روزنامه صمت شماره 1644 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1644

روزنامه صمت شماره 1644

روزنامه صمت شماره 1644

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫قیمت گذاری فوالد از دستور کار خارج می شود‬ ‫ازموده را ازمودن خطاست‬ ‫قیمت گذاری فوالد که از هفته های گذش��ته به طور مرتب از س��وی مسئوالن مطرح‬ ‫می شود با موافقت ها و مخالفت های بسیاری روبه رو است‪ .‬اما باید اذعان کرد که سرکوب‬ ‫قیمت ها تاکنون با نتیجه مثبتی همراه نبوده و س��ود ان به جیب عده ای دالل رفته‬ ‫است‪ .‬حاشیه های پیرامون فوالد به قدری زیاد شده که این بخش در جلسات مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی نیز مورد توجه قرار گرفته اس��ت‪ .‬هفته گذشته‪ ،‬علیرضا رزم حسینی‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ضمن حضور در مجلس شورای اسالمی به بیان گزارشی‬ ‫از عملکرد این وزارتخانه پرداخت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 10‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1644‬پیاپی ‪2962‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫افزایش نرخ سود سپرده کانالیزه کردن نقدینگی است‬ ‫سرمقاله‬ ‫جایگاه ایران‬ ‫در دهه اینده انرژی جهان‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫بازی با نرخ بهره‬ ‫‪2‬‬ ‫مخالفت مجلسی ها با‬ ‫قیمت گذاری دستوری فوالد‬ ‫نرخ به��ره بانکی در بیش��تر کش��ورهای توس��عه یافته‬ ‫ب��ه حدی پایین اس��ت که حتی در مواردی س��پرده گذار‬ ‫مجبور اس��ت ب��رای نگهداری از پ��ول و دارایی اش که در‬ ‫اختیار بانک ه��ا قرار دارد‪ ،‬درصدی ه��م کارمزد پرداخت‬ ‫کند؛ به عبارتی س��پرده گذاران در کشورهایی مانند ژاپن‪،‬‬ ‫دانمارک و سوئیس باید از جیب خود هزینه کنند تا بانک‬ ‫نگه��داری از پول انها را بر عهده بگیرد‪ ،‬اما در کش��ور ما‬ ‫داستان کامال متفاوت است‪ .‬طبق امار بانک جهانی‪ ،‬ایران‬ ‫در بین ‪ ۱۰‬کش��ور جهان که بیش��ترین نرخ بهره بانکی را‬ ‫دارند‪ ،‬با ‪ ۱۸‬درصد در رتبه هشتم ایستاده است‪ .‬ونزوئال با‬ ‫‪ ۳۹‬درصد در صدر جدول یکه تازی می کند‪ ،‬ارژانتین (‪۳۸‬‬ ‫درصد) و زیمبابوه (‪ ۳۵‬درصد) نیز در تعقیب این کش��ور‬ ‫بح��ران زده امریکای التی��ن هس��تند‪ .‬در رتبه های بعدی‬ ‫به ترتیب یمن‪ ،‬لیبریا‪ ،‬س��ورینام‪ ،‬کنگو‪ ،‬ای��ران‪ ،‬هائیتی و‬ ‫سودان قرار دارند‪ .‬باتوجه به اماری که بانک جهانی منتشر‬ ‫‪6‬‬ ‫صنعت گردشگری‬ ‫در دوران کرونا‬ ‫رشد اکتشاف‬ ‫با دقت در اطالعات پایه‬ ‫اقتصاد ازاد‬ ‫با نهاده های یارانه ای!‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جاده لغزنده تعطیلی های کرونا برای اصناف‬ ‫زیر تیغ ویروس تاجدار!‬ ‫‪3‬‬ ‫کرده و با رجوع به نظر کارشناس��ان اقتصادی درمی یابیم‬ ‫کش��ورهایی که ب��ا تورم باال و بح��ران اقتصادی مواجهند‬ ‫س��عی در جمع اوری نقدینگی از س��طح جامع��ه دارند و‬ ‫یکی از ساده ترین روش ها برای انجام این کار‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫س��ود سپرده بانکی اس��ت که مردم را به سپرده گذاری در‬ ‫بانک ها تش��ویق می کند و طبعا میزان نقدینگی سرگردان‬ ‫نی��ز کاهش می یابد‪ .‬اما این اقدام دولت ها در کش��ورهای‬ ‫بح��ران زده تبعات دیگری دارد که از ان جمله می توان به‬ ‫فراگیری رکود در حوزه های مختلف اقتصادی اشاره کرد‪.‬‬ ‫در صورت حاکم شدن رکود بر اقتصاد یک کشور نخستین‬ ‫حوزه ای که اس��یب می بیند تولید است‪ ،‬چرا که نرخ سود‬ ‫بانک��ی به حدی افزایش می یابد که دیگر س��رمایه گذاری‬ ‫در بخش تولید صرفه اقتصادی ندارد و س��پرده گذاری که‬ ‫ریسک کمتری هم دارد بهترین راه برای حفظ ارزش پول‬ ‫و همچنین کسب درامد است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫«نرخ بهره» بالی جان بورس می شود؟‬ ‫شوینده ها ‪ ۴۰‬درصد گران شدند‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫براس��اس مصوبه س��تاد ملی مقابل��ه با کرون��ا‪ ،‬فعالیت‬ ‫گروه ه��ای ش��غلی ‪ ۳ ،۲‬و ‪ ۴‬در ‪ ۴۳‬شهرس��تان وضعی��ت‬ ‫قرمز کرونایی از روز گذش��ته ممنوع ش��ده و این دست ه از‬ ‫کس��ب وکارها و گروه های شغلی تا یک هفته امکان فعالیت‬ ‫نخواهند داش��ت‪ .‬ای��ن مصوبه در پی افزای��ش امار ابتال به‬ ‫ویروس کرونا و عبور تعداد مرگ ومیر در کشور از مرز ‪۳۳۰‬‬ ‫نفر به دلیل ابتال به این ویروس اجرایی شد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫واردات خودرو کارکرده‬ ‫اخرین راهکار‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫کاهش نرخ بهره بانکی در زمستان ‪ ۹۸‬منجر به خارج‬ ‫ش��دن س��رمایه از بانک ها از و ورشکستگی تعداد زیادی‬ ‫از بانک ه��ا و موسس��ات مالی و اعتباری ش��د‪ .‬این اقدام‬ ‫بان��ک مرکزی موج��ب کاهش ش��دید و ناگهانی تمایل‬ ‫مردم به س��رمایه گذاری در بانک ها و باعث ش��د بسیاری‬ ‫از س��پرده گذاران س��رمایه های خود را به سمت بازارهای‬ ‫پرریس��ک تری مانند بورس‪ ،‬سکه‪ ،‬طال و ارز ببرند‪ .‬در این‬ ‫بین‪ ،‬تش��ویق های دولت و تبلیغات درباره س��ود حتمی و‬ ‫باال در بازار سرمایه‪ ،‬موجب شد بخش زیادی از نقدینگی‬ ‫وارد این بازار ش��ود‪ ،‬اما از انجایی که اغلب مردم اشنایی‬ ‫چندان��ی با بازار س��هام نداش��تند‪ ،‬به تدریج ش��اهد بروز‬ ‫مش��کالتی بودیم‪ .‬البته در ماه های نخست به دلیل شوک‬ ‫مثبتی که به بازار وارد ش��ده ب��ود‪ ،‬بازدهی بورس تهران‬ ‫نیز باال بود و همین امر موجب ش��د مردم بدون توجه به‬ ‫ماهیت این بازار‪ ،‬س��رمایه های خ��ود را بی محابا وارد این‬ ‫ب��ازار پر پیچ و خم کنند‪ .‬حاال با انتش��ار خبرهایی مبنی‬ ‫بر افزایش نرخ سود سپرده بانکی‪ ،‬ماندگاری نقدینگی در‬ ‫‪15‬‬ ‫بورس محور اظهار نظر کارشناسان شده است‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 10‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1644‬‬ ‫پیاپی ‪2962‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫جایگاه ایران‬ ‫در دهه اینده‬ ‫انرژی جهان‬ ‫(بخش پایانی)‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی خبر داد‬ ‫اجرای طرح تامین کاالهای اساسی خانوار‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬به زودی و‬ ‫ب��ا همراهی مدیران اجرایی‪ ،‬طرح تامین کاالهای‬ ‫اساسی خانوارها اجرایی می شود‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫محمدباق��ر قالیباف در ابتدای جلس��ه علنی روز‬ ‫گذش��ته مجلس شورای اسالمی در نطق پیش از‬ ‫دس��تور ضمن تبریک اغاز امامت حضرت مهدی‬ ‫(عج)‪ ،‬گفت‪ :‬دوره غیبت‪ ،‬دوره اماده باش مومنان‬ ‫و تالش مس��تمر برای مبارزه با ظلم و برپایی حق‬ ‫اس��ت‪ .‬منتظران حض��رت صاحب الزم��ان (عج)‬ ‫همیش��ه در ت�لاش دائمی برای اصالح هس��تند‬ ‫و ملت صاحب الزمان هرگز احس��اس بن بس��ت و‬ ‫چاره نداش��تن نمی کنند و به یاری خداوند در هر‬ ‫مسیر و جاده ای نشان خواهند داد که خدعه های‬ ‫دشمنان بی اثر و شکست خورده است و مومنان و‬ ‫مستضعفان وارثان حقیقی زمین هستند‪ .‬خداوند‬ ‫هم��ه ما را از پیروان حض��رت مهدی موعود قرار‬ ‫ده��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در روزهای اخیر دش��منی‬ ‫کم خردانه س��ردمداران کش��ور فرانسه با پیام اور‬ ‫رحم��ت‪ ،‬حضرت محم��د مصطف��ی (ص) قلب‬ ‫مومنان و موحدان سراس��ر جهان را به درد اورده‬ ‫است‪ .‬انها که کوچک ترین کلمات را در قبال خود‬ ‫تحم��ل نمی کنند‪ ،‬حال برای دش��منی با اس�لام‬ ‫و تمام ادیان اس��مانی‪ ،‬زش��تی و بی حرمتی را به‬ ‫نهایت رس��انده اند و نش��ان می دهن��د که بویی از‬ ‫انس��انیت‪ ،‬مهربانی‪ ،‬صلح و مودت میان انس��ان ها‬ ‫نبرده اند‪ .‬رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪:‬‬ ‫اقدامات ش��نیع اخیر حاکمان فرانسه را به شدت‬ ‫محکوم می کنیم و با صدای بلند می گوییم که نور‬ ‫یادداشت‬ ‫عل�ی ربیع�ی‪ -‬س�خنگوی دول�ت‪ :‬رهبر‬ ‫معظم انقالب ‪ 3‬ابان در دیدار اعضای ستاد ملی‬ ‫مقابل��ه ب��ا کرونا و پیش از ان‪ ،‬نخس��تین دیدار‬ ‫نماین��دگان مجل��س یازدهم نکت��ه قابل تاملی‬ ‫درخص��وص تفاوت میان نق��د و هتک حرمت و‬ ‫اهانت و دشنام مطرح کردند و حتی تعبیر «حرام‬ ‫شرعی» را به کار بستند‪ .‬بیانات ایشان راهبردی‬ ‫استراتژیک برای عبور ایران در جهان اشوب زده‬ ‫و دو جنگ عظیم اقتصادی و روانی علیه کش��ور‬ ‫است‪ .‬در یک نگاه سطحی شاید این بیانات یک‬ ‫توصیه س��اده ب��رای کاهش اختالف��ات قلمداد‬ ‫ش��ود اما به نظر من این تفاس��یر ساده متناسب‬ ‫با ژرفای دیدگاه ایش��ان نیس��ت‪ .‬بیانات ایشان‬ ‫راهبردی اس��تراتژیک برای عبور ایران در جهان‬ ‫اش��وب زده و دو جنگ عظیم اقتصادی و روانی‬ ‫علیه کش��ور است‪ .‬از این منظر فرمایشات ایشان‬ ‫از دو بعد قابل بررسی است؛ یک بعد این نظرات‬ ‫معطوف به اخالقی کردن و چارچوب مند کردن‬ ‫رفتار سیاسی در میان کارگزاران حکومت است‬ ‫و بعد دوم معطوف به ضرورت مقابله با بی سامانی‬ ‫سیاس��ی که این روزها در جامعه ایران احساس‬ ‫خط��ر از هر دو جنب��ه کامال نمایان بوده و حتی‬ ‫افراد در کوچه و بازار هم از ان سخن می گویند‪.‬‬ ‫از منظر جامعه شناسی سیاسی‪ ،‬اخالق و رفتار و‬ ‫کنش های مس��ئوالن در میان مدت بر گروه های‬ ‫سیاسی میانی و کارگزاران عرصه سیاست تاثیر‬ ‫مک��رون پ��س از قتل یک معلم تاریخ در پاریس که تصاویر موهن از پیامبر اس�لام (ص) را در‬ ‫کالس های درس به نمایش می گذاشت‪ ،‬ضمن حمایت از انتشار چنین تصاویری‪ ،‬به بهانه ازادی‬ ‫بیان تاکید کرد کشورش به پشتیبانی از انتشار این تصاویر ادامه خواهد داد‪ .‬به دنبال این اظهارات‬ ‫مکرون‪ ،‬هشتگ تحریم کاالهای فرانسوی‪ ،‬در کشورهای عربی به ترند اول تبدیل شد و بسیاری‬ ‫اس��تفاده از این کاالها را ممنوع کردند‪ .‬وزارت خارجه فرانس��ه نیز س��اعاتی پیش در بیانیه ای از‬ ‫کشورهای اسالمی خواست ممنوعیتی را که به دلیل حمایت رئیس جمهوری این کشور از اهانت‬ ‫به پیامبر اسالم (ص) بر کاالهای فرانسوی اعمال کرده اند‪ ،‬متوقف کنند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مکرون‬ ‫یکشنبه شب در پیامی توییتری نوشت‪ :‬ما هرگز تسلیم نخواهیم شد‪ .‬ما با روحیه ای صلح جویانه‬ ‫به همه تفاوت ها احترام می گذاریم‪ .‬ما گفتار نفرت پراکنانه را نمی پذیریم و از گفت وگوی عقالنی‬ ‫دفاع می کنیم‪ .‬ما همیشه در طرف کرامت انسانی و ارزش های جهان شمول خواهیم ماند‪.‬‬ ‫پیامبر اس�لام (ص) و پیام خداوند با این اقدامات‬ ‫کور‪ ،‬بی حاصل و ضدانس��انی قابل خاموش کردن‬ ‫نیس��ت و بی ش��ک مکر دشمنان اس�لام به خود‬ ‫انان باز خواهد گش��ت‪ .‬قالیباف با بیان اینکه پیام‬ ‫پیامب��ر در سراس��ر عمر خود به همه مس��لمانان‬ ‫حف��ظ وحدت کلمه‪ ،‬رعایت اخ�لاق و مهربانی با‬ ‫بندگان خود ب��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همانگونه که رهبر‬ ‫معظم انقالب فرمودند که انش��اءاهلل همه با تاسی‬ ‫از ایش��ان عالوه بر عمل به وظایف خود در مقابل‬ ‫م��ردم‪ ،‬جوان��ب اخالق را در عب��ارات و اعتقادات‬ ‫رعای��ت کنی��م و کاس��تی ها و ناکارامدی ها را با‬ ‫هدف حل مش��کالت مردم به سمت تالش بیشتر‬ ‫و بی وقفه برای حل مش��کالت هدایت کنیم‪ .‬وی‬ ‫گف��ت‪ :‬اطمینان دارم تم��ام نمایندگان مجلس از‬ ‫این به بعد حرف هایی را که مردم به انان می زنند و‬ ‫گله های مردم از مسئوالن اجرایی را در سینه خود‬ ‫محفوظ می دارند و ان را به تالش برای به حرکت‬ ‫دراوردن چرخ ه��ای اق��دام در هم��ه بخش های‬ ‫اجرایی کش��ور ب��ا اولویت مس��ائل اقتصادی و با‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های قانونی و نظارتی مجلس‬ ‫تبدی��ل می کنند و دول��ت را از طریق نقد صریح‬ ‫و دلس��وزانه‪ ،‬نظ��ارت و کنترل بودج��ه و اجرای‬ ‫قوانین��ی ک��ه معطل مانده یا خ�لاف قانون عمل‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به مجلس و مردم پاس��خگو می کنند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬در پایان‬ ‫الزم به ذکر است همانطور که رهبر معظم انقالب‬ ‫نیز بر لزوم حمایت معیشتی از مردم به ویژه اقشار‬ ‫اس��یب پذیر تاکید فرمودند‪ ،‬مجلس در گام های‬ ‫پایانی اجرایی سازی طرح حمایت معیشتی است‬ ‫و با تفاهم با دولت نخواهیم گذاشت در این شرایط‬ ‫دشوار معیشتی‪ ،‬مردم احساس کنند که در وسط‬ ‫مشکالت تنها هستند و کسی در اندیشه کوچک‬ ‫شدن سفره انان نیس��ت‪ .‬قالیباف گفت‪ :‬انشاءاهلل‬ ‫به زودی و با حفظ کرامت ملت ش��ریف و سرافراز‬ ‫ایران و با همراهی مدیران اجرایی‪ ،‬تامین کاالهای‬ ‫اساسی خانوارها اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫راهبردهای رهبری و گذار از بحران های ایران امروز‬ ‫می گ��ذارد و این گون��ه هنجاره��ا به‬ ‫انها تس��ری می یاب��د و در بلندمدت‬ ‫نه تنه��ا بر رفتار سیاس��ی بلکه رفتار‬ ‫اجتماع��ی و فرهنگ��ی جامعه نیز اثر‬ ‫خواهد گذاش��ت‪ .‬در ای��ران در غیاب‬ ‫احزاب قدرتمند‪ ،‬این رفتار سیاس��ی‬ ‫به گروه های ثانویه و میانی س��رایت‬ ‫کرده و رقابت سیاس��ی ب��ه بی اخالقی اجتماعی‬ ‫و فرهنگی منتهی می ش��ود‪ .‬متاسفانه این روزها‬ ‫توهین ه��ا و برخ��ی محاوره هایی که در س��طح‬ ‫سیاسی از کنشگران سیاسی با نام و بی نام به طور‬ ‫اش��کار یا در فضای مجازی ش��نیده می شود‪ ،‬از‬ ‫متوسط س��طح اخالقی جامعه بس��یار پایین تر‬ ‫اس��ت و گاهی به گروه ه��ای ناهنجار اجتماعی‬ ‫نزدی��ک می ش��ود‪ .‬از مدت ه��ا قب��ل ب��ا پدیده‬ ‫افش��اگری و تفس��یرهای ش��خصی در ورود به‬ ‫حریم های خصوصی شاهد نوعی حرمت شکنی‬ ‫بودی��م که متاس��فانه ای��ن امر ابتدا از س��احت‬ ‫سیاس��ی اغاز ش��ده و این روزه��ا در میان همه‬ ‫گروه های اجتماعی رایج و قابل مش��اهده است‪.‬‬ ‫بیان نارس��ایی ها بدون ارائه دیدگاه و برنامه های‬ ‫عمل��ی و راهگش��ا به ویژه زمانی ک��ه با تهمت و‬ ‫توهین نیز همراه باشد نتیجه ای جز ناامید کردن‬ ‫جامعه نخواهد داش��ت‪ .‬به نظر من‪ ،‬دومین بعد از‬ ‫بیانات رهبری برای مقابله با بی سامانی سیاسی‬ ‫و ترویج یا تبلیغ پدیده بی دولتی یا دولت ضعیف‬ ‫عکس روز‬ ‫استوار شده است‪ .‬مشاهده رفتارهای‬ ‫بدخواهان کش��ورمان نشان می دهد‬ ‫امریکا ضم��ن چیرگی جویی جهانی‬ ‫خود و با دامن زدن به ایران هراس��ی‬ ‫و اس��تفاده از ابزارهایی مانند تحریم‬ ‫و فش��ار بر زندگی م��ردم و با جنگ‬ ‫روان��ی و تبلیغات��ی به دنبال نش��ان‬ ‫دادن نوع��ی هرج و مرج و پدی��ده بی دولتی در‬ ‫ایران بوده اس��ت‪ .‬این دو بع��د از نظرات رهبری‬ ‫با یکدیگر ارتب��اط تنگاتنگ دارند‪ .‬بی اخالقی و‬ ‫پرخاش��گری و توهین در بلندمدت اثار سیاسی‬ ‫ب��ر جای می گ��ذارد و در مواقعی مانند انتخابات‬ ‫به ب��روز کینه های عمیق در جامعه می انجامد و‬ ‫وح��دت نظری در کنش ه��ای بزرگ بین المللی‬ ‫را ب��ا چال��ش روب��ه رو می کن��د و در نقطه ای به‬ ‫احساس بی دولتی هم منجر می شود‪ .‬به نظر من‬ ‫جامعه ای که کنش��گران ان پرخاشگرند‪ ،‬امنیت‬ ‫داخلی بس��یار ضعیفی خواهد داش��ت‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر س��اختارهای نامتع��ارف نیز ناهماهنگی و‬ ‫دوگانه های زیادی در س��طوح مختلف دولت به‬ ‫مفه��وم اعم ایجاد می کن��د‪ .‬ناهماهنگی نهادی‬ ‫باعث می ش��ود کارکرد نهاده��ا در جامعه دچار‬ ‫اخ�لال ش��ده و جامعه هیچ احساس��ی از اینکه‬ ‫نهادها با کارکردش��ان‪ ،‬به انها فایده می رسانند‬ ‫نداشته باشد‪ .‬انچه جامعه را به هم متصل و فلسفه‬ ‫وج��ودی نظام های سیاس��ی را تعریف می کند‪،‬‬ ‫وجود ایده مش��ترکی حول این مسئله است که‬ ‫چگونگی تفاه��م نخبگان درون حاکمیت با هم‬ ‫و نخبگان با مردم را ممکن می س��ازد‪ .‬در س��ایه‬ ‫ایده مشترک‪ ،‬منافع و امنیت ملی و همگرایی ها‬ ‫و واگرایی ه��ا معنا پیدا می کنند و باید و نبایدها‬ ‫ب��ه وفاق جمعی می رس��ند و در غیر این صورت‬ ‫سامان سیاس��ی متزلزل می شود‪ .‬در دورانی که‬ ‫در دولت امریکا‪ ،‬اصلی ترین دولت مخالف ایران‪،‬‬ ‫دش��من ترین فرد در راس قرار گرفته که تالش‬ ‫دارد با تحریم‪ ،‬فشار معیشتی بر مردم وارد کرده‬ ‫و کرون��ا نیز که به اقتصاد جهانی فش��ار اورده و‬ ‫کش��ور تحریم زده ای مثل ما را با بحران مضاعف‬ ‫روبه رو کرده‪ ،‬بی اخالقی و بی سامانی سیاسی به‬ ‫از بین رفتن ایده های مش��ترک و س��اختارهای‬ ‫موث��ر و تضعیف کارکرد نهاده��ا منتهی خواهد‬ ‫شد‪ .‬ایران امروز در شرایط تاریخی بی بدیلی قرار‬ ‫دارد‪ .‬در این ش��رایط تاریخی اگر انسجام ملی و‬ ‫ساختارهای مبتنی بر ارای مردم و دموکراسی با‬ ‫سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی وجود نداشته‬ ‫باش��د و نهادهای مه��م و زیرسیس��تم ها دچار‬ ‫نارسایی کارکردی شده باشند قادر به عبور موفق‬ ‫از بحران ها نخواهیم بود‪ .‬اینده ایران و نسل های‬ ‫بع��دی و حتی زندگی روزم��ره مردم ما نیازمند‬ ‫نگاه اس��تراتژیک به مس��ائل‪ ،‬از خودگذشتگی و‬ ‫تنظیم کنش همه کنش��گران با منافع بلندمدت‬ ‫مردم ایران است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫با همدستی امریکا‪ ،‬شرایط کرونا در ایران بدتر است‬ ‫تالش برخی کسبه برای رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫وزارت امور خارجه کش��ورمان در پیامی توییتری به تاثیر مخرب تحریم های امریکا علیه ایران‬ ‫باوج��ود مبارزه با بیماری همه گیر کرونا اش��اره کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬صفحه توییتر وزارت امور‬ ‫خارجه کشورمان با انتشار پیامی نوشت‪ :‬در همه جا ثابت شده که کرونا مرگبار‪ ،‬مخرب و بی رحم‬ ‫است اما به دلیل اینکه همدستی بی رحم‪ ،‬یعنی رژیم امریکا دارد در ایران بدتر است‪ .‬وزارت امور‬ ‫خارجه کش��ورمان ادامه داد‪ :‬امریکا فشار حداکثری در زمینه تروریسم سالمت را باال برده و مردم‬ ‫ایران را در حالی که با این بیماری همه گیر مبارزه می کنند‪ ،‬مورد تحریم های غیرانسانی قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬ما بر این وضع غلبه می کنیم اما هیچ گاه فراموش نخواهیم کرد‪ ۱۵ .‬مهر نیز ‪ ۲۶‬کش��ور‬ ‫جه��ان از جمله ایران در بیانیه ای مش��ترک با اعالم اینکه تحریم ها امر مبارزه با کرونا را س��خت‬ ‫کرده‪ ،‬از ایاالت متحده و کش��ورهای غربی خواستند تا به اعمال تحریم های یکجانبه پایان دهند‪.‬‬ ‫این بیانیه را «ژانگ جون» نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد در جلسه ویژه حقوق بشر در‬ ‫مجمع عمومی سازمان ملل قرائت کرد‪ .‬در این بیانیه امریکا به نقض حقوق بشر و همچنین تبعیض‬ ‫نژادی نظام مند متهم شده است‪ .‬این بیانیه می گوید امریکا با اعمال تحریم از توسعه برخی کشورها‬ ‫ممانعت به عمل می اورد‪ .‬امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند پاس��خ ب��ه همه گیری ویروس کرونا و‬ ‫بهبود وضعیت کش��ورها نیازمند همبس��تگی جهانی و همکاری بین المللی اس��ت‪ .‬با این وجود ما‬ ‫همچنان شاهد اعمال اقدامات قهری یکجانبه برخالف اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد‪،‬‬ ‫حقوق بین الملل‪ ،‬کثرت گرایی و معیارهای اساسی روابط بین الملل هستیم‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گزارش عربی ‪ ،۲۱‬اعتراضات در‬ ‫کشورهای اسالمی علیه سخنان اخیر امانوئل‬ ‫مکرون‪ ،‬رئیس جمهوری فرانسه در حمایت از‬ ‫توهی��ن به پیامبر اک��رم (ص) همچنان ادامه‬ ‫دارد؛ به ط��وری ک��ه وزارت خارج��ه مراکش‬ ‫روز یکش��نبه با صدور بیانیه ای این توهین ها‬ ‫را محک��وم ک��رد‪ .‬در این بیانیه امده اس��ت‪:‬‬ ‫چنی��ن اقداماتی نش��ان می ده��د زمانی که‬ ‫س��خن از ازادی دیگران و اعتق��ادات انها به‬ ‫میان می اید‪ ،‬باید ازادی فردی به پایان برسد‪.‬‬ ‫براس��اس این بیانیه‪ ،‬نمی توان به هیچ عنوان‬ ‫ب��ه بهانه ازادی بیان اقدام به توهین به ادیان‬ ‫الهی کرد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬رس��انه های فرانس��ه با انتش��ار‬ ‫گزارش ها و مقاله هایی نگرانی خود را نس��بت‬ ‫به گسترش کمپین تحریم کاالهای فرانسوی‬ ‫در کش��ورهای اسالمی نش��ان دادند‪ .‬روزنامه‬ ‫فرانس��وی «لوپاریزین» در مقاله ای نوش��ت‪:‬‬ ‫کمپین تحریم کاالهای فرانس��وی در جهان‬ ‫عرب در حال گس��ترش اس��ت‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که بسیاری از افراد علیه حمایت مقامات‬ ‫فرانس��وی از هتک حرمت به مقدس��ات‪ ،‬به پا‬ ‫خاس��ته اند‪ .‬این روزنامه در ادامه نوش��ت‪ :‬ما‬ ‫ش��اهد گس��ترش این کمپین در قطر‪ ،‬کویت‬ ‫و اردن هس��تیم‪ .‬س��ایت ‪ BFMTV‬نیز در‬ ‫ای��ن زمینه نوش��ت‪ :‬تنش ها میان فرانس��ه و‬ ‫برخی کشورهای اسالمی همزمان با گسترش‬ ‫کمپین تحری��م کاالهای فرانس��وی در حال‬ ‫افزایش اس��ت‪ .‬س��ایت ‪ RFI‬نیز با اش��اره به‬ ‫این موضوع نوشت‪ :‬تحریم کاالهای فرانسوی‬ ‫می تواند به بس��یاری از شرکت های فرانسوی‬ ‫خس��ارت وارد کند‪ .‬این مس��ئله تنها به مواد‬ ‫غذایی منحصر نمی ش��ود بلک��ه ‪ ۴۳۰‬اژانس‬ ‫مسافرتی‪ ،‬خرید بلیت های پرواز به فرانسه را‬ ‫به حالت تعلیق دراورده اند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬وزی��ر خارجه کویت از فرانس��ه‬ ‫خواس��ت توهین به ادیان اسمانی و پیامبران‬ ‫الهی را متوقف کند‪ .‬به گزارش القدس العربی‪،‬‬ ‫احم��د ناصر المحم��د الصب��اح‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫کویت به سفیر فرانسه در کویت ابالغ کرد که‬ ‫باید توهین به ادیان اسمانی و انبیای الهی در‬ ‫سخنرانی های رسمی متوقف شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫کوی��ت با هر سیاس��تی که دین اس�لام را به‬ ‫تروریسم ارتباط دهد‪ ،‬مخالف است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬ب��ه گزارش اس��پوتنیک‪ ،‬وزارت‬ ‫دف��اع جمه��وری اذربایجان س��اعاتی بعد از‬ ‫اع�لام اتش بس س��وم در قره ب��اغ‪ ،‬نیروهای‬ ‫مس��لح ارمنس��تان را به نقض ان متهم کرد‪.‬‬ ‫وزارت دف��اع اذربایج��ان اعالم ک��رد باوجود‬ ‫اعالم اتش بس انس��انی جدید در س��اعت ‪۸‬‬ ‫صبح روز ‪ ۲۶‬اکتبر‪ ،‬نیروهای مسلح ارمنستان‬ ‫یک بار دیگر توافق به دس��ت ام��ده را نقض‬ ‫کردند‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬وزارت دفاع ارمنس��تان‬ ‫طرف اذربایجانی را در جهت ش��مال شرقی‬ ‫خ��ط تماس در منطق��ه قره باغ کوهس��تانی‬ ‫به نق��ض اتش بس مته��م ک��رد‪ .‬دور جدید‬ ‫درگیری های نظامی ارمنس��تان و اذربایجان‬ ‫از ‪ ۶‬مهر اغاز ش��ده و طرفی��ن تاکنون ‪ 3‬بار‬ ‫با برقراری اتش ب��س موافقت کرده اند اما هر‬ ‫‪ 3‬بار این اتش بس ازسوی هر دو طرف نقض‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش اس��پوتنیک‪ ،‬رابرت‬ ‫اوبراین‪ ،‬مش��اور امنیت مل��ی امریکا در جمع‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬یکی از مشکالتی که درباره‬ ‫روسیه و ایران وجود دارد این است که انقدر‬ ‫تحریم های زیادی را بر انها اعمال کرده ایم که‬ ‫(اکنون) کار زیادی نیس��ت که بتوانیم انجام‬ ‫دهیم‪ ،‬اما به دنبال هر اقدام بازدارنده ممکنی‬ ‫ب��رای این کش��ورها هس��تیم‪ .‬براس��اس این‬ ‫گ��زارش‪ ،‬اظهارات اوبرای��ن در پی این مطرح‬ ‫می شود که امریکا در سال ‪ ۲۰۱۸‬با خروج از‬ ‫توافق هسته ای‪ ،‬با ادعاهایی از جمله حمایت‬ ‫ایران از تروریس��م و وج��ود اهداف نظامی در‬ ‫برنام��ه هس��ته ای ایران‪ ،‬تحریم ه��ای متعدد‬ ‫اقتصادی را بر ایران اعمال کرده است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش سی بی اس‪ ،‬جو بایدن‪،‬‬ ‫نامزد انتخابات ریاست جمهوری امریکا گفت‪:‬‬ ‫بزرگ ترین تهدید علیه ما‪ ،‬عدم وجود جایگاه‬ ‫ما در جهان اس��ت‪ .‬ترامپ در مقابل مردم هر‬ ‫دیکتات��وری را در اغوش می گیرد و انگش��ت‬ ‫خود را در چشم همه دوستان ما می کند‪ .‬وی‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬اکنون کره شمالی موشک های‬ ‫پیش��رفته و مرگبار بیش��تری دارد و ظرفیت‬ ‫انها بیشتر از قبل شده است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫براس��اس مطالعات میدانی کاهش تقاضا برای نفت‬ ‫در جه��ان و پیروزی جو بایدن نامزد‪ ،‬حزب دموکرات‬ ‫در انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری ‪ ۲۰۲۰‬می تواند برای‬ ‫همیش��ه برخ��ی تولیدکنندگان نف��ت در امریکا را از‬ ‫چرخه فعالیت خارج کند‪.‬‬ ‫در این حالت عزم دولتمردان کش��ور برای افزایش‬ ‫تولید نفت خام به میزان باالی ‪ ۸.۵‬میلیون بش��که با‬ ‫انچه که از نظر گذشت مغایرت فاحشی خواهد داشت‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه اگ��ر امری��کا را بزرگ تری��ن‬ ‫مصرف کنن��ده م��واد هیدروکرب��وری قلم��داد کنیم‪،‬‬ ‫صنعت نفت این کشور با جاده ای ناهموار برای احیای‬ ‫تقاضا ب��رای نفت خام روبه رو خواهد ب��ود‪ .‬باتوجه به‬ ‫اینکه کاهش تقاضا برای نفت در دوران بی س��ابقه ای‬ ‫به س��ر می برد‪ ،‬چاره ای نیس��ت جز انکه عنوان ش��ود‬ ‫تولیدکنن��دگان نفت در امری��کا اینده پرابهامی پیش‬ ‫رو خواهند داش��ت‪ .‬به هر صورت براس��اس داده های‬ ‫اداره اطالع��ات انرژی امری��کا‪ ،‬تقاضا ب��رای نفت در‬ ‫جهان به ویژه برای کش��ورهای ب��زرگ مصرف کننده‬ ‫نظیر امری��کا همچنان پایین تر از س��طح تقاضا برای‬ ‫نفت به نسبت سال گذشته خواهد بود‪ .‬در همین حال‬ ‫تولیدکنن��دگان نفت در حال تالش برای تامین منابع‬ ‫مالی الزم به منظور بازپرداخت بدهی های خود یا اعالم‬ ‫ورشکس��تگی به منظور قرار گرفتن تحت حمایت های‬ ‫قانونی الزم هستند‪.‬‬ ‫از طرف��ی باتوج��ه ب��ه اینکه بس��یار بعی��د به نظر‬ ‫می رسد که س��طح تقاضا برای نفت به زودی به سطح‬ ‫تقاضای قبل از ش��یوع بحران کرونا برگردد‪ ،‬فش��ار بر‬ ‫تولیدکنندگان نفت در امریکا مضاعف خواهد بود‪.‬‬ ‫این شرایط برای دیگر کشورهای تولیدکننده به ویژه‬ ‫در خاورمیان��ه نی��ز مص��داق عین��ی دارد و تحلیل ها‬ ‫نشان می دهد برای انکه تغییرات اساسی در وضعیت‬ ‫تولیدکنندگان نفت در دنیا رخ دهد‪ ،‬الزم اس��ت نرخ‬ ‫نفت به باالی ‪ ۵۰‬دالر در هر بشکه برسد و برای مدتی‬ ‫این نرخ باقی بماند‪.‬‬ ‫این بدان معناس��ت که الزم است نرخ نفت ‪WTI‬‬ ‫و نی��ز ‪ Brent‬حداقل بین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬دالر افزایش پیدا‬ ‫کند‪ .‬هرچن��د اگر مولفه های تاثیرگ��ذار در نرخ نفت‬ ‫تغییر کند‪ ،‬این افزایش می تواند در کمتر از چند هفته‬ ‫رخ ده��د اما اینده بازار چنان اس��ت ک��ه بعید به نظر‬ ‫می رسد بتوان امیدی به چنین تغییری داشت‪.‬‬ ‫براس��اس گ��زارش دبیرخان��ه اوپ��ک‪ ،‬نگرانی های‬ ‫تولیدکنندگان نفت اوپک درباره طوالنی ش��دن افت‬ ‫تقاضا در حالی است که ممکن است این کشورها طی‬ ‫هفته های اینده با نگرانی ش��دیدتر دیگری نیز مواجه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت که با باال رفتن میزان شیوع‬ ‫کرون��ا و همچنین ت��داوم رکود اقتصادی در بیش��تر‬ ‫کشورهای جهان‪ ،‬میزان تقاضا برای نفت سال اینده‪،‬‬ ‫به طور قطع کمتر از حد انتظار خواهد بود‪.‬‬ ‫در همی��ن رابطه و براس��اس جدیدتری��ن گزارش‬ ‫ماهانه اوپک‪ ،‬تقاضا برای نفت س��ال اینده رشد کمی‬ ‫را تجربه می کند و مص��رف نفت خام در جهان نیز از‬ ‫محدوده ‪ ۹۳‬تا ‪ ۹۶‬میلیون بشکه در روز فراتر نخواهد‬ ‫رفت‪ ،.‬این در حالی اس��ت که پیش بینی اوپک مبنی‬ ‫ب��ر افزایش تقاضا برای نفت در ماه گذش��ته میالدی‬ ‫‪ ۸۰‬ه��زار بش��که در روز کمت��ر از گ��زارش اخیر این‬ ‫سازمان بوده است‪ .‬به این ترتیب به نظر می رسد اوپک‬ ‫برای متعادل نگه داش��تن بازار باید بار دیگر به صورت‬ ‫جدی به لغو افزایش تولید نفت بیندیش��د‪ ،‬اما ظاهرا‬ ‫کش��ورهای اصلی صادرکننده نفت عالق��ه ای به این‬ ‫موضوع از خود نشان نمی دهند‪.‬‬ ‫به خوبی می دانیم که با گسترش کرونا در کشورهای‬ ‫مختل��ف جه��ان و نیز کاهش فعالیت ه��ای اقتصادی‬ ‫به ویژه پایین امدن حجم س��فرها‪ ،‬ن��رخ نفت به طور‬ ‫ناگهانی و بی سابقه ای در حال سقوط است‪ .‬در همین‬ ‫حال تاخیر در کشف واکس��ن کرونا و قرار گرفتن در‬ ‫موج جدیدی از ای��ن بیماری‪ ،‬دوباره امیدواری درباره‬ ‫رشد تقاضای جهانی نفت را کاهش داده است‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط ایران نی��ز ف��ارغ از محدوده های‬ ‫تحریمی که همه بدان اگاه هس��تند‪ ،‬قادر نخواهد بود‬ ‫موقعیت خود را در دهه اینده به نحوی که پیش تر به‬ ‫ان اشاره شد‪ ،‬بازیابد‪ ،‬چراکه دهه اینده‪ ،‬عصر جدیدی‬ ‫برای کشورهای تولیدکننده خواهد بود که در مواردی‬ ‫کاهش درامدهای نفتی‪ ،‬اسیب پذیری اقتصاد محلی و‬ ‫بهره وری پایین را در بر خواهد داشت‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش ه��ای بین الملل��ی‪ ،‬رون��د کن��د‬ ‫بهبود اقتصادی در ‪ ۶‬کش��ور عضو ش��ورای همکاری‬ ‫خلیج فارس و نیز دیگر کش��ورهای منطقه خاورمیانه‬ ‫از جمل��ه ایران‪ ،‬احتم��اال دوره کاهش س��وددهی را‬ ‫طوالنی تر می کند و میزان دارایی بانک های منطقه ای‬ ‫نیز ممکن است با سرعت بیشتری کاهش یابد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن چاره اندیش��ی برای انچه ک��ه در مقدمه‬ ‫این بحث رقم خورد باید به طریقی باش��د که به دلیل‬ ‫طوالنی ش��دن دوره بهبود اقتص��ادی‪ ،‬از ظرفیت های‬ ‫استفاده نشده بخش خصوصی بهره گرفت تا به اقتصاد‬ ‫بی جان فعلی جانی دوباره بخشید‪.‬‬ ‫بررسی عملکرد‬ ‫سازمان بورس‬ ‫در صحن علنی‬ ‫مجلس‬ ‫بررس��ی ش��رایط بازار س��رمایه در دس��تور کار جلس��ه علنی روز گذشته‬ ‫مجلس شورای اسالمی بود‪ .‬در این نشست‪ ،‬سید مهدی طغیانی گزارش این‬ ‫کمیسیون درباره بررسی وضعیت بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی را قرائت کرد‪ .‬س��خنگوی کمیس��یون‬ ‫اقتص��ادی مجل��س پ��س از قرائت این گ��زارش عنوان کرد س��ازمان بورس‬ ‫برنامه ای برای کنترل هجوم نقدینگی به بازار سرمایه نداشته است‪ .‬در مقابل‬ ‫رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح اقدامات صورت گرفته در بازار‬ ‫سرمایه در نیمه نخست سال پرداخت و از امضای قرارداد بازارگردانی با ‪۱۸۰‬‬ ‫ش��رکت خبر داد‪.‬حس��ن قالیباف اصل گفت‪ :‬فعال شدن کامل بازارگردان ها‬ ‫در بازار س��رمایه منجر به ایجاد تعادل در بازار می ش��ود‪ .‬در ادامه این نشست‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی تاکید ک��رد‪ :‬در حال حاضر ش��رایط تامین‬ ‫مالی تولید با نقدش��وندگی در بورس وجود ن��دارد‪ ،‬حال اینکه مهم ترین کار‬ ‫بورس تنظیم گری حرفه ای به منظور تامین مالی تولید با نقدشوندگی است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خانه مل��ت‪ ،‬محمدباقر قالیباف بعد از قرائت گزارش کمیس��یون‬ ‫اقتصادی درباره بررس��ی وضعیت بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اوراق‬ ‫به��ادار و وزارت اقتص��ادی و همچنین صحبت های رئیس س��ازمان بورس و‬ ‫تعدادی از نمایندگان اظهار کرد‪ :‬مهم ترین کار بورس تنظیم گری حرفه ای در‬ ‫بورس به منظور تامین مالی تولید با نقدش��وندگی است‪ .‬واقعیت این است که‬ ‫چنین اتفاقی را در حال حاضر در بورس شاهد نیستیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬انشاءاهلل‬ ‫با استفاده از ظرفیت بازارگردانی و جذب نقدینگی برای تولید و نقدشوندگی‬ ‫در بورس‪ ،‬طرح کمیسیون اقتصادی بتواند ضعف ها را برطرف کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫سه شنبه‬ ‫اینده بازار خودرو‬ ‫چگونه خواهد بود؟‬ ‫‪ 6‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 10‬ربیع اال ول‪1442‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1644‬‬ ‫پیاپی ‪2962‬‬ ‫اجماع نظ��ر کارشناس��ی دولت‪ ،‬مجلس ش��ورای اس�لامی و فعاالن بخش‬ ‫خصوصی اس��ت اما در اجرای ای��ن مهم‪ ،‬رعایت اخالق و حس��ن اعتماد از‬ ‫اهمیت زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫رزم حس��ینی ب��ا تاکید بر اینک��ه از طرح ه��ای عملیات��ی و قابل اجرای‬ ‫تشکل های بخش خصوصی به طور جدی حمایت می کنیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫پیش��نهادات متکی بر نگاه کارشناسی‪ ،‬خردمندانه و قابل اجرا را تا حصول‬ ‫نتیجه دنبال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫در راستای الزامات ساماندهی بازار خودرو مطرح شد‬ ‫واردات خودرو کارکرده‪ ،‬اخرین راهکار‬ ‫بیش از ‪ ۲‬س�ال اس�ت واردات خودرو متوقف شده و از تیر ‪ ۱۳۹۷‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اعالم کرده واردات خودرو ممنوع اس�ت‪ .‬این موضوع مربوط به خودروهای نو و‬ ‫صفر کیلومتر بود که دلیل اصلی ان هم مربوط به کمبود ارز پس از اعمال تحریم از سوی‬ ‫امریکا اعالم شد‪.‬‬ ‫در شکل کالن موضوع (واردات خودرو) موافقان و مخالفان بسیاری وجود دارد‪ .‬به طور‬ ‫معم�ول‪ ،‬فعاالن صنعت خ�ودرو معتقدند ب�ا واردات نه تنها بازار رقابتی نمی ش�ود‪ ،‬بلکه‬ ‫ب�ازار‪ ،‬وارداتی ها را جذاب تر می کند‪ .‬در مقابل‪ ،‬فعاالن بازار عنوان می کنند که ممنوعیت‬ ‫واردات‪ ،‬صنعت خودرو کشور را انحصاری کرده و در ادامه هم مشکالت مربوط به کیفیت‬ ‫محصوالت رفع نمی شود‪ ،‬درحالی که قیمت ها هم افزایش می یابد‪ .‬در این راستا‪ ،‬استادان‬ ‫دانش�گاه در ح�وزه اقتصاد و مهندس�ی خودرو هم نظره�ای متنوعی با اس�تدالل های‬ ‫گوناگون دارند‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫موافقان و مخالفان واردات خودرو چه می گویند؟‬ ‫سیدمحمد بحرینیان‬ ‫علی خاکساری رفسنجانی‬ ‫عل��ی خاکساری رفس��نجانی‪ ،‬اقتص��اددان و فرب��د زاوه از‬ ‫کارشناس��ان صنعت خودرو از جمل��ه موافقان واردات خودرو‬ ‫هستند‪ .‬در این باره خاکساری رفسنجانی معتقد است تا زمانی‬ ‫که در صنعت خودرو انحصار حاکم اس��ت‪ ،‬نمی توان برای بازار‬ ‫ان منتظر اتفاق مثبتی بود‪ .‬با شکس��ته شدن انحصار و رقابتی‬ ‫ش��دن بازار‪ ،‬خودروهای باکیفیت و باقیمت مناسب وارد بازار‬ ‫می ش��ود‪ .‬هر زمان افراد بتوانند با هزین��ه ای معادل ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬ماه‬ ‫حق��وق خود یک خ��ودرو با اس��تاندارد روز جهانی خریداری‬ ‫کنند‪ ،‬می توان گفت بازار خودرو اصالح ش��ده اس��ت‪ .‬زاوه هم‬ ‫معتقد است از وظایف شورای رقابت برخورد با برخی رفتارهای‬ ‫انحصاری است‪ .‬این شورا باید مانع ممنوعیت واردات می شد و‬ ‫با انحصار مقابله می کرد اما ش��ورای رقابت اجازه داد فضا بسته‬ ‫و بسته تر شود‪.‬‬ ‫برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی در دوره دهم حتی‬ ‫پیش��نهاد واردات برای تنظیم بازار و خروج این بازار از التهاب‬ ‫قیمت��ی را داده بودند و در این باره با توجه به موضوع کیفیت و‬ ‫هزینه این گونه عنوان می کنند که به‪‎‬دلیل کمبود ارز می توان‬ ‫خودروهای دس��ت دوم با گذش��ت ‪ ۵‬سال از سال ساخت وارد‬ ‫فربد زاوه‬ ‫عبداهلل رضیان‬ ‫کرد‪ .‬عبداهلل رضیان یکی از اعضای پیشین کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی گفته بود اگر می خواهیم‬ ‫بازار ارام ش��ود‪ ،‬باید واردات ازاد و بازار از حالت انحصار خارج‬ ‫شود‪ .‬با واردات بازار اشباع شده و کیفیت تولیدات داخلی ارتقا‬ ‫ن زمینه کاهش‬ ‫پیدا می کند‪ .‬این مس��ئله دغدغه مردم را در ای ‬ ‫می ده��د‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬در ادامه می توان با نظارت درس��ت‪،‬‬ ‫واردات خودرو را مدیریت کرد‪ .‬سعید موتمنی‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو نیز برای ساماندهی بازار‬ ‫در کنار عرضه‪ ،‬واردات خودروهای کارکرده را پیش��نهاد کرده‬ ‫ب��ود‪ .‬وی معتقد اس��ت اگر می خواهیم الته��اب بازار فروکش‬ ‫کند‪ ،‬باید اجازه دهیم خودروهای کارکرده وارد کش��ور شود‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب‪ ،‬مردم در بازار خودروه��ای زیر ‪۱۰‬هزار دالری‬ ‫حق انتخاب خواهند داشت‪ .‬این موضوع زمان جنگ تحمیلی‬ ‫هم تجربه ش��د و در س��ال های ‪ ۶۳‬و ‪ ۶۴‬خودروهای کارکرده‬ ‫وارد کش��ور شد‪ .‬این یک رویکرد مرس��وم در سایر کشورهای‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬با این روش می توان ب��ازار خودرو را تنظیم کرد‪.‬‬ ‫البت��ه بای��د خودروهایی وارد ش��ود که به لحاظ نرخ بیش��تر‬ ‫مردم قدرت خرید انها را داش��ته باش��ند‪ .‬اما فرش��اد مومنی‪،‬‬ ‫اقتصاددان و س��یدمحمد بحرینیان‪ ،‬پژوهشگر حوزه صنعت‬ ‫ب��ا واردات خودرو مخالف هس��تند و این گونه عنوان می کنند‬ ‫که نخس��ت باید با حمایت واقعی‪ ،‬صنعت داخلی قوی و پس از‬ ‫ان واردات خودرو ازاد ش��ود‪ .‬همان گونه که سایر کشورها هم‬ ‫نخس��ت توان رقابت را در صنایع خود ایج��اد کردند‪ ،‬در ادامه‬ ‫تعرفه ها را کاهش داده و در نهایت واردات خودرو را ازاد کردند‪.‬‬ ‫مومن��ی درب��اره تولید می گوی��د که راه نجات ای��ران از تولید‬ ‫صنعتی مدرن می‪‎‬گذرد‪ .‬از جنبه روش‪‎‬شناختی هیچ کشوری‬ ‫نمی‪‎‬تواند به‪‎‬توسعه دست پیدا کند مگر اینکه نخست به‪‎‬لحاظ‬ ‫معرفت��ی بتواند مهم تری��ن دوره‪‎‬های باط��ل بازتولیدکننده‬ ‫توس��عه‪‎‬نیافتگی خود را شناسایی کند‪ .‬اگر این مسائل را خوب‬ ‫درک کنیم متوجه می‪‎‬شویم چرا تحریم‪‎‬کنندگان به‪‎‬صراحت‬ ‫می‪‎‬گویند‪ ،‬بنیه صنعتی ایران را بزنید تا کمرش��ان شکس��ته‬ ‫شود‪ .‬هر زمان در ایران دستاوردی از نظر ذخیره دانش ضمنی‬ ‫و ظرفیت‪‎‬های سازمانی در تولید خودرو به‪‎‬وجود امده‪ ،‬واردات‬ ‫خودرو به‪‎‬ش��کل نامتع��ارف افزایش پیدا ک��رده و مجوزهای‬ ‫جدیدی برای راه‪‎‬اندازی واحد جدید صادر شده که ریشه رانتی‬ ‫داشته و توجیه توس��عه‪‎‬ای نداشته است؛ به‪‎‬طوری‪‎‬که در زمان‬ ‫واردات ضرورت هر کسب وکار است‬ ‫مهدی دادف��ر‪ ،‬دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو‬ ‫درب��اره چگونگ��ی واردات خودروهای دس��ت دوم به‬ ‫گف��ت‪ :‬ما همچن��ان در ح��وزه خدمات دهی‬ ‫خودروه��ای نو و صف��ر کیلومتر در بح��ث گارانتی و‬ ‫وارانتی که ش��رکت های نمایندگی برعهده دارند این‬ ‫ش��رکت ها با مشکالت عدیده ای روبه رو بوده و نهادها‬ ‫و مدیران ذی ربط اماواگرهای بسیاری وارد می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حال قرار اس��ت خودرویی وارد کنیم که مثال ‪ ۵‬هزار‬ ‫کیلومتر تردد داشته است‪ ،‬به طور قطع گرفتاری ها در این باره بیشتر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬وقتی واردات را منوط به صادرات خودرو‬ ‫می کنند در عمل برنامه ای نشدنی است‪ .‬دبیر انجمن واردکنندگان‬ ‫خودرو با بیان اینکه باید برنامه ای را دنبال کرد که همت برای انجام‬ ‫ان هم وجود داش��ته باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬هر فعالیتی نیاز به اطالعات و‬ ‫اگاهی خاص خودش دارد و در این باره باید گفت نهادهای اجرایی‬ ‫کشور توانایی و اگاهی الزم را در اختیار ندارند‪ .‬این مسئول صنفی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬خواسته و تاکید انجمن واردکنندگان خودرو این است‬ ‫که واردات بخش��ی از فرایند کس��ب وکار هر کش��وری بوده و هر‬ ‫مدی��ری وقتی بخواهد بازار و قیمت محصولی را کنترل و مدیریت‬ ‫کند باید به عنوان بخشی از فعالیت های ضروری به ان(واردات) نگاه‬ ‫کند‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬هر فردی عنوان کند‪ ،‬می توان بازار را با تولید‬ ‫و ب��دون واردات مدیریت کرد مزاح می کند‪ ،‬چون ش��دنی نبوده و‬ ‫واردات اصل اساسی اقتصاد به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹هر صنفی مسئول یک امر است‬ ‫دادفر در ادامه با اشاره به برخی مشکالت در حوزه واردات خودرو‬ ‫گفت‪ :‬انجمن واردکنندگان خودرو تمام تالش خود را به کار گرفت‬ ‫تا مش��کالت در این حوزه را رفع کند اما همراهی و همکاری الزم‬ ‫نش��د‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬گفته ش��د ارز کافی موجود نیست؛ بنابراین‬ ‫انجمن پیشنهاد داد بدون تخصیص ارز در داخل‪ ،‬واردکنندگان با‬ ‫کمک س��رمایه مالی ایرانیان خارج از کشور مشکل را حل خواهند‬ ‫کرد‪ .‬به این ترتیب که این افراد با مراجعه به سفارت ایران در کشور‬ ‫مبدا و اعالم س��رمایه و ارز موجودش��ان و تایید س��فیر از موجود‬ ‫ارزی حس��اب این افراد و اعالم به وزارتخانه های صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و نیز اقتصاد و امور دارایی واردات انجام‬ ‫شود‪ .‬اما چون هدف نیست مانع تراشی شد و اجازه واردات‬ ‫خودرو بدون انتقال ارز از کش��ور داده نش��د‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫واردکنن��دگان خودرو در ادامه افزود‪ :‬گفته می ش��ود اگر‬ ‫ای��ن مبل��غ ارزی را ایرانیان می خواهن��د در قالب خودرو‬ ‫وارد کش��ور کنند چرا همان س��رمایه را برای واردات دارو‬ ‫هزینه نمی کنند؟ پاس��خ این پرس��ش روشن است «هر کس را بهر‬ ‫کاری س��اختند» انجمن برای حل مش��کالت کسب وکار خودش‬ ‫چاره اندیش��ی کرده است و هر صنفی هم باید به دنبال راهکارهای‬ ‫کسب وکار خودش باشد‪ .‬او اظهارکرد‪ :‬اینکه یک مسئله را به مسئله‬ ‫دیگ��ر گ��ره بزنیم کار پیش نمی رود و نش��ان می دهد در واقع قرار‬ ‫نیست کاری انجام شود‪ ،‬چراکه پرسش این است که مگر واردکننده‬ ‫خودرو مس��ئول تامین دارو کش��ور است؟ شرکت هایی که تا امروز‬ ‫واردات دارو داش��تند باید در حوزه تامین نیاز داخل سعی و تالش‬ ‫کنند و راه های برون رفت و دور زدن تحریم را به کار گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات خودروهای ارزان تر‬ ‫فرشاد مومنی‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫دادفر با بیان اینکه منافع ملی کش��ور را باید در کالن دید‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر امکان واردات خودرو دس��ت دوم وجود داشته باشد بخش‬ ‫خصوصی از عهده ان برمی اید‪ .‬در واقع انجام هر فرایندی با کمک‬ ‫بخش خصوصی و س��پردن امر به انها با حفظ مصالح و منافع ملی‬ ‫شدنی است‪ .‬اما نکته این است که دولت چقدر می خواهد دخالت و‬ ‫محدودیت ایجاد کند‪ .‬او گفت‪ :‬وقتی سخن از مسئله واردات خودرو‬ ‫و ان هم از نوع کارکرده می ش��ود باید منتظر ده ها دس��تورالعمل و‬ ‫مانع در بخش های مختلف بود‪ .‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با‬ ‫بیان اینکه در این باره بیشتر دل نگرانی ها مربوط به فرایند نهادهای‬ ‫اجرایی کش��ور اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای واردات خودروهای دست‬ ‫دوم می ت��وان راه های دسترس��ی به خودروه��ای ارزان قیمت تر از‬ ‫ن��رخ فعل��ی این محصول در بازار داخ��ل را تبیین کرد اما باید دید‬ ‫بسترش از سوی مدیران مربوط فراهم می شود یا خیر؛ وگرنه بخش‬ ‫خصوصی امادگی الزم را دارد‪.‬‬ ‫عیسی کالنتری‬ ‫تحریم با بی‪‎‬سابقه‪‎‬ترین جهش در واردات خودرو با تمرکز روی‬ ‫س روبه‪‎‬رو می‪‎‬شدیم‪ .‬بحرینیان نیز در این باره‬ ‫خودروهای لوک ‪‎‬‬ ‫به گالیه می گوید که مدیران بس��یاری می‪‎‬خواس��تند به عمق‬ ‫ساخت داخل بپردازند‪ ،‬اما موانع تولید نگذاشتند‪ .‬پهلوی دوم‬ ‫سال ‪ ۱۳۵۳‬می‪‎‬خواست مدیریت جهان را داشته باشد اما فقط‬ ‫شاهد واردات از جمله خودرو بودیم‪ .‬چند بار یک خطا باید تکرار‬ ‫ش��ود‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬عیسی کالنتری‪ ،‬معاون رئیس جمهوری و‬ ‫رئیس سازمان ملی حفاظت محیط زیست نیز با واردات خودرو‬ ‫کارکرده مخالف بوده و عنوان می کند که این خودروها همان‬ ‫اس��قاطی های اروپایی است که کنار گذاشته می شوند‪ .‬حال با‬ ‫تمام این ارای موافق و مخالف نمی توان مشکالت موجود را در‬ ‫بحث تولید نادیده گرفت‪ .‬تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز‪،‬‬ ‫تحریم و ممنوعیت های کشورهای دیگر در همکاری با کشور‬ ‫در امر تولید و ده ها مش��کل داخل��ی و خارجی که وجود دارد‬ ‫سبب ش��ده خودروهای ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان به یک میلیارد و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تومان و بلکه باالتر برس��د‪ .‬در چنین شرایطی دوباره‬ ‫موافقان واردات خ��ودرو موضوع واردات خودروهای کارکرده ‬ ‫را مطرح کرده اند‪.‬‬ ‫قیمت‪ ،‬مولفه مهم واردات‬ ‫مسئول کارگروه خودرو در کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫پیش ت��ر در خانه ملت عنوان کرده بود‪،‬‬ ‫طرح س��اماندهی بازار و صنعت خودرو‬ ‫ب��ه زودی در این کمیس��یون نهایی و به‬ ‫صحن علنی مجلس ارجاع می شود‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که طرح ساماندهی بازار‬ ‫خودرو در مجلس دهم مطرح ش��د و با پایان یافتن‬ ‫دور دهم مجلس شورای اسالمی این طرح دوباره در‬ ‫کارگروه خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫یازده��م مورد بازنگری ق��رار گرفت‪ .‬در طرح قبلی‬ ‫واردات خودروه��ای هیبری��دی و تمام برقی دیده‬ ‫ش��ده بود و س��خنانی درب��اره واردات خودروهای‬ ‫کارکرده با کیفیت و مناسب نیز مطرح شده بود‪.‬‬ ‫در ادام��ه ب��ه س��راغ روح ال��ه ایزدخواه‪،‬‬ ‫مس��ئول کارگروه خودرو در کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی که طرح ساماندهی‬ ‫بازار خودرو جدید را ارائه داده است‪ ،‬رفت‪ .‬ایزدخواه‬ ‫در پاسخ به این پرسش که ایا در طرح جدید درباره‬ ‫واردات خودرو دس��ت دوم هم صحبت ش��ده است‬ ‫ی��ا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع ان مطرح ش��ده اما هنوز به‬ ‫جمع بندی نرس��یده است‪ ،‬زیرا این مسئله موافقان‬ ‫و مخالفان��ی دارد که باید نظرات انها ش��نیده و در‬ ‫نهایت رای گیری ش��ود‪ .‬مس��ئول کارگروه خودرو‬ ‫مجلس یازدهم در پاسخ به این پرسش که نظر شما‬ ‫درباره واردات خودرو دس��ت دوم برای س��اماندهی‬ ‫بازار خودرو چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر ن��رخ خودروهای‬ ‫واردات��ی با قیمت جهانی انها باش��د خوب اس��ت‪،‬‬ ‫زیرا درحال حاضر نرخ خوروهای خارجی در کش��ور‬ ‫بس��یار باالتر از قیمت جهانی انهاس��ت‪ ،‬چراکه در‬ ‫این ب��اره موضوع انحصار هم مطرح اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫اگر مطابق با قیمت جهانی باش��د واردات‬ ‫انها توجیه اقتصادی دارد البته نه واردات‬ ‫ه��ر خودروی��ی‪ ،‬بلک��ه خودروهایی که‬ ‫به لح��اظ ایمن��ی و کیفیت مشکل س��از‬ ‫نباش��د‪ .‬ایزدخ��واه ب��ا تاکید ب��ر اینکه‬ ‫واردات خودروه��ای کارکرده با ش��رط و‬ ‫شروط های خاصی باید همراه باشد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬البته ما راهکارهای بهتری برای ساماندهی بازار‬ ‫خودرو دنبال می کنیم و از نگاه کارگروه خودرو در‬ ‫طرح ساماندهی بازار ان‪ ،‬واردات خودرو دست دوم‬ ‫راهکار اخر بوده و نخس��تین راهکار ارائه خودرو در‬ ‫بورس است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این موضوع هم مخالفانی‬ ‫دارد که س��بب شده طرح س��اماندهی بازار خودرو‬ ‫همچنان در مرحله بازنگری باش��د‪ .‬موافقان عرضه‬ ‫خودرو به بورس معتقدند نرخ خودروها را نسبت به‬ ‫بازار س��یاه پایین تر م��ی اورد‪ .‬ایزدخواه در پایان با‬ ‫بیان اینکه قرار است موضوع ساماندهی بازار خودرو‬ ‫در هفت��ه جاری به جمع بندی برس��د‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫به ه��ر حال واردات خودروهای دس��ت دوم راهکار‬ ‫اخر کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی اس��ت و کارگروه خودرو این کمیس��یون‬ ‫در حال بررس��ی راه های دیگر برای س��اماندهی به‬ ‫وضعیت موجود قیمت خودروهاست‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫بن��ا بر این گزارش با وجود اعالم امادگی واردات‬ ‫خودروهای دست دوم خارجی‪ ،‬این موضوع اولویت‬ ‫نخس��ت طراحان جدید س��اماندهی بازار خودرو‬ ‫نبوده و راهکار اخر است‪ .‬اما اینکه طرح چه زمانی‬ ‫به مرحله اجرا برسد‪ ،‬مشخص نیست‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫افزایش تولید خودرو‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو موفق ش��ده با‬ ‫مدیریت منابع در شرایط تحریم های بین المللی‬ ‫و ش��یوع کرونا‪ ،‬به شعار جهش تولید‪ ،‬جامه عمل‬ ‫بپوش��اند‪ .‬تولید این خودروس��از در ‪ ۷‬ماه امسال‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته‪ ،‬افزایش‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬هزار خودرو را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫از ابتدای امس��ال ت��ا روز پایانی مهر‪ ،‬رش��د ‪۵۵‬‬ ‫درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫را به ثبت رسانده است‪ .‬در این بازه زمانی‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۲۷۸‬هزار خودرو تولید شده که حدود ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫خودرو بیش��تر از مدت مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫این دستاورد در ش��رایط جنگ اقتصادی توفیق‬ ‫مهمی در صنعت خودرو کش��ور است و همراهی‬ ‫زنجی��ره تامی��ن و همدل��ی مدی��ران و مجموعه‬ ‫کارگران سبب شده تا ایران خودرو بتواند شرایط‬ ‫تحریم��ی را به نفع خ��ود تغییر دهد‪ .‬رونق تولید‬ ‫در ش��رایطی ایجاد شده که تولید ایران خودرو در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬و اوایل س��ال ‪ ۹۸‬افت قابل مالحظه ای‬ ‫یافته بود و از نیمه سال گذشته دوباره اوج گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬شیوع ویروس کووید ‪ ۱۹‬از جمله موانع و‬ ‫مش��کالتی بوده که در ایران خودرو مدیریت شده‬ ‫و با رعایت پروتکل های بهداش��تی‪ ،‬چرخ خطوط‬ ‫تولید می چرخ��د‪ .‬به طور قطع‪ ،‬ادامه روند فعلی‪،‬‬ ‫حفظ تولید و دس��تیابی به اهداف تعیین شده در‬ ‫س��ال جهش تولی��د‪ ،‬نیازمند اتخ��اذ تدابیر الزم‬ ‫از س��وی نهادها و س��ازمان های حامی در تامین‬ ‫نقدینگ��ی‪ ،‬تخصی��ص ارز و رفع موانع موجود در‬ ‫تولید خواهد بود‪.‬‬ ‫افزایش تیراژ‪ ،‬ضرورت‬ ‫بورسی شدن خودرو‬ ‫کارگروه خودرو‬ ‫کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫راهکارهای‬ ‫مختلفی را برای‬ ‫ساماندهی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫دنبال می کند و‬ ‫از نگاه کارگروه‬ ‫خودرو در طرح‬ ‫ساماندهی بازار‬ ‫ان‪ ،‬واردات‬ ‫خودرو دست‬ ‫دوم راهکار اخر‬ ‫بوده و نخستین‬ ‫راهکار ارائه‬ ‫خودرو در بورس‬ ‫است‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان اس��تان‬ ‫تهران از تاثیر نداش��تن عرض��ه خودرو در بورس‬ ‫بر وضعیت قطعه سازان سخن گفت‪.‬‬ ‫محس��ن رزمخواه در گفت وگو ب��ا خبرخودرو‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬عرضه خ��ودرو در ب��ورس کاال تاثیر‬ ‫چندانی بر مشکالت قطعه سازان نخواهد داشت‪،‬‬ ‫چراک��ه مش��کل عرضه از س��وی خودروس��ازان‬ ‫همچن��ان وجود دارد و در نتیجه تعداد محدودی‬ ‫خودرو در بورس عرضه خواهد ش��د؛ بنابراین این‬ ‫تصمی��م تغیی��ر زیادی در صنع��ت و بازار خودرو‬ ‫ایج��اد نخواهد ک��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬پی��ش از عرضه‬ ‫خودرو در ب��ورس باید زمینه افزایش تیراژ تولید‬ ‫فراهم ش��ود و با میزان تولید فعلی خودروسازان‬ ‫به طور قطع بورس کمک زیادی به صنعت خودرو‬ ‫اعم از خودروس��ازی و قطعه سازی کشور نخواهد‬ ‫کرد‪ .‬همچنین با کاهش عرضه و افزایش تقاضای‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬مصرف کنن��دگان از عرضه خ��ودرو در‬ ‫ب��ورس منتفع نخواهند ش��د‪ .‬عض��و هیات مدیره‬ ‫انجمن قطعه سازان استان تهران خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫قانون نخس��ت علم اقتصاد عرضه و تقاضاس��ت با‬ ‫عرضه محدود خودرو در ش��رایط فعلی و افزایش‬ ‫تقاض��ا هی��چ مکانیس��م اقتص��ادی نمی تواند به‬ ‫تولید کنن��دگان و مصرف کنن��دگان کمک کند؛‬ ‫بنابراین بورس باوجود چنین ش��رایطی نمی تواند‬ ‫مکانیس��می را طراحی کند که خودرو با ش��رایط‬ ‫بهتر و قیمت ارزان تر به دست مصرف کننده برسد‪.‬‬ ‫البت��ه با توجه به اینکه عده ای توانس��تند خودرو‬ ‫از خودروس��ازان بخرن��د و در ب��ازار با قیمت ازاد‬ ‫به فروش رس��انند ممکن اس��ت عرضه خودرو در‬ ‫ب��ورس بتواند رانت را کاه��ش دهد‪ .‬رزمخواه در‬ ‫پاس��خ به این پرسش که ایا انتقال قیمت گذاری‬ ‫خ��ودرو از ش��ورای رقاب��ت به س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان می توان��د‬ ‫ب��ه ارام��ش صنعت خ��ودرو کمک کن��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عملک��رد س��ازمان حمای��ت تف��اوت چندانی با‬ ‫ش��ورای رقابت ندارد همان طور که در گذشته نیز‬ ‫قیمت گذاری خودرو از س��وی این سازمان انجام‬ ‫ش��ده است‪ .‬البته من موافق حذف شورای رقابت‬ ‫در امر قیمت گذاری هس��تم‪ ،‬زیرا موجب افزایش‬ ‫بروکراسی شده است اما با توجه به اینکه سازمان‬ ‫حمای��ت مانند ش��ورای رقابت تاب��ع تصمیمات‬ ‫سیاس��ی و خودروساز تابع مکانیسم های صنعتی‬ ‫و اقتصادی اس��ت ش��رایط به گونه ای می شود که‬ ‫درحال حاض��ر در ان قرار داریم‪ .‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن قطعه سازان استان تهران با اشاره به عوامل‬ ‫موث��ر در افزایش قیمت خودرو بیان کرد‪ :‬عواملی‬ ‫مانند مدیریت دولتی‪ ،‬عدم بروزرس��انی فناوری و‬ ‫روش های تولید‪ ،‬تحریم ها و عدم ارتباط با صنعت‬ ‫خودرو روز جه��ان موجب افزایش قیمت خودرو‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اهتمام جدی‬ ‫برای رفع‬ ‫موانع تولید‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت تاکید کرد‪ :‬برای رفع موانع کس��ب وکار‬ ‫در ح��وزه تولید و تجارت کش��ور اهتمام جدی داریم و درصدد هس��تیم با‬ ‫پیشنهادهای ارائه شده از سوی تشکل ها‪ ،‬اصناف و اتاق های بازرگانی‪ ،‬همه‬ ‫گلوگاه های موجود در این زمینه را شناسایی و رفع کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬علیرضا رزم حس��ینی اظهارکرد‪ :‬اصالح قوانین و مقررات‬ ‫زائ��د باید مطالب��ه عمومی و پیگیرانه بخش خصوصی باش��د‪ .‬درحال حاضر‬ ‫تفوی��ض اختیارات در بخش ه��ای صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به اس��تان ها و‬ ‫تش��کل های بخ��ش خصوص��ی در اولوی��ت کاری وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اس��ت و به جز مواردی ک��ه منع قانونی دارد‪ ،‬باق��ی امور واگذار‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬فارغ از مش��کالت‬ ‫و موانع ناش��ی از تحریم ها‪ ،‬باید با بهره گیری از تمامی ظرفیت های داخلی‬ ‫کش��ور که قابل مالحظه اس��ت‪ ،‬موانع موجود را رفع و شرایط را برای کار و‬ ‫ت�لاش در حوزه های تولید‪ ،‬صنعت و تجارت تس��هیل کنیم‪ .‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫نظام تصمیم گی��ری در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت مبتنی بر حداکثر‬ ‫بازی‬ ‫با نرخ بهره‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 10‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1644‬‬ ‫پیاپی ‪2962‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫یادداشت‬ ‫چالش مراکز‬ ‫معاینه فنی‬ ‫خودرو‬ ‫عباس مجیدی نژاد‪ /‬رئیس انجمن‬ ‫صنفی مراکز معاینه فنی خودرو کشور‬ ‫اینده بازار خودرو چگونه خواهد بود؟‬ ‫بازار اشفته ناشی از ناکارامدی مدیریتی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازار کش��ور در حال تجربه کردن روزهای پرتنش��ی‬ ‫است؛ خودرو یکی از این بازارها بوده که باعث شده برای‬ ‫برون رف��ت از وضعیت فعلی ان راهکارهای گوناگون اما‬ ‫بدون نتیجه ارائه ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫درحال حاضر‬ ‫تحلیل ه��ای کارشناس��انه از ب��ازار ارز حاک��ی از روند‬ ‫کاهش��ی نرخ ها طی هفته های اینده اس��ت‪ ،‬با توجه به‬ ‫تاثیر مستقیم ان بر سایر بازارها‪ ،‬کارشناسان پیش بینی‬ ‫می کنند با تخلیه حباب قیمتی و نزول شدید قیمت ها‬ ‫در بازار خودرو مواجه باشیم‪ .‬بازار خودرو ماه هاست در‬ ‫التهاب به سر می برد درحالی که بنا بر گفته فعاالن بازار‬ ‫معامله ای انجام نمی ش��ود اما قیمت ها همچنان بسیار‬ ‫باالست‪.‬‬ ‫امین��ی گف��ت‪ :‬قیم��ت پرای��د به عن��وان ش��اخص‬ ‫خودروهای داخل��ی در حالی رکوردها را جابه جا کرده‬ ‫که حباب زیادی دارد‪ ،‬زیرا خودروس��ازان سال هاس��ت‬ ‫برای ان هزینه طراحی پرداخت نمی کنند‪ ،‬هزینه های‬ ‫نی��روی انس��انی تولید تغییر ان چنانی نداش��ته و فقط‬ ‫قیمت مواد اولیه ان رشد داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش هزینه خانوار‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫از تصوی��ب قانون اصول برخی از درامدهای مالی‬ ‫دول��ت و مصرف ان‪ ،‬در موارد معی��ن مانند معاینه‬ ‫فنی حدود ‪ ۱۹‬س��ال می گذرد‪ .‬بر همگان روشن و‬ ‫مبرهن اس��ت که روند معاینه فنی در این مدت رو‬ ‫به رش��د بوده و از ش��کل اولیه ان که در هر شهری‬ ‫افراد با اصول و س�لایق خود عمل می کردند‪ ،‬خارج‬ ‫شده و به طور کامال مکانیزه و نظام مند این روند در‬ ‫سامانه یکپارچه مراکز معاینه فنی انجام می شود‪.‬‬ ‫نخس��تین ایین نام��ه اجرایی در س��ال ‪ ۱۳۸۲‬و‬ ‫اخرین ان در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬و دستورالعمل اجرایی‬ ‫ان نیز در سال ‪ ۱۳۹۶‬ابالغ شده است‪ .‬اما با گذشت‬ ‫زمان س��پری ش��ده‪ ،‬ایین نامه اجرایی و در پی ان‬ ‫دس��تورالعمل های پیوست ش��ده نتوانس��ته مطابق‬ ‫با روند مکانیزاس��یون انجام ش��ده در مراکز‪ ،‬ان را‬ ‫پوش��ش دهد‪ .‬ضعف و عقب ماندگی قوانین ستادی‬ ‫از م��وارد اجرا ش��ده در صف را بای��د در دو مطلب‬ ‫دانست؛ نخست در ضعف مدیریت کارگروه کشوری‬ ‫و تحمیل س�لایق ش��خصی و ارحج دانستن منافع‬ ‫س��ازمانی ب ه منافع ملی و مورد دوم‪ ،‬در عمر ناوگان‬ ‫حمل ونقل و نوسازی نشدن خودروها در این فرایند‪.‬‬ ‫در بخش نخس��ت‪ ،‬ضعف در مدیریت این فرایند‬ ‫و نهادهای متولی بوده که به صورت موازی حرکت‬ ‫کرده و صدور مصوبات و بخش��نامه هایی اس��ت که‬ ‫یکدیگر را نقض می کنند‪ .‬این مصوبات و بخشنامه ها‬ ‫به قدری زیاد هس��تند که ذکر کردند انها خارج از‬ ‫حوصله این مجال است‪ .‬فقط به چند مورد مشخص‬ ‫اشاره می شود‪.‬‬ ‫ نخس��تین مسئله حذف افس��ران راهور در این‬‫فرایند اس��ت‪ .‬ماده ‪ ۹‬قانون رس��یدگی به تخلفات‬ ‫راهنمای��ی و رانندگی رانن��دگان را موظف می کند‬ ‫که برای خودروهای بیش از ‪ ۵‬س��ال س��اخت برگه‬ ‫معاین��ه فنی داش��ته باش��ند؛ درحالی ک��ه گارانتی‬ ‫خودروس��ازان ما ‪ ۲‬سال است‪ .‬پس این خال ‪ ۳‬ساله‬ ‫چگونه باید پر ش��ود؟ این رسوبات غیرکارشناسی و‬ ‫منفعت طلبانه پس از ‪ ۷‬سال همچنان باقی است‪ .‬در‬ ‫تبصره یک ماده ‪ ۶‬قانون هوای پاک سال ‪ ۱۳۹۵‬نیز‬ ‫دوره معافیت انجام معاینه فنی‪ ،‬از زمان تولید‪ ،‬برای‬ ‫وسایل نقلیه ش��خصی و دولتی ‪ ۴‬سال تعیین شد‪.‬‬ ‫چه کسی پاسخگو این نوع عملکردهاست؟ کارگروه‬ ‫کش��وری مراکز معاینه فنی خودرو چه واکنشی در‬ ‫برابر رفتار غیرسازمانی داشته است؟‬ ‫ س��امانه یکپارچه مراکز معاینه فنی با موفقیت‬‫نس��بی انجام وظیفه کرده اس��ت و ب��ا وجود اینکه‬ ‫از رش��د و کیفیت مناس��بی برخوردار ب��وده اما در‬ ‫مبانی ستادی و تعاریف در ایین نامه و دستورالعمل‬ ‫اجرایی ان خالهای بس��یاری وج��ود دارد‪ .‬ضرورت‬ ‫بازنگ��ری در ایین نام��ه و دس��تورالعمل اجرایی در‬ ‫دستور کار سازمان های متولی است که به دلیل عدم‬ ‫مدیریت این نهادها این امر میس��ر نش��ده است‪ .‬از‬ ‫سویی چون س��ازمان های متولی از توانایی مدیران‬ ‫مراکز معاینه فنی و سازمان های مردم نهاد استفاده‬ ‫نمی کنند‪ ،‬منجربه ضعف های راهبردی در ایین نامه‬ ‫و دستورالعمل های تابع شده است‪.‬‬ ‫ یکی دیگر از موارد تضاد و تفرق بین بخش های‬‫مربوط به خودروهای س��بک و سنگین که هر یک‬ ‫از نهادهای متولی تفس��یر خود از این دستورالعمل‬ ‫دارن��د‪ ،‬مش��کالتی را به وجود اورده اس��ت‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس هر ش��هر دارای یک س��تاد بوده و به تعداد‬ ‫شهرها ستاد وجود دارد که با این برداشت طرح ملی‬ ‫معاینه فنی به یک طرح محلی بدل شد‪ ،‬درحالی که‬ ‫برای مراکز سنگین فقط یک ستاد عالیه وجود دارد‪.‬‬ ‫ اع��دادی که برای االیندگی خودروها از س��وی‬‫س��ازمان ملی حفاظت محیط زیست ابالغ می شود‬ ‫با اس��تاندارد ها متفاوت اس��ت‪ .‬این موضوع فقط در‬ ‫زمان ه��ای خاص مانن��د پاییز و ش��روع اوج گیری‬ ‫الودگی هوای برخی از کالنشهرها اعالم می شود که‬ ‫این امر منجربه تضییع حقوق شهروندی می شود‪.‬‬ ‫البته مدی��ری که برای مدیریت سیس��تمی این‬ ‫فراین��د‪ ،‬خس��تگی م��ردم را مالک ق��رار می دهد‪،‬‬ ‫نمی تواند موفقیت ط��رح را تضمین کند؛ بر مبنای‬ ‫طرح ‪ LEZ‬به خودروهایی که از س��طح االیندگی‬ ‫مناس��بی برخوردارن��د‪ ،‬امتی��از داده می ش��ود و با‬ ‫خودروهایی که بیش از سطح مجاز االیندگی دارند‪،‬‬ ‫برخورد می شود‪ .‬در نتیجه ان‪ ،‬به تدریج خودروهای‬ ‫س��طح شهر به س��مت سالم ش��دن پیش می روند‪،‬‬ ‫زیرا وقتی صاحبان خودروه��ای االینده مدام برای‬ ‫ورود به محدوده های گوناگون ش��هر با ممنوعیت یا‬ ‫جریمه روبه رو می ش��وند‪ ،‬خسته شده و به نوسازی‬ ‫وسیله نقلیه خود می پردازند‪ .‬هدف طرح ‪ LEZ‬در‬ ‫جهان پاالیش ناوگان است اما روش ما برای تحقق‬ ‫ان چیس��ت و کش��ورهای صنعت��ی در این باره چه‬ ‫برنامه هایی را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫در واقع تمامی نهاده��ای متولی خود به ناقص و‬ ‫نارس��ا بودن ایین نامه ها و دستورالعمل ها در حوزه‬ ‫معاینه فنی خودرو واقف هستند اما شاهد اقدامی را‬ ‫برای رفع این چالش ها نیستیم‪.‬‬ ‫تامین مالی بیش‬ ‫از ‪ ۱۵۰۰‬طرح‬ ‫نیمه تمام صنعتی‬ ‫معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از تامین مالی‬ ‫‪ ۱۵۳۵‬بنگاه تولیدی کوچک‪ ،‬متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت‬ ‫فیزیکی باالی ‪ ۶۰‬درصد خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬دفتر امار و فراوری داده های وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اعالم کرد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال‪ ۶ ،‬ه��زار و ‪ ۳۰۱‬بنگاه‬ ‫تولیدی کوچک‪ ،‬متوس��ط و همچنین طرح های نیمه تمام با پیشرفت‬ ‫فیزیک��ی ب��االی ‪ ۶۰‬درصد‪ ،‬درخواس��ت تامین مالی از ش��بکه بانکی‬ ‫کش��ور داش��تند که پس از طی مراحل مرتبط‪ ۳ ،‬هزار و ‪ ۲۳۶‬واحد و‬ ‫طرح صنعتی به بانک های عامل سراس��ر کشور معرفی شده اند‪ .‬میزان‬ ‫تس��هیالت مصوب برای این تعداد طرح معرفی شده به بانک ها‪ ،‬افزون‬ ‫ب��ر ‪ ۱۱۳‬هزار میلیارد ریال بوده اس��ت‪ .‬براس��اس این گزارش‪۱۵۳۵ ،‬‬ ‫بنگاه تولیدی کوچک‪ ،‬متوس��ط و طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی‬ ‫باال در ‪ ۶‬ماه نخست سال‪ ،‬مجموع ‪ ۹۹‬به میزان ‪ ۳۹‬هزار میلیارد ریال‬ ‫تامین مالی شده اند‪ .‬در این مدت‪ ،‬استان های خراسان رضوی‪ ،‬سمنان‪،‬‬ ‫اصفه��ان و قم به ترتیب بیش��ترین تعداد ثبت نام��ی برای تامین مالی‬ ‫از ش��بکه بانکی کشور داشته اند‪ .‬بیش��ترین واحد و طرح معرفی شده‬ ‫به بانک های عامل نیز به ترتیب ش��امل اس��تان های خراسان رضوی‪،‬‬ ‫سمنان‪ ،‬اصفهان و گیالن بوده است‪ .‬در مجموع تسهیالت پرداختی به‬ ‫بنگاه های تولیدی کوچک‪ ،‬متوس��ط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت‬ ‫باالی ‪ ۶۰‬درصد‪ ،‬اس��تان س��منان با ‪ ۲۹۹‬طرح‪ ،‬گیالن با ‪ ۱۴۳‬مورد و‬ ‫خراسان رضوی با ‪ ۱۳۱‬طرح باالترین رتبه را احراز کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹افت ُکند نرخ در بازار خودرو‬ ‫نعمت اهلل کاشانی نسب‬ ‫امراله امینی‬ ‫با وجود اینکه نرخ خودروها در بازار تا حدودی کاهش‬ ‫یافته اس��ت اما این کاه��ش در مقابل درصد افزایش ها‬ ‫بس��یار ناچیز به ش��مار می رود‪ .‬فعاالن بازار خود با باال‬ ‫بودن حبابی قیمت ها اذعان دارند و نس��بت به ان بارها‬ ‫اظهار نارضایتی کرده اند‪.‬‬ ‫بازار خودرو مکانی برای فعالیت سوداگران شده و انها‬ ‫برای س��ود بیش��تر به مدیریت نرخ خودرو در سایت ها‬ ‫می پردازند‪ .‬قیمت هایی که بیش��تر در سایت ها و فضای‬ ‫مج��ازی و گاه با هماهنگی دالالن اعالم می ش��د‪ ،‬برای‬ ‫طمع کس��ب سود بیشتر در چنین بازار اشفته ای بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬عامل اصلی که هر چه بیشتر به‬ ‫این اش��فتگی دامن زده‪ ،‬رشد نرخ ارز بود‪ .‬فضای روانی‬ ‫حاک��م بر بازار متاثر از افزای��ش قیمت دالر تا اندازه ای‬ ‫بود که حتی خودروهای وطنی با درصد داخلی س��ازی‬ ‫ب��اال نیز همگام با ان رش��د قیمت��ی را تجربه کردند‪ ،‬تا‬ ‫انجایی ک��ه پراید به عنوان خودرو ک��ف بازار تا بیش از‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیون تومان هم قیمت خورد‪.‬‬ ‫این بازار اما در روزهای گذش��ته‪ ،‬وضعیت متفاوت از‬ ‫ماه های قبل را تجربه می کند و همگام با کاهشی شدن‬ ‫ن��رخ ارز‪ ،‬روند نزولی دارد‪ .‬افزای��ش عرضه ارز در بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬سیاس��ت های کنترلی دولت و پیش بینی های‬ ‫کارشناس��ان و حتی مردم کف ب��ازار از تحوالت مثبت‬ ‫سیاس��ت خارجی‪ ،‬به عنوان عوامل اصلی نزولی ش��دن‬ ‫نرخ دالر در روزهای گذشته یاد می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر جو خارجی بر بازار‬ ‫کارشناسان حوزه خودرو معتقدند تغییرات هفته های‬ ‫اینده در فضای سیاسی بین الملل‪ ،‬نمی تواند ان طور که‬ ‫عامه مردم فکر می کنند‪ ،‬بر اقتصاد کشورمان تاثیرگذار‬ ‫باش��د و نمی ت��وان ب��ه یک باره افت بس��یار قیمت ها را‬ ‫انتظار داش��ت‪ .‬به گفته این کارشناس��ان ممکن اس��ت‬ ‫در هفته های پی��ش رو تا حدودی حباب قیمتی کاالها‬ ‫به وی��ژه خودرو تخلیه ش��ود‪ ،‬ام��ا در مجموع همه چیز‬ ‫متناسب با نرخ روز دالر تعیین قیمت خواهد شد‪.‬‬ ‫افت کند قیمت ها و رکود شدیدتر از شرایط فعلی در‬ ‫ماه های اینده در کشور قابل پیش بینی است اما در عین‬ ‫حال با توجه به ضربه خوردن زیرساخت های اقتصادی‬ ‫بای��د منتظر ماند و دی��د دولتمردان چه خواهند کرد و‬ ‫صنعتگ��ران و تولیدکنندگان چگونه به وضعیت موجود‬ ‫واکنش نشان خواهند داد؟‬ ‫بهره وری نیروی انسانی خودروسازان داخلی از اواخر دهه ‪ ۷۰‬تاکنون‬ ‫کمت��ر از ‪ ۵۰‬درص��د بوده اس��ت‪ .‬تجربه کش��ورهایی مانند چین که در‬ ‫س��ال های گذش��ته به یکی از بازیگران بزرگ صنعت خودرو در س��طح‬ ‫جهان تبدیل شده اند‪ ،‬حاکی از تولید با مقیاس و تیراژ باالست‬ ‫‹ ‹پیش بینی افت نرخ خارجی ها‬ ‫نعم��ت اهلل کاشانی نس��ب‪ ،‬نایب رئی��س اتحادی��ه‬ ‫نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو اس��تان تهران‬ ‫نیز معتقد اس��ت‪ :‬اگر دالر تا مرز ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۰‬هزار تومان‬ ‫ریزش کند‪ ،‬قیمت کاذب خودروهای خارجی دست کم‬ ‫تا ‪ ۴۰‬درصد کاهش می یابد‪ .‬وی افزود‪ :‬قیمت ها در بازار‬ ‫خ��ودرو به ویژه خودروهای خارجی‪ ،‬حبابی و غیرواقعی‬ ‫بوده و افراد به دلخواه خود قیمت می دهند‪ .‬این مسئول‬ ‫صنفی به کاهش قیمت ها از ابتدا هفته جاری اشاره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬ریزش ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۵‬میلیونی قیمت خودروهای‬ ‫داخلی‪ ،‬افت تا ‪ ۵۰‬میلیون تومانی خودروهای مونتاژی‬ ‫و کاهش بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی قیمت خودروهای‬ ‫خارجی که از ابتدای هفته جاری اغاز شده در روزهای‬ ‫پایانی هفته با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬کاهش ها متناسب با فروریختن‬ ‫قیم��ت دالر اتف��اق افتاد‪ ،‬به طوری ک��ه در اواخر هفته‬ ‫گذشته هیچ فروش��نده ای حتی حاضر به اعالم قیمت‬ ‫نبود‪ .‬این فعال بازار خودرو تاکید کرد‪ :‬در چنین فضایی‪،‬‬ ‫به خریداران هم توصیه می شود خرید خود را به تعویق‬ ‫بیندازن��د‪ ،‬هرچند حدود ‪ ۳‬ماه اس��ت که در عمل بازار‬ ‫قفل بوده و در رکود کامل است‪.‬‬ ‫کاشانی نس��ب پیش بینی کرد‪ :‬با کاهش بیش��تر نرخ‬ ‫ارز که کارشناس��ان اقتص��ادی معتقدند تا حدود ‪ ۱۸‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬هزار تومان اتفاق خواهد افتاد‪ ،‬ش��اهد تخلیه حباب‬ ‫قیمت ها در بازار خودرو باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تورم تبلور ناکارامدی‬ ‫امراله امینی‪ ،‬استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی‬ ‫نیز درباره چشم انداز اینده دالر و خودرو در بازار عنوان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به مس��ائل سیاسی بین المللی پیش رو‪ ،‬در‬ ‫صورت مثبت بودن سیگنال ها برای کشور‪ ،‬کاهش دالر‬ ‫تولید ‪ ۵‬خودرو سواری ‪ ۴‬ستاره‬ ‫براس��اس اخرین گزارش ارزیابی کیفی انجام ش��ده در شهریور امسال در‬ ‫گروه خودروهای سبک ‪ ۵‬خودرو سواری توانستند ‪ ۴‬ستاره کیفی و همچنین‬ ‫‪ ۲۸‬خودرو سواری و وانت ‪ ۳‬ستاره کیفی به خود اختصاص دهند‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��اتا‪ ،‬براساس گزارش ارزیابی و ارزش��یابی خودروهای ساخت داخل که از‬ ‫س��وی اداره کل صنای��ع حمل ونقل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منتش��ر‬ ‫ش��ده است در شهریور امسال در گروه خودروهای سبک و در بخش وانت و‬ ‫فهرست قیمتی یک‪ ،‬وانت نیو پیکاپ فوتون دیزلی شرکت ایران خودرو دیزل‬ ‫با دریافت س��تاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولیدی س��اخت داخل‬ ‫را در این بخش به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬در فهرس��ت قیمتی دو‪ ،‬گروه‬ ‫خودروهای سبک و در بخش وانت نیز وانت های کارا ‪ ۲۰۰۰‬تک کابین تیپ‬ ‫‪ ،۳‬مزدا کارا ‪ ۲۰۰۰‬تک کابین و وانت کارا ‪ ۲۰۰۰‬دوکابین تیپ ‪ ۳‬از تولیدات‬ ‫ش��رکت بهمن موتور و همچنین خودرو سایپا ‪ ۱۵۱‬شرکت سایپا بن رو موفق‬ ‫به کس��ب ‪ ۳‬س��تاره کیفی ش��ده اند‪ .‬در همین گروه‪ ،‬وانت اریسان شرکت‬ ‫ایران خ��ودرو دیزل و وانت مزدا کارا ‪ ۲۰۰۰‬دوکابین ش��رکت بهمن موتور با‬ ‫کس��ب ‪ ۲‬س��تاره کیفی در رده بعدی جای گرفته و وانت نیسان تک سوز و‬ ‫دوگانه س��وز شرکت زامیاد توانستند یک ستاره را از ان خود کنند‪ .‬در گروه‬ ‫سبک بخش س��واری در فهرست قیمتی یک‪ ،‬خودرو تیگو‪ ،۷‬تولید شده در‬ ‫ش��رکت مدیران خودرو ‪ ۳‬ستاره کیفی دریافت کرده و همچنین در فهرست‬ ‫قیمتی دو‪ ،‬هایما‪ S۷‬اتوماتیک ایران خودرو خراس��ان ‪ ۴‬ستاره کیفی را از ان‬ ‫خود کرده است‪ JAC_S۵.‬کرمان موتور در این فهرست قیمتی‪ ۳ ،‬ستاره ای‬ ‫شد و ‪ SWM G۰۱‬سیف خودرو و تیگو ‪ ۵‬مدیران خودرو نیز ‪ ۳‬ستاره به دست‬ ‫اوردند‪ .‬در این گروه و این کالس قیمتی ‪ MVM X۳۳S‬مدیران خودرو نیز‬ ‫‪ ۲‬ستاره کسب کرد‪ .‬همچنین در سطح قیمتی ‪ ،۴‬خودروهای پژو ‪ ۲۰۷‬و پژو‬ ‫به مرز ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۰‬هزار تومان قابل پیش بینی است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد‪،‬‬ ‫انتظ��ار کاه��ش بیش از این مقادیر دور از ذهن اس��ت‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه ادام ه داد‪ :‬با این اتفاق‪ ،‬قیمت همه‬ ‫کاالهای با وابس��تگی مس��تقیم یا غیرمستقیم به دالر‬ ‫کاهش خواهد یافت‪ ،‬اما نمی توان از موضوع چسبندگی‬ ‫قیمت ها غافل ماند‪ ،‬یعنی قیمت ها در مقابل این کاهش‬ ‫مقاومت می کنند‪ .‬امینی با بیان اینکه در صنعت خودرو‬ ‫بخشی از باال رفتن قیمت ها در ماه های گذشته ارتباطی‬ ‫به دالر نداشته‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تورم خودرو تبلور ناکارامدی‬ ‫مدیریت و تصمیم گیری های مس��ئوالن و سیاست های‬ ‫متناقض اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت که در س��ال ‪۷۹‬‬ ‫گفته می ش��د پراید وابستگی به دالر ندارد و این روزها‬ ‫مسئوالن سخن از وابستگی ان می کنند‪.‬‬ ‫این مدرس دانش��گاه تاکید کرد‪ :‬اگر وابستگی ارزی‬ ‫پرای��د را ‪ ۱۵‬درص��د در نظر بگیری��م‪ ،‬گرانی ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫دیگ��ر ان محص��ول ناکارام��دی سیس��تم‪ ،‬دالل بازی‬ ‫افراد و حتی ش��رکت های خودروساز است‪ .‬تا زمانی که‬ ‫تغییرات مدیریتی خودروس��ازان را شاهد نبوده‪ ،‬حقوق‬ ‫ب��االی کارکنان با بهره وری پایی��ن انها کاهش نیابد و‬ ‫برنامه های اینده شان شفاف و مشخص نشود‪ ،‬نمی توان‬ ‫امید چندانی به بهبود قیمت خودروها داشت‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬پژوهش ه��ا نش��ان می ده��د بهره وری‬ ‫نیروی انس��انی خودروس��ازان داخلی از اواخر دهه ‪۷۰‬‬ ‫تاکن��ون کمتر از ‪ ۵۰‬درصد اس��ت‪ .‬تجربه کش��ورهایی‬ ‫مانند چین که در سال های گذشته به یکی از بازیگران‬ ‫بزرگ صنعت خودرو در س��طح جهان تبدیل ش��ده اند‪،‬‬ ‫حاکی از تولید با مقیاس و تیراژ باالست که هزینه های‬ ‫تولیدشان را به شدت کاهش داده است‪ ،‬اما این موضوع‬ ‫در خودروسازان ایرانی رعایت نمی شود‪.‬‬ ‫‪ ،۲۰۷SD‬دنا پالس از ایران خودرو و برلیانس ‪ H۲۳۰‬ش��رکت پارس خودرو‬ ‫هر کدام ‪ ۴‬س��تاره کیفی به دس��ت اوردند‪ .‬در این فهرست قیمتی‪ ،‬رانا‪ ،‬پژو‬ ‫‪ ،۲۰۶SD‬پ��ژو ‪ ۲۰۶‬و دنا همگی از محصوالت ایران خودرو ‪ ۳‬س��تاره کیفی‬ ‫را از ان خود کردند و خودروهای پژوپارس اتوماتیک ایران خودرو کرمانش��اه‬ ‫نیز ‪ ۳‬س��تاره ای ش��دند‪ .‬در این فهرس��ت‪ ،‬س��مند تبریز ایران خودرو تبریز‪،‬‬ ‫خودروهای پژوپارس ته��ران ایران خودرو‪ ،‬پژوپارس ایران خودرو خراس��ان‪،‬‬ ‫پژوپارس اتوماتیک ایران خودرو کرمانش��اه‪ ،‬پژوپارس ایران خودرو فارس‪ ،‬پژو‬ ‫پارس ایران خ��ودرو مازندران و پژو پارس صنایع خودروس��ازی فردا همگی‬ ‫‪ ۳‬س��تاره کیفی را از ان خود کردند‪ .‬پژو ‪ ۴۰۵‬ایران خودرو خراس��ان نیز ‪۲‬‬ ‫س��تاره کیفی را از ان خود کرد‪ .‬در سطح قیمتی ‪ ،۵‬کوییک‪ R‬پارس خودرو‬ ‫و کوییک و تیبا ‪ ۲‬س��ایپا‪ ،‬س��اینا و تیبای سایپاس��یتروئن موفق به دریافت‬ ‫‪ ۳‬س��تاره کیفی ش��دند‪ .‬در بخش کامیونت‪ ،‬کامیونت ایسوزو ‪NRMR۸۵‬‬ ‫بهمن دیزل و کامیونت ایسوزو ‪ NPR۷۵K‬بهمن دیزل خودرو های سنگین‬ ‫‪ ۴‬س��تاره کیفی ش��دند و کامیونت الوند شرکت س��ایپا دیزل و شیلر بهمن‬ ‫دیزل ‪ ۳‬س��تاره کیف��ی را از ان خود کردند‪ .‬در بخ��ش کامیون نیز کامیون‬ ‫ایسوزو ‪ NPR۷۵M‬بهمن دیزل ‪ ۴‬س��تاره کیفی به دست اورد‪.‬کامیون بنز‬ ‫‪ WH‬ایران خودرو دیزل نیز ‪ ۳‬س��تاره کیفی به دست اورد‪ .‬در بخش کشنده ‪،‬‬ ‫خودرو کش��نده فوتون ‪ ۴Auman H‬شرکت ایران خودرو دیزل توانست ‪۴‬‬ ‫س��تاره کیفی و کشنده ‪ FAW J۶‬س��یباموتور نیز ‪ ۳‬ستاره به دست اورند‪.‬‬ ‫در بخش مینی بوس‪ ،‬مینی بوس ایس��وزو سحر شرکت بهمن دیزل ‪ ۴‬ستاره‬ ‫کیفی به دس��ت اورد و ش��یلر بهمن دیزل نیز در فهرس��ت ‪ ۴‬ستاره ها قرار‬ ‫گرفت‪ .‬در بخش اتوبوس بین ش��هری نیز اتوبوس بین شهری اسکانیا ‪۴۲۱۲‬‬ ‫مارال از تولیدات عقاب افشان ‪ ۴‬ستاره به دست اورد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت طی ماه گذش��ته هزین��ه خانوارهای‬ ‫ایرانی نسبت به سال گذشته بیش از ‪ ۴۱‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته که در این بین خ��ودرو باالترین حد تورم را به‬ ‫خ��ود اختص��اص داده و هزینه های مردم در این بخش‬ ‫به طور متوس��ط ‪ ۱۰۹‬درصد نسبت به سال ‪ ۹۸‬افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬به تازگی مرکز امار وضعیت‬ ‫ش��اخص تورم در مهر را اعالم کرد که نش��ان داد تورم‬ ‫نقطه به نقطه(تغییر قیمت نس��بت به ماه مش��ابه سال‬ ‫قبل) در مقایس��ه با ش��هریور ‪ ۷‬درص��د افزایش یافته‬ ‫و براین اس��اس متوس��ط هزینه خانواره��ای ایرانی در‬ ‫مقایس��ه با مهر سال گذشته برای خرید کاال و خدمات‬ ‫‪ ۴۱.۴‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫وضعی��ت ت��ورم ماهانه نیز از این حکایت داش��ت که‬ ‫نرخ ان به ‪ ۷‬درصد در مهر رس��یده بود که نس��بت به‬ ‫ش��هریور افزایش ‪ ۳.۴‬درصدی داشته است‪ .‬اما بررسی‬ ‫جزئیات هزینه ای خانوارها در بین کاال و خدمات نشان‬ ‫می دهد که باالترین حد افزایش قیمت مربوط به حوزه‬ ‫حمل ونق��ل که در ان انواع قیم��ت خودرو وجود دارد‪،‬‬ ‫اس��ت؛ به ط��وری که هزینه مردم ب��رای تهیه خودرو و‬ ‫مجموعه حمل ونقل نس��بت به شهریور ‪ ۱۷‬درصد و در‬ ‫مقایس��ه با مهر سال گذش��ته تا ‪ ۱۰۹.۵‬درصد افزایش‬ ‫قیمت داش��ته اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که در چند‬ ‫م��اه اخیر بازار خ��ودرو با افزایش قیمت همراه بوده و با‬ ‫وجود اماواگرهای بس��یاری که بین نهادهای مربوط در‬ ‫زمینه قیمت گذاری و کنترل بازار خودرو وجود داشته‪،‬‬ ‫هنوز این بازار کنترل نشده است‪ .‬ورود خودرو به بورس‬ ‫ی��ا خارج کردن قیمت گذاری از ش��ورای رقابت و انجام‬ ‫قیمت گذاری از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان از جمله مسائلی بوده که در این مدت‬ ‫مطرح ش��ده اما هنوز هیچ یک ب��ه مرحله نهایی و اجرا‬ ‫نرس��یده اس��ت‪ .‬افزایش تورم در حوزه حمل ونقل و در‬ ‫صدر ایس��تادن ان نسبت به س��ایر کاال و خدمات طی‬ ‫ماه های اخیر تکرار شده است‪ .‬اما انچه در تورم مهر رخ‬ ‫داده نش��ان می دهد بعد از حمل ونقل‪ ،‬میوه و خشکبار‬ ‫ب��ا ‪ ۵۴‬درصد‪ ،‬نان و غالت ‪ ۵۲.۶‬درصد و س��بزیجات با‬ ‫‪ ۵۱.۵‬درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به سایر‬ ‫کاال و خدمات در مقایسه با مهر سال گذشته داشته اند‪.‬‬ ‫افزای��ش قیم��ت کاالی غیرخوراکی در مقایس��ه با‬ ‫ش��هریور نیز این گونه بوده که بیشترین افزایش مربوط‬ ‫ب��ه گ��روه حمل ونق��ل ب��ا ‪ ۱۷‬درصد‪ ،‬گ��روه مبلمان و‬ ‫لوازم خانگی که ش��امل بخاری گازی‪ ،‬فرش ماش��ینی‪،‬‬ ‫لوازم پالس��تیکی اشپزخانه‪ ،‬یخچال و ظروف شیشه ای‬ ‫اشپزخانه می شود با ‪ ،۸.۲‬گروه تفریح و فرهنگ شامل‬ ‫لپ تاپ‪ ،‬قطعات کامپیوتر‪ ،‬دوربین عکاس��ی و دوچرخه‬ ‫بچگانه با ‪ ۷.۳‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫مشکالت تولید شبانه روزی بررسی می شود‬ ‫نخس��تین مرک��ز ش��بانه روزی فوریت های‬ ‫بررس��ی مش��کالت واحد ه��ای تولی��دی و‬ ‫س��رمایه گذاری کشور‪ ،‬در استان مازندران شهر‬ ‫س��اری راه اندازی ش��د‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬پس از‬ ‫ابالغیه ‪ ۲۷‬مهر قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در س��تاد تس��هیل‪ ،‬به اس��تانداران و‬ ‫اعضای اصلی س��تاد‪ ،‬درباره ضرورت راه اندازی‬ ‫مرکز شبانه روزی فوریت های بررسی مشکالت‬ ‫واحد ه��ای تولیدی و س��رمایه گذاری کش��ور‪،‬‬ ‫نخس��تین مرکز در مازندران اغ��از به کار کرد‪.‬‬ ‫بابک دین پرس��ت در مراس��م اغاز ب��ه کار این‬ ‫مرکز و در حضور اس��تاندار مازن��دران‪ ،‬معاون‬ ‫وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی‪ ،‬نماینده‬ ‫شهرس��تان ساری در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬راه ان��دازی این مرکز م��ورد تاکید رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب و رئیس جمه��وری در ط��ول‬ ‫س��ال های اخیر بود که با دستور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اجرایی ش��ده و پشتوانه قانونی‬ ‫ان نی��ز در م��اده ‪ ۶۱‬قانون رف��ع موانع تولید‬ ‫رقابت پذی��ر وجود دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬این مرکز در‬ ‫صورت اهتمام جدی نهادهای عضو‪ ،‬می تواند به‬ ‫مهم ترین عامل تحقق شعار سال یعنی جهش‬ ‫تولی��د‪ ،‬با حل وفصل مش��کالت و رفع موانع از‬ ‫پی��ش پای واحد ه��ای تولی��دی در حوزه های‬ ‫صنعتی و سرمایه گذاری مبدل شود‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫س��تاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور تصریح‬ ‫کرد‪ :‬براساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید کش��ور‪ ،‬یکی از نمایندگان عضو کارگروه‬ ‫تس��هیل‪ ،‬باید در این مرکز به طور شبانه روزی‬ ‫حض��ور داش��ته باش��ند‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬مدیران‬ ‫واحدهای تولیدی استان مازندران نیز می توانند‬ ‫به طور ش��بانه روزی(از ساعت ‪ ۸‬صبح تا ‪ ۸‬شب‬ ‫به صورت حضوری و از ساعت ‪ ۸‬شب تا ‪ ۸‬صبح‬ ‫و در روزهای تعطیل به صورت تلفنی) مشکالت‬ ‫واحد ه��ای خود را به این مرک��ز اعالم کنند و‬ ‫نهاده��ای مرتب��ط نی��ز موظفن��د در کمترین‬ ‫زمان ممکن نس��بت به بررس��ی مش��کالت و‬ ‫تعیین تکلیف و رفع مشکالت اقدام کنند‪.‬‬ ‫دین پرس��ت افزود‪ :‬مراکز فوریت های بررسی‬ ‫مش��کالت واحده��ای تولی��دی ب��ه م��رور در‬ ‫تمام اس��تان های کش��ور فعال خواهد شد و با‬ ‫س��امانه ویژه ای که برای این مراکز پیش بینی‬ ‫ش��ده و هم اکنون مراحل نهایی ازمایشی خود‬ ‫را ط��ی می کند‪ ،‬امکان رص��د کامل اقدامات و‬ ‫فعالیت های نهادهای مسئول میسر شده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 6‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 10‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1644‬‬ ‫پیاپی ‪2962‬‬ ‫ازموده را‬ ‫ازمودن خطاست‬ ‫سیاست‬ ‫یک بام و دوهوای فوالد‬ ‫توسعه بخش معدن‬ ‫با رویکرد پنجره واحد‬ ‫در هجدهمین اجالس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن که حدود یک ماه پیش برگزار شد‪ ،‬زمینه تبادل دیدگاه‬ ‫و گفت وگ��و در حوز ه گذار از خام فروش��ی و ضرورت توجه به‬ ‫فناوری های معدن و حوزه معدنی با نقش افرینی ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان و اس��تارت اپ ها فراهم ش��د‪ .