روزنامه صمت شماره 1634 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1634

روزنامه صمت شماره 1634

روزنامه صمت شماره 1634

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 22‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1634‬پیاپی ‪2952‬‬ ‫در گفت وگو با کارشناسان دالیل اجرا نشدن قانون جدید چک را بررسی کرد‬ ‫سرمقاله‬ ‫جهش تولید‬ ‫با تکیه بر بازار سرمایه‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫اینده‬ ‫صنعت خودرو ایران‬ ‫بحران کمبود مواد اولیه‬ ‫جدی است‬ ‫خام فروشی‬ ‫منابع طبیعی کشور‬ ‫ابهام در اجرای‬ ‫قانون«اصالح قانون چک»‬ ‫چقدر‬ ‫صبر کنیم؟‬ ‫ش روز‬ ‫گزار ‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫زور قانون هم به چک نمی رسد‬ ‫در مرداد ‪ ۱۳۹۷‬نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی درباره اصالح قانون چک‬ ‫به نتایجی رسیدند که با اکثریت ارا نیز به تصویب رسیده‪ ،‬اما تا امروز برخی از مواردی که‬ ‫بای��د طب��ق زمانبندی این اصالحیه به اجرا درمی امد هنوز کان لم یکن باقی مانده اند‪ .‬برای‬ ‫مثال بند عدم وصول چک هایی که در وجه حامل صادر ش��ده اند یکی از مواردی اس��ت که‬ ‫همچنان اجرا نش��ده‪ ،‬در حالی که از زمان اجرای ان نیز مدت زیادی گذش��ته است‪ .‬برخی‬ ‫کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی در اجرای این اصالحیه تعلل می کند‪ .‬اما دسته‬ ‫دیگری از صاحب نظران امور بانکی معتقدند مش��کالت حقوقی زیادی در این طرح وجود‬ ‫دارد که باید با بازبینی دقیق و کارشناسانه بار دیگر مورد بررسی مجلس قرار گیرد‪ .‬طبق‬ ‫گزارش هایی که در رسانه ها منتشر شده نیز گفته می شود بانک مرکزی تنها ‪ ۳‬مورد از موارد‬ ‫دوازده گانه قانون جدید چک را ابالغ و اجرا کرده و ‪ ۹‬مورد دیگر همچنان بالتکلیف هستند‬ ‫و این وظیفه اهالی بهارستان است که درصدد پیگیری این مسئله برامده و اصالحات الزم‬ ‫را در صورت نیاز اعمال کنند‪.‬‬ ‫‪14‬و‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شکاف عمیق بی اعتمادی‬ ‫مرهم کم اثر زخم های کرونا‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بازار بورس تهران در یک س��ال گذش��ته‪ ،‬روزهایی را به چشم‬ ‫دیده که شاید هیچ گاه به ذهن سهامداران باتجربه بازار هم خطور‬ ‫نمی کرد‪ .‬از فرش به عرش رسیدن ناگهانی بازار‪ ،‬تنها در چند روز‬ ‫و هج��وم میلیونی مردم به س��مت صف های فروش‪ ،‬منجر به این‬ ‫ش��د که بورس تهران یک شبه تبدیل به سرخط خبر رسانه های‬ ‫داخلی و خارجی ش��ود‪ .‬دقیقا مانن��د اتفاقی که درباره صف های‬ ‫خرید و استقبال ناگهانی برای سهامدارشدن افتاد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫پرونده متقاضیان وام کرونا تا پایان مهر بسته می شود‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 22‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1634‬‬ ‫پیاپی ‪2952‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫جهش تولید با‬ ‫تکیه بر بازار سرمایه‬ ‫شهرام شیرکوند‬ ‫پژوهشگر اقتصادی‬ ‫تولید رقابتی و اش��تغال پایدار راهبرد اساس��ی جهش‬ ‫تولید و رونق کسب وکار است‪ .‬اگر تولید در کشور رقابتی‬ ‫باش��د‪ ،‬به تولید پایدار تبدیل خواهد ش��د و اشتغالی که‬ ‫مبتنی بر تولید رقابتی باش��د نیز پایدار خواهد ماند‪ .‬در‬ ‫این مس��یر حمایت بازار س��رمایه برای تامین نقدینگی‬ ‫تولید نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫بنگاه های تولیدی و اقتص��ادی که با هدف تولید کاال‬ ‫و خدمات ایجاد ش��ده باش��ند‪ ،‬برای پایداری و توس��عه‬ ‫بازارهای داخلی و خارجی ملزم به تولید کاالیی باکیفیت‬ ‫و رقابتی برای جلب رضایت مش��تریان خود هستند زیرا‬ ‫مش��تری مداری در بازار عالوه بر تقوی��ت تولید پایدار و‬ ‫رقاب��ت برای بقا در ب��ازار‪ ،‬موجب ارتق��ای برند‪ ،‬رونق و‬ ‫جهش تولید و سوداوری بیشتر می شود‪.‬‬ ‫ام��روزه موضوع رقابتی بودن تولی��د و ارتقای کیفیت‬ ‫محص��والت داخلی‪ ،‬رویک��ردی برای تولی��د باکیفیت و‬ ‫رقابتی است که منجر به اشتغال پایدار‪ ،‬توسعه کسب وکار‪،‬‬ ‫افزایش درامدهای کش��ور و تامین رضایت مشتریان در‬ ‫داخل و خارج می ش��ود و بنگاه های تولیدی و اقتصادی‬ ‫بای��د برای افزایش اعتبار و ارتق��ای جایگاه اجتماعی‪ ،‬با‬ ‫برنامه ریزی برای تولید رقابتی خود را به درستی به احاد‬ ‫جامعه معرفی کنند‪ .‬در واقع افزایش رضایت مشتریان به‬ ‫مفهوم کاهش هزینه ها و زمان تولید‪ ،‬ناب و بهنگام بودن‬ ‫تولید‪ ،‬مزیتی رقابتی در سازمان ها و شرکت های تولیدی‬ ‫اس��ت و انچه موجب رونق تولید و توسعه بازار تولیدات‬ ‫داخلی می ش��ود‪ ،‬احت��رام به حقوق مش��تریان و رعایت‬ ‫اصول مش��تری مداری اس��ت که می تواند با ایجاد فضای‬ ‫رقابتی در دو بخش تولید و بازار‪ ،‬سبب انتخاب تولیدات‬ ‫داخلی ازسوی مشتریان شود؛ بنابراین تولید باکیفیت و‬ ‫رقابتی‪ ،‬از مهم ترین عوامل جهش تولید‪ ،‬توس��عه بازار و‬ ‫پویایی کسب وکار در کشور است‪ .‬بر این اساس بنگاه های‬ ‫تولیدی همواره در پی توس��عه سهم بازار خود از طریق‬ ‫کس��ب مزیت رقابتی هس��تند و در این راس��تا توجه به‬ ‫ن��واوری در تولید به منظور دس��تیابی ب��ه تولید رقابتی‬ ‫به عن��وان یکی از راهکارهای تحقق جهش تولید اس��ت‪.‬‬ ‫در این دوره و برای پیش��رفت در این مسیر باید اقدامات‬ ‫نواوران��ه و جریان نواوری در تولید را تداوم بخش��ید تا‬ ‫رک��ود اتفاق نیفتد‪ .‬البته در این مس��یر باید این نکته را‬ ‫مدنظ��ر قرار دهیم که نواوری نوعی تغییر اس��ت‪ ،‬اما هر‬ ‫تغییری نواوری نیست‪.‬‬ ‫نواوری عبارت اس��ت از بهره برداری از ایده های جدید‬ ‫به نحوی ک��ه ارزش افزوده و مزیت رقابت��ی ایجاد کند؛‬ ‫بنابراین تولیدکنندگانی که با تدوین نقشه راه برای تولید‬ ‫رقابت��ی‪ ،‬در فرایند طراحی و تولید محصول به نواوری و‬ ‫ایده ه��ای نواورانه توجه دارند‪ ،‬به مزایای رقابتی دس��ت‬ ‫می یابن��د؛ بنابراین یک��ی از عواملی که موجب توس��عه‬ ‫س��هم بازار تولیدکنندگان داخلی در بازارهای خارجی و‬ ‫رقابت پذیری خواهد شد‪ ،‬تولید رقابتی و جهش در تولید‬ ‫است و به این ترتیب می توان گفت «جهش تولید زمانی‬ ‫محقق می ش��ود که تولید کش��ور از بع��د کیفیت و نرخ‬ ‫رقابتی باش��د»‪ .‬بدون تردید تولی��د به ویژه تولید رقابتی‬ ‫در هر کش��ور نقش مهمی در توسعه کسب وکار‪ ،‬افزایش‬ ‫رف��اه‪ ،‬بهبود وضعیت اقتصادی و اس��ایش مردم دارد‪ .‬به‬ ‫این لحاظ کشورهای زیادی در تالشند کیفیت تولیدات‬ ‫خ��ود را در هم��ه زمینه ها ارتقا دهند ت��ا پس از تقویت‬ ‫برند محصوالت و ش��کوفایی صنایع کشورش��ان بتوانند‬ ‫صادرات محصوالت خود به س��ایر کش��ورها را تس��هیل‬ ‫کنن��د و بخش زیادی از اش��تغال‪ ،‬درامد و ارزش افزوده‬ ‫کشورش��ان را به بازار رقابتی و صادرات اختصاص دهند‬ ‫و عالوه بر ایجاد اش��تغال و اسایش احاد جامعه‪ ،‬امکان‬ ‫توس��عه زیرس��اخت های تولید رقابتی ب��رای محصوالت‬ ‫باکیفیت فراهم ش��ود‪ .‬در حال حاض��ر یکی از مهم ترین‬ ‫چالش ها در مس��یر تولید رقابتی‪ ،‬فعالیت های توسعه ای‬ ‫و س��رمایه گذاری در کشور تامین نقدینگی و منابع مالی‬ ‫است‪ .‬تجربه کشورهای صنعتی نشانگر این است که یکی‬ ‫از موثرترین و کارامدتری��ن روش های تامین مالی برای‬ ‫تحقق اهداف تولید‪ ،‬بازار سرمایه است‪ .‬حضور بنگاه های‬ ‫تولیدی و اقتصادی کش��ور در بازار سرمایه نقش اساسی‬ ‫در تش��ویق س��رمایه گذاران به حضور اگاهان��ه در بازار‬ ‫س��رمایه دارد و موجب هدایت هوشمند سرمایه به سوی‬ ‫تولید رقابتی و جهش تولید خواهد شد؛ بنابراین می توان‬ ‫با بازسازی اعتماد سهامداران به بازار سرمایه همچنان از‬ ‫این ظرفیت برای تامین مال��ی بنگاه های اقتصادی بهره‬ ‫جست‪ .‬به طور کلی بازار سرمایه می تواند از حیث امنیت‬ ‫س��رمایه و کنترل و مهار نقدینگی‪ ،‬زیرس��اخت مناسبی‬ ‫برای جهش تولید و توسعه اقتصاد کشور باشد؛ به شرطی‬ ‫ک��ه بدون دخالت در روند بازارس��ازی افت وخیز بازار به‬ ‫سازکار بورس واگذار شود‪.‬‬ ‫در این شرایط است که با جمع اوری سرمایه های خرد‬ ‫و کالن در بازارهای سرمایه ضمن تامین نقدینگی مورد‬ ‫نیاز برای توسعه فعالیت های موثر تولیدی‪ ،‬شهروندان نیز‬ ‫می توانند افزون بر ایفای نقش در رسالت اجتماعی خود‬ ‫و کمک به نظام اقتصادی کش��ور در عینیت بخش��یدن‬ ‫ب��ه جهش واقعی تولید اثرگذار باش��ند و ب��ا همیاری و‬ ‫مشارکت بازار س��رمایه‪ ،‬بنگاه های اقتصادی و تولیدی و‬ ‫صنایع ارزش افرین کشور در دستیابی به جهش تولید و‬ ‫توسعه کسب وکار موفق شوند‪.‬‬ ‫فرمان��ده معظ��م کل قوا در ارتب��اط تصویری با‬ ‫مراس��م مش��ترک دانش اموختگی دانشگاه های‬ ‫افس��ری نیروهای مس��لح در دانش��گاه افس��ری‬ ‫امام علی علیه الس�لام‪ ،‬الزمه حفظ اقتدار و هویت‬ ‫مل��ی و تامی��ن منافع مل��ی را محاس��به صحیح‬ ‫و عقالن��ی از تهدیده��ا و ظرفیت ه��ا در مس��ائل‬ ‫مربوط ب��ه «قدرت دفاعی»‪« ،‬اس��تحکام و ثبات‬ ‫اقتصادی» و «توانایی و قوام فرهنگی» دانس��تند‬ ‫و تاکید کردند‪ :‬مش��کالت اقتصادی و معیش��تی‬ ‫مردم‪ ،‬به شرط «تالش ش��بانه روزی مسئوالن» و‬ ‫«مدیری��ت قوی‪ ،‬جامع و خسته نش��و» و «تمرکز‬ ‫بر تولید داخلی و چش��م امید نداش��تن به خارج»‬ ‫قابل حل هس��تند و سروصداهای اراذل مسلط بر‬ ‫ملت امریکا هم نباید ذهن کسی را مشغول کند‪.‬‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامنه ای افزودند‪ :‬برای تامین‬ ‫مناف��ع ملی و حف��ظ موجودیت و هویت ملی باید‬ ‫محاس��بات دقیق و منطق��ی از حد و اندازه واقعی‬ ‫تهدیده��ا و همچنین ظرفیت ها و اس��تعدادهای‬ ‫واقعی کش��ور وجود داش��ته باش��د‪ .‬قدرت دفاعی‬ ‫برام��ده از چنی��ن محاس��بات عقالن��ی‪ ،‬موجب‬ ‫می ش��ود مس��ئوالن و مردم با طمانینه و ارامش‬ ‫مش��غول کارهای اساس��ی ش��وند‪ .‬رهب��ر معظم‬ ‫انق�لاب اس�لامی عقالنیت را به معنای محاس��به‬ ‫صحیح دانس��تند و گفتند‪ :‬بعضی ها اسم عقالنیت‬ ‫و عق��ل را می اورند اما منظورش��ان ترس‪ ،‬انفعال‬ ‫و ف��رار از مقابل دش��من اس��ت‪ ،‬در حالی که فرار‬ ‫ک��ردن و ترس��یدن‪ ،‬عقالنیت نیس��ت‪ .‬ایش��ان با‬ ‫اش��اره به «اس��تحکام و ثبات اقتصادی» به عنوان‬ ‫س��ومین رکن اقتدار ملی گفتند‪ :‬اقتصاد کش��ور‬ ‫زیر فش��ار اس��ت و م��ردم از نظر معیش��ت دچار‬ ‫مش��کالت هس��تند اما همه این مش��کالت قابل‬ ‫حل اس��ت‪ .‬رهبر معظم انقالب اس�لامی افزودند‪:‬‬ ‫من عقیده ندارم که مس��ئوالن در زمینه مس��ائل‬ ‫اقتصادی تالش نمی کنند‪ .‬تالش های زیاد و خوبی‬ ‫در برخ��ی بخش ها انجام ش��ده؛ گرچه در بعضی‬ ‫بخش های اقتصادی توان مدیریتی ضعیف اس��ت‪.‬‬ ‫ضمن اینک��ه مصوبات خوبی ه��م وجود دارد که‬ ‫باید پیگیری شوند‪ .‬ایشان گفتند‪ :‬مکررا ً گفته شده‬ ‫عالج مش��کالت اقتصادی در گرو تمرکز بر مسئله‬ ‫تولید‪ ،‬جلوگیری از س��قوط پی در پی ارزش پول‬ ‫ملی و بس��تن رخنه هایی همچون قاچاق‪ ،‬واردات‬ ‫بی رویه و فس��ادهای مالی اس��ت‪ .‬حضرت ایت اهلل‬ ‫خامنه ای با اش��اره به حضور مدیران خوب و لزوم‬ ‫ت�لاش ش��بانه روزی و خس��تگی ناپذیر افزودند‪:‬‬ ‫البته در مش��کالت اقتصادی‪ ،‬ما نقش خباثت امیز‬ ‫امریکایی ه��ا و تحریم ه��ای انه��ا را ک��ه حقیقتا‬ ‫جنایت اس��ت‪ ،‬نادیده نمی گیریم و به ایستادگی و‬ ‫مقاومت ادامه خواهیم داد تا به لطف خداوند فشار‬ ‫حداکثری امریکا را به روسیاهی حداکثری و مایه‬ ‫پشیمانی انها تبدیل کنیم‪ .‬ایشان با اشاره به ابراز‬ ‫خوش��حالی رئیس جمهوری امری��کا از اختالل در‬ ‫اقتصاد کش��ور و جنای��ت علیه ملت ایران‪ ،‬گفتند‪:‬‬ ‫افتخار به چنین جنایتی فقط از ادم های رذلی مثل‬ ‫ش��ما برمی اید‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای با تاکید‬ ‫مجدد بر این موضوع که عالج مشکالت کشور در‬ ‫داخل اس��ت‪ ،‬گفتند‪ :‬اگرچه بسیاری از مشکالت‬ ‫ما مربوط به خارج از کش��ور است اما عالج انها در‬ ‫داخل و با تکیه بر محاس��به درست و نگاه صحیح‬ ‫به مس��ائل کش��ور و منطقه و با بکارگیری تدبیر‪،‬‬ ‫تالش‪ ،‬خرد و عزم راسخ است؛ بنابراین نباید عالج‬ ‫را در خارج از کشور جست وجو کرد چراکه ما هیچ‬ ‫خی��ر و بهره ای از خارج نمی بینیم و س��ر وصدای‬ ‫اراذل مس��لط بر ملت امریکا نیز نباید ذهن کسی‬ ‫را مش��غول کند‪ .‬رهبر معظم انقالب اس�لامی در‬ ‫بخ��ش پایانی سخنان ش��ان بار دیگر با تش��کر از‬ ‫مس��ئوالن بخش بهداش��ت و درمان و پزشکان و‬ ‫پرستاران فداکار‪ ،‬ابتالئات و تلفات موج سوم کرونا‬ ‫را بس��یار درداور خواندند و افزودند‪ :‬همچنانکه از‬ ‫مدت ها قبل به رئیس جمهوری و مسئوالن محترم‬ ‫گفت��ه ام‪ ،‬ضابطه گذاری ها ب��رای مقابله با بیماری‬ ‫باید از جایگاه حاکمیتی و الزام اور باش��د‪ .‬ایش��ان‬ ‫گفتند‪ :‬همچنانکه در موضوع س��فر اربعین‪ ،‬مردم‬ ‫متدی��ن به مرزها نرفتند و در عزاداری های محرم‬ ‫نیز ضوابط ستاد ملی را دقیقا رعایت کردند‪ ،‬عموم‬ ‫مردم باید در مس��ائلی همچون نرفتن به سفرها و‬ ‫رعایت ش��یوه نامه ها‪ ،‬مراقبت جدی کنند تا از این‬ ‫بیماری خالص شویم‪.‬‬ ‫تاکید عراق بر حل مشکالت مبادالت بانکی با ایران‬ ‫عبدالناصر همتی صبح روز گذشته برای مذاکره‬ ‫با مقام ه��ای بانکی و اقتصادی ع��راق در راس یک‬ ‫هی��ات بانکی و تجاری عازم بغداد ش��د‪ .‬رئیس کل‬ ‫بان��ک مرک��زی پیش از ای��ن نیز س��فرهایی برای‬ ‫پیگیری ازادسازی منابع ایران به این کشور داشت‪.‬‬ ‫ البته طی س��ال های گذشته به ویژه دوره اخیر بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬مقام های ایرانی رایزنی هایی را با کش��ور‬ ‫عراق برای بازگشت منابع ارزی و وصول بدهی عراق‬ ‫ب��ه ایران انج��ام داده اند و موفقیت های��ی نیز از این‬ ‫س��فرها حاصل شده است‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫ع��راق در دیدار با همتای ایرانی خود در بغداد گفت‪:‬‬ ‫مقامات عراقی بر حل وفصل مس��ائل بانکی میان دو‬ ‫کش��ور تاکید دارند و به زودی با س��ازکارهای اتخاذ‬ ‫ش��ده‪ ،‬این مش��کالت رفع خواهد ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬مصطفی غال��ب مخیف تاکید ک��رد‪ :‬تالش ‬ ‫داریم به همکاری بانکی با جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫ادام��ه دهیم و از تجارب تهران در امور مالی و بانکی‬ ‫اس��تفاده خواهیم کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تمام تالش ما‬ ‫این اس��ت که همکاری دو کشور ادامه داشته باشد‬ ‫و مش��کالت موجود در حوزه مطالبات مالی و پولی‬ ‫ایران نیز حل ش��ود‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی عراق‬ ‫افزود‪ :‬برخی س��ازکارها وج��ود دارد که می توان با‬ ‫منابع ارزی ایران در عراق ازاد می شود‬ ‫بهره گی��ری از انها به تقویت همکاری بانکی و پولی‬ ‫میان دو کش��ور و رفع مشکالت موجود‪ ،‬کمک کرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬پیش��نهاد دادیم کمیته ای مش��ترک با‬ ‫حضور مقامات بانکی و مالی دو کشور تشکیل شود‬ ‫تا به راهکار الزم برای حل مسائل ایران و عراق دست‬ ‫یافت‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران نیز در این دی��دار ابراز امی��دواری کرد که با‬ ‫همکاری همتای عراقی اش مس��ائل پیچیده بانکی‬ ‫میان دو کش��ور برطرف شود‪ .‬وی گفت‪ :‬امیدوارم با‬ ‫اراده ای که در مقامات عراقی وجود دارد‪ ،‬مشکالت‬ ‫بانکی و مالی میان دو کشور حل شود‪ .‬همتی روابط‬ ‫و مناسبات جمهوری اسالمی ایران و عراق را بسیار‬ ‫مهم و موثر دانس��ت و افزود‪ :‬تهران به توسعه بیش از‬ ‫پیش همکاری ها با بغداد اهمیت می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز عرضه ‪ ۵۰‬میلیون دالر به بازار ارز‬ ‫با س��فر و مذاک��رات همتی با همت��ای عراقی اش‬ ‫ب��رای ازادس��ازی منابع ایران در ع��راق طبق اعالم‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬از روز گذش��ته ای��ن بانک روزانه ‪۵۰‬‬ ‫میلیون دالر به بازار اسکناس ارز تزریق خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬این روزها که بازار ارز قیمت های‬ ‫باالی��ی را تجربه می کند‪ ،‬بانک مرکزی نیز به منظور‬ ‫مدیریت ای��ن بازار برخی اقدام��ات نظارتی در نظر‬ ‫گرفت��ه که جدیدترین انها افزایش س��قف خرید در‬ ‫بازار متش��کل ارزی و عرضه روزانه ‪ ۵۰‬میلیون دالر‬ ‫در بازار اس��کناس ارز اس��ت‪ .‬درباره چرایی افزایش‬ ‫قیمت ه��ا در ب��ازار ارز رئیس کل بان��ک مرکزی در‬ ‫اخری��ن اظهارات خ��ود در این زمین��ه تالش های‬ ‫دولت امریکا برای ایجاد التهاب در بازار ارز را با طرح‬ ‫لغو تمام معافیت های تحریمی و راه اندازی ماش��ین‬ ‫تبلیغاتی خود توسط رسانه های وابسته‪ ،‬عامل موثر‬ ‫ب��ر وضعیت کنونی بازار دانس��ته اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫طبق گفت��ه همتی بعد از طرح مکانیس��م ماش��ه‪،‬‬ ‫اخباری درباره قطع کام��ل ارتباط نظام مالی ایران‬ ‫مطرح می ش��ود که فارغ از قابلیت عملیاتی داشتن‬ ‫و می��زان تاثیر عمل��ی ان‪ ،‬تاثیر روان��ی ان در بازار‬ ‫ارز س��ایه افکنده اس��ت‪ .‬طبق این گزارش‪ ،‬از دیروز‬ ‫بانک مرکزی در راستای افزایش عرضه برای تامین‬ ‫نیازهای متقاضیان روزانه ‪ ۵۰‬میلیون دالر به صورت‬ ‫اس��کناس در بازار متشکل ارزی عرضه کرد تا با این‬ ‫اقدام بتواند نرخ ها را در این بازار بشکند‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫این بانک افزایش س��قف خرید کارگ��زاران در بازار‬ ‫متش��کل ارزی را مدنظر قرار داده که بر این اس��اس‬ ‫س��قف خرید بانک ها و صرافی ها از امروز در حالی به‬ ‫‪ ۵۰۰‬ه��زار دالر افزای��ش یافته که تا پیش از این ‪۵۰‬‬ ‫هزار یورو یا معادل ان به سایر ارزها بوده است‪ .‬از انجا‬ ‫ک��ه پیش از این بانک مرکزی افزایش عرضه در بازار‬ ‫ثانویه ارز (نیما) را هدف قرار داده بود‪ ،‬به گونه ای برای‬ ‫تسهیل و تسریع تامین ارز واردکنندگان در این بازار‬ ‫به پتروش��یمی ها‪ ،‬فوالدی ها و معدنی ها اعالم کرد‬ ‫ک��ه انها نی��ز می توانند ارز حاص��ل از صادرات خود‬ ‫را عالوه بر صرافی ه��ای بانکی‪ ،‬به صرافی های مجاز‬ ‫برای واردات کاالهای دارای تخصیص ارز بفروشند‪.‬‬ ‫طب��ق اعالم بانک مرکزی با این اقدامات روند عرضه‬ ‫و معام�لات حواله ه��ای ارزی در بازار دوم به ویژه در‬ ‫‪ 3‬ماه اخیر‪ ،‬بهتر از قبل ش��ده اس��ت‪ .‬حال این بانک‬ ‫می خواه��د ب��ا افزایش عرضه در بازار اس��کناس ارز‬ ‫ج��واب تقاضاه��ا در این زمینه را بدهد ت��ا بتواند به‬ ‫ارامش بازار ارز کمک کند که باید منتظر ماند و دید‬ ‫این اقدامات چه میزان در این امر تاثیر گذار هستند‪.‬‬ ‫نقشه راه تدوین برنامه هفتم توسعه نمایان شد‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه‬ ‫نیازمند ارتباط مداوم با صاحب نظران بازار سرمایه‬ ‫هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬ما باید با رویکرد تامین مالی بخش‬ ‫تولید از طریق بازار س��رمایه‪ ،‬قانون بودجه س��االنه‬ ‫و برنامه هفتم توس��عه را تدوی��ن کنیم‪ .‬به گزارش‬ ‫فارس‪ ،‬محمدباقر قالیباف در نشس��ت هم اندیشی‬ ‫با فع��االن ب��ازار س��رمایه گف��ت‪ :‬نمی توانیم فکر‬ ‫کنی��م که در یک محیط طبیعی و نرمال هس��تیم‬ ‫و اطمینان داشته باش��یم تصمیمات ما به درستی‬ ‫اجرا می ش��ود‪ .‬واقعیت این اس��ت ک��ه در وضعیت‬ ‫خاص کش��ور به ویژه از نظر رش��د اقتص��ادی قرار‬ ‫داری��م و با رش��د اقتص��ادی منف��ی در حوزه های‬ ‫مختلف روبه رو هس��تیم‪ .‬نمی توانی��م تحریم ها را‬ ‫نادی��ده بگیریم و در زمینه مباحث پولی و اثرات ان‬ ‫بی توجه باشیم‪ .‬بخش های مختلف از جمله تولید‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬فناوری‪ ،‬بازار کار‪ ،‬پول و سرمایه مشکالت‬ ‫خاص خ��ود را دارن��د و ما بای��د از جوانب مختلف‬ ‫انه��ا را بشناس��یم‪ .‬قالیب��اف با بی��ان اینکه بورس‬ ‫مانند موجودی زنده‪ ،‬فعال و فوق هوش��مند است‪،‬‬ ‫تامین مالی تولید از بازار سرمایه‬ ‫گفت‪ :‬باید به این فهم مش��ترک برسیم‬ ‫که بازار س��رمایه در برابر کوچک ترین‬ ‫موضوعات عکس العمل نشان می دهد‪.‬‬ ‫در ارتباط ب��ا تعریف بورس مطلوب نیز‬ ‫می توان حداقل به مبحث نقد شوندگی‬ ‫اش��اره کرد و در تحلیل های خود به ان‬ ‫توجه داشت‪ .‬نقد ش��وندگی مهم ترین‬ ‫ویژگی بازار س��رمایه اس��ت و نباید ان را مخدوش‬ ‫کنیم‪ .‬رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با یاداوری‬ ‫رویکرده��ای مجلس یازدهم مبنی بر ش��فافیت‪،‬‬ ‫هوشمندی‪ ،‬مردمی س��ازی و کارامدسازی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این متغیرها را باید در زمینه بازار س��رمایه نیز مورد‬ ‫توجه قرار داد و اگر گفته می ش��ود ورود مس��تقیم‬ ‫مردم به این بازار اسیب جدی می رساند ما با لحاظ‬ ‫متغیر مردمی س��ازی باید مسیر را به نوعی تعریف و‬ ‫ساماندهی کنیم که مردم دخیل باشند تا به سمت‬ ‫پروژه مح��وری و تامین مالی بخش های تولیدی از‬ ‫ب��ازار بورس برویم؛ بنابرای��ن هدف گذاری کلی در‬ ‫این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹‹قانون بودجه سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫قالیباف با اشاره به قانون بودجه سال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬تصری��ح ک��رد‪ :‬صاحب نظران‬ ‫ای��ن ح��وزه باید ط��ی یک م��اه اینده‬ ‫پیش��نهادهای خود را ب��ه مجلس ارائه‬ ‫دهن��د تا ما بتوانیم در جریان بررس��ی‬ ‫الیح��ه بودج��ه س��ال ‪ ۱۴۰۰‬نکاتی را‬ ‫لحاظ کنیم‪ .‬ما همچنین در سال ‪ ۱۴۰۰‬با استقرار‬ ‫دولت سیزدهم باید برنامه هفتم توسعه را تصویب‬ ‫کنیم‪ .‬در برنامه های قبل مانند برنامه ششم توسعه‬ ‫به موضوعات محیط داخلی‪ ،‬تحریم‪ ،‬بازار سرمایه‪،‬‬ ‫اقتصاد و فرصت ها و تهدیدها پرداخته نشده و دولت‬ ‫ارزوهای��ی را تبدیل به برنامه ک��رده که در ان گم‬ ‫هستیم؛ از این رو ما مصمم هستیم در برنامه هفتم‬ ‫توسعه احکامی تصویب شود که تحول اقتصادی را‬ ‫به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تح�ول اقتص�ادی در گرو ثب�ات در‬ ‫اقتصاد‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نخستین گام تحول اقتصادی‪،‬‬ ‫عکس روز‬ ‫ثبات در اقتصاد اس��ت و در برنامه هفتم توسعه‬ ‫باید با برنامه ریزی های ملی‪ ،‬منطقه ای‪ ،‬استانی‬ ‫و محلی پیش��گام های ثبات در اقتصاد را تعبیه‬ ‫کنیم؛ بنابراین باید با رویکرد تامین مالی بخش‬ ‫تولید از طریق بازار سرمایه‪ ،‬قانون بودجه ساالنه‬ ‫و برنامه هفتم توس��عه را تدوی��ن کنیم‪ .‬رئیس‬ ‫ق��وه مقننه با تاکید بر اس��تقالل بازار س��رمایه‬ ‫گفت‪ :‬تدوین برنامه هفتم توس��عه بدون توجه‬ ‫به پیشنهادات صاحب نظران اقتصادی مشکالتی‬ ‫را رقم می زند که در برنامه های س��وم تا ششم‬ ‫توسعه ش��اهد ان بودیم‪ .‬در خوش��بینانه ترین‬ ‫حال��ت ممکن هیچ کدام از برنامه های توس��عه‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۰‬درص��د اجرا نش��دن و از س��وی‬ ‫دیگر ما باید به اس��تراتژی بخش��ی توجه کنیم‬ ‫و در هم��ه موضوعات ابع��اد مختلف اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬امنیت��ی و دفاعی را مورد‬ ‫نظ��ر قرار دهی��م‪ .‬در ارتباط با ب��ورس نیز باید‬ ‫به مس��ائل اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬امنیتی و حتی‬ ‫محیط زیستی توجه شود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫شفاف سازی منابع صندوق توسعه‬ ‫برای مقابله با کرونا‬ ‫نمایی از مسجد گیاهی تجریش ابتدای خیابان سعداباد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری از رئیس کل بانک مرکزی و رئیس س��ازمان برنامه‬ ‫و بودج��ه کش��ور خواس��ته تا محل هزینه ک��رد یک میلیارد ی��ورو از منابع صندوق‬ ‫توسعه ملی برای مقابله با کرونا را شفاف کنند‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬در پی درخواست‬ ‫بس��یج دانش��جویی از معاون اول رئیس جمهوری در زمینه شفاف سازی هزینه کرد‬ ‫مناب��ع صندوق توس��عه ملی برای مقابله با کرونا‪ ،‬اس��حاق جهانگی��ری معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری در نامه ای‪ ،‬رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی را‬ ‫مامور تهیه گزارشی در این باره کرده و از انها خواسته تا محل هزینه کرد یک میلیارد‬ ‫یورو را به اطالع عموم برسانند‪ .‬در متن نامه رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری به‬ ‫اقایان نوبخت و همتی امده است‪« :‬باتوجه به ابهاماتی که در افکار عمومی پیرامون‬ ‫نحوه هزینه کرد یک میلیارد یورو که با مجوز رهبر معظم انقالب برای مقابله با کرونا‬ ‫دریافت شده‪ ،‬ایجاد شده‪ ،‬گزارش دقیقی از میزان سهم وزارت بهداشت و سهم سایر‬ ‫دس��تگاه ها و مبل��غ پرداختی به هر کدام و نی��ز مابقی در چه زمانی پرداخت خواهد‬ ‫شد‪ ،‬تهیه و ارسال شود‪».‬‬ ‫سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه از پایان‬ ‫نظ��ام مجوز خواهی‬ ‫ص��ادرات و واردات‬ ‫اق�لام تس��لیحاتی‬ ‫ایران در بامداد ‪۲۷‬‬ ‫مهر جاری خبر داد‬ ‫و گفت‪ ۲۷ :‬مهر‪ ،‬روز شکست امریکاست که‬ ‫باوجود گردن کش��ی و حیله گری ها نتوانست‬ ‫کار خود را جلو ببرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬س��عید خطی��ب زاده در‬ ‫نشس��ت خبری هفتگ��ی با خبرن��گاران‪ ،‬فرا‬ ‫رس��یدن دهه اخر ماه صفر را تس��لیت گفت‬ ‫و با اش��اره به تحوالت سیاست خارجی طی‬ ‫هفته گذش��ته اظهار ک��رد‪ :‬وزیر امور خارجه‬ ‫در ‪ ۱۹‬مه��ر در صدر هیات��ی محدود از نظر‬ ‫تعداد اما بلندمرتبه به چین رفت و با همتای‬ ‫چینی خود دیدار کرد‪ .‬سفرای سوریه و ژاپن‬ ‫هم در پایان ماموریت ش��ان ب��ا ظریف دیدار‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین وزیر امور خارجه‬ ‫دومین رایزنی تلفنی خود را با الوروف درباره‬ ‫قره باغ انجام داد‪ .‬ایشان همچنین با وزیر امور‬ ‫خارجه انگلیس رایزنی کرد‪.‬‬ ‫رئی��س مرک��ز دیپلماس��ی عموم��ی و‬ ‫رس��انه ای وزارت امور خارجه ب��ا بیان اینکه‬ ‫هفت��ه بع��د یعن��ی س��اعت ‪ ۳:۳۰‬صبح ‪۲۷‬‬ ‫مه��ر محدودیت های تس��لیحاتی مندرج در‬ ‫قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬ملغی می شود‪ ،‬تصریح کرد ‪5‬‬ ‫سال بعد از تصویب برجام این اتفاق می افتد‬ ‫و هفته بعد‪ ،‬پنجمین سالگرد تصویب برجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ‪ ۲۷‬مهر‪ ،‬ه��م مجوزخواهی صادرات و‬ ‫واردات تس��لیحاتی ملغی و ه��م محدودیت‬ ‫سفر ‪ ۲۳‬شخصیت حقوقی رفع می شود‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬مهم تری��ن بُعد تاریخ ‪۲۷‬‬ ‫مهر س��اعت ‪ ۳:۳۰‬بامداد به وقت تهران‪ ،‬باور‬ ‫شکس��ت تاریخی ای��االت متحده اس��ت که‬ ‫باوجود تمام گردن کش��ی ها و حیله گری ها و‬ ‫اقدامات فراقانونی نتوانس��ت در دنیای متنوع‬ ‫شده کار خود را جلو ببرد و جمهوری اسالمی‬ ‫ایران بار دیگر نش��ان داد که امریکا انقدرها‬ ‫هم که اعالم می کند قدر قدرت نیست‬ ‫خطیب زاده درباره س��فر وزیر امور خارجه‬ ‫به چین گفت‪ :‬این س��فر دارای ابعاد مختلف‬ ‫است‪.‬‬ ‫موانع مش��خصی در برخی مراودات عادی‬ ‫پی��ش امده بود که س��فر ظری��ف به صورت‬ ‫مش��خص ب��رای برط��رف کردن ای��ن موانع‬ ‫بود‪.‬‬ ‫گفت وگوهای مثم��ری در این زمینه و در‬ ‫مسیر ارتقای روابط دوجانبه در ابعاد تجاری‬ ‫و اقتصادی انجام شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ایران و چین نگاه یکسانی‬ ‫ب��ه غیرقانونی ب��ودن تحریم ه��ای یکجانبه‬ ‫و فراس��رزمینی امری��کا دارند‪ ،‬افزود‪ :‬س��فر‬ ‫وزیر امور خارجه به چی��ن ابعاد منطقه ای و‬ ‫فرامنطق��ه ای هم داش��ت‪ .‬چین ه��م مانند‬ ‫روس��یه طرحی درباره خلیج فارس ارائه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه گف��ت‪:‬‬ ‫جمه��وری اس�لامی ایران از ه��ر طرحی که‬ ‫واقعیت ه��ای منطقه را ش��ناخته و به دنبال‬ ‫برقراری گفت وگوهای درون منطقه ای باش��د‬ ‫و شامل س��ازکارهای فراگیر شود‪ ،‬چه طرح‬ ‫چی��ن باش��د و چه طرح روس��یه اس��تقبال‬ ‫می کند‪ ،‬اما فکر می کنیم طرح ایران جامع تر‬ ‫است و ساختاردارترین طرح ارائه شده‪ ،‬طرح‬ ‫صلح هرمز است و امیدواریم کشورهای دیگر‬ ‫هم به دنبال گفت وگو باشند‪.‬‬ ‫خطیب زاده در واکن��ش به نقض اتش بس‬ ‫اعالم ش��ده می��ان جمه��وری اذربایجان و‬ ‫جمهوری ارمنس��تان اظهار ک��رد‪ :‬جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران ضم��ن ابراز تاس��ف از نقض‬ ‫اتش ب��س اعالم ش��ده در درگیری های اخیر‬ ‫می��ان جمه��وری اذربایج��ان و جمه��وری‬ ‫ارمنستان و دعوت از طرفین به خویشتنداری‬ ‫بیش��تر‪ ،‬حمالت موش��کی به زیرساخت های‬ ‫حیاتی و مناطق مس��کونی ش��هرها و کشتار‬ ‫غیرنظامی��ان را محک��وم و ب��ا خانواده ه��ای‬ ‫داغدار ابراز همدردی می کند‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد‪:‬‬ ‫جمه��وری اس�لامی ایران دوب��اره از طرفین‬ ‫می خواه��د ضم��ن پایبن��دی ب��ه اتش بس‪،‬‬ ‫گفت وگوه��ای خ��ود را در چارچوب حقوق‬ ‫بین الملل و احترام به تمامیت ارضی یکدیگر‬ ‫و تخلیه ش��هرهای اش��غالی از س��ر گیرند و‬ ‫امادگی خود را برای تسهیل این گفت وگوها‬ ‫برای رسیدن به صلح و راه حل دائمی و پایدار‬ ‫در منطقه اعالم می دارد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫عالج مشکالت اقتصادی در گرو تمرکز بر تولید است‬ ‫پایان محدودیت های‬ ‫تسلیحاتی ایران‬ صفحه 2 ‫سه شنبه‬ ‫‪ 22‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1634‬‬ ‫پیاپی ‪2952‬‬ ‫اس��تاندار تهران بر لزوم ارتقای ایمنی و اس��تاندارد ‪ ۲۱۱‬ش��هربازی‬ ‫استان تهران تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬انوشیروان محس��نی بندپی در جلسه استاندارد با‬ ‫اش��اره به لزوم اجرایی شدن مصوبات ش��ورای استاندار گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به لزوم استانداردسازی شهربازی ها‪ ،‬شهرداران موظف و مکلف هستند‬ ‫اقدام��ات الزم در ای��ن زمینه را انجام دهند و با توجه به افزایش تعداد‬ ‫ش��هربازی های اس��تان تهران از ‪ ۳۴‬ش��هربازی در س��ال ‪ ۹۲‬به ‪۲۱۱‬‬ ‫زیرساخت های ارتباطی‬ ‫رفاه توسعه می یابد‬ ‫شهربازی فعلی این امر باید مورد توجه جدی قرار گیرد‪.‬‬ ‫اس��تاندار تهران تاکی��د کرد‪ :‬ش��هرداران مناطق ‪۲۲‬گان��ه تهران و‬ ‫همچنین شهرداران شهرهای اس��تان تهران به لحاظ قانونی مکلف به‬ ‫حفظ سالمت شهروندان هس��تند از اینرو استانداردسازی شهربازی ها‬ ‫اولویت جدی اس��ت که باید پیگیری ش��ود‪ ،‬به همین نسبت اقدامات‬ ‫الزم جه��ت استانداردس��ازی پله ه��ای برقی و متح��رک نیز ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫محس��نی بندیی در ادام��ه گف��ت‪ :‬درب��اره جایگاه ه��ای ‪ CNG‬که‬ ‫ش��هرداری ها مالک انها هس��تند نیز اقدامات الزم برای افزایش ایمنی‬ ‫و سطح استاندارد این جایگاه ها باید پیگیری شود‪.‬‬ ‫محسنی بندپی در پایان تاکید کرد‪ :‬تقویت تجهیزات ازمایشگاه های‬ ‫استاندارد در دستورکار قرار گیرد و در این زمینه هر چه سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد به استان تهران کمک کند ما هم به همان نسبت در زمینه‬ ‫تامین تجهیزات اقدامات الزم را پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫درخواست صنعتگران برای اصالح دوباره قانون چک‬ ‫کارگاه های زیر ‪ ۲۰‬نفر حمایت شوند‬ ‫مشکالت مربوط به حوزه بانک و به ویژه چک یکی از چالش های بنگاه های صنعتی است‪ .‬با شیوع کرونا و افت بازار تقاضا معضل‬ ‫چک های برگشتی بیش از پیش گریبانگیر تولید شده است‪ .‬مشکالت این بخش در ادامه بسته شدن حساب بانکی‪ ،‬توقف اعتبارات‪،‬‬ ‫تخصیص تس��هیالت و‪ ...‬را به همراه دارد که ممکن اس��ت منجربه توقف تولید ش��ود‪ .‬چه بسیار واحدهای صنعتی که به دلیل این‬ ‫معضالت تعطیل شده یا به حالت نیمه تعطیل فعالیت می کنند‪ .‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی‪ ۱۷ ،‬اردیبهشت ‪ ۱۳۹۷‬کلیات‬ ‫ط��رح اص�لاح قان��ون صدور چک را با ‪ ۱۹۴‬رای مواف��ق‪ ،‬یک رای مخالف و یک رای ممتنع از ‪ ۲۴۱‬نماینده حاضر تصویب کردند‪.‬‬ ‫براس��اس این مصوبه بانک مرکزی مکلف اس��ت اقدامات و دس��تورالعمل های الزم درباره چک های الکترونیکی داده پیام را در یک‬ ‫سال پس از الزم االجرء شدن این قانون انجام دهد‪ .‬این قانون اذر ‪ ۹۷‬مصوب و برای اجرا به بانک مرکزی ابالغ شد‪ .‬هر چند هنوز‬ ‫برخی از مفاد این اصالحیه اجرایی نشده است‪ .‬براساس ایین نامه اصالح قانون چک واحدهای تولید متوسط دارای ‪ ۵۰‬کارگر یا‬ ‫بیشتر از مزایای ایین نامه اجرایی قانون صدور چک‪ ،‬بهره مند می شوند‪ .‬این درحالی است که چندی پیش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با ارائه پیشنهاد اصالح این ایین نامه به هیات دولت خواستار تغییر واحدهای تولیدی دارای ‪ ۵۰‬کارگر به ‪ ۲۰‬کارگر شده‬ ‫است‪ .‬در نهایت به گفته فعاالن صنعتی در صورت اجرایی شدن ایین نامه اصالح قانون و چک و اعمال تغییراتی در اصالحیه جدید‬ ‫مشکل بسیاری از کارگاه های کوچک تولیدی نیز حل خواهد شد‪ ،‬زیرا بخش زیادی از واحدهای تولید کشور مربوط به کارگاه ها‬ ‫کوچک با کمتر از ‪ ۵۰‬نیروی انسانی در حال فعالیت هستند‪ .‬در واقع براساس امار بخش زیادی از اشتغال در این بنگاه ها بوده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫درخواس��ت فع��االن صنعتی درباره اج��رای اصالح قانون‬ ‫چک درحالی مطرح می شود که چندی پیش وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به منظور بهره مندی واحدهای تولید متوسط‬ ‫دارای ‪ ۵۰‬کارگر یا بیش��تر از مزایای ایین نامه اجرایی قانون‬ ‫صدور چک‪ ،‬پیشنهاد اصالح این ایین نامه را به هیات دولت‬ ‫ارائه کرده است‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی هیات دولت‪،‬‬ ‫ب��ه موج��ب تبصره (‪ )۱‬ذی��ل ماده (‪ )۵‬مک��رر قانون اصالح‬ ‫قان��ون صدور چک‪ ،‬چنانچه اعم��ال محدودیت های مربوط‬ ‫ب��ه عدم افتت��اح حس��اب‪ ،‬عدم پرداخت هرگونه تس��هیالت‬ ‫بانکی‪ ،‬عدم گش��ایش اعتب��ار اس��نادی ارزی و ریالی درباره‬ ‫بنگاه های اقتصادی موجب اختالل امنیت اقتصادی اس��تان‬ ‫ش��ود‪ ،‬شورای تامین می تواند این ممنوعیت ها را برای مدت‬ ‫ی��ک س��ال به حالت تعلی��ق دراورد‪ .‬در بن��د (‪ )۱‬ماده (‪)۲‬‬ ‫ایین نام��ه اجرایی تبصره یادش��ده‪ ،‬یکی از موارد عدم اعمال‬ ‫محدودیت پیش بینی تعداد ‪ ۱۰۰‬نفر کارگر براساس فهرست‬ ‫حق بیمه بوده اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه بعضا واحدهای تولید‬ ‫متوس��ط دارای ‪ ۵۰‬نفر کارگر یا بیش��تر می باشند عمال این‬ ‫محدودیت برای ش��رکت های یادشده به قوت باقی است و از‬ ‫سوی دیگر برای برخورداری واحدهای تولیدی تعطیل که با‬ ‫برنامه ریزی می توانند نسبت به فعال کردن واحد اقدام کنند‬ ‫نیز حکمی پیش بینی نش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین به منظور حل‬ ‫مش��کل یادش��ده‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیشنهاد‬ ‫اص�لاح ایین نام��ه اجرایی یادش��ده را به هی��ات دولت ارائه‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫درخواست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در متن پیش��نهادی ارس��الی امده‬ ‫اس��ت‪« :‬تعداد کارکنان بنگاه در (‪ )۱۲‬ماه منتهی‬ ‫به درخواس��ت طبق فهرست حق بیمه پرداختی‬ ‫‪ ۵۰‬نفر و بیش��تر باشد‪ .‬واحدهای تولیدی تعطیل‬ ‫ب��ا ارائه برنامه راه ان��دازی می توانند از مزایای این‬ ‫ایین نامه بهره مند شوند‪».‬‬ ‫‹ ‹تعمیم به کارگاه های کوچک‬ ‫فرهاد به نیا‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه های خودرو کش��ور درباره مش��کالت قانون چک‬ ‫در کش��ور به‬ ‫گفت‪ :‬رسیدگی به وضعیت قانون چک‬ ‫کمی پیچیده است‪ ،‬چون موضوعی تخصصی بوده و بررسی‬ ‫ان زمانبر و از حوصله تولید و وضعیت کنونی ان خارج است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تولیدکنندگان کش��ور‪ ،‬سنگربان اصلی جنگ‬ ‫اقتصادی هس��تند و بنگاه های تولی��دی در صف مقدم قرار‬ ‫دارند‪ .‬این موضوع بارها از مس��ئوالن کش��وری شنیده شده‬ ‫است‪ .‬سخنگوی انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرو کشور با بیان اینکه مشکل اصلی کارگاه های تولیدی‬ ‫در عرصه نقدینگی بازار و پرداخت نش��دن به موقع مطالبات‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬تاخیر در پرداخت مطالبات کارگاه های تولیدی‬ ‫باعث می ش��ود بسیاری از انها در شرایط تورمی برای خرید‬ ‫مواد اولیه و س��ایر خدمات از «چک» به عنوان ابزار پرداخت‬ ‫نقدینگی اس��تفاده کنند‪ .‬با وجود اینکه صنعتگران از جمله‬ ‫قطعه س��ازان انتظار دارند هزینه محصوالتش��ان را به موقع و‬ ‫پس از یک ماه دریافت کنند‪ ،‬متاسفانه تاخیر در‬ ‫پرداخت مطالبات چند س��الی است دچار خدشه‬ ‫ش��ده است‪ .‬در این ش��رایط است که خریدهای‬ ‫اعتباری بین کس��به با افزایش مواجه می شود‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬متاس��فانه با شرایط موجود بازار که همه از‬ ‫ان اگاه هستند گاهی این اخالل در گردش مالی‬ ‫تولیدکنندگان منجر به بحران در بنگاه اقتصادی‬ ‫ش��ده و مش��کالت جدی به وجود می اورد‪ .‬ام��ری که برای‬ ‫صنعت قطعه رخ داده است‪.‬‬ ‫به نیا با اش��اره به موارد ایین نام��ه قانون چک عنوان کرد‪:‬‬ ‫طبق این ایین نامه به موجب تبصره یک ماده ‪ ۵‬قانون چک‪،‬‬ ‫یک س��ال زمان تنفس برای بازپرداخت تسهیالت یا معوقات‬ ‫تولیدکننده درنظر گرفته ش��ده است‪ .‬این مصوبه برای روند‬ ‫فعالیت تولیدکننده بس��یار کمک کننده اس��ت اما متاسفانه‬ ‫خالی از اشکال هم نیست‪ .‬این مصوبه تنها مختص بنگاه های‬ ‫تولیدی دارای باالی ‪ ۱۰۰‬نفر نیروی کار شده در صورتی که‬ ‫میانگین صنایع کشور مربوط به بنگاه های کوچک با نیروی‬ ‫انسانی بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۵۰‬نفر است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬بیش از ‪ ۹۰‬درص��د بنگاه های تولیدی مربوط به‬ ‫کارگاه ه��ای کوچک ب��وده که اگر دولت واقعا به دنبال کمک‬ ‫و حمای��ت از تولی��د اس��ت باید این ع��دد کارگاه های باالی‬ ‫‪ ۱۰۰‬نف��ر را به واحدهای کوچ��ک کمتر از ‪ ۵۰‬تعمیم دهد‪.‬‬ ‫به این ترتیب دربرگیری ان بیشتر شده و بنگاه های تولیدی‬ ‫بیشتری زیر پوشش این قانون قرار می گیرند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت با بیان اینکه در ش��رایط فعلی نیاز مبرم‬ ‫جامع��ه به افزایش تولید ملی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با اجرای مصوبه‬ ‫اصالح قانون چک‪ ،‬بس��یاری از تولیدکنندگانی که در تامین‬ ‫وجوه به مش��کل برخورد کرده اند‪ ،‬می توانند فعالیت خود را‬ ‫از نو اغاز کنند‪ .‬بنابراین ضرورت دارد دولت‪ ،‬ش��ورای تامین‬ ‫و س��ایر نهادهای مسئول ذی ربط مزایای قانون چک را برای‬ ‫کارگاه های تولیدی باالتر از ‪ ۲۰‬نفر درنظر بگیرند و مصوبات‬ ‫را اص�لاح کنند‪ .‬به طور قطع‪ ،‬این امر منجر به افزایش تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرو کشور اظهارکرد‪ :‬هرقدر میزان تولید افزایش پیدا کند‪،‬‬ ‫میزان تورم کاهش می یابد‪ .‬بخش��ی از مشکالت فعلی تولید‬ ‫مربوط به مشکالت بانکی در حوزه چک و چک های برگشتی‬ ‫و پیامدهای ان است‪ .‬عالوه بر انکه بانک ها نیز باید مکلف به‬ ‫اجرای این قانون شوند‪ ،‬زیرا به نوعی بانک ها خودمختار عمل‬ ‫کرده و هر بانکی دستورالعمل ها و بخشنامه های خود دارد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬هنگامی که چراغ تولید‬ ‫روشن باشد‪ ،‬بانک ها هم سود خواهند داشت و گردش مالی‬ ‫تولیدکننده به نفع سیس��تم بانکی کش��ور است‪ .‬به نیا تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬این قانون باید در اس��رع وقت تصویب و ابالغ ش��ود تا‬ ‫واحده��ای تولی��دی تعطیل ش��ده دوباره ب��ه چرخه تولید‬ ‫بازگردند‪.‬‬ ‫چک های بدون پشتوانه‬ ‫علیرضا عی��اری از دیگر فعاالن حوزه صنعت نیز به‬ ‫ابعاد دیگر این موضوع اش��اره کرد و به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫در شرایط فعلی و با شیوع کرونا نمی توان برای کسانی‬ ‫که چک برگشتی دارند‪ ،‬قرار حقوقی و کیفری گرفت‬ ‫و به لحاظ حقوقی عنوان می ش��ود باید به انها زمان و‬ ‫وقت دوباره داد‪ .‬این فعال حوزه کفش افزود‪ :‬مشکلی‬ ‫که درحال حاضر گریبانگیر بخش��ی از واحدهای تولید‬ ‫ش��ده‪ ،‬فروش اعتباری و چک های برگشتی است که امسال امار‬ ‫زی��ادی دارند‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬تولیدکنن��دگان صنعت کفش از‬ ‫صنعتگران ضعیف هس��تند‪ .‬فروش اعتباراتی محصوالت و وجود‬ ‫نداش��تن تضمینی برای پاس شدن چک ها مشکل اساسی تولید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او اظهارکرد‪ :‬برخی تولیدکنندگان پیش از تحریم بخش��ی از‬ ‫محصوالت خود را در ترکیه تولید می کردند‪ .‬در این کشور‪ ،‬قانون‬ ‫خوب��ی در حوزه چک وج��ود دارد که اگر چک فردی برگش��ت‬ ‫می خورد در ‪ ۲‬حالت باید نس��بت به رفع اثر چک برگشتی اقدام‬ ‫ک��رد؛ یا فرد اعالم ورشکس��تگی می کند که م��ورد حمایت قرار‬ ‫می گیرد و مش��کل پرداخت بدهی صاحبان چک حل می ش��ود‬ ‫ی��ا اگر بدون هی��چ دلیلی چک وصول نمی ش��د با قطع خدمات‬ ‫عموم��ی مانن��د قطع خ��ط تلفن و مس��دود ک��ردن کارت های‬ ‫براس��اس پژوهش مرکز امار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون‪،‬‬ ‫با ایجاد واحدهای تحقیق وتوس��عه در کارگاه های صنعتی بین ‪۲۶‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬هزار فرصت ش��غلی برای فارغ التحصیالن دانشگاهی به وجود‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬کارگاه ه��ای صنعتی به عنوان تولیدکننده عمده‬ ‫محص��والت نهایی و میانی در ب��ازار کاال اهمیت ویژه ای دارند‪ .