روزنامه صمت شماره 1643 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1643

روزنامه صمت شماره 1643

روزنامه صمت شماره 1643

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫تامین نیاز بازار داخل‬ ‫اولویت فوالد مبارکه‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1643‬پیاپی ‪2961‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫سالم از کودکی تا مرگ‬ ‫ریش ه عقب ماندگی‬ ‫اقتصادی کشور‬ ‫واسطه گری‪ ،‬معضلی‬ ‫برای تامین مواد اولیه‬ ‫مراقب کالهبرداران ملکی‬ ‫باشیم‬ ‫پدیده شرکت های‬ ‫ابر توسعه دهنده‬ ‫گفت و گو‬ ‫مثلثی‬ ‫با مزیت های همه جانبه‬ ‫ویژه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اغاز دهه سوم‪ ،‬پایان معافیت مالیاتی‬ ‫هفته گذش��ته کلیات الیحه مالیات بر درامد و دارایی فعاالن اقتصادی در مناطق ازاد‬ ‫تجاری صنعتی در کمیس��یون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی بررسی و تصویب شد‪ .‬براس��اس مصوبات این جلسه مقرر شد‪،‬‬ ‫پس از ‪ ۲۰‬س��ال معافیت مالیاتی‪ ،‬مالیات این واحدها طی ‪ ۵‬س��ال به صورت پلکانی به‬ ‫مالیات س��رزمین اصلی برسد‪ .‬همچنین مقرر ش��د واحدهای گردشگری و دانش بنیان‬ ‫همچن��ان از ‪ ۳۰‬درص��د تخفیف مالیاتی برخوردار باش��ند‪ .‬به عقی��ده برخی از فعاالن‬ ‫اقتص��ادی تعیین تکلیف مالیات واحدهای تولیدی مناطق ازاد منجربه روش��ن ش��دن‬ ‫وضعیت تولید در این مناطق خواهد ش��د‪ .‬هرچن��د این مصوبه مخالفان خود را دارد اما‬ ‫باید دید این مسئله چقدر در جهش و رونق تولید موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گالیه تولیدکنندگان دارو از اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫ارز دارو را ازاد کنید‬ ‫‪7-16‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫درامد فوالد هرمزگان‬ ‫‪ ۵٧‬درصد افزایش یافت‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ تکلیف مالیات واحدهای تولیدی مناطق ازاد تجاری ‪-‬صنعتی مشخص شد‬ ‫سرمقاله‬ ‫جایگاه ایران‬ ‫در دهه اینده انرژی جهان‬ ‫فوالد مبارکه را باید بزرگ ترین و حتی مهم ترین واحد فوالدی کش��ور دانس��ت‪.‬‬ ‫این ش��رکت جایگاه ویژه ای در تولید و اقتصاد کش��ور بر عهده دارد‪ .‬این مجموعه در‬ ‫همین حال‪ ،‬نقش اساسی در تولید ناخالص داخلی ایفا می کند‪ .‬شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان در طول سال های گذشته تالش کرده تولید نیمی از فوالد کشور را در اختیار‬ ‫داش��ته باش��د؛ بر همین اساس نیز نقشی اثرگذار در مدیریت بازار فوالد دارد‪ .‬صنایع‬ ‫مختلف و استراتژیک مانند خودروسازی‪ ،‬نفت و گاز‪ ،‬ساختمان‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬لوله و‬ ‫‪6‬‬ ‫پروفیل و‪ ...‬برای تولید خود به این شرکت وابسته هستند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫اانللهواانالیهراجعون‬ ‫برادر بزرگوار جناب اقای مهندس امیر کشانی‬ ‫مدیرعامل محترم مجتمع چاپ و بسته بندی ماتریس و عضو شورای راهبردی "متسا"‬ ‫با نهایت تاس��ف و تالم ارتحال حاج محمد کشانی‪ ،‬عضو اسبق هیات‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران و استان اصفهان‪،‬‬ ‫مدیری دلس��وز و کارافرینی خالق و محبوب جامعه کارگری و کارفرمایی‬ ‫و از پیشگامان انقالب اسالمی را که عمر خود را همواره در مسیر اعتالی‬ ‫میهن و خدمت به جامعه کار و تولید گذاش��ت‪ ،‬صمیمانه تس��لیت عرض‬ ‫نم��وده‪ ،‬از درگاه خداوند متعال برای ان مرحوم‪ ،‬غفران و رحمت واس��عه‬ ‫الهی و برای خاندان محترم کشانی و سایر بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسالت دارم‪.‬‬ ‫بهروز راعی‪ ،‬سرپرست موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫در استان اصفهان‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1643‬‬ ‫پیاپی ‪2961‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫جایگاه ایران‬ ‫در دهه اینده‬ ‫انرژی جهان‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫رضا پدیدار‪ /‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫سخنگوی دولت تاکید کرد‬ ‫شرایط سخت کرونایی در تهران‪ ،‬ورامین و دماوند‬ ‫اعمال سیاست های پیشگیرانه با سختگیری بیشتر‬ ‫س��خنگوی دولت با اش��اره به سیاس��ت های‬ ‫پیش��گیرانه در ‪ ۴۳‬ش��هر ک��ه در ش��رایط ب��د‬ ‫کرونایی قرار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬در صورتی که شرایط‬ ‫رعایت پروتکل های بهداش��تی کنترل نش��ود‪،‬‬ ‫سیاس��ت های پیشگیرانه با سختگیری بیشتری‬ ‫اعمال خواهد ش��د‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬علی ربیعی‬ ‫ش��نبه ش��ب با حضور در بخش خبری ش��بکه‬ ‫اول سیما اظهار کرد‪ :‬امروز خدمت رهبر معظم‬ ‫انقالب جلسه ستاد مبارزه با کرونا را داشتیم و از‬ ‫طرف خودم از رهبر معظم انقالب تشکر می کنم‬ ‫که شرایطی را فراهم کردند که با پشتکار بیشتر‬ ‫به فعالیت خود ادامه دهیم تا دولت‪ ،‬با جدیت و‬ ‫ارامش بیشتر مسائل را حل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دورکاری نصف کارمندان‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬در ستاد کرونا تصمیم گرفتیم‬ ‫در ش��هر تهران کارمندان ‪ ۵۰‬درصد در سر کار‬ ‫حاضر شوند‪ .‬مدیران دستگاه ها موظفند طوری‬ ‫برنامه ریزی کنند که در انجام امور خللی ایجاد‬ ‫نش��ود و پاس��خگوی مراجعه کنندگان باش��ند‪.‬‬ ‫دولت الکترونی��ک نیز این امکان را می دهد که‬ ‫خدمات غیرحضوری به مردم ارائه شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت عنوان کرد‪ :‬در ش��هرهایی‬ ‫ک��ه پروتکل مراعات نش��ده و میزان ش��یوع و‬ ‫مرگ ومیر باال بوده‪ ،‬تصمیم گرفتیم جز مشاغل‬ ‫اول مثل نیروی انتظامی‪ ،‬امنیت‪ ،‬بیمارستان ها‪،‬‬ ‫خدم��ات عمومی‪ ،‬م��واد غذایی و‪...‬‬ ‫بقیه تعطیل ش��وند؛ ورزش��گاه ها‪،‬‬ ‫اماک��ن‪ ،‬تئات��ر‪ ،‬س��ینما‪ ،‬نمازهای‬ ‫جماعت‪ ،‬مراسم عبادی و مذهبی تا‬ ‫یک هفته فعال تعطیل خواهد بود و‬ ‫بعد از یک هفته برای تمدید شرایط‬ ‫را ارزیابی می کنیم و این شرایط تا‬ ‫دو هفته قابل تمدید اس��ت‪.‬ربیعی با بیان اینکه‬ ‫«در ته��ران‪ ،‬ورامین و دماوند وضع نامناس��بی‬ ‫داریم و ممکن است اگر تا ابان وضع بهتر شود‬ ‫شرایط را تغییر دهیم» توضیح داد‪ :‬در تهران به‬ ‫مدیران اعالم کردیم نیمی از کارمندان در محل‬ ‫کار حض��ور نیابن��د و این اتف��اق در حمل ونقل‬ ‫عمومی و مترو اثر دارد و با کاستن از کارمندان‬ ‫دولت‪ ،‬ش��رایط بهتر می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬ادامه‬ ‫این سیاس��ت ها بس��تگی ب��ه ش��رایط دارد اما‬ ‫اگر نتوانیم امار را کنترل کنیم‪ ،‬سیاس��ت های‬ ‫س��ختگیرانه تری را پیگیری می کنیم‪ .‬امروز نیز‬ ‫کمیته ه��ای مختلف در دس��تگاه های ذی ربط‬ ‫مش��غول کار بودن��د و براس��اس ام��وزش و با‬ ‫رویکرد اطالع رسانی و کنترل و نظارت و قواعد‬ ‫سختگیرانه‪ ،‬جلس��اتی داشتیم و در سختگیری‬ ‫جرایم نیز با ش��دت بیشتری شرایط را پیگیری‬ ‫می کنیم‪ .‬ما ناگزیریم ب��رای افرادی که تبعیت‬ ‫نمی کنند موارد بازدارنده در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫وزارتخانه ها مشمول دورکاری می شوند‬ ‫اس��تاندار تهران نی��ز از کاه��ش ‪ ۵۰‬درصدی حضور‬ ‫کارکنان دس��تگاه های اجرایی اس��تان ته��ران تا پایان‬ ‫ابان خبر داد و گفت‪ :‬براس��اس مصوبه ستاد ملی مقابله‬ ‫ب��ا بیماری کرونا و باتوجه به گس��ترش و ش��یوع دوباره‬ ‫بیماری کرونا در اس��تان ته��ران و اهمیت اجرای دقیق‬ ‫پروتکل های بهداش��تی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی‪،‬‬ ‫تمامی دستگاه ها در استان تهران مکلفند از روز دوشنبه‪،‬‬ ‫‪ ۵‬اب��ان ‪ ۹۸‬تا پایان ماه جاری نس��بت به کاهش حضور کارکن��ان خود به میزان‬ ‫‪ ۵۰‬درصد اقدام کنند‪.‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی استانداری تهران‪ ،‬انوشیروان‬ ‫محس��نی بندپی درباره محدودیت ه��ای کرونایی اظهار ک��رد‪ :‬تمامی وزارتخانه ها‬ ‫و دس��تگاه های اجرایی ملی مس��تقر در اس��تان‪ ،‬دس��تگاه های اجرایی اس��تانی‪،‬‬ ‫فرمانداری ه��ا‪ ،‬نهادهای عمومی غیردولتی از جمله ش��هرداری ها‪ ،‬کلیه بانک های‬ ‫اس��تان و دفاتر مرکزی ش��رکت های خصوصی مشمول اجرای این مصوبه هستند‪.‬‬ ‫استاندار تهران تصریح کرد‪ :‬ناظرین دانشگاه های علوم پزشکی و استانداری تهران‬ ‫به منظور اجرای دقیق و صحیح این مصوبه به دستگاه های فوق الذکر مراجعه و در‬ ‫صورت مشاهده هرگونه سهل انگاری با متخلفان برابر قانون برخورد خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت های ‪ ۴۳‬شهر‬ ‫سخنگوی دولت درباره محدودیت های‬ ‫‪ ۴۳‬ش��هر گف��ت‪ :‬درباره این ش��هرها و‬ ‫مشاغلی که حق فعالیت در انها را ندارند‪،‬‬ ‫روی س��ایت دولت اطالع رس��انی شد و‬ ‫اس��تانداران موظف به پیگیری هس��تند‬ ‫و نی��روی انتظامی و بس��یج و بازرس��ان‬ ‫وزارت بهداش��ت و بخشداری ها و استانداری ها بر‬ ‫انجام پروتکل ها نظارت خواهند کرد و جز مشاغل‬ ‫بخش اول‪ ،‬همه مشاغل تعطیل خواهند بود و اگر‬ ‫کس��ی رعایت نکند با برخورده��ای جدی روبه رو‬ ‫می شود‪.‬ربیعی یاداور شد‪ :‬وزارت بهداشت درباره‬ ‫مسائل بهداشتی اطالع رسانی می کند‪ .‬رهبر معظم‬ ‫انقالب فرمودند چندگانه درباره تصمیمات حرف‬ ‫زده نشود تا مردم دچار تردید شوند و این ممکن‬ ‫اس��ت نیاز به بازنگری داش��ته باش��د و در جلسه‬ ‫اینده کرونا در این باره و برای اطالع رسانی واحد‬ ‫تصمیم گیری می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیمات روی زمین نمی ماند‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا‬ ‫روی زمی��ن نمی ماند؛ ما نی��از به همکاری های‬ ‫میان بخشی بیش��تری داشتیم و ستاد عملیاتی‬ ‫نی��ز در اجرا نظارت می کن��د و این مهم‪ ،‬موانع‬ ‫را برطرف می کند و هم افزایی دس��تگاه ها را نیز‬ ‫در پی دارد و ب��ه زودی رئیس جمهوری‪ ،‬رئیس‬ ‫ق��رارداد اجرایی کرونا را معرف��ی خواهد کرد و‬ ‫اثربخشی ستاد افزایش می یابد‪ .‬سخنگوی دولت‬ ‫درباره بیمه بیکاری افراد بیکار شده بر اثر کرونا‬ ‫ک��ه در بیانات رهبر معظ��م انقالب بر ان تاکید‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬توضیح داد‪ ۶ :‬میلیون ش��غل رسمی‬ ‫و غیررس��می بر اثر کرونا دچار تهدید ش��د که‬ ‫از این میان ‪ ۳.۵‬میلیون ان شغل رسمی و ‪۲.۵‬‬ ‫میلیون دیگر‪ ،‬شغل غیررس��می بودند و اوضاع‬ ‫برای ما بس��یار س��خت بود‪ .‬همانگونه که رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب فرمودند‪ 3 ،‬منحن��ی اقتصاد و‬ ‫امنیت و سالمت باید در کنار هم موردتوجه قرار‬ ‫گیرد و س�لامت در اولویت ماس��ت‪ .‬در شرایط‬ ‫فعلی اقتصاد کش��ور که تحت فش��ار است‪۱۴ ،‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان وام ب��رای ‪ ۵۴۴۴‬هزار کار‬ ‫پیش بین��ی کردیم و از یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫نفری که از بازار کار خارج ش��دند‪ ،‬بیش از یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۱۰‬هزار نفر تحت بیمه قرار گرفتند‪.‬‬ ‫ربیع��ی ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن در وزارت رف��اه‬ ‫جلسه ای داش��تیم تا ببینیم چگونه افرادی که‬ ‫بیکار بودند و لطمه بیشتری دیدند و افرادی که‬ ‫بیکار ش��دند و بیمه ندارند را تحت پوشش قرار‬ ‫دهیم‪ .‬باید کار کارشناسی انجام و منابع تامین‬ ‫شود تا پوش��ش بیمه بیکاری را برای این افراد‬ ‫داشته باشیم‪ .‬دوران تحریم و کرونا سختی های‬ ‫مضاعفی داشت اما ما کنار مردم هستیم‪.‬‬ ‫باید ارایش شبه جنگی بگیریم‬ ‫فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران‬ ‫با تاکید بر اینکه ش��رایط مقابله با ویروس کرونا‬ ‫به گونه ای اقتضا می کند که همه دستگاه ها دوباره‬ ‫با فرض یک ارایش شبه جنگی وارد میدان شوند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬س��تاد ملی مقابله با کرونا ظرفیت نهادی‬ ‫نوی��ن‪ ،‬فرابخش��ی و بین نه��ادی مس��تقل دارد‪.‬‬ ‫علیرضا زالی با اش��اره به دی��دار رئیس و اعضای‬ ‫س��تاد ملی مقابل��ه با کرونا ب��ا رهبر معظم انق�لاب افزود‪:‬‬ ‫یکی از نکاتی که رهبر معظم انقالب بر ان تاکید داش��تند‬ ‫شکل گیری یک عقبه میدانی برای ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫بود‪ .‬فرمانده س��تاد مقابله با کرونا در تهران ادامه داد‪ :‬چهره‬ ‫فراگیر‪ ،‬متکثر و فرسایش��ی که این ویروس در کشور ایجاد‬ ‫کرده‪ ،‬به گونه ای اس��ت که بخش زیادی از توان و استطاعت‬ ‫دستگاه های اجرایی مصروف شده است‪ .‬او گفت‪ :‬باتوجه به‬ ‫ازمان و فرسایش��ی بودن این فرایند‪ ،‬الزم است با طراوت و‬ ‫بازارایی جدید‪ ،‬همه دس��تگاه های اجرایی و ذی ربط‪ ،‬حول‬ ‫مصادیق و منویات مجموعه س��تاد ملی فعالیت‬ ‫کنند‪.‬زالی تاکید کرد‪ :‬ش��رایط فعلی و س��ختی‪،‬‬ ‫صعوب��ت و چالش های فراس��ویی و نوینی که در‬ ‫عرصه مقابله با این ویروس وجود دارد‪ ،‬به گونه ای‬ ‫اقتضا می کند که همه دس��تگاه ها دوباره با فرض‬ ‫ی��ک ارایش ش��به جنگی‪ ،‬وارد میدان ش��وند و‬ ‫همه بضاعت دس��تگاه ها در زمره ممارست ستاد‬ ‫ملی قرار گیرد‪ .‬فرمانده س��تاد مقابل��ه با کرونا در تهران در‬ ‫ادامه اعالم کرد‪ :‬به علت داش��تن ساختار منسجم و توانمند‬ ‫بهداشتی‪ ،‬بارها مورد ستایش سازمان بهداشت جهانی قرار‬ ‫گرفته ایم‪ .‬به گفته او مردم باید بیش��تر به فرزندان ش��ان در‬ ‫مراکز درمانی اعتماد کنند و در امر بیماریابی یاریگر جوانان‬ ‫خود باش��ند‪ .‬فرمانده س��تاد مقابله با کرونا در تهران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با بیماریابی س��ریع و درمان زودرس‪ ،‬مراجعه بیماران‬ ‫بدحال با شرایط وخیم به مراکز درمانی کمتر خواهد شد و‬ ‫باعث می شود از بار این مراکز کاسته شود‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫بیشتر کش��ورها در سراس��ر جهان در حالی‬ ‫اقدام��ات خود ب��رای مقابله ب��ا کروناویروس را‬ ‫تش��دید کرده اند که س��ازمان بهداشت جهانی‬ ‫(‪ )WHO‬نیز نس��بت به افزایش ش��دید موارد‬ ‫ابتال هش��دار داده اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫تعدادی از کش��ورها از شنبه این هفته اقدامات‬ ‫ضدکرونای��ی خود را تش��دید کرده ان��د؛ به طور‬ ‫مثال در فرانسه ساعات منع تردد افزایش یافت‬ ‫و بلژیک اقدامات دیگری را تعیین کرده اس��ت‪.‬‬ ‫تع��داد فوتی های کروناوی��روس در المان از ‪۱۰‬‬ ‫هزار نفر فراتر رفته و ایاالت متحده از شناسایی‬ ‫تشدید اقدامات ضدکرونایی در جهان‬ ‫‪ ۸۰‬هزار مورد جدید ابتال طی یک روز خبر داده‬ ‫است‪ .‬در بروکس��ل‪ ،‬پایتخت بلژیک هم ساعت‬ ‫منع تردد یک ساعت افزایش پیدا کرده و تست‬ ‫کرون��ای رئیس جمهوری لهس��تان مثبت اعالم‬ ‫شده است‪ .‬س��ازمان جهانی بهداشت نسبت به‬ ‫افزایش ش��دید موارد ابتال به بیماری کووید‪۱۹‬‬ ‫هش��دار داده که می تواند توانایی نظام سالمت‬ ‫برای مقابله با این همه گیری را مورد تهدید قرار‬ ‫دهد‪ .‬خستگی و فشار ناشی از انزوای اجتماعی‬ ‫و مش��کالت اقتصادی با اعمال محدودیت های‬ ‫بیشتر با مخالفت مردم شهر ناپل در ایتالیا همراه‬ ‫عکس روز‬ ‫بوده و موجب درگیری میان معترضان و پلیس‬ ‫این کشور شده اس��ت‪ .‬در ایاالت متحده امریکا‬ ‫نیز کروناوی��روس موضوع اصل��ی مناظره اخیر‬ ‫انتخاباتی دو نامزد ریاس��ت جمهوری این کشور‬ ‫بوده است‪ .‬طبق اعالم دانشگاه جانز هاپکینز در‬ ‫مدت ‪ ۲۴‬س��اعت ‪ ۷۹‬ه��زار و ‪ ۹۶۳‬مورد جدید‬ ‫ابتال به کووید‪ ۱۹‬در امریکا شناسایی شده است؛‬ ‫هرچن��د که تعداد روزانه م��وارد مرگ ومیر بین‬ ‫‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬مورد ثابت مانده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫فرانسه پس از اس��پانیا پنجمین کشوری است‬ ‫ک��ه تعداد مبتالیان به کووید‪ ۱۹‬را بیش از یک‬ ‫میلیون نفر اعالم و دولت این کشور محدودیت‬ ‫تردد ش��بانه را بیش��تر کرده اس��ت‪ .‬روز جمعه‬ ‫تدروس ادهانوم قبریس��وس‪ ،‬دبیرکل س��ازمان‬ ‫جهانی بهداش��ت هش��دار داد که بس��یاری از‬ ‫کش��ورها با افزای��ش قابل توجه م��وارد ابتال به‬ ‫بیم��اری کووی��د‪ ۱۹‬مواجهند ک��ه می تواند به‬ ‫اتمام ظرفیت بیمارستان ها و بخش های مراقبت‬ ‫ویژه منجر ش��ود‪ .‬به گزارش مدیکال اکسپرس‪،‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به رهبران کش��ورها تاکید کرده ایم تا‬ ‫به منظور پیش��گیری از مرگ ومیرهای بیش��تر‪،‬‬ ‫اقدامات فوری در نظر گیرند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫مخالفت ‪ ۷۰۰‬اقتصاددان‬ ‫با ریاست جمهوری دوباره ترامپ‬ ‫بدون شرح‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‪ ۷۰۰‬اقتصاددان برجسته بین المللی که برخی از انها دریافت جایزه نوبل را در کارنامه خود‬ ‫دارند‪ ،‬با روی کار امدن دوباره دونالد ترامپ‪ ،‬به عنوان رئیس جمهوری امریکا‪ ،‬مخالفت کردند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس به نقل از هیل‪ ،‬این کارشناسان طی نامه ای سرگشاده اعالم کردند دونالد‬ ‫ترام��پ فقط تنها در دوره حضور به عنوان رئیس جمهوری امریکا به ش��کل غیرقابل تصوری‬ ‫امری��کا را به صورت منفی تحت تاثیر قرار داده و با هی��چ کدام از تبعات این اقدامش روبه رو‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬انها در این نامه دوره ریاس��ت جمهوری ترامپ را حمله جدی به دموکراس��ی‬ ‫دانسته و رویکرد وی در قبال همه گیری شیوع کرونا را در ارائه اطالعات غلط عنوان کرده اند‪.‬‬ ‫این کارشناس��ان می گویند با همه این دالیل از رای دهندگان امریکایی می خواهیم کاری را‬ ‫بکنن��د که دیگران از پ��س ان برنمی ایند و ان کار بازگرداندن دوباره دموکراس��ی با حذف‬ ‫ترامپ در انتخابات است‪.‬‬ ‫این نامه توس��ط اقتصاددانان برجس��ته ای نظیر پاول میلگرام‪ ،‬الیور هات و الوین راس که‬ ‫برنده نوبل اقتصاد نیز بوده اند‪ ،‬نوشته شده است‪ .‬البته طرفداران ترامپ می گویند انها در این‬ ‫نامه به جو بایدن‪ ،‬نامزد دموکرات‪ ،‬نپرداخته اند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد‪:‬‬ ‫انتخابات امریکا موضوعی است داخلی که ایران‬ ‫عالق��ه و لزومی ب��ه دخال��ت در ان نمی بیند و‬ ‫البته ترامپ ه��م باید بدان��د دوران دخالت در‬ ‫امور داخلی کش��ورها به پایان رس��یده اس��ت!‬ ‫عباس��علی کدخدایی در صفحه ش��خصی خود‬ ‫پیرامون دخالت ایران در انتخابات امریکا نوشت‪:‬‬ ‫ایران بارها اعالم کرده در امور داخلی کش��ورها‬ ‫دخال��ت نمی کن��د و فراتر اینکه نی��ازی به این‬ ‫دخالت نمی بیند‪ .‬وی افزود‪ :‬انتخابات امریکا نیز‬ ‫موضوعی اس��ت داخلی که ایران عالقه و لزومی‬ ‫به دخالت در ان نمی بیند‪ .‬البته ترامپ هم باید‬ ‫بداند دوران دخالت در امور داخلی کش��ورها به‬ ‫پایان رسیده است!‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش فاکس نیوز‪ ،‬دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری امریکا گفت‪ :‬ایران کشور بزرگی‬ ‫اس��ت‪ .‬انه��ا مردم خیل��ی خوبی هس��تند‪ .‬من‬ ‫دوس��تان ایران��ی زیادی دارم‪ .‬وی مدعی ش��د‪:‬‬ ‫ایران باید کش��وری عالی باشد و ما می خواهیم‬ ‫ایران کشور بزرگی باشد‪ .‬ترامپ در ادامه درباره‬ ‫توافق ها در خاورمیانه ادع��ا کرد‪ :‬خاورمیانه در‬ ‫نهایت «یک خانواده متحد» می شود و ایران هم‬ ‫عضوی از کل خانواده می شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزارت ام��ور خارج��ه در توییت��ی‬ ‫به مناسبت سالروز تاس��یس سازمان ملل تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬ای��ران به عنوان یکی از اعضای موس��س‪،‬‬ ‫س��ابقه ای ثابت ش��ده از تعهد به اهداف منشور‬ ‫ملل متح��د دارد‪ .‬در توییت وزارت امور خارجه‬ ‫در س��الروز تاسیس س��ازمان ملل متحد امده‬ ‫اس��ت‪ ۷۵« :‬سال پیش س��ازمان ملل متحد با‬ ‫ارمان مش��ترک س��اخت دنیایی بهتر برمبنای‬ ‫چندجانبه گرای��ی و همکاری متولد ش��د‪ .‬ایران‬ ‫به عن��وان یک��ی از اعضای موس��س‪ ،‬س��ابقه ای‬ ‫ثابت ش��ده از تعهد به اهداف منشور ملل متحد‬ ‫دارد‪ .‬روز ملل متحد یاداور ان اس��ت که جهان‬ ‫باید یکجانبه گرایی و زورگویی را رد کند‪».‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ب��ه گ��زارش یورونی��وز‪ ،‬گروهی از‬ ‫معترضان به سیاست های رئیس جمهوری ایاالت‬ ‫متحده با در دست داشتن پالکاردهایی روبه روی‬ ‫هتل بین المللی ترامپ در شهر واشنگتن نسبت‬ ‫به سیاس��ت های جنگ طلبان��ه و مدیریت او در‬ ‫دوره کرونا اعتراض کرده و ش��عار دادند‪ .‬دونالد‬ ‫ترام��پ به همراه اعضای خانواده اش برای حضور‬ ‫در مراس��م برش ربان قرمز هتل بین المللی اش‬ ‫در ش��هر واشنگتن حاضر شده بود‪ .‬در تظاهرات‬ ‫ضد ترامپ افراد پالکاردهایی به دس��ت داشتند‬ ‫ک��ه هم ب��ه نق��د سیاس��ت های دول��ت او در‬ ‫کنت��رل ویروس کرونا پرداخته و هم نس��بت به‬ ‫سیاست های او در قبال ایران انتقادهایی مطرح‬ ‫ش��ده بود‪ .‬روی یکی از پالکاردها نوش��ته شده‬ ‫بود‪« :‬اگر من هم بخواهم می توانم اغازگر جنگ‬ ‫باش��م» و روی پالکارد دیگری نوشته شده بود‪:‬‬ ‫«نه به جنگ و تحریم ایران»‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬وزارت خارج��ه ع��راق از دیدار وزیر‬ ‫خارجه این کشور با س��فیران کشورهای عربی‬ ‫در لندن خبر داد‪ .‬به گزارش وزارت امور خارجه‬ ‫عراق‪ ،‬در این دیدار درباره عواقب افزایش تنش‬ ‫میان ایران و امریکا و موضع عراق درباره تعرض‬ ‫به حاکمیت ملی گفت وگو شده است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬نخس��ت وزیر پاکس��تان ب��ا انتش��ار‬ ‫پیام��ی از رویکرد ضداس�لامی رئیس جمهوری‬ ‫فرانس��ه به ش��دت انتقاد کرد‪ .‬به گزارش فرانس‬ ‫‪ ،۲۴‬عمران خ��ان در واکن��ش ب��ه اظه��ارات‬ ‫اخی��ر رئیس جمه��وری فرانس��ه در حمایت از‬ ‫اسالم هراس��ی گف��ت‪ :‬باعث تاس��ف اس��ت که‬ ‫ماکرون عامدانه مس��لمانان از جمله شهروندان‬ ‫فرانسه را تحریک می کند‪ .‬نخست وزیر پاکستان‬ ‫در حساب توییتری خود نوشت‪« :‬عیار یک رهبر‬ ‫این است که انسان ها را متحد کند؛ همان کاری‬ ‫که ماندال می کرد‪ ،‬نه اینکه انها را متفرق کند‪».‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬رافائ��ل گروس��ی‪ ،‬مدی��رکل اژانس‬ ‫بین المللی انرژی اتمی گفت‪ :‬باید هرچه سریع تر‬ ‫شفاف س��ازی ها انجام ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬هر چه‬ ‫زودتر بررس��ی های انجام شده را شفاف سازی و‬ ‫منتشر کنیم‪ ،‬برای همه و اول از همه ایران بهتر‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬امیدوارم بی هیچ مش��کل و مانعی‬ ‫فعالیت خود را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬رئیس جمه��وری روس��یه گف��ت‪:‬‬ ‫اطالعات دریافت��ی از س��رویس های اطالعاتی‬ ‫امریکا بارها به کش��ورش در زمینه جلوگیری از‬ ‫وقوع حمالت تروریس��تی کمک کرده است‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری اسپوتنیک‪ ،‬والدیمیر پوتین‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هم��کاری میان س��رویس های اطالعاتی‬ ‫امریکا و روس��یه «باوجود اختالف ها در بسیاری‬ ‫حوزه ها همچنان ادامه دارد‪».‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫پیش نویس سند همکاری ‪ ۲۵‬ساله ایران و چین‬ ‫بهانه ای ش��د که چگونگی جای��گاه ایران در مصرف‬ ‫دهه اینده انرژی جهان یعنی تا س��ال ‪ ۲۰۳۰‬مورد‬ ‫توج��ه قرار گیرد ت��ا از این طریق بت��وان موقعیت‬ ‫اقتصاد نفتی ایران را در س��ند مذکور مورد ارزیابی‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫براس��اس مولفه ه��ای اولیه این س��ند‪ ،‬ایران قرار‬ ‫اس��ت در حداکثر ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬سال اینده روزانه نزدیک‬ ‫‪ ۸.۵‬میلیون بش��که نفت تولید ک��رده و از این رقم‬ ‫مع��ادل ‪ ۲.۵‬میلیون بش��که را به مص��رف داخلی و‬ ‫بقی��ه ان که رقمی معادل ‪ ۶‬میلیون بش��که در روز‬ ‫می ش��ود را ص��ادر کند و مقصد نهای��ی ان در این‬ ‫هدف گذاری کش��ور چین باشد‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که در چند روز گذشته و مطابق گزارش بلومبرگ‪،‬‬ ‫اژان��س بین المللی انرژی در گزارش��ی ادعا می کند‬ ‫تاثیرات ویروس کرونا ب��ر بازار نفت ماندگار خواهد‬ ‫بود و چند س��ال باید بگذرد تا تقاضا بهبود یابد‪ .‬در‬ ‫این شرایط نقطه اوج مصرف در سطحی پایین تر از‬ ‫پیش بینی های قبلی رخ خواهد داد‪ IEA .‬می گوید‬ ‫پس از اف��ت غیرقابل پیش بینی ‪ ۸‬درصدی مصرف‬ ‫نف��ت جهانی در س��ال جاری‪ ،‬پیش بینی می ش��ود‬ ‫مص��رف جهان��ی نفت در س��ال ‪ ۲۰۲۳‬به س��طح‬ ‫پی��ش از کرون��ا بازگ��ردد‪ .‬حتی در ای��ن مورد که‬ ‫خوش بینانه ترین سناریوی اژانس بین المللی انرژی‬ ‫برای بازار نفت اس��ت‪ ،‬ویروس عالم گیر اثر ماندگار‬ ‫بر اقتصاد جهان دارد‪ .‬برهمین اس��اس ‪ IEA‬س��ال‬ ‫‪ ۲۰۳۰‬را س��ال اوج نهایی مصرف نفت تعیین کرده‬ ‫و سطح ان را نیز پایین تر از پیش بینی سال گذشته‬ ‫خود می داند ک��ه در امارهای جهانی ارائه و مطرح‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر فاتح بیرول‪ ،‬مدیر اژانس بین المللی‬ ‫انرژی نیز در چش��م انداز ساالنه این نهاد می نویسد‪:‬‬ ‫«دوران رش��د جهانی تقاضای نف��ت در دهه اینده‬ ‫به اتمام می رس��د‪ ،‬چراکه این پیش بینی نسبت به‬ ‫گزارش سال گذشته نموداری بسیار سنگین تر دارد‪.‬‬ ‫در گزارش سال پیش عنوان شده بود که هیچ نقطه‬ ‫نهایی رش��د مصرف در افق چند س��ال اینده بازار‬ ‫جهان��ی نفت دیده نمی ش��ود‪ .‬در این ش��رایط اگر‬ ‫بهبود وضعیت کرونا با سرعت کمتری اتفاق بیفتد و‬ ‫اسیب های اقتصادی ادامه دار باشد‪ ،‬بازگشت به رشد‬ ‫تقاضای جهانی فقط چند س��ال دیگر طول خواهد‬ ‫کشید‪ ،‬چراکه مصرف ساالنه در کشورهای متقاضی‬ ‫معادل ‪ ۷۵۰‬هزار بش��که افزایش خواهد داشت‪ .‬این‬ ‫رون��د تا انج��ا ادامه دارد که در س��ال ‪ ۲۰۳۰‬جمع‬ ‫مص��رف نهایی نفت در کش��ورهای جهان به حدود‬ ‫‪ ۱۰۳.۵‬میلی��ون بش��که در روز خواهد رس��ید‪ ».‬با‬ ‫این همه این میزان نزدیک ‪ ۲.۵‬میلیون بش��که در‬ ‫روز کمتر از گزارش های پیش��ین ارائه شده ازسوی‬ ‫اژانس اس��ت‪ .‬از دیگر سو‪ ،‬باتوجه به پیش بینی های‬ ‫صورت گرفته افزایش تقاضای انرژی در کشورهای‬ ‫در حال توس��عه که مهم ترین انها هندوستان است‪،‬‬ ‫رخ خواه��د داد و افزای��ش ان نیز برمبنای تقاضای‬ ‫تولیدات پتروش��یمی اس��ت‪ ،‬نه س��وخت جاده ای‪.‬‬ ‫گزارش ه��ای ادواری باتوجه ب��ه روند مصرف منابع‬ ‫هیدروکربوری نش��انگر ان اس��ت که پس از س��ال‬ ‫‪ ۲۰۳۰‬میالدی‪ ،‬این صنایع با رش��د مصرف سوخت‬ ‫ساالنه حدود ‪ ۱۰۰‬هزار بشکه در روز مواجه خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اما در همین راس��تا یا بهت��ر بگوییم در بدترین‬ ‫سناریوی ممکن‪ ،‬در حالتی که اثرات ویروس کرونا‬ ‫بر اقتصاد جهان طوالنی باشد‪ ،‬نتیجه اش این خواهد‬ ‫شد که اقتصاد جهان در سال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی معادل‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د از وضعیت فعلی کوچک تر خواهد بود و‬ ‫به تعبیری دیگر باید گف��ت وضعیت بازار نفت بدتر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ناگفت��ه نماند که اژان��س بین الملل��ی انرژی در‬ ‫اخرین گ��زارش خود گفته در ای��ن حالت مصرف‬ ‫نف��ت تا اخر ده��ه ‪ ۲۰۲۰‬میالدی یعن��ی ماه های‬ ‫پایانی س��ال جاری میالدی به میزان پیش از کرونا‬ ‫باز نخواهد گشت‪.‬‬ ‫از دیگ��ر مطالع��ات میدانی در ای��ن زمینه باید‬ ‫گف��ت حتی پ��س از س��ال ‪ ،۲۰۳۰‬س��االنه حدود‬ ‫‪ ۳۹۰‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری نیاز است تا برای‬ ‫میدان های نفتی قدیمی جایگزینی پیدا ش��ود‪ .‬در‬ ‫این میان و در یک نگاه تطبیقی برای تولید و عرضه‬ ‫نفت خام در ایران مورد قابل توجه دیگری نیز وجود‬ ‫دارد‪ .‬باید به این موضوع توجه جدی داش��ته باشیم‬ ‫ک��ه کاهش تقاض��ا برای نفت در جه��ان و پیروزی‬ ‫ج��و بای��دن‪ ،‬نامزد ح��زب دموک��رات در انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری ‪ ۲۰۲۰‬می توان��د برای همیش��ه‬ ‫برخ��ی از تولیدکنندگان نفت در امریکا را از چرخه‬ ‫فعالی��ت خارج کند‪ .‬در این حال��ت عزم دولتمردان‬ ‫کشور برای افزایش تولید نفت خام کشور به میزان‬ ‫باالی ‪ ۸.۵‬میلیون بشکه با انچه که از نظر گذشت‪،‬‬ ‫مغایرت فاحشی خواهد داشت‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫بیانات رهبری‬ ‫فصل الخطاب‬ ‫است‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری ب��ا قدردانی از حمایت اخیر رهبر معظم‬ ‫انق�لاب از دول��ت‪ ،‬فرمایش��ات ایش��ان را فصل الخطاب دول��ت و همه ‬ ‫گروه های سیاسی دانست‪.‬‬ ‫محمود واعظی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با اش��اره به بیانات روز گذشته‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی در زمینه ض��رورت حفظ حرمت و جایگاه‬ ‫رئیس جمه��وری و دولت‪ ،‬گفت‪ :‬بیانات معظم له مثل همیش��ه بس��یار‬ ‫روش��نگر‪ ،‬صریح و راهگشا بود‪ .‬باتوجه به اینکه متاسفانه فضای توهین‬ ‫و هتک حرمت به دولت و ش��خص رئیس جمهوری در س��کوت و انفعال‬ ‫مراجع مس��ئول در حال باب شدن بود‪ ،‬بیانات ایشان بسیار به موقع بود‬ ‫و از رویه ش��دن این رفت��ار ناصواب جلوگیری ک��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬گرچه‬ ‫خطاب مس��تقیم رهبر معظم انقالب اس�لامی در بیانات اخیرش��ان به‬ ‫هت��اکان و توهین کنندگان به رئیس جمهوری بود‪ ،‬اما در حقیقت تذکر‬ ‫ایش��ان‪ ،‬فصل الخطابی برای همه گروه های سیاسی و مسئوالن است تا‬ ‫در روزهایی که کش��ور بیش از همیش��ه به وحدت و انس��جام محتاج‬ ‫اس��ت‪ ،‬ذهن مردم را با حاشیه س��ازی های بی مورد نیازاریم و در مسیر‬ ‫اداره کش��ور ‪-‬که این روزها به دلیل ابتال ب��ه بحران کرونا و تحریم های‬ ‫بی سابقه‪ ،‬دشوارتر از همیشه است‪ -‬اخالل ایجاد نکنیم‪ .‬واعظی در پایان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه حداکثری به منوی��ات رهبر معظم انقالب و‬ ‫عمل به توصیه ایشان در زمینه وحدت و انسجام ملی‪ ،‬خواهیم توانست‬ ‫ب��ا هم افزایی‪ ،‬هم فکری و همدلی از ش��رایط خطیر فعلی با مش��کالت‬ ‫کمتری عبور کنیم و در راستای حل مسائل مردم بکوشیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫دو شنبه‬ ‫مناقشه بر سر قیمت‬ ‫و کیفیت خودرو‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 9‬ربیع اال ول‪1442‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1643‬‬ ‫پیاپی ‪2961‬‬ ‫بهره ب��رداری نرم افزار‪ ۱۴۶ ،‬ج��واز خدمات فنی مهندس��ی‪ ۷۹ ،‬پروانه‬ ‫فنی مهندسی‪ ۷ ،‬جواز تاس��یس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی و‬ ‫نی��ز ‪ ۳‬پروانه پژوهش مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی صادر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صدور گواهی تحقیق و توس��عه با ‪ ۵۷‬مورد و پروانه تحقیق و توسعه‬ ‫با ‪ ۹۳‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال با رش��د ‪ ۵۷‬درصدی و ‪ ۹۳‬درصدی‬ ‫همراه بود‪.‬‬ ‫ تکلیف مالیات واحدهای تولیدی مناطق ازاد تجاری ‪-‬صنعتی مشخص شد‬ ‫اغاز دهه سوم‪ ،‬پایان معافیت مالیاتی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫الیح��ه مالیات ب��ر درامد و دارایی فع��االن اقتصادی‬ ‫در مناطق ازاد تجاری صنعتی به پیش��نهاد وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی اسفند ‪۱۳۹۶‬در جلسه هیات وزیران‬ ‫به تصویب رس��ید و ب��رای انجام تش��ریفات قانونی به‬ ‫مجلس شورای اسالمی ارسال شد‪.‬‬ ‫ای��ن الیحه در مجل��س دهم نیز مورد بررس��ی قرار‬ ‫گرفت و صدیف بدری‪ ،‬سخنگوی کمیسیون عمران در‬ ‫اردیبهشت س��ال ‪ ۹۸‬در تشریح نشست این کمیسیون‬ ‫گف��ت‪« :‬الیح��ه مالیات ب��ر درام��د و دارای��ی فعاالن‬ ‫اقتص��ادی در مناطق ازاد تجاری و صنعتی در دس��تور‬ ‫کار کمیسیون عمران قرار گرفت‪ .‬براساس قانون فعلی‪،‬‬ ‫از زمان بهره برداری از س��رمایه گذاری ها در این مناطق‪،‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫هفته گذشته کلیات الیحه مالیات بر درامد و دارایی فعاالن اقتصادی در مناطق‬ ‫ازاد تجاری صنعتی در کمیس�یون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساس�ی مجلس شورای اسلامی بررس�ی و تصویب شد‪ .‬براس�اس مصوبات این‬ ‫جلس�ه مقرر شد‪ ،‬پس از ‪ ۲۰‬سال معافیت مالیاتی‪ ،‬مالیات این واحدها طی ‪ ۵‬سال‬ ‫به صورت پلکانی به مالیات س�رزمین اصلی برس�د‪ .‬همچنین مقرر شد واحدهای‬ ‫گردش�گری و دانش بنیان همچنان از ‪ ۳۰‬درصد تخفیف مالیاتی برخوردار باشند‪.‬‬ ‫به عقیده برخی از فعاالن اقتصادی تعیین تکلیف مالیات واحدهای تولیدی مناطق‬ ‫ازاد منجربه روشن شدن وضعیت تولیدی در این مناطق خواهد شد‪ .‬اما باید دید‬ ‫این امر مهم چقدر در جهش و رونق تولید نقش دارد‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاران به مدت ‪ ۲۰‬س��ال مع��اف از پرداخت‬ ‫مالیات هستند‪ ،‬حال در همان قانون ذکر شده که دولت‬ ‫باید در قالب تدوین الیحه ای‪ ،‬نحوه اخذ مالیات از سال‬ ‫بیس��ت ویکم را تعیین کند‪ .‬این الیحه از سوی دولت به‬ ‫مجلس ارس��ال شده و حال کمیس��یون عمران مجلس‬ ‫به عنوان کمیس��یون فرعی‪ ،‬کلیات الیحه یادشده را به‬ ‫معافیت ها و تخفیف های مالیاتی در صنعت‬ ‫محسن زنگنه‪ ،‬دبیر اول کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی در مجلس ش��ورای اسالمی در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬واحدهای صنعتی تا ‪ ۲۰‬س��ال معاف از پرداخت‬ ‫مالیات هس��تند و پس از این ‪ ۲‬دهه‪ ،‬به ش��کل پلکانی طی ‪ ۵‬س��ال‬ ‫مالیات این واحدهای صنعتی به میزان سرزمین اصلی می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مناط��ق ازاد و ویژه عمر زیادی ندارن��د و درباره اخذ‬ ‫مالیات از واحدهای صنعتی فعال شده در این مناطق در قانون امده‬ ‫بود که تا ‪ ۲۰‬س��ال معاف مالیات دارند اما در ادامه دولت باید طرح‬ ‫خودش را برای تعیین تکلیف این واحدها پس از این دو دهه تدوین‬ ‫و به مجلس ش��ورای اس�لامی ارائه دهد تا در مجلس تصویب شود‪.‬‬ ‫به این ترتیب مشخص شود در ادامه مالیات شامل این تولیدکنندگان‬ ‫می شود یا خیر‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساس��ی در مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬الیحه ای که دولت‬ ‫ب��ه مجلس ارائه داد این ب��ود که پس از ‪ ۲‬دهه معافیت مالیاتی این‬ ‫واحده��ای صنعتی طی ‪ ۵‬س��ال با پرداخت ‪ ۲۰‬درص��د مالیات در‬ ‫نهایت به میزان مالیات مصوب ش��ده برای شرکت های صنعتی فعال‬ ‫در س��رزمین اصلی برس��ند که از س��وی نمایندگان مجلس بررسی‬ ‫و تصوی��ب ش��د‪ .‬زنگنه هدف از این قان��ون را تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫مالیاتی ش��رکت های تولیدی مناطق ازاد پس از ‪ ۲۰‬س��ال دانست و‬ ‫گفت‪ :‬واحدهای صنعتی پس از ‪ ۲۰‬سال معافیت مالیاتی به یک قوام‬ ‫و پایداری می رس��ند و الزم است به شکل پلکانی نسبت به پرداخت‬ ‫حق مالیات خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫در ادامه‬ ‫به سراغ سیاوش غیبی پور‪ ،‬کارشناس حوزه‬ ‫اقتص��اد و مالیات رفت و درباره مزایا و معایب این طرح با وی‬ ‫گفت وگو کرد‪ .‬غیبی پور معتقد است معافیت های مالیاتی در‬ ‫کش��ور به وفور وجود دارد که منجربه توس��عه صنعت و تولید‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬معافیت های موجود در کشور با عنوان‬ ‫ش��رکت های تولیدی در مناطق محروم‪ ،‬حاش��یه کالنشهرها‬ ‫و‪ ...‬بیش از استاندارد جهانی بوده و امتیازهای زیادی در این‬ ‫حوزه داده شده است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ح��وزه مالیات��ی در این ب��اره ادام��ه داد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ای��رادی که به س��اختار مالیاتی کش��ور وارد‬ ‫اس��ت حج��م و تعداد معافیت ها چ��ه در مناطق ازاد و چه در‬ ‫س��رزمین های اصلی در بخش های معافیت مالیاتی حقوق و‬ ‫بعضی مشاغل است‪.‬‬ ‫غیبی پ��ور با بی��ان اینکه ای��ن معافیت ه��ا هدفمند انجام‬ ‫ت مالیاتی هدفمند‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در جه��ان معافی ‬ ‫بوده تا در واقع یک صنعت رونق بگیرد‪ .‬انچه به عنوان معافیت‬ ‫مالیاتی در بخش تولید کشور شاهد هستیم بدون هدف بوده‬ ‫زیرا نتایج نشان داده است چه معافیت اعمال شود و چه نشود‬ ‫تغییری در وضعیت تولید رخ نمی دهد‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬واحدهای تولیدی مناطقی که از معافیت‬ ‫مالیات��ی برخوردارن��د با جاهایی که چنی��ن امتیازی ندارند‪،‬‬ ‫وضعیت مشابه ای دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل تولید‪ ،‬مالیات نیست‬ ‫این کارش��ناس اقتص��ادی با بیان اینک��ه رونق تولید فقط‬ ‫مربوط به حوزه مالیات نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دالیل بس��یار دیگری‬ ‫وج��ود دارد ک��ه رونق تولی��د مورد انتظار محقق نمی ش��ود؛‬ ‫تعیین تکلیف پس از انقضای ‪ ۲۰‬سال معافیت‬ ‫ای��ن نماینده مجل��س یازدهم همچنین اعالم ک��رد‪ :‬در بند دوم‬ ‫همین قانون (معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی مناطق ازاد) برخی‬ ‫شرکت ها از جمله شرکت های دانش بنیان‪ ،‬گردشگری و شرکت های‬ ‫فعال در حوزه زیرساخت ها مانند بنادر‪ ،‬بیمارستان ها و‪ ...‬شامل ‪۳۰‬‬ ‫درصد تخفیف مالیاتی شده اند تا بتوانند بیشتر روی فناوری و توسعه‬ ‫خود سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساس��ی در مجلس شورای اسالمی درباره مشوق های مالیاتی برای‬ ‫ش��رکت های عادی و مس��تقرر در سرزمین اصلی در راستای جهش‬ ‫تولی��د هم گفت‪ :‬در بودجه ما پیش��نهادی را ب��ه دولت دادیم و که‬ ‫به عن��وان یک الزام برای دولت اس��ت اینکه بتوانیم از درصد مالیات‬ ‫ش��رکت های دولت��ی و صنعتی کم کنیم اما در مقابل س��ایر منابع‬ ‫مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه‪ ،‬مالیات بر درامد‪ ،‬مالیات بر‬ ‫خانه های خالی و‪ ...‬تقویت کنیم‪ .‬او یاداور ش��د‪ :‬تقریبا در تمام دنیا‬ ‫همین رویه مرسوم است که صنعت و تولید سهم کمتری از مالیات‬ ‫را می پردازند و شرکت های تجاری هزینه بیشتری در حوزه مالیات‬ ‫دارند اما در کش��ور ما برعکس اس��ت؛ یعنی شرکت های تولیدی در‬ ‫ح��وزه صنع��ت و معدن س��هم باالیی در پرداخت مالی��ات دارند در‬ ‫مقابل افرادی که کارهای واسطه گری دارند از پرداخت مالیات معاف‬ ‫هستند‪ .‬زنگنه عنوان کرد‪ :‬کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی در مجلس شورای اسالمی پیشنهادی را در‬ ‫کمیسیون بودجه پیش می برد تا بتوانیم دست کم ‪ ۵‬درصد از مالیات‬ ‫بخش تولید کم کرده و در مقابل سایر منابع مالیاتی را تقویت کنیم‪.‬‬ ‫معافیت های مالیاتی بدون هدف‬ ‫مش��کالت اساسی تری که در این چرخه وجود دارد‪ .