‬مدیر طرح توس��عه‬ ‫نواوری ها و فناوری های حوزه معدن و صنایع معدنی معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری در این اجالس با بیان اینکه‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از طریق حمایت از‬ ‫استارت اپ ها‪ ،‬شتاب دهنده های تخصصی حوزه معدن‪ ،‬مراکز‬ ‫ن��واوری و فناوری‪ ،‬کریدور ص��ادرات و منابع صندوق نواوری‬ ‫ش��کوفایی‪ ،‬از طرح های خالقانه حمایت و اس��تقبال می کند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در این راس��تا فراخوان جذب و حمای��ت از طرح های‬ ‫نواورانه و فناورانه حوزه زمین شناسی‪ ،‬معدن و صنایع معدنی‬ ‫نیز منتش��ر شده اس��ت‪ .‬مهدی زاده در گفت وگو با ایرناپالس‬ ‫عالوه بر اقدامات صورت گرفته در راس��تای حمایت از طرح ها‬ ‫و اس��تارت اپ های ح��وزه معدن بر صیان��ت از ذخایر معدنی‬ ‫و جلوگیری از خام فروش��ی نیز تاکید کرد‪ .‬وی معتقد اس��ت‬ ‫خاک هرمز گران ترین خاک جهان اس��ت و فرم خوراکی این‬ ‫خ��اک معروف به گلک برای تهیه ترش��ی‪ ،‬س��س‪ ،‬نان محلی‬ ‫و لوازم ارایش��ی و بهداش��تی از ان اس��تفاده می شود‪ .‬به گفته‬ ‫کامبیز مهدی زاده هرمز بهشت زمین شناسان دنیاست‪ .‬با دارا‬ ‫بودن منابع منحصر به فرد زمین شناس��ی و معدنی‪ ،‬باتوجه به‬ ‫ژئوتوریس��م و تکیه بر ایجاد و توس��عه خانه ه��ای بوم گردی‪،‬‬ ‫می تواند درامدزایی چشمگیری برای مردم منطقه ایجاد کند‪.‬‬ ‫€ €حمای�ت از اس�تارت اپ ها و طرح ه�ای نو در حوزه‬ ‫معدن یکی از اهداف مورد نظر در سال های اخیر است‪،‬‬ ‫در این زمینه چه اقداماتی انجام شده و ایا استارت اپی‬ ‫بوده که به تولید محصول یا خدمت نهایی برسد؟‬ ‫امس��ال در همین چند ماه پیش در راستای عملیاتی شدن‬ ‫ای��ن هدف و نیز شناس��ایی گلوگاه های حوزه زمین شناس��ی‪،‬‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی این طرح‪ ،‬فراخوانی منتش��ر ش��د‪ .‬از‬ ‫زمان اعالم فراخوان تا امروز طرح هایی نیز ارس��ال شده است‪.‬‬ ‫شاخص ترین طرح های ارسالی نیز ساخت دستگاه حفاری تونل‬ ‫با مقطع کوچک است که طبق براوردهای اولیه‪ ،‬هزینه ساخت‬ ‫ان کمتر از نصف دس��تگاه های وارداتی مش��ابه چین خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬از دیگر اقدام��ات عملیاتی صورت گرفت��ه‪ ،‬اجرای مفاد‬ ‫تفاهمنامه س��ه جانبه معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫معاونت معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن است‪ .‬براساس این تفاهم بسته به نوع طرح ها‬ ‫و ن��وع حمایت ها برای تس��ریع در پیش��برد اهداف مخترعان‬ ‫و ن��واوران‪ ،‬ای��ن معاونت از ابزارهای حمایت��ی باتوجه به عقد‬ ‫تفاهمنامه اس��تفاده و انها را ب��ه مجموعه های مرتبط معرفی‬ ‫می کن��د‪ .‬ع�لاوه بر ای��ن‪ ،‬به تازگی این معاون��ت از ایمینو نیز‬ ‫حمایت هایی داش��ته اس��ت‪ .‬برخی از طرح های با قابلیت اجرا‬ ‫به فراخور‪ ،‬برای بهره برداری از تس��هیالت و تجهیزات‪ ،‬به این‬ ‫مرکز معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫€ €چه برنامه ای برای جلوگیری از فروش خاک در نظر‬ ‫گرفته شده است؟‬ ‫در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقالب در حوزه جزایر‬ ‫هرمز و قشم‪ ،‬تمرکز بر این جزایر را از اولویت های خود در طرح‬ ‫توس��عه نواوری ها و فناوری های حوزه زمین شناسی‪ ،‬معدن و‬ ‫صنایع معدنی تعریف کردیم‪ .‬به مثابه نخس��تین برنامه‪ ،‬نسبت‬ ‫به تهیه مس��تند رخس��اره زمین با هدف شناساندن و معرفی‬ ‫ظرفیت های ژئوپارک‪ ،‬ژئوتوریس��م و گردش��گری معدن اقدام‬ ‫کردیم که نخس��تین قس��مت ان یعنی جزیره هرمز‪ ،‬در ابان ‬ ‫برای رونمایی و نمایش عمومی اماده خواهد بود‪ .‬مستندهای‬ ‫بعدی این مجموعه‪ ،‬معرفی و شناس��اندن «باداب س��ورت» و‬ ‫جزیره قشم خواهد بود‪ .‬برنامه مشخص این طرح طبق رسالت‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬تکیه بر فناوری ها‬ ‫و نواوری ها‪ ،‬به مثابه مهم ترین ابزار جلوگیری از خام فروش��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬به این ترتیب ک��ه با بهره از ای��ن فناوری ها می توانیم‬ ‫ارزش افزوده در داخل کشور ایجاد کنیم؛ یعنی به جای اینکه‬ ‫خام فروش��ی صورت گیرد و به عنوان مثال سنگ خام از کشور‬ ‫صادر شود و بعد از ایتالیا و اسپانیا همان سنگ فراوری شده‪،‬‬ ‫به کشور وارد شود‪ ،‬بهتر است بسترهایی با رویکردهای نواورانه‬ ‫ل حاضر نیز شرکت هایی هستند‬ ‫و فناورانه فراهم شود‪ .‬در حا ‬ ‫که در این زمینه گام های موثری برداشته اند‪.‬‬ ‫€ €ای�ا ام�کان بازف�راوری و تکثی�ر یا س�اخت نمونه‬ ‫ازمایشگاهی موادی که در خاک جزیره هرمز در صنایع‬ ‫مختلف به کار برده می شود‪ ،‬وجود دارد؟‬ ‫خ��اک هرمز گران ترین خاک جهان اس��ت‪ .‬از فرم خوراکی‬ ‫این خاک معروف به گلک برای تهیه ترشی‪ ،‬سس‪ ،‬نان محلی‬ ‫و لوازم ارایشی و بهداشتی استفاده می شود‪ .‬باید از این خاک‬ ‫صیانت و از خام فروش��ی جلوگیری شود تا ارزش افزوده برای‬ ‫مردم ان منطقه در پی داش��ته باش��د‪ .‬این امر همان گونه که‬ ‫اش��اره کردم تنها با توسعه زیس��ت بوم فناوری و نواوری های‬ ‫حوزه زمین شناس��ی‪ ،‬معدن و صنای��ع معدنی و بهره از توان و‬ ‫دانش شرکت های دانش بنیان‪ ،‬قابل حصول خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €برای مردم محلی طرح های جایگزین اشتغالزایی‬ ‫دیده ش�ده تا ترغیب ش�وند دس�ت از ف�روش خاک‬ ‫جزیره هرمز بردارند؟‬ ‫بی ش��ک ما برای جلوگیری از خام فروشی مصر هستیم و با‬ ‫تکی��ه بر ابزارهای فناورانه‪ ،‬دانش بومی و توان جوانان کش��ور‬ ‫به دنبال ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه خواهیم بود‪ .‬در این‬ ‫راستا هدف اصلی توسعه گردشگری پدیده های زمین شناسی‬ ‫و گردشگری معدن در نظر گرفته شده است‪ .‬برای تحقق این‬ ‫هدف باید نرم افزارهای گردش��گری ب��رای معرفی جاذبه های‬ ‫زمین شناسی و معدن جزیره هرمز طراحی شود تا هنگامی که‬ ‫گردش��گران به این منطقه سفر می کنند با سردرگمی مواجه‬ ‫نش��وند و از خطرات احتمالی جغرافیایی نیز اگاه ش��وند تا در‬ ‫کمتری��ن زمان بیش��ترین بهره را ببرند‪ .‬ای��ن امر خود نیاز به‬ ‫طراحی و توسعه زیرساخت های فناورانه برای معرفی هر پدیده‬ ‫زمین شناس��ی در ای��ن منطقه دارد که به وس��یله ان می توان‬ ‫اطالعات منحصر به فردی در اختیار گردش��گران منطقه قرار‬ ‫داد‪ .‬این امر خود سبب ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان فناور‬ ‫و صاحب��ان ایده در ان منطقه خواهد ش��د‪ .‬در حال حاضر در‬ ‫دوبی امارات برای جذب گردش��گر کوه مصنوعی ایجاد شده‪،‬‬ ‫زی��را این منطقه هیچ نوع جاذبه گردش��گری و ژئوتوریس��تی‬ ‫ندارد‪ .‬ما در کش��ور و در جزایر خود از جمله هرمز که بهش��ت‬ ‫زمین شناس��ان دنیاس��ت‪ ،‬با دارا بودن مناب��ع منحصر به فرد‬ ‫زمین شناسی و معدنی‪ ،‬باتوجه به ژئوتوریسم و تکیه بر ایجاد و‬ ‫توسعه خانه های بوم گردی‪ ،‬می توانیم درامدزایی چشمگیری‬ ‫برای مردم منطقه ایجاد کنیم‪ .‬باتوجه به فرمایش رهبر معظم‬ ‫انق�لاب درباره فقر و رنج مردم این منطقه‪ ،‬این اقدام می تواند‬ ‫کمک موثری به کاهش االم و فقر مردم ش��ریف جزیره هرمز‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €الودگ�ی هوا و س�فره های اب زیرزمینی توس�ط‬ ‫پس�اب صنایع مس یکی از نگرانی ه�ای جدی در این‬ ‫زمینه است‪ .‬طرح ش�ما چه راهکاری برای کاهش این‬ ‫الودگی ها در نظر گرفته شده است؟‬ ‫به طور عمومی مس در اب‪ ،‬غذا و هوا موجود است و در حالت‬ ‫طبیع��ی هنگام خوردن‪ ،‬نوش��یدن و تنفس‪ ،‬ای��ن ماده را وارد‬ ‫بدن می کنیم‪ .‬البته این ماده چون عنصر کمیابی است‪ ،‬مقدار‬ ‫متناس��ب ان برای سالمت انسان ضروری است‪ ،‬اما اگر میزان‬ ‫ان در بدن از حدی باالتر رود‪ ،‬سالمت را با خطر مواجه می کند‪.‬‬ ‫در گذش��ته افرادی که در خانه هایی با لوله کشی مس زندگی‬ ‫می کردند‪ ،‬روزانه مقدار مس زیادی وارد بدن ش��ان می شد‪ .‬در‬ ‫زمین شناسی پزشکی به این مورد «تب فلز» گفته می شود و از‬ ‫پیامدهای ان می توان به سوزش چشم و دهان‪ ،‬سردرد‪ ،‬تهوع‪،‬‬ ‫اس��هال‪ ،‬اسیب به کبد و کلیه ها اشاره کرد‪ .‬به طور کلی اثرات‬ ‫جانب��ی افزای��ش مس در بدن‪ ،‬به ‪ ۴‬دس��ته اثرات حاد‪ ،‬مزمن‪،‬‬ ‫سرطان زایی و تولیدمثلی (نسلی) تقسیم بندی می شود‪.‬‬ ‫یکی از راهکارهای این طرح تمرکز بر علم نوین زمین شناسی‬ ‫پزش��کی اس��ت که کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ به این‬ ‫ترتی��ب ک��ه با حمایت از طرح های نواوران��ه و فناورانه در این‬ ‫حوزه‪ ،‬تالش داریم از ایده های جدید به منظور ارتقا و توس��عه‬ ‫رش��ته و نیز کاهش الودگی های بیماری های ناش��ی از عناصر‬ ‫زمین شناسی همچون ازدیاد مس در بدن‪ ،‬گام موثری برداریم‪.‬‬ ‫کامبیز مهدیزاده‬ ‫باید از خاک‬ ‫جزیره هرمز‬ ‫صیانت شود تا‬ ‫از خام فروشی‬ ‫ان جلوگیری‬ ‫شود و‬ ‫ارزش افزوده‬ ‫برای مردم ان‬ ‫منطقه در پی‬ ‫داشته باشد‬ ‫رشد بهره برداری از‬ ‫واحدهای معدنی‬ ‫خبر‬ ‫خاک هرمز را خام نفروشیم‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت اعالم کرد‪:‬‬ ‫امس��ال در دوره فروردی��ن ت��ا ش��هریور ‪۳۰۹‬‬ ‫مجموعه معدنی افتتاح ش��د که در مقایس��ه با‬ ‫مدت مش��ابه سال گذشته افزایش ‪ ۷.۷‬درصدی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬در ‪ ۶‬م��اه ابتدایی ‪۴۷۲ ،۹۹‬‬ ‫پروانه اکتش��اف معدنی صادر شد که در مقایسه‬ ‫با مدت مش��ابه سال گذشته افزایش ‪ 8‬درصدی‬ ‫دارد‪ .‬همچنین صدور گواهی کش��ف معدنی در‬ ‫نیمه نخس��ت امسال به ‪ ۲۴۲‬فقره رسید که در‬ ‫مقایسه با نیمه ابتدایی سال گذشته ‪ ۱.۳‬درصد‬ ‫رش��د یافت‪.‬امارهای پیشین حاکی از فعالیت ‪5‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۰۰‬معدن در سطح کشور است که سال‬ ‫گذشته ‪ ۴۱۰‬میلیون تن انواع مواد معدنی از انها‬ ‫استخراج شد؛ ضمن اینکه مصالح ساختمانی ‪۶۰‬‬ ‫تا ‪ ۶۵‬درصد کل مواد اس��تخراج شده را تشکیل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫براساس برنامه پیش بینی شده وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت قرار اس��ت میزان ذخایر معدنی‬ ‫موج��ود ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۲۵‬درصد افزای��ش یابد‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه در امارهای قبلی میزان ذخایر شناس��ایی‬ ‫ش��ده ‪ ۵۷‬میلیارد تن براورد شده بود که حدود‬ ‫‪ ۳۷‬میلیارد تن ان قطعی و بقیه احتمالی است‪.‬‬ ‫عالوه بر این پیش بینی ش��ده امسال بالغ بر ‪۳۰‬‬ ‫درصد بر میزان اس��تخراج م��واد معدنی افزوده‬ ‫ش��ود و براورد بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیون تن ش��ده‬ ‫است‪ .‬وزارتخانه مزبور انتظار دارد تا پایان امسال‬ ‫می��زان تولیدات معدن��ی در قالب جهش تولید‬ ‫حداقل ‪ ۲۵‬درصد نس��بت به س��ال ‪ ۹۸‬افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 10‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1644‬‬ ‫پیاپی ‪2962‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫مخالفت‬ ‫مجلسی ها با‬ ‫قیمت گذاری‬ ‫دستوری فوالد‬ ‫مصطفی طاهری‪ /‬نماینده مردم زنجان‬ ‫و طارم در مجلس شورای اسالمی‬ ‫ازموده را ازمودن خطاست‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدجواد حسینی کیا‬ ‫قیمت گذاری فوالد که از هفته های گذش��ته به طور مرتب‬ ‫از سوی مسئوالن مطرح می شود با موافقت ها و مخالفت های‬ ‫بس��یاری روبه رو اس��ت‪ .‬اما باید اذعان کرد که تجربه سرکوب‬ ‫قیمت ها تاکنون با نتیجه مثبتی همراه نبوده و س��ود ان به‬ ‫جیب عده ای دالل رفته اس��ت‪ .‬حاش��یه های پیرامون فوالد‬ ‫به قدری زیاد ش��ده که در جلس��ات مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫نی��ز م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت‪ .‬هفته گذش��ته‪ ،‬علیرضا‬ ‫رزم حس��ینی‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ضمن حضور‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی به بیان گزارشی از عملکرد این‬ ‫وزارتخانه پرداخت‪ .‬بازار فوالد‪ ،‬التهاباتی که بر ان سایه افکنده‬ ‫و همچنی��ن قیمت گ��ذاری این محصول‪ ،‬یکی از موضوعاتی‬ ‫ب��ود ک��ه در این جلس��ه به ان پرداخته ش��د‪ .‬هرچند پس از‬ ‫اتمام جلس��ه غیرعلنی مجلس‪ ،‬هریک از تولیدکنندگان در‬ ‫حلقه ه��ای مختل��ف زنجیره تولید تالش کردند تا نتیجه این‬ ‫جلسه را به نفع خود مصادره کنند‪ .‬از یک سو فوالدسازان از‬ ‫رد طرح قیمت گذاری دستوری فوالد خبر دادند و در همین‬ ‫حال‪ ،‬نوردکاران نیز تاکید کردند در این جلس��ه مقرر ش��ده‬ ‫تا س��قفی برای رقابت قیمت فروش ش��مش در بورس کاال‬ ‫تعیین شود‪ .‬بنابراین برای شفاف شدن هرچه بیشتر موضوع‬ ‫ب��ا نماین��دگان مجلس گفت وگو کردی��م و نظر انها را درباره‬ ‫قیمت گذاری فوالد جویا ش��دیم‪ .‬انچه مس��لم است بازگشت‬ ‫ثبات به بازار فوالد‪ ،‬هدف غایی تمام مسئوالن است‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبودها را برطرف کنیم‬ ‫علی جدی‬ ‫س��یدجواد حس��ینی کیا‪ ،‬نماینده مردم سنقر و کلیایی در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با‬ ‫تاکید کرد‪:‬‬ ‫ایراداتی در روند عرضه و تقاضای فوالد وجود دارد که زمینه‬ ‫التهابات کنونی را فراهم کرده است‪ .‬بنابراین الزمه رفع این‬ ‫دست نابسامانی ها از بازار فوالد‪ ،‬رفع چالش های موجود و نه‬ ‫قیمت گذاری دس��توری اس��ت‪ .‬این عضو کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬مجموع تولید فوالد و‬ ‫محصوالت فوالدی کشور در سال جاری به حدود ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫تن می رس��د‪ .‬این درحالی اس��ت که مصرف داخلی این فلز‬ ‫استراتژیک به مراتب پایین تر است؛ یعنی بخش عمده ای از‬ ‫این تولید‪ ،‬مازاد مصرف اس��ت؛ بنابراین گرانی فوالد به دلیل‬ ‫کمبود عرضه ایجاد نمی ش��ود‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬نمی توان‬ ‫با قیمت گذاری اقدام به تنظیم این بازار کرد‪ .‬وی در ادامه به‬ ‫تشریح دالیل گرانی فوالد پرداخت و گفت‪ :‬معافیت صادرات از‬ ‫مالیات نخستین علتی است که زمینه بر هم خوردن عرضه و‬ ‫تقاضا و درنتیجه رشد قیمت ها را فراهم کرده است‪ .‬در همین‬ ‫حال به مجوزهای کاغذی‪ ،‬س��همیه دریافت مواد اولیه تعلق‬ ‫می گیرد‪ .‬درنتیجه برخی مواد اولیه را خریداری می کنند اما‬ ‫به تولید محصوالت پایین دستی اختصاص نمی دهند‪ .‬بلکه با‬ ‫فروش این مواد اولیه در بازار ازاد و داللی‪ ،‬سود قابل توجهی‬ ‫را از ان خ��ود می کنن��د‪ .‬کمب��ود عرضه فوالد در بازار داخلی‬ ‫نیز در این التهابات اثرگذار بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازنگری در مدیریت بازار فوالد‬ ‫حسینی کیا در ادامه تاکید کرد‪ :‬ما فاقد یک نظام رگوالتوری‬ ‫در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هستیم‪ .‬بر همین اساس‪،‬‬ ‫نظ��ارت درس��تی بر بازار ف��والد و میزان عرضه و تقاضای ان‬ ‫انجام نمی شود‪ .‬همین موضوع نیز بازار فوالد را با چالش های‬ ‫اساس��ی روبه رو کرده اس��ت‪ .‬به دلیل چالش های مطرح شده‪،‬‬ ‫شمش فوالد با نرخ به مراتب باالتر از جهانی در بازار داخلی‬ ‫به فروش می رسد‪ .‬بنابراین باید ادعا کرد که رفع این مشکالت‬ ‫ب��ا اقدامات مدیریتی ممک��ن خواهد بود‪ .‬وی گفت‪ :‬چنانچه‬ ‫مجوزهای کاغذی شناس��ایی و حذف ش��وند‪ ،‬در همین حال‬ ‫س��امانه بهین یاب اصالح و تولیدکنندگان واقعی شناس��ایی‬ ‫شوند‪ ،‬قیمت ها به سطوح واقعی نزدیک و بدین ترتیب جایگاه‬ ‫واقعی صنعت فوالد در کش��ور شناس��ایی خواهد شد‪ .‬مجلس‬ ‫شورای اسالمی نیز پیگیر رفع این مشکالت و التهابات موجود‬ ‫است‪ .‬کمیسیون صنایع و معادن نیز در تالش است تا طرحی‬ ‫جامع برای رفع این چالش ارائه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹به التهاب در بازار فوالد پایان می دهیم‬ ‫عل��ی ج��دی‪ ،‬نماینده مردم ش��یروان در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی در گفت وگو با‬ ‫و در پاسخ به سوالی مبنی بر‬ ‫حاشیه هایی که درباره قیمت گذاری فوالد در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی مطرح ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬اخباری که مبنی بر مخالفت یا‬ ‫موافقت با قیمت گذاری فوالد منتشر شده خالف واقع است‪.‬‬ ‫در جلس��ه ای که با حضور علیرضا رزم حس��ینی‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬برگزار شد‪ ،‬مبحث قیمت گذاری فوالد مطرح‬ ‫نش��د که با ان مخالفت ش��ود‪ .‬تنها ش��خص وزیر گزارشی از‬ ‫عملک��رد وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و وضعیت صنعت‬ ‫فوالد ارائه داد‪ .‬تعدادی از نمایندگان نیز به ارائه نظر پرداختند‬ ‫مشکالت عرضه قطره چکانی شمش در بورس کاال‬ ‫معاونت قضایی دادس��تان کل کش��ور در نامه ای به‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬خواس��تار حل س��ریع‬ ‫مش��کل عرض��ه و توزیع عادالنه ف��والد در بورس کاال‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش تس��نیم‪ ،‬در متن نامه سعید عمرانی‪،‬‬ ‫معاون قضایی دادس��تان کل کشور چنین امده است‪:‬‬ ‫کمب��ود عرضه به مقدار و مناس��ب ش��مش در بورس‬ ‫کاال‪ ،‬خطر بیکاری و ورشکس��تگی بعضی کارخانجات‬ ‫را قریب الوق��وع کرده و رویه های ما متاس��فانه تکراری‬ ‫و نوش��دارو بعد از مرگ س��هراب است‪ .‬امار ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫ه��زار نف��ری کارکنان ای��ن حوزه در مع��رض نابودی‬ ‫اس��ت و شیش��ه عمر بنگاه های تولیدی دست عده ای‬ ‫خ��اص که خ��دا را بندگی نمی کنند و به هیچ صراطی‬ ‫مس��تقیم نیس��تند‪ ،‬افتاده است‪ .‬س��نگ اهن سرمایه‬ ‫این کش��ور‪ ،‬ش��مش محصول ان و تمام زنجیره تولید‬ ‫ب��ا ریال ایران تامین می ش��ود‪ ،‬حق��وق کارگر کمتر از‬ ‫ص��د دالر‪ ،‬پس چرا قیمت گذاری بر مبنای دالر و چرا‬ ‫تمای��ل به عرض��ه در داخل وجود ندارد؟! بس��یاری از‬ ‫کارخانج��ات ن��وردی برای تامین م��واد اولیه و حفظ‬ ‫کارگران حاضرند قیمت ش��مش را ب��ه دالر بپردازند‪،‬‬ ‫چرا بیش از ‪ ۲‬س��ال اس��ت کار درست نمی شود‪ ،‬چرا‬ ‫مس��ئله به این س��ادگی که نه به تحری��م و نه به دالر‬ ‫ارتباطی ندارد‪ ،‬حل نمی شود؟ جناب اقای وزیر‪ ،‬زانوی‬ ‫ش��مش روی گلوی کارخانه ه��ای نوردی بوده و نفس‬ ‫انها را به ش��ماره انداخته است‪ ،‬انتظار از حضور دلگرم‬ ‫جناب عالی حل س��ریع مشکل عرضه و توزیع عادالنه‬ ‫فوالد بوده و هس��ت‪ ،‬هر روز دس��تمان برای اعالم خبر‬ ‫خوش در حوزه فوالد کوتاه تر شده است و از طرفی اب‬ ‫در کوزه و ما گرد جهان می گردیم‪ ،‬من بیش از هر چیز‬ ‫مماش��ات و اتالف وقت را موجب این لجام گسیختگی‬ ‫می دان��م؛ بنابراین قاطعانه اعالم می کنم دادس��راهای‬ ‫ما با معرفی ریاس��ت س��تاد تنظیم بازار کشور امادگی‬ ‫رسیدگی به جرائم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور‬ ‫را دارن��د‪ ،‬ما نمی توانیم بنش��ینیم و ش��اهد تعطیلی و‬ ‫بیکاری کارگران در حوزه فوالد باشیم‪.‬‬ ‫بهره برداری از تصفیه خانه استحصال پساب شهری فوالد مبارکه‬ ‫ارزو خدای�ی‪ :‬پ��روژه اح��داث‬ ‫تصفیه خانه اس��تحصال پس��اب ش��هری‬ ‫ف��والد مبارکه به منظور اس��تفاده مجدد از‬ ‫پس��اب های ش��هری‪ ،‬کاهش الودگی های‬ ‫زیس��ت محیطی ناشی از سرریز پساب های‬ ‫شهری به محیط زیست و استفاده بهینه از‬ ‫منابع اب��ی موجود در تصفیه خانه ‪PU۲۱‬‬ ‫ش��رکت‪ ،‬تعریف و با انجام موفقیت امیز اقدامات الزم‪،‬‬ ‫وارد ف��از راه اندازی کامل ش��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫از‬ ‫اصفهان‪ ،‬مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد‬ ‫مبارکه با اعالم این خبر تاکید کرد‪ :‬این پروژه با توجه‬ ‫به مشکالت خشکسالی و کم ابی رودخانه زاینده رود و‬ ‫به منظور تامین پایدار بخشی از اب موردنیاز شرکت و‬ ‫همچنین در راستای مسئولیت های اجتماعی به منظور‬ ‫بهب��ود فرایند زیس��ت محیطی در دس��تور کار ناحیه‬ ‫انرژی و سیاالت قرار گرفت‪ .‬علیرضا استکی در همین‬ ‫باره گفت‪ :‬در این زمینه قراردادی بین فوالد مبارکه و‬ ‫ش��رکت اب و فاضالب استان اصفهان با موضوع خرید‬ ‫پساب های شهرستان های مبارکه و لنجان منعقد شد‬ ‫تا عالوه بر تامین بخشی از اب موردنیاز فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫کمک ش��ایانی به رف��ع الودگی های محیط زیس��تی‬ ‫شهرهای اطراف انجام شود‪ .‬وی از جمع اوری و تصفیه‬ ‫پساب ها در ‪ ۴‬تصفیه خانه شهرهای زرین شهر‪ ،‬مبارکه‪،‬‬ ‫صفائیه و ورنامخواس��ت خبر داد و در تش��ریح این کار‬ ‫اظهارکرد‪ :‬این پس��اب ها در تصفیه خانه های یادش��ده‬ ‫وارد فاز اول تصفیه می شوند و در ادامه به تصفیه خانه‬ ‫اب ف��والد مبارکه (‪ )PU۱۳‬منتقل می ش��وند‪ .‬پس از‬ ‫ان با خط ‪ ۶۰۰‬میلی متری به تصفیه خانه اس��تحصال‬ ‫پساب های شهری انتقال داده می شوند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که فاز نخست این پروژه شامل‬ ‫اح��داث مخ��زن ‪ ۳۰۰۰‬مترمکعب��ی و خط‬ ‫انتق��ال ‪ ۶۰۰‬میلی مت��ری در واحد ‪PU۱۳‬‬ ‫در اردیبهش��ت س��ال ‪ ۹۷‬ب��ه بهره برداری‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه در احداث‬ ‫ای��ن تصفیه خان��ه از به روزتری��ن فن��اوری‬ ‫موجود جهان ش��امل اشغال گیر‪ ،‬سیستم تزریق مواد‪،‬‬ ‫منعقدسازی‪ ،‬سیستم ‪ ،DAF‬فیلترهای خودشوینده‬ ‫و گندزدایی با اش��عه ‪ UV‬استفاده شده‪ ،‬گفت‪ :‬بخش‬ ‫عم��ده ای از ای��ن تجهی��زات از برتری��ن برندهای روز‬ ‫جهان اس��ت که بعضا برای نخستین بار در کشور مورد‬ ‫اس��تفاده قرار گرفته است‪ .‬وی درباره مشخصات فنی‬ ‫این پروژه گفت‪ :‬پروژه احداث تصفیه خانه اس��تحصال‬ ‫پس��اب ش��هری فوالد مبارکه در مساحتی حدود ‪۲۰‬‬ ‫ه��زار مترمرب��ع و با هزینه ای افزون ب��ر ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫ری��ال و ‪ ۵‬میلیون یورو با ظرفیت ‪ ۱۵۰۰‬مترمکعب بر‬ ‫ساعت و با قابلیت افزایش ظرفیت تا ‪ ۳۰۰۰‬مترمکعب‬ ‫بر ساعت احداث شده است‪ .‬به گفته استکی در ساخت‬ ‫ای��ن تصفیه خانه از حداکثر توان ش��رکت های داخلی‬ ‫به عنوان س��ازندگان تجهیزات ازجمله کابل‪ ،‬تابلو برق‪،‬‬ ‫جرثقیل‪ ،‬مخازن ذخیره مواد ش��یمیایی و‪ ...‬اس��تفاده‬ ‫ش��ده است‪ .‬اس��تکی در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬این‬ ‫پروژه درحال حاضر تمامی مراحل پیش راه اندازی خود‬ ‫را ط��ی ک��رده و درحال حاضر در ح��ال بهره برداری و‬ ‫تصفیه پساب های شهری است و با راه اندازی این پروژه‬ ‫امکان ارسال کامل پساب های شهرستان های مبارکه و‬ ‫لنجان میسر شده است‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫طی ماه های گذش��ته بازار فوالد با تنش و‬ ‫التهاب ه��ای قابل توجهی روبه رو بوده اس��ت‪.‬‬ ‫فشار ناش��ی از این التهابات به مصرف کننده‬ ‫نهایی وارد می ش��ود و رفع ان ضروری به نظر‬ ‫می رسد‪ .‬برای بازگش��ت ثبات به بازار فوالد‪،‬‬ ‫دو راه حل وجود دارد؛ نخست انکه معامالت‬ ‫کل زنجیره فوالد به طور کلی از بورس خارج‬ ‫و در ادامه هزینه های تولید‪ ،‬قیمت تمام شده‪،‬‬ ‫س��ود و زیان هر حلق��ه از این زنجیره به طور‬ ‫جداگانه محاسبه شود و منافع مردم به عنوان‬ ‫مصرف کنن��ده نهای��ی نیز م��ورد توجه قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬درنهایت هم قیمت محصوالت در هر‬ ‫حلقه از این زنجیره مشخص شود‪ .‬در همین‬ ‫ح��ال‪ ،‬خرید و فروش با قیم��ت باالتر از نرخ‬ ‫مصوب نیز به عنوان جرم ش��ناخته شود و از‬ ‫ان ممانعت به عمل اید‪.‬‬ ‫راه حل دیگر این اس��ت که کل محصوالت‬ ‫در حلقه ه��ای گوناگ��ون زنجیره ف��والد در‬ ‫بورس عرضه ش��ود‪ .‬بر همین اساس نیز مقرر‬ ‫ش��ده طرح عرضه ‪ ۱۰۰‬درصدی محصوالت‬ ‫زنجیره فوالد در بورس کاال مطرح و بررس��ی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬بخش محدودی از ش��مش‬ ‫ف��والد و محص��والت نهایی ای��ن صنعت در‬ ‫رین��گ معامالت بورس کاال عرضه می ش��ود‪.‬‬ ‫از انجاک��ه تقاضا بر عرضه پیش��ی می گیرد‪،‬‬ ‫همین عرض��ه محدود زمینه رقابت و رش��د‬ ‫قابل توج��ه قیمت ه��ا را در معام�لات بورس‬ ‫کاال فراه��م می کند‪ .‬مابقی محصوالت نیز در‬ ‫حاشیه بازار حتی با نرخ باالتر از قیمت کشف‬ ‫ش��ده در بورس کاال به فروش می رس��د‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی‪ ،‬نرخ نهایی فوالد و محصوالت‬ ‫وابس��ته ب��ه ان حتی ب��ا نرخ ه��ای باالتر از‬ ‫قیمت ه��ای بین الملل��ی در ب��ازار داخلی به‬ ‫فروش می رسد‪ .‬با توجه به ظرفیت قابل توجه‬ ‫کشور در تولید فوالد و همچنین ظرفیت های‬ ‫موج��ود برای تولی��د این فلز‪ ،‬ف��روش فوالد‬ ‫باالتر از ن��رخ جهانی در ب��ازار داخلی معنی‬ ‫ندارد‪ .‬بنابراین برای رفع این مشکل پیشنهاد‬ ‫دادی��م کل محصوالت در ب��ورس کاال عرضه‬ ‫شود‪ .‬در همین حال‪ ،‬چنانچه تولیدکننده ای‬ ‫محصوالت خ��ود را خارج از بورس به فروش‬ ‫رساند‪ ،‬جرم انگاشته شود‪.‬‬ ‫توجه به این نکته ضروری به نظر می رس��د‬ ‫که س��ابقه قیمت گذاری دس��توری فوالد در‬ ‫گذش��ته وجود داشته اس��ت‪ .‬یعنی محدوده‬ ‫قیمتی ب��رای فروش ش��مش در بورس کاال‬ ‫تعیین ش��د و تولیدکنندگان فق��ط ملزم به‬ ‫ف��روش محصول خ��ود در این ب��ازه قیمتی‬ ‫بودن��د‪ .‬هرچند ای��ن اقدام نتای��ج مثبتی را‬ ‫به دنب��ال نداش��ت؛ چراک��ه اخت�لاف قیمت‬ ‫فروش ف��والد در بورس کاال و حاش��یه بازار‬ ‫به شدت افزایش یافت‪ .‬درنتیجه فاصله قیمتی‬ ‫قابل توجهی میان نرخ فروش شمش در بورس‬ ‫و ب��ازار ازاد ایجاد ش��د و دیگر امکان کنترل‬ ‫ان وج��ود نداش��ت‪ .‬بنابراین بای��د اقرار کرد‬ ‫سیاس��ت کنترل دستوری قیمت ها به نتیجه‬ ‫مثبتی نمی رسد‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬تنها راه‬ ‫متضرر نش��دن تولیدکنن��ده و مصرف کننده‬ ‫این است که عرضه فوالد افزایش یابد‪ .‬بدین‬ ‫معنی که در سایه رشد عرضه‪ ،‬رقابت کمتری‬ ‫ب��رای خرید ش��کل بگیرد و همی��ن موضوع‬ ‫زمین��ه افت قیمت ها را فراهم کند‪ .‬البته طی‬ ‫ماه های گذشته بر عرضه هرچه بیشتر فوالد‬ ‫در بورس کاال تاکید ش��ده اما فوالدسازان ما‬ ‫تاکن��ون اقدام به عرض��ه محصوالت خود در‬ ‫بورس کاال (براس��اس سهمیه مشخص شده)‬ ‫نکرده ان��د‪ .‬بنابراین پیش��نهاد دادیم با توجه‬ ‫به م��ازاد ‪ ۵۰‬درص��دی تولید فوالد کش��ور‬ ‫(در مقایس��ه با تقاضا برای مصرف این فلز)‪،‬‬ ‫فوالدس��ازان موظف باش��ند ابتدا محصوالت‬ ‫خ��ود را در ب��ورس عرضه کنن��د و چنانچه‬ ‫خریداری نداشتند‪ ،‬مجوز صادرات را دریافت‬ ‫کنند‪ .‬امید می رود در س��ایه اجرای سیاست‬ ‫یادش��ده‪ ،‬ثب��ات و ارامش به ب��ازار فوالد باز‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی از یک س��و با معضالت‬ ‫ناش��ی از نرخ گ��ذاری دس��توری روب��ه رو‬ ‫نمی ش��ویم و از س��وی دیگر‪ ،‬انتظ��ار داریم‬ ‫با رش��د عرضه‪ ،‬ارامش و ثبات ب��ه این بازار‬ ‫بازگ��ردد و زمینه افت قیمت ها فراهم ش��ود‪.‬‬ ‫بنابراین به ش��خصه با تعیین س��قف قیمتی‬ ‫برای فوالد و هر نوع دس��تکاری در قیمت ها‬ ‫مخالف هس��تم و معتق��دم با رش��د عرضه‪،‬‬ ‫تمامی مش��کالت و کمبودها در این زنجیره‬ ‫برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫قیمت گذاری فوالد از دستور کار خارج می شود‬ ‫اما درنهایت هیچ تصمیم گیری نشد‪ .‬جدی تاکید کرد‪ :‬بازار‬ ‫فوالد طی ماه های گذش��ته با التهابات ش��دیدی روبه رو بوده‬ ‫است‪ .‬این نوسانات از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس نیز مجلس ش��ورای اس�لامی به ان ورود کرده است‪.‬‬ ‫وی راه ح��ل نهای��ی ب��رای رفع چالش ه��ای موجود را عرضه‬ ‫محصوالت این زنجیره در بورس کاال دانس��ت‪ .‬این نماینده‬ ‫مردم در مجلس گفت‪ :‬درحال حاضر رانت قابل توجهی در این‬ ‫زنجیره وجود دارد؛ چنانچه تمایل به حذف رانت موجود در‬ ‫بازار فوالد داشته باشیم‪ ،‬باید تمامی تولیدات و به ویژه شمش‬ ‫در بورس کاال عرضه شود‪ .‬گفتنی است عرضه فوالد در بورس‬ ‫کاال‪ ،‬زمینه شفافیت و همچنین بازگشت ثبات به قیمت ها را‬ ‫فراهم می کند‪ .‬اما درحال حاضر شاهدیم که درصد جزیی از‬ ‫فوالد در بورس کاال عرضه می ش��ود‪ .‬مابقی این تولیدات نیز‬ ‫در بازار ازاد به فروش می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین سقف قیمت ضروری است‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در تولی��د ف��والد از منابع غنی معدنی داخلی و‬ ‫همچنین منابع انرژی ارزان اس��تفاده می ش��ود‪ .‬تا جایی که‬ ‫باید اذعان کرد نهاده های تولید مانند س��نگ اهن با حدود‬ ‫قیم��ت ‪ ۵۰‬درص��د نرخ های جهانی در اختیار فوالدس��ازان‬ ‫داخلی قرار می گیرد‪ .‬نیروی انس��انی در کش��ور ما به مراتب‬ ‫ارزان تر از سایر کشورهاست‪ .‬درنتیجه نمی توان انتظار داشت‬ ‫تولیدکنندگان صنایع پایین دستی فوالد‪ ،‬شمش را با قیمت‬ ‫جهانی و حتی باالتر از ان خریداری کنند‪ .‬توجه به این نکته‬ ‫ضروری به نظر می رس��د که فوالد فلزی پرمصرف اس��ت و در‬ ‫صنایع ساخت وساز‪ ،‬تولید لوازم خانگی و خودروسازی کاربرد‬ ‫دارد‪ .‬درنتیجه رش��د قیمت این فلز بر بس��یاری از محصوالت‬ ‫پ��ر کارب��رد در زندگی مردم تاثی��ر منفی می گذارد؛ بنابراین‬ ‫ب��ه اعتق��اد من تعیین س��قف قیمتی برای ف��روش فوالد در‬ ‫بازار داخلی ضروری است‪ .‬وی تاکید کرد برای جلوگیری از‬ ‫هرگونه سوءاستفاده از این شرایط‪ ،‬می توان کل عرضه فوالد‬ ‫را ب��ه ب��ورس کاال منتق��ل کرد‪ .‬در همین حال باید ش��رایط‬ ‫تولی��د مصرف کنن��دگان داخلی ممیزی ش��ود و بر عملکرد‬ ‫انها نظارت وجود داش��ته باش��د‪ .‬در ادامه تمام فروش صنایع‬ ‫پایین دس��تی نیز به بورس منتقل ش��ود‪ .‬در چنین ش��رایطی‬ ‫از متضرر ش��دن مصرف کننده نهایی جلوگیری و در همین‬ ‫حال زمینه ورود افراد س��ودجو به این بازار گرفته می ش��ود‪.‬‬ ‫جدی افزود‪ :‬درحال حاضر الزام قانونی برای عرضه ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫فوالد در بورس کاال برای فوالدسازان وجود ندارد‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬ثبات به این بازار باز نمی گردد‪ .‬بر همین اس��اس‬ ‫مجلس پیش��نهاد داده کل تولید فوالدس��ازان در بورس کاال‬ ‫عرضه شود‪ .‬انتظار می رود در چنین شرایطی خالهای موجود‬ ‫برطرف ش��وند‪ .‬وی در پایان تاکید کرد‪ :‬تولید داخلی فوالد‬ ‫ما به مراتب بیش��تر از تقاضای داخلی برای این فلز اس��ت‪ .‬با‬ ‫ای��ن وج��ود‪ ،‬عرضه این محصول محدود و قطره چکانی انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬الزام تولیدکنندگان به عرضه‪،‬‬ ‫زمین��ه رف��ع التهابات و تنش های کنون��ی را در بازار این فلز‬ ‫فراهم می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫از مجموع موارد یادشده اینطور برداشت می شود‬ ‫ک��ه برای کنترل بازار فوالد و قیمت ها‪ ،‬باید زمینه‬ ‫عرض��ه همه محصوالت واس��طه ای و میانی فوالد‬ ‫در بورس کاال فراهم ش��ود‪ .‬در چنین ش��رایطی از‬ ‫تگذاری دستوری نمی افتیم و‬ ‫یک س��و به دام قیم ‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬امکان بازگشت ثبات به بازار فوالد‬ ‫و کاهش قیمت ها فراهم می شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫ سه شنبه‬ ‫زیر تیغ‬ ‫ویروس تاجدار!‬ ‫‪ 6‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 10‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1644‬‬ ‫پیاپی ‪2962‬‬ ‫اعالم کرده بود در چند روز اینده مسئولیت تنظیم بازار نهاده های دامی به‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شود‪ .‬براساس این توافق قرار است عالوه‬ ‫بر مسئولیت تنظیم بازار نهاده های دامی‪ ،‬مسئولیت تنظیم بازار محصوالت‬ ‫نهای��ی مرتبط از جمله مواد پروتئینی مانند گوش��ت قرمز‪ ،‬گوش��ت مرغ‪،‬‬ ‫محصوالت لبنی و صنعت روغن نباتی برعهده وزارت جهاد کشاورزی باشد‪.‬‬ ‫همچنین مسئولیت تنظیم بازار کلیه کاالها به ویژه محصوالت کشاورزی و‬ ‫کاالهای اساسی مرتبط با این بخش و مدیریت کلیه امور مربوطه صادرات‬ ‫بررسی دالیل افزایش قیمت محصوالت شوینده در گفت وگوی‬ ‫و واردات ای��ن کااله��ا در چارچوب مقررات جاری قان��ون تمرکز وظایف و‬ ‫اختیارات مربوط به بخش کشاورزی‪ ،‬برعهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد‬ ‫بود‪ .‬وظیفه برنامه ریزی برای تامین‪ ،‬تولید و توزیع و امور مربوط به تعدیل‬ ‫قیمت در بازار و همین طور مسئولیت تامین و حفظ ذخایر راهبردی کاالی‬ ‫منعق��ده و کلیه وظایف مرتبط با فرایند ثبت س��فارش‪ ،‬تخصیص و تامین‬ ‫ارز برای نهاده های دامی و س��ایر کاالهای کش��اورزی گروه ‪ ۲۱-۲۷‬برعهده‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود‪.‬‬ ‫با فعاالن بازار‬ ‫شوینده ها ‪ ۴۰‬درصد گران شدند‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده‪ ،‬بهداشتی و‬ ‫ارایشی ایران اعالم کرد قیمت خمیردندان‪ ،‬صابون‪ ،‬مایع‬ ‫دستشویی‪ ،‬مایع ظرفشویی و شیشه پاک کن ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫و باقی اقالم بهداش��تی ‪ ۳۰‬درصد افزایش پیدا کرده که‬ ‫این افزایش قیمت ها از امروز قابل اجرا است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از افزایش ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۲۵‬درصدی تقاضای‬ ‫م��واد ش��وینده در پی ش��یوع ویروس کرون��ا خبر داد و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کاالهای تولیدی ای��ن صنایع به وفور تولید‬ ‫ش��ده و هیچ کمبودی در کش��ور وجود ندارد و در حال ‬ ‫حاضر ‪ ۲‬تا ‪ ۲.۵‬برابر نیاز و مصرف کش��ور‪ ،‬ظرفیت تولید‬ ‫در صنایع ش��وینده‪ ،‬ارایشی و بهداشتی وجود دارد و در‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در چن�د ماه اخیر و توس�عه ش�یوع ویروس کرونا‪ ،‬مواد ش�وینده و بهداش�تی‬ ‫اهمیت اس�تراتژیکی برای کشورها یافته‪ ،‬زیرا به نوعی سالمت احاد جامعه در گرو‬ ‫دسترس�ی به این مواد است‪ .‬در موج اول همه گیری کرونا که با تعطیالت نوروز در‬ ‫کشور ما مصادف شد‪ ،‬فعالیت همه شرکت های این حوزه به طور تمام وقت و با تمام‬ ‫ظرفیت باعث شد نیازهای کشور در مدت کوتاهی تامین شود و حتی صادرات نیز‬ ‫در دس�تور کار این واحدها قرار گیرد‪ ،‬ام�ا در هفته های اخیر زمزمه هایی مبنی بر‬ ‫احتمال افزایش قیمت محصوالت شوینده و بهداشتی به گوش می رسید‪ ،‬به طوری‬ ‫که رئیس هیات مدیره انجمن صنایع ش�وینده‪ ،‬بهداش�تی و ارایش�ی ایران نیز در‬ ‫اخری�ن گفت وگوی خود ب�ا‬ ‫‪ ،‬این افزایش قیمت را باتوج�ه به کاهش ذخایر‬ ‫انباره�ا و افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکنندگان‪ ،‬دور از ذهن ندانس�ته بود‪ .‬این‬ ‫پیش بینی در مدت کوتاهی عملی ش�د و بختیار علم بیگی در گفت وگو با رسانه ها‬ ‫خب�ر از افزای�ش قیمت ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصدی مواد ش�وینده و بهداش�تی داد‪ .‬اما این‬ ‫افزایش قیمت تا چه حد براساس مولفه های کارشناسی بود و ایا میزان ان باتوجه‬ ‫به توان مالی مصرف کننده صورت گرفته اس�ت؟! روزنامه‬ ‫در گزارش خود به‬ ‫بررسی این موضوع می پردازد‪ .‬با ما همراه باشید‪:‬‬ ‫قیمت ‪ ۶‬قلم محصول شامل پودر رختشویی دستی و ماشینی‪ ،‬مایع‬ ‫ظرفش��ویی‪ ،‬مایع دستشویی‪ ،‬خمیردندان و انواع صابون با افزایش‬ ‫‪ ۴۰‬درصدی و بقیه محصوالت زیرگروه لوازم ش��وینده‪ ،‬ارایش��ی و‬ ‫بهداشتی با رشد ‪ ۳۰‬درصدی مواجه می شوند‬ ‫ادامه تولید امکان پذیر نبود‬ ‫‪ ۷‬ماه ابتدایی امسال برخی واحدهای تولیدی‬ ‫عالوه ب��ر تامین نیاز ب��ازار‪ ،‬موفق به صادرات‬ ‫محصوالت خود به بازارهای هدف نیز شده اند‪.‬‬ ‫علم بیگ��ی از افزای��ش ن��رخ ارز و تامی��ن‬ ‫م��واد اولی��ه‪ ،‬به عن��وان مهم ترین مش��کالت‬ ‫تولیدکنندگان این صنف خبر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫‪ ۶‬ماه نخست امس��ال قیمت مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز وابس��ته به پتروش��یمی ها بیش از ‪ ۲‬برابر و نرخ ارز‬ ‫مورد نیاز برای سفارش واردات مواد اولیه افزون بر ‪۱۵۰‬‬ ‫درصد رشد داشته و اگر مواردی همچون افزایش حقوق‬ ‫کارگ��ران و کرایه های حمل ونقل را ب��ه این ارقام اضافه‬ ‫کنیم‪ ،‬با رشد قیمت های به مراتب باالتری در‬ ‫امر تولید مواجه خواهیم بود‪.‬‬ ‫علم بیگ��ی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ادام��ه فعالیت‬ ‫تولیدکنندگان صنایع ش��وینده‪ ،‬بهداش��تی و‬ ‫ارایشی با قیمت های کنونی امکان پذیر نیست‬ ‫و بیش��تر واحدها درخواس��ت افزایش قیمت‬ ‫بی��ن ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصدی برای محصوالت خود‬ ‫داش��تند اما از انج��ا که محصوالت تولی��دی این صنف‬ ‫مش��مول قیمت گذاری اجباری نیس��ت‪ ،‬در جلس��ه ای‪،‬‬ ‫ب��ا رعایت ضوابط س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬رضایت فعاالن این صنف و تولیدکنندگان‬ ‫ناگزیر از افزایش قیمت بودیم‬ ‫سیدعبدالرضا مظفری‪ ،‬فعال و کارشناس صنایع شوینده در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫در ای��ن باره عنوان کرد‪ :‬صنایع ش��وینده‬ ‫و بهداش��تی کش��ور در طول این ماه ها ک��ه موج های مختلف‬ ‫همه گیری ویروس کرونا در کش��ور ادامه داشت‪ ،‬اجازه ندادند‬ ‫قفس��ه های فروش��گاه ها از این مواد که وجود انها برای کشور‬ ‫حیات��ی ب��ود‪ ،‬خالی ش��ود و ب��ا افزایش ش��یفت های کاری و‬ ‫بهره گیری از ذخایر اس��تراتژیک م��واد اولیه خود و همین طور‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های خالی خط تولید‪ ،‬نیازهای کش��ور را در زمینه‬ ‫مواد شوینده و بهداشتی تامین کردند و حتی نیم نگاهی به صادرات این‬ ‫محصوالت نیز داشتند‪.‬‬ ‫مظف��ری ب��ا بیان این مطل��ب که با کاه��ش ذخایر ادام��ه این روند‬ ‫امکان پذیر نبود‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬تامین م��واد اولیه ای که قیمت انها تحت‬ ‫تاثیر ن��رخ ارز‪ ،‬هفته به هفته افزایش می یابد‪ ،‬عملی نبود و این صنعت‬ ‫ناگزیر از افزایش قیمت محصوالت خود برای ادامه فعالیت بود‪.‬‬ ‫وی در این باره خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته بدون شک این میزان افزایش‬ ‫قیم��ت باتوجه به میزان افزایش قیمت مواد اولیه و قیمت ارز نمی تواند‬ ‫رضایت تولیدکنندگان مواد بهداش��تی را به طور کامل جلب و زیان های‬ ‫انه��ا در ط��ول این چند م��اه را جبران کند؛ با این ح��ال با همکاری و‬ ‫همفکری های انجام ش��ده‪ ،‬تصمیم بر این شد که با این میزان افزایش‬ ‫ضمن اینکه از توقف خطوط تولید ش��رکت های تولیدکننده جلوگیری‬ ‫می شود‪ ،‬فشار کمتری در این شرایط سخت اقتصادی بر مصرف کنندگان‬ ‫اعمال شود و مهم تر از هر دوی اینها‪ ،‬کاال برای عرضه در کشور همچنان‬ ‫وجود داشته باشد و کشور از این نظر دچار مشکل نشود‪.‬‬ ‫این فعال حوزه تولید محصوالت شوینده و بهداشتی با اشاره به زیان‬ ‫جمش��ید فروزش‪ ،‬دبیر انجمن صنایع ش��وینده‪ ،‬ارایشی و‬ ‫بهداشتی ایران نیز در گفت وگو با‬ ‫بیان کرد‪ :‬ما در حال‬ ‫ حاضر در صنعت مواد ش��وینده مش��کالت اساسی در زمینه‬ ‫تخصی��ص ارز داریم و از انجایی که تخصیص ارز به درس��تی‬ ‫انجام نش��د‪ ،‬می توانست این صنعت را در اینده نزدیک دچار‬ ‫وقفه کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬افزایش قیمت مسئله و مشکل بعدی شرکت های ‬ ‫تولیدکننده محصوالت ش��وینده اس��ت که فعاالن این حوزه را تحت فش��ار قرار داده‬ ‫است‪ .‬ما امسال باتوجه به شرایط ایجاد شده در فروردین‪ ،‬افزایش قیمتی را در زمینه‬ ‫محصوالت شوینده داش��تیم‪ ،‬اما با شرایط موجود‪ ،‬تولیدکنندگان نمی توانستند برای‬ ‫م��دت طوالنی ای��ن قیمت ها را حفظ کنند‪ .‬در واقع فعاالن این عرصه منتظر بودند تا‬ ‫ثبات نس��بی در این حوزه حاکم شود تا پس از ان‪ ،‬رایزنی های الزم برای بررسی های‬ ‫مجدد انجام شود‪.