‬ ‫انجام می دهیم تا در اقتصاد اثرات مثبتی‬ ‫داشته باش��د‪ .‬به گزارش ش��بکه اطالع رسانی دانا‪،‬‬ ‫حجت االس�لام نصراهلل پژمانفر‪ ،‬پیرامون اخالل در‬ ‫نظ��م عمومی بازار از س��وی مفس��دان اقتصادی و‬ ‫اهمیت ایجاد حساس��یت این نوع جرائم اظهارکرد‪:‬‬ ‫در جلس��اتی که با رئیس قوه و مس��ئوالن دستگاه‬ ‫قضایی مطرح ش��ده و چنی��ن موضوعاتی می تواند‬ ‫در قالب الیجه به مجلس منتقل ش��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی این امادگی را دارد که این‬ ‫لوایح را در اس��رع وقت بررس��ی کند تا نگرانی که از‬ ‫جریان فساد ایجادشده جلوگیری و ارامش را برای‬ ‫مردم مهیا کند اما در این راس��تا نیاز اس��ت قوانین‬ ‫اص�لاح و تجدیدنظر ش��ده و اگر ب��ه صورت الیحه‬ ‫ارسال شود‪ ،‬اقدام خواهد شد‪ .‬نماینده مردم مشهد‬ ‫در مجلس ضم��ن تاکید بر اهمیت مطالبه گری در‬ ‫جلسات گوناگون گفت‪ :‬دستگاه قضایی انگیزه الزم‬ ‫را با حضور حجت االس�لام رئیس��ی برای اقدام دارد‬ ‫و طی نشس��ت هایی با رئیس ق��وه قضاییه و دیوان‬ ‫عدالت اداری مشکالت و مسائل بخش های مختلف‬ ‫مطرح ش��ده تا با تعامل و هم افزایی اقدام خوبی رقم‬ ‫بزنیم‪ .‬وی با اش��اره به ضرورت برداشته شدن فشار‬ ‫اقتص��ادی از دوش مردم افزود‪ :‬در مرحله نخس��ت‬ ‫اق��دام مهم��ی در مجلس ش��ورای اس�لامی برای‬ ‫تصمیم گیری در حوزه مسکن انجام شد و تصمیمی‬ ‫عاجل درباره مالیات بر خانه های خالی گرفته شده‬ ‫و موض��وع نهاده های دام��ی و قیمت گذاری پایه ای‬ ‫ب��رای خرید تضمین��ی اقداماتی در حال‬ ‫شکل گیری اس��ت‪ .‬پژمانفر تصریح کرد‪:‬‬ ‫در کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای‬ ‫اس�لامی پرونده های��ی در موض��وع بازار‬ ‫ف��والد به طور ج��دی تش��کیل و در این‬ ‫راس��تا گلوگاه های ان شناس��ایی ش��ده‬ ‫اس��ت و اقدامات��ی انج��ام می دهی��م در‬ ‫اقتصاد اثرات مثبتی داشته باشد‪ .‬وی با اعالم اینکه‬ ‫پرونده های مش��ابهی در زمینه قاچاق‪ ،‬پتروشیمی‪،‬‬ ‫بورس و ارز در کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬تش��کیل شده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬البته فعالیت در امورات اقتصادی کمی سخت‬ ‫اس��ت و به ط��ور قطع باید این اقدام��ات در فضایی‬ ‫ارام انجام شود‪ .‬رئیس کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه طرح شفافیت ارای‬ ‫نمایندگان در مجلس اعالم وصول شده‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اصالحاتی در کمیس��یون ایین نامه مجلس در‬ ‫این زمینه در حال انجام است‪ .‬وی افزود‪ :‬شفافیت‬ ‫ارای نماین��دگان موض��وع کل��ی اس��ت و نظرات‬ ‫مختلف��ی در این باره بیان ش��ده و باتوجه به اینکه‬ ‫هر فردی تفس��یری از ان دارد باید شفافیت به طور‬ ‫سیستمی ایجاد شود و اینکه هر مسئولی هر اقدامی‬ ‫داش��ته باشد و ان را ش��فافیت بنامد‪ ،‬این امر مهم‬ ‫محقق نخواهد ش��د و حتی ممکن است گاهی این‬ ‫تفاسیر در روند مسائل کشور نیز اخالل ایحاد کند‪.‬‬ ‫پژمانفر ادامه داد‪ :‬امیدواریم تا قبل از پایان امس��ال‬ ‫این طرح شفافیت ارای نمایندگان به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه در زمین��ه ارتفاعات جنوبی‬ ‫مشهد پرونده در حال پیگیری است و متاسفانه در‬ ‫ان فس��ادی رخ داده که دستگاه هایی نیز همراهی‬ ‫می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬باتوجه به اینکه در این پرونده حق‬ ‫مردم و ایندگان مطرح است تا جایی که توان داریم‬ ‫در برابر ان ایستادگی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ ۹۵‬درصدی فاز نخست طرح الکترود گرافیتی‬ ‫قائم مقام ایمیدرو از پیشرفت فیزیکی بیش از ‪۹۵‬‬ ‫درصدی فاز نخست طرح الکترود گرافیتی اردکان‬ ‫تا پایان مهر امس��ال خب��ر داد‪ .‬به گزارش ایمیدرو‪،‬‬ ‫عب��اس نعیمی در جلس��ه «پایش ط��رح الکترود‬ ‫گرافیت��ی اردکان» اف��زود‪ :‬براس��اس تصمیم��ات‬ ‫اتخاذش��ده مبنی بر فازبندی اجرای طرح یادشده‪،‬‬ ‫بخش نخس��ت فاز نخس��ت‪ ،‬همچ��ون راه اندازی‬ ‫س��الن های ماش��ین کاری و انبار محص��ول نهایی‪،‬‬ ‫طراحی و اجرا شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫با وجود تحریم های بین المللی و یک جانبه امریکا‪،‬‬ ‫پیش بین��ی ش��ده تا بخ��ش اول تا اذر امس��ال به‬ ‫بهره برداری برسد‪ .‬عضو هیات عامل ایمیدرو عنوان‬ ‫کرد‪ :‬با انجام عملیات ماشین کاری نهایی در داخل‬ ‫احمد سعیدبخش‬ ‫غالمرضا طاهری‬ ‫محمدیاسر طیب نیا‬ ‫کارخانه‪ ،‬محصول نهایی به بازار عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫قائم مق��ام ایمیدرو گفت‪ :‬تجهیزات ماش��ین تراش‬ ‫خط الکترود تا پایان اذر امس��ال به طورکامل نصب‬ ‫می شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬نصب بخشی از تجهیزات خط‪،‬‬ ‫ازس��وی کارشناسان داخلی انجام شده است و سایر‬ ‫تجهی��زات‪ ،‬به زودی از گمرک ترخیص می ش��ود‪.‬‬ ‫نعیمی با اشاره به اقدامات انجام شده در این طرح‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ادامه نص��ب غبارگیرهای خ��ط الکترود و‬ ‫نیپل‪ ،‬راه اندازی خط ماشین کاری نیپل‪ ،‬راه اندازی‬ ‫جرثقیل ه��ای س��الن های ماش��ین کاری‪ ،‬ادام��ه‬ ‫عملیات اجرای جاده موقت به س��الن ماشین کاری‬ ‫و انبار محصول و‪ ...‬از جمله اقداماتی به شمار می رود‬ ‫که در حال انجام است‪.‬‬ ‫زیرس��اخت ها و ش��اهرگ های حیات��ی بدون اس��تفاده از‬ ‫جنگ افزار اس��ت‪ .‬به عبارت دیگ��ر‪ ،‬پدافند غیرعامل نوعی‬ ‫امادگ��ی غیرنظام��ی برای مقابله با اس��یب های احتمالی‬ ‫دشمن برای از کار انداختن چرخه تولید و صنعت و اخالل‬ ‫در زندگی عادی و روزمره ش��هروندان اس��ت‪ .‬این امر تنها‬ ‫گروه خاصی را شامل نمی شود‪ ،‬بلکه تمامی نهادها‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫س��ازمان ها و م��ردم عادی می توانن��د در اجرای ان نقش‬ ‫موثری داش��ته باشند‪ .‬ابزار اصلی پدافند غیرعامل استفاده‬ ‫از تفکر و مهارت های فنی‪ ،‬خالقیت و مدیریت اس��ت‪ .‬در‬ ‫ح��وزه صنعت و هنگام اجرای پروژه ه��ا می توان از طریق‬ ‫مقاوم س��ازی‪ ،‬نصب سیس��تم های کنترلی عدم دسترسی‬ ‫اسان و اقدامات پیشگیرانه میزان بروز اسیب های احتمالی‬ ‫را به حداقل یا حتی به صفر رساند؛ ضمن اینکه عدم تمرکز‪،‬‬ ‫سیستم های پشتیبان‪ ،‬سیستم های هشداردهنده نیز باید‬ ‫در طراحی ها لحاظ شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید در شرایط ناپایدار‬ ‫غالمرض��ا طاه��ری‪ ،‬مع��اون س��رمایه گذاری و ام��ور‬ ‫ش��رکت های ف��والد مبارک��ه در ادامه گفت‪ :‬گ��روه فوالد‬ ‫مبارک��ه در راس��تای تحقق ماموریت و چش��م انداز خود‪،‬‬ ‫پایداری مستمر کسب وکار خود به ویژه در شرایط ناپایدار‬ ‫را هدف گ��ذاری کرده اس��ت‪ .‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬مجموعه‬ ‫محمدیاس��ر طیب نیا‪ ،‬معاون ام��ور معادن فوالد مبارکه‬ ‫در همی��ن ب��اره گفت‪ :‬معاون��ت امور معادن متناس��ب با‬ ‫ماموری��ت تامین منابع پای��دار مواد معدنی موردنیاز گروه‬ ‫ف��والد مبارک��ه از طریق اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج‪ ،‬فراوری و‬ ‫مش��ارکت ب��ا فعاالن این بخش‪ ،‬می کوش��د ت��ا تاب اوری‬ ‫گ��روه فوالد مبارک��ه را ارتقا دهد‪ .‬برخ��ی از این اهداف و‬ ‫اقدام��ات این معاونت در این زمین��ه عبارتند از در اختیار‬ ‫گرفتن معادن و ذخایر سنگ اهن پایدار در راستای تامین‬ ‫حداکث��ری خوراک خطوط تولی��د فوالد مبارکه‪ ،‬پیگیری‬ ‫در شناس��ایی روش ه��ای پرعیارس��ازی س��نگ اهن های‬ ‫هماتیت��ی و کم عیار؛ س��ازماندهی و تعیین وظایف برخی‬ ‫از ش��رکت های زیرمجموع��ه در حوزه فعالیت های معدنی‬ ‫و پای��ش فعالیت های انها هماهنگ با معاونت امور معادن؛‬ ‫رصد کامل فعالیت های معدنی و حجم شناسایی و تغییرات‬ ‫ذخایر س��نگ اهن در کشور؛ انعقاد تفاهمنامه سه جانبه با‬ ‫ش��رکت تهی��ه و تولید مواد معدنی ای��ران و صندوق بیمه‬ ‫مع��ادن و همچنین تفاهمنامه هایی با دانش��گاه ها و مراکز‬ ‫علمی و پژوهش��ی؛ انعقاد قرارداد با سازمان زمین شناسی‬ ‫در راستای شناسایی ذخایر سنگ اهن در ایران مرکزی‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫در راس��تای اجرای فرامین رهبر معظم انقالب‬ ‫(مدظله العال��ی) در زمینه موض��وع مهم دفاع و‬ ‫پایداری‪ ،‬مصادف با روز «نهادین هسازی مصونیت‬ ‫زیرس��اخت ها با تفکر بس��یجی‪ ،‬روحیه جهادی‬ ‫و عم��ل انقالب��ی»‪ ،‬یگان های واکنش س��ریع و‬ ‫امدادی پدافند غیرعامل شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬با‬ ‫اجرای مانور خودرویی و برخی برنامه های خاص‬ ‫امادگی خود را به نمایش گذاشتند‪.‬‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 2‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1649‬‬ ‫پیاپی ‪2967‬‬ ‫پاسکاری مسئولیت‬ ‫برنج های‬ ‫در معرض فساد‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی درباره کاالهای دپو ش��ده در گمرک گفت‪:‬‬ ‫یک سری از کاالهای ضروری و اساسی کشور با توافق صورت گرفته از‬ ‫گمرکات تخلیه می ش��وند و بانک مرکزی در حال صدور گواهی تامین‬ ‫ارز است تا ترخیص انجام شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عبدالناصر همتی در حاشیه افتتاح رسمی سامانه‬ ‫ارتباط��ات مردمی بانک مرکزی با بیان اینک��ه فعاالن اقتصادی بخش‬ ‫خصوصی باتوجه به ش��رایط تجارت خارجی نیاز دارند که ازادی عمل‬ ‫ب��رای بازگرداندن ارز داش��ته باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬قرار ش��ده مقررات جدید‬ ‫بازگش��ت ارز حاص��ل صادرات به کش��ور به گونه ای طراحی ش��ود که‬ ‫اوال س��ریع ارز به کش��ور بازگردد و ثانیاً دیگر ش��اهد مواردی همچون‬ ‫خالی فروش��ی و ادعاهای خالف واقع در ان نباش��یم ک��ه این مقررات‬ ‫به زودی ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی ادامه داد‪ :‬تامین ارز از طریق س��امانه نیما‬ ‫مانند گذش��ته ادامه دارد و صادرکنندگان همچنان می توانند ارزش��ان‬ ‫را در اختی��ار واردکننن��دگان قرار دهند‪ .‬بر این اس��اس صادرکنندگان‬ ‫می توانند واردات در قبال صادرات را انجام دهند‪ ،‬اما باید موظف باشند‬ ‫گ��ردش ریالی و نرخ ارز مبادله ش��ده را در س��امانه تجارت به صورت‬ ‫برخط به بانک مرکزی اطالع دهند‪.‬‬ ‫همچنین واردکنندگان می توانند از طریق ارز اش��خاص واردات انجام‬ ‫دهن��د‪ ،‬اما این موارد را باید در گردش مالی ریالی و ارزی ثبت کنند و‬ ‫به بانک مرکزی و سامانه تجارت اطالع دهند‪.‬‬ ‫خوب و بد کاهش محدودیت تجارت مرزنشینان بررسی شد‬ ‫ازادی هایی برای تجارت با پای پیاده‬ ‫تجارت و تبادالت مرزی توس�ط مرزنش�ینان در س�ال های اخیر یک�ی از چالش های عرصه‬ ‫تجارت کشور به شمار می اید که حتی مفاهیم جدیدی از تجارت مثل کولبری و ته لنجی را به‬ ‫فرهنگنامه اصطالحات این حوزه افزوده است‪ .‬این نوع تبادالت مرزی کاال که در برخی موارد‬ ‫پیامدهای خونین و تاسف باری را در نقاط مرزی کشور به همراه داشته‪ ،‬در این سال ها به یکی‬ ‫از دغدغه های مسئوالن و دست اندرکاران بدل شده و گویا سعی بر ان است که این فعالیت ها‬ ‫به گونه ای هدایت ش�وند که از شکل تخلف درایند و برخورد منعطف تری با انها صورت گیرد‪.‬‬ ‫در هر حال طبق اخرین اخبار‪ ،‬ایین نامه جدید ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز‪ ،‬تسهیل گرایانه‬ ‫ب�ه فعالیت های تجاری مرزنش�ینان نگاه کرده و س�عی دارد با این نگاه اغماض گونه‪ ،‬ش�رایط‬ ‫معیشتی بهتری را برای مردم این مناطق ایجاد کند‪ .‬اما جدا از فواید و اورده های مالی که این‬ ‫فعالیت ها برای مردم مرزنش�ین کش�ور دارد‪ ،‬ایا در نگاه کلی نیز این گونه فعالیت ها می توانند‬ ‫باری از دوش اقتصاد بردارند یا فقط مرهمی بر زخم های عمیق معیش�تی س�اکنان این مناطق‬ ‫خواهند بود؟! با گزارش این شماره‬ ‫در این باره همراه باشید‪:‬‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایین نامه جدید و اختیارات قانونی برای مرزنشینان‬ ‫رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت‪ :‬در ایین نامه جدید‪ ،‬واردات کولبری‬ ‫و ملوانی و محدودیت های مرزنش��ینان برای واردات کاال کمتر ش��ده و اورده انها‬ ‫بیشتر خواهد شد‪ .‬علی مویدی خرم ابادی گفت‪ :‬در جلسه نهایی طرح ساماندهی‬ ‫نظ��ارت ب��ر واردات کاال از طریق ملوانی و کولبری‪ ،‬مصوب ش��د برنامه ریزی های‬ ‫جدی��دی ب��رای انضباط بخش��ی در بحث واردات مرزی انجام ش��ود که در صورت‬ ‫اجرا اش��تغال پایدار و بهبود معیش��ت هموطنان مرزنش��ین را رقم خواهد زد‪.‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬با اجرای مقررات جدید قوانین دس��ت وپاگیر تجارت مرزی پیشین کنار‬ ‫گذاشته خواهد شد و اصطالحات غلط و دور از شان هموطنان ایرانی مثل ته لنجی‬ ‫و کولبری حذف می شود و با تغییر به تجارت مرزنشینان امکان ادامه فعالیت انها‬ ‫به صورت قانونی فراهم می شود‪.‬‬ ‫رئیس س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز گفت‪ :‬در این ایین نامه به روان س��ازی‬ ‫تجارت مرزی توجهی ویژه و س��هم این تجارت هم به گونه ای در نظر گرفته ش��د‬ ‫صورت مسئله را پاک نکنیم‬ ‫مس�عود دانشمند‪ -‬فعال و کارشناس اقتصاد‪ :‬تبادالت‬ ‫ازس��وی مرزنشینان ایران با کش��ورهای همسایه موضوع این‬ ‫س��ال ها نیس��ت و از قدیم االیام وجود داشته است‪ .‬مرزنشینان‬ ‫دو س��وی مرز که در بسیاری از موارد پیوندهای خانوادگی نیز‬ ‫دارن��د با اس��تفاده از این نوع تبادالت ب��ه رفع نیازهای روزمره‬ ‫خود می پردازند و این موضوع جنبه تجاری ندارد‪ .‬اما ش��رایط‬ ‫نامناس��ب اقتصادی ساکنان این مناطق سبب شده این کار به ‬ ‫محل کس��ب درامد برای انها تبدیل شود و شاهد پدیده هایی‬ ‫مانند کولبری در مرزهای کش��ور باش��یم‪ .‬در واق��ع این افراد‬ ‫به دلی��ل نیاز مالی مجبور به برگزیدن این کار به عنوان ش��غل‬ ‫هستند و عده ای با سوءاستفاده از این نیاز‪ ،‬برای فرار از مالیات‬ ‫و ع��وارض دولت��ی مربوط به واردات‪ ،‬این اف��راد را برای انتقال‬ ‫کاالهای خود از مرز استخدام می کنند‪.‬‬ ‫ارائه تس��هیالتی برای تبادالت مرزنشینان در دو سوی مرز‪،‬‬ ‫شرایطی را ایجاد می کند که این کار از شکل غیرقانونی دراید‬ ‫و جنب��ه تخل��ف به خ��ود نگیرد؛ اما باید توجه داش��ت که این‬ ‫تس��هیالت هم دارای محدودیت هایی باش��ند تا این کار جنبه‬ ‫تجاری به خود نگیرد و از شکل محلی خود خارج نشود‪.‬‬ ‫ما در دوران گذش��ته تجربه اعطای اختیارات به مرزنشینان‬ ‫را داشتیم که البته باتوجه به اینکه این موضوع وارد فاز تجارت‬ ‫که بیش��ترین توجه و بیش��ترین اورده ان برای مرزنش��ینان باشد‪ .‬مویدی درباره‬ ‫حجم در نظر گرفته ش��ده برای واردات مرزی مرزنش��ینان در طرح جدید افزود‪:‬‬ ‫تقریبا محدودیت ها برای مرزنش��ینان کمت��ر و انعطاف در بحث واردات برای انها‬ ‫بیش��تر شده اس��ت؛ ضمن اینکه از ابتدا تا انتهای واردات مرزی تحت اختیار خود‬ ‫مرزنشینان انجام خواهد شد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این طرح در نخستین فرصت تسلیم‬ ‫رئیس جمهوری و پس از تصویب در جلسه سران قوا اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫نباید رویکرد بلندمدت داشته باشیم‬ ‫شد‪ ،‬تجربه چندان موفقی نبود‪ .‬وجود نگاه تجاری در تبادالت‬ ‫مرزنشینان گرچه شاید در ظاهر به نفع مردم ان منطقه باشد‬ ‫اما در مقیاس ملی به زیان تجارت و توسعه تجاری خواهد بود‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم این موضوع را به عنوان امکانی برای تبادل محلی‬ ‫و منطقه ای در نظر بگیریم‪ ،‬این تس��هیالت مناسب خواهد بود‬ ‫اما اگر به عنوان یک ش��یوه تجاری به ان نگاه کنیم‪ ،‬باید گفت‬ ‫این کار یک درمان اش��تباه برای معضلی به نام کمبود ش��غل‬ ‫در مناط��ق مرزی اس��ت‪ .‬در واقع پدیده های��ی مثل کولبری و‬ ‫مواردی از این دس��ت معضلی اس��ت که در یک اقتصاد س��الم‬ ‫و پوی��ا ب��ه وجود نمی اید زی��را این افراد اگر امکان اش��تغال و‬ ‫کس��ب وکار مناسب و قانونی را داشته باشند‪ ،‬به سمت این نوع‬ ‫فعالیت ها نمی روند‪.‬‬ ‫در واق��ع درمان اصلی معضل کس��ب وکار در مناطق مرزی‬ ‫در جایی دیگر اس��ت‪ .‬دس��ت اندرکاران باید ش��رایط را در این‬ ‫مناطق به شکلی مهیا کنند که افراد مرزنشین بتوانند در شهر‬ ‫محل س��کونت خود دارای مش��اغل رس��می و قانونی باشند و‬ ‫مجبور نباش��ند در س��رما و گرما به کولبری بپردازند اما اینکه‬ ‫به دلیل کمبود کار در این مناطق‪ ،‬کولبری را به عنوان یک شغل‬ ‫قانونی بپذیریم‪ ،‬نادیده گرفتن اصول اش��تغالزایی و پاک کردن‬ ‫صورت مسئله است‪.‬‬ ‫س�پهر عبداله پور‪ -‬کارش�ناس اقتص�اد‪ :‬تجربه‬ ‫س��ال های مختلف نشان می دهد هیچ وقت امکان مقابله‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد با موضوع تجارت مرزنش��ینان و پدیده هایی‬ ‫مث��ل کولبری وجود ندارد و به همین دلیل در بس��یاری‬ ‫از موارد دس��ت اندرکاران برخوردی همراه با مدارا با این‬ ‫موضوع دارند‪ .‬در حال حاضر به نظر می رس��د دلیل اصلی‬ ‫روی اوردن مرزنش��ینان به این نوع تجارت‪ ،‬ش��رایط بد‬ ‫اقتصادی و س��ختی معیش��ت باش��د و ب��ه همین دلیل‬ ‫ش��اید اتخاذ رویکردهایی در جهت کاهش موانع و ایجاد‬ ‫تس��هیالت برای این افراد‪ ،‬مزیت های قابل قبولی را برای‬ ‫مردم ساکن مناطق مرزی به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫وقتی بازار مصرف کاالهایی که از این طریق وارد کشور‬ ‫می شوند‪ ،‬وجود دارد و می تواند منبعی برای امرار معاش‬ ‫مردم س��اکن نقاط مرزی باش��د‪ ،‬می توان با ایجاد اندکی‬ ‫تس��هیالت به این افراد کمک کرد ک��ه البته تا امروز نیز‬ ‫س��ختگیری های زیادی در این زمینه انجام نشده است‪.‬‬ ‫البت��ه موضوع دیگری که باید درب��اره پدیده هایی از این‬ ‫دست مورد توجه قرار گیرد این است که پرداختن به ان‬ ‫تا چه حد برای کش��ور ارزبری دارد و در ش��رایط کنونی‬ ‫که اقتصاد ما از نظر ارزی تحت فش��ارهای زیادی اس��ت‪،‬‬ ‫ای��ا می توان می��زان ارزبری این فعالیت ه��ا را قابل قبول‬ ‫دانست یا نه‪.‬‬ ‫نکت��ه دیگری ک��ه باید درب��اره فعالیت ه��ای تجاری‬ ‫مرزنش��ینان ب��ه ان توجه کرد این اس��ت ک��ه هیچ گاه‬ ‫نمی توان این فعالیت ها را به عنوان یک برنامه و اش��تغال‬ ‫بلندم��دت تلق��ی ک��رد و کارب��رد ان تنه��ا در مقاطعی‬ ‫مانند ش��رایط کنونی کشور اس��ت‪ .‬ما در نگاه بلندمدت‬ ‫اقتصادی باید مبنا و روش خود را بر ایجاد مشاغل دائم و‬ ‫حقیقی بگذاریم و با سرمایه گذاری های هدفمند موجب‬ ‫ش��کوفایی صنعتی و تجاری این مناطق ش��ویم‪ .‬ساکنان‬ ‫ای��ن مناط��ق نباید ارتزاق و معیش��ت خ��ود را برمبنای‬ ‫فعالیت های موقتی قرار دهند که مش��خص نیست تا چه‬ ‫زمان��ی امکان بهره مندی از ان وج��ود دارد؛ بنابراین اگر‬ ‫قرار باشد تس��هیل در تبادالت تجاری مرزنشینان باعث‬ ‫کمرنگ ش��دن توجه به ضرورت ایجاد مشاغل دائم شود‪،‬‬ ‫بای��د در ای��ن تصمیم تجدید نظر صورت گیرد‪ .‬توس��عه‬ ‫اقتص��ادی کش��ور در گرو ن��گاه بلندم��دت و هدفمند و‬ ‫همین طور اشتغال پایدار است و نمی توان مشاغلی مانند‬ ‫کولبری را که برمبنای نیازهای مقطعی شکل می گیرند‪،‬‬ ‫مبنایی برای توسعه در نظر گرفت‪.‬‬ ‫یک قرن معافیت برای مرزنشینان‬ ‫هرچند سیاست گذاری برای تبادالت تجاری مرزنشینان‬ ‫بیش از یک قرن سابقه دارد‪ ،‬اما در دولت دوازدهم‪ ،‬گام هایی‬ ‫بلن��د ب��رای مدیری��ت پدیده کولب��ری و تب��ادالت تجاری‬ ‫مرزنشینان برداشته شده است‪.‬‬ ‫از زم��ان تصویب نخس��تین س��ری از قوانی��ن مربوط به‬ ‫تبادالت مرزی که در زمان اداره گمرک به دس��ت بلژیکی ها‬ ‫تهیه شد‪ ،‬قانون گذاران معافیت هایی را برای تبادالت تجاری‬ ‫مرزنش��ینان در نظر گرفتند؛ به طور مثال در اواخر حکومت‬ ‫مظفرالدین ش��اه و پس از تصدی گمرک به دست بلژیکی ها‪،‬‬ ‫این حق به مرزنش��ینان داده ش��د تا کاالهایی همچون دام‬ ‫زنده‪ ،‬علوفه و گندم را تا سقف ‪ ۱۰۰۰‬ریال و سپس تا سقف‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬ریال‪ ،‬بدون پرداخت عوارض گمرکی از کش��ور صادر‬ ‫کنن��د‪ .‬همچنین‪ ،‬انان این حق را داش��تند که چای‪ ،‬برنج و‬ ‫پارچه را با معافیت هایی وارد کش��ور کنند‪ .‬این معافیت ها تا‬ ‫س��ال ‪۱۳۳۱‬برای مرزنشینان باقی ماند‪ .‬در این سال الیحه‬ ‫تش��ویق صادرات مصوب شد و برمبنای ان مرزنشینان این‬ ‫حق را به دس��ت اوردند که اگر میزان صادرات انان‪ ،‬کمتر از‬ ‫صد هزار ریال باش��د‪ ،‬از پرداخت مالیات معاف شوند‪ .‬قانون‬ ‫تبادالت مرزی مصوب سال ‪ ،۱۳۴۴‬نخستین قانونی بود که‬ ‫معافیت های گسترده ای را برای ورود کاال توسط مرزنشینان‬ ‫به رس��میت ش��ناخت‪ .‬در قانون تبادالت مرزی مصوب سال‬ ‫‪ ،۱۳۴۴‬معافیت ه��ای جدی��دی برای مرزنش��ینان در قالب‬ ‫قانون «مقررات مرزنشینان کشور» به رسمیت شناخته شد‪.‬‬ ‫در این دوره کارت مرزنشینی نیز صادر شد‪ ،‬اما به دلیل نبود‬ ‫تفاوت نرخ رس��می و ب��ازاری ارز و همچنین ازادی واردات‬ ‫کاال‪ ،‬این امر برای مرزنشینان (جز مرزنشینان جزایر جنوبی‬ ‫خلیج فارس) چندان سوداور نبود‪ .‬به این ترتیب مرزنشینان‬ ‫تنه��ا برای رفع نیازهای روزانه خود‪ ،‬اقدام به واردات کاال ان‬ ‫ه��م به صورت��ی محدود می کردند و ای��ن تنها برخی دالالن‬ ‫بودند که از معافیت های مصوب‪ ،‬سود می بردند‪.‬‬ ‫‹ ‹جنگ و تحریم عامل گسترش تجارت مرزی‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۶۱‬به دلی��ل وق��وع جنگ‪ ،‬ایج��اد تحریم های‬ ‫بین المللی و مانند ان‪ ،‬واردات کاال توسط مرزنشینان سوداور‬ ‫شد‪ .‬با این حال مرزنشینان که اغلب اطالعات چندانی درباره‬ ‫نرخ ارز یا سوداوری واردات کاال نداشتند‪ ،‬کارت مرزنشینی‬ ‫خ��ود را در اختی��ار واس��طه ها ق��رار می دادن��د؛ از همین رو‬ ‫دول��ت تصمی��م گرفت با ایجاد تعاونی ها برای مرزنش��ینان‪،‬‬ ‫ب��ه فعالیت ه��ای اقتصادی انان س��امان دهد و در عین حال‬ ‫بر بازار س��یاه کاالهای اساس��ی که حاصل تحریم های دوران‬ ‫جنگ بود‪ ،‬غلبه کند‪ .‬با گس��ترش تبادالت مرزی و واردات‬ ‫و صادرات کاال توس��ط مرزنش��ینان‪ ،‬هیات وزیران در مرداد‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۷۱‬تصمیم گرفتند که با تاس��یس «بازارچه های‬ ‫مرزی» این تبادالت را س��اماندهی کنند؛ بر همین اس��اس‬ ‫«ایین نامه تش��کیل بازارچه های مرزی» در همین زمان به‬ ‫تصویب رس��ید‪ .‬براس��اس این ایین نامه مقرر شد مرزنشینان‬ ‫باتوجه به دستورالعمل وزارت بازرگانی‪ ،‬اجازه یابند کاالهایی‬ ‫را با معافیت هایی وارد کرده و در این بازارچه ها‪ ،‬به مشتریان‬ ‫خود عرضه کنند‪ .‬در سال ‪ ۱۳۷۲‬و در هنگام تصویب قانون‬ ‫«مقررات صادرات و واردات» در مجلس شورای اسالمی نیز‬ ‫این تبصره اضافه شد که خانوارهای مرزنشین یا شرکت های‬ ‫تعاونی ا نها‪ ،‬ملوانان‪ ،‬پیله وران و کارکنان ش��ناورها که اقدام‬ ‫به ورود کاال برای مصرف ش��خصی خود می کنند از موضوع‬ ‫برخی قوانین و مقررات و همچنین تشریفات گمرکی‪ ،‬مستثنا‬ ‫هستند‪ .‬اما تراز منفی تجاری در بازارچه های مرزی و چندبرابر‬ ‫بودن میزان واردات نسبت به صادرات کاال‪ ،‬باعث شد هیات‬ ‫وزیران در سال ‪ ۱۳۷۴‬محدودیت های جدیدی را برای واردات‬ ‫کاال توس��ط مرزنش��ینان وضع کند‪ .‬طبق این محدودیت ها‬ ‫«ورود ه��ر ن��وع کاال از طری��ق بازارچه های مرزی موکول به‬ ‫صدور کاال اس��ت و در هر س��ال ارزش کاالهای قابل ورود و‬ ‫صدور هر بازارچه هر یک تا سقف ‪۵‬میلیون دالر تعیین شضد»‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای ساماندهی تبادالت مرزی‬ ‫گس��ترش بی رویه پدیده کولبری و افزایش بیش از اندازه‬ ‫ورود کاال به ش��یوه پیله وری و ته لنجی‪ ،‬باعث ش��د در دولت‬ ‫دوازدهم‪ ،‬تصمیماتی جدی برای ساماندهی تبادالت مرزی‬ ‫گرفته ش��ود؛ بر همین اس��اس در مرداد سال ‪ ،۱۳۹۶‬هیات‬ ‫وزیران تصمیم گرفت از طریق ایین نامه ساماندهی تبادالت‬ ‫مرزی‪ ،‬بازارچه های غیررسمی مرزی را برچیده و به جای ان‬ ‫بازارچه های رسمی مرزی را جایگزین کند‪.‬در این ایین نامه‬ ‫بیان شد‪« :‬وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادالت‬ ‫غیررسمی مرزی در استان های اذربایجان غربی‪ ،‬کردستان‪،‬‬ ‫نو بلوچس��تان ب��ه گمرکات رس��می یا‬ ‫کرمانش��اه و سیستا ‬ ‫بازارچه های مرزی» اس��ت‪ .‬طبق این ایین نامه تنها افرادی‬ ‫که دارای س��ابقه ‪۳‬س��ال اقامت در فاصله ‪ ۲۰‬کیلومتری از‬ ‫نقط��ه صف��ر مرزی در اس��تان های غرب��ی و ‪ ۵۰‬کیلومتری‬ ‫در اس��تان سیستان وبلوچس��تان هستند‪ ،‬می توانند اقدام به‬ ‫واردات کاال کرده و از معافیت های ویژه مرزنشینان برخوردار‬ ‫ش��وند‪ .‬براساس این ایین نامه مرزنشینان حداکثر می توانند‬ ‫از سود ماهانه ‪ ۵۰۰‬هزار تومان از معافیت ها برخوردار شوند‪.‬‬ ‫همچنین س��قف کلی تخفیف مرزنش��ینان در کل کشور از‬ ‫معافیت ه��ای گمرک��ی نیز ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان مقرر ش��د‪.‬‬ ‫در نتیجه این اقدامات‪ ،‬ورود گس��ترده و بیش از اندازه کاال‬ ‫براس��اس معافیت های مرزنشنیان تا حدی مهار شد‪ .‬باتوجه‬ ‫به اینکه این مقررات‪ ،‬میزان تبادل کاال در مناطق مرزنشین‬ ‫را محدود می کرد‪ ،‬مرزنشینان از طریق نمایندگان و مراجع‬ ‫قانونی خود‪ ،‬اعتراضاتی را طرح کردند‪ .‬در نتیجه در اصالحیه‬ ‫این ایین نامه در س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬میزان معافیت های گمرکی‬ ‫ب��رای هر نفر ‪ ۷۵۰‬هزار تومان و ب��رای هر خانوار ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان تعیین ش��د و سقف مجموع معافیت های‬ ‫گمرکی مرزنشینان نیز به رقم ‪ ۴‬هزار و ‪ 200‬میلیارد تومان‬ ‫افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫باتوج��ه ب��ه انچه گفته ش��د به نظر می رس��د ارائه این‬ ‫قبی��ل اختیارات و تس��هیالت ب��رای فعالیت های تجاری‬ ‫مرزنش��ینان و دادن وجه��ه قانونی ب��ه کار انها‪ ،‬می تواند‬ ‫ان��گ بزه��کاری و تخل��ف را از این اف��راد بردارد و در عین‬ ‫حال امکانی برای زندگی مناسب تر را برای این افراد فراهم‬ ‫کند‪ .‬اما در عین حال باید توجه داش��ت که پرداختن به‬ ‫ای��ن موضوع��ات نباید به معنی رفع مس��ئولیت دولت در‬ ‫ایجاد ش��غل و امنیت ش��غلی برای این دسته از هموطنان‬ ‫تلقی شود‪ .‬دولت و نهادهای ذی ربط در این باره همچنان‬ ‫وظیفه ایجاد ش��غل دائم و واقعی برای تمام نیروهای کار‬ ‫کش��ور را برعهده دارند‪ .‬جدا از این مورد به نظر می رس��د‬ ‫این موضوع در صورت نظارت ناکافی و مدیریت نامناسب‬ ‫می تواند موجب بهره برداری و سوءاستفاده سودجویان و‬ ‫س��وداگران از مردم مرزنش��ین کشور شود و مسائلی را در‬ ‫این مناطق به دنبال داشته باشد که در سال های نه چندان‬ ‫دور در کشور شاهد ان بوده ایم‪ .‬در هر حال طرحی شبیه‬ ‫انچه رئیس س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ارائه کرده‪،‬‬ ‫بیش از انکه روی کاغذ قابل بررس��ی باش��د‪ ،‬برای بررسی‬ ‫قابلیت هایش نیاز به ورود به فاز اجرایی و نحوه اجرا دارد‪.‬‬ ‫علی مویدی خرم ابادی‬ ‫مسعود دانشمند‬ ‫سپهر عبداله پور‬ ‫قیمت گذاری‬ ‫دستوری‬ ‫سودرسانی‬ ‫به عده ای خاص‬ ‫‪7‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مقررات جدید‬ ‫بازگشت ارز‬ ‫صادراتی‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫کتاب مشهد‬ ‫در هاله ای از ابهام‬ ‫تیغ زرشک‬ ‫ِ‬ ‫بر دل کشاورزان‬ ‫بردیا امیرتیموری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫در نیمه ابتدایی امس��ال کشور با بحرانی جدی در‬ ‫اقتصاد روبه رو ش��د‪ ،‬به گونه ای که ارزش پول ملی با‬ ‫چنان س��رعتی مس��یر افت را طی کرد که درنهایت‬ ‫ظرف بازه زمانی تقریبا ‪ ۶‬ماهه‪ ،‬نرخ دالر از کانال ‪۳۰‬‬ ‫هزار تومان نیز عبور کرد‪.