روزنامه صمت شماره 1645 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1645

روزنامه صمت شماره 1645

روزنامه صمت شماره 1645

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫تنظیم بازار کاالهای اساسی به جهاد کشاورزی بازمی گردد‬ ‫تنظیم در خانه قدیمی!‬ ‫در ماه های گذش��ته اقتصاد کش��ور در همه زمینه ها بیش از هر زمان دیگری با چالش های جدی مواجه بود و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که در این دوره چندین وزیر و سرپرس��ت را بر کرس��ی ریاست خود دیده‪ ،‬گرچه‬ ‫تمام ابزارهای خود را برای به دست گرفتن افسار بازار داخلی به کار بست‪ ،‬اما باتوجه به شواهد و قیمت های رو به‬ ‫صعود بازار‪ ،‬بنا به دالیل متعدد در این کار توفیق چندانی کسب نکرد‪ .‬رایزنی های انجام شده مشاوران و معاونان‬ ‫این وزارتخانه با دس��ت اندرکاران وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬تفاهمنامه ای را در پی داش��ت که به عقیده بسیاری از‬ ‫کارشناسان در صورت اجرای درست‪ ،‬می تواند یکی از گره های کور اقتصاد داخلی کشور را باز کند‪ .‬براساس این‬ ‫تفاهمنامه تنظیم بازار کاالهای اساسی دوباره به جهاد کشاورزی بازمی گردد و قرار است از این پس کارشناسان‬ ‫این وزارتخانه درباره تنظیم بازار کاالهای اساسی اعمال نظر کنند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 11‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 28‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1645‬پیاپی ‪2963‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫نقش «نهاد نظارتی»‬ ‫در کنترل بازار‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫فرهنگ‬ ‫شهر هرت‬ ‫اجرای مصوبات‬ ‫ضروری است‬ ‫ اثار این انتقال‬ ‫مثبت خواهد بود‬ ‫ اصناف حق دارند‬ ‫امنیت شغلی داشته باشند‬ ‫گزارش های روز‬ ‫ضرورت تبیین استراتژی‬ ‫کالن در حوزه معدن‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پس از انتخابات امریکا را بررسی کرد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شهر بدون پیاده رو‬ ‫‪3‬‬ ‫اینجا جایی برای عابر پیاده نیست!‬ ‫‪15‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫تداوم فشار حداکثری‬ ‫یا بازگشت به برجام؟‬ ‫دستفروشی‬ ‫از تخلف تا کسب وکار‬ ‫‪7‬‬ ‫سناریوهای محتمل برای بورس‬ ‫یانکی ها و بورس تهران‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 11‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 28‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1645‬‬ ‫پیاپی ‪2963‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫نقش‬ ‫«نهاد نظارتی»‬ ‫در کنترل بازار‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫تاکید معاون اول رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫تامین امنیت غذایی از اولویت های اساسی کشور است‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری بر ضرورت ایجاد‬ ‫طرح های بزرگ و تولید نهاده های کش��اورزی در‬ ‫داخ��ل تاکید کرد و گفت‪ :‬تامین امنیت غذایی و‬ ‫بی نیازی کشور از واردات محصوالت و نهاده های‬ ‫بخش کش��اورزی از اولویت های اساس��ی کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬اسحاق جهانگیری در پنجمین‬ ‫جلس��ه کارگروه «رف��ع موانع جه��ش تولید» با‬ ‫موض��وع چالش های تولید در بخش کش��اورزی‬ ‫که به ریاس��ت وی برگزار شد‪ ،‬با اشاره به اهمیت‬ ‫تولیدات بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی‪،‬‬ ‫سیاس��ت ها و جهت گی��ری کل��ی کش��ور را در‬ ‫جهت ایجاد طرح های بزرگ کش��اورزی و تولید‬ ‫نهاده ه��ای کش��اورزی در داخل کش��ور ارزیابی‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬باید تالش کنیم ب��ا فراهم کردن‬ ‫تس��هیالت موردنی��از بخش کش��اورزی مانع از‬ ‫واردات محصوالت و عوامل بخش تولید کشاورزی‬ ‫نظیر سموم افت کش و کودهای شیمیایی و سایر‬ ‫عوامل وارداتی تولید در بخش کش��اورزی شویم‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری با اش��اره‬ ‫به می��زان اش��تغالزایی و نقش بخش‬ ‫کش��اورزی در تولی��د ناخال��ص ملی‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بخش کش��اورزی بای��د بدون‬ ‫اتکا ب��ه یارانه ها به بخش��ی اقتصادی‬ ‫تبدی��ل ش��ود و با ارتق��ای بهره وری و‬ ‫عب��ور از وضعی��ت س��نتی کنونی و با‬ ‫اس��تفاده از روش ه��ای مدرن عالوه ب��ر افزایش‬ ‫تولی��د و تامی��ن نیازهای داخل��ی‪ ،‬تولیدات این‬ ‫بخ��ش به صادرات برس��د‪ .‬جهانگیری با تاکید بر‬ ‫اینک��ه اعضای کارگروه رف��ع موانع جهش تولید‬ ‫که از هر س��ه قوه کشور هس��تند با جهت گیری‬ ‫کلی ایجاد طرح های بزرگ کشاورزی و نیز ایجاد‬ ‫ش��هرک های تخصصی نهاده ه��ا و عوامل تولید‬ ‫وارداتی کش��اورزی موافق هستند‪ ،‬افزود‪ :‬وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی باید با ایجاد پنجره واحد و انجام‬ ‫پیگیری های موث��ر و اخذ مجوزهای الزم‪ ،‬زمینه‬ ‫تس��ریع در ایجاد زیرس��اخت ها و نیز استفاده از‬ ‫ظرفیت های موجود کش��ور به ویژه بهره گیری از‬ ‫توان شرکت های دانش بنیان را فراهم‬ ‫کند‪ .‬وی با اش��اره به اجرای طرح های‬ ‫بزرگ اب و خاک در استان های غربی‬ ‫کش��ور و نیز تقاضای برخی کشورهای‬ ‫ب��زرگ ب��رای واردات محص��والت‬ ‫کش��اورزی از ای��ران‪ ،‬گفت‪ :‬می توان با‬ ‫برنامه ری��زی صحیح برای تامین مالی‬ ‫و نی��ز اج��رای طرح های کش��اورزی نمونه عالوه‬ ‫ب��ر افزایش به��ره وری‪ ،‬ص��ادرات قابل توجهی از‬ ‫محصوالت کش��اورزی را نی��ز انجام داد و تکمیل‬ ‫زنجیره تولید نیز می تواند میزان اش��تغالزایی در‬ ‫بخش کش��اورزی را افزایش دهد‪ .‬در این جلس��ه‬ ‫ک��ه وزیران جهاد کش��اورزی و ام��ور اقتصادی و‬ ‫دارایی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫بازرسی کل کش��ور و نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی عضو کارگروه حضور داش��تند‪ ،‬عالوه بر‬ ‫ارائه گزارشی درباره مصوبات جلسه گذشته و حل‬ ‫چالش ه��ای ریالی و ارزی ح��وزه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در شورای پول و اعتبار‪ ،‬گزارشی‬ ‫افزایش نرخ ارز به پروژه های عمرانی اسیب زد‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر اینکه در ‪ 2‬س��ال‬ ‫گذشته ش��اهد جنگ اقتصادی بودیم و تغییرات نرخ‬ ‫ارز روی نرخ زمین و مس��کن تاثیر داش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ‬ ‫دالر به ش��دت افزایش یافته و همه کارهای ما متاثر از‬ ‫نرخ دالر است و پروژه های عمرانی و مسکن هم از این‬ ‫جهت اس��یب دیده اند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬محمد اسالمی‬ ‫در جلس��ه علنی روز گذش��ته مجلس شورای اسالمی‬ ‫در پاس��خ به سوال رحمت اهلل نوروزی پیرامون علت کمبود تولید‬ ‫مس��کن در کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬ما طی ‪ 2‬س��ال گذشته شاهد التهابات‬ ‫زیادی در زمینه نرخ ارز و جنگ اقتصادی علیه کش��ورمان بودیم‬ ‫که این مسئله تاثیرات خودش را در بخش های مختلف اقتصادی‬ ‫و همچنین مسکن گذاشت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬تغییرات نرخ ارز روی‬ ‫هم��ه کااله��ا و خدمات به ویژه زمین و مس��کن تاثیر داش��ته اما‬ ‫ما برای رس��یدن به تولید و عرضه پایدار مس��کن‪ ،‬سیاس��ت ها و‬ ‫برنامه های پایداری را اجرا کرده ایم‪ .‬وزیر راه و شهرسازی تصریح‬ ‫شرایط تهران در دوران کرونا‬ ‫با دیگر شهرها متفاوت است‬ ‫کرد‪ :‬بنده در زمان رای اعتماد تعهد دادم که در وهله‬ ‫اول مسکن مهر تکمیل شود و به اتمام برسد و از سوی‬ ‫دیگ��ر طرح اقدام ملی مس��کن را با هدف تولید ‪۴۰۰‬‬ ‫ه��زار واحد مس��کونی برنامه ریزی کردیم‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به اس��تثنای تعداد کمی از واحدهای مس��کونی‬ ‫که مش��کالت حقوقی و قضائی دارند‪ ،‬اغلب واحدهای‬ ‫مس��کن مهر تحویل داده ش��ده و ما به دنبال تکمیل‬ ‫واحدهای مس��کونی ناتمام هس��تیم‪ .‬در دولت نهم و دهم ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار واحد مس��کن مهر به مردم تحویل داده ش��د اما ما ساخت ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مس��کن مهر در کش��ور را در این دولت‬ ‫اغاز کردیم؛ به گونه ای که ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰‬هزار واحد مسکن مهر‬ ‫تاکنون تکمیل ش��ده اس��ت‪ .‬وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد‪ :‬ما‬ ‫همه ظرفیت ها و دس��تگاه های مختلف را به خدمت گرفته ایم تا‬ ‫برنامه های ثابتی برای افزایش تولید مسکن در کشور وجود داشته‬ ‫باشد و این موضوع عملیاتی شود‪.‬‬ ‫فرمانده ستاد مقابله با کرونا کالنشهر تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬ما در تهران و در دوران ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا شرایط متفاوتی نسبت به دیگر شهرهای‬ ‫کشور داریم و همین امر کار را برای ما سخت تر‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬علیرضا زال��ی در همایش اجرای‬ ‫ط��رح مش��ترک امنیت س�لامت محور با هدف‬ ‫پیش��گیری و مقابله با ویروس کرونا در س��تاد‬ ‫فرماندهی فاتب‪ ،‬افزود‪ :‬از همان روزهای نخس��ت ش��یوع بیماری کرونا‬ ‫ش��اهد همکاری پلیس با ستاد مقابله با کرونا بودیم و با همکاری پلیس‬ ‫توانسته ایم اقدامات خوبی را در سطح شهر تهران انجام دهیم‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬امروز سفیدپوش��ان سنگر بهداشت و س�لامت به حضور قدرتمند‬ ‫پلیس در کنار خود مس��تحضر هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬روزهای تلخ کرونایی‬ ‫پایتخت را می گذرانیم و باید شاهد سختگیری در پروتکل های بهداشتی‬ ‫باشیم و اقدامات خوبی در این زمینه باید انجام شود‪ .‬زالی با بیان اینکه‬ ‫اقناع افکار عمومی یکی از اقداماتی است که باید انجام شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تجربه پیشین پلیس در مبارزه با افراد متخلف می تواند به بهبود وضعیت‬ ‫کرونا کمک کند‪ .‬وی در پایان اظهار کرد‪ :‬امروز خواست شهروندان لزوم‬ ‫اقدامات انتظاماتی است و طی اخرین نظرسنجی که داشتیم شهروندان‬ ‫از ما درخواست کرده اند که با قاطعیت با افراد متخلف برخورد شود‪.‬‬ ‫ازس��وی معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره موانع‬ ‫تولید در این بخش در دو حکم پیشنهادی ایجاد‬ ‫ش��هرک های تخصصی نهاده ه��ا و عوامل تولید‬ ‫وارداتی کش��اورزی و نی��ز ایجاد طرح های بزرگ‬ ‫کش��اورزی ارائه ش��د‪ .‬پس از بح��ث و تبادل نظر‬ ‫مقرر ش��د این وزارتخانه ب��ا همکاری وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی و س��ایر دستگاه ها درباره نحوه‬ ‫ایجاد طرح های بزرگ کش��اورزی و الزامات ایجاد‬ ‫واحدهای بزرگ کش��اورزی از جمله نحوه تامین‬ ‫مال��ی طرح ها و نیز موض��وع مالکیت این واحدها‬ ‫بررسی بیشتری انجام دهد‪ .‬نتیجه این بررسی نیز‬ ‫در جلسات اتی کارگروه موانع جهش تولید برای‬ ‫تصمیم گیری نهایی ارائه خواهد ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫اعض��ا با تاکید بر لزوم کاهش وابس��تگی کش��ور‬ ‫به عوامل تولید وارداتی کش��اورزی نظیر سموم‪،‬‬ ‫کودهای ش��یمیایی‪ ،‬واکسن ها و سایر نهاده های‬ ‫کشاورزی با ایجاد شهرک های تخصصی به منظور‬ ‫تولید نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی کشور‬ ‫موافقت کردند‪.‬‬ ‫طرح توسعه تولید فوالد‬ ‫مشکالت را کاهش می دهد‬ ‫رئیس مجلس شورای اس�لامی ابراز امیدواری‬ ‫ک��رد که ط��رح تولید پای��دار فوالد ک��ه از طرف‬ ‫کمیس��یون صنایع و مع��ادن ارائه خواهد ش��د‪،‬‬ ‫مش��کالت این بخش را برط��رف کند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬محمدباقر قالیباف در جلس��ه علنی مجلس‬ ‫شورای اسالمی در ادامه بررسی طرح توسعه تولید‬ ‫پایدار فوالد و گزارش کمیسیون صنایع و معادن‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مواردی که مدنظر کمیسیون بود‪ ،‬اعالم وصول شد و امیدواریم‬ ‫این موارد در مجلس مطرح شود و مشکالتی که بحق بود و همکاران اشاره‬ ‫کردند با این طرح جامع رفع شود‪ .‬وی با اشاره به طرح توسعه تولید پایدار‬ ‫فوالد خاطرنش��ان کرد‪ :‬امیدواریم این طرح بتواند مشکالت بخش فوالد را‬ ‫رفع کند یا به حداقل برس��اند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬در جلس��ه علنی روز گذشته‬ ‫نمایندگان مشکالت بازار فوالد را مطرح کرده و نمایندگان از وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خواستند در این زمینه بیشتر نظارت کند‪.‬‬ ‫هنوز شاهد سیر صعودی کرونا در کشور هستیم‬ ‫س��خنگوی وزارت بهداش��ت‪ ،‬روز سه ش��نبه در‬ ‫نشس��ت خبری که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬به س��واالت خبرنگاران در ارتب��اط با بیماری‬ ‫کرون��ا‪ ،‬دارو‪ ،‬واکس��ن‪ ،‬پروتکل ه��ای بهداش��تی‪،‬‬ ‫محدودیت های کرونایی و‪ ...‬پاسخ داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬س��یما سادات الری درباره اخرین‬ ‫وضعیت س��اخت واکس��ن ایرانی کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬نتایج‬ ‫ازمایش ه��ای حیوانی خوب بوده و پیش بینی می ش��ود تا اخر‬ ‫پاییز نخس��تین ازمایش روی نمونه انس��انی انجام شود‪ .‬البته‬ ‫س��اخت واکسن کرونا زمان بر است و قرار نیست به یکباره همه‬ ‫بتوانند از این واکسن استفاده کنند؛ بنابراین پیش بینی می شود‬ ‫حداکثر ‪ ۲۰‬درصد جمعیت به واکسن دسترسی داشته باشند‪.‬‬ ‫الری با اشاره به واکسن انفلوانزا‪ ،‬افزود‪ :‬هنوز موردی از ابتال‬ ‫به انفلوانزا در کشور گزارش نشده و همچنان در تالشیم تعداد‬ ‫بیشتری واکسن وارد کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بهترین رعایت‪ ،‬همان‬ ‫استفاده از ماسک و پروتکل های بهداشتی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫وی با عنوان این مطلب که هنوز شاهد سیر صعودی بیماری‬ ‫کرونا در کش��ور هس��تیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬کنترل این بیم��اری فقط با‬ ‫وزارت بهداش��ت نیس��ت و همه باید دست به دست هم بدهیم‬ ‫ت��ا بتوانی��م کرونا را کنترل کنیم‪ .‬الری با اش��اره به اینکه فعال‬ ‫عکس روز‬ ‫ب��رای این بیماری نه دارو وجود دارد و نه واکس��ن‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬این بیماری مدت ها با م��ا خواهد بود و بهتر‬ ‫است با رعایت پروتکل های بهداشتی‪ ،‬به زندگی مان‬ ‫ادامه دهیم‪ .‬س��خنگوی وزارت بهداش��ت با اشاره به‬ ‫محدودیت جدید کرونایی گفت‪ :‬اینکه بخواهیم همه‬ ‫مش��اغل را ببندیم‪ ،‬باتوجه به مش��کالت اقتصادی‪،‬‬ ‫ش��دنی نیس��ت و سیاس��ت ما ایجاد محدودیت ها‪،‬‬ ‫شهرس��تان به شهرس��تان اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فعال روی ‪۴۳‬‬ ‫شهرس��تان متمرکز ش��ده ایم و در تهران هم این محدودیت ها‬ ‫ب طور جدی دنبال و تا اخر ابان اعمال می ش��ود‪ .‬س��خنگوی‬ ‫ ‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬با اشاره به سرد شدن هوا و افزایش االینده ها‬ ‫گفت‪ :‬از محیط زیس��ت خواس��ته ایم در زمین��ه کنترل صنایع‬ ‫االینده به شدت نظارت کند‪ .‬سخنگوی وزارت بهداشت‪ ،‬درباره‬ ‫وضعیت اعتبار یک میلیارد یورویی صندوق توس��عه ملی برای‬ ‫کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬نکته ای که در این زمینه مطرح اس��ت‪ ،‬این است‬ ‫که قرار اس��ت بیمه بیکاری نیز از این محل پرداخت ش��ود‪ .‬با‬ ‫این حساب‪ ،‬س��هم وزارت بهداش��ت حدود ‪ ۷۹۰‬میلیون یورو‬ ‫می ش��ود که تاکنون ‪ ۴۶۴‬میلیون یورو ان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی درباره راهپیمایی ‪ ۱۳‬ابان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قطعا این راهپیمایی‬ ‫نباید برگزار شود؛ مگر اتفاق دیگری بیفتد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫احضار کاردار فرانسه به وزارت امور خارجه‬ ‫رونق دستفروشی در شب های کرونایی پایتخت‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫فلوران ایدالو‪ ،‬کاردار موقت فرانسه در تهران در اعتراض به اصرار مقامات فرانسوی به حمایت از‬ ‫انتش��ار کاریکاتورهای اهانت امیز به س��احت پیامبر اکرم(ص) به وزارت امور خارجه احضار شد‪ .‬به‬ ‫گزارش اداره کل اطالع رس��انی و امور س��خنگویی وزارت امور خارجه در اعتراض به اصرار مقامات‬ ‫فرانس��وی به حمایت از انتش��ار کاریکاتورهای اهانت امیز نسبت به ساحت پیامبر اکرم (ص)‪ ،‬روز‬ ‫گذش��ته فلوران ایدالو‪ ،‬کاردار موقت س��فارت فرانسه در تهران در غیاب سفیر این کشور به وزارت‬ ‫امور خارجه احضار شد‪ .‬در جریان این دیدار معاون مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه کشورمان‪،‬‬ ‫ضمن محکوم کردن اقدامات غیرقابل قبول مقامات فرانسوی که موجب جریحه دار شدن احساسات‬ ‫میلیون ها مسلمان در اروپا و جهان شده‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬هرگونه اهانت و بی احترامی به پیامبر اسالم‬ ‫(ص) و ارزش های ناب اس�لام ازس��وی هر فرد و در هر مقامی به ش��دت محکوم و مردود اس��ت‪.‬‬ ‫معاون مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه تاکید کرد‪ :‬واکنش نابخردانه مقامات فرانسوی به اقدام‬ ‫افراط گرایانی که به نام اسالم دست به خشونت می زنند‪ ،‬تنها زمینه را برای رشد گرایشات انحرافی‬ ‫و فاقد س��نخیت با این دین الهی که همواره نویدبخش تس��امح‪ ،‬عقل گرایی‪ ،‬صلح و عدالت طلبی‬ ‫اس��ت را فراهم می کند‪ .‬کاردار موقت س��فارت فرانسه قول داد اعتراض جمهوری اسالمی ایران به‬ ‫اقدامات دولت فرانسه در این زمینه را در اسرع وقت به مقامات ذی ربط کشورش منعکس کند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬وزیر خارجه نوش��ت‪ :‬زمان ان فرا رسیده‬ ‫ک��ه امریکا اذعان کند که «معتاد تحریم» اس��ت‪.‬‬ ‫این ع��ادت را از خود دور کنی��د‪ .‬جنگ اقتصادی‬ ‫بیش��تر علیه ای��ران برای امریکا‪ ،‬نف��وذ کمتر ‪-‬نه‬ ‫بیش��تر‪ -‬به همراه دارد‪ .‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر‬ ‫خارجه کشورمان در توصیه ای توییتری به امریکا‬ ‫نوش��ت‪ :‬مش��اور امنیت ملی امریکا‪ ،‬رابرت اُبرای ِن‬ ‫پذیرفته که ای��االت متح��ده از توانایی تحریمی‬ ‫خود برای تحمیل درد بیش��تر به مردم ایران بیش‬ ‫از حد اس��تفاده کرده اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬زمان ان‬ ‫فرا رس��یده که ایاالت متح��ده اذعان کند که این‬ ‫کشور‪« ،‬معتاد تحریم» است‪ .‬این عادت را از خود‬ ‫دور کنید‪ .‬جنگ اقتصادی بیشتر علیه ایران برای‬ ‫ای��االت متحده‪ ،‬نفوذ کمتر ‪-‬نه بیش��تر‪ -‬به همراه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬س��خنگوی نمایندگی ایران در سازمان‬ ‫مل��ل در واکنش ب��ه تحریم ه��ای امری��کا علیه‬ ‫صنع��ت نف��ت ای��ران در صفحه توییت��ری خود‬ ‫نوش��ت خصومت امریکا نس��بت به م��ردم ایران‬ ‫ح��د و ح��دودی ن��دارد‪ .‬علیرضا میریوس��فی در‬ ‫این توییت نوش��ت‪« :‬خصومت امریکا نس��بت به‬ ‫م��ردم ایران حد و حدودی ن��دارد‪ .‬امریکا در حال‬ ‫تحریم نهادهایی اس��ت ک��ه پیش از این نیز تحت‬ ‫اتهام های س��اختگی‪ ،‬هدف تحریم قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬اعتیاد امریکا به تحریم ها راه به جایی‬ ‫نبرده است‪ .‬همانطور که مشاور امنیت ملی ایاالت‬ ‫متح��ده اذعان کرده امریکا دیگ��ر گزینه ای برای‬ ‫تحریم ندارد»‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی‬ ‫اع�لام کرد ب��ا س��رگئی الوروف‪ ،‬همت��ای روس‬ ‫خود در ات��ن‪ ،‬پایتخت یونان دیدار کرده اس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش النشره‪ ،‬گابی اش��کنازی‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫رژیم صهیونیس��تی در توییت��ی در صفحه توییتر‬ ‫خ��ود گف��ت در این دیدار بر ض��رورت جلوگیری‬ ‫از «حض��ور ای��ران در س��وریه و انتقال س�لاح به‬ ‫حزب اهلل» تاکید کرده اس��ت‪ .‬اش��کنازی افزود‪ :‬با‬ ‫الوروف درباره امکان هم��کاری در زمینه مبارزه‬ ‫با ویروس کرونا به توافق رس��یده ایم‪ .‬همچنین دو‬ ‫ط��رف درب��اره اخرین تح��والت در روند صلح در‬ ‫خاورمیانه و امضای توافق صلح با امارات‪ ،‬بحرین و‬ ‫سودان گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬چند روز پس از امضای توافق اتش بس‪،‬‬ ‫طرف ه��ای لیبیای��ی نشس��تی را تح��ت نظارت‬ ‫سازمان ملل با حضور ‪ ۷۵‬تن به نمایندگی از تمام‬ ‫گروه ها برگزار کردند‪ .‬به گزارش اناتولی‪ ،‬سازمان‬ ‫ملل روز دوش��نبه از برگزاری نشست گفت وگوی‬ ‫سیاس��ی لیبی از طریق تم��اس ویدئویی با هدف‬ ‫تالش به منظور یافت��ن راه حلی برای بحران لیبی‬ ‫و برگ��زاری انتخابات در این کش��ور جنگ زده در‬ ‫«کوتاه تری��ن زمان ممک��ن» خبر داد‪ .‬اس��تفان‬ ‫دوجاریک‪ ،‬سخنگوی سازمان ملل در کنفرانسی‬ ‫مطبوعاتی گفت‪ :‬این جلس��ه شاهد مشارکت ‪۷۵‬‬ ‫تن از تمام��ی گروه های لیبیایی ب��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫هدف کلی این نشست رسیدن به اجماع در زمینه‬ ‫چارچ��وب دولتی واحد و فراهم س��ازی مقدماتی‬ ‫است که منجر به برگزاری انتخابات در کوتاه ترین‬ ‫بازه زمانی ممکن شود‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬ب��ه گ��زارش العه��د‪ ،‬س��عد حریری‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر مکل��ف لبن��ان ب��ا میش��ل عون‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫این س��ومین بار از زمان مکلف ش��دن حریری به‬ ‫تشکیل کابینه اس��ت که وی با میشل عون دیدار‬ ‫می کن��د‪ .‬منابع اگاه اعالم کرده اند نخس��ت وزیر‬ ‫مکل��ف لبنان در حال حاضر برخی اس��امی برای‬ ‫تشکیل کابینه را نهایی کرده است‪ .‬وی پیش تر نیز‬ ‫با نبیه بری‪ ،‬رئیس پارلمان لبنان درباره تش��کیل‬ ‫دولت اتی این کشور دیدار و گفت وگو کرده بود‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬مدی��رکل اژان��س بین الملل��ی انرژی‬ ‫اتمی در پیامی توییتری با اش��اره به مالقات خود‬ ‫ب��ا هایکو ماس‪ ،‬وزیر خارجه الم��ان‪ ،‬این دیدار را‬ ‫عال��ی توصیف و تاکی��د کرد که در این نشس��ت‬ ‫درباره مسائل مهمی از جمله بحران کرونا و توافق‬ ‫هسته ای ایران رایزنی کرده است‪ .‬رافائل گروسی‬ ‫نوش��ت‪ :‬در این دیدار پیرامون اقدامات اژانس در‬ ‫زمین��ه کووید‪ ،۱۹ -‬راس��تی ازمایی هس��ته ای و‬ ‫برجام رایزنی کردم‪ .‬المان شریک کلیدی اژانس‬ ‫به شمار می اید‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬قط��ر و لیب��ی در زمین��ه توس��عه‬ ‫همکاری ه��ای امنیتی تفاهمنام��ه امضا کردند‪.‬‬ ‫خبرگزاری قطر نوش��ت‪ :‬این تفاهمنامه همکاری‬ ‫روز گذش��ته در دوح��ه ب��ه امض��ای «خال��د بن‬ ‫خلیفه ب��ن عبدالعزیز ال ثانی» وزیر کش��ور قطر‬ ‫و «فتحی علی باش��اغا» وزیر کش��ور لیبی رسید‪.‬‬ ‫ای��ن تفاهمنامه ب��ا هدف توس��عه همکاری ها در‬ ‫زمینه ه��ای امنیت��ی‪ ،‬منافع دو کش��ور را تامین‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫فضای اقتصادی متاثر از افزایش نرخ هاس��ت و این‬ ‫افزایش نرخ کاالها و خدمات بار دیگر تناس��ب نسبی‬ ‫درام��د و هزینه خانوار را تا ح��دود زیادی برهم زده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این مواقع دوباره موضوع کارامدی یا ناکارامدی‬ ‫نهاد نظارت به عنوان یکی از مقوله های مرتبط با این‬ ‫موضوع در صدر مباحث کارشناس��ان قرار می گیرد و‬ ‫به ص��در خبرها راه می یابد‪ .‬اینکه ای��ا نظارت بر بازار‬ ‫ازس��وی دولت می تواند یک فرایند مناس��ب و موثر‬ ‫تلقی شود و ایا نهادهای نظارت بر بازار از توان کافی‬ ‫برای کنترل برخوردار هس��تند ی��ا خیر؟ اینکه ایا در‬ ‫ش��رایط فعلی ضرورتی برای نظارت بیش��تر بر بازار‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫در مجم��وع نه��اد نظارتی تا چه ان��دازه در انجام‬ ‫وظایف و کنترل موفق عمل کرده است؟‬ ‫ای��ا راه اندازی پویش هایی مانن��د پویش بدون نرخ‬ ‫نخری��م و گ��ران نخریم تا چه ان��دازه در تنظیم بازار‬ ‫موثرن��د و ای��ا ورود ش��هروندان به این عرص��ه از بار‬ ‫مس��ئولیتی نهاد نظارتی می کاهد؟ و پرسش هایی از‬ ‫این دس��ت از جمله موضوعاتی است که اذهان برخی‬ ‫صاحب نظران و کارشناسان را به خود معطوف داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ل حاضر فرایند نظارت و کنترل بازار ازسوی‬ ‫در حا ‬ ‫تش��کل های صنفی و بازرسی و اصناف در سطح خرد‬ ‫و ازس��وی س��ازمان های صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫در س��طح کالن انج��ام می ش��ود‪ .‬س��ازمان حمایت‬ ‫به عن��وان یک نهاد تخصص��ی قیمت گذاری و نظارت‬ ‫بر بازار اختیارات خود را از دو منش��ا اساس��نامه این‬ ‫س��ازمان و وظایف سازمان بازرسی و نظارت بر نرخ و‬ ‫توزیع کاال و خدمات می گیرد‪ .‬به نظر می رسد فرایند‬ ‫نظارت بر بازار مقوله ای اس��ت ک��ه در ادامه زنجیره‬ ‫تولید ت��ا مصرف باید تعریف ش��ود‪ .‬فرایند نظارت و‬ ‫کنترل ب��ازار مجموعه فعالیت هایی اس��ت که در ان‬ ‫باید همه مش��کالت و موانع موجود در جریان تولید‬ ‫تا مصرف کاال شناسایی‪ ،‬احصا و تدبیر شود که حوزه‬ ‫«برخوردی» نیز در انته��ای زنجیره این فرایند قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫در این فرایند فعالی��ت نهاد نظارتی نه تنها مانعی‬ ‫برای جری��ان تولی��د قانونمند تلقی نمی ش��ود بلکه‬ ‫بستری اس��ت که از طریق ان جریان تولید می تواند‬ ‫اش��کال ها و نارسایی های مبتالبه فرایند اجرایی امور‬ ‫را از طریق مرجع نظارتی رفع کند‪.‬‬ ‫امروز در کش��ورهای توس��عه یافته فرایند نظارت‬ ‫و کنت��رل بازار در س��طح کالن ازس��وی ی��ک نهاد‬ ‫حاکمیتی با اختیارات و وظایف وس��یع و دقیق انجام‬ ‫می ش��ود و ت�لاش دارد بس��ترهای الزم را برای یک‬ ‫فعالیت قانونمند فراهم کند‪.‬‬ ‫ماهی��ت فعالیت نهاد نظارتی این اس��ت که قدرت‬ ‫و اختی��ار خود را از منش��ا قوانی��ن حاکمیتی دارد و‬ ‫خ��ود را تنه��ا در مقابل س��طوح عال��ی حاکمیتی و‬ ‫اجرایی کش��ور پاس��خگو می بیند‪ .‬باتوجه به مطالب‬ ‫پیش گفته می توان مدعی ش��د اگر قرار است نهادی‬ ‫به عن��وان مرج��ع نظارتی در بازار فعالی��ت کند‪ ،‬باید‬ ‫تغییر دیدگاه نسبت به فرایند اجرایی امور نیز وجود‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬همچنین این نهاد باید از اختیارات و‬ ‫جایگاه مس��تحکم قانونی برای انجام وظایف نظارتی‬ ‫برخوردار باشد‪ ،‬این در حالی است که اسیب شناسی‬ ‫فعالیت نظارت��ی در کنترل بازار نش��ان می دهد این‬ ‫نهادها به جای برخورداری از یک دیدگاه علمی برای‬ ‫رفع مش��کالت‪ ،‬بیشتر زمان و انرژی را صرف برخورد‬ ‫ب��ا واحدهای اقتصادی متخلف و فعالیت های س��لبی‬ ‫کرده اند‪ ،‬در حال��ی که تخلف معلول یک عامل دیگر‬ ‫یعنی نبود تناس��ب میان جریان سالم عرضه و تقاضا‬ ‫است‪ .‬باتوجه به مطالب یادشده می توان نتیجه گرفت‬ ‫که فرایند نظ��ارت بر بازار به عنوان یک امر محتوم و‬ ‫حاکمیتی در بیشتر کشورهای توسعه یافته و درحال‬ ‫توس��عه پذیرفته ش��ده اس��ت‪ .‬فرایندی که باوجود‬ ‫تفاوت های��ی در اجرا‪ ،‬در اختی��ار نهادهای حاکمیتی‬ ‫است و در کنار ان از ابزارهای اجرایی از قبیل بازرسی‬ ‫و رص��د و پایش‪ ،‬اطالع رس��انی و امور مرتبط با ان از‬ ‫طریق تش��کل های غیردولتی و س��ازمان های صنفی‬ ‫مرتبط اس��تفاده می شود‪ .‬همچنین یک نهاد نظارتی‬ ‫به واسطه اختیارات و وظایف باید زیرنظر سطوح عالی‬ ‫دولت فعالی��ت کند تا امکان پاس��خگویی‪ ،‬ارزیابی و‬ ‫س��نجش ان به طور دقیق و بی طرفانه فارغ از هرگونه‬ ‫تمایل به شخص‪ ،‬نهاد یا سازمانی خاص فراهم باشد‪.‬‬ ‫در نهای��ت باید گفت نمی ت��وان نهادی با اختیارات‬ ‫فرادس��تگاهی و در س��طح مل��ی را زیرمجموع��ه‬ ‫یک س��ازمان یا نه��اد اجرایی ق��رار داد و از ان توقع‬ ‫فعالیت های باالتر داش��ت‪ .‬در صورتی که مقرر است‬ ‫نهاد نظارتی برای کنترل و نظارت بر بازار وجود داشته‬ ‫باش��د الزم است عالوه بر ایجاد جایگاه قانونی ملی با‬ ‫تغییر بینش و دیدگاه فعالیت این نهاد‪ ،‬ابزارهای الزم‬ ‫برای این نظارت نیز مهیا شود‪ .‬این ابزارها عبارت اند از‬ ‫استقالل کامل‪ ،‬تصویب و اجرای قوانین دقیق و موثر‪.‬‬ ‫دولت تامین‬ ‫معیشت مردم‬ ‫و جبران تورم‬ ‫را وظیفه خود‬ ‫می داند‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬دولت‪ ،‬تامین معیش��ت مردم و جبران تورم را‬ ‫وظیفه خود می داند و از همه طرح ها و پیش��نهادات س��ایر قوا‪ ،‬فعاالن‬ ‫و متخصص��ان اقتصادی در حل معضالت مردم اس��تقبال می کند‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت‪ ،‬در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی‬ ‫دولت‪ ،‬رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات انجام شده در‬ ‫زمینه همسان س��ازی مستمری بازنشستگان و افزایش درامد کارگران‬ ‫و کارکن��ان در جه��ت تامین معیش��ت و جبران بخش��ی از اثار تورم‬ ‫در قیم��ت کاالها و خدمات ارائ��ه کرد‪ .‬رئیس جمهوری نیز با اش��اره‬ ‫به حساس��یت ها و پیچیدگی ها در زمین��ه مدیریت وضعیت اقتصادی‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬دولت‪ ،‬تامین معیش��ت مردم و جبران تورم را وظیفه خود‬ ‫می داند و از همه طرح ها و پیش��نهادات سایر قوا‪ ،‬فعاالن و متخصصان‬ ‫اقتصادی در حل معضالت مردم استقبال می کند‪.‬‬ ‫وی در عی��ن حال تاکید کرد‪ :‬باید توجه کرد که ارائه برخی طرح ها‬ ‫ک��ه منابع ان دیده نش��ده‪ ،‬نمی تواند به رفع معض�لات کمک کند و‬ ‫ممکن اس��ت باعث ایجاد مش��کالت تورمی یا دامن زدن به انتظارات‬ ‫غیرواقعی شود؛ بنابراین مالحظه منابع و فراهم اوردن شرایط اجرایی‬ ‫ان‪ ،‬الزم��ه توفی��ق در خدمت ب��ه مردم و جلب رضایت انهاس��ت‪ .‬در‬ ‫ادامه این جلس��ه پیشنهادهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و بانک‬ ‫مرکزی در زمینه تس��هیالت الزم برای گس��ترش صادرات و استفاده‬ ‫از ارز صادرات��ی برای واردات موردنیاز واحدهای تولیدی کش��ور مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‪.‬‬ صفحه 2 ‫چهار شنبه‬ ‫ادامه حیات‬ ‫منوط به بروزرسانی‬ ‫قیمت قطعه‬ ‫‪ 7‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 11‬ربیع اال ول‪1442‬‬ ‫‪ 28‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1645‬‬ ‫پیاپی ‪2963‬‬ ‫به نحوه قرارگیری و اتصال الیاف‪ ،‬مهم ترین خاصیت این محصول‪ ،‬فیلتر‬ ‫کردن ذرات(فیلتراسیون) اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬کاربرد این محصول در مواد‬ ‫اولیه تولید ماس��ک‪ ،‬فیلترهای صنعتی‪ ،‬برخی محصوالت بهداشتی نظیر‬ ‫پوشک بچه است‪ .‬عمده مواد اولیه مورد استفاده در این محصول‪ ،‬گرانول‬ ‫پلی پروپیلن است که این ماده وارداتی بوده و در داخل تولید نمی شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر س��رمایه گذاری و امور طرح ها گف��ت‪ :‬براورد عمده نیاز‬ ‫س��االنه در بخش ماسک‪ ،‬حدود ‪ ۲۲۰۰‬تن‪ ،‬در بخش بهداشتی(پوشک و‬ ‫پد) حدود ‪ ۱۶۰۰۰‬تن و در مجموع معادل ‪ ۱۸۲۰۰‬تن براورد می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬طرح های در دست اجرا (با پیشرفت فیزیکی باالی ‪۵۰‬‬ ‫درصد) ‪ ۸‬طرح با ظرفیت س��االنه حدود ‪ ۱۴۰۰۰‬تن است‪ ۲۷ .‬طرح نیز‬ ‫با ظرفیت حدود ‪ ۵۵۰۰۰‬تن جواز تاس��یس گرفته اند و عمده این جواز ها‬ ‫مربوط به سال ‪ ۹۹‬است‪ .‬هادی تاکید کرد‪ :‬درصورت تکمیل و راه اندازی‬ ‫طرح های نیمه تمام امکان رفع نیاز کش��ور به این محصول وجود خواهد‬ ‫داشت بنابراین ان را در اولویت های وزارتخانه قرار داده ایم‪.‬‬ ‫وقتی خودروها وارد حریم عابران می شوند‬ ‫شهر بدون پیاده رو‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫پیاده رو برای صاحب خودرو چه در محل س�کونت و چه محل کار‪ ،‬غنیمت است‪.‬‬ ‫کمبود پارکینگ های عمومی و ش�خصی سبب شده حاش�یه خیابان ها و پیاده روها‬ ‫محلی برای پارک وس�ایل نقلیه ش�خصی اعم از خودرو و موتورسیکلت باشد‪ .‬این‬ ‫امر مشکالتی را برای تردد عابران پیاده و حتی سایر خودروها به وجود اورده است‬ ‫و بخش�ی از ترافیک موجود کالنش�هرها به این موضوع برمی گردد‪ .‬براس�اس امار‬ ‫اعالم شده از سوی پلیس راهور تهران حدود ‪ ۵‬میلیون خودرو در تهران تردد دارد‬ ‫و هر خودرو نیازمند حدود ‪ ۲.۵‬در ‪ ۵‬متر فضا برای جای پارک اس�ت‪ .‬ش�هر نازیبا‬ ‫نتیجه نبود مدیریت ش�هری و اجتماعی اس�ت هر چند نظم براساس نگاه شخصی‬ ‫افراد تعریف می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مشکالت اموزشی و قانونی‬ ‫حمید ضیایی پرور‪ ،‬پژوهش��گر حوزه شهری و مدرس‬ ‫دانش��گاه در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در کش��ور‬ ‫روی فرهنگ رانندگی کار زیادی نش��ده است‪ .‬نه نظام‬ ‫اموزش��ی و رس��انه ها و نه فرهنگ عمومی و رفتارهای‬ ‫اجتماع��ی روی این موضوع متمرکز نبوده اند‪ .‬مس��ئله‬ ‫دیگر این اس��ت که قوانین ح��وزه راهنمایی و رانندگی‬ ‫بازدارن��ده نیس��تند‪ .‬وی افزود‪ :‬مجازاتی ک��ه برای این‬ ‫تخلفات حوزه راهنمایی و رانندگی در نظر گرفته شده‬ ‫متناس��ب با تخلف و جرم انجام ش��ده نبوده است و در‬ ‫نتیجه بازدارنده نیست‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬برای درک بهتر از این موضوع مقایسه ای‬ ‫بین ایران و س��ایر کش��ورهای جهان داشته باشیم؛ در‬ ‫بس��یاری از کش��ورهای جه��ان اگر صاحب خ��ودرو از‬ ‫چ��راغ قرمز عبور کند نه تنها ح��دود ‪ ۵۰۰‬دالر جریمه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بلکه بای��د در دادگاه حاضر ش��ود و برای او‬ ‫مجازات اجتماعی تعیین می ش��ود؛ عالوه بر اینکه رفتار‬ ‫غیرقانون��ی او در ح��وزه رانندگی در پرون��ده وی درج‬ ‫و هنگام اس��تخدام‪ ،‬با ف��رد عبورکنن��ده از چراغ قرمز‬ ‫همان گونه برخورد می شود که فرد جرمی مانند دزدی‬ ‫یا ضرب وش��تم در پرونده خود داش��ته باش��د‪ .‬بنابراین‬ ‫قوانین وضع ش��ده در این کش��ورها در حوزه راهنمایی‬ ‫و رانندگی کارامد و بازدارنده اس��ت‪ .‬این تنها مربوط به‬ ‫چراغ قرمز نبوده و ش��امل جرایمی مانند تردد و پارک‬ ‫وسایل نقلیه در پیاده روها و‪ ...‬هم می شود‪.‬‬ ‫این پژوهشگر در حوزه شهری گفت‪ :‬در این کشورها‬ ‫افراد به لحاظ حقوق ش��هروندی به خ��ود اجازه تخلف‬ ‫نمی دهد‪ .‬در واقع بین ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬مورد رفتار ترافیکی‬ ‫وج��ود دارد که در ایران برای انها مجازات های بس��یار‬ ‫اندکی تعریف ش��ده اس��ت؛ از این رو بازدارنده نبوده و‬ ‫صاحبان وس��ایل نقلیه مبادرت به پرداخت ‪ ۵۰‬یا ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تومانی مبلغ جریم��ه می کنند و بعضا در مواردی‬ ‫مانن��د پ��ارک در پی��اده رو کوچه که جریم��ه ای تعلق‬ ‫نمی گیرد زیرا در تمام طول ش��بانه روز این امر در حال‬ ‫تکرار اس��ت‪ .‬ضیایی پرور تاکید کرد‪ :‬اگر جرایم سنگین‬ ‫باش��د و صاحبان وس��ایل نقلیه بدانند پ��س از ازتکاب‬ ‫جرمی مث�لا نقره داغ می ش��وند و س��ایر مجازات های‬ ‫اجتماعی و قضایی در انتظار انهاست هیچ گاه حق سایر‬ ‫شهروندان را زیرپا نمی گذارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ تجهیزات ضعیف برای کنترل‬ ‫این مدرس دانش��گاه در ادامه به نکته س��وم در کنار‬ ‫خالهای اموزشی و قانونی اشاره کرد و گفت‪ :‬تجهیزات‬ ‫و ابزاراالت پلیس برای تدابیر اجرایی اعم از دوربین های‬ ‫کنت��رل ترافیک‪ ،‬س��رعت و رفتاره��ای ترافیکی مردم‪،‬‬ ‫خودروهای مجهز به برداشت اتوماتیک پالک متخلفان‬ ‫و‪ ...‬بس��یار ضعیف است‪ .‬در بین رانندگان مشهور است‬ ‫ک��ه پلیس در بعضی جاها کمین می کن��د برای به تله‬ ‫انداختن خودروهایی که سرعت غیرمجاز دارند اما باقی‬ ‫تخلفات در سطح ش��هر که صدها و هزاران مورد دیگر‬ ‫اس��ت مانند پارک خودرو در پیاده روها دیده نمی شود‬ ‫و حت��ی قبح تخلف از بین رفته اس��ت‪ .‬درواقع فرد این‬ ‫تخلف را حق خود می داند‪.‬‬ ‫‹ ‹حق عابر کجاست؟‬ ‫ضیایی پرور در ادامه با بیان اینکه تخلفات به دو دسته‬ ‫تخلفات ثابت و در حال حرکت تقس��یم می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تخلفات در ح��ال حرکت مانند عب��ور از چراغ قرمز یا‬ ‫س��رعت غیرمجاز و‪ ....‬تخلفات ثابت یا ساکن هم مانند‬ ‫توق��ف و پارک در پی��اده رو یا تردد از ای��ن محل و‪. ...‬‬ ‫درحال حاضر دیگر پارک دوبله مس��ئله ما نیست پارک‬ ‫س��ه دوبله چالش ش��ده است زیرا در بس��یاری از معابر‬ ‫ش��هری ش��اهد پارک س��ه ردیفه خودروها هستیم‪ .‬یا‬ ‫معب��ری که ‪ ۶‬الین عب��ور دارد از دو طرف دو الین و از‬ ‫س��مت دیگر ‪ ۳‬الین اشغال شده و فقط یک الین برای‬ ‫عبور خودرو مانده اس��ت‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬در معادالت‬ ‫ترافیکی در بافت ش��هری و ج��اده ای‪ ،‬عابر پیاده اصال‬ ‫در نظ��ر گرفته نش��ده اس��ت‪ .‬به عنوان مث��ال‪ ،‬در کنار‬ ‫پ��ارک خودروه��ا در محل عب��ور عابران پیاده ش��اهد‬ ‫اش��غال این پیاده روها از سوی س��ازندگان ساختمان ها‬ ‫با مصال��ح س��اختمانی هس��تیم‪ .‬مثال اگر قرار اس��ت‬ ‫مصالح س��اختمانی جای��ی ریخته ش��وند‪ ،‬پیاده روها را‬ ‫اشغال می کنند درحالی که در کشورهای دیگر مدیران‬ ‫ش��هری هیچ گاه اجازه نمی دهند مصالح س��اختمانی‪،‬‬ ‫خیابان و پیاده رو را اش��غال کند‪ .