روزنامه صمت شماره 1630 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1630

روزنامه صمت شماره 1630

روزنامه صمت شماره 1630

‫ایام اربعین حسینی را به همه مسلمین جهان تسلیت می گوییم‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 19‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1630‬پیاپی ‪2948‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫چهره‬ ‫زدن ماسک در تهران‬ ‫از شنبه اجباری است‬ ‫ایا تحریم مافیای واردات را به زانو دراورد؟‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر روز‬ ‫‪ ۲۶‬کشور جهان بیانیه دادند‬ ‫تحریم های امریکا‪ ،‬مقابله با‬ ‫کرونا را دشوار کرده است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سرای خلوت پارچه‬ ‫‪15‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‪ ۲۶‬کش��ور جهان از جمله ایران‪ ،‬س��وریه‪ ،‬روس��یه‪ ،‬چین و‬ ‫عراق در بیانیه مش��ترکی با اعالم اینکه تحریم های اقتصادی‬ ‫یکجانبه و ظالمانه امریکا و برخی کشورهای غربی علیه برخی‬ ‫کشورهای مستقل جهان به مانع بزرگی برای مقابله با ویروس‬ ‫کرونا تبدیل شده‪ ،‬خواستار پایان دادن به این وضعیت شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬خبرگزاری س��وریه (س��انا) گزارش داد بیانیه‬ ‫مشترک این کش��ورها در جلسه سوم مجمع عمومی سازمان‬ ‫ملل ویژه حقوق بش��ر توس��ط چین خوانده ش��د‪ .‬برپایه این‬ ‫گزارش‪ ،‬این کشورها خواستار پایان دادن به اعمال تحریم های‬ ‫اقتصادی یکجانبه امری��کا و دولت های غربی علیه تعدادی از‬ ‫کشورها ش��دند و تاکید کردند که کشورهای تحریم کننده با‬ ‫نقض حقوق بشر مانع تالش ها برای مقابله با بیماری همه گیر‬ ‫کرونا می ش��وند‪ .‬در این بیانیه امده است‪ :‬همه گیری ویروس‬ ‫کرونا همچنان به طور جدی بر همه ملت ها به ویژه کشورهای‬ ‫در حال توس��عه تاثیر بزرگی می گذارد و همبستگی جهانی و‬ ‫همکاری بین المللی برای مقابله با این ویروس ضروری اس��ت‪.‬‬ ‫کش��ورهای امضاکننده این بیانیه افزودند‪ :‬ما همچنان شاهد‬ ‫اعمال اقدامات یکجانبه و س��رکوبگرانه خالف اهداف و اصول‬ ‫منشور س��ازمان ملل متحد‪ ،‬حقوق بین الملل‪ ،‬کثرت گرایی و‬ ‫معیارهای اساس��ی روابط بین الملل هستیم‪ .‬سانا اضافه کرد‪:‬‬ ‫امریکا و س��ایر کش��ورهای غربی در چارچوب سیاس��ت های‬ ‫خصمانه خود علیه کش��ورهای مس��تقل و کش��ورهایی که از‬ ‫رویکرد انها پی��روی نمی کنند‪ ،‬تحریم های اقتصادی یکجانبه‬ ‫را اعمال کرده اند‪.‬‬ ‫چادر مشکی و‬ ‫روزهای سپید تولید‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 19‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1630‬‬ ‫پیاپی ‪2948‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقتصاد های پایه نفتی‬ ‫و چالش اینده‬ ‫(بخش پایانی)‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران‬ ‫روز گذش��ته بخش نخس��ت این نوش��تار را خواندید‪ .‬در ان به ‪ ۵‬موردی‬ ‫ک��ه باید برای پیش بینی چالش ه��ای اینده اقتصاد جهان مورد توجه قرار‬ ‫گیرد اش��اره ش��د‪ .‬در ادامه سایر این دالیل را می خوانید‪ -۶ :‬کشورهای در‬ ‫حال توس��عه با افزایش تقاضای نفت در حدود ‪ ۱۰.۵‬میلیون بشکه در روز‬ ‫مواجه خواهند بود که بخش عمده ان یعنی ‪ ۵۵‬میلیون بش��که در روز به‬ ‫چین و هند اختصاص خواهد داشت‪ .‬این موضوع موید جابه جایی تقاضای‬ ‫انرژی جهانی است‪ .‬به طور کلی منابع نفت و گاز از نظر جغرافیایی بیشتر‬ ‫در خاورمیانه‪ ،‬امریکای التین‪ ،‬اسیای میانه و قفقاز واقع شده اند و باوجود‬ ‫ان نیمکره غربی از نظر منابع س��وخت های غیرمتعارف بس��یار غنی است‪.‬‬ ‫اس��تخراج و پاالی��ش این گونه منابع چالش بزرگ��ی در دوره «محدودیت‬ ‫کرب��ن» ایجاد کرده اس��ت‪ .‬نکته حائز اهمیت ان اس��ت که انقالب تولید‬ ‫نفت و گاز در امریکا که ناش��ی از اغ��از تولید قابل توجه از منابع نامتعارف‬ ‫در این کشور است‪ ،‬حداقل تا یک دهه اینده در سایر نقاط جهان به وقوع‬ ‫نخواهد پیوست‪.‬‬ ‫‪ -۷‬ب��راورد اخی��ر اژانس بین المللی انرژی با تایید تحلیل فوق‪ ،‬نش��ان‬ ‫می دهد بیش��ترین تولید نفت خام از محل منابع متعارف طی س��ال های‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬تا ‪ ۲۰۳۵‬میالدی مربوط به منطقه خاورمیانه و بیش��ترین افزایش‬ ‫تولید از محل منابع غیرمتعارف مختص حوزه امریکای شمالی خواهد بود‪.‬‬ ‫میزان رشد و تولید نفت خام در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی نیز به نوعی اغاز این‬ ‫رون��د نوظه��ور را تایید می کند‪ .‬در این س��ال میزان تولید نفت خام جهان‬ ‫‪ ۲.۱‬میلیون بشکه در روز افزایش یافت که بخش عمده ان ناشی از افزایش‬ ‫تولید عراق‪ ،‬عربستان سعودی‪ ،‬امارات متحده عربی و کویت (از محل منابع‬ ‫متعارف ) و امریکا (از محل منابع نامتعارف ) بود ه اس��ت‪ .‬کش��ورهای عضو‬ ‫اوپک در سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی در مجموع ‪ ۳.۲‬میلیون بشکه در روز افزایش‬ ‫تولید داش��تند که ‪ ۲.۱‬میلیون بش��که ان به عربستان سعودی اختصاص‬ ‫داش��ته است‪ .‬براساس اخرین مطالعات انجام شده توسط دانشگاه هاروارد‬ ‫درب��اره دورنمای عرضه نفت خام که برمبنای رویکرد پایین به باال صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬پیش بینی ش��ده در س��ال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی ظرفیت تولید نفت خام‬ ‫به میزان ‪ ۴۹‬میلیون بشکه در روز شامل نفت خام و ‪ NGL‬افزایش یابد‪.‬‬ ‫این رقم معادل نیمی از ظرفیت تولید روزانه ‪ ۸۳‬میلیون بش��که ای فعلی‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫‪ -۸‬در ادامه همین مطالعه‪ ،‬اصالحات مربوط به ریسک تمامی فاکتورهای‬ ‫تاثیر گذار بر اجرای پروژه های بخش باالدستی نفت اعمال و میزان افزایش‬ ‫ظرفیت تولید نفت خام جهان ‪ ۲۹‬میلیون بشکه در روز براورد شده است‪ .‬بر‬ ‫این اساس نباید نگرانی چندانی در قبال تامین نفت مورد نیاز جهان داشت؛‬ ‫مگر اینکه رش��د تقاضای نفت خام تا س��ال ‪ ۲۰۳۵‬میالدی به طور متوسط‬ ‫س��االنه بیش از ‪ ۶.۱‬درصد باش��د‪ .‬طبق پیش بینی های انجام شده با ادامه‬ ‫بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا‪ ،‬زمان بر بودن کامل خروج امریکا از رکود‬ ‫کرونایی و نیز کاهش نس��بی نرخ رش��د اقتصادی چین و دیگر اقتصادهای‬ ‫نوظهور در میان مدت‪ ،‬تحقق این امر چندان محتمل نیست‪.‬‬ ‫‪ -۹‬موج ناارامی های سیاسی و مردمی در لیبی و سایر کشورهای حوزه‬ ‫خاورمیانه و شمال افریقا دوباره توجه همگان را به اطمینان از تامین منابع‬ ‫انرژی از برخی مناطق خاص معطوف کرده است‪ .‬افزایش شتابان استفاده‬ ‫از منابع انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های جدید‪ ،‬زمینه مساعدی برای‬ ‫جایگزین��ی انرژی تجدیدپذیر به جای مناب��ع تجدیدناپذیر را فراهم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین نوسان ش��دید در نرخ حامل های انرژی به ویژه نفت خام‬ ‫منجر به عقیم ماندن سرمایه گذاری پروژه ها یا محدودیت انها شده است‪.‬‬ ‫این تاخیر در س��رمایه گذاری فرصت و زم��ان کافی برای ورود انرژی های‬ ‫جدید به بازار را فراهم خواهد کرد‪ .‬نمونه بارز این نوس��انات را می توان در‬ ‫نرخ نفت خام برنت طی ‪ ۵‬س��ال گذش��ته مشاهده کرد که نوسانات بسیار‬ ‫زیادی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬رون��د افزای��ش ن��رخ و درامدهای نفت��ی موجب فراوان��ی دارایی‬ ‫صندوق ه��ای ملی ب��رای دارندگان منابع طبیع��ی و اقتصاد های در حال‬ ‫توسعه شده است‪ .‬این مسئله امکان تامین مالی و انجام سرمایه گذاری های‬ ‫جدید در پروژه های داخلی یا خارجی را فراهم کرده‪ ،‬اما حاکمیت دولت ها‬ ‫و محدودیت های دسترس��ی به منابع طبیعی‪ ،‬موجب ایجاد نا اطمینانی و‬ ‫محدودیت در فرصت های سرمایه گذاری شده است‪ .‬با این حال بدون شک‬ ‫در اینده دورتر‪ ،‬امریکا به تنهایی توانایی کافی برای کنترل چین را نخواهد‬ ‫داش��ت؛ بنابراین احتماال به دنبال اتحاد با کش��ورهایی است که ارزش های‬ ‫مشترکی با امریکا دارند‪.‬‬ ‫در جمع بندی می توان گفت محتمل ترین چش��م انداز اینده اقتصادهای‬ ‫پای��ه نفتی که اینده ژئوپلتیکی جهان را ش��کل می دهد اتحاد بین قاره ای‬ ‫ باش��د‪ .‬در ‪ 2‬دهه اینده ‪ 2‬قدرت اصل��ی مجموعه اتالنتیک یعنی اتحادیه‬ ‫اروپ��ا و امری��کا برای جلوگیری از هرگونه چال��ش برهم زننده اقتدار اتحاد‬ ‫بین قاره ای‪ ،‬اقدام به یارگیری از قدرت منطقه ای هماهنگ با خود به منظور‬ ‫تحکیم اقتدار این مجموعه خواهند کرد‪ .‬البته سایر قدرت های رو به رشد‬ ‫نظیر چین‪ ،‬ژاپن‪ ،‬روس��یه و هند هم محتمل ترین س��ناریو برای همکاری‬ ‫متقابل هستند که در ‪ 2‬دهه اینده قدرت نمایی خواهند کرد‪ .‬اما در مجموع‬ ‫در ‪ 2‬دهه اینده یکی از دو قدرت چین یا ایاالت متحده بر جهان مس��لط‬ ‫خواهد ش��د و نبض اقتصادهای پایه نفتی و چالش های حاکم بر ان را در‬ ‫دست خواهد گرفت‪.‬‬ ‫جه��ان برای تامی��ن بیش از ‪ ۸۰‬درصد تقاضای انرژی به س��وخت های‬ ‫فس��یلی وابسته اس��ت و کاهش این وابستگی مستلزم سرمایه گذاری های‬ ‫جدید و اس��تفاده از فناوری های پیش��رفته و پرهزینه اس��ت‪ .‬با این وجود‬ ‫برخ��ی اتفاق��ات س��ال های اخیر بر بهب��ود روند حرکت جهان به س��مت‬ ‫انرژی های کم کربن موثر بوده است؛ چراکه براساس پیش بینی های انجام‬ ‫ش��ده مجموع الودگی های ناش��ی از انواع حامل های انرژی در ‪ ۱۵‬س��ال‬ ‫اینده معادل سه چهارم کل الودگی های ایجاد شده در ‪ ۱۱۰‬سال گذشته‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫بی��ان این نکته ضروری اس��ت که برخی کش��ورهای غربی به دنبال ان‬ ‫هس��تند که اینده محتمل بازار انرژی را به گونه ای ترس��یم کنند که ایران‬ ‫نقشی کم رنگ و حاشیه ای در برقراری تعادل میان مدت و بلندمدت عرضه‬ ‫و تقاضای نفت و گاز داش��ته باش��د؛ بنابراین باید از هم اکنون با بررس��ی و‬ ‫مطالع��ه روندهای ات��ی و نوظهور بازار انرژی جه��ان و تدوین برنامه های‬ ‫راهبردی مناس��ب در جهت ساختن اینده مطلوب صنعت نفت و گاز و در‬ ‫نهایت حوزه انرژی و گستردگی ان در کشور گام برداریم‪.‬‬ ‫زدن ماسک‬ ‫در تهران‬ ‫از شنبه‬ ‫اجباری است‬ ‫معاون کل وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی از اجرای اصل‬ ‫اجباری شدن ماسک در تهران از روز شنبه‪ ۱۹ ،‬مهر خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت بهداش��ت‪ ،‬ایرج حریرچ��ی درباره وضعیت کنونی‬ ‫بیمارس��تان ها در خدمت رس��انی به بیماران مبتال به کرونا اظهار کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬بیش��تر اس��تان های کش��ور در وضعیت قرمز و هشدار‬ ‫قرار دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬در استان تهران که وضعیت حادتری را مشاهده‬ ‫می کنی��م‪ ،‬در ح��ال حاض��ر‪ ،‬در بیمارس��تان ها‪ ۴۷۹۳ ،‬بیمار کرونایی‬ ‫بس��تری داریم ک��ه ‪ ۹۴۸‬بیم��ار در بخش ه��ای ‪ ICU‬تحت مراقبت‬ ‫هستند‪ .‬معاون کل وزیر بهداشت خاطرنشان کرد‪ :‬اصل اجباری شدن‬ ‫اس��تفاده از ماس��ک در تهران از روز ش��نبه اجرایی خواهد ش��د‪ .‬اصل‬ ‫جریمه نیز تصویب ش��ده اس��ت‪ .‬درباره میزان جریمه و نحوه اعمال ان‬ ‫نیز کارشناس��ی های مختلفی در حال انجام اس��ت‪ .‬دیروز پیش نویس‬ ‫مصوب��ه ای مبنی بر مج��ازات افراد کرونایی که اط�لاع دارند به کرونا‬ ‫مبتال هستند‪ ،‬اما در جامعه تردد می کنند نیز تهیه شد تا مجازات های‬ ‫قابل توجهی برای انها وضع شود‪ .‬حریرچی درباره اعمال محدودیت ها‬ ‫در تهران گفت‪ :‬مصوبه فعلی تا شنبه‪ ۱۹ ،‬مهر ادامه دارد و این مصوبه‬ ‫قابل تمدید اس��ت و در ‪ 7‬اس��تان اجرا می ش��ود و برای برخی استان ها‬ ‫نیز تقاضا شده که اجرایی شود‪ .‬ما نگران رفتار متناقض مردم هستیم‪.‬‬ ‫قرار نیست با تعطیلی مدارس و مشاغل‪ ،‬امار مسافرت ها و حضور مردم‬ ‫در مراکز خرید و پاساژها و‪ ...‬افزایش یابد‪ .‬اگر تعطیلی اعمال می شود‪،‬‬ ‫برای این است که مردم در منزل بمانند‪.‬‬ ‫در بیانیه منتشر شده ازسوی ‪ ۲۶‬کشور جهان تاکید شد‪:‬‬ ‫تحریم های امریکا مقابله با کرونا را دشوار کرده است‬ ‫‪ ۲۶‬کشور جهان از جمله ایران‪ ،‬سوریه‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫چی��ن و عراق در بیانیه مش��ترکی ب��ا اعالم اینکه‬ ‫تحریم ه��ای اقتصادی یکجانب��ه و ظالمانه امریکا‬ ‫و برخی کش��ورهای غربی علیه برخی کشورهای‬ ‫مستقل جهان به مانع بزرگی برای مقابله با ویروس‬ ‫کرونا تبدیل ش��ده‪ ،‬خواس��تار پای��ان دادن به این‬ ‫وضعیت شدند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬خبرگزاری سوریه‬ ‫(س��انا) گزارش داد بیانیه مش��ترک این کشورها‬ ‫در جلسه س��وم مجمع عمومی سازمان ملل ویژه‬ ‫حقوق بش��ر توسط چین خوانده ش��د‪ .‬برپایه این‬ ‫گزارش‪ ،‬این کش��ورها خواس��تار پای��ان دادن به‬ ‫اعم��ال تحریم ه��ای اقتصادی یکجانب��ه امریکا و‬ ‫دولت های غربی علیه تعدادی از کش��ورها ش��دند‬ ‫و تاکید کردند که کشورهای تحریم کننده با نقض‬ ‫حقوق بش��ر مانع تالش ها ب��رای مقابله با بیماری‬ ‫همه گیر کرونا می ش��وند‪ .‬در این بیانیه امده است‪:‬‬ ‫همه گیری ویروس کرونا همچنان به طور جدی بر‬ ‫همه ملت ها به ویژه کشورهای در حال توسعه تاثیر‬ ‫بزرگی می گذارد و همبس��تگی جهانی و همکاری‬ ‫بین الملل��ی ب��رای مقابله با این وی��روس ضروری‬ ‫است‪ .‬کش��ورهای امضاکننده این بیانیه افزودند‪:‬‬ ‫م��ا همچنان ش��اهد اعم��ال اقدام��ات یکجانبه و‬ ‫سرکوبگرانه خالف اهداف و اصول منشور سازمان‬ ‫ملل متح��د‪ ،‬حق��وق بین المل��ل‪ ،‬کثرت گرایی و‬ ‫معیاره��ای اساس��ی رواب��ط بین الملل هس��تیم‪.‬‬ ‫س��انا اضافه کرد‪ :‬امریکا و س��ایر کشورهای غربی‬ ‫در چارچ��وب سیاس��ت های خصمان��ه خود علیه‬ ‫کشورهای مستقل و کشورهایی که از رویکرد انها‬ ‫پیروی نمی کنن��د‪ ،‬تحریم های اقتصادی یکجانبه‬ ‫را اعمال کرده اند‪ .‬نماینده دائم جمهوری اسالمی‬ ‫ایران نیز بارها در جلس��ات س��ازمان ملل متحد بر‬ ‫این نکت��ه تاکید کرده که اص��رار امریکا به ادامه و‬ ‫حتی تش��دید تحریم ها زندگی بسیاری از مردم نه‬ ‫فق��ط در ایران بلکه در سراس��ر جه��ان را به خطر‬ ‫می اندازد‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم های «غیرقانونی»‬ ‫وزیر امور خارجه ایران‬ ‫نیز باره��ا در مجامع و‬ ‫محافل مختلف داخلی‬ ‫و خارجی تصریح کرده‬ ‫ترام��پ تحریم ه��ای‬ ‫غیرقانون��ی امریکا را با‬ ‫ه��دف خال��ی کردن‬ ‫منابع مورد نیاز ایران برای مقابله با کرونا تش��دید‬ ‫می کند‪ .‬محمدجواد ظریف‪ ،‬با انتش��ار مطلبی در‬ ‫توئیتر در انتق��اد از تحریم های امریکا علیه تهران‬ ‫نوش��ت‪ :‬دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا به‬ ‫شکل بدخواهانه فشار تحریم های «غیرقانونی» را‬ ‫برای خالی کردن منابع مورد نیاز ایران برای مقابله‬ ‫با ویروس «کووید‪ »۱۹-‬ش��دت می دهد‪ ،‬در حالی‬ ‫که شهروندان ما به دلیل این بیماری در حال مرگ‬ ‫هستند‪ .‬ظریف افزود‪ :‬جهان بیش از این نمی تواند‬ ‫در مقاب��ل تعویض تروریس��م اقتص��ادی امریکا با‬ ‫تروریسم پزشکی این کشور سکوت کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جامعه‪ ،‬از جمله بیماران با بیماری های خاص که‬ ‫از کمبود داروهای وارداتی رنج می برند‪.‬‬ ‫دول��ت امری��کا هم��واره ادعا می کن��د کاالهای‬ ‫بشردوس��تانه از مجازات های فراس��رزمینی اش‬ ‫معاف هس��تند‪ ،‬در حالی که این ادعا‪ ،‬خالف واقع‬ ‫است‪.‬‬ ‫کانال مالی که برای تس��هیل این گونه معامالت‪،‬‬ ‫حتی ب��رای کاالهای بشردوس��تانه‪ ،‬م��ورد نیاز‬ ‫است‪ ،‬قابل دسترسی نیس��ت‪ ،‬چراکه موسسات‬ ‫مال��ی نگران اقدامات تنبیه��ی امریکا در صورت‬ ‫نقض قوانین این کشور هستند‪.‬‬ ‫حت��ی کانال به اصطالح س��وئیس ک��ه به منظور‬ ‫تس��هیل تجارت بشردوس��تانه با ایران طراحی و‬ ‫با هیاهوی زیادی رونمایی ش��د‪ ،‬در عمل کارایی‬ ‫ن��دارد‪ ،‬چراکه ماهیتا انتق��ال ذخایر ارزی ایران‬ ‫که خارج از کشور مسدود شده‪ -‬به بانک تعیین‬‫شده سوئیسی با دش��واری های بسیاری روبه رو‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬مداخله های س��ختگیرانه‬ ‫امریکا در تجارت با ایران‪ ،‬به کاهش هرچه بیشتر‬ ‫ذخایر ارزی ایران منجر ش��ده و ممکن است این‬ ‫کانال ط��ی چند ماه اینده تبدیل به س��ازکاری‬ ‫کامال بی خاصیت شود‪.‬‬ ‫ب��ه ای��ن ترتیب‪ ،‬به نظر می رس��د دول��ت امریکا‬ ‫بیش��تر عالقه مند به گفتار درمانی در پاس��خ به‬ ‫درخواست های بشردوستانه است و بیش از انکه‬ ‫به دنبال تس��هیل واقعی تجارت بشردوس��تانه با‬ ‫ایران باشد‪ ،‬به تبلیغات مشغول است‪».‬‬ ‫‹ ‹غذا و دارو هم تحریم است‬ ‫همچنین س��یدعباس‬ ‫موس��وی‪ ،‬در روزهایی‬ ‫مس��ئولیت‬ ‫ک��ه‬ ‫سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه ایران را برعهده‬ ‫داشت در این باره گفته‬ ‫اس��ت‪« :‬باوج��ود‬ ‫ادعاهای واه��ی امریکا که م��واد دارویی و غذایی‬ ‫تحریم نیس��تند‪ ،‬عم�لا راه هرگونه نق��ل و انتقال‬ ‫بانکی در این زمینه بس��ته است‪ .‬با راه اندازی کانال‬ ‫به اصطالح بشردوس��تانه برای تامین اقالم دارویی‬ ‫رس��ما تایید کردند این ادعا پوچ و خالف رای ‪ICJ‬‬ ‫بوده و دارو و غذا هم تحریم است‪ ،‬در حالی که نباید‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد شرایط دشوار‬ ‫تخ��ت روانچ��ی در‬ ‫نامه ای که اغاز سال نو‬ ‫خورش��یدی ب��رای‬ ‫اعضای س��ازمان ملل‬ ‫متحد نوش��ت تاکید‬ ‫کرد‪« :‬بیش از ‪ ۲۲‬ماه‬ ‫اس��ت ک��ه امری��کا از‬ ‫توافق هس��ته ای با ایران یا برجام خارج ش��ده و‬ ‫رژیم تحریم های بی س��ابقه ای را علیه ایران وضع‬ ‫کرده که ش��رایط دش��واری را برای مردم عادی‬ ‫ایجاد کرده است؛ به ویژه اسیب پذیرترین اقشار‬ ‫� سخن پایانی‬ ‫نتیجه انکه تمام ملت ها در کشتی واحدی‬ ‫در گذر از دریاهای غالبا توفانی نشس��ته ایم؛‬ ‫یا با هم موفق و پیروز خواهیم ش��د‪ ،‬یا همگی‬ ‫صدمه دیده و ب��ا هم می بازیم‪ .‬دیگر برنده یا‬ ‫بازن��ده مطلق وجود ندارد‪ .‬ادامه تحریم های‬ ‫غیرقانون��ی امریکا علی��ه ایران ب��ر توانایی‬ ‫ای��ران برای مه��ار این بیم��اری تاثیر منفی‬ ‫خواهد گذاش��ت‪ .‬مردم ای��ران نیز در نتیجه‬ ‫تخورده‪ ،‬رنج بیشتری‬ ‫این سیاست شکس�� ‬ ‫خواهند کشید و ملت های دیگر هم به تبع ان‬ ‫در جهان بهم پیوسته ما‪ ،‬متحمل اسیب های‬ ‫بیش��تری خواهند ش��د‪ .‬اصرار امریکا مبنی‬ ‫بر ادامه یا حتی تش��دید تحری��م ها‪ ،‬نه تنها‬ ‫غیراخالقی و خالف قوانین بین المللی است‪،‬‬ ‫بلک��ه زندگی بس��یاری از م��ردم را‪ ،‬نه فقط‬ ‫در ای��ران‪ ،‬بلکه در سراس��ر جه��ان به خطر‬ ‫می ان��دازد‪ .‬بهترین کاری که امریکا در حال ‬ ‫حاضر می تواند برای کاهش انتش��ار ویروس‬ ‫انج��ام ده��د‪ ،‬برچی��دن تحری مهایش علیه‬ ‫ایران و سایر کش��ورهایی است که متحمل‬ ‫یش��وند‪ .‬این امر‬ ‫زیان ناش��ی از تحریم ها م ‬ ‫ب��ه بخش های دولت��ی و خصوصی ایران این‬ ‫ام��کان را می دهد تا منابع الزم برای مبارزه با‬ ‫این ویروس را داشته باشند‪.‬‬ ‫ماسک زدن و حق بر سالمت‬ ‫لعی�ا جنیدی ‪ -‬معاون حقوق�ی رئیس جمهوری‪ :‬اغاز‬ ‫فصل سرد و شیوع بیشتر ویروس کووید ‪( ۱۹‬کرونا) که موجب‬ ‫از دست دادن بسیاری از همنوعان و هموطنان یا تحمل درد‬ ‫و رنج شدید ناشی از ابتالی انان به این بیماری شده‪ ،‬انگیزه‬ ‫یاداوری دوباره حق اساسی انسان بر سالمت است؛ حقی که‬ ‫تو نهم و چهل وسوم) و‬ ‫در قانون اساس��ی (اصول س��وم و بیس ‬ ‫قوانین عادی کشور و نیز پیمان های بین المللی که ایران عضو‬ ‫ان است مانند میثاق بین المللی حقوق اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫فرهنگی ‪ ۱۹۶۶‬و پیمان حقوق کودک ‪ ۱۹۸۹‬مورد توجه قرار‬ ‫گرفته و در شمار حقوق بنیادین انسان ها و از جمله مهم ترین‬ ‫انهاست‪ .