روزنامه صمت شماره 1635 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1635

روزنامه صمت شماره 1635

روزنامه صمت شماره 1635

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫عرضه سهام شرکت های دولتی‬ ‫در بورس ادامه دارد‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 14‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1635‬پیاپی ‪2953‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سیاست های غیرقیمتی‬ ‫در بهینه سازی‬ ‫مصرف سوخت‬ ‫پرو‬ ‫نده‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس جمهوری واگذاری س��هام دس��تگاه های دولتی را نشان از عزم راسخ دولت‬ ‫برای بهینه سازی روند خصوصی سازی در کشور دانست و اطمینان داد برنامه عرضه‬ ‫س��هام شرکت های دولتی در بازار س��رمایه ادامه خواهد یافت‪ .‬روحانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫برنامه عرضه س��هام ش��رکت های دولتی در بازار س��رمایه در راستای چابک سازی‪،‬‬ ‫اج��رای سیاس��ت های کل��ی اص��ل ‪ ۴۴‬و حمایت از بازار س��رمایه به وی��ژه هدایت‬ ‫نقدینگی به سوی اشتغال مولد و در مجموع مردم محور کردن اقتصاد‪ ،‬شفاف سازی‬ ‫فعالیت های اقتصادی و زدودن فساد از بدنه اقتصاد انجام می شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫برای حفظ سرمایه‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪13‬‬ ‫استانداردسازی‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫‪4‬‬ ‫تشدید نظارت بر رعایت‬ ‫استاندارد ضروری است‬ ‫‪6‬‬ ‫مصرف کننده‬ ‫بازنده نهایی‬ ‫‪7‬‬ ‫ایا می توان‬ ‫ایمن راند؟‬ ‫‪3‬‬ ‫به مناسبت ‪ 23‬مهر روز جهانی استاندارد‬ ‫استاندارد چراغ سبز توسعه‬ ‫چگونه خودرو ایمن داشته باشیم؟‬ ‫‪4‬‬ ‫اهمیت دانش ایمنی در معدنکاری‬ ‫‪5‬‬ ‫صادرات اهن االت غیراستاندارد متوقف شود‬ ‫‪6‬‬ ‫استاندارد‪ ،‬کلید توسعه تجاری است‬ ‫‪7‬‬ ‫اصناف و گمشده ای به نام ایمنی‬ ‫‪8‬‬ ‫رعایت استاندارد انتخاب نیست‪ ،‬ضرورت است‬ ‫‪11‬‬ ‫ایمنی در معدن نیازمند فرهنگ سازی و هزینه‬ ‫‪12‬‬ ‫تاریخ تجاری‬ ‫بافت فرسوده یک‬ ‫ِ‬ ‫‪15‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫بزرگ ترها استاندارد ایمنی را رعایت می کنند‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 14‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1635‬‬ ‫پیاپی ‪2953‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫سیاست های غیرقیمتی‬ ‫در بهینه سازی‬ ‫مصرف سوخت‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران‬ ‫عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس ادامه دارد‬ ‫رئیس جمهوری واگذاری س��هام دستگاه های‬ ‫دولت��ی را نش��ان از ع��زم راس��خ دول��ت برای‬ ‫بهینه س��ازی روند خصوصی س��ازی در کش��ور‬ ‫دانس��ت و اطمین��ان داد برنامه عرضه س��هام‬ ‫ش��رکت های دولت��ی در ب��ازار س��رمایه ادامه‬ ‫خواهد یاف��ت‪ .‬روحانی اظهار کرد‪ :‬برنامه عرضه‬ ‫س��هام ش��رکت های دولتی در بازار سرمایه در‬ ‫راستای چابک سازی‪ ،‬اجرای سیاست های کلی‬ ‫اص��ل ‪ ۴۴‬و حمای��ت از ب��ازار س��رمایه به ویژه‬ ‫هدایت نقدینگی به س��وی اش��تغال مولد و در‬ ‫مجموع مردم محور کردن اقتصاد‪ ،‬شفاف سازی‬ ‫فعالیت ه��ای اقتصادی و زدودن فس��اد از بدنه‬ ‫اقتصاد انجام می ش��ود‪ .‬رئیس جمهوری در عین‬ ‫حال تاکید ک��رد‪ :‬رونق‪ ،‬پویایی و فس��ادزدایی‬ ‫ج��دی از اقتصاد کش��ور و ایج��اد فرصت برابر‬ ‫ب��رای احاد مردم از طریق تداوم عرضه س��هام‬ ‫بنگاه ه��ای بزرگ و متوس��ط بای��د با یک طرح‬ ‫دقی��ق انجام گیرد که دول��ت چنین طرحی را‬ ‫تهی��ه کرده و با دق��ت و جدیت در حال اجرای‬ ‫ان اس��ت‪.‬روحانی از مصادیق عینی این برنامه‬ ‫را عرضه سهام ش��رکت های بزرگ پتروشیمی‪،‬‬ ‫پاالیش��ی‪ ،‬فلزی‪ ،‬بانک��ی‪ ،‬بیم��ه ای‪ ،‬خودرویی‬ ‫و زیرمجموعه ه��ای انها برش��مرد که از طریق‬ ‫عرضه مستقیم و صندوق های مالی قابل معامله‬ ‫(ای تی اف) و س��ایر روش ها تحقق پیدا کرده و‬ ‫این روند ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹توافق با مسئوالن عراق‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬در جلسه س��تاد هماهنگی‬ ‫اقتصادی دول��ت‪ ،‬عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل‬ ‫بان��ک مرک��زی از تالش های انجام ش��ده برای‬ ‫‪ ۱۴۱‬دستگاه ونتیالتور (دستگاه کمک تنفسی‬ ‫ویژه بیماران کرونایی) با اعتبار ‪ ۲۲‬میلیارد تومان‬ ‫ازس��وی وزارت نفت به بیمارس��تان های مناطق‬ ‫نفت خیز اهدا شد‪ .‬وزیر بهداشت در مراسم اهدای‬ ‫این دستگاه ها با اشاره به اینکه در ‪ ۵۰‬روز ایران‬ ‫توانس��ت مواد مورد نیاز ب��رای مقابله با کرونا را‬ ‫تولید و حت��ی صادر کند‪ ،‬گفت‪ :‬ایران در تحریم‬ ‫با دست های بسته در این اقیانوس بال شنا کرد‪.‬‬ ‫س��عید نمکی در مراس��م اهدای ‪ ۱۴۱‬دستگاه‬ ‫کمک تنفس��ی ویژه بیم��اران کرونایی از طرف‬ ‫وزارت نفت به بیمارس��تان های مناطق نفت خیز‬ ‫کشور با اشاره به اینکه در این ایام سخت وزارت‬ ‫نف��ت در ابعاد مختل��ف در کنار ما بود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫من به یاد ندارم سخت تر از این ایام را در سال های‬ ‫بعد از انقالب تجربه کرده باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیژن زنگنه و همکارانش در این ایام‬ ‫اس��تفاده از مناب��ع ارزی در خ��ارج از کش��ور‪،‬‬ ‫گزارش��ی ارائه ک��رد و با تش��ریح توافقات خود‬ ‫با مس��ئوالن عراق در س��فر به این کش��ور‪ ،‬از‬ ‫تالش های گس��ترده تر برای اس��تفاده از منابع‬ ‫ارزی در سایر کش��ورها و گشایش های مفیدی‬ ‫که در این زمینه صورت گرفته‪ ،‬خبر داد‪.‬حسن‬ ‫روحانی در این جلس��ه پ��س از گزارش رئیس‬ ‫کل بان��ک مرک��زی‪ ،‬با تاکید بر ل��زوم پیگیری‬ ‫جدی برای دسترس��ی و استفاده از منابع ارزی‬ ‫مسدود شده کشورمان در خارج از کشور گفت‪:‬‬ ‫هرچند تحریم های امریکا ش��رایط سختی برای‬ ‫تعام�لات اقتصادی کش��ور ایجاد ک��رده‪ ،‬اما با‬ ‫تالش های انجام ش��ده‪ ،‬استفاده از این منابع در‬ ‫حال افزایش است و تخصیص منابع به کاالهای‬ ‫اساسی و نیازهای تولیدی کشور استمرار خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹گزارش سفر به چین‬ ‫در این جلس��ه همچنین محمدجواد ظریف‪،‬‬ ‫وزیر امور خارجه از سفر خود به چین و دیدار و‬ ‫توافقات با مقامات این کشور در حوزه تبادالت‬ ‫مال��ی و پول��ی و رواب��ط دو کش��ور در ح��وزه‬ ‫حمل ونقل دریایی گزارشی ارائه کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری پس از ای��ن گزارش‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه توس��عه اقتصادی همه کشورها به صورت‬ ‫ملموس با دیپلماس��ی اقتصادی گ��ره خورده‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬باید در ای��ن مقطع ب��ا تقویت‬ ‫اولویت های ارتباطی خود با چین‪ ،‬کش��ورهای‬ ‫منطق��ه اوراس��یا و همس��ایگان‪ ،‬در حوزه های‬ ‫مختلف از انرژی تا فناوری‪ ،‬برای توس��عه روابط‬ ‫اقتصادی برنامه ریزی ویژه ای انجام دهیم‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه دولت به دنبال تسریع در‬ ‫پیگیری اجرای توافقات با کشورهای‬ ‫منطق��ه اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫فعال شدن کمیسیون های مشترک‬ ‫اقتصادی با کشورهای هدف ضروری‬ ‫است و در اهداف اقتصادی تجارت با‬ ‫شرق و همسایگان‪ ،‬توجه به سیاست‬ ‫صادرات مح��ور بودن باید در اولویت‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه همکاری بااوراسیا‬ ‫رئیس جمهوری همچنین گسترش همکاری‬ ‫با اتحادیه اوراسیا را از نظر اقتصادی قدم بسیار‬ ‫مهمی دانس��ت و گفت‪ :‬ایران عالوه بر ظرفیت‬ ‫تولید و تامین نیازهای برخی از این کش��ورها‪،‬‬ ‫باتوجه ب��ه قرار گرفت��ن در بهتری��ن موقعیت‬ ‫ترانزیت��ی‪ ،‬می توان��د مس��یری مناس��ب برای‬ ‫ترانزیت کاالهای کش��ورهای عضو این اتحادیه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹افتت�اح ‪ 17‬پ�روژه مل�ی مناط�ق‬ ‫سیل زده‬ ‫رئیس جمه��وری همچنین در ایی��ن افتتاح‬ ‫طرح ه��ای ملی نوس��ازی و بازس��ازی مناطق‬ ‫س��یل زده که به ص��ورت ویدئوکنفرانس برگزار‬ ‫شد‪ ،‬با اش��اره به بهره برداری از چند طرح ملی‬ ‫در دو استان خوزستان و لرستان‪ ،‬گفت‪ :‬از همه‬ ‫مس��ئوالن در ‪ ۳‬اس��تان لرس��تان‪ ،‬خوزستان و‬ ‫گلستان تشکر می کنم‪ .‬این ‪ 3‬استان سخت ترین‬ ‫روزها را در ایام سیل گذراندند‪.‬‬ ‫براساس این گزارش ‪ ۱۷‬پروژه ملی بازسازی‬ ‫و نوسازی مناطق سیل زده فروردین سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ازس��وی وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و‬ ‫شهرسازی و بنیاد مسکن افتتاح شد‪.‬‬ ‫نفت اقتصاد سیاسی ایران را تغییر داد‬ ‫س��خت‪ ،‬فروش نفت و کسب درامد‪،‬‬ ‫کاری س��خت و پرمشغل ه دارند‪ .‬وزیر‬ ‫بهداش��ت با اش��اره به اینک��ه با این‬ ‫س��ختی و گرفتاری‪ ،‬دوس��تان به یاد‬ ‫درماندگی بخش های دیگر هس��تند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬نف��ت اقتصاد سیاس��ی ایران‬ ‫را تغیی��ر داد‪ .‬اگر ب��ه عوامل موثر بر‬ ‫سیاس��ت و مس��ائل اجتماعی دقت شود یکی از‬ ‫مهم ترین مولفه ها نفت است‪.‬‬ ‫نمکی با بیان اینکه یکی از ضعف ها در کش��ور‬ ‫مح��دود ب��ودن مطالعات تاریخی اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نف��ت یک��ی از مهم ترین مولفه ه��ا در تمام امور‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نفت به عنوان یک س��رمایه‬ ‫مهم مملکتی در توس��عه زیرس��اخت ها و توسعه‬ ‫انسانی کشور باید اس��تفاده شود‪ .‬وزیر بهداشت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬انس��ان ابزار توس��عه نیس��ت؛ انسان‬ ‫توسعه یافته‪ ،‬هدف غایی توسعه است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه یکی از گرفتاری ها‬ ‫این اس��ت که منابع را صرف توس��عه‬ ‫پایدار نکردیم‪ ،‬گفت‪ :‬روزهای سختی‬ ‫اس��ت که کاهش درامده��ای نفتی‬ ‫خ��ودش را در بخش های مختلف از‬ ‫جمله بخش بهداش��ت کش��ور نشان‬ ‫می ده��د‪ .‬نمکی افزود‪ :‬با اینکه روزهای س��ختی‬ ‫را پشت سر می گذاریم‪ ،‬وزیر نفت مورد بی مهری‬ ‫واق��ع می ش��ود‪ .‬وی به پاندمی کرونا نیز اش��اره‬ ‫کرد و ادامه داد‪ :‬در ایران با استفاده از شیوه های‬ ‫بسیجی از اوایل بهمن خودمان را اماده کردیم‪.‬‬ ‫وزیر بهداش��ت با بیان اینک��ه در فرودگاه ها از‬ ‫ن گیت مخصوص گذاشتیم‪ ،‬افزود‪ :‬در همان‬ ‫بهم ‬ ‫زم��ان پروتکل ها را برای روزهای س��خت تدوین‬ ‫کردی��م‪ ،‬زیرا در ش��رایط تحریم نمی توانس��تیم‬ ‫ایمن س��ازی و نگه��داری راه های‬ ‫شریانی (‪ ۱۲۹۹‬کیلومتر راه)‪ ،‬تعمیر‬ ‫و بازس��ازی ابنیه فنی و پل ها (‪۷۵۲‬‬ ‫دستگاه)‪ ،‬نگهداری راه های شریانی و‬ ‫روس��تایی (‪ ۸۶۷‬کیلومتر) و مرمت‬ ‫و بازس��ازی راه های اصل��ی و فرعی‬ ‫روستایی (‪ ۷۰۰۰‬کیلومتر) از جمله‬ ‫طرح هایی اس��ت که توس��ط وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی در مناطق سیل زده کشور به‬ ‫مرحله بهره برداری رس��یده اس��ت‪ .‬ابخیزداری‬ ‫و ابخ��وان داری ‪ ۷۴۰‬ه��زار هکت��ار اراضی در‬ ‫‪ ۱۵۱‬شهرس��تان‪ ،‬الیروبی و ایمن س��ازی ‪۹۳۵‬‬ ‫رش��ته قنات به ط��ول ‪ ۹۵۰‬کیلومت��ر‪ ،‬مرمت و‬ ‫ایمن س��ازی ‪ ۱۳۸‬ایس��تگاه پمپاژ اب‪ ،‬بهسازی‬ ‫‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬کیلومت��ر جاده های بین مزارع‪،‬‬ ‫ل اب بر عمومی‪،‬‬ ‫بهس��ازی ‪ ۷۰۰‬کیلومتر کان��ا ‬ ‫زهکش��ی س��طحی ‪ ۵۱‬ه��زار هکت��ار اراض��ی‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬مرمت و بازس��ازی ‪ ۷‬ه��زار و ‪۶۵۰‬‬ ‫کیلومتر را ه عش��ایری‪ ،‬کمک ه��ای بالعوض به‬ ‫خسارت دیدگان‪ ،‬اعطای تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫بانک��ی به خس��ارت دیدگان‪ ،‬امهال تس��هیالت‬ ‫بانکی خس��ارت دیدگان و پرداخت غرامت بیمه‬ ‫کش��اورزی خس��ارت دیدگان از جمل��ه طرح ها‬ ‫و اقدام��ات انجام ش��ده ازس��وی وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی در مناطق س��یل زده است‪ .‬مجموع‬ ‫طرح های افتتاح ش��ده در مناطق س��یل زده که‬ ‫در این مراس��م و با حض��ور رئیس جمهوری به‬ ‫بهره ب��رداری رس��ید‪ ۱۵ ،‬ه��زار و ‪ ۲۷۰‬میلیارد‬ ‫تومان هزینه به همراه داشته که ‪ ۶‬هزار و ‪۲۷۰‬‬ ‫میلیارد تومان از منابع عمومی و ‪ ۹‬هزار میلیارد‬ ‫تومان از تسهیالت بانکی تامین شده است‪.‬‬ ‫گ��ردش صنعت را تعطیل کنیم‪ .‬وی گفت‪ :‬یکی‬ ‫از جاهایی که این ش��یوه نامه را به درستی رعایت‬ ‫ک��رد‪ ،‬وزارت نف��ت بود و میزان ابتال و بس��تری‬ ‫کارکنان این نهاد نیز قابل قبول است‪.‬‬ ‫نمک��ی با اش��اره به م��وارد مقابله ب��ا کرونا در‬ ‫مناطق نفتی‪ ،‬افزود‪ :‬راه پارسیان بر عسلویه بسته‬ ‫ش��د تا عس��لویه به کرونا الوده نش��ود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬خوشبختانه در مدت ‪ ۵۰‬روز‪ ،‬پتروشیمی ها‬ ‫موادی را تولید کردند که س��بک ترین البس��ه و‬ ‫ماس��ک تهیه ش��ود‪ .‬به گفته وزیر بهداش��ت‪ ،‬در‬ ‫مدت ‪ ۵۰‬روز‪ ،‬مرگ های ناش��ی از کرونا به حدود‬ ‫‪ ۳۰‬نف��ر رس��ید و به عن��وان ی��ک تولید کننده و‬ ‫صادرکننده در عرصه بین المللی مطرح ش��دیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ایران در تحریم با دس��ت های بسته در‬ ‫این اقیانوس بال ش��نا کرد و دنیا فهمید ایران در‬ ‫اوج تحریم چه عظمتی به دست اورد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫عکس روز‬ ‫‪ ۲۹۲‬هزار بنگاه وام کرونا گرفتند‬ ‫الزامی شدن پوشش ماسک‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫معاون توسعه اش��تغال وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۲۹۲‬هزار بنگاه اس��یب دیده تس��هیالت کرونا به ارزش ‪۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان دریافت کردند‪ .‬پرداخت این تس��هیالت‬ ‫در چن��د دوره باتوجه به ادامه ش��یوع بیماری کرونا تمدید ش��د و‬ ‫ک مرکزی تا پایان مه��ر ادامه دارد‪.‬‬ ‫براس��اس اخرین اطالعیه بان�� ‬ ‫براساس این گزارش به کارگاه هایی که مستقیم از کرونا لطمه دیده‬ ‫و به اجبار تعطیل ش��ده اند‪ ،‬مبلغ ‪ ۱۶‬میلیون تومان وام به ازای هر‬ ‫نیروی انس��انی اختصاص می یابد و به واحدهای کس��ب وکاری که‬ ‫فعال بوده‪ ،‬تعطیل نش��ده و غیرمس��تقیم از کرونا اسیب دیده اند‪،‬‬ ‫مبلغ ‪ ۱۲‬میلیون تومان تس��هیالت به ازای هر نیروی کار پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ .‬نرخ س��ود تس��هیالت ‪ ۱۲‬درصد و بازپرداخت ان از مهر‬ ‫جاری است‪ .‬به گزارش ایرنا معاون توسعه و کارافرینی وزارت تعاون‬ ‫در بیست وهشتمین جلس��ه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی‬ ‫کرونا جزئیات پرداخت تس��هیالت کرونا را تش��ریح کرد و گفت‪ :‬از‬ ‫مجموع ‪ ۷۰۴‬هزار پرونده در فرایند پرداخت تس��هیالت کرونایی‪،‬‬ ‫‪ ۵۴۴‬هزار پرونده برای پرداخت به بانک معرفی ش��ده اند‪ .‬عیس��ی‬ ‫منصوری اف��زود‪ :‬ارزش تس��هیالت پرداختی ب��ه ‪ ۲۹۲‬هزار بنگاه‬ ‫اس��یب دیده‪ ،‬تاکنون بیش از ‪ 5‬هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان اس��ت‬ ‫ک��ه از این مقدار هزار و ‪ ۲۴۵‬میلیارد تومان مربوط به تس��هیالت‬ ‫حمایتی دولت از شرکت های بزرگ است‪.‬‬ ‫‹ ‹فشار بر ایران بی نتیجه است‬ ‫رئیس س��ابق اژانس انرژی اتمی تاکید کرد‬ ‫فش��ار بر ایران بی نتیجه است‪ .‬به گزارش ایلنا‬ ‫به نقل از اینترنش��نال‪ ،‬محمدالبرادعی‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ابق اژانس انرژی اتمی گفت‪ :‬ب��رای ایجاد‬ ‫امنیت باید اعتمادس��ازی کرد‪ .‬سیاست امریکا‬ ‫درباره ایران‪ ،‬اعمال فش��ار است و من ندیده ام‬ ‫که سیاست فش��ار نتیجه ای داشته باشد‪ .‬قبل‬ ‫از هر چیز باید سعی کنید اعتمادسازی کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹ترکیه از المان هشدار گرفت‬ ‫وزیر خارجه المان‪ ،‬ترکیه را به انجام اقدامات‬ ‫تحریک امی��ز در مدیترانه ش��رقی متهم کرد و‬ ‫خواس��تار ت��ن دادن انکارا به مذاکره ش��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش رویترز‪ ،‬هایک��و ماس‪ ،‬وزی��ر خارجه‬ ‫الم��ان می گوید ترکی��ه باید درباره مناقش��ه‬ ‫مدیترانه شرقی از هرگونه اقدام تحریک امیزی‬ ‫خ��ودداری کند‪ .‬وی همچنین از همبس��تگی‬ ‫برلی��ن با قبرس و یونان پیرامون این مناقش��ه‬ ‫س��خن گفت‪ .‬م��اس از ترکیه خواس��ت که به‬ ‫مذاک��ره روی خ��وش نش��ان داده و عملی��ات‬ ‫اکتشاف ذخایر گاز طبیعی در دریای مدیترانه‬ ‫شرقی را از سر نگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اتهام دوباره عربستان به ایران‬ ‫نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل در‬ ‫سخنانی در مجمع عمومی این سازمان ایران را‬ ‫متهم کرد که به تعهدات هس��ته ای مندرج در‬ ‫برجام پایبند نبوده است!‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬عب��داهلل المعلمی‪ ،‬نماینده‬ ‫عربس��تان در س��ازمان ملل با تک��رار ادعاهای‬ ‫واهی ریاض علیه ایران گفت ایران از گروه های‬ ‫مسلح در منطقه حمایت می کند که این اقدام‪،‬‬ ‫«ناقض قوانی��ن بین المللی» اس��ت‪ .‬این مقام‬ ‫س��عودی در س��خنرانی خود در نشست خلع‬ ‫س�لاح و امنیت بین الملل��ی در مجمع عمومی‬ ‫س��ازمان ملل نس��بت به عدم پایبندی ادعایی‬ ‫ایران به تعهدات هس��ته ای خ��ود ابراز نگرانی‬ ‫کرد و در اظهاراتی مداخله جویانه ضمن تاکید‬ ‫بر اهمیت دس��تیابی به ی��ک توافق بین المللی‬ ‫در زمینه برنامه هسته ای ایران با هدف کنترل‬ ‫و نظ��ارت ب��ر ان‪ ،‬ادعا کرد ای��ن توافق باید از‬ ‫هرگونه اقدام بی ثبات کننده ایران در منطقه یا‬ ‫حمایت از تروریسم جلوگیری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹واکن�ش هنی�ه ب�ه اقدام�ات‬ ‫صهیونیست ها‬ ‫رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی‬ ‫حماس تاکید کرد‪ :‬تاریخ هرگز به کش��ورهای‬ ‫عربی که رژیم اش��غالگر قدس را به رس��میت‬ ‫ش��ناختند و روابط خود را با ان عادی کردند‪،‬‬ ‫رح��م نخواه��د کرد و ملت ها نی��ز قطعا این را‬ ‫فراموش نخواهند کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطالع رس��انی‬ ‫فلسطین‪ ،‬اسماعیل هنیه در گفت وگو با دیوید‬ ‫هرست‪ ،‬س��ردبیر پایگاه خبری «میدل ایست‬ ‫ای» در استانبول اظهار کرد‪ :‬جنبش متبوعش‬ ‫منتظر پاسخ روش��ن رژیم صهیونیستی درباره‬ ‫مبادله اسرا است‪.‬‬ ‫هنیه همچنین تصریح ک��رد‪ :‬هر توافقی که‬ ‫کش��وری عربی با رژیم صهیونیس��تی به امضا‬ ‫برس��اند‪ ،‬در نهایت به ضرر ان تمام خواهد شد‬ ‫و این کشور را در معرض خطر قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد هدف دشمن صهیونیستی‬ ‫از امضای توافق عادی سازی روابط با کشورهای‬ ‫عربی‪ ،‬ایجاد پایگاه های نظامی و اقتصادی برای‬ ‫خود در مناطق نزدیک به ایران است‪ ،‬به همین‬ ‫خاطر‪ ،‬کشورهای عادی کننده روابط با دشمن‬ ‫صهیونیستی شکست خواهند خورد و ما دوست‬ ‫نداریم ببینیم این کش��ورها پل��ی برای اجرای‬ ‫طرح ه��ا و پروژه های صهیونیس��تی هس��تند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬هیاتی مصری خواس��ته ها و‬ ‫ش��روط حماس را به رژیم صهیونیستی انتقال‬ ‫داده و حماس همچنان منتظر پاس��خ صریح و‬ ‫روش��ن این رژیم به این خواسته ها است‪ .‬هنیه‬ ‫ضمن تاکید بر امادگی جنبش متبوعش برای‬ ‫مقابله با هرگونه حمله و تجاوز جدید دش��من‬ ‫صهیونیس��تی به غزه‪ ،‬هش��دار داد که هرگونه‬ ‫جنگ��ی در اینده قطعا پیامده��ا و هزینه های‬ ‫بسیاری سنگینی برای دشمن به همراه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫ت کاال و خدمات در‬ ‫ای��ن روزه��ا باتوجه به رون��د افزایش��ی قیم�� ‬ ‫کش��ور‪ ،‬بحث های اصلی در سیاس��ت گذاری های صحیح غیرقیمتی‬ ‫در بهینه سازی مصرف س��وخت به فراموشی سپرده شده است‪ .‬یکی‬ ‫از مباح��ث اصلی در ایجاد بهبود قابل مالحظ��ه در فناوری تجهیزات‬ ‫به وی��ژه خودروهای تولیدی‪ ،‬ارتقای س��طح معیار و اس��تانداردهای‬ ‫مصرف انرژی اس��ت که فراموش شده است‪ .‬مدیریت مصرف سوخت‪،‬‬ ‫کاهش االیندگی های گس��ترده ش��هرها و نیز حف��ظ امنیت عرضه‬ ‫س��وخت در بخش ه��ای مختلف حمل ونقل کش��ور اع��م از زمینی‪،‬‬ ‫جاده ای‪ ،‬ریلی‪ ،‬دریایی و هوایی نیاز ضروری به برنامه ریزی بلندمدت‬ ‫برای ایجاد تنوع در س��بد س��وختی در بخش های یادش��ده دارد‪ .‬این‬ ‫مس��ئله می تواند با اعمال سیاس��ت های بهینه سازی مصرف سوخت‬ ‫در اقتصادی تری��ن حال��ت‪ ،‬امنیت عرضه س��وخت را حف��ظ کرده و‬ ‫تنوع س��بد س��وختی را به همراه داشته باش��د تا از این منظر بتوان به‬ ‫کاهش االیندگی ش��هرها نیز کمک کرد‪ .‬ای��ن هدف با اعمال نظر در‬ ‫سیاس��ت های غیرقیمتی قابل اجراست که برای تحقق دنبال کردن‬ ‫برنامه های زیر پیشنهاد می شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬گس��ترش سهم حمل ونقل عمومی کشور اعم از درون شهری یا‬ ‫برون شهری به گونه ای باشد که ظرف حداکثر ‪ ۵‬سال پیش رو ضریبی‬ ‫معادل ‪ ۰.۷۵‬سفرهای درون شهری با وسایط نقلیه عمومی انجام شود‬ ‫و در اولویت برنامه های توسعه ای قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬توجه الزم برای افزایش سهم حمل ونقل ریلی مسافری حداقل‬ ‫به ‪ ۰.۲۵‬درصد تا سال ‪ ۱۴۰۵‬و نیز حمل ونقل ریلی بار حداقل به ‪۰.۳۵‬‬ ‫درصد تا سال ‪ ۱۴۱۰‬در نظر گرفته شود‪ .‬این موضوع از ضریب اهمیت‬ ‫بسیاری برخوردار است که اعمال ان به عنوان یک سیاست غیرقیمتی‬ ‫می تواند بسیار اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬توجه الزم به توسعه خطوط مترو کالنشهرهای کشور به گونه ای‬ ‫باش��د که حداقل ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد س��فرهای درون شهری به ویژه در‬ ‫ش��هرهای بزرگ را در ب��ر گرفته و هدایت ان برای افزایش تا س��طح‬ ‫‪ ۰.۲۵‬درصد باشد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬بهبود منطقی بهره وری انرژی در ناوگان حمل ونقل باری کشور‬ ‫حداقل س��االنه معادل ‪ ۲.۵‬درصد باتوجه به اینکه س��هم عمده ای از‬ ‫جابه جایی های صنعتی از این طریق صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬توجه الزم و کافی به پروژه های نیمه تمام اس��قاط وسایل نقلیه‬ ‫شخصی و عمومی طبق مقررات قانونی موجود و در صورت نیاز تقویت‬ ‫زمینه های ان از طریق دولت یا مجلس به نحو اثرگذار‪.‬‬ ‫‪ -۶‬افزایش س��هم موتورس��یکلت های گازس��وز موجود نس��بت به‬ ‫سیستم های نواور گازسوز؛ مشابه انچه که در کشورهای متعدد جهان‬ ‫عمل شده و سهم قابل توجهی را در بهینه سازی فراهم اورده است‪.‬‬ ‫‪ -۷‬افزای��ش س��هم خودروه��ای دوگانه س��وز در س��بد تولی��د‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬به گونه ای که کلیه خودروهای سواری عمومی از نوع‬ ‫گازسوز باشد و به طور جدی مورد توجه و حمایت دولت قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬انجام معاینه فنی دوره ای برای وسایل نقلیه شخصی و عمومی‪،‬‬ ‫طب��ق ضوابط و مقررات ج��اری با رعایت فراهم اوری سیس��تم های‬ ‫هوشمند اطالع رسانی در اقصی نقاط کشور اعم از شهری یا روستایی‪.‬‬ ‫‪ -۹‬پیش بینی برای اجرای طرح های بهینه سازی و نوسازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل س��بک و نیمه س��نگین طبق یک برنامه زمانبندی شده با‬ ‫رعای��ت اولویت های الزم به صورت ی��ک برنامه پیش بینی منطقی در‬ ‫سطح ملی‪.‬‬ ‫در این صورت و با مالحظه گزینه های بهینه س��ازی مصرف سوخت‬ ‫همراه با رش��د اقتصادی متوسط باید رش��د اقتصادی ‪ ۵.۶‬درصدی را‬ ‫شاهد باشیم‪ .‬این موضوع نیاز به طراحی دارد که پارامترهای هر یک از‬ ‫عوامل ان باید در سبد اقتصادی کشور مشخص و تعیین شوند‪ .‬در این‬ ‫گزینه سعی شده فرضیات به گونه ای تعریف شوند که براساس شرایط‬ ‫کنون��ی و همچنین داده ه��ای تاریخی‪ ،‬قابل دس��تیابی و تحقق پذیر‬ ‫باشند‪ .‬اجرای اقدامات مرتبط با این گزینه‪ ،‬سطح االیندگی را به ویژه‬ ‫در کالنشهرها به میزان حداقل ‪ ۲۸‬درصد نسبت به شرایط ادامه روند‬ ‫موجود کاهش خواهد یافت و ش��دت مصرف انرژی از ‪ ۱.۷۶‬بش��که به‬ ‫ازای هر یک میلیون ریال تولید ناخالص داخلی در سال ‪( ۱۳۸۹‬البته‬ ‫براس��اس نرخ پایه ‪ )۱۳۷۶‬به می��زان ‪ ۵۰‬درصد تا مقدار ‪ ۰.۸۸‬درصد‬ ‫بش��که به ازای هر یک میلیون ریال در س��ال ‪ ۱۴۲۰‬کاهش می یابد‪.‬‬ ‫همچنین کل مصرف س��وخت در بخش حمل ونقل حدود ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫نس��بت به ش��رایط ادامه روند موجود کاهش می یاب��د و امکان تامین‬ ‫س��وخت موردنیاز بخش حمل ونقل به همان نسبت کمتر به افزایش‬ ‫ظرفیت پاالیش��گاهی وابسته است و با اجرای طرح های ارتقای فعلی‪،‬‬ ‫میس��ر خواهد بود‪ .‬در مطالعات تطبیقی نتایج حاصل از گزینه بهینه‬ ‫با رش��د اقتصادی متوسط به طریقی است که ضریب بنزین در گزینه‬ ‫بهینه با رشد اقتصادی متوسط یادشده در سال ‪ ۱۳۹۸‬معادل ‪۳۳.۰۶‬‬ ‫درصد و در س��ال ‪ ۱۴۱۰‬نزدیک به ‪ ۳۹.۵‬درصد و در ادامه ان در سال‬ ‫‪ ۱۴۲۰‬به بیش از ‪ ۳۴.۲‬درصد خواهد رس��ید‪ .‬در همین زمینه نفت و‬ ‫گاز از ‪21.9‬درصد به ‪ 24.6‬و در نهایت در سال ‪ ۱۴۲۰‬به ‪ 26.6‬درصد‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫کالم پایان��ی اینکه س��بد بهینه س��وخت در بخش ه��ای مختلف‬ ‫اقتصادی کشور و با اولویت بخشی در حوزه حمل ونقل باید به طریقی‬ ‫درنظر گرفته ش��ود که افزایش تدریجی نرخ حامل های انرژی تا سال‬ ‫‪ ۱۴۱۰‬به همراه اعمال سیاست های غیرقیمتی باشد‪ .‬همچنین گزینه‬ ‫افزای��ش تدریجی نرخ نفت تا س��طح ‪ FOB‬خلیج ف��ارس برمبنای‬ ‫پیش فرض های فنی مشابه با گزینه بهینه (با اعمال کلیه سیاست های‬ ‫غیرقیمتی) در نظر گرفته شود؛ با این تفاوت که در گزینه افزایش نرخ‬ ‫حامل های انرژی فرض بر این باش��د که روند سیاست های غیرقیمتی‬ ‫با بهترین گزینه و بیش��ترین کاهش از لحاظ میزان مصرف س��وخت‬ ‫حاصل ش��ده و تحق��ق ان منوط به اتخاذ تصمی��م در زمینه افزایش‬ ‫س��وخت خواهد ش��د‪ .‬نتایج حاصل از اجرای گزینه افزایش تدریجی‬ ‫نرخ حامل های انرژی به همراه اعمال سیاس��ت های قیمتی در س��ایر‬ ‫بخش ه��ا مانند حمل ونق��ل دریایی و هوایی نیز ص��ادق بوده و تفکر‬ ‫حاکم بر مدیریت اجرایی کش��ور را به این مهم در بهینه سازی مصرف‬ ‫سوخت جلب می کند‪.‬‬ ‫جایگاه‬ ‫استاندارد‬ ‫در اقتصاد ایران‬ ‫اندیش��ه تشکیل س��ازمان بین المللی اس��تاندارد در ‪ ۱۴‬اکتبر سال‬ ‫‪ ۱۹۴۷‬در نشست روسای موسس��ه های استاندارد ‪ ۲۵‬کشور در لندن‬ ‫شکل گرفت‪ .‬از سال ‪۱۹۷۰‬میالدی هم این روز برابر با ‪ ۲۲‬مهر به نام‬ ‫روز جهانی اس��تاندارد تعیین و نام گذاری شد‪ .‬اس��تاندارد و استاندارد‬ ‫ک��ردن‪ ،‬از پایه ه��ای علم و فناوری اس��ت که در پیش��رفت صنعت و‬ ‫اقتصاد نقشی بس��زا دارد‪ .‬استاندارد عبارت اس��ت از نظمی مبتنی بر‬ ‫نتایج ثابت علوم‪ ،‬فنون و تجربه های بشری که به صورت قواعد‪ ،‬مقررات‬ ‫و نظام های��ی به منظور ایجاد هماهنگ��ی و وحدت رویه‪ ،‬افزایش میزان‬ ‫تفاهم‪ ،‬تسهیل ارتباطات‪ ،‬توسعه صنعت‪ ،‬صرفه جویی در اقتصاد ملی و‬ ‫حفظ س�لامت و ایمنی عمومی به کار رود‪ .‬در ایران برای نخستین بار‬ ‫با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها در س��ال ‪ ۱۳۰۴‬شمسی‪ ،‬تشکیالت‬ ‫س��ازمانی که بعدا به موسسه مستقل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی‬ ‫کش��ور تغییر شکل داد‪ ،‬پایه ریزی شد‪ .‬در سال های ‪ ۱۳۲۴‬و ‪ ۱۳۳۲‬به‬ ‫لح��اظ اهمیت یافتن نظارت ب��ر ویژگی ها و کیفیت کاالهای صادراتی‬ ‫و وارداتی هس��ته های تکامل یافته در موسس��ه به صورت یک اداره در‬ ‫وزارت بازرگان��ی ش��کل گرفت و در ادامه با تصویب قانون «تاس��یس‬ ‫موسسه استاندارد ایران» مسئولیت ها و چارچوب های مستقل در قالب‬ ‫هدف های ملی تعیین شد و موسسه به صورت ساختاری مستقل شروع‬ ‫ب��ه فعالیت کرد‪ .‬بس��یاری می پندارند که اس��تاندارد فقط برای حفظ‬ ‫منافع مصرف کننده اس��ت‪ .‬البته این نظر درس��تی اس��ت و استاندارد‬ ‫به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف کنندگان توجه دارد‪ ،‬اما استواری‬ ‫نظام صنعت و فناوری نیز از اهداف استاندارد به شمار می اید؛ بنابراین‬ ‫می توان گفت س��ود حاصل از رعایت اس��تاندارد‪ ،‬برای تولیدکنندگان‬ ‫بیش از مصرف کنندگان اس��ت‪ .‬گاهی استفاده از وسایل غیراستاندارد‪،‬‬ ‫تلفات جانی و خسارت های مالی چشمگیری به بار اورده و سبب پدید‬ ‫امدن مش��کالتی می شود‪ .‬اگر اثار زیانبار ناش��ی از استفاده از وسایل‬ ‫و ماش��ین االت غیراس��تاندارد را به کارگاه ه��ا و کارخانه های کوچک‬ ‫و ب��زرگ صنعتی و تولیدی گس��ترش دهیم‪ ،‬عمق این فاجعه بیش��تر‬ ‫نمایان می ش��ود‪ .‬در جهان پرشتاب امروز‪ ،‬در قبال متنوع شدن وسایل‬ ‫تولیدی و اس��تفاده گسترده از نیروهای برق‪ ،‬گاز و دیگر مواد انرژی زا‪،‬‬ ‫تدابیری اتخاذ ش��ده تا خطرهای ناش��ی از بهره گیری از این انرژی ها‪،‬‬ ‫به حداقل برسد‪ .‬این تدابیر در تدوین قوانین و مقررات استاندارد ملی‬ ‫و بین المللی‪ ،‬به صورت امری ضروری برای حفظ س�لامت مردم جهان‬ ‫درامده است‪.‬‬ ‫امروز‪ 23 ،‬مهر روز جهانی استاندارد است و باتوجه به اهمیت‬ ‫این مقوله در حوزه های مختلف صنعت‪ ،‬معدن و تجارت روزنامه‬ ‫در گفت وگ�و ب�ا فعاالن هر یک از بخش های یادش�ده به‬ ‫بررسی نقش و جایگاه استاندارد در ایران پرداخته است‪ .‬با این‬ ‫پرونده همراه باشید‪.‬‬ صفحه 2 ‫چهار شنبه‬ ‫چگونه خودرو ایمن‬ ‫داشته باشیم؟‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 14‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1635‬‬ ‫پیاپی ‪2953‬‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫برای حفظ سرمایه‬ ‫بزرگ ترها استاندارد ایمنی را رعایت می کنند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫وضعیت ایمنی کارگاه ها‬ ‫نصرال��ه محمدحس��ین ف�لاح‪ ،‬عض��و هیات مدیره‬ ‫انجم��ن مدیران صنایع و کنفدراس��یون صنعت ایران‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬واحدهای تولیدی‬ ‫کش��ور به لحاظ استانداردس��ازی از نظر ایمنی شرایط‬ ‫خوبی دارند و این گونه نیست که همچون ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬دهه‬ ‫قبل دارای محدودیت های ایین نامه ای یا کمبود ابزار و‬ ‫اموزش باشند‪ .‬در این حوزه اقدامات زیادی انجام شده‬ ‫است‪ .‬اما انچه مشکل ساز شده و مسائلی مانند حادثه‬ ‫پالس��کو را به وجود اورد مربوط ب��ه صنایع کوچک و‬ ‫خرد اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬کارگاه ه��ای کوچک و خرد‬ ‫به دالیلی مانند طمع برای س��ود بیش��تر‪ ،‬هزینه هایی‬ ‫که استانداردس��ازی دارد‪ ،‬عدم امکان رسیدگی به این‬ ‫واحدها و نیز فرهنگ متاس��فانه حمایت کور از اقش��ار‬ ‫ظاهرا ضعیف دچار مشکل ایمنی هستند‪.‬‬ ‫او ادام��ه‪ :‬کارگاه ه��ای کوچ��ک ن��کات ایمنی را در‬ ‫واحده��ای تولی��د رعای��ت نمی کنند و ای��ن موضوع‬ ‫ارتباط��ی به درامد انها هم ندارد‪ ،‬بلکه به این موضوع‬ ‫برمی گ��ردد که صاحب��ان این بنگاه ها به دس��تورات‬ ‫ایمنی بی توجه هستند‪.‬‬ ‫به ه��ر ح��ال‪ ،‬در مجم��وع در صنایع بزرگ کش��ور‬ ‫وضعیت بد نیست و حتی از خیلی از کشورهای شرایط‬ ‫بهتری داریم اما در صنایع کوچک و متوسط کشور این‬ ‫وضعیت چندان ابرومندانه نیس��ت و قبل از‬ ‫اینکه مسئله در ایین نامه باشد در رسیدگی‬ ‫و بازرسی از این کارگاه هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود بازرس‬ ‫عضو هیات مدی��ره انجمن مدیران صنایع‬ ‫و کنفدراس��یون صنعت ای��ران با بیان اینکه‬ ‫به ط��ور طبیعی کارگاه ه��ای خرد هزینه ای‬ ‫برای مشاور و اموزش نیروهای انسانی خود نمی کنند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بیش��تر صاحبان ای��ن کارگاه ه��ای کوچک‪،‬‬ ‫براساس احساسات کارافرینانه که موجب شکل گیری‬ ‫این صنایع می شود‪ ،‬تمام توجه خود را معطوف مسئله‬ ‫فنی کرده و تا حد امکان از هزینه های جانبی از جمله‬ ‫هزینه ه��ای حفاظتی و ایمنی پرهی��ز می کنند و این‬ ‫یک واقعیت است‪.