‬این‬ ‫کارگاه ه��ا (به وی��ژه کارگاه های با بی��ش از ‪ ۵۰‬کارکن) در فعالیت‬ ‫اقتص��ادی صنعت بخ��ش عمده ای از ارزش افزوده و به تبع ان تولید‬ ‫ناخال��ص داخل��ی را تولی��د می کنند‪ .‬با توجه ب��ه نقش مهمی که‬ ‫کارگاه های یادش��ده در ب��ازار کاال دارند‪ ،‬در ایجاد فرصت ش��غلی‬ ‫بانک��ی ملزم ب��ه انجام تعه��دات می ش��ود‪ .‬این عضو‬ ‫اتحادیه کفش های ماش��ینی و الستیکی با بیان اینکه‬ ‫درحال حاض��ر بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد مبلغ محموله های‬ ‫ارسالی به فروشندگان اخذ و باقی در قالب چک چند‬ ‫ماه بعد گرفته می شود‪ ،‬گفت‪ :‬مشکلی که در چند ماه‬ ‫گذش��ته به وجود امده افزایش امار چک های برگشتی‬ ‫اس��ت‪ .‬از بهمن سال گذشته با ش��یوع کرونا تا امروز‬ ‫تولیدکنندگان نسبت به بزرگی و کوچکی شان از چند ده یا چند‬ ‫صد برگه چک برگش��تی دارند که به امید این هس��تند یک روز‬ ‫وصول ش��ود‪ .‬درحال حاضر هیچ ضمانت حقوقی و کیفری پشت‬ ‫چک ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تهاتر از سوی دولت‬ ‫عی��اری در ادامه با بیان اینکه با توجه به ش��رایط فعلی تولید‬ ‫و بازار‪ ،‬دولت باید در بحث چک ها و مش��کالت این حوزه کمک‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬همه از مش��کالت به وجود امده به دلیل اپیدمی کرونا‬ ‫اگاه هس��تند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬اگر س��رمایه به واحد تولید برگش��ت‬ ‫نش��ود‪ ،‬تولی��د ادامه پی��دا نخواهد ک��رد؛ در نتیجه ب��ا توجه به‬ ‫اصالحاتی که قرار است در قانون چک اعمال و در صورت وصول‬ ‫نش��دن ان زمان یک س��اله به فرد داده ش��ود‪ ،‬دولت باید خود‬ ‫ای��ن تعهد را بپذیرد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬ممکن اس��ت واحد تولیدی‬ ‫ماهانه ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان بازپرداخت اقس��اط به بانک ها داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬همین مبلغ یا کمتر و بیشتر هم چک برگشتی‪ ،‬دولت با‬ ‫ورود بای��د این دو را با یکدیگر تس��ویه کن��د و در ادامه با بهبود‬ ‫ش��رایط مبلغ را از صاحبان چک دریافت کند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬من‬ ‫تولیدکننده هم اگاه هس��تم فروش��گاه دار فروش ندارد تا بدهی‬ ‫م��ن صنعتگر را بپردازد اما ادامه تولید من هم منوط به برگش��ت‬ ‫س��رمایه اس��ت؛ از این رو دولت باید در قانون اصالح چک نقش‬ ‫بیش��تری داشته باشد و تعهد واحدهای تولیدی که مشکالتشان‬ ‫مربوط به ش��رایط تحمیلی بیرون��ی و وضعیت عمومی اقتصادی‬ ‫کشور است را تقبل کند‪.‬‬ ‫این فعال حوزه کفش ادامه داد‪ :‬تولیدکننده اماده تعامل است‪،‬‬ ‫به شرط اینکه دولت هم با ما همکاری و کمک کند‪ .‬البته اگر قرار‬ ‫اس��ت به تولیدکننده فشار مضاعف وارد شود‪ ،‬اینکه تسهیالت را‬ ‫بپردازی��م و در صورت تاخیر جریم��ه دیرکرد ان را هم بپردازیم‬ ‫و این امر تلفنی از س��وی بانک پیگیری و گوش��زد شود با وجود‬ ‫اصالح قانون چک باز هم مش��کالت در شکل دیگر ادامه خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬عیاری در پایان گفت‪ :‬درحال حاض��ر بیش از ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫تومان چک برگش��تی ی��ا معوق دارم‪ .‬در صورت تهاتر از س��وی‬ ‫دولت موضوع اصالح قانون چک می تواند در س��طح کالن به نفع‬ ‫تولید باشد و صنعتگر درخواستی بیش از این ندارد‪.‬‬ ‫واحد تحقیق کارگاه های صنعتی و اشتغال فارغ التحصیالن‬ ‫نی��ز تاثیر گ��ذار هس��تند‪ .‬عمدتا ش��غل های ایجادش��ده در چنین‬ ‫کارگاه هایی‪ ،‬دارای پایداری الزم اس��ت که حتی در دوره های رکود‬ ‫و رونق تاثیرپذیری کمتری دارند‪.‬‬ ‫از س��ویی‪ ،‬به دلی��ل رقابتی بودن ب��ازار کاال‪ ،‬کارگاه های صنعتی‬ ‫درص��دد تولید محصوالت نواوران��ه و خالقانه در بازار کاالی خاص‬ ‫خود هستند‪ ،‬این امر موجب می شود از انجام پژوهش های تخصصی‬ ‫اس��تقبال کنند‪ .‬حتی در برخی کارگاه ه��ای صنعتی مانند صنایع‬ ‫خودروس��ازی مراکز تحقیقاتی در سطح پژوهشگاه ها تاسیس شده‬ ‫اس��ت و برای نمون��ه می توان به پژوهش��گاه های مرتبط در صنایع‬ ‫خودروس��ازی بزرگ اشاره کرد‪ .‬این واحدهای تحقیقاتی با تضمین‬ ‫بق��ای کارگاه در ب��ازار کاال‪ ،‬می توانن��د در ب��ازار کار نی��ز به عنوان‬ ‫تولیدکنندگان فرصت های شغلی برای فارغ التحصیالن دانشگاهی‬ ‫شناخته شوند؛ بنابراین بررسی وضعیت کارگاه های صنعتی با تکیه‬ ‫بر وجود واحد تحقیق وتوسعه در انها مهم است‪.‬‬ ‫بررسی امارها نشان می دهد در سال ‪ ،۱۳۹۶‬تعداد ‪ ۶‬هزار و ‪۱۷۱‬‬ ‫کارگاه های صنعتی ‪ ۵۰‬نفر کارکن و بیش��تر در کشور وجود داشت‬ ‫که از این تعداد ‪ ۲۰.۴(۱۲۵۶‬درصد) واحد تحقیق وتوس��عه دارند و‬ ‫‪ ۷۹‬درصد فاقد واحد یادش��ده هس��تند‪ .‬در بین سال های ‪ ۱۳۹۱‬تا‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬کارگاه های صنعتی در استان های ایالم‪ ،‬چهارمحال وبختیاری‬ ‫و خراسان ش��مالی کمترین واحدهای تحقیق وتوس��عه را در سطح‬ ‫اصالح قانون‬ ‫چک باید شامل‬ ‫کارگاه های‬ ‫کمتر از ‪50‬‬ ‫نفر هم شود‬ ‫سخن پایانی‬ ‫بن��ا بر ای��ن گزارش‪ ،‬ج��دای از‬ ‫تاخی��ر بان��ک مرک��زی در اجرای‬ ‫اصالح قانون چک که از اذر ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ابالغ شده‪ ،‬شرایط جدید کرونایی‬ ‫نی��ز مش��کالتی را ب��رای فعاالن‬ ‫صنعت��ی به وی��ژه تولیدکنن��دگان‬ ‫کوچ��ک ایج��اد کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫فع��االن صنعتی بر این نکته تاکید‬ ‫دارن��د که با ش��یوع کرونا و حجم‬ ‫باالی چک های برگش��تی با تاخیر‬ ‫در بازگش��ت سرمایه مواجه بوده و‬ ‫اعمال مهلت یک ساله برای وصول‬ ‫چک و با وضعیت نوس��ان بازار ارز‬ ‫و کاهش ارزش پ��ول ملی‪ ،‬بخش‬ ‫زی��ادی از س��رمایه در گردش اب‬ ‫رفت��ه و تولی��د با مش��کل مواجه‬ ‫می ش��ود‪ .‬بنابراین دولت باید ورود‬ ‫کرده و مشکالت این بخش را هم‬ ‫در نظر گرفت��ه و دوباره بر اصالح‬ ‫قانون چک نظارت داشته باشد‪.‬‬ ‫با توجه به‬ ‫اصالحاتی که‬ ‫قرار است در‬ ‫قانون چک اعمال‬ ‫و در صورت‬ ‫وصول نشدن‬ ‫ان مهلت یک‬ ‫ساله به فرد‬ ‫داده شود‪ ،‬دولت‬ ‫باید خود این‬ ‫تعهد را بپذیرد‬ ‫کش��ور داشتند‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬چنانچه طی سال های ‪۱۳۹۱‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۳۹۶‬در کارگاه ه��ای صنعتی ‪ ۵۰‬کارکن و بیش��تر واحدهای‬ ‫تحقیق وتوسعه تشکیل می شد بین ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۱۵۲‬نفر تا ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫نفر فرصت ش��غلی مهیا می ش��د‪ .‬مرکز ام��ار و اطالعات راهبردی‬ ‫وزارت تعاون در گزارش خود برای ایجاد واحدهای تحقیق وتوسعه‬ ‫پیش��نهاد داد که سیاست ها و قوانین حمایتی برای کارگاه ها مانند‬ ‫پرداخت تس��هیالت و معافیت مالیاتی ب��ه کارگاه های تولیدی که‬ ‫دارای واحد تحقیق وتوس��عه اتخاذ شود‪ .‬همچنین قوانین تشویقی‬ ‫مانند تس��هیل اخ��ذ مجوز‪ ،‬اتخ��اذ دوره تنف��س در ارائه پرداخت‬ ‫تسهیالت در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫راهکار توقف قیمت ها‬ ‫در بازار خودرو‬ ‫عضو ات��اق بازرگانی‬ ‫ایران گفت‪ :‬رفع نشدن‬ ‫مش��کالت زیرساختی‬ ‫در اقتصاد ایران‪ ،‬عامل‬ ‫اصلی به وج��ود امدن‬ ‫ش��وک های قیمت در‬ ‫بازارهای مختلف است‪.‬‬ ‫مهدی علیپور در گفت وگو با ایسنا اظهارکرد‪ :‬امروز‬ ‫نه تنها در کشورهای توسعه یافته که در بسیاری از‬ ‫کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز نظارتی جدی‬ ‫بر عملکرد اقتصادی اش��خاص انجام می ش��ود و‬ ‫هرجا تردیدی درباره این عملکرد وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬نهادهای نظارتی به ان ورود می کنند‪ .‬در‬ ‫این شرایط اگر فردی درامدی غیرقانونی به دست‬ ‫اورده باش��د با او برخورد می شود و اگر درامدی‬ ‫غیرقانونی نباشد اما پنهانی به دست امده و ثبت‬ ‫نش��ده باش��د‪ ،‬فرد باید مالیاتی سنگین برای ان‬ ‫پرداخ��ت کند‪ .‬علیپور با بی��ان اینکه در اقتصاد‬ ‫ای��ران اس��تفاده از این ابزاره��ای نظارتی‪ ،‬هرگز‬ ‫جدی گرفته نش��ده‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬ما در طول تمام‬ ‫این س��ال ها از پول نفت اس��تفاده کرد ه و خود را‬ ‫در بکارگیری ابزارهای نوین بی نیاز دانس��ته ایم‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که فقط اگ��ر اخذ مالیات را‬ ‫ج��دی می گرفتیم‪ ،‬امروز بخ��ش قابل توجهی از‬ ‫دغدغه های کش��ور چه در حوزه بودجه و چه در‬ ‫مدیریت بازارها رفع شده بود‪ .‬وی به طرح حمایتی‬ ‫دولت ه��ا از صنایع تولیدی و پرهزینه کردن امور‬ ‫داللی اش��اره کرد و گفت‪ :‬در بسیاری از کشورها‪،‬‬ ‫وقت��ی ف��ردی تولید را اغاز می کن��د از امکاناتی‬ ‫مانن��د تس��هیالت ارزان قیمت ی��ا معافیت های‬ ‫مالیاتی برخوردار می ش��ود‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه در ایران فردی که رس��ما اطالعات تولیدی‬ ‫خود را ثبت می کند‪ ،‬جزو تنها گروه هایی اس��ت‬ ‫مالی��ات خود را تم��ام و کمال پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫علیپور ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬دولت ها کاری با‬ ‫فرایند قیمت گذاری محصوالت در بازار ندارند و‬ ‫نرخ به شکل ازاد تعیین می شود اما اگر بنا باشد‬ ‫با استفاده از افزایش قیمت کاال‪ ،‬فردی سود کند‪،‬‬ ‫نرخ مالیاتی بس��یار سنگین بر ان وضع می شود‬ ‫ک��ه دیگر در عمل چنین کاری به صرفه نباش��د‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال‪ ،‬اگ��ر فردی یک خ��ودرو را یک‬ ‫میلیارد تومان خرید و خواس��ت ‪ ۲‬میلیارد تومان‬ ‫به فروش برساند‪ ،‬بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیون این قرارداد‬ ‫از سوی دولت به عنوان مالیات اخذ می شود و فرد‬ ‫دلیلی برای معامله نمی بیند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مالیات ستانی سنگین از داللی در بازارهایی مانند‬ ‫مسکن و خودرو‪ ،‬تنها راهکار موجود و البته تجربه‬ ‫شده برای مدیریت قیمت هاست‪ .‬مالیات بر ثروت‬ ‫در تمام دنیا گرفته می ش��ود و این عجیب اس��ت‬ ‫که هرگز در ایران پیگیری نش��ده است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر دولت می تواند با ارائه تس��هیالت به تولید‪،‬‬ ‫سرمایه ها را به این سمت رهسپار کند و در نهایت‬ ‫یک بازی برد–برد به وجود اورد‪.‬‬ ‫فرهنگ سازی برای‬ ‫مقابله با قاچاق قطعات‬ ‫مدی��رکل دفت��ر تبلیغ��ات هوش��مندانه و‬ ‫مش��ارکت های مردمی س��تاد مب��ارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز گف��ت‪ :‬این دفتر از تمام توان و ظرفیت‬ ‫تش��کل ها‪ ،‬انجمن ها و اتحادیه ها به عنوان بازوی‬ ‫تخصصی و اجرایی‪ ،‬هم در سطح پیشگیری و هم‬ ‫در سطح مبارزه با قاچاق استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ب��ه نق��ل از روابط عمومی‬ ‫انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان خودرو کش��ور‪ ،‬مهدی کوش��ا در‬ ‫دیدار با هیات رئیس��ه این انجم��ن با بیان اینکه‬ ‫حج��م ل��وازم یدک��ی و قطع��ات خ��ودرو که به‬ ‫صورت غیررس��می و قاچاق وارد کشور می شود‪،‬‬ ‫قابل توجه اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این میزان از قاچاق‬ ‫عالوه بر اینک��ه از نظر اقتصادی و اجتماعی برای‬ ‫کش��ور زیان بار اس��ت‪ ،‬به دلیل کاربرد گس��ترده‬ ‫در خودرو و ش��بکه حمل ونقل کش��ور‪ ،‬سالمتی‬ ‫و امنی��ت هموطنان را نی��ز تهدید می کند‪ .‬برای‬ ‫مقابل��ه با قاچاق این گروه کاالیی دارای اهمیت‪،‬‬ ‫چنانچ��ه نق��اط ال��وده در این حوزه به درس��تی‬ ‫اسیب شناسی شوند و گزارش های خوب مردمی‬ ‫در این باره داشته باشیم‪ ،‬ستاد در راستای مقابله‬ ‫و مبارزه نقش��ی اساسی ایفا خواهد کرد‪ .‬کوشا با‬ ‫بیان اینکه تشکل های فعال در حوزه خودرو باید‬ ‫از حال��ت جزی��ره ای خارج ش��ده و تمام ظرفیت‬ ‫و ت��وان انها برای پیش��گیری و مب��ارزه با قاچاق‬ ‫ل��وازم یدکی و قطعات در یکجا متمرکز ش��وند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬فرهنگ س��ازی‪ ،‬اقناع مسئوالن و مردم از‬ ‫طری��ق گزارش های خبری در رس��انه ها از دیگر‬ ‫برنامه های این دفتر اس��ت‪ .‬تولید باکیفیت و در‬ ‫س��طح کالس جهان��ی و صادرات محور مقدمه و‬ ‫پیش نیاز پیشگیری از قاچاق به شمار می رود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫لزوم ارتقای‬ ‫ایمنی‬ ‫و استاندارد ‪۲۱۱‬‬ ‫شهربازی تهران‬ ‫اماواگرهای تولید و‬ ‫واردات ماشین االت‬ ‫صنعتی‬ ‫زور قانون هم‬ ‫به چک نمی رسد‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 22‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1634‬‬ ‫پیاپی ‪2952‬‬ ‫صنعت‬ ‫یادداشت‬ ‫اینده صنعت‬ ‫خودرو ایران‬ ‫عبداله توکلی الهیجی‬ ‫کارشناس حوزه خودرو‬ ‫اماواگرهای تولید و واردات ماشین االت صنعتی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکی از بخش های مهم تولید‪ ،‬ماشین االت و تجهیزات سخت افزاری است‪ .‬استاندارد بودن و روزامدی تجهیزات‬ ‫سخت افزاری تاثیر مستقیم بر کاهش هزینه های سربار‪ ،‬ارتقای کیفیت محصوالت‪ ،‬ذخیره زمانی و انرژی‪ ،‬افزایش‬ ‫تیراژ و در شکل کالن بهره وری بیشتر در واحدهای صنعتی تولیدی دارد عالوه بر انکه در تولید استاندارد کاالها هم‬ ‫تاثیر خواهد داشت‪ .‬در این باره سیدمحمد بحرینیان‪ ،‬عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد در اهمیت صنعت‬ ‫ماشین االت عنوان می کند؛ بیشترین تسهیالت با نرخ بهره پایین که منجر به بهبود عمق ساخت داخل خودروها‬ ‫در کره جنوبی شده‪ ،‬مربوط به تامین این تسهیالت برای ماشین االت بوده است‪ .‬کره جنوبی ‪ ۵‬صنعت را برای توسعه‬ ‫کش��ورش در اولویت قرار داد که یکی از انها ماشین سازی بود‪ .‬چین نیز از سال ‪۱۹۸۲‬میالدی(‪۱۳۶۱‬خورشیدی)‬ ‫‪۵‬بخش ماشین سازی‪ ،‬ساختمان‪ ،‬خودرو و الکترونیک و صنایع شیمیایی را جزو اولویت های خود در توسعه صنعتی‬ ‫کشورش قرار داده است‪ .‬در سیاست گذاری این دو کشور صنعت ماشین االت یا همان ماشین سازی جزو اولویت ها‬ ‫بوده‪ ،‬چراکه تمام صنایع به این صنعت سخت افزاری وابستگی شدید دارند‪.‬‬ ‫یکی از مش��کالتی که ش��رایط را برای حضور پررنگ تر شرکت های ماشین سازی در صنایع کشور سخت کرده و‬ ‫کشور را به سمت صنعت مونتاژ پیش می برد‪ ،‬وجود معافیت های مختلف برای واردات این دستگاه هاست‪.‬‬ ‫تولید از ماشین االت شروع شود‬ ‫اگر به دنبال‬ ‫توسعه هستیم‬ ‫باید نگاه ویژه ای‬ ‫به داخلی سازی‬ ‫ماشین االت‬ ‫تولید داشته‬ ‫باشیم وگرنه‬ ‫شاهد خروج ارز‬ ‫زیاد در این حوزه‬ ‫خواهیم بود‬ ‫سیدحس��ین بحرینی��ان‪ ،‬عضو‬ ‫انجمن قطعه سازان استان خراسان‬ ‫رض��وی پیش تر ب��ه‬ ‫گفته‬ ‫بود؛ کشوری که می خواهد توسعه‬ ‫پیدا کن��د باید ن��گاه وی��ژه ای به‬ ‫راه اندازی ش��رکت هایی که سازنده‬ ‫ماشین هستند‪ ،‬داش��ته باشد‪ .‬در‬ ‫بس��یاری از کش��ورها از جمله کره جنوبی یا المان صنعتگر‬ ‫الزاما ماش��ین االت را خری��داری نمی کند‪ ،‬بلکه تجهیزات را‬ ‫از ماشین ساز اجاره می کند‪ .‬سرمایه تولیدکننده نباید صرف‬ ‫خرید ماش��ین االت روز شود و معتقدم دولت باید به صنعت‬ ‫ماشین س��ازی به عنوان چشم اس��فندیار صنعت کشور نگاه‬ ‫کند زیرا در ان وابس��تگی ش��دیدی به خ��ارج داریم‪ .‬تمام‬ ‫کشورهای توسعه یافته نخس��تین کاری که داشتند و دارند‬ ‫تولید ماش��ین االت و تجهیزات صنعتی است؛ المان‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫کره جنوبی و‪ ...‬از فعال ترین کش��ورها در تولید س��خت افزار‬ ‫تولید هستند‪.‬‬ ‫این قطعه س��از با بیان اینکه رکن اصلی توس��عه این است‬ ‫که صنعتگر ماشین االت دقیق و روزامد داشته باشد‪ ،‬عنوان‬ ‫کرده بود‪ :‬حت��ی به جای اینکه دولت بخواهد به قطعه س��از‬ ‫وام دهد تا قطعه جدیدی تولید کند یا محصولی را توس��عه‬ ‫ده��د بهترین راهکار این اس��ت که به ش��رکت تولیدکننده‬ ‫ماش��ین االت وام دهد تا این شرکت ها موتور محرک صنایع‬ ‫کشور باش��ند؛ یعنی اگر قرار اس��ت اعتباری پرداخت شود‬ ‫که صنعتگر ماش��ین را خریداری کند (کمبود نقدینگی در‬ ‫واحدهای صنعتی مشکل ساز شده است) به جای ان دولت به‬ ‫ماشین ساز اعتبار دهد و از او بخواهد تا ماشین االت روزامد‬ ‫با استانداردهای جدید در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا‬ ‫محصوالت با بازدهی باالتر و مولفه های اس��تانداردی بیشتر‬ ‫محصوالت را تولید و عرضه کند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد اگر به دنبال توسعه هستیم باید نگاه ویژه ای‬ ‫به داخلی سازی ماشین االت تولید داشته باشیم وگرنه شاهد‬ ‫خروج ارز زیاد در این حوزه خواهیم بود‪ .‬ماشین ها مستهلک‬ ‫پاس��خگوی اس��تانداردهای اجباری جدی��د نخواهند بود یا‬ ‫بای��د با هزینه های مالی و زمانی بیش��تر به انها رس��ید‪ .‬اگر‬ ‫مکانیس��می برای تولید ماش��ین االت دقیق نداشته باشیم‬ ‫و همانند ماشین س��ازی تبریز با مونت��اژکاری کار جلو برود‬ ‫نمی توان انتظار توس��عه و تولید محصوالت با استاندارد روز‬ ‫داش��ت‪ .‬بحرینیان درباره وضعیت استانداردی سخت افزاری‬ ‫کارخانه های صنعتی معتقد اس��ت همان گونه که فناوری ما‬ ‫از متوسط جهانی هم پایین تر است در ماشین االت صنعتی‬ ‫هم همین وضعیت را داریم‪.‬‬ ‫تولید براساس تقاضا‬ ‫عقیل نظری یکی از سازندگان ماشین های تولید در کشور‬ ‫هم به‬ ‫گفته بود‪ :‬حدود ‪ ۶۰‬درصد ماش��ین االتی که‬ ‫ماشین سازهای کشور می سازند‪ ،‬غیراستاندارد است‪ .‬برخی‬ ‫از این ماش��ین ها حتی باعث می ش��ود انگیزه تولیدکننده از‬ ‫بین برود‪ .‬بسیاری از تجهیزات در تولید مشکل ساز می شوند‬ ‫و هزین��ه تولی��د را ب��اال می برند و کیفی��ت را کاهش داده و‬ ‫نمی توان با استفاده از این ماشین االت استانداردهای مورد‬ ‫نی��از را در محصول رعایت کرد‪ .‬عالوه بر اینکه خدمات پس‬ ‫از فروش مناس��بی هم ندارند‪ .‬وی یاداور ش��ده بود که در‬ ‫حوزه اب��زار و تجهیزات صنعتی تولیدکننده داخلی نداریم‪.‬‬ ‫بیشتر افراد مونتاژکار هستند‪ .‬اگر در این حوزه نمی توانیم به‬ ‫سمت تولید حرکت کنیم‪ ،‬به دلیل تیراژ پایین و هزینه های‬ ‫باالس��ت‪ .‬عالوه بر انکه تولیدکنن��ده تجهیزات‬ ‫سخت افزاری در جهان محدود هستند‪.‬‬ ‫ای��ن س��ازنده ماش��ین االت صنعت��ی درباره‬ ‫وضعیت اس��تاندارد س��خت افزاری کارخانه های‬ ‫صنعت��ی معتق��د اس��ت ک��ه بخ��ش بزرگی از‬ ‫ماش��ین االت نی��از به نوس��ازی دارن��د‪ ،‬زیرا از‬ ‫حدود اس��تانداردی خود خارج شده اند‪ .‬عمر این‬ ‫تجهیزات حدود ‪ ۵‬س��ال اس��ت اما در ایران بسیاری از این‬ ‫ماش��ین ها بیش از ‪ ۲‬دهه اس��ت که فعالیت دارند‪ .‬طبیعی‬ ‫اس��ت در این فاصل��ه مولفه های اس��تانداردی زیادی برای‬ ‫این صنعت اضافه ش��ده تا به��ره وری و بازدهی فعالیت ها را‬ ‫باال ببرد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬ماشین االت پیشرفته خریداری و‬ ‫اس��تفاده شود و تیراژ باالیی داشته باشیم وقتی‬ ‫ب��ازار نداریم چه نیازی به این حجم تیراژ اس��ت‬ ‫زیرا اگر هزار کاالی مورد نیاز روزانه در یک یا دو‬ ‫ساعت تولید شود در باقی ساعات نیروی انسانی‬ ‫باید چه کند؟‬ ‫او عن��وان کرده بود‪ :‬تولیدکننده متناس��ب با‬ ‫بازارش و درخواست های کیفی و استانداردی که‬ ‫از او خواس��ته می شود ابزار و تجهیزات الزم را تهیه می کند‬ ‫و اس��تانداردها را روزامد می کند‪ .‬توجه داش��ته باش��یم اگر‬ ‫تولیدکننده داخلی صادرات داش��ته باش��د ان زمان ناگزیر‬ ‫اس��ت تا از ابزاراالتی استفاده کند که محصوالتش براساس‬ ‫استانداردهای بین المللی باشد‪.‬‬ ‫یک راه حل برای مشکل بیکاری‬ ‫یکی از مش��کالتی که ش��رایط را ب��رای حضور پررنگ تر‬ ‫ش��رکت های ماشین س��ازی در صنایع کش��ور سخت کرده‬ ‫و کش��ور را به س��مت صنع��ت مونتاژ پی��ش می برد‪ ،‬وجود‬ ‫معافیت هایی برای واردات این دستگاه ها است‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫نبود سازکار شفاف باعث شده ساالنه ‪ ۱۰‬درصد از کل واردات‬ ‫کشور مربوط به این اقالم اختصاص پیدا کند‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫رشد صنایع ماشین سازی به عنوان یکی از صنایع مولد نه تنها‬ ‫می تواند بخش��ی از مش��کل بیکاری را سامان ببخشد‪ ،‬بلکه‬ ‫می تواند تاب اوری کش��ور را در مقابل تحریم ها بیشتر کند‪.‬‬ ‫یک��ی از موضوعاتی که تمام��ی دولت ها‪ ،‬قبل و پس از روی‬ ‫کار امدن بسیار روی ان بحث و پافشاری کرده اند‪ ،‬موضوع‬ ‫بیکاری و اش��تغال‪ ،‬به ویژه برای فارغ التحصیالن دانشگاهی‬ ‫بوده است‪ .‬موضوعی که در سال های اخیر و به ویژه به دلیل‬ ‫ورود نس��ل جوان اماده کار به جمعیت فعال کش��ور بیش‬ ‫از پیش از س��وی م��ردم مورد پرس��ش و مطالبه گری قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬طی این سال ها در تمام دولت ها سیاست هایی‬ ‫برای رفع مش��کل بیکاری و ایجاد اش��تغال به فراخور زمان‬ ‫و ش��رایط موجود اجرا شده اس��ت؛ اما انچه امروز می بینیم‬ ‫ان است که بر خالف هزینه هایی که در تمام دولت ها برای‬ ‫این امر تخصیص یافته اس��ت‪ ،‬مش��کل بیکاری نه تنها حل‬ ‫نش��ده‪ ،‬بلکه متاس��فانه به یکی از چالش های کشور تبدیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬یکی از راه حل هایی که بسیاری از کارشناسان‬ ‫بر ان تاکید دارند توجه به صنایع بزرگی اس��ت که به عنوان‬ ‫صنایع مولد و پیشران اقتصاد شناخته می شوند و می توانند‬ ‫بسیاری از صنایع کوچک و متوسط اقتصادی را فعال کنند‪.‬‬ ‫در این بین صنعت ماشین س��ازی جای��گاه ویژه ای دارد که‬ ‫متاسفانه در این سال ها با بی مهری مسئوالن مواجه شده و‬ ‫موتور سه استوانه جایگزین موتورهای ایران خودرو می شود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تحقیق‪ ،‬طراحی و تولید موتور ایران‬ ‫خودرو(ایپک��و)‪ ،‬از تولید موتور س��ه اس��توانه ایران خودرو‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬در س��ال های این��ده این خانواده موتور‪،‬‬ ‫جایگزین تمام موتورهای موجود ایران خودرو و نخس��تین‬ ‫نس��خه ان روی خودرو جدید این خودروساز نصب خواهد‬ ‫شد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬مهدی رجبعلی از تولید ‪ ۵‬نمونه‬ ‫اولیه نس��ل دوم خانواده موتور ‪ EF‬در دو هفته اینده خبر‬ ‫داد و عن��وان ک��رد‪ :‬به دلیل باال بودن حج��م تغییرات در‬ ‫ای��ن محص��ول‪ ،‬تولید انبوه ان کمی زمانبر اس��ت‪ .‬در این‬ ‫ط��رح‪ ،‬کل خانواده موتور ارتقا خواه��د یافت؛ موتورهایی‬ ‫مانن��د موتور تنفس طبیعی بنزینی‪ ،‬موتور تنفس طبیعی‬ ‫دوگانه س��وز و موتور پرخ��وران بنزینی که تولید هر ‪ ۳‬این‬ ‫محص��والت با ه��دف کاهش یک لیتر مصرف س��وخت و‬ ‫ارتقای االیندگی پیش می رود‪ .‬همچنین در ارتقای موتور‬ ‫پرخوران ش��اهد بهبود گش��تاور تا حدود ‪ ۳۰‬نیوتن متر و‬ ‫بهبود توان حدود ‪ ۱۵‬اس��ب بخار هس��تیم‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫خانواده موت��ور‪ EF‬روی محصوالت متنوعی نصب خواهد‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬این موتور روی خودروهای خانواده دنا‪k۱۳۲ ،‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ترس��یم الگوی پیش��رفت ایران در ‪ ۵‬دهه‬ ‫اینده‪ ،‬رویداد بزرگی است و الزم است نهادها‪،‬‬ ‫مراک��ز علم��ی‪ ،‬نخب��گان و صاحب نظران به‬ ‫بررس��ی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین شده‬ ‫بپردازند و نظرات مشورتی خود را برای تکمیل‬ ‫و ارتقای ان ارائه کنند‪ .‬این س��ند‪ ،‬مهم ترین‬ ‫مبانی و ارمان های پیشرفت را تدوین کرده و‬ ‫افق مطلوب کشور را در ‪ ۵‬دهه اینده ترسیم‬ ‫و تدابیر موثر برای نیل به ان را طراحی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وجود این س��ند باالدس��تی می تواند‬ ‫ترس��یم کننده ارمان هایی باشد که الزم است‬ ‫مدیران اجرایی کش��ور در راستای تحقق انها‬ ‫تالش کنند‪ .‬متاس��فانه تجربه نش��ان داده با‬ ‫گس��ترش بروکراتیک نظام های نهادینه شده‬ ‫عموما از میزان ارمانخواهی مدیران کاس��ته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ش��نیدن خب��ر مهاج��رت برخی‬ ‫مدیران به دنبال تالطم های اقتصادی اخیر یا‬ ‫دوتابعیتی بودنش��ان‪ ،‬خود نشان از افتی دارد‬ ‫که ریش��ه در فقدان ارمان خواه��ی در میان‬ ‫انهاس��ت‪ .‬فقدان ارزوهای بزرگ و واقع بینی‬ ‫کاهالنه افت بزرگی اس��ت که دامان برخی از‬ ‫مدیران کش��ور را گرفته اس��ت‪ .‬از این رو ارائه‬ ‫ترسیم روش��نی از ارمان های جامعه و اجماع‬ ‫جامع��ه نخبگان بر ان می تواند یقین و باوری‬ ‫را در روح جامع��ه بدم��د که موت��ور محرک‬ ‫جامعه به سمت پیشرفت و تعالی باشد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬الزم اس��ت این ارمان ها و‬ ‫تدابیر الزم برای رس��یدن ب��ه ان ارمان ها به‬ ‫پیش��نهادهای عمل��ی در تمام��ی حوزه های‬ ‫کش��ور تبدیل ش��وند‪ ،‬یکی از ای��ن حوزه ها‬ ‫صنعت خودرو کش��ور اس��ت‪ .‬صنعت خودرو‬ ‫ای��ران بزرگ تری��ن صنع��ت پ��س از صنعت‬ ‫نف��ت در کش��ور اس��ت و البته ش��اید بتوان‬ ‫از منظ��ر می��زان ارزش افزوده ایجادش��ده در‬ ‫داخل به واس��طه فراینده��ای تولید(به جای‬ ‫خام فروش��ی در نف��ت و گاز) این صنعت را از‬ ‫صنعت نفت قابل اعتناتر دانست‪.‬‬ ‫ای��ن صنع��ت در تولی��د ناخال��ص داخلی‬ ‫س��هم ‪ ۴‬درصدی دارد و به راحتی یک پنجم‪،‬‬ ‫صنعت کش��ور محسوب می ش��ود‪ .‬البته ‪۱۲‬‬ ‫درصد میزان اشتغال کش��ور را در خود دارد‬ ‫و درص��ورت توجه بیش��تر ب��ه داخلی کردن‬ ‫زنجی��ره ارزش ای��ن صنعت ظرفی��ت ایجاد‬ ‫اش��تغال باالتر در ح��د ‪ ۱۰‬برابر این میزان را‬ ‫نیز داراس��ت (هم اکنون در برخی از خودروها‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰‬درص��د زنجیره ارزش خودرو در‬ ‫داخل کشور تولید می شود و در صورت امکان‬ ‫پاسخگویی به نیازهای کشور از طریق توسعه‬ ‫تم��ام زنجیره ارزش خودرو در داخل کش��ور‬ ‫میزان اش��تغالزایی این صنعت می تواند بسیار‬ ‫تاثیرگذارتر باشد)‪.‬‬ ‫ش��اید به همین دلیل هم اس��ت که حتی‬ ‫در امری��کا ک��ه بازتری��ن اقتص��اد جه��ان را‬ ‫دارد ب��ه محض در خطر افت��ادن این صنعت‬ ‫دول��ت کمک ه��ای بزرگ��ی را ب��رای نجات‬ ‫ای��ن صنعت انج��ام می دهد‪ .‬به ی��اد بیاوریم‬ ‫ک��ه اوباما ب��رای نج��ات بی��ش از ‪ ۲‬میلیون‬ ‫شغل به واس��طه بحران اقتصادی حدود سال‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬میالدی(‪۱۳۸۸‬خورش��یدی) بیش از‬ ‫‪ ۲۵‬میلی��ارد دالر به ‪ ،GM‬کرایس��لر و فورد‬ ‫کمک کرد تا برنامه های توس��عه محصولشان‬ ‫به تعویق نیفتد و بدین ترتیب توانست بحران‬ ‫بیکاری را از ‪ ۱۰‬درصد به ‪ ۴.۵‬درصد برساند‪.‬‬ ‫همه انها نش��ان دهنده اهمیت اس��تراتژیک‬ ‫صنع��ت خودرو از منظر درامد و اش��تغال در‬ ‫توسعه صنعتی کشور است‪.‬‬ ‫یک��ی از راهکارهای��ی که در الگ��وی پایه‬ ‫اس�لامی‪ -‬ایرانی پیش��رفت‪ ،‬به ان اشاره شده‬ ‫مصون س��ازی و تقویت فرایندها‪ ،‬سیاست ها‪،‬‬ ‫تصمیم��ات و نهاده��ای اقتص��ادی در مقابل‬ ‫تکانه ه��ای سیاس��ی اقتصادی هدفمن��د و‬ ‫غیرهدفمند برون زاست و اگر بخواهیم معنای‬ ‫ان را در صنعت خ��ودرو بدانیم همانا باید به‬ ‫نق��ش کلیدی طراحی و توس��عه محصول در‬ ‫دس��تیابی به کل زنجی��ره ارزش یک خودرو‬ ‫اش��اره کنیم یعنی تنها با توس��عه محصوالت‬ ‫جدید با برند خودی می ت��وان زنجیره ارزش‬ ‫بیش��تری را در داخ��ل کش��ور تولی��د ک��رد‬ ‫و تنه��ا ب��ر پایه تکیه ب��ر طراحی و توس��عه‬ ‫محصوالت ب��ا برند خودی اس��ت که اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی قابل تحقق اس��ت‪ .‬از ای��ن رو الزم‬ ‫است سیاس��ت گذاری ها به گونه ای باشد که با‬ ‫بها دادن به حوزه طراحی و توس��عه محصول‬ ‫در صنع��ت خودرو امکان تحق��ق ارمان های‬ ‫ترسیم شده در الگوی پیشرفت کشور را فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ایجاد‬ ‫جذابیت برای‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در تولید‬ ‫مع��اون ط��رح و برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گف��ت‪ :‬تنظیم‬ ‫بازارهای موازی تولید بسیار مهم است و باید مسیر های غیرمولد‪ ،‬غیرجذاب‬ ‫و س��رمایه گذاری در تولید جذاب شود‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬سعید زرندی گفت‪:‬‬ ‫عمده کشورهای که از قرن ‪ ۲۰‬به بعد مسیر پیشرفت و رشد را طی کرده اند‪،‬‬ ‫توس��عه صنع��ت و رون��ق تولید یک رکن اساس��ی بوده اس��ت‪ .‬وقتی تولید‬ ‫غیرجذاب شد و مسیرهای غیرتولیدی سوددهی باالیی پیدا کردند‪ ،‬مشخص‬ ‫است هدایت سرمایه به سمت بخش تولید نخواهد رفت‪ .‬وی افزود‪ :‬در جهان‬ ‫برای غیرمولد ها یا کس��ب وکارهای بی زحمت‪ ،‬مالیات در نظر می گیرند و ما‬ ‫باید برای سودهای بی زحمت‪ ،‬رانتی و غیرمولد مالیات مشخص وضع کنیم‪.‬‬ ‫در اقتصادی که تولیدمحور باش��د این رانتخوارگی ها و س��ودهای یک ش��به‬ ‫حاصل نمی ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬مالیات بر عایدی سرمایه از موضوعاتی است که‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از ان حمایت می کند‪ .‬زرندی درباره صنعت‬ ‫خودرو هم گفت‪ :‬خودرو نیز مانند بسیاری دیگر از محصوالت متاثر از افزایش‬ ‫قیمت ارز و مواد اولیه بوده اما با تدبیری که اندیشیده شد‪ ،‬روند کاهش تولید‬ ‫متوقف شد‪ .‬مشکل امروز خودرو در بخش تولید نیست‪ ،‬بلکه در بخش بازار و‬ ‫تقاضاست‪ .‬زرندی درباره احتمال واردات خودرو گفت‪ :‬در شرایط فعلی ارز‬ ‫باید به سمت نیازهای اساسی کشور برود نه کاالی مصرفی‪ .‬سیاست مهمی‬ ‫ک��ه دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دنبال می کند ارزاوری کاالهای‬ ‫تولیدی از مسیر صادرات و کاهش ارزبری با ساخت داخل و کنترل واردات‬ ‫اس��ت‪ .‬ازاین رو‪ ،‬امس��ال استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی را دنبال‬ ‫می کنیم و از ابتدای سال بیش از ‪ ۷۶۰‬واحد تعطیل و راکد احیا شده است‪.‬‬ ‫و س��ایر محصوالت��ی که در دس��ت توس��عه ق��رار دارد‪ ،‬با‬ ‫تنوع جعبه دنده هایی مانند جعبه دنده ‪ ۵‬س��رعته دستی‪،‬‬ ‫‪ ۶‬س��رعته دس��تی و خودکار نصب خواهد ش��د و بسته به‬ ‫نیاز بازار و مش��تری‪ ،‬به فروش می رس��د‪ .‬رجبعلی به طرح‬ ‫توسعه موتور سه استوانه که از نظر زمان بندی‪ ،‬پس از طرح‬ ‫موتورهای ‪ EF‬قرار دارد‪ ،‬اش��اره کرد و با مهم خواندن ان‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬این خانواده موتور دارای تنوع محصول خوبی‬ ‫ب��وده و تمام محدوده خودروهای کوچک تا خودروهای با‬ ‫عملکرد باالی ایران خودرو را با فناوری‪ ،‬توان و گشتاورهای‬ ‫گوناگ��ون و تنوع محصول‪ ،‬پوش��ش می ده��د‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه نخستین نسخه از این موتور اواخر سال ‪ ۱۴۰۱‬وارد‬ ‫بازار خواهد ش��د‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬موتورهای بعدی از این‬ ‫خانواده محصول در س��ال ‪ ۱۴۰۲‬رونمایی و تجاری سازی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬این خانواده موتور در مدت ‪ ۴‬سال جایگزین‬ ‫تمام خانواده های موتور موجود ایران خودرو خواهد ش��د‪.‬‬ ‫رجبعل��ی ب��ا اش��اره به اغاز ای��ن طرح در گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم بهمن امس��ال نخس��تین‬ ‫نمونه موتور از خانواده این محصول را به تولید برسانیم‪.‬‬ ‫نتوانس��ته ان گونه که شایسته است در اقتصاد کشور جا باز‬ ‫کند‪ .‬ورود ماش��ین االت صنعتی که با نام کاالی سرمایه ای‬ ‫به دفعات از س��وی مس��ئوالن نام برده می شود‪ ،‬سال هاست‬ ‫به جای انکه همچون دیگر کاالهای وارداتی سعی در کاهش‬ ‫ورود ان شود‪ ،‬به عنوان یکی از توجیهات قابل قبول افزایش‬ ‫ارزش واردات به کش��ور شناخته ش��ده است‪ .‬امارها نشان‬ ‫می دهد س��االنه حدود ‪ ۴‬میلیارد دالر یعنی ‪ ۱۰‬درصد کل‬ ‫واردات کش��ور شامل این تجهیزات می ش��ود‪ .‬یکی از علل‬ ‫ای��ن حج��م باالی واردات ماش��ین االت صنعتی به کش��ور‬ ‫وج��ود حمایت های مختلفی همچ��ون حمایت گمرکی از‬ ‫واردکنندگان این ماش��ین االت است‪ .‬مسئوالن امر به دلیل‬ ‫انکه که این کاالها باعث افزایش تولید کش��ور می ش��وند‪،‬‬ ‫هیچگاه به ان به عنوان یک نقطه منفی در اقتصاد کشور نگاه‬ ‫نمی کنند و با اعمال معافیت هایی برای واردکنندگان نه تنها‬ ‫باعث می ش��وند س��االنه حدود ‪ ۲۴۰‬میلی��ون دالر از منابع‬ ‫کش��ور در جیب تعداد اندکی واردکننده برود‪ ،‬بلکه با ایجاد‬ ‫شرایطی نابرابر برای تولیدکنندگان ماشین االت داخلی‪ ،‬راه‬ ‫س��خت رس��یدن به خودکفایی در چنین شرایط سختی را‬ ‫هم دشوارتر می کنند‪ .‬ورود ماشین االت برای خطوط تولید‬ ‫کارخانه ها نه تنها وابس��تگی کش��ور را به کشورهای صاحب‬ ‫این فناوری ها که به طور عمده کشورهای غربی هم هستند‬ ‫افزایش می دهد‪ ،‬بلکه باعث ش��ده س��االنه حجم زیادی ارز‬ ‫کش��ور صرف این کار ش��ود‪ .‬علی جعفری‪ ،‬کارشناس حوزه‬ ‫صنعت با اش��اره به ارجاع متقاضیان اس��تفاده از این قانون‬ ‫به واحدهای اس��تانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫ب��رای دریافت معافیت های گمرکی برای ماش��ین االتی که‬ ‫مش��ابه داخل��ی ندارند‪ ،‬متقاضی باید واح��د تولیدی بوده و‬ ‫ب��ا مراجعه به واحده��ای اس��تانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت درخواس��ت خ��ود برای واردات ماش��ین االت مورد‬ ‫نیاز را اعالم کند‪ .‬جعفری با اش��اره به باز گذاش��تن دس��ت‬ ‫کارشناس��ان برای تعیین موارد مشمول این قانون گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه تش��خیص ساخت داخل داشتن ماشین االت‬ ‫به واحدهای اس��تانی واگذار شده است‪ ،‬این رویه به صورت‬ ‫س��لیقه ای‪ ،‬غیرشفاف و بدون نظارت انجام می شود‪ .‬به بیان‬ ‫دیگر مش��خص نیست چه ماش��ین االتی مشمول معافیت‬ ‫ش��ده اند و ماشین س��ازان داخلی مرجعی برای اطالع از این‬ ‫ام��ر و اعالم ش��کایت ندارند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬برای تعیین وجود‬ ‫مش��ابه داخلی ماشین االت پیش تر فهرستی به نام فهرست‬ ‫‪ ۷۷‬قلم وجود داشت که در ان ‪ ۷۷‬ماشین بدون تولیدکننده‬ ‫داخلی ذکر ش��ده بود و مبنای ارزیابی عدم س��اخت داخل‬ ‫قرار می گرفت‪ .‬این فهرس��ت در هیچ درگاهی منتشر نشده‬ ‫ب��ود و از س��ال ‪ ۸۶‬تغییری در عدم س��اخت در ان به وجود‬ ‫نیامده بود‪ .‬در س��ال ‪ ۹۸‬براس��اس قانون حداکثر استفاده از‬ ‫ت��وان تولیدی و خدماتی کش��ور و حمایت از کاالی ایرانی‪،‬‬ ‫سامانه توانمندی ها برای ثبت محصوالت داخلی ایجاد شده‬ ‫اس��ت که هنوز بس��یاری از شرکت ها در ان ثبت نشده اند و‬ ‫توانمندی ها نیز به صورت دقیق ثبت نش��ده اس��ت‪ .‬مسلما‬ ‫ارزیاب��ی وج��ود توانمن��دی س��اخت در داخ��ل‪ ،‬فرایندی‬ ‫پیچیده اس��ت که از عهده کارش��ناس واحد استانی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خارج اس��ت‪ .‬بر این اس��اس اعطای‬ ‫معافیت های مالی برای واردکنندگان ماش��ین االت صنعتی‬ ‫بدون انکه سازکار مشخصی در این زمینه وجود داشته باشد‬ ‫بیش از هر چیز راه را برای صنعت ماشین س��ازی س��خت تر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫صنعت خودرو باوجود تحریم زمینگیر نشد‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منطقه ای وزارت کش��ور گفت‪:‬‬ ‫گروه خودروسازی سایپا در سال های اخیر در زمینه طراحی و تولید خودرو‬ ‫پیش��رفت های قابل توجهی داشته است و همچنین تالش کرده محصوالتی‬ ‫براساس ذائقه و سلیقه مردم تولید کند‪ .‬به گزارش سایپانیوز‪ ،‬بابک دین پرست‬ ‫در حاش��یه بازدید از گروه خودروس��ازی سایپا و روندی که این مجموعه در‬ ‫طراح��ی و تولی��د محصوالت جدید طی می کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬اقدامات متعدد در‬ ‫مجموعه س��ایپا انجام می ش��ود که مردم از بخش قابل توجهی از ان اطالع‬ ‫ندارند‪ ،‬از این رو ضرورت دارد که توانمندی های گروه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫اطالع رس��انی ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نگاه ها به خودروسازی سایپا این است که‬ ‫این مجموعه تنها تولیدکننده خودرو پراید بوده اس��ت اما اگر فعالیت هایی‬ ‫که در مرکز تحقیقات سایپا انجام می شود‪ ،‬در سطح وسیع اعالم شود‪ ،‬مردم‬ ‫و به ویژه منتقدان صنعت خودرو داخلی متوجه می شوند که این بخش طی‬ ‫سال های اخیر پیشرفت های چشمگیری داشته است‪ .‬معاون هماهنگی امور‬ ‫اقتصادی و توس��عه منطقه ای وزارت کش��ور افزود‪ :‬صنعت خودرو سال های‬ ‫متمادی است تخطئه و این گونه تصویرسازی شده که تولید خودرو در ایران‬ ‫با پیش��رفتی همراه نبوده اس��ت اما طراحی و تولید خودروهای جدید گویای‬ ‫ان اس��ت که صنعت خودرو کش��ورمان به سمت پیش��رفت در حال حرکت‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬خودروهای جدیدی که گروه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫طراح��ی و تولی��د کرده‪ ،‬نویددهنده اتفاق های خوب اس��ت و از همه مهم تر‬ ‫اینکه خودروهای جدید که سال اینده وارد بازار خواهد شد با همت و تالش‬ ‫مهندسان داخلی به نتیجه رسیده است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬فعاالن صنعت‬ ‫خ��ودرو بای��د تمام تالش خود را برای جلوگی��ری از قضاوت های غیرعادالنه‬ ‫انجام دهند؛ وقتی صنعت خودرو در صدر فهرس��ت تحریم های ظالمانه قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬بدان معناس��ت که دش��من اش��تغال و صنعت مهم کشور را هدف‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬چراکه اطمینان دارد صنعت خودرو در مس��یر پیش��رفت اس��ت‪.‬‬ ‫دین پرس��ت اظهارکرد‪ :‬صنعت خودرو با وجود تحریم های س��خت زمینگیر‬ ‫نش��د و برعکس پیش بینی ها پیشرفت های قابل توجهی داشته است و به نظر‬ ‫می رسد‪ ،‬سال اینده صنعت خودرو و به ویژه سایپا جهش تولید داشته باشند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با بیان اینکه‬ ‫صنعت خودرو با وجود تحریم و شیوع کرونا توانست مواد اولیه و قطعات مورد‬ ‫نی��از خودرو را تامین و به س��مت کاه��ش معوقات خود حرکت کند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با ورود محصوالت جدید س��ایپا به بازار که در ان ذائقه و س��لیقه مردم‬ ‫به خوبی دیده ش��ده است‪ ،‬ش��اهد تحوالت اساسی در بازار و صنعت خودرو‬ ‫خواهیم بود‪ .‬وی افزود‪ :‬صنعت خودرو یکی از پیش��ران های اقتصادی کش��ور‬ ‫است و حداقل ‪ ۶۰‬صنعت در این حوزه استراتژیک فعال است؛ از این رو تمام‬ ‫بخش ها برای کمک به اقتصاد و معیشت مردم باید به این صنعت کمک کنند‪.‬‬ صفحه 4 ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 22‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1634‬‬ ‫پیاپی ‪2952‬‬ ‫رشد نرخ ارز‬ ‫به کام صنعت روی‬ ‫تامین بازار با استفاده‬ ‫از ذخایر استراتژیک‬ ‫توسعه بخش معدن‬ ‫با دوری از بخشی نگری‬ ‫سیاس��ت خارج نشدن سود از بنگاه های بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی و تمرکز بر سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت‬ ‫جدید‪ ،‬رویکردی اس��ت که از سال گذشته در دستور کار‬ ‫قرار گرفته و ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران) بر این موضوع تاکید دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬برپایه داده های اماری س��ازمان توسعه‬ ‫و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪ ،‬امسال‬ ‫افزایش س��رمایه تا ‪ ۳۹‬ه��زار میلیارد تومان هدف گذاری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش فروش یک ساله شرکت های معدنی‬ ‫‹ ‹روند صعودی تولید شرکت های معدنی‬ ‫امار تولیدات در مرداد ‪ ۹۹‬گویای ان اس��ت که ‪ ۹‬قلم‬ ‫کاالی تولیدی منتخب در مقایس��ه با ماه مش��ابه س��ال‬ ‫گذشته‪ ،‬افزایش عملکرد داشتند و باالترین میزان مربوط‬ ‫به شمش الومینیوم است که این روند ادامه دارد‪.‬‬ ‫تولید شمش الومینیوم در مرداد به رقم افزون بر ‪۳۶.۱‬‬ ‫هزار تن رس��ید که در مقایس��ه با ماه مشابه سال ‪ ۹۸‬بالغ‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹مختصات بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫بررسی های انجام شده در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫نشان می دهد در سال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬به ترتیب ‪ ۹.۲‬و ‪۸.۵‬‬ ‫میلیارد دالر ارزش صادرات این بخش بود که حداقل ‪۲۰‬‬ ‫درص��د و بی��ش از این میزان از صادرات کل کش��ور را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی کشور حدود ‪ ۲۶‬میلیارد دالر در‬ ‫س��ال است؛ بنابراین معدن سهم مناسبی را از این بخش‬ ‫در اختیار دارد‪.‬‬ ‫میزان فروش کاالهای بخش معدن و صنایع معدنی در‬ ‫بورس کاال ‪ ۵۵‬هزار میلیارد تومان ثبت شده که در ‪ ۵‬ماه‬ ‫امسال سهم ‪ ۵۳‬درصدی را از معامالت این بازار داشت‪.‬‬ ‫اکنون ‪ ۸۵‬شرکت سهامی عام زنجیره معدن در بورس‬ ‫اوراق بهادار تهران حضور دارند و ارزش بازار شرکت های‬ ‫زنجیره معدن در پایان دهه دوم شهریور امسال رقم هزار‬ ‫و ‪ ۵۵۲‬ه��زار میلی��ارد تومان را نش��ان داد که معادل ‪۷۳‬‬ ‫میلیارد دالر ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫س��هم ش��رکت های زنجیره معدنی از ارزش بازار ‪۲۲.