‬‬ ‫ف��روزش در این باره عن��وان کرد‪ :‬افزایش هزینه های تولید و قیمت تمام ش��ده کاال‬ ‫بیش از افزایش قیمت های کنونی اس��ت و عالوه بر اقالم و مواد اولیه وارداتی‪ ،‬موادی‬ ‫که از پتروشیمی های کشور نیز خریداری می کنیم‪ ،‬تابعی از قیمت ارز و برمبنای ارز‬ ‫نیمایی است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در مجموع می توان گفت همه مواد اولیه مورد نیاز صنایع‬ ‫شوینده اعم از وارداتی و داخلی تابعی از قیمت ارز نیمایی است که در این ماه ها مدام‬ ‫در حال افزایش بوده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنایع ش��وینده‪ ،‬ارایشی و بهداشتی ایران یاداور شد‪ :‬وقتی قرار باشد‬ ‫مبن��ای کار تولیدکنندگان ارز حاصل از صادرات باش��د که قیمت ان در برخی موارد‬ ‫حتی از قیمت ارز ازاد نیز بیش��تر اس��ت‪ ،‬این طبیعی است که تولیدکنندگان نتوانند‬ ‫محصوالت خود را برای مدت طوالنی بدون تغییر قیمت ارائه دهند و ناگزیر از افزایش‬ ‫قیمت خواهند بود‪.‬‬ ‫روند افزایش قیمت ادامه دارد‬ ‫جواد نیشابوری‪ ،‬دبیر انجمن تولیدکنندگان‬ ‫محصوالت ارایشی و بهداشتی خراسان رضوی‬ ‫نیز با بی��ان اینکه طب��ق پیش بینی های ما‪،‬‬ ‫افزایش قیمت در بازار مواد شوینده همچنان‬ ‫ادام��ه خواهد داش��ت‪ ،‬به ش��هرارا می گوید‪:‬‬ ‫قیمت مواد اولیه و همچنین مواد پتروشیمی ‬ ‫باتوجه به افزایش نرخ دالر به ش��دت افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬ازطرفی محدودیت واردات و نبود‬ ‫مواد اولیه زیرساختی‪ ،‬به دنبال اختالف وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و بانک مرکزی‪ ،‬دلیل دیگر این افزایش‬ ‫قیمت هاست‪.‬‬ ‫به گفته او باتوجه به وضعیت کرونا نمی شود‬ ‫تولی��د را کاه��ش داد؛ بنابرای��ن ش��رکت ها‬ ‫اقدام ب��ه افزایش قیمت کرده اند و می گویند‬ ‫مس��تندات الزم را ب��رای توجی��ه س��ازمان‬ ‫تعزیرات دارند‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬ح��دود ‪ ۱۵‬تولیدکننده مواد‬ ‫ش��وینده در اس��تان داریم که ظرفیت تولید‬ ‫انها مازاد بر نیاز استان است و مجوز صادرات‬ ‫‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۴۰‬درصد این محصوالت تا پای��ان ابان  صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نیش��ابوری که خود یک��ی از تولیدکنندگان فعال در‬ ‫ب��رای افزایش حداکثر ‪ ۴۰‬درصدی قیمت ها جلب ش��د‪.‬‬ ‫ن کرد‪ :‬قیمت ‪ ۶‬محصول ش��امل پودر رختشویی‬ ‫وی بیا ‬ ‫دس��تی و ماش��ینی‪ ،‬مایع ظرفش��ویی‪ ،‬مایع دستشویی‪،‬‬ ‫خمیردندان و انواع صابون با افزایش ‪ ۴۰‬درصدی و بقیه‬ ‫محصوالت زیرگروه لوازم شوینده‪ ،‬ارایشی و بهداشتی با‬ ‫رشد ‪ ۳۰‬درصدی مواجه می شود‪ .‬علم بیگی درباره قیمت‬ ‫ح داد‪ :‬حداکث��ر افزایش قیمت برای‬ ‫خمیردن��دان توضی ‬ ‫خمیردندان ه��ای داخلی و همچنی��ن خمیردندان های‬ ‫خارجی که در داخل کش��ور تولید می ش��وند‪ ۲۸ ،‬هزار‬ ‫تومان خواهد بود و گران ترین نوع این محصول با قیمت‬ ‫‪ ۴۰‬هزار تومان به فروش خواهد رسید‪.‬‬ ‫این افزایش نرخ قابل پیش بینی بود‬ ‫ی که در این مدت متوجه تولیدکنندگان بود‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫مال ‬ ‫حقیقت این است که پیش از این افزایش قیمت‪ ،‬شرکت های‬ ‫تولیدکنن��ده در زیان بودند زیرا نرخ تم��ام نهاده های انها با‬ ‫افزای��ش هفتگی روبه رو بود و حدود ‪ ۴‬ماه نیز از طرف دولت‬ ‫هیچ ارزی برای واردات مواد اولیه اختصاص داده نمی ش��د و‬ ‫تولیدکنندگان اکثرا برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خطوط‬ ‫تولید خود‪ ،‬ارز را با قیمت ازاد تهیه می کردند که این موضوع‬ ‫نیز باعث افزایش قیمت تمام شده کاال می شد‪.‬‬ ‫افزایش قیمت پتروشیمی ها‬ ‫مظف��ری در این باره گفت‪ :‬محصوالت پتروش��یمی نیز در این مدت‬ ‫به صورت هفتگی افزایش قیمت داشتند و پیگیری این موضوع به راحتی‬ ‫از طریق بورس کاال امکان پذیر است‪ .‬در این شرایط تولیدکننده باتوجه‬ ‫به س��رمایه در گردش محدود در این صنعت‪ ،‬بیش از این نمی توانست‬ ‫متحمل زیان های مالی ش��ود و اگر افزای��ش قیمت در این حوزه انجام‬ ‫نمی ش��د‪ ،‬به زودی شاهد توقف بس��یاری از خطوط تولید در این حوزه‬ ‫می بودیم‪ .‬وی در این باره گفت‪ :‬در حالی که تولیدکنندگان محصوالت‬ ‫ش��وینده و بهداش��تی در این ماه ها تحت بیشترین فشارها از نظر مالی‬ ‫و تامی��ن مواد اولیه بودند‪ ،‬در کش��ور هیچ گونه کمب��ودی از نظر مواد‬ ‫بهداش��تی و ش��وینده ها حس نش��د و این مواد باوجود همه مشکالت‬ ‫به دست مصرف کننده می رسید‪.‬‬ ‫مظف��ری در پایان تصریح کرد‪ :‬کنت��رل قیمت و امکان تولید دو کفه‬ ‫ی��ک ترازو هس��تند که باید در حال��ت متعادل قرار گیرن��د و هر گونه‬ ‫حمای��ت بی دلیل از یک��ی از این دو کفه‪ ،‬بر هم خوردن تعادل و تبعات‬ ‫منفی اقتصادی در کشور را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫حوزه صابون اس��ت‪ ،‬تاکید می کن��د‪ :‬در زمینه صابون‬ ‫هن��وز افزای��ش قیمت رس��می  اعالم نش��ده و درگیر‬ ‫دریافت مجوزهای انجمن ارایش��ی و بهداش��تی برای‬ ‫افزای��ش قیم��ت رس��می ‪ ۲۵‬درصدی در این دس��ته‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬یکی از مش��کالت م��ا در صنعت مواد‬ ‫ش��وینده‪ ،‬فعالیت کارگاه های زیرزمینی غیرمجاز است‬ ‫که این مواد را ب��ا کیفیت نامطلوب وارد بازار می کنند‬ ‫و ب��ه این صنع��ت ضربه می زنند‪ .‬ما ای��ن موضوع را به‬ ‫اداره بهداش��ت اطالع دادیم‪ ،‬اما گفتند شناسایی اینها‬ ‫در حوزه وظایف اداره بهداشت نیست‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هرچند گالیه های مصرف کنندگان در زمینه افزایش‬ ‫قیمت محصوالت شوینده همچنان ادامه دارد اما به نظر‬ ‫می رس��د با تدابیر اندیشیده ش��ده برای افزایش قیمت‬ ‫این محصوالت‪ ،‬فعال تولیدکنن��دگان قادر خواهند بود‬ ‫خطوط تولید خود را فعال نگه دارند و به تولید بپردازند‬ ‫اما نکته دیگری که باید به ان توجه داش��ت این اس��ت‬ ‫که اگر رون��د بی ثباتی و افزایش نرخ ارز همچنان ادامه‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬قیمت جدید محصوالت شوینده تا چه‬ ‫زمانی در ب��ازار دوام خواهد اورد و ایا مصرف کنندگان‬ ‫به زودی باز هم باید شاهد افزایش قیمت این محصوالت‬ ‫باشند؟!‬ ‫اگر افزایش‬ ‫قیمت در این‬ ‫حوزه انجام‬ ‫نمی شد‪،‬‬ ‫به زودی شاهد‬ ‫توقف بسیاری‬ ‫از خطوط تولید‬ ‫در این حوزه‬ ‫می بودیم‬ ‫همه مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز صنایع‬ ‫شوینده اعم‬ ‫از وارداتی و‬ ‫داخلی تابعی از‬ ‫قیمت ارز نیمایی‬ ‫است که در این‬ ‫ماه ها مدام در‬ ‫حال افزایش‬ ‫بوده است‬ ‫می توانیم‬ ‫در صادرات‬ ‫موفق باشیم‬ ‫یادداشت‬ ‫بازگشت وظایف‬ ‫تنظیم بازار به‬ ‫وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تفاهمنامه ای در‬ ‫دست امضا دارند که براساس ان وظایف تنظیم بازار کاالهای اساسی دوباره‬ ‫به وزارت جهاد بازمی گردد و بخشی از مشکالت موجود مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬قرار اس��ت تفاهمنامه ای بین دو وزارتخانه جهاد کشاورزی‬ ‫و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت امضا ش��ود که در صورت امضای ان مس��ئولیت‬ ‫تنظیم بازار کاالهای اساسی دوباره به وزارت جهاد کشاورزی واگذار خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬پی��ش از این مجید موافق قدیری‪ ،‬عضو هی��ات نمایندگان اتاق ایران‬ ‫بلیت های ارزان‬ ‫مسدود شد!‬ ‫انعقاد‪۱۴۳‬قرارداد‬ ‫سرمایه گذاری در‬ ‫شهرک صنعتی روزبدان‬ ‫سیدمرتضی افقه‬ ‫اقتصاددان و استاد دانشگاه‬ ‫گرچه س��ازمان توس��عه تجارت روش های‬ ‫تشویقی برای صادرکنندگانی که ایفای تعهد‬ ‫ارزی داش��ته اند‪ ،‬در نظر گرفت که براس��اس‬ ‫می��زان توجهی ک��ه به انجام تعه��دات خود‬ ‫داشتند‪ ،‬به زودی از سوی این سازمان اعمال‬ ‫می شود اما این سکه روی دیگری هم دارد‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه گم��رک امکان اس��تفاده‬ ‫از تس��هیالت و خدمات��ی مانن��د مس��یر‬ ‫س��بز‪ ،‬پذی��رش ضمانت ها و نظای��ر ان را از‬ ‫صادرکنن��دگان س��لب خواه��د ک��رد و حق‬ ‫اس��ترداد حقوق و ع��وارض گمرکی نیز برای‬ ‫این افراد وجود نخواهد داشت و البته سازمان‬ ‫ام��ور مالیاتی نی��ز معافیت ها و مش��وق های‬ ‫مالیاتی را برای این دسته از صادرکنندگان از‬ ‫دستور کار خارج خواهد کرد‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا در صورت��ی که ش��بکه‬ ‫صرافی ه��ا به ای��ن دس��ته از صادرکنندگان‬ ‫خدم��ات خرید‪ ،‬فروش و نق��ل و انتقال ارز و‬ ‫خدمات در خارج از کشور به صورت مستقیم‬ ‫یا غیرمس��تقیم ارائه دهند‪ ،‬متخلف شناخته‬ ‫می ش��وند و صن��دوق ضمان��ت ص��ادرات و‬ ‫س��ازمان راه��داری و حمل ونقل ج��اده ای و‬ ‫س��ازمان بنادر و دریان��وردی از ارائه خدمات‬ ‫به این افراد منع شده اند‪.‬‬ ‫رویکرده��ای تنبیه��ی و تش��ویقی نظ��ام‬ ‫اقتصادی توس��ط نهادهای باالدستی در این‬ ‫راستا ش��کل می گیرند که سیستم اقتصادی‬ ‫را از بحران خارج کنند که البته ممکن است‬ ‫تصمیمات انه��ا نتیجه معکوس نیز داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در واق��ع در این ش��رایط گرچ��ه تحریم و‬ ‫محدودیت ه��ای ناش��ی از ان‪ ،‬اصلی تری��ن‬ ‫دلی��ل وضعی��ت فوق العاده اقتصادی کش��ور‬ ‫شمرده می شوند اما باید پذیرفت که سیستم‬ ‫سیاس��ت گذاری‪ ،‬اجرای��ی و نظارت��ی در این‬ ‫ح��وزه خود می تواند خواس��ته یا ناخواس��ته‬ ‫مانعی ب��رای صادرات باش��د و معضلی برای‬ ‫نظام اقتص��ادی ما که به خودی خود باتوجه‬ ‫به تحریم ها دچار مش��کالت فراوانی اس��ت‪،‬‬ ‫به شمار برود‪.‬‬ ‫م��واد اولیه و کاالهای رس��وب ک��رده در‬ ‫گم��رک کش��ور به دلیل موانع موج��ود برای‬ ‫ترخیص انها در ش��رایطی که تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی ب��ه انها نی��از دارند‪ ،‬خ��ود می تواند‬ ‫شاهدی بر این مس��ئله باشد که ما در بحث‬ ‫ص��ادرات نیز با همین نوع مش��کالت و نبود‬ ‫مدیریت ها روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫مشکالت در این حوزه بسیارند؛ کوتاهی ها‪،‬‬ ‫عدم مدیریت‪ ،‬ناکارامدی و تغییرات پی درپی‬ ‫در س��طح مدیران در این سال ها باعث شده‬ ‫است اسیب موانع داخلی صادرات کشور‪ ،‬اگر‬ ‫بی��ش از موانع خارجی نبوده‪ ،‬کمتر از ان نیز‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫روزگاری مواردی مثل صدور بی حس��اب و‬ ‫کتاب کارت های بازرگانی و بروز پدیده هایی‬ ‫مث��ل کارت ه��ای یک بار مصرف ب��رای نظام‬ ‫تج��اری کش��ور مش��کل ایج��اد می ک��رد و‬ ‫امروز تعلی��ق و ابطال ه��ای بی دلیل و بدون‬ ‫بررس��ی های کافی با حذف بازرگانان واقعی‬ ‫ک��ه به دالی��ل متع��دد نمی توانن��د ارزهای‬ ‫حاصل از ص��ادرات را به کش��ور بازگردانند‪،‬‬ ‫به مشکالت بس��یار زیاد این روزهای تجارت‬ ‫خارجی دامن می زند‪.‬‬ ‫البت��ه این موضوع را هم در نظر بگیرید که‬ ‫باوجود همه این مشکالت ما در حال حاضر با‬ ‫وزارتخانه ای در حوزه صادرات سروکار داریم‬ ‫که ماه ها بدون وزیر مسیر خود را طی کرد و‬ ‫ضعف در تصمیم گیری های ان مشکالت این‬ ‫حوزه را افزایش داد‪.‬‬ ‫در این شرایط شاید اتخاذ تصمیماتی ورای‬ ‫اختیارات وزارتخانه و حتی دولت بتواند گره‬ ‫از این مش��کالت باز کند‪ .‬شاید تشکیل یک‬ ‫س��تاد ویژه ب��ا اختیارات وی��ژه و حتی باالتر‬ ‫از دولت یکی از تصمیماتی باش��د که بتواند‬ ‫برای رفع موانع داخلی مفید باشد و وضعیت‬ ‫تجارت کشور را در این شرایط بهبود بخشد‪.‬‬ ‫بخ��ش خصوصی در حوزه تجارت می تواند‬ ‫ب��ا ابتکاراتی ک��ه تاکنون نیز ب��ه خرج داده‪،‬‬ ‫مس��یر صادرات خود را ب��از کند و به فعالیت‬ ‫بپردازد و برای این کار فقط الزم است موانع‬ ‫داخلی را از پیش پ��ای این فعاالن اقتصادی‬ ‫برداریم و به انه��ا در این زمینه اختیار عمل‬ ‫بدهیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 10‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1644‬‬ ‫پیاپی ‪2962‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم‬ ‫تجدیدنظر‬ ‫در اولویت ها‬ ‫حسین یوسفی علوی‪ /‬نایب رئیس‬ ‫کانون کارکنان داروخانه های کشور‬ ‫جاده لغزنده تعطیلی های کرونا برای اصناف‬ ‫زیر تیغ ویروس تاجدار!‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تاالرها و‬ ‫تاالرداران تمام‬ ‫داشته های‬ ‫خود را از دست‬ ‫داده اند و دیگر‬ ‫نمی توانند به‬ ‫روزهای عادی‬ ‫خود بازگردند‬ ‫باوجود وعده های‬ ‫عملی نشده‬ ‫دست اندرکاران‬ ‫برای حمایت‬ ‫از اصناف‬ ‫اسیب دیده از‬ ‫کرونا‪ ،‬فعاالن‬ ‫حوزه اصناف‬ ‫برای حفظ‬ ‫سالمت مردم‪،‬‬ ‫همچنان تابع‬ ‫پروتکل های‬ ‫بهداشتی‬ ‫هستند‬ ‫براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬فعالیت گروه های شغلی ‪ ۳ ،۲‬و ‪ ۴‬در ‪ ۴۳‬شهرستان وضعیت قرمز کرونایی‬ ‫از روز گذش��ته ممنوع ش��ده و این دست ه از کسب وکارها و گروه های شغلی تا یک هفته امکان فعالیت نخواهند داشت‪.‬‬ ‫این مصوبه در پی افزایش امار ابتال به ویروس کرونا و عبور تعداد مرگ ومیر در کش��ور از مرز ‪ ۳۳۰‬نفر به دلیل ابتال به‬ ‫این ویروس اجرایی ش��د‪ .‬این محدودیت ها در حالی به عنوان یکی از اخرین راهکارهای کش��ور در مقابله با این ویروس‬ ‫انتخاب شد که کاهش نسبی امار ابتال و مرگ ومیر پس از موج اول این بیماری‪ ،‬امید کنترل ان را به مردم می داد‪.‬‬ ‫این تعطیلی ها و محدودیت ها تنها راه پیش روی کش��ور در مقابله با این ویروس به نظر می رس��د و دولت اعالم کرده‬ ‫در صورت بی توجهی و ادامه فعالیت‪ ،‬این مش��اغل مش��مول جرایم س��نگین و تعطیلی بلندمدت خواهند ش��د؛ اما از‬ ‫س��وی دیگر ش��اید مشاغلی که ماه های زیادی در مواجهه با این ویروس‪ ،‬همچنان چراغ واحدهای خود را باوجود همه‬ ‫ی یک هفته ای‪ ،‬دیگر قادر به بازگشت به فعالیت نباشند و کشور پس‬ ‫مش��کالت روشن نگاه داش��ته بودند‪ ،‬با این تعطیل ‬ ‫از کنترل بحران کرونا با بحران دیگری در حوزه کس��ب وکار روبه رو ش��ود‪ .‬این تعطیلی ها در حالی اهالی کسب وکار در‬ ‫کش��ور را تحت فشار شدید اقتصادی قرار می دهد که دولت هنوز به تعهدات خود در زمینه جبران خسارت های ناشی‬ ‫از تعطیلی های کسب وکارها در موج اول کرونا نیز به درستی عمل نکرده است! با این وضعیت باید دید چه اینده ای در‬ ‫انتظار بازار کسب وکار اصناف مختلف کشور خواهد بود‪ .‬با گزارش‬ ‫در این خصوص همراه باشید‪:‬‬ ‫براساس مصوبه ابالغی ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا مشاغل‬ ‫به ‪ 4‬گروه تقسیم شده اند که برمبنای وضعیت شهرها به فعالیت شان ادامه‬ ‫می دهند‪ .‬در این مصوبه ‪ 4‬رنگ برای نش��ان دادن وضعیت شیوع کرونا در‬ ‫استان های مختلف مشخص ش��ده و مطابق ان رنگ برای فعالیت ‪ 4‬گروه‬ ‫شغلی در ان استان ها تصمیم گیری می شود‪.‬‬ ‫فهرس��ت کس��ب وکارها و گروه ش��غلی ‪ ۲‬که کمی گس��ترده تر است و‬ ‫به تازگی مشمول اعمال محدودیت شدند‪ ،‬به مراکز خرید‪ ،‬پاساژها‪ ،‬مال های‬ ‫ف��روش غیرمواد غذایی‪ ،‬مراکز ش��ماره گذاری اتومبیل‪ ،‬مراکز تهیه و طبخ‬ ‫غ��ذا با پذیرش مش��تری‪ ،‬مراکز متبرکه و زیارتگاه ها‪ ،‬مس��اجد و مصالها‪،‬‬ ‫مراکز تمرین و انجام مس��ابقات ورزشی‪ ،‬مراکز فروش لوازم خانگی‪ ،‬قنادی‬ ‫و شیرینی فروش��ی ها‪ ،‬ابمیوه و بستنی فروشی ها‪ ،‬ارایشگاه های مردانه‪ ،‬بازار‬ ‫گروه های شغلی ‪ ۳ ،۲‬و ‪ ۴‬کدام مشاغل هستند‬ ‫فروش خودرو‪ ،‬فرش و موکت فروش��ی ها‪ ،‬خدمات چاپ دیجیتال‪ ،‬تزئینات‬ ‫داخلی ساختمان‪ ،‬کادویی فروشی ها‪ ،‬اسباب بازی فروشی ها‪ ،‬عمده فروشی و‬ ‫خرده فروشی پوشاک‪ ،‬پارچه فروش��ی ها‪ ،‬پرده سراها‪ ،‬مراکز فروش مبلمان‪،‬‬ ‫کی��ف و کفش‪ ،‬مراکز ف��روش لوازم التحری��ر‪ ،‬خیاطی و خ��رازی‪ ،‬اتلیه و‬ ‫عکاسی ها‪ ،‬مشاوران امالک‪ ،‬فروشگاه های لوازم ارایشی و بهداشتی و مراکز‬ ‫فروش و عرضه خشکبار و اجیل اختصاص دارد‪.‬‬ ‫گروه ش��غلی ‪ ،۳‬مدارس‪ ،‬دانش��گاه ها‪ ،‬حوزه های علمیه‪ ،‬اموزش��گاه های‬ ‫فنی حرف��ه ای‪ ،‬زبان س��راها‪ ،‬اموزش��گاه ها و کتابخانه ه��ا‪ ،‬مهدکودک ه��ا‪،‬‬ ‫اس��تخرهای سرپوش��یده‪ ،‬س��ینما و تئاتر‪ ،‬موزه ها و باغ موزه ه��ا‪ ،‬تاالرهای‬ ‫پذیرایی‪ ،‬ارایش��گاه های زنانه و س��الن های زیبایی و کاهش فعالیت مترو و‬ ‫حمل ونقل عمومی درون شهری را شامل می شود‪.‬‬ ‫دیگر برای تاالرداران فرقی نمی کند‬ ‫خس��رو ابراهیمی نی��ا‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه‬ ‫ت��االرداران ته��ران ک��ه از هفته ه��ای پیش‬ ‫نس��بت به نوع اتخاذ تصمیمات برای تعطیلی‬ ‫کسب وکار گالیه داشت‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬نام تاالرهای پذیرایی ماه هاس��ت‬ ‫که در فهرست تعطیلی های ناشی از کرونا قرار‬ ‫دارد و مصوب��ه جدی��د تاثیری بر وضعیت این‬ ‫صنف ورشکس��ته نخواهد داشت‪ .‬وی در این باره افزود‪:‬‬ ‫تاالره��ای پذیرای��ی در این ‪ ۸‬ماه هم��واره جزو اماکنی‬ ‫بودند که باید برای حفظ س�لامت مردم تعطیل ش��وند‪،‬‬ ‫در حالی که رس��توران ها‪ ،‬فست فود ها و مراکز تهیه غذا‬ ‫به کار خود ادامه می دادند و مردم مراسم خود را به جای‬ ‫تاالرها در رس��توران ها و بدون رعایت نکات بهداش��تی‬ ‫در زمین��ه ویروس کرونا برگ��زار کردند‪ .‬ابراهیمی نیا در‬ ‫این باره خاطرنش��ان کرد‪ :‬تاالرها می توانستند با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداش��تی در این م��دت به کار خود ادامه‬ ‫دهند و ش��اید اگر این اتف��اق می افتاد‪ ،‬امروز موارد ابتال‬ ‫ب��ه کرون��ا و میزان مرگ ومیر کمتر از ای��ن بود‪ .‬در واقع‬ ‫تعطیل��ی دائمی تاالرها در این م��دت نه تنها به کنترل‬ ‫ش��یوع این ویروس کمکی نکرد‪ ،‬بلکه با انتقال مراسم ها‬ ‫به رستوران ها و غذاخوری هایی که هیچ گاه مشمول این‬ ‫تعطیلی ها نشدند‪ ،‬به تکثیر ویروس کرونا نیز دامن زد‪ .‬این‬ ‫تصمیم غلط سیاست گذاران این حوزه باعث شده مراسم‬ ‫ب ه جای محل تخصصی ان در رستوران ها‪ ،‬سفره خانه ها و‬ ‫غذاخوری های فاقد استانداردهای الزم برگزار‬ ‫ش��ود مردم نیز بیش��تر در مع��رض ابتال قرار‬ ‫گیرند‪ .‬رئیس اتحادیه تاالرداران تهران درباره‬ ‫حمایت دولت از تاالرداران در ایام همه گیری‬ ‫وی��روس کرونا نیز عنوان ک��رد‪ :‬در این مدت‬ ‫هی��چ گونه حمایت تاثیرگذاری از فعاالن این‬ ‫حوزه انجام نش��ده است‪ .‬در این مدت تاالرها‬ ‫و تاالرداران تمام داش��ته های خود را از دس��ت داده اند و‬ ‫دیگ��ر نمی توانند به روزهای ع��ادی خود بازگردند‪ .‬وی‬ ‫درباره مصوبه اخیر س��تاد مل��ی مقابله با کرونا مبنی بر‬ ‫ممنوعی��ت فعالیت گروه های ش��غلی ‪ ۳ ،۲‬و ‪ ۴‬به مدت‬ ‫یک هفته نیز یاداور ش��د‪ :‬تاالرها در این ‪ 8‬ماه فعالیتی‬ ‫نداش��ته اند که این تعطیلی های جدید در کار انها تاثیر‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬تاالرها در حال حاضر به ورشکس��تگی‬ ‫واقع��ی رس��یده اند و تعطیلی یا دای��ر بودن یک هفته ای‬ ‫ب��رای انها تفاوتی ندارد‪ .‬امروز تعداد زیادی از تاالرداران‬ ‫با حکم های تخلیه‪ ،‬چک های برگش��تی‪ ،‬پیگیرد قانونی‬ ‫و امثال این موارد روبه رو هس��تند و به نظر می رسد پس‬ ‫از پای��ان دوران همه گیری ویروس کرونا‪ ،‬با از بین رفتن‬ ‫این کسب وکار در کشور‪ ،‬تعداد زیادی به امار افراد بیکار‬ ‫در جامعه افزوده شود‪ .‬ابراهیمی نیا در پایان تصریح کرد‪:‬‬ ‫در ه��ر ح��ال تاالرداران در طول ای��ن ماه ها با پیروی از‬ ‫دس��تورالعمل های صادر شده‪ ،‬سعی در حفظ سالمت و‬ ‫ارامش در جامعه داشته و دارند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بح��ث واکس��ن انفلوان��زا همچن��ان داغ‬ ‫اس��ت و گروه ه��ای مختل��ف اظهارنظرهای‬ ‫گوناگونی درباره دریافت این واکس��ن انجام‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫گروه ه��ای در معرض خط��ر که در اولویت‬ ‫دریافت این واکسن هستند‪ ،‬مشخص شده اند‬ ‫ام��ا گویا نام یک��ی از گروه ه��ای در معرض‬ ‫خط��ر ک��ه پرس��نل فع��ال در داروخانه های‬ ‫کش��ور هس��تند‪ ،‬از این فهرس��ت جا افتاده‬ ‫است؛ فهرس��تی که گرچه باتوجه به امکانات‬ ‫موجود در کشور و گروه های در معرض خطر‬ ‫تدوین شده اما ش��رایط خاص داروخانه ها را‬ ‫در همه گی��ری بیماری هایی مثل انفلوانزا در‬ ‫نظر نگرفته است‪.‬‬ ‫پرس��نل داروخانه ه��ا به دلی��ل مواجه��ه‬ ‫مس��تقیم ب��ا بیم��اران مختلف هم��واره در‬ ‫همه گیری ه��ا یکی از گروه ه��ای در معرض‬ ‫خطر ابتال تلقی می ش��وند اما امسال نام انها‬ ‫در فهرس��ت اولویت دریافت واکسن انفلوانزا‬ ‫وج��ود ن��دارد و این روند ممکن اس��ت به از‬ ‫دست رفتن یکی از گروه های فعال در معرض‬ ‫خطر در این بیماری منجر شود‪.‬‬ ‫در واق��ع گالی��ه اصل��ی م��ا از نهاده��ای‬ ‫سیاس��ت گذار و ذی رب��ط ای��ن اس��ت ک��ه‬ ‫باوج��ود خطر ابتال به انفلوانزا برای پرس��نل‬ ‫داروخانه ه��ا‪ ،‬ای��ن گروه نس��بتا ب��زرگ در‬ ‫اولویت بندی گروه های در معرض خطر جایی‬ ‫ندارند‪ ،‬در حالی که باتوجه به جایگاه ش��غلی‬ ‫همواره در ارتباط مستقیم با بیماران مبتال و‬ ‫در معرض ابتال قرار دارند‪.‬‬ ‫انتظ��ار ما این ب��ود ک��ه کادر داروخانه ها‬ ‫که غیر از پزش��ک داروس��از ش��امل چندین‬ ‫تکنیسین هستند‪ ،‬مش��مول دریافت واکسن‬ ‫رایگان انفلوانزا ش��وند اما این اتفاق تا امروز‬ ‫نیفت��اده و ای��ن گ��روه در فهرس��ت دریافت‬ ‫واکسن قرار نگرفته اند؛ مسئله ای که می تواند‬ ‫مش��کالت جدی در عرصه خدمت رسانی به‬ ‫بیماران را در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫در هر حال پرسنل ش��اغل در داروخانه ها‬ ‫در خط مقدم مواجهه ب��ا بیماری قرار دارند‬ ‫و ابت�لای انه��ا ب��ه بیماری های��ی از جمله‬ ‫انفلو ان��زا می تواند در چرخه خدمت رس��انی‬ ‫ب��ه جامعه خلل ایجاد کن��د و نیروهای فعال‬ ‫در این بخش را با مش��کالت ف��راوان مواجه‬ ‫سازد‪.‬‬ ‫حضور مداوم این افراد برای ارائه سلس��له‬ ‫خدمات��ی از نس��خه پیچی ت��ا مش��اوره های‬ ‫داروی��ی‪ ،‬ل��زوم در اولویت ق��رار گرفتن این‬ ‫گ��روه را در موضوع دریافت واکس��ن ها بیش‬ ‫از پیش می کند که این نکته باید مورد توجه‬ ‫دست اندرکاران قرار گیرد‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس انچه تاکن��ون اعالم ش��ده در‬ ‫ح��ال حاضر گروه های هدف واکسیناس��یون‬ ‫انفلوانزا ش��امل کودکان زیر ‪ ۶‬سال و باالی‬ ‫‪ ۶‬م��اه‪ ،‬س��المندان باالی ‪ ۶۰‬س��ال‪ ،‬مادران‬ ‫ب��اردار‪ ،‬اف��راد دارای بیم��اری زمینه ای مثل‬ ‫‪ HIV‬و انواع س��رطان هایی که تحت درمان‬ ‫شیمی درمانی اند و سیستم ایمنی انها ضعیف‬ ‫ش��ده‪ ،‬بیماران مزم��ن قلبی‪-‬عروقی‪ ،‬دیابت‪،‬‬ ‫فش��ار خ��ون‪ ،‬بیماری ه��ای مزم��ن ریوی و‬ ‫همین طور کادر پرس��نلی بهداشت و درمان‬ ‫که در مواجهه با بیماران هس��تند و به سایر‬ ‫گروه ه��ای جامع��ه ارائه خدم��ت می کنند‪،‬‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫واکس��ن رایگان امس��ال نیز شامل پرسنل‬ ‫با اولویت پرس��نلی که در بخش های با خطر‬ ‫ب��اال کار می کنند‪ ،‬مادران ب��اردار‪ ،‬گروه های‬ ‫مشخص سازمان بهزیستی و همین طور اداره‬ ‫زندان ها است‪.‬‬ ‫س��همیه ای نی��ز ب��رای بیم��اران خ��اص‬ ‫ش��امل افراد سرطانی‪ ،‬تاالس��می‪ ،‬هموفیلی‬ ‫و اف��راد پیوند عضو در نظر گرفته ش��ده که‬ ‫ب��ا هماهنگ��ی معاونت درمان دانش��گاه های‬ ‫علوم پزش��کی ب��ه مراکزی ک��ه پرونده های‬ ‫فعال پزش��کی دارند تحویل ش��ده و بیماران‬ ‫پ��س از فراخ��وان مورد تزریق واکس��ن قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫در ه��ر ح��ال و ب��ا در نظر گرفت��ن تمام‬ ‫محدودیت های موجود در میزان واکسن های‬ ‫موجود در کش��ور‪ ،‬به نظر می رس��د نهادهای‬ ‫باالدس��ت حوزه سالمت باید تجدیدنظرهایی‬ ‫در زمین��ه اولویت ه��ای واجد ش��رایط برای‬ ‫دریافت واکسن انفلوانزا انجام دهند تا فعاالن‬ ‫این حوزه بتوانن��د خدمات مطلوب تری را به‬ ‫مراجعان و بیماران ارائه کنند‪.‬‬ ‫ذخیره ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫تن روغن خام‬ ‫در گمرکات‬ ‫دبیر انجمن صنفی صنایع روغن با بیان اینکه تمام کارخانجات روغن‬ ‫در تامین مواد اولیه دچار مش��کل هستند‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل اصلی ما بحث‬ ‫تخصیص ارز قابل انتقال است‪.‬‬ ‫امیرهوشنگ بیرش��ک‪ ،‬در گفت وگو با مهر در واکنش به توقف تولید‬ ‫روغ��ن بهش��هر به دلیل تامین نش��دن ارز توس��ط بان��ک مرکزی برای‬ ‫واردات روغن خام و عرضه نش��دن روغن خام به میزان مورد نیاز توسط‬ ‫شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهارکرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫واردکنندگان را به بانک مرکزی معرفی کرده اما مش��کل‪ ،‬تخصیص ارز‬ ‫قابل انتقال اس��ت‪ .‬در واقع مهم این اس��ت که ارز تخصیص داده ش��ده‬ ‫قابلیت انتقال داشته باشد در غیر این صورت فایده ای ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه هم اکن��ون ‪ ۶۰‬هزار تن روغن خام در گمرکات دپو‬ ‫ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬حدود ‪ 2‬ماه اس��ت که این روغن ها در گمرکات مانده اند و‬ ‫مشکل همان بحث تخصیص ارز قابل انتقال است و مرتب در حال رایزنی‬ ‫و پیگیری هس��تیم تا این مشکل رفع شود‪ .‬دبیر انجمن صنایع روغن با‬ ‫اش��اره به اینکه ذخایر روغن خام کارخانجات باید به حدود مش��خصی‬ ‫برس��د تا کارخانه بتواند تولید را اغاز کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬به دلیل کمبودهایی‬ ‫که وجود دارد کارخانه بهش��هر برای م��دت ‪ ۹‬روز اعالم تعطیلی کرده‬ ‫است‪ .‬بیرش��ک با بیان اینکه تمام صنعت روغن کشور با مشکل مواجه‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬از نظر وزنی واردات روغن خام ‪ ۵۰‬درصد کاهش داشته و‬ ‫ارزهای تخصیص داده شده یا به سختی قابل انتقال هستند یا اصال این‬ ‫قابلیت را ندارند‪.‬‬ ‫گروه شغلی ‪ ۴‬نیز شامل همایش ها‪ ،‬برگزاری مراسم اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و مذهبی‪ ،‬مدارس شبانه روزی‪ ،‬باش��گاه های ورزشی مربوط به ورزش های‬ ‫پربرخورد از جمله کشتی‪ ،‬کاراته و جودو‪ ،‬کافه ها‪ ،‬چایخانه ها و قهوه خانه ها‬ ‫ب��ا عرضه مواد دخان��ی‪ ،‬باغ وحش ها‪ ،‬ش��هربازی ها و مراک��ز تفریحی ابی‬ ‫می ش��ود‪ .‬محدودیت ها در گروه های ش��غلی ذکر ش��ده در حال��ی از روز‬ ‫دوش��نبه اعمال ش��ده که گروه ش��غلی یک امکان ادام��ه فعالیت دارد‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس مش��اغل حیاتی و ضروری مرتبط با زندگی روزمره مردم نظیر‬ ‫مراکز امدادی و درمانی‪ ،‬اورژانس ها‪ ،‬مراکز امنیتی‪ ،‬مراکز اداری و خدماتی‪،‬‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای‪ ،‬س��وپرمارکت ها و مراکز تامین ارزاق و مایحتاج‬ ‫عموم��ی‪ ،‬نانوایی ها و داروخانه ها طی این مدت باز هس��تند و می توانند به‬ ‫فعالیت و ارائه خدمات بپردازند‪.‬‬ ‫خیلی ها برنمی گردند‬ ‫گرچ��ه تعطیلی ه��ای یک هفت��ه ای قبل��ی‬ ‫بو کارهای س��طح ‪۳‬‬ ‫تهران تنها محدود به کس�� ‬ ‫ ش��د و بس��یاری از اصناف از جمله رس��توران و‬ ‫سلف سرویس ها همچنان در فهرست تعطیلی ها‬ ‫نبودن��د‪ ،‬اما مصوبه جدید س��تاد مل��ی مقابله با‬ ‫کرونا ش��امل این کس��ب وکارها هم می ش��ود و‬ ‫صاحبان این مش��اغل را نیز با زیان مالی مواجه‬ ‫می کن��د‪ .‬س��یدعلی اصغر میرابراهیمی‪ ،‬رئی��س اتحادیه‬ ‫صنف دارندگان رس��توران و سلف س��رویس های تهران در‬ ‫این ب��اره در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬تعطیلی های اعمال‬ ‫شده گذش��ته نیز که در ظاهر شامل رستوران ها نمی شد‪،‬‬ ‫ی به این صنف وارد‬ ‫اسیب خود را باتوجه به کاهش مشتر ‬ ‫ک��رد و حال با تعطیلی های جدی��د باید دید چه روز هایی‬ ‫در انتظ��ار رس��توران داران خواه��د ب��ود‪ .‬وی در این باره‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما در کنار تعطیلی های اعمال ش��ده با‬ ‫افزایش دس��تمزد کارگران و ب��اال رفتن نرخ مواد اولیه نیز‬ ‫مواجه بوده ایم که حاش��یه س��ود را در این صنف به شدت‬ ‫تح��ت تاثیر ق��رار داده اس��ت؛ بنابراین نمی ت��وان انتظار‬ ‫داش��ت واحدهای این صنف که ملک بس��یاری از انها نیز‬ ‫اس��تیجاری اس��ت و با افزایش اجاره بها مواجه شده‪ ،‬بعد از‬ ‫ای��ن تعطیلی های پی درپی ب��دون کمک بتوانند به راحتی‬ ‫روی پ��ای خود بایس��تند‪ .‬میرابراهیمی درباره کمک های‬ ‫دولتی به اصناف اس��یب دیده از کرونا گفت‪ :‬با اینکه صنف‬ ‫ما در فهرست اصناف اسیب دیده از همه گیری کرونا بوده‬ ‫تسهیالت کرونا چقدر به داد اصناف رسید؟‬ ‫پرداخت تسهیالت کرونایی به اصناف اسیب دیده یکی از‬ ‫راهکارهای حمایتی دولت بوده که اجرایی شده اما همچنان‬ ‫میزان رضایت از ان با اما و اگرهایی همراه است‪ .‬تاکنون ‪۱۴‬‬ ‫گروه شغلی مشمول دریافت تسهیالت حمایتی به مشاغل‬ ‫اسیب دیده از کرونا شناخته شدند و متقاضیان این وام باید‬ ‫به ش��عبی که در س��امانه بیمه بیکاری اعالم شده‪ ،‬مراجعه‬ ‫و تس��هیالت خود را دریافت کنند‪ .‬البته این تس��هیالت به قاسم نوده فراهانی‬ ‫واحده��ا و کارگاه های��ی اختصاص می یابد ک��ه نیروهای کار در انها ش��اغل و بیمه‬ ‫باشند؛ در واقع مبنای پرداخت‪ ،‬شاغل بودن نیروی کار و تعدیل نشدن فرد و داشتن‬ ‫بیمه پ��ردازی تا قبل از ش��یوع کرونا اس��ت‪ .‬طبق اعالم اتاق اصن��اف ایران حدود ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر در بخش های غیرمشمول و حدود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر‬ ‫در بخش های مش��مول دریافت تسهیالت شاغل هستند و خسارت ماهانه تعطیالت‬ ‫ناشی از کرونا برای واحدهای صنفی بیش از ‪ ۲۶‬هزار میلیارد تومان بوده است‪ .‬با این‬ ‫حال به نظر می رسد این تسهیالت ان طور که انتظار می رفت درمانی برای مشکالت‬ ‫گس��ترده ناش��ی از شیوع ویروس کرونا نبوده اس��ت‪ .‬نیمه های مهر هم رئیس اتاق‬ ‫اصناف تهران در گفت وگو با برنامه چالش رادیو اقتصاد گفت‪ :‬تنها ‪ ۱۱‬درصد کسانی‬ ‫که برای اخذ تس��هیالت کرونا ثبت نام کرده بودند‪ ،‬موفق به دریافت این تس��هیالت‬ ‫شدند‪ .‬قاسم نوده فراهانی با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا در کسب وکار و تجارت‬ ‫دنیا و ایران اثرگذار بوده‪ ،‬افزود‪ :‬تعداد زیادی از واحدهای صنفی کشور تعطیل شده اند‬ ‫که از جمله انها می توان به تاالرهای پذیرایی اش��اره کرد که کامال تعطیل هس��تند‪.‬‬ ‫از طرفی وعده هایی داده ش��ده که بانک مرکزی و س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی باید انها را عملیاتی کنند‪ .‬اجرای وعده های‬ ‫مزبور مش��روط بر ان بوده که کارمندان و نیروهای ش��اغل‬ ‫اخراج نش��وند و بیمه بیکاری هم به مش��موالن تعلق پیدا‬ ‫کند‪ .‬عالوه بر این مقرر شده بود تسهیالت کم بهره پرداخت‬ ‫ش��ود اما درصد بسیار کمی از وعده های موردنظر عملیاتی‬ ‫حسین طاهرمحمدی ش��ده که پاسخگو نبوده اس��ت‪ .‬رئیس اتاق اصناف تهران با‬ ‫تاکید بر اینکه اصناف یک س��وم جمعیت کش��ور را تشکیل می دهند و ‪ ۱۷.۵‬درصد‬ ‫مالیات کشور را می پردازند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی مالیات‬ ‫سال ‪ ۹۲‬برخی اصناف را مطالبه می کند‪ ،‬در حالی که االن زمان مطالبه این مالیات‬ ‫نیس��ت‪ .‬در س��ال جهش تولید حداقل خواسته اصناف این است که در زمینه تامین‬ ‫مواد اولیه تولید و حمایت از تولید کنندگان یک سری اقدامات انجام شود‪ ،‬در حالی که‬ ‫هم اکنون مشکالتی در حوزه مواد اولیه وجود دارد‪ .‬دبیر اتاق اصناف ایران هم به نکته‬ ‫دیگری برای نحوه حمایت دولت و پرداخت تسهیالت اشاره کرد و معتقد است درصد‬ ‫اس��یب دیدگی اصناف مختلف از ش��یوع کرونا متفاوت است و پرداخت تسهیالت و‬ ‫نحوه حمایت از انها نیز باید براساس درصد اسیب باشد‪ .‬حسین طاهرمحمدی درباره‬ ‫پیش��نهاد کاهش مالیات واحدهای صنفی اسیب دیده نیز گفت‪ :‬براساس ماده ‪۱۶۵‬‬ ‫قانون مالیات های مس��تقیم تمام یا بخشی از بدهی مالیاتی کسر یا تقسیط می شود‬ ‫که الزم اس��ت اصناف از این امتیاز قانونی اگاه ش��وند و از س��وی دیگر امکان عملی‬ ‫برای رسیدگی سریع‪ ،‬کم هزینه و بدون تبعیض برای مودیان مالیاتی فراهم شود‪.‬‬ ‫و قاعدتا باید مورد حمایت دولت قرار می گرفت‪،‬‬ ‫تا به حال کمک قابل توجهی در این زمینه انجام‬ ‫نش��ده و همکاران ما همچنان با مشکالت مالی‬ ‫فراوان روزگار می گذرانند و با این وضعیت ممکن‬ ‫است تعداد زیادی از فعاالن این صنف مجبور به‬ ‫تعطیل کردن دائم واحدهای خود ش��وند‪ .‬وی با‬ ‫اعالم این مطلب که از اغاز امسال تا امروز حدود‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد فعاالن حوزه رستوران داری با باطل کردن‬ ‫مجوز کس��ب وکار خود‪ ،‬برای همیش��ه از این حوزه خارج‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬در این باره خاطرنش��ان کرد‪ :‬م��ا در این مدت با‬ ‫افزای��ش هزینه ه��ا‪ ،‬حق بیمه‪ ،‬مالیات‪ ،‬اج��اره ملک و‪ ...‬نیز‬ ‫مواجه بوده ایم و افزایش اجاره ها باعث می ش��ود ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫فع��االن ای��ن حوزه که از ملک اجاره ای برای کار اس��تفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬س��ختی های بیشتری را برای ادامه فعالیت خود‬ ‫متحمل شوند و احتمال برنگشتن بسیاری از فعاالن حوزه‬ ‫اصن��اف به چرخه کس��ب وکار زی��اد اس��ت‪ .‬وی در پایان‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬در هر حال و باوجود وعده های عملی نش��ده‬ ‫دست اندرکاران برای حمایت از اصناف اسیب دیده از کرونا‪،‬‬ ‫فع��االن حوزه اصناف برای حفظ س�لامت مردم‪ ،‬همچنان‬ ‫تابع پروتکل های بهداشتی هستند و سعی می کنند باوجود‬ ‫تمام این مشکالت‪ ،‬خود را در چرخه اقتصادی کشور حفظ‬ ‫کنند اما با طوالنی شدن این تعطیلی ها و محدودیت ها نیاز‬ ‫به حمایت های نهادهای باالدستی بیش از پیش در اصناف‬ ‫مختلف احساس خواهد شد که نیاز به توجه مسئوالن دارد‪.‬‬ ‫از کدام طرف می افتیم؟!‬ ‫بدون ش��ک در ش��یوع ویروس کرونا در تمام کشورها‪ ،‬سالمت و‬ ‫اقتصاد دو کفه ترازویی هستند که باید به طور همزمان به هر دوی‬ ‫انه��ا پرداخت و نمی ت��وان یکی را فدای دیگری کرد‪ ،‬زیرا با از بین‬ ‫رفتن یا کنترل این ویروس‪ ،‬کس��ب وکارها باید روال عادی خود را‬ ‫در پیش بگیرند و این موضوع در صورتی به ش��کل درس��ت انجام‬ ‫می ش��ود که تا ان روز کس��ب وکاری برای حرکت چرخ دنده های‬ ‫اقتصاد کش��ورها باقی مانده باشد‪ .‬اینکه بنگاه های اقتصادی بدون‬ ‫توجه به شرایط بحرانی و فوق العاده حاکم بر کشور‪ ،‬به کسب وکار‬ ‫خ��ود ادامه دهند و ش��تاب دهنده ای در انتق��ال ویروس در جامعه‬ ‫باشند‪ ،‬نمی تواند قابل قبول باشد اما اینکه بازار کسب وکار و اصناف‬ ‫کش��ور در کنار متولیان حوزه سالمت با تمام توان مسئولیت های‬ ‫خود را پیگیری کنند و برای شکس��تن زنجیره انتقال کس��ب وکار‬ ‫خود را تعطیل کنند اما نهادهای باالدستی از حمایت های متداول‬ ‫و مرس��وم این دوره غافل باش��ند نیز نمی تواند پذیرفتنی باش��د‪،‬‬ ‫زی��را عبور از این دوران همه گیری اگر با موفقیت انجام ش��ود هم‬ ‫ویرانه هایی از کس��ب وکار به جا خواهد گذاش��ت که اگر اسیب ان‬ ‫برای کش��ور بیش از کرونا نباش��د‪ ،‬کمتر از ان هم نیست؛ بنابراین‬ ‫حمایت از کسب وکارها باید با دقت بیشتری بررسی شود و صورت‬ ‫گیرد تا از هیچ یک از دو سوی این بام که یک سو بحران سالمت و‬ ‫دیگری بحران اقتصادی در حوزه کسب وکار است‪ ،‬نیفتیم‪ .‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 10‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1644‬‬ ‫پیاپی ‪2962‬‬ ‫صنعت گردشگری‬ ‫واکنش ایرالین ها به پذیرش مسافر با ‪۶۰‬درصد ظرفیت‬ ‫بلیت های ارزان مسدود شد!‬ ‫ح��دود ‪ ۳‬هفته پیش انجم��ن ش��رکت های هواپیمایی از‬ ‫نرخ ه��ای جدید هواپیما که در ان متوس��ط افزایش قیمت ها‬ ‫به ‪ ۸۰‬درصد می رس��ید‪ ،‬رونمایی کرد‪ .‬دلیل افزایش ناگهانی‬ ‫قیمت ها هم مصوبه س��تاد مبارزه با کرونا برای انجام پروازها با‬ ‫‪ ۶۰‬درصد ظرفیت و همچنین نرخ دالراعالم شد‪ .‬در واکنش به‬ ‫این اقدام‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی چند روز بعد از ابطال نرخنامه‬ ‫جدید ش��رکت های هواپپمایی خب��ر داد و گفت‪ :‬افزایش نرخ‬ ‫اعالم شده از سوی انجمن شرکت های هواپیمایی معتبر نیست‬ ‫ن اعمال ش��ود‪ ،‬لغو‬ ‫و قیمت ه��ای جدی��د که قرار بود از اول ابا ‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬از فردای همان روز جلسات‬ ‫شرکت های هواپیمایی با ریاست سازمان هواپیمایی اغاز و قرار‬ ‫ش��د تا اول ابان بلیت هواپیما با قیمت نرخنامه شهریور سال‬ ‫گذشته به فروش برسد و در نهایت نتیجه جلسات هم اندیشی‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با مدیران عامل شرکت های حمل ونقل‬ ‫هوایی منجر به یک مصوبه ش��د‪ .‬شرکت های هواپیمایی ملزم‬ ‫شدند مصوبات ستاد مقابله با کرونا درباره رعایت پروتکل های‬ ‫بهداش��تی را به طور دقیق رعایت کرده و از اول ابان‪ ،‬با حداکثر‬ ‫‪ ۶۰‬درص��د ظرفیت صندلی ها اق��دام به فروش بلیت کنند‪ .‬در‬ ‫ادام��ه وزی��ر راه و شهرس��ازی با تاکید بر ض��رورت حمایت از‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی گفت‪ :‬براساس مصوبات ستاد مقابله‬ ‫با کرونا ش��رکت های حمل ونقلی به خاطر اسیب هایی که در‬ ‫مدت اخیر دیده اند‪ ،‬بیش از ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت‬ ‫حمایتی در نظر گرفته ش��د ک��ه تاکنون حدود ‪ ۵۰‬درصد این‬ ‫مبلغ ازس��وی ایرالین ها دریافت شده است‪ .‬با وجود تمام این‬ ‫مخالفت ه��ا و اعتراض ها ام��ا مقصود اسعدی س��امانی‪ ،‬دبیر‬ ‫انجمن ش��رکت های هواپیمایی یاداوری کرد که طبق برنامه‬ ‫پنج ساله پنجم و ششم توسعه نرخ بلیت پروازهای داخلی ازاد‬ ‫ش��ده‪ ،‬یعنی شرکت های هواپیمایی براساس عرضه و تقاضا به‬ ‫ص��ورت رقابتی نرخ بلیت خ��ود را تعیین می کنند و به فروش‬ ‫می رس��انند‪ .‬اظهارات��ی که با مخالفت رئی��س انجمن صنفی‬ ‫دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مواجه شد و گفت‪:‬‬ ‫نرخنامه جدید شرکت های هواپیمایی هزینه سفرهای هوایی‬ ‫را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹خالف قانون ازادسازی نرخ‬ ‫حرم��ت اهلل رفیعی‪ ،‬تعیین کف نرخ ب��رای بلیت پرواز و ازاد‬ ‫گذاش��تن س��قف نرخ را خالف قانون ازادس��ازی نرخ و اصل‬ ‫عرضه و تقاضا دانس��ت و به ایس��نا گفت‪ :‬وزیر راه به صراحت‬ ‫ب��ا این نرخنامه مخالفت کرده‪ ،‬ضمن اینکه قانون مطابق اصل‬ ‫ازادس��ازی نرخ این اجازه را به انجمن شرکت های هواپیمایی‬ ‫نمی ده��د که برای پروازها ن��رخ تعیین کنند‪ ،‬بلکه همان طور‬ ‫که در قانون هم به صراحت اش��اره ش��ده عرض��ه و تقاضا باید‬ ‫تعیین کننده نرخ بلیت پرواز باش��د‪ .‬حاال پس از اعالم رسمی‬ ‫نتایج جلسات و الزام شرکت های هواپیمایی به پذیرش مسافر‬ ‫ب��ا ‪ ۶۰‬درصد ظرفیت به دلیل رعایت پروتکل های بهداش��تی‬ ‫گفته می ش��ود ش��رکت های هواپیمایی بلیت ه��ای ارزان را‬ ‫مسدود کرده اند! رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر‬ ‫استان تهران در گفت وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب گفته‬ ‫که ش��رکت های هواپیمایی کالس های گران پروازی را برای‬ ‫فروش باز و دسترسی به صندلی های ارزان را مسدود کرده اند‬ ‫و مسافر مجبور اس��ت بلیت گران را بخرد‪ .‬به گفته رفیعی شاد‬ ‫پروازها کالس های قیمتی متفاوتی با نرخ های مختلف دارند‪،‬‬ ‫درحال حاضر کالس های قیمتی گران برای فروش باز ش��ده و‬ ‫کالس های قیمتی ارزان را بس��ته اند و مردم مجبورند صندلی‬ ‫گ��ران را بخرن��د‪ .‬این کار را معموال در فصل ش��لوغی س��فر و‬ ‫تقاضای زیاد انجام می دهند‪ ،‬نه حاال که تقاضا برای س��فر کم‬ ‫است و فصل س��فر نیست‪ .‬او همچنین از کاهش شدید تقاضا‬ ‫برای س��فرهای هوایی در چند ماه گذش��ته خب��ر داد و افزود‪:‬‬ ‫تعداد پروازها کم ش��ده و از سویی تعداد تقاضا برای سفرهای‬ ‫هوایی نیز کاهش یافته اس��ت‪ .‬رفیعی شاد در ادامه اظهارکرد‪:‬‬ ‫درست اس��ت که شرکت های هواپیمایی هزینه های تحمیلی‬ ‫دارند اما خس��ارت انها را دولت باید جبران کند نه اینکه دست‬ ‫در جیب مردم کنند؛ پس نقش حمایتی دولت چه می ش��ود؟‬ ‫این روش درستی نیست که هر بار مشکلی پیش می اید‪ ،‬جیب‬ ‫م��ردم را هدف بگیریم‪ .‬دولت باید در ش��رایط موجود یارانه و‬ ‫حمایت هایی را اختصاص دهد تا از این وضعیت خارج ش��ویم‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر س��فر استان تهران با‬ ‫اش��اره به تک روی هایی که در بخش سفر می شود‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫با اینکه گردشگری صنعتی چندوجهی است و ذی نفعان باید‬ ‫منافع مش��ترک را درنظر بگیرند اما در زمینه سفرهای هوایی‬ ‫ش��اهد تک روی هس��تیم‪ .