‬‬ ‫عواملی از جمله رش��د قابل توجه نقدینگی‪ ،‬شدت‬ ‫گرفتن تحریم ها و به حداقل رس��یدن صادرات نفتی‬ ‫که ازسویی بحران ارزی و از طرف دیگر کسری بودجه‬ ‫را ب��رای دولت رقم زده اس��ت‪ .‬در ای��ن بین افزایش‬ ‫انتظارات تورمی در جامعه که به تبدیل ش��به پول به‬ ‫پول و تبدیل ان به کاالهای س��رمایه ای منجر شده‪،‬‬ ‫دس��ت به دست یکدیگر داد و کاهش ارزش پول ملی‬ ‫و رش��د افسارگس��یخته نرخ انواع کاالها در کشور را‬ ‫به وجود اورد‪.‬‬ ‫در تم��ام دنی��ا کاه��ش ارزش پول مل��ی در کنار‬ ‫اس��یب های خ��ود جنبه مثبت رونق ص��ادرات را به‬ ‫هم��راه دارد‪ ،‬ام��ا ش��رایط در ایران متف��اوت بوده و‬ ‫کاهش ارزش پول ملی حتی به رونق صادرات صنایع‬ ‫نیز منجر نشده و تنها اسیب های این موضوع صنایع‬ ‫کشور را تحت شعاع قرار داده است‪.‬‬ ‫یک روی س��که افزایش بهای انواع کاال در کش��ور‪،‬‬ ‫کوچک ش��دن س��بد مصرف خانوار و روی دیگر این‬ ‫سکه تحت شعاع قرار گرفتن تولید در صنایع مختلف‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا افزایش ن��رخ ارز ظرف ماه های گذش��ته‪ ،‬بهای‬ ‫مواد اولیه صنایع پایین دس��تی‪ ،‬رش��د قابل توجه ای‬ ‫پی��دا کرد‪ ،‬به گونه ای که نیاز این بنگاه ها برای تامین‬ ‫مواد اولیه خطوط تولید خود در این بازه زمانی کوتاه‬ ‫حداقل ‪ ۲‬برابر ش��ده اس��ت‪ .‬این موض��وع به مفهوم‬ ‫افزایش قابل توجه نیاز بنگاه ها به س��رمایه در گردش‬ ‫است که باتوجه به باال بودن نرخ تامین مالی در کشور‬ ‫این موضوع فش��اری مضاعف ب��ر صنایع تکمیلی که‬ ‫اغل��ب نیز بنگاه های کوچک و متوس��ط با توان مالی‬ ‫مح��دود هس��تند‪ ،‬وارد می کند‪ .‬افزای��ش بهای مواد‬ ‫اولیه به رش��د قابل توجه نرخ کاالهای تولیدی منجر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که تورم افسارگسیخته سبد مصرفی‬ ‫خانوارهای کش��ور را کوچک ک��رده‪ ،‬باال رفتن بهای‬ ‫کاالها عاملی در جهت کاهش تقاضا و در نتیجه رکود‬ ‫در بازار مصرف به ش��مار می رود‪ .‬در این میان‪ ،‬اعمال‬ ‫قوانین خلق الساعه‪ ،‬شدت گرفتن تحریم ها‪ ،‬دشواری‬ ‫بازگش��ت ارز به کشور و‪ ...‬نیز باعث شده صادرات در‬ ‫بخش صنایع تکمیلی به حداقل برسد‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب باید اذعان کرد که ارمغان وضعیت‬ ‫اقتصادی فعلی کش��ور برای صنایع پایین دس��تی از‬ ‫س��ویی رکود در بازار مصرف و از سوی دیگر مقروض‬ ‫ش��دن تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه خطوط‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای رفع چالش افزایش بهای انواع کاالها به‬ ‫فکر قیمت گذاری دس��توری در بورس کاال افتاده اند؛‬ ‫پیشنهادی که بیشتر شباهت به چاه دارد تا راه‪.‬‬ ‫گرچه به نظر می رسد که با قیمت گذاری دستوری‬ ‫می توان م��واد اولیه خطوط تولید را با نرخی ارزان تر‬ ‫تامین و گره ای از مشکالت صنایع تکمیلی و در نهایت‬ ‫مصرف کنن��ده باز کرد اما تجرب��ه چنین تصمیماتی‬ ‫نش��ان می دهد اخذ این تصمیمات عامل ایجاد رانت‬ ‫بوده و تنها نفع سوداگران را تامین می کند‪.‬‬ ‫ب��ا اجرایی ش��دن این موض��وع‪ ،‬گرچه محصوالت‬ ‫عرض��ه ش��ده در رینگ بورس کاال ب��ا بهایی ارزان تر‬ ‫از نرخ واقعی به فروش می رس��د‪ ،‬اما به طور قطع نرخ‬ ‫همین کاالها در بازار ازاد متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه ای��ن ترتیب کس��انی ک��ه بتوانند از ای��ن بازار‬ ‫محصول��ی را خریداری کنند برن��ده دریافت رانت از‬ ‫جیب صنایع باالدس��تی هستند‪ .‬در عین حال صنایع‬ ‫باالدستی که از عرضه در چنین بازار غیرمنصفانه ای‬ ‫متضرر می ش��وند‪ ،‬از س��ویی از توس��عه بازمانده و از‬ ‫س��وی دیگر به فکر راهی برای ش��انه خالی کردن از‬ ‫مس��ئولیت عرضه خواهند افتاد‪ .‬در نهایت نیز گرچه‬ ‫سودی از جیب صنایع به عده ای خاص داده می شود‪،‬‬ ‫اما در نهایت محصولی ارزان به دس��ت مصرف کننده‬ ‫نمی رسد و در حقیقت سهامداران شرکت ها که همان‬ ‫مردم هستند‪ ،‬متضرر خواهند شد‪.‬‬ ‫گرچه مس��ئوالن و دس��ت اندرکاران ام��ر با نتایج‬ ‫قیمت گذاری دس��توری در بورس کاال اشنایی دارند‬ ‫ام��ا برای دستاوردس��ازی برای خ��ود مصر به اجرای‬ ‫چنین تصمیماتی هستند‪ ،‬در حالی که اگر انگیزه ای‬ ‫واقع��ی ب��رای بهبود قیمت ها وجود داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫بای��د بازار را از طریق افزای��ش عرضه در بورس کاال‪،‬‬ ‫تسهیل شرایط و قوانین صادرات برای تولیدکنندگان‬ ‫پایین دس��تی‪ ،‬برق��راری ش��رایط تامین م��واد اولیه‬ ‫خطوط تولید به صورت اعتباری و با حداقل نرخ سود‬ ‫به ثبات نسبی رساند‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 2‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1649‬‬ ‫پیاپی ‪2967‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫یادداشت‬ ‫دلیلی برای‬ ‫ترخیص برنج‬ ‫نداریم‬ ‫مسیح کشاورز‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان برنج‬ ‫تعیین تکلیف برنج وارداتی با کیست؟!‬ ‫پاسکاری مسئولیت برنج های در معرض فساد‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برنج های وارداتی در کنار بس��یاری دیگر از کاالهای وارداتی دپو ش��ده در گمرک‪ ،‬همچنان وضعیت نامعلومی‬ ‫دارند اما تفاوت عمده موضوع برنج ها با س��ایر کاالها در این اس��ت که گذشت زمان و طوالنی شدن روند ترخیص‬ ‫این کاال از گمرک‪ ،‬عالوه بر افزایش قیمت تمام شده ان‪ ،‬می تواند بر کیفیت برنج نیز تاثیر بگذارد و حتی موجب‬ ‫فساد ان شود‪ .‬گرچه در این ماه ها هرازگاهی زمزمه هایی مبنی بر ترخیص تدریجی‪ ،‬شرایطی یا اعتباری برنج های‬ ‫وارداتی از انبارهای گمرک ش��نیده ش��ده‪ ،‬اما اخرین امارها نش��ان می دهد هنوز مقدار زیادی از این کاالها در‬ ‫گمرکات کشور باقی مانده است‪ .‬روند فرسایشی ترخیص برنج های وارداتی از گمرک باعث شده در روزهای اخیر‬ ‫هر یک از نهادهای دس��ت اندرکار یا ذی نفع در این مس��ئله اظهارنظری درباره چرایی ترخیص نش��دن برنج های‬ ‫وارداتی داشته و علی القاعده توپ مسئولیت این موضوع را به زمین دیگران بیندازند‪ ،‬این در حالی است که مطرح‬ ‫ش��دن امکان فس��اد این کاالی وارداتی‪ ،‬موضوع را برای مردم حس��اس تر کرده اس��ت‪ .‬این موضوع بهانه ای شد تا‬ ‫در گزارش این ش��ماره روزنامه‬ ‫‪ ،‬موضوع برنج های وارداتی و دالیل طوالنی ش��دن روند ترخیص این کاالی‬ ‫پرمصرف را مورد بررسی قرار دهیم؛ با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫برنج وارداتی از ترخیص از گمرک تا عرضه‬ ‫در بازارهای کش��ور در ماه ه��ای اخیر دچار‬ ‫چالش های فراوانی بوده است و هر روز نیز بر‬ ‫مشکالت این حوزه افزوده می شود‪.‬‬ ‫چال��ش هایی ک��ه نتیج��ه ان بی انگیزگی‬ ‫واردکنن��دگان باس��ابقه کش��ور نس��بت به‬ ‫فعالیت های بازرگانی بوده است‪.‬‬ ‫به طور کلی همواره ‪ ۳‬مولفه قیمت جهانی‪،‬‬ ‫نرخ ارز و مجموع س��ود و عوارض گمرکی و‬ ‫س��ایر هزینه ها در قیمت تمام شده کاالهای‬ ‫وارداتی موثر اس��ت ولی با توجه به ش��رایط‬ ‫حاک��م بر ب��ازار داخلی در ماهه��ای اخیر به‬ ‫وضوح مشاهده ش��د با توجه به اینکه قیمت‬ ‫جهان��ی برنج رو به کاهش بود اما در کش��ور‬ ‫مش��کل افزایش نرخ ارز و هزینه های مربوط‬ ‫به انبارداری اثرات خود را بر قیمت تمام شده‬ ‫برنج وارداتی گذاشت‪.‬‬ ‫عالوه بر این ش��اهد بودیم که در این ماه ها‬ ‫همواره س��وداگران در صدد بودند تا با دادن‬ ‫ادرس ه��ای غلطی نظیر اینک��ه واردات برنج‬ ‫هی��چ تاثی��ری در قیمت برن��ج ایرانی ندارد‪،‬‬ ‫واردات به اندازه کافی انجام شده و همچنین‬ ‫برنج خارجی در بازار وجود ندارد‪.‬‬ ‫برن��ج را از ش��الیکاران ارزان تر خریداری‬ ‫کنن��د و با اع�لام اینک��ه فقط برن��ج ایرانی‬ ‫در ب��ازار موج��ود اس��ت‪ ،‬قیمت ه��ا را ب��اال‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫زیرا گرچه س��هم برنج خارجی در بازار ما‬ ‫همواره جدا ب��وده اما کمب��ود برنج خارجی‬ ‫باعث می ش��ود دالالن از شرایط سوءاستفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه اگر برنج خارجی‬ ‫در بازار به اندازه کافی باشد‪ ،‬از شدت افزایش‬ ‫قیم��ت برنج ایران��ی می کاهد‪ ،‬زی��را افزایش‬ ‫قیمت برنج ایرانی بسیاری از مصرف کنندگان‬ ‫این برنج را به س��مت مص��رف برنج خارجی‬ ‫سوق می دهد‪.‬‬ ‫اما اگر این اتفاق رخ ندهد و برنج وارداتی‬ ‫در بازار نباش��د‪ ،‬قیمت برن��ج ایرانی افزایش‬ ‫می یابد و تولیدکننده و مصرف کننده‪ ،‬هر دو‬ ‫اسیب می بینند‪.‬‬ ‫در هفته ه��ای اخیر هم که موضوع فس��اد‬ ‫برنج های دپو ش��ده در گمرک مطرح اس��ت‬ ‫و برخی‪ ،‬اگاهانه ی��ا نااگاهانه به این موضوع‬ ‫دامن می زنند‪.‬‬ ‫در حالی که برنج های دپو ش��ده همچنان‬ ‫س��الم هس��تند و منظور مقامات گمرکی از‬ ‫مطرح کردن موضوع فس��اد ای��ن کاالها این‬ ‫ب��وده که اگر ب��ه زودی برنج های دپو ش��ده‬ ‫در گمرک ترخیص نش��ود ش��اهد اغاز فساد‬ ‫انه��ا خواهیم ب��ود‪ .‬در واقع ب��ه طور معمول‬ ‫برای برنج ‪ ۲‬س��ال تاریخ انقضا در نظر گرفته‬ ‫می ش��ود ولی برنج های دپو ش��ده در گمرک‬ ‫یک س��ال پیش وارد شده اند و از ان زمان به‬ ‫دلیل بروز مشکل در تخصیص ارز در گمرک‬ ‫مانده اند‪.‬‬ ‫ج��دا از این مورد‪ ،‬نکته دیگر در این زمینه‬ ‫این اس��ت که بر اس��اس قوانین بهداشتی و‬ ‫اس��تاندارد ای��ران‪ ،‬برای قابل مص��رف بودن‬ ‫برنج ه��ا‪ ،‬بای��د حداقل های زم��ان مصرف در‬ ‫مورد انها باقی مانده باش��د که درحال حاضر‬ ‫بی��ش از این زم��ان‪ ،‬برای مص��رف برنج های‬ ‫مانده در گمرک زمان داریم‪.‬‬ ‫با این هم��ه با وجود اینک��ه برنج های دپو‬ ‫ش��ده در گمرک همچنان زمان برای مصرف‬ ‫دارند و کد ترخیص نیز برای انها صادر شده‪،‬‬ ‫واردکنندگان دیگر تمایلی به ترخیص برنج ها‬ ‫ندارن��د چراکه در صورت ترخیص قیمت انها‬ ‫کمت��ر از قیم��ت برنج های داخل��ی نخواهد‬ ‫ب��ود و عم�لا ترخیص انها هی��چ نفعی برای‬ ‫واردکنندگان نخواهد داشت‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر با توجه به ن��رخ ارز نیمایی‬ ‫قیم��ت هر کیلوگرم برن��ج وارداتی با در نظر‬ ‫گرفتن ن��رخ ارز و هزینه های مربوطه به ‪۳۰‬‬ ‫هزار تومان در هر کیلو می رسد که هم قیمت‬ ‫برنج کیفی و درجه یک داخلی است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن هیچ ک��س حاضر نیس��ت برنج‬ ‫خارجی را به ن��رخ برنج درجه یک داخلی از‬ ‫ما خریداری کند و به همین دلیل بس��یاری‬ ‫از واردکنندگان تصمی��م گرفته اند برنج های‬ ‫مانده در گمرک را رها کنند‪.‬‬ ‫ای��ن مش��کالت اگرچ��ه درحال حاض��ر‬ ‫واردکنندگان و بازرگانان باس��ابقه کش��ور را‬ ‫دچ��ار چالش و زیان کرده اس��ت ولی تداوم‬ ‫ای��ن موضوع مطمئنا به ض��رر اقتصاد ملی از‬ ‫جمله تجارت غیرنفتی کشور خواهد بود‬ ‫پرونده «نحوه‬ ‫تخصیص ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی»‬ ‫در دیوان‬ ‫محاسبات‬ ‫رئیس دیوان محاس��بات کل کش��ور گفت‪ :‬موضوع تخصیص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی یکی از اصلی ترین و جدی ترین پرونده ها در دیوان محاسبات است‪.‬‬ ‫مهرداد بذرپاش از بررس��ی تخلفات و نحوه تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به‬ ‫کاالهای اساسی در دیوان محاسبات خبر داد و گفت‪ :‬موضوع تخصیص ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی یکی از اصلی ترین و جدی ترین پرونده ها در دیوان محاسبات‬ ‫است و نتیجه بررسی ها و تحقیقات تا یک ماه اینده اماده خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬بخش اعظم این ارز به واردات کاالهای اساس��ی اختصاص داده‬ ‫ش��ده و کمبود این کاالها مانند نهاده های دامی در بازار نش��ان می دهد که‬ ‫نظارت و پیگیری درستی انجام نشده تا ارزها در محل تخصیص یافته هزینه‬ ‫شوند‪ .‬بذرپاش تاکید کرد‪ :‬دیوان محاسبات کل کشور در بررسی های خود‬ ‫درباره این موضوع تمامی مسائل و جوانب را مدنظر قرار خواهد داد؛ از جمله‬ ‫اینکه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تخصیص یافته و کاالی موردنظر هم به وس��یله ان‬ ‫وارد ش��ده اما متاس��فانه توزیع مناسبی در این میان صورت نگرفته یا اینکه‬ ‫ارز تخصیص یافته اما کاالی دیگری به وس��یله ان وارد شده است‪ .‬بذرپاش‬ ‫در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬با اش��اره به مش��کالت کمبود نهاده های دامی و‬ ‫افزایش نرخ مرغ در کش��ور گفت‪ :‬مس��ئوالن اعالم می کنند در زمان الزم‬ ‫ثبت سفارش برای واردات نهاده ها انجام نشده‪ ،‬در صورتی که بانک مرکزی‬ ‫و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار می کنند‪ ،‬ارز الزم تخصیص یافته و‬ ‫ثبت س��فارش هم انجام ش��ده و حتی واردکننده هم می گوید نهاده دامی را‬ ‫وارد کرده ایم؛ پس سوال اصلی اینجاست کدام عامل موجب شده نهاده های‬ ‫دامی در اختیار مرغداران قرار نگیرد؟‬ ‫واردکنندگان چه می گویند‬ ‫واردکنندگان برنج ماه هاس��ت در حال پیگیری ترخیص کاالی خود از گمرک‬ ‫هستند و وقتی پای حرف شان می نشینی دردهای مشترکی در این باره دارند که‬ ‫از مهم تری��ن انها نبود همکاری بان��ک مرکزی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫نبود اولویت بندی مناس��ب در تخصیص ارز‪ ،‬زیر س��وال رفتن اعتبار بین المللی‬ ‫واردکنندگان نزد تجار خارجی و البته فاس��د ش��دن برنج ه��ای مانده در گرما و‬ ‫رطوبت بنادر اس��ت‪ .‬انها می گویند بانک مرکزی نه توان تامین ارز را دارد و نه از‬ ‫کانال ه��ای دیگ��ر مثل واردات در قبال صادرات ی��ا واردات بدون انتقال ارز راهی‬ ‫پی��ش پای واردکننده می گذارد تا بتواند مش��کالت خ��ود در زمینه تامین ارز را‬ ‫برطرف کند‪ .‬در کنار این موضوع تعدادی از واردکنندگان‪ ،‬خالی ماندن کرس��ی‬ ‫ریاس��ت در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای ماه های طوالنی را مزید بر علت‬ ‫در موض��وع تعیین تکلیف برنج های وارداتی می دانن��د‪ .‬بازرگانان حتی معتقدند‬ ‫بانک مرکزی در زمینه واردات برنج حتی به مصوبات موجود نیز عمل نمی کند و‬ ‫بانک مرکزی گمرک را مقصر می داند‬ ‫برنج ها در معرض فساد هستند‬ ‫اکنون تعدادی‬ ‫از کسانی که‬ ‫در کار واردات‬ ‫برنج بودند‬ ‫از فعالیت در‬ ‫این حوزه خارج‬ ‫شدند چراکه‬ ‫دیگر فعالیت‬ ‫در این حوزه‬ ‫برای انها منطق‬ ‫اقتصادی ندارد‬ ‫محم��د مختاریانی‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫انجم��ن واردکنن��دگان برن��ج در‬ ‫این زمین��ه در گفت وگو با‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬س��ال گذش��ته از‬ ‫واردکنندگان خواس��ته شد برای‬ ‫ترخیص درصدی کاالی واردشده‪،‬‬ ‫یعن��ی ترخی��ص بی��ن ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫درصد برنج ها‪ ،‬ب��دون دریافت کد رهگیری‬ ‫بان��ک اقدام کنند تا کمک��ی به تنظیم بازار‬ ‫باش��د‪ .‬واردکنن��دگان نیز ب��رای همراهی و‬ ‫تامین نیاز بازار بدون تامین ارز برنج خود را‬ ‫وارد ب��ازار کردند اما اکنون حدود ‪ ۱۰‬ماه از‬ ‫ان زمان گذش��ته و باوجود اینکه باید با ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی تامین ارز می ش��د‪ ،‬این اتفاق‬ ‫نیفتاد‪.‬‬ ‫وی در ای��ن زمینه عنوان کرد‪ :‬اگر نیاز به‬ ‫واردات کاالی��ی با ه��دف تنظیم بازار وجود‬ ‫دارد بای��د از واردکنن��ده حمایت ش��ود‪ ،‬نه‬ ‫اینکه او کاالیی را براساس اعتبار بین المللی‬ ‫خ��ود وارد کرده و ماه ها در صف تخصیص و‬ ‫تامین ارز بماند‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن روند ب��ه م��رور زم��ان‪ ،‬اعتبار‬ ‫واردکنن��ده در حوزه بین الملل خدش��ه دار‬ ‫می شود و زیر سوال می رود‪ .‬اکنون تعدادی‬ ‫از کس��انی ک��ه در کار واردات برنج بودند از‬ ‫فعالی��ت در این حوزه خارج ش��دند چراکه‬ ‫دیگ��ر فعالیت در این حوزه برای انها منطق‬ ‫مصداق ان را مصوبه سال گذشته شورای عالی امنیت ملی می دانند‪ .‬براساس این‬ ‫مصوبه‪ ،‬این مجوز به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و گمرک داده شد که کاالهای‬ ‫اساسی را به صورت درصدی ترخیص کنند و واردکنندگان برنج نیز به استناد این‬ ‫مصوبه اقدام کردند و کاالی خود را مطابق قیمت سامانه جامع تجارت به فروش‬ ‫رساندند‪ ،‬اما بعد از گذشت ‪ ۹‬ماه هنوز بانک مرکزی به این بهانه که در اردیبهشت‬ ‫ارز برنج نیمایی شده‪ ،‬ارز سال قبل را هم که نیمایی نبود پرداخت نکرده است‪.‬‬ ‫اقتص��ادی نداش��ته و اعتب��ار انها‬ ‫در ح��وزه بین المل��ل خدش��ه دار‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬مختاریان��ی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬از ابان س��ال گذش��ته این‬ ‫برنج ها در انبار مانده است‪ .‬برخی‬ ‫واردکنندگان به اعتبار خودشان‪،‬‬ ‫بدون رد و بدل شدن اسناد کاال را‬ ‫ب��ه انبارها منتقل کردند اما برنج های برخی‬ ‫واردکنندگان باتوجه به اینکه ارز و س��ندی‬ ‫جابه جا نشده در کانتینرها مانده است‪ .‬حاال‬ ‫حتی ممکن است به زمان ترخیص کاال که‬ ‫برسیم‪ ،‬نهادهایی مثل بهداشت و استاندارد‬ ‫نس��بت به ترخیص انها ای��راد بگیرند‪ .‬نایب‬ ‫رئیس انجمن واردکنندگان برنج بیان کرد‪:‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید نس��بت‬ ‫ب��ه اولویت بندی کاالها ب��رای تخصیص ارز‬ ‫دقت بیش��تری داشته باش��د‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫ارز نیمایی اختصاص داده اما این تخصیص‬ ‫کدام کاال را ش��امل شده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت باید در نظر‬ ‫داش��ته باشد کاالها براس��اس نیاز و شرایط‬ ‫تامی��ن ارز و ترخیص ش��وند‪ .‬برنج از جمله‬ ‫کاالهایی اس��ت که هم نیاز بازار است‪ ،‬هم‬ ‫کمبود ان وجود دارد و هم اینکه در معرض‬ ‫فاس��د ش��دن قرار گرفته اما وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برای در اولویت قرار گرفتن‬ ‫ان اقدام نکرده است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی علت اصلی رسوب برنج های وارداتی در گمرک ها و‬ ‫بنادر کش��ور را ترخیص درصدی کاال توسط گمرک‪ ،‬بدون داشتن‬ ‫تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت س��فارش مرتبط با انها می‬ ‫دان��د‪ .‬در پی انتش��ار اخباری درباره احتمال فاس��د ش��دن ‪۲۰۰‬‬ ‫ه��زار تن برنج وارداتی در گمرک ها و بنادر کش��ور‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫توضیحاتی را ارائه کرد‪.‬‬ ‫در این اطالعیه امده اس��ت‪ :‬س��تاد اقتصادی دولت برنج را در‬ ‫سال جاری از سبد کاالهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی خارج کرد‬ ‫و در گروه کاالهای اساسی با نرخ نیمایی قرار داد؛ بر همین اساس‪،‬‬ ‫ل حاضر تم��ام برنج های موجود در گمرک ها که واردکننده‬ ‫در حا ‬ ‫متقاضی ارز با نرخ نیمایی باش��د‪ ،‬براساس فهرست اعالمی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬دارای تخصی��ص ارز از بانک مرکزی‬ ‫هستند؛ بنابراین از ابتدای امسال تاکنون حدود ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر‬ ‫بابت واردات برنج به نرخ نیمایی تامین ارز شده است‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬رسوبی موضوع گزارش های چند روز اخیر‪ ،‬مربوط‬ ‫به مواردی اس��ت ک��ه واردکنن��ده متقاضی ارز با ن��رخ ترجیحی‬ ‫(‪ ۴۲۰۰‬تومانی) اس��ت‪ .‬همان گونه که در ابتدا نیز اش��اره شد‪ ،‬در‬ ‫س��ال جاری هیچ محلی به منظور تامین ارز برنج با نرخ یادش��ده‬ ‫ازسوی دولت به بانک مرکزی اعالم نشده است‪.‬‬ ‫در این اطالعیه تاکید شده است‪ ،‬نیاز است وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫ک س��و و از‬ ‫و تجارت باتوجه به ش��رایط در نظر گرفته ش��ده از ی ‬ ‫سوی دیگر متناس��ب با مقدار و محل منابع اعالمی بانک مرکزی‬ ‫برای واردات کاالهای اساسی با نرخ ترجیحی در ماه جاری‪ ،‬پس از‬ ‫رایزنی با واردکنندگان مربوطه‪ ،‬فهرست ثبت سفارش های یادشده‬ ‫منطبق با منابع اعالمی مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد‪.‬‬ ‫این بانک به محض دریافت فهرس��ت منطب��ق با منابع اعالمی‪،‬‬ ‫ب��رای تخصیص و تامین ارز از محل منابع در دس��ترس و متعاقبا‬ ‫نسبت به صدور کد رهیگری مدنظر گمرک‪ ،‬اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫در بخ��ش دیگری از این نامه امده اس��ت‪ :‬علت اصلی مش��کل‬ ‫به وجود امده برای بازرگانان‪ ،‬ترخیص درصدی کاال توسط گمرک‪،‬‬ ‫بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت سفارش مرتبط‬ ‫با انها بوده است‪ .‬بدیهی است در صورتی که هنگام خروج کاالهای‬ ‫یادش��ده از گمرک‪ ،‬مس��ئله تخصی��ص ارز و ک��د رهگیری بانک‬ ‫مرکزی توس��ط گمرک کنترل می ش��د و بازرگانان نیز به درستی‬ ‫راهنمایی می ش��دند‪ ،‬برابر ضوابط‪ ،‬تامین ارز به نرخ ترجیحی قابل‬ ‫انجام بود و ماندگاری کاال در گمرک و اتفاقات کنونی رخ نمی داد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی در جلسات متعدد‪ ،‬توجه گمرک و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت را به این موضوع جلب و بر رعایت کامل مصوبات‬ ‫مربوط ب��ه ترخیص درصدی کاالها با ن��رخ ترجیحی تاکید کرده‬ ‫است‪ .‬همچنین پیش از این‪ ،‬بانک مرکزی در این باره هشدار الزم‪،‬‬ ‫مبنی بر متضرر ش��دن بازرگان در صورت تغییر مقررات توس��ط‬ ‫ستاد اقتصادی دولت را داده بود‪.‬‬ ‫متاس��فانه برخالف مصوبات مربوطه و ب��دون توجه به نظرات و‬ ‫انجام اس��تعالم های مرتبط از بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت‬ ‫توس��ط گمرک‪ ،‬کاالها به صورت درصدی توس��ط گمرک ترخیص‬ ‫ش��ده و ش��رایط فعلی را برای کاالهای باقیمانده و واردکنندگان‬ ‫رقم زده است‪.‬‬ ‫در پایان تاکید می شود بانک مرکزی به محض دریافت فهرست‬ ‫ثبت سفارش های منطبق با منابع اعالمی این بانک‪ ،‬اقدام به تامین‬ ‫ارز با نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان و صدور کد رهگیری خواهد کرد؛ بنابراین‬ ‫انتظار می رود رس��انه ها پس از خروج برنج های یادشده از گمرک‪،‬‬ ‫پیگی��ری الزم را در زمینه نحوه توزی��ع و قیمت فروش برنج های‬ ‫ترخیص��ی به عمل اورند و در اختیار قرار گرفتن این محصول نزد‬ ‫مردم را مورد توجه ویژه قرار دهند‪».‬‬ ‫پاسخ گمرک به بانک مرکزی‬ ‫البته برای اینکه یکطرفه به قاضی نرفته باش��یم سعی کردیم نظر‬ ‫دست اندرکاران گمرک را نیز درباره این موضع بانک مرکزی منعکس‬ ‫کنیم‪ .‬در این زمینه مهرداد جمال ارونقی‪ ،‬معاون فنی گمرک کشور‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حالی از ابتدای امسال تا ‪ ۴‬ابان‬ ‫‪ ۵۸۰ ،۹۹‬هزار تن برنج به ارزش ‪ ۵۳۳‬میلیون دالر از گمرکات کشور‬ ‫ترخیص شده که این میزان ترخیص در مقایسه با مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته (‪ ۹۸۶‬هزار تن به ارزش یک میلیارد دالر) از نظر وزنی ‪۴۱‬‬ ‫درصد و از نظر ارزشی ‪ ۴۹‬درصد کاهش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹معیار ترخیص کد رهگیری است‬ ‫مع��اون فن��ی گمرک کش��ور تصریح ک��رد‪ :‬در اطالعیه بان��ک مرکزی امده‬ ‫برنج های موجود در گمرکات کش��ور که واردکننده‪ ،‬متقاضی ارز با نرخ نیمایی‬ ‫باشد‪ ،‬براساس فهرست اعالمی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬دارای تخصیص‬ ‫ارز از بانک مرکزی هس��تند‪ .‬این مطلب صحیح اس��ت اما کامل نیست زیرا تنها‬ ‫به واسطه تخصیص ارز‪ ،‬کاالیی از گمرکات قابل ترخیص نیست و حتما باید کد‬ ‫رهگی��ری بان��ک برای اجازه ترخیص ارائه ش��ود و اطالعیه بانک مرکزی به این‬ ‫مورد اشاره نکرده است‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین در بخش دیگری از اطالعیه بانک‬ ‫مرکزی امده است برنج های رسوبی موضوع گزارش های چند روز اخیر‪ ،‬مربوط‬ ‫به مواردی است که واردکننده متقاضی ارز با نرخ ترجیحی است‪ ،‬در حالی که‬ ‫چنین نیس��ت‪ .‬جمال ارونقی در توضیح ای��ن مطلب عنوان کرد‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫خود اطالعات این برنج ها را در اختیار دارد و می داند میزان برنج های رس��وبی‬ ‫که صاحبان کاال‪ ،‬متقاضی ارز با نرخ ترجیحی هستند‪ ،‬تنها ‪ ۱۹.۷۱۳‬تن متعلق‬ ‫به ‪ ۱۰‬ش��رکت اس��ت؛ بنابراین ارتباط دادن ان به موضوع رسوب بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تن برنج مانده در بنادر و گمرکات صحیح نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹رسوب را کم کرده ایم‬ ‫مع��اون فنی گمرک ایران همچنین با انتقاد از موضع بانک مرکزی‬ ‫درب��اره ترخی��ص درصدی کااله��ا از گمرک خاطرنش��ان کرد‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی می گوید در جلس��ات متعدد‪ ،‬توجه گمرک و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت را به رعایت کامل مصوبات مربوط به ترخیص درصدی‬ ‫کااله��ا با نرخ ترجیح��ی جلب کرده و درباره متضرر ش��دن بازرگان‬ ‫درص��ورت تغییر مقررات توس��ط س��تاد اقتصادی دولت هش��دار داده و توجه‬ ‫نکردن به این موضوع و ترخیص درصدی برنج از گمرک این مشکالت را برای‬ ‫واردکنن��دگان ایج��اده کرده ؛ که در این باره نیز باید گفت اتفاقا چون گمرک با‬ ‫اجرای دقیق مصوبات ابالغی نس��بت به ترخیص درصدی کاالها تا حد امکان‬ ‫اقدام کرده‪ ،‬به جای رس��وب و فس��اد ‪ ۵۰۰‬هزار تن برنج‪ ۲۰۰ ،‬هزار تن محصول‬ ‫رسوب شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹امضاها موجود است‬ ‫معاون فنی گمرک کش��ور در تکمیل توضیحات خود تصریح کرد‪ :‬مصوبات‬ ‫س��تاد تنظی��م بازار و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت که امضای نماینده بانک‬ ‫مرک��زی را نی��ز دارد به صراحت به ترخیص درصدی برنج ه��ای مانده در بنادر‬ ‫اشاره دارد‪ .‬همچنین گمرک در تمامی ترخیص های درصدی استعالم بانک های‬ ‫عامل را به عمل اورده که ظاهرا بانک مرکزی از صدور این نامه ها بی اطالع بوده‬ ‫اس��ت؛ ضمن اینکه مس��ئله مهم برای گمرک‪ ،‬اجرای مصوبات کاهش رس��وب‬ ‫کاال از جمله مصوبه ‪ ۱۹‬ش��هریور ش��ورای عالی امنیت ملی است که متاسفانه‬ ‫با بخش��نامه بانک مرکزی تحت الش��عاع قرار گرفته است‪ .‬جمال ارونقی درباره‬ ‫اس��تعالم از س��امانه تجارت نیز یاداور ش��د‪ :‬باوجود مکاتبات متعدد و مکرر با‬ ‫بان��ک مرک��زی مبنی بر اینکه اگر ان مرجع اصرار به ترخیص کاالهای در صف‬ ‫تامین ارز دارد‪ ،‬ترتیبی اتخاذ کند تا فقط اطالعات ثبت س��فارش های در صف‬ ‫تامین ارز به گمرک ارس��ال ش��ود‪ ،‬تاکنون هیچ نتیجه ای به دست نیامده است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تاکی��د کرد‪ :‬گمرک از کلیه مراجع نظارت��ی نیز انتظار دارد تا در‬ ‫این زمینه ورود کرده و بررس��ی های الزم را انجام و نتیجه را برای روش��ن شدن‬ ‫افکار عمومی گزارش دهند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫اینکه سیاس��ت گذاران کش��ور در زمینه واردات برنج چه سیاستی در پیش‬ ‫می گیرند را باید برعهده خودش��ان گذاش��ت و انها هس��تند که باید به نحوی‬ ‫برنامه ریزی کنند که در این شرایط دشوار اقتصادی نه سیخ بسوزد و نه کباب‪،‬‬ ‫اما مسئله ای که در این کشمکش ها مهم است توجه به این نکته است که وقتی‬ ‫درب��اره تصویب‪ ،‬تغییر یا لغو یک دس��تورالعمل صحبت می کنیم‪ ،‬باید بدانیم‬ ‫که چرخش این قلم روی کاغذ‪ ،‬همراه با مس��ئولیت هایی اس��ت که می تواند‬ ‫اینده ای را بس��ازد یا اقتصادی را بس��وزد‪ .‬در هر حال برنج های وارداتی تا پشت‬ ‫در گمرک رس��یده اند و مسئولیت انها دیگر برعهده مسئوالن ماست‪ .‬اصال هم‬ ‫فرقی نمی کند که مسئولیت ان را بانک مرکزی برعهده دارد یا وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ .‬تقصیرها را به گردن گمرک یا بازرگانان انداختن هم دردی‬ ‫را دوا نمی کن��د‪ .