روزنامه صمت شماره 1650 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1650

روزنامه صمت شماره 1650

روزنامه صمت شماره 1650

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫به مناسبت افتاحیه‬ ‫‪ 15‬ابان‬ ‫توسط ریاست جمهوری‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1650‬پیاپی ‪2968‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫رهبر معظم انقالب‪:‬‬ ‫میتوان ایران را به قله رساند‬ ‫جهش تولید است‪ .‬این ش��د شعار امسال؛‬ ‫امسال س��الِ‬ ‫ِ‬ ‫کسانی که دستاندرکار هستند جوری عمل کنند که تولید‬ ‫انشاءاهلل جهش پیدا کند و یک تغییر محسوسی در زندگی‬ ‫مردم انشاءاهلل به وجود بیاورد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سیویکم دوره جدید شماره ‪ 1650‬پیاپی ‪2968‬‬ ‫ویژه نامه های انتقال‬ ‫اب خلیج فارس‬ ‫منتشر شد‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫دکتر حسن روحانی‪ ،‬رئیسجمهوری‪:‬‬ ‫پروژه انـــتقال‬ ‫اب خلیجفارس‬ ‫راهگشاست‬ ‫‪2‬‬ ‫نیاز ایندگان را برطرف‬ ‫میکنیم‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫هزینه پروژه را‬ ‫تامین کرد‬ ‫تامین مالی پروژه‬ ‫رکوردشکنی بود‬ ‫داستان واقعی یک‬ ‫شاهکار ملی‬ ‫اب خلیجفارس در راه‬ ‫بهشت معادن ایران‬ ‫از هیچ کمکی دریغ‬ ‫نکردیم‬ ‫پروژهای ماندگار‬ ‫در تاریخ‬ ‫این پـــــــروژه با‬ ‫پروژههــای دیگر‬ ‫فرق داشت‬ ‫گلگهر سیرجان‬ ‫مقصد اول اب‬ ‫خلیجفارس‬ ‫ارزش‬ ‫خطرکردن را‬ ‫داشت‬ ‫انتقال اب‬ ‫پاسخی به نیاز‬ ‫روزافزون صنایع‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫‪15‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪www.smtnews.ir - http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫ارزوی دیرینه انتقالاب دریا محقق شد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫هارمونی جهش تولید‬ ‫و توسعه اشتغال‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫دو پیشنهاد برای کاهش‬ ‫قاچاق قطعات خودرو‬ ‫عنصر اعتماد‬ ‫در بورس‬ ‫اهمیت سیاست تسهیل‬ ‫معدنکاری‬ ‫ضرورت وجود قوانین‬ ‫پایدار در صنعت فوالد‬ ‫باید از روزمرگی تجارت‬ ‫رها شویم‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫در برندسازی گوهرسنگ ها‬ ‫موفق عمل کرده ایم‬ ‫ش روز‬ ‫گزار ‬ ‫‪5‬‬ ‫چرخش قهرمانانه بانک مرکزی!‬ ‫‪7‬‬ ‫رکود بازار سنگین تر شد‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫رفع تعهد ارزی به روال گذشته بازمی گردد‬ ‫فعاالن بازار با اشاره به ریزش قیمت خودرو به دنبال کاهش نرخ ارز عنوان کردند‪:‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1650‬‬ ‫پیاپی ‪2968‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫هارمونی جهش تولید و‬ ‫توسعه اشتغال‬ ‫بسیاری از مشکالت کنونی اقتصادی ارتباطی به تحریم ندارند و ناشی از ناهماهنگی هاست‬ ‫شهرام شیرکوند‬ ‫پژوهشگر‬ ‫تولید داخلی هر کشور نقش مهمی در توسعه رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫معیش��ت و اش��تغال پایدار ایفا می کند‪ .‬در بسیاری از کشورها‪،‬‬ ‫تولید اولویت محوری و اصلی کشور است؛ از این رو برای تامین‬ ‫نیازه��ای مختلف کش��ور باید به س��رمایه گذاری در بخش های‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬کش��اورزی و معدن��ی توج��ه ویژه داش��ت‪ .‬توس��عه‬ ‫ظرفیت های تولیدی موجود و ظرفیت سازی در سایر بخش های‬ ‫تولیدی منجر به ایجاد درامد خواهد شد و کشور را از صادرات‬ ‫نفت بی نی��از خواهد کرد؛ همین طور درصد باالیی از اش��تغال‪،‬‬ ‫درام��د و ارزش افزوده کش��ور به حوزه تولی��د اختصاص دارد و‬ ‫عالوه بر ایجاد فرصت های شغلی‪ ،‬بهبود معیشت و افزایش رفاه‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬این باور را تقویت می کند که تولید داخلی از ارکان‬ ‫اصلی اقتصاد و تجارت کش��ور اس��ت‪ .‬در بسیاری از کشورهای‬ ‫توس��عه یافته و پیش��رفته‪ ،‬صنعت و کش��اورزی از اجزای مهم‬ ‫اقتصاد ملی به ش��مار می روند و از عوامل اصلی توسعه اقتصادی‬ ‫و از اساسی ترین شاخص های توسعه اجتماعی کشورها هستند؛‬ ‫بنابراین در این کشورها به موازات سرمایه گذاری در بخش های‬ ‫مهم اقتصادی‪ ،‬به توس��عه و بهبود صنعت و کشاورزی نیز توجه‬ ‫ش��ده و به طور مستقیم و غیرمس��تقیم (صنایع مرتبط) در انها‬ ‫سرمایه گذاری می شود‪.‬‬ ‫بخ��ش مهمی از موفقیت ه��ای راهبردی در زمینه توس��عه‬ ‫اقتصادی و کس��ب وکار کشور‪ ،‬به واسطه سرمایه گذاری در حوزه‬ ‫تولیدات داخلی و توسعه فعالیت های پژوهشی در این بخش ها‬ ‫بوده و این بدان معناست که باید ضمن استفاده از ظرفیت فعلی‬ ‫واحدهای تولیدی‪ ،‬از ایج��اد ظرفیت های جدید تولید در قالب‬ ‫طرح های توسعه ای که منجر به افزایش بهره وری و اشتغالزایی‬ ‫می شود نیز حمایت ش��ود‪ .‬همین طور برای توسعه کسب وکار‪،‬‬ ‫بهبود معیش��ت و اشتغال پایدار و تحقق جهش تولید‪ ،‬توجه به‬ ‫سرمایه گذاری در تمامی حوزه های تولید ضرورت دارد‪.‬‬ ‫ب��دون تردی��د اش��تغال معل��ول توس��عه یافتگی اس��ت و تا‬ ‫س��رمایه گذاری در حوزه ه��ای تولیدی ص��ورت نگیرد‪ ،‬فرصت‬ ‫ش��غلی ایجاد نخواهد ش��د‪ .‬البته س��رمایه گذاری نیز در درجه‬ ‫نخست نیاز به امنیت اقتصادی دارد‪ .‬تجربیات موجود در زمینه‬ ‫ایجاد اش��تغال و فرصت های شغلی در کشور بیانگر این واقعیت‬ ‫اس��ت که تنها با تکیه بر س��رمایه گذاری مالی و حمایت دولت‬ ‫نمی توان از پس بحران بیکاری برامد‪ ،‬بلکه با توس��عه تولید در‬ ‫ل حاضر ظرفیت تولید و نیروی کار خود را‬ ‫بنگاه هایی که در حا ‬ ‫حفظ کرده اند‪ ،‬می توان زیرساخت هایی فراهم کرد که تولید در‬ ‫این بنگاه های تولیدی روان ش��ود و مشکالت اقتصادی کمتری‬ ‫داش��ته باشند تا ش��اهد تحوالت س��اختاری در زمینه اشتغال‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫به منظور ایجاد اش��تغال مولد و توس��عه فرصت های شغلی و‬ ‫کاهش میزان بیکاری در جامعه می توان به برخی پیشنهادها و‬ ‫راه حل هایی به این شرح توج ه کرد‪:‬‬ ‫ توسعه بخش خصوصی‪.‬‬‫ اموزش متناسب با نیاز بازار کار‪.‬‬‫ توجه به ویژگی های بازار کار در سیاست گذاری و تخصیص‬‫منابع در زمینه اشتغال‪.‬‬ ‫ کاهش هزینه های تولید و توجه به صنایع کوچک و کارا‪.‬‬‫ افزای��ش فرهن��گ و انگی��زه کار در کش��ور‪ ،‬احت��رام ب��ه‬‫سرمایه گذاران و ایجادکنندگان شغل و فرصت های شغلی‪.‬‬ ‫ تبلیغ برای ممنوعیت استفاده از کاالهای خارجی مصرفی‪.‬‬‫زمینه ه��ای موجود برای ایجاد اش��تغال عبارتن��د از صنعت‬ ‫خودروسازی‪ ،‬بخش مس��کن‪ ،‬صنعت گردشگری و‪ ...‬البته برای‬ ‫توس��عه اش��تغال و کاهش بیکاری در کشور‪ ،‬در مرحله نخست‬ ‫می توان ب��رای کوتاه م��دت ‪ ،‬فعالیت ه��ای تولی��دی و عمرانی‬ ‫به ویژه توس��عه صنایع خودروسازی و ساخت مسکن را به عنوان‬ ‫محورهای ایجاد اشتغال در پیش گرفت‪ ،‬زیرا بخش های مرتبط‬ ‫با این حوزه ها‪ ،‬مش��اغل بسیار متنوعی را در اقصی نقاط کشور‬ ‫ایجاد می کند و محصوالت شان متقاضیان زیادی دارد‪ .‬همچنین‬ ‫بس��یاری از کارشناسان اعتقاد دارند اگر جهش تولید در کشور‬ ‫اتف��اق بیفتد‪ ،‬عالوه بر ایجاد اش��تغال و اس��ایش س��بب تولید‬ ‫محصوالت رقابتی باکیفیت می ش��ود‪ .‬البته توام با جهش تولید‬ ‫باید توس��عه ظرفیت بازار مصرف در کش��ور و توسعه صادرات‬ ‫نی��ز در دس��تور کار قرار گی��رد؛ بنابراین ب��ا مدیریت اقتضایی‬ ‫در حوزه تج��ارت و اقتصاد می توانیم عالوه ب��ر تولید کاالهای‬ ‫موردنیاز کش��ور‪ ،‬با تولید مازاد نس��بت به تامین کاالهای مورد‬ ‫نیاز کش��ورهای دیگر نیز اقدام کنیم تا همزمان در بخش تولید‬ ‫و صادرات‪ ،‬اشتغال ایجاد شود‪.‬‬ ‫از «جهش تولید» می توان به عنوان راهبرد گذر از مش��کالت‬ ‫اقتص��ادی نام ب��رد‪ .‬در این راس��تا نکته کلیدی این اس��ت که‬ ‫مهم ترین الزام جهش تولی��د دانش محور کردن تولید و ارتباط‬ ‫موث��ر میان بخش ه��ای صنعتی ب��ا ش��رکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫تحقیقاتی و پژوهشکده هاس��ت‪ .‬این شیوه پیشنهادی منجر به‬ ‫موفقیت و دس��تیابی به افق ها و اهداف پیش بینی شده صنایع‬ ‫ارزش افرین می شود و به این ترتیب توسعه کسب وکار و اشتغال‬ ‫پایدار نیز محقق خواهد شد و بنگاه های اقتصادی و تولیدی در‬ ‫زمینه تامین مالی برای توس��عه کس��ب وکار در کشور و جهش‬ ‫تولید به اهداف خود دست می یابند‪.‬‬ ‫باتوج��ه به انچه گفته ش��د جهش در تولی��د‪ ،‬از عوامل مهم‬ ‫تاب اوری اقتصاد ملی اس��ت و کشور ما متناسب با ظرفیت های‬ ‫موجود نیازمند جهش در تولید است؛ بنابراین باتوجه به اهمیت‬ ‫وضعی��ت «معیش��ت» و«اش��تغال» احاد جامعه ک��ه دو محور‬ ‫اساس��ی اقتصاد هستند و از این جهت که کارافرینی و اشتغال‬ ‫الزمه جهش تولید به ش��مار می رود‪ ،‬هماهنگی مسئوالن کشور‬ ‫برای رفع موانع تحقق جهش تولید‪ ،‬موجب خوداتکایی کش��ور‪،‬‬ ‫بهبود وضعیت معیشت و توسعه اشتغال خواهد شد‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی صبح دیروز در‬ ‫س��خنان زنده و تلویزیونی‪ ،‬با تبریک خجس��ته‬ ‫س��الروز می�لاد پیامب��ر خاتم حض��رت محمد‬ ‫مصطفی(صلی اهلل علیه وال��ه) و والدت حض��رت‬ ‫امام جعفر صادق(علیه الس�لام) به ملت ش��ریف‬ ‫ایران و امت بزرگ اسالمی‪ ،‬وحدت جهان اسالم‬ ‫را عالج واقعی مش��کالت مسلمانان خواندند و با‬ ‫اش��اره به سیاس��ت عاقالنه ایستادگی در مقابل‬ ‫زیاده خواهی ه��ای امری��کا افزودن��د‪ :‬سیاس��ت‬ ‫حساب ش��ده جمهوری اس�لامی ب��ا رفت و امد‬ ‫اشخاص در امریکا تغییری نمی کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دفتر مقام‬ ‫معظم رهبری‪ ،‬ایشان با تاکید بر تحرک و تالش‬ ‫بیشتر مسئوالن در سه زمینه «اقتصاد‪ ،‬امنیت و‬ ‫فرهنگ» گفتند‪ :‬گرانی های اخیر واقعاً توجیهی‬ ‫ندارد و مسئوالن باید با هماهنگی و جدیت این‬ ‫دشواری ها را از زندگی مردم بردارند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در بخشی از سخنانشان‬ ‫اعتراض و خش��م سراس��ری امت اس�لامی در‬ ‫قبال توهین به س��احت نورانی پیامبر اس�لام را‬ ‫نشان دهنده زنده بودن امت اسالمی برشمردند‬ ‫و افزودن��د‪ :‬البته بر خالف غالب دولت ها‪ ،‬برخی‬ ‫دولتمردان جهان اس�لام‪ ،‬باز هم حقارت خود را‬ ‫نشان دادند و به این کار زشت اعتراضی نکردند‪.‬‬ ‫حضرت ای��ت اهلل خامنه ای با اش��اره به اقدام‬ ‫دول��ت فرانس��ه در رب��ط دادن حمای��ت از این‬ ‫کاریکات��ور اهانت امیز ب��ه ازادی بیان و حقوق‬ ‫بش��ر افزودن��د‪ :‬دولت��ی این ادع��ا را می کند که‬ ‫خشن ترین و وحشی ترین تروریست های جهان‬ ‫را ک��ه دستش��ان به خون ه��زاران نفر از مردم و‬ ‫دهها تن از مقامات ایرانی الوده اس��ت در کشور‬ ‫خود جا داده‪ ،‬در طول جنگ تحمیلی بیشترین‬ ‫حمایت ها را از گ��رگ خونخواری مثل صدام به‬ ‫عمل اورده و در شنبه های اعتراض‪ ،‬مردم کشور‬ ‫خود را س��رکوب می کند و همزمان دم از ازادی‬ ‫و حقوق بش��ر می زند‪ .‬رهبر انقالب اس�لامی در‬ ‫بخش دیگری از سخنانش��ان در تبیین اهمیت‬ ‫درک نشده هفته وحدت‪ ،‬حوادث خونین برخی‬ ‫کش��ورهای اسالمی نظیر س��وریه‪ ،‬عراق‪ ،‬لیبی‪،‬‬ ‫یمن و افغانستان را یاداوری کردند و افزودند‪ :‬ان‬ ‫رئیس ق��وه قضاییه گفت‪ :‬گ��ره زدن بازار و‬ ‫اقتصاد کش��ور به اینکه در ان س��وی عالم چه‬ ‫کس��ی رئیس جمهوری می شود‪ ،‬غلط است‪ .‬به‬ ‫گزارش مرکز رس��انه قوه قضاییه‪ ،‬سید ابراهیم‬ ‫رئیس��ی در جلسه ش��ورای عالی قوه قضاییه با‬ ‫تبریک میالد مسعود پیامبر اعظم (ص) و امام‬ ‫ص��ادق (ع)‪ ،‬پیام تق��ارن زمانی این دو والدت‬ ‫در دو مقط��ع مختل��ف را لزوم کس��ب معارف‬ ‫نب��وی از مکتب جعفری عنوان کرد‪ .‬رئیس��ی‬ ‫با اش��اره به نام گذاری روز والدت پیامبر اعظم‬ ‫(ص) ب��ه عن��وان روز «اخ�لاق و مهرورزی»‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پیامبر بزرگ اس�لام مظهر اخالق‬ ‫و مهربانی هس��تند و فلسفه بعثت ان حضرت‪،‬‬ ‫احیای کرامت های انس��انی و اخالقی اس��ت و‬ ‫اموزه های امام صادق (ع) درباره سبک زندگی‬ ‫نیز توجه ب��ه اخالق به عن��وان تضمین کننده‬ ‫س��عادت بش��ری اس��ت‪ .‬رئیس قوه قضاییه با‬ ‫بیان اینکه گس��ترش فرهنگ اسالمی در دنیا‬ ‫موجب ش��کل گیری تمدن نوین و افول تمدن‬ ‫غرب��ی و مدعیان مدنیت ش��ده‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫عکس روز‬ ‫زمان که امام راحل عظیم الشان ایام میالد پیامبر‬ ‫خاتم را هفته وحدت اعالم کرد‪ ،‬خیلی ها عمق و‬ ‫اهمیت این اقدام را درک نکردند اما امروز روشن‬ ‫ش��ده که وحدت جهان اسالم چقدر گران قیمت‬ ‫اس��ت و اگر محقق ش��ده بود‪ ،‬می توانست مانع‬ ‫وقوع بس��یاری از اختالفات و جنگ های خونین‬ ‫در منطقه شود‪.‬‬ ‫ایشان عالج حوادث تلخ جهان اسالم همچون‬ ‫«جنگ پنج ساله در یمن و بمباران قساوت امیز‬ ‫مردم به دست سعودی ها» و یا « دهن کجی چند‬ ‫دول��ت ذلیل به امت اس�لامی ب��ا نادیده انگاری‬ ‫مسئله فلس��طین» را در گروی اتحاد مسلمانان‬ ‫دانس��تند و تاکید کردند‪ :‬گرفتاریها و مشکالت‬ ‫دولتها و ملتهای اس�لامی از کش��میر تا لیبی به‬ ‫برکت وحدت امت اسالمی برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫رهب��ر انقالب اس�لامی در بخ��ش دیگری از‬ ‫سخنانشان با اش��اره به ‪ ۱۳‬ابان و سالگرد اقدام‬ ‫دانش��جویان خط امام در تسخیر النه جاسوسی‬ ‫امری��کا در س��ال ‪ ۱۳۵۸‬گفتند‪ :‬ای��ن روز مظهر‬ ‫استکبارستیزی ملت ایران و ان کار دانشجویان‪،‬‬ ‫اقدامی نمادین و بجا در مبارزه با اس��تکبار بود‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی حرکت انقالبی دانشجویان‬ ‫در ‪ ۱۳‬اب��ان را حرکتی دفاع��ی و کام ً‬ ‫ال عقالنی‬ ‫خواندن��د و گفتن��د‪ :‬م��ا ش��روع کننده اقدام در‬ ‫مقاب��ل امریکایی ها نبودی��م بلکه بعد از پیروزی‬ ‫انق�لاب‪ ،‬انه��ا بودن��د که با ص��دور قطعنامه در‬ ‫کنگره‪ ،‬راه اندازی گروههای تروریستی‪ ،‬طراحی‬ ‫و حمایت از کودتا و تمهیدات گسترده جاسوسی‬ ‫در س��فارت خود‪ ،‬دشمنی با ملت ایران را شروع‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫حض��رت ای��ت اهلل خامنه ای افزودن��د‪ :‬برخی‬ ‫تصور می کنند که اگر دولتی تس��لیم خواسته ها‬ ‫و سیاس��ت های امری��کا ش��ود‪ ،‬س��ود و به��ره‬ ‫خواه��د ب��رد درحالی که دولت های تس��لیم در‬ ‫برابرزورگویی ه��ای امریکا‪ ،‬بیش��ترین ضربه را‬ ‫خورده اند و گرفتاری های انها بیشتر شده است‪.‬‬ ‫ایش��ان با تاکید بر اینکه سیاس��ت جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران در قبال امریکا‪ ،‬حساب ش��ده و‬ ‫مش��خص اس��ت و با رفت وامد اش��خاص تغییر‬ ‫پیدا نمی کند‪ ،‬خاطر نش��ان کردند‪ :‬ممکن است‬ ‫ب��ا امدن یا نیامدن یک فرد اتفاقاتی بیفتد اما به‬ ‫م��ا هیچ ارتباطی ندارد و در سیاس��ت جمهوری‬ ‫اسالمی هیچ تاثیری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اس�لامی اوضاع رژی��م امریکا را‬ ‫تماشایی خواندند و افزودند‪ :‬رئیس جمهوری که‬ ‫اکنون بر س��ر کار اس��ت و قرار است انتخابات را‬ ‫برگزار کند می گوید این‪ ،‬متقلبانه ترین انتخابات‬ ‫امریکا است و رقیب او هم می گوید‪ ،‬ترامپ قصد‬ ‫تقلب وسیع دارد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای این وضع را نمونه ای‬ ‫از چه��ره کریه لیبرال دموکراس��ی دانس��تند و‬ ‫گفتند‪ :‬جدای از اینکه چه کسی در امریکا بر سر‬ ‫کار بیاید‪ ،‬اوضاع کنونی نش��انگر انحطاط شدید‬ ‫مدنی‪ ،‬سیاس��ی و اخالقی در امریکا است و این‪،‬‬ ‫موضوعی اس��ت که صاحبان فکر و اندیش��ه در‬ ‫امریکا به ان اذعان می کنند‪.‬‬ ‫رهب��ر انقالب اس�لامی علت اصلی دش��منی‬ ‫امری��کا ب��ا نظ��ام اس�لامی ای��ران را زی��ر ب��ار‬ ‫سیاس��ت های ظالمان��ه نرفت��ن و به رس��میت‬ ‫نشناختن سلطه انها دانستند و تاکید کردند‪ :‬این‬ ‫دش��منی ادامه خواهد داشت و تنها راه برطرف‬ ‫کردن ان‪ ،‬این است که طرف مقابل از این تصور‬ ‫که بتواند به ملت و دولت ایران ضربه اساسی وارد‬ ‫کند‪ ،‬مایوس شود‪.‬‬ ‫حض��رت ای��ت اهلل خامنه ای‪ ،‬مایوس ش��دن‬ ‫دش��من را منوط به قوی شدن و تقویت ابزارهای‬ ‫قدرت واقعی دانستند و گفتند‪ :‬البته ملت ایران‬ ‫واقعاً و انصافاً در برابر فش��ارها و مشکالت خوب‬ ‫ایستادگی کردند اما برای قوی شدن‪ ،‬مسئوالن‬ ‫بخش اقتصاد‪ ،‬امنی��ت و فرهنگ‪،‬‬ ‫بای��د در س��ه ِ‬ ‫تحرک بیشتر و جدی تری داشته باشند‪.‬‬ ‫ایشان درباره مقوله اقتصاد خاطر نشان کردند‪:‬‬ ‫در زمینه اقتصاد به هیچ وجه نباید نگاه به بیرون‬ ‫باشد البته این به معنای ارتباط نداشتن با خارج‬ ‫نیس��ت بلکه ارتباط باید باشد ولی به دنبال عالج‬ ‫مش��کالت در داخل باشیم و یکی از راه حل های‬ ‫اصل��ی هم افزای��ش تولید اس��ت‪ .‬رهبر انقالب‬ ‫اسالمی افزودند‪ :‬در زمینه اقتصاد باید یک تالش‬ ‫برنامه ریزی شده و سازمان یافته انجام گیرد‪.‬‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامنه ای ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫بسیاری از مش��کالت کنونی اقتصادی ارتباطی‬ ‫به تحریم ندارند و ناشی از ناهماهنگی ها هستند‪،‬‬ ‫گفتند‪ :‬بسیاری از گرانی های اخیر توجیه ندارد و‬ ‫باید با هماهنگی بین دستگاههای مربوطه هرچه‬ ‫زودتر عالج ش��وند‪ .‬ایشان‪ ،‬گرانی گوشت‪ ،‬مرغ‪،‬‬ ‫گوجه تا پوشک بچه را برغم موجود بودن جنس‬ ‫و کاال‪ ،‬گرانی ه��ای بی مبنا و بی دلیل خواندند و‬ ‫افزودن��د‪ :‬هم��ه ای��ن گرانی ها و مش��کالت‪ ،‬با‬ ‫هماهنگی دس��تگاهها قابل حل هس��تند و باید‬ ‫مشکالت از جلوی پای مردم برداشته شود‪ .