۷‬‬ ‫درص��د و بالغ بر ‪ ۶‬هزار و ‪ ۸۶۴‬هزار میلیارد تومان (‪۳۲۲‬‬ ‫میلیارد دالر) ثبت شده است‪.‬‬ ‫بر ‪ ۷۷‬درصد رشد دارد‪.‬‬ ‫اند و کاتد مس هم در این ماه نس��بت به مرداد س��ال‬ ‫گذش��ته به ترتیب ‪ ۲۴‬و ‪ ۲۳‬درصد رشد بازدهی داشتند‪.‬‬ ‫می��زان تولید هم به ترتی��ب ارقام افزون بر ‪ ۲۸‬هزار تن و‬ ‫‪ ۲۴.۶‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬میزان گندله تولی��دی در مرداد به رقم‬ ‫بیش از ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۹۱۷‬هزار تن رس��ید که در مقایس��ه‬ ‫با ماه مشابه سال گذشته افزایش ‪ ۲۲‬درصدی داشت‪.‬‬ ‫تولید کنس��انتره سنگ اهن هم در پنجمین ماه امسال‬ ‫رق��م افزون بر ‪ ۴‬میلی��ون و ‪ ۳۲۸‬هزار تن را ثبت کرد که‬ ‫نسبت به ماه مشابه در سال ‪ ۹۸‬افزایش ‪ ۱۳‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫تولید شمش فوالدی و محصوالت مربوط به ان هم در‬ ‫مرداد ‪ ۹۹‬نسبت به ‪ ۹۸‬به ترتیب ‪ ۲‬و ‪ ۴‬درصد رشد یافت‬ ‫و بی��ش از ی��ک میلیون و ‪ ۷۵۶‬ه��زار تن و یک میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۷‬هزار تن تولید این دو قلم بود‪.‬‬ ‫میزان کنس��انتره مس تولیدی در پنجمین ماه امسال‬ ‫به ‪ ۸۹‬هزار تن رس��ید و نس��بت به مرداد سال گذشته ‪۴‬‬ ‫درصد رشد دارد‪ .‬پودر الومینا نیز در ماه مزبور رقم افزون‬ ‫بر ‪ ۱۹.۳‬هزار تن را نش��ان داد و در مقایس��ه با مرداد ‪۹۸‬‬ ‫رشد ‪ ۲‬درصدی را ثبت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد متوسط نزدیک ‪ ۱۱.۵‬درصدی‬ ‫امار عملکرد کاالهای یادش��ده در دوره ‪ ۵‬ماهه س��یر‬ ‫صعودی خود را داش��ت‪ .‬در این مدت نیز تولید ش��مش‬ ‫الومینیوم باالترین بازدهی را نشان داد‪ .‬در ‪ ۵‬ماه نخست‬ ‫‪ ۹۹‬تولید شمش الومینیوم از رشد ‪ ۶۹‬درصدی نسبت به‬ ‫دوره مش��ابه سال ‪ ۹۸‬برخوردار شد و به سطح ‪ ۱۷۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۱۳‬تن رس��ید‪ .‬تولید شمش فوالد نیز در این دوره به‬ ‫رقم بیش از ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۲۳۸‬هزار تن رسید که نسبت به‬ ‫‪ ۵‬ماه ابتدایی ‪ ۹۸‬افزایش ‪ ۷‬درصدی یافت‪.‬‬ ‫ان��د و کات��د مس هم در ‪ ۵‬ماه ‪ ۹۹‬در مقایس��ه با مدت‬ ‫مش��ابه به ترتیب رش��د ‪ ۶‬و ‪ ۵‬درصدی داش��تند و میزان‬ ‫تولی��د ‪ ۱۴۹‬ه��زار و ‪ ۲۳۳‬تن و ‪ ۱۱۵‬هزار و ‪ ۷۰۱‬تن را به‬ ‫ثبت رس��اندند‪ .‬گندله سنگ اهن با رسیدن به رقم بیش‬ ‫از ‪ ۱۸‬میلیون و ‪ ۷۱۱‬هزار تن در ‪ ۵‬ماه نخس��ت امس��ال‪،‬‬ ‫نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ‪ ۶‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫پ��ودر الومین��ا هم با ‪ ۴‬درصد رش��د نس��بت به ‪ ۵‬ماه‬ ‫س��ال گذش��ته به ‪ ۱۰۲‬هزار و ‪ ۵۹۳‬تن رسید و کنسانتره‬ ‫س��نگ اهن ه��م با افزون بر ‪ ۲۰‬میلی��ون و ‪ ۳۷۳‬هزار تن‬ ‫تولید در ‪ ۵‬ماه ابتدایی امس��ال در مقایسه با سال گذشته‬ ‫افزایش ‪ ۳‬درصدی عملکرد را نشان می دهد‪.‬‬ ‫تولیدات فوالدی در ‪ ۵‬ماه ‪ ۹۹‬به رقم بیش از ‪ ۶‬میلیون‬ ‫تن و رش��د ‪ ۲‬درصد نس��بت به س��ال گذش��ته رسید و‬ ‫کنس��انتره مس هم با افزون بر ‪ ۴۹۳‬هزار تن تولید‪ ،‬رشد‬ ‫یک درصدی را محقق ساخت‪.‬‬ ‫بررسی کارنامه ‪ ۱۶‬شرکت بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫گویای رش��د فروش یک ساله انهاست‪ .‬در این بین شرکت‬ ‫مل��ی صنایع مس ایران با ‪ ۱۲۲‬درص��د باالترین میزان و‬ ‫س��پس معدنی و صنعتی صبانور با ‪ ۸۸‬درصد جای گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬برپایه امارهای مورد بررسی سنگ اهن گهرزمین‪،‬‬ ‫ف��والد مبارکه‪ ،‬فوالد هرمزگان و ف��والد الیاژی به ترتیب‬ ‫‪ ۶۵ ،۶۷ ،۷۱‬و ‪ ۵۳‬درصد رش��د عملکرد فروش را به ثبت‬ ‫رساندند‪ .‬همچنین در دامنه ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۹‬درصد رشد فروش‪،‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‪ ،‬فوالد خراسان‪ ،‬فوالد خوزستان‪،‬‬ ‫سیمان داراب‪ ،‬معدنی و صنعتی چادرملو‪ ،‬الومینیوم ایران‬ ‫و فوالد امیرکبیر کاش��ان جای گرفته اند که به ترتیب ‪،۴۹‬‬ ‫‪ ۳۷ ،۳۷ ،۳۹ ،۴۰ ،۴۸‬و ‪ ۳۶‬درصد را نشان داده اند‪ .‬عالوه‬ ‫بر این توس��عه معادن و فلزات‪ ،‬اهن و فوالد ارفع و صنایع‬ ‫س��یمان دشتس��تان به ترتیب ‪ ۳۰ ،۳۳‬و ‪ ۲۸‬درصد رشد‬ ‫فروش داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش بازار شرکت های تابعه ایمیدرو‬ ‫س��ازمان ایمیدرو نقش کلی��دی در جهت دهی به بازار‬ ‫س��رمایه و ب��ورس دارد‪ .‬ارزش بازار ش��رکت های تابعه و‬ ‫وابس��ته ب��ه ایمیدرو در بورس اوراق به��ادار تهران بالغ بر‬ ‫هزار و ‪ ۲۷۳‬هزار میلیارد تومان (معادل ‪ ۶۵‬میلیارد دالر)‬ ‫است‪ .‬این سازمان در بعضی از بنگاه ها دارای سهام کنترلی‬ ‫است‪ ۴ .‬شرکت ایمیدرو (فوالد مبارکه‪ ،‬ملی صنایع مس‪،‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر و س��نگ اهن گهرزمین) در بین‬ ‫‪ ۱۰‬شرکت بزرگ بورس تهران (باتوجه به بسته بودن نماد‬ ‫شستا) جای دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹الگوی نظارت بر بنگاه های معدنی‬ ‫سیاس��ت های س��ازمان ایمیدرو در حوزه بنگاهداری و‬ ‫مدیریت ش��رکت ها‪ ،‬نظارت ب��ر بنگاه های بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی به وس��یله کارگ��روه کنترل مدیریت انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬نظارت بر پیاده س��ازی راهبردهای حاکمیت و‬ ‫دولت در بنگاه ها براس��اس ابالغ اهداف و نظارت به وسیله‬ ‫سامانه پوینتر به مورد اجرا گذاشته می شود‪ .‬تاکید سازمان‬ ‫مزبور بر خارج نش��دن س��ود از بنگاه ها و متمرکز شدن بر‬ ‫سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت به منظور توسعه فعالیت هر‬ ‫یک از بنگاه های مربوطه در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫شکایت برای سهم‬ ‫یک درصدی از معادن‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی های‬ ‫انجام شده در‬ ‫بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫نشان می دهد‬ ‫در سال های‬ ‫‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬به‬ ‫ترتیب ‪ ۹.۲‬و‬ ‫‪ ۸.۵‬میلیارد دالر‬ ‫ارزش صادرات‬ ‫این بخش بوده‬ ‫است‬ ‫نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬بنا به مصوبه مجلس دهم و برنامه ششم‬ ‫توس��عه‪ ،‬یک درصد از فروش معادن باید برای‬ ‫محیط زیس��ت هم��ان منطقه هزینه ش��ود‪ .‬به‬ ‫گ��زارش دنیای معدن‪ ،‬محمدرض��ا صباغیان‪،‬‬ ‫نماین��ده مردم باف��ق‪ ،‬بهاباد‪ ،‬خات��م‪ ،‬مهریز و‬ ‫ابرکوه در مجلس ش��ورای اس�لامی در نشست‬ ‫با اصحاب رس��انه شهرس��تان بافق با اشاره به‬ ‫ض��رورت دریافت یک درص��د از فروش معادن‬ ‫گف��ت‪ :‬اختصاص یک درص��د فروش معادن به‬ ‫همان منطق��ه‪ ،‬مصوبه مجلس ده��م و برنامه‬ ‫شش��م توسعه است که باید برای محیط زیست‬ ‫و االیندگی ه��ا هزین��ه ش��ود‪ .‬او اف��زود‪ :‬برای‬ ‫پرداخت عوارض معادن‪ ،‬مس��ئوالن شهرستان‬ ‫و دس��تگاه های مربوطه باید از معادن شکایت‬ ‫کنن��د تا مبلغ ان مش��خص و ازس��وی معادن‬ ‫پرداخت ش��ود‪ .‬ج��ز معدن س��رب و روی که‬ ‫بدون شکایت باید پرداخت کند‪ .‬نماینده مردم‬ ‫بافق در مجلس ش��ورای اس�لامی به بازگشت‬ ‫انومالی ه��ا ب��ه س��نگ اهن مرک��زی و تامین‬ ‫خوراک اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در حال پیگیری‬ ‫برای بازگشت انومالی ها هستیم و برای تامین‬ ‫خ��وراک اهن قرار اس��ت مانند قبل ‪ ۷۵۰‬هزار‬ ‫ت��ن به اصفهان و مابقی به چغارت داده ش��ود‪.‬‬ ‫صباغیان با بیان اینکه احداث فرودگاه در بافق‬ ‫باید روند قانونی خود را طی کند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در بررسی های اخیر توسط مشاور تعیین شده‪،‬‬ ‫مش��خص ش��د بافق در منطق��ه دلتای نظامی‬ ‫اس��ت و هی��چ هواپیمای��ی حق پ��رواز بدون‬ ‫مج��وز بر فراز ان ندارد‪ ،‬اما این به معنای حذف‬ ‫فرودگاه نیس��ت‪ .‬نماینده مردم بافق در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی به اقدامات عمرانی انجام شده‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬تکمیل راه بافق‪-‬نوق‪ ،‬رفع‬ ‫موان��ع کارخانه فوالد ابویی‪ ،‬راه اندازی کارخانه‬ ‫احیای مس��تقیم‪ ،‬پیگیری تکمیل بیمارستان‬ ‫‪ ۹۶‬تختخواب��ی و احداث واح��د فراوری خرما‬ ‫از اقدامات انجام شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اختصاص سود بنگاه های معدنی برای ایجاد ظرفیت جدید‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 22‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1634‬‬ ‫پیاپی ‪2952‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫معاون خرید شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد‬ ‫یادداشت‬ ‫بحران کمبود‬ ‫مواد اولیه‬ ‫جدی است‬ ‫تامین بازار با استفاده از ذخایر استراتژیک‬ ‫مجید سعیدیان‬ ‫فعال صنعت فوالد‬ ‫رضا یزدخواستی‬ ‫‹ ‹تامین مواداولیه‪ ،‬نخستین الزمه تداوم تولید‬ ‫در ف��والد مبارکه‪ ،‬م��واد اولیه اصلی به طور عمده ش��امل‬ ‫کنس��انتره‪ ،‬گندله و اهن اس��فنجی اس��ت و در واقع‪ ،‬به ازای‬ ‫هر یک تن تولید ورق‪ ،‬به ‪ ۱.۹‬تن کنسانتره‪ ۱.۸ ،‬تن گندله و‬ ‫‪ ۱.۳‬تن اهن اسفنجی نیاز است‪ .‬حال با توجه به تورمی بودن‬ ‫اقتصاد کشور و نرخ باالی ان‪ ،‬ذخیره مازاد این مواد مشکلی‬ ‫ایجاد نمی کند و گاهی حسن هم تلقی می شود‪ .‬اما کمبود ان‬ ‫باعث کاهش تولید و در نتیجه‪ ،‬افت فروش س��االنه و کاهش‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫طی ماه های گذش��ته ش��اهد رشد قابل توجه‬ ‫نرخ فروش محصوالت ف��والدی در بورس کاال‬ ‫و به تب��ع ان در ب��ازار ازاد بودیم‪ .‬از اصلی ترین‬ ‫دالیل رش��د قیم��ت این محص��والت فوالدی‬ ‫می توان به افزایش بهای ش��مش به عنوان ماده‬ ‫اولیه تولید انها اشاره کرد‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال بای��د تاکی��د ک��رد ک��ه‬ ‫تولیدکنن��دگان صنایع پایین دس��تی فوالد در‬ ‫ماه ه��ای اخیر با محدودیت در خرید مواد اولیه‬ ‫م��ورد نیاز خود برای تولید روبه رو ش��ده اند‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی‪ ،‬با پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه‬ ‫شمش فوالدی‪ ،‬قیمت این کاالی واسطه ای در‬ ‫س��ایه رقابت برای خرید ان رش��د قابل توجهی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫در ادام��ه قیم��ت تمام ش��ده محص��والت‬ ‫پایین دس��تی نی��ز افزای��ش می یاب��د و ای��ن‬ ‫تولیدکنندگان نی��ز ناچار خواهند بود محصول‬ ‫نهای��ی خ��ود را با قیم��ت باالتری ب��ه فروش‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫دالی��ل متعددی برای تش��ریح رش��د قیمت‬ ‫ش��مش عنوان می شود‪ .‬مثل همیش��ه نرخ ارز‬ ‫متهم ردیف اول افزایش قیمت هاست‪ .‬از انجاکه‬ ‫قیمت پایه شمش فوالد در بورس کاال براساس‬ ‫نرخ ارز تعیین می ش��ود و با توج��ه به اینکه از‬ ‫ابتدای س��ال جاری تاکنون قیمت دالر در برابر‬ ‫ریال رش��د چش��مگیری را تجربه کرده است‪،‬‬ ‫بخش��ی از این رش��د را باید ناش��ی از افزایش‬ ‫نرخ دالر دانس��ت‪ .‬هرچند فوالد در این رقابت‬ ‫گوی س��بقت را از دالر هم ربوده است‪ ،‬چراکه‬ ‫در چنین موقعیتی بس��یاری از تولیدکنندگان‬ ‫ش��مش ترجیح می دهند محصول خود را صادر‬ ‫کنند و از درامدهای ارزی حاصل از ان منتفع‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫همی��ن موض��وع نی��ز زمینه کاه��ش عرضه‬ ‫شمش را در بازار داخلی فراهم می کند و رقابت‬ ‫برای خرید ان بیش از پی��ش افزایش می یابد‪.‬‬ ‫درنهای��ت نی��ز قیم��ت نهایی ف��روش به دلیل‬ ‫تقاضای ب��اال از قیمت پایه ب��ه مراتب افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬در همین حال‪ ،‬نبود اطمینان نس��بت‬ ‫ب��ه اینده و احتمال تداوم روند صعودی نرخ ارز‬ ‫از دیگر مواردی اس��ت که بر شدت نا ارامی در‬ ‫این بازار می افزاید‪.‬‬ ‫توجه ب��ه این نکته ضروری به نظر می رس��د‬ ‫که کمب��ود مواد اولی��ه مورد نیاز نوردس��ازان‬ ‫کشور جدی اس��ت‪ .‬در همین حال نرخ فروش‬ ‫م��واد اولیه به ق��دری افزایش داش��ته که این‬ ‫تولیدکنن��دگان از پس تامین هزینه های خرید‬ ‫م��واد اولیه ب��ر نمی ایند‪ .‬در چنین ش��رایطی‬ ‫تولید برای ن��وردکاران به صرف��ه نخواهد بود‪.‬‬ ‫یا چنانچ��ه بتوانند به تولید ادامه دهند؛ قیمت ‬ ‫تمام ش��ده به قدری افزایش می یابد که از تعداد‬ ‫خریداران نهایی کاس��ته می شود‪ .‬با وجود تمام‬ ‫دالیل یادش��ده برای رش��د قیمت ها باید اقرار‬ ‫کرد ک��ه بازار اه��ن االت در موقعیت کنونی از‬ ‫رونق برخوردار نیست؛ یعنی قیمت ها به قدری‬ ‫افزایش یافته اند که دیگر خریدار واقعی در این‬ ‫بازار یافت نمی شود‪.‬‬ ‫در ادامه باید تاکید کرد که بخش قابل توجهی‬ ‫از تولید ش��مش کش��ور در اختی��ار واحدهای‬ ‫بزرگ فوالدی است که به نوعی به دولت وابسته‬ ‫هس��تند‪ .‬بنابراین دول��ت هم در اغل��ب موارد‬ ‫ب��رای حفظ منافع ای��ن واحدها تالش می کند‪.‬‬ ‫درنتیج��ه نباید حتی به ام��ار کاهش صادرات‬ ‫شمش در س��ال جاری اعتماد چندانی داشت‪.‬‬ ‫کما اینکه بررس��ی شرایط بازار نیز موید همین‬ ‫نکته اس��ت‪ .‬میزان تولید شمش در کشور ما به‬ ‫مراتب بیش از نیاز صنایع داخلی اس��ت‪ .‬وقتی‬ ‫این ب��ازار با کمبود قابل توجه ش��مش روبه رو‬ ‫اس��ت‪ ،‬یعنی مابقی تولی��دات در جای دیگری‬ ‫به فروش می رس��د‪ .‬البته در طول همین مدت‬ ‫متولیان امر و مسئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت کوش��یده اند با مصوبات گوناگون زمینه‬ ‫بازگشت تعادل به این بازار را فراهم کنند‪ .‬الزام‬ ‫ب��ه عرضه محصوالت ف��والدی در بورس کاال و‬ ‫تعیین کف و س��قف قیمتی از همین مصوبات‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫حت��ی ای��ن فوالدس��ازان ب��رای ص��ادرات‬ ‫محص��والت خود موظ��ف به اج��رای مصوبات‬ ‫یادشده هستند‪ .‬اما درنهایت این دست مقررات‬ ‫اجرایی نمی ش��ود و رون��د التهاب گونه در این‬ ‫بازار ادامه دارد‪ .‬کما اینکه بررسی میزان عرضه‬ ‫ش��مش فوالد از ابتدای س��ال ج��اری تاکنون‬ ‫حکایت از ان دارد ک��ه این محصول به مراتب‬ ‫کمتر از میزان مقررش��ده عرضه ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین طبیعی اس��ت که در چنین ش��رایطی‬ ‫تعادل از این بازار رخت بر بندد‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه نقش تعیین کنن��ده صنعت فوالد در رش��د‬ ‫اقتصادی کش��ور‪ ،‬چشم اندازهای روش��نی برای توسعه این‬ ‫صنعت در برنامه های کالن توس��عه کش��ور ترسیم شده‪ ،‬اما‬ ‫تامین نش��دن زیرساخت های مناسب برای تامین مواد اولیه‬ ‫و همچنین دسترس��ی نداش��تن به قطعات یدکی موردنیاز‬ ‫واحده��ای تولیدی به س��بب تش��دید تحریم ها تردیدهایی‬ ‫در تحقق این چش��م اندازها ایجاد کرده اس��ت‪ .‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکه بزرگ ترین واحد فعال در عرصه صنعت فوالد کشور‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬این شرکت توانسته با برنامه ریزی مناسب‬ ‫و همکاری با تامین‪‎‬کنندگان مواد اولیه‪ ،‬مانع از ان ش��ود که‬ ‫چالش مواد اولیه صنعت فوالد خدش��ه ای به روند رو به رشد‬ ‫تولیدات این شرکت وارد اورد‪ .‬این شرکت همچنین با اتخاذ‬ ‫سیاس��ت هایی در زمینه بومی سازی و توانمندسازی داخلی‪،‬‬ ‫نی��از خود ب��ه واردات قطعات یدکی موردنی��از را به حداقل‬ ‫رسانده است‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫رضا یزدخواس��تی‪ ،‬معاون خرید ش��رکت ف��والد مبارکه‪ ،‬به‬ ‫تشریح نقش استفاده از ذخایر استراتژیک پرداخته است‪ .‬در‬ ‫زمینه مدیریت درست موجودی مواد اولیه و قطعات یدکی‪،‬‬ ‫نگه��داری بهینه موج��ودی یک اصل علمی و کارشناس��ی‬ ‫اس��ت که بای��د در چارچ��وب مدل های ریاض��ی انبارداری‬ ‫و در س��ازمان های بزرگ ب ه ش��کل مکانیزه و با اس��تفاده از‬ ‫نرم افزاره��ای مرتب��ط‪ ،‬تعیی��ن و عملیاتی ش��ود‪ .‬نگهداری‬ ‫موجودی بیش��تر از حد بهینه باعث حبس س��رمایه ناشی از‬ ‫تامین اق�لام غیرضروری و تحمیل هزینه های مالی حمل و‬ ‫انبارداری و در نهایت کاهش سوداوری خواهد شد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬موجودی کمتر از حد بهینه نیز موجب عدم تامین به‬ ‫ موق��ع مواد اولیه‪ ،‬قطعات یدک��ی و‪ ...‬و باعث ایجاد تاخیر در‬ ‫تکمیل فرایند تولید و کاهش سوداوری و بهره وری می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین قطعات یدکی‪ ،‬زیرس�اخت اساس�ی‬ ‫توسعه صنعت فوالد‬ ‫ی شرکت های معدنی در تولید فوالد خام‪ ،‬بخشی‬ ‫با توجه به سرمایه گذار ‬ ‫از ظرفیت فوالدسازان به دلیل کمبــود مواداولیه کاهش یافته است‬ ‫سود شرکت خواهد شد‪ .‬شرکت فوالد مبارکه تالش کرده تا از‬ ‫طریق اتخاذ سیاست هایی از جمله سرمایه گذاری و مشارکت‬ ‫در تولی��د برخ��ی از اقالم مواد اولیه اس��تراتژیک و گلوگاهی‬ ‫در داخل کش��ور و همچنین شناس��ایی منابع جدید و تامین‬ ‫قابل اطمینان و انعقاد قراردادهای بلندمدت در مسیر مدیریت‬ ‫بهت��ر موج��ودی مواد اولی��ه خود حرکت کند‪ .‬این ش��رکت‬ ‫همچنین در تالش است از طریق شناسایی گلوگاه های اتالف‬ ‫زمان و برطرف کردن مش��کالت مربوط‪ ،‬زمان تدارک کاال و‬ ‫مواد اولیه موردنیاز خود را به حداقل برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست هایی برای عبور از چالش مواد اولیه‬ ‫گفتن��ی اس��ت در طول س��ال های گذش��ته‪ ،‬ب��ا توجه به‬ ‫سرمایه گذاری های شرکت های معدنی در حوزه تولید فوالد‬ ‫خام و نادرس��ت بودن مدیریت توزی��ع مواد اولیه در صنعت‬ ‫فوالد کش��ور‪ ،‬بخشی از ظرفیت واحدهای فوالدساز به دلیل‬ ‫کمبــود مواد اولیه کاهش یافته و متاسفانه صادرات بی رویه‬ ‫س��نگ اهن‪ ،‬کنس��انتره و گندله نیز این مس��ئله را تشدید‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در ‪ ۳‬س��ال گذشته‪ ،‬بنا بر ش��رایطی که عنوان‬ ‫ش��د‪ ،‬موجودی کنسانتره و گندله فوالد مبارکه گاهی تا حد‬ ‫فناوری های روز‪ ،‬اولویت راهبردی فوالد مبارکه‬ ‫صنع��ت ف��والد کش��ور صنعت��ی‬ ‫صادرات محور به شمار می رود و به همین‬ ‫دلیل‪ ،‬برنامه ریزی برای افزایش بهره وری‬ ‫و کاه��ش هزینه ها‪ ،‬ام��ری کلیدی برای‬ ‫توس��عه ان اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه اهمیت‬ ‫بکارگیری فناوری های روزامد و پیشرفته‬ ‫در واحده��ای فوالدی کش��ور و همگام‬ ‫ش��دن با روند جهانی پیش��رفت این صنعت‪ ،‬امروزه‬ ‫مقول��ه مدیریت فن��اوری به مقوله ه��ای اثرگذار در‬ ‫مدیریت صنعت فوالد تبدیل شده است‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه به عن��وان بزرگ ترین واحد‬ ‫فوالدی کش��ور همواره سعی داش��ته با پیاده سازی‬ ‫الگوهای��ی مناس��ب در زمین��ه مدیری��ت فناوری و‬ ‫بکارگیری فناوری های پیشرفته در مسیر رشد تولید‬ ‫و افزای��ش کیفیت محصوالت خ��ود حرکت کند تا‬ ‫بتواند س��هم بیش��تری از بازارهای بین المللی را به‬ ‫خود اختصاص دهد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬سیدمهدی نقوی‪ ،‬معاون فناوری فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬به تشریح نقش و جایگاه فناوری در صنعت‬ ‫و به ویژه صنعت فوالد پرداخته است‪.‬‬ ‫نقوی در این باره گف��ت‪ :‬در دنیای صنعتی امروز‪،‬‬ ‫مقول��ه فناوری به یکی از عوام��ل کلیدی و اثرگذار‬ ‫در توس��عه واحدهای صنعتی تبدیل شده است‪ .‬به‬ ‫س��بب اهمیت زیاد فناوری در کس��ب توان رقابتی‬ ‫بنگاه ه��ای اقتص��ادی‪ ،‬مدیریت فن��اوری هم اکنون‬ ‫یکی از ش��اخه های مهم مدیریت محسوب می شود‪.‬‬ ‫پیاده س��ازی یک نظام مدیریت فن��اوری‪ ،‬با رویکرد‬ ‫ارتق��ای ش��رایط و مش��خصات فن��ی تجهی��زات‪،‬‬ ‫انتخاب‪ ،‬کس��ب‪ ،‬انتق��ال و بکارگی��ری فناوری های‬ ‫نوین در راستای تحقق اس��تراتژی های تدوین شده‬ ‫س��هم بس��زایی در توس��عه بنگاه اقتصادی خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬بازار ف��والد جهان امروز به ب��ازاری رقابتی‬ ‫تبدیل ش��ده که در ان هر تولیدکنن��ده ای بتواند با‬ ‫قیمت تمام شده کمتر محصوالت خود را عرضه کند‬ ‫به طور قطع سهم بیش��تری از بازار را کسب خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬از این رو‪ ،‬تولیدکنندگان فوالد در تالش��ند با‬ ‫اس��تفاده از فناوری ه��ای روز جه��ان به��ره وری و‬ ‫کیفی��ت محصوالت خود را افزای��ش دهند‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه ابعاد بزرگ و نقش قابل توج��ه صنعت فوالد در‬ ‫رش��د اقتصادی کشور و نیز اثر تعیین کننده فناوری‬ ‫در رش��د و توس��عه این صنعت‪ ،‬کسب و بهره گیری‬ ‫از فناوری ه��ای روز از اهمیت ویژه ای در این عرصه‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬پیاده س��ازی الگویی مناسب جهت‬ ‫مدیری��ت فناوری این امکان را به واحدهای فعال در‬ ‫صنعت فوالد کشور خواهد داد تا با تولید محصوالتی‬ ‫باکیفیت به سمت رش��د صادرات و ارزاوری بیشتر‬ ‫برای کشور حرکت کنند‪.‬‬ ‫معاون فناوری فوالد مبارکه افزود‪ :‬ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان به عنوان بزرگ ترین واحد‬ ‫فوالدی کش��ور‪ ،‬با توجه به اهمیت بسیار‬ ‫زی��اد مقوله فناوری در توس��عه صنعتی‪،‬‬ ‫همواره بکارگی��ری فناوری ه��ای روز را‬ ‫یکی از اولویت های سیاس��ت گذاری های‬ ‫خ��ود ق��رار داده و در س��ال های اخی��ر‬ ‫برنامه ریزی های گس��ترده ای را در زمینه‬ ‫پیاده س��ازی الگوی��ی برای مدیریت فن��اوری دنبال‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در این ش��رکت‪ ،‬طی س��ال های ‪ ۱۳۷۸‬تا ‪۱۳۸۰‬‬ ‫مطالعات رون��د فناوری فوالدس��ازی و ریخته گری‬ ‫مداوم‪ ،‬نورد س��رد و اهن س��ازی با همکاری اساتید‬ ‫دانش��گاه صنعتی اصفهان انجام شد‪ .‬از سال ‪۱۳۸۰‬‬ ‫با بازنگری رویکرد یادش��ده‪ ،‬مطالعات روند فناوری‬ ‫به طور مجزا و برحس��ب نیاز و درخواس��ت واحدها‬ ‫انجام می شد‪ .‬سپس با بهره گیری از خدمات مشاوره‬ ‫اس��اتید دانش��گاه تربیت مدرس و پس از بررسی و‬ ‫بهینه کاوی مدل های مدیریت فناوری مطرح جهان‬ ‫(مانن��د گریگوری و ف��ال)‪ ،‬مدل مدیری��ت فناوری‬ ‫فوالد مبارکه در س��ال ‪ ۸۹‬ایجاد و همچنین س��بد‬ ‫فن��اوری برخی از فرایندها تعریف ش��د‪ .‬در س��ال‬ ‫‪ ،۱۳۹۳‬رویک��رد مدیریت فناوری در ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬با اس��تفاده از مدل س��تیندامار و همکاران‪،‬‬ ‫م��ورد بازنگری و اصالح ق��رار گرفت‪ .‬این نظام با در‬ ‫نظر گرفتن محرک های «فش��ار فناوری» و «کشش‬ ‫بازار» طرح ریزی شده و شامل فرایندهای شناسایی‪،‬‬ ‫انتخاب‪ ،‬اکتساب فناوری‪ ،‬بهره برداری و محافظت از‬ ‫ان اس��ت و مطابق با گردشکارهای تدوین شده این‬ ‫چرخه‪ ،‬مدیریت می شود‪ .‬فرایندهای مدیریت دانش‬ ‫و مدیریت پروژه نیز به عنوان فرایندهای پش��تیبان‬ ‫ب��رای این نظ��ام اجرا می ش��وند‪ .‬وی گفت‪ :‬در کنار‬ ‫کس��ب یا انتقال فناوری‪ ،‬مقوله بهره گیری مناسب‬ ‫و مطل��وب از فناوری ه��ای مورداس��تفاده‪ ،‬عامل��ی‬ ‫تعیین کننده در توسعه سازمان محسوب می شود‪.‬‬ ‫از این رو پایش و ارزیابی فناوری های موجود‪ ،‬یکی‬ ‫از بخش ه��ای مدیریت فناوری ها در صنایع فوالدی‬ ‫اس��ت‪ .‬در همین راس��تا‪ ،‬در ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫به منظور پای��ش فناوری های کلی��دی و اثرگذار در‬ ‫فراینده��ای تولی��د مطابق با فراینده��ای مدیریت‬ ‫فناوری اشاره شده‪ ،‬در ابتدا با تدوین درخت فناوری‪،‬‬ ‫تصوی��ری تمام نم��ا از موجودیت فناوریک ش��رکت‬ ‫ترسیم می شود‪.‬‬ ‫فناوری های شناسایی ش��ده با بهره گیری از الگوی‬ ‫مورین در ‪ ۲‬بعد ارزیابی می ش��وند‪ :‬جذابیت فناوری‬ ‫و توانمن��دی س��ازمان‪ .‬برای اندازه گی��ری هریک از‬ ‫ابعاد یادش��ده‪ ،‬ش��اخص های پایش و اندازه گیری با‬ ‫بهره گیری از مدل دکتر ژولی تدوین و طی س��ال ها‬ ‫ارزیابی شد ه و مورد بازنگری و بهبود قرارگرفته اند‪.‬‬ ‫تامین نیاز چند روز کاهش یافته و شرکت را با خطر کاهش‬ ‫تولید همراه کرده اس��ت‪ .‬در س��ال گذش��ته (‪ )۱۳۹۸‬فوالد‬ ‫مبارک��ه‪ ،‬به منظ��ور انجام تعهدات خ��ود در بازار محصوالت‬ ‫نهای��ی‪ ،‬به ناچ��ار از ‪ ۷۰۰‬هزار تن از موج��ودی تختال خود‪،‬‬ ‫که در واقع ذخیره استراتژیک شرکت تلقی می شد‪ ،‬استفاده‬ ‫کرد و فقط همین امر باعث جلوگیری از کاهش چش��مگیر‬ ‫تولی��د و عرضه محصوالت ش��رکت به بازار ش��د‪ .‬در همین‬ ‫سال‪ ،‬فوالد مبارکه برای جبران کسری مواد اولیه خود اقدام‬ ‫به خرید محموله های صادراتی در بندرهای کش��ور و حمل‬ ‫مج��دد ان به داخل کش��ور و ق��رار دادن این مواد در چرخه‬ ‫تولید ش��رکت کرد‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬با توجه به افزایش قیمت‬ ‫ارز و بی اث��ر ش��دن تعرفه ‪ ۲۵‬درصدی ص��ادرات مواد اولیه‪،‬‬ ‫مدیریت دقیق و پیگیری توزیع کنس��انتره و گندله از طریق‬ ‫دریافت مس��تمر گزارش از میزان تولید و توزیع شرکت های‬ ‫معدن��ی به منظور انجام تعهدات س��همیه ای وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و قراردادهای تامین با شرکت های فوالدی و‬ ‫همچنین حذف واسطه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر در تنظیم‬ ‫بازار به شمار می رود‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه با توجه به اهمیت حفظ پیوس��ته و‬ ‫پایدار موجودی قطعات یدکی در تداوم فرایند تولید‪ ،‬اقدامات‬ ‫متنوعی را در واحد برنامه ریزی خرید خود در دستور کار قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬یکی از این سیاست ها‪ ،‬ادامه بومی سازی ساخت‬ ‫قطعات یدکی‪ ،‬ماشین االت‪ ،‬تجهیزات و‪ ...‬از طریق کارگاه ها و‬ ‫کارخانجات موجود و همچنین شرکت های دانش بنیان است‬ ‫که باعث تولید بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار قطعه تجهیز و مواد اساسی‬ ‫در داخل کشور از ابتدای سال ‪ ۱۳۸۱‬تاکنون شده است‪ .‬این‬ ‫فرایند شامل بومی سازی موفق قطعات و تجهیزات پیچیده‪،‬‬ ‫استراتژیک و حساس موردنیاز خطوط تولید از قبیل مندریل‬ ‫نورد گرم‪ ،‬کمپرس��ور فرایند احیا‪ ،‬کوره های باکس انیلینگ‬ ‫و فن فرایند گندله س��ازی بوده اس��ت‪ .‬شرکت فوالد مبارکه‬ ‫همچنی��ن اقدام ب ه توانمندس��ازی تولیدکنن��دگان موجود‬ ‫از طری��ق انعق��اد قراردادهای یک تا سه س��اله و تامین مالی‬ ‫قراردادهای یادش��ده از محل افزایش سقف پیش پرداخت ها‬ ‫کرده است‪ .‬از دیگر سیاست های این شرکت در زمینه تامین‬ ‫پایدار و مداوم می توان به شناسایی ‪ ۶۶۰‬تامین کننده جدید‬ ‫در زمینه فعالیت های گوناگون از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۸‬تاکنون‬ ‫و همچنی��ن ارتب��اط ب��ا ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬تامین کننده با ‪۹۴۶‬‬ ‫زمینه فعالیت در راستای تامین پایدار و تخصصی اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫تامین مواد اولیه‪ ،‬نخستین الزمه تداوم تولید‬ ‫لحاضر‪ ،‬صنایع‬ ‫در واحدهای صنعتی است‪ .‬درحا ‬ ‫فوالدی کش��ور برای تامین مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫خود با چالش های اساس��ی روبه رو شده اند‪ .‬ورود‬ ‫واحدهای معدن��ی به فعالیت های فوالدی زمینه‬ ‫این دس��ت مش��کالت را فراهم کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی‪ ،‬فوالدس��ازان از سیاست گذاران‬ ‫انتظار دارند با مدیری��ت دقیق و پیگیری توزیع‬ ‫محصوالت در حلق هه��ای ابتدایی زنجیره فوالد‪،‬‬ ‫در مسیر تنظیم این بازار گام بردارند‪.‬‬ صفحه 6 ‫سه شنبه‬ ‫مرهم کم اثر‬ ‫زخم های کرونا‬ ‫‪ 22‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1634‬‬ ‫پیاپی ‪2952‬‬ ‫مدی��رکل نظ��ارت بر محصوالت بهداش��تی‪ ،‬دارویی و تجهیزات پزش��کی‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به برنامه برگزاری‬ ‫گش��ت مش��ترک نظارت بر توزیع ماس��ک در داروخانه ها گفت‪ :‬نیاز وزارت‬ ‫بهداشت روزانه ‪ ۴‬میلیون ماسک است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬اسماعیل مهدی پور‪،‬‬ ‫درباره وضعیت تامین ماسک کشور و نظارت بر توزیع این محصول بهداشتی‬ ‫در روزهای کرونایی در بازار‪ ،‬بیان کرد‪ :‬باتوجه به تصمیماتی که اتخاذ ش��ده‪،‬‬ ‫وظیفه تامین‪ ،‬توزیع و عرضه انواع ماسک از ابتدای شهریور به سازمان حمایت‬ ‫محول ش��ده اس��ت‪ .‬مهدی پور افزود‪ :‬در تفاهم های انجام شده وظیفه توزیع‬ ‫چه در مراکز درمانی و چه در داروخانه های سراس��ر کش��ور به س��ازمان غذا و‬ ‫دارو محول ش��ده است‪ .‬همچنین فهرست واحدهای منتخب به شرکت های‬ ‫تامین کننده مواد اولیه هم ارسال شده تا براساس اولویت مواد اولیه در اختیار‬ ‫انه��ا قرار بگیرد‪ .‬به گفته مدیرکل نظارت بر محصوالت بهداش��تی‪ ،‬دارویی و‬ ‫تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬متناسب‬ ‫ب��ا تولیدات هر یک از این ش��رکت ها م��واد اولیه مورد نیاز به صورت روزانه در‬ ‫اختیار این گروه قرار می گیرد و اطالعات انان در س��امانه جامع تجارت ثبت‬ ‫می شود‪ .‬مهدی پور با تاکید بر اینکه تاکنون مشکلی در تامین مواد اولیه وجود‬ ‫نداشته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وزارت بهداشت محموله ها را تحویل گرفته و هم اکنون‬ ‫این اقالم را از طریق دانشگاه های علوم پزشکی بین مراکز درمانی و داروخانه ها‬ ‫توزیع می کند و باتوجه به اهمیت فرایند توزیع‪ ،‬مس��ئولیت این کار برعهده‬ ‫ش��رکت های پخش تحت نظر وزارت بهداش��ت قرار گرفته و ما صرفا وظیفه‬ ‫تامین مواد اولیه و ثبت در سامانه جامع تجارت را برعهده داریم‪.‬‬ ‫جوانب رفع تعهد ارزی صادرات به عراق و افغانستان بررسی شد‬ ‫رفع تعهد زیانبار‬ ‫پس از بازگش��ت تحریم های امریکا علی��ه ایران بانک مرکزی اعالم کرد به منظور تامین نیازهای داخلی کش��ور‬ ‫صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات خود را براس��اس دس��تورالعمل های اجرایی به کشور بازگردانند و در‬ ‫صورتی که این اتفاق رخ ندهد با انها برخورد خواهد ش��د‪ .‬اوج برخورد بانک مرکزی با صادرکنندگان در پایان تیر‬ ‫امسال رقم خورد و این بانک اعالم کرد کارت بازرگانی افرادی که تعهدات خود را اجرایی نکرده اند‪ ،‬تعلیق می شود‬ ‫و حتی نام برخی از انها به قوه قضاییه نیز ارائه ش��ده اس��ت‪ .‬صادرکنندگان در پاسخ به این فشارها از بانک مرکزی‬ ‫درخواست کردند یا در مهلت زمانی بازگشت تجدیدنظر کند یا باتوجه به شرایط تحریمی و موقعیت خاص کشور‬ ‫از برخورد با صادرکنندگان به ش��کل کلی و همگانی پرهیز ش��ود‪ .‬یکی از این توصیه ها در ارتباط با بازار دو کشور‬ ‫عراق و افغانس��تان به عنوان کشورهای همسایه تاثیرگذار در مبادالت تجاری است که باتوجه به تحریم های امریکا‬ ‫امکان پرداخت ارز به ایران را ندارند؛ کشورهایی که در عین حال بخش مهمی از واردات ایران را به خود اختصاص‬ ‫داده اند‪ .‬اما بود و نبود تعهدات ارزی صادرات واقعا تا چه حد بر صادرات کشور اثرگذار است؟ با گزارش‬ ‫در‬ ‫این زمینه همراه باشید‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دو هدف خاص‬ ‫امارها نشان می دهد در طول سال های گذشته عراق به عنوان یکی‬ ‫از اصلی تری��ن مقاصد کاالهای ایرانی مطرح ش��ده که پس از چین‪،‬‬ ‫نقش بسزایی در ارزاوری برای کشور دارد‪.‬‬ ‫عراق در طول یک س��ال‪ ،‬بی��ش از ‪ ۲۰‬درصد حجم صادرات ایران‬ ‫را ب��ه خود اختصاص می ده��د و باتوجه به محدودیت های اقتصاد در‬ ‫س��ال های گذشته‪ ،‬کاالهای ایرانی نقش��ی کلیدی در تامین نیازهای‬ ‫عراق داشته اند‪ .‬عالوه بر این در سال های اخیر‪ ،‬افغانستان نیز خود را‬ ‫به عنوان یکی از ش��رکای عمده تجاری ایران مطرح کرده‪ ،‬اما موضوع‬ ‫نگران کننده ای که در این ایام درباره تجارت ایران با عراق و افغانستان‬ ‫مطرح شده‪ ،‬نحوه مدیریت بازگشت ارز از این کشورها است‪.‬‬ ‫تعهد ارزی می تواند لغو شود‬ ‫بسیاری از فعاالن حوزه صادرات در بخش خصوصی بر‬ ‫این باورند که موانع ایجاد شده داخلی در مسیر صادرات‬ ‫به ویژه درباره دو کشور عراق و افغانستان‪ ،‬نه تنها سودی‬ ‫برای اقتصاد کش��ور ندارد که حتی ابزارها و قابلیت های‬ ‫موجود فعلی را نیز از بین می برد‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه جمش��ید نفر‪ ،‬دبیر کل کنفدراس��یون‬ ‫ص��ادرات ایران در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باتوجه‬ ‫به اینکه ش��رایط اقتصادی کش��ور در حال حاضر بس��یار پیچیده‬ ‫و دش��وار اس��ت و ما به نوعی درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم‪،‬‬ ‫تالش همه ما باید در این جهت باش��د که از قابلیت های اقتصادی‬ ‫کش��ور برای صادرات و ارزاوری و همچنین تامین مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز حوزه تولید حداکثر استفاده را ببریم‪.‬‬ ‫بدون تردید در ش��رایط تحریم هیچ ه��دف تجاری برای ایران‬ ‫نمی تواند مناسب تر از کشورهای عراق و افغانستان باشد که هم از‬ ‫نظر مس��افت و هم از نظر بازارها‪ ،‬مطابق با ظرفیت های صادراتی‬ ‫ما هستند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در چنین فضایی استفاده از بازار کشورهای‬ ‫همس��ایه اهمیت بس��یار زیادی دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬باتوجه به جوانب‬ ‫مختل��ف موضوع صادرات به نظر می رس��د دول��ت و بانک مرکزی‬ ‫می توانند ب��ا حمایت از صادرات برخی موانع موجود از جمله رفع‬ ‫از یک س��و ایران باتوجه ب��ه تحریم های امری��کا نمی تواند از این‬ ‫کش��ورها دالر دریاف��ت کند و دولت ب��رای بازگش��ت ارز حاصل از‬ ‫صادرات در س��ال های گذشته با مش��کل مواجه بوده و از سوی دیگر‬ ‫سیاس��ت های ارزی بانک مرکزی نیز به عنوان مانعی‪ ،‬فعالیت در این‬ ‫بازارها را دشوار کرده است‪.‬‬ ‫عراق و افغانستان از دست نروند‬ ‫تعه��د ارزی را م��ورد بازنگری و اصالح ق��رار دهند و با‬ ‫این کار دس��ت بخش خصوصی را برای فعالیت و توسعه‬ ‫اقتصادی باز بگذارند‪.‬‬ ‫دبیر کل کنفدراس��یون ص��ادرات ای��ران در این باره‬ ‫ی��اداور ش��د‪ :‬در حال حاضر بس��یاری از سیاس��ت های‬ ‫اجرایی در حوزه صادرات دس��ت صادرکنندگان را بسته‬ ‫و کار را برای انها دش��وار کرده‪ ،‬وگرنه هیچ صادرکننده‬ ‫شناس��نامه دار و باس��ابقه ای به دنبال ان نیس��ت که ارز خود را به‬ ‫کشور بازنگرداند و اگر می بینیم که تا امروز این ارز هنوز به کشور‬ ‫بازنگش��ته به دلیل همین مش��کالت و محدودیت های موجود در‬ ‫اقتصاد ایران است‪.‬‬ ‫وی درباره راه های در دسترس برای تسهیل صادرات خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬باتوجه به اینکه کش��ورهایی مانند عراق و افغانس��تان نقش‬ ‫مهمی در صادرات کااله��ای ایرانی دارند‪ ،‬اگر در حوزه رفع تعهد‬ ‫ارزی تغیی��ری در مکانیس��م های موجود رخ نده��د ما با کاهش‬ ‫صادرات مواجه خواهیم بود‪.‬‬ ‫به همی��ن دلیل بخش خصوصی و فعاالن حوزه تجارت از بانک‬ ‫مرک��زی انتظار دارند ب��ا هدف حفظ بازار صادرات��ی و حمایت از‬ ‫صادرکنندگان درباره باقی ماندن تعهد ارزی در عراق و افغانستان‬ ‫تجدیدنظر کند‪.‬‬ ‫یحی��ی ال اس��حاق‪ ،‬رئی��س‬ ‫ات��اق بازرگان��ی مش��ترک ایران‬ ‫و ع��راق گف��ت‪ :‬بازار ع��راق برای‬ ‫صادرکنن��دگان ایران��ی بس��یار‬ ‫مطل��وب اس��ت و می تواند بخش‬ ‫عمده ای از نیازهای ارزی کش��ور‬ ‫را تامی��ن کند اما برای رس��یدن‬ ‫به ای��ن هدف باید ب��ه نیازها و مش��کالت‬ ‫صادرکنندگان نیز توجه ویژه ای شود‪.‬‬ ‫ال اس��حاق در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫در‬ ‫ای��ن باره عنوان ک��رد‪ :‬وضعیت بازار عراق و‬ ‫افغانس��تان مثل بازار س��ایر کشورها نیست‬ ‫و در زمینه بازگش��ت ارز صادرکنندگان به‬ ‫ای��ن کش��ورها نمی توان مانند ص��ادرات به‬ ‫س��ایر کش��ورها عمل کرد و اگ��ر نخواهیم‬ ‫شیوه های مرس��وم مبادالت با این کشورها‬ ‫را بپذیریم باید بنش��ینیم و شاهد از دست‬ ‫رفتن بازارهای این دو کش��ور برای صادرات‬ ‫خود باشیم که این موضوع در شرایط خاص‬ ‫تج��اری کش��ور‪ ،‬ب��ه اقتصاد م��ا ضربه های‬ ‫جبران ناپذیری خواهد زد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به نق��ش بانک‬ ‫مرکزی در اتخاذ رویکرد مناس��ب‬ ‫برای برقراری ارتباط با کشورهای‬ ‫عراق و افغانس��تان عن��وان کرد‪:‬‬ ‫در حال حاض��ر بانک مرکزی هم‬ ‫نمی توان��د به دنبال دریافت هرچه‬ ‫بیش��تر ارز باش��د و هم از صادرات حمایت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگانی مش��ترک ایران و‬ ‫عراقدر این زمینه تصریح کرد‪ :‬صادرکنندگان‬ ‫بخش خصوصی ما که امروز س��کان تجارت‬ ‫کش��ور را در دس��ت دارند‪ ،‬دارای قدرت و‬ ‫اختیارات محدود هس��تند و اگر نتوانند در‬ ‫مقاب��ل کاالی صادراتی ارزهایی غیر از دالر‬ ‫به کشور برگردانند یا نتوانند بخشی از تعهد‬ ‫خ��ود را به ص��ورت واردات کاال و مواد اولیه‬ ‫رفع کنند‪ ،‬خواه ناخواه م��ا بازارهای این دو‬ ‫کش��ور را از دست می دهیم که این موضوع‬ ‫به هیچ وجه به نفع ما نیست‪.‬‬ ‫در شرایطی‬ ‫که کشور ما‬ ‫در تحریم‬ ‫است و نیاز به‬ ‫حضور پررنگ‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫دارد‪ ،‬هر روز‬ ‫از میل و رغبت‬ ‫فعاالن این‬ ‫حوزه برای‬ ‫ادامه فعالیت‬ ‫کاسته می شود‬ ‫دولت بازگرداندن ارز را برعهده بگیرد‬ ‫محمدرضا نجفی منش‪ ،‬رئیس کمیس��یون تس��هیل‬ ‫کس��ب وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران نیز‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫درباره سیاس��ت های ایران در‬ ‫زمینه بازگش��ت ارز حاصل از صادرات ابراز کرد‪ :‬گرچه‬ ‫امروز صادرات برای بازرگانان کشور ما تبدیل به کاری‬ ‫طاقت فرس��ا و دشوار ش��ده‪ ،‬اما بازگرداندن ارز حاصل‬ ‫از صادرات به کش��ور موضوعی اس��ت که امروز از روند‬ ‫صادرات نیز دشوارتر شده است‪.‬‬ ‫نجفی منش در این باره افزود‪ :‬دولت نباید بازگرداندن‬ ‫ارز را به این صورت به صادرکنندگان واگذار کند‪ ،‬بلکه‬ ‫باید مکانیس��می را در کش��ورهای هدف ایجاد کند تا‬ ‫از طریق ان بتوان��د مبالغ حاصل از صادرات‬ ‫خود را به صورت واحد پول ملی این کشورها‬ ‫در اختیار بگیرد‪.‬‬ ‫وی در ای��ن باره تصری��ح کرد‪ :‬این موضوع‬ ‫به وی��ژه درب��اره کش��ورهایی مثل ع��راق و‬ ‫افغانستان که حجم زیادی از مبادالت تجاری‬ ‫ایران با این کش��ورها صورت می گیرد‪ ،‬بسیار‬ ‫حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫اگر این کار سخت برعهده بازرگانان باشد‪ ،‬مشکالت‬ ‫موجود در مس��یر به تدریج کاهش صادرات را به دنبال‬ ‫دارد و در ش��رایطی که کشور ما در تحریم است و نیاز‬ ‫به حضور پررنگ صادرکنندگان دارد‪ ،‬هر روز‬ ‫از می��ل و رغبت فعاالن این حوزه برای ادامه‬ ‫فعالیت کاسته می شود‪.‬‬ ‫این عض��و اتاق بازرگانی ته��ران همچنین‬ ‫اضافه کرد‪ :‬عالوه بر راهکار ارائه شده دولت و‬ ‫بانک مرکزی می توانند ارز حاصل از صادرات‬ ‫را در اختی��ار واردکنن��دگان بگذارند و مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز کش��ور را به این طریق تامین کنند‪ .‬ما‬ ‫همچنین می توانیم به صادرکنندگان اجازه دهیم مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز خ��ود را در قبال ارز حاصل از صادرات‬ ‫به کش��ور وارد کنند و بدون اینکه تشدید تحریم ها را‬ ‫امار صادرات به ‪ ۲‬همسایه‬ ‫صادرات کش��ورمان به افغانستان در فروردین‬ ‫و اردیبهش��ت امس��ال با یک میلیون و ‪ ۶۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۵۰‬تن از لح��اظ وزنی ‪ ۳.۵‬درصد و از لحاظ‬ ‫ارزش ریالی ‪ ۳۱‬درصد نس��بت به مدت مش��ابه‬ ‫سال گذشته رشد داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش گمرک در ‪ 2‬ماه نخست امسال‪ ،‬یک‬ ‫میلیون و ‪ ۶۷‬هزار و ‪ ۳۵۰‬تن کاال به ارزش ‪۳۴۱‬‬ ‫میلیون دالر یا ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۶۷۵‬میلیارد تومان به‬ ‫افغانستان صادر ش��ده که نسبت به مدت مشابه‬ ‫س��ال قبل‪ ،‬از لح��اظ وزنی بی��ش از ‪ ۳.۵‬درصد‬ ‫افزایش و از لحاظ ارزش دالری نزدیک ‪ ۸‬درصد‬ ‫کاهش و از لحاظ ارزش ریالی ‪ ۳۱‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫همچنین براس��اس اطالعات ارائه شده ازسوی‬ ‫س��ازمان توس��عه تج��ارت‪ ،‬عراق ب��ا واردات ‪۲۱‬‬ ‫درصد کل ص��ادرات غیرنفتی ایران پس از چین‬ ‫دومین ش��ریک عمده تجاری کشور در سال ‪۹۸‬‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫براوردها نشان می دهد صادرات ایران در سال‬ ‫‪ ۹۸‬به عراق به مرز ‪ ۹‬میلیارد دالر رسیده که در‬ ‫مقایسه با مدت مش��ابه سال قبل از ان افزایشی‬ ‫‪ ۰.۷‬درصدی را نشان می دهد اما در همین زمان‬ ‫وزن صادرات��ی ای��ران با ‪ ۲۹‬درصد رش��د به ‪۲۵‬‬ ‫میلیون تن رسیده است‪.‬‬ ‫طب��ق ارزیابی های صورت گرفته در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫دارو و تجهیزات پزش��کی‪ ،‬مصنوعات پالستیکی‪،‬‬ ‫کاش��ی و س��رامیک‪ ،‬محصوالت ف��والدی‪ ،‬لوازم‬ ‫الکتریک��ی‪ ،‬مصال��ح س��اختمانی‪ ،‬ماش��ین االت‬ ‫متوجه کش��ور کنند‪ ،‬در مسیر توس��عه صادرات پیش‬ ‫بروند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه این موضوع که در گذش��ته چنین‬ ‫امکان��ی برای صادرکنندگان کاال در نظر گرفته ش��ده‬ ‫ب��ود‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬ما نبای��د بی دلیل و بدون بررس��ی‪،‬‬ ‫رویه های خوب و کاربردی را به هم بزنیم‪.