‬در جهان اگر کس��ی‬ ‫ساختمان س��ازی دارد باید مصالح را در محل ساختمان‬ ‫نگهداری کند ی��ا خیابان‪ ،‬زی��را در قوانین راهنمایی و‬ ‫رانندگی شان امده به هیچ عنوان نباید محل تردد عابر‬ ‫پیاده مسدود باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹خسارت های جسمی‪ ،‬روحی و مالی‬ ‫ضیایی پرور با بیان اینک��ه فرهنگ غلط‪ ،‬نبود قوانین‬ ‫بازدارنده و سست عمل کردن عوامل اجرایی راهنمایی‬ ‫و رانندگی باعث ش��ده ما باالترین میزان فوت حوادث‬ ‫رانندگی را در جهان داش��ته باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد تلفات‬ ‫رانندگی در سال جاری بیشتر از کل اتحادیه اروپاست‪.‬‬ ‫ای��ن یعنی ای��ران به ان��دازه ‪ ۲۸‬کش��ور اروپایی تلفات‬ ‫راهنمایی و رانندگی می دهد‪ .‬همچنین تعداد مجروحان‬ ‫و اس��یب دیدگان در این حوزه بی��ش از ‪ ۲۰۰‬هزار نفر‬ ‫است درحالی که تعداد کشته شدگان حدود ‪ ۱۸‬هزار نفر‬ ‫می شود‪ .‬البته این امار نسبت به امار کشته شدگان یک‬ ‫ده��ه قبل که ‪ ۲۸‬هزار نفر در س��ال ب��ود کاهش پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬تم��ام ای��ن خس��ارت ها را بای��د در کن��ار‬ ‫خس��ارت هایی که بیمه و نظام بهداشت و درمان کشور‬ ‫متحمل می شود‪ ،‬دید‪ .‬عالوه بر اینکه خسارت های روحی‬ ‫و روانی این مس��ئله برای خانواده ها سال ها باقی خواهد‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت و مجلس ورود کنند‬ ‫این پژوهشگر در حوزه شهری در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه در این باره چ��ه باید کرد‪ ،‬گفت‪ :‬تمام این مس��ائل‬ ‫ب��ه این موضوع برمی گردد که دولت و مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی نمی خواهند نس��بت به این تخلفات با وجود‬ ‫اسیب های که برای جامعه داشته سختگیری کنند‪ ،‬چرا‬ ‫بای��د محل عابر پیاده‪ ،‬پر و مس��دود با خودرو و مصالح‬ ‫ساختمانی باشد؟‬ ‫چ��را باید تخلفات��ی که مکرر در حال انجام اس��ت با‬ ‫عو رجوع شوند؟‬ ‫جریمه های ناچیز رف ‬ ‫وی افزود‪ :‬سس��تی عوامل پلیس هم به مهر‪ ،‬عطوفت‬ ‫و مهربانی نسبت داده می شود و تمام این عوامل سبب‬ ‫شده جرایم رانندگی در حال افزایش باشد‪.‬‬ ‫ضیایی پ��رور عنوان کرد‪ :‬واقعیت این اس��ت که مردم‬ ‫نسبت به برخی مسائل نااگاه هستند و عالوه بر این‪ ،‬در‬ ‫صورت دانستن مسئله نسبت به ان بی تفاوت هستند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬رسانه ها به ویژه صدا و سیما و نیز پلیس و‬ ‫نظام اموزشی کشور ضعیف عمل کرده اند‪ .‬شما به عنوان‬ ‫شهروند باید بسیار مراقب باشید که در یک خیابان یک‬ ‫طرفه از جهت مخالف یا در پیاده رو از دو سو‪ ،‬با خودرو‬ ‫یا موتورسیکلت تصادف نکنید‪.‬‬ ‫او اظه��ار کرد‪ :‬در ش��هرها از ه��ر ‪ ۱۰‬حادثه بیش از‬ ‫نیمی از انها مربوط به موتورسیکلت هاس��ت‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که باید گفت موتورسیکلت س��واران تاب��ع هیچ قانونی‬ ‫نیس��تند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬از یک موتورسیکلت س��واری‬ ‫عک��س گرفتم که همزمان ‪ ۴‬تخلف را انجام داد؛ با یک‬ ‫دس��ت فرم��ان را گرفته بود‪ ،‬در ح��ال صحبت با تلفن‬ ‫همراه��ش بود‪ ،‬خالف جهت رانندگ��ی می کرد و چراغ‬ ‫قرمز را هم رد کرد‪ .‬این از تخلفات عادی گذشته و باید‬ ‫در گینس ثبت شود‪.‬‬ ‫ضیایی پرور تصریح کرد‪ :‬گفته می ش��ود اس��تفاده از‬ ‫موتورسیکلت بیشتر مربوط به قشر ضعیف جامعه است‬ ‫درحالی که برخی اس��یب های اجتماعی از سوی همین‬ ‫وسایل نقلیه در حال انجام است‪.‬‬ ‫اتحادیه قدرت اجرایی ندارد‬ ‫بی نظمی ش��هری مربوط به کمب��ود پارکینگ های عمومی‬ ‫و شخصی است‪.‬‬ ‫فقیه��ی در پایان درب��اره هزین��ه پارکینگ های عمومی‬ ‫گف��ت‪ :‬هزینه پارک در این مکان ها باال نبوده و اگر صاحب‬ ‫خودرویی از ان استفاده نمی کند‪ ،‬مربوط به نرخ ان نیست‬ ‫و مسئله این است که به بی نظمی عادت کرده ایم‪.‬‬ ‫نرخ ورودی به پارکینگ های تحت پوشش اتحادیه ‪ ۳‬هزار‬ ‫تومان اس��ت و پس از هر س��اعت‪ ۱۰۰۰ ،‬توم��ان به مبلغ‬ ‫افزوده می شود‪ .‬هزینه پارک ‪ ۲۴‬ساعت هم ‪ ۱۵‬هزار تومان‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اگرچ��ه بخش��ی از تخلف��ات در ح��وزه‬ ‫راهنمایی و رانندگ��ی به فرهنگ عمومی و‬ ‫ش��خصی افراد برمی گردد اما نباید فراموش‬ ‫ک��رد اگر رفاه با نرخ مناس��ب فراهم باش��د‬ ‫افراد از ان اس��تقبال ک��رده و کمتر خود و‬ ‫دیگران را دچار دردسر می کنند‪ .‬البته بماند‬ ‫که این موضوع برای راکبان موتورس��یکلت‬ ‫استثناست‪ ،‬زیرا انها اغلب به نوعی قانون پذیر‬ ‫نبوده و عبور و پارک کردن را در هر محلی‬ ‫حق خود می دانند‪.‬‬ ‫کاهش ارزبری تولید در ایران خودرو‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو در راس��تای اجرای راهبرد اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬موفق شده از سال گذشته تاکنون ‪ ۱۳۸‬میلیون یورو‬ ‫کاهش ارزبری ناشی از پروژه های ساخت داخل را محقق کرده‬ ‫و ان را در بخش های توسعه محصول سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬با تش��کیل ستاد ساخت داخل در گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو در س��ال گذش��ته‪ ،‬تعمیق ساخت داخل‬ ‫مواد اولی��ه‪ ،‬قطعات و مجموعه های خودرویی در دس��تور کار‬ ‫ق��رار گرفته و تا پایان س��ال ‪ ۱۴۰۰‬برنامه ریزی و هدف گذاری‬ ‫ش��ده است‪ .‬این خودروساز پروژه های متعدد داخلی سازی را با‬ ‫سازندگان‪ ،‬تامین کنندگان مواد اولیه‪ ،‬صنایع دفاع و هوا فضای‬ ‫سپاه و همچنین مراکز علمی و شرکت های دانش بنیان به اجرا‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫بخش��ی از اهداف خودکفایی با پروژه های داخلی س��ازی نیز‬ ‫از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در قالب میزهای یک‬ ‫تا ‪ 4‬خودکفایی تعریف و دنبال ش��ده که در این بخش تاکنون‬ ‫کاهش ارزبری ‪ ۵۳‬میلیون یورویی محقق شده است‪ .‬پروژه های‬ ‫بهینه س��ازی طراحی نیز کاهش ارزبری ‪ ۵۸‬میلیون یورویی را‬ ‫به همراه داشته است‪.‬‬ ‫پروژه های داخلی سازی قطعات و مواد اولیه خارج از میزهای‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نیز تاکنون کاهش ارزبری ‪۲۷‬‬ ‫میلیون یورویی را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫این صرفه جویی ارزی‪ ،‬تبدیل به پروژه های توس��عه محصول‬ ‫ش��ده و در بخش های مختلف از جمله توس��عه قوای محرکه‪،‬‬ ‫طراح��ی پلتف��رم و توس��عه محصوالت ج��اری در مجموع در‬ ‫قالب ‪ ۲۱‬پروژه توس��عه محصول در گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫ایران خ��ودرو کاهش ‪ ۱۵۳‬میلی��ون یوروی��ی ارزبری تولید‬ ‫امس��ال را هدف گذاری کرده و با همکاری مجموعه سازندگان‪،‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان و نهادهای توانمند دیگر به دنبال تحقق‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫مجازاتی که‬ ‫برای تخلفات‬ ‫حوزه راهنمایی‬ ‫و رانندگی‬ ‫در نظر گرفته‬ ‫شده متناسب‬ ‫با تخلف و جرم‬ ‫نبوده و در‬ ‫نتیجه بازدارنده‬ ‫نیست‬ ‫محسن فقیهی‬ ‫شهرداری هر‬ ‫منطقه نباید‬ ‫اجازه پارک در‬ ‫سطح خیابان یا‬ ‫پیاده روها را‬ ‫بدهد و پلیس‬ ‫باید با متخلفان‬ ‫برخورد‬ ‫جدی کند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫«سریع و بدون ترافیک» یکی از فخرفروشی های‬ ‫مس��افربرهای موتورسیکلت س��وار اس��ت در‬ ‫مقابل تاکس��ی دارها برای جلب نظر مسافران‪.‬‬ ‫این جمله‪ ،‬زمانی ملموس تر اس��ت و بیش��تر‬ ‫بُ��رد دارد که فرد عجله دارد و دیرش ش��ده‪.‬‬ ‫مس��افر هنوز خوب س��ر جایش ننشسته که‬ ‫موتورس��یکلت محو می ش��ود‪ .‬این روزها در‬ ‫پایتخت هنگام عبور از کوچه ها و خیابان ها و‬ ‫حتی پیاده روها باید گوش به عقب و چشم به‬ ‫جلو داش��ته باشید چراکه هر ان ممکن است‬ ‫یکی از این وس��ایل نقلیه سریع اما خطرناک‪،‬‬ ‫ب��رای عبور از خودروهای پش��ت چراغ قرمز‪،‬‬ ‫ناگهان در مس��یر حرکت ش��ما س��بز شوند‪.‬‬ ‫حواس ش��ما باید جمع باشد‪ ،‬چون عابر پیاده‬ ‫هستید و انها هستند که عجله دارند‪.‬‬ ‫نباید فراموش کنیم کارکرد پیاده رو در عصر‬ ‫مدرن در بافت قدیمی کالنش��هرهایی مانند‬ ‫تهران تغییر کرده و پیاده رو عالوه بر عبور عابر‬ ‫ البت��ه اگر جایی برای عابر پیاده باقی مانده‬‫باشد‪ ،‬چون بیشتر وقت ها محل پارک وسایل‬ ‫نقلیه شده است‪ -‬محل عبور موتورسیکلت ها‬ ‫هم ش��ده اس��ت‪ .‬در روزهای کاری این شهر‬ ‫در کوچه پس کوچه های مس��کونی تاحدودی‬ ‫خل��وت وارامش حاکم اس��ت ام��ا محله های‬ ‫اداری ممل��و از خ��ودرو و موتورس��یکلت در‬ ‫پیاده رو و غیرپیاده رو است‪ .‬شب ها این معادله‬ ‫تغییر می کند و برعکس می شود‪ .‬حاال از این‬ ‫کوچه ها و خیابان های شلوغ و پرتردد افرادی‬ ‫برای خودشان کس��ب وکاری راه انداخته اند و‬ ‫به عن��وان جانگه دار برای خودش��ان بروبیایی‬ ‫دارند و ش��ما وقت��ی با انها به توافق برس��ید‬ ‫ه��ر زمان از ش��بانه روز ک��ه بخواهید خودرو‬ ‫خود را پارک کنید‪ ،‬خیالتان اس��وده اس��ت‪،‬‬ ‫چون جای پارک تان محفوظ اس��ت و نیازی‬ ‫نیست زودتر از خانه بیرون بیایید و سرگردان‬ ‫کوچه پس کوچه های مح��ل کار یا زندگی تان‬ ‫باشید تا بلکه جایی برای پارک پیدا کنید‪.‬‬ ‫شاید با شنیدن این حرف ها‪ ،‬واژه هایی مانند‬ ‫بی نظمی‪ ،‬امنیت جانی‪ ،‬بی فرهنگی‪ ،‬نازیبایی‬ ‫ش��هری و‪ ...‬به ذهن تان خطور کند اما در واقع‬ ‫چنین برداش��تی نمی شود و این فرایند مانند‬ ‫یک ام��ر طبیعی روزانه بارها تکرار می ش��ود‪.‬‬ ‫شاید برای یک جهان اولی عجیب باشد فردی‬ ‫در کوچ��ه محل س��کونتش بر اث��ر برخورد با‬ ‫موتورس��یکلت جان خود را از دست بدهد‪ ،‬اما‬ ‫این داس��تان را ما بارها شنیده ایم‪ .‬زندگی در‬ ‫این بی نظمی سخت نیست و به نوعی برای ما‬ ‫نظ��م در بی نظمی نهفته اس��ت و به این نوع‬ ‫زندگ��ی اجتماعی عادت کرده ایم‪ .‬اصال اگر در‬ ‫پی��اده رو جایی برای عبور پی��دا نکردیم‪ ،‬مگر‬ ‫اس��مان به زمین می اید از محل تردد وسایل‬ ‫نقلیه عبور کنیم و اگر کسی در پاسخ ما درباره‬ ‫امنیت جانی و س�لامت بگوید‪ ،‬باز هم س��وال‬ ‫این است که با این بی نظمی ها مگر با تردد از‬ ‫پیاده رو امنیت جانی ما تضمین می شود؟ برای‬ ‫همین است که مدام با خودم تکرار می کنم که‬ ‫نظم ما در بی نظمی است‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫عابر پیاده همیش��ه باید به دنبال راهی باشد تا‬ ‫به س�لامت به مقصد برس��د‪ ،‬چون این روزها‬ ‫در یک دگردیس��ی عجیب‪ ،‬پیاده رو که به نا م‬ ‫اوس��ت‪ ،‬به کام دیگران شده است‪ .‬به هر روی‬ ‫فرهنگ و قانون شهر هرت همین است‪.‬‬ ‫تولید وانت‬ ‫افزایش یافت‬ ‫بررسی امارهای منتشر شده وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت حاکی از تولی��د ‪ ۳۹‬هزار و‬ ‫‪ ۵۲۱‬وانت از س��وی خودروس��ازان داخلی از‬ ‫اغاز امس��ال تا پایان ش��هریور اس��ت‪ .‬اماری‬ ‫که در هم س��نجی با سال گذشته رشد ‪۳۹.۴‬‬ ‫درصدی نشان می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬از امارهای یادشده‪ ،‬در این‬ ‫مدت تولی��د اتوبوس‪ ،‬مینی بوس و ون با افت‬ ‫‪ ۱۰.۳‬درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال‬ ‫گذشته به ‪ ۸۱۹‬دستگاه کاهش یافت‪.‬‬ ‫خودروسازان داخلی در این مدت ‪ ۴۱۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬خودرو س��واری تولی��د کردند که در‬ ‫هم سنجی با س��ال گذشته رشد ‪ ۱۹‬درصدی‬ ‫داشته است‪ .‬در نیمه نخست امسال همچنین‬ ‫‪ ۲۶۷‬کمبای��ن و ‪ ۹‬ه��زار و ‪ ۱۵۷‬تراکتور در‬ ‫کشور تولید شد که در مقایسه با نیمه نخست‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬ب��ه ترتیب رش��د ‪ ۴۱.۳‬درصدی و‬ ‫افزایش یک درصدی نشان می دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫محس��ن فقیهی‪ ،‬رئیس اتحادیه اتوس��رویس‪ ،‬تعمیرگاه‪،‬‬ ‫کارواش و پارکین��گ ته��ران ه��م در گفت وگو با‬ ‫با‬ ‫اشاره به کمبود پارکینگ های عمومی و شخصی در شهرها‬ ‫عنوان کرد‪ :‬به طور قطع‪ ،‬پ��ارک خودرو در هر محلی غیراز‬ ‫پارکینگ تخلف اس��ت و باید با ان برخورد ش��ود‪ .‬اتحادیه‬ ‫قدرت اجرایی ندارد و این مسائل در حوزه پلیس راهنمایی‬ ‫رانندگی و شهرداری است که باید جریمه کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ش��هرداری هر منطقه نباید اج��ازه پارک در‬ ‫س��طح خیاب��ان یا پیاده روه��ا را بدهد و پلی��س باید با ان‬ ‫برخورد جدی داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه اتوسرویس‪ ،‬تعمیرگاه‪ ،‬کارواش و پارکینگ‬ ‫ته��ران در بحث کمبود پارکینگ ش��هری بیان کرد‪ :‬زمانی‬ ‫ش��هرداری یکی از مناطق پرتردد عنوان کرد برای ساخت‬ ‫پارکین��گ در پیاده رویی پروانه س��اخت بدهد که اتحادیه‬ ‫مخالفت کرد‪ ،‬زیرا محل پارکینگ شرایط خاصی نیاز دارد و‬ ‫نمی توان هر محلی را به این امر اختصاص داد‪.‬‬ ‫او در ادام��ه افزود‪ :‬بخش��ی از موضوع به فرهنگ عمومی‬ ‫برمی گ��ردد و هر صاح��ب خودرویی می داند ک��ه پیاده رو‬ ‫محل پارک نیس��ت‪ .‬نظم ش��هری حاصل رفتار ما در سطح‬ ‫اجتماعی اس��ت اگرچه نباید فراموش کرد بخش��ی از این‬ ‫سخن پایانی‬ ‫حمید ضیایی پرور‬ ‫فرهنگ‬ ‫شهر هرت‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید ملت بلون‬ ‫در اولویت‬ ‫قرار گرفت‬ ‫مدی��رکل دفتر س��رمایه گذاری و امور طرح ها گفت‪ :‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫منس��وج بی بافت ملت بل��ون مواد اولیه تولید ماس��ک اس��ت‪ ،‬راه اندازی‬ ‫طرح های نیمه تمام این صنعت در اولویت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬علیرضا هادی در کارگروه سرمایه گذاری معاونت طرح‬ ‫و برنام��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬ای��ن محصول از صنایع‬ ‫میان دس��تی در صنعت نساجی محسوب می ش��ود که از یک الیه الیاف‬ ‫کوتاه‪ ،‬با قرارگیری به صورت جهت دار یا تصادفی‪ ،‬تشکیل شده و با توجه‬ ‫یانکی ها‬ ‫و بورس تهران‬ ‫‪3‬‬ ‫تداوم فشار حداکثری‬ ‫یا بازگشت به برجام؟‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 11‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 28‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1645‬‬ ‫پیاپی ‪2963‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫داخلی سازی ‪ ۸۵‬درصدی‬ ‫واگن های مترو‬ ‫ادامه برگزاری میزهای‬ ‫تخصصی داخلی سازی‬ ‫رئی��س مرکز س��اخت داخل‪ ،‬ماشین س��ازی و‬ ‫تجهی��زات وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت از‬ ‫برگ��زاری چهارمین میز تخصصی س��اخت داخل‬ ‫تجهیزات صنعت پتروش��یمی خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��اتا‪ ،‬س��یدمحمدمهدی هادوی گف��ت‪ :‬در میز‬ ‫چهارم تجهیزات صنعت پتروش��یمی قراردادی به‬ ‫اعتب��ار ‪ ۶۰.۸‬میلی��ون یورو بین س��یراف انرژی و‬ ‫پتروفناوران فاتح منعقد می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پی��ش از ای��ن و با برگ��زاری ‪ ۳‬میز‬ ‫تخصص��ی تعمی��ق س��اخت داخ��ل در صنع��ت‬ ‫پتروشیمی شرایط برای صرفه جویی ارزی افزون بر‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیون یورو و جلوگیری از واردات تجهیزات‬ ‫مشابه خارجی در این صنعت فراهم امده است‪.‬‬ ‫رئی��س مرکز س��اخت داخل‪ ،‬ماشین س��ازی و‬ ‫تجهی��زات وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اضافه‬ ‫کرد‪ :‬میز اول ساخت داخل صنعت پتروشیمی‪۴۳ ،‬‬ ‫میلیون یورو‪ ،‬میز دوم ‪ ۶۴‬میلیون یورو و میز سوم‬ ‫‪ ۵۲‬میلیون یورو صرفه جویی ارزی به دنبال داشت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تاکن��ون ‪ ۱۱‬میز تخصصی در‬ ‫راستای تعمیق ساخت داخل در صنایع راهبردی‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬مخابرات‪ ،‬تجهیزات صنعت پتروش��یمی‬ ‫و صنای��ع معدن��ی با ه��دف بهم رس��انی نیازها و‬ ‫توانمندی های صنعتی کش��ور برگزار شده که در‬ ‫مجموع کاهش ارزبری بیش از یک میلیون یورو را‬ ‫برای صنعت کشور به همراه داشته است‪.‬‬ ‫هادوی تاکید ک��رد‪ :‬برگزاری میزهای تخصصی‬ ‫تعمیق س��اخت داخ��ل پیرو فرم��ان رهبر معظم‬ ‫انق�لاب ب��رای بسترس��ازی الزم برای اس��تقالل‬ ‫صنعتی کش��ور و تکیه بر توان داخلی در دس��تور‬ ‫کار قرار دارد‪.‬‬ ‫صدور‬ ‫بیش از یک‬ ‫پروانه صنعتی‬ ‫در پالک ثبتی‬ ‫مدی��رکل دفتر امور اقتصادی و سیاس��ت های تجاری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گفت‪ :‬پیرو درخواس��ت های فع��االن اقتصادی صنعتی‬ ‫و تعامل و هم��کاری هیات مقررات زدایی و تس��هیل صدور مجوزهای‬ ‫کسب وکار‪ ،‬مصوبه ای از سوی این هیات ابالغ شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬احمد تش��کینی‪ ،‬مدیرکل دفتر ام��ور اقتصادی و‬ ‫سیاس��ت های تجاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به اینکه‬ ‫ب��رای بهره ب��رداری از ظرفیت های بدون اس��تفاده موج��ود به ویژه در‬ ‫شرایط کنونی که جهش تولید در اولویت اجرایی قرار دارد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫ضرورت دارد از امکانات ایجادش��ده به ط��ور بهینه و با راندمان باالتری‬ ‫بهره برداری شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس این بند وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مکلف‬ ‫ش��د برای بهره برداری از ظرفیت های بدون اس��تفاده نسبت به صدور‬ ‫یک ی��ا چند مجوز برای متقاضی یا متقاضی��ان در یک پالک ثبتی یا‬ ‫یک کدپس��تی‪ ،‬مش��روط به توافق مالک یا مالکان و نیز ذی نفعان ان‬ ‫پ�لاک ثبتی و تعیین ح��دود زمین یا محل اس��تقرار و امکانات میان‬ ‫ظرفین حسب مورد با رعایت دستورالعمل صدور جواز تاسیس‪ ،‬پروانه‬ ‫بهره برداری و قوانین و مقررات محیط زیس��ت‪ ،‬س�لامت و ایمنی برای‬ ‫مدت یک سال اقدام کند‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر امور اقتصادی و سیاس��ت های تجاری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اع�لام کرد‪ :‬اعتبار مجوز یادش��ده تا زمان اس��تمرار‬ ‫اجاره نامه پابرجا خواهد بود‪.‬‬ ‫فعاالن صنعت قطعه با توجه به نوسان نرخ ارز تاکید دارند‬ ‫ادامه حیات منوط به بروزرسانی قیمت قطعه‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به روز نشدن قیمت محصوالت قطعه سازان از سوی‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬مش��کالت نقدینگ��ی را در واحدهای‬ ‫صنعتی افزایش داده اس��ت‪ .‬به گ��زارش‬ ‫تمام‬ ‫فع��االن صنعت��ی با بی��ان اینکه نرخ م��واد اولیه چه‬ ‫تولید داخل و چه وارداتی تحت تاثیر قیمت ارز روند‬ ‫صعودی دارند‪ ،‬نس��بت به ان گالیه مند هستند و این‬ ‫روند را ضدتولید می دانند‪ .‬ش��رکت های تولیدی مواد‬ ‫اولیه کش��ور اعم از معدنی و پتروشیمی همه دولتی‬ ‫بوده و این امر اعتراض تولیدکنندگان را بیشتر کرده‬ ‫است زیرا معتقدند دولت همراه با تولیدکننده نبوده و‬ ‫حمایت های الزم را در این زمینه ندارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬خودروس��ازان ه��م خصولتی بوده‬ ‫به دلی��ل مش��کالت نقدینگ��ی نتوانس��ته اند قیم��ت‬ ‫محص��والت زنجیره تامی��ن خود را روزام��د کنند و‬ ‫بس��یار از قطعه سازان عنوان می کنند مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز را ب��ا نرخ روز خریداری می کنن��د اما قطعات را‬ ‫ب��ا قیمت دالر چند م��اه قبل در اختی��ار خط تولید‬ ‫خودروس��از قرار می دهند‪ .‬این امر مشکالت نقدینگی‬ ‫را در صنعت قطعه دوچندان کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹زیان انباشته‬ ‫گلوردی گلستانی‬ ‫در شرایطی که‬ ‫قیمت تمامی‬ ‫کاالها در حال‬ ‫رشد است اگر‬ ‫سد راه صنعت‬ ‫خودرو شوند‪،‬‬ ‫این صنعت‬ ‫محکوم به‬ ‫نابودی است‬ ‫عنوان می ش��ود روزام��دی قیمت قطع��ات زمانی‬ ‫محقق می شود که نرخ خودرو هم برای خودروسازان‬ ‫افزایش پیدا کند‪ .‬خودروس��از عنوان می کند با زیان‬ ‫در حال تولید اس��ت؛ از این رو نمی تواند نرخ قطعات‬ ‫را ت��ا زمانی ک��ه قیمت محصوالت خ��ودش افزایش‬ ‫نیاب��د‪ ،‬به روز کن��د‪ .‬ارائه خودرو در ب��ورس از ابتدای‬ ‫س��ال مطرح ش��ده و این موضوع در حال بررسی در‬ ‫کارگروه خودرو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی است‪.‬‬ ‫گل��وردی گلس��تانی‪ ،‬رئی��س هیات مدی��ره انجمن‬ ‫س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با اش��اره‬ ‫به نقدینگ��ی به عنوان یکی از ابزاره��ای تولید‪ ،‬زیان‬ ‫‪ ۳۰‬ه��زار میلی��ارد تومانی وارد بر صنع��ت قطع ه در‬ ‫ط��ول یک دوره ‪ 6‬ماهه را موج��ب تحلیل توان مالی‬ ‫قطعه سازان اعالم کرد و به خبرخودرو گفت‪ :‬هر ‪ ۶‬ماه‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د با عنوان بهره ب��ه زیان این صنعت افزوده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این مس��ئول صنفی درباره قیمت تمام شده قطعات‬ ‫به نوسان ش��دید بهای نهاده های تولید ناشی از رشد‬ ‫‪ ۸۰۰‬درص��دی نرخ ارز اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬قیمت‬ ‫تمام ش��ده متش��کل از مجموع نرخ تامین نهاده های‬ ‫تولید به اضافه هزینه های جانبی و سود معقول است‬ ‫که در گذش��ته حول یک مدار ثابتی در حرکت بود و‬ ‫چندان مشکل زا نبود اما درحال حاضر نرخ ارز با چنان‬ ‫ش��دتی یک روند صع��ودی را طی می کند که خودرو‬ ‫و قطعه هرگز چنین رشدی را به خود ندیده است‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرو همچنین با اش��اره به رشد نرخ‬ ‫نهاده های تولی��د مانند فوالد و پلیمر در مقایس��ه با‬ ‫س��ال گذش��ته افزود‪ :‬نرخ نهاده های تولید براس��اس‬ ‫قیمت های جهانی محاس��به می ش��ود در صورتی که‬ ‫درباره خودرو و قطعه چنین نیست‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬بیش از ‪ ۱۰‬میلیارد دالر گردش مالی‬ ‫صنعت قطعه با بیش��ترین میزان اش��تغالزایی همراه‬ ‫بوده به نحوی ک��ه معادل ‪ ۱.۵‬میلیون نفر از کارکنان‬ ‫تولید تا خدمات پس از فروش را دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫گلس��تانی با اظه��ار این مطلب که ن��رخ نهاده های‬ ‫تولید با رش��د لحظه ای همراه اس��ت اما مانع از رشد‬ ‫قیمت خودرو می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایطی که قیمت‬ ‫تمامی کاالها در حال رش��د است اگر سد راه صنعت‬ ‫دس��تور فروش خودرو ‪ ۳۰‬میلی��ون تومان زیرقیمت‬ ‫ایا با مطالعه و بررس��ی بوده اس��ت؟ در هیچ کشوری‬ ‫قیمت گذاری دس��توری منجر به ش��کوفایی صنعت‬ ‫نشده‪ ،‬بلکه این رویکرد خالف جهت شکوفایی صنایع‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین قیمت با صنعتگر باشد‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫س��تاد توس��عه فناوری ه��ای ح��وزه فضایی و‬ ‫حمل ونق��ل پیش��رفته معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری ب��ا هم��کاری بازیگ��ران اصلی‬ ‫زیس��ت بوم ریل��ی درون ش��هری در تالش اس��ت‬ ‫بومی س��ازی واگن های مترو را در کش��ور محقق‬ ‫کند‪ .‬پیش بینی شده دانش فنی و طراحی داخلی‬ ‫واگن ه��ای مت��رو تا پایان امس��ال ب��ه ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬گروه ریلی س��تاد توس��عه‬ ‫فناوری های حوزه فضایی و حمل ونقل پیش��رفته‬ ‫معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری با‬ ‫همکاری مترو تهران‪ ،‬واگن س��ازان و ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬پروژه کالن بومی سازی قطعات مورد‬ ‫استفاده در مترو را اغاز کرده‪ ،‬به طوری که قبل از‬ ‫شروع این پروژه ساخت داخل واگن مترو در کشور‬ ‫‪ ۲۸‬درصد بوده و مطابق اهداف پروژه بومی سازی‬ ‫واگن مترو تا پایان سال‪ ،‬داخلی سازی ‪ ۸۵‬درصدی‬ ‫در طراحی و دانش فنی واگن مترو محقق خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫همان گونه که مشخص است این روزها مترو به‬ ‫یکی از پرکاربردترین وس��ایل حمل ونقل عمومی‬ ‫بدل ش��ده است‪ .‬قطارهایی زیرزمینی که با اتصال‬ ‫نقاط مختلف شهرهای بزرگ به یکدیگر‪ ،‬مسافران‬ ‫را در مدت زمان کوتاه تری به مقصد می رساند‪.‬‬ ‫این وس��یله کاربردی و روزمره ب��ا توجه به نیاز‬ ‫کالنشهرها همچنان در حال توسعه است و خطوط‬ ‫جدیدی نیز به ان افزوده می شود‪ .‬اما این موضوع‬ ‫در کنار همه مزایایی که دارد‪ ،‬مدیران ش��هری را‬ ‫ناچار به تامین زیرس��اخت های مورد نیاز می کند‪.‬‬ ‫زیرس��اخت های فناورانه ای ک��ه تاکنون به کمک‬ ‫دیگر کش��ورها تامین می شد‪ .‬اما قرار است از این‬ ‫پس با کمک متخصصان ایرانی بومی س��ازی شود‬ ‫و در اختیار ناوگان حمل ونقل عمومی قرار گیرد‪.‬‬ ‫یک��ی از این نیازها‪ ،‬تامین واگن هایی اس��ت که‬ ‫به دلیل اس��تفاده روزانه مستهلک می شوند و باید‬ ‫واگن ه��ای نو و با تجهیزات بیش��تر جایگزین انها‬ ‫ش��ود‪ .‬برای همین پروژه کالن بومی س��ازی واگن‬ ‫مترو تعریف و براس��اس ان‪ ،‬تولید واگن های مترو‬ ‫به شرکت های ایرانی سپرده شد‪.‬‬ ‫براساس امار اخرین پیشرفت‪ ،‬پروژه بومی سازی‬ ‫یک رام واگن مترو تاکنون که بیش از یک س��ال‬ ‫از ش��روع ان می گذرد‪ ۶۵ ،‬درصد پیشرفت داشته‬ ‫اس��ت و تا انتهای س��ال یک رام قط��ار مترو ملی‬ ‫ساخته خواهد شد که داخلی سازی در ساخت این‬ ‫فناوری را از ‪ ۲۸‬درصد به ‪ ۸۵‬درصد خواهد رساند‪.‬‬ ‫براس��اس اع�لام معاون��ت علمی‪ ،‬بومی س��ازی‬ ‫واگن های مترو یک موضوع ملی اس��ت که بخشی‬ ‫از مسئولیت ان در برنامه ششم توسعه به معاونت‬ ‫علمی ریاس��ت جمهوری سپرده ش��ده بود که این‬ ‫معاونت با همکاری تمامی ذی نفعان و تامین مالی‬ ‫و نظارت اجرایی بر پروژه بومی سازی یک رام واگن‬ ‫مترو ق��دم بزرگی در تحقق اهداف کالن کش��ور‬ ‫برداشته است‪ .‬همچنین برای اینکه مسیر حمایت‬ ‫از تولید داخل در بخش ریلی هموارتر ش��ود‪ ،‬نیاز‬ ‫به حمایت همه نهادها برای ورود به فاز تولید انبوه‬ ‫واگن های مترو ساخت داخل در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تورم دامنگیر خودروسازان نیز شده و این در شرایطی است که‬ ‫نرخ نهاده های تولید ازادانه تعیین می ش��ود و با افزایش روبه رو‬ ‫اس��ت‪ .‬حال این پرسش مطرح می ش��ود که چه تفاوتی میان بخش‬ ‫خصوصی و دولتی است؟‬ ‫خودرو ش��وند‪ ،‬این صنعت محکوم به نابودی است و‬ ‫پرسش این است که چه کسانی از نابودی این صنعت‬ ‫سود می برند؟‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره انجم��ن س��ازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه ه��ای خ��ودرو دومی��ن عام��ل ناخوش��ی‬ ‫قطعه س��ازی را ناهماهنگی تولید دانس��ت و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬سرمایه بسان یک کبوتر در صورت عدم احساس‬ ‫امنیت فرار می کند‪ .‬با نابودی انگیزه خودروس��ازان و‬ ‫قطعه س��ازان نقدینگی را به بخش مس��کن‪ ،‬طال و ارز‬ ‫روانه کرده و به فقر صنعت خودرو می انجامد‪.‬‬ ‫گلستانی با اشاره به جایگاه صنعت خودرو در تولید‬ ‫ناخالص ملی گفت‪ :‬رفتارهای دلخواهی و دس��توری‪،‬‬ ‫مطالبات بیش از ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومانی قطعه سازان‬ ‫از خودروس��ازان را به همراه داش��ته که خودروسازان‬ ‫قادر به پرداخت ان نیستند‪.‬‬ ‫این مس��ئول صنفی درباره مطالبات قطعه س��ازان‬ ‫ادامه داد‪ :‬دریافت نش��دن به موق��ع مطالبات‪ ،‬تامین‬ ‫نقدینگی قطعه س��ازان به عنوان اب��زار اصلی تولید را‬ ‫مخت��ل کرده به گونه ای که ناچ��ار از دریافت وام های‬ ‫بانکی‪ ،‬واردات قطعه و افزایش بدهی ها ش��ده که این‬ ‫صنعت را به یک سرنوشت نامعلوم دچار کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف های مدیریتی‬ ‫رئیس هی��ات مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرو گفت‪ :‬بیش��تر ش��رکت های زیر‬ ‫پوشش این انجمن به صورت خصوصی اداره می شوند‬ ‫و البته بس��یاری نیز توس��عه یافته اند اما دولت با این‬ ‫جامع��ه صنعتی چگون��ه رفتار کرده اس��ت‪ .‬پرداخت‬ ‫نشدن مطالبات از سوی خودروسازان تعمدی نیست‬ ‫و علت ان نبود قدرت مالی است‪.‬‬ ‫گلس��تانی با توجه به تامین ‪ ۸۰‬درصدی ملزومات‬ ‫مورد نیاز خودروس��ازان از سوی قطعه سازان‪ ،‬این دو‬ ‫صنعت را الزم و ملزوم یکدیگر دانست و گفت‪ :‬مونتاژ‪،‬‬ ‫رن��گ و خدمات پ��س از فروش‪ ۲۰ ،‬درص��د باقی را‬ ‫ش��امل می شود و تامین بخشی از قطعات نیز از سوی‬ ‫خودروسازان است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با انتقاد از اجبار خودروسازان‬ ‫به ف��روش همراه با زیان به دلی��ل مدیریت دولتی این‬ ‫صنعت‪ ،‬درحالی که ‪ ۸۰‬درصد س��هام خودروسازی ها‬ ‫متعل��ق به بخ��ش خصوصی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬تصمیم‬ ‫نهایی ب��رای صنعت خودرو از س��وی دولت خارج از‬ ‫خودروسازی ها اتخاذ می شود و مدیران خودروسازی‬ ‫مل��زم به اجرای دس��تورات وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و شورای رقابت هستند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬نرخ نهاده های تولی��د اعم از فوالد‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫الومینی��وم و پلیمر ازادانه رش��د می کند اما در بحث‬ ‫خودرو عکس این مسئله صدق می کند به گونه ای که‬ ‫عالوه بر بدهی خودروس��از به قطعه ساز شاید دو برابر‬ ‫ان به نظام بانکی بدهکار باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود نقدینگی و مشکالت فناوری‬ ‫گلس��تانی ادام��ه داد‪ :‬زی��ان قطعه س��ازان مانع از‬ ‫بروزرسانی خطوط تولید‪ ،‬نواوری و ورود فناوری های‬ ‫جدی��د ش��ده و تورم حاص��ل ش��ده از ان در اقتصاد‬ ‫کش��ور‪ ،‬تقلیل روزانه این صنع��ت را به دنبال دارد که‬ ‫در ص��ورت نابودی با حجم عظیم��ی از نیروی بیکار‬ ‫مواجه خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اگر قطعه س��از توان تولید و عرضه قطعه‬ ‫به خودروس��ازان را نداشته باش��د‪ ،‬تولید خودرو نیز‬ ‫متوقف خواهد ش��د‪ .‬ظرفیت قطعه س��ازان در تحمل‬ ‫زیان های وارد ش��ده نیز س��قفی دارد‪ .‬با وجود رشد‬ ‫لحظه ای قیمت ها و تورم موجود‪ ،‬قیمت فروش قطعه‬ ‫ساالنه محاسبه می ش��ود‪ .‬مقاومت صنعت خودرو در‬ ‫مقابل این وضعیت تا چه زمانی می تواند ادامه داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودرو با بیان اینکه عدم بروزرس��انی‬ ‫قیم��ت خودرو موج��ب روزامد نش��دن قیمت قطعه‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬تورم دامنگیر خودروس��ازان نیز شده و‬ ‫این در شرایطی است که نرخ نهاده های تولید ازادانه‬ ‫تعیین می ش��ود و با افزایش روبه رو اس��ت و حال این‬ ‫پرس��ش مطرح می ش��ود که چه تفاوتی میان بخش‬ ‫خصوصی و دولتی است؟‬ ‫این مق��ام صنفی افزود‪ :‬تولید مواد اولیه در س��ال‬ ‫گذش��ته با س��ود ه��زاران میلی��اردی هم��راه بوده‬ ‫درحالی که ش��اهد زیان ه��زاران میلی��اردی صنعت‬ ‫خودرو بوده ایم‪.‬‬ ‫گلس��تانی درب��اره قیمت خ��ودرو و قطع��ه گفت‪:‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرو درباره وضعیت قیمت خودرو در‬ ‫ت خ��ودرو در بازار‬ ‫بازار گف��ت‪ :‬با وجود اختالف قیم ‬ ‫چندبراب��ر قیمت کارخانه ای ان‪ ،‬س��ود تولید فقط به‬ ‫جیب دالالن می رود‪.‬‬ ‫گلس��تانی با اشاره به وجود سه قیمت برای خودرو‬ ‫اع��م از قیمت تمام ش��ده مصوب��ه ش��ورای رقابت و‬ ‫همچنین نرخ ب��ازار گفت‪ :‬با وجود انتق��ادات درباره‬ ‫قیم��ت خ��ودرو و کیفیت ان اما ب��ازار حرف دیگری‬ ‫می زند‪ .‬در اقتصاد‪ ،‬عرضه و تقاضا تعیین کننده اس��ت‬ ‫درحالی ک��ه دو برابر نرخ مواد اولی��ه‪ ،‬تولید خودرو و‬ ‫فناوری نصیب دالالن می شود‪.‬‬ ‫این مقام صنفی با اش��اره به اینکه صنعت قطعه در‬ ‫‪ ۳‬جبهه تورم‪ ،‬روش قیمت گذاری و فشارهای مالیاتی‬ ‫محصور ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬هر چن��د صحبت هایی مبنی بر‬ ‫تجوی��ز واردات خ��ودرو در میان اس��ت؛ مخالفتی با‬ ‫این موض��وع نداریم اما پس از گذش��ت عطش اولیه‬ ‫مصرف کنندگان‪ ،‬همگی به س��مت خودروهای ایرانی‬ ‫بازمی گردن��د‪ .‬به دلی��ل تبلیغات منف��ی علیه صنعت‬ ‫خودرو کشور‪ ،‬انگیزه تولید از قطعه سازان گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودرو ب��ا بیان اینک��ه عرضه خودرو‬ ‫در ب��ورس و کش��ف قیمت ان با این ش��یوه دش��وار‬ ‫و با حاش��یه هم��راه خواهد ب��ود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫هیات مدیره قطعه س��ازان باید اختی��ار تعیین قیمت‬ ‫مبنی بر محاس��به قیمت تمام شده به اضافه درصدی‬ ‫س��ود را داشته باش��د و برای خودروس��ازان نیز باید‬ ‫اینچنین باش��د تا بدین ترتیب عالوه بر کنترل قیمت‪،‬‬ ‫بازار رقابتی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعادل در بازار‬ ‫گلستانی با اش��اره به گفت وگو قطعه سازان با وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اظهارکرد‪ :‬وزی��ر جدید‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به خوبی وضعیت قطعه سازان‬ ‫را درک کرده است و سعی در کمک به انها دارد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرو درباره برخی پیش بینی ها مبنی‬ ‫بر کاهش ش��دید قیمت خ��ودرو در ب��ازار در اینده‬ ‫نزدیک گف��ت‪ :‬اگر قیمت خ��ودرو در جایی خارج از‬ ‫خودروس��ازی ها تعیین ش��ود‪ ،‬کاهش قیمت خودرو‬ ‫بعید است زیرا بازار یک طرفه تعیین قیمت می کند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬زمانی قیمت کاه��ش می یابد که قیمت‬ ‫نهاده های تولید اعم از فوالد و ارز نیز کاهش یابد‪ .‬اگر‬ ‫اختیار تعیین قیمت خودرو در اختیار خودروس��ازان‬ ‫باش��د‪ ،‬به طور قطع‪ ،‬فاصله قیم��ت کارخانه ای و بازار‬ ‫ریزش کرده و تعادل به بازار بازمی گردد‪.‬‬ ‫گلس��تانی در پایان با انتق��اد از اینکه درحال حاضر‬ ‫خودروس��از از گردون��ه تصمیم گیری خارج ش��ده و‬ ‫با اش��اره به ت��ورم موجود و تولید بی رویه اس��کناس‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬یکی از ‪ ۵‬کش��ور پرت��ورم جهان‬ ‫هس��تیم به نحوی که خ��ودرو و عالوه بر ان ارز‪ ،‬طال‬ ‫و مسکن تبدیل به کاالی س��رمایه ای شده اند‪ .‬حجم‬ ‫نقدینگ��ی موجود در بازار کمر اقتصاد را شکس��ته و‬ ‫قدرت پولی مردم را به نصف کاهش داده است‪.‬‬ ‫کلینیک های مشاوره و حل مشکالت تولید‬ ‫معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران گفت‪ :‬صنایعی که بازار فروش خود را از دس��ت‬ ‫داده ان��د بای��د قبل از اینک��ه واحد تولیدی انه��ا به تعطیلی‬ ‫کش��یده ش��ود‪ ،‬از خدمات کلینیک های مش��اوره ای سازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬اصغر مصاحب افزود‪ :‬واحدهای تولیدی که‬ ‫بازار ف��روش محصوالت انها صرفه اقتصادی ندارد‪ ،‬می توانند‬ ‫به کلینیک های مش��اوره مس��تقر در ش��هرک های صنعتی‬ ‫مراجع��ه کنن��د تا درباره میزان س��رمایه ای که ب��رای تغییر‬ ‫کاربری واحد تولیدی نیاز دارند‪ ،‬به انها مش��اوره داده شود و‬ ‫همچنین برای مشاوره در زمینه عارضه یابی و پروژه بهبود از‬ ‫خدمات کلینیک استفاده کنند‪.‬‬ ‫مصاح��ب ب��ا بی��ان اینک��ه گزارش های��ی که از ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان ها به این س��ازمان ارائه شده‪،‬‬ ‫برخی از واحدهای تولیدی فعال در سطح شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی اس��تان ها از چرخه تولید خارج ش��ده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در مقابل تعدادی واحد راکد به چرخه تولید‬ ‫بازگش��ته اند و این به دلیل ماهیتی است که برخی‬ ‫از صنایع دارند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران اضافه کرد‪ :‬تولید برخی‬ ‫از صنایع کوچک و متوس��ط‪ ،‬فصلی است یعنی در‬ ‫یک فصل‪ ،‬کار خود را ش��روع می کنن��د و با پایان‬ ‫فصل‪ ،‬از مدار تولید خارج می ش��وند اما برخی دیگر از صنایع‬ ‫که فصلی نیستند‪ ،‬به دلیل نوسانات نرخ ارز در کشور و تامین‬ ‫مواد اولیه با مشکالتی روبه رو می شوند و همین موضوع باعث‬ ‫می شود از مدار تولید خارج شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برخی دیگر از صنایع صرفه اقتصادی ندارند‬ ‫و محصولی که تولید می کنند‪ ،‬بازار فروش خود را از دس��ت‬ ‫داده اند‪ .‬این دس��ته از صنایع باید قبل از اینکه واحد تولیدی‬ ‫انها به تعطیلی کش��یده ش��ود‪ ،‬تحقیق��ات الزم را‬ ‫انجام دهند و از خدمات کلینیک های مش��اوره ای‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫مصاح��ب همچنی��ن درب��اره وضعی��ت صادرات‬ ‫محصوالت تولیدی صنایع کوچک و متوس��ط در‪۶‬‬ ‫ماه نخس��ت امس��ال نیز گفت‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫امسال‪ ،‬صادرات کل کشور در همه زمینه ها نسبت‬ ‫به سال گذش��ته کاهش محسوسی داشته اس��ت‪ ،‬اما میزان‬ ‫صادرات محصوالت تولیدی صنایع کوچک و متوس��ط در ‪۶‬‬ ‫ماه نخس��ت سال ‪ ۱۳۹۹‬نسبت به ‪ ۶‬ماه نخست سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫جلوتر بوده است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ایران بیان ک��رد‪ :‬ب��ازار صادراتی تابع بس��یاری از‬ ‫فاکتورهاس��ت که م��راودات بین المللی و بیم��اری منحوس‬ ‫کرون��ا دو مورد از این فاکتورها هس��تند و اگر در ‪ ۶‬ماه دوم‬ ‫امس��ال‪ ،‬شرایط صادرات بهتر شود‪ ،‬صنایع کوچک و متوسط‬ ‫می توانند در عرصه صادرات حضور پررنگ تری داشته باشند‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران با اش��اره به اینکه صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫می توانند به جهش تولید دس��ت پیدا کنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ب��ازار صادراتی صنایع‪ ،‬تنها مولفه برای دس��تیابی صنایع به‬ ‫جهش تولید نیس��ت و بازار داخل��ی و دیگر مولفه ها در کنار‬ ‫هم می توانند زمینه دستیابی به جهش تولید را فراهم کنند‪.