‬رهبر‬ ‫انقالب اسالمی درخصوص مقوله امنیت گفتند‪:‬‬ ‫ب��رای تامی��ن امنی��ت خارجی و طم��ع نکردن‬ ‫دشمنان‪ ،‬باید ابزارهای دفاعی همچون موشک‪،‬‬ ‫پهپ��اد و هواپیما همچنان تقویت ش��وند و برای‬ ‫تامین امنیت داخلی نیز دس��تگاههای مربوطه‬ ‫مراقب مس��ئله نفوذ باش��ند‪ .‬حض��رت ایت اهلل‬ ‫خامن��ه ای در خص��وص فرهنگ نیز مس��ئوالن‬ ‫فرهنگ��ی را به تالش هوش��مندانه فراخواندند‪.‬‬ ‫ایش��ان در بخش پایانی سخنانش��ان‪ ،‬به جنگ‬ ‫اخیر میان ارمنس��تان و جمه��وری اذربایجان‬ ‫اش��اره کردن��د و با تاکید بر اینک��ه این موضوع‬ ‫حادثه ای تلخ و تهدیدکننده امنیت منطقه است‪،‬‬ ‫گفتن��د‪ :‬این درگیری نظام��ی باید هرچه زودتر‬ ‫تمام ش��ود؛ البته همه س��رزمین های جمهوری‬ ‫اذربایجان که به وس��یله ارمنستان تصرف شده‬ ‫باید ازاد ش��ود و ب��ه اذربایجان برگردد‪ .‬حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای لزوم حفظ امنیت ارامنه در این‬ ‫سرزمینها و رعایت مرزهای بین المللی از جانب‬ ‫دو طرف را نیز مورد تاکید قرار دادند و افزودند‪:‬‬ ‫تروریس��ت هایی که براس��اس گزارش های قابل‬ ‫اطمینان وارد منطقه شده اند‪ ،‬نباید به هیچ وجه‬ ‫نزدیک مرز ایران ش��وند و اگ��ر انها نزدیک مرز‬ ‫شوند‪ ،‬قطعاً برخورد قاطع خواهد شد‪.‬‬ ‫گره زدن تصمیمات کشور به رویدادهای خارجی غلط است‬ ‫غربی ها خودشان جریانات تکفیری‬ ‫را ایج��اد و مس��لح کردند و به جان‬ ‫م��ردم منطقه و دنی��ا انداخته اند و‬ ‫حاال ه��م حمله به یک کلیس��ا در‬ ‫پاری��س و بریدن س��ر یک پیرزن را‬ ‫به اسالم نس��بت می دهند‪ .‬رئیسی‬ ‫با تاکید ب��ر اینکه عامالن حمله به‬ ‫کلیس��ا نسبتی با اس�لام ندارند‪ ،‬موضع گیری‬ ‫رئیس جمهوری این کشور در حمایت از اهانت‬ ‫به س��احت مقدس نبی مکرم اسالم را اقدامی‬ ‫نابخردانه و بدتر از حمله به کلیسا و زمینه ساز‬ ‫ای��ن نوع اقدامات دانس��ت‪ .‬رئیس قوه قضاییه‬ ‫گفت‪ :‬اهانت به بهترین ش��خصیت هستی که‬ ‫مدنیت بشر امروز مرهون وجود مقدس اوست‬ ‫و دف��اع رئیس دول��ت فرانس��ه از این حرکت‬ ‫زش��ت که مورد نفرت همه عقالس��ت‪ ،‬به هیچ‬ ‫وجه پس��ندیده نیس��ت و واکنش هایی که در‬ ‫جهان اس�لام نسبت به این کار صورت گرفت‪،‬‬ ‫بخش��ی از واکنش مردم دنیا ب��ود‪ .‬رئیس قوه‬ ‫قضایی��ه با بیان اینکه «هویت امریکایی هویت‬ ‫اس��تکباری است»‪ ،‬ش��رطی کردن‬ ‫سیاست و اقتصاد به نتیجه انتخابات‬ ‫امری��کا را ادرس غلط دادن به ملت‬ ‫دانست که ازس��وی اندیشکده های‬ ‫غرب��ی و امریکایی و جریان تحریف‬ ‫پیگی��ری می ش��ود و از هم��گان‬ ‫خواس��ت در براب��ر ای��ن خط فریب‬ ‫هوشیار باشند‪ .‬رئیس��ی گفت‪ :‬همه مسئوالن‬ ‫و دس��ت اندرکاران بدانند همانطور که رهبری‬ ‫باره��ا تذکر دادند‪ ،‬گره زدن تصمیم گیری ها به‬ ‫رویدادهای کش��ورهای دیگر غلط است و باید‬ ‫برای پیشبرد برنامه های سیاسی و اقتصادی به‬ ‫ظرفیت های داخلی اتکا کنیم و اعتماد به نفس‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬رئیس قوه قضاییه‪ ۱۳ ،‬ابان را‬ ‫نماد و نمود استکبارس��تیزی ایرانیان دانست‬ ‫و تاکی��د ک��رد‪ :‬روز مبارزه با اس��تکبار بهترین‬ ‫فرصت برای افش��ای چهره استکبار برای نسل‬ ‫امروز و نس��ل های اینده است که بدانند نظام‬ ‫س��لطه چه ویژگی های��ی دارد و از چه راه هایی‬ ‫برای ضربه زدن به نظام اسالمی نفوذ می کند‪.‬‬ ‫رئیس��ی در بخ��ش دیگری از س��خنانش به‬ ‫اهمیت «امنیت» اش��اره ک��رد و با بیان اینکه‬ ‫امور سیاس��ی و اقتص��ادی و اجتماعی فرع بر‬ ‫وجود امنیت اس��ت‪ ،‬متذکر ش��د‪ :‬به هیچ وجه‬ ‫نباید اجازه داد امنیت در کش��ور دچار خدشه‬ ‫شود‪ .‬رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬برخی با شرارت‬ ‫و فس��اد می خواهند امنیت مردم را سلب کنند‬ ‫و مسئوالن امنیتی و انتظامی و قضایی براساس‬ ‫قانون مس��ئولیت دارند با اقدامات پیش��گیرانه‬ ‫و مج��ازات اش��رار و ناامن کنندگان در س��طح‬ ‫ش��هرها و حاش��یه ش��هرها‪ ،‬به موقع و قاطع با‬ ‫برهم زنن��دگان امنیت برخورد کنند‪ .‬رئیس��ی‬ ‫در پایان با اش��اره به گزارش دادس��تان تهران‬ ‫درباره پیگیری قضایی وضعیت ارزهای حاصل‬ ‫از صادرات��ی که هنوز رفع تعهد نش��ده اند‪ ،‬به‬ ‫دادس��تان تهران دستور داد ضمن رسیدگی به‬ ‫تخلفات‪ ،‬به این مس��ئله نیز رسیدگی کند که‬ ‫چطور افراد فاقد صالحیت و کارتن خواب‪ ،‬برای‬ ‫انجام صادرات مورد تایید دس��تگاه های دولتی‬ ‫قرار گرفته اند؟‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫جزئیات محدودیت های کرونایی‬ ‫رئیس کمیته امنیتی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫جزئیات محدودیت های کرونایی در ‪ ۲۵‬اس��تان کش��ور را‬ ‫تش��ریح کرد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬حسین ذوالفقاری اظهار کرد‪:‬‬ ‫باتوجه به روند بیماری در ‪ ۲۵‬استان کشور تصمیم گرفتیم‬ ‫محدودیت های تردد در مراکز این اس��تان ها را اعالم کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته به تعبیری ان ‪ ۶‬استان هم به نوعی در مسیر‬ ‫کنترل تردد قرار می گیرند‪ .‬اس��تان های ش��مالی مش��مول‬ ‫وضعی��ت خط��ر نبودند اما وقتی از تهران و دیگر اس��تان ها‬ ‫کس��ی نمی تواند خارج ش��ود‪ ،‬پس این استان ها مسافرپذیر‬ ‫نخواهند بود‪.‬‬ ‫ذوالفقاری گفت‪ :‬از س��اعت ‪ 12‬روز دوشنبه خروج افراد‬ ‫بوم��ی با پالک بومی از مراکز اس��تان های ‪ ۲۵‬گانه ممنوع و‬ ‫ورود افراد غیربومی هم به این اس��تان ها ممنوع ش��د‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬البته اس��تان تهران و الب��رز را یکپارچه دیدیم‪.‬‬ ‫ذوالفقاری گفت‪ :‬جریمه ‪ ۵۰۰‬هزار تومانی برای خودروهای‬ ‫متخل��ف اعمال و ضمن جریم��ه از ورود یا خروج خودروها‬ ‫ممانعت می ش��ود و اگر خودرویی اصرار داش��ت که خالف‬ ‫قان��ون را انجام دهد‪ ،‬قطعا ان خودرو توقیف می ش��ود‪ .‬وی‬ ‫در پایان گفت‪ :‬ممنوعیت تردد فقط برای خودروهای پالک‬ ‫شخصی است و شامل حمل ونقل عمومی نمی شود‪.‬‬ ‫وزی��ر کش��ور ب��ا‬ ‫تاکید بر ل��زوم انجام‬ ‫غربالگری وس��یع در‬ ‫کش��ور گف��ت‪ :‬مردم‬ ‫ه��م بای��د پ��ای کار‬ ‫بیایند و خودمراقبتی‬ ‫را ش��روع کنن��د و‬ ‫رس��انه ها موض��وع کرون��ا را اولوی��ت اول خود‬ ‫ق��رار بدهند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬عبدالرضا رحمانی‬ ‫فضلی‪ ،‬وزیر کش��ور در حاشیه نشست مشترک‬ ‫استانداران و روسای دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫اس��تان های سراسر کش��ور در جمع خبرنگاران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تاکنون تصمیم قطعی ما بر این بوده‬ ‫که غربالگری و تش��خیص با س��رعت و وسعت‬ ‫بیش��تری انجام شود و همه امکانات چه نیروی‬ ‫انسانی و دیگر امکانات را بسیج کرده ایم تا به این‬ ‫مهم برسیم‪ .‬وی افزود‪ :‬دولت قول داده منابعی را‬ ‫ب��رای اجرای این برنامه ها در اختیار این کمیته‬ ‫ق��رار دهد که امیدواریم به زودی محقق ش��ود‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور با تاکید بر اینکه رس��انه ها باید در‬ ‫همگرایی و اقناع س��ازی مردم تالش بیش��تری‬ ‫کنند‪ ،‬گفت‪ :‬توقع داریم رسانه ها مباحث مربوط‬ ‫ب��ه کرون��ا را در اولویت خود ق��رار دهند و پا به‬ ‫پای نهادهایی که در میدان هستند‪ ،‬عمل کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امیدواریم با تصمیمات گرفته ش��ده‬ ‫بتوانیم با انسجام بیشتر از این مقطع عبور کنیم‪.‬‬ ‫دو هفته تهران را‬ ‫تعطیل کنید‬ ‫رئی��س مجم��ع‬ ‫نماین��دگان ته��ران‬ ‫در نام��ه ای به رئیس‬ ‫مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی خواس��تار‬ ‫تعطیل��ی سراس��ری‬ ‫استان تهران به مدت‬ ‫‪ ۲‬هفته ش��د‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬متن نامه سیدرضا‬ ‫تق��وی‪ ،‬رئیس مجمع نمایندگان اس��تان تهران‬ ‫ب��ه محمدباق��ر قالیباف‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی به ش��رح زی��ر اس��ت‪« :‬همان طور که‬ ‫مستحضر هستید به موازات تالش های مسئوالن‬ ‫محت��رم اجرای��ی و نیز مجاهدت ه��ای بی دریغ‬ ‫مدافعان س�لامت‪ ،‬خاصه پزش��کان‪ ،‬پرستاران و‬ ‫کادر درمان در مقابله با ویروس کرونا و همچنین‬ ‫ش��واهد و یافته های اپیدمیولوژیک قطع چرخه‬ ‫انتق��ال و س��رایت ویروس در اح��اد مردم امری‬ ‫حیاتی و ضروری اس��ت‪ .‬بر همین اساس مجمع‬ ‫نمایندگان استان تهران که چند جلسه تخصصی‬ ‫و کارشناسی با حضور روسای دانشگاه های علوم‬ ‫پزش��کی ش��هر تهران و نیز اس��تاندار‪ ،‬شهردار‪،‬‬ ‫رئیس ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران و مدیران‬ ‫و فرمانده��ان امنیت��ی و انتظام��ی برگزار کرده‪،‬‬ ‫پیش��نهاد تعطیلی سراس��ری اس��تان تهران به‬ ‫م��دت ‪ 2‬هفته در بخش های دولتی‪ ،‬خصوصی و‬ ‫اجتماعی را ارائه می کند‪ .‬اتخاذ تصمیمی قاطع و‬ ‫فوری در این زمینه می تواند فرصت اجرای دقیق‬ ‫و به موقع مصوبات س��تاد ملی کرونا توسط ستاد‬ ‫استانی و مجموعه شبکه سالمت استان تهران را‬ ‫بیش از پیش فراهم سازد‪».‬‬ ‫حمل ونقل عمومی عامل‬ ‫انتشار کرونا‬ ‫رئی��س ش��ورای‬ ‫ش��هر ته��ران اعالم‬ ‫کرد دولت مصوبات‬ ‫خوب��ی در زمین��ه‬ ‫تامی��ن اتوب��وس و‬ ‫مت��رو دارد‪ ،‬اما باید‬ ‫پیگیری ه��ای الزم‬ ‫توسط مس��ئوالن ش��هرداری انجام شود‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایس��نا‪ ،‬محس��ن هاش��می در ایین ‬ ‫بهره ب��رداری از ‪ ۱۰۰‬دس��تگاه اتوب��وس و‬ ‫مینی بوس نو در ن��اوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫با بیان اینکه حمل ونقل عمومی منشا انتشار‬ ‫کرونا در شهرهای بزرگ است‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد انتشار در حمل ونقل عمومی‬ ‫رخ می ده��د‪ ،‬گفت‪ :‬تص��ور نکنید که تا چند‬ ‫م��اه اینده کرونا م��ی رود‪ ،‬بلکه باید زندگی و‬ ‫حمل ونقل م��ان را ب��ا کرونا تنظی��م کنیم و‬ ‫نیازمند کمک بیش��تر به ن��اوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی هس��تیم ت��ا فاصله گ��ذاری را رعایت‬ ‫کنیم‪ .‬رئیس شورای ش��هر تهران با اشاره به‬ ‫اینکه امس��ال س��ال جهش تولید نام گذاری‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬جهش تولید فقط تولید ماسک‬ ‫نیس��ت و باید بگویم در زمینه اتوبوس و مترو‬ ‫شعار رهبری محقق نش��ده و از ‪ ۱۰‬کارخانه‬ ‫س��ازنده اتوبوس‪ ۹ ،‬کارخانه خوابیده است و‬ ‫باید فکری به حال انها کرد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫گرانی های اخیر توجیهی ندارد‬ ‫تاکید بر غربالگری‬ ‫وسیع کرونا در کشور‬ صفحه 2 ‫چهار شنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬ربیع اال ول‪1442‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1650‬‬ ‫پیاپی ‪2968‬‬ ‫فعاالن بازار با اشاره به ریزش قیمت خودرو به دنبال کاهش نرخ ارز عنوان کردند‪:‬‬ ‫رکود بازار سنگین تر شد‬ ‫در چند روز اخیر‪ ،‬قیمت خودرو روند کاهشی داشته‬ ‫و عنوان می ش��ود رکود این بازار س��نگین تر از گذشته‬ ‫ش��ده است‪ .‬افزایش عرضه‪ ،‬نرخ ارز و‪ ...‬از جمله عواملی‬ ‫هس��تند که بازارها و از جمله بازار خودرو را به ش��دت‬ ‫تحت تاثیر قرار می دهند‪ .‬تجریه ثابت کرده وقتی قیمت‬ ‫ارز باال می رود‪ ،‬قیم��ت تمام محصوالت حتی کاالهای‬ ‫بی رب��ط ب��ا ارز افزای��ش می یابد‪ .‬هنگامی ک��ه نرخ ارز‬ ‫رون��د نزولی به خود می گیرد‪ ،‬ش��اهد کاهش قیمت ها‬ ‫هستیم اما نه به اندازه درصدی که افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعل��ی و با توجه وضعیت اقتصادی کش��ور‬ ‫در ش��رایط تحریم‪ ،‬تکانه های ه��ر اتفاق بین المللی‪ ،‬در‬ ‫کشور ما بیشتر است‪ .‬برخی فعاالن بازار عنوان می کنند‬ ‫بس��یاری از خریداران دس��ت نگه داش��ته اند تا نتیجه‬ ‫انتخابات امریکا مش��خص ش��ود‪ ،‬بلکه با احیای برجام‪،‬‬ ‫قیمت خودرو در داخل کشور ریزشی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش فروش و کاهش خریدار‬ ‫بسیاری از مردم معتقدند هنگامی که کاالیی افزایش‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹کاهش‪ ،‬نه ریزش‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‹ ‹نوسانات ارزی مقصر اشفتگی‬ ‫موتمن��ی با بی��ان اینکه م��ردم خ��ودرو را به عنوان‬ ‫س��رمایه می بینند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬هر نوسانی‪ ،‬بازار خودرو‬ ‫را تحت تاثیر قرار می ده��د؛ بنابراین این بازار تابع بازار‬ ‫ارز شده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو‬ ‫تهران در پاس��خ به پرسش��ی دیگر مبنی بر اینکه بازار‬ ‫خودرو بیش��تر تحت تاثیر ارز اس��ت ی��ا عرضه خودرو‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬در یک تا ‪ ۲‬ماه اخیر این نوس��انات ارزی‬ ‫بوده اند که بازار خودرو را تحت تاثیر خود قرار داده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬می توان مقایس��ه ای بین قیمت ارز در ماه‬ ‫ش��هریور و نرخ خودرو این ماه با مهر و و ابان داش��ت‪.‬‬ ‫نرخ ارز ش��هریور حدود ‪ ۲۰‬ه��زار تومان بود و پراید در‬ ‫همین ب��ازه زمانی کمتر از ‪ ۹۰‬میلی��ون تومان معامله‬ ‫می ش��د‪ .‬هنگامی که نرخ ارز وارد کانال ‪ ۳۰‬هزار تومان‬ ‫ش��د همین خودرو ‪ ۱۳۰‬میلیون تومان معامله می شد‪.‬‬ ‫اگر قیم��ت ارز امروز به حدود ‪ ۲۰‬هزار تومان برس��د‪،‬‬ ‫به طور قطع‪ ،‬نرخ پراید هم به کمتر از ‪ ۹۰‬میلیون تومان‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ب��ازار خ��ودرو با تاکی��د بر اینک��ه هرجا‬ ‫محصول��ی تبدی��ل به کاالی س��رمایه ای ش��ود همین‬ ‫وضعیت را خواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬خودرو‬ ‫تابع بازار ارز است‪.‬‬ ‫ همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور‬ ‫ش��ده و تصمیمات داخلی بازار را کمتر تحت تاثیر قرار‬ ‫می دهد‪ .‬مثال باید گف��ت وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫چه تصمیمی گرفته که منجربه کاهش قیمت خودروها‬ ‫در بازار ش��ده اس��ت؟ یا اینکه‪ ،‬ایا خودروس��ازان تیراژ‬ ‫تولید را افزایش داده اند؟ عالوه بر اینکه سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان مج��وز افزایش پایه‬ ‫قیمت خودرو در پاییز را به خودروسازان داده؛ درنتیجه‬ ‫طبیعی اس��ت و باید قیمت ها باال می رفت‪ ،‬اما این گونه‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫این یک واقعیت اس��ت کس��انی ک��ه خودرویی در اختی��ار ندارند‬ ‫به دلی��ل قیمت های باال و توان خرید پایین قادر به خرید نیس��تند‪.‬‬ ‫ل محور سرمایه گذاری می چرخد‪.‬‬ ‫معامالت در بازار خودرو بیشتر حو ‬ ‫در این بازار‪ ،‬قیمت ها ساختگی و غیرمنطقی است و افراد با محاسبه‬ ‫نرخ ارز و میزان سود خود نرخ را تعیین و مبادرت به خرید یا فروش‬ ‫می کنند‬ ‫‹ ‹برگ ریزان بازار‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رئی��س اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و‬ ‫فروش��ندگان خودرو تهران با بیان اینکه قیمت خودرو‬ ‫در بازار در حال ریزش اس��ت به‬ ‫گفت‪ :‬با وجود‬ ‫کاهش ن��رخ خودروها‪ ،‬معامالت در بازار قفل اس��ت و‬ ‫هیچ خرید و فروشی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نرخ برخی مدل ها کاهش بیش��تر و بعضی‬ ‫دیگر کاهش کمتری داشته اند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬خودروهای‬ ‫وارداتی بی��ن ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان و محصوالت‬ ‫داخل��ی هم بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیون تومان ریزش قیمت‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو‬ ‫تهران در پاس��خ به این پرسش که ایا ریزش قیمت ها‬ ‫در بازار خودرو ادام��ه دار خواهد بود یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫مس��ئله بستگی به نرخ ارز دارد‪ .‬با کاهش قیمت ارز در‬ ‫چن��د روز اخی��ر‪ ،‬به همان نس��بت در بازارهای دیگر و‬ ‫تحت تاثی��ر ان نرخ محص��والت و از جمله خودرو روند‬ ‫نزولی داشت ه است‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد‪/‬دبیرانجمن تخصصی صنایع‬ ‫قیم��ت را تجربه می کند‪ ،‬کاهش ان نس��بت به درصد‬ ‫افزایش بس��یار پایین تر خواهد ب��ود‪ .‬موتمنی در ادامه‬ ‫سخنان خود عنوان کرد‪ :‬به طور قطع‪ ،‬اگر قیمت ارز به‬ ‫کمتر از ‪ ۲۰‬هزار تومان برسد‪ ،‬پراید کمتر از ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫تومان در بازار معامله می ش��ود‪ .‬تجرب��ه این موضوع را‬ ‫ثابت کرده‪ ،‬چون در ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬ماه گذش��ته فقط بر تعداد‬ ‫پارکینگ ه��ا و دپو خودروها اضافه ش��ده اس��ت‪ .‬مردم‬ ‫خودرو خریدند و در پارکینگ ها انبار کردند‪ .‬کس��ی از‬ ‫خودرو نو خریداری ش��ده اش اس��تفاده نکرده و ان را‬ ‫به عنوان سرمایه نگه داشته است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو‬ ‫تهران با بیان این پرس��ش که چ��را تقاضا برای فروش‬ ‫خودرو زیاد ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬خری��دار در بازار وجود ندارد‪.‬‬ ‫در گذش��ته هر کس براساس محاس��به خود قیمت را‬ ‫سلیقه ای اعالم می کرد؛ از این رو شاهد نرخ های نجومی‬ ‫برای خودروها بودیم اما درحال حاضر با ریزش نرخ ارز‪،‬‬ ‫دیگر این گونه نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت عرضه خودرو‬ ‫بیش��تر چه مدل هایی برای فروش عرضه می ش��ود؟‬ ‫ش��نیده ها حاکی اس��ت خودروهای واردات��ی به دلیل‬ ‫کمب��ود در ب��ازار عرضه نمی ش��ود‪ .‬این فع��ال بازار در‬ ‫این باره گفت‪ :‬فقط کسانی که خودروها را با قیمت باال‬ ‫خریداری کرده اند امروز با کاهش نرخ ها تعلل می کنند‪،‬‬ ‫زیرا متضرر می ش��وند‪ .