‬‬ ‫نجفی منش در پایان گفت‪ :‬تجربه در این موارد نشان‬ ‫داده هرچه ما ش��رایط را سخت تر بگیریم کار سخت تر‬ ‫پیش می رود اما اگر با شناس��ایی اهل فن در هر حوزه‬ ‫تم��ام کار را به او بس��پاریم‪ ،‬مش��کالت زودت��ر از قبل‬ ‫برطرف خواهند شد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬لبنیات‪ ،‬ش��یرینی‪ ،‬تجهیزات کشاورزی‬ ‫و محص��والت دانش بنیان اصلی تری��ن کاالهای‬ ‫صادراتی ایران به عراق را تشکیل داده اند‪.‬‬ ‫پس از شیوع ویروس کرونا دو کشور یادشده با‬ ‫هدف جلوگیری از پرسرعت شدن شیوع بیماری‬ ‫حاصل از این ویروس در مرزهای مش��ترک خود‬ ‫محدودیت های��ی به وجود اورده ان��د اما صادرات‬ ‫ایران به عراق متوقف نشد‪.‬‬ ‫کاالهای صادر ش��ده به ع��راق غیر از خدمات‬ ‫فنی‪-‬مهندس��ی و برقی اس��ت که به این کشور‬ ‫ص��ادر می ش��ود و همواره س��عی ش��ده باوجود‬ ‫مش��کالت از جمله تحریم ها و فشارهای امریکا‪،‬‬ ‫همچن��ان رق��م صادراتی ب��ه این کش��ور حفظ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫باتوج��ه ب��ه انچه گفته ش��د به نظر می رس��د لغو رف��ع تعهد ارزی‬ ‫ص��ادرات به وی��ژه در ارتب��اط ب��ا کش��ورهای ع��راق و افغانس��تان‪،‬‬ ‫دغدغ��ه بس��یاری از فع��االن ای��ن ح��وزه را برط��رف می کن��د‬ ‫و می توان��د راه��کاری ب��رای افزای��ش تب��ادالت تج��اری کش��ور‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫حقیقت این اس��ت که ما در س��ال های اخیر نتوانس��ته ایم در حفظ‬ ‫بازارهای به دس��ت امده در کشورهای همس��ایه به شکل موفق عمل‬ ‫کنیم و بنا به دالیل مختلف ظاهرا کشورهایی مثل ترکیه برای جایگاه‬ ‫ایران در این بازارها دندان تیز کرده اند‪.‬‬ ‫در چنین جوی اصال معقول به نظر نمی رس��د که ما نیز به ش��کل‬ ‫عم��دی و ب��ا برنامه ریزی های غلط بازارهای پردرامد این کش��ورها را‬ ‫به صادرکنندگان کش��ورهای دیگر تقدیم کنیم؛ بنابراین ش��اید بهتر‬ ‫باش��د تا زمان باقی اس��ت با رفع موانع‪ ،‬گامی در جهت توسعه تجاری‬ ‫کشور برداریم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هیچ صادرکننده‬ ‫شناسنامه دار‬ ‫و باسابقه ای‬ ‫به دنبال ان‬ ‫نیست که ارز‬ ‫خود را به کشور‬ ‫بازنگرداند و اگر‬ ‫این ارز هنوز به‬ ‫کشور بازنگشته‬ ‫به دلیل مشکالت‬ ‫و محدودیت های‬ ‫اقتصاد‬ ‫ایران است‬ ‫خصوصی سازی‬ ‫درست‬ ‫انجام نشد‬ ‫یادداشت‬ ‫گشت مشترک‬ ‫نظارت بر‬ ‫توزیع ماسک‬ ‫جلوگیری از برگزاری‬ ‫نمایشگاه های‬ ‫غیراستاندارد‬ ‫گره مشکالت‬ ‫بر تار و پود‬ ‫صنعت فرش اردبیل‬ ‫مرتضی خاکسار‬ ‫کارشناس ارشد و پژوهشگر اقتصادی‬ ‫این طبیعی اس��ت که ه��ر برنامه ریزی در‬ ‫دولت ها و در هر کشوری براساس فرایندهای‬ ‫کارشناسی و ش��ناخت و مطالعه قابلیت های‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬انس��انی و اقلیم��ی ه��ر منطقه‬ ‫از جه��ان ص��ورت می گی��رد و نمی ت��وان با‬ ‫حرکت های احساسی‪ ،‬ناگهانی و بدون برنامه‬ ‫و تنها با ش��عار به این اهداف رسید‪ .‬براساس‬ ‫همین اس��تدالل درباره خصوصی سازی باید‬ ‫گفت خصوصی کردن و خصوصی سازی تولید‬ ‫و اقتصاد تولید در ایران جواب نداده و بیشتر‬ ‫زیان را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است‪.‬‬ ‫البت��ه به نظ��ر می رس��د ای��ن موض��وع در‬ ‫کش��ور ما مختص به دوره معاصر نباشد زیرا‬ ‫بررس��ی های تاریخی در این زمینه نیز همین‬ ‫موضوع را نش��ان می دهد‪ .‬ش��اید اگر قرار بود‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬کارام��دی و کارایی الزم را‬ ‫در مدیریت بخش های کلیدی کش��ور داشته‬ ‫باشد‪ ،‬صنعت نفت ملی نمی شد و همین طور‬ ‫راه اهن‪ ،‬ذوب اهن‪ ،‬مس کرمان‪ ،‬سازمان بنادر‬ ‫و کشتیرانی و وزارت بهداشت و درمان و تمام‬ ‫ارگان ه��ای کلیدی در اختی��ار بخش دولتی‬ ‫ق��رار نمی گرفت‪ .‬در واق��ع باید این طور گفت‬ ‫که وقتی از ش��کوفایی اقتص��ادی صحبت به‬ ‫میان می اید باید دولت در ان نقش داش��ته و‬ ‫متولی باش��د‪ ،‬وگرنه بخش خصوصی در طول‬ ‫این سال ها نتوانسته انتظارات مردم را ان طور‬ ‫که شایسته و بایسته است‪ ،‬براورده کند‪.‬‬ ‫رون��د واگ��ذاری ش��رکت های دولت��ی به‬ ‫بخ��ش خصوصی از ‪ ۱۳۸۴‬و به منظور تحقق‬ ‫رش��د اقتص��ادی کلید خ��ورد‪ .‬ام��ری که به‬ ‫نظر می رس��د بعد از ‪ 15‬س��ال از ش��روع ان‪،‬‬ ‫ب��ا معضالتی جدی مواجه ش��ده و به اهداف‬ ‫مورد نظر نرسیده است‪ .‬شکل گیری اعتراضات‬ ‫کارگ��ران ش��رکت هایی که با ش��عار افزایش‬ ‫بهره وری ب��ه بخش خصوصی واگذار ش��دند‬ ‫باعث ش��ده بار دیگر توجه ها به سمت مساله‬ ‫خصوصی س��ازی و نحوه انجام ان جلب شود؛‬ ‫خصوص س��ازی که به اعتقاد یک اقتصاددان‬ ‫کمتر از ‪ ۱۵‬درصد از ان واقعی بوده است‪.‬‬ ‫بس��یاری از ش��رکت هایی که قب�لا دولتی‬ ‫بودند و ش��اید روزگار بدی هم نداشتند حاال‬ ‫بعد از خصوصی س��ازی‪ ،‬ورشکسته شده اند یا‬ ‫صرفا به اب��زاری برای گرفتن وام از بانک های‬ ‫دولتی بدل شده اند‪.‬‬ ‫بنابراین موضوعی که ما مدت هاس��ت از ان‬ ‫به عنوان کوچک سازی دولت یاد می کنیم‪ ،‬به‬ ‫چه معناست و چه پیامدی داشته است؟‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که اس��اس اصل ‪44‬‬ ‫قانون اساس��ی و اص��ل واگذاری ه��ا با هدف‬ ‫کوچک سازی دولت‪ ،‬امری مثبت و قابل توجه‬ ‫اس��ت و اگر در تمام این س��ال ها واگذاری ها‬ ‫به درس��تی انج��ام می ش��د‪ ،‬گره از بس��یاری‬ ‫مش��کالت کش��ور و واحده��ای تولی��دی باز‬ ‫می کرد‪ .‬این درحالی است که به دنبال اجرای‬ ‫نادرست واگذاری ها‪ ،‬برخی واحدهای تولیدی‬ ‫در ‪ 15‬س��ال گذش��ته با مش��کالتی مواجه و‬ ‫تعطیل ش��دند‪ .‬هدف این سیاس��ت ها ایجاد‬ ‫رشد اقتصادی‪ ،‬اشتغال‪ ،‬تولید و رقابت پذیری‬ ‫بیش��تر در اقتصاد و ق��رار بود دولت در ‪5‬بند؛‬ ‫الف) بزرگ نشدن دولت؛ ب) توسعه تعاونی ها؛‬ ‫ج) واگ��ذاری بخش ه��ای دولت��ی به بخش‬ ‫خصوصی؛ د) توانمندس��ازی بخش خصوصی‬ ‫و هـ) جلوگیری از ایجاد انحصارها گام بردارد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که این سیاس��ت ها قرار‬ ‫بود به تعبی��ر رهبر معظم انقالب یک انقالب‬ ‫اقتصادی باشد‪ ،‬اما متاسفانه هم در دولت های‬ ‫نهم و دهم و تاحدودی در دولت های یازدهم‬ ‫و دوازدهم به شکل مورد انتظار اجرانشد‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه‪ ،‬ق��رار ب��ود بنگاه هایی که‬ ‫واگذار می ش��وند قب��ل و بع��د از واگذاری ها‬ ‫توانمندسازی شوند و بخش��ی از درامدهایی‬ ‫که از محل خصوصی س��ازی کس��ر می شود‪،‬‬ ‫صرف توانمندسازی انها شود‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫بای��د اهلی��ت واگذاری ها (متخص��ص بودن‬ ‫خریداران) اثبات می ش��د ک��ه در این بخش‬ ‫هم بسیار ضعیف عمل شد‪ .‬بنابراین ضرورت‬ ‫بازنگری در نحوه اجرای��ی کردن قانون اصل‬ ‫‪ ۴۴‬کامال مشهود است‪ .‬به همین دلیل توصیه‬ ‫و تاکی��د به نماین��دگان دوره یازدهم مجلس‬ ‫شورای اس�لامی و نهادهای ذی صالح در این‬ ‫مسئله این است که برگرداندن سرمایه مردم‬ ‫به م��ردم را در اولویت های اصلی کاری خود‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 22‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1634‬‬ ‫پیاپی ‪2952‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫یادداشت‬ ‫موسم گل‬ ‫گذشته است‬ ‫اکبر شاهرخی‪ /‬رئیس اتحادیه‬ ‫فروشندگان و گل و گیاهان زینتی‬ ‫ش��رایط بحرانی روزهای همه گیری کرونا‬ ‫بیش از انچه که تصور می کردیم طول کشید‬ ‫و ای��ن موضوع هر روز چالش های جدیدی را‬ ‫برای اصناف مختلف ایجاد می کند‪ .‬ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی در حوزه اصناف پس از گذش��ت‬ ‫حدود ‪ ۸‬ماه از شیوع ویروس کرونا در کشور‬ ‫همچن��ان به حال��ت عادی بازنگش��ته و این‬ ‫موضوع در حوزه صنف گل و گیاه زینتی نیز‬ ‫صادق بوده اس��ت‪ .‬صنف م��ا در ماه هایی که‬ ‫گذشت تمام بازار‪ ،‬مش��تریان و سرمایه خود‬ ‫را از دست داد زیرا بیشترین موارد خریداری‬ ‫گل و گیاهان زینتی مربوط به مراسم شادی‬ ‫یا س��وگ اس��ت اما در این ماه ه��ا همه این‬ ‫مراس��م برای رعایت پروتکل های بهداش��تی‬ ‫لغو ش��ده اس��ت‪ .‬در واقع دایر بودن و نبودن‬ ‫واحدهای فروش گل و گیاهان زینتی در این‬ ‫ایام تاثیر چندانی ب��ر درامدزایی فعاالن این‬ ‫حوزه نداشته است‪.‬‬ ‫اوج ف��روش گل ب��رای ما در ای��ام نوروز‪،‬‬ ‫جشن ها‪ ،‬عروسی ها و مناسبت های مربوط به‬ ‫ان اس��ت و ش��یوع کرونا عالوه بر اینکه ایام‬ ‫نوروز را ب��رای فروش از م��ا گرفت‪ ،‬ماه های‬ ‫رجب و ش��عبان را که بیشترین تعداد مراسم‬ ‫عقد و عروس��ی در ان برگزار می شود‪ ،‬تحت‬ ‫تاثی��ر قرار داد‪ .‬در ای��ن ماه ها و اعیاد به دلیل‬ ‫کرونا مراس��م ها لغو شد و بازار گل نیز تحت‬ ‫تاثیر ان قرار گرفت و بهترین فصل کار ما به‬ ‫ای��ن ترتیب از بین رفت‪ .‬تفاوتی که در صنف‬ ‫ما نس��بت به بس��یاری از اصناف دیگر وجود‬ ‫دارد این اس��ت که ما نمی توانی��م با تعطیل‬ ‫شدن کسب وکار‪ ،‬کاالی خود را که گل است‪،‬‬ ‫ب��ه امید فروش در اینده ذخی��ره کنیم‪ .‬این‬ ‫کاال در ای��ن مدت مانند ل��وازم خانگی قابل‬ ‫ذخی��ره کردن نب��ود و در مدت تعطیلی های‬ ‫اجب��اری و پ��س از ان رکود ب��ازار گل‪ ،‬همه‬ ‫از بین رفت‪ .‬با این ش��رایط فعاالن این صنف‬ ‫چگون��ه می توانند از پ��س هزینه های جاری‬ ‫برایند و سوداوری نیز داشته باشند‪.‬‬ ‫البته همه این مش��کالت در شرایطی ما را‬ ‫درگیر خ��ود کرده که صنف م��ا حتی هنوز‬ ‫نتوانس��ته برای دریافت وام کس��ب وکارهای‬ ‫اس��یب دیده از کرونا ثبت نام کند و مشخص‬ ‫نیس��ت که ما چ��ه زمانی بتوانی��م از وام ها و‬ ‫تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده برای اصناف‬ ‫اس��یب دیده اس��تفاده کنی��م ک��ه البته این‬ ‫مسائل و مشکالت بدون در نظر گرفتن کافی‬ ‫یا ناکافی بودن این وام‪ ،‬شرایط اعطا و میزان‬ ‫بهره در نظر گرفته ش��ده برای ان اس��ت که‬ ‫ظاهرا بس��یاری از اصناف در زمینه ان گالیه‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫تص��ور و انتظ��ار ما ای��ن بود ک��ه دولت و‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی با اش��راف بر مشکالت‬ ‫اصناف��ی که تحت تاثی��ر همه گیری ویروس‬ ‫کرون��ا دچ��ار خس��ارت های مالی ش��ده اند‪،‬‬ ‫تخفیف��ی در مالیات ه��ا و م��واردی از ای��ن‬ ‫دس��ت برای ما قائل ش��وند اما این اتفاق هم‬ ‫نیفت��اد و می بینی��م اصناف خ��ود به تنهایی‬ ‫ب��ار مشکالت ش��ان را به دوش می کش��ند و‬ ‫نمی توانند توقعی هم از دولت داشته باشند‪.‬‬ ‫در ه��ر حال ب��ا ای��ن ش��رایط اقتصادی‪،‬‬ ‫افزای��ش مداوم قیمت ارز و هزینه های جاری‬ ‫و همچنین کم ش��دن خریداران گل به دنبال‬ ‫لغو مراس��م شادی و س��وگ‪ ،‬تعداد زیادی از‬ ‫فعاالن حوزه گل و گی��اه زینتی‪ ،‬به ویژه انها‬ ‫که واحده��ای اجاره ای ب��رای کار در اختیار‬ ‫داش��تند‪ ،‬ق��رارداد واحدهای خود را فس��خ‬ ‫کرده اند و ازس��وی دیگر به نظر می رس��د بعد‬ ‫از ای��ن دوران نیز تعداد زی��ادی از صاحبان‬ ‫گلخانه ها که عمال مش��تریان خود را از دست‬ ‫داده ان��د‪ ،‬به پ��رورش محصوالت کش��اورزی‬ ‫روی بیاورن��د‪ .‬ب��ه ای��ن ترتیب حتی ش��اید‬ ‫دیگ��ر اثر چندان��ی از صنف اس��یب دیده ما‬ ‫باقی نماند و بتوان گف��ت با وضعیت موجود‬ ‫موسم گل و گیاه زینتی در کشور ما گذشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در نهای��ت اینکه فعاالن حوزه های مختلف‬ ‫اصن��اف در این ماه ها هرانچه که داش��ته اند‬ ‫را ب��رای همکار با نهادهای متولی بهداش��ت‬ ‫و س�لامت به کار بس��ته اند و ح��اال در حالی‬ ‫موج های جدی��د همه گیری ای��ن ویروس را‬ ‫تجربه می کنن��د که دیگر توان چندانی برای‬ ‫ادامه فعالیت ندارند‪.‬‬ ‫به نظ��ر می رس��د در این ش��رایط دولت و‬ ‫نهاد های ذی ربط باید از اختیارات و ابزار های‬ ‫خود برای حمایت هرچه بیشتر از اصناف در‬ ‫شرف ورشکستگی استفاده کنند‪.‬‬ ‫تصمیمات جدید‬ ‫ستاد تنظیم بازار‬ ‫برای برنج و روغن‬ ‫براس��اس مصوبه س��تاد تنظیم بازار‪ ۳۰ ،‬هزار تن برنج از محل ذخایر‬ ‫کش��ور به بازار و ‪ ۳۰‬هزار تن روغن خ��ام به منظور تامین مایحتاج مورد‬ ‫نی��از خانوارها ب��ه ‪ ۴۷‬کارخانه تولید روغن نباتی عرضه خواهد ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬در اطالعیه س��تاد تنظی��م بازار به ذخای��ر کافی برنج و‬ ‫مقادیر قابل اتکای این کاالی رس��وبی در بنادر اش��اره و گفته ش��ده این‬ ‫ذخایر براساس بازدید معاون اول رئیس جمهوری از بنادر کشور‪ ،‬در حال‬ ‫ترخی��ص هس��تند و بازار به ه��ر میزانی که نیاز باش��د از محل ذخایر و‬ ‫موجودی برنج بخش خصوصی‪ ،‬تامین خواهد ش��د؛ بنابراین در راس��تای‬ ‫تنظیم موثر بازار برنج‪ ،‬ستاد تنظیم بازار ‪ ۳۰‬هزار تن برنج ذخایر را برای‬ ‫حفظ تعادل بازار مصوب و به بازار عرضه خواهد کرد‪ .‬همچنین محمدرضا‬ ‫کالمی‪ ،‬دبیر س��تاد تنظیم بازار طی ابالغیه ای انجمن واردکنندگان برنج‬ ‫و س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان های مبدا تولید را مکلف‬ ‫ک��رده تا با هماهنگی اعضا و تولیدکنندگان تحت پوش��ش خود‪ ،‬برنج را‬ ‫به ص��ورت حداکثری در بازار عرضه کنند‪ .‬س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان مازندران‪ ،‬گیالن‪ ،‬اصفهان و خوزستان نیز مکلف شده اند با‬ ‫هرگونه واسطه گری که منجر به زیان تولیدکنندگان و کشاورزان برنج کار‬ ‫و نیز احتکار کاال توسط سلف خران است‪ ،‬برخورد جدی کنند‪ .‬همچنین‬ ‫براس��اس مصوبات ستاد تنظیم بازار وضعیت ذخایر روغن خام کشور نیز‬ ‫«بس��یار مطلوب» توصیف شده و بر این اساس ستاد تنظیم بازار دستور‬ ‫عرضه ‪ ۳۰‬هزار تن روغن خام به ‪ ۴۷‬کارخانه تولید روغن نباتی به منظور‬ ‫تامین مایحتاج مورد نیاز خانوارها را صادر کرده است‪.‬‬ ‫پرونده متقاضیان وام کرونا تا پایان مهر بسته می شود‬ ‫مرهم کم اثر زخم های کرونا‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرد پرونده ‪ ۸۰‬درصد متقاضیان تسهیالت مربوط به صاحبان کسب وکارهای اسیب دیده از شیوع بیماری کرونا‬ ‫توسط نظام بانکی کشور تعیین تکلیف شده و باتوجه به تمدید مهلت پرداخت تسهیالت توسط ستاد ملی مقابله با کرونا تا پایان مهر‬ ‫امسال‪ ،‬پرونده مابقی متقاضیان نیز در حال بررسی و اقدام است‪ .‬این خبر یعنی پس از چندین ماه از ورود ویروس کرونا به کشور‪،‬‬ ‫باالخره موضوع درخواس��ت وام های زیان دیدگان از این ویروس به س��رانجام خواهد رسید‪ .‬گرچه بسیاری از اهالی کسب وکار درباره‬ ‫زمان نسبتا طوالنی تعلق گرفتن و میزان بهره این وام گالیه هایی دارند اما در عین حال می گویند این مبالغ می تواند اب باریکه ای‬ ‫باشد برای جبران بخشی از مشکالت مالی ایجاد شده در این ماه های کرونازده‪ .‬اما این تسهیالت و حمایت ها تا چه اندازه مفید هستند‬ ‫و ایا تمام خسارت های این بالی اقتصادی را پوشش می دهد؟ با گزارش روزنامه‬ ‫در این باره همراه باشید‪:‬‬ ‫متقاضیان تعیین تکلیف شده‬ ‫با این وام ‪۲۴‬‬ ‫ماهه با بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫بهره توانستیم‬ ‫اجاره های‬ ‫عقب افتاده‬ ‫و مقداری از‬ ‫بدهی ها را‬ ‫پرداخت کنیم‬ ‫در اطالعی��ه بان��ک مرک��زی درب��اره‬ ‫وام ه��ای مرب��وط ب��ه کرونا امده اس��ت‪:‬‬ ‫حس��ب مصوبات س��تاد کرونا مقرر شده‬ ‫برای کمک به صاحبان کس��ب وکارهایی‬ ‫که به دلیل شرایط ناشی از شیوع بیماری‬ ‫کرون��ا در فعالی��ت خ��ود دچار مش��کل‬ ‫ش��ده اند (با ثبت نام متقاضی در س��امانه‬ ‫کارا وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی‬ ‫و تایید س��امانه مذکور و معرفی به بانک)‬ ‫تسهیالت با نرخ ‪ ۱۲‬درصد پرداخت شود‬ ‫که در این زمینه تا تاریخ ‪ ۱۴‬مهر ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫بالغ بر ‪ 534298‬واحد به بانک های عامل‬ ‫معرفی ش��ده اند‪ .‬بر این اساس‪508012 ،‬‬ ‫واحد از متقاضیان تا تاریخ اش��اره ش��ده‬ ‫به ش��عب بانک ها و موسس��ات اعتباری‬ ‫عام��ل مراجعه کرده اند ک��ه از این تعداد‬ ‫‪ 278245‬واحد با ‪ 459024‬نفر ش��اغل‬ ‫در مجموع مبل��غ ‪ ۵۶.۲۷۰‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت را دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن تع��داد ‪ 166893‬واحد نیز‬ ‫از دریاف��ت تس��هیالت به دالیلی از جمله‬ ‫نداشتن توانایی بازپرداخت تسهیالت و‪...‬‬ ‫انصراف داده اند و پرونده مابقی واحدهای‬ ‫کسب وکار نیز در دست بررسی و تکمیل‬ ‫مدارک و وثایق است؛ بنابراین حدود ‪۸۰‬‬ ‫درصد متقاضیان تعیین تکلیف شده اند و‬ ‫باتوجه به تمدید مهلت پرداخت تسهیالت‬ ‫توسط س��تاد ملی مقابله با کرونا تا پایان‬ ‫مهر امس��ال‪ ،‬پرونده مابقی متقاضیان نیز‬ ‫در دست بررسی و اقدام است‪.‬‬ ‫وام کرونا بعد از طی ش��دن مراحل اجرایی اکنون در حال پرداخت به‬ ‫صاحبان کس��ب وکار اس��یب دیده از کرونا اس��ت و قرار است این پرونده‬ ‫تا پایان مهر بس��ته ش��ود‪ .‬مش��موالن تس��هیالت حمایتی کرونا‪ ،‬فعاالن‬ ‫اقتصادی و صاحبان کس��ب وکارهایی هس��تند که در ‪ ۱۴‬رسته منتخب‬ ‫براس��اس معیارهای وزارت کار دسته بندی شده اند‪ .‬برای اطالع از اینکه‬ ‫کس��ب وکار متقاضی دریافت این تس��هیالت جزو این ‪ ۱۴‬رسته است یا‬ ‫خیر باید به سامانه کارا مراجعه می شد و در صورتی که کارگاه یا شرکت‬ ‫موردنظر دارای لیس��ت بیمه در قال��ب کارفرمایی یا خویش فرمایی بود‪،‬‬ ‫نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام می کرد‪ .‬سپس با طی شدن مراحل‬ ‫ثبت ن��ام و تایی��د‪ ،‬متقاضی برای گرفتن وام ب��ه بانک های عامل معرفی‬ ‫می شد‪ .‬کارگروه تسهیالت کرونا‪ ،‬مهلت ثبت نام وام کرونا را برای صاحبان‬ ‫مش��اغل دارای لیس��ت بیمه تا ‪ ۱۵‬ش��هریور امس��ال و صاحبان مشاغل‬ ‫فاقد بیمه را تا پایان شهریور تمدید کرد؛ بنابراین صاحبان کسب وکارها‬ ‫براس��اس ش��رایط بیمه کارگاه خود توانس��تند از این مهلت استفاده و با‬ ‫مراجعه به س��امانه کارا به نشانی ‪ /https: //kara.mcls.gov.ir‬نسبت‬ ‫ب��ه ثبت ن��ام اقدام کنند‪ .‬س��قف وام پرداختی به کارفرمای��ان به ازای هر‬ ‫ف��رد ش��اغل در کارگاه ‪ ۱۶‬میلیون تومان و ک��ف وام ‪ ۱۲‬میلیون تومان‬ ‫در نظر گرفته ش��د‪ .‬اگر کارگاه ش��ما در ایام پیک کرونا به دس��تور دولت‬ ‫تعطیل ش��ده س��قف وام به شما تعلق می گیرد‪ .‬وام ‪ ۱۲‬میلیون تومانی به‬ ‫مش��اغلی تعلق می گیرد که در بحران کرونا فعال بوده و تعطیل نشده اند‬ ‫اما به هر حال از کرونا اس��یب دیده اند‪ .‬رانندگان مسافربر درون شهری و‬ ‫برون ش��هری که بیمه خویش فرمایی هستند نیز می توانند وام ‪ ۶‬میلیون‬ ‫تومانی کرونا بگیرند‪ .‬در دریافت تسهیالت کرونا اگر مبلغ این تسهیالت‬ ‫زیر ‪ ۱۶‬میلیون تومان باشد‪ ،‬ارائه یک برگ سفته یا چک توسط متقاضی‬ ‫کافی است‪ .‬وام ‪ ۱۶‬تا ‪ ۴۸‬میلیون تومانی به سفته متقاضی و یک ضامن‬ ‫نیاز دارد‪ .‬برای تس��هیالت ‪ ۴۸‬تا ‪ ۱۲۰‬میلیون تومانی عالوه بر سفته فرد‬ ‫متقاضی ‪ 2‬ضامن و برای تسهیالت ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی عالوه بر‬ ‫س��فته ‪ 3‬ضامن نیاز اس��ت‪ .‬برای دریافت تسهیالت بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومان هم‪ ،‬ارائه تضمین از سوی صندوق ضمانت و ارائه وثایق متعارف به‬ ‫تشخیص بانک الزامی است‪.‬‬ ‫میزان وام کافی نیست‬ ‫محم��ود توکلی که از فعاالن حوزه ش��یرینی در‬ ‫تهران اس��ت‪ ،‬وام مربوط به کرونا را ناکافی می داند‬ ‫اما در عین حال می گوید در هجوم مشکالت مالی‪،‬‬ ‫تخصیص این تس��هیالت بهتر از نبودن ان اس��ت‪.‬‬ ‫توکلی در گفت وگو با‬ ‫درباره این وام ها عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬میزان این وام بس��یار کمت��ر از نیازهای ما و‬ ‫بهره ان نیز نس��بتا باالس��ت اما حسن ان این است‬ ‫خس��رو ابراهیمی نیا‪ ،‬رئیس اتحادیه تاالرهای‬ ‫پذیرای��ی و تجهی��ز مجالس ته��ران در این باره‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬هرچن��د تاالره��ای پذیرایی جزو‬ ‫کس��ب وکارهای اس��یب دیده از کرون��ا بودند اما‬ ‫نتوانس��تند از تس��هیالت کرونا اس��تفاده کنند‪،‬‬ ‫چراک��ه ای��ن تس��هیالت ب��ه ازای ه��ر کارگر به‬ ‫واحده��ا اختص��اص می یاب��د‪ ،‬ام��ا تاالره��ا با ‪7‬‬ ‫نگه داشتن‬ ‫‪ ۹‬کارگر به طور‬ ‫متوسط در هر‬ ‫ماه بیش از ‪۲۷‬‬ ‫میلیون تومان‬ ‫هزینه دارد و ‪۱۲‬‬ ‫میلیون تومان‬ ‫دردی از کارفرما‬ ‫درمان‬ ‫نمی کند‬ ‫‪ ۳‬نکته مهم درباره دریافت تسهیالت‬ ‫که حداقل با این وام ‪ ۲۴‬ماهه با بیش از ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫بهره توانس��تیم اجاره های عقب افتاده و مقداری از‬ ‫بدهی ها را پرداخت کنیم اما متاس��فانه زیان مالی‬ ‫وارد ش��ده به این صنف بیش از ان اس��ت که با این‬ ‫مقادیر جبران شود‪ .‬وی با اشاره به وام ‪ ۱۷۰‬میلیون‬ ‫تومانی دریافتی از دولت برای اصناف اسیب دیده از‬ ‫کرونا تصریح کرد‪ :‬گردش مالی شیرینی فروش��ی ها‬ ‫ما ورشکست شدیم‬ ‫م��اه تعطیلی ت��وان پرداخت حق��وق کارگران را‬ ‫نداشتند‪ .‬وی در گفت وگو با‬ ‫در این زمینه‬ ‫اف��زود‪ :‬نگه داش��تن ‪ ۹‬کارگر به طور متوس��ط در‬ ‫ه��ر ماه بی��ش از ‪ ۲۷‬میلیون توم��ان هزینه دارد‬ ‫و ‪ ۱۲‬میلی��ون توم��ان دردی از کارفرم��ا درمان‬ ‫نمی کن��د‪ .‬ع�لاوه بر ای��ن تاالرها ک��ه در ‪ 7‬ماه‬ ‫گذشته هیچ درامدی نداشتند‪ ،‬توان بازپرداخت‬ ‫عبدالحسین عباس��ی‪ ،‬عضو هیات رئیسه اتحادیه صنف‬ ‫درودگ��ران و مبلس��ازان در گفت وگو با‬ ‫در این باره‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال های اخیر باتوج��ه به تحوالت خوبی که در‬ ‫حوزه مبل رخ داده‪ ،‬در تامین بازارهای داخلی در ش��رایط‬ ‫مطلوبی قرار داش��تیم و حتی مازاد تولید هم در این بخش‬ ‫ل حاضر باتوجه به کمبود نقدینگی‬ ‫وجود داش��ت اما در حا ‬ ‫و همچنین مش��کالتی از قبیل مس��ائل مربوط به دارایی‪،‬‬ ‫ش��هرداری و بیمه نمی توان انتظار شرایط اقتصادی خوبی‬ ‫را در این حوزه داش��ت‪ .‬عباس��ی در این زمینه افزود‪ :‬برای‬ ‫جبران زیان های مالی متوجه صنعت مبل کشور در ماه های‬ ‫اخیر‪ ،‬پیش از عید پیشنهاد دادیم‪ ،‬دولت برای کمک به این‬ ‫صنف از تعهدات مالی مربوط مالیات‪ ،‬عوارض و بیمه س��ه‬ ‫در ح��ال حاضر باتوجه به لغو مراس��م خانوادگی‬ ‫در حدی نیس��ت که بتوانند از پس تمام هزینه ها‬ ‫براین��د‪ .‬این فع��ال حوزه ش��یرینی تصریح کرد‪:‬‬ ‫باوجود تمام فش��ارهای اقتصادی ما سعی کردیم‬ ‫تعدیل نیرو نداش��ته باشیم اما با وضعیت موجود‬ ‫مشخص نیست سرانجام فعالیت این صنف به کجا‬ ‫خواهد کشید و اینده فعاالن ان چه خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن تس��هیالت را ندارند؛ به وی��ژه اینکه در ابتدا‬ ‫واحده��ا امی��د به رونق فعالیت ش��ان در ماه های‬ ‫رجب و ش��عبان داش��تند‪ ،‬اما با تداوم تعطیلی ها‬ ‫ای��ن امید ه��م از بین رف��ت‪ .‬وی در پایان گفت‪:‬‬ ‫محدودیت های کرونایی برای بسیاری از واحدها‬ ‫لغو شده اما تاالرهای پذیرایی تا امروز ‪ ۸‬ماه است‬ ‫که فعالیتی نداشته اند و عمال ورشکست شده اند‪.‬‬ ‫انتظار حمایت بیشتری داشتیم‬ ‫م��اه اخی��ر صرف نظر کند که این پیش��نهاد هم به‬ ‫نتیجه مشخصی نرسید‪ .‬وی با اشاره به دغدغه های‬ ‫اصناف تولیدی در دوران کرونا‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫تولیدکنن��ده ب��رای اینکه بتواند نق��ش خود را در‬ ‫نظام اقتصادی به درس��تی ایفا کند نباید دغدغه ای‬ ‫جز تولید داش��ته باش��د‪ .‬خی��ال او باید از وضعیت‬ ‫عرضه محصوالت در بازار راحت باشد‪ ،‬در حالی که‬ ‫متاسفانه امروز این شرایط برای تولیدکنندگان مبل کشور‬ ‫وجود ندارد‪ .‬این عضو هیات رئیسه اتحادیه صنف درودگران‬ ‫و مبلس��ازان تصریح کرد‪ :‬ام��روز تولیدکنندگان این حوزه‬ ‫با مش��کالت بس��یار زیاد اقتصادی مواجهن��د؛ بازار فروش‬ ‫وجود ندارند‪ ،‬کارخانه ها نیمه تعطیل هس��تند‪ ،‬هزینه های‬ ‫واکنش اتاق اصناف‬ ‫طبق اعالم اتاق اصناف ایران حدود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر‬ ‫در بخش های غیرمش��مول و ح��دود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر‬ ‫در بخش های مشمول دریافت تسهیالت‪ ،‬مشغول کار هستند و‬ ‫خسارت ماهانه تعطیالت ناش��ی از کرونا برای واحدهای صنفی‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۶‬هزار میلیارد تومان بوده اس��ت‪ .‬با این حال به نظر‬ ‫می رس��د این تس��هیالت انطور که انتظار می رفت درمانی برای‬ ‫مشکالت گسترده ناشی از شیوع ویروس کرونا نبوده است‪.‬‬ ‫ب��رای مث��ال برخ��ی از اعضای ات��اق اصناف ای��ران معتقدند‬ ‫تس��هیالت حمایتی به مش��اغل اس��یب دیده از کرونا در نهایت‬ ‫معادل حقوق ‪ 3‬ماه یک کارگر است‪.‬‬ ‫انتقاداتی نیز درباره نحوه دریافت این وام مطرح بود؛ از جمله‬ ‫اینکه گفته می ش��د شرایط در نظر گرفته شده برای اعطای این‬ ‫وام تقریبا دریافت ان را غیرممکن کرده‪ ،‬چراکه به صورت سنتی‬ ‫و نرمال فهرس��ت بیمه اس��فند و فروردی��ن ‪ ۲۰‬درصد متفاوت‬ ‫است و افراد زیادی حتی با توافق با کارفرما از ابتدای سال محل‬ ‫کارشان را عوض می کنند‪ ،‬اما این نکته برای اعطای وام در نظر‬ ‫گرفته نشده است‪.‬‬ ‫انتظار اصناف بحق بود‬ ‫جاری همچنان باید پرداخت ش��ود‪ ،‬کارگران‬ ‫فعال در ای��ن صنعت مطالبات خود را دارند و‬ ‫چک های برگش��تی هر روز بیش��تر از روز قبل‬ ‫فع��االن این حوزه را تحت فش��ار قرار می دهد‬ ‫اما هنوز کمکی ازس��وی دولت ب��ه این حوزه‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬وی در این باره تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫کش��ورهای دیگر در چنین شرایطی از طریق‬ ‫مواردی مثل وام های کم بهره‪ ،‬یارانه و تنفس‪ ،‬از تولیدکننده‬ ‫حمای��ت می کنند اما در کش��ور ما در نهایت وعده یک وام‬ ‫با نرخ سود ‪ ۱۲‬درصدی برای رفع تمام این مشکالت داده‬ ‫ش��ده که تخصیص ان برای هر صنف با مش��کالت فراوان‬ ‫همراه است و هنوز هم پرداخت ان قطعی نشده است‪.‬‬ ‫برخی نیز بر این نکته تاکید دارند که اصناف انطور که انتظار‬ ‫می رفت از تسهیالت کرونایی استقبال نکردند چراکه میزان وام‬ ‫با س��ود ‪ ۱۲‬درصد به مراتب کمتر از ضرر و زیان مشاغل بوده و‬ ‫تنها باعث اضافه ش��دن یک بدهی به بدهی های اصناف خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس امارها بیشترین تس��هیالت پرداخت شده در میان‬ ‫رس��ته های کسب وکار اس��یب دیده از کرونا متعلق به رانندگان‪،‬‬ ‫معلمان دبس��تان‪ ،‬بخش حمل ونقل عمومی و ارایشگاه ها بوده‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که حدود ‪ ۸۵۰‬زیررسته شغلی اسیب دیده‬ ‫از ش��یوع کرونا که با هماهنگی دس��تگاه های اجرایی شناسایی‬ ‫و اعالم ش��ده شامل ‪ 3‬میلیون بنگاه اس��یب دیده است که ‪۱.۳‬‬ ‫میلی��ون واحد بیمه ش��ده و دارای کد کارگاه��ی و ‪ ۱.۷‬میلیون‬ ‫واحد‪ ،‬فاقد بیمه و کد کارگاهی هس��تند؛ بنابراین باتوجه به این‬ ‫ش��رایط و اینکه در ای��ن مدت حق بیمه ها ب��ا جریمه دیرکرد و‬ ‫مالیات ها با افزایش دریافت شده‪ ،‬پیشنهاد شده باقیمانده اعتبار‬ ‫تسهیالت کرونایی در قالب معافیت های مالیاتی و پرداخت سهم‬ ‫بیمه کارفرما برای صنوف اسیب دیده لحاظ شود‪.‬‬ ‫با اینک��ه دول��ت و نهادهای‬ ‫ذی ص�لاح در بح��ث وام کرونا‪،‬‬ ‫در این ماه ها تاکید بس��یاری بر‬ ‫اعطای ای��ن وام ها برای جبران‬ ‫خس��ارت فعاالن حوزه اصناف‬ ‫داشتند‪ ،‬به نظر می رسد انتظار‬ ‫ح��وزه اصن��اف بی��ش از تعلق‬ ‫گرفت��ن وام‪ ،‬ای��ن بود ک��ه دولت در دریافت ح��ق بیمه و‬ ‫مالیات ها تجدید نظر می کرد تا اندکی از فش��ارهای ناشی‬ ‫از زیان های مالی کرونا کم ش��ود‪ .‬در این زمینه قاسم نوده‬ ‫فراهانی‪ ،‬رئی��س اتاق اصناف تهران در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬س��ال گذشته و امس��ال شرایط بسیار عجیب‬ ‫و تلخ��ی ب��رای اقتصاد کش��ور رقم خورد و همراه ش��دن‬ ‫عواملی مانند تورم‪ ،‬تحریم ه��ا و همه گیری ویروس کرونا‬ ‫دس��ت به دست هم داد تا کسب وکار کشور به بحرانی ترین‬ ‫ش��رایط خود در طول چند س��ال اخیر برس��د‪ .‬وی در این‬ ‫زمین��ه تصریح کرد‪ :‬بس��یاری از اصناف در س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫حت��ی بدون در نظر گرفتن همه گی��ری ویروس کرونا نیز‬ ‫مش��کالت فراوانی داش��تند و رکود بازار همه اصناف را به‬ ‫مرز بحران رس��انده بود و کورسوی امید فعاالن این بخش‬ ‫ف��روش هفته های پایانی س��ال و جبران ای��ن رکود بود‪،‬‬ ‫اما ش��یوع کرونا درست در ماه پایانی س��ال و متعاقب ان‬ ‫تعطیلی اجباری اصن��اف‪ ،‬ضربه ویران کننده ای بود که بر‬ ‫پیکره کس��ب وکار فعاالن این حوزه وارد شد‪ .‬نوده فراهانی‬ ‫در ای��ن باره افزود‪ :‬با در نظ��ر گرفتن زیان هایی که اصناف‬ ‫مختلف در این مدت دیدند‪ ،‬پیش��نهاد ما در جلساتی که با‬ ‫نمایندگان سازمان های مالیاتی داشتیم این بود که امسال‬ ‫مالیات ه��ای مربوط به اصناف کاه��ش پیدا کند‪ ،‬زیرا این‬ ‫مالی��ات برای اصنافی که یک س��ال تمام در صنف زیان ده‬ ‫خود در تکاپو بوده اند‪ ،‬س��نگین است که البته این خواسته‬ ‫محقق نشد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫طبق دس��تورالعمل های اعالم ش��ده‪ ،‬از بین ‪ ۱۴‬گروه ش��غلی که مش��مول دریافت تسهیالت‬ ‫حمایتی به مشاغل اسیب دیده از کرونا شناخته شدند‪ ،‬این تسهیالت تنها به واحدها و کارگاه هایی‬ ‫اختصاص می یابد که نیروهای کار در انها ش��اغل و بیمه باش��ند‪ .‬در واقع مبنای پرداخت‪ ،‬شاغل‬ ‫بودن نیروی کار و تعدیل نش��دن فرد و بیمه پردازی تا قبل از ش��یوع کرونا است‪ .‬میزان پرداخت‬ ‫تسهیالت نیز به این شکل است که برای واحدهای کسب وکاری که فعال بوده و تعطیل نشده اند‪،‬‬ ‫مبلغ ‪ ۱۲‬میلیون تومان به ازای هر شاغل دارای پرونده بیمه تامین اجتماعی (‪ ۷۰‬درصد هزینه‬ ‫دس��تمزد و ‪ ۳۰‬درصد امور عملیاتی) و برای واحدهایی که به اجبار تعطیل ش��ده اند‪ ،‬مبلغ ‪۱۶‬‬ ‫میلیون تومان وام به ازای هر ش��اغل دارای پرونده تامین اجتماعی (‪ ۵۰‬درصد هزینه دستمزد و‬ ‫‪ ۵۰‬درصد سایر امور عملیاتی) پرداخت می شود‪ .‬با یک حساب سرانگشتی ساده و مقایسه میزان‬ ‫وام پرداختی با هزینه های معمول اصناف و چند برابر ش��دن هزینه هایی مثل اجاره بهای واحد‪،‬‬ ‫به راحتی می توان نتیجه گرفت که این تس��هیالت درمانی برای مشکالت گسترده ناشی از شیوع‬ ‫ویروس کرونا نبوده است‪ .‬در حقیقت شیوع ویروس کرونا و کم شدن رفت وامدها برای پیشگیری‬ ‫ب��ه ویژه در ماه پایانی س��ال ک��ه عمدتا روزهای پررونقی برای کس��ب وکارهای خرد و کارگران‬ ‫فصلی است‪ ،‬باعث شده فعاالن تجاری‪ ،‬اصناف مختلف و کارگران دچار اسیب های جدی شوند‪.‬‬ ‫این افراد اس��یب دیده از ویروس کرونا حاال نس��بت به مبلغ و شرایط تعیین شده برای دریافت‬ ‫تس��هیالت حمایتی کرونا گالیه دارند اما ایا می توان برای درمان مش��کالت انها در سال پایانی‬ ‫دولت دوازدهم درمانی پیدا کرد؟!‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 22‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1634‬‬ ‫پیاپی ‪2952‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد‬ ‫جلوگیری از برگزاری نمایشگاه های غیراستاندارد‬ ‫نشس��ت خبری س��ازمان توس��عه تجارت با‬ ‫محوری��ت توس��عه بازرگانی و تاکی��د بر رونق‬ ‫رویداده��ای نمایش��گاهی در مح��ل دائم��ی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و‬ ‫رئیس س��ازمان توس��عه تجارت در این نشست‬ ‫گف��ت‪ :‬تاکن��ون ‪ ۳۵‬میلیارد یورو ارز ازس��وی‬ ‫صادرکنن��دگان به کش��ور بازگش��ته اس��ت و‬ ‫می ت��وان گف��ت ‪ ۶۸‬درص��د ارز صادراتی‪ ،‬وارد‬ ‫چرخه اقتصادی کشور شده است‪.‬‬ ‫حمی��د زادبوم از اعطای تس��هیالت صادراتی‬ ‫ب��رای تولیدکنندگانی که جه��ش تولید دارند‪،‬‬ ‫خب��ر داد و اظهارکرد‪ :‬با تحق��ق اهداف جهش‬ ‫تولید‪ ،‬واحد ه��ای صنعتی می توانن��د عالوه بر‬ ‫تامین نیاز بازار داخل ک��ه بازاری ‪ ۸۰‬میلیونی‬ ‫اس��ت به فکر صادرات محصوالت تولیدی واحد‬ ‫خود نیز باش��ند و در همین راس��تا‪ ،‬س��ازمان‬ ‫توس��عه و تج��ارت همکاری ه��ای الزم را ب��ا‬ ‫صادرکننده ها دارد‪.‬‬ ‫رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت‪:‬‬ ‫واحد های صنعتی دارای مازاد تولید‪ ،‬می توانند‬ ‫به بازار های مصرف کشور های منطقه‪ ،‬به عنوان‬ ‫ب��ازار صادراتی ویژه توجه کنند و برای صادرات‬ ‫محصوالت واحد تولیدی خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫واحد های تولیدی که در زمینه صادرات فعالیت‬ ‫دارند با مسائلی روبه رو هستند و برطرف کردن‬ ‫مش��کالت انها در اولویت کاری سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران قرار دارد‪.‬‬ ‫زادب��وم افزود‪ :‬ب��رای ایج��اد زمینه های الزم‬ ‫جهت توس��عه صادرات و حمایت لجس��تیکی و‬ ‫تشویق صادرکننده ها‪ ،‬سازمان توسعه و تجارت‬ ‫ای��ران توس��عه زیرس��اخت های صادراتی را در‬ ‫دس��تور کار ق��رارداده و براس��اس ظرفیت های‬ ‫استانی با اس��تانداری ها و سازمان های صنعت‪،‬‬ ‫حاص��ل از ص��ادرات را به کش��ور برگردانده اند‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬تعداد صادرکنندگانی که از ابتدای ‪ ۹۹‬تا‬ ‫پایان مرداد‪ ۱۰۰ ،‬درصد به تعهدات ارزی خود‬ ‫عمل کرده اند‪ ۲۲۸۶ ،‬نفر هس��تند؛ در صورتی‬ ‫ک��ه از فروردین امس��ال تا تیر‪ ،‬تع��داد ‪۲۰۱۴‬‬ ‫صادرکننده به تعهدات خود عمل کرده بودند و‬ ‫به عبارتی در مرداد ‪ ۹۹‬تعداد ‪ ۲۷۲‬صادرکننده‬ ‫دیگر نیز به تعهدات ارزی خود عمل کرده و ارز‬ ‫صادراتی را به کشور برگردانده اند‪.‬‬ ‫مهدی کریمی تفرشی‬ ‫کارافرین‬ ‫گروه نمایشگاه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تاثیر برگزاری نمایشگاه بر صنعت‬ ‫طب��ق اعالم بان��ک مرکزی‪ ،‬تاکن��ون ‪ ۳۵‬میلی��ارد یورو ارز‬ ‫ازسوی صادرکنندگان به کشور بازگردانده شده و می توان‬ ‫گفت ‪ ۶۸‬درصد ارز صادراتی‪ ،‬وارد چرخه اقتصادی کش��ور‬ ‫شده است‬ ‫معدن و تجارت اس��تان ها همکاری های الزم را‬ ‫دارد و مشوق هایی نیز برای ورود افراد به حوزه‬ ‫زیرس��اختی و توس��عه امکانات صادراتی کشور‬ ‫پیش بینی کرده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬فراین��د تش��کیل پرونده‬ ‫و پرداخ��ت مش��وق های صادرات��ی در ح��وزه‬ ‫زیرس��اخت ها‪ ،‬شامل ارائه طرح توجیهی توسط‬ ‫سرمایه گذار بخش خصوصی به کارگروه توسعه‬ ‫صادرات استان و تایید و تصویب طرح و مجری‬ ‫در ای��ن کارگروه ب��ا حضور تمام��ی اعضا و در‬ ‫نهایت اعالم به س��ازمان توس��عه تجارت ایران‬ ‫خواهد بود و پرداخت مش��وق های صادراتی در‬ ‫دو قالب کمک بالعوض و کمک سود تسهیالت‬ ‫بانکی‪ ،‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگش�ت ‪ ۶۸‬درص�د ارز حاصل از‬ ‫صادرات به کشور‬ ‫رئی��س کل س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران‬ ‫گفت‪ :‬طب��ق اعالم بانک مرک��زی‪ ،‬تاکنون ‪۳۵‬‬ ‫میلیارد یورو ارز ازسوی صادرکنندگان به کشور‬ ‫بازگش��ته اس��ت و می توان گفت ‪ ۶۸‬درصد ارز‬ ‫صادرات��ی‪ ،‬وارد چرخه اقتصادی کش��ور ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫زادبوم افزود‪ :‬از فروردین سال ‪ ۹۷‬تا فروردین‬ ‫امس��ال‪ ۲۱ ،‬ه��زار و ‪ ۲۵۴‬صادرکنن��ده‪ ،‬ارز‬ ‫زادب��وم درب��اره امضای تفاهمنام��ه همکاری‬ ‫می��ان س��ازمان توس��عه تج��ارت و انجم��ن‬ ‫نمایشگاه های ایران توضیح داد‪ :‬این تفاهمنامه‪،‬‬ ‫زمینه استفاده از توانمندی تشکل ها در راستای‬ ‫افزایش اثر بخش��ی صنعت نمایشگاهی و ایجاد‬ ‫رقابت س��الم‪ ،‬میان برگزارکنندگان نمایشگاه ها‬ ‫در سراسر کشور را فراهم می اورد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬در‬ ‫سراسر کشور ‪ ۲۰‬سایت نمایشگاهی وجود دارد‬ ‫که به ط��ور پراکنده به برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫مختل��ف می پردازند و بای��داز ظرفیت های این‬ ‫س��ایت ها بیشتر اس��تفاده ش��ود‪ .‬زادبوم اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬هماهنگی و تنظیم فرایند تصویب تقویم‬ ‫نمایشگاه های ملی و بین المللی (پنج ساله ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ،)۱۴۰۴‬حمایت از برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫بزرگ به ش��کل ادواری در اس��تان های کشور‪،‬‬ ‫تهیه‪ ،‬تدوین طرح جامع توس��عه‪ ،‬ارتقای کمی‬ ‫و کیفی زیرس��اخت های نمایش��گاهی کش��ور‬ ‫و تدوی��ن ضمان��ت اجرایی ب��رای جلوگیری از‬ ‫برگزاری نمایشگاه های غیراس��تاندارد خارج از‬ ‫س��ایت های نمایش��گاهی از بند هایی اس��ت در‬ ‫این تفاهمنامه به انها اش��اره شده و رعایت این‬ ‫موارد می تواند به صنعت کشور در همه حوزه ها‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬محرک اصلی‬ ‫تولید ناخالص ملی‬ ‫حمید زادبوم‬ ‫نمایش��گاه مهم تری��ن ابزار ارتباطی ب��رای صنایع و مش��اغل گوناگون و از‬ ‫قدرتمندترین وس��ایل ارتباط جمعی اس��ت که نقش بسیار مهمی در اقتصاد‬ ‫هر کش��وری دارد‪ .‬نمایش��گاه‪ ،‬ویترین اقتصاد کش��ور و محرک اصلی تولید‬ ‫ناخالص ملی است‪ .‬در ایران‪ ،‬نمایشگاه بین المللی اگروفود با توجه به جایگاه‬ ‫کلیدی صنعت غذایی در اقتصاد غیرنفتی کش��ور‪ ،‬همواره یکی از مهم ترین و‬ ‫قدرتمندترین نمایش��گاه های داخلی و از بزرگ ترین نمایشگاه های خاورمیانه‬ ‫ن صنعت نمایش��گاهی جهان متوقف ش��ده و‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬تقریبا از اواخر بهم ‬ ‫مشاغل مرتبط با این صنعت در رکود به سر می برند‪ .‬بیش از ‪ ۲۰۰‬برگزارکننده‬ ‫حقوقی نمایش��گاه ها و بیش از ‪ ۴۰‬مرکز نمایش��گاهی در سراسر کشور داریم‬ ‫ک��ه موتور مح��رک اصلی تقاضا در کش��ور و رونق تولی��د و چرخه اقتصادی‬ ‫هس��تند؛ بنابراین با توجه به جایگاه مهم این صنعت در جهش تولید و رونق‬ ‫هرچه بیش��تر اقتصاد غیرنفتی و ایجاد اش��تغال به ویژه در ش��رایط حس��اس‬ ‫اقتصادی کشور‪ ،‬حمایت از این صنعت اهمیت بسزایی دارد‪ .‬انچه مسلم است‬ ‫برگزاری نمایش��گاه های تخصصی در ش��رایطی که اقتصاد کشور از یک سو با‬ ‫محدودیت های ناش��ی از بیماری کرونا و از س��وی دیگر با تحریم های امریکا‬ ‫مواجه است‪ ،‬به جهت حفظ اشتغال و ایجاد پویایی در تولید و عرضه و تقاضا‬ ‫در کش��ور حفظ اش��تغال یک ضرورت است‪ .‬سازمان توسعه تجارت به عنوان‬ ‫متولی اصلی در بحث نمایشگاه ها باید دغدغه های مجریان و برگزارکنندگان‬ ‫نمایش��گاهی را ارزیابی کرده و به گوش دولت و مس��ئوالن رسانده و حداقل تا‬ ‫زمانی که رکود ناشی از شیوع کرونا به این صنعت اسیب رسانده حمایت های‬ ‫الزم را برای س��رپا نگه داش��تن این صنعت جلب کند‪ .‬پرداخت تس��هیالت‬ ‫کم بهره سرمایه در گردش به مجریان و برنامه ریزی جبرای حمایت از توسعه و‬ ‫تجهیز مراکز نمایشگاهی با همکاری صندوق ضمانت صادرات و کمک بانک ها‬ ‫به وی��ژه بانک توس��عه صادرات و تمامی نهاده��ای ذی ربط باید از اولویت های‬ ‫برنامه های س��ازمان توس��عه تجارت باش��د‪ .‬این روزها باید زیرس��اخت های‬ ‫برگزاری نمایشگاه ها را به شکلی که به سالمت جامعه اسیب وارد نشود‪ ،‬اماده‬ ‫کنیم و با رعایت پروتکل های بهداشتی این صنعت را سر پا نگه داریم‪ .‬اگر یک‬ ‫بانک اطالعاتی جامع و دقیق تدوین شود و فقط از مخاطبان اصلی نمایشگاه ها‬ ‫برای بازدید دعوت به عمل اید می توان ضمن اینکه نمایشگاه ها را تخصصی تر‬ ‫و بر مبنای اس��تانداردهای روز دنیا برگزار کرد از تجمع گس��ترده در ش��رایط‬ ‫بحران کرونا جلوگیری و به حفظ سالمت جامعه در عین برگزاری نمایشگاه ها‬ ‫نیز کمک کرد‪ .‬ضمن اینکه حمایت بخش خصوصی از این صنعت هم بسیار‬ ‫می تواند راهگشا باشد و باید فضا برای حضور هر چه پررنگ تر بخش خصوصی‬ ‫در تصمیم گیری ها و امور اجرایی در کنار سیاست گذاری دولت فراهم شود‪.‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 22‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1634‬‬ ‫پیاپی ‪2952‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افزایش تولید‬ ‫پاالیش گاز پارسیان‬ ‫ثبت‪ ۳۳۵‬اظهارنامه‬ ‫صادراتی و وارداتی در یزد‬ ‫مدیرکل اس��تاندارد اس��تان یزد گف��ت‪ :‬از ابتدای‬ ‫س��ال تا کن��ون ‪۳۳۵‬اظهارنامه صادرات��ی و وارداتی‬ ‫ازس��وی اداره ام��ور ص��ادرات و واردات اداره کل‬ ‫استاندارد استان یزد به ثبت رسیده است‪ .‬از مجموع‬ ‫یادشده ‪ ۱۷۸‬اظهارنامه مربوط به کاالهای وارداتی و‬ ‫‪۱۵۷‬مورد مابقی را اظهارنامه های کاالهای صادراتی‬ ‫تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اس��تان ی��زد‪ ،‬محمدرضا زارع‬ ‫بنادکوکی در نشس��ت هم اندیش��ی بررسی عملکرد‬ ‫حوزه صادرات و واردات ضمن بیان این مطلب گفت‪:‬‬ ‫بیش��ترین اظهارنامه ه��ای وارداتی ب��ا مجموع ‪۱۲۸‬‬ ‫مورد مربوط به حوزه های صنایع ساختمان‪ ،‬مکانیک‬ ‫و برق است که حوزه های نساجی‪ ،‬شیمیایی‪ ،‬غذایی‬ ‫و کش��اورزی و خودرو و نی��رو محرکه در مرتبه های‬ ‫بع��دی قرار دارن��د‪ .‬این مس��ئول ادام��ه داد‪ :‬حوزه‬ ‫مکانیک با عملکرد ‪ ۲۷‬مورد بر واردات حوزه نساجی‬ ‫ماه های گذشته پیشی گرفته که دلیل این امر ورود‬ ‫قطعات یدک��ی مکانیک��ی ماش��ین االت واحدهای‬ ‫تولی��دی و نیز ل��وازم یدکی خ��ودرو از قبیل فیلتر‬ ‫هوای کامیون ها بوده اس��ت‪ .‬مدیرکل اداره استاندارد‬ ‫اس��تان ی��زد در توضی��ح چگونگی ترخی��ص اقالم‬ ‫وارداتی مشمول استاندارد اجباری گفت‪ :‬در پاسخ به‬ ‫استعالم های اداره کل گمرک استان یزد‪ ،‬در صورت‬ ‫نبود گواهی بازرسی در مبداء که ازسوی شرکت های‬ ‫بازرسی بین المللی(س��وریانس)تایید صالحیت شده‬ ‫صادر می ش��ود‪ ،‬از طریق اخذ تعهد یا نمونه برداری و‬ ‫ازمون‪ ،‬فرایند واردات دنبال می شود‪ .