‬‬ ‫محمدحسین فالح ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر نهادهایی‬ ‫مانند وزارت کار موظف به سرکشی از این واحدهاست‪.‬‬ ‫بازرس��ان ان باید دائم به این واحدها سرکش��ی کنند‬ ‫درحالی که در این بخش با کمبود شدید بازرس روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ .‬کمبود به حدی است که اگر بازرسان ایمنی‬ ‫هیچ وظیفه ای جز سرکش��ی نداش��ته باش��ند در ‪۱۰‬‬ ‫س��ال نتوانند تمام کارگاه ها را پوش��ش دهند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که وقت عمده بازرسان کار به پاسخگویی‬ ‫در نهاده��ای قضایی می گذرد‪ .‬این مس��ائل‬ ‫ن��کات مهمی در اقتصاد و صنعت اس��ت که‬ ‫بای��د مورد توج��ه قرار گی��رد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫زمانی ک��ه حادث��ه ای رخ می دهد و موضوع‬ ‫به ق��وه قضایی��ه منعکس می ش��ود‪ ،‬طمع‬ ‫دریافت خس��ارت موضوع دیگری است‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط که وظیفه بازرس��ان نظارت و‬ ‫سرکشی از کارگاه هاست باید دائم در قوه قضاییه و به‬ ‫درخواس��ت فالن قاضی یا کمیته های مختلف بررسی‪،‬‬ ‫پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازرسان قدرت اجرایی ندارند‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن مدی��ران صنای��ع و‬ ‫کنفدراس��یون صنعت ایران با اش��اره به چالشی دیگر‬ ‫در ح��وزه بازرس��ان کارگاه ها تولیدی یاداور ش��د‪ :‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬وقتی بازرسان مراجعه می کنند و اخطار‬ ‫می دهن��د قدرت تعطیل کردن کارگاه را ندارند‪ .‬انچه‬ ‫در پالسکو گذشت که به لحاظ ایمنی فاجعه بود نباید‬ ‫رخ می داد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اغلب مغازه های س��اختمان پالسکو تبدیل‬ ‫ب��ه کارگاه خیاطی ش��ده بودند‪ .‬ای��ن مغازه ها دارای‬ ‫س��قف های کاذب برای انجام اموری مانند لوله کش��ی‬ ‫و انتق��ال ان��رژی و‪ ...‬بودند که از س��وی صاحبان این‬ ‫کارگاه ه��ای خیاط��ی تبدی��ل به انبار پارچه و س��ایر‬ ‫اقالم خیاطی ش��ده بودند‪ .‬عالوه بر اینکه این کارگاه ها‬ ‫چون سیس��تم های حرارتی نداشتند در همان کارگاه‬ ‫از اجاق های گازی برای گرم کردن اس��تفاده می ش��د‪.‬‬ ‫یا اینکه راه پله های طبقات محل انباش��ت محصوالت‬ ‫و مواد اولیه ش��ده بود‪ .‬هنگام حادثه تردد اتشنشان ها‬ ‫میان طبقات با مش��کل انجام می شد‪ .‬حاال این ترکیب‬ ‫ناهنجار را باید اس��مش را کارگاه گذاش��ت‪ .‬همه این‬ ‫موارد ناش��ی از ضعف ایمنی و استانداردسازی محیط‬ ‫کار است‪.‬‬ ‫وی عن��وان کرد‪ :‬طبیعی اس��ت اس��تاندارد در این‬ ‫کارگاه ه��ا پایی��ن باش��د‪ .‬باره��ا بازرس��ان وزارت کار‬ ‫براس��اس گزارش های��ی که دریافت می ش��د مراجعه‬ ‫کردن��د اما صاحب��ان این کارگاه ه��ا از اصالحات الزم‬ ‫امتن��اع ک��رده و حادثه ای که می توانس��ت رخ ندهد‪،‬‬ ‫اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫محمدحس��ین فالح در پایان یاداور ش��د‪ :‬مش��کل‬ ‫ایمنی‪ ،‬بیش��تر در کارگاه های خرد و متوس��ط مطرح‬ ‫ب��وده که به دلی��ل کمبود بازرس و نی��ز توجه نکردن‬ ‫ب��ه دس��تورات انه��ا ب��رای اص�لاح م��وارد ایمنی و‬ ‫استانداردس��ازی کارگاه ها‪ ،‬ش��اهد حوادث کوچک و‬ ‫بزرگ همچون حادثه پالسکو هستیم‪.‬‬ ‫ابوالفضل روغنی گلپایگانی‪ ،‬رئیس کمیس��یون صنایع اتاق‬ ‫ایران هم درباره ایمنی محیط کار به‬ ‫گفت‪ :‬بهداشت و‬ ‫ایمنی در واحدهای صنعتی به چند دسته تقسیم می شوند؛‬ ‫بخشی ایمنی کار و شغل و مربوط به ایمنی و سالمت نیروی‬ ‫انسانی است بخش هایی هم در حوزه کار(محیط و ابزار کار)‬ ‫و محصوالت تولیدی اس��ت‪ .‬واحدهایی ک��ه از ایزو پیروی‬ ‫می کنن��د باید ن��کات ایمنی و اس��تانداردهای محیط کار را‬ ‫رعای��ت کنند‪ .‬او افزود‪ :‬این برای یک ش��رکت باعث افتخار‬ ‫اس��ت که بتواند واحد صنعتی خود را بدون حادثه مدیریت‬ ‫کن��د‪ .‬درحال حاضر تعداد زیادی تولیدکنن��ده داریم که در‬ ‫بحث ایمنی و حوادث ش��غلی تندیس دریافت کرده اند‪ ،‬زیرا‬ ‫براساس اس��تانداردهای جهانی حرکت می کنند‪ .‬در یکی از‬ ‫س��فرهای کاری ب��ه اروپا‪ ،‬از کارخانه ای ک��ه در حوزه تولید‬ ‫کاغذ فعالیت داش��ت‪ ،‬بازدی��د کردم‪ .‬روی کاغذی نوش��ته‬ ‫ش��ده بود «م��ا افتخ��ار می کنی��م ‪ ۸۰۰‬روز ب��دون حادثه‬ ‫فعالیت داش��تیم‪ ».‬روغنی گلپایگانی با بیان اینکه‬ ‫ایمنی س��رمایه انس��انی موضوع مهمی اس��ت که‬ ‫باید در محیط کار رعایت ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬بنگاه های‬ ‫کوچک و متوسط کشور ش��اید در اندازه ایزوهای‬ ‫جهان��ی نکات ایمنی را رعایت نکنند اما بنگاه های‬ ‫بزرگ ماند خودروسازان‪ ،‬پتروشیمی ها و‪ ...‬در حد‬ ‫استانداردهای جهانی فعالیت دارند‪ .‬وی یاداور شد‪:‬‬ ‫واحدهای خرد به لحاظ هزینه بر بودن موارد استانداردسازی‬ ‫حساست کمتری نسبت به واحدهای بزرگ تر دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹حوادث کم و ایمنی محیط کار‬ ‫امار واحده��ای صنعتی و صنفی نش��ان می دهد بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬درص��د واحدهای تولیدی مرب��وط به کارگاه های خرد و‬ ‫متوس��ط هستند‪ .‬ایا این امر‪ ،‬ایمن س��ازی انها را ضروری تر‬ ‫نمی کند؟ رئیس کمیس��یون صنایع اتاق ای��ران در این باره‬ ‫گف��ت‪ :‬بی��ش از ‪ ۸۸‬درص��د اش��تغال کش��ور در بنگاه های‬ ‫نصراله‬ ‫محمدحسین‬ ‫فالح‪ :‬کارگاه های‬ ‫کوچک و خرد‬ ‫به دالیل مختلف‬ ‫دچار مشکالت‬ ‫ایمنی هستند‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫پیشتازان ایمنی‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط رخ داده اس��ت و بنگاه های‬ ‫ب��زرگ خیلی نیروبر نیس��تند‪ .‬حفاظ��ت از جان‬ ‫نیروهای انس��انی یک اصل اس��ت‪ .‬اگر عنوان شد‬ ‫واحدهای بزرگ براس��اس ایزوها و استانداردهای‬ ‫جهانی حرکت می کنند‪ ،‬این مس��ئله به این معنی‬ ‫نیس��ت که کارگاه ه��ای خرد ن��کات ایمنی را در‬ ‫محیط کاری خود رعایت نمی کنند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫بی تردید نیروهای انسانی هر واحد تولید جز خانواده کارفرما‬ ‫به ش��مار می رود و به همان نس��بت برای سالمت و بهداشت‬ ‫انها حساس��یت وجود دارد‪ .‬اما استانداردهای جهانی که در‬ ‫واحدهای بزرگ تر رعایت می شود کمتر در واحدهای صنفی‬ ‫می بینی��م‪ .‬عالوه بر انک��ه امار ح��وادث در واحدهای تولید‬ ‫کش��ور نش��ان از رعایت اس��تانداردها و ایمنی انها دارد‪ .‬در‬ ‫مجموع به لحاظ استانداردسازی محیط کار در جایگاه خوبی‬ ‫قرار داریم‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪،‬‬ ‫درحالی ک��ه برخی کارشناس��ان‬ ‫از مش��کالت ایمن س��ازی‬ ‫محی��ط کار کارگاه ه��ای خ��رد‬ ‫گالیه مند هس��تند‪ ،‬بعضی دیگر‬ ‫براس��اس ام��ار ح��وادث ای��ن‬ ‫واحده��ای تولی��دی اس��تدالل‬ ‫می کنند ایمن��ی در انها رعایت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تاکی��د ه��ر دو گ��روه ای��ن‬ ‫اس��ت ک��ه واحده��ای صنعتی‬ ‫ب��زرگ در محیط کار براس��اس‬ ‫اس��تانداردهای ای��زو حرک��ت‬ ‫می کنن��د و حت��ی وضعیت انها‬ ‫بهتر از برخی از کشورهاست‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ایا می توان‬ ‫ایمن راند؟‬ ‫بررسی وضعیت استانداردسازی و ایمنی واحدهای صنعتی‬ ‫ایمنی و اس��تاندارد واحدهای تولیدی یکی از نکات مهم در حفظ بهداش��ت عمومی و سالمت کارگران‬ ‫است‪ .‬برای دوره ای‪ ،‬امار نقص عضو کارگران بسیار باال بود یا اتش سوزی واحدهای صنعتی به دلیل رعایت‬ ‫نکردن نکات ایمنی در برق کش��ی و س��ایر موارد هزینه های زیادی برای شرکت های بیمه و صاحب بنگاه‬ ‫اقتصادی به دنبال داش��ت‪ .‬به نظر می رس��د این مشکالت کمتر ش��ده اما همچنان نسبت به نرم جهانی در‬ ‫بخش ایمنی و اس��تاندارد عقب هس��تیم‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬به دلیل الودگی صوتی تمام کارگاه های تولیدی‬ ‫ملزم به فعالیت در حاش��یه شهرها و در شهرک های صنعتی هس��تند که خود این شهرک ها هم به لحاظ‬ ‫استاندارد و حفظ محیط زیست جای پرسش دارد‪ .‬یکی از این شهرک ها‪ ،‬چرم شهر است که به دلیل الوده‬ ‫بودن صنعت چر م و فرایند چرم سازی‪ ،‬نیاز است واحدهای تولید نکات ویژه ای را رعایت کنند‪ .‬اما به گفته‬ ‫فعاالن صنعتی‪ ،‬وضعیت ایمنی در واحدهای تولیدی بزرگ مناسب بوده و این کارگاه های کوچک هستند‬ ‫که به دلیل هزینه نکردن در این حوزه شرایط خوبی ندارند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫من صدای‬ ‫همین مردم هستم!‬ ‫ابوالفضل‬ ‫روغنی گلپایگانی‪:‬‬ ‫در مجموع به لحاظ‬ ‫استانداردسازی‬ ‫محیط کار در‬ ‫جایگاه خوبی‬ ‫قرار داریم‬ ‫ش��رایط س��خت تحریم‪ ،‬بخش تولید و ب��ه تبع ان‪،‬‬ ‫تامی��ن نیازهای داخلی را با مش��کالت فراوانی روبه رو‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این مس��ئله باعث ش��ده تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی بر تامین نیازهای روزانه خ��ود متمرکز بوده و‬ ‫از تح��والت جهانی در این زمینه غافل ش��وند‪ .‬تامین‬ ‫مواد اولیه موردنیاز تولید‪ ،‬قطع همکاری های بین بانکی‬ ‫و‪ ...‬تولیدکننده ایرانی را در فش��ار زی��ادی قرار داده و‬ ‫در ادامه این مس��یر پر مانع‪ ،‬کمبود نقدینگی مشکالت‬ ‫واحدهای صنعتی را دوچندان کرده است‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫چالش های مالی هر بخش به زیرمجموعه ها نیز سرایت‬ ‫ن ترتی��ب‪ ،‬کمبود منابع مال��ی به عنوان‬ ‫ک��رده و ب ه ای ‬ ‫چالش��ی همه گیر در صنایع کش��ور و از جمله صنعت‬ ‫خودرو و قطعه نمود پیدا کرده است‪.‬‬ ‫با برجام و انعقاد قراردادهای بین المللی‪ ،‬اگرچه طرف‬ ‫ایرانی باتجربه عبور از یک دوره بسیار سخت‪ ،‬قرار نبود‬ ‫در مشارکت های جدید تنها واردکننده و مونتاژکار باشد‬ ‫اما بازار بکر ایران بس��یاری از تولیدکنندگان خارجی را‬ ‫به طم��ع انداخت که بهترین به��ره وری را از این بازار‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬با فراهم ش��دن فضای سیاس��ی برای‬ ‫مشارکت صنعتگران با همتایان بین المللی‪ ،‬رفت وامدها‬ ‫اغاز ش��د‪ .‬در این س��فرها‪ ،‬طرف ایرانی به دنبال احیای‬ ‫فناوری و دانش فنی خود بود و طرف خارجی‪ ،‬سیاست‬ ‫عرضه و فروش محصوالت خود را دنبال می کرد‪.‬‬ ‫در گفت وگوهای مستقیم و غیرمستقیم‪ ،‬جمله ای که‬ ‫بارها از س��وی مدیران و دست اندرکاران صنعت قطعه‬ ‫شنیده می شد این بود که ایران بازار فروش خودروهای‬ ‫خارجی نیس��ت و تولیدکننده داخلی توان تامین بازار‬ ‫خود را دارد‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬کارشناس��ان ش��رکت های خودروساز‬ ‫خارج��ی و تامین کنن��دگان قطع��ات انها ب��ه کمبود‬ ‫محص��والت فناوری در ایران اش��اره و عنوان می کردند‬ ‫که می توانند خواس��ته مصرف کننده ایرانی را به لحاظ‬ ‫فن��اوری ک��ه به ط��ور قط��ع روی اس��تاندارد و ایمنی‬ ‫خ��ودرو تاثی��ر مس��تقیم دارد را تامی��ن کنن��د‪ .‬اما از‬ ‫انجای��ی که حافظه تاریخی ما ضعیف اس��ت‪ ،‬برخی از‬ ‫خودروس��ازان هوش��مندانه عمل نکردند و در ادامه با‬ ‫اعم��ال دوباره تحریم ها در نیم��ه دوم دهه‪ ،۹۰‬مجددا‬ ‫صنع��ت خودرو دچار چالش ش��د‪ .‬این صنعت در حال‬ ‫حاضر به س��ختی مدیریت می ش��ود و کمیت بیش از‬ ‫کیفیت و استانداردسازی محصوالت که بارها فعاالن و‬ ‫کارشناسان از هزینه بر بودن انها گفته اند‪ ،‬اهمیت پیدا‬ ‫کرده است‪ .‬درحالی که تولید و تامین برخی قطعات خط‬ ‫تولید با مشکالتی همراه بوده و تولید خودروهای ناقص‬ ‫را افزایش داده است‪ ،‬وضعیت بازار لوازم یدکی قطعات‬ ‫خودرو وضعیت��ی به مراتب بدتر از ش��رایط خط تولید‬ ‫خودروس��ازی ها دارد ‪،‬زیرا از گذشته قطعات زیرپله ای‬ ‫و قاچاق ای��ن بازار را در چنبره خ��ود گرفته اند‪ .‬تولید‬ ‫قطعات بی کیفیت در داخل و عرضه انها با نام برند های‬ ‫معروف‪ ،‬بس��یاری از مصرف کنندگان را سردرگم کرده‪،‬‬ ‫چراکه با پرداخت هزینه یک قطعه باکیفیت‪ ،‬در نهایت‬ ‫محصولی با عمر کوتاه به انها عرضه می شود‪ .‬البته این‬ ‫روش تنها درباره تولیدکنندگان زیرپله ای داخلی مطرح‬ ‫نیست و در این میان‪ ،‬چین که در تولید کپی برابر اصل‬ ‫محصوالت‪ ،‬ید طوالنی دارد‪ ،‬جلوتر از کپی کاران داخلی‬ ‫در این بازار اشفته در حال فعالیت است‪ .‬البته چینی ها‬ ‫براساس س��فارش درخواست کننده به لحاظ کیفیت و‬ ‫قیمتی که قرار اس��ت پرداخت شود‪ ،‬محصول را تولید‬ ‫می کنند اما تولیدکننده زیرپله ای داخلی قطعات خود‬ ‫را باکیفی��ت پایین و اس��تاندارد حداقل��ی اما با قیمت‬ ‫قطعات باکیفیت و اصلی عرضه می کند‪ .‬در این فضای‬ ‫مبه��م عرضه و تقاضا در بازار قطعه‪ ،‬این مس��ئولیت و‬ ‫وظیف��ه مصرف کنن��ده اس��ت که تش��خیص محصول‬ ‫بی کیفی��ت از باکیفیت را به عه��ده گیرد و برای خرید‬ ‫قطعه ای که نیاز دارد‪ ،‬نقش یک متخصص و کارشناس‬ ‫را ب��ازی کند؛ کاری که به اعت��راف برخی فعاالن بازار‬ ‫لوازم یدکی حتی از عهده انها نیز خارج است‪.‬‬ ‫مدیران باالدست دولتی توصیه می کنند خریداران از‬ ‫ب خرید کنند اما گویا‬ ‫فروش��گاه های دارای پروانه کس ‬ ‫انها نیز نس��بت به وضعیت این بازار اطالعات کافی در‬ ‫اختیار ندارند‪ ،‬چراکه بسیاری از این قطعات بی کیفیت‬ ‫و تقلب��ی‪ ،‬اگاهانه یا نااگاهانه در فروش��گاه های دارای‬ ‫مجوز معامله می شود‪ .‬به گفته یکی از فعاالن این بازار‪،‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۰‬درصد قطعات موجود در بازار لوازم یدکی‬ ‫مشخص نیس��ت از سوی چه س��ازنده ای تولید و وارد‬ ‫بازار شده اس��ت‪ .‬برخی از تولیدکنندگان داخلی حتی‬ ‫به قاچاق بودن ‪ ۸۰‬درصد قطعات موجود در بازار لوازم‬ ‫یدکی اش��اره دارند که به همان میزان ایمنی خودروها‬ ‫را زیرس��وال می برد‪ .‬ش��رایط بازار به گونه ای اس��ت که‬ ‫اعتماد از ان رخت بر بس��ته و کاسب حبیب خداست‪،‬‬ ‫رن��گ باخته اس��ت‪ .‬بنابراین باید گف��ت همچنان بازار‬ ‫قطع��ات بی کیفیت داغ بوده و این امر هش��داری برای‬ ‫قطعات فوق ایمنی مانند لنت ترمز است‪ .‬در یک معادله‬ ‫چندمجهولی باید نخس��ت گره کار را پیدا کنیم تا بعد‬ ‫ببینیم این گره با دست باز می شود یا با دندان‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 14‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1635‬‬ ‫پیاپی ‪2953‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫یادداشت‬ ‫چگونه خودرو ایمن داشته باشیم؟‬ ‫استانداردسازی‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫امیرحسن کاکایی‪ /‬عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه علم و صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫اس��تاندارد کلمه ای اس��ت که با خود احساس ارامش و ایمنی‬ ‫را به دنب��ال دارد‪ .‬وقتی می گوییم «این کاال اس��تاندارد اس��ت»‬ ‫خیال مان راحت اس��ت که حداقل های بهداش��تی در ان رعایت‬ ‫ش��ده و اطالعاتی که روی محصول درج ش��ده از صحت و دقت‬ ‫مناس��بی برخوردار اس��ت‪ .‬خ��ودرو از مناظر مختل��ف نیازمند‬ ‫برخ��ورداری از خ��واص حداقلی اس��ت که ما به انها اس��تاندارد‬ ‫می گوییم و سازمان ملی استاندارد ما باید طبق ضوابطی که این‬ ‫حداقل ها را تعیین می کنند‪ ،‬خودروهای تولیدی را هنگام خروج‬ ‫از کارخانه مورد ازمون قرار دهد و بعد از اطمینان از رعایت موارد‬ ‫مرب��وط اجازه تردد به ان داده ش��ود‪ .‬البته درباره قطعات یدکی‬ ‫هم ما چنین استانداردهایی را داریم‪ .‬درباره سوخت و انواع مواد‬ ‫مصرفی خودرو نیز دارای ضوابط اس��تاندارد هس��تیم‪ .‬در زمینه‬ ‫صحت عملکرد خودرو هنگام مصرف در طول عمر(معاینه فنی)‬ ‫نیز اس��تاندارد داریم‪ .‬اما ایا تمام این اس��تانداردها به طور کامل‬ ‫اجرا می شوند؟ ایا معیارهای استاندارد مناسب با نیاز واقعی مردم‬ ‫تعیین و مورد کنترل واقع می شوند؟‬ ‫برای تش��ریح این موضوع با یک مثال اغاز می کنم‪ .‬ما ش��اهد‬ ‫عبورومرور اتوبوس های فرس��وده و کامیون های دودزا که برخی‬ ‫از انها حتی دولتی هستند‪ ،‬در سطح شهرها هستیم‪ .‬بدتر از ان‬ ‫ماشین االت راهسازی و ساختمانی است که بعضا شبانه روزی کار‬ ‫می کنند و عمال هیچ ضابطه ای بر انها حاکم نیست‪.‬‬ ‫واقعی��ت این اس��ت ک��ه موض��وع اقتصاد و فرهن��گ در کنار‬ ‫فناوری‪ ،‬نقش تعیین کننده ای در توس��عه و اجرای اس��تانداردها‬ ‫دارداس��تانداردها یک سلسله قوانین هستند‪ .‬اگر اکثریت جامعه‬ ‫اجرای یک قانون را درست ندانند و در عین حال زیر پا بگذارند‪،‬‬ ‫ان قان��ون اجرایی نخواهد ب��ود و عمال هزینه های اداره جامعه را‬ ‫باال برده و در عین حال درگیری ذهنی جامعه را باال می برد‪ .‬اگر‬ ‫قانونگذار به اجرای ان قانون که از نظر اکثریت مردم درس��ت یا‬ ‫عملی نیس��ت و ان را در عمل زیرپا می گذارند‪ ،‬پافش��اری کند‪،‬‬ ‫نه تنها در ان زمینه مردم به تدریج بی تفاوت تر می شوند یا حتی به‬ ‫لجبازی می افتند‪ ،‬بلکه کال قانون و قانونمداری زیرسوال می رود‪.‬‬ ‫بعضی از قوانین هم که کال هزینه های زیادی را به طور مستقیم‬ ‫ب��ه مردم تحمی��ل می کنند و از این لحاظ باید ببینیم اجرای ان‬ ‫قان��ون در مقابل این هزینه ها‪ ،‬چه منافع اقتصادی به همراه دارد‪.‬‬ ‫به عن��وان مث��ال‪ ،‬همه می دانیم که ش��هرداری ها پول ندارند که‬ ‫هزاران اتوبوس فرس��وده خود را کنار گذاش��ته و دوباره اتوبوس‬ ‫نو بخرند‪ .‬همه با کنار گذاش��تن این اتوبوس ها متضرر می شوند‪،‬‬ ‫چراکه حمل ونقل ش��هری مختل می ش��ود‪ .‬درباره کامیون ها و‬ ‫ماشین االت راهسازی هم همین وضعیت را شاهدیم‪ .‬تصور کنید‬ ‫در تهران جلوی این همه بونکر و لودر و بیل مکانیکی دودزا گرفته‬ ‫شود‪ .‬با این کمبود ماشین االت نو و البته قیمت های نجومی‪ ،‬چه‬ ‫اتفاقی رخ می دهد؟ ساخت وساز به شدت کاهش یافته و هزینه ها‬ ‫به ش��دت افزایش می یابد‪ .‬در بلندمدت هم مش��کالت اقتصادی‬ ‫مردم بیشتر و بیشتر خواهد شد‪ .‬بنابراین درحال حاضر در شهری‬ ‫مانن��د ته��ران‪ ،‬به موضوع اتوبوس ها‪ ،‬کامیون ها‪ ،‬ماش��ین االت و‬ ‫موتورس��یکلت ها ع��ادت کرده ایم و با انها کن��ار امده ایم و عمال‬ ‫هم اس��تانداردهای مربوط اجرا نمی شوند‪ .‬همچنین به تازگی به‬ ‫خالفکاری موتورسیکلت ها‪ ،‬دوبله پارک کردن خودروها و‪ ...‬عادت‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫ح��ال موض��وع را از منظ��ری دیگ��ر بررس��ی کنی��م‪ .‬وقتی‬ ‫اس��تانداردهای سختگیرانه که نسبت به توان جامعه باال هستند‪،‬‬ ‫روی اتوبوس ه��ای جدی��د در خودروس��ازی اعمال می ش��وند‪،‬‬ ‫قیمت ها باال می روند‪ ،‬در نتیجه امکان نوس��ازی ناوگان اتوبوس‬ ‫روزب��ه روز پایین تر می اید‪ .‬در مجم��وع به تدریج عمر ناوگان باال‬ ‫می رود‪ .‬از ان س��و هم اتوبوس س��ازی ها‪ ،‬چون مش��تریان توان‬ ‫پرداخت هزینه ها را ندارند‪ ،‬به تدریج ورشکسته می شوند و دوباره‬ ‫کمبود بیش��تر می شود‪ .‬خالصه به جای اینکه این افزایش سطح‬ ‫استانداردها باعث بهبود اوضاع مردم شود‪ ،‬باعث افزایش الودگی‬ ‫و ناامنی در حمل ونقل می ش��ود‪ .‬همی��ن وضعیت درباره خودرو‬ ‫و موتورس��یکلت و بقیه وس��ایل نقلیه وجود دارد‪ .‬جالب تر اینکه‬ ‫وقتی اس��تانداردها افزایش می یاب��د‪ ،‬قیمت بنزین‪ ،‬روغن و انواع‬ ‫مواد مصرفی مورد نیاز این اس��تانداردهای جدید باالتر می رود؛‬ ‫کاتالیست گران تر استفاده می شود و هزینه های بهره برداری باال‬ ‫م��ی رود‪ .‬اگر مصرف کننده از این کاالهای گران قیمت اس��تفاده‬ ‫نکند‪ ،‬اس��تهالک خودروه��ا و موتورس��یکلت ها باالتر می رود و‬ ‫هزینه های جامعه افزایش می یابد‪ .‬واقعیت این اس��ت که هنگام‬ ‫ی از اس��تانداردهای‬ ‫توس��عه اس��تانداردها که عمدتا کپی بردار ‬ ‫اروپایی است‪ ،‬بیشتر به منافع فرضی توجه می شود تا پیامدهای‬ ‫واقعی اعمال استاندارد‪ .‬از ان بدتر‪ ،‬سازمان ملی استاندارد ما در‬ ‫کنار س��ازمان ملی حفاظت محیط زیست فقط زورش به انها که‬ ‫کار می کنند می رسد‪.‬‬ ‫س��ازندگان کامی��ون و اتوب��وس ورشکس��ته می ش��وند و‬ ‫تولیدکنندگان خودروسواری‪ ،‬روزبه روز قیمت باالتری را از مردم‬ ‫مطالبه می کنند‪ .‬اما وقتی خودرو به خیابان امد‪ ،‬دیگر همه چیز‬ ‫عمال تمام می شود‪ .‬مسئوالن می دانند که اعمال استانداردها در‬ ‫سطح سختگیرانه‪ ،‬امکان پذیر نیست؛ به عنوان مثال کاتالیست ها‬ ‫با چه کیفیتی در بازار یدکی در حال عرضه اس��ت؟ درواقع باید‬ ‫گفت نتوانس��ته ایم جلوی کاالی تقبلی را در بازار بگیریم‪ .‬نتیجه‬ ‫کاه��ش رفاه م��ردم‪ ،‬افزایش االیندگی‪ ،‬کاهش ایمنی در عمل و‬ ‫نهایت س��ودجویی متقلبان و زیان دهی تولیدکنندگان رسمی و‬ ‫رعایت کننده اس��تانداردهای سختگیرانه است‪ .‬به نظر می رسد با‬ ‫توجه به ش��رایط اقتصادی و فرهنگی کشور‪ ،‬الزم است بازنگری ‬ ‫در زمینه اعمال استانداردهایی که از امسال اجباری شده‪ ،‬داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬کاش به جای این همه اس��تاندارد‪ ،‬روی ذهن مردم کار‬ ‫می کردیم تا استاندارد رانندگی کنند منافع ان بیشتر از روندی‬ ‫است که در پیش گرفته ایم‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫قطعات استاندارد و باکیفیت تامین کننده بخشی از ایمنی خودرو در کنار رعایت استانداردهای‬ ‫رانندگی از س��وی صاحب خودرو اس��ت‪ .‬البته کیفیت مونتاژ قطعات روی خودرو هم در ایمنی‬ ‫بی تاثیر نیست‪ .‬از دی سال ‪ ۹۸‬رعایت استانداردهای هشتادوپنج گانه در تولید خودرو الزامی شد‬ ‫اما به دلیل تحریم و بعضی مشکالت واردات‪ ،‬قرار شد اعمال ‪ ۳‬مورد از ‪ ۸۵‬استاندارد برای مدتی به‬ ‫تاخیر بیفتد‪ .‬کیفیت و رعایت استانداردها در تولید خودرو در حفظ سالمت محیط زیست‪ ،‬کاهش‬ ‫الودگی هوا‪ ،‬ایمنی صاحب خودرو و سرنشینان و در نهایت سالمت جامعه تاثیر بسیاری دارد‪.‬‬ ‫به گفت��ه فعاالن حوزه خودرو تا زمانی که تولید محصوالت قدیمی ادامه دارد‪ ،‬صنعتگر به دنبال‬ ‫فناوری نمی رود‪ .‬برای رسیدن به کیفیت و ایمنی وسیله نقلیه راه های زیادی وجود دارد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬قطعه ای که به وسیله یک ماشین اتومات و در یک مرحله‪ ،‬تمام قطعات ریز و درشت تولید‬ ‫می شود‪ ،‬متفاوت است با تولید همان قطعه با چند ماشین‪ .‬انجام کار به وسیله چند ماشین نیاز به‬ ‫کنترل های خاص دارد و اینکه مرحله به مرحله نظارت با دقت انجام شود؛ بنابراین تولید در چند‬ ‫مرحله منجربه افزایش نرخ تمام شده و کاهش دقت در تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫چگونه محصول ایمن تولید کنیم؟‬ ‫اگر قطعه از‬ ‫مولفه های‬ ‫استانداردی‬ ‫مناسب‬ ‫برخوردار نباشد‬ ‫محصول نهایی‬ ‫هم کیفیت‬ ‫و استاندارد‬ ‫الزم را نخواهد‬ ‫داشت‬ ‫قطعه سازان‬ ‫برای رسیدن به‬ ‫استانداردهای‬ ‫روز جهانی نیاز‬ ‫دارند‪ ،‬بخشی‬ ‫از تجهیزات و‬ ‫زیرساخت های‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫خود را نوسازی و‬ ‫بهسازی کنند‬ ‫یکی از پرس��ش های اساس��ی در ام��ر کیفیت و‬ ‫استاندارد خودروها این است که این کیفیت چقدر‬ ‫به قطع��ات خودرو برمی گردد؟ محس��ن رزم خواه‪،‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان تهران‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬به لح��اظ ارزش حدود ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫یک خ��ودرو مربوط به قطعات ان اس��ت‪ .‬کیفیت‬ ‫خ��ودرو هم تا ‪ ۸۰‬درصد مربوط به کیفیت قطعات‬ ‫است‪ .‬در واقع یک خودرو باکیفیت خودرویی است‬ ‫که در ان از قطعات اس��تاندارد و باکیفیت استفاده‬ ‫ش��ده باش��د؛ بنابراین اگر قطعات کیفیت مناسبی‬ ‫نداش��ته باش��ند محصول نهای��ی ه��م نمی تواند‬ ‫باکیفیت و استاندارد باشد‪.‬‬ ‫این فعال صنف��ی درباره اینکه خودروها به لحاظ‬ ‫کیفی نتوانسته اند رضایت مشتریان را تامین کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بخشی از مس��ئله مربوط به کیفیت قطعات‬ ‫است اما بخش دیگر به کیفیت مونتاژ انها در خط‬ ‫تولید برمی گردد‪ .‬دانش مونتاژ‪ ،‬دانش��ی حساس و‬ ‫مهم است‪ .‬اگر قطعات به درستی مونتاژ نشوند هم‬ ‫کیفیت خودرون زیرس��وال می رود و هم می تواند‬ ‫کیفی��ت قطعه را از بین ببرد‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬اگر‬ ‫قطعات بدنه خوب تولید ش��ود اما به درستی مونتاژ‬ ‫نشود‪ ،‬س��روصدای داخل اتاق خودرو ممکن است‬ ‫موضوع را به قطعه سازان مرتبط کند؛ بنابراین برای‬ ‫کیفیت و استاندارد خودرو باید به این موضوع هم‬ ‫توجه شود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان‬ ‫اس��تان تهران درباره ارتباط االیندگی و‬ ‫کیفیت قطعات گفت‪ :‬االیندگی‪ ،‬موضوع‬ ‫دیگری اس��ت‪ .‬در واقع دو عامل مهم در‬ ‫الودگ��ی ه��وا تاثیر دارد؛ موت��ور خودرو‬ ‫و س��وخت‪ .‬بای��د موت��وری تولید ش��ود‬ ‫که با اس��تفاده از س��وخت باکیفیت مانند سوخت‬ ‫اس��تاندارد یورو‪ ۶‬احتراق مناس��بی داشته و البته‬ ‫عالوه بر ان سوخت هم باید باکیفیت باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬خودروهای وارداتی‬ ‫به ویژه انهایی که از نرخ باالیی برخوردار هس��تند‪،‬‬ ‫دارای موتورهای پیش��رفته بوده که نیاز به سوخت‬ ‫مناس��ب دارند‪ .‬اگر ب��رای این موتورها‪ ،‬س��وخت‬ ‫باکیفیت اس��تفاده نش��ود با موتور پی��کان تفاوتی‬ ‫نخواهند داشت‪ ،‬چون در نهایت دودی که از اگزوز‬ ‫خارج می ش��ود‪ ،‬االیندگی تولید ش��ده از موتور تا‬ ‫اگزوز را خارج می کند؛ در نتیجه هم موتور خودرو‬ ‫باید براس��اس اس��تاندارد روز باش��د و هم سوخت‬ ‫مصرفی مناسب و باکیفیت‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬اینکه کیفیت نظر مشتریان را جلب‬ ‫نکرده‪ ،‬نخس��ت به کیفیت قطعات و کیفیت مونتاژ‬ ‫برمی گردد‪ .‬اگ��ر قطعه از مولفه های اس��تانداردی‬ ‫مناسب برخوردار نباشد که این هم مربوط به مواد‬ ‫الزمه ایمنی‬ ‫اولیه مورد نیاز می شود و هم شیوه تولید‬ ‫یا مونتاژ درس��ت انجام نش��ود‪ ،‬محصول‬ ‫نهایی ه��م کیفیت و اس��تاندارد الزم را‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬اگر هر دو بخش مشکل‬ ‫داشته باشند که نتیجه اش وضعیت فعلی‬ ‫صنعت خودرو کش��ور می ش��ود و اینکه‬ ‫خودروس��ازان نتوانسته اند نظر مشتریان‬ ‫را تامین کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹دغدغه های تولیدکننده‬ ‫رزم خواه در پاس��خ به این پرسش که چرا وقتی‬ ‫درباره کیفیت محصوالت از قطعه س��ازان پرس��ش‬ ‫می ش��ود ان را مرتب��ط با م��دل خ��ودرو کرده و‬ ‫عن��وان می کنند ت��ا مدل ه��ای خودرویی قدیمی‬ ‫اس��ت نمی توان قطعات باکیفیت تولید کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫چنین اس��تدالل هایی به نوعی بهانه است‪ .‬پرایدی‬ ‫که به عنوان تک س��تاره از ان نام برده می ش��ود و‬ ‫به دلیل اینکه نمی تواند اس��تانداردهای مورد نیاز را‬ ‫بگذراند‪ ،‬تولید ان متوقف شده است‪ ،‬نمونه وارداتی‬ ‫ان بسیار باکیفیت تر از محصوالت داخلی بود‪.‬‬ ‫او تصری��ح ک��رد‪ :‬دانش تولید قطع��ات در ایران‬ ‫هنوز به س��طح بین المللی نرس��یده و قطعه سازان‬ ‫داخلی بای��د بپذیرند که در دانش فنی‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫از ماشین االت پیش��رفته‪ ،‬مقیاس اقتصادی تولید‬ ‫و‪ ...‬ضع��ف داریم‪ .‬اگر بخواهیم قطعه ای باکیفیت و‬ ‫نرخ مناس��ب تولید کنیم باید دانش فنی مناس��ب‬ ‫در اختیار داش��ته باشیم و ماشین االت و تجهیزات‬ ‫نیز پیش��رفته باشد‪ .‬این امر نیازمند سرمایه گذاری‬ ‫س��نگین اس��ت و اینک��ه مراکز تحقیق و توس��عه‬ ‫پیشرفته داشته باشیم‪.‬‬ ‫رزم خواه با بیان اینکه اندازه قطعه س��ازان داخلی‬ ‫پاس��خگوی چنین امری نیست‪ ،‬گفت‪ :‬برای همین‬ ‫مسئله بود که تاکید داشتم و دارم ادغام واحدهای‬ ‫صنعت��ی ضروری اس��ت‪ .‬قطعه س��ازان باید در هم‬ ‫ادغام شوند تا موقعیت مالی خوبی به دست اورند و‬ ‫سرمایه گذاری الزم روی دانش فنی و ماشین االت‬ ‫داشته باشند‪ .‬در ادامه می توان محصول با استاندارد‬ ‫روز و ایمنی باال از صنعتگران انتظار داشت‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه معتقد اس��ت بخش��ی از‬ ‫مش��کالت به دولت��ی بودن صنعت خودرو کش��ور‬ ‫برمی گ��ردد و اینک��ه انگی��زه رقابت وج��ود ندارد‪.‬‬ ‫انحصار حاضر مانع دغدغه مندی تولید محصوالت‬ ‫باکیفی��ت می ش��ود‪ ،‬درحالی که اگ��ر این صنعت‪،‬‬ ‫خصوصی بود این دل نگرانی وجود داشت که برای‬ ‫مان��دن و رقابت باید پاس��خگوی انتظ��ارات مردم‬ ‫باشند‪ .‬رزم خواه در پایان گفت‪ :‬همان طور که بارها‬ ‫گفته ام س��اختار صنعت خودرو و شرکت های فعال‬ ‫در ای��ن صنعت ایرادهای اساس��ی دارد که پیش تر‬ ‫به طور مفصل به انها پرداخته شده است‪.‬‬ ‫سوخت مناسب در کنار ایمنی قطعات‬ ‫چند درصد اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه مربوط به‬ ‫قطعات خودرو می ش��ود؟ ارش محبی ن��ژاد‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور‬ ‫در این ب��اره ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬بخش��ی از ایمن��ی هنگام‬ ‫رانندگی مربوط به زیرس��اخت های ملی و کشوری است؛‬ ‫مانند استاندارد جاده ها‪ ،‬سوخت‪ ،‬فرهنگ سازی در جامعه‬ ‫در راس��تای حفظ محیط زیس��ت؛ به طور مثال‪ ،‬رسانه ها‬ ‫می توانند در زمینه فرهنگ س��ازی برای تعویض فیلترها در زمان مقرر از س��وی‬ ‫صاحبان خودرو کمک کنند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬انچه تحقق این امر را با چالش روب��ه رو کرده‪ ،‬هزینه بر بودن تعویض‬ ‫و حت��ی تعمی��ر قطعات اس��ت‪ ،‬زیرا ت��ا حد زیادی ق��درت خرید م��ردم کاهش‬ ‫یافته اس��ت؛ بنابرای��ن ضرورت دارد موضوع را از دو منظر پیگیری کرد؛ نخس��ت‬ ‫رعایت اس��تانداردها در س��اخت و تولید قطعات و خودرو که همان استانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه است‪ .‬دیگری مربوط به فرهنگ س��ازی ملی در جامعه می شود؛‬ ‫البته تامین زیرس��اخت ها مانند جاده ها‪ ،‬سوخت مورد نیاز و ده ها عامل دیگر هم‬ ‫هست که در حیطه مسئولیت دولت است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور گفت‪ :‬انچه‬ ‫وظیفه فعاالن حوزه صنعت خودرو اس��ت تغییر خطوط تولید یا س��اخت قطعات‬ ‫با فناوری روز اس��ت‪ .‬در بخش قطعه سازی بخش��ی از فناوری مورد نیاز تولید در‬ ‫کش��ور موجود اس��ت و بخشی باید با مشارکت وارد ش��ود؛ همچنین قطعه سازان‬ ‫ب��رای رس��یدن به اس��تانداردهای روز جهانی نی��از دارند‪ ،‬بخش��ی از تجهیزات و‬ ‫زیرس��اخت های واحدهای صنعتی خود را نوسازی و بهسازی کنند که در شرایط‬ ‫فعلی با کمبود نقدینگی که قطعه س��ازان با ان دس��ت وپنجه نرم می کنند‪ ،‬شدنی‬ ‫نیست‪ .‬محبی نژاد اظهارکرد‪ :‬برای رسیدن به این اهداف و تامین ایمنی و کیفیت‬ ‫مورد نیاز باید اولویت بندی انجام ش��ود‪ .‬اینکه کدام یک از این استانداردها اهمیت‬ ‫بیشتری دارد و کدام کمتر و براساس اصل پارتو (‪ )Pareto principle‬و قانون‬ ‫‪۲۰ ،۲۰-۸۰‬درصدی که ‪۸۰‬درصد اهمیت دارد در اولویت داخلی س��ازی گذاشته‬ ‫شود تا بتوانیم با رعایت حداکثر استانداردها ایمنی بیشتری را در خودروها تامین‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫در ادام��ه حس��ن کریمی س��نجری‪ ،‬یک��ی دیگر از‬ ‫کارشناس��ان صنعت خودرو درباره وضعیت س�لامت‬ ‫خودروها به ویژه خودروهای س��نگین و نیمه س��نگین‬ ‫داخلی به‬ ‫گفت‪ :‬بخش��ی از خودروهای ساخت‬ ‫داخل در قالب ‪ CKD‬وارد می ش��ود که در ش��رایط‬ ‫تحری��م خودروه��ای چینی و در زم��ان غیرتحریمی‬ ‫اروپایی اس��ت‪ .