‬انها دست نگه داشته اند به امید‬ ‫اینکه قیمت ارز دوباره افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر مسئوالن بتوانند قیمت ارز را مدیریت‬ ‫کنند و اجازه افزایش دوباره به ان ندهند‪ ،‬بازار خودرو به‬ ‫ثبات نسبی می رسد و ریزش درصد بیشتری از نرخ های‬ ‫موجود بازار را شاهد خواهیم بود‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬رکودی‬ ‫که در بازار حاکم ش��ده به دلیل ثبات نسبی در بازار ارز‬ ‫است و اینکه مردم دغدغه خرید ندارند‪.‬‬ ‫موتمنی با بیان اینکه برخی خانواده ها نه تنها به اندازه‬ ‫کاف��ی خودرو در اختیار دارن��د‪ ،‬بلکه مازاد نیاز انها هم‬ ‫هس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این یک واقعیت اس��ت‪ ،‬کسانی هم که‬ ‫خودروی��ی در اختیار ندارند به دلی��ل قیمت های باال و‬ ‫توان خرید پایین‪ ،‬قادر به خرید نیس��تند‪ .‬معامالت در‬ ‫بازار خودرو بیشتر حول محور سرمایه گذاری می چرخد‪.‬‬ ‫قیمت ها ساختگی و غیرمنطقی است و فرد با محاسبه‬ ‫نرخ ارز و میزان س��ود خود نرخ را تعیین و مبادرت به‬ ‫خرید یا فروش می کنند‪.‬‬ ‫موتمنی در پایان گفت‪ :‬ریزش قیمت ها می تواند بیش‬ ‫از این باشد‪ ،‬زیرا با کاهش نرخ ارز افراد برای ضرر کمتر‬ ‫خودروه��ا را وارد بازار می کنند و عرضه با حجم باال در‬ ‫کنار کاهش نرخ ارز‪ ،‬قیمت ها را بسیار کاهش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازاردر انتظار نتیجه انتخابات‬ ‫علی خس��روانی از فعاالن بازار خ��ودرو با بیان اینکه‬ ‫در ب��ازار خودرو کاه��ش قیمت ها را ش��اهد بودیم‪ ،‬نه‬ ‫ری��زش‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬عرضه خودرو در بازار تغییری‬ ‫نکرده است در نتیجه قیمت ها کاهش یافته اما ریزشی‬ ‫نبوده اس��ت و این کاهش ه��م دلیلی جز این ندارد که‬ ‫خریداران دست نگه داشته اند تا نتیجه انتخابات امریکا‬ ‫مشخص شود‪ .‬عده ای فکر می کنند ممکن است در دور‬ ‫جدید ریاس��ت جمهوری‪ ،‬مذاکرات از سرگرفته و برجام‬ ‫احیا ش��ود‪ .‬در این صورت محدودیت ه��ای بین المللی‬ ‫کاهش یافته در نتیجه قیمت خودرو هم بس��یار پایین‬ ‫بیاید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در بازار دالر هم اگر قیمت ها روند نزولی‬ ‫داش��ته‪ ،‬به دلیل عرضه ارز یا سیاست گذاری خاصی از‬ ‫سوی مسئوالن و مدیران مربوط نبوده است‪ .‬همه فکر‬ ‫می کنن��د اگر مثال بایدن برنده انتخابات امریکا باش��د‪،‬‬ ‫قیم��ت دالر کاه��ش پیدا می کن��د؛ از این رو کس��انی‬ ‫که پیش تر ب��رای حفظ س��رمایه دالر خریده اند‪ ،‬حاال‬ ‫فروشنده شده اند‪ .‬در بازار خودرو هم همین گونه بوده و‬ ‫تعداد فروشندگان بیش از خریداران شده است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬دولت در این وضعیت نقش��ی نداش��ته‬ ‫و نمی ت��وان گف��ت کاهش قیمت خ��ودرو و ارز نتیجه‬ ‫سیاس��ت گذاری یا برنامه ریزی بدنه دولت بوده اس��ت‪.‬‬ ‫اقتصاد متزلزل داخلی وابسته به رخدادهای بین المللی‬ ‫مشکل صدور پروانه ساخت پالک های قولنامه ای حل می شود‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر کرج از پیگیری مشکالت‬ ‫ش��هروندان مرتبط با پالک های قولنام��ه ای از مجاری‬ ‫قانونی خبر داد و گفت‪ :‬با مس��اعدت نهادهای باالدستی‬ ‫به ویژه مجموعه قضایی و سازمان بازرسی استان‪ ،‬شاهد‬ ‫احقاق حق س��ازندگان خواهیم بود و بی ش��ک پیگیری‬ ‫مس��ئله در بس��تر ارام��ش و تعامل س��ریع تر به نتیجه‬ ‫مطلوب می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از استان البرز اکبر سلیم نژاد با اعالم‬ ‫این خبر اظهارکرد‪ :‬دیوان عدالت اداری به دنبال ش��کایت یکی از‬ ‫نهادهای نظارتی استان‪ ،‬رای به ابطال مصوبه شورای اسالمی شهر‬ ‫کرج درباره صدور پروانه س��اخت برای پالک های قولنامه ای داده‬ ‫ام��ا از انجا که تعدادی از ش��هروندان قبل از ابالغ رای مراحلی از‬ ‫اقدام��ات مربوط به دریافت جواز س��اخت را انجام داده اند‪ ،‬تالش‬ ‫داریم تا انها به خواسته شان برسند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طی مکاتبه با دادس��تان عموم و انقالب شهرس��تان‬ ‫کرج و همچنین رئیس س��ازمان بازرسی اس��تان نسبت به شرح‬ ‫انچه رخ داده و درخواس��تی که تعدادی از سازندگان برای صدور‬ ‫پروانه س��اخت دارند‪ ،‬اقدام ش��د که این تقاضا ب��ه واحد حقوقی‬ ‫ارجاع شده و پس از بررسی های الزم اعالم نظر می شود‪ .‬اصل این‬ ‫مکاتبات نیز مبتنی بر دفاع از حقوق مکتسبه شهروندان بوده تا با‬ ‫مساعدت نهادهای نظارتی و قضایی بتوانیم گره از مشکل به وجود‬ ‫امده باز کنیم‪.‬‬ ‫این مسئول عنوان کرد‪ :‬ما نماینده تمام اقشار مردم و همچنین‬ ‫سازندگان و تولیدکنندگان ساختمان در شورای اسالمی‬ ‫شهر کرج هستیم و پیگیری دغدغه ها و مطالبات موکالن‬ ‫را از وظایف خود می دانیم و انها اطمینان خاطر داش��ته‬ ‫باش��ند که در این زمینه هیچ کوتاهی انجام نشده است‬ ‫اما تمام اختیار در این مسئله در اختیار شورای اسالمی‬ ‫شهر نیست و نیاز به کسب تکلیف و هماهنگی های الزم‬ ‫دارد که امیدواریم نتیجه مطلوب حاصل شود‪.‬‬ ‫س��لیم نژاد خاطرنش��ان کرد‪ :‬براساس رای صادرشده‬ ‫از س��وی دیوان عدالت اداری ش��ورای ش��هر کرج صالحیت الزام‬ ‫ش��هرداری به صدور پروانه س��اخت برای پالک های قولنامه ای را‬ ‫ندارد اما چنانچه ش��هردار با استفاده از سایر بخشنامه ها و قوانین‬ ‫موج��ود و نیز هماهنگ��ی با نهادهای مربوط و برگزاری جلس��ات‬ ‫کارشناس��ی بتواند به س��ازکاری برای صدور پروانه ساخت دست‬ ‫پی��دا کند‪ ،‬از ان اس��تقبال می کنی��م‪ ،‬چراکه ام�لاک قولنامه ای‬ ‫واقعیتی هستند که نمی توان انها را انکار یا با ندادن اجازه ساخت‬ ‫به انها مشکالت شان را رفع کرد‪.‬‬ ‫وی بار دیگر به ش��هروندانی که در انتظار تعیین تکلیف مس��ئله‬ ‫و دریافت پروانه س��اخت برای اغاز عملیات ساخت وساز هستند‪،‬‬ ‫اطمینان خاطر داد که ش��ورای اسالمی شهر کرج به سهم خود و‬ ‫از راه های قانونی و در بس��تر تعامل و همکاری با نهادهای نظارتی‬ ‫و قضایی در صدد حل مش��کل و تحقق حقوق س��ازندگان است؛‬ ‫بنابراین انها باید منتظر طی روال اداری شوند و از مراجعات پیاپی‬ ‫به واحدهای اداری مدیریت شهری خودداری کنند‪.‬‬ ‫این فعال بازار درباره تفاوت درصدی کاهش و ریزش‬ ‫قیمت خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬هنگامی که قیمت خودرو دست کم‬ ‫‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد پایین بیاید‪ ،‬می گوییم ریزش رخ داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خودرویی ک��ه قیمت ان در ‪ ۲‬ماه گذش��ته از ‪۲۵۰‬‬ ‫ب��ه ‪ ۳۲۰‬میلیون تومان رس��یده اگر ای��ن هفته همین‬ ‫خودرو ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان شده‪ ،‬از این تغییر نمی توان‬ ‫به عنوان ریزش نام برد‪ .‬عالوه بر اینکه هنوز به قیمت ‪۲‬‬ ‫ماه پیش خود هم برنگشته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ازار خ��ودرو و اقتصاد ای��ران مانند‬ ‫قاصدکی در هواس��ت که با وزش باد به این سو و ان سو‬ ‫می رود و متاثر از اتفاقات بین المللی شده است‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬ریاست جمهوری امریکا کرونا می گیرد‪ ،‬دالر ارزان‬ ‫می شود و وقتی از بیمارستان ترخیص می شود‪ ،‬قیمت‬ ‫دالر افزای��ش می یابد‪ .‬به نوعی می توان گفت بازار داخل‬ ‫وابسته به جزیی ترین رفتارهای سیاسی شده درحالی که‬ ‫در داخل‪ ،‬گام مثبتی که موجب تغییرات بازارها ش��ود‪،‬‬ ‫برداشته نشده است و ما شاهد ان نیستیم‪.‬‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫خودروهای‬ ‫وارداتی بین‬ ‫‪ ۳۰۰‬تا ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون تومان‬ ‫و محصوالت‬ ‫داخلی هم‬ ‫بین ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫میلیون تومان‬ ‫ریزش قیمت‬ ‫داشته اند‬ ‫‹ ‹ساماندهی بازار با واردات‬ ‫خس��روانی معتق��د اس��ت ک��ه می ت��وان ب��ا برخی‬ ‫تصمیم ه��ای داخلی مانند واردات خودرو‪ ،‬افس��ار بازار‬ ‫خودرو را در اختیار گرفت‪.‬‬ ‫او اظهارک��رد‪ :‬می توان با سیاس��ت گذاری تا حدی از‬ ‫ی داخلی به واکنش ه��ای بین المللی کم کرد‪.‬‬ ‫وابس��تگ ‬ ‫مجوز واردات در شرایط فعلی و با همین نرخ ارز‪ ،‬تا ‪۵۰‬‬ ‫درصد قیمت خودرو را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ش��رایط فعلی که ام��کان تولید برخی‬ ‫مدل ه��ا و افزایش س��ایر مدل ه��ا را در داخل نداریم و‬ ‫عالوه ب��ر این ام��کان جابه جایی پول نی��ز وجود ندارد‪،‬‬ ‫می توان نیاز بازار را با واردات تامین کرد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫سخن از برگشت ارز صادراتی است که می تواند در قالب‬ ‫کاال از جمله خودرو باشد‪.‬‬ ‫خس��روانی ادام��ه داد‪ :‬گفته می ش��ود ‪ ۷۰‬درصد ارز‬ ‫صادراتی برنمی گردد اما می ت��وان با مدیریت کاالهای‬ ‫مورد نیاز‪ ،‬بازارها را به ثبات رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫بناب��ر این گزارش با کاهش نرخ ارز‪ ،‬روند قیمت‬ ‫در ب��ازار خودرو هم نزولی ش��ده ام��ا این وضعیت‬ ‫ناپایدار اس��ت‪ ،‬زیرا با افزایش نرخ دالر دوباره بازار‬ ‫ت روزان��ه را تجربه می کند‪.‬‬ ‫خ��ودرو افزایش قیم�� ‬ ‫برخی کارشناسان معتقدند بازار خودروهای داخلی‬ ‫بیش��تر متاثر از عرض��ه و تقاضاس��ت درحالی که‬ ‫بازار خودروهای خارجی بیش��تر از ن��رخ ارز تاثیر‬ ‫یپذیرد‪ .‬اما باید گفت ریش��ه تمام این نوسانات و‬ ‫م ‬ ‫اشفتگی ها ناشی از وضعیت اقتصاد کشور بوده که‬ ‫در یک جنگ اقتصادی در حال نجات خود است‪.‬‬ ‫علی خسروانی‬ ‫کاهش قیمت‬ ‫خودرو‬ ‫و ارز نتیجه‬ ‫سیاست گذاری‬ ‫یا برنامه ریزی‬ ‫بدنه دولت‬ ‫نبوده و‬ ‫بیشتر متاثر‬ ‫از رخدادهای‬ ‫بین المللی است‬ ‫تحقق رویای خودران در مراحل پایانی‬ ‫تس�لا از نس��خه هوش��مند خودران خودروهای خود‬ ‫رونمایی کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬خودروس��ازی تس�لا که‬ ‫درحال حاضر پیشتاز عرصه خودروهای خودران در جهان‬ ‫اس��ت‪ ،‬اعالم کرد از نرم اف��زاری رونمایی کرده که امکان‬ ‫هدایت کامل خودرو بدون نیاز به راننده را میس��ر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این نس��خه که به نس��خه بتا معروف اس��ت در مرحله‬ ‫نخس��ت در اختیار تع��دادی از افراد منتخ��ب که دارای‬ ‫تخص��ص کافی در زمینه خودرو هس��تند‪ ،‬قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به وس��یله این امکان‪ ،‬خودرو ب��دون نیاز به راننده قادر به‬ ‫جهت یابی مس��یر‪ ،‬تش��خیص خودروهای دیگر و موانع و‬ ‫همچنین چرخش به چپ و راست خواهد بود‪.‬‬ ‫با این حال از انجا که نس��بت به عملکرد این سیستم‬ ‫اطمینان خاط��ر ‪ ۱۰۰‬درصدی وجود ن��دارد به رانندگان‬ ‫توصیه ش��ده دس��ت خ��ود را از روی فرمان ب��ر ندارند‬ ‫و تمرکز بیش��تری به مس��یر داشته باش��ند تا در صورت‬ ‫تشخیص غلط سیس��تم وارد عمل شده و هدایت خودرو‬ ‫را در دس��ت گیرند‪ .‬این مس��ئله به ویژه در پیچ های تند‪،‬‬ ‫تقاطع های شهری و مس��یرهای باریک اهمیت بیشتری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫تسال هنوز زمان بندی دقیقی از رونمایی کلی از سیستم‬ ‫خ��ودران خود ارائ��ه نداده‪ ،‬اما ایالن ماس��ک‪ ،‬بنیان گذار‬ ‫و مدیرعامل این ش��رکت گفته اس��ت که بروزرسانی این‬ ‫سیستم هوش��مند با نهایت دقت و احتیاط پیش می رود‬ ‫و نباید انتظار داش��ت به زودی از این سیستم در مقیاس‬ ‫وسیع استفاده شود‪.‬‬ ‫احتماال کس��ب مجوز ت��ردد خودروهای خ��ودران در‬ ‫کشورهای اروپایی که قوانین س��ختگیرانه تری از امریکا‬ ‫دارن��د‪ ،‬زمانب��ر خواهد بود‪ .‬پیش از این‪ ،‬ی��ک دادگاه در‬ ‫الم��ان رای به محدود ش��دن اس��تفاده از ای��ن قابلیت‬ ‫محصوالت تس�لا به دلی��ل گمراه کننده ب��ودن انها برای‬ ‫مصرف کنندگان داده بود‪.‬‬ ‫نرم افزار جدید که قابلیت اپدیت روی خودروهای قبلی‬ ‫را نیز دارد ‪ ۲‬هزار دالر گران تر از نسخه های قبلی خواهد‬ ‫بود و خری��داران باید حدود ‪ ۱۰‬هزار دالر برای نصب ان‬ ‫روی خودرو خود هزینه کنند‪.‬‬ ‫ناگفته پیداس��ت یک��ی از عواملی که میدان‬ ‫را ب��رای نقش افرین��ی قاچ��اق و قاچاقچ��ی‬ ‫مهی��ا می کن��د‪ ،‬تامی��ن نش��دن نیاز ب��ازار از‬ ‫س��وی تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان‬ ‫رس��می اس��ت‪ .‬از این منظر‪ ،‬می ت��وان عوامل‬ ‫محدود کنن��ده تولیدات داخل��ی لوازم یدکی و‬ ‫قطعات خودرو را به عنوان شاخص های موثر بر‬ ‫افزایش قاچاق این گروه کاالیی قلمداد کرد‪.‬‬ ‫اکنون در موقعیتی قرار گرفته ایم که مسئله‬ ‫قاچ��اق‪ ،‬دیگر در کنار راه ح��ل تولید داخل یا‬ ‫واردات رسمی قرار نگرفته‪ ،‬بلکه کاالی قاچاق‬ ‫در حال غالب شدن بر تولیدات و واردات رسمی‬ ‫است‪ .‬در حقیقت عمده موجودی بازار قطعات‬ ‫یدکی خودرو‪ ،‬کاالی قاچاق اس��ت که این امر‬ ‫عمدتا اثرات و پیامدهای سیاس��ت گذاری های‬ ‫غلط داخلی است و شاید بتوان بخشی از ان را‬ ‫هم به پای تحریم های خارجی گذاشت‪.‬‬ ‫ما معتقدیم زمان��ی که تولید داخل تضعیف‬ ‫ش��ود‪ ،‬به نحوی که پاسخگوی نیاز بازار نباشد‪،‬‬ ‫در کاالهای��ی مانند خ��ودرو ک��ه قاچاق پذیر‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اش��فتگی ب��ازار و لجام گس��یختگی‬ ‫قیمت ها را به دنبال خواهد داش��ت که ش��اهد‬ ‫ان هس��تیم‪ .‬اما این پدی��ده در حوزه کاالهای‬ ‫قاچاق پذی��ر‪ ،‬ب��ا واردات قاچاق پوش��ش داده‬ ‫می ش��ود ک��ه متاس��فانه مص��داق ان را نی��ز‬ ‫می توانیم در بازار لوازم یدکی خودرو ببینیم‪.‬‬ ‫براساس امار اعالم شده از سوی مدیران ستاد‬ ‫مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز و همچنین رصد‬ ‫انجمن تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازان کشور‪ ،‬در سال ‪ ۹۵‬قاچاق قطعات‬ ‫خ��ودرو حدود ‪ ۱.۳‬میلیارد دالر‪ ،‬در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫حدود ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۷‬حدود ‪۲‬‬ ‫میلیارد دالر و در س��ال ‪ ۹۸‬حدود ‪ ۲.۴‬میلیارد‬ ‫دالر بوده که نش��ان دهنده ‪ ۸۴‬درصد افزایش‬ ‫واردات قاچاق قطعات خودرو در این ‪ ۴‬س��ال‬ ‫اس��ت‪ .‬این نکته را فرام��وش نکنیم در چنین‬ ‫شرایطی که حجم قاچاق افزایش یافته‪ ،‬کیفیت‬ ‫این دست کاالها نیز بس��یار پایین امده است‬ ‫ک��ه با توجه ب��ه غیرقابل ردیابی و شناس��ایی‬ ‫ب��ودن این کاالها‪ ،‬ضربه اصل��ی به جان و مال‬ ‫مردم وارد می اید‪ .‬براس��اس بررسی ها‪ ،‬کاالی‬ ‫قاچ��اق بدون کیفیت و نظارت‪ ،‬دس��ت کم ‪۵۰‬‬ ‫درصد ارزان تر از واردات همان قطعه یا تولید با‬ ‫کیفیت داخل تمام می شود‪.‬‬ ‫در واکاوی ها دالیل کاهش تولیدات داخلی و‬ ‫فراهم امدن زمینه قاچاق‪ ،‬باید به سیاست های‬ ‫کالن ارزی کش��ور در تس��هیل واردات رسمی‬ ‫کاال و م��واد اولی��ه م��ورد نیاز خط��وط تولید‬ ‫قطعه س��ازان توجه ک��رد ک��ه در ‪ ۳‬روش ارز‬ ‫نیم��ا‪ ،‬ارز حاص��ل از ص��ادرات و تهاتر خالصه‬ ‫شده است‪ .‬در برابر این ‪ ۳‬شیوه سیستماتیک‪،‬‬ ‫قاچاقچی از ارز بدون ذکر منشا‪ ،‬ثبت سفارش‪،‬‬ ‫ع��وارض گمرک��ی‪ ،‬ارزش افزوده و اس��تاندارد‬ ‫استفاده می کند که به مراتب ساده تر است‪.‬‬ ‫تحلی��ل بانک مرکزی در این باره این اس��ت‬ ‫که اگ��ر گزینه واردات بدون انتق��ال ارز را در‬ ‫اختیار تولیدکننده یا واردکننده رس��می قرار‬ ‫دهیم‪ ،‬باعث اشفتگی بازار خواهد شد‪ .‬اما باید‬ ‫به این نکته اش��اره کرد که صنعت خودرو پس‬ ‫از نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشیمی و فلزی ها‪ ،‬تنها صنعتی‬ ‫اس��ت که به طور مستقیم تحریم شده و نیاز به‬ ‫ارز دارد‪.‬‬ ‫امارهای رسمی صنعت خودرو و قطعه سازی‬ ‫نش��ان می دهد چنانچه در س��ال یک میلیارد‬ ‫دالر واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشا‬ ‫به ان اختصاص داده ش��ود‪ ،‬قادر است جهش‬ ‫تولی��د را در ای��ن صنعت ایجاد و نی��از بازار را‬ ‫نیز رفع کند‪.‬‬ ‫در حقیق��ت انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو کشور‪ ،‬برای‬ ‫مقابل��ه با پدیده ش��وم قاچاق در ح��وزه لوازم‬ ‫یدکی و قطعات خودرو دو پیش��نهاد مشخص‬ ‫را برای ارائه دارد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اصالح س��ازکار اقتصادی حاکم بر تولید‬ ‫و توزیع قطع��ات خودرو‪ ،‬به گون��ه ای که مزایا‬ ‫و تس��هیالت به نفع تولید باش��د نه قاچاق! یا‬ ‫حداقل‪ ،‬وضعیت تولیدکننده بدتر از قاچاقچی‬ ‫نباشد‪ .‬همچنین تنظیم بازار از سوی نهادهای‬ ‫نظارت��ی با ک��ددار ک��ردن و قاب��ل ردیابی و‬ ‫شناسایی کردن قطعات با جدیت انجام شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اقدامات قهری و انتظامی با کنترل مرزها‬ ‫و جلوگیری از روابط زیرزمینی برای امر قاچاق‬ ‫و برخورد قضایی با متخلفان‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دو پیشنهاد‬ ‫برای کاهش‬ ‫قاچاق‬ ‫قطعات خودرو‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1650‬‬ ‫پیاپی ‪2968‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫طرح افزایش کارمزد خدمات بانکی را بررسی کرد‬ ‫یادداشت‬ ‫عنصر اعتماد‬ ‫در بورس‬ ‫روزشماری بانک ها برای اول اذر‬ ‫عماد عظیمی‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکی از معمول ترین راه های کسب درامد بانک ها در نظام های بانکداری کشورهای توسعه یافته‪،‬‬ ‫اخذ کارمزد در ازای ارائه خدمات به مش�تریان اس�ت‪ .‬به گفته کارشناسان در مواردی دریافتی با‬ ‫عنوان کارمزد تا ‪ ۵۰‬درصد درامدهای بانک ها را نیز شامل می شود‪ ،‬اما در کشور ما سهم کارمزد‬ ‫از می�زان درامد بانک ها به مراتب کمتر از این حد اس�ت‪ .