‬باید کمیسیونی تش��کیل شود تا‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گروه گردشگری‬ ‫صنعت‬ ‫گردشگری‬ ‫در دوران‬ ‫کرونا‬ ‫قربانعلی تنگ شیر‬ ‫مدرس دانشگاه‬ ‫طرفین به اجماع و راه حل برسند‪.‬‬ ‫‹ ‹سایه سنگین دالر بر صنعت حمل ونقل هوایی‬ ‫در همی��ن ح��ال‪ ،‬مقصود اسعدی س��امانی‪ ،‬دبی��ر انجمن‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی با اش��اره به اهمیت نرخ ارز در تعیین‬ ‫نرخ بلی��ت هواپیما به پایگاه خبری تحلیلی ایراس��ین گفت‪:‬‬ ‫صنعت حمل ونقل هوایی در سراسر جهان هزینه های دالری‬ ‫باالیی دارد که از هزینه های فرودگاهی گرفته تا تامین قطعات‬ ‫گس��ترده شده؛ بنابراین به طور قطع نرخ دالر تاثیر مستقیمی‬ ‫در نرخ بلیت هواپیما دارد و نمی توان این ارتباط را انکار کرد‪.‬‬ ‫اسعدی س��امانی در ادامه افزود‪ :‬امروز شیوع کرونا و کاهش‬ ‫تعداد تقاضای س��فر اث��رات باالیی در هزینه ه��ای ایرالین ها‬ ‫داشته به صورتی که بسیاری از ایرالین های معتبر بین المللی‬ ‫با مشکالتی مواجه ش��ده اند‪ ،‬چون هواپیما هرساعت که روی‬ ‫زمین باش��د یا اینکه با ظرفیت کمتری از توان خود پرواز کند‬ ‫به زیان ش��رکت است‪ .‬دبیرانجمن ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬تامین قطعات برای ایرالین ه��ا ‪ ۶۰‬درصد هزینه‬ ‫ارزی به دنبال دارد و موضوع تامین قطعات یکی از اصلی ترین‬ ‫هزینه ه��ای برای ایرالین هاس��ت‪ .‬به همین دلی��ل‪ ،‬هرگونه‬ ‫نوس��ان در نرخ ارز می تواند منجر به افزایش نرخ بلیت هواپیما‬ ‫باشد‪ ،‬به ویژه اکنون که کارشکنی های امریکا خرید قطعات را‬ ‫گران تر کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دور باطل مشکالت اغاز می شود‬ ‫در همی��ن ح��ال‪ ،‬فری��ده بهجتی یک��ی از فع��االن عرصه‬ ‫گردش��گری در این زمینه گفت‪ :‬گرانی بلی��ت هواپیما امری‬ ‫اس��ت که تقریبا دو س��ال پیش به بهانه افزایش نرخ ارز مطرح‬ ‫شده بود و ان زمان هم شاهد اظهارنظرهای بسیاری بودم و در‬ ‫نهایت موضوع تعیین نرخ براساس زمان و خدمات تایید شد‪.‬‬ ‫بهجتی تاکیدکرد‪ :‬با اجرای شناورسازی نرخ بلیت هواپیما‬ ‫در اواسط دهه ‪ ۹۰‬خورشیدی دیدیم که در صنعت حمل ونقل‬ ‫هوایی ایران اثرگذاری باالیی داشت و ریزش مسافران را تجربه‬ ‫کردی��م که اکن��ون هم با کف قیمتی ه��ر دقیقه حدود ‪۴‬هزار‬ ‫توم��ان برای این صنع��ت می تواند دورباطلی از مش��کالت را‬ ‫اغ��از کن��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ایرالین های ای��ران به دلیل اینکه‬ ‫از نظر امکانات و تعداد هواپیما و کارکنان یکس��ان نیس��تند و‬ ‫هزینه های متفاوتی دارند؛ بنابراین نوش��تن یک نسخه واحد‬ ‫ب��رای همه می توان��د مش��کالت را افزایش ده��د و مدیریت‬ ‫هزینه ها برای ایرالین های کوچک تر که عمدتا دریافت کننده‬ ‫خدم��ات از ایرالین های بزرگ تر هس��تند را غیرممکن کند‪.‬‬ ‫به گفته بهجتی نکته ای ک��ه مدیریت هزینه های ایرالین های‬ ‫ایرانی را با مشکل مواجه کرده‪ ،‬مربوط به ناوگان غیراقتصادی‬ ‫بس��یار بزرگ در ایرالین هاست‪ ،‬به این دلیل که اغلب پرنده ها‬ ‫در ده��ه س��وم و چهارم تج��اری خود ق��رار دارن��د و همین‬ ‫فرس��ودگی باعث افزای��ش هزین ه نگه��داری و تعمیراتی انها‬ ‫شده که امروز بخش از مش��کل اقتصادی ایرالین هاست‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬البته موضوع کهنس��ال بودن ناوگان در هزینه ها‬ ‫تنها تعیین کننده نیس��ت‪ ،‬بلکه برخی از هواپیماها حتی جزو‬ ‫هواپیماه��ای نوین هس��تند اما به دلیل هزین��ه نگهداری باال‬ ‫از س��وی ایرالین های مختلف کنار گذاشته ش��ده اند که این‬ ‫موض��وع در ایران به دلیل تحریم ه��ای یکجانبه امریکا تقریبا‬ ‫غیرممکن است‪ ،‬چون انتخابی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫گفته می ش��ود تصمیم بر افزایش نرخ بلیت پروازها نتیجه‬ ‫ت هواپیمایی با‬ ‫تواف��ق داخلی یا به عبارتی پنهانی چند ش��رک ‬ ‫یکدیگ��ر بود که ب��ا ورود مجلس و دولت منتفی ش��د‪ .‬حاال با‬ ‫الزام دولت برای پذیرش مس��افر با ‪ ۶۰‬درصد ظرفیت از سوی‬ ‫ایرالین ها خبرهایی هم مبنی بر مس��دود ک��ردن بلیت ها به‬ ‫گوش می رس��د‪ .‬در این بین‪ ،‬واقعیت انکارناپذیر تاثیر کرونا بر‬ ‫اقتصاد ایرالین ها مانند سایر بخش های اقتصاد جهان و ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬اما انچه به نظر می رسد این داستان اینجا تمام نشده و‬ ‫سردرازی خواهد داشت‪.‬‬ ‫حرمت اهلل رفیعی‬ ‫مقصود اسعدی سامانی‬ ‫تعداد گردشگران ورودی خارجی سال گذشته‬ ‫‪ ۸‬میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر براورد ش��د‪ .‬برهمین‬ ‫اس��اس‪ ،‬س��ازمان جهانی گردش��گری با توجه به‬ ‫این امار ایران را از لحاظ س��رعت رش��د در بخش‬ ‫گردشگری در مقام سوم جهان قرار داد‪.‬‬ ‫ام��ا روند زیاد ادامه نداش��ت و با ش��یوع کرونا‬ ‫ش��اهد اف��ت قابل توجهی در میزان گردش��گران‬ ‫ورودی بودیم‪ .‬درامد ناخالص ملی ایران در بخش‬ ‫گردش��گری در سال گذشته میالدی ‪ ۱۱‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هزار دالر براورد ش��د که رقم بسیار خوبی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ای��ران دارای ظرفیت ه��ای بس��یار باالی��ی در‬ ‫زمین��ه گردش��گری بوده به طوری ک��ه در حوزه‬ ‫میراث فرهنگ��ی در جای��گاه نه��م و در بخ��ش‬ ‫گردشگری طبیعی نیز در جایگاه دهم جهان قرار‬ ‫داری��م‪ .‬چنانچه این بخ��ش در صدر حمایت های‬ ‫دولت ها قرار گیرد در زمان کوتاهی به نخس��تین‬ ‫ش��اخص درام��دزای اقتصاد تبدیل خواهدش��د‪.‬‬ ‫داشتن ‪ ۱۰۰‬س��ایت تاریخی شناخته شده و ‪۳۲‬‬ ‫ه��زار اثر ثبت ملی و ‪ ۲۴‬ه��زار اثر ثبت جهانی از‬ ‫جمله ظرفیت های گردشگر پذیری ایران به شمار‬ ‫می رود که برای نگهداری هر اثر ثبت جهانی فقط‬ ‫‪ ۵‬میلیون تومان بودجه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر ب��ا توجه ب��ه کمب��ود منابع‬ ‫دولتی می ت��وان از ظرفیت های بخش خصوصی‬ ‫نی��ز در ای��ن عرصه بهره برد‪ .‬چنانچ��ه به فعاالن‬ ‫بخش خصوص��ی حوزه گردش��گری ب��رای ایجاد‬ ‫هتل و مناط��ق بومگردی اعالم امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫با این همه نمی توان از اسیب واردشده به صنعت‬ ‫گردش��گری در دوران کرونا گذش��ت‪ .‬در شرایط‬ ‫فعلی و روزگار کرونا زده که معلوم نیس��ت تا چه‬ ‫زمانی ادامه دارد برای حفظ این بخش اقتصاد باید‬ ‫سفرهای خارج از قاعده می توان با حذف سفرهای‬ ‫خ��ارج از قاع��ده‪ ،‬تورهای مجاز گردش��گری را با‬ ‫رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار کرد‪.‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 10‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1644‬‬ ‫پیاپی ‪2962‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بهسازی بلوار مپنا‬ ‫در دستور کار‬ ‫ش��هردار فردیس گفت‪ :‬عملیات اجرایی و‬ ‫تکمیل هرچه س��ریع تر پروژه های بهس��ازی‬ ‫الی��ن جنوبی بل��وار مپن��ا و اح��داث جاده‬ ‫کش��تارگاه در دس��تور کار مدیریت ش��هری‬ ‫فردیس قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اس��تان البرز مصطفی‬ ‫س��عیدی در حاش��یه بازدید از روند عملیات‬ ‫اجرای��ی پروژه ه��ای عمران��ی بلوارهای مپنا‬ ‫و کش��تارگاه ‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬بل��وار مپنا یکی از‬ ‫مهم ترین راه های مواصالتی ش��هر فردیس با‬ ‫ش��هرهای اقماری اس��تان تهران و متصل به‬ ‫بلوار کشتارگاه است‪.‬‬ ‫به گفته ش��هردار فردیس‪ ،‬جدول گذاری و‬ ‫قس��متی از عملیات زیرس��ازی بل��وار مپنا با‬ ‫اعتباری افزون ب��ر ‪ ۲۰‬میلیارد ریال به عنوان‬ ‫فاز نخست در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مطاب��ق ط��رح تفصیل��ی‬ ‫«اکس محور» بلوار کش��تارگاه مرز مشترک‬ ‫اس��تان های البرز و تهران بوده که در فاز اول‬ ‫عملیات اجرایی ان‪ ،‬جدول گذاری‪ ،‬زیرسازی‬ ‫و پخش اسفالت به طول ‪ ۷۵۰‬متر حد فاصل‬ ‫جاده شهریار تا بلوار مپنا با اعتباری افزون بر‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد ریال انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫بهینه سازی موتورخانه‬ ‫واحد های مسکونی و‬ ‫تجاری یزد‬ ‫همزمان با ابالغ ش��رکت مل��ی گاز ایران‪،‬‬ ‫در راستای تحقق مسئولیت های اجتماعی و‬ ‫ب��ا هدف مصرف بهینه س��وخت گاز طبیعی‪،‬‬ ‫اج��رای ط��رح ملی اص�لاح و بهینه س��ازی‬ ‫موتورخانه واحد های مس��کونی و تجاری در‬ ‫استان یزد کلید خورد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اس��تان یزد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت گاز اس��تان یزد گفت‪ :‬اجرای کامل‬ ‫این طرح عالوه بر کاهش میزان االینده های‬ ‫زیس��ت محیطی و حفظ هوای پاک در سطح‬ ‫اس��تان‪ ،‬کاهش هزینه گازبهای مش��ترکان و‬ ‫صرفه جوی��ی در مص��رف گاز بخش خانگی‪-‬‬ ‫تجاری را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫این امر می تواند ما را در تحقق شعار «گاز‬ ‫ب��رای همه نس��ل ها» یاری کند ت��ا عالوه بر‬ ‫چرخش چرخ اقتصاد کش��ور‪ ،‬ایندگان نیز از‬ ‫این نعمت خدادادی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫علی اکبر میدانش��اهی با اش��اره به رایگان‬ ‫ب��ودن ط��رح یادش��ده ت��ا س��قف ابالغ��ی‬ ‫برای مش��ترکان مش��مول اف��زود‪ :‬اصالح و‬ ‫بهینه س��ازی موتورخانه ها برای ش��رکت گاز‬ ‫اس��تان یزد هزینه باالیی به دنبال دارد اما با‬ ‫در نظ��ر گرفتن صرفه جویی حاصل از اجرای‬ ‫کام��ل ط��رح‪ ،‬افزایش راندمان تاسیس��ات و‬ ‫توزیع منطقی و مصرف درس��ت گاز در سایر‬ ‫بخش ها را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫پلمب ‪ ۲۵۳۵‬واحد‬ ‫صنفی در مازندران‬ ‫از ابتدای ش��یوع کرونا در استان مازندران‬ ‫‪ ۲۵۳۵‬واحد صنفی متخلف پلمب ش��ده اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اس��تان مازن��دران‪،‬‬ ‫حس��ینقلی قوانل��و‪ ،‬رئیس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت مازندران ب��ا اعالم این خبر‬ ‫گف��ت‪ :‬یک��ی از مواردی که بای��د همگان در‬ ‫راستای اجرای ان اهتمام ویژه داشته باشیم‬ ‫رعایت پروتکل های است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬به همین جه��ت طرح نظارت بر‬ ‫واحدهای صنفی به منظور رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی را از زمان شیوع کرونا در مازندران‬ ‫اجرا کرده ایم‪.‬‬ ‫در ای��ن ط��رح‪ ،‬تاکن��ون ‪ ۱۸۴۲۸۰‬واحد‬ ‫صنفی مورد بازرس��ی ق��رار گرفته که منجر‬ ‫به تذک��ر ‪ ۳۷۸۳۹‬واحد و پلمب‪ ۲۵۳۵‬واحد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫قوانلو با اش��اره ب��ه اینکه رعای��ت نکردن‬ ‫مسائل بهداشتی از سوی متصدیان واحدهای‬ ‫صنفی به هیچ عنوان پذیرفته نیس��ت‪ ،‬اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��ا هماهنگی ه��ای انجام ش��ده مقرر‬ ‫ش��د اتحادیه ه��ای صنفی نس��بت به نظارت‬ ‫و بازرس��ی از واحدهای صنفی زیر پوش��ش‬ ‫خ��ود اق��دام و ب��ا متخلفان برخ��ورد قانونی‬ ‫داشته باشند‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت مازن��دران در پای��ان ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه با روس��ای اتحادیه هایی که نس��بت به‬ ‫ای��ن امر کوتاهی کنند براس��اس قانون نظام‬ ‫صنفی و همچنین مصوبه ستاد کرونا برخورد‬ ‫قانونی خواهد ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شهروندان‬ ‫عزیز مازندرانی در صورت مش��اهده هرگونه‬ ‫عدم رعایت مس��ائل بهداش��تی در واحدهای‬ ‫صنفی مراتب را به تلفن ‪ ۱۲۴‬اعالم کنند‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫حمایت از‬ ‫شرکت های فناور‬ ‫پارک علم‬ ‫و فناوری یزد‬ ‫محمدمه��دی لطف��ی‪ ،‬رئیس پارک عل��م و فناوری ی��زد در بازدید از‬ ‫کارخانه شیش��ه اردکان‪ ،‬ضمن تشریح خدمات پارک علم و فناوری یزد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درصددیم در قالب بازدیدهای صنعتی‪ ،‬ضمن معرفی توانمندی های‬ ‫پارک‪ ،‬همرسانی خدمات شرکت های مستقر در پارک را با صنعت استان‬ ‫به انجام برسانیم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اس��تان یزد‪ ،‬وی با قدردانی بخاطر ایجاد این واحد‬ ‫صنعتی بزرگ در اس��تان یزد و در منطقه خاورمیانه‪ ،‬ابراز امیدواری کرد‬ ‫بتوان در حوزه تحقیق و توس��عه از پش��توانه های شرکت های مستقر در‬ ‫پارک استفاده و به توسعه روزافزون کارخانه شیشه اردکان کمک کرد‪.‬‬ ‫لطف��ی با بیان اینکه بخ��ش صنعت می تواند ب��ا حمایت از بخش های‬ ‫نواور و فناور‪ ،‬زمینه توس��عه شرکت های مس��تقر در پارک را مهیا کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬می توان با قراردادن ظرفیت هایی مانند واحد پایلوت‪ ،‬اجازه ازمون‬ ‫ایده ه��ای ج��ذاب را داده و از خروجی این ازمایش ها در مقیاس صنعتی‬ ‫بهره برد‪ .‬شرکت شیشه اردکان یزد یا به طور اختصار(‪ )AFGC‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬افتتاح و همزمان با گش��ایش موفق ش��د محص��والت خود را که‬ ‫شیش��ه های فلوت ساختمانی و صنعتی را به ‪ ۵‬کش��ور هند‪ ،‬افغانستان‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬عراق و عمان صادر کند‪ .‬این ش��رکت پس از گذش��ت دو س��ال‬ ‫توس��عه صادرات محصوالت متنوع خود را تا ‪ ۴۶‬کش��ور در ‪ ۳‬قاره اسیا‪،‬‬ ‫اروپا و افریقا افزایش داد‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬این شرکت ‪ ۱۲‬محصول از جمله‬ ‫شیش��ه های لمینیت‪ ،‬سکوریت‪ ،‬ساتینا (اسیدش��ور)‪ ،‬نمارنگ‪ ،‬دکوراتیو‪،‬‬ ‫ضدگلوله و‪ ...‬و بلوک سبک را تولید می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس خبرداد‬ ‫انعقاد‪۱۴۳‬قرارداد سرمایه گذاری در شهرک صنعتی روزبدان‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس با بیان‬ ‫اینک��ه در شهرس��تان فیروزاباد ش��هرک های صنعتی‬ ‫روزبدان‪ ،‬میمند و ناحیه صنعتی جایدشت ایجاد شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬واگ��ذاری زمین در ناحیه صنعتی جایدش��ت و‬ ‫ش��هرک صنعتی میمند با مش��وق های واگ��ذاری در‬ ‫مناطق کمتر توس��عه یافته انجام و متقاضیان تفقط ‪۱۰‬‬ ‫درصد از مبلغ حق انتفاع را به صورت نقدی و مابقی را‬ ‫در اقساط ‪ ۴‬ساله پرداخت می کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از استان فارس احد فتوحی افزود‪:‬‬ ‫در ش��هرک صنعتی فیروزاباد که در شمار شهرک های‬ ‫تقاضامحور اس��تان اس��ت اما واگذاری از طریق فرایند‬ ‫مزایده برگزار می ش��ود که مشوق هایی مانند پرداخت‬ ‫‪۲۰‬درص��د از حق انتف��اع به ص��ورت نقدی با اقس��اط‬ ‫‪۳۶‬ماهه اعمال می شود‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬تاکنون ‪ ۱۴۳‬قرارداد س��رمایه گذاری‬ ‫در ش��هرک صنعتی روزب��دان منعق��د و در قالب این‬ ‫قراردادها ‪۲۹‬هکتار زمین به متقاضیان واگذار شده که‬ ‫‪ ۳۵‬واح��د تولیدی و صنعتی باعث اش��تغال ‪ ۴۰۰‬نفر‬ ‫در مرحل��ه تولید و بهره ب��رداری و مابقی نیز در مرحله‬ ‫ساخت وساز قرار دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی فارس افزود‪:‬‬ ‫ب��ه علت واگذار ش��دن بخ��ش زیادی از این ش��هرک‬ ‫کاهش ‪ ۲۳‬درصدی تلفات حوادث رانندگی‬ ‫به�روز راعی‪ -‬مدی��رکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اس��تان‬ ‫اصفه��ان گف��ت‪ :‬تع��داد متوفیان ح��وادث رانندگ��ی در جاده های‬ ‫برون ش��هری اس��تان اصفهان در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال ‪ ۲۳‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نق��ل از روابط عموم��ی اداره کل راهداری و‬ ‫حمل ونق��ل جاده ای اس��تان اصفه��ان‪ ،‬مهدی خضری در نشس��ت‬ ‫هم اندیش��ی ایمنی که با حضور مدیرکل دفتر امار‪ ،‬ایمنی و ترافیک‬ ‫س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‪ ،‬رئی��س پلیس راه فرمانده‬ ‫انتظامی استان اصفهان‪ ،‬جمعی از فرماندهان پلیس راه شهرستان ها‬ ‫و تعدادی از تشکل های صنفی حمل ونقل استان اصفهان برگزار شد‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬اهمیت موضوع ایمنی حمل ونقل بر هیچ کس پوش��یده‬ ‫نیس��ت اما موقعیت ویژه جغرافیایی اس��تان‪ ،‬حجم باالی ترافیک و‬ ‫ط��ول راه ها‪ ،‬حجم باالی کاالی حمل ش��ده و تعداد مس��افرانی که‬ ‫س��االنه از استان اصفهان جابه جا می ش��وند‪ ،‬اهمیت این موضوع را‬ ‫در اس��تان اصفهان دوچندان کرده اس��ت‪ .‬وی رمز موفقیت استان‬ ‫اصفهان در اجرای موف��ق طرح های ارتقای ایمنی راه ها را همکاری‬ ‫بین بخش��ی و جلوگی��ری از اقدام��ات جزیره ای نهاد ها دانس��ت و‬ ‫اظهارکرد‪ :‬خوشبختانه با محوریت کمیسیون ایمنی استان اصفهان‬ ‫تصمیمات خوب در زمان های مناس��بی اتخاذ ش��د که در نهایت به‬ ‫کاهش تصادفات و تلفات حوادث رانندگی در استان اصفهان انجامید‪.‬‬ ‫س�یما زاه�دی‪ -‬نخس��تین جلس��ه کارگروه بررس��ی و‬ ‫رف��ع مش��کالت و موانع ص��ادرات فل��زات گرانبها ب��ا حضور‬ ‫نمایندگانی از اتاق بازرگانی اصفهان‪ ،‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬اداره کل اس��تاندارد‪ ،‬گمرک‪ ،‬انجمن تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان طال و انجمن صادرکنندگان اس��تان اصفهان‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬در این جلسه ضمن‬ ‫تاکید بر ضرورت پیگیری مس��ائل و مشکالت تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان طال عنوان ش��د‪ :‬استان اصفهان‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫اس��تان صادرکننده طال در س��ال های گذشته بوده و در سال‬ ‫‪ ۹۸‬تمام صادرات این استان ازسوی یک شرکت انجام شده که‬ ‫ان ش��رکت نیز دچار مشکالتی ش��ده و به دلیل محدود بودن‬ ‫صادرکنندگان این محصول‪ ،‬الزم اس��ت مس��ائل و مشکالت‬ ‫فعاالن این حوزه از طریق پیگیری اس��تانداری برطرف ش��ود‪.‬‬ ‫در این جلس��ه‪ ،‬مس��ائل مربوط به ورود موقت طال و محاسبه‬ ‫اون��س و نرخ طالی وارداتی و محاس��به مج��دد نرخ اونس و‬ ‫ط�لای صادراتی در زمان ص��ادرات‪ ،‬انتقال مالکیت‪ ،‬مس��ائل‬ ‫مرب��وط به تحریم ه��ای بین المللی و مدت زم��ان مجوز ورود‬ ‫و مس��ائل مربوط به اس��تاندارد؛ از جمله مشکالت فعاالن این‬ ‫حوزه عنوان ش��د که محاسبه مقدار طالی صادراتی و وارداتی‬ ‫ب��ه صورت وزنی از س��وی گم��رک‪ ،‬رفع تعه��د ارزی معادل‬ ‫ذوب اهن اصفهان از زیان انباشته خارج شد‬ ‫خضری نقش پلیس راه استان اصفهان در نیل به این هدف خطیر را‬ ‫پراهمیت برش��مرد و خاطرنشان کرد‪ :‬با برنامه ریزی براساس تحلیل‬ ‫داده های اطالعاتی توانستیم جایگاه استان را به طرز قابل توجهی در‬ ‫زمینه اقدامات موثر برای کاهش تصادفات جاده ای ارتقا دهیم‪ .‬وی‬ ‫به تش��ریح جایگاه استان اصفهان در زمینه حمل ونقل کاال و مسافر‬ ‫اش��اره و اضافه کرد‪ :‬اس��تان اصفهان در حمل ونقل کاال رتبه اول و‬ ‫در حوزه مس��افر رتبه سوم کش��ور را به خود اختصاص داده است‪،‬‬ ‫بنابراین باید بحث ایمنی به صورت ویژه رصد و پیگیری شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اس��تان اصفهان به نقش‬ ‫مرکز اطالع��ات مدیریت راه ها و حمل ونقل جاده ای در این مس��یر‬ ‫اش��اره و خاطرنش��ان کرد‪ :‬افزایش قابل توجه تجهیزات هوش��مند‬ ‫حمل ونق��ل منجر به موفقیت در اجرای طرح های مدیریت س��رعت‬ ‫در محورهای خاص و پرتردد استان شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اجرای طرح محور ایمن استان اصفهان با همکاری‬ ‫پلیس و سایر نهاد ها در اتوبان اصفهان‪-‬کاشان‪-‬قم گفت‪ :‬با فعالسازی‬ ‫تجهیزات حمل ونقل هوشمند در این محور تصادفات منجر به فوت‬ ‫و سرعت متوس��ط کاهش یافته است‪ .‬در پایان این جلسه از رئیس‬ ‫و جانش��ین پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان و جمعی از‬ ‫فرماندهان پاس��گاه های پلیس راه استان اصفهان به مناسبت هفته‬ ‫نیروی انتظامی تقدیر و تشکر شد‪.‬‬ ‫بررسی مشکالت تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال در اصفهان‬ ‫ارزش اف��زوده تولید و صادرات طال‪ ،‬رفع قوانین و بروکراس��ی‬ ‫ج��اری در زمینه ص��ادرات طال و به وی��ژه افزایش مدت زمان‬ ‫مجوزهای ورود موقت برای کاالهای تحریمی‪ ،‬بررسی مصوبه‬ ‫سازمان توس��عه تجارت در زمینه معرفی کارگاه های تولیدی‬ ‫صادرات مح��ور به س��ازمان مل��ی اس��تاندارد از طریق انجمن‬ ‫صادرکنندگان و تولیدکنندگان طال و جواهر اس��تان و صدور‬ ‫مجوزهای استاندارد با همکاری انجمن و تفویض اختیار برخی‬ ‫از وظایف نهاد ه��ای اجرایی متناظر به انجمن ها و تش��کل ها‬ ‫و برنامه ری��زی برای برگزاری ش��وروم های فصلی یا موقت در‬ ‫کش��ورهای هدف صادرات��ی‪ ،‬از راهکارهای پیش��نهادی برای‬ ‫کاهش مش��کالت فعاالن این بخش عنوان شد‪ .‬در این جلسه‬ ‫مقرر ش��د مصوبات جلس��ه برای تصویب و اج��را به کارگروه‬ ‫توسعه صادرات استان ارائه شود‪.‬‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬مراحل ط��رح توس��عه ان را در اولویت قرار‬ ‫داده ایم که امیدواریم با رفع موانعی نظیر راه دسترسی‬ ‫بتوانیم ایجاد طرح توسعه را عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنین به واگذاری زمین در ش��هرک صنعتی‬ ‫میمن��د فیروزاباد اش��اره کرد و گفت‪ :‬در این ش��هرک‬ ‫صنعتی نی��ز تاکن��ون ‪۲۹‬ق��رارداد س��رمایه گذاری با‬ ‫متقاضیان منعق��د و در قالب ای��ن قراردادها ‪ ۹‬هکتار‬ ‫زمین واگذار ش��ده اس��ت‪ .‬فتوحی افزود‪ :‬در ش��هرک‬ ‫صنعتی میمند نیز ‪ ۸‬واحد تولیدی با اش��تغال ‪ ۷۰‬نفر‬ ‫مشغول به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره به مزیت های نس��بی ناحیه‬ ‫صنعتی جایدشت نظیر برخورداری از اب مناسب‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این ناحیه صنعتی نیز دارای مشوق های سرمایه گذاری‬ ‫مناطق کمتر توسعه یافته است و به تازگی چند شرکت‬ ‫ب��زرگ به منظور س��رمایه گذاری در این ناحیه صنعتی‬ ‫وارد مذاکره ش��دند که امیدواریم با استقرار این صنایع‬ ‫ای��ن ناحی��ه صنعت��ی نیز ب��ه مرحله فعالی��ت و رونق‬ ‫برسد‪ .‬مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی فارس‬ ‫همچنین در جلسه با صنعتگران و اعضای هیات مدیره‬ ‫شرکت خدماتی این ش��هرک صنعتی بر تالش بیشتر‬ ‫ش��رکت خدماتی در راهبری امور این شهرک صنعتی‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫س�یمازاهدی‪ -‬جلس��ه ارزیابی عملکرد ‪ ۶‬ماهه ذوب‬ ‫اه��ن اصفهان با حضور مدیرعامل و دیگر مدیران ارش��د‬ ‫تاصیکو و مدیران ش��رکت ذوب اه��ن اصفهان به صورت‬ ‫ویدئو کنفرانس برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬در این جلس��ه‪ ،‬غالمرضا‬ ‫س��لیمانی‪ ،‬مدیرعامل صدر تامین گفت‪ :‬گزارش عملکرد‬ ‫ذوب اه��ن نش��ان دهنده برنامه ریزی‪ ،‬تعام��ل و فعالیت‬ ‫گس��ترده‪ ،‬دقت و ش��فافیت کارهای این شرکت و تعامل‬ ‫و پاسخگویی مناسب مسئوالن ان است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تولید و فروش ریل ملی و حذف زیان انباشته‬ ‫این شرکت در نیمه نخست امسال باوجود مشکالت تامین‬ ‫مواد اولیه و‪ ،...‬نمونه ای از دستاوردها و موفقیت های بزرگ‬ ‫ذوب اهن اس��ت که منجر به اعتباربخش��ی باالیی برای‬ ‫این ش��رکت اس��ت‪ .‬مدیرعامل صدر تامی��ن با قدردانی‬ ‫از مدیران و کارکنان این ش��رکت‪ ،‬افزایش تولید مصوب‬ ‫و تولی��دات محصوالت جدید با ارزش افزوده باال‪ ،‬صادرات‬ ‫خدمات فنی مهندسی و توسعه بازار صادرات ذوب اهن را‬ ‫خواستار شد‪ .‬در این جلسه همچنین منصور یزدی زاده‪،‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان ضمن تشکر از پیگیری ها و‬ ‫حمایت های هلدینگ صدر تامین‪ ،‬برنامه های ش��رکت در‬ ‫زمینه رش��د کمی و کیفی تولید‪ ،‬توسعه صادرات‪ ،‬تامین‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬تامین اب و برنامه راه اندازی کوره بلند شماره‬ ‫یک در اینده نزدیک را تشریح کرد‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬میزان ف��روش ذوب اهن اصفهان در ‪۶‬‬ ‫ماه نخست امسال با افزایش ‪ ۴۶‬درصدی نسبت به مدت‬ ‫مشابه در سال قبل به ‪ ۷۵۶۵۸‬میلیارد ریال‪ ،‬سود خالص‬ ‫این شرکت در این مدت با افزایش ‪ ۲۲‬درصدی به ‪۵۵۰۴‬‬ ‫میلیارد ریال و س��ود عملیاتی این ش��رکت با افزایش ‪۱۰‬‬ ‫درصدی به ‪ ۸۱۹۱‬میلیارد ریال رسید‪.‬‬ ‫در این جلس��ه‪ ،‬گزارش عملکرد ذوب اهن اصفهان در‬ ‫حوزه ه��ای تولید‪ ،‬خری��د‪ ،‬فروش و ص��ادرات‪ ،‬پروژه ها و‬ ‫طرح های توسعه‪ ،‬اهم موفقیت ها و دستاوردهای یک ساله‬ ‫و همچنی��ن مس��ائل نیروی انس��انی ان مط��رح و مورد‬ ‫تایی��د قرار گرفت‪ .‬ذوب اه��ن اصفهان در ‪ ۶‬ماهه منتهی‬ ‫به ش��هریور امسال برای هر س��هم ‪ ٨٩‬ریال سود محقق‬ ‫کرد‪ .‬این شرکت در مدت مشابه سال قبل ‪ ٧٣‬ریال سود‬ ‫برای هر س��هم شناس��ایی کرده بود‪ .‬علت اصلی افزایش‬ ‫‪ ٢٢‬درصدی س��ود در ‪ ۶‬ماه نخست س��ال ‪ ٩٩‬نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه قبل را می توان ناش��ی از رشد ‪ ۴۶‬درصدی‬ ‫درامدهای ان دانست‪.‬‬ ‫رونمایی از طرح فناوری ربات پرنده در توزیع برق یزد‬ ‫نماین��ده مردم یزد و اش��کذر در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی از ط��رح فن��اوری رب��ات پرن��ده و پایش‬ ‫شبکه های توزیع برق استان یزد رونمایی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اس��تان ی��زد‪ ،‬صالح جوکار در‬ ‫ایی��ن رونمایی از طرح فن��اوری ربات پرنده و پایش‬ ‫ش��بکه های توزیع برق با اش��اره به اینکه استان یزد‬ ‫از برنامه ششم توس��عه جلوتر است‪ ،‬افزود‪ :‬در حوزه‬ ‫توزیع برق خدمات بسیارمطلوب و فراتر از انتظار به شهروندان‬ ‫ارائه می ش��ود که نش��ان از تفکر مهندسی و توجه مدیران این‬ ‫بخش به نیاز مردمی است‪ .‬وی با ابراز نگرانی از اینکه در برخی‬ ‫مناطق ش��هرک های صنعتی ایجادشده انرژی برق تامین شده‬ ‫اما س��رمایه گذار وجود ندارد ترغیب سرمایه گذاران برای رونق‬ ‫بخشیدن به تولید را مهم خواند و افزود‪ :‬بهره گیری از ربات های‬ ‫پرند از جمله فناوری های مهم در حوزه نظامی اس��ت اما امروز‬ ‫متخصصان صنعت برق از این فناوری برای رفع اسیب دیدگی‬ ‫به ویژه در شرایط بحران می توانند بهره زیادی ببرند‪.‬‬ ‫این مس��ئول تثبیت جایگاه و حفظ رتبه های نخس��ت برق‬ ‫اس��تان یزد در کاهش خاموش��ی و تلفات ش��بکه را با اهمیت‬ ‫دانست و برخورداری ‪ ۹۹.۷‬روستاها از نعمت برق و تامین برق‬ ‫چاه های کش��اورزی برای رونق اش��تغال در این بخش را قابل‬ ‫تقدیر برشمرد‪.‬‬ ‫ارش نواب‪ ،‬مدیرعامل این شرکت نیز در سخنانی‬ ‫افزایش اثربخش��ی در هزینه ه��ا و راندمان نیروهای‬ ‫بهره ب��رداری را از اه��داف بهره گی��ری از ربات پرنده‬ ‫برش��مرد و گف��ت‪ :‬افزایش ت��اب اوری ش��بکه های‬ ‫توزیع‪ ،‬سرعت بخش��یدن به بازدیدها‪ ،‬انالیز دقیق تر‬ ‫ش��بکه های هوای��ی‪ ،‬نگاه هوش��مندانه ب��ه موضوع‬ ‫تعمیرات و نگهداری شبکه و استفاده ویژه در بحران ها از دیگر‬ ‫مزیت های بهره گیری از ربات پرنده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه وضعیت خاموش��ی های اس��تان و اهداف‬ ‫چشم انداز برای رساندن خاموشی استان به ‪ ۲۱‬دقیقه در سال‬ ‫‪ ،۱۴۰۴‬روی��ت خطاهای غیرقابل مش��اهده از روی زمین روی‬ ‫ایزوالتورهای شبکه و استفاده از پهپاد در مناطق صعب العبور‬ ‫را از مزیت ه��ای این طرح برش��مرد و گفت‪ :‬بازرس��ی حرارتی‬ ‫اتصاالت مقره ها‪ ،‬ترانسفورماتور و خطوط توزیع توسط دوربین‬ ‫ترموگرافی این ربات پرنده‪ ،‬تش��خیص اتصاالت سست و انالیز‬ ‫خطوط را اسان می کند‪.‬‬ ‫جوکار بعد از رونمایی و توشیح طرح استفاده از فناوری ربات‬ ‫پرنده به مرکز دیسپاچینگ و فوریت های برق رفت و از نزدیک‬ ‫با روند فعالیتی این بخش اشنا شد‪.‬‬ ‫توصیه پلیس فتا پیرامون «مومو»‬ ‫رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی بر استفاده دانش اموزان‬ ‫از ش��بکه شاد تاکید کرد و گفت‪ :‬افراد هر زمانی که اکانتی با‬ ‫عنوان چالش«مومو» در شبکه های اجتماعی مشاهده کردند‪،‬‬ ‫به ان پاسخ ندهند‪.‬‬ ‫سرهنگ علی محمدپور در گفت وگو با مهر با اشاره به رشد‬ ‫کاربران اس��تفاده کننده از فضای مجازی بیان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫ش��یوع کرونا‪ ،‬ورود به بستر شبکه های اجتماعی افرایش یافته‬ ‫ک��ه نیازمند توجه هر چه بیش��تر در راس��تای ایمن ماندن از‬ ‫تهدیدات پیش رو است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از والدین خواستاریم همان گونه که در فضای‬ ‫حقیقی فرزندان ش��ان را همراهی می کنند‪ ،‬در فضای مجازی‬ ‫شهروندان به چالش پاسخ ندهند‬ ‫ه��م همراهی ها پر رنگ باش��د‪ .‬رئیس پلیس فتای خراس��ان‬ ‫جنوب��ی اف��زود‪ :‬والدین بای��د در بازی های یاران��ه ای فرزند را‬ ‫همراهی کرده تا از شرایط نرم افزار مطلع شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬چالش مومو‪ ،‬تماس تصویری یا صوتی بوده که‬ ‫از واتس اپ با کاربران انجام می شود و نیازمند توجه ویژه ای از‬ ‫سوی شهروندان به ویژه والدین است‪ .‬سرهنگ محمدپور ادامه‬ ‫داد‪ :‬از ش��هروندان خواس��تاریم هر زمانی که اکانتی با عنوان‬ ‫مومو می اید‪ ،‬به ان پاسخ ندهند‪.‬‬ ‫چال��ش «موم��و» در حقیقت یک بازی مجازی دس��تکاری‬ ‫ش��ده که کودک را به خودزنی‪ ،‬ازار دیگران و حتی خودکشی‬ ‫ترغیب می کند‪ .‬در این چالش‪ ،‬پروفایلی در فیس بوک‪ ،‬یوتیوب‬ ‫یا واتس اپ ‪ -‬که بیشتر در ایران کاربرد دارد‪ -‬ظاهر می شود‪.‬‬ ‫این تصویر‪ ،‬عکس ترس��ناکی از زنی با چش��م های درشت و‬ ‫برامده‪ ،‬چهره ای وحشت اور و طرح خنده ای همچون «جوکر»‬ ‫است‪.‬‬ ‫حس��اب «مومو» به ط��ور ناگهانی روی فیلم��ی که کودک‬ ‫در حال تماش��ای ان در یوتیوب اس��ت ی��ا اینکه روی صفحه‬ ‫واتس اپ ظاهر می ش��ود یا انک��ه از طریق واتس اپ با کودک‬ ‫تماس می گیرد و از کودکان و نوجوانان می خواهد که ان را به‬ ‫تماس های واتس اپ خود اضافه کنند‪.‬‬ ‫کارب��ری ای��ن حس��اب ادعا می کن��د که «مومو» اس��ت و‬ ‫دس��تورهای پرخط��ری را ب��رای اج��را کردن به ک��ودکان یا‬ ‫نوجوان��ان قربانی ارائه می دهند و انها را تهدید می کند که اگر‬ ‫ای��ن اعمال را انجام ندهند به طور مثال‪ ،‬ش��ب با یک چاقو به‬ ‫سراغ انها می اید‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 10‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1644‬‬ ‫پیاپی ‪2962‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫افت صادرات فوالد‪ ،‬عجیب و سوال برانگیز‬ ‫‹ ‹صادرات فوالد‪ ۴۵ ،‬درصد افت داشت‬ ‫علی محمد زمانی از تولیدکنندگان محصوالت نهایی‬ ‫فوالدی در گفت وگو با‬ ‫تاکید کرد‪ :‬براس��اس امار‬ ‫منتشر شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‪،‬‬ ‫مجموع صادرات مقاطع طویل فوالدی در ‪ ۶‬ماه نخست‬ ‫س��ال جاری‪ ،‬در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته‪،‬‬ ‫کاهش ‪ ۴۵‬درصدی داشته است‪ .‬افت یادشده قابل توجه‬ ‫است و تامل در دالیل ان ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫زمان��ی عل��ت اصلی ای��ن اف��ت را محدودیت عرضه‬ ‫مواداولیه و فوالد خام در داخل کش��ور دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫قیمت گذاری اش��تباه این محصوالت در بورس کاال نیز‬ ‫مزید بر مش��کالت این بخش شده است‪ .‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫ن��رخ پایه ش��مش فوالد در ب��ورس کاال برمبنای قیمت‬ ‫فوب خلیج فارس تعیین می ش��ود‪ .‬این درحالی است که‬ ‫ب��رای فروش داخلی‪ ،‬هزینه حم��ل از در کارخانه نیز بر‬ ‫عهده خریدار است‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده محصوالت ف��والدی در ادامه تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬محدودی��ت عرض��ه و رعایت نش��دن کف عرضه‬ ‫مصوب باعث شده رقابت برای خرید مواداولیه در بورس‬ ‫کاال ب��دون توجه به اثار زیانبار ان بر قیمت تمام ش��ده‬ ‫به منظور جلوگیری از توق��ف واحدهای نوردی افزایش‬ ‫چشمگیری داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت پذیر نیستیم‬ ‫در همی��ن حال باید خاطرنش��ان کرد‪ :‬افزایش قیمت‬ ‫مواداولی��ه ک��ه عموما ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد بیش��تر از بهای‬ ‫جهانی ش��مش فوالد اس��ت ب��ه همراه کاه��ش میزان‬ ‫ت تمام شده‬ ‫تولید در واحدهای نوردی باعث ش��ده قیم ‬ ‫محصوالت صادراتی فاقد توجیه اقتصادی باش��د‪ .‬همین‬ ‫موضوع نیز زمینه کاهش چشمگیر صادرات محصوالت‬ ‫نهایی را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صبافوالد زاگرس در ادامه راه حل‬ ‫توجه به افت قابل توجه صادرات فوالد در س��ال جاری‪،‬‬ ‫چه بر س��ر بازارهای بین المللی این محصوالت می اید؟‬ ‫ایا به فرض بهبود ش��رایط‪ ،‬امکان جایگزینی مجدد این‬ ‫بازارها وجود دارد؟‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹خسارت ها ادامه دارد‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫چندی پیش انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اماری‬ ‫از صادرات این صنعت طی ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال جاری‬ ‫ارائه داد‪ .‬براس��اس این گزارش طی ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال‬ ‫جاری‪ ،‬مجموع تولید مقاط��ع طویل فوالدی (تیراهن‪،‬‬ ‫میلگرد‪ ،‬نبشی و ناودانی) در مقایسه با مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته‪ ۴۵ ،‬درصد کاهش یافته است‪ .‬در همین حال‪،‬‬ ‫مجموع صادرات مقاطع تخت فوالدی (ورق گرم‪ ،‬سرد و‬ ‫پوش��ش دار) در این بازه زمانی‪ ،‬افت ‪ ۶۰‬درصدی را ثبت‬ ‫کرده است؛ یعنی از صادرات کل محصوالت فوالدی در‬ ‫بازه زمانی مورد بررسی و در مقایسه با ‪ ۶‬ماه نخست سال‬ ‫گذش��ته‪ ۴۹ ،‬درصد کاس��ته شده است‪ .‬در همین حال‪،‬‬ ‫صادرات اهن اسفنجی نیز افت ‪ ۷۱‬درصدی را ثبت کرده‬ ‫است‪ .‬صادرات فوالد میانی نیز حدود ‪ ۱۹‬درصد کاهش‬ ‫داشته است و کمترین افت صادرات فوالد به بیلت و بوم‬ ‫ب��از می گردد‪ .‬فروش ‪ ۲‬محصول یادش��ده در بازه زمانی‬ ‫مورد بحث فقط ‪ ۶‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫اف��ت معنی دار صادرات فوالد در حالی ثبت می ش��ود‬ ‫که سیاس��ت گذاران همواره از توجه به امر صادرات یاد‬ ‫می کنن��د‪ .‬دراقع حضور صنایع معدن��ی به ویژه زنجیره‬ ‫ف��والد در بازار بین المللی به عنوان اصلی پذیرفته ش��ده‬ ‫برای تداوم تولید و توسعه این صنعت نام برده می شود‪.‬‬ ‫اما متاس��فانه در عمل چن��دان حمایتی از صادرات این‬ ‫صنعت‪ ،‬نمی ش��ود‪ .‬حال برای بررس��ی دالیل اصلی این‬ ‫افت صادرات با فعاالن صنایع فوالدی کش��ور گفت وگو‬ ‫کرده ایم‪ .‬حاکمیت اس��تراتژی های غلط بر زنجیره فوالد‬ ‫را باید اصلی ترین عامل در مسیر افت صادرات دانست‪.‬‬ ‫سیاست یک بام و دوهوای فوالد‬ ‫باتوجه به اینکه س��هم معامالت واس��طه ها و س��وداگران بازار‬ ‫ف��والد خام نس��بت به فوالد خام عرضه ش��ده در بورس بیش��تر‬ ‫اس��ت‪ ،‬مصرف کننده نهایی بهره زیادی از اصالح قیمت محصوالت‬ ‫فوالدی نمی برد‬ ‫رف��ع این معض��ل را نظارت دقیق دانس��ت و گفت‪ :‬این‬ ‫چالش ه��ا تنها در س��ایه نظارت بر رعای��ت کف عرضه‬ ‫فوالدخ��ام در ب��ورس کاال و جلوگیری از س��ودجویی و‬ ‫منفعت طلب��ی عده ای خاص در این صنعت و بازار فوالد‬ ‫خام برطرف خواهد ش��د‪ .‬اما چنانچه این روند ادامه یابد‬ ‫ب��ه توقف هر چه بیش��تر روند تولید و اش��تغال صنایع‬ ‫پایین دستی و واحدهای نوردی منجر می شود‪ .‬موضوعی‬ ‫که با توجه به شرایط حساس کنونی که بر اقتصاد کشور‬ ‫سایه افکنده باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید به نفع واحدهای ذوب‬ ‫زمان��ی با اش��اره به امار منتشرش��ده درب��اره تولید و‬ ‫ص��ادرات انواع فوالد و محصوالت ف��والدی تاکید کرد‪:‬‬ ‫نکته قابل توجه در این زمینه افزایش تولید فوالد خام در‬ ‫‪ ۶‬ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال‬ ‫‪ ۹۸‬است‪ .‬در عین حال‪ ،‬صادرات فوالد خام (بیلت و بلوم)‬ ‫نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته تغییر قابل توجهی‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ .‬در همین حال باید تاکید کرد که افت‬ ‫قابل مالحظه عرضه مصوب بیانگر وجود معامالت خارج‬ ‫از ش��بکه و س��وداگری در بازار فوالد خام است‪ .‬بنابراین‬ ‫اینط��ور به نظر می رس��د در صورتی ک��ه مراجع نظارتی‬ ‫ب��ه این حجم از س��وداگری و واس��طه گری در خارج از‬ ‫بورس کاال رسیدگی نکنند‪ ،‬معضالت بیشتری در اینده‬ ‫گریبانگی��ر صنایع پایین دس��تی و اش��تغال واحدهای‬ ‫نوردی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬در حال حاضر معامالت افس��ار‬ ‫گس��یخته فوالدخام ازسوی واس��طه ها و سوداگران در‬ ‫خارج از بورس کاال انجام می شود‪ .‬معامله فوالد خارج از‬ ‫ب��ورس زمینه اختالف قیمت فاحش در قیمت معامالت‬ ‫محص��والت نهایی عرضه ش��ده در ب��ورس کاال و بازار را‬ ‫فراهم می کند‪.‬‬ ‫این معضل اخیر در گزارش��ی که انجمن فوالد منتشر‬ ‫ک��رده بود م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت‪ .‬اما باتوجه به‬ ‫اینکه س��هم معامالت واس��طه ها و سوداگران بازار فوالد‬ ‫خام نس��بت به فوالد خام عرضه ش��ده در بورس بیشتر‬ ‫اس��ت‪ ،‬مصرف کننده نهایی بهره زیادی از اصالح قیمت‬ ‫محص��والت فوالدی نمی ب��رد و فقط بخش محدودی از‬ ‫تقاضای محصوالت نهایی که از بورس کاال و عرضه های‬ ‫تکلیف��ی صنایع پایین دس��تی انجام می ش��ود از قیمت‬ ‫منطقی تری برخوردار است‪.‬‬ ‫در پایان امیدواریم با حضور سکاندار جدید در وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت به همراه پیگی��ری مجدانه‬ ‫نهادهای نظارتی در این زمینه‪ ،‬معضل تامین مواد اولیه‬ ‫صنایع پایین دس��تی فوالد و اش��تغال واحدهای نوردی‬ ‫برطرف ش��ود و در اینده مس��یر برای حف��ظ بازارهای‬ ‫صادرات��ی و تولید و اش��تغال بیش��تر در این صنعت که‬ ‫تماما توس��ط بخش خصوصی حقیقی س��رمایه گذاری‬ ‫شده است‪ ،‬انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست گذاری اشتباه ادامه دارد‬ ‫سعید برزگر از کارشناسان صنایع معدنی در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬بررس��ی امار ص��ادرات فوالد و‬ ‫محص��والت وابس��ته ب��ه ان حکایت از اف��ت قابل توجه‬ ‫فروش خارجی محصوالت این زنجیره طی س��ال جاری‬ ‫دارد‪ .‬این افت در حالی است که به طور مرتب از اهمیت‬ ‫رشد صادرات و تاثیر ان بر توسعه صنایع سخن به میان‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در همی��ن ح��ال تاکید می ش��ود با توجه‬ ‫به ش��دت گرفتن تحریم ها و افت قابل توجه فروش نفت‪،‬‬ ‫برای تامین نیاز ارزی کش��ور باید از ظرفیت های بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی بیش��تر کمک گرفته شود‪ ،‬چراکه‬ ‫این محصوالت (به ویژه فوالد)‪ ،‬همواره مش��تریان خوبی‬ ‫در بازار جهانی داشته اند و حتی در شرایط دشوار کنونی‬ ‫نیز امکان صادرات انها به بازار جهانی وجود دارد‪.‬‬ ‫با وجود تمام مزیت هایی که برای صادرات محصوالت‬ ‫صنایع معدنی و به ویژه فوالد یاد می ش��ود اما همچنان‬ ‫ش��اهد اف��ت روزافزون ص��ادرات ف��والد در حلقه های‬ ‫گوناگون این زنجیره هس��تیم‪ .‬یعنی میان حرف تا عمل‬ ‫فاصله بسیار است‪.‬‬ ‫برزگ��ر در ادامه گفت‪ :‬تمام��ی فعاالن صنعتی چه در‬ ‫بخ��ش خصوصی و چه دولتی تاکی��د می کنند که بازار‬ ‫صادراتی یک شبه به دست نمی اید؛ اما یک شبه از دست‬ ‫می رود‪ ،‬چراکه سایر رقبا به سرعت جای ما را می گیرند‪.‬‬ ‫حال این س��وال مطرح اس��ت که در چنین شرایطی و با‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬هدف از مسائل مطرح شده این‬ ‫اس��ت که متولیان امر دریابند که خسارت ها به همینجا‬ ‫خت��م نمی ش��ود‪ .‬کاهش ص��ادرات فوالد‪ ،‬اس��یب های‬ ‫جبران ناپذی��ری را در درج��ه نخس��ت ب��ه صنعت و در‬ ‫گام ه��ای بعدی به کل اقتصاد کش��ور وارد می کند‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬براس��اس امار‪ ،‬میزان‬ ‫تولی��د در صنعت فوالد و در حلقه های گوناگون زنجیره‬ ‫تولید‪ ،‬در ‪ ۶‬ماه نخست سال جاری و در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال گذشته‪ ،‬افزایش داشته است‪ .‬یعنی این افت‬ ‫صادرات همزمان با رش��د تولید بوده اس��ت‪ .‬درحالی که‬ ‫انتظار می رفت با وجود برنامه هایی که برای رش��د تولید‬ ‫فوالد در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬زمینه تس��هیل هرچه بیشتر‬ ‫صادرات این محصوالت فراهم ش��ود‪ .