‬این حق ریشه در حق حیات و حق بر زندگی دارد و‬ ‫به همین دلیل در قانون اساسی بازتاب یافته تا از این رهگذر‬ ‫هم در ش��مار مصادیق «حقوق ملت» جای گیرد و هم جنبه‬ ‫اساسی شده یابد‪ .‬در واقع‪ ،‬قانون گذار اساسی با پیش بینی ان‬ ‫در سطح قانون مذکور و اشاره به ان در چند اصل‪ ،‬این هنجار‬ ‫حقوقی را اساسی ساخته تا همه سیاست گذاری ها و اقدام ها‬ ‫در چارچوب این اصل و هنجار برتر صورت پذیرد‪ .‬جایگاه حق‬ ‫بر سالمت در قانون اساسی موجب شده در عرصه‬ ‫سیاست گذاری حقوقی نیز موضوع سیاست های‬ ‫کل��ی نظام در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬ق��رار گیرد‪ .‬تضمین‬ ‫ح��ق بر س�لامت ازس��وی نهاده��ای حاکمیت‪،‬‬ ‫توجه به سالمت انس��ان در فرایند قانون گذاری‪،‬‬ ‫ارتقای س��طح اموزش و توسعه فرهنگ و افزایش‬ ‫اگاهی ه��ای عموم��ی از جمله این سیاس��ت ها‬ ‫هس��تند و بی تردید‪ ،‬شناسایی و هنجارگذاری نسبت به این‬ ‫حق تنها یک مرحله از فرایند دسترسی شهروندان به سالمت‬ ‫و بایدهای ان است‪ .‬مرحله دیگر توجه و اجرای این حق است‪.‬‬ ‫در این زمینه دو دسته دارای تکلیف اند؛ دسته یکم نهادهای‬ ‫حاکمی��ت هس��تند‪ .‬تضمین حق بر س�لامت به صورت های‬ ‫مختلف در ش��مار وظیفه دولت هاس��ت‪ .‬این مجموعه باید با‬ ‫اس��تفاده از تدابیر و ابزارهای مناس��ب‪ ،‬چگونگی دسترس��ی‬ ‫همگان به «حق بر س�لامت» و ابعاد ان را پیش بینی و اسان‬ ‫کند؛ ایجاد امکانات زیرس��اختی الزم‪ ،‬تدوین نظامات اجرایی‬ ‫و پیش بینی و اتخاذ تدابیر مراقبتی و اعمال ضمانت اجراهای‬ ‫موثر از مهم ترین مسئولیت های حاکمیت در این‬ ‫زمینه اند‪ .‬دس��ته دوم شهروندان هستند‪ .‬یکایک‬ ‫افراد در زمینه س�لامت خود و س�لامت دیگران‬ ‫دارای تکلیف اند‪.‬‬ ‫ریشه این تکلیف را باید در مسئولیت اجتماعی‬ ‫شهروندان نسبت به یکدیگر جست وجو کرد‪ .‬افراد‬ ‫ب��ه همان ان��دازه که دارای حق بر س�لامتند‪ ،‬در‬ ‫زمینه تضمین س�لامت دیگران و به خطر نیفتادن س�لامت‬ ‫جس��م و روان انان دارای تکلیف اجتماعی هس��تند و بر این‬ ‫اساس باید عالوه بر حفظ سالمت خود به گونه ای رفتار کنند‬ ‫که س�لامت و ج��ان دیگران در خطر ق��رار نگیرد‪ .‬به همین‬ ‫جه��ت اس��ت که ش��ماری از قانون گذاران در ای��ن زمینه به‬ ‫جرم ان��گاری مبادرت ورزیده اند‪ .‬در عرصه حقوق ایران نمونه‬ ‫برجس��ته ان قانون جلوگیری از بیماری های واگیردار ‪۱۳۲۰‬‬ ‫اس��ت که در چارچوب ان سالمت دیگران و نقض ارزش های‬ ‫بنیادی مس��ئولت اجتماعی ش��هروندان نسبت به سالمت و‬ ‫جان سایرین جرم انگاری شده است‪.‬‬ ‫منطقه قره باغ راه حل نظامی ندارد‬ ‫وزارت خارج��ه ارمنس��تان طی بیانی��ه ای اعالم ک��رد ایجاد‬ ‫اتش بس فوری در منطقه قره باغ ضروری است و نسبت به تالش‬ ‫برای حل وفصل این بحران از طریق نظامی هشدار داد‪.‬‬ ‫به گزارش اس��پوتنیک‪ ،‬در این بیانیه امده است‪ :‬ارمنستان بر‬ ‫نیاز به اتش بس فوری تاکید می کند‪ .‬ما بار دیگر تاکید می کنیم‬ ‫که این بحران جز از طریق صلح رفع نخواهد شد و هرگونه تالش‬ ‫برای پیشبرد امور از طریق نظامی محکوم به شکست است‪.‬‬ ‫ای��ن وزارتخان��ه همچنی��ن از بیانیه گروه مینس��ک مبنی بر‬ ‫محک��وم کردن حمله به غیرنظامیان اس��تقبال کرد و این امر را‬ ‫تهدیدی برای امنیت منطقه خواند‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫با ش��یوع انواع بیماری های ناش��ی از ویروس کووید ‪ ،۱۹‬از‬ ‫یک سو نهادهای حاکمیت باید در زمینه پیش بینی امکانات‬ ‫الزم برای پیش��گیری از ابتالی ش��هروندان به این بیماری ها‬ ‫تدابی��ر و اقدام ه��ای الزم را انج��ام دهن��د و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫شهروندان باید همه اقدام های مناسب برای پیشگیری از این‬ ‫بیماری ها را هم درباره خود و هم درباره دیگران به کار گیرند‪.‬‬ ‫در میان تدابیر پیش��گیرانه بهداشتی‪ ،‬مطابق اعالم نهادهای‬ ‫تخصصی‪ ،‬مناس��ب ترین و اولویت دارتری��ن روش برای عدم‬ ‫تعرض به حق سالمت دیگران عالوه بر رعایت بهداشت فردی‬ ‫و فاصله گذاری فیزیکی‪ ،‬استفاده از پوشش بهداشتی دهان و‬ ‫بینی و مشخصا «ماسک» است‪ .‬بر شهروندان واجب است که‬ ‫هم به حفظ جان خود مبادرت ورزند و هم حیات و س�لامت‬ ‫دیگران را از خطر مصون دارند‪ .‬بر حاکمیت نیز واجب اس��ت‬ ‫که از رهگذر بکارگیری شیوه های مناسب پیشگیرانه افزایش‬ ‫نظارت ها در این زمینه به ویژه برای رعایت ضوابط بهداش��تی‬ ‫مربوط توسط دستگاه های دولتی و صنف ها‪ ،‬اسباب پیوستن‬ ‫به پویش زدن ماسک را در این دوران فراهم اورند‪.‬‬ ‫تاکید بر کنوانسیون منع بکارگیری سالح شیمیایی‬ ‫نماین��ده ایران در س��ازمان ملل تاکی��د کرد‪ :‬ایران‬ ‫بر اجرای متعادل‪ ،‬کامل و بدون تبعیض کنوانس��یون‬ ‫منع بکارگیری س�لاح های ش��یمیایی تاکید دارد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایلنا‪ ،‬مجید تخت روانچی در سخنرانی خود در‬ ‫ش��ورای امنیت گفت‪ :‬ایران به عنوان قربانی سالح های‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬استفاده از این س�لاح ها توسط هر کسی‪،‬‬ ‫در ه��ر مکان و تحت هر ش��رایطی را به ش��دیدترین‬ ‫شکل ممکن محکوم می کند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ایران بر‬ ‫اجرای متعادل‪ ،‬کامل و بدون تبعیض کنوانسیون منع‬ ‫بکارگیری سالح های شیمیایی تاکید می کند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫بیانیه کرملین خواستار «توقف فوری» درگیری قره باغ شد‬ ‫نهار مختصر پارچه فروش در بازار بزرگ تهران‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫براس��اس بیانیه کرملین‪ ،‬رئیس جمهوری روسیه‬ ‫در گفت وگ��وی تلفنی با نخس��ت وزیر ارمنس��تان‬ ‫ب��ر لزوم خاتم��ه یافتن ف��وری درگیری ه��ا میان‬ ‫ارمنس��تان و جمهوری اذربایجان در قره باغ تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک‪،‬‬ ‫اواخر س��پتامبر دور جدی��دی از درگیری ها میان‬ ‫ارمنستان و جمهوری اذربایجان در منطقه قره باغ‬ ‫به راه افتاد و طرفین یکدیگر را به اغاز خصومت ها‬ ‫مته��م می کنن��د و جامع��ه بین المللی خواس��تار‬ ‫اتش بس فوری شده است‪.‬‬ ‫در بیانی��ه کرملی��ن امده اس��ت‪ :‬با درخواس��ت‬ ‫طرف ارمنستانی‪ ،‬مکالمه ای تلفنی میان والدیمیر‬ ‫پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری روسیه و نیکول پاشینیان‪،‬‬ ‫نخست وزیر ارمنستان انجام شد‪.‬‬ ‫گفت وگو بر سر شدت یافتن رویارویی مسلحانه‬ ‫در منطقه قره باغ بود که به یک درگیری تمام عیار‬ ‫تبدیل شده و تلفات جدی برای دو طرف از جمله‬ ‫در می��ان غیرنظامیان به ب��ار اورده و این وضعیت‬ ‫هنوز ادامه دارد‪.‬‬ ‫پی��ش از ان س��رگئی الوروف‪ ،‬وزی��ر ام��ور‬ ‫خارج��ه روس��یه در جریان گفت وگو ب��ا جیحون‬ ‫بایراموف‪ ،‬همتایش از جمهوری اذربایجان بر س��ر‬ ‫درگیری های کنون��ی و افزایش تلفات غیرنظامیان‬ ‫ابراز نگرانی و بار دیگر ب��ر لزوم برقراری اتش بس‬ ‫فوری تاکید کرد‪.‬‬ ‫از زمان اغاز دور جدیدی از درگیری ها در منطقه‬ ‫قره باغ از ‪ ۲۷‬س��پتامبر‪ ،‬جامعه بین المللی خواستار‬ ‫پایان یافت��ن خصومت ها و بازگش��ت به مذاکرات‬ ‫میان طرفین با نظارت س��ازمان امنیت و همکاری‬ ‫اروپا ش��ده اس��ت‪ .‬هم ارمنس��تان و هم جمهوری‬ ‫اذربایج��ان‪ ،‬یکدیگر را به اغ��از درگیری ها متهم‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫همزمان وزیران خارجه‪ 3‬کشور روسیه‪ ،‬فرانسه و‬ ‫امریکا‪ ،‬موسوم به گروه مینسک با انتشار بیانیه ای‬ ‫مش��ترک جنگ قره باغ را «تهدیدی غیرقابل قبول‬ ‫برای ثبات منطقه» خواندند و کش��تار غیرنظامیان‬ ‫را محکوم کردند‪.‬‬ صفحه 2 ‫چهار شنبه‬ ‫الودگی هوا‬ ‫تلفات کرونا را‬ ‫بیشتر می کند‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 19‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1630‬‬ ‫پیاپی ‪2948‬‬ ‫ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬درصد عمق ساخت تمام خدماتی که در قلمرو جغرافیایی‬ ‫کشور ارائه می شوند معادل درصد سهم نیروی کار ایرانی در ارائه ان خدمت‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس مرکز س��اخت داخل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪:‬‬ ‫درصد عمق ساخت داخل هر یک از کاالها و خدمات که با روش شاخص های‬ ‫ارزش جزء به جزء (‪ )IPI‬تعیین ش��ده‪ ،‬در ‪ ۵‬بازه «‪ ۲۰‬درصد و کمتر از ان»‪،‬‬ ‫«بی��ش از ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۴۰‬درصد»‪« ،‬بیش از ‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد»‪« ،‬بیش از ‪ ۶۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫درصد» و «بیش از ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد» تعریف می شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قیمت واقعی خودرو‬ ‫در بورس کشف می شود‬ ‫داستان ساماندهی بازار خودرو ادامه دارد‬ ‫ساماندهی منوط به ورود خودرو در بورس‬ ‫صنعت خودرو برای برون رفت از وضعیت فعلی نیاز به اصالح ساختار دارد‪ .‬بسیاری از کارشناسان‬ ‫این گونه عنوان می کنند که حمایت های مادی و معنوی از این صنعت سبب شده صنعت خودرو‪ ،‬صنعتی‬ ‫لوس بار بیاید‪ .‬مهدی کرباسیان‪ ،‬مدیرعامل پیشین ایمیدرو در گفت وگویی که با‬ ‫داشت‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪« :‬حمایت های نابجا موجب عدم رش�د در این صنعت ش�د‪ .‬مردم همیش�ه پشت در کارخانه برای‬ ‫خرید صف می کش�یدند و مصرف کننده به تولیدکننده برای داش�تن خودرو به نوعی التماس می کرد‪.‬‬ ‫اگر ای�ن روند برعکس بود؛ یعنی تولیدکننده‪ ،‬مصرف کننده را ترغیب به خرید محصوالتش می کرد‪،‬‬ ‫کیفیت و نرخ خودروها متفاوت از امروز بود‪ .‬در این میان‪ ،‬گروه های گوناگون در کش�ور به این حوزه‬ ‫ورود کردند تا تعرفه سنگین برای واردات وضع شود‪ .‬این تعرفه ها هنوز هم وجود دارد از این رو شاهد‬ ‫جوالن صنعتی لوس و بدون قابلیت در کشور هستیم‪».‬‬ ‫مجل�س یازدهم از ابت�دای کار خود توجه ویژه ای به وضعیت خودروس�ازی و بازار خودرو داش�ته‬ ‫اس�ت‪ .‬طرح های «س�اماندهی بازار خودرو» و «تحقیق و تفحص از صنعت خودرو» در حال بازنگری‬ ‫اس�ت و نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس ش�ورای اسالمی به دنبال اصالح برخی ایرادات‬ ‫واردش�ده به این ‪ ۲‬طرح بوده تا این طرح ها روند اجرایی خود را اغاز کنند‪ .‬اما بنا به گفته نمایندگان‬ ‫ای�ن کمیس�یون‪ ،‬تبدیل طرح ب�ه قانون زمانبر بوده و برای رس�یدگی به وضعیت اش�فته فعلی بازار‬ ‫خودرو‪ ،‬نیاز به راهکارهایی کوتاه مدت داریم‪ .‬از این رو جلسات متعددی با مسئوالن‪ ،‬مدیران‪ ،‬فعاالن‬ ‫و کارشناسان این صنعت با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال برگزاری است تا‬ ‫به وضعیت کنونی بازار خودرو رسیدگی شود‪ .‬بااین همه‪ ،‬سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی بر این نکته تاکید دارد که ساماندهی بازار منوط به ورود خودرو به بورس است‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫در بازار بورس نرخ اهمیت ندارد‪ .‬ممکن است نرخ خودرو در بازار‬ ‫س��رمایه دو برابر ش��ود اما خریدوفروش ان قابل ردیابی اس��ت و‬ ‫می توان اطالعات و داده های این حوزه را جمع اوری کرد‬ ‫چکش کاری طرح های خودرویی‬ ‫حجت ال��ه فیروزی‪ ،‬س��خنگوی کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی درباره برنامه های در حال‬ ‫انجام کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حوزه خودرو‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬نخس��تین موضوعی که در کمیس��یون‬ ‫پیگیری می ش��ود‪ ،‬ط��رح تحقیق و تفح��ص از صنعت‬ ‫خودرو اس��ت‪ .‬طرح��ی هم در مجلس ده��م در کمیته‬ ‫جهش تولید کمیسیون دنبال می شد که شورای نگهبان‬ ‫ب��ه ان ایراداتی وارد کرد و هم اکنون در مجلس یازدهم‬ ‫در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی کمیته ه��ای متع��ددی دارد که یک��ی از این‬ ‫کمیته ها مربوط به صنعت بوده و مسائل و مشکالت دو‬ ‫حوزه خودرو و فوالد‪ ،‬با جدیت در ان پیگیری می ش��ود‪.‬‬ ‫کمیته با مطالعه اسناد و گزارش تحقیق و تفحصی که از‬ ‫مجلس دهم موجود است به این نتیجه رسید که با تمام‬ ‫تالش هایی که نمایندگان مجلس دهم داشتند‪ ،‬گزارش‬ ‫این طرح پاسخگوی شرایط فعلی نبوده و نیاز به اصالح‬ ‫و تکمیل دارد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬برای پخته تر ش��دن این طرح‪ ،‬تاکنون ‪۶‬‬ ‫جلسه با حضور خودروس��ازها‪ ،‬مسئوالن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬قطعه سازان‪ ،‬ستاد تنظیم بازار‪ ،‬شورای‬ ‫رقاب��ت و تمام کس��انی که مرتبط با این حوزه هس��تند‬ ‫از تولی��د تا بازار به کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫دعوت ش��دند تا موارد مطرح ش��ده در بحث ساماندهی‬ ‫بازار خودرو در قالب خردتر بررس��ی ش��وند‪ .‬سخنگوی‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫بی��ان اینکه یکی از دغدغه های مس��ئوالن از جمله وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موضوع بازار خودرو است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کنترل ن��رخ خودرو اهمیت ویژه ای دارد‪ ،‬زیرا بس��یاری‬ ‫از بازاره��ای موازی و زیرمجموعه متاث��ر از بازار خودرو‬ ‫هستند‪ .‬دوش��نبه ‪ ۱۴‬مهر‪ ،‬جلسه مشترک بین اعضای‬ ‫کمیس��یون و مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در وزارتخانه برگزار ش��د تا برخی م��وارد در کوتاه مدت‬ ‫رس��یدگی و اجرای��ی ش��ود‪ ،‬زیرا طرح ها ت��ا در مجلس‬ ‫ن زیادی می طلبد‪.‬‬ ‫بررسی و تبدیل به قانون شود‪ ،‬زما ‬ ‫‹ ‹ارائه خودرو در بورس‬ ‫فی��روزی با بی��ان اینکه یک��ی از نکات اساس��ی این‬ ‫طرح ارائه خودرو در بورس اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در قالب طرح‬ ‫تفاوت نرخ و سفته بازی‬ ‫ولید هالالت یکی از کارشناس��ان حوزه بورس در‬ ‫پاسخ به این پرس��ش‬ ‫که ایا ارائه خودرو در‬ ‫ب��ورس به س��اماندهی بازار خ��ودرو کمک می کند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬هر بحرانی فق��ط یک دلیل ن��دارد؛ بنابراین‬ ‫ش��رایطی که در بازار خودرو حاکم شده فقط به یک‬ ‫دلیل و عامل برنمی گردد‪ .‬برای س��اماندهی این بازار‬ ‫نخس��ت باید روش های فروش تغیی��ر کند و اصالح‬ ‫ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬هیچ کش��وری حجم تقاضایی که‬ ‫م��ا در ب��ازار خودرو داری��م را ندارد و ای��ن فقط به‬ ‫تف��اوت نرخ کارخان��ه و بازار برمی گ��ردد و به نوعی‬ ‫س��فته بازی را در ای��ن ب��ازار افزایش داده اس��ت‪ .‬او‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬خودروس��ازان به دلی��ل کمب��ود منابع‪،‬‬ ‫ناگزیرن��د محصوالت خ��ود را پیش ف��روش کنند و‬ ‫هنگام تولید نرخ تمام ش��ده با انچ��ه هنگام ثبت نام‬ ‫اعالم می ش��ود‪ ،‬متفاوت اس��ت‪ ،‬در نتیج��ه با زیان‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬در پیش فروش های فعلی خودروها‬ ‫براساس نرخ روز ثبت نام می شوند و خودروساز اعالم‬ ‫ن��رخ نهایی را به روز تحوی��ل موکل می کند‪ .‬هالالت‬ ‫در این باره عنوان کرد‪ :‬در صورت های مالی براساس‬ ‫گزارش ش��هریور چنین مسئله ای مطرح نبوده است‬ ‫و ای��ن موضوع بای��د در گزارش صورت ه��ای مالی‬ ‫بیای��د‪ .‬خودروس��از نرخ را با نرخ زم��ان پیش فروش‬ ‫در صورت های مالی خ��ود ثبت می کند‪ ،‬درحالی که‬ ‫بهای تمام ش��ده ان با ن��رخ روز بوده و این زیان انها‬ ‫را دوچندان کرده است‪ .‬از این رو تفاوت نرخ کارخانه‬ ‫و بازار ازاد باید حذف ش��ود همان طور که در س��ایر‬ ‫بازارهای کاالیی حذف شده است‪.‬‬ ‫او معتقد است با ارائه خودرو در بورس‪ ،‬بازار خودرو‬ ‫منطقی می شود‪ ،‬زیرا درحال حاضر تقاضایی که برای‬ ‫خودرو وجود دارد نوعی امتحان شانس و برنده شدن‬ ‫از س��وی مصرف کنن��دگان غیرواقعی اس��ت اما اگر‬ ‫خ��ودرو در بورس کاال عرضه ش��ود قابلیت ردگیری‬ ‫بهتری دارد‪ .‬اینکه چه کس��ی ان را خریداری کرده‬ ‫است و روند نرخ تمام شده کاال چگونه است‪.‬‬ ‫‹ ‹شاخصه متقاضی واقعی و کاذب‬ ‫هالالت در پاس��خ به این پرسش که چه تضمینی‬ ‫وجود دارد خریدار مصرف کننده نهایی باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر این اختالف نرخ وجود نداش��ته باش��د و خودرو‬ ‫به نرخ روز عرضه ش��ود‪ ،‬فضایی برای س��فته بازی و‬ ‫س��ودجویی باقی نمی ماند‪ .‬در واقع نرخ خودرو نباید‬ ‫به گونه ای باش��د ک��ه س��رمایه گذاری در این کاالی‬ ‫س��رمایه ای‪-‬مصرفی ب��رای کس��ی صرفه اقتص��ادی‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬این کارش��ناس حوزه بورس در پاسخ‬ ‫به پرسش��ی مبنی بر اینکه چه ضمانتی وجود دارد‬ ‫ن��رخ خودرو در بورس باالتر از نرخ فعلی ان در بازار‬ ‫نباش��د‪ ،‬گفت‪ :‬بورس دارای نظام مش��خصی است و‬ ‫تمام اطالعات به درستی درج می شود‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫درحال حاضر مش��خص است در سال ‪ ۹۷‬چند نفر و‬ ‫چ��ه افرادی فوالد خریداری ک��رد ه و ان را برای چه‬ ‫فعالیتی مورد اس��تفاده ق��رار داده اند‪ .‬در بازار بورس‬ ‫نرخ اهمیت ندارد ممکن اس��ت نرخ خودرو در بازار‬ ‫س��رمایه دو برابر ش��ود ام��ا خریدوف��روش ان قابل‬ ‫ردیابی اس��ت و می توان اطالعات و داده ها این حوزه‬ ‫را جمع اوری کرد‪ .‬در نتیجه خریداران رصد می شوند‬ ‫و در ادام��ه می توان نواقص را اص�لاح کرد‪ .‬هالالت‬ ‫در توضی��ح این موضوع که داللی در بازار مواد اولیه‬ ‫هم گالیه های بس��یاری به دنبال داشته‪ ،‬گفت‪ :‬دلیل‬ ‫این امر هم به دالر نیمایی و ازاد برمی گردد؛ درواقع‬ ‫تفاوت نرخ موجود سبب شده سودجویی در این بازار‬ ‫رخ دهد‪ .‬اما هر کس��ی نمی تواند مواد اولیه از بورس‬ ‫خری��داری کند و فقط تولیدکننده اس��ت که اجازه‬ ‫خرید دارد‪.‬‬ ‫س��اماندهی بازار خودرو‪ ،‬خودروس��ازان باید محصوالت‬ ‫خود را در بورس ارائه کنند و ریزقیمت تمام شده خودرو‬ ‫مش��خص و شفاف اعالم ش��ود‪ .‬البته خودروهای با تیراژ‬ ‫پایین و وارداتی ها از عرضه به بورس معاف هستند‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی ادامه داد‪ :‬س��ازکارهایی برای ارتق��ای کیفی‪،‬‬ ‫خدمات پس از فروش و‪ ...‬در نظر گرفته ش��ده که نتیجه‬ ‫تس��ت ایمنی خودروها به ط��ور ش��فاف در اختیار مردم‬ ‫قرار گیرد‪ .‬او گفت‪ :‬بنا بر س��خن خودروس��ازان تقاضای‬ ‫واقعی بازار حدود یک میلیون خودرو در س��ال بوده که‬ ‫خودروس��ازها مدعی هستند این نیاز را می توانند تامین‬ ‫کنند‪ .‬اما مش��کل اساسی تقاضای مازاد بر نیاز حاصل از‬ ‫سرمایه گذاری و حضور نقدینگی مردم در این بازار است‪.‬‬ ‫در واقع پیشنهاد ارائه خودرو به بورس برای واقعی کردن‬ ‫تقاضاهاست‪ .‬او اظهارکرد‪ :‬خودروساز می گوید ربات هایی‬ ‫از س��وی دالل ها طراحی ش��ده که با شروع اعالم فروش‬ ‫و امکان ثبت نام در س��امانه ف��روش‪ ،‬در چند دقیقه کل‬ ‫درخواس��ت ها را پر می کنن��د‪ .‬اما در بورس ب��ازار قابل‬ ‫کنترل تر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کشف دوباره نرخ در بورس‬ ‫فیروزی در پاسخ به این پرسش که کارشناسان عنوان‬ ‫می کنند نرخ در بازار مش��خص است‪ ،‬چرا باید در بورس‬ ‫دوباره کش��ف نرخ ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬برخی از افراد معتقدند‬ ‫نرخ تمام ش��ده خیل��ی پایین تر از نرخ اعالمی از س��وی‬ ‫خودروس��ازان بوده و خودروس��از هزینه های سربار خود‬ ‫را هم به نرخ تمام ش��ده افزوده اس��ت‪ .