‬از این رو‬ ‫حرکت به سوی معافیت های مالیاتی برای تولید با شیوه فعلی‬ ‫را کارشناسی نمی دانم زیرا محرک اقتصادی نیست‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬اگر معافیت ها هدفمند باش��د و منجربه رونق‬ ‫تولید ش��ود می توان ان را با صنایع و مناطق مختلف تس��ری‬ ‫داد ام��ا معافیت مالیات بدون تولید چه فایده ای برای اقتصاد‬ ‫و صنعت کشور دارد؟ نتیجه معافیت ها تا امروز چه بوده است‬ ‫در کدام بخش ها شاهد رشد و توسعه بوده ایم؟‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��رای رون��ق تولید کنار معافی��ت مالیاتی‬ ‫هدفمند باید س��ایر ش��رایط تولید هم تسهیل شود اینکه وام‬ ‫کم بهره به تولیدکنندگان پرداخت ش��ود و س��ایر حوزه ها را‬ ‫اصالح کنند‪.‬‬ ‫غیبی پور یاداور ش��د‪ :‬با معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی‬ ‫رونق انچنانی نداشتند زیرا امری که درحال حاضر واقعا منجر‬ ‫به قفل ش��دن صنعت شده است سود باالی وام های دریافتی‬ ‫اس��ت؛ عالوه ب��ر اینکه این وام ها هم به بیراه رفته اس��ت زیرا‬ ‫وام برای صنعت و تولید بوده اما مش��خص نیست کجا هزینه‬ ‫شده و می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس افزود‪ :‬این وام ها وارد بازار می ش��ود و حجم‬ ‫نقدینگی را زیاد می کند که خود منجربه چالش��ی جدید در‬ ‫حوزه صنعت و تولید می شود‪ .‬در ادامه موانع موجود بر سر راه‬ ‫رونق و توس��عه صنعتی می توان به مشکالت بسته بندی کاال‪،‬‬ ‫نبود چرخه صادراتی مانند بازاریابی و بازارس��نجی به معنای‬ ‫واقعی و‪ ...‬اشاره کرد که دارای نقصان است‪ .‬غیبی پور در پایان‬ ‫گفت‪ :‬مشکل تولید فقط در حوزه مالیات نیست‪ ،‬مالیات یکی‬ ‫از دالیل است اما تمام ان نیست‪.‬‬ ‫تصویب رس��اند‪ ».‬با این همه‪ ،‬الیحه یادش��ده در دوره‬ ‫مجلس دهم به نتیجه نرسید و حاال جزو نخستین لوایح‬ ‫مورد بررسی نمایندگان مجلس یازدهم است‪ .‬الیحه ای‬ ‫ک��ه هفته گذش��ته کلی��ات ان تصوی��ب و تصمیمات‬ ‫جدیدی ب��رای مالی��ات واحدهای تولی��دی و صنعتی‬ ‫مناطق ازاد گرفته شد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس‬ ‫ه��م گف��ت‪ :‬در «الیحه مالیات ب��ر درامد و دارایی‬ ‫فعاالن اقتص��ادی در مناطق ازاد تجاری صنعتی»‬ ‫تکلیف فعاالن اقتصادی مناطق ازاد پس از انقضای‬ ‫‪ ۲۰‬س��ال معافیت مالیاتی انها مشخص و براساس‬ ‫ان چگونگی محاسبه و معافیت مالیاتی برای برخی‬ ‫فعالیت های اقتصادی تعیین شد‪.‬‬ ‫به گفته سید شمس الدین حسینی براین اساس‪،‬‬ ‫مالی��ات ه��ر نوع فعالیت اقتصادی که ‪ ۲۰‬س��ال از‬ ‫بهربرداری ان گذش��ته است‪ ،‬به استثنای انچه در‬ ‫بند دو این الیحه امده‪ ،‬هر سال به میزان ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫نرخ مالیات س��رزمین اصلی تعیین می ش��ود تا در‬ ‫نهایت ظرف ‪ ۵‬سال به میزان مالیات سرزمین اصلی‬ ‫برسد‪.‬وی افزود‪ :‬اگر میزان مالیات برای یک فعالیت‬ ‫اقتصادی در س��رزمین اصلی ‪ ۲۵‬درصد باشد‪ ،‬پس‬ ‫از تصوی��ب این الیحه مالیات ان فعالیت در منطقه‬ ‫ازاد در س��ال نخس��ت ‪ ۵‬درصد و در سال پنجم به‬ ‫صورت پلکانی به ‪ ۲۵‬درصد سرزمین اصلی خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید‬ ‫درباره استثناهای این الیحه‪ ،‬گفت‪ :‬مالیات اشخاص‬ ‫حقیقی و حقوقی ش��اغل در فعالیت های تولیدی و‬ ‫معدن��ی‪ ،‬فعالیت ه��ای دانش بنی��ان‪ ،‬فعالیت های‬ ‫گردش��گری و هتل ها و مراکز اقامتی و رستوران ها‬ ‫و فعالیت های طرح های زیرساختی ازجمله احداث‬ ‫فرودگاه ها‪ ،‬بنادر‪ ،‬جاده ها‪ ،‬تاسیسات اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫فاض�لاب‪ ،‬مخابرات ش��هرها و روس��تاهای و حوزه‬ ‫فناوری اطالع��ات و ارتباطات‪ ،‬مش��مول ‪۳۰‬درصد‬ ‫تخفیف در نرخ مالیاتی خواهند شد‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم تنکابن‪ ،‬رامس��ر و عباس اباد در‬ ‫مجل��س افزود‪ :‬این الیح��ه درباره فعاالن اقتصادی‬ ‫در مناطق ازاد اس��ت که معافیت مالیاتی ‪ ۲۰‬ساله‬ ‫انه��ا ب��ه پایان رس��یده و پس از ان مش��مول این‬ ‫محسن زنگنه‬ ‫مقررات خواهند بود که در گام نخست از اعمال نرخ‬ ‫پلکانی و در گام دوم با ‪ ۳۰‬درصد تخفیف در برخی‬ ‫فعالیت ها برخوردار خواهند شد‪ .‬رئیس کمیسیون‬ ‫ویژه جهش و رونق تولید مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫بیان کرد‪ :‬کمیسیون همچنین تبصره دو این الیحه‬ ‫را نیز اصالح و تاکید کرد که عدم تسلیم اظهارنامه‬ ‫مالیاتی در س��ال های ‪ ۹۳-۹۲-۹۱-۹۰‬و ‪ ۹۴‬مانع‬ ‫از برخ��ورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ‪۱۳‬‬ ‫سید شمس الدین حسینی‬ ‫قان��ون چگونگی اداره مناط��ق ازاد ‪-‬که مربوط به‬ ‫معافیت ‪ ۲۰‬س��اله مالیاتی فعاالن اقتصادی است‪-‬‬ ‫نخواهد بود‪ .‬براس��اس این گزارش؛ پس از بررس��ی‬ ‫الیحه در کمیسیون های تخصصی ذی ربط‪ ،‬گزارش‬ ‫کمیسیون ها به نمایندگان ارائه و در صحن مجلس‬ ‫مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد‬ ‫پرداخت مالیات بعد از معافیت ‪ ۲۰‬ساله‬ ‫براساس سخن مسئوالن مناطق ازاد‪ ،‬با پایان دوره ‪۲۰‬‬ ‫س��اله معافیت مالیات بر درامد و دارایی فعاالن اقتصادی‬ ‫باید از این پس هر ساله ‪ ۲۰‬درصد مالیات پرداخت کرده‬ ‫تا به رقم سرزمین اصلی برسد‪.‬‬ ‫مع��اون اقتصادی دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق ازاد و‬ ‫ویژه اقتصادی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درباره مصوبه اخیر‬ ‫مجل��س درباره الیحه مالیات بر درام��د و دارایی فعاالن‬ ‫اقتصادی در مناطق ازاد تجاری و صنعتی توضیح داد که‬ ‫بع��د از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق ازاد قرار بود‬ ‫که در یک دوره ‪ ۱۵‬ساله فعالیت اقتصادی در مناطق ازاد‬ ‫از دریافت مالیات بر درامد و دارایی معاف باشند که بعد از‬ ‫ان اصالح و ‪ ۵‬سال به ان اضافه شد و بر این اساس معافیت‬ ‫مالیاتی فعاالن اقتصادی به ‪ ۲۰‬سال رسید‪.‬‬ ‫احمد جمالی با بیان اینکه در قانون دیده ش��ده بود که‬ ‫بعد از ‪ ۲۰‬س��ال براساس الیحه ای که از دولت به مجلس‬ ‫م��ی رود تکلیف ادامه رون��د معافیت مالیاتی و یا پرداخت‬ ‫مالیات مش��خص و براس��اس ان عمل شود‪ ،‬گفت‪ :‬بر این‬ ‫اساس انچه اکنون در مجلس به تصویب رسیده‪ ،‬براساس‬ ‫الیحه ای اس��ت که دولت بنا بر تکلیف قانون برای روشن‬ ‫ش��دن وضعیت معافیت مالیات بر درامد و دارایی فعاالن‬ ‫اقتص��ادی مناطق ازاد به مجلس ارائ��ه کرده چراکه این‬ ‫زمان ‪ ۲۰‬س��اله برای معافیت تمام شده و باید ادامه مسیر‬ ‫مش��خص شود‪ .‬جمالی با اش��اره به پیشنهادی که دولت‬ ‫ب��ه مجلس در این زمینه ارائه کرده بود‪ ،‬گفت‪ :‬پیش��نهاد‬ ‫کردیم کس��انی که معافیت مالیاتی انها بعد از ‪ ۲۰‬س��ال‬ ‫تمام می ش��ود باید به صورت پلکانی هر س��اله ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫مشمول شوند تا بعد از ‪ ۵‬سال معافیت مالیاتی انها به رقم‬ ‫سرزمین اصلی برسد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر مجل��س ب��ا کلی��ت الیحه‬ ‫پیشنهادی دولت موافقت کرده و به تصویب رسیده است‬ ‫و جزئی��ات ان نی��ز در هفته های اینده مش��خص خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬اما در کنار الیحه مربوط به معافیت مالیاتی درامد‬ ‫و دارای��ی فعاالن اقتصادی مناطق ازاد از س��ال گذش��ته‬ ‫در اصالح الیحه قانون مالیات های مس��تقیم بحث اصالح‬ ‫معافیت ‪ ۲۰‬س��اله مناط��ق ازاد و همچنین ارزش افزوده‬ ‫مطرح بوده است‪ .‬ان طور که معاون اقتصادی شورای عالی‬ ‫مناط��ق ازاد و وی��ژه اقتصادی می گوی��د این بحث کامال‬ ‫متفاوت از موضوع الیحه مربوط به معافیت مالیاتی درامد‬ ‫و دارایی فعاالن اقتصادی خواهد بود و به طور جداگانه در‬ ‫دولت در حال بررسی است‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫برخ��ی از فع��االن اقتصادی بر ای��ن نکته تاکید دارند که‬ ‫معافیت های مالیاتی همچون موضوع یارانه ها هدفمند انجام‬ ‫نمی ش��ود؛ از این رو نمی توان با تکیه بر ان ش��اهد گشایش‬ ‫در واحدهای صنعتی مناطق ویژه یا کمتر توسعه یافته بود‪.‬‬ ‫اینکه تاکنون معافیت از مالیات واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫فعال در مناطق ازاد منجربه شکوفایی و رونق تولید در این‬ ‫مناطق ش��ده نیز با حرف و حدیث ها و نیز نظرات مختلفی‬ ‫همراه است‪ .‬با این همه‪ ،‬مصوبه جدید هم نیاز به گذر زمان و‬ ‫بررسی بیشتر تاثیر بر درامدهای مالیاتی و فعالیت واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی در این مناطق دارد‪.‬‬ ‫سیاوش غیبی پور‬ ‫احمد جمالی‬ ‫‪3‬‬ ‫موانع داخلی و بیرونی‬ ‫بخش تولید فهرست شد‬ ‫مدی��رکل دفت��ر‬ ‫ام��ور اقتص��ادی‬ ‫سیاس��ت های‬ ‫و‬ ‫وزارت‬ ‫تج��اری‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت گفت‪ :‬پس‬ ‫از همفک��ری با اتاق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬خان��ه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫دیگر انجمن ها و تش��کل ها‪ ،‬فهرستی از موانع‬ ‫داخلی و بیرونی بخش تولید و تجارت کشور‬ ‫تهیه شده است‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬احمد تشکینی در کارگروه‬ ‫پایش فضای کسب وکار که به صورت هفتگی‬ ‫در معاون��ت ط��رح و برنامه برگزار می ش��ود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬شناس��ایی گلوگاه ها و موانع پیش روی‬ ‫بخ��ش صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت از مهم ترین‬ ‫ماموریت هایی اس��ت که در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬این در راستای‬ ‫رفع موانع و انجام اقدام��ات عملیاتی مرتبط‬ ‫انجام می شود‪ .‬تشکینی گفت‪ :‬بخشی از موارد‬ ‫مرتب��ط ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��ت که در این ب��اره علیرضا رزم حس��ینی‪،‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬ب��ا تاکید بر‬ ‫شناسایی کامل انها برای بررسی و رفع موارد‬ ‫دس��تور ویژه صادر کرده است‪ .‬مدیرکل دفتر‬ ‫امور اقتصادی و سیاس��ت های تجاری افزود‪:‬‬ ‫بخش��ی از ای��ن موانع ه��م که در خ��ارج از‬ ‫وزارتخانه است‪ ،‬دسته بندی شده تا با استفاده‬ ‫از ظرفیت های چون قرارگاه رفع موانع تولید‬ ‫بررسی و رفع شوند‪.‬‬ ‫تش��کینی تصری��ح ک��رد‪ :‬ب��رای تعیی��ن‬ ‫اولویت های گلوگاه های کسب وکار جلساتی با‬ ‫صاحب نظران و فعاالن حوزه تولید و بازرگانی‬ ‫کشور برگزار شده اس��ت‪ .‬مدیرکل دفتر امور‬ ‫اقتص��ادی و سیاس��ت های تج��اری وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬در همین راستا‬ ‫در سامانه بهین یاب بخشی را برای نظرخواهی‬ ‫از عموم تولید کنندگان و تجار ایجاد کردیم تا‬ ‫نظرات انها نیز از این طریق اخذ شود‪.‬‬ ‫تش��کینی با دعوت از هم��ه فعاالن بخش‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت کش��ور برای اعالم‬ ‫نظ��رات خ��ود در این ب��اره م��وارد موج��ود‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬به ط��ور قطع‪ ،‬نتای��ج این پایش‬ ‫اعالم عمومی خواهد ش��د‪ .‬در همین راس��تا‪،‬‬ ‫فعاالن اقتص��ادی می توانند ب��رای اعالم نظر‬ ‫درباره موانع کس��ب وکار به نش��انی‪https: //‬‬ ‫‪behinyab.ir/?req=questionnaire‬‬ ‫مراجعه و موارد مدنظر خود را مطرح کنند‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه گذاری‬ ‫در واحد های صنعتی‬ ‫س��عید زرن��دی‪،‬‬ ‫معاونت طرح و برنامه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اعالم کرد‪:‬‬ ‫ب��ا ص��دور ‪۳۰۵۵‬‬ ‫پروان��ه بهره ب��رداری‬ ‫در نیمه نخست سال‬ ‫‪ ،۹۹‬در ش��اخص حجم سرمایه گذاری با ‪۳۷۹‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۸۹۶‬میلیارد ریال‪ ،‬نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل با رشد ‪ ۷۲‬مواجه بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬با بهره برداری از این تعداد‬ ‫واحد صنعتی زمینه اشتغال مستقیم برای ‪۵۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۹۵‬نفر فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫گزارش‪ ،‬میزان س��رمایه گذاری در واحدهای‬ ‫مورد بهره برداری در مدت مش��ابه سال قبل‪،‬‬ ‫‪ ۲۲۰‬هزار و ‪ ۷۰۴‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود میزان س��رمایه گذاری‬ ‫جوازهای تاس��یس صادرشده در این مدت به‬ ‫رق��م ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۴۵‬ه��زار و ‪ ۸۱۶‬میلیارد‬ ‫ریال برس��د که بر این اس��اس با رشد ‪۴۲.۵‬‬ ‫درصدی نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل‬ ‫مواجه خواهد بود‪.‬‬ ‫هزینه عملیات اکتشاف ‪ ۲۴۲‬معدن کشف‬ ‫ش��ده نیز در مدت یادش��ده اف��زون بر ‪۵۷۴‬‬ ‫ه��زارو ‪ ۹۰۰‬میلی��ارد ریال براورد می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنی��ن پیش بینی می ش��ود ص��دور بیش‬ ‫از ‪ ۱۸‬هزارم��ورد ج��واز تاس��یس صنعتی با‬ ‫اشتغال بیش از ‪ ۴۱۰‬هزار نفر و صدور پروانه‬ ‫بهره برداری معدنی با اش��تغال ‪ ۲‬هزار و ‪۵۴۱‬‬ ‫نفر همراه باشد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت در ‪ ۶‬م��اه نخس��ت س��ال‬ ‫‪ ،۹۹‬اش��تغال ایجادش��ده از محل واحدهای‬ ‫افتتاح ش��ده صنعتی در نیمه نخس��ت سال با‬ ‫بیش از ‪ ۸‬رصد رش��د و پیش بینی اش��تغال‬ ‫جواز های تاس��یس صادرشده صنعتی بیش از‬ ‫‪ ۳۶‬درصد رشد همراه بوده است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افتتاح‬ ‫بیش از ‪۳‬هزار‬ ‫واحد صنعتی‬ ‫براس��اس امار ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال‪ ۳۰۵۵ ،‬واحد صنعتی ش��امل‬ ‫واحد های ایجادی و توس��عه ای در سراس��ر کش��ور افتتاح شد که این‬ ‫میزان حاکی از رش��د ‪ ۱.۴‬درصدی نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬در این مدت تعداد واحدهای افتتاح شده معدنی ‪۳۰۹‬‬ ‫واحد بود که ‪ ۷.۷‬درصد رشد را نسبت به سال قبل نشان می دهد‪.‬‬ ‫در نیمه نخست سال همچنین ‪۱۸‬هزار و ‪ ۷۶۶‬جواز تاسیس صنعتی‪،‬‬ ‫‪ ۴۷۲‬پروانه اکتشاف معدنی و ‪ ۲۴۲‬گواهی کشف معدنی صادر شد که‬ ‫به ترتیب از رشد حدود ‪ ۸ ،۴۷‬و ‪ ۱.۳‬درصدی برخوردار بودند‪.‬‬ ‫ص��دور ‪ ۲۸۷‬ه��زار و ‪ ۱۰۱‬پروانه صنفی‪ ۱۱۴ ،‬ه��زار و ‪ ۹۰۵‬گواهی‬ ‫امضای الکترونیکی و ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۲۶۵‬نماد اعتماد الکترونیکی از ابتدای‬ ‫سال تا ابتدای ابان امسال به ترتیب با رشد ‪ ۵۸.۷‬درصدی‪ ۵۴ ،‬و ‪۱۹۴‬‬ ‫درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است‪.‬‬ ‫در ای��ن م��دت همچنین ‪۲‬ه��زار و ‪ ۲۸۹‬کارت بازرگان��ی‪۱۴ ،‬پروانه‬ ‫قیمت دالر‬ ‫در سراشیبی سقوط‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1643‬‬ ‫پیاپی ‪2961‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫یادداشت‬ ‫ریش ‬ ‫ه‬ ‫عقب ماندگی‬ ‫اقتصادی‬ ‫کشور‬ ‫حمایت از‬ ‫خودروسازان‬ ‫توانمند‬ ‫در دستور کار‬ ‫سیدمحمد بحرینیان‬ ‫پژوهشگر حوزه توسعه در صنعت‬ ‫مناقشه بر سر قیمت و کیفیت خودرو‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درحال حاضر‬ ‫سود خودروساز‬ ‫به ازای هر‬ ‫خودرو‪ ۵ ،‬درصد‬ ‫محاسبه می شود‬ ‫و کیفیت خودرو‬ ‫اثر چندانی در‬ ‫محاسبه سود‬ ‫ندارد‬ ‫در حوزه خودرو‬ ‫پیشنهاد شده‬ ‫استانداردهای‬ ‫ایمنی به طور‬ ‫پلکانی طی ‪۳‬‬ ‫مرحله افزایش‬ ‫یابد تا ایمنی‬ ‫خودروها به‬ ‫حدود خودروهای‬ ‫اروپایی و‬ ‫امریکایی برسد‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنن��دگان قطعات و تعمیرکنندگان‬ ‫دوچرخه و موتورس��یکلت تهران با اش��اره به تاثیرات منفی‬ ‫رش��د بهای انرژی بر تولید موتورس��یکلت از نظارت نکردن‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر قیمت لوازم یدکی به ویژه‬ ‫وارداتی ها انتقاد کرد‪.‬‬ ‫مصطفی صفرخان��ی در گفت وگو با خبرخودرو اظهارکرد‪:‬‬ ‫نرخ ارز تاثیری بر میزان اجرت تعمیرکاران موتورس��یکلت‬ ‫ندارد مگر اینکه نوس��انات ارزی زیاد باشد‪ .‬همچنین باتوجه‬ ‫ب��ه اقدام دولت در افزایش ن��رخ انرژی‪ ،‬بیش از اینکه تولید‬ ‫موتورس��یکلت در داخل متاثر از قیمت ارز باشد‪ ،‬تحت تاثیر‬ ‫نرخ انرژی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬خری��د م��واد اولی��ه و قطع��ات از س��وی‬ ‫تولیدکنندگان در گذشته انجام شده و چرخ تولید با استفاده‬ ‫از ذخایر موجود‪ ،‬هرچند با نوس��انات بسیار می چرخد اما در‬ ‫کالن موض��وع این نرخ انرژی‪ ،‬هزینه بیمه و مالیات اس��ت‬ ‫ک��ه تولیدکنن��دگان را با چالش جدی روبه رو کرده اس��ت‪.‬‬ ‫چالش بازار خودرو کشور مثنوی هفتادمن است که‬ ‫با وجود ده ها راه حل ارائه ش��ده‪ ،‬همچنان مس��ائل ان‬ ‫ادامه دار است‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬کارشناسان و فعاالن‬ ‫اقتصادی و صنعتی نظرات خود را بارها عنوان کرده اند‬ ‫ک��ه برخی در راس��تای هم و بعضی نی��ز در تقابل با‬ ‫یکدیگر اس��ت‪ .‬وزیران صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت (این‬ ‫وزارتخانه در دولت دوازدهم ریاست جمهوری چندین‬ ‫وزیر و سرپرس��ت به خود دیده اس��ت) و نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی هم برای ح��ل معضل نرخ‬ ‫خودرو بارها بخش��نامه و مصوبات ص��ادر کرده اند اما‬ ‫همچنان بازار خودرو اش��فته است و سخن از داللی و‬ ‫سوداگری در این بازار می شود‪.‬‬ ‫با وجود بحث و بررس��ی دو طرح «ساماندهی بازار‬ ‫خ��ودرو» و «تحقیق و تفح��ص از صنعت خودرو» در‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی در دوره های مختلف هنوز به‬ ‫مرحله اجرا نرس��یده اند و با تغییر نمایندگان طرح ها‬ ‫دوباره مورد بازنگری قرار می گیرد‪ .‬در مجلس یازدهم‬ ‫ک��ه کار خ��ود را از خ��رداد اغاز کرده‪ ،‬ای��ن دو طرح‬ ‫دوباره در کمیس��یون صنایع و معادن مجلس مطرح و‬ ‫با اصالحاتی در حال پیگیری است‪ .‬اما ایا این طرح ها‬ ‫می توانند مشکالت موجود در صنعت و بازار خودرو را‬ ‫رفع کند یا خیر‪ ،‬مشخص نیست؟‬ ‫‹ ‹شفاف سازی محاسبات‬ ‫نوس��انات ن��رخ خودروها در ب��ازار روی موج قیمت‬ ‫دالر ب��وده و اف��ت تی��راژ و در نتیج��ه کاهش عرضه‬ ‫مش��کالت را در این بخش تش��دید کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫این ب��اره س��وءمدیریت ها در تولی��د‪ ،‬توزی��ع و انعقاد‬ ‫قرارداده��ای بین الملل��ی ک��ه مربوط به چن��د دوره‬ ‫می ش��ود را نمی توان نادیده گرفت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬با‬ ‫افزایش تقاضای سرمایه ای برای خودرو‪ ،‬قیمت ان به‬ ‫صورت غیرمنطقی باال رفته اس��ت‪ .‬از طرفی اختالف‬ ‫قیمت مصوب ش��ورای رقابت و قیمت بازار ازاد سبب‬ ‫ایجاد انگیزه برای دالالن و واس��طه گران برای گرفتن‬ ‫سودهای کالن از این بازار شده است‪ .‬به تازگی طرحی‬ ‫برای اصالح ش��رایط موجود بازار خ��ودرو در مجلس‬ ‫مطرح ش��ده که طراح��ان ان می گویند ب��ا اجرایش‬ ‫می ت��وان به متعادل ش��دن قیمت ه��ا و حذف رانت و‬ ‫واسطه گری امیدوار بود‪.‬‬ ‫تعیین قیمت خودرو صفر در ایران بر عهده شورای‬ ‫رقابت است‪ .‬ش��فاف نبودن نحوه محاسبه و تاخیر در‬ ‫انتش��ار قیمت ها‪ ،‬موجب نارضایت��ی فعاالن این حوزه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬تاخیر در بروزرس��انی قیمت ها س��بب‬ ‫افزایش زیان انباش��ته خودروس��ازان ش��ده و کاهش‬ ‫س��رمایه در گردش را به دنبال داش��ته اس��ت‪ .‬در این‬ ‫میان‪ ،‬کاهش نقدینگی نیز موجب کاهش میزان تولید‬ ‫و تاخیر در تحویل خودروها شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مقایسه دارایی ها و بدهی ها‬ ‫در ط��رح تح��ول ب��ازار و صنع��ت خودرو س��بک‬ ‫ک��ه هم اکن��ون در مجلس در حال بررس��ی اس��ت‪،‬‬ ‫پیش��نهاد ش��ده فرمول قیمت گذاری خودرو از سوی‬ ‫ش��ورای رقابت به طور شفاف منتشر ش��ود تا مردم و‬ ‫خودروسازان بتواندد‪ ،‬قیمت خودرو را محاسبه کنند و‬ ‫شورای رقابت بر حسن اجرای این فرایند نظارت کند‪.‬‬ ‫با اجرای این پیش��نهاد‪ ،‬قیمت گذاری خودرو شفاف‬ ‫ش��ده و زیان انباشته خودروس��از کنترل می شود که‬ ‫نتیجه ان افزایش میزان تولید خودرو اس��ت‪ .‬افزایش‬ ‫عرضه خودرو‪ ،‬کاهش قیمت خودرو در بازار را به دنبال‬ ‫خواهد داشت‪ .‬بس��یاری از کارشناسان اقتصاد عنوان‬ ‫می کنند هر کاری که سبب حذف دالل شود و رابطه‬ ‫مس��تقیمی بین مشتری و کارخانه شکل دهد‪ ،‬به ویژه‬ ‫در ش��رایط فعلی‪ ،‬به نفع اقتصاد کش��ور است‪ ،‬به ویژه‬ ‫در موض��وع خودرو ک��ه درحال حاض��ر اولویت باالیی‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مطالع��ات تاریح��ی نش��ان می ده��د ریش��ه ‬ ‫عقب ماندگ��ی اقتصادی در کش��ورمان در دوران‬ ‫نیمه اس��تعماری ناش��ی از اقدام��ات کش��ورهای‬ ‫س��لطه گری که مس��لما حافظ مناف��ع ملی خود‬ ‫بوده اند‪ ،‬اس��ت‪ .‬اما می ت��وان تاکید کرد علت مهم‬ ‫توسعه نیافتگی ما ناش��ی از بی سوادی یا نااگاهی‬ ‫ی��ا ذی نفع بودن یا احتم��اال خائن بودن حاکمان‬ ‫و رجال کش��ور به ویژه پس از قرارداد ترکمانچای‬ ‫و بروز و ظهور تاجرباش��ی های عامل اجنبی است‪.‬‬ ‫دکتر احمد سیف مستندات دقیقی از گزارش های‬ ‫خارج ش��ده از طبقه بن��دی محرمان��ه وزارت امور‬ ‫خارجه انگلیس یا از منابع رسمی دیگر ارائه کرده‬ ‫که نشان می دهد چگونه این کشورها از شکل گیری‬ ‫صنعت ملی در کش��ور ما ممانعت کرده اند‪ .‬سیف‬ ‫مثال های متعددی را درباره انگلیسی ها و دیگران‬ ‫ارائ��ه کرد ه که چگونه به صنایع خود کمک کرده‬ ‫و هن��وز ه��م می کنند‪ ،‬اما بس��یاری از دولت ها و‬ ‫مجالس ما نمی خواهن��د این واقعیت را ببینند یا‬ ‫قبول کنند‪ .‬به عنوان مثال‪ ....« ،‬عالوه بر اش��اراتی‬ ‫ک��ه تاکنون کرده ایم‪ ،‬می دانی��م که اوژن فالدین‬ ‫نقاش که در ‪ 1840‬میالدی (‪ ۱۲۱۹‬خورشیدی)‬ ‫در ایران ب��ود‪ ،‬گزارش کرد که واردات محصوالت‬ ‫خارجی –به طور عمده محصوالت انگلیسی در ان‬ ‫زمان‪ -‬صنایع محلی کاش��ان را نابود کرده اس��ت‪.‬‬ ‫به نظر او‪ ،‬اس��تفاده از سیاست دامپینگ که برای‬ ‫بنگاه های به نسبت بزرگ خارجی امکان پذیر بود‬ ‫که تازه تخفیف های مالیاتی هم داشتند و عوارض‬ ‫گمرکی کمی ه��م می پرداختن��د‪ ،‬باعث نابودی‬ ‫صنایع دستی در ایران شد‪».‬‬ ‫در حقیقت مش��کل این است که اولویت اصلی‬ ‫بس��یاری از دولت های ما‪ ،‬بیشتر خرید محبوبیت‬ ‫بود و نه برنامه ریزی بلندمدت برای اقتصاد‪ .‬بیم ان‬ ‫می رود که از علم اقتصاد هم در خوش��بینانه ترین‬ ‫حالت‪ ،‬خیلی مس��ائل را متوجه نشده اند‪ ،‬البته به‬ ‫ج��ز در برخی دوره های خاص‪ .‬در این دوران چند‬ ‫نفر بودند که با دارا بودن علم الزم و داشتن توانایی‬ ‫در اینده نگری‪ ،‬حتی می توانستند به دلیل داشتن‬ ‫عقل س��لیم و تجربه و دارا بودن توانایی‪ ،‬مذاکرات‬ ‫اقتصادی را ب��ه صورتی موفقیت امیز انجام دهند‬ ‫و طرح های��ی مبتنی بر مناف��ع ملی را ارائه کنند‪،‬‬ ‫ام��ا ای��ن دوره های خاص به ص��ورت یک موج در‬ ‫کش��ور روی می داد و یک فراین��د پایدار و مداوم‬ ‫نب��ود‪ .‬به ج��ز دوره هایی‪ ،‬مجددا بی��م ان می رود‬ ‫در بیش از یک س��ده گذش��ته‪ ،‬جریان هایی به هر‬ ‫دلیلی نمی خواهند‪ ،‬در کشور ما کسانی که اهلیت‬ ‫حرف��ه ای در زمین��ه تصمیم گیری های اقتصادی‬ ‫را دارند‪ ،‬بر س��ر کار بیایند‪ ،‬از این رو با مش��کالت‬ ‫متعددی روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫زمان��ی که ب��ه ادبیات توس��عه کره جنوبی نگاه‬ ‫می کنی��م‪ ،‬می بینیم که یک نقطه ش��روع اصلی‪،‬‬ ‫ب��رای انها چش��م انداز به ش��مار م��ی رود و بعد از‬ ‫چش��م انداز‪ ،‬اس��تراتژی ها می ای��د و بع��د از ان‬ ‫حلقه ه��ای دیگر می ایند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫در کش��ور ما به واس��طه فقر نظری ابتدا به س��راغ‬ ‫ان حلقه ه��ای دیگر رفت ه و انها را اصل گرفته ایم‪،‬‬ ‫درحالی که انها باید ابزاری باش��ند برای یک هدف‬ ‫اصلی که ان هم چشم انداز است‪ .‬البته چشم انداز‬ ‫باید قابلیت اجرا هم داش��ته باش��د‪ .‬ب��رای نمونه‬ ‫کره جنوب��ی و چین چش��م انداز اصل��ی خود را بر‬ ‫مبنای «تغییر کشور از استخوان بندی کشاورزی‬ ‫عقب مانده به کشوری به استخوان بندی با صنعت‬ ‫مدرن قرار دادند» و کره جنوبی حدود ‪ ۵۰‬سال این‬ ‫چش��م انداز را دنبال کرد‪ .‬در سال ‪)۱۳۸۹( ۲۰۱۰‬‬ ‫کره جنوبی این چشم انداز را تغییر داد‪ ،‬برای اینکه‬ ‫به مراحلی از توس��عه یافتگی رسیده و نیاز بود که‬ ‫ان را تغییر دهد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جلس��ه مش��ترک با نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی اعالم کرد‪ :‬کارگروه مشترکی میان وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی برای بررسی‬ ‫موضوعات مهمی مانند خودرو تش��کیل ش��ده و به زودی طرح مشترکی‬ ‫برای ساماندهی بازار خودرو ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬علیرضا رزم حسینی با تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت‬ ‫تولیدات خودرویی کش��ور تصریح کرد‪ :‬باید ش��رایط برای عبور از انحصار‬ ‫دو ش��رکت بزرگ خودروس��ازی و افزایش تولیدات با هدف رقابت پذیری‬ ‫محصوالت خودرویی در س��طح بازار فراهم کنیم‪ .‬با توجه به عالقه مندی‬ ‫مردم برای س��رمایه گذاری در خودرو به عنوان یک کاالی مصرفی بادوام‪،‬‬ ‫ضرورت دارد این محصول مهم با استراتژی مشخصی در میزان تولیدات و‬ ‫کیفیت‪ ،‬عرضه شود‪ .‬وی افزود‪ :‬هر یک از این موضوعات به صورت مشترک‬ ‫با کمیس��یون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی و برنامه ریزی است‬ ‫و به زودی طرح مش��ترک دولت و مجلس برای س��اماندهی تولید و بازار‬ ‫خودرو ارائه خواهد شد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به اهداف تعیین ش��ده در این طرح مش��ترک‪ ،‬جای امیدواری اس��ت که‬ ‫وضعیت بازار خودرو بهبود یابد و از این وضعیت نابسامانی که وجود دارد‬ ‫عبور کنیم‪ .‬رزم حس��ینی گفت‪ :‬اولویت نخس��ت وزارتخانه‪ ،‬حمایت ویژه‬ ‫واحدهای توانمند و افزایش تولیدات رقابتی در حوزه خودرو کشور است‬ ‫و تقویت شرکت هایی که توانمندی الزم را در این عرصه دارند را در دستور‬ ‫کار قرار داده ایم تا بتوانیم انحصار موجود را رفع کنیم‪.‬‬ ‫نوسان نرخ خودرو در بازار روی موج قیمت دالر بوده و افت تیراژ‬ ‫و در نتیجه کاهش عرضه مش��کالت را در این بخش تش��دید کرده‬ ‫است‬ ‫نی��ز در جامعه دارد‪ .‬ایمنی و میزان مصرف س��وخت‬ ‫از جمله ش��اخص های کلیدی کیفیت خودرو هستند‪.‬‬ ‫خودروه��ای تولی��دی از س��وی ش��رکت های مطرح‬ ‫جهان(از جمله خودروسازان مطرح چینی)‪ ،‬در بیشتر‬ ‫م��وارد دارای ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬س��تاره ایمنی در ازمایش ایمنی‬ ‫تصادف هس��تند‪ ،‬این در حالی اس��ت که خودروهای‬ ‫پرتیراژ داخلی به زحمت قادر به کسب یک یا ‪ ۲‬ستاره‬ ‫ایمنی در ازمایش یادشده هستند‪.‬‬ ‫خال کیفیت کافی در خودروهای داخلی‪ ،‬س��بب باال‬ ‫رفت��ن امار تصادفات منجر به ف��وت و مجروحیت در‬ ‫کشور ش��ده است‪ .‬براس��اس امار اعالم شده از سوی‬ ‫س��ازمان پزشکی قانونی کش��ور‪ ،‬در سال ‪ ،۹۸‬بیش از‬ ‫‪ ۱۵‬ه��زار نف��ر در تصادفات رانندگی ج��ان خود را از‬ ‫دست دادند و بیش از ‪ ۳۰۷‬هزار نفر نیز مصدوم شدند‪.‬‬ ‫میزان تلفات رانندگی در اروپا حدود ‪ ۹‬کشته در ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار نفر اس��ت درحالی که این میزان در ایران حدود‬ ‫‪ ۲۰‬کش��ته در هر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر است که نشان دهنده‬ ‫امار بیش از دو برابری فوتی های ایران نس��بت به قاره‬ ‫اروپاس��ت‪ .‬در بحث مصرف س��وخت‪ ،‬می��زان مصرف‬ ‫سوخت ترکیبی(ش��هر و جاده) خودرو دنا ‪ ۷.۷۴‬لیتر‬ ‫در ‪ ۱۰۰‬کیلومتر اس��ت درحالی که مصرف س��وخت‬ ‫خودروهای چینی مانند برلیانس که در داخل کش��ور‬ ‫مونت��اژ می ش��وند‪ ۶.۴ ،‬لیتر در ‪ ۱۰۰‬کیلومتر اس��ت‪،‬‬ ‫این مقایسه نش��ان می دهد این دو خودرو در مصرف‬ ‫سوخت‪ ۲۰ ،‬درصد اختالف مصرف دارند‪.‬‬ ‫درب��اره خودروه��ای قدیمی تر مانند پ��ژو ‪ ۴۰۵‬نیز‬ ‫مصرف س��وخت باالس��ت‪ ،‬ای��ن خ��ودرو در هر ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومت��ر‪ ۸.۳۸ ،‬لیت��ر س��وخت مص��رف می کند که‬ ‫در مقایس��ه با خ��ودرو برلیان��س‪ ۳۰ ،‬درصد مصرف‬ ‫س��وخت بیش��تر را نش��ان می دهد‪ .‬در این میان‪ ،‬اگر‬ ‫میزان مصرف س��وخت خودروهای کش��ور ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫کاه��ش یابد‪ ،‬میزان درامد حاص��ل از صادرات بنزین‬ ‫صرفه جویی شده برابر با ‪ ۲.۴‬میلیارد دالر می شود که‬ ‫معادل ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬سود خودروساز به ازای هر خودرو‪۵ ،‬‬ ‫درصد محاس��به می شود و کیفیت خودرو اثر چندانی‬ ‫در محاس��به س��ود ندارد‪ .‬طراحان طرح تحول بازار و‬ ‫صنعت خودرو س��بک می گویند که در این طرح برای‬ ‫ایجاد انگیزه برای خودروس��ازان‪ ،‬مش��وق هایی برای‬ ‫افزایش س��طح ایمن��ی و کاهش مصرف س��وخت در‬ ‫خودروهای داخلی پیشنهاد شده است‪ ،‬به این صورت‬ ‫که ب��ه ازای افزایش ایمنی یا کاهش مصرف س��وخت‬ ‫خودرو‪ ،‬تس��هیالتی ب��رای خودروس��از در نظر گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه در صورت کس��ب ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬ستاره‬ ‫ایمن��ی ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬واح��د درصد به س��ود مصوب خودرو‬ ‫اضافه ش��ود‪ .‬همچنین پیشنهاد ش��ده استانداردهای‬ ‫ایمنی خودرو به صورت پلکانی طی ‪ ۳‬مرحله افزایش‬ ‫یابد ت��ا ایمنی خودروهای س��اخت داخ��ل به حدود‬ ‫خودروهای روز اروپایی و امریکایی برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای دست ساز و غیرکارخانه ای‬ ‫صنع��ت خودروهای دست س��از و خ��اص در جهان‬ ‫جای��گاه وی��ژه ای دارد‪ .‬بس��یاری از ش��رکت ها مانند‬ ‫المبورگینی‪ ،‬پورش��ه و فراری دارای تولیدات با تیراژ‬ ‫پایین اما ارزش باال هس��تند‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬قیمت‬ ‫متوس��ط تولیدات فراری حدود ‪ ۴۰۰‬هزار دالر است‬ ‫که ‪ ۲۰‬برابر قیمت خودروهای متداول است‪.‬‬ ‫در کش��ورهای مطرح در حوزه خودروس��ازی مانند‬ ‫امریکا مسیر ویژه ای برای دریافت پالک و مجوز تردد‬ ‫برای خودروهای دست ساز ایجادشده تا سازندگان این‬ ‫خودروها ب��ا هزینه مالی و زمان��ی قابل قبول‪ ،‬قادر به‬ ‫دریافت پالک و مجوز تردد ش��وند‪ .‬در داخل کش��ور‬ ‫نیز تعدادی خودرو دست ساز از سوی مبتکران داخلی‬ ‫س��اخته شده است اما هیچ یک از سازندگان‪ ،‬موفق به‬ ‫دریافت پالک نش��ده اند‪ .‬دلیل اصل��ی دریافت نکردن‬ ‫پالک و مجوز تردد‪ ،‬هزینه باالی مالی و زمانی دریافت‬ ‫مجوزهاست‪.‬‬ ‫‹ ‹المبورگینی دست ساز ایرانی‬ ‫برای توسعه فناوری و ایجاد اشتغال در حوزه صنعت‬ ‫پیشنهاد شده مسیر ویژه ای برای صدور مجوز تردد و‬ ‫دریافت پالک برای خودروهای دست ساز ایجاد شود‪.‬‬ ‫با اجرای این پیش��نهاد عالوه ب��ر تامین نیاز داخل‪،‬‬ ‫ام��کان صادرات این ن��وع خودروه��ا و ارزاوری برای‬ ‫کشور فراهم می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش الودگ�ی هوا با توس�عه اس�قاط‬ ‫خودروهای فرسوده‬ ‫الودگی هوای کالنشهرها به ویژه شهر تهران سالیان‬ ‫متمادی یکی از بزرگ ترین چالش های محیط زیستی‬ ‫کش��ور محسوب می ش��ود‪ .‬منش��ایابی الودگی هوای‬ ‫تهران حاکی از س��هم ‪ ۶۵‬درصدی وس��ایل نقلیه در‬ ‫الودگی هواس��ت که ‪ ۵۰‬درصد این الودگی به واسطه‬ ‫تردد وس��ایل نقلیه فرسوده در شهر است؛ درحالی که‬ ‫فق��ط ‪ ۱۰‬درصد وس��ایل نقلیه جزء ناوگان فرس��وده‬ ‫اشفته بازار لوازم یدکی موتورسیکلت در خال نظارتی‬ ‫صفرخان��ی با بیان اینکه دولت باید نس��بت به ارائه بس��ته‬ ‫حمایتی ب��ه تولیدکنندگان اقدام کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫این بخ��ش از هزینه ها برعهده صنعت بوده و نوس��انات ان‬ ‫روی تیراژ تاثیر دارد‪ .‬رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات‬ ‫و تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران درباره تاثیر‬ ‫نرخ ارز بر تامین مواد اولیه تولید موتورس��یکلت گفت‪ :‬اگر‬ ‫کاال وارداتی باش��د‪ ،‬افزایش نرخ ارز به طور قطع بر وضعیت‬ ‫تامین مواد اولیه تاثیر مس��تقیم دارد اما در بحث مواد اولیه‬ ‫داخل��ی این تاثیر کمتر اس��ت‪ .‬صفرخان��ی در ادامه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬دولت اگر خواس��تار تداوم تولید اس��ت‪ ،‬باید از صنعت‬ ‫حمایت کند‪ .‬اقدام تولیدکننده برای کاهش کیفیت محصول‬ ‫به دلیل رش��د بی رویه نرخ مواد اولیه‪ ،‬غیرقابل کتمان است‪،‬‬ ‫زیرا افزایش قیمت تمام ش��ده به کاهش تقاضا می انجامد و‬ ‫تولیدکننده ناچار از مس��امحه در برخی از بخش هاست که‬ ‫افت کیفیت کاال را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اگر خواس��تار بهبود وضعیت تولید هس��تیم‬ ‫باید قیمت ها مناسب س��ازی شود و نظیر صنعت‬ ‫پوش��اک اقدام به تبلیغ محص��والت داخلی کنیم‬ ‫که البته در حوزه پوش��اک به دلیل رش��د هزینه‬ ‫تولی��د‪ ،‬تولیدکنن��دگان و فروش��ندگان ناچار از‬ ‫الصاق برچسب برندهای خارجی روی محصوالت‬ ‫خود هس��تند تا بتوانن��د‪ ،‬محصوالت خ��ود را با‬ ‫قیمتی متناسب با هزینه تولید‪ ،‬به فروش برسانند‪.‬‬ ‫دولتمردان باید با ارائه مشوق هایی به تولیدکنندگان با عنوان‬ ‫بس��ته حمایتی در جهت تولید باکیفیت و با قیمت مناسب‪،‬‬ ‫مانع از رکود تولید و بازایستادن چرخ تولید شوند‪ .‬البته اگر‬ ‫خواستار اشتغالزایی‪ ،‬استقالل و تداوم تولید هستیم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنن��دگان قطعات و تعمیرکنندگان‬ ‫دوچرخه و موتورس��یکلت تهران درب��اره وضعیت بازار لوازم‬ ‫یدک��ی موتورس��یکلت گفت‪ :‬بازار ل��وازم یدکی در وضعیت‬ ‫بحرانی قرار دارد که نتیجه نبود بر قیمت هاس��ت و دود ان‬ ‫نیز به چشم تعمیرکاران می رود‪.‬‬ ‫صفرخانی با بیان اینک��ه افزایش نرخ دالر و در‬ ‫نتیجه عرضه کاالی نامرغوب و درجه دو‪ ،‬فعالیت‬ ‫تعمیرکاران را با چالش مواجه کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مش��تری خرابی موتورس��یکلت را ناشی از وجود‬ ‫نق��ص در تعمیرات و عملکرد تعمی��رکار می داند‬ ‫درحالی که خرابی زودهنگام موتورسیکلت به دلیل‬ ‫درجه کیفی پایین قطعه است‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنع��ت درب��اره نح��وه تامین ل��وازم یدکی‬ ‫موتورسیکلت از س��وی تعمیرکاران گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫تولیدکنندگان عمدتا در حوزه تولید موتورس��یکلت فعالیت‬ ‫دارند نه تولید قطعات‪ ،‬کاهش چشمگیر ورود قطعات داخلی‬ ‫به بازار را ش��اهد هستیم و خرید نیز از طریق خرده فروشان‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬فروش��ندگان محصوالت خود را براساس‬ ‫نرخ روزانه ارز به فروش می رسانند در صورتی که کاالی مورد‬ ‫نظر براساس نرخ ارز در ‪ ۶‬ماه گذشته خریداری شده است‪.‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫از س��ویی ارزیابی هزینه فای��ده راهکارهای کاهش‬ ‫الودگی هوا نش��ان می دهد‪ ،‬اس��قاط ناوگان فرسوده‪،‬‬ ‫کارامدترین روش برای کنترل الودگی هواست‪.‬‬ ‫ای��ن راهکار در پیچ وخم های قانونی با رکود چندین‬ ‫ساله مواجه شده و حدود ‪ ۱۰۰‬هزار گواهی اسقاط در‬ ‫پایان س��ال ‪ ۹۸‬در مراکز اسقاط انباشته شده و منجر‬ ‫به تعطیلی ‪ ۹۵‬درصد مراکز و بیکاری حدود ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫نفر شده است‪ .‬ناپایدار بودن بازار تقاضای گواهی های‬ ‫اس��قاط اصلی ترین عامل رکود اسقاط ناوگان فرسوده‬ ‫است؛ به طوری که گره زدن تقاضای گواهی ها فقط به‬ ‫واردات خودرو از یک س��و و اعم��ال ممنوعیت واردات‬ ‫در س��ال های اخیر از سویی دیگر منجر به کاهش ‪۷۵‬‬ ‫درصدی اسقاط ناوگان فرس��وده شده است؛ بنابراین‬ ‫ایج��اد بازارهای تقاض��ای جدید و پای��دار‪ ،‬کاراترین‬ ‫راه حل برای توس��عه اس��قاط ناوگان فرسوده و بهبود‬ ‫کیفیت هوای کالنشهرهاست‪.‬‬ ‫در طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک‪ ،‬واردات‬ ‫ه��ر ‪ ۲۰‬هزار دالر قطعات و تولید هر ‪ ۵‬خودرو منوط‬ ‫به ارائه یک گواهی اسقاط خودرو شده است‪.‬‬ ‫براس��اس بررسی های کارشناس��ی‪ ،‬واردات قطعات‬ ‫خودرو و تولی��د خودرو از جمل��ه مهم ترین بازارهای‬ ‫پای��دار برای افزایش تقاضای این گواهی ها محس��وب‬ ‫می ش��وند‪ .‬پیش بینی می ش��ود الحاق و تصویب ماده‬ ‫و تبصره های پیش��نهادی مربوط به اس��قاط‪ ،‬عالوه بر‬ ‫افزایش ساالنه حدود ‪ ۵۰۰‬هزار گواهی و رونق مجدد‬ ‫مراکز اسقاط‪ ،‬الودگی هوای شهر تهران را نیز بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬درصد کاهش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه بندی تعمیرگاه های خودرو‬ ‫پیدا ک��ردن تعمیرگاهی که خ��ودرو را با کیفیت و‬ ‫قیمت مناسب تعمیر کند یکی از چالش های صاحبان‬ ‫خ��ودرو بوده اس��ت‪ .‬تعوی��ض قطعه به ج��ای تعمیر‪،‬‬ ‫تعویض قطعات س��الم به جای قطعات معیوب(عمدا و‬ ‫سهوا)‪ ،‬حل نشدن مش��کل خودرو پس از چندین بار‬ ‫مراجعه به تعمی��رگاه و اخذ هزینه باال در مقابل ارائه‬ ‫خدمت‪ ،‬از جمله مشکالتی بوده که صاحبان خودرو با‬ ‫ان دست وپنجه نرم کرده اند‪.‬‬ ‫در ای��ن ط��رح‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ملزم ش��ده اس��ت ام��کان رتبه بن��دی تعمیرگاه ها را‬ ‫براس��اس نظرسنجی فراهم کند تا با ایجاد رقابت بین‬ ‫تعمیرگاه ها‪ ،‬مردم از خدم��ات تعمیرگاهی با کیفیت‬ ‫و قیمت مناس��ب بهره مند شوند‪ .‬به نظر می رسد طرح‬ ‫تح��ول بازار و صنع��ت خودرو س��بک در صورتی که‬ ‫به طور کامل اجرا ش��ود و خودروس��ازان اجرای ان را‬ ‫محدود به مفاد تامین کننده منافع خودش��ان نکنند‪،‬‬ ‫می توان��د منج��ر به افزای��ش تولید خ��ودرو و تقویت‬ ‫استانداردهای صنعت خودرو شده و عالوه بر باال بردن‬ ‫کیفیت‪ ،‬به متعادل شدن قیمت منجر شود‪.‬‬ ‫‹‹سخن پایانی‬ ‫در ادامه س��ناریو وضعیت تولید و بازار خودرو‬ ‫باید دید در نهایت قرار است چه زمانی تصمیمات‬ ‫در حوزه بازنگری و اصالح س��اختار این صنعت‬ ‫یش��ود‪ .‬عرضه خودرو به بورس برای‬ ‫عملیاتی م ‬ ‫حذف دالل ها از موضوع های روز برای ساماندهی‬ ‫بازار خودرو بوده که موافقان و مخالفان بسیاری‬ ‫یرس��د با ارائ��ه خودرو به بورس‬ ‫دارد و به نظر م ‬ ‫فقط در معامالت خودرویی شفاف س��ازی شده و‬ ‫تاثیری در تثبیت نرخ ها نداش��ته و اتفاقا به گفته‬ ‫برخ��ی کارشناس��ان حوزه بورس ممکن اس��ت‬ ‫حتی قیمت ها دو برابر شود‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه تولیدکنندگان قطع��ات و تعمیرکنندگان‬ ‫دوچرخه و موتورس��یکلت تهران با اشاره به تنوع محصوالت‬ ‫موتورسیکلت در بازار بیان کرد‪ :‬برخی از موتورسیکلت های‬ ‫موج��ود در بازار وارداتی اس��ت و تامین قطعات برای هر دو‬ ‫نوع محصول داخلی و وارداتی نیز با واردات بوده و از طریق‬ ‫خرده فروش��ان به عنوان نماینده واردکننده عرضه می شود‪.