‬‬ ‫مصاحب ابراز امیدواری کرد با توجه به سرمایه گذاری های‬ ‫انجام ش��ده ب��رای راه ان��دازی صنای��ع جدی��د و همچنی��ن‬ ‫برنامه های��ی ک��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در قالب‬ ‫برنامه ه��ای هفت گان��ه و محورهای چهارگان��ه مدنظر دارد‪،‬‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط تا پایان امس��ال ب��ه جهش تولید‬ ‫دست یابند‪.‬‬ صفحه 4 ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 11‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 28‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1645‬‬ ‫پیاپی ‪2963‬‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫طرح تحول دیجیتال‬ ‫الزمه تداوم‬ ‫سرامدی «فوالد»‬ ‫دنباله روی فوالد از‬ ‫اقتصادهای بزرگ جهان‬ ‫گل گهر‬ ‫صنعت پژوهش محور‬ ‫با مشاور بین المللی حوزه سنگ مطرح شد‬ ‫کمک معدن به تحول یزد‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ای��ران ب��ا برخورداری از ‪ ۶۸‬نوع ماده معدن��ی از نظر تنوع در‬ ‫رتب��ه دهم جهانی قرار دارد‪ .‬ح��دود ‪ ۵‬هزار و ‪ ۸۰۰‬معدن فعال‬ ‫با اش��تغال حدود ‪ ۱۳۸‬هزار نفر در کش��ور وجود دارند و میزان‬ ‫ذخایر معدنی شناس��ایی شده نزدیک ‪ ۶۰‬میلیارد تن است که‬ ‫از ای��ن رقم بی��ش از ‪ ۴۰‬میلیارد تن قطع��ی و مابقی احتمالی‬ ‫اس��ت‪ .‬ارزش ذخایر معدنی شناس��ایی شده کش��ورمان که ‪۳‬‬ ‫درصد ذخایر مواد معدنی جهان را ش��امل می ش��ود‪ ،‬افزون بر‬ ‫‪ ۷۷۰‬میلیارد دالر براورد ش��ده اس��ت‪ .‬روزنامه‬ ‫درباره‬ ‫وضعیت معادن ایران‪ ،‬نقش داش��تن مراکز مطالعاتی و مقایسه‬ ‫ان با المان با س��یامک اخطاری‪ ،‬مشاور بین المللی حوزه سنگ‬ ‫گفت وگو کرده که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫€ €وضعیت ایران در بخش معدن به چه صورت است؟‬ ‫کشور ما با تکیه بر منابع غنی‪ ،‬انرژی ارزان و نیروی متخصص‬ ‫کارام��د کلی��ه ظرفیت های رقابت��ی برای تولی��د محصوالت‬ ‫فراوری ش��ده را دارد‪ .‬ایران با داش��تن مزی��ت مطلق در زمینه‬ ‫مناب��ع معدن��ی و انرژی ارزان در مقایس��ه با کش��ورهای دیگر‬ ‫نیازمن��د تبیین برنامه های راهبردی اس��ت تا بتواند جایگاهی‬ ‫را که شایسته ان است‪ ،‬به دست اورد‪.‬‬ ‫€ €نقش مراکز مطالعاتی در معدنکاری چیست؟‬ ‫ایج��اد مرکز مطالعات اس��تراتژیک در حوزه معدن و صنایع‬ ‫وابسته و تبیین راهبردهای کالن یکی از اقدامات ضروری برای‬ ‫حفظ منافع ملی در حوزه معدن و صنایع وابسته است‪ .‬انسجام‬ ‫مطالعات برای بررسی عملکرد کش��ورهای دیگر تولیدکننده‬ ‫و مصرف کنن��ده‪ ،‬انالی��ز و تجزیه و تحلیل رویکرد کش��ورها‪،‬‬ ‫اتخاذ خط مش��ی کالن برای رس��یدن به حداکث��ر بهره وری و‬ ‫حفظ منافع ملی یک ضرورت اس��ت‪ .‬با مطالعه اجمالی برخی‬ ‫گزارش ه��ای مختلف بین المللی روش��ن می ش��ود چه نکاتی‬ ‫حائ��ز اهمیت اس��ت و چه نقاط ضعفی را باید شناس��ایی کرد‪.‬‬ ‫هرقدر راهبردها متناس��ب با ش��رایط بازار مص��رف مواد اولیه‬ ‫خام و محصوالت فراوری باش��د‪ ،‬قدرت چانه زنی در مذاکرات‬ ‫بین المللی به شکل مطلوب تری حفظ خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €چه ضعف های�ی برای توجی�ه صادرات م�واد خام‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫ضعف های��ی ک��ه امروز در توجی��ه صادرات مواد خ��ام ارائه‬ ‫می ش��ود را می ت��وان در چن��د دس��ته خالصه کرد؛ نخس��ت‬ ‫ضعف های��ی که ناش��ی از ضع��ف تبیین سیاس��ت های کالن‬ ‫راهبردی هس��تند‪ .‬در این زمینه تا زمان��ی که عزم ملی وجود‬ ‫نداش��ته باش��د‪ ،‬نیروها در هزارتوی قوانین و مقررات و سلیقه‬ ‫مجریان مستهلک می شوند‪ .‬مسئله دیگر کمبود اعتمادبه نفس‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬میل به واردات و کم جلوه دادن توان صنعتی کش��ور‬ ‫است‪ .‬در این بین گاهی ارکان اجرایی انگیزه کافی برای حرکت‬ ‫و رس��یدن به اهداف اینچنین��ی را ندارند‪ .‬ضعف مالی‪ ،‬پرهیز از‬ ‫مواج ه ش��دن با س��ختی های تولید‪ ،‬موانع ناخواسته و خواسته‬ ‫ناشی از مقررات دست وپاگیر یا کاغذبازی ها و تشریفات اداری‪،‬‬ ‫ضع��ف امادگی بخ��ش بازرگانی تولیدات فراوری ش��ده برای‬ ‫صادرات می تواند از موانع دیگر برای توسعه صادرات باشد‪.‬‬ ‫€ €پیشنهاد شما برای حل مشکل چیست؟‬ ‫با تبیین سیاس��ت های کالن مبتنی بر مطالعات استراتژیک‬ ‫می توان امیدوار بود که دستگاه های زیرمجموعه قوای سه گانه‬ ‫پش��توانه های الزم و کافی را برای رویک��رد فراوری محور ارائه‬ ‫کنند‪ .‬مهم این اس��ت که این سیاس��ت ها براساس حفظ منافع‬ ‫مل��ی اتخاذ ش��ود و دس��تخوش تغییرات س��لیقه ای در زمان‬ ‫تغییر قوای کش��وری قرار نگیرد‪ .‬بدیهی اس��ت سیاست هایی‬ ‫ک��ه مبتنی بر مطالعات جامع یک مرکز اس��تراتژیک در حوزه‬ ‫معدن و صنایع معدنی باشد‪ ،‬حاصل مطالعات علمی و اقتصادی‬ ‫و اس��تراتژیک خواهد بود و خرد جمع��ی باتوجه به منافع ملی‬ ‫تمکین می شود‪.‬‬ ‫€ €کشورهایی که فناوری پیشرفته دارند چه سیاستی‬ ‫را اعمال می کنند؟‬ ‫مطالع��ه جامعه ام��اری کش��ورهای صاحب م��واد اولیه و‬ ‫کش��ورهایی که ب��ه لحاظ فناوری مطرح هس��تند و بررس��ی‬ ‫گزارش های مطالعات استراتژیک انها مسیر مشخصی را نشان‬ ‫می دهد‪ .‬باتوجه به موانع محیط زیستی و وسعت کمتر کشورها‬ ‫در ح��وزه مناب��ع و گرانی انرژی سیاس��ت های این کش��ورها‬ ‫در جهت��ی اس��ت که مواد اولی��ه خ��ام ارزان وارد می کنند و با‬ ‫طی فرایند فراوری به س��ود باال و تامین نیازهای کشورش��ان‬ ‫می رس��ند‪ .‬این کشورها سیاس��ت هایی را در پیش می گیرند تا‬ ‫کشورهای تولیدکننده مواد اولیه در همان مرحله فروش مواد‬ ‫خام باقی بمانند‪ .‬این اهداف با ابالغ مقررات گمرکی در واردات‬ ‫با سیاس��ت های س��ختگیرانه و با عناوین رعایت سیاست های‬ ‫توس��عه پایدار و به ش��کلی ظریف ش��کل می گیرد‪ .‬گاهی این‬ ‫کش��ورها با اعالم ل��زوم رعایت اس��تانداردهای تولید گازهای‬ ‫گلخانه ای بر واحد متریک و لزوم رعایت مقررات تش��ریفاتی و‬ ‫به ظاهر محیط زیس��تی به راحتی می توانند از ورود رقبا به بازار‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیامک اخطاری‬ ‫نماینده حوزه انتخابیه مهریز در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬پیش��رفت کار در معدن س��رب و‬ ‫روی بهادران این شهرس��تان مطلوب اس��ت و این‬ ‫مع��دن پ��س از بهره برداری س��بب تحولی عظیم‬ ‫نه تنه��ا در منطقه بلکه در اس��تان یزد می ش��ود‪.‬‬ ‫به گ��زارش دنیای مع��دن‪ ،‬محمدرض��ا صباغیان‬ ‫ب��ا قدردان��ی از تالش دس��ت اندرکاران این معدن‬ ‫افزود‪ :‬در این ش��رایط سخت اقتصادی که بسیاری‬ ‫از شرکت ها دچار مش��کل شده اند‪ ،‬فعالیت در این‬ ‫معدن با قدرت گذش��ته و روحیه به خاطر مدیریت‬ ‫فعال ادامه دارد و به مرحله فراوری رس��یده است‪.‬‬ ‫نماینده شهرس��تان های بافق‪ ،‬بهاباد‪ ،‬ابرکوه‪ ،‬خاتم‬ ‫و مهریز در مجلس با اش��اره به اینکه معدن یادشده‬ ‫دومین مع��دن جهان بعد از معدنی در اس��ترالیا و‬ ‫نخس��تین معدن در منطقه خاورمیانه است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نقش این معدن بزرگ و موثر در ایجاد تولید و‬ ‫اشتغال مولد و مفید و توسعه همه جانبه شهرستان‬ ‫مهریز بر کس��ی پوس��یده نیس��ت؛ به این ترتیب‬ ‫امیدواریم روند موجود ب��ا قدرت ادامه یابد‪ .‬معدن‬ ‫باریت مهدی اب��اد بهادران مهریز با دارا بودن ‪۱۱۳‬‬ ‫میلیون تن ذخیره بزرگ ترین معدن باریت کشور‬ ‫محسوب می ش��ود‪ .‬عملیات اکتشاف این معدن از‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬س��ال پیش اغاز ش��ده که نقش بسزایی‬ ‫در ایج��اد اش��تغال مولد و مفی��د و رونق اقتصادی‬ ‫ل حاضر عملیات معدنی با‬ ‫شهرس��تان دارد‪ .‬در حا ‬ ‫حج��م قابل توجه و احداث کارخانه های فراوری به‬ ‫ظرفیت س��االنه ‪ ۸۰۰‬هزار تن کنسانتره روی و ‪۸۰‬‬ ‫هزار تن کنسانتره سرب و نقره به عنوان بزرگ ترین‬ ‫کارخانه ه��ای س��رب و روی کش��ور در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬این معدن در ‪ ۱۰۰‬کیلومتری جنوب شهر‬ ‫مهریز قرار دارد‪ 13 .‬اردیبهشت ‪ ۱۳۹۹‬رئیس اداره‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مهری��ز گفته بود امار‬ ‫بی��کاری در این شهرس��تان ‪ ۹.۴‬درصد اس��ت که‬ ‫بع��د از میبد رتب��ه دوم کمترین نرخ را در میان ‪۱۰‬‬ ‫شهرستان استان یزد دارد‪ .‬امیرعباس دهقانی زاده‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای کاهش این میزان بیکاری در سال‬ ‫جاری که باعنوان جهش تولید نام گذاری ش��ده‪ ،‬به‬ ‫همکاری بخش خصوصی و خیران نیاز است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ضرورت تبیین استراتژی کالن در حوزه معدن‬ ‫داخلی شان جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫€ €وضعیت المان به عنوان کش�وری ک�ه از دانش روز‬ ‫برخوردار اس�ت در زمینه اس�تخراج مواد اولیه معدنی‬ ‫به چه صورت است؟‬ ‫المان مصالح س��اختمانی خود به ویژه ش��ن و ماسه‪ ،‬سنگ‬ ‫شکسته یا خرد شده‪ ،‬سنگ اهک و مارن و مواد معدنی مختلف‬ ‫برای مصارف صنعتی به ویژه نمک سنگ‪ ،‬نمک پتاسیم‪ ،‬ماسه‬ ‫س��یلیس و فلورس��پار را از منابع داخلی تهیه می کند‪ .‬حتی در‬ ‫مقیاس جهانی یک کش��ور مهم در اس��تخراج معادن است‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۶‬این کش��ور بزرگ ترین تولیدکنن��ده لیگنیت در‬ ‫جهان‪ ،‬س��ومین تولیدکنن��ده بزرگ کائولن خ��ام‪ ،‬چهارمین‬ ‫تولیدکننده نمک سنگ و پنجمین تولیدکننده نمک پتاسیم‬ ‫ب��ود‪ .‬در ح��ال حاضر نیز درباره اینده نیروگاه هایی با س��وخت‬ ‫لیگنت بحث می ش��ود که ازسوی کمیسیون تخصصی «رشد‪،‬‬ ‫تغییر س��اختار و اش��تغال» دولت فدرال ایجاد شده است‪.‬مواد‬ ‫اولیه زیادی وجود دارد که المان به شدت به واردات انها وابسته‬ ‫اس��ت‪ .‬این امر به ویژه درب��اره انرژی‪ ،‬فلزات و تع��داد زیادی از‬ ‫مواد مورد اس��تفاده در بخش صنایع قابل توجه است‪ .‬ازانجاکه‬ ‫اخرین معدن سنگ فلز المان در سال ‪ ۱۹۹۲‬تعطیل شد‪ ،‬از ان‬ ‫زمان تمام نیاز این کش��ور به فلزات یا با واردات فلزات یا بازیابی‬ ‫انها از قراضه تامین می شود‪.‬‬ ‫€ €الم�ان برای کاهش واردات چق�در به بازیافت مواد‬ ‫توجه می کند؟‬ ‫در حال حاضر ح��دود ‪ ۸۰‬درصد زباله ها و قراضه های المان‬ ‫بازیافت می شوند‪ .‬همچنین این کشور از سایر روش ها از جمله‬ ‫روش های حرارتی بهره می برد تا بتواند به رشد صنایع و معادن‬ ‫خود کمک کند‪ .‬این موضوع حتی درباره مقادیر کمی از فلزات‬ ‫باارزش که در لجن یا برخی از اش��کال قراضه یافت می شود هم‬ ‫صدق می کند‪ .‬در این روند مواد اولیه ثانویه بازیابی شده از طریق‬ ‫بازیافت به مواد اولیه داخلی المان افزود ه می ش��ود و در نتیجه‬ ‫نی��از به واردات را برای این کش��ور کاهش می دهد‪ .‬در این بین‬ ‫فناوری و رویه های نواورانه می تواند به افزایش س��طح توانایی‬ ‫الم��ان در اس��تفاده از مواد اولیه کمک کند و فش��ار بر مخازن‬ ‫داخلی را کاهش دهد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 11‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 28‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1645‬‬ ‫پیاپی ‪2963‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫طرح تحول دیجیتال‪ ،‬الزمه تداوم سرامدی «فوالد»‬ ‫اجرای مصوبات‬ ‫ضروری است‬ ‫محمد کشانی‪ /‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‬ ‫مهدی نقوی‬ ‫‹ ‹پیشران صنعت کشور در اقتصاد نسل چهارم‬ ‫رسول سرائیان‬ ‫معاون فناوری فوالد مبارکه در این ایین گفت‪ :‬در س��ال‬ ‫جاری ایران توانست رتبه دهم فوالد جهان را کسب کند‪ .‬اگر‬ ‫دقت کنیم می بینیم کشورهایی که در این رتبه بندی قبل از‬ ‫ایران هستند‪ ،‬یعنی چین‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هند‪ ،‬امریکا‪ ،‬کره و المان که‬ ‫رتبه های تک رقمی تولید فوالد را کس��ب کرده اند‪ ،‬هم راس��تا‬ ‫با اقتصاد نس��ل چهارم و حوزه تحول دیجیتال حرکت کرده‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫بررسی امار تولید فوالد و محصوالت فوالدی‬ ‫کشور در چند سال گذشته‪ ،‬حکایت از ان دارد‬ ‫که درحال حاضر میزان تولید فوالد در کشور ما‬ ‫مازاد نیاز داخلی است‪.‬‬ ‫با توجه به طرح های توسعه ای که در صنعت‬ ‫ف��والد جریان دارد‪ ،‬میزان تولید این محصوالت‬ ‫در س��ال جاری افزایش می یابد‪ .‬در همین حال‬ ‫با توجه به رکود اقتصادی که بر کش��ور س��ایه‬ ‫افکنده و محدودیت های دولت در کسب درامد‪،‬‬ ‫پروژه های عمرانی به شدت کاهش یافته است‪.‬‬ ‫صنعت ساخت وس��از نیز تحت تاثیر ش��رایط‬ ‫اقتصادی حاکم بر کش��ور با رکود روبه رو شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین میزان تقاضا برای این محصول‬ ‫به اندازه س��ال های گذشته و حتی کمتر براورد‬ ‫می ش��ود‪ .‬درنتیج��ه بای��د اقرار ک��رد که هیچ‬ ‫کمبودی در تامین نیاز داخلی به فوالد نداریم‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی صادرات مازاد نیاز تولید‬ ‫فوالد در بازار داخلی اهمیت می یابد‪.‬‬ ‫البت��ه تامی��ن نیاز داخل��ی اولوی��ت دارد اما‬ ‫ب��ا حف��ظ این ن��گاه و تامی��ن نی��از حلقه های‬ ‫پایین دستی زنجیره فوالد‪ ،‬مازاد تولید هر حلقه‬ ‫باید صادر شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت طی ماه های گذش��ته شبهاتی‬ ‫درباره تولید ش��مش فوالد و کمبود ان در بازار‬ ‫داخلی مطرح ش��ده اس��ت اما این اختالفات را‬ ‫نباید ناش��ی از پیشی گرفتن تقاضای داخلی بر‬ ‫تولید دانست و بدین ترتیب موانعی را در مسیر‬ ‫صادرات ایجاد کرد‪.‬‬ ‫باید اقرار کرد تعداد ش��رکت هایی که شمش‬ ‫تولی��دی خود را در بورس کاال عرضه می کنند‪،‬‬ ‫محدود هستند‪ .‬به ویژه که ساالنه حدود ‪ ۴‬تا ‪۵‬‬ ‫میلیون شمش ازس��وی واحدهای القایی تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اغلب این شرکت ها تولیدات خود را در بورس‬ ‫عرضه نمی کنند؛ بنابراین فش��ار بر شرکت هایی‬ ‫وارد می ش��ود که بورس��ی و به نوعی وابسته به‬ ‫دولت هستند و امکان صادرات هم دارند و اصوال‬ ‫با هدف توس��عه صادرات احداث شده اند‪ .‬یعنی‬ ‫چنانچ��ه هم��ه تولیدکنندگان ش��مش موظف‬ ‫بودن��د بخش��ی از محصوالت خود را براس��اس‬ ‫فرمول پیشنهادی انجمن تولیدکنندگان فوالد‪،‬‬ ‫در ب��ورس کاال عرضه کنن��د‪ ،‬هیچ محدودیتی‬ ‫برای واحدهای باالدس��تی نداشتیم و مشکالت‬ ‫کنونی پیش نمی امد‪ .‬اما الزام قانونی در این باره‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫در همین ح��ال برخی از تولیدکننده ها هنوز‬ ‫ب��ه عرضه محصول خود در رینگ معامال بورس‬ ‫کاال مجاب نشده اند‪.‬‬ ‫بنابراین شاهدیم که تنها برخی شرکت ها که‬ ‫اغلب در رده واحدهای بزرگ تولیدکننده فوالد‬ ‫کش��ور هس��تند‪ ،‬این الزام را رعای��ت می کنند‪.‬‬ ‫اگر همه ش��رکت ها مطابق س��همیه مش��خص‬ ‫ش��ده انجام دهند‪ ،‬هیچ گونه کمبودی نخواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن مش��کل در عدم نظ��ارت بر اجرای‬ ‫قوانی��ن اس��ت ن��ه موضوعات��ی مانن��د عرضه‬ ‫قطره چکان��ی که به طور مرتب از ان س��خن به‬ ‫میان می اید‪.‬‬ ‫این ش��رایط زمینه ایج��اد اختالف قیمتی را‬ ‫میان محصول عرضه شده در بورس کاال و بازار‬ ‫ازاد فراهم می کند‪.‬‬ ‫ب��رای رف��ع چالش م��ورد بحث ال��زام همه‬ ‫تولیدکنندگان فوالدی به عرضه محصوالتشان‬ ‫در بورس کاال و فروش بخش��ی از این تولیدات‬ ‫از طریق رین��گ معامالتی بورس کاال‪ ،‬ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫تا تمام تولیدکنندگان فوالد مجاب به عرضه‬ ‫محصوالتش��ان در ب��ورس کاال نش��وند‪ ،‬تفاوت‬ ‫نرخ میان ب��ازار ازاد و بورس کاال وجود خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬این تفاوت قیمتی ه��م به منزله ایجاد‬ ‫رانت است‪.‬‬ ‫درواق��ع می ت��وان اینطور نتیج��ه گرفت که‬ ‫واحدهایی که حاضر به عرضه محصول خود در‬ ‫رینگ معامالت بورس کاال نیس��تند‪ ،‬این رانت‬ ‫را پذیرفته اند‪.‬‬ ‫توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همه شرکت ها را‬ ‫به عرضه محصوالت خود در بورس کاال موظف‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬اما این واحدها‪ ،‬این درخواست را‬ ‫اجرایی نمی کنند‪.‬‬ ‫متاس��فانه نظارتی هم بر روند عرضه ش��دن‬ ‫یا نش��دن این محصوالت در بازار بورس وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫این مش��کل را باید ناش��ی از ضعف نهاد های‬ ‫نظارتی دانست که به این بخش ورود نمی کنند‬ ‫و اقدامی را برای بهبود شرایط ترتیب نمی دهند‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نخس��تین دوره تربی��ت رهبران تحول دیجیتال ش��رکت‬ ‫ف��والد مبارکه با حض��ور مدیرعامل‪ ،‬معاونان و مدیران فوالد‬ ‫مبارکه و با همکاری دانش��گاه اصفهان اغاز ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی ش��رکت فوالد مبارکه‪ ،‬در ایین افتتاحیه دوره‬ ‫اموزشی مدیریت ارشد تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫حمیدرضا عظیمیان اظهارکرد‪ :‬اگر بخواهیم رتبه جهانی خود‬ ‫را در صنعت فوالد حفظ کنیم باید به سمت تحول دیجیتال‬ ‫بروی��م‪ ،‬زی��را در اینده صنعت ف��والد‪ ،‬تناژ تولید حرف اول را‬ ‫نمی زند؛ بنابراین اقدام فوالد مبارکه برای استفاده از فناوری‬ ‫نسل چهارم‪ ،‬یک کار تزئینی نیست؛ بلکه یک الزام و ضرورت‬ ‫بنیادی در حوزه فوالد کش��ور اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به شرایط‬ ‫اقتصادی کش��ور و تحریم های ش��دید‪ ،‬افزود‪ :‬در شرایطی که‬ ‫کش��ور و هم میهنان تحت ش��دیدترین تحریم ها قرار دارند‪،‬‬ ‫دغدغ��ه دول��ت‪ ،‬تامین مایحتاج عموم��ی مردم و نگاهش به‬ ‫صنع��ت و صنعتگران اس��ت تا محص��والت با قیمت متعارف‬ ‫عرضه ش��ود و در ارامش بازار به دس��ت مصرف کننده برس��د‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬اگرچه درحال حاضر طرح تحول دیجیتال و‬ ‫تربیت مدیران فرهیخته در این حوزه‪ ،‬جزو اولویت های اصلی‬ ‫نیست و کمتر مورد توجه قرار گرفته اما باید در کنار تامین‬ ‫نیازه��ای دول��ت‪ ،‬به این موضوعات زیربنایی به عنوان یکی از‬ ‫نیازهای فناوریکی کشور در حوزه صنعت نیز توجه کنیم‪ ،‬تا‬ ‫جایی که این تالش ها به اداره هوش��مند فوالد مبارکه منجر‬ ‫شود‪ .‬ممکن است ما در ان زمان نباشیم اما به یقین ثمره و اثار‬ ‫پر خیروبرکت ان در اینده مشاهده خواهد شد‪ .‬عظیمیان به‬ ‫تاثیر اجرای این طرح در حفظ سرامدی فوالد مبارکه اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬طرح تحول دیجیتال گام بسیار بلندی در مسیر‬ ‫حفظ سرامدی فوالد مبارکه است‪ .‬این شرکت درحال حاضر‬ ‫قدرتمند است‪ ،‬اما باید قوی تر و مسلط تر پیش برود‪ .‬در این‬ ‫زمینه‪ ،‬نظام پاداش دهی به کسب مهارت های این حوزه گره‬ ‫خواهد خورد و بر همین اس��اس در دس��تورالعمل های جدید‬ ‫سازمان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫و توانسته اند در این زمینه به شاخص های مهمی دست پیدا‬ ‫کنند و برای فضای مه الود اینده گام های محکم تری بردارند‪.‬‬ ‫مهدی نقوی در ادامه به جایگاه ایران در شاخص های دیگر‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬کش��ور ما در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬در زمینه تولید‬ ‫مقاالت رتبه ‪ ۱۵‬جهان را به دس��ت اورد و در تولید فوالد در‬ ‫جای��گاه ده��م قرار گرفت اما در ش��اخص جهانی نواوری در‬ ‫جایگاه ‪ ۶۹‬و در زمینه صادرات مبتنی بر فناوری در جایگاه‬ ‫‪ ۸۹‬جهان ایستاد‪ .‬همچنین در شاخص فضای کسب وکار به‬ ‫رتبه ‪ ۱۳۳‬و در فناوری اطالعات به رتبه ‪ ۷۹‬بسنده کرد‪ .‬این‬ ‫رتبه ه��ا ی��ک تصویر کلی به م��ا می دهد که در کدام حوزه ها‬ ‫باید بیشتر کار کنیم و دیگر کشورها به کدام سمت حرکت‬ ‫می کنند‪ .‬معاون فناوری فوالد مبارکه همچنین به مطالعات‬ ‫انجام ش��ده درباره کش��ورهای پیشرو در صنعت فوالد اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬فوالد مبارکه برای اینکه بتواند در اینده جایگاه‬ ‫ایران را در جهان حفظ کند‪ ،‬گزیری ندارد جز اینکه هم گام‬ ‫ی��ا جلوت��ر از رقبای خ��ود در زمینه تولید فوالد حرکت کند‪.‬‬ ‫براس��اس مطالعات انجام ش��ده یکی از مهم ترین حوزه های‬ ‫حرکتی کش��ورهای پیش��رو در تولید فوالد‪ ،‬حرکت به سمت‬ ‫دیجیتال کردن و هوش��مند کردن سیستم های ارزیابی شد‪.‬‬ ‫بنابراین از سال گذشته‪ ،‬بر مبنای این تفکر که فوالد مبارکه‬ ‫باید فوالد مبارکه نسل چهارم باشد‪ ،‬شاخص هایی در ‪ ۴‬حوزه‬ ‫تعریف ش��د که عبارتند از‪ :‬بهبود و توس��عه محصول‪ ،‬بهبود و‬ ‫توس��عه فرایند‪ ،‬هوشمندس��ازی یا تحول دیجیتال و اقتصاد‬ ‫چرخش��ی‪ .‬وی در ادام��ه ب��ه حوزه هوشمندس��ازی یا تحول‬ ‫دیجیت��ال پرداخ��ت و گفت‪ :‬در زمینه طرح تحول دیجیتال‪،‬‬ ‫سیاست های تنظیم بازار فوالد اصالح می شود‬ ‫طرح توس��عه و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد‬ ‫اصالح سیاس��ت های تنظیم بازار از س��وی کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و مع��ادن مجلس ارائه ش��د‪ .‬در این گزارش به‬ ‫جای��گاه صنع��ت فوالد ایران و همچنین مزیت هایی که‬ ‫برای تولید این فلز در کش��ور وجود دارد‪ ،‬اش��اره و به‬ ‫تش��ریح مزیت ه��ای صادراتی فوالد پرداخته ش��د‪ .‬در‬ ‫ادامه به تشریح چالش های زنجیره فوالد پرداخته شد‪.‬‬ ‫از جمله چالش های س��اختاری این زنجیره می توان به‬ ‫عدم ت��وازن زنجیره‪ ،‬ابهام در تحقق برنامه های توس��عه‬ ‫صنعت فوالد‪ ،‬عقب ماندگی در زمینه اکتشافات معدنی‬ ‫و چالش تامین مواد اولیه‪ ،‬فراهم نبودن زیرس��اخت ها‬ ‫(تامین اب‪ ،‬بنادر‪ ،‬راه اهن و‪ ،)...‬ساختار معیوب تعیین‬ ‫قیمت حامل های انرژی‪ ،‬بهره وری پایین‪ ،‬بی توجهی به‬ ‫ارتقای فناوری و فقدان س��امانه های اماری و اطالعاتی‬ ‫جامع در زنجیره فوالد اشاره کرد‪ .‬تنظیم بازار فوالد نیز‬ ‫در زمره چالش های اساس��ی این صنعت برشمرده شد‪.‬‬ ‫البته راهکارهای متعددی برای رفع این چالش ها ارائه‬ ‫ش��ده که هیچ کدام موفقیت امیز نبوده اند‪ .‬کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن طی بررسی های انجام شده‪ ،‬با برگزاری‬ ‫جلس��ات متع��دد نظارتی با دول��ت و نهاد های اجرایی‪،‬‬ ‫نظرات مختلف را جمع اوری کرده اس��ت‪ .‬در نهایت با‬ ‫هدف حذف کامل قیمت گذاری دستوری و تنها تعیین‬ ‫سقف و کف قیمتی‪ ،‬عرضه محصوالت زنجیره فوالد در‬ ‫بورس کاال‪ ،‬مشاهده مازاد عرضه در بورس کاال‪ ،‬تکمیل‬ ‫کردن هفتگی سامانه جامع انبارها از سوی تولیدکننده‬ ‫و تس��هیل ش��رایط خرید از بورس کاال‪ ،‬طرح توس��عه و‬ ‫تولید پایدار زنجیره فوالد ارائه شد‪.‬‬ ‫م��اده ‪ -۱‬تمامی محص��والت زنجیره فوالد با رعایت‬ ‫مفاد بند ج ماده ‪ ۳۶‬قانون احکام دائمی کش��ور مصوب‬ ‫‪ ۱۰‬بهم��ن ‪ ۱۳۹۵‬ب��رای فروش داخلی ملزم به عرضه و‬ ‫فروش در بورس هستند‪ .‬معامله محصوالت یادشده در‬ ‫خ��ارج از ب��ورس ممنوع بوده و در حکم فروش خارج از‬ ‫شبکه است‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۱‬در معامالت محصوالت زنجیره فوالد شامل‬ ‫س��نگ اهن‪ ،‬کنس��انتره‪ ،‬گندله‪ ،‬اهن اسنفجی و فوالد‬ ‫خ��ام و ورق ه��ای فوالدی‪ ،‬س��ازمان بورس کاالی ایران‬ ‫موظف است به کارخانه های تولید دارای کد بهین یاب‬ ‫ن اجازه ثبت‬ ‫و براساس سهمیه مدرج شده در سامانه بهی ‬ ‫س��فارش و خرید بدهد‪ .‬فروش مواد اولیه و محصوالت‬ ‫خریداری از بورس کاال ازسوی خریداران ممنوع است‬ ‫و متخلف��ان به دلی��ل اخالل در بازار برای رس��یدگی به‬ ‫دستگاه قضایی معرفی می شوند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۲‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مکلف است‬ ‫برای تمامی محصوالت زنجیره ارزش فوالد که در بورس‬ ‫کاال عرضه می ش��وند‪ ،‬کف و س��قف قیمتی تعیین کند‪.‬‬ ‫کف و س��قف قیمتی تعیین ش��ده به صورت ضرایبی از‬ ‫قیمت ه��ای جهان��ی بوده و هر ‪ ۶‬ماه یکبار قابل تغییر و‬ ‫تجدیدنظر خواهد بود‪.‬‬ ‫م��اده ‪ -۲‬ص��ادرات تمام��ی محص��والت حلقه های‬ ‫گوناگون زنجیره ارزش فوالد فقط پس از عرض ه هفتگی‬ ‫ازس��وی تولیدکنندگان در بورس کاال و به میزان مازاد‬ ‫عرضه ثبت شده در بورس کاال مجاز است‪.‬‬ ‫تبصره ‪ –۱‬در صورت تخصیص صادرات به تولیدکننده‬ ‫به میزان مازاد عرضه در بورس کاال‪ ،‬حداکثر زمان مجاز‬ ‫صادرات کاال از س��وی تولیدکننده برای ان محموله ‪۴‬‬ ‫هفت��ه خواه��د بود و پس از این م��دت مجوز صادراتی‬ ‫محموله یادشده از بین می رود‪.‬‬ ‫تبص��ره ‪-۲‬صادرات تمامی محصوالت زنجیره ارزش‬ ‫فوالد فقط ازس��وی تولیدکنندگان یا نماینده رس��می‬ ‫انها مجاز است‪.‬‬ ‫تبص��ره ‪ -۳‬معافیت مالیاتی صادرات محصوالت خام‬ ‫زنجیره فوالد از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون حذف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ماده ‪ –۳‬تمامی فعاالن زنجیره تامین و توزیع فوالد‪،‬‬ ‫ش��امل م��واد اولی��ه معدنی‪ ،‬محص��والت میانی فوالد‪،‬‬ ‫محصوالت نهایی اعم از مقاطع طویل و مقاطع تخت و‬ ‫محصوالت ثانویه حاصل از ورق شامل انواع لوله و پروفیل‬ ‫باید اطالعات تولید‪ ،‬فروش‪ ،‬واردات‪ ،‬صادرات و مصرف‬ ‫این کاالها را در سامانه جامع تجارت ثبت و اسناد خرید‬ ‫خود را نیز پس از بررسی مطابقت‪ ،‬تایید یا رد کنند‪.‬‬ ‫تبص��ره ‪ -۱‬ف��روش کاالی موضوع این مصوبه تنها به‬ ‫اعضای زنجیره تامینی مجاز است که مشخصات انها در‬ ‫سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تایید قرار گرفته باشد‪.‬‬ ‫خریداران نیز موظفند کاالی موضوع این مصوبه را فقط‬ ‫از اعضای زنجیره تامینی که مشخصات انها در سامانه‬ ‫جام��ع تج��ارت ثبت و مورد تایید قرار گرفته‪ ،‬خریداری‬ ‫نمایند‪ .‬تا زمان تایید خرید‪ ،‬ثبت فروش بالاثر خواهد بود‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۲‬اعضای زنجیره تامین و متولیان انبارهای‬ ‫کااله��ای موض��وع این مصوبه‪ ،‬مل��زم به ثبت اطالعات‬ ‫مکان های نگهداری کاال‪ ،‬اظهار موجودی اولیه کاالها و‬ ‫ثبت ورود و خروج کاال در سامانه جامع انبارها هستند‪.‬‬ ‫این اقدام برای اعضای زنجیره تامین از طریق س��امانه‬ ‫جامع تجارت امکان پذیر است‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۳‬عدم رعایت مفاد این مصوبه به صورت کلی‬ ‫یا جزئی‪ ،‬مشمول ضمانت اجرای تبصره ‪ ۴‬ماده ‪ ۱۸‬قانون‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال ‪ ۱۳۹۲‬می شود‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۴‬فعاالن مستقر در مناطق ازاد و مناطق ویژه‬ ‫اقتصادی نیز مشمول این ماده بوده و باید اطالعات خود‬ ‫را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۴‬ایین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک‬ ‫ماه پس از الزم االجراشدن قانون‪ ،‬از سوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد‪.‬‬ ‫متخلف از اجرای این ماده به انفصال از خدمت محکوم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ماده ‪-۵‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مکلف اس��ت‬ ‫گ��زارش جامع بررس��ی و رصد زنجی��ره ارزش فوالد را‬ ‫به ش��کل ماهانه به کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی ارسال کند‪.‬‬ ‫براس��اس دس��تور مدیرعامل شرکت و با همکاری مدیرعامل‬ ‫شرکت ایریسا‪ ،‬ره نگاشتی در این زمینه تنظیم شد که مسیر‬ ‫فوالد مبارکه را تا سال ‪ ۱۴۰۴‬مشخص می کند‪ .‬در این زمینه‬ ‫با معاونت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هم گفت وگو ش��د‬ ‫تا فوالد مبارکه به عنوان پیشران صنعت ایران‪ ،‬فرایند فناور‬ ‫شدن در حوزه اقتصاد دیجیتال را به عهده بگیرد و اجرا کند‬ ‫تا دیگر صنایع از نتایج ان اس��تفاده کنند‪ .‬نقوی به اقدامات‬ ‫انجام شده در زمینه طرح تحول دیجیتال اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫امکانات و فرصت های کشور برای تحقق طرح تحول دیجیتال‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت و مرکز تحول دیجیتال در دانشگاه‬ ‫تهران برای جذب شرکت های نواور و استارت اپ افتتاح شد‪.‬‬ ‫بررس��ی بعدی‪ ،‬بررس��ی بلوغ سازمانی برای انجام این حرکت‬ ‫در فوالد مبارکه بود‪ .‬نتایج حاصل از این بررس��ی ها این بود‬ ‫ک��ه بای��د تصویری از این��ده اقتصاد دیجیتال برای مدیران و‬ ‫رهب��ران ف��والد مبارک��ه و افرادی که با این موضوع درگیرند‪،‬‬ ‫س��اخته ش��ود تا بتوانیم درباره این تصویر همفکری و مس��یر‬ ‫حرکت را راحت تر کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره وری بیشتر و کاهش هزینه ها‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ایریس��ا در این ایین گفت‪ :‬دوره تربیت‬ ‫رهبران تحول دیجیتال یک دوره ‪ MBA‬فش��رده یک س��اله‬ ‫اس��ت و براس��اس انچه به ان نیازمندیم بومی س��ازی شده و‬ ‫امیدواریم بتوانیم مس��یر اجرایی این طرح را گام به گام جلو‬ ‫ببریم‪ .‬رسول سرائیان در ادامه به مسیر ‪۴‬ساله تحول دیجیتال‬ ‫در فوالد مبارکه اشاره کرد و گفت‪ :‬مسیری را که برای طرح‬ ‫تحول دیجیتال تعریف کرده ایم یک مسیر چندساله است که‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۹۹‬ش��روع می شود و تا سال ‪ ۱۴۰۴‬ادامه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬عنوانی که برای این طرح در نظر گرفته شده ‪SMC‬‬ ‫و مس��یر ان کامال مش��خص ش��ده اس��ت‪ .‬باید بگویم تحول‬ ‫دیجیتال برای همه صنایع دیر و زود دارد اما سوخت وس��وز‬ ‫ندارد و گریزی از ان نیس��ت‪ .‬تحول دیجیتال در هر بخش و‬ ‫صنع��ت‪ ،‬نامی دارد؛ در بانک��داری به بانکداری دیجیتال‪ ،‬در‬ ‫دانشگاه به دانشگاه نسل چهارم و‪ ...‬شناخته می شود و همه‬ ‫این ه��ا بیانگر این اس��ت که فن��اوری دیجیتال همه صنایع و‬ ‫کس��ب وکارها را متحول خواهد کرد‪ .‬وی در ادامه به اولویت‬ ‫ام��وزش مدی��ران این طرح اش��اره کرد و افزود‪ :‬ما براس��اس‬ ‫س��ند ره نگاش��تی که تنظیم ش��ده در حال حرکت هس��تیم‬ ‫و در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬فرهنگ س��ازی‪ ،‬نواوری و اموزش نیروی‬ ‫انس��انی یکی از اولویت های اصلی ما در این س��ند اس��ت‪ ،‬زیرا‬ ‫تحول دیجیتال یک بال نرم دارد و یک بال س��خت؛ نرم ان‬ ‫فرهنگ‪ ،‬ساختار سازمانی‪ ،‬رهبری و قابلیت سرمایه انسانی و‬ ‫بال سخت ان فناوری های نوظهور است‪ .‬طبیعتا حرکت این‬ ‫دو ب��ال ب��ا یکدیگ��ر ما را موفق خواهد کرد و غفلت از هرکدام‬ ‫ما را از رسیدن به سرمنزل مقصود بازمی دارد‪ .‬قله ای که همه‬ ‫ما باید به ان توجه کنیم تبدیل ش��دن فوالد مبارکه به یک‬ ‫شرکت هوشمند دیجیتال و یک کارخانه هوشمند در کالس‬ ‫جهانی است و ما باید در سال ‪ ۱۴۰۴‬به ان برسیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ایریسا به خروجی اصلی تحول دیجیتال اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬خروجی تحول دیجیتال این است که با هزینه کمتر‪،‬‬ ‫کیفی��ت و به��ره وری را افزای��ش دهیم و مدیران ما بتوانند با‬ ‫همین دارایی‪ ،‬محصوالت متنوع در کالس جهانی تولید کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫ام��روز در دنیا اس��تارت اپ هایی در صنعت فوالد‬ ‫ش��کل گرفته اند ک��ه منجر به تحوالت اساس��ی در‬ ‫این حوزه ش��ده اند‪ .‬ب هعنوان مثال‪ ،‬اس��تارت اپی در‬ ‫بلژیک با هدف فراهم اوردن خدمات بالکچین برای‬ ‫ایجاد شفافیت در سوابق زنجیره تامین شرکت های‬ ‫فوالدی شکل گرفته یا استارت اپی در امریکا توانسته‬ ‫پودرهای فلزی دس��تگاه های پرینت سه بعدی تولید‬ ‫کند‪ .‬پس استارت اپ ها حتی می توانند تولید داشته‬ ‫باشند و باید نگاه ها را تغییر داد‪.‬‬ صفحه 6 ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 11‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 28‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1645‬‬ ‫پیاپی ‪2963‬‬ ‫مرغ زنده و گرم‪ ،‬س��یمان و تایر سبک و سنگین به عنوان کاالهای دارای‬ ‫اولویت بازرس��ی این سازمان و سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫جلوگیری از احتکار و بررسی موجودی و قیمت‪ ،‬تعیین ش ده اند‪.‬‬ ‫احمدی تاکید کرد‪ :‬مطابق دس��تورالعمل های ابالغ شده‪ ،‬سازمان های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و بازرس��ان اصن��اف موظفند‪ ،‬ضمن برنامه ریزی‬ ‫مناسب و انجام بازرسی های موردی و مستمر‪ ،‬اقدامات نظارتی و بازرسی‬ ‫خ��ود را بر کاالهای ف��وق به ویژه انبارها و مراکز نگه��داری کاال متمرکز‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫معاون بازرس��ی و رسیدگی به تخلفات س��ازمان حمایت‪ ،‬ایجاد زمینه‬ ‫مناس��ب برای تامین و توزی��ع مایحتاج عمومی‪ ،‬جلوگی��ری از تخلفات‬ ‫احتمالی و رس��یدگی فوری به شکایات و گزارش های مردمی را از اهداف‬ ‫این بازرسی ها دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬مردم می توانند تخلفات مشاهده‬ ‫شده را از طریق تلفن ‪ ،۱۲۴‬مراجعه حضوری و مراجعه به اپلیکیشن نرخ‬ ‫کاال و خدمات به ادرس ‪ ir.۱۲۴.www‬اعالم کنند‪.‬‬ ‫تنظیم بازار کاالهای اساسی به جهاد کشاورزی بازمی گردد‬ ‫تنظیم در خانه قدیمی!‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫در ماه های گذش��ته اقتصاد کش��ور در همه زمینه ها بیش از هر زمان دیگری با چالش های جدی مواجه بود و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که در این دوره چندین وزیر و سرپرس��ت را بر کرس��ی ریاست خود دیده‪ ،‬گرچه‬ ‫تمام ابزارهای خود را برای به دست گرفتن افسار بازار داخلی به کار بست‪ ،‬اما باتوجه به شواهد و قیمت های رو به‬ ‫صعود بازار‪ ،‬بنا به دالیل متعدد در این کار توفیق چندانی کسب نکرد‪ .‬در نهایت رایزنی های انجام شده مشاوران و‬ ‫معاونان این وزارتخانه با دست اندرکاران وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬تفاهمنامه ای را در پی داشت که به عقیده بسیاری‬ ‫از کارشناسان در صورت اجرای درست‪ ،‬می تواند یکی از گره های کور اقتصاد داخلی کشور را باز کند‪ .‬براساس این‬ ‫تفاهمنامه تنظیم بازار کاالهای اساس��ی دوباره به جهاد کشاورزی بازمی گردد و قرار است از این پس کارشناسان‬ ‫این وزارتخانه درباره تنظیم بازار کاالهای اساس��ی اعمال نظر کنند‪ .‬اما ایا این اتفاق به راحتی رقم خواهد خورد و‬ ‫ایا واقعا بازار داخلی با این انتقال مس��ئولیت می تواند ش��اهد تغییرات محسوس و مثبت باشد؟! با گزارش‬ ‫در این باره همراه باشید‪:‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تفاهمنامه ای با طعم تنظیم بازار کاالهای اساسی‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تفاهمنامه ای در‬ ‫دست امضا دارند که براساس ان وظایف تنظیم بازار کاالهای اساسی دوباره‬ ‫به وزارت جهاد بازمی گردد و بخشی از مشکالت موجود مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫در صورت امضای این تفاهم مسئولیت تنظیم بازار کاالهای اساسی دوباره‬ ‫به وزارت جهاد کش��اورزی واگذار خواهد ش��د‪ .‬پی��ش از این مجید موافق‬ ‫قدیری‪ ،‬عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت وگو با مهر اعالم کرده بود‬ ‫طی چند روز اینده مس��ئولیت تنظیم بازار نهاده های دامی به وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی واگذار می ش��ود‪ .‬در متن پیش نویس این تفاهمنامه امده است‪:‬‬ ‫در راستای اجرای ایین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط‬ ‫به بخش کش��اورزی‪ ،‬همچنین درخواس��ت وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر‬ ‫واگذاری مسئولیت تنظیم بازار نهاده های کشاورزی و ضمن توجه به مصوبه‬ ‫ب نامه هیات‬ ‫ش��ماره ‪ ۱۳۷۳۲‬مرداد ‪ ۹۸‬ریاس��ت محترم جمهوری و تصوی ‬ ‫محت��رم وزیران ش��ماره ‪ /۶۴۰۱۵‬ت ‪ ۵۶۸۷۳‬ه موارد ذیل فی مابین وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی مورد توافق قرار گرفت‪.‬‬ ‫م��اده ‪ :۱‬عالوه بر مس��ئولیت تنظیم ب��ازار نهاده های دامی‪ ،‬مس��ئولیت‬ ‫تنظیم بازار محصوالت نهایی مرتبط از جمله مواد پروتئینی مانند گوش��ت‬ ‫قرمز‪ ،‬گوش��ت مرغ‪ ،‬محصوالت لبن��ی و صنعت روغن نباتی برعهده وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی است‪ .‬ماده ‪ :۲‬مس��ئولیت تنظیم بازار کلیه کاالها به ویژه‬ ‫محصوالت کشاورزی و کاالهای اساسی مرتبط با این بخش و مدیریت کلیه‬ ‫ام��ور مربوط به صادرات و واردات این کااله��ا در چارچوب مقررات جاری‬ ‫قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی‪ ،‬برعهده وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی است‪ .‬ماده ‪ :۳‬وظیفه برنامه ریزی برای تامین‪ ،‬تولید‪ ،‬توزیع‬ ‫و امور مربوط به تعدیل نرخ در بازار برعهده وزارت جهاد کشاورزی است‪.