‬مس�ئله مهم‪ ،‬کیفیت خدماتی اس�ت‬ ‫که در نظام بانکی ایران به ش�هروندان ارائه می ش�ود‪ ،‬در برخی موارد مشتریان بانک ها از سطح‬ ‫خدماتی که از بانک مورد نظرش�ان دریافت کرده اند‪ ،‬رضایت ندارند‪ .‬از سویی هم منتقدان نحوه‬ ‫عملکرد سیستم بانکی ایران با اشاره به تسهیالت ارزان تری که بانک ها در کشورهای هم سطح با‬ ‫ایران ارائه می کنند‪ ،‬نوک پیکان نقد را به س�وی بانک مرکزی و همچنین دولت می گیرند‪ ،‬چراکه‬ ‫معتقدند بانک ها‪ ،‬هم می خواهند سود باالیی از محل تسهیالت کسب و هم از طریق اخذ کارمزد‪،‬‬ ‫درامد مضاعفی برای خود دست و پا کنند‪ .‬با توجه به انتقاداتی هم که نمایندگان مجلس یازدهم‬ ‫به اجرای این طرح وارد دانسته اند‪ ،‬انتظار می رود دولت برای اجرای این برنامه راه چندان همواری‬ ‫در پیش رو نداشته باشد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بح��ث اعتمادس��ازی در ب��ازار س��رمایه یکی از‬ ‫مهم ترین مقوله هایی اس��ت که در هر بازاری باید‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ .‬در واقع اعتماد بین طرفین‬ ‫یک بازار‪ ،‬خریدار و فروش��نده و نهادهای واس��طه‬ ‫از مهم تری��ن الزام��ات و اقدام��ات ی��ک بازار کارا و‬ ‫ش��فاف اس��ت ک��ه در غی��اب انها می ت��وان گفت‬ ‫معام�لات ه م اثربخش��ی الزم را نخواهد داش��ت؛‬ ‫بنابرای��ن وقت��ی اعتماد بین دو طرف معامله وجود‬ ‫نداش��ته باش��د‪ ،‬هزینه های زیادی وارد می ش��ود‬ ‫(اصطالح��ا هزینه های معامالتی یا نقل و انتقاالت‬ ‫پول نیز نامیده می ش��ود)‪ .‬این هزینه ها ناش��ی از‬ ‫نبود اعتماد بین طرفین معامله اس��ت و همچنین‬ ‫اعتبار در جامعه که حاال به دالیل گوناگونی می تواند‬ ‫در سیس��تم اقتصادی ایجاد ش��ود‪ .‬اگر از بحث های‬ ‫فرهنگی بگذریم‪ ،‬موارد اقتصادی که در بازار بسیار‬ ‫اثرگذار است را بررسی می کنیم‪ .‬یکی از عوامل مهم‬ ‫تقویت بی اعتمادی این است که قوانین ما دائم در‬ ‫حال تغییر هستند و همین امر نیز به بی ثباتی در‬ ‫حوزه قانون گذاری ختم می شود‪ .‬دخالت های مکرر‬ ‫دولت و نهادهای ناظر که به عنوان یک نهاد بی طرف‬ ‫قاعدتا باید فقط ناظر شرایط بازار باشند به یک امر‬ ‫طبیعی و عادی بدل ش��ده اس��ت‪ .‬این نهادها فقط‬ ‫می توانن��د در مواق��ع نیاز ورود کنند تا برای احقاق‬ ‫حقوق عرضه کننده کاال در بازار یا متقاضی خرید‬ ‫سهام به مسائل ورود کنند و الغیر‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫نهادهایی هستند که اصطالحا حامی مصرف کننده‬ ‫و توزیع کننده بوده و اقدام به وضع قوانینی می کنند‬ ‫که ش��دیدا متناقض با ازادی اقتصادی اس��ت‪ .‬این‬ ‫نهادها به جای اینکه صرفا به حمایت از جامعه هدف‬ ‫خود بپردازند‪ ،‬درواقع با نحوه عملکرد نامناسب خود‬ ‫بر ضد رسالت اصلی خودشان حرکت می کنند‪.‬‬ ‫البت��ه نی��ت ایجاد این نهاده��ا در ابتدا نیت های‬ ‫خیرخواهانه ای بوده اما حاال می بینیم برخی از این‬ ‫مراجع نظارتی کامال در راستای تضییع حقوق مردم‬ ‫گام برمی دارند‪ .‬مثال نهادی که با هدف حمایت از‬ ‫حق مصرف کننده ایجاد شود‪ ،‬طبیعی است که در‬ ‫برابر گرانفروش��ی ‪ ،‬مسائل تعزیراتی و‪ ...‬اقداماتی را‬ ‫انجام دهد‪ .‬اما در عمل وقتی عملکرد این نهادها را‬ ‫می بینیم متاسفاته تناقض های بسیاری را مشاهده‬ ‫می کنی��م‪ .‬البت��ه این به معنی فاس��د بودن عوامل‬ ‫اجرایی در مناصب مربوط نیست‪ ،‬بلکه همانطور که‬ ‫پیش تر نیز گفته شد این مسئله به دلیل ایرادهایی‬ ‫بروز پیدا می کند که ما در سیس��تم قانون گذاری‬ ‫کشورمان داریم‪ .‬بی ثباتی در این زمینه باعث شده‬ ‫برخ��ی از ای��ن نهادهای نظارتی که با هدف حمایت‬ ‫از حقوق مردم ایجاد شده اند دقیقا بر خالف ان ایده‬ ‫و هدف حرکت کنند‪ .‬همین مسئله موجب عمیق تر‬ ‫شدن شکاف بی اعتمادی بین مردم و مسئوالن و در‬ ‫نهایت باعث دلزدگی سهامداران از بورس می شود؛‬ ‫بنابراین می توان گفت که یکی از راه های جلوگیری‬ ‫از وقوع این مشکل‪ ،‬ایجاد ثبات در امر قانون گذاری‬ ‫است‪ ،‬به نحوی که دیگر شاهد وضع یک شبه قوانین‬ ‫در بازارهای مختلف نباشیم‪ .‬همانطور که گفته شد‪،‬‬ ‫بی ثبات��ی در بازار س��هام نیز یک��ی از موارد مهمی‬ ‫اس��ت که منجر به اعتمادزدایی می ش��ود‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬بارها دیده شده دستورالعمل هایی که سازمان‬ ‫ب��ورس می ده��د با هدف حمایت از مصرف کننده و‬ ‫به ط��ور خ��اص مثال در زمان ه��ای رکود بازار صادر‬ ‫می ش��ود‪ .‬این گونه اقدامات مدیران سازمان بورس‬ ‫ در عم��ل نتیج��ه عک��س می دهد و ای��ن دور باطل‬ ‫دخالت ه��ا در ب��ازار به قدری ادامه می یابد که دیوار‬ ‫بی اعتم��ادی بلند و بلندتر می ش��ود‪ .‬وقتی قوانین‬ ‫بی ثبات باشند دیگر کسی به بازار اعتماد نمی کند‬ ‫و س��رمایه خ��ودش را درگیر ب��ورس نخواهد کرد‪.‬‬ ‫س��هامداری ک��ه اعتم��اد خود را از دس��ت داده‪ ،‬در‬ ‫نخس��تین فرصت س��رمایه خود را از بورس خارج‬ ‫می کند‪ .‬البته این مشکل فقط در بازار سرمایه وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬بلکه با کمال تاس��ف می بینیم که در تمامی‬ ‫حوزه های اقتصادی ما به شدت و حتی در مواردی‬ ‫ش��دیدتر از بازار بورس در جریان اس��ت‪ .‬در واقع‬ ‫س��رمایه به س��مت حوزه ای می رود که امنیت ان‬ ‫تامین شده باشد‪ .‬اصال شرط اول سرمایه گذاری در‬ ‫جهان‪ ،‬حفظ امنیت س��رمایه گذاری و سرمایه گذار‬ ‫است و این بی ثباتی در زمینه قوانین یکی از عوامل‬ ‫ایجاد ناامنی برای س��رمایه اس��ت‪ ،‬چراکه منجر به‬ ‫سردرگمی و گیجی فعاالن و سیستم بازار می شود‬ ‫و س��رمایه گذاران به ش��دت از س��ردرگمی گریزان‬ ‫هس��تند‪ .‬درباره بورس ه��م اگر بخواهیم اعتماد را‬ ‫بین س��هامداران تقویت کنیم‪ ،‬در گام نخس��ت باید‬ ‫ورود نهادهای غیربورس��ی و ناظر را بس��یار محدود‬ ‫کنیم تا سهامدار بتواند با ارامش خاطر به معامله و‬ ‫فعالیت در این حوزه بپردازد‪ .‬چاره ای نیست به جز‬ ‫اینکه اجازه دهیم مکانیسم بازار راه را برای خودش‬ ‫هموار کند‪ ،‬به بیان دیگر و به قول ادام اسمیت باید‬ ‫اجازه داد ان دست نامرئی خودبه خود کارها را انجام‬ ‫دهد و خود تعادل را در بازار حاکم کند‪.‬‬ ‫مجلس کامال مخالف است!‬ ‫افزایش کارمزد خدمات بانکی از اول اذر‬ ‫سیدکاظم موسوی‬ ‫مجلس کامال با‬ ‫طرح افزایش‬ ‫کارمزد خدمات‬ ‫بانکی مخالف‬ ‫است‪ ،‬چراکه‬ ‫مردم ما در‬ ‫شرایط سختی‬ ‫هستند و‬ ‫نباید به انها‬ ‫فشار مضاعفی‬ ‫وارد شود‬ ‫طبق بخش��نامه بانک مرکزی‪ ،‬از ابت��دای اذر‪ ،‬کارمزد خدمات بانکی از جمله‬ ‫کارت ب��ه کارت افزای��ش خواه��د یافت‪ ،‬ضمن اینکه انتق��ال وجه از طریق پایا و‬ ‫س��اتنا نیز مش��مول کارمزد می شوند‪ .‬با ابالغ بخش��نامه جدید تغییرات کارمزد‬ ‫انواع خدمات بانکی‪ ،‬از ابتدای اذر شاهد افزایش کارمزد خدمات بانکی در شبکه‬ ‫بانک��ی خواهیم بود‪ .‬برهمین اس��اس نیز کارمزد کارت ب��ه کارت به ازای انتقال‬ ‫ه��ر ی��ک میلیون تومان از ‪ ۵۰۰‬به ‪ ۶۰۰‬تومان افزایش خواهد یافت و در صورت‬ ‫افزای��ش ه��ر یک میلیون تومان در فرایند کارت به کارت‪ ،‬معادل ‪ ۲۴۰‬تومان به‬ ‫این هزینه اضافه می ش��ود‪ .‬نکته مهم در بخش��نامه بانک مرکزی اعمال کارمزد‬ ‫برای خدمات پایا و ساتناس��ت‪ ،‬کارم��زد انتقال وجه بین بانکی پایا ‪ ۰.۰۱‬درصد‬ ‫مبلغ تراکنش از ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۲۵۰۰‬تومان در پرداخت های انفرادی و ‪ ۱۰۰‬تومان به‬ ‫ازای ه��ر تراکنش در پرداخت های گروهی اس��ت‪ .‬کارمزد انتقال وجه بین بانکی‬ ‫ساتنا نیز ‪ ۰.۰۲‬درصد مبلغ تراکنش تا سقف ‪ ۲۵‬هزار تومان کارمزد تعیین شده‬ ‫است‪ .‬هرچند برای افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه پس انداز‬ ‫کارمزدی تعیین نشده اما هزینه افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت متمرکز ‪ ۵‬هزار‬ ‫کارمزد حق بانک هاست‬ ‫س��یدبهاءالدین حسینی هاشمی‪ ،‬کارش��ناس ارشد امور‬ ‫بانکی ضمن اش��اره به مس��ئله افزایش میزان کارمزدهای‬ ‫بانکی از اول اذر ‪ ،۹۹‬به‬ ‫گفت‪ :‬باید توجه داشت که‬ ‫اخذ کارمزد برای انجام هر خدمتی منطقی و بحق اس��ت‪،‬‬ ‫بانک ه��ا نیز می توانن��د در ازای خدماتی که ارائه می کنند‪،‬‬ ‫مبلغی را به عنوان کارمزد دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��رای مثال‪ ،‬خدم��ات پیامکی بانک ها را‬ ‫در نظ��ر بگیری��د‪ ،‬ب��رای ارائه این خدمت بان��ک مورد نظر‬ ‫هزینه های��ی را به مخابرات پرداخت می کند‪ ،‬س��امانه ای را‬ ‫نیز طراحی کرده تا این خدمات به ش��کل سازماندهی شده‬ ‫انجام شود و به هر حال هزینه های زیادی برای ایجاد بستر‬ ‫ان صرف کرده اس��ت‪ .‬از همین رو معتقدم بانک ها مستحق‬ ‫دریافت کارمزد هستند و کامال یک حق طبیعی است‪ .‬مردم‬ ‫عزیز باید توجه داش��ته باش��ند که خدمات بانکی فقط به‬ ‫انتقال وجه یا اعالم موجودی محدود نمی شود‪ ،‬هزینه های‬ ‫سخت افزاری و نرم افزاری بانک ها بسیار بیشتر از ان چیزی‬ ‫است که تصور می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کشورهای دیگر بیشتر می گیرند‬ ‫بهاءالدین حسینی هاشمی‬ ‫با توجه به تجربه‬ ‫نظام های بانکی‬ ‫پیشرفته‪،‬‬ ‫بهترین و‬ ‫منطقی ترین‬ ‫راه کسب‬ ‫درامد بانک ها‬ ‫از طریق اخذ‬ ‫کارمزد است‬ ‫توم��ان و ص��دور هر جلد دفترچه فقط برای حس��اب های کوتاه مدت نیز ‪۴۸۰۰‬‬ ‫تومان خواهد بود‪ .‬همچنین هزینه ارس��ال پیامک برای اطالع رس��انی با گرفتن‬ ‫رضایت مشتری معادل ‪ ۳.۰‬تومان به اضافه هزینه پیامک و حق اشتراک ساالنه‬ ‫است‪ .‬ضمن اینکه هزینه صدور دسته چک به ازای هر برگ چک ‪ ۲‬هزار ریال به‬ ‫همراه هزینه تمبر چک خواهد بود‪ .‬کارمزد رفع س��وءاثر برای هر برگ چک نیز‬ ‫‪ ۱۲‬هزار تومان تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬صدور کارت مغناطیسی هوشمند در شعب‬ ‫بانک��ی با کارمزد ‪ ۶‬ه��زار تومانی همراه خواهد بود‪ ،‬ضم��ن اینکه کارمزد صدور‬ ‫رم��ز جدید برای ان��واع کارت های بانکی (نقدی‪ ،‬اعتباری و هدیه) در ش��عبه به‬ ‫درخواست مشتری هزار تومان و همچنین کارمزد اعالم مانده کارت‪-‬خودپرداز‪/‬‬ ‫کیوسک شتابی ‪ ۱۲۰۰‬ریال و اعالم مانده کارت و صورتحساب ‪ ۱۰‬گردش اخر‬ ‫‪ ۲۴۰۰‬تومان تعیین شده است‪ .‬با بخشنامه جدید بانک مرکزی که از ابتدای اذر‬ ‫اجرایی خواهد شد‪ ،‬هزینه ارائه صورتحساب امسال هر صفحه ‪ ۶۰۰‬تومان و برای‬ ‫سال های گذشته به ترتیب ‪ ۶۰۰‬و ‪ ۷۲۰‬تومان می شود‪ .‬اخذ کد بورسی در شعب‬ ‫بانکی نیز با بخشنامه جدید بانک مرکزی مشمول کارمزد ‪ ۵‬هزار تومانی می شود‪.‬‬ ‫س��یدکاظم موسوی‪ ،‬نماینده اردبیل در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬ضمن ابراز مخالفت قطعی مجلس با مس��ئله افزایش کارمزدهای بانکی‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مجلس کامال با این طرح مخالف اس��ت‪ ،‬مردم ما در ش��رایط سختی‬ ‫هس��تند و م��ا نمی توانیم با اقداماتی از این دس��ت‪ ،‬کام انه��ا را تلخ تر کنیم و بار‬ ‫اضافه ای بر دوششان بگذاریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هن��وز الیح��ه یا طرح��ی در این زمینه به مجلس ارائه نش��ده‪،‬‬ ‫ام��ا در ص��ورت اجرایی ش��دن این برنامه‪ ،‬مجلس بدون ش��ک ورود خواهد کرد‪.‬‬ ‫همکاران من در کمیسیون اقتصادی نیز حتما به طور کامال دقیق و موشکافانه این‬ ‫مس��ئله را بررس��ی می کنند و در صورت لزوم قطعا به ان ورود خواهیم کرد‪ .‬نایب‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به وضعیت نامطلوب‬ ‫معیش��تی مردم‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬این همه ضربه و فش��ار بر پیکره اقتصاد کشور‬ ‫کفایت نمی کند که بانک مرکزی تصمیم به چنین کاری گرفته است؟ کمر مردم‬ ‫زیر بار فشارهای مداوم اقتصادی خم شده‪ ،‬مسئوالن توجه داشته باشند حداقل‬ ‫کاری نکنند که عرصه بر مردم تنگ تر از این شود‪ ،‬چراکه اصال به صالح نیست‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل پیش��ین بانک صادرات در ادامه با اش��اره به‬ ‫می��زان بس��یار باالتر کارم��زد بانکی در کش��ورهای دیگر‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬اگر به میزان کارمزدی که در س��ایر کش��ورها‬ ‫نی��ز دقت ش��ود خواهیم دید که در مقایس��ه با انچه نظام‬ ‫بانکی سایر کش��ورها از مشتریان دریافت می کنند‪ ،‬میزان‬ ‫کارمزدهای بانکی در ایران عمال مبلغ بسیار ناچیزی است‪.‬‬ ‫حت��ی اگر به میزان درامد بانک ها دقت کنیم می بینیم که‬ ‫ح��دود ‪۵۰‬درص��د درام��د بانک ها در جه��ان از محل اخذ‬ ‫کارمزده��ا اس��ت اما در ای��ران این میزان بس��یار کمتر از‬ ‫سیستم های بانکی سایر کشورهاست‪.‬‬ ‫‹ ‹عوام فریبی در دوره های قبل‬ ‫حسینی هاش��می ب��ا انتقاد از عملک��رد بانک مرکزی در‬ ‫دوره های پیش��ین‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بانک مرکزی تا قبل از دوره‬ ‫کنونی همواره از اخذ کارمزد ازسوی بانک ها ممانعت کرده‬ ‫و اج��ازه ن��داده بانک ها این حق طبیع��ی و منطقی خود را‬ ‫در ازای ارائ��ه خدمات دریاف��ت کنند‪ .‬عملکرد عوا م فریبانه‬ ‫بانک مرک��زی در دوره ه��ای قبل باعث ش��ده تصور همه از‬ ‫خدم��ات بانکی این باش��د که انگار نق��ل و انتقاالت بانکی‬ ‫هزین��ه ای ندارد و بانک ها نیز موظفن��د به طور رایگان این‬ ‫خدمات را ارائه کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حجم باالی سرمایه گذاری بانک ها برای‬ ‫بسترس��ازی در راستای توسعه بانکداری الکترونیک‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در حالی که برای گسترش دایره خدمات در حوزه بانکداری‬ ‫الکترونیک نیاز به سرمایه گذاری عظیمی در زمینه فناوری‬ ‫اطالعات(‪ )IT‬اس��ت که بانک ها ان را متحمل می ش��وند‪،‬‬ ‫ام��ا بانک مرکزی همیش��ه این هزینه ه��ا را نادیده گرفته و‬ ‫اج��ازه نمی داد همین کارمزده��ای ناچیز هم در ازای ارائه‬ ‫خدمات اخذ شود‪ .‬حتی وقتی هم که از ‪ ATM‬در سیستم‬ ‫بانکی ایران استفاده شد‪ ،‬با وجود هزینه های بسیار سنگین‬ ‫ان متاس��فانه بانک مرکزی اجازه نداد بانک ها کوچک ترین‬ ‫کارم��زدی برای جبران این هزینه ها دریافت کنند‪ .‬حتی به‬ ‫یاد دارم زمانی که می خواستیم برای جبران هزینه های اب‪،‬‬ ‫برق و گاز‪ ،‬کارمزد دریافت کنیم‪ ،‬بانک مرکزی با پافش��اری‬ ‫بر رایگان بودن خدمات بانکی از این کار جلوگیری می کرد‪.‬‬ ‫البته اول مطبوعات اعتراض می کردند‪ ،‬سپس بانک مرکزی‬ ‫هم با یک عقب نشینی از اجرای این طرح جلوگیری می کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رابطه کارمزد با سود تسهیالت بانکی‬ ‫این کارش��ناس امور بانکی با اشاره به تاثیر میزان کارمزد‬ ‫دریافتی در ازای خدمات روی نرخ س��ود بانکی به‬ ‫گف��ت‪ :‬بانک ه��ا برای جب��ران هزینه های خ��ود مجبورند‬ ‫درامدزای��ی کنن��د‪ ،‬در غی��ر این صورت با مش��کل مواجه‬ ‫می ش��وند و این مسئله در همه دنیا‪ ،‬یک امر طبیعی و حل‬ ‫شده است‪ .‬این در حالی است که اگر نرخ کارمزدها با توجه‬ ‫به افزایش قیمت ها و همپای نرخ تورم افزایش پیدا می کرد‬ ‫م��ردم نیز به این امر عادت می کردن��د و حق بانک ها برای‬ ‫اخ��ذ کارمزد را می پذیرفتند‪ .‬ای��ن کار بانک مرکزی باعث‬ ‫ش��د بانک ها برای جبران این هزینه های س��نگین‪ ،‬اقدام به‬ ‫دریافت س��ود باال از تسهیالت گیرندگان کنند؛ بنابراین اگر‬ ‫بانک ها بتوانن��د کارمزد واقعی خود را دریافت کنند‪ ،‬دیگر‬ ‫نیازی به اخذ سود در ازای ارائه تسهیالت بانکی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹اپلیکیشن های بانکی سوداور هستند؟‬ ‫این کارش��ناس ام��ور پولی و بانکی با اش��اره به موضوع‬ ‫اپلیکیش��ن های خدم��ات بانکی عنوان ک��رد‪ :‬همانطور که‬ ‫می دانید این اپلیکیش��ن ها با ایج��اد درامد برای بانک ها با‬ ‫اس��تفاده از ایج��اد یک درگاه الکترونیک ب��رای انجام امور‬ ‫بانک��ی در ح��ال فعالیت هس��تند‪ .‬همانطور که گفته ش��د‬ ‫بانک ه��ای ما س��رمایه گذاری بس��یار س��نگینی در بخش‬ ‫فن��اوری اطالع��ات(‪ )IT‬کرده اند و طبیعتا بای��د به دنبال‬ ‫جب��ران ای��ن هزینه ها باش��ند‪ .‬اما درامدی ک��ه بانک ها از‬ ‫این اپلیکیش��ن ها کس��ب می کند‪ ،‬بخش بسیار کوچکی از‬ ‫هزینه ها را پوش��ش می دهد و تا زمانی که میزان کارمزد را‬ ‫افزایش ندهیم‪ ،‬این روند ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹کارمزدهای فعلی هم حداقلی است‬ ‫وی در پای��ان‪ ،‬ضم��ن ی��اداوری حداقلی ب��ودن میزان‬ ‫کارمزده��ای دریافت��ی بانک ها خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬به طور‬ ‫معم��ول گفته می ش��ود که س��رمایه گذاری ها باید در یک‬ ‫بازه زمانی ‪۴‬س��اله به سوداوری برس��ند اما بانک های ما با‬ ‫توجه به س��رمایه گذاری گسترده ای که از سال های قبل در‬ ‫بخش بانکداری الکترونیک داشته اند‪ ،‬همچنان نتوانسته اند‬ ‫سودی از این محل کسب کنند‪.‬‬ ‫از س��ویی ه��م می دانیم ب��ا توجه ب��ه قیمت هایی که در‬ ‫جامعه دیده می ش��ود این میزان کارمزد بسیار کمتر از حد‬ ‫واقعی ان است اما اقدام بانک مرکزی برای افزایش حداقلی‬ ‫کارمزدها نیز قابل تقدیر اس��ت‪ ،‬چراکه بانک های خصوصی‬ ‫و دولت��ی ما باید هزینه های داخلی خود را نیز تامین کنند‬ ‫و ب��ا توجه ب��ه تجربه اغلب نظام های بانکی در کش��ورهای‬ ‫پیش��رفته‪ ،‬بهترین و منطقی ترین راه کسب درامد بانک ها‬ ‫از طریق اخذ کارمزد است‪.‬‬ ‫دیوار درامدهای غیرمشاع بلندتر شود‬ ‫با گسترش زیرساخت های ارتباطی و اینترنت در ‪ ۲‬دهه گذشته‪ ،‬رفته رفته بانکداری‬ ‫سنتی جای خود را به بانکداری الکترونیک داده و بخش زیادی از مبادالت و امور بانکی‬ ‫بدون حضور فیزیکی در ش��عب‪ ،‬از طریق ابزارهای نوین بانکی انجام می ش��ود‪ .