‬‬ ‫البته در واحدهای تعمیرگاهی‪ ،‬مالکان موتورس��یکلت اقدام‬ ‫به تامین قطعات موردنیاز می کنند‪ ،‬نه تعمیرکاران‪.‬‬ ‫صفرخانی در پایان با تاکید بر ساماندهی بازار لوازم یدکی‬ ‫ب��ه انبار قطع��ات یدکی در داخل از س��وی واردکنندگان و‬ ‫افزایش قیمت ان اش��اره و خاطرنشان کرد‪ :‬نظارتی بر بازار‬ ‫لوازم یدک��ی وجود ندارد؛ بنابراین مس��ئوالن باید اقدامات‬ ‫جدی را در این حوزه به عمل اورند‪ .‬در این باره واحد بازرسی‬ ‫و نظارت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش رسیدگی‬ ‫به وضعیت بازار و نظارت بر قیمت ها به ویژه قیمت کاالهای‬ ‫وارداتی نقش اصلی را برعهده دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1643‬‬ ‫پیاپی ‪2961‬‬ ‫تامین نیاز بازار داخل‬ ‫اولویت فوالد مبارکه‬ ‫درامد فوالد هرمزگان‬ ‫‪ ۵٧‬درصد‬ ‫افزایش یافت‬ ‫جهش تولید‪ ،‬ارمغان‬ ‫شرکت ملی مس‬ ‫برای صنایع تکمیلی‬ ‫‪5‬‬ ‫در بررسی شرایط جذب سرمایه گذار خارجی در بخش معدن عنوان شد‬ ‫معدن نیازمند نقشه راه مشخص‬ ‫‹ ‹بزرگ ترین معضل معدن‬ ‫فرشید طیبی‪ ،‬عضو خانه معدن تهران با‬ ‫بیان اینکه ش��رایط کش��ور برای ورود‬ ‫س��رمایه گذار خارجی فراهم نیست به‬ ‫گف��ت‪ :‬تحریم ها باالخره روزی‬ ‫برداش��ته می ش��ود و س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی وارد کش��ور خواهند ش��د‪ ،‬اما‬ ‫مسئله این اس��ت که ما شرایط را برای‬ ‫ورود انه��ا فراه��م نکرده ایم‪ .‬درواقع یک��ی از بزرگ ترین معضالت‬ ‫بخش معدن بی توجهی به استانداردهای بین المللی و همراه نبودن‬ ‫با اطالعات روز دنیا است‪.‬‬ ‫‹ ‹مسیری مشخص نداریم‬ ‫عضو خانه معدن تهران با تاکید بر اینکه معادن ما با استانداردهای‬ ‫س��رمایه گذاری بین الملل��ی هیچ گون��ه س��نخیتی ندارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه در این زمینه نقشه راه مش��خصی نداریم و نتوانسته ایم‬ ‫به ص��ورت ش��فاف و مطابق با اس��تانداردهای روز عم��ل کنیم‪ .‬با‬ ‫بررس��ی گزارش��ات معادن خواهیم دید که اغل��ب انها بین المللی‬ ‫نیستند و یک مسیر و شناسنامه مشخص ندارند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫س��رمایه گذار خارجی به هر دلیلی وارد کشور شود و مطرح کند که‬ ‫به تحریم ها اهمیتی نمی دهد و قصد فعالیت اقتصادی در کشور ما‬ ‫‹ ‹نگاه سلیقه ای‬ ‫عضو خانه معدن تهران با اش��اره به اینکه شرکت های معدنی هر‬ ‫کدام سلیقه ای عمل می کنند و نقشه راه مشخصی ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ارائه گزارشات معدنی انقدر نگاه سلیقه ای حاکم است که موضوع از‬ ‫استانی به استان دیگر هم تفاوت می کند‪ ،‬در حالی که در دنیا برای‬ ‫این مهم استانداردهای خاصی وجود دارد‪ .‬استرالیا‪ ،‬کانادا‪ ،‬روسیه و‬ ‫ش��یلی هر یک براساس استانداردهای بین المللی گزارشات خود را‬ ‫تهیه می کنند‪ .‬طیبی در پایان گفت‪ :‬اگر بخواهیم این روند را اصالح‬ ‫کنیم به زمان زیادی نیاز داریم که ش��اید چندین سال طول بکشد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬امروز باید مطالعات خود را اغاز کرده و گسترش دهیم‬ ‫تا به زبان مشترک با دنیا در مسائل فنی معدن دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫عضو خانه معدن تهران در پاس��خ به این س��وال که در این زمینه‬ ‫چ��ه انتظاری از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت دارید‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫وزارتخانه باید بس��ترهای الزم را برای داشتن زبان مشترک با دنیا‬ ‫فراهم کند تا سرمایه گذاران بتوانند در حوزه معدن وارد شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹مراکزی مخصوص ممیزی معادن‬ ‫کی��وان جعفری طهرانی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫ارش��د بین الملل��ی صنع��ت ف��والد و‬ ‫س��نگ اهن به‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬یعن��ی زمان مذاک��رات و توافق‬ ‫برجام‪ ،‬موسسات مشاور بین المللی که‬ ‫کار تحقیق و توس��عه را انجام می دادند‪،‬‬ ‫تالش کردند اطالعاتی را از شرکت ها و‬ ‫وضعیت اقتصادی معادن ایران در اختیار س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫قرار دهند؛ به طور مثال نماینده شرکت فراست و سولیوان (‪frost‬‬ ‫‹ ‹لزوم به روز کردن اطالعات‬ ‫کارش��ناس ارشد بین المللی صنعت فوالد و سنگ اهن ادامه داد‪:‬‬ ‫این موسس��ه مطالعاتی‪ ،‬پژوهشی و مش��اوره ای تیم گسترده ای از‬ ‫مهندس��ان را اس��تخدام و هزینه های زیادی صرف کرد تا تحلیلی‬ ‫کارشناس��ی ش��ده ارائه دهد؛ به طور مثال برای تهیه گزارش��ی که‬ ‫ش��امل مطالعات امکان س��نجی مقدمات��ی (‪ )PFS‬ب��ود‪ ،‬حدود‬ ‫یک میلیون یورو دریافت کرد و اگر قرار بود مطالعات امکان سنجی‬ ‫دقیق ت��ری هم تهیه کند‪ ،‬عددها ‪ ۱۰‬برابر افزایش می یافت‪ .‬ادعای‬ ‫اصلی این موسس��ه ان بود که پروژه هایی که ظرفیت رشد در حوزه‬ ‫معدن و صنایع معدنی و فوالد داش��تند را بررسی می کرد‪ .‬جعفری‬ ‫طهرانی با اشاره به وضعیت مطالعات در بخش معدن کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به دلیل تحریم ها ما دور از اس��تاندارد بین المللی حرکت کرده و در‬ ‫نتیجه نتوانسته ایم در حوزه معدن دست به مطالعات امکان سنجی‬ ‫ن بین مهم ترین مس��ئله به روز کردن‬ ‫مقدماتی و قطعی بزنیم‪ .‬در ای ‬ ‫اطالعات اس��ت که باوج��ود مش��کالت اقتص��ادی و دور بودن از‬ ‫اطالعات دنیا‪ ،‬عملیاتی نبوده اس��ت‪ .‬کارش��ناس ارشد بین المللی‬ ‫صنعت فوالد و س��نگ اهن با اش��اره به اینکه هر شرکتی در کشور‬ ‫برای تهیه امار و اطالعات به صورت س��لیقه ای عمل می کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هرچند ش��رکت های خصوصی اغلب سلیقه ای عمل می کنند‪ ،‬اما‬ ‫به هر حال تهیه اطالعات توس��ط بخش خصوصی کمک بزرگی به‬ ‫بخش معدن کش��ور کرده اس��ت‪ .‬البته بخش دولتی نیز اطالعات و‬ ‫امار خوبی را تهیه و تنظیم کرده اس��ت؛ هرچند که گاهی ان را در‬ ‫اختیار همه قرار نداده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود سرمایه گذار ‪ ۲‬سال طول می کشد‬ ‫جعفری طهرانی با اش��اره به زمان بر بودن اصالح این روند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر تحریم ها برداش��ته شود‪ ،‬ورود س��رمایه گذار خارجی حدود ‪۲‬‬ ‫س��ال طول می کشد‪ ،‬چراکه شرکت ها و موسسات تحقیق و توسعه‬ ‫ک��ه کار ممیزی را انج��ام می دهند‪ ،‬باید با اس��تخدام افراد مجرب‬ ‫گزارش هایی را که توسط دیگران تهیه شده‪ ،‬بررسی کنند و باتوجه‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫منیر حضوری ‪ :‬یک س��وال که همیش��ه در حوزه معدن مطرح‬ ‫بوده این اس��ت که اگر روزی تحریم ها برداش��ته ش��ود‪ ،‬ایا شرایط‬ ‫برای ورود س��رمایه گذار خارج��ی به این بخش فراهم اس��ت؟ ایا‬ ‫معادن ما اماده جذب س��رمایه گذاری هستند؟ ایا سرمایه گذاران‬ ‫خارجی برای ورود به ایران نقش��ه راه مشخصی دارند؟ کارشناسان‬ ‫به این سواالت پاس��خ منفی داده و باور دارند که شرایط برای ورود‬ ‫سرمایه گذاران خارجی به بخش معدن فراهم نیست‪ .‬در چرایی این‬ ‫موض��وع انها از اطالعات و امارهای مختلف در حوزه معدن و ضعف‬ ‫همراهی ان با اس��تانداردهای روز دنیا س��خن می گویند‪ .‬انها باور‬ ‫دارن��د هر یک از فعاالن اقتصادی در حوزه معدن‪ ،‬مدل خاص خود‬ ‫را دارند و حتی دیده شده که نگاه ها سلیقه ای و از استانی به استان‬ ‫دیگر متفاوت است‪ .‬روزنامه‬ ‫درباره اینکه اگر روزی تحریم ها‬ ‫برداش��ته ش��ود‪ ،‬ایا فضا برای ورود فعاالن معدنی خارجی به کشور‬ ‫اماده است یا خیر گزارشی تهیه کرده که ان را در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫را دارد‪ ،‬معادن و ش��رایط موجود اماده ارائه خدمات به سرمایه گذار‬ ‫بین المللی نیس��تند‪ .‬طیبی با اش��اره به اینکه گزارش��ات در زمینه‬ ‫اکتشاف و بهره برداری به روز نیستند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در دنیا یک‬ ‫زبان مش��ترک برای ارائه گزارش پایان عملیات اکتش��اف‪ ،‬گزارش‬ ‫بهره برداری‪ ،‬میزان ذخایر و نحوه استخراج وجود دارد‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در کشور ما شرایط به این گونه نیست و روش ها‪ ،‬امارها و‬ ‫ارقام هر یک متفاوت هس��تند‪ .‬فرض کنید فردا تحریم ها برداشته‬ ‫ش��وند و س��رمایه گذاران بخواهند در معادن کشور سرمایه گذاری‬ ‫کنند‪ ،‬چه بسترهایی را فراهم نکرده ایم؟!‬ ‫‪ )& solivan‬ک��ه دفتر مرکزی ان در امری��کا و نمایندگی ان در‬ ‫بس��یاری از کش��ورها اس��ت‪ ،‬مطرح کرد قرار اس��ت ب��رای ورود‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی عالقه مند به ح��وزه معدن ایران اطالعات‬ ‫ش��رکت های مختلف را ممیزی و تحقی��ق کند که ایا وضعیت انها‬ ‫منطبق با استانداردهای بین المللی است یا خیر‪.‬‬ ‫به اس��تانداردهای روز پیش ببرند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬باتوجه به اینکه این‬ ‫موسسات در حال حاضر به دلیل تحریم ها وارد کشور نمی شوند‪ ،‬ما‬ ‫باید س��عی کنیم تا حد امکان اطالعات خود را به روز نگه داش��ته و‬ ‫برای توسعه بخش معدن تالش کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت موثر کرباسیان در ایمیدرو‬ ‫کارشناس ارشد بین المللی صنعت فوالد و سنگ اهن با اشاره به‬ ‫اقداماتی که در گذشته ازسوی ایمیدرو صورت گرفته‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در زمان ریاس��ت مهدی کرباس��یان در ایمیدرو‪ ،‬پروژه های خوبی‬ ‫برای جذب سرمایه گذار تعریف و تهیه شد‪ .‬البته برخی از گزارشاتی‬ ‫که از معادن کشور تهیه شده بود ‪-‬هرچند اطالعاتی را در بر داشت‪-‬‬ ‫با اس��تانداردهای روز دنیا همراه نب��ود‪ .‬به هر حال همین اطالعات‬ ‫باعث می ش��د طرف خارجی عالقه مند و برای س��رمایه گذاری در‬ ‫کش��ور تشویق ش��ود که در ادامه با کارشکنی هایی از جمله خروج‬ ‫امریکا از برجام متوقف شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتبار میان بانک ها‬ ‫جعفری طهرانی با اش��اره ب��ه اینکه تهی��ه گزارش های معدنی‬ ‫اص��ول خاص��ی دارد که بای��د ان را رعایت کرد‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬کار‬ ‫ش��رکت هایی مثل «فراست و س��ولیوان» تنها تهیه گزارش است‪.‬‬ ‫این شرکت با اینکه هزینه زیادی از مخاطبان خود دریافت می کند‪،‬‬ ‫اما گزارش هایش انقدر معتبر است که بانک های خارجی براساس‬ ‫ان به شرکت ها وام می دهند‪ ،‬این در حالی است که گزارش های ما‬ ‫حتی از طرف بانک های خودمان نیز قابل قبول نیست؛ چه برسد به‬ ‫بانک های بین المللی! درواقع گزارش ها باید طوری باش��د که بانک‬ ‫را مجاب کند که روند عرضه و تقاضای محصول را در س��الیان سال‬ ‫بررسی و بتواند فاینانس یا تعیین سرمایه کند‪ .‬در اصطالح تجارت‬ ‫بین الملل ب��ه این گونه گزارش��ات امکان س��نجی (‪Bankable‬‬ ‫‪ )Feasibility Study‬می گوین��د ک��ه ب��ا ارائه ان ب��ه بانک ها‬ ‫به س��هولت موضوع تامین س��رمایه تصویب می شود‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫این چیزی است که ما در ایران به طور مطلوب به ان نپرداخته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش تحصیلکرده ها‬ ‫کارش��ناس ارش��د بین المللی صنعت فوالد و سنگ اهن با بیان‬ ‫اینکه اگر تحریم ها برداش��ته ش��وند‪ ،‬می توانیم گ��زارش مدون و‬ ‫به روز در بخش معدن داش��ته باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬در نتیجه این گزارشات‬ ‫وضعی��ت موجود محص��والت معدنی به طور مثال م��س در دنیا و‬ ‫روندی که در چند س��ال اینده دارد‪ ،‬بررسی می شود و ما هم با دنیا‬ ‫هماهنگ می ش��ویم‪ .‬او خاطرنش��ان کرد‪ :‬انتظار این است که افراد‬ ‫تحصیلکرده زیر چتر یک موسسه بین المللی قرار گیرند تا گزارشی‬ ‫که مطابق با استانداردهای بین المللی است تهیه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫کارشناس��ان ب��اور دارند یکی از بزرگ تری��ن معضالت بخش‬ ‫ش��ور این اس��ت که برای حضور س��رمایه گذار خارجی‬ ‫معدن ک‬ ‫کافی نداریم‪ .‬اگر روزی تحریم ها برداشته شود و بخواهیم‬ ‫امادگی‬ ‫برای ورود سرمایه گذار خارجی به کشور باز کنیم‪ ،‬به دلیل‬ ‫درها را‬ ‫قش��ه راه معدن چندان مش��خص نیس��ت‪ ،‬عرصه برای‬ ‫اینکه ن‬ ‫ هگذاران نیز جذابیت چندانی ندارد‪ .‬انها مطرح می کنند‬ ‫س��رمای‬ ‫��رکت خصوصی در بخش معدن کشور ب هصورت سلیقه ای‬ ‫هر ش‬ ‫می کن��د و قوانین خاص خود را دارد‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫عم��ل‬ ‫دنیا یک زبان مش��ترک ب��رای ارائه گزارش پایان عملیات‬ ‫که در‬ ‫شاف‪ ،‬بهره برداری‪ ،‬میزان ذخایر و نحوه استخراج وجود دارد‪.‬‬ ‫اکت‬ ‫س��ان ب هعنوان راه��کار از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کارشنا‬ ‫دارند که بس��ترهای الزم را برای داش��تن زبان مشترک با‬ ‫انتظار‬ ‫فراهم کند تا سرمای هگذاران خارجی وارد حوزه معدن کشور‬ ‫دنیا‬ ‫ش��وند‪ .‬همچنین انها باور دارند ما تحصیلکرده های زیادی در‬ ‫ما‬ ‫معدن داریم که باید س��عی کنن��د دانش خود را به روز نگه‬ ‫حوزه‬ ‫داشته و از دانش سازمان های بین المللی بهره ببرند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1643‬‬ ‫پیاپی ‪2961‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد‬ ‫یادداشت‬ ‫واسطه گری‬ ‫معضلی برای‬ ‫تامین‬ ‫مواد اولیه‬ ‫تامین نیاز بازار داخل‪ ،‬اولویت فوالد مبارکه‬ ‫امیرحسین کاوه‬ ‫فعال صنعتی‬ ‫تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی زنجیره‬ ‫فوالد‪ ،‬سال هاست به دالالن و واسطه ها سپرده‬ ‫شده اس��ت‪ .‬در این میان‪ ،‬چالش های دیگری‬ ‫نیز در مس��یر تامین م��واد اولیه مورد نیاز این‬ ‫تولیدکنن��دگان وجود دارد ک��ه روند فعالیت‬ ‫انها را دش��وار کرده اس��ت‪ .‬ازجمله مهم ترین‬ ‫این چالش ها می توان به تصویب بخشنامه های‬ ‫غیر کارشناس��ی‪ ،‬وض��ع قوانین دس��ت وپاگیر‪،‬‬ ‫بروکراس��ی اداری و کمبود سرمایه در گردش‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬در چنی��ن ش��رایطی‪ ،‬ارتباطات‬ ‫مافیایی نیز مزید بر مش��کالت تولیدکنندگان‬ ‫می ش��ود‪ .‬بدین معنی که نظ��ام تولید و توزیع‬ ‫مواد اولیه از طریق دالالن با نابس��امانی فراوان‬ ‫مواجه شود‪.‬‬ ‫توج��ه به این نکته ضروری به نظر می رس��د‬ ‫تولیدکنن��دگان در هر حلق��ه از زنجیره فوالد‬ ‫وظیفه تولید و ارائه محصول را به تولیدکننده‬ ‫صنایع پایین دست خود بر عهده دارند‪ .‬چنانچه‬ ‫ش��کافی میان عرض��ه و تقاضا وجود داش��ته‬ ‫باش��د باید از روش های مناسب مانند واردات‪،‬‬ ‫این ش��کاف پ ر ش��ود‪ .‬اما در بازار فوالد کش��ور‬ ‫شاهدیم که تولیدکننده ای که تولید انحصاری‬ ‫یک محص��ول را در اختیار دارد‪ ،‬نی��از بازار را‬ ‫به طور کامل تامین نمی کند‪ .‬در همین شرایط‪،‬‬ ‫تولی��دات ان واح��د در بازاره��ای ازاد داخلی‬ ‫ب��ا قیمت های باالت��ر از نرخ جهانی به دس��ت‬ ‫تولیدکننده پایین دس��ت می رسد‪ .‬راهکار رفع‬ ‫این مش��کل‪ ،‬مب��ارزه جدی و عملی با فس��اد‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ادامه باید تولیدکنندگان واقعی شناسایی‬ ‫و میزان تقاضای واقع��ی انها برای خرید مواد‬ ‫اولیه از طریق سیس��تم اصالح شده بهین یاب‪،‬‬ ‫مش��خص ش��ود‪ .‬توجه به این نکت��ه ضروری‬ ‫به نظر می رس��د که در این مس��یر می توان با‬ ‫تسهیل در شرایط پرداخت ها به شکل اعتباری‬ ‫جهت کم��ک به س��اختار مال��ی تولیدکننده‬ ‫پایین دس��ت‪ ،‬رهگی��ری واردات انجام ش��ده از‬ ‫ح��وزه مبدا به مقصد و نظ��ارت بر قیمت های‬ ‫عرض��ه و بهره گی��ری از ظرفیت ه��ای قضایی‬ ‫جهت مبارزه با دالالن و‪ ...‬فعالیت واس��طه ها و‬ ‫دالالن را محدود کرد و درنهایت زمینه بهبود‬ ‫ش��رایط را فراهم اورد‪ ،‬چراک��ه حضور دالالن‬ ‫در حوزه تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی‬ ‫زنجیره فوالد‪ ،‬زمینه ساز التهاب است و به رشد‬ ‫قیمت ها منجر می شود‪.‬‬ ‫البته واس��طه گری در عین جنبه های منفی‬ ‫که به ان اش��اره ش��د‪ ،‬نقاط مثبتی هم دارد‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایط تحریم��ی‪ ،‬حضور و نقش‬ ‫شرکت های بازرگانی که فعالیت های واسطه ای‬ ‫در بخش ه��ای گوناگونی مانن��د واردات مواد‬ ‫اولی��ه‪ ،‬تامی��ن قطعات و تجهی��زات مورد نیاز‬ ‫تولید و نیز صادرات محصوالت تولیدکنندگان‬ ‫را بر عهده دارند‪ ،‬مثبت ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫ام��ا انچه در اذه��ان عم��وم از داللی نقش‬ ‫بسته‪ ،‬حرکت در مسیر رویکردهای سودجویانه‬ ‫غیرمتعارف و فرصت طلبانه اس��ت‪ .‬نمونه های‬ ‫متعددی از این واسطه گری در حوزه بازارهای‬ ‫کاالیی کشور وجود داشته و دارد‪.‬‬ ‫توج��ه به این نکته ضروری به نظر می رس��د‬ ‫که نبود قوانین یا اجرای نادرست انها در نظام‬ ‫تولی��د و توزیع زمینه داللی یا واس��طه گری را‬ ‫فراهم می کند‪ .‬اش��کاالت س��اختاری قوانین‪،‬‬ ‫مصوب��ات و بخش��نامه های مختل��ف از دیگر‬ ‫مواردی هس��تند که زمینه حضور واسطه ها را‬ ‫فراهم می کند‪ .‬افزایش موانع تولید و مشکالت‬ ‫بنیادی��ن تولیدکنن��دگان از دیگ��ر م��واردی‬ ‫هس��تند ک��ه در نهایت س��بب ورود دالالن و‬ ‫سودجویی های مرتبط به حوزه تولید می شود‪.‬‬ ‫درواقع چنانچه قوانین وضع شده کارشناسی‬ ‫باش��ند و در عین حال دس��ت وپاگیر نباش��د‪،‬‬ ‫زمینه اجرای درس��ت انها هم فراهم می شود‪.‬‬ ‫همچنین از نظارت و ضمانت اجرایی مناسبی‬ ‫برخوردار اس��ت؛ بنابراین س��بب عدم پیدایش‬ ‫نظ��ام داللی در اقتصاد کش��ور می ش��ود و در‬ ‫نهایت از اختالل در اقتصاد جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫ب��ر همی��ن اس��اس نی��ز واس��طه گری در‬ ‫کش��ورهایی که سیاس��ت های کالن اقتصادی‬ ‫به دالیل مختلف دس��تخوش تغییرات شدید و‬ ‫متغیرهای اساسی مانند نرخ ارز و ثبات ارزش‬ ‫پول ملی در نوسان است‪ ،‬افزایش می یابد‪ .‬این‬ ‫واسطه ها منفعت قابل توجهی را از طریق خرید‬ ‫کاال ب��ا قیمت پایین و فروش با افزایش قیمت‬ ‫نامتعارف‪ ،‬کس��ب می کن��د‪ .‬درنتیجه موجب‬ ‫می ش��ود قیمت تمام شده تولید افزایش یابد و‬ ‫مصرف کننده نهایی هزینه بیشتری را بپردازد‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫الزمه حضور‬ ‫در بازارهای‬ ‫جهانی اخذ‬ ‫گواهینامه های‬ ‫معتبر بین المللی‬ ‫و گذر از انواع‬ ‫ممیزی ها و‬ ‫بازرسی های‬ ‫مدیریتی و‬ ‫کیفیتی است‬ ‫ف��والد مبارکه را بای��د بزرگ ترین و حتی مهم ترین واحد‬ ‫فوالدی کش��ور دانست‪ .‬این شرکت جایگاه ویژه ای در تولید‬ ‫و اقتصاد کش��ور بر عهده دارد‪ .‬این مجموعه در همین حال‪،‬‬ ‫نقش اساس��ی در تولید ناخالص داخلی ایفا می کند‪ .‬شرکت‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان در طول سال های گذشته تالش کرده‬ ‫تولید نیمی از فوالد کش��ور را در اختیار داش��ته باش��د‪ .‬بر‬ ‫همین اساس نیز نقشی اثرگذار در مدیریت بازار فوالد دارد‪.‬‬ ‫صنایع مختلف و استراتژیک مانند خودروسازی‪ ،‬نفت و گاز‪،‬‬ ‫س��اختمان‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬لوله و پروفیل و‪ ...‬برای تولید خود‬ ‫به این شرکت وابسته هستند‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬گفت وگویی‬ ‫را با حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫ترتی��ب داده ایم‪ .‬عظیمیان در گفت وگو با‬ ‫تاکید کرد‬ ‫که این شرکت با توجه به نقش محوری خود در مدیریت بازار‬ ‫محصوالت فوالدی‪ ،‬برنامه ریزی می کند‪ .‬بر همین اساس نیز‬ ‫در س��ال جاری اولویت خود را بر تامین نیاز صنایع داخلی‪،‬‬ ‫متمرکز کرده اس��ت‪ .‬در همین حال فق��ط برای تامین نیاز‬ ‫ارزی خ��ود و همچنی��ن فروش بخش��ی از محصوالت مانند‬ ‫تختال که در بازار داخل با مازاد عرضه مواجه اس��ت‪ ،‬اقدام‬ ‫به صادرات می کند‪.‬‬ ‫€ €شرکت فوالد مبارکه در سال جاری چه برنامه هایی‬ ‫برای فروش محصوالت خود در دستورکار دارد؟‬ ‫فوالد مبارکه با توجه به ماموریت خود در راس��تای ایفای‬ ‫نقش مح��وری در مدیریت بازار محص��والت فوالدی تخت‬ ‫از طریق راهکارهایی همچون تدوین چش��م انداز ‪ 10‬س��اله‪،‬‬ ‫پیش بینی تقاضای بازار در افق ‪ 5‬س��اله‪ ،‬ترس��یم نقش��ه راه‬ ‫فناوری و با در دس��تور کار قرار دادن سند چشم انداز توسعه‬ ‫‪ 1404‬کش��ور در بازاره��ای مصرف مختلف همچون صنایع‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬نفت و گاز‪ ،‬س��اختمان‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬لوله و‬ ‫پروفیل و ‪ ...‬توسعه و سرمایه گذاری های خود را برنامه ریزی‬ ‫و س��االنه برنامه فروش��ی منطبق با این اهداف کالن تدوین‬ ‫می کند‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬فوالد مبارکه فروش ‪7،600،000‬‬ ‫ت��ن ان��واع محص��والت تختال‪ ،‬گرم‪ ،‬اسیدش��ویی‪ ،‬س��رد و‬ ‫پوش��ش دار رادر ب��ازار داخل و ص��ادرات برنامه ریزی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این ش��رکت همچنین تا پایان شهریور سال جاری با‬ ‫ف��روش ‪ 3.842.172‬تن انواع محصول به بازارهای داخلی و‬ ‫جهانی به میزان ‪ 4‬درصد باالتر از برنامه عمل کرده است‪ .‬در‬ ‫ص��ادرات محصوالت عالوه بر امکان تامین نیاز ارزی برای خرید بخش��ی‬ ‫از تجهیزات و مواد اولیه غیرقابل تامین در بازار داخل و پرداخت اقساط‬ ‫تس��هیالت ارزی به شرکت ها این امکان را می دهد که در بازارهای جهانی‬ ‫خود را در مقام رقابت با شرکت های معظم جهانی قرار دهند‬ ‫این بین‪ ،‬در بازار داخل‪ ،‬فوالد مبارکه با تحویل ‪3.558.111‬‬ ‫تن تا پایان شهریور به میزان ‪ 22‬درصد جلوتر از برنامه است‬ ‫ک��ه این امر به دلیل همراهی با سیاس��ت های کالن کش��ور‬ ‫و در راس��تای تامین حداکث��ری مصرف کنندگان داخلی در‬ ‫سال جهش تولید و از طریق کاهش سهم صادرات به میزان‬ ‫‪ 63‬درصد با اتخاذ راهکارهای ابتکاری و مش��ارکتی محقق‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫€ €چ�ه بخش�ی از تولیدات ای�ن مجموع�ه در بازار‬ ‫داخلی به فروش می رسد؟‬ ‫فوالد مبارکه براس��اس رس��الت خود در تامین حداکثری‬ ‫نیاز داخل و با توجه به سیاس��ت های کالن ابالغی در س��ال‬ ‫جه��ش تولی��د‪ ،‬اقدام به ف��روش بخش عم��ده محصوالت‬ ‫ش��رکت در بازار داخل‪ ،‬از طریق مکانیس��م عرضه در بورس‬ ‫کاال اق��دام می کن��د و فق��ط برای تامین نی��از ارزی خود در‬ ‫راستای تامین تجهیزات موردنیاز و توسعه نسبت به فروش‬ ‫سرنوشت نامعلوم ‪ ۵‬میلیون تن شمش فوالد‬ ‫به وجود اینکه قیمت فوالد در س��ال جاری همپای‬ ‫ارز‪ ،‬نوس��ان هایی را تجرب��ه ک��رده و از ابتدای س��ال‬ ‫تاکنون‪ ،‬بیش از ‪ ۲‬برابر رش��د داش��ته‪ ،‬معامالت هفته‬ ‫گذش��ته بورس کاال انطور ک��ه باید اینه واقعیت بازار‬ ‫نبود و به نظر می رس��د با ش��روع فصل سرما و کاهش‬ ‫ساخت وساز ان بخش از تقاضای واقعی بازار رو به افول‬ ‫باش��د‪ .‬کما اینکه در معامالت ‪ ۲۹‬مهر ‪ ۴۰‬هزار تن از‬ ‫عرض��ه بازار بی تقاضا مان��د و طبق اصل اقتصاد تداوم‬ ‫ای��ن روند‪ ،‬کاهش قیمت ها را به دنبال دارد‪ .‬البته این‬ ‫امر به دلیل باالبودن قیمت پایه معامالت فوالد بود که‬ ‫متناس��ب با کاهش نرخ ارز نبود و براورد می ش��ود تا‬ ‫پایان هفته شاهد کاهش بیش از ‪ ۲‬هزار تومانی قیمت‬ ‫شمش در هر کیلو باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی انجمن نوردکاران فوالدی‬ ‫ایران در همین حال به نظر می رسد صحبت از فرمول‬ ‫جدی��د وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت نیز عامل‬ ‫س��یگنال های کاهشی قیمت فوالد ش��ده و امید ان‬ ‫می رود مصرف کننده نهایی نیز از این کاهش قیمت ها‬ ‫منتفع شود‪ .‬البته در این بین برخی تولید کنندگان و‬ ‫همچنین رئیس سازمان بورس از ورود وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در عرص��ه تنظیم بازار اظهار نگرانی‬ ‫کردن��د و ان را تکرار ماجرای قیمت گذاری در بورس‬ ‫کاال طی س��ال ‪ ۱۳۹۷‬دانستند‪ .‬اما این ادرس غلطی‬ ‫اس��ت که فوالدسازان به فعاالن و بازار می دهند‪ .‬الزم‬ ‫به یاداوری است براساس طرح پیشنهادی قرار نیست‬ ‫که قیمت گذاری انجام شود بلکه کف و سقف قیمتی‬ ‫تعیی��ن ش��ده و س��قف قیمت بر مبن��ای قیمت های‬ ‫صادراتی تولیدکنندگان ش��مش بوده‪ ،‬چراکه تاکنون‬ ‫قیمت ش��مش در ب��ازار داخلی به نس��بت صادراتی‬ ‫باالت��ر بوده و این موضوع باعث ش��ده تولید کنندگان‬ ‫محص��والت پایین دس��تی نتوانند حص��ور موفقی در‬ ‫بازار های جهانی داشته باشند‪.‬‬ ‫نکت��ه دیگر اینکه قیمت ه��ای پایه معامالت بورس‬ ‫کاال ب��ر مبن��ای میانگین نرخ نیما بوده و مانند س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬ب��ر مبنای ارز دولتی نیس��ت و تنه��ا نکته ای که‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر ان تاکید دارد عرضه‬ ‫فوالد سازان از طریق بورس کاالست‪ .‬از ابتدای سال با‬ ‫مقاوم��ت در برابر عرضه از طریق بورس کاال فقط ‪۲۰‬‬ ‫درصد تقاضای بازار از این طریق پاسخ داده شد و طبق‬ ‫امارهای منتشر شده از سوی انجمن فوالد ایران در ‪۶‬‬ ‫ماه نخست سال جاری ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن بیلت‬ ‫فوالدی تولید شده که از این مقدار یک میلیون و ‪۹۸۴‬‬ ‫هزار تن صادر ش��ده اس��ت‪ .‬طبق امارهای بورس کاال‬ ‫یک میلیون و ‪ ۵۹۷‬هزار تن بیلت در بورس عرضه شده‬ ‫که بخش��ی از ان نیز به صورت س��بد بوده و با کیفیت‬ ‫مناس��ب نبوده است‪ .‬با این حال‪ ،‬سرنوشت ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تن ش��مش فوالدی که در بورس کاال عرضه نش��ده و‬ ‫صادرات نیز نشده مشخص نیست‪.‬‬ ‫حال این س��وال مطرح می شود که چرا فوالدسازان‬ ‫باوجود مازاد تولید نسبت به نیاز داخل از عرضه شمش‬ ‫در بورس کاال که فضایی ش��فاف است‪ ،‬طفره می روند‬ ‫و ان را دخال��ت دول��ت عنوان می کنن��د‪ .‬در حالی که‬ ‫معاون��ت معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫اتخ��اذ تصمیمی که منافع تمام��ی تولیدکنندگان و‬ ‫مصرف کنندگان را به دنبال داشته باشد از تشکل های‬ ‫مرتب��ط در این ح��وزه نظرخواهی کرده و براس��اس‬ ‫توافقنامه ای که با انها دارد‪ ،‬این طرح اماده شده است‪.‬‬ ‫در این بین‪ ،‬ش��نیده ها حکایت از ان دارد که سازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی کشور نیز‬ ‫در نظر دارد با برخی از فوالدس��ازان بخش خصوصی‬ ‫رایزنی کرده و با تامین شمش مورد نیاز انها‪ ،‬توافقنامه‬ ‫جدیدی با ش��رکت ها منعقد کن��د‪ .‬اما این موضوع به‬ ‫منزله م��وازی کاری دو معاونت وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��ت و بالتکلیفی و سردرگمی فوالدسازان‬ ‫بخش خصوصی را به دنبال دارد؛ بنابراین بهتر اس��ت‬ ‫وظیفه تنظیم بازار از طریق یک کانال یعنی از س��وی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیگیری شود‪.‬‬ ‫در ادامه باید خاطرنشان کرد که قیمت های زنجیره‬ ‫فوالد براس��اس نسبتی از نرخ شمش فوالد خوزستان‬ ‫در بورس کاالس��ت و همواره نرخ ها براساس میانگین‬ ‫قیمت یک فصل معامالت شمش این شرکت در بورس‬ ‫کاال لحاظ می شود‪ .‬براساس بررسی های انجام شده از‬ ‫صورت های مالی ش��رکت های بورس��ی تولیدکننده‬ ‫ش��مش ف��والد‪ ،‬قیمت تمام ش��ده هر کیلو ش��مش‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال حدود ‪ ۴‬ه��زار تومان بوده و‬ ‫درحال حاضر نرخ این محصول در بورس کاال حدود ‪۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان است؛ بنابراین اگر قیمت تمام شده‬ ‫شمش افزایش یابد براساس میانگین نرخ شمش بوده‬ ‫و س��ایر فاکتورهای موثر در قیمت تمام ش��ده شمش‬ ‫فوالد مانند انرژی و حقوق و دس��تمزد در طول س��ال‬ ‫جاری افزایش��ی نداشته؛ بنابراین شرکت های بورسی‬ ‫ک��ه اغلب زنجی��ره کاملی از ف��والد را دارند از عرضه‬ ‫ش��مش در بورس کاال و تعیین کف و س��قف قیمتی‬ ‫صدمه ای نمی بینند‪.‬‬ ‫نکته مهم دیگر این اس��ت که طبق امارهای بورس‬ ‫می��زان عرضه ن��وردکاران ‪ ۲۵۰‬درصد بیش از میزان‬ ‫تعهداتش��ان بوده و از این میزان بخش خصوصی یک‬ ‫میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن و مابقی واحد های خود مصرف‬ ‫نیز حدود ‪ ۷۰۰‬هزار تا پایان ش��هریور در بورس کاال‬ ‫عرض��ه داش��تند‪ .‬در حالیکه واحده��ای خودمصرف‬ ‫طب��ق مصوبه ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫به دلیل اینکه شمش مورد نیازشان را خودشان تامین‬ ‫می کنند موظف ش��ده اند کل محصوالت تولیدی را از‬ ‫طری��ق بورس کاال به فروش رس��انند‪ .‬ام��ا انها نیز به‬ ‫ظوایف خود به درس��تی عمل نکرده اند و باعث کاهش‬ ‫میزان عرضه مقاطع فوالدی در بورس کاال نیز هستند‪.‬‬ ‫بخش��ی از محصوالت در بازارهای صادراتی مانند تختال که‬ ‫در بازار داخل با مازاد عرضه مواجه است‪ ،‬اقدام می کند‪ .‬فوالد‬ ‫مبارک��ه از طریق طرح های مش��ارکتی همچون همکاری با‬ ‫نوردکاران و اس��تفاده از ظرفیت بالاس��تفاده سایر شرکت ها‬ ‫مانند انیل محصوالت در س��ایر شرکت ها و بازگشت مجدد‬ ‫به شرکت برای بهره برداری حداکثری از ظرفیت شرکت در‬ ‫راستای تامین هرچه بیشتر نیاز بازار داخل اقدام کرده است‪.‬‬ ‫مجموعه این تالش ها در نهایت منجر به افزایش سهم فروش‬ ‫داخل و تحقق نیافتن برنامه فروش صادرات شرکت در نیمه‬ ‫نخست سال شده است‪.‬‬ ‫€ €چه س�همی از مجموع تولید این شرکت در سال‬ ‫جاری به صادرات اختصاص می یابد؟‬ ‫از مجموع ‪ 7،600،000‬تن فروش برنامه ریزی ش��ده برای‬ ‫ص��ادرات ‪ 1،500،000‬تن معادل ‪ ۱۹.۷‬درصد برای فروش‬ ‫در بازار صادراتی درنظرگرفته ش��ده بود اما به دلیل نیاز بازار‬ ‫گف‬ ‫ت‬ ‫ ‬ ‫و‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫داخل و راستای تامین حداکثری و پاسخ مثبت به تصمیمات‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ف��روش صادراتی در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخس��ت کاهش ‪ 63‬درصدی داش��ته و این روند در ‪ ۶‬ماهه‬ ‫دوم نیز کنترل خواهد ش��د تا مش��کلی در تامین نیاز بازار‬ ‫داخلی به وجود نیاید‪.‬‬ ‫€ €به نظ�ر ش�ما‪ ،‬ص�ادرات از چ�ه می�زان اهمی�ت‬ ‫برخوردار اس�ت؟ توجه به توسعه صادرات چه تاثیری‬ ‫بر تداوم تولید یک مجموعه دارد؟‬ ‫صادرات محصوالت عالوه بر امکان تامین نیاز ارزی جهت‬ ‫خری��د بخش��ی از تجهیزات و مواد اولی��ه غیرقابل تامین در‬ ‫بازار داخل و پرداخت اقس��اط تس��هیالت ارزی به شرکت ها‬ ‫این امکان را می دهد که در بازارهای جهانی خود را در مقام‬ ‫رقابت با ش��رکت های معظم جهانی قرار دهند که در نهایت‬ ‫این امر منجر به افزایش توان رقابت پذیری‪ ،‬ارتقای بهره وری‪،‬‬ ‫بهبود کیفیت و کاهش هزینه تمام شده محصوالت می شود‬ ‫چراکه الزمه حضور در بازارهای جهانی اخذ گواهینامه های‬ ‫معتب��ر بین الملل��ی و گذر از انواع ممیزی ها و بازرس��ی های‬ ‫مدیرتی و کیفیتی است و از این گذر بازار صادرات را می توان‬ ‫ازمون��ی برای حضور ش��رکت های ایران��ی در فضای رقابتی‬ ‫دانست‪ .‬این امر به نوعی شبیه سازی اینده شرکت های ایرانی‬ ‫هنگام پیوستن به سازمان تجارت جهانی است‪.‬‬ ‫€ €ص�ادرات بخش�ی از تولیدات این ش�رکت را چه‬ ‫می�زان در عملکرد این مجموعه و س�وداوری هرچه‬ ‫بیشتر ان موثر می دانید؟‬ ‫فوالد مبارکه با اخذ انواع اس��تانداردهای مدیرت کیفیت‪،‬‬ ‫رضایت و ش��کایات مش��تریان و اخذ ان��واع گواهینامه های‬ ‫معتبر بین المللی از شرکت های بازرسی و کنترل بین المللی‬ ‫مانند ‪ SGS، RINA‬و‪ ...‬و همچنین حضور در جوایز معتبر‬ ‫بین المللی همچون جایزه ‪ EFQM‬و ‪ MAKE‬و همچنین‬ ‫جوای��ز معتب��ر داخلی همچون جایزه مل��ی کیفیت و جوایز‬ ‫نواوری خود را در معرض ممیزی و ارزیابی نخبگان صنعت‬ ‫در س��طح جهان��ی و ملی ق��رار داده و از این گ��ذر با کمک‬ ‫اس��تقرار انواع نظام های مدیرت کیفیت‪ ،‬رضایت و شکایات‬ ‫مش��تریان و مدل ه��ای تعال��ی معتبر داخل��ی و بین المللی‬ ‫همت��راز با ش��رکت های معتبر بین الملل��ی در حال تولید و‬ ‫عرضه محصوالت در بازارهای صادراتی است‪.‬‬ صفحه 6 ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1643‬‬ ‫پیاپی ‪2961‬‬ ‫رئیس انجمن ژئوپلتیک ایران با اش��اره ب��ه برگزاری همایش بین المللی‬ ‫اتحادی��ه اقتصادی اوراس��یا‪ ،‬گفت‪ ۷۰ :‬درصد واردات و صادرات کش��ور از‬ ‫طریق بنادر جنوب از جمله ماهش��هر و بندرعباس تا چابهار انجام می ش��ود‬ ‫اما پیش��نهادات ارائه ش��ده حاکی از واگذاری حداقل ‪ ۵۰‬درصد این نقش‬ ‫به محدوده دریای خزر اس��ت‪ .‬به گزارش انجمن ژئوپلتیک ایران‪ ،‬نشس��ت‬ ‫هماهنگی همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش مناطق ازاد‬ ‫در توسعه روابط منطقه ای با حضور سید یحیی صفوی‪ ،‬رئیس این انجمن و‬ ‫کش��ورمان به منظور نقش افرینی موثر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ایران در حقیقت یک چهارراه ترانزیتی است که محور شمال‪-‬جنوب‪،‬‬ ‫ش��رق ب��ه غرب و غرب به ش��رق را متصل می کند‪ .‬وی ب��ا تاکید بر اهمیت‬ ‫بنادر شمال کشور در توسعه روابط منطقه ای و تقویت اقتصاد ملی‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این جهت گیری راهبردی می تواند در یک دوره ‪ ۲۰‬ساله به شکوفایی‬ ‫اقتصادی جمهوری اس�لامی ایران و کش��ورهای عض��و اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراسیا و کشورهایی که مایل به پیوستن به ان هستند‪ ،‬منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫گالیه تولیدکنندگان دارو از اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫ارز دارو را ازاد کنید‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫مدت زیادی است که شرکت های تولیدکننده دارو در کشور نسبت به شرایط موجود در حوزه تولید‬ ‫دارو اعتراض دارند و معتقدند گرچه تا ماه های گذش��ته ش��رایط برای تامین مواد اولیه‪ ،‬تولید و بقای‬ ‫این ش��رکت ها بسیار دشوار بوده‪ ،‬اما در ش��رایط کنونی و با وضعیت موجود نمی توان به ادامه فعالیت‬ ‫انها امید داش��ت‪ .‬نهادهای مرتبط با شرکت های داروس��ازی و در راس انها سندیکای تولیدکنندگان‬ ‫داروهای انس��انی ایران بر این موضوع اتفاق نظر دارند که یکی از مهم ترین دالیل مش��کالت موجود‬ ‫در تولید داروی کش��ور‪ ،‬چندنرخی بودن ارز و ناکارامدی ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی اس��ت که عالوه بر ایجاد‬ ‫مش��کالت فراوان در مسیر تخصیص ارز‪ ،‬واردات مواد اولیه و جلوگیری از قیمت گذاری واقعی داروها‪،‬‬ ‫به پدیده هایی مانند فساد و رانت نیز منتهی می شود؛ بنابراین خواهان اصالح وضعیت موجود هستند‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در گزارش این ش��ماره خود به بررس��ی وضعیت موجود در صنایع داروسازی کشور‬ ‫می پردازد‪ .‬با ما همراه باشید‪:‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫نامه ای برای سران سه قوه‬ ‫جلس��ات متعدد و مختلف مدیران صنایع داروس��ازی کشور در نهایت به این‬ ‫نقطه رسید که سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران به عنوان تشکل‬ ‫قانونی تولید داروی کش��ور در نامه ای به س��ران س��ه قوه ضمن اسیب شناسی‬ ‫ش��رایط فعلی تولید دارو در کش��ور‪ ،‬مش��کالت این حوزه را به اطالع مسئوالن‬ ‫برساند و راهکارهای خود را برای اصالح روند تخصیص ارز دارو‪ ،‬توسعه صنعت‬ ‫و حمای��ت از بیماران ارائه دهد‪ .‬به گزارش روابط عمومی س��ندیکای صاحبان‬ ‫صنای��ع داروهای انس��انی ای��ران‪ ،‬در این نامه با گالیه از سیاس��ت های دوگانه‬ ‫و اخت�لاف ح��رف و عمل ها‪ ،‬ج��دا از موضوع تورم فعل��ی به دلیل تحریم های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬بخش��ی از دالی��ل ناکامی های موج��ود‪ ،‬ناکارامدی های مدیریتی‪،‬‬ ‫تصمیم گیری های دیرموقع و ناتوانی در هدایت درس��ت منابع کش��ور عنوان‬ ‫شده که مردم تاوان ان را به صورت پرداخت از جیب خود می دهند‪ .‬در این نامه‬ ‫امده است‪« :‬مسئوالن کشور به خوبی اگاهند که در شرایط فعلی کارخانجات‬ ‫داروس��ازی به دلیل تامین نش��دن به موقع ارز مورد نیاز صنعت با کاهش میزان‬ ‫ذخی��ره مواد اولیه و افزایش سرس��ام اور هزینه های تولید‪ ،‬با دش��واری به کار‬ ‫ادامه می دهند‪ ».‬دس��ت اندرکاران صنایع داروس��ازی تاکید کرده اند که ادامه‬ ‫این روند به ورشکستگی کارخانجات تولیدی انجامیده و منجر به ورود اسیب‬ ‫جدی به تامین دارو‪ ،‬افزایش واردات و افزایش هزینه بیماران خواهد ش��د‪ .‬این‬ ‫فعاالن اقتصادی بعضی تصمیم های غیراصولی مانند افزایش هزینه ای ارس��ی‬ ‫(کد شناس��ه کاال)‪ ،‬تعرفه های دولتی و هزینه های بیهوده س��امانه تی تک را از‬ ‫عواملی دانس��ته اند که بار مالی بیش از ‪ ۴۰۰۰‬میلیارد ریالی به صنعت دارو و‬ ‫بیماران تحمیل کرد ه اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان و فعاالن صنعت دارو همچنین از‬ ‫اطالع رسانی ناقص و تک بعدی به جامعه و کارشناسان درباره تولید دارو انتقاد‬ ‫کرده و توضیح داده اند‪« :‬مس��ئوالن و سیاس��ت گذاران با تاکید بر اختصاص ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی ب��رای واردات مواد موث��ره دارو‪ ،‬ان را معیار قیمت گذاری دارو‬ ‫می دانند اما به مردم و حتی بس��یاری از کس��انی که در این زمینه تصمیم گیر‬ ‫هس��تند اطالع داده نمی ش��ود که این ارز تنها به ‪ ۳۰‬درصد نهاده های دارویی‬ ‫تعلق می گیرد و ‪ ۷۰‬درصد نهاده های دارو (مانند فویل‪ ،‬کپس��ول‪ ،‬مواد جانبی‪،‬‬ ‫مواد بس��ته بندی‪ ،‬ملزومات ازمایش��گاهی‪ ،‬اس��تانداردها و‪ )...‬به امان خدا رها‬ ‫ش��ده است‪ .‬به عالوه اینکه در سال جهش تولید دولت به جای کمک به صنعت‬ ‫ب��رای افزایش درامد‪ ،‬هزینه های ‪ IRC، TTAC‬و س��ایر تعرفه ها را چندین‬ ‫براب��ر افزایش داده که ادامه این سیاس��ت ها نتیج��ه ای جز از بین رفتن قدرت‬ ‫صنای��ع ب��رای تامین مواد اولیه مورد نی��از‪ ،‬تعطیلی خطوط تولید‪ ،‬کمبود دارو‬ ‫و به خطر افتادن س�لامت مردم در پی نخواهد داش��ت‪ ».‬تولیدکنندگان دارو‬ ‫در ادامه خواس��تار برقراری نظام اقتصادی ش��فاف‪ ،‬به دور از اختصاص یارانه‬ ‫به کاال و دور از رانت در بس��تر عادالنه اقتصادی س��الم که در ان حق مردم و‬ ‫فعالیت توسعه گرایانه صنعت داروسازی محفوظ مانده باشد‪ ،‬شدند‪ .‬این فعاالن‬ ‫حوزه تولید دارو در کش��ور طرح تخصیص دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به صنعت دارو‬ ‫را ناکارام��د دانس��ته و یکی از عوامل اصلی قاچاق معک��وس دارو و هدر رفتن‬ ‫باید همه جوانب را در نظر گرفت‬ ‫زیان اختصاص دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای صنعت دارو‬ ‫محمود نجفی ع�رب‪ -‬رئیس‬ ‫کمیس�یون اقتص�اد سلامت‬ ‫ات�اق بازرگانی ته�ران‪ :‬حقیقت‬ ‫ای��ن اس��ت ک��ه برخ�لاف تصور‬ ‫عامه مردم تخصی��ص دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی نه تنها کمک��ی به صنعت‬ ‫تولی��د دارو در کش��ور نک��رده‪،‬‬ ‫بلک��ه برای ش��رکت های تولیدکننده دارو در‬ ‫ای��ران مش��کالت فراوانی را به وج��ود اورده‬ ‫ک��ه تداوم ان حتی می تواند به ورشکس��تگی‬ ‫بس��یاری از فعاالن عرصه تولید دارو در کشور‬ ‫بینجامد‪ .