‬زارع بنادکوکی‬ ‫در پایان تاکید کرد‪ :‬از ‪ ۱۵۷‬اظهارنام ه صادراتی ثبت‬ ‫ش��ده‪ ۸۶ ،‬مورد مربوط به تعیین ماهیت و‪ ۷۱‬مورد‬ ‫را اظهارنامه های مشمول استاندارد اجباری تشکیل‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫در شرکت گاز یزد‬ ‫شرکت گاز استان یزد در ارزیابی اداره ها و نهاد های‬ ‫استان درباره رعایت دس��تورالعمل ها و پروتکل های‬ ‫بهداشتی در راستای مدیریت و کنترل بیماری کرونا‬ ‫موفق به کس��ب مقام برتر ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از‬ ‫اس��تان یزد‪ ،‬مدیرعامل شرکت گاز استان یزد ضمن‬ ‫قدردانی از رعایت پروتکل های بهداش��تی ازس��وی‬ ‫همکاران‪ ،‬موثرترین عامل در دستیابی به این رتبه را‬ ‫همراهی و همکاری کارکنان دانست و تداوم رعایت‬ ‫این دس��تورالعمل ها را برای حفظ سالمتی کارکنان‬ ‫و مراجع��ان و همچنی��ن قطع زنجی��ره این بیماری‬ ‫منحوس ضروری دانست‪ .‬وی الزام استفاده از ماسک‬ ‫برای مراجعان و کارکنان و توزیع ماس��ک‪ ،‬دستکش‬ ‫یکبار مصرف و محلول ضدعفونی کننده بین کارکنان‬ ‫را به عنوان دیگر اقدامات انجام ش��ده درباره کس��ب‬ ‫رتبه ‪( A‬امتیاز ‪ ۸۰‬به باال) این مجموعه دانست‪.‬‬ ‫رشد صادرات‬ ‫مواد نفتی از‬ ‫بندر خلیج فارس‬ ‫مدی��رکل بنادر و دریان��وردی هرمزگان میزان ص��ادرات انواع مواد‬ ‫نفتی از بندرنفتی خلیج فارس در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال را ‪ ۷‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۷۰‬هزار تن اعالم کرد که در همس��نجی با مدت مشابه سال گذشته‬ ‫رش��د ‪ ۲۱‬درصدی را نش��ان می دهد‪ .‬به گزارش‬ ‫از بندرعباس‪،‬‬ ‫علی رض��ا محمدی کرجی ران اعالم ک��رد‪ :‬در این مدت در مجموع ‪۱۵‬‬ ‫میلی��ون ت��ن انواع مواد نفتی در بندر ش��هید رجایی تخلیه و بارگیری‬ ‫شده که در این راستا رشد ‪ ۶‬درصدی داشته و از این تعداد ‪ ۷‬و میلیون‬ ‫‪ ۸۷۰‬ه��زار تن انواع م��واد نفتی از بندر خلیج فارس صادر و مابقی وارد‬ ‫این بندر ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین در مدت یادش��ده ‪۶۱۰‬‬ ‫نفتکش در اسکله های مختلف این بندر پهلو گرفته اند‪ .‬مدیرکل بنادر‬ ‫و دریانوردی هرم��زگان بیان کرد‪ :‬بندر خلیج فارس به عنوان مجموعه‬ ‫نفتی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با هدف افزایش و ارتقای‬ ‫سهم کشور از بازار بانکرینگ‪ ،‬صادرات و واردات و ترانزیت فراورده های‬ ‫نفتی احداث شده است‪ .‬محمدی کرجی ران‪ ،‬طرح های توسعه ای برای‬ ‫تقویت فعالیت های بندری در این بندر نفتی به احداث ‪ ۳‬پست اسکله‬ ‫نفتی جدید‪ ،‬اجرای عملیات ایررایزینگ به عنوان روشی نوین به منظور‬ ‫نصب س��قف های فوق سنگین مخازن فراورده های نفتی اشاره کرد که‬ ‫این فناوری نیز ازس��وی متخصصان ایرانی در این بندر به اجرا درامده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬بنا داریم ای��ن روش را برای تمامی مخازن بزرگ در‬ ‫منطق��ه درح��ال س��اخت در پایانه نفتی بندر خلیج ف��ارس را با هدف‬ ‫افزایش سهم ایران از صنعت بانکرینگ به اجرا دراوریم‪.‬‬ ‫گره مشکالت بر تار و پود صنعت فرش اردبیل‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بیماری کرونا‬ ‫و کاهش‬ ‫خرید فرش‬ ‫به عنوان یک‬ ‫کاالی فرهنگی‬ ‫و صنعتی باعث‬ ‫شده بافندگان‬ ‫فرش دستباف‬ ‫با مشکالت‬ ‫عدیده ای‬ ‫مواجه شوند‬ ‫ام��روز صنعت فرش دس��تباف در عرصه ملی و‬ ‫بین المللی نس��بتا جایگاه مناسبی دارد و شهرها و‬ ‫کشورهایی که توانسته اند مزایای رقابتی بیشتری‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬موفق تر بوده و تولی��د و صادرات‬ ‫بیشتری دارند‪.‬‬ ‫فرش دس��تباف ایران هم��واره به عنوان یکی از‬ ‫کاالهای برجسته در سبد صادرات غیرنفتی ایران‬ ‫مطرح بوده و حدود ‪ ۷‬درصد اش��تغال کل کش��ور‬ ‫و معیش��ت چند میلیون نف��ر را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫صادرات فرش دستباف ایرانی که در سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫ح��دود ‪ ۴۲۶‬میلیون دالر بود‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به‬ ‫‪ ۲۳۸‬میلیون دالر کاهش یافت و در نهایت با افت‬ ‫ش��دید صادرات فرش دس��تباف در سال گذشته‬ ‫ص��ادرات این کاال ب��ه ‪ ۶۹‬میلیون دالر رس��ید و‬ ‫در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امس��ال نیز به ‪ ۱۵‬میلیارد دالر‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫رئیس اتحادی��ه تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫فرش دس��تباف علت کاهش ص��ادرات به ویژه در‬ ‫س��ال های ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬را عوام��ل مختل��ف از جمله‬ ‫محدودیت ه��ای صادرات��ی بع��د از تحریم ه��ا و‬ ‫همچنین مشکالت رفع تعهد ارزی عنوان می کند‪.‬‬ ‫البته بس��ته ش��دن مرزه��ا در ‪ ۲‬ماه نخس��ت‬ ‫سال به دلیل ش��یوع کرونا هم عامل دیگر کاهش‬ ‫صادرات فرش دستباف ایران در سال جاری است‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬کش��ور اول واردکنن��ده فرش دس��تباف از‬ ‫ایران در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬عبارت بودند از کش��ورهای‬ ‫ای��االت متح��ده امریکا‪ ،‬الم��ان‪ ،‬ام��ارات متحده‬ ‫عربی‪ ،‬ژاپن‪ ،‬لبنان‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬کان��ادا‪ ،‬قطر‪ ،‬ایتالیا‬ ‫و پاکس��تان و ‪ ۱۰‬کش��ور اول وارد کنن��ده فرش‬ ‫دس��تباف از ایران در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬نیز کشورهای‬ ‫ژاپن‪ ،‬المان‪ ،‬امارات‪ ،‬لبنان‪ ،‬افریقای جنوبی‪ ،‬قطر‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬انگلیس و هند بودند که مقایسه‬ ‫ارقام صادراتی به این کش��ورها در س��ال های ‪۹۷‬‬ ‫و ‪ ۹۸‬نش��ان می دهد صادرات فرش به کشورهای‬ ‫مختلف کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های غیرقابل انکار‬ ‫با وجود ظرفیت باال در حوزه فرش‪ ،‬این صنعت‬ ‫در س��ال های گذشته به ویژه در اس��تان اردبیل با‬ ‫چال��ش س��ختی مواجه ش��ده و در رکود به س��ر‬ ‫می برد‪ .‬وجود بیش از ‪۳۱‬هزار نفر در عرصه تولید‬ ‫و فروش فرش دس��تباف در سطح استان اردبیل‪،‬‬ ‫ض��رورت توجه ب��ه این هنر‪ -‬صنعت ارزش��مند را‬ ‫افزایش می ده��د‪ ،‬همین طور ثبت جهانی مالکیت‬ ‫معنوی ‪ ۱۰‬طرح فرش دس��تباف اردبیل نشان از‬ ‫اصالت و هویت این هنر صنعت در منطقه دارد‪.‬‬ ‫اسحق رسولی در گفت وگو با فارس‪ ،‬چالش های‬ ‫پیش روی صنعت فرش دس��تباف را غیرقابل انکار‬ ‫دانس��ت و اظهارکرد‪ :‬ب��ا وجود تم��ام چالش ها و‬ ‫بی توجهی ه��ا به صنعت فرش‪ ،‬این هنر‪-‬صنعت به‬ ‫لحاظ هنری بودن و امیختگی ان با فرهنگ اصیل‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫تولید گاز و میعانات گازی در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال‬ ‫در مقایس��ه با سال گذشته افزایش یافت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت پاالیش گاز پارسیان با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫در سال جهش تولید‪ ،‬این شرکت در راستای تحقق‬ ‫شعار سال با برنامه ریزی و تدابیر اتخاذشده موفق به‬ ‫تولی��د ‪ ۳۴.۱۰‬میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و‪۸۸.۳‬‬ ‫میلیون بشکه میعانات گازی شده که این مهم نشان‬ ‫از افزایش تولید امس��ال در مقایس��ه با سال گذشته‬ ‫دارد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ابدالی دهدزی ضمن بیان‬ ‫این مطلب افزود‪ :‬در ش��رایط حساس کنونی کشور‪،‬‬ ‫با وجود تحریم های ناجوانمردانه و نیز شیوع بیماری‬ ‫کرون��ا‪ ،‬با هم��ت کارکنان‪ ،‬این مجموع��ه با افزایش‬ ‫تولید بیش از ‪ ۸‬درصدی گاز و افزایش تولید بیش از‬ ‫‪ ۹‬درصدی میعانات گازی به نس��بت به ‪۶‬ماه نخست‬ ‫س��ال ‪ ،۹۸‬مواجه بوده اس��ت‪ .‬ش��رکت پاالیش گاز‬ ‫پارس��یان به عنوان بزرگ ترین پاالیشگاه گاز شیرین‬ ‫و دومین تولید کننده گاز کش��ور‪ ،‬نقش بس��زایی در‬ ‫حفظ و صیانت از محیط زیس��ت با تولید گاز طبیعی‬ ‫به عنوان منبع انرژی پاک ایفا می کند‪.‬‬ ‫همچنین س��یفی‪ ،‬معاون عملیات شرکت پاالیش‬ ‫گاز پارس��یان گفت‪ :‬واحد تصفیه پساب های صنعتی‬ ‫(‪ )۱ O.W.S‬کار جداس��ازی میعانات هیدروکربوری‬ ‫از اب را بر عهده دارد که نش��تی دیواره ‪OIL PIT‬‬ ‫ورودی این واحد‪ ،‬مشکالت عدیده ای به وجود اورده‬ ‫بود‪ .‬پس از اقدامات مقدماتی و باز طراحی ازس��وی‬ ‫کارشناسان خبره پاالیشگاه‪ ،‬مسیر موازی موقت برای‬ ‫هدایت هیدروکربن ها به کمک پمپ های ویژه ایجاد‬ ‫و نصب و راه اندازی ‪ OIL PIT‬با رعایت کامل موارد‬ ‫ایمنی در کوتاه ترین زمان ممکن به پایان رسید‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫وجود بیش از ‪۳۱‬هزار نفر در عرصه تولید و فروش فرش دس��تباف‬ ‫در سطح استان اردبیل‪ ،‬ضرورت توجه به این هنر‪-‬صنعت ارزشمند را‬ ‫افزایش می دهد‪ .‬همین طور ثبت جهانی مالکیت معنوی ‪ ۱۰‬طرح فرش‬ ‫دس��تباف اردبیل‪ ،‬نش��ان از اصالت و هویت این هنر صنعت در منطقه‬ ‫دارد‬ ‫ایرانی هنوز خود را حفظ کرده است‪.‬‬ ‫عامل توسعه خوش��ه فرش استان اردبیل افزود‪:‬‬ ‫ضعف هایی در حوزه فرش وجود دارد که باید رفع‬ ‫شود و در راستای حل ان یک سری اقدامات انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اما به هیچ وجه کافی نیست و علت ان‬ ‫وجود بی ثباتی در سازمان های مرتبط است‪.‬‬ ‫با وجود تمام چالش ها و بی توجهی ها به صنعت‬ ‫فرش‪ ،‬ای��ن هنر‪-‬صنعت به لح��اظ هنری بودن و‬ ‫امیختگ��ی ان با فرهنگ اصی��ل ایرانی هنوز خود‬ ‫را حفظ کرده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ب��رای بی ثباتی این س��ازمان‬ ‫می توان تغییرات مدام و پشت سر هم مدیریتی در‬ ‫س��ازمان ملی فرش را مثال زد و ساختار سازمانی‬ ‫ان س��بب ش��ده قدرت و اختیاراتش متناس��ب با‬ ‫مسوولیتش نباشد و دچار سیاست زدگی باشد‪.‬‬ ‫عامل توسعه خوشه فرش استان اردبیل به نقش‬ ‫موثر مدیریت در حوزه فرش اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫تش��کل های فرش در اردبیل بای��د در زمینه های‬ ‫گوناگون همکاری بیشتری داشته باشند‪ ،‬در واقع‬ ‫سرمایه های اجتماعی در حوزه فرش ضعیف است‬ ‫و این سرمایه باید در بین تشکل ها تقویت شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش‬ ‫دس��تباف اس��تان اردبیل گفت‪ :‬فرش��بافی سبب‬ ‫می ش��ود اعضای خانواده بیش��تر در کنار یکدیگر‬ ‫باشند و در س��ایه این صنعت عالوه بر جنبه های‬ ‫اقتصادی از اس��یب های اجتماعی و بزه جلوگیری‬ ‫می ش��ود و ب��ا کمتری��ن هزین��ه ش��اهد برپایی‬ ‫کارگاه ه��ای خانگی می ش��ویم و درامد خوبی هم‬ ‫روانه خانه ها می شود‪.‬‬ ‫حس��نی تاکید کرد‪ ۷ :‬س��ال است که بافندگان‬ ‫منتظ��ر تس��هیالت کم به��ره دولتی هس��تند اما‬ ‫همچنان خبری از این تس��هیالت نیس��ت و بیمه‬ ‫بافندگان نیز مورد غفل��ت دولتمردان قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مالک اژدرحسنی‪ ،‬رئیس اتحادیه تولیدکنندگان‬ ‫و بافندگان فرش دستبافت استان اردبیل اظهارکرد‪:‬‬ ‫فرشبافی شغلی است که با کمترین سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫بیش��ترین اش��تغالزایی و ارزاوری را دارد و فرش‬ ‫هویت‪ ،‬شناسنامه و تاریخ این مرز و بوم را نمایان‬ ‫کرده و در بسیاری از مناطق دنیا‪ ،‬ایران را با فرش‬ ‫وی ب��ا اش��اره به وج��ود م��وازی کاری در بین‬ ‫نهاد ه��ای اجرایی درب��اره صنعت ف��رش‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬متولی اصلی ف��رش اداره کل صنعت‪،‬معدن‬ ‫و تجارت است اما اداره کار‪ ،‬استانداری‪ ،‬بهزیستی‬ ‫و‪ ...‬نی��ز در زمین��ه فرش فعالی��ت می کنند و این‬ ‫موض��وع یک م��وازی کاری بی ثمر در حوزه فرش‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی با حداقل سرمایه‬ ‫عرضه مستقیم ماسک در مناطق پر تردد لرستان‬ ‫مع��اون نظارت و بازرس��ی س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫لرس��تان از عرضه مس��تقیم ماس��ک در مناطق پر تردد شهری‬ ‫اس��تان خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬فریبرز حس��امی با اعالم این‬ ‫خب��ر اظهارک��رد‪ :‬درحال حاض��ر‪ ۱۷ ،‬واحد کارگاه��ی و ‪ ۳‬واحد‬ ‫صنعتی با اش��تغال حدود ‪ ۴۰۰‬نفر؛ روزانه ‪ ۲۰۰‬هزار ماس��ک با‬ ‫کیفیت مطلوب در استان تولید می کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه در پی��ش بودن فصل س��رما و‬ ‫لزوم اس��تفاده هرچه بیشتر از ماسک س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت لرس��تان با همکاری بس��یج اصناف این استان‪ ،‬مساعدت‬ ‫شهرداری ها‪ ،‬جمعیت هالل احمر و تالش های واحدهای تولیدی‬ ‫اقدام به ایجاد ایستگاه های عرضه مستقیم و ماسک در مناطق پر‬ ‫تردد شهری کرده است‪.‬‬ ‫می شناسند‪.‬‬ ‫وی ضمن ابراز تاسف از کم اهمیت شدن صنعت‬ ‫فرش در داخل کش��ور بیان کرد‪ :‬ب��ا وجود اینکه‬ ‫ف��رش ایران در دنی��ا از جای��گاه و احترام خاصی‬ ‫برخوردار اس��ت اما متاس��فانه ای��ن صنعت مورد‬ ‫بی توجهی مس��ئوالن‪ ،‬بخش خصوصی و بافندگان‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹خبری از تسهیالت ارزان قیمت نیست‬ ‫‹ ‹موازی کاری عامل عقب ماندگی‬ ‫به وجود اورده است‪.‬‬ ‫حسنی یاداور شد‪ :‬بیش از ‪ ۵۰‬هزار بافنده فرش‬ ‫دس��تباف در این استان شناس��ایی شده اند که از‬ ‫این تعداد ‪ ۳۳‬هزار نفر دارای شناس��نامه فعالیت‬ ‫در صنعت تولید فرش هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه می��زان تولید بافندگان فرش‬ ‫اس��تان هم اکنون ب��ه ‪ ۹۰‬هزار مترمربع در س��ال‬ ‫می رسد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬امس��ال هدف گذاری اتحادیه‬ ‫تولیدکنن��دگان و بافن��دگان ف��رش دس��تباف‬ ‫اس��تان حمایت همه جانب��ه از تولیدکنندگان در‬ ‫صنعت فرش اس��ت و تالش می شود با بکارگیری‬ ‫سیاس��ت های کاری جدی��د می��زان تولید فرش‬ ‫دس��تباف اس��تان به ‪ ۱۲۰‬هزار متر مربع افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از تولیدکنندگان فرش‬ ‫اکبر بهنام جو‪ ،‬اس��تاندار اردبیل‪ ،‬خرداد امس��ال‬ ‫در نشس��ت با فعاالن فرش و بررسی مشکالت این‬ ‫قشر خواس��تار پرهیز از موازی کاری و حفظ افراد‬ ‫توانمند برای توسعه این صنعت و ورود به صادرات‬ ‫فرش شده و اظهارکرده بود‪ :‬تولیدکنندگان فرش‬ ‫در استان اردبیل حمایت می شوند‪.‬‬ ‫وی بر انسجام و همگرایی فعاالن و تولیدکنندگان‬ ‫فرش دست بافت در استان تاکید کرده و گفته بود‪:‬‬ ‫تولی��د فرش به صورت جزء نمی تواند این محصول‬ ‫را در س��طح بازارهای مل��ی و جهانی مطرح کند‪.‬‬ ‫اس��تاندار اردبیل تصریح کرده ب��ود‪ :‬باید نهاد های‬ ‫متولی و همچنین مس��ئوالن اتحادیه های صنفی‪،‬‬ ‫شهری و روس��تایی در تقویت توانمندی های این‬ ‫حوزه تالش کرده و با همگرایی و وحدت رویه در‬ ‫جذب بازار تاثیرگذار باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹کرونا باعث رکود بازار فرش شد‬ ‫اما این روزها عالوه بر مشکالت اساسی بافندگان‬ ‫فرش دس��تباف‪ ،‬مش��کل دیگری نیز به ان اضافه‬ ‫ش��ده اس��ت؛ بیماری کرونا و کاهش درخواس��ت‬ ‫کااله��ای لوکس در جهان و به نوعی کاهش خرید‬ ‫این کاالی فرهنگی و صنعتی باعث شده بافندگان‬ ‫فرش دستباف با مشکالت عدیده ای مواجه شوند‪.‬‬ ‫حامد چم��ن رخ‪ ،‬عضو هی��ات مدی��ره اتحادیه‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان فرش دس��تباف‬ ‫چندی پی��ش اظهارکرد‪ :‬با توجه به مش��کالت و‬ ‫محدودیت ه��ای صادرات��ی ناش��ی از تحریم های‬ ‫بین الملل��ی و مش��کالت داخلی‪ ،‬اش��تغال در این‬ ‫بخش دچار تهدید شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر محدودیت های صادراتی که‬ ‫ناش��ی از تحریم های خارج��ی و همچنین قوانین‬ ‫دس��ت و پاگی��ر داخلی مانند (رف��ع تعهد ارزی)‪،‬‬ ‫ش��یوع وی��روس کرونا نیز بازار فرش دس��تباف را‬ ‫دچار رکود کرده اس��ت‪ ،‬زیرا با شیوع این ویروس‬ ‫در اواخ��ر س��ال ‪ ۹۸‬در کش��ور فروش��ندگان و‬ ‫عرضه کنندگان فرش دس��تباف بازار ش��ب عید را‬ ‫از دست دادند‪.‬‬ ‫استفاده از ظرفیت های نهفته سیستان و بلوچستان‬ ‫معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت لرستان‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬هم اس��تانی های عزیز می توانند ب��ا اطمینان خاطر‬ ‫ماسک های سه الیه بهداشتی را به نرخ ‪ ۱۲۰۰‬تومان تهیه کنند‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در اس��تان سیستان و بلوچستان‬ ‫گفت‪ :‬راه برون رفت از ش��رایط فعلی و دس��تیابی به‬ ‫شعار س��ال و جهش تولید اس��تفاده از ظرفیت های‬ ‫نهفته استان و بالفعل کردن انهاست‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬حض��رت ای��ت اهلل محامی در‬ ‫بازدید از شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه اظهارکرد‪:‬‬ ‫همه مش��کالت موجود در اس��تان مربوط به تحریم‬ ‫نیست و قوانین دست و پاگیر بعضا سبب عدم حرکت‬ ‫مناسب چرخه صنعت می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هم افزای��ی بین نهاد ه��ای اجرایی و‬ ‫انعطاف پذی��ری قانونمند تح��رک الزم را در صنعت‬ ‫استان ایجاد می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫سیس��تان و بلوچستان نیز گفت‪ :‬هم اکنون در استان‬ ‫‪ ۲۸‬ش��هرک و ناحی��ه صنعتی برخ��وردار از امکانات‬ ‫زیربنای��ی مناس��ب اس��تقرار دارد‪ .‬علیرضا راش��کی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬در ای��ن ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی‬ ‫تعداد ‪ ۱۲۹۳‬واحد تولیدی با س��رمایه گذاری ‪۵۶۲۷‬‬ ‫میلیارد ریال و اش��تغال ‪ ۱۳۰۸۳‬نفر براس��اس ارقام‬ ‫دفتری مستقر هستند‪ .‬نماینده ولی فقیه در استان و‬ ‫امام جمعه زاهدان از واحد های تولیدی ناجی پوشش‪،‬‬ ‫سحر صنعت شرق‪ ،‬تور ماهیگیری و پلیمر پاکت پرند‬ ‫زاه��دان بازدید کردند و از نزدیک با مش��کالت این‬ ‫واحد ها اشنا شدند‪.‬‬ ‫واگذاری افزایش حریم شهرها به استانداری ها‬ ‫شورای عالی شهرسازی و معماری طی مصوبه ای افزایش‬ ‫محدوده و حریم شهرها برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫را به اس��تانداری ها و کمیته فنی این شورای عالی واگذار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ش��ورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعالم کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به صورتجلسه ‪ ۵‬ش��هریور کمیته فنی شماره ِ‬ ‫یک‬ ‫این ش��ورا‪ ،‬پیرو منوی��ات رهبر معظم انق�لاب در دیدار‬ ‫ب��ا اعضای هیات وزی��ران و به منظور تس��ریع حداکثری‬ ‫در فراین��د تامی��ن اراضی م��ورد نیاز طرح اق��دام ملی‬ ‫مسکن‪،‬بنابراین این ش��ورای عالی در جلسه ‪ ۱۰‬شهریور‬ ‫‪ ‬۹۹‬مقرر کرد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬تمام��ی مصوبات ش��وراهای برنامه ریزی و توس��عه‬ ‫اس��تان ها مربوط به الحاق یا تغییر کاربری اراضی متعلق‬ ‫به دولت‪ ،‬و نهادهای عمومی و نیروهای مسلح فقط برای‬ ‫تامی��ن اراضی مرتب��ط با اقدام ملی‪ ،‬ب��ا تاکید بر رعایت‬ ‫«قان��ون منع ف��روش و واگ��ذاری اراضی فاق��د کاربری‬ ‫مس��کونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن‬ ‫و س��ایر اش��خاص حقیقی و حقوقی» با اولویت و فوریت‬ ‫در کمیت��ه فنی ش��ورای عالی بررس��ی و تصمیم کمیته‬ ‫یادشده به عنوان مصوبه ش��ورای عالی‪ ،‬ازسوی دبیر شورا‬ ‫به استانداران ابالغ شود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اس��تانداران تمامی استان ها مکلفند مراحل بررسی‬ ‫و تصوی��ب اراضی یادش��ده را در حداقل زمان ممکن در‬ ‫مراجع تصویب اس��تانی به انجام رسانده و مصوبه شورای‬ ‫برنامه ریزی و توس��عه اس��تان را برای طی کردن فرایند‬ ‫قانونی با فوریت به دبیرخانه شورای عالی ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬وزارت کشور‪ ،‬سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های‬ ‫کش��ور و س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان مکلفند‬ ‫تمهی��دات الزم ب��رای تس��ریع در فرایند ص��دور پروانه‬ ‫طرح های مصوب را به ش��هرداران ذی رب��ط ابالغ کنند‪.‬‬ ‫وزارتخانه های راه و شهرس��ازی و جهادکش��اورزی هفته‬ ‫گذشته تفاهمنامه ای برای انتقال اراضی در اختیار وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی به راه و شهرس��ازی برای ساخت وساز‬ ‫مسکونی به امضا رساندند‪.‬‬ ‫کاظ��م خاوازی‪ ،‬وزیر جهادکش��اورزی در حاش��یه این‬ ‫مراس��م در جمع خبرنگاران اعالم کرد‪ :‬این اراضی دارای‬ ‫ش��وری بوده‪ ،‬به هیچ وجه قابل کشت نیست و فاقد اب‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫همچنین کمیس��یون های ماده ‪ ۵‬ش��هرها نیز که یکی‬ ‫از اعضای ان‪ ،‬مدیرکل راه و شهرس��ازی هر استان است‪،‬‬ ‫تاکنون در چندین استان با تقاضای تغییر کاربری برخی‬ ‫اراضی دولتی حریم و محدوده ش��هرها به مسکونی برای‬ ‫تس��ریع در اختص��اص زمین به اجرای ط��رح اقدام ملی‬ ‫مسکن موافقت کرده اند‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 22‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1634‬‬ ‫پیاپی ‪2952‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫زمینه رشد صنایع معدنی صادرات محور مهیاست‬ ‫رشد نرخ ارز به کام صنعت روی‬ ‫این روزها بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان نسبت به رشد قابل توجه نرخ ارز گالیه مند هستند‪.‬‬ ‫اما اگر صادقانه با شرایط روبه رو شویم باید اذعان کنیم که در همین شرایط برخی صنایع که ارزبری‬ ‫محدودی دارند و محصوالت انها صادر می شود‪ ،‬از وضعیت خوبی برخوردار هستند‪ ،‬چراکه در سایه‬ ‫همین رشد نرخ ارز‪ ،‬فرصتی برای توسعه تولید پیدا کرده اند‪ .‬صنعت تولید کنسانتره و شمش سرب‬ ‫و روی را باید یکی از همین صنایع دانست‪ ،‬چراکه ظرفیت ایجادشده برای صنایع یادشده به مراتب‬ ‫بیش از نیاز کشور است و درنتیجه بخش قابل توجهی از این محصوالت صادر می شوند‪.‬‬ ‫البته صنایع موردبحث نیز بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تامین می کنند‪ .‬بخش قابل توجهی‬ ‫از مواد اولیه مورد نیاز تولید انها از ترکیه وارد می شود‪ ،‬در همین حال برای تهیه قطعات و تجهیزات‬ ‫نیز به ارز وابسته هستند‪ .‬اما درمجموع رشد نرخ ارز به نفع انها تمام شده است‪ .‬گویی فرصتی برای‬ ‫توسعه در اختیار صنایع معدنی صادرات محور داده شده است‪ .‬در چنین شرایطی از سیاست گذاران‬ ‫و متولی�ان امر انتظ�ار می رود زمینه بهره گیری از این ش�رایط را فراهم کنن�د‪ .‬هرچند در مواردی‬ ‫ش�اهدیم نه تنها از این فرصت استفاده نمی شود‪ ،‬بلکه سنگ هایی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان‬ ‫انداخته می شود‪ .‬برای بررسی این موارد با فعاالن صنعت روی کشور گفت وگو کرده ایم‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ارز به نفع روی سازان‬ ‫محم��د حیدرزاده‪ ،‬مدیر مجتمع خالص س��ازان روی‬ ‫زنجان در گفت وگو با‬ ‫و درباره اثرات رش��د نرخ‬ ‫ارز بر صنعت روی کش��ور گفت‪ :‬قیمت گذاری فلز روی‬ ‫براس��اس نرخ فروش این فل��ز در بورس فلزات لندن و‬ ‫با احتس��اب نرخ ارز انجام می شود‪ .‬نرخ فروش این فلز‬ ‫در بازار بین المللی خوش��بختانه رشد داشته است‪ .‬در‬ ‫همی��ن حال‪ ،‬افزای��ش قابل توجه نرخ ارز زمینه رش��د‬ ‫قیم��ت این محص��ول را فراهم کرده اس��ت‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی امکان منتفع ش��دن ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫به وی��ژه انهایی که تولیدات صادرات محور دارند‪ ،‬فراهم‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬صنعت روی نی��ز در رده همی��ن صنایع‬ ‫صادراتی قرار دارد؛ بنابراین ش��رایط کنونی می تواند به‬ ‫نفع این تولیدکنندگان باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست یک بام و دوهوایی ارز‬ ‫مدی��ر مجتمع خالص س��ازان روی زنج��ان در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬البته چالش هایی در مس��یر صادرات وجود دارد‬ ‫که س��وداوری این صنایع را تحت تاثی��ر قرار می دهد‪.‬‬ ‫چند نرخی بودن ارز از بزرگ ترین چالش هایی اس��ت‬ ‫که روند فعالی��ت تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان را‬ ‫تحت تاثی��ر ق��رار می ده��د‪ .‬دولت اعتق��اد دارد که ارز‬ ‫حاص��ل از ص��ادرات باید با نرخ ارز نیمایی وارد ش��ود‬ ‫اما اغلب صادرکنندگان با این سیاس��ت بازگش��ت ارز‬ ‫مخالف هستند چراکه می گویند دولت نهاده های تولید‬ ‫را با نرخ ارز ازاد با ما حساب می کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت س��رب و روی در ادام��ه گفت‪:‬‬ ‫واحده��ای تولیدکنن��ده روی کش��ور بخش��ی از مواد‬ ‫اولیه م��ورد نیاز خود برای تولید را از ش��رکت تهیه و‬ ‫تولید مواد معدنی ایران تامین می کنند‪ .‬این شرکت به‬ ‫دولت وابسته اس��ت و خاک مورد نیاز واحدهای مورد‬ ‫بحث را براس��اس ن��رخ جهان��ی و دالر ازاد در اختیار‬ ‫تولیدکنن��دگان ق��رار می ده��د‪ .‬قطع��ات و تجهیزات‬ ‫م��ورد نیاز ای��ن واحدها با ارز ازاد تامین می ش��ود‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی‪ ،‬چطور تولیدکنندگان متعلق به بخش‬ ‫خصوصی موظف به ارائه ارز خود براساس نرخ نیمایی‬ ‫هستند؟‬ ‫‹ ‹نیاز ارزی هم داریم‬ ‫حی��درزاده همچنین تاکید کرد ک��ه تولیدکنندگان‬ ‫ش��مش روی کشور‪ ،‬بخش��ی از نیاز خود به مواد اولیه‬ ‫را وارد می کنن��د‪ ،‬چراک��ه ظرفیت احداث ش��ده برای‬ ‫صنایع روی کش��ور به مراتب بیشتر از خاک استخراج‬ ‫ش��ده اس��ت؛ بنابراین منابع داخلی کف��اف تامین نیاز‬ ‫صنایع داخلی را نمی دهد‪ .‬درنتیجه این تولیدکنندگان‬ ‫ناچ��ار هس��تند ‪ ۴۰‬ت��ا ‪ ۵۰‬درصد خوراک خ��ود را از‬ ‫مس��یر واردات و به ویژه ترکیه تامین کنند‪ .‬این منابع‬ ‫وارداتی تابع نرخ ارز هس��تند و هزینه ها بیشتری را به‬ ‫تولیدکنندگان وارد می کنند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬درحال حاضر راه های تجارت بین الملل‬ ‫میان ایران و سایر کشورها بسته شده است‪ .‬تحریم های‬ ‫بین المللی اعمال شده علیه ایران‪ ،‬اجرای عملیات بانکی‬ ‫و نقل و انتقاالت پولی را با مش��کل روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫این دس��ت موارد صادرات را بس��یار کند کرده اس��ت‬ ‫و هزینه ه��ای مضاعف��ی را به صادرکنن��دگان تحمیل‬ ‫می کن��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬البته با وجود تم��ام هزینه هایی‬ ‫که در این ش��رایط به تولیدکنندگان تحمیل می شود‪،‬‬ ‫درمجموع ش��رایط به نفع این دست از تولیدکنندگان‬ ‫صادرات محور است‪.‬‬ ‫‹ ‹مقررات داخلی‪ ،‬چالش زاست‬ ‫حیدرزاده در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر قوانین و‬ ‫مقررات دولتی و تغییر این دس��ت مقررات بر صادرات‬ ‫گفت‪ :‬بیش��تر مش��کالت ما از مقررات داخلی نش��ات‬ ‫می گیرد ن��ه از ناتوانی تولیدکنن��دگان و‪ ...‬برای مثال‬ ‫در دوره ای صادرات ش��مش روی ب��ه بهانه جلوگیری‬ ‫از خام فروش��ی ممنوع شد‪ .‬سیاس��ت گذاران این حوزه‬ ‫گمان می کردند مصرف ش��مش روی در داخل کشور‬ ‫قاب��ل توجه اس��ت؛ درنتیجه تاکید داش��تند ابتدا نیاز‬ ‫داخ��ل به این محصول برطرف ش��ود و مابقی تولید به‬ ‫ص��ادرات اختصاص یابد‪ .‬ماه ها از ما انرژی صرف ش��د‬ ‫و مدت ه��ای طوالنی فعالیت تولیدکنندگان تحت تاثیر‬ ‫این مصوبه اش��تباه قرار گرفت‪ ،‬تا متولیان امر متقاعد‬ ‫ش��دند‪ ۷۵ ،‬درصد ش��مش روی تولید شده در کشور‬ ‫مازاد نیاز داخلی است‪.‬‬ ‫درواق��ع این گون��ه مقررات خلق الس��اعه ک��ه بدون‬ ‫پش��توانه کار کارشناس��ی اتخاذ ش��ده بود‪ ،‬حدود یک‬ ‫س��ال فعالیت ما را تحت تاثیر قرار داد‪ .‬مس��ائلی از این‬ ‫دست در کش��ور ما به کرات دیده می شود و باید اقرار‬ ‫کرد بس��یاری از مش��کالتی که بر صنایع و در س��طح‬ ‫کالن تر بر اقتصاد کشور سایه افکنده‪ ،‬از عملکرد اشتباه‬ ‫برخی سیاست گذاران نشات می گیرد‪ .‬درواقع در سایه‬ ‫ناکارامدی در مدیری��ت‪ ،‬اغلب صنایع با چالش روبه رو‬ ‫هس��تند‪ .‬مدیر مجتمع خالص سازان روی زنجان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در چنین ش��رایطی از متولیان امر انتظار می رود‬ ‫برای وضع ایین نامه یا تصویب مقررات از نظرات بخش‬ ‫خصوص��ی و انجمن ه��ا اس��تفاده کنند‪ .‬اما متاس��فانه‬ ‫مقررات پش��ت درهای بسته تصویب می شود و همین‬ ‫موضوع به ضرر تولید خواهد بود‪ .‬مدت زمانی که برای‬ ‫حذف این دست مقررات صرف می شود‪ ،‬به ضرر تولید‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابرای��ن از متولیان امر انتظ��ار می رود بخش‬ ‫خصوصی را ازاد بگذارن��د و در تصمیم گیری ها دخات‬ ‫بدهند‪ .‬در همین حال‪ ،‬دولت از تصدی گری امور خارج‬ ‫شود و دس��ت از کنترل صنایع بردارد‪ .‬همچنین اداره‬ ‫مع��ادن از دولت به بخ��ش خصوصی واگذار ش��ود تا‬ ‫بدین ترتیب زمینه رفع چالش ها فراهم شود‪.‬‬ ‫فرصتی برای توسعه‬ ‫حس��ن حس��ینقلی‪ ،‬رئیس اتحادی��ه صادرکنندگان‬ ‫فراورده های صنایع و معادن س��رب و روی کش��ور در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫گفت‪ :‬فراوری خ��اک روی و تولید‬ ‫کنس��انتره این ماده معدنی ارزبری محدودی دارد‪ .‬در‬ ‫همین حال این محصول صادر می شود؛ درنتیجه نه تنها‬ ‫رشد نرخ ارز فعالیت این صنعت را تحت تاثیر قرار نداده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بلکه با توجه به صادراتی ب��ودن این محصول‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان در شرایط مطلوبی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اما واحدهایی که ارزبری باالیی دارند در‬ ‫موقعیت کنونی با چالش هایی روبه رو می شوند که روند‬ ‫فعالیت انها را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه تولید افزایش یافته‬ ‫حس��ینقلی خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته در صنعت روی‬ ‫نیز هزینه های تولید برای برخی واحدها افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬یعنی چنانچه واحدی ناچار باش��د برای تامین‬ ‫مواد اولیه مورد نی��از خود اقدام به واردات خاک کند‪،‬‬ ‫هزینه های تولید ان به ش��دت افزایش خواهد یافت‪ .‬با‬ ‫ای��ن وجود‪ ،‬همین واحدها نی��ز در ازای واردات خاک‪،‬‬ ‫محص��ول نهای��ی را صادر می کنن��د و موقعیت کنونی‬ ‫به نفع انها تمام می ش��ود‪ .‬در س��ایه رشد قیمتی مورد‬ ‫بح��ث فرصتی برای اعتالی صنعت روی کش��ور ایجاد‬ ‫شده است‪ .‬رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده های‬ ‫صنایع و معادن س��رب و روی کش��ور اف��زود‪ :‬با وجود‬ ‫تم��ام ن��کات مثبتی که به انها اش��اره ش��د‪ ،‬اقدامات‬ ‫دولت همچون مانعی در مس��یر فعالیت تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنن��دگان قرار دارد و مانع بهبود ش��رایط انها‬ ‫می ش��ود‪ .‬ازجمله این اقدامات می توان به اخذ عوارض‬ ‫غیرقانونی از س��وی تولیدکنندگان اشاره کرد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬مقرر ش��د که از مه��ر ‪ ۹۸‬تا پایان این س��ال‪،‬‬ ‫صادرات کنس��انتره روی با اخذ عوارض اجرایی ش��ود‬ ‫اما این مصوبه هنوز با گذشت ‪ ۷‬ماه از شروع سال ‪،۹۹‬‬ ‫همچنان اجرایی می ش��ود‪ .‬به ع�لاوه انکه این تصویب‬ ‫این عوارض از همان ابت��دا منطبق با قانون رفع موانع‬ ‫تولید نبود (چراکه کنس��انتره ماده خام نیست)‪ .‬بدون‬ ‫تردید این دس��ت اقدامات اش��تباه ب��ه فعالیت صنایع‬ ‫ضربه می زند‪ .‬در همین حال باید تاکید کرد این دست‬ ‫اقدام��ات در موقعیت کنونی که تداوم تولید و صادرات‬ ‫بسیار دش��وار ش��ده‪ ،‬هیچ معنایی ندارد‪ .‬وی در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد که متولیان امر‪ ،‬حق��وق دولتی را به‬ ‫جای هر ‪ ۳‬س��ال یک بار‪ ،‬ساالنه افزایش می دهند‪ .‬این‬ ‫موضوع تاثیر منفی بر عملکرد تولیدکنندگان می گذارد‬ ‫و هزینه های تمام شده تولید را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫حس��ینقلی ایجاد موانع در مس��یر واردات قطعات و‬ ‫تجهیزات را از دیگر مواردی دانست که فعالیت صنایع‬ ‫روی کش��ور را در م��واردی با چالش روب��ه رو می کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬دولت در همین ش��رایط مانعی‬ ‫تازه در مس��یر ص��ادرات ایجاد کرده اس��ت‪ .‬مبنی بر‬ ‫اینکه تنه��ا تولیدکنندگان اجازه ص��ادرات دارند؛ این‬ ‫اق��دام در بلندم��دت به ضرر چرخه تولید اس��ت‪ .‬همه‬ ‫تولیدکنن��دگان متخص��ص در ص��ادرات و بازاریاب��ی‬ ‫بین المللی نیس��تند؛ درنتیجه اجرایی شدن این مصوبه‬ ‫در بلندمدت به ضرر تولید است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ارز دوره ای است‬ ‫این فع��ال صنع��ت روی گفت‪ :‬در طول س��ال های‬ ‫گذش��ته نرخ ارز دوره ای رشد داشته است؛ یعنی برای‬ ‫یک دوره چند س��اله ثابت می مان��د و ناگهانی افزایش‬ ‫می یاب��د‪ .‬اما در همان دوره ای که نرخ ارز ثابت اس��ت‪،‬‬ ‫ش��رایط تولید‪ ،‬قیمت تمام شده و فروش به گونه ای رقم‬ ‫می خورد که واحدهای تولیدی‪ ،‬متضرر می ش��وند‪ .‬این‬ ‫زیان ادامه پیدا می کند تا به یک دوره رش��د قیمت ها‬ ‫برس��یم‪ .‬البته در این دوره جدی��د‪ ،‬نرخ دالر به مراتب‬ ‫بیش��تر از س��ایر دوره ها افزایش یافته اس��ت‪ .‬درواقع‬ ‫فرصتی برای صنایع معدنی صادرات محور ایجاد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در چنی��ن ش��رایطی‪ ،‬اگر دولت ص��ادرات این‬ ‫محصوالت را تس��هیل کند‪ ،‬زمینه رونق و توس��عه این‬ ‫بخش فراهم می شود‪ .‬باوجود تمام چالش های یادشده‪،‬‬ ‫فعاالن صنایع روی کشور ارز حاصل از صادرات خود را‬ ‫بازگردانده اند‪ .‬اما این بازگشت ارز هزینه های بسیاری را‬ ‫به تولیدکنندگان وارد می کند‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬ارتباطات‬ ‫بانکی ما با سایر کشورها به شدت محدود شده است‪ .‬در‬ ‫چنین ش��رایطی‪ ،‬مبادله تجاری و انتقال پول مستلزم‬ ‫صرف هزینه است‪ .‬یا هزینه حمل ونقل به دلیل افزایش‬ ‫ریس��ک مبادالت تجاری با ایران افزایش یافته اس��ت؛‬ ‫بنابرای��ن از متولیان امر انتظار می رود این مس��ائل را‬ ‫مورد توجه قرار دهند و برای رفع ان بکوشند‪.‬‬ ‫محمد حیدرزاده‬ ‫حسن حسینقلی‬ ‫سخن پایانی‬ ‫از مجموع موارد یادش��ده این گونه برداش��ت می شود‬ ‫که رش��د نرخ ارز فرصتی برای توس��عه صنایع معدنی‬ ‫که محصوالتی صادرات محور دارند‪ ،‬ایجاد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی از سیاس��ت گذاران انتظار می رود با‬ ‫شناخت درست شرایط زمینه تسهیل صادرات را فراهم‬ ‫و بدین ترتیب بستر توسعه صنایع را مهیا کنند‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ ۲۵۰‬هزار موقعیت شغلی در زنجیره فوالد‬ ‫رئی��س هیات عام��ل س��ازمان توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و‬ ‫صنایع معدن��ی ایران‪ ،‬توس��عه از طریق ش��رکت های بزرگ را از‬ ‫سیاس��ت های ایمیدرو در راس��تای تحقق اهداف کالن دولت و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دانس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫ایمی��درو‪ ،‬خ��داداد غریب پ��ور در برنام��ه بازدی��د از طرح فوالد‬ ‫اندیمش��ک که فریدون حس��نوند‪ ،‬نماینده مردم اندیمش��ک در‬ ‫مجلس‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی فوالد و مدیرعامل شرکت فوالد‬ ‫خوزستان حضور داشتند‪ ،‬به جایگاه شرکت های بزرگ اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬این شرکت ها قادرند در برطرف کردن مشکالت اشتغال‬ ‫و درامد در کشورمان مشارکت کنند‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬ش��رکت های بزرگ پ��روژه عظیم انتقال اب از‬ ‫خلیج فارس را ب��ه مرحله بهره برداری نزدیک کرده اند‬ ‫و قرار اس��ت استان های هرمزگان‪ ،‬کرمان و یزد از این‬ ‫طرح منتفع شوند‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با بیان اینکه ‪ ۴‬شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد خوزستان‪،‬‬ ‫گل گهر و چادرملو‪ ،‬سرمایه گذاران طرح فوالد زاگرس‬ ‫اندیمشک هستند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬خوشبختانه با هماهنگی‬ ‫که در شهرس��تان اندیمش��ک بین مقامات مس��ئول‪،‬‬ ‫نمایندگان مجلس و سهامداران وجود دارد‪ ،‬مجوزهای اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫گاز و همچنین محیط زیست برای این طرح اخذ شده است‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬طبق طرح اولیه قرار اس��ت این طرح با هدف ایجاد ‪۴۵۰‬‬ ‫هزار تن اهن اس��فنجی در ‪ ۳۶‬ماه س��اخته شود که البته با همت‬ ‫س��رمایه گذاران ان‪ ،‬این مدت قابل کاهش به ‪ ۳۲‬ماه‬ ‫اس��ت‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬همچنین‬ ‫صنعت فوالد را افتخار نظام جمهوری اسالمی دانست‬ ‫و افزود‪ :‬امسال تولید فوالد به بیش از ‪ ۳۲‬میلیون تن‬ ‫می رس��د و ظرفیت های تولید در کنس��انتره و گندله‬ ‫س��نگ اهن به ترتیب به ‪ ۷۰‬و ‪ ۶۵‬میلیون تن خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از ابتدای انقالب تاکنون ‪۲۵۰‬‬ ‫هزار شغل به طور مستقیم در زنجیره فوالد ایجاد شده است‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬اگرچه پیش بینی شده ذخایر سنگ اهن ایران تا ‪ ۲۵‬سال‬ ‫بعد ‪ ۱۴۰۴‬ادامه خواهد یافت اما با توجه به ظرفیت های معدنی‬ ‫کشور‪ ،‬ذخایر بیش از رقم یادشده خواهیم داشت‪ .‬در همین حال‬ ‫باید تاکید کرد کار روی معادن عمیق و استخراج از عمق ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۳‬هزار متر ذخایر س��نگ اهن کش��ور را به بیش از ‪ ۳.۲‬میلیارد‬ ‫تن خواهد رساند‪ .‬وی همچنین به مقایسه تناژ و ارزش کاالهای‬ ‫صادراتی و وارداتی پرداخت و تاکید کرد‪ :‬در حالی که کشور ‪۱۳۰‬‬ ‫میلیون تن صادرات دارد‪ ،‬تناژ وارداتی به ‪ ۴۰‬میلیون تن می رسد‬ ‫که ارزش ان بسیار بیش از اقالم صادراتی است‪.‬‬ ‫غریب پ��ور تصری��ح کرد‪ :‬یکی از اهداف ایمیدرو این اس��ت که‬ ‫زمینه تعریف و اجرای پروژه های با ارزش افزوده باال را فراهم کند‬ ‫تا ش��اهد تولید کاال با ارزش افزوده باالتر و ارزاوری بیش��تر برای‬ ‫کش��ور ش��ویم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تولید فوالدهای الیاژی و ورق های‬ ‫خاص در دستور کار ایمیدرو قرار دارد‪.‬‬ ‫مبدل حرارتی نورد گرم فوالد مبارکه که یکی‬ ‫از تجهیزات مهم و استراتژیک این واحد به شمار‬ ‫م��ی رود‪ ،‬به یاری خداوند و با همت مس��ئوالن‬ ‫و کارکن��ان کارگاه اس��کلت فل��زی تعمی��رگاه‬ ‫مرکزی و ش��رکت پیمانکاری فرافن‪ ،‬طراحی و‬ ‫بومی سازی شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت‬ ‫ف��والد مبارکه‪ ،‬تکنس��ین اماده س��ازی کارگاه‬ ‫اس��کلت فلزی و مسئول این پروژه ضمن اعالم‬ ‫این خبر در تش��ریح مختصات این تجهیز گفت‪:‬‬ ‫این مبدل حرارتی که وظیفه خنک کاری روغن‬ ‫تجهیزات نورد گرم را بر عهده دارد‪ ۵ ،‬متر طول‬ ‫و بیش از ‪ ۳‬هزار کیلوگرم وزن دارد‪.‬‬ ‫مصطفی شفیعیون درباره اهمیت بومی سازی‬ ‫مب��دل حرارتی نورد گرم اظهارکرد‪ :‬به دلیل نیاز‬ ‫مب��رم ناحیه‪ ،‬زمانبر بودن تعمیر و بازس��ازی و‬ ‫انحصار س��اخت‪ ،‬بومی س��ازی ای��ن تجهیز در‬ ‫دس��تور کار ق��رار گرفت ک��ه خوش��بختانه با‬ ‫توجه به ش��ناخت توانایی موجود در ش��رکت و‬ ‫ظرفیت ه��ای الزم در پیمان��کاران داخلی‪ ،‬کا ِر‬ ‫نظارت‪ ،‬برنامه ریزی و س��اخت در اس��رع وقت و‬ ‫در کارگاه اسکلت فلزی انجام شد‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح این فراین��د ادامه داد‪ :‬مبدل‬ ‫حرارت��ی نورد گ��رم با ترکیب��ی از فوالدهای با‬ ‫اس��تحکام باال و ضدزن��گ در ابتدا مراحل تهیه‬ ‫نقشه های کارگاهی‪ ،‬س��اخت قطعات مختلف‪،‬‬ ‫مونتاژ و انجام تست های غیرمخرب طی مراحل‬ ‫ساخت و در نهایت انجام تست هیدرواستاتیک‬ ‫به منظ��ور اطمینان از عدم نش��تی را براس��اس‬ ‫شاخص تعیین شده پشت سر گذاشت و در ادامه‬ ‫عملیات کنترل کیفی و رنگ امیزی و در نهایت‬ ‫کنت��رل نهایی روی ان انجام و س��پس تحویل‬ ‫نورد گرم ش��د‪ .‬مس��ئول این پ��روژه با تاکید بر‬ ‫اینکه ساخت هریک از مبدل های حرارتی نورد‬ ‫گ��رم حدود ‪ ۱۰‬میلیارد ریال برای فوالد مبارکه‬ ‫صرفه جویی اقتصادی به همراه دارد‪ ،‬از مدیریت‬ ‫و کارکن��ان واحدهای تعمیرگاه مرکزی‪ ،‬کارگاه‬ ‫اس��کلت فلزی‪ ،‬نورد گرم‪ ،‬تعمیرات ناحیۀ نورد‬ ‫گرم و ش��رکت پیمانکاری فرافن که در اجرای‬ ‫این پروژه همکاری کردند‪ ،‬قدردانی کرد‪.‬‬ ‫ذوب اهن‪ ،‬نمونه تولید‬ ‫مدرن فوالد‬ ‫معاون امور اقتصادی‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬کار و‬ ‫رف��اه اجتماعی گفت‪:‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان نماد‬ ‫تولید م��درن فوالد در‬ ‫کشور است‪ .‬به گزارش‬ ‫دنیای معدن‪ ،‬حجت اله‬ ‫میرزایی معاون امور اقتصادی وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف��اه اجتماعی گفت‪ :‬ذوب اهن عالوه بر اینکه‬ ‫یک ارزش نوس��تالژیک برای فوالد کشور است‪،‬‬ ‫به عن��وان نم��اد تولید مدرن ف��والد در مقیاس‬ ‫بزرگ نیز به ش��مار م��ی رود‪ .‬وی تولید فوالد در‬ ‫کشور را مرهون وجود ذوب اهن دانست و افزود‪:‬‬ ‫تقریبا از ‪ ۷‬اس��تان به عنوان نیروی انس��انی در‬ ‫ذوب اهن فعالی��ت می کنند‪ .‬به عالوه اینکه این‬ ‫شرکت تمامی ‪ ۳۱‬استان کشور را از محصوالت‬ ‫خ��ود منتفع می کند‪ .