‬‬ ‫ماده ‪ :۴‬مس��ئولیت تامین و حف��ظ ذخایر راهب��ردی کاالی منعقده در‬ ‫توافقنامه با وزارت جهاد کش��اورزی اس��ت‪ .‬ماده ‪ :۵‬کلیه وظایف مرتبط با‬ ‫فرایند ثبت س��فارش‪ ،‬تخصیص و تامین ارز برای نهاده های دامی ش��امل‬ ‫ذرت‪ ،‬ج��و‪ ،‬کنجال��ه س��ویا و دانه های روغن��ی وارداتی و س��ایر کاالهای‬ ‫کشاورزی گروه ‪ ۲1-۲7‬برعهده وزارت جهاد کشاورزی است‪.‬‬ ‫ماده ‪ :۶‬سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به ابالغ و تخصیص منابع و‬ ‫ردیف ه��ای اعتباری و متفرقه امور مرتبط قانون تمرکز وظایف و اختیارات‬ ‫مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اقدام کند‪.‬‬ ‫ماده ‪ :۷‬بدیهی است دستگاه های اجرایی این وزارتخانه از جمله سازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران‪ ،‬س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سراسر کشور و شرکت مادر تخصصی‬ ‫بازرگان��ی دولتی ایران همکاری الزم را در زمینه سیاس��ت ها و برنامه های‬ ‫اجرایی ان وزارت در چارچوب وظایف مربوطه به عمل خواهند اورد‪.‬‬ ‫از چاله به چاه نیفتیم!‬ ‫مجی�د موافق قدی�ری‪ -‬رئیس انجم�ن صنایع‬ ‫خ�وراک دام و طیور و ابزیان ایران‪ :‬از نگاه کلی در‬ ‫تمام کشورهای پیش��رو نیز می بینیم که همواره حوزه‬ ‫تولید و تجارت زیر نظر یک نهاد اداره می ش��ود‪ .‬به این‬ ‫ترتیب انتقال وظایف تنظیم بازار از زیرمجموعه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ه زیرمجموعه وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی اتفاق مطلوبی است که می تواند اثرات مثبتی‬ ‫در این عرصه بگذارد‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم ترین مش��کالتی که تا ام��روز در زمینه‬ ‫نهاده های دامی در کش��ور وجود دارد‪ ،‬نبود هماهنگی‬ ‫الزم بی��ن دو نهاد یعنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و وزارت جهاد کش��اورزی اس��ت و حتی امارهای ارائه‬ ‫شده در زمینه تولید و توزیع نهاده ها از سوی‬ ‫این دو وزارتخانه با هم همسو نبوده اند‪ .‬بر این‬ ‫اساس می توان این اتفاق را به فال نیک گرفت‬ ‫و در انتظ��ار روزه��ای بهت��ر در صنعت دام و‬ ‫طیور کشور بود اما در عین حال در این زمینه‬ ‫نگرانی هایی نیز وجود دارد که ممکن اس��ت‬ ‫برای فعاالن این حوزه دردسرساز شود‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین موارد‪ ،‬ابزارهایی اس��ت که در مسیر‬ ‫تنظیم ب��ازار در اختی��ار وزارت جهاد کش��اورزی قرار‬ ‫خواهد گرفت؛ به عنوان مثال گرچه مس��ئولیت تنظیم‬ ‫بازار در این توافقنامه به وزارت جهاد س��پرده می ش��ود‬ ‫اما س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم‬ ‫علی اصغ�ر ملک�ی‪ -‬رئی�س اتحادی�ه‬ ‫گوش�ت گوس�فندی تهران‪ :‬انچ��ه در حال ‬ ‫حاض��ر بیش از همه مورد توج��ه تولیدکننده‪،‬‬ ‫توزیع کنن��ده و مصرف کنن��ده اس��ت‪ ،‬نتیجه‬ ‫حاصل از اقدام��ات نهادهای مختلف در زمینه‬ ‫کاالهای اساسی است و چندان تفاوتی نمی کند‬ ‫که نتایج مطلوب به دس��ت کدام وزارتخانه و به‬ ‫چه ش��کلی رقم می خورد‪ .‬باتوجه به وضعیت و موقعیت اقتصادی کشور‬ ‫باید ت�لاش کنیم تولیدات کش��ور در حد مطلوب و به بهترین ش��کل‬ ‫به دست مصرف کننده برسد که اگر این اتفاق بیفتد اینکه مجری تنظیم‬ ‫بازار کدام ارگان باش��د‪ ،‬تفاوت خاصی ندارد‪ .‬البته انطور که از ش��واهد‬ ‫به نظر می رس��د وزارت جهاد کش��اورزی باتوجه به ارتب��اط با نهادهای‬ ‫تولیدکننده می تواند تعامل بهتری با انان برقرار و با هماهنگی بیشتری‬ ‫مسئله تنظیم بازار کاالهای اساسی را مدیریت کند‪ .‬البته این به شرطی‬ ‫امکان پذیرخواهد بود که این وزارتخانه در مس��یر تحقق اهداف از ابزار و‬ ‫کارشناس��ان مناسبی نیز بهره بگیرد تا از پیش امدن مشکالت گذشته‬ ‫جلوگیری کند‪ .‬در گذشته نیز سکان تنظیم بازار در دست وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی بوده و از قضا یک��ی از بدترین تصمیمات نیز در همان زمان‬ ‫برای گوش��ت گوسفندی در کش��ور اتخاذ شد‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬مجوز‬ ‫خروج دام از کش��ور صادر ش��د و همین موضوع باعث کم شدن ذخیره‬ ‫دام کش��ور و در نتیجه نوسان ش��دید نرخ این محصول پروتئینی شد‪.‬‬ ‫بنابر انچه گفته ش��د بیش از انکه بخواهی��م درباره مجری تنظیم بازار‬ ‫کاالهای اساسی در کشور نظر بدهیم‪ ،‬باید عملکرد این مجری را بررسی‬ ‫کنیم‪ .‬در کل همه ما و دیگر فعاالن حوزه تولید کاالهای اساسی کشور‬ ‫امیدواری��م که هر ی��ک از این نهادها در تنظیم بازار به بهترین ش��کل‬ ‫ممک��ن عمل کنند تا بازار داخلی کاالهای اساس��ی به تعادل برس��د و‬ ‫با بهبود تولید‪ ،‬مصرف کنندگان تحت فشار مالی کمتری قرار گیرند‪.‬‬ ‫همچنان تح��ت نظ��ر وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ب��ه فعالیت ادام��ه می دهد که این‬ ‫موض��وع می تواند در احاط��ه وزارت جهاد بر‬ ‫تنظیم بازار مشکل افرین باشد‪.‬‬ ‫در عی��ن ح��ال س��ازمانی مثل س��ازمان‬ ‫تعزی��رات و س��تاد تنظیم ب��ازار همچنان در‬ ‫اختی��ار وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت قرار‬ ‫دارد و این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی در‬ ‫ستاد تنظیم بازار تنها یک حق رای دارد‪ .‬با این حساب‬ ‫باید منتظر ماند و دید ایا با سپردن وظایف تنظیم بازار‬ ‫به وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬این وزارتخانه توانایی مجاب‬ ‫کردن س��ایر اعضای ستاد را در تعیین قیمت ها خواهد‬ ‫داشت یا خیر‪ .‬از دیگر نگرانی ها در این زمینه این است‬ ‫ل حاضر دارای‬ ‫ک��ه ایا وزارت جهاد کش��اورزی در ح��ا ‬ ‫کارشناسان زبده مورد نیاز برای سکانداری تنظیم بازار‬ ‫کشور هس��ت یا خیر‪ .‬اگر این موارد به درستی مدیریت‬ ‫شوند و تنظیم بازار کاالهای اساسی و نهاده ها در مسیر‬ ‫اصل��ی خود بیفتد‪ ،‬بی ش��ک می توانیم ش��اهد اتفاقات‬ ‫خوبی در اینده باش��یم‪ ،‬اما اگر قرار باشد این اختیارات‬ ‫به صورت نیمه کاره به جهاد کش��اورزی سپرده شوند یا‬ ‫این نهاد توانایی مدیریت این حوزه را نداشته باشد‪ ،‬این‬ ‫واگذاری اختیار نه تنها س��ودی برای صنایع تولیدی ما‬ ‫نخواهد داش��ت که حتی حکایت از چاله بیرون امدن و‬ ‫افتادن در چاه خواهد بود‪.‬‬ ‫پاسکاری تنظیم بازار بین ‪ ۲‬وزارتخانه‬ ‫س��ال ‪ ۹۳‬و پس از اجرای قانون انتزاع بس��یاری از وظای��ف بازرگانی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت از جمله مجوز واردات محصوالت کش��اورزی و برخی کاالهای اساسی‪،‬‬ ‫تنظیم بازار میوه ش��ب عید و ماه مبارک رمضان به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کش��اورزی وقت هم که چندان مایل نبود در این زمینه به ویژه در رس��انه ها‬ ‫س��خنی ب��ه میان اید‪ ،‬یک بار در پاس��خ به تنظیم بازار میوه خی��ال همه را راحت کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬وظیفه وزارت جهاد کش��اورزی نظارت بر بحث کالن قیم��ت و توزیع میوه و‬ ‫محصوالت کش��اورزی اس��ت و ما در بحث خرد بازار وظیفه ای نداری��م‪ .‬از ان تاریخ به‬ ‫بعد مجتبی خس��روتاج‪ ،‬معاون وقت وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت هم هر بار این گونه‬ ‫پاس��خ داد که این وظایف برعهده وزارت جهاد کش��اورزی است و حتی یک بار اقایان‬ ‫س��تاد تنظیم بازار را مسئول تمام مسائل عنوان کردند‪ .‬از ان سال تاکنون تنظیم بازار‬ ‫و ش��رکت بازرگانی دولتی همچنان بین دو وزارت جهاد کش��اورزی و صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت پاس کاری می ش��ود‪ .‬با این همه در حال حاضر قانون تمرکز‪ ،‬وزارت کشاورزی‬ ‫را به عن��وان تنها نهاد متولی کل زنجیره تولید تا عرضه محصوالت غذایی به رس��میت‬ ‫می شناس��د که از س��ال ‪ ۹۱‬تصویب و اجرایی ش��ده اس��ت‪ .‬تا قبل از س��ال ‪ ۹۱‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت عهده دار تنظیم ب��ازار‪ ،‬واردات و صادرات محصوالت غذایی‬ ‫بود که عمال واردات متناس��ب با تولید داخلی انجام نمی ش��د و وزرای صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و کش��اورزی به خاطر مشکالت بازار بارها به مجلس فراخوانده شدند‪ .‬با اجرایی‬ ‫ش��دن قانون تمرکز عمال تراز تجاری ایران مثبت ش��د و در س��ال ‪ ۹۳‬حدود ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫دالر کاهش واردات محصوالت غذایی اساس��ی اتفاق افتاد‪ .‬به عالوه توفیقاتی از جمله‬ ‫نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی‪ ،‬خودکفایی در تولید گندم‪ ،‬کاهش واردات‬ ‫برنج‪ ،‬کاهش واردات ش��کر و رس��یدن به م��رز خودکفایی‪ ،‬مدیری��ت واردات روغن و‬ ‫دانه های روغنی به نفع صنایع داخلی و افزایش صادرات محصوالت کشاورزی با اجرای‬ ‫سیاست بازار در ازای بازار در حوزه کشاورزی کسب شد که تا پیش از ان سابقه نداشت‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬مهر سال ‪ ۱۳۹۶‬معاون اول رئیس جمهوری در حکمی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫را به عن��وان رئیس جدید کارگروه تنظیم بازار انتخاب کرد؛ مس��ئولیتی که باید طبق‬ ‫قانون تمرکز در اختیار وزارت کش��اورزی و وزیر ان قرار می گرفت‪ .‬پس از انتخاب وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ریاس��ت این کارگروه‪ ،‬رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس‬ ‫در نامه ای به رئیس مجلس تضاد قانونی این انتصاب را اعالم کرد و خواستار جلوگیری‬ ‫از اجرای این حکم شد‪ .‬بعد از گذشت حدود یک سال در ابالغ جدیدی مسئولیت های‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این کارگروه به معاونت اقتصادی این وزارتخانه واگذار‬ ‫شد؛ واگذاری که با مخالفت های بسیاری همراه بود‪ .‬مخالفان بر این نکته تاکید داشتند‬ ‫که کارگروه تنظیم بازار متش��کل از وزرای صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬جهاد کش��اورزی‪،‬‬ ‫اقتصاد‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری و روس��ای سایر سازمان های مرتبط با تنظیم بازار‬ ‫محصوالت اساسی است‪ .‬با این انتصاب جدید و قرار دادن یک فرد در سطح معاون وزیر‬ ‫در این س��مت‪ ،‬بدیهی است که سطح س��تاد مهم تنظیم بازار تن ّزل یافته و پیش بینی‬ ‫می ش��ود کارکردهای خود را از دس��ت بدهد‪ .‬حال در صورت تصویب و اجرایی ش��دن‬ ‫تفاهمنام��ه دو وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و جهاد کش��اورزی‪ ،‬وظایف تنظیم بازار‬ ‫کاالهای اساسی دوباره به وزارت جهاد بازمی گردد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫انچه از صحبت های فعاالن حوزه تولید کاالهای اساس��ی برمی اید این اس��ت‬ ‫ک��ه در عی��ن ح��ال که همه انها ب��ا نارضایتی از وضعیت موجود کش��ور صحبت‬ ‫می کنند‪ ،‬امیدوارند تغییر و تحوالت در حوزه تنظیم بازار با اتفاقات مثبتی همراه‬ ‫باش��د‪ .‬تامین نهاده ها و توزیع مناس��ب و متناسب انها بین تولیدکنندگان واقعی‪،‬‬ ‫نرخ گذاری های منطبق بر کارشناسی و در نظر گرفتن شرایط تولید‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫خواسته های تولیدکنندگان از متولیان تنظیم بازار کاالهای اساسی است‪ .‬در هر‬ ‫حال مسئولیت تنظیم بازار کاالهای اساسی ازسوی وزارت جهاد کشاورزی گرچه‬ ‫دارای سابقه قبلی است اما باتوجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور‪ ،‬مانند یک امالی‬ ‫نانوش��ته اس��ت و باید دید که این وزارتخانه در راستای این مسئولیت جدید‪ ،‬چه‬ ‫فعالیت هایی را انجام خواهد داد و به چه نتایجی خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اما اگر قرار‬ ‫باشد اختیارات‬ ‫به صورت‬ ‫نیمه کاره به‬ ‫جهاد کشاورزی‬ ‫سپرده شوند یا‬ ‫این نهاد توانایی‬ ‫مدیریت این‬ ‫حوزه را نداشته‬ ‫باشد‪ ،‬این‬ ‫واگذاری اختیار‬ ‫حکایت از چاله‬ ‫بیرون امدن‬ ‫و افتادن در‬ ‫چاه خواهد بود‬ ‫اثار این‬ ‫انتقال مثبت‬ ‫خواهد بود‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار روغن‬ ‫خوراکی در‬ ‫اولویت نظارت‬ ‫قرار گرفت‬ ‫دستفروشی‬ ‫از تخلف تا کسب وکار‬ ‫معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان گفت‪ :‬در هفته جاری‪ ،‬بازرس��ی ها ب��ر روغن خوراکی‪،‬‬ ‫نهاده های دامی‪ ،‬مرغ‪ ،‬سیمان و انواع تایر متمرکز شده است‪.‬‬ ‫به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬سیدجواد‬ ‫احمدی افزود‪ :‬براس��اس فهرست پیش��نهادی کاالها و خدمات مشمول‬ ‫نرخ گذاری تثبیت��ی‪ ،‬به منظور هدفمند کردن بازرس��ی ها و تایید ان در‬ ‫کارگ��روه تنظیم بازار‪ ۵ ،‬کاال از جمله روغ��ن خوراکی‪ ،‬نهاده های دامی‪،‬‬ ‫این نمایشگاه منجی‬ ‫صنعت تاسیسات شد‬ ‫اختصاص بخشی‬ ‫از درامد به حوزه‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫سیدفرزاد طالکش‬ ‫دبیر انجمن ملی طیور ایران‬ ‫اخب��اری ک��ه در چن��د روز اخی��ر درباره‬ ‫انتقال مس��ئولیت های تنظیم بازار کاالهای‬ ‫اساس��ی به وزارت جهاد کش��اورزی منتشر‬ ‫ش��ده‪ ،‬از نظ��ر بیش��تر فعاالن ح��وزه تولید‬ ‫کاالهای اساس��ی اتفاق مثبتی است و از ان‬ ‫اس��تقبال می کنن��د‪ ،‬زیرا یک��ی از مهم ترین‬ ‫مش��کالتی که تا امروز در ای��ن حوزه وجود‬ ‫داش��ته‪ ،‬چندپارگی زنجیره واردات و توزیع‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫در واقع تا امروز وظیف��ه توزیع نهاده های‬ ‫دامی در اختیار س��امانه بازارگاه بوده که در‬ ‫اختیار وزارت جهاد کش��اورزی قرار دارد‪ ،‬اما‬ ‫واردات توس��ط بخش دیگری انجام می شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این گسس��تگی و متصل نبودن بازارگاه به‬ ‫س��امانه گمرک‪ ،‬به شکل های مختلف زمینه‬ ‫فعالیت س��وداگران و انتقال نهاده های دامی‬ ‫ب��ه ب��ازار ازاد را فراه��م می ک��رد و طبیعتا‬ ‫یکپارچه ش��دن این فراین��د می تواند نقش‬ ‫موث��ری در بهبود وضعی��ت واردات و توزیع‬ ‫نهاده های دامی داشته باشد‪ ،‬زیرا اگر واردات‬ ‫نهاده های دامی و ب��ازارگاه هر دو در اختیار‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی باشد‪ ،‬می توان امید‬ ‫داش��ت که نهاده ه��ای وارد ش��ده بالفاصله‬ ‫در بازارگاه بنش��ینند و فرصت سوءاس��تفاده‬ ‫و س��وداگری از افراد س��ودجو در این حوزه‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫البته بای��د به این نکته نیز توجه داش��ت‬ ‫که موضوع��ات پیرامون نهاده ه��ای دامی و‬ ‫ل��زوم نظارت بر واردات و توزی��ع نهاده ها بر‬ ‫مبن��ای دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی تنه��ا تا زمانی‬ ‫مطرح اس��ت که ارز چندنرخی برای واردات‬ ‫وج��ود دارد و با ازاد و نک نرخی ش��دن ارز‪،‬‬ ‫نیاز چندانی به این نظارت ها وجود ندارد؛ از‬ ‫همی��ن رو باتوجه به صحبت هایی که درباره‬ ‫ازادس��ازی نرخ ارز در ماه ه��ای اینده وجود‬ ‫دارد‪ ،‬انتقال مسئولیت تنظیم بازار نهاده های‬ ‫دامی هرچه زودتر رقم بخورد‪ ،‬زمان بیشتری‬ ‫ب��رای اس��تفاده از نظارت اثربخ��ش وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی بر این موضوع وجود خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫پس از ازادسازی نرخ ارز کاالهای اساسی‬ ‫نیز بیش��تر مش��کالت در این حوزه برطرف‬ ‫خواه��د ش��د و واردات ب��ا ارز تک نرخ��ی‪،‬‬ ‫خودبه خود موضوع س��وداگری و ایجاد بازار‬ ‫س��یاه را خاتمه خواهد داد و در بازار مصرف‬ ‫نی��ز به ج��ای قیمت گذاری های دس��توری‪،‬‬ ‫نظ��ام عرضه و تقاض��ا در یک فضای رقابتی‪،‬‬ ‫تعیین کننده قیمت کاالهای اساس��ی خواهد‬ ‫بود و نقش دولت‪ ،‬وزارت جهاد کش��اورزی‪،‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و نهادهای‬ ‫دولت��ی در ای��ن ح��وزه تنه��ا معط��وف به‬ ‫نظارت های معمول بر بازار خواهد بود‪ .‬نکته‬ ‫قابل توجه در این زمینه این اس��ت که حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد دالری که از طریق ازادس��ازی‬ ‫ن��رخ ارز در بانک مرکزی باق��ی می ماند‪ ،‬به‬ ‫ص��ورت ریالی در اختیار دول��ت قرار خواهد‬ ‫گرفت تا ع�لاوه بر حدود ‪ ۲۰‬میلیارد دالری‬ ‫که ب��ه حوزه صنعت اختص��اص خواهد داد‪،‬‬ ‫ب��ا اس��تفاده از روش هایی مانن��د تخصیص‬ ‫یارانه کاالهای اساس��ی ب��ه مصرف کنندگان‬ ‫و کارت های الکترونیکی حمایتی دهک های‬ ‫پایین دست جامعه‪ ،‬فش��ار حاصل از افزایش‬ ‫قیمت ه��ا را از دوش مصرف کنن��دگان ک��م‬ ‫می کند‪ .‬به این ترتیب با ازادس��ازی نرخ ارز‬ ‫بس��یاری از مشکالت تولید و توزیع کاالهای‬ ‫اساس��ی در کش��ور برطرف خواهد شد‪ ،‬زیرا‬ ‫از یک سو مشکالت تولیدکننده برای تامین‬ ‫نهاده ها برطرف خواهد شد و دست سوداگران‬ ‫از سودجویی از حوزه نهاده ها کوتاه می شود‬ ‫و از س��وی دیگر به مصرف کنن��ده که یارانه‬ ‫خری��د کااله��ای اساس��ی ب��ه او تخصیص‬ ‫یافته فش��ار مضاعف��ی در تامی��ن مایحتاج‬ ‫اساسی زندگی وارد نمی ش��ود؛ ضمن اینکه‬ ‫قیمت گ��ذاری واقعی کااله��ای تولیدی در‬ ‫ای��ن حوزه‪ ،‬تداوم تولی��د را تضمین می کند‪.‬‬ ‫ام��ا ت��ا ان زم��ان‪ ،‬به نظ��ر می رس��د انتقال‬ ‫مس��ئولیت های تنظیم بازار کاالهای اساسی‬ ‫از وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی می تواند تاثیرات مثبتی بر‬ ‫بازار ای��ن کاالها در داخل کش��ور بگذارد و‬ ‫تا ح��دودی از مش��کالت تولیدکنندگان در‬ ‫بخش های مختلف کم کند‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 11‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 28‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1645‬‬ ‫پیاپی ‪2963‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫یادداشت‬ ‫اصناف‬ ‫حق دارند‬ ‫امنیت شغلی‬ ‫داشته باشند‬ ‫جالل الدین محمد شکریه‬ ‫نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران‬ ‫بررسی موضوع دستفروشی از نگاه فعاالن اقتصادی و اجتماعی‬ ‫دستفروشی؛ از تخلف تا کسب وکار‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دستفروش��ی جرم نیس��ت اما انچه دستفروش��ان انجام می دهند‪ ،‬مصداق تخلف هایی مثل عرضه خارج از شبکه‪ ،‬فرار از‬ ‫پرداخت مالیات و‪ ...‬است که در قانون برای ان مجازات هایی تعیین شده است‪ .‬براساس قانون مدیریت خدمات شهری در‬ ‫معابر‪ ،‬خیابان ها و به طور کلی سطح شهر نباید مشکلی برای رفت وامد مردم به وجود اورند‪ .‬از طرفی براساس قوانین هیچ‬ ‫فردی نمی تواند بدون داشتن مجوزهای الزم اقدام به فروش کاال کند و هر دو این اتفاق ها تخطی از قانون تلقی می شود‬ ‫و با این حساب دستفروشان مرتکب تخلف می شوند‪ .‬اما گستردگی پدیده دستفروشی در کشور به ویژه در کالنشهرهایی‬ ‫مثل تهران تا حدی است که دیگر نمی توان ان را به صراحت جرم نامید‪ ،‬بلکه به نظر می رسد باید دیگر ان را به عنوان یکی‬ ‫از چشم اندازهای زندگی شهری پذیرفت‪ .‬اما حضور این فعاالن غیررسمی اقتصاد در کشور عالوه بر ظاهر نازیبایی که به‬ ‫شهرها می بخشد‪ ،‬ادامه کار ‪ ۳‬میلیون واحد صنفی در کشور را که در طول سال باید هزینه های مختلفی را بابت کسب وکار‬ ‫خود بپردازند‪ ،‬مختل می کند‪ .‬عده ای معتقدند دستفروشی شغل کاذبی است که باید بساط ان از بازار کسب وکار برچیده‬ ‫شود‪ ،‬گروهی دیگر دستفروشان را مستحق توجه می دانند و می گویند باید به منظور ایجاد یک بستر فعالیت متمرکز برای‬ ‫انها کاری کرد و حتی عده ای این پدیده را یکی از نمادهای زندگی ش��هری و کش��ورهای در حال توس��عه می دانند و ان را‬ ‫بخش��ی از حال و هوای زندگی امروز برمی ش��مارند‪ .‬اما به راستی برای دستفروشان و پدیده دستفروشی چه راهکاری باید‬ ‫در پیش گرفت؟ با گزارش این شماره‬ ‫در این باره همراه باشید‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫حقیقت این اس��ت که پدیده دستفروشی‬ ‫ناش��ی از وضعیت اقتصادی موجود در کشور‬ ‫است و باتوجه به گستردگی و تکثر روزافزون‬ ‫ان به راحت��ی نمی توان درب��اره ان به صورت‬ ‫قه��ری تصمیم گی��ری کرد و بای��د به صورت‬ ‫زیربنای��ی و بنیادی عمل ش��ود؛ در غیر این‬ ‫صورت پرداختن به ان مانند بسیاری از دیگر‬ ‫مسائل بازارهای کس��ب وکار کشور‪ ،‬مقطعی‪،‬‬ ‫موضعی و موقت خواهد بود‪.‬‬ ‫ما اعتقاد داریم س��اماندهی دستفروش��ان‬ ‫در کش��ور کاری نیس��ت ک��ه از عهده بخش‬ ‫خصوصی براید و باید از طریق وزارت کش��ور‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن س��اماندهی باید به نحوی باش��د که‬ ‫منجر به اش��غال معابر و همچنین تداخل در‬ ‫کسب وکار اصناف نشود و فضایی را نیز برای‬ ‫فعالیت سالم نیروی کار کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫ل حاضر در کش��ور بی��ش از ‪۳‬‬ ‫م��ا در حا ‬ ‫میلی��ون واح��د صنفی داریم ک��ه این تعداد‬ ‫یعن��ی ب��رای حدود ه��ر ‪ ۲۷‬نفر ی��ک واحد‬ ‫صنفی وجود دارد‪ ،‬در حالی که این نسبت در‬ ‫کشورهای دیگر و مطابق استاندارد جهانی به‬ ‫ازای هر ‪ ۲۵۰۰‬تا ‪ ۳۰۰۰‬نفر است‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل بدون در نظر گرفتن دستفروش��ان نیز‬ ‫ما با اس��تانداردهای جهانی کسب وکار فاصله‬ ‫معن��ی داری داریم و هزین��ه و درامد در این‬ ‫واحدها توجیه کم��ی دارد و تازه به این امار‬ ‫باید م��واردی مثل فروش��گاه های زنجیره ای‬ ‫ب��زرگ و کس��ب وکارهای مج��ازی را نی��ز‬ ‫افزود‪.‬‬ ‫در این اش��فته بازار‪ ،‬حضور بدون قاعده و‬ ‫قانون دستفروشان می تواند صدمات بزرگی را‬ ‫به کسب وکار اصناف کشور وارد کند‪.‬‬ ‫با ای��ن حال نهادهایی مثل وزارت کش��ور‬ ‫می توانند در این زمینه اهتمام جدی داش��ته‬ ‫باش��ند و ای��ن معض��ل را در قالب ش��ورای‬ ‫تامی��ن اعتب��ارات و‪ ...‬به نح��وی س��اماندهی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫استقرار دستفروشان در مراکز خاص گرچه‬ ‫همچن��ان حاش��یه س��ود واحده��ای صنفی‬ ‫رس��می را هدف قرار می دهد اما در هر حال‬ ‫می توان با در نظر گرفتن ساعت کار و نظارت‬ ‫بر کیفیت کاالها‪ ،‬سروش��کلی ب��ه بی قانونی‬ ‫موجود در حوزه دستفروشی داد‪.‬‬ ‫اما اگ��ر بخواهیم به ای��ن معضل به صورت‬ ‫ریش��ه ای بپردازیم‪ ،‬به این نکته می رسیم که‬ ‫دولت باید با ایجاد ش��غل های رس��می‪ ،‬افراد‬ ‫ش��اغل در این ح��وزه را به مش��اغل واقعی‬ ‫منتقل کند تا ضمن برخورداری این اقشار از‬ ‫یک ش��غل دائم‪ ،‬موقعیت شغلی و سوداوری‬ ‫واحدهای رسمی صنفی نیز مورد تهدید قرار‬ ‫نگیرد‪.‬‬ ‫با ای��ن کار تعداد زیادی از دستفروش��ان‬ ‫امروز جامعه کس��ب وکار ما ج��ذب کارهای‬ ‫دائم و رس��می می ش��وند و ع�لاوه بر خروج‬ ‫از نظ��ام معیوب دستفروش��ی‪ ،‬می توانند در‬ ‫سازندگی و توسعه اقتصادی کشور نیز نقش‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫انچه از وضعیت فعلی بازار دستفروشی در‬ ‫ل حاضر‬ ‫کش��ور برمی اید این است که در حا ‬ ‫اراده ای ب��رای رس��یدگی و س��اماندهی این‬ ‫موضوع وجود ندارد‪ ،‬در حالی که این موضوع‬ ‫به راحتی قابل حل است و نهادهای باالدستی‬ ‫می توانند با به کار گرفتن ابزارهای مدیریتی‬ ‫خود‪ ،‬س��ر و شکل مطلوبی به دستفروشی در‬ ‫کشور بدهند‪.‬‬ ‫اصناف رس��می ما در ماه های اخیر به دلیل‬ ‫مواجه��ه ب��ا همه گیری کرون��ا‪ ،‬تعطیلی های‬ ‫اجباری‪ ،‬کاهش مش��تریان‪ ،‬کم ش��دن توان‬ ‫خری��د م��ردم و بس��یاری از مس��ائل دیگر‪،‬‬ ‫به ش��دت در تنگنای اقتصادی ق��رار دارند و‬ ‫دامن زدن به این موض��وع با پدیده ای مانند‬ ‫دستفروشی‪ ،‬انها را با تهدیدات جدی مواجه‬ ‫می کن��د و حتی می تواند انه��ا را در معرض‬ ‫ورشکس��تگی قرار دهد؛ ان هم در رقابتی که‬ ‫حریف انها هیچ گونه تعهد رس��می و اخالقی‬ ‫برای به جا اوردن حقوق قانونی ندارد‪.‬‬ ‫در ه��ر حال واحدهای صنفی کش��ور حق‬ ‫دارن��د در برابر مالیاتی که پرداخت می کنند‪،‬‬ ‫ح��ق بیمه ای ک��ه می پردازند‪ ،‬اش��تغالی که‬ ‫ایجاد می کنند و نقشی که در نظام اقتصادی‬ ‫کش��ور دارند انتظار داش��ته باشند تا کسب و‬ ‫کار انها مورد حمایت نهادهای باالدستی قرار‬ ‫گیرد و بتوانند به س��ود معقول خود دس��ت‬ ‫پیدا کنند‪.‬‬ ‫توسعه‬ ‫بازارچه های‬ ‫محلی‪ ،‬از‬ ‫سیاست های‬ ‫مدیریت شهری‬ ‫ش��هردار تهران در تشریح وضعیت س��اماندهی دستفروشان پایتخت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر بس��اط دستفروشان جمع ش��ود به موازات ان باید برای‬ ‫امرار معاش انها در این شرایط اقتصادی مسیری باز شود‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان‪ ،‬حناچی بیان ک��رد‪ :‬برخی از‬ ‫معاب��ر پایتخت مانن��د خیابان انقالب و چهارراه ولیعص��ر به عنوان کانون‬ ‫دستفروش��ی شناخته می شوند که اگر ش��هرداری تهران به وظیفه خود‬ ‫درباره جلوگیری از س��د معبر عمل نکند‪ ،‬هیچ عابر پیاده ای نمی تواند از‬ ‫این مکان ها عبور کند‪ .‬شهردار تهران افزود‪ :‬ظرفیت دستفروشی برخی از‬ ‫معابر پایتخت به اندازه ای باالس��ت که برای تردد عابران پیاده باید با سد‬ ‫معبر و دستفروشی برخورد شود‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران ادامه داد‪ :‬پیش از ش��یوع ویروس کرونا در پایتخت با‬ ‫هدف التزام بخش��ی به معابر پایتخت با س��د معبر برخورد می ش��د و در‬ ‫کنار ان نیز ش��هرداری تهران بازارچه هایی را برای حضور دستفروش��ان‬ ‫پیش بینی می کرد تا دستفروشان با حضور در انها فعالیت کنند‪.‬‬ ‫حناچ��ی با تاکید بر این نکته که برخورد با س��د معبر و دستفروش��ی‬ ‫ذی نف��ع دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در کنار ان که ب��از بودن پیاده رو برای تردد عابران‬ ‫پیاده‪ ،‬قانون اس��ت‪ ،‬ما با کاس��بانی مواجهیم که برای فعالیت مغازه خود‬ ‫مالیات پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬فعالی��ت بازارچه های محلی برای حضور دستفروش��ان‬ ‫سیاس��تی است که از پیش بود و ما نیز در شهرداری تهران ان را تعقیب‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫باید به وجه معیشتی دستفروشی توجه شود‬ ‫وقتی اقتصاد‬ ‫در مسیر رشد‬ ‫و توسعه قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬می توان‬ ‫امید داشت‬ ‫دستفروشی در‬ ‫کشور کنترل‬ ‫و زمینه های‬ ‫برطرف کردن‬ ‫ان به عنوان یک‬ ‫معضل اجتماعی‬ ‫فراهم شود‬ ‫گرچه قانون‬ ‫مکتوبی‬ ‫برای فعالیت‬ ‫دست فروشان‬ ‫وجود ندارند‪،‬‬ ‫اما در طول این‬ ‫سال ها این گروه‬ ‫سازکار نامکتوب‬ ‫خود را برای بقا‬ ‫در بازار داخلی‬ ‫ما یافته اند‬ ‫حسن خلیل ابادی‪ ،‬عضو شورای اسالمی شهر تهران‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫گفت‪ :‬دستفروش��ی حاال دیگر‬ ‫به عن��وان یک پدی��ده نوظهور در کالنش��هرهایی مثل‬ ‫تهران مطرح نیس��ت و ما ش��اهدیم که این کار گاهی‬ ‫در برخی خانواده ها در طول چند نس��ل ادامه داشته و‬ ‫به صورت یک شغل خانوادگی در امده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وجوه مختلف این موضوع در کش��ور‬ ‫ما خاطرنش��ان کرد‪ :‬گرچه دستفروشی از بعد اجتماعی‬ ‫یک عمل نکوهیده محسوب می شود و از نظر شهرداری‬ ‫کسانی که به دستفروشی مشغول هستند‪ ،‬مزاحم تلقی‬ ‫می ش��وند اما باید توجه داش��ت که ای��ن معضل غیر از‬ ‫بعد اجتماع��ی ان دارای وجوه دیگری نیز هس��ت که‬ ‫مهم ترین ان وجه معیشتی فعاالن این بخش از اقتصاد‬ ‫است؛ مسئله مهمی که در هر نوع تصمیم گیری درباره‬ ‫این بخش‪ ،‬حتما باید مد نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫این عضو ش��ورای اسالمی شهر تهران درباره اقدامات‬ ‫انجام ش��ده در کش��ور برای کنترل این معضل‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حقیقت این است که س��ال های زیادی است که سعی‬ ‫شده در بخش معیشتی دستفروشی اقدامات‬ ‫مفیدی انجام ش��ود و در دوره های مختلف ‪۴‬‬ ‫دهه اخیر‪ ،‬دس��ت اندرکاران با در نظر گرفتن‬ ‫دکه‪ ،‬غرف��ه‪ ،‬مغازه‪ ،‬ب��ازار روز و‪ ...‬س��عی در‬ ‫س��اماندهی ان داش��ته اند‪ ،‬اما باوج��ود این‬ ‫تالش ها به جای اینکه این پدیده کنترل شود‪،‬‬ ‫روز به روز گسترده تر و بخش های جدیدی به‬ ‫ان افزوده شده است‪.‬‬ ‫ی که‬ ‫خلیل اب��ادی با اش��اره ب��ه تنگناهای معیش��ت ‬ ‫دستفروش��ان را به انتخاب این کار وادار می کند‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬این گس��ترش بیش از انکه مرب��وط به کم کاری‬ ‫نهادهای ذی ربط باش��د‪ ،‬منشا معیشتی دارد و مسائلی‬ ‫مانند گرانی‪ ،‬بیکاری و تورم در این س��ال ها همواره به‬ ‫ان دام��ن زده اند‪ .‬برخی از افرادی که به دستفروش��ی‬ ‫مش��غولند‪ ،‬به ای��ن دلیل ای��ن کار را به عنوان پیش��ه‬ ‫برگزیده اند که کار دیگری ندارند‪.‬‬ ‫وی در ای��ن باره تاکید ک��رد‪ :‬در واقع اگر می خواهیم‬ ‫با ای��ن موضوع به صورت ریش��ه ای و اساس��ی برخورد‬ ‫نه دستفروش و نه چندشنبه بازار‬ ‫رس��ول جهانگی��ری‪ ،‬عض��و‬ ‫هیات رئیس��ه اتاق اصناف ایران‬ ‫نی��ز درباره پدیده دستفروش��ی‬ ‫در ش��هرهای مختل��ف کش��ور‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬دستفروش��ی زیبن��ده‬ ‫کالنش��هرهای ما نیست و حتی‬ ‫توس��عه دستفروشی در قالب یک اتحادیه‬ ‫به صالح نیست‪ ،‬چراکه در نهایت واحدهای‬ ‫صنف��ی دیگر از کار خواهند افتاد و دوباره‬ ‫به جمعیت بیکاران اضافه می شود‪.‬‬ ‫وی در این باره افزود‪ :‬ما پروانه کس��ب‬ ‫را در صورتی صادر می کنیم که ازس��وی‬ ‫متقاض��ی مکان��ی دارای پروانه س��اخت‬ ‫معرف��ی ش��ود و ف��رد متقاض��ی فضایی‬ ‫فیزیکی داشته باش��د‪ .‬پس ایجاد اتحادیه‬ ‫مخصوص دستفروش��ان نه تنه��ا به صالح‬ ‫اقتص��اد مل��ی نیس��ت‪ ،‬بلک��ه ممکن هم‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫جهانگیری درباره موضوع دستفروش��ان‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬جای تاس��ف دارد‪،‬‬ ‫ام��ا بدن��ه اصناف کش��ور محل‬ ‫تجم��ع جامع��ه بیکار ش��ده و‬ ‫برخ��ی ش��اغالن در بخش های‬ ‫دیگر نیز اوق��ات فراغت خود را‬ ‫در چندشنبه بازارها و خیابان ها‬ ‫به عنوان دستفروش می گذرانند‪.‬‬ ‫جهانگی��ری همچنین اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر ما مش��کلی ب��رای تامین نیاز‬ ‫مردم نداریم و همه چیز فراهم است‪.‬‬ ‫اگ��ر فردی از ابتدای عم��ر کاری خود‬ ‫دس��تفروش ب��وده‪ ،‬بح��ث جداگان��ه ای‬ ‫دارد ک��ه ش��هرداری ها می توانن��د طبق‬ ‫دس��تورالعمل های خود انها را شناس��ایی‬ ‫و س��اماندهی کنند‪ ،‬اما چندش��نبه بازارها‬ ‫پدیده ای هس��تند که به واحدهای صنفی‬ ‫ظل��م می کنن��د‪ .‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬ح��ق‬ ‫مصرف کننده هم پایمال می ش��ود‪ ،‬چراکه‬ ‫در ای��ن فضا ام��کان رصد کااله��ا به طور‬ ‫مناسب مهیا نیست‪.‬‬ ‫کنی��م‪ ،‬باید در پی ان باش��یم که در کش��ور‬ ‫رون��ق اقتصادی ایج��اد و زمین��ه فعالیت در‬ ‫مشاغل واقعی برای کسانی که به دستفروشی‬ ‫مشغولند‪ ،‬فراهم شود‪.‬‬ ‫ای��ن عضو ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران‬ ‫همچنین یاداور ش��د‪ :‬وقتی اقتصاد در مسیر‬ ‫رشد و توسعه قرار گیرد‪ ،‬می توان امید داشت‬ ‫تا دستفروش��ی در کش��ور کنترل و زمینه های برطرف‬ ‫ک��ردن ان به عنوان یک معضل اجتماعی فراهم ش��ود‪،‬‬ ‫وگرن��ه هیچ ف��رد معلولی با ان مش��کالتی ک��ه دارد‪،‬‬ ‫نمی خواهد به عنوان یک بساط گس��تر در س��طح شهر‬ ‫ش��ناخته ش��ود‪ .‬خلیل ابادی بیان کرد‪ :‬دستفروشی در‬ ‫ش��هرها که این روزه��ا دیگر چندان مس��ئله عجیبی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬امروز مش��کالت زیادی را ب��رای جامعه ایجاد‬ ‫می کن��د که بر ه��م خوردن نظام کس��ب وکار‪ ،‬بزه های‬ ‫جانبی‪ ،‬خدشه وارد کردن به چهره زندگی شهرنشینی‬ ‫و مش��کالت تردد در این محیط ها تنها گوشه ای از این‬ ‫مشکالت هس��تند‪ ،‬اما همانطور که پیش تر ذکر شد تا‬ ‫ساماندهی دستفروشان زیر ذره بین مرکز پژوهش ها‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی اردیبهش��ت سال‬ ‫گذش��ته با بررس��ی عملکرد ماده ‪ ۱۶‬قانون بهبود مس��تمر محیط‬ ‫کس��ب وکار به موضوع س��اماندهی دستفروش��ان پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫برای س��اماندهی این گروه به عن��وان گروه های کم درامد اقتصادی‬ ‫می توان با بهره گیری از الگوی س��ایر کشورها راه هایی غیر از انچه‬ ‫که تا امروز پیاده ش��ده را امتحان کرد‪ .‬این مرکز در نهایت دو ایده‬ ‫عملی برای ساماندهی فروشندگان کم سرمایه و دستفروشان شامل‬ ‫شناس��نامه دار کردن دستفروش��ان و مجوزدهی به شرکت هایی با‬ ‫عنوان «سایبان دستفروشان» را مطرح کرده است‪.‬‬ ‫این گزارش پیشنهاد می دهد سیاست گذاران کشور برای کاهش‬ ‫فش��ار اقتصادی بر فقرا‪ ،‬دس��توری را به عن��وان راه حلی موثر برای‬ ‫کاه��ش اثار بیکاری و کمک به اقش��ار بی درام��د در دوران رکود‬ ‫در نظر بگیرند و ش��غل دستفروش��ی را قانونی کرده و به رس��میت‬ ‫بشناسند‪.‬‬ ‫همچنین الزم است ش��هرداری های سراسر کشور به ساماندهی‬ ‫کل دستفروش��ان از طری��ق ارائه مج��وز «اس��ان» و «فوری» به‬ ‫همه متقاضیان‪ ،‬در نظر گرفتن مزایا و تس��هیالت با هدف تش��ویق‬ ‫دستفروش��ان غیررس��می ب��ه دریافت «مج��وز» و ص��دور مجوز‬ ‫به صورت یکساله‪ ،‬در نظر گرفتن مکان های ثابت و مناسب در نقاط‬ ‫پررفت وامد برای دستفروش��ان‪ ،‬به صورتی که درصدی از مساحت‬ ‫پیاده رو به انان اختصاص یابد‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس این پژوهش به دو طرح عملیاتی اش��اره می کند‪:‬‬ ‫نخس��ت طرح شناسنامه دار کردن دستفروشان؛ به این شکل که با‬ ‫واگذاری انتخاب مکان های مناس��ب برای استقرار دستفروشان به‬ ‫خود انها و نیز مشتریان ش��ان‪ ،‬در کنار تمرکز شهرداری بر تعیین‬ ‫مناطق دستفروشی مطلقا ممنوع در ابتدای هر سال‪ ،‬این طرح اجرا‬ ‫و برخی اجزا در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫در این راستا باید اقداماتی نظیر صدور کارت رسمی دستفروشی‬ ‫با دوره اعتبار مش��خص‪ ،‬دریافت هزینه ای ثابت از متقاضیان کارت‬ ‫دستفروشی‪ ،‬با عنوان «عوارض شهری علی الراس»‪( ،‬مبلغی حدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬ه��زار ریال‪ ،‬برای دوره یکس��اله)‪ ،‬اعالم علنی مناطق ممنوعه‬ ‫برای دستفروش��ی در ابتدای هر سال و نصب تابلوی «دستفروشی‬ ‫ممنوع» در ان مناطق توس��ط ش��هرداری و تعلیق سه ماهه کارت‬ ‫دستفروش��ی برای دستفروش��ان بساط گس��تر در مناطق ممنوعه‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫گام دوم نیز در این گزارش‪ ،‬طرح مجوزدهی به ش��رکت هایی با‬ ‫عنوان «سایبان دستفروشان» (واگذاری انتخاب مکان های مناسب‬ ‫برای اس��تقرار دستفروشان به شرکت های خصوصی‪ ،‬با بررسی این‬ ‫مکان ها توس��ط ش��هرداری به لحاظ س��د معبر و فاصله مناسب با‬ ‫مغازه داران دارای کسب وکار مشابه) است‪.‬‬ ‫طرحی که از سال ‪ ۹۴‬مطرح است‬ ‫«دستفروش��ان همزمان با اجرای طرح ساماندهی‪،‬‬ ‫شناس��نامه دار می ش��وند»‪ .‬ای��ن جمله ای اس��ت که‬ ‫از س��ال ‪ ۹۴‬تا امروز هرازگاهی در جلس��ه ای ازسوی‬ ‫مسئولی عنوان می شود‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬معاون وقت خدمات ش��هری شهرداری‬ ‫تهران با اعالم اینکه روند تدوین دستورالعمل اجرایی‬ ‫طرح انضباط بخش��ی اجتماعی و ساماندهی صنایع و‬ ‫مشاغل منطقه ‪ ۱۲‬در ابعاد مختلف و ‪ ۵‬محور اساسی‬ ‫اغاز شده‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم با ورود طرح سامان بخشی‬ ‫به منطقه نگین تهران‪ ،‬ش��اهد ارتقای ش��اخص های‬ ‫کیف��ی ارائه خدم��ات و تحقق هرچه بیش��تر و بهتر‬ ‫حقوق شهروندان باشیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬مجتب��ی عبداله��ی یکی از‬ ‫مهم تری��ن رویکرده��ای ای��ن ط��رح را س��اماندهی‬ ‫وضعیت دستفروش��ان‪ ،‬بساط گس��تران و افرادی که‬ ‫به واس��طه ف��روش کاالی��ی در پیاده راه ها س��د معبر‬ ‫می کنند‪ ،‬دانس��ت و گف��ت‪ :‬در نظر داری��م به منظور‬ ‫وقتی انگیزه های قوی معیش��تی برای این قبیل کارها‬ ‫وج��ود دارد و تا وقتی مش��کالت جذب ای��ن نیروها به‬ ‫مش��اغل واقعی حل نشود‪ ،‬نمی توان امید داشت که این‬ ‫مشکالت برطرف شود‪.‬‬ ‫وی درباره برخوردهای انتظامی و قهری با دستفروشی‬ ‫نیز ابراز کرد‪ :‬به نظر می رسد بدون ریشه یابی و مواجهه‬ ‫صحیح با این موضوع‪ ،‬برخوردهای قهری نیز نمی تواند‬ ‫تاثیرگذار باشد زیرا به دلیل اینکه مردم با دستفروش ها‬ ‫احس��اس همدردی دارند‪ ،‬ممکن اس��ت برخورد با این‬ ‫م��وارد موجب ایجاد تن��ش در جامعه یا حتی درگیری‬ ‫بین مردم و ماموران ش��ود‪ .‬خلیل ابادی در پایان گفت‪:‬‬ ‫در این ش��رایط بهترین گزینه برای کنترل این معضل‬ ‫اجتماعی این اس��ت که مطالعات عمیق و مستمری در‬ ‫ای��ن حوزه انجام و ب��ا اگاهی از هم��ه جوانب موضوع‪،‬‬ ‫درباره ان تصمیم گیری ش��ود‪ ،‬وگرنه تمام تالش ها در‬ ‫ای��ن زمینه بی نتیجه خواهد ماند و باید هر روز ش��اهد‬ ‫گس��ترش هرچه بیشتر دستفروشی و بساط گستری در‬ ‫کالنشهرهای کشور باشیم‪.‬‬ ‫برق��راری انضباط اجتماعی ه��م در زمینه‬ ‫اسان س��ازی ت��ردد ش��هروندان و ه��م‬ ‫نظم بخش��ی فعالیت های کس��به‪ ،‬وضعیت‬ ‫فعالیت مغازه داران در حریم مغازه ها را نیز‬ ‫ساماندهی کنیم‪.