‬رش��د تولید بدون‬ ‫افزایش فروش معنی ندارد و به ضرر تولید اس��ت‪ .‬توجه‬ ‫به این نکته ضروری به نظر می رس��د که میزان تولید در‬ ‫صنایع فوالد کشور به مراتب بیشتر از نیاز داخلی است‪.‬‬ ‫درنتیج��ه این صنایع برای ت��داوم فعالیت خود‪ ،‬نیاز به‬ ‫صادرات دارند‪.‬‬ ‫وی در ادامه و در تشریح دالیل افت صادرات فوالدی‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال جاری گفت‪ :‬کاهش یاد ش��ده‬ ‫از دالیل متعددی نش��ات می گیرد‪ .‬سیاست های اشتباه‬ ‫سیاست گذاران و سنگ اندازی در مسیر صادرات را باید‬ ‫یکی از مهم ترین دالیل ان عنوان کرد‪.‬‬ ‫از ابت��دای س��ال جاری تاکنون ب��ازار فوالد تحت اثیر‬ ‫ش��رایط اقتصادی با التهاب روبه رو شده است‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی هر روز مصوبه جدیدی مطرح می ش��ود‪ .‬این‬ ‫طرح ها یا بخش��نامه ها اغلب با ه��دف کنترل بازار ارائه‬ ‫می شوند‪ .‬اما تاکنون ش��اهد اثرگذاری مثبت هیچ کدام‬ ‫ب��ر بازار نبوده ایم‪ .‬در بهتری��ن حالت در چند روز زمینه‬ ‫افت محدود قیمت فوالد فراهم می ش��ود اما اثار منفی‬ ‫شدیدی را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫برزگ��ر در ادام��ه تاکید ک��رد‪ :‬چنانچه حف��ظ تولید‬ ‫و اش��تغال از اهمیت برخوردار اس��ت‪ ،‬از متولیان امر و‬ ‫سیاس��ت گذاران انتظار می رود زمینه تس��هیل تولید را‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫تس��هیل صادرات نیز یکی از الزامات برای تداوم تولید‬ ‫اس��ت‪ .‬در غیر این صورت باید ش��اهد تعطیلی بسیاری‬ ‫از واحده��ای فوالدی کش��ور باش��یم‪ .‬یعن��ی صنعتی‬ ‫اس��تراتژیک و اثرگذار که طی س��ال های گذشته بسیار‬ ‫خ��وش درخش��یده و کارنام��ه درخش��انی را از خود به‬ ‫نمایش گذاش��ته‪ ،‬در س��ایه بی تدبیری با شکت روبه رو‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫علی محمد زمانی‬ ‫سعید برزگر‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫انچه مس��لم اس��ت با وجود تمام مزیت هایی که‬ ‫برای صادرات یاد می شود و اثرگذاری ان بر توسعه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬همچنان بس��تری مناس��ب برای رش��د‬ ‫صادرات در کش��ور وجود ندارد‪ .‬بر همین اس��اس‬ ‫نیز از یک س��و ش��اهد برنامه های تولی��د و تالش‬ ‫برای توسعه و در عین حال‪ ،‬ایجاد انواع ممانعت ها‬ ‫نترتیب تولید در‬ ‫در مس��یر صادرات هس��تیم‪ .‬بدی ‬ ‫بلندمدت تحت تاثیر قرار می گیرد و افت می کند‪.‬‬ ‫کسب ‪ ۲‬موفقیت بزرگ در فوالد مبارکه‬ ‫واحد ابزار دقیق و کالیبراس��یون ف��والد مبارکه‪ ،‬موفق به‬ ‫اخذ پروانه واردات سیس��تم های اناالیزر با اش��ــعه ایکـس‬ ‫و پــروان��ه نص��ب‪ ،‬راه ان��دازی و خــدمات دس��تــگاه های‬ ‫یــون ســاز از امور حفاظت در برابر اشعه شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت فوالد مبارک��ه‪ ،‬کامران‬ ‫کلوشانی‪ ،‬رئیس واحد ابزار دقیق و کالیبراسیون فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫ضمن اعالم این خبر گفت‪ ،X-Ray Fluorescence :‬یک‬ ‫طیف خاص اس��ت که به عنوان روشی دقیق شناخته شده و‬ ‫با اس��تفاده از ان می توان اطالعات کمی و کیفی بسیاری از‬ ‫عناصر سازنده اغلب نمونه ها را به دست اورد‪.‬‬ ‫قاعده کلی این روش به این صورت اس��ت که یک نمونه با‬ ‫تابش باریکه ای از اشعه ایکس در فرایندی خاص که به اندازه‬ ‫کافی ان��رژی دارد‪ ،‬تحت تاثیر قرار گرفته ت��ا میزان بازتابش‬ ‫فلوئورسانس اشعه ایکس (‪ )XRF‬ان اندازه گیری شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این تکنیک گستره وسیعی از وسایل اندازه گیری‬ ‫را شامل می شود‪ ،‬از دستگاه های پرتابل برای انالیز لحظه ای‬ ‫گرفته تا اس��پکترومترهای با دق��ت باال که دارای پروب هایی‬ ‫برای اس��کن مواد در زیر میکروس��کوپ الکترونی‬ ‫هس��تند و می توان با ان نقشه ای از عناصر موجود‬ ‫در نمونه را تهیه کرد‪.‬‬ ‫کلوشانی در ادامه تصریح کرد‪ :‬در ازمایشگاه های‬ ‫گوناگون ش��رکت فوالد مبارک��ه در حال حاضر‪6 ،‬‬ ‫دس��تگاه اناالیزر مواد با اش��عه ایک��س با برندهای‬ ‫مختل��ف جهت انج��ام انالیز نمونه ه��ای محصول‬ ‫تولیدی مشغول به کارند‪.‬‬ ‫رئی��س واحد ابزار دقیق و کالیبراس��یون ف��والد مبارکه با‬ ‫اش��اره به اینکه طبق قوانین موجود هرگون��ه بهره برداری از‬ ‫سیستم های یون س��از‪ ،‬نیاز به اخذ مجوز رسمی از واحدهای‬ ‫ذی رب��ط دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این مجوز با عنوان پروانه اش��تغال‬ ‫ب��ه کار‪ ،‬جه��ت هرگونه فعالی��ت پرتوی��ی در مراکز صنعتی‬ ‫و پزش��کی توس��ط ام��ور حفاظ��ت در براب��ر اش��عه ص��ادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا‪ ،‬ش��رکت ف��والد مبارک��ه نی��ز با طی‬ ‫ک��ردن مراحل قانون��ی و تامی��ن زیرس��اخت ها‪ ،‬تجهیزات‪،‬‬ ‫دستورالعمل های اجرایی و پس از بازدیدهای مکرر‬ ‫بازرسان مربوط‪ ،‬موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار‬ ‫در زمینه انالیز مواد با اشعه ایکس شد‪.‬‬ ‫وی با تش��ریح مراح��ل خرید ی��ا تامین قطعات‬ ‫یدکی سیستم های ‪ XRF‬که اغلب سازندگان انها‬ ‫شرکت های خارجی هس��تند و همچنین ترخیص‬ ‫این کااله��ا در بنادر وارداتی‪ ،‬گف��ت‪ :‬باوجود همه‬ ‫مش��قت های موجود در این فراین��د‪ ،‬فوالد مبارکه‬ ‫مصم��م ش��د پروانه واردات این سیس��تم ها را اخ��ذ و ان را‬ ‫عملیاتی کند‪.‬‬ ‫رئیس واح��د ابزار دقیق و کالیبراس��یون فوالد مبارکه در‬ ‫بخش دیگری از س��خنان خود اظهارکرد‪ :‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫نص��ب‪ ،‬راه اندازی و به وی��ژه تعمیرات سیس��تم های انالیز با‬ ‫اشعه ایکس کامال تخصصی است‪ ،‬طبق قوانین مربوط‪ ،‬برای‬ ‫خرید و واردات تجهیزات جدید باید قراردادی با شرکت های‬ ‫مجازی که از امور حفاظت در برابر اش��عه مجوز دارند منعقد‬ ‫ش��ود که طبق ان قرارداد‪ ،‬فوالد مبارکه متعهد شود تمامی‬ ‫عملیات نصب‪ ،‬راه اندازی و تعمیرات دس��تگاه هایی که دارای‬ ‫منابع پرتو هس��تند‪ ،‬ازسوی ش��رکت یادشده انجام شود‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که تاکنون تعمیرات این تجهیزات ازس��وی‬ ‫کارشناس��ان متخص��ص و توانمند خود ف��والد مبارکه انجام‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫کلوش��انی در همی��ن زمینه تصریح ک��رد‪ :‬ازاین رو تصمیم‬ ‫گرفته ش��د ب��ا اخذ پروان��ه نص��ب و راه ان��دازی و خدمات‬ ‫دستگاه های یون ساز این کاستی ها برطرف شود‪.‬‬ ‫سرانجام فوالد مبارکه با طی کردن فرایند و مراحل قانونی‬ ‫و اعمال اس��تانداردها موفق به اخ��ذ پروانه نصب و راه اندازی‬ ‫و خدمات دس��تگاه های یون ساز و پروانه واردات سیستم های‬ ‫اناالیزر با اش��عه ایک��س از واحد حفاظت در برابر اش��عه در‬ ‫س��ال ‪ 99‬ش��د و ارائه خدمات نصب و راه اندازی و تعمیرات‬ ‫و نگه��داری ای��ن سیس��تم ها را به ص��ورت ی��ک توانمندی‬ ‫منحصربه فرد به دس��ت اورد و توانس��ت به خودکفایی و قطع‬ ‫وابس��تگی در حوزه تعمیرات و بومی س��ازی این فرایند نائل‬ ‫اید‪.‬‬ ‫قاس��م کیومرثیان‪ ،‬مش��اور و س��خنگوی شرکت‬ ‫فوالد فس��ا‪ ،‬دلیل تعویق در روند اجرای پروژه را از‬ ‫یک س��و شرایط تحریمی و تعلیق فاینانس خارجی‬ ‫و از سوی دیگر‪ ،‬عدم اعطای تسهیالت ‪۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان��ی بان��ک ملت دانس��ت که با وج��ود دریافت‬ ‫ضمانتنامه ملکی از پرداخت ان طفره می رود‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار فوالد‪ ،‬حجت اله فیروزی‪ ،‬نماینده‬ ‫مردم فس��ا در مجلس شورای اسالمی و سخنگوی‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن به تازگی از تعیین تکلیف‬ ‫پ��روژه ف��والد فس��ا و مهل��ت زمان��ی ‪ ۴۰‬روزه به‬ ‫س��رمایه گذار برای ش��روع روند اح��داث در جریان‬ ‫نظارت ه��ای میدانی نماین��دگان از حوزه انتخابیه‬ ‫خود خبر داده و تاکید کرده در شرایطی که پس از‬ ‫این مدت اقدام مش��خصی انجام نشود ‪ ۷۰۰‬هکتار‬ ‫اراضی که دولت به این پروژه اختصاص داده بازپس‬ ‫گرفته خواهد ش��د‪ .‬در واقع این هشدار در حالی به‬ ‫س��رمایه گذار این پروژه اعالم ش��ده که در شرایط‬ ‫کنونی زیر فش��ار ق��رار دادن س��رمایه گذار بخش‬ ‫خصوص��ی که تحت الش��عاع تحریم های یک جانبه‬ ‫امری��کا امکان بهره گی��ری از فاینانس خارجی خود‬ ‫را از دست داده و از سوی دیگر‪ ،‬عدم پایبندی بانک‬ ‫ملت به پرداخت تعهدات تس��هیالتی با وجودی که‬ ‫ضمانت ملکی را در رهن خود قرار داده‪ ،‬فاقد توجیه‬ ‫بوده و بیش��تر شائبه جهت گیری سیاسی را تقویت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫پروژه فوالد فس��ا که برای تولید س��االنه ‪۱.۲‬تن‬ ‫ش��مش تخت��ال و ‪۱.۷‬میلیون تن اهن اس��فنجی‬ ‫طراحی ش��ده ب��ود‪ ،‬در س��ال ‪ ۸۹‬کلن��گ احداث‬ ‫ان ب��ه زمین زده ش��د و تا س��ال ‪ ۹۴‬از پیش��رفت‬ ‫فیزیک��ی چندان��ی برخ��وردار نبود‪ .‬ای��ن طرح در‬ ‫نهای��ت از اواخر س��ال ‪ ۹۴‬و با دع��وت نمایندگان و‬ ‫مسئوالن وقت استان به سرمایه گذار کنونی واگذار‬ ‫ش��د‪ .‬با ورود س��رمایه گذار جدید رایزنی با یکی از‬ ‫معتبرترین ش��رکت های المانی و دریافت فاینانس‬ ‫‪۲۰‬میلی��ون دالری ب��رای خری��د تجهی��زات انجام‬ ‫و همزم��ان در ق��راردادی با بان��ک ملت تخصیص‬ ‫تس��هیالت ‪ ۲۰۰‬میلی��ارد تومانی نیز مصوب ش��د‪.‬‬ ‫اقدامات��ی ک��ه در نتیجه خروج امری��کا از برجام به‬ ‫حالت تعلیق درامد و این در حالی بود که تسهیالت‬ ‫مصوب بانکی نیز از این غائله بی نصیب نماند‪.‬‬ ‫قاس��م کیومرثیان‪ ،‬سخنگو و مشاور شرکت فوالد‬ ‫فسا‪ ،‬ابعاد جدیدی از پروژه فوالد فسا را تشریح کرد‬ ‫و توضیح داد‪ :‬اگر قرار نیس��ت هیچ گاه تسهیالتی به‬ ‫فوالد فسا تعلق بگیرد‪ ،‬هیات مدیره هم تمایل ندارد‬ ‫این کار را با س��رمایه ش��خصی ادام��ه دهد و حتی‬ ‫حاضر اس��ت در ازای پس گرفت��ن هزینه هایی که‬ ‫تاکنون صرف ک��رده‪ ،‬کل پروژه را واگذار کند‪ .‬قرار‬ ‫بود نخستین قسط تسهیالت بانک ملت در سال ‪۹۷‬‬ ‫پرداخت شود و از ان تاریخ تاکنون یک سند ملکی‬ ‫نیز در رهن بانک مانده اس��ت‪ ،‬عالوه بر سند ملکی‪،‬‬ ‫محل اج��رای طرح نیز در رهن بان��ک قرار گرفته‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که براساس مصوبه هیات دولت‬ ‫در مناطق محروم برای پرداخت تسهیالت ضمانت‬ ‫محل اجرای پروژه کفایت می کند‪.‬‬ ‫او در ادامه افزود‪ ۵:‬س��ال پی��ش این مجموعه به‬ ‫دع��وت نماینده وقت مجل��س‪ ،‬اقای دوگانی‪ ،‬کلید‬ ‫خورد و تاکنون ‪۲۰‬میلیون دالر برای خرید و ساخت‬ ‫تجهیزات به ش��رکت خارجى پرداخت و ‪۹۷‬میلیارد‬ ‫تومان نیز بابت هزینه های جاری صرف ش��ده است‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری در این منطقه ب��رای هیات مدیره‬ ‫فوالد فس��ا یک کار عام المنفعه به شمار می امد که‬ ‫با هدف اش��تغالزایی در ای��ن منطقه دورافتاده اغاز‬ ‫شد و کسی به دنبال ماجراجویی های اقتصادی نبود‪.‬‬ ‫ظرفیت این پروژه ‪۱.۲‬میلیون تن ش��مش تختال و‬ ‫‪۱۷‬میلیون تن اهن اسفنجی در سال درنظر گرفته‬ ‫شده که البته تولید گندله فعال حذف شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد فس��ا در ادامه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫عملیاتی ش��دن این پروژه می توانست به انقالبی در‬ ‫منطقه و ش��هرهای اطراف ان مانند فس��ا‪ ،‬داراب و‬ ‫نی ریز بینجامد‪ .‬با توجه به اینکه این ناحیه بس��یار‬ ‫محروم اس��ت و به علت نبود فرصت های اش��تغال‬ ‫و درامدزایی برای جوانان مش��کالت بسیاری دارد‪،‬‬ ‫انتظار می رود برای س��رمایه گذاری که با ایجاد یک‬ ‫ط��رح فوالدی ش��رایط از بین ب��ردن این معضالت‬ ‫را فراه��م می اورد‪ ،‬موانع برطرف ش��ود‪ ،‬نه اینکه با‬ ‫اختصاص ندادن تس��هیالت بر سر راه او مانع تراشی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫کیومرثیان تصریح کرد‪ :‬دورافتاده بودن‪ ،‬ش��رایط‬ ‫کار را سخت تر می کند‪ ،‬به ویژه که این منطقه در ‪۳۵‬‬ ‫کیلومتری شهر فسا ناامن است اگرچه هیچ کدام از‬ ‫این موانع باعث عقب نش��ینی نشد‪ ،‬به جز بدعهدی‬ ‫بانک ملت در اعطای تسهیالت‪.‬‬ ‫جالب توجه است که این پروژه از فاینانس شرکت‬ ‫المانی هم برخوردار بود و سفرای هر دو کشور این‬ ‫فاینانس را امضا کرده بودند که فاینانس هم با توجه‬ ‫به تشدید تحریم ها و روی کار امدن ترامپ لغو شد‪.‬‬ ‫این سرمایه گذار همچنین گفت‪ :‬فوالد فسا تاکنون‬ ‫‪ ۱۲‬کیلومتر راه در مسیر پروژه احداث و حدود ‪۱۵‬‬ ‫کیلومتر ش��بکه برق ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬اینها تنها‬ ‫بخش��ی از زیرساخت هایی به شمار می رود که فوالد‬ ‫فسا برقرار کرده است‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫بورس کاال‬ ‫محور مبادالت‬ ‫فوالد کشور‬ ‫می شود‬ ‫سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به عرضه فوالد در بورس کاال‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکی از اهداف ما س��اماندهی بازار فوالد و س��وق دادن ان به س��مت بورس‬ ‫کاالس��ت تا بتوانیم عرضه فوالد را در بورس کاال منحصر کنیم که همه چیز‬ ‫ش��فاف باش��د‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدحس��ین فرهنگی اظهارکرد‪ :‬با توجه به‬ ‫نوس��ان غیرواقعی قیمت فوالد در ماه های اخیر‪ ،‬مجلس به دنبال ان است که‬ ‫به طور جدی به نوسان غیرمنطقی قیمت و البته قیمت گذاری دستوری ورود‬ ‫کند تا رویه ای منطقی و عادالنه برای تولیدکننده و مصرف کننده اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عرضه کامل فوالد تولیدی کش��ور در بورس کاال‪ ،‬یکی از مهم ترین‬ ‫دغدغه های دولت و مجلس در ماه های گذشته است‪ .‬البته مشکل کار به انجا‬ ‫برمی گردد که به دلیل قیمت دستوری اعمال شده‪ ،‬شاهد ایجاد تالطم در بازار‬ ‫فوالد و سوءاس��تفاده برخی افراد بودیم که با حضور رزم حس��ینی‪ ،‬وزیر جدید‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تعاملی جدید با مجلس اغاز ش��ده تا عرضه فوالد از‬ ‫طریق بورس کاال تنها محور بازار باشد و نرخ گذاری محصوالت نیز در شفافیت‬ ‫کامل انجام شود‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی بیان‬ ‫کرد‪ :‬در نخس��تین جلس��ه علنی مجلس و با توجه به شرایط فعلی بازار فوالد‬ ‫طرح��ی را اماده کرده ایم که به ان خواهیم پرداخت‪ .‬فرهنگی تصریح کرد‪۵ :‬‬ ‫ماده جهت تصویب از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشنهاد شده‬ ‫ی ش��بکه تولید و توزیع را ساماندهی‬ ‫تا بتوانیم ناهماهنگی ها و چندگانگی ها ‬ ‫کنیم‪ .‬وی در پایان یاداور ش��د‪ :‬به تازگی با حضور رزم حس��ینی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تنظیم بازار فوالد مورد بررسی و گزارش های وزیر مورد توجه‬ ‫کمیسیون قرار گرفت و به زودی اصالحات خوبی در این حوزه اجرا می شود‪.‬‬ ‫بدعهدی گریبان‬ ‫سرمایه گذار را می گیرد‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 10‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1644‬‬ ‫پیاپی ‪2962‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫رشد اکتشاف‬ ‫با دقت در‬ ‫اطالعات پایه‬ ‫جلیل قلمقاش‬ ‫دانشیار پژوهشکده علوم زمین‬ ‫توسعه بخش معدن با رویکرد پنجره واحد‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکی از مشکالت بخش معدن‪ ،‬ضعف یکپارچگی دستگاه های اجرایی و بروکراسی اداری است‪ .‬این موضوع‬ ‫باعث شده معدنکار برای اخذ مجوز فعالیت خود از چندین دستگاه استعالم بگیرد و با روند اداری دشوار و‬ ‫زمان بر روبه رو شود‪ .‬این رویه‪ ،‬ضرورت ایجاد پنجره واحد معدنی را دوچندان می کند‪.‬‬ ‫قانون گذار در اصالحیه قانون معادن‪ ،‬ذیل تبصره ‪ ۴‬ماده ‪ ۲۴‬بر الزام دولت به ایجاد س��ازکار واحد تاکید‬ ‫کرده و اورده است‪« :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه‪ ،‬هماهنگی و اداره امور اخذ‪،‬‬ ‫تکمیل و صدور مجوز را برعهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مش��ارکت س��ایر دستگاه های مرتبط‬ ‫باید به گونه ای اقدام کند که ضمن رعایت اصل همزمانی پاس��خ اس��تعالمات‪ ،‬س��قف زمانی موردنظر برای‬ ‫صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز نکند‪ ».‬با اینکه این قانون سال ها است ابال غ شده‪ ،‬هنوز‬ ‫اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫با ایجاد پنجره واحد‪ ،‬کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط‪ ،‬عضو یک سامانه می شوند و از این طریق مدارک‬ ‫و اطالعات الزم برای همگان برای صدور مجوز ارائه می شود‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫درباره اینکه ایجاد پنجره واحد چه نقش��ی در شفاف سازی و جذب سرمایه دارد و چقدر‬ ‫این موضوع مهم است با کارشناسان گفت وگو کرده که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫پنجره واحد معدن‪ ،‬ایده ای برای تسهیل انجام امور اداری در بخش معدن‬ ‫و ارجاع کلیه امور به یک واحد اس��ت‪ .‬پنجره واحد عبارت اس��ت از س��امانه‬ ‫مجازی یا واحد اداری مشخصی که دستگاه اصلی برای ارائه خدمات یکپارچه‬ ‫موردنیاز متقاضیان ایجاد کرده‪ ،‬به گونه ای که هماهنگی الزم میان دستگاه‬ ‫کمک به توسعه هوشمندسازی‬ ‫پنجره واحد به‬ ‫این معنی است‬ ‫که موانع کمتر‬ ‫شود و سرعت‬ ‫کار باالتر برود‬ ‫قانون کم‬ ‫نداریم‪ ،‬اما هیچ‬ ‫استفاده ای از‬ ‫ان نمی کنیم و‬ ‫تنها ادعا و شعار‬ ‫رونق اکتشاف‬ ‫و سرعت دهی‬ ‫به فعالیت‬ ‫معدنکاری‬ ‫را می دهیم‬ ‫بهرام ش��کوری‪ ،‬رئیس کمیس��یون‬ ‫مع��ادن و صنایع معدن��ی اتاق بازرگانی‬ ‫ایران با بیان اینکه تسهیل امور راه اندازی‬ ‫فعالیت اقتصادی به ویژه در حوزه معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی یکی از خواس��ته های‬ ‫فعاالن اقتصادی است‪ ،‬به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫به ج��ای اینکه موان��ع زیادی برای فعال‬ ‫اقتصادی ایجاد شود باید شرایط را برای انها اماده‬ ‫کرد و به توس��عه هوشمندسازی پرداخت‪ .‬رئیس‬ ‫کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران تصریح کرد‪ :‬فعاالن اقتص��ادی تنها باید به‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت مراجعه کنند و‬ ‫وزارتخان��ه خود مجوز فعالیت را ص��ادر کند‪ .‬اگر‬ ‫فقط وزارتخانه در چنین فرایندی دخالت داشت‪،‬‬ ‫به طور حتم ش��اهد توس��عه کس��ب وکار در حوزه‬ ‫معدن بودیم‪ .‬ش��کوری با بیان اینکه پنجره واحد‬ ‫رویکردی اس��ت که باید دنبال ش��ود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬پنجره واحد به این معنی است که موانع کمتر‬ ‫شود و سرعت کار باالتر برود‪ .‬او با ذکر مثالی گفت‪:‬‬ ‫هر اقدامی از قبیل گرفتن شناس��نامه‪ ،‬گواهینامه‪،‬‬ ‫پاس��پورت‪ ،‬ثبت شرکت و‪ ...‬در کشور گرجستان با‬ ‫سرعت انجام می شود‪ .‬وقتی بخواهید در این کشور‬ ‫پروان��ه معدن دریافت یا کارخانه ای احداث کنید‪،‬‬ ‫همه چیز تعریف ش��ده است‪ .‬فرد می داند که با چه‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ای��ران با دارا ب��ودن ‪ ۳۷‬میلیارد تن ذخایر‬ ‫قطعی‪ ،‬یکی از غنی ترین کش��ورهای معدنی‬ ‫دنیا است‪ .‬براس��اس گزارش مرکز امار ایران‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۵‬حدود ‪ ۵‬هزار معدن در کشور‬ ‫فعال است که ارزش کل تولیدات انها بالغ بر‬ ‫‪ ۱۶۶‬هزار میلیارد ریال بوده است‪ .‬در مجموع‬ ‫‪ ۹۴‬هزار نفر در معادن مش��غول کار هستند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ارزش اف��زوده حاص��ل از فعالیت‬ ‫معادن در حال بهره برداری کش��ور در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬بالغ بر ‪ ۱۲۲‬ه��زار میلیارد ریال بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در همین س��ال‪ ،‬حدود ‪ ۱۰۴‬میلیون‬ ‫تن م��واد معدنی به ارزش ‪ ۷۳۴.۱۶۵‬میلیارد‬ ‫ریال تولید شده که حدود ‪ ۱۱‬میلیون تن ان‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر به طور مس��تقیم‬ ‫صادر شده اس��ت‪ .‬گزارش های مشابهی برای‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی س��ال های بعدی وجود‬ ‫دارد که با در نظ��ر گرفتن انها میزان درامد‬ ‫بخش مع��دن حداکثر ح��دود ‪ ۱‬تا ‪ ۲‬درصد‬ ‫درامد ناخالص ملی براورد می شود‪.‬‬ ‫باتوج��ه به اینکه درامده��ای نفتی کاهش‬ ‫یافته‪ ،‬اهمیت گس��ترش فعالیت های معدنی‬ ‫نیز پررنگ تر شده است‪ .‬متاسفانه تحریم های‬ ‫ظالمان��ه در س��ال های اخیر نش��ان داد که‬ ‫درامده��ای نفتی کش��ور پایدار نیس��تند و‬ ‫وابس��تگی به انها می تواند اقتصاد کشور را با‬ ‫مشکالت جدی روبه رو کند‪.‬‬ ‫عالوه بر ان‪ ،‬بررسی پژوهشگران اقتصادی‬ ‫نشان می دهد کشورهای معدنی در بلندمدت‬ ‫عملک��رد بهت��ری نس��بت ب��ه کش��ورهای‬ ‫تولیدکنن��ده نف��ت و کش��ورهای غیرمعدنی‬ ‫دارند؛ به ط��ور مثال در س��ال ‪ ۱۳۷۱‬معاون‬ ‫نخست وزیر چین ذخایر خاک های نادر چین‬ ‫را با نفت خاورمیانه مقایس��ه کرد و خواستار‬ ‫مطالعات گس��ترده روی این عناصر ارزشمند‬ ‫شد‪ .‬امروزه این کشور به دلیل سرمایه گذاری‬ ‫علم��ی گس��ترده‪ ،‬بزرگ تری��ن تولیدکننده‬ ‫عناص��ر ن��ادر خاکی جهان اس��ت‪ .‬باتوجه به‬ ‫اینک��ه فعالیت ه��ای معدنی به دلی��ل تنوع و‬ ‫پراکندگی در سرتاس��ر ای��ران‪ ،‬موجب توزیع‬ ‫مناس��ب ثروت و زیرس��اخت های صنعتی و‬ ‫شهری در سراسر کشور خواهند شد‪ ،‬توسعه‬ ‫صنای��ع معدن��ی موج��ب رون��ق اقتصادی و‬ ‫صنعتی کشور می شود‪.‬‬ ‫در س��ال های اخی��ر به ط��ور م��داوم از‬ ‫اکتش��اف مناب��ع معدن��ی عمیق ی��ا پنهان‬ ‫س��خن گفته شده‪ ،‬اما رش��دی در این زمینه‬ ‫نداشته ایم‪.‬‬ ‫به ظاهر کمبود سرمایه‪ ،‬پایین بودن دانش‬ ‫فنی‪ ،‬نبود فناوری های الزم‪ ،‬قوانین و مقررات‬ ‫دس��ت وپاگیر از عوامل موف��ق نبودن در این‬ ‫حوزه هس��تند‪ ،‬اما مس��ئله مهمی که باید به‬ ‫ان توجه کرد‪ ،‬کمبود اطالعات پایه با مقیاس‬ ‫مناسب است‪.‬‬ ‫در س��ال های اخی��ر اکتش��اف پهنه ه��ای‬ ‫مختل��ف برمبنای اطالع��ات قدیمی و برپایه‬ ‫اطالعات با مقیاس های ناحیه ای انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫روش معم��ول مطالعات��ی در پهنه ه��ای‬ ‫اکتش��افی مح��دود ب��ه تلفی��ق اطالع��ات‬ ‫نقش��ه های زمین شناس��ی‪ ،‬ژئوش��یمیایی و‬ ‫ژئوفیزی��ک هوایی با مقی��اس ‪ ۲۵۰ :۱‬هزارم‬ ‫و ‪ ۱۰۰ :۱‬ه��زارم و بازدیدهای صحرایی بوده‬ ‫است‪ .‬هرچند تمام اطالعات یادشده ارزشمند‬ ‫هس��تند و دقت مناس��ب در زمان و مقیاس‬ ‫خ��ود را دارند‪ ،‬ام��ا برای اکتش��اف عمیق تر‬ ‫نیازمند اطالعات پای��ه در مقیاس دقیق تری‬ ‫هس��تیم؛ به عبارت دیگر تنها بیشینه کاربری‬ ‫نقش��ه های فوق الذکر و ارزش اطالعاتی انها‬ ‫در زمینه اکتش��اف مواد معدنی در سال های‬ ‫اخیر اس��تفاده ش��ده و می ت��وان گفت که با‬ ‫اطالعات یادشده گام چندان مهمی نمی توان‬ ‫برداش��ت و جهشی در اکتش��اف را نمی توان‬ ‫انتظار داشت‪.‬‬ ‫تعداد اندیس های معدنی گزارش ش��ده در‬ ‫نقش��ه های زمین شناسی ‪ ۲۵۰ :۱‬هزارم برابر‬ ‫با ‪ ۲۴۰۰‬عدد بوده‪ ،‬در صورتی که با برداشت‬ ‫و تهیه نقشه های زمین شناسی ‪ ۱۰۰ :۱‬هزارم‬ ‫تعداد اندیس های معدنی کشور که روی این‬ ‫نقش��ه ها گزارش ش��ده ب��ه ‪ ۶۰۰۰‬تا ‪۷۰۰۰‬‬ ‫ع��دد افزایش یافته اس��ت؛ به عب��ارت دیگر‬ ‫دقت بیش��تر ی��ا چگالی باالتر امکان کش��ف‬ ‫اندیس های معدنی بیشتر در مقیاس ‪۱۰۰ :۱‬‬ ‫ه��زارم را فراهم کرد؛ ب��ه همین ترتیب برای‬ ‫جهش در اکتش��اف مواد معدن��ی و افزایش‬ ‫تولید مواد معدن��ی‪ ،‬نیازمند جهش در تولید‬ ‫اطالعات پایه از نظر کمی و کیفی هستیم‪.‬‬ ‫معدن منیزیت‬ ‫زاهدان‪ ،‬کمک‬ ‫به رشد تولید‬ ‫داخلی‬ ‫مدیرعام��ل واحد فراوری منیزیت گفت‪ :‬معدن منیزیت یکی از معادن‬ ‫غنی استان زاهدان است که در شمال شرق استان و در اطراف کویر لوت‬ ‫در بخش گراغه نصرت اباد قرار دارد‪.‬‬ ‫زهرا ابراهیمی با اشاره به اینکه این واحد فراوری در سال ‪ ۹۳‬با کمک‬ ‫افراد بومی منطقه کش��ف ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬با سرمایه ش��خصی و تحقیقات‬ ‫مختلف توانستیم واحد فراوری منیزیت را راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ظرفیت تولید این واحد فراوری از ‪ ۲‬هزار تن در سال به ‪۲۰‬‬ ‫هزار تن درسال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل واحد ف��راوری منیزیت گفت‪ :‬قب��ل از راه اندازی این واحد‬ ‫فراوری‪ ،‬منیزیت از خارج وارد کشور می شد‪ ،‬اما هم اکنون ظرفیت تولید‬ ‫به حدی رس��یده که دیگر نیازی ب��ه واردات ان نداریم و حدود‪ ۱۲۰‬نفر‬ ‫از افراد بومی منطقه به طور مس��تقیم در این واحد فراوری مش��غول کار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫داوود ش��هرکی‪ ،‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان گفت‪:‬‬ ‫منیزیت یک ماده معدنی اس��تراتژیک اس��ت که در صنایع نس��وز کوره‬ ‫سیمان‪ ،‬ذوب اهن و صنایع ذوب کاربرد دارد و فقط دو استان سیستان و‬ ‫بلوچستان و خراسان جنوبی در کشور ذخایر منیزیت دارند‪.‬‬ ‫عل��ی فیض‪ ،‬عضو هیات مدیره این واحد ف��راوری درباره راه اندازی فاز‬ ‫دوم ای��ن مجموعه گفت‪ :‬امیدواریم ب��ا راه اندازی فاز دوم کارخانه بتوانیم‬ ‫برای تعداد بیش��تری از افراد اشتغالزایی کنیم و تولیدات خود را افزایش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫قوانینی روبه رو است و با خود می سنجد‬ ‫ک��ه ایا می تواند کارخان��ه ای راه اندازی‬ ‫کند یا خیر‪ .‬همچنین مش��خص اس��ت‬ ‫که به طور مثال تجهیزات ماش��ین االت‬ ‫را از ک��دام بخ��ش می تواند تهیه کند یا‬ ‫چه قواعد محیط زیس��تی را باید رعایت‬ ‫کن��د؛ در نتیج��ه ش��رکت در مدت ‪۲‬‬ ‫ت می شود و نظرات شخصی مدیران یا‬ ‫س��اعت ثب ‬ ‫به عبارتی امضاهای طالیی به صفر می رسد‪ .‬رئیس‬ ‫کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران ادام��ه داد‪ :‬در کش��ورهای قانونمند به طور‬ ‫سیستمی هر فردی که واجد شرایط گرفتن مجوز‬ ‫ف شده که چه‬ ‫باشد‪ ،‬کارش انجام خواهد شد‪ .‬تعری ‬ ‫اقالم��ی با چه کیفی��ت و حجمی می تواند صادر و‬ ‫وارد شود؛ به این ترتیب به دلیل اینکه ممکن است‬ ‫یک نفر خطا کند‪ ،‬مس��یر صادرات و واردات کشور‬ ‫مختل نمی شود یا در گرفتن مجوز مشکلی ایجاد‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬ش��کوری با ابراز امیدواری نسبت به‬ ‫عملک��رد اینده وزارتخانه تصریح کرد‪ :‬وزیر جدید‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از جمله کس��انی است که‬ ‫با بخش های دولتی و خصوصی همکاری داش��ته‬ ‫است؛ از همین رو انتظار داریم اقداماتی در راستای‬ ‫توس��عه بخش معدن و ش��کل گیری پنجره واحد‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫اصلی و دس��تگاه فرعی مربوطه برای پاسخگویی متمرکز ظرف مدت معین‬ ‫صورت گیرد و متقاضی امکان رهگیری تقاضای خود را داشته باشد‪.‬‬ ‫مصوبه چه زمانی اجرایی می شود؟‬ ‫کورش شعبانی‪ ،‬رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن‬ ‫ایران با بیان اینکه ماده ‪ ۲۴‬قانون معادن بحث پنجره‬ ‫واحد را پوش��ش می دهد‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬برای اخذ‬ ‫پروانه اکتش��اف یا هر فعالیت معدنی به استعالم هایی‬ ‫نیاز اس��ت که بای��د از دس��تگاه های مختلف اجرایی‬ ‫گرفته شود‪ ،‬در حالی که پنجره واحد بر لزوم پاسخ به‬ ‫استعالم ها در اسرع وقت‪ ،‬سرعت باال و حل مسائل در‬ ‫یک محل تاکید دارد‪ .‬رئیس کمیته اکتش��اف خانه معدن ایران‬ ‫با اشاره به مشکالت زیادی که معدنکاران با بخش های مختلف‬ ‫برای دریافت اس��تعالم دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬معدنکار برای رعایت‬ ‫حریم قانونی باید از راه ها‪ ،‬شهرها‪ ،‬سدها‪ ،‬جنگل ها و‪ ...‬استعالم‬ ‫بگیرد که این موضوع باعث کندی در روند کار می ش��ود‪ .‬بحث‬ ‫پنجره واحد در این قالب است که وزارتخانه باید پروانه اکتشاف‬ ‫را صادر و درگاهی را ایجاد کند که تمامی اس��تعالم ها از طریق‬ ‫ان و به شکل اینترنتی صورت گیرد؛ همچون سامانه کاداستر که‬ ‫به طور تقریبی ‪ ۸۰‬درصد فعالیت های معدنی و صنایع معدنی را‬ ‫پوشش می دهد‪ ،‬پنجره واحد هم قرار بود همین کار را انجام دهد‬ ‫و به رشد معدنکاری کمک کند اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد‪.‬‬ ‫شعبانی با بیان اینکه یکی از اساسی ترین موارد راهگشا این است‬ ‫که پروانه اکتش��اف را در اس��رع وقت به دس��ت مکتشف رساند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬اگر قرار باشد دستگاه های اجرایی ماه ها و سال ها فرد‬ ‫مکتشف را معطل گذاشته و پاسخگو نباشند و حتی بدون اینکه‬ ‫هیچ توجیهی داشته باشند به انها پاسخ منفی بدهند‪ ،‬تنها باعث‬ ‫می شوند به هدف رونق و سرعت دهی به اکتشاف دست نیابیم‪ .‬او‬ ‫با اشاره به اهمیت امادگی زیرساخت ها تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫انجایی که بس��یاری از استعالم ها زمان بر است‪ ،‬برای‬ ‫افزایش س��رعت و رونق اکتشاف باید زیرساخت ها را‬ ‫اماده کنیم‪ .‬رئیس کمیته اکتش��اف خانه معدن ایران‬ ‫با اش��اره به اهمیت اجرایی شدن قوانین تصریح کرد‪:‬‬ ‫سال ها اس��ت که مطرح می شود براساس نص صریح‬ ‫قانون یعنی تبصره ‪ ۴‬ماده ‪ ۲۴‬ایجاد پنجره واحد جزو‬ ‫برنامه ها باشد‪ ،‬اما سوال مهم این است که به واقع چه زمانی ان‬ ‫را اجرایی می کنیم! چه زمانی درگاهی مثل کاداس��تر خواهیم‬ ‫داش��ت تا معدنکار به طور مس��تقیم به هر یک از دس��تگاه های‬ ‫اجرایی مراجعه نکند و از طریق یک سامانه مشکالت خود را حل‬ ‫کند! او تاکید کرد‪ :‬برای شفاف سازی فعالیت معدنی و جلوگیری‬ ‫از تخلف در این حوزه بهتر اس��ت ماده ‪ ۲۴‬را اجرایی و به ایجاد‬ ‫پنج��ره واحد توجه کنیم‪ .‬ش��عبانی با بی��ان اینکه قانون معادن‬ ‫ظرفیت رشد بخش معدن را ایجاد کرده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قانون کم‬ ‫نداریم‪ ،‬اما هیچ اس��تفاده ای از ان نمی کنیم و تنها ادعا و ش��عار‬ ‫رونق اکتش��اف و سرعت دهی به فعالیت معدنکاری را می دهیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیته اکتش��اف خانه معدن ایران با اشاره به حضور تازه‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در وزارتخانه تصریح کرد‪ :‬امروز‬ ‫زمان خوبی اس��ت تا با حضور علیرضا رزم حس��ینی در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که برنامه های خود را براساس صحبت‬ ‫رئیس جمهوری مبنی بر فعال سازی معادن پیش می برد‪ ،‬طوری‬ ‫برنامه ری��زی کنیم که پنج��ره واحد را اجرایی و هرچه زودتر به‬ ‫شعار رونق معادن دست یابیم‪.‬‬ ‫گشایش افق پیش روی معدن‬ ‫محمدرضا بهرامن با بیان اینکه پنجره واحد معدن‪ ،‬ایده ای‬ ‫برای تس��هیل انجام امور اداری در بخش معدن و ارجاع کلیه‬ ‫ام��ور به یک واحد اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پنجره واحد ایس��تگاه‬ ‫واحدی برای ارائه خدمات است که می تواند دارای ساختاری‬ ‫فیزیک��ی ی��ا مجازی یا ترکیبی از این دو باش��د‪ .‬این ظرفیت‬ ‫برای فعاالن اقتصادی‪ ،‬صاحبان حرف و مش��اغل‪ ،‬کارافرینان‬ ‫و متقاضیان س��رمایه گذاری در مکان��ی واحد اطالعات مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬مش��اوره‪ ،‬اطالع از دس��تورالعمل ها و مقررات مرتبط با‬ ‫حوزه ه��ای فعالیت و ثبت درخواس��ت های مرب��وط به اخذ‬ ‫مجوزه��ا را فراه��م می کن��د‪ .‬به گزارش پای��گاه خبری اتاق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ای��ران رئیس خانه‬ ‫مع��دن تصریح کرد‪ :‬پنجره واح��د ارتباط فعاالن معدنی را با‬ ‫دستگاه های متولی در کوتاه ترین زمان و هزینه ممکن میسر‬ ‫و فض��ا را برای س��ودجویان و فرصت طلبان محدود می کند‪.‬‬ ‫بهرامن گفت‪ :‬طبق دستورالعمل ماده ‪ ۷۰‬قانون‬ ‫برنامه پنجم توس��عه کشور پنجره واحد عبارت‬ ‫است از سامانه مجازی یا واحد اداری مشخصی‬ ‫که دس��تگاه اصلی برای ارائه خدمات یکپارچه‬ ‫موردنی��از متقاضیان ایجاد کرده‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫هماهنگی الزم میان دس��تگاه اصلی و دستگاه‬ ‫فرعی مربوطه برای پاس��خگویی متمرکز ظرف‬ ‫مدت معین صورت گیرد و متقاضی امکان رهگیری تقاضای‬ ‫خود را داش��ته باش��د‪ .‬او ادامه داد‪ :‬از دید عملی پنجره واحد‬ ‫ی��ک ورودی فیزیکی یا الکترونیک��ی برای ارائه و حفظ تمام‬ ‫داده ه��ا را فراه��م می کند‪ .‬در ایران براس��اس ماده ‪ ۷۰‬قانون‬ ‫برنامه پنجم توس��عه کش��ور و همچنین تبص��ره ‪ ۶‬ماده ‪۵۷‬‬ ‫قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور‪،‬‬ ‫هیات مقررات زدایی و تس��هیل صدور مجوزهای کسب وکار‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫باید دس��تگاه اصلی و دس��تگاه های فرعی کشور برای‬ ‫ارائ��ه خدمات و ص��دور مجوزها را مش��خص کرده و‬ ‫دس��تگاه ها ملزم به ایجاد و بهره برداری از پنجره های‬ ‫واح��د به عنوان یک تکلیف قانونی ش��ده اند‪ .‬او درباره‬ ‫تجارب دیگر کشورها تصریح کرد‪ :‬الزام استقرار پنجره‬ ‫واحد بر بستر فناوری اطالعات توانسته نقش بسزایی‬ ‫در ایجاد جایگاهی قابل قبول برای محیط کسب وکار و‬ ‫فاصله گرفتن از ایجاد فضای رانت فراهم کند‪ .‬یکی از مجموعه‬ ‫راهکارهای اتخاذشده در کشورهای توسعه یافته که موفق به‬ ‫ارتقای قابل توجهی در وضعیت محیط کسب وکار خود شدند‪،‬‬ ‫توج��ه ب��ه موضوع پنجره واحد بوده که از این کانال متمرکز‪،‬‬ ‫عالوه بر ارائه خدمات موردنیاز به متقاضیان دریافت خدمات‬ ‫و س��رمایه گذاران‪ ،‬گام های بس��یار اصولی در مس��یر کاهش‬ ‫بروکراسی اداری و هزینه های مرتبط نیز برداشت ه شده است‪.‬‬ ‫رویکرد پنج��ره واحد در بخش معدن‬ ‫برای دوری از بروکراس��ی اداری و رشد‬ ‫ح ش��ده اس��ت‪ .‬ذیل‬ ‫س��رعت عمل مطر ‬ ‫تبص��ره ‪ ۴‬ماده ‪ ۲۴‬بر ال��زام دولت برای‬ ‫ایجاد سازکار واحد و اهمیت پنجره واحد‬ ‫تاکید ش��ده است‪ .‬کارشناسان باور دارند‬ ‫باتوجه به ضرورت اقتصادی‪ ،‬این پنجره‬ ‫بای��د در بخش معدن کش��ور که دارای‬ ‫قانون مختص خود است‪ ،‬هرچه سریع تر‬ ‫به صورت رس��می کار خود را اغاز کند تا‬ ‫بر اساس ان سرمایه گذاران و معدنکاران‬ ‫ب��دون مراجع��ه ب��ه مراک��ز خدم��ات‪،‬‬ ‫درخواس��ت ها و مش��کالت خویش را از‬ ‫طریق سامانه الکترونیک حل کنند‪.‬‬ ‫فعال سازی ‪ ۲۴‬معدن در کهگیلویه وبویراحمد‬ ‫در برنامه احیا و فعال سازی ‪ ۱۰۲۰‬معدن هدف گذاری شده‬ ‫در کشور برای امس��ال‪ ،‬احیای ‪ ۲۴‬معدن و احداث یک واحد‬ ‫ف��راوری در اس��تان کهگیلویه و بویراحمد برنامه ریزی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت تهی��ه و تولی��د مواد‬ ‫معدن��ی ایران‪ ،‬مدی��ر اجرایی و دبیر ش��ورای هماهنگی طرح‬ ‫احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توس��عه معادن کوچک مقیاس با بیان این‬ ‫مطلب‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در راستای طرح احیا‪ ،‬فعال سازی و توسعه‬ ‫مع��ادن کوچک مقیاس در اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد‪۸ ،‬‬ ‫جلس��ه کارگروه اس��تانی برگزار و مصوبات به صورت ماهانه با‬ ‫حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬مدیران و مسئوالن استان‬ ‫پیگیری شد‪.‬‬ ‫س��یدرضا عظیمی ادامه داد‪ :‬با بررسی های انجام شده‪۴۳ ،‬‬ ‫معدن غیرفعال و قابل توس��عه شناسایی ش��د که تاکنون ‪۳۷‬‬ ‫معدن در کارگروه اس��تانی‪ ،‬پایش و ‪ ۱۹‬بلوک با مزیت نسبی‬ ‫مواد معدنی شامل سلس��تین‪ ،‬گچ‪ ،‬مرمریت‪ ،‬بوکسیت‪ ،‬شن و‬ ‫ماس��ه و مخلوط کوهی‪ ،‬گوگرد‪ ،‬س��نگ اهک‪ ،‬نیترات‪ ،‬سنگ‬ ‫الشه‪ ،‬مالون و مارن معرفی شده است‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا‪ ،‬فعال سازی‬ ‫و توسعه معادن کوچک مقیاس با اشاره به اقدامات انجام شده‬ ‫از ابتدای طرح تاکنون در استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬معرفی س��رمایه گذار برای احیا و فعال س��ازی ‪ ۶‬معدن‬ ‫سلس��تین با ایجاد واحد ف��راوری و معرفی یک معدن گچ به‬ ‫سرمایه گذار از جمله این اقدامات است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬معرفی ‪ ۱۳‬معدن در قالب ‪ ۵‬پروژه (نیازمند‬ ‫راه دسترس��ی) و ‪ ۳‬پروژه (نیازمند شبکه برق) به مجری طرح‬ ‫ایج��اد زیربناه��ای الزم در معادن ب��زرگ و مناطق معدنی و‬ ‫درج ان در اولویت ه��ای س��ال ‪ ۹۹‬و نیز معرف��ی ‪ ۵‬معدن به‬ ‫صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی برای دریافت‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬از دیگر اقدامات صورت گرفته در اس��تان مذکور‬ ‫اس��ت‪ .‬عظیمی خاطرنش��ان کرد‪ :‬فراخ��وان عمومی به منظور‬ ‫س��رمایه گذاری برای احداث واحد فراوری معادن گچ اس��تان‬ ‫اعالم ش��ده است‪ .‬با احداث این واحد‪ ۸ ،‬معدن گچ در زنجیره‬ ‫تولید فعال خواهند شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬گزارش امکان س��نجی مقدماتی‬ ‫طرح اس��تخراج و فراوری معادن گچ‪ ،‬بوکس��یت و سلس��تین‬ ‫استان کهگیلویه و بویراحمد تهیه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق تولید در سیستان وبلوچستان‬ ‫همچنی��ن جلس��ه ای با حض��ور مدیرعامل ش��رکت تهیه و‬ ‫تولید مواد نسوز کشور و عضو هیات مدیره خانه معدن استان‬ ‫خراس��ان جنوب��ی در دفتر طرح احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توس��عه‬ ‫معادن کوچک مقیاس برگزار شد‪.‬‬ ‫این جلسه با هدف بررس��ی ظرفیت های معدنی استان های‬ ‫خراس��ان جنوبی و سیس��تان و بلوچس��تان به وی��ژه منیزیت‬ ‫و مواد معدنی نس��وز تش��کیل ش��د‪ .‬مدیر اجرایی طرح احیا‪،‬‬ ‫فعال س��ازی و توس��عه معادن کوچک مقی��اس ضمن معرفی‬ ‫اجمالی فرصت های س��رمایه گذاری در این بخش‪ ،‬از استقبال‬ ‫و مش��ارکت بخش خصوصی در فعال س��ازی و توسعه معادن‬ ‫کوچک مقیاس به عنوان یکی از مهم ترین دس��تاوردهای طرح‬ ‫یاد کرد‪ .‬در ادامه‪ ،‬برنامه ریزی برای احداث یک واحد فراوری‬ ‫در اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان و ایجاد واحدی دیگر در‬ ‫اس��تان خراس��ان جنوبی به منظور گس��ترش زنجیره تولید و‬ ‫ایجاد ارزش افزوده مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪ .‬مقرر شد‬ ‫در راس��تای توس��عه معادن منیزیت مناطق یادشده‪ ،‬خدمات‬ ‫کارشناسی به منظور انجام اکتشافات تکمیلی و سایر نیازهای‬ ‫فنی معادن به انها ارائه شود‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 10‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1644‬‬ ‫پیاپی ‪2962‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫اعطای کارت اعتباری سهام عدالت‬ ‫سقف مجاز کارت به کارت ‪ ۶‬میلیون تومان باقی ماند‬ ‫برپایه بخشنامه بانک مرکزی‪ ،‬مقرر شد سقف مجاز انتقال وجه کارت به‬ ‫کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه های اینترنتی و خودپردازها در‬ ‫هر شبان ه روز از مبدا هر کارت به ‪ ۶۰‬میلیون ریال باقی بماند و میزان کارمزد‬ ‫انتقال وجه بیش از ‪ ۳۰‬میلیون ریال به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش بانک مرکزی‪ ،‬با توجه به شیوع ویروس کرونا تمهیدات ویژه این‬ ‫بانک با هدف تس��هیل اس��تفاده هم میهنان از درگاه های غیرحضوری به‬ ‫شبکه بانکی ابالغ ش��د‪ .‬بانک مرکزی با عنایت به شرایط خاص بهداشتی‬ ‫کش��ور‪ ،‬موج سوم کرونا‪ ،‬با هدف مدیریت‪ ،‬کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا‬ ‫و به منظور تس��هیل استفاده هم میهنان از درگاه های غیرحضوری و کاهش مراجعات‬ ‫حضوری مردم به ش��عب و دستگاه های خودپرداز‪ ،‬در بخش��نامه ای ضرورت رعایت‬ ‫تمهیداتی را به شبکه بانکی ابالغ کرد‪ .‬سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق‬ ‫پرداخت س��ازها از ‪ ۱۰‬میلیون ریال به ‪ ۳۰‬میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق‬ ‫ش��ماره ملی دارنده کارت و ش��ماره ملی دارنده س��یمکارت انجام دهنده‬ ‫تراکنش قابل افزایش اس��ت‪ .‬با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده های‬ ‫احتمالی‪ ،‬در صورت اعمال نش��دن کنترل فوق‪ ،‬افزایش سقف انتقال وجه‬ ‫مجاز نیس��ت‪ .‬در صورت پیوستن بانک ها و پرداخت سازها به هاب فناوران‬ ‫مالی‪ ،‬این س��قف می تواند تا مبلغ ‪ ۵۰‬میلیون ریال افزایش یابد‪ .‬بخشنامه‬ ‫بانک مرکزی می افزاید‪ :‬امکان تمدید تاریخ انقضای کارت های بانکی بدون‬ ‫نیاز به مراجعه حضوری مش��تری تا پایان س��ال ‪ ۹۸‬و به مدت یک س��ال‬ ‫بالمانع بوده و در این پیوند‪ ،‬ضروری است اقدامات الزم برای احراز هویت غیرحضوری‬ ‫و اطالع رس��انی به مشتریان انجام ش��ود‪ .