‬گذر از‬ ‫سیس��تم بانکداری سنتی به سوی بانکداری الکترونیکی و مجهز شدن به سیستم های‬ ‫بانکداری الکترونیک‪ ،‬مس��تلزم صرف هزینه های باالیی اس��ت که بازده اتی ان سال ها‬ ‫طول خواهد کش��ید‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬کس��ب درامد در کنار ارائه خدمات و تسهیالت‬ ‫یک��ی از مهم ترین اولویت های سیس��تم بانکی به ش��مار می رود‪« .‬درامدهای مش��اع»‬ ‫و «درامدهای غیرمش��اع» دو منبع کس��ب درامد بانک ها هس��تند‪ .‬درامدهای مشاع‬ ‫به واس��طه مش��ارکت با افراد به دست می اید که ش��امل دریافت سپرده های مدت دار از‬ ‫مشتریان‪ ،‬سرمایه گذاری سپرده ها در کسب وکارهای گوناگون و ارائه تسهیالت مدت دار‬ ‫به مش��تریان می شود‪ .‬دس��ته ای دیگر از درامدهای بانکی نیز به واسطه دریافت کارمزد‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صدور انواع کارت مغناطیسی هوشمند‪ /‬اعتباری‬ ‫صدور انواع کارت مغناطیسی (نقدی‪ ،‬بن کارت‪ ،‬خانواده‪ ،‬هدیه و‪)...‬‬ ‫صدور کارت های مجازی برای اشخاص حقیقی‪ /‬حقوقی‬ ‫اعالم مانده کارت‪ -‬خودپرداز‪ /‬کیوسک (شتابی)‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫انتقال وجه شتابی کارت به کارت ‪ /‬انتقال وجه کارت به شبا (خدمت سحاب)‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫خدمات و ارائه مشاوره های مالی و سرمایه گذاری حاصل می شود که در قالب درامدهای‬ ‫غیرمش��اع جای می گیرند‪ .‬خدمات اعتبار اس��نادی‪ ،‬خدمات ضمانتنامه بانکی‪ ،‬خدمات‬ ‫بانکداری الکترونیک‪ ،‬خدمات ارزی‪ ،‬کارمزد نگهداری اس��ناد و اوراق بهادار مش��تریان‪،‬‬ ‫صدور انواع چک ها و‪ ...‬در زمره درامدهای غیرمش��اع هس��تند که به دلیل تفاوت ذاتی‬ ‫درامدهای مش��اع و غیرمش��اع باید برای کس��ب درامد مطلوب در بانکداری امروز‪ ،‬با‬ ‫برنامه ری��زی درس��ت و بلندم��دت در بانک ها باید به ایجاد و تقویت بیش��تر درامدهای‬ ‫غیرمشاع پرداخت‪ .‬چنانچه در سایر کشورهای جهان نیز بیشترین درامد بانک ها از محل‬ ‫درامدهای غیرمشاع و کارمزدی کسب می شود‪ .‬تا انجا که نتایج یک بررسی مقایسه ای‬ ‫می��ان بانک های دولت��ی ایران و تعدادی از بانک های مطرح بین المللی نش��ان می دهد‬ ‫متوس��ط س��هم کارمزد دریافتی به درامدهای عملیاتی در بانک های خارجی موردنظر‪،‬‬ ‫حدود ‪۵‬برابر سهم کارمزد دریافتی بانک های ایرانی است‪.‬‬ ‫نوع خدمت‬ ‫اعالم مانده کارت و صورتحساب ‪ 10‬گردش اخر‪ -‬پایانه شعب ‪( pin pad‬شتابی)‬ ‫سخن پایانی‬ ‫هزینه پردازش نظیر اعالم مانده‪ ،‬صورتحساب ‪ 10‬گردش اخر‪ ،‬انتقال وجه درون بانکی‪ /‬مستمر سپرده‪ /‬کارت به سپرده‪ /‬کارت و‪...‬‬ ‫ارسال پیامک اطالع رسانی‬ ‫انتقال وجه بین بانکی پایا‪ -‬دستور پرداخت انفرادی(حضوری و غیرحضوری)‬ ‫انتقال وجه بین بانکی پایا‪ -‬دستور پرداخت گروهی (حضوری و غیرحضوری)‬ ‫انتقال وجه بین بانکی ساتنا (حضوری و غیرحضوری)‬ ‫اعالم ‪ 10‬گردش اخر کارت (شتابی)‪ -‬خودپرداز‪ ،‬کیوسک و درگاه های ارائه خدمات مدرن‬ ‫دریافت غیرحضوری قبوض اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬تلفن (ثابت‪ ،‬همراه)‪ ،‬شهرداری‪ ،‬راهنمایی و رانندگی و موارد مشابه (از سازمان‪ /‬شرکت ذیربط)‬ ‫همواره دیده ایم که بانک ها یکصدا از پایین بودن میزان کارمزدها‬ ‫گالیه می کنند و حتی در مواردی گفته ش��ده که هزینه های ارائه‬ ‫خدم��ات بانکی بیش از ‪ ۳‬برابر مبالغی اس��ت که م��ردم در ازای‬ ‫خدمات بانکی پرداخت می کنند و به همین دلیل بانک ها مجبورند‬ ‫این هزینه ها را با افزایش س��ود تس��هیالت بانکی جبران کنند‪ .‬با‬ ‫توجه به این ادعای بانکی ها می توان نتیجه گرفت که ارائه خدمات‬ ‫بانک��ی (با ف��رض ثابت بودن میزان کارم��زد دریافتی از مردم) به‬ ‫ذات یک امر زیانده است‪ ،‬حال با توجه به این مسئله یک پرسش‬ ‫منطقی پیش می اید؛ پس این تعداد اپلیکیشن های خدمات بانکی‬ ‫خصوص��ی و دولتی با کدام توجیه اقتصادی به فعالیت خود ادامه‬ ‫می دهند و مدام به تعدادشان نیز افزوده می شود؟‬ ‫حداکثر مبلغ کارمزد‬ ‫‪ 60.000‬ریال‬ ‫‪ 30.000‬ریال‬ ‫‪ 30.000‬ریال‬ ‫‪ 1.200‬ریال‬ ‫‪ 2.400‬ریال‬ ‫‪ 300‬ریال‬ ‫حداقل ‪ 6.000‬ریال تا مبلغ ده میلیون ریال و به ازای هر ده میلیون ریال مازاد‪ ،‬مبلغ ‪ 2.400‬ریال اضافه شود‪.‬‬ ‫‪ 300‬ریال به اضافه هزینه پیامک یا ابونمان سالیانه‬ ‫‪ 0 .01‬درصد مبلغ تراکنش با کف ‪ 2.000‬ریال و سقف ‪ 25.000‬ریال‬ ‫‪ 1.000‬ریال به ازای هر واریز‬ ‫‪ 0 .02‬درصد مبلغ تراکنش تا سقف ‪ 250.000‬ریال‬ ‫‪ 1.500‬ریال‬ ‫‪ 1.200‬ریال‬ صفحه 4 ‫چهار شنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1650‬‬ ‫پیاپی ‪2968‬‬ ‫مشاور معاون معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت و گو با‬ ‫‪:‬‬ ‫در برندسازی گوهرسنگ ها موفق عمل کرده ایم‬ ‫ای��ران مواد معدنی غنی و متنوعی دارد که برخی از انها‬ ‫در جهان بی نظیر است‪ .‬کشور ما از نظر ذخایر معدنی رتبه‬ ‫س��وم اس��یا‪ ،‬اول خاورمیانه و دهم جهان را دارد‪ .‬نکته مهم‬ ‫این است که برای این مواد معدنی دست به برندسازی نزده‬ ‫و نتوانس��ته ایم انها را به خوبی ب��ه بازارهای جهانی معرفی‬ ‫کنی��م‪ ،‬این در حالی اس��ت که اگر بتوانی��م این مواد را در‬ ‫قال��ب برن��د مطرح کرده و س��رمایه گذاران را به فعالیت در‬ ‫این حوزه تش��ویق کنیم‪ ،‬ش��اهد افزایش ارزش این مواد و‬ ‫توسعه اشتغال در کشور خواهیم بود‪ .‬روزنامه‬ ‫درباره‬ ‫اهمیت برندسازی مواد معدنی و اینکه چه اقداماتی تاکنون‬ ‫در کشور انجام شده با مجید پورمقدم‪ ،‬مشاور معاون معدنی‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفت وگو ک��رده که در زیر‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫€ €اهمیت برند سازی مواد معدنی چیست؟‬ ‫برندین��گ م��واد معدن��ی در راس��تای بازاریاب��ی و‬ ‫استانداردس��ازی م��واد معدنی صورت می گی��رد و در واقع‬ ‫ایج��اد و ش��کل دادن ی��ک نام تج��اری در ب��ازار مصرف ‬ ‫ت دیگر برندس��ازی معرفی م��واد معدنی و‬ ‫اس��ت؛ به عبار ‬ ‫توانمندس��ازی نام تجاری انهاس��ت‪ .‬این مهم در راس��تای‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتی و شعار جهش تولید می تواند تولید‬ ‫و صادرات را به س��مت بومی س��ازی برده و حتی شرایط را‬ ‫برای ورود به کسب وکار بین المللی فراهم کند‪ .‬ازانجایی که‬ ‫داشتن برند قوی یک ابزار پرقدرت برای ایستادگی در برابر‬ ‫رقیبان و کسب سهم بیشتر در بازار است‪ ،‬توجه به این نکته‬ ‫مهم اس��ت‪ .‬باتوجه به ظرفیت های باالی معدنی کشورمان‬ ‫می توانی��م در ای��ن بخش موفق ش��ویم و س��هم خود را در‬ ‫بازارهای جهانی افزایش دهیم‪ .‬توان برندسازی در بسیاری‬ ‫از مواد معدنی پرظرفیت کش��ورمان احس��اس می شود‪ .‬با‬ ‫اس��تفاده از تجهیزات‪ ،‬فناوری ها و روش های نوین می توان‬ ‫ضم��ن اینکه می��زان بهره وری از مواد معدنی ارزش��مند را‬ ‫افزایش داد‪ ،‬موجب رشد اشتغالزایی در کشور هم شد‪.‬‬ ‫€ €چقدر مواد معدنی ایران شناخته شده است؟‬ ‫ای��ران در بخش معدن بس��یار غنی اس��ت‪ ،‬ام��ا باوجود‬ ‫برخورداری از ‪ ۷۰‬نوع ماده معدنی و داش��تن رتبه پانزدهم‬ ‫سنگ فیروزه نیشابور که به سنگ ملی ایران مشهور است‪ ،‬به عنوان‬ ‫خوش رنگ ترین و پرعیارترین سنگ جهان شناخت ه شده است‬ ‫در جهان از نظر تنوع مواد معدنی‪ ،‬متاس��فانه جایگاه خوبی‬ ‫در برندس��ازی نداریم و تعداد زی��ادی از مواد معدنی ایران‬ ‫برند شناخته شده ای در جهان نیستند‪.‬‬ ‫€ €برای برندسازی مواد معدنی چه باید کرد؟‬ ‫برندس��ازی در بیشتر کش��ورهای جهان با رشد صنعت‬ ‫توریس��م همراه اس��ت؛ به ای��ن ترتیب این مه��م نیازمند‬ ‫راه اندازی پروژه های زیربنایی و احداث هتل های جهانگردی‬ ‫در جوار واحدهای معدنی و صنایع معدنی است که به عنوان‬ ‫برند ملی و بین المللی ثبت ش��ده اند‪ .‬برای برندس��ازی مواد‬ ‫معدنی کشور می توان موادی که خاص کشور ما و در جهان‬ ‫شناخته ش��ده و منحصربه فرد هستند و مزیت رقابتی دارند‬ ‫را شناس��ایی ک��رد تا ضمن برنامه ری��زی در زمینه تولید و‬ ‫تبلیغات‪ ،‬ش��اهد افزایش صادرات و معرفی جایگاه جهانی‬ ‫این مواد معدنی ارزشمند به دنیا باشیم‪ .‬در این روند باید در‬ ‫تمام بازارهای تجاری و صادراتی از همه جهت به متقاضیان‬ ‫اطمین��ان خاطر بدهیم‪ .‬باتوجه به وجود کانی های متنوع و‬ ‫فراوان در کش��ور ما با ظرفیت درامدزایی و س��وداوری باال‬ ‫می توان از ظرفیت اس��تان های کشور استفاده کرد؛ به این‬ ‫ ترتیب برای برند سازی باید حمایت از تولید داخل را باتوجه‬ ‫به ظرفیت های معدنی کشور موردتوجه قرار دهیم‪.‬‬ ‫€ €در چه حوزه ای دست به برندسازی زده ایم؟‬ ‫در حال حاضر برندس��ازی مواد معدنی بیش��تر متمرکز‬ ‫بر گوهر س��نگ ها اس��ت‪ .‬البته باید از ثبت ملی گچ سمنان‬ ‫و تراورتن محالت هم نام برد‪ .‬عالوه بر اینها س��نگ فیروزه‬ ‫نیش��ابور که امروزه به س��نگ ملی ایران مش��هور اس��ت‪،‬‬ ‫به عنوان خوش رنگ ترین و پرعیارترین سنگ فیروزه جهان‬ ‫ش��ناخت ه شده است‪ .‬از س��ویی دیگر فیروزه در بخش هنر‬ ‫نیز توانس��ته جایگاه خوبی پیدا کن��د‪ .‬در ادامه می توان به‬ ‫کریزوکال بس��تان اباد (فیروزه سیلیکانی اذربایجان) اشاره‬ ‫ک��رد که یک��ی از زیباترین فیروزه الجورد کش��ور و جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬این سنگ با داش��تن کیفیت‪ ،‬شفافیت و انالیز ماده‬ ‫معدنی می تواند تبدیل به برند شود‪ .‬در این میان بازارهای‬ ‫بی رقی��ب یا کم رقیب ایران در تجارت جهانی س��نگ های‬ ‫قیمتی و نیمه قیمتی با کشوری با ذخایر زیاد‪ ،‬کیفیت باال‪،‬‬ ‫ش��رایط ایجاد ارزش افزوده‪ ،‬االیندگی زیست محیطی کم‪،‬‬ ‫ایجاد اش��تغال و فرصت های ش��غلی برای افراد متخصص‬ ‫و انجمن های خیریه و نهادهای مردمی رو به رو هستند‪.‬‬ ‫€ € جز س�نگ فی�روزه چه م�واد معدن�ی دیگری‬ ‫شرایط برند شدن را دارند؟‬ ‫در می��ان تع��دادی از مواد معدنی ارزش��مند کش��ور که‬ ‫ش��رایط برند ش��دن را به دس��ت اورده اند می توان به خاک‬ ‫س��رخ جزیره هرمز‪ ،‬زئولیت س��منان‪ ،‬گارنت س��بز کرمان‬ ‫و تکاب‪ ،‬چش��مه قیر طبیعی رامهرمز‪ ،‬سلس��تین ورامین‪،‬‬ ‫سنگ چینی نی ریز‪ ،‬اهک الیگودرز و کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫(برای تولید کاغذ س��نگی)‪ ،‬گچ هرم��زگان‪ ،‬تراورتن قرمز‬ ‫اذرش��هر‪ ،‬امیتیست طرود س��منان‪ ،‬منگنز‪ ،‬نارچ و‪ ...‬اشاره‬ ‫کرد‪ .‬همچنین عقیق زیبای نمین استان اردبیل مشهور به‬ ‫عقیق سبالن که از زیباترین سنگ های عقیق جهان است با‬ ‫تلفیقی از رنگ قرمز‪ ،‬زرد و نارنجی ترکیب رنگ مینیاتوری‬ ‫یا پاییزی جذابی را به وجود اورده است‪ .‬خوشبختانه فرایند‬ ‫ثبت ملی ان انجام ش��ده و در حال برنامه ریزی برای ثبت‬ ‫جهانی ان در سازمان مالکیت جهانی (وایپو) هستیم‪ .‬قرار‬ ‫است عقیق نمین به عنوان برند بین المللی ایران مطرح شود‪.‬‬ ‫همچنین کارهای ثبت ملی گچ سمنان‪ ،‬عقیق قم‪ ،‬تراورتن‬ ‫محالت هم به اتمام رسیده است‪.‬‬ ‫€ €وزارتخانه چه رسالتی دارد؟‬ ‫بن��ده و هم��کاران دیگ��ر در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت به عن��وان کارشناس��ان معدن در ای��ن زمینه یک‬ ‫رس��الت تخصصی داریم و ان معرفی مواد معدنی ارزشمند‬ ‫کش��ورمان به جهان است‪ .‬اگر این رسالت را به نحو احسن‬ ‫انجام دهیم‪ ،‬می توانیم س��رمایه گذاران را به سرمایه گذاری‬ ‫در این بخش تشویق کنیم‪ .‬در نتیجه این اقدام ارزش مواد‬ ‫معدنی کشور افزایش می یابد و فرصت های شغلی بیشتری‬ ‫برای هموطنان مان ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت‬ ‫سیاست‬ ‫تسهیل‬ ‫معدنکاری‬ ‫مهدی نبی پور‬ ‫فعال معدنی‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مجید پورمقدم‬ ‫برندسازی‬ ‫با تشویق‬ ‫سرمایه گذاران‬ ‫به‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در بخش معدن‬ ‫توسعه می یابد‬ ‫مع��ادن کش��ور ما ظرفی��ت خوبی دارن��د و می توانند‬ ‫جایگزین نفت شوند‪ ،‬این در حالی است که جایگاه واقعی‬ ‫ش شد ه و چنان که باید و شاهد موردتوجه قرار‬ ‫انها فرامو ‬ ‫نگرفته اند؛ بنابراین انتظار ما از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫این اس��ت که وقت بیشتری روی معادن بگذارد و شرایط‬ ‫فعالیت انها را تسهیل کند‪ .‬متاسفانه از حرف تا عمل فاصله‬ ‫بسیار است‪ .‬هرچند تاکنون در کشور صحبت های خوبی‬ ‫ی انجام‬ ‫در زمین��ه معدنکاری مطرح ش��ده‪ ،‬اما عمل جد ‬ ‫ نش��ده اس��ت‪ .‬ایجاد موانعی از قبیل محدودیت صادرات‪،‬‬ ‫ضع��ف حمایت از معدن��کاران و خودتحریمی ها گواه این‬ ‫مدعا است‪ .‬با اینکه هنوز در داخل کشور به فناوری دست‬ ‫پیدا نکرده ایم‪ ،‬مالحظه می کنیم که محدودیت هایی برای‬ ‫واردات گذاشته می شود‪ .‬ماشین االت معدنی وارداتی نرخ‬ ‫باالی��ی دارند ک��ه اگر انها را با یاران��ه در اختیار معدنکار‬ ‫بگذاریم و در کنار ان از ماش��ین االت س��اخت داخل هم‬ ‫حمایت کنیم‪ ،‬می شود باکیفیت خوب دست به فراوری و‬ ‫استخراج زد‪ .‬در این بین باید تشکل های معدنی را جدی‬ ‫گرفت و با انها مش��ورت کرد‪ .‬اگر می خواهیم معدن رشد‬ ‫کند باید از سازمان های غیردولتی و فعاالن این حوزه در‬ ‫بخش های مختلف حمایت کرد؛ هرچند این موضوع چند‬ ‫س��الی است که مطرح ش��ده‪ ،‬اما متاسفانه بیشتر در حد‬ ‫ی مانده است‪ .‬برای این مهم باید در وزارتخانه از‬ ‫حرف باق ‬ ‫افراد متخصص بهره گرفت‪ .‬معاونت معدنی باید در حوزه‬ ‫معدن به طور تخصصی ورود کند و برای این موضوع وقت‬ ‫بگذارد‪ .‬همچنین وزیر جدید باید از کارشناسان خبره ای‬ ‫که دغدغه مند رشد معادن کشور هستند‪ ،‬استفاده کند‪.‬‬ ‫متاس��فانه ش��اهدیم که در بس��یاری از مواقع از افراد‬ ‫غیرکارش��ناس در مراکز مختلف به ویژه سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان ها اس��تفاده می ش��ود‪ .‬با اینکه در‬ ‫خیل��ی از مناطق نیروه��ای تحصیلکرده خوب��ی داریم‪،‬‬ ‫متاس��فانه باز هم از افراد غیرکارش��ناس استفاده می شود‬ ‫که انها هم اغلب به طور سلیقه ای عمل می کنند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1650‬‬ ‫پیاپی ‪2968‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫زنگ خطر توقف تولید در صنایع مولیبدن‬ ‫ضرورت وجود‬ ‫قوانین پایدار‬ ‫در‬ ‫صنعت فوالد‬ ‫حمیدرضا رستگار‬ ‫رئیس اتحادیه اهن‪ ،‬فوالد و فلزات تهران‬ ‫ب��ازار اهن االت (میلگرد و تیراهن) در یکی دو‬ ‫هفته اخیر‪ ،‬روزهای ارام تری را پشت سر گذاشته‬ ‫اس��ت‪ .‬دالیل متع��ددی برای بازگش��ت ارامش‬ ‫نس��بی به ای��ن بازار بی��ان می ش��ود‪ .‬اغاز فصل‬ ‫پایی��ز و نزدیک ش��دن به زمس��تان از مهم ترین‬ ‫دالیل روند نزولی قیمت هاس��ت‪ ،‬چراکه از میزان‬ ‫ساخت وسازها و فعالیت های ساختمانی به شدت‬ ‫کاسته می شود؛ درنتیجه تقاضا برای خرید فوالد‬ ‫و محصوالت وابس��ته به ان محدود خواهد شد و‬ ‫طبیعی اس��ت که در سایه افت تقاضا زمینه برای‬ ‫ثب��ات و حتی حرکت در مس��یر نزولی قیمت ها‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫البته دالیل دیگری نیز بر این روند نزولی موثر‬ ‫بوده ان��د‪ .‬کاهش نرخ ارز را باید یکی از مهم ترین‬ ‫دالیلی دانس��ت که زمینه افت قیمت محصوالت‬ ‫فوالدی را در ‪ ۲‬هفته گذش��ته فراهم کرده است‪،‬‬ ‫چراکه از یک س��و نرخ ارز تاثیر مستقیم بر قیمت‬ ‫ف��والد و به تبع ان محصوالت ف��والدی دارد و از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬عموما رش��د ن��رخ دالر به افزایش‬ ‫تقاضا برای خرید این محصوالت منجر می ش��ود‪.‬‬ ‫یعنی طی ماه های گذش��ته به وفور شاهد حضور‬ ‫اف��رادی بودیم که با هدف حفظ ارزش پول ملی‬ ‫خود به این بازار ورود و اقدام به خرید محصوالت‬ ‫فوالدی کرده ان��د‪ .‬این تقاضای غیرمصرفی تاثیر‬ ‫بس��زایی بر رشد قیمت اهن االت داشته و زمینه‬ ‫افزایش قابل توجه ان را فراهم کرده اس��ت‪ .‬حال‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی که ن��رخ ارز نزولی ش��ده‪،‬‬ ‫قاعدتا از حج��م تقاضای غیرمصرفی برای خرید‬ ‫اهن االت کاس��ته و قیمت ای��ن محصوالت وارد‬ ‫رون��د نزولی خواهد ش��د‪ .‬در ادام��ه باید به ورود‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی به مبحث‬ ‫قیمت گذاری فوالد و تنظیم بازار ان اش��اره کرد‪.‬‬ ‫ای��ن دخال��ت و عزم جدی ب��رای رفع تنش های‬ ‫موجود نیز در روند نزولی قیمت ها بی تاثیر نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬اساس��ا ورود و پیگیری بهارستان نشینان‬ ‫توانس��ته از افسارگسیختگی قیمت ها جلوگیری‬ ‫کند‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬مجلس به دنبال برخورد‬ ‫با سوداگران و کنترل قیمت هاست‪ .‬امید می رود‬ ‫با محقق ش��دن اهداف یادش��ده و برخورد جدی‬ ‫با رانتجویان‪ ،‬دوباره ش��اهد بازگش��ت ارامش به‬ ‫بازار محصوالت فوالدی باش��یم‪ .‬در همین حال‬ ‫باید تاکید کرد که الزمه ایجاد اقتصادی س��الم‪،‬‬ ‫وجود قوانین پای��دار و همچنین حضور مجریان‬ ‫توانمند در حوزه اقتصادی اس��ت‪ .‬محدودیت ها و‬ ‫انواع فش��ارها فقط مش��کالت را مقطعی برطرف‬ ‫و زمین��ه کنترل ب��ازار را در کوتاه م��دت فراهم‬ ‫می کنن��د‪ ،‬ام��ا ب��رای رف��ع این مش��کالت باید‬ ‫فعالیت های��ی ضابطه من��د و هدفمن��د را ترتیب‬ ‫داد و بدین ترتیب زمینه رفع اساسی مشکالت را‬ ‫فراهم کرد‪ .‬درحال حاضر بازار فوالد و محصوالت‬ ‫فوالدی با التهابات گس��ترده ای روبه رو است‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی‪ ،‬تعیین کف و سقف قیمتی برای‬ ‫ش��مش فوالد می تواند زمین��ه تثبیت قیمت ها‬ ‫را در کوتاه م��دت فراهم کن��د‪ .‬البته نرخ گذاری‬ ‫دس��توری در بلندمدت به ض��رر رونق تولید در‬ ‫صنایع فوالدی اس��ت‪ .