‬این خودروها براس��اس استانداردهای‬ ‫تدوین شده در س��ازمان ملی استاندارد کشور وارد می شوند که‬ ‫دارای اس��تاندارد یورو ‪ ۵‬ای ای دی یا ی��ورو‪ ۴‬وی پی اف یا یورو‬ ‫‪ ۶‬هستند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬خودروهای داخلی هم با همین استانداردها در حال‬ ‫س��اخت هس��تند که با توجه به ش��رایط تحریم‪ ،‬سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد درباره الزام استانداردهای هش��تادوپنج گانه انعطاف‬ ‫نش��ان داد و اجرای انها را به ‪ ۶‬ماه پس از لغو تحریم ها موکول‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫کریمی سنجری در پاسخ به این پرسش که خودروهای کشور‬ ‫به ویژه در بخش خودروهای س��نگین نس��بت به استاندارد روز‬ ‫جهان��ی چه وضعیتی ق��رار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬انچ��ه در اروپا الزامی‬ ‫و اجباری اس��ت تولید براساس اس��تانداردهای یورو‪ ۶‬است‪ .‬در‬ ‫محصوالت دارای اس��تانداردهای یورو‪ ،۶‬جدا از تحریم و اینکه‬ ‫ای��ن ام��کان برای ما فراهم باش��د که محص��والت را با فناوری‬ ‫یورو‪ ۶‬تولید کنیم‪ ،‬مس��ئله سوخت است‪ .‬الزام ساخت خودرو با‬ ‫اس��تاندارد یورو‪ ۶‬منوط به تامین سوخت یورو ‪ ۶‬است که یا باید‬ ‫تولید شود یا وارد کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر در بسیاری از شهرهای کوچک یا‬ ‫جاده های کشور تامین سوخت یورو‪ ۴‬هم ممکن نیست؛ بنابراین‬ ‫الزام اصلی در اعمال استانداردها به ویژه در حوزه محیط زیست‪،‬‬ ‫تامین سوخت مناس��ب با همان استانداردهاست‪ .‬دولت عنوان‬ ‫می کند س��وخت یورو‪ ۴‬تامین اس��ت اما در واقعی��ت این گونه‬ ‫نیست‪ .‬موضوع مهم دیگر هم این است که تحقق این‬ ‫اس��تانداردها باید در یک شرایط غیرتحریمی فعالیت‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫ارتقای فناوری و تولید قطعات متناس��ب با الزامات‬ ‫جدید و درصد ایمنی باال نیاز به مشارکت بین المللی‬ ‫دارد و چون درحال حاضر کش��ور در ان ش��رایط قرار‬ ‫ندارد‪ ،‬طبیعی اس��ت ک��ه نمی توانیم اس��تانداردها را‬ ‫مطابق س��طح اروپا در محصوالت خود رعای��ت کنیم‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫برخی بندهای استاندارد هشتادوپنج گانه اپشن به شمار می رود؛‬ ‫مانند رادار که این قطعه محصولی نیس��ت ک��ه ما بتوانیم وارد‬ ‫کنی��م‪ .‬کریمی س��نجری درباره تاثی��ر تحریم ه��ا روی ایمنی‬ ‫خودروه��ا گف��ت‪ :‬یک��ی از مهم ترین دغدغه ه��ای قانون گذار و‬ ‫دولت در رش��د اس��تانداردها‪ ،‬ایمنی خودروهاس��ت‪ .‬به هرحال‬ ‫در کش��وری زندگی می کنیم که س��طح ایمنی لجس��تیک ان‬ ‫با س��طح ایمنی حمل ونقل کش��ورهای توس��عه یافته اقتصادی‬ ‫تفاوت دارد‪ .‬اگر بخواهیم کش��وری ش��ویم که در همه زمینه ها‬ ‫به ش��کل همگن رشد کنیم الزم است رشد اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪،‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی همزمان رخ دهد‪ .‬تحریم برای کش��ورهای‬ ‫اروپایی و جنوب ش��رقی اس��یا معنی ندارد‪ .‬باید بپذیریم ایمنی‬ ‫حمل ونقل کش��ور در ش��رایط تحریمی نمی تواند به پای ایمنی‬ ‫حمل ونقل کشورهای صنعتی برسد‪ .‬نمی توانیم در حوزه اقتصاد‬ ‫توس��عه نیافته باشیم اما انتظار داشته باشیم ایمنی خودروها در‬ ‫حد استانداردهای روز جهانی باشد‪.‬‬ ‫کریمی سنجری در پایان سخنان خود اظهارکرد‪ :‬واقعیت این‬ ‫اس��ت که اگر موتور خودرو براس��اس اس��تاندارد یورو‪ ۶‬ساخته‬ ‫ش��ود اما سوخت مورد نیاز ان تامین نباشد موتور پس از مدتی‬ ‫دچار اسیب می شود‪ ،‬زیرا قطعاتی مانند کاتالیست و‪ ...‬متفاوت‬ ‫با کاتالیست خودروهای یورو‪ ۴‬و ‪ ۵‬است؛ بنابراین تمام بخش ها‬ ‫باید متناسب با یکدیگر پیش برده شود‪.‬‬ ‫چالش تعمیرکاران‬ ‫در ادام��ه‬ ‫به س��راغ علیرض��ا نیک ایین‪،‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صنف تعمی��رکاران خودرو رفت و‬ ‫موضوع ایمن��ی خودروه��ا را از وی پیگیری کرد‪.‬‬ ‫نیک ایین در این باره عنوان کرد‪ :‬متاس��فانه تعداد‬ ‫زیادی از خودروهای سنگین و تجاری که در سطح‬ ‫جاده های کش��ور تردد دارند از استانداردهای الزم‬ ‫برخوردار نیستند؛ درنتیجه نمی توانند ایمن باشند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ای��ن خودروها عمر باالیی دارند یا جزو‬ ‫ان دس��ته خودروهایی به شمار می روند که از چین‬ ‫وارد ش��دند و درص��د ام��ار تصادفات کش��وری را‬ ‫افزایش دادن��د مانند هوو‪ .‬این خودرو با ‪ ۲‬بار ترمز‬ ‫زدن دیگر قادر به ترمزگیری نبود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از س��وی دیگر خودروهای نسل قدیم‬ ‫هیچ کدام دارای ترمز ‪ ABS‬یا سیس��تم هوشمند‬ ‫جاده ای نیس��تند و این موضوع در کنار‬ ‫جاده های غیراس��تاندارد مزی��د بر علت‬ ‫شده و ایمنی ناوگان حمل ونقل جاده ای‬ ‫را زیرسوال برده است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به طرح نوسازی ‪۲۰۲‬هزار‬ ‫کامی��ون و اتوب��وس ن��اوگان حمل ونقل‬ ‫کش��وری گفت‪ :‬در ش��رایط تحریم این‬ ‫طرح متوقف ش��د‪ ،‬زی��را ب��ا محدودیت های فعلی‬ ‫بین الملل��ی نمی توانی��م خودروه��ای ‪ CKD‬وارد‬ ‫کنیم‪ .‬ام��روز در پایانه های بندرعباس خودروهایی‬ ‫موجود اس��ت که عم��ر بیش از ‪ ۳۰‬س��ال دارند و‬ ‫ای��ن امر برای صنعت حمل ونق��ل جاده ای مطلوب‬ ‫و منطقی نیست‪.‬‬ ‫نیک ایین با اش��اره به خطرات��ی که خودروهای‬ ‫ناوگان حمل ونق��ل جاده ای دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وضعیت سیستم تعلیق و فرمان خودروها‬ ‫و نیز ش��رایط الس��تیک انها برای تردد‬ ‫جاده ای مناس��ب نیست و خطرات جانی‬ ‫را ب��رای سرنش��ینان و س��ایر خودروها‬ ‫به همراه دارد‪ .‬به ط��ور معمول اتوبوس ها‬ ‫در پایانه ها به لحاظ ایمنی و س��الم بودن‬ ‫قطعات مورد بررسی قرار می گیرند اما این الزام در‬ ‫زمینه کامیون ها رعایت نمی شود‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬هزینه قطعات بس��یار باال رفته و‬ ‫ای��ن امر حادثه ه��ای زیادی را به دنب��ال دارد‪ ،‬زیرا‬ ‫کرایه ه��ای دریافت��ی مطابق با هزینه ه��ای مورد‬ ‫نیاز تعمیر نیس��ت؛ در نتیجه صاحب خودرو برای‬ ‫تعمیر سیستم تعلیق و ترمز که رقم باالیی است تا‬ ‫زمانی که خودرو دچار مش��کل اساسی نشود اقدام‬ ‫نمی کند‪ .‬بنا به دالیلی که گفته شد صاحبان خودرو‬ ‫تا زمانی که خودرو روش��ن می شود برای تعمیر و‬ ‫تعویض قطعات ب��ه تعمیرگاه ها مراجعه نمی کنند‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که تعمی��ر دوره ای از الزامات‬ ‫استفاده از یک خودرو است‪.‬‬ ‫نیک ایی��ن با بیان اینکه کش��ورهای صنعتی در‬ ‫حال س��اخت کامیون های بدون سرنشین هستند‬ ‫اما کامیون های دارای سرنش��ین ما ایمن نیستند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬سیس��تم ترم��ز و تعلیقی که ام��روز روی‬ ‫خودروها نصب می ش��ود‪ ،‬قابل قیاس با خودروهای‬ ‫قدیمی که در کش��ور تردد دارند‪ ،‬نیست؛ بنابراین‬ ‫دولتمردان برای نوس��ازی و بهسازی این خودروها‬ ‫باید تدابیری داشته باشند‪.‬‬ صفحه 4 ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 14‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1635‬‬ ‫پیاپی ‪2953‬‬ ‫رعایت استاندارد‬ ‫انتخاب نیست‬ ‫ضرورت است‬ ‫صادرات اهن االت‬ ‫غیراستاندارد‬ ‫متوقف شود‬ ‫اهمیت دانش ایمنی در معدنکاری‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‹ ‹دانش در بستر صنعت و معدن‬ ‫مس��لم بیات‪ ،‬مع��اون ارزیاب��ی کیفیت س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ایران با بی��ان اینکه برای رس��یدن به ادبیات‬ ‫مش��ترک در علوم زمین و بخش معدن باید به یک مفهوم‬ ‫مشترک یعنی استاندارد برسیم‪ ،‬گفت‪ :‬باید از خود سوال‬ ‫کنی��م که ایا قادریم در حوزه های مختلف علو م زمین کار‬ ‫اندازه گیری را به درس��تی انجام دهی��م؟ ایا به معیارهای‬ ‫اندازه گی��ری خ��وب توج��ه کرده ای��م و می دانیم که چه‬ ‫مواردی مهم هستند؟‬ ‫بیات با اش��اره به پیوند دانش و صنعت و معدن گفت‪ :‬تا‬ ‫زمانی که دانش در بس��تر صنعت و معدن قرار نگیرد‪ ،‬یک‬ ‫ریال ه��م ارزش ندارد؛ بنابراین باید کاری کنیم دانش در‬ ‫بس��تر صنعت و معدن جاری شود‪ .‬برای این مهم امیدوارم‬ ‫بتوانیم تفاهمنامه های گسترده ای را با دانشگاه های کشور‬ ‫منعقد کنیم تا اغازی برای راهی جدید باشد‪.‬‬ ‫معاون ارزیابی کیفیت س��ازمان ملی استاندارد ایران به‬ ‫نقش استانداردس��ازی در علوم زمین اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫براساس الزاماتی که س��ازمان جهانی استاندارد مشخص‬ ‫کرده‪ ،‬همه باید بتوانیم اصول اس��تاندارد را در حوزه های‬ ‫مختلف از جمله زمین شناس��ی و مع��دن رعایت کنیم‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در این روند باتوجه به اصول استاندارد ارزیابی‬ ‫می کنی��م که فعالی��ت مجموعه های مختل��ف معدنی و‬ ‫صنعتی برای هدف شان مناسب است یا خیر‪.‬‬ ‫بیات با اش��اره به انواع اس��تاندارد گفت‪ :‬تست روش از‬ ‫جمله مواردی اس��ت که باید به ان توجه کرد‪ .‬متاس��فانه‬ ‫‪ ۷۰‬درصد تس��ت هایی که در ازمایشگاه های علوم زمین‬ ‫و معدنی انجام می ش��ود‪ ،‬استاندارد مش��خصی ندارد؛ در‬ ‫نتیج��ه نمی توان نس��بت به فعالیت ه��ای مجموعه های‬ ‫مختلف چن��دان مطمئن ب��ود‪ .‬مع��اون ارزیابی کیفیت‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران به معیار عملکرد و ایمنی‬ ‫به عن��وان مورد دیگر اش��اره کرد و گفت‪ :‬این مهم ش��امل‬ ‫ویژگی ه��ای فیزیک��ی‪ ،‬مکانیکی‪ ،‬ش��یمیایی و کیفیت‬ ‫اس��ت‪ .‬درواقع توجه به عملکرد ایمنی و استاندارد موجب‬ ‫می شود ش��اهد تسهیل در خرید‪ ،‬مقایسه و رقابت پذیری‬ ‫محصوالت باشیم‪ .‬بیات ادامه داد‪ :‬در مفهوم اندازه گیری و‬ ‫رعایت استاندارد ثبات و پایداری‪ ،‬اطمینان از اندازه گیری‬ ‫درس��ت‪ ،‬دق��ت در مطالع��ه و توانای��ی در ایزول��ه کردن‬ ‫عوامل علّ��ی‪ ،‬پای��داری و تجدیدپذی��ری از جمله موارد‬ ‫مهمی هس��تند که باید به انها توج��ه کرد‪ .‬معاون ارزیابی‬ ‫کیفیت س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران با اش��اره به اینکه‬ ‫هر س��ازمانی باید اس��تاندارد را از درون خود ش��روع کند‬ ‫تا به س��طح ملی برس��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تا سازمان ها استاندارد‬ ‫الزم را رعایت نکنند‪ ،‬نمی توانیم در س��طح ملی پیشرفت‬ ‫کنی��م‪ .‬او به عنوان راهکار اظهار کرد‪ :‬ب��رای اینکه دقت و‬ ‫صحت کار را افزایش دهیم‪ ،‬باید به رشد اموزش و افزایش‬ ‫انگیزه ها توج��ه کنیم؛ به طور مثال تهیه داده های معدنی‬ ‫باید براساس استانداردها باشد‪ .‬این مهم را باید در اموزش‬ ‫به پرسنل تبیین کنیم و بدانیم که مجموعه ها و واحدهای‬ ‫مختلف باید مفاهیم بنیادی را به درستی یاد بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹امار باالی اشتغال و لزوم رعایت ایمنی‬ ‫س��عید صمدی‪ ،‬دبیر انجمن زغال سنگ درباره اهمیت‬ ‫رعایت ایمنی و اس��تاندارد در این دس��ته از معادن اظهار‬ ‫کرد‪ :‬معادن زغال س��نگ جزو معادن نیرو بر هس��تند؛ به‬ ‫ای��ن معنی که تعداد زیادی افراد در انها فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫برعکس معادن دیگر که اساس کارشان بر تجهیزات‪ ،‬لودر‬ ‫و بلدوزر اس��ت‪ ،‬معادن زغال سنگ بر نیروی انسانی تکیه‬ ‫دارند؛ بنابراین اموزش انها کلیدی است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن زغال س��نگ درباره تعداد اف��رادی که در‬ ‫معادن زغال س��نگ مشغول کار هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬در حال ‬ ‫حاض��ر ح��دود ‪ ۱۷‬هزار نف��ر به طور مس��تقیم در معادن‬ ‫زغال سنگ فعالیت می کنند؛ بنابراین معادن زغال سنگ‬ ‫جزو معادنی هس��تند که اش��تغال زیادی ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫صمدی در پاس��خ به این پرس��ش که باتوجه به تعداد زیاد‬ ‫نیروی کار‪ ،‬چقدر مقررات سختگیرانه برای ارتقای ایمنی‬ ‫ای��ن معادن در نظر گرفته می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬ازانجایی که‬ ‫معادن زغال س��نگ در کش��ور ما زیرزمینی هس��تند‪ ،‬به‬ ‫سنگ‬ ‫ساختمانی‬ ‫نیازمند حمایت‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مسلم بیات‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫ایمنی و اس��تاندارد از جمله مواردی است که‬ ‫در معدنکاری باید لحاظ شود‪ .‬برخی کارشناسان‬ ‫باور دارند که برای رس��یدن به ادبیات مش��ترک‬ ‫بین علوم زمین و بخش معدن باید به یک مفهوم‬ ‫مشترک یعنی استاندارد و ایمنی برسیم‪ .‬انها به‬ ‫اهمیت ارتباط دانش��گاه با بخش معدن و انعقاد‬ ‫یکنند‪ .‬برخی‬ ‫تفاهمنامه های مش��ترک تاکید م ‬ ‫دیگر ه��م رعایت ایمنی در مع��ادن به خصوص‬ ‫لسنگ را به دلیل تعداد باالی نیروی‬ ‫معادن زغا ‬ ‫ش��اغل مهم دانس��ته و ب��ر نقش س��ازمان های‬ ‫مربوطه تاکید دارند‪.‬‬ ‫سعید صمدی‬ ‫یادداشت‬ ‫اینک��ه چق��در در مطالع��ات عل��وم زمی��ن و مع��ادن‬ ‫ب��ه اس��تانداردها توج��ه کرده ای��م و تاکنون چ��ه میزان‬ ‫دغدغه مند ایمن��ی در تمامی مراحل معدنکاری بوده ایم‪،‬‬ ‫جای سوال دارد‪.‬‬ ‫ب��ه ب��اور کارشناس��ان ت��ا زمانی ک��ه دانش در بس��تر‬ ‫صنعت و مع��دن قرار نگیرد‪ ،‬معدن��کاری به ارزش واقعی‬ ‫خود دس��ت نمی یابد؛ بنابراین بای��د کاری کنیم دانش از‬ ‫جمله اس��تاندارد و ایمنی در بستر صنعت و معدن جاری‬ ‫ش��ود‪ .‬برای رسیدن به ادبیات مش��ترک در علوم زمین و‬ ‫بخش معدن باید به یک مفهوم مش��ترک یعنی استاندارد‬ ‫برس��یم‪ .‬برای این مهم انعقاد تفاهمنامه میان معدنی ها و‬ ‫دانشگاه ها و نقش سازمان های دولتی کلیدی است‪.‬‬ ‫روزنام��ه‬ ‫گزارش��ی درب��اره اهمی��ت ایمنی و‬ ‫استاندارد در بخش معدن تهیه کرده که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫همان اندازه هم در معرض اسیب های مختلف قرار دارند؛‬ ‫ب��ه این ترتیب ب��رای رعایت ایمنی بای��د پروتکل هایی را‬ ‫لح��اظ کنند‪ .‬او تاکی��د کرد‪ :‬باتوجه ب��ه حادثه خیز بودن‬ ‫معادن زغال س��نگ تمامی فعاالن معدن��ی در این حوزه‬ ‫سعی می کنند موارد اعالم شده را رعایت کنند‪.‬‬ ‫صمدی با اش��اره به نهادهای مس��ئول برای نظارت بر‬ ‫ایمنی این دس��ته از معادن گفت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت پروتکل هایی را تدوین و تصویب کرده که همه باید‬ ‫براساس ان عمل کنند‪ .‬البته خوشبختانه وزارتخانه اصول‬ ‫مورد نظر را ارتقا داده و ش��رایط س��خت تری را مشخص‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬به هر ح��ال پروتکل های ایمنی‬ ‫از ‪ ۳‬کانال قابل پیگیری اس��ت که ش��امل بازرسان وزارت‬ ‫کار‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان و س��ازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن اس��ت‪ .‬این فعال معدنی در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که چقدر س��ازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫ایران به عنوان یک مرجع رس��می نسبت به اجرای دقیق‬ ‫مقررات ایمنی در بخش معدن موفق بوده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نظام‬ ‫مهندس��ی بس��یار موفق عمل کرده و می ت��وان گفت بار‬ ‫نهادهای دیگر را هم به دوش کشیده است‪ .‬این سازمان در‬ ‫یک سال اخیر کار بسیار جامع و دقیقی را در حوزه ایمنی‬ ‫معادن زغال سنگ انجام داده است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ایمنی در معدن نیازمند‬ ‫فرهنگ سازی و هزینه‬ ‫مالک رحمتی‬ ‫نایب رئیس انجمن سنگ ایران‬ ‫باید در تصمیم گیری های صنعت س��نگ س��اختمانی و تزئینی‬ ‫حمایت های بیش��تری ص��ورت گیرد‪ .‬انچه در س��ال جهش تولید‬ ‫بهتر اس��ت موردتوجه قرار گیرد و حالل مش��کالت اس��ت‪ ،‬تسریع‬ ‫در تصمیم گیری و فوریت در اجرا اس��ت‪ .‬نباید به س��مت مس��یری‬ ‫پیش برویم که برای جهش در صنعت س��نگ کشور اقداماتی انجام‬ ‫دهیم‪ ،‬اما تصمیم ها چند ماه بعد گرفته ش��ود و درنهایت هم موضوع‬ ‫به س��ال اینده موکول ش��ود‪ .‬امسال س��ال جهش تولید نام گذاری‬ ‫ش��ده که در ادامه عنوان سال ‪ ۹۸‬یعنی رونق تولید است‪ .‬باید توجه‬ ‫کرد رون��ق تولید به معنی راه رفتن و حرک��ت کردن و جهش تولید‬ ‫به معنی دویدن اس��ت‪ .‬مسئله مهم این است که شرکت های معدنی‬ ‫بای��د تفاوت میان رونق و جهش تولید را درک کرده و در این راس��تا‬ ‫حرکت کنند‪ .‬تاکید بر این اس��ت که در سال جاری‪ ،‬تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫سیاس��ت گذاران و مجری ها هر کدام با رویکرد جهش تولید فعالیت‬ ‫کنن��د‪ .‬برای حل مش��کالت معادن‪ ،‬از جمله س��نگ های تزئینی به‬ ‫راهکارهای��ی بای��د توجه کنی��م‪ .‬در این بین انتظار داریم ش��ورای‬ ‫سیاست گذاری سنگ دوباره احیا یا ستاد سنگ کشور در وزارتخانه‬ ‫تش��کیل ش��ود‪ .‬با این اقدام‪ ،‬حرف های بخش خصوصی و نهادهای‬ ‫مرتبط ش��نیده و بروکراس��ی اداری حذف خواهد شد‪ .‬باور دارم که‬ ‫سیاس��ت وضع عوارض مانعی بزرگ برای دستیابی به جهش تولید‬ ‫اس��ت‪ .‬متاسفانه وضع عوارض بر صادرات از ابتکارات نظام مدیریتی‬ ‫کشور ماست‪ ،‬در حالی که تمامی کشورها برای صادرات مشوق هایی‬ ‫ارائه می دهند‪ .‬یکی از سیاس��ت هایی که می تواند راهگش��ای فوری‬ ‫صادرات صنعت سنگ کشور باش��د‪ ،‬حذف عوارض صادراتی است‪.‬‬ ‫صادرات س��نگ های تزئینی کش��ور که حدود ‪ ۱۰‬درصد تولید را به‬ ‫خود اختصاص داده و یک س��وم ظرفیت پروانه های صادره ش��ده را‬ ‫در بر می گیرد باید تس��هیل ش��ود؛ بنابراین‪ ،‬باید بر افزایش ظرفیت‬ ‫تولیدی معادن سنگ کشور تمرکز کنیم‪.‬‬ ‫وضع عوارض بر صادرات سنگ به نوعی شبیه بستن زنجیر به پای‬ ‫تولید است که باید با نهایت سرعت و فوریت ان را از پای تولید سنگ‬ ‫کش��ور برداریم‪ .‬در این بین اگر بتوانیم معادن کوچک را فعال کنیم‪،‬‬ ‫به ط��ور حتم میزان تولید س��نگ های تزئینی بی��ش از ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 14‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1635‬‬ ‫پیاپی ‪2953‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫الزامات حضور موفق در بازارهای جهانی‬ ‫یادداشت‬ ‫تشدید نظارت‬ ‫بر رعایت‬ ‫استاندارد‬ ‫ضروری است‬ ‫صادرات اهن االت غیراستاندارد متوقف شود‬ ‫علی محمد زمانی‬ ‫فعال صنعت فول‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سعید برزگر‬ ‫‹ ‹فوالد‪ ،‬پیشران اقتصاد‬ ‫س��عید برزگر‪ ،‬کارشناس صنایع معدنی در گفت وگو با‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تولید فوالد در زمره صنایع استراتژیک‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬صنای��ع فوالد در همه ج��ای جهان‪ ،‬به عنوان‬ ‫محرک و پیشران توسعه اقتصادی شناخته می شوند‪ .‬این‬ ‫صنعت در ای��ران نیز جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪ .‬چراکه از یک سو منابع غنی معدنی برای تولید‬ ‫ان در دس��ترس اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬وجود منابع عظیم‬ ‫و ارزان ان��رژی‪ ،‬تولی��د این فلز را با صرفه اقتصادی همراه‬ ‫می کند‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬محصوالت فوالدی‬ ‫کشور در بازار جهانی از استقبال خوبی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫همی��ن موضوع نیز بیش از پی��ش بر اهمیت این صنعت‬ ‫می افزاید‪ ،‬چراکه بدین ترتیب می توانند س��هم ویژه ای از‬ ‫ارزاوری را بر عهده بگیرند‪ .‬ارزاوری صنایع فوالدی به ویژه‬ ‫در چند س��ال گذشته و با تشدید تحریم های بین المللی‬ ‫اهمیت ویژه ای یافته است‪ .‬در این روزها که صادرات نفت‬ ‫‹ ‹سودجویان در کمین هستند‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫محص��والت ف��والدی کش��ور مطاب��ق ب��ا‬ ‫اس��تانداردهای جهان��ی تولی��د می ش��وند‪.‬‬ ‫ای��ران کش��وری زلزله خیز اس��ت؛ محصوالت‬ ‫ف��والدی (مانن��د میلگرد و تیراهن) براس��اس‬ ‫اس��تانداردهایی مطاب��ق با این ش��رایط تولید‬ ‫می ش��وند‪ .‬بنابرای��ن م��ا از نظ��ر مق��ررات و‬ ‫اس��تانداردهای موجود در شرایط مطلوبی قرار‬ ‫داریم و اس��تاندارد ملی ایران پوشش کاملی از‬ ‫مقررات بین المللی ب��ر تولید محصوالت ایران‬ ‫را دارد‪ .‬ام��ا نظارت بر رعایت این اس��تانداردها‬ ‫مطلوب نیس��ت‪ ،‬چراکه با توجیهات سیاسی و‬ ‫اجتماعی‪ ،‬حفظ تولید بر رعایت اس��تانداردها‬ ‫ارجحی��ت می یابد‪ .‬توج��ه به این نکته ضروری‬ ‫به نظر می رس��د که تداوم تولید به منزله حفظ‬ ‫موقعیت های شغلی است؛ درنتیجه در مواردی‬ ‫ش��اهدیم که این موضوع بر رعایت استانداردها‬ ‫رجحان می یابد و برخی واحدهای صنعتی نیز با‬ ‫علم به ان‪ ،‬رعایت استانداردها را در مسیر تولید‬ ‫خ��ود انطور که باید مورد توجه قرار نمی دهند‪.‬‬ ‫بخش��ی از مقوله اس��تاندارد که اغلب در تولید‬ ‫محص��والت فوالدی مورد توجه قرار نمی گیرد‪،‬‬ ‫وزن کاالست‪( .‬یعنی وزن استاندارد کاال در متر‬ ‫طول)‪ .‬بعضا محص��والت فوالدی با وزن کمتر‬ ‫از اس��تاندارد تولید می شود‪ .‬از انجاکه در بازار‬ ‫داخلی بعضا شاخه فروش��ی برای مصارف خرد‬ ‫جریان دارد‪ ،‬تقاضا برای این دس��ت محصوالت‬ ‫غیراس��تاندارد وج��ود دارد‪ .‬در برخی بازارهای‬ ‫هدف صادرات��ی مانند عراق و افغانس��تان نیز‬ ‫ک��ه نظام های نظارتی ضعیف ت��ری دارند‪ ،‬این‬ ‫روند جریان دارد‪ .‬یعنی شاهد ورود محصوالت‬ ‫ف��والدی ب��ا وزن کمت��ر از اس��تاندارد به این‬ ‫کشورها هس��تیم‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬فرصتی‬ ‫برای س��ودجویی و فرصت طلبی عده ای خاص‬ ‫فراهم شده اس��ت‪ .‬اما ورود چنین محصوالتی‬ ‫به کش��ورهایی که سیستم نظارتی قوی دارند‪،‬‬ ‫ممکن نیس��ت‪ .‬به عنوان مث��ال‪ ،‬ایران عالوه بر‬ ‫دو کش��ور عراق و افغانس��تان ک��ه پیش تر هم‬ ‫اشاره شد‪ ،‬به بسیاری دیگر از کشورها همجوار‬ ‫مانند ترکیه‪ ،‬گرجستان‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬کشورهای‬ ‫حاشیه خلیج فارس و‪ ...‬نیز محصوالت فوالدی‬ ‫ص��ادر می کند‪ .‬اما ام��کان صادرات محصوالت‬ ‫س��بک و خ��ارج از اس��تاندارد جهان��ی به این‬ ‫کش��ورها وجود ندارد‪ .‬فروش محصوالت خارج‬ ‫از اس��تاندارد به برند محصوالت فوالدی ایرانی‬ ‫اس��یب می زند و همین موضوع‪ ،‬زمینه کاهش‬ ‫قیم��ت محصوالت فوالدی م��ا را در بازارهای‬ ‫ه��دف صادرات��ی فراه��م می کند‪ .‬کم��ا اینکه‬ ‫درحال حاضر میلگرد تولید ایران در بازار عراق‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬دالر کمتر از میلگرد ترکیه و اوکراین‬ ‫به فروش می رسد‪ ،‬چراکه مصرف کنندگان این‬ ‫کشورها از کیفیت تولیدات ما اطمینان ندارند‪.‬‬ ‫یعن��ی همه محصوالت فوالدی کش��ور (اعم از‬ ‫بی کیفیت یا باکیفیت) را با یک چشم می بینند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت این اس��یب در ب��ازار عراق‬ ‫بیش��تر به چش��م می خورد‪ .‬درحالی که بخش‬ ‫قابل توجه��ی از محصوالت فوالدی کش��ور به‬ ‫ع��راق صادر می ش��ود و این کش��ور از ظرفیت‬ ‫باالی��ی ب��رای مص��رف محص��والت فوالدی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬درنتیجه ای��ن بدنامی را باید‬ ‫به منزله خس��ران برای هم��ه تولیدکنندگان‬ ‫قلم��داد کرد‪ .‬متاس��فانه ای��ن تولیدکنندگان‬ ‫وزن محص��والت خ��ود را کاه��ش می دهند و‬ ‫بدون توجه به الزامات مشخص ش��ده از س��وی‬ ‫مراجع رسمی‪ ،‬اقدام به تولید محصول می کنند‬ ‫و حتی محصوالت خود را ش��اخه ای و گران تر‬ ‫از تولیدات با کیفیت به فروش می رس��انند‪ .‬اما‬ ‫این اقدام همانطور که پیش تر هم اش��اره شد‪،‬‬ ‫زمینه افت قیمت محصوالت با کیفیت را فراهم‬ ‫می کند‪ .‬بنابرای��ن نبود نظارت کافی بر رعایت‬ ‫استانداردهای موجود در مسیر تولید فوالد در‬ ‫کش��ور درنهایت به ضرر مصرف کننده و برخی‬ ‫خریداران تمام می ش��ود‪ .‬در چنین ش��رایطی‪،‬‬ ‫از متولی��ان امر در س��ازمان ملی اس��تاندارد و‬ ‫همچنین از مسئوالن مربوط در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت انتظار م��ی رود زمینه اجرای‬ ‫استانداردها را فراهم کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است محصوالت فوالدی ساختمانی‬ ‫در ساختمان سازی کاربرد دارند؛ یعنی زندگی‬ ‫و سالمت انسان ها وابسته به کیفیت این دست‬ ‫تولیدات اس��ت‪ .‬بنابراین نباید به هیچ بهانه ای‬ ‫از رعایت نشدن اس��تانداردها گذشت‪ .‬درواقع‬ ‫بیکاری و حذف موقعیت های شغلی در مقایسه‬ ‫با جان و سالمتی انسان ها‪ ،‬در درجه دوم اهمیت‬ ‫قرار دارد‪ .‬به ویژه که ایران در کشوری زلزله خیز‬ ‫واقع شده و رعایت استانداردها اهمیت ویژه ای‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫انق�لاب صنعت��ی و حرکت جوامع به س��مت و س��وی‬ ‫صنعتی ش��دن س��راغاز تغیی��رات بزرگی ب��ود‪ .‬یکی از‬ ‫دس��تاوردهای مهم این انقالب صنعتی‪ ،‬استانداردسازی‬ ‫است‪ .‬استاندارد از سال های ابتدایی قرن حاضر در کشور‬ ‫ما مورد توجه قرار گرفت و ایران از سال ‪ ۱۳۴۳‬به عضویت‬ ‫سازمان استاندارد درامد‪ .‬در عصر حاضر تدابیری در قالب‬ ‫استاندارد تدوین شد تا به واسطه ان‪ ،‬حفظ سالمت مردم‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪ .‬صنعت فوالد یکی از صنایع مهم و‬ ‫اثرگذار جهان اس��ت‪ .‬بیشترین کاربرد این فلز به صنعت‬ ‫ساخت وس��از تعلق دارد؛ بنابراین بدیهی اس��ت که توجه‬ ‫ب��ه رعایت اس��تاندارد و الزامات ایمن��ی در این صنعت تا‬ ‫چ��ه میزان بر حفظ س�لامت انس��ان ها اثرگذار اس��ت‪.‬‬ ‫خودروسازی از دیگر صنایع پرکاربرد مصرفی فوالد است‪.‬‬ ‫یعنی تمام مصارف این فلز به طور مس��تقیم با س�لامتی‬ ‫انسان ها س��ر و کار دارند‪ .‬در چنین فضایی طبیعی است‬ ‫که اس��تانداردها و مقررات س��ختگیرانه ای بر تولید این‬ ‫محصوالت اعمال ش��ود‪ .‬در همین حال تنها محصوالتی‬ ‫اج��ازه حضور در بازارهای بین المللی را پیدا می کنند که‬ ‫براساس مش��خصات و استانداردهای خاص بین المللی و‬ ‫منطقه ای تایید و تولید شده باشند‪.‬‬ ‫به خوبی استانداردهای روز اروپایی را پاس کنند‪.‬‬ ‫افزای��ش کیفیت تولی��دات و تطبیق انها با اس��تانداردهای جهانی‬ ‫را بای��د یک��ی از مهم تری��ن الزامات��ی دانس��ت که زمین��ه افزایش‬ ‫رقابت پذیری را در بازارهای جهانی فراهم می کند‬ ‫کش��ور تقریبا متوقف شده‪ ،‬بخش��ی از نیاز ارزشی کشور‬ ‫ازسوی فوالدسازان تامین می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت رشد کیفیت‬ ‫این کارش��ناس صنایع معدنی افزود‪ :‬حضور موفق یک‬ ‫محصول در بازار بین المللی به الزاماتی نیاز دارد‪ .‬افزایش‬ ‫کیفی��ت تولی��دات و تطبیق با اس��تانداردهای جهانی را‬ ‫باید یکی از مهم ترین الزاماتی دانس��ت که زمینه افزایش‬ ‫رقابت پذیری را در بازارهای جهانی فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬صنعت فوالد کشور منطبق با استانداردهای‬ ‫روز جهان فعالیت می کند و بر همین اس��اس نیز ش��اهد‬ ‫رش��د چش��مگیر صادرات فوالد در س��ال های گذش��ته‬ ‫بوده ایم‪ .‬ضمن اینکه ش��مش و محصوالت فوالدی کشور‬ ‫در طول س��ال های گذشته به کشورهای متعددی صادر‬ ‫شده است‪ .‬بسیاری از این کشورهای هدف استانداردهای‬ ‫بس��یار سختگیرانه ای را برای کیفیت محصوالت وارده به‬ ‫کشورشان به ویژه از سمت ایران اعمال می کنند؛ بنابراین‬ ‫نتیجه برعکس تعرفه بر واردات فوالد در امریکا‬ ‫تعطیلی یکی از بزرگ ترین کارخانه های فوالد‬ ‫طبق نظر کارشناس��ان‪ ،‬اعمال تعرفه بر واردات‬ ‫ف��والد در امری��کا‪ ،‬نه تنها باعث افزایش اش��تغال‬ ‫در صنع��ت فوالد این کش��ور نش��ده‪ ،‬بلکه منجر‬ ‫ب��ه افزای��ش هزین��ه مصرف کنندگان ف��والد در‬ ‫این کش��ور و باعث شده بس��یاری از شرکت های‬ ‫مصرف کنن��ده ف��والد از جمل��ه ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی جنرال موت��ورز و ف��ورد در ش��هر‬ ‫دیترویت‪ ،‬دست به اخراج کارگران خود بزنند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس و به نقل از رویترز‪ ،‬در مبارزات‬ ‫انتخاباتی سال ‪ ۲۰۱۶‬امریکا‪ ،‬دونالد ترامپ وعده‬ ‫داده بود ک��ه به صنعت بح��ران زده فوالد امریکا‬ ‫کم��ک و از این طریق فرصت های ش��غلی زیادی‬ ‫در ایالت ه��ای میان��ه غربی این کش��ور از جمله‬ ‫میشیگان ایجاد کند‪.‬‬ ‫میشیگان اتفاقا یکی از ایالت هایی بود که نقش‬ ‫موثری در پیروزی غیرمنتظره ترامپ در انتخابات‬ ‫داش��ت‪ .‬حاال پس از ‪ ۴‬س��ال کارخانه گریت لیکز‬ ‫که زمانی یک��ی از بزرگ ترین کارخانه های تولید‬ ‫فوالد در میش��یگان بود‪ ،‬کارخانه خود را تعطیل‬ ‫و ه��زاران نف��ر از کارمندان انج��ا را اخراج کرده‬ ‫است‪ .‬یک سال پیش‪ ،‬شرکت مالک این کارخانه‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۶۰۰‬میلی��ون دالری خود برای‬ ‫ارتقای تجهیزات ان را به خاطر ش��رایط اسفناک‬ ‫صنعت فوالد در امریکا کنار گذاشت‪.‬‬ ‫اس��تراتژی ترامپ برای کمک به صنعت فوالد‬ ‫امری��کا و کمک به انها در براب��ر رقبای خارجی‪،‬‬ ‫اعم��ال تعرف��ه ‪ ۲۵‬درصدی ب��ر واردات فوالد به‬ ‫امری��کا بود ت��ا بتواند حداقل در ب��ازار داخل این‬ ‫کش��ور یک پاس گل به شرکت های امریکایی در‬ ‫براب��ر صادرکنندگان فوالد امریکا به ویژه چینی ها‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫ترام��پ همچنی��ن ق��ول داده ب��ود از طری��ق‬ ‫سرمایه گذاری های سنگین در پروژه های جاده ای‪،‬‬ ‫پل ها و دیگر زیرس��اخت ها‪ ،‬تقاضا برای فوالد در‬ ‫ب��ازار داخلی امریکا را افزای��ش دهد‪ .‬اما برخالف‬ ‫انچه ترامپ تص��ور می کرد‪ ،‬افزایش قیمت فوالد‬ ‫ناش��ی از تعرفه هایی ک��ه وی اعمال ک��رده بود‬ ‫باعث ش��د تقاضای صنایع خودروس��ازی و دیگر‬ ‫مصرف کنندگان ف��والد در میش��یگان به میزان‬ ‫قابل توجهی کاهش یابد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬دولت ترامپ هم هرگز به سمت‬ ‫س��رمایه گذاری در پروژه های زیرساختی ان گونه‬ ‫که ق��ول داده ب��ود‪ ،‬نرفت‪ .‬وابس��تگی س��نگین‬ ‫ایالت میش��یگان به صنعت فوالد و خودروسازی‬ ‫باعث ش��ده سیاس��ت های تجاری ترامپ بیش از‬ ‫پی��ش در این ایالت و کمتر از ی��ک ماه مانده به‬ ‫انتخابات م��ورد توجه ق��رار گی��رد‪ .‬دموکرات ها‬ ‫گفته اند به دنبال جذب ارای کارگرانی هستند که‬ ‫‪ ۴‬س��ال پیش نتوانس��تند انها را جذب کنند که‬ ‫اتفاقا همین ارا یک��ی از دالیل پیروزی ترامپ بر‬ ‫هیالری کلینتون بود‪.‬‬ ‫ترامپ در میشیگان در دور قبلی با یک درصد‬ ‫رای بیش��تر پیروز ش��د‪ .‬کارشناس��ان سیاس��ی‬ ‫می گویند از قضا رقابت شدیدی برای جذب ارای‬ ‫کارگران صنایع سنگین در میشیگان به راه افتاده‬ ‫و این کارگران معموال از نامزد دموکرات حمایت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫ش��رایط در ویسکانس��ین و پنس��یلوانیا هم به‬ ‫همین منوال اس��ت‪ .‬براس��اس نظرسنجی ها‪ ،‬جو‬ ‫بای��دن‪ ،‬نام��زد دموک��رات‪ ،‬هم اکن��ون در ایالت‬ ‫میشیگان ‪ ۸‬درصد از ترامپ پیشی گرفته و البته‬ ‫توانس��ته طی هفته های گذشته ارای بیشتری را‬ ‫جذب خود کند‪.‬‬ ‫به طور کلی‪ ،‬طی س��ال گذش��ته صنعت فوالد‬ ‫امریکا در سراس��ر این کشور حتی پیش از بحران‬ ‫ش��یوع کرونا تعداد زی��ادی از کارگ��ران خود را‬ ‫اخراج کرده و بنا به اعالم وزارت کار امریکا تعداد‬ ‫کارگران این صنعت در امریکا حتی نسبت به قبل‬ ‫از پیروزی ترامپ هزاران نفر کمتر شده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان می گویند اعمال تعرفه بر واردات‬ ‫ف��والد در امری��کا نه تنها به افزایش اش��تغال در‬ ‫صنعت ف��والد ای��ن کش��ور منجر نش��ده‪ ،‬بلکه‬ ‫منجر ب��ه افزایش هزین��ه مصرف کنندگان فوالد‬ ‫در این کش��ور و همچنین باعث ش��ده بس��یاری‬ ‫از ش��رکت های مصرف کنن��ده ف��والد از جمل��ه‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی جنرال موتورز و فورد‬ ‫در ش��هر دیترویت‪ ،‬دست به اخراج کارگران خود‬ ‫بزنند‪ .‬بنا ب��ه اعالم لیدیا کاکس‪ ،‬اس��تاد اقتصاد‬ ‫دانش��گاه هاروارد و کادی راس‪ ،‬اس��تاد دانشگاه‬ ‫دیویس کالیفرنیا‪ ،‬اعم��ال تعرفه بر واردات فوالد‬ ‫و الومینیوم به امریکا به از دس��ت رفتن ‪ ۷۵‬هزار‬ ‫فرصت ش��غلی در صنایعی که مصرف کننده این‬ ‫فلزات بودند‪ ،‬منجر شده است‪ .