‬همچنین سقف صدور کارت هدیه تا اطالع‬ ‫ثان��وی و به صورت موقت به ‪ ۲۰‬میلیون ریال افزایش یافت‪.‬این بخش��نامه جایگزین‬ ‫بخشنامه های قبلی است و رعایت مفاد این بخشنامه تا اطالع ثانوی الزم االجرا بوده و‬ ‫بازگشت به وضعیت عادی با ابالغ این بانک انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫پرداخت سود مشارکت بیمه دی‬ ‫سود مش��ارکت در منافع بیمه های زندگی برای پایان‬ ‫س��ال مالی ‪ ۱۳۹۸‬به میزان ‪ ۲۹.۸۳‬درصد محاس��به و در‬ ‫اندوخته بیمه نامه ها اعمال شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫ش��رکت بیمه دی‪ ،‬امکان مشاهده مبلغ سود مشارکت در‬ ‫منافع و س��ایر منافع مال��ی بیمه نامه ها برای نمایندگان و‬ ‫بیمه گذاران از طریق درگاه ش��رکت بیمه دی به نش��انی‬ ‫‪ http: //dayins.com‬فراهم اس��ت‪ .‬شرکت بیمه دی‬ ‫با تجمیع س��رمایه های این بیمه نامه ها در صندوق س��رمایه گذاری گنجینه الماس‬ ‫خود با کس��ب بازدهی مطلوب موجب افزایش س��ود شده و از این نظر بیمه دی یکی‬ ‫از باالترین س��ود ه ا را در بین ش��رکت های بیمه ای محقق کرده اس��ت‪ .‬گفتنی است‬ ‫صن��دوق گنجینه الماس دی در س��ال ‪ ۹۸‬در بین ‪ ۱۰‬صندوق برتر س��رمایه گذاری‬ ‫کشور قرار گرفت‪.‬‬ ‫تسهیل استفاده از درگاه های بانکی غیرحضوری‬ ‫تمهی��دات ویژه بان��ک مرکزی با هدف تس��هیل اس��تفاده هم میهن��ان گرامی از‬ ‫درگاه های غیرحضوری با توجه به ش��یوع ویروس کرونا به ش��بکه بانکی ابالغ ش��د‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی‪ ،‬این بانک با عنایت به ش��رایط خاص بهداشتی‬ ‫کشور و موج سوم کرونا و با هدف مدیریت‪ ،‬کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا‬ ‫و به منظور تس��هیل اس��تفاده هم میهنان گرامی از درگاه های غیرحضوری و کاهش‬ ‫مراجعات حضوری مردم به ش��عب و دستگاه های خودپرداز؛ در بخشنامه ای ضرورت‬ ‫رعایت تمهیدات زیر را به ش��بکه بانکی ابالغ کرد‪ :‬س��قف مج��از انتقال وجه کارت‬ ‫به کارت (ش��تابی و درون بانکی) از طریق درگاه ه��ای اینترنتی و خودپردازها در هر‬ ‫ش��بان ه روز از مبدا ه��ر کارت به ‪ 60‬میلیون ریال افزایش یابد‪ .‬گفتنی اس��ت میزان‬ ‫کارم��زد انتقال وج��ه بیش از ‪ 30‬میلیون ریال به صورت پلکانی لحاظ خواهد ش��د‪.‬‬ ‫س��قف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت س��ازها از ‪ 10‬میلیون ریال‬ ‫به ‪ 30‬میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق ش��ماره ملی دارنده کارت و شماره‬ ‫ملی دارنده س��یمکارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است‪ .‬با توجه به خطرات‬ ‫ناش��ی از سوء استفاده های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق‪ ،‬افزایش سقف‬ ‫انتقال وجه مجاز نیس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت در صورت پیوستن بانک ها و پرداخت سازها‬ ‫به هاب فناوران مالی‪ ،‬این س��قف می تواند تا مبل��غ پنجاه میلیون ریال افزایش یابد‪.‬‬ ‫امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مش��تری‬ ‫تا پایان س��ال ‪ ۹۹‬و به مدت یک سال بالمانع است‪ .‬ضروری است اقدامات الزم برای‬ ‫احراز هویت غیرحضوری و اطالع رس��انی به مش��تریان انجام ش��ود‪ .‬همچنین سقف‬ ‫صدور کارت هدیه تا اطالع ثانوی و به صورت موقت به ‪ ۲۰‬میلیون ریال افزایش یابد‪.‬‬ ‫این بخشنامه جایگزین بخشنامه های قبلی است و رعایت مفاد این بخشنامه تا اطالع‬ ‫ثانوی الزم االجرا بوده و بازگشت به وضعیت عادی با ابالغ این بانک انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ساعت کار بانک های خصوصی‬ ‫براس��اس اعالم کان��ون بانک ه��ای خصوصی‪ ،‬س��اعت کار بانک های‬ ‫خصوصی از روز دوش��نبه ‪ ۵‬ابان تا پایان ماه جاری تغییر کرد‪ .‬در متن‬ ‫این اطالعیه امده اس��ت‪ :‬براس��اس نامه شماره ‪ ۹۹ /۱/ ۳۴۴۰۱‬مورخ ‪۳‬‬ ‫ابان ‪ ۱۳۹۹‬اس��تاندار تهران از تمامی اعضاء درخواس��ت می شود اجازه‬ ‫دهند ‪ ۵۰‬درصد کارکنان شعب و واحدهای اداری در استان تهران و ‪۳۰‬‬ ‫درصد انها در س��ایر استان ها از طریق نوبت بندی یا دورکاری نسبت به‬ ‫ارائه خدمات خود تا پایان ابان امس��ال اقدام کنند‪ .‬بدیهی است تعیین‬ ‫س��اعات کار کارکنان تمامی واحدها از شنبه تا چهارشنبه بعد از ساعت‬ ‫‪ ۷:۳۰‬و حداکثر تا س��اعت ‪۱۴:۳۰‬و پنج شنبه ها تا ساعت ‪ ۱۳‬در اختیار‬ ‫مدیریت هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری بوده و پذیرش مراجعان‬ ‫نیز از ساعت ‪ ۸‬تا ‪ ۱۴‬و پنج شنبه ها از ساعت ‪ ۸‬تا ‪ ۱۲:۳۰‬خواهد بود‪.‬‬ ‫گروه خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بانک مرکزی از ابتدای س��ال تاکنون باوجود‬ ‫فش��ار تحریم ها‪ ،‬ارز کاالهای اساس��ی را طبق‬ ‫مقررات تامین کرده است‪.‬‬ ‫ضم��ن انکه تعیی��ن «اولویت بن��دی» نوع و‬ ‫میزان ارز کاال ها برعهده وزارتخانه های ذی ربط‬ ‫اعم از صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬جهادکشاورزی‬ ‫و بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و ام��وزش پزش��کی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی بان��ک مرکزی با‬ ‫توجه به انتش��ار اخباری مبنی ب��ر عدم تامین‬ ‫ارز نهاده ه��ای دامی و کاالهای اساس��ی با نرخ‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬توم��ان‪ ،‬که منجر ب��ه تعطیلی برخی از‬ ‫ش��رکت های تولیدی ش��ده اس��ت‪ ،‬به اگاهی‬ ‫می رس��اند بان��ک مرکزی س��قف تعیین ش��ده‬ ‫در مصوبه س��تاد اقتصادی دول��ت برای تامین‬ ‫ارز‪ ،‬را به ط��ور کام��ل اجرا کرده اس��ت و این‪،‬‬ ‫وظیف��ه وزارتخانه ه��ای مرب��وط اس��ت که با‬ ‫«اولویت بن��دی» در س��قف یادش��ده‪ ،‬تعیی��ن‬ ‫کنند برای چ��ه کاالهایی و چه ش��رکت هایی‬ ‫تامین ارز ش��وند‪ .‬امس��ال بنا به مصوبه س��تاد‬ ‫اقتصادی دولت‪ ،‬سقف ‪ ۸‬میلیارد دالر ارز با نرخ‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان به منظور تامین کاالهای اساس��ی‬ ‫به تفکی��ک ‪ ۵.۵‬میلیارد دالر برای اقالم کاالی‬ ‫اساسی (ذرت‪ ،‬دانه روغنی‪ ،‬روغن خام‪ ،‬کنجاله‪،‬‬ ‫ج��و و گندم) و ‪ ۱.۵‬میلی��ارد دالر برای دارو و‬ ‫یک میلی��ارد دالر برای تجهیزات پزش��کی در‬ ‫نظر گرفته شد‪ .‬بنابراین در ‪ ۷‬ماه گذشته مبلغ‬ ‫‪ ۶۲۱۴‬میلیون دالر ازس��وی بانک مرکزی برای‬ ‫تامین کاالهای اساس��ی در نظر گرفته ش��ده و‬ ‫همان گون��ه که امار یادش��ده نش��ان می دهد‪،‬‬ ‫این بانک با توجه به گذش��ت ‪ ۷‬ماه از امس��ال‪،‬‬ ‫تامین ارز کاالهای اساسی را طبق مصوبه ستاد‬ ‫اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده است‪.‬‬ ‫اگر شرکتی مدعی اس��ت که مشکل تامین‬ ‫ارز دارد‪ ،‬دلی��ل ان ب��ه «اولویت بندی» های��ی‬ ‫برمی گردد که ازس��وی وزارتخانه مربوط انجام‬ ‫ش��ده و خارج از تخص��ص نهادی بانک مرکزی‬ ‫است و این بانک نقشی در ان ندارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون فناوری و توس��عه نواوری ش��رکت سپرده گذاری‬ ‫مرک��زی گف��ت‪ :‬بیش از نیم��ی از فعالیت ه��ای مربوط به‬ ‫اعطای کارت اعتباری س��هام عدالت انجام ش��ده اس��ت و‬ ‫ب��ه زودی زمان دقی��ق ان را اعالم خواهیم ک��رد‪ .‬علیرضا‬ ‫ماهی��ار در گفت وگ��و با ایرن��ا درباره زم��ان اعطای کارت‬ ‫اعتباری به مش��موالن س��هام عدالت اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در وضعی��ت فعلی این اقدام با چندان مش��کل فنی مواجه‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه فقط با برخی از مس��ائل حقوقی روبه رو است‬ ‫ک��ه درصدد رفع انها هس��تیم‪ .‬وی افزود‪ :‬بخش اعظمی از‬ ‫فعالیت های مربوط به اعطای کارت اعتباری به مش��موالن‬ ‫س��هام عدالت انجام شده اس��ت و بیشتر بانک ها برای ارائه‬ ‫کارت اعتب��اری اعالم امادگی کرده اند‪ .‬ماهیار به مس��ائل‬ ‫فعلی بر س��ر راه نهایی ش��دن اقدام ه��ای مربوط به کارت‬ ‫اعتباری تاکید کرد و گفت‪ :‬مش��کل فعلی برای این اقدام‪،‬‬ ‫طراحی برخی سازکارهاست که به محض انجام و به پایان‬ ‫رس��اندن انها مراحل اجرایی اعط��ای کارت اعتباری را در‬ ‫دس��تور کار ق��رار خواهی��م داد‪ .‬معاون فناوری و توس��عه‬ ‫نواوری ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی درباره رقم دقیق‬ ‫کارت اعتباری که در اختیار مش��موالن س��هام عدالت قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬رقم دقیق کارت اعتباری مشخص نیست‪،‬‬ ‫هر بانکی متناس��ب با سازکار اعتباری و روش های اجرایی‬ ‫ک��ه در اختی��ار دارد‪ ،‬رقم نهایی را اع�لام خواهد کرد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬تالش ما بر این است که کارت های اعتباری براساس‬ ‫روش های غیرحضوری و الکترونیکی صادر شود‪ .‬اکنون در‬ ‫حال تعامل با بانک ها هس��تیم و زمان دقیق اعطای کارت‬ ‫اعتباری را به زودی اعالم خواهیم کرد‪ .‬ماهیار گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به وجود چنین مسائلی ابتدا باید سازکار این اقدام مشخص‬ ‫ش��ود و بعد زمان نهایی را اعالم کنیم اما ممکن اس��ت در‬ ‫صورت رفع مش��کالت موجود تا پایان ابان کارت اعتباری‬ ‫در اختیار سهامداران سهام عدالت قرار گیرد‪ .‬معاون فناوری‬ ‫و توس��عه نواوری شرکت س��پرده گذاری مرکزی افزود‪ :‬هر‬ ‫بانکی براساس زیرساخت هایی که در اختیار دارد‪ ،‬اقدام به‬ ‫اعط��ای کارت اعتباری خواهد کرد‪ .‬از مجموع ‪ ۴۹‬میلیون‬ ‫نفر از دارندگان س��هام عدالت‪ ،‬حدود ‪ ۱۹‬میلیون نفر روش‬ ‫مس��تقیم را انتخاب کردند و مدیریت س��هام را در اختیار‬ ‫خود گرفتند‪ ،‬بعد از پایان این مرحله زیرس��اخت های الزم‬ ‫ب��رای فروش ‪ ۳۰‬درصد س��هام عدال��ت از طریق بانک ها و‬ ‫کارگزاری ها برای دارندگان سهام عدالت که روش مستقیم‬ ‫را انتخاب کرده بودند فراهم ش��د که برخی از س��هامداران‬ ‫تحت تاثیر روند صعودی بازار سهام اقدام به فروش هیجانی‬ ‫سهام خود در بازار کردند‪ .‬زمینه ازادسازی ‪ ۳۰‬درصد دوم‬ ‫سهام عدالت در عید غدیر فراهم و براساس وعده های داده‬ ‫ش��ده از سوی مسئوالن‪ ،‬ازادسازی مابقی سهام عدالت در‬ ‫‪ ۲۲‬بهمن انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی در‬ ‫«اولویت بندی»‬ ‫نقشی ندارد‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 10‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1644‬‬ ‫پیاپی ‪2962‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫یادداشت‬ ‫بوریس جانسون‬ ‫و کرونا‬ ‫لری الیوت‬ ‫روزنامه نگار ارشد اقتصادی‬ ‫کارشناسان افزایش نرخ سود سپرده را کانالیزه کردن نقدینگی می دانند‬ ‫بازی با نرخ بهره‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نرخ بهره بانکی در بیشتر کشورهای توسعه یافته به حدی پایین است که حتی در مواردی سپرده گذار مجبور است برای نگهداری‬ ‫از پول و دارایی اش که در اختیار بانک ها قرار دارد‪ ،‬درصدی هم کارمزد پرداخت کند؛ به عبارتی سپرده گذاران در کشورهایی مانند‬ ‫ژاپن‪ ،‬دانمارک و س��وئیس باید از جیب خود هزینه کنند تا بانک نگهداری از پول انها را بر عهده بگیرد‪ ،‬اما در کش��ور ما داس��تان‬ ‫کامال متفاوت اس��ت‪ .‬طبق امار بانک جهانی‪ ،‬ایران در بین ‪ ۱۰‬کش��ور جهان که بیشترین نرخ بهره بانکی را دارند‪ ،‬با ‪ ۱۸‬درصد در‬ ‫رتبه هش��تم ایس��تاده است‪ .‬ونزوئال با ‪ ۳۹‬درصد در صدر جدول یکه تازی می کند‪ ،‬ارژانتین (‪ ۳۸‬درصد) و زیمبابوه (‪ ۳۵‬درصد) نیز‬ ‫در تعقیب این کش��ور بحران زده امریکای التین هس��تند‪ .‬در رتبه های بعدی به ترتیب یمن‪ ،‬لیبریا‪ ،‬سورینام‪ ،‬کنگو‪ ،‬ایران‪ ،‬هائیتی و‬ ‫سودان قرار دارند‪ .‬باتوجه به اماری که بانک جهانی منتشر کرده و با رجوع به نظر کارشناسان اقتصادی درمی یابیم کشورهایی که با‬ ‫تورم باال و بحران اقتصادی مواجهند سعی در جمع اوری نقدینگی از سطح جامعه دارند و یکی از ساده ترین روش ها برای انجام این‬ ‫کار‪ ،‬افزایش نرخ سود سپرده بانکی است که مردم را به سپرده گذاری در بانک ها تشویق می کند و طبعا میزان نقدینگی سرگردان‬ ‫نیز کاهش می یابد‪ .‬اما این اقدام دولت ها در کشورهای بحران زده تبعات دیگری دارد که از ان جمله می توان به فراگیری رکود در‬ ‫حوزه های مختلف اقتصادی اشاره کرد‪ .‬در صورت حاکم شدن رکود بر اقتصاد یک کشور نخستین حوزه ای که اسیب می بیند تولید‬ ‫است‪ ،‬چرا که نرخ سود بانکی به حدی افزایش می یابد که دیگر سرمایه گذاری در بخش تولید صرفه اقتصادی ندارد و سپرده گذاری‬ ‫که ریسک کمتری هم دارد بهترین راه برای حفظ ارزش پول و همچنین کسب درامد پرسود است‪.‬‬ ‫یک مدل نامتقارن‬ ‫معضل اصلی‬ ‫اقتصاد ما‬ ‫تحریم است؛‬ ‫با باال و پایین‬ ‫بردن نرخ سود‬ ‫بانکی دردی دوا‬ ‫نمی شود‪ .‬وقتی‬ ‫تحریم ها رفع‬ ‫شود‪ ،‬طبیعتا نرخ‬ ‫تورم هم کاهش‬ ‫می یابد؛ بنابراین‬ ‫سپرده گذاری‬ ‫با نرخ سودهای‬ ‫به مراتب کمتر‬ ‫نیز به صرفه‬ ‫خواهد بود‬ ‫برای جذب‬ ‫سرمایه های‬ ‫سرگردان‪ ،‬خیز‬ ‫بلندی در بورس‬ ‫برداشتیم اما‬ ‫موفق نبودیم‬ ‫البرت بغزیان‪ ،‬اقتصاددان و اس��تاد دانش��کده اقتصاد‬ ‫دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت تعیین درست نرخ بهره‬ ‫بانکی به‬ ‫گفت‪ :‬نرخ بهره در دنیای س��رمایه داری‬ ‫یعنی در غرب و اروپا یک عامل مهم تصمیم گیری برای‬ ‫سیاس��ت گذاران اقتصادی اس��ت‪ ،‬چراکه نظام اقتصادی‬ ‫انها برپایه نرخ بهره است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬ف��رض کنی��د وقتی س��خنان‬ ‫رئیس جمه��وری یا رئی��س کل بانک مرکزی را گ��وش می دهید‬ ‫ک��ه ما می خواهیم بر فرض نرخ به��ره را تغییر دهیم یعنی اینکه‬ ‫فعاالن اقتص��ادی‪ ،‬وام گیرنده ها‪ ،‬س��پرده گذاران و‪ ...‬عکس العمل‬ ‫نش��ان بدهن��د‪ .‬تمام فعاالن اقتصادی در کش��ور برای خودش��ان‬ ‫برنامه ریزی هایی دارند و برای انها این مس��ئله از اهمیت بس��یار‬ ‫باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹ما کجا و انها کجا؟‬ ‫ای��ن اقتص��اددان برجس��ته نحوه تعیی��ن نرخ به��ره بانکی در‬ ‫کش��ورهای غرب��ی را توضی��ح داد و گفت‪ :‬باید توجه داش��ت که‬ ‫تغییرات نرخ بهره در کش��ورهای توس��عه یافته در حد چندصدم‬ ‫درصد اس��ت و ش��ما نمی بینید که ان را یکدفعه ‪ ۶ ،۵‬درصد باال‬ ‫یا پایین ببرند‪ ،‬اما به دلیل حساس��یت باالی اقتصاد این کش��ورها‬ ‫می بینیم که همین تغییرات اندک تاثیرات بسیار زیادی دارد‪.‬‬ ‫وی درب��اره ایران نیز بی��ان کرد‪ :‬وقتی راجع ب��ه ایران صحبت‬ ‫می کنی��م اقتص��اد غیرربوی ما برپایه مش��ارکت اس��ت‪ ،‬نه برپایه‬ ‫ن��رخ بهره! در حالی که این مس��ئله باعث خلط مبحث می ش��ود‪،‬‬ ‫چراکه اگر بخواهیم نرخ بهره را تغییر دهیم یعنی می خواهیم نرخ‬ ‫مش��ارکت را تغییر دهیم؛ چون بین سپرده گذار به عنوان موکل و‬ ‫بانک به عنوان وکیل و وام گیرنده‪ ،‬قراردادی طبق عقود اس�لامی‬ ‫می بندیم و طرفین قرارداد نیز ریس��ک بخش��ی از س��ود ناشی از‬ ‫س��رمایه گذاری را قبول می کنند‪ ،‬اما اگر نرخ بهره را تغییر دهیم‪،‬‬ ‫عم�لا از ان مبحث دور می ش��ویم‪ .‬با این وج��ود نمی دانم چگونه‬ ‫فقهای فعلی بانک مرکزی این مس��ئله را در نظر نمی گیرند‪ .‬حاال‬ ‫ف��رض کنید ما این مش��کل را نداریم و می خواهی��م نرخ بهره را‬ ‫افزایش ی��ا کاهش دهیم‪ .‬اول باید مش��خص کنیم که اصال برای‬ ‫چ��ه می خواهیم ان را تغییر بدهی��م؟ وقتی نرخ بهره کاهش پیدا‬ ‫می کند‪ ،‬عمال هزینه سرمایه گذاری را کاهش می دهیم؛ به عبارتی‬ ‫می توان گفت یک سیاست ضد رکود را اجرا کرده ایم که در پی ان‬ ‫مردم تشویق به سرمایه گذاری می شوند‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه اضافه کرد‪ :‬در مقابل وقتی بخواهیم نرخ سود‬ ‫س��پرده گذاری در بانک ه��ا را افزایش دهی��م‪ ،‬در واقع قصد داریم‬ ‫مردم را برای بازگرداندن سرمایه های خود به بانک ها تشویق کنیم‪.‬‬ ‫در واقع این یک مدل نامتقارن است؛ یعنی وقتی به سمت کاهش‬ ‫نرخ س��ود می رویم با هدف تقویت سرمایه گذاری است و وقتی به‬ ‫س��مت افزایش نرخ بهره می رویم‪ ،‬مردم را به سپرده گذاری اموال‬ ‫خود نزد بانک ها ترغیب می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹به ضرر سرمایه گذار واقعی است‬ ‫بغزیان با اش��اره به صدماتی که بخش تولید از این اقدام خواهد‬ ‫دید‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬در این بین یک اتفاق ناخوش��ایند می افتد؛‬ ‫س��رمایه گذار واقعی کامال نادیده گرفته می شود و هزینه تولیدش‬ ‫نی��ز باالتر می رود‪ .‬ف��رض کنید ما می خواهیم پول س��رگردان را‬ ‫از س��طح جامعه جمع کنیم‪ .‬با افزایش ‪ ۲‬درصدی نرخ س��ود که‬ ‫چنین اتفاقی رخ نمی دهد‪ ،‬چراکه همین افزایش ‪ ۲‬درصدی منجر‬ ‫به افزایش بهای تمام ش��ده محصوالت نیز خواهد ش��د؛ بنابراین‬ ‫افزای��ش نرخ به��ره بانکی در عم��ل هیچ اثری ن��دارد‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل اس��ت که هرازگاهی ش��اهد افزایش میزان نرخ سود بانکی‬ ‫توس��ط بانک مرکزی هس��تیم‪ ،‬اما بعد از یک هفته حرف ش��ان را‬ ‫پس می گیرن��د و صدای معترضان هم که بلند می ش��ود‪ ،‬عده ای‬ ‫می گویند ما در جلسه نبودیم و بی خبر هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ال گذش��ته هم که نرخ س��ود بانک��ی را کاهش‬ ‫دادند‪ ،‬بانک ها می خواس��تند به طور انف��رادی ان را افزایش دهند‬ ‫تا بتوانند منابع مالی جذب کنند‪ ،‬اما از طرفی هم ش��اهد اعتراض‬ ‫سرمایه گذاران در بخش های تولیدی بودیم که معتقد بودند هزینه‬ ‫تولید در حال باال رفتن اس��ت و دولت باید با تخصیص بسته های‬ ‫حمایتی و یارانه ای این مس��ئله را جبران کند‪ .‬متاسفانه‬ ‫باید گفت این باال و پایین کردن نرخ سود بانکی در کل‬ ‫هی��چ تاثیر مثبتی برای اقتصاد ما ندارد‪ ،‬چراکه اصال در‬ ‫حال حاضر مشکل سیستم اقتصادی ما نرخ بهره نیست‪،‬‬ ‫پس با تغییر ان هم ش��رایط بهتر نخواهد شد‪ .‬انچه در‬ ‫این بین نقش اساس��ی را بازی می کند نرخ ارز است که‬ ‫تبدی��ل به مهم تری��ن عامل تعیین کنن��ده در اقتصاد ما‬ ‫ش��ده است‪ .‬مادامی که این نرخ تثبیت نشود و بانک مرکزی دائم‬ ‫قیمت ها را افزایش و کاهش دهد این وضعیت پابرجا خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹چه میزان تغییر معقول است؟‬ ‫این اقتصاددان با انتقاد از نحوه تعیین نرخ سود بانکی‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫پیش از هر تصمیمی باید بررس��ی دقیق��ی در این زمینه صورت‬ ‫گی��رد؛ ب��رای مثال باید ببینی��م افزایش ‪ ۵‬درص��دی چقدر تاثیر‬ ‫می گذارد و ‪ ۶‬درصدی چقدر؟ اما حاال می شنویم که قرار است نرخ‬ ‫این ش��اخص را ‪ ۱۰‬درصد افزایش دهند که تغییر خیلی عظیمی‬ ‫اس��ت و این ‪ ۲۵‬درصد یعنی اینکه هم��ه انتظار دارند حداقل ‪۲۵‬‬ ‫درصد در هر س��رمایه گذاری س��ود ببرند‪ .‬وقت��ی بانک ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫س��ود بدون ریس��ک بدهد‪ ،‬بخش تولید عمال هیچ امکان مانوری‬ ‫ندارد‪ ،‬چراکه بانک بدون هیچ دردس��ری س��ود بسیار بیشتری را‬ ‫عاید س��پرده گذاران می کند؛ بنابراین باید انتظار داشته باشیم که‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش تولید به شدت کاهش یابد و نقدینگی به‬ ‫سمت بانک ها یا بازارهایی مانند طال‪ ،‬ارز و خودرو برود‪.‬‬ ‫‹ ‹دور خودمان می چرخیم‬ ‫این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به راه های تامین منابع‬ ‫برای ارائه تس��هیالت توس��ط بانک ها‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬حاال فرض‬ ‫کنیم این کار عملی ش��ود‪ .‬بانک ها قرار اس��ت ب��ا کدام منابع ‪۲۵‬‬ ‫درصد سود را به س��پرده گذاران پرداخت کنند؟ تنها دو راه دارد؛‬ ‫این منابع یا باید ازسوی سرمایه گذاران تامین شود یا خود بانک ها‬ ‫سراغ ساخت وساز و بنگاهداری بروند تا درامد داشته باشند‪ .‬البته‬ ‫راه دیگر هم این اس��ت که با نرخ س��ود باالتری همان منابع را در‬ ‫قالب تسهیالت به مشتریان ارائه کنند‪ ،‬اما در صورتی که مثال نرخ‬ ‫س��ود وام بانکی ‪ ۲۹‬یا ‪ ۳۰‬درصد باشد کدام تولیدکننده می تواند‬ ‫با اس��تفاده از این تس��هیالت کار خود را ادامه دهد؟ کدام یک از‬ ‫بخش های تولی��دی تا این حد بازدهی دارن��د که هم بازپرداخت‬ ‫وام ها تاخیر نداشته باشد و هم سودی عاید سرمایه گذار شود؟‬ ‫او در ادامه گفت‪ :‬با این شرایط طبیعی است که تولیدکننده هم‬ ‫برای جلوگیری از ضرر و کس��ب س��ود حداقلی‪ ،‬نرخ اجناس خود‬ ‫را افزای��ش دهد‪ .‬پس در نهایت باز هم به بحث تورم بازمی گردیم‪،‬‬ ‫چون با افزایش قیمت ها باید انتظار افزایش نرخ تورم را هم داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬با افزایش تورم بار دیگر گفته می شود مردم به دلیل گران‬ ‫ش��دن اجناس و خدمات‪ ،‬انگیزه ای برای سپرده گذاری ندارند؛ در‬ ‫نتیجه اجاره بها براساس نرخ سود سپرده ها و نرخ تورم باال و باالتر‬ ‫می رود‪ .‬چون صاحبخانه انتظار دارد بیش از میزان نرخ سود بانکی‪،‬‬ ‫از مس��تاجر خود کرای��ه بگیرد‪ .‬به همین دلیل اس��ت که در این‬ ‫صورت خواهیم دید که تمایل به افزایش میزان رهن بسیار بیشتر‬ ‫از اجاره خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ضم��ن تاکی��د بر به صرفه نب��ودن دریاف��ت وام بانکی برای‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬در این ص��ورت پول ارزش پیدا‬ ‫می کند اما بار دیگر تولیدکننده به دلیل همان نبود صرفه اقتصادی‬ ‫(در مقایس��ه با نرخ س��ود بانکی) اعتراض می کند‪ .‬در پی اعتراض‬ ‫تولیدکنن��دگان باز هم خواهیم دید که بانک مرکزی بار دیگر نرخ‬ ‫بهره را مقداری کاهش می دهد و این داستان هر سال ادامه دارد‪.‬‬ ‫بغزی��ان در پایان با انتقاد از رویه مدیریتی کش��ور‪ ،‬تحریم ها را‬ ‫مش��کل اصلی اقتصاد ایران دانس��ت و یاداور ش��د‪ :‬این دور باطل‬ ‫در حالی ادامه دارد که ما در جای غلطی به دنبال ریش��ه مشکالت‬ ‫هس��تیم‪ .‬معضل اصلی اقتص��اد ما تحری م اس��ت و باید برای حل‬ ‫این مس��ئله فکری ک��رد‪ ،‬وگرنه با ب��اال و پایین بردن نرخ س��ود‬ ‫بانکی دردی دوا نمی ش��ود‪ .‬وقتی تحریم ها رفع شوند‪ ،‬به طبع نرخ‬ ‫تورم هم کاهش می یابد؛ بنابراین س��پرده گذاری با نرخ س��ود های‬ ‫به مرات��ب کمتر نیز به صرفه خواهد بود‪ ،‬در حالی که اس��یبی هم‬ ‫به تولیدکننده داخلی وارد نمی شود و کسی متضرر نخواهد شد‪.‬‬ ‫عکس‪:‬ایدا فریدی‬ ‫پروفسور پل اناند در نامه ای که درباره بازگشت‬ ‫به زندگی عادی در دوران کرونا به گاردین نوشته‪،‬‬ ‫بر کارساز بودن روشی که کشورهای اسکاندیناوی‬ ‫(خصوصا س��وئد) به کار بستند‪ ،‬تاکید کرده است‪.‬‬ ‫وی قرنطینه سراسری را یکی از عوامل شیوع بیشتر‬ ‫ای��ن ویروس در جوامع دانس��ته و دلیل ان را هم‬ ‫کوچک بودن منازل در اغلب کش��ورهای اروپایی‬ ‫ذکر کرده اس��ت‪ .‬پروفس��ور اناند معتقد است اگر‬ ‫مردم را در خانه های کوچک ش��ان قرنطینه کنیم‪،‬‬ ‫به دلیل تراکم باالی جمعیت نس��بت به مساحت‬ ‫منازل‪ ،‬احتمال برخورد فیزیکی افراد با یکدیگر با‬ ‫ضریب باالیی افزایش می یابد و این مورد می تواند‬ ‫موجب افزایش احتمال انتقال ویروس به هم خانه‬ ‫یا اهال��ی خانواده ش��ود‪ .‬ام��ا نگران کننده تر این‬ ‫است که مدل های اپیدمیولوژیک پیش بینی های‬ ‫ترس��ناکی از میزان مرگ ومیر ناشی از کووید‪،۱۹‬‬ ‫در ص��ورت اجرای طرح قرنطینه سراس��ری ارائه‬ ‫می کنند‪ .‬طبق اطالعاتی که از بررسی این مدل ها‬ ‫به دست امده‪ ،‬رفتار مردم در صورت اعمال نشدن‬ ‫محدودیت ه��ای اجتماعی هی��چ تغییر خاصی را‬ ‫نش��ان نمی دهد و این امر به معنای افزایش میزان‬ ‫ابتال ب��ه کروناوی��روس خواهد ب��ود‪ .‬در روزهای‬ ‫نخستین شیوع ویروس در اروپا‪ ،‬اغلب متخصصان‬ ‫باتوجه به شیوه ای که دولت سوئد در پیش گرفته‬ ‫ب��ود‪ ،‬تخمین می زدن��د قربانیان کووید‪ ۱۹‬در این‬ ‫کشور بیش از ‪۹۶‬هزار نفر (فقط در موج اول) باشد‪،‬‬ ‫ام��ا همگی می دانیم که چنین اتفاقی روی نداد و‬ ‫امار مرگ ومیر در این کشور به طرز شگفت انگیزی‬ ‫کمتر از میزان پیش بینی ش��ده توسط مدل های‬ ‫اماری بود‪ .‬در حالی که مرگ ومیر در سراسر اروپا‬ ‫روز به روز افزایش می یافت و بسیار بیشتر از میزان‬ ‫پیش بینی ش��ده بود‪ ،‬دیدیم که سوئدی ها باوجود‬ ‫اجرا نکردن قرنطینه سراسری در موج اول تنها با‬ ‫‪ ۶‬هزار نفر تلفات مواجه شدند‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که بس��یاری از مجامع پزش��کی بین المللی دولت‬ ‫سوئد را متهم به بی مباالتی می کردند اما در نهایت‬ ‫این سیاس��ت گذاری سوئدی ها بود که با موفقیت‬ ‫ازم��ون خ��ود را پس داد‪ .‬البته اقتصاد س��وئد نیز‬ ‫صدمات زیادی را متحمل شده است‪ .‬بررسی های‬ ‫بانک جهانی نش��ان می دهد اقتصاد این کشور در‬ ‫س��ال جاری حدود ‪ ۴.۷‬درصد منقبض می ش��ود‪.‬‬ ‫هرچن��د امارهای انقباض اقتصاد س��وئد بس��یار‬ ‫زیاد و س��نگین اس��ت اما در مقایس��ه با صدماتی‬ ‫که اقتص��اد بریتانیا (‪ ۹.۸‬درصد) تا امروز متحمل‬ ‫شده‪ ،‬بسیار کمتر است و می توان گفت سوئدی ها‬ ‫ب��دون دس��تپاچگی با این بح��ران جهانی مقابله‬ ‫کردند اما انگلیس نتوانست واکنش های به موقع و‬ ‫مناس��بی در برابر ان داشته باشد‪ .‬هر کشوری در‬ ‫جه��ان تالش می کند تا ای��ن ویروس را با حداقل‬ ‫میزان خسارت اقتصادی سرکوب کند‪ .‬دولتمردان‬ ‫بریتانیایی هم از این امر مس��تثنا نیس��تند‪ .‬به نظر‬ ‫من ک��ره جنوبی هم یک��ی از موفق ترین ها بوده‪،‬‬ ‫چراکه تاکنون فقط ‪ ۴۳۸‬کش��ته داشته و صندوق‬ ‫بین الملل��ی پول نیز پیش بین��ی کرده اقتصاد این‬ ‫کش��ور اسیایی حدود ‪۱.۹‬درصد انقباض را تجربه‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬باتوجه به این ام��ار و ارقام می توان‬ ‫درس های ارزش��مندی اموخت‪ .‬دولت س��وئد با‬ ‫اتخاذ یک اس��تراتژی روش��ن و پایبندی بی چون‬ ‫و چرا به ان توانس��ت عملکرد بسیار مناسب تری‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬کره جنوبی هم با سرعت عملی که‬ ‫به خرج داد موفق به کنترل این بیماری در سراسر‬ ‫این کشور شد‪ .‬اما انگلستان کامال در نقطه مقابل‬ ‫این کشورها است‪ ،‬چراکه دولت در ابتدا تهدید این‬ ‫ویروس را کم اهمیت می شمرد‪ ،‬اما با شدت گرفتن‬ ‫ان برخی از س��خت ترین محدودیت های جهان را‬ ‫اعم��ال کرد‪ ،‬اما پس از افزایش لطمات اقتصادی‪،‬‬ ‫مردم را به حضور در رس��توران ها و تقویت روحیه‬ ‫مهمان نوازی دع��وت کرد‪ .‬خنده دارتر از همه این‬ ‫است که حاال بار دیگر دولت سیاست های قرنطینه‬ ‫سراس��ری را با کمی تعدیل نسبت به موج اول به‬ ‫اجرا گذاش��ته است؛ تناقضاتی که در تصمیم های‬ ‫سیاس��تمداران بریتانیای��ی دیده می ش��ود باعث‬ ‫س��ردرگمی مردم ش��ده و می تواند باعث کاهش‬ ‫هرچه بیش��تر اعتم��اد مردم به دولت نیز ش��ود‪.‬‬ ‫بوریس جانس��ون ‪ 7‬ماه فرصت داشت تا برنامه ای‬ ‫قابل مقایس��ه با انچه در کره جنوبی یا سوئد اجرا‬ ‫شد ارائه دهد‪ ،‬اما می دانیم که به هیچ وجه موفق به‬ ‫انجام ان نشده و فقط زمان را از دست داده است‪.‬‬ ‫متاس��فانه باید گفت انگلستان بدترین عملکرد را‬ ‫در بین کش��ورهای درگیر با بحران کرونا داشته و‬ ‫باالترین نرخ مرگ ومیر در این کش��ور ثبت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬از طرفی هم سنگین ترین صدمات ممکن‬ ‫به اقتصاد بریتانیا وارد امده که جبران ان بس��یار‬ ‫سخت و زمان بر خواهد بود‪.‬‬ ‫ترجمه‪ :‬سهند اینانلو‬ ‫منبع‪ :‬روزنامه گاردین‬ ‫تامین ‪۱۸.۵‬‬ ‫میلیارد دالر‬ ‫ازسوی بانک‬ ‫مرکزی و‬ ‫بازار ثانویه‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی گف��ت‪ :‬روند فزاینده ص��ادرات نفت خام و‬ ‫ف��راورده در کنار ش��تاب گرفتن ص��ادرات غیرنفت��ی در ماه های اخیر‬ ‫شرایط بهتری برای تامین ارز کاالهای وارداتی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬عبدالناصر همتی در یک پستی اینستاگرامی نوشت‪:‬‬ ‫باوجود ش��یوع کرونا و تاثیر ان بر ص��ادرات غیر نفتی و کاهش قیمت‬ ‫نف��ت و فراورده های نفت��ی در ماه های ابتدایی س��ال‪ ،‬حجم تامین ارز‬ ‫ازس��وی بانک مرکزی و بازار ثانویه در ‪ 7‬ماه س��ال‪ ،‬رقمی حدود ‪۱۸.۵‬‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس کل بانک مرک��زی افزود‪ :‬روند فزاینده‬ ‫میلیارد دالر بوده‬ ‫????‬ ‫ص��ادرات نفت خام و فراورده در کنار ش��تاب گرفتن صادرات غیرنفتی‬ ‫در ماه های اخیر ش��رایط بهتری برای تامین ارز کاالهای وارداتی ایجاد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به گفته رئیس کل بانک مرک��زی در جهت افزایش حجم‬ ‫تجارت خارجی کش��ور و بهره برداری بهت��ر از امکانات تولید داخل‪ ،‬در‬ ‫کنار روش های جاری‪ ،‬اس��تفاده از روش تهاتر نفت با کاالهای اساس��ی‬ ‫و ضروری کشور نیز با محوریت وزارت نفت گسترش خواهد یافت‪.‬‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرکزی در پای��ان گفت‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به عنوان متولی امر تجارت خارجی‪ ،‬واردات ضروری و مواد مورد‬ ‫نی��از واحدهای تولی��دی را با صادرکنن��دگان منتخب بخش خصوصی‬ ‫مرتبط و محقق سازد‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ در سال های اخیر که دولت امریکا تحریم های یک جانبه‬ ‫را علیه کش��ورمان وضع کرده‪ ،‬دسترس��ی بانک مرکزی به منابع ارزی‬ ‫حاصل از فروش نفت بسیار محدود شده است‪.‬‬ ‫باید با مطالعه تصمیم بگیریم‬ ‫غالمرض��ا مرحب��ا‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س‬ ‫ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬با اش��اره به خبر احتمال‬ ‫افزای��ش نرخ بهره بانک��ی‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬فع�لا طرحی با این مضمون‬ ‫در مجلس مطرح نیست و طبیعتا‬ ‫بحث و بررسی هم نشده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم اس��تارا در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در ادامه افزود‪ :‬ما در حال حاضر‬ ‫نقدینگی س��رگردانی داریم ک��ه تبدیل به‬ ‫یک اسیب هم شده است‪.‬‬ ‫هرچند ما برای جذب این سرمایه ها خیز‬ ‫بلن��دی در بورس برداش��تیم اما صددرصد‬ ‫موفق نبوده ایم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم‬ ‫ای��ن ط��رح را در بهبود اوض��اع اقتصادی‬ ‫بی تاثی��ر دانس��ت و گف��ت‪ :‬افزای��ش نرخ‬ ‫سود س��پرده گذاری می تواند بخشی از این‬ ‫اِسیب ها را جبران و سرمایه های سرگردان‬ ‫را ب��ه بانک ها جذب کند اما در حال حاضر‬ ‫فکر نمی کنم افزایش نرخ س��ود‬ ‫بانکی کمکی به اقتصاد ما بکند‪،‬‬ ‫چراکه هرچه سود بانکی افزایش‬ ‫یاب��د بهای تمام ش��ده پول هم‬ ‫گران ت��ر می ش��ود؛ در نتیج��ه‬ ‫نمی توانی��م تس��هیالت بانکی را‬ ‫ارزان تر ارائه کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹همه بانک ها موافق نیستند!‬ ‫مرحب��ا در پایان با اش��اره ب��ه مخالفت‬ ‫برخ��ی بانک ها با افزایش نرخ س��ود بانکی‬ ‫به‬ ‫یاداور شد‪ :‬اینطور نیست که نرخ‬ ‫بهره افزایش پیدا کن��د و همه بانک ها نیز‬ ‫موافقت کنند‪ ،‬زیرا این اقدام چندان به نفع‬ ‫بانک ه��ا هم نخواهد ب��ود؛ از همین رو من‬ ‫معتقدم انج��ام این کار راحت نخواهد بود‪،‬‬ ‫ب��ه همین دلیل باید تمام جنبه های مثبت‬ ‫و منفی ان را بررسی کرد‪.‬‬ ‫ای��ن طرح در همان نگاه اول هم تبعات‬ ‫منفی زی��ادی دارد‪ ،‬به همی��ن جهت باید‬ ‫خیلی دقیق تر و بامطالعه بیش��تری درباره‬ ‫ان تصمیم بگیریم‪.‬‬ ‫چاره ای جز افزایش نرخ سود نیست‬ ‫کامران ندری‪ ،‬کارشناس مسائل‬ ‫پولی و بانکی در گفت وگو با فرارو‬ ‫با اش��اره به اینکه در حال حاضر‬ ‫ب��رای کنترل ت��ورم‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫سود س��پرده بانکی تنها راهکاری‬ ‫اس��ت که بانک مرکزی در اختیار‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬به ط��ور کلی در حال‬ ‫ حاضر بان��ک مرکزی ‪ ۳‬اب��زار را در اختیار‬ ‫دارد تا بتواند تورم را کنترل کند؛ نخستین‬ ‫ابزار نرخ ارز اس��ت ک��ه به دلیل تحریم ها و‬ ‫کمبود ارزی ک��ه وجود دارد‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫نمی تواند از این ابزار بهره ببرد و از س��وی‬ ‫دیگر ت��ا زمانی که تحریم ها وجود داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬نمی توان این انتظار را داش��ت که‬ ‫نرخ ارز به کنت��رل دراید‪ .‬ندری اظهارکرد‪:‬‬ ‫بان��ک مرکزی در ابتدای س��ال سیاس��ت‬ ‫کاهش نرخ س��ود بین بانک��ی را دنبال کرد‬ ‫و براس��اس ان نرخ س��ود بین بانکی را تا ‪۸‬‬ ‫درصد کاهش داد‪ ،‬اما به دلیل اینکه سیاست‬ ‫فوق جواب نداد‪ ،‬در جدیدترین تصمیم نرخ‬ ‫بهره بین بانکی به حدود ‪ ۲۰‬درصد افزایش‬ ‫پیدا ک��رد؛ به بیان دیگ��ر در کمتر از چند‬ ‫ماه این ش��اخص ‪ ۲.۵‬برابر شده و طبعا در‬ ‫ش��رایطی که نرخ س��ود بین بانکی افزایش‬ ‫پیدا می کند‪ ،‬نرخ س��ود س��پرده ها نیز باید‬ ‫بیشتر از نرخ های فعلی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالفت ها هم زیاد است‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه به ط��ور تاریخی‬ ‫در کش��ور ب��ا افرای��ش ن��رخ س��ود بانکی‬ ‫مخالفت ه��ای زی��ادی ص��ورت‬ ‫می گی��رد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اگر ش��ما‬ ‫بخواهید نرخ سود را صفر کنید‪،‬‬ ‫در حال��ی که چنی��ن توقعی در‬ ‫کش��ور وجود دارد‪ ،‬عمال ممکن‬ ‫نیس��ت‪ ،‬زی��را در کش��ورهای‬ ‫دیگر زمانی ک��ه تورم در اقتصاد‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬نرخ بهره را کاهش نمی دهند؛‬ ‫به نوعی می توان گفت این مسئله در کشور‬ ‫م��ا ی��ک اس��تثنا در جهان اس��ت و نمونه‬ ‫دیگری ندارد‪ ،‬این در حالی اس��ت که بانک‬ ‫مرکزی برای افزایش نرخ س��ود‪ ،‬همواره با‬ ‫مخالفت های سفت و سختی روبه رو است و‬ ‫در بیشتر اوقات نیز در برابر این مقاومت ها‬ ‫عقب نش��ینی می کند‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫نرخ سود بانکی باید حداقل ‪ ۲۵‬درصد باشد‬ ‫تا بتواند نقدینگی را جمع و تورم را کنترل‬ ‫کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کمتر از این نرخ باتوجه به‬ ‫تورم حداقل ‪ ۴۰‬درصدی که اعالم می شود‪،‬‬ ‫هیچ تاثیری نخواهد داشت‪ .‬از سویی اینکه‬ ‫اهالی بازار س��هام نگران افزایش نرخ س��ود‬ ‫بانک��ی هس��تند‪ ،‬به نظر می رس��د توجیهی‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬زیرا هر کس به دنبال داغ نگه‬ ‫داش��تن بازار خود اس��ت‪ ،‬در حالی که نرخ‬ ‫تورم به س��رعت در حال افزایش است و اگر‬ ‫اقدام و سیاس��ت گذاری درست و صحیحی‬ ‫برای کنترل ان صورت نگیرد‪ ،‬به طور قطع‬ ‫در اینده نزدیک‪ ،‬باز هم یک توفان افزایش‬ ‫نرخ خواهیم داشت‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫برخی بر این باورند که باتوجه به موافقت ها و مخالفت ها پیرامون افزایش نرخ بهره بانکی و همچنین‬ ‫شرایط کنونی اقتصاد ایران (باوجود تحریم های همه جانبه اقتصادی)‪ ،‬گاهی بانک مرکزی مجبور به‬ ‫ادامه اجرای سیاس��ت های تس��کینی است‪ .‬به اعتقاد اغلب کارشناسان تا زمانی که سایه تحریم ها بر‬ ‫سر اقتصاد ایران باشد‪ ،‬نمی توان از بانک مرکزی یا هیچ نهاد اقتصادی دیگری انتظار معجزه داشت‬ ‫چراکه ابزاری برای اجرای طرح های علمی و همخوان با وضعیت کشورمان وجود ندارد‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 10‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1644‬‬ ‫پیاپی ‪2962‬‬ ‫بورس‬ ‫بررسی تاثیر افزایش سود سپرده بانکی بر بازار سرمایه‬ ‫«نرخ بهره» بالی جان بورس می شود؟‬ ‫کاهش نرخ بهره در زمستان ‪ ۹۸‬منجر به خارج شدن سرمایه از بانک ها ازسوی سپرده گذاران و ورشکستگی تعداد زیادی‬ ‫از بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری ش��د‪ .‬این اقدام بانک مرکزی موجب کاهش ش��دید و ناگهانی تمایل مردم نسبت به‬ ‫س��رمایه گذاری در بانک ها و باعث ش��د بسیاری از سپرده گذاران سرمایه های خود را به سمت بازارهای پرریسک تری مانند‬ ‫بورس‪ ،‬سکه‪ ،‬طال و ارز ببرند‪ .‬در این بین‪ ،‬تشویق های دولت و تبلیغات درباره سود حتمی و باال در بازار سرمایه‪ ،‬موجب شد‬ ‫بخش زیادی از نقدینگی وارد این بازار شود‪ .‬اما از انجایی که اغلب مردم اشنایی چندانی با بازار سهام نداشتند‪ ،‬به تدریج‬ ‫شاهد بروز مشکالتی بودیم‪ .‬البته در ماه های نخست به دلیل شوک مثبتی که به بازار وارد شده بود‪ ،‬بازدهی بورس تهران نیز‬ ‫باال بود و همین امر موجب شد مردم بدون توجه به ماهیت این بازار‪ ،‬سرمایه های خود را بی محابا وارد این بازار پر پیچ و خم‬ ‫کنند‪ .‬پس از ثبت رکورد عجیب و تاریخی‪ ،‬شاخص کل از مرز ‪۲‬میلیون واحد نیز گذشت و ناظران را انگشت به دهان کرد‪.‬‬ ‫اما روزهای شیرین نوسهامداران بورسی چندان طوالنی نبود و در اواسط مرداد گذشته به ناگاه بازار روند ریزشی شدیدی‬ ‫را در پیش گرفت و س��رمایه های برخی از تازه واردان به بورس از بین رفت‪ .‬اما در این بین‪ ،‬ادعای ش��ورای پول و اعتبار نیز‬ ‫جالب توجه بود‪ ،‬چراکه در روزهای پایانی سال گذشته اعضای این شورا مدعی شدند هدف از تغییر نرخ سود سپرده گذاری‬ ‫در بانک ها‪ ،‬حفظ ارزش پول ملی بوده اس��ت‪ .‬اما امروز می بینم که نه تنها ارزش پول ملی در پایین ترین حد ممکن اس��ت‪،‬‬ ‫بلکه بسیاری از مردم همان اندک دارایی های خود را نیز در چاه ویلی به نام بورس از دست داده اند‪.‬‬ ‫مقصد کجاست؟‬ ‫با توجه به حج��م معامالت در بورس اوراق‬ ‫بهادار می توان گفت بازار س��رمایه بیشترین‬ ‫جذب نقدینگی را داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه به کدام سو تمایل دارد؟‬ ‫این کارشناس بازار س��رمایه عنوان کرد‪:‬‬ ‫وقتی ن��رخ به��ره افزایش می یاب��د‪ ،‬هزینه‬ ‫بازگرداندن وام نیز بیشتر می شود‪ .‬به همین‬ ‫دلیل است که شرکت ها برای دریافت تسهیالت کمتر‬ ‫تمای��ل پیدا می کنند و چ��ون نقدینگی کمتری وارد‬ ‫شرکت می شود‪ ،‬رشد چندانی هم نخواهد داشت‪ .‬پس‬ ‫در نتیجه می توان گفت نگهداری پول در بانک جذاب‬ ‫می شود‪ ،‬چراکه سود بدون ریسک همیشه طرفداران‬ ‫زی��ادی دارد‪ .‬به همین دلیل می توان انتظار ش��یفت‬ ‫س��رمایه از بورس به سمت س��پرده گذاری در بانک ها‬ ‫را داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹پیامدهای افزایش نرخ بهره چیست؟‬ ‫پورمحم��ود ادامه داد‪ :‬ما س��ابقه افزایش نرخ بهره را در‬ ‫سال های قبل هم داشته ایم که باعث خروج سرمایه از بازار‬ ‫بورس ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬پیاده س��ازی این طرح به طور قطع‬ ‫باعث وارد امدن اس��یب های زیادی به بورس خواهد شد‬ ‫و همین امر منجر به افزایش فشار بر گرده مردم می شود‪.‬‬ ‫این تحلیلگر بازار سرمایه ضمن اشاره به بی نتیجه بودن‬ ‫افزایش نرخ سود س��پرده گذاری در بانک ها‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با‬ ‫توجه به معضل تورم‪ ،‬افزایش نرخ بهره (تا ‪ ۲۵‬درصد) نیز‬ ‫نخواهد توانس��ت دردی از م��ردم دوا کند چراکه حتی در‬ ‫ص��ورت افزایش ‪۱۰‬درصدی نرخ به��ره‪ ،‬باز هم از تورم به‬ ‫مراتب عقب تر هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹وارد شدن ضربه سنگین بر بدنه اقتصاد‬ ‫او در ادامه بیان کرد‪ :‬امیدواریم بتوانیم به عنوان صدایی‬ ‫که همچنان در بازار ش��نیده می شویم‪ ،‬اعتراض خود را به‬ ‫مس��ئوالن امر منعکس کنیم تا شاید صدای ما را بشنوند‪.‬‬ ‫از س��ویی هم ممکن اس��ت دلیل این تصمیم نااگاهی از‬ ‫عواقب ان باش��د‪ ،‬در این ص��ورت ما باید تمام تالش خود‬ ‫را ب��ه کار گیریم تا با اس��تدالل علمی و دقیق از وقوع این‬ ‫اتفاق جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫پورمحمود ضمن اش��اره به تاثیرات تس��کینی و موقتی‬ ‫افزایش نرخ بهره به‬ ‫گفت‪ :‬اگر چنین طرحی عملی‬ ‫شود در کوتاه مدت می تواند تاثیرات تسکینی برای معضل‬ ‫تورم در کش��ورمان باشد‪ .‬اما به طور قطع در یکی دو سال‬ ‫اینده ضربات سنگینی بر بدنه اقتصاد ما وارد می شود که‬ ‫جبران ان بسیار سخت خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در چنین ش��رایطی باید گفت طبق تجربه ای‬ ‫که از س��نوات قب��ل داریم‪ ،‬بای��د انتظار ضربات س��خت‬ ‫معیشتی را داشته باشیم‪ .‬متاسفانه ما قبال هم مرتکب این‬ ‫اشتباه شده ایم و همچنان با پیامدهای ان دست‬ ‫به گریبان هستیم‪.‬‬ ‫این تحلیلگر بازار ب��ورس اعتماد را مهم ترین‬ ‫عامل جلب س��رمایه به یک بازار خاص دانست‬ ‫و اظهارکرد‪ :‬مولفه ای که باعث س��رمایه گذاری‬ ‫م��ردم در ی��ک بازار می ش��ود‪ ،‬ح��س اعتماد و‬ ‫ثبات اس��ت‪ .