‬متاس��فانه بورس کاال در‬ ‫چند ماه گذش��ته عملک��رد قابل قبولی را از خود‬ ‫در ف��روش فوالد و محصوالت فوالدی‪ ،‬به نمایش‬ ‫نگذاشته است‪ .‬همین ناکارامدی نیز به التهابات‬ ‫بازار اهن االت افزوده است‪ .‬عملکرد این سازمان‬ ‫ب��ه نفع صنعت ف��والد و به وی��ژه تولیدکنندگان‬ ‫پایین دست نبوده است‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال‪ ،‬زمین��ه ایجاد اخت�لال در‬ ‫نظام توزیعی اهن االت فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫دس��ت ناهماهنگی ه��ا‪ ،‬مش��کالت قابل توجهی‬ ‫را ب��رای بس��یاری از تولیدکنن��دگان ایج��اد‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬ب��دون تردید ت��داوم ای��ن روند‬ ‫می توان��د چالش ه��ای بس��یاری را ایج��اد کند؛‬ ‫بنابرای��ن ل��زوم ایج��اد اصالح��ات اساس��ی در‬ ‫ب��ورس کاال و در ف��روش ف��والد و محص��والت‬ ‫وابس��ته ب��ه ان به معنای واقع��ی ضروری به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫روند رو به رش��د نرخ ارز طی ماه های گذشته‪ ،‬زمینه افزایش‬ ‫قیم��ت مواد اولی��ه مورد نی��از بس��یاری از تولیدکنندگان را‬ ‫فراهم کرده اس��ت‪ .‬کمبود قابل توجه عرضه سولفور مولیبدن‬ ‫(به عن��وان ماده اولیه تولید صنایع مولیبدن) بر بار مش��کالت‬ ‫تولیدکنن��دگان مولیبدن افزوده اس��ت‪ ،‬چراک��ه رقابت برای‬ ‫خری��د این محصول به ش��دت افزایش می یاب��د‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫نبود اطمینان حتی نس��بت به اینده بس��یار نزدیک‪ ،‬فعالیت‬ ‫تولیدکنندگان را به قماری ش��بیه ک��رده که نتیجه ان معلوم‬ ‫نیس��ت‪ .‬مس��عود کالنترمجد‪ ،‬دبیر انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنن��دگان مولیب��دن در گفت وگو ب��ا‬ ‫و درباره‬ ‫تاثیر رش��د ن��رخ ارز بر عملک��رد تولیدکنن��دگان مولیبدن‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬رش��د ن��رخ ارز‪ ،‬زمینه افزایش قیمت م��واد اولیه مورد‬ ‫نی��از تولیدکنندگان مولیبدن (یعن��ی فرومولیبدن) را فراهم‬ ‫می کند‪ ،‬چراکه س��ولفور مولیبدن براس��اس ن��رخ ارز نیمایی‬ ‫قیمت گذاری می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برنده کیست؟‬ ‫مسعود کالنترمجد‬ ‫حبیب خوشدل نیکخو‬ ‫وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر تاثیر صادرات محور بودن‬ ‫صنای��ع مولیب��دن بر س��وددهی بیش��تر انها‪ ،‬گف��ت‪ :‬بخش‬ ‫قابل توجهی از مولیبدن تولیدش��ده در کش��ور صادر می شود‬ ‫و ارز حاص��ل از صادرات ان نیز باید در س��امانه عرضه ش��ود؛‬ ‫بنابرای��ن ن��رخ ارز در پایان دور ه تولید و ف��روش محصول در‬ ‫ب��ازار بین الملل��ی اهمی��ت دارد‪ .‬اگ��ر ن��رخ ارز در این فاصله‬ ‫زمان��ی افزایش یافته باش��د‪ ،‬تولیدکنن��دگان از منظر درامد‬ ‫ارزی متضرر نش��ده اند‪ .‬با این وجود‪ ،‬رش��د ن��رخ ارز به منزله‬ ‫رشد سوددهی این تولیدکنندگان نیست‪ ،‬چراکه اماواگرهای‬ ‫بس��یاری در مسیر تولید انها وجود دارد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬انتظار‬ ‫برای رشد نرخ ارز‪ ،‬معادالت معمول را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫بدین معنی که در چنین ش��رایطی‪ ،‬رقابت ب��رای خرید مواد‬ ‫اولیه افزایش می یابد؛ همی��ن رقابت نیز تاثیر مثبت صادرات‬ ‫و کس��ب درامدهای ارزی را جبران می کند‪ .‬به ویژه که میزان‬ ‫عرضه س��ولفور مولیبدن به مراتب باالت��ر از تقاضا برای خرید‬ ‫ان اس��ت‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬تولیدکنندگان برای خرید مواد‬ ‫اولیه و استمرار خطوط تولید خود‪ ،‬در دام رقابت می افتند‪.‬‬ ‫کالنترمجد خاطرنشان کرد‪ :‬س��ولفور مولیبدن ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫پایین تر از نرخ جهانی در بورس کاال عرضه می شود‪ .‬اما عموما‬ ‫رقابت حدود ‪ ۵۰‬درصدی و حتی بیش��تر برای خرید ان شکل‬ ‫می گیرد‪ .‬این رقابت هم تخفیف یادش��ده را پوشش می دهد و‬ ‫هم اثرات مثبت ناشی از رشد نرخ ارز را‪ .‬بنابراین باید اقرار کرد‬ ‫این روند رو به رش��د نرخ ارز‪ ،‬در نهایت به ضرر تولیدکنندگان‬ ‫طری��ق واردات نیز به دلیل تحریم ها ممکن نیس��ت‪ .‬در ادامه‬ ‫افزایش عرضه س��ولفور مولیبدن از سوی شرکت ملی صنایع‬ ‫م��س ایران نیز در بازگش��ت تعادل به این ب��ازار کمک کننده‬ ‫خواه��د بود‪ .‬در همین حال محدودیت ثبت س��فارش و خرید‬ ‫‪ ۲‬الت در هر عرضه هفتگی توس��ط هر کد بورس��ی (شرکتی‬ ‫که پروانه بهره برداری اکس��ید مولیبدن و فرومولیبدن دارد)‬ ‫ضروری اس��ت‪ ،‬چراکه میزان عرضه بس��یار محدود اس��ت و‬ ‫خریداران بیش��تری برای خرید ای��ن محصوالت وجود دارند‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی‪ ،‬رقابت برای خرید بی معنی است‪ .‬انجمن‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن راهکارهای یادشده‬ ‫را به متولیان امر در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه کرده‪،‬‬ ‫اما هنوز نتیجه مثبتی حاصل نش��ده است‪ .‬گویی متولیان امر‬ ‫در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت به دنبال ان هس��تند که‬ ‫رقابت افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫مولیبدن تمام می ش��ود‪ ،‬چراکه تولیدکنندگان نمی توانند از‬ ‫حاال برای اینده خود تصمصیم گیری کنند‪ .‬ش��رایط بیشتر به‬ ‫قمار شبیه است‪ .‬در چنین شرایطی تولید به قمار تبدیل شده‬ ‫که برنده یا بازنده ان معلوم نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت باطل‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود به ش��رایط‬ ‫با ثباتی نیاز دارد تا بتواند برنامه ریزی و حاش��یه سود مناسبی‬ ‫کس��ب کند و براس��اس ان تولید خود را ادامه دهد‪ .‬اما کمبود‬ ‫عرضه و انحصاری بودن ان‪ ،‬موجب ش��ده تولیدکننده ها برای‬ ‫انکه فعالیت شان تداوم داشته باشد‪ ،‬وارد رقابت باطلی شوند‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی‪ ،‬رش��د نرخ ارز و فروش صادراتی هم به‬ ‫کمک تولیدکنندگان نمی اید‪ .‬رش��د نرخ ارز زمینه بی ثباتی‬ ‫تولی��د را فراهم می کند‪ .‬در همین حال‪ ،‬ریس��ک فعالیت های‬ ‫تولی��دی بی��ش از پیش افزای��ش می یابد‪ .‬درواق��ع در چنین‬ ‫ش��رایطی به ریسک های ناشی از نوسانات قیمت جهانی‪ ،‬قمار‬ ‫ناشی از تغییرات نرخ ارز نیز افزوده شده است‪ .‬بر همین اساس‬ ‫نیز تولیدکنندگان عالقه مند به بازگشت ثبات به بازار هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود سرمایه در گردش‪ ،‬جدی است‬ ‫حبیب خوش��دل نیکخو‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت رنگین اهن‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫تحریم ه��ای بین الملل��ی‪ ،‬کمبود‬ ‫عرض��ه و افزای��ش روزانه ن��رخ ارز را مهم تری��ن چالش هایی‬ ‫دانس��ت که روند فعالیت تولیدکنندگان مولیبدن کش��ور را‬ ‫تح��ت تاثیر قرار داده اس��ت‪ .‬این فعال صنع��ت مولیبدن در‬ ‫ادامه با اش��اره به نوس��انات نرخ ارز از ابتدای امس��ال تاکنون‬ ‫گف��ت‪ :‬طی بیش از ‪ ۷‬ماه��ی که از اغاز س��ال ‪ ۹۹‬می گذرد‪،‬‬ ‫نرخ ارز رش��د قابل توجهی داشته اس��ت‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫روند فعالیت تولیدکنندگان به شدت تحت تاثیر این رشد قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان مولیبدن نی��ز از این روند رو به‬ ‫صع��ود قیمتی و اثرات مخرب ان بر تولی��د بی بهره نبوده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در چنین موقعیتی تولیدکنندگان با چالش کمبود‬ ‫‹ ‹راه حل چیست؟‬ ‫وی در پاس��خ به سوالی مبنی بر راهکارهای رفع چالش های‬ ‫موردبحث گفت‪ :‬انجم��ن تولیدکنندگان مولیبدن از مدت ها‬ ‫قبل راه حل هایی را ب��رای رفع چالش های موجود در این بازار‬ ‫شناس��ایی کرده و ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اعالم‬ ‫کرده اس��ت اما کس��ی در این وزارتخانه پاسخگو نیست‪ .‬برای‬ ‫رفع مش��کالت مورد بحث در درجه نخس��ت بازگشت عرضه‬ ‫س��ولفور مولیبدن به روند سهمیه بندی ضروری است‪ ،‬چراکه‬ ‫می��زان عرضه این ماده اولی��ه به مراتب کمت��ر از تقاضا برای‬ ‫خری��د ان اس��ت‪ .‬در همین حال‪ ،‬امکان تامی��ن نیاز صنایع از‬ ‫عبور تولید محصوالت پوشش دار از مرز ‪ ۴.۵‬میلیون تن‬ ‫ناحیه نورد سرد در سال ‪ ۱۳۷۱‬راه اندازی‬ ‫شد تا پاسخگوی نیازهای مشتریانی باشد‬ ‫که به اس��تحکام بیش��تر و دق��ت ابعادی‬ ‫بهتری نس��بت ب��ه محصوالت گ��رم نیاز‬ ‫دارند‪ .‬مش��تریان عمده محصوالت سرد‪،‬‬ ‫خودروسازان‪ ،‬تولیدکنندگان لوازم خانگی‪،‬‬ ‫پروفیل س��ازان و‪ ...‬هستند‪ .‬از سال ‪۱۳۸۲‬‬ ‫با راه اندازی خطوط پوش��ش دار قلع اندود‪ ،‬گالوانیزه‬ ‫و رنگ��ی قابلیت ه��ای جدیدی به ناحیه نورد س��رد‬ ‫اضافه ش��د تا پاسخگوی طیف بیشتری از مشتریان‬ ‫باش��د‪ .‬محص��والت پوش��ش دار ه��م از نظ��ر طول‬ ‫عم��ر و هم از نظ��ر زیبایی مزای��ای منحصربه فردی‬ ‫دارد‪ .‬به گزارش روابط عمومی ش��رکت فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫بهزاد بهادرانی‪ ،‬مدیر ناحیه نورد س��رد شرکت فوالد‬ ‫مبارک��ه از تولید بیش از ‪ ۴.۵‬میلیون تن محصوالت‬ ‫پوشش دار در این شرکت خبر داد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اع�لام ای��ن خب��ر اف��زود‪ :‬محص��والت‬ ‫پوش��ش دار ش��رکت فوالد مبارکه ش��امل ورق قلع‬ ‫ان��دود‪ ،‬ورق گالوانیزه و ورق رنگی اس��ت که فرایند‬ ‫پوش��ش دهی هر محص��ول مخصوص ب��ه خود ان‬ ‫اس��ت‪ .‬بهادرانی خاطرنشان کرد‪ :‬روش پوشش دهی‬ ‫گالوانی��زه به صورت غوطه وری و خ��ط رنگی که در‬ ‫امت��داد خ��ط گالوانیزه واقع ش��ده به ص��ورت خط‬ ‫پوش��ش دهی غلتکی طراحی ش��ده و پوش��ش دهی‬ ‫محص��ول قلع ان��دود ه��م به ص��ورت الکترولیت��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اف��زود‪ :‬ام��روزه اس��تفاده از محصوالت پوش��ش دار‬ ‫به دلی��ل وجود الیه محافظ پوشش��ی برای ممانعت‬ ‫از خوردگ��ی و اکسیداس��یون و همچنی��ن زیبای��ی‬ ‫بیش��تر این محص��والت در صنعت بس��یار افزایش‬ ‫یافته و به طور قطع در اینده نیز درخواست سفارش‬ ‫مش��تریان از این نوع محصوالت بیش��تر خواهد شد‪.‬‬ ‫بهادرانی یکی از اس��تراتژی های مهم ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه و ناحیه نورد س��رد را توس��عه این واحدهای‬ ‫تولی��دی و به دنب��ال ان افزای��ش تولید و‬ ‫کیفیت محصوالت پوش��ش دار برش��مرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به بهره ب��رداری خط تولید‬ ‫محص��ول گالوانی��زه در س��ال ‪ ۱۳۸۲‬از‬ ‫بیش��ترین مصرف این محصول در صنایع‬ ‫س��اختمانی خبر داد و گفت‪ :‬تا پایان مهر‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬ب��ه میزان ‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۲۲۶‬هزار‬ ‫تن محصول گالوانیزه در شرکت فوالد مبارکه تولید‬ ‫شده است‪ .‬تقریبا نیمی از محصول گالوانیزه به طور‬ ‫مس��تقیم به فروش می رس��د و نیمی دیگر از ان به‬ ‫خط بعدی یعنی خط ورق رنگی وارد ش��ده و تبدیل‬ ‫به محصول ورق رنگی می ش��ود که بیشترین مصرف‬ ‫ان در صنایع س��اختمانی است‪ .‬به تازگی با افزایش‬ ‫کیفی��ت‪ ،‬این محص��ول در صنای��ع لوازم خانگی نیز‬ ‫کاربرد دارد‪ .‬مدیر ناحیه نورد س��رد ش��رکت فوالد‬ ‫مبارک��ه در ادامه به محصول قلع اندود به عنوان یکی‬ ‫دیگر از محصوالت پوش��ش دار حساس که در صنایع‬ ‫بس��ته بندی و مواد غذایی کاربرد دارد‪ ،‬اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬خ��ط تولید قلع اندود نیز در س��ال ‪ ۱۳۸۲‬به‬ ‫بهره برداری و تولید رس��ید و تا به امروز بیش از یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۴۷۵‬هزار تن محصول در این واحد تولید‬ ‫شده که در مجموع باعث دستیابی به افتخار عبور از‬ ‫مرز تولید بیش از ‪ ۴.۵‬میلیون تن محصول پوشش دار‬ ‫در مجتمع فوالد مبارکه در س��ال جهش تولید شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بهادران��ی در پایان از دیگ��ر مدیران بخش‬ ‫تولید و توسعه ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه‬ ‫ک��ه در راه ان��دازی و تولید این خط��وط ایفای نقش‬ ‫کرده اند و همچنین کارکنان کوشای ناحیه نورد سرد‬ ‫به جهت همکاری ایش��ان تش��کر کرد و کس��ب این‬ ‫موفقیت را به تمامی کارکنان ش��رکت تبریک گفت‬ ‫و خاطرنش��ان کرد‪ :‬در راستای توسعه خط و افزایش‬ ‫کیفیت محصوالت پوش��ش دار‪ ،‬پروژه هایی به منظور‬ ‫ت��داوم کمیت و کیفیت تولید محصوالت اجرا ش��ده‬ ‫یا در حال اجراست‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تالش برای تامین نیاز بازار داخل ادامه دارد‬ ‫مدیر ناحیه فوالدس��ازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه‪ ،‬به مناسبت‬ ‫گرامیداش��ت ‪ ۱۳‬ابان س��الروز افتتاح ماش��ین ریخته گری شماره ‪ ۵‬این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این ماشین با قابلیت تولید ضخامت های ‪۲۲۰ ،۲۰۰‬‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬میلی مت��ر نق��ش موثری در تولید س��فارش های صادراتی و خاص‬ ‫داش��ته و افتخار تولید گرید فوالدی گازت��رش را نیز در کارنامه خود دارد‪،‬‬ ‫به طوری ک��ه درحال حاضر ام��کان تولید این گرید در کش��ور فقط با این‬ ‫ماش��ین وج��ود دارد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی ف��والد مبارکه‪ ،‬غالمرضا‬ ‫سلیمی با اشاره به اینکه این ماشین در ‪ ۱۳‬ابان ‪ ۱۳۹۵‬راه اندازی شد و پس از چند ماه‬ ‫توانس��ت با موفقیت دوره ‪ learning curve‬را پشت سر بگذارد‪ ،‬گفت‪ :‬سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫به واسطه وجود این ماش��ین در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم‪ ،‬جهش تولید‬ ‫به میزان بیش از ‪ ۸۰۰‬هزار تن نس��بت به س��ال های قبل از ان محقق شد‪ .‬این میزان‬ ‫افزایش تولید امروزه در کش��ور ما معادل یک کارخانه فوالدسازی مستقل‬ ‫اس��ت؛ به طوری که فوالد هرمزگان و مجتمع فوالد سبا با ظرفیتی نزدیک‬ ‫به این عدد راه اندازی ش��ده و س��پس توس��عه یافتند‪ .‬سلیمی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم همچنان سعی بر به روز نگه داشتن‬ ‫تجهیزات و کارگاه های خود دارد و این ماشین را نیز به مجهزترین و اخرین‬ ‫امکان��ات و قابلیت ه��ای روز جهان مجهز خواهد کرد‪ .‬وی از بروزرس��انی‬ ‫س��ایر ماش��ین های ریخته گری فوالد مبارکه در اینده خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫با تجربه ای که به واس��طه نصب و بهره برداری از این ماش��ین حاصل ش��د‪ ،‬مقرر است‬ ‫س��ایر ماش��ین های ریخته گری به ویژه ماشین شماره یک در راس��تای ابرپروژه نورد‬ ‫گرم ش��ماره ‪ ۲‬توسعه یابد و تجهیز شود تا همچنان در تامین نیاز بازار داخل کشور و‬ ‫صادرات سهم بیشتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫در تامین س��رمایه در گردش روبه رو می شوند‪ .‬در ادامه نیز از‬ ‫ظرفیت تولید واحدهای مختلف کاس��ته خواهد شد‪ .‬وی در‬ ‫پاس��خ به س��والی مبنی بر تاثیر صادرات مح��ور بودن صنایع‬ ‫فرومولیبدن بر رش��د س��وددهی انها‪ ،‬گفت‪ :‬صادرات بخشی‬ ‫از ضرره��ای تولیدکنندگان مولیبدن را جبران می کند اما نه‬ ‫تمامی هزینه ها و ریس��ک های کاه��ش قیمت جهانی کاال را‪.‬‬ ‫به ع�لاوه انکه تولیدکنندگان موظف به بازگش��ت ارز حاصل‬ ‫از صادرات خود هس��تند‪ .‬معافیت مالی��ات ارزش افزوده این‬ ‫تولیدکنندگان منوط به بازگش��ت ارز انهاس��ت‪ .‬متاس��فانه‬ ‫باوجود بازگش��ت ارز ناش��ی از صادرات در چنین ش��رایطی‬ ‫بروکراس��ی های اداری و ش��رایط تحریم‪ ،‬روند بازگشت این‬ ‫مالیات ارزش افزوده را ُکند می کند؛ درنتیجه مش��کل تامین‬ ‫نقدینگی این تولیدکنندگان بیش از پیش شدت می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبت سفارش محدود شود‬ ‫خوش��دل نیکخو در پاسخ به س��والی مبنی بر راه حل رفع‬ ‫چالش های یادش��ده گفت‪ :‬عرضه بیشتر سولفور مولیبدن در‬ ‫بورس کاال‪ ،‬ایجاد محدودی��ت در بوک کردن حداکثر ‪ ۲‬الت‬ ‫برای هر شرکت تولیدی در این صنعت و تجمیع عرضه ‪ ۲‬هفته‬ ‫یکب��ار در ب��ورس کاال با تعداد عرضه بیش��تر می تواند به رفع‬ ‫چالش های فعلی فعاالن صنعت مولیبدن کمک کند‪ .‬به ویژه‬ ‫که ش��رکت ملی صنایع مس ایران‪ ،‬بخشی از سولفور تولیدی‬ ‫خ��ود را به مصرف خود می رس��اند و عرضه قط��ره چکانی به‬ ‫بورس را در پیش گرفته است‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬کمبود مواد‬ ‫اولیه برای فعاالن این صنعت بیش از پیش تش��دید می ش��ود‬ ‫اما چنانچه تمام محصوالت این ش��رکت در بورس کاال عرضه‬ ‫ش��ود‪ ،‬تا حدودی از کمبودهای مورد بحث کاس��ته و س��طح‬ ‫رقابت قدری منطقی تر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫طی ماه های گذش��ته رقابت برای خرید س��ولفور‬ ‫مولیبدن از بورس کاال به مراتب افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی‪ ،‬روند فعالیت تولیدکنندگان این‬ ‫صنعت نی��ز تحت تاثیر قرار گرفته اس��ت‪ .‬تا جایی که‬ ‫بسیاری از تولیدکنندگان تنها با هدف استمرار تولید‬ ‫یدهند؛ اما اذعان‬ ‫و زند همان��ی به فعالیت خود ادامه م ‬ ‫یدارن��د که ت��داوم تولید در چنین ش��رایطی فاقد‬ ‫م ‬ ‫توجیه اقتصادی است‪.‬‬ صفحه 6 ‫چهار شنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1650‬‬ ‫پیاپی ‪2968‬‬ ‫چرخش قهرمانانه بانک مرکزی!‬ ‫رفع تعهد ارزی صادرکنندگان موضوعی است که در ماه های اخیر بسیاری از صادرکنندگان کشور را دچار‬ ‫چالش های جدی کرده اس��ت‪ .