‬از سوی دیگر هم‬ ‫خودروس��از عن��وان می کند با زیاندهی و نبود س��ود به‬ ‫فعالیت ادامه می دهد‪ ،‬زیرا نرخ تعیین ش��ده محصوالت‬ ‫خیل��ی کمت��ر از هزینه کرد انهاس��ت‪ .‬اما ب��ا اعالم ریز‬ ‫قیمت ه��ا در فرایند حض��ور در بازارس��رمایه همه چیز‬ ‫مش��خص می ش��ود به این ترتی��ب نه اجحاف��ی در حق‬ ‫مصرف کننده می شود و نه در حق خودروساز‪ .‬وقتی قرار‬ ‫باشد جزئیات نرخ تمام ش��ده خودرو به نمایش گذشته‬ ‫شود دیگر جایی برای عدم شفافیت باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ‬ ‫به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه ایا خودروساز نمی تواند‬ ‫در اعالم قیمت های خود عددها را تغییر دهد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این باره نهادهای نظارتی موضوع را رصد می کنند‪.‬‬ ‫جزئیات ورود خودرو به بورس کاال‬ ‫در همی��ن ح��ال مدیر مطالعات اقتص��ادی بورس کاال با‬ ‫بی��ان اینکه فروش خ��ودرو در بورس کاال باعث ش��فافیت‬ ‫نرخ می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر خودرو در بورس عرضه شود تولید‬ ‫افزای��ش می یابد و خودروس��از از زیاندهی خارج می ش��ود‪.‬‬ ‫به گزارش صداوس��یما‪ ،‬جواد فالح با بیان این مطلب افزود‪:‬‬ ‫ط��رح ورود خ��ودرو به بورس کاال در کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجل��س به امضا ‪ ۴۴‬نفر از نماینده ها رس��یده و در‬ ‫مرحله بررسی در این کمسیون است که در صورت تصویب‪،‬‬ ‫ب��ه صحن مجلس می رود‪ .‬مدیر مطالع��ات اقتصادی بورس‬ ‫کاال اضافه ک��رد‪ :‬اگر این طرح تبدیل به قانون ش��ود همه‬ ‫خودروه��ای تولی��د داخل با تیراژ بیش از ‪ ۵‬هزار دس��تگاه‬ ‫و خودروه��ای وارداتی ک��ه در ‪ ۱۲‬ماه بیش از ‪ ۵۰۰‬خودرو‬ ‫وارد شده است را ش��امل می شود‪ .‬فالح گفت‪ :‬همه افرادی‬ ‫که گواهینامه دارند می تواند در سال از هر خودرو فقط یک‬ ‫مدل خریداری کنند و اشخاص حقوقی هم در صورتی اجازه‬ ‫خرید دارند که برای خودرو‪ ،‬خریدار حقیقی وجود نداش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در طرحی که به نمایندگان ارائه داده ایم‬ ‫هر فرد می تواند در س��ال فق��ط یک خودرو از طریق بورس‬ ‫کاال خری��داری کند مگر اینکه تقاضای��ی برای یک خودرو‬ ‫وجود نداش��ته باش��د تا بتواند خریداری کند‪ .‬فالح با بیان‬ ‫اینکه قیمت ها در بورس کاال بس��تگی به ش��رایط عرضه و‬ ‫تقاضا دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در طرح نمایندگان مجلس‪ ،‬مش��وق هایی‬ ‫ب��رای خودروس��از در نظر گرفته ش��ده اس��ت این موضوع‬ ‫باع��ث افزایش تولید خودرو در کش��ور می ش��ود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬پ��س از درج نرخ در تابلو‪ ،‬خری��داران می توانند رقابت‬ ‫کنن��د که به طور قط��ع‪ ،‬این نرخ با نرخ پای��ه اختالف دارد‬ ‫عالوه بر اینکه ‪ ۲۰‬درصد منابعی که از طرح ایجاد می ش��ود‬ ‫در اختی��ار دولت قرار می گیرد و مابه التفاوت این نرخ پایه و‬ ‫معامالت‪ ،‬به ارتق��ای صنعت خودرو و حمل ونقل اختصاص‬ ‫می یابد‪ .‬مدیر مطالع��ات اقتصادی بورس کاال‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی‬ ‫ک��ه عرضه خودرو در بورس انجام ش��ود منابعی‪ ،‬چون ارائه‬ ‫وام قرض الحسنه به خودروساز اختصاص می یابد که این امر‬ ‫باعث کاهش هزینه خودرو می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬در کش��ور‬ ‫تقاضای خ��ودرو به دو صورت اس��ت‪ ،‬تقاض��ای مصرفی و‬ ‫تقاضای س��رمایه گذاری؛ در این شرایط با ‪ ۲‬نوع نرخ مواجه‬ ‫هس��تیم و این موضوع باعث س��فته بازی در بازار می شود‪.‬‬ ‫او اضاف��ه کرد‪ :‬عرضه خودرو در بورس باعث شفاف س��ازی‬ ‫نرخ می ش��ود و قیمتی که در تابلو است قابل اتکاست‪ .‬فالح‬ ‫همچنین درباره مزایایی عرضه خودرو در بورس کاال گفت‪:‬‬ ‫براس��اس گزارش صورت های مالی‪ ،‬خودروس��ازها ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان زیان انباشته تولید دارند که این زیان انباشته‬ ‫را س��هامدار پرداخت می کنند در صورتی که اگر در بورس‬ ‫عرضه ش��ود تولید افزایش می یابد و خودروساز از زیاندهی‬ ‫خارج می شود‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫موافق��ان و مخالفان ارائه خ��ودرو به بورس زیاد‬ ‫هس��تند و ه��ر یک از انه��ا دالیل خ��ود را عنوان‬ ‫می کنند‪ .‬اما براس��اس تصمیم های اتخاذش��ده در‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫ظاه��را قرار اس��ت ازمون و خطا در ب��ازار خودرو‬ ‫ادامه پیدا کند تا در این فاصله از حجم متقاضیان‬ ‫کاس��ته ش��ود‪ .‬با اش��فتگی در این بخ��ش دوباره‬ ‫شه��ای دیگر مورد ازمون ق��رار خواهد گرفت‪،‬‬ ‫رو ‬ ‫بدون اینکه اشاره ای به این موضوع شود که زمانی‬ ‫تیراژ خودروس��ازان در حدی ب��ود که برای فروش‬ ‫ناگزی��ر به راه اندازی ش��رکت های لیزینگی و ارائه‬ ‫مشوق برای خرید شدند‪ .‬اصالح وضعیت اقتصادی‬ ‫کش��ور و افزایش تیراژ راه حلی ازمون شده است و‬ ‫به طور قطع منجر به ساماندهی بازارهای مختلف از‬ ‫جمله بازار خودرو می شود‪.‬‬ ‫حجت اله فیروزی‬ ‫ولید هالالت‬ ‫جواد فالح‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان گف��ت‪ :‬خودرو‬ ‫در بورس کاال باید براس��اس عرضه و تقاضا‪،‬‬ ‫کش��ف قیمت ش��ود‪ ،‬چراک��ه قیمت گذاری‬ ‫دس��توری در عمل عرضه خودرو در بورس را‬ ‫بی اثر می کند و از ای��ن رو عرضه در بورس با‬ ‫قیمت کارخانه و کشف قیمت براساس عرضه‬ ‫و تقاضا باید رعایت شود‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادانالین‪ ،‬صنعت خودرو در‬ ‫یکی دو س��ال گذشته با مش��کالت بسیاری‬ ‫روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫در این میان مجلس��ی ها در یکی دو س��ال‬ ‫اخیر س��عی در ارائه طرحی برای ساماندهی‬ ‫صنع��ت خ��ودرو داش��ته اند؛ طرح��ی ک��ه‬ ‫س��رانجام ان مشخص نش��د اما از خانه ملت‬ ‫خبر می رس��د که حاال ‪ ۴۰‬نفر از نمایندگان‬ ‫مجلس طرح جدیدی به نام طرح تحول بازار‬ ‫و صنعت خودرو س��بک را در قالب ‪ ۲۱‬ماده‬ ‫ارائه کرده اند که عرضه خودرو در بورس کاال‬ ‫از محورهای اصلی این طرح است‪.‬‬ ‫احم��د نعمت بخ��ش‪ ،‬دبی��ر انجم��ن‬ ‫خودروس��ازان در این ب��اره گفت‪ :‬در دو هفته‬ ‫گذش��ته جلس��ه ای را به همراه مدیرعامالن‬ ‫دو خودروس��از‪ ،‬مدی��رکل نیرومحرکه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و انجمن ه��ای‬ ‫قطعه س��ازی در کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس برگزار کرده ایم‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬نفر از نمایندگان یک طرح را پیشنهاد‬ ‫کرده اند که ‪ ۲۱‬ماده دارد؛ در این طرح امده‬ ‫اس��ت که خودرو باید در ب��ورس کاال عرضه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این جلس��ه طرح را بررس��ی‬ ‫کردیم و البته ایرادهایی به ان وارد ش��د که‬ ‫بروکراس��ی های در نظر گرفته ش��ده یکی از‬ ‫مشکالت اس��ت که باید با همکاری نهادهای‬ ‫درگیر این بروکراسی ها برطرف شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان بیان کرد‪ :‬مشکل‬ ‫بع��دی نیز اختصاص بخش��ی از وجه حاصل‬ ‫از ف��روش خودرو به قطعه س��ازان اس��ت در‬ ‫ش��رایطی که وقت��ی کاالیی متعل��ق به یک‬ ‫شرکت در بازار فروخته می شود باید مدیریت‬ ‫پولی ان در دست شرکت باشد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان درباره س��ازکار‬ ‫عرض��ه خ��ودرو در ب��ورس کاال و اینک��ه‬ ‫قیمت گذاری در بورس کاال چگونه باید انجام‬ ‫ش��ود تاکید کرد‪ :‬باید خودرو در بورس کاال‬ ‫براس��اس عرضه و تقاضا‪ ،‬کشف قیمت شود‪،‬‬ ‫چراکه قیمت گذاری دستوری در عمال عرضه‬ ‫خودرو در بورس را بی اثر می کند‪.‬‬ ‫این مسئول صنفی تصریح کرد‪ :‬اگر عرضه‬ ‫خ��ودرو در بورس کاال با حمایت همه نهادها‬ ‫انجام و نقاط ضعف طرح نیز رفع ش��ود‪ ،‬بعد‬ ‫از مدتی قیمت خودرو به واس��طه ش��فافیت‬ ‫مب��ادالت در بورس و کش��ف قیمت واقعی و‬ ‫کنار رفتن واس��طه ها پایین می اید؛ البته در‬ ‫مقطعی کوتاه و در ش��روع کار ش��اید قیمت‬ ‫کمی باال رود اما با اس��تمرار عرضه ها قیمت‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان ب��ا بیان اینکه‬ ‫م��ا تجربه عرض��ه انواع محص��والت از جمله‬ ‫فلزات را طی سال های گذشته در بورس کاال‬ ‫داش��ته ایم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬پی��ش از عرضه فلزاتی‬ ‫مانن��د الومینیوم در ب��ورس‪ ،‬قیمت ها بدون‬ ‫شفافیت و حس��اب و کتاب افزایش می یافت‬ ‫اما با ورود محصوالت به بورس کاال‪ ،‬شفافیت‬ ‫بر بازار س��ایه انداخت و شرایط پس از ورود‬ ‫محص��والت به بورس کاال ب��ا قبل از ان قابل‬ ‫قیاس نیست‪.‬‬ ‫نعمت بخ��ش در پایان گفت‪ :‬معتقدم اینکه‬ ‫خودرو ب��ا قیمت کارخان��ه در بورس عرضه‬ ‫و س��پس کش��ف قیمت در تاالر انجام شود‪،‬‬ ‫بسیار بهتر است از شرایط فعلی که از طریق‬ ‫قرعه کشی خودرو به فروش می رسد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت عرضه خودرو در بورس برای‬ ‫نخس��تین بار در ایران در حال رخ دادن است‬ ‫و در این زمینه تجربه ای در کشورهای دیگر‬ ‫وج��ود ن��دارد؛ از ای��ن رو انتقادهای��ی به ان‬ ‫می ش��ود که درحالی که خودرو در حاش��یه‬ ‫بازار تعیین قیمت می ش��ود‪ ،‬چ��ه لزومی به‬ ‫عرضه ان و کش��ف دوباره ن��رخ خودروها در‬ ‫بازارسرمایه دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تعیین درصد‬ ‫عمق ساخت داخل‬ ‫در ‪ ۵‬بازه مشخص‬ ‫رئی��س مرکز س��اخت داخ��ل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت اعالم کرد‪:‬‬ ‫هیات وزیران به استناد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور‬ ‫و حمایت از کاالی ایرانی و برای شناس��ایی عمق س��اخت داخل محصوالت‬ ‫داخلی ایین نامه اجرایی مربوط به روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق ان‬ ‫را در ‪ ۷‬ماده به تصویب رساند‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬سیدمحمدمهدی هادوی گفت‪:‬‬ ‫هیات وزیران به پیش��نهاد وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و با هدف حمایت ‬ ‫هدفمند و به موقع از سوی دولت ایین نامه اجرایی تبصره جزء (‪ )۳‬بند (الف)‬ ‫دالر‪ ،‬قلب بورس‬ ‫را شکست‬ ‫ماده (‪ )۴‬قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی درباره روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق ان را به تصویب‬ ‫رس��اند‪ .‬وی افزود‪ :‬در روند اجرایی این تصویب نامه س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫کشور و وزارتخانه های نفت‪ ،‬نیرو‪ ،‬جهادکشاورزی و بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همکاری خواهند کرد‪ .‬براساس این‬ ‫ایین نامه‪ ،‬عمق س��اخت داخل‪ ،‬مجموع سهم ارزش عوامل تولید و نهاده های‬ ‫به کار رفته در فرایند ساخت محصوالت داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور‬ ‫سرمان‬ ‫رو به اسمان است!‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 19‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1630‬‬ ‫پیاپی ‪2948‬‬ ‫یادداشت‬ ‫غل وزنجیرهای‬ ‫پای تولید‬ ‫سعید صبوری‪/‬عضو هیات رئیسه انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور‬ ‫خبر‬ ‫افزایش تولید‬ ‫در ایران خودرو مازندران‬ ‫با تالش کارکنان و زنجی��ره تامین‪ ،‬تولید روزانه‬ ‫سایت ایران خودرو مازندران به ‪ ۱۶۵‬خودرو افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬امید حسینی نژاد‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ایران خودرو مازن��دران گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫امس��ال تا دهه نخس��ت مهر تعداد ‪ ۱۶‬هزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫خودرو در این سایت‪ ،‬تولید شده که در مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته این عدد ‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬خودرو‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬بیش از ‪ ۱۲‬ه��زار و ‪۵۰۰‬‬ ‫دس��تگاه از خودروه��ای تولیدی س��ایت مازندران‬ ‫تحویل مشتریان شده اس��ت‪ .‬درحال حاضر هر روز‬ ‫و حت��ی در روزهای تعطیل نی��ز خودروهای اماده‬ ‫برای مشتریان بارگیری و حمل می شود و این امار‬ ‫به صورت لحظه ای در حال افزایش است‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬برای رفاه حال مشتریان و تسریع‬ ‫در تحویل خودرو‪ ،‬ام��کان تحویل خودرو در محل‬ ‫کارخانه نیز فراهم شده است‪ .‬درحال حاضر کارکنان‬ ‫این س��ایت حت��ی در روزهای تعطیل ب��رای رفع‬ ‫کسری و تجاری سازی خودروها در محل کار حضور‬ ‫دارند تا خودروها زودتر تحویل مشتریان شود‪.‬‬ ‫حسینی نژاد عمده قطعات کسری در خودروهای‬ ‫ناق��ص را مربوط ب��ه قطعات حس��اس مانند پمپ‬ ‫هیدرولیک‪ ،‬مدوالتور‪ ،‬ایربگ و کاتالیس��ت دانست‬ ‫و تصری��ح کرد‪ :‬اخرین وضعی��ت خودروهای دارای‬ ‫کس��ری و یا تجاری شده به طور منظم به نهادهای‬ ‫نظارتی اطالع رس��انی می ش��ود‪.‬مدیرعامل س��ایت‬ ‫ایران خودرو مازندران افزود‪ :‬تولیدات قطعه س��ازانی‬ ‫که در این اس��تان فعالیت می کنند‪ ،‬در خط تولید‬ ‫ایران خ��ودرو مازندران مصرف می ش��ود که همین‬ ‫موضوع‪ ،‬اش��تغال غیرمس��تقیم زیادی ایجاد کرده‬ ‫است‪ .‬حس��ینی نژاد با اش��اره به حساسیت ویژه ای‬ ‫ک��ه در حوزه کیفیت محصوالت وجود دارد‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در همین راستا‪ ،‬سایت خودروسازی مازندران‪،‬‬ ‫سومین ستاره کیفی خودرو پارس با موتور تی‪.‬یو‪۵.‬‬ ‫را از ش��رکت بازرسی مهندسی ایران دریافت کرده‬ ‫است‪ .‬درحال حاضر تمامی محصوالت پارس تولیدی‬ ‫این سایت دارای ‪ ۳‬ستاره کیفیت هستند‪.‬‬ ‫برق ویالهای‬ ‫غیرمجاز را قطع‬ ‫کنید‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران گفت‪ :‬در شرایطی‬ ‫که برق ویالهای غیرمجاز حتی یک ساعت هم قطع نشده اما برق واحدهای‬ ‫تولی��دی ب��ه کرات قطع ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ته��ران‪ ،‬صاب��ر پرنی��ان با اعالم کاهش نرخ بیکاری در اس��تان تهران‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر نرخ بیکاری استان تهران به ‪ ۸.۷‬درصد رسیده درحالی که‬ ‫این عدد در ابتدای سال باالی ‪ ۱۱‬درصد بود‪ .‬وی با اذعان به مشکل واحدهای‬ ‫اقتصادی در تامین منابع مالی از بانک ها گفت‪ :‬وابس��تگی بنگاه اقتصادی به‬ ‫منابع بانکی به طور قطع ان را زمین خواهد زد‪ ،‬زیرا چرخه سیستم تسهیالت‬ ‫بانکی در ایران معیوب است‪ .‬این مقام مسئول با اشاره به وجود ‪ ۴۵‬هزار واحد‬ ‫صنعتی در ش��هرک های صنعتی کش��ور و تعطیلی ‪ ۱۰‬هزار واحد از ان گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۱۶‬درصد واحدهای صنعتی تهران تعطیل ش��ده و ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫مشکالت واحدهای تعطیل هم ناشی از مسائل تامین نقدینگی است‪ .‬پرنیان‬ ‫ردپای دالالن در حوزه مواد اولیه مهم بخش تولید را ناش��ی از ایرادات نظام‬ ‫توزیع خواند و بیان کرد‪ :‬تولیدکننده با همه س��ختی ها یک واحد صنعتی را‬ ‫احداث می کند‪ ،‬اما به دلیل عدم تزریق منابع دولتی‪ ،‬حتی برای تامین اب و برق‬ ‫مصرفی خودش هم دچار مشکل است‪ .‬تولیدکنندگان ما زیر بار تفاهمنامه ای‬ ‫بدتر از ترکمنچای رفتند و قبول کردند که برق واحدشان هفته ای دو روز و هر‬ ‫روز ‪ ۵‬ساعت قطع شود‪ ،‬اما متاسفانه شرکت های برق به این هم قانع نشدند و‬ ‫بدون اطالع‪ ،‬برق واحدهای صنعتی را قطع کردند و مواد اولیه و ماشین االت‬ ‫اس��یب دیدند‪ .‬در ش��رایطی که برق ویالهای غیرمجاز حتی یک س��اعت هم‬ ‫قطع نشده اما برق واحدهای تولیدی به کرات قطع شده است‪.‬‬ ‫الودگی هوا تلفات کرونا را بیشتر می کند‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عیسی کالنتری‬ ‫باید واردات‬ ‫خودرو ازاد‬ ‫شود یا‬ ‫خودروهای‬ ‫ساخت داخل‬ ‫استانداردهای‬ ‫بهتری‬ ‫داشته باشند‬ ‫ب��ه فص��ل زمس��تان و اوج الودگ��ی ه��وا نزدیک‬ ‫می شویم‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬بنا بر سخن کارشناسان‬ ‫ای��ن اوج گی��ری از ‪ ۱۵‬اذر ت��ا ‪ ۱۵‬دی رخ می دهد‪.‬‬ ‫خودروهای بدون اس��تاندارد الزم‪ ،‬وسایل حمل ونقل‬ ‫فرس��وده‪ ،‬س��وخت بی کیفیت و‪ ...‬از جمله قاتل های‬ ‫اکس��یژن ه��وا بوده که ی��ک روز م��ورد انتقاد فالن‬ ‫مدی��ر دولتی قرار می گیرد اما در ادامه چون بیش��تر‬ ‫نهادهای فعال در حوزه استاندارد‪ ،‬کیفیت و‪ ...‬دولتی‬ ‫هس��تند در نهایت از نظ��ر و انتقاد خود برگش��ته و‬ ‫موضوع به حاش��یه رانده می ش��ود‪ .‬به عن��وان مثال‪،‬‬ ‫زمان��ی خودروس��از ملزم ب��ه رعایت اس��تانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه و اس��تفاده از موتور یورو‪ ۵‬می شود‬ ‫اما در ادامه موضوع هایی دیگر مطرح و اصل مس��ئله‬ ‫گم می ش��ود‪ .‬هیچ کس نمی تواند منکر تاثیر الودگی‬ ‫هوا ب��ر امار مرگ ومیرها ش��ود‪ ،‬همان ط��ور که امار‬ ‫فوتی ها در تصادفات کش��ور باالس��ت‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی حفاظت‬ ‫محیط زیست عنوان کرد‪ :‬افزایش غلظت ذرات معلق‬ ‫کمت��ر از ‪ ۲.۵‬میک��رون می تواند ت��ا ‪ ۸‬درصد تلفات‬ ‫کرونایی را بیشتر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقاد از حذف سهم محیط زیست‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫تولید بستری می خواهد تا عالوه بر ادامه فعالیت‪،‬‬ ‫توسعه پیدا کند‪ .‬با وجود موانع موجود در کسب وکار‬ ‫بنگاه های تولیدی کش��ور متاس��فانه باید گفت در‬ ‫س��ال جهش تولی��د‪ ،‬هر چه غل و زنجیر اس��ت به‬ ‫پای تولی��د و تولیدکننده بس��ته اند‪ .‬همان گونه که‬ ‫چن��د ماه قبل ‪ ۲.۵‬میلیون جوج��ه را خاک کردند‬ ‫و نتیجه ان را امروز در شانه های تخم مرغ ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫تومان��ی می بینیم‪ ،‬نتیجه ضربه های ‪ ۳‬ماه نخس��ت‬ ‫بان��ک مرکزی به تولیدکنندگان را نیز در نیمه دوم‬ ‫سال شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫در ش��رایطی ک��ه بانک مرکزی ب��رای تامین ارز‬ ‫م��ورد نیاز تولی��د‪ ،‬هفت خوان رس��تم را پیش پای‬ ‫تولیدکنندگان ق��رار داده‪ ،‬تولیدکنن��دگان به ویژه‬ ‫زنجیره تامین صنعت خودرو برای تامین مواد اولیه‬ ‫و انجام مبادالت اقتصادی به بن بس��ت رسیده اند‪ .‬با‬ ‫توجه به کاهش ش��دید نقدینگی در صنعت خودرو‬ ‫و قطعه س��ازی‪ ،‬منشا تمام مش��کالت امروز صنعت‬ ‫خودرو و قطعه س��ازی کشور س��رکوب قیمت ها در‬ ‫س��ال های گذشته اس��ت که باعث شده صنعتگران‬ ‫این حوزه امروز با مش��کالت عدیده ای دست وپنجه‬ ‫نرم کنند‪.‬‬ ‫خودرو در بازار گران شده اما خودروهای خارجی‬ ‫افزایش قیمت بس��یار بیش��تری داشته اند و عده ای‬ ‫س��ودجو‪ ،‬قیم��ت پراید را ب��ه یک هیاه��و تبدیل‬ ‫کرده ان��د و به ان می تازند تا هم خود را عزیز کنند‬ ‫و هم اذهان را از افزایش قیمت خودروهای خارجی‬ ‫منحرف‪ .‬همان طور که بارها اش��اره ش��ده‪ ،‬خودرو‬ ‫دیگر یک کاالی مصرفی نیست و کاربرد سرمایه ای‬ ‫پی��دا ک��رده اس��ت‪ ،‬بنابراین عرض��ه و تقاضای ان‬ ‫از حال��ت عادی خارج ش��ده و گران��ی ان‪ ،‬مردم را‬ ‫مس��تاصل کرده است‪ .‬انچه با عنوان گرانی در بازار‬ ‫خودروهای داخلی مطرح می ش��ود نادرس��ت بوده‬ ‫زیرا چندین س��ال پیش دالر ه��زار تومان و پراید‬ ‫‪ ۶‬میلیون��ی‪ ،‬معادل ‪ ۶‬ه��زار دالر بود که به نرخ ارز‬ ‫ح��ال حاضر‪ ،‬باید بیش��تر از ‪ ۱۵۰‬میلی��ون تومان‬ ‫قیمت داش��ته باشد‪ .‬بنابراین انچه رخ داده‪ ،‬کاهش‬ ‫ش��دید ارزش پول ملی اس��ت‪ ،‬ن��ه افزایش قیمت‬ ‫پرای��د‪ .‬در حالی که قیمت تمام ش��ده خودرو پراید‬ ‫برای کارخانه حدود ‪ ۶۰‬میلیون تومان بود‪ ،‬س��ایپا‬ ‫را مجب��ور کردند تا اخرین خ��ودرو را ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تومان به فروش برس��اند‪ .