‬وی به محصوالت تولیدی‬ ‫س��اختمانی ذوب اه��ن اصفهان اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬صنعت س��اختمان ب��ا وجود این مجتمع‬ ‫فوالدی در کشور متحول شد و این شرکت برای‬ ‫توسعه زیرساخت های کشور تالش زیادی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی به ‪ ۵۴‬درصد س��هام ذوب اهن که در‬ ‫مالکیت تامین اجتماعی قرار دارد‪ ،‬اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬وجود این س��هامداران ک��ه بیمه پرداز‬ ‫و مس��تمری بگیر هستند‪ ،‬بس��یار برای ما مهم‬ ‫اس��ت و به همین منظ��ور در این وزارتخانه حل‬ ‫مشکالت ذوب اهن در اولویت است‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬افزایش سرمایه‪ ،‬تامین پایدار سنگ اهن و‬ ‫حل مسئله تامین زغال سنگ از مواردی هستند‬ ‫که در وزارتخانه پیگیری می ش��ود‪ .‬معاون امور‬ ‫اقتص��ادی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به‬ ‫تامین پایدار سنگ اهن برای ذوب اهن اصفهان‬ ‫به منظور راه اندازی کوره ش��ماره یک اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬منابع س��نگ اهن مرک��زی که یکی از‬ ‫تامین کنندگان سنگ اهن مورد نیاز ذوب اهن‬ ‫اصفهان محس��وب می ش��ود رو به پایان اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن با پیگیری وزارتخانه قرار بر این ش��د‬ ‫پهن��ای جدیدی به ذوب اهن اختصاص دهند یا‬ ‫با واگذاری معادن چاه گز به سنگ اهن مرکزی‪،‬‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز ذوب اهن تامین شود‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫رشد ‪ ۴‬درصدی‬ ‫تولید کنسانتره‬ ‫اهن‬ ‫شرکت های بزرگ‬ ‫میزان تولید کنس��انتره اهن شرکت های بزرگ در ‪ ۶‬ماه نخست امسال‪۴ ،‬‬ ‫درصد افزایش یافت و از ‪ ۲۴.۶‬میلیون تن عبور کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫ایمیدرو‪ ۹ ،‬شرکت بزرگ تولیدکننده کنسانتره سنگ اهن از ابتدای فروردین‬ ‫تا پایان ش��هریور‪ ۲۴ ،‬میلیون و ‪ ۶۲۱‬هزار و ‪ ۶۹۰‬تن تولید کردند‪ .‬این رقم‬ ‫در مدت مشابه سال گذشته‪ ۲۳ ،‬میلیون و ‪ ۷۴۴‬هزار و ‪ ۱۰۲‬تن بود‪ .‬از این‬ ‫میزان‪ ،‬شرکت های «گل گهر» ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۱۱۲‬هزار و ‪ ۹۷۷‬تن‪« ،‬چادرملو»‬ ‫‪ ۵‬میلیون و ‪ ۵۴۱‬هزار و ‪ ۱۶۹‬تن‪« ،‬توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه»‬ ‫‪ ۳‬میلیون و ‪ ۳۷۴‬هزار و ‪ ۷۹۶‬تن‪« ،‬گهر زمین» ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۰۹‬هزار و ‪۳۲۸‬‬ ‫تن‪« ،‬مرکزی» ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۶۷‬هزار و ‪ ۱۲۲‬تن‪« ،‬توسعه فراگیر سناباد» یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۶۰‬هزار و ‪ ۴۲۳‬تن‪« ،‬اپال پارسیان سنگان» یک میلیون و ‪۱۳۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۸۴‬تن‪« ،‬صبانور» ‪ ۷۱۰‬هزار و ‪ ۹۲۱‬تن و «جالل اباد» ‪ ۲۱۳‬هزار و‬ ‫‪ ۶۷۰‬تن کنسانتره تولید کردند‪ .‬میزان تولیدکنسانتره در شهریور‪ ۴ ،‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۴۸‬هزار و ‪ ۳۷۲‬تن بود که نس��بت به رقم مدت مش��ابه س��ال گذشته ‪۶‬‬ ‫درصد افزایش یافت‪ .‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال‪ ،‬شرکت های بزرگ ‪ ۸‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۹۹‬هزار و ‪ ۹۸۳‬تن کنسانتره به شرکت ها ارسال کردند که در مقایسه با‬ ‫رقم مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۲‬درصد کاهش نشان می دهد‪ .‬میزان ارسال‬ ‫کنسانتره در شهریور نیز یک میلیون و ‪ ۵۴۲‬هزار و ‪ ۴۱۹‬تن بود که نسبت به‬ ‫رقم مدت مشابه سال گذشته حاکی از کاهش ‪ ۵‬درصدی است‪ .‬شرکت های‬ ‫بزرگ‪ ،‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال‪ ۶۴۰ ،‬هزار و ‪ ۹۲۸‬تن سنگ اهن دانه بندی‬ ‫تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون و ‪۲۵۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۱۷‬تن)‪ ۴۹ ،‬درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫دستیابی به دانش فنی‬ ‫مبدل حرارتی نورد گرم‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 22‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1634‬‬ ‫پیاپی ‪2952‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خام فروشی‬ ‫منابع طبیعی‬ ‫کشور‬ ‫محمدرضا اسپهبد‪ /‬مشاور طرح توسعه‬ ‫معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری‬ ‫اشتغال ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫با بهره برداری از‬ ‫چرام‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫گفت‪ :‬با بهره برداری از معدن فسفات چرام برای بیش از ‪ ۵۰۰‬نفر به طور‬ ‫مستقیم اشتغال ایجاد می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ساالر حس��ین پور افزود‪ :‬معدن فسفات چرام با ‪۸۰‬‬ ‫میلی��ون تن ذخیره قطعی یکی از معادن ارزش��مند اس��تان کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد و کش��ور است‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد‪ :‬پیش بینی می ش��ود این معدن تا ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون تن ذخیره داشته باشد‪.‬‬ ‫حس��ین پور خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‬ ‫ایجاد زیرس��اخت گاز‪ ،‬سازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران (ایمیدرو) راه و برق و اس��تان کهگیلویه و بویراحمد زیرساخت اب‬ ‫معدن چرام را تقبل کرده اند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫بیان کرد‪ :‬با بهره برداری از معدن فس��فات چ��رام برای بیش از ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫به طور مستقیم اشتغال ایجاد می شود‪.‬‬ ‫گفتنی است بزرگ ترین معدن فسفات کشور با ‪ ۸۱‬میلیون تن ذخیره‬ ‫قطع��ی قابل بهره برداری در کوه «الر» در بخش «چرام» از توابع اس��تان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است‪ .‬استان کهگیلویه و بویراحمد واقع‬ ‫در جنوب غربی ایران‪ ،‬دارای معادن رس��وبی بس��یاری اس��ت‪ .‬این استان‬ ‫دارای بزرگ ترین معدن فسفات کشور و همچنین دارای معادن مهمی با‬ ‫مواد بوکسیت‪ ،‬مس‪ ،‬گوگرد‪ ،‬سنگ های ساختمانی و گچ است‪.‬‬ ‫توسعه بخش معدن با دوری از بخشی نگری‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رویکرد و نگرش حاکمیت و س�ازمان های مس�ئول به زنجیره معدن و صنایع معدنی اغلب بخشی‬ ‫بوده و این امر باعث ش�ده ظرفیت های زیادی در حوزه معدن غیرفعال باقی بماند‪ .‬کارشناسان باور‬ ‫دارند صنایع معدنی زنجیره ارزش�ی دارند که اگر نتوانیم نگاه مستقلی به این زنجیره داشته باشیم‬ ‫و هم�واره به یک�ی از حلقه ها یا بخش ها بپردازیم‪ ،‬در بلندمدت با توس�عه نامتوازن در بخش معدن‬ ‫روبه رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫در کش�ور ما یکی از اس�یب ها در حوزه معدن این است که به زنجیره ارزش صنایع معدنی کشور‬ ‫که عبارت اس�ت از اکتش�اف‪ ،‬اس�تخراج‪ ،‬فراوری و صادرات به ش�کل همزمان و با دید کارشناسی‬ ‫نگریس�ته نمی ش�ود‪ .‬گاهی مقوله اکتشاف رها و تنها به حوزه اس�تخراج پرداخته شده و در مقابل‬ ‫ن ترتیب در‬ ‫گاهی به اندازه ای که به فراوری توجه می ش�ود به اس�تخراج بها داده نمی ش�ود و به ای ‬ ‫طوالنی مدت همواره با مشکل ضعف توسعه بخش معدن روبه رو شده ایم‪.‬‬ ‫کارشناس�ان ب�اور دارن�د گاهی دولت در سیاس�ت گذاری ها ب�ه دوری از خام فروش�ی و گاهی بر‬ ‫محدودیت های گمرکی تاکید می کند‪ ،‬گاهی دس�ت به قیمت گذاری دستوری می زند و نرخ صادرات‬ ‫را تعیی�ن می کند و گاهی با ه�دف حمایت از یک بخش صنعتی اغلب فع�االن معدنی را در مضیقه‬ ‫قرار می دهد‪ .‬این موارد هر یک بر اکتش�اف و اس�تخراج معدن تاثیر می گذارد‪ .‬غافل از اینکه دولت‬ ‫باید برای توس�عه بخ�ش معدن به نیازهای این بخ�ش در تمامی حوزه ها توجه کن�د و ادامه حیات‬ ‫معادن را فدای سود بخشی نکند‪.‬‬ ‫درباره اهمیت دوری از بخشی نگری دولت و لزوم تغییر در‬ ‫سیاست گذاری ها با کارشناسان بخش معدن گفت وگو کرده که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫براساس امار س��ازمان ملل‪ ،‬ایران در سال‬ ‫‪ ۱۹۷۰‬می�لادی بی��ش از ‪ ۵۰‬درصد ذخایر‬ ‫طبیعی خود را از طریق خام فروشی از دست‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫به این ترتیب باید خام فروش��ی در اقتصاد‬ ‫کشور هر چه سریع تر متوقف شود‪ .‬همانطور‬ ‫ک��ه فروش ذخای��ر نفتی کش��ور به طور خام‬ ‫امروزه باعث رکود سرس��ام اور اقتصاد‪ ،‬ارزش‬ ‫افزوده و هدررفت منابع و قدرت مالی کشور‬ ‫ش��ده این اتفاق برای بخ��ش معدن نیز قابل‬ ‫پیش بینی است‪.‬‬ ‫از ذخایر نفت و گاز بیش از ‪ ۲۰۰۰‬مش��تق‬ ‫پتروشیمی اس��تحصال می ش��ود‪ .‬باتوجه به‬ ‫این ام��ار چگونه می توان توجی��ه کرد که با‬ ‫ذخایر نفت خام تنها کیس��ه مالی و اقتصادی‬ ‫کش��ورهای مترقی و توسعه یافته را پر کنیم‪،‬‬ ‫درحال��ی ک��ه انه��ا در مقاب��ل‪ ،‬محصوالت‬ ‫پتروشیمی را به قیمت چند برابر فروش یک‬ ‫بشکه نفت به ایران می فروشند‪.‬‬ ‫کارخانه ه��ای پتروش��یمی ای��ران امروزه‬ ‫قادرن��د از فراورده های هیدروکربوری نفت و‬ ‫گاز محصوالت پتروش��یمی تولید و میعانات‬ ‫گازی را مس��تقیم در بازارهای جهانی عرضه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫موضوع دیگر‪ ،‬خام فروشی در سطح معادن‬ ‫فلزی و غیرفلزی (‪ )Non Metallic‬است‪.‬‬ ‫ای��ران مقام باالیی را در ذخایر مس‪ ،‬س��رب‬ ‫و روی‪ ،‬نی��کل‪ ،‬کبالت‪ ،‬نق��ره و به ویژه اهن‪،‬‬ ‫منگنز‪ ،‬کرومیت و‪ ...‬دارا است‪.‬‬ ‫کنس��انتره اهن تا عیار ‪ ۶۵‬درصد می تواند‬ ‫صادر شود و مس نیز به صورت ورقه های کاتد‬ ‫و مفتول های حاص��ل از کاتد اماده صادرات‬ ‫است‪.‬‬ ‫اکنون تنها کارخانه تولید شمش از ذخایر‬ ‫معدن انگوران زنجان به صورت س��رب و روی‬ ‫خالص صادرات خوبی دارد‪.‬‬ ‫باید کوش��ش ش��ود در دیگ��ر زمینه های‬ ‫مع��ادن فل��زی ب��ا تولی��د ش��مش خالص‪،‬‬ ‫جلوگی��ری از خام فروش��ی در دس��تور کار‬ ‫دس��ت اندرکاران بخش دولت��ی و خصوصی‬ ‫قرار گیرد‪ .‬درب��اره معادن غیرفلزی نیز ایران‬ ‫مقام باالی��ی به ویژه در ذخایر گچ‪ ،‬دولومیت‪،‬‬ ‫ی س��اختمانی (تراورتن و‪ ،)...‬سنگ‬ ‫سنگ ها ‬ ‫ اهک و انواع س��نگ های اذرین درش��ت بلور‬ ‫و رنگارنگ دارد‪.‬‬ ‫گفتنی است سنگ های ساختمانی به وسیله‬ ‫س��یم برش و بدون انفجار روزانه صدها تن تا‬ ‫چندین هزار تن مورد بهره برداری و استخراج‬ ‫قرار گرفته و صادر می شود‪.‬‬ ‫همچنین ام��روزه ایران به عن��وان یکی از‬ ‫کش��ورهای توانمند در حوزه س��یمان مقام‬ ‫باالی��ی در تولید در جهان دارد‪ .‬ذخایر عظیم‬ ‫س��نگ اهک و مواد رسی کنار هم به ویژه در‬ ‫جن��وب ایران انواع س��یمان به ویژه س��یمان‬ ‫تیپ ‪ ۴‬و س��یمان ضد س��ولفات را در اختیار‬ ‫جهانیان و کش��ورهای همس��ایه خلیج فارس‬ ‫قرار می دهد‪.‬‬ ‫یکی از موارد مهم تهیه کاغذ از سنگ های‬ ‫اهکی با خلوص باال است که فناوری این کار‬ ‫نیز در ایران توسط ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫در حال ایجاد شدن است‪.‬‬ ‫تهیه م��واد دارویی خوراکی از فراورده های‬ ‫معدنی و اس��تفاده از ‪ co2‬و فلرهای دودکش‬ ‫کارخانجات به ویژه در پاالیشگاه گاز کنگان و‬ ‫عس��لویه برای تولید یخ خشک از جمله این‬ ‫موارد است‪.‬‬ ‫یکی از پدیده های جالب در کشور ما وجود‬ ‫عناصر ن��ادر همراه با عناص��ر فلزی در حال‬ ‫اس��تخراج در معادن مس‪ ،‬مولیبدن‪ ،‬س��رب‪،‬‬ ‫روی‪ ،‬کرومیت و‪ ...‬اس��ت‪ .‬به عنوان مثال فلز‬ ‫(‪ )RH‬رنی��وم همواره با مولیبدن همراه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارخانه های غن��ی از مولیبدن (‪ )MO‬در‬ ‫اس��تارا در مرز ایران با ارمنستان وجود دارد‪.‬‬ ‫همچنین معادن عظی��م در ایران مرکزی در‬ ‫حوزه انارک‪ ،‬کپه داغ و‪ ...‬به چش��م می خورد‬ ‫که با توسعه ان می توان به ذخایر این عنصر‬ ‫نادر خاکی (رنیوم) دسترسی پیدا کرد‪.‬‬ ‫دیگر عناصر مانند ربیدیوم‪ ،‬هافنیوم (‪)HF‬‬ ‫همراه ب��ا استرانس��یوم (‪ )SI‬به عنوان عنصر‬ ‫لیتوفیل می تواند در اکتشافات سطح االرضی‬ ‫ژئوش��یمیایی و ژئوفیزیکی م��ورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬همچنین وج��ود عناصر دیگری مانند‬ ‫(‪ )TI‬تیتان همراه با ایندیوم و اسکاندیوم و‪...‬‬ ‫در کشور قابل بررسی و پیگیری است‪.‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫رویک��رد و نگاه حاکمیت ب��ه زنجیره معدن و صنای��ع معدنی اغلب‬ ‫بخشی است‪ .‬این نگاه باعث شده ظرفیت های زیادی در حوزه معدن‬ ‫غیرفعال باقی بماند‬ ‫ظرفیت های زیادی غیرفعال است‬ ‫سجاد غرقی‬ ‫در زنجیره معدن‬ ‫تمرکز حاکمیت‬ ‫بر حمایت از‬ ‫یک حلقه بوده و‬ ‫این باعث شده‬ ‫توسعه در سایر‬ ‫بخش ها اتفاق‬ ‫نیفتد‬ ‫س��جاد غرقی‪ ،‬نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی ات��اق بازرگانی ایران ب��ا تاکید ب��ر اینکه نگاه‬ ‫حاکمی��ت به بخ��ش معدن باید تغیی��ر کند به‬ ‫گف��ت‪ :‬رویکرد حاکمیت ب��ه زنجیره مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی اغلب بخشی است و این باعث شده ظرفیت های‬ ‫زیادی در حوزه معدن غیرفعال باقی بماند‪.‬‬ ‫نایب رئی��س کمیس��یون مع��دن و صنای��ع معدن��ی‬ ‫ات��اق بازرگانی ای��ران با بیان اینکه گاه��ی به دوری از‬ ‫خام فروش��ی و گاهی به مس��ائل دیگر توجه می ش��ود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باید رویکرد بخش��ی به حوزه معدن تغییر‬ ‫کند و از شعار دوری از خام فروشی یا اعمال محدودیت‬ ‫برای فعاالن بخش معدن اجتناب کنیم تا بتوانیم شاهد‬ ‫یک انقالب معدنی در کشور باشیم‪.‬‬ ‫غرق��ی با تاکی��د بر اینکه بخش مع��دن ظرفیت های‬ ‫زی��ادی دارد که تنها با تغییر رویکرد حاکمیت می توان‬ ‫از این ظرفیت ها استفاده مطلوب کرد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه بس��یاری از ظرفیت های معدنی در کشور ما‬ ‫محبوس شده یا فعال نیس��تند‪ .‬به دلیل موانع قانونی و‬ ‫شرایطی که س��ازمان های حاکمیتی مثل انرژی اتمی‪،‬‬ ‫منابع طبیعی و محیط زیس��ت برای برخی معادن ایجاد‬ ‫می کنند‪ ،‬رویکرد یکپارچه ای را در زمینه معادن کشور‬ ‫شاهد نیس��تیم‪ .‬نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه در‬ ‫بخش زنجیره معدن و صنایع معدنی به طور عمده تمرکز‬ ‫حاکمیت بر حمایت از یک حلقه است و این باعث شده‬ ‫توس��عه در س��ایر بخش ها به ان ترتیبی که باید اتفاق‬ ‫نیفت��د‪ .‬غرقی با بی��ان مثالی در توضیح بیش��تر درباره‬ ‫رویکرد بخش��ی حاکمیت به بخ��ش معدن گفت‪ :‬تمام‬ ‫سیاس��ت گذاری ها بر زنجیره تولید شمش اهن و فوالد‬ ‫ن ترتیب نهاده های سنگ اهن‬ ‫متمرکز شده است‪ .‬ب ه ای ‬ ‫مثل کنسانتره و دانه بندی با قیمتی کمتر از ‪ 50‬درصد‬ ‫نرخ جهانی درب معدن فروخته می ش��وند‪ .‬در واقع اگر‬ ‫صادرکننده ای بخواهد یک تن کنسانتره از درب معدن‬ ‫خری��داری کن��د‪ ،‬می تواند ان را ‪ 50‬درص��د ارزان تر از‬ ‫قیم��ت جهانی تهیه کند‪ .‬ب ه ای��ن ترتیب معدنکار ضرر‬ ‫می کند و این واسطه ها یا برخی صادرکنندگان هستند‬ ‫که سود می برند‪ .‬عوارض ‪ ۲۵‬درصدی بر صادرات‬ ‫ب رئیس کمیس��یون معدن و صنایع معدنی اتاق‬ ‫نای ‬ ‫بازرگانی ایران همچنین با اش��اره به اعمال عوارض ‪۲۵‬‬ ‫درصدی بر ص��ادرات برخی مواد خام معدنی ازس��وی‬ ‫وزارتخانه در س��ال گذش��ته و در ادامه مانع تراشی های‬ ‫گمرک گفت‪ :‬چنین سیاس��ت هایی تنها مانع رش��د و‬ ‫توس��عه بخش معدن می ش��ود‪ .‬در این روند تنها شاهد‬ ‫انحص��ار ق��درت در دس��ت خری��داران و قیمت گذاری‬ ‫دستوری در زنجیره تولید و درنهایت افت سرمایه گذاری‬ ‫در بخش معدن خواهیم بود‪.‬‬ ‫غرقی با بیان مثالی گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۷‬سرمایه گذاری‬ ‫در بخش سنگ اهن حدود ‪ ۸۹‬درصد کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫وقتی دولت تصمیم گرفت نهاده ارزان تری را در اختیار‬ ‫تولیدکنندگان شمش فوالد قرار دهد‪ ،‬جلوی صادرات را‬ ‫گرفت و با قیمت گذاری دستوری باعث ضعف رشد این‬ ‫بخش شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در حالی که سال گذشته کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰‬درصد کل تولید س��نگ اهن کشور صادر می شد‪،‬‬ ‫امروز این مقدار هم با مشکل روبه رو شده است‪.‬‬ ‫اهمیت دوری از بخشی نگری‬ ‫بهرام شکوری‬ ‫باید به اندازه‬ ‫نیاز کشور‬ ‫دست به‬ ‫اکتشاف‪،‬‬ ‫فراوری و‬ ‫استخراج بزنیم‬ ‫بهرام ش��کوری‪ ،‬رئیس کمیس��یون مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه بخشی نگری‬ ‫در معدن رویکرد درستی نیست به‬ ‫گفت‪ :‬باید به‬ ‫اندازه نیاز کشور دست به اکتشاف‪ ،‬فراوری و استخراج‬ ‫بزنیم و زنجیره های متعدد را در صنایع معدنی گوناگون‬ ‫تعریف کنیم‪ .‬او گفت‪ :‬در س��ال های گذشته در فواصل‬ ‫متعدد به قسمت هایی از زنجیره تولید در بخش معدن‬ ‫توجه بیشتری داشته ایم‪ ،‬در حالی که برخی حلقه های‬ ‫زنجیره مورد غفلت قرار گرفته اند‪ .‬انتظار اس��ت وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در سیاس��ت های خود تمامی‬ ‫حلقه های زنجی��ره ارزش را مورد توجه قرار دهد تا در‬ ‫ی��ک زمانبندی مش��خص بتوانیم به خروجی مناس��ب‬ ‫دس��ت پیدا کنیم‪.‬رئیس کمیس��یون مع��دن و صنایع‬ ‫معدن��ی اتاق بازرگانی ای��ران در ادامه گف��ت‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۱۱‬ه��زار معدن در کل کش��ور فعال اس��ت که تنها ‪۵‬‬ ‫درصد مس��احت کش��ور را در بر گرفته اند‪ .‬در این میان‬ ‫‪ ۵۰‬درصد معادن فعال نیس��تند و از چرخه تولید خارج‬ ‫شده اند‪ .‬او با اشاره به بخشی نگری در حوزه های مختلف‬ ‫مع��دن و اهمیت توجه به کالن نگری تصریح کرد‪ :‬مواد‬ ‫معدن��ی و منابع طبیعی در کش��ور م��ا ارزش مالی باال‬ ‫و قابل توجهی دارند که در تمام کش��ور مش��هود است‪.‬‬ ‫وال استریت ژورنال ارزش منابع طبیعی کشور را ‪۲۷.۳‬‬ ‫تریلیون دالر ارزیاب��ی کرده و در این زمینه ایران را در‬ ‫رتبه پنجم جهان قرار داده‪ ،‬این در حالی اس��ت که ‪۹۵‬‬ ‫درصد مساحت کشور را منابع طبیعی ‪ ،‬محیط زیست و‬ ‫س��ازمان انرژی اتمی در ید قدرت خود گرفته و امکان‬ ‫فعالیت بخش معدن را محدود کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی ها برای افق ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ش��کوری با اش��اره به برنامه ریزی ها برای افق ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬تا افق ‪ 1400‬تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد‪،‬‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار تن کاتد مس‪ ۱۰ ،‬تن طال و‪ ...‬برای کش��ور در‬ ‫نظر گرفته شده که می تواند ‪ ۶۰‬درصد درامدهای نفتی‬ ‫را محقق کن��د‪ .‬اگر به فعاالن بخش معدن اجازه دهیم‬ ‫دست به فعالیت بزنند و ذخایر جدیدی را کشف کنند‪،‬‬ ‫به طور طبیع��ی می توان چندین برابر درامد نفتی برای‬ ‫کشور ارزاوری کرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی‬ ‫ایران با اش��اره به اهمیت توجه به معادن عمقی و ایجاد‬ ‫ب رئیس کمیس��یون معدن و صنایع معدنی اتاق‬ ‫نای ‬ ‫بازرگانی ای��ران در ادامه با بیان اینکه خام فروش��ی در‬ ‫بخ��ش معدن لزوما اقدامی منفی نیس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫دولت به جای اینکه مانع خام فروش��ی ش��ود که درواقع‬ ‫مبارزه با معدنکاری اس��ت باید به دنبال انقالب معدنی‬ ‫و تغییر رویکرد خود باش��د‪ .‬هم��ه می دانیم که مبارزه‬ ‫با خام فروش��ی بیش��تر حالت تبلیغاتی دارد و مصادیق‬ ‫عینی ندارد‪ .‬غرقی به عنوان راهکار حل مش��کل گفت‪:‬‬ ‫حکمرانی زنجیره معدن و صنایع معدنی باید با مشورت‬ ‫ش خصوصی و تش��کل ها صورت گیرد‪ .‬رشد معادن‬ ‫بخ ‬ ‫کوچک مقی��اس از دیگر مواردی اس��ت که باید مد نظر‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬امروز این معادن حدود ‪ ۸۵‬درصد اش��تغال‬ ‫بخ��ش معدن را به خ��ود اختصاص داده ان��د‪ ،‬در حالی ‬ ‫که تمامی سیاس��ت های تنظیمی ناظر بر معادن بزرگ‬ ‫نیمه دولتی است‪ .‬او در پایان گفت‪ :‬با حضور وزیر جدید‬ ‫صنع��ت ‪ ،‬مع��دن و تج��ارت انتظار داریم ش��اهد تغییر‬ ‫رویکرد و نگاه به بخش معدن از بخش��ی به کل زنجیره‬ ‫تولید باشیم‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫انقالب در این حوزه گفت‪ :‬تمام معادن کشور در سطح‬ ‫و نهای��ت عمق ‪ ۳۰۰‬متر فعالیت می کنند‪ ،‬در حالی که‬ ‫تمام مع��ادن دنیا در عمق بیش از هزار متر دس��ت به‬ ‫استخراج می زنند‪.‬‬ ‫ش��کوری در پاسخ به این س��وال که چه انتظاری از‬ ‫وزیر جدید صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت دارید‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه‬ ‫به تجربه های وزیر جدید و اش��نایی با مشکالت حوزه‬ ‫معدن‪ ،‬انتظار داریم برای رفع مشکالت و درگیری های‬ ‫حوزه تولید و فعاالن اقتصادی گام های موثری بردارد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی‬ ‫ایران تصریح کرد‪ :‬وزیری که با بخش خصوصی مانوس‬ ‫بوده و ‪ 2‬دهه در بین فع��االن این حوزه فعالیت کرده‪،‬‬ ‫بحق می تواند در بخش معدن خوش بدرخش��د‪ .‬در این‬ ‫ بی��ن اگر وزارتخانه از ظرفیت تش��کل ها بهره ببرد و به‬ ‫ش خصوص��ی گوش فرا ده��د‪ ،‬می توان در‬ ‫نظ��رات بخ ‬ ‫اجرای سیاس��ت گذاری ها گام های اساسی برای توسعه‬ ‫بخش صنعت و معدن کشور برداشت‪.‬‬ ‫ش��کوری در پایان گفت‪ :‬بخشی نگری با اجرای نقشه‬ ‫راه معدن و صنایع معدنی‪ ،‬می تواند کمرنگ شود‪.‬‬ ‫رویک��رد و نگاه حاکمیت ب��ه زنجیره معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی اغلب بخش��ی اس��ت‪ .‬ای��ن نگاه باعث ش��ده‬ ‫ظرفیت ه��ای زیادی در ح��وزه مع��دن غیرفعال باقی‬ ‫بماند‪ ،‬این در حالی اس��ت که صنای��ع معدنی زنجیره‬ ‫ارزشی دارند که اگر نتوانیم نگاه مستقلی به ان داشته‬ ‫باشیم و همواره به یکی از حلقه ها یا بخش ها بپردازیم‪،‬‬ ‫در بلندمدت با توسعه نامتوازن در بخش معدن روبه رو‬ ‫خواهی��م شد‪.‬کارشناس��ان به عن��وان راه��کار حل این‬ ‫مش��کل‪ ،‬باور دارند حکمرانی زنجی��ره معدن و صنایع‬ ‫ش خصوصی و تش��کل ها‬ ‫معدن��ی باید با مش��ورت بخ ‬ ‫صورت گی��رد‪ .‬برای دوری از بخش��ی نگری دولت باید‬ ‫نقش نهادهای دیگر را نیز به رسمیت بشناسد‪ .‬همچنین‬ ‫با اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی بخشی نگری‬ ‫را کاهش دهد‪ .‬در سال های گذشته در فواصل متعدد‬ ‫ب��ه حلقه هایی از زنجیره ارزش معدن توجه بیش��تری‬ ‫داش��ته ایم اما برخی از حلقه ه��ای زنجیره مورد غفلت‬ ‫قرار گرفته ان��د؛ بنابراین باید زنجی��ره ارزش را در کل‬ ‫صنایع معدنی برقرار کنند تا در یک زمانبندی مشخص‬ ‫بتوانیم به خروجی مناسبی دست یابیم‪.‬‬ ‫معدن محرکی قوی در توسعه بخش خصوصی‬ ‫مع��دن محرکی قوی در توس��عه بخش خصوص��ی و ایجاد‬ ‫فرصت های ثروت و اش��تغالزایی است که استان اردبیل نیز به‬ ‫لحاظ دارا بودن معدن ظرفیتی غنی در کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش تس��نیم‪ ،‬از ‪ ۲۰‬پهنه معدنی موج��ود در ایران ‪۳‬‬ ‫پهنه شامل قزل اوزن در خلخال‪ ،‬سبالن قره سو در مشگین شهر‬ ‫و باغرو در کوثر به اس��تان اردبیل تعلق دارد‪ .‬سامان بخشیدن‬ ‫به مش��کالت بخ��ش معدن و توس��عه ان‪ ،‬این روزه��ا یکی از‬ ‫اصلی تری��ن مطالبات و دل مش��غولی های مس��ئوالن اس��ت‪،‬‬ ‫به طوری که معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری اردبیل‬ ‫در جلسه با نمایندگان صنفی معدنکاران و مدیران دستگاه های‬ ‫اجرایی مرتبط به افزایش س��هم بخش معدن در رونق تولید و‬ ‫ایجاد اشتغال مولد اشاره کرد‪.‬‬ ‫ف��رزاد قلندری اظه��ار کرد‪ :‬باتوج��ه به اینک��ه معدنکاران‪،‬‬ ‫بهره برداران و س��رمایه گذاران معدن‪ ،‬همگی در یک سیس��تم‬ ‫اقتصادی هستند و هدف انها پیشبرد و ارتقای اوضاع‬ ‫اقتصادی اس��تان و ایجاد اشتغال است‪ ،‬سهم بخش‬ ‫مع��دن از رونق تولید و ایجاد اش��تغال مولد افزایش‬ ‫می یاب��د‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه در بخش معدن اس��تان‬ ‫ظرفیت های بسیار مناسبی وجود دارد که باید مورد‬ ‫بهره برداری صحیح قرار بگیرد‪ ،‬افزود‪ :‬بخش معدن با‬ ‫توجه و برنامه ریزی دقی��ق می تواند نقش مهمی در‬ ‫توسعه اقتصادی استان بازی کند و به عنوان محرکی‬ ‫قوی در توسعه بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار اردبیل به مش��کل‬ ‫اصلی معادن که خام فروش��ی اس��ت‪ ،‬اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬در‬ ‫اس��تخراج و فراوری بای��د به الزامات زیس��ت محیطی و ایجاد‬ ‫صنایع پایین دس��تی معدنی به منظور جلوگیری از خام فروشی‬ ‫توجه ش��ود‪ .‬قلندری ب��ه برنامه ریزی هدفمن��د و علمی برای‬ ‫ارتق��ای کمی و کیف��ی معادن اس��تان تاکید کرد و‬ ‫افزود‪ :‬از ظرفیت های ش��ورای معادن و تش��کل های‬ ‫صنفی بخش معدن اس��تفاده ش��ده و دس��تگاه های‬ ‫متولی نیز نس��بت به اسیب شناسی و حل مشکالت‬ ‫بخ��ش معدن اقدام خواهند ک��رد‪ .‬در صورت نیاز به‬ ‫رفع موانع و تسهیل امور در سطح استانی و پیگیری‬ ‫در سطح ملی امادگی کامل وجود دارد‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگی ام��ور عمرانی اس��تاندار اردبیل‬ ‫با بی��ان اینکه باید موانع حفاری و اکتش��اف پهنه های معدنی‬ ‫استان برطرف ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬این امادگی در استان وجود دارد‬ ‫تا برای رفع موانع فعاالن بخش معدنی اس��تان حمایت الزم از‬ ‫سرمایه گذاری در این بخش صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه مدیریت صنعت و معدن اس��تان و‬ ‫فرمانداران��ی که در محدوده شهرس��تان انها پهنه معدنی قرار‬ ‫دارد باید نهایت همکاری را با س��رمایه گذاران داش��ته باشند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در راس��تای راه اندازی ش��هرک صنعتی خصوصی ویژه‬ ‫اکتش��اف معدن مجوزهای الزم در کمترین زمان ممکن صادر‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این رابط��ه تالش می کنیم همزمان با اکتش��اف‬ ‫محصوالت معدنی صنایع باالدستی نیز در استان ایجاد شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند‪ ،‬باتوجه به اینکه استان اردبیل در کل‬ ‫کشور از لحاظ وجود معدن یک منطقه بی نظیر به شمار می رود‪،‬‬ ‫ش��رط موفقیت در بخش معدن استان اردبیل پیوند دادن ان‬ ‫به صنعت و تجارت است‪.‬تس��ریع در اکتشاف و عملیاتی کردن‬ ‫اس��تخراج معادن در استان می تواند عالوه بر ایجاد فرصت های‬ ‫ش��غلی به جذب س��رمایه گذاری بخش خصوصی منجر شود؛‬ ‫البت��ه مجموعه صنعت و معدن اس��تان اردبیل نیز می تواند در‬ ‫راس��تای جذب س��رمایه گذار بخش خصوصی به شتاب گیری‬ ‫سرمایه گذاری ها کمک کند و اقتصاد استان را رونق دهند‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 22‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1634‬‬ ‫پیاپی ‪2952‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫تفاهم فروشگاه های زنجیره ای رفاه با مبین نت و همراه اول‬ ‫زیرساخت های ارتباطی رفاه توسعه می یابد‬ ‫ی رفاه‪ ،‬ش��رکت‬ ‫ش��رکت فروش��گاه های زنجیره ا ‬ ‫ارتباط��ات مبین ن��ت و هم��راه اول تفاهمنام��ه‬ ‫هم��کاری امض��ا کردن��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫ی رفاه‪ ،‬مراسم امضای‬ ‫شرکت فروشگاه های زنجیره ا ‬ ‫تفاهمنام��ه همکاری میان ش��رکت فروش��گاه های‬ ‫ی رف��اه‪ ،‬ش��رکت ارتباط��ات مبین ن��ت و‬ ‫زنجی��ره ا ‬ ‫موسس��ه خدم��ات رفاه��ی کارکنان هم��راه اول‪ ،‬با‬ ‫حضور مدیران عالی رتبه در س��اختمان ش��ماره یک‬ ‫همراه اول برگزار ش��د‪ .‬مش��اوره‪ ،‬طراحی‪ ،‬توسعه و‬ ‫ایج��اد زیرس��اخت های ارتباطی و زیرس��اخت های‬ ‫فناوری اطالعات مورد نیاز فروش��گاه های زنجیره ای ‬ ‫رف��اه با توج��ه به امکانات مبین ن��ت و ارائه خدمات‬ ‫ی رفاه از‬ ‫رفاه��ی ازس��وی فروش��گاه های زنجی��ره ا ‬ ‫مفاد این قرارداد ‪ ۳‬س��اله اس��ت ک��ه در دو فاز اجرا‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬رس��ول محمدی‪ ،‬عضو هیات مدیره و‬ ‫ی رفاه با‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فروش��گاه های زنجیره ا ‬ ‫ابراز خرس��ندی از انعقاد این قرارداد همکاری گفت‪:‬‬ ‫امیدواری��م امضای این تفاهمنام��ه اغازگر اتفاقات‬ ‫خوب در عرصه اقتصاد کش��ور باش��د و بتوان نتایج‬ ‫مثبت ان را به زودی مش��اهده ک��رد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫فروشگاه های رفاه در راستای توزیع مدرن و نظام مند‬ ‫کااله��ای م��ورد نیاز مردم گام بلندی را برداش��ته و‬ ‫می دانیم که مس��یری طوالنی در این راستا در پیش‬ ‫داریم‪ .‬امید است قراردادهای همکاری مشابه‪ ،‬ما را در‬ ‫تحقق اهداف شرکت در جهت خدمت به هموطنان‬ ‫عزیزمان یاری دهد‪ .‬محمدی در پایان خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬در س��ال های اخیر ش��رکت رفاه به عنوان یک‬ ‫بنگاه اقتصادی خصوصی و خدمت رس��ان به مردم‪،‬‬ ‫غیناقی‪ ،‬عضو هیات مدیره ش��رکت همراه اول نیز با‬ ‫ابراز خوش��حالی از همکاری با شرکت فروشگاه های‬ ‫ی رف��اه اظهارک��رد‪ :‬از اعتماد ای��ن بنگاه‬ ‫زنجی��ره ا ‬ ‫اقتصادی خوش��نام و باس��ابقه به شرکت همراه اول‬ ‫و مبین ن��ت برای اغاز هم��کاری چندجانبه و انعقاد‬ ‫ق��رارداد‪ ،‬سپاس��گزار و امیدوارم ای��ن اتفاق اغازگر‬ ‫جریان مثبت در راس��تای پیش��رفت در عرصه های‬ ‫گوناگون س��ازمانی ش��ود‪ .‬وی در پایان تصریح کرد‪:‬‬ ‫فروشگاه های رفاه همواره در مواقع بحرانی و حساس‬ ‫کشور به عنوان زنجیره حیاتی تامین کاالهای اساسی‬ ‫ب��وده و اعضای این خانواده ب��زرگ جهت رفاه حال‬ ‫مردم همچنان در حال خدمت هس��تند؛ همکاری با‬ ‫رفاه را به فال نیک می گیریم و امیدواریم اثار مثبت‬ ‫و اثربخ��ش این همکاری ها به زودی به بار بنش��یند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت انعقاد قرارداد همکاری با ش��رکت ها‪،‬‬ ‫س��ازمان ها‪ ،‬نهاد ها و سازمان های خصوصی و دولتی‬ ‫از برنامه های جاری شرکت فروشگاه های زنجیره ای ‬ ‫رفاه برای تحقق اهداف بلندمدت سازمانی این بنگاه‬ ‫اقتصادی خصوصی است‪.‬‬ ‫با نهاد ها‪ ،‬س��ازمان ها و ش��رکت های ب��زرگ دولتی‬ ‫و خصوص��ی قرارداد همکاری امضا کرده اس��ت که‬ ‫از می��ان انها می توان به ق��وه قضاییه‪ ،‬کمیته امداد‬ ‫امام خمینی (ره)‪ ،‬صندوق بازنشس��تگی کشوری و‪...‬‬ ‫اشاره کرد‪ .‬امروزه این ظرفیت در فروشگاه های رفاه‬ ‫ایجادش��ده که در مقیاس کش��وری بتواند همکاری‬ ‫کارب��ردی و موث��ری را در جهت اعتالی اقتصادی و‬ ‫رفاهی مردم با ش��رکت ها و س��ازمان های کلیدی و‬ ‫مهم کشور داشته باشد‪ .‬در ادامه این مراسم‪ ،‬مهدی‬ ‫گروه خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ادامه رشد نجومی اوراق تسهیالت مسکن‬ ‫قیمت برخی نمادها به‪۱۵۰‬هزارتومان رسید‬ ‫اوراق تسهیالت مس��کن در کم نظیرترین قیمت ها روز‬ ‫گذشته تا ‪ ۹۹‬هزار تومان افزایش یافت و در استانه ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تومانی ش��دن قرار گرفت‪ ،‬یک نماد نیز حدود ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار تومان فروش رفت! بر همین اساس اگرچه میانگین‬ ‫قیمت تع��داد زیادی از نمادهای معامالتی تس��ه (اوراق‬ ‫تسهیالت مسکن صادرشده از بانک عامل بخش مسکن)‬ ‫در معامالت روزگذشته در بازه ‪ ۹۱‬تا ‪ ۹۵‬هزار تومان قرار‬ ‫داش��ت‪ ،‬اما در یکی از نماده��ای معامالتی تملی (اوراق‬ ‫تسهیالت مسکن صادرشده از بانک ملی) قیمت هر برگه‬ ‫تا ‪ ۹۹‬هزار تومان هم رس��ید؛ این در حالی اس��ت که تا‬ ‫پیش از افزایش قیمت برگه های تس��هیالت مس��کن در‬ ‫خرداد امس��ال‪ ،‬هر برگه تملی از اردیبهش��ت امسال به‬ ‫قبل‪ ،‬حداکثر تا ‪ ۲۰‬هزار تومان خرید و فروش می ش��د‪.‬‬ ‫این ارقام س��نگین فروش اوراق یادش��ده در حالی است‬ ‫که هر برگه تس��هیالت مسکن‪ ،‬متضمن فقط ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان وام مس��کن است! به نظر می رسد نبود محدودیت‬ ‫ف��روش اوراق تمل��ی از زمان خرید که بر خالف تس��ه‪،‬‬ ‫دارنده اوراق تس��هیالت مس��کن بانک مسکن نمی تواند‬ ‫تا ‪ ۴‬ماه از زمان خرید‪ ،‬ان را به فروش برس��اند‪ ،‬س��بب‬ ‫دامن زدن س��فته بازان به اوراق تس��هیالت مسکن بانک‬ ‫ملی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹گرانی؛ عامل کاهش شدید تعداد معامالت‬ ‫خاطرنش��ان می ش��ود معام�لات دی��روز ب��ازار اوراق‬ ‫تسهیالت مس��کن به دنبال افزایش بی حد و حصر قیمت‬ ‫ه��ر برگه‪ ،‬با حداق��ل تعداد معامالت و تع��داد برگه های‬ ‫معامله شده نسبت به هفته گذشته به پایان رسید؛ به جز‬ ‫چند نماد تس��ه که زیر ‪ ۱۲۰۰‬برگ��ه به فروش رفت‪ ،‬در‬ ‫س��ایر نمادها‪ ،‬تعداد برگه های فروخته شده کمتر از هزار‬ ‫برگه بود‪ .‬اعضای شورای عالی بورس از نرخ ها باخبرند؟‬ ‫پی��ش از ای��ن‪ ،‬امی��ر هامون��ی‪ ،‬مدیرعام��ل فرابورس‬ ‫از احتم��ال اعم��ال محدودیت ه��ای جدید ب��رای اوراق‬ ‫تس��هیالت مس��کن اعم از تس��ه و تملی در تیر امس��ال‬ ‫خب��ر داده بود ک��ه از ان زمان تاکنون‪ ،‬ن��ه فرابورس‪ ،‬نه‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار و نه ش��ورای عالی ب��ورس در این‬ ‫زمین��ه مصوبه ای نداش��ته اند‪ .‬همچنین گفته می ش��ود‬ ‫یکی از دالیل هجوم س��فته بازان به بازار اوراق تسهیالت‬ ‫مسکن‪ ،‬اعالم خبر احتمال افزایش سقف تسهیالت خرید‬ ‫یا ساخت مسکن از سوی وزیر راه و شهرسازی و بررسی‬ ‫این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مردم‪ ،‬متضرر واقعی گرانی اوراق‬ ‫س��رمایه گذاری س��فته بازان در بازار اوراق تس��هیالت‬ ‫مس��کن‪ ،‬س��بب وارد امدن فش��ار به خری��داران واقعی‬ ‫ای��ن اوراق ش��ده که قصد دارند با خری��د این برگه ها‪ ،‬از‬ ‫تسهیالت خرید مسکن بهره مند شوند‪.‬‬ ‫توسعه بیمه های زندگی از استراتژی های مهم بیمه ملت‬ ‫معاون فنی بیمه های اش��خاص بیمه ملت از اختصاص‬ ‫‪ ۴۴‬درصد پرتفوی بیمه ملت به این معاونت و رشته های‬ ‫ان در نیمه نخست س��ال ‪ ۹۹‬خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫ریحانه جناتی با تش��ریح عملکرد ‪ ۶‬ماهه س��ه مدیریت‬ ‫بیمه ه��ای درمان‪ ،‬بیمه ه��ای زندگ��ی و بیمه های عمر‬ ‫و حوادث‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در رش��ته بیمه های زندگی‪ ،‬رش��د‬ ‫‪ ۴۵‬درصدی حق بیمه وصولی و رش��د ‪ ۳۲‬درصدی تعداد‬ ‫بیمه نامه های صادرشده نس��بت به مدت مشابه در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬با وجود شیوع کرونا و مشکالت اقتصادی موجبات‬ ‫تحق��ق ‪ ۱۰۷‬درصدی بودجه تعیین ش��ده ب��رای ‪ ۶‬ماهه‬ ‫نخست امسال را برای بیمه ملت فراهم کرد‪ .‬معاون فنی‬ ‫بیمه های اش��خاص بیمه ملت‪ ،‬توس��عه بیمه های زندگی‬ ‫را از اس��تراتژی های مهم این شرکت عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫کمیته ای اختصاص��ی به نام کمیت��ه «راهبری بیمه های‬ ‫زندگی» تش��کیل ش��ده که با حض��ور اعضای‬ ‫هیات مدی��ره‪ ،‬معاون��ان و مدیریت های مربوط‬ ‫نس��بت به اتخاذ تصمیم ه��ای ارزنده به منظور‬ ‫اختصاص منابع به س��ازمان فروش و توس��عه‬ ‫کان��ال توزیع در ح��وزه بیمه های زندگی اقدام‬ ‫می کن��د‪ .‬معاون فنی بیمه های اش��خاص بیمه‬ ‫ملت‪ ،‬سهم رش��ته درمان را بیشترین سهم در‬ ‫پرتفوی بیمه های اش��خاص بیمه ملت ذکر کرد و افزود‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به تغییر رفتار مش��تری بر اث��ر بیماری کووید‬ ‫‪۱۹‬و کاه��ش چش��مگیر خس��ارت در ماه های نخس��ت‬ ‫ای��ن بیماری‪ ،‬ش��رکت بیمه ملت با اس��تراتژی بس��یار‬ ‫هوشمندانه ای س��ال ‪ ۹۹‬را به جذب پرتفوی های ارزنده‬ ‫در ح��وزه درم��ان اختص��اص داد‪ .‬وی در همین زمینه‬ ‫توضیح داد‪ :‬بیمه ملت س��عی کرد با ورود به این حوزه و‬ ‫اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان بانک ها‬ ‫جذب پورتفوی های س��وداور همراه با مدیریت‬ ‫ریس��ک با اختصاص حق بیمه مناسب و کنترل‬ ‫خسارت‪ ،‬س��هم قابل قبولی را از صنعت در این‬ ‫حوزه به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫جنات��ی ب��ه رش��د بیمه های درمان نس��بت‬ ‫به س��ال گذش��ته اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در ‪۶‬‬ ‫ماه نخس��ت امس��ال‪ ،‬در تع��داد بیمه نامه های‬ ‫صادرش��ده در حوزه درم��ان ‪ ۶۸‬درص��د و در حق بیمه‬ ‫تولیدی ‪ ۲۷‬درصد رشد را نسبت به مدت مشابه در سال‬ ‫گذش��ته ش��اهد بودیم‪ .‬وی در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود با تاکید بر مدیریت ریسک در این معاونت افزود‪ :‬با‬ ‫ارزیابی ریس��ک و مدیریت ان توانستیم نسبت خسارت‬ ‫را در مقایس��ه با ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال گذش��ته‪ ،‬ثابت نگه‬ ‫داری��م‪ .‬ریحانه جناتی با اش��اره به ش��یوع بیماری کرونا‬ ‫امادگی بانک صادرات برای حمایت از «میهن»‬ ‫مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی بانک ها از اجرای متناسب س��ازی ‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫حقوق بازنشس��تگان بانک ها و رشد میانگین ‪ 200‬درصدی وام های پرداختی خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬س��دیدی‪ ،‬مدیرعامل صندوق بازنشستگی بانک ها اعالم کرد با‬ ‫توج��ه به اقدامات انجام ش��ده و اخذ مصوبات الزم از هی��ات امناء و مجمع عمومی‬ ‫بانک ها فرایند اجرایی متناسب سازی اغاز شده و دستورالعمل پیشنهادی صندوق‬ ‫در حال نهایی ش��دن با بانک های مش��ترک است‪.‬س��دیدی متناسب سازی‪ ،‬مجوز‬ ‫س��رمایه گذاری در بازاره��ای اولیه‪ ،‬اصالح نحوه محاس��به حق��وق از کارافتادگان‪،‬‬ ‫رش��د میانگین ‪ ۲۰۰‬درصدی وام های پرداختی و اصالح پرتفوی سرمایه گذاری را‬ ‫بخشی از دستاوردهای ماه های اخیر صندوق دانست و گفت‪ :‬اول مهر‪ ،‬تاریخ اعمال‬ ‫متناسب سازی حقوق بازنشستگان بانک ها بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات ایران در دیدار مدیران شرکت لبنیاتی‬ ‫میهن برای تداوم همکاری و تامین مالی طرح های توسعه ای این‬ ‫شرکت‪ ،‬اعالم امادگی کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک صادرات‬ ‫ای��ران‪ ،‬حجت اهلل صیدی در این دیدار که با حضور اعضای هیات‬ ‫ مدی��ره و مدیران ارش��د بانک و موس��س و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ح طراوت‬ ‫لبنیاتی میهن برگزار ش��د‪ ،‬با معرف��ی کارکردهای طر ‬ ‫بان��ک ص��ادرات ایران برای تامین س��رمایه در گ��ردش‪ ،‬طراوت‬ ‫مس��کن و طراوت توسعه‪ ،‬ظرفیت های جدید این بانک برای حمایت بیشتر‬ ‫از شرکت لبنیاتی میهن را برشمرد‪ .‬صیدی با اشاره به پوشش زیان انباشته‬ ‫در صورت های مالی ‪ ۶‬ماهه‪ ،‬افزایش منابع و سوداوری مناسب بانک‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عملکرد ‪ ۶‬ماه بیمه ملت در یک نگاه‬ ‫سرپرس��ت معاونت فنی بیمه های اموال و مسئولیت بیمه ملت در تشریح‬ ‫عملکرد ‪ ۶‬ماهه این شرکت از ظرفیت های اتکایی سخن گفت و ان را سبب‬ ‫دلگرمی و تقویت واحدهای فنی این شرکت دانست‪.‬‬ ‫مس��عود قراگوزلو با اش��اره به عملکرد مطلوب ش��رکت بیمه ملت و عبور‬ ‫‪ ۱۴۸‬درص��دی از بودج��ه تعیین ش��ده گفت‪ :‬نوع تخصص و نوع رش��ت ه در‬ ‫پرتف��وی بیمه ای بس��یار اثرگذار اس��ت و ورود به هر رش��ته تجربه بس��یار‬ ‫باالیی را می طلبد‪ .‬وی با تاکید بر رش��ته های بیمه ای مهندسی‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروش��یمی بیان کرد‪ :‬در نفت و گاز در حوزه س��احلی و فراساحلی کارهای‬ ‫ارزنده و بزرگی انجام ش��ده و رشد بسیار خوبی را در ‪ ۶‬ماه نخست سال ‪۹۹‬‬ ‫تجربه کردیم‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت فنی بیمه های اموال و مسئولیت بیمه ملت‪ ،‬در بخش‬ ‫دیگری از سخنان خود به حوزه بیمه های کشتی و بدنه کشتی و ‪ P&I‬اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬ش��رکت بیمه ملت توانست برای چندمین سال پیاپی‪ ،‬پوشش‬ ‫بیمه ه��ای یکی از بزرگ تری��ن ناوگان های خاورمیانه را ب��ه البوم افتخارات‬ ‫خود اضافه کند‪.‬‬ ‫وی اهمیت ارائه خدمات به روز برای چنین ناوگانی با ترددهایی در س��طح‬ ‫جهانی را برش��مرد و اظهارکرد‪ :‬ارائه چنین خدماتی‪ ،‬خبرگی بس��یار باالیی‬ ‫را می طلبد ک��ه همکاران بیمه ملت در حوزه ه��ای بیمه های باربری و بدنه‬ ‫کشتی‪ ،‬امسال نیز توانستند این افتخار را برای بیمه ملت کسب کنند‪.‬‬ ‫مس��عود قراگوزل��و در همین باره ادامه داد‪ :‬رش��د ح��دود ‪ ۲۴۰‬درصدی‬ ‫در ص��دور بیمه های کش��تی به نس��بت ‪ ۶‬ماهه ابتدای س��ال ‪ ۹۸‬از جمله‬ ‫و تاثی��ر ان بر بیمه ه��ای عمروح��وادث و درمان گفت‪:‬‬ ‫بیماری کووید ‪ ۱۹‬ب��ر بیمه های درمان و جذب پرتفوی‬ ‫در این رش��ته تاثیر مثبتی گذاشت اما در مقابل‪ ،‬افزایش‬ ‫خسارت در بیمه های عمر و حوادث را به همراه داشت و‬ ‫بخش مهمی از پرتفوی این رشته در حوزه گردشگری و‬ ‫مسافران ورودی و خروجی را کاهش داد‪.‬‬ ‫جناتی طرح های «حوادث با پوش��ش کرونا»‪« ،‬ارامش‬ ‫در تحصیل» و «ارامش روستاییان» را از جمله طرح های‬ ‫ارائه ش��ده در بیمه های عمر و حوادث برش��مرد و گفت‪:‬‬ ‫ت�لاش کردیم پورتفوی این رش��ته را ترمیم کنیم تا این‬ ‫طرح ها ادامه رش��د در ای��ن حوزه را به ارمغ��ان بیاورد‪.