‬همراه ش��دن تغییر رویه های بانک مرکزی در ش��یوه های بازگشت ارز حاصل‬ ‫از ص��ادرات با تحریم ه��ای امریکا و بازی های ‪ FATF‬در این مدت عرصه فعالی��ت را برای فعاالن این حوزه‬ ‫به ش��دت تنگ کرد‪ ،‬به طوری که بسیاری از فعاالن باسابقه حوزه صادرات به دلیل وجود نداشتن فضای کاری‬ ‫مناس��ب‪ ،‬عطای این کار را به لقایش بخش��یدند و صادرات را رها کردند‪ .‬بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد‬ ‫در این باره اعتقاد دارند تصمیمات نامناس��ب بانک مرکزی در تغییر رویه بازگش��ت ارز به کش��ور‪ ،‬ان هم در‬ ‫ش��رایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نیاز داشت‪ ،‬وضعیت اقتصادی‬ ‫و تجاری کش��ور را پیچیده تر از گذش��ته کرده است‪ .‬حاال با گذشت حدود ‪ ۷‬ماه از اعمال ان تغییرات‪ ،‬ظاهرا‬ ‫بانک مرکزی قصد دارد بازگش��ت ارز حاصل از صادرات را به ش��کل گذشته بازگرداند و دست صادرکنندگان‬ ‫را برای رفع تعهد ارزی بازتر بگذارد‪ .‬اما این اعمال فش��ار چندماهه در موضوع رفع تعهد ارزی چه تاثیری بر‬ ‫تجارت خارجی کشور داشت و دالیل عقب نشینی بانک مرکزی از موضع قدرت با چه توجیهی صورت گرفت؟‬ ‫با گزارش‬ ‫درباره این موضوع همراه باشید‪:‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫پاسخ به تقاضای فعاالن اقتصاد‬ ‫عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی در صفحه‬ ‫خ��ود در ش��بکه ای اجتماع��ی درباره مق��ررات جدید‬ ‫برگش��ت ارز حاصل از صادرات ب��ه چرخه اقتصادی و‬ ‫کنترل نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی‪ ،‬نوشت‪ :‬برمبنای‬ ‫تقاض��ای فع��االن اقتص��ادی بخش خصوص��ی و برای‬ ‫تسهیل هرچه بیش��تر برگشت ارز ناشی از صادرات به‬ ‫چرخه اقتصاد و به طور ویژه تامین مواد اولیه و نیازهای‬ ‫وارداتی واحدهای تولیدی کشور‪ ،‬مقررات موردنظر در‬ ‫این زمینه به تایید ستاد اقتصادی دولت رسید‪.‬‬ ‫همتی همچنین اعالم کرد‪ :‬در بس��ته جدید در کنار‬ ‫توس��عه روش واردات در مقابل ص��ادرات و واردات در‬ ‫مقابل ارز اش��خاص‪ ،‬بر تقویت س��امانه نیما‬ ‫به عن��وان محور مب��ادالت مربوط ب��ه حواله‬ ‫ارزی تاکید شده است‪.‬‬ ‫وی البته درباره ش��یوه های اتخاذش��ده در‬ ‫ماه های گذشته در این حوزه گفت‪ :‬نرخ رشد‬ ‫پایه پولی و نقدینگی باوجود فشارهای وارده‬ ‫به بانک مرکزی به خاطر شرایط خاص کشور‬ ‫و نی��ز نیازهای مرتبط با کرونا‪ ،‬تا حد ممکن مدیریت و‬ ‫کنترل شده است‪.‬‬ ‫در پای��ان هفته س��وم مهر ‪ ۱۳۹۹‬رش��د پایه پولی و‬ ‫نقدینگی‪ ،‬نس��بت به پایان س��ال قبل‪ ،‬به ترتیب ‪ ۹.۵‬و‬ ‫شیوه نامه جدید به زودی ابالغ می شود‬ ‫در همی��ن حال وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت نیز با بیان اینکه‬ ‫در ‪ 5‬جلس��ه اخیر ستاد اقتصادی‬ ‫دول��ت‪ ،‬موضوع تامین ارز از محل‬ ‫صادرات غیرنفت��ی به عنوان نقطه‬ ‫حیات اقتصادی کشور مورد توجه‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬شیوه نامه جدید‬ ‫واردات در مقابل صادرات در روزهای اینده‬ ‫ازس��وی رئیس جمهوری ابالغ می ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬علیرضا رزم حس��ینی در نخستین‬ ‫نشس��ت هم اندیش��ی ب��ا صادرکنن��دگان‬ ‫کش��ور در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی ته��ران‪ ،‬اف��زود‪ :‬در ی��ک م��اه‬ ‫گذش��ته نخس��تین و مهم تری��ن ماموریت‬ ‫تعری��ف ش��ده در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت باز کردن قفل صادرات کش��ور بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬فهرست اقالم‬ ‫وارداتی مورد نیاز کش��ور تهیه ش��ده که در‬ ‫اختیار صادرکنن��دگان قرار می گیرد و همه‬ ‫بازرگان��ان دارای تعه��د ارزی از‬ ‫سال ‪ ۹۸‬می توانند یک واردکننده‬ ‫را معرفی یا خ��ود‪ ،‬اقالم موردنیاز‬ ‫کش��ور را وارد کنند‪ .‬از این طریق‬ ‫پیمان س��پاری ارزی محقق و رفع‬ ‫تعهد نی��ز انجام خواهد ش��د که‬ ‫گام��ی خردمندانه ب��رای حمایت‬ ‫از صادرات‪ ،‬گش��ایش مس��یر برای توس��عه‬ ‫صادراتی و افزایش تولید در کش��ور به شمار‬ ‫می رود و تامین مواد اولیه تولید با این روش‬ ‫تسهیل می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در این ش��یوه نامه پیش بینی‬ ‫شده که مباحث تعهدات ارزی اقالم کاالیی‬ ‫گروه ه��ای ‪ ۲‬و ‪ 3‬مانن��د گذش��ته ب��ا بانک‬ ‫مرک��زی باش��د و تخصیص ارز نی��ز از این‬ ‫مسیر انجام شود‪ .‬درباره ارز اشخاص نیز هر‬ ‫فردی ک��ه عدم نیاز به ارز داخل کش��ور را‬ ‫اع�لام کند و همچنین افرادی که واردات را‬ ‫به منظور ص��ادرات مجدد انجام می دهند‪ ،‬با‬ ‫همین فرایند امکان پذیر است‪.‬‬ ‫فرصت سوزی کردیم‬ ‫رهگش�ای‪-‬‬ ‫میره�ادی‬ ‫اقتص�اددان‪ :‬در مباحث گذش��ته‬ ‫نیز این موضوع مطرح شد که گرچه‬ ‫برخی از س��وداگران و س��ودجویان‬ ‫برای خروج ارز از کشور رفع تعهدات‬ ‫ارزی خ��ود را انج��ام نمی دهند اما‬ ‫بخش زیادی از تعهدات رفع نش��ده‬ ‫صادرکنندگان مربوط به بازرگانانی اس��ت که‬ ‫باتوجه به ش��رایط اقتصادی کشور‪ ،‬در انتقال‬ ‫ارز به کشور با مشکل مواجهند؛ بنابراین بانک‬ ‫مرکزی و دولت نمی توانند همه این افراد را به‬ ‫ی��ک چوب برانند و خود از زیر بار مس��ئولیت‬ ‫ش��انه خال��ی کنن��د‪ .‬در حقیقت بس��یاری از‬ ‫بازرگانان کشور به دلیل تحریم ها و قرار گرفتن‬ ‫ایران در فهرست سیاه ‪ FATF‬نمی توانند ارز‬ ‫حاص��ل از ص��ادرات خود را به کش��ور انتقال‬ ‫دهند‪ .‬پس دولت باید برای رفع این مشکل یا‬ ‫مسیرهایی را برای بازگشت این ارز هموار کند‬ ‫یا اجازه دهد این انتقال به ش��کل های دیگری‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬روشی که در این چند ماه توسط‬ ‫بانک مرکزی ب��رای رفع تعهد صادرکنندگان‬ ‫در پیش گرفته ش��ده بود‪ ،‬برای افزایش میزان‬ ‫عرض��ه ارز در ب��ازار داخلی و در نتیجه کنترل‬ ‫قیم��ت ان بود که نتوانس��ت در این راه موفق‬ ‫باش��د اما در مقابل‪ ،‬بسیاری از صادرکنندگان‬ ‫را از فعالیت بازداش��ت و به نحوی مانع افزایش‬ ‫صادرات غیرنفتی کشور در این ماه ها شد‪.‬‬ ‫تصمی��م اخیر مبنی بر افزایش ش��یوه های‬ ‫رفع تعه��د ارزی‪ ،‬به نوعی می تواند راه را برای‬ ‫بازرگانانی که برای بازگش��ت ارز به‬ ‫کشور دچار مش��کل بودند باز کند‬ ‫ت��ا این فع��االن اقتص��ادی بتوانند‬ ‫بخشی از نیازهای کشور را به وسیله‬ ‫توسعه تجارت خارجی تامین کنند‪.‬‬ ‫در واقع روش های��ی مانند تهاتر در‬ ‫تجارت خارجی کش��ور ما‪ ،‬به دلیل‬ ‫اینکه می تواند به تامین بخش��ی از نیاز به مواد‬ ‫اولی��ه کمک کند‪ ،‬یک گزینه مناس��ب در رفع‬ ‫تعهد ارزی صادرکنندگان خواهد بود‪ .‬باتوجه‬ ‫ب��ه موفق نبودن سیاس��ت بان��ک مرکزی در‬ ‫کنت��رل قیمت ارز با اتکا ب��ه افزایش عرضه و‬ ‫کاهش فعالیت صادرکنندگان‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫در این ماه ها در حوزه تجارت خارجی کش��ور‬ ‫و صادرات غیرنفتی‪ ،‬فرصت س��وزی ش��ده‪ ،‬در‬ ‫حالی که ش��اید می ش��د سیاست گذاری ها در‬ ‫راس��تای کنترل قیمت ارز با روش هایی غیر از‬ ‫افزایش عرضه نیز انجام ش��ود‪ .‬درنهایت اینکه‬ ‫عقب نش��ینی بانک مرکزی از سیاس��ت های‬ ‫انقباضی در براب��ر صادرکنندگان و رفع تعهد‬ ‫ارزی می توان��د اثار مثبتی در تجارت خارجی‬ ‫کش��ور بگذارد؛ ضمن اینکه دولت در کنار این‬ ‫روش جدی��د و افزایش ش��یوه های رفع تعهد‬ ‫ارزی می توان��د با سیاس��ت هایی مانند حذف‬ ‫دالر از مراودات اقتصادی خود با کش��ورهایی‬ ‫مثل روسیه‪ ،‬چین و حتی عراق و افغانستان و‬ ‫جایگزینی پول ملی‪ ،‬مشکل کاهش عرضه ارز‬ ‫را ب��ا کاهش تقاضای ان تا حد زیادی برطرف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات مهم است‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی همچنی��ن درباره جزئیات‬ ‫ش��یوه جدید رفع تعهد ارزی گفت‪ :‬تامین ارز از طریق‬ ‫س��امانه نیما مانند گذشته ادامه دارد و صادرکنندگان‬ ‫همچنان می توانند ارزش��ان را در اختیار واردکنندگان‬ ‫قرار دهن��د‪ .‬بر این اس��اس با نظ��ارت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت صادرکنن��دگان می توانند واردات در‬ ‫قب��ال ص��ادرات را انجام دهند‪ ،‬اما باید موظف باش��ند‬ ‫گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را در سامانه تجارت‬ ‫به صورت برخط به بانک مرکزی اطالع دهند‪ .‬همچنین‬ ‫واردکنندگان می توانند از طریق ارز اش��خاص واردات‬ ‫انجام دهند‪ ،‬اما این موارد را باید در گردش مالی ریالی‬ ‫و ارزی ثبت کنند و به بانک مرکزی و س��امانه تجارت‬ ‫اطالع دهند‪.‬‬ ‫از کجا بازگشتیم؟‬ ‫دس��تورالعمل فعلی نح��وه بازگش��ت ارز صادراتی و اس��تفاده‬ ‫از مناب��ع ارزی صادرکنن��دگان ک��ه دچار تغییر می ش��ود‪ ،‬همان‬ ‫دستورالعملی اس��ت که در ابتدای سال سروصداهای زیادی را به‬ ‫پا کرد و تا امروز کار بس��یاری از صادرکنندگان خوشنام و صاحب‬ ‫برند را متوقف کرده است‪.‬‬ ‫البت��ه تصمیمات اینچنینی و برخوردهای انقباضی نس��بت به‬ ‫نحوه بازگش��ت ارز مختص س��ال ‪ ۹۹‬نبود و بانک مرکزی ‪ 2‬سال‬ ‫پیش ه��م چنین روی��ه ای را در حوزه صادرات غیرنفتی کش��ور‬ ‫اجرای��ی کرد‪ ،‬ام��ا نکته ای که وج��ود دارد این اس��ت که در ان‬ ‫زمان صادرات نفتی کش��ور برقرار بود و دالرهای نفتی به دس��ت‬ ‫دولتمردان می رس��ید؛ بنابراین کاهش ق��درت صادرات غیرنفتی‬ ‫به دلیل اتخاذ این تصمیم چندان به چشم نمی امد اما امروز‪...‬‬ ‫در اسفند س��ال ‪ ۱۳۹۸‬بانک مرکزی برخی از رویه های مرتبط‬ ‫با رف��ع تعه��د ارزی صادرکنن��دگان را تغیی��ر داد و پرونده های‬ ‫واردات در مقابل صادرات را به س��ختی برای صادرکنندگان تایید‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫با این ش��یوه بس��یاری از صادرکنندگان ب��رای دریافت مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده خود و خریدهای بعدی که در حوزه مواد اولیه باید‬ ‫صورت می دادند‪ ،‬دچار مش��کل شدند و بسیاری از کارخانه ها نیز‬ ‫به دلیل کمبود مواد اولیه ش��یفت های کاری خود را کم یا فعالیت‬ ‫را متوقف کردند‪.‬‬ ‫در اردیبهشت سال ‪ ۹۹‬نیز این بانک اعالم کرد شیوه رفع تعهد‬ ‫ارزی صادرات در س��ال ‪ ۹۹‬مانند س��ال ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬خواهد بود‪ ،‬اما‬ ‫این پایان ماجرا نبود و در تیر دستورالعمل جدیدی صادر شد که‬ ‫براس��اس ان تنها صادرکنندگان دارای واحد تولیدی مجاز بودند‬ ‫ک��ه از ارز حاص��ل از صادرات خود –ان هم تا س��قف ‪ ۳۰‬درصد‪-‬‬ ‫برای واردات ش��ان بهره برداری کنند و حق واگذاری ارز صادراتی‬ ‫خود به غیر را نداش��تند‪ .‬همچنین مهلت بازگشت ارز صادراتی ‪۴‬‬ ‫ماه تعیین ش��د‪ ،‬در صورتی که باتوجه به ش��رایط تحریم‪ ،‬حداقل‬ ‫زم��ان موردنیاز صادرکنن��دگان برای بازگش��ت ارز ‪ ۶‬ماه براورد‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫وجود مش��کالت بس��یار ب��ر س��ر راه صادرکنن��دگان‪ ،‬از بابت‬ ‫این دس��تورالعمل س��بب ش��د بس��یاری از صادرکنندگان ان هم‬ ‫در ش��رایط جنگی امروز خانه نش��ین ش��وند و از صادرات دس��ت‬ ‫بکشند‪.‬‬ ‫ح��اال و پس از این کش��مکش های چندماهه بین بانک مرکزی‬ ‫و صادرکنندگان‪ ،‬دوباره ش��یوه رفع تعهد عوض می ش��ود و بانک‬ ‫مرکزی قرار است از دستورالعمل های قبلی خود عقب نشینی کند؛‬ ‫اما باید دید این عقب نش��ینی تا کجا خواهد بود و ایا می توانیم با‬ ‫رویه جدید‪ ،‬اتفاق مثبتی را در حوزه صادرات شاهد باشیم؟‬ ‫اگر این رویه‬ ‫تغییر نمی کرد‪،‬‬ ‫بی شک ما در‬ ‫ماه های اینده‬ ‫باید جایگزین‬ ‫دیگری به جای‬ ‫صادرات‬ ‫غیرنفتی برای‬ ‫ارزاوری پیدا‬ ‫می کردیم‬ ‫باید بازمی گشتیم‬ ‫محمدرض�ا نجفی من�ش‪ -‬رئی�س کمیس�یون‬ ‫تس�هیل کس�ب وکار و رف�ع موان�ع تولی�د ات�اق‬ ‫بازرگان�ی ته�ران‪ :‬سیاس��ت های ای��ران در موض��وع‬ ‫بازگش��ت ارز حاص��ل از ص��ادرات در چن��د م��اه اخیر‬ ‫صادرکنندگان را دچار مش��کالت فراوان کرده بود و اگر‬ ‫این رویه تغییر نمی کرد‪ ،‬بی ش��ک م��ا در ماه های اینده‬ ‫بای��د جایگزین دیگری به جای ص��ادرات غیرنفتی برای‬ ‫ارزاوری پی��دا می کردی��م‪ ،‬زیرا مش��کالت موجود در این مس��یر‬ ‫به تدریج باعث کاهش صادرات می شد‪.‬‬ ‫در شرایطی که کشور ما در تحریم است و نیاز به حضور پررنگ‬ ‫صادرکنندگان دارد‪ ،‬هر روز از میل و رغبت فعاالن این حوزه برای‬ ‫ادامه فعالیت کاسته می شد‪ .‬در واقع در این مدت‪ ،‬صادرات در این‬ ‫ش��رایط تحریمی با تمام مشکالت ان‪ ،‬از بازگرداندن ارز به شکلی‬ ‫که بانک مرکزی بر ان اصرار داشت‪ ،‬سهل تر بود‪.‬‬ ‫دول��ت پیش از این نیز باتوجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور‪ ،‬یا‬ ‫باید خود تدبیری می اندیش��ید و راهکاری عملی برای بازگش��ت‬ ‫ارز حاص��ل از ص��ادرات به کش��ور پی��دا می کرد یا اینکه دس��ت‬ ‫صادرکنندگان را ب��رای انتخاب روش های دیگر در رفع‬ ‫تعهد ارزی باز می گذاشت‪.‬‬ ‫با روش جدید رفع تعهد ارزی‪ ،‬اگر این کار به ش��کل‬ ‫مطلوب انجام ش��ود‪ ،‬دولت و بانک مرکزی می توانند به‬ ‫واردکنن��دگان این اختی��ار را بدهند ک��ه از ارز حاصل‬ ‫از ص��ادرات صادرکنن��دگان برای واردات م��واد اولیه و‬ ‫کاالهای مورد نیاز کشور استفاده کنند‪.‬‬ ‫همچنین اصالح روش های رفع تعهد ارزی این امکان را به خود‬ ‫صادرکنندگان می دهد که مواد اولیه مورد نیاز خود را در قبال ارز‬ ‫حاصل از صادرات به کشور وارد کنند و بدون مشکالت مربوط به‬ ‫تشدید تحریم ها‪ ،‬در مسیر توسعه صادرات پیش بروند‪.‬‬ ‫در گذش��ته نیز چنی��ن اختیاراتی برای صادرکنندگان کش��ور‬ ‫وجود داش��ت و به نظر می رس��د اصرار بانک مرک��زی بر تغییر ان‬ ‫ش��یوه بی دلیل و بدون بررسی های کارشناسانه بود و شاید در این‬ ‫مدت عالوه بر اینکه صادرکنندگان را تحت فش��ار قرار داد‪ ،‬باعث‬ ‫کاهش صادرات و مش��کالت تامین م��واد اولیه موردنیاز تولید در‬ ‫کشور نیز شد‪.‬‬ ‫گاهی وقت ها کاری نکنیم‬ ‫اینک��ه قدیمی ها می گفتن��د «اب خودش س��وراخ خودش رو‬ ‫می جوره» اصال بیراه نبوده و ش��اید در حوزه تجارت و کسب وکار‬ ‫کاربردهای فراوانی از این جمله دیده باشیم‪.‬‬ ‫رویه های��ی که س��ال ها فعاالن اقتص��ادی با ان خ��و گرفته اند‪،‬‬ ‫مثل مس��یری که ابِ ریخته بر زمی��ن پیدا می کند‪ ،‬حتی باوجود‬ ‫تحریم ه��ا می توان��د راهی را پیش پای صادرکنن��دگان برای رفع‬ ‫تعه��د ارزی بگ��ذارد؛ اما اینکه بخواهیم ب��رای گرفتن مچ عده ای‬ ‫س��ودجو که همواره در تجارت دس��ت دارند‪ ،‬کل این سیستم را‬ ‫–ان هم در وانفسای تحریم های اقتصادی‪ -‬تحت فشار قرار دهیم‪،‬‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫کارشناس اقتصاد بین الملل‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪ ۱۸‬درصد ثبت شده است‪.‬‬ ‫البت��ه رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات‬ ‫خود ب��ه این موضوع اش��اره نک��رده که اگر‬ ‫ش��یوه های پیش��ین صحیح بوده‪ ،‬چرا بانک‬ ‫مرک��زی که ت��ا پی��ش از ای��ن‪ ،‬روش هایی‬ ‫همچ��ون واردات ب��ا ارز متقاض��ی را قب��ول‬ ‫نداش��ت‪ ،‬از این هفته قرار است این روش را‬ ‫دوباره عملیاتی کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رفع تعهد ارزی به روال گذشته بازمی گردد‬ ‫باید از‬ ‫روزمرگی‬ ‫تجارت‬ ‫رها شویم‬ ‫نه تنه��ا دردی را از ما دوا نخواهد کرد‪ ،‬بلکه اب باریکه های تجاری‬ ‫کش��ور را که فعاالن بخ��ش خصوصی با هزار ج��ان کندن ایجاد‬ ‫کرده اند نیز مسدود خواهد کرد‪.‬‬ ‫هم��ه می دانند ک��ه نظام تجاری م��ا دارای نقایص و ضعف های‬ ‫فراوان��ی اس��ت اما برای رف��ع انها باید س��ود و زی��ان حاصل از‬ ‫اصالحات با معیارهای درس��ت مورد بررسی قرار گیرد که اگر این‬ ‫کار انجام شود‪ ،‬به این نتیجه خواهیم رسید که گاهی برای اینکه‬ ‫بهترین کار را انجام دهیم‪ ،‬فقط باید کاری انجام ندهیم و بگذاریم‬ ‫سیستم برمبنای مقتضیات‪ ،‬به کار خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫عقب نشینی‬ ‫بانک مرکزی از‬ ‫سیاست های‬ ‫انقباضی در برابر‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫و رفع تعهد‬ ‫ارزی می تواند‬ ‫اثار مثبتی در‬ ‫تجارت خارجی‬ ‫کشور بگذارد‬ ‫تج��ارت خارجی ما بنا ب��ه دالیل مختلف‬ ‫دچار مش��کالت فراوانی است که کارشناسان‬ ‫متع��دد نی��ز درب��اره ان اظهار نظ��ر کرده و‬ ‫می کنن��د‪ .‬یک��ی از مهم ترین این مش��کالت‬ ‫تصمیمات ناگهانی و قوانین خلق الس��اعه در‬ ‫این حوزه اس��ت‪ .‬اما دلی��ل اتخاذ این قوانین‬ ‫خلق الساعه چیس��ت؟! و چرا این تصمیمات‬ ‫معموال نمی توانند پایداری الزم را در اقتصاد‬ ‫داشته باشند و با تصمیمات جدیدتری نقض‬ ‫یا جایگزین می شوند؟!‬ ‫به نظ��ر می رس��د یک��ی از دالی��ل اصل��ی‬ ‫تصمیم��ات ناگهان��ی ک��ه پیرام��ون تجارت‬ ‫خارج��ی توس��ط دول��ت و زیرمجموعه های‬ ‫ان اتخاذ می ش��ود‪ ،‬فقدان ی��ک راهبر کالن‬ ‫و نب��ود ی��ک نقش��ه راه مش��خص در حوزه‬ ‫تجارت خارجی کش��ور اس��ت‪ .‬در واقع ما تا‬ ‫وقتی ج��واب س��واالت مطرح ش��ده درباره‬ ‫موضع گیری ه��ای موجود در تجارت خارجی‬ ‫را پاس��خ ندهیم‪ ،‬نمی توانیم برمبنای ان نیاز‬ ‫به بخشنامه جدیدی را ارزیابی کنیم‪.