‬نتیجه این فرایند معیوب‬ ‫این است که امروز سایپا زیان کرده و قطعه ساز هم‬ ‫مطالبات معوق قابل توجهی دارد اما جیب دالالن از‬ ‫واس��طه گری معامالت این خودرو پر از پول است و‬ ‫خودروساز و مصرف کننده در زیان‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫متاسفانه امسال الودگی هوا با شیوع بیماری کرونا مصادف شده‬ ‫اس��ت و براساس مقاالت علمی هر واحد افزایش در غلظت ذرات‬ ‫معل��ق کمتر از ‪ ۲.۵‬میکرون‪ ۸ ،‬درصد تلف��ات بیماران کرونایی را‬ ‫بیشتر می کند و حتی در برخی مقاالت این رقم ‪۱۵‬درصد است‬ ‫‹ ‹خطر الودگی هوا و کرونا‬ ‫س��ال ها موض��وع استانداردس��ازی خودروه��ا اعم‬ ‫از س��بک و س��نگین و نیز موتورس��یکلت ها و از رده‬ ‫خارج کردن خودروهای فرسوده مطرح شده اما هنوز‬ ‫نتیجه الزم به دست نیامده است‪ .‬با شروع فصل سرما‬ ‫موضوع‪ ،‬داغ ش��ده و با پایان ان دوباره به فراموش��ی‬ ‫سپرده می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬عیس��ی کالنت��ری‪ ،‬مع��اون‬ ‫رئیس جمه��وری و رئی��س س��ازمان مل��ی حفاظت‬ ‫محیط زیست با اش��اره به اینکه درحال حاضر دغدغه‬ ‫ما سرد شدن هوا و به دنبال ان افزایش تعداد روزهای‬ ‫الوده است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬متاسفانه امسال الودگی هوا با‬ ‫ش��یوع کرونا مصادف شده اس��ت و براساس مقاالت‬ ‫علمی ه��ر واحد افزایش در غلظت ذرات معلق کمتر‬ ‫از ‪ ۲.۵‬میکرون‪ ۸ ،‬درص��د تلفات بیماران کرونایی را‬ ‫بیش��تر می کند و حتی در برخی مقاالت این رقم ‪۱۵‬‬ ‫درصد اس��ت‪ .‬از این رو ما باید در فصل س��رما تکلیف‬ ‫خ��ود را با خودروهای دیزلی‪ ،‬کامیون ها‪ ،‬اتوبوس ها و‬ ‫نیروگاه هایی که از مازوت اس��تفاده می کنند‪ ،‬روشن‬ ‫کنیم‪ .‬البته این موارد را به رئیس جمهور نیز منعکس‬ ‫کرده ایم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نیروگاه های اطراف شهرهای‬ ‫بزرگ در فصل س��رما نباید از مازوت استفاده کنند و‬ ‫ورود کامیون ها باید به شهرهایی مانند تهران ممنوع‬ ‫شود‪ ،‬چراکه االیندگی بسیار باالیی دارند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان ملی حفاظت محیط زیست با بیان‬ ‫اینکه در کش��ور حدود ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬هزار خودرو دیزلی‬ ‫فروش قطعات دست دوم در بازار لوازم یدکی‬ ‫عض��و هیات رئیس��ه کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و مع��ادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬برخی س��ودجویان‬ ‫قطع��ات یدک��ی اس��توک (قطعات‬ ‫دس��ت دوم) را از تعمیرگاه ه��ا‬ ‫جمع اوری ک��رده و به عنوان قطعات‬ ‫یدکی ن��و در بازار توزی��ع می کنند‬ ‫که این امر موج��ب افزایش تصادفات و تحمیل‬ ‫هزینه های بیشتر به خانوار می شود‪.‬‬ ‫بهزاد رحیمی در گفت وگو با خانه ملت با انتقاد‬ ‫از نابس��امانی بازار قطعات یدکی خودرو‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کمب��ود و گرانی قطعات یدک��ی اصلی خودرو و‬ ‫افزایش س��هم قطعات بی کیفیت و تقلبی از بازار‬ ‫موجب اقبال بسیاری از تعمیرکاران و مشتریان‬ ‫به خرید قطعات یدکی اصلی دست دوم یا حتی‬ ‫تعمیر برخی قطعات ش��ده است‪ ،‬تداوم این امر‬ ‫خطرناک بوده و مشکالت بسیاری مانند افزایش‬ ‫تصادفات را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم س��قز و بانه در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بی��ان اینک��ه درحال حاضر ب��ازار از‬ ‫قطع��ات یدک��ی فی��ک و بی کیفیت پر ش��ده و‬ ‫قطعات یدک��ی اصلی نیز در بازار بس��یار نایاب‬ ‫و گران اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬س��ودجویی برخ��ی افراد‬ ‫موجب شده قطعات یدکی تقلبی چینی یا ایرانی‬ ‫‹ ‹انتقاد از وضعیت قیمت خودرو و سوخت‬ ‫وجود دارد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬این خودروهای االینده در‬ ‫کن��ار نیروگاه هایی که از مازوت اس��تفاده می کنند‪،‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد عل��ت الودگی هوا هس��تند؛ بنابراین باید‬ ‫تمهیدات الزم در این زمینه اندیشیده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�رط ش�ماره گذاری خودروه�ای تولید‬ ‫‪۹۹‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری در بخشی دیگر از این برنامه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬س��ازمان ملی حفاظت محیط زیست فقط‬ ‫در صورت ارتقای استاندارد خودروهای تولیدی سال‬ ‫‪ ۹۹‬ب��ه یورو ‪ ۵‬به انها مجوز خواهد داد‪ .‬خودروس��از‬ ‫نباید خودروهای تولیدی قبل از سال ‪ ۹۹‬را با عنوان‬ ‫خودروهای ‪ ۹۹‬عرضه کند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان ملی حفاظت محیط زیست افزود‪:‬‬ ‫متاس��فانه ای��ن پول در اختی��ار نهادهای��ی از جمله‬ ‫اس��تانداری ها قرار می گیرد تا ب��رای بهبود وضعیت‬ ‫محیط زیس��ت استان ها هزینه ش��ود اما تا امروز یک‬ ‫ریال برای محیط زیس��ت از این محل هزینه نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کالنتری در پایان با بیان اینکه «به ش��خصه موافق‬ ‫افزای��ش قیمت بنزی��ن بودم‪ ،‬چراکه مصرف س��رانه‬ ‫بنزین در کش��ور ما تقریبا از همه کش��ورهای جهان‬ ‫باالتر اس��ت»‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬یا بای��د واردات خودرو‬ ‫ازاد ش��ود یا خودروهای ساخت داخل استانداردهای‬ ‫بهتری داشته باشند‪ .‬در همه دنیا خودرو ارزان است‬ ‫و بنزین گران اما در ایران این موضوع برعکس است‪.‬‬ ‫تامین الستیک سنگین با ارز دولتی‬ ‫در جعب��ه قطعات اصلی بس��ته بندی و‬ ‫به نام قطعات اصلی به مش��تریان عرضه‬ ‫ش��ود که خری��د و اس��تفاده از این گونه‬ ‫قطعات موجب زیان مش��تریان و خرابی‬ ‫زودهنگام خودرو می شود‪.‬‬ ‫رحیمی با بیان اینکه بیش��تر اینگونه‬ ‫قطع��ات از چین وارد کش��ور می ش��ود‬ ‫درحالی ک��ه برخ��ی از تولی��دات داخلی کیفیت‬ ‫بهتری دارند‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬با وجود اینکه قیمت‬ ‫قطعات یدکی درحال حاضر افزایش چشمگیری‬ ‫داشته اما شاهد افت کیفیت در این بازار هستیم‬ ‫که این امر منجر به تحمیل هزینه های بیشتر به‬ ‫خانوارها می شود‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه برخی‬ ‫س��ودجویان اصطالح��ا داغی قطع��ات (قطعات‬ ‫دس��ت دوم ی��ا اس��توک) را از تعمیرگاه ه��ا‬ ‫جم��ع اوری کرده و به عنوان قطعات یدکی نو در‬ ‫بازار توزیع می کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬افزایش تصادفات‬ ‫و رش��د هزینه های خان��وار و‪ ...‬پیامدهای تداوم‬ ‫این اقدامات اس��ت‪ .‬افزایش نظ��ارت‪ ،‬از فعالیت‬ ‫س��وداگران در ب��ازار قطعات یدک��ی جلوگیری‬ ‫می کن��د؛ بنابراین باید تدابی��ر الزم برای تحقق‬ ‫این مهم اندیشیده شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان موتورسیکلت و‬ ‫دوچرخه کشور از نابسامانی بازار قطعات یدکی موتورسیکلت‬ ‫س��خن گفت‪ .‬حبیب اهلل محمودان در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫بیان کرد‪ :‬قطعات وارداتی دارای ایمارک های تقلبی هس��تند‬ ‫که به دلیل اینکه در گذش��ته قدرت تست ان وجود نداشته‪،‬‬ ‫فروشنده های چینی اقدام به فروش انها کردند و اسنادی که‬ ‫به عنوان ایمارک ارسال شده تقلبی بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درب��اره قطعات داخلی نیز مرجعی برای کنترل‬ ‫تولی��دات زیرپله ای وجود ندارد و بهت��ر بود در یک مقطعی‬ ‫کااله��ای صنعت��ی تولید داخ��ل جایگزین قطع��ات تقلبی‬ ‫خارجی در بازار ش��وند و ای��ن امر نیازمند تس��هیل قوانین‬ ‫اس��ت تا تولید کنندگان ناچار به قانون گریزی نباش��ند‪ ،‬زیرا‬ ‫دریاف��ت پروانه بهره برداری در ایران بس��یار س��خت اس��ت‬ ‫و الزم اس��ت مجوز ص��دور پروانه را ب��ه اتحادیه و انجمن ها‬ ‫بدهند که در قبال ص��دور پروانه ناظر کنترل کیفی قطعات‬ ‫باش��ند و در صورت بروز مش��کلی مرجع صادر کننده مجوز‬ ‫کالنتری در ادامه با اش��اره به ط��رح مجلس برای‬ ‫حذف سهم محیط زیست از عوارض االیندگی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در قان��ون مالیات ام��ده که واحده��ای االینده یک‬ ‫درصد ف��روش خود را به عنوان ع��وارض االیندگی و‬ ‫جریمه پرداخت کنند تا در اختیار محیط زیست قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫این رقم س��االنه حدود ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان‬ ‫می ش��ود‪ .‬درحال حاضر ش��مال کش��ور زیر پسماند‬ ‫مدفون شده است و بیش��تر کارخانه های درجه دو و‬ ‫سه فاضالب خود را بدون تصفیه رهاسازی می کنند‪.‬‬ ‫ق��رار ب��ود ما با اس��تفاده از س��هم خ��ود از عوارض‬ ‫االیندگی این مشکالت را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی ق��رار بود س��ازمان مل��ی حفاظت‬ ‫محیط زیست براساس بودجه ای که از طریق عوارض‬ ‫االیندگی در اختیار دارد‪ ،‬تمام صنایع االینده کشور‬ ‫را با همکاری دانش��گاه ها پایش کن��د‪ .‬این در حالی‬ ‫ اس��ت که اکن��ون حدود ‪ ۷‬درصد ای��ن صنایع پایش‬ ‫می ش��ود و اگر طرح مجلس تصویب ش��ود‪ ،‬تمام این‬ ‫برنامه ها از بین می رود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت‪ :‬تا پایان امس��ال‪،‬‬ ‫مش��کلی در تامین الس��تیک و برخی اق�لام ضروری ن��اوگان عمومی‬ ‫جاده ای با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی نداریم‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬عبدالهاشم حسن نیا با اشاره به اینکه همواره مشکالت‬ ‫و دغدغه های معیشتی و اقالم مورد نیاز رانندگان بخش دریافت و مورد‬ ‫بررسی قرار می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬همواره فعالیت ها و نیازهای ناوگان عمومی‬ ‫حمل ونقل جاده ای اعم از مبدا‪ ،‬مس��یر و مقصد رصد می ش��ود و با روند‬ ‫فعلی مش��کلی در تامین الستیک و برخی اقالم ضروری ناوگان عمومی‬ ‫جاده ای نداریم‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به پیگیری ها و رصدهای انجام شده‪،‬‬ ‫تا پایان س��ال ‪ ۹۹‬مش��کلی در تامین الس��تیک و برخی اقالم ضروری‬ ‫ناوگان عمومی جاده ای با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ترخیص ‪ ۲۸۰‬هزار حلقه الستیک‬ ‫یک مقام مس��ئول‪ ،‬از تالش س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫کشور برای واردات و ترخیص ‪ ۲۸۰‬هزار حلقه الستیک خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬غالمعباس بهرامی نیا در جلس��ه بررسی مسائل مربوط‬ ‫به رانن��دگان تاکید ک��رد‪ :‬انجمن های صنفی با نصب بن��ر به رانندگان‬ ‫حمل ونقل اعالم کنند که برای حفظ سالمت از هرگونه تجمع در مرکز‬ ‫بارگی��ری خ��ودداری کرده و فاصل��ه اجتماعی را رعای��ت کنند؛ چراکه‬ ‫س�لامت رانندگان برای ما و سازمان مهم است؛ اگر سالمت رانندگان با‬ ‫مش��کل مواجه شود‪ ،‬چرخه حمل ونقل دچار مشکل خواهد شد و بدون‬ ‫تردید می تواند اقتصاد کش��ور را به مخاطره انداخته و مشکالت بعدی را‬ ‫به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬با وجود ش��رایط حاکم بر کش��ور به دلیل ش��یوع بیماری‬ ‫کرونا‪ ،‬با کمک انجمن های صنفی رانندگان حمل ونقل و خود رانندگان‪،‬‬ ‫در حمل کاالهای اساسی از بندر امام خمینی(ره) عملکرد خوبی داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫بهرامی نیا با اشاره به تاثیرگذاری عملکرد بخش حمل ونقل در شرایط‬ ‫حساس کشور‪ ،‬بیان کرد‪ :‬همه باید با همراهی و همکاری شایعات موجود‬ ‫در فضای مجازی درباره مشکالت رانندگان حمل ونقل را مدیریت کرده‬ ‫و با برنامه ریزی نسبت به حل برخی مشکالت اقدام کنیم‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫به دنبال حل مش��کل کمبود الستیک است‪ ،‬گفت‪ :‬با تالش این سازمان‬ ‫و برای حل مش��کل الس��تیک خودروهای سنگین‪ ،‬قرار است ‪ ۲۸۰‬هزار‬ ‫الس��تیک پس از ترخیص با ارز مصوب در اختی��ار رانندگان قرار گیرد‬ ‫که انجمن های صنفی نس��بت به اطالع رسانی در این باره تالش مضاعفی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫بهرامی نیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بروزرسانی نرخ‬ ‫کرایه حمل ونقل‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫همه ساله به دنبال این امر است‪.‬‬ ‫بازار داغ موتورسیکلت های الکچری‬ ‫باید پاسخگو باشد همان طور که در قوانین بین المللی همین‬ ‫اتفاق رخ می دهد‪ .‬بنابراین س��ازمان ملی استاندارد می تواند‬ ‫ناظ��ر مجوزهایی باش��د که وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ص��ادر کرده و انجمن ها و اتحادیه ها بر قطعاتی که مش��مول‬ ‫استانداردهای اجباری و تعریف شده نیستند نظارت داشته و‬ ‫در برابر شکایت مردم پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫نایب رئیس هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان موتورسیکلت‬ ‫کش��ور درب��اره ب��ازار موتورس��یکلت اظهارکرد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫بازار موتورس��یکلت نیز دچار اش��فتگی اس��ت و شاهد ورود‬ ‫موتورس��یکلت های الکچری در کالنشهرها هس��تیم و بازار‬ ‫موتورس��یکلت های ضعیف تر ک��ه مورد نی��از طبقات پایین‬ ‫جامعه است رها شده و افزایش قیمت نیز داشته اند‪.‬‬ ‫در صورتی که چنین سیاس��ت گذاری با ش��رایط اقتصادی‬ ‫کش��ور همخوانی نداشته و دغدغه دس��ت اندرکاران صنعت‬ ‫موتورس��یکلت تزریق موتورس��یکلت های الکچری به شمال‬ ‫ش��هر ته��ران نب��وده ک��ه این گونه ش��اهد افزای��ش افتتاح‬ ‫فروشگاه های موتورسیکلت در شمال شهر باشیم‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که بازار موتورس��یکلت در روستاها و‬ ‫شهرهای کوچک که دارای عملکرد اقتصادی و صنعتی است‬ ‫رها ش��ده و در چنین ش��رایط اقتصادی ک��ه ارز الزم برای‬ ‫دارو و ماش��ین االت صنعتی وجود ندارد موتورس��یکلت های‬ ‫فول سی کی دی وارد کشور می شوند؛ بنابراین مسئوالن باید‬ ‫پاسخگوی تضادی که در این زمینه به وجود امده باشند‪.‬‬ ‫محم��ودان در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر م��ا تحریم ها را‬ ‫به عنوان یک موهبت در نظر می گرفتیم اکنون موتورسیکلت‬ ‫ملی نیز تولید ش��ده بود و ‪ ۹۰‬درصد موتورسیکلت های بازار‬ ‫تولید داخل بود‪ .‬پرسش این است که چگونه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مجوز واردات موتورس��یکلت های الکچری را‬ ‫داده که خدمات پس از فروش ندارند‪.‬‬ ‫بنابراین برای کشوری مانند ایران با این مختصات واردات‬ ‫کاالهای الکچری اش��تباهی محض اس��ت و نی��از به تغییر‬ ‫دی��دگاه در وزارتخان��ه وج��ود دارد و پس از متقاعد ش��دن‬ ‫ای��ن وزارتخانه می توان با ایجاد کارگروهی متش��کل از تمام‬ ‫دس��ت اندرکاران این حوزه به تولید موتورسیکلت ملی کمک‬ ‫کرد‪ .‬زیرا در کش��ور ما موتورس��یکلت دارای سلسله مراتب‬ ‫اقتصادی اس��ت که نباید رها ش��ود و اکنون وقت ان رسیده‬ ‫که سیاست مدونی برای ساماندهی بازار موتورسیکلت اتخاذ‬ ‫ش��ود زیرا این امر به س��ود جامعه‪ ،‬صنعت و اقتصاد کش��ور‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ صفحه 4 ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 19‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1630‬‬ ‫پیاپی ‪2948‬‬ ‫تولید فوالد به مرز‬ ‫‪ ۳۲‬میلیون تن می رسد‬ ‫هدف؛ رونق تولید و‬ ‫احیای معادن غیرفعال‬ ‫روزشمار پایان‬ ‫روزهای خوش تولید‬ ‫از ابتدای سال مالی رقم خورد‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر موفق ش��د از ابتدای‬ ‫امسال تا پایان شهریور ‪ ۱۳‬میلیون و ‪ ۹۵۱‬هزار و ‪ ۹۴۸‬تن‬ ‫انواع محصول تولید کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی‬ ‫و صنعت��ی گل گهر‪ ،‬در ای��ن مدت ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۵۷۰‬هزار و‬ ‫‪ ۷۸۸‬تن کنسانتره سنگ اهن داخلی‪ ۵۴ ،‬هزار و ‪ ۷۱۴‬تن‬ ‫گندل��ه ریزدانه داخلی و ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۲۵۶‬هزار و ‪ ۴۹۹‬تن‬ ‫گندله داخلی در این شرکت تولید شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬حدود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۴۸‬هزار و ‪ ۴۶‬تن از‬ ‫مجموع تولیدات یادش��ده ‪ ۶‬ماه امسال مربوط به شهریور‬ ‫است‪ .‬همچنین تا پایان شهریور امسال ‪ ۶۹‬هزار و ‪ ۹۴۷‬تن‬ ‫کنسانتره سنگ اهن صادراتی در شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر تولید شد‪ .‬مجموع فروش محصوالت گل گهر در ‪۶‬‬ ‫ماه نخست امسال به رقم ‪ ۱۰۰۷۸۳‬میلیارد و ‪ ۴۱۵‬میلیون‬ ‫ریال رسید‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫تا پایان ش��هریور امس��ال ‪ ۶۹‬هزار و ‪ ۹۴۷‬تن کنس��انتره سنگ‬ ‫اه��ن صادراتی در ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گهر تولید ش��د‪.‬‬ ‫مجموع فروش محصوالت گل گهر در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امسال به رقم‬ ‫‪ ۱۰۰۷۸۳‬میلیارد و ‪ ۴۱۵‬میلیون ریال رسید‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۵۹‬درصدی فروش کگل‬ ‫گل گهر با اقبال بس��یار خوبی ط��ی یک ماه اخیر همراه‬ ‫بوده اس��ت؛ اقبالی که به واس��طه افزای��ش قابل توجه نرخ‬ ‫فروش محصوالت شرکت و گزارش عملکرد خوب شهریور‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫کگل در ش��هریور به ف��روش قابل توج��ه و عالی ‪۲۱۴۵‬‬ ‫میلیارد تومان رس��ید و این مهم باعث شد جمع فروش ‪۶‬‬ ‫ماه این شرکت معدنی به رقم قابل توجه بیش از ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان برسد‪.‬به این ترتیب شاهد رشد عالی فروش‬ ‫‪ ۵۹‬درصدی این ش��رکت در ‪ ۶‬ماه امس��ال به نسبت دوره‬ ‫مشابه سال قبل هستیم‪ .‬نرخ فروش محصوالت این شرکت‬ ‫معدنی و صنعتی به طور تقریبی ‪ ۲‬برابر ش��ده است‪ .‬تداوم‬ ‫این امر در نیمه دوم س��ال‪ ،‬سودس��ازی قابل توجهی را در‬ ‫شرکت به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫کگل دارای پرتفوی غنی از ش��رکت های خارج بورس��ی‬ ‫است که ظرفیت بس��یار مهم این شرکت ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫در صورت عرضه این شرکت ها‪ ،‬کگل با رشد ارزش ذاتی و‬ ‫سودسازی همراه می شود‪.‬‬ ‫کگل ط��ی یک ماه اخی��ر بازدهی ح��دود ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫ی که کلیت بازار و ش��اخص طی یک ماه‬ ‫داش��ته‪ ،‬در حال�� ‬ ‫اختصاص ‪ ۸۰‬میلیارد ریال به پارک های علم و فناوری هرمزگان‬ ‫مدیر طرح توس��عه نواوری ه��ا و فناوری های حوزه معدن وصنایع‬ ‫ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری گفت‪ :‬باتوجه‬ ‫معدن��ی معاون ‬ ‫ب��ه نگاه��ی که س��ورنا س��تاری‪ ،‬معاون محت��رم علم��ی و فناوری‬ ‫رئیس جمه��وری هم��واره در حمایت از پارک های عل��م و فناوری‪،‬‬ ‫استارت اپ ها‪ ،‬شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده ها در طول این‬ ‫س��ال ها داش��ته‪ ،‬با حمایت ایشان مبلغ ‪ ۳۰‬میلیارد ریال برای پارک‬ ‫عل��م و فن��اوری برای برج هرم��ز و ‪ ۵۰‬میلیارد ریال برای حمایت از‬ ‫پارک زیست فناوری خلیج فارس اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫استاندار هرمزگان با اشاره به ظرفیت های منطقه از لحاظ اقتصادی و‬ ‫جاذب ه گردشگری بی نظیر خاطرنشان کرد‪ :‬طی ‪ ۳‬سال اخیر کارهای‬ ‫بزرگی در بحث گردشگری‪ ،‬معدنکاری‪ ،‬عمران و به طور خاص صنایع‬ ‫پتروش��یمی انجام ش��ده که ما را در ش��رایط تحریم های ظالمانه از‬ ‫واردات بنزی��ن بی نیاز کرده اس��ت‪ .