‬تخصیص یارانه در قالب دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی ب��ه دارو عالوه بر اینکه ش��فافیت را‬ ‫در ای��ن حوزه از بین می ب��رد‪ ،‬می تواند باعث‬ ‫پیامدهای منفی در صنعت داروی کشور شود‬ ‫ک��ه از ان جمله می توان به قیمت گذاری های‬ ‫غیرواقعی دارو و متضرر شدن تولیدکنندگان‬ ‫اش��اره کرد و به همی��ن دلیل تولیدکنندگان‬ ‫دارو از همان ابتدا با این موضوع موافق نبودند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین ارز مشکل است‬ ‫در ح��ال حاض��ر دول��ت به دلی��ل توق��ف‬ ‫صادرات نفتی و ناکامی در تامین منابع ارزی‬ ‫که متعاق��ب تحریم های اقتصادی علیه ایران‬ ‫به وجود امده‪ ،‬دچار مشکالت و محدودیت های‬ ‫فراوانی است که این محدودیت ها خواه ناخواه‬ ‫در تامی��ن ارز برای واردات مواد اولیه دارویی‬ ‫نی��ز نمود پیدا می کند و س��رمایه گذاران این‬ ‫حوزه برای تامین ارز مورد نیاز با موانع زیادی‬ ‫مواجه می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه با واردات است‬ ‫نکت��ه دیگری که در بح��ث اختصاص دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی وجود دارد‪ ،‬این اس��ت که این‬ ‫ارز در ح��وزه تولی��د دارو تنها ب��ه ماده موثره‬ ‫واردات��ی دارو تعلق می گی��رد اما هزینه های‬ ‫داخل��ی از جمل��ه هزینه تجهی��زات‪ ،‬هزینه‬ ‫بس��ته بندی‪ ،‬م��واد جانبی و س��ایر مراحل با‬ ‫ارز ازاد ی��ا نیمایی انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی که به واردات داروی نهایی‬ ‫اختص��اص یافت��ه‪ ،‬مرب��وط به نرخ‬ ‫نهایی اس��ت و این موضوع س��بب‬ ‫می ش��ود ن��رخ تمام ش��ده داروی‬ ‫واردات��ی کمت��ر از نرخ تمام ش��ده‬ ‫داروی تولید داخل باش��د‪ .‬یعنی ما با این کار‬ ‫مس��یری بر خالف حمایت از تولید داخل در‬ ‫پی��ش گرفته ایم و به ارمان هایی مانند جهش‬ ‫تولید و توسعه اقتصادی کشور نیز اسیب وارد‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹یارانه را به بیمار بدهید‬ ‫در همین راس��تا همه فع��االن حوزه تولید‬ ‫دارو در کشور اعتقاد دارند دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫اختص��اص یافت��ه به ح��وزه دارو باید حذف و‬ ‫ن��رخ ارز ب��رای واردات ازاد ش��ود ت��ا ضمن‬ ‫شفاف س��ازی اعداد و ارقام‪ ،‬دست تولیدکننده‬ ‫داخلی ب��رای قیمت گذاری واقعی محصوالت‬ ‫باز باش��د‪ .‬همچنین ب��رای اینک��ه بیماران و‬ ‫اف��راد نیازمند دارو به دلی��ل افزایش نرخ این‬ ‫کاال‪ ،‬در تهیه ان دچار مش��کل نشوند و سهم‬ ‫انها از هزینه های درمان در ش��رایط اقتصادی‬ ‫نه چندان مطلوب ام��روز افزایش نیابد‪ ،‬دولت‬ ‫می تواند منابع حاصل از ازادس��ازی نرخ ارز را‬ ‫در اختیار سازمان های بیمه گر قرار دهد تا انها‬ ‫این مابه التفاوت نرخ را تحت پوشش قرار دهند‬ ‫و این یارانه مس��تقیم به بیماران تعلق بگیرد‪.‬‬ ‫در صورت اجرایی ش��دن این راهکار عالوه بر‬ ‫مرتفع ش��دن مشکل ش��رکت های داروسازی‬ ‫داخلی‪ ،‬امکان رقابت سالم با داروهای وارداتی‬ ‫ایجاد می شود‪ ،‬از قاچاق دارو و سرمایه ملی به‬ ‫خارج از کشور پیش��گیری می شود و بیماران‬ ‫نیز تاثیر تعلق گرفتن این یارانه ها را به صورت‬ ‫ملموس حس می کنند و به انها فشار بیشتری‬ ‫در پرداخت هزینه های دارو وارد نمی شود‪.‬‬ ‫س��رمایه های کش��ور عنوان می کنند‪ .‬این گروه اس��یب های دیگر این روند را‬ ‫کاهش ذخایر دارویی کشور به میزان یک چهارم مدت مشابه سال قبل‪ ،‬افزایش‬ ‫کمبوده��ای داروی��ی‪ ،‬تامین نش��دن به موقع مواد اولیه تولی��د داروی داخل و‬ ‫وارداتی به دلیل تخصیص نیافتن ارز‪ ،‬افزایش نرخ سرس��ام اور نهاده های تولید‬ ‫و ح��ذف پ��ی در پی مواد جانبی از دریافت ارز دانس��ته اند‪ .‬در ادامه این نامه ‪۴‬‬ ‫راهکار برای پیش��گیری از بحران دارویی در کش��ور ارائه ش��ده که از مهم ترین‬ ‫انها ازاد کردن نرخ ارز و قیمت گذاری واقعی داروها عنوان ش��ده است‪ .‬فعاالن‬ ‫ح��وزه تولی��د دارو در این باره تاکید دارن��د «مابه التفاوت نرخ ارز ازاد و ‪4200‬‬ ‫تومانی به س��ازمان های بیمه گر داده ش��ود‪ ».‬در این نامه تصریح ش��ده میزان‬ ‫ارز موردنیاز تامین داروی کش��ور حدود ‪ ۲‬میلیارد دالر در س��ال اس��ت که اگر‬ ‫مابه التفاوت ان با نرخ رس��می به س��ازمان های بیمه گر تخصیص یابد و در کنار‬ ‫ان از درامدهای مالیاتی‪ ،‬ارزش افزوده‪ ،‬عوارض گمرکی و‪ ...‬کمک گرفته شود‪،‬‬ ‫می ت��وان با مدیریت این حجم از نقدینگی‪ ،‬س��هم پرداخت��ی بیماران را ثابت‬ ‫نگ��ه داش��ت؛ به طوری که قدر مطلق پرداخت��ی تغییری نکرده و حتی کاهش‬ ‫یابد‪ .‬داروس��ازان همچنین تاکید دارند قیمت گذاری به روز و متناسب‪ ،‬تصویب‬ ‫تسهیالت با نرخ بهره پایین‪ ،‬معافیت های مالیاتی‪ ،‬گمرکی و بیمه ای راهکارهای‬ ‫مهم و موثری است که در بسیاری از کشورها برای کمک به صنعت تجربه شده‬ ‫و نتایج قابل قبولی نیز به همراه داشته است‪ .‬این روند در جهش تولید و تامین‬ ‫نقدینگی نیز راهگشا خواهد بود‪.‬‬ ‫حسینعلی شهریاری‪ -‬رئیس کمیسیون بهداشت‬ ‫و درمان مجلس ش�ورای اسلامی‪ :‬بدون شک یکی از‬ ‫راه ه��ای مطلوب موجود برای بهبود وضعیت تولید دارو در‬ ‫کشور ازادسازی و تک نرخی کردن ارز است که می تواند در‬ ‫ادامه واقعی شدن نرخ داروها را در بازار داخلی در پی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬در مقابل یارانه مورد نظر که تا امروز از طریق دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی در اختیار تولیدکنندگان دارو برای واردات‬ ‫مواد اولیه قرار می گرفت‪ ،‬از این پس در اختیار ش��رکت های بیمه گر‬ ‫ق��رار داده ش��ود ت��ا هزینه پرداختی دارو از جیب م��ردم نیز افزایش‬ ‫نیابد‪ .‬اگر این راهکار در نظام دارویی کشور به تحقق برسد‪ ،‬می توان‬ ‫انتظار داش��ت که قیمت گذاری واقعی شرکت های تولیدکننده دارو‬ ‫ب��ر محصوالت داروی��ی تولید داخل‪ ،‬این تولیدکنن��دگان را از خطر‬ ‫ورشکستگی دور کند و نیز با اختصاص یارانه ان به مصرف کننده‪ ،‬از‬ ‫تخلفاتی مانند قاچاق معکوس دارو به کشورهای دیگر ‪-‬که در حال‬ ‫ حاضر برای س��وداگران و س��ودجویان دارای صرفه اقتصادی است‪-‬‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫یکی از مش��کالت داروس��ازان در حال حاضر این اس��ت که برای‬ ‫واردات م��اده موث��ره اولیه داروه��ا دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در اختیار انها‬ ‫قرار می گیرد اما س��ایر هزینه های انها با ارز ازاد محاس��به می شود‪.‬‬ ‫تبدی��ل این مواد اولیه به داروهای نهایی‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬بس��ته بندی ها‪،‬‬ ‫پوکه ها و ویال ها و بس��یاری از مواردی که در تولید دارو الزم اس��ت‬ ‫همه دربرگیرنده هزینه هایی است که در حال حاضر به سختی با ارز‬ ‫ازاد تامین می شود و بر نرخ تمام شده دارو تاثیر بسزایی می گذارد‪ .‬در‬ ‫نتیجه این هزینه ها و قیمت گذاری های انجام ش��ده برای محصوالت‬ ‫نهایی به زیان مالی این شرکت ها و ورشکستگی انها می انجامد‪.‬‬ ‫‹ ‹کار ساده ای نیست‬ ‫البت��ه در پیش گرفتن راهکار یادش��ده در کنار مزایای‬ ‫خود می تواند مشکالتی را نیز در پی داشته باشد‪ .‬تجربیات‬ ‫گذش��ته نش��ان می دهد وقت��ی اقدام��ی اینچنینی انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ممکن است سازمان برنامه و بودجه منابع مالی‬ ‫را که از این طریق به دس��ت می اورد‪ ،‬به بیمه ها اختصاص‬ ‫نده��د‪ ،‬زی��را وقتی دولت در بودجه دچار مش��کل اس��ت‬ ‫و منابع��ی به این ش��کل را به دس��ت م��ی اورد‪ ،‬ان را صرف مواردی‬ ‫که فکر می کند اضطرار در انها بیش��تر اس��ت می کن��د و حوزه دارو‬ ‫ل حاضر نیز متاس��فانه نرخ برخی از داروها‬ ‫فراموش می ش��ود‪ .‬در حا ‬ ‫مثل داروهای بیماران خاص‪ ،‬داروهای بیماران س��رطانی و داروهای‬ ‫بیماران قلبی و عروقی به شدت افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه ها ناکارامد هستند‬ ‫اختصاص یارانه دارو به مصرف کننده مشکالت دیگری نیز دارد که‬ ‫بیمه ها و س��اختار انها در کش��ور از ان جمله است‪ .‬بیمه ها داروها را‬ ‫به طور کامل و کافی پوش��ش نمی دهند و حتی بس��یاری از داروهای‬ ‫موردنیاز بیماران مبتال به دیابت تحت پوشش بیمه ها قرار نمی گیرد‬ ‫و مردم در این زمینه مش��کالت جدی دارند‪ .‬متاسفانه در این زمینه‬ ‫بس��یاری از بیمه های ما بیمه هایی کارامد نیس��تند که بتوانند خلق‬ ‫منابع کنند و بیشتر صندوق هایی هستند که در ان پول تزریق شده‬ ‫و انها به تقس��یم این پول ها می پردازن��د‪ .‬در نهایت می توان این طور‬ ‫نتیجه گیری کرد که اگر منابع مالی به درستی در اختیار بیمه ها قرار‬ ‫گیرد و بیمه ها نیز ان را درس��ت توزیع کنند که هزینه های بیماران‬ ‫و پرداخ��ت از جیب انها کاهش پی��دا کند‪ ،‬اتفاق خوبی برای صنایع‬ ‫دارویی کش��ور خواهد بود اما اگر این کار به درس��تی انجام نش��ود‪،‬‬ ‫وضعیت ما از انچه امروز با ان مواجهیم هم بدتر خواهد شد‪.‬‬ ‫چوب الی چرخ خودکفایی نکنیم‬ ‫در هر حال دارو به عنوان یک کاالی استراتژیک نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد و از گذشته تا امروز یکی از اهداف سیاست گذاران‬ ‫نظام س�لامت کش��ور‪ ،‬خودکفایی نس��بی در این زمینه بوده اس��ت‪ .‬نمود این موضوع را می توان به افتخار چندین و چند س��اله ‪ ۵‬وزیر و‬ ‫سرپرست وزارت بهداشت و درمان و معاونان انها به خودکفایی در بیش از ‪ ۹۵‬درصد داروهای مورد نیاز کشور دید‪ .‬حال با قرار گرفتن در‬ ‫ش��رایط س��خت اقتصادی و تحریم‪ ،‬به نظر نمی رس��د اتخاذ تصمیمات منافی حفظ و افزایش تولید داخلی به هر بهانه ای قابل پذیرش باشد‬ ‫که اگر چنین اتفاقی بیفتد‪ ،‬اثار اس��یب های ان که وابس��تگی به واردات بیش از پیش انواع دارو به کش��ور از ان جمله اس��ت‪ ،‬زمانی دیده‬ ‫خواهد شد که شرکت های تولیدکننده دارو در کشور برای همیشه تعطیل شده اند و بازگشت انها به چرخه تولید‪ ،‬مستلزم صرف زمان و‬ ‫هزینه های مضاعف خواهد بود‪.‬‬ ‫دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی اختصاص‬ ‫یافته به حوزه‬ ‫دارو باید حذف‬ ‫و نرخ ارز برای‬ ‫واردات ازاد‬ ‫شود تا ضمن‬ ‫شفاف سازی‬ ‫اعداد و‬ ‫ارقام‪ ،‬دست‬ ‫تولیدکننده‬ ‫داخلی برای‬ ‫قیمت گذاری‬ ‫واقعی محصوالت‬ ‫باز باشد‬ ‫ارز باید‬ ‫تک نرخی باشد‬ ‫یادداشت‬ ‫پیشنهاد واگذاری‬ ‫‪ ۵۰‬درصد تجارت‬ ‫ایران به محدوده‬ ‫دریای خزر‬ ‫مثلثی با‬ ‫مزیت های همه جانبه‬ ‫محمدولی روزبهان‪ ،‬رئیس سازمان منطقه ازاد انزلی برگزار شد‪ .‬صفوی در‬ ‫این نشست گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران توانسته با استفاده از ظرفیت های‬ ‫اقتصادی و کریدورهای تجاری کشورهای حوزه های ژئوپلتیکی دریای خزر‪،‬‬ ‫دو مسیر راهبردی را ایجاد کند که یکی از انها تعامل با چین از طریق اسیای‬ ‫مرکزی و کشورهای اوراسیا و مسیر دوم توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با‬ ‫اتحادیه اوراس��یا یعنی کشورهای روسیه‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬بالروس‪ ،‬قرقیزستان و‬ ‫ارمنستان است‪ .‬رئیس انجمن ژئوپلتیک ایران در تشریح ظرفیت های باالی‬ ‫‪7‬‬ ‫الگوهای بین المللی‬ ‫ثبت‬ ‫اطالعات نمایشگاهی‬ ‫مسعود دانشمند‬ ‫کارشناس و فعال اقتصادی‬ ‫ارز دولتی‪ ،‬دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬ارز نیمایی‬ ‫و ان��واع و اقس��ام ارزهایی که ن��ام انها امروز‬ ‫در بازار اقتصادی ایران بر س��ر زبان هاس��ت‪،‬‬ ‫ش��رایط نامطلوب��ی را ب��رای اقتصاد کش��ور‬ ‫ایج��اد کرده و انتظارات بدون توجیهی را نیز‬ ‫به وجود اورده است‪.‬‬ ‫ای��ن توجیه که چون دول��ت ارز دولتی در‬ ‫اختی��ار واردکننده م��واد اولیه ی��ا محصول‬ ‫نهای��ی می گذارد‪ ،‬می توان��د در قیمت گذاری‬ ‫ان کاال نی��ز دخالت کن��د‪ ،‬به هیچ وجه قابل‬ ‫قبول نیست‪.‬‬ ‫در واقع اگر بنا بر چنین کاری باشد‪ ،‬دولت‬ ‫که ش��رکت بازرگانی خارجی دارد‪ ،‬می تواند‬ ‫خود کاالهای موردنیاز را وارد و قیمت گذاری‬ ‫کند و خود نیز ان را به مردم عرضه کند‪.‬‬ ‫دول��ت اگ��ر می خواه��د یاران��ه ب��ه مردم‬ ‫اختص��اص دهد‪ ،‬نبای��د ان را روی ارز اعمال‬ ‫کن��د و در اختیار واردکننده ق��رار دهد زیرا‬ ‫این کار فسادافرین است و مشکالت فراوانی‬ ‫را در این زمینه ایجاد خواهد کرد‪ .‬ما باید در‬ ‫قدم اول ارز خود را تک نرخی کنیم تا کاالها‬ ‫جایگاه خود را پیدا کنند‪.‬‬ ‫در مرحله بعد دولت می تواند ارز تک نرخی‬ ‫و ازاد را در اختی��ار واردکنن��ده بگ��ذارد و‬ ‫پ��س از واردات‪ ،‬خ��ود کاال را خریداری کند‬ ‫و ب��ا قیمت موردنظر خود ب��ا یارانه‪ ،‬کوپن یا‬ ‫هر روش دیگ��ری در اختی��ار مصرف کننده‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫اس��تنباط م��ا از تنظی��م ب��ازار نبای��د‬ ‫قیمت گذاری کاالها و عملکرد دس��توری در‬ ‫نظام اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫در واقع قیمت گذاری از نگاه کارشناس��ان‬ ‫امری خارج از اختیارات دولت است و تنظیم‬ ‫قیم��ت زمانی اتفاق می افتد ک��ه تعادل بین‬ ‫عرضه و تقاضا حاصل شود‪.‬‬ ‫تا زمانی که دولت و حاکمیت وظیفه خود‬ ‫را در ای��ن ح��وزه محدود ب��ه قیمت گذاری‬ ‫ببینن��د‪ ،‬تولیدکنن��دگان و عرضه کنن��دگان‬ ‫محص��والت دچار مش��کل خواهن��د بود و بر‬ ‫همین مبنا س��ال های سال اس��ت که با این‬ ‫روش غلط ما با مش��کالت متعدد در تنظیم‬ ‫قیمت ها مواجهیم‪.‬‬ ‫در واقع م��ا در اقتص��اد ازاد چیزی به نام‬ ‫گرانفروشی نداریم و براین اساس هر صاحب‬ ‫کاالی��ی می توان��د کاالی در اختی��ار خود را‬ ‫بدون وضع دس��تور‪ ،‬با ه��ر قیمتی که تمایل‬ ‫دارد‪ ،‬بفروشد‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی اگر واردکننده ای قصد‬ ‫داشته باش��د کاالی خود اعم از مواد اولیه یا‬ ‫محص��ول نهایی را احتکار ی��ا با قیمت باالتر‬ ‫ب��ه بازار عرضه کند‪ ،‬نقش دولت این نیس��ت‬ ‫که برای ان واردکننده به منظور قیمت گذاری‬ ‫و ارائ��ه کاالیش تعیین تکلی��ف کند‪ ،‬بلکه در‬ ‫عوض باید اجازه دهد واردات توس��ط س��ایر‬ ‫واردکنن��دگان انجام ش��ود تا به این ش��کل‬ ‫انحصار به وجود امده شکس��ته ش��ود و کاال‬ ‫در بازار با م��واردی از قبیل افزایش قیمت یا‬ ‫کمبود مواجه نشود‪.‬‬ ‫در این شرایط دولت به عنوان حافظ منافع‬ ‫م��ردم برای عبور از ای��ن وضعیت باید اجازه‬ ‫تامی��ن کاالی موردنیاز م��ردم از منابع دیگر‬ ‫را صادر کند‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت که اگر واردات و توزیع یک‬ ‫کاال به دست یک نفر باشد‪ ،‬مشکالتی مثل بر‬ ‫هم خوردن نظام عرضه و تقاضا و احتکار و در‬ ‫نهایت گرانفروشی به وجود بیاید‪.‬‬ ‫در واقع نقش دولت این اس��ت که با ایجاد‬ ‫ام��کان واردات کاال از کانال ه��ای مختل��ف‪،‬‬ ‫زمین��ه ایج��اد رقابت می��ان واردکنندگان با‬ ‫ش��رایط براب��ر و ازاد را فراهم کن��د تا از این‬ ‫طریق عرضه و تقاض��ا را در تعادل نگاه دارد‬ ‫و قیمت ها در مکانیس��م بازار به شکل منطقی‬ ‫تعیین شوند‪.‬‬ ‫البت��ه باتوجه ب��ه اینکه قدم گذاش��تن در‬ ‫این مس��یر س��ختی های خاص خ��ود را نیز‬ ‫دارد‪ ،‬دول��ت ترجیح می دهد راه س��اده تری‬ ‫را انتخ��اب کند که قیمت گذاری دس��توری‬ ‫کااله��ای موج��ود در ب��ازار و مواجه کردن‬ ‫عرضه کنندگان با تعزیرات حکومتی است‪.‬‬ ‫مگ��ر ما از س��ال های دور تا ام��روز که با‬ ‫اهرم تعزیرات حکومتی پی��ش امده ایم‪ ،‬چه‬ ‫نتیجه ای گرفته ایم؟!‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1643‬‬ ‫پیاپی ‪2961‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫یادداشت‬ ‫مراقب‬ ‫کالهبرداران‬ ‫ملکی باشیم‬ ‫خشایار باقرپور‪ /‬مدیرعامل اتحادیه‬ ‫تعاونی های عمرانی شهر تهران‬ ‫نگاهی به کاربردهای شبکه عاملیت های کشوری برای ساماندهی بازار مسکن‬ ‫گف‬ ‫ت‬ ‫ ‬ ‫و‬ ‫گ‬ ‫مثلثی با مزیت های همه جانبه‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مسعود دانش‬ ‫ما در کشوری‬ ‫زندگی می کنیم‬ ‫که خرید ملک‬ ‫به عنوان‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫مطمئن تلقی‬ ‫می شود‬ ‫در بس��یاری از کش��ورها‪ ،‬خرید و فروش مس��کن در‬ ‫همه نقاط به وسیله سیستم های الکترونیکی یکپارچه ای‬ ‫اداره می ش��وند و ای��ن امکان را به فروش��نده و خریدار‬ ‫می دهن��د ت��ا معامالت خ��ود را در فضای��ی کم تنش‪،‬‬ ‫ب��ه دور از بازارگرمی ها و حباب های موق��ت بازار انجام‬ ‫دهن��د و از معامله خود مطمئن باش��ند‪ .‬در کش��ور ما‬ ‫به دالی��ل مختلف ک��ه از مهم ترین انه��ا فراهم نبودن‬ ‫زیرس��اخت های الزم برای این کار اس��ت‪ ،‬ت��ا ب ه حال‬ ‫چنین امکانی وجود نداشته و بنگاه های معامالت ملکی‬ ‫به عن��وان تنها مرجع این معام�لات به صورت جزیره ای‬ ‫در س��طح محله ها‪ ،‬مناطق و ش��هرها عمل می کردند‪،‬‬ ‫اما در هفته های اخیر راه اندازی ش��بکه ای به نام ش��بکه‬ ‫عاملیت های کش��وری بر مبنای فض��ای ای تی‪ ،‬خبر از‬ ‫یکپارچه سازی این فعالیت های پراکنده در سطح کشور‬ ‫داد‪ .‬ب��ر همی��ن مبنا روزنام��ه‬ ‫گفت وگویی را با‬ ‫مسعود دانش به عنوان یکی از دست اندرکاران راه اندازی‬ ‫و معاون شبکه عاملیت های کشوری انجام داده که شرح‬ ‫ان را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €ایا داللی باید از حوزه امالک و مسکن کشور‬ ‫حذف شود؟‬ ‫دالل��ی یکی از اصول تجارت اس��ت و حتی در قانون‬ ‫تجارت یک فصل جداگانه ب��ه ان اختصاص دارد؛ پس‬ ‫به خودی خود نمی تواند بد و مضر باش��د و اگر موضوع‬ ‫حذف دالالن از حوزه مس��کن مطرح می شود‪ ،‬در واقع‬ ‫صحبت از حذف دالالن غیرقانونی اس��ت که تعداد انها‬ ‫کم هم نیست‪ .‬ما در کشوری زندگی می کنیم که خرید‬ ‫ملک به عنوان س��رمایه گذاری مطمئن تلقی می شود و‬ ‫طبق امار ارائه ش��ده در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬در کشور حدود‬ ‫‪ ۱۶۰‬هزار دفت��ر امالک دارای مجوز مش��غول فعالیت‬ ‫هس��تند که اگر فرض بر ان باش��د ک��ه در هر دفتر ‪۲‬‬ ‫نفر مش��غول کار و هر نف��ر دارای یک خانواده ‪ ۳‬نفری‬ ‫هس��تند‪ ،‬در مجموع اقتصاد حدود ی��ک میلیون نفر از‬ ‫جامعه با داللی ملک گره خورده است؛ از این رو حذف‬ ‫کامل دالالن ملکی بسیار غیرمنطقی و غیرعاقالنه است‬ ‫و این کار مش��کالت و تبع��ات بس��یار را در بر خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫€ €ایا برای ح�ذف دالالن غیرقانون�ی راهکاری‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫بل��ه؛ حتما راهکاری برای ای��ن کار وجود دارد که در‬ ‫ل حاضر نیز در کشور پایه ریزی شده است؛ راهکاری‬ ‫حا ‬ ‫که برمبنای تلفیق سیس��تم س��نتی با سیس��تم مدرن‬ ‫مبتنی بر حوزه ‪ IT‬است و اتحادیه تعاونی های عمرانی‬ ‫شهر تهران با مطالعه در این حوزه‪ ،‬زیرساخت موردنیاز‬ ‫ان و خروج از س��اختار سنتی و ورود به حوزه دیجیتال‬ ‫فروش و سرمایه گذاری ملکی را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫€ €فعالیت این سیستم به چه صورت است؟‬ ‫این زیرس��اخت با نام ش��بکه عاملیت های کشوری‪،‬‬ ‫ش��روع به جذب عامل در سراسر ایران کرده و در حال ‬ ‫حاضر حدود ‪ ۸۰۰‬دفتر امالک دارای مجوز از سراس��ر‬ ‫کشور به ان پیوسته اند‪ .‬این شبکه فعالیت خود را رسما‬ ‫اغ��از ک��رده و در ان‪ ،‬دفاتر امالک ب��دون هیچ هزینه‬ ‫اضافه فقط با در اختیار داش��تن یک گوش��ی موبایل یا‬ ‫یک دستگاه کامپیوتر که امکان دسترسی به اینترنت را‬ ‫داشته باشد‪ ،‬امکان فعالیت و همکاری را خواهند داشت‪.‬‬ ‫€ €ایا ورود به این ش�بکه نیاز به پیش شرط های‬ ‫خاصی دارد؟‬ ‫یکی از ش��روط اصلی ورود به این ش��بکه‪ ،‬دارا بودن‬ ‫مجوز رس��می از اتحادیه صنفی مشاورین امالک شهر‬ ‫و‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫افزایش نرخ کاالها همواره مشکالت متعددی‬ ‫را برای مصرف کنندگان به دنبال داش��ته است‪.‬‬ ‫یکی از این مشکالت افزایش تعداد افراد سودجو‬ ‫و کالهب��ردار در ب��ازار هر کاالیی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫بازار ساخت وساز و مسکن نیز که طی ماه های‬ ‫اخیر با رش��د بی س��ابقه نرخ مواجه بوده‪ ،‬از این‬ ‫قاعده مس��تثنا نیست و یکی از بازارهای بسیار‬ ‫جذاب برای افراد س��ودجو و متخلف به ش��مار‬ ‫می ای��د‪ .‬پس در این زمینه باید به عالقه مندان‬ ‫س��رمایه گذاری که برای حفظ ارزش س��رمایه‬ ‫خود به این حوزه ورود می کنند‪ ،‬هشدار داد که‬ ‫به هیچ عنوان وجهی را به فرد یا شرکتی که از‬ ‫صالحیت و صداقت ان اطالع ندارند‪ ،‬پرداخت‬ ‫نکنند‪ .‬حقیقت این اس��ت که در ماه های اخیر‬ ‫افزایش نرخ ملک در کش��ور به ویژه در تهران‪،‬‬ ‫عالقه مندی برای سرمایه گذاری در این حوزه را‬ ‫بیش از پیش کرده و بسیاری از افراد برای ورود‬ ‫به این عرصه وسوسه شده اند‪ .‬شاید به بیان دیگر‬ ‫این طور بتوان گفت که نوسانات نرخ و اتفاقاتی‬ ‫که طی چند ماه اخیر در بازار مسکن رخ داده‪،‬‬ ‫نگرانی هایی را برای افراد به وجود اورده تا هرچه‬ ‫س��ریع تر دارایی ه��ای نقدی خ��ود را تبدیل به‬ ‫س��رمایه ملکی کرده و از افت ارزش نقدینگی‬ ‫خود جلوگیری کنند که در بازار امروز کش��ور‬ ‫گزینه نسبتا معقولی به نظر می رسد‪ .‬نکته قابل‬ ‫ذکر درباره این دوران این اس��ت که نقدینگی‬ ‫بس��یاری از افراد در جامعه با رش��د نرخ مسکن‬ ‫دیگر قابل تبدیل به مس��کن نبود و متاس��فانه‬ ‫در این میان سودجویان هم بیکار ننشسته و با‬ ‫استفاده از این موقعیت در این بازار فعال شده‬ ‫و قصد صید ماهی از این اب گل الود را دارند‪.‬‬ ‫متاس��فانه در این اش��فته بازار تبلیغات بدون‬ ‫نظارت و کنترل‪ ،‬هر روز شاهد این اتفاق هستیم‬ ‫که عده ای افراد س��ودجو با انتش��ار اگهی ها و‬ ‫پیش��نهادات اغ��وا کنن��ده‪ ،‬س��عی در ج��ذب‬ ‫س��رمایه های خرد مردم به س��مت پروژه هایی‬ ‫دارن��د ک��ه حتی وج��ود خارجی نی��ز ندارند‪.‬‬ ‫ب��رای مث��ال این افراد مبالغی ح��دود ‪ ۳۰۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلی��ون توم��ان در ازای ف��روش ملک از‬ ‫س��رمایه گذاران نااگاه برای پروژه ای که حتی‬ ‫هن��وز زمین ان هم تهیه نش��ده‪ ،‬درخواس��ت‬ ‫می کنن��د‪ .‬هنگام مراجعه این س��رمایه گذاران‬ ‫خرد نیز این افراد با ارائه اسناد ساختگی‪ ،‬اعتماد‬ ‫اولیه انها را جلب می کنند و متاس��فانه در این‬ ‫بین س��رمایه اولیه س��رمایه گذاران به پروژه ای‬ ‫تزریق می شود که اصال وجود ندارد‪.‬‬ ‫در این زمینه بی ش��ک وظیفه فعاالن حوزه‬ ‫مسکن این است که مردمی را که در پی حفظ‬ ‫ارزش نقدینگ��ی خ��ود هس��تند‪ ،‬از این گون��ه‬ ‫کالهبرداری ه��ا اگاه کنن��د‪ .‬عالقه من��دان به‬ ‫سرمایه گذاری در چنین پروژه هایی باید پیش‬ ‫از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های‬ ‫ساختمانی‪ ،‬تحقیقات کامل و جامعی را درباره‬ ‫ان پ��روژه انج��ام دهند و بدون اطمینان کامل‬ ‫از امنیت س��رمایه گذاری خود‪ ،‬به هیچ عنوان‬ ‫وجه��ی را ب��ه مجریان ان پرداخت نکنند‪ .‬البته‬ ‫در کنار این اگاهی و اگاه سازی جمعی توسط‬ ‫فعاالن حوزه مسکن به نظر می رسد دستگاه های‬ ‫نظارت��ی و دولت��ی نیز باید روی اتفاقاتی که در‬ ‫ب��ازار ساخت وس��از می افتد‪ ،‬نظارت بیش��تری‬ ‫داش��ته باش��ند تا از موارد سوءاس��تفاده افراد‬ ‫سودجو‪ ،‬متخلف و سوداگر و تبلیغات غیرواقعی‬ ‫انها پیشگیری کنند و مانع از ایجاد پرونده های‬ ‫قضای��ی و متضرر ش��دن هموطنان مان در این‬ ‫قبیل پرونده ها شوند‪.‬‬ ‫بازگشت رکود‬ ‫به خرده فروشی‬ ‫در شهریور‬ ‫در حالی که گزارش ماه گذش��ته ش��امخ نش��ان دهنده بهبود وضعیت‬ ‫خرده فروش��ی ایران در مرداد نس��بت به تیر بود‪ ،‬در ش��هریور ‪ ۹۹‬شاهد‬ ‫بازگشت به شرایط رکود به بخش خرده فروشی بوده ایم‪.‬‬ ‫به گزارش اتاق اصناف ای��ران‪ ،‬معاونت اقتصادی و برنامه ریزی این نهاد‬ ‫هر ماه گزارش طرح شاخص مدیران خرید(‪ )PMI‬را که به اختصار شامخ‬ ‫نامیده می شود‪ ،‬منتشر می کند‪.‬‬ ‫باتوج��ه به اینکه عدد ش��امخ کل پایین تر از ع��دد ‪ ،۵۰‬مفهوم رکود را‬ ‫دارد‪ ،‬مرور این عدد در ماه های گذشته برای تحلیلگران اقتصادی ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬عدد شامخ کل در خرداد ‪ ۵۰.۸۹‬بود که در تیر به ‪ ۳۷.۵۰‬رسید و‬ ‫در مرداد افزایش یافت و به ‪ ۵۱.۱۹‬رس��ید اما در شهریور بار دیگر کاهش‬ ‫یافت و به عدد ‪ ۳۸.۷۸‬رس��یده که این به معنای بازگشت به شرایط رکود‬ ‫در بخش خرده فروش��ی است‪ .‬براس��اس گزارش دوره پنجم طرح شاخص‬ ‫مدیران خرید (‪ )PMI‬خرده فروش��ی مربوط به ش��هریور ‪ ،۹۹‬عدد شامخ‬ ‫کل ‪ ۳۸.۷۸‬نش��ان دهنده رکود وضعیت بخش خرده فروش��ی در شهریور‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬نس��بت به مرداد ‪ ۵۱.۱۹‬اس��ت و همچنین شاخص موجودی مواد‬ ‫اولیه ‪ ۴۳.۸۸‬در شهریور‪ ،‬بیشترین میزان شاخص ها در بین ‪ 5‬مولفه اصلی‬ ‫شامخ بوده و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان ‪ ۳۳.۶۷‬در شهریور‪،‬‬ ‫کمترین مقدار شاخص در بین ‪ ۵‬مولفه اصلی شامخ بوده است‪.‬‬ ‫بیشترین میزان تغییر مربوط به شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش‬ ‫با رقم ‪ ۳۰.۷۰‬درصد بود که نش��ان دهنده رکود واحدهای خرده فروشی و‬ ‫بدتر شدن وضعیت فروش در شهریور نسبت به مرداد است‪.‬‬ ‫ل حاضر سازندگان مجبورند با سرمایه شخصی خود یک پروژه‬ ‫در حا ‬ ‫را ش��روع کنند و به پایان برس��انند و دس��ت اخر برای برگرداندن‬ ‫سرمایه خود باید نقش خود را تغییر داده و به سیستم فروش روی‬ ‫اورند و خود نیز نقش یک فروشنده را بازی کنند‬ ‫یا اس��تان محل فعالیت است و همین امر نخستین قدم‬ ‫در ح��ذف دالالن بدون مج��وز خواهد بود‪ .‬این موضوع‬ ‫به راحتی ب��ه ثبات قیمت ملک کم��ک و اعتماد مردم‬ ‫را به سرمایه گذاری در حوزه ملک بیشتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫€ €سازندگان و خریداران بر چه مبنایی می توانند‬ ‫به این شبکه اعتماد کنند؟‬ ‫منافع ش��بکه به ش��کل یک مثلث طراحی شده که‬ ‫ضل��ع اول ان س��ازندگان‪ ،‬ضلع دوم خری��دارن و ضلع‬ ‫س��وم دفاتر امالک هس��تند که به عنوان عاملین شبکه‬ ‫محس��وب می شوند و در مجموع این سه ضلع از شبکه‬ ‫نفع خواهند برد‪.‬‬ ‫س��ازندگان در این شبکه به عنوان رکن اصلی در نظر‬ ‫گرفته ش��ده اند و در صورتی که از س��ازندگان حمایت‬ ‫الزم انج��ام پذیرد‪ ،‬چرخ تولید و ساخت وس��از ملکی به‬ ‫حرکت در خواهد امد؛ البته این امر به ش��رطی میس��ر‬ ‫می شود که دغدغه های س��ازندگان تا حدودی برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫€ €چه دغدغه هایی؟‬ ‫یکی از دغذغه های اصلی س��ازندگان تامین س��رمایه‬ ‫ل حاضر س��ازندگان مجبورند با س��رمایه‬ ‫اس��ت‪ .‬در حا ‬ ‫ش��خصی خود ی��ک پروژه را ش��روع کنند و ب��ه پایان‬ ‫برسانند و دست اخر برای برگرداندن سرمایه خود باید‬ ‫نقش خود را تغییر داده و به سیستم فروش روی اورند‬ ‫و خود نیز نقش یک فروش��نده را بازی کنند و دس��ت‬ ‫از ساخت وس��از بکش��ند و ش��روع به فروش واحدهای‬ ‫ساخته شده خود کنند‪ .‬این موضوع خود یکی از عوامل‬ ‫تورم ملکی اس��ت که س��ازنده به صورت موازی با دفاتر‬ ‫امالک ش��روع به کار و نقش اصل��ی خود را رها می کند‬ ‫و به جای اینکه بهای تمام ش��ده ملک را به عالوه سود‬ ‫س��رمایه گذاری و اجرت ساخت محاسبه و سرمایه خود‬ ‫را یکج��ا دریافت کند‪ ،‬مجبور اس��ت ب��ه فروش تکی و‬ ‫خرده فروش��ی روی اورد و برای جبران خواب س��رمایه‬ ‫خود قیمت تمام شده را با المان های مختلف جمع کند‬ ‫و قیم��ت نهایی ملک را تغییر ده��د‪ .‬به این ترتیب هر‬ ‫چه زمان فروش بیشتر ش��ود‪ ،‬مبلغ ملک باالتر خواهد‬ ‫رفت و در این حالت دالالن وارد عمل ش��ده و با توافق‬ ‫با سازنده ملک را با قیمت باالتری به فروش می رسانند‬ ‫ک��ه این نیز خود یکی دیگ��ر از عوامل افزایش قیمت و‬ ‫تورم ملکی خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €یعنی راهکار خاصی در این شبکه برای فروش‬ ‫واحدهای مسکونی وجود دارد!‬ ‫قطعا؛ در این ش��بکه ه��م برای پروژه ه��ای در حال‬ ‫س��اخت و هم ب��رای پروژه های س��اخته ش��ده راهکار‬ ‫وجود دارد‪ .‬در پروژه های در حال س��اخت این ش��بکه‪،‬‬ ‫سازنده تحت پروتکل های مش��خص و قانونی سرویس‬ ‫ارائه می دهد؛ به طور مثال س��ازنده س��رمایه مورد نیاز‬ ‫خود را از همان شروع کار از خریداران به عنوان شرکای‬ ‫س��رمایه گذار تامین می کند و سرمایه گذاران باتوجه به‬ ‫پیش��رفت پروژه هزینه س��اخت را به صورت مرحله به‬ ‫مرحل��ه تامین می کنند‪ .‬به این ترتیب س��ازنده دغدغه‬ ‫و نگرانی تامین مالی و س��رمایه در گ��ردش را ندارد و‬ ‫همین امر باعث می ش��ود او س��رمایه ش��خصی خود را‬ ‫در چندین پروژه تقس��یم کرده و طبیعتا امکان اجرا و‬ ‫ساخت همزمان چندین پروژه را خواهد داشت‪.‬‬ ‫€ €در پروژه های ساخته شده‪ ،‬این راهکار به چه‬ ‫شکل است؟‬ ‫همانط��ور که گفت��م یکی از دغدغه های س��ازندگان‬ ‫فروش واحدهای ساخته شده و بازگشت سرمایه و سود‬ ‫است که ما برای رفع این دغدغه هم راهکارهای مناسبی‬ ‫را در ش��بکه ایجاد کرده ایم‪ .‬فرض کنید یک برج با ‪۲۰‬‬ ‫واحد ‪ ۱۰۰‬متری در یکی از مناطق تهران توس��ط یک‬ ‫س��ازنده با سرمایه شخصی س��اخته شده و نرخ منطقه‬ ‫متری ‪ ۲۰‬میلیون اس��ت‪ ،‬اگر شما تمایل به خرید یکی‬ ‫از واحدها داش��ته باشید باید ‪ ۲‬میلیارد هزینه پرداخت‬ ‫کنید و در این حالت سازنده ‪ ۱۹‬واحد دیگر را هنوز به‬ ‫فروش نرسانده و باید برای فروش انها تالش کند‪ .‬حال‬ ‫اگر ش��ما تمایل به خرید ‪ ۲۰‬واحد را داش��ته باشید باز‬ ‫همان متری ‪ ۲۰‬میلی��ون تومان را پرداخت می کنید؟!‬ ‫مس��لما جواب این سوال منفی است‪ ،‬زیرا طبق بررسی‬ ‫و تحقیقات میدانی در این ش��رایط قیمت حدود ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰‬درصد کاهش پیدا خواهد کرد و س��ازنده به صورت‬ ‫یکجا واحدها را منتقل می کند و دغدغه فروش تک تک‬ ‫را نخواهد داش��ت و می تواند به راحت��ی پروژه بعدی را‬ ‫شروع کند‪ .‬کار شبکه دقیقا بر همین مبناست و قیمت‬ ‫را برای ضلع دوم مثلث یعنی خریدار کاهش می دهد‪.‬‬ ‫€ €منافع دفاتر امالک در این شبکه چیست؟‬ ‫دفاتر امالک یا همان ضلع دیگر مثلث در این ش��بکه‬ ‫باتوجه به زیرساخت ‪ IT‬محور این شبکه‪ ،‬برای فروشی‬ ‫ک��ه انجام خواهن��د داد‪ ،‬مبالغی مش��خص و قابل توجه‬ ‫عالوه بر کمیس��یونی که اتحادیه امالک مشخص کرده‬ ‫دریافت خواهند کرد که از مبلغ تخفیفی که از سازنده‬ ‫گرفته ش��ده‪ ،‬تامین می شود‪ .‬مزیت اختصاص این مبلغ‬ ‫این اس��ت که به خریدار تحمیل نمی ش��ود و به صورت‬ ‫کامال شفاف در شبکه قابل رصد است‪.‬‬ ‫€ €ایا ش�بکه امکان�ات خاصی را نی�ز در اختیار‬ ‫مشاورین امالک قرار می دهد؟‬ ‫بله؛ در این شبکه امکانات مختلفی برای دفاتر امالک‬ ‫پیش بینی ش��ده است؛ مثال سیس��تم معرفی مشتری‬ ‫توسط مش��تری و کسب پورسانت‪ ،‬کد تخفیف‪ ،‬کنترل‬ ‫مش��اورین دفتر ام�لاک خود‪ ،‬پاداش ف��روش نردبانی‪،‬‬ ‫سیستم رضایتمندی مش��تری‪ ،‬رتبه بندی نظرسنجی‪،‬‬ ‫اموزش انالین و یکپارچه و بسیاری امکانات دیگر برای‬ ‫مخاطبان این شبکه قرار داده شده است‪ .‬در این شبکه‬ ‫تمام پروژه ها به صورت انحصاری و دارای قیمت یکپارچه‬ ‫در سراس��ر کشور هستند و خرید و رزرو پروژه هایی که‬ ‫در این شبکه معرفی می ش��وند‪ ،‬فقط از طریق عاملین‬ ‫مجاز و رسمی در سراسر کشور امکان پذیر است‪.‬‬ ‫€ €منافع دیگری نیز برای خریداران از این شبکه‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫عالوه بر کاهش ‪ ۱۵‬تا ‪ ۳۵‬درصدی قیمت که پیش تر‬ ‫به ان اشاره شد‪ ،‬خریداران در این شبکه از فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری و پروژه های در حال ساخت کشور مطلع‬ ‫خواهند ش��د و امکان خرید ارزان تر از نرخ بازار با توجه‬ ‫به توضیحات باال به صورت ش��فاف وجود دارد‪ .‬حتی در‬ ‫این شبکه امکان سرمایه گذاری با هر مبلغی پیش بینی‬ ‫ش��ده و خری��داران می توانند با مبالغ خ��رد ‪ ۲۰‬یا ‪۳۰‬‬ ‫میلیون به باال هم در پروژه های ملکی سراس��ر کش��ور‬ ‫سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫€ €ای�ا در این ش�بکه ب�رای تولیدکنن�دگان و‬ ‫خدمات دهندگان صنعت ساختمان هم جایگاهی‬ ‫پیش بینی شده است؟‬ ‫در این شبکه امکان معرفی مستقیم خدمات دهندگان‬ ‫و تولیدکنندگان صنعت س��اختمان که به طور رس��می‬ ‫فعالی��ت می کنن��د و محصوالت انه��ا از اس��تاندارد و‬ ‫کیفیت و کمیت مناسبی برخوردار است‪ ،‬به سازندگان‬ ‫پیش بینی شده است؛ به طوری که برای هر تولیدکننده‬ ‫یک صفحه رس��می برای معرفی خدمات و محصوالت‬ ‫خود در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬باتوجه به‬ ‫زیرس��اخت های مورد نیاز جامعه‪ ،‬امکان سرمایه گذاری‬ ‫بلوکی یا خرید س��هامی و خریدهای مت��راژی (اداری‪،‬‬ ‫مس��کونی‪ ،‬تجاری‪ ،‬کشاورزی و صنعتی) نیز پیش بینی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬اختصاص پروژه ها س��اختمانی سازمان ها‬ ‫ب��رای کارکنان ان س��ازمان ها به ص��ورت اختصاصی و‬ ‫ش��خصی نیز از دیگر موارد قابل دسترس در این شبکه‬ ‫اس��ت‪ .‬به این ترتیب سازمان ها و نهادها هم می توانند‬ ‫به ص��ورت جداگان��ه به ی��ک ش��بکه اختصاصی ملکی‬ ‫برای پروژه های خاص خود دسترس��ی داش��ته باش��ند‬ ‫و از امکانات مدیریتی این ش��بکه برای س��ازمان خود‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬در نهایت اینکه م��ا تمام تالش خود را‬ ‫به کار گرفته ایم تا بتوانیم بستری را فراهم کنیم تا چرخ‬ ‫صنعت ساخت وس��از به حرکت دراید و دس��ت دالالن‬ ‫بدون جواز از این حوزه قطع شود‪.‬‬ ‫گفت وگو با مدیرعامل شرکت حلوای عقاب‬ ‫ش��رکت حلوای عقاب در س��ال ‪ ۱۳۲۳‬ازسوی مرحوم سید جلیل ناصری‬ ‫در شهرری پایه گذاری شد و پس از طی مراحل توسعه به زمینی به وسعت‬ ‫بیش از ‪ 20‬هزار مترمربع در شهرستان شهریار انتقال یافت‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۷۸‬با انتصاب سید جالل ناصری به سمت مدیریت شرکت و‬ ‫همزمان با اس��تقرار نظام مدیریت کیفیت ‪ ISO ۹۰۰۱‬با گسترش خدمات‬ ‫ازمایش��گاهی و انج��ام اقدامات زیربنایی از جمله راه ان��دازی پایلوت صنایع‬ ‫غذایی و ایجاد یک سیس��تم علم��ی برای طراحی محص��والت جدید انواع‬ ‫محصوالت برپایه کنجد در این شرکت تولید و به بازار عرضه شد‪.‬‬ ‫ش��رکت حلوای عقاب با ه��دف تولید محصوالت باکیفیت ب��اال‪ ،‬افزایش‬ ‫رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات ازمایشگاهی به سایر شرکت های‬ ‫صنای��ع غذایی به فعالیت خود ادامه داده اس��ت‪ .‬ازمایش��گاه حلوای عقاب‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۸۸‬موفق به دریافت مجوز ازمایش��گاه همکار از س��ازمان ملی‬ ‫استاندارد و پس از ان در سال ‪ ۱۳۹۲‬موفق به استقرار استاندارد بین المللی‬ ‫‪ ISO/IEC۱۷۰۲۵‬ش��ده اس��ت‪ .‬در ادامه گفت وگویی را که با سید جالل‬ ‫ناص��ری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت حلوای عقاب درباره محصوالت این ش��رکت و‬ ‫شرایط کنونی ان انجام شده با هم مرور می کنیم‪:‬‬ ‫به محصوالت سالمت محور می اندیشیم‬ ‫€ €تولیدات این شرکت شامل چه محصوالتی هستند؟‬ ‫گروه محصوالت حلوا ش��امل ساده‪ ،‬پس��ته ای‪ ،‬کنجدی‪ ،‬سنتی‪،‬‬ ‫بدون ش��کر‪ ،‬همراه با ش��یره های طبیعی انگور و خرما هستند‪ .‬در‬ ‫گروه کنجد طعم دار نیز محصوالتی مانند برش��ته‪ ،‬برش��ته نمکی‪،‬‬ ‫هم��راه با س��رکه نمکی‪ ،‬کچ��اپ و پیازجعفری ق��رار دارند‪ .‬گروه‬ ‫محص��والت ارده ش��امل ارده ش��یره‪ ،‬ارده عس��لی زعفرانی و ارده‬ ‫هس��تند و گروه کرم کنجد‪ ،‬محصوالت س��اده‪ ،‬کاکائویی‪ ،‬قهوه و‬ ‫بدون شکر را شامل می شود‪ .‬گروه محصوالت سس کنجد شامل ساده‪ ،‬چیلی‪،‬‬ ‫باربیکیو و هزارجزیره است و گروه محصوالت روغن‪ ،‬محصوالتی مانند مخلوط‬ ‫کنجد و کانوال‪ ،‬س��رخ کردنی‪ ،‬تصفیه و پرس سرد را در خود جای داده است‪.‬‬ ‫گروه محصوالت اسنک بار ش��امل کنجدعسلی ساده‪ ،‬کنجدعسلی دارچینی‪،‬‬ ‫کنجد عسلی زعفرانی‪ ،‬کنجدعسلی گل محمدی و کنجدعسلی پذیرایی و کره‬ ‫بادام زمینی هستند که در بسته بندی های و اوزان متفاوت ارائه می شوند‪.‬‬ ‫€ €ب�رای فعالی�ت در داخ�ل کش�ور و ص�ادرات چ�ه برنامه هایی‬ ‫داشته اید؟‬ ‫ف��روش ‪ ۸‬گ��روه محصوالت این ش��رکت در کلیه نقاط کش��ور از طریق‬ ‫کانال توزیع ش��رکت پخش عقاب و سیستم فروش اینترنتی انجام‬ ‫می شود و در عین حال صادرات محصوالت ذکر شده به کشورهای‬ ‫اس��یایی‪ ،‬اروپایی و قاره های اقیانوسیه و امریکا به ویژه کشورهای‬ ‫اوکراین‪ ،‬روس��یه‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬المان‪ ،‬کانادا و استرالیا به طور مستمر‬ ‫صورت می گیرد‪.‬‬ ‫€ €تعداد پرس�نل شرکت شما چند نفر اس�ت و در زمینه‬ ‫اشتغالزایی در منطقه چه نقشی ایفا کرده اید؟‬ ‫ش��رکت حلوای عقاب باتوجه به ‪ ۴‬سایت فعالیت شامل ‪ 2‬سایت تولیدی‬ ‫(کارخانه) در شهرستان های شهریار با ‪ ۲۴۷‬پرسنل و دزفول با ‪ ۳۱‬پرسنل و‬ ‫همچنین س��ایت های دفتر مرکزی با ‪ ۳۷‬پرسنل و پخش ‪ ۸۰۰‬پرسنل واقع‬ ‫در تهران و مطابق با سیاست گذاری سازمان مبنی بر استفاده از نیروهای کار‬ ‫بومی منطقه نقش بسیار ارزنده ای را جهت اشتغالزایی در محل های فعالیت‬ ‫خود به اجرا گذاشته است‪.‬‬ ‫€ €شاخص های سالمت در محصوالت شما چه نقشی دارند؟‬ ‫اجرای عملیات زیربنایی توس��عه فضای تولی��د مطابق با اصول ‪ GMP‬و‬ ‫دریافت باالترین استانداردهای جهانی صنعت غذا (‪ )IFS & BRC‬به عنوان‬ ‫نخس��تین ش��رکت تولیدکننده مواد غذایی در ای��ران از مهم ترین اقدامات‬ ‫سازمان برای سالمت محور کردن محصوالت بوده است‪.‬‬ ‫افزایش مقدار ارده (کنجد اسیاب شده) با شعار «قند کمتر‪ ،‬کنجد بیشتر»‬ ‫و همچنین اس��تفاده از ش��یره های طبیعی مانند شیره انگور و خرما به جای‬ ‫شکر‪ ،‬کاهش مقدار نمک در محصول کره بادام زمینی و استفاده از قندهای‬ ‫مصنوعی به جای شکر در محصوالت حلوا و کرم کنجد بدون ایجاد لطمه در‬ ‫ص‬ ‫طعم و کاهش مقدار چربی در محصوالت سس کنجد از نمونه های شاخ ‬ ‫سالمت در محصوالت شرکت عقاب است‪.‬‬ ‫€ €نقش جش�نواره محصوالت سالمت محور را در این عرصه چطور‬ ‫ارزیابی می کنید؟‬ ‫برگزاری جشنواره های صنعت س�لامت محور به دلیل معرفی شرکت های‬ ‫منتخب‪ ،‬فعالیت های انجام شده‪ ،‬اموزش همگانی و ارتقای فرهنگ استفاده‬ ‫از محصوالت س��الم در جامعه بسیار موثر خواهد بود و می تواند با شناسایی‬ ‫واحدهای فعال و س�لامت محور‪ ،‬س��بک زندگی مردم را به سمت سالمت و‬ ‫تندرس��تی س��وق دهد و در عین حال تقدیری از تولیدکنندگانی باشد که‬ ‫موضوع سالمت را در تولیدات خود به طور جدی مد نظر قرار داده اند‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1643‬‬ ‫پیاپی ‪2961‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫در نمایشگاه بین المللی اصفهان اجرا شد‬ ‫الگوهای بین المللی ثبت اطالعات نمایشگاهی‬ ‫برگزاری رویدادهای نمایش��گاهی از جمله مش��اغل دشواری اس��ت که همواره با چالش های فراوانی روبه رو‬ ‫است‪ .