‬برای مثال در بازار نزدک امریکا و‬ ‫بازارهای مش��ابه می بینیم به مح��ض اینکه مصاحبه ای از‬ ‫ترامپ یا بایدن منتشر می شود کفه ترازو به سمت برخی‬ ‫از ش��رکت ها متمایل می شود‪ .‬این مس��ئله کامال طبیعی‬ ‫است و نشان می دهد اعتماد چقدر تعیین کننده است‪ .‬اما‬ ‫در این بین می بینیم که قیمت طال مدام افزایش می یابد‪،‬‬ ‫دلی��ل ان هم دقیقا همان بحث اعتماد اس��ت‪ .‬زمانی که‬ ‫اعتماد مردم از بازارها س��لب می شود‪ ،‬سرمایه گذاران طال‬ ‫را به عن��وان یک پش��توانه و دارایی مطمئ��ن می بینند و‬ ‫برای خری��د این فلز گرانبها ص��ف می بندند‪ .‬این قاعده در‬ ‫بازار ما نیز دقیقا به همین شکل جریان دارد‪.‬‬ ‫پورمحم��ود ضمن ی��اداوری پیامدهای مخ��رب دامن‬ ‫زدن ب��ه بی اعتمادی در ب��ورس‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬وقتی خبری‬ ‫می اید و بعد تکذیب می ش��و د ی��ا وقتی که یک حمایتی‬ ‫قرار اس��ت انجام ش��ود اما نمی ش��ود‪ ،‬طبیعتا باید منتظر‬ ‫واکنش سهامداران نیز بود‪ .‬این نحوه عملکرد باعث تشدید‬ ‫فضای بی اعتمادی مردم نسبت به بازار سرمایه می شود و‬ ‫پول های حقیقی (که هر روز امار خروج ش��ان از بورس را‬ ‫می بینیم) بورس را به مقصد س��ایر بازارهای موازی ترک‬ ‫می کنند‪ .‬این خروج ناش��ی از بی اعتمادی مردم است و تا‬ ‫زمان��ی که این اعتماد برنگردد‪ ،‬بازار س��رمایه روی خوش‬ ‫نخواهد دید‪.‬‬ ‫‹ ‹وظیفه مسئوالن چیست؟‬ ‫‹ ‹بانک مرکزی‪ ،‬نرخ بهره و تورم‬ ‫نصیری با یاداوری مس��ئله ن��رخ تورم به‬ ‫گف��ت‪ :‬هرچن��د افزایش نرخ س��ود‬ ‫بانکی موجب کاهش گردش پول می ش��ود‪،‬‬ ‫ام��ا تمایل ب��ه دریاف��ت تس��هیالت را هم‬ ‫به شدت کاهش می دهد که در نتیجه باعث‬ ‫افزایش زیاندهی بانک ها ش��ده است‪ .‬همین‬ ‫امر منجر به استقراض ناگزیر انها از بانک مرکزی نیز‬ ‫می شود که در نهایت باعث افزایش میزان نقدینگی و‬ ‫همچنین نرخ تورم در جامعه خواهد شد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬پس باید گفت افزایش نرخ بهره باعث‬ ‫می شود در کوتاه مدت شاهد کنترل تورم باشیم اما در‬ ‫بلندمدت تورم انباش��ته بروز می کند و اثر شالقی ان‬ ‫در سال های اینده دیده می شود‪.‬‬ ‫مش��ابه این اتفاق در مقط��ع زمانی ‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۸‬افتاد‪،‬‬ ‫زمینه سازی برای گران کردن بنزین و گازوئیل‬ ‫امید پورمحمود‪ ،‬کارشناس مسائل اقتصادی و‬ ‫تحلیلگر بازار س��هام‪ ،‬ضمن باال دانستن احتمال‬ ‫افزایش نرخ بهره‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬بحث افزایش‬ ‫نرخ بهره کامال جدی اس��ت‪ ،‬ما طبق عادتی که‬ ‫داریم‪ ،‬پس از انتشار یک خبر در گام نخست ان‬ ‫را تکذیب می کنیم‪ ،‬س��پس واکنش مردم مورد‬ ‫سنجش قرار می گیرد و در نهایت تصویب و اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا قطعی دانس��تن اجرای این ط��رح‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به این مس��ئله به طور قطع افزای��ش نرخ بهره را‬ ‫خواهیم داش��ت‪ .‬این کارشناس مس��ائل با اشاره به قصد‬ ‫مس��ئوالن برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫اعتقاد من افزایش نرخ بهره‪ ،‬به نحوی زمینه ساز باال بردن‬ ‫قیم��ت بنزین یا گازوئیل در چندم��اه اینده خواهد بود و‬ ‫به طور قطع این اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫سعید نصیری‪ ،‬تحلیلگر بازارهای مالی در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫‪ ،‬ضمن تبیین رابطه نرخ بهره بانکی با میزان‬ ‫س��رمایه گذاری در بازار سرمایه‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تاثیر نرخ‬ ‫به��ره بر بورس معکوس اس��ت‪ ،‬یعنی هرچه نرخ بهره‬ ‫افزایش پیدا کند‪ ،‬بورس به حالت سکون و رکود میل‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫اما از س��ویی هرچه ن��رخ بهره بانک ه��ا با کاهش‬ ‫همراه ش��ود‪ ،‬فصل ش��کوفایی بورس با سرازیر شدن‬ ‫نقدینگی به سمت بازار سرمایه اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به س��طح باالی ج��ذب نقدینگی در‬ ‫بازار ب��ورس ته��ران‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در چنین ش��رایطی‬ ‫مردم عالقه ای به نگهداری پول در س��پرده های بانکی‬ ‫ندارند و گردش پول اتفاق می افتد‪ .‬طبیعتا نخس��تین‬ ‫مقاص��دی که می ت��وان ب��رای این پول متص��ور بود‬ ‫بازارهای طال‪ ،‬س��که‪ ،‬بورس و امالک اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫وی ضم��ن تاکید بر لزوم ایجاد ثبات در بازار س��رمایه‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬به نظر من تثبیت بازار بورس تهران و ایجاد تعادل‬ ‫در این حوزه‪ ،‬مهم ترین وظیفه ای است که برعهده مدیران‬ ‫بورس و س��ازمان های موازی اس��ت تا مردم خیالش��ان از‬ ‫سرمایه گذاری در این بازار راحت باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ب��ازار ب��ورس و اوراق به��ادار در پایان‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬ت��ا زمانی که نتوانی��م مردم را از نابود نش��دن‬ ‫دارایی هایش��ان در بورس اسوده خاطر نکنیم‪ ،‬هیچ ثباتی‬ ‫در بازار ایجاد نخواهد ش��د‪ .‬نوس��هامداران باید بدانند که‬ ‫ممکن اس��ت بازار س��رمایه نوسان هم داش��ته باشد‪ ،‬اما‬ ‫پول ش��ان نابود نمی ش��ود‪ .‬متاس��فانه این طرز تفکر بین‬ ‫م��ردم از بین رفته اس��ت و یکی از مهم تری��ن عوامل ان‬ ‫تایید و تکذیب هایی است که مدام انجام می شود‪ ،‬به عالوه‬ ‫اخباری که پیرامون افزایش س��ود بانکی می شنویم هم به‬ ‫این شرایط دامن می زند‪.‬‬ ‫ابتدا تورم با رشد نرخ بهره کنترل شد اما تورم انباشته‬ ‫ناگهان در سال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬خود را نشان داد‪.‬‬ ‫‹ ‹به سود بازارهای موازی‬ ‫ای��ن تحلیلگ��ر بازارهای مالی در پای��ان با تاکید بر‬ ‫تشدید سفته بازی در صورت افزایش نرخ سود بانکی‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬به اعتقاد م��ن‪ ،‬درحال حاضر و با این تورم‬ ‫افسار گسیخته‪ ،‬افزایش نرخ بهره بانکی جذابیتی برای‬ ‫سرمایه گذاران نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ای��ن اقدام تنه��ا می تواند پ��ول را از بازار س��رمایه‬ ‫بترس��اند و خارج کند اما عمال پول های خارج ش��ده‬ ‫وارد بانک نخواهند ش��د‪ ،‬چون بانک ها فاقد جذابیتی‬ ‫هس��تند که بازارهای موازی مانند طال‪ ،‬س��که‪ ،‬دالر‪،‬‬ ‫مس��کن و‪ ...‬دارند‪ .‬در چنین شرایطی عمال با افزایش‬ ‫نرخ بهره‪ ،‬س��فته بازی دوباره تشدید می شود و شاهد‬ ‫افزایش نرخ تورم خواهیم بود‪.‬‬ ‫باالترین تورم ماهانه دو سال گذشته‬ ‫براساس اخبار منتشر شده‪ ،‬تورم نقطه‬ ‫به نقطه در مهرماه به ‪ ۴۱‬درصد رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش بانک مرکزی ت��ورم ماهانه‬ ‫در مه��ر به ‪ ۷‬درصد رس��ید که باالترین‬ ‫تورم ثبت ش��ده از مهر ‪ ۱۳۹۷‬محسوب‬ ‫می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که تورم‬ ‫ماهانه ش��هریور برابر با ‪ ۳.۵۶‬درصد بوده و حاکی‬ ‫از افزایش ‪ ۳.۴‬درصدی است‪ .‬همچنین در این ماه‬ ‫تورم نقطه به نقطه‪ ۴۱.۴ ،‬درصد ثبت شده اس��ت؛‬ ‫به بیان دیگ��ر‪ ،‬میانگین قیمت ها در مهر نس��بت‬ ‫ماه مشابه سال گذشته بیش از ‪ ۴۱‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫تورم ساالنه نیز با جهشی ‪ ۱.۲‬درصدی به ‪۲۷.۲‬‬ ‫درصد رسید که بیشترین افزایش تورم ساالنه طی‬ ‫یک سال گذشته محسوب می شود‪.‬‬ ‫نرخ تورم س��االنه ب��رای خانوارهای ش��هری و‬ ‫روس��تایی به ترتیب ‪ ۲۷.۳‬و ‪ ٢٦.٧‬درصد است که‬ ‫برای خانوارهای شهری ‪ ۱.۲‬واحد درصد افزایش و‬ ‫برای خانوارهای روستایی ‪ ١.٣‬واحد درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان تورم نه تنها روی بازار های‬ ‫دالر‪ ،‬س��که و مس��کن تاثیر گذاش��ته‪ ،‬بلکه باعث‬ ‫افزایش قیمت اقالم ضروری مردم شده تاجایی که‬ ‫بانک مرکزی تصمیم به افزایش نرخ س��ود بانکی‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر به گفت��ه برخ��ی تحلیلگران‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬ح��دود ‪ ۶‬ماه اس��ت که دول��ت برای‬ ‫تامین کس��ری بودجه خود ش��روع به پاس کاری‬ ‫س��رمایه های مردم از بازار س��رمایه ب��ه بانک ها یا‬ ‫برعکس کرده است‪.‬‬ ‫اوای��ل س��ال ب��ازار ب��ورس داغ ب��ود و کاهش‬ ‫س��ود های س��پرده های بانکی از اردیبهش��ت ‪۹۹‬‬ ‫منجر به روانه شدن سرمایه های مردم به‬ ‫بازار بورس ش��د‪ .‬تا حدی کسری بودجه‬ ‫دولت جبران ش��ده و بازار بورس روز به‬ ‫روز بی ثبات تر از دیروز می شود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو مقرر ش��د تا دیگ��ر بانک ها‬ ‫سپرده ای با سود باالی ‪ ۱۵‬درصد افتتاح‬ ‫نکنند و نرخ سود سپرده های کوتاه مدت‬ ‫کمتر از ‪ ۶‬ماه نیز ‪ ۸‬درصد ش��د‪ .‬البته فقط ‪ ۳‬ماه‬ ‫بعد از این تصمیم در تاریخ ‪ ۲۴‬تیر ش��ورای پول و‬ ‫اعتبار نرخ های سود بانکی را افزایش داده و دوباره‬ ‫به ‪ ۱۶‬درصد رساند‪.‬‬ ‫درحال حاضر دود تورم نه تنها در چشم بازار های‬ ‫دالر‪ ،‬سکه و مسکن رفته‪ ،‬بلکه درحال حاضر سفره‬ ‫مردم را هم با مش��کالت عدی��ده ای روبه رو کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو به نظر می رسد برخی دل شان به‬ ‫رح��م امده و ب��ا هدف کنترل نرخ ت��ورم به دنبال‬ ‫افزایش نرخ سود های بانکی هستند‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند به زودی نرخ جدید‬ ‫سود س��پرده های کوتاه مدت یا یک ساله‪ ،‬باالتر از‬ ‫نرخ تورم هدف گذاری ش��ده ازسوی بانک مرکزی‬ ‫می رود‪( .‬نرخ تورم هدف گذاری شده بانک مرکزی‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬حدود ‪ ۲۲‬درصد است)‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر منفی افزایش سود بانکی بر بورس‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان‪ ،‬بهاء الدین‬ ‫هاش��می‪ ،‬مدیرعام��ل اس��بق بان��ک ص��ادرات با‬ ‫پیش��نهاد مرکز پژوهش ها مبنی ب��ر افزایش نرخ‬ ‫سود س��پرده های بانکی موافق اس��ت و می گوید‪:‬‬ ‫افزایش نرخ سود سپرده های بانکی ضمن پایداری‬ ‫س��پرده ها امنی��ت بازار ه��ای دیگر را ه��م تامین‬ ‫می کند‪ ،‬گرچه ممکن است التهاباتی مانند افزایش‬ ‫هزین��ه مال��ی بنگاه های اقتص��ادی در کوتاه مدت‬ ‫ایجاد شود که البته در مقابل سایر هزینه های انها‬ ‫بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫ن روزها سیاست جبران‬ ‫چه بالیی بر سر اعتماد عمومی می اید؟ برخی از کارشناسان می گویند ای ‬ ‫پیامدهای س��نگین و سهمناک تحریم ها‪ ،‬بازی کردن با دارایی های مردم است‪ .‬به نحوی که دولت‬ ‫با جابه جایی این س��رمایه ها‪ ،‬سعی در نوسان گیری دارد و با توجه به چراغ سبز مجلس برای تامین‬ ‫کسری بودجه از این طریق‪ ،‬می توان انتظار داشت که این رویه همچنان ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫اما مس��ئله مهم این اس��ت که چنین اقداماتی باعث تقویت فضای سفته بازی در کشور می شود و‬ ‫ممکن است فاکتور اعتماد کمرنگ شود‪.‬‬ ‫نکت��ه ای ک��ه بای��د در سیاس��ت گذاری های کالن اقتصادی بیش��تر م��ورد توج��ه دولتمردان و‬ ‫تصمیم سازان قرار گیرد‪.‬‬ ‫هرقدر نرخ بهره‬ ‫افزایش پیدا‬ ‫کند‪ ،‬بورس به‬ ‫حالت سکون‬ ‫و رکود میل‬ ‫خواهد کرد‬ ‫با توجه به‬ ‫معضل تورم‪،‬‬ ‫افزایش نرخ‬ ‫بهره نیز دردی از‬ ‫مردم‬ ‫دوا نمی کند‬ ‫یادداشت‬ ‫راه اندازی‬ ‫‪ ۱۰‬شرکت‬ ‫سهامی عام پروژه‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه توس��عه تامین مالی‬ ‫تولید از طریق بازار س��رمایه در دستور کار قرار دارد‪ ،‬گفت‪ ۱۰ :‬شرکت‬ ‫سهامی عام پروژه راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫سعید زرندی در گفت وگو با مهر درباره نحوه توسعه تامین مالی تولید‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬برای توس��عه تامین مالی تولید یکی از راهکارها اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت های بازار سرمایه اس��ت‪ ،‬چراکه هدف از این اقدام متنوع سازی‬ ‫ابزاره��ای تامین مالی‪ ،‬هدایت منابع موجود در جامعه و بازار س��رمایه‬ ‫به س��مت تولید و ایجاد ارزش افزوده بوده که در نهایت به اش��تغالزایی‬ ‫بیش��تر در بخش صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نیز منجر می ش��ود‪ .‬زرندی‬ ‫افزود‪ :‬در همین راستا تاکنون ‪ ۳‬اقدام عملی شامل پذیرش شرکت ها در‬ ‫بازار س��رمایه‪ ،‬محصوالت در بورس کاال و انتشار اوراق بدهی‪ ،‬راه اندازی‬ ‫هلدینگ های سرمایه گذاری و شرکت های سهامی عام پروژه و ازادسازی‬ ‫مع��ادن در حبس از طریق واگذاری مجوزه��ای معدنی در بورس را در‬ ‫دس��تور کار قرار داده ایم‪.‬اگر به صورت تفکیکی بگویم‪ ،‬درباره سیاس��ت‬ ‫نخس��ت یعنی «پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه‪ ،‬محصوالت در بورس‬ ‫کاال و انتش��ار اوراق بدهی» تاکنون ‪ ۶‬برنامه اتخاذ ش��ده که شناسایی‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬ش��رکت صنعت��ی و معدنی برای اس��تفاده از ظرفیت بازار‬ ‫س��رمایه‪ ،‬نخس��تین برنامه ما بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از این ‪ ۵۰۰‬ش��رکت‪،‬‬ ‫‪ ۲۷۵‬ش��رکت به منظور استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و پایش مستمر‬ ‫و مرحله به مرحله انها برای راهنمایی‪ ،‬هماهنگی‪ ،‬تسهیل و تسریع در‬ ‫پذیرش و عرضه سهام یا انتشار اوراق بدهی اعالم امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫اقتصاد ازاد‬ ‫با نهاده های‬ ‫یارانه ای!‬ ‫فرهاد اسماعیل زاده‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‬ ‫در س��ال های اخیر فعاالن اقتص��ادی بنگاه های‬ ‫بزرگ‪ -‬به ویژه بورس��ی‪ -‬همیشه از نرخ گذاری های‬ ‫دس��توری نهاده��ای دولتی و رانت ها و فس��ادهای‬ ‫مختل��ف پ��رده برداش��ت ه و مدعی اقتص��اد ازاد و‬ ‫جلوگیری از تضییع حقوق س��هامداران ش��ده اند‪.‬‬ ‫اخری��ن موضوعی ک��ه موجب بلند ش��دن صدای‬ ‫جمعی��ت ب��ازار س��رمایه و اقتصاددان ه��ا ش��ده‪،‬‬ ‫دس��تورالعمل نرخ گذاری دس��توری فوالد ازسوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت بوده که خوشبختانه‬ ‫ب��ا توجه نهادهای مس��ئول‪ ،‬این دس��تورالعمل لغو‬ ‫ش��د‪ .‬دالیل مخالفت با نرخ گذاری دستوری‪ ،‬ایجاد‬ ‫رانت‪ ،‬فس��اد و کاهش س��ود صنایع تولیدی و سهام‬ ‫مربوطه و ریختن سودهای هنگفت به جیب دالالن‬ ‫اس��ت‪ .‬خواس��ته این جمعیت‪ ،‬نرخ گذاری به روش‬ ‫اقتصاد ازاد و محوریت عرضه و تقاضاست که کامال‬ ‫منطقی و درس��ت است و به زعم این خواسته‪ ،‬باید‬ ‫ارکان اقتصاد ازاد اجرایی ش��ود‪ .‬اما از س��ویی‬ ‫همه‬ ‫ِ‬ ‫دیگر‪ ،‬هیچ گاه بحثی از معافیت مالیاتی عایدی های‬ ‫صادرات��ی‪ ،‬انحص��ار در بازار‪ ،‬تعرفه ه��ای واردات و‬ ‫نب��ود تج��ارت ازاد‪ ،‬خوراک دام با ن��رخ ارز دولتی‪،‬‬ ‫ارد و ش��کر و روغن و کاغ��ذ یارانه ای‪ ،‬خوراک های‬ ‫تخفیفی و انرژی یارانه ای و‪ ...‬به میان نمی اورند که‬ ‫هم��ه اینها موجب تضیی��ع حقوق ملی و بیت المال‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬یارانه های پرداختی به‬ ‫نهاده ه��ای گوناگون‪ ،‬نه براس��اس عدالت یارانه ای‬ ‫و انتف��اع ملی‪ ،‬بلکه براس��اس مقدار مصرف اس��ت‪.‬‬ ‫یعنی هرکس��ی ش��رکت تولیدی یا وسایل نقلیه یا‬ ‫هر جایگاهی داش��ته باش��د که بتواند از نهاده های‬ ‫مختل��ف‪ ،‬مانند معافیت ه��ای مالیات��ی‪ ،‬یارانه ها‪،‬‬ ‫خوراک ارزان‪ ،‬انرژی ارزان و‪ ...‬بیش��تر استفاده کند‪،‬‬ ‫مقدار بیش��تری از یارانه منتفع می شود و هرکه در‬ ‫س��طوح پایین تر باشد‪ ،‬کمتر منتفع می شود و از ان‬ ‫بدتر‪ ،‬مردم مس��تضعف هم در این نوع اقتصاد‪ ،‬هیچ‬ ‫انتفاع��ی جز ‪ ۴۵‬هزارتومان ماهان��ه در رویارویی با‬ ‫ت��ورم ایجادی ندارند! با این توضیحات‪ ،‬س��واالتی‬ ‫به میان می اید‪ ،‬که چرا در ش��رایط کس��ری بودجه‬ ‫فعل��ی‪ ،‬انرژی به صورت یاران��ه ای در اختیار صنعت‬ ‫و بخش ه��ای خدمات��ی ق��رار می گی��رد ام��ا عمال‬ ‫مصرف کنن��ده نهای��ی‪ ،‬محصوالت ش��رکت ها را با‬ ‫دال ِر ازاد خری��داری می کند؟ چرا با محدودیت ها و‬ ‫تعرفه ه��ای غیرمتعارف‪ ،‬موجب ایجاد انحصار برای‬ ‫یکسری شرکت های داخلی می شوند و در انتها مردم‬ ‫باید هزینه اش را پرداخت کنند؟ چرا جهت دریافت‬ ‫نرخ نیمایی‪ ،‬دولت باید‬ ‫ار ِز محص��والت صادراتی به ِ‬ ‫منابع و ظرفیت های داخلی را ارزان به ش��رکت های‬ ‫صادراتی بدهد‪ ،‬عایدی حاصل از صادراتش��ان را نیز‬ ‫مع��اف از مالی��ات کند اما در انتها ب��ا عدم ورود ارز‬ ‫به ط��ور کامل‪ ،‬مردم عادی تقریب��ا هیچ منفعتی از‬ ‫این سیاس��ت گذاری ها نبرند؟ چرا دولت ارد‪ ،‬شکر‪،‬‬ ‫روغ��ن و کاغ��ذ یارانه ای به ش��رکت های تولیدی و‬ ‫صادرات مواد غذایی بورس��ی و غیربورسی می دهد‬ ‫که عده کمی سهامدار منتفع شوند و عوارض کمبود‬ ‫ارز به عالوه ایجاد تورم‪ ،‬به همه ملت فش��ار اورد؟ و‬ ‫اصال چرا دولت باید در نرخ گذاری فلزات اساس��ی‪،‬‬ ‫الستیک‪ ،‬موادغذایی‪ ،‬خودرو و‪ ...‬به صورت دستوری‬ ‫اعم��ال نف��وذ کند ک��ه موجب نارضایت��ی‪ ،‬بخش‬ ‫اعظمی از س��هامداران بورس��ی و فعاالن اقتصادی‬ ‫ش��ده و موجبات ایجاد رانت و فس��اد را فراهم کند؟‬ ‫واقع��ا راهکار چیس��ت؟ مطمئنا ت��ا این بحث ها در‬ ‫قضیه نهاده ها مانند ان��رژی‪ ،‬تخفیف خوراک ها و‪...‬‬ ‫مورد نقد قرار می گیرد‪ ،‬افراد منتفع و س��رمایه دار‪،‬‬ ‫س��ریع با حضور در رسانه ها و اظهار عجز و ناله های‬ ‫فراوان به عالوه دس��تاویزهای گوناگون‪ ،‬س��عی در‬ ‫حذف صورت مس��ئله دارند‪ .‬طب��ق تجربه جهانی‪،‬‬ ‫بهتری��ن راهکار‪ ،‬تقویت تولید و سیاس��ت گذاری با‬ ‫محوریت س��ازکار عرضه و تقاضا در قالب اقتصاد و‬ ‫تجارت ازاد اس��ت‪ .‬یعنی دولت کمترین معافیت ها‬ ‫و حمایت ه��ای رانت��ی و یاران��ه ای را اعمال کند اما‬ ‫در نرخ گ��ذاری محصوالت ش��رکت ها هم دخالتی‬ ‫نکند‪ .‬از س��وی دیگر هم برای ایجاد رقابت و تعادل‬ ‫قیمت ه��ا‪ ،‬تجارت ازاد با تنظی��م تعرفه ها را حاکم‬ ‫کند‪ .‬هر زمان رکود و دامپینگ انجام ش��ود‪ ،‬زمینه‬ ‫را جهت صادرات و کاهش واردات تقویت کند و هر‬ ‫زمان عدم عرضه و افزایش تقاضا یا انحصار رخ دهد‪،‬‬ ‫زمین��ه را جهت افزایش واردات تقویت کند‪ .‬تمامی‬ ‫اینه��ا بدون هرگونه دخالت مس��تقیم و نرخ گذاری‬ ‫انجام شود و فقط و فقط نیاز به سیاست گذاری های‬ ‫درست اقتصادی و صنعتی و تجاری است‪ .‬در بحث‬ ‫ارائه یارانه نیز در شرایط فعلی بخشی از این افزایش‬ ‫درامده��ا‪ ،‬به صورت نقدی به مردم پرداخت ش��ود‬ ‫ام��ا در ادامه با ثبات بیش��تر اقتصاد و اجرای کامل‬ ‫زمینه های اقتص��اد ازاد و تجارت ازاد‪ ،‬این افزایش‬ ‫درامدها صرف ایجاد زیرساخت ها و بودجه عمرانی‬ ‫در راستای ایجاد اشتغال شود تا افراد بیکار‪ ،‬مشغول‬ ‫به کار ش��وند و با تالش و کار خود‪ ،‬به جای دریافت‬ ‫یارانه‪ ،‬درامدی ابرومندانه داشته باشند‪.‬‬ صفحه 15 ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬ابان ‪ 10 -1399‬ربیعاالول‪ 27 - 1442‬اکتبر ‪-2020‬شماره‪-1644‬پیاپی‪2962‬‬ ‫فلسفه کفایت‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪instagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫پاییز کرونایی را دریابید‬ ‫الودگی هوا‬ ‫تاثیری روی بیماری کرونا ندارد‬ ‫تاثیر الودگی هوا‬ ‫در افزایش شیوع کرونا‬ ‫معاون س��تاد مقابله با ویروس کرونا در کالنشهر‬ ‫تهران درب��اره تاثی��ر الودگی هوا ب��ر مبتالیان به‬ ‫وی��روس کرونا گفت‪ :‬الودگی هوا هیچ تاثیر خاصی‬ ‫روی این بیماری ندارد و بررس��ی های ما هم حاکی‬ ‫از نبود ارتباط بین این دو موضوع است‪.‬‬ ‫علی ماه��ر در گفت وگو با ایلن��ا درباره وضعیت‬ ‫ش��یوع کرون��ا در زمس��تان گفت‪ :‬می��زان ابتال به‬ ‫ویروس کرونا در زمس��تان بستگی به رفتارهای مردم دارد و اگر رفتارهایی‬ ‫که برای پیش��گیری از شیوع ویروس در نظر گرفته شده را به درستی انجام‬ ‫دهیم‪ ،‬میزان شیوع کاهش پیدا خواهد کرد‪ ،‬چون شواهدی بر اینکه دما در‬ ‫میزان همه گیری تاثیرگذار باشد را پیدا نکردیم؛ بنابراین تنها رعایت مردم‬ ‫مسئله اصلی برای کنترل این ویروس است‪.‬‬ ‫ماهر افزود‪ :‬در هر فصلی که مردم دستورالعمل ها را رعایت کردند‪ ،‬شیوع‬ ‫این ویروس کاهش پیدا کرد و در هر فصلی که رعایت نکردند‪ ،‬ش��یوع این‬ ‫ویروس افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی بیان ک��رد‪ :‬دورکاری و تعطیلی ها روی کاهش ش��یوع ویروس تاثیر‬ ‫بسیار زیادی خواهد داشت‪ ،‬چون هر قدر ارتباط اجتماعی کم شود‪ ،‬انتقال‬ ‫هم ب��ه همان اندازه کاهش پی��دا می کند؛ بنابراین حتم��ا این موضوع اثر‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫رئی��س اداره بیماری های مزمن تنفس��ی وزارت‬ ‫بهداش��ت درب��اره تاثی��ر الودگ��ی هوا بر ش��یوع‬ ‫بیماری های تنفس��ی از جمله کرون��ا‪ ،‬نظر دیگری‬ ‫داشته و به ایس��نا گفت‪ :‬باتوجه به اینکه با افزایش‬ ‫الودگی هوا ش��یوع بیماری تنفس��ی ه��م افزایش‬ ‫می یابد و این موضوع طبیعتا می تواند درباره بیماری‬ ‫کرون��ا نیز صادق باش��د‪ ،‬اف��راد دارای بیماری های‬ ‫زمین��ه ای قلبی‪-‬ریوی در زمان الودگی هوا با تش��دید عالئم و عود بیماری‬ ‫روبه رو هستند و مسلما این موضوع بر ابتال و شدت بیماری کرونا تاثیرگذار‬ ‫خواهد بود‪ .‬مهدی نجمی افزود‪ :‬همانطور که از قبل هشدار داده ایم در نیمه‬ ‫دوم امس��ال باتوجه به سردتر ش��دن هوا‪ ،‬وارونگی دما‪ ،‬الودگی هوا و شیوع‬ ‫بیماری هایی مانند انفلوانزا‪ ،‬سرماخوردگی و‪ ...‬انتظار داریم در سراسر کشور‬ ‫وضعیت بدتری را در زمینه کرونا تجربه کنیم‪ .‬به طور قطع در شهرهایی که‬ ‫میزان االینده ها و الودگی هوا بیش��تر اس��ت‪ ،‬میزان ابتال به کرونا و ش��دت‬ ‫عالئم بیش��تر خواهد بود‪ .‬در شهرهایی مثل تهران و اهواز که الودگی هوای‬ ‫بیشتری را تجربه می کنند افزایش شیوع کرونا دور از انتظار نخواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس اداره بیماری های مزمن تنفس��ی وزارت بهداشت تاکید کرد‪ :‬البته‬ ‫هر س��ال به طور مشهود در نیمه دوم سال با افزایش الودگی هوا‪ ،‬مرگ ومیر‬ ‫ناشی از بیماری های قلبی و ریوی نیز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫پیشنهاداتی برای مدیریت الودگی هوا‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاداتی را‬ ‫به ستاد ملی کرونا داده که در کمیته امنیتی ان‬ ‫پذیرفته شده و در انتظار تصویب ستاد ملی کرونا‬ ‫برای اجرا است‪.‬‬ ‫یک��ی از این پیش��نهادات ممنوعیت اس��تفاده‬ ‫از س��وخت مازوت در نیروگاه هایی اس��ت که در‬ ‫نزدیکی مناطق شهری قرار دارند‪.‬‬ ‫متاسفانه هر س��ال با شروع روزهای سرد سال‬ ‫و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی نیروگاه ها‬ ‫با کمبود س��وخت مواجه می شوند و به سوزاندن‬ ‫س��وخت مازوت که س��وختی بس��یار االینده و‬ ‫اثرگذار بر کیفیت هوا اس��ت‪ ،‬روی می اورند‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که اگر امس��ال هم مانند گذشته‬ ‫از مازوت در نیروگاه ها اس��تفاده ش��ود با افزایش‬ ‫الودگی هوا و در نتیجه شیوع بیشتر کرونا مواجه‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫براس��اس اخرین س��یاهه انتشار ش��هر تهران‬ ‫س��هم خودروهای دیزلی در الودگی هوا بس��یار‬ ‫باال اس��ت و کامیون ها به تنهایی در انتشار ذرات‬ ‫معلق س��هم ‪ ۱۵‬درصدی دارند؛ از این رو سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست پیشنهاد داده طی دو‪ ،‬سه‬ ‫ماهی که با اینورژن و الودگی هوا مواجهیم ورود‬ ‫کامیون هایی که س��ن انها بیش از ‪ ۲۰‬سال است‬ ‫به تهران ممنوع ش��ود‪ .‬همچنین در روزهایی که‬ ‫در ش��رایط اضطرار الودگی هوا ق��رار می گیریم‬ ‫ورود کامیون ه��ا ‪-‬حتی انهایی که سن ش��ان زیر‬ ‫‪ ۲۰‬سال است‪ -‬به تهران ممنوع اعالم شود‪.‬‬ ‫معاین��ه فنی نی��ز از دیگر روش ه��ای کنترل‬ ‫الودگی هوا اس��ت که س��ال ها اس��ت بر اجرای‬ ‫دقیق ان تاکید می شود اما امسال به دلیل اعمال‬ ‫تغییرات��ی در اج��رای طرح ترافی��ک اهمیت ان‬ ‫دوچندان شده است‪.‬‬ ‫سخن اخر‪...‬‬ ‫هرچند راهکارهای کنترل و مدیریت الودگی‬ ‫هوا مش��خص اس��ت و حتی بارها در سال های‬ ‫اخی��ر بر اجرای انها تاکید ش��ده ام��ا باید دید‬ ‫امس��ال که ضرورت اجرای این راهکارها به دلیل‬ ‫شیوع ویروس کرونا دوچندان شده‪ ،‬دستگاه های‬ ‫مختلف از جمله شهرداری‪ ،‬پلیس‪ ،‬وزارت کشور‪،‬‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬وزارت نیرو و‪...‬‬ ‫چه گام هایی در راستای مدیریت الودگی هوا و‬ ‫حفظ سالمت شهروندان برخواهند داشت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت سازمان هواشناسی کشور پیش‬ ‫از ای��ن پیش بینی ک��رده بود که پاییز امس��ال‬ ‫ن رو امس��ال‬ ‫کم ب��ارش و الوده خواهد بود؛ از ای ‬ ‫نمی توانیم مانند دو سال اخیر به باد و باران دل‬ ‫خ��وش کنیم و باید هرچه س��ریع تر راهکارهای‬ ‫کاه��ش و کنت��رل الودگی هوا ب��ه مرحله اجرا‬ ‫رسد‪.‬‬ ‫تاثیر تسهیالت‬ ‫حمایتی دولت چقدر است؟‬ ‫ثبت ن��ام فعاالن حوزه فرهنگ (ناش��ران) برای دریافت تس��هیالت‬ ‫حمایتی قرض الحس��نه ویژه از ‪ ۲۳‬مهر اغاز ش��د‪ .‬طبق اعالم معاونت‬ ‫امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی‪ ،‬این تسهیالت حمایتی‬ ‫کم به��ره باهدف حمایت از صنوف فع��ال فرهنگی‪ ،‬حفظ فرصت های‬ ‫ش��غلی و رونق صنایع فرهنگی با عاملیت صندوق کارافرینی امید به‬ ‫متقاضیان فرهنگی (ناش��ران) اعطا می شود‪ .‬فعاالن فرهنگی و مدیران‬ ‫کس��ب وکارهای انتش��اراتی می توانند با مراجعه ب��ه تارنمای ‪www.‬‬ ‫‪ tohfeh.farhang.gov.ir‬نسبت به ثبت نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫راه اندازی س��امانه «تحف��ه» یکی دیگر از اقدامات معاونت توس��عه‬ ‫مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد در پی برگزار نشدن نمایشگاه‬ ‫کت��اب تهران اس��ت‪ .‬پیش از ای��ن‪ ،‬معاونت امور فرهنگ��ی با برگزاری‬ ‫طرح تابس��تانه کتاب‪ ،‬تسویه حساب سریع کتاب های خریداری شده‬ ‫از ناش��ران‪ ،‬تس��ریع در توزیع کاغذ دولتی میان ناش��ران‪ ،‬خرید کتاب‬ ‫از ناش��ران اس��تانی و تمدید تفاهمنامه با ش��رکت پس��ت برای ارسال‬ ‫محموله ه��ای فرهنگ��ی (کتاب)‪ ،‬تالش کرد تا از ناش��ران و حلقه های‬ ‫مرتبط با نش��ر حمایت کند‪ .‬درباره میزان تاثیرگذاری این تس��هیالت‪،‬‬ ‫اباذر رضانیا‪ ،‬مدیر انتش��ارات کوله پشتی‪ ،‬با یاداوری تخصیص کاغذ با‬ ‫ارز دولت��ی به ایرناپالس گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۹‬در نتیجه ارائه کاغذ برای‬ ‫حمایت از ناشران‪ ،‬شرایط خیلی خوب بوده است‪ .‬کاغذ مهم ترین نیاز‬ ‫در فعالیت ناش��ران اس��ت و ش��اهد افزایش و کاهش نرخ ان بودیم‪ ،‬اما‬ ‫از این نظر تامین بودیم و این می تواند مهم ترین حمایتی باش��د که تا‬ ‫به حال انجام ش��ده اس��ت‪ .‬ما در قیمت گذاری کتابی که با کاغذ دولتی‬ ‫منتشر می کنیم‪ ،‬این مسئله را مد نظر قرار می دهیم‪.‬‬ ‫خرید کتاب از ناش��ران از دیگر اقداماتی اس��ت که توس��ط معاونت‬ ‫فرهنگی انجام می شود‪ .‬رضانیا در این باره بیان کرد‪ :‬بهتر است حمایت‬ ‫در بخش خرید با دقت کافی انجام ش��ود و بیش��تر خریدها از ناش��ران‬ ‫بخش خصوصی باشد‪ ،‬زیرا این اقدام در روند خریدوفروش ناشران موثر‬ ‫است‪ .‬در حالی که شاهد باال بودن توجه به ناشران نیمه دولتی هستیم‪.‬‬ ‫این ناش��ران از دیگر بودجه ه��ای دولتی اس��تفاده می کنند؛ بنابراین‬ ‫ناشران خصوصی هستند که به حمایت بیشتر نیاز دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری نمایشگاه مجازی‬ ‫رضانیا با یاداوری تسهیالتی که پیش از این ازسوی سامانه کارا برای‬ ‫ناش��ران در نظر گرفته ش��ده بود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬مبلغی که به این منظور‬ ‫در نظر گرفته ش��ده بود‪ ،‬رقمی نبود که بتواند مشکالت ناشران را حل‬ ‫کن��د‪ .‬همه می دانند که س��رانه مطالعه چق��در کاهش یافته‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل تیراژ کتاب رو به کاهش است‪ .‬نمایشگاه کتاب تهران برگزار نشد‬ ‫و اینه��ا همه روی گردش مالی ناش��ران تاثیر می گذارد‪ .‬تنها راهکاری‬ ‫که در دوره همه گیری بیماری کووید‪ ۱۹‬در نظر گرفته شده‪ ،‬معرفی و‬ ‫فروش کتاب از طریق فضای مجازی اس��ت‪ .‬بعضی از افرادی که به کار‬ ‫کتاب عالقه دارند‪ ،‬می توانند این اقدامات را انجام دهند؛ اما این راهکار‬ ‫جوابگوی نیاز ناش��ران نیست‪ .‬به گفته او‪ ،‬ناش��ران باید همیشه گزینه‬ ‫دومی برای ادامه فعالیت خود داش��ته باشند‪ ،‬در حالی که هنوز گزینه‬ ‫جایگزینی برای فقدان نمایش��گاه کتاب تهران اندیش��یده نشده است‪.‬‬ ‫مدیر انتش��ارات کوله پشتی ادامه داد‪ :‬برای خرید گروه های مختلف از‬ ‫نمایشگاه کتاب‪ ،‬یارانه در نظر گرفته می شود‪ ،‬به همین دلیل مخاطب ها‬ ‫جذب این رویداد می ش��وند و ناش��ران می توانند فروش باالیی داشته‬ ‫باشد‪ .‬مس��ئوالن باید اعالم کنند که سرمایه برای راه اندازی نمایشگاه‬ ‫کتاب و بن هایی که به مردم می دادند‪ ،‬امسال چه شده است؟ برگزاری‬ ‫نمایشگاه مجازی و اعطای یارانه به افراد شاید بتواند پاسخگوی بخشی‬ ‫از نیازهای ناشران باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت رفتار برابر با نویسندگان‬ ‫براس��اس گزارش منتشرش��ده توس��ط معاونت ام��ور فرهنگی‪ ،‬این‬ ‫معاونت امیدوار اس��ت از طریق تزریق نقدینگی به صنعت نشر کشور‪،‬‬ ‫فع��االن در بخش ه��ای مختلف این صنعت مانند پدیداورندگان اعم از‬ ‫نویسنده‪ ،‬تصویرگر‪ ،‬مترجم‪ ،‬ویراستار‪ ،‬ناشران‪ ،‬فعاالن در چاپ‪ ،‬توزیع‬ ‫و فروش کتاب بتوانند با دغدغه کمتری در این اوضاع اقتصادی ناشی از‬ ‫کرونا‪ ،‬به فعالیت فرهنگی خود ادامه دهند‪ .‬حدود ‪ 8‬ماه از اعالم رسمی‬ ‫همه گیری بیماری کووی��د‪ ۱۹‬در ایران می گذرد‪ .‬درباره حمایت هایی‬ ‫که در این مدت از اهل قلم شده‪ ،‬هادی تقی زاده‪ ،‬نویسنده و پژوهشگر‬ ‫تاریخ��ی‪ ،‬گفت‪ :‬برخ��ی از نویس��ندگان به خوبی حمایت می ش��وند‪.‬‬ ‫نویسندگانی که مورد توجه اند حق التالیف های باال می گیرند و اثارشان‬ ‫ب��ه چاپ های زیادی می رس��د اما برخی نویس��ندگان ک��ه موردتوجه‬ ‫سازمان ها و نهادها نیستند‪ ،‬از این امکانات برخوردار نمی شوند‪.‬‬ ‫این نویس��نده با بیان س��ختگیری ها در انتشار کتاب هایش‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬روال انتش��ار کتاب برای همه نویس��ندگان منصفانه نیست و همه‬ ‫جایگاه برابری ندارند‪ .‬ابتدا باید به یک تعادل رفتاری در حوزه فرهنگ‬ ‫و هنر برسیم که نویسندگان منتقد‪ ،‬هم حق حیات داشته باشند‪ .‬ابتدا‬ ‫باید این مس��ئله مورد بررس��ی قرار بگیرد و حل شود تا بعد برای بهبود‬ ‫وضعیت نویسندگان اقداماتی انجام شود‪.‬‬ ‫بازگشت امنیت روانی به اقتصاد ایران‬ ‫میثم هاشم خانی‪ -‬پژوهشگر اقتصاد اجتماعی‪:‬‬ ‫تنش های سیاسی داخلی و خط ونشان هایی که احزاب‬ ‫مختلف برای یکدیگر می کشند‪ ،‬تاثیر غیرقابل انکاری بر‬ ‫بازارهای مختلف اقتصادی دارند‪ .‬شرایطی که امروز در‬ ‫ان گرفتار شده ایم‪ ،‬یک تنش سیاسی عادی نیست‪.‬‬ ‫ش��اید واژه «بالتکلیف��ی» بهتر بتواند ای��ن اوضاع را‬ ‫توصی��ف کند‪ .‬مقامات مختل��ف در دولت‪ ،‬مجلس‪ ،‬قوه‬ ‫قضایی��ه و‪ ...‬به طور مرتب ای��ن روزها انتقاداتی را مط��رح می کنند‪ ،‬بدون انکه‬ ‫پیشنهاد مشخص یا قاطعی برای بهبود شرایط ارائه دهند‪.‬‬ ‫امروز می بینیم که مجلس مخالفت خود را با دالر ‪۴۲۰۰‬تومانی اعالم می کند‬ ‫اما جایگزین مش��خصی برای ریشه کن کردن فساد در این حوزه ارائه نمی دهد‪.‬‬ ‫در بهترین حالت با تعدد نظرات نمایندگان مواجه می شویم که در نهایت به نظر‬ ‫می رسد هیچ کدام موثر واقع نمی ش��وند و همین رویکرد موجب می شود ترس‬ ‫مدامی در دل فعاالن اقتصادی و مردم درباره اینده بازارها بماند‪.‬‬ ‫تصور کنید در هواپیمایی که درگیر س��انحه ای ش��ده‪ ،‬نشس��ته اید و خلبان‬ ‫به جای راهبری و کنترل ش��رایط‪ ،‬ترجیح می دهد با معاون خود گالویز ش��ود‬ ‫یا نس��بت به ش��رایط بحرانی پیش امده اعتراض کند؛ در حالی که چشم همه‬ ‫سرنشینان به قدرت او برای نجات از ان شرایط و زنده ماندن است‪ .‬باید بپذیریم‬ ‫امروز ما در همان هواپیما و در وضعیت بسیار مه الود قرار گرفته ایم‪.‬‬ ‫اگر می بینید که بس��یاری از مردم و حت��ی فعاالن اقتصادی در این چند روز‬ ‫باقیمانده تا انتخابات امریکا‪ ،‬از ادامه فعالیت اقتصادی خود دس��ت کشیده اند و‬ ‫چش��م به نتیجه انتخابات این کش��ور دوخته اند‪ ،‬ناشی از یک گونه استیصال و‬ ‫استرس حاکم بر جامعه است‪.‬‬ ‫گروه های مختلف سیاس��ی می توانند این اس��ترس را با ارائه برنامه منسجم‪،‬‬ ‫یکدست‪ ،‬شفاف و قاطع یک تا دو ساله کاهش دهند و التهابات اقتصادی موجود‬ ‫را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫برنامه منس��جم برنامه ای است که تکلیف س��ود بانکی را تا حداقل یک سال‬ ‫اینده مش��خص کند‪ ،‬قوانی��ن صادراتی‪ ،‬رفع تعه��د ارزی و‪ ...‬را به ثبات موقت‬ ‫برساند‪ ،‬همه چارچوب های قیمت گذاری مرتبط با شرکت های بورسی مشخص‬ ‫شود و در مجموع ثبات و ارامش روانی به اقتصاد ایران برگردد‪ .‬این برنامه بیش‬ ‫از هر چیزی نیازمند این است که تنش ها و بحث های سیاسی داخلی به حداقل‬ ‫برس��د و سریال سخنان ضد ونقیض پش��ت تریبونی که بیشتر به نظر می رسد از‬ ‫جنس «غر زدن» است تا ارائه راهکار‪ ،‬به پایان برسد‪.‬‬ ‫البته که اقتصاد درست اقتصادی است که بنیه خوبی دارد و صرف اظهارنظر‬ ‫سیاس��تمداران و مقامات مسئول نمی تواند شاخص های ان را تغییر دهد‪ ،‬اما به‬ ‫هر حال ش��رایطی که ما در اقتصادمان با ان دست وپنجه نرم می کنیم‪ ،‬شرایط‬ ‫ویژه ای است و بیش از هر چیزی همبستگی احزاب مختلف برای مثال دولت و‬ ‫مجلس‪ ،‬شفافیت در عملکرد‪ ،‬قاطعیت در ارائه راهکار و ارائه یک برنامه مدت دار‬ ‫می تواند احساس ناامنی حاکم بر جامعه را کمتر کند‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت ایجاد یک ثب��ات در قوانین اقتصادی برای فع��االن این حوزه‬ ‫می توان��د ش��رایط بازگش��ت انها به میادی��ن اقتصادی را تس��هیل و در نهایت‬ ‫محص��ول این تغیی��ر رویکرد می تواند ت��ا حدودی از هجوم اف��راد به بازارهای‬ ‫اقتصادی در مقاطع زمانی مختلف جلوگیری کند‪.‬‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫در حالی الودگی هوای پاییزی در کالنشهرهای کشور به دلیل افزایش‬ ‫غلظت ذرات معلق اغاز ش��ده که وزارت بهداشت نسبت به تشدید کرونا‬ ‫در ش��هرهای الوده هش��دار داده اس��ت‪ .‬در این بین س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت پیشنهاداتی مانند ممنوعیت اس��تفاده از سوخت مازوت‪،‬‬ ‫کنترل معاینه فن��ی خودروها‪ ،‬ممنوعیت ورود برخی کامیون ها به تهران‬ ‫و‪ ...‬را به س��تاد ملی مقابله با کرونا داده و حتی برخی از انها در کارگروه‬ ‫الودگی هوای تهران نیز به تصویب رس��یده اما باید دید که در این پاییز‬ ‫س��خت که قرار نیس��ت باد و باران هم کمک چندانی به کاهش الودگی‬ ‫هوا بکند‪ ،‬دس��تگاه های مختلف این پیش��نهادات را با چه کیفیتی اجرا‬ ‫خواهن��د کرد؟ هوا در تهران طی روزهای پایانی مهر (از ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۷‬مهر)‬ ‫به طور مداوم الوده و در شرایط ناسالم برای گروه های حساس بود‪ .‬برخی‬ ‫دیگر از کالنش��هرها مانند اراک و کرج نیز طی روزهای اخیر با الودگی‬ ‫هوا مواجه بودند و سازمان هواشناسی با صدور هشداری از پایداری هوا و‬ ‫افزایش غلظت االینده ها طی روزهای پایانی هفته گذشته تا اواسط هفته‬ ‫جاری در ‪ ۹‬استان کشور ش��امل تهران‪ ،‬مرکزی‪ ،‬البرز‪ ،‬اصفهان‪ ،‬قزوین‪،‬‬ ‫قم‪ ،‬اذربایجان شرقی‪ ،‬اذربایجان غربی و خوزستان خبر داده است‪.‬‬ ‫از همان اغاز پاییز و پیش از ش��روع اینورژن و الودگی هوا مسئوالن و‬ ‫کارشناس��ان نسبت به همزمانی الودگی هوا و ویروس کرونا هشدار داده‬ ‫بودند‪ .‬عیسی کالنتری‪ ،‬رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پیش از این‬ ‫اظهار کرده بود که متاس��فانه امسال الودگی هوا با شیوع کرونا مصادف‬ ‫ش��ده و براس��اس مقاالت علمی هر واحد افزایش در غلظت ذرات معلق‬ ‫کمتر از ‪ ۲.۵‬میکرون‪ ۸ ،‬درصد تلفات بیماران کرونایی را بیشتر می کند‬ ‫و حتی در برخی مقاالت این رقم ‪ ۱۵‬درصد اس��ت‪ .‬سید محمد مجابی‪،‬‬ ‫فعال محیط زیس��ت نیز به ایسنا گفته بود به دلیل شرایط خاص الودگی‬ ‫هوا طی امس��ال‪ ،‬اجرای قانون هوای پاک باید از مطالبات جدی سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست و مردم باشد‪.‬‬ ‫پای صحبت ناشران‬ ‫نیما بیات‪ :‬در بس��یاری از وضعیت ها می توان میزان‬ ‫کفایت را تشخیص داد‪ .‬در خوردن غذا‪ ،‬گرما و سرمای‬ ‫اتاق و خوابیدن‪ .‬بیش از حد کفایت می تواند ازاردهنده‬ ‫و زیان اور باشد‪.‬‬ ‫در ب��ورس و اوراق بهادار یا حتی س��ازمان های دیگر‬ ‫اگر میزان کفایت را نشناس��یم راه دش��وار خواهد شد‪.‬‬ ‫رش��د بدان معنا نیس��ت که از یک چیز مقدار بیشتری‬ ‫به دست اوریم‪.‬‬ ‫رشد می تواند به جای بزرگ تر شدن‪ ،‬بهتر شدن باشد‪ .‬ایا معقول تر نیست که‬ ‫تصمیم بگیرند به جای انکه بیشتر رشد کنند‪ ،‬بهتر رشد کنند؟ عرضه های اولیه ‬ ‫اگر باعث بهتر شدن وضعیت درامدی افرادی که در این شرکت ها کار می کنند‬ ‫نشود‪ ،‬ش��رکت هایی که حاال در بورس تبدیل به س��هامی عام شده اند و ثروت‬ ‫خوبی را اندوخته اند‪ ،‬فلسفه کفایت را نادیده گرفته و فقط باعث وسیع تر شدن‬ ‫بازار بورس و به وجود امدن مشکالت در اینده خواهند شد‪.‬‬ ‫به گفته یانگ‪ ،‬فیلسوف سوئیسی «من برای من شدن به ما نیاز دارد»‪ .‬فلسفه‬ ‫کفایت یعنی همین و به این موضوع اش��اره می کند که باید همگان از امکانات‬ ‫کافی برخوردار شوند‪.‬‬ ‫ام��ا در ایران وضعیت جامعه هزینه محور اس��ت؛ به ای��ن ترتیب که افراد را‬ ‫وامی دارند تا بس��یاری از کارها را خود انجام دهند و این را رفتاری هوشمندانه‬ ‫در کسب وکار به حساب می اورند‪.‬‬ ‫در اینج��ا ب��ه هر فردی که بنگرید‪ ،‬انگار میل دارد که به جای کمک ش��ما را‬ ‫بچابد‪ ،‬زیرا اغلب مزه بیکاری را چشیده و بی رحم و بدبین بار امده است‪.‬‬ ‫گس��ترده تر که بنگریم‪ ،‬هر جامعه ای که ح��دود اخالقی «کفایت» را درنیابد‬ ‫و برخی تنها در فکر بهره گیری بیش��تر از ثروت های اجتماعی باش��ند‪ ،‬ناچار با‬ ‫بحران ه��ا و خیزش های گوناگون��ی روبه رو خواهند ش��د‪ .‬در جایی که مدیران‬ ‫چن��د برابر کارگران دریافتی دارند‪ ،‬نمی توان احس��اس بی حرمتی به گروه دوم‬ ‫را نادیده گرفت‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت مدیران بیان کنند که نمی توانیم ش��رکت ها را با فلسفه کفایت‬ ‫اداره کنی��م چون در ان صورت چرخه کاری و بازدهی ش��رکت از کار می افتد‬ ‫اما در نهایت باید بگویم این روش ارزش دادن به منابع انسانی سازمان است‪.‬‬ ‫این طرز فکر که فرد در اجتماع ش��خصیت می یابد‪ ،‬از قضایای کهن فلس��فی‬ ‫اس��ت که بر ارسطو و کنفس��یوس کامال اشکار بود‪ .‬ما در جهان‪ ،‬بخشی از یک‬ ‫جامعه و ملت هس��تیم و چه بخواهیم و چه نخواهیم نس��بت به انها مسئولیت‬ ‫داریم و برای اینکه کس��ی باش��یم به انها نیازمندیم‪ .‬در منش��ور س��ازمان ها و‬ ‫شرکت ها جای این فلسفه بسیار خالی است‪.‬‬ ‫فلس��فه کفایت را نمی توانیم به جامعه یا ش��رکت ها یا مدیران تحمیل کنیم‪.‬‬ ‫این یک فلس��فه است که باید ازسوی مدیران جامعه و شرکت ها رواج پیدا کند‬ ‫و با فشار قانون حاصل نمی شود‪.‬‬ ‫هر نظام اجتماعی‪ ،‬مسئولیت اجتماعی نیز دارد و صاحبان دارایی های عمده‬ ‫و ابزار تولید‪ ،‬بایس��تی همچون معتمدان جامعه وظیفه خود را نس��بت به همه‬ ‫مردم انجام دهند‪.‬‬ ‫ساختار سازمانی کس��ب وکار باید به گونه ای باشد که همه کارکنان از فرصت‬ ‫توسعه فردی برخوردار شوند‪ ،‬تقسیم ثروت و مالکیت ابزار تولید به خوبی انجام‬ ‫گیرد و در اخر انچه مدیران ش��رکت ها ام��روز انجام دهند‪ ،‬فردا طبقات میانی‬ ‫تقلی��د می کنن��د و دیر یا زود پایین دس��تی ها به فکر پی��روی از ان می افتند و‬ ‫این گونه این فلسفه نهادینه می شود‪.‬‬ ‫س��والی مطرح می ش��ود که برای چه چیزی داریم تقال می کنیم و ایا تالش‬ ‫ب��رای رش��د اقتصادی ش��رکت های در بورس‪ ،‬مس��تلزم خودخواهی اس��ت یا‬ ‫می توانیم معیار بهتری برای ان پیدا کنیم؟‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!