‬کامبیز مه��دی زاده‪ ،‬مدیر طرح‬ ‫‹ ‹رشد تولید و فروش گل گهر در فصل بهار‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر موفق ش��د در فصل‬ ‫بهار ح��دود ‪ ۶.۷‬میلیون تن انواع محصوالت را تولید کند‪.‬‬ ‫در این مدت حدود ‪ ۳.۶‬میلیون تن کنسانتره و حدود ‪۳.۱‬‬ ‫میلیون تن گندله س��نگ اهن در این ش��رکت تولید شده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین مجموع فروش محصوالت این شرکت در‬ ‫‪ ۳‬ماه نخس��ت سال ‪ ۱۳۹۹‬به حدود ‪ ۴۱‬هزار میلیارد ریال‬ ‫رسیده است‪ .‬همچنین ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫موفق شده از اغاز سال مالی ‪ ۱۳۹۸‬تا پایان اسفند گذشته‬ ‫حدود ‪ ۲۷.۳‬میلیون تن انواع محصوالت را تولید کند‪.‬‬ ‫ب��ا مطالعه و بررس��ی گزارش فعالیت ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گه��ر با نماد کگل می توان گفت این ش��رکت‬ ‫معدن��ی و صنعتی از ابتدای س��ال مالی ت��ا تاریخ ‪ ۳۱‬تیر‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬در زمین��ه تولید و فروش داخلی و صادراتی گندله‪،‬‬ ‫گندل��ه ریزدانه و کنس��انتره س��نگ اهن رش��د خوبی را‬ ‫به دست اورده است‪.‬‬ ‫توسعه نواوری ها و فناوری های حوزه معدن وصنایع معدنی معاون ‬ ‫ت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در ادامه با اش��اره به ظرفیت های‬ ‫معدنی و زمین شناسی در این استان به ویژه جزایر هرمز و قشم اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬با یاری خداوند متعال به زودی با همکاری معاونت و این طرح‬ ‫توسعه‪ ،‬مستندی جهانی از جزایر قشم و هرمز باتوجه به تاکید رهبر‬ ‫معظم انقالب به تصویر کش��یده خواهد ش��د و این جزایر را به مردم‬ ‫ایران و دنیا بیش از پیش معرفی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کگل دارای‬ ‫پرتفوی غنی از‬ ‫شرکت های خارج‬ ‫بورسی است که‬ ‫ظرفیت بسیار‬ ‫مهم این شرکت‬ ‫ارزیابی می شود‬ ‫مجری طرح های اکتشافی‬ ‫و معدن��ی اس��تان های‬ ‫کهگیلوی��ه و بویراحم��د و‬ ‫ف��ارس از اتمام فاز پی جویی‬ ‫پهن��ه اکتش��افی اس��تان‬ ‫کهگیلوی��ه و بویراحم��د تا‬ ‫پایان اذر خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ایمیدرو‪ ،‬اب��اذر رحیمی‬ ‫گف��ت‪ :‬در راس��تای شناس��ایی و پی جویی ان��واع مواد‬ ‫معدن��ی در اس��تان کهگیلویه و بویر احم��د‪ ۲ ،‬قرارداد‬ ‫پروژه ظرفیت یابی اس��تان در قالب یک پهنه اکتشافی‬ ‫به مس��احت ‪ ۷۰۱۷‬کیلومتر مربع منعقد ش��د که کل‬ ‫س��طح اس��تان را در بر گرفته اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫ایمیدرو در قالب حمایت از توس��عه معادن استان های‬ ‫کم برخ��وردار این اقدامات را اجرایی کرده‪ ،‬افزود‪ :‬پروژه‬ ‫نخس��ت اکتش��اف با پیش��رفت ‪ ۹۰‬درصدی تا یک ماه‬ ‫این��ده و پ��روژه دوم با پیش��رفت ‪ ۷۰‬درصدی تا پایان‬ ‫اذر به اتمام می رس��د‪ .‬پس از اتمام این ‪ ۲‬پروژه‪ ،‬نقش��ه‬ ‫راه فعالیت ه��ای معدنی و به دنب��ال ان صنایع معدنی‬ ‫مرتبط تدوین خواهد ش��د‪ .‬مجری طرح های اکتشافی‬ ‫و معدنی اس��تان های کهگیلویه و بویر احمد و فارس با‬ ‫اشاره به وجود ذخایر عظیم مواد معدنی گچ‪ ،‬بوکسیت‬ ‫و سلس��تین در ای��ن اس��تان گفت‪ :‬مقدم��ات احداث‬ ‫کارخانه های صنعتی گچ‪ ،‬بوکس��یت و سلستین انجام‬ ‫و پ��س از ارزیابی های اولیه‪ ،‬طرح های امکان س��نجی‬ ‫اس��تخراج و فراوری مواد معدنی مذکور تهیه ش��ده و‬ ‫در مرحل��ه مناقص��ه عمومی برای جذب س��رمایه گذار‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه به وجود ذخایر باکیفیت‬ ‫اهک و اهک فسفات دار در استان مذکور‪ ،‬پروژه احداث‬ ‫کارخان��ه اهک هیدراته در حوالی شهرس��تان چرام در‬ ‫ل حاضر با پیش��رفت‬ ‫دس��تور کار ق��رار گرفته و در حا ‬ ‫فیزیکی حدود ‪ ۴۵‬درصدی‪ ،‬با سرعت مناسبی در دست‬ ‫اجرا است‪ .‬رحیمی با بیان اینکه ‪ ۱۴‬محدوده اکتشافی‬ ‫برای تامین خوراک کارخانه های اهک و اسید فسفریک‬ ‫ثبت شده‪ ،‬گفت‪ :‬موافقت های الزم از نهادهای ذی ربط‬ ‫برای این محدوده ها دریافت ش��ده است‪ ۳ .‬فقره از این‬ ‫درخواست ها‪ ،‬منجر به صدور پروانه اکتشاف شده و ‪۱۱‬‬ ‫محدوده دیگر در مرحله صدور پروانه اکتشاف است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اتمام پی جویی پهنه اکتشافی‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد به زودی‬ ‫تولید ‪ ۱۴‬میلیون تنی گل گهر در نیمه نخست سال‬ ‫اخیر بازدهی منفی داش��ته اس��ت‪ .‬در سال جهش تولید با‬ ‫همت و تالش ش��بانه روزی همکاران مدیریت گندله سازی‬ ‫و مدیری��ت فراوری و با پش��تیبانی مدیریت امور معدن و‬ ‫پیمانکاران مربوطه‪ ،‬رکورد تولید به ش��رح زیر حاصل شد‪:‬‬ ‫رکورد تولید ماهانه گندله س��ازی ش��ماره ی��ک به میزان‬ ‫‪ ۵۶۲۳۰۰‬تن‪ ،‬رکورد تولید ماهانه گندله س��ازی شماره دو‬ ‫به میزان ‪ ۵۳۸۲۱۲‬ت��ن و ارتقای رکورد مجموع به میزان‬ ‫‪ ۱۱۰۰۵۱۲‬ت��ن و رکورد تولید ماهانه کارخانه کنس��انتره‬ ‫خط چهارم (پلیکام) به میزان ‪ ۲۵۷۵۲۶‬تن‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 19‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1630‬‬ ‫پیاپی ‪2948‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو عنوان کرد‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صادرات‬ ‫شمش فوالد‬ ‫ضروری است‬ ‫تولید فوالد به مرز ‪ ۳۲‬میلیون تن می رسد‬ ‫محمد کشانی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خداداد غریب پور‬ ‫شرکت های‬ ‫معدنی و فوالدی‬ ‫در بازار سرمایه‪،‬‬ ‫با تشکیل‬ ‫صندوق های‬ ‫بازارگردان لیدر‬ ‫بازارگردانی‬ ‫شده اند تا بازار‬ ‫متعادل شود‬ ‫‹ ‹فوالد‪ ،‬اثرگذار در اقتصاد‬ ‫غریب پور در ادامه عنوان کرد‪ ۳.۹ :‬درصد تولید ناخالص‬ ‫جهان به فوالد تعلق دارد‪ .‬میزان اش��تغالزایی مس��تقیم و‬ ‫غیرمس��تقیم این صنعت در جهان بی��ش از ‪ ۹۰‬میلیون‬ ‫نفر براورد می شود‪ .‬بر همین اساس نیز سازمان توسعه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران در طول سال های‬ ‫گذشته تالش کرده تا نقشی موثر در این صنعت ایفا کند‪.‬‬ ‫بخش پژوهش ایمیدرو‪ ،‬رشد ‪ ۵۰‬درصدی داشته و این‬ ‫برنام��ه با رویکرد تقاضامحور انجام می ش��ود‪ .‬ایمیدرو در‬ ‫جایگاه یک س��ازمان توسعه ای با بهره گیری از توانمندی‬ ‫دانش��گاه ها درحال برطرف ک��ردن نیازهای بخش معدن‬ ‫و صنایع معدن��ی اس��ت‪ .‬برنامه ما این اس��ت که در قالب‬ ‫برگزاری سمینارها‪ ،‬دانشگاهیان دستاوردهای خود را به‬ ‫‹ ‹نگرانی بابت تامین سنگ اهن نداریم‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫اعمال محدودیت بر صادرات زمانی کارایی‬ ‫دارد ک��ه توازن میان عرض��ه و تقاضای یک‬ ‫محص��ول به��م خورده باش��د‪ .‬ای��ن موضوع‬ ‫درب��اره تولید ش��مش صحت ن��دارد‪ ،‬چراکه‬ ‫می��زان تولید فوالد در کش��ور م��ا به مراتب‬ ‫بیش��تر از تقاضا برای ان است‪ .‬براساس امار‬ ‫منتشر ش��ده از سوی مراجع رس��می از کل‬ ‫تولید فوالد کش��ور در س��ال گذشته‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۰‬میلی��ون ت��ن ان مازاد نی��از داخلی بود‪.‬‬ ‫از انجاکه در س��ال ج��اری برخی طرح های‬ ‫توسعه این صنعت به بهره برداری رسیده اند‪،‬‬ ‫انتظار می رود مازاد نیاز داخلی فوالد به بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬میلی��ون تن افزایش یاب��د‪ .‬به ویژه که‬ ‫درحال حاضر اقتصاد کش��ور ب��ا رکود روبه رو‬ ‫و فعالی��ت صنای��ع مصرف کنن��ده فوالد هم‬ ‫به شدت محدود شده است‪.‬‬ ‫بارها تاکید ش��ده ت��داوم تولید در زنجیره‬ ‫ارزش فوالد کش��ور باید در اولویت نخس��ت‬ ‫تولیدکنندگان باش��د اما صنایع پایین دستی‬ ‫ت��وان مح��دودی از جذب ش��مش را دارند؛‬ ‫بنابراین ش��مش مازاد نیاز کش��ور باید صادر‬ ‫ش��ود‪ .‬با توج��ه به موارد یادش��ده توس��عه‬ ‫صادرات فوالد باید بیش از پیش مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬چراکه در چنین شرایطی صادرات‬ ‫به منزله تداوم تولید اس��ت‪ .‬به عالوه انکه در‬ ‫س��ایه تشدید تحریم های ایاالت متحده علیه‬ ‫ایران‪ ،‬فروش نفت کشور با محدودیت روبه رو‬ ‫ش��ده و درنتیجه با کمبود ارز مواجه هستیم‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی می توان از امکان صادرات‬ ‫فوالد برای رفع کمبودهای ارزی بهره گرفت‪.‬‬ ‫در ادامه باید خاطرنش��ان کرد که حضور و‬ ‫ماندگاری یک محصول در بازارهای صادراتی‬ ‫به الزام��ات متعددی نیاز دارد‪ .‬بازار صادراتی‬ ‫یکباره به دست نمی اید اما به راحتی از دست‬ ‫م��ی رود‪ .‬بنابرای��ن از سیاس��ت گذارن انتظار‬ ‫م��ی رود با اتخاذ تصمیمات اش��تباه زمینه از‬ ‫دست رفتن بازار را فراهم نکنند‪ .‬یعنی مسیر‬ ‫صادرات را که بهواسطه تحریم ها دشوارشده‪،‬‬ ‫بیش از این با چالش روبه رو نکنند‪.‬‬ ‫با وجود تمام توصیه هایی که در این زمینه‬ ‫می ش��ود تولی��د و صادرات از وج��ود مراجع‬ ‫مختلف تصمیم گی��ری رنج می برد‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس نیز در مواردی شاهدیم که عده ای از‬ ‫سیاس��ت گذاران اعتقاد دارن��د باید با تقویت‬ ‫صادرات ف��والد‪ ،‬ارز مورد نیاز کش��ور تامین‬ ‫ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر نیز گهگاهی مصوباتی‬ ‫مطرح می ش��ود که مانعی رش��د و توس��عه‬ ‫صادرات هستند‪.‬‬ ‫توجه به این نکته ضروری به نظر می رس��د‬ ‫که صنایع در س��ایه استراتژی های بلندمدت‬ ‫امکان رش��د پی��دا می کنند‪ .‬نب��ود ثبات در‬ ‫ش��رایط و تغییر مداوم قوانی��ن و تصمیمات‬ ‫تنه��ا ب��ه ض��رر تولیدکنن��دگان و فع��االن‬ ‫صنعتی اس��ت‪ .‬چنانچ��ه تولیدکنن��دگان از‬ ‫روند فعالیت خود در اینده مطمن نباش��ند‪،‬‬ ‫هیچ س��رمایه گذاری بلندمدتی را نمی توانند‬ ‫اجرایی کنند‪.‬‬ ‫با وجود تمام اس��نادی که ب��رای حمایت‬ ‫از تولی��د و صادرات فوالد ارائه می ش��ود‪ ،‬گاه‬ ‫ش��اهدیم عده ای به بهان��ه مزیت های تولید‬ ‫فوالد در کشور‪ ،‬این صنعت را تحت فشار قرار‬ ‫می دهند؛ یعنی از انرژی ارزانی که در اختیار‬ ‫صنعت فوالد قرار می گیرد گالیه مند هستند‬ ‫و این دس��ت یارانه ه��ا را بهانه ای برای تحت‬ ‫فشار قرار دادن این صنعت قرار می دهند‪.‬‬ ‫درحالی ک��ه بهره من��دی از ذخای��ر انرژی‬ ‫و تولید ف��والد به منزله ایج��اد ارزش افزوده‬ ‫از مناب��ع انرژی اس��ت‪ .‬به ویژه ک��ه دولت در‬ ‫ش��رایط کنونی امکان ص��ادرات گاز را ندارد‪،‬‬ ‫پ��س چه بهتر از این ذخای��ر صنایع انرژی بر‬ ‫و برای تولید محصولی با ارزش افزوده بیشتر‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫در همین حال باید به متولیان امر هش��دار‬ ‫داد ت��ا در تصمیم گیری ه��ای خ��ود دق��ت‬ ‫بیش��تری کنند‪ ،‬چراکه اتخاذ سیاس��ت های‬ ‫اشتباه زمینه متضرر ش��دن صنایع را فراهم‬ ‫می کن��د‪ .‬این گونه اش��تباهات حتی می تواند‬ ‫تداوم تولید برخی فعاالن صنعتی را با مشکل‬ ‫روب��ه رو کن��د‪ .‬صنای��ع ف��والد موقعیت های‬ ‫شغلی متعددی را در کش��ور ایجاد کرده اند‪،‬‬ ‫بنابراین نباید به گون��ه ای رفتار کرد که این‬ ‫فرصت ها از میان بروند‪ .‬به ویژه که بس��یاری‬ ‫از تولیدکنندگان بزرگ فوالد کشور به نوعی‬ ‫وابس��ته به دولت هس��تند؛ یعنی ب��ا بهبود‬ ‫ش��رایط تولید در این شرکت ها‪ ،‬سود حاصل‬ ‫در توسعه زنجیره فوالد صرف خواهد شد‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫خداداد غریب پور رئی��س هیات عامل ایمیدرو با تاکید‬ ‫بر دس��تیابی صنای��ع فوالد به دس��تاوردهای بزرگ طی‬ ‫س��ال های گذشته اظهارکرد‪ :‬سال گذش��ته بیش از ‪۱۲‬‬ ‫میلی��ون تن ف��والد به خارج کش��ور صادر ش��د که رقم‬ ‫قابل توجه��ی اس��ت‪ .‬میزان تولید این صنعت در امس��ال‬ ‫افزای��ش می یابد‪ .‬براس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده‬ ‫میزان تولید اهن اس��فنجی کش��ور در سال جاری به ‪۳۷‬‬ ‫میلی��ون تن و تولید ف��والد به مرز ‪ ۳۲‬میلیون تن خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬خداداد غریب پور‪ ،‬رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو در مراس��م افتتاحیه بیس��ت ودومین سمپوزیوم‬ ‫ف��والد گف��ت‪ :‬در صنعت فوالد به دس��تاوردهای بزرگی‬ ‫دست یافته ایم‪ .‬سایر صنایع نیز می توانند از صنعت فوالد‬ ‫الگوبرداری کنند‪ .‬س��ال گذش��ته بیش از ‪ ۱۲‬میلیون تن‬ ‫فوالد به خارج کش��ور صادر شد‪ .‬در همین حال‪ ،‬تقاضای‬ ‫‪ ۱۵‬میلیون تنی داخلی نیز پوشش داده شد‪ .‬این صنعت‬ ‫برای امس��ال نیز برنامه های متعددی را جهت رشد تولید‬ ‫در دس��ت اجرا دارد‪ .‬انتظار می رود با اجرایی ش��دن این‬ ‫برنامه ه��ا میزان تولید اهن اس��فنجی در امس��ال به ‪۳۷‬‬ ‫میلیون تن و تولید فوالد نیر به مرز ‪ ۳۲‬میلیون تن برسد‪.‬‬ ‫وی همچنین اظهارکرد‪ :‬شرکت های معدنی و فوالدی در‬ ‫بازار س��رمایه‪ ،‬با تش��کیل صندوق های بازار گردان‪ ،‬لیدر‬ ‫بازارگردانی شده اند تا بازار متعادل شود‪.‬‬ ‫اکنون سایر صنایع‪ ،‬بانک ها و‪ ...‬نیز در حال تدارک برای‬ ‫بازارگردانی هس��تند‪ .‬بازار بورس با حرکت ش��رکت های‬ ‫فوالدی به سمت متعادل شدن پیش می رود‪.‬‬ ‫نمایش و اشتراک بگذارند‪ .‬کما اینکه با همکاری دانشگاه‬ ‫خواجه نصیر و بخش خصوصی شبیه س��از اپراتور هدایت‬ ‫دامپتراک به نمایش درامد‪ .‬هدف از ارائه این شبیه س��از‬ ‫به صفر رساندن حوادث رانندگی در معادن است‪ .‬رویکرد‬ ‫همکاری ایمیدرو با دانش��گاه ها و انجمن های تخصصی‪،‬‬ ‫تقاضامحور است‪ .‬سال گذشته ‪ ۱۷۰‬نیاز را شناسایی کرده‬ ‫و در حال کار روی انها هس��تیم؛ انتظار می رود نتایج این‬ ‫تحقیقات در اینده نزدیک نمایان شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دستاوردهای صنعت فوالد ایران‬ ‫غریب پ��ور در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬در صنع��ت فوالد به‬ ‫دستاوردهای بزرگی دس��ت یافته ایم‪ .‬تولید فوالد ایران‬ ‫در ‪ ۸‬ماه نخست سال ‪ ۲۰۲۰‬با رشد بیش از ‪ ۱۱‬درصدی‬ ‫همراه ش��ده است‪ .‬این رشد در شرایطی حاصل شده که‬ ‫تولید فوالد در جهان نزولی بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تاکن��ون بیش از ‪ ۱۷‬میلیارد دالر ازس��وی‬ ‫ایمی��درو و ش��رکت های تاب��ع ان در بخ��ش مع��دن و‬ ‫صنایع معدنی س��رمایه گذاری ش��ده است‪ .‬سال گذشته‬ ‫ای��ن ح��وزه ب��ا ص��ادرات ‪ ۸‬میلی��ارد دالر کاال در صدر‬ ‫تامین کنندگان ارز قرار گرفت‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه برای‬ ‫دس��تیابی به هدف تولید ‪ ۵۵‬میلی��ون تن فوالد‪ ،‬نیاز به‬ ‫‪ ۵‬میلیون یورو س��رمایه گذاری است‪ .‬این میزان سرمایه‬ ‫همتی از مدیرعامل فوالد مبارکه قدردانی کرد‬ ‫حضور فوالد مبارکه در جنگ تمام عیار اقتصادی‬ ‫ایین تقدیر از صادرکنندگان عرصه بازگشت ارز‬ ‫به کشور با حضور ‪ ۵۰‬صادرکننده نمونه برگزار و از‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل فوالدمبارکه تقدیر‬ ‫شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫در این مراس��م‪ ،‬رئیس کل بان��ک مرکزی ایران از‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد مبارکه اصفه��ان به دلیل انجام‬ ‫تعهدات ارزی و کمک به رش��د و توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفت��ی در کش��ور که ام��روزه از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخ��وردار اس��ت و همچنین به جهت حفظ ارزش‬ ‫پول ملی و ثبات بازار ارز تقدیر و تشکر کرد‪ .‬گفتنی‬ ‫است ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان یکی‬ ‫از ش��رکت های بزرگ در این صنعت و صادرکننده‬ ‫تمام تعهدات ارزی خود را در جهت بازگشت ارز به‬ ‫کش��ور انجام داده و عملکرد مثبت و قابل قبولی در‬ ‫این زمینه داشته است‪.‬‬ ‫در بخشی از این تقدیرنامه امده است‪:‬‬ ‫تولی��د و صادرات غیرنفت��ی‪ ،‬نقش معناداری در‬ ‫رش��د و توسعه اقتصادی کش��ور‪ ،‬حفظ ارزش پول‬ ‫مل��ی و ثب��ات بازار ارز و بخش ه��ای واقعی و مالی‬ ‫اقتصاد دارد‪ .‬در این زمینه با توجه به وضعیت کالن‬ ‫اقتصادی و غیراقتصادی کش��ور از یک س��و و وضع‬ ‫شدیدترین و بی سابقه ترین تحریم های بین المللی‬ ‫علیه کشور ایران به ویژه در بخش های بانکی و نفتی‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬نقش صادر کنن��دگان غیرنفتی در‬ ‫خط مقدم جنگ اقتصادی بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫ازای��ن رو‪ ،‬نظر بر اینک��ه در عرصه جنگ تمام عیار‬ ‫اقتصادی طی س��ال های اخیر نس��بت به صادرات‬ ‫غیرنفت��ی و ایجاد درامده��ای ارزی جهت تامین‬ ‫نیازهای وارداتی کشور اقدام کرده اید بدین وسیله‬ ‫از تالش ه��ای جناب عال��ی در جه��ت حفظ تولید‬ ‫اش��تغال اس��تمرار صادرات غیر نفتی و بازگش��ت‬ ‫مناب��ع ارزی حاصل از صادرات در چرخه رس��می‬ ‫اقتصاد کش��ور تش��کر و قدردانی و به این مناسبت‬ ‫لوح سپاس به حضورتان تقدیم می شود‪ .‬امید است‬ ‫همواره در تولید و ایجاد اش��تغال سرمایه گذاری و‬ ‫صادرات غیرنفتی پیروز و سربلند باشید‪.‬‬ ‫عرضه فوالد به شیوه مچینگ حذف شود‬ ‫سیدرضا شهرس��تانی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران‪ ،‬یکی از دالیل اش��فتگی‬ ‫ب��ازار ف��والد را اختالف ش��دید قیم��ت محصوالت‬ ‫ف��والدی در بازار ازاد با بورس کاال دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫این اشفتگی ها شامل دو بخش مقاطع تخت و طویل‬ ‫فوالدی می ش��ود‪ .‬به عنوان مثال به تازگی ورق سیاه‬ ‫‪ ۱۲۵۰۰‬تومان در بورس کاال معامله شده در صورتی‬ ‫ک��ه قیم��ت ان در بازار ازاد ‪ ۲۲۵۰۰‬تومان اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن ‪ ۱۰‬هزار تومان اختالف رانت بزرگی را به وجود‬ ‫می اورد‪ .‬شهرستانی اظهارکرد‪ :‬عرضه فوالد به شیوه‬ ‫مچینگ باید کام ً‬ ‫ال حذف ش��ود و تمامی محصوالت‬ ‫فوالدی فق��ط در تاالر محصوالت معدنی و صنعتی‬ ‫بورس کاال ارائه شوند‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬س��یدرضا شهرس��تانی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‪ ،‬یکی‬ ‫از دالیل اشفتگی بازار فوالد را اختالف شدید قیمت‬ ‫محصوالت فوالدی در بازار ازاد با بورس کاال دانست‬ ‫و گفت‪ :‬این اشفتگی ها شامل ‪ ۲‬بخش مقاطع تخت‬ ‫و طوی��ل فوالدی می ش��ود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬به تازگی‬ ‫ورق س��یاه ‪ ۱۲۵۰۰‬توم��ان در ب��ورس کاال معامله‬ ‫ش��ده در صورتی که قیمت ان در بازار ازاد ‪۲۲۵۰۰‬‬ ‫تومان است‪ .‬این ‪ ۱۰‬هزار تومان اختالف رانت بزرگی‬ ‫را به وج��ود می اورد‪ .‬وی با انتق��اد از عرضه مقاطع‬ ‫فوالدی به ش��یوه مچینگ تاکید کرد‪ :‬عرضه فوالد‬ ‫به ش��یوه مچینگ باید کام ً‬ ‫ال حذف ش��ود و تمامی‬ ‫محصوالت فوالدی فقط در بورس کاال ارائه ش��وند‪.‬‬ ‫حذف عرضه فوالد به ش��یوه مچینگ به ‪ ۶‬ماه زمان‬ ‫نی��از دارد اما ب��ا برنامه ریزی های انجام ش��ده‪ ،‬قرار‬ ‫اس��ت به مرور تمامی محصوالت فوالدی در بورس‬ ‫عرضه و معامالت به طور شفاف و مستند انجام شود‪.‬‬ ‫شهرس��تانی با اش��اره به وجود تقاض��ای کاذب در‬ ‫ب��ازار این محصول افزود‪ :‬با وجود تولید ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫تنی فوالد مازاد بر تقاضای داخلی‪ ،‬بی ارزش ش��دن‬ ‫پ��ول ملی و ممنوعیت ص��ادرات‪ ،‬تقاضا را باال برده‬ ‫اس��ت‪ .‬با اثرپذیری نرخ فوالد از ش��اخص های کالن‬ ‫اقتصادی یکی از کاالهایی که می تواند مقدار زیادی‬ ‫از س��رمایه را حفظ کند‪ ،‬فوالد است به همین دلیل‬ ‫نی��ز تقاضا برای محصوالت فوالدی در ایران بس��یار‬ ‫باال رفته است‪ .‬مچینگ یا خریداری از کاالی مازاد‬ ‫معام�لات به فرایندی اطالق می ش��ود که طی ان‪،‬‬ ‫در صورتی که تمامی حجم عرضه ش��ده کاالی مورد‬ ‫نظر در ت��االر معامالت بورس کاال مورد معامله قرار‬ ‫نگیرد‪ ،‬بخش��ی باقی مانده و معامله نشده‪ ،‬با قیمت‬ ‫پایه در سیستم مازاد عرضه یا مچینگ قرار می گیرد‪.