‬‬ ‫معاون وقت ش��هردار تهران ب��ا یاداوری‬ ‫اینکه نگاه شهرداری به دستفروشان‪ ،‬عاری‬ ‫از برخوردهای قهری است‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اولویت های‬ ‫شهرداری تهران س��اماندهی محل تردد عابران پیاده‬ ‫اس��ت که این روزها به واسطه فعالیت دستفروشان یا‬ ‫بساط گس��تران در منطقه با کمی مشکل مواجه شده‬ ‫اس��ت؛ از همی��ن رو در نظ��ر داریم در رون��د تهیه و‬ ‫تدوین دس��تورالعمل اجرایی‪ ،‬شرایط و امکاناتی برای‬ ‫این دستفروشان فراهم اوریم‪.‬‬ ‫حاال تقریبا ‪ ۵‬سال اس��ت که قرار است همزمان با‬ ‫اجرای طرح س��اماندهی دستفروشان و شناسنامه دار‬ ‫کردن دستفروشان کارت هایی با کدهای تعریف شده‬ ‫صادر و محلی ثابت برای اس��تقرار هر کدام‬ ‫از دستفروشان تعریف شود‪.‬‬ ‫بس��یاری با تاکی��د بر ض��رورت توجه به‬ ‫معیشت این گروه‪ ،‬معتقدند با شناسنامه دار‬ ‫ش��دن دستفروش��ان‪ ،‬ج��ای انه��ا ثابت و‬ ‫از فضایی که بالاس��تفاده اس��ت به ش��کلی‬ ‫مناسب استفاده می شود و فضای پیاده روها‬ ‫هم برای تردد ش��هروندان بازتر خواهد شد‪ .‬همچنین‬ ‫در طرح س��اماندهی دستفروشان منافع شهروندان و‬ ‫دستفروشان در نظر گرفته شده است‪ .‬با شناسنامه دار‬ ‫شدن دستفروشان‪ ،‬ش��هروندان با اعتماد بیشتری از‬ ‫دستفروشان خرید می کنند می کنند چراکه اطمینان‬ ‫دارند که دس��تفروش در شهرداری شناسنامه و کدی‬ ‫مشخص دارد‪ .‬البته براس��اس اخبار منتشر شده این‬ ‫طرح با همکاری ش��هرداری در برخی اس��تان ها اجرا‬ ‫شده اما هنوز با انچه که به عنوان طرح کلی و اجرای‬ ‫عمومی از ان یاد شود فاصله داریم‪.‬‬ ‫قانونی باشیم‬ ‫باتوج��ه به ش��رایط موج��ود‪ ،‬چ��ه بخواهیم و‬ ‫چه نخواهیم دستفروش��ی و دستفروش��ان حاال‬ ‫دیگ��ر جزئی از اقتصاد ما هس��تند و گرچه قانون‬ ‫مکتوبی ب��رای فعالیت انها وج��ود ندارند‪ ،‬اما در‬ ‫طول این س��ال ها س��ازکار نامکتوب خود را برای‬ ‫بق��ا در ب��ازار داخلی ما یافته ان��د؛ بنابراین به نظر‬ ‫یرس��د در کن��ار توج��ه به کنترل ای��ن پدیده‬ ‫م ‬ ‫در حمای��ت از کس��ب وکارهای رس��می کش��ور‪،‬‬ ‫بهتر اس��ت دس��تورالعمل هایی نیز ب��رای ادامه‬ ‫فعالیت این قش��ر بزرگ تهیه ش��ود تا این نظام‬ ‫نانوش��ته در زیر پوست ش��هر‪ ،‬مکانیسم مدون و‬ ‫ش��فاف تری بیابد‪ .‬در کل اگر قرار است فعالیت و‬ ‫بوکاری در این حوزه شکل بگیرد‪ ،‬باید این‬ ‫کس�� ‬ ‫کار به دور از ساختارهای مافیا گونه و مواردی مثل‬ ‫موزاییک فروشی انجام شود‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 11‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 28‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1645‬‬ ‫پیاپی ‪2963‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪.‬‬ ‫گزارش می دهد‬ ‫این نمایشگاه منجی صنعت تاسیسات شد‬ ‫هفت��ه گذش��ته نوزدهمی��ن نمایش��گاه تاسیس��ات و‬ ‫سیس��تم های گرمایش��ی و سرمایشی برگزار ش��د‪ .‬در طول‬ ‫‪ ۴‬روز برگ��زاری ای��ن رویداد‪ ،‬بهمن حس��ین زاده مدیرعامل‬ ‫ش��رکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران‪ ،‬عبدالکریم‬ ‫جاللی مدیرعامل شرکت نماگر‪ ،‬پیرموذن نایب رئیس هیات‬ ‫مدیره ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی تهران و‬ ‫حبیبی عضو ش��ورای ش��هر تهران از بخش های مختلف ان‬ ‫بازدی��د کردند‪ .‬حضور بیش از ‪ ۱۶۰‬ش��رکت کننده تخصصی‬ ‫در حوزه تاسیس��ات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی در‬ ‫محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران با رعایت کامل‬ ‫پروتکل های بهداش��تی از نکات قابل توج��ه این رویداد بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬نمایشگاه تاسیسات به همت شرکت نماگر مجری تا ‪3‬‬ ‫ابان ‪ ۱۳۹۹‬میزبان فعاالن صنعت تاسیس��ات و سیستم های‬ ‫سرمایشی و گرمایشی بود و در این مدت تنها بازدیدکنندگان‬ ‫تخصص��ی ب��ا کارت دعوت امکان حض��ور در ای��ن رویداد را‬ ‫داش��تند‪.‬‬ ‫از ک��م و کیف برگزاری رویداد تاسیس��ات‬ ‫تهران گزارش می دهد‪:‬‬ ‫‹ ‹روی�دادی تخصص�ی ب�ا نگاه�ی متمرک�ز بر‬ ‫صادرات‬ ‫وضعیت برگزاری رویدادها در س��ال ‪ ۹۹‬بعد از حدود ‪ ۵‬ماه‬ ‫لغو شدن با شرایط و ضوابط خاصی همراه شد‪ .‬در واقع به دلیل‬ ‫ش��رایط همه گیری ویروس کرونا و محدودیت های ناش��ی از‬ ‫ان‪ ،‬هیچ رویدادی بازدید عمومی نداش��ته و تنها متخصصان‬ ‫مرتبط با صنایع موردنظر با ارائه کارت مخصوص امکان بازدید‬ ‫از نمایشگاه را داشتند‪ .‬این چارچوب ها در نمایشگاه تاسیسات‬ ‫هم رعایت شده است‪.‬‬ ‫نمایشــگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی‬ ‫و گرمایشی تهــران ساالنه پذیرای تعداد زیادی از شرکت های‬ ‫صنعتی داخلی و بین المللی است‪ .‬این نمایشگاه در ‪ ۱۸‬سـال‬ ‫گذش��ته بــه عنــوان بزرگ تریــن رویــداد تاسیس��ات در‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬همــواره بــا اســتقبال بی نظیر صاحبان صنایع‬ ‫مواجه بوده است‪ .‬یکی از مهم ترین علل برگزاری نمایشگاه ها‬ ‫ویــژه ارتقــای ســطح صــادرات و واردات است‪.‬‬ ‫ای��ن رویداد بــا تمرک��ز بر نمایش و معرف��ی محصوالتی‬ ‫مانن��د تجهیزات و سیس��ــتم های گرمایش��ـی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫سرمایش��ــی و تهویــه مطبــوع‪ ،‬تجهیــزات سردخانه ای‬ ‫اعتبار و برندسازی در سطح جهان شناخته و عرضه می شوند‪.‬‬ ‫حس��ین زاده گفت‪ :‬یکی از راه های دستیابی به پیشرفت در‬ ‫ای��ن حوزه‪ ،‬معرفی و شناس��اندن توانایی های فنی‪ ،‬تولیدی و‬ ‫صنعتی با کیفیت جهانی با پیشرفته ترین روش های تولید در‬ ‫نمایشگاه های تخصصی ساالنه است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی با تاکید بر‬ ‫اینکه صنعت س��اختمان و الگوهای نوین ساختمان س��ازی‬ ‫مدرن از تاثیر باالی صنعت تاسیس��ات ایرانی و سیستم های‬ ‫نوین سرمایشی و گرمایشی تاثیرپذیر است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬یکی‬ ‫از قدیمی ترین و گسترده ترین صنایع با ارزش افزوده که تاثیر‬ ‫بس��زایی در بهبود‪ ،‬اس��ایش و کیفت زندگی را دارد‪ ،‬صنعت‬ ‫تاسیسات است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازدیدکننده تخصصی؛ کلید توسعه ‬ ‫و برودتــ��ی‪ ،‬انــواع تجهیــزات تاسیس��ــاتی‪ ،‬رادیاتــور‪،‬‬ ‫پمــپ‪ ،‬فیلتــر‪ ،‬ش��ــیراالت‪ ،‬انــ��واع لولــه و اتصــاالت‪،‬‬ ‫تجهیــزات الکترونیکــی و سیس��ــتم های اتوماســیون‪،‬‬ ‫گروه های خدماتی و پیمانکاری و‪ ...‬برگزار شد‪.‬‬ ‫به گفته بس��یاری از بازدیدکنن��دگان رعایت پروتکل های‬ ‫بهداش��تی مورد نظر س��تاد مقابله با کرونا‪ ،‬در این نمایشگاه‬ ‫بس��یار پر رنگ بود و مسئوالن برگزاری نمایشگاه‪ ،‬تمهیدات‬ ‫وی��ژه ای را در نظر گرفته و طرح غربالگ��ری را در بدو ورود به‬ ‫نمایشگاه به اجرا گذاشته بودند تا از سالمت شرکت کنندگان‬ ‫و بازدیدکنن��دگان تخصص��ی در نمایش��گاه و رعایت کامل‬ ‫پروتکل ها مطمئن باش��ند و مالحظات بهداش��تی به خوبی‬ ‫رعایت شود‪.‬‬ ‫به همین منظور‪ ،‬در ورودی س��الن های نمایشگاه‪ ،‬از طریق‬ ‫غربالگری و تب س��نج و ارائه بس��ته کاملی از لوازم بهداشتی‬ ‫ش��امل ماس��ک‪ ،‬دس��تکش‪ ،‬و ال��کل و ژل‪ ،‬بازدیدکنندگان‬ ‫تخصص��ی را مجهز به لوازم بهداش��تی کرده بودند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬دستگاه های مخصوص ضدعفونی کردن دست ها نیز در‬ ‫ورودی تمام سالن ها قرار گرفته و بازدیدکنندگان با استفاده از‬ ‫الکل و ژل دست ها را ضدعفونی کرده و وارد سالن ها می شدند‪.‬‬ ‫توس��عه فیزیکی و افزایش درصد مش��ارکت ها از جملــه‬ ‫پارامترهایــ��ی بود کــه بــه منظــور حفــظ بهداش��ــت‬ ‫و تامیــن س�لامت ش��رکت کنندگان در ایــن نمایشــگاه‬ ‫لحــاظ ش��ــده ب��ود‪ .‬معرفــی توانمندی ه��ا و محصوالت‪،‬‬ ‫برقــراری ارتبــاط مس��ــتقیم با مش��ــتریان‪ ،‬شــناخت‬ ‫رقبــا و محصــوالت انــه��ا‪ ،‬ارتبــاط بــا تامین کنندگان‬ ‫مــواد خــام‪ ،‬بروزرس��انی دانــ��ش تخصصــی‪ ،‬فرصــت‬ ‫جــذب ســرمایه گذار‪ ،‬انعقــاد قراردادهــای متعــدد و‪...‬‬ ‫نیز از مزایــای برگــزاری این نمایشــگاه بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد کمی و کیفی تولیدات متنوع ایرانی‬ ‫بهمن حس��ین زاده در گفت وگویی از رش��د کمی و کیفی‬ ‫تولی��دات متنوع ایرانی در نوزدهمین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫صنعت تاسیس��ات سرمایشی و گرمایش��ی خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫توجه ب��ه فناوری های جدید‪ ،‬تبادل دان��ش فنی و اطالعات‬ ‫روز بی��ن زنجیره تولی��د و مصرف با ایج��اد فرصت های تازه‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬توسعه بازارهای داخلی و خارجی با کاالها و‬ ‫اقالم باکیفیت رقابتی از اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه‬ ‫تخصصی بود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این نمایش��گاه تجهیزات فنی و پیش��رفته‬ ‫جدی��د‪ ،‬ظرفیت ه��ای ب��االی صنای��ع ایران��ی‪ ،‬ابداع��ات و‬ ‫نواوری ه��ای متخصصان ایرانی را در معرض دید اهل فن قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی ادام��ه داد‪ :‬تولیدکنن��دگان ایران��ی در ت��راز‬ ‫تولید کننده های جهانی هس��تند که ب��ا ارتقای کیفیت‪ ،‬نام و‬ ‫عبدالکریــ��م جاللــی‪ ،‬مدیر اجرایــی نمایش��ــگاه نیز‬ ‫در گفت وگوی��ی پیرام��ون چگونگــ��ی برگــ��زاری ایــن‬ ‫نمایشــگاه بــا وجــود محدودیت های اعمال شده در جهت‬ ‫مقابله با ویــروس کوویــد ‪ ۱۹‬گفــت‪ :‬ایــن نمایش��ــگاه‬ ‫نیــ��ز ماننــ��د بس��ــیاری از نمایش��ــگاه هایــی کــ��ه‬ ‫درحال حاضر بــا وجــود ش��ــیوع کرونــ��ا‪ ،‬بــا رعایــت‬ ‫پروتــکل های بهداش��ــتی در حــال برگــزاری اس��ــت‪،‬‬ ‫برپــا شــد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نمایش��گاه های برگزار ش��ــده درحال حاضر‬ ‫بــ��ا توجــ��ه بــ��ه ش��ــاخص تخصصــ��ی بــ��ودن‪،‬‬ ‫بازدیــدکننــده ه��ای ویــ��ژه خــ��ود را دارن��د و ایــ��ن‬ ‫امــ��ر فرصــ��ت مناس��ــب تری جهــ��ت رعایــ��ت‬ ‫دس��ــتورالعمل های بهداش��ــتی را بــه بازدیدکنندگان و‬ ‫برگزار کنندگان می دهد‪.‬‬ ‫جاللی در ادامه محدودیت های سفرهای خارجی به دلیــل‬ ‫«کرون��ا» را یکــی از دالیلــی عن��وان کــرد کــه مانــع از‬ ‫حضــور حداکثــری شرکت های خارجــی در نمایشــگاه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تصری��ح ک��رد‪ :‬بس��ــیاری از ش��رکت های‬ ‫تولیــدکننــ��ده خارجــ��ی در ایــن صنعــ��ت کــه در‬ ‫ایــ��ران نمایندگــی دارند بــا ارائ��ه خدمات و محصوالت‬ ‫خــود در ایــن نمایش��ــگاه خوش درخشیدند و از کیفیت‬ ‫برگزاری ان نیز راضی بودند‪.‬‬ ‫گروه نمایشگاه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫توجه به‬ ‫فناوری های‬ ‫جدید‪ ،‬تبادل‬ ‫دانش فنی و‬ ‫اطالعات روز بین‬ ‫زنجیره تولید و‬ ‫مصرف با ایجاد‬ ‫فرصت های تازه‬ ‫سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫توسعه بازارهای‬ ‫داخلی و خارجی‬ ‫با کاالها و اقالم‬ ‫باکیفیت رقابتی‬ ‫از اهداف‬ ‫اصلی برگزاری‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تخصصی صنعت‬ ‫تاسیسات بود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫استان اصفهان از بهره برداری محل جدید برگزاری‬ ‫رویدادهای نمایشگاهی اس��تان در نیمه ابان خبر‬ ‫داد‪ .‬علی یارمحمدیان با اش��اره ب��ه اینکه اصفهان‬ ‫یک��ی از اس��تان های فع��ال و تاثیرگ��ذار در حوزه‬ ‫اقتصادی و صنعت کش��ور به ش��مار می رود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این اس��تان سال ها از نبود یک محل استاندارد برای‬ ‫برگ��زاری رویدادهای نمایش��گاهی رنج می برد اما‬ ‫با فعالیت های انجام ش��ده‪ ،‬مح��ل جدید برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی اس��تان تکمیل شده و‬ ‫بهره برداری از ان در نیمه ابان ماه اغاز می شود‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه اس��تان اصفهان در حوزه فوالد‪ ،‬سنگ‪،‬‬ ‫طال‪ ،‬دام و طیور‪ ،‬گل و گیاه‪ ،‬فرش و‪ ...‬حرف نخست‬ ‫را در کش��ور می زند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در چنین شرایطی‬ ‫الزم اس��ت نمایش��گاه بین المللی اصفهان به عنوان‬ ‫نقط��ه معرفی و ایجاد ارتباط��ات و تعامالت تجاری‬ ‫میان فعاالن اقتصادی نقش افرینی ویژه ای داش��ته‬ ‫باش��د؛ این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که محلی‬ ‫اس��تاندارد و بی نظی��ر برای برگ��زاری رویدادهای‬ ‫نمایشگاهی وجود داشته باشد‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با اشاره به‬ ‫اختصاص زمینی به مساحت ‪۴۷‬هکتار برای ساخت‬ ‫مح��ل دائمی برگ��زاری رویدادهای نمایش��گاهی‬ ‫اس��تان تصریح کرد‪ :‬این نمایشگاه‪ ،‬استانداردترین‬ ‫نمایش��گاهی است که در سطح کش��ور اجرا شده‪،‬‬ ‫چراکه یک سالن ‪۲۱‬هزار متری و ‪۳۰‬هزار مترمربع‬ ‫محوطه روباز برپایی رویدادهای نمایشگاهی را دارد‬ ‫و امکان برگزاری نمایشگاه های بین المللی مدرن را‬ ‫با زیر ساخت های مناسب را برای مشارکت کنندگان‬ ‫فراه��م می کن��د‪ .‬وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه فعاالن‬ ‫اقتصادی در بستر این نمایشگاه می توانند به توسعه‬ ‫ارتباطات تجاری خ��ود بپردازند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬پیش‬ ‫از س��اخت محل جدید نمایش��گاه ها و در زمانی که‬ ‫رویدادهای نمایش��گاهی در پل شهرس��تان برگزار‬ ‫می ش��د‪ ،‬ش��رکت های خارجی حاضر به مشارکت‬ ‫در نمایش��گاه ها نبودند چراکه فضای مناسبی برای‬ ‫برگزاری اینش نمایشگاه ها وجود نداشت اما اکنون‬ ‫شرایطی فراهم امده که شرکت های خارجی بتوانند‬ ‫در نمایشگاه اصفهان حضور یابند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شمارش معکوس برای‬ ‫افتتاح نمایشگاه اصفهان‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 11‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 28‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1645‬‬ ‫پیاپی ‪2963‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تحقق پویش استان سبز‬ ‫در گازرسانی اردبیل‬ ‫به�زاد عباس�ی‪-‬‬ ‫عملیات گازرس��انی به ‪۸۶‬‬ ‫روس��تای اس��تان اردبیل‬ ‫باوج��ود ب��رودت ه��وا و‬ ‫ش��رایط جوی نامس��اعد‬ ‫در ح��ال انجام اس��ت که‬ ‫ب��ا بهره ب��رداری از انها تا‬ ‫پایان امس��ال‪ ،‬اهالی این مناطق از نعمت گاز خانگی‬ ‫برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل در گفت وگوی‬ ‫اختصاص��ی با‬ ‫‪ ،‬با اش��اره ب��ه برخورداری ‪۹۵‬‬ ‫درصدی خانوار روس��تایی از گاز طبیعی در س��طح‬ ‫استان‪ ،‬ابراز امیدواری کرد با بهره برداری از پروژه های‬ ‫در دست اجرا‪ ،‬میزان برخورداری خانوار روستایی از‬ ‫نعمت گاز طبیعی به ‪ ۹۸‬درصد برس��د‪ .‬اس��ماعیلی‬ ‫افزود‪ :‬در پروژه های اجرایی شهرس��تان خلخال که‬ ‫‪ ۲۲‬روس��تای این شهرستان را ش��امل می شوند‪ ،‬با‬ ‫اجرای ش��بکه گازرس��انی به این روستاها که بیشتر‬ ‫انه��ا در مناطق صعب العبور و برف گی��ر قرار دارند‪،‬‬ ‫در اینده ای نزدیک مشکل تامین سوخت زمستانی‬ ‫روستاییان منطقه رفع می شود‪.‬‬ ‫تولد ربات سراشپز‬ ‫در «پارک یزد»‬ ‫از طرح نواورانه ربات سراش��پز‪ ،‬روز سه شنبه ‪۲۹‬‬ ‫مه��ر ‪ ۹۹‬در مرکز نواوری پ��ارک علم و فناوری یزد‬ ‫دفاع ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬مکانیس��م اجرا شده‬ ‫ای��ن طرح که ازس��وی علیرضا زنگنه‪ ،‬مهدی فردی‪،‬‬ ‫محمد دهقان منشادی و حامد صفری طراحی شده‬ ‫ی��ک رب��ات ‪ pick and place‬به صورت کارتزین‬ ‫است که کار ان برداشتن و خالی کردن ظروف مواد‬ ‫غذایی در امتداد س��ه خط اس��ت‪ .‬این ربات ظروف‬ ‫م��واد غذایی ک��ه روی یک نوار نقاله در حال حرکت‬ ‫هستند را تشخیص داده و بعد از برداشتن انها‪ ،‬مواد‬ ‫غذای��ی درون ان را در یک ظرف بزرگ تر با یکدیگر‬ ‫مخلوط می کند‪.‬‬ ‫اغاز سایکل پنجم تعاونی‬ ‫شتاب دهنده پیشگامان‬ ‫فراخ��وان ج��ذب تی��م ایده های کس��ب و کار در‬ ‫شرکت تعاونی شتاب دهنده نواوری پیشگامان اغاز‬ ‫شد و تا پایان ابان ادامه دارد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫گروه تعاونی پیشگامان‪ ،‬شرکت تعاونی شتاب دهنده‬ ‫نواوری پیش��گامان واقع در پردیس فناوری دانشگاه‬ ‫یزد در نظر دارد با برگزاری سایکل پنجم شتابدهی‬ ‫خ��ود از تیم ایده های کس��ب وکار در حوزه فناوری‬ ‫اطالع��ات و ارتباط��ات حمای��ت کن��د‪ .‬تیم ه��ای‬ ‫اس��تارت اپی می توانن��د در ص��ورت دارا ب��ودن‬ ‫ایده ه��ای کس��ب و کار در حوزه فن��اوری اطالعات‬ ‫ب��ا مراجع��ه به وب س��ایت این ش��رکت به نش��انی‬ ‫‪ www. shetabdehi. com‬در ای��ن فراخ��وان‬ ‫ش��رکت ک��رده و از حمایت های مالی‪ ،‬مش��اوره ای‪،‬‬ ‫حقوقی و‪ ...‬برخوردار ش��وند‪ .‬ای��ن فراخوان تا پایان‬ ‫ابان ادامه دارد‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫راه اندازی مرکز‬ ‫فوریت های‬ ‫بررسی مشکالت‬ ‫تولید در مازندران‬ ‫مرک��ز فوریت ه��ای بررس��ی مش��کالت واحده��ای تولی��دی و طرح ه��ای‬ ‫سرمایه گذاری در استان مازندران راه اندازی می شود‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران‪ ،‬حس��ینقلی قوانلو با اعالم این خبر‬ ‫گفت‪ :‬این مرکز امروز با حضور دین پرست‪ ،‬معاون وزیر کشور و قائم مقام رئیس‬ ‫س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید کش��ور راه اندازی خواهد شد‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران افزود‪ :‬این مرکز برای نخس��تین بار در س��طح‬ ‫کش��ور و در اس��تان مازندران راه اندازی خواهد ش��د‪ .‬وی هدف از راه اندازی این‬ ‫مرک��ز را اهتم��ام ویژه نهادهای اجرایی برای رفع موانع و مش��کالت واحدهای‬ ‫تولی��دی و بنگاه��ای اقتصادی و طرح های س��رمایه گذاری عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫حل و فصل مش��کالت واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مرتبط به تکمیل و‬ ‫راه اندازی طرح های نیمه تمام‪ ،‬تامین مالی و تعیین تکلیف بدهی های معوق و‬ ‫همچنین رفع مشکالت مرتبط با محیط زیست‪ ،‬منابع طبیعی و معادن در این‬ ‫مرکز پیگیری خواهد شد‪ .‬قوانلو در پایان اظهارکرد‪ :‬در مرکز فوریت های بررسی‬ ‫مش��کالت واحده��ای تولیدی و طرح های س��رمایه گذاری‪ ،‬نمایندگان برخی‬ ‫نهادهای اجرایی به طور ثابت حضور خواهند داشت‪ .‬براساس برنامه ریزی های‬ ‫انجام شده این مرکز که در سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مستقر خواهد‬ ‫شد‪ ،‬به طور شبانه روزی گزارش مشکالت حاکم بر واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫و طرح های سرمایه گذاری استان را دریافت می کند‪ .‬گزارش های دریافتی نیز‬ ‫بالفاصله در سامانه مربوط به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بارگذاری‬ ‫ش��ده و مدیران نهادهای مربوط موظفند در کمترین زمان این مش��کالت را‬ ‫بررسی و نسبت به رفع ان اقدام کنند‪.‬‬ ‫در بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دوران کرونا عنوان شد‬ ‫اختصاص بخشی از درامد به حوزه مسئولیت اجتماعی‬ ‫سیما زاهدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در دوران کرونا‬ ‫مسئولیت‬ ‫اجتماعی‬ ‫پررنگ تر شده‬ ‫و امیدوارم‬ ‫بتوانیم در این‬ ‫راستا اقداماتی‬ ‫که در شان‬ ‫هموطنان مان‬ ‫است‪،‬‬ ‫انجام دهیم‬ ‫رئی��س اتاق بازرگان��ی اصفهان در وبینار «مس��ئولیت‬ ‫اجتماع��ی ش��رکت ها در دوران کرون��ا» ک��ه ب��ه هم��ت‬ ‫کمیسیون مس��ئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران و کمیس��یون‬ ‫مس��ئولیت های اجتماع��ی و تش��کل های ات��اق بازرگانی‬ ‫اصفهان برگزار ش��د‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بنگاه های اقتصادی نباید‬ ‫درباره انجام مسئولیت های اجتماعی خود در بحران کرونا‬ ‫تعلل کنند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬مس��عود گلشیرازی درباره‬ ‫ل��زوم توجه بنگاه ه��ای اقتصادی و اتاق ه��ای بازرگانی به‬ ‫ت اجتماعی اظهارک��رد‪ :‬بیش از ‪ ۸۵‬تا ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫مس��ئولی ‬ ‫اقتص��اد ایران دولتی و عمومی اس��ت ک��ه زکات و خمس‬ ‫نمی دهند و در نتیجه ش��اهد وضعیت ازاردهنده اختالف‬ ‫طبقاتی روزافزون هس��تیم‪ .‬اختصاص ‪ ۲۰‬درصد درامد به‬ ‫قش��رهای اس��یب پذیر در اقتصاد دولتی مغفول مانده که‬ ‫نتیجه ان را در افزایش اختالف طبقاتی در جامعه ش��اهد‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کرونا ازمون و تلنگری برای بش��ر بود‬ ‫ت��ا ببیند ایا به مس��ئولیت اجتماعی خ��ود عمل می کند‬ ‫یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬یک ماه از س��ال تحصیلی گذش��ته اس��ت‬ ‫و ام��ار دانش ام��وزان اصفهانی که به دلی��ل فقر نهادی در‬ ‫خانواده های خود ترک تحصیل کرده اند‪ ،‬تاسف بار است‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگان��ی اصفهان افزود‪ :‬امروز س��ود ‪۵۰‬‬ ‫شرکت نخست استان اصفهان که عموما دولتی و خصولتی‬ ‫هس��تند‪ ،‬بیش از ‪ ۷۰‬هزار میلیارد تومان براورد ش��ده‪ ،‬در‬ ‫حالی که تهیه تبلت برای دانش اموزان مس��تضعف با ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان امکان پذیر بود؛ پ��س بنگاه های اقتصادی‬ ‫نبای��د در انج��ام مس��ئولیت های اجتماع��ی تعل��ل کنند‬ ‫و در نظ��ر گرفت��ن بودجه هایی در حد چن��د دهم درصد‬ ‫به عن��وان مس��ئولیت اجتماعی و صرف کردن بخش��ی از‬ ‫ان در موضوع��ات غیربنیادی‪ ،‬منجر ب��ه انفجار اجتماعی‬ ‫می ش��ود که صاحبان بنگاه های اقتصادی را از کسب وکار‬ ‫خود بازمی دارد‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اتاق های بازرگانی‬ ‫به منظ��ور رف��ع ابرچالش های خود و جامع��ه باید با ایجاد‬ ‫نظام ارتباطی میان اعضای خود به تجمیع منابع‪ ،‬روش ها‬ ‫و اهداف بپردازند تا جامعه بیش از این دچار شکاف فزاینده ‬ ‫ارباب رعیتی نشود‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون مسئولیت اجتماعی اتاق اصفهان در‬ ‫پایان گفت‪ :‬ما در اتاق بازرگانی اصفهان‪ ،‬موضوع مسئولیت‬ ‫اجتماع��ی را به عنوان وظیفه اصل��ی خود مورد توجه قرار‬ ‫داده ایم‪ .‬در س��ال گذشته س��عی کردیم پررونق ترین گام‬ ‫تجمیعی سه گانه بنگاه‪ ،‬اتاق و احاد ملت را برقرار کنیم تا‬ ‫در دوران کرونا رس��الت خود را انجام دهیم‪ .‬اما الزم اس��ت‬ ‫بیش از این فعالیت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کرونا و محک مسئولیت اجتماعی‬ ‫در ابتدای این وبینار نیز رئیس کمیس��یون مس��ئولی ‬ ‫ت‬ ‫اجتماعی و حاکمیت ش��رکتی ات��اق ایران‪ ،‬دوران کرونا را‬ ‫تجربه جدید و تلخی برای بشریت دانست‪.‬‬ ‫مس��عود بنابی��ان ب��ا بیان اینک��ه به طور قط��ع فعالیت‬ ‫کمیسیون مس��ئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق‬ ‫ایران با تغییرات زیادی روبه رو خواهد شد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬شاید‬ ‫این فعالیت ها نیاز به بازتعریف و همسان س��ازی با شرایط‬ ‫فعلی داشته باشد‪.‬‬ ‫بنابیان با اش��اره به اینکه کش��ورمان با توجه به شرایط‬ ‫ایجاد سرای نواوری با هدف اعتمادسازی میان صنعت و دانشگاه‬ ‫بهروزراعی‪ -‬مجتبی مالاحمدی‪ ،‬رئیس دانشگاه‬ ‫ازاد اس�لامی واحد دهق‪ ،‬حلقه گمشده بین صنعت‬ ‫و دانش��گاه را نب��ود اعتماد بین فع��االن اقتصادی و‬ ‫دانش��گاهیان از گذشته دور دانس��ت و ایجاد سرای‬ ‫ن��واوری را گام مهم��ی در ایجاد اعتم��اد میان این‬ ‫دو بخ��ش عنوان کرد و افزود‪ :‬در ای��ن دوره از اتاق‬ ‫بازرگانی اصفهان‪ ،‬تالش ها برای توسعه ارتباط میان‬ ‫صنعت و دانشگاه افزایش یافت و در این راستا مرکز‬ ‫نواوری اتاق بازرگانی و دانش��گاه (س��رای نواوری)‬ ‫تاسیس شد‪.‬‬ ‫هدف اصلی از ایجاد این س��را‪ ،‬توس��عه ارتباطات‬ ‫دو بخ��ش و هدای��ت ای��ن ام��ر ب��وده و تاکن��ون‬ ‫تفاهمنامه هایی با دانش��گاه ازاد اس�لامی‪ ،‬دانشگاه‬ ‫صنعت��ی و دانش��گاه هنر اصفهان داش��ته ایم و چند‬ ‫شرکت و فعال اقتصادی نیز برای برنامه های خود به‬ ‫دانشگاه ها مراجعه و مشکالت خود را مطرح کرده اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬مالاحمدی افزود‪:‬‬ ‫اصلی تری��ن هدف ما برای راه اندازی س��رای نواوری‬ ‫اتاق بازرگانی این اس��ت که برای صنعت و صاحبان‬ ‫صنایع حل مسئله کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ام��روز با توجه به زیرس��اخت های‬ ‫موجود‪ ،‬ش��رایط توس��عه صنعتی را نداریم و توسعه‬ ‫گردشگری اولویت اصلی و اقتصاد دانش بنیان‪ ،‬گزینه‬ ‫دوم برای توسعه استان است‪.‬‬ ‫در اس��تان اصفهان ظرفیت های زی��ادی در حوزه‬ ‫صنای��ع و اقتص��اد دانش بنیان وج��ود دارد که هنوز‬ ‫مورد بهره برداری درس��ت قرار نگرفته است‪ .‬در نظر‬ ‫داریم در این سرا به این مهم توجه کنیم‪.‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬روزهای س��ختی را پشت س��ر می گذارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دولت توان حمایت از قشرها و صنایع اسیب دیده را ندارد‬ ‫و تا امروز از س��وی دولت‪ ،‬هیچ فعالیت حمایتی ندیده ایم‬ ‫و ای��ن ام��ر نقش ش��رکت ها را در حمای��ت از بخش های‬ ‫اس��یب دیده پررنگ تر می کند‪ .‬در دوران کرونا مسئولیت‬ ‫اجتماعی پررنگ تر ش��ده و امیدوارم بتوانیم در این راس��تا‬ ‫اقداماتی که در شان هموطنان مان است‪ ،‬انجام دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پرهیز از مسئولیت اجتماعی دکوراسیونی‬ ‫مش��اور وزیر نفت در امور اجتماعی نیز با بیان اینکه ما‬ ‫باید از مس��ئولیت اجتماعی دکوراسیونی پرهیز کنیم و به‬ ‫س��مت مس��ئولیت نهادی برویم‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط کنونی‬ ‫بح��ران کرونا اگر قرار باش��د کاری انجام ش��ود‪ ،‬باید قبل‬ ‫از وق��وع حادث��ه انجام ش��ود‪ .‬امیر طالبیان اف��زود‪ :‬ما اگر‬ ‫قبل از کرونا روی س��اختارها کار کرده باش��یم‪ ،‬می توانیم‬ ‫ب��ا این وی��روس مقابله کنیم‪ .‬وی گف��ت‪ :‬در گفتار برخی‬ ‫اندیش��مندان ‪ ۵‬پیام شامل؛ فقدان رهبری جهانی‪ ،‬تقویت‬ ‫بنیان های اساس��ی زندگی بش��ر‪ ،‬برخورد یکسان ویروس‬ ‫کرونا با همه‪ ،‬داوری و صالحیت دولت ها با ش��یوع کرونا و‬ ‫بازبینی در مس��ئولیت اجتماعی وجود دارد که باید به انها‬ ‫توج��ه ک��رد‪ .‬طالبیان همچنین افزود‪ :‬در وزارت نفت ما ‪۵‬‬ ‫راهبرد را با ش��یوع ویروس کرون��ا تعریف کردیم تا بدانیم‬ ‫مسئولیت اجتماعی چیست و اینکه یکطرفه‪ ،‬خیرخواهانه‪،‬‬ ‫موردی و اجباری نیست‪ .‬این راهبردها شامل مفهوم سازی؛‬ ‫حقوق ذی نفعان و مفهومی به نام رفاه اجتماعی که در دنیا‬ ‫کسی پاس��خگوی ان نیست و باید جایگزین شود؛ توسعه‬ ‫ناقص بدتر از توس��عه نیافتگی اس��ت و نهادس��ازی و قرار‬ ‫گرفتن توانمندسازی در دستور کار‪.‬‬ ‫رئیس دانش��گاه ازاد اس�لامی واح��د دهق افزود‪:‬‬ ‫پایان نامه ه��ای دانش��جویی مناب��ع اطالعاتی خوبی‬ ‫هستند که مورد اس��تفاده قرار نمی گیرد‪ ،‬همچنین‬ ‫می توان به دانش��جویان از سوی صنایع پیشنهاداتی‬ ‫ب��رای تدوین پایان نامه ارائ��ه داد و از انها در صنعت‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی از دانش��گاه ازاد اس�لامی واحد دهق به عنوان‬ ‫نخستین واحد دانشگاهی همجوار صنعت کشور نام‬ ‫برد و گف��ت‪ :‬کاراموزی دانش��جویان باید در صنایع‬ ‫هدفمند شود‪.‬‬ ‫گاهی مقاالت اساتید پس از چاپ بایگانی می شود‬ ‫که باید از این ظرفیت اس��تفاده شود و در واحدهای‬ ‫صنعتی محلی برای ازمایش��گاه اس��اتید و بهره وری‬ ‫کافی از این بخش داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حرکت به سوی فضای برد‪-‬برد‬ ‫همچنین در این وبینار س��یدمحمود عبادی‪ ،‬مس��ئول‬ ‫کمیته حاکمیت شرکتی اتاق ایران گفت‪ :‬نگاه به مسئولیت‬ ‫اجتماعی از س��ر دلس��وزی نیس��ت‪ ،‬بلکه این موضوع یک‬ ‫تکلیف اس��ت که عمل به ان فضای برد‪-‬برد را برای بنگاه‬ ‫اقتص��ادی و ذی نفعان ان فراهم می کند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫تعری��ف واح��دی از نق��ش ذی نفعان در ح��وزه حاکمیت‬ ‫ش��رکتی وجود ن��دارد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬اما ای��ن تعاریف وجه‬ ‫اشتراکی دارند‪ .‬همواره در تعاریف حاکمیت شرکتی از واژه‬ ‫ذی نفع اس��تفاده شده‪ ،‬چون انچه در نگاه اول از حاکمیت‬ ‫شرکتی تصور می شود‪ ،‬ارتباطاتی است که میان مدیرعامل‬ ‫و هیات مدی��ره وج��ود دارد در صورتی ک��ه منظور وجود‬ ‫س��اختاری است که منافع تمام ذی نفعان به ویژه جامعه را‬ ‫تضمین کند‪ .‬عبادی درباره پیشنهادات خود برای عمل به‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی در شرکت ها اظهارکرد‪ :‬تغییر نگرش‬ ‫و باور این مفهوم که حاکمیت ش��رکتی زمینه س��از توسعه‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی است که می تواند فضایی فراهم اورد‬ ‫که انجام مس��ئولیت های اجتماعی از رویکردی داوطلبانه‬ ‫به یک وظیفه قانونی تبدیل شود‪ ،‬یکی از این پیشنهادات‬ ‫اس��ت‪ .‬وی فرهنگ س��ازی برای درک مفه��وم حاکمیت‬ ‫ش��رکتی با تمام اصول و ابع��اد ان در بنگاه های اقتصادی‬ ‫کش��ور‪ ،‬بهره مندی از ظرفیت های اتاق ایران برای توسعه‬ ‫اموزش های حاکمیت ش��رکتی‪ ،‬تاکی��د ویژه بر هم افزایی‬ ‫مفاهیم حاکمیت ش��رکتی و مسئولیت اجتماعی از طریق‬ ‫کمیس��یون های مختلف اتاق و تالش برای ایجاد رقابت در‬ ‫سطح ملی با طراحی جایزه ملی حاکمیت شرکتی را دیگر‬ ‫اقدامات پیشنهادی در این زمینه دانست‪.‬‬ ‫اقدامات مرکزخیرین اصناف یزد‬ ‫زین�ب زارع‪ -‬رئیس اتاق اصناف یزد گفت‪:‬‬ ‫مرکز نیکوکاری خیرین اصناف اس��تان یزد با‬ ‫کمک خی��ران و بازاریان اس��تان در کمک به‬ ‫نیازمندان جامعه به طور جدی کوش��ا بوده و از‬ ‫همه بازاریان برای مشارکت در برنامه های این‬ ‫مرکز دعوت می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از یزد‪ ،‬علیرضا حس��نی‪،‬‬ ‫رئیس مرکز نیکوکاری خیرین اصناف اس��تان‬ ‫یزد گفت‪ :‬مرکز نیکوکاری خیرین اصناف یزد‬ ‫همچون گذشته در جمع اوری انفاق خیرین و‬ ‫بازاریان پیشقدم بوده و خیرات شما را به دست‬ ‫نیازمندان جامعه رس��انده است‪ .‬حسنی افزود‪:‬‬ ‫ش��روع فعالی��ت ای��ن مرک��ز از اول فروردین‬ ‫‪ ۹۹‬بوده اس��ت اما در این زم��ان کم اقدامات‬ ‫چش��مگیری در راس��تای کمک به نیازمندان‬ ‫انجام داده است‪.‬‬ ‫رئیس ات��اق اصناف ی��زد در ارائ��ه گزارش‬ ‫اقدامات مرکز نیکوکاری خیرین اصناف گفت‪:‬‬ ‫خرید تجهیزات بیمارس��تانی برای بیمارستان‬ ‫شهید صدوقی یزد و بیمارستان شهدای کارگر‪،‬‬ ‫توزیع ماس��ک و دس��تکش در بیمارستان ها و‬ ‫همچنین کمک به درمان ‪ ٥٠‬بیمار س��رطانی‬ ‫در استان یزد‪ ،‬کمک به تکمیل و ساخت خانه‬ ‫برای ‪ ۳‬خانواده بی سرپرس��ت و نیازمند و تهیه‬ ‫‪ ۱۰‬سرویس کامل جهیزیه به ‪ 10‬نو عروس از‬ ‫جمله این اقدامات است‪ .‬پرداخت وام کم بهره‬ ‫به کسبه‪ ،‬اهدای سبد معیشتی به نیازمندان از‬ ‫دیگر اقدامات این مرکز به شمار می رود‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 11‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 28‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1645‬‬ ‫پیاپی ‪2963‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫دنباله روی فوالد از اقتصادهای بزرگ جهان‬ ‫‹ ‹نگاهی به امار تولید ‪ ۹‬ماهه‬ ‫‪ ،‬براس��اس امار منتش��ر شده از سوی‬ ‫به گزارش‬ ‫انجم��ن جهانی ف��والد‪ ،‬تولید فوالد خ��ام جهان در ‪ ۹‬ماه‬ ‫نخست سال جاری‪ ،‬یک میلیارد و ‪ ۳۳۴‬میلیون تن گزارش‬ ‫ش��ده اس��ت؛ یعنی تولید فوالد جهان با گذشت ‪ ۳‬فصل از‬ ‫شروع سال جاری میالدی‪ ،‬در مقایسه با مدت مشابه سال‬ ‫‪ ،۲۰۱۹‬افت ‪ ۳.۲‬درصدی داشته است‪ .‬البته در این میان‪،‬‬ ‫امار تولید برخی مناطق در همین بازه زمانی افزایشی بوده‬ ‫است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬مجموع تولید کشورهای اسیایی در ‪۹‬‬ ‫ماه منتهی به اخر سپتامبر ‪ ۲۰۲۰‬برابر ‪ ۱۰۰۰۱.۷‬میلیون‬ ‫تن براورد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ‪،۲۰۱۹‬‬ ‫رش��د ‪ ۰.۲‬درصدی را نشان می دهد‪ .‬بخش قابل توجهی از‬ ‫این رش��د تولید را باید ناش��ی از بهبود عملکرد چین در‬ ‫تولید فوالد دانس��ت‪ .‬میزان تولید فوالد این کشور از ‪۷۴۸‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۳۶‬هزار تن در سال ‪ ۲۰۱۹‬به ‪ ۷۸۱‬هزار و ‪۵۹۳‬‬ ‫میلیون تن در سال جاری میالدی رسیده؛ یعنی رشد ‪۴.۵‬‬ ‫درص��دی را تجربه کرده اس��ت‪ .‬در همین حال امار تولید‬ ‫برخی کش��ورها در این بازه زمانی مثبت گزارش شده که‬ ‫ازجمله انها می توان به ایران‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ش��یلی‪ ،‬مصر‪ ،‬ویتنام‬ ‫و‪ ...‬اش��اره کرد‪ .‬ایران نیز در رده کش��ورهایی قرار دارد که‬ ‫میزان تولید ان در ‪ ۹‬ماه نخس��ت س��ال جاری رو به رشد‬ ‫گزارش ش��ده اس��ت‪ .‬میزان تولید فوالد خام ایران در بازه‬ ‫زمانی مورد بحث طی سال جاری برابر ‪ ۲۰‬میلیون و ‪۸۲۲‬‬ ‫هزار تن گزارش ش��ده اس��ت‪ .‬این رقم تولید در مقایسه با‬ ‫امار تولید ‪ ۱۹‬میلیون و ‪ ۵۰‬هزار تنی س��ال گذشته‪ ،‬رشد‬ ‫‪ ۹.۳‬درصدی داش��ته است‪ .‬با این وجود‪ ،‬روند تولید فوالد‬ ‫در اغلب کشورها منفی گزارش شده است‪ .‬امار تولید فوالد‬ ‫برای کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا در ‪ ۹‬ماه نخست سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬برابر با ‪ ۹۹.۴‬میلیون تن گزارش ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫رقم در مقایس��ه با تولید فوالد این منطقه در سال گذشته‬ ‫میالدی افت قابل توجه ‪ ۱۷.۹‬درصدی را نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫تولید فوالد خام کشورهای سی ای اس در بازه زمانی مورد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫با وجود ش��روع موج دوم و حتی س��وم ش��یوع ویروس‬ ‫کووی��د ‪ ،۱۹‬صنع��ت فوالد چندان هم از ای��ن روند متاثر‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬بخش��ی از این موضوع را می توان به بهبود‬ ‫رش��د اقتصادی چین و اثرگذاری قابل توجه ان بر صنعت‬ ‫دانس��ت‪ .‬با این وجود در اس��تانه انتخابات ایاالت متحده‬ ‫قرار داریم؛ کش��وری که درحال حاضر بزرگ ترین اقتصاد‬ ‫جهان اس��ت و نتیجه این انتخابات می تواند تاثیر بسزایی‬ ‫بر صنایع اس��تراتژیکی مانند فوالد داشته باشد‪ .‬به گزارش‬ ‫انجمن جهانی فوالد ‪ ،worldsteel‬تولید فوالد خام برای‬ ‫‪ ۶۴‬کش��ور عضو این انجمن در ماه س��پتامبر (ش��هریور و‬ ‫مهر) س��ال جاری برابر ‪ ۱۵۶.۴‬میلیون تن گزارش ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن رقم تولید در مقایس��ه با ام��ار تولید ماه اوت‬ ‫کاهش��ی بوده اس��ت‪ .‬با این وجود‪ ،‬نرخ تولید در این ماه‬ ‫در مقایس��ه با سپتامبر سال ‪ ،۲۰۱۹‬رشد ‪ ۲.۹‬درصدی را‬ ‫تجربه کرده است‪.‬‬ ‫با ورود موج اول کرونا به منطقه اروپا ش��اهد اعمال محدودیت های‬ ‫س��ختگیرانه و به دنب��ال ان از رونق افت��ادن فعالیت صنایع فوالدی‬ ‫بودی��م‪ .‬اثرات این ویروس همچنان با گذش��ت چندین ماه در روند‬ ‫فعالیت صنایع فوالدی اروپا‪ ،‬قابل مشاهده است‬ ‫بحث برابر ‪ ۷۴.۳‬میلیون تن بوده که در مقایس��ه با مدت‬ ‫مشابه سال ‪ ۲۰۱۹‬افت ‪ ۲.۵‬درصدی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫تولی��د فوالد خام امریکای ش��مالی نیز در ‪ ۹‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۲۰‬حدود ‪ ۷۴‬میلیون تن براورد ش��ده و نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال ‪ ۲۰۱۹‬کاهش ‪ ۱۸.۲‬درصدی را ثبت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید فوالد زیر ذره بین‬ ‫میزان تولید فوالد خام چین در ماه سپتامبر برابر ‪۹۲.۶‬‬ ‫میلیون تن گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬حدود ‪ ۱۰.۹‬درصد بیش��تر شده است‪ .‬کره جنوبی‬ ‫نی��ز در رده کش��ورهایی قرار دارد که می��زان تولید فوالد‬ ‫خود را در س��ال جاری میالدی افزایش داده اس��ت‪ .‬تولید‬ ‫فوالد خام این کشور در ماه سپتامبر سال جاری برابر ‪۵.۸‬‬ ‫میلیون تن بود که در مقایس��ه با مدت مشابه سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫رشد ‪ ۲.۱‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫برزیل و ترکیه نیز در رده کشورهایی هستند که میزان‬ ‫تولید فوالد انها در ماه سپتامبر افزایشی بوده است‪ .‬تولید‬ ‫فوالد ترکیه با رشد ‪ ۱۸‬درصدی در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته به ‪ ۳.۲‬میلیون تن رس��ید‪ .‬در همین حال‬ ‫می��زان تولید برزیل نیز ب��ا افزایش ‪ ۷.۵‬درصدی برابر ‪۲.۶‬‬ ‫میلیون تن گزارش شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افت تولید ادامه دارد‬ ‫با وجود اینکه بس��یاری از کشورها طی ماه های گذشته‬ ‫تالش کرده اند به مس��یر رشد اقتصادی بازگردند اما هنوز‬ ‫فعالی��ت صنای��ع در کش��ورهای مختلف ب��ه روند عادی‬ ‫خود بازنگش��ته اس��ت‪ .‬هند به عنوان یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫فوالدس��ازان جهان در ماه س��پتامبر سال جاری برابر ‪۸.۵‬‬ ‫میلی��ون ت��ن فوالد خام تولید کرد که در مقایس��ه با امار‬ ‫تولید این کش��ور در مدت مش��ابه س��ال ‪ ،۲۰۱۹‬افت ‪۲.۹‬‬ ‫درصدی داش��ته اس��ت‪ .