‬‬ ‫در واقع سعی ش��د با ارائه ای��ن طرح های خاص‪ ،‬هم نیاز‬ ‫مشتری رفع شود و هم مسئولیت اجتماعی خود در این‬ ‫دوران سخت را انجام داده باشیم‪.‬‬ ‫موفقیت های بیمه ملت در این رش��ته بیمه ای است که نشان از تحقق ‪۴۳۴‬‬ ‫درصدی بودجه تعیین ش��ده این رشته در بیمه ملت دارد‪ .‬سرپرست معاونت‬ ‫فنی بیمه های اموال و مسئولیت بیمه ملت‪ ،‬در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫بیان کرد‪ :‬در بیمه های بدنه خودرو و شخص ثالث‪ ،‬همچون سال های گذشته‬ ‫سعی شده نگاه اخذ ریسک به هر بهایی را نداشته و در جذب پرتفوهایی که‬ ‫مطلوبیت بیشتر و ریسک پایین تری به همراه دارد‪ ،‬بکوشیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اهمیت خُ رده فروش��ی در فروش بیمه نامه گفت‪ :‬در رش��ته‬ ‫بیمه های اتش س��وزی و مس��ئولیت نیز رکوردهای بس��یار خوبی را کسب‬ ‫کردیم و همواره تالش می کنیم که ش��رکت را از ریس��ک کارکردن فقط با‬ ‫اکانت های بزرگ تا حدودی برهانیم‪.‬‬ ‫مس��عود قراگوزلو همچنین با اش��اره به صدور ح��دود ‪ ۲۴۰‬میلیارد ریال‬ ‫بیمه نامه در بیمه های مهندس��ی بیان کرد‪ :‬بیمه های مهندس��ی رش��د ‪۷۰‬‬ ‫درصدی به نس��بت مدت مشابه در سال گذشته را تجربه کرده است که در‬ ‫تحقق بودجه ‪۶‬ماه نخست سال نیز رشد ‪ ۱۶۸‬درصدی را به خود اختصاص‬ ‫داده و با پرداخت مبلغ ‪ ۶‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون ریال‪ ۲.۸ ،‬درصد خس��ارت‬ ‫پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫وی تمدید مجوز قبولی اتکایی از خارج را جزو دس��تاوردهای بسیار خوب‬ ‫ای��ن ش��رکت عنوان کرد و اف��زود‪ :‬عملکرد بیمه های اتکای��ی بیمه ملت در‬ ‫صنعت بیمه‪ ،‬زبانزد و ش��اخص اس��ت و بیمه مل��ت از بهترین ظرفیت های‬ ‫اتکایی برخوردار اس��ت که دلگرمی و تقویت واحدهای فنی این ش��رکت را‬ ‫به همراه دارد‪.‬‬ ‫بانک صادرات ایران برای حمایت از واحد های تولیدی و بنگاه های‬ ‫بزرگ کش��ور‪ ،‬طرح های متنوع بانکی ارائ��ه می کند و برای تحقق‬ ‫برنامه های توسعه ای شرکت لبنیاتی میهن نیز در کنار این شرکت‬ ‫ایستاده است‪ .‬وی با بیان اینکه تولید در شرایط فعلی با تنگناهایی‬ ‫همراه اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬شاهد تالش شبانه روزی مدیران مجموعه‬ ‫ش��رکت لبنیاتی میهن هس��تیم‪ .‬اتفاق ناگوار اتش س��وزی در این‬ ‫شرکت خوشبختانه با همت و کاردانی مدیران ان به خوبی مدیریت‬ ‫ش��د و بانک صادرات ایران برای حمایت از این شرکت امادگی کامل دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک صادرات ای��ران افزود‪ :‬وجود تن��وع در زنجیره ارزش این‬ ‫شرکت جای تبریک دارد و امیدواریم همیشه در اوج باشد‪.‬‬ ‫سقف خرید در بازار متشکل ارزی افزایش یافت‬ ‫براس��اس تصمیمات جدید بانک مرکزی برای مدیریت‬ ‫بازار ارز‪ ،‬س��قف خرید بانک ها و صرافی ها در بازار متشکل‬ ‫ارزی ب��ه ‪ ۵۰۰‬هزار دالر افزایش می یابد و این بانک روزانه‬ ‫‪ ۵۰‬میلی��ون دالر در قالب اس��کناس در این ب��ازار عرضه‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی با انتش��ار اطالعیه ای اع�لام کرد‪ :‬با هدف‬ ‫مدیریت و تنظیم بازار ارز کش��ور مقرر ش��د‪ ،‬سقف خرید‬ ‫کارگزاران (بانک ها و صرافی ها) در بازار متش��کل ارزی از روز کاری دوش��نبه (‪۲۱‬‬ ‫مهر) به ‪ ۵۰۰‬هزار دالر افزایش یابد‪ .‬همچنین بر این اس��اس بانک مرکزی‪ ،‬روزانه‬ ‫از طریق بازارساز ‪ ۵۰‬میلیون دالر در بازار یادشده در قالب اسکناس عرضه خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬بازار متش��کل ارز‪ ،‬مهم ترین طرح دولت برای س��اماندهی بازار ارز به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬به نظر کارشناس��ان‪ ،‬بازار متشکل ارز در صورت کارکرد درست می تواند به‬ ‫جوالن دالالن و س��وداگران در بازار ارز پایان داده و عالوه بر ثبات قیمت ها‪ ،‬نرخ ها‬ ‫را نیز کاهش دهد‪ .‬قرار است در بازار متشکل ارزی‪ ،‬معامالت اسکناس و نقد انجام‬ ‫شود؛ بر این اساس صادرکنندگان و دارندگان ارز می توانند به وسیله صرافی ها برای‬ ‫فروش‪ ،‬نرخ مورد نظر خود را در س��امانه بازار متش��کل به ثبت برسانند‪ .‬اکنون در‬ ‫بازار متش��کل ارز‪ ،‬معامالت نقدی ارزهای عمده انجام شده و معامالت حواله جات‬ ‫ارزی همچنان در س��امانه نیما اجرایی می ش��ود‪ .‬بانک مرکزی تاکنون در چندین‬ ‫مرحله اقدام به افزایش س��قف خرید و فروش نقدی ارز در این بازار کرده اس��ت‪،‬‬ ‫به عنوان نمونه در اواخر پارس��ال از ‪ ۱۰‬هزار دالر به ‪ ۵۰‬هزار یورو یا معادل ان به‬ ‫سایر ارزها تغییر یافت‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫رونق بانکداری‬ ‫با رشد‬ ‫کارمزد خدمات‬ ‫فرهاد بهمنی‬ ‫کارشناس ارشد بانکداری‬ ‫تالش بانک مرکزی در اقتصادهای پیش��رو همواره در کاهش سود‬ ‫س��پرده ها و نرخ سود تسهیالت و به تبع کاهش نرخ تمام شده پول و‬ ‫تامین مالی بنگاه ها و شرکت ها برای انجام پروژه ها بوده و نتیجه ان‪،‬‬ ‫رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و توسعه پایدار است‪.‬‬ ‫در کش��ور ما به طور کلی بخش عمده ای از درامد بانک ها ش��امل‬ ‫درامدهای حاصل از اعطای تس��هیالت بوده و کس��ب وکار غالب در‬ ‫بانک های کش��ور مبتنی بر سود حاصل از تفاوت های نرخ بهره‪ ،‬سود‬ ‫س��پرده و نرخ تس��هیالت پرداختی اس��ت و نتیجه ان تالش بانک‬ ‫مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان نهادهای نظارتی و تصمیم گیر‪،‬‬ ‫برای کنترل مداوم این نرخ ها و متعادل کردن انها برای کاهش نرخ‬ ‫تمام ش��ده پول و تامین مالی بنگاه هاس��ت و این موضوع و اس��تفاده‬ ‫اهرمی از مکانیس��م های جذب منابع در بانک ها س��بب ایجاد رقابت‬ ‫ناسالم یا اتخاذ سیاست های نادرست (مثل شرکت داری برای تامین‬ ‫سود سپرده) در شبکه بانکی نیز می شود‪.‬‬ ‫درصورتی که برای ایجاد رقابت س��الم می توان با توس��عه و ترویج‬ ‫خدمات و رش��د درامدهای کارمزدی‪ ،‬کیفیت خدمات شبکه بانکی‬ ‫را افزای��ش داد و س��هم غیربهره ای (ش��به ربوی) درام��دی را نیز در‬ ‫بانک ه��ا افزایش داد و مش��تریان جذب کیفیت خدمات ش��ده و در‬ ‫نهای��ت‪ ،‬هزینه تامین مالی به دلیل کاهش نرخ پول طبق توضیحات‬ ‫قبلی کاهش می یابد‪.‬‬ ‫درامده��ای غیرمش��اع‪ ،‬به دلی��ل دریافت کارم��زد به طور نقدی و‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬ایجاد جریان نقد برای بانک و ریس��ک پایین نس��بت به‬ ‫درامده��ای مش��اع جذابیت مطلوبی برای بانک ها دارد مش��روط بر‬ ‫اینکه مشمول موضوع صرفه اقتصادی در ارائه این خدمات باشد‪.‬‬ ‫یکی از موضوعاتی که سبب کاهش جذابیت این موضوع در بانک ها‬ ‫ش��ده‪ ،‬مس��ئله نرخ کارمزد ارائه این خدمات است که در بسیاری از‬ ‫موارد بس��یار کمتر از نرخ تمام ش��ده ارائه این خدمات اس��ت و این‬ ‫موض��وع حت��ی در هزینه ادوات و تجهی��زات الکترونیک که در ارائه‬ ‫خدمات غیرحضوری نیز کاربرد دارد‪ ،‬اثر گذاش��ته و فرایند توس��عه‬ ‫در این بخش را مختل کرده اس��ت؛ به هر ترتیب کارمزد خدمات با‬ ‫توجه به نوع ان وابس��تگی زیادی به تامین نیروی انس��انی ماهر در‬ ‫ارائه خدمات حضوری و زیرساخت های فنی الکترونیکی و دیجیتالی‬ ‫برای خدمات غیرحضوری دارد و اورده این خدمات که همان درامد‬ ‫کارمزدی خدمات اس��ت‪ ،‬نقش اصلی و محرک در توسعه این بخش‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫بانک��داری الکترونیک��ی نی��ز یک��ی از عوامل موثر ب��ر درامدهای‬ ‫غیرمش��اع اس��ت و این نوع بانکداری به وس��یله کاهش هزینه ها و‬ ‫افزایش سوداوری بانک‪ ،‬افزایش سرعت در ارائه خدمات به مشتریان‬ ‫و دسترس��ی اسان و شبانه روزی مشتریان به خدمات توانسته از قید‬ ‫زمان و مکان ازاد ش��ده و جایگاه اقتصادی ویژه ای برای خود ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫همچنین گس��ترش بانک��داری الکترونیک به واس��طه س��هولت‬ ‫دسترس��ی مش��تریان به خدمات بانکی موج��ب افزایش درامدهای‬ ‫غیرمش��اع بانک ه��ا می ش��ود و کارمزد و درامده��ای حاصله از نظر‬ ‫نحوه محاس��به و تامین این کارمزد‪ ،‬موضوعی قابل بحث اس��ت که‬ ‫یکی از موارد مهم در مدل کارمزدی فعلی نحوه اخذ کارمزد اس��ت‪،‬‬ ‫بدین ش��کل که بانک ها در بسیاری از ترکنش ها و مبادالت مالی‪ ،‬در‬ ‫قبال خدماتی که مش��تریان انه��ا از بانک های دیگر می گیرند (مثل‬ ‫برداش��ت نقدی خودپ��رداز) باید کارمزد مرب��وط را پرداخت کنند‪،‬‬ ‫این درحالی اس��ت که مش��تری بهره بردار اصلی خدمت بوده و هیچ‬ ‫هزین��ه ای برای انجام خدمات یا تعدد انجام خدمات نپرداخته و این‬ ‫مس��ئله در افزایش تعدادی برخی تراکنش ها در کل ش��بکه بانکی‬ ‫تاثیر مستقیم دارد‪.‬‬ ‫با توجه به مباحث مطرح ش��ده‪ ،‬رشد درامدهای کارمزدی بانک ها‬ ‫دو نتیجه ملموس در کل صنعت بانکداری دارد و تجربه کش��ورهای‬ ‫دیگر نیز این موضوع را نش��ان می دهد که نخس��تین نتیجه ملموس‬ ‫ان‪ ،‬توانایی بانک ها در س��رمایه گذاری برای توسعه خدمات متنوع و‬ ‫استفاده از فناوری های نوین و دیجیتال است و این موضوع باتوجه به‬ ‫صرفه اقتصادی حاصل از راه اندازی خدمات نوین و دیجیتال‪ ،‬س��بب‬ ‫تمایل بانک ها به سرمایه گذاری در این بخش شده و نتیجه عینی ان‪،‬‬ ‫افزایش کیفیت خدمات و تسهیل در ارائه خدمات بانکی به مشتریان‬ ‫اس��ت که بدون ش��ک کیفیت‪ ،‬تنوع و سرعت ارائه خدمات منجر به‬ ‫رش��د رضایت مندی مشتریان از خدمات بانکی و کاهش هزینه های‬ ‫مردم در بهره برداری از این خدمات خواهد شد‪.‬‬ ‫دومی��ن نتیج��ه مهم رش��د درامدهای کارم��زدی در درامدهای‬ ‫بانکی‪ ،‬کاهش نرخ تس��هیالت به دلیل کاهش هزینه پول در صنعت‬ ‫بانکداری است‪ .‬این موضوع با توجه به دالیل ذکرشده‪ ،‬اثار مثبتی در‬ ‫کاهش تورم و رشد اقتصادی و افزایش اشتغالزایی دارد و بدون شک‪،‬‬ ‫مش��تریان بانک ها در صورت اگاه��ی از اثر مثبت کارمزدمحوری در‬ ‫صنعت بانکداری تمایل بیشتری به ان نشان خواهند داد‪.‬‬ ‫همان گون��ه ک��ه پیش تر بیان ش��د‪ ،‬بنگاه های اقتص��ادی ملزم به‬ ‫سوداوری بوده و بسیاری از بانک های کشور نیز خواسته و ناخواسته‬ ‫برای تحقق سوداوری ساالنه و حفظ کسب و کار خود مجبور به اتخاذ‬ ‫سیاس��ت ها و تصمیماتی ش��ده که انها را در مسیر کسب درامدهای‬ ‫سهل الوصول با ریسک باال قرار داده است‪.‬‬ ‫ح��ال اگ��ر مجموع��ه تصمیم گیران کس��ب و کار بانک��ی با اتخاذ‬ ‫رویک��ردی متفاوت در بانک ها به جای تمرک��ز بر درامدهای حاصل‬ ‫از تس��هیالت‪ ،‬درامدهای مناسبی از محل خدمات کارمزدی داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬کسب وکار بانکداری بهبودیافته و اقتصاد کشور نیز می تواند‬ ‫از جری��ان نقدینگ��ی مناس��ب با ن��رخ پایین در جه��ت تامین مالی‬ ‫نیازهای توسعه ای خود برخوردار شود‪ .‬با توجه به اینکه بانک مرکزی‬ ‫سیاست گذار اصلی در حوزه درامدهای مشاع و غیرمشاع بانکی بوده‬ ‫و نی��از روز اقتص��اد کش��ور کاهش هزینه تامین مالی بنگاه هاس��ت‪،‬‬ ‫بنابراین افزایش و تنوع خدمات در کنار افزایش نرخ ارائه خدمات در‬ ‫بانک ها و نیز تغییر رویکرد اخذ و تسهیم کارمزد می تواند چشم انداز‬ ‫اقتصادی بهتری را برای کشور ترسیم کند‪.‬‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 22‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1634‬‬ ‫پیاپی ‪2952‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫یادداشت‬ ‫ابهام در اجرای‬ ‫قانون«اصالح‬ ‫قانون چک»‬ ‫سیامک تقی پور‬ ‫کارشناس بانکی‬ ‫در گفت وگو با کارشناسان دالیل اجرا نشدن قانون جدید چک را بررسی کرد‬ ‫زور قانون هم به چک نمی رسد‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در مرداد ‪ ۱۳۹۷‬نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی درباره اصالح قانون چک به نتایجی رسیدند که با اکثریت ارا نیز به‬ ‫تصویب رسیده‪ ،‬اما تا امروز برخی از مواردی که باید طبق زمانبندی این اصالحیه به اجرا درمی امد هنوز هم کان لم یکن باقی مانده اند‪.‬‬ ‫برای مثال بند عدم وصول چک هایی که در وجه حامل صادر شده اند یکی از مواردی است که همچنان اجرا نشده‪ ،‬در حالی که از زمان‬ ‫اجرای ان نیز مدت زیادی گذشته است‪ .‬البته در همان دوره (سال ‪ )۱۳۹۷‬نیز شورای نگهبان در مقاطعی اصالحیه هایی به این طرح‬ ‫زد و بار دیگر به مجلس بازگرداند اما در نهایت این قانون به تصویب رسید‪ .‬برخی کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی عامل این‬ ‫تاخیر در اجرا اس��ت‪ ،‬اما دس��ته دیگری از صاحب نظران امور بانکی معتقدند مش��کالت حقوقی زیادی در این طرح وجود دارد که باید‬ ‫با بازبینی دقیق و کارشناس��انه بار دیگر مورد بررس��ی مجلس قرار گیرد؛ در غیر این صورت کاری از دس��ت مدیران بانک مرکزی برای‬ ‫اجرای قانون جدید چک برنمی اید‪ .‬باتوجه به کش وقوس های پیرامون این طرح انتظار می رفت نمایندگان مجلس یازدهم که رویکرد‬ ‫بسیار متفاوتی نسبت به نمایندگان دوره پیش از خود دارند‪ ،‬برای رفع مشکالت این قانون اقدام به بررسی ان کنند اما در پیگیری هایی‬ ‫که خبرنگار‬ ‫از کمیس��یون های اقتصادی و حقوقی مجلس داش��ت مش��خص شد هنوز این مسئله در دستور کار نیست و حتی‬ ‫در کمیسیون ها نیز مورد بحث قرار نگرفته است‪ .‬طبق گزارش هایی که در رسانه ها منتشر شده نیز گفته می شود بانک مرکزی تنها ‪۳‬‬ ‫مورد از موارد ‪۱۲‬گانه قانون جدید چک را ابالغ و اجرا کرده و ‪ ۹‬مورد دیگر همچنان بالتکلیف هس��تند و این وظیفه اهالی بهارس��تان‬ ‫است که درصدد پیگیری این مسئله برامده و اصالحات الزم را در صورت نیاز اعمال کنند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫تقریب��ا در تم��ام کش��ورهای جهان چ��ک یکی از‬ ‫اصلی تری��ن ابزاره��ای دادوس��تد مال��ی در اقتصاد‬ ‫به ش��مار می رود ک��ه البته در کش��ورهای مختلف با‬ ‫الزامات مختلفی در نحوه بکارگیری در چرخه اقتصاد‬ ‫همراه اس��ت‪ .‬این ابزار دادوس��تد مانند شمشیری دو‬ ‫لب��ه عم��ل می کند زیرا هم می توان��د گردش مالی را‬ ‫ُکند کند و حتی س��بب کمبود نقدینگی از جهت نقد‬ ‫نش��دن ش��ود و هم می تواند برای دس��تگاه قضایی و‬ ‫امنیت اجتماعی نیز بس��یار هزینه زا باش��د‪ .‬تا همین‬ ‫چند س��ال پی��ش امارهای قوه قضایی��ه حاکی از ان‬ ‫بود که پرونده های چک برگشتی رتبه دوم را در بین‬ ‫پرونده ه��ای حقوقی به خود اختصاص داده اند‪ .‬عالوه‬ ‫ب��ر این ‪ ۷۵‬درصد زندانیان جرائم غیرعمد نیز مربوط‬ ‫به چک برگشتی بودند‪ .‬از سوی دیگر چک همچنین‬ ‫می تواند سبب تسهیل دادوستد و مبادالت مالی شود‬ ‫و فضای کس��ب وکار را رونق بخش��د‪ .‬ب��ا این حال به‬ ‫ب��اور بس��یاری در صورت اجرای درس��ت از این ابزار‬ ‫می ت��وان از مزایای ان در تس��هیل گردش مالی بهره‬ ‫برد‪ .‬بس��یاری از کارشناسان مشکالت مربوط به چک‬ ‫را در کاس��تی های قانون چک می دانس��تند تا اینکه‬ ‫گام ه��ای اولیه برای اصالح این قانون پرمخاطب از ‪۳‬‬ ‫سال پیش برداشته شد‪.‬‬ ‫قان��ون قدیم��ی چک که مصوب س��ال ‪ ۱۳۵۵‬بود‬ ‫نه تنها مانع صدور چک بالمحل نمی شد بلکه با اتخاذ‬ ‫رویکرد جرم انگارانه نس��بت به چک برگش��تی‪ ،‬روند‬ ‫رسیدگی به پرونده های مربوطه را بسیار ُکند و زمان بر‬ ‫ک��رده ب��ود؛ به گونه ای که تعداد زی��ادی از چک های‬ ‫صادرش��ده برگش��ت می خورد و عالوه بر رس��یدگی‬ ‫پرونده چک های برگش��تی نیز حداقل ‪ ۲‬س��ال زمان‬ ‫می برد‪ .‬در س��ال های اخیر این قانون مکرر اصالح شد‬ ‫اما نتوانست جلوی برگشت بی رویه چک را بگیرد‪ .‬در‬ ‫نهایت در پاییز ‪ ۱۳۹۷‬مجلس شورای اسالمی توانست‬ ‫با یک اصالح اساسی‪ ،‬روند فوق را اصالح کند‪ .‬همین‬ ‫اصالح توانست چک را از یک ابزار رو به حذف از فضای‬ ‫اقتصادی به یک ابزار کارامد تبدیل کند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی از س��ال گذشته س��اماندهی موضوع‬ ‫ص��دور چک ها را در دس��تور کار ق��رار داد که به نظر‬ ‫می رسید تاکید این بانک شفاف سازی نقل و انتقاالت‬ ‫مالی و جلوگیری از افزایش امار چک های برگشتی و‬ ‫س��اماندهی این موضوع باشد‪ .‬اما روند اصالح متوقف‬ ‫شد و دیگر تمایلی برای اجرای مصوبات اصالح قانون‬ ‫چک دیده نشد‪.‬‬ ‫قان��ون جدید چ��ک ‪ ۱۱‬تغییر عم��ده دارد که در‬ ‫صورت اجرایی ش��دن بس��یاری از مشکالت ناشی از‬ ‫صدور چک های بالمحل را حل خواهد کرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬قوانی��ن و مق��ررات چ��ک درب��اره چک ه��ای‬ ‫الکترونیکی الزم الرعایه است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک‬ ‫فورا ً غیرقابل پرداخت بودن ان را در س��امانه یکپارچه‬ ‫بانک مرکزی ثبت کند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬در صورت��ی که موجودی حس��اب صادرکننده‬ ‫چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باش��د‪ ،‬به تقاضای‬ ‫دارن��ده چک بانک مکلف اس��ت مبل��غ موجودی در‬ ‫حساب را به دارنده چک بپردازد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬جلوگی��ری از افتت��اح حس��اب و انس��داد تمام‬ ‫حس��اب های صادرکنن��ده چ��ک در تم��ام بانک هاو‬ ‫موسس��ات اعتباری پس از گذشت ‪ ۲۴‬ساعت از ثبت‬ ‫غیرقابل پرداخت بودن‬ ‫‪ -۵‬بانک ها مکلفند س��قف اعتبار مجاز متقاضی را‬ ‫محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار‬ ‫اختص��اص دهند‪ .‬حداکثر م��دت اعتبار چک از زمان‬ ‫دریافت دسته چک ‪ ۳‬سال است‪.‬‬ ‫‪ -۶‬راه ان��دازی چک ه��ای موردی برای اش��خاصی‬ ‫که دس��ته چک ندارند تا بدون نیاز به اعتبارس��نجی‪،‬‬ ‫رتبه بندی اعتباری و اس��تفاده از دس��ته چک‪ ،‬امکان‬ ‫برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫ع قضایی موظف ش��دند‬ ‫‪ -۷‬بان��ک مرکزی و مراج ‬ ‫ام��کان دسترس��ی به اطالع��ات الزم را برای یکدیگر‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫‪ -۸‬جلوگیری از دریافت دس��ته چک و صدور چک‬ ‫جدید در س��امانه صیاد برای افراد ورشکس��ته‪ ،‬معسر‬ ‫از پرداخت و دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده‬ ‫‪ -۹‬دارن��ده چ��ک می تواند با ارائ��ه گواهینامه عدم‬ ‫پرداخ��ت‪ ،‬از دادگاه صال��ح صدور اجراییه نس��بت به‬ ‫کس��ری مبلغ چک و حق الوکال��ه وکیل طبق تعرفه‬ ‫قانونی را درخواست کند‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬مجازات بانک ها یا موسسات اعتباری متخلف‬ ‫اعم از دولتی و غیردولتی‪ ،‬کارمند خاطی و مس��ئول‬ ‫شعبه مربوط توسط بانک مرکزی‪.‬‬ ‫عالوه بر موارد یادشده اجرای اصالح قانون چک به‬ ‫شفاف س��ازی نقل و انتقاالت پولی کمک می کند؛ هر‬ ‫چن��د که منتقدان خاص خ��ود را هم دارد که اجرای‬ ‫این قانون را با ابهاماتی مواجه کرده است‪ .‬به هر روی‬ ‫پاسخگویی شفاف بانک مرکزی برای تاخیر در اجرای‬ ‫مصوبات این اصالحیه می تواند ابهامات را رفع کند‪.‬‬ ‫رکورد سکه و ارز‬ ‫ادامه دارد‬ ‫نرخ فروش دالر به کانال ‪ ۳۱‬هزار تومان رسید و یورو در صرافی های‬ ‫بانک ه��ا‪ ،‬ب��ا نرخ ‪ ۳۶‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬تومان معامله ش��د‪ .‬در همین حال‬ ‫قیمت س��که هم از مرز ‪ ۱۶‬میلیون تومان عبور کرد که رئیس اتحادیه‬ ‫کشوری طال و جواهر این نرخ را دارای حباب یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫تومانی می داند‪.‬‬ ‫ابراهی��م محمدولی در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه نرخ س��که تمام‬ ‫بهار ازادی به بیش از ‪ ۱۶‬میلیون تومان رس��ید‪ ،‬گفت‪ :‬طبیعی اس��ت‬ ‫ارز‪ ،‬نرخ طال و س��که هم افزایش یابد چراکه این دو‬ ‫که با افزایش نرخ‬ ‫????‬ ‫کاالی سرمایه ای مکمل یکدیگر هستند‪ .‬اونس جهانی طال با احتساب‬ ‫نرخ دالر‪ ،‬نرخ طال را مشخص می کند و این دو عامل بر تعیین نرخ طال‬ ‫و سکه در ایران بسیار اثرگذار است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فاصله قیمتی بین طال و س��که وجود دارد که ش��اید‬ ‫علت عمده این فاصله به موضوع عرضه و تقاضا برمی گردد‪ .‬این عوامل‬ ‫باعث ایجاد حباب در نرخ س��که شده اس��ت‪ .‬محمدولی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫اتفاق��ات به این دلی��ل رخ داده که برخی از پول هایی که نمی توانند در‬ ‫چرخه اقتصادی باش��ند وارد بازار طال و س��که شده اند‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫کشوری طال و جواهر در پاسخ به این سوال که ایا تقاضا در بازار با این‬ ‫قیمت ها وجود دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬متاس��فانه یا خوشبختانه از انجایی که‬ ‫عمده نقدینگی کشور در دست چند درصد جامعه است‪ ،‬تقاضا در بازار‬ ‫وجود دارد‪ .‬تقاضا اس��ت که باعث ایجاد این وضعیت در بازار طال و ارز‬ ‫شده که معتقدیم این تقاضاها عجوالنه هستند‪.‬‬ ‫عملکرد ضعیف بانک مرکزی‬ ‫درحالی که ‪ ۲‬ماه‬ ‫بیشتر به پایان‬ ‫مهلت اجرایی‬ ‫شدن اصالح‬ ‫قانون چک‬ ‫نمانده‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی اقدام‬ ‫چشمگیری در‬ ‫این راستا انجام‬ ‫نداده است‬ ‫نزدی��ک ‪ ۲‬س��ال از تصوی��ب قان��ون جدید ص��دور چک‬ ‫می گ��ذرد‪ .‬در این مدت‪ ،‬بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی‬ ‫اجرا‪ ،‬در عملیاتی کردن بیش��تر موارد ان ضعیف عمل کرده‬ ‫و گزارش نظارتی مرکز پژوهش ها نیز موید این امر است‪.‬‬ ‫سال ها پرونده های بی ش��ماری در زمینه شکایات مربوط‬ ‫به چک در دادگاه ها روی هم انباش��ته می شد‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫عناوین این ش��کایات‪ ،‬برگش��ت چک ها بود که به طور مثال‬ ‫در س��ال ‪( ۱۳۹۶‬پیش از اصالح قانون)‪ ،‬بیش از ‪ ۱۷‬میلیون‬ ‫چک برگش��تی در هر دقیقه به ازای س��اعات کاری در سال‬ ‫است که اماری بسیار نامطلوب به حساب می امد‪.‬‬ ‫ای��ن حجم از چک ه��ای برگش��تی خس��ارات فراوانی از‬ ‫جمله افزایش سرس��ام اور هزینه مبادل��ه و از رونق افتادن‬ ‫کسب وکار‪ ،‬بی ارزش شدن اعتبار چک و افزایش پرونده های‬ ‫مرب��وط به چک در قوه قضاییه را به همراه داش��ت تا جایی‬ ‫ک��ه در س��ال ‪ ،۹۶‬موض��وع مطالب��ه وجه چ��ک رتبه دوم‬ ‫پرونده ه��ای حقوقی را به خ��ود اختصاص داد‪ .‬عالوه بر ان‪،‬‬ ‫با اینکه مجازات صدور چ��ک بالمحل طی اصالحات قانون‬ ‫صدور چک در سال های گذشته کاهش یافته بود‪ ،‬حدود ‪۹۵‬‬ ‫درص��د زندانیان جرایم غیرعمد را محکومان مالی تش��کیل‬ ‫می دادن��د و بیش از ‪ ۹۵‬درصد زندانی��ان زن محکوم مالی‪،‬‬ ‫به دلیل صدور چک برگشتی محکوم شده بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت های قانون جدید چک‬ ‫باتوجه به این حجم از مش��کالت و ای��رادات قانون قدیم‬ ‫چک‪ ،‬قانون صدور چک در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬برای رفع خالها و‬ ‫ایرادات‪ ،‬اصالح شد‪.‬‬ ‫زیرساخت ها فراهم بود‪ ،‬ابالغ شد!‬ ‫اس��اس این اصالحات‪ ،‬پیشگیری از صدور چک بالمحل‬ ‫اس��ت که طبق ان با پیش بینی تنبیهاتی منطقی‪ ،‬هشداری‬ ‫به مردم برای دقت در صدور چک داده می شود‪ .‬همچنین با‬ ‫تغییراتی در سازکار بررسی دادخواست های مربوط به چک‪،‬‬ ‫فرایند رس��یدگی به پرونده های این ح��وزه در دادگاه های‬ ‫حقوقی کوتاه تر شد‪.‬‬ ‫طبق گزارش نظارتی مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬اصالحات��ی مه��م در قان��ون جدید ص��دور چک‬ ‫گنجانده ش��ده که بعضی از مهم ترین م��واد ان عبارتند از‪:‬‬ ‫قانون چ��ک الکترونیک‪ ،‬ارائه گواهی ع��دم پرداخت همراه‬ ‫ک��د رهگیری یکتا در س��امانه بانک مرک��زی‪ ،‬امکان صدور‬ ‫اجراییه صرفا با گواهی عدم پرداخت صادرشده توسط بانک‪،‬‬ ‫تنبیه های مالی پیش��گیرانه به منظور افزایش ضمانت تسویه‬ ‫چک های صادرشده‪ ،‬صدور یکپارچه دسته چک توسط بانک‬ ‫مرکزی و ایجاد امکان اس��تعالم سیستمی اخرین وضعیت‬ ‫صادرکننده چک (استعالم چک برگشتی‪ ،‬سقف اعتبار مجاز‬ ‫و میزان تعهدات چک های تسویه نشده)‪.‬‬ ‫ای��ن قان��ون از لحاظ زمانبن��دی اجرا ب��ه ‪ ۳‬بخش مجزا‬ ‫تقس��یم ش��ده که بعضی از موارد ان به مح��ض الزم االجرا‬ ‫شدن قانون باید توسط بانک مرکزی و قوه قضاییه عملیاتی‬ ‫شوند‪ ،‬اجرای تعداد دیگری از موارد منوط به تهیه ایین نامه‬ ‫و دس��تورالعمل ش��ده و برای تدوین انها‪ ،‬یک سال زمان در‬ ‫نظ��ر گرفته ش��ده و در نهای��ت مواردی ک��ه به دلیل ضعف‬ ‫زیرس��اخت ها‪ ۲ ،‬سال برای اجرایی شدن انها در نظر گرفت ه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫حس��ین رض��ازاده‪ ،‬نماین��ده دوره‬ ‫دهم مجلس ش��ورای اسالمی و دبیر‬ ‫اول کمیس��یون حقوق��ی مجلس در‬ ‫گفت وگوی��ی ک��ه با‬ ‫داش��ت‬ ‫ضمن اشاره به مسئله زیرساخت های‬ ‫الزم برای اجرای برخی قوانین‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬همان زمان هم زیرس��اخت های‬ ‫اجرای این طرح فراهم ش��ده بود؛ البته ممکن‬ ‫اس��ت بخش های��ی از این زیرس��اخت ها هنوز‬ ‫هم مهیا نباش��د و به همین دلی��ل اجرای این‬ ‫ط��رح به تاخیر افتاده باش��د اما به طور کلی در‬ ‫ان زمان هم س��عی دولت بر این بود که هرچه‬ ‫زودت��ر این قانون را اص�لاح کند چراکه اصالح‬ ‫قانون چ��ک در راس��تای اصالح نظ��ام بانکی‬ ‫کش��ور بود و تالش هایی هم برای فراهم کردن‬ ‫زیرساخت های اجرای ان انجام شد‪.‬‬ ‫نماینده م��ردم کازرون در مجل��س دهم به‬ ‫گف��ت‪ :‬طب��ق ش��رایط و قوانین��ی که‬ ‫تصوی��ب ش��ده بانک ها موظف ب��ه رعایت این‬ ‫اص��ول و قواعد مصوب هس��تند‪ .‬وقتی قانونی‬ ‫ابالغ می شود قاعدتا باید بی برووبرگرد اجرا شود‬ ‫و قانون قبلی هم طبیعتا فاقد اعتبار است‪ .‬البته‬ ‫می دانیم ک��ه دس��تورالعمل هایی در نهادهای‬ ‫مربوطه صادر می ش��ود که نبای��د با قانون های‬ ‫ابالغ ش��ده مغایرت داشته باش��ند؛ در غیر این‬ ‫زیرساخت ها فراهم نیست‬ ‫یک کارش��ناس ام��ور بانک��ی در گفت وگو با‬ ‫درب��اره چرایی اجرا نش��دن قانون جدی��د چک اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اص�لا این قانون ب��ه بانک ها ابالغ نش��ده‪ ،‬وگرنه‬ ‫ای��ن چک هایی که مثال در وجه حامل نوش��ته ش��ده‪،‬‬ ‫به این س��ادگی دست به دست نمی شد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫می بینیم که این چک ها به راحتی نقد هم می ش��وند و‬ ‫مشکلی برای صاحبان ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫علی اصغر پورمتین با اشاره به احتمال انجام پولشویی‬ ‫گفت‪ :‬تا انجا که م��ن اطالع دارم این قانون هنوز الزم‬ ‫االجرا نیست و در شرایط فعلی هم اجرای ان کار بسیار‬ ‫خطرناکی است‪ .‬بسیاری از مردم به مشکل برمی خورند‬ ‫و شاید به همین دلیل بوده که تاکنون الزم االجرا نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البت��ه از طرف��ی هم از این قانون بوی پولش��ویی به‬ ‫مشام می رسد‪ ،‬چراکه قرار بود موارد باالی یک میلیارد‬ ‫توم��ان را بدون مدرک وصول نکنند و این هم خودش‬ ‫محدودی��ت جدی��دی ایج��اد می ک��رد‪ ،‬اما‬ ‫می بینی��م که هنوز ه��م بانک ها چک ها را با‬ ‫هر مبلغی وص��ول می کنند و همه چک ها را‬ ‫در صورت داشتن موجودی به سادگی ترتیب‬ ‫اثر می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت حقوقی دارد‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬فرض هم بر این باش��د‬ ‫که ابالغ ش��ده؛ اول باید مشخص ش��ود که ابالغیه به‬ ‫چه مرجعی داده ش��ده و ثانیا اصال این قانون از اساس‬ ‫مشکالتی دارد که باید قبل از اجرایی شدن حل شوند‪.‬‬ ‫مث�لا فرض کنید یک نفر فوت کرده اما چکی به نامش‬ ‫صادر شده باشد‪ ،‬خب در این صورت باید مشخص شود‬ ‫ک��ه ایا این چک به غیر انتقال داده می ش��ود یا خیر؟!‬ ‫اگر امکان انتقال هس��ت باید مش��خص کنند که با چه‬ ‫شرایطی و مشمول چه مواردی است؟‬ ‫پورمتی��ن درباره چک های صیادی که در وجه حامل‬ ‫صورت قانون اصلی حاکم است و این‬ ‫دستورالعمل ها ارزش اجرایی ندارند‪.‬‬ ‫رض��ازاده درباره ش��ائبه دامن زدن‬ ‫به بحث پولش��ویی در صورت اجرای‬ ‫قان��ون جدید چ��ک به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫در بخش های��ی از این قانون مواردی‬ ‫پیش بین��ی ش��ده که این مس��ئله را‬ ‫منتف��ی می کن��د و نه تنه��ا موجب گس��ترش‬ ‫پولشویی نمی ش��ود بلکه می تواند عاملی برای‬ ‫جلوگیری از این مشکل هم به حساب بیاید‪.‬‬ ‫دبیر اول کمیس��یون حقوقی و قضایی دوره‬ ‫دهم مجلس ش��ورای اس�لامی درباره احتمال‬ ‫وجود مش��کل و اهمال در مراح��ل اجرای این‬ ‫طرح یاداور شد‪ :‬البته درباره تمامی قوانین این‬ ‫مش��کل وجود دارد که ممکن است در مرحله‬ ‫اجرا به مش��کالتی بر بخ��ورد‪ ،‬اما درباره اجرای‬ ‫ایین نامه اص�لاح قانون چک اطالعی ندارم که‬ ‫دقیق��ا به چه علتی از مراحل پیش بینی ش��ده‬ ‫عق��ب هس��تیم‪ .‬زمانی ک��ه ما در کمیس��یون‬ ‫حقوق��ی و قضایی بودیم این قان��ون برای اجرا‬ ‫ابالغ شد و تا جایی که اطالع دارم مشکلی برای‬ ‫اجرای ان نداش��تند‪ .‬البته همانطور که پیش تر‬ ‫نیز گفته ش��د برخی زیرساخت ها برای اجرای‬ ‫ای��ن طرح فراهم نبود که دولت س��عی در حل‬ ‫این مشکل داشت‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫نوش��ته ش��ده اند هم ی��اداور ش��د‪ :‬همانطور‬ ‫ک��ه پیش تر نیز گفته ش��د بانک ه��ا کماکان‬ ‫چک های صی��ادی در وجه حام��ل را وصول‬ ‫می کنند‪ .‬دلیلش هم این اس��ت که این طرح‬ ‫مشکالت حقوقی دارد که دست بانک ها را در‬ ‫اجرا می بندد‪.‬‬ ‫این کارشناس امور بانکی در پایان با اشاره‬ ‫ب��ه موضوع چک های الکترونی��ک به‬ ‫گفت‪ :‬بند‬ ‫چک های الکترونیک هم نیاز به زیرس��اخت هایی دارد‬ ‫که اغلب بانک های ما ندارند‪ .‬البته بس��یاری از بانک ها‬ ‫همین حاال این خدمات را ارائه می کنند و در روزهایی‬ ‫که کرونا هم در کش��ور باعث مش��کالت زیادی ش��ده‬ ‫توانسته کمک حال مردم باشد اما باز هم تاکید می کنم‬ ‫که این مس��ئله نیاز به ایجاد زیرساخت های الزم دارد‬ ‫که اگر همین امروز فراهم س��ازی انها اغاز ش��ود‪ ،‬تا به‬ ‫تحقق برسد‪ ،‬حداقل ‪ ۶‬ماه زمان الزم است‪.‬‬ ‫باتوجه به تجربیات موفقی که نظام های بانکی‬ ‫در کش��ورهای عموما غربی‪ ،‬در زمینه بانکداری‬ ‫الکترونیک داش��ته اند انتظ��ار می رفت دولت در‬ ‫حوزه های مختلف اقدام به اصالح سیس��تم کند‬ ‫اما می بینیم که حتی در مس��ئله ساده ای مانند‬ ‫چ��ک الکترونیک هم زیرس��اخت های الزم برای‬ ‫اجرا وجود ندارد‪ ،‬در حالی که کشورمان با معضل‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا دس��ت به گریبان است و‬ ‫هرگونه اقدامی در راستای کمتر شدن مراجعات‬ ‫به بانک ها می تواند باعث کاهش ابتالی مردم به‬ ‫این ویروس ش��ود‪ ،‬اما به گفته برخی کارشناسان‬ ‫درحالی که ‪ ۲‬ماه بیش��تر به پایان مهلت اجرایی‬ ‫ش��دن اصالح قانون چک نمان��ده‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫اقدام چش��مگیری در این راس��تا انج��ام نداده و‬ ‫زیرساخت های الزم و ش��رایط اجرای این قانون‬ ‫تسهیل نشده است‪.‬‬ ‫گزارش نظارتی مجلس بر اجرای یک قانون‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی با انتشار گزارشی‬ ‫درباره مزایا و روند اجرای قانون اصالح قانون صدور چک (قانون‬ ‫جدی��د چک) باعنوان «گ��زارش نظارتی از عملکرد اجرای قانون‬ ‫اصالح قانون صدور چک مصوب سال ‪ »۱۳۹۷‬اعالم کرد‪ :‬باوجود‬ ‫اتمام مهلت قانونی‪ ،‬بیش��تر احکام این قانون مهم توس��ط بانک‬ ‫مرکزی اجرا نش��ده اس��ت‪ .‬مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به‬ ‫نقش چک در گردش مالی غیرشفاف در کشور و راهکار مناسب‬ ‫درنظر گرفته شده برای اصالح این وضعیت در اخرین اصالحات‬ ‫قان��ون صدور چک اورده اس��ت‪« :‬باتوجه به رواج صدور چک در‬ ‫وجه حامل و نیز ظهرنویسی عادی‪ ،‬اوالً به طور قطع گردش مالی‬ ‫چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه های بانک مرکزی بوده و‬ ‫ثانیا باتوجه به اینکه اطالعات این سلسله تراکنش ها در هیچ یک‬ ‫از سامانه های اطالعاتی حاکمیتی ثبت نمی شود‪ ،‬زمینه مناسبی‬ ‫برای اقدامات پولش��ویانه فراهم بوده اس��ت‪ .‬قانون اصالح قانون‬ ‫صدور چک به خوبی این مش��کل را شناس��ایی و حل کرده است‪.‬‬ ‫براس��اس این قانون پس از ‪ ۲‬س��ال از الزم االجرا ش��دن قانون‪،‬‬ ‫اطالع��ات هر برگه چک ش��امل مبلغ‪ ،‬تاری��خ و اطالعات هویتی‬ ‫گیرنده در هنگام صدور‪ ،‬در س��امانه ثبت خواهد ش��د و پرداخت‬ ‫وجه چک صرفا براس��اس اطالعات مندرج در این س��امانه انجام‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬همچنین براس��اس این قانون صدور چک عادی در‬ ‫وجه حامل و پشت نویس��ی این نوع چک ها ممنوع شده و انتقال‬ ‫چک به ش��خص سوم تنها از طریق ثبت اطالعات گیرنده جدید‬ ‫توس��ط دارنده چک در س��امانه قابل اجرا اس��ت‪ .‬در این صورت‬ ‫کلیه گردش وجوه ناش��ی از چک های عادی نیز در س��امانه های‬ ‫حاکمیت��ی بانک مرکزی قابل رصد و ردیابی اس��ت که به معنای‬ ‫ش��فاف ش��دن بخش قابل توجهی از گردش وجوه مالی در کشور‬ ‫است»‪ .‬بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به تصویب قانون اصالح‬ ‫قان��ون ص��دور چک در مجلس و ابالغ و الزم االجرا ش��دن ان در‬ ‫اذر ‪ ۱۳۹۷‬اع�لام کرد‪« :‬ای��ن قانون از حیث زمانبندی اجرا به ‪۳‬‬ ‫بخش تقسیم می ش��ود‪ -۱ :‬مواردی که از زمان الزم االجرا شدن‬ ‫قانون می بایست توسط نظام بانکی و قوه قضاییه اجرایی شوند‪/.‬‬ ‫‪ -۲‬مواردی که اجرای انها منوط به تهیه ایین نامه و دستورالعمل‬ ‫ش��ده و یک س��ال از زمان الزم االجرا شدن قانون‪ ،‬برای تدوین و‬ ‫اجرایی ش��دن انها مهلت در نظر گرفته ش��ده است‪ -۳ /.‬مواردی‬ ‫که به دلیل ضعف زیرس��اخت ها ‪ ۲‬س��ال از زمان الزم االجرا شدن‬ ‫قانون‪ ،‬برای اجرایی ش��دن انها مهلت در نظر گرفته شده است»‪.‬‬ ‫به گزارش این مرکز پژوهشی بانک مرکزی تاکنون صرفا ‪ ۳‬حکم‬ ‫از ‪ ۱۰‬حکم مرتبط با خود را اجرا کرده و مابقی یا به صورت ناقص‬ ‫اجرایی شده یا اصال اجرا نشده است‪ .‬از دیدگاه مرکز پژوهش های‬ ‫مجل��س‪« ،‬محدود ش��دن امکان صدور چک متناس��ب با اعتبار‬ ‫صادرکنن��ده ان»‪« ،‬برقراری دسترس��ی برخط بانک مرکزی به‬ ‫اطالع��ات قضایی»‪« ،‬پرداخت مبلغ موجود در حس��اب و صدور‬ ‫گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ» از مهم ترین تکالیف‬ ‫اجرا نش��ده قانون اصالح قانون صدور چک توس��ط بانک مرکزی‬ ‫به شمار می رود‪ .‬براساس این گزارش اخرین بخش از احکام قانون‬ ‫اص�لاح قان��ون صدور چک که در م��اده ‪ ۲۱‬مکرر این قانون ذکر‬ ‫شده‪ ۲۱ ،‬اذر امسال الزم االجرا می شود و مهم ترین بخش های ان‬ ‫عبارتند از‪« :‬جلوگیری از دریافت دسته چک‪ ،‬صدور چک جدید‬ ‫و اس��تفاده از چک موردی برای افراد ورشکس��ته و معسر‪ ،‬ایجاد‬ ‫امکان اس��تعالم اخرین وضعیت صادرکننده چک ش��امل سقف‬ ‫اعتبار مجاز‪ ،‬سابقه چک برگشتی در ‪ ۳‬سال اخیر و میزان تعهدات‬ ‫چک های تسویه نش��ده‪ ،‬ایجاد امکان ثبت اطالعات برگه چک در‬ ‫س��امانه یکپارچه بانک مرکزی هنگام صدور توسط صادرکننده‪،‬‬ ‫تسویه چک صرفا در سامانه چکاوک براساس استعالم از سامانه‬ ‫صیاد ممنوعیت صدور و ظهرنویس��ی چک در وجه حامل و ثبت‬ ‫انتقال چک در سامانه صیاد به جای پشت نویسی»‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 22‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1634‬‬ ‫پیاپی ‪2952‬‬ ‫بورس‬ ‫دالیل سلب اعتماد سهامداران در بازار سرمایه را بررسی کرد‬ ‫شکاف عمیق بی اعتمادی‬ ‫بازار بورس تهران در یک سال گذشته‪ ،‬روزهایی را به چشم دیده که شاید هیچ گاه به ذهن سهامداران باتجربه‬ ‫بازار هم خطور نمی کرد‪ .‬از فرش به عرش رسیدن ناگهانی بازار‪ ،‬تنها در چند روز و هجوم میلیونی مردم به سمت‬ ‫صف های فروش‪ ،‬منجر به این ش��د که بورس تهران یک ش��به تبدیل به س��رخط خبر رسانه های داخلی و خارجی‬ ‫شود‪ .‬دقیقا مانند اتفاقی که درباره صف های خرید و استقبال ناگهانی برای سهامدارشدن افتاد‪ .‬در این یک سال‬ ‫اخیر‪ ،‬به جز صعود در بازار‪ ،‬اتفاقات دیگری هم روی داد که کام شیرین شده نوسهامداران را به شدت تلخ کرد‪ .‬از‬ ‫اواسط مرداد‪ ،‬بازار سرمایه با یک شیفت حرکتی و پس از جنجال های رسانه ای عجیبی که در داخل کشور روی‬ ‫داد‪ ،‬س��یر نزولی ش��دیدی را در پیش گرفت‪ .‬البته مدتی اس��ت این سقوط روی کانال ‪ ۱.۵‬میلیون واحدی متوقف‬ ‫شده است اما برخی کارشناسان حوزه بازار سهام معتقدند این مقاومت بازار مصنوعی است و دولت‪ ،‬با بازارسازی‬ ‫ش��اخص کل را در این س��طح نگاه داش��ته تا س��هامداران تازه وارد از بورس دلزده نش��وند و سرمایه خود را از بازار‬ ‫خ��ارج نکنن��د‪ .‬ب��ه اعتقاد اغلب فع��االن و صاحب نظران این حوزه‪ ،‬نتیجه جو حاکم بر ب��ازار بورس و اوراق بهادار‬ ‫تهران‪ ،‬گسترده تر شدن دامنه بی اعتمادی مردم نسبت به بازار و اظهارات مدیران بورسی شده است و هر روز این‬ ‫ش��کاف عمیق تر می ش��ود‪ .‬دس��ته دیگری از کارشناسان نیز بر این باورند که در صورت تشدید فضای بی اعتمادی‬ ‫در بازار سرمایه باید انتظار خروج ناگهانی سرمایه از بازار را داشت که می تواند حتی به دنبال یک تلنگر رخ دهد‪.‬‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫انبساطی یا انقباضی؟‬ ‫مجتبی دیبا‪ ،‬فعال اقتصادی و کارش��ناس ارشد بازار‬ ‫سرمایه با تاکید بر اهمیت سیاست های کالن اقتصادی‬ ‫و تاثی��ر انها بر ش��رایط بازار س��رمایه به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫برای درک بهتر این موضوع باید سیکل های اقتصادی یا‬ ‫همان سیاست های کالن اقتصادی کشور را رصد کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر دولت سیاس��ت های انقباضی را در‬ ‫پیش بگیرد‪ ،‬ش��رایط بازار به همین شکل ادامه خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬اما اگر سیاست های انبس��اطی در دستور کار‬ ‫دولت قرار بگیرد‪ ،‬فعاالن بازار سرمایه چشم انداز بهتری‬ ‫را ب��رای بازار خواهند دید‪ .‬از س��ویی اما باید توجه کرد‬ ‫که به دنبال عملیاتی کردن سیاست های انبساطی‪ ،‬تورم‬ ‫افسارگسیخته ای گریبان اقتصاد ما را خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹دو انتخابات در پیش است!‬ ‫این فع��ال اقتصادی ب��ا یاداوری اهمی��ت نتیجه دو‬ ‫انتخابات پیش رو عن��وان کرد‪ :‬عمال کلیات این موضوع‬ ‫بس��یار به چش��م اندازی که دولتمردان برای بازار ایجاد‬ ‫می کنن��د‪ ،‬وابس��ته اس��ت‪ .‬مرجع��ی هم ک��ه باید این‬ ‫سیاس��ت ها را اعم��ال کند‪ ،‬بان��ک مرکزی اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫می دانیم که سرنوشت خط مشی این نهاد ناظر اقتصادی‬ ‫به شدت وابسته به اینده سیاسی کشور است‪ .‬باید توجه‬ ‫داشت که ما دو انتخابات در پیش داریم‪ ،‬یکی انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری ای��االت متحده و دیگ��ری انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری خودمان اس��ت‪ .‬هر دوی این موارد‬ ‫می توانن��د در نحوه سیاس��ت گذاری های نظام تاثیرات‬ ‫بسیاری داش��ته باش��ند‪ ،‬از این جهت‪ ،‬چاره ای نیست‬ ‫ج��ز اینکه صب��ر کنیم تا نتیج��ه رقابت های‬ ‫انتخاباتی در امریکا و ایران مشخص شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پارکینگ پول در بورس‬ ‫این کارش��ناس ارش��د بازار بورس و اوراق‬ ‫بهادار ضمن اش��اره به پدی��ده پارکینگ پول‬ ‫در بازار س��رمایه‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬وقتی در بازار با‬ ‫پدیده ای به نام پارکینگ پول مواجه هستیم‪،‬‬ ‫هیچ قدرتی امکان و توانایی تغییر شرایط را ندارد‪ ،‬مگر‬ ‫اینکه چشم انداز بازار تغییر کند و فعاالن نیز با توجه به‬ ‫این تحول‪ ،‬رویه خود را تغییر دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ بهره؛ مصائب شیرین نوسهامداران‬ ‫دیب��ا از نرخ به��ره بانکی به عنوان یک��ی از مهم ترین‬ ‫فاکتوره��ای اقتص��ادی تاثیرگ��ذار بر چش��م انداز بازار‬ ‫س��هام یاد ک��رد و توضیح داد‪ :‬زمزمه های��ی از احتمال‬ ‫افزایش نرخ بهره به گوش می رس��د که باعث می ش��ود‬ ‫سیاست های انقباضی شکل بگیرد‪ .‬در این صورت‪ ،‬ریتم‬ ‫و حرکت بازار بس��یار کوتاه تر خواهد بود و سعی خواهد‬ ‫ک��رد پول را در خ��ود حل کند‪ .‬ممکن اس��ت به زودی‬ ‫بان��ک مرکزی اقدام به گرفتن این تصمیم هم بکند‪ ،‬در‬ ‫این صورت با س��یلی از خروج س��رمایه از بورس تهران‬ ‫مواجه خواهیم شد که بدون شک این سرمایه ها با هدف‬ ‫س��پرده گذاری به سمت بانک ها می روند‪ .‬اما مسئله این‬ ‫اس��ت که چنین کاری در میان م��دت و بلندمدت چه‬ ‫پیامدهایی می تواند داش��ته باشد‪ ،‬البته به نظر می رسد‬ ‫مقامات چاره ای هم به جز این کار نداشته باشند‪ .‬شاید‬ ‫اگ��ر بخواهند ت��ورم افسارگس��یخته فعلی را‬ ‫کنت��رل کنند‪ ،‬این راه منطقی به نظر برس��د‬ ‫اما بعدها همین سیاس��ت می تواند مشکالتی‬ ‫جدی برای اقتصاد کشورمان ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه به‬ ‫گفت‪ :‬زمانی می توان‬ ‫مدعی ش��د که بازار مسیر و ریتم خود را پیدا‬ ‫ک��رده که انتظارات تورمی و چش��م انداز بازار‬ ‫کامال روش��ن باش��د و س��هامداران بتوانند با توجه به‬ ‫این سیاس��ت های انبس��اطی که منجر به نمایان شدن‬ ‫چش��م انداز بازار می ش��ود‪ ،‬برای فعالیت خودش��ان در‬ ‫بورس برنامه ریزی کنند‪ .‬ام��ا امروز می دانیم که چنین‬ ‫ام��ری فعال میس��ر نیس��ت و س��هامداران چش��م انداز‬ ‫مش��خصی از بازار س��رمایه ندارند‪ .‬البته در کوتاه مدت‬ ‫انتخابات امریکا می تواند تا حدود زیادی این چشم انداز‬ ‫را برای فعاالن بازار سهام روشن کند اما فعال باید کمی‬ ‫صبر کرد تا نتیجه این رقابت ها نیز روشن شود‪.‬‬ ‫‹ ‹میل بازار انبساطی است یا انقباضی؟