‬اگ��ر اعتق��اد به این موضوع داریم که همه ما در یک کش��تی‬ ‫نشسته ایم باید برای سوراخ فعلی ایجاد شده چاره ای عاجل بیندیشیم و انگاه با‬ ‫برنامه ریزی های مدون جلوی هرج ومرج های دیگر در نظام اقتصادی را بگیریم‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫نمایشگاه‬ ‫برگزاری نمایشگاه کتاب مشهد در هاله ای از ابهام‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا تیر خالصی بود ب��رای تمامی رویدادهای‬ ‫فرهنگی و هنری که تجمع و حضور مردم را به دنبال داشت و اکنون‬ ‫در اس��تانه هفته کتاب و برگزاری نمایش��گاه به عنوان بزرگ ترین‬ ‫روی��داد حوزه کتاب و کتابخوانی در خراس��ان رض��وی‪ ،‬برگزاری‬ ‫مج��ازی ان هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد‪ .‬نمایش��گاه س��االنه‬ ‫کتاب در ابان ماه‪ ،‬فرصتی برای گردهمایی ناش��ران و فروشندگان‬ ‫کتاب اس��ت تا با بهره گیری از یارانه دولت‪ ،‬تازه های نشر کتاب را با‬ ‫قیمت مناس��ب در اختیار دوس��تداران ان قرار دهند و همچنین از‬ ‫فرصت به وجود امده برای فروش محصول خود در بازار کساد کتاب‬ ‫بهره گیرند‪ .‬اما به نظر می رس��د امسال گرایش به کتاب در شرایط‬ ‫کنونی اقبال عمومی چندانی ندارد‪ .‬این در حالی است که برگزاری‬ ‫«جنگی» برای اشتی‬ ‫رویدادی مانند نمایش��گاه کتاب می توانست ُ‬ ‫مردم با کتاب و امیدی برای ناش��ران و کتابفروشان به منظور تداوم‬ ‫کسب و کار خود باشد‪ .‬در شرایط کنونی که رشد فناو ری های نوین‬ ‫گرای��ش مردم به کتاب را تحت تاثیر ق��رار داده‪ ،‬برگزاری رویدادی‬ ‫مانند نمایش��گاه کتاب می توانست عرصه را برای خودنمایی کتاب‬ ‫گشوده و تلنگری برای جامعه به منظور لزوم افزایش سرانه مطالعه‬ ‫در جامعه باش��د‪ .‬با این اوصاف‪ ،‬مسئوالن فرهنگی خراسان رضوی‬ ‫هن��وز تصمیم قطعی درب��اره چگونگی برگزاری نمایش��گاه کتاب‬ ‫اتخاذ نکرده اند اما شنیده ها و صحبت ها حاکی از احتمال برگزاری‬ ‫مجازی ان است که اما و اگرهای بسیاری به همراه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹عدم صرفه اقتصادی نمایشگاه مجازی یا حضوری‬ ‫رئیس اتحادیه ناشران خراس��ان رضوی درباره چگونگی برپایی‬ ‫نمایش��گاه کتاب امس��ال به ایرنا گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬برگزاری حضوری نمایشگاه کتاب در مشهد به صالح‬ ‫مردم نیست و گمان نمی کنم مسئوالن نیز به برگزاری حضوری ان‬ ‫رضایت دهند‪ .‬مهدی نصیرزاده افزود‪ :‬برگزاری س��االنه نمایشگاه‬ ‫کتاب در هفته کتاب مانند جش��نی برای ای��ن ابزار مفید فرهنگی‬ ‫بوده و مردم را ترغیب به خرید و مطالعه کتاب های خوب و اشنایی‬ ‫با تازه های نشر می کند اما شرایط کنونی که برگزاری حضوری این‬ ‫نمایشگاه طبق روال سال های گذشته را ناممکن یا محدود می کند‪،‬‬ ‫می تواند تمرینی برای محک زدن فعالیت مجازی ناشران باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬وضعیت اقتصادی مردم و گران ش��دن کتاب نیز‬ ‫باعث حذف شدن این کاالی فرهنگی از سبد خرید بیشتر قشرهای‬ ‫جامعه ش��ده و نمی توان فروش خوبی برای کتاب در نمایشگاه چه‬ ‫به صورت حضوری و چه مجازی متصور شد‪ .‬رئیس اتحادیه ناشران‬ ‫خراس��ان رضوی گفت‪ :‬با ای��ن حال‪ ،‬برگزاری مجازی نمایش��گاه‬ ‫کتاب نیز خالی از لطف نیس��ت و ناشران با حضور در این نمایشگاه‬ ‫می توانند قابلیت های خود برای جذب مخاطب در فضای مجازی را‬ ‫به بوته ازمایش بگذارند‪ .‬وی افزود‪ :‬در صورتی که زیرس��اخت های‬ ‫الزم برای برگزاری مطلوب نمایش��گاه مجازی کتاب فراهم شود و‬ ‫کتاب با قیمت مدیریت ش��ده و مناس��ب در اختیار مشتریان قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬می تواند ش��روع خوبی برای حضور مجازی ناشران و فروش‬ ‫مجازی کتاب باشد اما نباید توقع داشت این نحوه برگزاری به اندازه‬ ‫نمایشگاه حضوری کتاب صرفه اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫نصیرزاده به ش��رایط اقتصادی ناشران در ایام شیوع کرونا اشاره‬ ‫ک��رد و ادامه داد‪ :‬تیراژ کت��اب در این مدت بس��یار کاهش یافته و‬ ‫هزینه های چاپ و نشر کتاب به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه متاثر‬ ‫از نرخ ارز‪ ،‬افزایش قابل توجهی پیدا کرده است و برخی ناشران تولید‬ ‫و نش��ر تازه های کتاب را متوقف کرده اند‪ .‬وی گفت‪ :‬اغلب ناش��ران‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬موسسات بزرگ نیستند و بیشتر انها افراد حقیقی‬ ‫ب��وده و به ص��ورت فردی فعالی��ت دارند‪ .‬رئیس اتحادیه ناش��ران‬ ‫خراس��ان رضوی با اشاره به فعالیت ‪ ۴۰۰‬ناشر در این استان افزود‪:‬‬ ‫در ایام ش��یوع کرونا‪ ،‬هیچ یک از موسسات انتشارات استان تعطیل‬ ‫نش��دند اما فعالیت انها به ش��دت کاهش یافت‪ ،‬زیرا فروش بس��یار‬ ‫در بازار نداش��تند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به طور معمول مردم از نمایش��گاه‬ ‫تخصصی کتاب استقبال چندانی ندارند‪ ،‬شاید برگزاری مجازی ان‬ ‫عده بیشتری را برای خرید کتاب و اشنایی با تازه های نشر در فضای‬ ‫غیرواقعی ترغیب کند و پس از پایان برگزاری این رویداد‪ ،‬شناسایی‬ ‫نقاط قوت و ضعف ان می تواند ش��روع خوبی برای ترغیب مردم به‬ ‫مطالعه کتاب از طریق فضای مجازی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری مجازی بهتر از برگزار نشدن نمایشگاه‬ ‫رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان کتاب‪ ،‬نوشت افزار و صحاف‬ ‫مشهد نیز در این باره به ایرنا گفت‪ :‬به طور قطع‪ ،‬نمایشگاه حضوری‬ ‫کتاب بهتر از برگزاری مجازی ان اس��ت اما در شرایط کنونی شیوع‬ ‫ویروس کرونا عدم برگزاری حضوری ان به صالح جامعه است‪.‬‬ ‫سیدجواد سیدعباس��یان افزود‪ :‬در این شرایط برگزاری مجازی‬ ‫نمایش��گاه کتاب نیز بی ثمر نیست و ‪ ۱۰۰‬درصد مفید خواهد بود و‬ ‫بهتر از برگزار نشدن ان است‪ ،‬شاید هم فروش خوبی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر مسئوالن تصمیم به برگزاری نمایشگاه مجازی‬ ‫کتاب در مش��هد گرفته اند‪ ،‬اطالع رس��انی انها بسیار ضعیف است‪،‬‬ ‫زیرا چند روزی تا هفته کتاب نمانده و هنوز کتابفروش��ان اطالعی‬ ‫از این موضوع ندارند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان کتاب‪ ،‬نوشت افزار و صحاف‬ ‫مشهد گفت‪ :‬اماده شدن کتابفروش برای حضور در نمایشگاه کتاب‬ ‫و ام��اده کردن اجناس ب��رای عرضه در نمایش��گاه‪ ،‬زمان می برد و‬ ‫زمان بندی در سال جاری برای برپایی نمایشگاه کتاب به هیچ وجه‬ ‫مناسب نبوده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در ایام شیوع کرونا کتابفروشی ها‬ ‫ورود زی��اد به حوزه مجازی و عرضه الکترونیکی کتاب نداش��تند و‬ ‫برگزاری مجازی نمایش��گاه می تواند نخستین حضور مجازی انها‬ ‫در عرصه نمایش��گاهی باش��د؛ بنابراین موفقیت انها در این بخش‬ ‫مس��تلزم تامین زیرساخت های الزم اس��ت‪ .‬سیدعباسیان با اشاره‬ ‫به وجود ‪ ۱۷۰‬کتابفروش��ی دارای پروانه کسب در مشهد ادامه داد‪:‬‬ ‫در ‪ ۹‬ماه گذش��ته کتابفروشی های این شهر شرایط بسیار سختی را‬ ‫تجرب��ه کردند و فروش انها به حداقل و هزینه هایش��ان به حداکثر‬ ‫رس��ید به طوری که ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬کتابفروش��ی در مشهد طی چند ماه‬ ‫گذش��ته تعطیل شدند‪ .‬وی گفت‪ :‬برگزاری ساالنه نمایشگاه کتاب‬ ‫به صنف کتابفروشی ها کمک می کرد اما چندان موثر نبود و به طور‬ ‫کلی این صنف با برگزاری نمایشگاه به هر شکل مخالف بوده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان کتاب‪ ،‬نوشت افزار و صحاف‬ ‫مش��هد در تش��ریح دلیل مخالفت صنف کتابفروشان با نمایشگاه‬ ‫کتاب افزود‪ :‬به طور معمول صنوف قوی تر وارد نمایشگاه می شوند‬ ‫و از فرصت حضور مردم در این مدت بیش��ترین س��ود را می برند اما‬ ‫صنوف ضعیف تر حقوق ش��ان پایمال شده و عالوه بر اینکه سودی‬ ‫نمی برند‪ ،‬در مدت برپایی نمایشگاه‪ ،‬فروش انها نیز کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹ابه�ام در برگزاری حضوری یا مجازی نمایش�گاه‬ ‫معاون فرهنگی و امور رس��انه اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی‬ ‫خراس��ان رضوی نیز در این باره به ایرنا گفت‪ :‬هنوز برپایی مجازی‬ ‫نمایش��گاه کتاب مش��هد قطعی نش��ده اما در تالش هستیم این‬ ‫نمایشگاه را به نحوی در هفته کتاب برگزار کنیم‪.‬‬ ‫افش��ین تحفه گ��ر افزود‪ :‬با توج��ه به افزایش روزاف��زون تعداد‬ ‫بیماران مبتال به ویروس کرونا و پیش بینی کارشناس��ان به ادامه‬ ‫این ش��رایط‪ ،‬برگزاری حضوری نمایشگاه کتاب می تواند به یکی‬ ‫از کانون های شیوع بیماری کووید ‪ ۱۹‬تبدیل شود‪ ،‬در این شرایط‬ ‫در ص��ورت عدم برگزاری نمایش��گاه کتاب‪ ،‬ضرر و زیان ناش��ران‬ ‫بیش از پیش خواهد ش��د؛ بنابراین طبق نظر بیش��تر کارشناسان‬ ‫و مس��ئوالن‪ ،‬بهترین گزینه برگزاری نمایش��گاه کتاب به صورت‬ ‫مجازی و انالین است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬طرحی ب��رای برپایی مجازی نمایش��گاه کتاب‬ ‫مش��هد از س��وی این اداره کل تهیه و به وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی ارسال ش��ده اس��ت و در انتظار اظهار نظر وزارتخانه در‬ ‫این زمینه هس��تیم‪ ،‬این طرح امکان اس��تفاده مخاطبان از طریق‬ ‫وب سایت‪ ،‬اپلیکیشن اندروید و اپلیکیشن ‪ iOS‬را فراهم می کند‪.‬‬ ‫مع��اون اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی خراس��ان رضوی‬ ‫در زمین��ه روند اجرایی و فرایند س��فارش گیری این وب س��ایت‬ ‫پیش بین��ی کرد برای هر ناش��ر پروفایل یا ب��ه تعبیری یک غرفه‬ ‫فروش��گاهی مستقل‪ ،‬در داخل وب س��ایت ایجاد شود تا هر ناشر‬ ‫بتواند در ان اطالعات کامل کتاب های خود را درج کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اطالعات سفارش��ات ثبت ش��ده در س��ایت از طریق‬ ‫پیامک و پروفایل ش��خصی به اطالع ناش��ران می رس��د‪ ،‬س��پس‬ ‫ناش��ران کتاب های خریداری ش��ده را از طریق کتابفروشی های‬ ‫مش��خص در هر شهرس��تان با پس��ت یا پیک درون شهری برای‬ ‫خریدار ارسال می کنند‪.‬‬ ‫تحفه گر افزود‪ :‬هر ناش��ر دارای نش��انی فروشگاه اختصاصی در‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 2‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1649‬‬ ‫پیاپی ‪2967‬‬ ‫سایت است که از طریق ان می تواند غرفه خود در سایت نمایشگاه‬ ‫را مش��اهده و مدیری��ت کند‪ ،‬همچنین ناش��ران می توانند از این‬ ‫نش��انی به عنوان نمایش��گاه و فروش��گاه انالین اختصاصی خود‪،‬‬ ‫به طور دائم استفاده کرده و ان را به مخاطبان خود معرفی کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امکان درج اطالعات اولیه انتش��ارات ش��امل نام‪،‬‬ ‫لوگو‪ ،‬نش��انی‪ ،‬س��ال تاس��یس‪ ،‬تعداد کتاب ها و سایر توضیحات‪،‬‬ ‫ام��کان درج نامحدود کتاب ‪ ،‬امکان تعریف کد تخفیف‪ ،‬مش��اهده‬ ‫سفارش��ات ثبت شده از س��وی مش��تریان و امکان مشاهده امار‬ ‫بازدید فروش��گاه و هر کتاب به همراه نم��ودار و نیز موارد دیگر از‬ ‫جمله امکانات نمایش��گاه مجازی کتاب است که در ان پیش بینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫معاون اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی خراس��ان رضوی با‬ ‫اش��اره به مزایای نمایش��گاه کتاب به طور انالین گفت‪ :‬کمک به‬ ‫افزایش فروش ناش��ران‪ ،‬جلوگیری از تجمع افراد و ش��یوع کرونا‪،‬‬ ‫کاهش ترافیک ش��هری‪ ،‬ترویج فرهنگ خرید انالین‪ ،‬ایجاد بستر‬ ‫قابل اطمین��ان جهت خرید کتاب‪ ،‬ح��ذف هزینه های مربوط به‬ ‫برگزاری نمایش��گاه و دسترسی اسان و سریع به کتاب های تمام‬ ‫ناشران ایران از مزایای برگزاری نمایشگاه در فضای مجازی است‪،‬‬ ‫همچنین امکان اطالع رس��انی و انتش��ار اخرین اخبار و اطالعات‬ ‫دنیای نش��ر‪ ،‬تروی��ج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی نیز اس��ان تر و‬ ‫برای مخاطب بیشتر مهیاست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نمایش��گاه انالین کتاب در راس��تای بهره گیری از‬ ‫تجربیات چندس��اله در تعامل با چند هزار فروش��گاه و نیز نسخه‬ ‫اولیه وب سایت نمایشگاه اماده شده تا به عنوان نخستین بازارگاه‬ ‫انالی��ن کتاب ایران‪ ،‬پل ارتباطی بین ناش��ران و کتاب دوس��تان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تحفه گر معرفی رویدادهای فرهنگی و نشس��ت های تخصصی‬ ‫موجود‪ ،‬برگزاری وبینارهای انالین فرهنگی‪ ،‬ش��ب ش��عر‪ ،‬نقد و‬ ‫بررس��ی کتاب‪ ،‬همفکری و بررس��ی مشکالت ناش��ران در بستر‬ ‫کتاب��دان‪ ،‬رونمایی ه��ای رس��می از کتاب های جدید ناش��ران‪،‬‬ ‫کشف خالهای محتوایی ازسوی ناشران از طریق تعامل مستقیم‬ ‫با مخاطبان‪ ،‬پیش فروش کتاب های ناش��ران و فراگیری بیش��تر‬ ‫مخاطب را از دیگر فرصت هایی برگزازی نمایشگاه مجازی کتاب‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬موسس��ه خان��ه کتاب و ادبیات ای��ران در طرح‬ ‫برگزاری نمایش��گاه مج��ازی کتاب در کش��ور برنامه ریزی کرده‬ ‫اما هنوز نتیجه نهایی ان مش��خص نش��ده؛ بنابراین تا این لحظه‬ ‫نمی توان به صراحت درباره برگزاری ان اظهارنظر کرد‪.‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 2‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1649‬‬ ‫پیاپی ‪2967‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تفاهم فروش ‪ ۹۰‬هزار تن ریل‬ ‫ذوب اهن اصفهان‬ ‫افس�انه خدای�ی‪ -‬ذوب اه��ن اصفه��ان و قرارگاه‬ ‫س��ازندگی خاتم االنبی��اء تفاهمنامه فروش ‪ ۹۰‬هزار تن‬ ‫ریل را امضا کردند که به عنوان افشای اطالعات با اهمیت‬ ‫در کدال درج شد‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬براساس‬ ‫ای��ن تفاهمنام ه ‪ ۹۰‬هزار تن ریل ‪ E۱۶۰‬با گرید‪۲۶۰ R‬‬ ‫مطاب��ق اخرین ویرایش اس��تاندارد ‪ ۱-EN۱۳۶۷۴‬از‬ ‫تولیدات ذوب اهن اصفهان‪ ،‬ازس��وی قرارگاه سازندگی‬ ‫خاتم االنبی��اء برای راه اه��ن چابهار‪-‬زاهدان به صورت‬ ‫چندمرحله ای و با توافق طرفین درباره تناژ‪ ،‬زمان عرضه‬ ‫و کش��ف نرخ در بورس کاال خریداری می شود‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت عملیات ریل گذاری راه اه��ن چابهار‪-‬زاهدان با‬ ‫اس��تفاده از ریل تولید ش��ده در ذوب اهن اصفهان طی‬ ‫مراسمی تیر ماه امسال با حضور محمد اسالمی وزیر راه و‬ ‫شهرسازی اغاز به کار کرد‪ .‬طول راه اهن زاهدان‪-‬چابهار‬ ‫‪ ٦٢٨‬کیلومتر اس��ت و طبق برنامه ریزی ها‪ ،‬ریل گذاری‬ ‫‪ ۱۵۰‬کیلومتر از این محور تا پایان امس��ال انجام خواهد‬ ‫شد‪ .‬گفتنی اس��ت ذوب اهن اصفهان تنها تولیدکننده‬ ‫ریل در منطقه منا (خاورمیانه و ش��مال افریقا) اس��ت و‬ ‫ان��واع ریل برای خطوط پرس��رعت‪ ،‬ری��ل مترو و معدن‬ ‫مطابق استانداردهای جهانی را تولید می کند‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫ممنوعیت ‪ ۲‬ساله‬ ‫همه نوع‬ ‫صید ترال‬ ‫‪ ۴‬کیلو زرشک معادل یک بشکه نفت ارز می اورد‬ ‫تیغ زرشک بر دل کشاورزان‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت هرمزگان از‬ ‫افزای��ش ‪ ۲۱‬درص��دی تولید‬ ‫قی��ر در هرمزگان نس��بت به‬ ‫مدت مش��ابه س��ال گذش��ته‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از بندرعباس‪ ،‬خلیل قاسمی با‬ ‫بی��ان اینکه در این مدت یک میلیون و ‪ ۲۵‬هزار تن قیر‬ ‫از هرمزگان صادر ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۶‬ماه امسال صادرات‬ ‫قیر در هرمزگان‪ ۲۰‬درصد نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته افزایش یافته اس��ت‪ .‬قاسمی با اشاره به اینکه‬ ‫امارات متحده عربی‪ ،‬عمان و هند از جمله کش��ورهای‬ ‫هدف صادرات قیر اس��تان هستند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫‪ ۶‬ماه امس��ال یک میلیون و‪ ۲۹۰‬هزار تن قیر در استان‬ ‫تولید شده است‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هرمزگان با اشاره به اینکه در هرمزگان ‪ ۲۷‬واحد تولید‬ ‫قیر وجود دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اکنون ‪ ۳۷‬درصد قیر کش��ور‬ ‫در هرمزگان تولید می ش��ود و استان رتبه نخست تولید‬ ‫قیر دارد‪.‬‬ ‫س�یما زاهدی‪ -‬مدی��رکل راه��داری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای اس��تان اصفهان با بیان اینکه راه ها اصلی ترین‬ ‫زیرس��اخت برای توس��عه و ابادانی روس��تاها به ش��مار‬ ‫می این��د‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تقویت اقتصاد روس��تاها‬ ‫ب��ه تالش س��ازمان یافته ب��رای حفظ اش��تغال پایدار‬ ‫وابسته اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بهبود اقتصاد روستاها و‬ ‫جلوگیری از مهاجرت روستاییان در گرو تالش متمرکز‬ ‫تمام نهادهای ذی ربط با یکدیگر و شناس��ایی و معرفی‬ ‫فرصت ه��ای اقتصادی در روس��تاها به س��رمایه گذاران‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی اداره‬ ‫کل راه��داری و حمل ونق��ل جاده ای اس��تان اصفهان‪،‬‬ ‫مه��دی خض��ری اظهار کرد‪ :‬در نیمه نخس��ت امس��ال‬ ‫عملیات اس��فالت حفاظتی(س��یلکت) ‪ ۲۰۰‬کیلومتر از‬ ‫راه های روس��تایی و س��اخت ‪ ۵۰‬کیلومتر راه روستایی‬ ‫جدید در اس��تان اصفهان انجام شده است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به ادغام بخش س��اخت راه های روس��تایی به اداره کل‬ ‫راهداری وحمل ونقل جاده ای اس��تان اصفهان گفت‪ :‬با‬ ‫اضافه شدن بخش ساخت راه های روستایی وظیفه این‬ ‫اداره کل برای خدمت رسانی سنگین تر شد‪.‬‬ ‫تداوم همکاری‬ ‫سنگ اهن با کادر درمان‬ ‫مدیر روابط عمومی ش��رکت سنگ اهن مرکزی ایران‪-‬‬ ‫بافق از اهدای ‪ ۱۷‬هزار ماسک و ‪ ۲۵‬عدد کپسول اکسیژن‬ ‫به بیمارستان ولیعصر(عج) بافق خبر داد و گفت‪ :‬شرکت‬ ‫س��نگ اهن در کنترل و مهار بیم��اری کرونا‪ ،‬با همه توان‬ ‫و ظرفی��ت و امکانات برای کمک به کادر درمان به میدان‬ ‫ام��ده و تا ریش��ه کنی این بیم��اری منح��وس همگام با‬ ‫مدافعان س�لامت خواهد بود‪ .‬به گ��زارش‬ ‫به نقل‬ ‫از مرکز اطالع رسانی ش��رکت سنگ اهن مرکزی ایران‪-‬‬ ‫بافق‪ ،‬س��یدمصطفی فخری بافقی با اش��اره به اهدای ‪۲۵‬‬ ‫عدد کپس��ول اکس��یژن ‪ ۴۰‬لیتری به کادر بیمارس��تان‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬از این تع��داد ‪ ۱۰‬عدد تحویل داده ش��ده و مابقی‬ ‫طی دو روز اینده اهدا می ش��ود‪ ۵ .‬دس��تگاه اکسیژن ساز‬ ‫نیز در اینده تحویل داده خواهد ش��د‪ .‬مدیر روابط عمومی‬ ‫ش��رکت با توجه به وضعیت بحرانی شهرس��تان و تکمیل‬ ‫ظرفیت بخش مراقبت های ویژه بیمارستان برای بیماران‬ ‫کرونایی‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬از عموم همش��هریان می خواهیم‬ ‫ضم��ن اس��تفاده از ماس��ک از حض��ور در تجمع��ات و‬ ‫دورهمی های خانوادگی پرهیز کنند‪ ،‬چراکه تنها در سایه‬ ‫همدلی و رعایت پروتکل های بهداش��تی می توانیم با این‬ ‫وی��روس مقابله کنیم‪ ،‬در غیر این صورت در ماه های اذر و‬ ‫دی شاهد وخیم تر شدن اوضاع خواهیم بود‪.‬‬ ‫استان مرزی خراسان جنوبی تولیدکننده ‪ ۹۸‬درصد زرشک بی دانه جهان بوده است و ساالنه کشاورزان‬ ‫زیادی از محل تولید و فروش این محصول ارتزاق می کنند‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬حدود ‪ ۱۷‬هزار هکتار از اراضی‬ ‫کشاورزی خراسان جنوبی زیرکشت زرشک بوده و به نظر می رسد محصول خوبی از این میزان برداشت‬ ‫شود‪ .‬این در حالی است که بخش قابل توجهی از زرشک خشک کشاورزان از سال گذشته در انبارها دپو‬ ‫شده است‪ .‬اگرچه تعاون روستایی معتقد است با همکاری های جهادکشاورزی بخشی از این مشکل رفع‬ ‫شده و بخشی در حال رفع شدن است اما کشاورزان از دپوی زرشک سال گذشته در تاالرها و سردخانه ها‬ ‫می گویند و از شرایط قیمت گذاری زرشک امسال هم گالیه مند هستند‪ .‬مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون‬ ‫روس��تایی ایران در س��فر مهرماه به همراه وزیر جهادکش��اورزی به خراسان جنوبی گفته بود‪ :‬کشاورزان‬ ‫نگران خرید زرش��ک نباش��ند‪ ،‬چراکه نمی گذاریم زرش��ک روی دست کشاورز بماند‪ ،‬بلکه بدون رقابت با‬ ‫خریداران و تجار در حاش��یه بازار فعالیت می کنیم تا تولیدکننده ضرر نکند‪ .‬این قول و قرارها در حالی‬ ‫است که امروز در شرایط سخت کرونایی‪ ،‬نه تنها بازاری برای فروش زرشک کشاورزان وجود ندارد‪ ،‬بلکه‬ ‫بازهم واسطه گری دالالن‪ ،‬امید و دسترنج زرشک کاران را به یغما می برد‪.‬‬ ‫بنا به گفته کارشناسان هر ‪۴‬کیلو زرشک معادل یک بشکه نفت ارزش‬ ‫داش��ته و خراس��ان جنوبی انحصار تولید این محصول در جهان را دارد اما‬ ‫ن که‬ ‫تاکنون کس��ی به این محصول و زحمات کشاورزان این دیار ان چنا ‬ ‫بایدوش��اید بها نداده اس��ت‪ ،‬درحالی که بس��یاری از کشورها ازجمله هند‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫افزایش ‪ ۲۱‬درصدی‬ ‫تولید قیر در هرمزگان‬ ‫حفظ اشتغال با تقویت‬ ‫اقتصاد روستاها‬ ‫س��خنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت‪ :‬وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫همه نوع صید ترال در همه انواع و اقس��ام ارتفاع دریایی و همه انواع‬ ‫ابزیان را ممنوع کردند‪.‬‬ ‫معین الدین س��عیدی در گفت وگو با ایس��نا با اش��اره به ممنوعیت‬ ‫صی��د ترال که قرار اس��ت از اول اذر اجرایی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در ابتدای‬ ‫کار روایت س��ازمان ش��یالت با روایت نماینده ق��وه مقننه درباره این‬ ‫ممنوعیت متفاوت بود اما وزارت جهادکش��اورزی به تازگی به جلس��ه‬ ‫س��ران قوا پیشنهادی مبنی بر فراساحلی شدن شناورهای صید ترال‬ ‫ارائه کرده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیسیون کش��اورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی تاکید کرد‪:‬‬ ‫قرائت ما از صید ترال اجرایی خواهد ش��د‪ .‬قرائت ما تعطیلی دو ساله‬ ‫صید ترال در طرح ایش و پایش است‪.‬‬ ‫روایت س��ازمان شیالت فقط ممنوع شدن صید فانوس ماهی بوده‬ ‫اما به تازگی مقرر ش��د همه انواع صید ترال به مدت ‪ ۲‬س��ال ممنوع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم چابهار در پایان گفت‪ :‬ش��ناورهای صید ترال که در‬ ‫سواحل مکران فعالیت می کردند‪ ،‬فانوس ماهی صید نمی کردند‪ ،‬بلکه‬ ‫ماهی مرکب و یال اس��بی صید می کردند‪ .‬وزیر جهادکشاورزی همه‬ ‫ان��واع صی��د ترال در همه انواع و اقس��ام ارتفاع دریای��ی و همه انواع‬ ‫ابزیان را ممنوع کردند‪ .‬تا دو سال دیگر صیادی ترال هیچ فعالیتی در‬ ‫خلیج فارس و دریای عمان نخواهد داشت‪.‬‬ ‫برای هل یا چین برای عناب از تولیدات کشاورزی خود سودهای چندین‬ ‫میلیون دالری در همین ایام کرونایی برده اند‪ .‬چراکه این کشورها محصول‬ ‫خود را به خوبی معرفی کرده اند اما زرشک در کشور خود هم مورد غفلت‬ ‫قرارگرفته و ش��ناخت مردم از مصرف زرش��ک به استفاده در زرشک پلو با‬ ‫نبود مشتری و یکه تازی دالالن‬ ‫در شرایط‬ ‫سخت کرونا‬ ‫و پایین امدن‬ ‫مصرف داخلی‬ ‫زرشک‪ ،‬نرخ این‬ ‫محصول به شدت‬ ‫کاهش یافته و‬ ‫عرصه برای‬ ‫یکه تازی‬ ‫دالالن در قطب‬ ‫جهانی تولید ان‬ ‫بازشده است‬ ‫و کشاورزان‬ ‫چشم انتظار‬ ‫حمایت هستند‬ ‫یک کش��اورز از توابع قای��ن در گفت وگو با مهر بیان کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه در سال جاری زرشک بازار خوبی نداشته و حتی‬ ‫محصول س��ال گذشته بسیاری از کشاورزان روی دستشان‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬محمد موالیی که خ��ود در کار خریدوفروش‬ ‫زرش��ک اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر هر کیلو زرشک خشک‬ ‫دان��ه اناری بین کش��اورزان ‪ ۲۰‬هزار توم��ان خریدوفروش‬ ‫می ش��ود که در س��ال گذشته دست کم ‪ ۴۰‬هزار تومان بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین هر کیلو زرش��ک با شاخه در‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬هزار تومان به فروش رفته که امسال‬ ‫‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬هزار تومان و در برخی روستاها ‪ ۷‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫موالیی اظهارکرد‪ :‬متاسفانه در سال جاری مشتری نبوده و‬ ‫تنها دالالن یکه تازی می کنند‪ .‬این زرش��ک کار قاینی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بس��یاری از کش��اورزان هنوز نتوانسته اند محصول سال‬ ‫گذشته را به فروش برسانند و با توجه به قیمت گذاری کنونی‬ ‫در صورت وجود مشتری هم ضرر زیادی متحمل می شوند‪.‬‬ ‫انتظار در صف های دو روزه برای فروش‬ ‫یکی دیگر از زرشک کاران هم در گفت وگو با مهر بیان کرد‪:‬‬ ‫قیمت گذاری فعلی زرشک پاسخگوی هزینه های زرشک کار‬ ‫نیس��ت و می طلبد دولت فکری اساسی برای مشکالت مان‬ ‫کند‪ ،‬یک س��ال رنج س��رما و گرما را تحمل کرده ایم و چه‬ ‫دلیلی دارد زحمت برای تولید محصولی بکشی که اورده ای‬ ‫برایمان نداش��ته باش��د‪ .‬رضایی با اشاره به سختی های کار‬ ‫کش��اورزان بیان کرد‪ :‬درحال حاضر هر کیلو زرش��ک تازه به‬ ‫ن��رخ ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬هزار تومان خریدوفروش می ش��ود که هزینه‬ ‫جمع اوری و پول کارگر هم نمی ش��ود‪ .‬وی با اشاره به ورود‬ ‫دالالن به بازار بیان کرد‪ :‬کش��اورزان از ترس خراب ش��دن‬ ‫محصول مجبور به فروش زرش��ک می شوند و این گونه سود‬ ‫دس��ترنج کش��اورز به جیب دالل می رود‪ .‬رضایی با اشاره به‬ ‫فعالیت ش��رکت فراوری در قاین بیان کرد‪ :‬کش��اورز برای‬ ‫فروش محصول باید ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬روز در نوبت تخلیه باشد این در‬ ‫حالی است که زرشک تازه بعد از دو روز به نصف می رسد‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن‪ ،‬مدیرعامل یک ش��رکت فراوری‬ ‫زرشک با بیان اینکه از ‪ ۱۹‬مهر خرید زرشک تازه‬ ‫اغاز ش��ده و روزانه بین ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬تن زرش��ک‬ ‫تازه در این کارخانه تخلیه می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬روز به‬ ‫روز به حضور کشاورزان برای فروش زرشک افزوده‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬امروز ش��اهد صف های‬ ‫طوالن��ی خودروها برای فروش محصول هس��تیم‬ ‫به گون��ه ای ک��ه برخی از افراد ‪ ۴۸‬س��اعت منتظر‬ ‫ف��روش محصول بوده اند‪ .‬مدیر تعاون روس��تایی‬ ‫خراسان جنوبی هم درباره حمایت های انجام شده‬ ‫بیان کرد‪ :‬کشاورزان می توانند با مراجعه به مراکز‬ ‫تعاون روس��تایی محل س��کونت‪ ،‬میزان محصول‬ ‫موجود را اعالم کنند‪.‬‬ ‫وحی��د ضیائی��ان بیان ک��رد‪ :‬ب��ا پیگیری های‬ ‫انجام ش��ده مقررش��د س��ازمان تعاون روس��تایی‬ ‫واحدهای فراوری زرشک فعال شوند‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی‬ ‫بیرجن��د هم پیش از ای��ن در گفت وگو با‬ ‫رسانه ها گفته بود‪ :‬متاسفانه شیوع بیماری‬ ‫کرونا ضربه زیادی به بدنه کشاورزی وارد‬ ‫کرده و مصرف داخل��ی محصوالتی مانند‬ ‫زرش��ک را کاهش داده اس��ت‪ .‬احس��ان‬ ‫بیک��ی با بی��ان اینکه این ش��رایط باعث‬ ‫کاهش نرخ محصول و کاهش بازار فروش‬ ‫شده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬نیاز داریم برای محصول‬ ‫زرش��ک ه��م مانن��د دیگ��ر محص��والت‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬انجمن تش��کیل و موضوعات‬ ‫مختلف پیگیری شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تش��کیل کنسرس��یوم‬ ‫زرشک در اس��تان طی امسال بیان کرد‪:‬‬ ‫این کنسرس��یوم با محوریت کمیس��یون‬ ‫کش��اورزی ات��اق بازرگانی تشکیل ش��ده‬ ‫ت��ا از تجربی��ات دیگ��ر اف��راد فع��ال در‬ ‫کنسرس��یوم های ب��زرگ اس��تفاده کند‪.‬‬ ‫بیکی ادامه داد‪ :‬این کنسرس��یوم در نظر‬ ‫دارد واحده��ای فراوری و صنایع تکمیلی‬ ‫تعطیل و نیمه تعطیل را فعال و وارد چرخه‬ ‫تولی��د و ف��راوری کند‪ .