‬ارزیابی ها حاکی از‬ ‫ان اس��ت که تا اواسط سال ‪ ۲۰۱۹‬جنگ تجاری‬ ‫که ترام��پ به ویژه با چین ب��ه راه انداخت‪۱۷۵ ،‬‬ ‫هزار امریکایی را بیکار کرده است‪.‬‬ ‫حض��ور در این بازاره��ا‪ ،‬به نوعی به معنای پاس کردن این‬ ‫استانداردهاس��ت‪.‬برزگر اینط��ور ادام��ه داد‪ :‬در تش��ریح‬ ‫اهمی��ت صنعت فوالد ایران همین بس که ایاالت متحده‬ ‫این صنعت را از همان ابتدا با تحریم ها نش��انه گرفت‪ .‬کار‬ ‫به همینجا هم ختم نشد و در طول ‪ ۲‬سال گذشته بارها‬ ‫ش��اهد سخت تر شدن شرایط حاکم بر این صنعت بودیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت فوالد افزود‪ :‬صنایع فوالد ایران از‬ ‫منظر کیفیت و اس��تاندارد از جایگاه مناسبی برخوردارند‬ ‫و در تولی��د محصوالت فوالدی به ویژه انهایی که مقاصد‬ ‫صادراتی دارند‪ ،‬اس��تانداردهای روز جهان را کامال رعایت‬ ‫می شود‪.‬کش��ورهای گوناگون‪ ،‬استانداردهای متفاوتی را‬ ‫برای تولی��د کیفی محصوالت ف��والدی به ویژه در حوزه‬ ‫واردات از س��ایر کش��ورها‪ ،‬در نظ��ر می گیرن��د‪ .‬در طول‬ ‫س��ال های گذشته ش��اهد بودیم که محصوالت فوالدی‬ ‫ای��ران حتی به بازارهای اروپایی نیز صادر ش��دند‪ .‬همین‬ ‫موض��وع حکایت از ان دارد که این تولیدات توانس��ته اند‬ ‫برزگ��ر در ادامه گفت‪ :‬با وجود تم��ام نقاط قوتی که از‬ ‫صنایع فوالد کش��ور اشاره ش��د باید خاطرنشان کرد که‬ ‫گاه برخ��ی تولیدکننده ه��ا محصوالتی را ب��دون رعایت‬ ‫اس��تاندارد تولی��د و حت��ی صادر می کنن��د‪ .‬این موضوع‬ ‫به ویژه در صادرات به برخی کش��ورهای همس��ایه مانند‬ ‫عراق و افغانستان جریان دارد‪ .‬همین موضوع نیز تولیدات‬ ‫فوالدی ما را در این بازارها بدنام می کند‪ .‬این موضوع در‬ ‫سال های گذشته به قدری پیش رفته که حتی محصوالت‬ ‫فوالدی ایران در کشور عراق با قیمت کمتری در مقایسه‬ ‫با محصوالت مش��ابه سایر کشورها مبادله می شود؛ یعنی‬ ‫در سایه چنین س��ودجویی هایی‪ ،‬اعتبار برند محصوالت‬ ‫ایرانی خدشه دار می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بدون تردید راه حل رفع این چالش در‬ ‫داخل کش��ور است؛ یعنی باید جلوی صادرات محصوالت‬ ‫بی کیفی��ت ک��ه فاق��د پارامترهای مش��خص ش��ده در‬ ‫استانداردهای بین المللی هستند‪ ،‬گرفته شود‪.‬‬ ‫‹‹سخن پایانی‬ ‫از مجم��وع موارد یادش��ده این گونه برداش��ت‬ ‫لقبولی‬ ‫می شود که در کشور ما استانداردهای قاب ‬ ‫برای تولید محصوالت فوالدی تعریف شده است‪.‬‬ ‫اغلب فوالدس��ازان نیز این استانداردها را در روند‬ ‫یدهند‪ .‬بر همین‬ ‫تولی��د خود مورد توجه ق��رار م ‬ ‫اس��اس در طول سال های گذش��ته شاهد حضور‬ ‫موف��ق محص��والت ف��والدی ای��ران در بازارهای‬ ‫جهان��ی بوده ایم‪ ،‬تا جایی ک��ه کیفیت تولیدات ما‬ ‫در بازار جهانی زبانزد اس��ت‪ .‬با این وجود‪ ،‬معدود‬ ‫فوالدس��ازانی ای��ن الزامات را رعای��ت نمی کنند‪.‬‬ ‫این دس��ت محص��والت غیراس��تاندارد اغلب به‬ ‫کشورهایی مانند عراق و افغانستان صادر می شود‪.‬‬ ‫همی��ن موضوع نیز در طول س��الیان گذش��ته از‬ ‫اعتبار فوالد ایرانی در این کش��ورها کاسته است‪.‬‬ ‫درنتیجه باید فکری به حال ان کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫چهار شنبه‬ ‫اصناف و گمشده ای‬ ‫به نام ایمنی‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 14‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1635‬‬ ‫پیاپی ‪2953‬‬ ‫نگاهی به جایگاه کیفیت کاال در مبادالت تجاری‬ ‫حسین سالح ورزی‬ ‫نائب رییس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫استاندارد‪ ،‬اعتبار تجارت کشور است‬ ‫درباره‬ ‫مرتضی افقه‪ ،‬اقتص��اددان در گفت وگو با‬ ‫لزوم توجه به اس��تاندارد در تجارت بین المللی کشور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با پیش��رفت روزافزون فناوری و افزایش تنوع کاالها‪،‬‬ ‫امکان اگاهی از کیفی��ت و مولفه های موثر بر کاربرد مفید‬ ‫محصوالت مختلف براساس تجربه برای تک تک افراد وجود‬ ‫ندارد؛ از این رو نظارت‪ ،‬کنترل کیفیت و استانداردس��ازی‬ ‫محصوالت یک��ی از مباحث موردتوج��ه در روابط تجاری‬ ‫اس��ت‪ .‬افقه در این باره افزود‪ :‬دولت ها با قرار دادن شرایط و‬ ‫ضواب��ط خاصی برای تولید‪ ،‬گروه های مختلف تولیدکننده‬ ‫را موظ��ف می کنند تا کاالیی را وارد ب��ازار کنند که دارای‬ ‫حداقل ه��ای موردنیاز به لحاظ ایمنی‪ ،‬س�لامت و کیفیت‬ ‫برای مصرف کننده باش��د و در واقع به نمایندگی از جامعه‬ ‫ای��ن وظیفه را برعه��ده می گیرند تا از ای��ن طریق کیفیت‬ ‫کااله��ای موج��ود در بازار را ب��رای مصرف کننده تضمین‬ ‫کنن��د و مصرف کننده با اطمینان از ای��ن موضوع‪ ،‬اقدام به‬ ‫خرید ان محصول کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه ایفای مس��ئولیت در‬ ‫برابر جامعه تنها یکی از فواید استانداردس��ازی‬ ‫محص��والت و کاالهاس��ت‪ ،‬تاکی��د ک��رد‪:‬‬ ‫استانداردسازی و کنترل کیفیت کاال همچنین‬ ‫می تواند یکی از ابزارهای توس��عه تجارت تلقی‬ ‫ش��ود‪ .‬در واق��ع در تج��ارت خارج��ی موضوع‬ ‫استاندارد‪ ،‬استانداردس��ازی و نظارت دولت ها بر ان‪ ،‬ابعاد‬ ‫متف��اوت و گس��ترده تری می یابد‪ .‬باتوجه ب��ه اینکه تنوع‬ ‫کاالها در بازارهای بین المللی بس��یار بی��ش از میزان انها‬ ‫در بازاره��ای داخلی اس��ت‪ ،‬یکی از مس��ائلی ک��ه در این‬ ‫حوزه مطرح می ش��ود موضوع رقابت است‪ .‬این کارشناس‬ ‫مس��ائل اقتصادی با تاکید بر لزوم ارتقای استانداردها برای‬ ‫دس��تیابی به توس��عه تجاری‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬در واقع یکی از‬ ‫مولفه های نفوذ کاالهای صادراتی در کشورهای دیگر این‬ ‫اس��ت که ان کاال عالوه بر داش��تن مولفه های‬ ‫معمول استاندارد‪ ،‬در مقایسه با انبوه محصوالت‬ ‫دیگر نیز از ایمنی‪ ،‬س�لامت و کیفیت بیشتری‬ ‫برخوردار باش��د؛ بنابراین دولت ها می توانند با‬ ‫اعمال ضوابط متناسب برای کاالهای صادراتی‪،‬‬ ‫ای��ن امکان را ب��رای تولیدکنندگان خود فراهم‬ ‫اورن��د‪ .‬وی گفت‪ :‬گرچه رقاب��ت به خودی خود‬ ‫می توان��د انگیزه الزم برای تولی��د کاالهای باکیفیت باالتر‬ ‫ب��رای تصاحب بازار را برای تولیدکنن��دگان ایجاد کند‪ ،‬اما‬ ‫دولت نیز نقش قابل توجهی در این موضوع دارد و می تواند‬ ‫این کیفیت ها را تضمین و به این ترتیب از این کاالها حمایت‬ ‫کند‪ .‬افق��ه در این باره تصریح کرد‪ :‬اگ��ر کاالهای تولیدی‬ ‫داخلی کیفیت مطلوب و موردنظر برای صادرات را نداشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬عالوه بر اینکه بازار خ��ود را در تجارت بین المللی‬ ‫از دس��ت می دهن��د‪ ،‬اعتبار یک کش��ور و محصوالت ان را‬ ‫توسعه تجاری از کانال استاندارد می گذرد‬ ‫حس��ین محمودی اصل‪ ،‬کارشناس اقتصاد و کارافرینی‬ ‫نی��ز در گفت وگو ب��ا‬ ‫با تاکید بر اینکه اس��تاندارد و‬ ‫تضمین کیفیت یکی از کلیدهای موفقیت و توسعه تجاری‬ ‫کشورهای پیش��رفته در حوزه صادرات محسوب می شود‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ش��رکت ها و کش��ورهایی می توانند کیفیت و‬ ‫گارانت��ی محصوالت خود را در بازاره��ای جهانی تضمین‬ ‫کنن��د که پیش از ان از اس��تانداردهای الزم محصول خود‬ ‫مطمئن باشند‪.‬‬ ‫وی در این باره اف��زود‪ :‬در حال حاضر یکی از مولفه های‬ ‫ف��روش در بازارهای بین المللی تضمین کیفیت براس��اس‬ ‫اس��تانداردهای بین المللی اس��ت و ما نیز اگر می خواهیم‬ ‫سهمی برای خود از این بازارها داشته باشیم‪ ،‬باید تولیدات‬ ‫و کاالهای خود را به درجه ای از اس��تانداردها برس��انیم که‬ ‫بتوانی��م کیفیت انه��ا را برای خری��داران تضمین کنیم و‬ ‫مسئولیت ان را بپذیریم‪.‬‬ ‫محم��ودی اصل در این باره افزود‪ :‬کش��ورهای موفق در‬ ‫حوزه تجارت از اس��تاندارد و متعاقب ان گارانتی به عنوان‬ ‫ابزاری برای به دست اوردن بازارهای هدف و فروش بیشتر‬ ‫کاالهای خود اس��تفاده می کنند و در واقع بخشی از تایید‬ ‫خرید و جذب مش��تری و کم��ک به تصمیم‬ ‫خرید مربوط به همین موارد است‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصاد عنوان کرد‪ :‬در کشور‬ ‫ما نی��ز همین نگاه در زمینه اس��تانداردهای‬ ‫معتب��ر صادق اس��ت و می بینیم که کاالهای‬ ‫دارای اس��تانداردهای معتب��ر بین الملل��ی‬ ‫نس��بت به دیگر کاالها باوج��ود اینکه ممکن‬ ‫اس��ت تا ح��دود قابل توجه��ی گران تر باش��ند‪ ،‬از فروش‬ ‫از ش��رایط مطلوب تری برخوردارند‪ .‬وی در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که چرا کش��ور م��ا در زمینه اس��تاندارد فعالیت‬ ‫چشمگیری در حوزه تجارت خارجی انجام نمی دهد‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬اینکه چرا کشور ما در این حوزه فعالیت چندانی ندارد‪،‬‬ ‫عوامل متع��ددی دارد که مهم ترین انه��ا نوع محصوالت‬ ‫صادراتی‪ ،‬حجم این محصوالت و توانایی های شرکت های‬ ‫صادرکننده اس��ت که ه��م در حوزه اس��تانداردها و هم بر‬ ‫تضمین کیفیت ها و خدمات پس از فروش تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز بر صادرات محصوالت میانی‬ ‫محم��ودی اصل ی��اداور ش��د‪ :‬حقیقت این اس��ت که‬ ‫صادرات کش��ور م��ا بیش از انک��ه بر مبن��ای محصوالت‬ ‫نهایی باش��د‪ ،‬ص��ادرات مواد اولی��ه و محصوالت‬ ‫میانی اس��ت و ب��ه همین لحاظ نمی ت��وان برای‬ ‫انه��ا اس��تانداردهای خاص��ی مانن��د انچه برای‬ ‫محص��والت نهایی قابل انجام اس��ت متصور بود؛‬ ‫در نتیج��ه نمی توان خدمات بعد از فروش خاصی‬ ‫نیز برای ان در نظ��ر گرفت‪ .‬در این موارد کیفیت‬ ‫ای��ن کاالها معم��وال براس��اس اس��تانداردهای‬ ‫تعیین ش��ده ازسوی کش��ور مبدا و کش��ور مقصد ارزیابی‬ ‫می ش��ود که از طری��ق نمونه برداری ه��ای تصادفی انجام‬ ‫می گی��رد و رون��د ان ب��ا گارانتی های معم��ول در زمینه‬ ‫کاالهای نهایی متفاوت اس��ت‪ .‬وی درباره مشکل دیگری‬ ‫که در زمینه استانداردسازی ها و در نظر گرفتن گارانتی ها‬ ‫برای محص��والت ایرانی وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مش��کل دیگر‬ ‫در این زمینه این اس��ت که توان ش��رکت ها و کارخانه های‬ ‫تولیدکننده کااله��ای نهایی ایرانی در کش��ورهای دیگر‬ ‫غالب��ا محدود اس��ت و حتی باوجود اس��تانداردهای الزم‪،‬‬ ‫نمی توانن��د مولفه دیگ��ر در این زمینه را ک��ه همانا ایجاد‬ ‫مراک��ز ارائ��ه خدمات پس از فروش اس��ت فراهم کنند‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل سهم کمی از بازارها را می یابند‪.‬‬ ‫در بازاره��ای جهان��ی تحت تاثیر قرار می دهن��د و با ایجاد‬ ‫تصوی��ر ذهنی نامناس��ب از محصوالت ان کش��ور‪ ،‬اینده‬ ‫تج��اری ان را نیز دچار مخاطره می کنن��د‪ .‬وی همچنین‬ ‫درباره لزوم نظارت بر اس��تاندارد کااله��ای وارداتی یاداور‬ ‫ی کاالهای‬ ‫ش��د‪ :‬در بح��ث واردات نیز باید نظارت و بررس�� ‬ ‫وارداتی از نظر استاندارد بسیار دقیق و موثر باشد که در این‬ ‫زمینه نیز ورود دولت ضروری اس��ت‪ ،‬زیرا کاالیی که به یک‬ ‫کش��ور وارد می ش��ود‪ ،‬به دلیل اینکه در فرایند تولید خود‬ ‫تحت نظ��ارت واحدهای نظارتی و کنترل کیفیت کش��ور‬ ‫واردکننده نبوده‪ ،‬ممکن اس��ت فاقد مولفه های الزم برای‬ ‫مصرف باش��د و این دولت اس��ت که باید مشخصات کیفی‬ ‫ای��ن کاالها را در مبادی ورودی کش��ور به ش��کل دقیق و‬ ‫اصولی مورد ارزیابی ق��رار دهد تا از نظر مولفه های ایمنی‪،‬‬ ‫سالمت و کیفیت قابلیت های الزم را برای ارائه در بازارهای‬ ‫داخلی داشته باشد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫س��اده ترین راه در رقاب��ت تجاری دس��ت روی دس��ت‬ ‫گذاش��تن و دم زدن از ناتوانی اس��ت‪ ،‬در حالی که راه های‬ ‫فراوانی برای ارتق��ای کیفیت محصوالت وجود دارد‪ .‬یکی‬ ‫از این راهکارها این اس��ت که برای انچه که به عنوان کاالی‬ ‫باکیفیت می شناس��یم ی��ک گواهینام��ه از طریق وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت ص��ادر کنیم و پش��تیبان این‬ ‫گواهینامه نیز باشیم‪ .‬ضمن اینکه از دولت کشورهای طرف‬ ‫قرارداد بخواهیم ک��ه از ورود کاالهای فاقد این گواهینامه‬ ‫کیفیت به کشور خود ممانعت کنند‪ .‬همچنین ما می توانیم‬ ‫ب��رای صادرات محص��والت نظام کنت��رل کیفیت تعریف‬ ‫کنیم و نس��بت به صادرات محص��والت تولیدی باکیفیت‬ ‫خود اق��دام کنیم تا با این کار ابروی ای��ران را در بازارهای‬ ‫بین الملل��ی حفظ کرده و بازارهای ه��دف صادراتی نیز در‬ ‫اختی��ار ایرانی ها باقی بماند‪ .‬این تنها دو پیش��نهاد از ده ها‬ ‫راه موجود برای اعتباربخش��ی به کاالی ایرانی در بازارهای‬ ‫جهانی اس��ت و قطعا اگر کارشناس��ان و سیاس��ت گذاران‬ ‫به ج��ای تکنوازی ها در این حوزه به تعامل و همکاری روی‬ ‫اورند می توان امیدوار بود که این موضوع در اینده نزدیک‬ ‫منجر به تحول اساسی در حوزه تجارت شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مصرف کننده‬ ‫بازنده نهایی‬ ‫استاندارد‪ ،‬کلید توسعه تجاری است‬ ‫صادرات موضوع بس��یار مهمی در تجارت امروز جهان به ش��مار می رود و کش��ورهای پیشرفته همه امکانات و‬ ‫تجهی��زات خود را برای نفوذ محصوالت خود در بازار فروش کش��ورهای هدف به کار می گیرند‪ .‬البته این نفوذ به‬ ‫خودی خود امکان ندارد و طبیعتا ابزار و مولفه هایی برای ان مورد نیاز است که شاید کلیدی ترین انها کاهش نرخ‬ ‫و ارتقای استاندا ردهای موردانتظار مصرف کننده باشد‪ .‬تولیدکنندگان موفق با استفاده از فناوری های برتر روز در‬ ‫تالشند تا ضمن ارتقای کیفیت محصوالت خود‪ ،‬در عرصه رقابت با تولیدات مشابه کشورهای دیگر‪ ،‬برتری هایی‬ ‫را برای پیدا کردن بازار فروش در کش��ورهای هدف ایجاد کنند‪ .‬در واقع کیفیت و نرخ تمام ش��ده دو عامل اصلی‬ ‫توس��عه صادرات به ش��مار می روند؛ دو عاملی که به نظر می رسد در کشور ما همواره توجه تولیدکننده به هر یک‬ ‫از انها‪ ،‬کاهش دیگری را به دنبال دارد و ایجاد نش��دن تعادل در این موضوع باعث ازدس��ت رفتن بازار فروش در‬ ‫کشورهای دیگر می شود‪ .‬با این مقدمه ایا کشور ما ظرفیت تولید و صادرات کاالهای مرغوب و با کیفیت مناسب‬ ‫را دارد؟ و ای��ا راه��کاری وجود دارد که بتوان از صادرات محصوالت بی کیفیت به خارج از مرزها جلوگیری کرد؟‬ ‫این موضوعی اس��ت که به بهانه روز جهانی اس��تاندارد در گزارش این شماره روزنامه‬ ‫به ان پرداخته ایم‪ .‬با‬ ‫ما همراه باشد‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مهندسی معکوس‬ ‫در سنگ اهن مرکزی‬ ‫ایران‪-‬بافق‬ ‫اگر کاالهای‬ ‫تولیدی داخلی‬ ‫کیفیت مطلوب‬ ‫و موردنظر‬ ‫برای صادرات‬ ‫را نداشته‬ ‫باشند‪ ،‬عالوه بر‬ ‫اینکه بازار خود‬ ‫را در تجارت‬ ‫بین المللی از‬ ‫دست می دهند‪،‬‬ ‫اعتبار یک کشور‬ ‫و محصوالت ان‬ ‫را در بازارهای‬ ‫جهانی تحت تاثیر‬ ‫قرار می دهند‬ ‫برخ��ی عبارات از جایگاه تاریخ��ی بلندی در فرهنگ و روش‬ ‫زندگی ایرانیان برخوردارند و کاربردی گس��ترده دارند و کافی‬ ‫اس��ت کس��ی در جایی ان را بر زبان اورد تا ش��نوندگان حال و‬ ‫روز گوین��ده را دریابند‪ .‬یکی از این عبارات «این نیز می گذرد»‬ ‫اس��ت که نیک می دانیم بیش��تر از هر چیز نشانه ای از ناامیدی‪،‬‬ ‫اندوه و حسرت و نیز دلسرد شدن به بهبود کارها در کوتاه مدت‬ ‫دارد‪ .‬گوینده و نویسنده هایی که این عبارت را به کار می گیرند‪،‬‬ ‫می خواهند یاداور شوند که در کنار انچه اکنون مایه گیر افتادن‬ ‫یک کار یا فعالیت ش��ده‪ ،‬انبوهی از کارها و فعالیت ها بوده که به‬ ‫هر حال حل شده یا حل ناشده در چرخه فراموشی سپرده شده‬ ‫و دیگر کسی از انها یادی نمی کند‪.‬‬ ‫در این روزها و هفته ها دپو یا رسوب میلیون ها تن انواع کاال در‬ ‫بندرهای گوناگون ایران به مجادله ای داغ تبدیل شده‪ ،‬تا جایی‬ ‫که معاون اول رئیس جمهوری برای واکاوی و راس��تی ازمایی و‬ ‫حل مسئله به بنادر ایران می رود و رئیس بانک مرکزی‪ ،‬برخی از‬ ‫مقام های اثرگذار و مسئول و دارای اختیار را نیز دعوت می کند‬ ‫با او به بنادر بروند و از نزدیک در جریان کار قرار گیرند‪.‬‬ ‫باید گفت «این دپو شدن میلیون ها تن انواع کاالها در بندرها‬ ‫نیز می گذرد» اما اصل داستان را باید در همین نکته دید و توجه‬ ‫مدیران را به این مسئله جلب کرد که ناکارامدی و سیاست های‬ ‫متناقض و سیاست های پردردسری که هر سازمان و نهاد برای‬ ‫خود تنظیم و با راهبرد رس��اندن بیش��ترین منفعت به سازمان‬ ‫خود عملی می کند‪ ،‬سرانجام بر سر شهروندان اوار می شود‪.‬‬ ‫پیش از انکه به اصل داس��تان برسم و یاداوری کنم ریشه دپو‬ ‫کاالها در گمرک و بندرهای کشور کجاست‪ ،‬بگذارید به نتیجه‬ ‫این اقدام و اوار ش��دن مصیبت ان بر سر شهروندان با یاداوری‬ ‫یک نمونه اش��اره کنم‪ .‬براساس اطالعات ارائه شده ازسوی یکی‬ ‫از مدیران ارش��د گمرک ایران در خ��رداد‪ ،‬میزان کاالهای دپو‬ ‫ش��ده در انبار بندرهای گوناگون ش��امل ‪ ۸‬قلم کاالی اساس��ی‬ ‫از جمله «ذرت» ‪۲‬میلی��ون و ‪ ۲۶۹‬هزار تن‪« ،‬جو» ‪ ۶۲۱‬هزار و‬ ‫‪ ۷۵۲‬تن‪« ،‬روغن خام» ‪ ۳۵۲‬هزار و ‪ ۵۲‬تن‪« ،‬گندم» ‪ ۳۱۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۲۶‬تن‪« ،‬ش��کر» ‪ ۲۳۴‬هزار و ‪ ۷۴۳‬تن‪« ،‬سویا» ‪ ۲۲۰‬هزار و‬ ‫‪ ۲۹۸‬تن‪« ،‬دانه های روغنی» ‪۱۸۴‬هزار و ‪ ۷۹۱‬تن و «برنج» ‪۶۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۷۰‬تن بوده است‪ .‬نرخ واردات هر کدام از این کاالها که‬ ‫برخی از انها مثل ش��کر و برنج کاالی نهایی به حس��اب می ایند‬ ‫و مس��تقیم در سبد مصرف روزانه ش��هروندان می نشینند‪ ،‬در‬ ‫زم��ان واردات چند دالر و نرخ هر دالر چند تومان بوده اس��ت؟‬ ‫در فاصله ای که این دو کاال در بندرها دپو ش��ده اند نرخ هر دالر‬ ‫چند تومان ش��ده است؟ به نظر می رس��د‪ ،‬در خوش بینانه ترین‬ ‫حال��ت ن��رخ دالر در فاصله اخر بهار و اخر تابس��تان ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬به نظرتان ایا بازرگان واردکننده برنج و‬ ‫ش��کر حاال کاالی خود را در بازار به نرخ کدام دالر می فروش��د؟‬ ‫تص��ور اینکه بازرگانان ن��رخ تبدیل دالر به ری��ال را در فروش‬ ‫کاال لح��اظ کند تصوری دور از انتظار اس��ت‪ .‬زیان افزایش ‪۳۰‬‬ ‫درص��دی نرخ دالر و تف��اوت نرخ به دلیل دپ��وی کاال را ایا جز‬ ‫مصرف کنندگان می پردازند؟‬ ‫درب��اره دالیل پدیدار ش��دن این رخداد دو دس��ته دالیل را‬ ‫می توان یاداور ش��د‪ .‬بخش��ی از دالیل را می ت��وان به روش ها‪،‬‬ ‫مقررات‪ ،‬منافع س��ازمانی و تناقض های گس��ترده در اختیارات‬ ‫و وظایف و موازی کاری ها و دیوان س��االری های وزارتخانه ها و‬ ‫سازمان های زیرمجموعه انها جای داد‪.‬‬ ‫اساسا عوامل متعددی در زمینه دپو‪ ،‬ایستایی‪ ،‬کندی انجام‬ ‫تش��ریفات گمرکی و رس��وب و انباشته ش��دن کاالها اثرگذار‬ ‫اس��ت و هنوز برخی نارس��ایی ها در این زمینه مش��هود است‬ ‫که بای��د اقدامات الزم برای رفع این موان��ع صورت پذیرد‪ ،‬اما‬ ‫معم��وال ای��ن اتفاق در رون��د ورود کاال به کش��ور در ‪ 4‬مقطع‬ ‫زمانی یعنی «قبل از اظه��ار کاالها به گمرک»‪« ،‬بعد از اظهار‬ ‫کاالها به گمرک و در هنگام انجام تش��ریفات گمرکی»‪« ،‬بعد‬ ‫از صدور پروان��ه الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی‬ ‫کاال» و در نهایت «پس از ترخیص کاال و تبعات به وجود امده»‬ ‫رخ می ده��د‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬طبق ماده ‪ ۳۸‬قانون امور گمرکی‪،‬‬ ‫خروج کاال از اماکن گمرکی مس��تلزم انجام تشریفات گمرکی‬ ‫اس��ت و مطابق ماده ‪ ۳۹‬قانون فوق الذکر‪ ،‬تش��ریفات گمرکی‬ ‫به اس��تثنای مواردی که در قانون اش��اره شده‪ ،‬منوط به اظهار‬ ‫کاال با تس��لیم اظهارنامه به گمرک اس��ت‪ .‬ح��ال تا زمانی که‬ ‫کاال اظهار نش��ده‪ ،‬نمی توان در مورد و دلیل اظهار نشدن کاال‬ ‫دخالت کرد‪ .‬در برابر این اس��تدالل‪ ،‬مدی��ران وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت حرف های دیگ��ری می زنند و به موارد نقض‬ ‫این استدالل اشاره می کنند‪.‬‬ ‫اما واقعیت این اس��ت که ریش��ه دپو ش��دن کاالها به کمبود‬ ‫ارز در کش��ور به دلیل از دس��ت رفتن درامد صادرات نفت خام‬ ‫و نیز س��قوط معنادار صادرات کااله��ای غیرنفتی برمی گردد‪.‬‬ ‫ریش��ه در اینجاست و تا زمانی که عرضه و تقاضای ارز به تعادل‬ ‫نرسد‪ ،‬دپو ش��دن کاال یکی از نشانه ها خواهد بود‪ .‬بقیه حرف ها‬ ‫و داس��تان ها را باید شاخ و برگ های این داستان اصلی دانست‪.‬‬ ‫رفت وامد معاون اول رئیس جمهوری و حتی اینکه دستور اکید‬ ‫داده را باید ذیل این ریشه اصلی تفسیر کرد‪ .‬به نظر می رسد اگر‬ ‫در یک دوره کوتاه مدت این مس��ئله اصلی برطرف نش��ود و ارز‬ ‫الزم برای ترخیص فراهم نشود‪ ،‬بقیه ماجراها ادامه خواهد یافت‬ ‫و مس��ائل تکنیکی و فنی مانند هم��ه دهه های پیش که چنین‬ ‫داس��تانی نداشتیم‪ ،‬حل خواهند شد‪ .‬اولویت بندی هم شاید در‬ ‫کوتاه مدت مهم باشد و مثال شکر و برنج را زودتر بیاوریم تا سفره‬ ‫مردم خالی نباشد‪ ،‬اما سفره کارخانه ها را چه باید کرد؟‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 14‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1635‬‬ ‫پیاپی ‪2953‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫واحدهای صنفی تا چه حد موارد ایمنی و استاندارد را رعایت می کنند؟‬ ‫یادداشت‬ ‫بورس امالک با‬ ‫مسکن‬ ‫چه می کند؟‬ ‫اصناف و گمشده ای به نام ایمنی‬ ‫خشایار باقرپور‪ /‬مدیرعامل اتحادیه‬ ‫تعاونی های عمرانی شهر تهران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایمنی و اس��تاندارد در حوزه اصناف‪ ،‬یکی از مواردی اس��ت که در بیشتر کشورهای توسعه یافته بسیار‬ ‫مورد تاکید نهادهای نظارتی به منظور ایجاد امنیت برای ش��اغالن و مراجعان این فضاهاست؛ با این حال‬ ‫هنوز در کش��ور ما باوجود قدمت بس��یار باالی اصناف‪ ،‬چنین طرز فکر و س��اختاری به دلیل دیدگاه های‬ ‫سنتی موجود در این حوزه شکل نگرفته و بسیاری از واحدهای صنفی ما همچنان از استانداردهای الزم‬ ‫و کافی برخوردار نیستند‪ ۱۴ .‬اکتبر‪ ،‬روز جهانی استاندارد بهانه ای شد تا میزان رعایت استاندارد و ایمنی‬ ‫را در حوزه اصناف از دست اندرکاران این حوزه جویا شویم‪ .‬با گزارش‬ ‫در این باره همراه باشید‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بازار مس��کن مانند س��ایر بازاره��ا‪ ،‬این روزها‬ ‫پ��ر از تالطم اس��ت؛ تا ح��دی ک��ه بنگاهداران‬ ‫می گویند احتماال قیمت ها به سمتی می رود که‬ ‫معام�لات بعد از یک دوره رکود نس��بی‪ ،‬در این‬ ‫بازار قفل خواهد ش��د‪ .‬فروش��ندگان باتوجه به‬ ‫افزای��ش قیمت اهن‪ ،‬س��یمان و حتی دالر برای‬ ‫حف��ظ ارزش دارایی خ��ود‪ ،‬قیمت های نجومی‬ ‫ارائ��ه می کنند و ب��رای خریداران هم روز به روز‪،‬‬ ‫خرید مسکن دس��ت نیافتنی تر می شود‪ .‬هرچند‬ ‫ای��ن اقدام از روی ناچاری و اس��تیصال بازیگران‬ ‫بازار مس��کن اس��ت اما ضرر و تبعات ان متوجه‬ ‫همه دس��ت اندرکاران خواهد بود و در کل با این‬ ‫وضعیت مساعدی برای حوزه مسکن در ماه های‬ ‫اینده پیش بینی نمی ش��ود‪ .‬البته در این شرایط‬ ‫و در ماه ه��ای اخی��ر‪ ،‬پیش��نهادهای متع��ددی‬ ‫ازس��وی سیاست گذاران و دس��ت اندرکاران این‬ ‫حوزه ب��رای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‬ ‫مسکن و کمک به خانه دار شدن خانوارها مطرح‬ ‫ش��ده است که از ان جمله می توان به راه اندازی‬ ‫بورس امالک و مستغالت و فروش متری مسکن‬ ‫در بورس اش��اره کرد‪ .‬البته بورس تجربه ای است‬ ‫ک��ه تاکنون برای عرضه س��ایر محصوالت در ان‬ ‫نتایج گوناگونی به دس��ت ام��ده و حاال باید دید‬ ‫راه ان��دازی بورس امالک تا چه اندازه می تواند از‬ ‫اشفتگی های این بازار بکاهد؟ یا برعکس ممکن‬ ‫اس��ت تبعات منفی این اقدام باز هم گریبان بازار‬ ‫مس��کن را بگیرد و اوضاع را پیچیده تر از انچه تا‬ ‫ام��روز با ان مواجه بوده ایم‪ ،‬کند؟ نخس��تین اثر‬ ‫راه ان��دازی بورس ام�لاک دامن زدن به گرانی ها‬ ‫در بازار مس��کن اس��ت‪ .‬اساس��ا ب��ورس امالک‬ ‫موجب گرانی ملک و مس��کن خواهد شد‪ ،‬چراکه‬ ‫سرمایه گذار بورس برای کسب سود بیشتر به این‬ ‫فضا ورود پیدا خواهد کرد و افزایش قیمت ملک‬ ‫ضامن سود سهامدار خواهد بود‪ .‬خطر التهاب در‬ ‫فضای بورس شرکت های غیرملکی‪ ،‬نظیر سقوط‬ ‫ش��اخص بورس در روزهای اخیر‪ ،‬این بازار را هم‬ ‫متاثر از خود خواهد کرد‪ .‬سیاست و هدف عنوان‬ ‫شده برای راه اندازی بورس امالک‪ ،‬عرضه امالک‬ ‫مازاد بانک ها و دستگاه های دولتی بوده که طبق‬ ‫مصوب��ه دولت مقرر ش��ده بود تا پایان ش��هریور‬ ‫واگذار شوند‪ .‬در واقع‪ ،‬قرار است از طریق بورس‪،‬‬ ‫تبدیل امالک مازاد و بدون مشتری به نقدینگی‬ ‫دستگاه ها را‪ ،‬به دوش مشارکت عمومی بیندازند‬ ‫که می تواند تهدید بزرگی برای س��رمایه گذاران‬ ‫در کوتاه مدت و میان مدت باش��د‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫بای��د برای این قبیل امالک‪ ،‬با جذب مش��ارکت‬ ‫بخ��ش خصوص��ی و همچنین بخ��ش تعاون‪ ،‬از‬ ‫طریق مطالعه‪ ،‬طراحی و اجرای پروژه های موثر‪،‬‬ ‫هم مش��ارکت عمومی را در سازندگی جلب کرد‬ ‫و ه��م ارزش اف��زوده ایجاد ک��رد تا گردش مالی‬ ‫قابل توجه ایجاد ش��ود و دوب��اره چرخ صنعت و‬ ‫کارافرینی در این بازار به گردش دراید‪ .‬در واقع‬ ‫با تمرکز دارایی افراد بر سرمایه های ملکی راکد‪،‬‬ ‫عمال صنعت س��اختمان به س��مت انحصار و در‬ ‫نهای��ت ورشکس��تگی خواهد رفت‪ .‬نوس��انات و‬ ‫س��رعت بازدهی این بورس کندتر و محدودتر از‬ ‫سایر بخش های بورس که مربوط به شرکت های‬ ‫تولیدی پویا هس��تند‪ ،‬خواهد ب��ود و پیش بینی‬ ‫می ش��ود به دلیل نبود جذابیت های رایج بورسی‬ ‫در بورس امالک‪ ،‬به تدریج ش��اهد خروج افراد و‬ ‫سرمایه ها از این بخش باشیم‪.‬‬ ‫درنهای��ت باتوج��ه به ش��واهد و قرائن موجود‬ ‫تبع��ات مثبت راه اندازی بورس بس��یار محدود و‬ ‫بیش��تر معطوف به جنبه روان��ی موضوع خواهد‬ ‫ب��ود که افراد با س��رمایه های محدود‪ ،‬احس��اس‬ ‫س��رمایه گذاری ملکی خواهند کرد‪ ،‬بدون اینکه‬ ‫از رشد رایج این فرایند در بازار مسکن بهره مند‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫خرداد سال گذشته اتاق اصناف تهران در اطالعیه ای‬ ‫اعالم کرد کلیه واحدهای صنفی در تمامی رس��ته های‬ ‫مختلف ش��غلی ملزم به رعایت ضوابط ایمنی عمومی و‬ ‫تخصصی هس��تند‪ ،‬در غیر این صورت اتحادیه مربوطه‬ ‫مکل��ف به اعمال م��اده ‪ ۲۸‬خواهد بود‪ .‬در متن اطالعیه‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران امده بود‪ :‬با عنایت به ضرورت‬ ‫اطالعیه ای برای یک الزام قانونی‬ ‫اج��رای مقررات و ضوابط ایمنی موضوع ماده ‪ ۱۷‬قانون‬ ‫نظام صنفی ازسوی واحدهای صنفی خصوصا واحدهای‬ ‫صنفی مس��تقر در بازار بزرگ تهران و س��ایر س��راها و‬ ‫پاس��اژها و نقش اتاق اصناف در نظارت بر حسن اجرای‬ ‫ای��ن مقررات به موجب بند (ز) م��اده ‪ ۳۷‬قانون مزبور‪،‬‬ ‫مقتضی اس��ت اجرای ضوابط و مقررات ایمنی مشخصا‬ ‫با بررس��ی سیستم برق کش��ی و ارتقای سطح ایمنی به‬ ‫نحوه اس��تاندارد و رفع س��د معبر و دپوی کاالها مقابل‬ ‫واحدهای صنفی در معابر عمومی و رعایت سایر ضوابط‬ ‫ایمنی عمومی و تخصصی مربوط به هر یک از رسته های‬ ‫صنفی ازسوی واحدهای صنفی‪ ،‬به موجب بند (ه) ماده‬ ‫‪ ۲۸‬قانون نظام صنفی به افراد صنفی متخلف از مقررات‬ ‫و ضواب��ط ایمن��ی اب�لاغ تا هرچه س��ریع تر نس��بت به‬ ‫ایمن س��ازی واحد صنفی خود اقدام کنند‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت اقدام نش��دن ازس��وی افراد صنفی‪ ،‬اتحادیه‬ ‫مکلف به اعمال ماده ‪ ۲۸‬خواهد بود‪ .‬اما این دستورالعمل‬ ‫تا چه حد به اجرا درامد و ایا ما امروز موارد ذکر ش��ده‬ ‫در این اطالعیه را در حوزه اصناف مشاهده نمی کنیم؟!‬ ‫نوشدارو بعد از پالسکو!‬ ‫رسیدگی به‬ ‫موضوع ایمنی‬ ‫و استاندارد در‬ ‫اصناف موضوعی‬ ‫بین بخشی است‬ ‫که چندین نهاد‬ ‫باید برای به‬ ‫نتیجه رسیدن‬ ‫ان همکاری‬ ‫داشته باشند‬ ‫عالوه بر اصناف‬ ‫مستقر در‬ ‫بافت های‬ ‫فرسوده‪ ،‬در‬ ‫بسیاری از‬ ‫بناهای جدید هم‬ ‫موارد بارز ایمنی‬ ‫و استاندارد‬ ‫مثل پله های‬ ‫اضطراری و‬ ‫سیستم اطفای‬ ‫حریق به درستی‬ ‫لحاظ نمی شوند‬ ‫پالس��کو اتش گرفت! خبر کوتاه بود و حیرت اور‪ .‬حادثه ای که‬ ‫‪ ۳۰‬دی ‪ ۱۳۹۵‬ی��ک فاجعه ش��هری را رقم زد و در اثر این حادثه‬ ‫ناگوار ‪۱۶‬اتش نش��ان و ‪ ۴‬تن از شهروندان و کسبه جان خود را از‬ ‫دست دادند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬پالسکو سوخت و هنگام سوختن‬ ‫فروریخت‪ .‬اصل حرف تهیه کنندگان گزارش هم این بود که اگر‬ ‫حداقل هایی از استاندارد ایمنی رعایت شده بود‪ ،‬حادثه پالسکو‬ ‫رخ نمی داد و حداقل خس��ارت ایجاد می ش��د‪ .‬ظاهرا علت اصلی‬ ‫بروز حادثه پالس��کو اهمیت ندادن ب��ه ابتدایی ترین معیارهای‬ ‫ایمنی بود‪ .‬یعنی پالسکو فاقد حداقل های ایمنی بود‪ .‬چیزی که‬ ‫به گفته بسیاری از کارشناسان محدود به ساختمان های قدیمی‪،‬‬ ‫کلنگی یا با هزینه ناچیز نیس��ت‪ .‬همین االن در شهرهای بزرگ‬ ‫ایران‪ ،‬به ویژه تهران س��اختمان های نوساز و لوکسی وجود دارند‬ ‫که محل درامدهای هنگفت برای صاحبان ان هستند‪ ،‬اما باز هم‬ ‫به گفته کارشناسان کمتر از پالسکو خطرناک نیستند و موازین‬ ‫ایمنی در طراحی و س��اخت انها رعایت نش��ده است‪ .‬بازار بزرگ‬ ‫ش از این و پس از واقعه تلخ س��اختمان پالس��کو‪،‬‬ ‫پی ‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت وقت در نام��ه ای به‬ ‫رئی��س وقت اتاق اصن��اف ایران‪ ،‬ضمن ابراز تاس��ف از‬ ‫س��انحه اتش س��وزی و تخریب س��اختمان پالس��کو و‬ ‫خسارات و تلفات وارده‪ ،‬خواستار تشکیل فوری ستادی‬ ‫ب��رای بازبین��ی واحدهای صنف��ی از جه��ات ایمنی و‬ ‫اس��تانداردهای الزم ش��د‪ .‬محمدرضا نعمت زاده در این‬ ‫نامه ضمن ابراز تاس��ف از سانحه اتش سوزی و تخریب‬ ‫ساختمان پالسکو تهران تاکید کرده بود این‬ ‫حادثه دلخراش زنگ خطر و هش��داری است‬ ‫ک��ه باید بالفاصل��ه اماکن و مراک��ز تجاری و‬ ‫صنفی مش��ابه علی الخصوص مراکز حساس و‬ ‫پرازدح��ام تولید و توزیع در کالنش��هر تهران‬ ‫و سراس��ر کش��ور از نظ��ر محل اس��تقرار و‬ ‫رعایت اس��تانداردهای ایمنی مورد بازرسی و‬ ‫بازبینی قرار گی��رد‪ .‬وی همچنین تاکید کرده بود‪ :‬باید‬ ‫اتاق امکانات اجرایی ندارد‬ ‫علی فاضلی‪ ،‬رئیس پیشین اتاق اصناف‬ ‫تهران‪ :‬همان طور که می دانید براساس ماده‬ ‫‪ ۳۷‬قانون نظام صنفی کار نظارت بر مس��ائل‬ ‫ایمنی به اتاق اصناف سپرده شده اما مشکلی‬ ‫که وجود دارد این است که ابزار اجرایی برای‬ ‫این نظارت تعریف نش��ده است‪ .‬اینکه نظارت‬ ‫بر چه حوزه ها و با چه ابزاری باید توسط اتاق‬ ‫اصناف انجام شود و همین طور اینکه هماهنگی با سایر‬ ‫نهادها در این رابطه چگونه باید ش��کل بگیرد‪ ،‬در قانون‬ ‫مشخص نشده و قانون از این نظر ناقص است؛ بنابراین‬ ‫مش��خص نیست که با شناس��ایی نواقص و ایرادها‪ ،‬گام‬ ‫بعدی در کدام نهاد و چگونه باید برداشته شود‪.‬‬ ‫در زم��ان وزارت اق��ای نعم��ت زاده و بع��د از واقعه‬ ‫س��اختمان پالس��کو دستور بر تش��کیل چنین ستادی‬ ‫صادر ش��د‪ .‬در همان زمان اتاق اصناف‪ ،‬کمیته مستقلی‬ ‫را تح��ت عن��وان کمیته ایمنی به سرپرس��تی خس��رو‬ ‫ابراهیمی نیا تشکیل داد‪.‬‬ ‫خیل��ی از بافت ه��ای اصن��اف تهران در مرکز ش��هر‬ ‫فرس��وده هستند که بخش��ی از انها رفع عیب شده اما‬ ‫بی��رون از مجموعه بازار کاری برای رفع این مش��کالت‬ ‫انجام نش��ده و در واقع کارهای انجام ش��ده نیز چندان‬ ‫علمی و به روز نیست و این ساختمان ها اجازه نمی دهند‬ ‫ک��ه اصالح��ات جزئی ب��رای انها انجام ش��ود؛ یعنی یا‬ ‫باید بازس��ازی کامل صورت گیرد یا اینکه ساختمان ها‬ ‫تخریب و دوباره س��اخته ش��وند‪ .‬موارد شناسایی شده‬ ‫به مراجع ذی صالح ازجمله اس��تانداری‪ ،‬ش��هرداری و‬ ‫دبیرخانه کمیس��یون نظ��ارت نیز اطالع داده ش��د که‬ ‫درباره بازسازی انها اقدام شود‪.