‬مدیریت این چالش ها از طریق به حداکثر رساندن میزان هماهنگی ها‪ ،‬افزایش سرعت و باالبردن میزان‬ ‫نظم حاکم امکان پذیر اس��ت‪ .‬در این میان‪ ،‬مدیریت مراجعه کنندگان امری به نسبت دشوار محسوب می شود‪.‬‬ ‫حجم باالی بازدیدکنندگان هر نمایشگاه و لزوم برقراری ارتباطات میان مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان‬ ‫ب��رای مراودات کاری در اینده وضعی��ت پیچیده ای را فراهم می اورد که در جری��ان ان غرفه داران باید به طور‬ ‫جداگان��ه اطالعات تماس مراجعه کنندگان را دریافت کند و ش��مار بس��یاری کارت ویزیت میان طرفین رد و‬ ‫ثبت اطالعات بازدیدکنندگان‬ ‫نمایش��گاه بین المللی اصفه��ان در محل جدید‪ ،‬فرایند‬ ‫ثبت ن��ام مکانی��زه تمام��ی بازدیدکنن��دگان رویدادهای‬ ‫نمایش��گاهی را برای به حداکثر رس��اندن ثبت اطالعات و‬ ‫اس��تفاده بهین��ه از ان جهت ارتقای س��طح کمی و کیفی‬ ‫نمایش��گاه در س��ال های اتی و کمک ب��ه برگزارکنندگان‬ ‫و مش��ارکت کنندگان فراهم کرده اس��ت‪ .‬گ��رداوری این‬ ‫اطالع��ات انجا اهمیت می یاب��د که بدانیم اصفهان دومین‬ ‫اس��تان صنعتی کش��ور پس از پایتخت به ش��مار می رود و‬ ‫فعال ترین بازرگانان کش��ور را در خود پرورش داده است و‬ ‫نمایشگاه اصفهان نیز به جهت زیرساختی محیطی منحصر‬ ‫به فرد را برای حضور فعاالن اقتصادی و تجار فراهم اورده‬ ‫اس��ت‪ .‬چنین ش��رایطی اهمیت ثبت داده ها را برای ایجاد‬ ‫تحرک و پویایی هرچه بیشتر فضای نمایشگاه و ایجاد نظم‬ ‫در فراینده��ا دو چندان می کند‪ .‬ثبت داده ها همواره یکی‬ ‫از بخش های پراهمیت در جریان برگزاری نمایش��گاه بوده‬ ‫اس��ت و در گذش��ته یعنی محل پیشین نمایشگاه اصفهان‬ ‫نیز اقدامات مرتبط با این فرایند انجام می ش��د اما از یک‬ ‫س��و زیرساخت تخصصی به این منظور تعریف نشده بود و‬ ‫در بهترین حالت و در ش��رایطی که عملیات رجیس��تری‬ ‫برای برخی از عناوین نمایش��گاهی اهمیت داشت‪ ،‬این امر‬ ‫از طریق اس��تقرار میزهای سیار در ورودی نمایشگاه انجام‬ ‫می شد که عمدتا موجب ازدحام بازدیدکنندگان در ورودی‬ ‫و اجبار به صرف نظر کردن از دریافت اطالعات شمار زیادی‬ ‫از انها می ش��د‪ .‬به عالوه این امر گاه از طریق سیس��تم های‬ ‫دس��تی و اس��تفاده از فرم های نظرس��نجی کاغذی و گاه‬ ‫ب��ا کمک تبلت انجام می ش��د ک��ه زمان زی��ادی را هم از‬ ‫بازدیدکنندگان و هم از نیروهای رجیستری می گرفت‪.‬‬ ‫بدل ش��ود‪ .‬تکرار این روند‪ ،‬زمانبر بوده و این مس��ئله با محیط حرفه ای و سرعت فعالیت نمایشگاهی همخوانی‬ ‫چندان��ی ندارد‪ .‬به عالوه در این فرایند اطالعات مس��یر س��ردرگمی را طی خواهند ک��رد‪ .‬حجم زیاد فرم های‬ ‫دریافت اطالعات مراجعه کنندگان در هر غرفه کار س��ازماندهی و بهره برداری از انها را دش��وار می کند و برای‬ ‫بازدیدکنندگان نمایشگاه نیز که ناچار هستند اطالعات خود را در هر غرفه به طور جداگانه وارد کنند‪ ،‬موجبات‬ ‫دردسر می شود‪ .‬بدیهی است غرفه دار به جای انکه درگیری و دغدغه گرفتن اطالعات از مراجعه کننده را داشته‬ ‫باشد باید زمان خود را برای بازاریابی و صحبت درباره محصول و خدمات شرکت خود صرف کند‪.‬‬ ‫مشخصات ساختمان رجیستری نمایشگاه‬ ‫در سازه جدید نمایشگاه اصفهان ساختمان‬ ‫ویژه رجیس��تری و پذیرش در ورودی س��الن‬ ‫پیش بینی ش��ده است‪ .‬این س��اختمان ‪ ۳‬هزار‬ ‫مترمرب��ع زیربنا دارد و ‪ ۳‬طبقه را در خود جای‬ ‫داده اس��ت‪ .‬طبقه همکف س��الن رجیستری‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی اصفه��ان‪ ۴ ،‬در اصلی‬ ‫دارد ک��ه بازدیدکنن��دگان می توانن��د پس از‬ ‫پایان عملیات پذی��رش‪ ،‬از هر یک از درها وارد‬ ‫فضای نمایشگاه شوند‪ .‬ویژگی استفاده از ‪ ۴‬در‬ ‫در ‪ ۴‬نقطه س��اختمان رجیستری این است که‬ ‫در صورت برگزاری نمایشگاه های همزمان‪ ،‬هر‬ ‫یک از در ها به یک نمایشگاه اختصاص می یابد‬ ‫و مخاطبان را به سمت نمایشگاه موردنظر خود‬ ‫راهنمایی می کند‪ .‬در این طبقه‪ ،‬دو بال شمالی‬ ‫و جنوب��ی وجود دارد ک��ه فضاهای مختلفی را‬ ‫در خود جای داده اس��ت‪ .‬نکته قابل توجه دیگر‬ ‫در ای��ن مجموعه‪ ،‬پیش بینی ات��اق امانات در‬ ‫س��اختمان رجیستری اس��ت‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫بازدیدکنندگان از نمایشگاه می توانند وسایل‬ ‫اضاف��ی خود را به اتاق امانات بس��پارند و بدون‬ ‫محدودیت حمل وس��ایل اضافی از نمایشگاه‬ ‫بازدید کنند‪ .‬در مقابل اتاق امانات‪ ،‬اتاق دیگری‬ ‫ق��رار دارد که به عنوان ات��اق انتظار پیش بینی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این اتاق به منظ��ور جلوگیری از‬ ‫ازدحام مقابل کانترهای ثبت اطالعات س��الن‬ ‫رجیس��تری در نظر گرفته ش��ده تا از سویی از‬ ‫بی نظمی ه��ای احتمالی جلوگیری ش��ود و از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬موجبات اس��تراحت و اسودگی‬ ‫بازدیدکنن��دگان را فراه��م اورد‪ .‬همچنی��ن‬ ‫اس��تفاده از دو کانت��ر ب��رای انج��ام عملیات‬ ‫رجیستری در طبقه همکف ساختمان پذیرش‬ ‫نمایشگاه بین المللی اصفهان پیش بینی شده‬ ‫که س��بب تس��ریع در عملیات ثبت اطالعات‬ ‫بازدیدکنندگان و مراجعان نمایشگاه می شود‪.‬‬ ‫دیگر بخش های این طبقه هم کاربری عبوری‬ ‫و البی دارند تا محلی برای عبور بازدیدکنندگان‬ ‫و ورود ب��ه فضای نمایش��گاه باش��د‪ .‬طبقه اول‬ ‫ن‬ ‫س��اختمان رجیس��تری و پذیرش نیز س��ال ‬ ‫کنفران��س خب��ری و س��الن های ‪ VIP‬را در‬ ‫خود ج��ای داده اس��ت‪ .‬در س��الن کنفرانس‪،‬‬ ‫گردهمایی ها و همچنین نشس��ت های خبری‬ ‫مرتب��ط با ه��ر نمایش��گاه برگزار می ش��وند‪.‬‬ ‫این س��الن‪ ،‬اش��راف و تس��لط کاملی بر فضای‬ ‫نمایش��گاهی دارد و حاضران در نشس��ت های‬ ‫خبری به راحتی می توانند فضای نمایشگاهی‬ ‫را تحت نظر داشته باشند‪ .‬سالن های ‪ VIP‬نیز‬ ‫به منظور پذیرایی از مهمانان ویژه و مس��ئوالن‬ ‫دعوت شده به نمایشگاه ایجاد شده اند‪ .‬در این‬ ‫سالن ها‪ ،‬امکان مذاکرات تجاری میان مدیران‬ ‫ش��رکت های بخ��ش خصوصی با مس��ئوالن‬ ‫دولتی وجود دارد و از س��وی دیگر‪ ،‬در روزهای‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه‪ ،‬به محلی ب��رای بحث و‬ ‫بررسی مس��ائل و مشکالت حوزه های مختلف‬ ‫تبدیل می شود‪.‬‬ ‫استفاده از معماری بی نظیر‬ ‫نکت��ه قابل مالحظه دیگر درباره س��اختمان رجیس��تری نمایش��گاه اصفه��ان‪ ،‬معماری‬ ‫خارق العاده این بناس��ت که امیخته ای از هنرهای گره چینی‪ ،‬کاشیکاری‪ ،‬مینیاتور‪ ،‬گچ بری‪،‬‬ ‫هنرهای چوبی و‪ ...‬محس��وب می شود و عالی ترین تزئینات و کاشیکاری ها در ان به کار گرفته‬ ‫ش��ده که زیبایی بصری منحصر به فردی را ایجاد کرده اس��ت‪ .‬بنای س��اختمان رجیستری از‬ ‫انجا که ورودی س��الن نمایش��گاه محسوب می شود‪ ،‬مخاطب را از گذشته اصفهان به حال این‬ ‫شهر پیوند می زند‪.‬‬ ‫مس��افری که از خارج از اس��تان یا از کش��ورهای خارجی برای بازدید از نمایش��گاه حاضر‬ ‫می شود‪ ،‬اگر قرار نباشد در شهر اصفهان زمانی را سپری کند‪ ،‬قادر خواهد بود از طریق حضور‬ ‫در همین س��الن روح اصفهان را دریابد و با س��ویه هایی از هنر و معماری این شهر اشنایی پیدا‬ ‫کند‪ .‬برای ش��هروندان اصفهانی نیز این بنا بدون ش��ک غرورافرین خواهد بود‪ ،‬چراکه از یک‬ ‫سو یاداور هنر و شکوه گذشته اصفهان است و از دیگر سو با ورود به سالن امیرکبیر و تماشای‬ ‫توامان عظمت س��ازه و فعالیت های اقتصادی‪ ،‬اینده روبه توس��عه اصفهان را به تماشا خواهند‬ ‫نشس��ت‪ .‬کاشیکاری ها و تزئینات به کارگرفته ش��ده در این ساختمان الهام گرفته از معماری‬ ‫هتل عباس��ی به عنوان یکی از فاخرترین اثار دوران صفوی اس��ت که چشم هر بیننده ای را به‬ ‫خود خیره می کند‪ .‬نقش و نگارهای به کار رفته در سقف ها‪ ،‬ستون ها و دیوارهای ان‪ ،‬جلوه هایی‬ ‫از معماری و هنر صفوی را در خود جای داده که نمای کم نظیری را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫زیرساخت های جدید نرم افزاری‬ ‫ش��کوه زیرس��اخت در نظرگرفته ش��ده برای این فرایند‪،‬‬ ‫بازتاب��ی از اهمی��ت ان برای فعالیت های نمایش��گاه اس��ت‪.‬‬ ‫درباره امکانات نرم افزاری نیز تالش ش��ده به روزترین روش ها‬ ‫و جدیدترین فناوری ها برای دریافت داده های بازدیدکنندگان‬ ‫مورد اس��تفاده قرار گی��رد تا انجا که می ت��وان ادعا کرد این‬ ‫س��بک از رجیستری در میان س��ایت های نمایشگاهی ایران‬ ‫بی س��ابقه اس��ت‪ .‬در این جری��ان ثبت اطالع��ات از دو روش‬ ‫انالی��ن و افالین انجام می ش��ود‪ .‬در روش انالین‪ ،‬مخاطبان‬ ‫می توانند مراحل کار را از هرکجا خارج از نمایش��گاه و حتی‬ ‫در منزل از طریق اپلیکیش��ن‪ ،‬س��ایت نمایشگاه یا مراجعه به‬ ‫وب کیوسک های تعبیه شده در نمایشگاه انجام دهند تا زمان‬ ‫کمتری را در صف انتظار برای پذیرش کنند‪ .‬همچنین شیوه‬ ‫افالین پذیرش به کارکنان بخش رجیس��تری کمک می کند‬ ‫ت��ا در صورت قطع اینترنت نیز کار خ��ود را با همان کیفیت‬ ‫انالین انجام دهند‪ .‬جم��ع اوری این داده ها انجا اهمیت دارد‬ ‫که در روزهای برگزاری نمایش��گاه یا بع��د از ان می توانیم با‬ ‫امکان پاکس��ازی‪ ،‬ف��راوری و طبقه بن��دی داده ها و اطالعات‬ ‫مربوط به حضور مراجعان از جمله اطالعات جمعیت شناختی‬ ‫بازدیدکنندگان ش��امل جنس��یت‪ ،‬س��ن و محل س��کونت‪،‬‬ ‫متخصص بودن‪ ،‬منطقه ای یا بین المللی بودن بازدیدکنندگان‪،‬‬ ‫ش��مار انها بر حسب ساعت و روز مراجعه‪ ،‬شماره های تماس‬ ‫و ادرس ایمی��ل ک��ه امکان ارس��ال پیام کوت��اه و ایمیل به‬ ‫بازدیدکنن��دگان عالقه من��د ب��ه زمین��ه فعالیت مش��ارکت‬ ‫کنن��ده را فراهم می کن��د‪ .‬این اطالع��ات در نهایت می تواند‬ ‫نم��ودار درصدی عالقه من��دی بازدیدکنندگان ب��ه هریک از‬ ‫گروه های کاالیی نمایش��گاه‪ ،‬نمودار درصدی مس��ئولیت های‬ ‫بازدیدکنن��دگان‪ ،‬درص��د عالقه مندی ب��ه همایش ها‪ ،‬نحوه‬ ‫اش��نایی با نمایشگاه و‪ ....‬را به صورتی طبقه بندی شده عرضه‬ ‫کن��د و به برگزارکنندگان کمک می کند کیفیت فعالیت خود‬ ‫را با توجه به انتظار مخاطبان تنظیم کنند‪ .‬مشارکت کنندگان‬ ‫نیز می توانند از این اطالعات برای بازاریابی و توسعه کسب و‬ ‫کار خود بهره ببرند‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫در نهای��ت بای��د توج��ه داش��ت ک��ه‬ ‫دارا ب��ودن چنی��ن بان��ک اطالعات��ی به‬ ‫برگزارکنن��دگان ق��درت پیش بین��ی و‬ ‫تصمیم گی��ری ب��رای این��ده را می دهد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس بازدیدکنندگان در زمان‬ ‫پیش ثبت ن��ام نمایش��گاه در دوره اینده‪،‬‬ ‫این امکان را فراهم می کند که گزارش ها‬ ‫و فراخوان های مناس��ب به ایشان ارسال‬ ‫شود‪ .‬برگزارکنندگان می توانند نمایشگاه‬ ‫جاری را با نمایشگاه دوره گذشته مقایسه‬ ‫و تصمیم��ات اس��تراتژیک در دوره های‬ ‫ات��ی را اتخاذ کنند‪ .‬همچنی��ن از طریق‬ ‫هماهنگی با اسپانس��رها و درج تبلیغات‬ ‫روی کارت ه��ای ورود بازدیدکنن��دگان‬ ‫و گردن اویزها‪ ،‬نس��بت به ارتقای س��طح‬ ‫کمی و کیفی نمایشگاه اقدام کنند‪.‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1643‬‬ ‫پیاپی ‪2961‬‬ ‫استان ها‬ ‫سرمایه گذاری در‬ ‫شهرک های صنعتی البرز‬ ‫خبر‬ ‫سرپرس��ت شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫البرز از سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۵۸۰‬میلیارد تومانی‬ ‫درش��هــرک هـــای‬ ‫صنعت��ی البــ��رز در‬ ‫‪ ۶‬مــاه نخست سال‬ ‫‪ ۹۹‬خبرداد‪.‬‬ ‫علی مهدی پور اف��زود‪ :‬با توجه به اعمال‬ ‫معافی��ت مالیاتی ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری‬ ‫برای ش��هرک صنعتی اشتهارد و همچنین‬ ‫قرارگیری ش��هرک های صنعتی اشتهارد و‬ ‫کوثر در محدوده مناطق کمتر توسعه یافته‪،‬‬ ‫بیشترین سرمایه گذاری ها در این ‪ ۲‬شهرک‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در س��ال جهش تولید با‬ ‫حمایت مسئوالن استان البرز هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫نفر در این شهرک های صنعتی استان البرز‬ ‫جذب بازار کار شدند‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه تالش م��ا بر حمایت‬ ‫از تولید وتوسعه اش��تغال در استان است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬همچنی��ن در همین مدت ‪ ۵۶‬طرح‬ ‫صنعت��ی با س��رمایه گذاری بی��ش از ‪۳۰۰‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان و اش��تغالزایی ه��زار نفر‬ ‫در ش��هرک های صنعت��ی اس��تان البرز به‬ ‫بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫اکنون این اس��تان دارای ‪ ۳‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫واح��د تولی��دی و صنعتی اس��ت که طبق‬ ‫اخرین بررس��ی ها ‪ ۷۰‬درص��د انها فعال و‬ ‫مابقی نیمه فعال هستند‪.‬‬ ‫اس��تان البرز دارای ‪ ۱۳‬شهرک و منطقه‬ ‫صنعت��ی دولت��ی و خصوص��ی اس��ت که‬ ‫عملیات س��اخت ‪ ۳‬ش��هرک صنعتی دیگر‬ ‫نیز در حال انجام است‪.‬‬ ‫از مجم��وع کل واحده��ای تولی��دی و‬ ‫صنعتی اس��تان البرز ح��دود ‪ 3‬هزار واحد‬ ‫تولیدی انها کوچک و با اش��تغالزایی کمتر‬ ‫از ‪ ۵۰‬نفر راه اندازی شده اند‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری یزد اعالم کرد‬ ‫استقبال از راه اندازی شتاب دهنده صنایع غذایی‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه تولیدی حلوا ش��کری شیررضا از سال ‪ ۱۳۹۰‬با‬ ‫هدف صادرات محصوالت ایرانی در بازارهای خارجی با‬ ‫حضور مستمر در نمایشگاهای بین المللی در کشورهای‬ ‫روس��یه‪ ،‬المان‪ ،‬گرجستان‪ ،‬امارات متحده عربی و اقلیم‬ ‫کردستان عراق توانسته محصوالت غذایی خود را صادر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اس��تان یزد‪ ،‬با رش��د و توسعه این‬ ‫مجموع��ه‪ ،‬مدیران این واحد صنعتی تصمیم گرفتند با‬ ‫هم��کاری و حمایت پارک علم و فن��اوری یزد‪ ،‬بیش از‬ ‫پیش از ظرفیت های علم و فناوری در مدیریت‪ ،‬توسعه‬ ‫سازمانی و ارتقای کیفی محصوالت بهره گرفته و از این‬ ‫طریق اهداف خود را محقق کنند‪.‬‬ ‫تصمیم به راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی در حوزه‬ ‫صنایع غذایی‪ ،‬بهانه ای برای بازدید محمدمهدی لطفی‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری یزد و شهرام شکوهی معاون‬ ‫فن��اوری و نواوری پارک از مجموعه تولیدی ش��یررضا‬ ‫ش��د‪ .‬محمدرضا دهقان طزرجانی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��یررضا در این بازدید از راه اندازی هلدینگ ایساتیس‬ ‫تجارت شیررضا خبر داد و گفت‪ :‬قرار است این هلدینگ‬ ‫‪ ۷۵‬محص��ول موجود در ‪ ۸‬مجموعه تولیدی ش��یررضا‬ ‫قیمت نان تا پایان سال تغییر نخواهد کرد‬ ‫را در بازاره��ای جهانی عرضه کند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫تجاری ش��یررضا با بیان اینکه با توجه به پیشرفت علم‬ ‫و فناوری باید ش��یوه کار از ش��کل سنتی خارج شده و‬ ‫به دس��ت تحصیلکرده ها سپرده شود‪ ،‬گفت‪ :‬از مجموعه‬ ‫پارک علم و فناوری یزد می خواهیم در زمینه پیشرفت‬ ‫کار و تغییر ان از شکل سنتی به مدرن ما را یاری کنند‪.‬‬ ‫حی��دری‪ ،‬مدی��ر واح��د تحقیق و توس��عه مجموعه‬ ‫شیررضا از امادگی این مجموعه برای راه اندازی دانشگاه‬ ‫علمی کاربردی شیررضا و جذب دانشجو از مهر امسال‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬هدف ما این اس��ت که دانش��جویان‬ ‫این دانشگاه همزمان با مباحث تئوری به صورت عملی‬ ‫نی��ز کار را تجربه کرده و پس از فارغ التحصیلی‪ ،‬تمامی‬ ‫کارخانه های صنعتی خواهان جذب انها باشند که البته‬ ‫در ای��ن زمینه نیز به همفکری و حمایت و اس��تفاده از‬ ‫تجربیات مجموعه پارک نیاز داریم‪.‬‬ ‫حی��دری اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر‪ ۵ ،‬رش��ته ش��یمی‬ ‫ازمایش��گاهی و غذای��ی‪ ،‬کنترل کیفی��ت‪ ،‬ایمنی کار و‬ ‫حفاظت فنی‪ ،‬صنایع غذایی گرایش روغن های خوراکی‬ ‫و بازرگانی گرایش انبارداری در دانشگاه شیررضا مجوز‬ ‫گرفته و امادگی افزودن رشته های دیگر را نیز داریم‪.‬‬ ‫لقمان میرزاعلی‪ :‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان گلستان گفت‪ :‬بنا به تصمیم‬ ‫کارگروه گندم‪ ،‬ارد و نان اس��تان گلس��تان نرخ نان تا پایان س��ال تغییر نخواهد کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان گلستان‪ ،‬حسین طلوعیان گفت‪ :‬سومین‬ ‫جلسه کارگروه گندم‪ ،‬ارد و نان استان گلستان در سال جاری با حضور استاندار گلستان در محل‬ ‫س��الن جلس��ات شهید باهنر استانداری گلستان برگزار شد‪ .‬وی گفت‪ :‬در این جلسه مقرر شد‪ ،‬با‬ ‫عنایت به اینکه نان قوت غالب مردم است‪ ،‬باوجود تمامی مشکالت و یارانه زیادی که دولت برای‬ ‫نان باید بپردازد‪ ،‬نرخ نان تا پایان امس��ال تغییری نخواهد کرد و مردم اس��تان نگران این موضوع‬ ‫نباشند‪ .‬طلوعیان افزود‪ :‬با توجه به گرانی نرخ ارد ازاد و اختالف نرخ ان با ارد یارانه ای متاسفانه‬ ‫ش��رایط برای تخلف در این حوزه فراهم اس��ت‪ ،‬از این رو با تشدید نظارت ها و گشت های مشترک‬ ‫به دنبال شناس��ایی افراد متخلف هس��تیم و قطعا با این افراد به شدت برخورد خواهیم کرد‪ .‬وی از‬ ‫مردم استان خواست هرگونه تخلف در حوزه های صنفی به ویژه نانوایی ها را از طریق سامانه ‪۱۲۴‬‬ ‫به اطالع بازرسان این سازمان برسانند تا در سریع ترین زمان ممکن با متخلفان برخورد شود‪.‬‬ ‫تاس��یس ش��تاب دهنده صنای��ع غذای��ی به عن��وان‬ ‫نخس��تین شتاب دهنده این حوزه در کشور و حمایت و‬ ‫سرمایه گذاری روی ایده های جدید و دانش بنیان کردن‬ ‫محصوالت مجموعه ش��یررضا به عنوان چشم اندازهای‬ ‫دیگر این مجموعه مطرح شد‪.‬‬ ‫محمدمه��دی لطفی‪ ،‬رئیس پارک علم و فناوری یزد‪،‬‬ ‫مجموعه شیررضا را یک مجموعه موفق در حوزه صنایع‬ ‫غذایی ارزیابی کرد و گفت‪ :‬مجموعه پارک علم و فناوری‬ ‫یزد عالقه مند اس��ت در تمامی حوزه های مطرح شده به‬ ‫این شرکت کمک کند‪ .‬لطفی از راه اندازی شتاب دهنده‬ ‫صنای��ع غذایی اس��تقبال ک��رد و افزود‪ :‬بای��د مدل این‬ ‫ش��تاب دهنده بررس��ی و درباره راه اندازی ان در مرکز‬ ‫نواوری یا مراکز رش��د تصمیم گیری خواهدشد‪ .‬رئیس‬ ‫پارک علم و فناوری یزد با اش��اره به راه اندازی مدرس��ه‬ ‫نواوری در پارک علم و فناوری یزد به عنوان محلی برای‬ ‫اموزش مباحث کاربردی و توانمندس��از حوزه فناوری‬ ‫مانن��د تحلی��ل داده‪ ،‬هوش مصنوع��ی و بیوفناوری در‬ ‫کنار دروس مدرسه برای دانش اموزان دوره دبیرستان‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ش��ما نیز می توانید در حوزه صنایع غذایی‬ ‫دروسی که محتوایی کاربردی دارند برای دانش اموزان‬ ‫تعریف و با طراحی س��رفصل های مرتبط‪ ،‬دوره هایی را‬ ‫در مدرسه نواوری برگزار کنید‪.‬‬ ‫شکوهی‪ ،‬معاون فناوری و نواوری پارک نیز در زمینه‬ ‫راه اندازی دانش��گاه علمی کاربردی ش��یررضا خواستار‬ ‫مطالعه و تحقیق در رشته های حوزه صنایع غذایی شد‬ ‫و حرکت به س��مت نواوری ه��ای جدید در حوزه غذا و‬ ‫دارو را از ضروریات توس��عه علم و فناوری در مجموعه‬ ‫ش��یررضا برشمرد‪ .‬شکوهی با تاکید بر اهمیت تحقیق‬ ‫و توسعه در جهان‪ ،‬گفت‪ :‬در تمام دنیا روی این مسئله‬ ‫س��رمایه گذاری می کنند و هرچقدر در بحث تحقیق و‬ ‫توسعه سرمایه گذاری کنید‪ ،‬سود بیشتری می برید‪.‬‬ ‫معاون فناوری و نواوری پارک ضمن ارائه توضیحاتی‬ ‫در زمینه نحوه دانش بنیان ش��دن محصوالت‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫کرد‪ :‬مجموعه ش��یررضا در کنار برگزاری اس��تارت اپ‬ ‫ویکن��د‪ ،‬اق��دام به ایجاد اس��تارت اپ اس��تودیو کرده و‬ ‫ت�لاش کند تا از ظرفیت جوانان عالقه مند تحصیلکرده‬ ‫در ش��کل دهی تیم های استارت اپی در حوزه غذا و دارو‬ ‫بهره مند ش��ود و ب��ا ایجاد ارزش افزوده ب��اال در ارتقای‬ ‫صنعت غذایی و ش��کل دهی هسته اولیه صنعت دارویی‬ ‫نقش افرینی کند‪.‬‬ ‫بهره مندی ‪ ۳۱‬روستای اردستان از طرح ابرسانی اصفهان بزرگ‬ ‫افس�انه خدای�ی‪ -‬مدی��ر ابفا اردس��تان گفت‪ :‬درحال حاض��ر ‪ ۵‬مجتمع‬ ‫ابرس��انی‪ ،‬درشهرستان اردستان ش��امل مجتمع باقراباد با ‪ ۵‬روستا‪ ،‬مجتمع‬ ‫جنبه و مکان با ‪ ۲‬روستا‪ ،‬مجتمع اونج‪ ،‬ظفرقند و السیب با ‪ ۷‬روستا‪ ،‬مجتمع‬ ‫هندواباد‪ ،‬کچو مثقال و س��رابه با ‪ ۶‬روس��تا و مجتمع ریگس��تان یک با ‪۱۱‬‬ ‫روس��تا زیر پوشش طرح ابرسانی اصفهان بزرگ قرار دارند‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬رضا دهقان��ی اظهارکرد‪ :‬هم اکنون از ‪ ۱۷۴‬روس��تای موجود در‬ ‫اردس��تان با جمعیت ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر‪ ۱۰۸ ،‬روس��تا زیر پوشش ابفا قرار‬ ‫دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬منطقه اردستان دارای ‪ ۷‬مجتمع ابرسانی روستایی است که‬ ‫‪ ۵‬مجتمع ان زیر پوشش طرح ابرسانی اصفهان بزرگ قرار دارد و ‪ ۲‬مجتمع‬ ‫روس��تایی دیگر بنام مجتمع روس��تایی موغار با ‪ ۸‬روستا و مجتمع ریگستان‬ ‫‪ ۲‬با ‪ ۹‬روستا‪ ،‬اب شرب مورد نیاز انها از طریق ‪ ۳‬حلقه چاه تامین می شود‪.‬‬ ‫مدیر ابفا اردس��تان با اش��اره به احداث مجتمع ابرسانی برزاوند و همبرات‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در صددیم با احداث این دو مجتمع‪ ۵۱ ،‬روستای دیگر در منطقه‬ ‫اردستان زیر پوشش طرح ابرسانی اصفهان بزرگ قرار گیرند‪.‬‬ ‫دهقان��ی پیرام��ون احداث مجتمع برزاوند خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬حدود ‪۱۰۸‬‬ ‫کیلومتر طول خط انتقال اب در مجتمع برزاوند است که تاکنون ‪ ۱۲‬کیلومتر‬ ‫ان اجرا ش��ده و این در حالی اس��ت که مقرر ش��ده اعتبار این پروژه از محل‬ ‫اعتبارات صندوق توس��عه ملی تامین ش��ود‪ .‬دهقانی با بیان اینکه هم اکنون‬ ‫‪ ۷۰‬روس��تا در اردستان به صورت سیار ابرسانی می شوند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬از این‬ ‫رقم ‪ ۳۵‬روستا زیر پوشش شرکت ابفا قرار دارند‪ ،‬این در حالی است که بیش‬ ‫از ‪ ۱۳‬هزار انشعاب اب به روستاها در اردستان واگذار شده است‪.‬‬ ‫مدیر ابفا اردستان با اشاره به منابع اب محلی تصریح کرد‪ :‬در اردستان ‪۳۵‬‬ ‫حلق��ه چاه با دبی ‪ ۷۵‬لیتر در ثانیه‪ ۱۱ ،‬قنات با ابدهی ‪ ۱۰‬لیتر در ثانیه و ‪۳‬‬ ‫دهنه چشمه با دبی ‪ ۵‬لیتر درثانیه در مدار بهره برداری قرار دارند‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1643‬‬ ‫پیاپی ‪2961‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان خبر داد‪:‬‬ ‫درامد فوالد هرمزگان ‪ ۵٧‬درصد افزایش یافت‬ ‫ظرفیت تولید فوالد هرمزگان به ‪ ٢‬میلیون تن می رسد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد هرمزگان گزارشی از عملکرد‬ ‫‪ ۶‬ماهه این ش��رکت در س��ال ‪ ۹۹‬را بی��ان کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی ش��رکت فوالد هرم��زگان‪ ،‬ف��رزاد ارزانی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل این ش��رکت ضم��ن ابراز رضای��ت از عملکرد‬ ‫تمامی واحدهای این شرکت گفت‪ :‬هدف ما و همه کارکنان‬ ‫زحمتک��ش ف��والد هرمزگان جهش تولید و دس��تیابی به‬ ‫رکورد تولید س��االنه با تولید یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن‬ ‫ف��والد خام اس��ت که برای تحقق ان تم��ام تالش خود را‬ ‫به کار خواهیم بست‪.‬‬ ‫‹ ‹حفظ سالمت منابع انسانی‪ ،‬اولویت ماست‬ ‫ارزان��ی در ابتدای این گفت وگو با اش��اره به نقش فوالد‬ ‫هرمزگان در امر اش��تغالزایی در اس��تان هرمزگان‪ ،‬تعداد‬ ‫نیروی انس��انی شاغل در ش��رکت را ‪ ۱۵۳۲‬نفر اعالم کرد‬ ‫و اف��زود‪ ۲۱۰۰ :‬نف��ر نی��ز به عن��وان نی��روی پیمانکار در‬ ‫ف��والد هرمزگان مش��غول به کار هس��تند‪ .‬وی در ادامه از‬ ‫اهمیت رعایت نکات ایمنی و حفظ س�لامت این کارکنان‬ ‫زحمتکش گفت و اظهارکرد‪ :‬س��ال ‪ ۹۹‬را بس��یار متفاوت‬ ‫اغاز کردیم و بروز و ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور الزمه‬ ‫برنامه ریزی ه��ای جدیدی در فوالد هرمزگان بود‪ .‬با توجه‬ ‫به اهمیت س�لامت کارکنان بالفاصله کمیته پیشگیری از‬ ‫ش��یوع بیماری کرونا با حضور واحد ‪ HSE‬و به ریاس��ت‬ ‫مدیرعامل به صورت هفتگی دایر ش��د‪ .‬یکی از تصمیمات‬ ‫این کمیته‪ ،‬کاهش زمان و روزهای حضور کارکنان ستادی‪،‬‬ ‫تا اواخر اردیبهش��ت بود‪ .‬پس از ان نیز حفظ پروتکل های‬ ‫بهداش��تی و فاصله گذاری های اجتماعی‪ ،‬از ورود کارکنان‬ ‫به سرویس های رفت و امد تا حضور در محل کار را مد نظر‬ ‫قرارداده و به همین منظور کارکنان ستادی را به دو گروه‬ ‫‪ A‬و ‪ B‬تقس��یم کردیم تا در روزه��ای زوج یا فرد در محل‬ ‫کار حض��ور پیدا کرده و روزه��ای عدم حضور را به صورت‬ ‫دورکاری انج��ام وظیف��ه کنند‪ .‬با تقویت زیرس��اخت های‬ ‫اطالعات��ی از قبیل راه اندازی سیس��تم غربالگری از طریق‬ ‫اپلیکیش های قابل نص��ب روی موبایل‪ ،‬تبلت‪ ،‬لپ تاپ و‪...‬‬ ‫و همچنی��ن نصب دوربین های حرارتی جهت اندازه گیری‬ ‫دمای بدن کارکنان هنگام ورود به ش��رکت و‪ ...‬اقدام ش��د‪.‬‬ ‫تولید انیمیش��ن و فیلم ها و پوس��ترهای اموزشی و توزیع‬ ‫ماس��ک‪ ،‬مواد ضدعفونی کننده و اقالم بهداش��تی نیز یکی‬ ‫دیگر از مواردی بوده که انجام شد و تاکنون نیز ادامه دارد‪.‬‬ ‫رعای��ت تمام این موارد درص��د ابتالی کارکنان به کرونا و‬ ‫همه گیری این ویروس در بین کارکنان و خانواده های انها‬ ‫را ت��ا حد قابل توجهی تحت کنترل قرار داده اس��ت‪ .‬نکته‬ ‫قابل توجه دیگر‪ ،‬کاهش چش��مگیر رون��د ضریب تکرار و‬ ‫ضریب ش��دت حوادث ش��رکت طی نیمه نخست سال ‪۹۹‬‬ ‫نس��بت به سال ‪ ۹۸‬بوده اس��ت‪ .‬به طوری که ضریب تکرار‬ ‫ح��وادث کل ش��رکت از ‪ ۰/۹۷‬ب��ه ‪ ۰/۴۰‬کاهش یافته که‬ ‫بس��یار حائز اهمیت است‪ .‬در این زمینه می توان به کسب‬ ‫گواهینامه ایزو ‪ ۴۵۰۰۱‬مربوط به اس��تانداردهای ایمنی و‬ ‫گواهینامه ایزو ‪ ۱۴۰۰۱‬مربوط به استانداردهای مدیریتی‬ ‫محیط زیست اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید با تمام توان ادامه دارد‬ ‫ارزان��ی در بی��ان عملکرد تولیدی این ش��رکت گفت‪ :‬با‬ ‫ش��روع شیوع ویروس کرونا در چند ماهه گذشته تاکنون‪،‬‬ ‫می��زان تولیدات ش��رکت ب��ا رعایت تمام��ی پروتکل های‬ ‫بهداش��تی ادامه داشته و به هیچ وجه‪ ،‬شاهد کاهش تولید‬ ‫در شرکت نبوده ایم‪.‬‬ ‫وی ضمن اعالم تحقق رکورد تولید ماهانه تختال با تولید‬ ‫‪ ۱۳۷.۳۹۱‬تن در شهریور‪ ،‬از تولید ‪ ۶۸۷‬هزار تن تختال در‬ ‫‪ ۶‬ماه نخس��ت سال ‪ ۹۹‬باوجود کاهش تامین برق به دلیل‬ ‫کمبود ان‪ ،‬خبر داد‪ .‬رشد تولید ‪ ۲۷‬هزار تنی اهن اسفنجی‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته‪ ،‬خبر خوب دیگری‬ ‫است که مدیرعامل فوالد هرمزگان به ان اشاره کرد‪.‬‬ ‫ارزان��ی در تکمیل این خبر گفت‪ :‬واحد احیا مس��تقیم‬ ‫فوالد هرمزگان در ‪ ۶‬ماه نخست سال ‪ ۹۹‬با تولید ‪ ۸۴۶‬هزار‬ ‫تن اهن اس��فنجی‪ ،‬نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪۳ ،‬‬ ‫فوالد هرمزگان به عنوان س��ازمانی مطرح در صنعت فوالد کش��ور‪،‬‬ ‫همواره سعی کرده با بکارگیری رویکرد بهبود مستمر و استراتژی های‬ ‫توسعه سهم بازار‪ ،‬در راستای جلب نظر مشتریان بکوشد‬ ‫درصد افزایش تولید داشته است‪.‬‬ ‫وی درباره ارتقای کیفیت محصوالت ش��رکت به درصد‬ ‫تولید ذوب های مطابق با سفارش در سال ‪ ۱۳۹۹‬با ‪۹۹.۵۴‬‬ ‫درصد و تولید تختال های سالم با ‪ ۹۸.۶۲‬درصد و همچنین‬ ‫میانگین بسیار خوب درصد تولید تختال های غیرمنطبق با‬ ‫سفارش را ‪ ۱.۳۸‬درصد اشاره کرد‪.‬‬ ‫ارزانی روند کاهش��ی مصرف انرژی را بس��یار ارزشمند‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬در واحد احیا مس��تقیم میانگین مصرف‬ ‫ویژه انرژی الکتریکی از ‪ ۱۱۰ KWH/TON‬به ‪KWH/‬‬ ‫‪ ۱۰۷.۴ TON‬و در فوالد س��ازی میانگی��ن مص��رف گاز‬ ‫طبیع��ی از ‪ ۸.۲ TON/NM۳‬ب��ه‪۶.۱ TON/NM۳‬‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین مواد اولیه‪ ،‬چالش ما است‬ ‫وی تامین مواد اولیه ش��امل گندله و اهن اس��فنجی را‬ ‫یکی از چالش های ش��رکت های فوالدی بیان کرد و افزود‪:‬‬ ‫فوالد هرمزگان با برنامه ریزی درس��ت و عملکرد به موقع‬ ‫موجودی خود را طبق برنامه از پیش تعیین ش��ده‪ ،‬حفظ‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬با توجه به تحریم های ظالمانه کش��ور امریکا‬ ‫برنامه ریزی ه��ای الزم ب��رای تامین سفارش��ات در واحد‬ ‫خری��د و تمامی بخش ه��ای قطعات یدکی‪ ،‬م��واد اولیه و‬ ‫مواد مصرفی به موقع انجام ش��ده و در این راستا‪ ،‬شرکت‪،‬‬ ‫اقدامات الزم را به عمل اورده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد هرمزگان در بخش دیگری از س��خنان‬ ‫خود با اشاره به پروژه های در دست اقدام شرکت‪ ،‬اهم این‬ ‫پروژها را طرح توس��عه فوالد هرمزگان دانس��ت و گفت‪ :‬با‬ ‫حمایت های فوالد مبارکه مقرر شد ظرفیت فوالد هرمزگان‬ ‫زیر س��قف موجود از ‪ ۱.۵‬به ‪ ۲‬میلیون تن افزایش یابد که‬ ‫عملی��ات افزایش ظرفیت‪ ،‬از ‪ ۱.۵‬ب��ه ‪ ۲‬میلیون تن ان در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ .‬ضمن اینکه احداث یک خط نورد ورق‬ ‫عری��ض (پلی��ت میل) و همچنین اح��داث یک واحد احیا‬ ‫مستقیم به ظرفیت ‪ ۹۰۰‬هزار تن نیز در دستور کار شرکت‬ ‫قرارگرفته است‪ .‬با به بار نشستن خط نورد ورق عریض در‬ ‫ف��والد هرمزگان که ظرفیت ان ‪ ۱.۲‬میلیون تن در س��ال‬ ‫اس��ت‪ ،‬ورق های خاص و ‪ API‬تولید خواهدشد و به طبع‪،‬‬ ‫تنوع محصوالت این شرکت‪ ،‬افزایش خواهد یافت‪ .‬افزایش‬ ‫ظرفیت از ‪ ۱.۵‬به ‪ ۲‬میلیون تن زیر سقف با انجام اصالحاتی‬ ‫در واحد فوالدسازی و ریخته گری و برخی زیرساخت های‬ ‫ش��رکت عملیاتی خواهد شد‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬پروژه های‬ ‫متعددی در دست اقدام است و برخی از انها نیز در اینده‬ ‫نزدیک ش��روع به کار خواهد کرد‪ .‬احداث واحد تولید ورق‬ ‫عریض‪ ،‬زمینه دس��تیابی به ارزش افزوده قابل توجهی برای‬ ‫تمامی ذی نفعان در کش��ور ایجاد خواه��د کرد‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬تختال فوالد هرمزگان در بخش دیگری از کارخانه‬ ‫به ورق عریض تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقشی اثرگذار در تامین بازار داریم‬ ‫براساس مطالعات انجام شده از تقاضای بازار‪ ،‬احداث خط‬ ‫پلیت می��ل مبتنی بر طراحی و تولی��د محصول متمایز به‬ ‫لحاظ ابعاد و کیفیت های خاص‪ ،‬به عنوان بهترین استراتژی‬ ‫توس��عه س��بد محصول گروه فوالد مبارکه در بازار در نظر‬ ‫گرفته شده و حضور پایدار شرکت را در بازارهای داخلی و‬ ‫صادراتی س��بب خواهد شد و باعث افزایش قدرت رقابت و‬ ‫افزایش سهم بازار می شود‪.‬‬ ‫از سویی با توجه به توسعه ظرفیت صنایع کشتی سازی‪،‬‬ ‫صنای��ع نفت و گاز‪ ،‬لوله گازی‪ ،‬صنایع پتروش��یمی‪ ،‬پروژه‬ ‫عمران��ی‪ ،‬ماش��ین االت و‪ ...‬در س��ال های این��ده نیاز این‬ ‫صنای��ع ب��ه ورق های عریض در کش��ور بی��ش از پیش با‬ ‫رش��د قابل توجهی روبه رو خواهد شد و سهم شرکت فوالد‬ ‫هرمزگان در تامین نیاز بازار تعیین کننده خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی مهم تری��ن پروژه های در دس��تور کار این‬ ‫مجموعه عبارتند از‪:‬‬ ‫احداث س��یلو و تجهیزات ذخیره س��ازی اهن اسفنجی‪،‬‬ ‫افزایش ظرفیت غبارگیر کوره های فوالدس��ازی و اصالح و‬ ‫بهینه سازی غبارگیرهای موجودی‪ ،‬احداث واحد گاززدایی‬ ‫‪ ،VDOB‬توس��عه پست برق ‪ ،۲۳۰‬ایستگاه گاز شماره ‪،۲‬‬ ‫خط دوم انتقال اب‪ ،‬نصب لنس های اکسیژن در کوره های‬ ‫فوالدس��ازی‪ ،‬احداث تصفیه خانه جدید‪ ،‬احداث یک واحد‬ ‫تولید اکس��یژن‪ ،‬اصالح��ات الزم در ترانس��فورماتورهای‬ ‫موجود و رزرو شرکت و ده ها پروژه دیگر‪.‬‬ ‫ارزانی در ادامه اظهارکرد‪ :‬شرکت فوالد هرمزگان به عنوان‬ ‫سازمانی مطرح در صنعت فوالد کشور‪ ،‬همواره سعی کرده‬ ‫با بکارگیری رویکرد بهبود مستمر و استراتژی های توسعه‬ ‫سهم بازار‪ ،‬در راستای جلب نظر مشتریان بکوشد و اهداف‬ ‫خ��ود را در زمینه برنامه های تولید و فروش با دقت باالیی‬ ‫تدوین می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹موفق در مقابله با تحریم‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره به ش��رایط س��خت تحریم های‬ ‫ظالمان��ه ای ک��ه صنعت ف��والد هم از انها بی به��ره نبوده‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬بدیهی است این تحریم ها هم حوزه تامین و هم‬ ‫حوزه فروش را نشانه گرفته است‪ .‬در حوزه تامین شرکت از‬ ‫همان ابتدا با تشکیل کارگروه بومی سازی در کنار حمایت‬ ‫از ش��رکت های دانش بنیان و پارک ه��ای علم و فناوری و‬ ‫دانش��گاه ها سعی در تامین و بومی س��ازی اقالم در داخل‬ ‫کش��ور کرده و موفقیت های بس��یاری نیز حاصل ش��د‪ .‬در‬ ‫زمینه صادرات محصول اسلب به بازارهای جهانی‪ ،‬عملکرد‬ ‫صادرات ش��رکت در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امسال مطلوب ارزیابی‬ ‫می ش��ود‪ .‬فوالد هرمزگان در راس��تای بهب��ود فاکتورهای‬ ‫قیم��ت‪ ،‬کیفی��ت و پایداری در تامی��ن محصول‪ ،‬گام های‬ ‫زیادی برداش��ته اس��ت‪ .‬سعی ش��ده با اخذ گواهینامه ها و‬ ‫استانداردهای بین المللی‪ ،‬کیفیت خود را به سطح مطلوب‬ ‫جهان��ی ارتقا داده و از ای��ن طریق به عنوان یک برند‪ ،‬خود‬ ‫را در س��طح جهانی مطرح کند که در این زمینه ش��رکت‬ ‫می ت��وان به اخذ گواهینامه های ای��زو ‪ ۱۰۰۰۴‬و ‪۱۰۰۰۲‬‬ ‫درباره رضایت مش��تریان و رسیدگی به شکایت مشتریان‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫ارزانی ادامه داد‪ :‬شرکت به منظور کسب بهترین نتیجه با‬ ‫توجه به شرایط پیش رو‪ ،‬سناریوهای مختلفی را در راستای‬ ‫فروش محصوالت خود در دس��تور کار قرار داده اس��ت‪ .‬با‬ ‫ای��ن حال‪ ،‬انتظ��ار می رود با ارائه تس��هیالت‪ ،‬تمهیدات و‬ ‫مش��وق های صادراتی بیشتر ازس��وی دولت‪ ،‬حمایت های‬ ‫الزم از صادرات محصوالت فوالدی به ویژه محصول اس��لب‬ ‫ب��ه بازارهای جهانی به عمل اید‪ ،‬در زمینه تامین نیاز بازار‬ ‫داخل و پاس��خگویی مناس��ب به نوردکاران کش��ور که در‬ ‫نقش��ه استراتژی شرکت همواره به عنوان اولویت نخست و‬ ‫یک ش��اخص اساسی‪ ،‬قلمداد شده‪ ،‬شرکت عملکرد بسیار‬ ‫مطلوبی داشته‪ ،‬به طوری که فروش و عرضه محصول اسلب‬ ‫طی سال های گذشته در بازار داخل هر ساله نسبت به دوره‬ ‫قبل با رش��د قابل توجهی مواجه بوده اس��ت‪ .‬میزان فروش‬ ‫داخل در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۹‬نس��بت به مدت مشابه‬ ‫س��ال قب��ل گواه ای��ن مطلب بوده و از رش��د ‪ ۱۷‬درصدی‬ ‫برخوردار بوده است و پیش بینی می شود همین روند برای‬ ‫ماه های اینده ادامه داش��ته باش��د‪ .‬در این زمینه‪ ،‬شرکت‬ ‫فوالد هرمزگان‪ ،‬نقش��ه اس��تراتژی فروش خود را معطوف‬ ‫به تامین پایدار محصول اس��لب و پاس��خگویی حداکثری‬ ‫به نیاز نوردکاران داخلی کرده و بس��تر مناس��بی را برای‬ ‫افزایش ظرفیت تولید انها و استفاده از تکمیل ظرفیت های‬ ‫خالی نوردکاران به وجود اورده است‪ .‬در این راستا‪ ،‬شرکت‬ ‫س��عی کرده تامین نیاز صنایع نوردکار به محصول اس��لب‬ ‫کیفی خاص برای تحویل به صنایع پایین دس��تی کشور را‬ ‫مد نظ��ر قرار دهد که باعث صرفه جویی ارزی‪ ،‬خودکفایی‬ ‫و عدم وابس��تگی به محصوالت خارجی و کاهش واردات و‬ ‫لزوم رونق تولید در صنایع کش��ور خواهد ش��د‪ .‬از سویی‪،‬‬ ‫اتخاذ استراتژی فروش محصول اسلب کیفی به بازار داخل‬ ‫نیز برای ش��رکت باعث سوداوری‪ ،‬افزایش درامد و ارتقای‬ ‫فناوری خطوط ش��رکت خواهد شد که تولید کپسول های‬ ‫گاز ‪ ،CNG‬قطع��ات صنعتی ب��ا کربن باال‪ ،‬ورق های رویه‬ ‫خودرو‪ ،‬صنایع کشتی س��ازی‪ ،‬فوالد های الیاژی حاصل از‬ ‫نورد اسلب های کیفی و‪ ...‬از جمله این دستاوردهاست‪ .‬وی‬ ‫همچنین از رشد ‪ ۵۷‬درصدی درامد شرکت از محل فروش‬ ‫صادراتی و داخلی در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال ‪ ۹۹‬در مقایسه با‬ ‫مدت مشابه سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫ارزانی خبری هم برای سهامداران داشت و گفت‪EPS :‬‬ ‫ش��رکت به ازای هر س��هم در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امسال ‪۸۴۷‬‬ ‫ریال است‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرزاد ارزانی‬ ‫با شروع شیوع‬ ‫ویروس کرونا‬ ‫در چند ماهه‬ ‫گذشته ‪ ،‬میزان‬ ‫تولیدات‬ ‫شرکت فوالد‬ ‫هرمزگان با‬ ‫رعایت تمامی‬ ‫پروتکل های‬ ‫بهداشتی‬ ‫ادامه داشته‬ ‫و به هیچ وجه‪،‬‬ ‫شاهد کاهش‬ ‫تولید در شرکت‬ ‫نبوده ایم‬ ‫‹‹سخن پایانی‬ ‫ارزان��ی در پای��ان تعه��د ف��والد هرم��زگان به‬ ‫مسئولیت های اجتماعی را فرصتی برای خدمت به‬ ‫جامعه دانس��ت و گفت‪ :‬فوالد هرمزگان در خرداد‪،‬‬ ‫تیر و مرداد امسال نیز همچون سال های گذشته با‬ ‫کاهش تولید در کوره های فوال دس��ازی خود سبب‬ ‫افزایش تامین برق برای رفاه مردم ش��ریف اس��تان‬ ‫شد‪ .‬ضمن اینکه این شرکت با کمک انساندوستانه‬ ‫خ��ود به دانش��گاه علوم پزش��کی در بحث تجهیز‬ ‫بخش های کرونایی‪ ،‬جش��ن گلریزان س��تاد دیه و‬ ‫ازاد س��ازی زندانیان جرائم غیرعم��د‪ ،‬طرح تکریم‬ ‫ایت��ام‪ ،‬پویش کمک های مومنانه و کمک های دیگر‬ ‫به بخش های فرهنگی و ورزش��ی استان و‪ ...‬همواره‬ ‫تالش کرده تا به جامعه خود خدمت کند‪.‬‬ ‫ورق خودرو چهارمحال و بختیاری واحد نمونه استاندارد شد‬ ‫ش��رکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری براساس ارزیابی‬ ‫کارگروه انتخاب برگزیدگان اس��تاندارد ملی در س��طح استان‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ،‬عنوان واحد نمونه را به خود اختصاص‬ ‫داد‪.‬‬ ‫عبداهلل نظری‪ ،‬مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان‬ ‫به همراه معاون عمرانی اس��تاندار‪ ،‬فرماندار شهرستان بروجن‬ ‫و تعدادی از مس��ئوالن این استان ضمن بازدید از شرکت ورق‬ ‫خودرو‪ ،‬با اهدای لوح تقدیر به اصغر اسماعیلی‪ ،‬مدیرعامل این‬ ‫ش��رکت و قدردانی از وی‪ ،‬این شرکت را واحد نمونه استان در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬معرفی کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ورق خودرو‪ ،‬در جریان این بازدید‪،‬‬ ‫معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری‪ ،‬مراتب قدردانی‬ ‫استاندار از تالش مدیریت و کارکنان ورق خودرو را ابالغ کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬ادامه روند تولید در این ش��رکت به ویژه در ش��رایط‬ ‫سخت شیوع بیماری کرونا ستودنی است‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد در س��الی که از سوی رهبر معظم‬ ‫انقالب با نام «جهش تولید» مزین شده‪ ،‬حمایت هرچه بیشتر‬ ‫مسئوالن اس��تان از صنایع چهارمحال و بختیاری‪ ،‬پیشرفت و‬ ‫رونق مستمر را به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن گ��زارش در جریان این بازدید‪ ،‬اصغر اس��ماعیلی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ورق خودرو چهارمح��ال و بختیاری روند‬ ‫تولی��د و نقش مدیری��ت کیفیت و تعالی س��ازمانی در تحقق‬ ‫کمی و کیفی شرکت را تشریح کرد‪.