‬عضو کمیس��یون‬ ‫کش��اورزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره‬ ‫به سازگاری منطقه با کشت زرشک بیان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به افزایش س��طح زیر کشت‬ ‫محصول‪ ،‬اگ��ر روی ص��ادرات‪ ،‬فراوری و‬ ‫صنای��ع تکمیلی با فناوری ه��ای روز اروپا‬ ‫کار نش��ود‪ ،‬به مش��کل برخورد می کنیم‪.‬‬ ‫بیگی با اش��اره به وضعی��ت بازار صادرات‬ ‫زرش��ک بیان کرد‪ :‬صادرات زرشک نقش‬ ‫مستقیمی در ارزاوری محصول داشته که‬ ‫این مهم با راه اندازی واحدهای نیمه فعال‬ ‫یا تعطیل و با بروزرسانی تجهیزات محقق‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مرغ خالصه ش��ده و ناش��ناخته بودن مزایا و مصارف زرشک موجب شده‬ ‫در س��بد میوه خانوارها جایی نداش��ته باشد‪ .‬نبود بازار برای محصول تازه‬ ‫موجب شده کشاورزان به هر قیمتی به دلیل اینکه محل و شرایط نگهداری‬ ‫ان را ندارند‪ ،‬محصول را به دالل بفروشند‪.‬‬ ‫تس��هیالت ارزان قیمت در اختیار استان قرار دهد‬ ‫تا تش��کل ها خرید توافقی زرش��ک از کشاورزان را‬ ‫انج��ام دهند‪ .‬وی با بی��ان اینکه حداقل نرخ خرید‬ ‫توافقی هر کیلوگرم زرشک خشک ‪ ۴۲‬هزار تومان‬ ‫است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬همچنین نرخ توافقی زرشک تازه‬ ‫تا ‪ ۱۰‬هزار تومان تعیین شده است‪.‬‬ ‫مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی بیان کرد‪:‬‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۱۵۰‬تن زرشک تازه از کشاورزان‬ ‫خریداری ش��ده و امادگ��ی داری��م به ه��ر میزان‬ ‫زرش��ک به مراکز تحویل دهن��د‪ ،‬خریداری کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه متاسفانه با توجه به شیوع کرونا‬ ‫بازار محصول زرش��ک به شدت کاهش یافته است‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬خوشبختانه با رایزنی های فروشگاه های‬ ‫بزرگ توانسته ایم بازاری برای فروش محصول دپو‬ ‫شده سال گذشته فراهم کنیم‪.‬‬ ‫رایزنی ها برای جبران خسارت کرونا‬ ‫رئیس س��ازمان جهادکشاورزی خراس��ان جنوبی با بیان‬ ‫اینکه س��االنه بیش از ‪ ۲۲‬هزار تن زرشک خشک در استان‬ ‫تولید می شود‪ ،‬افزود‪ :‬بیش از ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۷۲۶‬هکتار از سطح‬ ‫زیر کش��ت باغ های استان مربوط به زرشک است‪ .‬غالمرضا‬ ‫قوس��ی با بیان اینکه باوجود حجم باالی تولید‪ ،‬مقدار کمی‬ ‫از محصول زرش��ک استان صادر می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ساالنه‬ ‫کمتر از ‪ ۲‬درصد زرش��ک اس��تان صادر و بیشتر محصول در‬ ‫داخل مصرف می ش��ود که به دلیل شیوع کرونا کاهش یافته است‪ .‬وی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬س��ازمان جهادکشاورزی اس��تان در نامه ای به وزارت امور‬ ‫خارجه خواستار توسعه صادرات زرشک در سفارتخانه های‬ ‫ایران و راه اندازی ویترین زرش��ک ش��ده است‪ .‬قوسی بیان‬ ‫کرد‪ :‬در راستای جبران خسارت های کرونا به زرشک کاران‪،‬‬ ‫‪ ۷‬غرفه در میادین میوه و تره بار در تهران و مشهد پیش بینی‬ ‫و هماهنگی ه��ای الزم برای توزیع زرش��ک تازه و خش��ک‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین ب��ا رایزنی های‬ ‫انجام ش��ده ب��ا تع��دادی از کارخانه های ف��راوری و تولید‬ ‫محصوالت غذایی بزرگ‪ ،‬مقررش��ده زرش��ک تازه در اختیارشان قرار‬ ‫گیرد و یک خط تولید به این محصول اختصاص یابد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫ش��رایط پیش روی زرش��ک نش��ان از این دارد که باید وزارت جهادکشاورزی نس��بت به این محصول انحصاری کشورمان که‬ ‫می تواند بازاری انحصاری را در کش��ورهای گوناگون جهان برای ان باز کرد‪ ،‬احساس مسئولیت بیشتری نشان داده و با اقداماتی‬ ‫نه فقط ش��عاری‪ ،‬موانع پیش رو را هموار کنند‪ ،‬چراکه درحال حاضر س��ود واقعی به جیب واسطه ها رفته و برای کشاورز جز رنج و‬ ‫مشقت چیزی نمانده تا امیدوار به ادامه راه تولید این محصول باشد‪.‬‬ ‫مصرف گاز در موتورخانه های یزد اصالح شد‬ ‫رشد ‪ ۷۰‬درصدی گازرسانی در دولت تدبیر و امید‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت گاز اس��تان یزد در نشس��ت خبری‬ ‫گف��ت‪ :‬کش��ور ایران‪ ،‬دومی��ن تولیدکنن��ده گاز و چهارمین‬ ‫مصرف کننده گاز جهان است که این مصرف بیشتر در حوزه‬ ‫خانگی و سوختن گاز انجام می شود و این در حالی است که‬ ‫کمترین ارزش افزوده از طریق سوختن گاز حاصل می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از یزد‪ ،‬علی اکبر میدانش��اهی ضمن بیان‬ ‫این مطلب افزود‪ :‬اتالف انرژی و مصرف زیاد گاز به علت نبود‬ ‫کیفیت مصالح س��اختمانی و رعایت نکردن اس��تانداردهای‬ ‫الزم بیشتر در ساختمان ها رخ می دهد و بر همین اساس هم‬ ‫اتالف انرژی در ایران ‪ ۳‬برابر متوسط جهان بیان شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه به طرح اصالح و بهینه س��ازی مصرف گاز در‬ ‫موتورخانه ها اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬این طرح که تعداد زیادی‬ ‫را ش��امل می شود‪ ،‬در حال راه اندازی اس��ت و بیشتر شامل‬ ‫ساختمان های مسکونی می شود‪.‬‬ ‫میدانشاهی بیان کرد‪ :‬با اجرای درست این طرح می توانیم‬ ‫دس��ت کم ‪ ۱۰‬درصد صرفه جوی��ی در مصرف گاز‬ ‫را رق��م بزنیم و این صرفه جوی��ی نقش مهمی در‬ ‫توس��عه کشور خواهد داش��ت‪ .‬میدانشاهی افزود‪:‬‬ ‫اج��رای طرح اصالح و بهینه س��ازی مصرف گاز در‬ ‫موتورخانه ها در دس��تور کار شرکت گاز یزد است‬ ‫و ش��رکت گاز در اج��رای مس��ئولیت اجتماع��ی‬ ‫به دنبال اجرای بهینه این طرح اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت گاز یزد درباره هدف و دس��تاورد ای��ن طرح عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬صیانت از س��رمایه مل��ی و تحویل ان به نس��ل های‬ ‫اینده‪ ،‬اس��تفاده از انرژی حاصل از صرفه جویی در صنعت و‬ ‫حمایت از محیط زیس��ت و‪ ..‬است‪ .‬میدان شاهی درباره روند‬ ‫و نح��وه اجرای این طرح گفت مردم هزینه ای بابت اصالح و‬ ‫بهینه سازی موتورخانه ها پرداخت نخواهند کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هر مش��ترک گاز می تواند مجری طرح خود را‬ ‫انتخاب کند و س��پس مجری طرح را به ش��رکت گاز معرفی‬ ‫ت گاز برای نظارت‬ ‫کرده و پس از پایان کار ش��رک ‬ ‫ب��ر عملکرد انجام ش��ده مراجعه می کن��د و هزینه‬ ‫را طبق دس��ته بندی تعیین ش��ده به مجری طرح‬ ‫می پ��ردازد‪ .‬وی بی��ان ک��رد‪ :‬براس��اس مطالعات‬ ‫انجام شده نوع عملکرد ازسوی مجریان طرح برای‬ ‫موتورخانه ه��ا پیش بینی ش��ده که ش��امل اصالح‬ ‫و ترمی��م عای��ق کاری لوله ه��ای موتورخانه‪ ،‬نصب‬ ‫سیس��تم ضدرس��وب در موتورخانه و تنظی��م بهینه مصرف‬ ‫مش��عل اس��ت‪ .‬میدانش��اهی با بیان اینکه مهم ترین کار در‬ ‫انجام درست این طرح‪ ،‬اموزش و معرفی مجریان متخصص‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اهمیت وی��ژه ای به اح��راز صالحیت مجریان‬ ‫ط��رح داده ایم‪ ،‬چون نتیجه این طرح بس��تگی مس��تقیم به‬ ‫توانایی و تخصص مجری طرح دارد‪ .‬جلس��ات متعددی برای‬ ‫ثبت ن��ام مجریان طرح با اتحادیه ه��ای مرتبط برگزار کردیم‬ ‫اما همچنان مجریان واجد ش��رایط به ان��دازه کافی ثبت نام‬ ‫نکرده ان��د‪ .‬وی گفت‪ :‬ش��رکت گاز یزد ‪ ۲۵۲‬هزار مش��ترک‬ ‫خانگی بود دارد و این طرح شامل مشترکانی است که ‪۲۵۰۰‬‬ ‫متر مکعب میانگین مصرف انها در س��ال ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬باشد که‬ ‫اغلب در ساختمان ها سکونت دارند‪.‬‬ ‫میدانش��اهی درباره سایر اقدامات ش��رکت گاز یزد گفت‪:‬‬ ‫با تکمیل گازرس��انی ها تا پایان امس��ال‪ ۹۹ ،‬درصد جمعیت‬ ‫اس��تان گازدار می ش��وند به طوری ک��ه ‪۱۰۰‬درصد جمعیت‬ ‫ش��هری و ‪ ۹۲‬درصد روستاها گازدار ش��دند و تا پایان سال‬ ‫بهره برداری پروژه گازرسانی در روستاها را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت گازرسانی در دولت تدبیر و امید گفت‪:‬‬ ‫‪ ۴۳‬درصد رشد گازرسانی در شبکه گذاری ‪ ۳۰‬درصد رشد در‬ ‫انش��عاب ‪ ۳۶‬درصد در اشتراک و ‪ ۷۱‬درصد رشد روستاهای‬ ‫گازدار شده داشتیم عالوه بر ان‪ ،‬رشد گازرسانی به واحدهای‬ ‫صنعت��ی ‪ ۵۳‬درصد و به گلخانه های گازدار ش��ده ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 2‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1649‬‬ ‫پیاپی ‪2967‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫قیمت اهن االت کاهشی شد‬ ‫عقب نشینی یا خیز برای رشد؟‬ ‫طی ماه های گذش��ته رش��د قابل توجه نرخ فروش ش��مش فوالدی در بورس کاال و به دنبال ان‪،‬‬ ‫افزایش قیمت محصوالت فوالدی بحث برانگیز شد‪ .‬رشد قابل توجه نرخ ارز از مهم ترین دالیل این‬ ‫صعود قیمتی بود‪ ،‬چراکه از یک س��و قیمت فوالد به طور مس��تقیم از ن��رخ ارز تاثیر می پذیرد و از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬در شرایطی که بی ثباتی بر اقتصاد کشور س��ایه افکنده‪ ،‬عده ای با هدف حفظ ارزش‬ ‫پول‪ ،‬مش��تری اهن االت شدند‪ .‬این تقاضای غیرمصرفی زمینه رقابت و رشد قابل توجه قیمت ها را‬ ‫فراهم کرد‪ .‬تاجایی که رشد نرخ محصوالت فوالدی در ‪ ۶‬ماه نخست امسال حتی از میزان افزایش‬ ‫نرخ دالر نیز پیشی گرفت‪.‬‬ ‫اما بررسی بازار فوالد در ‪ ۲‬هفته اخیر حکایت از حرکت محصوالت فوالدی در مسیر نزولی دارد‪.‬‬ ‫افت نرخ دالر در این بازه زمانی را باید مهم ترین دلیل در نزولی شدن قیمت ها دانست‪ .‬البته عوامل‬ ‫دیگ��ری نی��ز زمینه کاهش قیمت ها را فراهم کرده اند که از جمل��ه مهم ترین انها می توان به ورود‬ ‫مجلس به مسئله قیمت فوالد‪ ،‬انتخابات ایاالت متحده و شروع فصل بارندگی اشاره کرد‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫توقف بازارها‬ ‫س��یدرضا شهرس��تانی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد ای��ران در گفت وگو با‬ ‫و‬ ‫در تحلی��ل بازار فوالد طی ‪۲‬هفت��ه اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬بازار‬ ‫محصوالت فوالدی در حدود ‪ ۲‬هفته گذش��ته با روند‬ ‫نزولی قیمت ها روبه رو شده است‪.‬‬ ‫مهم ترین علت برای ایج��اد این روند نزولی قیمت‬ ‫را باید نرخ دالر دانس��ت و اف��زود‪ :‬قیمت ارز در بازار‬ ‫ازاد طی هفته گذش��ته کاهشی بود و همین موضوع‬ ‫نیز بر بازار محصوالت فوالدی اثرگذاش��ت‪ .‬در همین‬ ‫ح��ال باید تاکید کرد که در اس��تانه انتخابات ایاالت‬ ‫متحده هستیم‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی بس��یاری از بازارها شاهد توقف‬ ‫هس��تند و فع��االن صنعت��ی و اقتصادی ب��ا احتیاط‬ ‫بیش��تری گام ب��ر می دارن��د‪ .‬درواقع منتظ��ر نتیجه‬ ‫این انتخابات هس��تند تا براس��اس ان تصمیم گیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فصل س��رما نیز از تقاض��ا برای مصرف‬ ‫محصوالت فوالدی بیش از پیش کاسته است‪ .‬همین‬ ‫روند نیز تاثیر بس��زایی بر قیمت ه��ا دارد‪ .‬درواقع در‬ ‫سایه افت تقاضا‪ ،‬قیمت ها کاهشی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت گذاری ممنوع!‬ ‫عضو هی��ات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد در‬ ‫پاسخ به س��والی مبنی بر تاثیر ورود مجلس به بحث‬ ‫قیمت گذاری ف��والد و تالش برای تنظی��م این بازار‬ ‫گف��ت‪ :‬این تالش ها هنوز به نتیجه قابل توجهی منتج‬ ‫نشده اس��ت؛ بنابراین این موضوع انقدرها هم‬ ‫در روند نزولی قیمت ها موثر نبوده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره ط��رح مجلس و تعیی��ن کف و‬ ‫سقف قیمتی براس��اس این طرح‪ ،‬گفت‪ :‬بدون‬ ‫تردی��د تعیین س��قف و ک��ف قیمتی اش��تباه‬ ‫است‪ .‬قانونی ش��دن این مصوبه زمینه متضرر‬ ‫ش��دن هرچه بیش��تر فعاالن صنعتی را فراهم‬ ‫می کن��د‪ .‬این اقدام تنها زمینه ایج��اد رانت را فراهم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بارها نتایج قیمت گذاری دستوری و تاثیر منفی ان‬ ‫بر روند خرید و فروش محصوالت گوناگون مش��اهده‬ ‫شده است‪ .‬در همین حال باید خاطرنشان کرد که در‬ ‫طرح یادشده عرضه ‪ ۱۰۰‬درصدی محصوالت زنجیره‬ ‫فوالد در بورس کاال مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫توج��ه به ای��ن نکته ض��روری به نظر می رس��د که‬ ‫عرضه قابل توجه محصوالت فوالدی زمینه بازگش��ت‬ ‫تعادل به روند قیمتی را فراهم می کند؛ بنابراین دیگر‬ ‫ضرورتی برای دستکاری قیمت ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫شهرستانی در ادامه افزود‪ :‬حضور کل زنجیره فوالد‬ ‫در ب��ورس کاال‪ ،‬طرح خوبی اس��ت و می تواند زمینه‬ ‫بازگش��ت ارامش به ب��ازار فوالد را فراه��م کند‪ ،‬اما‬ ‫چنانچه این الزام تنها به حلقه تولید ش��مش یا ورق‬ ‫فوالدی اختصاص یابد تا اختالف قیمت میان فروش‬ ‫این محصول در بورس و بازار برطرف ش��ود در ادامه‬ ‫مشکل زا خواهد بود‪ ،‬چراکه یکی از اهداف اصلی این‬ ‫طرح مبنی بر کاهش قیمت محصوالت‬ ‫فوالدی برای مصرف کننده نهایی محقق‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫در همین حال ضروری اس��ت شرایط‬ ‫برای خرید مصرف کننده نهایی از بورس‬ ‫کاال فراهم باشد‪ .‬شهرستانی افزود‪ :‬الزام‬ ‫عرضه فوالد و محصوالت وابس��ته به ان‬ ‫در بورس کاال باید از حلقه های پایین دس��تی اجرایی‬ ‫شود و به سمت حلقه های باالدستی برود‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬تولیدکننده میلگرد براساس مقدار‬ ‫محصولی که در بورس عرضه می کند‪ ،‬بتواند ش��مش‬ ‫خری��داری کن��د‪ .‬تولیدکننده ش��مش نیز براس��اس‬ ‫محصول عرضه کرده در بورس بتواند اهن اس��فنجی‬ ‫خریداری کند و به همین ترتیب‪ ،‬این روند در س��ایر‬ ‫حلقه های زنجیره تولید نیز ادامه یابد‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در چنین ش��رایطی هر ن��وع محدودیت‬ ‫ب��رای خری��د از ب��ورس کاال می تواند رانت زا باش��د‪.‬‬ ‫چنانچه خرید نیز در ای��ن روند با محدودیت روبه رو‬ ‫باش��د‪ ،‬زمینه واس��طه گری ایجاد می شود و محصول‬ ‫نهای��ی با قیمت باالتر در ب��ازار ازاد به فروش خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید با تمام قوا ادامه دارد‬ ‫این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫در ادام��ه بیان کرد‪ :‬هیچ گونه کمبودی در بازار فوالد‬ ‫نداریم و انتظار داریم میزان تولید فوالد و محصوالت‬ ‫وابسته به ان در س��ال جاری به بیش از ‪ ۳۲‬میلیون‬ ‫تن افزایش یابد‪ .‬کما اینکه در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫نیز روند تولید در این صنعت رو به رشد گزارش شده‬ ‫اش��ت‪ .‬در ‪ ۶‬ماه نخست امسال در مجموع ‪ ۶۲۶‬هزار‬ ‫تن تیر اهن در کش��ور تولید ش��د که در مقایس��ه با‬ ‫مدت مش��ابه سال ‪ ۹۸‬بیش از ‪ ۱۷‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در همین ب��ازه زمانی ‪ ۴‬میلی��ون و ‪ ۵۴۵‬هزار تن‬ ‫میلگرد نیز در کش��ور تولید ش��د که نسبت به سال‬ ‫گذش��ته که ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۹۵۹‬هزار تومان بود‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۵‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫مجم��وع تولی��د مقاطع طویل ف��والدی نیز طی ‪۶‬‬ ‫ماه مورد بررس��ی‪ ۵ ،‬میلیون و ‪ ۵۶۴‬هزار تن بود که‬ ‫در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته بیش از ‪۱۳‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫در همی��ن زم��ان ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۵۷۲‬ه��زار تن ورق‬ ‫گرم در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫سال گذشته ‪ ۴‬درصد بیشتر شده است‪ .‬میزان تولید‬ ‫ورق س��رد فوالدی نیز رشد ‪ ۵‬درصدی داشته و هزار‬ ‫و ‪ ۳۶۲‬تن گزارش شده است‪.‬‬ ‫در مجم��وع در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۹‬برابر ‪۱۱‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۰‬هزار تن محصوالت فوالدی تولید ش��د‬ ‫که در مقایس��ه با امار س��ال گذشته‪ ،‬حکایت از رشد‬ ‫‪ ۸‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫حساسیت مسئوالن به نرخ فوالد‬ ‫س��عید برزگ��ر از کارشناس��ان صنای��ع معدن��ی در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫و در تش��ریح بازار ف��والد در ‪۲‬‬ ‫هفته گذش��ته گفت‪ :‬قیمت محصوالت فوالدی طی ‪۲‬‬ ‫هفته گذش��ته در مسیر نزول قرار گرفته است‪ .‬هرچند‬ ‫معام�لات همچنان در س��طح ب��اال و دور از انتظاری‬ ‫انجام می شود‪ ،‬اما روند کاهشی قیمت ها غیرقابل انکار‬ ‫است‪.‬‬ ‫دالیل متعددی برای این افت قیمتی یاد می ش��ود؛‬ ‫نخست انکه در ‪ ۲‬هفته اخیر روند رو به رشد نرخ دالر‬ ‫در بازار ازاد متوقف ش��د‪ .‬حتی ش��اهد کاهش قیمت‬ ‫ارزش دالر بودی��م‪ .‬همانطور ک��ه افزایش نرخ ارز تاثیر‬ ‫بسزایی بر رشد قیمت فوالد و محصوالت فوالدی دارد‪،‬‬ ‫کاهش قیمت ان نیز بر افت قیمت فوالد اثرگذار بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬ش��روع فصل س��رما نیز در‬ ‫این روند نزولی بی تاثیر نبوده اس��ت‪ ،‬چراکه با ش��روع‬ ‫بارندگی ها از میزان ساخت وس��ازها کاس��ته می شود‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی‪ ،‬کاهش قیمت محصوال‬ ‫فوالدی ساختمانی (مانند میلگرد و تیراهن)‬ ‫به دلیل افت تقاضا طبیعی است‪.‬‬ ‫انتخاب��ات ایاالت متح��ده از دیگر عواملی‬ ‫اس��ت که در روند کاهش��ی قیمتی اثرگذار‬ ‫ب��وده اس��ت‪ ،‬چراک��ه در چنین ش��رایطی‬ ‫بس��یاری از فع��االن بازار دس��ت از خرید و‬ ‫فروش برداشته اند‪ .‬همین افت تقاضا نیز زمینه کاهش‬ ‫قیمت ه��ا را فراهم می کند‪ .‬در ادامه ورود مجلس برای‬ ‫کنترل التهاب��ات بازار را باید از دیگر عوامل اثرگذار بر‬ ‫روند قیمتی بازار اهن االت دانس��ت و افزود‪ :‬بخشی از‬ ‫این کاه��ش درنتیجه جو روانی حاکم بر بازار اس��ت؛‬ ‫یعن��ی همتی که برای رفع التهابات اغاز ش��ده‪ ،‬زمینه‬ ‫حذف متقاضیان با هدف سودجویی را فراهم می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹زیانی غیرقابل جبران‬ ‫این کارش��ناس در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی‬ ‫بر تاثیر طرح مجلس بر کنترل بازار فوالد و بازگش��ت‬ ‫در استانه‬ ‫انتخابات ایاالت‬ ‫متحده هستیم‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی‬ ‫فعالیت بسیاری‬ ‫از بازارها‬ ‫متوقف شده و‬ ‫فعاالن صنعتی‬ ‫و اقتصادی با‬ ‫احتیاط بیشتری‬ ‫گام بر می دارند‪.‬‬ ‫درواقع منتظر‬ ‫نتیجه این‬ ‫انتخابات هستند‬ ‫تا براساس ان‬ ‫تصمیم گیری‬ ‫کنند‬ ‫سخن پایانی‬ ‫ارامش به این بازار‪ ،‬گفت‪ :‬طرح یادشده نقاط‬ ‫قوت جالب توجه��ی دارد اما در تبصره ‪ ۲‬از‬ ‫ماده یک این پیش نویس‪ ،‬قیمت گذاری فوالد‬ ‫به ش��کل دس��توری مورد توجه قرار گرفته‬ ‫اس��ت؛ بنابرای��ن اگر طرح یادش��ده تصویب‬ ‫ش��ود‪ ،‬نرخ گذاری دس��توری فوالد به قانون‬ ‫تبدیل می شود‪ .‬این درحالی است که تجربه‬ ‫و علم اقتصاد قیمت گذاری را اشتباه می داند‪.‬‬ ‫اش��تباهی که در طول سالیان گذش��ته بارها تکرار‬ ‫ش��ده و نتیجه قابل قبولی را به دنبال نداش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫بدون تردید این دس��ت اقدام��ات قهری‪ ،‬در بلندمدت‬ ‫به ضرر صنایع است‪.‬‬ ‫از همین رو نگرانی بس��یاری درب��اره ان وجود دارد‪.‬‬ ‫درنتیج��ه از متولیان امر انتظار م��ی رود با دقت عمل‬ ‫بیش��تری در این موارد تصمیم گی��ری کنند‪ .‬به بیانی‬ ‫دیگر‪ ،‬برای رفع یک مشکل مقطعی‪ ،‬زیان های غیرقابل‬ ‫جبرانی را به عملکرد صنایع وارد نکنند‪.‬‬ ‫رش��د بی رویه نرخ ف��والد طی ماه های‬ ‫گذشته خبرساز شده تا جایی که بسیاری‬ ‫از سیاست گذاران تالش کرده اند با ورود‬ ‫به این حوزه‪ ،‬نقشی در ارام کردن بازارها‬ ‫به عهده بگیرن��د؛ هرچند در عمل موفق‬ ‫نبوده اند‪.‬‬ ‫ب��ا این وج��ود‪ ،‬در ‪ ۲‬هفت��ه اخیر بازار‬ ‫ف��والد در مس��یر نزول��ی ق��رار گرفت��ه‬ ‫است‪ .‬هرچند حرکت قیمت ها به سمت‬ ‫نزولی را باید نتیج��ه انتظار بازارها برای‬ ‫اعالم نتایج انتخابات امریکا دانست‪.‬‬ ‫درواق��ع فعاالن بازار دس��ت از خرید و‬ ‫فروش برداش��ته اند؛ در چنین ش��رایطی‬ ‫از میزان تقاضا کاس��ته ش��ده و قیمت ها‬ ‫مسیر کاهشی را در پیش گرفته اند‪.‬‬ ‫افزایش تولید محصول گرم فوالد مبارکه‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان با نماد فوالد‪ ،‬گزارش فعالیت‬ ‫یک ماهه منتهی به ‪۳۱‬مهر ‪ ۹۹‬خود را منتشر کرد و بر این‬ ‫اساس در مهر امسال‪ ،‬محصوالت گرم فوالد مبارکه بیشترین‬ ‫فروش را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬به گزارش ایراس��ین‪،‬‬ ‫میزان تولید محصول گ��رم فوالد مبارکه در مهرماه از ‪۳۰۰‬‬ ‫هزارتن گذشت و در پایان مهرماه و بازه زمانی ‪ ۷‬ماهه تولید‬ ‫این محصول به ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۰۹‬هزارتن رسید‪.‬‬ ‫همچنین براساس این گزارش‪ ،‬میزان فروش ماهانه شرکت‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان در مهر امس��ال براب��ر ‪۶۷،۳۴۸،۰۸۸‬‬ ‫میلی��ون ریال ب��وده که تمامی ان از ف��روش محصوالت در‬ ‫بازار داخلی کسب شده است‪ .‬فوالد مبارکه اصفهان به عنوان‬ ‫بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت فوالدی در کش��ور‪ ،‬سهم‬ ‫باالیی از نیاز صنایع پایین دس��تی کش��ور به م��واد اولیه را‬ ‫برطرف می کند‪.‬‬ ‫طبق اطالعات منتشرشده‪ ،‬بیشترین میزان فروش داخلی‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه در مهر امس��ال‪ ،‬محصوالت گرم بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬به ای��ن ترتیب که در یک ماهه مه��ر با فروش ‪۳۸۴‬‬ ‫هزار تن محص��ول گرم‪ ،‬مبل��غ ‪ ۳۶،۴۸۴،۳۹۰‬میلیون ریال‬ ‫کسب شده است‪.‬‬ ‫اگر نگاهی به ‪ ۶‬ماه نخست امسال فوالد بیندازیم می بینیم‬ ‫که از ابتدای فروردین تا انتهای ش��هریور ‪ ،۹۹‬درامد حاصل‬ ‫از فروش این شرکت ‪ ۲۷۳،۶۱۷،۹۲۳‬میلیون ریال و تماما از‬ ‫فروش محصوالت داخلی بوده و بیشترین محصول به فروش‬ ‫رس��یده در این مدت نیز همچون مهرماه‪ ،‬محصوالت گرم به‬ ‫می��زان ‪ ۲۳۳۴‬هزارتن بوده و رق��م ‪ ۱۵۲،۲۸۴،۷۷۹‬میلیون‬ ‫ریال برای ان به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالدمبارک��ه اصفهان در مهر ماه توانس��ته ‪۳۰۹‬‬ ‫هزارت��ن محص��ول گ��رم‪ ۱۲۴ ،‬هزارتن محصول س��رد‪۲۵ ،‬‬ ‫هزارتن محصول پوشش دار تولید کند‪ .‬جمع سایر محصوالت‬ ‫تولیدی این شرکت در مهرماه نیز ‪ ۱۶۲‬هزارتن بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش می افزاید‪ :‬ش��رکت فوالدمبارک��ه اصفهان‬ ‫از ابت��دای س��ال مال��ی ت��ا انته��ای مه��ر ‪ ۹۹‬در مجم��وع‬ ‫‪ ۳۴۰،۹۶۶،۰۱۱‬میلیون ریال فروش داش��ته که نس��بت به‬ ‫فروش ش��رکت در مدت مشابه سال ‪ ۹۸‬که ‪۲۳۴،۴۲۱،۴۳۹‬‬ ‫میلیون ریال به ثبت رسیده با رشد ‪ ۴۵‬درصدی همراه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیش��ترین محصول به فروش رفته فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫در ‪ ۷‬ماه نخس��ت س��ال گذشته همچون امس��ال‪ ،‬ورق گرم‬ ‫ب��وده و با ف��روش ‪ ۲۸۲۹‬هزارت��ن از این محص��ول درامد‬ ‫‪ ۱۴۱،۵۷۸،۳۲۱‬میلیون ریالی به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫گفتنی است شرکت فوالد مبارکه اصفهان در ‪ ۷‬ماه نخست‬ ‫امسال موفق شده ‪ ۲۰۷۹‬هزارتن محصول گرم‪ ۸۶۰ ،‬هزارتن‬ ‫محصول سرد‪ ۱۷۰ ،‬هزارتن محصول پوشش دار و همچنین‬ ‫‪ ۹۲۹‬هزارتن سایر محصوالت را تولید کند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد ای��ران گفت‪ :‬اس��اس‬ ‫مش��کالت عرضه ف��والد در‬ ‫ب��ورس کاال از س��وی انهایی‬ ‫است که ش��مش را از بورس‬ ‫کاال به صورت ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫دریاف��ت کرده ام��ا در نهایت‬ ‫فق��ط ‪ ۳۵‬درصد محصول نهایی مانن��د میلگرد را در‬ ‫ب��ورس عرضه کرده و الباق��ی را در بازار ازاد ب ه فروش‬ ‫می رسانند و در حقیقت مصرف کننده نهایی رها شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر به دنبال کاهش قیمت هستیم‪ ،‬باید تمرکز‬ ‫را بر عرضه کننده محصول نهایی گذاش��ته و عرضه ان‬ ‫در بورس کاال بیشتر شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬سیرس��ول خلیفه س��لطانی در‬ ‫گفت وگویی با اش��اره به اینک��ه دو نوع عرضه میلگرد‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بخش��ی از عرض��ه میلگرد در‬ ‫بورس متعلق به خودمصرفی هاس��ت که خود‪ ،‬دارنده‬ ‫ش��مش هس��تند و طبیعت��ا زمانی ک��ه تولیدکننده‬ ‫ش��مش هستند‪ ،‬میلگرد هم عرضه می کنند؛ همچون‬ ‫ذوب اه��ن یا فوالد خراس��ان و چند کارخانه دیگر که‬ ‫خود تولیدکننده شمش و میلگرد هستند و عرضه در‬ ‫ب��ورس هم دارند که بهتر اس��ت‪ ،‬حجم عرضه میلگرد‬ ‫بدین صورت کمتر شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باقی حجم عرضه میلگرد‪ ،‬انهایی هستند‬ ‫ک��ه ش��مش را از کارخانه های��ی مانن��د کاوه جنوب‬ ‫هرم��زگان خریداری کرده و میلگرد تولید و در بورس‬ ‫عرضه می کنند‪ .‬میزان شمش��ی که خریداری می شود‬ ‫ب��ا عرضه میلگردی که انجام می ش��ود باید همخوانی‬ ‫داشته باش��د اما همیش��ه میزان عرضه انها حداکثر‪،‬‬ ‫به طور مثال ‪ ۳۵‬درصد ش��مش خریداری ش��ده بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ایران بیان کرد‪:‬‬ ‫بنابراین ادعاهایی که مطرح می ش��ود‪ ،‬بر چه اساس��ی‬ ‫اس��ت؟ در همین دو هفته اخیر‪ ،‬میزان عرضه میلگرد‬ ‫نس��بت به عرضه شمش را بررسی کنیم تا ببینیم چه‬ ‫اتفاقی افتاده اس��ت؟ بنابراین صحبت هایی که درباره‬ ‫روند عرضه شمش در بورس کاال می شود‪ ،‬بیشتر جنبه‬ ‫ش��عاری دارد‪ .‬چنانچه عرضه کننده میلگرد به درستی‬ ‫و کام��ل عرضه کن��د‪ ،‬عرضه کننده ش��مش نیز دیگر‬ ‫بهانه ای نخواهد داش��ت و تمام ش��مش خود را عرضه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫خلیفه س��لطانی راه حل و راهکار حل مشکالت این‬ ‫موض��وع را این گونه دانس��ت که دولت باید سیاس��ت‬ ‫خ��ود را دنبال کرده و اعالم کند به میزانی که میلگرد‬ ‫عرضه می شود‪ ،‬بالفاصله (به طور مثال روز بعد) شمش‬ ‫تحویل داده ش��ود؛ این گونه می ت��وان تولیدکننده را‬ ‫ملزم به عرضه کرد‪ .‬بیش��تر مواقع تولیدکننده شمش‪،‬‬ ‫‪ ۳‬براب��ر انچه میلگرد در بورس کاال عرضه می ش��ود‪،‬‬ ‫عرضه می کند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬همچنین اگ��ر دولت می خواهد‬ ‫قیم��ت را کاه��ش دهد‪ ،‬باید عرض��ه نهایی در بورس‬ ‫کاال بیش��تر ش��ود‪ .‬نمی توان تمام تمرکز روی عرضه‬ ‫ش��مش گذاش��ت‪ .‬زمانی ک��ه ‪ ۳۵‬درصد ش��مش ما‬ ‫عرضه می ش��ود‪ ،‬چگونه می توان عرضه را بیشتر کرد‪.‬‬ ‫اگر ‪ ۱۰۰‬درصد ش��مش دریافتی در قالب میلگرد در‬ ‫بورس عرضه شود‪ ،‬ما نیز می توانیم ‪ ۱۰۰‬درصد شمش‬ ‫به انها تحویل دهیم؛ هرچند درحال حاضر ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫شمش تحویل می شود اما فقط ‪ ۳۵‬درصد ان به صورت‬ ‫میلگرد در بورس کاال عرضه می شود‪.‬‬ ‫این مقام صنفی تاکید کرد‪ :‬دولت بداند که اش��کال‬ ‫کار در انجاست که مصرف کننده نهایی رها شده است‪.‬‬ ‫میلگرد باید به دس��ت مصرف کننده نهایی برسد و باید‬ ‫میلگرد در بورس کاال فراوان ش��ود‪ .‬میلگرد اگر فراوان‬ ‫ش��ود‪ ،‬قیمت محصول کف بازار کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫تولیدکننده میلگرد‪ ،‬شمش را از بورس کاال خریداری‬ ‫می کن��د‪ ،‬س��پس حداکثر ‪ ۳۵‬ان را مج��دد به بورس‬ ‫عرض��ه کرده و باقی رابا قیم��ت باالتر‪ ،‬خارج از بورس‬ ‫می فروش��د‪ .‬درحال حاضر به جای انکه روی کسی که‬ ‫بای��د محصول نهای��ی را به بورس عرضه کند‪ ،‬متمرکز‬ ‫شوند‪ ،‬موضوع را وارونه مطرح می کنند و عرضه کننده‬ ‫اولیه فشار وارد می شود‪.‬‬ ‫خلیفه س��لطانی تصریح کرد‪ :‬این در حالی است که‬ ‫این ه��ا عالوه براینکه محصول خود را در بورس عرضه‬ ‫نمی کنند‪ ،‬ایجاد اختالف فاحش قیمت در بورس کاال‬ ‫و خ��ارج از ان را ایج��اد می کنند‪ .