‬در همین بازه زمانی نیز ژاپن ‪۶.۵‬‬ ‫میلی��ون تن فوالد خام تولید کرد که در مقایس��ه با مدت‬ ‫مشابه سال گذشته افت ‪ ۱۹.۳‬درصدی را از ان خود کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ایاالت متحده نیز در رده بزرگ ترین فوالدس��ازان‬ ‫جهان قرار دارد‪ .‬این کش��ور در ماه س��پتامبر سال جاری‬ ‫براب��ر ‪ ۵.۷‬میلی��ون تن فوالد تولید کرد که در مقایس��ه با‬ ‫مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬افت ‪ ۱۸.۵‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫میزان تولید فوالد کش��ورهای س��ی ای اس نیز با افت ‪۰.۳‬‬ ‫درصدی در مقایس��ه با ماه س��پتامبر سال گذشته به ‪۸.۲‬‬ ‫میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹در جست وجوی اینده بازار فوالد‬ ‫چی��ن بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده و مصرف کننده فوالد‬ ‫جهان است؛ بنابراین شرایط و نحوه مواجهه ان با ویروس‬ ‫کووید ‪ ،۱۹‬تاثیر بس��زایی بر روند فعالیت صنایع فوالدی‬ ‫جهان داشته است‪.‬‬ ‫چین نخس��تین کش��وری بود که با همه گیری ویروس‬ ‫کرونا روبه رو ش��د و نخستین کشوری هم بود که توانست‬ ‫ای��ن بیماری همه گیر را کنت��رل کند؛ بنابراین روند تولید‬ ‫ف��والد ان به ش��رایط عادی بازگش��ت و حتی در مس��یر‬ ‫صعودی قرار گرف��ت‪ .‬اما چنانچه موج جدیدی از ویروس‬ ‫کرونا در این کش��ور اغاز ش��ود‪ ،‬اقتصاد این کشور دوباره‬ ‫تح��ت تاثیر قرار می گیرد‪ .‬بدون تردید این ش��رایط تاثیر‬ ‫بس��زایی بر اقتصاد این کش��ور دارد و به دنبال ان به افت‬ ‫عملک��رد صنایع ف��والد چین منجر می ش��ود‪ .‬موج دوم و‬ ‫حت��ی س��وم ویروس کرونا در بس��یاری از کش��ورها اغاز‬ ‫ش��ده؛ همین موضوع نیز تاثیر بسزایی بر عملکرد صنعت‬ ‫ف��والد و به دنب��ال ان‪ ،‬بازار خرید و ف��روش این محصول‬ ‫دارد‪ .‬دوباره همه گیری این ویروس در کشورهای اروپایی‬ ‫ش��دت گرفته است‪ .‬با ورود موج اول کرونا به منطقه اروپا‬ ‫ش��اهد اعمال محدودیت های س��ختگیرانه و به دنبال ان‬ ‫از رون��ق افتادن فعالیت صنای��ع فوالدی بودیم‪ .‬اثرات این‬ ‫وی��روس همچنان با گذش��ت چندین ماه در روند فعالیت‬ ‫صنایع فوالدی اروپا‪ ،‬قابل مشاهده است؛ بنابراین چنانچه‬ ‫دوباره س��خت گیری های جدیدی اعمال ش��ود‪ ،‬اثرات ان‬ ‫ب��ر صنعت ف��والد قابل توجه خواهد بود‪ .‬هن��د نیز در رده‬ ‫بزرگ ترین فوالدسازان دنیا است‪ .‬روند تولید فوالد در این‬ ‫کش��ور نیز تحت تاثیر همه گیری ویروس‪ ،‬کاهش��ی شد‪ .‬با‬ ‫این وجود هند نیز از حدود ‪ ۲‬ماه پیش حرکت به س��مت‬ ‫بهبود اقتصادی را اغاز کرده است‪ .‬بر همین اساس باید به‬ ‫بهبود عملکرد صنعت فوالد این کش��ور در اینده نزدیک‬ ‫امیدوار باش��یم‪ .‬توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد‬ ‫ک��ه برزیل دومین تولیدکننده س��نگ اهن و هش��تمین‬ ‫تولیدکننده فوالد جهان اس��ت‪ .‬همه گیری ویروس کرونا‬ ‫در ماه ه��ای اخی��ر‪ ،‬بر عملکرد صنایع فوالدی این کش��ور‬ ‫تاثیر داش��ته است‪ .‬هرچند روند تولید فوالد این کشور در‬ ‫ماه س��پتامبر صعودی بود و نقطه قوتی برای این صنعت‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹سیاست هم اثرگذار است‬ ‫با نزدیک ش��دن به ‪ 17‬اکتب��ر (‪ ۱۳‬ابان) یعنی اخرین‬ ‫روز انتخابات ریاس��ت جمهوری ای��االت متحده‪ ،‬حرف و‬ ‫حدیث ه��ا پیرامون این انتخاب افزایش می یابد‪ .‬به اعتقاد‬ ‫بس��یاری از کارشناسان‪ ،‬نتیجه این انتخابات تاثیر بسزایی‬ ‫ب��ر عملکرد صنایع به ویژه صنعت ف��والد دارد‪ .‬از انجا که‬ ‫ای��االت متح��ده درحال حاضر بزرگ تری��ن اقتصاد جهان‬ ‫است‪ ،‬هرگونه تغییری در روند مدیریت این کشور‪ ،‬اقتصاد‬ ‫را در سراسر دنیا متاثر می کند‪ .‬همین موضوع نیز صنعت‬ ‫فوالد و بازار این کامودیتی استراتژیک را دگرگون می کند‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ وعده های بسیاری برای شکوفایی صنعت‬ ‫ف��والد داده بود ک��ه در عمل به واقعیت نپیوس��ت‪ .‬با این‬ ‫وجود‪ ،‬چنانچ��ه نتیجه انتخابات به گونه ای رقم بخورد که‬ ‫ش��اهد تغییرات اساسی در سیاست گذاری های این کشور‬ ‫باش��یم‪ ،‬بورس های جهانی در گام نخس��ت عقب نش��ینی‬ ‫می کنن��د‪ .‬درنتیجه اف��ت قیمت دور از انتظار نخواهد بود‪.‬‬ ‫ام��ا چنانچه همین رئیس جمهور دوباره بر مس��ند قدرت‬ ‫ایاالت متحده بنش��یند؛ بازار ف��والد به روند طبیعی خود‬ ‫ادام��ه می دهد‪ .‬در همین حال باید تاکید کرد روابط میان‬ ‫چی��ن و ای��االت متحده نیز همواره م��ورد توجه بوده اند و‬ ‫تاثیر بس��زایی بر عملکرد صنایع داش��ته اند‪ .‬بدون تردید‬ ‫انتخاب رئیس جمهوری جدید و سیاس��ت های این کشور‬ ‫بر اقتصاد چین اثرگذار اس��ت‪ .‬در چنین شرایطی بسیاری‬ ‫اعتق��اد دارن��د انتخ��اب مجدد ترامپ به نفع چین اس��ت‬ ‫چراکه تاکنون توانس��ته از ش��رایط موجود به خوبی بهره‬ ‫بب��رد‪ .‬درنتیجه با انتخاب مجدد دونالد ترامپ به مس��ند‬ ‫ریاست جمهوری ایاالت متحده می تواند با همین روند در‬ ‫مسیر رشد اقتصادی گام بردارد‪.‬‬ ‫چنانچه نتیجه‬ ‫انتخابات ایاالت‬ ‫متحده به گونه ای‬ ‫رقم بخورد که‬ ‫شاهد تغییرات‬ ‫اساسی در‬ ‫ی های‬ ‫استراتژ ‬ ‫این کشور باشیم‪،‬‬ ‫بورس های جهانی‬ ‫در گام نخست‬ ‫عقب نشینی‬ ‫می کنند‬ ‫‹‹سخن پایانی‬ ‫نمودار‪:‬‬ ‫از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون‪ ،‬روند فعالیت‬ ‫صنایع فوالد تحت تاثیر هم هگیری ویروس کووید ‪۱۹‬‬ ‫بوده است‪ .‬هرچند در مواردی شاهد کنترل شیوع این‬ ‫ویروس بوده ایم اما اغاز موج های جدیدی از هم هگیری‬ ‫کرونا‪ ،‬دوباره جهانیان را نگران کرده اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫چنانچ��ه مو جه��ای جدید همه گی��ری زمینه اعمال‬ ‫ته��ای مجدد را فراهم کند بر روند فعالیت‬ ‫محدودی ‬ ‫صنایع نیز به شدت اثرگذار خواهد بود‪ .‬اکنون نیز در‬ ‫استانه انتخابات ایاالت متحده قرار داریم‪ ،‬نتیجه این‬ ‫انتخاب��ات از دیگر موضوعاتی اس��ت که روند فعالیت‬ ‫صنایع فوالد را در جهان متاثر می کند‪ .‬بنابراین باید‬ ‫منتظر نتایج نهایی انتخابات بود تا س��مت و س��وی‬ ‫اقتصاد و به دنبال ان عملکرد صنایع روشن شود‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫تولید‬ ‫محصوالت فوالدی‬ ‫افزایش یافت‬ ‫کل تولید میلگرد در سال ‪ ۹۸‬رقم ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۳۰۱‬هزار تن بود که ‪۶‬‬ ‫درصد بیشتر از سال پیش از ان (تولید ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۸۲۶‬هزار تن در سال‬ ‫‪ )۹۷‬به ثبت رس��ید‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬فوالدس��ازان در ‪ ۶‬ماه نخست امسال‬ ‫‪ ۶۲۶‬هزار تن انواع تیراهن تولید کردند که در مقایس��ه با رقم ‪ ۵۳۶‬هزار‬ ‫تن عملکرد دوره مشابه سال گذشته‪ ،‬افزایش ‪ ۱۷‬درصدی نشان می دهد‪.‬‬ ‫تولید تیراهن در سال گذشته یک میلیون و ‪ ۱۲۲‬هزار تن بود و رشد‬ ‫‪ ۸‬درصدی را نسبت به رقم یک میلیون و ‪ ۳۵‬هزار تن عملکرد سال ‪۹۷‬‬ ‫ثبت کرد‪ .‬کارنامه عملکرد فوالدس��ازان در نیمه نخس��ت امسال گویای‬ ‫تولید ‪ ۳۹۳‬هزار تن نبشی‪ ،‬ناودانی و سایر مقاطع است و نسبت به ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخس��ت سال گذشته که ‪ ۴۱۱‬هزار تن ثبت ش��ده بود‪ ،‬افت ‪ ۴‬درصدی‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬میزان تولید نبشی‪ ،‬ناودانی و س��ایر مقاطع در سال ‪۹۸‬‬ ‫افزون بر ‪ ۷۹۹‬هزار تن بود که در هم س��نجی با سال ‪ ۹۷‬و عملکرد ‪۷۶۹‬‬ ‫هزار تنی‪ ،‬رش��د ‪ ۴‬درصدی داش��ته اس��ت‪ .‬نیمه نخست امسال‪ ،‬مجموع‬ ‫تولید مقاطع طویل ازس��وی فوالدس��ازان برابر با ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۵۶۴‬هزار‬ ‫تن شد و نسبت به ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۹۰۶‬هزار تن عملکرد نیمه نخست سال‬ ‫گذشته‪ ،‬حاکی از رشد ‪ ۱۳‬درصدی است‪.‬‬ ‫مجموع مقاطع طویل تولیدی در س��ال گذش��ته به رقم ‪ ۱۰‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۲۲‬هزار تن رسید و در مقایسه با سال ‪ ۹۷‬که ‪ ۹‬میلیون و و ‪ ۶۳۰‬هزار‬ ‫ت��ن بود‪ ،‬بازدهی ‪ ۶‬درصدی را ثبت کرد‪ .‬تولید ش��مش فوالدی در نیمه‬ ‫نخست ‪ ۹۹‬به رقم ‪ ۱۴‬میلیون و ‪ ۳۹۲‬هزار تن رسید و در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال گذشته افزایش ‪ ۱۰‬درصدی نشان می دهد‪.‬‬ ‫رشد تولید صنایع معدنی‬ ‫در نیمه نخست امسال‬ ‫براس��اس اخرین امار منتش��ر شده از سوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ‪ ۶‬ماه نخست‬ ‫امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫از بین ‪ ۱۰‬محصول منتخب معدنی‪ ۶ ،‬محصول‬ ‫رشد تولید را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬از ‪ ۱۰‬محص��ول منتخب‬ ‫معدنی مورد بررس��ی در این گزارش‪ ،‬در نیمه‬ ‫نخست امس��ال‪ ،‬تولید فوالد خام و محصوالت‬ ‫فوالدی‪ ،‬کاتد مس‪ ،‬سیمان‪ ،‬شمش الومینیوم‬ ‫خالص و الومینا میزان تولیدش��ان نس��بت به‬ ‫مدت مش��ابه سال گذشته رش��د ‪ ۴.۷‬تا ‪۵۳.۲‬‬ ‫درصدی داش��ته اس��ت‪ .‬این در حالی است که‬ ‫کنسانتره زغال س��نگ‪ ،‬ظروف چینی‪ ،‬ظروف‬ ‫شیش��ه ای و شیش��ه جام‪ ،‬با افت تولید ‪ ۰.۶‬تا‬ ‫‪ ۱۸.۵‬درصدی در مدت زمان مورد بحث نسبت‬ ‫به سال گذش��ته‪ ،‬روبه رو بوده اند‪ .‬براساس این‬ ‫گ��زارش‪ ،‬ش��مش الومینیوم خال��ص در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخست امسال با رشد ‪ ۵۳.۲‬درصدی بیشترین‬ ‫درصد رشد را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫در ای��ن مدت‪ ۱۹۶ ،‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬تن از این‬ ‫محص��ول معدنی تولید ش��ده؛ در حالی که در‬ ‫مدت مش��ابه سال گذش��ته ‪ ۱۲۸‬هزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫تن شمش الومینیوم خالص تولید شده است‪.‬‬ ‫پس از ان س��یمان ب��ا ‪ ۱۴.۴‬درصد افزایش‬ ‫تولید نس��بت به ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال گذشته‬ ‫ک��ه ‪ ۳۱‬میلی��ون و ‪ ۱۵۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن تولید‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬در ‪ ۶‬ماه نخست امسال میزان تولید‬ ‫خ��ود را به ‪ ۳۵‬میلی��ون و ‪ ۶۳۹‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن‬ ‫رس��انده است‪ .‬محصوالت فوالدی و فوالد خام‬ ‫نی��ز در مدت مورد بحث امس��ال به ترتیب ‪۱۱‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۶۶۴‬هزارت��ن و ‪ ۱۳‬میلیون و ‪۹۲۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۰۰‬تولید ش��ده اس��ت‪ .‬این رقم تولید‬ ‫در مقایس��ه با ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۵۹۹‬هزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫ت��ن محصوالت ف��والدی و ‪ ۱۲‬میلیون و ‪۷۸۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۰۰‬تن فوالد خام تولید شده در مدت‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته به ترتیب ‪ ۱۰‬و ‪ ۹‬درصد‬ ‫رش��د تولید داشته اند‪ .‬کاتد مس نیز ‪ ۸.۱‬درصد‬ ‫در نیمه نخس��ت امسال نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته‪ ،‬رشد تولید داشته است‪ .‬در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخست سال گذشته ‪ ۱۳۳‬هزار و ‪۹۰۰‬تن کاتد‬ ‫مس تولید ش��ده که این عدد در ‪ ۶‬ماه نخست‬ ‫امس��ال به ‪ ۱۴۴‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تن رس��یده است‪.‬‬ ‫الومین��ا نیز با میزان تولی��د ‪ ۱۲۱‬هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫تن تولید ش��ده در ‪ ۶‬ماه نخست امسال نسبت‬ ‫ب��ه ‪ ۱۱۶‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تن تولید ش��ده در مدت‬ ‫مش��ابه سال گذشته‪ ،‬رشد ‪ ۴.۷‬درصدی داشته‬ ‫است‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬در مقابل اما ظروف‬ ‫چینی‪ ،‬شیش��ه جام‪ ،‬کنس��انتره زغال سنگ و‬ ‫ظروف شیش��ه ای به ترتیب کاهش تولید را در‬ ‫‪ ۶‬ماه نخست سال ‪ ۱۳۹۹‬نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬تجربه کرده اند‪ .‬در مدت زمان مورد‬ ‫بحث طی امس��ال‪ ،‬ظروف شیشه ای با افت ‪۰.۶‬‬ ‫درص��دی از ‪ ۲۷۶‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تن تولید ش��ده‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال گذشته به ‪ ۲۷۵‬هزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬تن در مدت مذکور امس��ال رسیده است‪.‬‬ ‫همچنین در نیمه نخس��ت امسال‪ ۷۶۲ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬تن کنس��انتره زغال سنگ تولید شده که‬ ‫نس��بت به ‪ ۷۸۶‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تن تولید ش��ده در‬ ‫‪ ۶‬ماه نخست س��ال گذشته افت ‪ ۳.۱‬درصدی‬ ‫تولید داشته است‪ .‬پس از ان شیشه جام نیز در‬ ‫‪ ۶‬ماه نخست امسال ‪ ۴۷۵‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تن تولید‬ ‫شده که نسبت به ‪ ۵۴۸‬هزار تن تولید شده در‬ ‫مدت مش��ابه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬با افت تولید ‪۱۳.۲‬‬ ‫درصدی روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬در ‪ ۶‬ماه نخست‬ ‫امسال نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته‪،‬‬ ‫تولید ظروف چینی بیش��ترین کاهش تولید را‬ ‫تجربه کرده اس��ت‪ .‬در ‪ ۶‬ماهه نخس��ت امسال‬ ‫‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تن ظروف چینی تولید ش��ده‬ ‫که نسبت به ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تن تولید شده در‬ ‫‪ ۶‬ماه نخست سال گذشته ‪ ۱۸.۵‬درصد کاهش‬ ‫تولید داشته است‪.‬‬ ‫بهینه سازی و ارتقای ایمنی ادامه دارد‬ ‫ناحیه انرژی و س��یاالت فوالد مبارکه بنابر رس��الت خود در‬ ‫حفظ اصول ایمنی و کاهش خطراتِ ‪ ۱۰‬ایس��تگاه تزریق گاز‬ ‫کل��ر در ش��رکت‪ ،‬پروژهای را با عنوان بهینه س��ازی و اصالح‬ ‫اتاقک های تزریق گاز کلر با موفقیت اجرا کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفهان‪،‬‬ ‫کارشناس تعمیرات برق و اتوماسیون و ابزار دقیق واحد توزیع‬ ‫س��یاالت فوالد مبارکه در این باره گف��ت‪ :‬با توجه به خطرات‬ ‫زیاد مرتبط با ایس��تگاه های گاز کلر در کشور‪ ،‬امور اب وزارت‬ ‫نیرو تهیه دس��تورالعمل های احداث س��امانه های کلرزنی در‬ ‫تصفیه خانه های اب و فاضالب را با هماهنگی سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی کش��ور در دس��تور کار قرار داد و پس از تصویب‬ ‫هیات وزی��ران ان را ب��رای ابالغ به عوام��ل ذی نفع نظام فنی‬ ‫اجرایی کشور ارسال کرد‪.‬‬ ‫مهدی ش��فیعی افزود‪ :‬ناحیه انرژی و سیاالت فوالد مبارکه‬ ‫بناب��ر رس��الت خود در حفظ اصول ایمن��ی و کاهش خطرات‬ ‫‪ ۱۰‬ایس��تگاه تزریق گاز کلر در ش��رکت‪ ،‬پروژه ای را با عنوان‬ ‫بهینه س��ازی و اص�لاح اتاقک های تزریق گاز کل��ر مطابق با‬ ‫ضابط��ه ‪ ۶۷۳‬وزارت نی��رو تعریف کرد و پ��س از طی مراحل‬ ‫اداری و انتخاب پیمانکار‪ ،‬این پروژه وارد فاز اجرا شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه بیش��ترین اس��تفاده از گاز کلر در‬ ‫کولینگ تاورهای سطح شرکت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کولینگ تاورها‬ ‫ی��ا برج ه��ای خنک کننده تجهیزی برای دف��ع حرارت اب به‬ ‫محیط اس��ت ک��ه در فرایند خن��ک کاری تجهی��زات مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬در ای��ن فرایند تزریق گاز کلر در اب‬ ‫گردشی کولینگ تاور باعث جلوگیری از رشد باکتری‪ ،‬جلبک‬ ‫و همچنین گندزدایی ان می شود‪ .‬این کارشناس واحد انرژی‬ ‫و سیاالت تصریح کرد‪ :‬گاز کلر به صورت خالص یک گاز سمی‬ ‫بس��یار خطرناک بوده و اس��تفاده از این روش مستلزم رعایت‬ ‫نکات ایمنی خاصی است‪.‬‬ ‫ش��فیعی با اش��اره به فرایند کار پیش از اجرای این پروژه‬ ‫گفت‪ :‬این روش به دلیل تماس فرد با کپس��ول و ورود فرد به‬ ‫اتاقک بسیار پرخطر بود؛ ضمن اینکه اهک موجود در حوضچه‬ ‫بع��د از مدت زمانی رس��وب می کرد و کل��ر فرصت کافی برای‬ ‫واکنش نداشت؛ درنتیجه کلر دوباره به سطح اب می امد و فرار‬ ‫می کرد‪ .‬اما در روش جدید خنثی سازی که پس از اجرای این‬ ‫پروژه انجام می شود‪ ،‬از مخزنی به نام اسکرابر استفاده می شود‬ ‫که درون خود حاوی س��ود مایع اس��ت‪ .‬چنانچه گاز کلر به هر‬ ‫دلیلی نش��ت کند‪ ،‬سنس��ورهای حساس به گاز کلر با گزارش‬ ‫به ‪ PLC‬و فرمان به مکنده گاز‪ ،‬در داخل اتاقک ها جریان هوا‬ ‫ایجاد می کند تا کل هوای الوده به گاز کلر به داخل اس��کرابر‬ ‫وارد ش��ود و با استفاده از سود داخل اسکرابر‪ ،‬گاز کلر واکنش‬ ‫شیمیایی دهد و به اب ژاول تبدیل شود‪.‬‬ ‫وی در پایان از کارکنانی که در اجرای این پروژه همکاری و‬ ‫به بهترین شکل ممکن در حل موانع و مشکالت‪ ،‬تیم اجرایی‬ ‫را یاری کردند‪ ،‬تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 11‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 28‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1645‬‬ ‫پیاپی ‪2963‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت تمرکز‬ ‫بر بازار چین‬ ‫اقدامات‬ ‫زیربنایی‬ ‫ایمیدرو‬ ‫در بوشهر‬ ‫رامین قربان زاده‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫خبر‬ ‫ورود اب خلیج فارس‬ ‫به یزد‬ ‫‪ ۵۰‬پروژه با اختصاص ‪ ۵۰‬میلیارد ریال اعتبار اجرایی می شود‬ ‫گل گهر‪ ،‬صنعت پژوهش محور‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در راستای‬ ‫دستیابی‬ ‫به اهداف‬ ‫چشم انداز‬ ‫گل گهر در ‪۱۰‬‬ ‫سال اینده‪ ،‬این‬ ‫شرکت با ایجاد‬ ‫زیرساخت های‬ ‫مناسب‬ ‫پژوهشی‪،‬‬ ‫بستری مطلوب‬ ‫برای حضور‬ ‫پژوهشگران‬ ‫در پژوهش های‬ ‫صنعت‬ ‫سنگ اهن‬ ‫به وجود اورده‬ ‫است‬ ‫تجرب��ه کش��ورهای توس��عه یافته صنعت��ی جهان و‬ ‫راه حل ه��ای انها برای حل مش��کالت اساس��ی صنایع‬ ‫حاکی از ان است که این کشورها با ایجاد زبان مشترک‬ ‫و ارتب��اط موثر بین دانش��گاه ها و مراک��ز مهم صنعتی‪،‬‬ ‫مش��کالت واقع��ی صنایع را شناس��ایی و ب��ا تغییر در‬ ‫شیوه های اموزشی و پژوهشی اقدام به رفع ان کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‪ ،‬مراکز تحقیقاتی مس��تقر در‬ ‫صنعت برای ایفای این وظیف��ه‪ ،‬نقش اصلی را برعهده‬ ‫دارند‪ .‬باتوجه به رقابتی ش��دن کس��ب وکار در صنایع و‬ ‫توجه واحدهای تولی��دی به افزایش بهره وری و کاهش‬ ‫هزینه ه��ای تولید‪ ،‬ای��ن مراکز می توانند با شناس��ایی‬ ‫مش��کالت و اس��تفاده از نیروهای انس��انی متخصص و‬ ‫باتجرب��ه دانش��گاهی‪-‬صنعتی‪ ،‬ضمن معرف��ی ایده ها و‬ ‫روش ه��ای نوی��ن علمی‪ ،‬راه ح��ل کاربردی ب��رای این‬ ‫مش��کالت ارائه کنند‪ .‬در صورت جل��ب اعتماد مدیران‬ ‫صنعت��ی ب��ه این مراکز‪ ،‬ن��گاه صنعت ب��ه تحقیقات نه‬ ‫به عن��وان یک واح��د اضافی و هزینه ب��ر‪ ،‬بلکه به عنوان‬ ‫یک واحد هم��کار و همیار در ایجاد ارزش افزوده‪ ،‬ارتقا‬ ‫می یابد‪ .‬همچنی��ن طرح های تحقیقاتی دانش��گاه ها از‬ ‫حالت انتزاعی و علمی محض خارج می شود و به سمت‬ ‫طرح ه��ای کاربردی و قابل اجرا در صنعت س��وق پیدا‬ ‫می کند‪.‬باوج��ود این مراکز تحقیقات��ی صنعتی‪ ،‬حضور‬ ‫اس��اتید و پژوهش��گران دانش��گاهی در صنایع اسان تر‬ ‫ش��ده و اساتید با ش��ناخت صحیح از مشکالت صنایع‪،‬‬ ‫روش های پژوهش��ی خ��ود را تغیی��ر داده و تحصیالت‬ ‫تکمیلی دانش��جویان در مس��یر حل مشکالت صنعت‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه‬ ‫به باور بس��یاری از فعاالن اقتصادی در این ش��رایط‪،‬‬ ‫بسیاری از پروژه های تحقیقاتی که مسئله ای مهم برای‬ ‫اغلب پژوهش های دانشگاهی است‪ ،‬عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین دانشجویان و پژوهشگران با حضور مستمر در‬ ‫محیط صنعتی‪ ،‬با تمامی مراحل تولید اش��نا می شوند‬ ‫و خ��ود را برای کار در صنعت ام��اده می کنند‪ .‬باتوجه‬ ‫به هزینه ب��االی طرح های تحقیقات��ی و محدود بودن‬ ‫بودجه پژوهشی دانش��گاه ها‪ ،‬صنایع بزرگ می توانند با‬ ‫حمایت هدفمند از طرح های تحقیقاتی دانشگاهی‪ ،‬این‬ ‫محدودیت ه��ا را رفع کنند‪ .‬در این بین باتوجه به نقش‬ ‫برجس��ته ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر در صنعت‬ ‫اهن و فوالد کش��ور به عنوان بزرگ تری��ن تولیدکننده‬ ‫کنس��انتره و گندله‪ ،‬مدیران ارش��د این شرکت همگام‬ ‫با توس��عه تولید‪ ،‬حمایت ویژه ای از تحقیقات کاربردی‬ ‫به عمل اورده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بسترسازی برای اجرای پروژه های پژوهشی‬ ‫در راستای دس��تیابی به اهداف چش��م انداز گل گهر‬ ‫در ‪ ۱۰‬س��ال اینده‪ ،‬این شرکت با ایجاد زیرساخت های‬ ‫مناس��ب پژوهش��ی‪ ،‬بس��تری مطل��وب ب��رای حضور‬ ‫پژوهشگران در پژوهش های صنعت سنگ اهن به وجود‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫این بسترها شامل ازمایش��گاه های مجهز و کارخانه‬ ‫نیمه صنعتی برای انجام تست های دانشجویان‪ ،‬فضاهای‬ ‫پژوهش��ی دانش��جویی‪ ،‬تصویب ایین نامه های حمایت‬ ‫از دانش��جویان تحصی�لات تکمیل��ی‪ ،‬تس��هیل حضور‬ ‫دانشگاهیان در محیط معدنی و‪ ...‬هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹سود اوری ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریالی‬ ‫موض��وع اس��تفاده از باطله ه��ای معدنی ب��رای زیرس��ازی جاده ای‬ ‫به عن��وان جدیدترین موضوع تحقیقاتی به مبلغ ‪ ۱.۵‬میلیارد ریال با‬ ‫اس��اتید دانشگاه صنعتی سیرجان در دس��تور کار است که در حال ‬ ‫حاضر در مرحله ازمایشگاهی به نتایج امیدبخشی رسیده است‬ ‫حمایت های ص��ورت گرفته باعث حضور چش��مگیر‬ ‫دانش��جویان تحصیالت تکمیلی‪ ،‬اس��اتید دانش��گاه ها‪،‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت اپ های معدنی در‬ ‫مسیر حل چالش های صنعت اهن شده است؛ به طوری‬ ‫که امس��ال در مجموع ‪ ۵۰‬پ��روژه تحقیقاتی با حمایت‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر به ارزش ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫ریال در حال انجام است‪.‬‬ ‫از این پروژه ها حدود ‪ ۲۲‬مورد توس��ط دانش��گاه ها و‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان‪ ۱۳ ،‬مورد توس��ط دانشجویان‬ ‫تحصیالت تکمیلی و ‪ ۱۵‬مورد توسط متخصصان داخلی‬ ‫شرکت به انجام رسیده است‪.‬‬ ‫مرک��ز تحقیقات و فناوری گل گهر به صورت مس��تمر‬ ‫با اس��تفاده از تجربی��ات متخصصان داخلی ش��رکت‪،‬‬ ‫چالش های بخش تولید و توسعه را در جلسات تخصصی‬ ‫احص��ا و در س��ایت تحقیقات ب��ه ادرس ‪ rt.geg.ir‬به‬ ‫مراکز پژوهشی کشور عرضه می کند‪ ،‬این درحالی است‬ ‫که حضور دانشجویان و شرکت های دانش بنیان موجب‬ ‫شده بسیاری از چالش های سخت شرکت با راه حل های‬ ‫نواوران��ه علمی مرتفع و عالوه بر رفع مش��کالت بخش‬ ‫تولید‪ ،‬دانش بومی صنعت معدنی نیز در س��طح کشور‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫ناص��ر تق��ی زاده‪ ،‬مدیرعام��ل و عضو هیات‬ ‫مدی��ره ش��رکت معدنی و صنعت��ی چادرملو‬ ‫در جلس��ه رف��ع موان��ع تولید که ب��ا حضور‬ ‫محمدرض��ا پورابراهیمی‪ ،‬رئیس کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی و امیدعلی‬ ‫پارسا‪ ،‬رئیس س��ازمان امور مالیاتی کشور در‬ ‫شهرستان اردکان برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬در شرایط‬ ‫فعلی اقتصادی و مش��کالت ناشی از تحریم ها‬ ‫و فراگیر ش��دن ویروس کرونا بدون لحظه ای‬ ‫توقف با تم��ام ظرفیت ب��ه تولید محصوالت‬ ‫ف��والدی خود ادام��ه داده و از تعهدات ملی و‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی خود نیز غافل نبوده ایم‬ ‫و عالوه بر مش��ارکت در طرح شیرین س��ازی‬ ‫و انتقال اب خلیج ف��ارس به مناطق مرکزی‬ ‫ایران‪ ،‬نیروگاه خورش��یدی ‪ ۱۰‬مگاواتی نیز تا‬ ‫پایان بهمن به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از شکل گیری هسته های فناور‬ ‫عالوه ب��ر موارد یادش��ده براس��اس برنامه ریزی های‬ ‫صورت گرفت��ه گل گهر برای حمای��ت از تولید علم‪ ،‬از‬ ‫پژوهش��گران و پرس��نل ش��رکت برای ارائ��ه مقاله در‬ ‫مجالت و کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی حمایت‬ ‫مالی می کند‪ .‬در همین راستا در سال ‪ ۱۳۹۸‬از ارائه ‪۴۸‬‬ ‫مقاله کاربردی حمایت شد‪.‬باتوجه به وجود ظرفیت های‬ ‫دانشگاهی در سطح استان و شهرستان سیرجان‪ ،‬یکی‬ ‫از رویکردهای اصلی ش��رکت‪ ،‬حمایت از ش��کل گیری‬ ‫هس��ته های فناور و تقویت گروه های دانشگاهی مرتبط‬ ‫با صنعت اهن و فوالد در اس��تان است؛ برهمین اساس‬ ‫امس��ال مبلغ ‪ ۴۰‬میلی��ارد ریال ق��رارداد تحقیقاتی با‬ ‫دانشگاه های استان منعقد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی استفاده از باطله های معدنی‬ ‫موضوع اس��تفاده از باطله های معدنی برای زیرسازی‬ ‫جاده ای به عنوان جدیدترین موضوع تحقیقاتی به مبلغ‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیارد ریال با اس��اتید دانشگاه صنعتی سیرجان‬ ‫ل حاض��ر در مرحله‬ ‫در دس��تور کار اس��ت ک��ه در حا ‬ ‫ازمایشگاهی به نتایج امیدبخشی رسیده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن بزرگ ترین ق��رارداد تحقیقات��ی فراوری‬ ‫سنگ اهن کش��ور با هدف استانداردسازی فرایندهای‬ ‫حمایت از قطعه سازان و صنعتگران کرمان‬ ‫نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی استان کرمان به میزبانی‬ ‫دادگس��تری استان برگزار شد‪.‬رئیس کل دادگستری اس��تان کرمان در این نشست گفت‪ :‬دستگاه قضایی استان‬ ‫کرم��ان برمبن��ای تاکیدات رهبر معظم انقالب و ریاس��ت ق��و ه قضاییه درصدد حمایت همه جانب��ه و قانونی از‬ ‫سرمایه گذاران و تولیدکنندگان به منظور ایجاد اشتغال است‪ .‬انتظار این مجموعه از مدیران اجرایی نیز همگامی‬ ‫در مسیر حمایت از تولید و سرمایه گذاری است‪.‬در ادامه این نشست‪ ،‬شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‪ ،‬امادگی‬ ‫کامل خود را جهت حمایت از قطعه س��ازان و صنعتگران اس��تان اعالم و ضمن طرح مشکالت موجود در زمینه‬ ‫کیفی��ت‪ ،‬قیمت‪ ،‬زمان تحویل و مباحث قانونی مربوط به انتخاب پیمانکاران‪ ،‬پیش��نهادهایی به منظور کمک به‬ ‫این حوزه ارائه کرد‪ .‬گل گهر به عنوان یکی از ش��رکت های موفق در حوزه بومی س��ازی و ساخت قطعات تاکنون‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزار کد قطعه برای بومی سازی ایجاد کرده و تاکنون ‪ ۹۰‬هزار قطعه (‪ ۷۵‬درصد) بومی سازی شده است‪.‬‬ ‫پایش و نمونه برداری از رودخانه ها‪ ،‬برای نخستین بار‬ ‫مدی��ر مجتم��ع مس س��ونگون به انج��ام پایش و نمونه ب��رداری از‬ ‫رودخانه های مس��یر ‪ ۳۳‬کیلومتری س��ونگون تا رودخانه مرزی ارس‬ ‫ن بار اشاره و اظهار کرد‪ :‬این اقدام به صورت انجام برنامه‬ ‫برای نخس��تی ‬ ‫پیاده روی در دل جنگل های ارسباران برای مستند سازی سیستماتیک‬ ‫دیتابی��س موج��ود و تکمیل اطالع��ات حوزه اب با ه��دف کاربرد در‬ ‫برنامه های اتی حفاظت رودخانه ها و ابراهه منطقه انجام ش��ده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مس پرس‪ ،‬علی بیات ماکو با بیان اینکه ایمنی‪ ،‬بهداش��ت‬ ‫و محیط زیس��ت جایگاه رفیعی در س��طح مدیریت ارشد شرکت ملی‬ ‫صنای��ع مس ایران‪ ،‬دفتر تهران و مجتمع های س��ه گانه ان دارد و با حمایت های‬ ‫بی دریغ اردشیرسعدمحمدی‪ ،‬مدیرعامل محترم شرکت مس در حد اعالی خود‬ ‫ل حاضر نگرش حفظ سالمت و ارتقای سطح ان به هدف‬ ‫قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در حا ‬ ‫اول شرکت ملی صنایع مس ایران تبدیل شده که مثال بارز ان اقدامات حمایتی‬ ‫در موضوع شیوع کرونا بوده است‪ .‬بیات ماکو گفت‪ :‬طی ‪ ۷‬ماه گذشته این مجتمع‬ ‫اقدامات اساس��ی بهداشتی در پیشگیری و مقابله با شیوع بیماری کرونا با تمرکز‬ ‫بر تقلی��ل نیروهای کاری‪ ،‬غربالگری های کنترل��ی‪ ،‬رعایت فاصله اجتماعی‪ ،‬ضد‬ ‫عفونی کردن س��طوح و مکان های فعالیت عمومی و توزیع مواد ضدعفونی کننده‬ ‫انجام داده که نتیجه ان تداوم و رشد تولید در مجتمع مس سونگون بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اقدامات انجام شده در حوزه ایمنی و اتش نشانی گفت‪ :‬تاسیس‬ ‫ایس��تگاه دوم اتش نش��انی مجتمع مس اذربایجان و ارتقای سطح خدمات واحد‬ ‫ایمنی با خرید خودرو تخصصی امداد و نجات و خرید خودرو اتش نشانی جدید از‬ ‫کارخانه ه��ای کنس��انتره ب��ا مرکز تحقیقات کاش��یگر‬ ‫دانشگاه ش��هید باهنر کرمان (شامل ‪ ۱۵‬فارغ التحصیل‬ ‫برت��ر دانش��گاهی) در ح��ال پیگی��ری اس��ت‪ .‬حمایت‬ ‫از هس��ته های فن��اور مرک��ز رش��د س��یرجان از دیگر‬ ‫اولویت های ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر اس��ت‪،‬‬ ‫به طوری که ب��ا برنامه ریزی صورت گرفته‪ ،‬هر ش��خص‬ ‫مبتک��ری که ایده ای نواورانه درباره صنایع اهن و فوالد‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬می تواند با حمایت گل گهر از تسهیالت‬ ‫مرکز رشد بهره مند شود‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫از نظر کارشناس��ان حوزه سنگ هیچ جنبه‬ ‫منف��ی در زمین��ه ف��روش س��نگ به صورت‬ ‫بلوک یا خام وجود ندارد‪ .‬تمامی کش��ورهای‬ ‫صاحب نام در صنعت س��نگ‪ ،‬بلوک فروش یا‬ ‫خام فروش هس��تند‪ .‬باتوجه به این مهم‪ ،‬بهتر‬ ‫اس��ت ما هم تافته جدابافته از دنیا نباشیم و‬ ‫همین روند را پیش بگیریم‪.‬‬ ‫باتوجه ب��ه تجربه های موفق خام فروش��ی‬ ‫در دنی��ا باید گفت س��نگ همیش��ه در بازار‬ ‫بین الملل از اس��تقبال خوب��ی برخوردار بوده‬ ‫است‪ .‬کش��ورهای ایتالیا‪ ،‬یونان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ایران‪،‬‬ ‫افغانستان و ویتنام بیشترین و بهترین معادن‬ ‫سنگ س��فید دنیا را در اختیار دارند‪ .‬در این‬ ‫بی��ن ایتالیا‪ ،‬یون��ان و ترکیه ص��ادرات بلوک‬ ‫س��نگ س��فید را در برنام��ه خ��ود دارند‪ ،‬اما‬ ‫کشورهای افغانستان و ویتنام صادرات بلوک‬ ‫سنگ را ممنوع کرده اند‪ .‬بهتر است ما در این‬ ‫مهم از نقشه راه ایتالیا‪ ،‬یونان و ترکیه پیروی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫چند بازار هدف صادرات��ی و بزرگ در دنیا‬ ‫تقس��یم بندی ش��ده ک��ه در ای��ن بین چین‬ ‫بزرگ تری��ن خریدار س��نگ به ش��کل بلوک‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬امریکا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره جنوبی و‬ ‫المان نیز بزرگ ترین خریداران س��نگ بریده‬ ‫دنیا هس��تند‪ .‬ازانجاک��ه ایران بن��ا بر دالیل‬ ‫مختلف��ی نمی توان��د ب��ا ‪ ۴‬خری��دار بزرگ و‬ ‫قدرتمند س��نگ بریده‪ ،‬تجارت چش��مگیری‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬بهتر اس��ت بازار چین را که‬ ‫بزرگ تری��ن خریدار س��نگ بلوک به ش��مار‬ ‫می رود‪ ،‬مورد توجه قرار داده و ان را به راحتی‬ ‫تقدیم رقبا از جمله ترکیه نکند‪.‬‬ ‫در اهمیت توجه به بازار چین باید گفت اگر‬ ‫اقتصاد صنعت سنگ را به شکل مجزا بررسی‬ ‫کنی��م‪ ،‬باز هم باید یک فاکت��ور مهم در نظر‬ ‫گرفته ش��ود و در گام بعد نق��ش این فاکتور‬ ‫ی شود‪ .‬این‬ ‫در رشد صنعت سنگ ایران بررس ‬ ‫فاکتور چیزی نیس��ت جز بازار چین و میزان‬ ‫تقاضای کارخانجات تولیدی این کش��ور برای‬ ‫خرید س��نگ خام ایران‪ .‬ب��رای اینکه متوجه‬ ‫نقش چین در بازار س��نگ بین الملل ش��ویم‪،‬‬ ‫شایسته است توجه کنیم که ‪ ۵۰‬درصد ارزش‬ ‫صادرات سنگ خام ترکیه فقط به کشور چین‬ ‫اختص��اص یافته و مابقی ص��ادرات ترکیه در‬ ‫ترکیبی از سنگ خام و بریده به سایر کشورها‬ ‫است‪ .‬در این بین باتوجه به مشکالت تحمیلی‬ ‫و تحریمی که ایران با ان روبه رو است‪ ،‬تمرکز‬ ‫صرف بر فروش س��نگ بریده در افزایش رشد‬ ‫اقتصادی تاثیرگذار نخواهد بود‪.‬‬ ‫در ادامه باید گفت فراوری در حوزه سنگ‬ ‫نیازمند رشد دانش‪ ،‬فناوری و تخصص نیروی‬ ‫انسانی است؛ بنابراین در صورت داشتن رشد‬ ‫کل��ی اقتصادی می توان به رش��د فراوری در‬ ‫صنعت سنگ کشور دس��ت یافت؛ اما عکس‬ ‫این قضیه صادق نیس��ت‪ ،‬یعنی رشد فراوری‬ ‫در صنعت سنگ کشور‪ ،‬تاثیر زیادی بر کلیت‬ ‫رشد اقتصادی کشور ندارد‪.‬‬ ‫قائم مقام و عضو هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬اقدامات اکتشافی و زیربنایی این‬ ‫سازمان را در استان بوشهر تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش دنیای معدن‪ ،‬قائم مقام ایمیدرو در نشس��ت پایش مصوبات‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در استان بوشهر گفت‪ :‬ایمیدرو در بخش‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬شرح خدمات طرح اکتشاف تفصیلی منطقه دشتی را به اتمام‬ ‫رسانده و ان را مصوب کرده است‪ .‬به گفته این عضو هیات عامل ایمیدرو‪،‬‬ ‫پیشرفت طرح فوق ‪ ۸۵‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رح خدمات طرح اکتش��اف تکمیلی استان نیز تهیه و به‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ارسال ش��ده و به محض ابالغ‪،‬‬ ‫اجرایی خواهد ش��د‪ .‬قائم مقام ایمیدرو با اشاره به طرح های زیربنایی این‬ ‫س��ازمان در معادن استان بوشهر تصریح کرد‪ :‬اکنون ‪ ۲‬طرح راهسازی به‬ ‫ط��ول ‪ ۱۴‬کیلومتر به معادن «تنب گوراب‪ ،‬برازجان‪ ،‬خورموج و اهرم» و‬ ‫«گنبد نمک جاش��ک» با اعتبار نزدیک ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال در حال اجرا‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مطالعات یک طرح راهسازی (‪ ۶‬کیلومتر) و ‪ ۴‬طرح‬ ‫برق رسانی (‪ ۲۰‬کیلومتر) در حال انجام است‪ .‬نعیمی تاکید کرد‪ :‬با اجرای‬ ‫این طرح ها ‪ ۳۸‬معدن منتفع خواهند ش��د‪ .‬نعیمی با اش��اره به اقدامات‬ ‫طرح احیا‪ ،‬فعال سازی و توسعه معادن کوچک‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مطالعات طرح‬ ‫راه دسترسی به معادن گنبد نمک جاشک انجام شده و مطالعات اولیه ‪۳‬‬ ‫طرح برق رس��انی (‪ ۱۶.۵‬کیلومتر) و یک طرح راهسازی (‪ ۲۲.۵‬کیلومتر)‬ ‫در معادن کوچک مقیاس در حال انجام است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با بهره برداری‬ ‫از طرح های مذکور‪ ۳۴ ،‬معدن منتفع خواهند شد‪.‬‬ ‫مهم ترین فعالیت های بخش ‪ HSE‬سونگون در حوزه ایمنی بوده است‪.‬‬ ‫به گفته مدیر مجتمع مس سونگون در ‪ ۶‬ماه نخست امسال فعالیت های‬ ‫کنترلی زیس��ت محیطی در مجموعه های سدهای باطله‪ ،‬رودخانه های‬ ‫س��ونگون چای‪ ،‬پخیر چای و ایلگینه چای در باالترین س��طح ممکن‬ ‫اجرا ش��ده اس��ت‪ .‬بیات ماکو با بیان اینکه مجتمع مس س��ونگون در‬ ‫جوار اکوسیس��تم کم نظیر جنگل های ارس��باران واقع شده‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع مجتمع مس اذربایجان را بر ان داشت تا با انجام ارزیابی های‬ ‫همه جانب��ه فنی‪ ،‬زیس��ت محیطی‪ ،‬اقتصادی و اجتماع��ی (‪ )EIA‬در‬ ‫تم��ام حوزه های فعالیت تولیدی و پروژه های توس��عه ای خود‪ ،‬حفاظت و صیانت‬ ‫از محیط زیس��ت را در اولوی��ت برنامه ها و اقدامات خود ق��رار دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫این راستا برنامه جامع مدیریت زیست محیطی مس سونگون تهیه شد که به طور‬ ‫مس��تمر عملیاتی می ش��ود‪ .‬به گفته مدیر مجتمع مس سونگون انجام پایش های‬ ‫زیس��ت محیطی اب‪ ،‬خاک و هوا توس��ط ازمایشگاه معتمد در قبل‪ ،‬هنگام و بعد‬ ‫از معدن��کاری‪ ،‬ارائه گزارش خوداظهاری به اداره کل حفاظت از محیط زیس��ت و‬ ‫کنترل کلیه فعالیت ها‪ ،‬احداث سدهای باطله سونگون در جهت حفظ و صیانت از‬ ‫جنگل های منطقه و جلوگیری از ورود الودگی ها به رودخانه های منطقه با پایش‬ ‫چاهک های کنترلی اطراف س��دها و ساخت تصفیه خانه های فاضالب بهداشتی و‬ ‫مکانیزه و تهیه پکیج های تصفیه فاضالب به تعداد ‪ ۷‬دس��تگاه برای خود مجتمع‬ ‫و تعداد ‪ ۴‬دستگاه برای پیمانکاران برای تصفیه فاضالب ها و جلوگیری از الودگی‬ ‫محیط از مهم ترین رئوس این برنامه است‪.‬‬ ‫اج��رای پروژه های تحقیقاتی با حضور دانش��جویان و‬ ‫پژوهشگران تراز اول کشور به همراه متخصصان باتجربه‬ ‫شرکت موجب شد در سال ‪ ۱۳۹۸‬حدود ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال از محل کاهش توقف تولید‪ ،‬بهینه سازی فرایندها‪،‬‬ ‫اجرای تست های ازمایشگاهی و نیمه صنعتی و طراحی‬ ‫مفهومی پروژه های توسعه ای سود نصیب شرکت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتماد دوطرفه‬ ‫باوج��ود تمام م��وارد یادش��ده اعتماد بی��ن مدیران‬ ‫صنعتی و ش��رکت های دانش بنیان در سطحی است که‬ ‫تغییرات پیشنهادی پژوهشگران با انعطاف پذیری باالی‬ ‫مدیران ش��رکت باوجود ریس��ک باال در خطوط تولید‬ ‫اجرایی می ش��ود‪ .‬ای��ن اعتماد حاصل حضور پیوس��ته‬ ‫دانشگاهیان و تمرکز بر مسائل واقعی صنعت و حمایت‬ ‫بی شائبه شرکت از پژوهش است‪.