‬‬ ‫اهداف ّ‬ ‫وی از س��اختار و تجهی��زات ازمایش��گاهی و بکارگی��ری‬ ‫فناوری های روز جهان‪ ،‬رعایت تمامی الزامات زیس��ت محیطی‬ ‫و ایمنی و بهداشت و ارزش های سازمانی نظیر مشتری مداری‪،‬‬ ‫خالقی��ت و ن��واوری در ش��رکت ورق خ��ودرو‪ ،‬دریاف��ت‬ ‫کم��ی و کیفی‬ ‫گواهینامه ه��ای متع��دد بین الملل��ی‪ ،‬ارتقای ّ‬ ‫محص��ول و ثبات تولید که در نتیجه کار گروهی و مس��ئوالنه‬ ‫همه بخش های تولیدی‪ ،‬پش��تیبانی و ستادی و تیم مدیریتی‬ ‫این ش��رکت به دست امده اس��ت به عنوان عوامل اصلی کسب‬ ‫این موفقیت یاد کرد‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی در بخش پایانی س��خنان خ��ود از حمایت های‬ ‫مس��ئوالن اس��تان‪ ،‬مدیریت ش��رکت فوالد مبارکه و اعضای‬ ‫هیات مدیره و همچنین از زحمات کارکنان تالش��گر ش��رکت‬ ‫ورق خودرو قدردانی کرد‪.‬‬ ‫یک��ی از موانع اساس��ی‬ ‫در زنجی��ره ف��والد‪،‬‬ ‫چال��ش قیمت گ��ذاری‬ ‫بی��ن ‪ ۲‬قس��مت زنجی��ره‬ ‫ف��والد‪ ،‬یعن��ی مع��دن و‬ ‫تولیدکنن��دگان ف��والد‬ ‫اس��ت؛ چالشی که با توجه‬ ‫بیش��تر به منافع کش��ور و نه تمرکز بر افزایش منافع‬ ‫بنگاهی‪ ،‬قابل حل است‪ .‬انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫اعتقاد دارد ریش��ه اصلی نارضایتی برخی شرکت های‬ ‫معدن��ی از قیمت های فعل��ی‪ ،‬غیرواقعی بودن قیمت‬ ‫ش��مش به دلیل اعمال سیاست های کنترلی است‪ ،‬نه‬ ‫ضرایب موجود‪ .‬با واقعی ش��دن قیمت شمش فوالدی‬ ‫در بورس کاال‪ ،‬قیمت س��ایر محصوالت زنجیره فوالد‬ ‫نیز به س��طوح واقعی خواهد رس��ید و سود متوازن در‬ ‫زنجیره فوالد دوباره برقرار خواهد شد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬شرکت های تولیدکننده سنگ اهن‪،‬‬ ‫کنس��انتره‪ ،‬گندله و اهن اس��فنجی می گویند یکی از‬ ‫راهکارهای��ی که می تواند روند صادرات س��نگ اهن و‬ ‫کنس��انتره و‪ ...‬را به طور خ��ودکار متوقف کند‪ ،‬اصالح‬ ‫قیمت گ��ذاری در داخل کش��ور اس��ت‪ ،‬زی��را در این‬ ‫صورت تولیدات داخلی از سنگ اهن تا گندله تولیدی‬ ‫در کش��ور به مصرف فوالدسازان داخلی خواهد رسید‬ ‫و به نفع کش��ور خواهد ب��ود‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ف��والد مبارکه‪ ،‬رض��ا یزدخواس��تی‪ ،‬معاون‬ ‫خری��د ف��والد مبارکه در همین زمین��ه گفت‪ :‬فرمول‬ ‫فعلی قیمت گذاری کنسانتره‪ ،‬گندله و اهن اسفنجی‬ ‫براس��اس مطالعات و محاسبات دقیق فنی و اقتصادی‬ ‫و ب��ا اس��تفاده از مدل س��رمایه گذاری با ن��رخ بازده‬ ‫کارشناسی تنظیم شده و واحدهای معدنی و فوالدی‬ ‫از س��ود منصفانه ای برخوردار می ش��وند‪ .‬حال تغییر‬ ‫مدل موجود قیمت گذاری و روی اوردن به مدل هایی‬ ‫که سبب سوداوری بیشتر واحدهای معدنی و به طبع‬ ‫فشار بیش��تر هزینه ای بر واحدهای فوالدی می شود‪،‬‬ ‫به هیچ وجه درس��ت نیس��ت و نتیجه ان فقط افزایش‬ ‫قیمت محصوالت نهایی فوالدی در بازار اس��ت و این‬ ‫افزای��ش فقط از جی��ب مصرف کنندگان نهایی یعنی‬ ‫مردم پرداخت خواهد ش��د‪ .‬وی در پاس��خ به س��والی‬ ‫مبنی بر روشی برای تامین منافع همه تولیدکنندگان‬ ‫افزود‪ :‬مدیریت س��رمایه گذاری کالن در زنجیره فوالد‬ ‫کش��ور در دهه گذشته باعث شده واحدهای معدنی به‬ ‫تولید فوالد و محصوالت فوالدی وارد شوند‪ .‬به لحاظ‬ ‫منافع بلندمدت‪ ،‬بهتر بود توس��عه سرمایه گذاری های‬ ‫ف��والدی در حیطه ش��رکت های فوالدی باقی بماند و‬ ‫منابع واحدهای معدنی معطوف به سرمایه گذاری های‬ ‫بیش��تر در بخ��ش معدن و پهنه های جدید ش��ود‪ .‬به‬ ‫لحاظ منافع کوتاه مدت‪ ،‬قابل تایید است که هم اکنون‬ ‫با افزایش قیمت متوس��ط شمش فوالد خوزستان در‬ ‫س��ال جاری که درحال حاضر مبن��ای قیمت گذاری‬ ‫مواد اولیه اس��ت‪ ،‬حتی بدون افزایش نرخ کنس��انتره‪،‬‬ ‫گندله و اهن اسفنجی نسبت به قیمت موجود شمش‬ ‫خوزستان‪ ،‬قیمت مواد اولیه حدود ‪ ۷۰‬درصد افزایش‬ ‫یافت��ه و افزایش مضاعف و مج��دد قیمت این مواد با‬ ‫افزایش نرخ های مورداشاره به هیچ وجه توجیه ندارد‪.‬‬ ‫یزدخواس��تی در ادامه گفت‪ :‬بنا بر نظر کارشناسان‪،‬‬ ‫مدل تعیین قیمت گذاری براساس مدل سرمایه گذاری‬ ‫و میزان سرمایه ثابت و سرمایه در گردش در هر واحد‬ ‫تولی��دی زنجیره فوالد‪ ،‬بهترین م��دل قیمت گذاری‬ ‫برای کنس��انتره‪ ،‬گندله و اهن اس��فنجی است‪ .‬مدل‬ ‫قیمت گذاری مواد اولیه موجود درس��ت است و نیازی‬ ‫ب��ه تغییر ن��دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬درحال حاض��ر‪ ،‬بازارهای‬ ‫تولی��دات زنجی��ره ف��والد هم در باالدس��ت و هم در‬ ‫پایین دس��ت‪ ،‬نیازمند مدیریت کالن براساس ضوابط‬ ‫کارشناس��ی و در چارچ��وب اقتصاد کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫در ش��رایطی ک��ه کس��ری کنس��انتره و گندله برای‬ ‫فوالدس��ازان در کشور وجود دارد‪ ،‬عرضه مواد اولیه به‬ ‫واسطه ها و دالالن چه توجیهی دارد؟ ایا رصد چگونگی‬ ‫فروش تولی��دات واحدهای تولیدی زنجیره فوالد کار‬ ‫س��ختی اس��ت؟ ایا امکان گزارش گیری از خریداران‬ ‫واحدهای معدنی میسر نیست؟ درحال حاضر در بازار‬ ‫محصوالت فوالدی تفاوت فاحش��ی بین قیمت عرضه‬ ‫محصوالت ازس��وی ش��رکت های فوالدی و نرخ های‬ ‫فروش در بازار ازاد وجود دارد‪ .‬این تفاوت تنها و تنها‬ ‫به س��ود تج��ار و بازرگانان و به زی��ان تولیدکنندگان‬ ‫اس��ت‪ .‬زمانی که این چنی��ن قیمت عرضه محصوالت‬ ‫فوالدی کنترل می ش��ود‪ ،‬اجازه می دهند نرخ فروش‬ ‫مواد اولیه ش��امل کنس��انتره‪ ،‬گندله و اهن اسفنجی‬ ‫افزایش یابد و این امر جای تامل دارد‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫سوالی مبنی بر راهکار برون رفت از این شرایط گفت‪:‬‬ ‫اصالح فرایندها و ارتباط مس��تقیم واحدهای تولیدی‬ ‫در پایین دس��ت و باالدس��ت و حذف واس��طه ها گام‬ ‫نخس��ت در تنظیم بازار است‪ .‬چنانچه تصمیم گیران‬ ‫ارش��د صنعت کش��ور نظ��رات کارشناس��ی و فنی و‬ ‫یکپارچه در س��رمایه گذاری های معدنی و فوالدی را‬ ‫مبن��ای تصمیمات خود قرار دهند‪ ،‬هزینه کمتری به‬ ‫صنعت کشور تحمیل می شود و نتایج بهتری به همراه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬در مقابل بخشی نگری و قوم گرایی سم‬ ‫مهلک��ی برای صنعت زنجیره فوالد و در کالن خود به‬ ‫زیان کشور است‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫کاهش صادرات‬ ‫تمام محصوالت‬ ‫فوالدی‬ ‫امار منتشر ش��ده از س��وی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در‬ ‫نیمه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته حکایت از ان دارد که‬ ‫واردات مجموع مقاطع تخت ف��والدی ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش و مقاطع‬ ‫طویل فوالدی ‪ ۲۲‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در همین حال بررس��ی امار نشان می دهد در مقایسه ‪ ۲‬بازه زمانی‬ ‫مش��ابه‪ ،‬میزان ص��ادرات تمام محص��والت در صنعت فوالد کش��ور‬ ‫کاهشی بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس امار منتش��ر ش��ده از س��وی انجمن فوالد‪ ،‬فوالد میانی‬ ‫بیش��ترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده که با رقم ‪۲۵۶۷‬‬ ‫هزار تن در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال نس��بت به ‪ ۳۱۷۳‬هزار تن صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در همین حال در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال گذشته‪ ۱۹ ،‬درصد کاهش‬ ‫ص��ادرات را تجرب��ه کرده؛ بنابرای��ن می توان گفت که ف��والد میانی‬ ‫بیش��ترین میزان ص��ادرات محصوالت فوالدی را ب��ا کمترین درصد‬ ‫کاهش صادرات نسبت به سال گذشته داشته است‪.‬‬ ‫در همین حال در نیمه نخس��ت امس��ال‪ ،‬مجم��وع مقاطع طویل‬ ‫فوالدی با کاهش ‪ ۴۵‬درصدی صادرات‪ ،‬پس از فوالد میانی کمترین‬ ‫میزان کاهش صادرات را نس��بت به ‪ ۶‬ماه نخست سال ‪ ۱۳۹۸‬داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین در نیمه نخس��ت امس��ال‪ ،‬صادرات مجموع مقاطع‬ ‫طویل فوالدی ‪ ۷۷۰‬هزارتن بوده که نس��بت به ‪ ۱۳۹۸‬هزار تن صادر‬ ‫شده در نیمه نخست سال گذشته‪ ۴۵ ،‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫افزایش نرخ مواد اولیه‬ ‫مصرف کننده نهایی را‬ ‫متضرر می کند‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1643‬‬ ‫پیاپی ‪2961‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫مدیرعامل شرکت مس خبر داد‬ ‫رشد ‪ ٧٨‬درصدی سود‬ ‫فملی نسبت به دوره‬ ‫مشابه سال گذشته‬ ‫‹ ‹«فملی» باثبات و پایدار در بازدهی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با اش��اره به حال و‬ ‫هوای منفی بازار س��رمایه طی دو ماه گذشته‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬باوجود فضای منف��ی در بازار که‬ ‫متاثر از ریس��ک نوس��انات ن��رخ ارز‪ ،‬تورم باال‪،‬‬ ‫رکود تورمی‪ ،‬نقدینگی باال و ریس��ک کرونا بر‬ ‫اقتصاد اس��ت‪ ،‬شرکت ملی مس بازدهی باالیی‬ ‫نصیب سهامدارانش کرده است‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫ی بدون ش��ک متاثر از تالش تمامی‬ ‫این بازده ‬ ‫کارکنان ش��رکت مس برای تحقق برنامه های‬ ‫تولید و فروش جلوتر از برنامه است‪ ،‬به طوری که‬ ‫در تولی�� د ان��د ‪ ۱۲‬درص��د و در تولید کاتد ‪۸‬‬ ‫درص��د جلوتر از برنامه بوده ایم‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه مبنای سنجش عملکرد شرکت ها در بازار‬ ‫سرمایه ثبات در بازدهی میان مدت و بلندمدت‪،‬‬ ‫به دور از سفته بازی و برمبنای عملکرد تولیدی‪،‬‬ ‫اقتص��ادی و توس��عه ای اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬تجربه‬ ‫تاریخی این س��هم نش��ان می دهد‪ ،‬سهام ملی‬ ‫م��س در روند بلندم��دت و میان مدت بازدهی ‬ ‫بسیار عالی نصیب سهامدارانش کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن عملکرد دلی��ل گویایی اس��ت بر اینکه‬ ‫سهام شرکت مس همواره جزو سهام های پویا‬ ‫و قدرتمند بورس بوده و مورد اقبال سهامداران‬ ‫و فع��االن ب��ازار س��رمایه واقع ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫سعدمحمدی با بیان اینکه بازار سرمایه محلی‬ ‫برای تصمیم گیری های هیجانی نیست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با ن��گاه بلندمدت و به لح��اظ بنیادی صنعت‬ ‫مس ب��ا نیم قرن تجربه از باالترین مزیت برای‬ ‫س��رمایه گذاری در بین فلزات اساس��ی و دیگر‬ ‫صنایع کشور برخوردار است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با اش��اره به برنامه‬ ‫افزایش ‪ 2‬برابری س��رمایه ش��رکت مس برای‬ ‫تامین مالی طرح های توسعه صنعت مس گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون و با همراهی دولت و مجموعه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و ایمی��درو‪ ،‬تالش‬ ‫تمامی مجموعه صنعت مس بر افزایش تولید و‬ ‫توسعه منطقی و مبتنی بر ظرفیت های معدنی‬ ‫کشور استوار شده‪ ،‬چراکه در حوزه توسعه مس‬ ‫هرگونه توس��عه ای که مطالع��ات اقتصادی ان‬ ‫بررس��ی شده باشد ‪ ۱۰۰‬درصد اقتصادی است‬ ‫و خیر و برکت برای س��هامداران و مردم ایجاد‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬وی در پای��ان تاکید کرد‪ :‬مصمم‬ ‫هستیم تا اوایل س��ال اینده معدن مس درالو‬ ‫در استان کرمان وارد چرخه تولید شود تا تنها‬ ‫از طریق ای��ن طرح ‪ ۱۵۰۰‬میلی��ارد تومان به‬ ‫گردش مالی شرکت مس اضافه شود‪.‬‬ ‫جهش تولید‪ ،‬ارمغان شرکت ملی مس برای صنایع تکمیلی‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران ظرف‬ ‫سال گذش��ته در رتبه چهارم تولید‬ ‫معدنی مس و رتبه هفتم تولید مس‬ ‫تصفیه ش��ده در اسیا قرار گرفت‪ .‬در‬ ‫سالی که ازسوی رهبر معظم انقالب‬ ‫س��ال جهش تولید نام گذاری شده‪،‬‬ ‫این شرکت برنامه های مدونی برای‬ ‫بردیا امیر تیموری‬ ‫افزایش تولید ظرف امس��ال و تا افق‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در نظر گرفته که در نیمه ابتدایی س��ال نیز بخش��ی از‬ ‫ان محقق ش��ده است‪ .‬با به نتیجه رسیدن برنامه های افزایش‬ ‫تولید در این ش��رکت‪ ،‬به طور قطع جایگاه ایران به لحاظ تولید‬ ‫این محصول ارزشمند در منطقه و دنیا ارتقا خواهد یافت‪.‬‬ ‫در ‪ ۶‬ماه ابتدایی امسال میزان فروش انواع محصوالت شرکت‬ ‫مل��ی صنای��ع مس ای��ران در بازار داخل به لحاظ وزنی رش��د‬ ‫‪ ۱۲‬درص��دی و به لح��اظ ارزش ریال��ی افزایش ‪ ۸۸‬درصدی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫این موضوع به مفهوم افزایش عرضه مواد اولیه صنایع تکمیلی‬ ‫در بازار داخل بوده که گامی مهم در افزایش تولید محصوالت‬ ‫صنایع پایین دستی و به حرکت درامدن چرخ صنعت و تولید‬ ‫در کشور است‪ ،‬همچنین افزایش درامدهای ریالی شرکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران س��یگنالی مثبت برای بازار سرمایه کشور و‬ ‫رشد ارزش سهام این شرکت به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی برای تحقق جهش تولید‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران باتوجه به انکه امسال ازسوی‬ ‫رهبر معظم انقالب‪ ،‬تحت عنوان سال جهش تولید نام گذاری‬ ‫ش��ده‪ ،‬برنامه های دقیقی برای افزایش تولید در این مجموعه‬ ‫در نظر گرفت‪.‬‬ ‫مطاب��ق ب��ا این برنامه ه��ا تولیدات این ش��رکت در تمامی‬ ‫محصوالت نس��بت به سال قبل افزایش خواهد یافت‪ .‬براساس‬ ‫برنامه های اعالمی شرکت ملی صنایع مس ایران‪ ،‬میزان تولید‬ ‫کاتد مس‪ ،‬امسال با افزایش ‪ ۲۰‬درصدی نسبت به سال ‪ ۹۸‬به‬ ‫‪ ۲۶۵‬هزار تن‪ ،‬میزان تولید اند با رش��د ‪ ۲۱‬درصدی نسبت به‬ ‫سال ‪ ۹۸‬به ‪ ۳۱۵‬هزار و ‪ ۹۹۰‬تن و میزان تولید کنسانتره مس‬ ‫ظرف با رش��د ‪ ۳‬درصدی نس��بت به سال قبل به ‪ ۱۱۳‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬تن خواهد رسید‪ .‬همچنین این شرکت برای فعالیت های‬ ‫معدنکاری خود برای امسال برنامه افزایش تولید درنظر گرفت‬ ‫و پیش بینی کرد میزان کل اس��تخراج این مجموعه با افزایش‬ ‫یک درصدی نس��بت به س��ال ‪ ۹۸‬به ‪ ۱۵۸‬هزار و ‪ ۸۸۰‬تن و‬ ‫میزان برداشت سنک سولفوری نیز با رشد ‪ ۲‬درصدی نسبت‬ ‫به سال قبل به ‪ ۵۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن برسد‪ .‬افزایش میزان فروش‬ ‫محصوالت در س��ال جاری نس��بت به دوره قبل برنامه دیگر‬ ‫شرکت ملی مس برای بهبود عملکرد بود‪.‬‬ ‫از انجای��ی ک��ه تامین مواد اولیه صنایع پایین دس��تی و به‬ ‫حرکت درامدن چرخ تولید در کش��ور و افزایش اش��تغالزایی‬ ‫و ارزش افرینی‪ ،‬همواره اولویت اصلی این شرکت بوده‪ ،‬بخش‬ ‫قابل توجهی از برنامه افزایش فروش ش��رکت مربوط به رش��د‬ ‫فروش داخلی مربوط می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بهبود ارزش بازار فملی با افزایش درامد‬ ‫مطابق با برنامه اعالمی ازس��وی ش��رکت ملی صنایع مس‬ ‫ایران‪ ،‬میزان درامدزایی این مجموعه در س��ال جاری نس��بت‬ ‫به دوره مش��ابه قبل افزایش ‪ ۶۳‬درصدی خواهد داش��ت‪ .‬این‬ ‫موضوع به طور مستقیم تاثیر مطلوبی در بازار سرمایه و افزایش‬ ‫ارزش بازار این ش��رکت خواهد گذاشت و به رشد ارزش سهام‬ ‫سهامداران مجموعه منجر می شود‪ .‬در شرایطی که تحریم های‬ ‫ظالمانه بین المللی به بیش��ترین میزان خود رس��یده‪ ،‬تحقق‬ ‫چنی��ن موضوع��ی موفقیتی بزرگ برای ای��ن مجموعه و بازار‬ ‫سرمایه کشور است‪ .‬افزایش میزان درامدهای حاصل از فروش‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس ایران متاثر از ‪ ۲‬عامل مهم اس��ت‪.‬‬ ‫در وهل��ه اول افزایش تولید محص��والت این مجموعه‪ ،‬به ویژه‬ ‫افزای��ش تولی��د کاتد که کاالیی با ارزش افزوده باالتر نس��بت‬ ‫به کنس��انتره مس محسوب می ش��ود‪ ،‬تاثیری بسزا در بهبود‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مس گفت‪ :‬درامد عملیاتی‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران از ابتدای امسال‬ ‫تا پایان ش��هریور به ‪ ۱۶‬ه��زار و ‪ ۱۹۲‬میلیارد‬ ‫تومان رسید که از این میزان ‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان ان س��ود خالص محس��وب می شود‪ .‬به‬ ‫گ��زارش مس پرس‪ ،‬اردش��یر س��عدمحمدی با‬ ‫اع�لام این خبر و با بیان اینکه درامد عملیاتی‬ ‫شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش‬ ‫‪ ۶۲‬درصدی داش��ته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شرکت مس‬ ‫در ‪۶‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ١٠٠٨ ،۹۹‬ریال برای‬ ‫هر س��هم س��ود محقق کرده که با رشد حدود‬ ‫‪ ٧٨‬درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته‬ ‫همراه بوده اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت مس با‬ ‫بیان اینکه سود دوره مش��ابه قبلی ‪ ۵۶٨‬ریال‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت مس در نیم س��ال نخست‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬فروش ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۲۷‬میلیارد‬ ‫تومانی و س��ود خال��ص ‪ ۵۷۵۹‬میلیارد تومانی‬ ‫را به دس��ت اورده ب��ود‪ .‬س��عدمحمدی با بیان‬ ‫اینکه نماد ش��رکت ملی مس در بازار س��رمایه‬ ‫در نیم سال نخست امس��ال بازدهی چشمگیر‬ ‫‪ ۳۳۹‬درصدی نصیب سهامدارانش کرده‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬در حال حاضر این ش��رکت در میان ‪۵۰‬‬ ‫ش��رکت فعال بورس رتبه سوم را دارد‪ .‬به گفته‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس میزان س��وددهی این‬ ‫ش��رکت در ‪ 6‬ماه ابتدایی امس��ال از کل سود‬ ‫یک س��ال شرکت در سال ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬نیز بیشتر‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬همچنین ارزش‬ ‫بازار ش��رکت مس در پایان ش��هریور امس��ال‬ ‫در نتیج��ه افزایش تولید و درامد با رش��د ‪۷.۵‬‬ ‫برابری نس��بت به زمان مشابه در سال قبل به‬ ‫‪ ۳۴۲۶‬هزار میلیارد ریال رسید که نشان دهنده‬ ‫توجه ویژه س��هامداران به عملکرد مطلوب این‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫با افزایش ‪ ۱۲‬درصدی فروش شرکت ملی مس در بازار داخل محقق شد‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس در نیمه ابتدایی امس��ال‪ ،‬توانس��ت ‪ ۵۹۹‬هزار تن‬ ‫کنس��انتره مس تولید کند که این رقم نس��بت به تولید این محصول در نیمه‬ ‫ابتدایی س��ال ‪ ۹۸‬افزایش ‪ ۲۵‬درصدی داش��ته است‪ .‬این موضوع گامی مهم‬ ‫در جهت تحقق جهش تولید در سال جاری به شمار می رود‬ ‫درامدهای ش��رکت داش��ت‪ .‬در کنار این موضوع نرخ کاتد در‬ ‫سال جاری در اثر افزایش نرخ جهانی این محصول و باال رفتن‬ ‫نرخ تس��عیر ارز در کش��ور رش��د پیدا کرد که این موضوع نیز‬ ‫تاثیری مطلوب در درامدهای شرکت داشت‪ .‬باتوجه به برنامه‬ ‫اعالمی ازسوی ش��رکت ملی صنایع مس ایران‪ ،‬میزان درامد‬ ‫داخلی این مجموعه در س��ال جاری با افزایش��ی ‪ ۸۸‬درصدی‬ ‫نسبت به دوره مشابه قبل به ‪ ۱۷۳‬هزار میلیارد ریال و میزان‬ ‫ف��روش خارجی ان نیز با رش��دی ‪ ۴۲‬درص��دی به ‪ ۱۴۹‬هزار‬ ‫میلیارد ریال خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۲۵‬درصدی تولید کنسانتره مس‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس در نیمه ابتدایی امس��ال‪ ،‬توانست‬ ‫‪ ۵۹۹‬هزار تن کنس��انتره مس تولید کند که این رقم نس��بت‬ ‫ب��ه تولید این محصول در نیمه ابتدایی س��ال ‪ ۹۸‬افزایش ‪۲۵‬‬ ‫درصدی داشته است‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع گامی مهم در جه��ت تحقق جهش تولید در‬ ‫س��ال جاری به ش��مار می رود‪ .‬همچنین این ش��رکت در نیمه‬ ‫ابتدایی امس��ال موفق به تولید ‪ ۷۰‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تن کاتد مس‪،‬‬ ‫‪ ۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن کنسانتره مولیبدن‪ ۴۰۱ ،‬تن کنسانتره طال‬ ‫و نقره و‪ ...‬شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۱۲‬درصدی محصوالت فملی در بازار‬ ‫داخلی‬ ‫براس��اس امار منتشرشده ازسوی شرکت ملی صنایع مس‬ ‫ای��ران میزان کل فروش این ش��رکت در بازار داخلی در نیمه‬ ‫ابتدایی امس��ال نس��بت به برنامه ابتدایی در نظر گرفته شده‬ ‫افزایش ‪ ۱۲‬درصدی به لحاظ وزنی داشته و به رقم ‪ ۲۸۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۸۵‬تن رسیده است‪.‬‬ ‫کات��د مس در صدر جدول افزای��ش میزان فروش در نیمه‬ ‫ابتدایی امس��ال ق��رار دارد؛ به گونه ای که می��زان فروش این‬ ‫محص��ول با افزایش ‪ ۱۴‬درصدی نس��بت به برنامه اولیه اعالم‬ ‫شده به ‪ ۸۴‬هزار و ‪ ۴۲۵‬تن رسیده است‪.‬‬ ‫سولفور مولیبدن تنها افزایش یک درصدی در میزان فروش‬ ‫نس��بت ب��ه برنامه اعالمی را تجربه ک��رده و میزان فروش این‬ ‫محصول در نیمه ابتدایی امس��ال به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۰۱‬تن رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬میزان فروش لجن اندی نیز در نیمه ابتدایی امس��ال با‬ ‫افزایش ‪ ۳‬درصدی نس��بت به برنامه به ‪ ۳۳۹‬تن رسیده است‪.‬‬ ‫در مجموع فروش س��ایر محصوالت ش��رکت ملی صنایع مس‬ ‫ایران نیز نسبت به برنامه ابتدایی‪ ،‬افزایش ‪ ۱۲‬درصدی داشته‬ ‫و به رقم ‪ ۱۹۳‬هزار و ‪ ۳۲۰‬تن رسیده است‪.‬شرکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران عالوه بر فروش داخلی ظرف ‪ ۶‬ماه ابتدایی امسال‪،‬‬ ‫در بازارهای صادراتی نیز حضور داش��ت و توانس��ت ‪ ۶۹‬هزار و‬ ‫‪ ۸۸۵‬تن انواع محصول را به مقاصد مختلف صادر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه ای متوازن در دست اجرا‬ ‫فعالیت های اکتش��افی ضامن توسعه پایدار در بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی است‪.‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران باتوجه به طرح های توسعه ای‬ ‫خود از این اصل مهم غافل نشده و به زودی معادن جدید مس‬ ‫را در مناطق مختلف استان کرمان بازگشایی خواهد کرد‪ .‬این‬ ‫موض��وع عالوه بر تضمین منافع این ش��رکت در میان مدت و‬ ‫بلندمدت رونق اقتصادی در این مناطق را نیز به دنبال خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬از جمله پروژه های ش��رکت مل��ی صنایع مس ایران‪،‬‬ ‫تجهیز معدن و احداث کارخانه تغلیط دره زار در استان کرمان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ظرفیت براورد ش��ده برای این معدن ‪ ۱۱‬میلیون تن خاک‬ ‫سولفوری با عیار ‪ ۰.۳۸‬درصد و تولید ‪ ۱۵۰‬هزار تن کنسانتره‬ ‫مس با متوس��ط عیار ‪ ۲۵‬درصد مس در س��ال است‪ .‬این طرح‬ ‫تا پایان ش��هریور امسال پیش��رفت ‪ ۴۶‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫تجهی��ز معدن و احداث کارخان��ه تغلیظ درالو کرمان از دیگر‬ ‫پروژه های در دس��ت اجرای ش��رکت ملی مس اس��ت که این‬ ‫پروژه تا پایان ش��هریور امس��ال ‪ ۶۹‬درصد پیش��رفت فیزیکی‬ ‫داشته است‪ .‬ظرفیت این معدن ‪ ۷‬میلیون تن خاک سولفوری‬ ‫با عیار ‪ ۰.۳۹‬درصد براورد شده که مطابق برنامه ساالنه ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تن کنس��انتره مس با متوس��ط عیار ‪ ۲۵‬درصد در سال از‬ ‫ان تولید می ش��ود‪ .‬تجهیز و بهره برداری از معدن چاه فیروزه‬ ‫ب��ه ظرفیت ‪ ۷‬میلی��ون تن با عیار ‪ ۰.۴۱‬درص��د و تولید هزار‬ ‫تن کنس��انتره مس با متوس��ط عیار ‪ ۲۵‬درصد در سال پروژه‬ ‫معدنی دیگر این شرکت است که تا نیمه ابتدایی امسال رشد‬ ‫‪ ۲۳‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫احداث کارخانه اس��ید س��ولفوریک خاتون اباد دیگر پروژه‬ ‫مهم ش��رکت ملی صنایع مس اس��ت که جنبه محیط زیستی‬ ‫نیز دارد‪ .‬این پروژه به اتمام رس��یده و در پایان شهریور امسال‬ ‫در فاز تولید ازمایشی قرار گرفته است‪ .‬ظرفیت این واحد تولید‬ ‫س��االنه ‪ ۶۰۰‬هزار تن اسید س��ولفوریک است‪ .‬عالوه بر موارد‬ ‫یادش��ده شرکت ملی مس‪ ،‬احداث کارخانه فلوتاسیون سرباره‬ ‫سرچشمه با ظرفیت تولید ساالنه ‪ ۶۸‬هزار تن کنسانتره مس‬ ‫با عیار ‪ ۲۶‬درصد را دنبال می کند‪.‬‬ ‫این پروژه تا نیمه ابتدایی امس��ال پیش��رفت ‪ ۴۱‬درصدی‬ ‫داشته است‪ .‬تجهیز معدن دره زرشک و احداث کارخانه تغلیظ‬ ‫به ظرفیت خاک سولفوری و تولید ‪ ۷۲‬هزار تن کنسانتره مس‬ ‫با متوس��ط عیار ‪ ۲۵‬درصد در س��ال‪ ،‬پروژه بعدی این شرکت‬ ‫اس��ت که ‪ ۲۲‬درصد پیش��رفت فیزیکی دارد‪ .‬استحصال مس‬ ‫کاتدی س��ونگون با ظرفیت تولید س��االنه ‪ ۱۰۰‬هزار تن کاتد‬ ‫م��س نیز در مرحله برگزاری مناقصه ب��رای انتخاب پیمانکار‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن احداث کارخان��ه هیپ لیچینگ با ظرفیت تولید‬ ‫‪ ۳‬هزار تن محصول در س��ال تا نیمه س��ال ‪ ۹۹‬پیش��رفت ‪۳۰‬‬ ‫درصدی داشته است‪.‬‬ ‫انتقال اب خلیج فارس از دیگر طرح های در دس��ت اجرای‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران است که شرکت ملی مس سهم‬ ‫‪ ۳۳.۳۳‬درصدی از این پروژه داش��ته اس��ت‪ .‬این پروژه عظیم‬ ‫نیز تا پایان ش��هریور س��ال ‪ ۹۹‬پیشرفت فیزیکی ‪ ۸۸‬درصدی‬ ‫داشته است‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1643‬‬ ‫پیاپی ‪2961‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫تفاهمنامه همکاری بانک دی با بیمارستان کسری‬ ‫و پزشکان این بیمارس��تان گفت‪ :‬بیمارستان‬ ‫برای خرید تجهیزات به روز پزش��کی نیازمند‬ ‫حمایت بانک دی است که امیدواریم با انعقاد‬ ‫تفاهمنامه زمینه این امر تس��ریع شود و بانک‬ ‫دی بتوان��د با ارائه خدمات مال��ی و بانکی به‬ ‫مجموعه پزشکان‪ ،‬پرستاران‪ ،‬کادر درمانی ما را‬ ‫در تحقق بیش از پیش اهداف این بیمارستان‬ ‫یاری کند‪ .‬در این مراس��م‪ ،‬سیدفرزاد اکابری‪،‬‬ ‫مدیرعامل بیمارس��تان کس��ری نیز ب��ا ابراز‬ ‫خرسندی از توس��عه همکاری های دوجانبه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امی��دوارم انعق��اد تفاهمنامه ش��رایط‬ ‫گس��ترش فعالیت دو مجموع��ه را فراهم کند‬ ‫و نیازهای این بیمارستان با حمایت بانک دی‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫‪ ۴‬شرکت جدید بیمه در راه است‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی از تاس��یس ‪ ۴‬ش��رکت‬ ‫بیمه ای جدید خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬غالمرضا‬ ‫س��لیمانی با تاکید بر نقش بی بدیل بیمه در حوزه‬ ‫اجتماع��ی و اقتص��ادی جامعه از بیم��ه به عنوان‬ ‫حفظ کرامت انس��انی یاد کرد و گف��ت‪ :‬بیمه در‬ ‫قال��ب پرداخت های خ��رد و ب��دون کمک دولت‬ ‫(یارانه) در ازای درصد اندکی از سرمایه افراد‪ ،‬کل‬ ‫دارایی هایشان را بیمه و هنگام حوادث‪ ،‬خسارت را بی منت‬ ‫پرداخت می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬ماهیت بیمه‪ ،‬مدیریت ریس��ک‬ ‫است و هرجا ریسک وجود دارد‪ ،‬بیمه باید ایفای نقش کند‪.‬‬ ‫س��لیمانی همچنین گف��ت‪ :‬عالقه بخش ه��ای حقیقی و‬ ‫حقوقی برای ایجاد ش��رکت های بیمه زیاد شده است و این‬ ‫تع��داد کاربران س��امانه «ب��ام» بانک ملی ای��ران از مرز ‪۵‬‬ ‫میلیون نفر گذش��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪،‬‬ ‫با افزایش امکانات این س��امانه و نیز ساده سازی فرایندها‪ ،‬هر‬ ‫روز بر تعداد کاربران «بام» افزوده می ش��ود‪ .‬این سامانه که در‬ ‫قالب های انفرادی‪ ،‬ش��رکتی و سازمانی در دسترس مخاطبان‬ ‫اس��ت‪ ،‬عالوه بر امکانات��ی چون عملیات ه��ای بانکی روزمره‪،‬‬ ‫کارت به کارت‪ ،‬مدیریت قبوض‪ ،‬نیکوکاری و‪ ،...‬امکان مدیریت‬ ‫دارایی ها را نیز برای کاربران فراهم کرده اس��ت‪« .‬بام» از س��وپرمحصوالت بانک ملی‬ ‫ایران و منطبق بر اس��تانداردهای جهانی اس��ت که تاکنون در بسیاری از ارزیابی های‬ ‫حرفه ای رتبه های نخست را کسب کرده است‪ .‬این سامانه با بیش از ‪ ۲‬میلیون نصب‬ ‫فعال‪ ،‬اکنون به عنوان یکی از پرنصب ترین اپلیکیش��ن های بانکی موجود در کافه بازار‬ ‫از س��وی کاربران شناخته ش��ده و امتیاز ‪ ۴.۷‬از کاربران دریافت کرده است‪ .‬بام در دو‬ ‫نس��خه وب و تلفن همراه قابل دسترسی است و با سطح امنیتی باال‪ ،‬کیفیت مطلوبی‬ ‫از خدمات را به مشتریان بانک ملی ایران ارائه می دهد‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی مدیرعامل سرمایه گذاری امید شد‬ ‫تعدد ش��رکت های بیمه باع��ث رقابت در صنعت‬ ‫بیمه می ش��ود تا خدمات بیمه ای با مناسب ترین‬ ‫ن��رخ و بهترین کیفیت در دس��ترس بیمه گذاران‬ ‫قرار گیرد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬پرداخت خسارت‬ ‫یک��ی از مولفه های مهم در انتخاب ش��رکت بیمه‬ ‫از س��وی بیمه گذاران اس��ت که افزایش رقابت در‬ ‫صنعت بیمه به باال رفتن کیفیت این بخش کمک‬ ‫می کن��د‪ .‬رئی��س کل بیمه مرکزی با اش��اره به قدمت ‪۸۰‬‬ ‫ساله بیمه در کشور افزود‪ :‬شرکت های بیمه ای با گرایش به‬ ‫سمت جوان گرایی و استفاده از کارشناسان و مدیران جوان‬ ‫و با دانش فنی باال توانسته اند همگام با شرکت های قدیمی‬ ‫فعالیت کنند و جهش خوبی داشته باشند‪.‬‬ ‫حض��ور در کن��ار مدی��ران تالش��گر‬ ‫عرص��ه تولید و تج��ارت فرصت مغتنمی‬ ‫برای خدمت به کش��ور اس��ت‪ .‬حس��ین‬ ‫مدرس خیابانی‪ ،‬مدیرعامل جدید شرکت‬ ‫س��رمایه گذاری امید با تش��کر از حسن‬ ‫اعتماد وزیر اقتصاد‪ ،‬مدیرعامل بانک سپه‬ ‫و اعضای هیات مدیره اظهارکرد‪ :‬بیش از‬ ‫نیمی از سوابق کاری ام در وزارت صنعت و مجموعه‬ ‫بازرگانی قدیم س��پری شده است و بخشی دیگری‬ ‫را نیز در بنگاه ه��ای اقتصادی مربوط به حوزه های‬ ‫صنعتی و معدنی انجام وظیفه کردم و امیدوارم این‬ ‫تجارب در مجموعه جدید کارایی داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک رفاه کارگران مدیربرتر سال شد‬ ‫در پنجمین اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال‪ ،‬اسماعیل‬ ‫هلل گانی‪ ،‬مدیرعامل بانک رفاه کارگران به عنوان یکی از مدیران‬ ‫برتر سال کشور انتخاب شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک رفاه‬ ‫کارگران‪ ،‬در این اجالس سراسری که با حضور فرشید فرخ نژاد‪،‬‬ ‫رئیس هیات مدیره این بانک‪ ،‬وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی‪ ،‬رئیس سازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬معاونان‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی و برخی مدیران مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیران عامل‬ ‫برخی بانک ها و شرکت های خصوصی برگزار شد‪ ،‬سخنرانان‪ ،‬موضوعاتی‬ ‫همچون نقش مدیران در اقتصاد کشور‪ ،‬راهبری و مدیریت سازمان های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬شایسته س��االری و جانش��ین پروری در سازمان ها و نهادهای‬ ‫بان��ک ای��ران زمی��ن‪ ،‬در راس��تای پیاده س��ازی‬ ‫زیرس��اخت های اجرای بانکداری دیجیتال و همچنین‬ ‫توس��عه سیس��تم های الکترونیک‪ ،‬مرک��ز داده خود را‬ ‫افتتاح کرد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک ایران زمین‪،‬‬ ‫مرک��ز داده بانک ایران زمی��ن در روز جمعه ‪ ۲۵‬مهر با‬ ‫حضور جمعی از مدیران ارشد مجموعه افتتاح شد‪.‬‬ ‫عبدالمجید پورس��عید‪ ،‬مدیرعام��ل بانک ایران زمین‬ ‫در همی��ن زمینه با اش��اره ب��ه تالش های انجام ش��ده‬ ‫در ‪ ۴‬س��ال گذش��ته برای پیاده س��ازی زیرساخت های‬ ‫اجرای بانکداری دیجیت��ال‪ ،‬گفت‪ :‬راه اندازی مرکز داده‬ ‫پنجمین اجالس سراس��ری نش��ان عالی مدیر سال با تقدیر و‬ ‫اعطای نش��ان به مدیران برتر کش��ور در بخش های مختلف که‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬عملکرد درخشانی داشتند به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک تجارت‪ ،‬درای��ن اجالس که با‬ ‫حض��ور دانش جعفری عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظام‪،‬‬ ‫مونس��ان وزی��ر میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی و‬ ‫کالنتری رئیس س��ازمان حفاظت از محیط زیست برگزار شد از‬ ‫عملکرد درخشان رضا دولت ابادی‪ ،‬مدیرعامل این بانک با اعطای نشان عالی زرین مدیر‬ ‫سال تجلیل به عمل امد‪.‬‬ ‫ارتقای درامدهای عملیاتی و خروج از زیان مهم ترین دس��تاورد های بانک تجارت در‬ ‫سال گذشته بوده است‪.‬‬ ‫افتتاح مرکز داده بانک ایران زمین‬ ‫رونمایی خواهیم کرد‪ .‬همچنین در این زمینه‬ ‫فرهاد اینالوئی‪ ،‬معاون فناوری اطالعات بانک‬ ‫ایران زمین‪ ،‬گف��ت‪ :‬یک کار گروهی بی نقص‬ ‫و عالی داش��تیم که با همکاری شعب‪ ،‬ستاد‪،‬‬ ‫مرکز تماس و ش��رکت های گروه انجام ش��د‬ ‫و باعث ش��د تجربه ای عالی ب��رای همکاران‬ ‫ثبت ش��ود‪ .‬اینالوئی افزود‪ :‬برنامه ریزی برای‬ ‫مهاجرت مرکز داده بانک ایران زمین از ‪ ۳‬ماه قبل اغاز‬ ‫و از ابتدای هفته پیش��ین وارد مرحله تست سرد شد و‬ ‫در روزهای جمعه و ش��نبه گذشته نیز محیط عملیاتی‬ ‫توسعه ظرفیت «بازارگاه محصوالت و نهاده های کشاورزی»‬ ‫مورد ازمون قرار گرفت و نتیجه ان‪ ،‬این است که امروز‬ ‫بانک دارای مرکز داده ای با استانداردهای جهانی است‪.‬‬ ‫اینالوئی با اش��اره ب��ه اینکه راه ان��دازی و افتتاح این‬ ‫مرک��ز پی��ش زمینه اغاز بانک��داری دیجیت��ال خواهد‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬این تجربه خوش��ایند که اغازی برای شروع‬ ‫فعالیتی بزرگ تر اس��ت ما را بر ان م��ی دارد که اعالم‬ ‫کنیم به زودی با اس��تعانت از حضرت حق و یاری شما‬ ‫همکاران کوش��ا از «پایلوت نخس��تین بانک دیجیتال»‬ ‫کشور رونمایی خواهیم کرد و دستاوردی بزرگ را برای‬ ‫کشور به بار خواهیم اورد‪.‬‬ ‫رشد سود خالص هر سهم تجارت نو‬ ‫حد اکثری از زیرساخت های به وجود امده شد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬بازارگاه محصوالت و نهاده های‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬سامانه عرضه بهینه‪ ،‬اس��تاندارد و مستقیم‬ ‫نهاده های کش��اورزی در محیطی مدیریت ش��ده برای‬ ‫دسترس��ی اس��ان خری��داران و بهره ب��رداران نهای��ی‬ ‫ب��ه محصوالت کش��اورزی ب��ا نرخ مص��وب و مدیریت‬ ‫شده اس��ت و بر اس��اس هماهنگی های به عمل امده با‬ ‫وزارت جهادکش��اورزی‪ ،‬در قالب این س��امانه مبادالت نهاده های‬ ‫کش��اورزی(ذرت‪ ،‬جو‪ ،‬کنجاله) بین وارد کنن��دگان با خریداران و‬ ‫بهره برداران نهایی‪ ،‬با سهولت بیشتری انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫نیمه نخس��ت امس��ال ب��ا وجود‬ ‫ش��رایط س��خت اقتصادی ناشی از‬ ‫شیوع ویروس کرونا و دیگر عوامل‪،‬‬ ‫ش��رکت بیمه تجارت ن��و درهریک‬ ‫از ‪ ۳‬ش��اخص مه��م مالی‪ ،‬رش��دی‬ ‫بی��ش از ه��زار درص��د را ب��ه ثبت‬ ‫رس��اند و رکورددارش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی‪ ،‬نخس��تین ش��اخص مهم‪ ،‬سود‬ ‫خالص هرس��هم بوده که ‪ ۶‬ماه نخست امسال‬ ‫با ثبت رش��د ه��زار و ‪ ۱۳۷‬درص��دی به عدد‬ ‫وصول مطالبات بیمه ملت‬ ‫س��ال اش��اره کرد و ادامه داد‪ :‬با توجه به این مهم‪ ،‬بیش از ‪ ۱.۵‬میلیون‬ ‫دالر از بدهی های ارزی و ‪ ۳۵‬میلیارد تومان نیز از بدهی های ریالی به‬ ‫بیمه گران اتکایی تسویه شد‪ .‬وی با تاکید بر تاثیر و اهمیت وصول به‬ ‫موقع مطالبات در کنار عملیات بیمه گری مبتنی بر مدیریت ریسک‪،‬‬ ‫بر توانگری مالی بیان کرد‪ :‬شرکت بیمه ملت توانست نسبت توانگری‬ ‫مالی خود را با اخرین معیارهای تعیین ش��ده از س��وی بیمه مرکزی‬ ‫ب��ه عدد ‪ ۲۷۹‬افزایش دهد (‪ ۸۵‬درصد افزایش) و برای نهمین س��ال‬ ‫‪ ۱۶۲۱‬ریال رسید‪ .‬دومین شاخص‬ ‫مه��م‪ ،‬س��ود خالص ش��رکت بیمه‬ ‫تجارت نو در نیمه نخس��ت امس��ال‬ ‫بوده که با عبور از مرز ‪ ۲۵۴‬میلیارد‬ ‫توم��ان‪ ،‬رش��د ‪ ۱۱۳۵‬درص��د را به‬ ‫ثبت رس��انده است‪ .‬اخرین شاخص‬ ‫مهم مالی این شرکت بیمه ای‪ ،‬سود‬ ‫عملیاتی بوده که از عدد ‪ ۲۰‬میلیارد تومان با‬ ‫جهش قابل توجه ‪ ۱۱۰۰‬درصدی به رقم ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫متوال��ی در س��طح یک توانگری مالی ش��رکت های بیم��ه باقی بماند‬ ‫و در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود‪ ،‬اهمیت ایجاد ش��فافیت مالی‬ ‫در حس��اب های بانک��ی را به ویژه در مانده های ارزی و منش��ا انها در‬ ‫حس��اب ها برش��مرد‪ .‬سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع بیمه‬ ‫ملت‪ ،‬در پایان اظهارکرد‪ :‬می کوش��یم در نیمه دوم س��ال ‪ ۹۹‬با ارائه‬ ‫عملکردی بهتر‪ ،‬اتفاقات بسیار خوبی را برای تمامی ذی نفعان و به ویژه‬ ‫سهامداران رقم بزنیم‪.‬‬ ‫پیش بینی ‪ IMF‬از قیمت نفت ‪۲۰۲۱‬‬ ‫صن��دوق بین الملل��ی پ��ول(‪ )IMF‬پیش بینی ک��رد قیمت‬ ‫نفت در س��ال میالدی اینده رش��د چندانی پی��دا نکرده و در‬ ‫محدوده ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬دالر در هر بش��که خواهد ماند و فشار روی‬ ‫صادرکنندگان نفت خاورمیان��ه را مضاعف می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬صندوق بین المللی پول در بروزرسانی گزارش «دورنمای‬ ‫اقتصاد منطقه خاورمیانه و اس��یای مرکزی» اعالم کرد تولید‬ ‫ناخالص داخل��ی این منطقه امس��ال ‪ ۴.۱‬درصد افت می کند‪.‬‬ ‫پیش بین��ی اخیر ‪ ۱.۳‬درصد در مقایس��ه ب��ا پیش بینی اوریل‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬ای��ن وام دهنده مورد بازبینی نزولی قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫انتظار م��ی رود اقتصادهای صادرکنندگان نفت در خاورمیانه و‬ ‫شمال افریقا اسیب بیشتری دیده و ‪ ۶.۶‬درصد در سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫کوچک شوند‪.‬‬ ‫‪ ۶‬کش��ور عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین‪،‬‬ ‫کویت‪ ،‬عمان‪ ،‬قطر‪ ،‬عربستان سعودی و امارات متحده عربی با‬ ‫افت ‪ ۶‬درصدی اقتصادهایشان در سال ‪ ۲۰۲۰‬روبه رو می شوند‬ ‫و سپس رش��د ‪ ۲.۳‬درصدی در س��ال ‪ ۲۰۲۱‬خواهند داشت‪.‬‬ ‫اقتصاد عربستان سعودی در ‪ ۳‬ماهه دوم ‪ ۷‬درصد کوچک شد‬ ‫و تحت تاثیر س��قوط قیمت نفت و شیوع کرونا‪ ،‬نرخ بیکاری در‬ ‫این کشور به رکورد باالیی صعود کرد‪.‬‬ ‫طبق گزارش صن��دوق بین المللی پول‪ ،‬چش��م انداز ضعیف‬ ‫احی��ای اقتصاد جهان��ی و قیمت ه��ای پایین نف��ت فاینانس‬ ‫صادرکنن��دگان نف��ت خاورمیانه را همچنان تحت فش��ار قرار‬ ‫می ده��د و ریس��ک های نزولی غالب ب��وده و دورنم��ا را تیره‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫ای��ن وام دهنده جهانی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در کوتاه مدت تا‬ ‫میان م��دت‪ ،‬مازاد عرضه و ذخایر ب��زرگ همچنان مایه نگرانی‬ ‫مانده ان��د و تقاضا برای نفت با وجود بهب��ود ترافیک جاده ای‪،‬‬ ‫به دلی��ل حجم ان��دک ترافیک هوایی پایی��ن می ماند‪ .‬منحنی‬ ‫معامالت نفت نش��ان می ده��د قیمت ها از ‪ ۴۱‬دالر در س��ال‬ ‫‪ ،۲۰۲۰‬به س��وی ‪ ۴۸‬دالر در هر بش��که در میان مدت افزایش‬ ‫پی��دا می کنند و حدود ‪ ۲۵‬درصد پایین میانگین قیمت س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬می مانند‪.‬‬ ‫دورنمای تقاضا برای نفت در بحبوحه موج جدید شیوع کرونا‬ ‫که همه مناطق جهان را فراگرفته و ابهامات نس��بت به بس��ته‬ ‫محرک مالی امریکا و انتخابات ریاس��ت جمهوری این کش��ور‬ ‫ضعیف مانده است‪.