‬‬ ‫از مح��ل مناب��ع صنای��ع معدنی قابل تامین اس��ت‪ .‬وی‬ ‫همچنین خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما در ایران ‪ ۱۴‬مرز جاده ای‬ ‫و ‪ ۵‬م��رز دریای��ی داریم که ظرفیتی کم نظیر محس��وب‬ ‫می شود‪ .‬درحال حاضر با احتساب اسکله منطقه پارسیان‬ ‫و خلیج فارس‪ ۲ ،‬بندر تخصصی به معدن و صنایع معدنی‬ ‫تعلق دارد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در ادامه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫به توس��عه فوالدهای کیفی و س��بک و همچنین کاهش‬ ‫انتشار گازهای گلخانه ای توجه داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت قیمت فوالد‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در راس��تای اجرای سیاست های وزارت‬ ‫صنع��ت معدن و تجارت به دنب��ال مدیریت قیمت فوالد‬ ‫هس��تیم‪ .‬ب��ه زودی نرخ فروش فوالد را ب��رای ذی نفعان‬ ‫اقتصادی می کنیم و در اینده نزدیک ش��اهد بازگش��ت‬ ‫تع��ادل ب��ه این ب��ازار خواهیم بود‪ .‬البته م��ا اعتقادی به‬ ‫دخالت در بازار نداریم اما مدیریت بازار موضوع متفاوتی‬ ‫است؛ بنابراین در کنار مردم هستیم تا شرایط بازار فوالد‬ ‫(شمش‪ ،‬ورق و محصوالت نهایی) متعادل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالدی ها در بازار سرمایه‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬ش��رکت های معدنی‬ ‫و ف��والدی در ب��ازار س��رمایه‪ ،‬با تش��کیل صندوق های‬ ‫بازارگردان لیدر بازارگردانی شده اند تا بازار متعادل شود‪.‬‬ ‫غریب پ��ور در ادامه بیان کرد‪ :‬هیچ نگرانی برای تامین‬ ‫سنگ اهن براساس سند چشم انداز توسعه کشور نداریم‪.‬‬ ‫توس��عه و سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی اکنون‬ ‫زاین��ده ش��ده و تامین مالی را انج��ام می دهد‪ .‬در همین‬ ‫حال فعالیت های اکتش��افی نیز ادام��ه دارد‪ .‬حفاری در‬ ‫عمق یکی از اهداف ما اس��ت‪ .‬برخی ذخایر س��نگ اهن‬ ‫فعل��ی اگرچه رو به تمام اس��ت اما مع��ادن جدیدی نیز‬ ‫کشف شده اند‪ .‬کما اینکه در پهنه جازموریان و بهرام گور‬ ‫ذخایر قابل توجهی کشف شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی ادامه دارد‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمی��درو در بخ��ش دیگری از‬ ‫س��خنانش اعالم ک��رد‪ :‬برنامه ه��ای متع��ددی را برای‬ ‫بومی س��ازی صنعت فوالد در دس��تور کار داریم‪ .‬ارزش‬ ‫این پروژه ها در امس��ال براب��ر ‪ ۵۰۰‬میلیون یورو براورد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫فعاالن صنعت فوالد همواره تالش کرده اند تا مس��ائل‬ ‫محیط زیستی را مورد توجه قرار دهند‪ .‬بر همین اساس‬ ‫نی��ز درحال حاضر تا ‪ ۹۰‬درصد اب صنعت فوالد بازیافت‬ ‫می ش��ود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬اماده هر نوع همکاری با سازمان‬ ‫محیط زیس��ت و منابع طبیعی هس��تیم تا توسعه بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی را به مسیر درستی هدایت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫ایمی��درو به عن��وان یک س��ازمان توس��عه ای‬ ‫فعال در بخ��ش معدن و صنایع معدنی توس��عه‬ ‫فعالیت های اکتشافی را در دستور کار خود دارد‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس نیز به گفته رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو با توجه به توسعه اکتشافات توسط این‬ ‫سازمان‪ ،‬نگرانی برای تامین سنگ اهن براساس‬ ‫سند چش��م انداز توس��عه در افق ‪ ۱۴۰۴‬و برای‬ ‫تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد نداریم‪.‬‬ صفحه 6 ‫چهار شنبه‬ ‫همه چیز‬ ‫زیر سر نهاده است!‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 19‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1630‬‬ ‫پیاپی ‪2948‬‬ ‫درصد افزایش در بازگش��ت ارز براورد می شود‪ .‬مدیرکل دفتر توسعه‬ ‫خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد‪ :‬این ‪۲‬هزار و‬ ‫‪ ۳۲۲‬صادرکننده شامل ‪ ۱۶۵۸‬واحد تولیدی و ‪ ۶۶۴‬واحد غیرتولیدی‬ ‫بوده و میزان بازگشت ارز این دو دسته به ترتیب ‪ ۱۳.۹‬میلیارد یورو‬ ‫و یک میلیارد یورو اس��ت‪ .‬مدیر کل دفتر توس��عه خدمات بازرگانی‬ ‫سازمان توسعه تجارت ایران گفت‪ :‬از این گروه می توان به پیله وران و‬ ‫مرزنشینان اشاره کرد‪ ،‬همچنین بخشی از این صادرکنندگان‪ ،‬نسبت‬ ‫به صادرات از محل ورود موقت اقدام کرده اند و الزم اس��ت در زمینه‬ ‫چگونگی رفع تعهدات ارزی انان در اسرع وقت تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫قمری در پایان تالش کمیته های اقدام ارزی در س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت ای��ران و س��ازمان های صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان ها‬ ‫و همچنی��ن کارگروه پایش رفتار تجاری را در راس��تای اس��تفاده از‬ ‫ابزارهای پیش رو در جهت تس��ریع و تس��هیل بازگشت ارز حاصل از‬ ‫صادرات دانست‪.‬‬ ‫ایا تحریم مافیای واردات را به زانو دراورد؟‬ ‫چادر مشکی و روزهای سپید تولید‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫صنعت نس��اجی کش��ور در س��ال های اخیر تحوالت بس��یاری را ش��اهد بوده و در یک سال گذشته‬ ‫به دلیل افزایش نرخ ارز و دش��واری های مربوط به واردات‪ ،‬این صنعت‪ ،‬بیش از گذش��ته در کانون توجه‬ ‫دس��ت اندرکاران کش��ور برای خودکفایی قرار گرفته اس��ت‪ .‬اما یکی از مواردی که در تمام این س��ال ها‬ ‫بهانه ای برای صحبت درباره تولید پارچه در کش��ور بوده‪ ،‬موضوع تولید یا واردات «چادر مش��کی» بوده‬ ‫که محل گفت وگو و بحث بس��یاری از فعاالن این حوزه اس��ت‪ .‬عده ای بر این اعتقادند که متولی واردات‬ ‫این پارچه پرمصرف در کشور در این سال ها انقدر پرقدرت بوده که اجازه تولید داخلی را به فعاالن این‬ ‫صنعت نداده و در مقابل عده ای معتقدند دس��ت نیافتن ما به تولید ملی چادر مشکی ناشی از ضعف در‬ ‫دانش فنی تولید این کاال بوده اس��ت‪ .‬خبرهای این روزهای حوزه نس��اجی کشور حکایت از حرکت های‬ ‫خوبی در حوزه تولید چادر مشکی دارد‪ .‬این موضوع بهانه ای شد تا در گزارش این شماره روزنامه‬ ‫حال و روز این کاالی تجاری را از زبان فعاالن حوزه نساجی جویا شویم؛ با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫می توانیم خودکفا شویم‬ ‫محمدحس��ن میری‪ ،‬مدیرعامل کارخانه نس��اجی‬ ‫حج��اب ش��هرکرد در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫درب��اره‬ ‫وضعی��ت تولی��د و مص��رف چادر مش��کی در کش��ور‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬باتوجه به وضعیت فعلی ارز در کش��ور‪،‬‬ ‫واردات در حوزه پارچه دش��وارتر از گذشته شده و در‬ ‫عی��ن حال مردم نیز مانند گذش��ته توانایی خرید این‬ ‫کاالی واردات��ی را ندارند؛ بنابراین به دلیل اینکه صرفه‬ ‫اقتص��ادی واردات این نوع پارچه گران از کش��ورهایی‬ ‫مثل کره جنوبی از بین رفته ‪ ،‬واردکنندگان به واردات‬ ‫پارچه ه��ای بی کیفیت چینی و با قیمت پایین تر روی‬ ‫اورده اند‪ .‬وی با اش��اره به این نکته که کش��ور ما یکی‬ ‫از مصرف کنندگان عمده چادر مش��کی اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫درباره میزان مصرف پارچه چادر مش��کی در کش��ور‬ ‫اعداد و ارقام متعددی ارائه می شودکه دامنه ان از ‪۴۰‬‬ ‫میلیون متر تا نزدیک ‪ ۱۰۰‬میلیون متر است و شامل‬ ‫همه خانواده چادر مش��کی می ش��ود و به دلیل اینکه‬ ‫میزان فعلی تولید داخلی کمتر از نیاز جامعه است‪ ،‬این‬ ‫واردات همچن��ان ادامه دارد‪ .‬میری درباره قابلیت های‬ ‫کشور در تولید چادر مشکی خاطرنشان کرد‪ :‬ظرفیت‬ ‫فعل��ی خ��ط تولید ما ب��رای چادر مش��کی حدود ‪۱۰‬‬ ‫میلیون متر اس��ت اما با براوردهای انجام ش��ده به نظر‬ ‫می رسد می توان این تولید را به حدود ‪ ۱۸‬میلیون متر‬ ‫نیز رس��اند‪ .‬این فعال عرصه نس��اجی کشور‬ ‫درباره امکان خودکفایی کشور در تولید این‬ ‫کاال عنوان کرد‪ :‬اگر کمینه میزان نیاز اعالم‬ ‫ش��ده یعنی همان رقم ‪ ۴۰‬میلیون متر را در‬ ‫نظ��ر بگیریم‪ ،‬می توان با برنامه ریزی در این‬ ‫زمینه تولید داخلی را به این میزان رس��اند؛‬ ‫در واق��ع ما برنام��ه ای داریم که می توانیم با‬ ‫اجرای ان میزان تولید را به ‪ ۴۰‬میلیون متر نیز افزایش‬ ‫دهی��م‪ .‬وی ب��ا تاکید بر اینکه ای��ن امر با بهره گیری از‬ ‫توان کارخانه های خوابیده کش��ور امکان پذیر اس��ت‪،‬‬ ‫ل حاضر کارخانه ه��ای زیادی در‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬در ح��ا ‬ ‫کشور ما در شاخه های ریسندگی‪ ،‬بافندگی یا تکمیل‬ ‫وج��ود دارند ک��ه به دالیل مختلف فعالی��ت ندارند یا‬ ‫فعالیت انها به ش��کل مطلوب نیس��ت‪ .‬ما می توانیم با‬ ‫برنامه ریزی درس��ت این ش��رکت ها را فعال کرده و از‬ ‫طریق برون س��پاری‪ ،‬ظرفیت تولید را افزایش دهیم‪ .‬با‬ ‫این کار هم ش��رکت های تولی��دی داخلی ما در حوزه‬ ‫نساجی فعال می شوند و هم از ارزبری ملی جلوگیری‬ ‫می شود‪ .‬میری در پاسخ به این پرسش که چرا تا امروز‬ ‫کش��ور ما به خودکفایی در تولید چادر مش��کی دست‬ ‫نیافت��ه‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬دالیل متع��ددی در این موضوع‬ ‫دخیل هستند اما دلیل اصلی ناکامی ما در این حوزه‪،‬‬ ‫باید به بهره وری بیندیشیم‬ ‫احم��د کیمیایی اس��دی‪ ،‬از فع��االن حوزه‬ ‫نس��اجی و عض��و ات��اق بازرگان��ی ته��ران در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫درب��اره وضعی��ت چادر‬ ‫مش��کی در حوزه نساجی کش��ور عنوان کرد‪:‬‬ ‫وضعی��ت چادر مش��کی در صنعت نس��اجی‬ ‫تفاوت ه��ای خاص��ی با س��ایر پارچه ها دارد و‬ ‫باید جدا از س��ایر پارچه ها به بررسی وضعیت‬ ‫ان پرداخ��ت‪ .‬وی در ای��ن باره اف��زود‪ :‬باتوجه به مصرف‬ ‫بس��یار باالی چادر مش��کی در کش��ور ما و ناتوانی تولید‬ ‫داخل��ی‪ ،‬عمده مصرف ما از طریق واردات از کش��ورهای‬ ‫جنوب ش��رق اسیا تامین می ش��د اما در چند سال اخیر‬ ‫حرکت های��ی ب��رای تولید داخلی ای��ن کاال مورد توجه‬ ‫فعاالن این حوزه قرار گرفته است‪ .‬کیمیایی اسدی گفت‪:‬‬ ‫بعد از اینکه مشکالت ارزی برای کشور ایجاد شد‪ ،‬فعاالن‬ ‫بخش خصوصی و دس��ت اندرکاران وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت به این نتیجه رس��یدند ک��ه برای جلوگیری از‬ ‫خروج ارز به واسطه واردات این کاال‪ ،‬می توانند روی تولید‬ ‫داخلی ان سرمایه گذاری کنند‪ .‬در این راستا ماشین االت‬ ‫مورد نیاز تولید این کاال به کش��ور وارد شده که برخی از‬ ‫انها نصب ش��ده و برخی نیز مش��غول فعالیت هستند اما‬ ‫به نظر می رس��د ما همچنان در موضوع کیفیت تکمیل با‬ ‫مشکالتی مواجه باشیم‪ .‬وی در توضیح این مطلب گفت‪:‬‬ ‫ما از نظر ریس��ندگی و بافندگی مش��کلی نداریم اما در‬ ‫زمینه رنگرزی در موضوعاتی مانند ثبات و پایداری رنگ‬ ‫همچنان جای کار بس��یار وجود دارد تا ایرادات برطرف‬ ‫ش��ود‪ .‬کیمیایی اسدی درباره لزوم حرکت کشور به سوی‬ ‫تولید هرچه بیش��تر و باکیفیت تر چادر مشکی در داخل‬ ‫کش��ور خاطرنش��ان کرد‪ :‬تولید این کاال عالوه بر اینکه از‬ ‫خروج ارز از کش��ور جلوگیری می کند‪ ،‬می تواند از طریق‬ ‫صادرات به کشورهایی مثل عراق که از مصرف کنندگان‬ ‫عمده این کاال به شمار می رود‪ ،‬به ارزاوری کشور نیز کمک‬ ‫کند‪ .‬این عضو اتاق بازرگانی تهران درباره مافیای واردات‬ ‫چادر مشکی به کشور نیز گفت‪ :‬همواره بحث هایی در این‬ ‫زمینه مطرح بوده که واردات چادر مش��کی مافیایی دارد‬ ‫که از ش��کل گیری تولید در کش��ور جلوگیری‬ ‫می کن��د و اجازه نمی دهد تولی��د این کاال در‬ ‫کش��ور رونق بگیرد اما در حال حاضر نکته ای‬ ‫که درباره چادر مش��کی وجود دارد این اس��ت‬ ‫که دیگر ارزی برای واردات این کاال در کش��ور‬ ‫وجود ندارد و باتوجه به امارهای منتش��ر شده‬ ‫ازس��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به نظر‬ ‫می رسد از ابتدای سال برای ورود چادر مشکی به کشور‬ ‫ارز اختصاص داده نش��ده و این کاال در حال حاضر جزو‬ ‫اولویت های وارداتی کش��ور نیس��ت‪ .‬کیمیایی اسدی در‬ ‫توضیح این موضوع گفت‪ :‬البته در گذشته به دلیل وجود‬ ‫دالرهای نفتی و امکان واردات این کاال و صرفه اقتصادی‬ ‫سرش��ار ان برای واردکننده‪ ،‬احتمال وجود یک سازکار‬ ‫بازدارن��ده تولید قابل بررس��ی بود‪ ،‬ام��ا االن با دالری که‬ ‫قیمت ان به ‪ ۳۰‬هزار تومان رس��یده و تخصیص ان نیز‬ ‫ب��ا ام��ا و اگرهای ف��راوان همراه اس��ت‪ ،‬نمی توان چنین‬ ‫احتمال��ی را مطرح دانس��ت‪ .‬این فعال صنعت نس��اجی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در هر حال ما در کنار کشوری قرار داریم که‬ ‫یکی از بزرگان صنعت نس��اجی در منطقه و جهان است‬ ‫و در باالترین رتبه صادرات پوش��اک ب��ه اروپا قرار دارد‪.‬‬ ‫م��ا برای اینک��ه بتوانیم در چنین صنعت��ی‪ ،‬حرفی برای‬ ‫گفتن داشته باشیم‪ ،‬باید با علم و فناوری روز این صنعت‬ ‫حرک��ت کنیم‪ .‬اینکه ما فقط به موضوع نیروی کار ارزان‬ ‫در کشور تکیه کنیم‪ ،‬به هیچ وجه نمی تواند متضمن بقا‬ ‫و توسعه تولید در کشور باشد‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬حقیقت‬ ‫این اس��ت که صنعت نساجی کشور ما در بیشتر موارد با‬ ‫فناوری های ‪ 2‬تا ‪ 3‬دهه گذش��ته مش��غول فعالیت است؛‬ ‫یعنی اگر کشور ترکیه با میزان سرمایه گذاری مشخص و‬ ‫بهره گی��ری از فناوری روز مثال ‪ ۱۰۰‬واحد تولید می کند‬ ‫ما با همان میزان س��رمایه گذاری تنها موفق به تولید ‪۱۰‬‬ ‫واحد می ش��ویم که این موضوع منطقی نیس��ت و ما را از‬ ‫عرص��ه رقابت کنار می گذارد‪ .‬پس عالوه بر تولید ما باید‬ ‫روی بهره وری صنعت نس��اجی کشور نیز سرمایه گذاری‬ ‫کنیم تا بتوانیم در عرصه رقابت باقی بمانیم‪.‬‬ ‫ع��دم دس��ت یابی به دانش فن��ی مربوط به‬ ‫تولید این نوع پارچه بوده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ما در ‪ ۳‬سال اخیر به‬ ‫این دانش دس��ت پیدا کرده ایم‪ ،‬در این باره‬ ‫افزود‪ :‬تولید چادر مش��کی نیازمند فناوری‬ ‫خاصی نس��بت به پارچه های دیگر اس��ت‪،‬‬ ‫به همی��ن دلی��ل نیز باوج��ود اینکه تاکنون‬ ‫چن��د بار پروژه چادر مش��کی در کش��ور کلید خورد‪،‬‬ ‫موفقیت امی��ز نبود‪ .‬ما در این راس��تا غی��ر از واردات‬ ‫ماشین االت خط تولید‪ ،‬به دانش فنی تولید این پارچه‬ ‫هم احتیاج داش��تیم‪ .‬این فعال صنعت نساجی درباره‬ ‫دالیل دیگر موفق نبودن در خودکفایی در زمینه چادر‬ ‫مش��کی بیان ک��رد‪ :‬البته نمی ت��وان در این موضوع از‬ ‫نف��ع واردکنن��دگان از واردات و نپرداخت��ن جدی به‬ ‫بحث تولید داخلی غافل بود‪ .‬در هر حال س��ود سرشار‬ ‫حاصل از واردات چادر مشکی به کشور تا پیش از این‬ ‫نصیب واردکنندگان می شد و طبیعی بود که در چنین‬ ‫ش��رایطی انها از تولید این پارچه در کش��ور استقبال‬ ‫نکنند‪ .‬وی ضمن اشاره به این نکته که در حال حاضر‬ ‫بیشترین واردات چادر مشکی کشور از چین است که‬ ‫نس��بت به پارچه های کره ای کیفیت پایین تری دارند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پارچه هایی که در حال حاضر در کش��ور‬ ‫تولید می ش��ود‪ ،‬دارای فن��اوری و کیفیت نوع کره ای‬ ‫اس��ت و ما در واق��ع با تولید این پارچه ش��رکت های‬ ‫ک��ره ای را دچ��ار چالش مضاعف کرده ای��م زیرا هم از‬ ‫نظر کیفیت و قیمت و هم از نظر دسترسی خریداران‪،‬‬ ‫شرایط مطلوب تری را در کشور ایجاد کرده ایم و قیمت‬ ‫را در این حوزه حدود ‪ ۵۰‬درصد کاهش داده ایم‪ .‬میری‬ ‫همچنین از مشکالت مالی به عنوان دلیل دیگر ناکامی‬ ‫در دس��تیابی به خودکفایی در تولید چادر مشکی نام‬ ‫ب��رد‪ .‬وی در ای��ن باره گفت‪ :‬در ح��ال حاضر وام ارزی‬ ‫اخذ ش��ده ما از بانک صنع��ت و معدن‪ ،‬از نظر ارزی ‪۳‬‬ ‫برابر شده اما به لحاظ ریالی حدود ‪ ۱۰‬برابر شده است؛‬ ‫یعن��ی وام م��ا که در ان زمان ‪ ۶۶‬میلیارد تومان بود به‬ ‫حدود ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬با‬ ‫این ش��رایط اگر وام ها را با نرخ زمان گش��ایش تسویه‬ ‫کنند‪ ،‬ما می توانیم با افزایش تولید‪ ،‬اقتصاد کش��ور در‬ ‫این حوزه را رونق دهیم و س��ود ان با ورود پارچه های‬ ‫تولید داخل نصیب همه مردم می ش��ود‪ .‬وی در پایان‬ ‫درباره جایگاه صنعت نس��اجی ایران در منطقه گفت‪:‬‬ ‫باتوجه به اینکه صنعت نس��اجی ما در منطقه باوجود‬ ‫کش��ور ترکیه که قدرت برتر نس��اجی است‪ ،‬نمی تواند‬ ‫در ش��رایط فعلی به رتبه اول برس��د‪ ،‬می توانیم جزو ‪3‬‬ ‫قدرت برتر منطقه باشیم‪.‬‬ ‫مافیا ساخته ذهن ماست‬ ‫علیرضا حائ��ری‪ ،‬عضو هیات مدیره جامعه‬ ‫متخصصین صنعت نساجی در این زمینه در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬بحث چادر‬ ‫مش��کی یکی از موضوع��ات قدیمی صنعت‬ ‫نس��اجی کشور اس��ت که در سال های اخیر‬ ‫بیش��تر مورد توجه قرار گرفته اس��ت‪ .‬در این‬ ‫حوزه ما با دو شاخه مجزای صنعت و تجارت‬ ‫روبه رو هستیم‪ .‬وی در این باره افزود‪ :‬حقیقت این است‬ ‫که در طول این سال ها فعاالن ما در حوزه تجارت بازار‬ ‫را به خوبی تش��خیص داده‪ ،‬نیازهای جامعه را شناسایی‬ ‫و انچه را که بازار به ان نیاز داش��ته وارد کرده و س��ود‬ ‫خود را نیز از این بازار برده اند و ما نمیتوانیم به بازرگانان‬ ‫خ��رده بگیریم ک��ه چرا نیاز بازار را شناس��ایی و در ان‬ ‫بخش س��رمایه گذاری کرده ان��د‪ .‬در مقابل ما در حوزه‬ ‫صنعت چادر مش��کی دچار مشکل بوده ایم و این بخش‬ ‫به دنبال شناسایی و تامین نیازهای این حوزه نبوده که‬ ‫ای��ن موضوع یا ناش��ی از عدم شناس��ایی یا کم کاری و‬ ‫بیس��لیقگی انه��ا در راه اندازی خط تولید بوده اس��ت‪.‬‬ ‫حائ��ری با تایید عملکرد حوزه واردات در این س��ال ها‬ ‫در زمینه چادر مشکی تاکید کرد‪ :‬در واقع دلیلی ندارد‬ ‫که ما در مقابل بخش��ی که در طول این سال ها فعالیت‬ ‫مطلوبی داشته جبهه گیری کنیم و بر این عقیده باشیم‬ ‫که کار این بخش دلیل کم کاری بخش دیگر بوده است‪.‬‬ ‫در بازار امروز فعالیت منطقی در راستای رسیدن به سود‬ ‫اس��ت و نبود تولید داخلی بازرگانان ما را بر ان داش��ته‬ ‫تا این خال را با واردات جبران کنند و ضمن تامین نیاز‬ ‫داخلی به س��ود خود نیز برس��ند‪ .‬این عضو هیات مدیره‬ ‫جامعه متخصصین صنعت نساجی بیان کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر نیز راحت ترین کار برای بخش‬ ‫صنع��ت در توجیه کم کاری این س��ال ها این‬ ‫است که بگوید یک مافیای وارداتی در حوزه‬ ‫چادر مش��کی وجود دارد که جلوی پا گرفتن‬ ‫تولی��د این کاال در کش��ور را گرفته و به این‬ ‫ش��کل خود را از بار این مس��ئولیت خالص‬ ‫کند‪ ،‬در حالی که ماجرا اصال به این شکل نیست‪ .‬وی با‬ ‫رد این موضوع عنوان کرد‪ :‬در این سال ها اگر اراده دولت‬ ‫و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر این بود که بسترهای‬ ‫تولید پارچه چادر مشکی را در کشور مهیا کنند و دانش‬ ‫فنی این کار را به کشور بیاورند‪ ،‬کدام نیرو میخواست در‬ ‫مقابل ان بایستد؟! یا مگر در حال حاضر که دانش فنی‬ ‫تولید این کاال وارد کش��ور ش��ده و این کاال در شهرکرد‬ ‫تولید میش��ود‪ ،‬کسی برای فعالیت انها مانع ایجاد کرده‬ ‫اس��ت؟! م��ا در حال حاض��ر این کاال را در ش��هرکرد با‬ ‫کیفیت و اس��تانداردهای قابل قبول تولید میکنیم و ان‬ ‫طور که مس��ئوالن وعده داده اند تا س��ال اینده نیز یک‬ ‫خط تولید دیگر در قزوین به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫این فعال حوزه نساجی گفت‪ :‬قابلیت تولید چادر مشکی‬ ‫در کش��ور وجود دارد و می تواند موجب شکوفایی تولید‬ ‫در کشور شود و عالوه بر تامین نیاز داخلی‪ ،‬با صادرات‪،‬‬ ‫برای کش��ور ارزاوری نیز به همراه داشته باشد‪ .