‬‬ ‫به عنوان مثال ش��ما می توانید در همین خیابان های‬ ‫الله زار و الل��ه زار نو موارد زیادی از س��اختمان هایی را‬ ‫مش��اهده کنید که با گذشت س��الیان دچار اسیب های‬ ‫تهران هم با در اختیار داشتن حدود ‪۱۱۰‬هکتار زمین و ‪۵۲‬هزار‬ ‫واح��د صنفی یک��ی از کم ایمن ترین مناطق پایتخت به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬براساس امار بیش از ‪۲۰‬درصد اتش سوزی های پایتخت‬ ‫مربوط به این محدوده است؛ حوادثی که به دلیل سیم کشی های‬ ‫فرس��وده برق و غیراستاندارد بودن این فضاها رخ می دهد‪ .‬البته‬ ‫طرح ساماندهی بازار تهران مخالفان و موافقانی هم داشته است‪.‬‬ ‫برخی س��اماندهی بازار را نیازمند عزم ملی می دانند و معتقدند‬ ‫برای س��اماندهی بازار‪ ،‬ش��هرداری روی هر جای��ی از این مکان‬ ‫دست بگذارد باید متحمل هزینه های زیادی شود‪ ،‬زیرا هر کدام‬ ‫از ای��ن مغازه های یک متری دومتری‪ ،‬قیمت های نجومی دارند‪،‬‬ ‫این در حالی است که شهرداری محدودیت منابع دارد‪ .‬البته اگر‬ ‫صنوف مختلف اعضای ش��هرداری‪ ،‬شورای شهر و‪ ...‬در کنار هم‬ ‫باشند می توان این سرمایه عظیم ملی را حفظ کرد؛ با این توضیح‬ ‫که برای س��اماندهی ان در تمامی زمینه ها باید یک هم اندیشی‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬در مقابل برخی دیگر همچنان تاکید دارند که هیچ‬ ‫اراده جمعی وجود ندارد‬ ‫جدی شده اند و باوجود نیاز به مرمت و اصالح‬ ‫همچنان مورد اس��تفاده تجاری و اداری قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫در هر حال کاری ک��ه در حیطه اختیارات‬ ‫اتاق بود در ان زمان انجام ش��د و تا جایی که‬ ‫اطالع دارم رفع عیب ه��ا نیز تاحدودی انجام‬ ‫ش��ده اما نکته مهم در این موضوع این است‬ ‫که رف��ع عیب در این ح��وزه هم نیاز به زم��ان دارد و‬ ‫ه��م اراده که امیدوارم اراده برای این کار دش��وار وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫مکان های ناامن و فاقد استاندارد‬ ‫تازه این موارد بخش��ی از مش��کالت مکان های ناامن‬ ‫و فاقد اس��تاندارد برای اس��تقرار اصناف هس��تند و اگر‬ ‫بخواهیم به طور دقیق تر این مس��ئله را موشکافی کنیم‪،‬‬ ‫بسیاری مس��ائل دیگر غیر از بافت های فرسوده مطرح‬ ‫خواهد ش��د؛ به عنوان مثال ساختمان هایی که به عنوان‬ ‫مراکز اداری و تجاری در سال های اخیر توسط نهادهای‬ ‫مختلف س��اخته ش��ده‪ ،‬اغل��ب بدون نظر کارشناس��ی‬ ‫اتاق ه��ا و اتحادیه ها بوده و یقین��ا از نظر متراژ و ایمنی‬ ‫با مش��کالت جدی مواجه هس��تند‪ .‬همین طور درباره‬ ‫انبارها که در بس��یاری از موارد کاالهای قابل اشتعال را‬ ‫در خ��ود جای داده اند‪ ،‬اصول ایمنی و اس��تاندارد کمتر‬ ‫رعایت شده است‪.‬‬ ‫پس از تش��کیل کمیت��ه ایمنی‪ ،‬ما در ات��اق اصناف‬ ‫همه این موارد را قدم به قدم بررس��ی کردیم و به دلیل‬ ‫اینکه خود ابزار اجرایی نداشتیم‪ ،‬اطالعات را در اختیار‬ ‫نهادهای دس��ت اندرکار گذاش��تیم‪ .‬در واقع رس��یدگی‬ ‫ب��ه موض��وع ایمنی و اس��تاندارد در اصن��اف موضوعی‬ ‫بین بخش��ی اس��ت که چندین نهاد باید برای به نتیجه‬ ‫ل حاضر‬ ‫رس��یدن ان همکاری داشته باش��ند اما در حا ‬ ‫این همکاری‪ ،‬به شکل مطلوب وجود ندارد‪.‬‬ ‫درس هایی که گرفته نشد‬ ‫راه حل��ی برای ایمنی بازار تهران وجود ندارد؛ جز اینکه بازارهای‬ ‫مختلف به طور تخصصی به خارج از بافت ش��هری منتقل شوند‬ ‫و مکان فعلی به عنوان یک اثر میراثی و ملی حفظ و مرمت ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ه باور این گروه ه��ر اقدامی که برای ایمنی ب��ازار تهران انجام‬ ‫ ش��ود‪ ،‬به عنوان مسکن است و ایمن کردن ان امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫زمانی که بازار تهران س��اخته شد‪ ،‬پایتخت جمعیت ‪۱۱‬میلیون‬ ‫نفری نداش��ت و در ح��ال حاضر یک اجتماع بزرگ انس��انی در‬ ‫معابر تنگ و حجم زیاد ثروت کش��ور در ب��ازار تهران وجود دارد‬ ‫با برنامه ریزی مدون زمینه های بروز این گونه‬ ‫ح��وادث را ب��ه حداقل ممکن کاه��ش داد تا‬ ‫عالوه بر حفظ جان و مال مردم‪ ،‬دیگر ش��اهد‬ ‫بروز این گون��ه اتفاقات تلخ که منش��ا االم و‬ ‫ناراحتی مردم عزیز می شود‪ ،‬نباشیم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت وقت در‬ ‫این نامه همچنی��ن تصریح کرده بود‪ :‬در این‬ ‫راستا انتظار دارم به فوریت و با تشکیل ستادی در اتاق‬ ‫اصن��اف ایران متش��کل از رئیس اتاق اصناف‪ ،‬روس��ای‬ ‫س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها و سایر‬ ‫مسئوالن ذی ربط استانی نسبت به انجام این مهم اقدام‬ ‫الزم معمول ش��ود و مراتب را به اینجانب گزارش کنید‪.‬‬ ‫بدیهی است تمام ارکان وزارتخانه همکاری و هماهنگی‬ ‫شایس��ته را در این زمینه به عم��ل خواهند اورد‪ .‬اما ‪۴‬‬ ‫س��ال پس از این نامه نگاری‪ ،‬چه رویه مثبتی در زمینه‬ ‫ایمنی و استاندارد در حوزه اصناف مشاهده می شود؟‬ ‫خس�رو ابراهیمی نیا‪ -‬سرپرست کمیته‬ ‫ایمن�ی اتاق اصناف‪ :‬پس از تش��کیل کمیته‬ ‫ایمن��ی در اتاق اصناف ما جلس��ات مختلفی با‬ ‫نهادهای دست اندرکار و مرتبط با ایمنی اصناف‬ ‫برگزار کردیم و همکاری های نس��بتا مطلوبی را‬ ‫نیز از این نهادها ش��اهد بودیم‪ .‬باتوجه به زنگ‬ ‫خطری که واقعه تلخ پالس��کو در زمینه ایمنی‬ ‫اصناف در کش��ور به صدا دراورد‪ ،‬ما توانستیم با همکاری‬ ‫ارگان های��ی مث��ل وزارت نی��رو‪ ،‬س��ازمان اتش نش��انی‪،‬‬ ‫اس��تانداری تهران و همین طور هیات امنای بازار بخش��ی‬ ‫از مش��کالت ایمن��ی را در بازار بزرگ ته��ران را که بافتی‬ ‫تاریخی و س��نتی داش��ت برطرف کنیم‪ .‬با این حال باید‬ ‫بپذیریم که مش��کالت در این ح��وزه با اصالحات موردی‬ ‫رفع نمی ش��ود و تنها در بازار بزرگ تهران مصداق ندارد‪.‬‬ ‫س��اختار اصناف ما از نظر فیزیکی‪ ،‬دارای س��ر و ش��کلی‬ ‫سنتی است و معموال فعاالن این حوزه پیش بینی حوادث‬ ‫را نمی کنند‪ .‬وقوع حادثه در درمانگاه سینا اطهر تهران در‬ ‫ماه های گذشته باوجود اخذ تمام مجوزهای الزم یا پیش تر‬ ‫از ان حادثه اتش س��وزی و تخریب ساختمان پالسکو که‬ ‫برای کمتر کس��ی قابل تصور بود‪ ،‬نش��ان می دهد رعایت‬ ‫اصول ایمنی و اس��تاندارد تا چه حد برای اصناف اهمیت‬ ‫دارد‪ .‬بر این اس��اس ما نامه نگاری هایی با وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت داش��ته ایم تا بتوانیم‬ ‫براس��اس اولویت بندی و برنامه ریزی‪ ،‬دوره های‬ ‫‪ HSE‬را به صورت اجباری برای اصناف مختلف‬ ‫برگ��زار کنیم اما تاکنون این مجوز را نیافته ایم‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر دوره ه��ای ‪ HSE‬برای اعضای‬ ‫اتحادیه تاالرداران به صورت اجباری برگزار شده‬ ‫ام��ا تعمیم این موضوع به همه صنوف نیاز به هماهنگی و‬ ‫همکاری های بیش��تری دارد‪ .‬در حال حاضر ش��اهدیم که‬ ‫عالوه بر اصناف مستقر در بافت های فرسوده‪ ،‬در بسیاری‬ ‫از بناه��ای جدی��د هم موارد بارز ایمنی و اس��تاندارد مثل‬ ‫پله های اضطراری و سیستم اطفای حریق به درستی لحاظ‬ ‫نمی شوند و این واحدها را برای بروز فاجعه ای دیگر مستعد‬ ‫می کنند‪ .‬در هر حال باید بپذیریم که امکانات و ابزارهایی‬ ‫ک��ه برای این کار در اختیار اتاق اصناف قرار دارد‪ ،‬محدود‬ ‫است و ما تا حد محدودی می توانیم به اصناف و اتحادیه ها‬ ‫در زمین��ه رعایت موارد ایمنی فش��ار بیاوریم‪ .‬رعایت این‬ ‫اص��ول نیاز به امکانات اجرایی ارگان های مختلف دارد که‬ ‫متاس��فانه اراده ای در این موضوع وجود ندارد و همکاری‬ ‫الزم را در ای��ن زمینه به عمل نمی اورند و به همین دلیل‬ ‫برخی اصناف نیز این موارد را جدی نمی گیرند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫البت��ه م��ا دیگر به این موضوع عادت کرده ایم که وقتی تب یک موضوع در کش��ور باال می گیرد‪ ،‬همه اجزای اجرایی‬ ‫در هم��ه نهاده��ای مرب��وط و نامربوط درباره ان صحب��ت کنند و راهکار و برنامه ارائه دهند و بعد از مدتی همه چیز به‬ ‫فراموشی سپرده شود‪ ،‬اما موضوع ایمنی و استانداردهای مربوط به واحدهای صنفی‪ ،‬ان هم با فشردگی های اجباری‬ ‫شهرنش��ینی و کس��ب وکار امروز‪ ،‬موضوعی ورای شعارهای قشنگ است و به عبارت ساده تر‪ ،‬پشت گوش انداختن این‬ ‫موضوع‪ ،‬بازی کردن با دم شیری است که یک نمونه از غرش تاسف بار ان را در سوختن و فروریختن ساختمان پالسکو‬ ‫دیدیم؛ بنابراین اگر قرار است نهادهای اجرایی اولویتی را در اجرای برنامه های مربوط به اصناف در نظر بگیرند‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد فوریت این موضوع از بسیاری از موضوعات دیگر بیشتر باشد و باید به ان توجه جدی تری شود‪.‬‬ ‫که کل کش��ور را به عنوان مرکز تجاری پوش��ش می دهد‪ .‬اسناد‬ ‫باالدس��تی و ایین نامه های زیادی درباره بازار تهران تدوین شده‬ ‫که از ان جمله می توان به بیانیه چشم انداز ساماندهی منطقه‪۱۲‬‬ ‫و س��ند جامع احیا و ساماندهی بازار تهران اشاره کرد که هر یک‬ ‫از اینها توانس��ته اند بخش��ی از انچه که باید درب��اره این بازار به‬ ‫ان توجه ش��ود را به نگارش دراورند‪ .‬براس��اس امار حدود یک‬ ‫چهارم ش��اغالن منطقه ‪ ۱۲‬تهران در بازار مش��غول کار هستند‪.‬‬ ‫همچنی��ن بی��ش از ‪ ۴‬هزار پالک ثبتی و بالغ ب��ر ‪ ۴۲‬هزار مکان‬ ‫فعالیت در بازار تهران وجود دارد که به طور متوسط مساحت ‪۸۰‬‬ ‫درصد این قطعات کمتر از ‪ ۲۵۰‬مترمربع است‪ .‬بیش از ‪ ۷‬درصد‬ ‫کارگاه ه��ای تولیدی تهران بزرگ در منطقه بازار واقع ش��ده اند‬ ‫و بیش��ترین تراکم فعالیت در بازار ته��ران مربوط به بخش های‬ ‫شمالی بازار است‪ .‬در برنامه راهبردی ساماندهی صنایع‪ ،‬صنوف‬ ‫و مش��اغل ش��هر تهران مصوب سال ‪ ،۹۲‬فهرس��ت صنایع قرمز‬ ‫بازار تهران مش��خص و راهکارها و برنامه هایی در جهت توس��عه‬ ‫زیرساخت های عمرانی‪ ،‬فرهنگی و اموزشی در این حوزه تدوین‬ ‫ش��ده است‪ .‬مطالعات و طراحی در زمینه های بازسازی‪ ،‬ترمیم و‬ ‫ساماندهی‪ ،‬طرح بهسازی‪ ،‬نوسازی و تجهیز بازار تهران و برنامه‬ ‫راهبردی س��اماندهی صنایع و صنوف و مش��اغل شهر تهران از‬ ‫دیگر اس��ناد باالدستی موجود درباره س��اماندهی بازار است که‬ ‫تاکنون اجرایی نش��ده است‪ .‬ش��اید برای جلوگیری از حوادث‬ ‫تلخ گذشته نیازمند یک تصمیم استراتژیک درباره کارکرد بازار‬ ‫تهران هس��تیم‪ .‬برخی کارشناسان و مسئوالن بر این نکته تاکید‬ ‫دارند که بازار تهران یا باید مرکز فعالیت های صنعتی‪ ،‬انبارداری‬ ‫و عمده فروش��ی باش��د یا باید نقش حلقه ارتباطی و اتصال بین‬ ‫تولیدکنندگان و مصرف کنندگان (مرکز خرده فروش��ی) را ایفا‬ ‫کند و محل حضور دفاتر فروش و اخذ س��فارش تولیدکنندگان‬ ‫و عمده فروش��ان باش��د‪ .‬این امر مس��تلزم یک انتخ��اب قاطع و‬ ‫راهبردی است که می تواند تکلیف بسیاری از برنامه های مرتبط‬ ‫با بازار تهران را روشن کند‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 14‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1635‬‬ ‫پیاپی ‪2953‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫ثبت عملکرد مطلوب‬ ‫بیمه پاسارگاد‬ ‫محاسبه نسبت خسارت‬ ‫‪ ۱۵‬ش��رکت بیمه در نیمه‬ ‫نخس��ت امس��ال نش��ان‬ ‫می دهد میانگین نس��بت‬ ‫خس��ارت این ش��رکت ها‬ ‫‪ ۴۶‬درص��د اس��ت و بیمه‬ ‫پاسارگاد با نسبت خسارت‬ ‫‪ ۲۱‬درص��دی بهتری��ن عملکرد را داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش بانکداری ایرانی‪ ،‬نس��بت خس��ارت‪ ،‬یکی‬ ‫از اصلی تری��ن معیار های ارزیابی ش��رکت های بیمه‬ ‫به ش��مار می رود که نشان می دهد این شرکت ها چه‬ ‫می��زان از حق بیمه دریافت��ی خود طی یک دوره را‬ ‫به عنوان خس��ارت پرداخت کرده اند‪ .‬بیمه پاسارگاد‬ ‫عالوه برکس��ب بهترین نسبت خسارت‪ ،‬در دو فصل‬ ‫نخست امسال توانست تراز عملیاتی مثبت یک هزار‬ ‫و ‪ ۶۳۳‬میلیارد تومان را ثبت کند که نسبت به دوره‬ ‫مشابه سال گذشته شاهد رشد ‪ ۵۳‬درصدی معادل‬ ‫‪ ۵۶۳‬میلیارد تومان بود‪ .‬برهمین اساس‪ ،‬این شرکت‬ ‫بیمه توانس��ت در طول ‪ ۶‬ماه نخست امسال ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۰‬میلیارد تومان حق بیمه تولید کند که نسبت‬ ‫به دوره مشابه سال گذشته بیش از ‪ ۴۸‬درصد رشد‬ ‫داش��ته اس��ت و همچنین در این دوره زمانی ‪۴۵۷‬‬ ‫میلیارد تومان خس��ارت بیمه گذاران‪ ،‬این شرکت را‬ ‫جبران کرد که نس��بت به دوره مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۳۵‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‪ ۴۴‬میلیارد تومان بوده اس��ت‪ .‬همچنین سود‬ ‫خالص شرکت در ‪ ۶‬ماه نخست سال ‪ ۱۳۹۹‬در‬ ‫مقایسه با مدت مش��ابه در سال ‪ ،۱۳۹۸‬نشان‬ ‫از رش��د بیش از ‪ ۳۵۰‬درص��دی دارد‪ .‬عملکرد‬ ‫مثبت شرکت اتیه پارسیس پارس سبب شده‬ ‫در پایان دوره ‪ ۶‬ماهه نخست سال مالی ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫به سود پایه ‪ ۱۰۶‬تومان به ازای هر سهم دست‬ ‫پیدا کند که بیش از ‪ ۲.۲‬برابر سود پایه هر سهم سال مالی‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬است‪ .‬این در حالی است که افزایش سرمایه شرکت‬ ‫از ‪ ۹۵۰‬میلیارد ریال به ‪3000‬میلیارد ریال نیز به تصویب‬ ‫سهامداران شرکت رسیده و در دست انجام است‪.‬‬ ‫‏ ط��رح ف��روش اینترنت��ی‬ ‫بیمه نامه های مسئولیت‪ ،‬اتش سوزی‬ ‫و‏ح��وادث (ط��رح مه��ر) از طریق‬ ‫«س��امانه بیمه ایران من» اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمه ایران‪،‬‬ ‫با توجه به تاکیدات مدیرعامل بیمه‬ ‫ایران مبنی بر لزوم‏افزایش خدمات‬ ‫برخط و غیرحضوری به هم میهنان و مشتریان‪،‬‬ ‫به ویژه در ایام شیوع کرونا‪ ،‬بعد از اجرایی شدن‬ ‫طرح فروش بیمه ‏نامه اتش س��وزی طرح بیمه‬ ‫حامی خانه و خانواده‪ ،‬امکان اجرای طرح فروش‬ ‫ظرفیت اتکایی بیمه ملت‬ ‫سرپرست معاونت فنی بیمه های‬ ‫اموال و مس��ئولیت بیم��ه ملت در‬ ‫تش��ریح عملکرد ‪ ۶‬ماه این شرکت‬ ‫از ظرفیت های اتکایی س��خن گفت‬ ‫و ان را س��بب دلگرم��ی و تقوی��ت‬ ‫واحدهای فنی این شرکت دانست‪.‬‬ ‫مس��عود قراگوزل��و ب��ا اش��اره به‬ ‫عملکرد مطلوب شرکت بیمه ملت و‬ ‫عبور ‪ ۱۴۸‬درصدی از بودجه تعیین شده گفت‪:‬‬ ‫نوع تخصص و نوع رش��ت ه در پرتفوی بیمه ای‬ ‫بسیار اثرگذار است و ورود به هر رشته تجربه‬ ‫بس��یار باالیی را می طلبد‪ .‬سرپرس��ت معاونت‬ ‫فنی بیمه های اموال و مس��ئولیت بیمه ملت‪،‬‬ ‫در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد‪ :‬در‬ ‫بیمه های بدنه خودرو و شخص ثالث‪ ،‬همچون‬ ‫سال های گذشته سعی شده نگاه اخذ ریسک‬ ‫به هر بهایی را نداشته و در جذب پرتفوی هایی‬ ‫ک��ه مطلوبیت بیش��تر و ریس��ک پایین تری‬ ‫به هم��راه دارد‪ ،‬بکوش��یم‪ .‬قراگوزلو همچنین‬ ‫با اش��اره به صدور ح��دود ‪ ۲۴۰‬میلیارد ریال‬ ‫بیمه نام��ه در بیمه های مهندس��ی بیان کرد‪:‬‬ ‫بیمه ه��ای مهندس��ی رش��د ‪ ۷۰‬درصدی به‬ ‫نسبت مدت مش��ابه در سال گذشته را تجربه‬ ‫کرده که در تحقق بودجه ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال‬ ‫نیز رش��د ‪ ۱۶۸‬درص��دی را به خود اختصاص‬ ‫داده و ب��ا پرداخ��ت مبلغ ‪ ۶‬میلی��ارد و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیون ریال‪ ۲.۸ ،‬درصد خس��ارت‬ ‫پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫وی تمدید مج��وز قبولی اتکایی‬ ‫از خارج را جزو دستاوردهای بسیار‬ ‫خ��وب این ش��رکت عن��وان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬عملک��رد بیمه ه��ای اتکایی‬ ‫بیمه ملت در صنع��ت بیمه‪ ،‬زبانزد‬ ‫و ش��اخص اس��ت و بیم��ه ملت از‬ ‫بهترین ظرفیت های اتکایی برخوردار است که‬ ‫دلگرمی و تقویت واحدهای فنی این ش��رکت‬ ‫را به همراه دارد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت فنی بیمه ه��ای اموال و‬ ‫مس��ئولیت بیمه ملت در پایان س��خنان خود‬ ‫با اش��اره به انتش��ار اوراق بهادار اتکایی برای‬ ‫نخس��تین بار در صنعت بیمه کش��ور گفت‪ :‬با‬ ‫توج��ه به جدیدبودن این ایده‪ ،‬اجرایی ش��دن‬ ‫ان مستلزم انجام تش��ریفات مفصلی در بیمه‬ ‫مرکزی و سازمان بورس و دیگر نهادهای ناظر‬ ‫بود که با درای��ت مدیرعامل بیمه ملت بخش‬ ‫اعظم این مس��یر طی شده است در عین حال‬ ‫بیمه ملت ضمن تحقق بودجه اتکایی خود به‬ ‫میزان ‪ ۹۷‬میلیاردتومان در شش ماهه ابتدایی‬ ‫امس��ال‪ ،‬ضم��ن قبـول��ی از قـ��رارداد مـازاد‬ ‫خس��ـارت به راهبری بیمه مرکزی در رش��ته‬ ‫هواپیما؛ در رش��ته اتومبیل نی��ز قرارداد مازاد‬ ‫خسارت را منعقد کرده است‪.‬‬ ‫اینترنتی بیمه مسئولیت‪ ،‬اتش سوزی‬ ‫و‏ح��وادث (طرح مهر) نی��ز از طریق‬ ‫«س��امانه بیمه ایران من» مهیا شده‬ ‫است‏‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬تمامی واحدهای‬ ‫اجرایی و شبکه نمایندگی های شرکت‬ ‫س��هامی بیمه ایران در سراسر کشور‬ ‫می توانند با اس��تفاده از تکنیک های‬ ‫نوین بازاریابی و در‏راس��تای سیاس��ت توسعه‬ ‫ف��روش برخط و غیرحض��وری از طریق لینک‬ ‫‪my.iraninsurance.ir‎‬‏ نسبت به معرفی و‬ ‫تبلیغ بیمه نامه های طرح یادشده اقدام کنند‪.‬‏‬ ‫گروه خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫روند صعودی بیمه «ما»‬ ‫در تمامی شاخص ها‬ ‫محمد بیگدل��ی‪ ،‬مدیرعامل بانک ملت در‬ ‫مراس��م رونمای��ی از دو خدمت جدید بیمه‬ ‫«ما» از عملکرد شرکت ابراز رضایت کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بیم��ه «ما»‪ ،‬در‬ ‫این مراس��م که با حضور رئی��س کل بیمه‬ ‫مرکزی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫و عضو هیات مدیره بانک ملت برگزار شد از‬ ‫دو خدمت جدید ش��رکت بیمه «ما» با عنوان بیمه نامه صندوق های‬ ‫اجاره ای و طرح مستمری ماندگار رونمایی شد‪ .‬مدیرعامل بانک ملت‬ ‫در این مراس��م با قدردانی از تالش مدیران و کارکنان ش��رکت بیمه‬ ‫«ما» و ثبت عملکرد خوب در ‪ ۳‬سال گذشته‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫ش��رکت بیمه «ما» در تمامی شاخص ها روند صعودی داشته و سهم‬ ‫از بازار خود را افزایش داده است‪ .‬بیگدلی با ابراز خرسندی از افزایش‬ ‫س��هم از بازار ش��رکت بیمه «ما» از ‪ ۱.۳۳‬ب��ه ‪ ۱.۷‬درصد‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫ش��رکت عملکرد بس��یار خوب��ی را در تمامی ش��اخص ها ثبت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل بانک ملت بر این نکت��ه که بیمه «ما» باید نواوری‬ ‫و ابتکار عمل برای تولید محصوالت متناس��ب با نیاز صنایع‪ ،‬داش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬تاکید کرد و افزود‪ :‬این شرکت بیمه ای‪ ،‬پشتوانه و حامی خوبی‬ ‫همچون بانک ملت دارد و همان گونه که این بانک در جامعه به عنوان‬ ‫یک برند خوب و مرغوب ش��ناخته شده اس��ت و مردم به ان اعتماد‬ ‫دارند‪ ،‬بیمه ما هم باید همین مس��یر را طی کند و بی تردید بانک نیز‬ ‫از فعالیت های ان حمایت خواهد کرد‪ .‬مدیرعامل بانک ملت همچنین‬ ‫از حمایت های خوب بیمه مرکزی از فعالیت های ش��رکت بیمه «ما»‬ ‫قدردانی کرد و گفت‪ :‬امیدواریم که این حمایت ها ادامه داش��ته باشد‬ ‫تا شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این شرکت بیمه ای باشیم‪.‬‬ ‫طرح اتوپالس بیمه نوین پس از اجرای‬ ‫موفق خود در ‪ ۳۰‬منطقه از کش��ور‪ ،‬در‬ ‫ش��هرکرد هم اجرایی شد‪ .‬خدمات طرح‬ ‫اتوپالس به طور کلی شامل پوشش های‬ ‫بیمه ای وی��ژه‪ ،‬خدمات امدادی رایگان‪،‬‬ ‫ام��کان انتخ��اب تعمی��رگاه ازس��وی‬ ‫بیمه گذار‪ ،‬مراجعه ارزیاب خسارت بیمه‬ ‫به تعمیرگاه بیمه گذار‪ ،‬عدم الزام به مراجعه حضوری بیمه گذار برای‬ ‫اس��تفاده از خدمات بیمه بدنه‪ ،‬پاسخگویی ‪٢٤‬ساعته و‪ ...‬می شوند‪.‬‬ ‫عالقه مندان برای تهیه طرح اتوپالس یا کس��ب اطالعات بیش��تر‬ ‫می توانند عالوه بر مراجعه به ش��عب و نمایندگی های بیمه نوین با‬ ‫خط ویژه‪٠٢١-٢٣٠٤٧‬تم��اس حاصل کرده یا به پایگاه اینترنتی‬ ‫‪ www.novininsurance.com‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫اغاز طرح «راه رفاه» باشگاه‬ ‫مشتریان بانک رفاه کارگران‬ ‫بان��ک رف��اه کارگ��ران در راس��تای‬ ‫پیاده سازی استراتژی مشتری محوری‪،‬‬ ‫ایج��اد محی��ط صمیمی ب��رای اعضا‪،‬‬ ‫شناس��ایی نیازهای مشتریان و ارتقای‬ ‫کیفیت خدمات الکترونیکی و تس��هیل‬ ‫ان نسبت به راه اندازی طرح «راه رفاه»‬ ‫باش��گاه مشتریان اقدام کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬تمامی مشتریان حقیقی که در‬ ‫این بانک حساب دارند می توانند پس از تعریف شماره تلفن همراه‬ ‫خود در ش��عب بانک رفاه کارگران از طریق وارد کردن کدملی و‬ ‫تایید ش��ماره تلفن همراه در س��ایت باش��گاه به نشانی اینترنتی‬ ‫‪ https: //club.rb۲۴.ir‬ثبت نام کرده و وارد حس��اب کاربری‬ ‫خود ش��وند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬تمامی مش��تریان حقیقی بانک رفاه‬ ‫کارگران از طریق عضویت در این باش��گاه می توانند از امتیازها و‬ ‫جوایز این طرح بهره مند شوند‪.‬‬ ‫در طرح یادشده تراکنش های انتقال وجه‪ ،‬خرید شارژ‪ ،‬پرداخت‬ ‫اقساط تسهیالت‪ ،‬پرداخت قبوض و‪ ...‬از طریق درگاه های اینترنت‬ ‫بانک‪ ،‬موبایل بانک‪ ،‬اپلیکیش��ن همراه کارت رفاه و پورتال بانک‬ ‫مش��مول امتیاز می شود‪ .‬قرعه کش��ی در طرح «راه رفاه» ماهانه‬ ‫ب��وده و در پای��ان هر ماه به قید قرعه ب��ه ‪ ۲۰‬نفر از اعضا جوایزی‬ ‫همچون کمک هزینه های خرید لوازم منزل‪ ،‬س��فر‪ ،‬لوازم ورزشی‬ ‫و چکاپ پزشکی اهدا می شود‪.‬‬ ‫ثبت رکورد تولید بالغ بر ‪ 20‬هزار تن کنسانتره زغال سنگ‬ ‫در شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی‬ ‫مهندس منصور شریف‪ ،‬مدیرعامل شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫اعالم کرد‪ :‬ش��رکت معادن زغال س��نگ البرز ش��رقی‬ ‫به عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه ذوب اهن اصفهان و از تامین کنندگان‬ ‫کنسانتره زغال سنگ کک شو در سالیان اخیر روند رو به رشدی را در زمینه‬ ‫توس��عه ذخائر زغال س��نگ و ش��بکه معادن‪ ،‬تولید و درامدزایی و خروج از‬ ‫ش��رایط زیان ده را تجربه نموده که این دستاوردها را مدیون الطاف خداوند‬ ‫متع��ال‪ ،‬درک مدی��ران عالی ش��رکت از اقتصاد مقاومتی‪ ،‬ت�لاش کارگران‬ ‫زحمتکش معادن‪ ،‬منطقی شدن قیمت گذاری زغال سنگ و پشتوانه حمایتی‬ ‫شرکت سهامی ذوب اهن اصفهان می داند‪ .‬هدف گذاری انجام شده برای سال‬ ‫‪ 1399‬تولید ‪ 200‬هزار تن کنسانتره زغال سنگ با کیفیت قابل قبول است‪.‬‬ ‫این هدف مس��تلزم تولید ‪ 317‬هزار تن زغال س��نگ خ��ام‪ ،‬خرید ‪ 72‬هزار‬ ‫تن زغال س��نگ از معادن منطقه‪ ،‬و البته توسعه فرایند فراوری کارخانه به‬ ‫منظور افزایش راندمان می باش��د‪ .‬همچنین با هدف حفظ و افزایش ذخیره‬ ‫زغال س��نگ قابل استخراج در معادن‪ ،‬اماده سازی ‪ 408‬هزار تن زغال سنگ‬ ‫(‪ 30‬درصد بیش از تولید) در برنامه سال جاری پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫س��ال ‪ 99‬با تعطیل��ی و متاثر از همه گیری کرونا اغاز ش��د که در نتیجه‬ ‫تولید در فروردین ماه مطابق برنامه انجام نشد‪ .‬لیکن تالش و همت کارگران‬ ‫و کارکنان شرکت روند رو به رشد قابل قبولی در تولید ماهانه به ارمغان اورد‬ ‫به طوری که تولید کنس��انتره زغال سنگ از ‪ 10‬هزار تن در فروردین ماه به‬ ‫متوس��ط ‪ 18‬هزار تن در ماه های خرداد و تیر افزایش داشت و در نهایت در‬ ‫شهریورماه رکورد تولید ‪ 20.286‬تن ثبت شد‪ .‬بدین ترتیب تولید کنسانتره‬ ‫در نیمه اول سال از مرز ‪ 100‬هزار تن گذشت‪ .‬گفتنی است این مقدار تولید‬ ‫از شهریورماه سال ‪ 1392‬در شرکت بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫در کنار افزایش تولید‪ ،‬اماده س��ازی ذخیره های قابل استخراج معادن نیز‬ ‫همگام با برنامه ریزی پیش��رفت داش��ت و در نیمه اول سال ‪ 93/1‬درصد از‬ ‫برنامه اماده سازی انجام شده است‪.‬‬ ‫این ش��رکت ضمن اهتمام به حفظ دس��تاوردهای فعل��ی‪ ،‬به نقاط ضعف‬ ‫خود نیز واقف بوده و توس��عه و اعتالی روزافزون ش��رکت را در دستور کار‬ ‫خود دارد‪.‬‬ ‫بدین منظور اهداف و برنامه های متعددی پیش بینی شده که اجرای انها‬ ‫تا پایان سال جاری‪ ،‬در کنار پایش مداوم عملکرد با هدف انطباق حداکثری‬ ‫با برنامه عملیات معدنی‪ ،‬مد نظر قرار دارد‪ .‬از جمله می توان به تجهیز شبکه‬ ‫تهویه و ارتقا سطح ایمنی معادن‪ ،‬تجهیز افق های پایین تر در منطقه طزره‪،‬‬ ‫توسعه شبکه معدن زغال سنگ تخت‪ ،‬تجهیز ناوگان ترانسپورت زیرزمینی‪،‬‬ ‫بازبینی برنامه تولید با رویکرد کیفی‪ ،‬و ارتقای عملکرد کارخانه زغالشوئی با‬ ‫هدف افزایش راندمان فراوری را برشمرد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تداوم فعالیت زیرمجموعه های بیمه پارسیان‬ ‫ام��ار و ارق��ام بیانگ��ر ان اس��ت ک��ه ش��رکت‬ ‫سرمایه گذاری اتیه پارسیس پارس‪ ،‬از شرکت های‬ ‫زیرمجموعه بیمه پارس��یان‪ ،‬در سال مالی جاری‬ ‫خود خوش درخشیده اس��ت‪ .‬صورت های مالی ‪۶‬‬ ‫ماهه منتهی به پایان تیر ‪ ،۱۳۹۹‬منتش��ر شده در‬ ‫صفح��ه کدال مربوط به بیمه پارس��یان‪ ،‬حاکی از‬ ‫رش��د ‪ ۱۲۷‬درصدی س��ود خالص نسبت به سال‬ ‫مال��ی ‪ ۱۳۹۸‬اس��ت‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬ش��رکت اتیه‬ ‫پارس��یس پ��ارس در ‪ ۶‬ماه س��ال مال��ی ‪ ،۱۳۹۹‬موفق به‬ ‫تحقق حدود ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان س��ود خالص ش��ده‪ ،‬در‬ ‫حالی که این رقم برای کل سال مالی ‪ ۱۳۹۸‬شرکت حدود‬ ‫فروش اینترنتی ‪ ۲‬بیمه در «بیمه ایران من»‏‬ ‫راه اندازی طرح اتوپالس‬ ‫بیمه نوین در شهرکرد‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 14‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1635‬‬ ‫پیاپی ‪2953‬‬ ‫نساجان یزد‬ ‫جهادگران جبهه صنعتی و اقتصادی‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل اداره استاندارد استان یزد گفت‪ :‬با توجه به شرایط روز اقتصاد‬ ‫ایران‪ ،‬واحدهای تولیدی صنایع نس��اجی اس��تان در کن��ار دیگر صنایع‪،‬‬ ‫جهادگران جبهه صنعتی و اقتصادی کش��ور هستند‪ .‬به گزارش‬ ‫از‬ ‫یزد‪ ،‬محمدرضا زارع بنادکوکی در بازدید از کارخانجات یزدباف ضمن بیان‬ ‫این مطالب افزود‪ :‬به دلیل تکثر واحدهای تولیدی‪ ،‬در برخی موارد مشاهده‬ ‫می شود که بازارهای داخلی از برخی کاالها اشباع هستند؛ از این رو راهکار‬ ‫گردش چرخ های تولید‪ ،‬پرداختن به مقوله صادرات است که خوشبختانه‬ ‫این واحد تولیدی بزرگ استانی می تواند در این زمینه سرامد باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مقوله صادرات‪ ،‬دس��تیابی به بازار پایدار‪ ،‬هدف اصلی‬ ‫تولید کنندگان یزدی اس��ت‪ .‬ضمن اینکه اش��تغال پایدار در گرو «جهش‬ ‫تولید» و متعاقب ان بازارهای پایدار صادراتی بوده که حفظ این بازارها از‬ ‫طریق رعایت استانداردها و جدی گرفتن کیفیت محصوالت تولیدی است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول تصریح کرد‪ :‬امروزه نشان استاندارد تنها به اخذ مجوز‬ ‫کاربرد این عالمت ختم نمی شود‪ ،‬بلکه در ابعاد مختلف اقتصادی به عنوان‬ ‫یک برند تبلیغاتی مطرح است که با این حساب‪ ،‬بسیاری از تولیدکنندگان‬ ‫که محصوالت انها مش��مول استاندارد اجباری نیست می توانند نسبت به‬ ‫اخذ نشان استاندارد تشویقی برای کاالهای خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل اداره اس��تاندارد اس��تان یزد در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫تاکیدکرد‪ :‬خوش��بختانه کیفیت محصوالت برخی از تولید کنندگان یزدی‬ ‫در ح��د باالی استانداردهاس��ت و ای��ن رویه برخاس��ته از اصالت و تدین‬ ‫مردمان زحمتکش این منطقه اس��ت‪ ،‬که فراورده های نساجی نمونه بارز‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫زارع در پای��ان خط��اب به حاض��ران گفت‪ :‬صنعت نس��اجی را همانند‬ ‫بس��یاری از دیگر صنایع مطرح‪ ،‬گذشتگان در این استان پایه گذاری کرده‬ ‫و برای تثبیت انها مرارت های ش��بانه روزی بی شماری را متحمل شده اند‬ ‫که نس��ل حاضر وظیفه دارد در حفظ این افتخارات کوش��ا باشد که البته‬ ‫ناگفته نمان��د‪ ،‬بلوغ صنایع موجود را مدیون تالش ها و همت های نس��ل‬ ‫فعلی هستیم‪.‬‬ ‫مدی��ر کارخانجات یزدب��اف نیز در این بازدید گف��ت‪ :‬تولید باکیفیت و‬ ‫خوب ه��دف اصلی مدیران ای��ن مجموعه تولیدی اس��ت‪ ،‬منتهی هدف‬ ‫دیگ��ری هم که در کنار این هدف اصلی دنبال می ش��ود‪ ،‬حفظ اش��تغال‬ ‫کارگران اس��ت که در این باره انتظار می رود‪ ،‬مسئوالن استانی و کشوری‬ ‫ما را در این زمینه یار و یاور باش��ند که در اینده مشکل بیکاری دامنگیر‬ ‫جامعه نشود‪.‬‬ ‫علیرضا قدم گاهی افزود‪ :‬درخواست ما از مسئوالن کشوری ان است که‬ ‫به منظور حفظ رونق تولید از ورود کاالهایی که امکان تولید انها در داخل‬ ‫کشور وجود دارد‪ ،‬جلوگیری کنند؛ چراکه با ورود این گونه کاال ها به همان‬ ‫نسبت دچار رکود و بیکاری کارگران می شویم و چه بسا برخی ضربه هایی‬ ‫که تاکنون به صنعت کشور وارد شده به خاطر همین رویه بوده است‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫با تکیه برتوان مهندسان و شرکت های داخلی انجام شد‬ ‫مهندسی معکوس در سنگ اهن مرکزی ایران‪-‬بافق‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با ساخت‬ ‫سنگ شکن های‬ ‫فکی وابستگی‬ ‫شرکت های‬ ‫ایرانی به خارج‬ ‫از کشور‪،‬‬ ‫به طور کامل‬ ‫قطع شد‬ ‫در راس��تای کاهش وابس��تگی به شرکت های‬ ‫خارجی و کاهش هزینه های شرکت سنگ اهن‪،‬‬ ‫بحث مهندسی معکوس قطعات ازسوی کارکنان‬ ‫ش��رکت س��نگ اهن با تکیه برتوان مهندس��ان‬ ‫و ش��رکت های داخلی انجام ش��د ت��ا برگ زرین‬ ‫دیگری به افتخارات این شرکت افزوده شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از مرکز اطالع رسانی‬ ‫ش��رکت س��نگ اهن مرکزی ایران‪-‬بافق‪ ،‬حسن‬ ‫حیدری پ��ور‪ ،‬معاون فنی ش��رکت س��نگ اهن‬ ‫گفت‪ :‬در راستای کاهش وابستگی به شرکت های‬ ‫خارجی و کاهش هزینه های ش��رکت‪ ،‬نیروهای‬ ‫س��ختکوش و پرتوان بخش فن��ی از ابتدای اغاز‬ ‫به کار کارخانه فراوری بحث مهندسی معکوس‬ ‫قطع��ات را در برنام��ه کاری خود ق��رار دادند و‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۱۲۰۰‬قطعه این واحد مهندسی‬ ‫معکوس شده است‪.‬‬ ‫وی از جمله قطعاتی که کار مهندسی معکوس‬ ‫روی ان انجام شده را قطعه متحرک سنگ شکن‬ ‫فک��ی عنوان کرد و افزود‪ :‬با توجه به نبود این در‬ ‫خط تولید زمانی که سنگ شکن برای اورهال باز‬ ‫می شد‪ ،‬به مدت ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬روز خط تولید متوقف‬ ‫می ش��د تا سنگ ش��کن برای تعمیرات به واحد‬ ‫مربوط ارسال و تعمیر شود‪ .‬این امر سبب هزینه‬ ‫س��رباز به دلیل توقف تولی��د و اعمال هزینه های‬ ‫جانبی از جمله حمل ونقل و تعمیرات می شد‪.‬‬ ‫حیدری پور با تش��ریح روند مهندسی معکوس‬ ‫قطع��ه موردنظر گفت‪ :‬کارشناس��ان بخش فنی‬ ‫اق��دام به تهی��ه نقش��ه و انالیز قطع��ه و انجام‬ ‫مهندسی معکوس کرده و نقشه فنی قطعه مورد‬ ‫نظر به ش��رکت سازنده (غلتک س��ازان اصفهان)‬ ‫ب��رای ریخته گ��ری داده ش��د‪ .‬امروز نیزش��اهد‬ ‫ذوب ریزی این قطعه هس��تیم که بعد از عملیات‬ ‫ماش��ین کاری‪ ،‬قطعه ساخته شده تحویل شرکت‬ ‫سنگ اهن خواهدشد‪.‬‬ ‫س��امان معین��ی‪ ،‬رئیس امور فنی معدن س��ه‬ ‫چاهون نیز درباره س��اخت این دس��تگاه سنگ‬ ‫ش��کن گفت‪ :‬با س��اخت سنگ ش��کن های فکی‬ ‫ب��ا ظرفی��ت ‪ ۱۲۰۰‬ت��ن در س��اعت وابس��تگی‬ ‫ش��رکت های ایرانی که در زمینه معدنی فعالیت‬ ‫دارن��د به خارج از کش��ور‪ ،‬به ط��ور کامل قطع و‬ ‫همچنین به ازای س��اخت هر عدد سنگ ش��کن‬ ‫فک��ی ب��ه روش ریخته گ��ری با متری��ال چدن‬ ‫داکتی��ل ‪ ۳g‬صرفه جوی��ی ‪ 100‬میلی��ارد ریالی‬ ‫حاصل می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه دان��ش س��اخت ای��ن‬ ‫سنگ ش��کن ها در اختی��ار کش��ورهای امری��کا‪،‬‬ ‫استرالیا‪ ،‬سوئد‪ ،‬چین‪ ،‬ایتالیا و روسیه بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امروز به یاری خدا‪ ،‬ش��اهد ساخت ان در کشور‬ ‫با دانش فنی و توان مهندسان داخلی هستیم تا‬ ‫از ورود چنین سنگ شکن هایی جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫معین��ی با اش��اره به اغاز پروژه داخلی س��ازی‬ ‫سنگ شکن فکی در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬و بهره برداری‬ ‫ان در سال جهش تولید‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با این‬ ‫امر‪ ،‬برگ زرین دیگری به افتخارات شرکت سنگ‬ ‫اه��ن مرکزی ایران‪-‬بافق که از مصادیق عمل به‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به‬ ‫کشورهای خارجی است‪ ،‬افزوده شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن رض��ا س��نگری‪ ،‬مدی��ر بازاریابی و‬ ‫فروش ش��رکت غلتک س��ازان اصفه��ان با بیان‬ ‫اینکه امروز ش��اهد برداشته ش��دن گامی دیگر‬ ‫در جهت خودکفایی بوده و قطعه س��نگ شکن‬ ‫فکی شرکت س��نگ اهن مرکزی ایران‪-‬بافق در‬ ‫ش��رکت غلتک س��ازان ریخته گری خواهد شد‪،‬‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬این قطع��ه از قطع��ات وارداتی بود‬ ‫که برای نخس��تین بار در داخل تولید می ش��ود‪.