‬اگر محصول فراوان‬ ‫در ب��ورس عرض��ه کنند‪ ،‬بازار ازاد جمع خواهد ش��د‪.‬‬ ‫ورق‪ ،‬میلگرد و تیراهن محصوالت نهایی هس��تند که‬ ‫باید به فراوانی عرضه شوند‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬عرضه ورق‬ ‫به میزانی که تولید می ش��ود‪ ،‬عرضه نیز می ش��ود و در‬ ‫ب به ل��ب» عرضه و تقاضاس��ت که خواه‬ ‫اصط�لاح «ل ‬ ‫ناخواه یک بازار حبابی بیرون ایجاد می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ام��ا میلگرد این گونه نیس��ت‪ .‬تولید‬ ‫شمش دو برابر نیاز داخلی است؛ بنابراین نباید قیمت‬ ‫خ��ارج از ب��ورس با داخل ان متفاوت باش��د‪ .‬این بازار‬ ‫حباب��ی را همان های��ی ایجاد می کنند که ش��مش را‬ ‫دریاف��ت می کنن��د اما محصول خ��ود را به طور کامل‬ ‫عرضه نمی کنند و خارج از بورس می فروشد‪ .‬امارهای‬ ‫سال ‪ ۶ ،۹۸‬ماه نخست امسال و‪ ...‬نشان می دهد تمامی ‬ ‫عرضه ها کمتر از ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد بوده اس��ت‪ .‬کار باید‬ ‫از اص��ل اصالح و لبه ارتباط��ی مصرف کننده نهایی با‬ ‫محصول نهایی باید مدیریت شود‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫رشد‬ ‫‪ ۱۷۲‬درصدی‬ ‫قیمت میلگرد‬ ‫و پروفیل‬ ‫بن��ا به گزارش مرکز امار ایران‪ ،‬قیم��ت اهن االت‪ ،‬میلگرد و پروفیل‬ ‫درب و پنجره و نرده در تابس��تان ‪ ۹۹‬نسبت به تابستان سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۱۷۲.۲‬درصد رش��د داشته اس��ت‪ .‬به گزارش بورس امروز‪ ،‬مرکز امار‬ ‫ایران گزارش ش��اخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر‬ ‫تهران در فصل تابس��تان ‪ ۱۳۹۹‬را اعالم کرد‪ .‬در بین تمامی گروه های‬ ‫اجرای��ی‪ ،‬گروه «اهن االت‪ ،‬میلگ��رد و پروفیل درب و پنجره و نرده» با‬ ‫‪ ۱۷۲.۲‬درصد بیش��ترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده‬ ‫است‪ .‬در همین دوره کمترین درصد تغییر نقطه به نقطه نیز مربوط به‬ ‫گروه اجرایی «شیشه» با ‪ ۳۱.۳‬درصد افزایش بوده است‪.‬‬ ‫در بی��ن گروه های اجرایی نیز بیش��ترین نرخ ت��ورم در همین دوره‬ ‫مربوط ب��ه گروه اجرایی «اهن االت‪ ،‬میلگ��رد و پروفیل درب و پنجره‬ ‫و ن��رده» ب��ا ‪ ۷۱.۹‬درصد افزایش و کمترین نرخ ت��ورم با ‪ ۱۵.۷‬درصد‬ ‫افزایش متعلق به گروه «شیش��ه» بوده است‪ .‬درصد تغییرات شاخص‬ ‫قیمت کل نهاده های س��اختمانی در تابس��تان ‪ ۱۳۹۹‬نسبت به فصل‬ ‫قبل معادل ‪ ۳۰.۳‬درصد بوده که نس��بت به همین اطالع در فصل قبل‬ ‫(‪ ۱۳.۰ )۱۷.۳‬واحد درصد افزایش داش��ته است‪ .‬بیشترین تورم فصلی‬ ‫در طول یک س��ال گذش��ته مربوط به همین فص��ل و کمترین درصد‬ ‫تغییر فصلی ش��اخص کل مربوط به پایی��ز ‪ ۱۳۹۸‬با ‪ ۳.۴‬درصد تغییر‬ ‫بوده است‪ .‬در همین فصل در بین گروه های اجرایی‪ ،‬بیشترین درصد‬ ‫تغییر فصلی مربوط به گروه اجرایی «اهن االت میلگرد پروفیل درب و‬ ‫پنجره و نرده» با ‪ ۶۳.۹‬درصد افزایش بوده است‪.‬‬ ‫مشکالت عرضه فوالد‬ ‫در بورس کاال‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 2‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1649‬‬ ‫پیاپی ‪2967‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫اولویت‪ ،‬تامین‬ ‫نیاز داخلی‬ ‫سیف اهلل امیری‪ /‬مدیرکل صنایع معدنی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خبر‬ ‫فعال سازی معادن‬ ‫زغال سنگ و فلورین‬ ‫مازندران‬ ‫از انجایی که معادن زغال سنگ و فلورین از‬ ‫مزیت های اس��تان مازندران به شمار می ایند‪،‬‬ ‫در جلس��ه ش��ورای عالی معادن استان که با‬ ‫حضور اعضای ان ش��ورا و با ریاست استاندار‬ ‫برگزار ش��د درباره اهمیت این موضوع سخن‬ ‫گفته شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت تهیه و‬ ‫تولید مواد معدنی ایران‪ ،‬در این جلس��ه پس‬ ‫از ارائه گزارش مسئول سرمایه گذاری شرکت‬ ‫تهی��ه و تولی��د مواد معدنی ای��ران در زمینه‬ ‫فعال س��ازی مع��ادن زغال س��نگ و فلورین‪،‬‬ ‫مط��رح و مصوب ش��د که س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان با همکاری طرح احیا‪،‬‬ ‫فعال سازی و توس��عه معادن کوچک مقیاس‬ ‫بعد از بررس��ی و کارشناسی های کلینیکی و‬ ‫تهیه بلوک های سرمایه گذاری به صورت بسته‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬مجموعه چند معدن را با هم‬ ‫ب��ه س��رمایه گذار بخش خصوص��ی از طریق‬ ‫مزایده واگذار کند‪.‬‬ ‫وحدت رویه در فعال سازی معادن‬ ‫دستورالعملی که به نفع بخش خصوصی است‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چندی پیش وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دس��تورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعال س��ازی معادن و محدوده های‬ ‫معدنی غیرفعال را به روس��ای س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ‪ ۳۱‬اس��تان‪ ،‬اداره کل جنوب کرمان و نیز مناطق‬ ‫ازاد ماکو‪ ،‬ارس و قش��م ابالغ کرد‪ .‬این دس��تورالعمل در ‪ ۱۱‬بند و ‪ ۵‬تبصره تدوین ش��ده و ضمانت حس��ن اجرای ان‬ ‫و پاس��خگویی به نهادهای نظارتی با روس��ای س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها است‪ .‬براساس بند یک این‬ ‫دستورالعمل به دارندگان مجوز پهنه های اکتشافی واگذارشده که مهلت ارائه گزارش نهایی انها به اتمام رسیده‪ ،‬از‬ ‫زمان ابالغ این دستورالعمل‪ ۳ ،‬ماه مهلت داده شده تا در صورت تمایل‪ ،‬مختصات مناطق امیدبخش شناسایی شده‬ ‫را معرفی و نس��بت به دریافت پروانه اقدام کنند‪ .‬برخی معتقدند اهمیت این بند ازاد ش��دن پهنه های دس��ت بخش‬ ‫دولتی و دادن نقش بیشتر به بخش خصوصی است‪ .‬همچنین طبق بند ‪ ۲‬این دستورالعمل به همه محدوده های مورد‬ ‫درخواس��ت صدور پروانه اکتش��اف که به هر دلیل ابطال و بلوکه ش��ده اند اشار ه شده تا برابر مقررات و با اطالع رسانی‬ ‫کامل (به وس��یله رس��انه ها‪ ،‬جراید‪ ،‬پورتال‪ ،‬تابلوی اعالنات و‪ )...‬ازاد ش��وند و امکان ثبت برای متقاضیان در س��امانه‬ ‫کاداستر میسر شود‪ .‬کارشناسان باور دارند این مهم نیز باعث افزایش نقش بخش خصوصی و رشد اشتغال خواهد شد‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫گزارشی درباره اهمیت این دستورالعمل تهیه کرده که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫تعداد زیادی واحد فوالدی در کشور وجود‬ ‫دارد که در تمام اس��تان های کش��ور در حال‬ ‫فعالیت هستند و به مواد اولیه نیاز دارند‪.‬‬ ‫در ای��ن بین اگر بخواهی��م همه مواد اولیه‬ ‫را ص��ادر کنی��م‪ ،‬در اینده با مش��کل روبه رو‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫درس��ت است که باید از خارج از کشور ارز‬ ‫وارد کنیم و دس��ت به صادرات بزنیم‪ ،‬اما چرا‬ ‫تنها بر مواد اولیه تمرکز می کنیم؟ چرا نباید‬ ‫به سمت ارزش افزوده حرکت کنیم؟‬ ‫سیاس��ت دول��ت در س��ال گذش��ته و‬ ‫بخشنامه ای که به دستور اسحاق جهانگیری‬ ‫اعالم ش��د‪ ،‬به دنبال ان است که نخست نیاز‬ ‫داخل براورده و س��پس صادرات انجام شود‪.‬‬ ‫هدف این بوده ک��ه واحدهای تولیدی داخل‬ ‫به مشکل برخورد نکنند‪.‬‬ ‫به دلی��ل حمای��ت از تولید داخل از س��ال‬ ‫گذش��ته قصد بر این ش��د که صادرات مواد‬ ‫معدنی ساماندهی شود‪.‬‬ ‫این ساماندهی بیشتر مربوط به واحدهای‬ ‫دولت��ی ب��وده اس��ت‪ .‬همچنین مطرح ش��د‬ ‫واحدهای دولتی تا براورد نیاز داخل دس��ت‬ ‫ب��ه صادرات نزنند‪ ،‬اما درباره بخش خصوصی‬ ‫اظهارنظری نشد‪.‬‬ ‫بیش��تر معترضان در ارتباط با این سیاست‬ ‫تولیدکننده یا تاجر بودند که تمایل داش��تند‬ ‫منابع را به خارج از کش��ور ببرند‪ ،‬اما مسئله‬ ‫مهم اینک��ه نمی توانی��م در وزارتخانه منافع‬ ‫مل��ی را در نظر نگیریم؛ چراکه باید برای کل‬ ‫کشور تصمیم گیری کرد‪.‬‬ ‫واحدها نمی توانند بدون م��واد اولیه ادامه‬ ‫حیات بدهن��د؛ بنابراین سیاس��ت دولت در‬ ‫جهت حمایت از واحدهای داخلی بوده است‪.‬‬ ‫در این روند از صادرات جلوگیری نشده‪ ،‬بلکه‬ ‫تنها ساماندهی انجام گرفته است؛ در نتیجه‬ ‫به هیچ عن��وان قصد محدود ک��ردن صادرات‬ ‫ف این بوده که‬ ‫وجود نداش��ته و بیش��تر هد ‬ ‫واحدهای پایین دست دچار مشکل نشوند‪.‬‬ ‫اگ��ر در ح��وزه تولید س��نگ اهن‪ ،‬گندله‪،‬‬ ‫کنس��انتره و اهن اس��فنجی‪ ،‬اضافه بر مصرف‬ ‫واحدهای داخلی داش��ته باش��یم‪ ،‬به فعاالن‬ ‫معدن��ی اجازه صادرات داده می ش��ود‪ ،‬اما در‬ ‫ش��رایط فعلی‪ ،‬این کار به س��ود منافع ملی‬ ‫کشور نیست‪.‬‬ ‫هدف وزارتخانه از ساماندهی صادرات مواد‬ ‫معدنی این اس��ت که دس��ت دالالن را کوتاه‬ ‫کند‪ .‬بازرگان کسی است که شغلش بازرگانی‬ ‫است و در کنار سود خود به منافع کشور هم‬ ‫ فکر می کند‪ ،‬ام��ا دالل به هیچ وجه در جهت‬ ‫منافع کش��ور حرکت نمی کن��د و تنها منافع‬ ‫خود را می بیند‪.‬‬ ‫انجام ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار کیلومتر‬ ‫مربع اکتشافات‬ ‫معدنی‬ ‫تا پایان سال‬ ‫رئیس س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی اعالم کرد‪ :‬امسال‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخس��ت ‪ ۵۰‬هزار کیلومتر مربع اکتش��اف ذخایر معدنی شامل‬ ‫شناسایی‪ ،‬پی جویی‪ ،‬اکتشاف عمومی و تفصیلی انجام شد که این رقم تا‬ ‫پایان سال به ‪ ۱۰۰‬هزار کیلومتر مربع خواهد رسید‪.‬‬ ‫به گزارش دنیای معدن‪ ،‬علیرضا ش��هیدی اعالم کرد‪ :‬براس��اس برنامه‬ ‫دس��تیابی به هدف ‪ ۱۱۵‬هزار کیلومتر مربع اکتشاف ذخایر معدنی برای‬ ‫امس��ال پیش بینی شده که با مش��ارکت بخش خصوصی و منابع عمومی‬ ‫دولت تا قبل از پایان دولت دوازدهم محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تهیه نقشه زمین شناسی کاربردی در مقیاس های‬ ‫مختلف (خش��کی و دری��ا) در ‪ ۶‬ماه ابتدایی ‪ ۹۹‬بالغ بر ‪ ۳۰‬ورقه نقش��ه‬ ‫گ��زارش بود که نزدیک ‪ ۶۴‬درصد هدف کمی برنامه که ‪ ۴۷‬ورقه نقش��ه‬ ‫گزارش پیش بینی شده‪ ،‬تحقق یافت‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی کش��ور افزود‪ :‬این‬ ‫س��ازمان با اس��تفاده از فناوری های روز دنیا و تجربه بومی س��ازی شده‪،‬‬ ‫تحول فزاینده ای از لحاظ نرخ اکتشاف و شناسایی ذخایر جدید معدنی و‬ ‫رسیدن به رکورد جدید در دولت دوازدهم پیش بینی کرده است‪.‬‬ ‫ش��هیدی با اش��اره به اقدامات این س��ازمان در زمینه تهیه نقشه های‬ ‫مهندس��ی و مخاطرات زمین شناختی و زیست محیطی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫هدف کمی پیش بینی شده برای امسال دستیابی به ‪ ۳۰‬گزارشورقه نقشه‬ ‫اس��ت که در ‪ ۶‬ماه ابتدایی ‪ ۹۹‬بالغ بر ‪ ۲۲‬گزارش ورقه نقش��ه به میزان‬ ‫نزدیک ‪ ۷۵‬درصد هدف‪ ،‬محقق شد‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف پهنه ها‬ ‫تقی کاظم زاده‪:‬‬ ‫تاکنون درباره‬ ‫نحوه اجرای‬ ‫قانون معادن و‬ ‫بخشنامه های‬ ‫وزارتخانه‬ ‫وحدت رویه در‬ ‫استان ها وجود‬ ‫نداشته است‬ ‫تقی کاظم زاده‪ ،‬رئیس اداره معادن سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان قم به‬ ‫گفت‪ :‬براساس‬ ‫بند یک این دستورالعمل به دارندگان مجوز پهنه های‬ ‫اکتش��افی که مهلت ارائه گزارش نهایی انها به اتمام‬ ‫رس��یده ‪ ۳‬ماه مهلت داده ش��ده تا در صورت تمایل‪،‬‬ ‫مختصات مناطق امیدبخش شناسایی ش��ده را معرفی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رئیس اداره معادن سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان قم تصریح کرد‪ :‬این بند از انجایی مهم است که‬ ‫یکی از اعتراضات متقاضیان سرمایه گذاری در بخش‬ ‫معدن در چند س��ال گذش��ته موضوع تعیین تکلیف‬ ‫پهنه ها بوده است‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه ممکن اس��ت با گذر زمان قس��مت‬ ‫مهمی از محدوده های معدنی یک استان بلوکه شود‪،‬‬ ‫ام��کان هیچ گونه فعالیت��ی در انها وجود ندارد و این‬ ‫موض��وع توان بخ��ش خصوصی را مح��دود می کند‪.‬‬ ‫کاظم زاده ادامه داد‪ :‬با اینکه سال ها اعتراضاتی ازسوی‬ ‫س��رمایه گذاران بخش معدن مطرح شده بود‪ ،‬نتیجه‬ ‫ملموس��ی در بر نداشته اس��ت‪ .‬البته در برخی موارد‬ ‫ش��اهد ازادسازی بخش هایی از پهنه ها بوده ایم که در‬ ‫سامانه کاداستر بارگذاری ش��ده است‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫بلوکه کردن پهنه ها در این چند س��ال مانع توس��عه‬ ‫معدنکاری بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانین ناقص‬ ‫رئیس اداره معادن سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اتفاقی بزرگ برای معادن‬ ‫محمدعارف‬ ‫ابراهیمی‪:‬‬ ‫دستورالعمل‬ ‫ایجاد وحدت‬ ‫رویه در‬ ‫فعال سازی‬ ‫معادن و‬ ‫محدوده های‬ ‫معدنی غیرفعال‬ ‫بسیار مثبت و‬ ‫برای رشد ان‬ ‫دسته از معادنی‬ ‫که در این حوزه‬ ‫قرار می گیرند‪،‬‬ ‫اتفاق بسیار‬ ‫بزرگی است‬ ‫محمدع��ارف ابراهیمی‪ ،‬رئیس‬ ‫خانه مع��دن اس��تان کرمانش��اه‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه مش��کالت معادن‬ ‫متفاوت اس��ت‪ ،‬ب��ه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫بس��یاری از مع��ادن مش��کالت‬ ‫منحص��ر به فرد و خ��اص خود را‬ ‫دارن��د و به عبارت��ی می توان گفت‬ ‫گرفتاری ه��ای خ��اص خ��ود را دارند؛ این مش��کالت از‬ ‫محیط زیست گرفته تا معارضان محلی و ضعف بازار همه‬ ‫را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫رئی��س خانه معدن اس��تان کرمانش��اه در گفت وگو با‬ ‫صمت خاطرنشان کرد‪ :‬دس��تورالعمل ایجاد وحدت رویه‬ ‫در فعال س��ازی معادن و محدوده ه��ای معدنی غیرفعال‬ ‫بس��یار مثبت و برای رشد ان دسته از معادنی که در این‬ ‫حوزه قرار می گیرند‪ ،‬اتفاق بسیار بزرگی است‪.‬‬ ‫همین که اسیب شناس��ی ش��ده چرا مع��ادن غیرفعال‬ ‫شده اند و برای ان راهکار ارائه شده نشان از خوش فکری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی با اش��اره به اهمیت توجه ب��ه وحدت رویه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این مس��ئله ای اس��ت که باید پیش از این به‬ ‫ان توجه می شد‪.‬‬ ‫امروز با دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعال سازی‬ ‫معادن و محدوده های معدن��ی غیرفعال به محدوده های‬ ‫مورد درخواس��ت صدور پروانه اکتش��اف که به هر دلیل‬ ‫بلوکه شده بودند توجه و در نتیجه فعال سازی می شود‪.‬‬ ‫ش از ای��ن به طور معم��ول با فعالی��ت این نوع‬ ‫ت��ا پی ‬ ‫محدوده ه��ا به عنوان اینک��ه متقاض��ی ان را ثبت کرده‪،‬‬ ‫توجه��ی نداش��تند‪ .‬هرچند از زمان پروانه اکتش��اف این‬ ‫معادن س��ال ها گذش��ته بود اما همچن��ان غیرفعال باقی‬ ‫می ماندند‪.‬‬ ‫رئی��س خانه معدن اس��تان کرمانش��اه تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫امیدوارم با اجرای این دستورالعمل محدوده های غیرفعال‬ ‫واگذار شوند و در اختیار متقاضیان جدید قرار گیرند‪.‬‬ ‫استان قم با بیان اینکه پایه قوانین اکتشاف‬ ‫در کش��ور ما ناقص گذاش��ته شده‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از اش��کاالت قانون معادن در سال های‬ ‫گذشته این است که حق اکتشاف به عموم‬ ‫مردم داد ه ش��ده و انها باید ریسک اکتشاف‬ ‫را تحمل کنند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬قواع��د اکتش��اف در حال‬ ‫ حاض��ر جام��ع و یکنواخت نیس��ت‪ .‬در برخی مناطق‬ ‫اکتش��اف به طور مطل��وب و در برخ��ی مناطق دیگر‬ ‫ناقص و سطحی انجام شده است‪.‬‬ ‫کاظم زاده با بیان اینکه سیاس��ت گذاری اکتش��اف‬ ‫مواد معدنی در کشور باید تغییر کند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر دولت‬ ‫قصد دارد اکتش��اف در کشور رونق گیرد‪ ،‬باید متولی‬ ‫کل اکتش��اف باش��د و انجام اکتش��اف ازسوی بخش‬ ‫خصوصی را در کل ممنوع اعالم کند‪.‬‬ ‫ک بار برای همیش��ه برای دستگاه ها و‬ ‫دولت باید ی ‬ ‫سازمان های زیرساختی اکتشاف کشور تعیین تکلیف‬ ‫کند‪ .‬مش��خص ش��ود در کدام نقاط کش��ور چه مواد‬ ‫معدنی با چه مش��خصاتی وجود دارد و سپس نتیجه‬ ‫اکتش��اف را با ریسک کمتر و خیال راحت تر به مردم‬ ‫واگذار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ملغمه ای میان دولت و بخش خصوصی‬ ‫رئیس اداره معادن سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان قم ادامه داد‪ :‬در حال حاضر ملغمه ای ش��کل ‬ ‫گرفت��ه که دولت زیرس��اخت های اکتش��اف را فراهم‬ ‫نک��رده و بخش خصوصی ه��م تکلیف خود‬ ‫را نمی داند‪.‬‬ ‫اطالعات پهنه ها بلوکه ش��ده و در اختیار‬ ‫کس��ی قرار نمی گیرد؛ به ای��ن ترتیب برای‬ ‫حل معضل اکتشاف مسئوالن باید دلسوزانه‬ ‫تصمیم گیری کنند تا مشکالت حل شود‪.‬‬ ‫کاظم زاده با اشاره به مهلت سه ماهه برای‬ ‫ازادسازی و تعیین تکلیف پهنه ها اظهار کرد‪ :‬براساس‬ ‫این دستورالعمل به نظر می رسد شرایط خوبی در نظر‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت؛ از این جهت که بخش خصوصی‬ ‫امکان استفاده و بهره مندی از پهنه ها را دارد‪.‬‬ ‫در ای��ن روند مطالعات در س��ایر نق��اط که تاکنون‬ ‫در اختی��ار بخ��ش خصوصی قرار نگرفت��ه بود‪ ،‬لحاظ‬ ‫می ش��ود‪ .‬با ای��ن رویه از بلوکه ش��دن بی��ش از حد‬ ‫محدوده ه��ا جلوگیری و تکلی��ف فعاالن بخش معدن‬ ‫مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬براس��اس انچ��ه بی��ان ش��د‪،‬‬ ‫سیاس��ت گذاری در اکتش��اف از جمله مواردی است‬ ‫که باید اولویت و دغدغه سیاست گذاران کشور باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹محدوده های بلوکه شده‬ ‫رئیس اداره معادن سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان قم درباره بند دوم این دستورالعمل نیز گفت‪:‬‬ ‫در بند دو ب��ه محدوده های مورد درخواس��ت صدور‬ ‫پروانه اکتش��اف که به هر دلیل ابطال و بلوکه شده اند‬ ‫اش��اره ش��ده تا برابر مقررات و با اطالع رسانی کامل‪،‬‬ ‫امکان ثبت در سامانه کاداستر برای متقاضیان میسر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کاظم زاده خاطرنشان کرد‪ :‬با بررسی سامانه کاداستر‬ ‫متوجه خواهیم ش��د که تمامی مناطق معدنی خارج‬ ‫از ش��هر به ص��ورت موزائیکی کنار هم بلوکه و بس��ته‬ ‫شده بود که بخشی مربوط به درخواست و پروانه های‬ ‫اکتش��اف و بخش��ی هم مربوط به پروانه بهره برداری‬ ‫معادن اس��ت‪ ،‬اما اکنون باتوجه به این ابالغیه تکلیف‬ ‫بسیاری از مناطق و استان ها مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت وحدت رویه‬ ‫رئیس اداره معادن سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان قم درباره اهمیت وحدت رویه نیز گفت‪ :‬این‬ ‫مهم نه در زمینه فعال س��ازی مع��ادن بلکه در زمینه‬ ‫تمام��ی فعالیت ه��ای معدن��ی از جمل��ه اکتش��اف و‬ ‫بهره برداری صدق می کند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس رویه تمامی استان ها در فعالیت های‬ ‫معدنی‪ ،‬قانون معادن و ایین نامه اجرایی و بخش��نامه‬ ‫وزارتخانه یکسان خواهد شد‪.‬‬ ‫کاظ��م زاده تصریح کرد‪ :‬تاکنون درباره نحوه اجرای‬ ‫قانون معادن و بخش��نامه های وزارتخانه وحدت رویه‬ ‫در اس��تان ها وج��ود نداش��ته و هر اس��تان یک رویه‬ ‫متفاوت را طی کرده است‪.‬‬ ‫این مسئله باعث شده در هر استان سلیقه ای عمل‬ ‫شود و روند کار بسته به نوع همکاری منابع طبیعی و‬ ‫بانک ها متفاوت باشد‪.‬‬ ‫ایجاد وحدت رویه در فعال سازی معادن غیرفعال‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ایالم ه��م از ابالغ دس��تورالعمل ایج��اد وحدت رویه در فعال س��ازی‬ ‫معادن غیرفعال به س��ازمان های استانی خبر داد و گفت‪ :‬براساس این‬ ‫دس��تورالعمل به دارندگان مجوز کلیه پهنه های اکتشافی واگذار شده‬ ‫ک��ه مهلت ارائه گزارش نهایی انها به اتمام رس��یده‪ ،‬از زمان ابالغ این‬ ‫دس��تورالعمل ‪ ۳‬ماه مهلت داده ش��ده تا در ص��ورت تمایل مختصات‬ ‫مناطق امیدبخش شناسایی شده را معرفی کنند‪.‬‬ ‫نب��ی س��ماواتی در گفت وگو ب��ا باش��گاه خبرنگاران ج��وان افزود‪:‬‬ ‫در بخ��ش دیگ��ر ای��ن دس��تورالعمل ب��ه کلی��ه محدوده ه��ای مورد‬ ‫درخواس��ت ص��دور پروانه اکتش��اف که به ه��ر دلیل ابط��ال و بلوکه‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬اش��اره ش��ده ت��ا وف��ق مق��ررات و ب��ا اطالع رس��انی کامل‬ ‫ازاد و ام��کان ثب��ت ب��رای متقاضی��ان در س��امانه کاداس��تر میس��ر‬ ‫ش��ود‪ .‬او اضاف��ه ک��رد‪ :‬مت��ن کام��ل دس��تورالعمل ایج��اد وح��دت‬ ‫روی��ه در فعال س��ازی مع��ادن و محدوده ه��ای معدن��ی در‬ ‫تارنم��ای س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ای�لام ب��ه ادرس‬ ‫‪ www.ilm.mimt.gov.ir‬قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫پررنگ شدن نقش بخش خصوصی‬ ‫مدی��ر کل ام��ور اکتش��اف وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت پیش تر‬ ‫اظه��ار کرده بود‪ :‬محدوده هایی که به لحاظ اکتش��افی غیرفعال باش��ند‪،‬‬ ‫شناسایی و به وسیله مزایده به متقاضیان واجد شرایط فنی و مالی واگذار‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رض��ا عظیمی تصریح کرد‪ :‬حمایت از بخش خصوصی‬ ‫در حوزه اکتشاف و تشکیل کنسرسیوم های تخصصی برای سرمایه گذاری‬ ‫و حفاری در طرح ها و پروژه های اکتش��افی از اولویت های این وزارتخانه‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫عظیمی یاداور شد‪ :‬بررسی ها نشان می دهد در سال های اخیر حدود ‪ ۵۰۰‬پروانه‬ ‫اکتش��اف به دلیل ناتمام ماندن عملیات اکتش��افی باطل شده و در فهرست مزایده‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دستورالعمل ایجاد‬ ‫وحدت رویه در فعال س��ازی معادن و محدوده های‬ ‫معدن��ی غیرفعال را به روس��ای س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ‪ ۳۱‬اس��تان‪ ،‬اداره کل جن��وب‬ ‫کرم��ان و نیز مناطق ازاد ماکو‪ ،‬ارس و قش��م ابالغ‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن دس��تورالعمل که در ‪ ۱۱‬بن��د و ‪ ۵‬تبصره‬ ‫تدوین ش��ده به پاس��خگویی نهاده��ای نظارتی با‬ ‫سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار گرفته اند که به وسیله مزایده به‬ ‫متقاضیان دارای صالحیت واگذار خواهند شد‪.‬‬ ‫به گفته وی سیاس��ت جدید بر ان است که در زمان تمدید پروانه های‬ ‫جدی��د‪ ،‬کنترل و نظارت بیش��تری ب��ر فعالیت های انجام ش��ده صورت‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫عظیمی پیش از این نیز اعالم کرده بود‪ :‬امروز در مناطقی که ریس��ک‬ ‫س��رمایه گذاری باالست و تقاضایی ازس��وی بخش خصوصی وجود ندارد‪،‬‬ ‫بررس��ی های اولیه زیرس��اخت های ظرفیت معدنی و اطالعات پایه‪ ،‬انجام و پس از‬ ‫احراز وجود ماده معدنی به وس��یله مزایده به متخصصان‪ ،‬س��رمایه گذاران و فعاالن‬ ‫بخش خصوصی واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫روسای س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها‬ ‫توجه دارد‪.‬‬ ‫با دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعال سازی‬ ‫مع��ادن و محدوده ه��ای معدنی غیرفع��ال انتظار‬ ‫م��ی رود معادن زی��ادی رونق بگیرند و دس��ت به‬ ‫فعالیت بزنن��د‪ .‬به باور کارشناس��ان اجرای چنین‬ ‫طرح��ی ازس��وی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫موجب می شود محدوده های غیرفعال و بلوکه شده‬ ‫که اغلب دس��ت بخش دولتی قرار دارد‪ ،‬رها شده و‬ ‫در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد‪.‬‬ ‫براس��اس ام��ار وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اکن��ون بال��غ بر ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬معدن در س��طح‬ ‫کش��ور فعالیت دارند ک��ه از انها به طور متوس��ط‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلی��ون ت��ن انواع م��واد معدنی اس��تخراج‬ ‫می شود که ‪ ۶۰‬تا ‪ ۶۵‬درصد انها مصالح ساختمانی‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 2‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1649‬‬ ‫پیاپی ‪2967‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫همزمان با سالروز والدت حضرت رسول اکرم(ص)‬ ‫‪ ۱۷‬فروشگاه جدید رفاه افتتاح می شود‬ ‫همزمان با ‪۱۷‬ربیع االول‪ ،‬س��الروز والدت حضرت‬ ‫رس��ول اکرم(ص)‪ ۱۷ ،‬ش��عبه جدید فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای رفاه افتتاح می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت فروش��گاه های‬ ‫زنجی��ره ای رفاه‪ ۱۷ ،‬ش��عبه جدید فروش��گاه های‬ ‫زنجی��ره ای رفاه همزمان با س��الروز والدت حضرت‬ ‫رسول اکرم (ص) در ابان امسال افتتاح می شوند‪.‬‬ ‫گی�لان‪ ،‬خراس��ان رضوی‪ ،‬ته��ران‪ ،‬هرم��زگان‪،‬‬ ‫قزوین‪ ،‬کردستان‪ ،‬سمنان‪ ،‬خراسان شمالی‪ ،‬بوشهر‪،‬‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬زنج��ان‪ ،‬همدان و‪ ...‬از جمل��ه میزبانان‬ ‫شعب جدید رفاه هستند‪.‬‬ ‫با توجه به ش��یوع موج سوم کرونا‪ ،‬لزوم افزایش‬ ‫میزان خدمت رسانی به هموطنان و تامین کاالهای‬ ‫اساسی با نرخ مناس��ب و کیفیت استاندارد بیش از‬ ‫پیش احساس می شود؛ بنابراین فروشگاه های جدید‬ ‫رفاه در راس��تای تحقق هدف توسعه شتابان اغاز به‬ ‫فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن افزای��ش می��زان اش��تغال‪ ،‬بکارگیری‬ ‫نیروهای متخصص بومی و اس��انی دسترسی مردم‬ ‫محلی به امکانات فروشگاهی از جمله مزایای افتتاح‬ ‫شعب جدید رفاه است‪.‬‬ ‫غرفه ه��ای تخصصی در حوزه های م��واد غذایی‬ ‫ت��ازه‪ ،‬غ��ذای گ��رم خانگی و س��نتی‪ ،‬فس��ت فود‪،‬‬ ‫لبنیات تازه‪ ،‬گوش��ت تازه (قصاب��ی)‪ ،‬نان ارگانیک‪،‬‬ ‫محصوالت اختصاصی تولیدشده ازسوی شرکت رفاه‬ ‫و لوازم خانگی در محیط جذاب و مدرن فروشگاهی‬ ‫از جمله خصوصیاتی اس��ت که این فروش��گاه ها را‬ ‫متمایز می کند‪ .‬گفتنی اس��ت مشتریان گرامی بعد‬ ‫از افتتاحی��ه رس��می‪ ،‬همه روزه از س��اعت ‪ ۸‬تا ‪۲۳‬‬ ‫می توانند با مراجعه به این فروش��گاه ها نس��بت به‬ ‫تهیه مایحتاج خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه به عنوان یکی‬ ‫از پیشگامان صنعت خرده فروشی کشور در راستای‬ ‫حمای��ت از ایجاد اش��تغال پای��دار و تحقق اهداف‬ ‫توسعه شتابان به طور مستقیم و غیرمستقیم زمینه‬ ‫اش��تغال بیش از ‪ ۱۵۰۰‬نف��ر از نیروهای متخصص‬ ‫را فراه��م ک��رده و تع��داد ش��عب خ��ود را با هدف‬ ‫خدمت رس��انی به اقتصاد کش��ور و هموطنان عزیز‬ ‫افزایش داده است‪ .‬گفتنی است این بنگاه اقتصادی‬ ‫خصوصی از ابتدای امس��ال همزمان با افتتاح شعب‬ ‫جدید و افزایش متراژ سطح فروش در سراسر کشور‬ ‫معادل ‪۵۰‬درصد راهبرد توس��عه فروشگاهی مشابه‬ ‫در سال گذشته را با وجود شرایط سخت و پیچیده‬ ‫اقتصادی کنونی کشور محقق کرده است‪.‬‬ ‫حمایت بانک صادرات از کسب وکارهای اسیب دیده‬ ‫تسهیالت پرداختی بانک صادرات ایران به بیش از‬ ‫‪ ٥٢‬هزار کس��ب و کار اسیب دیده از کرونا از ‪ ۷‬هزار‬ ‫میلیارد ریال فراتر رفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی بانک ص��ادرات ایران‪،‬‬ ‫این بانک ب��ا پرداخت ‪۷‬ه��زار و ‪ ٤٨٧‬میلیارد ریال‬ ‫تس��هیالت از ابتدای خرداد سال ‪ ١٣٩٩‬تا ‪ ١٠‬ابان‬ ‫امسال از ‪ ٥٢‬هزار و ‪ ٥٩١‬کسب و کار اسیب دیده از‬ ‫شیوع بیماری کرونا حمایت کرد‪.‬‬ ‫اس��تان خراسان رضوی در این مدت با دریافت ‪۵‬‬ ‫هزار و ‪ ٦٦٨‬مورد تسهیالت به ارزش افزون‬ ‫ب��ر ‪ ٨٦٧‬میلیارد ریال‪ ،‬بیش��ترین س��هم‬ ‫از تس��هیالت اس��یب دیدگان کرونا بانک‬ ‫ص��ادرات ایران را به خ��ود اختصاص داده‬ ‫اس��ت‪ .‬در بین ‪ ٣١‬اس��تان دریافت کننده‬ ‫این تس��هیالت‪ ،‬استان های گیالن‪ ،‬فارس‪،‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ،‬تهران‪ ،‬کرمانش��اه‪،‬‬ ‫کرم��ان‪ ،‬مازندران‪ ،‬لرس��تان و اصفهان به ترتیب در‬ ‫رتبه های دوم تا دهم از این نظر بوده اند‪.