‬حائری‬ ‫در پای��ان تاکید کرد‪ :‬انچه تا امروز ما را به واردات چادر‬ ‫مش��کی وابس��ته کرده‪ ،‬دو دهه کم کاری بخش صنعت‬ ‫ب��وده که با عملک��رد نامطلوب خود نتوانس��ته ما را به‬ ‫خودکفایی در این بخش برساند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫خوب یا بد‪ ،‬امروز تحریم ها‪ ،‬کرونا و کمبود منابع ارزی مقدمات را برای تولید و عرضه چادر مش��کی در کش��ور‬ ‫مهیا کرده و اگر اراده ای بر تولید این کاال وجود داشته باشد‪ ،‬می توان جمله معروف تبدیل کردن تهدید به فرصت‬ ‫را در حوزه چادر مش��کی نیز به کار برد و به این صنعت که تا امروز در کش��ور مهجور مانده بود و امروز به واس��طه‬ ‫کمب��ود ارز‪ ،‬مجال��ی ب��رای تنف��س پیدا کرده‪ ،‬پر و بال داد‪ .‬در هر حال مافیاهای ب��زرگ و کوچک در هر انحصار و‬ ‫نگاه انحصاری ایجاد می شوند و اگر قرار است از سد انها بگذریم‪ ،‬باید فرصت های اینچنینی را غنیمت بشماریم‪.‬‬ ‫سود سرشار‬ ‫حاصل از‬ ‫واردات چادر‬ ‫مشکی به‬ ‫کشور تا پیش‬ ‫از این نصیب‬ ‫واردکنندگان‬ ‫می شد و طبیعی‬ ‫بود که در چنین‬ ‫شرایطی انها‬ ‫از تولید این‬ ‫پارچه در کشور‬ ‫استقبال نکنند‬ ‫انچه تا امروز ما‬ ‫را به واردات‬ ‫چادر مشکی‬ ‫وابسته‬ ‫کرده‪ ،‬دو دهه‬ ‫کم کاری بخش‬ ‫صنعت بوده‬ ‫که با عملکرد‬ ‫نامطلوب خود‬ ‫نتوانسته ما را به‬ ‫خودکفایی در این‬ ‫بخش برساند‬ ‫ایا هدف‬ ‫مناطق ازاد‪،‬‬ ‫توسعه‬ ‫گردشگری است؟‬ ‫‪7‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رفع کامل‬ ‫تعهدات ارزی‬ ‫بیش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫صادرکننده‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫گفت‪ :‬براساس امارها ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۲۲‬صادرکننده تا ‪ 7‬مهر ‪ ۹۹‬به طور‬ ‫کام��ل تعهدات ارزی خود را ایفا کردند‪ .‬به گزارش س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ایران احس��ان قمری گفت‪ :‬براس��اس اماره��ا ‪ ۲‬هزار و ‪۳۲۲‬‬ ‫صادرکنن��ده با ص��ادرات ‪ ۱۶.۶‬میلیارد یورو‪ ،‬ت��ا ‪ 7‬مهر ‪ ۹۹‬تعهدات‬ ‫ارزی خود را به صورت ‪ ۱۰۰‬درصد ایفا کرده اند که نس��بت به گزارش‬ ‫پیش��ین در تاریخ ‪ ۳۱‬تیر امس��ال‪ ۱۳ ،‬درصد افزایش در تعداد و ‪۱۷‬‬ ‫ایران اگروفود‬ ‫‪ ۲۷‬ساله شد‬ ‫حسام محمدی‬ ‫کارشناس مناطق ازاد‬ ‫باتوج��ه ب��ه تمرک��ز مناط��ق ازاد ای��ران بر توس��عه‬ ‫گردش��گری‪ ،‬همواره این س��وال مطرح بوده است که ایا‬ ‫هدف از ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی‪ ،‬توس��عه تولید‬ ‫و صادرات کاالس��ت یا جذب گردش��گر؟ برای بررس��ی‬ ‫ای��ن موض��وع باید به اهداف مناط��ق ازاد مراجعه کنیم‪.‬‬ ‫یونی��دو (‪ )UNIDO‬مناط��ق ازاد را وس��یله ای ب��رای‬ ‫تشویق توس��عه صنعتی با هدف صدور کاالهای صنعتی‬ ‫می داند‪ .‬انکتاد (‪ )UNCTAD‬معتقد اس��ت س��اختار‬ ‫فعلی تجارت جهانی به زیان کش��ورهای توس��عه نیافته‬ ‫اس��ت و مناطق ازاد ابزاری برای دگرگونی این س��اختار‬ ‫به نفع کش��ورهای مذکور اس��ت‪ .‬سازمان تجارت جهانی‬ ‫(‪ )WTO‬مناط��ق ازاد را ابزاری برای گس��ترش تجارت‬ ‫بین الملل و یاری دهنده توسعه می داند‪.‬‬ ‫در اقتصاده��ای پیش��رفته‪ ،‬نق��ش مناط��ق اقتصادی‬ ‫به معن��ای ع��ام ان (‪ )SEZ‬عبارت اس��ت از ارائه تخفیف‬ ‫در تعرفه ه��ا و مهم تر از ان انبارداری و رویه های گمرکی‬ ‫به منظور پشتیبانی از زنجیره های تامین در نقاط مرزی؛‬ ‫در مقاب��ل‪ ،‬در اقتصادهای در حال توس��عه‪ ،‬هدف اصلی‬ ‫‪ SEZ‬ها به طور کلی ساخت‪ ،‬ایجاد تنوع و ارتقای صنایع‬ ‫با جذب س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی است‪ .‬در بند‬ ‫‪ ۱۱‬سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی نیز به ‪ ۴‬هدف اصلی‬ ‫مناطق ازاد اشاره شده که عبارتند از انتقال فناوری های‬ ‫پیش��رفته‪ ،‬گس��ترش و تس��هیل تولید‪ ،‬ص��ادرات کاال و‬ ‫خدم��ات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج‪.‬‬ ‫در م��اده یک قانون چگونگ��ی اداره مناطق ازاد تجاری‪-‬‬ ‫صنعتی جمهوری اسالمی ایران هدف از ایجاد این مناطق‬ ‫موارد زیر ذکر شده است‪ :‬تسریع در انجام امور زیربنایی‪،‬‬ ‫عمران و ابادانی‪ ،‬رشد و توسعه اقتصادی‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫و افزای��ش درامد عمومی‪ ،‬ایجاد اش��تغال س��الم و مولد‪،‬‬ ‫تنظیم بازار کار و کاال‪ ،‬حضور فعال در بازارهای جهانی و‬ ‫منطق��ه ای‪ ،‬تولید و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و‬ ‫ارائه خدمات عمومی‪ .‬همان گونه که در تعاریف بین المللی‬ ‫و حتی مقررات داخلی مش��اهده می ش��ود‪ ،‬مناطق ازاد‬ ‫معطوف به توسعه تولید و صادرات کاال یا ایجاد تسهیالت‬ ‫به منظور خدمات تجاری نظیر خدمات گمرکی‪ ،‬انبارداری‬ ‫و‪ ...‬اس��ت‪ .‬طبیعتا با تحقق این اهداف سایر شاخص های‬ ‫موردنیاز نظیر گسترش اشتغال‪ ،‬رشد و توسعه اقتصادی‪،‬‬ ‫حضور در بازارهای جهانی و‪ ...‬نیز حاصل خواهد شد‪ ،‬اما‬ ‫در عمل مناطق ازاد ایران با تاکید بر ظرفیت گردشگری‬ ‫ایجاد ش��ده و فعالیت می کنند که مش��خص نیست این‬ ‫موضوع براساس کدام منطق و سند باالدستی وارد اهداف‬ ‫مناطق ازاد ش��ده است؟ به گونه ای که در طرح توجیهی‬ ‫ایج��اد مناطق ازاد جدید بر ظرفیت گردش��گری تاکید‬ ‫می شود‪ ،‬مسئوالن س��ازمان های مناطق ازاد در گزارش‬ ‫عملکرد خود به امار گردش��گران و طرح های تابستانی و‬ ‫زمستانی اشاره می کنند و در نظر عامه مردم نیز مناطق‬ ‫ازاد محل��ی ب��رای تفریح و خرید کاالی خارجی با قیمت‬ ‫مناسب است‪ .‬با بررسی اهداف و عملکرد مناطق ازاد اولیه‬ ‫نظیر هامبورگ المان و شانون ایرلند و همچنین مناطق‬ ‫ازاد موفق حال حاضر دنیا نظیر جبل علی امارات‪ ،‬شنژن و‬ ‫هاینان چین‪ ،‬جذب سرمایه در حوزه تولید و تجارت کاال‬ ‫مورد تاکید بوده و موضوع گردشگری به چشم نمی خورد‪.‬‬ ‫البته مقوله گردش��گری یک��ی از ظرفیت های قابل توجه‬ ‫کش��ور اس��ت که می توان از طریق ان به افزایش درامد‬ ‫ارزی و کاه��ش خروج ارز کم��ک کرد که این کار باید از‬ ‫طریق س��ازمان های مربوطه از جمله وزارت گردشگری‬ ‫دنبال ش��ود‪ ،‬اما الزامات‪ ،‬معافیت ها و فلسفه مناطق ازاد‬ ‫س��نخیتی با موضوع گردش��گری ندارن��د‪ .‬مناطق نمونه‬ ‫گردش��گری نیازمند س��اختار‪ ،‬اختیارات‪ ،‬زیرساخت ها و‬ ‫معافیت های تخصصی هس��تند که لزوما در قالب مناطق‬ ‫ازاد تجاری صنعتی تعریف نمی ش��ود‪ .‬متاس��فانه برخی‬ ‫مناطق ازاد تجاری‪-‬صنعتی که زیرساخت های الزم برای‬ ‫جذب گردش��گر را ندارند‪ ،‬با اس��تفاده از امتیاز معافیت‬ ‫کاالی هم��راه مس��افر یعنی فروش اق�لام خارجی ارزان‬ ‫(به واسطه پرداخت نشدن حقوق گمرکی) اقدام به جذب‬ ‫گردشگر می کنند که این امر به تولید کشور ضربه می زند‬ ‫و مغایر اهداف اصلی مناطق ازاد اس��ت‪ .‬ش��اید مبدا این‬ ‫انح��راف را بتوان در ایجاد نخس��تین مناط��ق ازاد ایران‬ ‫جس��ت وجو کرد؛ منطقه ازاد کی��ش که پیش از انقالب‬ ‫زیرس��اخت هایی به منظور تفریح و گردش��گری در انجا‬ ‫ایجاد ش��ده بود‪ ،‬به عنوان نخس��تین منطقه ازاد معرفی‬ ‫شد‪ .‬هرچند این منطقه گردشگران بسیاری را پذیراست‪،‬‬ ‫ام��ا زیرس��اخت های تولید و تج��ارت کاال در این منطقه‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬به صورتی که در حال حاضر حدود ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫تجارت این منطقه به وسیله لنج های سنتی و فرسوده و از‬ ‫مبدا بنادر مناطق ازاد امارات صورت می پذیرد!‬ ‫براس��اس انچه گفته ش��د به منظور کاهش تنش ها در‬ ‫سیاس��ت گذاری مناط��ق ازاد‪ ،‬باید تکلیف مناطق ازاد با‬ ‫مقوله گردش��گری روشن ش��ود و اگر بناست محدوده ای‬ ‫صرف��ا به فعالیت های گردش��گری بپ��ردازد‪ ،‬امتیازات و‬ ‫انتظارات نس��بت ان منطقه نیز تعدیل شود تا بهره وری‬ ‫منطقه افزایش یابد و مناطق ازاد ایران نیز به اهداف اصلی‬ ‫و تعاریف بین المللی نزدیک تر شوند‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 19‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1630‬‬ ‫پیاپی ‪2948‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫یادداشت‬ ‫بی برنامگی‬ ‫تولید را‬ ‫نابود می کند‬ ‫برومند چهارایین‪ /‬مدیرعامل اتحادیه‬ ‫سراسری مرغداران گوشتی کشور‬ ‫ادامه نابسامانی در بازار فراورده های دامی‬ ‫همه چیز زیر سر نهاده است!‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگر کاری به کار قیمت های اعالم شده و اعمال نشده دست اندرکاران دولتی نداشته باشیم و به دیده های خود اعتماد کنیم‪ ،‬بعد‬ ‫از افزایش نرخ گوشت گوساله و گوسفندی‪ ،‬نرخ هر کیلو مرغ در بازار به ‪ ۲۱‬هزار تومان رسیده و هر شانه تخم مرغ نیز قیمت های‬ ‫‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬هزار تومانی را تجربه می کند‪ .‬گرچه تولیدکنندگان پیش از این درباره چنین پیشامدی هشدار داده بودند اما باتوجه‬ ‫به وعده های مسئوالن امید می رفت تعادلی در بازار ایجاد شود و همه اقشار توانایی خرید این اقالم را داشته باشند که البته این‬ ‫موضوع محقق نشد‪ .‬از یک سو فروشندگان افزایش نرخ خرید خود را مبنای نرخ عرضه می دانند و از سوی دیگر تولیدکنندگان‬ ‫افزایش بهای تمام ش��ده تولید را دلیل اصلی افزایش نرخ اعالم می کنند‪ .‬اما به راس��تی نرخ محصوالت دامی و پروتئینی به چه‬ ‫دلیل همچنان سیر صعودی دارد و چگونه می توان ان را مهار کرد؟ با گزارش‬ ‫درباره این بازار اشفته همراه باشید‪:‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ب��ازار فراورده ه��ای پروتئینی کش��ور این‬ ‫روزه��ا به هی��چ وجه تامین کنن��ده انتظارات‬ ‫مردم نیس��ت و قیمت ها روز ب��ه روز در حال‬ ‫افزایش اس��ت اما ایا این نابس��امانی و حال و‬ ‫روز بد به خاطر کوتاهی تولیدکنندگان اس��ت‬ ‫ک��ه انتظار داریم انها با تمام کمبودها‪ ،‬ضرر و‬ ‫زیان های بازار را به دوش بکشند و در نهایت‬ ‫کسب وکار خود را به دلیل شرایط نامساعد این‬ ‫حوزه تعطیل کنند؟‬ ‫داس��تان ام��روز م��رغ به عن��وان یک��ی از‬ ‫فراورده های دامی کش��ور نمونه ای از عواقب‬ ‫برنامه ریزی ه��ای غل��ط دس��ت اندرکاران در‬ ‫حوزه های باالدست است که خود را به صورت‬ ‫کمبود و افزایش قیمت محصول نهایی در بازار‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬جالب اینکه در این وضعیت‪،‬‬ ‫قیمت گذاری دستوری به عنوان ساده ترین راه‬ ‫و بدون در نظر گرفتن ریش��ه های این مشکل‬ ‫س��ابقه دار در بازار داخلی‪ ،‬اجرایی می شود و‬ ‫به قیمت ورشکستگی تولیدکنندگان‪ ،‬بازار را‬ ‫برای مدت کوتاهی ارام می کند‪.‬‬ ‫در واق��ع اگ��ر ریش��ه های مش��کل گرانی‬ ‫محصول به درستی مورد بررسی قرار می گرفت‬ ‫و مرغ��دار و تولیدکننده م��ا در این روزهای‬ ‫اش��فته اقتصادی تا این حد تحت فش��ار قرار‬ ‫نمی گرفتند و می توانستند با اسودگی خاطر‬ ‫به تولید خود بپردازند‪ ،‬مشکل افزایش قیمت‬ ‫خیلی پیش از این برطرف شده بود‪.‬‬ ‫هزینه ه��ای تولی��د مرغ در کش��ور مقادیر‬ ‫قابل محاسبه ای اس��ت که می توان به ان پی‬ ‫برد و حاشیه سود تولیدکننده را در ان براورد‬ ‫کرد‪ .‬پس اگر مرغدار قیمتی را به عنوان قیمت‬ ‫تمام شده کاالی خود در نظر می گیرد‪ ،‬باتوجه‬ ‫به هزینه ها بوده و باید دید چرا هزینه ها تا این‬ ‫حد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وقت��ی قیم��ت تمام اق�لام و خدم��ات در‬ ‫کش��ور ما بیش از ‪ ۳۵‬ت��ا ‪ ۴۰‬درصد افزایش‬ ‫پیدا کرده و بانک مرک��زی نرخ تورم را بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬درصد عنوان می کند‪ ،‬سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان چط��ور‬ ‫انتظار دارد که قیمت های ارائه ش��ده ازسوی‬ ‫تولیدکنن��ده‪ ،‬برمبن��ای قیمت های گذش��ته‬ ‫مواد اولیه و حتی پایین تر از بهای تمام ش��ده‬ ‫محصول باشد‪.‬‬ ‫امروز مرغداران ما نی��از دارند تا نهاده های‬ ‫دامی وارد ش��ده به کش��ور ب��ا قیمت مصوب‬ ‫در اختی��ار انها ق��رار گیرد ام��ا در عمل این‬ ‫اتفاق نمی افت��د و حتی با ترخیص نهاده های‬ ‫مانده در گمرک نیز می بینیم که بس��یاری از‬ ‫تولیدکنندگان باز مجبورن��د نهاده مورد نیاز‬ ‫خ��ود را با چندین برابر قیم��ت از بازار ازاد و‬ ‫واس��طه ها تهیه کنند و به این ترتیب قیمت‬ ‫تمام شده محصول نهایی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫اما ای��ن موضوع تنها مش��کل مرغداران ما‬ ‫نیس��ت زیرا وقتی مرغدار ای��ن نهاده ها را از‬ ‫ب��ازار ازاد به چند برابر قیمت تهیه کند‪ ،‬باید‬ ‫به همان نس��بت قیمت فروش محصول خود‬ ‫را افزای��ش دهد اما هنگام فروش با مش��کل‬ ‫قیمت ه��ای دس��توری مواجه می ش��ود و باز‬ ‫س��رمایه خود را از دس��ت می دهد‪ .‬گرچه ما‬ ‫بارها مش��کالت خود در تامی��ن نهاده ها را با‬ ‫نهاده��ای دس��ت اندرکار در وزارت صنع��ت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت مطرح کرده ای��م اما انها باز‬ ‫فق��ط فاکتورهای خری��د و ف��روش را مورد‬ ‫اس��تناد ق��رار می دهن��د؛ فاکتورهای��ی ک��ه‬ ‫قیمت های درج ش��ده در انها صوری اس��ت‪.‬‬ ‫افزای��ش قیمت ملزوم��ات تولی��د‪ ،‬ترخیص‬ ‫نش��دن به موقع نهاده ه��ا از گم��رک‪ ،‬توزیع‬ ‫نامناسب و نامتناس��ب‪ ،‬قیمت های دستوری‬ ‫غیرکارشناس��ی محص��والت و عواملی از این‬ ‫دس��ت باعث ش��ده امروز مرغدار زیان ببیند‪،‬‬ ‫مصرف کنن��ده متض��رر ش��ود‪ ،‬واس��طه گری‬ ‫سوداور ش��ود‪ ،‬بازار چندنرخی مرغ در کشور‬ ‫ایجاد ش��ود و در نهایت دولت در تنظیم بازار‬ ‫ان ط��ور که باید موفق نباش��د‪ .‬دولت باید به‬ ‫تولیدکنن��دگان و دغدغه ه��ای ان��ان به��ای‬ ‫بیش��تری بدهد و راهکاره��ای عملیاتی خود‬ ‫برای تامین مواد اولیه‪ ،‬افزایش تولید و تنظیم‬ ‫قیم��ت بازار را باتوجه به نیازه��ا‪ ،‬توانایی ها و‬ ‫محدودیت ه��ای انها هدف گذاری کند‪ ،‬وگرنه‬ ‫دیر نخواهد بود زمانی که تولیدکننده امروز ما‬ ‫به دلیل سوداور نبودن تولید در کشور ترجیح‬ ‫دهد در ح��وزه دیگری فعالیت کند‪ .‬ان زمان‬ ‫است که کشور مجبور خواهد بود فراورده ای‬ ‫را ک��ه خ��ود توانای��ی تولید ان را داش��ته با‬ ‫چندین برابر قیمت از کشورهای دیگر تامین‬ ‫کند و ارز فراوانی را برای این کار هدر دهد‪.‬‬ ‫تامین ارز‬ ‫ترجیحی واردات‬ ‫کاالهای اساسی‬ ‫دبیر ستاد تنظیم بازار با تاکید بر ذخایر خوب کاالهای اساسی گفت‪:‬‬ ‫از ‪ ۶‬میلی��ارد دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در نظر گرفته ش��ده برای واردات‬ ‫کاالهای اساسی در کل سال‪ ۳ ،‬میلیارد دالر ارز در نیمه نخست امسال‬ ‫برای واردات این کاالها تامین شده است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس محمدرضا کالمی در حاش��یه جلس��ه ستاد تنظیم‬ ‫بازار در جمع خبرنگاران‪ ،‬با اشاره به مصوبات این ستاد در زمینه تامین‬ ‫کاالهای اساس��ی‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��رایط فعلی بانک مرکزی به ‪ ۵‬قلم کاال‬ ‫یعنی روغن خام‪ ،‬دانه های روغنی‪ ،‬کنجاله س��ویا‪ ،‬جو و ذرت ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی تخصیص می دهد که س��همیه ارزی ‪ ۶‬میلیارد دالری برای این‬ ‫اقالم در یک سال در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد تنظی��م بازار افزود‪ :‬برمبنای گ��زارش بانک مرکزی در ‪۶‬‬ ‫ماه اول امس��ال بیش از ‪ ۳.۵‬میلیارد دالر ب��رای واردات این کاالها ارز‬ ‫تخصیص داده ش��ده که حدود ‪ ۳‬میلیارد دالر ان تامین ش��ده اس��ت؛‬ ‫بنابرای��ن فرایند تخصی��ص و تامین ارز این نوی��د را به ما می دهد که‬ ‫باتوج��ه به موج��ودی خوب در حوزه ذخایر کاالی ف��وق تامین کاالها‬ ‫روند مناسبی دارد‪.‬‬ ‫کالم��ی در پایان با اش��اره به پیگیری ترخی��ص کاال های موجود در‬ ‫گمرک توس��ط دولت بیان کرد‪ :‬با مصوبه مع��اون اول رئیس جمهوری‬ ‫در بازدی��د از گمرک بندرعباس مقرر ش��د کاالهای رس��وب ش��ده در‬ ‫بنادر کش��ور از گمرکات ترخیص شود؛ بنابراین این کار می تواند فضای‬ ‫ارامش را در بازار حفظ کند تا دغدغه ای از این بابت نداشته باشیم‪.‬‬ ‫صادرات چوب دو سر طال‬ ‫مس��ئوالن وزارت جهاد کش��اورزی صادرات را عام��ل گرانی تخم مرغ‬ ‫معرفی می کنند که به نظر می رس��د این دستاویز برای توجیه گرانی ها در‬ ‫بازار داخلی دیگر بیش از حد نخ نما ش��ده و دست اندرکاران باید به دنبال‬ ‫شیوه ای که‬ ‫دولت برای‬ ‫قیمت گذاری‬ ‫تخم مرغ در‬ ‫پیش گرفته‪،‬‬ ‫به هیچ وجه‬ ‫منطقی نیست‬ ‫نمی توان دولت‬ ‫را هم در قامت‬ ‫ناظر و هم در‬ ‫جایگاه مجری‬ ‫امور در زمینه‬ ‫نهاده دامی‬ ‫موفق دانست‬ ‫درباره افزایش نرخ تخم مرغ نیز دولت مطابق معمول‪ ،‬ابتدا اقدام به‬ ‫ممنوعیت و سپس اعمال تعرفه بر صادرات این محصول کرده که این‬ ‫اقدام با انتقاد شدید تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواجه شده و در‬ ‫نهایت مدیر کل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی دلیل افزایش نرخ‬ ‫تخم م��رغ را صادرات این محصول عن��وان کرد و از توقف صادرات ان‬ ‫خبر داد‪ .‬غالمرضا ملک نیا‪ ،‬با بیان اینکه س��االنه بیش از یک میلیون‬ ‫همان حکایت همیشگی‬ ‫تن تخم مرغ در کش��ور توزیع می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش قیمتی که در‬ ‫چن��د وقت اخیر برای تخم م��رغ به وجود امد به علت صادراتی بود که‬ ‫انجام ش��د؛ به طوری که در طول سال گذشته در مجموع ‪ ۵۰‬هزار تن‬ ‫تخم مرغ صادر ش��د اما در همین چند ماه ‪ ۶۰‬هزار تن تخم مرغ صادر‬ ‫شد که این موضوع موجب افزایش نرخ این محصول در بازار شد‪ .‬مدیر‬ ‫ل حاضر صادرات‬ ‫کل دفتر طیور وزارت جهاد کش��اورزی افزود‪ :‬در حا ‬ ‫مرغدار نهاده می خواهد‬ ‫البته ای��ن موضع گیری نهادهای دولتی در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه فعاالن بخش خصوصی و تولیدکنندگان دلیل افزایش‬ ‫نرخ تخم مرغ را گرانی و دسترس��ی نداش��تن به نهاده های‬ ‫دامی می دانند که هزینه تمام ش��ده تولید را افزایش داده و‬ ‫مسئوالن مربوطه هم تا االن قادر به کنترل وضعیت و تعدیل‬ ‫قیمت ه��ا نبوده اند‪ .‬حتی در مواردی تولیدکنندگان به دلیل‬ ‫ناتوانی در تامین خوراک‪ ،‬مجبور شده اند مرغ های تخم گذار‬ ‫خود را به کش��تارگاه بفرس��تند‪ .‬سید فرزاد طالکش‪ ،‬دبیر‬ ‫انجم��ن مل��ی طیور ایران در این زمین��ه در گفت وگو با‬ ‫عنوان‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس براوردهای انجام ش��ده میزان نه��اده الزم در صنعت‬ ‫طیور از ابتدای س��ال تا اواخر ش��هریور‪ ،‬شامل حدود ‪ ۳.۵‬میلیون تن‬ ‫ذرت و ‪ ۱.۷۵‬میلیون تن کنجاله س��ویا بوده اس��ت‪ .‬وی در این باره‬ ‫افزود‪ :‬براس��اس امار تا نیمه ش��هریور ‪ ۴.۴‬میلیون تن ذرت از گمرک‬ ‫ترخیص و وارد کش��ور ش��ده که گرچه از نظر حجم کلی نیاز کشور را‬ ‫تامین کرده اما متعادل و منظم نبوده اس��ت؛ بنابراین مرغداران نباید‬ ‫کمبودی از نظر تامین این نهاده داشته باشند‪ .‬با این اوصاف ذرت که‬ ‫ن��رخ ان ‪ ۱۷۰۰‬توم��ان به ازای هر کیلو ب��وده با نرخ هایی کمی باالتر‬ ‫برای مرغداران قابل تامین بوده و اگر در مسیر واسطه ها افتاده باشد با‬ ‫نرخ هایی نزدیک به ‪ ۳۲۰۰‬تومان در این اواخر به دس��ت تولیدکننده‬ ‫رس��یده اس��ت؛ از این رو مرغداران اعتراض چندانی در زمینه تامین‬ ‫ذرت در این مدت نداشته اند‪ .‬طالکش در عین حال گفت‪ :‬درباره سویا‬ ‫موضوع کامال متفاوت است؛ یعنی از نیاز ‪ ۱.۷۵‬میلیون تنی این نهاده‬ ‫برای مرغداری های کش��ور‪ ۱.۰۵ ،‬تن وارد کش��ور شده و حدود ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار تن کسری در زمینه تامین این نهاده برای مرغداران کشور وجود‬ ‫داشته است‪ .