‬‬ ‫جنس ان چدن نش��کن نوع داکتیل ‪ ۳g‬است و‬ ‫روش قالب گیری و ریخته گری ان فوم است که‬ ‫در واقع نوعی روش ریخته گری دقیق با س��رعت‬ ‫باالست‪.‬‬ ‫امیدواریم قطعه ای بس��یار خوب با کیفیت باال‬ ‫در حد قطعات اروپایی تحویل ش��رکت س��نگ‬ ‫اهن شود‪.‬‬ ‫مصرف بهینه اب در اولویت اصفهان قرار گرفت‬ ‫مدیرکل مدیری��ت بحران اس��تانداری اصفهان گفت‪:‬‬ ‫پیش بینی های هواشناس��ی از کاهش بارش نس��بت به‬ ‫مدت مش��ابه در سال گذش��ته خبر می دهد که مصرف‬ ‫بهینه اب را در دستور کار قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫منص��ور شیش��ه فروش درگفت وگو با مهر با اش��اره به‬ ‫میانگین بارش ‪ ۱۶۳‬میلی متر در س��ال زراعی گذش��ته‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬در س��ال گذش��ته با کاه��ش ‪ ۱۸‬درصدی‬ ‫میزان بارش نس��بت به مدت مش��ابه در سال قبل از ان‬ ‫و از ابتدای س��ال زراعی جاری بارش های پراکنده ای در‬ ‫مناطق شمالی و غربی اس��تان اصفهان به وقوع پیوسته‬ ‫که چش��مگیر نیس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬پیش بینی هواشناسی‬ ‫حاکی از این اس��ت که در پاییز امسال‪ ،‬بارش ها با تاخیر‬ ‫و کمتر از نرمال باشد‪.‬‬ ‫مدی��رکل مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان با بیان‬ ‫اینکه اس��تان اصفهان دارای سه نوع اب و هواست‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬ناحیه اب و هوای مدیتران��ه ای در مناطق غرب و‬ ‫جنوب غرب استان اصفهان‪ ،‬ناحیه اب و هوای نیمه خشک‬ ‫با زمستان های نسبتا س��رد در نواحی مرکزی و شمالی‬ ‫اس��تان اصفه��ان و ناحی��ه اب و هوایی گ��رم و کویری‬ ‫که در مناطق ش��رق اس��تان اصفه��ان را در برمی گیرد‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان با اشاره به‬ ‫اینکه خسارت ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومانی سرمازدگی به بخش‬ ‫کشاورزی اس��تان اصفهان در سال زراعی گذشته گفت‪:‬‬ ‫مقرر شد سازمان جهادکشاورزی با همکاری شرکت اب‬ ‫منطقه ای و هواشناسی طرح جامع خشکسالی را تدوین‬ ‫و متناس��ب با اقلیم هر منطقه برنامه ریزی شود تا تدابیر‬ ‫الزم مصرف بهینه اب در بخش کشاورزی عملیاتی شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ‪ ۱۲۵‬هزار هکتار از اراضی کشاورزی‬ ‫استان اصفهان به روش های نوین مجهز شده‪ ،‬گفت‪ :‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰‬هکتار کش��ت گلخانه ای در استان اصفهان توسعه‬ ‫یافته و اجرای طرح های اصالح الگوی کش��ت در دستور‬ ‫کار قرار گرفته است‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪12‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 14‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1635‬‬ ‫پیاپی ‪2953‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫در اهمیت رعایت نکات ایمنی و استاندارد در بخش معدن مطرح شد‬ ‫خبر‬ ‫نقش فناوری های جدید‬ ‫در ارتقای ایمنی معادن‬ ‫ایمنی در معدن نیازمند فرهنگ سازی و هزینه‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وقت�ی وارد محوط�ه معدنی می ش�وید‪ ،‬تابلوی «اول ایمنی و بعد کار» نخس�تین چیزی اس�ت‬ ‫ک�ه خودنمایی می کند‪ .‬رعایت نکات ایمنی و اس�تاندارد از مواردی اس�ت که در هر ش�غلی باید‬ ‫موردتوجه قرار گیرد‪ .‬معدنکاری نیز چه از نوع روباز و چه زیرزمینی از این قاعده مس�تثنا نیست‬ ‫و ش�اید حتی بتوان گفت در برخی موارد رعایت نکات ایمنی در حوزه معدن از اهمیت بیش�تری‬ ‫نس�بت به س�ایر حوزه ها برخوردار اس�ت‪ .‬باوجود تاکیدات باالیی که نسبت به لزوم رعایت نکات‬ ‫ایمنی در فعالیت معدنی انجام شده‪ ،‬حوادث در این بخش کم نبوده اند؛ مانند حادثه تلخی که سال‬ ‫‪ ۹۶‬برای معدن زمستان پورت رخ داد و این حادثه به عنوان بزرگ ترین فاجعه معدنی که تا ان روز‬ ‫در ایران اتفاق افتاد‪ ،‬به ثبت رسید‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫به مناسبت روز جهانی ایمنی و استاندارد با کارشناسان این حوزه در بخش معدن‬ ‫گفت وگو کرده که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫ب��ا اینکه ه��ر نوع فعالیت��ی در معدن دش��واری ها و‬ ‫حساس��یت های خاص خود را دارد‪ ،‬به باور کارشناسان‪،‬‬ ‫معدنکاری در معادن زیرزمینی و زغال س��نگ دشوارتر‬ ‫است‪ .‬براساس امارهای ارائه شده ازسوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت بیش از ‪ ۵‬هزار و ‪ ۶۰۰‬معدن فعال در‬ ‫کش��ور وجود دارد که ‪ ۱۱۵‬م��ورد ان مربوط به معادن‬ ‫زغال س��نگ اس��ت‪ .‬در این مع��ادن بی��ش از ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫نفر مش��غول کار هستند که نس��بت به کارکنان دیگر‬ ‫معادن امار باالیی اس��ت‪ .‬به نس��بت امار زیاد اش��تغال‬ ‫در این دس��ته از معادن به دلی��ل کار زیرزمینی‪ ،‬میزان‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس گزارش��ی باعنوان‬ ‫نق��ش فناوری ه��ای جدید در ارتق��ای ایمنی‬ ‫معادن منتشر کرد‪.‬‬ ‫در گزارش مرک��ز پژوهش های مجلس امده‬ ‫است‪ :‬بررسی تاریخی معدنکاری نشان می دهد‬ ‫این شغل بسیار پُرمخاطره بوده و اثار سوئی بر‬ ‫سالمت انسان و محیط زیست دارد‪ .‬حساسیت‬ ‫نهاده��ای مدن��ی و الزام دولت ها ب��ه نظارت و‬ ‫اسیب‬ ‫ِ‬ ‫قانون گذاری نیز حاکی از س��طح باالیِ‬ ‫فعالیت های معدنی بر سالمت معدنکاران است‪.‬‬ ‫از دی��دگاه جهان��ی‪ ،‬مواردی چ��ون «خطرات‬ ‫مکانیک��ی‪ ،‬ش��یمیایی و بیولوژیک»‪« ،‬خطرات‬ ‫ناش��ی از مناب��ع ان��رژی»‪« ،‬فش��ار فیزیکی بر‬ ‫کارکن��ان»‪« ،‬مخاط��رات ناش��ی از س��قوط از‬ ‫ارتف��اع» و «مخاط��رات روان��ی» تهدیده��ای‬ ‫عمده در فعالیت های معدنی هس��تند‪ .‬باتوجه‬ ‫ب��ه تصویب قوانین متعدد و نظارت های فراگیر‬ ‫در دنی��ا‪ ،‬ح��وادث معدنی با گذش��ت زمان تا‬ ‫ح��د زی��ادی کاهش پی��دا کرده ان��د و امروزه‬ ‫معدنی پیش��رو در دنیا در تالشند‬ ‫شرکت های‬ ‫ِ‬ ‫تا میزان ای��ن حوادث را به «صفر» برس��انند‪.‬‬ ‫بنگاه های صنعتی و معدنی برای دس��تیابی به‬ ‫این هدف‪ ،‬استفاده از ظرفیت فناوری های نوین‬ ‫را در دستور کار خود قرار داده اند تا به نتایجی‬ ‫فرات��ر از بهب��ود در تجهی��زات‪ ،‬سیس��تم های‬ ‫مدیریت ایمنی‪ ،‬اصالح فرهنگ و رفتار و تمرکز‬ ‫بر قوانین دست یابند‪.‬‬ ‫یافته های این گزارش نشان می دهد استفاده‬ ‫از فناوری ه��ای نوین منجر ب��ه کاهش جدی‬ ‫مخاط��رات و ارتقای ایمن��ی در معادن خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬هوش مصنوعی‪ ،‬اینترنت اشیا و پهپادها‬ ‫می توانند ب��ا جمع اوری اطالع��ات و پردازش‬ ‫هوش��مند انه��ا در هش��داردهی خط��رات به‬ ‫کارکنان و انجام اقدامات پیش��گیرانه تاثیرگذار‬ ‫باش��ند‪ .‬همچنین فناوری های��ی چون رباتیک‪،‬‬ ‫پهپاده��ا و وس��ایل نقلیه خ��ودران می توانند‬ ‫جایگزی��ن انس��ان در مناطق پرخطر ش��ده و‬ ‫صدم��ات و تلف��ات انس��انی را کاه��ش دهند‪.‬‬ ‫فن��اوری زنجیره بلوک��ی‪ ،‬پهپاده��ا و اینترنت‬ ‫اشیا نیز می توانند از معدنکاری در محیط های‬ ‫ناایمن یا معدنکاری به صرف اس��تخراج دارایی‬ ‫(فلزات و سنگ های گرانبها) جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫براساس مطالعات میدانی انجام شده در سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬تنه��ا در معادن زغال س��نگ ایران در‬ ‫اثر حوادث ناش��ی از معدنکاری مانند س��قوط‪،‬‬ ‫گازگرفتگی‪ ،‬انفجار‪ ،‬ری��زش اوار‪ ،‬برق گرفتگی‬ ‫و ضرب��ه‪ ۲۰ ،‬نفر جان خود را از دس��ت داده و‬ ‫‪ ۱۰‬نف��ر مصدوم ش��ده اند‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه امار دقیق��ی از حوادث رخ داده در س��ایر‬ ‫معادن منتش��ر نش��ده و مطالعات انجام ش��ده‬ ‫نش��ان می دهد اطالعات جامع‪ ،‬تفکیک شده و‬ ‫بررس��ی های دقیق و ریش��ه ای از ابعاد حوادث‬ ‫معدنی در ایران در دس��ترس نیس��ت؛ بنابراین‬ ‫فناوری های نوین به عنوان یک ابزار توانمندساز‬ ‫می توانند برای ثبت اطالعات‪ ،‬افزایش شفافیت‪،‬‬ ‫تحلی��ل و نظ��ارت ح��وادث معدنی نی��ز مورد‬ ‫استفاده قرار گیرند‪ .‬الزم است به عنوان نخستین‬ ‫اقدام‪ ،‬مطالعه جامعی برای شناسایی موشکافانه‬ ‫و دقیق حوادث معدنی در ‪ ۱۰‬سال اخیر انجام‬ ‫ش��ود و منش��ا‪ ،‬علل‪ ،‬پراکندگی‪ ،‬اثار و تبعات‬ ‫این حوادث بررس��ی و تحلیل شود‪ .‬این مطالعه‬ ‫می تواند با محوریت س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫مع��دن و هم��کاری وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت و وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫انج��ام ش��ود‪ .‬نتیج��ه ای��ن مطالع��ه تصویری‬ ‫روش��ن از ح��وادث معدنی به دس��ت می دهد و‬ ‫نقش دس��تگاه های اجرای��ی و نظارتی‪ ،‬نهادها‪،‬‬ ‫س��ازمان ها و بنگاه ه��ای اقتص��ادی را در وقوع‬ ‫این حوادث مش��خص می کند‪ .‬همچنین ایجاد‬ ‫سامانه ای برای ثبت تفصیلی‪ ،‬به روز و نظام مند‬ ‫حوادث احتمالی معدنی با همکاری دستگاه های‬ ‫دولتی‪ ،‬سازمان نظام مهندسی معدن‪ ،‬تشکل ها‬ ‫و انجمن ه��ای تخصصی ضروری اس��ت‪ .‬اقدام‬ ‫دوم‪ ،‬ایجاد بسترهای فناورانه به منظور شفافیت‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬کاهش س��ریع مخاط��رات معدنی‬ ‫و رف��ع عقب ماندگی ها در این حوزه اس��ت که‬ ‫می تواند شامل «توجه به برنامه های اموزشی و‬ ‫ترویجی در حوزه فناوری های نوین»‪« ،‬حمایت‬ ‫از اس��تارت اپ ها و شرکت های فناور برای ورود‬ ‫به حوزه ایمن��ی معادن»‪« ،‬حمایت های مالی و‬ ‫کمک به پایلوت فناوری های نوین در حوزه های‬ ‫کارب��ردی ایمنی مع��ادن»‪« ،‬رصد مس��تمر و‬ ‫دوره ای ابتکارات کش��ورها‪ ،‬شرکت های معدنی‬ ‫تراز جهان��ی و تحوالت فناوران��ه و نواورانه در‬ ‫ح��وزه ایمنی صنعتی» و «نیازس��نجی دوره ای‬ ‫از معدنکاران در ح��وزه ایمنی به منظور براورد‬ ‫مسائل کالن و اولویت دار ملی» باشد که به طور‬ ‫مشترک ازسوی سازمان نظام مهندسی معدن‪،‬‬ ‫ایمی��درو و بنگاه های مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫عملیاتی شود‪.‬‬ ‫تلفات انس��انی هم در این معادن باال است؛ به طوری که‬ ‫بیش��ترین امار تلفات انس��انی معدنی در کشور مربوط‬ ‫به معادن زغال س��نگ اس��ت‪ .‬این مه��م را می توان در‬ ‫مناطق طبس (خراسان جنوبی)‪ ،‬زرند (کرمان)‪ ،‬زیراب‬ ‫و سوادکوه (مازندران) شاهرود (سمنان) و استان گیالن‬ ‫مشاهده کرد‪ .‬اخرین بار در اردیبهشت ‪ ۱۳۹۶‬بود که بر‬ ‫اثر انفجار معدن یورت در اس��تان گلستان ‪ ۴۳‬نفر جان‬ ‫خود را از دس��ت دادند و بیش از ‪ ۷۰‬نفر مجروح شدند‪.‬‬ ‫ریس��ک ب��االی کار در این معادن باعث ش��ده همواره‬ ‫رعایت نکات ایمنی و نظارت بر انها مورد توجه باشد‪.‬‬ ‫برخی از مهم ترین حوادث معدن در ایران‬ ‫ حادثه معدن زغال سنگ طبس‪ :‬در پی وقوع انفجاری در‬‫معدن یال ش��مالی طبس در س��ال ‪ 8 ،۱۳۸۶‬تن از کارگران‬ ‫جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫ حادث��ه در یک��ی از معادن زغال س��نگ کرم��ان‪ :‬در اذر‬‫س��ال ‪ ۱۳۸۹‬حادثه ای در یکی از معادن اس��تان کرمان اتفاق‬ ‫افتاد که در پی ان ‪ 4‬نفر از معدنچیان جان خود را از دس��ت‬ ‫دادند‪ .‬گفتنی اس��ت در ‪ 19‬فروردین سال ‪ ۱۳۹۰‬پیکر ‪ ۳‬تن‬ ‫از کارگران کشف شد و از سرنوشت نفر چهارم خبری منتشر‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫‪ -‬انفج��ار در معدن کوهبنان اس��تان کرمان‪ :‬انفجار گاز در‬ ‫یکی از معادن زغال س��نگ کوهبنان موجب کش��ته شدن ‪3‬‬ ‫نفر و زخمی ش��دن ‪ 6‬معدنچی دیگر ش��د‪ .‬این حادثه زمانی‬ ‫روی داد ک��ه ده ها کارگر در اعماق معدن در حال اس��تخراج‬ ‫زغال سنگ بودند‪ .‬در این حادثه تعدادی کارگر زیر اوار گرفتار‬ ‫شدند که با هوشیاری سایر معدنچیان و امدادگران به سرعت‬ ‫تفاوت ایمنی در شرایط مختلف‬ ‫عباسعلی ایروانی‬ ‫باید به طور‬ ‫مستمر‬ ‫اموزش های‬ ‫الزم برای رعایت‬ ‫نکات ایمنی‬ ‫و استاندارد‬ ‫به پرسنل‬ ‫داده شود تا از‬ ‫خطرات و مسائل‬ ‫غیرمترقبه‬ ‫اگاه شوند‬ ‫عباس��علی ایروان��ی‪ ،‬مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان‬ ‫اینک��ه ایمنی و اس��تاندارد در بخش معدن یک اصل اس��ت‪ ،‬به‬ ‫گف��ت‪ :‬همانطور که در هر‬ ‫فعالیتی باید ایمنی و اس��تانداردهای الزم را رعایت کنیم‪ ،‬این موضوع در بخش معدن نیز الزامی‬ ‫اس��ت‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬ایمنی و اس��تاندارد دو جزء جدایی ناپذیر از یکدیگر هستند که باید از طرف‬ ‫مجموعه ه��ای مختلف موردتوجه قرار گیرند‪ .‬مدیرکل دفتر نظ��ارت بر امور معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با بیان اینکه رعایت ایمنی در معادن نسبی است‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط مختلف موضوع‬ ‫ایمنی هم متفاوت می شود‪ .‬در این بین مسئله اصلی این است که می توان موارد مختلف تاکید شده‬ ‫در ایمنی را نس��بت به حالت قبلی ارتقا داد تا در نهایت خطرات و ضایعات بخش معدن به حداقل‬ ‫برسد‪ .‬ایروانی با اشاره به اینکه در بهترین حالت باز هم شاهد حوادثی در معدن خواهیم بود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باالخره هر کار و فعالیتی به ویژه در حوزه معدن حادثه جانی و مالی دارد‪ .‬مسئله مهم این است‬ ‫که هرچه استانداردها بیشتر رعایت شود‪ ،‬حوادث کمتری رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹اموزش مستمر پرسنل‬ ‫مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه اموزش نیروی‬ ‫ی که در محیطی فعالیت می کنند‪،‬‬ ‫انسانی یک اصل برای ارتقای ایمنی در معادن است‪ ،‬گفت‪ :‬کسان ‬ ‫به تدریج با شرایط خو می گیرند و هم ه چیز برای شان تکراری می شود؛ بنابراین ممکن است رعایت‬ ‫نکات ایمنی را نادیده بگیرند و فراموش کنند؛ به این ترتیب در هر لحظه باید به پرسنل اموزش داد‬ ‫و انها را از خطرات و مسائل غیرمترقبه اگاه کرد‪.‬‬ ‫ایروانی با اش��اره به اهمیت رعایت نکات ایمنی در اس��تفاده از لوازم‪ ،‬تجهیزات و ابزاراالت گفت‪:‬‬ ‫با مانیتورینگ و استفاده از دستگاه هایی که هوای معدن را تهویه کند و استفاده درست از لوازم و‬ ‫ماشین االت می توانیم خطرات معدنکاری را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه باالی ایمنی‬ ‫محمدرضا بهرامن‬ ‫داشتن نگاه‬ ‫صرفا اقتصادی‬ ‫به بخش معدن‬ ‫درست نیست و‬ ‫باید به ایمنی نیز‬ ‫توجه شود‬ ‫مدی��رکل دفتر نظارت بر امور معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه گاهی هزینه‬ ‫رعایت ایمنی برای معادن زیاد اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هزینه ها در بخش معدن باالست‪ ،‬حال هزینه استفاده‬ ‫از تجهیزات و فناوری نوین برای باال بردن استانداردها نیز به ان اضافه می شود که گاهی معدنکاران‬ ‫به دلی��ل مش��کالت مالی نمی توانند هزینه ه��ا را تامین کنند و در رعایت ایمن��ی نمره قابل قبولی‬ ‫نمی گیرند‪ .‬ایروانی در پاسخ به این سوال که در چه معادنی خطر بیشتری وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫خطر معادن زغال س��نگ از بقیه معادن به دلیل گازخیزی و احتمال ریزش تونل بیش��تر است‪ .‬این‬ ‫معادن زیرزمینی هستند و به دلیل گازخیزی ممکن است در انها انفجار رخ دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتظار از معدنکاران‬ ‫مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬هر معدنی خطرات‬ ‫خ��اص خ��ود را دارد‪ .‬در معادن روباز نیز زمان ایجاد پله های اس��تخراج سس��تی الیه های زمین و‬ ‫احتمال ریزش از عوامل تهدیدکننده به شمار می رود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬بنا بر انچه گفته شد معدنکاران‬ ‫باید به طور مداوم محیط معدن را رصد و بخش هایی که در نتیجه انفجار سست می شود را از قبل‬ ‫شناس��ایی کنند‪ .‬ایروانی در پایان در پاس��خ به این س��وال که چه انتظاری از فعاالن معدنی دارید‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬زمانی که حادثه ای در معدنی رخ می دهد‪ ،‬نش��انگر ان است که سطح ایمنی در انجا کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬به این ترتیب از فعاالن بخش معدن انتظار داریم به خسارت جانی و مالی مجموعه‬ ‫خود حساس بوده و با رعایت نکات ایمنی از بروز خطر و حوادث جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫از زیر اوار خارج ش��دند و از حادثه جان س��الم به در بردند‪6 .‬‬ ‫نف��ر از ای��ن معدنکاران دچار جراحت بودند که به س��رعت به‬ ‫بیمارستان های اطراف منتقل شدند و مورد مداوا قرار گرفتند‪،‬‬ ‫اما در این میان ‪ 3‬تن از معدنچیان خوش ش��انس نبودند و به‬ ‫دلیل انفجار و ریزش معدن جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫افزایش امید در روستاها با ارتقای ایمنی‬ ‫محمدرض��ا بهرامن‪ ،‬رئی��س خانه معدن با بی��ان اینکه انجام هر‬ ‫فعالیت معدنی به رعایت ایمنی و استاندارد وابسته است‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬همیش��ه شعار ابتدا ایمنی و بعد کار را شنیده ایم و این شعار‬ ‫در همه مشاغل نیز موردتوجه بوده است‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن با اش��اره به ویژگی های بخش معدن در حوزه‬ ‫ایمنی اظهار کرد‪ :‬ویژگی اصلی بخش معدن این اس��ت که همیشه‬ ‫با طبیعت در ارتباط اس��ت‪ .‬معدنکاری گاهی در فضای باز و گاهی‬ ‫هم زیرزمین انجام می شود‪ .‬به این ترتیب بخش معدن به طور حتم با‬ ‫خود حوادثی را به همراه می اورد که اگر از انها اگاه نباشیم‪ ،‬ناگوار‬ ‫است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬درصورتی که نتوانیم مشکالت را پیش بینی ‬ ‫کرده و استانداردهای الزم را رعایت کنیم‪ ،‬شاهد حوادث خطرناکی‬ ‫برای سرمایه گذاران و فعاالن معدنی خواهیم بود‪.‬‬ ‫بهرامن با اش��اره به اهمیت توجه ب��ه رعایت ایمنی و تاثیر ان بر‬ ‫افزایش امی��د در میان جوامع محلی گفت‪ :‬از انجا که اغلب معادن‬ ‫در میان یا نزدیک روستا ها واق ع شده اند‪ ،‬نیروی کار خود را از مردم‬ ‫بومی اطراف اس��تخدام می کنند‪ .‬ضعف ایمنی اغلب می تواند منجر‬ ‫به قطع عضو یا کشته شدن کارگران شود‪ .‬این مسئله به این بخش‬ ‫از جامعه اسیب جدی وارد می کند و می تواند عملکرد معدنکار را به‬ ‫چالش بکشد و موجب ریزش حامیان معدنکاری در ان منطقه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ سازی و ایمنی‬ ‫رئیس خانه معدن با اش��اره به لزوم فرهنگ س��ازی برای رعایت‬ ‫ایمن��ی در معدن اظهار ک��رد‪ :‬در خانه معدن همواره مطر ح ش��ده‬ ‫که ایمنی یکی از چارچوب ها و مس��ائل اولیه معدنکاری اس��ت‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل در کارگاه ها و جلسات متعدد به هر فعال معدنی تاکید‬ ‫می ش��ود که داش��تن نگاه صرفا اقتصادی در بخش معدن درس��ت‬ ‫نیس��ت و باید به ایمنی نیز توجه ش��ود‪ .‬باور داریم که برای رعایت‬ ‫ایمنی و استاندارد باید دست به اموزش و فرهنگ سازی زد‪.‬‬ ‫بهرام��ن تصریح ک��رد‪ :‬ایمنی تنها با گذاش��تن کاله و عینک کار‬ ‫ایجاد نمی شود‪ ،‬بلکه نیازمند اموزش های الزم است که باید مدنظر‬ ‫کارفرما باشد‪ .‬هر معدن باتوجه به اقتضا و نوع فعالیت خود باید تابع‬ ‫استانداردها باش��د‪ .‬در این مسیر نخست باید مبانی کار را شناخت‬ ‫و چگونگی اس��تفاده از ابزارها را برای کارگران تبیین کرد‪ .‬او تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬در واقع هر روز باید ایمنی را به صورت موردی در محیط کار‬ ‫اموزش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹حوادث طبیعی در معدنکاری‬ ‫رئیس خانه معدن با بیان اینکه بی توجهی به رعایت استانداردهای‬ ‫الزم حوادث ناگواری را رقم می زند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در ‪ ۲۰‬سال گذشته‬ ‫حوادث��ی در بخش معدن دیده ش��ده که نش��ان می دهد کارگران‬ ‫و حت��ی کارفرمایان اطالع��ات چندانی از نکات ایمنی نداش��ته اند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه امروز این حوادث به دلیل تاکی��د بر اموزش های الزم‬ ‫به حداقل ممکن رس��یده است‪ .‬بهرامن با اشاره به اینکه گاهی هم‬ ‫حوادث معدن به دلیل اشنا نبودن با طبیعت ان منطقه رخ می دهد‪،‬‬ ‫در بیان خاطره ای گفت‪ ۴۰ :‬سال قبل کار اکتشافی در جنوب کشور‬ ‫انجام می دادیم که در نیمه کار به مورد خاصی برخورد کردیم‪ .‬وقتی‬ ‫یکی از کارشناس��ان برای نمونه برداری به محل نزدیک شد ماری او‬ ‫را نیش زد و این کارشناس جان خود را از دست داد‪ .‬درنتیجه امروز‬ ‫به تمامی جوان ها تذکر می دهم قبل از هر کاری باید مطمئن شوند‬ ‫که همه چیز ایمن است‪.‬‬ ‫‹ ‹دشواری های کار در معادن زغال سنگ‬ ‫رئیس خانه معدن با اشاره به معادن مختلف باز و زیرزمینی ادامه‬ ‫داد‪ :‬رعای��ت ایمن��ی در معادن روباز که تنه��ا عملیات خاکی انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ویژگی خاص خود و در مع��ادن زیرزمینی هم چارچوب‬ ‫دیگری دارد‪ .‬از انجا که در معادن ش��ن و ماس��ه‪ ،‬س��نگ تزئینی و‬ ‫زغال س��نگ ابزار تولید متفاوت اس��ت‪ ،‬نکات ایمنی و استانداردها‬ ‫نیز فرق دارد‪.‬‬ ‫بهرامن با اش��اره به اینکه کار در معادن زیرزمینی دشوارتر است‪،‬‬ ‫ ادام��ه داد‪ :‬فعالیت در معادن زیرزمینی به دلی��ل کار در تونل برای‬ ‫مدت طوالنی و اغلب نش��ت گاز در حیطه فعالیت دش��وارتر است‪.‬‬ ‫اگ��ر به کارگرانی که در معادن زیرزمینی فعالیت می کنند‪ ،‬اموزش‬ ‫ب��رای ایمن��ی و محافظت از خود و رعایت اس��تانداردها هنگام کار‬ ‫داده نشود‪ ،‬شاهد حوادث ناگواری همچون حادثه معدن زغال سنگ‬ ‫یورت گلس��تان خواهیم بود‪ .‬در این حادثه عزیزان زیادی از بین ما‬ ‫رفتند که در روحیه کارگران تاثیر منفی گذاشت‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن با اشاره به اهمیت رعایت استانداردها در بهره‬ ‫از تجهیزات معدن گفت‪ :‬اغلب تجهیزات معدن رتبه بندی می شوند‬ ‫و براس��اس ان به معدنکاران اجازه داده می شود که فعالیت خود را‬ ‫ادامه دهند یا تعطیل کنند‪ .‬بهرامن در پاس��خ به این سوال که چه‬ ‫پیش��نهادی برای فعاالن معدنی دارید‪ ،‬گفت‪ :‬اگر ایمنی الزم را در‬ ‫محیط کار خ��ود رعایت نکنند‪ ،‬به طور حتم نمی توانند یک فعالیت‬ ‫اقتصادی سالم و پایدار داشته باشند‪ .‬پیشنهاد می شود هر فردی که‬ ‫در هر بخش��ی فعالیت اقتصادی انجام می دهد‪ ،‬ایمنی را س��رلوحه‬ ‫خ��ود قرار دهد‪ .‬بخش معدن هر لحظه با حادثه روبه رو اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫کارگران و مهندسان اطالعات الزم از محیط کار و وسایلی که با انها‬ ‫کار می کنند را نداشته باشند‪ ،‬می توانند حوادث ناگواری بیافرینند‪.‬‬ ‫ایمنی‪ ،‬سرلوحه معدنکاری‬ ‫نورالدین رحیمی‬ ‫اگر ایمنی رعایت‬ ‫نشود‪ ،‬ادامه‬ ‫فعالیت معدن‬ ‫معنا و مفهوم‬ ‫خود را از دست‬ ‫خواهد داد‬ ‫نورالدی��ن رحیمی‪ ،‬مش��اور اجرایی مدیرعامل ش��رکت‬ ‫زغال س��نگ الب��رز مرکزی با بی��ان اینک��ه رعایت ایمنی‬ ‫س��رلوحه معدنکاری اس��ت به‬ ‫گفت‪ :‬اگر این مهم‬ ‫رعای��ت نش��ود‪ ،‬ادامه فعالیت معدن معن��ا و مفهوم خود را‬ ‫از دس��ت خواهد داد‪ .‬مش��اور اجرایی مدیرعامل ش��رکت‬ ‫زغال س��نگ البرز مرکزی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ازانجاکه تمام‬ ‫معادن زغال سنگ کشور گازخیز هستند‪ ،‬محیط شان سمی‬ ‫و فعالیت در انها کشنده اس؛ از همین رو معدنکاران قبل از‬ ‫شروع هر کاری باید میزان گاز معدن را با دستگاه مخصوص‬ ‫اندازه گیری کرده و سپس به پرسنل اجازه فعالیت دهند‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬همچنین وقتی س��ینه کار پیشروی می کند باید‬ ‫چوب بس��ت ها با رعایت فاصله به موقع زده ش��وند تا شاهد‬ ‫ریزش معدن نباشیم‪.‬‬ ‫رحیمی با بیان اینکه اگر ایمنی نباشد معدنکاری معنی‬ ‫واقع��ی خود را از دس��ت می دهد‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬ضعف ایمنی‬ ‫می توان��د حوادث ناگواری را در معدن ایجاد کند؛ از جمله‬ ‫این حوادث می توان به معدن یورت اشاره کرد که عده ای از‬ ‫هموطنان مان جان خود را در ان از دست دادند‪.‬‬ ‫مشاور اجرایی مدیرعامل شرکت زغال سنگ البرز مرکزی‬ ‫در پاس��خ به این سوال که چقدر مقررات سختگیرانه برای‬ ‫ارتقای ایمنی معادن زغال س��نگ در نظر گرفته می ش��ود‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬ما باتوج��ه به تخصص و تجربیات خود تذکرات‬ ‫الزم را ب��رای رعای��ت نکات ایمن��ی در قالب تراکت و بنر و‬ ‫همچنین به صورت مش��اوره به کارگران می دهیم و در این‬ ‫زمینه تمام تالش خود را می کنیم‪ .‬ایمنی نخس��تین شرط‬ ‫کار اس��ت و رعایت ان در معادن زغال س��نگ به دلیل کار‬ ‫زیرزمینی بسیار مهم است‪.‬‬ ‫رحیمی گفت‪ :‬براساس امار رسمی سازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن اس��تان مازندران تعداد نیروهای معدنی ‪ ۳۸۷۳‬نفر‬ ‫اس��ت که از ای��ن تعداد ‪ ۲۲۴۸‬نفر در معادن زغال س��نگ‬ ‫مش��غول کار هس��تند که به طور تقریبی ‪ ۶۲‬درصد نیروها‬ ‫را ش��امل می ش��وند و نش��ان می دهد معادن زغال س��نگ‬ ‫بیشترین امار را در اشتغال این بخش دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹موفقیت ایمیدرو و تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫مش��اور اجرای��ی مدیرعامل ش��رکت زغال س��نگ البرز‬ ‫مرکزی با اشاره به اینکه معادن وابسته به سازمان ایمیدرو‬ ‫و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی از جمله معادنی بوده اند‬ ‫ک��ه ایمن��ی را رعایت کرده و حوادث ناگواری نداش��ته اند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬خوش��بختانه فرهن��گ ایمن��ی در بخ��ش دولتی‬ ‫به خوبی جا افتاده است‪ .‬اگر بتوانیم در بخش های دیگر نیز‬ ‫فرهنگ س��ازی کنیم دیگر ش��اهد خطرات جدی نخواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم رعایت سرفصل های ایمنی‬ ‫رحیمی در پاس��خ به این س��وال که برای ارتقای ایمنی‬ ‫در معادن کش��ور چه باید کرد‪ ،‬گفت‪ :‬رعایت اس��تاندارد و‬ ‫ایمنی سرفصل های مشخصی دارد که باید ازسوی مدیران‬ ‫باالدس��تی موردتوج��ه قرار گیرد‪ .‬انتظار ما این اس��ت که‬ ‫فع��االن بخش معدن رعایت نکات ایمنی را س��رلوحه کار‬ ‫خود قرار دهند‪ .‬او خاطرنش��ان کرد‪ :‬از انجا که نیروی کار‬ ‫زی��ادی در بخش معدن فعالیت می کنند‪ ،‬امیدواریم ضعف‬ ‫توجه به ایمنی موجب نشود خانواده ای بی سرپناه شود‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫همانطور که در هر فعالیتی باید ایمنی و استانداردهای‬ ‫الزم را رعایت کنیم‪ ،‬این قاعده در بخش معدن نیز حاکم‬ ‫است‪ .‬ایمنی و استاندارد دو جزء جدایی ناپذیر از یکدیگر‬ ‫هستند که باید از طرف مجموعه های مختلف به خصوص‬ ‫معدن��کاران موردتوجه قرار گیرند‪ .‬اگ��ر این مهم رعایت‬ ‫نش��ود‪ ،‬ادامه فعالیت معدن معنا و مفهوم خود را از دست‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ صفحه 11 ‫‪13‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 14‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1635‬‬ ‫پیاپی ‪2953‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫سرمایه گذاری برای حفظ سرمایه‬ ‫بسیاری از کارشناسان حوزه بیمه در کشورمان‬ ‫بر این باورند که کشور ما به استناد امار و ارقامی که‬ ‫س��االنه منتشر می شود تاکنون از ظرفیت صنعت‬ ‫بیمه برای حرکت در مس��یر توس��عه بسیار غافل‬ ‫بوده و به کلی چشم خود را به روی این فرصت که‬ ‫سراسر منفعت زاست‪ ،‬بسته اند‪ .‬یکی از حوزه های‬ ‫صنعت بیمه که در کشور بسیار مغفول مانده بحث‬ ‫بیمه ایمنی و حوادث غیرمترقبه است‪ ،‬متاسفانه‬ ‫بارها در مقاطع زمانی مختلف دیده ایم که بالیای‬ ‫طبیع��ی هموطنان را متحمل خس��ارات جانی و‬ ‫مالی ش��دیدی کرده است اما درصد بسیار اندکی‬ ‫از مردم زیر پوشش بیمه حوادث و ایمنی هستند‪.‬‬ ‫به همین دلیل دولت ها مجبور می ش��وند با صرف‬ ‫هزینه های بس��یار باال به کمک مردم اسیب دیده‬ ‫بش��تابند تا از اندکی از تلخ��ی این حوادث ناگوار‬ ‫بکاهن��د‪ .‬ام��ا تا جایی که می دانی��م این کمک ها‬ ‫به دلیل هدفمند نبودن و سازمان نیافتگی با وجود‬ ‫حجم باالی ان اثرگذار نیس��تند و دردی از مردم‬ ‫خسارت دیده دوا نمی کنند‪.‬‬ ‫جواد سهامیان مقدم یکی از کارشناسان باسابقه‬ ‫این حوزه است که در شرکت های مهم بیمه کشور‬ ‫فعالیت کرده و در س��طوح باالی مدیریتی حضور‬ ‫فعالی داشته است‪ .‬از همین رو‬ ‫به مناسبت‬ ‫روز جهانی استاندارد سراغ به سراغ این کارشناس‬ ‫صنعت بیمه رفته تا درباره مشکالت این حوزه به‬ ‫گفت وگو بنشیند‪.‬‬ ‫در ادامه متن این مصاحبه را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €وقوع ح�وادث غیرمترقبه مانند زلزله و‬ ‫سیل‪ ،‬ضرورت توسعه صنعت بیمه در کشور‬ ‫را بیش از هر زمان دیگری یاداور می ش�ود‪،‬‬ ‫ام�ا ای�ن امر در گرو فراهم بودن بس�ترهای‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی است‪ .‬از دید‬ ‫ش�ما چه لزومی بر توس�عه صنع�ت بیمه در‬ ‫کشور ما وجود دارد؟‬ ‫بیمه های��ی ک��ه به افراد حقیق��ی و حقوقی در‬ ‫جامعه عرضه می ش��ود بای��د به گونه ای در جامعه‬ ‫گسترش یابد که همه مردم به این نتیجه برسند‬ ‫که بیم��ه می تواند امنیت اف��راد را تضمین کند‪.‬‬ ‫ح��وادث خبر نمی کند و هم��واره در طول تاریخ‬ ‫بارها دیده ایم که حوادث غیرمترقبه ما را غافلگیر‬ ‫می کند و اگر دوراندیش��ی نداش��ته باشیم قطعا‬ ‫با مش��کالتی مواجه خواهیم ش��د‪ .‬این مسئله در‬ ‫گذشته های دور هم بوده‪ ،‬حاال هم هست و بعدها‬ ‫نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫متاس��فانه روز ب��ه روز هم مش��کالت ش��کل‬ ‫جدیدت��ری به خود می گیرن��د‪ ،‬درحال حاضر هم‬ ‫شاهد گسترش بیماری های مختلف در بین مردم‬ ‫هس��تیم که اخرین و خطرناک ترین انها ویروس‬ ‫کروناس��ت که مردم جهان را با مش��کالت زیادی‬ ‫مواجه کرده اس��ت‪ .‬در این ش��رایط تمام مردم و‬ ‫مس��ئوالن باید به این نکت��ه توجه کنند که تنها‬ ‫راه جبران خس��ارات احتمالی که در پی این نوع‬ ‫حوادث بر ما تحمیل می شود‪ ،‬صنعت بیمه است‪.‬‬ ‫این س��خنان ش��ما ممک��ن اس��ت به گونه ای‬ ‫برداش��ت شود که گویا ش��ما عامل پیشگیری از‬ ‫وق��وع حوادث بی اهمیت می دانید و فقط مردم را‬ ‫ترغیب به خرید بیمه می کنید‪.‬‬ ‫نه ابدا منظور من این نیس��ت‪ ،‬این یک اش��تباه‬ ‫محض است که ما بدون انجام اقدامات پیشگیرانه‬ ‫بگوییم که بیمه همه چیز را جبران می کند‪ .‬اتفاقا‬ ‫کام�لا برعکس‪ ،‬باید در جهت��ی حرکت کرد که‬ ‫ت��ا جای ممکن امکان وقوع ح��وادث را بکاهیم و‬ ‫پیشگیری را باید سرلوحه تمام فعالیت هایمان در‬ ‫کشور قرار دهیم‪.‬‬ ‫بیمه زمانی دس��ت به کار می ش��ود که باوجود‬ ‫تمام این رعایت ها و پیش��گیری ها اتفاق ناگواری‬ ‫رخ می ده��د و حاال باید ی��ک مفری برای جبران‬ ‫خس��ارات واردشده وجود داش��ته باشد که بیمه‬ ‫می توان��د در ای��ن جایگاه ب��ه بهترین نحو ممکن‬ ‫کارایی داشته باشد‪.‬‬ ‫فعالیت بیمه ای از س��ال‪ ۱۲۸۹‬با اغاز به کار دو موسسه‬ ‫روس��ی «نادژدا» و «قفقازمرکوری» وارد بازار ایران ش��د‪.