‬‬ ‫بانک صادرات ای��ران به منظور کمک به‬ ‫حف��ظ و افزایش اش��تغال و تداوم فعالیت‬ ‫در واحده��ای تولیدی فعال اس��یب دیده‬ ‫از ش��یوع کرونا‪ ،‬پرداخت تس��هیالت را با‬ ‫جدیت در دستور کار قرار داده و اشخاص‬ ‫حقیق��ی و حقوق��ی فع��ال دارای مج��وز‬ ‫کس��ب یا تولید در بخش ها و رس��ته های‬ ‫تعیین ش��ده از سوی وزارتخانه های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‪،‬‬ ‫شفاف سازی ارزی بیمه اسیا‬ ‫مدیرعامل بیمه اسیا در نامه ای رسمی به ابهام درباره‬ ‫وضعیت ارزی این ش��رکت پاس��خ داد و اع�لام کرد‪ :‬در‬ ‫صورت اعالم نرخ جدید تسعیر ارز از سوی بیمه مرکزی‪،‬‬ ‫صورت های مالی این ش��رکت تا پای��ان دوره با نرخ های‬ ‫‪ ۳۰‬اسفند ‪ ۹۹‬تسعیر خواهد شد‪ .‬به گزارش دنیای بیمه‪،‬‬ ‫حس��اب ارزی بیمه اسیا مثبت اس��ت و تسعیر نرخ ارز‬ ‫باعث افزایش درامد این شرکت می شود‪.‬‬ ‫به گزارش دنیای بیمه‪ ،‬مس��عود بادین در نامه ای به اداره نظارت‬ ‫بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار نوشت‪ :‬صورت های‬ ‫مالی عملکرد ‪ ۶‬ماهه نخس��ت س��ال ‪ ۱۳۹۹‬در جلسه هیات مدیره‬ ‫بیمه اس��یا در تاریخ ‪ ۲۲‬مهر ‪ ۱۳۹۹‬بررس��ی ش��ده و به تصویب‬ ‫رسیده است‪ .‬او درباره اثر صورت های ارزی این شرکت بر درامدها‬ ‫ورزش و جوانان‪ ،‬اموزش و پرورش‪ ،‬فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی‪ ،‬تحقیقات و فناوری اطالعات‪ ،‬بهداش��ت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزش��کی‪ ،‬راه و شهرس��ازی‪ ،‬کشور‬ ‫و جهادکشاورزی که فعالیت های انها در دوره شیوع‬ ‫کرونا با اختالل مواجه ش��د‪ ،‬مشمول این تسهیالت‬ ‫می ش��وند‪ .‬ای��ن تس��هیالت فق��ط ب��ه متقاضیانی‬ ‫تخصی��ص خواهد یافت ک��ه در س��امانه «کارا»ی‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده و به‬ ‫بانک معرفی شده باشند‪.‬‬ ‫اعالم نتایج قرعه کشی بانک ملی ایران‬ ‫گفت‪ :‬در زمینه تس��عیر ن��رخ ارز و اثر ان بر صورت های‬ ‫مالی در جلس��ه هیات مدیره این ش��رکت بحث مفصلی‬ ‫انج��ام و در نهایت قرار ش��د درباره تس��عیر ارز دارایی ها‬ ‫و بدهی های بیمه اس��یا ب��رای دوره مالی منتهی به ‪۳۱‬‬ ‫ش��هریور ‪ ۱۳۹۹‬با عنایت به اخرین اعالم نرخ تسعیر ارز‬ ‫ازس��وی نهاد ناظر یعنی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬به تاریخ ‪ ۲۹‬اس��فند ‪ ۱۳۹۸‬و عدم احراز نرخ ارز در‬ ‫دسترس به واسطه اینکه حساب های ارزی شرکت به صورت سپرده‬ ‫بانکی اس��ت‪ ،‬با توجه به نوسان ش��دید نرخ ارز‪ ،‬در راستای رعایت‬ ‫اس��تانداردهای حسابداری و جهت جلوگیری از ابراز سود موهوم و‬ ‫تضییع حقوق س��هامداران این ش��رکت اقالم یادشده را با نرخ ‪۲۹‬‬ ‫اسفند ‪ ۱۳۹۸‬تسعیر کرده است‪.‬‬ ‫ش��رکت کنندگان در قرعه کش��ی جوای��ز حس��اب های‬ ‫قرض الحس��نه پس انداز این بانک می توانن��د نتایج ان را در‬ ‫سامانه بانک ملی ایران مشاهده کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی بانک مل��ی ایران‪ ،‬اع�لام نتایج‬ ‫قرعه کشی قرض الحسنه از طریق سایت بانک ملی ایران به نشانی‬ ‫‪ www.bmi.ir‬در بخش اخبار قابل دریافت است‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان در قرعه کشی باید شماره حساب یا شماره‬ ‫ملی خود را وارد و نتیجه ان را دریافت کنند‪.‬‬ ‫همچنین در اپلیکیشن «بله» یک بات (بازو) به این منظور طراحی شده است‪.‬‬ ‫کارب��ران ای��ن اپلیکیش��ن می توانن��د ب��ا اس��تفاده از ای��ن ب��ازو ب��ه نش��انی‬ ‫‪ https: //ble.ir/bmilotterybot‬و وارد ک��ردن کدملی خود نتایج قرعه کش��ی‬ ‫را مشاهده کنند‪.‬‬ ‫«رادیو حکمت» مسیر جدید ارتباطی بیمه حکمت‬ ‫تسهیالت ویژه بانک دی برای فرهنگیان‬ ‫درحال حاضر ش��رکت ها و سازمان های بس��یاری در همه جای جهان برای دسترسی‬ ‫مس��تقیم با مشتریان خود‪ ،‬پادکس��ت «رادیو سخن» را به رس��انه های سازمانی خود‬ ‫می افزایند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمه حکمت‪ ،‬در این راس��تا شرکت بیمه حکمت از چندی‬ ‫پیش نسبت به تولید پادکست با عنوان «رادیو حکمت» در فضای مجازی اقدام کرد که‬ ‫می توان ان را یک مسیر ارتباطی جدید بین این بیمه و مشتریان ان برشمرد‪ .‬تاکنون‬ ‫‪ ۵‬پادکس��ت در صفحه اینستاگرام به نشانی ‪ Bimehekmatsaba‬تولید شده که در‬ ‫ای��ن رابطه بیم��ه حکمت تالش دارد با بیان نکات ارامش بخش‪ ،‬فضایی را برای مخاطبان خود فراهم اورد که‬ ‫منجر به امنیت خاطر و افزایش ارامش روحی و روانی انها شود‪.‬‬ ‫بانک دی در راس��تای ارج نهادن به فرهنگیان کشور‪ ،‬طرح کارت اعتباری و تسهیالت‬ ‫ویژه فرهنگیان را اجرایی کرد‪ .‬این طرح که با هدف حمایت از قشر تالشگر و تاثیرگذار‬ ‫فرهنگیان در شعب بانک دی اغاز شده تا پایان امسال ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک دی‪ ،‬تمامی اعضای جامعه معظم فرهنگیان کشور‪ ،‬اعم از‬ ‫کادر اداری‪ ،‬معلمان‪ ،‬نیروهای خدماتی مدارس دولتی‪ ،‬نیمه دولتی‪ ،‬خصوصی و همچنین‬ ‫کارکنان ش��اغل در وزارتخانه و ادارات تابع اموزش و پرورش سراسر کشور می توانند در‬ ‫دو قالب «کارت اعتباری» یا «تس��هیالت رفع نیاز» تا س��قف مبلغ ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال از‬ ‫تسهیالت ویژه فرهنگیان استفاده کنند‪ .‬متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به سایت بانک دی به‬ ‫نشانی ‪ bank-day.ir‬مراجعه کرده یا با مرکز ارتباط با مشتریان بانک به شماره تلفن‪ ۲۸۹۳۰‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫عرضه روزانه ‪ ۷۰‬میلیون دالر در بازار متشکل ارزی‬ ‫بان��ک مرکزی در هفته نخس��ت اب��ان روزانه‪،‬‬ ‫به ط��ور متوس��ط ‪ ٧٠‬میلی��ون دالر ارز به صورت‬ ‫اس��کناس در «بازار متش��کل معامالت ارزی» در‬ ‫نرخ های حاشیه بازار عرضه کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش بانک مرکزی‪ ،‬ای��ن بانک در ‪ ۷‬روز‬ ‫نخس��ت اب��ان (از اول تا ‪ ۷‬اب��ان ‪ )۱۳۹۹‬روزانه‪،‬‬ ‫به ط��ور متوس��ط ‪ ٧٠‬میلی��ون دالر ارز به صورت‬ ‫اس��کناس در «بازار متش��کل معامالت ارزی» در نرخ های‬ ‫حاشیه بازار عرضه کرده است‪.‬‬ ‫ب��ا وجود این میزان عرضه و ام��کان خرید هر صرافی به‬ ‫پرداخت سود مشارکت بیمه دی‬ ‫میزان ‪ ۵۰۰‬هزار دالر در بازار یادش��ده‪ ،‬از میزان‬ ‫عرضه طی مدت یادشده (از اول تا ‪ ۷‬ابان ‪،)۱۳۹۹‬‬ ‫در مجموع فقط ‪ ٧‬درصد (حدود ‪ ۵‬میلیون دالر)‬ ‫ازسوی صرافی ها خریداری شده که این امر حاکی‬ ‫از فقدان تقاضای موثر در بازار برای ارز به صورت‬ ‫اسکناس است‪.‬‬ ‫همچنین گزارش های دریافتی از س��امانه نیما‬ ‫حاکی از این اس��ت که در مدت مشابه حدود ‪ ۶٧٠‬میلیون‬ ‫دالر ارز به صورت حواله ازس��وی صادرکنندگان در سامانه‬ ‫نیما عرضه شده است‪.‬‬ ‫س��ود مش��ارکت در منافع بیمه های زندگی برای پایان س��ال مالی‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬ب��ه میزان ‪ ۲۹.۸۳‬درصد محاس��به و در اندوخت��ه بیمه نامه ها‬ ‫اعمال ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه دی‪ ،‬امکان مشاهده‬ ‫مبلغ س��ود مش��ارکت در منافع و س��ایر منافع مالی بیمه نامه ها برای‬ ‫نمایندگان و بیمه گذاران از طریق درگاه شرکت بیمه دی فراهم است‪.‬‬ ‫ش��رکت بیمه دی با تجمیع سرمایه های این بیمه نامه ها در صندوق‬ ‫س��رمایه گذاری گنجینه الماس خود با کسب بازدهی مطلوب موجب‬ ‫افزایش س��ود ش��ده که از این نظر بیمه دی یکی از باالترین س��ود ها را در بین ش��رکت های‬ ‫بیمه ای محقق کرده است‪ .‬صندوق گنجینه الماس دی در سال ‪ ۹۸‬در بین ‪ ۱۰‬صندوق برتر‬ ‫سرمایه گذاری کشور قرار گرفت‪.‬‬ ‫مجمع عمومی «ایران زمین» باز هم به حدنصاب نرسید‬ ‫برگزاری مجمع عمومی عادی س��ال مالی ‪۱۳۹۶‬‬ ‫بانک ایران زمین که با ‪۲۷‬ماه تاخیر قرار بود ‪ ۵‬ابان‬ ‫سال جاری برگزار ش��ود‪ ،‬با به حد نصاب نرسیدن‬ ‫صاحبان سهام‪ ،‬بار دیگر به تاخیر افتاد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ف��ارس‪ ،‬براس��اس ضواب��ط و‬ ‫دس��تورالعمل های س��ازمان بورس و اوراق بهادار و‬ ‫شرکت های سهامی عام‪ ،‬مجامع شرکت ها حداکثر‬ ‫باید ‪ ۴‬ماه پس از س��ال مالی ک��ه عمدتا نیز پایان‬ ‫اسفند هر سال است‪ ،‬تشکیل شود‪.‬‬ ‫در این زمینه ش��رکت ها مکلفند ‪ ۱۰‬روز قبل از‬ ‫برگزاری مجمع‪ ،‬صورت های مالی حسابرسی ش��ده‬ ‫خود را به همراه یادداشت ها‪ ،‬پیوست ها و‬ ‫همچنین گزارش هیات مدیره در س��ایت‬ ‫ُکدال منتش��ر کرده و زمان‪ ،‬تاریخ‪ ،‬محل‬ ‫تش��کیل و دستور جلسه مجامع را افشا و‬ ‫این اطالعات را در س��ایت کدال‪ ،‬روزنامه‬ ‫رسمی شرکت و همچنین سایت اینترنتی‬ ‫ان اطالع رسانی کنند‪.‬‬ ‫ش��رکت های بورس��ی و س��هامی ع��ام موظفند‬ ‫به منظور شفاف س��ازی و ارائه گ��زارش عملکرد به‬ ‫سهامداران‪ ،‬دست کم یک بار در سال مجمع عمومی‬ ‫عادی برگزار کنند‪.‬‬ ‫مهم ترین دس��تور جلس��ه این مجامع‬ ‫رس��یدگی ب��ه صورت ه��ای مال��ی‪ ،‬ارائه‬ ‫گزارش عملکرد مدیران و بازرسان قانونی‬ ‫و همچنین تقسیم سود میان سهامداران‬ ‫اس��ت‪ .‬در سال های اخیر بانک ها مکلف‬ ‫ش��ده اند عالوه بر س��ازمان حسابرس��ی‪،‬‬ ‫صورت های مالی حسابرسی شده خود را به‬ ‫تایید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران رسانده‬ ‫و برای برگزاری مجامع عمومی عادی مجوز از این‬ ‫نهاد ناظر پولی دریافت کنند‪ ،‬فرایندی که بهانه ای‬ ‫جدی��د برای تعوی��ق و تاخیر در برگ��زاری مجامع‬ ‫ساالنه و شفاف سازی عملکرد فعاالن بازار پول شده‬ ‫است‪ .‬بر این اساس نگاهی به روند برگزاری مجامع‬ ‫عمومی عادی بانک های بورسی از جمله بانک ایران‬ ‫زمین نشان از تاخیر و تعویق های مکرر در برگزاری‬ ‫مجامع ساالنه‪ ،‬حتی پیش از ورود بانک مرکزی به‬ ‫مجامع بانک ها دارد‪.‬‬ ‫نگاهی به اطالعات منتشرش��ده از س��وی بانک‬ ‫ایران زمین در س��ایت ُکدال نشان می دهد باوجود‬ ‫درج اگهی برگزاری مجمع س��ال مالی ‪ ۱۳۹۳‬این‬ ‫مجمع لغو و اطالعات صورت های مالی ان در ُکدال‬ ‫مشاهده نمی شود‪.‬‬ ‫گروه خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه‬ ‫ص��ادرات ضم��ن اع�لام‬ ‫میزان پرداخت تسهیالت‬ ‫ارزی و ریال��ی در نیم��ه‬ ‫نخس��ت امس��ال‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫زمانی که ن��رخ ارز افزایش‬ ‫پیدا می کن��د‪ ،‬تقاضا برای‬ ‫تس��هیالت ارزی کم می ش��ود که اکنون متقاضیان‬ ‫دریافت تس��هیالت ارزی نس��بت به گذش��ته کمتر‬ ‫ش��ده و تقاضا برای دریافت تس��هیالت ریالی نیز با‬ ‫افزایش مواجه ش��ده اس��ت‪ .‬باتوجه به اینکه بانک‬ ‫توسعه صادرات به عنوان بانک تخصصی و توسعه ای‬ ‫در حوزه صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی کش��ور‬ ‫فعالیت می کند‪ ،‬تمام شعب ان هم خدمات ارزی و‬ ‫هم ریالی ارائه می دهد‪ .‬این بانک از زمان تاسیس در‬ ‫‪ ۲۷‬کشور به ویژه کشورهای همسایه در تامین مالی‬ ‫پروژه هایی مانند انتقال گاز‪ ،‬برق و‪ ...‬همکاری کرده‬ ‫اس��ت و عالوه بر خدمات مالی به صادرکنندگان در‬ ‫زمینه برگش��ت ارزهای صادرات‪ ،‬رفع تعهد واردات‬ ‫و ارائ��ه خدمات بانکی ب��ا صادرکنندگان همکاری‬ ‫می کن��د ک��ه عل��ی صال��ح اب��ادی در گفت وگوی‬ ‫تفصیلی با ایس��نا‪ ،‬درباره چگونگی ارائه تس��هیالت‬ ‫به صادرکنندگان‪ ،‬ش��رایط ان‪ ،‬چگونگی بازگش��ت‬ ‫ارزهای صادراتی و‪ ...‬توضیحاتی داده که بخش هایی‬ ‫از ان را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توج�ه ب�ه اینک�ه همچن�ان حج�م‬ ‫قابل توجه�ی ارز به کش�ور برنگش�ته ‪ ،‬در این‬ ‫زمین�ه چه محدودیت هایی برای ارائه خدمات‬ ‫و پرداخت تسهیالت درنظر گرفته اید؟‬ ‫طب��ق اعالم بان��ک مرک��زی‪ ،‬صادرکنندگانی که‬ ‫ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانده باش��ند از‬ ‫دریافت خدمات و تسهیالت بانکی محروم می شوند؛‬ ‫بانک توس��عه صادرات نیز از میزان برگشت ارزهای‬ ‫صادراتی صادرکنندگان اطالع و فهرس��ت اس��امی‬ ‫انها را در اختیار دارد که خوشبختانه عمده افرادی‬ ‫که با بانک در تعامل هس��تند‪ ،‬رفع تعهد ارزی انها‬ ‫از ‪ ۸۰‬درصد به باال و مش��تریانی که رفع تعهد ارزی‬ ‫انه��ا کمتر از این درصد باش��د‪ ،‬معدود اس��ت‪ .‬در‬ ‫کل اف��رادی ک��ه رفع تعهد ارزی خود را انجام نداده‬ ‫باش��ند‪ ،‬ارائه خدمات و تس��هیالت بانکی برای انها‬ ‫متوقف می شود و کسانی که بخشی از ارزهای خود‬ ‫را بازنگردانده ان��د‪ ،‬برنامه بانک این اس��ت که با انها‬ ‫مذاکره و دلیل عدم برگشت را پیگیری می کند‪ ،‬زیرا‬ ‫گاهی اوقات مشکالتی در سامانه ها یا دالیل منطقی‬ ‫وجود دارد که بانک توس��عه صادرات سعی می کند‬ ‫این مشکالت را برطرف کند‪.‬‬ ‫€ €داش�تن کارت بازرگانی تنها ش�رط برای‬ ‫پرداخت تسهیالت به صادرکنندگان است؟‬ ‫داش��تن کارت بازرگانی برای پرداخت تسهیالت‬ ‫ب��ه صادرکنندگان ش��رایط الزمی اس��ت اما کافی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬زیرا عالوه بر ان شرایطی دیگری هم مانند‬ ‫صادرکنن��ده بالقوه ی��ا بالفعل ب��ودن‪ ،‬بازگرداندن‬ ‫ارزهای صادراتی یا ارائه برنامه صادراتی ش��رکت به‬ ‫بانک نیاز اس��ت‪ .‬صادرکننده باید اس��ناد صادراتی‬ ‫خود را به بانک ارائه دهد و افرادی که قصد صادرات‬ ‫دارند هم باید برنامه صادراتی خود را به بانک تحویل‬ ‫دهند و در کنار ان باید ارزهای خود را هم به کشور‬ ‫برگرداند؛ بنابراین اگر صادرکننده ای ش��رایط الزم‬ ‫برای دریافت تس��هیالت را داش��ته باش��د‪ ،‬نباید از‬ ‫خدمات بانک محروم شود‪.‬‬ ‫€ €می�زان تس�هیالت پرداخت�ی ب�ه‬ ‫صادرکنن�دگان در س�ال گذش�ته و امس�ال‬ ‫چقدر است؟‬ ‫تس��هیالتی که به صادرکنندگان در سال گذشته‬ ‫پرداخت شد بیش از ‪ ۸۵۰۰‬میلیارد تومان بوده که‬ ‫پیش بین��ی می کنیم این رقم برای پایان امس��ال به‬ ‫‪ ۱۰‬ه��زار میلیارد تومان برس��د‪ .‬اگر صادرکنندگان‬ ‫شرایط الزم را برای دریافت تسهیالت داشته باشند‪،‬‬ ‫بانک امادگی این را دارد که تس��هیالت بیش��تری‬ ‫بپردازد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬تا ‪ ۶‬ماه نخست امسال بانک‬ ‫توس��عه صادرات در مجموع معادل ‪ ۶۲۰۶‬میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت پرداخت کرده که ‪ ۴۳۱۴‬میلیارد‬ ‫توم��ان ان مرب��وط به تس��هیالت ریال��ی و ‪۱۸۹۲‬‬ ‫میلیارد تومان دیگر نیز برای تسهیالت ارزی است‪.‬‬ ‫€ €افزایش ه�ای اخیر ن�رخ ارز چه تاثیری بر‬ ‫تسهیالت دهی بانک می گذارد؟‬ ‫زمان��ی که ن��رخ ارز افزایش پی��دا می کند‪ ،‬تقاضا‬ ‫برای تسهیالت ارزی کم می شود و به همین میزان‬ ‫ب��ر تقاضا برای تس��هیالت ریالی افزوده می ش��ود؛‬ ‫به گون��ه ای که در س��ال گذش��ته تس��هیالت ارزی‬ ‫کاهش و تس��هیالت ریالی به دلیل نوس��انات ارزی‬ ‫افزای��ش پیدا کرد‪ .‬اعداد و ارقام نش��ان می دهد در‬ ‫سال گذش��ته اعطای تسهیالت ریالی بانک توسعه‬ ‫صادرات از ‪ ۵۱۴۰‬میلیارد تومان در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به‬ ‫‪ ۷۴۲۰‬میلیارد تومان رس��یده که حدود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬در این زمان‬ ‫تس��هیالت ارزی بان��ک از ‪ ۱۸۰۰‬میلیارد تومان به‬ ‫ه��زار میلی��ارد تومان کاهش پیدا ک��رده و مجموع‬ ‫تسهیالت از ‪ ۶۹۶۷‬میلیارد تومان به ‪ ۸۵۱۶‬میلیارد‬ ‫توم��ان رس��یده که ‪ ۲۲‬درصد افزای��ش یافته و این‬ ‫افزایش بیشتر مربوط تسهیالت ریالی بوده است‪.‬‬ ‫گفت وگو‬ ‫تقاضای تسهیالت ارزی‬ ‫کاهش یافت‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 2‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1649‬‬ ‫پیاپی ‪2967‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫یادداشت‬ ‫اگر نرخ بهره‬ ‫افزایش‬ ‫یافت‪...‬‬ ‫سارا فالح‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‬ ‫در اردیبهش��ت امسال با رونق بازار سرمایه‬ ‫نرخ س��ود بانکی کاهش یافت و حداکثر سود‬ ‫بانک��ی برای س��پرده های یک س��اله به ‪۱۵‬‬ ‫درصد در س��ال رس��ید (بانک ه��ا فقط مجاز‬ ‫بودند حس��اب های سپرده یک س��اله افتتاح‬ ‫کنند)‪ .‬در تیرماه مجوز افتتاح سپرده گذاری‬ ‫دوساله صادر شد و نرخ سود ان به ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫افزای��ش یافت‪ .‬درحال حاض��ر‪ ،‬زمزمه هایی از‬ ‫س��ود بانکی ‪ ۲۲.۵‬و حت��ی ‪ ۲۵‬درصد هم به‬ ‫گوش می رسد‪.‬‬ ‫دلیل این افزایش نرخ سود بانکی را کنترل‬ ‫ت��ورم اعالم کرده اند اما با افزایش نرخ س��ود‬ ‫بانکی ت��ورم مهار نخواهد ش��د چراکه تورم‬ ‫در حال حاض��ر از نوع رکودی اس��ت‪ .‬به زبان‬ ‫س��اده تر‪ ،‬افزای��ش قیمت ها در اث��ر تقاضای‬ ‫بیش��تر برای خری��د کاال و خدمات مصرفی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه تورم به دلی��ل کاهش عرضه و‬ ‫کمبودهایی اس��ت که واقعا وجود دارد و این‬ ‫بدان معناس��ت که افزایش ن��رخ بهره بانکی‬ ‫نتیجه بخش نب��وده و تورم را مه��ار نخواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫از س��ویی افزای��ش نرخ س��ود بانکی یعنی‬ ‫تش��ویق مردم به پس انداز بیشتر و همیشه و‬ ‫در همه جای جهان پس انداز و سرمایه گذاری‬ ‫رابط��ه معکوس با یکدیگر دارن��د‪ .‬با افزایش‬ ‫نرخ س��ود بانکی م��ردم عالقه بیش��تری به‬ ‫پس ان��داز در بانک پی��دا خواهند کرد‪ ،‬چون‬ ‫در مقابل بازار س��هام که ریس��ک دارد‪ ،‬سود‬ ‫بدون ریسک بیشتری نسبت به قبل به دست‬ ‫می اورن��د و این به معنای خروج نقدینگی از‬ ‫بازار اس��ت که در نتیجه ضربه سهمگینی به‬ ‫بدن��ه بازار وارد خواهد امد و ش��رکت ها پول‬ ‫کمتری برای تولید در اختیار خواهند داشت‪.‬‬ ‫ضربه دیگ��ری که افزایش س��ود بانکی به‬ ‫بازار س��رمایه وارد خواهد ک��رد‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫تسهیالت اس��ت‪ .‬وقتی نرخ تسهیالت بیشتر‬ ‫شود ش��رکت ها تمایل کمتری به گرفتن وام‬ ‫پیدا می کنند و واضح است نتیجه ان کاهش‬ ‫تولید خواهد بود‪ .‬با کاهش تولید س��وداوری‬ ‫شرکت ها کمتر می شود و به دنبال ان قیمت‬ ‫سهام انها کاهش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن افزای��ش نرخ س��ود بانکی باعث‬ ‫کاهش رش��د اقتصادی خواهد شد و کشور را‬ ‫بی��ش از پیش به رکود خواه��د برد‪ .‬کاهش‬ ‫رش��د اقتصادی یعنی افزایش ن��رخ بیکاری‪.‬‬ ‫وقتی بیکاری در کش��ور افزای��ش پیدا کند‪،‬‬ ‫دولت مجب��ور اس��ت منابع بیش��تری برای‬ ‫مقابل��ه با بیکاری ص��رف کن��د و در نتیجه‬ ‫حمایت کمت��ری از تولیدکنن��دگان خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬فرام��وش نکنی��م که بازار س��رمایه‬ ‫نبض اقتصاد هر کش��ور اس��ت چراکه سهام‬ ‫بزرگ ترین شرکت ها و تولیدکنندگان کشور‬ ‫در بازار سرمایه داد و ستد می شود‪.‬‬ ‫پس ضربه ب��ه تولیدکننده یعنی ضربه به‬ ‫بدنه بازار سهام‪ .‬برعکس‪ ،‬هرقدر بازار سرمایه‬ ‫رونق بیش��تری داشته باش��د‪ ،‬نقدینگی های‬ ‫س��رگردان جامعه به س��مت بازار سرمایه و‬ ‫تولیدکنندگان س��وق پی��دا می کنند و چرخ‬ ‫اقتصاد کش��ور راحت تر می چرخد‪ .‬رکود بازار‬ ‫س��هام پیامدهای منفی دیگری نیز به دنبال‬ ‫خواهد داشت که از ان جمله می توان به رشد‬ ‫بازارهای موازی نظیر ارز و خودرو اشاره کرد‬ ‫که عمال هم تجربه کردیم و دیدیم که از ‪20‬‬ ‫مرداد به بعد که بازار سرمایه اصالح شدیدی‬ ‫را تجرب��ه کرد‪ ،‬قیمت ه��ا در بازارهای موازی‬ ‫به صورت سرسام اوری رشد کردند‪.‬‬ ‫چنین وضعی قطعا به نفع هیچ کس نیست‬ ‫و اوضاع معیش��تی مردم را س��خت تر خواهد‬ ‫کرد‪ .‬بنابرای��ن باید امیدوار بود این اتفاق رخ‬ ‫ندهد‪ ،‬چ��ون به دالیلی که گفته ش��د ضربه‬ ‫ب��دی بر بدن نیم��ه جان بازار س��رمایه وارد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫البته خوشبختانه یکی از ویژگی های اصلی‬ ‫ب��ازار س��رمایه تنوع ش��رکت ها و محصوالت‬ ‫است‪ .‬یک س��رمایه گذار خبره برای هر دوره‬ ‫و هر شرایطی می تواند در بازار سهام فعالیت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫توصی��ه ای که می ت��وان به فع��االن بازار‬ ‫س��رمایه داش��ت ای��ن اس��ت که اگ��ر نرخ‬ ‫س��ود بانکی افزایش یافت به س��مت س��هام‬ ‫شرکت هایی بروند که رونق یا رکود اقتصادی‬ ‫اث��ر چندانی ب��ر انها ن��دارد البت��ه این یک‬ ‫پارامتر برای انتخاب س��هم ی��ا صنعت برای‬ ‫سرمایه گذاری است و مسلما باید پارامترهای‬ ‫بیشتری را در نظر داشت تا در نهایت به یک‬ ‫جمع بندی کلی و تصمیم پرسود رسید‪.‬‬ ‫افزایش کارمزد‬ ‫خدمات بانکی‬ ‫از اول اذر‬ ‫براس��اس اعالم بان��ک مرکزی از اذر نرخ کارم��زد خدمات بانکی زیاد‬ ‫می شود که جزئیات ان برای ارائه خدمات مختلف اعالم شده است‪.‬‬ ‫پس از مدت ها درخواست بانک ها برای افزایش کارمزد بانکی سرانجام‬ ‫بانک مرکزی در برابر خواسته انها کوتاه امد و با این امر موافقت کرد که‬ ‫از اوایل اذر افزایش کارمزد خدمات بانکی اجرا می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬کارم��زد عملیات کارت ب��ه کارت به عنوان یکی از‬ ‫پرکاربردتری��ن خدمات بانک��ی از ‪ ۵۰۰‬به ‪ ۶۰۰‬توم��ان به ازای هر یک‬ ‫افزایش یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان‬ ‫میلی��ون تومان????‬ ‫در فرایند کارت به کارت معادل ‪ ۲۴۰‬تومان به این مبلغ افزوده خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کارمزد خدمات بانکی هزینه های اس��می به منظور تنظیم و نگهداری‬ ‫حس��اب های مختل��ف و خدم��ات معام�لات جزئ��ی ب��رای مش��تریان‬ ‫خرده فروش��ی و تجاری است و براس��اس میزان هزینه تمام شده خدمت‬ ‫بانکی محاسبه می شود‪ .‬بررسی بخشنامه جدید بانک مرکزی بیانگر این‬ ‫اس��ت که هزینه اعالم مانده کارت و در صورت حس��اب ‪ ۱۰‬گردش اخر‬ ‫معادل ‪ ۲۴۰‬تومان و اعالم مانده کارت از طریق خودپردازها به نرخ ‪۱۲۰‬‬ ‫تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین مشتریان بانک ها باید از اذر به ازای صدور دسته چک به ازای‬ ‫هر برگ معادل ‪ ۲۰۰‬تومان کارمزد پرداخت کنند که این رقم به اضافه‬ ‫هزینه تمبر محاسبه ش��ده است‪ .‬پیش از این‪ ،‬کارمزد صدور دسته چک‬ ‫‪ ۱۲۰‬تومان بوده است‪.‬‬ ‫اسیب شناسی پولی سازی اقتصاد در گفت وگو با کارشناسان‬ ‫ناف ما را با کسری بودجه بریده اند‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از روزی که سیستم نوین بودجه ریزی در ایران پا گرفت تا همین امروز‪ ،‬معضل کسری بودجه نیز پا به پای این مولود‬ ‫نوپا بزرگ و بزرگ تر ش��ده اس��ت‪ .‬جالب اینجاس��ت که هرگاه درامدهای دولت در مقاطع زمانی مختلف افزایش یافت‪،‬‬ ‫نه تنها مشکل کسری بودجه حل نشده بلکه به طرز شگفت انگیزی در مقیاس بزرگ تری نسبت به سال قبل از ان بروز‬ ‫و ظهور یافته اس��ت‪ .‬انگار که ناف اقتصاد ما را با کس��ری بودجه بریده باش��ند! مواجه شدن با کسری بودجه در پایان هر‬ ‫سال به قدری طبیعی است که حتی در مناظره های انتخاباتی هم کسی حرفی از حل این معضل به میان نمی اورد و در‬ ‫عوض هر کدام از نامزدها راهکار پیش��نهادی خود را برای جبران کس��ری بودجه دولت تحت ریاست شان ارائه می کنند‪.‬‬ ‫اما انچه باعث شده این مشکل بیش از پیش بر سر زبان ها بیفتد مسئله تحریم های یکجانبه و ظالمانه امریکا است که‬ ‫باعث شده درامدهای نفتی ما به قدری کاهش یابد که دولت حتی برای پرداخت حقوق کارکنان خود نیز دچار دلهره‬ ‫ش��ود و برای حل این مش��کل به هر ریس��مانی چنگ بزند‪ .‬با این حال همیشه یک راه حل برای دولت ها در اولویت بوده‬ ‫تا کسری بودجه خود را جبران کنند و ان هم استقراض از بانک مرکزی است؛ نهادی که باید به قدری استقالل عمل‬ ‫داشته باشد که از دولت نسق کشی کند اما بانک مرکزی ایران هیچ گاه نتوانسته در نقش یک نهاد ناظر بر سیستم بانکی‬ ‫کشور فعالیت کند و تقریبا در تمامی مقاطع به عنوان حساب پس انداز دولت ایفای نقش کرده است؛ حسابی که دارنده‬ ‫ان هرگاه دلش بخواهد می تواند با طیب خاطر در ان دست برده و نیازهای ضروری و غیرضروری خود را برطرف کند!‬ ‫این یک معادله ساده است!‬ ‫اگر پول به‬ ‫سمت تولید‬ ‫هدایت شود‬ ‫تبعات منفی‬ ‫ندارد؛ در غیر‬ ‫این صورت منجر‬ ‫به افزایش نرخ‬ ‫تورم خواهد شد‬ ‫البرت بغزیان‪ ،‬اقتصاددان و اس��تاد دانش��گاه تهران‬ ‫ب��ا توضیح مفهوم پولی س��ازی اقتصاد به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫وقتی صحبت از پولی س��ازی می ش��ود‪ ،‬به این مفهوم‬ ‫اس��ت که دولت اوراقی منتش��ر و از طری��ق ان اقدام‬ ‫به جمع اوری پ��ول می کند تا کس��ری بودجه خود را‬ ‫جب��ران کند‪ .‬حاال این کار می تواند از طریق چاپ پول‬ ‫یا اس��تقراض از بانک مرکزی انجام ش��ود اما عمدتا از‬ ‫طریق عرضه اوراق اجرا می شود‪.‬‬ ‫این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با تاثیرپذیر دانستن‬ ‫نرخ ارز از روند اجرای سیاست های پولی شدن اقتصاد‪،‬‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬هیچ فرق��ی ندارد که ما اس��م این کار را‬ ‫چه بگذاریم؛ پولی سازی‪ ،‬تامین کسری بودجه از محل‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬اس��تقراض از بانک مرکزی یا فروش دارایی ها‬ ‫همگ��ی به یک معنا هس��تند و در هر ح��ال این پول‬ ‫وارد اقتصاد می ش��ود‪ .‬اگر بتوانیم این پول را‬ ‫به سمت تولید هدایت کنیم می توان امیدوار‬ ‫بود که تبعات منفی نداش��ته باش��د؛ در غیر‬ ‫این ص��ورت باتوجه به وج��ود تحریم ها‪ ،‬این‬ ‫مسئله منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد‪.‬‬ ‫این یک معادله ساده است! وقتی شما چنین‬ ‫اقدام��ی را در اقتصاد کش��ور انجام می دهید‬ ‫قطع��ا نرخ ارز ه��م تاثیر می پذیرد و با نوس��ان مواجه‬ ‫می شود؛ اقتصاد ما هم که به شدت به ارز وابستگی دارد‬ ‫و قطع��ا نرخ تورم و قیمت اجن��اس و خدمات افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹غربی ها چه می کنند؟!‬ ‫بغزی��ان با مث��ال زدن کش��ورهای توس��عه یافته در‬ ‫مواجهه با این مس��ئله‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ش��ما در نظر بگیرید‬ ‫که مثال امری��کا یا اروپا چنین کاری را انجام‬ ‫دهند‪ .‬انجا تبعات منفی نخواهد داشت چون‬ ‫اوال این پول به س��مت تولید هدایت می شود‬ ‫و ثانیا اقتصادش��ان به ن��رخ ارزهای خارجی‬ ‫وابس��ته نیس��ت که با کوچک ترین تلنگری‬ ‫قیمت ها دچار نوسان شوند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬نقدینگ��ی می تواند از‬ ‫ط��رق مختلف افزایش یابد که چاپ اس��کناس یکی از‬ ‫راه های ان اس��ت و حت��ی به ص��ورت الکترونیکی هم‬ ‫می توان نقدینگی را افزایش داد‪ .‬در کش��ورهای غربی‬ ‫این اتفاق می افتد اما منجر به تورم نمی شود که دلیلش‬ ‫قوی بودن بخش تولید در این کشورها است‪.‬‬ ‫ای��ن اقتصاددان در پایان با مقایس��ه دالیل و تبعات‬ ‫افزای��ش نقدینگی در ایران و اقتصادهای بزرگ جهان‪،‬‬ ‫چگونه کسری بودجه نداشته باشیم؟‬ ‫بودجه‬ ‫شرکت های‬ ‫دولتی را ‪ 2‬هزار‬ ‫هزار میلیارد‬ ‫تومان تخمین‬ ‫می زنند‪ ،‬در‬ ‫حالی که کسری‬ ‫بودجه ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد‬ ‫تومان است‬ ‫محم��د حس��ن نژاد‪ ،‬نماینده س��ابق مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی و اس��تاد اقتصاد دانشگاه ش��هید بهشتی درباره‬ ‫مس��ئله کسری بودجه دولت‪ ،‬به صمت گفت‪ :‬برای اینکه‬ ‫کس��ری بودجه نداشته باش��یم‪ ،‬باید درامدها با هزینه ها‬ ‫همخوانی داش��ته باشد‪ .‬مس��ئله خیلی ساده است! برای‬ ‫حل این مش��کل یا باید هزینه ه��ا را کاهش داد یا اینکه‬ ‫درامده��ا را افزایش داد‪ .‬وی در ادامه به‬ ‫گفت‪ :‬ما‬ ‫باید برخی هزینه ها را کاهش دهیم اما مثال در حوزه های‬ ‫ام��وزش یا بهداش��ت و درمان که نمی ش��ود از هزینه ها‬ ‫بزنیم؛ پس باید به فکر درامد باشیم‪ .‬گفته می شود دولت‬ ‫باید مالی��ات بگیرد‪ .‬اخذ مالیات هم محدودیت های خود‬ ‫را دارد و نمی ت��وان به صورت نامح��دود و هر قدر دلمان‬ ‫خواس��ت یا نیاز داش��تیم اقدام به اخذ مالیات کنیم‪ .‬اگر‬ ‫هم این گونه عمل کنیم بخش تولید ورشکسته می شود‪.