‬ ‫کارشناس ارش��د بازار بورس با تش��ریح شرایط بازار‬ ‫س��هام تهران ابراز کرد‪ :‬اگر بخواه��م تکنیکی و چارتی‬ ‫صحب��ت کنم باید بگوی��م که درحال حاضر در مس��یر‬ ‫حرکتی بازار‪ ،‬مقاومت های قیمتی در بازار دیده می شود‬ ‫ک��ه دقیقا نش��انگر نیل بازار به س��مت سیاس��ت های‬ ‫انقباضی اس��ت‪ .‬بارها گفته ام که سیکل حرکتی بازارها‬ ‫در کش��ور ما از دوران رک��ود به دوران تورم و همچنین‬ ‫از دوران ت��ورم به دوران رکود تورمی‪ ،‬کلید مش��خصی‬ ‫ن��دارد که مث�لا رئیس جمهوری ان را فش��ار دهد و ما‬ ‫تغییر فاز بدهیم‪ .‬دقیقا مانند حباب اس��ت‪ ،‬ش��ما وارد‬ ‫حباب می شوید‪ ،‬در نقطه ای می نشینید و پس از مدتی‬ ‫خودبه خود می ترکد‪ .‬همانط��ور که ترکیدن این حباب‬ ‫دست من و شما نیست‪ ،‬تغییر فاز حرکت بازارها نیز در‬ ‫اختیار کسی نیست‪.‬‬ ‫دیبا در پایان ضمن اش��اره به مسئله تورم و تاثیرات‬ ‫ان بر بازار س��هام‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬ما همیشه پس از اینکه‬ ‫وارد یک فاز (مثال رکود تورم) ش��دیم‪،‬متوجه می شویم‬ ‫که تغییر فاز داده ایم‪ .‬ح��اال اگر وارد دوره رکود تورمی‬ ‫ش��ویم دیگر نمی توان انتظار داش��ت که بازار به همان‬ ‫من��وال قدی��م حرکت کند‪ .‬در ‪ ۵‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫فع��االن بازار ش��اید دچار یک بد عادتی ش��ده بودند و‬ ‫حس می کردند بازار بورس در هر صورت سودده است و‬ ‫زیانی در کار نیس��ت‪ ،‬اما سرانجام بازار به ماهیت واقعی‬ ‫و طبیعی خودش بازگش��ت و این بازگش��ت به شرایط‬ ‫ع��ادی موجب دلزدگی برخی از نوس��هامداران ش��د و‬ ‫طبعا س��رمایه این افراد نیز از بورس تهران خارج ش��د‪.‬‬ ‫ام��ا دیدیم ک��ه تازه واردانی که حداق��ل اندکی اموزش‬ ‫درس��ت دیده بودند این تغییر ش��رایط را هضم و سعی‬ ‫کردند خودشان را با واقعیت بازار وفق دهند‪ ،‬در نتیجه‬ ‫سرمایه این دسته از نوس��هامداران از بازار سهام خارج‬ ‫نش��د‪ .‬این دسته حرکت های کوتاه مدت تر یا نوسانی در‬ ‫پیش گرفتند و س��عی کردند لحظات را به این ش��کل‬ ‫شکار کنند‪.‬‬ ‫بی ثباتی در قوانین‬ ‫عماد عظیمی‪ ،‬کارشناس بازارسرمایه در گفت وگو با‬ ‫ضمن اش��اره به اهمیت اعتمادسازی در بازار اظهارکرد‪ :‬بحث‬ ‫اعتمادسازی در بازار سرمایه یکی از مهم ترین مقوله هایی است‬ ‫که در هر بازاری باید وجود داش��ته باش��د‪ .‬وی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫در واق��ع اعتماد بین طرفین یک بازار‪ ،‬خریدار و فروش��نده و‬ ‫نهادهای واس��طه از مهم ترین الزامات و اقدامات یک بازار کارا‬ ‫و ش��فاف اس��ت که در غیاب انها می توان گفت معامالت هم ‬ ‫اثربخش��ی الزم را نخواهد داش��ت‪ .‬بنابراین وقتی اعتماد بین‬ ‫دو طرف معامله وجود نداش��ته باش��د‪ ،‬هزینه های زیادی وارد‬ ‫می ش��ود (به اصطالح هزینه های معامالتی ی��ا نقل و انتقاالت‬ ‫پول نیز نامیده می ش��ود)‪ .‬این هزینه ها ناش��ی از نبود اعتماد‬ ‫بین طرفین معامله است و همچنین اعتبار در جامعه که حاال‬ ‫به دالیل مختلفی می تواند در سیستم اقتصادی ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانین خلق الساعه و گسترش بی اعتمادی‬ ‫این کارش��ناس بازار س��هام با اشاره به مس��ئله بی ثباتی در‬ ‫زمین��ه قانون گذاری به‬ ‫گفت‪ :‬اگر از بحث های فرهنگی‬ ‫بگذری��م موارد اقتصادی که در بازار بس��یار اثرگذار اس��ت را‬ ‫بررس��ی می کنیم‪ .‬یکی از عوامل مهم تقویت بی اعتمادی این‬ ‫است که قوانین ما دائم در حال تغییر هستند و همین امر نیز‬ ‫به بی ثباتی در حوزه قانون گذاری ختم می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دخالت ه��ای مکرر دولت و نهادهای ناظر که‬ ‫به عنوان یک نهاد بی طرف قاعدتا باید فقط ناظر ش��رایط بازار‬ ‫باشند به یک امر طبیعی و عادی تبدیل شده است‪ .‬این نهادها‬ ‫فق��ط می توانند در مواقع نیاز ورود کنند تا برای احقاق حقوق‬ ‫عرضه کننده کاال در بازار یا متقاضی خرید س��هام به مس��ائل‬ ‫ورود کنند و الغیر‪.‬‬ ‫عظیم��ی با اوردن مثالی در زمینه دخالت س��ایر نهادها در‬ ‫بازار‪ ،‬توضیح داد‪ :‬به عنوان مثال‪ ،‬نهادهایی هستند که اصطالحا‬ ‫حامی مصرف کنن��ده و توزیع کننده هس��تند و اقدام به وضع‬ ‫قوانینی می کنند که ش��دیدا متناقض با ازادی اقتصادی است‪.‬‬ ‫این نهادها به جای اینکه فقط به حمایت از جامعه هدف خود‬ ‫بپردازند‪ ،‬درواقع با نحوه عملکرد نامناس��ب خود برضد رسالت‬ ‫اصلی خودشان حرکت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹دوستی خاله خرسه!‬ ‫این تحلیلگر بازار س��هام ضمن مثبت دانس��تن نیت‬ ‫مدیران و قانون گذاران کش��ور‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬البته نیت‬ ‫وجود این نهادها در ابتدا نیت های خیرخواهانه ای بوده‬ ‫اس��ت اما حاال می بینیم که برخی از این مراجع نظارتی‬ ‫کامال در راس��تای تضییع حقوق مردم قدم برمی دارند‪.‬‬ ‫مثال یک نهادی که با هدف حمایت از حق مصرف کننده‬ ‫به وجود اید‪ ،‬طبیعی اس��ت که مثال در برابر گرانفروش��ی ها و‬ ‫مس��ائل تعزیراتی و‪ ...‬اقداماتی را انجام دهد‪ .‬اما در عمل وقتی‬ ‫عملکرد این نهادها را می بینیم متاس��فانه تناقضات بسیاری را‬ ‫مشاهده می کنیم‪ .‬البته این به معنی فاسد بودن عوامل اجرایی‬ ‫در مناصب مربوط نیس��ت‪ ،‬بلکه همانطور که پیش تر نیز گفته‬ ‫ش��د این مس��ئله به دلیل ایراداتی بروز پیدا می کند که ما در‬ ‫سیستم قانون گذاری کشورمان داریم‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬بی ثباتی در این زمینه باعث ش��ده برخی نهادهای‬ ‫نظارتی که با هدف حمایت از حقوق مردم ایجاد شده اند‪ ،‬دقیقا‬ ‫بر خالف ان ایده و هدف حرکت کنند‪ .‬همین مس��ئله موجب‬ ‫عمیق تر ش��دن شکاف بی اعتمادی بین مردم و مسئوالن و در‬ ‫نهایت باعث دلزدگی سهامداران از بورس هم می شود‪ .‬بنابراین‬ ‫می توان گفت که یکی از راه های جلوگیری از وقوع این مشکل‪،‬‬ ‫ایجاد ثبات در امر قانون گذاری است‪ ،‬به نحوی که دیگر شاهد‬ ‫وضع یک شبه قوانین در بازارهای مختلف نباشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بی ثباتی بورس‪ ،‬عامل اصلی سلب اعتماد‬ ‫عظیمی با تاکید بر نقش مخرب بی ثباتی در بازارسرمایه به‬ ‫گفت‪ :‬همانطور که گفته شد بی ثباتی در بازار سهام نیز‬ ‫یکی از موارد مهمی اس��ت که منجر به اعتمادزدایی می شود‪.‬‬ ‫مثال بارها دیده ش��ده دس��تورالعمل هایی که س��ازمان بورس‬ ‫می ده��د با هدف حمایت از مصرف کننده و به طور خاص مثال‬ ‫در زمان های رکود بازار صادر می ش��ود‪ .‬اما عمال می بینیم که‬ ‫این گونه اقدامات مدیران سازمان بورس نتیجه عکس می دهد‬ ‫و این دور باطل دخالت ه��ا در بازار به قدری ادامه می یابد که‬ ‫دی��وار بی اعتمادی بلن��د و بلندتر می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬وقتی‬ ‫قوانین بی ثبات باش��ند دیگر کس��ی به بازار اعتماد نمی کند و‬ ‫زمزمه هایی از‬ ‫احتمال افزایش‬ ‫نرخ بهره به‬ ‫گوش می رسد‬ ‫که باعث می شود‬ ‫سیاست های‬ ‫انقباضی‬ ‫شکل بگیرد‬ ‫سخن پایانی‬ ‫س��رمایه خودش را درگیر ب��ورس نخواهد کرد‪.‬‬ ‫س��هامداری که اعتماد خود را از دست داده‪ ،‬در‬ ‫نخستین فرصت س��رمایه خود را از بورس خارج‬ ‫می کند‪ .‬البته این مش��کل فقط در بازار س��رمایه‬ ‫وج��ود ن��دارد‪ ،‬بلکه ب��ا کمال تاس��ف در تمامی‬ ‫حوزه های اقتصادی کش��ور به ش��دت و حتی در‬ ‫مواردی شدیدتر از بازار بورس در جریان است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه ترسو است‬ ‫این کارش��ناس بورس در ادامه با اش��اره به تمایل س��رمایه‬ ‫ب��ه حوزه ه��ای امن تر اظهارکرد‪ :‬در واقع س��رمایه به س��مت‬ ‫حوزه ای می رود که امنیت ان تامین شده باشد‪ .‬در واقع‪ ،‬شرط‬ ‫نخست سرمایه گذاری در جهان‪ ،‬حفظ امنیت سرمایه گذاری و‬ ‫سرمایه گذار است و این بی ثباتی در زمینه قوانین یکی از عوامل‬ ‫ایجاد ناامنی برای س��رمایه است چراکه منجر به سردرگمی و‬ ‫گیجی فعاالن و سیستم بازار می شود و سرمایه گذاران به شدت‬ ‫از سردرگمی گریزان هستند‪ .‬درباره بورس هم اگر بخواهیم که‬ ‫اعتماد را بین سهامداران تقویت کنیم در گام نخست باید ورود‬ ‫نهادهای غیربورس��ی و ناظر را بسیار محدود کنیم تا سهامدار‬ ‫بتواند با ارامش خاطر به معامله و فعالیت در این حوزه بپردازد‪.‬‬ ‫چاره ای نیس��ت به جز اینکه اجازه دهیم مکانیس��م بازار راه را‬ ‫برای خودش هموار کند‪ ،‬به بیان دیگر و به قول ادام اسمیت‪،‬‬ ‫باید اجازه داد ان دست نامرئی خودبه خود کارها را انجام دهد‬ ‫و خودش تعادل را در بازار حاکم کند‪.‬‬ ‫وی در پایان یاداور شد‪ :‬درست است اقتصاد ما عمدتا دولتی‬ ‫اس��ت اما حتی در کش��ورهایی هم که کامال اقتصاد باز را اجرا‬ ‫می کنند هم می دانیم که نهادهای نظارتی وجود دارند‪ .‬مقصود‬ ‫من از این سخنان به هیچ عنوان حذف کامل نهادهای نظارتی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه منظورم وضع قوانین��ی محدودکننده برای این‬ ‫سازمان ها و نهادهاست که وظیفه دارند فقط از دید کارشناسی‬ ‫بازارها را تحت نظر داشته باش��ند و نمی توانند در امور داخلی‬ ‫ان اعمال نظر کنند‪ .‬از س��ویی هم باید ب��ه نحوی عمل کنند‬ ‫ک��ه خروجی تصمیمات این نهادها به نفع یک یا چند جناح و‬ ‫دسته سیاسی نباشد‪.‬‬ ‫یک��ی از پیامده��ای دامن��ه دار‬ ‫ش��دن ای��ن بی اعتم��ادی بی��ن‬ ‫س��هامداران‪ ،‬اس��تقبال نشدن از‬ ‫واگذاری صندوق دارا دوم بود‪ .‬در‬ ‫حالی که در روزهای پایانی مرداد‬ ‫گذشته کش��مکش های زیادی بر‬ ‫سر مس��ئله عرضه شدن یا نشدن‬ ‫س��هام ش��رکت های پاالیشی در‬ ‫ب��ورس ایج��اد ش��د‪ ،‬ام��ا پس از‬ ‫ی��ک وقف��ه دو ماه��ه در نهایت‬ ‫این س��هام عرضه ش��د و برخالف‬ ‫انچه تصور می ش��د استقبالی که‬ ‫انتظار می رفت از این عرضه اولیه‬ ‫مهم و پرحاش��یه نش��د‪ .‬بسیاری‬ ‫از کارشناس��ان دلیل ای��ن امر را‬ ‫سلب اعتماد مردم از شرایط بازار‬ ‫خواندند و این مس��ئله را بس��یار‬ ‫خطرناک دانستند‪.‬‬ ‫برخ��ی دیگ��ر از تحلیلگران نیز‬ ‫دلی��ل این کاه��ش اس��تقبال را‬ ‫پارک پول ازس��وی س��هامداران‬ ‫دانس��ته و این پدی��ده را نیز یکی‬ ‫از نتایج از دس��ت رفت��ن اعتماد‬ ‫بی��ن س��هامداران و مس��ئوالن‬ ‫برشمردند‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه به ای��ن ش��رایط به‬ ‫نظر می رس��د مدی��ران و مقامات‬ ‫اقتص��ادی دولت بای��د برای حل‬ ‫این مش��کل دست به کار شوند در‬ ‫غیر این صورت ج��و بیم و امیدی‬ ‫که در بازار حاکم ش��ده می تواند‬ ‫اس��یب های جدی به بدنه بورس‬ ‫تهران وارد کند‪.‬‬ ‫شرط نخست‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در جهان‪ ،‬امنیت‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫و سرمایه گذار‬ ‫است و بی ثباتی‬ ‫در زمینه قوانین‬ ‫یکی از عوامل‬ ‫ایجاد ناامنی برای‬ ‫سرمایه است‬ ‫یادداشت‬ ‫واریز سود سهام‬ ‫‪ ۳۶‬شرکت‬ ‫بورسی با سجام‬ ‫حس��ین فهیمی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی گفت‪ :‬از‬ ‫ابتدای امس��ال تاکنون ‪ ۳۶‬شرکت بورسی از طریق شماره شبا و سامانه‬ ‫سجام سود مجامع خود را واریز کردند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬براس��اس امار شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق‬ ‫بهادار و تس��ویه وجوه‪ ،‬از ابتدای تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران در‬ ‫سال ‪ ۱۳۴۶‬تا ابتدای سال ‪ ۱۳۹۹‬حدود ‪ ۱۲‬میلیون نفر کد معامالت در‬ ‫بورس دریافت کرده اند‪ ،‬اما امسال به دلیل عرضه اولیه سهام شرکت های‬ ‫ارزنده مانند شستا و نیز ازاد شدن سهام عدالت‪ ۸ ،‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫نفر جدید وارد بورس شدند و کد معامالتی دریافت کردند‪.‬‬ ‫یک منبع اگاه در شرکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) نیز‬ ‫اعالم کرد‪ :‬با توجه به ش��رایط کرونایی و اینک��ه تعداد زیادی از فعاالن‬ ‫بازار‪ ،‬سهامدار شرکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) شده اند‪،‬‬ ‫نخس��تین مجمع عمومی عادی س��االنه صاحبان س��هام این شرکت در‬ ‫روز چهارش��نبه هفته جاری برگزار می ش��ود که طب��ق تصمیم مدیران‬ ‫ش��رکت‪ ،‬قرار است‪ ،‬سود مجمع شستا از طریق س��امانه سجام (سامانه‬ ‫جامع اطالع مش��تریان) به شماره ش��بای حساب بانکی سهامداران واریز‬ ‫ش��ود‪ .‬به گفته محمد شریعتمداری وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی قرار‬ ‫اس��ت تا پایان امسال میزان عرضه س��هام شستا در بورس از ‪ ۱۰‬به ‪۲۰‬‬ ‫درص��د افزایش یابد تا مصوبه دولت مبنی ب��ر الزام به عرضه ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫سهام و معاف شدن از رسیدگی به حساب مالیاتی سال های قبل شرکت‬ ‫برخوردار شود‪.‬‬ ‫چقدر صبر‬ ‫کنیم؟‬ ‫همایون دارابی‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‬ ‫نخس��تین روز فصل پاییز‪ ،‬روز پایان س��ال‬ ‫مال��ی بیش��تر کارگزاری ه��ا و ش��رکت های‬ ‫سرمایه گذاری به شمار می امد‪.‬‬ ‫ب��ه همی��ن خاط��ر در روزه��ای اولیه ماه‬ ‫ج��اری‪ ،‬مازاد عرضه را در بازار بورس و اوراق‬ ‫بهادار تهران داشتیم‪.‬‬ ‫همانطور که می دانیم در ان روزها نس��بت‬ ‫ب��ه ام��روز تمایل ب��ه خرید کمت��ری وجود‬ ‫داش��ت‪ .‬اعتبارها در س��طح ب��ازار به کمینه‬ ‫خودش رس��یده بود اما ای��ن روزها وضعیت‬ ‫بس��یار بهتری را در بازار بورس تهران شاهد‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫س��طح و تعداد معامالت باال رفته اس��ت و‬ ‫مق��داری ه��م سیاس��ت گذاری های مدیران‬ ‫بورس��ی در کلیت بازار به کمک س��هامداران‬ ‫امد‪ ،‬به همین دلیل اس��ت که این روزها جو‬ ‫بهتری را می بینیم‪.‬‬ ‫هرچند هن��وز هم بازار را در فاز نوس��انی‬ ‫می بینیم‪ ،‬اما س��ینوس های نوسانی چند روز‬ ‫مثبت چن��د روز منفی را تجربه می کنیم که‬ ‫به نظ��ر می رس��د همچنان این رون��د ادامه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫اما در اینکه ما یک ترند و روند جدید را در‬ ‫بازار داشته باش��یم و بتوانیم در واقع شرایط‬ ‫متفاونی را تجربه کنیم‪ ،‬شک و شبهه زیادی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫در روزه��ای اخی��ر همچن��ان روند خروج‬ ‫سرمایه از بازار ادامه داشته است اما به شدتی‬ ‫ک��ه در اوایل مهر در جریان بود نیس��ت‪ .‬اما‬ ‫انچه به طور قطع می توان گفت این است که‬ ‫نقدینگی در بازارهای موازی جوالن می دهد‬ ‫و ب��ه همی��ن خاطر هم در ط��ول این حدود‬ ‫‪ ۳‬هفته ش��اهد وضعیت کنونی در بازار سهام‬ ‫بوده ایم‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم از ابتدای س��ال وضعیت بازار‬ ‫را انالیز کنیم می بینیم که بیش��تر رشدهایی‬ ‫که رخ می داد ناشی از ورود نقدینگی به بازار‬ ‫بود‪ .‬اما درحال حاض��ر ان نقدینگی به دالیلی‬ ‫به س��مت بازار س��رمایه حرکت نمی کند‪ .‬به‬ ‫همی��ن خاطر نقدینگی عمال خ��ودش را در‬ ‫بازارهای موازی سرگرم می کند و با توجه به‬ ‫نرخ بهره باالیی که رفت و باعث شد کف بازار‬ ‫سرمایه یک مقداری پایین تر از قبل باشد‪.‬‬ ‫از س��ویی هم عرضه های س��نگینی انجام‬ ‫ش��د که هر کدام به دالیل گوناگونی در بازار‬ ‫رخ داد‪ .‬ای��ن وضعیت باعث ش��د کم کم ما به‬ ‫ش��رایطی برس��یم که بازدهی بازار س��رمایه‬ ‫نس��بت ب��ه بازارهای م��وازی عقب نش��ینی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه همین خاطر می توانی��م ادعا کنیم که‬ ‫یک جشن و اتش بازی را در بازارهای موازی‬ ‫می بینیم‪.‬‬ ‫قیمت خودرو تقریب��ا دقیقه ای باال می رود‬ ‫و حتی برخ��ی خودروه��ای داخلی در حال‬ ‫میلیاردی شدن هستند و تعداد محدودی از‬ ‫خودروها را می توان با چند صدمیلیون تومان‬ ‫خریداری کرد‪.‬‬ ‫در ب��ازار مل��ک ه��م همی��ن وضعی��ت‬ ‫دی��ده می ش��ود‪ ،‬بازاره��ای ط�لا و ارز ه��م‬ ‫حساسیت های خاص خودش��ان را دارند‪ .‬اما‬ ‫ان نقدینگ��ی که در بازار س��رمایه س��رگرم‬ ‫بود و می توانس��ت با یک سری سیاست های‬ ‫کارشناسی شده در بازار حضور داشته باشد و‬ ‫مانع از تورم در بازارهای کاالیی شود‪.‬‬ ‫اما عمال این مسئله دیگر امکان پذیر نیست‬ ‫و اگر هم کورس��وی امیدی برای عملی شدن‬ ‫این برنامه باقیمانده باش��د به نظر نمی رس��د‬ ‫مورد توجه مسئوالن قرار گیرد‪.‬‬ ‫تا زمانی که س��طح کف بازار دوباره تغییر‬ ‫نکند‪ ،‬نمی توانیم شانس زیادی را برای تغییر‬ ‫روی��ه در بازار س��رمایه را انتظار داش��ت‪ .‬در‬ ‫چنین ش��رایطی‪ ،‬سهامداران هم چاره ای جز‬ ‫صبوری ندارند‪.‬‬ ‫اما پرسش��ی که مطرح می شود این است؛‬ ‫صبوری تا به کی؟ به هرحال همیش��ه بعد از‬ ‫یک دوره اتش بازی در بازارهای موازی نوبت‬ ‫به بورس هم خواهد رس��ید اما نمی دانیم در‬ ‫چ��ه زمانی دوباره ای��ن وضعیت رخ بدهد اما‬ ‫اطمین��ان داریم که ت��ورم به میزان بس��یار‬ ‫باالی��ی رس��یده و قیمت ها به ط��ور نجومی‬ ‫افزایش یافته اند‪.‬‬ ‫طبیعتا قیمت سهام هم می تواند تابع این‬ ‫ش��رایط باش��د‪ .‬هرچند قیمت برخی نمادها‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬درصد اص�لاح را تجربه کرده اند‬ ‫اما کم کم می توان انتظار داش��ت که بازار به‬ ‫روند سوداوری بازگردد‪.‬‬ صفحه 15 ‫سه شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 22‬مهر‪ 25 -1399‬صفر ‪ 13 - 1442‬اکتبر ‪-2020‬شماره‪-1634‬پیاپی‪2952‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫پیشه‪،‬‬ ‫اﭙیمﺎ که‬ ‫هواپیما‬ ‫�ﻪ ﻫمون‬ ‫سالﭙیشﻪ‬ ‫بیستﺴﺎﻝ‬ ‫خستهﺒیست‬ ‫هواپیمایﺨستﻪ‬ ‫همون ﻫواﭙیمﺎ�‬ ‫ﻫو‬ ‫عصبانیوو بﺒﯽی ﺤوﺼﻠﻪ‬ ‫قبلﻋصبﺎﻨﯽ‬ ‫مثلﻗبﻞ‬ ‫مهماندارم�ﻪکهﻤثﻞ‬ ‫خلبانووﻤﻬمﺎﻨدارم‬ ‫ﺨﻠبﺎن‬ ‫ حوصله‪،‬‬ ‫باال�ﺎﻻ‬ ‫میرهﻤیرﻩ‬ ‫درﺼد‬ ‫� ﭙنﺞ‬ ‫روزیروز‬ ‫دﻻرمفقط�ﻪ ﻓﻘط‬ ‫مگه پرایده‬ ‫درصد‬ ‫پنج‬ ‫دالرم که‬ ‫ﻗیمت و ﺒردﻴن �ﺎﻻ‬ ‫درﺼد‬ ‫‪260‬‬ ‫�ﻪ‬ ‫اﻴدﻩ‬ ‫ر‬ ‫که ﻤ�ﻪ ﭙ‬ ‫‪260‬درصد قیمتو بردین باال‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪instagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫افزایش ‪ 260‬درصدی نرخ بلیت هواپیما از سوی ایرالین ها‬ ‫روی خط کرونا‬ ‫داللی خانه اخرت در اطراف تهران‬ ‫رکوردشکنی تلخ کرونا با فوت ‪ ۲۵۱‬هموطن‬ ‫قبر متری چند؟‬ ‫ای��ن روزها نرخ قب��ر در اط��راف تهران از‬ ‫بس��یاری از خانه ها گران تر است و فرقی هم‬ ‫نمی کن��د‪ ،‬کجا باش��د‪ ،‬این قیمت ه��ا ربطی‬ ‫ب��ه تحری��م و‪ ...‬هم ن��دارد؛ کافی اس��ت در‬ ‫یک��ی از امامزاده ه��ا و بق��اع متبرکه اس��تان‬ ‫تهران باش��د تا مبالغ عجی��ب و غریب برای‬ ‫ان مطالب��ه ش��ود‪ .‬ای��ن مبال��غ از ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫میلیون تومان ش��روع می ش��ود و به ‪ ۳۰۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلی��ون تومان و حت��ی باالتر از ان نیز‬ ‫می رس��د‪ .‬هرچه ارامس��تان و بقع��ه متبرکه‬ ‫در قس��مت های خوش اب و هوای اس��تان و‬ ‫مناطق الکچری نشین تر باشد‪ ،‬نرخ قبرهایش‬ ‫گران تر می شود و گاهی قیمت ها به یک تا ‪2‬‬ ‫میلیارد تومان هم می رسد‪ .‬البته در اغلب این‬ ‫ارامگاه ها برخی دالل بازی ه��ا و نیز نبود قبر‬ ‫به میزان الزم اس��ت که سبب گرانی مقبره ها‬ ‫می ش��ود و قبرها نیز برای خود سلطان دارند؛‬ ‫تعداد این س��لطان ها کم هم نیست و تقریبا‬ ‫همه ارامستان ها یک «سلطان» دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹سلطان قبر همدست هم دارد‬ ‫‹ ‹قیمت قبر ‪ ۳‬طبقه‬ ‫اما این دس��تگیری ها نیز نتوانس��ته مانع کار‬ ‫برخ��ی از این دالل ها ش��ود و تع��دادی از انها‬ ‫خ��ود را توجیه می کنند‪ .‬یکی از قبرفروش های‬ ‫ارامس��تانی در ورامین به خبرنگار مهر که خود‬ ‫را خری��دار قبر معرفی کرده ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫دفن در جاهای قدیمی حسین رضا (ع) ورامین‬ ‫بای��د بی��ش از ‪ ۱۵‬میلیون تومان بدهید و البته‬ ‫ای��ن پول نیز ب��ه جیب ما نمی رود و به اوقاف و‬ ‫امور خیریه داده می ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬این مبلغ‬ ‫تنه��ا برای اجازه دفن در یکی از طبقات قبرها‬ ‫اس��ت و اگر بخواهید کل ‪ 3‬طبقه قبر را بخرید‬ ‫ب��ازار خرید و ف��روش قب��ر در اطراف ته��ران مانند‬ ‫بسیاری از بازارهای دیگر دستخوش داللی و بازارسیاه‬ ‫شده‪ ،‬به طوری که دفن اموات در برخی از ارامستان ها‬ ‫برای مردم عادی غیرممکن است‬ ‫بای��د بیش از ‪ ۴۰‬میلیون تومان پرداخت کنید؛‬ ‫البته س��ند ن��دارد و اوقافی اس��ت‪ ،‬اما کاغذی‬ ‫می گیری��د که نش��ان می دهد مال��ک این قبر‬ ‫هس��تید‪ .‬این قبر در بهترین جای حسین رضا‬ ‫(ع) و نزدیک امامزاده قرار دارد و از طرف دیگر‬ ‫فاصل��ه ای��ن قبر تا محل شست وش��وی اموات‬ ‫بس��یار کم اس��ت و تا چهار متری قبر ماش��ین‬ ‫می اید و دسترس��ی ها برای برگزاری مراسم و‬ ‫نیز فاتحه خوانی مناس��ب است‪ .‬این قبرفروش‬ ‫ورامینی درباره امکان فروش قسطی قبر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬خیر؛ قس��طی نداریم و همه مبلغ را ابتدا‬ ‫دریاف��ت می کنیم‪ .‬کس��ی که قبر را قس��طی‬ ‫نمی فروش��د‪ .‬اما مردن ارزان تر نیز در این شهر‬ ‫میس��ر است‪ ،‬چراکه این قبرفروش در پاسخ به‬ ‫این س��وال ک��ه اگر پول زیادی ب��رای دفن در‬ ‫مناطق قدیمی تر و اوقافی نداش��ته باشیم‪ ،‬چه‬ ‫راه حلی دارید‪ ،‬گفت‪ :‬اگر پول ندارید‪ ،‬می توانید‬ ‫به شهرداری بروید و در قسمت هایی که متعلق‬ ‫به شهرداری است‪ ،‬قبر بخرید که قیمتی کمتر‬ ‫از ‪ ۵۰۰‬هزار تومان دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت یک طبقه قبر‬ ‫در اغل��ب شهرس��تان ها و مناط��ق اس��تان‬ ‫تهران‪ ،‬اگر به س��راغ قبرها بروید‪ ،‬می بینید که‬ ‫اش��رافی گری تا دم قبر هم رفته‪ ،‬اما قیمت های‬ ‫عجیب و غریب قبر مخصوص شهرس��تان های‬ ‫ری‪ ،‬تهران و شمیرانات است و در دیگر مناطق‬ ‫قیمت ها طبیعی تر و مدیریت بقاع و ارامستان ها‬ ‫بهتر است؛ به عنوان مثال در شهریار با جمعیتی‬ ‫نزدی��ک یک میلیون نف��ر نرخ هر طبقه قبر در‬ ‫امامزاده اس��ماعیل (ع) این شهر بین ‪ ۱۷‬تا ‪۲۱‬‬ ‫میلیون تومان است‪.‬‬ ‫رئی��س اداره اوق��اف و امور خیریه ش��هریار‬ ‫درب��اره چگونگ��ی قیمت گذاری قب��ور در این‬ ‫شهرس��تان گف��ت‪ :‬در حال حاض��ر یک طبقه‬ ‫قبر در امامزاده اس��ماعیل (ع) بس��ته به مکان‬ ‫قبر بین ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۱‬میلیون تومان قیمت گذاری‬ ‫ش��ده و ای��ن نرخ گذاری ها نیز توس��ط هیات‬ ‫امن��ای هر بقعه و تایی��د اداره کل اوقاف و امور‬ ‫خیری��ه اس��تان ته��ران برای یک س��ال انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫البته در همین بقعه قبر برای والدین ش��هدا‬ ‫رایگان اس��ت و برای جانبازان باالی ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫تخفی��ف وی��ژه دارد‪ .‬ابوالفضل حس��ین ابادی‬ ‫ادامه داد‪ :‬گران ترین قبور ش��هریار در امامزاده‬ ‫اس��ماعیل (ع) است‪ .‬به عنوان مثال در امامزاده‬ ‫خات��ون صباش��هر نرخ قبر ب��رای بومی ها یک‬ ‫میلی��ون و برای غیربومی ه��ا ‪ 2‬میلیون تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬وی درباره فعالی��ت قبرفروش ها در این‬ ‫شهرس��تان گفت‪ :‬تا جایی که بنده اطالع دارم‪،‬‬ ‫قبرفروش��ی در این شهرس��تان نداریم و دلیل‬ ‫ان نیز جلوگیری از فروش قبر خریداری ش��ده‬ ‫توسط اشخاص به فرد ثالث است‪.‬‬ ‫‹ ‹قبرهای لواس�ان باالی ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫تومان‬ ‫در لواس��ان اوضاع متفاوت اس��ت و خرید و‬ ‫فروش قبور در ارامستان های الکچری تا حدی‬ ‫خبرس��از ش��ده که صدای امام جمعه این شهر‬ ‫را نیز دراورد‪ .‬یک فروش��نده قبر در لواسان در‬ ‫این باره گفت‪ :‬خرید و فروش قبر در این ش��هر‬ ‫برای غریبه ها نداریم‪.‬‬ ‫قب�لا این طور ب��ود‪ ،‬اما جدی��دا خیلی روی‬ ‫قبرفروشی زوم کرده اند و دیگر قبر نمی فروشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اینجا قبری برای فروش نیس��ت؛ اگر‬ ‫هم باش��د باالتر از ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان‬ ‫اس��ت؛ حتی نرخ برخی قبره��ا از ‪ ۱.۵‬میلیارد‬ ‫تومان بیشتر است‪ .‬اگر نمی خواهی هزینه کنی‬ ‫لواس��ان دنبال قبر نگرد و به بهشت زهرا (س)‬ ‫برو‪ .‬ماجرای ارامستان «تپه سرخه» در لواسان‬ ‫و دخالت افراد غیرمسئول در دفن اموات در این‬ ‫ارامس��تان انقدر سروصدا کرد و پرونده قضایی‬ ‫برای ان تش��کیل ش��د تا س��رانجام با پیگیری‬ ‫امام جمعه این ش��هر دست افراد سودجو کوتاه‬ ‫و مدیریت این ارامس��تان به شهرداری لواسان‬ ‫واگذار شد‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫داس��تان دف��ن ام��وات و ن��رخ قبور‬ ‫چند س��الی است که خبرس��از شده و‬ ‫متاس��فانه قبرفروش��ی و داللی بیشتر‬ ‫در بق��اع متبرکه ای که توس��ط اوقاف‬ ‫یش��ود‪ ،‬به چش��م‬ ‫و امور خیریه اداره م ‬ ‫می خورد و عوامل ایجاد نرخ باال در این‬ ‫بقاع نیز دسترس��ی مناسب‪ ،‬محدودیت‬ ‫قبور در بقاع باتوجه به درخواس��ت های‬ ‫ب��اال و جمعیت قابل توج��ه و نیز اب و‬ ‫هوای مناسب و قدمت یا الکچری بودن‬ ‫ارامستان است‪ .‬به نظر می رسد‪ ،‬مدیریت‬ ‫لگرایی در دفن‬ ‫مناس��ب‪ ،‬پرهیز از تجم ‬ ‫اموات و وض��ع قوانینی برای جلوگیری‬ ‫از دالل��ی و قبرفروش��ی و خ��روج قبور‬ ‫از لیست کاالهای س��رمایه ای می تواند‬ ‫سبب جلوگیری از سر به فلک کشیدن‬ ‫قیمت خانه اخرت شود‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت گفت‪ :‬متاسفانه در طول‬ ‫‪ ۲۴‬ساعت منتهی به ‪ ۲۰‬مهر‪ ۲۵۱ ،‬بیمار کووید ‪۱۹‬‬ ‫جان خود را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان‬ ‫این بیماری به ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۵۴۴‬نفر رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫فارس‪ ،‬سیما سادات الری‪ ،‬سخنگوی وزارت بهداشت‬ ‫گف��ت‪ :‬در ‪ ۲۴‬س��اعت منته��ی به ‪ ۲۰‬مه��ر ‪۱۳۹۹‬‬ ‫براس��اس معیارهای قطعی تشخیصی‪ ۳ ،‬هزار و ‪۸۲۲‬‬ ‫بیمار جدید مبتال به کووید ‪ ۱۹‬در کشور شناسایی شدند که هزار و ‪ ۷۲۴‬نفر‬ ‫از انها بس��تری ش��دند‪ .‬وی افزود‪ :‬مجموع تعداد بیماران کووید ‪ ۱۹‬در کشور‬ ‫به ‪ ۵۰۰‬هزار و ‪ ۷۵‬نفر رس��ید‪ .‬به گفته الری‪ ،‬متاسفانه در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۲۵۱‬بیم��ار کووید ‪ ۱۹‬جان خود را از دس��ت دادن��د و مجموع جان باختگان‬ ‫این بیماری به ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۵۴۴‬نفر رس��ید‪ .‬الری افزود‪ :‬خوش��بختانه تاکنون‬ ‫‪ ۴۰۶‬ه��زار و ‪ ۳۸۹‬نفر از بیم��اران‪ ،‬بهبود یافته یا از بیمارس��تان ها ترخیص‬ ‫ش��ده اند‪ ۴۴۸۲ .‬نفر از بیم��اران مبتال به کووید ‪ ۱۹‬در وضعیت ش��دید این‬ ‫بیم��اری تح��ت مراقبت قرار دارند‪ .‬تاکن��ون ‪ 4‬میلی��ون و ‪ ۳۱۲‬هزار و ‪۵۱۴‬‬ ‫ازمایش تش��خیص کووید ‪ ۱۹‬در کش��ور انجام شده اس��ت‪ .‬وی عنوان کرد‪:‬‬ ‫اس��تان های تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬قم‪ ،‬اذربایجان شرقی‪ ،‬خراسان جنوبی‪ ،‬سمنان‪،‬‬ ‫قزوین‪ ،‬لرس��تان‪ ،‬اردبیل‪ ،‬خوزستان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬گیالن‪،‬‬ ‫بوشهر‪ ،‬زنجان‪ ،‬ایالم‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬مازندران‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬البرز‪،‬‬ ‫اذربایجان غربی‪ ،‬مرکزی‪ ،‬کرمان‪ ،‬خراس��ان شمالی‪ ،‬همدان و یزد در وضعیت‬ ‫قرمز قرار دارند‪ .‬س��خنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد‪ :‬استان های کردستان‪،‬‬ ‫هرمزگان‪ ،‬فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند‪.‬‬ ‫دوره درمان مشمول کرونایی‬ ‫غیبت نیست‬ ‫رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی با اشاره به اینکه‬ ‫کرونا در کاهش مدت خدمت سربازی تاثیری نداشته‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای مش��موالنی که به کرونا مبتال می ش��وند‪،‬‬ ‫م��دت زم��ان درمان بیماری ش��ان غیبت محس��وب‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬س��ردار تقی مهری در گفت وگ��و با ایلنا‬ ‫درباره وضعیت مشموالن دارای معافیت تحصیلی که‬ ‫خارج از کشور بودند و به دلیل لغو پروازها نتوانستند‬ ‫به کش��ور مراجعه کنند‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه به ادامه شیوع ویروس کرونا به صورت‬ ‫گسترده‪ ،‬مش��موالن دارای معافیت تحصیلی خارج از کشور یا مقیم خارج از‬ ‫کش��ور که به دلیل لغو پروازهای خارجی و قرنطینه های صورت گرفته ازسوی‬ ‫برخی کش��ورها با مشکل مواجه شده اند‪ ،‬می توانند از تسهیالت مصوب ستاد‬ ‫کل نیروهای مس��لح برخوردار ش��وند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مشموالن ایرانی غایب و‬ ‫غیرغایب خارج از کشور که با هماهنگی وزارتخانه های امور خارجه‪ ،‬بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی و وزارت علوم وارد کشور شده اند و تا تاریخ ‪ ۱۵‬مهر‬ ‫امس��ال مجوز یک بار خروج برای انان صادر شده و همچنان بازگشت انان به‬ ‫کشور محل اقامت به علت بیماری کرونا مقدور نیست‪ ،‬می توانند تا پایان سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬پس از تایید وزارت امور خارجه از مجوز یک بار خروج بهره مند شوند‪.‬‬ ‫س��ردار مهری همچنین درباره افرادی که اقدام ب��ه جعل کارت های پایان‬ ‫خدمت می کنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برخورد با جاعل از نوع برخورد قضایی است‬ ‫که اگر کشف و مسجل شود‪ ،‬قطعا با ان برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫ویژگی بالینی بیماران فوت شده‬ ‫بر اثر کرونا‬ ‫ویژگی های بالینی بیمارانی که بر اثر ابتال به کووید ‪ ۱۹‬فوت کرده اند نش��ان‬ ‫می دهد سن باال به ویژه باالی ‪ ۸۰‬سال‪ ،‬جنس مرد و وجود بیماری های زمینه ای‬ ‫در بیماران فوت ش��ده ناش��ی از کووید ‪ ۱۹‬شایع است‪ .‬به گزارش مهر به نقل از‬ ‫دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران‪ ،‬ویژگی های بالینی بیمارانی که‬ ‫بر اثر ابتال به کووید ‪ ۱۹‬فوت کرده اند‪ ،‬یکی از موارد مورد بررس��ی پژوهش��گران‬ ‫است‪ .‬افراد در هر سنی مستعد ابتال به کووید ‪ ۱۹‬هستند و پیشگیری در تمامی‬ ‫س��نین باید مورد توجه قرار گیرد اما برخی از افراد در معرض خطر بیش��تری‬ ‫هس��تند و ممکن اس��ت بیماری را با عالیم شدیدتری نشان دهند و در مواردی‬ ‫متاس��فانه منجر به فوت انها ش��ود‪ .‬اکنون این سوال مطرح می شود که بیمارانی‬ ‫ی داش��ته اند؟‬ ‫ک��ه ب��ر اثر ابتال به کووی��د ‪ ۱۹‬فوت کرده اند چه ویژگی های بالین ‬ ‫مروری بر شواهد نشان می دهد در بررسی موارد فوت شده بر اثر کووید ‪ ۱۹‬بیان‬ ‫می ش��ود س��ن باال (افراد باالی ‪ ۸۰‬سال‪ ،‬در مقایس��ه با افراد ‪ ۵۰-۵۹‬ساله‪۲۰ ،‬‬ ‫برابر خطر مرگ بیش��تری داش��تند)‪ ،‬جنس مرد و داشتن بیماری های زمینه ای‬ ‫(مانند دیابت‪ ،‬بیماری های قلبی و عروقی و اس��م شدید) شانس رخداد مرگ را‬ ‫در مبتالیان به کووید ‪ ۱۹‬افزایش می دهد‪ .‬در بررس��ی افراد فوت ش��ده‪ ،‬عوارض‬ ‫کووید‪ ۱۹‬شامل صدمات قلبی‪ ،‬شوک عفونی‪ ،‬اختالل عملکرد اندام ها‪ ،‬ترومبوز‬ ‫(لخته ش��دن خون) داخل قلب بوده اس��ت‪ .‬عالیم بیم��اری مانند تنگی نفس‪،‬‬ ‫سرگیجه و درد قفسه سینه هنگام بستری با خطر بیشتری از مرگ در بیماران‬ ‫مبتال همراه بوده اس��ت‪ .‬در نتیجه س��ن باال به ویژه باالی ‪ ۸۰‬سال‪ ،‬جنس مرد و‬ ‫وجود بیماری های زمینه ای در بیماران فوت شده ناشی از کووید ‪ ۱۹‬شایع بوده‬ ‫و این امر نشان از اهمیت توجه به نکات پیشگیرانه در این افراد دارد‪.‬‬ ‫امار بیکاران زیر ذره بین‬ ‫ نتایج جدیدترین «نظرس��نجی»‬‫موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی‬ ‫درب��اره متقاضی��ان «بیم��ه بیکاری»‬ ‫حاک��ی از ان اس��ت ک��ه ‪ ۵۸.۴‬درصد‬ ‫پاسخگویانی که همچنان بیکار بودند‪،‬‬ ‫«مس��تاجر» و ‪ ۴۱.۶‬درص��د «مالک»‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ این س��نجش‪ ،‬وضعیت حدود بیش از ‪ ۷۰۰‬هزار متقاضی بیمه ش��ده تامین‬‫اجتماعی را که مس��تحق دریافت این خدمت بوده اند در دو گروه از جامعه هدف‬ ‫یعنی افرادی که پس از درخواست بیمه بیکاری دوباره مشغول کار شده و افرادی‬ ‫که همچنان بیکار هستند‪ ،‬مورد ارزیابی قرار داده است‪.‬‬ ‫ ‪ ۴۰.۴‬درصد پاسخگویان در این سنجش‪ ،‬زن و ‪ ۵۹.۶‬درصد مرد بوده اند‪.‬‬‫ همچنین ‪ ۲۱.۲‬درصد پاس��خگویان مج��رد‪ ۷۲.۴ ،‬درصد متاهل‪ ۱.۲ ،‬درصد‬‫همسرشان فوت شده و ‪ ۵.۲‬درصد نیز از همسران خود جدا شده اند‪.‬‬ ‫ ‪ ۲۲.۶‬درصد پاس��خگویان دارای قرارداد دائم و ‪ ۷۷.۴‬درصد نوع قراردادش��ان‬‫موقت بوده اس��ت‪ ۱۳.۶ .‬درصد از پاس��خگویان قبال (پی��ش از این) مقرری بیمه‬ ‫بی��کاری دریاف��ت ک��رده و ‪ ۸۶.۴‬درصد انه��ا قبال مقرری بیمه بی��کاری دریافت‬ ‫نکرده اند‪.‬‬ ‫ همچنین ‪ ۷۶.۷‬درصد انها اعالم کردند که خودشان و ‪ ۲۳.۳‬درصد کارفرمایان‬‫درخواست بیمه بیکاری را ثبت کرده اند‪.‬‬ ‫ براس��اس این نظرس��نجی‪ ۷۷.۱ ،‬درصد پاسخ دهندگان در بخش «خدمات»‪،‬‬‫‪ ۱.۴‬درصد در بخش کشاورزی و ‪ ۲۱.۵‬درصد در بخش صنعت مشغول کار بوده اند‪.‬‬ ‫ ‪ ۷۶‬درص��د ای��ن افراد به صورت تمام وقت و ‪ ۲۴‬درصد س��اعتی کار می کردند‬‫و ‪ ۵۸.۲‬درصد انها اعالم کردند کارفرماهای ش��ان نس��خه ای از قرارداد را به انها‬ ‫تحویل نداده اند‪.‬‬ ‫ ‪ ۶۱.۹‬درصد پاس��خگویان‪ ،‬سرپرست خانوار بودند‪ ،‬این در حالی است که فقط‬‫‪ ۲۷.۱‬درصد پاس��خگویان بیان کرده اند که فرد دیگری در خانواده انها حقوق بگیر‬ ‫اس��ت‪ .‬طبق این نظرس��نجی ‪ ۵۸.۴‬درصد پاس��خگویانی که همچنان بیکار بودند‪،‬‬ ‫«مس��تاجر» و ‪۴۱.۶‬درصد «مالک» هس��تند‪ .‬اقساط ماهانه این افراد ‪ ۲۵.۵‬درصد‬ ‫(بین ‪ ۵۰۰‬هزار تا یک میلیون تومان)‪ ۲۵ ،‬درصد (بین یک تا ‪ ۲‬میلیون تومان)‪۱۶ ،‬‬ ‫درصد (کمتر از ‪ ۵۰۰‬هزار تومان)‪ ۱۵.۶ ،‬درصد (بدون قسط)‪ ۱۰ ،‬درصد (بین ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫میلیون تومان)‪ ۴ ،‬درصد (بین ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬میلیون تومان) و ‪ ۳.۷‬درصد (بیش از ‪ ۴‬میلیون‬ ‫تومان) گزارش شده است‪ .‬همچنین ‪ ۸۷.۹‬درصد پاسخگویان اظهار کرده اند «یارانه‬ ‫‪ ۴۵‬هزار تومانی» دریافت می کنند و ‪ ۵۴.۶‬درصد نیز «یارانه معیشتی» می گیرند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫البته چند ماهی است که سایت های خرید‬ ‫و ف��روش از قرار دادن تبلیغ��ات معامله قبور‬ ‫منع ش��ده اند و تا حدودی تب خریدوفروش‬ ‫قبور فروک��ش کرده‪ ،‬اما هنوز هم س�لاطین‬ ‫قب��ر در ارامس��تان ها فعالی��ت می کنن��د و‬ ‫به تازگ��ی یکی از انها که معروف به س��لطان‬ ‫قبر بود و اقدام به فروش قبر در جنوب تهران‬ ‫می ک��رد‪ ،‬از طری��ق اطالع رس��انی در فضای‬ ‫مجازی و اقدام به موقع دادس��تانی دس��تگیر‬ ‫شد‪ .‬دس��تگیری قبرفروش ها تا حدود زیادی‬ ‫ت��رس را بر اندام افرادی انداخته که کاس��ب‬ ‫خان��ه اخرت هس��تند و از خرید و فروش ان‬ ‫سودهای نجومی برده و داللی مرگ می کنند‪.‬‬ ‫یکی از این س�لاطین خری��د و فروش قبر‬ ‫چندی پیش در ری دس��تگیر ش��د که عضو‬ ‫ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران در واکنش به‬ ‫ماجرای دس��تگیری س��لطان قب��ر و دفن در‬ ‫قبرس��تان های تاریخی تهران ب��ه مهر گفت‪:‬‬ ‫این فرد که در جنوب تهران به عنوان سلطان‬ ‫قبر معروف ش��ده‪ ،‬واسط بین خانواده متوفی‬ ‫و قبرستان هایی چون «ابن بابویه»‪« ،‬امامزاده‬ ‫عبداهلل (ع‪ »)،‬و «ش��اه عبدالعظیم (ع)» بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حس��ن خلیل اب��ادی‬ ‫ادامه داد‪ :‬این سلطان‬ ‫قب��ل همدس��تی نیز‬ ‫دارد که در دوره های‬ ‫قبل از مدیران بهشت‬ ‫زهرا (س) تهران بوده‬ ‫و پس از واسطه گری‬ ‫و مذاک��ره با خانواده متوفی‪ ،‬انها را برای دفن‬ ‫در بق��اع متبرک��ه متقاع��د و فوتی ه��ا را ب��ا‬ ‫امبوالنس خارج می کرد و با داللی و دریافت‬ ‫هزینه ای تا ‪ ۷۰‬میلیون تومان در برخی از این‬ ‫بقاع متبرکه با همدستی سلطان قبر جنازه را‬ ‫دفن می کرد‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫علیرضا رئیسی‪ -‬معاون بهداشت وزیر بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزش�کی‪ :‬افرادی که ماسک نمی زنند‬ ‫و پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند حتما جریمه‬ ‫می ش��وند‪ .‬رانندگان خودروهای عمومی و مسافران انها و‬ ‫حتی عابران پیاده مش��مول این جریمه هس��تند و مبالغ‬ ‫جریمه به حساب وزارت بهداشت واریز می شود‪.‬‬ ‫ش��ک نکنید افرادی که ماسک نمی زنند حتما جریمه‬ ‫می شود؛ به خاطر اینکه اگر جریمه نباشد‪ ،‬عده ای رعایت نمی کنند‪ .‬پلیس و ناظران‬ ‫بهداشتی برای اعمال قانون اقدام می کنند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصد مردم از اواخر اسفند همیشه پروتکل ها را رعایت کرده و ماسک‬ ‫زده اند اما نیمی از مردم رعایت نکرده اند‪ .‬اکنون رعایت این پروتکل ها مطالبه مردم‬ ‫است و می گویند چرا باید از افرادی که رعایت نمی کنند‪ ،‬بیماری بگیریم‪ .‬باید این‬ ‫افراد جریمه شوند‪ ،‬چون سالمت بقیه را به خطر می اندازند‪.‬‬ ‫همان طور که بس��تن کمربند الزامی اس��ت و اگر پلیس ببیند کس��ی کمربند‬ ‫نبسته جریمه می کند‪ ،‬درباره ماسک هم اول ارائه دهندگان خدمت مثل کارکنان‬ ‫حمل ونقل عمومی جریمه می ش��وند‪ .‬مثال اگر در تاکس��ی کسی ماسک نزند‪ ،‬اگر‬ ‫پلیس ببیند می تواند خودرو را متوقف کند و راننده خودش ‪ ۱۰۰‬هزار تومان و به‬ ‫ازای هر مس��افر ‪ ۲۰‬هزار تومان جریمه می ش��ود‪ .‬مسافر هم ‪ ۵۰‬هزار تومان جریمه‬ ‫می ش��ود‪ .‬در اتوبوس هم اگر افرادی رعایت نکنند‪ ،‬خود راننده‪ ،‬مسافران و شرکت‬ ‫ان اتوبوس از یک میلیون تا مبالغ بیشتر جریمه می شوند‪ .‬در تهران چون سیستم‬ ‫حمل ونقل عمومی ضعیف اس��ت نمی توانیم اتوبوس را متوقف کنیم اما جریمه ها‬ ‫اعم��ال می ش��ود‪ .‬درباره اصناف اگر فردی ک��ه در یک صنف خدمت ارائه می دهد‪،‬‬ ‫خودش ماس��ک نزند یا مش��تریانی را بپذیرد که ماسک نزدند اول اخطار می گیرد‪،‬‬ ‫در مرحله بعد ‪ ۳۰۰‬هزار تومان جریمه و در مرحله بعد یک هفته پلمب می شود‪.‬‬ ‫درب��اره اف��رادی که در خیابان تردد می کنند‪ ،‬چند مکانیس��م وجود دارد‪ .‬پلیس‬ ‫و بازرس��ان قطع��ا افراد را جریم��ه می کنند‪ ،‬دوربین های راهنمای��ی و رانندگی با‬ ‫چهره نگاری و کد ملی از همان سیس��تم که برای حجاب اس��تفاده می ش��ود برای‬ ‫ماس��ک هم اس��تفاده می کنند‪ .‬کد ملی همه افراد را دارند و می دانند کجا زندگی‬ ‫می کنید‪ .‬برای افراد پیام می اید و جرایم به حساب وزارت بهداشت واریز می شود‪.‬‬ ‫خودروهای ش��خصی جریمه نمی ش��وند اما اگر فرد از خودرو پیاده شد و ماسک‬ ‫نداشت‪ ،‬جریمه می شود‪ .‬شماره حساب وزارت بهداشت به دولت اعالم شده است‪.‬‬ ‫چند راه برای اخذ جریمه پیش بینی ش��ده؛ افرادی که جریمه می ش��وند به دولت‬ ‫بدهکار می ش��وند و از طرق مختلف می توانند ان را پرداخت کنند؛ ممکن اس��ت‬ ‫روی قبوض بیاید‪ .‬بیماری های تنفسی مثل انفلوانزا یا هر بیماری تنفسی دیگر ‪3‬‬ ‫راه مقابله دارد؛ اول داروی موثر‪ ،‬دوم واکسن موثر و سوم رعایت بهداشت فردی و‬ ‫عمومی‪ .‬انفلوانزا هم دارو و هم واکسن دارد و رعایت نکات بهداشتی بسیار در ان‬ ‫موثر اس��ت‪ .‬امس��ال در نیمکره جنوبی کمترین میزان انفلوانزا را داشته اند؛ یعنی‬ ‫حدود یک دهم س��ال های قبل‪ .‬رعایت اصول بهداش��تی در پیشگیری از انفلوانزا‬ ‫بس��یار موثر بوده اس��ت‪ .‬اما کرونا نه داروی موثر و نه واکس��ن دارد‪ .‬فقط رعایت‬ ‫بهداشت فردی و عمومی در این بیماری موثر است؛ به همین علت نقش رسانه ها‬ ‫در اگاهی رسانی به مردم در کنترل این بیماری بسیار مهم است‪ ،‬چون هیچ راهی‬ ‫جز افزایش اگاهی مردم نداریم‪ .‬دنیا به این نتیجه رسیده که محدودیت های شدید‬ ‫خیلی موثر نیس��ت‪ .‬بنابراین اس��تراتژی وزارت بهداشت برای مقابله با موج جدید‬ ‫کرونا این است که اول از همه اعمال قانون و تشدید نظارت بر افراد و قانون شکنان‬ ‫را ب��ا همکاری بازرس��ان و نیروی انتظامی اعمال می کنی��م‪ .‬دوم انجام تعداد زیاد‬ ‫تس��ت اس��ت استراتژی س��وم ردیابی و ایزوله کردن افراد تست مثبت و استراتژی‬ ‫چهارم افزایش اگاهی و اطالع رس��انی به مردم اس��ت‪ .‬درباره تس��ت هم برنامه این‬ ‫است که تعداد تست های روزانه را ‪ ۱۰‬هزار عدد باال ببریم‪ .‬اکنون روزانه بین ‪ ۲۵‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬هزار تس��ت انجام می ش��ود که با این افزایش به ‪ ۴۰‬هزار تست در روز می رسد‪.‬‬ ‫این تس��ت ها و نمونه یری ها در مراکز منتخب وزارت بهداش��ت انجام می شود و از‬ ‫بخش خصوصی هم کمک می گیریم‪ .‬رئیس جمهوری دستور داد ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر‬ ‫پول برای افزایش تست اختصاص پیدا کند و قرار شد این کیت ها از کره جنوبی یا‬ ‫کشوری دیگر تهیه شود‪ .‬با استفاده از این اعتبار کیت های تست های سریع که بعد‬ ‫از ‪ ۲۵‬دقیقه جواب ان مشخص می شود‪ ،‬تهیه خواهد شد‪ .‬این تست ها‪ ،‬تست خونی‬ ‫نیس��ت و از مایع حلق نمونه گرفته می ش��ود‪ .‬اپلیکیشن ماسک هم فعال می شود‬ ‫و همه افراد از طریق این اپلیکیش��ن رهگیری و در صورت ابتال ایزوله می ش��وند‪.‬‬ ‫اس��تراتژی اخر نیز افزایش اگاهی رس��انی به مردم است که با همکاری صدا وسیما‬ ‫و رسانه ها دنبال می شود‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫ثبت جرایم کرونا براساس کد ملی‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!