‬‬ ‫پس از ان تا سال ‪ ۱۳۱۴‬فعالیت حدود ‪ ۱۳‬شرکت خارجی‬ ‫در بازار بیمه ایران کلید خورد‪ .‬ایده تش��کیل یک شرکت‬ ‫بیم��ه ایرانی در س��ال ‪۱۳۱۰‬توس��ط ف��ردی ایرانی به نام‬ ‫الکساندر اقایان (که سابقه فعالیت در شرکت بیمه روسی‬ ‫نادژدا را داش��ت) به علی اکبر داور‪ ،‬وزیر مالیه وقت مطرح‬ ‫و در س��ال ‪ ،۱۳۱۴‬شرکت س��هامی بیمه ایران با سرمایه‬ ‫‪ ۲‬میلیون تومان به عنوان نخس��تین ش��رکت ایرانی بیمه‬ ‫تاس��یس ش��د‪ .‬داور در این روز‪ ،‬پس از سخنرانی کوتاهی‬ ‫که در افتتاحیه این ش��رکت داشت‪ ،‬منزل مسکونی خود‬ ‫را تحت پوش��ش بیم��ه اتش س��وزی دراورد و نخس��تین‬ ‫بیمه نامه صادرش��ده ایرانی‪ ،‬در همین روز به نام وی ثبت‬ ‫شد‪ .‬این ش��رکت به تدریج سایر محصوالت بیمه ای را نیز‬ ‫ه به بیش از‬ ‫در کشورهای توسعه یافته ضریب نفوذ بیم ‬ ‫‪ ۱۲‬درصد هم می رس��د ولی متاسفانه درحال حاضر حدود‬ ‫‪۱۰‬درصد از کش��ورهای توس��عه یافته عقب ت��ر و بیش از‬ ‫‪۵‬درصد هم از میانگین جهانی پایین تر هستیم‬ ‫€ €پس شما معتقدید پیشگیری می تواند به‬ ‫صنعت بیمه هم کمک کند؟‬ ‫دقیقا همینطور اس��ت! توجه داشته باشید اگر‬ ‫ما به پیش��گیری از وقوع ح��وادث ناگوار بپردازیم‬ ‫و امنیت را باالتر ببریم‪ ،‬هزینه بیمه نیز در کش��ور‬ ‫بس��یار کاهش می یابد چراکه خس��ارات واردشده‬ ‫کمت��ری در پی وقوع این حوادث ایجاد می ش��ود‬ ‫و بیمه هم بار کمتری را به دوش می کشد‪ .‬در این‬ ‫ص��ورت می توان گفت که مردم نیز به طور طبیعی‬ ‫هزین��ه کمت��ری را به ش��رکت های بیمه خواهند‬ ‫پرداخ��ت‪ .‬اما روی هم رفت��ه بیمه تنها راه جبران‬ ‫خسارت های حوادث ناگوار در زمینه های مختلفی‬ ‫مانند س�لامت‪ ،‬حوادث و‪ ...‬اس��ت که باید در بین‬ ‫مردم کشورمان بیش از پیش تقویت شود‪.‬‬ ‫€ €ایا تا کن�ون در این زمینه اقدامی انجام‬ ‫شده است؟‬ ‫البت��ه در ای��ران نیز اقدامات ارزش��مندی برای‬ ‫توس��عه و تقویت صنعت بیمه انجام ش��ده اس��ت‬ ‫اما مس��ئله این اس��ت که تالش های انجام ش��ده‬ ‫در حوزه های مختلف صنعت بیمه کافی نیس��ت‪.‬‬ ‫باره��ا در پر حوادث غیرمترقبه دیده ایم که مثال با‬ ‫یک س��یل یا زلزله مردم با ضررهای زیادی مواجه‬ ‫شده اند و متحمل خسارات سنگینی می شوند‪ .‬در‬ ‫حالی که اگر بیمه به درستی تقویت شده بود بخش‬ ‫بزرگی از این خسارات به سادگی قابل جبران بود و‬ ‫نیازی به پیش بینی بندهایی در بودجه برای کمک‬ ‫به بازماندگان و خسارت دیدگان حقیقی یا حقوقی‬ ‫هم نداشتیم‪.‬‬ ‫€ €باره�ا از زبان کارشناس�ان ای�ن حوزه و‬ ‫همکاران ش�ما ش�نیده ایم که دولت باید در‬ ‫ام�ر فرهنگ س�ازی قوی تر عم�ل کند‪ .‬نظر‬ ‫شما چیست؟‬ ‫این مسئله چیزی نیست که بگوییم به نفع فالن‬ ‫ش��رکت بیمه ای اس��ت‪ .‬هرچند شرکت های بیمه‬ ‫هم س��ود خود را خواهند داش��ت اما این مس��ئله‬ ‫پیش از هر چیز به نفع کش��ور اس��ت و هزینه های‬ ‫واردش��ده بر بدنه اقتصادی و اجتماعی کش��ور را‬ ‫کمتر می کند‪ .‬به همین جهت باید ما در این زمینه‬ ‫به فرهنگ س��ازی بپردازیم تا مردم متوجه شوند‬ ‫بیم��ه در حقیق��ت به نوعی س��رمایه گذاری برای‬ ‫حفظ سرمایه هاست و به هیچ عنوان نباید به بیمه‬ ‫به چشم یک خرج اضافه نگاه شود‪.‬‬ ‫€ €فعاالن ای�ن حوزه چه تالش�ی کرده اند‬ ‫مردم بیش�تر جذب شوند؟ برای مثال در پی‬ ‫بیکاری و تعطیلی برخی مش�اغل در دوران‬ ‫کرونا چه کاری از دست بیمه برمی اید؟‬ ‫به نکته بس��یار خوبی اشاره کردید‪ .‬ما به تازگی‬ ‫در پ��ی بیماری کرونا ش��اهد بودیم که بیمه های‬ ‫جدی��دی به وج��ود امدند که بس��یار هم کارایی‬ ‫باالیی داشتند و حاال خوشحالم که بگویم به تازگی‬ ‫بیمه ای باعنوان بیمه کسب و کار در حال طراحی‬ ‫و راه اندازی اس��ت‪ ،‬چراکه پس از ش��یوع کرونا در‬ ‫کشورمان بسیاری از کسب و کارهای مردم تعطیل‬ ‫ش��ده اند یا حتی در برخی موارد بسیاری از مردم‬ ‫با ورشکس��تگی دست و پنجه نرم می کنند‪ .‬گاهی‬ ‫نیز برخی از مشاغل به دالیل مختلف ازسوی ستاد‬ ‫ملی کرونا و دولت تعطیل می شوند‪ ،‬البته چاره ای‬ ‫هم نیس��ت و برای حفظ سالمت خودمان ناچاریم‬ ‫این محدودیت ها را تحمل کنیم‪ .‬اما مسئله جبران‬ ‫ض��رر و زیان فعاالن اقتص��ادی در این حوزه های‬ ‫تعطی��ل ش��ده باید م��ورد توجه باش��د‪ ،‬از همین‬ ‫جه��ت همانطور که گفته ش��د طرحی به نام بیمه‬ ‫کسب و کار طراحی شده است و به زودی از طریق‬ ‫ش��رکت های بیمه به مشتریان ارائه خواهد شد تا‬ ‫خسارات ناش��ی از این تعطیلی ها و محدودیت ها‬ ‫را جبران شود‪.‬‬ ‫€ €در سایر حوزه ها چطور؟‬ ‫ما در بخش ه��ای مختلف بیمه ه��ای متنوعی‬ ‫داریم در تمامی حوزه های ایمنی هم صنعت بیمه‬ ‫حضور بسیار گس��ترده و موثری دارد اما می تواند‬ ‫نقش بسیار پررنگ تری هم داشته باشند که در گام‬ ‫نخست باید در راستای فرهنگسازی برامد‪ ،‬در غیر‬ ‫ای��ن صورت تالش های فعاالن این حوزه بی نتیجه‬ ‫خواه��د ماند‪ .‬در واقع اگر م��ردم بیمه را به عنوان‬ ‫یک ضرورت ببینند بس��یاری از این مشکالت حل‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬البته قبل از مردم‪ ،‬باید این مس��ئله‬ ‫در ذهن دولتمردان ما حل ش��ود‪ ،‬چراکه اگر برای‬ ‫مث��ال قانون گذاران یا مجریان قانون در کش��ور با‬ ‫بیمه اش��نا نباش��ند دیگر نمی توان انتظار داشت‬ ‫مردم عادی هم برای بیمه هزینه ای در نظر بگیرند‬ ‫یا اصال بیمه را به چش��م یک نوع س��رمایه گذاری‬ ‫ببینند‪.‬‬ ‫€ €در برخ�ی مقاط�ع زمانی نق�ش فعاالن‬ ‫صنعت بیمه بس�یار پررنگ بوده است‪ ،‬مثال‬ ‫در دوران هشت سال دفاع مقدس بسیاری‬ ‫از خس�ارات واردش�ده را جبران کردند‪ .‬در‬ ‫این زمینه توضیح می دهید؟‬ ‫بله همینطور است‪ ،‬خاطرمان هست که در زمان‬ ‫جنگ تحمیلی‪ ،‬صدام ملعون به ش��هرها و مناطق‬ ‫مس��کونی هم حمله کرد و بس��یاری از هم وطنان‬ ‫عزیزمان را به ش��هادت رس��اند و اموال مردم را نیز‬ ‫از بی��ن برد در ان روزها اگر صنعت بیمه نبود و به‬ ‫داد مردم خسارت دیده نمی رسید دولت با مشکل‬ ‫مواجه می ش��د و نمی توانس��ت از پس جبران این‬ ‫هزینه ه��ا برای��د‪ .‬حتی ش��رکت های بیمه در پی‬ ‫موش��ک باران ها نیز اگر منجر به خسارات جانی یا‬ ‫مالی می ش��د هم هزینه های تحمیل شده به مردم‬ ‫را پرداخت می کردند‪.‬‬ ‫الفبای صنعت بیمه در ایران‬ ‫به س��بد خود اضافه کرد‪ .‬نخس��تین قانون بیمه در ایران‪،‬‬ ‫در س��ال‪( ۱۳۱۶‬یعنی دو س��ال پس از تاسیس نخستین‬ ‫ش��رکت بیمه) به تصویب مجلس شورای ملی رسید‪ .‬پس‬ ‫از جنگ جهانی دوم‪ ،‬بسیاری از شرکت های بیمه خارجی‪،‬‬ ‫ش��عب و نمایندگی های خود را در ای��ران تعطیل کردند‪،‬‬ ‫چراکه براس��اس یک مصوبه قانونی‪ ،‬برای ادامه فعالیت در‬ ‫ای��ران باید ودیع��ه نقدی خود را تا ‪ 500‬هزار دالر افزایش‬ ‫می داند‪ .‬بنابراین به اس��تثنای چند شرکت معدود‪ ،‬مابقی‬ ‫ش��رکت های خارجی تصمیم به ت��رک ایران گرفتند و به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬از س��ال ‪ ،۱۳۲۹‬به تدریج‪ ،‬زمینه برای تاسیس‬ ‫شرکت های بیمه خصوصی ایرانی نیز فراهم شد‪ .‬با افزایش‬ ‫درامده��ای ارزی کش��ور در اواخر ده��ه ‪ ،۱۳۴۰‬بار دیگر‬ ‫تمایل ش��رکت های خارجی برای حضور در کشور افزایش‬ ‫پیدا کرد‪ ،‬در حالی که احتمال می رفت شرکت های نوپای‬ ‫ش��رکت س��هامی بیمه ایران هم ب��ه این حوزه‬ ‫ورود ک��رد و صندوق��ی هم برای تس��ریع در روند‬ ‫انجام کارها تش��کیل و بس��یاری از مشکالت مردم‬ ‫با همکاری ش��رکت های بیمه ای در سراسر کشور‬ ‫حل شد‪.‬‬ ‫€ €جای�گاه م�ا در زمینه بیم�ه در منطقه و‬ ‫جهان چیست؟‬ ‫برای ارزیابی جایگاه هر کش��وری در زمینه بیمه‬ ‫باید شاخصی را که «ضریب نفوذ بیمه ای» نامیده‬ ‫می شود‪ ،‬مورد بررسی قرار داد‪ .‬این شاخص در واقع‬ ‫همان س��هم حق بیمه ها از میزان درامد ناخالص‬ ‫داخلی است‪ ،‬در جهان این ضریب به طور میانگین‬ ‫حدود ‪ ۷.۵‬درصد است‪ .‬یعنی ‪ ۷.۵‬درصد از درامد‬ ‫ناخالص ملی کش��ورها به ط��ور میانگین از راه حق‬ ‫بیمه ها به دس��ت می اید‪ .‬اما در کشورهای توسعه‬ ‫یافته ضریب نفوذ بیمه ای به بیش از ‪ ۱۲‬درصد هم‬ ‫می رسد ولی متاس��فانه درحال حاضر در کشور ما‬ ‫این ش��اخص حدود ‪ ۲.۴‬درصد است‪ .‬توجه داشته‬ ‫باشید که حدود ‪۱۰‬درصد از کشورهای توسعه یافته‬ ‫عقب ت��ر و بی��ش از ‪۵‬درصد هم از میانگین جهانی‬ ‫پایین تر هس��تیم‪ .‬با توجه ب��ه این امار و ارقام باید‬ ‫گفت که عمال در یکی از شاخص های مهم توسعه‬ ‫هم��ه جانبه حت��ی از میانگین جهان��ی هم عقب‬ ‫هس��تیم و برای رسیدن به توسعه حتما باید تغییر‬ ‫نگرش��ی در بین مسئوالن امر اتفاق بیفتد‪ ،‬در غیر‬ ‫این صورت همین رویه ادامه خواهد داشت و ما روز‬ ‫به روز در زمینه صنعت بیمه پسرفت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫€ €از دولت چه انتظاری می توان داش�ت؟ یا‬ ‫به عبارت�ی فعاالن صنعت بیمه چه انتظاراتی‬ ‫از دولت دارند؟‬ ‫باره��ا دیده ای��م که دولت بع��د از وقوع حوادث‬ ‫ناگواری مانند زلزله‪ ،‬سیل‪ ،‬رانش زمین‪ ،‬خشکسالی‬ ‫و‪ ...‬به خسارت دیدگان کمک می کند‪ .‬چرا باید این‬ ‫هزینه ها انجام ش��ود در حالی که می شد با هزینه‬ ‫بسیار بس��یار کمتری این خسارات را جبران کرد‪.‬‬ ‫متاس��فانه مسئوالن ما هم ذهنیت درستی نسبت‬ ‫به مقوله بیمه ندارند وگرنه به جای کمک های این‬ ‫چنینی در ش��رایط بحرانی و پس از وقوع حوادث‬ ‫غیرمترقب��ه اقدام به تقوی��ت روحیه گرایش مردم‬ ‫ب��ه بیمه می کردن��د تا این فرهنگ در بین مردم پا‬ ‫بگیرد‪ .‬می دانیم که مثال بعد از وقوع سیل در استان‬ ‫لرس��تان دولت با مش��کالت ج��دی در امر بودجه‬ ‫مواجه ش��د‪ ،‬چراک��ه مجبور بود بخ��ش زیادی از‬ ‫خسارت های مردم را مستقیما و بالعوض پرداخت‬ ‫کند‪ .‬در حالی که با کمی دوراندیش��ی می توانست‬ ‫به هزینه ای به مراتب کمتر از این میزانی که صرف‬ ‫ش��د مشکل را حل کند ولی بارها دیده ایم که این‬ ‫دس��ت حوادث ناگوار روی می دهند اما مسئوالن‬ ‫ما اقدامی در راس��تای تقویت این فرهنگ در بین‬ ‫مردم نمی کنند‪.‬‬ ‫€ €می توانید مثالی بزنید؟‬ ‫به عنوان نمون��ه‪ ،‬دولت باید به جای هزینه هایی‬ ‫ک��ه بعد از وق��وع حوادث و برای کم��ک به مردم‬ ‫می کند‪ ،‬قبل از وقوع اتفاقات ناگواری مثل سیل و‬ ‫زلزله مردم را از طریق پرداخت بخش هایی از حق‬ ‫بیمه‪ ،‬تش��ویق به خرید بیم ه کند‪ .‬مثال می تواند تا‬ ‫‪۵۰‬درصد تخفیف قائل ش��ود و به جای کمک های‬ ‫مس��تقیم بعد از وقوع ح��وادث‪ ،‬نیمی از حق بیمه‬ ‫مردم را به ش��رکت ها پرداخت کند تا هم به مردم‬ ‫کمک شود و هم فرهنگ استفاده از این صنعت در‬ ‫بین مردم ایجاد شود‪.‬‬ ‫€ €چه انتظاری از رسانه ها دارید؟‬ ‫ب��ه نظر من رس��انه ها در این بین نقش بس��یار‬ ‫پررنگ��ی را می توانند بازی کنن��د‪ ،‬چراکه پیش از‬ ‫هر اقدامی باید ذهنیت مردم و مس��ئوالن نس��بت‬ ‫به مقوله بیمه تغییر کند‪ .‬به عبارتی باید هموطنان‬ ‫عزیزمان به این نتیجه برس��ند که بیمه یک هزینه‬ ‫اضافی نیس��ت‪ ،‬بلکه همانطور که پیش تر نیز گفته‬ ‫ش��د نوعی سرمایه گذاری است که می تواند امنیت‬ ‫جان و مال شما را تضمین کند‪.‬‬ ‫داخل��ی اس��یب پذیری زیادی داش��ته باش��ند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫در س��ال ‪۱۳۵۰‬بیم��ه مرکزی ایران به عن��وان مقام ناظر‬ ‫دولتی در صنعت بیمه کش��ور‪ ،‬تاس��یس شد و به موجب‬ ‫قانون وظیفه تنظیم و هدایت بازار بیمه کشور را بر عهده‬ ‫گرفت‪ .‬تا قبل از انقالب یک ش��رکت دولتی‪12،‬ش��رکت‬ ‫خصوصی و دو موسس��ه بیمه خارجی در کش��ور فعالیت‬ ‫می کردند‪ .‬و پس از انقالب ‪۱۲‬ش��رکت خصوصی یادشده‪،‬‬ ‫ملی اعالم ش��دند و اداره این ش��رکت ها ب��ه دولت واگذار‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین پروانه فعالیت دو ش��رکت خارجی نیز لغو‬ ‫شد‪ .‬به موجب قانون که در ابان ‪ ۱۳۵۸‬به تصویب رسید‪،‬‬ ‫صنع��ت بیم��ه در جوار ش��ماری از صنایع ب��زرگ دیگر‪،‬‬ ‫به ص��ورت مالکیت عمومی در اختی��ار دولت قرار گرفت‪.‬‬ ‫در ی��ک تقس��یم بندی کلی‪ ،‬بیمه به دو دس��ته بیمه های‬ ‫اجتماعی و بیمه های بازرگانی تقسیم بندی می شود‪ .‬عالوه‬ ‫گف‬ ‫ ‬ ‫ت‬ ‫و گ‬ ‫و‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹اول؛ تغییر نگرش ساختاری‬ ‫رس�ول تاج�دار‪ ،‬عض�و انجم�ن حرفه ای‬ ‫صنع�ت بیمه‪ :‬زمانی امکان رقابت و ارتقای کمی و‬ ‫کیفی فراهم می شود که جذابیت در بازار بیمه برای‬ ‫س��رمایه گذار وجود داشته باشد و بخش خصوصی‬ ‫جای بخش دولتی را بگیرد‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫متاسفانه ش��رایط فعلی به گونه ای است که به دلیل‬ ‫نبود زیرساخت و فرهنگ بیمه ای نمی توانیم انتظار‬ ‫پیش��رفت خاصی در این صنعت داشته باش��یم‪ .‬بنابراین برای هرگونه ارتقای‬ ‫کمی و کیفی باید ابتدا زیرس��اخت ها را فراهم کرده و نرم افزار و نیروهای الزم‬ ‫را اماده کنیم‪ .‬همچنین برای س��رمایه گذاری در بازار بیمه باید جذابیت های‬ ‫این صنعت را بیشتر کرد‪ .‬درحقیقت زمانی امکان رقابت و ارتقای کمی و کیفی‬ ‫فراهم می ش��ود که جذابیت در بازار بیمه برای سرمایه گذار وجود داشته باشد‬ ‫و بخ��ش خصوصی جای بخش دولت��ی را بگیرد و محصوالت و خدمات بهینه‬ ‫و بهت��ری را ارائه دهد و کار به صورت اصول��ی و منطقی و باکارکردهای بهینه‬ ‫اقتص��ادی اداره ش��ود‪ .‬در واقع نمی توانیم ارتقای کم��ی وکیفی را از صنعتی‬ ‫بخواهیم که سود سهامداران ان کمتر از ‪۱۲‬درصد است‪ ،‬در حقیقت این سود‬ ‫نش��ان دهنده بهینه نبودن فعالیت در این صنعت است‪ .‬نکته تاثیر گذار دیگر‬ ‫ان اس��ت که درحال حاضر ‪۵۰‬درصد بیمه های کشور در اختیار بیمه شخص‬ ‫ثالث اس��ت که بیمه ای اجباری اس��ت و ن��رخ بیمه و میزان دیه ان از س��وی‬ ‫دولت و قوه قضاییه مش��خص می شود و در واقع بیمه ها هیچ نقشی در تعیین‬ ‫این متغیرها ندارند‪ .‬نتیجه این گونه برخوردها با بیمه‪ ،‬اعمال خس��ارات باالی‬ ‫‪۱۷‬درصد به بیمه هاس��ت که انگیزه و تمایل س��رمایه گذاری در این صنعت را‬ ‫از س��رمایه گذاران می گیرد‪ .‬برای بهبود این وضع باید تغییر نگرش ساختاری‬ ‫اتفاق بیفتد و نگاه دولت و مجلس ش��ورای اسالمی و قوه مجریه به این مسائل‬ ‫عوض شود و در نهایت به سمت خصوصی سازی در صنعت بیمه برویم‪.‬‬ ‫‹ ‹دوم؛ افزایش بازدهی‬ ‫جواد سهامیان مقدم‬ ‫بیمه به نوعی‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫برای حفظ‬ ‫سرمایه هاست‬ ‫و به هیچ عنوان‬ ‫نباید به بیمه به‬ ‫چشم یک خرج‬ ‫اضافه نگاه شود‬ ‫بر بیمه های اجتماعی که سازکار مشخص و اجباری دارند‪.‬‬ ‫بیمه های بازرگانی به بیمه های دریایی در مقابل بیمه های‬ ‫غیردریایی بیمه های اموال در مقابل بیمه های اش��خاص و‬ ‫بیمه ه��ای زندگی در مقابل بیمه های غیرزندگی تقس��یم‬ ‫می ش��وند‪ .‬بیمه اتش سوزی‪ ،‬بیمه حمل ونقل‪ ،‬بیمه عمر‪،‬‬ ‫بیمه حوادث‪ ،‬بیمه بدنه اتومبیل‪ ،‬بیمه شخص ثالث‪ ،‬بیمه‬ ‫درمان‪ ،‬بیمه کش��تی‪ ،‬بیمه هواپیما‪ ،‬بیمه مهندسی‪ ،‬بیمه‬ ‫پول و بیمه مس��ئولیت از جمله بیمه های بخش بازرگانی‬ ‫هس��تند‪ .‬در س��ال های اخیر خدمات بیمه ای جدیدی نیز‬ ‫در س��بد خدمات بسیاری از شرکت های بیمه قرار گرفته‬ ‫اس��ت اما در کل انواع بیمه در ایران صنعت بیمه در ایران‬ ‫به‪ 3‬بخش تقسیم می شود و هر کدام دارای زیر بخش های‬ ‫خود هستند‪ .‬بیمه اشخاص به ‪ 3‬قسمت بیمه عمر‪ ،‬بیمه‬ ‫حادثه و بیمه درمان تقسیم می شود‪.‬‬ ‫علی موسی رضا‪ ،‬کارش�ناس صنعت بیمه‪:‬‬ ‫یک��ی از دالیل ج��ذاب نبودن صنع��ت بیمه برای‬ ‫سرمایه گذاران نبود سود متعارف برای این صنعت‬ ‫اس��ت‪ .‬به طور حتم ورود س��رمایه گذار خارجی به‬ ‫کش��ور می تواند اثار مثبت زی��ادی در بخش های‬ ‫مختلف کش��ور داشته باش��د و صنعت بیمه هم از‬ ‫این موضوع مس��تثنا نیست‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬به دلیل‬ ‫اینکه صنعت بیمه س��ود متعارفی برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی ندارد‬ ‫از این رو برای سرمایه گذاران چندان جذاب نیست‪ .‬بنابرین اگر کسی بخواهد‬ ‫در صنعت بیمه س��رمایه گذاری کند به نظر می رسد در بخش های دیگر سود‬ ‫بیش��تری را می تواند کس��ب کند و این موضوع جذابیت صنعت بیمه را برای‬ ‫ورود س��رمایه گذاران کم کرده است‪ .‬براساس امار درحال حاضر حدود ‪ ۶۰‬تا‬ ‫‪۷۰‬درصد پرتفوی صنعت بیمه کش��ور را بیمه ش��خص ثالث و درمان به خود‬ ‫اختصاص داده و حدود ‪۳۰‬درصد بازار ممکن اس��ت س��ودده باشد که ان هم‬ ‫بسیار محدود اس��ت‪ .‬بنابراین در چنین شرایطی سرمایه گذار چندان رغبتی‬ ‫برای ورود به این بخش نخواهد داش��ت‪ .‬در س��ایر کش��ورها‪ ،‬بیمه های عمر از‬ ‫فروش و س��وددهی باالیی برای ش��رکت های بیمه ای برخوردار هستند و این‬ ‫درحالی اس��ت که توجه به نوسان های موجود در اقتصاد ایران بیمه گذاران با‬ ‫خرید بیمه های عمر‪ ،‬نگران کاهش ارزش پول شان هستند و همین امر سبب‬ ‫می ش��ود که از خرید این ن��وع بیمه ها با وجود مزایای موج��ود امتناع کنند‪.‬‬ ‫با این همه بازار بیمه ای کش��ور هنوز اش��باع نش��ده و همچنان ظرفیت ورود‬ ‫ش��رکت های جدید بیمه ای خارجی و داخلی را دارد‪.‬موضوعی که در این بین‬ ‫وجود دارد این اس��ت که به دلیل خالهای موجود در این بخش‪ ،‬این صنعت از‬ ‫جذابیت های الزم برخوردار نیست که باید با اصالحات و تدابیری جذابیت الزم‬ ‫را در این صنعت ایجاد کرد‪ .‬از س��وی دیگر به دلیل نبود فرهنگس��ازی درست‬ ‫در بخش بیمه ای کش��ور‪ ،‬مردم هنوز خرید بیمه را به عنوان یک کاالی لوکس‬ ‫تلقی می کنند و به همین دلیل ش��رکت های بیمه ای که به صورت تخصصی‪،‬‬ ‫به ط��ور مثال در بخش بیمه های عمر فعالیت می کنند از فروش و س��وددهی‬ ‫کافی برخوردار نیس��تند و همین موضوع سبب می شود این شرکت ها نتوانند‬ ‫به شکل مطلوبی در کشور فعالیت داشته باشند‪.‬‬ ‫البته چند شرکت تخصصی بیمه عمر وجود دارد که درحال فعالیت هستند‬ ‫یا در حال اخذ مجوز هس��تند که امیدواریم شرایط به گونه ای برای انها ایجاد‬ ‫ش��ود که بتوانند فعالیت مطلوبی داشته باش��ند و باعث رشد پرتفوی صنعت‬ ‫بیمه کشور از لحاظ فروش بیمه های عمر باشند‪ .‬این امر می تواند زمینه ورود‬ ‫ش��رکت های تخصصی خارجی در بخش بیمه عمر در کشور را فراهم می کند‪.‬‬ ‫به طور حتم تا زمانی که نرخ حق بیمه ها پایین باش��د‪ ،‬هیچ ش��رکت بیمه ای‬ ‫خارجی تمایلی برای ورود به کش��ور نخواهد داش��ت چراکه این امر سود الزم‬ ‫برای انها نخواهد داشت‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایط کنونی که در صنعت بیمه کش��ور حاکم اس��ت‪ ،‬به نظر‬ ‫می رس��د ورود سرمایه گذاران به این بخش زمان بیشتری بطلبد‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫الزم اس��ت در این فرصت اقداماتی به منظ��ور افزایش رقابت‪ ،‬پرکردن خالها‪،‬‬ ‫تغییر نگرش در س��اختارها و فرهنگس��ازی و اطالع رسانی و‪ ...‬نیز شود تا بلکه‬ ‫این بخش هم از رونق مناس��بی برخوردار ش��ده و زمین��ه ورود خارجی ها نیز‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ اخر؛ زمینه های توسعه فراهم است‬ ‫صنعت بیمه از رکن های مهم اقتصادی است که در صورت رفع مشکالت این‬ ‫بخش‪ ،‬به طوری که بتواند از توس��عه و رشد مناسبی برخوردار شود‪ ،‬می تواند‬ ‫در بخش های اقتصادی کش��ور و حتی خانوارها‪ ،‬تحول ایجاد کند‪ .‬تحقق این‬ ‫هدف نیازمند فراهم کردن برخی ش��رایط است که در کنار حمایت های بیمه‬ ‫مرکزی‪ ،‬اجرای برجام هم می تواند در توسعه این صنعت بسیار مفید واقع شود‪.‬‬ ‫یکی از محدودیت هایی که در س��ال های اخیر از بابت تحریم ها در این صنعت‬ ‫ایجاد شد‪ ،‬ورود شرکت های خارجی بیمه به کشور بودکه در دوران پسابرجام‬ ‫این امیدواری وجود دارد که پای بیمه گران خارجی به کشور باز شود‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی به طور قطع از یک سو شاهد افزایش حق بیمه های تولیدی در کشور‬ ‫خواهیم بود که این امر به واقعی ش��دن نرخ و حق بیمه در صنعت بیمه کمک‬ ‫خواهد کرد و از س��وی دیگ��ر ورود بیمه گران خارجی پذیرش ریس��ک های‬ ‫سنگین را ممکن خواهد کرد چراکه این امر می تواند زمینه برقراری ارتباط با‬ ‫بیمه گران اتکایی را فراهم کند‪.‬‬ ‫تحلیل روز‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫ با یک کارشناس مطرح شد‬ ‫این صنعت «جذاب» می شود؛ اگر‪...‬‬ ‫در هر کش��وری‪ ،‬چرخ اقتص��اد با تزریق نقدینگی و تامی��ن مالی‪ ،‬روان تر و‬ ‫س��ریع تر می چرخد؛ یکی از راه های تزریق نقدینگی هم جذب س��رمایه های‬ ‫خارجی به کشور است‪ .‬راهی که برای ایران در سال های گذشته بسیار پرپیچ‬ ‫و خم بوده و تحریم ها س��دی در برابر حضور س��رمایه های خارجی به کش��ور‬ ‫به ش��مار رفته اس��ت‪ .‬با این همه برای ایجاد جذابیت در این صنعت راهی جز‬ ‫ارتقای کیفی و کمی نیست‪ .‬برای گام برداشتن در این مسیر نیز با تغییر نگرش‬ ‫ساختاری می توان به افزایش بازدهی رسید و زمینه های توسعه را فراهم کرد‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪14‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 14‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1635‬‬ ‫پیاپی ‪2953‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫یادداشت‬ ‫شجریان‬ ‫از نگاه‬ ‫مطالعات رسانه‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫مجید رضائیان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫استاد دانشگاه و پژوهشگر‬ ‫رس��انه مصادی��ق متفاوتی پیدا ک��رده و روند‬ ‫تح��والت وب در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬می�لادی ب��ه ما‬ ‫می اموزد که چندی اس��ت «کارب��ران» و اینک‬ ‫ب��ه تعبی��ر مانوئلکاس��تلز «خودارتباطگران» به‬ ‫ی��ک رس��انه تبدیل ش��ده اند‪ .‬با چ��ه معیاری؟‬ ‫اینکه ه��م خود «تولید محت��وا» می کنند و هم‬ ‫«ارسال کننده» هستند‪ .‬در این میان اما‪ ،‬مصداق‬ ‫متفاوت��ی از رس��انه نی��ز در برابر م��ا خودنمایی‬ ‫می کن��د‪« :‬ش��خصیت ها و چهره های اثرگذار که‬ ‫از جغرافی��ای عرصه خویش پ��ا فراتر نهاده اند و‬ ‫به تنهایی به یک رسانه تبدیل شده اند؛ بدون انکه‬ ‫وابسته باشند به متغیر و عامل فناوری ارتباطی‪».‬‬ ‫از این زاویه‪ ،‬اس��تاد محمدرضا ش��جریان چندی‬ ‫است که در نقش یک رسانه ظاهر شده است‪ .‬در‬ ‫ای��ن زمینه می توان از منظر «مطالعات رس��انه و‬ ‫ژورنالیسم»‪ ،‬نکاتی یاداور شد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ش�اخص بودن‪ :‬بی تردید‪ ،‬استاد نه تنها در‬ ‫موسیقی س��نتی ‪-‬با تمامی زوایای پیچیده اش‪-‬‬ ‫ک��ه در عرصه های فرهن��گ‪ ،‬ادبیات و جامعه‪ ،‬به‬ ‫یک «چهره شاخص» تبدیل شد‪.‬‬ ‫مگر «رس��انه بودن» چیزی جز «دیده شدن»‬ ‫است؟ رس��انه تا شاخص نشود‪ ،‬دیده نمی شود و‬ ‫نیک اثرش بس��یار گذرا خواهد بود‪ .‬او توانست به‬ ‫یک عنصر «فراعرص��ه ای» و «فرامتنی» تبدیل‬ ‫ش��ود و همین ش��اخص بودن از او یک رس��انه‬ ‫تمام عیار ساخت‪.‬‬ ‫‪ -۲‬عینی بودن‪ :‬پایه روزنامه نگاری و رسانه‪،‬‬ ‫«عینی گرای��ی» اس��ت‪ .‬باوجود ظه��ور ژانرهای‬ ‫متف��اوت تا امروز ‪-‬ژان��ر روزنامه نگاری تحلیلی‪-‬‬ ‫ای��ن پایه مه��م از میان نرفته اس��ت‪ .‬نگاه عینی‬ ‫اس��تاد به مس��ائل‪ ،‬رویدادها و دغدغه های مردم‬ ‫سرزمینش‪ ،‬از او چهره ای ساخت که هر «کنش و‬ ‫واکنشی» از این نماد موسیقی و فرهنگ‪ ،‬موجی‬ ‫می س��اخت که می توان با استدالل رسانه بودن‪،‬‬ ‫منطبق ساخت‪.‬‬ ‫‪ -۳‬همگان�ی و مل�ی بودن‪:‬ک��م س��راغ‬ ‫نداری��م افرادی که به تعبیر هارولد الس��ول‪ ،‬در‬ ‫«رمزگذاری ه��ای پیام» برای مخاطبان ش��ان‪،‬‬ ‫ناکام مانده اند‪ .‬ش��ما زمان��ی می توانید مخاطب‬ ‫را به س��وی خوی��ش بکش��انید ک��ه رمزگذاری‬ ‫ش��ما همان گونه «رمزگش��ایی» شود که منظور‬ ‫نظر ش��ما بوده اس��ت‪ .‬این موفقیت اس��تاد بود‬ ‫که نگاهی مردمی داش��ت و از موسیقی‪« ،‬اوازی‬ ‫دیگر» س��اخت و «صدای مردم» ش��د‪ .‬این کار‬ ‫کمی نیس��ت و همین‪ ،‬رسانه بودن او را بار دیگر‬ ‫به اثبات می رساند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬پش�توانه ادبیات‪:‬ادبیات‪ ،‬شعر و به ویژه‬ ‫غزل ه��ای م��ا ‪-‬از موالنا‪ ،‬حافظ ت��ا خیام و حتی‬ ‫اش��عار نو‪ -‬ب��ا اس��تاد‪ ،‬اوازی متف��اوت گرفت و‬ ‫به مرات��ب درخش��ان تر ه��م دیده و هم ش��نیده‬ ‫شد‪ .‬پشتوانه محکم موسیقی او‪ ،‬ادبیات کم نظیر‪،‬‬ ‫خوش اهنگ و شیرین پارسی بود‪.‬‬ ‫او توانس��ت ادبیات را چونان متن در تار و پود‬ ‫موسیقی کم نظیرش بگنجاند و ببافد و محصولی‬ ‫ارائ��ه کند که پیام و متن متفاوتی از ان جلوه گر‬ ‫شود‪ .‬رسانه نیز جز «متن و ادبیات» چیز دیگری‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‪ -۵‬مظهر وحدت‪:‬از «ربنا»ی استاد تا البوم‬ ‫«بیداد» و «مرغ س��حر» به همه ما اموخت که‬ ‫او می خواست همه «نگاه های مذهبی»‪« ،‬ملی و‬ ‫عرفی» را بهم نزدیک سازد و میان شان پیوندی‬ ‫محک��م برقرار کند‪ .‬ای��ن ویژگی منحصر به فرد‬ ‫او بود‪ .‬ش��اید به همین دلیل نیز می خواس��ت با‬ ‫انتقاده��ای گاه و بیگاهش‪ ،‬همواره صدای مردم‬ ‫باشد و در مسیر این وحدت‪ ،‬یگانه و پرچمدار‪.‬‬ ‫راس��تی! اگر نگاهی از روی سعه صدر و قدری‬ ‫فراخ داش��ته باش��یم اس��تاد ش��جریان ‪-‬جدا از‬ ‫سنجه های پیش گفته و به مراتب افزون تر‪ -‬نباید‬ ‫خ��ود به یک رس��انه مس��تقل و مردم��ی تبدیل‬ ‫می شد؟‪...‬‬ ‫اینک‪ ،‬چه خوش ارمیده اس��ت این صدای نیم‬ ‫قرن اخیر و اس��طوره ای ایران ‪-‬در کنار فردوسی‬ ‫ِ‬ ‫و اخ��وان ثالث‪ -‬هر ک��دام از یک مکتب متفاوت‪.‬‬ ‫تاریخ تو را کم داشت که اینک ندارد‪.‬‬ ‫شعر‬ ‫خنیاگر مغموم‬ ‫صدها چکاوک در گلو داشت‬ ‫او‬ ‫دیوارهای تهمت و نامردمی ها را‬ ‫با عشق ویران کرد!‬ ‫با کوله باری از شرف‪ ،‬عشق به میهن‬ ‫بگذشت از هنگامه توفان و اتش‬ ‫ان مرد مردستان‬ ‫سیاوش!‬ ‫غالمحسین سالمی‬ ‫برخی واژه ها در ادبیات ایران تنها و تنها یک شخصیت برجسته‪ ،‬یک زمان یا مکان مشخص‬ ‫یا واقعه ای مهم را به اذهان متبادر می کنند‪ .‬گویی که این واژه ها فقط برای این ساخته شده اند‬ ‫که بخش��ی از خاطره مردم ایران ش��وند و در همه حال یاداور انچه نمایندگی می کنند باشند‪.‬‬ ‫واژه «اس��تاد» هم یکی از این واژه هاس��ت که با شنیدنش تنها یک نام به ذهن هر ایرانی خطور‬ ‫می کند؛ نامی که بدون هیچ رانت و موج سواری رسانه ای در دل های مردم جای خود را باز کرد‬ ‫و بدون ش��ک مانند تمام مفاخر فرهنگ و ادب در تاریخ کش��ورمان ماندگار اس��ت‪ .‬هرچند در‬ ‫سال های اخیر شان و منزلت واژگان در بین ما ایرانیان به شدت رو به افول گذاشته اما کماکان‬ ‫واژه «اس��تاد» برای هر ایرانی نام محمدرضا ش��جریان را یاداور می شود و بس! اهالی فرهنگ‬ ‫و ادب ایران روزهای اخیر را در غم و اندوه از دس��ت دادن یگانه اس��تاد اواز ایران به سر برده اند‬ ‫که هفته گذش��ته و پس از چندین س��ال مبارزه با بیماری جان به جان افرین تسلیم کرد اما به‬ ‫اعتبار جمعیتی که عاشقانه راه بیابان های خطه خراسان را برای حضور در تشییع پیکرش در‬ ‫پی��ش گرفتن��د‪ ،‬می توان ادعا کرد تا روزی که اثری از فرهنگ و ادب ایران زمین در جهان باقی‬ ‫بماند‪ ،‬نام اس��تاد محمدرضا شجریان نیز بر اس��مان هنر دنیا خواهد درخشید‪ .‬شجریان تنها‬ ‫یک اوازه خوان نبود‪ ،‬او یک ایرانی روش��ن ضمیر بود که هیچ گاه از جبهه مردم خارج نش��د و در‬ ‫سراسر عمر هنری خود همواره دوشادوش مردم ایران ایستاد‪ .‬از همان روزهای پیش از انقالب‬ ‫اسالمی در سال ‪ ۱۳۵۷‬که به همراه هوشنگ ابتهاج و سایر بزرگان موسیقی ایران از رادیو ملی‬ ‫استعفا داد تا زمستان تلخ ‪ ۱۳۸۲‬که تن مام میهن با زلزله بم به رعشه افتاد‪ ،‬در کنار مردم بود‬ ‫و هیچ گاه حرف و سخنی جز درددل مردم در اثارش شنیده نشد‪.‬‬ ‫بزرگداشت یاد و خاطره استاد شجریان در گفت وگوی‬ ‫ با دو هنرمند‬ ‫من صدای‬ ‫همین مردم هستم!‬ ‫از باغ کرج تا سالن کنسرت‬ ‫او در دل های‬ ‫مردم جا دارد و‬ ‫تا دنیا دنیاست‬ ‫نام او بر پیشانی‬ ‫هنر ایران‬ ‫خواهد درخشید‬ ‫عبدالحس��ین مختاب��اد‪ ،‬خواننده‪ ،‬اهنگس��از و اس��تاد‬ ‫دانشگاه در گفت وگویی که با‬ ‫داشت ضمن اشاره‬ ‫به نخس��تین خاطره ای که از اس��تاد شجریان در ذهنش‬ ‫نقش بس��ته‪ ،‬او را عامل تغییر مسیر زندگی خود دانست‬ ‫و گفت‪ :‬نخستین خاطره ای که از استاد شجریان دارم به‬ ‫س��ال ‪ ۵۷‬یا ‪ ۵۸‬برمی گردد‪ .‬پیش از نقل این خاطره باید‬ ‫بگویم که من در دوران نوجوانی به موس��یقی پاپ عالقه‬ ‫داش��تم و حتی در مدرسه نیز به موفقیت هایی در عرصه‬ ‫خوانندگی پاپ دست یافته بودم‪ .‬با نخستین اثری که از‬ ‫استاد شجریان ش��نیدم کال دنیای موسیقی برای من به‬ ‫رنگ دیگری درامد و ش��دیدا به موس��یقی سنتی ایران‬ ‫عالقه مند شدم‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬نخس��تین اش��نایی من با اس��تاد‬ ‫همانطور که گفتم به س��ال های ‪ ۵۷‬ی��ا ‪ ۵۸‬بازمی گردد؛‬ ‫زمان��ی که قطعه «چه��ره به چهره» را با صدای ایش��ان‬ ‫ش��نیدم‪ .‬از همان روز بود که تصمی��م گرفتم در عرصه‬ ‫موسیقی اصیل ایرانی به فعالیت هنری ام ادامه دهم‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین دیدار‬ ‫این خواننده سرش��ناس موسیقی سنتی ایران با اشاره‬ ‫به نخس��تین مالقاتش با استاد محمدرضا شجریان‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬نخس��تین باری که استاد را از نزدیک مالقات کردم‬ ‫در س��ال ‪ ۶۴‬بود که پس از درگذشت مرحوم استاد بنان‬ ‫به منزل ایش��ان رفته بودیم و من هم اس��تاد شجریان را‬ ‫در منزل اس��تاد بنان زیارت کردم‪ .‬بس��یار حس خوب و‬ ‫عجیب��ی بود که داش��تم کس��ی را از نزدیک‬ ‫می دیدم که مس��یر زندگی من را تغییر داده‬ ‫ب��ود‪ .‬هر نواری که از ایش��ان پی��دا می کردم‬ ‫بالفاصله تکثی��ر می ک��ردم‪ .‬در ان زمان اثار‬ ‫موسیقایی بازار مشخص و رسمی نداشت و ما‬ ‫به اجبار نوارها را تکثیر می کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین دیدار‬ ‫مختاب��اد ضم��ن ی��اداوری اخرین دیدارش با اس��تاد‬ ‫شجریان به‬ ‫گفت‪ :‬بسیار تاسف بار است! سال ‪۹۵‬‬ ‫در خانه موسیقی اخرین دیدار من با استاد شجریان بود‪.‬‬ ‫در ان دوره عضو ش��ورای ش��هر بودم و اس��تاد هم برای‬ ‫مشورت درباره ساخت یک سالن در عباس اباد به شورای‬ ‫ش��هر تش��ریف اورده بودند‪ .‬البته ان س��الن در ان دوره‬ ‫ساخته نشد و من مخالف این طرح بودم و استاد شجریان‬ ‫هم با بنده موافق بودند‪ ،‬چراکه هزینه های بس��یار باالیی‬ ‫داشت و اصال ان پروژه ای که در نظر گرفته شده بود فقط‬ ‫روی کاغذ قابل اجرا بود‪ .‬بعد از جلسه من دست استاد را‬ ‫بوسیدم و متاسفانه اندکی بعد از ان مالقات ایشان تحت‬ ‫عمل جراحی قرار گرفتند و بیماری ایشان هم علنی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹از باغ کرج می ایم!‬ ‫عضو س��ابق شورای موسیقی س��ازمان یونسکو با ذکر‬ ‫خاط��ره ای جال��ب‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خاطره عجیبی از اس��تاد‬ ‫ش��جریان در خاطرم هست که ایش��ان کنسرتی در تاالر‬ ‫وزارت کشور داشتند و ما هم برای شرکت در این برنامه‬ ‫به تاالر وزارت کش��ور رفته بودیم‪ .‬یادم هست‬ ‫که در پارکینگ وزارت کشور ایشان را دیدیم‬ ‫که خودش��ان پش��ت فرمان بودند‪ ،‬بغل شان‬ ‫کردم و جویای حال ش��ان ش��دم‪ .‬در پاس��خ‬ ‫گفتن��د‪ :‬از باغ کرج می ای��م‪ .‬رفته بودم کمی‬ ‫به درخت ها برس��م و االن هم که امده ام برای‬ ‫کنس��رت! من حیرت زده ش��دم‪ .‬بزرگ ترین‬ ‫استاد موسیقی ایران پیش از برگزاری کنسرت در وزارت‬ ‫کش��ور‪ ،‬مش��غول باغبانی بوده و حاال بدون هیچ ادعایی‬ ‫تنها و بدون همراه اماده اجرا ش��ده اس��ت‪ .‬لباس شان را‬ ‫هم خودش��ان اماده کرده بودن��د و از روی صندلی عقب‬ ‫ماشین برداشتند و بدون هیچ ادعایی رفتند تا برای اجرا‬ ‫اماده شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حقیقت این است که برخی از خوانندگان‬ ‫دو هفته قبل و بعد از کنسرت علم و کتلی برای خودشان‬ ‫درس��ت می کنند و با دنیایی از ادعا روی صحنه می روند‪،‬‬ ‫ام��ا ذره ای تکبر در وجود این مرد بزرگ تاریخ هنر ایران‬ ‫نبود و سعی می کردند هیچ کس را ازرده خاطر نکنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�ورای ش�هر و نام گذاری خیابان�ی به نام‬ ‫استاد!