‬‬ ‫از طرفی هم در این وضعیت اقتصادی س��ختی که داریم‬ ‫برداش��تن پول از جیب م��ردم و تولیدکننده اصال صالح‬ ‫نیست‪ .‬نفت را هم که در این شرایط نمی توان هر مقداری‬ ‫که نیاز است فروخت؛ پس باید در پی راهی بود که عملی‬ ‫باش��د و فقط روی کاغذ نباش��د‪ .‬نماینده مردم مرند در‬ ‫دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسالمی ضمن اشاره‬ ‫به مس��ئله درامدزایی از طریق منابع معدنی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫یکی از راه های درامدی جایگزین نفت‪ ،‬معادن اس��ت‪ .‬ما‬ ‫چق��در در ای��ن زمینه کار کرده ای��م؟ در حالی که منابع‬ ‫بس��یار گس��ترده ای در کش��ورمان وجود دارد‪ ،‬متاسفانه‬ ‫مغفول مانده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به موضوع تحریم های‬ ‫بانکی و محدودیت های جابه جایی پول حاصل از صادرات‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬تحریم ها را نیز می توان دور زد که مورد بحث‬ ‫ما نیس��ت‪ ،‬اما ما وقتی نمی توانیم نفت بفروشیم باید به‬ ‫سمت صادرات فراورده های معدنی برویم‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت ها و دارایی های دولت‬ ‫ای��ن نماین��ده ادوار مجل��س ش��ورای اس�لامی یکی‬ ‫دیگر از راه ه��ای درامدزایی را تغیی��ر رویکرد مدیریتی‬ ‫پیرامون ش��رکت های دولتی دانس��ت و گفت‪ :‬ما انبوهی‬ ‫از شرکت های دولتی داریم که سوددهی مناسبی ندارند‪،‬‬ ‫پس ی��ا باید این مجموعه ها را به س��وداوری رس��اند یا‬ ‫اینکه به بخش خصوصی واگذار کرد‪ .‬توجه داشته باشید‬ ‫ک��ه در حال حاض��ر ‪ 2‬هزار هزار میلی��ارد تومان بودجه‬ ‫ش��رکت های دولتی اس��ت‪ ،‬در حالی که کس��ری بودجه‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار میلیارد تومان (به گفته مراجع رس��می) است‪.‬‬ ‫درک این معادله بس��یار س��اده است‪ .‬با اس��تفاده از این‬ ‫فرصت به راحت��ی می توانیم هم کس��ری را تامین کنیم‬ ‫و هم درامدزایی بیش��تری داشته باشیم‪ .‬خیلی پیچیده‬ ‫هم نیست؛ ان دسته از شرکت هایی که امکان سوداوری‬ ‫دارن��د را ب��ا یک برنامه ری��زی علمی به س��مت افزایش‬ ‫بازدهی س��وق بدهیم و باقی شرکت هایی را که امکان یا‬ ‫توان سوداور کردن انها وجود ندارد‪ ،‬بفروشیم! با‬ ‫فروش این مجموعه ها در واقع با یک تیر دو نشان‬ ‫زده می شود؛ هم درامدزایی می شود و هم اینکه‬ ‫هزینه ه��ای دولت کاهش می یابد‪ .‬او درباره نحوه‬ ‫کاه��ش هزینه در ش��رکت های دولتی نیز گفت‪:‬‬ ‫همزمان با این اقدامات باید در راس��تای کاهش‬ ‫هزینه ه��ای این ش��رکت ها نی��ز کار کنیم؛ مثال‬ ‫وقتی کرونا جهان را فرا گرفته و س��فرها لغو می ش��وند‪،‬‬ ‫کدام کارمند به ماموری��ت می رود که االن در فیش های‬ ‫حقوقی این شرکت ها حق ماموریت داده می شود؟‬ ‫‹ ‹هدفمندی واقعی یارانه ها‬ ‫وی با اش��اره به مس��ئله یارانه های پنهان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫وقتی قیم��ت دالر باال م��ی رود‪ ،‬یارانه هایی که به صورت‬ ‫پنهان پرداخت می کنیم هم بیش��تر می شود‪ .‬این مسئله‬ ‫را می ت��وان به نحوی مدیریت کرد که ه��م به نفع مردم‬ ‫باش��د و هم مش��کالت دولت را کمتر کند‪ .‬شما در نظر‬ ‫بگیری��د که در حال حاضر هر ماش��ینی ماهانه ‪ ۶۰‬لیتر‬ ‫بنزی��ن ‪ ۱۵۰۰‬تومانی از دولت می گی��رد و از طرفی هم‬ ‫قیمت واقعی بنزین لیتری بیش از ‪ ۱۰‬هزار تومان است‪،‬‬ ‫با این حساب دولت ماهانه بیش از ‪ ۶۰۰‬هزار تومان یارانه‬ ‫مخفی پرداخت می کند‪ .‬ش��هروندی که پولدار است و ‪۴‬‬ ‫دس��تگاه خودرو دارد در واقع ماهان��ه ‪ ۲‬میلیون و ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تومان سوبس��ید می گیرد اما فردی که فقیر است و‬ ‫ماش��ین هم ندارد هیچ! برای حل این مسئله می توان به‬ ‫هر سرپرست خانوار ماهانه ‪ ۵۰‬لیتر بنزین رایگان داد و از‬ ‫طرف دیگر قیمت بنزین را ازاد کرد‪ .‬در این صورت کسی‬ ‫که چند ماشین دارد مجبور می شود پس از پایان سهمیه‬ ‫‪ ۵۰‬لیتری اش‪ ،‬از فردی که ماشین ندارد بنزین ماهانه اش‬ ‫را خری��داری کند (لیتری مث�لا ‪ ۱۰‬هزار تومان)‪ .‬در این‬ ‫صورت هم یک کمک نس��بتا خوب به سرپرس��ت خانوار‬ ‫ش��ده‪ ،‬هم مصرف کاهش یافته و ه��م اینکه هزینه های‬ ‫دولت بس��یار کمتر شده اس��ت‪ .‬در مجموع دولت ساالنه‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار میلیارد تومان یارانه پنهان می دهد که ملموس‬ ‫هم نیست‪ .‬این یارانه پنهان هم هزینه سنگینی است که‬ ‫می تواند باعث کسری بودجه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ا م�ردم ازادس�ازی قیم�ت بنزی�ن را‬ ‫می پذیرند؟‬ ‫مبنی بر احتمال‬ ‫حسن نژاد در پاسخ به پرسش‬ ‫پذیرش اجرای این طرح ازسوی مردم‪ ،‬گفت‪ :‬اگر مسئول‬ ‫ما در تلویزیون‪ ،‬صادقانه و مستقیم با مردم صحبت کند‬ ‫و موض��وع را توضی��ح دهد‪ ،‬مطمئنا م��ردم هم خواهند‬ ‫پذیرفت‪ .‬متاس��فانه ما مردم را نامحرم می دانیم و گاهی‬ ‫صداق��ت در رفتار و کالم نداریم‪ .‬م��ا قبال هم دیدیم که‬ ‫وقتی بنزین ‪ ۳‬هزار تومان ش��د هیچ مرجع رس��می این‬ ‫مس��ئله را اعالم نکرد و به ناگاه مردم از طریق کانال های‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬فرض کنید گفته می شود اقتصاد فالن‬ ‫کشور ‪ ۳‬درصد رشد داش��ته است‪ .‬این رشد اقتصادی‬ ‫به معنای افزایش ‪ ۳‬درصدی میزان معامالت است و این‬ ‫معامالت نیاز به پول دارد‪.‬‬ ‫دولت ه��ای غربی نیز برای تامی��ن این نیاز نقدینگی‬ ‫را افزای��ش می دهند اما چون ای��ن معامالت در چرخه‬ ‫تولید انجام می ش��ود‪ ،‬این افزایش نقدینگی هم منجر‬ ‫به تورم نمی شود‪.‬‬ ‫ام��ا در ایران به دلی��ل افزایش قیمت هاس��ت که ما‬ ‫مجب��ور به افزای��ش نقدینگی می ش��ویم؛ مثال ما قبال‬ ‫ب��ا ‪ ۲۰‬میلیون تومان پرای��د می خریدیم اما االن ‪۱۵۰‬‬ ‫میلی��ون توم��ان برای ای��ن معامله نیاز اس��ت‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط ‪ ۱۳۰‬میلیون تومان پول بیشتر الزم است که‬ ‫دلیلش هم وجود تورم باال است‪.‬‬ ‫ونزوئال می شویم!‬ ‫تلگرامی و اینستاگرام خبر را شنیدند‪ .‬وقتی‬ ‫مردم احساس نامحرم بودن می کنند طبیعی‬ ‫است که نمی توانند حرف شما را باور کنند‪.‬‬ ‫� اس�تقراض دولت از مردم به جای‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫ای��ن عضو پیش��ین کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به اوراق‬ ‫خزانه‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬دولت به جای اینکه بانک مرکزی‬ ‫را مجبور به تامین کس��ری بودجه کند‪ ،‬باید با اس��تفاده‬ ‫از اوراق خزان��ه‪ ،‬از مردم اس��تقراض کند‪ .‬ب��ا این کار در‬ ‫واقع اسناد خزانه به مثابه وثیقه بانک مرکزی عمل خواهد‬ ‫ک��رد و بانک ه��ای دیگر نیز مجبور می ش��وند پول را در‬ ‫گاوصندوق های خود نگه داشته و به جامعه تزریق نکنند‪،‬‬ ‫اما متاس��فانه سیس��تم بانکداری ما (بانک مرکزی) مثل‬ ‫س��ال ‪ ۱۸۰۰‬میالدی کار می کند و انگار قرار نیست که‬ ‫خود را بروزرس��انی کند‪ ،‬در حال��ی که باید هرچه زودتر‬ ‫برای اصالح س��اختاری بانک مرکزی اقدام ش��ود‪ .‬برای‬ ‫مث��ال وقتی ش��ما نرخ ت��ورم را ب��االی ‪ ۳۰‬درصد اعالم‬ ‫می کنی��د و وام ‪ ۱۸‬درصدی به م��ن می دهید‪ ،‬چرا باید‬ ‫این وام را تسویه کنم؟‬ ‫وی در ادام��ه بی��ان ک��رد‪ :‬من اگر با پ��ول این وام هر‬ ‫جنس��ی بخرم قطعا ‪ ۳۰‬درصد گران تر خواهد شد‪ .‬حتی‬ ‫اگر س��ود وام من ‪ ۲۴‬درصد هم باشد باز هم به نفع من‬ ‫اس��ت ک��ه این وام را تس��ویه نکنم‪ .‬موعدش که رس��ید‬ ‫جنس خریداری ش��ده را می فروشم‪ ،‬بدهی ام به بانک را‬ ‫می پردازم و سود بس��یار خوبی هم نصیبم می شود‪ .‬شما‬ ‫ف��رض کنید من اگر یک س��ال قبل پراید خریده بودم با‬ ‫نرخ بهره ‪ ۱۵‬درصدی‪ ،‬االن باید حدود ‪ ۲۴‬درصد جریمه‬ ‫پرداخ��ت می کردم‪ ،‬اما قیمت پرای��د حدود ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته‪ ،‬به همین دلیل اس��ت که می گویم نظام‬ ‫بانکداری ما ‪ ۲۰۰‬س��ال عقب است و باید هرچه سریع تر‬ ‫اصالح شود‪.‬‬ ‫‹ ‹الکی سرخوشیم!‬ ‫حس��ن نژاد در پایان ضمن اشاره به وضعیت بازار سهام‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬فرض کنید بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره‬ ‫سرمایه ها را به سمت بورس هدایت کرده‪ ،‬برخی از مردم‬ ‫ه��م فکر می کنند که س��ال قبل وارد این بازار ش��ده اند‬ ‫و مثال ‪ ۵۰‬درصد س��ود داش��ته اند؛ خوش��حال هستند و‬ ‫خیال می کنند س��ود خوبی داش��ته اند‪ ،‬در حالی که اگر‬ ‫همان پول را طال و س��که می خریدند بسیار بیش از اینها‬ ‫س��ود می بردند‪ .‬دولت هم با این کار در واقع بخش��ی از‬ ‫کس��ری بودج��ه خود را تامی��ن کرد اما کاف��ی نبود‪ .‬در‬ ‫نهایت می توانم این را بگویم که ما همگی الکی سرخوش‬ ‫هس��تیم! فکر می کنیم کار خیلی ب��زرگ و مثبتی انجام‬ ‫داده ایم‪ ،‬در حالی که اصال این گونه نیست‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫ای��ران گفت‪ :‬اگ��ر دولت بر‬ ‫مسیر غلط پول پاشی با اسم‬ ‫حمایت از تولید و تجارت و‬ ‫اشتغال در کنار پولی کردن‬ ‫کس��ری بودجه اصرار ورزد‪،‬‬ ‫ش��دت رش��د تورم عمال نظام عالمت دهی قیمت را‬ ‫فاق��د کارایی خواهد کرد‪ .‬حس��ین س�لاح ورزی در‬ ‫صفحه توییتر خود نوش��ت‪« :‬اگر دولت بر مسیر غلط‬ ‫پول پاشی با اسم حمایت از تولید و تجارت و اشتغال‬ ‫در کنار پولی کردن کس��ر بودجه اصرار ورزد‪ ،‬شدت‬ ‫رش��د تورم عمال نظ��ام عالمت دهی قیم��ت را فاقد‬ ‫کارایی خواهد کرد و اقتصاد ایران در اس��تانه مسیر‬ ‫ونزوئالیی شدن قرار خواهد گرفت‪».‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫باوج��ود انتقاداتی ک��ه جناح های مختلف‬ ‫سیاس��ی ب��ر عملک��رد دولت روحان��ی وارد‬ ‫می کنند‪ ،‬ای��ن دولت اقدامات مثبتی هم در‬ ‫حوزه های مختلف داشته که نمی توان از انها‬ ‫چشم پوشی کرد‪.‬‬ ‫یکی از این اقدامات انتشار الیحه بودجه با‬ ‫جزئیات است که می توان از ان به عنوان یک‬ ‫قدم بزرگ و تاریخی در راستای شفاف سازی‬ ‫برنامه های اقتصادی حاکمیتی یاد کرد‪.‬‬ ‫هرچن��د این روزه��ا می��زان نارضایتی از‬ ‫دولت افزای��ش یافته اما ایندگان حداقل در‬ ‫این زمینه از دولت روحانی متش��کر خواهند‬ ‫بود‪ ،‬چراکه باعث شد تمامی جزئیات بودجه‬ ‫ب��رای مردم اش��کار ش��ود تا مل��ت بدانند‬ ‫دالرهای نفت��ی در چ��ه زمینه هایی هزینه‬ ‫می ش��ود؟ ش��اید یک��ی از درس های��ی که‬ ‫می توان از بررسی ردیف های پرشمار و حتی‬ ‫در برخی موارد غیرضروری بودجه گرفت در‬ ‫این دو بیت درخش��ان از شیخ اجل خالصه‬ ‫شده باشد؛‬ ‫چو دخلت نیست خرج اهسته تر کن‬ ‫که می خوانند مالحان سرودی‬ ‫اگر باران به کوهستان نبارد‬ ‫به سالی دجله گردد خشک رودی‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 2‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1649‬‬ ‫پیاپی ‪2967‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫کارشناسان وضعیت بازار ارز پس از انتخابات امریکا را پیش بینی کردند‬ ‫پایان دوران سرکشی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫در علم هواشناس�ی گفته می شود که همیشه‬ ‫پس از جریان هوای پرفش�ار‪ ،‬بای�د انتظار ورود‬ ‫جریانی کم فشار را داشت که طبیعتا باعث تغییر‬ ‫در شرایط اب و هوایی منطقه یادشده می شود‪.‬‬ ‫اقتصاددان�ان زیادی هم به ای�ن اصل باور دارند‬ ‫و معتقدن�د پس از ی�ک دوره بحرانی که موجب‬ ‫ملتهب شدن فضای اقتصادی می شود‪ ،‬می توان‬ ‫انتظ�ار داش�ت ارامش�ی نس�بی در حوزه های‬ ‫گوناگون حکمفرما ش�ود‪ .‬وضعیت ب�ازار ارز نیز‬ ‫در ایران ش�باهت زیادی به ای�ن موضوع دارد‪،‬‬ ‫چراک�ه اگ�ر به رون�د تغییر و تح�والت در بازار‬ ‫دق�ت ش�ود درمی یابیم ک�ه قیمت ه�ا از هفته‬ ‫قبل تاکنون به یک ثبات نس�بی رس�یده است‪.‬‬ ‫کارشناس�ان بر این باورند که التهابات ناش�ی از‬ ‫جو روانی انتخابات امریکا در جهان باعث ش�ده‬ ‫بازارهای داخلی هم واکنش هیجانی نشان دهند‬ ‫و ن�رخ دالر را تا ‪ ۳۲‬هزار تومان نی�ز باال ببرند‪.‬‬ ‫ام�ا خبر ابتالی ترامپ به ویروس کرونا که باعث‬ ‫خانه نشینی او شد‪ ،‬کمی از فشار اخبار متناقض‬ ‫و برق اس�ای ای�ن انتخابات کاس�ت و همین امر‬ ‫موجب ش�د بازار ارز ایران نیز نفس�ی بکش�د و‬ ‫به یک ثبات نس�بی برس�د‪ .‬اوای�ل هفته جاری‬ ‫ن�رخ دالر با وج�ود رکوردش�کنی های تاریخی‪،‬‬ ‫ب�ار دیگر ب�ه کانال ‪ ۲۷‬ه�زار تومان بازگش�ت‪.‬‬ ‫بس�یاری از کارشناس�ان معتقدند همچنان نرخ‬ ‫دالر بس�یار بیش�تر از میزان واقعی ان اس�ت و‬ ‫همزم�ان چندی�ن دلیل ب�رای گران�ی دالر ذکر‬ ‫می کنن�د ک�ه غالبا بهبود چش�م انداز سیاس�ی‬ ‫کش�ور را عامل اصلی تعدیل ن�رخ ارز می دانند‪.‬‬ ‫این دس�ته از کارشناس�ان شفاف سازی در بازار‬ ‫ارز را یک�ی از عوامل مهم ای�ن اتفاق می دانند‪،‬‬ ‫چراک�ه معتقدند اقدام�ات اخیر بان�ک مرکزی‬ ‫توانس�ته اذهان عموم�ی را متقاعد کند که نرخ‬ ‫ارز در بازارهای داخلی بیش از این رشد نخواهد‬ ‫ک�رد و فعال نمی توان ب�ه دالر و یورو به چش�م‬ ‫دارایی های سرمایه ای نگاه کرد‪ .‬همین امر باعث‬ ‫ش�د صف های فروش دالر در میدان فردوسی و‬ ‫چهارراه استانبول شلوغ تر از همیشه شود‪.‬‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫دلی��ل اینکه قیم��ت دالر مرز ‪ ۳۰‬ه��زار تومان را نیز رد کرد‪ ،‬ش��ک و‬ ‫تردید درباره اینده سیاس��ی کش��ور بود‪ .‬اینده سیاسی ما به انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری در ایاالت متحده نیز گره خورده و این مس��ئله منجر به‬ ‫تشدید فضای شک و تردید شده است‬ ‫انچه در انتظار ماست!‬ ‫مه��دی مهدیانی‪ ،‬کارش��ناس مس��ائل اقتصادی در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫‪ ،‬مواض��ع دو رقیب پ��ر و پا قرص‬ ‫امریکای��ی را تش��ریح ک��رده و گفت‪ :‬اگر به سیاس��ت‬ ‫داخلی امریکا توجه کنیم‪ ،‬می بینیم که پیروزی ترامپ‬ ‫مساوی با کاهش مالیات ها‪ ،‬محدودیت بیشتر مهاجرت‪،‬‬ ‫ت��داوم ازادی حمل‪ ،‬خرید و فروش س�لاح‪ ،‬محدودیت‬ ‫بیش��تر برای س��قط جنین و‪ ...‬خواهد ب��ود‪ .‬اما اگر جو‬ ‫بایدن بتواند ارای عمومی را کسب کند می توان انتظار‬ ‫داش��ت که نقش دولت در زندگی شهروندان گسترش‬ ‫یابد‪ ،‬مهاجرت تسهیل شود‪ ،‬محدود کردن قانون خرید‬ ‫و فروش سالح و توجه بیش از پیش به مسئله تغییرات‬ ‫اقلیمی انجام شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به این سطح باالی تضاد منافع‬ ‫اس��ت که می بینیم تنور انتخاباتی امریکا بسیار داغ تر از‬ ‫دوره های قبل شده و همه نگاه ها را به سمت واشنگتن‬ ‫خیره کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم با اقتصاد ما چه کرد؟‬ ‫این تحلیلگر اقتصادی ضمن مقایس��ه ش��اخص های‬ ‫اقتصادی در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬ب��ا ‪ ،۱۳۹۸‬به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫رش��د اقتصادی ایران در س��ال ‪ ۹۸‬نسبت به سال ‪،۹۰‬‬ ‫منف��ی ‪ ۳.۵‬درصد ب��وده و نقدینگی ه��م ‪ ۷۴۴‬درصد‬ ‫رشد را نشان می دهد‪ .‬به عبارتی می توان گفت میانگین‬ ‫قیمت ها در این س��ال ها ‪۷۴۴‬درصد افزایش پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگر به نرخ ارزهای خارجی در س��ال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫نگاه کنیم‪ ،‬قیم��ت ‪۲۵۰۰‬تومان را برای دالر‬ ‫امریکا خواهیم یافت در حالی که نرخ دالر در‬ ‫سال جاری مرز ‪۳۰‬هزار تومان را نیز شکسته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬اما در زم��ان خروج دولت‬ ‫امریکا از برجام ن��رخ دالر ‪۳۴۰۰‬تومان بود و‬ ‫با توجه به نوس��انات اخیر می توان گفت که قیمت این‬ ‫ارز خارجی با افزایش ‪۸۰۰‬درصدی همراه ش��ده است‪.‬‬ ‫البته بخش اعظم این افزایش قیمت مربوط به دو سال‬ ‫اخیر اس��ت که تحریم ها به طور کامل اجرا ش��ده اند که‬ ‫به معنای رش��د ‪۷۸۰‬درصدی قیمت دالر در این مقطع‬ ‫است‪.‬‬ ‫او در ادامه با اش��اره به حجم ذخایر ارزی کش��ور در‬ ‫دوران قب��ل و بعد از خروج امریکا از برجام‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫از س��ویی هم ذخایر ارزی ما پیش از اعمال تحریم های‬ ‫یکجانبه دولت امریکا‪ ،‬حدود ‪۱۰۰‬میلیارد دالر تخمین‬ ‫زده می شد اما درحال حاضر گفته می شود کاهش زیادی‬ ‫داشته اما از میزان دقیق ان اطالعی در دست نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹تکلیف برجام‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتصاد با ی��اداوری مس��ئله برجام‬ ‫و واکن��ش احتمال��ی رئیس جمه��وری بع��دی امریکا‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اتفاقا معتقدم امکان کاهش یا افزایش تنش‬ ‫در ص��ورت پیروزی هر ی��ک از این دو نامزد‬ ‫وجود دارد و خیلی مشخص و دقیق نمی توان‬ ‫واکنش انها را پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اگ�ر تحریم ه�ا س�ر ج�ای خ�ود‬ ‫بمانند‪...‬‬ ‫مهدیانی با تاکید بر امکان کاهش بیش��تر‬ ‫درامدهای کش��ور در صورت ادامه فش��ار بر‬ ‫ایران‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬در صورت ت��داوم تحریم ها‪ ،‬می توان‬ ‫انتظار داشت که از درامدهای ارزی کشور بیش از پیش‬ ‫کاسته شود‪ ،‬تا حدی که ممکن است نقدینگی دالر در‬ ‫ای��ران تا ‪۳۰‬میلیارد دالر نیز کاهش یابد‪ .‬از س��ویی هم‬ ‫انتظار می رود نرخ دالر در بازه ای ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬ساله حدود ‪۳.۳‬‬ ‫برابر افزایش پیدا کند‪ ،‬به عبارتی ممکن است در صورت‬ ‫ادامه سیاس��ت فش��ار حداکثری ازس��وی دولت امریکا‬ ‫قیمت دالر در ‪ ۳ ،۲‬س��ال اینده به مرز ‪۱۰۰‬هزارتومان‬ ‫یا بیش��تر نیز برسد‪ .‬وی گفت‪ :‬در صورت وقوع بدترین‬ ‫سناریو که به معنای ادامه تحریم هاست‪ ،‬انتظار می رود‬ ‫روند افزایش��ی قیمت ارز در دو س��ال اخیر به ‪ ۴‬س��ال‬ ‫این��ده نیز تعمیم یافته و نرخ دالر نیز همچنان افزایش‬ ‫پی��دا کند‪ .‬اما اتفاق جالبی در بازار س��هام رخ می دهد‪،‬‬ ‫چراکه پیش بینی می ش��ود در صورت پی��روزی دونالد‬ ‫ترامپ‪ ،‬بورس تهران با رش��د نس��بتا خوبی همراه شود‬ ‫که البته دالیل خاص خودش را نیز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اگر تحریم ها لغو شوند‪...‬‬ ‫این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی ب��ا در نظر گرفتن‬ ‫پیامده��ای احتمالی لغو تحریم ه��ا‪ ،‬تحلیل کرد‪ :‬اما در‬ ‫این صورت داس��تان به کلی تفاوت خواهد کرد‪ ،‬در گام‬ ‫نخست درامدهای ارزی کشور با افزایش همراه می شود‪،‬‬ ‫به نحوی که حتی ممکن اس��ت حجم دالر (به صورت‬ ‫اس��کناس) در گردش کش��ورمان به ‪۱۴۰‬میلیارد دالر‬ ‫نیز برس��د‪ .‬او در ادامه به‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬همانطور‬ ‫که گفته ش��د اگر تحریم ها لغو یا تعلیق شوند می تواند‬ ‫انتظار داش��ت که در کوتاه مدت قیمت دالر با کاهشی‬ ‫‪۳۰‬درصدی مواجه می ش��ود که به معنای رسیدن نرخ‬ ‫دالر ب��ه قیمت ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۳‬هزار تومان اس��ت‪ .‬در صورت‬ ‫وقوع این س��ناریو انتظار می رود ساالنه به طور میانگین‬ ‫نرخ دالر حدود ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬درصد افزایش قیمت داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مهدیانی با اش��اره به بهبود فضای تجارت در صورت‬ ‫پیروزی جو بایدن‪ ،‬بیان کرد‪ :‬به طور کلی می توان گفت‬ ‫که در صورت موفقیت دموکرات ها در انتخابات امریکا‪،‬‬ ‫به صورت سیس��تماتیک صادرات و واردات ریس��ک و‬ ‫هزینه به مراتب کمتری داش��ته باش��ند‪ .‬بازار سهام نیز‬ ‫به یک ثبات نس��بی می رس��د‪ ،‬چون به لحاظ سیاسی‬ ‫ریس��ک کمتری وجود خواهد داش��ت که بازار را تحت‬ ‫فشار قرار دهد‪.‬‬ ‫شک و تردیدها کمتر شده است‬ ‫مجتبی دیبا‪ ،‬کارش��ناس ارش��د بازارهای مال��ی در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫درباره میزان واقع��ی نرخ ارز در بازار‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬اگر‬ ‫بخواهیم نرخ اس��می یا ذاتی دالر را بررسی کنیم‪ ،‬حدود ‪ ۱۸‬تا ‪۲۰‬‬ ‫هزار تومان خواهد بود‪ .‬البته تزریق و پمپاژ دالر به کشور می تواند‬ ‫تاثیرات مثبتی هم داش��ته باشد و سیاست دولت نیز در این دوره‬ ‫در راس��تای پایین اوردن سطح تقاضا در بازار بود‪ .‬این کارشناس‬ ‫مس��ائل اقتصادی بیان کرد‪ :‬در بورس هم اصطالحا به کاری که در‬ ‫ی فروشی» می گویند؛‬ ‫ی خری» یا «خال ‬ ‫بازار انجام می ش��ود‪« ،‬خال ‬ ‫به این معنا که بدون مبادله کاالیی‪ ،‬قیمت گذاری انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫اگ��ر به حجم های بازار ارز در دوره ای که نرخ تا ‪ ۳۲‬هزار تومان هم‬ ‫رس��یده بود‪ ،‬دقت کنیم می بینیم که مثال ‪ ۸۵‬میلیون دالر به بازار‬ ‫تزریق می ش��د اما فقط یک میلیون دالر ان فروش می رفت‪ .‬دولت‬ ‫عمال با این کار به بازار این سیگنال را داد که ‪ ۳۲‬هزار تومان قیمتی‬ ‫نیست که بتوان روی ان سرمایه گذاری کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعدیل فضای پارادوکسیکال‬ ‫وی با اش��اره به موضوع انتخابات ریاس��ت جمهوری در ایاالت‬ ‫متح��ده امریکا و تاثیرات ان بر اقتص��اد ایران‪ ،‬افزود‪ :‬به اعتقاد من‬ ‫دلیلاینکهقیمتدالرمرز‪۳۰‬هزارتومانرانیزردکرد‪،‬شکوتردید‬ ‫درباره اینده سیاس��ی کشور بود‪ .‬البته می دانیم که اینده سیاسی‬ ‫م��ا چه بخواهیم و چه نخواهیم به انتخابات ریاس��ت جمهوری در‬ ‫ایاالت متحده نیز گره خورده و این مسئله منجر به تشدید فضای‬ ‫شک و تردید شده و پیرو ان نرخ دالر رکوردهای عجیبی را به ثبت‬ ‫رس��اند‪ ،‬به همین دلیل شاهد وجود یک فضای پارادوکسیکال در‬ ‫بازار بودیم‪ .‬در روزهای اخیر سیگنال هایی به بازار داده شد مبنی‬ ‫بر اینکه شاید بایدن بتواند به کاخ سفید راه یابد‪ .‬از سویی هم به نظر‬ ‫می رس��د بازار متقاعد ش��ده اگر هم ترامپ سر کار بیاید‪ ،‬احتمال‬ ‫تواف��ق بین ایران و دولت ایاالت متحده امریکا باالس��ت؛ بنابراین‬ ‫می توان گفت بازار با ذهنیت های کاهش دهنده تردیدها‪ ،‬ش��کل‬ ‫جدی��د خ��ود را ایجاد کرده‪ ،‬به همین دلیل اس��ت که‬ ‫قیم��ت دالر کمی به اع��داد و ارقام واقعی تر (‪ ۱۸‬تا ‪۲۰‬‬ ‫هزار تومان) نزدیک شده است‪ .‬این تحلیلگر اقتصادی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬تزریق ارز دیگر اهمیتی ندارد‪ .‬همانطور که‬ ‫پیش ت��ر نیز ذکر کردم انچه باعث ایجاد این ش��رایط‬ ‫ش��ده‪ ،‬کاهش شک و تردیدها نسبت به اینده سیاسی‬ ‫کشور است‪ .‬هرچند هنوز هم این بار روانی وجود دارد‬ ‫ام��ا به اعتق��اد من اتفاقاتی روی داده که کمی میزان این فش��ار را‬ ‫کمتر کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست دولت درست است‬ ‫دیبا ضمن تایید سیاس��ت های دولت ب��رای کنترل نرخ ارز‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬دولت سیاس��ت درستی را در پیش گرفته است‪ .‬اگر‬ ‫می خواهیم روش دولت را تفس��یر کنی��م باید بگوییم دولت عمال‬ ‫تزری��ق زیادی به بازار نمی کند و ب��ا پولی که خود مردم در اختیار‬ ‫دارند‪ ،‬این چرخه می چرخد‪ .‬البته از س��ویی هم باید یاداور شد که‬ ‫در شهریور توانستیم کمی نفت بفروشیم‪ ،‬اما می دانیم که عایدی‬ ‫فروش نفت هنوز وارد کشور نشده است‪ .‬هرچند گفته می شود قرار‬ ‫اس��ت از چند مجرا ارزهایی به بانک مرکزی تزریق ش��ود اما هنوز‬ ‫این موارد محقق نشده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایا دالر ‪ ۱۵‬هزار تومانی را خواهیم دید؟‬ ‫این کارش��ناس ارش��د بازارهای مالی در پایان ضمن اش��اره به‬ ‫تصور مس��ئوالن پیرامون یک توافق احتمالی با غرب‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫در صورتی که ش��اهد تزریق میزان باالیی ارز (در حد چند میلیارد‬ ‫دالر) ب��ه بازار باش��یم‪ ،‬می توان حدس زد احتم��اال توافقی در بعد‬ ‫بین المللی در راه اس��ت‪ .‬در نهایت باید تاکید کنم زمانی حاکمیت‬ ‫به این نتیجه می رس��د که قیمت ها به واقعیت نزدیک شده که ان‬ ‫حجم باالی پول را وارد بازار کند‪ .‬در صورت وقوع چنین ش��رایطی‬ ‫می توان حتی دالر زیر ‪ ۱۵‬هزار تومانی را بار دیگر دید‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫‹ ‹دالالن در فاز تعلیق و تردید‬ ‫در کن��ار توصیه برخ��ی دالالن بازار ارز ب��ه یکدیگر‬ ‫مبنی ب��ر تبدیل بخش کوچک��ی از دارایی های ارزی به‬ ‫ریالی‪ ،‬اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر افزایش‬ ‫شدید ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز و اثرپذیری این‬ ‫بازار از اخبار روزهای اینده‪ ،‬ش��کنندگی بازار ارز و سایه‬ ‫س��نگین اثرات روانی بر بازار ارز در اذهان تداعی ش��ده‬ ‫است‪ .‬این ش��کنندگی انجایی معنا پیدا می کند که به گفته یکی‬ ‫از فع��االن ب��ازار ارز‪ ،‬همراه با تمایل پایی��ن متقاضیان ارزی برای‬ ‫خرید ارز در بازار متش��کل و سامانه نیما‪ ،‬اخباری مانند ازادسازی‬ ‫دارایی های بلوکه ش��ده کش��ور و نزدیک ش��دن به ایام انتخابات‬ ‫امری��کا‪ ،‬اقدامات س��فته بازانه و تحلیل های قاطعان��ه درباره روند‬ ‫افزایش��ی بازار ارز را به حداقل رس��انده است‪ .‬یکی از فعاالن بازار‬ ‫ارز در چهارراه استانبول در گفت وگو با خبرگزاری مهر گفت‪ :‬پس‬ ‫از حدود ‪ ۳‬س��ال رش��د پیاپی نرخ ارز‪ ،‬نیاز به یک دوره استراحت‬ ‫و دس��ت کم ثب��ات در نرخ ارزهای خارجی و اقتصاد کالن کش��ور‬ ‫احس��اس می ش��ود و این مهم دور از ذهن نیس��ت‪ .‬وی همچنین‬ ‫به افزایش حساس��یت نهاد های نظارتی در مواجهه با نرخ س��ازان‬ ‫فض��ای مجازی و حقیقی که در قال��ب معالمالتی نظیر فردایی و‬ ‫شبانه در افزایش التهابات بازار ارز دخیل هستند‪ ،‬اشاره کرد و این‬ ‫مسئله را یکی دیگر از دالیل ارامش نسبی بازار و کاهش تحرکات‬ ‫دالالن دانس��ت‪ .‬براساس انچه مطرح شد‪ ،‬به منظور جلوگیری از‬ ‫نوس��ان گیری واسطه ها‪ ،‬در روزهای اخیر حرکت نرخ صرافی ملی‬ ‫در بازار اس��کناس ارزی هم پای نرخ بازار ازاد تنظیم می شود و در‬ ‫یک هفته اخی��ر‪ ،‬نرخ فروش دالر در بازار تهران از ‪ ۳۲‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫تومان به ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان رس��یده اس��ت و در شرایط کنونی‬ ‫خریداران محتاطانه و با فاصله قابل توجهی نس��بت به نرخ فروش‬ ‫اقدام به خرید ارز می کنند‪.‬‬ ‫باتوج��ه ب��ه اینک��ه کمت��ر از‬ ‫‪ ۲۴‬س��اعت به پای��ان رقابت های‬ ‫انتخابات��ی در امری��کا مان��ده‬ ‫و پیش��تازی ج��و بای��دن در‬ ‫نظرس��نجی ها‪ ،‬بازاره��ای داخلی‬ ‫ای��ران نی��ز متقاع��د ش��ده اند که‬ ‫شانس این سیاس��تمدار کهنه کار‬ ‫دموکرات برای ورود به کاخ سفید‬ ‫بسیار بیشتر از ترامپ است‪.‬‬ ‫بس��یاری از کارشناسان اقتصاد‬ ‫در ای��ران نی��ز با اش��اره به همین‬ ‫موض��وع‪ ،‬ان را مهم تری��ن عام��ل‬ ‫کاه��ش نرخ ارز در هفته گذش��ته‬ ‫می دانن��د و معتقدن��د در صورت‬ ‫پیروزی بایدن‪ ،‬دولت حجم باالیی‬ ‫از ارز را ب��ه ب��ازار تزری��ق خواهد‬ ‫کرد تا فضای مثبت روانی ناش��ی‬ ‫از پی��روزی دموکرات ها را ش��دت‬ ‫ببخشد‪ .‬این گروه از صاحب نظران‬ ‫بر این باورند اگ��ر چنین اتفاقاتی‬ ‫روی ده��د می توانیم بار دیگر دالر‬ ‫‪ ۱۵‬ه��زار تومانی را ببینیم‪ ،‬اما اگر‬ ‫ترامپ پیروز این میدان باشد‪ ،‬تنها‬ ‫راه��ی که می تواند پ��ول ملی را از‬ ‫این گرداب نجات دهد ازسرگیری‬ ‫مذاک��رات دیپلماتی��ک بی��ن‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران و دولت‬ ‫مستقر در واشنگتن خواهد بود‪.