‬‬ ‫‹ ‹اصلی ترین حوزه های کاری تحقیقاتی‬ ‫‪ -۱‬بهینه س��ازی چال زنی و انفج��ار در معدنکاری با‬ ‫هدف کاهش هزینه های استخراج سنگ‬ ‫‪ -۲‬افزایش بهره وری تولید با رویکرد بهینه س��ازی از‬ ‫«معدن تا فروش»‬ ‫‪ -۳‬کاهش مصرف انرژی و اب به ازای هر تن تولید‬ ‫‪ -۴‬ارائه راه حل در زمینه ایمنی پرسنل و چالش های‬ ‫زیست محیطی‬ ‫‪ -۵‬س��اخت سنس��ورهای موردنی��از کارخانه ه��ا ب��ا‬ ‫فناوری های نوین‬ ‫‪ -۶‬بهره برداری بهینه از باطله های سنگ اهن‬ ‫‪ -۷‬اس��تفاده از روش ه��ای فناورانه در بهینه س��ازی‬ ‫تجهیزات کارخانه ها‬ ‫‪ -۸‬طراح��ی مفهومی مدارهای فراوری س��نگ اهن‪،‬‬ ‫انج��ام تس��ت های ف��راوری س��نگ اهن در مقی��اس‬ ‫ازمایشگاهی و نیمه صنعتی‬ ‫نتای��ج تغییرات��ی که به واس��طه طرح ه��ای نواورانه‬ ‫پژوهش��گران با هم��کاری موثر مدیران و کارشناس��ان‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر به اجرا رس��یده‪ ،‬به‬ ‫شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬کاهش هزینه های حفاری و مصرف مواد منفجره ‬ ‫تا ‪ ۳۳‬درصد‬ ‫‪ -۲‬افزای��ش ‪ ۱۰۰‬درص��دی عمر اس��ترهای ورودی‬ ‫و خروجی و کاهش توقفات ‪ ۱۲۰‬س��اعته اس��یاب های‬ ‫تغلیظ‬ ‫‪ -۳‬کاهش هدررفت ‪ ۱۳‬مترمکعب بر ساعت اب از ته‬ ‫ریز تیکنر باطله کارخانه تغلیظ‬ ‫‪ -۴‬کاه��ش توقفات ‪ ۱۵۰‬س��اعته اس��یاب کارخانه‬ ‫گندله سازی‬ ‫‪ -۵‬طراحی مفهومی ‪ ۲‬کارخانه جدید کنس��انتره در‬ ‫طرح های توسعه ای با دانش متخصصان داخلی‬ ‫مانیفست استانی خانه معدن‬ ‫رئی��س خانه مع��دن ای��ران از حضور‬ ‫پررن��گ خان��ه مع��دن اس��تان ها در‬ ‫بهین��ه ک��ردن سیاس��ت گذاری ها و‬ ‫تصمیم س��ازی های معدن��ی در سراس��ر‬ ‫کش��ور خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش بیرونیت‪،‬‬ ‫محمدرضا بهرامن اظهار کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫م��اده ‪ ۳‬قان��ون بهبود مس��تمر محیط‬ ‫کسب وکار‪ ،‬دستگاه های اجرایی مکلفند‬ ‫هن��گام تدوین ی��ا اصالح مق��ررات‪ ،‬بخش��نامه ها‬ ‫و رویه ه��ای اجرای��ی‪ ،‬نظر تش��کل های اقتصادی‬ ‫ذی ربط را اس��تعالم کنند و مورد توجه قرار دهند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه‪ ،‬خانه های معدن استان های مختلف‬ ‫کش��ور در ای��ن زمینه توانس��ته جایگاه مناس��بی‬ ‫نزد سیاس��ت گذاران استانی کس��ب کنند‪ .‬بهرامن‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬خانه های معدن اس��تان ها ازس��وی‬ ‫دفت��ر مرک��زی دارای اختیار ت��ام در بهبود فضای‬ ‫کس��ب وکار و ارتقای جایگاه بخش خصوصی فعال‬ ‫در معدن هستند و می توانند براساس شرایط محلی‬ ‫پیش��نهادهای خود را در این زمینه اعالم کنند‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬بنای همه روسای خانه معدن استان ها تعامل‬ ‫هرچه بیش��تر با دس��تگاه های مس��ئول‬ ‫اس��تانی اس��ت تا انه��ا را در جهت اخذ‬ ‫بهترین تصمیم ها برای رش��د و توس��عه‬ ‫بخش مع��دن و صنای��ع وابس��ته یاری‬ ‫کنن��د‪ .‬بهرامن گفت‪ :‬خانه معدن ایران و‬ ‫شعبه های اس��تانی ان خود را یار دولت ‬ ‫می دانن��د و عالوه ب��ر مطالبه گری برای‬ ‫توسعه فعالیت های بخش خصوصی فعال‬ ‫در تولی��د و تج��ارت‪ ،‬در پی ان هس��تند تا معادن‬ ‫را ب��ه فرصتی برای تولید ثروت و اش��تغال تبدیل‬ ‫کنند‪ .‬رئیس خانه مع��دن ایران افزود‪ :‬همکاران ما‬ ‫در شعب اس��تانی این تشکل همواره تالش خود را‬ ‫ب��ه کار گرفته اند تا مطالبات صنف��ی را تا جایی که‬ ‫امکان دارد در س��طح اس��تانی حل و فصل کنند و‬ ‫از ارجاع پرونده ها به مرکز جلوگیری شود‪ .‬بهرامن‬ ‫افزود‪ :‬خانه معدن ایران در سراس��ر کشور امروز به‬ ‫نهادی تبدیل ش��ده که عالوه بر حفظ منافع ملی‪،‬‬ ‫مطالبات صنف��ی خود را به پی��ش می برد و چراغ‬ ‫بخ��ش معدن را ب��ا رعایت تمامی اس��تانداردهای‬ ‫زیست محیطی در سراسر کشور روشن نگه می دارد‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 11‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 28‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1645‬‬ ‫پیاپی ‪2963‬‬ ‫بورس‬ ‫سناریوهای محتمل برای بورس پس از انتخابات امریکا را بررسی کرد‬ ‫یانکی ها و بورس تهران‬ ‫ضمن‬ ‫پیم��ان مولوی اقتص��اددان در گفت وگو با‬ ‫تشریح سرنوشت بورس پس از اعالم نتایج انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری امریکا گفت‪ :‬به نظر من فقط دو سناریو پیش روی‬ ‫ما نیس��ت‪ ،‬اتفاقا فکر می کنم ‪ ۸‬سناریو را می توان محتمل‬ ‫دانس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬البته اگر تاثی��ر نتایج انتخابات در‬ ‫کوتاه مدت بررس��ی شود به دلیل جو روانی ناشی از پیروزی‬ ‫هر یک از این دو نامزد‪ ،‬بازار واکنش های مش��خصی را نشان‬ ‫خواهد داد اما در بلندمدت می توان ‪ ۸‬سناریو را متصور بود‪.‬‬ ‫‹ ‹در کوتاه مدت‪...‬‬ ‫این اقتصاددان با اشاره به تاثیرات کوتاه مدت انتخاب هر‬ ‫یک از دو نامزد ریاس��ت جمهوری در امریکا‪ ،‬یاداور شد‪ :‬به‬ ‫اعتقاد من اگر بایدن پیروز این میدان باش��د به لحاظ روانی‬ ‫جذابیت نرخ سهام برای سرمایه گذاران‬ ‫‹ ‹قابل توجه سرمایه گذاران بورسی!‬ ‫ای��ن تحلیلگر بازار س��رمایه ضمن ی��اداوری ریزش های‬ ‫باوجود گذشت مهرماه و اینکه وعده عرضه سهام سرخابی ها به‬ ‫بورس در این ماه داده ش��ده بود‪ ،‬همچنان خبری از عرضه سهام‬ ‫این دو باش��گاه نیس��ت‪ .‬در این زمینه عضو هیات عامل سازمان‬ ‫خصوصی سازی اعالم کرد‪ :‬هیات پذیرش فرابورس به طور حتم در‬ ‫ن برای پرسپولیس برگزار می شود و اگر در انجا پذیرش شود‪،‬‬ ‫ابا ‬ ‫عرضه اولیه این باشگاه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫پس از عرضه شستا در بورس و ازادسازی سهام عدالت‪ ،‬نوبت‬ ‫به عرضه س��هام س��رخابی ها در بازار سهام رسید که حاشیه های‬ ‫اگ��ر بایدن پی��روز این میدان باش��د به لحاظ روانی ب��ازار بورس‬ ‫ش��رایط بسیار بهتری خواهد داشت و با رش��د همراه خواهدبود اما‬ ‫همزمان منتظر اخبار تکمیلی هم خواهد بود تا به روند صعودی خود‬ ‫ادامه دهد‬ ‫‪ ۸‬سناریو!‬ ‫بازار بورس شرایط بس��یار بهتری خواهد داشت‬ ‫و با رش��د همراه خواهدبود‪ .‬ام��ا همزمان منتظر‬ ‫اخب��ار تکمیلی هم خواهد بود تا به روند صعودی‬ ‫خودش ادامه دهد‪ .‬البت��ه باز هم باید تاکید کنم‬ ‫ک��ه این تاثیر مثبت گذرا خواهد بود و اگر نتوانیم‬ ‫از فرصت ایجاد ش��ده استفاده کنیم به طور قطع‬ ‫باز هم ش��رایط به روال قبل از انتخابات در ایاالت‬ ‫متحده بازخواهد گش��ت‪ .‬او افزود‪ :‬اما اگر دونالد‬ ‫ترامپ بتواند صندلی خود را در کاخ سفید حفظ کند‪ ،‬انتظار‬ ‫م��ی رود عرصه بر اقتصاد ما تنگ تر ش��ود و طبیعتا چندان‬ ‫چشم انداز مثبتی برای بورس هم نمی توان پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاران حقیقی در این ص��ورت تمایل چندانی به‬ ‫حسین زمانی‪ ،‬کارشناس و مدرس بازار سرمایه‬ ‫وضع بازار بورس پس از پایان انتخابات در ایاالت‬ ‫متح��ده را تحلیل کرده اس��ت و گفت‪ :‬به اعتقاد‬ ‫م��ن انتخاب هیچ کدام از این دو نامزد برای ایران‬ ‫تفاوت��ی نخواهد داش��ت‪ ،‬چراکه سیاس��ت های‬ ‫خصمانه دولت امریکا همواره بر دشمنی با کشور‬ ‫ما پافشاری کرده‪ ،‬در این دوره نیز همین شرایط‬ ‫پای��دار خواه��د بود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬اینطور نیس��ت که بایدن‬ ‫بیای��د و وضعی��ت را به گلس��تانی برای م��ردم ایران تبدیل‬ ‫کن��د‪ ،‬جو بای��دن هم در هر صورت باید از خط مش��ی کلی‬ ‫سیاست های امریکا تبعیت کند‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه‬ ‫با اش��اره به پیروزی احتمالی جو بایدن در انتخابات ایاالت‬ ‫متحده امریکا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اما اگر با توجه به شرایطی که در‬ ‫ب��ازار جریان دارد می ت��وان در صورت پیروزی احتمالی جو‬ ‫بایدن انتظار داش��ت که به صورت مقطعی تغییرات مثبتی‬ ‫حاصل ش��ود‪ .‬طبیعتا در صورت وقوع این س��ناریو نرخ دالر‬ ‫ریزش خواهد داش��ت و بازارهای موازی نیز (طال‪ ،‬سکه‪ ،‬ارز‬ ‫و مس��کن) به تبعیت از ارز‪ ،‬رش��د خوبی را تجربه می کنند‪،‬‬ ‫این وضعیت می تواند راه رش��د را برای بازار بورس هموارتر‬ ‫کند‪ .‬زمانی در ادامه با در نظر گرفتن احتمال تمدید ریاست‬ ‫جمه��وری دونالد ترامپ برای دور دوم‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬اما‬ ‫اگر دونالد ترامپ بتواند برای دور دوم در واشنگتن بماند‪ ،‬به‬ ‫احتمال زیاد نرخ دالر نوس��انی به س��مت باال را ثبت خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬در این صورت هم با توجه به ریزش های س��نگین بازار‬ ‫ب��ورس در ماه های اخیر می توان انتظار داش��ت که با وجود‬ ‫اشباع فروش و تقاضای باال برای خرید سهام در بازار سرمایه‬ ‫رشد نسبتا خوبی را ببینیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫طبق گزارشی که رسانه های خارجی در ایاالت متحده امریکا و کشورهای غربی از روند انتخابات در امریکا منتشر کرده اند‬ ‫می توان گفت شرایط این کشور بسیار ملتهب بوده و حتی در برخی ایالت ها وضعیت اماده باش برای نیروهای امنیتی اعالم‬ ‫شده و کار به جایی رسیده که اعضای ستادهای ترامپ و بایدن تبلیغات کمپین رقیب را از معابر عمومی و حتی حیاط خانه های‬ ‫یکدیگر به سرقت می برند‪ .‬براساس گزارش یورونیوز از دفاتر پلیس در سراسر ایاالت متحده‪ ،‬می توان گفت هیچ گاه این حجم‬ ‫از تبلیغات محیطی ازس��وی کمپین های انتخاباتی در این کش��ور به س��رقت نرفته بود‪ .‬این امر نشانگر التهاب گسترده در بین‬ ‫امریکایی هایی اس��ت که خود را در یک دو راهی می بینند که بس��یار بیش��تر از یک انتخابات معمولی برای انها اهمیت یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��اید بتوان وضعیت حاکم بر امریکا را از میان س��خنان جس کیوناس از شهروندان شهر ریسین در ایالت ویسکانسین‬ ‫درک کرد‪« :‬ما دو حزب داریم که چنان از هم متنفرند که حتی نمی توانند منافع کشور را در نظر بگیرند‪».‬‬ ‫در بین تمام کشورهای جهان‪ ،‬ایران بیشترین کشمکش را در ‪ ۴‬سال گذشته با دولت دونالد ترامپ داشته و بهای سنگینی‬ ‫هم به دلیل خودس��ری ها و یکه تازی های این برج س��از امریکایی پرداخته اس��ت‪ .‬شاید اگر فش��ارهای بی امان دولت امریکا بر‬ ‫کش��ورمان نبود‪ ،‬دولت ایران هیچ گاه به فکر کانالیزه کردن س��رمایه های در اختیار مردم به س��مت بازار س��هام نمی افتاد تا با‬ ‫اس��تفاده از درامدهای حاصل از فروش س��هام دولتی ها‪ ،‬بتواند کس��ری بودجه خود را تامین کند‪ .‬اما ش��رایط به گونه ای رقم‬ ‫خورد که دولت دوازدهم اواخر س��ال‪ ۹۸‬با همراهی بانک مرکزی (کاهش نرخ بهره) مجبور به تش��ویق مردم برای حضور در‬ ‫بورس اوراق بهادار ش��د‪ .‬انچه بعد از این تصمیم روی داد را همگی می دانیم‪ ،‬اما انچه امروز برا اغلب س��هامداران س��وال شده‪،‬‬ ‫سرنوشت بازار بورس پس از اعالم نتایج انتخابات در ایاالت متحده امریکاست‪ .‬طبق مشاهدات میدانی‬ ‫از بازار سهام‬ ‫می توان گفت که بخش بزرگ تری از فعاالن بازار س��رمایه بر این باورند اگر دونالد ترامپ بار دیگر بر مس��ند قدرت بنش��یند و‬ ‫دالر گران تر ش��ود‪ ،‬بازار بورس هم رش��د زیادی خواهد کرد اما عده ای که جمع کوچک تری را تش��کیل می دهند معتقدند اگر‬ ‫ترامپ بتواند حضورش در کاخ س��فید را تمدید کند به اجرای سیاس��ت فش��ار حداکثری ادامه خواهد داد‪ .‬این سهامداران که‬ ‫چهره های باتجربه بیش��تری در بین ش��ان دیده می ش��ود اعتقاد دارند تداوم سیاست های تحریمی امریکا علیه ایران می تواند‬ ‫اسیب های جدی به اقتصاد ایران بزند که بورس نیز از این قاعده مستثنا نیست و قطعا با مشکالت بسیاری روبه رو می شود‪.‬‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫اخی��ر در بازار بورس تهران‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بس��یاری‬ ‫از افراد و ش��رکت های س��رمایه گذاری دقیقا قبل‬ ‫از ش��روع انتخابات امریکا شروع به خرید کردند‪،‬‬ ‫چراک��ه قیمت ه��ا ب��ا توجه به ریزش ه��ای اخیر‬ ‫در محدوده بس��یار جذابی قرار گرفته اس��ت‪ .‬از‬ ‫سویی هم بس��یاری از نمادها به لحاظ تکنیکالی‬ ‫ش��رایط بس��یار خوبی دارند (اگر ‪ RSI‬یک نماد‬ ‫زیر ‪ ۳۰‬باش��د‪ ،‬اش��باع فروش اس��ت) و حتی برخی نمادها‬ ‫‪ )RSI (Relative Strength Index‬کمتر از ‪ ۱۰‬را ثبت‬ ‫کرده اند که معموال هرچند سال یک بار و پس از ریزش های‬ ‫ش��دید در ایران رخ می دهد‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬از دید من‬ ‫بازار بورس تهران می تواند حالت االکلنگی داش��ته باش��د و‬ ‫نقدینگی زیادی را به خود جلب کند‪ .‬توصیه می شود افرادی‬ ‫که به سمت خرید دالر یا مسکن می روند واقع بینانه تر رفتار‬ ‫کنند چراکه قیمت ها بس��یار باال رفت��ه و باید کمی با دقت‬ ‫بیش��تری معامالت را انجام دهند‪ .‬دلیل این افزایش میزان‬ ‫خری��د نیز تش��دید انتظارات تورمی در جامعه اس��ت‪ .‬افراد‬ ‫به دلی��ل ترس از کاه��ش ارزش دارایی ها دس��ت به خرید‬ ‫می زنند تا سرمایه های خود را از تورم مصون نگه دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹حباب ‪۴۰‬درصدی ربع سکه‬ ‫زمانی در پایان ضمن اش��اره به حباب سکه نسبت به نرخ‬ ‫دالر‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬اخیرا ش��نیدیم که رئیس اتحادیه طال و‬ ‫جواهر نیز به حباب ‪ ۱۲‬تا ‪۱۵‬درصدی نرخ سکه اشاره کردند‪.‬‬ ‫طبق محاس��باتی که داشته ام‪ ،‬قیمت های ربع سکه و سکه‬ ‫ی��ک گرمی تقریبا ‪۴۰‬درصد نس��بت به نرخ روز دالر حباب‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫اما بیشتر سهم هایی که در بازار سرمایه وجود دارد اغلب‬ ‫با دالر ‪۱۵‬هزار تومانی (حتی کمتر) خرید و فروش می شوند‬ ‫که می تواند جذابیت خرید را بسیار افزایش دهد‪.‬‬ ‫ادامه حضور در بازار س��رمایه نخواهند داش��ت و‬ ‫دارایی های خ��ود را به س��مت بازارهای موازی‬ ‫مانند طال‪ ،‬دالر و سکه منتقل خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹در بلندمدت‪...‬‬ ‫مولوی سناریوهای احتمالی پیش روی اقتصاد‬ ‫ای��ران را متعدد دانس��ته و اظهارک��رد‪ :‬بهترین‬ ‫حالت این اس��ت که بایدن پیروز شود و به برجام‬ ‫برگردد‪ ،‬در این صورت بدون ش��ک بازار سرمایه‬ ‫هم دوش��ادوش سایر بخش های اقتصاد کشور رشد خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬اما اگر جوبایدن با شک و تردید درباره ایران عمل کند‬ ‫به ط��ور قطع‪ ،‬بورس ته��ران هم در حالت بی��م و امید باقی‬ ‫می ماند و همچنان منتظر تغییر بزرگ تری خواهد ماند‪ .‬اگر‬ ‫هم بایدن به کاخ س��فید راه پیدا کند اما رویه ترامپ را ادامه‬ ‫دهد هم باید انتظار س��خت تر شدن شرایط در بازار سرمایه‬ ‫را داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره تاثیرات تمدید احتمالی ریاس��ت جمهوری‬ ‫ترام��پ بر بازار بورس تهران نیز عن��وان کرد‪ :‬در صورتی که‬ ‫ترامپ بتواند بایدن را شکست دهد چندین حالت را می توان‬ ‫پیش بینی کرد؛ محتمل ترین س��ناریو ادامه روال کنونی و‬ ‫تداوم فش��ار حداکثری بر ای��ران خواهد بود ک��ه می تواند‬ ‫بورس را شدیدا دچار مشکل کند‪ .‬اما در صورتی که مقامات‬ ‫ایرانی تصمیم به مذاکره با ترامپ بگیرند‪ ،‬داس��تان به کلی‬ ‫تغییر خواهد کرد و به طبع انتظار می رود بازار س��رمایه نیز‬ ‫واکنش های مثبتی را نشان دهد‪.‬‬ ‫اگر ترامپ‬ ‫پیروز شود‬ ‫سرمایه گذاران‬ ‫حقیقی تمایل‬ ‫چندانی به‬ ‫ماندن در بازار‬ ‫سرمایه‬ ‫نخواهند داشت‬ ‫روند کلی بازار سهام نوسان نزولی است‬ ‫رون��د بازار س��هام از ش��روع معام�لات هفته‬ ‫گذشته نزولی بوده و امروز نیز در ادامه ریزش ها‪،‬‬ ‫ش��اخص کل بیش از ‪ ۲.۵‬درصد ریزش کرد و به‬ ‫ی��ک میلیون و ‪ ۳۳۶‬هزار واحد رس��ید‪ ،‬اما روند‬ ‫ب��ازار در ادام��ه چگون��ه خواهد بود؟ س��یامک‬ ‫قاسمی‪ ،‬کارش��ناس بازار سرمایه در گفت وگو با‬ ‫تجارت نیوز‪ ،‬درباره جو منفی بازار س��هام گفت‪:‬‬ ‫هیچ کدام از سیاس��ت ها و سیگنال های مثبت کنونی بر‬ ‫بازار س��رمایه تاثیر ندارد و دوره ریزش بازار سهام جدا از‬ ‫دوره صعود بازار نیست‪ ،‬همانطور که در دوره صعود بازار‬ ‫س��هام در ‪ ۴‬ماه اول س��ال تمایالت بازار سهام مثبت بود‬ ‫و به اخبار منفی واکنش نزولی نداشت در دوره نزول نیز‬ ‫ب��ازار واکنش مثبت به س��یگنال های مثبت ندارد‪ .‬این‬ ‫کارشناس درباره روند بازار سهام تا انتخابات امریکا افزود‪:‬‬ ‫روند ش��اخص کل بازار سهام تا انتخابات امریکا نزولی و‬ ‫ش��اید ایستا باشد و این روند کاهشی غیرمنطقی نتیجه‬ ‫همان رش��د غیرمنطقی و غیراصولی اول سال است‪ .‬بعد‬ ‫از شروع رشد شارپی و تشویق مردم به سرمایه گذاری در‬ ‫بورس‪ ،‬س��رمایه های خرد زیادی در ‪ ۴‬ماه اخیر وارد بازار‬ ‫س��هام شد و کدهای بورس��ی زیادی ثبت شد اما فرایند‬ ‫نزول��ی بازار تا ش��اخص یک میلی��ون و ‪ ۳۳۶‬هزار واحد‬ ‫سهامداران خرد بازار سهام را متضرر کرد‪ .‬او‬ ‫درباره محدوده حمایتی بعدی شاخص کل‬ ‫بیان کرد‪ :‬محدوده حمایتی بعدی ش��اخص‬ ‫کل بورس شاخص یک میلیون است اما فکر‬ ‫نمی کنم تا قبل از انتخابات امریکا ش��اخص‬ ‫بازار سهام تا یک میلیون واحد ریزش داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬محدوده حمایتی قبلی بازار س��هام‬ ‫ش��اخص یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار واحد بود که ش��اخص‬ ‫مدتی در این محدوده نوس��ان کرد اما به محض از دست‬ ‫دادن ای��ن محدوده حمایتی ش��اخص کل افت زیادی تا‬ ‫ی��ک میلی��ون و ‪ ۳۳۶‬هزار واحد را تجربه کرد‪ .‬قاس��می‬ ‫ضمن اش��اره به بازگشت روند صعودی بازار سهام گفت‪:‬‬ ‫تنه��ا چیزی که می تواند روند بازار س��هام را تغییر دهد‬ ‫یک فضای خوش��بینانه نسبت به اینده است و این عمل‬ ‫مبنی بر خبر توافق‪ ،‬مذاکره یا بهتر ش��دن وضع موجود‬ ‫است‪ ،‬دقیقا اتفاقی که در سال ‪ ۹۲‬در بازار سهام رخ داد‬ ‫و ب��ا پیروزی روحانی در انتخابات جو مثبت باعث رش��د‬ ‫بازار سهام شد‪ .‬اما اگر مذاکره یا توافقی در کار نباشد تنها‬ ‫عاملی که می تواند بازار سهام را نجات دهد نرخ دالر است‪.‬‬ ‫از طرف��ی هم پیش بینی روزانه بازار س��هام دیگر ممکن‬ ‫نیست اما روند کلی بازار بورس تهران نوسان نزولی است‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫اینطور نیست‬ ‫که بایدن بیاید‬ ‫و وضعیت را‬ ‫برای مردم‬ ‫ایران تبدیل‬ ‫به گلستان کند‬ ‫با توجه به تفاوت های اساس��ی بین نظرات کارشناس��ان درباره اینده بورس‪ ،‬به نظر می رس��د تحلیلگران و همچنین‬ ‫سهامداران در بازار سرمایه هنوز به یک اجماع نظر کلی درباره نتیجه مطلوب بورسی ها در انتخابات امریکا نرسیده اند‬ ‫و همچنان بازار بورس تهران در این زمینه ابهامات زیادی دارد‪ .‬در چنین ش��رایطی انچه در دل فعاالن بازار ریش��ه‬ ‫می کند فاکتور «شوک» است که می تواند به مثابه یک سم مهلک برای همه اغلب اهالی تاالر شیشه ای باشد‪ .‬با توجه‬ ‫به این مسئله به نظر می رسد بهترین توصیه ای که به سهامداران می توان کرد؛ رعایت جانب احتیاط در انجام معامالت‬ ‫است‪ .‬چراکه شرایط بازار به گونه ای نیست که بتواند تحمل واکنش های احساسی و نابهنگام سهامداران را داشته باشد!‬ ‫پرسپولیس برای عرضه در بورس پیشقدم می شود‬ ‫ورود انه��ا به بورس از قدمتی چندس��اله برخوردار اس��ت‪ .‬عضو‬ ‫هی��ات عامل س��ازمان خصوصی س��ازی در گفت وگو ب��ا ایرنا به‬ ‫اخرین وضعیت عرضه س��هام س��رخابی ها در بورس اش��اره کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬در ابت��دا اعالم ش��ده بود که عرضه س��هام دو باش��گاه‬ ‫اس��تقالل و پرس��پولیس در ش��هریور انجام می ش��ود‪ ،‬بعد از ان‬ ‫به دلیل برخی از مس��ائل به مهرماه موکول ش��د‪ ،‬اما صورت های‬ ‫مالی این دو باش��گاه به مرحله نهایی نرس��ید‪ .‬ش��مس جامخانه‬ ‫اظهارکرد‪ :‬وضعیت باشگاه پرسپولیس از نظر صورت های مالی و‬ ‫برخی دیگر اقدامات که قرار اس��ت برای واگذاری ان انجام شود‬ ‫به مراتب بهتر از اس��تقالل اس��ت‪ .‬وی گف��ت‪ :‬گزارش توجیهی‬ ‫افزایش سرمایه باشگاه پرسپولیس که سرمایه توجیهی ان حدود‬ ‫‪ ۷۰۱‬میلیارد تومان اس��ت‪ ،‬تهیه ش��ده و برای بررسی در اختیار‬ ‫حس��ابرس و بازرس قانونی سازمان حسابرسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫عضو هیات عامل س��ازمان خصوصی س��ازی خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫تالش��یم بتوانیم در هفته جاری گزارش را دریافت کنیم‪ ،‬مطابق‬ ‫ان مجمع عمومی فوق العاده برگزار تا در نهایت اصالح اساسنامه‬ ‫و افزایش سرمایه ان انجام شود‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد با توجه‬ ‫به صحبت های انجام ش��ده با سازمان حسابرسی و همکاری های‬ ‫باشگاه پرس��پولیس‪ ،‬گزارش حسابرس بازرس قانونی طی هفته‬ ‫اینده اخذ و پس از ان درخواس��ت پذیرش ش��رکت فرهنگی‪-‬‬ ‫ ورزش��ی پرس��پولیس به هیات پذیرش فرابورس داده شود‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬اکنون عرضه س��هام استقالل در بورس با مشکالتی همراه‬ ‫اس��ت و هنوز صورت های مالی ان نهایی نش��ده اس��ت‪ ،‬تغییر و‬ ‫تحوالت اعمال شده موجب شده به جمع بندی نهایی نرسیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ ۱۸۰‬شرکت‬ ‫قرارداد‬ ‫بازارگردانی‬ ‫امضا کردند‬ ‫رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار از امضای ق��رارداد بازارگردانی با‬ ‫‪ ۱۸۰‬ش��رکت خبر داد و گفت‪ :‬فعال ش��دن کام��ل بازارگردان ها در بازار‬ ‫سرمایه منجر به ایجاد تعادل در بازار می شود‪ .‬برای رسیدن بازار سرمایه‬ ‫ب��ه یک تعادل بای��د این موضوع به ط��ور جدی دنبال ش��ود‪ ،‬حدود ‪۲۰‬‬ ‫ش��رکت این قرارداد خود را تمدید نکردند که سازمان بورس اعالم کرده‬ ‫شرکت های متخلف مستوجب جریمه های مالی و برخورد هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حس��ن قالیباف اصل در جلس��ه علنی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در جریان بررسی گزارش کمیس��یون اقتصادی درباره وضعیت‬ ‫بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی گفت‪ :‬امسال در بازار سرمایه کارهای بسیار خوبی انجام شده که‬ ‫افزایش نرخ شاخص ها یکی از این اتفاقات خوب بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ازادس��ازی س��هام عدالت یکی دیگر از اتفاقات خوب س��ال‬ ‫جاری بود‪ ،‬سهام عدالت بعد از ‪ ۱۵‬سال ازاد شد و حدود ‪ ۱۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان سهامدار‪ ،‬س��هام خود را در بازار فروختند که عمدتا هم جزو قشر‬ ‫مستضعف هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه تاس��یس شرکت های س��هامی عام برای اجرای‬ ‫پروژه ه��ا یکی دیگر از رس��الت های مهم ما در بازار س��رمایه بورس بود‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬تاکنون ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان ش��رکت سهامی عام شرکت پروژه‬ ‫تعریف شده است‪ ،‬در صورتی که این عدد سال گذشته صفر بود‪ .‬همچنین‬ ‫تقویت روش س��رمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه را به طور جدی‬ ‫دنبال کردیم تا مردم به طور مستقیم وارد بازار نشوند‪.‬‬ ‫پول هوشمند‬ ‫در بازار ایران‬ ‫محمد گرجی ارا‬ ‫کارشناس و مدرس بازار سرمایه‬ ‫پول هوش��مند یا همان ‪smart money‬‬ ‫در بازارهای مالی در سراس��ر جهان ازس��وی‬ ‫س��رمایه گذاران حرفه ای‪ ،‬بانک ها و خبره های‬ ‫ب��ازار در این حوزه ها تزریق می ش��ود‪ .‬جهت‬ ‫حرکت پول��ی که انها به بازار تزریق می کنند‬ ‫می توان��د باعث ایجاد س��یگنالی برای س��ایر‬ ‫س��رمایه گذاران خرد باش��د‪ .‬ب��رای مثال در‬ ‫بازارهای بین الملل��ی در حوزه طال‪ ،‬صندوقی‬ ‫به ن��ام اس��پایدر وج��ود دارد ی��ا موسس��ات‬ ‫س��رمایه گذاری بزرگ��ی ک��ه در ح��وزه بازار‬ ‫سرمایه فعالیت می کنند را می توان نمونه هایی‬ ‫برای این مسئله دانست‪.‬‬ ‫این مواردی که مثال زده ش��د در بازارهای‬ ‫گوناگون��ی مانن��د طال و بورس ه��ای جهانی‬ ‫جریان ساز هس��تند و پول هوشمند را به این‬ ‫حوزه ها وارد می کنند‪ ،‬س��ایر س��رمایه گذاران‬ ‫نی��ز به فراخ��ور حوزه فعالیت خ��ود‪ ،‬معموال‬ ‫از فعالیت های این مجموعه ها س��یگنال هایی‬ ‫را دریافت می کنند تا س��رمایه گذاری بهتر و‬ ‫موفق تری داشته باشند‪.‬‬ ‫اما در بازار ایران کمی داستان فرق می کند‪،‬‬ ‫چراکه تقریبا داده دقیقی در این زمینه وجود‬ ‫ندارد و از س��ویی هم حقوقی های بازار بورس‬ ‫تهران در بس��یاری از موارد طبق دس��توراتی‬ ‫ک��ه از مراجع باالتر می رس��د‪ ،‬اقدام به خرید‬ ‫و تزریق نقدینگی به بازار می کنند‪ .‬به همین‬ ‫جهت نمی توان برای س��رمایه تحت مدیریت‬ ‫این ش��رکت ها در بازار س��هام تهران‪ ،‬از لفظ‬ ‫پول هوشمند استفاده کرد‪.‬‬ ‫البت��ه در ای��ران می ت��وان برای س��رمایه‬ ‫حقیقی هایی که با س��رانه خرید باال وارد بازار‬ ‫بورس و اوراق بهادار می ش��وند از مفهوم پول‬ ‫هوشمند استفاده کرد‪ .‬به این معنا که با حجم‬ ‫باالیی از پول وارد بازار می ش��وند و شروع به‬ ‫خرید س��هام می کنند‪ ،‬مث�لا ‪۱۰۰‬میلیارد یا‬ ‫‪۱۰۰۰‬میلی��ارد تومان ب��ه یکب��اره وارد بازار‬ ‫س��رمایه می کنند و همین امر به خودی خود‬ ‫در مقیاس ه��ای بازار بورس تهران‪ ،‬س��رمایه‬ ‫س��نگینی محس��وب می ش��ود‪ .‬این دسته از‬ ‫حقیقی ه��ا که با اس��تفاده از اطالعاتی که در‬ ‫اختی��ار همگان ق��رار ندارد دس��ت به چنین‬ ‫اقدامی می زنند و معم��وال در یک بازه زمانی‬ ‫کوتاه��ی این حجم گس��ترده از س��رمایه را‬ ‫وارد ب��ازار می کنن��د که به ط��ور طبیعی نظر‬ ‫سهامداران و س��رمایه گذاران خرد را به خود‬ ‫جلب می کند‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت اگر ردپای این سرانه خرید‬ ‫باال را در بازار دنب��ال کنیم می توانیم به پول‬ ‫هوشمند هم برسیم‪ .‬بسیاری از حقیقی ها نیز‬ ‫با این رهگیری اقدام به خرید سهام می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن نکته را هم نباید از نظر دور داش��ت که‬ ‫هرچه سرانه خرید باالتر باشد شانس رسیدن‬ ‫به بازدهی در پی خرید س��هام مورد نظر نیز‬ ‫باالتر است و با قطعیت بیشتری می توان روی‬ ‫ان مورد سرمایه گذاری کرد‪ .‬از سویی هم باید‬ ‫توجه داشت که این پول در بازار پخش نیست‬ ‫و روی چند نماد مشخص متمرکز است‪.‬‬ ‫ب��ازار بورس ته��ران در این روزه��ا با افت‬ ‫ش��دیدی مواج��ه اس��ت و به ط��ور طبیع��ی‬ ‫سرانه های خرید هم به شدت کاهش یافته اند‪،‬‬ ‫دلیلش هم این است که بزرگان بازار یا همان‬ ‫صاحبان پول هوش��مند‪ ،‬بیش��تر فروش��نده‬ ‫و س��رمایه گذاران خرد‪ ،‬خریدار هس��تند‪ .‬به‬ ‫همین جهت چندان س��رمایه ای باعنوان پول‬ ‫هوش��مند در بازار جریان ن��دارد که به دنبال‬ ‫خرید سهام باش��د‪ .‬اما با عادی شدن شرایط‬ ‫ب��ار دیگر ش��اهد بروز و ظهور دوب��اره ان در‬ ‫بورس تهران نیز خواهی��م بود و این یک امر‬ ‫طبیعی اس��ت‪ .‬تشخیص اینکه پول هوشمند‬ ‫چه زمانی وارد بازار می شود کار افراد مبتدی‬ ‫و تازه وارد نیست‪ ،‬حتی در برخی موارد ممکن‬ ‫اس��ت حرفه ای ه��ا و باتجربه ه��ای بورس در‬ ‫تش��خیص این موارد دچار اش��تباه شوند اما‬ ‫منطقی اس��ت که درصد ضری��ب خطای انها‬ ‫بسیار کمتر از نوس��هامداران خواهد بود‪ .‬اگر‬ ‫ش��ما بازار را بشناس��ید درمی یابی��د که چه‬ ‫زمانی سهم ها به اشباع خرید یا اشباع فروش‬ ‫رس��یده اند‪ .‬اما اگر اندیکاتورهای پیش رونده‬ ‫در حال نش��ان دادن سیگنال خروج باشند به‬ ‫این معنی است که مرحله سقوط در راه است‬ ‫و بهتر است س��هام موردنظر را بفروشیم‪ .‬اما‬ ‫بهترین توصیه برای تازه واردان بورس��ی این‬ ‫است که با کمک صندوق های سرمایه گذاری‬ ‫بورس��ی کار کنند یا از الگوی خرید و فروش‬ ‫انها پیروی کنند تا در نهایت بتوانند به درک‬ ‫درستی از بازار برسند‪.‬‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 11‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 28‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1645‬‬ ‫پیاپی ‪2963‬‬ ‫یادداشت‬ ‫طراحی مدل‬ ‫اقتصادی‬ ‫مبتنی بر‬ ‫فرهنگ ایرانی‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫حامد هدائی‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫تعلیم دهن��دگان نهنگ‪ ،‬از روش س��اده و زیرکانه ای‬ ‫برای رام کردن نهنگ ها اس��تفاده می کنند‪ .‬در مرحله‬ ‫اول‪ ،‬تا س��رحد مرگ به نهنگ گرسنگی می دهند‪ .‬بعد‬ ‫از اینکه مطمئن ش��دند نهنگ از شدت گرسنگی قادر‬ ‫ب��ه حمله نیس��ت‪ ،‬مرحله دوم را برای عادی س��ازی و‬ ‫کنترل خوی وحش��ی گری اش اغ��از می کنند‪ .‬در یک‬ ‫روز مش��خص‪ ،‬به ج��ای دادن چند ع��دد ماهی بزرگ‪،‬‬ ‫ی��ک وانت ماه��ی جلو نهنگ می ریزن��د‪ .‬دیدن چنین‬ ‫حجمی از ماهی بعد از چندین روز گرسنگی‪ ،‬نخستین‬ ‫ش��وک بزرگ را به نهنگ قاتل وارد می کند‪ .‬غریزه بقا‬ ‫به نهنگ حکم می کند که برای داش��تن زندگی بهتر‪،‬‬ ‫وحشی گری اش را کنار بگذارد‪.‬‬ ‫گیج و س��ردرگم به س��رعت همه غذاهای پیشکش‬ ‫ش��ده را می خورد و در وعده بع��دی منتظر می ماند تا‬ ‫دوب��اره چنین پاداش بزرگی را از تعلیم دهنده دریافت‬ ‫کن��د‪ .‬در این بین رابطه تنگاتنگی در قالب یک قرارداد‬ ‫نامرئی میان مربی و نهنگ ش��کل می گیرد‪ ،‬اما نهنگ‬ ‫بخت برگش��ته از این موضوع خب��ر ندارد که در مرحله‬ ‫س��وم‪ ،‬خبری از یک وانت ماهی نیس��ت و تعلیم دهنده‬ ‫جدیدی قرار است او را وادار به رقصیدن روی اب کند‪.‬‬ ‫در این مرحله شرطی سازی نهنگ و یادگیری حرکات‬ ‫نمایشی ش��روع می شود‪ .‬گرفتن چند ماهی کوچک از‬ ‫دس��تان مربی‪ ،‬نقطه عادی سازی روابط بین انهاست و‬ ‫بعد از مدتی‪ ،‬نهنگ در خیال رسیدن به ان همه ماهی‬ ‫که در روز اول جلویش ریخته بودند‪ ،‬دست به هر کاری‬ ‫می زند تا چنین تجربه ای را دوباره و دوباره تکرار کند‪.‬‬ ‫با همین روش س��اده نهنگ به س��رعت دگرگون‪ ،‬رام و‬ ‫مطیع می شود‪.‬‬ ‫واقعیت این است که اگر از راهش وارد شویم‪ ،‬ماهیت‬ ‫شگفت انگیز تغییر‪ ،‬یعنی همان شعار جادویی که باراک‬ ‫اوباما را پیروز میدان ریاس��ت جمهوری امریکا کرد‪ ،‬نه‬ ‫تنها حیوانات‪ ،‬بلکه قادر اس��ت سرسخت ترین انسان ها‬ ‫و کش��ورها را دگرگ��ون کند‪ .‬اوباما ب��ا چنین مفهوم و‬ ‫فلسفه ای‪ ،‬توانست مواضعش را ارام ارام در ذهن سایر‬ ‫ملت ه��ا فرو و اهدافش را به ش��یوه ای ن َرم عملی کند‪.‬‬ ‫درباره ایران‪ ،‬وی معتقد بود این کشور را باید در پروژه‬ ‫تغییر رفتار‪ ،‬تبدیل به کش��وری ک��رد که بتوان منافع‬ ‫بین الملل��ی را به واس��طه منابع عظیم��ش تامین کرد‪.‬‬ ‫بعد از س��ال ها کش��مکش میان ای��ران و امریکا‪ ،‬پروژه‬ ‫برجام‪ ،‬دس��تاوردی بود ک��ه در اخرین روزهای دوران‬ ‫ریاست جمهوری اوباما‪ ،‬کلید خورد‪.‬‬ ‫برج��ام با به رس��میت ش��مردن س��ازکار صلح امیز‬ ‫هس��ته ای ایران‪ ،‬برداشته شدن تحریم های تسلیحانی‪،‬‬ ‫نفت��ی و پول��ی و بانکی‪ ،‬خارج ش��دن ایران از لیس��ت‬ ‫کشورهایی که ضد منافع حقوق بشر بودند و باز شدن‬ ‫مسیر روابط ازاد تجاری و بین المللی چهره جدیدی را‬ ‫از ایران در روابط بین الملل به نمایش گذاشت‪ .‬نخستین‬ ‫جایزه این قرارداد‪ ،‬بازگش��ت کلی پول مصادره شده به‬ ‫ایران بود‪.‬‬ ‫بازارهای داخلی‪ ،‬از هیجان چنین اتفاقی‪ ،‬ش��روع به‬ ‫رشد و بهبود کردند‪ .‬با تصور اینکه همه چیز حل شده‬ ‫و دیگر خبری از گرانی نیس��ت‪ ،‬عموم مردم با ارامش‬ ‫بیش��تری به کارهای روزانه پرداختند‪ .‬بعد از س��ال ها‬ ‫فش��ارهای گوناگون بین المللی از هر سو‪ ،‬گویا قرار بود‬ ‫ای��ران روی خ��وش دیگری را هم ببیند‪ .‬در ‪ 40‬س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬ایران توانسته بود در مناقشات بین المللی‪ ،‬با‬ ‫ابزارهای محدودی که ایجاد کرده بود‪ ،‬جان س��الم بدر‬ ‫برد و با گذر از جنگ و تحریم و فش��ارهای بین المللی‬ ‫قدم ه��ای بزرگ��ی در راه حف��ظ قدرت برداش��ته بود‪.‬‬ ‫نفوذ ایران به س��ایر کشورهای همسایه باوجود قدرت‬ ‫اس��تراتژیک منطقه ای این گمان را به وجود اورده بود‬ ‫که ایران قصد ایجاد نظم سیاس��ی و اقتصادی جدیدی‬ ‫در خاورمیان��ه دارد‪ .‬هم��ه چیز به نفع م��ا بود تا اینکه‬ ‫با اتمام دوران ریاس��ت جمهوری ب��اراک اوباما‪ ،‬دونالد‬ ‫ترامپ ماجراجو‪ ،‬تاجر سرسخت و نام اشنا‪ ،‬کرسی کاخ‬ ‫سفید را در دست گرفت‪ .‬بوی خوشی از ادبیات ترامپ‬ ‫به مش��ام نمی رس��ید‪ .‬ترامپ قصد داش��ت روش فشار‬ ‫حداکثری را در برابر ایران در پیش گیرد‪ .‬می خواس��ت‬ ‫نهنگ وحش��ی خ��اور میانه را گرس��نه تر کند تا پروژه‬ ‫تغییر رفتار اوباما را به س��رانجام برس��اند‪ .‬دولت ترامپ‬ ‫توانست با لغو یکطرفه برجام و بازگشت تحریم ها‪ ،‬ایران‬ ‫را در گیجی و گرس��نگی چهارساله رها کند‪ .‬در نتیجه‬ ‫چنین فش��ارهای بی سابقه ای اقتصاد ایران به کما رفت‬ ‫و االن همه می خواهند بدانند که کدام یک از نامزدهای‬ ‫ریاس��ت جمهوری امریکا می تواند این روند را به پایان‬ ‫برس��اند؟ ترامپ یا بایدن؟ بس��یاری ب��ر این باورند که‬ ‫در ه��ر صورت‪ ،‬اقتص��اد ایران دچار نوع��ی بدحالی یا‬ ‫خوشحالی موقتی می شود‪.‬‬ ‫شاید راه سخت و درست این باشد که بعد از سال ها‬ ‫کش��مکش های داخلی و بین المللی‪ ،‬ایران به این سوال‬ ‫حیاتی پاس��خ دهد که چطور می تواند با طراحی نوعی‬ ‫مدل اقتصادی مبتنی بر فرهنگ ایرانی‪ ،‬قدرت عظیمش‬ ‫را کنت��رل کند و در راه ش��کوفایی به کار گیرد؟ در این‬ ‫شرایط ایران قادر خواهد بود مناسبات بین المللی را در‬ ‫مسیر حفظ منافع داخلی‪ ،‬شفاف تر بگستراند‪.‬‬ ‫طرح معیشتی‬ ‫مجلس‬ ‫کسری بودجه را‬ ‫تشدید می کند‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت‪ :‬در شرایط فعلی کشور‪،‬‬ ‫ارائه طرح معیشتی عالوه بر تشدید کسری بودجه‪ ،‬مشکالت بیشتری‬ ‫را برای دولت ایجاد می کند‪.‬‬ ‫جعفر قادری‪ ،‬در گفت وگو با ایرنا با اش��اره به طرح معیشتی مجلس‬ ‫که دولت را مکلف می کند برای تامین بخش��ی از نیازهای معیش��تی‬ ‫خانوارها در ‪ ۶‬ماه دوم امس��ال‪ ،‬ماهانه مبلغی را به حس��اب سرپرست‬ ‫خانوارها واریز کند‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تدالل نمایندگان این است که باتوجه به‬ ‫????نرخ کاالی اساسی در کشور الزم است تا پایان سال‬ ‫نرخ تورم و افزایش‬ ‫و ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور‪ ،‬دولت کمک حداقلی به خانواده ها‬ ‫داشته باشد و بخشی از قدرت خرید از دست رفته انان را جبران کند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجل��س با بیان اینکه‬ ‫تامین مالی این طرح نیاز به بررس��ی بیشتری دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬باتوجه‬ ‫به شرایط فعلی که دولت کسری بودجه دارد‪ ،‬اجرای چنین طرح هایی‬ ‫کاری سخت و دشوار است و مشکالت حوزه اقتصاد را تشدید می کند؛‬ ‫بنابراین من موافق این طرح نیستم‪.‬‬ ‫نماینده مردم ش��یراز در مجلس گف��ت‪ :‬البته این بخش از طرح که‬ ‫کاالهای اساس��ی که با ارز دولتی یا نیمایی تامین مالی می شود با نرخ‬ ‫تمام شده در اختیار خانواده ها قرار بگیرد و افراد بتوانند از طریق کارت‬ ‫الکترونیکی کاالهای ضروری را با نرخ تمام ش��ده ارز دولتی یا نیمایی‬ ‫تحوی��ل بگیرند‪ ،‬می تواند تا حدودی موثر باش��د‪ ،‬اما طرح معیش��ت و‬ ‫تامین مالی ان در شرایط فعلی نیاز به بررسی بیشتر دارد‪.‬‬ ‫دو سناریوی پیش روی ایران پس از انتخابات امریکا را بررسی کرد‬ ‫تداوم فشار حداکثری یا بازگشت به برجام؟‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در بامداد جمعه گذش��ته اخرین دور از مناظره های انتخاباتی در ایاالت متحده برگزار ش��د‪ .‬براس��اس نظرسنجی که ‪CNN‬‬ ‫منتشر کرده ‪ ۵۳‬درصد مردم امریکا جوبایدن را برنده این میدان دانسته اند و فقط ‪ ۳۹‬درصد معتقدند که دونالد ترامپ توانسته‬ ‫پیروز این مناظره باش��د‪ .‬از طرفی هم تنها حدود یک هفته تا پایان این ماراتن سیاس��ی در امریکا باقی مانده و نظرس��نجی ها‬ ‫نیز پیروزی بایدن را نوید می دهند‪ .‬به نظر می رس��د در صورت تداوم این ش��رایط در ایاالت متحده باید انتظار داشت که دونالد‬ ‫ترامپ به جمع روس��ای جمهوری بپیوندد که نتوانس��تند اعتماد مردم را برای ماندن در کاخ سفید جلب کنند و با سرافکندگی‬ ‫کرس��ی ریاست جمهوری بزرگ ترین قدرت اقتصادی و تس��لیحاتی جهان را واگذار می کند‪ .‬اما انچه این انتخابات را برای مردم‬ ‫ما پراهمیت کرده‪ ،‬تحریم های همه جانبه ای اس��ت که دونالد ترامپ‪ ،‬با خروج از برجام علیه جمهوری اس�لامی ایران وضع کرده‬ ‫است‪ .‬تنها در ‪ ۳‬سال اخیر (بعد از خروج ترامپ از برجام) با افزایش بی سابقه نرخ ارز در طول ‪ ۴‬دهه گذشته روبه رو شده ایم و‬ ‫نرخ تورم به گواه برخی از اقتصاددانان مطرح جهان از مرز ‪ ۱۵۰‬درصد نیز گذشته است‪ .‬این شرایط که در پی اعمال سیاست‬ ‫فشار حداکثری دولت مستقر در کاخ سفید در کشورمان ایجاد شده‪ ،‬اهمیت این انتخابات را برای مردم عادی‪ ،‬فعاالن اقتصادی‬ ‫و سیاس��تمداران ایرانی دوچندان کرده اس��ت‪ .‬بسیاری از کارشناس��ان روابط بین الملل بر این باورند که اگر بایدن بتواند سکان‬ ‫هدایت دولت را در امریکا به دس��ت گیرد می توان امیدوار بود که قدرت اول سیاس��ی و اقتصادی جهان دوباره به توافق برجام‬ ‫بازگردد و تحریم های وضع شده را نیز لغو کند‪ .‬همین امر موجب شده ایرانی ها نسبت به دوقطبی سیاسی در امریکا حساس تر‬ ‫از بقیه ملت های دنیا باشند و تحوالت را در این کشور با دقت پیگیری کنند‪.‬‬ ‫سر وته یک کرباس اند!‬ ‫نباید سرنوشت‬ ‫اقتصاد کشور‬ ‫را به نتیجه‬ ‫انتخابات‬ ‫امریکا گره‬ ‫بزنیم‪ .‬هر دو‬ ‫نامزد انتخابات‬ ‫این کشور‬ ‫مورد حمایت‬ ‫صهیونیست ها‬ ‫هستند‬ ‫ارس�لان فتحی پور‪ ،‬نماینده پیشین شهرستان کلیبر‪،‬‬ ‫خداافرین و هوراند در مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکید‬ ‫بر سیاس��ت های خصمان��ه ایاالت متح��ده امریکا علیه‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬هر کدام یک‬ ‫از دو نامزد ریاست جمهوری پیروز شوند به حال ما فرقی‬ ‫نمی کن��د‪ .