‬ ‫این خواننده و اهنگس��از سرش��ناس ایرانی در پایان با‬ ‫اشاره به مسئله نام گذاری خیابانی به نام استاد شجریان‪،‬‬ ‫یاداور ش��د ش��جریان به این کارها نیاز ندارد‪ ،‬چراکه در‬ ‫س��ینه های مردم جایگاه ویژه و ابدی خواهد داشت‪ ،‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در دوره ای موضوع نام گ��ذاری خیابانی به نام‬ ‫وی مطرح ش��د‪ .‬ان دوران استاد شجریان بیمار نبودند و‬ ‫در سالمت کامل به سر می بردند‪ .‬از طرفی هم بحث هایی‬ ‫پیرامون نام گ��ذاری خیابانی به نام مرح��وم دکتر محمد‬ ‫مص��دق در جریان بود اما رای کافی را نداش��تیم‪ .‬بعدها‬ ‫شنیدم ش��ورا خیابانی را به نام استاد شجریان نام گذاری‬ ‫کرده اما متاس��فانه از حرف خودش برگش��ت و خیابان‬ ‫هم به اس��م قبلی اش تغییر نام یافت‪ .‬شجریان که نیازی‬ ‫ب��ه معبر و خیاب��ان و کوچه ن��دارد‪ ،‬او در دل های مردم‬ ‫ج��ا دارد و تا دنیا دنیاس��ت نام او بر پیش��انی هنر ایران‬ ‫خواهد درخشید‪ .‬مثال شما فرض کنید در تهران خیابانی‬ ‫به اس��م حافظ نباش��د‪ ،‬ایا فرقی به ح��ال حافظ خواهد‬ ‫داش��ت؟ ایا مردم او را فراموش می کنند؟ ش��جریان هم‬ ‫دقیقا همین طور است‪.‬‬ ‫اگر هم منطقه ای به نام پرافتخار ایش��ان مزین ش��ود‬ ‫افتخاری برای اهالی ان ناحیه محس��وب می شود‪ ،‬وگرنه‬ ‫ش��جریان که نیازی به این کاره��ا ندارد‪ .‬چنین کارهایی‬ ‫برای حفظ احترام است اما انچه مهم است جایگاه استاد‬ ‫شجریان در دل های مردم است که برای همیشه ماندگار‬ ‫خواهد بود‪ .‬یکی از بهترین پیام های تس��لیتی که پس از‬ ‫درگذشت استاد منتشر شد را اقای دکتر عبداهلل عبداهلل‪،‬‬ ‫رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با این مضمون‬ ‫به خانواده شجریان تقدیم کرد؛ شجریان متعلق به تمام‬ ‫مردم منطقه است!‬ ‫عکس یادگاری با شجریان‪ ،‬ساعت ‪ ۲‬نیمه شب!‬ ‫شما نمی توانید‬ ‫هیچ عکسی از‬ ‫استاد را پیدا‬ ‫کنید که ایشان‬ ‫در جمع مردم‬ ‫و هواداران‬ ‫ایستاده باشند‬ ‫و لبخند به لب‬ ‫نداشته باشند‬ ‫وحی��د تاج‪ ،‬خواننده و اهنگس��از موس��یقی س��نتی ایران در‬ ‫مصاحب��ه با‬ ‫‪ ،‬از نخس��تین دیدارش با اس��تاد محمدرضا‬ ‫ش��جریان در کالس های تس��ت اواز گفت و بیان کرد‪ :‬نخستین‬ ‫باری که در محضر اس��تاد شجریان حاضر شدم سال ‪ ۸۴‬بود که‬ ‫در کالس های تس��ت ایش��ان حضور پیدا کردم‪ .‬ب��ه یاد می اورم‬ ‫که یک بیت ش��عر از س��ری اثاری که پیش تر در دستگاه ابوعطا‬ ‫خوانده شده بود را در حضور استاد اجرا کردم؛‬ ‫مگر نسیم سحر بوی زلف یار من است؟‬ ‫که راحت دل و ارام جان بیقرار من است؟‬ ‫این نخس��تین باری بود که افتخار مالقات ایش��ان را داشتم و‬ ‫متاس��فانه اخرین بار هم شنبه گذش��ته در ارامگاه فردوسی‪ ،‬در‬ ‫کنار مردم و دوستداران استاد با ایشان وداع کردیم‪.‬‬ ‫تاج ب��ا توضیح درباره چگونگی ارتباطات اس��تاد ش��جریان با‬ ‫مردم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اس��تاد شجریان فردی بود که مالقات با ایشان‬ ‫ارزوی هر هنرمندی است‪ .‬شما خودتان را جای ایشان بگذارید‪.‬‬ ‫به هر حال امکان پاس��خگویی به همه مردم و عالقه مندان برای‬ ‫هیچ هنرمندی وجود ندارد اما شما در هیچ مراسم یا گردهمایی‬ ‫و کنس��رتی اس��تاد را بدون لبخند نمی بینید‪ .‬بسیار جالب است‬ ‫که همیش��ه خنده بر لب داش��تند و خاطرم هس��ت در تمامی‬ ‫کنس��رت ها که مردم برای گرفتن عکس تجمع می کردند‪ ،‬استاد‬ ‫باحوصله و با همان لبخند ش��یرین همیش��گی ب��ا تک تک افراد‬ ‫عکس می گرفتند و با خوشرویی تمام رفتار می کردند‪.‬‬ ‫شما نمی توانید هیچ عکسی از استاد را پیدا کنید که‬ ‫ایش��ان در جمع مردم و هواداران ایس��تاده باش��ند و‬ ‫لبخند به لب نداشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹زیرگذر نواب‬ ‫خواننده جوان و محبوب موسیقی سنتی ایران ادامه‬ ‫داد‪ :‬ایش��ان به ش��دت هوای مردم را داشتند‪ .‬بارها از‬ ‫دوس��تان و اشنایان ش��رح حسن رفتار اس��تاد با مردم عادی را‬ ‫ش��نیده ایم‪ ،‬اما یک بار خاطرم هست در یکی از جشن تولدهایی‬ ‫که برای اس��تاد گرفته بودند‪ ،‬یکی از نزدیکان در حضور اس��تاد‬ ‫خاط��ره ای را تعریف کردند از رفتار عجیب ایش��ان با یک کارگر‬ ‫شهرداری!‬ ‫وی افزود‪ :‬این دوس��ت عزیز ما نقل می کردند یک شب استاد‬ ‫شجریان به اتفاق یکی از دوستان‪ ،‬سوار بر ماشین از محدوده ای‬ ‫که قبال زیرگذر نواب س��اخته می ش��د‪ ،‬عبور می کردند‪ .‬به گفته‬ ‫این دوس��ت عزیز ظاهرا خیابان به دلیل عملیات ساخت وساز این‬ ‫زیرگذر بسته بوده و عبور و مرور امکان پذیر نبوده است‪ .‬کارگری‬ ‫که پرچم به دست اتومبیل ها را به سمت دیگری هدایت می کرد‪،‬‬ ‫ناگهان اس��تاد شجریان را پشت فرمان می بیند و با ذوق و شوق‬ ‫به اس��تاد سالم می کند و وس��ط خیابان از ایشان می خواهد که‬ ‫با گوش��ی ساده و معمولی که داشته عکس��ی به یادگار با استاد‬ ‫بگیرد‪ .‬دوست مان می گفت در کمال تعجب ساعت ‪۲‬‬ ‫بامداد‪ ،‬ماشین را پارک کردند و با خوشرویی و لبخند‬ ‫جای مناس��بی که نور کافی داش��ته باشد را انتخاب‬ ‫کرده و با کارگر شهرداری عکس یادگاری گرفتند‪.‬‬ ‫این موزیسین سرش��ناس ادامه داد‪ :‬دوست ما نقل‬ ‫می کرد که از اس��تاد پرس��یدم چه ضرورتی داش��ت‬ ‫در این ساعت شب که بس��یار خطرناک است چنین‬ ‫کاری کردید؟ اس��تاد در پاس��خ گفتند االن ساعت ‪ ۲‬نصفه شب‬ ‫است‪ .‬این بنده خدا فردا برای خانواده تعریف خواهد کرد که من‬ ‫شجریان را در خیابان دیدم و هیچ کس حرفش را باور نمی کند‪.‬‬ ‫خب چه ایرادی داش��ت که یک عکس با او بگیرم تا به خانواده و‬ ‫دوستانش نشان دهد؟ تاج در پایان یاداور شد‪ :‬ایشان همواره در‬ ‫کمال خضوع و فروتنی با مردم برخورد می کردند؛ هرچند که باز‬ ‫هم تاکید می کنم ایش��ان هم مانند هر هنرمند محبوب دیگری‬ ‫امکان پاسخ دادن به احساسات همه عالقه مندان به صورت فردی‬ ‫را نداش��تند ‪-‬هی��چ کس هم ق��ادر به چنین کاری نیس��ت‪ -‬اما‬ ‫هی��چ گاه با غرور با کس��ی رفتار نکردند‪ .‬البت��ه در عین حال که‬ ‫دس��ت نیافتنی بودند‪ ،‬همیشه با مردم در کمال مهربانی و تواضع‬ ‫رفتار می کردند‪ .‬برای بسیاری از ما تک تک رفتارهای استاد درس‬ ‫زندگ��ی بود و به ما نحوه رفتار با مردم را می اموختند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل است که اینچنین در بین مردم محبوب و عزتمند هستند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫حاال همه می دانیم که اس��تاد در‬ ‫جوار فردوس��ی ب��زرگ ارام گرفته‬ ‫اس��ت! پیکر اس��تاد برای تدفین به‬ ‫زادگاهش منتقل ش��د ت��ا در کنار‬ ‫اس��تاد س��خن ایران زمین به خاک‬ ‫س��پرده ش��ود‪ .‬هرچند خواس��ته‬ ‫اغلب مردمی ک��ه در غروب دلگیر‬ ‫هفده��م مه��ر ‪ ۹۹‬در خیابان فجر‬ ‫ام��اده بدرق��ه پیکر فرزن��د ایران‬ ‫بودن��د براورده نش��د‪ ،‬ام��ا حداقل‬ ‫انتظاری که می توان از مس��ئوالن‬ ‫داشت این اس��ت که با حفظ شان‬ ‫ارامگاه فردوس��ی ب��زرگ‪ ،‬اقدام به‬ ‫س��اخت ارامگاه اس��تاد اواز ایران‬ ‫کنند؛ هرچند به قول عبدالحسین‬ ‫مختاباد‪ ،‬شجریان نیازی به این گونه‬ ‫اقدامات ندارد و تا ابد در دل ایرانیان‬ ‫جاودانه خواهد بود‪ .‬تاریخ این روزها‬ ‫را نیز فراموش نخواهد کرد‪ .‬یادمان‬ ‫نخواه��د رف��ت که او گف��ت‪« :‬من‬ ‫صدای همین مردم هستم»‪.‬‬ صفحه 13 ‫‪15‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫تاریخ تجاری‬ ‫بافت فرسوده یک‬ ‫ِ‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 14‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1635‬‬ ‫پیاپی ‪2953‬‬ ‫گزارشی از رعایت ایمنی و استاندارد در بازار بزرگ تهران‬ ‫با موضوع بافت فرس��وده بازار بزرگ تهران و رعایت ایمنی و‬ ‫ای�دا فری�دی‪ :‬گزارش تصویری این هفته‬ ‫اس��تاندارد در ساختار بنایی است که تاریخ ان به دوران قاجار و صفویه بر می گردد‪ .‬هرچند بخش هایی از این بنای‬ ‫تاریخی که در س��ال ‪ 1356‬ثبت ملی شد‪ ،‬بازسازی شده اس��ت اما این بازسازی تنها به منظور حفظ نمای ظاهری‬ ‫بوده و ش��امل بس��یاری از داالن ها و سراها نمی ش��ود‪ .‬بنای بازار در زمان ناصرالدین شاه قاجار به صورت طاق های‬ ‫ضربی و منحنی ش��کل س��اخته شد و در س��اخت ان اهن به کار نرفت‪ .‬بین بازار ها‪ ،‬سرا و کاروانسرا وجود داشت که‬ ‫محل نگهداری کاال ها و انبار و همچنین محل س��کونت موقت بازرگانان بود‪ .‬قس��متی از بازار که ما ان را به عنوان‬ ‫تیمچه می شناسیم‪ ،‬هنوز در بخش هایی از بازار با همان کارکرد قدیمی‪ ،‬محل انبار کاالست‪ .‬در اغاز ساخت‪ ،‬بازار ها‬ ‫شکل منظمی نداشتند و نام گذاری انها تنها براساس مشاغل بوده است؛ مثل بازار پاالن دوزان و نجارها‪ .‬نام برخی‬ ‫بازار تهران سال‪1333‬‬ ‫بازار ها را نیز مردم براس��اس شکل شان انتخاب می کردند؛ مانند بازار شترگلو و مفت برها‪ .‬از تاریخ بنا گذاشتن بازار‬ ‫س��الیان بسیار گذشته است‪ .‬بازار بزرگ تهران به دلیل بافت قدیمی و تاریخی اش بخشی از میراث فرهنگی و حتی‬ ‫گردش��گری تهران محسوب می ش��ود‪ .‬منطقه ای که با سنگفرش کردن پیاده راه ان س��عی بر ان بود که تبدیل به‬ ‫منطقه ای گردش��گری ش��ود و این اتفاق هم افتاد‪ .‬اما کارکرد ان همچنان همان کارکرد دهه های پیش��ین یعنی‬ ‫محلی برای داد و ستد است و همچنان قطب اصلی تجارت در تهران و حتی کشور به شمار می رود‪ .‬بازار بزرگ تهران‬ ‫نه تنها نسبت به گذشته تحلیل نرفته بلکه هر روز به تعداد سراها و داالن ها و حجره های ان افزوده شده است‪ .‬حاال‬ ‫هر داالن محل گذر و معامله و ارتزاق بسیاری از افراد است‪ .‬قدم زدن در داالن های تو در تو و تماشای بافت تاریخی‬ ‫بازار اگرچه خوش��ایند است اما حافظه تاریخی ساکنان تهران تجربه ای تلخ و اندوهبار از حادثه پالسکو را به همراه‬ ‫دارد‪ .‬ساختمان پالسکو اگرچه قدمتی جوان تر نسبت به بافت بازار بزرگ تهران داشت اما در کنار بازار تهران یکی‬ ‫از اولین و مهم ترین بازارهای تجاری بود و در اتفاقی ناگوار کام بسیاری از بازاریان تهران را برای همیشه تلخ کرد‪.‬‬ ‫در میان اماکن بازار تهران‪ ،‬بازار بین الحرمین‪ ،‬از ساخته های دوره محمدشاه قاجار و بازار امیر‪ ،‬سرای امیر و بازار‬ ‫کفاش ها برای دوره ناصرالدین شاه است‪ .‬با این وجود‪ ،‬انچه درباره این بازار در ابتدا به ذهن می رسد‪ ،‬تفکیک بخش‬ ‫تجاری بازار از بخش تاریخی و فرهنگی ان است‪ .‬اما ایا چنین تفکیکی میسر است؟ معامله گران و بازاریان این بازار‬ ‫تا چه حد نگران اس��تانداردهای محل تجارت و دلواپس اموال خود هستند؟ بحث استانداردسازی و امنیت بازاری‬ ‫به این قدمت‪ ،‬از طرح هایی اس��ت که در س��ایه کرونا و بازاری که دیگر مثل گذش��ته مشتری ندارد‪ ،‬تورم و نرخ ارز و‬ ‫تنگناهای معیشتی مغفول مانده است‪.‬‬ ‫ورودی بازار در سال ‪ . ۱۳۰۴‬والتر هولستر عکاس سوئیسی‬ صفحه 14 ‫چهار شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 23‬مهر‪ 26 -1399‬صفر ‪ 14 - 1442‬اکتبر ‪-2020‬شماره‪-1635‬پیاپی‪2953‬‬ ‫اکبر عالمی‪ ،‬مجری‪ ،‬منتقد س��ینما و مستندساز ‪۲۲‬‬ ‫مهر در س��ن‪ ۷۵‬س��الگی به دلیل ابتال به بیماری کرونا‬ ‫درگذش��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬عالمی که برای ساخت فیلم‬ ‫مستندی درباره بیماری کرونا به یکی از بیمارستان های‬ ‫تهران رفته بود‪ ،‬به این بیماری دچار و از روزهای اغازین‬ ‫مهر سال جاری در بیمارستان بستری شده بود‪ .‬با اینکه‬ ‫ش��رایط وی در روزه��ای اخیر بهتر توصیف ش��ده بود‪،‬‬ ‫بامداد سه ش��نبه زندگی را بدرود گفت‪ .‬اکبر عالمی (متولد تیر ‪ ۱۳۲۴‬در اهواز)‬ ‫مجری و کارش��ناس تلویزیون‪ ،‬استاد دانش��گاه تربیت مدرس و کارگردان ایرانی‬ ‫بود که غالب کارهای وی در ژانر مستند عرضه شده اند‪ .‬وی فارغ التحصیل رشته‬ ‫سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک و دارای مدرک دکترای سینما از انگلستان‬ ‫است‪ .‬او از سال ‪ ۱۳۷۹‬تا ‪ ۱۳۸۶‬عضو فرهنگستان هنر و فرهنگستان زبان و ادب‬ ‫فارسی بوده است‪ .‬روزنامه‬ ‫درگذشت این استاد عالی مقام و وارسته را به‬ ‫خانواده ایشان و همه دوستداران شان صمیمانه تسلیت می گوید‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫ویروس تاجدار با کسی شوخی ندارد‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫خداحافظی کودکان با قلک ارزوها‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫تلفات کرونا در کش��ور همچنان صعودی است‪،‬‬ ‫این در ش��رایطی اس��ت که ش��اید پیش از این با‬ ‫تش��دید س��ختگیری در رعای��ت پروتکل ه��ای‬ ‫بهداشتی و نظارت جدی بر اجرای این پروتکل ها‬ ‫می شد در بازی سخت شطرنج با کووید ‪ ،۱۹‬مرگ‬ ‫را مات کرد‪.‬‬ ‫کرونا در حال جوالن دادن در همه کشورهاست‬ ‫و ایران نیز از این قائله مس��تثنا نیس��ت‪ .‬کرونایی‬ ‫که همی��ن چند روز قبل توانس��ت دونالد ترامپ‬ ‫را ه��م در اغوش بگیرد و مس��یر رئیس جمهوری‬ ‫ایاالت متحده امریکا را از مناظره های انتخاباتی به‬ ‫بیمارس��تان کج کند‪ ،‬بی تعارف در حال تاخت وتاز‬ ‫است و با کسی شوخی ندارد‪.‬‬ ‫ویروس کرونا در شرایطی مشغول بازی شطرنج‬ ‫با انسان هاس��ت که به اندازه انس��ان شعور ندارد‬ ‫و خ��ود را کامال با رفت��ار اجتماعی و تصمیم های‬ ‫سیاس��ی هماهن��گ می کن��د‪ .‬هرق��در رفتارهای‬ ‫اجتماعی به س��مت بی توجهی‪ ،‬برگزاری تجمع و‬ ‫مراسم و بازگشایی های بی ضابطه برود‪ ،‬تاخت وتاز‬ ‫کرونا بیشتر می شود‪.‬‬ ‫زیان ناش��ی از بی خیالی جامع��ه در برابر کرونا‬ ‫وقتی اش��کار می ش��ود ک��ه بدانی��م همین چند‬ ‫روز پیش اعالم ش��د میزان رعای��ت پروتکل های‬ ‫بهداش��تی و استفاده از ماس��ک به نسبت قبل در‬ ‫پایین ترین حد خود قرار گرفته است‪ .‬این نگرانی‬ ‫و ش��یوع بیماری انقدر باال گرفت که س��تاد ملی‬ ‫مب��ارزه با کرونا را وادار به اتخاذ تصمیمات قهری‬ ‫کرد‪ .‬نتیجه ان شد که در پایتخت برای متخلفان‬ ‫دستورالعمل های کرونا جریمه در نظر گرفته شد‬ ‫و همه ش��هروندان باید از لحظه خروج از منزل از‬ ‫ماس��ک اس��تفاده کنند‪ .‬متخلفان ‪ ۵۰‬هزار تومان‬ ‫جریمه می ش��وند و سازکار اجرای این مصوبه نیز‬ ‫تدوین ش��ده است‪ .‬کس��انی که از قرنطینه خارج‬ ‫شوند هم ‪ ۲۰۰‬هزار تومان جریمه می شوند و قرار‬ ‫اس��ت در صورت لزوم این مصوبات سختگیرانه به‬ ‫سایر استان های کشور نیز تسری یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت بر رعایت پروتکل ها‬ ‫پروتکل های بهداشتی کرونا یکی از مترقی ترین‬ ‫اقدامات وزارت بهداش��ت در راستای بازگشایی ها‬ ‫ب��ود‪ ،‬اما نکته ای که از ان غفلت ش��د‪ ،‬بحث مهم‬ ‫نظارت ب��ر اج��رای پروتکل های بهداش��تی و در‬ ‫نتیج��ه برخورد با خاطیان بود‪ ،‬این در ش��رایطی‬ ‫اس��ت که باوجود بازگش��ایی های گسترده که در‬ ‫عم��ل انتخاب دیگری جز ان هم وجود نداش��ت‪،‬‬ ‫نظ��ارت ب��ر رعای��ت پروتکل ه��ای بهداش��تی بر‬ ‫ش��انه های بازرسان بهداش��ت محیط افتاد‪ .‬جالب‬ ‫اس��ت که بدانیم ح��دود ‪ ۷‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬نیروی‬ ‫بهداش��ت در کل کش��ور داریم و تعداد مش��اغل‬ ‫رس��می و غیررسمی شاید به حدود هزار برابر این‬ ‫عدد برسد‪.‬‬ ‫نکت��ه عجیب این اس��ت ک��ه اصناف و س��ایر‬ ‫دس��تگاه ها اقدام موث��ری در راس��تای نظارت بر‬ ‫وی��روس کرون��ا در ش��رایطی مش��غول ب��ازی ش��طرنج ب��ا‬ ‫انسان هاست که به اندازه انسان شعور ندارد و خود را کامال‬ ‫با رفتار اجتماعی و تصمیم های سیاسی هماهنگ می کند‪ .‬هر‬ ‫قدر رفتارهای اجتماعی به س��مت بی توجهی‪ ،‬برگزاری تجمع‬ ‫و مراس��م و بازگش��ایی های بی ضابطه برود‪ ،‬تاخت وتاز کرونا‬ ‫بیشتر می شود‬ ‫اجرای پروتکل های بهداش��تی نداش��ته و ندارند‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که براساس مصوبه ستاد ملی‬ ‫مقابل��ه با کرون��ا‪ ،‬همه اصناف‪ ،‬مش��اغل و اداره ها‬ ‫باید س��طوح نظارتی از خودارزیابی تا نظارت های‬ ‫صنف��ی را اجرا کنن��د‪ .‬البته رعای��ت و نظارت بر‬ ‫اجرای پروتکل های بهداش��تی در اداره ها به مراتب‬ ‫ساده تر است‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد جدی با خاطیان‬ ‫هرچند هیچ کشوری نمی تواند همزمان با کرونا‬ ‫زندگ��ی و در عی��ن حال همه ج��ا را هم تعطیل‬ ‫کند اما باید عالوه بر فرهنگ سازی و اقناع جامعه‬ ‫نس��بت به رعایت پروتکل های بهداشتی‪ ،‬جریمه‬ ‫و برخوردهایی هم ب��رای خاطیان در نظر گرفت‪،‬‬ ‫این در شرایطی است که دیگر در وضعیت اسفند‬ ‫‪ ۹۸‬و فروردین و اردیبهش��ت ‪ ۹۹‬از نظر دسترسی‬ ‫به ماس��ک و مواد ضدعفونی کنن��ده قرار نداریم و‬ ‫میزان تولید این اقالم در کش��ور ب��ه فراتر از حد‬ ‫نیاز رسیده است‪.‬‬ ‫حتی اگ��ر فردی نتواند به لح��اظ مالی هر روز‬ ‫چند ماسک طبی خریده و تعویض کند‪ ،‬می تواند‬ ‫از ماس��ک های خانگی استفاده کند و این موضوع‬ ‫مان��ع هر نوع بهانه گیری برای اس��تفاده نکردن از‬ ‫ماسک می شود‪.‬‬ ‫اجباری ش��دن اس��تفاده از ماس��ک از ‪ ۱۵‬تیر‬ ‫توانسته بود تا حدی ابتال و بستری و فوت به علت‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬را در کش��ور کنترل کند‪ ،‬اما بی خیالی‬ ‫برخی اف��راد جامعه دوباره نموداره��ای کرونا در‬ ‫کشور را صعودی کرد‪.‬‬ ‫حاال براساس مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا‬ ‫خدم��ت دادن به کس��انی که اصول بهداش��تی را‬ ‫رعایت نمی کنند و ماسک نمی زنند‪ ،‬ممنوع شده و‬ ‫کسی که خدمات می خواهد باید اصول بهداشتی‬ ‫را رعایت کند‪.‬‬ ‫اصن��اف نی��ز در ص��ورت رعای��ت نک��ردن‬ ‫پروتکل ه��ای بهداش��تی چه از س��وی خود و چه‬ ‫برای خدمت رس��انی به مشتریانی که پروتکل ها را‬ ‫رعایت نمی کنند‪ ،‬جریمه خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت ها را یک طرفه نبینیم‬ ‫هرچند اعمال محدودیت ها در مش��اغل ‪ ۳‬و ‪۴‬‬ ‫مثل ارایش��گاه های زنانه‪ ،‬باش��گاه های ورزشی و‬ ‫رس��توران ها در هفت��ه اخیر اغاز ش��ده و احتماال‬ ‫ب��رای هفته اینده نی��ز تمدید می ش��ود‪ ،‬اما این‬ ‫محدودیت ها در عین الزم بودن‪ ،‬کافی نیس��تند‪.‬‬ ‫از طرفی باید توجه کنیم که هر نوع محدودیت و‬ ‫تعطیلی‪ ،‬باعث اس��یب رساندن به مشاغل فراوانی‬ ‫می ش��ود و نمی ت��وان به همی��ن راحتی گفت که‬ ‫همه ج��ا را ببندیم و فکری به حال اس��یب های‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬ان هم در ش��رایط تحریم نکنیم‪ .‬باید‬ ‫به این نکت��ه نیز توجه کرد که اعمال محدودیت‪،‬‬ ‫به معنی تعطیلی کسب وکار نیست‪ .‬نکته ان است‬ ‫که هرچه محدودیت بیش��تر شود‪ ،‬بیماری کمتر‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اما در مجموع باید منطق��ی نگاه کرد‪.‬‬ ‫هیچ جای دنیا نیز محدودیت ها به صورت مستمر‬ ‫ادامه پیدا نمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کرون�ا م�ا را مدیری�ت می کن�د یا ما‬ ‫کرونا را؟‬ ‫به نظر می رس��د بی توجهی ها فق��ط محدود به‬ ‫جامعه نیس��ت و برخی مس��ئوالن ه��م در زمینه‬ ‫مقابله با کرونا می توانس��تند تصمیم هایی بگیرند‬ ‫ک��ه در انجام ان تعلل کرده اند‪ ،‬این در ش��رایطی‬ ‫اس��ت که تصمیم ها ب��رای مقابله ب��ا کرونا تاریخ‬ ‫انقض��ا دارد‪ .‬یعن��ی باید بدانیم ک��ه هر تصمیمی‬ ‫را برای چ��ه جمعیتی‪ ،‬با چه مختصات اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سیاس��ی و فرهنگ��ی و برای چه مدت‬ ‫می گیری��م؛ اینک��ه بدانیم نمی توان برای کش��ور‬ ‫پهن��اوری مثل ایران‪ ،‬تصمیم ه��ای واحد گرفت و‬ ‫انتظار داش��ت که از نقطه مرزی در شرق یا غرب‬ ‫کشور تا ش��مال و جنوب و پایتخت‪ ،‬همه از روی‬ ‫یک کتاب‪ ،‬مشق بنویسند‪.‬‬ ‫واگ��ذاری اختیار به س��تادهای اس��تانی برای‬ ‫اعم��ال محدودیت ه��ا و تصمیم گیری ه��ا یک��ی‬ ‫از م��واردی بود که بارها در س��تاد مل��ی مقابله با‬ ‫کرونا مط��رح و درباره ان تصمیم گیری ش��د‪ ،‬اما‬ ‫انچه در عم��ل اتفاق افتاد‪ ،‬این نب��ود و حتی در‬ ‫س��تاد مقابله با کرونا تهران ه��م همچنان برخی‬ ‫تصمیم گیری ه��ا روی می��ز مان��ده و نمودارهای‬ ‫کرون��ا ب��دون تع��ارف در ح��ال باالت��ر رفت��ن‬ ‫هس��تند‪ .‬در ای��ن ش��رایط به نظ��ر می رس��د این‬ ‫ما نیس��تیم ک��ه کرونا را مدیری��ت می کنیم و در‬ ‫واقع کرونا مش��غول مدیریت کردن ماس��ت و هر‬ ‫روز جان های بیش��تری را می گی��رد و تخت های‬ ‫بیمارس��تانی را به تصرف خود درمی اورد؛ روندی‬ ‫که باید با هوش��یاری ما در رعای��ت دقیق اصول‬ ‫بهداشتی به نفع ما تغییر کند‪.‬‬ ‫سجاد بهزادی‪ -‬روزنامه نگار‪:‬‬ ‫پرده نخست‪:‬‬ ‫ادام اسمیت می گوید‪« :‬هیچ وسیله ای‬ ‫مکارانه تر از بی اعتبار کردن پول رایج برای‬ ‫واژگونی پایه های جامعه وجود ندارد‪ .‬این‬ ‫فرایند همه نیروهای نهانی اقتصاد را در‬ ‫جهت ویرانی به کار می گیرد‪ ».‬امروز ریال‬ ‫ای��ران از بی ارزش ترین ارزها در جهان اس��ت‪ .‬پ��ول ملی ما حتی‬ ‫بی ارزش ت��ر از دینار عراق و روپیه پاکس��تان ش��ده و ان گونه که‬ ‫اس��یا تایمز نوش��ت «حداقل ‪ ۴۹‬درصد ارزش خود را تا این لحظه‬ ‫از دست داده است»‪ .‬رئیس مجلس هم می گوید‪« :‬ارزش پول ملی‬ ‫لجام گس��یخته اس��ت و دولت ان را رها کرده اس��ت‪ ».‬اینکه چرا‬ ‫ارزش پول ملی ما به این حال و روز افتاده منظور این یادداش��ت‬ ‫نیس��ت؛ گرچه پاسخ این پرس��ش هم خیلی سخت نیست‪ .‬گفته‬ ‫می شود «تاریخ پر از تورم هایی است که توسط دولت ها برای منافع‬ ‫دولت ها مهندسی می شود‪ ».‬اما این یادداشت به دنبال ان است که‬ ‫به بهانه روز جهانی کودک که در مهر ثبت شده و طرح یک داستان‬ ‫کوتاه و حقیقی‪ ،‬زاویه ای جامعه شناختی از بی اعتباری پول ملی و‬ ‫خسرانی که بر کودکان دارد را بازگو کند‪.‬‬ ‫پرده دوم‪:‬‬ ‫ک��ودک قلک��ی داش��ت که ذره ذره س��که های خ��ود را در ان‬ ‫می انداخت‪ .‬او در اندیش��ه خرید یک دوچرخه بود‪ .‬شب را تا صبح‬ ‫قرار نداش��ت‪ .‬دنبال پاداش و مناس��بت بود تا به هر بهانه ای قلک‬ ‫خود را سنگین تر کند‪ .‬کودک در تخیل کودکانه خویش غوطه ور‬ ‫بود و از جنگ‪ ،‬تحریم و سیاس��ت چیزی نمی فهمید‪ .‬او تنها یک‬ ‫ارزو داش��ت؛ داش��تن دوچرخه و هم بازی شدن با کودکانی که هر‬ ‫یک از انها نیز ارزوهای جداگانه ای داش��تند‪ .‬قلک ارزوها بارها و‬ ‫بارها باز شده بود و هر بار به خاطر بی ارزش تر شدن پول ملی‪ ،‬خرید‬ ‫دوچرخه به تاخیر می افتاد‪ .‬پدر تصمیم گرفت برای بار اخر به جای‬ ‫اینک��ه اگاهی های خود را فراموش کند و با نااگاهی های کودکش‬ ‫همراه شود‪ ،‬حقیقت بی ارزش شدن سکه های قلک را برای کودک‬ ‫روش��ن کند و او را از وضعیت جامعه اگاه س��ازد‪ .‬او در ابتدا شکل‬ ‫قلک که به نارنجک شبیه بود را برای فرزندش شرح می داد و ذهن‬ ‫کودک را با جنگ اقتصادی و بی ارزش شدن سکه های قلک اشنا‬ ‫می ک��رد‪ .‬پدر در ان روز ب��ه کودکش یاداوری کرد که ارزوهایش‬ ‫را مبتن��ی بر جنگ‪ ،‬تحریم و مقاومت تنظیم کند و صبور باش��د‪.‬‬ ‫ذهن کودک معصوم با واژه هایی از جنس سیاست و خشونت درهم‬ ‫امیخت��ه و او میان ارزوه��ای کودکی خود و انچه حقیقت جامعه‬ ‫است‪ ،‬گیر افتاده بود‪ .‬دیگر قلک کودکان ما ارزوپرور نیست و انها‬ ‫نمی توانند با پس انداز قلک های خود به ارزوهای ناچیزش��ان فکر‬ ‫کنند‪ .‬مفهوم پس انداز‪ ،‬شادی و خرید دوچرخه در قلک کودکان ما‬ ‫جای خود را با دروغ های مدام‪ ،‬وعده های سرخرمن و سرخوردگی‬ ‫به خاطر بی ارزش بودن س��که های قلک و نگاه هایی که از پش��ت‬ ‫ویترین مغازه ها جلوتر نمی رود‪ ،‬عوض شده است‪.‬‬ ‫پرده سوم‪:‬‬ ‫تحریم‪ ،‬خش��ونت و ویرانی اقتصاد ی��ک جامعه نه تنها ارزوهای‬ ‫کودکان را دفن می کند بلکه بر حقوق انسانی و اجتماعی انها نیز‬ ‫به شدت اس��یب وارد می کند‪ .‬در خرداد سال گذشته که وضعیت‬ ‫معیشتی اندکی بهتر بود‪ ،‬مرکز امار ایران گزارش داد نیم میلیون‬ ‫ک��ودک کار در ای��ران وج��ود دارند و درص��دی از این کودکان در‬ ‫مش��اغل پرخطر مش��غول کار هس��تند‪ .‬همچنین وزارت ورزش و‬ ‫جوانان درباره افزایش ‪ ۴‬برابری کودک همس��ری هش��دار داد‪ .‬ان‬ ‫کودکی که ارزوهای خود را دس��ت نیافتنی می بیند و به حقوقش‬ ‫توجه نمی ش��ود زمخت و مردپیکر می ش��ود‪ .‬او در همان س��نین‬ ‫کودکی می شود کودک کار‪ ،‬کودک جنگ و تحریم‪ ،‬کودک ازدواج‬ ‫نابهنگام‪ ،‬کودک معتاد و زباله گرد‪ ،‬کودک قبرش��ور و ماشین شور‬ ‫و دس��تان کوچکش به ج��ای اینکه بوی اس��باب بازی بدهد‪ ،‬بوی‬ ‫مواد مخدر می دهد‪ .‬تنش و تحریمی که بر جامعه س��ایه انداخته‬ ‫تر وخش��ک را با هم می س��وزاند و ارزوهای کودکانه را نیز بر باد‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وزیر بهداش��ت درباره اقدامات ای��ران در زمینه تولید‬ ‫واکسن کرونا توضیح داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سعید نمکی‬ ‫با اشاره به پیش��رفت های ایران در زمینه تولید واکسن‬ ‫کرون��ا‪ ،‬گفت‪ :‬در مراحل مختلف کار را دنبال کرده ایم و‬ ‫ازمایش ب��ر نمونه حیوانی تا میمون هم انجام ش��ده و‬ ‫نتایج بس��یار خوبی گرفتیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬هفته‬ ‫اینده کار ازمایش واکس��ن روی نمونه انس��انی را اغاز‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬تمام اقدامات ما در این زمینه منطبق بر استانداردهای بین المللی‬ ‫و پروتکل های س��ازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو است‪ .‬گزارش این‬ ‫اقدامات به س��ازمان جهانی بهداشت ارائه می ش��ود‪ .‬وی با اشاره به ابهاماتی که‬ ‫در زمینه واکسن کرونا وجود دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬گام های موثری برای دسترسی به‬ ‫واکس��ن برداشته ایم اما همچنان ابهاماتی درباره میزان ماندگاری‪ ،‬اثرگذاری و‪...‬‬ ‫در زمینه واکسن کرونا وجود دارد و روی ان کار می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬باوجود تمام‬ ‫تحریم ه��ای ظالمانه در زمینه س��اخت داروهایی که حتی تاثیر کمی در درمان‬ ‫کرونا داش��تند مانند فاویپیراویر و رمدسیویر فعال بودیم و اکنون تولیدات خود‬ ‫را مصرف می کنیم‪ .‬درباره واکس��ن نیز چنین اس��ت و در جلسه دوم ا ِمرو‪ ،‬نتایج‬ ‫تحقیقات خود را اعالم کردیم‪ .‬درباره واکس��ن پلتفرم های متعددی دنبال شده‬ ‫و ح��دود ‪ ۷‬گروه تحقیقاتی روی تولید واکس��ن کار می کنن��د که از روز اول بر‬ ‫فرایندهای انجام شده نظارت داشتم و تا امروز موفقیت های قابل قبولی به دست‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫اجبار استفاده از ماسک در پایتخت‬ ‫معاون امنیتی و انتظامی اس��تانداری تهران با اش��اره‬ ‫به رعایت ‪ ۳۲‬درصدی پروتکل های بهداشتی در استان‬ ‫تهران گفت‪ :‬اس��تفاده از ماس��ک برای افراد ‪ ۱۸‬سال به‬ ‫باال در پایتخت اجباری است‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫گودرزی در جلسه اتخاذ تصمیم در زمینه نحوه برخورد‬ ‫با افراد فاقد ماس��ک در س��طح ش��هر تهران با اشاره به‬ ‫رعایت ‪ ۳۲‬درصدی پروتکل های بهداش��تی در اس��تان‬ ‫تهران اظهار کرد‪ :‬اس��تفاده از ماس��ک برای افراد ‪ ۱۸‬س��ال ب��ه باال در پایتخت‬ ‫اجباری است‪ .‬گودرزی در ادامه با بیان اینکه باید خروج از منزل برای همه افراد‬ ‫به کمترین تعداد برسد‪ ،‬گفت‪ :‬افراد باالی ‪ ۱۸‬سال در صورت بی توجهی و رعایت‬ ‫نکردن پروتکل های بهداشتی ابتدا تذکر دریافت خواهند کرد و برای دومین بار‬ ‫مبلغ ‪ ۵۰۰‬هزار ریال جریمه می شوند‪ .‬معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران‬ ‫اف��زود‪ :‬عوامل و تیم های نظارتی بر چگونگ��ی رعایت پروتکل ها نظارت خواهند‬ ‫داشت و در این زمینه هیچ مماشاتی صورت نخواهد گرفت‪ ،‬چراکه همین رعایت‬ ‫نکردن ها و بی توجهی به پروتکل ها س��بب افزایش بی رویه و تعداد زیاد مبتالیان‬ ‫و پر شدن بیمارستان ها شده است‪ .‬وی درباره برخورد با اصنافی که پروتکل های‬ ‫بهداش��تی را در دستور کار قرار نداده و رعایت نمی کنند نیز عنوان کرد‪ :‬اصناف‬ ‫و واحده��ای تولیدی هم در صورت رعایت نکردن توصیه ها ابتدا تذکر می گیرند‬ ‫و چنانچه به تذکرها بی توجه بودند در مرحله دوم ‪ ۳۰۰‬هزار تومان و در مرحله‬ ‫سوم یک میلیون تومان جریمه می شوند‪.‬‬ ‫دریافت نقدی جریمه ماسک‬ ‫موردتایید نیست‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی گفت‪ :‬هیچ فردی به عنوان‬ ‫مامور وزارت بهداش��ت یا دس��تگاه های دیگر برای اخذ جریمه ماسک به صورت‬ ‫نق��دی یا با اس��تفاده از کارتخ��وان به مردم مراجعه نمی کن��د و افرادی که این‬ ‫اقدام را انجام بدهند‪ ،‬کالهبردار هستند‪ .‬سیما سادات الری در پاسخ به پرسش‬ ‫ایرنا درباره س��ودجویی افرادی با کاور وزارت بهداش��ت و اخذ جریمه ماسک از‬ ‫مردم توضیح داد‪ :‬قرار نیس��ت جریمه استفاده نکردن از ماسک به صورت نقدی‬ ‫یا با کارتخوان از افراد اخذ ش��ود‪ .‬وظیفه نظارت و تذکر به افرادی که ماس��ک‬ ‫نمی زنند و پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند‪ ،‬برعهده نیروهای انتظامی‬ ‫و بس��یج است‪ .‬وی افزود‪ :‬جریمه افرادی که ماسک نزنند‪ ،‬به این صورت خواهد‬ ‫بود که ان فرد به حساب اعالم شده وزارت بهداشت به ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫بدهکار می ش��ود؛ در نتیجه هیچ برخورد فیزیکی با افراد از جمله اخذ وجه نقد‬ ‫به هیچ عنوان انجام نمی ش��ود‪ .‬فقط کد ملی افراد اخذ و اخطار از طریق موبایل‬ ‫ارسال می شود‪ .‬الری گفت‪ :‬در نظر گرفتن جریمه ها عمدتا به این دلیل است که‬ ‫بس��یاری از افرادی که ماس��ک می زنند تقاضا دارند قانون از انها در برابر افرادی‬ ‫که به مسائل بهداشتی و استفاده از ماسک بی توجه هستند‪ ،‬حمایت کند‪ .‬البته‬ ‫همچنان رس��انه ها باید برای تشویق همه مردم به اس��تفاده از ماسک و رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی کمک کنند‪ .‬سخنگوی وزارت بهداشت افزود‪ :‬اکنون هیچ‬ ‫راهی جز استفاده از ماسک‪ ،‬رعایت فاصله گذاری و اجرای پروتکل های بهداشتی‬ ‫نداریم‪ .‬چه در ایران و چه در جهان ثابت ش��ده ک��ه هرچه رعایت پروتکل های‬ ‫بهداش��تی و استفاده از ماس��ک افزایش پیدا کند‪ ،‬میزان سرایت ویروس کرونا و‬ ‫ابتالی افراد کاهش می یابد‪ .‬تقاضای وزارت بهداشت از مردم این است که نهایت‬ ‫همکاری را در استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری داشته باشند‪.‬‬ ‫شماره حساب واریز جرایم کرونا اعالم شد‬ ‫رئی��س مرکز رواب��ط عمومی و اطالع رس��انی وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش ش��ماره حساب وزارت بهداش��ت برای واریز جرایم ماسک نزدن در‬ ‫اماکن عمومی و رعایت نکردن دس��تورالعمل های بهداش��تی کرونا را اعالم‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬کیانوش جهانپور افزود‪ :‬در پی مصوبه ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا مبنی بر جریمه مالی افراد یا صنوفی که شیوه نامه های بهداشتی را‬ ‫رعایت نمی کنند یا از زدن ماسک در مکان های عمومی خودداری می کنند‪،‬‬ ‫وزارت بهداش��ت شماره حساب متمرکز برای واریز این جریمه ها را به دولت‬ ‫اعالم کرده و همه وجوه حاصل از این جرایم در مسیر مدیریت پیشگیری و‬ ‫مقابله با این بیماری در کشور هزینه خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته وی ش��ماره حساب ش��با ‪۳۲۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۳۳۱۳۸۱۶۰۰۹۹‬‬ ‫نزد بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران به نام پرداخت سایر منابع وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی به این امر اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫روی خط کرونا‬ ‫واکسن کرونای ایرانی در مرحله ازمایش‬ ‫تسلیت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫استاد اکبر عالمی درگذشت‬ صفحه 15

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!