‬‬ ‫علی صالح ابادی‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه صادرات‬ ‫باردیگ��ر ‪ ۲۹‬مه��ر روز مل��ی ص��ادرات را‬ ‫پشت سر گذاشتیم‪ .‬در سالی که با نام جهش‬ ‫تولید‪ ،‬مسئولیت سنگینی بر دوش کنشگران‬ ‫عرصه تجارت خارجی کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫در ش��رایط تش��دید فش��ارهای یک جانبه‬ ‫امری��کا بر ایران اس�لامی و ب��ا وجود کاهش‬ ‫ص��ادرات نف��ت در ی��ک س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫ش��اهراه های حیاتی اقتصاد ای��ران همچون‬ ‫گذش��ته ب��ه مب��ادالت بازرگان��ی و رف��ع‬ ‫نیازهای تجاری در ح��وزه صادرات غیرنفتی‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫بانک توس��عه صادرات ایران به عنوان تنها‬ ‫موسس��ه مالی دولتی در هی��ات اگزیم بانک‬ ‫کش��ور با ه��دف حمایت دول��ت از صادرات‬ ‫تاس��یس ش��ده و عالوه بر اس��تفاده از منابع‬ ‫خود که نیازمند افزایش از سوی دولت است‪،‬‬ ‫اقدام به انعقاد قراردادهایی با صندوق توسعه‬ ‫مل��ی ک��رده و ب��ه تامین مالی ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان و اعطای تس��هیالت س��رمایه در‬ ‫گردش ب��ه بنگاه های صادرات محور مبادرت‬ ‫می ورزد‪.‬‬ ‫تالش در مس��یر ارتقای بانکداری شرکتی‪،‬‬ ‫رصد تحوالت بین المللی و ابداع راهکارهایی‬ ‫ب��رای برون رف��ت از تحریم ه��ا‪ ،‬تامین مالی‬ ‫پروژه های ملی و سرمایه گذاری در طرح های‬ ‫خارج از کش��ور و مش��اوره به صادرکنندگان‬ ‫به منظور رف��ع تعهد صادراتی از جمله برخی‬ ‫فعالیت های این مجموعه به منظور حمایت از‬ ‫صادرات است‪.‬‬ ‫اولویت ه��ای راهبردی ما در بانک توس��عه‬ ‫صادرات ارائه تس��هیالت با نرخ های ترجیحی‬ ‫و مناس��بی است که با سود میانگین پایین تر‬ ‫به صادرکنندگان اعطا شود‪.‬‬ ‫هم��واره تاکی��د کرده ای��م «بانک توس��عه‬ ‫ص��ادرات خانه هم��ه صادرکنندگان کش��ور‬ ‫اس��ت» و این باور را با دعوت از انها در خانه‬ ‫خود یا با حضور در اتاق های بازرگانی سراسر‬ ‫کشور به منظور تعامل با صادرکنندگان بخش‬ ‫خصوصی محقق ساخته ایم‪.‬‬ ‫صادرکنندگان به عنوان سربازان این جنگ‬ ‫اقتصادی با تامین ارز مورد نیاز کش��ور برای‬ ‫واردات محص��والت م��ورد نیاز از یک س��و و‬ ‫مجموع��ه بانک توس��عه ص��ادرات به عنوان‬ ‫یاریگر انها از س��وی دیگر‪ ،‬همت واالی خود‬ ‫را به کار گرفته ان��د تا روند مبادالت تجاری و‬ ‫اقتصادی کش��ور ب��ه مطلوب ترین وجه ادامه‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫روز ملی صادرات بهانه ای است برای تشکر‬ ‫مجموعه بانک توس��عه ص��ادرات از ناخدایان‬ ‫کش��تی صادرات که دریای صعب و پرتالطم‬ ‫تج��ارت را درمی نوردند تا توش��ه مقصود را‬ ‫به س��رمنزل ابادانی و توس��عه ایران اسالمی‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫اصالح تجهیزات‬ ‫فوالدسازی‬ ‫در فوالد خراسان‬ ‫اصالح انجام ش��ده در کوره قوس الکتریک‬ ‫فوالد خراس��ان‪ ،‬افزایش به��ره وری این کوره‬ ‫و صرفه جوی��ی چش��مگیر م��واد مصرف��ی را‬ ‫به دنبال داش��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫ف��والد خراس��ان‪ ،‬تالش��گران و متخصص��ان‬ ‫مجتمع فوالد خراس��ان با خودباوری و ابتکار‬ ‫عمل موفق ش��دند ضمن برون سپاری فرایند‬ ‫اماده س��ازی تجهی��ز «دلتازون ک��وره قوس‬ ‫الکتریک» کارخانه فوالدس��ازی شماره یک‪،‬‬ ‫تع��داد ذوب گیری بدون تعویض مواد نس��وز‬ ‫این ک��وره را به حدود دو براب��ر میزان قبلی‬ ‫افزایش دهند‪ .‬رئیس واحد ذوب فوالدسازی‬ ‫مجتمع فوالد خراس��ان در این باره با اشاره به‬ ‫اماده سازی با روش جدید توانستیم بهره وری‬ ‫از این تجهیز را به دو برابر برسانیم‪ ،‬گفت‪ :‬قبل‬ ‫از این اقدام اس��تحکام دلت��ازون برای حدود‬ ‫‪ ۶۵۰‬ذوب کاف��ی بود‪ ،‬که با اق��دام اصالحی‬ ‫ص��ورت گرفت��ه روی این تجهی��ز هم اکنون‬ ‫تع��داد ذوب را به حدود ‪ ۱۰۵۰‬عدد یعنی به‬ ‫حدود دو برابر رس��اندیم که این اقدام موجب‬ ‫شد توقفات خط تولید برای تعویض دلتازون‬ ‫کاهش یاب��د‪ .‬رضوی فر‪ ،‬رئیس واحد نس��وز‬ ‫مجتمع درباره هزینه های صرف ش��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اقدام یادش��ده عالوه بر صرفه جویی مستقیم‬ ‫ناش��ی از کاهش مصرف مواد نسوز به میزان‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬میلیارد ریال در سال‪ ،‬کاهش توقف‬ ‫برای تعویض تجهیزات را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سرپرس��ت معاونت توس��عه و مدیریت منابع بیمه ملت‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫اهمی��ت احیای واحد وص��ول مطالبات معوق بیمه مل��ت با توجه به‬ ‫سیاست های کالن شرکت گفت‪ :‬در نیمه نخست امسال‪ ،‬بیش از ‪۵.۵‬‬ ‫میلیون یورو از مطالبات ارزی ش��رکت که در س��نوات گذشته ایجاد‬ ‫و با چالش هایی روبه رو ش��ده بود‪ ،‬موفق به وصول ش��دیم‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بیمه ملت‪ ،‬قاسم رمضان پور همچنین به وصول بیش از‬ ‫‪ ۲۲۰‬میلیارد تومان مطالبات معوق ریالی بیمه ملت در ‪ ۶‬ماه نخست‬ ‫مدرس خیابان��ی بر ضرورت حفظ نقاط‬ ‫ق��وت و اصالح نقاط ضعف مجموعه امید‬ ‫تاکید و خاطرنش��ان کرد در این مس��یر‬ ‫نیازمند یاری همه مدیران ارزش��ی بانک‬ ‫و مجموعه امید هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری امید‬ ‫اف��زود‪ :‬تکلی��ف اصلی م��ن حفظ حقوق‬ ‫صاحب��ان س��هام و راس ان بانک س��په با رعایت‬ ‫موازین حقوق س��ایر ذی نفعان اس��ت که حتما در‬ ‫چارچ��وب ضوابط‪ ،‬ابالغیه ها و سیاس��ت های بانک‬ ‫سپه‪ ،‬مدیرعامل و اعضای هیات مدیره انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک تجارت نشان عالی زرین گرفت‬ ‫اداری‪ ،‬تحقی��ق و اینده پژوه��ی‪ ،‬روش های نوین مدیریتی در‬ ‫ح��وزه اقتصاد مقاومتی‪ ،‬ارائه الگ��وی حمایت از تولید داخلی‬ ‫در س��ال جهش تولید و بررسی فرصت ها و چالش های توسعه‬ ‫مدیریت در چشم انداز اینده صنعت را مورد بحث و بررسی قرار‬ ‫دادن��د‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬پنجمین اجالس سراس��ری نش��ان‬ ‫عالی مدیر س��ال ب��ا هدف اگاهی و دس��تیابی به جدیدترین‬ ‫دس��تاوردها و یافته ه��ای علمی مدیریتی و ب��ا بهره گیری از‬ ‫همکاری دانش��گاه ها‪ ،‬س��ازمان ها‪ ،‬مراکز و موسس��ات عالی و تحقیقاتی‬ ‫کش��ور عص��ر در تاالر دیپلماتی��ک وزارت امور خارجه برگزار ش��د و از‬ ‫هلل گانی‪ ،‬مدیرعامل بانک رفاه کارگران با اعطای نش��ان عالی زرین مدیر‬ ‫سال تجلیل به عمل امد‪.‬‬ ‫بانک یکی از نیازهای پیاده س��ازی بانکداری‬ ‫دیجیتال بود که با همت همکاران پرتالش در‬ ‫روز پنجش��نبه افتتاح خواهد شد و زمینه ساز‬ ‫اجرای بانکداری دیجیتال خواهد بود‪.‬‬ ‫پورس��عید چش��م انداز بانک ایران زمین را‬ ‫دس��تیابی به بانک��داری دیجیتال دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬اجرای بانکداری دیجیتال در ‪ ۴‬س��ال‬ ‫گذشته به عنوان چشم انداز بانک ایران زمین بوده است‬ ‫ام��ا امروز تنها چند گام به اجرای ان باقی مانده اس��ت‪،‬‬ ‫که به زودی با برداش��تن این گام ها از اجرای این پروژه‬ ‫مدیرعام��ل بانک کش��اورزی با ه��دف تعامل‪ ،‬دیدار‬ ‫و اگاه��ی از اخری��ن وضعیت و پیش��رفت برنامه ها‪ ،‬از‬ ‫برخ��ی ادارات حوزه فن��اوری و توس��عه خدمات نوین‬ ‫بانک��ی بازدید و با مدیران وکارکن��ان این ادارات دیدار‬ ‫و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی و همکاری ه��ای بین الملل‬ ‫بانک کشاورزی‪ ،‬روح اله خدارحمی در این دیدار سامانه‬ ‫بازارگاه محص��والت و نهاده های کش��اورزی را تجربه ای موفق و‬ ‫ارزشمند دانست و خواس��تار دقت و سرعت در انجام امور‪ ،‬ایجاد‬ ‫هماهنگی‪ ،‬پرهیز از شتابزدگی‪ ،‬رعایت استانداردها و بهره برداری‬ ‫گروه خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مدی��ران عام��ل بان��ک دی و‬ ‫بیمارس��تان کسری با هدف گسترش‬ ‫تعام�لات‪ ،‬ضم��ن عق��د تفاهمنام��ه‬ ‫همکاری مش��ترک‪ ،‬باجه بانک دی را‬ ‫در این بیمارستان افتتاح کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک دی‪،‬‬ ‫برات کریمی‪ ،‬مدیرعامل بانک دی در‬ ‫مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با تاکید بر‬ ‫نقش تاثیرگذار پزشکان و کادر درمانی به ویژه‬ ‫در دوره ش��یوع بیماری کرون��ا‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫روزهای س��خت همه مردم کش��ور‪ ،‬مدیون و‬ ‫مرهون جانفشانی و از خودگذشتگی پزشکان‬ ‫هس��تند و مجموعه بانک دی‪ ،‬خدمت رسانی‬ ‫به مدافعان س�لامت را بی��ش از پیش وظیفه‬ ‫خ��ود می دان��د‪ .‬کریمی ب��ا بیان‬ ‫اینکه تا کن��ون بخش عمده ای از‬ ‫کادر درمان بیمارس��تان کس��ری‬ ‫از تس��هیالت حمایت��ی از کادر‬ ‫س�لامت بان��ک دی بهره من��د‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬بانک دی همواره‬ ‫هم��راه و حامی نظام س�لامت و‬ ‫جامعه پزش��کی بوده و در این راس��تا با ارائه‬ ‫خدمات متنوع مالی‪ ،‬اماده خدمت رس��انی به‬ ‫این طیف ارزشمند اس��ت و این روند با قوت‬ ‫بیشتری ادامه خواهد یافت‪ .‬مصطفی صادقی‪،‬‬ ‫رئیس هیات مدیره بیمارستان کسری نیز در‬ ‫این دیدار ضم��ن قدردانی از توجه و خدمات‬ ‫ارزنده بانک دی به جامعه پزشکی و کارکنان‬ ‫«بام» ‪۵‬میلیونی شد‬ ‫اولویت های‬ ‫راهبردی بانک‬ ‫توسعه‬ ‫صادرات‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1643‬‬ ‫پیاپی ‪2961‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫یادداشت‬ ‫نتیجه سیاست‬ ‫تزریق ارز‬ ‫به بازار‬ ‫یوسف کاووسی‬ ‫کارشناس مسائل اقتصادی‬ ‫در گفت وگو با کارشناسان شرایط بازار ارز را بررسی کرد‬ ‫قیمت دالر در سراشیبی سقوط‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هفته قبل نرخ دالر باوجود رکوردشکنی های تاریخی‪ ،‬بار دیگر به کانال ‪ ۲۷‬هزار تومان بازگشت‪.‬‬ ‫بس��یاری از کارشناسان معتقدند همچنان نرخ دالر بسیار بیشتر از میزان واقعی ان است و چندین‬ ‫دلیل برای گرانی دالر ذکر می کنند که غالبا بهبود چش��م انداز سیاسی کشور را عامل اصلی تعدیل‬ ‫نرخ ارز می دانند‪ .‬این دس��ته از کارشناسان شفاف سازی در بازار ارز را یکی از عوامل مهم این اتفاق‬ ‫می دانن��د‪ ،‬چراکه معتقدند اقدامات اخیر بانک مرکزی توانس��ته اذه��ان عمومی را متقاعد کند که‬ ‫نرخ ارز در بازارهای داخلی بیش از این رش��د نخواهد کرد و فعال نمی توان به دالر و یورو به چش��م‬ ‫دارایی های س��رمایه ای نگاه کرد‪ .‬همین امر باعث ش��د صف های فروش دالر در میدان فردوس��ی و‬ ‫چهارراه استانبول شلوغ تر از همیشه شود‪ .‬یکی دیگر از عواملی که تحلیلگران اقتصادی بر ان تاکید‬ ‫دارند‪ ،‬مس��ئله سفر رئیس کل بانک مرکزی به بغداد است که با هدف بازگرداندن حدود ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫دالر از منابع ارزی ایران به کش��ور انجام ش��د‪ .‬هرچند به نظر نمی رسد که دولت بتواند طلب خود را‬ ‫از عراقی ها به صورت وجه نقد به کشور بازگرداند اما همین که نتیجه این سفر مثبت اعالم شده بود‬ ‫هم تاثیرات مثبتی بر بازار گذاشت و قیمت ها را تحت تاثیر قرار داد‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫در روزها و هفته های اخیر ش��اهد بودیم‬ ‫که بانک مرکزی برای فروکش التهاب بازار‬ ‫ارز و اثر گذاشتن بر قیمت و کاهش ان به‬ ‫زیر ‪ 30‬هزار تومان‪ ،‬تصمیمی گرفت مبنی‬ ‫بر اینکه روزانه ‪ ۵۰‬میلیون دالر اس��کناس‬ ‫وارد ب��ازار کند و س��قف خرید صرافی ها را‬ ‫ه��م از ‪ ۳۰۰‬هزار دالر ب��ه ‪ ۵۰۰‬هزار دالر‬ ‫افزایش داد‪.‬‬ ‫باوج��ود مداخله بانک مرک��زی‪ ،‬کاهش‬ ‫قیم��ت رخ نداد‪ .‬مهم تری��ن دلیلی که این‬ ‫اقدام بان��ک مرکزی نتوانس��ت در تنظیم‬ ‫ب��ازار موفق عم��ل کند‪ ،‬این ب��ود که این‬ ‫نه��اد تزریق را در قالب اس��کناس در بازار‬ ‫غیرمتش��کل انجام داد و ش��اهد ان بودیم‬ ‫ک��ه اس��تقبال زیادی نش��د و خیلی کمتر‬ ‫از ان چیزی ک��ه به نظر امد خریدار وجود‬ ‫داش��ت که مهم ترین دلیل ان این بود که‬ ‫معم��وال ارزی ک��ه در بازار متش��کل ارزی‬ ‫در اختی��ار صرافان ق��رار می گیرد‪ ،‬باید در‬ ‫همان س��ر فصل هایی که تعیین شده یعنی‬ ‫س��رفصل های بیست وس��ه گانه خرج شود‬ ‫و ب��رای ان س��رفصل ها هم ارز اس��کناس‬ ‫کارایی ندارد و بیشتر حواله به کار می اید‪.‬‬ ‫در همان س��رفصل های بیست وس��ه گانه‬ ‫بخشی به نام ارز محل سایر وجود دارد‪ .‬این‬ ‫س��ایر همان چیزی است که نفری ‪۲۲۰۰‬‬ ‫دالر ساالنه به هر کارت ملی داده می شود‬ ‫یا ارزهای مس��افری‪ ،‬بیماری و دانشجویی‬ ‫که اگر صرافی قرار بود این پول ها را بگیرد‬ ‫و خری��د را انجام ده��د‪ ،‬حداکثر ظرف ‪۷۲‬‬ ‫س��اعت باید این پول را با حاش��یه س��ود‬ ‫ان بفروش��د و اگر قبل از ‪۷۲‬س��اعت نرخ‬ ‫کاه��ش یابد دیگر نمی توان��د با نرخ باالیی‬ ‫که خریداری کرده س��ود بگیرد و بفروشد‬ ‫و باید با نرخ روزی که دارد فروش می کند‬ ‫ان را بفروشد‪.‬‬ ‫بانک مرک��زی سیاس��تی را دنبال کرده‬ ‫که دنباله روی از قیمت بازار ازاد اس��ت‪ .‬در‬ ‫حقیقت خودش را به نرخ بازار ازاد نزدیک‬ ‫کرده؛ پس سودی برای خریدار ندارد‪.‬‬ ‫در نتیجه خریداری ه��م وجود ندارد‪ .‬از‬ ‫طرفی باتوجه به ش��رایطی که در بازار ازاد‬ ‫اتفاق افتاده مانند ش��یوع بیماری کرونا که‬ ‫بر مسافرت ها تاثیر گذاشته و تقاضایی برای‬ ‫س��فر وجود ندارد و باتوجه ب��ه اینکه نرخ‬ ‫خیلی گران است‪ ،‬کس��انی که می خواهند‬ ‫در این بازار س��رمایه گذاری کنند به لحاظ‬ ‫منطقی و عقالنی برای انها مطلوبیت ندارد‪.‬‬ ‫در حال حاضرتقاضای واقعی هم در بازار‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫مثال تراکنش ها را به ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‬ ‫در روز محدود کردند و بیش��تر از ان باید‬ ‫اسناد مثبته وجود داش��ته باشد؛ پس این‬ ‫مس��ئله به شدت سرکوب ش��ده و در واقع‬ ‫تقاضای واقعی وجود ندارد‪.‬‬ ‫مش��کل اصل��ی در بحث حوال��ه و نیما‬ ‫اس��ت ک��ه باع��ث ب��اال رفت��ن ن��رخ دالر‬ ‫ش��ده‪ ،‬ن��ه ن��رخ اس��کناس و دالر نقد در‬ ‫صرافی ه��ا‪ .‬بان��ک مرک��زی ادع��ا می کند‬ ‫ه��ر چ��ه تقاض��ا در ب��ازار وجود داش��ته‬ ‫باش��د جواب می دهد‪ ،‬ام��ا تقاضای واقعی‬ ‫وج��ود ن��دارد ک��ه بخواهن��د ج��واب‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫چنانچ��ه ‪ ۵۰‬میلیون دالر ه��م به بازار‬ ‫تزریق شد و روز اول حتی یک میلیون دالر‬ ‫هم فروش نرفت؛ پس این باعث می ش��ود‬ ‫ریش��ه مش��کل را در حواله ببینیم و برای‬ ‫برطرف کردن ان راه حل بدهیم‪.‬‬ ‫یک راه حل این اس��ت که اس��کناس نقد‬ ‫را با ابزارهایی در بازار هرات‪ ،‬س��لیمانیه یا‬ ‫ترکی��ه به دالر یا یورو تبدیل کنیم و ان را‬ ‫به س��امانه نیما بیاوریم و به تقاضای واقعی‬ ‫واردات جواب بدهیم‪.‬‬ ‫تقاضاه��ای زی��ادی در نیم��ا در بخ��ش‬ ‫واردات انباش��ته شده و نمی توانیم به دالیل‬ ‫مقررات��ی و بخش نامه ای ک��ه برای واردات‬ ‫کاالها در نظر گرفته ش��ده ب��ه ان جواب‬ ‫بدهی��م‪ .‬به لح��اظ س��رفصل ها و موانع و‬ ‫تخصیص ارز دچار مشکل هستیم‪.‬‬ ‫در س��امانه نیما دلیل اینکه تقاضا بیشتر‬ ‫از عرضه ش��ده این اس��ت که در تامین ارز‬ ‫برای تزریق به این س��امانه دچار مش��کل‬ ‫هستیم؛ پس باید اسکناس را با روش هایی‬ ‫تبدیل به حواله کرده و مش��کل ان را حل‬ ‫کنی��م و اگر قیمت حوال��ه و درهم کاهش‬ ‫پیدا کند به طبع نرخ دالر کاهش می یابد‪.‬‬ ‫فردا حراج جدید‬ ‫اوراق بدهی‬ ‫دولتی‬ ‫برگزار می شود‬ ‫کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای‬ ‫هفتگی‪ ،‬مرحله بیس��ت ودوم ح��راج اوراق بدهی دولتی برای فروش به‬ ‫بانک ها‪ ،‬موسس��ات اعتب��اری غیربانکی صندوق های س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫شرکت های بیمه ای و شرکت های تامین سرمایه را فردا‪ ۶ ،‬ابان ‪۱۳۹۹‬‬ ‫اجرا می کند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬اوراق عرضه ش��ده در این حراج‪ ،‬مرابحه‬ ‫عام‪ ،‬کوپن دار و با تواتر پرداخت س��ود ‪۶‬ماهه (پرداخت کوپن ‪ 2‬بار در‬ ‫سال)خواهد بود‪ .‬بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت‬ ‫در این حراج می توانس��تند نسبت به ارسال سفارش های خود تا ساعت‬ ‫‪ ۱۲:۰۰‬روز ش��نبه‪ ۳ ،‬ابان تنها از طریق س��امانه بازار بین بانکی اقدام‬ ‫کنند‪ .‬کلیه نهادهای مالی متقاضی ش��رکت در این حراج می توانستند‬ ‫سفارش های خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند‪.‬‬ ‫الزم ب��ه ذکر اس��ت حداقل حجم س��فارش در هر ی��ک از نمادهای‬ ‫مزب��ور ‪ ۵۰۰‬هزار ورقه بود‪ .‬همچنین به نهادهای مالی ش��رکت کننده‬ ‫در این حراج توصیه می ش��ود‪ ،‬تنوع بخشی به سبد دارایی های مالی را‬ ‫در سفارش گذاری مدنظر قرار دهند‪ .‬همچنین وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادهای دریافت شده یا فروش کلیه‬ ‫اوراق عرضه ش��ده در حراج ندارد‪ .‬بانک مرکزی س��فارش های دریافت‬ ‫ش��ده را برای تصمیم گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارس��ال و‬ ‫وزارتخانه مزبور‪ ،‬نسبت به تعیین سفارش های برنده از طریق مشخص‬ ‫کردن حداقل قیمت پذیرفته ش��ده در سازکار حراج اقدام می کند‪ .‬در‬ ‫نهایت‪ ،‬عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می شود‪.‬‬ ‫نرخ ارز واقعی نیست‬ ‫اصالحات بودجه‬ ‫باید در راستای‬ ‫سیاست های‬ ‫پولی بانک‬ ‫مرکزی باشد‬ ‫علی حیدری‪ ،‬کارش��ناس مسائل اقتصادی با اشاره‬ ‫ب��ه لزوم مدیریت نرخ ارز ازس��وی بان��ک مرکزی‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬مدیریت‪ ،‬کنترل و هدف گذاری نرخ ارز‬ ‫از جمل��ه وظایف مهم بانک مرکزی به ش��مار می اید‬ ‫که در راستای سیاس��ت های پولی برای خود تعریف‬ ‫می کن��د‪ ،‬اما در حال حاضر بان��ک مرکزی جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران نیاز ب��ه مدیریت ن��رخ ارز دارد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬باتوجه به فقدان ریل گذاری و نامشخص بودن‬ ‫اه��داف اقتص��ادی کالن و همچنین همس��و نبودن‬ ‫سیاس��ت های مالی هر س��ه قوه با سیاست های پولی‬ ‫کش��ور‪ ،‬باید گفت مدیریت نرخ ارز ب��ا بهره گیری از‬ ‫روش ه��ای علمی و کاربردی‪ ،‬یک��ی از هنرهای بانک‬ ‫مرکزی بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حاصل سیاست های بانک مرکزی‬ ‫این تحلیلگر اقتصادی سیاس��ت های بانک مرکزی‬ ‫در حوزه ارز را درست و کارگشا دانسته و عنوان کرد‪:‬‬ ‫نرخ ارز در ش��رایط فعلی واقعی نیست‪ ،‬زیرا تورم در‬ ‫بطن جامعه خود را به شکل دیگری روی نرخ کاالها‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬پس می توان گفت کاه��ش نرخ ارز‬ ‫در ش��رایط کنونی به دلیل سیاس��ت های مدیریتی و‬ ‫گفتاردرمانی بانک مرکزی است‪ .‬البته خوش بینی بازار‬ ‫نسبت به اجرای این سیاست ها نیز این امر را تسریع‬ ‫کرده و حتی موجب تثبیت نرخ ارز هم شده‬ ‫است‪ .‬او گفت‪ :‬اگر سایر نهادهای حاکمیتی‬ ‫با بانک مرکزی همکاری سازنده ای نداشته‬ ‫باشند‪ ،‬باید انتظار داشت که بار دیگر ارزش‬ ‫ریال کاهش یابد یا به عبارتی می توان گفت‬ ‫در این صورت ممکن اس��ت ن��رخ دالر بار‬ ‫دیگر افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹رویکرد بانک مرکزی علمی است‬ ‫حی��دری رویکرد بانک مرک��زی در زمینه مدیریت‬ ‫بازار را علمی دانس��ته و اظهار کرد‪ :‬بانک مرکزی باید‬ ‫با اجرای سیاس��ت های پولی که قانون گذار برای این‬ ‫نهاد مش��خص کرده‪ ،‬سعی در مدیریت اوضاع داشته‬ ‫باش��د‪ .‬هرچند از س��ال ‪ ۱۳۵۰‬این سیاست ها کمتر‬ ‫اجرا ش��ده ب��ود اما تیم تحت مدیری��ت دکتر همتی‬ ‫تنه��ا مجموعه ای اس��ت که ب��ا اقتدار توانس��ته این‬ ‫قوانین را به صورت علم��ی و نوین پیاده کند‪ .‬باتوجه‬ ‫به این مس��ئله می توان امیدوار بود که این تیم بتواند‬ ‫پایه ریزی علمی و صحیحی در زمینه مسائل اقتصادی‬ ‫کش��ور داشته باشد‪ .‬متاسفانه در حال حاضر شاهدیم‬ ‫که سیاست های مالی و تجاری دولت با بانک مرکزی‬ ‫همسو نیست اما عملکرد بانک مرکزی نشان می دهد‬ ‫که می توان در بدترین شرایط هم (باوجود تحریم های‬ ‫شک و تردیدها کمتر شده است‬ ‫زمانی که‬ ‫حاکمیت‬ ‫احساس کند‬ ‫قیمت ها به‬ ‫واقعیت نزدیک‬ ‫شده حجم باالیی‬ ‫از پول را وارد‬ ‫بازار می کند‬ ‫مجتبی دیبا‪ ،‬کارش��ناس ارش��د بازارهای‬ ‫مال��ی در گفت وگو با‬ ‫درب��اره میزان‬ ‫واقعی ن��رخ ارز در ب��ازار‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬اگر‬ ‫بخواهیم نرخ اس��می یا ذاتی دالر را بررسی‬ ‫کنیم‪ ،‬حدود ‪ ۱۸‬ت��ا ‪ ۲۰‬هزار تومان خواهد‬ ‫بود‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬البته تزریق و پمپاژ‬ ‫دالر به کش��ور می تواند تاثیرات مثبتی هم‬ ‫داش��ته باش��د و سیاس��ت دولت نیز در این دوره در‬ ‫راستای پایین اوردن سطح تقاضا در بازار بود‪.‬‬ ‫‹ ‹«خالی خری» و «خالی فروشی»‬ ‫این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد‪ :‬در بورس‬ ‫هم اصطالح��ا به کاری که در ب��ازار صورت می گیرد‬ ‫«خالی خ��ری» یا «خالی فروش��ی» می گویند؛ به این‬ ‫معنا که ب��دون مبادله جنس یا کاالیی‪ ،‬قیمت گذاری‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬اگر به حجم های ب��ازار ارز در دوره ای‬ ‫که نرخ تا ‪ ۳۲‬هزار تومان هم رس��یده بود دقت کنیم‬ ‫می بینی��م که مث�لا ‪ ۸۵‬میلیون دالر به ب��ازار تزریق‬ ‫می ش��د اما فقط یک میلیون دالر ان فروش می رفت‪.‬‬ ‫دول��ت عمال با ای��ن کار به بازار این س��یگنال را داد‬ ‫که ‪ ۳۲‬هزار تومان قیمتی نیس��ت که بتوان روی ان‬ ‫سرمایه گذاری کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعدیل فضای پارادوکسیکال‬ ‫وی با اش��اره به موضوع انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫در ای��االت متحده امریکا و تاثیراتش بر اقتصاد ایران‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ب��ه اعتقاد من دلی��ل اینکه قیم��ت دالر مرز‬ ‫‪ ۳۰‬ه��زار تومان را نیز رد کرد‪ ،‬ش��ک و تردید درباره‬ ‫اینده سیاس��ی کش��ور بود‪ .‬البت��ه می دانیم که اینده‬ ‫سیاس��ی ما چه بخواهیم و چ��ه نخواهیم به انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری در ایاالت متحده نی��ز گره خورده‬ ‫و این مس��ئله منجر به تش��دید فضای شک و تردید‬ ‫ش��ده و پیرو ان ن��رخ دالر رکورده��ای عجیبی را به‬ ‫ثبت رس��اند‪ ،‬به همین دلیل شاهد وجود یک فضای‬ ‫پارادوکسیکال در بازار بودیم‪.‬‬ ‫در روزه��ای اخیر س��یگنال هایی به بازار داده ش��د‬ ‫مبنی بر اینکه ش��اید بایدن بتواند به کاخ س��فید راه‬ ‫یابد‪ .‬از طرفی هم به نظر می رس��د بازار متقاعد ش��ده‬ ‫که اگر هم ترامپ بر س��ر کار بیاید احتمال توافق بین‬ ‫ایران و دولت ایاالت متحده امریکا باالست؛‬ ‫بنابراین می توان گفت ب��ازار با ذهنیت های‬ ‫کاهش دهنده تردیدها‪ ،‬شکل جدید خود را‬ ‫ایجاد کرده‪ ،‬به همین دلیل است که قیمت‬ ‫دالر کمی به اع��داد و ارقام واقعی تر (‪ ۱۸‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬هزار تومان) نزدیک شده است‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر اقتصادی ادام��ه داد‪ :‬تزریق‬ ‫ارز دیگ��ر اهمیتی ندارد‪ .‬همانطور که پیش تر نیز ذکر‬ ‫کردم انچه باعث ایجاد این شرایط شده‪ ،‬کاهش شک‬ ‫و تردیدها نسبت به اینده سیاسی کشور است‪ .‬هرچند‬ ‫هن��وز هم این بار روانی وج��ود دارد اما به اعتقاد من‬ ‫اتفاقاتی روی داده که کمی میزان این فش��ار را کمتر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست دولت درست است‬ ‫دیب��ا ضمن تایید سیاس��ت های دولت برای کنترل‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬دولت سیاس��ت درس��تی را‬ ‫در پیش گرفته اس��ت‪ .‬اگر می خواهیم روش دولت را‬ ‫تفسیر کنیم باید بگوییم دولت عمال تزریق زیادی به‬ ‫بازار نمی کند و با پولی که خود مردم در اختیار دارند‪،‬‬ ‫این چرخه می چرخد‪ .‬البت��ه از طرفی هم باید یاداور‬ ‫ش��د که در شهریور توانستیم کمی نفت بفروشیم‪ ،‬اما‬ ‫می دانیم که عایدی فروش نفت هنوز وارد کشور نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬هرچند گفته می ش��ود قرار است از چند مجرا‬ ‫ارزهای��ی به بان��ک مرکزی تزریق ش��ود اما هنوز این‬ ‫موارد محقق نشده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ا دالر ‪ ۱۵‬ه�زار تومان�ی را خواهی�م‬ ‫دید؟‬ ‫این کارش��ناس ارشد بازارهای مالی در پایان ضمن‬ ‫اش��اره به تصور مسئوالن پیرامون یک توافق احتمالی‬ ‫با غرب‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در صورتی که شاهد تزریق میزان‬ ‫باالیی ارز (در حد چند میلیارد دالر) به بازار باش��یم‪،‬‬ ‫می ت��وان حدس زد احتماال توافقی در بعد بین المللی‬ ‫در راه است‪ .‬در نهایت باید تاکید کنم زمانی حاکمیت‬ ‫به این نتیجه می رس��د که قیمت ها به واقعیت نزدیک‬ ‫ش��ده که ان حجم ب��االی پول را وارد ب��ازار کند‪ .‬در‬ ‫صورت وقوع چنین ش��رایطی می توان حتی دالر زیر‬ ‫‪ ۱۵‬هزار تومانی را بار دیگر دید‪.‬‬ ‫بین الملل��ی و قوانی��ن عجی��ب و غری��ب و‬ ‫غیرعلمی) با استفاده از دستاوردهای علمی‪،‬‬ ‫ن��رخ ارز را به خوبی مدیریت کرد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬امی��دوارم بانک مرکزی بتواند با اجرای‬ ‫ش��یوه های علمی‪ ،‬حتی در صورت افزایش‬ ‫ن��رخ ارز هم این ب��ازار را مدیری��ت کند تا‬ ‫به صورت ناگهانی و شارپی این افزایش نرخ‬ ‫اتفاق نیفت��د‪ .‬افزایش قیمت های لحظه ای لطماتی را‬ ‫به زندگی مردم وارد می کند‪ .‬اگر بانک مرکزی بتواند‬ ‫با حرکت ارام و مرحله ای نرخ ارز به باال یا پایین این‬ ‫حوزه را مدیری��ت کند‪ ،‬قطعا به یکی از اهداف اصلی‬ ‫این نهاد ناظر اقتصادی دست یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت همسویی با بانک مرکزی‬ ‫ای��ن کارش��ناس باتجرب��ه مس��ائل اقتص��ادی به‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن اواخ��ر صحبت های��ی مبنی بر‬ ‫اص�لاح بخش هایی از بودج��ه ‪ ۹۹‬از برخی تریبون ها‬ ‫ش��نیده می ش��ود‪ ،‬اما نمایندگان مجلس باید توجه‬ ‫داش��ته باش��ند که اصالحات بودجه باید در راستای‬ ‫سیاس��ت های پولی بانک مرکزی باش��د؛ در غیر این‬ ‫صورت بروز ناهماهنگی ها منجر به ایجاد مش��کالت‬ ‫زی��ادی خواهد ش��د‪ .‬هرچن��د تکرار مکررات اس��ت‬ ‫ام��ا ش��وربختانه می بینیم که بارها ی��ک کار غلط را‬ ‫به درستی انجام می دهند!‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬پیشنهاد به بانک مرکزی‬ ‫حیدری با طرح ‪ ۳‬پیش��نهاد به منظور بهبود شرایط‬ ‫برای مدیریت اقتصاد کشور‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در این وضعیت‬ ‫می توان پیشنهاداتی هم به بانک مرکزی برای مدیریت‬ ‫بهتر بازارها ارائه کرد‪ .‬به نظر من مجلس شورای اسالمی‬ ‫می تواند با الگوبرداری و در هماهنگی با بانک مرکزی‪،‬‬ ‫قوانین دس��ت وپاگیر را محدودت��ر کند‪ .‬در این صورت‬ ‫می ت��وان بس��تری فراهم کرد که بان��ک مرکزی ایران‬ ‫بتواند حتی با صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت‬ ‫جهانی به گفت وگو بنشیند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پیشنهاد دوم‬ ‫این اس��ت که دولت سیاس��ت های مالی و حتی بودجه‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬را همسو با سیاست های پولی بانک مرکزی‬ ‫تنظیم کند‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر اقتصادی در پایان ضمن تاکید بر لزوم‬ ‫ریل گذاری علمی برای اقتصاد ایران‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫در نهایت مس��ئله مشخص کردن چشم انداز اقتصادی‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬مسئوالن س��ه قوه باید با یاری گیری از‬ ‫نخبگان س��عی در طراحی و ریل گذاری مس��یر اقتصاد‬ ‫کش��ور داش��ته باشند‪ .‬پیش��نهاد من حرکت در مسیر‬ ‫سیاس��ت های اقتصاد ازاد است‪ ،‬چراکه امتحانش را در‬ ‫بسیاری از کشورهای جهان با موفقیت پس داده است‪.‬‬ ‫بازار فروش از ترس دالر ‪ ۲۰‬هزار تومانی داغ است‬ ‫کاهش ش��دید نرخ ان��واع ارز در معامالت روزهای‬ ‫پایانی هفته گذش��ته و تقویت احتمال افت نرخ دالر‬ ‫ب��ه ‪ ۲۰‬ه��زار تومان‪ ،‬بازار فروش انواع ارز را داغ کرده‪،‬‬ ‫به طوری که دارندگان دالر از ترس ضرر بیش��تر روانه‬ ‫بازار ارز شده اند‪.‬‬ ‫حال و هوای میدان فردوس��ی و صرافی های س��طح‬ ‫ش��هر تهران از ریزشی پرس��رعت در نرخ ارز حکایت‬ ‫دارد و همین موض��وع‪ ،‬تردد مردم برای نگهداری ارز‬ ‫را بیش��تر کرده اس��ت‪ .‬صرافی ها نیز بیشتر تماشاچی‬ ‫هستند و تمایلی ندارند که اقدام به خرید و فروش ارز‬ ‫کنن��د‪ .‬دولت طی ماه های گذش��ته با اعمال تدابیری‬ ‫در ت�لاش ب��رای کاهش و ثبات بهای ارز بود و چندی‬ ‫پی��ش نیز عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫تاکید کرده بود که بانک مرکزی با حضور پرقدرت در‬ ‫بازار پول و ارز‪ ،‬تمام تالش خود را برای تعادل بازار به‬ ‫کار خواهد بست‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس در روزهای گذشته‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫تدابی��ر جدیدی برای عرضه ارز ب��ه بازار اتخاذ کرد تا‬ ‫با بازگش��ت ارزهای صادراتی بازرگان��ان بتواند طبق‬ ‫وعده های پیش��ین اق��دام به کنترل نرخ ه��ا کند؛ در‬ ‫همین راستا نیز همتی پس از برگزاری جلسه شورای‬ ‫گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از عرضه مداوم ارز‬ ‫صادراتی در س��امانه نیما و تزریق ان به بازار خبر داد‬ ‫که موجبات کاهش و کنترل نرخ ارز را فراهم می کند‪.‬‬ ‫این موضوع باعث شد میدان فردوسی از همان ساعات‬ ‫پایانی ش��ب اعالم این خبر با حجم فروش��ندگان ارز‬ ‫مواجه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صرافان‪ :‬ارز نمی خریم‬ ‫براس��اس مش��اهدات میدانی‪ ،‬نرخ های ثبت شده بر‬ ‫تابل��وی صرافی ه��ا در روزهای پایانی هفته گذش��ته‬ ‫به ط��ور مداوم در ح��ال تغییر بود اما خود انها قصدی‬ ‫برای خرید ارز از متقاضیان فروش نداشتند‪ ،‬در حالی‬ ‫که دالالن به طوری سرشان شلوغ بود که چند نفر دور‬ ‫هر کدام از انها حلقه زده بودند و س��عی در فروش ارز‬ ‫خود با قیمتی مناسب داشتند‪ .‬به گفته یکی از صرافان‬ ‫«نرخ ارزهای مختلف هر لحظه در حال تغییر است‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل ارز نمی خریم تا به قیمتی باثبات تر برسد‪.‬‬ ‫به نفع ما نیس��ت اقدام به خرید ارزی کنیم که ممکن‬ ‫اس��ت تا ساعتی دیگر نرخ ان کاهش بیشتری داشته‬ ‫باشد‪ ،‬در حالی که ما به قیمتی باالتر ان را خریده ایم‪».‬‬ ‫‹ ‹دالالن‪ :‬دالر به ‪ ۲۰‬هزار تومان می رسد‬ ‫کمی ان س��وتر یکی از دستفروشان دالر که با بیش‬ ‫از ‪ ۱۵۰۰‬توم��ان کمت��ر از نرخ ف��روش‪ ،‬ارز می خرید‪،‬‬ ‫نیز می گوید‪« :‬ش��ایعه ش��ده که نرخ دالر بیشتر از ‪۶‬‬ ‫ه��زار تومان کاهش می یابد؛ پ��س اگر دالر داری من‬ ‫می خرم‪.‬‬ ‫از صبح امروز دهان به دهان می چرخد که نرخ ارز‬ ‫به ‪ ۲۰‬هزار تومان نیز می رسد و بازار به سرعت ریزش‬ ‫می کند که البته تاکنون ش��اهد کاهش ‪ 2‬هزار تومانی‬ ‫نرخ هس��تیم‪ ».‬یکی دیگ��ر از دالالن ارزی در میدان‬ ‫فردوس��ی به فروشندگان هشدار می داد که اگر امروز‬ ‫نفروشید فردا با این نرخ ها ضرر خواهید کرد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫باتوجه به اینکه کمتر از ‪ ۱۰‬روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در امریکا مانده و پیشتازی جو بایدن‬ ‫در نظرسنجی ها‪ ،‬بازارهای داخلی ایران نیز ظاهرا متقاعد شده اند که شانس بایدن برای ورود به کاخ سفید بسیار‬ ‫بیش��تر از ترامپ اس��ت‪ .‬بسیاری از کارشناسان اقتصادی در ایران نیز با اشاره به همین موضوع‪ ،‬ان را مهم ترین‬ ‫عامل کاهش نرخ ارز در هفته گذش��ته می دانند و معتقدند در صورت پیروزی بایدن دولت حجم باالیی از ارز‬ ‫را به بازار تزریق خواهد کرد تا فضای مثبت روانی ناش��ی از پیروزی دموکرات ها را ش��دت ببخشد‪ .‬این گروه از‬ ‫صاحب نظران بر این باورند که اگر چنین اتفاقاتی روی دهد می توانیم بار دیگر دالر ‪ ۱۵‬هزار تومانی را ببینیم‪،‬‬ ‫اما اگر ترامپ پیروز این میدان باش��د‪ ،‬تنها راهی که می تواند پول ملی را از این گرداب نجات دهد ازس��رگیری‬ ‫مذاکرات دیپلماتیک بین جمهوری اسالمی ایران و دولت مستقر در واشنگتن خواهد بود‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1643‬‬ ‫پیاپی ‪2961‬‬ ‫بورس‬ ‫پیش بینی وضعیت بازار بورس‪ ،‬در گفت وگوی‬ ‫ با کارشناسان‬ ‫تاالر شیشه ای روی لبه تیغ‬ ‫عکس‪:‬ایدا فریدی‬ ‫بورس همچنان در ش�وک به س�ر می برد‪ ،‬از هم�ان روزی که روند اصالحی اغاز ش�ده‬ ‫(نیمه مرداد ‪ )۹۹‬تا به امروز‪ ،‬این بازار در ش�وک اس�ت‪ .‬هر هفته با یک توجیه و یک دلیل‬ ‫خاص‪ ،‬اعم از اخبار ناگهانی سیاس�ی و اقتصادی‪ ،‬تغییر یک ش�به قوانین‪ ،‬سهام عدالت‪،‬‬ ‫نرخ ارز و‪ ...‬شاهد ریزش های پیاپی در بازار بورس تهران بوده ایم‪ .‬اما تقریبا در ‪ ۳ ،۲‬هفته‬ ‫اخیر کارشناس�ان مدام وعده رش�د بورس پس از انتخابات امریکا را می دهند و معتقدند‬ ‫تا نتیجه رقابت بر س�ر کرسی ریاس�ت جمهوری در ینگه دنیا مشخص نشود نمی توان از‬ ‫بازار س�رمایه انتظار رش�د شارپی را داشت‪ .‬اما ش�واهد گویای این است که بخش بزرگی‬ ‫از س�هامداران تازه وارد به بازار سهام به دنبال کوچک ترین روزنه ای برای خروج از بورس‬ ‫هس�تند‪ ،‬کما اینکه در مقاطعی که دالر و طال روند صعودی را در پیش گرفتند‪ ،‬بسیاری از‬ ‫بورس بازان تازه کار بار و بندیل شان را جمع کرده و از تاالر شیشه ای به چهارراه استانبول‬ ‫نق�ل مکان کردند‪ .‬حال ب�ا توجه به این نکته‪ ،‬تا انتخابات امریکا کمتر از ‪۱۰‬روز باقی مانده‪،‬‬ ‫انتظار می رود همچنان بازار بورس در همین وضعیت به کار خود ادامه دهد تا سرانجام نام‬ ‫یکی از دو نامزد پرحاشیه یانکی ها از صندوق انتخابات این کشور خارج شود‪.‬‬ ‫پیش بینی سخت شده است‬ ‫عم��اد عظیمی‪ ،‬کارش��ناس بازار س��رمایه با‬ ‫اش��اره به انتخاب��ات ایاالت متح��ده امریکا به‬ ‫گف��ت‪ :‬پیش بینی در این ش��رایط برای‬ ‫بورس یک مقدار مش��کل اس��ت‪ ،‬چراکه بحث‬ ‫انتخاب��ات امری��کا را داری��م و هرچ��ه به این‬ ‫انتخابات نزدیک تر می ش��ویم‪ ،‬س��ایه مس��ائل‬ ‫سیاس��ی بر مس��ائل اقتصادی بیشتر سنگینی‬ ‫می کند و به تناسب ان تحلیل مسائل اقتصادی‬ ‫کمی سخت تر و سنگین تر می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬البته پیش بینی می ش��ود‬ ‫در هفته های اینده و دست کم تا ‪ ۳‬نوامبر (‪۱۳‬‬ ‫ابان) که انتخابات امریکا به اتمام می رسد بازار‬ ‫ما تحت تاثیر چندگانگی سیس��تم قرار گیرد و‬ ‫نمی تواند به درستی مسیر خودش را پیدا کند‪.‬‬ ‫به ش��کلی که از یک س��و مهم تری��ن عامل که‬ ‫بحث اعتماد فعاالن بازار است مقداری کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬این عامل باعث ش��ده افراد خیلی‬ ‫محتاط ت��ر در بازار به خرید و فروش بپردازند و‬ ‫همه منتظرند ببینند چه اتفاقی خواهد افتاد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتظار معجزه نداشته باشید‬ ‫ای��ن تحلیلگر ب��ورس ضمن ی��اداوری تاثیر‬ ‫انتخاب��ات امریکا ب��ر اقتصاد ای��ران به‬ ‫گفت‪ :‬به دلیل همین جو پرابهام اس��ت که باید‬ ‫بسیار دقیق تر به مسائل نگاه کرد‪ ،‬بخش زیادی‬ ‫از ای��ن ابهام��ات و تصمیمات پیش قول ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬یعنی وضعیت طوری نیس��ت که بعد از‬ ‫انتخابات امریکا انتظار معجزه داش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫به طور مثال‪ ،‬گفته می شود اگر جو بایدن جای‬ ‫دونالد ترامپ را در کاخ س��فید بگیرد‪ ،‬ش��رایط‬ ‫خیلی بهتر خواهد ش��د و دالر یکس��ره کاهش‬ ‫پیدا می کند‪ ،‬اوضاع بورس هم بهتر می شود و‪...‬‬ ‫در حالی که درباره تحلیل مس��ائل سیاس��ی و‬ ‫اقتصادی با این قطعیت نمی توان صحبت کرد‪.‬‬ ‫وی با س��خت دانس��تن تحلیل اقتصادی در‬ ‫ش��رایط کنونی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬زمانی که مس��ائل‬ ‫اقتصادی با مسائل سیاسی خلط می شوند‪ ،‬کار‬ ‫تحلیل هم مش��کل تر خواهد شد‪ .‬حقیقت این‬ ‫است که تاثیر انتخابات امریکا بر بورس هرچند‬ ‫پررن��گ اس��ت اما تا ح��دود زی��ادی می تواند‬ ‫کوتاه م��دت باش��د‪ ،‬تنها عاملی هم که مس��یر‬ ‫هفته اینده ما را مش��خص می کند جهت گیری‬ ‫سیاس��ت های دولتی است که می تواند ادامه دار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ام��ا به طور قطع می توان گف��ت که انتخابات‬ ‫امری��کا مهم تری��ن نقش را در ای��ن مورد بازی‬ ‫می کن��د‪ ،‬چراک��ه ب��ازار ارز را ملته��ب ک��رده‬ ‫(هرچند به تازگ��ی قیمت ها کمی کاهش یافته‬ ‫اند) و نش��انه ای هم از تعدیل شرایط تا پیش از‬ ‫اعالم نتیجه این رقابت ها دیده نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دالر ارزان نشده است!‬ ‫عظیمی ب��ا ی��اداوری کاهش ن��رخ دالر در‬ ‫هفته قب��ل گفت‪ :‬دقت داش��ته باش��ید وقتی‬ ‫دالر از ‪ ۳۲‬ه��زار تومان به ‪ ۲۹‬و حتی ‪ ۲۸‬هزار‬ ‫تومان می رس��د به معنای ارزان ش��دن این ارز‬ ‫عمده نیس��ت‪ ،‬بلکه از لحاظ تکنیکالی ش��اهد‬ ‫پدیده ای هستیم که در کانال صعودی قیمتی‪،‬‬ ‫ن��رخ به کف کانال می خ��ورد و خودش را برای‬ ‫صعودهای بیشتر اماده می کند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫معتقدم دالر ارزان نش��ده است یا اینکه برخی‬ ‫می گویند دالر نتوانس��ت م��رز روانی ‪ ۳۳‬هزار‬ ‫تومان را بش��کند‪ ،‬پس حاال امیدوار باش��یم که‬ ‫قیمت ها ریزش زیادی داشته باشند‪.‬‬ ‫از س��ویی هم نبای��د فراموش کرد‬ ‫ک��ه بس��یاری از کارشناس��ان بر این‬ ‫باورند که نرخ دالر حبابی اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫بسیار بعید است که حداقل در طول‬ ‫یک هفته این تلورانس کاهش��ی نرخ‬ ‫دالر در بازاره��ای داخلی رخ بدهد‪ .‬با‬ ‫توجه به این مس��ئله معتقدم که دالر‬ ‫پیرامون همین قیمت ها معامله خواهد ش��د و‬ ‫تا نتیجه انتخابات در ایاالت متحده مش��خص‬ ‫نشود نمی توان انتظار تغییر ویژه ای داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹سایه سیاست بر سر بورس‬ ‫وی با اشاره به س��نگین بودن سایه سیاست‬ ‫بر اقتصاد کش��ورمان به‬ ‫گفت‪ :‬حتی بر‬ ‫فرض اینکه نرخ دالر در همین حد بس��یار باال‬ ‫باقی بماند هم شاخص های کل ریزشی هستند‬ ‫و کل ب��ازار ک��ه ‪ ۶۰‬درصد ان را ش��رکت های‬ ‫صادرات مح��و و کاالمح��ور تش��کیل می دهند‬ ‫نی��ز نمی توانند سهام ش��ان را به ن��رخ باالتری‬ ‫بفروش��ند و می بینیم که انها نیز با کاهش نرخ‬ ‫سهام روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬این امر نش��انگر این اس��ت که‬ ‫س��ایه مسائل سیاسی بر س��ر اقتصاد سنگینی‬ ‫می کند‪ .‬حت��ی با فرض کاهش انتظارات ارزش‬ ‫دالر در بازار بازهم شاهد هستیم که نرخ سهام‬ ‫ش��رکت های یادش��ده نمی تواند به سمت باال‬ ‫تمایل پیدا کند‪ .