‬‬ ‫انتظار می رود‬ ‫ساالنه به طور‬ ‫میانگین نرخ‬ ‫دالر حدود ‪۱۵‬‬ ‫تا ‪۲۰‬درصد‬ ‫افزایش‬ ‫داشته باشد‬ ‫یادداشت‬ ‫سومین هلدینگ‬ ‫بزرگ سیمانی‬ ‫کشور‬ ‫بورسی می شود‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از عرضه سهام‬ ‫هلدینگ سیمان غدیر در بازار دوم فرابورس تا پایان پاییز امسال‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدرضا سلیمیان با بیان اینکه هلدینگ سیمان غدیر‬ ‫در شهریور امسال با نماد «سغدیر» در فهرست نمادهای بازار دوم فرابورس‪،‬‬ ‫درج شده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬مطابق دستورالعمل پذیرش فرابورس‪ ،‬سهامدار عمده‬ ‫تا ‪ ۴‬ماه بعد از درج‪ ،‬برای عرضه س��هام فرصت خواهد داش��ت‪ .‬وی درباره‬ ‫جایگاه این ش��رکت در صنعت س��یمان گفت‪ :‬هلدینگ سیمان غدیر با در‬ ‫اختیار داش��تن س��هم ‪ ۱۰‬درصدی از ظرفیت تولید سیمان کشور (معادل‬ ‫‪ ۸.۶‬میلیون تن) در رتبه سوم بزرگ ترین تولیدکنندگان این کاال در کشور‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬همچنین جایگاه این هلدینگ در صنعت به لحاظ تولید‬ ‫عملیاتی محصول سیمان طی امسال‪ ،‬در رتبه دوم است‪ .‬سلیمیان درباره‬ ‫میزان سهام مشمول عرضه اولیه گفت‪ :‬توافقات مربوط به این موضوع میان‬ ‫شرکت سرمایه گذاری غدیر به عنوان سهامدار ما و فرابورس در حال نهایی‬ ‫شدن است و به طور قطع تالش می شود مطابق الزامات و دستورالعمل های‬ ‫مص��وب‪ ،‬اقدامات الزم انجام ش��ود‪ .‬مدیرعامل هلدینگ س��یمان غدیر از‬ ‫برنامه های این ش��رکت برای بازارگردانی سهام شرکت های تابع خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬یکی از استراتژی های اصلی هلدینگ سیمان غدیر‪ ،‬حمایت از سهام‬ ‫ش��رکت های مدیریتی فعال در بازار س��رمایه در قال��ب انعقاد قراردادهای‬ ‫بازارگردانی اس��ت‪ ،‬چراکه ارزندگی س��هام و چشم انداز فعالیت شرکت های‬ ‫زیرمجموعه‪ ،‬مناس��ب بوده و توانسته اند بازدهی مناسبی را برای ذی نفعان‬ ‫خود ایجاد کنند‪.‬‬ ‫بهترین گزینه‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫کدام است؟‬ ‫میترا تاتاری‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫در ح��ال گ��ذار از دروازه عجیب��ی از‬ ‫تاری��خ هس��تیم‪ .‬ب��اال گرفتن بح��ران کرونا‪،‬‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمهوری امری��کا و اتفاقات‬ ‫عجی��ب سیاس��ی و اقتصادی داخل کش��ور‬ ‫ک��ه تصمیم گیری برای بس��ترهای مناس��ب‬ ‫س��رمایه گذاری را برای ما س��خت تر می کند‪.‬‬ ‫ارزش پ��ول ملی در این س��ال های س��خت‬ ‫تحریمی و با برخی تصمیمات اشتباه اقتصادی‬ ‫تا حدی پایین امده که برایمان عجیب است‬ ‫اگر کسی بگوید بهترین استراتژی در شرایط‬ ‫ح��ال حاضر و باتوج��ه به نتیج��ه انتخابات‪،‬‬ ‫نگه داشتن «ریال» اس��ت‪ .‬بورس بازان مرداد‬ ‫امسال را خوب به خاطر دارند‪ .‬سقف تاریخی‬ ‫ش��اخص کل بورس و دستیابی به محدوده ‪2‬‬ ‫میلیون واحد در کن��ار اخبار مثبت و توصیه‬ ‫مس��ئوالن به سرمایه گذاری در بورس‪ ،‬ریزش‬ ‫شاخص ها را غیرقابل باورتر می کرد‪ .‬در نهایت‬ ‫بازار س��هام از اواخر مرداد و با یک شلختگی‬ ‫خبری و تایید و تکذیب های پش��ت س��ر هم‬ ‫برای عرضه صندوق دارا دوم‪ ،‬شروع به ریزش‬ ‫کرد و بی توجه به رش��د بازارهای موازی مثل‬ ‫دالر و ط�لا‪ ،‬ب��ه ریزش خود ادام��ه داد‪ .‬حاال‬ ‫ابان اس��ت و ت��ا انتخابات ریاس��ت جمهوری‬ ‫امری��کا چند قدمی بیش نمان��ده و ما دوباره‬ ‫در همان برهه تاریخی برای تصمیم گیری در‬ ‫زمینه سرمایه های مان هس��تیم‪ .‬احتمال باال‬ ‫رفتن نرخ س��که و دالر و ب��ه تبع ان تمامی‬ ‫اجناس و کاالها خواب ش��ب را برای بسیاری‬ ‫از ش��هروندان س��خت کرده است‪ .‬اما بهترین‬ ‫استراتژی در این روزها چیست؟‬ ‫ن��رخ دالر تا محدوده ه��ای ‪ ۳۲‬هزار تومان‬ ‫ه��م باال رفت اما یک کاه��ش ‪ ۵‬هزار تومانی‬ ‫را فق��ط در یک روز تجربه ک��رد‪ .‬البته وضع‬ ‫در ب��ازار ازاد به مرات��ب بدتر ب��ود و حتی در‬ ‫نرخ ‪ ۲۵‬هزار تومان هم دالر خریدار نداش��ت‪.‬‬ ‫دقیقا ‪ 2‬روز بع��د روند دوباره حالت عادی به‬ ‫خود گرفت و این روزها با عقب نش��ینی بانک‬ ‫مرکزی از سیاس��ت رفع تعهد ارزی‪ ،‬رسیدن‬ ‫موع��د انتخابات امری��کا و پیش بینی ها برای‬ ‫نش��ان دادن حال خ��وب ش��اخص بورس و‬ ‫اف��ت ارزش دالر‪ ،‬هم��ه و همه نش��ان از این‬ ‫دارد ک��ه بازارهای ط�لا‪ ،‬دالر و حتی خودرو‬ ‫در پرریس��ک ترین محدوده ه��ا ب��رای خرید‬ ‫و س��رمایه گذاری ق��رار گرفته اند‪ .‬ش��اید در‬ ‫ای��ن ش��رایط یک��ی از بهترین اس��تراتژی ها‬ ‫برای اف��رادی که قصد حفظ ارزش س��رمایه‬ ‫خ��ود را دارن��د نگهداری ریال باش��د! از دید‬ ‫تحلیلگران بازارهای مال��ی‪ ،‬خرید در مناطق‬ ‫اشباع‪ ،‬پرریسک و از دید سرمایه گذاری کامال‬ ‫اشتباه است‪ .‬بازارهای مالی همیشه با ریسک‬ ‫و نب��ود قطعیت همراه ب��وده و ما در صورتی‬ ‫می توانی��م به بهترین ش��کل در ای��ن بازارها‬ ‫فعالی��ت کنیم که محدوده های پرریس��ک و‬ ‫کم ریس��ک را ب��رای خرید شناس��ایی کنیم‪.‬‬ ‫باتوج��ه ب��ه انتخابات پیش رو و ش��وکی که‬ ‫می تواند به بازارهای مالی تمام دنیا وارد کند‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری روی بازارهایی که در س��قف‬ ‫تاریخی خود و در محدوده های اش��باع خرید‬ ‫قرار گرفته اند‪ ،‬پرریسک ترین کار ممکن است‪.‬‬ ‫صرافی ملی چند روزی اس��ت که نرخ خرید‬ ‫ارز را اعالم نمی کند و فقط نرخ فروش را روی‬ ‫تابلو مشخص می کند! به نظر شما اگر کاالیی‬ ‫خریدار داشته باشد‪ ،‬چرا نرخ خرید ان هنگام‬ ‫فروش به خریدار اعالم نمی ش��ود؟! اگر شما‬ ‫بدانی��د که برای ی��ک کاال‪ ،‬خریداری در بازار‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬ایا حاضر به خرید ان هس��تید؟‬ ‫این اتفاقی است که از نظر بیشتر کارشناسان‬ ‫بازارهای مالی برای دالر و طال و البته با کمی‬ ‫تاخیر برای دارایی های دالری از قبیل خودرو‬ ‫و ملک و‪ ...‬می تواند رخ دهد‪ .‬ش��اید وقتی به‬ ‫عقب برمی گردیم از خیلی از سرمایه گذاری ها‬ ‫و اش��تباهات فاحش در معامله گری پشیمان‬ ‫باش��یم و ارزو کنیم که کاش می شد مثال به‬ ‫م��رداد ‪ ۹۹‬برگردیم تا این بار بهترین تصمیم‬ ‫را برای دارایی و سرمایه مان بگیریم‪ .‬اما همین‬ ‫روزها و همین س��اعت ها دوب��اره تکرار تاریخ‬ ‫اس��ت و ما می توانیم با یک تصمیم درس��ت‬ ‫ک��ه در نهایت براس��اس احتم��االت و طبق‬ ‫فاکتورهای منطقی بازار گرفته شده‪ ،‬در اینده‬ ‫حس��رت نخوریم که کاش می شد به ابان ‪۹۹‬‬ ‫برگشت و فالن اشتباه را مرتکب نشد!‬ ‫بازارهای مالی برپایه احتماالت و ریسک بنا‬ ‫شده اند و بسیار بی رحم اند‪ .‬شناسایی مناطق‬ ‫پرریسک و کم ریسک برای خرید کاری است‬ ‫که می توانیم در جهت حفظ و باال بردن ارزش‬ ‫سرمایه های مان انجام دهیم‪.‬‬ صفحه 15 ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬ابان ‪ 16 -1399‬ربیعاالول‪ 2 - 1442‬نوامبر‪-2020‬شماره‪-1649‬پیاپی‪2967‬‬ ‫انتخابات امریکا و اینده اقتصاد ایران‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪instagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫کلید ورود به کاخ سفید در دست «الکترال کالج»است؟‬ ‫تنها یک روز تا یک��ی از پرهیاهوترین انتخابات‬ ‫جهان باقی مانده اس��ت؛ انتخاباتی که پیش بینی‬ ‫می ش��ود می��زان مش��ارکت باالیی را نس��بت به‬ ‫دوره های گذش��ته به ثبت برس��اند‪ .‬ش��هروندان‬ ‫امریکای��ی در اقدام��ی بی س��ابقه تنه��ا ت��ا روز‬ ‫جمعه ‪ ۵۱‬میلی��ون برگه رای (زودهن��گام) را به‬ ‫صندوق ه��ای پس��تی انداخته اند‪ .‬ام��ا این میزان‬ ‫مش��ارکت رو به افزایش چق��در در نتیجه نهایی‬ ‫انتخاب��ات ‪ 3‬نوامب��ر تاثیرگذار اس��ت؟ اگر ارای‬ ‫عمومی مردم سرنوشت س��از اس��ت‪ ،‬چرا هیالری‬ ‫کلینتون در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی و ال گور در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬باوج��ود پی��روزی در ارای مردمی‪ ،‬نتیجه‬ ‫را ب��ه رقبای جمهوری خ��واه خود یعن��ی دونالد‬ ‫ترامپ و جورج بوش واگذار کردند؟ درباره مجمع‬ ‫«گزینش��گران» یا «الکت��رال کالج» کلید ورود به‬ ‫کاخ سفید چه می دانیم؟ الکترال ها چه نقشی در‬ ‫انتخاب رئیس جمهوری امریکا دارند و نس��بت ان‬ ‫با ارای مردمی چیست؟‬ ‫‹ ‹توده نااگاه و اقلیت خردمند!‬ ‫با پیش��نهادی باشد که در س��نای روم ارائه شده‬ ‫ب��ود‪ .‬در نظ��ام ش��ورای گزینش��گران انتخاب��ات‬ ‫ریاست جمهوری امریکا نیز نمایندگان ایالت ها در‬ ‫نقش همان گروه های صدنفره هستند‪.‬‬ ‫طی سال ها‪ ،‬هرچند اهمیت مالکیت و ثروت در‬ ‫حق رای به مرور زمان رفع شده و هر چه گذشت‬ ‫گروه های بیشتری از ش��هروندان امریکایی اجازه‬ ‫یافته اند تا در انتخابات رای بدهند‪ ،‬اما شهروندان‬ ‫هرگ��ز اج��ازه پیدا نکردن��د که با رای مس��تقیم‬ ‫رئیس جمهورشان را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹الکترال کالج چگونه کار می کند؟‬ ‫در ای��االت متح��ده‪ ،‬رئیس جمهوری براس��اس‬ ‫مجموع ارای عمومی ریخته شده در صندوق های‬ ‫رای انتخ��اب نمی ش��ود‪ .‬هر ی��ک از ایالت ها (جز‬ ‫ایالت نبراس��کا و ایال��ت مِین) ش��ماری نماینده‬ ‫دارند که به انها «گزینشگر» گفته می شود‪ .‬شمار‬ ‫این گزینش��گران برابر با ش��مار نمایندگانی است‬ ‫ک��ه هر ایالت به «مجل��س نمایندگان» و مجلس‬ ‫س��نای امریکا می فرس��تد؛ مثال ایالت پرجمعیت‬ ‫کالیفرنیا‪ ۵۵ ،‬گزینش��گر دارد و االس��کای سرد‪،‬‬ ‫به خاط��ر ش��مار س��اکنان ان‪ 3 ،‬انتخاب کنن��ده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این افراد که تعلقات حزبی شان مشخص است‪،‬‬ ‫هر ‪ ۴‬سال یک بار توسط مردم تنها برای برگزیدن‬ ‫رئیس جمهوری انتخاب و متعهد می شوند به یکی‬ ‫از نامزدهای مدنظر شهروندان رای بدهند‪.‬‬ ‫ه��ر ی��ک از نامزدها ک��ه در ه��ر ایالت صاحب‬ ‫بیشتر از ‪ ۵۰‬درصد ارا شود‪ ،‬همه ارا از ان اوست‪.‬‬ ‫یعنی ش��ما در امریکا به جای رای دادن مستقیم‬ ‫ب��ه خود رئیس جمهوری‪ ،‬به افرادی رای می دهید‬ ‫ک��ه رئیس جمهوری مدنظ��ر ش��ما را نمایندگی‬ ‫می کنند‪ .‬دلیل انتخابات زودهنگام هم که از چند‬ ‫روز قبل در امریکا ش��روع ش��ده همین است که‬ ‫مردم در حال انتخاب گزینش��گرها هستند و این‬ ‫گزینش��گرها‪ ۳ ،‬نوامبر رئیس جمهوری را انتخاب‬ ‫می کنند‪ .‬در امریکا ‪ ۵۳۸‬گزینشگر از همه ایالت ها‬ ‫و مناطق وجود دارد‪.‬‬ ‫نامزدی می تواند راهی کاخ سفید شود که ارای‬ ‫دست کم ‪ ۲۷۰‬گزینشگر را تصاحب کند‪ .‬همان طور‬ ‫که خواندید‪ ،‬از پیش مش��خص است گزینشگرانی‬ ‫که م��ردم به انها رای می دهند‪ ،‬ب��ه کدام یک از‬ ‫احزاب دموکرات یا جمهوری خواه تعلق دارند‪ ،‬اما‬ ‫این به معنی ان نیست که براساس گرایش حزبی‬ ‫خود رای دهند؛ ضمن اینکه براس��اس قانون ‪۲۹‬‬ ‫ای��االت متحده امریکا‪ ،‬دادن رای مخالف توس��ط‬ ‫الکتور‪ ،‬غیرقانونی اس��ت و جرم تلقی می شود‪ ،‬در‬ ‫حالی که در ‪ ۲۱‬ایال��ت منع قانونی ندارد‪ .‬در این‬ ‫می��ان اما افراد اندکی هس��تند که ب��ه رای مردم‬ ‫خیانت می کنند و به نامزد مدنظر رای نمی دهند؛‬ ‫افرادی که به انها «الکتور خائن» می گویند‪ .‬سال‬ ‫‪ ،۲۰۱۶‬ارای عمومی ایالت واش��نگتن به کلینتون‬ ‫داده ش��ده بود‪ ،‬اما از میان ‪ ۱۲‬کالج الکترال ایالت‬ ‫واشنگتن‪ 8 ،‬نفر به کلینتون رای دادند‪.‬‬ ‫‪ 4‬دموک��رات به ج��ای رای ب��ه کلینت��ون‪ ،‬ب��ه‬ ‫نامزده��ای دیگ��ر رای دادن��د‪ .‬برای مث��ال برت‬ ‫چیافالو‪ ۳۸ ،‬ساله از اورت ایالت واشنگتن به جای‬ ‫رای ب��ه هی�لاری کلینتون به کالین پ��اول‪ ،‬وزیر‬ ‫خارجه سابق امریکا در زمان بوش جمهوری خواه‬ ‫رای داد!‬ ‫‹ ‹بایدن‪ ،‬طعمه الکترال کالج می شود؟‬ ‫در قریب به اتفاق ایاالت (جز دو ایالت نبراس��کا‬ ‫و مِی��ن) اگر الکتورهای یک نامزد رای بیش��تری‬ ‫بیاورند‪ ،‬تمام ارای الکترال ان ایالت را از ان خود‬ ‫می کنند؛ مثال در س��ال ‪ ۲۰۰۰‬جورج دبلیو بوش‬ ‫از مجم��وع ‪ 6‬میلیون رای داده ش��ده در فلوریدا‬ ‫با اختالف فقط ‪ ۱۷۵۴‬رای توانس��ت هر ‪ ۲۹‬رای‬ ‫الکت��رال فلوریدا را ببرد و ب��ا همین نتیجه راهی‬ ‫کاخ سفید شود‪.‬‬ ‫همین س��ازکار نیز باعث پیروزی دونالد ترامپ‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬ش��د‪ .‬در ان سال از مجموع ارای‬ ‫‪ 3‬ایالت میش��یگان‪ ،‬پنسیلوانیا و ویسکانسین (که‬ ‫از س��ال ‪ ۱۹۹۲‬همیشه دموکرات ها در ان ایاالت‬ ‫پی��روز بودن��د)‪ ،‬الکتورهای ترام��پ ‪ ۸۰‬هزار رای‬ ‫بیش��تر اوردند و تمام ارای الکت��رال این ‪ 3‬ایالت‬ ‫را از ان خود کردند و سرنوش��ت ریاست جمهوری‬ ‫ب��ا ای��ن ‪ ۸۰‬ه��زار رای‪ ،‬در میان مجم��وع ‪۱۳۷‬‬ ‫میلیون رایی که در کش��ور ب��ه ترامپ و هیالری‬ ‫کلینت��ون داده ش��ده ب��ود ب��ه نفع ترام��پ رقم‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫در انتخابات ‪ ،۲۰۲۰‬هرچند با نزدیک ش��دن به‬ ‫‪ 3‬نوامبر فاصل��ه ارای عمومی جو بایدن و دونالد‬ ‫ترامپ رو به کاهش اس��ت‪ ،‬اما بایدن‪ ،‬نامزد حزب‬ ‫دموک��رات با پیش��تازی ح��دود ‪ ۸‬درصدی اقبال‬ ‫زیادی برای پی��روزی دارد؛ اگر این فاصله زیاد به‬ ‫زی��ر ‪ ۵‬درصد نرس��د و او نیز ‪ ۱۴‬دس��امبر طعمه‬ ‫دیگری برای نظام الکترال کالج نشود‪.‬‬ ‫شمارش معکوس‬ ‫اش�کبوس طالبی‪ -‬روانش�ناس مقیم مریلند‪ :‬ایا نتیجه‬ ‫این انتخابات‪ ،‬امریکا را تکان خواهد داد؟ س��وال مش��کلی است‬ ‫اما جواب ان بس��تگی به نوع نتیج��ه این انتخابات دارد‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناسان‪ ،‬چندین اتفاق محتمل پیش روست‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اق��ای ترام��پ ب��ا رای نس��بتا ب��اال حت��ی در ایالت های‬ ‫‪ swing states‬مث��ل فلوری��دا‪ ،‬پنس��یلوانیا‪ ،‬ویسکانس��ن و‬ ‫کارولینای ش��مالی هم رای بیاورد و مجلس س��نا هم همچنان‬ ‫در دست جمهوری خواهان بماند که ترامپیسم اوج می گیرد و به‬ ‫یک (برند) یا مدل حکومتی‪-‬سیاس��ی جهانی تبدیل خواهد شد‬ ‫و امریکا با س��رعت به سوی حکومتی شبه فاشیست یا امپرانوری‬ ‫اقتصادی‪-‬نظامی‪ ،‬با ش��کاف طبقاتی بیش��تر روی خواهد اورد‪.‬‬ ‫احتم��اال س��ازمان ملل‪ ،‬بهداش��ت جهانی و س��ایر تش��کیالت‬ ‫بین الملل��ی مثل دیده بان حقوق بش��ر و بانک جهانی ضعیف تر‬ ‫ش��ده یا از بی��ن خواهند رف��ت و ترامپ س��ازمان های جهانی‬ ‫خودش را به جهان دیکته خواهد کرد با مش��ارکت کش��ورهای‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬انگلیس‪ ،‬اسرائیل و روسیه تا در برابر چین بایستد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ترام��پ ب��ا اخت�لاف کم پیروز ش��ود اما س��نا به دس��ت‬ ‫دموکرات ها بیفتد‪ .‬در این حالت حزب جمهوری خواه به احتمال‬ ‫زیاد اطراف ترامپ را خلوت کرده و از (ترامپیسم) فاصله بگیرند‬ ‫و خودش��ان را برای ارایش و بازیگران جدیدت��ر اماده بکنند و‬ ‫افراد مسن مجلسین را به بازنشستگی بفرستند تا زمینه را برای‬ ‫ایجاد برند جدید با محتوای قدیم حزب‪ ،‬برای ریاس��ت جمهوری‬ ‫و سنای اینده اماده کنند‪ .‬در این حالت اتفاقات عجیب و غریبی‬ ‫پیش نخواهد امد و دموکرات ها خواهند توانست از ترامپ «شیر‬ ‫ناصرالدین شاه» بس��ازند و برنامه های بهداشت همگانی خود را‬ ‫پیش ببرند‪ ،‬تنش های نژادی را کم کنند و محدودیت های ورود‬ ‫مهاجران به امریکا را به حالت عادی دراورند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬حالت سوم که محتمل است اینکه بایدن ایالت های فلوریدا‬ ‫و پنس��یلوانیا را ببرد اما تگزاس و کارولینای شمالی را به ترامپ‬ ‫واگ��ذار کند و با اختالف کمی از صندوق بیرون بیاید و س��نا را‬ ‫هم دموکرات ها در دست بگیرند‪ .‬دعوا در دادگاه ها و شورای عالی‬ ‫قضایی ادامه خواهد داشت تا باالخره بایدن پس از یک کشمکش‬ ‫نفس گیر و تشنجات درونی‪ ،‬پس از یکی دو ماه‪ ،‬وارد کاخ سفید‬ ‫بشود‪ .‬در این حالت جمهوری خواهان ترامپ زدایی خواهند کرد‬ ‫و دس��ت به یک خانه تکانی بزرگ و تصفیه در ارکان های حزب‬ ‫می زنن��د تا با یک برنامه جدید وارد بازی «کی بود کی بود‪ ،‬من‬ ‫نبودم» بشوند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬اخری��ن و محتمل ترین نتیجه می تواند این باش��د که ‪۶۰‬‬ ‫درصد از ‪ ۲۶۰‬میلیون واجدان ش��رایط رای ده��ی در انتخابات‬ ‫شرکت کنند‪.‬‬ ‫یعنی ح��دود ‪ ۱۶۵‬میلیون امریکایی پ��ای صندوق ها رفته و‬ ‫اقای بایدن را با اختالف ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬درصد‪ ،‬باال بکش��ند و مجلس‬ ‫سنا را هم در ‪ ۴‬ایالت دیگر به دست بیاورند؛ مثل ایاالت جورجیا‪،‬‬ ‫کارولینای جنوبی‪ ،‬اریزونا و تگزاس‪.‬‬ ‫اگر حدود ‪ ۹۰‬میلیون نفر دیگر پای صندوق ها کشیده شوند‪،‬‬ ‫ان وق��ت هم ترامپ و هم ح��زب جمهوری خواه کیش و مات و‬ ‫کاخ س��فید بدون هیچ مقاومتی تسلیم می شود و حتی اعضای‬ ‫ش��ورای عالی قضای��ی به س��رعت اضافه خواهد ش��د تا ترکیب‬ ‫لیبرال ها و محافظه کاران به حد تعادل برس��د و از یکطرفه بودن‬ ‫بیرون بیاید‪.‬‬ ‫در این حالت‪ ،‬امریکای اینده س��خت بدهکار سیاهپوستان و‬ ‫مهاجران و وس��ایل ارتباط جمعی و جوانان خواهد بود و جامعه‬ ‫به س��وی رنگارنگی و تکثر بیش��تر و الجرم ازادی بیشتر و بهم‬ ‫نزدیک تر شدن ش��کاف طبقاتی کشیده خواهد شد و با گرفتن‬ ‫مالیات بیشتر از سرمایه داران بزرگ و کم کردن مالیات طبقات‬ ‫میانی و پایین جامعه‪ ،‬مجانی کردن کالج های دوس��اله‪ ،‬ارزان تر‬ ‫کردن ش��هریه دانش��گاه ها ب��رای جوانان و بهتر ش��دن حقوق‬ ‫اجتماعی و ش��غلی زنان‪ ،‬تعادل و ارامش بیش��تری برای امریکا‬ ‫و جهان به ارمغان خواهد امد‪.‬‬ ‫در سیاس��ت خارج��ی هم گرایش به هم��کاری و گفت وگو و‬ ‫دیپلماس��ی عمده تر خواهد شد‪ ،‬نه چماق و تحریم و جنگ و در‬ ‫نهایت برنامه برجام به شکلی جدید از سر گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫حال کدام یک از این س��ناریوها عملی بشود‪ ،‬بستگی دارد به‬ ‫شرکت فعال ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬ملیون جوان امریکایی که برای نخستین بار‬ ‫به سن رای دادن رسیده اند‪.‬‬ ‫روابط تهران‪-‬واشنگتن پس از انتخابات‬ ‫یک اندیش��کده انگلیس��ی در تحلیلی به مواضع احتمالی جو بایدن و دونالد‬ ‫ترام��پ درباره روابط تهران‪-‬واش��نگتن پ��س از پیروزی هر ی��ک در انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری امریکا پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از اندیش��کده ‪( RUSI‬مطالع��ات امنیتی و دفاعی‬ ‫انگلیس)‪ ،‬روابط ایران و امریکا در یک بن بست قرار دارد‪.‬‬ ‫در این گزارش با بیان اینکه احتمال دارد دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری فعلی‬ ‫امریکا در دور دوم ریاس��ت جمهوری نیز پیروز شود‪ ،‬در این باره‪ ،‬برای ایران دو‬ ‫س��ناریو تعریف ش��ده و امده است‪ :‬اول اینکه ممکن اس��ت ترامپ به سیاست‬ ‫کارزار فش��ار حداکث��ری اش ادامه دهد‪ .‬همچنین این احتم��ال وجود دارد که‬ ‫ترامپ که از نگرانی های پیروزی مجدد در انتخابات رهایی یافته‪ ،‬یک استراتژی‬ ‫دیپلماتیک معتبر برای تعامل با ایران به کار ببندد‪.‬‬ ‫نخس��تین روند به درگیری اش��کار میان دو کش��ور منتهی می ش��ود؛ گرچه‬ ‫ممک��ن اس��ت ایران به این نتیجه برس��د که برای تعامل ب��ا ترامپ و رهایی از‬ ‫فشار اقتصادی‪ ،‬مذاکره کند‪ .‬ایران به احتمال زیاد با مذاکرات غیرمستقیم برای‬ ‫تنش زدایی موافقت خواهد کرد‪.‬‬ ‫در ادامه این گزارش با بیان اینکه ترامپ خواهان مذاکرات مستقیم و توافقی‬ ‫بزرگ خواهد بود اما مجبور اس��ت حداقل در ابت��دای کار برای غلبه بر تهدید‬ ‫کارزار فش��ارحداکثری و ترور سردار قاسم سلیمانی به مذاکرات غیرمستقیم از‬ ‫طرف یک میانجی رضایت دهد‪.‬‬ ‫در بخش دیگری از این گزارش امده اس��ت‪ :‬اگر جو بایدن در انتخابات پیروز‬ ‫شود‪ ،‬انتظار می رود دولت او مواردی را که بایدن در مقاله شبکه سی‪.‬ان‪.‬ان ذکر‬ ‫کرده‪ ،‬در پیش بگیرد که یکی از انها بازگشت به توافق هسته ای همراه با انتظار‬ ‫از س��رگیری پایبندی کامل ایران به تعهدات هس��ته ای اش است‪ .‬امریکا پس از‬ ‫ان به دنبال مذاکرات بیش��تر برای افزایش گستره برجام خواهد بود و به مسائل‬ ‫گسترده تری در منطقه خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫تحلیل روز‬ ‫در ب��اال از خانم کلینتون و ال گ��ور به عنوان دو‬ ‫نام��زد پیش��تاز و در عی��ن حال شکس��ت خورده‬ ‫انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری امریکا یاد ش��د‪ ،‬اما‬ ‫به گ��واه مورخان‪ ،‬در طول ‪ ۲۴۴‬س��الی (از ژوئیه‬ ‫‪ )۱۷۷۶‬که ایاالت متحده از بریتانیا مستقل شده‪،‬‬ ‫در ‪ 5‬انتخاب��ات‪ ،‬نامزدی که اکثریت ارای مردمی‬ ‫را کس��ب کرده‪ ،‬توس��ط نظام انتخابات��ی الکترال‬ ‫کالج بلعیده شده و رویای رسیدنش به کاخ سفید‬ ‫محقق نشده است‪.‬‬ ‫ام��ا الکت��رال کال��ج ی��ا مجم��ع ‪ ۵۳۸‬نف��ره‬ ‫«گزینش��گران» که پ��دران بنیان گ��ذار ان را در‬ ‫قانون اساس��ی امریکا گنجانده اند چیس��ت؟ چرا‬ ‫در جمه��وری امریکا به جای ش��مارش س��اده ارا‬ ‫در جای ج��ای کش��ور‪ ،‬رئیس جمهوری به ش��کل‬ ‫غیرمستقیم انتخاب می شود؟‬ ‫کندیس نلسون‪ ،‬استاد علوم سیاسی در دانشگاه‬ ‫امریکن و از متخصصان تاریخ و روش های انتخابات‬ ‫در امریکا می گوید‪« :‬به این دلیل که بنیان گذاران‬ ‫امریکا درباره می��زان اطالعات مردم عادی تردید‬ ‫داش��تند‪ ،‬اما در عین حال می خواستند که مردم‬ ‫ع��ادی در روند انتخ��اب رئیس جمه��وری نقش‬ ‫داشته باشند‪ ،‬سیس��تمی درست کردند که مردم‬ ‫عادی بتوانند رای بدهند و رای ش��ان موثر باشد‪،‬‬ ‫ام��ا همزمان گروه��ی از نخبگان را ه��م به عنوان‬ ‫گزینشگر (‪ )Elector‬تعیین کردند که این گروه‬ ‫ه��ر دوره در دس��امبر‪ ،‬رای نهای��ی را می دهند‪».‬‬ ‫به بیان دیگ��ر از نظر بنیان گ��ذاران امریکا که به‬ ‫«پ��دران بنیان گذار» معروف هس��تند‪ ،‬اعتماد به‬ ‫رای مردم ع��ادی برای انتخ��اب رئیس جمهوری‬ ‫ممکن نبود! همچنین در اغ��از جمهوری امریکا‪،‬‬ ‫حق رای به گروه مردان سفیدپوس��ت محدود بود‬ ‫و در میان ‪ ۱۳‬ایالت ابتدایی در اغاز کار جمهوری‬ ‫امریکا‪ ،‬تنها ‪ 3‬ایالت حاضر ش��دند به مردان بدون‬ ‫زمین‪ ،‬حق رای بدهند!‬ ‫حت��ی در همین ‪ 3‬ایالت نیز در میان کس��انی‬ ‫که صاح��ب زمین نبودند تنه��ا مردانی حق رای‬ ‫داش��تند که مالیات پرداخت می کردند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل در س��ال ‪ ،۱۷۸۹‬تنه��ا ‪ ۱۰‬درصد جمعیت‬ ‫امریکا اجازه داشتند در انتخابات رای بدهند‪ .‬این‬ ‫ساختار در حقیقت الگویی از کالج کاردینال ها در‬ ‫کلیسای کاتولیک روم قدیم بود که پاپ را انتخاب‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫در نظام روم‪ ،‬ش��هروندان مرد باتوجه به ثروت‬ ‫خود به گروه های صدنفره تقس��یم می شدند و هر‬ ‫گروه صدنفره نیز دارای یک رای بود‪.‬‬ ‫این رای می توانست در جهت تایید یا مخالفت‬ ‫در ای��االت متح��ده‪ ،‬رئیس جمهوری براس��اس مجموع ارای‬ ‫عمومی ریخته ش��ده در صندوق های رای انتخاب نمی ش��ود‪.‬‬ ‫هر یک از ایالت ها (جز ایالت نبراس��کا و ایالت مِ ین) شماری‬ ‫نماینده دارند که به انها «گزینشگر» گفته می شود‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫محمدمه�دی عس�گری‪ -‬کارش�ناس اقتص�اد‬ ‫توس�عه‪ :‬انتخابات ریاست جمهوری در امریکا هیچ گاه‬ ‫تا این اندازه برای ایرانیان اهمیت نداشته است‪.‬‬ ‫بس��یاری امیدوارند با انتخاب بایدن ثبات حداقل در‬ ‫کوتاه مدت به اقتصاد ای��ران بازگردد‪ .‬برخی تحلیلگران‬ ‫نیز انتخاب بایدن و ترامپ را یکس��ان دانس��ته و چشم‬ ‫دوختن به نتایج انتخابات امریکا را بیهوده می دانند‪.‬‬ ‫این گروه عمدتا با تاکید بر وضعیت بحرانی متغیرهای اقتصاد کالن از جمله‬ ‫رش��د نقدینگی و کس��ری بودجه بر بی تفاوتی اقتصاد ایران نس��بت به انتخاب‬ ‫بایدن یا ترامپ تاکید می کنند‪.‬‬ ‫برای مثال به رش��د باالی ‪ ۲۰‬درصدی نقدینگی برای سال های متمادی در‬ ‫ایران اشاره کرده و معتقدند بازگشت امریکا به برجام کمکی به رفع این ایرادات‬ ‫س��اختاری نخواهد کرد و در نتیجه نباید توقع چندانی از نتایج انتخابات امریکا‬ ‫داش��ت‪ .‬با این حال به نظر می رس��د دالیل خوبی برای تفاوت قائل شدن میان‬ ‫ترامپ و بایدن وجود دارد‪.‬‬ ‫ در حال حاضر نرخ ارز در محدوده ‪ ۳۲‬هزار تومان است که با مبنا قرار دادن‬‫هر س��ال پایه ای باالتر از نرخ ارز تعادلی است‪ .‬علت این مسئله نبود چشم انداز‬ ‫برای مذاکره با ترامپ و ناامیدی از بهبود شرایط اتی کشور است‪.‬‬ ‫دموکرات ه��ا پیش از این بر بازگش��ت به برجام تاکی��د کرده اند؛ بنابراین در‬ ‫صورت پایبندی انها به گفته های خود‪ ،‬پیروزی بایدن می تواند منجر به فروکش‬ ‫کردن انتظارات تورمی شده و نرخ ارز را در مسیر اصالح قرار دهد‪.‬‬ ‫ حتی در صورتی که نقدینگی به رش��د خود در ماه های اتی ادامه دهد در‬‫کوتاه م��دت هیچ دلیلی ب��رای ارتباط یک به یک میان رش��د نقدینگی و تورم‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫برای نمونه تورم ایران حدفاصل س��ال های ‪ ۱۳۹۳‬تا ‪ ۱۳۹۶‬ناش��ی از بهبود‬ ‫انتظارات تورمی و ش��کل گیری خوش بینی نس��بت به اینده روندی کاهشی را‬ ‫ط��ی کرد‪ .‬نگاهی به ابرتورم های ش��کل گرفته در یک قرن گذش��ته نیز نتایج‬ ‫مشابهی را به دست می دهد‪.‬‬ ‫ به عالوه رفع تحریم ها می تواند صادرات نفت ایران را تا ‪ 2‬میلیون بشکه در‬‫روز افزایش دهد‪ .‬اگر هر بش��که نفت ‪ ۳۰‬دالر به فروش برس��د درامد دولت از‬ ‫این محل به ‪ ۲۲‬میلیارد دالر می رسد‪.‬‬ ‫حتی با فرض تخصیص ‪ ۱۰‬میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساس��ی با نرخ‬ ‫‪ 4200‬تومانی و تس��عیر مابقی ارز با نرخ ‪ 15000‬تومان‪ ،‬درامد دولت از محل‬ ‫ف��روش نف��ت به بیش از ‪ ۲۲۰‬هزار میلیارد تومان می رس��د ک��ه تقریبا معادل‬ ‫کس��ری بودجه فعلی دولت اس��ت؛ بنابراین با احتساب بهبود شرایط اقتصادی‬ ‫و افزایش درامدهای مالیاتی دولت کس��ری بودج��ه دولت تا حد زیادی بهبود‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در صورتی که دولت سیاس��ت تخصیص ارز ‪ 4200‬تومانی را کنار‬ ‫بگذارد وضعیت بهتر نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫براس��اس نظ��ر کینز سیاس��ت های بودجه ای دولت بیش��ترین اهمیت را در‬ ‫تعیی��ن ارزش پول ملی دارد‪ .‬به عالوه ارزش حال درامدهای اتی دولت اهمیتی‬ ‫به مرات��ب بیش��تر از کس��ری بودجه جاری دول��ت در تعیی��ن ارزش پول ملی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در واقع اگر دولت در حال حاضر با کسری مواجه باشد اما افق درامدهای اتی‬ ‫ان مثبت باشد‪ ،‬پول ملی افت نمی کند‪.‬‬ ‫ همچنین رفع تحریم ها می تواند بخش��ی از درامدهای نفتی مس��دود شده‬‫دولت در خارج از کش��ور را ازاد کند‪ .‬این درامدها عمدتاً توس��ط دولت مصرف‬ ‫و در ترازنامه بانک مرکزی به ش��کل دارایی های ارزی ثبت ش��ده‪ ،‬در حالی که‬ ‫ارزی در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫ازاد ش��دن این دارایی ه��ا کمکی به افزایش درامده��ای دولت نمی کند اما‬ ‫دست بانک مرکزی را برای مدیریت بازار ارز باز می کند‪.‬‬ ‫بن��ا ب��ر انچه گفته ش��د در صورت بازگش��ت دموکرات ها به ق��درت حداقل‬ ‫در اف��ق کوتاه م��دت می ت��وان به ثبات نس��بی اقتصاد کالن در ای��ران امیدوار‬ ‫بود‪.‬‬ ‫انچه در میان مدت اتفاق می افتد به نحوه مواجهه اتی ایران و امریکا بستگی‬ ‫دارد‪ .‬دموکرات ها نیز به دنبال مذاکره با ایران برای مس��ائل منطقه ای و موشکی‬ ‫هستند و از این نظر تفاوتی میان دو حزب وجود ندارد‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت مس��یر بلندمدت اقتصاد ایران در گرو سیاس��ت های اقتصادی‬ ‫صحیح اس��ت اما بدون رفع تحریم ها در کوتاه مدت نمی توان افقی بلندمدت را‬ ‫برای اقتصاد متصور بود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه تلگرامی مجمع فعاالن اقتصادی‬ ‫نظرگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!