‬سیاس��ت های دولت امریکا همیش��ه در قبال‬ ‫کش��ور ما خصمانه خواهد بود‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬بایدن‬ ‫ه��م به تازگی موضع اش را در قبال ایران روش��ن و علنی‬ ‫اعالم کرد‪ .‬هرچند اگر هم او بخواهد با ما تعامل کند گفته‬ ‫به برجام بازنخواهد گش��ت و در پی توافق بهتری خواهد‬ ‫بود‪ .‬سخنان بایدن هم شبیه اظهارات رژیم صهیونیستی‬ ‫است‪ ،‬به همین دلیل ما نباید اصال توجهی به نتیجه این‬ ‫انتخابات داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید تقویت شود!‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصادی در دوره های هشتم و نهم‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی اولویت را با تقویت بخش تولید‬ ‫کش��ور دانس��ت و بیان کرد‪ :‬ما نباید سرنوش��ت اقتصاد‬ ‫کش��ور را ب��ه نتیجه این انتخابات گ��ره بزنیم‪ .‬هر دو این‬ ‫اف��راد مورد حمایت صهیونیس��ت ها هس��تند و طبیعی‬ ‫اس��ت که سیاس��ت های رذیالنه امریکایی ها‬ ‫علیه جمهوری اسالمی ایران را ادامه خواهند‬ ‫داد؛ بنابراین ما نباید دلخوش به امدن بایدن‬ ‫باش��یم یا از امدن ترامپ بترس��یم‪ ،‬بلکه باید‬ ‫در راس��تای تقویت تولید در س��الی که رهبر‬ ‫معظم انقالب با عنوان جهش تولید نام گذاری‬ ‫کرده اند حرکت کنیم تا نقش��ه های دشمنان‬ ‫خنثی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز بر کشورهای دوست!‬ ‫نماینده پیش��ین کلیبر در مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫تاکید بر لزوم تمرکز بر برقراری روابط اقتصادی محکم تر‬ ‫با کش��ورهای همس��ایه‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ب��رای مقابله با این‬ ‫ش��رایط باید در راس��تای برنامه توس��عه ششم حرکت و‬ ‫بح��ث اقتصاد مقاومتی که توس��ط رهب��ر معظم انقالب‬ ‫بارها مورد تاکید قرار گرفته را پیگیری کنیم‪ .‬دش��منان‬ ‫ما به طور قطع ش��رایط را برای ما هر روز س��خت تر از روز‬ ‫قب��ل می کنند و ما نمی توانیم منتظ��ر بمانیم تا واکنش‬ ‫انه��ا را ببینی��م‪ ،‬به همین دلیل مدی��ران اجرایی ما باید‬ ‫مس��یر پیش��رفت کش��ور را در پیش بگیرند و باتوجه به‬ ‫باید از فرصت ها استفاده کرد‬ ‫اگر نتوانیم از‬ ‫جو روانی مثبتی‬ ‫که در صورت‬ ‫پیروزی بایدن‬ ‫ایجاد می شود‪،‬‬ ‫استفاده کنیم‪،‬‬ ‫پس از مدتی‬ ‫شاهد بازگشت‬ ‫موج گرانی ها‬ ‫خواهیم بود‬ ‫کام��ران ن��دری‪ ،‬اقتص��اددان و‬ ‫استاد دانشگاه امام صادق با اشاره‬ ‫ب��ه ت��داوم فض��ای نااطمینانی در‬ ‫بازاره��ای مختلف داخل��ی تا روز‬ ‫انتخاب��ات امریکا‪ ،‬به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫در روزه��ای اینده و ت��ا روزی که‬ ‫نتیج��ه انتخابات در ایاالت متحده‬ ‫اعالم ش��ود فضای اقتصادی کشور نامطمئن‬ ‫پیش بینی می ش��ود و به همین دلیل شاهد‬ ‫کاه��ش ش��دید تقاض��ا ب��رای دارایی های‬ ‫سرمایه ای خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬در این ش��رایط انتظار‬ ‫می رود مردم ریال را در حساب های خود نگه‬ ‫دارن��د تا نتیجه انتخاب��ات در ایاالت متحده‬ ‫مشخص شود‪ .‬به واسطه همین فضای شک و‬ ‫تردید است که افراد دست از خرید و فروش‬ ‫دارایی های س��رمایه ای مانند ارز‪ ،‬سکه‪ ،‬طال‬ ‫و مسکن برمی دارند تا باالخره تکلیف پیروز‬ ‫این انتخابات روشن شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت ها فعال کاهش می یابند!‬ ‫اس��تاد دانشگاه امام صادق ضمن تاکید بر‬ ‫توقف روند افزایش��ی قیمت ها تا زمان اعالم‬ ‫نتایج رقابت های انتخاباتی در ایاالت متحده‪،‬‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬از طرفی ه��م به دلیل همین‬ ‫فضای پرابهام که از هفته پیش شروع شده‪،‬‬ ‫انتظار می رود نرخ ارز‪ ،‬س��که‪ ،‬طال‪ ،‬مسکن و‬ ‫خ��ودرو در ‪ ۱۰‬روز اینده ثابت بماند یا حتی‬ ‫کاهش یاب��د‪ .‬بازارهایی ک��ه انعطاف پذیری‬ ‫بیش��تری دارند طبع��ا با کاه��ش قیمت ها‬ ‫مواجه می شوند و در سایر بخش ها نیز روند‬ ‫افزای��ش قیمت ها فعال متوقف خواهد ش��د؛‬ ‫هرچن��د این کاه��ش قیمت ها نی��ز موجب‬ ‫افزایش تقاضا نخواهد شد‪ ،‬چراکه فعال خرید‬ ‫دارایی های س��رمایه ای بسیار پرریسک است‬ ‫چون ممکن اس��ت با پی��روزی هر یک از دو‬ ‫نام��زد ریاس��ت جمهوری در امریکا کال ورق‬ ‫برگردد و عده زیادی متضرر شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹اگر ترامپ پیروز شود‪...‬‬ ‫ندری با در نظ��ر گرفتن پیروزی احتمالی‬ ‫ترام��پ در انتخاب��ات امری��کا به‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر دونال��د ترامپ‬ ‫موف��ق به تمدید حضورش در کاخ‬ ‫سفید شود‪ ،‬می توان انتظار داشت‬ ‫که روند س��ابق از سر گرفته شود‬ ‫و قیمت ها ب��ار دیگر رو به افزایش‬ ‫بگذارند؛ با این تفاوت که کار بسیار‬ ‫س��خت تر خواهد ش��د‪ ،‬به خصوص مس��ئله‬ ‫کنترل ن��رخ ارز به ش��دت پیچیده تر از قبل‬ ‫می شود‪ .‬طبیعی است که اگر نتوانید نرخ ارز‬ ‫را کنت��رل کنید‪ ،‬بقیه بازاره��ا نیز از کنترل‬ ‫خ��ارج و قیمت ها گران تر از قبل می ش��وند‪.‬‬ ‫از همین رو اس��ت که انتخاب ترامپ نتیجه‬ ‫خوبی برای اقتصاد م��ا ندارد؛ به عبارتی باید‬ ‫انتظار داش��ت که به محض پیروزی ترامپ‪،‬‬ ‫سایه جو روانی منفی بار دیگر بر سر اقتصاد‬ ‫ما سنگینی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اگر بایدن پیروز شود‪...‬‬ ‫وی ضمن اش��اره به احتم��ال پیروزی جو‬ ‫بایدن در انتخابات ریاس��ت جمهوری ایاالت‬ ‫متح��ده امری��کا‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬در این صورت‬ ‫حداق��ل به ط��ور مقطعی قیمت ه��ا کاهش‬ ‫خواهن��د یافت‪ ،‬اما به دلیل وجود مش��کالت‬ ‫داخل��ی اقتصاد این کاه��ش قیمت ها پایدار‬ ‫نخواهند بود و اگر اقدامی در این راستا انجام‬ ‫نش��ود‪ ،‬بدون شک روند کاهشی قیمت ها در‬ ‫بازار دوام چندانی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصتی کوتاه برای حل مشکالت‬ ‫ای��ن اقتص��اددان در پای��ان با اش��اره به‬ ‫فرصتی که در صورت پی��روزی بایدن برای‬ ‫سیاس��تمداران ایرانی فراهم می شود‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬باید توجه داش��ت پیروزی جو بایدن‬ ‫فرصتی را (حداقل در کوتاه مدت) در اختیار‬ ‫سیاس��تمداران ما می گذارد ت��ا موانع پیش‬ ‫پای اقتصاد کش��ور را بردارند اما اگر نتوانیم‬ ‫از ج��و روانی مثبتی ک��ه در صورت پیروزی‬ ‫احتمالی دموکرات ها ایجاد می شود‪ ،‬استفاده‬ ‫کنیم قطعا پس از مدتی شاهد بازگشت موج‬ ‫گرانی ها در جامعه خواهیم بود‪.‬‬ ‫ظرفیت ه��ای داخل��ی اقدام��ات الزم را انجام‬ ‫دهن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در زمینه سیاس��ت خارجی‬ ‫هم باید روی کش��ورهای همس��ایه و بازارهای‬ ‫انها متمرکز ش��ود‪ .‬به ج��ای اینکه دائم منتظر‬ ‫واکنش های اس��تکبار جهانی باش��یم باید در‬ ‫راس��تای برقراری روابط اقتصادی با کشورهای‬ ‫منطق��ه قدم برداریم تا در ص��ورت وارد امدن‬ ‫فش��ار بر سیس��تم اقتصادی کش��ور بتوانیم انها را بی اثر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫برای مثال ما در حال حاضر با ونزوئال در حال همکاری‬ ‫هس��تیم و با هم کار می کنیم‪ ،‬در حالی که هر دو تحریم‬ ‫هس��تیم! به اعتقاد من اگر اراده محکمی وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬حتما موفق خواهیم شد و امریکا هم هیچ غلطی‬ ‫نمی تواند بکند‪.‬‬ ‫‹ ‹کرونا کار را سخت تر کرده است‬ ‫او ضمن یاداوری موضوع شیوع گسترده کرونا در کشور‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه بیماری کرونا هم گریبان گیر‬ ‫اغلب کشورهای جهان شده و ما نیز با ان مواجهیم‪ .‬اخیرا‬ ‫هم ش��نیده ش��د که این ویروس جهش یافته و کار برای‬ ‫درمان یا س��اخت دارو نیز طبعا س��خت تر شده است‪ .‬در‬ ‫حال حاضر حدود ‪ ۶‬هزار نفر در روز به این ویروس مبتال‬ ‫می شوند که جا دارد مردم عزیز و مسئوالن اجرایی دست‬ ‫به دست هم داده و این بال را از سر کشورمان دور کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴۰‬سال است تحریم هستیم‬ ‫این نماینده پیش��ین مجلس در پایان ضمن اش��اره به‬ ‫تحریم هایی که در ‪ ۴‬دهه اخیر علیه جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران وضع ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما از همان س��ال های اول‬ ‫انقالب تاکنون تحریم بوده ایم و دش��منان دائم عرصه را‬ ‫برای ما تنگ تر کرده اند‪ ،‬اما اکنون در حال عبور از دوران‬ ‫س��خت هس��تیم و باید بگویم که تا حد زیادی هم عبور‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫االن بیش از هر اقدامی به اتحاد و همدلی نیاز داریم و‬ ‫نباید با یکدیگر درگیر شویم و همدیگر را متهم کنیم! ما‬ ‫اگ��ر بتوانیم درامدهای غیرنفتی را افزایش دهیم‪ ،‬به طور‬ ‫طبیعی اش��تغال و درامد پایدار هم ایجاد می ش��ود‪ .‬اگر‬ ‫کس��ی دل��ش را خوش کن��د به اینکه ی��ک از نامزدهای‬ ‫ریاست جمهوری مدنظر در امریکا رای بیاورد‪ ،‬در اشتباه‬ ‫است و باید به ظرفیت های خودمان توجه شود‪.‬‬ ‫ترامپ بداند ما زنگ نمی زنیم!‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت‬ ‫خارج��ی مجل��س در گفت وگویی با ایرن��ا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امریکایی ها باید در نهایت سیاست فشار حداکثری‬ ‫علیه ای��ران را کنار بگذارند‪ .‬انتخاب��ات اتی امریکا‬ ‫فرص��ت خوبی ب��رای امریکاس��ت تا در سیاس��ت‬ ‫خصمانه خود در قبال ایران بازنگری کند‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل عموی��ی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه نباید‬ ‫سیاس��ت های کشور را براس��اس تحوالت امریکا تنظیم کرد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬جو بایدن در اخرین مصاحبه ای که با س��ی ان ان‬ ‫داشت‪ ،‬تاکید کرد او هم به دنبال اعمال فشار بر ایران است؛ با‬ ‫این تفاوت که راه های هوشمندانه تری در پیش خواهد گرفت‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه هیچ کدام از این راه ه��ا نمی تواند تغییری در‬ ‫محاسبات راهبردی جمهوری اسالمی ایران ایجاد کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امریکایی ها در نهایت باید سیاس��ت فش��ار علیه ایران را کنار‬ ‫بگذارند و انتخابات پیش روی ریاست جمهوری امریکا فرصت‬ ‫خوبی اس��ت که انها در سیاس��ت های خصمانه خود در قبال‬ ‫ایران بازنگری کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته ترامپ مدعی اس��ت‬ ‫ک��ه در صورتی که برنده کارزار انتخابات پیش رو باش��د‪ ،‬در‬ ‫هفته اول از ط��رف ایران با او تماس خواهند گرفت‪ ،‬اما بهتر‬ ‫است بداند که تماسی با او گرفته نخواهد شد‪ ،‬بلکه او باید در‬ ‫سیاست خارجی خود نسبت به ایران تجدیدنظر کند‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی‬ ‫مجلس یاداور ش��د‪ :‬طرف مقابل در این سال ها بدعهد بوده و‬ ‫خسارت های زیادی با اعمال تحریم به ملت و دولت ایران وارد‬ ‫و حتی در دسترسی به اقالم بشردوستانه مانند موادغذایی و‬ ‫دارو مانع تراش��ی کرد‪ .‬البته کشور راه های دور زدن تحری م و‬ ‫حل مشکالت را پیدا کرده‪ ،‬اما موضوع این است که سیاست‬ ‫امریکا خس��ارت هایی را به کشور وارد کرده که باید‬ ‫این خسارت توسط طرف مقابل جبران شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تعامل با همسایگان‬ ‫عموی��ی بهر ه بردن از ظرفی��ت داخلی و افزایش‬ ‫تعام��ل با همس��ایگان را برای جلوگی��ری از تاثیر‬ ‫تحریم بر اقتصاد کش��ور و مقابله با سیاس��ت های‬ ‫ای��االت متحده مهم دانس��ت و گفت‪ :‬کش��ورهای‬ ‫اس��یایی فرصت بی نظیری برای جمهوری اسالمی هستند تا‬ ‫ایران اقتصاد خود را احیا کند و ظرفیت های جدیدی به وجود‬ ‫بیاورد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه رویکرد کشور در وضعیت فعلی باید خروج‬ ‫از تحریم پذیری باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬باید اقتصاد داخلی را به نحوی‬ ‫تقویت کنیم که اثر تحریم ها را از بین ببریم؛ به عبارتی وقتی‬ ‫اقتصاد داخلی تقویت ش��ود‪ ،‬هیچ قدرت خارجی نمی تواند از‬ ‫قدرت خود برای اعمال فش��ار علیه جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‬ ‫با بیان اینکه کش��ور پیش از این تجربه مقابله با تحریم های‬ ‫اقتصادی را داش��ته‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در س��ال ‪ ۲۰۱۰‬امریکایی ها‬ ‫مدع��ی بودند ای��ران را در واردات بنزین تحریم می کنند‪ ،‬اما‬ ‫پس از بهره برداری از پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس‪ ،‬ظرفیت‬ ‫تولی��د بنزین به اندازه ای در کش��ور افزای��ش یافت که دیگر‬ ‫نیازی به واردات بنزین نداش��تیم و گزینه تحریم بنزین علیه‬ ‫جمهوری اسالمی از روی میز ایاالت متحده برداشته شد‪.‬‬ ‫عموی��ی اضافه کرد‪ :‬ای��ن راهبرد در قبال کش��ورهایی که‬ ‫تالش می کنند با اعمال قدرت و تحریم نسبت به ایران اقدام‬ ‫کنند‪ ،‬می تواند موثر باشد و در این راه از بخش های اقتصادی‬ ‫کشور انتظار می رود تولید داخلی را تقویت کنند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫در روزهای اخیر مسئوالن نهادهای مختلف دولتی‪ ،‬نظامی و حتی غیردولتی با ابراز بی تفاوتی نسبت به نتیجه انتخابات امریکا‬ ‫مدعی شده اند هیچ فرقی بین دونالد ترامپ و جو بایدن نیست و اقتصاد ما باید همچنان فشارها را تحمل کند و تنها راه نجات‪،‬‬ ‫دوس��تی و برقراری روابط تنگاتنگ اقتصادی با کش��ورهای دوس��ت به ویژه همسایه است‪ .‬البته به نظر می رسد این سخنان صرفا‬ ‫جنبه شعاری داشته باشند و مسئوالن نیز به خوبی می دانند که با نگرانی هایی که در بین مردم وجود دارد‪ ،‬حداقل به لحاظ روانی‬ ‫و در کوتاه مدت پیروزی جو بایدن می تواند باعث باز شدن فضا برای انجام مبادالت بانکی شود و گشایش های اقتصادی را به دنبال‬ ‫داشته باشد‪ .‬اما مسئله اینجاست که احتماال این جو روانی مثبت (در صورت پیروزی جو بایدن) خیلی دوام نخواهد داشت و ما‬ ‫باید نهایت استفاده را از فرصت به وجود امده ببریم‪ .‬باتوجه به این مسئله باید منتظر ماند و دید که ایا مقامات ایرانی توانسته اند‬ ‫کشورهایی مانند چین‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬هند‪ ،‬عراق و‪ ...‬را برای پرداخت هرچه زودتر بدهی هایشان به ایران متقاعد کنند یا خیر؟!‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫اینجا‬ ‫جایی برای عابر پیاده نیست!‬ ‫ایدا فریدی‪ :‬چشمان خود را ببندید و در ذهنتان مرور کنید پیاده راه هایی که قرار بود محلی برای عبور شما باشد‪،‬‬ ‫حاال یا موتور و ماشینی در انها پارک است یا وانتی با بار میوه اش انها را تبدیل به ملک مطلق خود کرده یا میدانگاهی‬ ‫برای بالل فروشان شهر شده است که در هر گذر و چهارراهی به مدد قوه تشخیص خود منقل و تنوری مهیا کرده اند‬ ‫و خوب هم مخاطب دارند البته‪ .‬به قدری که از هر معبری بوی بالل کبابی می گوید در چهارراه بعدی و درس��ت در‬ ‫جایی که فکرش را هم نمی کنید‪ ،‬بالل کبابی می فروش��ند‪ .‬روزی بالل و روزی لبوی پخته و روز دیگر باقالی پخته‬ ‫و گاهی حتی س��یب زمینی و تخم مرغ پخته و اش و حلیم و عدس��ی‪ .‬از دل و جگر و بال و باقی اعضای طعم دار ش��ده‬ ‫مرغ بگیرید تا انواع پوش��اک نو و دس��ت دوم و کفش و عطر و عینک و‪ ...‬تنوع بس��یار است و بررسی تمام این اقالم که‬ ‫در معابر به فروش می رس��ند در این فرصت کوتاه نمی گنجد‪ .‬همینقدر از ش��هر و تماش��ای ان دستگیرمان شد که به‬ ‫فراخور تغییر فصل و ذائقه عابران‪ ،‬یک دستفروش می تواند در پیاده رو ان ارتزاق و نانی برای خود دست و پا کند‪.‬‬ ‫یک شهروند نوع دوست می گوید چه ایرادی دارد؟ بگذاریم اینها در پیاده راه ها درامدی هرچند اندک‪ ،‬کسب کنند‬ ‫و م��ا ه��م نصیب��ی از نوبرانه های فصل ببریم‪ .‬مگر بالل را باید حتما در ش��مال خورد‪ .‬می ش��ود بالل را در هر کوی و‬ ‫معبری به نیش کشید! اما از طرفی با حقوق شهروندی رو به رو هستیم و زحمتی که باید به جان و دل بخریم تا مگر‬ ‫هموطنی که در گرداب بیکاری درمانده راه مفری بیابد‪.‬‬ ‫دستفروش��ی در ش��هر و در مترو داس��تانی اس��ت حقیقی اما ناخوشایند‪ .‬می ش��ود از هر گوشه ان داستانی یافت و‬ ‫تعریف کرد‪ .‬هر دس��تفروش حکایتی دارد که در این ش��ماره گزارش های تصویری‬ ‫با رویکرد پیاده راه هایی که‬ ‫به واس��طه دستفروش��ی از بین می روند به ان پرداخته ایم‪ .‬این تصاویر تنها بخشی از فعالیت دستفروش هایی است که‬ ‫بیشتر انها پس از خاموشی چراغ مغازه ها‪ ،‬کار خود را اغاز می کنند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 11‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 28‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1645‬‬ ‫پیاپی ‪2963‬‬ صفحه 15 ‫چهار شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 7‬ابان ‪ 11 -1399‬ربیعاالول‪ 28 - 1442‬اکتبر ‪-2020‬شماره‪-1645‬پیاپی‪2963‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪instagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫مروری بر ارزش پول ملی در ‪ ٤٠‬سال اخیر‬ ‫تو درد بکش‬ ‫من داد می کشم‬ ‫انچه بر‬ ‫ریال گذشت‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫متغیرهای متعددی در سال های اخیر باعث به عقب رانده شدن ارزش‬ ‫ریال ش��ده اند‪ .‬در این گزارش روند کاهش ارزش پول ملی در س��ال های‬ ‫بعد از پیروزی انقالب و عوامل موثر بر ان بررس��ی و راهکارهای موجود‬ ‫برای تقویت ان نیز برشمرده شده است‪.‬‬ ‫به دنب��ال وقوع انقالب در س��ال ‪ ۱۹۷۸‬میالدی (‪ ١٣٥٧‬خورش��یدی)‬ ‫ارزش ریال که زمانی جزو ‪ ۱۶‬ارز برتر جهانی توس��ط صندوق بین المللی‬ ‫پول معرفی ش��ده بود‪ ،‬در برابر دالر رو به کاهش رفت‪ ١٠ .‬س��ال بعد در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۸۸‬میالدی (سالی که جنگ بین ایران و عراق به پایان رسید)‬ ‫ارزش دالر با رش��د ‪ ۲۰‬درصدی نس��بت به سال قبل ان به ‪ ۱۲۰۰‬ریال‬ ‫رس��ید و پ��س از ان نیز روند کاه��ش ارزش پول ملی متوقف نش��د؛ تا‬ ‫جایی که در ش��وک ارزی مهم بعدی و در س��ال ‪ ۱۹۹۵‬میالدی (‪١٣٧٤‬‬ ‫خورش��یدی) نرخ هر دالر با ‪ ۵۴‬درصد افزایش نس��بت به س��ال قبل به‬ ‫‪ ۴۰۳۰‬ریال رسید‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی (‪ ١٣٨٨‬خورشیدی) ارزش دالر برای نخستین‬ ‫بار از ‪ ۱۰‬هزار ریال نیز عبور کرد و تنها ‪ 3‬س��ال طول کشید تا نرخ دالر‬ ‫‪ 3‬برابر و به ازای ‪ ۳۸۰۰۰‬ریال مبادله شود‪.‬‬ ‫روند مثبت مذاکرات هس��ته ای و بازگش��ت امی��د به جامعه‬ ‫نس��بت به اینده کمک زیادی به ارام شدن فضای بازارها کرد‪.‬‬ ‫طی این سال ها اقتصاد ایران نرخ های رشد باال‪ ،‬تورم کم و بازار‬ ‫ارز باثباتی را تجربه کرد‪ .‬ش��کی نیس��ت که برجام در این دوره‬ ‫نقش��ی کلیدی را ایفا کرد و نه تنه��ا ارزش دالر در مجموع این‬ ‫س��ال ها باال نرفت که در برابر ریال کاهش نیز پیدا کرد‪ ( .‬نرخ‬ ‫دالر از ‪ ۳۶۰۰۰‬ریال در س��ال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی به ‪ ۳۴۲۵۰‬ریال‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی کاهش یافت‪ ).‬ان طور که داده های بانک‬ ‫جهانی نش��ان می دهد‪ ،‬اقتصاد ایران در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫(‪ ١٣٩٥‬خورشیدی) به نرخ رشد ‪ ۱۳.۳۹۶‬درصدی دست یافت‬ ‫و تورم تا ‪ ۷.۲۴۵‬درصد پایین امد‪ .‬در مقام مقایس��ه‪ ،‬در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬میالدی (‪ ١٣٩٨‬خورش��یدی) اقتصاد ایران ‪ ۱۰.۹‬درصد‬ ‫کوچک شد و تورم ‪ ۳۰.۹۰۷‬درصدی به ثبت رسید‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۵‬می�لادی پ��س از ‪ 2‬س��ال مذاک��ره‪ ،‬ایران و‬ ‫قدرت های جهانی توافق جدی��دی را امضا کردند‪ .‬مزیت اصلی‬ ‫توافق برای ایران‪ ،‬رها ش��دن اقتصاد این کشور از فشار سنگین‬ ‫تحریم بود‪ .‬خبر برجام اثار (مثبت) خود را روی بازارها گذاشت‬ ‫اما به دنبال خروج امریکا از توافق‪ ،‬ریال کاهش دیگری را تجربه‬ ‫کرد‪ .‬به دنبال انتخابات ‪ ۲۰۱۶‬امریکا و اتخاذ رویکرد موس��وم به‬ ‫فشار حداکثری توس��ط دونالد ترامپ‪ ،‬ارزش ریال دوباره رو به‬ ‫کاهش رفت‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬نرخ هر دالر (در بازار غیررسمی)‬ ‫به ‪ ۱۵۰‬هزار ریال رسید‪ .‬عالوه بر کارزار فشار حداکثری امریکا‪،‬‬ ‫تصمی��م کارگروه ویژه اق��دام مالی ی��ا ‪ FATF‬در برگرداندن‬ ‫ایران به فهرست اقدامات متقابل‪ ،‬پیامدهای ویروس کرونا روی‬ ‫کس��ب وکارها و روش های تامین مالی کس��ری بودجه دولت به‬ ‫کاهش بیشتر ارزش ریال منجر شد‪.‬‬ ‫براساس امار بانک جهانی برخی از کشورهای همسایه در همین مدت نوسان بسیار کمی‬ ‫را در بازار ارز خود تجربه کرده اند‪ .‬چرا؟ یک دلیل اصلی این است که این کشورها ارزش پول‬ ‫خود را به دالر پیوند زده اند و در نتیجه می توانند نسبت به داشتن یک ارز نیرومند مطمئن‬ ‫باش��ند‪ .‬در جهان امروز‪ 2 ،‬سیس��تم ارزی عمده وجود دارد‪ :‬سیستم نرخ شناور و نرخ ثابت‪.‬‬ ‫در سیس��تم ثابت‪ ،‬بانک مرکزی ارزش پول خود را به یک ارز یا دارایی خارجی دیگر متکی‬ ‫( معموال به دالر امریکا) و این نرخ برابری را به عنوان نرخ رسمی ارز حفظ می کند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر در سیستم شناور‪ ،‬نرخ ارز توسط مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار ارز تعیین می شود‪.‬‬ ‫دلیل اصلی انتخاب سیستم نرخ ارز ثابت‪ ،‬ثبات در ان است‪ .‬با این شیوه اقتصاد پیش بینی‬ ‫پذیرتر اس��ت و س��رمایه گذاران س��رمایه بیش��تری را روانه اقتصاد می کنن��د‪ .‬همچنین به‬ ‫سیاس��ت گذار این امکان داده می ش��ود تا دستیابی به نرخ پایین تری از تورم را هدف گذاری‬ ‫کند‪ .‬در عین حال هر زمان که س��رمایه گذاران احس��اس کنند ارزش پول ملی اشباع شده‬ ‫(نرخ برابری ارز کمتر از چیزی است که باید باشد) تا حد امکان خواهان خرید ارز می شوند‪.‬‬ ‫این اتفاق در ایران نیز افتاد‪ .‬از نظر س��رمایه گذاران نرخ ارز ثابت ‪ ۴۲۰۰۰‬ریالی ( ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی) غیرمنطقی بود و در نتیجه تقاضای شدید برای تبدیل ریال به دالر‪ ،‬شکاف نرخ ارز‬ ‫در بازار رسمی و غیررسمی (ازاد) را روز به روز بیشتر کرد‪.‬‬ ‫در طرف مقابل اما سیس��تم ارز ش��ناور به دولت ها این امکان را می دهد تا به طور متناوب‬ ‫و در ش��رایط خاص در نرخ ارز بازنگری کنند‪ .‬طرفداران و مخالفان زیادی برای هر دو نظام‬ ‫ارزی وجود دارد اما در مجموع می توان گفت کش��ورها به طور کلی نرخ ارز ثابت را ترجیح‬ ‫می دهند (البته نه همیشه)‪ .‬باتوجه به این مسئله که در سیستم نرخ ارز ثابت نیاز به داشتن‬ ‫ذخایر ارزی باالیی اس��ت‪ ،‬خیلی از کش��ورها قابلیت اتخاذ این روش را ندارند‪ .‬سیستم ثابت‬ ‫همچنین انگیزه صادرکنندگان را در بلندمدت کاهش می دهد و در نتیجه می تواند در یک‬ ‫افق طوالنی به کاهش رش��د اقتصادی دامن بزند‪ .‬مسئله دیگر اینکه الزمه اجرای یک نظام‬ ‫ارزی پیوندش��ده‪ ،‬داشتن یک بازار باز توسعه یافته است؛ در نتیجه برای کشوری مثل ایران‪،‬‬ ‫توسعه بازار باز باید اولویت پیش از روی اوردن به سیستم نرخ ارز ثابت باشد‪ .‬تحریم ها نیز‬ ‫کار مقامات را برای پیوند پول ملی به ارزهای معتبر نظیر دالر یا یورو دش��وار کرده اس��ت‪.‬‬ ‫حال سوال اینجاست که لنگرگاه امن برای ریال چه می تواند باشد؟‬ ‫چه کاری می توان کرد؟‬ ‫در حالی ک��ه پیوند زدن ارزش ریال به ارزهایی‬ ‫همچون یورو و دالر برای ایران مقدور نیست‪ ،‬بهتر‬ ‫است سراغ دارایی های معتبر دیگری همچون طال‬ ‫یا ارزهای دیجیتالی رفت‪ .‬در این بین طال به دلیل‬ ‫مقبولیت بیش��تر جهانی و ذخای��ر مطلوب طالی‬ ‫ایران گزینه بهتری به نظر می رس��د‪ .‬این راه توسط‬ ‫ش��ماری از متخصصان مش��هور ح��وزه پولی نیز‬ ‫توصیه شده است‪ .‬اس��تقرار یک ارز متکی به طال‬ ‫نیازمند ایجاد یک هیات ارزی اس��ت که با وظیفه‬ ‫صدور اس��کناس می تواند مس��تقل یا همراستا با‬ ‫بانک مرکزی فعالیت کند‪ .‬اس��تقالل هیات ارزی و‬ ‫اختیار ان در سیاست گذاری از الزمه های موفقیت‬ ‫ان است‪ .‬همان طور که در کتاب هیات های ارزی‬ ‫کورت ش��ولر و اس��تیو هانکه نیز بدان اشاره شده‪،‬‬ ‫هی��ات ارزی باید دارای ذخای��ر ارزی کافی برای‬ ‫دفاع از ارزش پول ملی باشد ( حداقل ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫یا بیش��تر از مقدار پول موج��ود در چرخه) و نیز‬ ‫متعهد به تبدیل پول ملی به ارز تکیه گاه‪.‬‬ ‫درس��ت است که هیات های ارزی دارای معایبی‬ ‫نیز هستند؛ از جمله محدود شدن سیاست گذار در‬ ‫تعیین نرخ بهره اما در شرایط فعلی به نظر می رسد‬ ‫یکی از بهترین گزینه های ممکن باش��ند‪ .‬عالوه بر‬ ‫ان‪ ،‬الزم اس��ت دول��ت و بانک مرکزی‪ ،‬دس��ت به‬ ‫اصالحات ساختاری دردناکی بزنند‪ .‬این اصالحات‬ ‫شامل موارد زیر هستند؛ هرچند که محدود به این‬ ‫موارد نیز نیستند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تشویق سرمایه گذاران به ورود به بازار سهام‬ ‫‪ -۲‬افزای��ش جذابی��ت اوراق بده��ی ب��رای‬ ‫سرمایه گذاران‬ ‫‪ -۳‬بهب��ود انتظارات جامع��ه از طریق اصالحات‬ ‫داخلی و خارجی‬ ‫‪ -۴‬افزای��ش نقش ب��ازار اوراق بدهی و قرضه در‬ ‫تامین مالی کسری بودجه دولت‬ ‫‪ -۵‬کاستن از سرعت رشد خلق نقدینگی جدید‬ ‫و اصالح ترازنامه های بانکی‬ ‫‪ -۶‬تنوع بخشی به شبکه مالی انتقال ارز در خارج‬ ‫از کشور و مدیریت بهتر بازار حواله های ارزی‬ ‫‪ -۷‬یکسان سازی بازار ازاد و رسمی‬ ‫‪ -۸‬استفاده بیشتر از ظرفیت ارزهای دیجیتال‬ ‫‪ -۹‬مذاکرات برای رفع تحریم های مالی‬ ‫‪ -۱۰‬کاهش مخارج عمومی و اتخاذ سیاست های‬ ‫مالی ریاضتی بیشتر‬ ‫تغییر یک رویه غلط‬ ‫سهیل ایرجیان‪ -‬دانش�گاه مونتگمری مریلند‪ :‬افزایش نرخ دالر در‬ ‫ایران برای چندمین بار ثابت کرد که سیاس��ت افزایش تدریجی نرخ بنزین‬ ‫ناکارامد و بی تاثیر است‪.‬‬ ‫اقتصاد ایران به اسم حمایت از مستضعفان هر روز در باتالق خودساخته‬ ‫یارانه یا سوبسیدهای غیرنقدی بیشتر فرو می رود و در این میان منابع ملی‬ ‫هر شب در مرزهای ایران به تاراج می رود‪.‬‬ ‫نخس��تین قدم سیاس��ت گذار برای تغیی��ر این رویه غلط‪ ،‬اطالع رس��انی‬ ‫عموم��ی میزان ضرر ملی از قاچاق کاالهای یارانه ای اس��ت تا افکار عمومی‬ ‫اماده تغییر شود‪.‬‬ ‫پس از ان زمان بستن همیشگی پرونده سهمیه بندی بنزین براساس لیتر‬ ‫مصرفی است که جایگاهداری سوخت در ایران را غیراقتصادی کرده و یک‬ ‫صنعت شغل ساز را از اقتصاد حذف کرده است‪ .‬حال نیاز به یک جایگزینی‬ ‫اس��ت که نه تنها باعث فش��ار مالی بر مردم نشود بلکه از قاچاق سوخت هم‬ ‫جلوگیری کند!‬ ‫تغییر ماهیت کارت سوخت از یک کارت لیترمحور به یک کارت تخفیف‬ ‫شهروندی می تواند داروی این درد کمرشکن باشد؛ به این معنی که شهروند‬ ‫ایران��ی بتوان��د به صورت پلکانی از ‪ ۹۰‬درصد تا صف��ر درصد تخفیف بنزین‬ ‫برپایه نرخ روز خلیج فارس بهره ببرد‪ .‬سیاس��ت گذار می تواند براس��اس نوع‬ ‫خودرو‪ ،‬سهم هر شهروند از میزان تخفیف را دهک بندی کند‪.‬‬ ‫گرچ��ه این کارت تخفیف به دلیل کمبود زیرس��اخت برای س��وخت های‬ ‫جایگزین باعث کاهش چشمگیر میزان مصرف بنزین نخواهد شد‪ ،‬اما قطعا‬ ‫باعث می شود سرمایه گذاری روی س��وخت های جایگزین در ایران افزایش‬ ‫یابد‪ .‬همچنین ازادسازی نرخ بنزین باعث افزایش تعداد جایگاه های سوخت‬ ‫و ایجاد اختالف نرخ بین باالی ش��هر و پایین شهر خواهد شد که عاملی بر‬ ‫گسترش هرچه بیشتر عدالت برای کم درامدها خواهد بود‪.‬‬ ‫شاید از همه مهم تر‪ ،‬این سیاست دست همسایگان خارجی از منابع نفتی‬ ‫ایران را قطع کند‪.‬‬ ‫اقتص��اد ایران در حالی در کمای انتخابات امریکا خفته که باید برای هر‬ ‫سناریویی اماده باشد‪ .‬واقع بین باشیم؛ قوی ترین تحریم های تاریخ ایران‪ ،‬به‬ ‫ای��االت متحده اهرمی داده که هیچ رئیس جمهوری به راحتی از ان دس��ت‬ ‫نخواهد کش��ید‪ .‬اقتصادها در ش��رایط تحریمی باید ب��ه کاهش هزینه های‬ ‫دولت دست بزنند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مجمع فعاالن اقتصادی‬ ‫دریچه‬ ‫از دوران طالیی تا سال های اخیر‬ ‫سیستم شناور ارزی یا نرخ ثابت؟‬ ‫محمد فاضلی‪ -‬جامعه شناس‪:‬‬ ‫برخی مس��ئوالن سال هاس��ت و در‬ ‫صدر انها برخی نمایندگان مجلس‬ ‫به تازگی و به شدت‪ ،‬رفتار جالبی در‬ ‫پی��ش گرفته اند‪ .‬من ای��ن رفتار را‬ ‫«پوپولیس��م نو» یا «تو درد بکش‪،‬‬ ‫من ه��م داد می کش��م» نام گذاری‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫بیم��اری را تص��ور کنی��د که از شکس��تگی اس��تخوان‪،‬‬ ‫ضرب خوردگ��ی ش��دید‪ ،‬عفون��ت و درد ش��دید دندان یا‬ ‫اپاندیس نیازمند مراقبت و عمل درمانی به پزشک مراجعه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫پزشک هم دس��ت می گذارد روی عضوی که شدید درد‬ ‫می کند‪ ،‬فشار می دهد و به بیمار می گوید اینجا بیمارستان‬ ‫است و باید ارامش را حفظ کرد؛ هیس‪ ،‬سروصدا نکن‪ ،‬اما‬ ‫خودش داد می کشد‪.‬‬ ‫بیمار در چنین حالتی حتما می گوید پزش��ک جان‪ ،‬من‬ ‫دردم می اید‪ ،‬تو چرا داد می کش��ی؟ داد کشیدن را خودم‬ ‫بلدم؛ تو راهکاری‪ ،‬درمانی‪ ،‬کار بهتری بلد نیستی؟ پزشک‬ ‫هم می گوید‪ :‬من دارم داد می کش��م ک��ه بقیه بفهمند تو‬ ‫وضعیت اورژانس��ی داری و باید رس��یدگی کنند؛ من دارم‬ ‫جلب توجه می کنم‪.‬‬ ‫ح��ال بیمار و پزش��ک‪ ،‬دقیق��ا حال برخ��ی مدیران و‬ ‫نمایندگان مجلس در این روزهاست‪ .‬مردم درد می کشند‪،‬‬ ‫انها هم داد می کشند‪.‬‬ ‫انها مثل پزشک داس��تان‪ ،‬موافق حق داد کشیدن خود‬ ‫مردم نیس��تند‪ ،‬خودشان از طرف مردم داد می کشند‪ .‬انها‬ ‫جلب توجه می کنند‪ ،‬انها با داد کش��یدن بیماری سندروم‬ ‫«دیده شدن» را تسکین می دهند‪.‬‬ ‫انها چی��زی درباره علت درد نخوانده اند و حتی یافته ها‬ ‫و دانس��ته های دیگران درباره بیم��اری را هم نمی خوانند‪.‬‬ ‫نمایندگان��ی که چپ و راس��ت به نرخ ب��االی پراید حمله‬ ‫می کنند‪ ،‬با اطمینان می شود گفت گزارش های کارشناسی‬ ‫را نخوانده اند‪ ،‬حتی در سخنان ش��ان ی��ک کلمه به چنین‬ ‫گزارش��ی اش��اره نمی کنند‪ ،‬جرات ندارند حتی خواس��تار‬ ‫انتش��ار عمومی ان بش��وند‪ .‬مسئله ش��ان درد فروش گران‬ ‫پراید نیست‪ ،‬انها داد می کشند‪.‬‬ ‫پوپولیس��م نو (خیلی هم نو نیس��ت‪ ،‬االن شدید شده)‪،‬‬ ‫دنبال «سیاست َج َزع و َف َزع» برای جلب توجه است؛ هیچ‬ ‫چیز در چنته ندارد؛ داد می کشد و هر قدر صدایش بلندتر‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تهی و پوچ بودنش بیش��تر اشکار می شود؛ هیچ‬ ‫چیز درباره عل��ت نمی گوید؛ یک خ��ط راهبرد حرکت به‬ ‫سمت حل مسئله در ان نیست؛ فقط داد می کشد‪.‬‬ ‫رفت��ار «تو درد بکش من هم داد می کش��م» پرتناقض‬ ‫هم هس��ت‪ .‬عامالن چنین رفتاری در همان حال که طرح‬ ‫می دهند تا فضای مجازی را تخته کنند‪ ،‬نان ش��ان هم در‬ ‫بق��ای فضای مجازی اس��ت‪ .‬انها کامال اگاه هس��تند که‬ ‫ان بلندگوی��ی که دادش��ان را به گوش خالیق می رس��اند‬ ‫همین فضای مجازی اس��ت‪ .‬جمالت سخنان شان را کوتاه‬ ‫طراحی می کنند تا بتوان در یک دقیقه فیلم قابل انتش��ار‬ ‫در اینستاگرام یا کلمات محدود توییتر جا داد‪.‬‬ ‫پوپولیس��م نو‪ ،‬خوردن از توبره و اخور هم هست‪ .‬طرح‬ ‫برای بس��تن فضای مج��ازی می دهی تا قدرت خوش��ش‬ ‫اید و حواس��ت ب��ه دوربین و کارگردانی داد کش��یدن هم‬ ‫هس��ت تا جلب توجه کنی؛ اما از نوشتن دو خط یادداشت‬ ‫سیاس��تی علت شناس��انه در روزنامه عاج��زی‪ .‬تو فقط داد‬ ‫می کشی؛ درباره فرایند‪ ،‬س��ازکار‪ ،‬علت‪ ،‬کنشگر‪ ،‬گزینه ها‬ ‫و سیاس��ت های منج��ر به عفون��ت‪ ،‬شکس��تگی‪ ،‬پارگی و‬ ‫ضرب خوردگی چیزی نگو؛ نه س��وادش را داری نه جراتش‬ ‫را؛ فش��ارش به بقیه می اید اما تو فقط داد بکش تا معلوم‬ ‫شود چقدر دردشناسی‪.‬‬ ‫اقای��ان و خانم ه��ای دادک��ش‪ ،‬داد کش��یدن را مردم‬ ‫خودش��ان بلدند؛ ش��ما اگر درباره منش��ا‪ ،‬فرایند‪ ،‬نیروها‪،‬‬ ‫اندیش��ه ها‪ ،‬گزاره ه��ا‪ ،‬گزینه ه��ا‪ ،‬سیاس��ت ها‪ ،‬اقدام��ات و‬ ‫برنامه های منجر به بروز درد‪ ،‬چیزی فراتر از کلیات ابوالبقا‬ ‫بلدید‪ ،‬غیر از تکرار واژه های کلیش��ه ای سراسر تهی چیزی‬ ‫می دانید‪ ،‬اگر راهکاری در سر دارید‪ ،‬بنویسید؛ داد نکشید‪.‬‬ ‫ش��ما را برای داد کش��یدن و جلب توجه کردن‪ ،‬انتخاب‬ ‫نکرده اند یا به کاری نگمارده اند‪.‬‬ ‫حمید اذرمند‪ -‬کارش�ناس بانکی‪ :‬صرف نظر از‬ ‫جزئیات و تفاوت هایی که در ش��یوه های اندازه گیری‬ ‫و ب��راورد ن��رخ ارز تعادلی وج��ود دارد‪ ،‬به طور کلی‬ ‫می ت��وان گفت نرخ تعادلی ارز در اقتصاد‪ ،‬تحت تاثیر‬ ‫متغیرهای��ی مانند نرخ تورم داخل��ی و خارجی‪ ،‬نرخ‬ ‫بهره‪ ،‬انتظارات‪ ،‬متغیرهای بخش واقعی و سایر عوامل‬ ‫تعیین می شود‪.‬‬ ‫البت��ه در اغل��ب دوره های زمانی‪ ،‬به واس��طه سیاس��ت هایی مانند تثبیت‬ ‫نرخ‪ ،‬چندنرخی ک��ردن بازار‪ ،‬مداخله در بازار‪ ،‬اصطکاک و ناکارایی در بازار‪،‬‬ ‫تحریم ه��ا و نظایر ان‪ ،‬نرخ ارز تحت تاثیر قرار گرفته و از نرخ تعادلی فاصله‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫ن��رخ ارز در چند ماه اخیر با رش��دی غیرمتعارف مواجه ش��ده که نیاز به‬ ‫تحلیل و ریش��ه یابی دارد‪ .‬اگر مقطع زمانی ش��هریور امسال را نسبت به ماه‬ ‫مش��ابه س��ال قبل در نظر بگیریم‪ ،‬در این مدت نرخ رشد نقطه به نقطه پایه‬ ‫پولی و نقدینگی به ترتیب حدود ‪ ۲۶‬و ‪ ۳۶‬درصد بوده اس��ت‪ .‬همچنین نرخ‬ ‫تورم نقطه به نقطه شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته حدود ‪۴۰‬‬ ‫درصد بوده است‪.‬‬ ‫از ط��رف مقابل‪ ،‬میانگین ماهانه نرخ ارز در ش��هریور امس��ال نس��بت به‬ ‫ش��هریور سال گذشته حدود ‪ ۱۰۶‬درصد رشد داشته که بیانگر رشد بیش از‬ ‫‪ 2‬برابری نرخ ارز در یک سال است‪.‬‬ ‫مالحظه می ش��ود که رش��د نرخ ارز طی یک سال گذشته‪ ،‬تناسبی با نرخ‬ ‫تورم یا متغیرهای پولی ندارد‪ .‬گرچه رشد نقدینگی و به تبع ان روند فزاینده‬ ‫نرخ تورم در ماه های اخیر‪ ،‬بخش��ی از افزایش نرخ ارز را توضیح می دهد اما‬ ‫ش��واهد اماری حاکی از ان اس��ت که س��ایر متغیرهای موثر بر نرخ ارز‪ ،‬در‬ ‫ماه های اخیر‪ ،‬نقش بیشتری در تعیین نرخ ارز در بازار ایفا کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه بیان دیگر‪ ،‬تغیی��رات متغیرهای پولی یا نرخ ت��ورم‪ ،‬نمی تواند تمامی‬ ‫تح��والت ن��رخ ارز را توضیح دهد؛ از همین رو در اینجا باید به نقش س��ایر‬ ‫عوامل موثر بر نرخ ارز‪ ،‬به ویژه عوامل کوتاه مدت و برون زا پرداخت‪.‬‬ ‫ج��دا از عامل مهم رش��د نقدینگ��ی و نرخ تورم‪ ،‬یکی دیگ��ر از مهم ترین‬ ‫متغیرهای اثرگذار بر نوسانات نرخ ارز در بازار‪ ،‬میزان منابع ارزی در دسترس‬ ‫اس��ت‪ .‬مناب��ع ارزی کش��ور‪ ،‬به طور کل��ی از محل صادرات نفت��ی‪ ،‬صادرات‬ ‫غیرنفتی و حساب سرمایه یا ایجاد بدهی قابل حصول است‪.‬‬ ‫امار منتش��ر شده گمرک نش��ان می دهد ارزش صادرات غیرنفتی کشور‬ ‫در ‪ 6‬ماه نخس��ت امسال‪ ،‬با کاهش معنی دار نسبت به سال قبل مواجه شده‬ ‫است‪ .‬بخش��ی از این کاهش‪ ،‬در اثر تحریم های خارجی (تحریم های تجاری‬ ‫و بانکی) و بخش��ی نیز ناش��ی از کاه��ش تقاضای جهانی و کاهش نس��بی‬ ‫قیمت های جهانی اقالم صادراتی کشور (در اثر شیوع کرونا) بوده است‪.‬‬ ‫در ‪ ۶‬م��اه نخس��ت س��ال‪ ،‬عوای��د و درامدهای ارزی حاص��ل از صادرات‬ ‫نفت خام و گاز طبیعی نیز در اثر تش��دید تحریم های خارجی و محدودیت‬ ‫دسترسی به حساب های ارزی و همچنین کاهش قیمت های جهانی‪ ،‬کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬مجموع تحوالت ناشی از تش��دید تحریم های نفتی و تجاری و‬ ‫ش��یوع گسترده کرونا‪ ،‬منجر به کاهش ش��دید منابع ارزی کشور و فشار بر‬ ‫بازار ارز شده است‪.‬‬ ‫امارهای گمرک نش��ان می دهد در نیمه نخس��ت س��ال‪ ،‬می��زان واردات‬ ‫گمرکی کشور حدود ‪ ۲۱‬درصد کاهش یافته‪ ،‬اما در مقابل‪ ،‬میزان کاهش در‬ ‫ارزش صادرات کشور (اعم از نفتی و غیرنفتی)‪ ،‬بسیار بیش از ان بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه بیان دیگر‪ ،‬کاهش ارزش صادرات‪ ،‬بس��یار بیش از کاهش ارزش واردات‬ ‫بوده و در نتیجه ان‪ ،‬تراز تجاری کشور بعد از ‪ 2‬دهه‪ ،‬در نیمه نخست امسال‬ ‫منفی شده است‪.‬‬ ‫منفی ش��دن تراز تجاری کش��ور (اعم از نفتی و غیرنفتی) به طور طبیعی‪،‬‬ ‫موجب تشدید فشار بر بازار ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز می شود‪.‬‬ ‫ای��ن نکته را نیز بای��د اضافه کرد که کاهش منابع ارزی کش��ور‪ ،‬عالوه بر‬ ‫تح��والت تراز تجاری‪ ،‬تحت تاثیر تحوالت حس��اب س��رمایه نی��ز قرار دارد‪.‬‬ ‫به علت شرایط تحریمی‪ ،‬از یک طرف امکان تامین مالی خارجی (کوتاه مدت‬ ‫و بلندم��دت) و ج��ذب مناب��ع ارزی از خارج وجود ن��دارد و از طرف دیگر‪،‬‬ ‫دسترسی به بخشی از منابع ارزی متعلق به کشور میسر نیست‪.‬‬ ‫هر دو عامل‪ ،‬فش��ار بر بازار ارز را تش��دید کرده و موجب افزایش نرخ ارز‬ ‫می شوند‪ .‬عالوه بر انچه گفته شد‪ ،‬بازگشت ارز صادراتی و خروج سرمایه نیز‬ ‫طبیعتا بر افزایش نرخ ارز موثر است‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫چه عواملی بر نرخ ارز موثر است؟‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!