‬به طور کلی ممکن اس��ت بازار‬ ‫در مقاطع��ی از این هفته هم مثبت باش��د‪ ،‬اما‬ ‫عمال نمی توان انتظار معجزه ای از بازار سرمایه‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬باز هم باید تاکید کنم که این‬ ‫وضعیت تا مش��خص ش��دن نتیجه رقابت های‬ ‫انتخاباتی در امریکا ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز اقتصاد روشن نیست‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫این کارش��ناس بازار سرمایه به‬ ‫هرچند بعد از انتخابات داس��تان فرق می کند‪،‬‬ ‫ام��ا باید در نظر داش��ت که ارزش دالر با توجه‬ ‫به وضعی��ت داخلی اقتصاد کش��ورمان تعیین‬ ‫می شود و مس��ائلی مانند سیاست های کسری‬ ‫بودج��ه دولت‪ ،‬کاهش ارزش پول ملی و موازنه‬ ‫تراز تجاری از ان دس��ته عواملی هستند که بر‬ ‫این مس��ئله تاثیرگذار خواهد بود‪ .‬متاسفانه هر‬ ‫‪ ۳‬ایت��م تاثیرات منفی بر این مس��ئله خواهند‬ ‫داش��ت و از س��ویی ه��م سیاس��ت های دولت‬ ‫روشن و شفاف نیس��ت تا بتوان با توجه به ان‬ ‫برنامه ریزی دقیقی برای فعالیت های اقتصادی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬تا زمانی هم که دول��ت نتواند این‬ ‫مس��ئله را به طور شفاف در برابر مردم و فعاالن‬ ‫اقتصادی تبیین کند‪ ،‬نمی توان انتظار داش��ت‬ ‫که معضالت حل ش��ود‪ ،‬برای رفع موانع پیش‬ ‫پای اقتصاد باید انضباط را در ساختار اقتصادی‬ ‫کشور حاکم کنیم‪ ،‬سپس می توان به حوزه های‬ ‫دیگر نیز ورود کرد‪ .‬اما تا زمانی که ش��فافیت و‬ ‫نظم وجود نداش��ته باشد مشکالت نیز به قوت‬ ‫خود باقی خواهند ماند‪.‬‬ ‫عظیم��ی در ادامه بیان ک��رد‪ :‬با توجه به این‬ ‫مسئله نیز باید یاداور شوم که همچنان انتظار‬ ‫می رود روند صعودی ارزش دالر تداوم داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬هرچن��د ممکن اس��ت بع��د از انتخاب‬ ‫احتمالی جو بای��دن برای یک مقطع کوتاه هم‬ ‫که شده‪ ،‬با کاهش انتظارات تورمی و جو منفی‬ ‫روانی‪ ،‬شاهد کاهش قیمت ها نیز باشیم و حتی‬ ‫ام��کان دارد ثبات برای مدت��ی در بازار حاکم‬ ‫ش��ود اما در بلندمدت اگر سیاست ها‬ ‫تعدیل نش��وند و رویه ای که مقامات‬ ‫در پیش دارند اصالح نش��ود‪ ،‬به طور‬ ‫قط��ع این ثبات نیز پای��داری الزم را‬ ‫نخواه��د داش��ت و باز در ب��ر همان‬ ‫پاشنه می چرخد‪.‬‬ ‫‹ ‹دالر گران است اما بورس‬ ‫می ریزد!‬ ‫این کارش��ناس بازار ب��ورس و اوراق بهادار با‬ ‫اش��اره به باال بودن ن��رخ دالر‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬نکته‬ ‫مهم دیگر تناقضی است که در بازار بورس شاهد‬ ‫ان هستیم؛ از سویی با قیمت های نجومی دالر‬ ‫روبه رو هستیم و از سوی دیگر‪ ،‬شاخص کل به‬ ‫ریزش خود ادامه می دهد‪ .‬طبیعتا وقتی ارزش‬ ‫دالر ب��اال برود یعنی نرخ ارز باال رفته اس��ت و‬ ‫درامدهای ش��رکت های صادرات��ی باال می رود؛‬ ‫در نتیجه تقاضا برای س��هام این شرکت ها نیز‬ ‫باید رش��د کن��د‪ ،‬اما این روزها چنین نس��بتی‬ ‫را در ب��ازار نمی بینیم‪ .‬این امر نیز باعث ش��ده‬ ‫سهامداران کالفه ش��وند‪ ،‬دلیل این مسئله هم‬ ‫این است که بازار بورس قیمت های دالر را باور‬ ‫نمی کن��د و نرخ های اعالمی را واقعی نمی داند‪.‬‬ ‫از س��ویی هم این قاعده که ب��ا افزایش ارزش‬ ‫دالر‪ ،‬باید نرخ س��هام نماده��ای صادرات محور‬ ‫نیز افزایش پیدا کند در ش��رایطی صادق است‬ ‫که وضعیت اقتصادی کشور در حالت متعادلی‬ ‫باش��د و نرخ ت��ورم نیز باید در س��طح معقولی‬ ‫تثبیت ش��ود‪ .‬در این شرایط‪ ،‬بازار بورس نیز به‬ ‫تعادل نسبی می رسد‪ ،‬اما به خوبی می دانیم که‬ ‫بازار این روزها چنین وضعیت را ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به همین دلیل است که بسیاری از‬ ‫نوسهامداران و حتی برخی سهامداران قدیمی‬ ‫نیز به جای پارک پول روی س��هام شرکت های‬ ‫صادرات محور‪ ،‬ترجیح می دهند س��رمایه خود‬ ‫را به س��وی بازارهای موازی (طال‪ ،‬سکه‪ ،‬دالر‪،‬‬ ‫مس��کن و خودرو) ببرند‪ ،‬چراکه حتی می توان‬ ‫مدعی ش��د چیزی به ن��ام س��رمایه گذاری در‬ ‫بازار ب��ورس تهران درحال حاض��ر وجود ندارد‪.‬‬ ‫به عبارت��ی می ت��وان گف��ت ک��ه بس��یاری از‬ ‫سهامداران فقط در پی یافتن راهی برای خروج‬ ‫از بورس هس��تند و هرگاه درباره پربازده بودن‬ ‫یک��ی از بازارهای موازی اطمینان حاصل کنند‬ ‫بدون فوت وقت بازار را ترک می کنند‪.‬‬ ‫عظیمی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬به همین‬ ‫دلیل اس��ت که انتظار رش��د نرخ دالر بس��یار‬ ‫بیش��تر از انتظار صعود بورس اس��ت‪ ،‬البته به‬ ‫اعتقاد من این ذهنیت کامال اشتباه است چون‬ ‫همانط��ور که پیش تر نیز گفتم نرخ دالر حباب‬ ‫دارد‪ .‬حاال این مس��ئله که حب��اب دالر چقدر‬ ‫اس��ت نیاز به کارشناس��ی دارد ام��ا در بودنش‬ ‫هیچ شکی نیست‪ ،‬سرمایه گذاری هم در بازاری‬ ‫که حباب دارد‪ ،‬کار معقولی نیست‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر بازار بورس در پایان به‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬پیش بینی من ب��رای هفته اینده‬ ‫این اس��ت که در بیشتر روزها همچنان با بازار‬ ‫منف��ی روبه رو خواهی��م بود اما ای��ن حرف به‬ ‫معنی توصیه برای خروج از بازار نیس��ت‪ .‬اتفاقا‬ ‫اگر نگرش بلندمدت داش��ته باش��یم می توانیم‬ ‫با گرفتن مش��ورت از کارشناس��ان زبده بازار یا‬ ‫س��رمایه گذاری های غیرمس��تقیم در صندوق‬ ‫سرمایه گذاری ها سهم های خوب و ارزنده ای را‬ ‫با قیمت های معقول خریداری کنیم‪.‬‬ ‫‹اراده ای برای حمایت‬ ‫از بورس وجود ندارد‬ ‫محسن سیف زاده‪ ،‬کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره‬ ‫به ریزش های بازار و تحقق نیافتن وعده تزریق پول به‬ ‫بازار بورس‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬درباره صندوق توس��عه ملی هر‬ ‫انچه تا به امروز گفته شده فقط در حد حرف بوده‪ ،‬در‬ ‫حالی که بازار از روزی که مسئله ایجاد صندوقی برای‬ ‫تثبیت بورس مطرح ش��د تا کنون‪ ،‬ریزش های زیاد و‬ ‫سنگینی داشته اما تا به حال هیچ اقدامی نشده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با پیچیده دانستن سیستم بروکراسی در ایران‪ ،‬به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫حدود دو ماه است که درباره این مسئله صحبت می شود اما تا زمانی که واقعا‬ ‫عملی نشود نمی توان درباره تاثیراتش هم نظری داد‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد من احتماال ت��ا یکی دو ماه اینده هم این صندوق ایجاد نش��ود‪،‬‬ ‫چراک��ه کارهای اداری به ق��دری به لحاظ بروکراتیک پیچیده اس��ت که فکر‬ ‫نمی کنم به این زودی ها منابع ذکر شده به بازار بورس تزریق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حقوقی ها فقط نوسان گیری می کنند‬ ‫این تحلیلگر بازار بورس ضمن اش��اره به نوس��ان گیری ازس��وی حقوقی ها‬ ‫در ب��ازار س��رمایه به‬ ‫گفت‪ :‬ش��رایطی که در ب��ازار می بینیم هم تداوم‬ ‫نوسان گیری توسط حقوقی هاس��ت‪ ،‬به نحوی که این شرکت ها نوسانی ‪ ۱۵‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬درص��دی از بازار می گیرند و خارج می ش��وند‪ .‬در این وضعیت هم چیزی‬ ‫به نام سرمایه گذاری واقعی در بازار وجود ندارد‪.‬‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درباره صندوق‬ ‫توسعه ملی هر‬ ‫انچه تا امروز‬ ‫گفته شده فقط‬ ‫در حد حرف‬ ‫بوده است‬ ‫‹ ‹نقطه حساس‬ ‫وی ضمن باال دانس��تن احتمال س��قوط شاخص کل به کانال یک میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار واحدی عنوان کرد‪ :‬بازار در نقطه بس��یار حساس��ی قرار دارد‪ ،‬وضع‬ ‫به گونه ای اس��ت که حتی ممکن اس��ت شاخص کل را در کانال یک میلیون و‬ ‫‪۳۰۰‬هزار واحدی هم ببینیم‪.‬‬ ‫مش��کل اینجاست که عزم جدی برای حمایت از بورس وجود ندارد‪ ،‬هم در‬ ‫زمینه قانونگذاری و هم اینکه بازارگردان برای شرکت ها وجود ندارد‪ ،‬در حالی‬ ‫که این مسئله می تواند موجبات تثبیت بازار را فراهم کنم‪.‬‬ ‫س��یف زاده در پایان با اشاره به ریزش های اخیر در بازار ارز به‬ ‫یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬به همین دلیل اس��ت که هیچ اتفاق مهمی هم در بازار رخ نمی دهد یا‬ ‫مثال هیچ پول بزرگی هم وارد نمی ش��ود که بتواند تغییری در ش��رایط فعلی‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫اما بعد از فروکش کردن تب و تاب بازار ارز می توان امید داشت سرمایه هایی‬ ‫که از بورس خارج شده بودند‪ ،‬بار دیگر به بازار سرمایه برگردند‪.‬‬ ‫تکلیف صندوق تثبیت بازار چه شد؟‬ ‫ماج��رای پرداخت پول از منابع صندوق توس��عه ملی ب��رای حمایت از بازار‬ ‫س��هام به کجا رسید؟ س��خنگوی دولت در اخرین روز کاری هفته گذشته در‬ ‫این زمینه خبر مهمی را اعالم کرد و گفت‪ :‬براساس برنامه ریزی های انجام شده‬ ‫پرداخت ه��ا از منابع ریالی صندوق انجام می ش��ود و در مرحله نخس��ت هزار‬ ‫میلیارد تومان تامین و پس از امضای قرارداد ازس��وی صندوق توسعه ملی به‬ ‫صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫ان ط��ور که خبرگزاری های مختلف گ��زارش داده اند‪ ،‬ربیعی درباره حمایت‬ ‫صندوق توس��عه از بورس گفته اس��ت‪ :‬اکنون این کار در فرایند اجراس��ت‪ .‬با‬ ‫توجه ب��ه پیچیدگی ها و ابهاماتی همچون نرخ و مدت س��پرده گذاری و نحوه‬ ‫بازگش��ت منابع به صندوق توسعه ملی‪ ،‬به منظور رفع این ابهامات و نیز برخی‬ ‫ابهام��ات نهاد های نظارتی‪ ،‬موضوع در هیات امنای صندوق در مورخ دوم مهر‬ ‫مطرح و ابهامات ان برطرف شد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫بارها از تریبون های مختلف شنیده ایم که حمایت از بازار بورس همچنان‬ ‫ادام��ه خواهد داش��ت‪ ،‬حتی در مقاطعی وعده تزری��ق منابع ارزی یا ریالی‬ ‫قابل توجهی نیز داده شده بود‪ ،‬اما فعاالن بازار معتقدند تا به حال هیچ کدام‬ ‫از این وعده ها محقق نش��ده اند‪ .‬در حالی که ش��رایط ب��ورس اصال مطلوب‬ ‫نیس��ت و سهامداران این بازار را به مقصد سبزه میدان یا چهارراه استانبول‬ ‫ترک می کنند اما اقدام ملموس��ی برای ایجاد ثبات در تاالر شیشه ای انجام‬ ‫نمی شود‪ .‬کارشناسان معتقدند این هفته امکان سقوط شاخص کل به کانال‬ ‫ی��ک میلی��ون و ‪ 300‬هزار واح��دی نیز وجود دارد ام��ا همچنان خبری از‬ ‫حمایت نیست که نیست!‬ ‫از یک سو با‬ ‫قیمت های‬ ‫نجومی دالر‬ ‫مواجه هستیم‬ ‫و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫شاخص کل به‬ ‫ریزش خود‬ ‫ادامه می دهد‬ ‫یادداشت‬ ‫حضور‪۵۰‬‬ ‫میلیون سهامدار‬ ‫در کشور‬ ‫نای��ب رئیس و عضو هیات مدیره بورس ته��ران به حضور ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫س��هامدار شامل س��هام عدالت و دیگر سهام در کشور اشاره و بیان کرد‪:‬‬ ‫هرگونه توس��عه س��رمایه گذاری در کش��ور باید از بس��تر بازار س��رمایه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬محمودرض��ا خواجه نصیری ضمن بی��ان این مطلب‬ ‫افزود‪ :‬معیش��ت حدود ‪ ۸۰‬درصد مردم در کشورهای پیشرفته با فعالیت‬ ‫در ب��ورس‪ ،‬بازار س��رمایه و س��رمایه گذاری های گوناگون گ��ره خورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در یک سال گذشته فقط در یک مورد عرضه اولیه سهام‬ ‫ازس��وی شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی در بورس‪ ،‬ظرف‬ ‫کمتر از یک دقیقه ‪ ۸۰‬هزار میلیارد ریال جذب ش��د که نش��انگر قدرت‬ ‫بزرگ توان مالی مردم است که می تواند کشور را متحول کند‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره بورس تهران گفت‪ :‬عمده تامین مالی طرح های‬ ‫قطارش��هری در سطح کش��ور از بازار سرمایه با ارقام افزون بر ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال انجام شده است‪.‬‬ ‫در بازار سرمایه توان‪ ،‬امکان و شرایط مردم می تواند در خدمت توسعه‬ ‫کشور قرار گیرد و از طریق ابزارسازی‪ ،‬واسطه ها را حذف کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اینک که بازار س��رمایه و بورس در کش��ور داغ اس��ت باید‬ ‫غی��ر از بازارهای مالی‪ ،‬افرادی که به عنوان س��رمایه گذار وارد این بازارها‬ ‫می شوند هم مورد حمایت قرار گیرند‪ ،‬اموزش های الزم به انها ارائه شود‬ ‫تا با چشم باز و بینش درست وارد بازار مالی شوند‪.‬‬ ‫پدیده‬ ‫شرکت های‬ ‫ابر‬ ‫توسعه دهنده‬ ‫علی رحمانی‬ ‫مدیرعامل پیشین سازمان بورس‬ ‫در ب��ازار مس��کن تقاض��ای زی��ادی داریم‬ ‫که براورده نش��ده است و مش��کالت بزرگی‬ ‫ه��م در زمینه اجاره خان��ه داریم که مردم را‬ ‫با مش��کالت زی��ادی مواجه کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫دنیا پدیده ای به نام ش��رکت های توس��عه گرا‬ ‫(‪ )developer‬ی��ا ب��زرگ توس��عه دهنده ها‬ ‫(‪ )master developer‬داری��م ک��ه در‬ ‫ب��ورس تامی��ن مال��ی می کنند‪ ،‬ب��رای مثال‬ ‫ام‪.‬مال در امارات متحده عربی یکی از همین‬ ‫ش��رکت های توسعه دهنده اس��ت که هم کار‬ ‫ساخت وس��از و هم در ب��ورس تامین مالی را‬ ‫انجام می دهد‪.‬‬ ‫ب��ورس‪ ،‬فراب��ورس م��ا و س��رمایه گذاران‬ ‫ای��ن بخش ها چن��دان اقبالی به این دس��ت‬ ‫شرکت ها نش��ان نداده اند‪ .‬این امر نیز به دلیل‬ ‫پیچیدگی های��ی که در صنعت ساخت وس��از‬ ‫شاهد ان هستیم و ریسک هایی که در زمینه‬ ‫هزینه ه��ای مصالح و‪ ...‬وجود دارد و همچنین‬ ‫طوالن��ی بودن دوره های اج��رای پروژه ها رخ‬ ‫داده است‪ .‬از س��وی دیگر نیز تامین سرمایه‬ ‫مس��کن به دلیل مجوزی که به بانک مس��کن‬ ‫داده شده و مقررات بانک مرکزی به بن بست‬ ‫خورده و از سویی هم قانون برنامه ششم این‬ ‫شرایط را پیچیده تر کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که حجم زی��ادی از‬ ‫پروژه ه��ای زیرس��اختی داری��م که نی��از به‬ ‫تامین مال��ی دارند که بای��د ابزارهای جدید‬ ‫و متفاوتی را برای تامی��ن منابع این پروژه ها‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬مثال در بحث تامین مالی یک‬ ‫پروژه احداث راه‪ ،‬نمی توانیم اوراق مش��ارکت‬ ‫‪۱۸‬درصد منتش��ر کنیم تا از ه��ر ‪۳‬ماه به ما‬ ‫سود بدهد‪ .‬در این زمینه باید اوراقی با کوپن‬ ‫صفر منتش��ر کرد تا با تنزیل فروخته ش��وند‪،‬‬ ‫چیزی ش��بیه به اس��ناد خزانه‪ .‬این مس��ئله‬ ‫در دنی��ا هم پیش��ینه دارد‪ ،‬مث�لا در برخی‬ ‫بورس های خارج��ی اوراق هزار دالری را ‪۶۰‬‬ ‫دالر می فروش��ند و به تدری��ج به س��وددهی‬ ‫رسیده‪ ،‬بدون اینکه در جریان نقدینگی پروژه‬ ‫تاثیری گذاشته باشد‪ .‬از همین رو معتقدم در‬ ‫این زمینه ها بای��د طراحی های مالی خاص و‬ ‫جدیدی انجام شود و به اعتقاد من می توانیم‬ ‫این نیازها را از طریق راه اندازی بورس امالک‬ ‫پاسخگو باشیم‪ .‬به همین دلیل نظر من نسبت‬ ‫به این امر کامال مثبت است‪.‬‬ ‫توجه داش��ته باش��ید که طرح بازس��ازی‬ ‫بافت های فرس��وده با عنوان بازافرینی شهری‬ ‫مطرح و تقریب��ا ‪۱۲‬هزار میلی��ارد تومان نیز‬ ‫ب��رای ان بودجه پیش بینی ش��ده اس��ت اما‬ ‫متاس��فانه به دلیل عدم تامین مالی این پروژه‬ ‫پیش نمی رود‪ .‬اما بورس امالک ش��اید بتواند‬ ‫ای��ن گره ه��ا را باز کن��د و کمک رس��ان این‬ ‫مشکالت بازار و پروژه های ناتمام باشد‪ .‬حتی‬ ‫می تواند به صنعتی س��ازی‪ ،‬استانداردس��ازی‪،‬‬ ‫انبوه س��ازی و تسریع سازی کمک کند‪ ،‬چون‬ ‫یکی از مش��کالت مهمی ک��ه داریم طوالنی‬ ‫ش��دن دوره ساخت وس��از مس��کن است که‬ ‫متاس��فانه به مشکل بزرگی تبدیل شده است‬ ‫و به طور مس��تقیم باعث افزایش قیمت تمام‬ ‫ش��ده ملک نیز می شود‪ .‬البته ارزان سازی هم‬ ‫باید مورد توجه باشد‪ .‬مثال در سایر بورس های‬ ‫جهان ش��رکت هایی ب��ا عنوان ش��رکت های‬ ‫اجاره ده��ی طراح��ی ش��ده که مش��خصا در‬ ‫حوزه های مختلف ام�لاک فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬شرکت های اجاره دهی امالک‬ ‫مس��کونی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬بیمارستان ها‪ ،‬هتل ها و‪...‬‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬این شرکت ها می توانند یک‬ ‫نظ��م و نظام��ی در این بازار ایج��اد کنند که‬ ‫درحال حاضر به شدت به ان نیاز داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹نواوری در بخش مسکن‬ ‫با طراحی و اجرای این دس��ت شرکت های‬ ‫اجاره دهی‪ ،‬مردم نیز می توانند وارد س��ازکار‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش مس��کن شوند‪ .‬این‬ ‫ش��رکت ها کامال با طرح هایی که تاکنون اجرا‬ ‫ش��ده تفاوت دارند و در کش��ورهای دیگر نیز‬ ‫امتح��ان خود را پس داده اند‪ .‬این ش��رکت ها‬ ‫مدل ارزیابی و گزارش��گری کام�لا متفاوتی‬ ‫دارند و این امر دقیقا همان چیزی اس��ت که‬ ‫م��ا به ان احتی��اج داریم‪ .‬البته ممکن اس��ت‬ ‫این ویژگی ها برای کارگزاران یا س��هامداران‬ ‫چندان مهم نباشد اما اگر یک نهاد تخصصی‬ ‫مث��ل بورس امالک داش��ته باش��یم تا به طور‬ ‫حرف��ه ای روی ان کار کن��د یا یک ش��اخص‬ ‫ام�لاک طراحی کنیم‪ .‬مثل انچ��ه در امارات‬ ‫متحده عربی اجرایی شده‪ ،‬می تواند در زمینه‬ ‫مس��کن کامال گره گشا باش��د و اتفاقا به نفع‬ ‫مردم عادی هم خواهد بود‪.‬‬ صفحه 15 ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪ 9 -1399‬ربیعاالول‪ 26 - 1442‬اکتبر ‪-2020‬شماره‪-1643‬پیاپی‪2961‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫سالم از کودکی تا مرگ‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫قاچاق معکوس این بار دامن انسولین را گرفت‬ ‫زیان دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دارو برای بیماران‬ ‫‹ ‹تحویل انسولین کمتر از یک ساعت؟!‬ ‫پیدا کردن انسولین در داروخان ه سخت است‪ ،‬اما‬ ‫در بازار ازاد با یک تلفن می توان انس��ولین خرید‪.‬‬ ‫یک س��اعته‪ ،‬ارسال به سراسر کش��ور اما گران تر از‬ ‫داروخانه‪ .‬حدود ‪ ۸‬برابر قیمت!‬ ‫فرشید یکی از دالالن بازار سیاه است‪ .‬می گوید‬ ‫انس��ولین االن کمیاب اس��ت اما اگ��ر بخواهید در‬ ‫کمتر از یک س��اعت تحویل می دهیم‪ .‬فروش��نده‬ ‫بعدی امکان ارس��ال پستی به ش��هرهای دیگر را‬ ‫هم دارد‪ .‬می گوید‪« :‬انسولین را االن فقط به صورت‬ ‫جعب��ه ای و پ��ک می فروش��یم‪ .‬جعب��ه پنج تایی‬ ‫‪۸۵۰‬هزار تومان‪ .‬قبال جعبه ‪ ۶‬تایی و ‪ ۱۲‬تایی هم‬ ‫داشتیم اما االن نیست‪».‬‬ ‫جز قیمت‪ ،‬مشکل دیگر خریداران تاریخ مصرف‬ ‫و کیفیت داروس��ت‪ .‬فروش��نده دیگری می گوید‪:‬‬ ‫«ای��ن انس��ولین ها دانمارکی اس��ت‪ .‬قاچاقی وارد‬ ‫می ش��وند ام��ا هیچ مش��کلی ندارند‪ .‬بع��د از عید‬ ‫داروهایی ک��ه عموم مردم مص��رف دارند و تولید‬ ‫داخل نیس��تند خیلی کم ش��ده و به سختی پیدا‬ ‫می شود‪».‬‬ ‫‹ ‹انس�ولین تاری�خ گذش�ته ه�م خوب‬ ‫است!‬ ‫براساس اخرین امارها تعداد بیماران دیابتی در‬ ‫کشور کم نیست و این بیماران ‪ ۱۱‬درصد جمعیت‬ ‫باالی ‪ ۲۵‬سال در ایران را تشکیل می دهند‪ .‬اواخر‬ ‫ش��هریور امسال جمعی از پزش��کان متخصص در‬ ‫نامه ای به رئیس جمهوری نوش��تند که بیش از ‪۵‬‬ ‫میلیون نفر در کش��ور مبتال به دیابت هستند که‬ ‫از ای��ن تعداد بیش از ‪ ۶۰۰‬هزار نفر نیازمند تزریق‬ ‫روزانه انسولین اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تیغ تیز انتقاد‬ ‫حاال که بحث بر س��ر استفاده از انسولین داخلی‬ ‫و وارداتی داغ اس��ت‪ ،‬برخی کارب��ران هم تیغ تیز‬ ‫انتقادشان را به سمت صنعت داروسازی گرفته اند‪.‬‬ ‫انها معتقدند بس��یاری از داروسازان به جای تولید‪،‬‬ ‫در کار واردات دارو هستند و این را در شرایط ویژه‬ ‫انس��ولین در داروخانه ه��ا در حالی نایاب ش��ده که رئیس‬ ‫کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران می گوید ‪۱.۵‬‬ ‫برابر نیاز کش��ور انسولین وارد ش��ده اما کمبود ان به دلیل‬ ‫قاچ��اق معکوس انس��ولین اس��ت‪ .‬بیم��اران دیابت��ی یا باید‬ ‫انس��ولین را از بازار سیاه به ‪ ۸‬برابر قیمت داروخانه بخرند‬ ‫یا به انسولین های تاریخ گذشته متوسل شوند‬ ‫ای��ن روزهای ایران بی انصافی خوانده اند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر اما فعاالن حوزه داروسازی این اظهارنظرها را‬ ‫نااشنایی با وضعیت موجود می دانند‪ .‬انها معتقدند‬ ‫مشکالت تحریم تنها سختی در انتقال ارز نیست و‬ ‫در بسیاری از مواردی که در ظاهر تحریم نیستند‬ ‫مواد اولیه انها ش��امل تحریم می ش��ود که امکان‬ ‫تولید محص��ول را از ما می گیرد‪ .‬فرامرز اختراعی‪،‬‬ ‫رئی��س س��ندیکای تولیدکنندگان م��واد دارویی‬ ‫می گوی��د‪ « :‬هرچند ‪ 4‬ماه پیش‪ 2 ،‬کارخانه تولید‬ ‫انسولین قلمی در ایران افتتاح شد اما از ماده اولیه‬ ‫ت��ا قلم این دارد‪ ،‬وارداتی اس��ت و در داخل مونتاژ‬ ‫می ش��ود‪ .‬اما نکته مهم این است که یک کارخانه‪،‬‬ ‫انس��ولین ویال هم در ایران تولید می کند که تنها‬ ‫ماده اولیه ان وارداتی است‪ .‬سرنگ‪ ،‬در ایران تولید‬ ‫می ش��ود؛ بنابراین هیچ مش��کلی برای تامین نوع‬ ‫ویال وجود ندارد‪».‬‬ ‫‹ ‹از داروخانه ها چه خبر؟‬ ‫«نداری��م‪ »...‬این جمله دیگر ب��رای افراد مبتال‬ ‫به دیابت تکراری ش��ده اس��ت‪ .‬ح��اال فرقی ندارد‬ ‫که ب��ه داروخانه های دولتی ی��ا خصوصی یا حتی‬ ‫داروخانه هایی که از طرف سازمان غذا و دارو برای‬ ‫خرید انسولین اعالم شده اند‪ ،‬سر بزنیم‪ .‬این جمله‬ ‫ثابت بیشترش��ان است‪ .‬با بسیاری از داروخانه های‬ ‫اعالم ش��ده در لیست س��ازمان غذا و دارو تماس‬ ‫گرفتی��م‪ ،‬اما خیلی از انها جوابی برای پرس��ش ما‬ ‫نداش��تند‪ .‬البت��ه در بین داروخانه ها پیدا ش��دند‪،‬‬ ‫داروخانه های��ی که انس��ولین قلم��ی النتوس برند‬ ‫ایرانی دارند‪ .‬اما قیمت برخی از انها در داروخانه ها‬ ‫متفاوت است‪.‬‬ ‫پیروزی‪ :‬داروخان��ه ای در خیابان پیروزی‪ ،‬هیچ‬ ‫نوع از انواع انس��ولین های قلمی را ن��دارد و تنها‪،‬‬ ‫انس��ولین ویال می فروشد‪ .‬انس��ولین ویال در این‬ ‫داروخان��ه با نرخ حدود ‪ ۲۲‬ه��زار تومان به فروش‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫میدان ونک‪ :‬داروخانه ای در میدان ونک‪ ،‬ش��لوغ‬ ‫و پرت��ردد اس��ت‪ .‬هم��ه مراجعان ای��ن داروخانه‪،‬‬ ‫ماس��ک به صورت دارند و حتی فاصله اجتماعی را‬ ‫هم رعایت می کنند‪ .‬ب��رای متصدی این داروخانه‬ ‫فرق ن��دارد که چه نوع انس��ولینی بخواهید؛ ویال‬ ‫ی��ا قلمی‪ .‬او با ی��ک «نداریم»‪ ،‬محک��م و بااعتماد‬ ‫به نفس‪ ،‬اطالع می دهد که هیچ نوع انس��ولینی را‬ ‫در داروخانه اش به فروش نمی رساند‪.‬‬ ‫کوهس��ار‪ :‬بلوار کوهس��ار صب��ح زود‪ ،‬کم تردد و‬ ‫خل��وت اس��ت‪ .‬داروخان��ه هم خلوت اس��ت و جز‬ ‫پیرم��رد ک��ه با عصایش روی س��نگفرش س��فید‬ ‫داروخان��ه نق��ش می زن��د‪ ،‬ک��س دیگ��ری دیده‬ ‫نمی شود‪ .‬متصدی داروخانه فاتحانه اطالع می دهد‬ ‫النت��وس قلمی دارد‪ .‬قیمت ان را هم خیلی دقیق‬ ‫اط�لاع می دهد‪ ۳۰« :‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان‪ ».‬بعد با‬ ‫چشمان درشتش نگاه می کند تا جواب تایید برای‬ ‫خرید را بگیرد‪.‬‬ ‫تهرانس��ر‪ :‬راه��رو داروخان��ه تنگ اس��ت‪ .‬راه با‬ ‫حضور مراجعان‪ ،‬تنگ تر هم ش��ده است‪ .‬نمی توان‬ ‫سنگفرش س��فید و سیاه س��الن را دید‪ .‬متصدی‬ ‫ف��روش دارو خیلی قاطع اط�لاع می دهد که هیچ‬ ‫نوعی از داروی انس��ولین را ندارد و بعد زل می زند‬ ‫در چش��مم و می گوید‪ :‬هیچ نوع��ی‪...‬؛ نه رگوالر و‬ ‫ن��ه هیچ نوع��ی از قلمی» بع��د رو برمی گرداند تا‬ ‫مراجعه کننده بعدی‪ ،‬سوالش را بپرسد‪.‬‬ ‫جوادیه‪ :‬داروخانه ای که در محله جوادیه اس��ت‪،‬‬ ‫تنها ‪ 2‬نوع انس��ولین را دارد؛ انس��ولین قلمی برند‬ ‫ایرانی النتوس و انس��ولین رگوالر‪ .‬النتوس در این‬ ‫داروخان��ه‪ ۳۱ ،‬هزار تومان و رگوالر هم حدود ‪۲۰‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬قیمت دارد‪.‬‬ ‫یوس��ف اباد‪ :‬متصدی داروخانه ای در یوسف اباد‬ ‫با اطمینان می گوید هیچ داروی انس��ولینی ندارد‪،‬‬ ‫اما راهنمایی می کند که ب��رای پیدا کردن داروی‬ ‫انسولین‪ ،‬به داروخانه های دولتی سر بزنیم‪.‬‬ ‫چی��ذر‪ :‬داروخان��ه ای که در ش��مال تهران واقع‬ ‫شده ‪ ،‬هیچ نوع انسولینی ندارد‪.‬‬ ‫شهرری‪ :‬داروخانه ای در جنوب تهران‪ ،‬انسولین‬ ‫النتوس ایرانی و رگوالر دارد‪ ،‬اما النتوس را گران تر‬ ‫از داروخانه های دیگر می فروش��د؛ ‪ ۳۷‬هزار تومان‬ ‫ب��رای النتوس و ‪ ۲۱‬هزار توم��ان هم برای رگوالر‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫تهران نو‪ :‬داروخانه ای در ش��رق تهران‪ ،‬النتوس‬ ‫ایرانی را ‪ ۳۱‬هزار تومان و رگوالر را ‪ ۲۰‬هزار تومان‬ ‫به فروش می رساند‪.‬‬ ‫ارژانتی��ن‪ :‬داروخان��ه ای که در حوال��ی میدان‬ ‫ارژانتین واقع ش��ده ‪ ،‬انسولین رگوالر را با نرخ ‪۲۰‬‬ ‫هزار تومان به فروش می رساند‪ ،‬اما انسولین قلمی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ازادی‪ :‬داروخان��ه ای که در خیاب��ان ازادی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬ج��زو لیس��ت س��ازمان غذا و دارو اس��ت و‬ ‫اتفاقا سهمیه داروی انس��ولین هم دارد‪ .‬برای این‬ ‫داروخان��ه هیچ فرقی ندارد که چه نوع انس��ولینی‬ ‫ن زمانی که به متصدی داروخانه‬ ‫می خواهیم‪ ،‬چ��و ‬ ‫می گوییم ش��ما در لیست س��ازمان هستید و باید‬ ‫داروی انس��ولین داشته باش��ید‪ ،‬با خنده می گوید‬ ‫این لیست الکی است و هیچ سهمیه ای هم ندارد‪.‬‬ ‫سود قاچاق تایرهای فرسوده‬ ‫به جیب چه کسانی می رود؟‬ ‫بازار تایر و الس��تیک یک��ی از بازارهای پرمصرف در کش��ور‬ ‫محس��وب می ش��ود که در چند وقت اخیر حواش��ی بس��یاری‬ ‫داشته است‪ .‬باوجود تولید داخل‪ ،‬این کاال برای سال ها از طریق‬ ‫واردات تامین می ش��د؛ بنابراین بدون ش��ک یکی از بازارهایی‬ ‫اس��ت که با اعمال تحریم ها تحت تاثیر قرار گرفته و با مش��کل‬ ‫مواجه می شود‪.‬‬ ‫بازار تایر و الستیک مدت زیادی است که به جوالنگاهی برای‬ ‫س��وداگران و دالل ها تبدیل شده است‪ .‬کاهش عرضه در نهایت‬ ‫باعث ایجاد سوداگری و داللی در بازارها می شود و دقیقا همان‬ ‫اتفاقی که در بازار خودرو افتاد و اش��فته بازار امروز را به وجود‬ ‫اورد‪ ،‬رقم می خورد‪ .‬سود این بازار انقدر است که موضوع قاچاق‬ ‫تایر فرسوده را این روزها داغ کرده و سر زبان ها انداخته است‪.‬‬ ‫تایر فرسوده کاالیی نیست که قاچاق ان به راحتی امکان پذیر‬ ‫باشد؛ کاالیی که یک تریلی با ظرفیت ‪ ۲۰‬تن بار‪ ،‬فقط ‪ ۱۵۰‬تا‬ ‫‪ ۱۷۰‬حلقه از ان (به وزن ‪ 7‬تا ‪ 8‬تن) را می تواند حمل کند هم‬ ‫بعد از افزایش نرخ ارز به خارج قاچاق می شود‪.‬‬ ‫واحدهای مجاز فراوری تایر و تیوب فرس��وده از کمبود مواد‬ ‫اولیه برای واحدهای شان گله دارند‪ ،‬اما گویا صحنه گردان اصلی‬ ‫بازار این محصول‪ ،‬افراد دیگری هستند‪.‬‬ ‫‪ 2‬سال اس��ت که صادرات تایر و تیوب به خارج ممنوع شده‬ ‫اس��ت‪ .‬فعاالن صنع��ت بازیافت می گویند تایرهای فرس��وده به‬ ‫کردس��تان عراق‪ ،‬ترکیه و میرجاوه پاکس��تان صادر می شود و‬ ‫ای��ن محموله را حتم��ا در کامیون های روب��از باید قاچاق کرد؛‬ ‫مگر اینکه ضایعات تیوب باشد که بشود ان را به صورت قطعات‬ ‫مکعبی از کش��ور خارج کرد‪ .‬برخی هم بر این باورند که داخل‬ ‫این مواد ضایعاتی مواد مخدر هم قاچاق می ش��ود‪ .‬جس��ت وجو‬ ‫برای یافتن نام کسانی که در قاچاق تیوب و تایر نقش دارند‪ ،‬به‬ ‫چند نام محدود می شود‪.‬‬ ‫براس��اس امار تقریبی ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۴‬میلیون حلقه تایر فرسوده و‬ ‫حدود ‪ ۲۵۰‬هزار تن هم تیوب فرسوده در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود امار دقیق از ضایعات تایر و تیوب‬ ‫در ای��ران چقدر تایر ضایعات��ی داریم؟ چرا واحدهای تولیدی‬ ‫ب��ا کمبود ماده اولیه مواجه ش��ده اند؟ چگونه می توان این بازار‬ ‫را س��اماندهی کرد؟ حمید بهشتی منفرد‪ ،‬دبیر کارگروه بازیافت‬ ‫مواد پلیمری اتحادیه بازیافت بیان می کند‪ :‬در سال ‪ ،۹۸‬حدود‬ ‫‪ ۲۵۰‬ت��ا ‪ ۲۶۰‬ه��زار تن تایر و تیوب در داخل تولید می ش��د و‬ ‫تقریبا ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬هزار تن هم واردات داشتیم‪ .‬به این ترتیب‬ ‫حدود ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۴۵۰‬هزار تن تایر و تیوب انواع وس��یله نقلیه در‬ ‫کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫او اضافه می کند‪ :‬از رقم یادشده‪ ،‬بین ‪ 8‬تا ‪ ۱۰‬هزار تن تیوب‬ ‫و بقیه انواع تایر است‪.‬‬ ‫به گفته بهش��تی‪ ،‬در کشورهای خارجی فرمول هایی دارند که‬ ‫میزان تیوب فرس��وده را تخمین بزنند‪ .‬سرانه تایر را به ازای هر‬ ‫‪ 5‬ت��ا ‪ 6‬نفر‪ ،‬یک حلقه در نظر می گیرند یا میزان تایر فرس��وده‬ ‫حدود ‪ 6‬کیلوگرم به ازای هر نفر در نظر گرفته می ش��ود‪ ،‬اما در‬ ‫ایران به دالیلی نمی توانیم امار دقیقی از تایر فرس��وده داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫او اضافه می کند‪ :‬در کش��ورهای خارجی مراکز دپویی وجود‬ ‫دارد یا ش��رکت هایی هس��تند که واسط بین شهرداری و بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬مسئول بازیافت هستند و تایرها را در محل هایی دپو‬ ‫می کنند و برای واحدهای بازیافت به صورت رایگان می فرستند‪.‬‬ ‫حت��ی ب��رای بازیافت تایر جوای��ز بازیافتی ه��م در نظر گرفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬دبیر کارگروه بازیافت مواد پلیم��ری می گوید‪ :‬ما در‬ ‫ایران مراکز دپو نداریم و استانداردهای مصرف تایر هم در ایران‬ ‫وجود ندارد‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬در دیگر کشورها اگر ضخامت عاج‬ ‫از حد خاصی کمتر ش��د‪ ،‬پلیس اجازه تردد به خودرو نمی دهد‬ ‫ام��ا در ایران به خاطر مباحث اقتصادی‪ ،‬الس��تیک تا زمانی که‬ ‫بترکد‪ ،‬مورد اس��تفاده قرار می گیرد و باتوجه به اینکه در ایران‬ ‫فرم��ول خاصی برای مصرف تایر نداری��م‪ ،‬نمی دانیم چقدر تایر‬ ‫فرسوده در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫پایان داستان یک داستان نویس‬ ‫کرونا جان یک داس��تان نویس را گرفت‪ .‬خبر کوتاه بود‬ ‫و تلخ‪ .‬بله؛ درس��ت خواندید‪ .‬ازاده شریعت‪ ،‬داستان نویس‬ ‫در نخس��تین روز ابان بر اثر ابتال به کرونا در ‪ ۴۰‬س��الگی‬ ‫درگذش��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬ازاده ش��ریعت در اخرین‬ ‫پست خود در صفحه شخصی اش درباره تجربه اش از ابتال‬ ‫ب��ه کرونا نوش��ت‪« :‬روزی که تصمی��م گرفتم از احواالت‬ ‫کرونایی ام اینجا بنویسم فکر می کردم قرار است در اخرین‬ ‫ت سر‬ ‫یادداشت بنویسم «و این گونه من موفق شدم کرونا را در خانه تجربه کنم و پش ‬ ‫بگذارم‪ ».‬اما من و زندگی شوخی های زیاد و گاه تندی با هم داریم که ظرفیتش از‬ ‫توان خیلی ها خارج است‪ .‬چند روز پیش نشانه های پیشرفت بیماری بیشتر شد و‬ ‫من با افت اکس��یژن خون مواجه ش��دم‪ .‬قرار شد اسکن ریه انجام بدهم تا پیشرفت‬ ‫بیماری دقیق تر مشخص شود‪ .‬با چند بیمارستان تماس گرفتیم و جواب شنیدیم‬ ‫ن کار خلوت است و حدود ‪ ۱۰‬دقیقه وقت ما را خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ت برای ای ‬ ‫که این ساع ‬ ‫من توی همان حال هم حواسم بود رنگ لباس هایم با هم هارمونی داشته باشد و‬ ‫رژ لب همیش��ه قرمزم را بزنم که کرونا را هوا برندارد که زمینم زده‪ 2 .‬س��الی است‬ ‫که درگیر یک بیماری ریوی به نام ساراکوئیدوز هستم‪ .‬کرونا بیماری هوشمندی‬ ‫است؛ بین تمام اعضای تنم ریه را به عنوان میزبان انتخاب کرده و خوش هم نشسته‪.‬‬ ‫نتیجه این ش��د که بعد از اس��کن قرار شد بستری شوم‪ .‬همان طور که افتد و دانید‬ ‫بیمارس��تان و تخت خالی پیدا نمی ش��ود‪ .‬بعد از چند س��اعت تالش و پیگیری در‬ ‫بیمارستان امام خمینی جا پیدا کردیم و من همان شب بستری شدم‪ .‬کادر درمانی‬ ‫اینجا پرتالش و خوش برخوردند‪ .‬هرچه الزم بوده برای کنترل بیماری داشته اند و‬ ‫انجام داده اند‪ .‬امروز از صبح خیلی حالم وخیم تر ش��د‪ .‬درد‪ ،‬تورم ریه و تنگی نفس‬ ‫به بیشترین حد خود رسید‪ .‬سرم را خم کردم که بتوانم نفس بگیرم‪ .‬چشمم افتاد‬ ‫به پنجره و بازیگوشی افتاب و سایه لغزان برگ ها روی بستر پرده‪.‬‬ ‫ای افتاب روشن و ای سایه همای‬ ‫ما را نگاهی از تو تمام است اگر کنی»‪.‬‬ ‫ازاده ش��ریعت متولد س��ال ‪ ۱۳۵۹‬بود‪ .‬او چند س��ال در کارگاه های نویسندگی‬ ‫افرادی همچون یونس تراکمه و کاوه فوالدی نس��ب ش��رکت کرد و داستان هایی را‬ ‫در مجله ها به چاپ رساند‪ .‬همچنین در حوزه نقد کتاب فعال بود و چند نقد او در‬ ‫روزنامه و مجله ها منتش��ر ش��د‪ .‬شریعت مدتی هم با سایت وینش (سایت معرفی و‬ ‫نقد کتاب) همکاری داشت‪.‬‬ ‫«هنرمند فرانسوی» هم رفت‬ ‫عباس معیری‪ ،‬هنرمند نگارگر‪ ،‬نقاش و مجسمه ساز هم‬ ‫بعد از تحمل دوره ای بیماری‪ ،‬از دنیا رفت‪ .‬شیرین پرتوی‪،‬‬ ‫مدیر گالری ش��یرین که س��ال ‪ ۹۷‬میزبان نمایشگاهی از‬ ‫اثار این هنرمند پیشکس��وت بود‪ ،‬در گفت وگویی با ایسنا‬ ‫این خبر را تایید کرد‪ .‬زنده یاد عباس معیری سال ‪۱۳۱۸‬‬ ‫خورش��یدی در ش��هر رش��ت به دنیا امد‪ .‬او دیپلم خود را‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۶۰‬میالدی (‪1338-1339‬خورشیدی ) در‬ ‫مدرس��ه هنرهای زیبای تهران گرفت و از سال ‪1348-1349( ۱۹۷۰‬خورشیدی)‬ ‫برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت‪.‬‬ ‫معیری در جامعه هنری به عنوان هنرمند فرانسوی نیز شناخته می شود و برخی‬ ‫از اثارش توسط موزه لوور خریداری شده است‪ .‬در سال ‪ ۱۳۵۶‬نمایشگاه انفرادی از‬ ‫اثار زنده یاد معیری در ایران برگزار شد و پس از ان در سال ‪ ،۱۳۹۷‬نمایشگاه مرور‬ ‫اثار این هنرمند پیشکس��وت ش��امل مجسمه‪ ،‬طراحی‪ ،‬نقاشی‪ ،‬نگارگری و اسناد و‬ ‫تصاویری از فعالیت های او در س��ینما و تئاتر در دهه های ‪ ۴۰‬و ‪ ۵۰‬خورش��یدی در‬ ‫گالری شیرین به نمایش درامد‪.‬‬ ‫تسلیت‬ ‫انس��ولین نیس��ت؛ ان هم در حالی که حدود ‪۵‬‬ ‫میلیون نفر در ایران به دیابت مبتال هستند و بیش‬ ‫از ‪ ۶۰۰‬هزار نفر انها باید روزانه از انسولین استفاده‬ ‫کنند‪ .‬نبود انس��ولین و نیاز ب��ه ان‪ ،‬بیماران را به‬ ‫فضای مجازی و بازار سیاه کشانده است‪.‬‬ ‫انس��ولین موجود در داروخانه ها دیگر جوابگوی‬ ‫نیاز بیماران نیست‪ .‬داروخانه ها می گویند انسولین‬ ‫سهمیه بندی ش��ده‪ ،‬این در حالی است که رئیس‬ ‫کمیس��یون اقتصاد س�لامت اتاق بازرگانی تهران‬ ‫می گوید‪ « :‬به روال هر سال بیش از ‪ ۱.۵‬برابر نیاز‬ ‫کشور انسولین وارد کش��ور شده است؛ پس نباید‬ ‫هیچ کمبودی وجود داشته باشد‪ ،‬اما انسولین وارد‬ ‫شده‪ ،‬دوباره صادر یا به عبارتی از راه های غیرقانونی‬ ‫از کش��ور خارج می ش��ود‪ .‬یعنی کمب��ود این دارو‬ ‫به دلیل قاچاق معکوس انسولین است‪».‬‬ ‫به گفت��ه نجف��ی عرب قاچ��اق معک��وس فقط‬ ‫مخصوص انس��ولین نیس��ت‪ .‬برای همه داروهای‬ ‫گران با مش��کل قاچاق معک��وس مواجهیم‪ .‬دلیل‬ ‫ان ه��م قابل توجه اس��ت؛ تخصی��ص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی که س��بب می شود دارو با قیمت ارزان وارد‬ ‫و با دالر بازار ازاد‪ ،‬از مرز خارج ش��ود‪ .‬نجفی عرب‬ ‫می گوید‪ :‬کمبود دارو و انسولین عارضه همین ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانی است‪.‬‬ ‫او درب��اره داروها و انس��ولین هایی ک��ه در بازار‬ ‫ازاد فروخته می ش��ود‪ ،‬اظه��ار می کند‪ :‬این داروها‬ ‫قابل اطمینان نیس��ت و شاید تقلبی باشد‪ .‬بیماران‬ ‫نباید از ان اس��تفاده کنند‪ .‬البته ممکن اس��ت ان‬ ‫دارو هم از سیستم دارویی کشور خارج شده باشد‬ ‫و به فروش می رسد و از خارج از کشور وارد نشده‬ ‫باشد‪ .‬سازمان غذا و دارو باید جوابگوی کمبود دارو‬ ‫باشد که نیست‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫محمود فالح مردمدار‪ ،‬مهربان‪ ،‬متخصص‪ ،‬مدیر و تهیه کننده سریال های مشهور‬ ‫مختارنامه‪ ،‬تفنگ س��رپر‪ ،‬خوش رکاب و ده ها فیلم س��ینمایی‪ ،‬متولد‪ ،۱۳۲۴‬اول‬ ‫ابان ‪ ۱۳۹۹‬رفت‪.‬‬ ‫او در سال‪ ۱۳۴۷‬با ورود به تلویزیون ملی ایران فعالیت خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫محم��ود فالح را برای نخس��تین بار در همان س��ال های‬ ‫ده��ه‪ ۴۰‬در رادیوتلویزیون ابادان دیدم‪ .‬حدود ‪ ۲۴‬س��ال‬ ‫داش��ت و من حدود ‪ ۱۴‬س��ال و برای گویندگی در رادیو‬ ‫انتخاب ش��ده بودم‪ .‬محل رادیوتلویزیون در بوارده با خانه‬ ‫ما زیاد فاصله نداشت‪ .‬او از مدیران بود و به نظر من خیلی‬ ‫ب��زرگ بود‪ .‬چند باری به عنوان یک نوجوان س�لام کرده‬ ‫بودم و او سری تکان داده بود‪.‬‬ ‫چند سال بعد که برای دانشگاه به تهران امدم‪ ،‬در تلویزیون مشغول کار شدم و‬ ‫در دهه ‪ ۵۰‬گاهی در راهروها به او سالم می کردم و او سری تکان می داد‪.‬‬ ‫در دهه ‪ ۶۰‬رئیس هماهنگی تئاتر کش��ور ش��دم و در نقش دو مدیر‪ ،‬در دو سوی‬ ‫میز نشستیم؛ من از تئاتر دفاع می کردم و او از منافع تلویزیون می گفت‪.‬‬ ‫با گذشت زمان کم کم فاصله سنی ما کم شد و دهه ‪ ۷۰‬رفیق شدیم‪.‬‬ ‫ه��ادی س��رکمری از تصویرب��رداران قدیمی و همس��رش از گوین��دگان خوب‬ ‫تلویزیون ابادان‪ ،‬از دوس��تان مش��ترک من و محمود‪ ،‬تهران نش��ین شدند و مثلث‬ ‫روابط خانوادگی را ش��کل دادند و مهندس فالح‪ ،‬تبدیل به محمود ش��د و اشنایی‬ ‫دیرینه ما گل داد‪.‬‬ ‫ک جا قطع شد‪.‬‬ ‫اما روزگار نگذاشت که این رابطه خانوادگی ادامه یابد و ی ‬ ‫اما هر چند س��ال یک بار‪ ،‬جایی دیدار من و هادی و محمود ش��کل می گرفت‪.‬‬ ‫اخرین بار‪ ،‬دو س��ه س��ال قبل‪ ،‬من و هادی به خانه محمود رفتیم و غذای مجردی‬ ‫خوردیم‪ .‬چند شب بعد هم در خانه هادی شام خوردیم و این اخرین دیدار ما بود‬ ‫و بعدگاهی پیامی و سالمی و بس‪.‬‬ ‫امروز موبایل را که باز کردم امیر حس��ینی‪ ،‬مدیر گروه ورزش س��ال های ‪ ۷۰‬پیام‬ ‫ گذاشته بود که فالح‪ ،‬مدیرکل تولید و معاون فنی ان سال ها رفت‪.‬‬ ‫فالح پس از بازنشس��تگی مختارنامه را س��اخت‪ .‬وی در جریان تهیه این سریال‪،‬‬ ‫دو بار سکته قلبی کرد‪.‬‬ ‫اخیرا ش��نیدم که دس��تور ساخت مستند پرتره این چهره ماندگار صداوسیما به‬ ‫شبکه مستند صادر شده بود که به دلیل وخامت حال عمومی اش نشد‪.‬‬ ‫محمود فالح نفر اصلی س��اخت فیلم مس��تند بازگش��ت امام خمینی به ایران و‬ ‫سخنرانی بهشت زهرا در ‪ ۱۲‬بهمن ‪ ۵۷‬بود‪.‬‬ ‫تهیه کنندگی فیلم س��ینمایی رسم عاشق کشی‪ ،‬جایی در دوردست‪ ،‬چند کیلو‬ ‫خرما برای مراس��م تدفین‪ ،‬چراغی در مه‪ ،‬پناه بر خدا‪ ،‬کلبه‪ ،‬اوای جبرئیل‪ ،‬بدون‬ ‫اج��ازه‪ ،‬ابرهای ارغوانی‪ ،‬قبیله عش��ق‪ ،‬بوی خوش زندگ��ی و ده ها فیلم تلویزیونی‬ ‫دیگر جزو کارنامه اوست‪.‬‬ ‫تجهیز و ارس��ال ده ها گروه فیلمس��از در دوره جنگ تحمیلی برای ثبت وقایع‪ ،‬از‬ ‫جمله فعالیت های مدیریتی مهندس فالح به شمار می رود‪.‬‬ ‫مهندس فالح بارها تاکید می کرد که اگر برای ساخت فیلم های تاریخی حمایت‬ ‫الزم شود‪ ،‬هنرمندانی داریم که بتوانند از پس ساخت اثاری با این موضوع برایند‪.‬‬ ‫البته مهم ترین معضل‪ ،‬س��رمایه گذاری اس��ت‪ .‬حتی اگر س��اخت سریال های بلند‬ ‫امکان پذیر نیست‪ ،‬می توان روی تله فیلم های پربیننده تمرکز کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ -‬مدیرمسئول‪:‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!