‬‬ ‫انچه از ش��واهد و قرائن به نظر می رسد این‬ ‫است که در حال حاضر حوزه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت کشور ما دچار نوعی روزمرگی شده‬ ‫و مدیران ما به صورت روزمره مس��ائل مربوط‬ ‫ب��ه این حوزه را مدیری��ت می کنند و راهبرد‬ ‫کالنی ندارند تا برمبنای ان بخش خصوصی‬ ‫و دولت��ی تکلیف خود را بدانند و نقش��ه راه‬ ‫خود برای ادامه مس��یر را برمبنای ان ترسیم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫متاسفانه در این باره باید گفت ما دانش در‬ ‫حوزه اقتصاد و تجارت را در ابعاد مختلف‪ ،‬به‬ ‫میزهای مدیریتی محدود کرده ایم و به همین‬ ‫دلیل در مقاطع زمانی کوتاه‪ ،‬بخش��نامه ها و‬ ‫دس��تورالعمل های مختلف��ی را صادر و ظرف‬ ‫زمان کوتاهی نیز ان دستورالعمل ها را نقض‬ ‫و دس��تورالعمل های جدی��دی را به جای ان‬ ‫صادر می کنیم و ای��ن چرخه همچنان ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در حقیقت این روزمرگی یکی از افت های‬ ‫بزرگ ح��وزه تجارت کش��ور اس��ت‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط یک فع��ال اقتص��ادی ب��رای اینکه‬ ‫بخواهد برنامه روزانه خود در زمینه تجارت را‬ ‫بداند‪ ،‬باید هر روز صبح رسانه ها و شبکه های‬ ‫اجتماعی را چک کند ک��ه قوانین و مقررات‬ ‫واردات و صادرات در ان روز به چه س��بک و‬ ‫سیاقی است‪ .‬ش��اهد این مطلب هم مواردی‬ ‫از صادرات اس��ت که ی��ک محموله با رعایت‬ ‫قوانین بارگیری می ش��ود و به مرز می رس��د‪،‬‬ ‫اما انجا دستورالعمل های جدید مانع صادرات‬ ‫ان محموله می شود‪.‬‬ ‫انچه ما برای رهایی از این شرایط نابسامان‬ ‫در تج��ارت خارج��ی داری��م‪ ،‬این اس��ت که‬ ‫بتوانیم سیاست های کالن برای این حوزه در‬ ‫نظر بگیریم که شرایط و موقعیت های مختلف‬ ‫را ش��امل شود و با هر دلیل و بهانه ای نیاز به‬ ‫تغییر ان وجود نداش��ته باش��د‪ ،‬زیرا رویکرد‬ ‫تج��اری به صورت روزمره و مقطعی نمی تواند‬ ‫گرهی از مش��کالت ریشه دار و عمیق تجارت‬ ‫خارجی ما باز کند‪ .‬اگر چنین رویکرد جامعی‬ ‫در نظام تجاری ما حاکم باش��د‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫مشکالت برطرف خواهد شد و اجزای مختلف‬ ‫در جایگاه خود قرار می گیرند‪ .‬سیاس��ت های‬ ‫تجاری م��ا محدود ب��ه سیاس��ت های ارزی‬ ‫نمی ش��وند و از ه��م پاش��یدگی های کنونی‬ ‫تج��ارت و به هم ریختگی در س��طح مدیریت‬ ‫کالن این حوزه از بین می رود‪.‬‬ ‫گرچ��ه دولت به عن��وان متول��ی و ناظر بر‬ ‫نظ��ام تجاری کش��ور نقش افرین��ی می کند‬ ‫ام��ا نباید این تصور وجود داش��ته باش��د که‬ ‫می توان��د به جای بخش فع��ال اقتصادی فکر‬ ‫کند و تنها تفکر درس��ت از ان اوست‪ .‬وقتی‬ ‫تصمیمات این حوزه ازس��وی تعداد معدودی‬ ‫از افراد و به صورت بخش��ی گرفته می ش��ود‪،‬‬ ‫این نگاه بخش��ی‪ ،‬باعث می شود که در اجرا‪،‬‬ ‫بخش های دیگر دچار اسیب شوند‪ .‬در نهایت‬ ‫اینکه گرچه وضع قوانین و دستورالعمل های‬ ‫جدید برای بخش های مختلف حوزه تجارت‬ ‫از ط��رف نهاده��ای باالدس��تی ظاه��را کار‬ ‫چندان دش��واری نیس��ت اما اینکه قوانین و‬ ‫دس��تورالعمل های وضع شده در این حوزه تا‬ ‫چه حد کارایی داش��ته باشند و تا چه زمانی‬ ‫بتوان برمبن��ای انه��ا برنامه ریزی های حوزه‬ ‫تجارت را انجام داد‪ ،‬جای بحث دارد‪.‬‬ صفحه 7 ‫کارتون روز‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬ابان ‪ 18 -1399‬ربیعاالول‪ 4 - 1442‬نوامبر‪-2020‬شماره‪-1650‬پیاپی‪2968‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫‪۴‬طرح حمایتی برای گذر از بحران کرونا‬ ‫ب��ا همه گیری بیماری کرونا و تاکید بهداش��ت جهانی بر خانه نش��ینی به منظور‬ ‫حف��ظ فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬دولت ها اقدام ب��ه برنامه ریزی برای حمایت از افراد‬ ‫اسیب پذیر کردند و در ایران نیز با وجود تحریم های ظالمانه که پس از خروج امریکا‬ ‫از برجام هر روز بیشتر شد و حمایت از معیشت مردم به ویژه قشر اسیب پذیر اولویت‬ ‫اصلی دولت بود و اقدام های حمایتی را در دستور کار قرار داد‪.‬‬ ‫کابینه دولت دوازده��م پرداخت وام یک میلیونی به یارانه بگیران‪ ،‬پرداخت بیمه‬ ‫بیکاری به افرادی که در دوران شیوع بیماری کرونا بیکار شدند‪ ،‬تسهیالت کرونایی‬ ‫به بنگاه های اسیب دیده از کرونا و بسته حمایتی ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬هزار تومانی را از همان‬ ‫ماه های نخست شیوع بیماری کرونا اجرایی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹وام یک میلیون تومانی یارانه بگیران‬ ‫پرداخت تس��هیالت بانکی به ش��کل وام قرض الحس��نه یک میلی��ون تومانی به‬ ‫خانواره��ای یارانه بگی��ر از مصوبات حمایتی دولت بود‪ .‬در ای��ن مصوبه خانوارهایی‬ ‫که یارانه نقدی ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان دریافت می کنند‪ ،‬مشمول این مصوبه بودند‪.‬‬ ‫مبلغ وام یک میلیون تومان و نرخ کارمزد ‪ ۴‬درصد اس��ت که اقس��اط ان از ابتدای‬ ‫تیر به مدت ‪ ۳۰‬ماه و هر قسط ‪۳۵‬هزار تومان از یارانه سرپرست خانوار کسر می شود‬ ‫و تاکنون ‪ ۴‬قسط ان از حساب یارانه بگیران اخذ شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک هزینه ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬هزار تومانی‬ ‫حمایت از خانوار و قش��ر اس��یب پذیر از جمله اقدامات دولت از خانواده هاست که‬ ‫از جمله ان می توان به پرداخت مبلغ ‪ ۲۰۰‬تا ‪۶۰۰‬هزار تومان به یک میلیون خانوار‬ ‫با جمعیت ‪ ۳‬میلیون نفر که عضو کارمند یا بازنشس��ته نداشته و تحت پوشش بیمه‬ ‫یا نهادهای حمایتی هم نیس��تند (ماهانه ‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان به این بند اختصاص‬ ‫خواهد یافت)‪.‬‬ ‫میزان کمک بین ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬هزار تومان بسته به بعد خانوار است‪ ،‬به این ترتیب‬ ‫ک��ه خان��وار یک نفری ‪ ۲۰۰‬هزار تومان‪ ،‬دو نفری ‪۳۰۰‬هزار تومان‪ ،‬س��ه نفری ‪۴۰۰‬‬ ‫ه��زار تومان‪ ،‬چهار نف��ری ‪ ۵۰۰‬هزار تومان و پنج نفری و بیش��تر ‪ ۶۰۰‬هزار تومان‪،‬‬ ‫در ‪ ۴‬مرحله پرداخت ش��ده که اخرین مرحله ان‪ ۳۱ ،‬خرداد ‪ ۹۹‬ازس��وی س��ازمان‬ ‫هدفمندسازی یارانه ها‪ ،‬واریز شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت کرونایی بنگاه های اسیب دیده‬ ‫بحران کرونا بخش های مختلف کشور را با مشکالت زیادی همراه کرده که در این‬ ‫میان کسب وکارهای مختلفی دچار زیان شدند‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم مرکز امار‪ ،‬ش��یوع ویروس کرونا موجب توق��ف کامل ‪ ۳۸‬درصد‬ ‫کسب وکارها در اسفند ‪ ۹۸‬و فروردین ‪ ۹۹‬شد که البته این عدد در اردیبهشت به ‪۲۱‬‬ ‫درصد کاهش یافت‪ .‬از سوی دیگر در اسفند و فروردین فقط ‪ ۲۲‬درصد کسب وکارها‬ ‫با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه دادند که این عدد در اردیبهش��ت به ‪ ۳۴‬درصد‬ ‫افزایش پیدا کرد‪ .‬دولت برای حمایت از کس��ب و کارها‪ ،‬پرداخت تسهیالت کرونا را‬ ‫مصوب کرد و از ‪ 13‬خرداد ثبت نام در س��امانه کارا برای دریافت تس��هیالت شروع و‬ ‫پرداخت این تس��هیالت در چند دوره با توجه به ادامه ش��یوع بیماری کرونا تا پایان‬ ‫ابان تمدید و در مجموع ‪ ۱۴‬رس��ته اصلی و ‪ ۸۵۰‬زیررس��ته شناس��ایی شد‪ .‬تعداد‬ ‫بنگاه های اسیب دیده ذیل این ‪ ۱۴‬رسته شامل ‪ ۳‬میلیون واحد است که یک میلیون‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬واح��د ان بیمه ش��ده و دارای کد کارگاهی و یک میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬واحد فاقد‬ ‫بیمه و کدکارگاهی هستند‪ .‬همچنین در این واحدها ‪ ۲.۸‬میلیون نفر بیمه شده و ‪۳‬‬ ‫میلیون نفر فاقد بیمه مشغول به کار هستند‪ .‬براساس اخرین امار (‪ ۲۹‬مهر) از میان‬ ‫‪ ۵۵۱‬هزار پرونده متقاضی دریافت وام کرونایی ‪ ۳۱۳‬بنگاه تسهیالت به مبلغ ‪ ۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۴۷‬میلیارد تومان دریافت کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه بیکاری کرونا‬ ‫بیم��ه بیکاری کرونا یکی از راهکارهای دولت برای حمایت از معیش��ت مردم در‬ ‫دوره ش��یوع این بیماری به ش��مار می رود‪ .‬برای همین منظور س��امانه ای به نشانی‬ ‫‪ bimebikari.mcls.gov.ir‬راه ان��دازی ش��د تا افراد درخواس��ت خود را در ان‬ ‫ثبت کنند‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬سخنگوی دولت در اخرین امار اعالمی در یکی از‬ ‫ش��بکه های خبری اعالم کرد که با شیوع بیماری کرونا یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار نفر‬ ‫از بازار کار خارج ش��دند و از این میزان ‪ ۸۵۰‬هزار نفر متقاضی دریافت بیمه بیکاری‬ ‫بودند که با احتس��اب ‪ ۲۴۰‬هزار نفر از اف��رادی که پیش از این مقرری بیمه بیکاری‬ ‫دریافت می کردند در مجموع یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار نفر در فهرست دریافت بیمه‬ ‫بی��کاری قرار داش��تند‪ .‬به گفته علی ربیعی‪ ،‬پس از این م��دت ‪ ۱۶۹‬هزار نفر در دور‬ ‫جدید بازگش��ت به کار داشتند‪ .‬مهدی شکوری‪ ،‬مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان‬ ‫تامین اجتماعی نیز اعالم کرد‪ :‬تا کنون ‪ ۹۹۰‬هزار نفر بیمه بیکاری دریافت کردند و‬ ‫‪ ۶۲‬هزار نفر نیز تا چند روز اینده مقرری بیمه بیکاری دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫مری��م ابراهیم��ی‪ ،‬روزنامه نگار‪:‬‬ ‫بس��یاری بوبن را بس��یار دوست‬ ‫ دارند‪ ،‬زیرا نثری ش��اعرانه دارد و‬ ‫قصه هایش بین نثر و شعر اونگان‬ ‫اس��ت‪ ،‬البته نه فقط اوای کالمی‬ ‫اث��ارش که محتوا و نوش��ته های‬ ‫پرمغزش نیز مخاطبان را به خود‬ ‫فرامی خواند‪ .‬قصه گویی بوبن در کتاب «دیوانه بازی» دیوانه وار دلنش��ین اس��ت‪ .‬این‬ ‫کتاب درباره دختری اس��ت که در سیرک به دنیا امده و تمام روزهای زندگی اش در‬ ‫انجا رقم خورده اس��ت‪ .‬داس��تان کتاب از ‪۲‬سالگی کودک شروع می شود و تا بزرگ‬ ‫ش��دن این کودک مخاطب را لحظه به لحظه با خود می ب��رد‪ .‬ماجرای کتاب درباره‬ ‫دخترکی است که بی حد و دیوانه وار زندگی را دوست دارد و در کنار ان در پی ازادی‬ ‫و رها ش��دن است‪ .‬چنانکه در نظرها نیز امده‪ ،‬لحن روان و ساد ه کریستین بوبن در‬ ‫کت��اب با توصیف ش��گفت اوری ک��ه در روایت دارد‪ ،‬قصه را به اث��ری خواندنی بدل‬ ‫کرده است‪ .‬او به اتفاقات زندگی دخترک داستان‪ ،‬باتوجه و ظرافت نگریسته و گفته ‬ ‫این کتاب برای کس��انی است که دوس��ت دارند رها و ازاد زندگی کنند اما به دنبال‬ ‫روایتی هستند که به موفقیت انها کمک کند‪.‬نگاه متفاوت کریستین بوبن به زندگی‬ ‫کتاب های او را خواندنی کرده است‪ .‬بوبن باهوش است و ظرافت نگاه او باعث شده از‬ ‫همان ابتدا پی ببریم که با نثری لطیف و جذاب روبه رو هستیم‪ .‬دختر قصه در سیرک‬ ‫به دنیا امده و در طول زندگی اش دوست دارد فرار کند‪ .‬او عقیده دارد گریختن یعنی‬ ‫همان ازادی‪ .‬در بخش��ی از کت��اب می خوانیم که مادربزرگ دخت��ر به او می گوید‪:‬‬ ‫چ وقت اجازه‬ ‫«تنها ش��ادمانی اس��ت که در این دنیا برای ادم باقی می ماند‪ ،‬پس هی ‬ ‫نده کس��ی ان را از تو بگیرد‪ ».‬بوبن در عین س��ادگی زبان داستان‪ ،‬الیه های زیرین‬ ‫اثرش را نیز نمایان می کند تا خواننده به عمق ان نفوذ و معانی را در کالم داس��تان‬ ‫درک کند‪ .‬نویسنده در این داستان از زبان دخترک درباره این احساسات‪ ،‬نخستین‬ ‫عش��ق او‪ ،‬خانواده و ازدواجش می گوید‪ .‬بوبن در کتاب دیوانه وار از احساس و طغیان‬ ‫روح ادمی گفته و می خواهد بگوید اگر انسان بپذیرد همیشه باید یکنواخت زندگی‬ ‫کند و درگیر روزمرگی ها شود‪ ،‬در نهایت ناچار است تسلیم قوانین و محدودیت های‬ ‫زندگی شود‪ .‬در اینجا کریس��تین بوبن برخالف تعدادی از روانشناسان که معتقدند‬ ‫خوشبختی همین نزدیکی هاست‪ ،‬می گوید خوشبختی همیشه در چیزهای دم دستی‬ ‫زندگی نیس��ت‪ .‬گاهی با شکستن چارچوب هاس��ت که می توانی به انچه می خواهی‬ ‫برس��ی و به قولی از بین بردن محدودیت هایی اس��ت که انس��ان را دلمرده می کند‬ ‫ک��ه در نهای��ت رهایی او را رقم می زند و انس��ان را خالص می کن��د‪ .‬بوبن هم مانند‬ ‫بسیاری از نویسندگان دیگر زندگی خود را در داستان ها می اورد‪ .‬تجربه های روزمره‬ ‫زندگ��ی خود او همچون عش��ق‪ ،‬تنهایی‪ ،‬دلتنگی‪ ،‬نوس��تالژی و‪ ...‬تنالیته کتاب های‬ ‫اوس��ت‪ .‬او می گوید‪« :‬هر یک از کتاب هایم تابلویی است از یک گوشه زندگی ام‪ .‬من‬ ‫دوست دارم در کتاب هایم «زندگی» را نقاشی کنم‪« ،‬هستی» را بسرایم‪« ،‬عشق» را‬ ‫بن��وازم‪« ،‬مرگ» را رنگ امیزی کنم‪« ،‬تقدس» را به اواز دراورم‪ ».‬از جمله اثار بوبن‬ ‫می توان به کتاب هایی مانند رفیق اعلی‪ ،‬بخش پنهان‪ ،‬زن اینده‪ ،‬غیرمنتظره‪ ،‬فراتر از‬ ‫بودن‪ ،‬انس��ان شوم‪ ،‬نامه های طالیی‪ ،‬دستفروش‪ ،‬کتاب بیهوده‪ ،‬هشتمین روز هفته‪،‬‬ ‫جادوی اسان‪ ،‬موتسارت و باران‪ ،‬بندباز‪ ،‬قلب برفی و‪ ...‬اشاره کرد‪ .‬ناگفته نماند کتاب‬ ‫رفیق اعلی یکی از اثار مهم معاصر در حوزه فرهنگ اندیش��ه و ادب فرانسه به شمار‬ ‫می اید که با اس��تقبال خوب مخاطبان داخلی و خارجی منتقدان نیز روبه رو شد‪ .‬از‬ ‫کتاب های ترجمه شده از کریستین بوبن در ایران می توان به «رستاخیز»‪« ،‬قاتلی به‬ ‫پاکی برف»‪« ،‬ابله محله»‪« ،‬فرسودگی» و «ژه» اشاره کرد‪ .‬دیوانه بازی بوبن را پرویز‬ ‫شهدی ترجمه و نشر «چشمه» منتشر کرده است‪.‬‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫مراقب بذر امید و ناامیدی باشیم‬ ‫علی نصری‪ ،‬کارش�ناس علوم سیاس�ی‪ :‬چند سال پیش‪،‬‬ ‫الن گرینس��پن (‪ ،)Alan Greenspan‬رئیس پیش��ین بانک‬ ‫مرکزی امریکا در گفت وگویی با شبکه ‪ CNN‬گفت سعی می کند‬ ‫حتی االمکان از ظاهر ش��دن در برابر دوربین های تلویزیون پرهیز‬ ‫کن��د و از پذیرفتن مصاحبه ها امتناع ورزد‪ .‬خبرنگار دلیل ان را از‬ ‫او پرس��ید‪ .‬او پاسخ داد که حساس��یت شغلی اش به صورتی است‬ ‫که اگر روزی س��رماخورده باشد و چهره اش کمی ژولیده تر و رنگ‬ ‫و رویش کمی بی حال تر از معمول باش��د یا لبخندی بر گوشه لب‬ ‫نداشته باش��د‪ ،‬برداشت افکار عمومی این خواهد بود که وضعیت‬ ‫اقتصادی کش��ور رو به افول است و انگیزه تجارت و سرمایه گذاری‬ ‫در جامع��ه کاهش می یابد و بالفاصله چند درصد بر بازار س��هام و‬ ‫ش��اخص های بورس تاثیر منفی می گذارد‪ .‬الن گرینسپن مانند‬ ‫س��ایر سیاس��ت مداران و اقتصاددانان خبره و کارکش��ته جهان‬ ‫به خوب��ی می داند که «امیدواری» نه «محصول» یک اقتصاد پویا‬ ‫و با صالبت اس��ت ک��ه خود از «عوام��ل» الزم و «علل» اصلی ان‬ ‫است‪ .‬یا به عبارتی امنیت روانی و روحیه مثبت و انگیزه سازندگی‬ ‫و عالقه مندی به کار و خالقیت و حس امیدواری در سطح جامعه‬ ‫اس��ت که پیش نی��از حل مش��کالت اقتصادی و سیاس��ی و قدم‬ ‫برداش��تن در مس��یر پیشرفت و توسعه اس��ت‪ ،‬نه برعکس‪ .‬حال‬ ‫در ش��رایطی که در کشورهای غربی چنین اهمیتی برای «امنیت‬ ‫روانی» جوامع خودش��ان قائل هس��تند و با چنان حساس��یتی از‬ ‫روحیه «امیدواری » ش��ان حفاظ��ت می کنند که حتی «لبخند»‬ ‫نزدن کارشناسان اقتصادی در برابر دوربین های تلویزیون را امری‬ ‫مضر و ُمخرب می دانند‪ ،‬امروز بیش��ترین هجمه های رس��انه ای و‬ ‫ی جریان های افراطی ش��ان علیه همین «امنیت روانی» و‬ ‫سیاس ‬ ‫روحی��ه «امی��دواری» در جامعه ایران اس��ت‪ .‬از زمانی که دونالد‬ ‫ترامپ س��کان دولت امری��کا را به دس��ت گرفته‪ ،‬نه‬ ‫تحری��م اقتصادی قابل مالحظه ای ب��ر ایران تحمیل‬ ‫کرده و نه ائتالف بین المللی علیه ایران تش��کیل داده‬ ‫و ن��ه نهادهای بین المللی و س��ازکارهای انها را علیه‬ ‫ایران فعال کرده و نه هیچ عملیات نظامی علیه منافع‬ ‫ایران انجام داده اس��ت‪ ،‬اما با ق��رار دادن جامعه ایران‬ ‫در یک فش��ار شدید روانی و احس��اس مدام ناامنی و‬ ‫اضطراب و بی ثباتی‪ ،‬چرخه های اقتصادی کش��ور را تا حد زیادی‬ ‫بی ج��ان و بی رمق کرده اس��ت‪ .‬تهدید به خ��روج از برجام هر ‪۹۰‬‬ ‫روز یک بار‪ ،‬وضع محدودیت های س��نگین ویزا و منع س��فر برای‬ ‫شهروندان ایرانی به امریکا‪ ،‬و انتصاب شخصیت های جنگ طلب‪،‬‬ ‫افراط��ی و ضدایرانی در پس��ت های کلیدی امنیت��ی و نظامی‪ ،‬از‬ ‫جمله سیاس��ت هایی هستند که دولت کنونی امریکا برای تزریق‬ ‫ناامی��دی و تضعی��ف روحیه ملی و ایج��اد حس ناامنی‬ ‫و بی ثبات��ی در جامع��ه ایران در پیش گرفته اس��ت‪ .‬در‬ ‫راس��تای همین جنگ روانی‪ ،‬روزی نیست که رهبران‬ ‫و فعاالن سیاس��ی اپوزیس��یون برانداز خارج از کشور و‬ ‫«کارشناسان» اتاق فکرهای ضدایرانی و «تحلیلگران»‬ ‫رسانه ها و ش��بکه های اجتماعی فارس��ی زبان‪ ،‬خبر از‬ ‫«فروپاشی» ناگزیر ساختارهای اقتصادی و «انحطاط»‬ ‫فرهنگ��ی و اخالقی جامعه ایران‪ ،‬برنامه تولید نکنند و ننویس��ند‬ ‫و س��خن نرانند‪ .‬پیام سیس��تماتیک انها به مردم داخل کشور در‬ ‫تمام اخبار و مقاالت و تحلیل هایش��ان این اس��ت که «روی پُلی‬ ‫که در حال ویرانی اس��ت‪ ،‬خانه نمی س��ازند!» در داخل کشور نیز‬ ‫جنا ح اصول گرا برای اثبات مش��کالت عملکردی و کاس��تی های‬ ‫رقیب سیاس��ی خود و جناح اصالح طلب برای «امتیازگیری» از‬ ‫کانون ه��ای قدرت به منظور تحقق بخش��یدن به مطالبات پایگاه‬ ‫اجتماعی خود بعض��اً با همین اتش «ناامی��دی» بازی می کنند‬ ‫و ب��ه حس بی ثباتی و ناامن��ی در جامعه دامن می زنند‪ .‬امروز همه‬ ‫جناح ها و جریان های داخل کش��ور باید به این توافق برس��ند که‬ ‫«ناامی��دی» را از زرادخانه سیاس��ی خود حذف کنند و با یکدیگر‬ ‫وارد یک گفت وگوی واقعی و مذاکره س��ازنده ش��وند و مشکالت‬ ‫کش��ور را با هم��کاری و همدلی و احترام به نظرات و س��لیقه ها و‬ ‫مطالبات یکدیگر حل کنند‪« .‬ناامیدی» یک سال ح ُکشتار جمعی‬ ‫اس��ت که تر و خشک را با هم می سوزاند‪ :‬انگیزه اصالح در درون را‬ ‫می خشکاند‪ ،‬قدرت مقاومت در برابر جنگ طلبان خارجی را محو‬ ‫می کند‪ ،‬رغبت برای مبارزه با فس��اد و بی عدالتی را می س��وزاند‪،‬‬ ‫حرکت در مسیر توسعه و سازندگی را متوقف و عزم ملی برای رشد‬ ‫و شکوفایی را پژمرده می کند‪ .‬مراقب بذر امید و ناامیدی باشیم‪.‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫دیوانه بازی کریستین بوبن‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!