‬برای جبران این کمبود‪ ،‬تمام سویای موجود در انبارهای‬ ‫کشور اعم ار انبار شرکت پشتیبانی امور دام‪ ،‬انبار بازرگانان واردکننده‬ ‫و انبار مرغدارانی که مرغ خود را به کش��تارگاه فرستاده بودند‪ ،‬تخلیه‬ ‫و وارد بازار ش��د‪ .‬این انبارگردانی و دست به دست شدن کاال‬ ‫باعث ش��د کنجاله س��ویایی که باید با نرخ ‪ ۲۷۰۰‬تومان به‬ ‫مرغداری می رسید‪ ،‬به تدریج و با کاهش میزان ان در بازار‪ ،‬با‬ ‫افزایش قیمتی بی سابقه مواجه شود‪ ،‬به طوری که مرغداران‬ ‫ای��ن اواخ��ر‪ ،‬ان را با نرخ حدود ‪ ۱۴‬ه��زار تومان به ازای هر‬ ‫کیلوگ��رم خری��داری کنند‪ .‬دبیر انجمن مل��ی طیور ایران‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تامین نش��دن سویای موردنیاز مرغداران‬ ‫توسط دولت‪ ،‬وجود نداشتن سامانه توزیع مناسب و افزایش‬ ‫ح��دود ‪ ۶‬براب��ری و توجیه ناپذیر نرخ این نه��اده در بازار ازاد‪ ،‬موجب‬ ‫اعت��راض و گالیه من��دی فعاالن این صنعت ش��د؛ ضمن اینکه در این‬ ‫مدت عالوه بر افزایش نرخ تمام ش��ده تخم مرغ‪ ،‬جایگزین کردن مواد‬ ‫غذای��ی بی کیفیت در مرغداری هایی که امکان تهیه نهاده از بازار ازاد‬ ‫را نداش��تند کیفیت و حجم محصول را کاهش داد‪ ،‬به نحوی که ما در‬ ‫این مدت با کاهش حدود ‪ ۱۵‬درصدی در میزان تولید مواجه شدیم‪.‬‬ ‫ای��ن روند کاهش��ی در بازار در حال��ی در جریان بود که تقاضا برای‬ ‫این محصول در بازار به دلیل افزایش نرخ س��ایر محصوالت پروتئینی‪،‬‬ ‫افزای��ش پیدا کرده ب��ود‪ .‬طالکش در این باره تصریح کرد‪ :‬ش��یوه ای‬ ‫ک��ه دولت برای قیمت گذاری تخم م��رغ در پیش گرفته‪ ،‬به هیچ وجه‬ ‫منطقی نیس��ت‪ .‬وقت��ی مرغدار با چنین ظلم��ی در حق خود مواجه‬ ‫می ش��ود و ادام��ه فعالیت را به ضرر خود می بیند‪ ،‬طبیعی اس��ت که‬ ‫مرغ ه��ای تخم گ��ذار خود را حت��ی چند هفته زودت��ر از موعد راهی‬ ‫کشتارگاه کند تا از زیان بیشتر خود جلوگیری کند‪ .‬این مایه گذاشتن‬ ‫از جی��ب تولیدکننده زرنگی نیس��ت و نمی تواند عمر زیادی داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬زی��را در نهایت به از بی��ن رفتن تولید و وادار ش��دن دولت به‬ ‫واردات چن��د براب��ر قیمتی محصولی خواهد انجامی��د که تا چند ماه‬ ‫پیش‪ ،‬خود صادرکننده ان بود و دود این کار در نهایت به چشم همه‬ ‫کشور خواهد رفت‪.‬‬ ‫ترخیص نهاده ها تسهیل می شود‬ ‫کمبودهای‬ ‫امروز نهاده ها و‬ ‫دانه های روغنی‬ ‫همچون سویا‬ ‫به دلیل کم کاری‬ ‫و همکاری‬ ‫نکردن بانک‬ ‫مرکزی است‬ ‫ش قیمت های بی رویه باش��ند‪ ،‬زیرا محدود کردن‬ ‫عل��ت اصلی این افزای�� ‬ ‫صادرات به صورت مقطعی نه تنها دردی از مشکالت داخلی را دوا نمی کند‬ ‫که مشکالت فراوانی را نیز برای صادرات کاالهایی که تولیدکنندگان انها‬ ‫البت��ه گم��رک باز ه��م برای‬ ‫هم��کاری ب��ا تولیدکنن��دگان و‬ ‫در ادام��ه تخصیص تس��هیالت‬ ‫برای ترخیص کاالها‪ ،‬تس��هیالت‬ ‫جدیدی را برای ترخیص نهاده ها‬ ‫در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫مع��اون گمرک با بی��ان اینکه‬ ‫‪ ۸۹۴‬درخواس��ت ترخی��ص‬ ‫کاال طب��ق مصوب��ه اخی��ر مع��اون اول‬ ‫رئیس جمهوری ارائه شده‪ ،‬گفت‪ :‬نهاده های‬ ‫دام��ی را ‪ ۲۴‬س��اعت پ��س از دریافت کد‬ ‫رهگی��ری می توان ترخیص ک��رد‪ .‬مهرداد‬ ‫جمال ارونق��ی‪ ،‬معاون فنی و امور گمرکی‬ ‫گمرک با اش��اره به ترخی��ص قریب الوقوع‬ ‫نهاده های دامی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بیش‬ ‫از ‪ ۲‬میلیون تن نهاده های دامی‬ ‫در بنادر به ویژه بندر امام خمینی‬ ‫رسوب شده که انها نیز ‪ 2‬دسته‬ ‫هس��تند؛ ی��ک دس��ته اس��ناد‬ ‫مالکیت دارند که صاحبان ش��ان‬ ‫باید اعالمیه تامین ارز را از بانک‬ ‫بگیرند و کاالی ش��ان را ترخیص‬ ‫کنند‪ .‬دسته دیگر نیز اسناد مالکیت ندارند‬ ‫ک��ه بانک مرکزی اع�لام امادگی کرده به‬ ‫قید فوریت ارز انها را تامین کند‪ ،‬س��پس‬ ‫انتق��ال ارز اتف��اق می افت��د و به دنبال ان‬ ‫اس��ناد مالکیت به فروشند خواهد رسید تا‬ ‫بتواند کاالی خود را ترخیص کند‪.‬‬ ‫بازار گوشت هم در این نابسامانی ساز خود را می زند‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که تولیدکنن��دگان نیز در این بازار‬ ‫مقصر اصلی را کمبود نهاده و گرانی ان می دانند‪ .‬احمد‬ ‫مقدس��ی‪ ،‬رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران‬ ‫مش��کل اصلی خوراک دام و نحوه توزیع ان در بازارگاه‬ ‫را ناتوان��ی دولت در تامی��ن ارز ‪ 4200‬تومانی به منظور‬ ‫تهی��ه نهاده های دام و طیور عنوان می کند‪ .‬وی گفت‪ :‬ما‬ ‫به عنوان متولی تولید دام‪ ،‬به توپ سردرگمی میان بانک‬ ‫مرکزی و وزارت جهاد تبدیل ش��ده ایم‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫فاصل��ه نامعقول ارز ‪ 4200‬تومانی و ارز ازاد بهانه خوبی‬ ‫با اتکا به همین صادرات‪ ،‬کس��ب وکار خود را زنده نگه داش��ته اند‪ ،‬ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬این رویکرد غلط طی س��ال های گذش��ته باعث از دس��ت رفتن‬ ‫بازارهای مهم صادراتی و جایگزینی کشورهای رقیب‪ ،‬شده است‪.‬‬ ‫این محصول به طور کامل متوقف و همه تخم مرغ تولیدی در کش��ور‬ ‫به س��مت بازار گسیل داده شده اس��ت‪ .‬البته این ممنوعیت صادرات‬ ‫دوباره اصالح شد و به جای ممنوعیت‪ ،‬عوارض صادراتی برای ان وضع‬ ‫شد‪ .‬براساس این بخشنامه صادرات تخم مرغ مشمول عوارض ‪۲۵۰۰‬‬ ‫تومانی به ازای هر کیلوگرم و صرفا با مجوز دفتر توسعه صادرات وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫مشتری ها از دست می روند‬ ‫ناصر نبی پور‪ ،‬رئیس هیات مدیره‬ ‫اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه ممنوعیت ص��ادرات باعث‬ ‫می شود ما مشتری های خود را در‬ ‫کش��ورهای هدف از دست بدهیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از تیرماه به دلیل فش��ارهای‬ ‫وارد ش��ده صادرات دچار نوساناتی‬ ‫ش��د اما به طور کلی بین ‪ ۴۵‬تا ‪ ۴۶‬هزار تن‬ ‫تخم مرغ از کش��ور صادر ش��ده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫درباره تاثیر صادرات تخم مرغ از کش��ور بر‬ ‫نرخ داخلی این محصول عنوان کرد‪ :‬میزان‬ ‫صادرات کشور در زمینه این کاال در حدی‬ ‫نبوده که بر بازارهای داخلی اثرگذار باشد و‬ ‫نمی توان افزایش قیمت های اخیر را ناش��ی‬ ‫از ان دانس��ت‪ .‬ضمن اینکه س��رانه مصرف‬ ‫تخم م��رغ در کش��ور س��االنه ‪ ۱۱‬کیلوگرم‬ ‫است‪ ،‬در حالی که تولید تخم مرغ در کشور‬ ‫از ای��ن میزان بیش��تر بوده اس��ت‪ .‬نبی پور‬ ‫در عی��ن حال گرانی تخم م��رغ در روزهای‬ ‫اخی��ر را طبیعی دانس��ت و گفت‪ :‬در تولید‬ ‫تخم م��رغ پارامترهای زیادی وجود دارد که‬ ‫نرخ انها طی این مدت افزایش یافته است‪.‬‬ ‫باوجود این افزایش قیمت ها چگونه می شود‬ ‫نرخ تخم مرغ نس��بت به سال گذشته دچار‬ ‫تغیی��ر نش��ود؟ وی در این ب��اره افزود‪۵۰ :‬‬ ‫درصد س��ویای مورد نیاز در خوراک طیور‬ ‫حال مرغ هم بد است‬ ‫بازار نابس��امان محصوالت پروتئینی محدود به تخم مرغ‬ ‫نمی ش��ود و مرغ نیز وضعیتی مش��ابه تخم م��رغ دارد که‬ ‫گرچه دس��ت اندرکاران دولتی دالی��ل فراوانی را برای ان‬ ‫می ش��مارند اما تولیدکنندگان اش��فتگی این حوزه را در‬ ‫نتیجه نابس��امانی حوزه نهاده های دامی و مدیریت دولتی‬ ‫در این بخش می دانند‪.‬‬ ‫محمدعلی کمالی‪ ،‬مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بسیاری از اشفتگی های‬ ‫موجود در بازار خوراک و نهاده های دامی دولتی شدن مدیریت ها و‬ ‫خارج کردن تش��کل ها از میدان است که معموال تصمیمات در این‬ ‫زمینه پش��ت درهای بسته اتخاذ می ش��ود و ما از ان بی خبریم‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬یک��ی از راه درروهای واردکنندگان نهاده های دامی و کنجاله‬ ‫س��ویا به کش��ور‪ ،‬پیش فروش کردن محصوالت قبل از واردات است‬ ‫که معموال توزیع محصوالت در بازار ازاد انجام می پذیرد و به دس��ت‬ ‫محکوم به نابودی هستیم‬ ‫برای ایج��اد رانت در ب��ازار نهاده های دامی‬ ‫اس��ت‪ .‬البته نباید از ظرفیت سامانه بازارگاه‬ ‫در راس��تای تنظیم عرضه و ثبت تقاضا با ارز‬ ‫‪ 4200‬تومانی غافل بود‪ .‬مقدسی به تخصیص‬ ‫نیافت��ن ارز مورد نیاز ازس��وی بانک مرکزی‬ ‫برای ترخیص نهاده ه��ا و دانه های روغنی از‬ ‫کش��تی های پهلوگرفته در بنادر اشاره کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬کمبودهای امروز نهاده ه��ا و دانه های روغنی‬ ‫همچون س��ویا به دلیل ک��م کاری و هم��کاری نکردن‬ ‫بانک مرک��زی اس��ت‪ .‬وی در گفت وگو ب��ا خبرگزاری‬ ‫توس��ط دولت تامین می ش��ود‬ ‫ام��ا مرغداران م��ا مجبورند ‪۵۰‬‬ ‫درصد دیگ��ر از این نهاده دامی‬ ‫را از ب��ازار ازاد با ن��رخ کیلویی‬ ‫‪ ۱۳‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬توم��ان تهیه‬ ‫کنند‪ ،‬در حالی که نرخ ان باید‬ ‫کیلوی��ی ‪ ۲۴۵۰‬تومان باش��د‪.‬‬ ‫همچنین ذرت��ی که باید با نرخ‬ ‫کیلوی��ی ‪ ۱۳۵۰‬تومان در اختیار مرغداران‬ ‫قرار بگیرد‪ ،‬در ش��رایط فعلی با نرخ ‪۳۴۰۰‬‬ ‫تومان و از بازار ازاد تامین می شود‪ .‬نبی پور‬ ‫با اش��اره به اینکه اگر غ��ذای کافی به مرغ‬ ‫نرسد‪ ،‬دچار کاهش وزن و قطع تخم گذاری‬ ‫می شود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این شرایط‪،‬‬ ‫مرغ��دار مجبور اس��ت ب��رای جلوگیری از‬ ‫توقف تولید و از دس��ت رفتن سرمایه خود‪،‬‬ ‫به هر قیمت��ی مواد اولیه موردنیاز را تامین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار‬ ‫اس��تان تهران در این ب��اره تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫امروز در ش��رایطی ق��رار گرفته ایم که نرخ‬ ‫تخم مرغ روند افزایش��ی را در پیش گرفته‬ ‫و در مقاب��ل عرضه ان کم ش��ده‪ ،‬دلیل ان‬ ‫کمبود و گرانی نهاده های دام و طیور است‬ ‫که از یک سو باعث باال رفتن نرخ تمام شده‬ ‫کاال و از س��وی دیگر باعث افت تولید شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صدا و س��یما گفت‪ :‬در حال حاضر در کشور‪،‬‬ ‫واحدهای تولیدی هس��تند که با ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫کاهش تولید مواجه شده اند‪ ،‬زیرا توان خرید‬ ‫کنجاله سویا با نرخ ‪ ۱۵‬هزار تومان را ندارند و‬ ‫به این ترتیب اس��ت که بسیاری از دام های ما‬ ‫شبانه روز گرسنه می مانند‪ .‬مقدسی در پایان‬ ‫اینده بازار گوش��ت و مرغ کشور را محکوم به‬ ‫نابودی دانس��ت و افزود‪ :‬با ش��رایط سردرگم و نابسامان‬ ‫اوضاع نهاده ها در کش��ور در اینده نزدیک بازار گوشت و‬ ‫مرغ کشور به نابودی کشیده می شود‪.‬‬ ‫مصرف کننده واقعی نمی رس��د‪ .‬کمالی س��امانه بازارگاه را‬ ‫ابزاری برای تسهیل جریان تهیه و عرضه نهاده عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬س��امانه هایی از این دست زمان می توانند کارامد‬ ‫باش��ند که همراه و همگام با سیس��تم بازار باشند؛ در غیر‬ ‫این صورت این س��امانه ها کارامد نیستند‪ .‬از دیگر ایرادات‬ ‫وارده به جریان تهیه و توزیع نهاده‪ ،‬مدیریت دولتی بر این‬ ‫امور اس��ت‪ .‬نمی توان دولت را هم در قامت ناظر و هم در‬ ‫جایگاه مجری امور در زمینه نهاده دامی موفق دانست‪.‬‬ ‫وی این��ده بازار مرغ و تخم مرغ را به واس��طه نابس��امانی وضعیت‬ ‫نهاده ه��ا در کش��ور رو ب��ه ویرانی و گران تر ش��دن عن��وان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬به واس��طه گران��ی نهاده ها و نبود حمایت دولت بس��یاری از‬ ‫تولید کنن��دگان از دور خارج ش��ده اند و در این��ده نزدیک با معضل‬ ‫خ��روج فعهاالن از ای��ن عرصه و بیکاری واحده��ای تولیدی مواجه‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫بازار فراورده های دامی در کش��ور ما بس��یار متنوع است که از قضا‬ ‫بحث نرخ در این حوزه داغ ترین موضوع روز است و جالب اینکه همه‬ ‫دس��ت اندرکاران و فعاالن این حوزه از درد مش��ترکی به نام نها ده های‬ ‫دام و طیور به عنوان مهم ترین عامل افزایش قیمت ها در این حوزه یاد‬ ‫می کنند‪ .‬اما جالب اینکه با تمام این فریادها که از سوی تولیدکنندگان‬ ‫بر اس��مان بلند است‪ ،‬باز هم دس��ت اندرکاران در بخش های نظارتی‬ ‫اص��رار دارن��د که قیمت ه��ا را به جای مبدا‪ ،‬در مقص��د کنترل کنند و‬ ‫تمام راه های انها نیز تنها به اعمال بخش��نامه ها و دس��تورالعمل های‬ ‫دس��توری می انجامد و با این وضع مش��خص نیست که چرا مسئوالن‬ ‫انتظار نتیجه ای غیر از انچه با ان روبه رو هستیم را دارند‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 19‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1630‬‬ ‫پیاپی ‪2948‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫گزارش‬ ‫از مهم ترین رویداد صنایع غذایی خاورمیانه‬ ‫ایران اگروفود ‪ ۲۷‬ساله شد‬ ‫گروه نمایشگاه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫روز ‪ ۱۳‬مهر نمایشگاه صنایع کشاورزی‪ ،‬مواد غذایی‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و صنایع وابس��ته در س��ایت بین المللی‬ ‫تهران برگزار شد‪ .‬این رویداد تا عصر امروز (چهارشنبه)‬ ‫میزبان بازدیدکنندگان است‪.‬‬ ‫نمایشگاه ایران اگروفود یکی از بزرگ ترین و بهترین‬ ‫نمایش��گاه های تجاری در بخش تجهیزات کشاورزی و‬ ‫اسیاست‪.‬‬ ‫در این رویداد س��عی شد جدیدترین و پیشرفته ترین‬ ‫تجهی��زات و ابزاره��ای کش��اورزی به نمای��ش عموم‬ ‫گذاشته شود‪ .‬در طول ‪ ۲۷‬سال برگزاری ایران اگروفود‪،‬‬ ‫ع�لاوه بر رونمایی از جدیدترین ابزاراالت کش��اورزی‪،‬‬ ‫فضای رقابتی درس��تی بی��ن صاحبان مش��اغل فنی‪،‬‬ ‫بازرگانی به منظور ساخت فناوری های جدید و به دست‬ ‫اوردن راه ارتباطی برای ص��ادرات محصوالت به وجود‬ ‫امد‪ .‬با‬ ‫همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹رویدادی بدون افتتاحیه!‬ ‫بیس��ت وهفتمین نمایش��گاه اگروف��ود در س��ایه‬ ‫محدودیت ه��ای موجود برگزار ش��د و اگرچ��ه بازدید‬ ‫عادی نداش��ت و فق��ط متخصصان مرتبط ب��ا صنایع‬ ‫غذایی و کش��اورزی ب��ا ارائه کارت مخص��وص امکان‬ ‫بازدید از نمایشگاه را داشتند‪ ،‬اما در عین حال برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه‪ ،‬نقطه امیدی از جهاد تولیدکنندگان و‬ ‫صنعتگران را در سال جهش تولید به نمایش گذاشت و‬ ‫به عنوان چندمین نمایشگاه برگزار شده در سال جاری‬ ‫توانس��ت در جذب بازدیدکنن��ده تخصصی موفق عمل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی س��تاد مقابله با کرونا‪،‬‬ ‫در این نمایشگاه پر رنگ بوده است‪ .‬مسئوالن برگزاری‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬تمهیدات وی��ژه ای را در نظر گرفته و طرح‬ ‫غربالگری را در بدو ورود به نمایشگاه به اجرا گذاشته اند‬ ‫ت��ا از س�لامت بازدیدکنندگان و ش��رکت کنندگان در‬ ‫نمایش��گاه و رعایت کامل پروتکل ها مطمئن باش��ند و‬ ‫مالحظات بهداشتی به خوبی و درستی اجرا شود‪.‬‬ ‫این روی��داد با عن��وان تج��اری «ایران اگروفود» در‬ ‫فضای��ی افزون ب��ر ‪۲۵‬ه��زار مترمربع ب��ا حضور ‪۱۸۰‬‬ ‫در ط��ول ‪ ۳‬روز برگ��زاری روی��داد اگروف��ود اگرچه تع��داد افراد‬ ‫بازدیدکننده به دلیل مس��ائل بهداش��تی و پروتکل های خاص بسیار‬ ‫کمتر از سال قبل بوده اما مشارکت کنندگان از وضعیت بازدیدهای‬ ‫تخصصی راضی بودند‬ ‫شرکت کننده داخلی و بدون مشارکت کننده بین المللی‬ ‫در س��الن های ‪ ۱۰ ،۹ ،۸ ،۷ ،۶ ،۵‬و ‪ ۱۱‬نمایش��گاه‬ ‫بین المللی تهران از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۷‬میزبان متخصصان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫بنابر اعالم س��تاد برگزاری و با توجه به تاکید عوامل‬ ‫نمایشگاه تهران‪ ،‬با توجه به شرایط خاص شیوع کرونا‪،‬‬ ‫ورود فق��ط ب��رای متخصص��ان با رعایت کام��ل موارد‬ ‫بهداش��تی ازاد بوده و بلیت ورودی نمایشگاه ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫تومان لحاظ شده است‪ .‬در طول ‪ ۳‬روز برگزاری رویداد‬ ‫اگروفود اگرچه تعداد افراد بازدیدکننده به دلیل مسائل‬ ‫بهداش��تی و پروتکل های خاص بس��یار کمتر از س��ال‬ ‫قبل بوده اما مش��ارکت کنندگان از وضعیت بازدیدهای‬ ‫تخصصی راضی بودند‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی نمایش��گاه در پاسخ به پرسش خبرنگار‬ ‫ایران مراسم که درباره روند گزینش مشارکت کنندگان‬ ‫در این نمایش��گاه پرس��ید‪ ،‬گفت‪ :‬از دی سال ‪ ۹۸‬روند‬ ‫کارمان را اغاز کردیم و از طریق اطالع سانی در فضای‬ ‫مجازی و س��ایت نمایش��گاه و همچنی��ن ابالغیه های‬ ‫ش��رکت س��هامی نمایش��گاه ها اطالعات کل��ی درباره‬ ‫نمایش��گاه را به مخاطبان ارائه کردیم‪ .‬پیش ثبت نام در‬ ‫بهمن و اس��فند داش��تیم و از همان روزه��ا اماده اجرا‬ ‫شدیم‪.‬‬ ‫حس��ین س��یفی اظهارکرد‪ :‬نمایش��گاه ق��رار بود در‬ ‫خرداد برگزار شود اما با توجه به مسائلی که برای همه‬ ‫رویدادهای نمایش��گاهی پیش امد متاسفانه به تاخیر‬ ‫افتاد و مدیران شرکت سهامی نمایشگاه ها تاریخ جدید‬ ‫‪ ۱۳‬مهر را مشخص کردند‪.‬‬ ‫اطالع��ات مرب��وط ب��ه تاری��خ جدی��د در اختی��ار‬ ‫مش��ارکت کننده ها و فعاالن این صنع��ت قرار گرفت و‬ ‫دوباره پیش ثبت نامی انجام و اس��تقبال خوبی هم شد‪.‬‬ ‫درحال حاضر هم در مرحله اجرا هستیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که در نمایشگاه امسال‬ ‫چه تعداد مشارکت کننده حضور دارند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ابتدا‬ ‫توضیح دهم که قبل از کرونا پیش ثبت نام حدود ‪۱۷۰۰‬‬ ‫شرکت را داشتیم‪.‬‬ ‫یعنی ‪ ۱۷۰۰‬ش��رکت داخلی که نسبت به سال قبل‬ ‫رشد زیادی داشته اس��ت‪ .‬حدود ‪ ۷۰۰۰‬متر هم متراژ‬ ‫خارج��ی در پیش ثبت ن��ام قبل از کرونا داش��تیم‪ .‬اما‬ ‫ی نمایشگاه ها باعث شد بخشی از شرکت های‬ ‫جابه جای ‬ ‫ایران��ی از روی��داد ایران اگروف��ود انص��راف بدهن��د‪.‬‬ ‫شرکت های خارجی هم که به دلیل قوانین اجازه حضور‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫وی درباره برنامه های جانبی در نمایشگاه امسال نیز‬ ‫گفت‪ :‬باتوجه به مشکل کرونا‪ ،‬اجازه برگزاری همایش و‬ ‫سمینارهای صنعت غذا را ندادند اما دو کار بزرگ انجام‬ ‫دادیم‪ .‬یکی اینکه با همکاری رس��انه ها بازدید مجازی‬ ‫ب��رای عموم مخاطبان را فراهم کردیم و همچنین یک‬ ‫همایش مجازی و به صورت انالین در این ‪ ۴‬روز برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س��یفی افزود‪ :‬تم��ام توانم��ان را ب��رای بازدیدهای‬ ‫تخصصی صرف کردیم‪ .‬س��عی ما به عنوان برگزار کننده‬ ‫این اس��ت که فعاالن صنعت غذا در این برهه حساس‬ ‫کنار هم جمع شوند و با همدلی و اتحادی که خواهیم‬ ‫داشت‪ ،‬رکود ایجادشده را از میان برداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹محصوالت اگروفود در یک نگاه‬ ‫ارتقای سطح دانش فنی و فناوری و تبادل اطالعات‬ ‫روز‪ ،‬معرفی توانمندی ها و پیشرفت های کشور در زمینه‬ ‫صنعت با رویکرد جهش تولید‪ ،‬ارتقای س��طح مبادالت‬ ‫تجاری کش��ور در راستای توس��عه صادرات غیرنفتی‪،‬‬ ‫تش��ویق و ترغیب فعاالن صنعت برای رقابت س��الم و‬ ‫هدفمند و اشنایی شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان با‬ ‫اخرین دس��تاوردهای علمی و صنعتی از جمله اهداف‬ ‫این رویداد است‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه امس��ال انواع صنای��ع پروتئینی (انواع‬ ‫فراورده های گوش��تی‪ ،‬کنس��روهای گوش��تی‪ ،‬کنسرو‬ ‫ماهی‪-‬ان��واع فراورده های لبنی)‪ ،‬ان��واع غذاهای اماده‬ ‫و نیم��ه ام��اده‪ ،‬صنای��ع تبدیل��ی‪ -‬انواع کنس��روهای‬ ‫غیرگوشتی(س��بزیجات منجمد‪ ،‬ابمیوه‪ ،‬رب‪ ،‬ترش��ی‪،‬‬ ‫مربا‪ ،‬عس��ل‪ ،‬زیتون و فراورده های ان)‪ ،‬انواع خشکبار‪،‬‬ ‫زعفران‪ ،‬خرما‪ ،‬انواع سبزیجات خشک و معطر‪ ،‬عرقیات‬ ‫گیاهی‪ ،‬ادویه جات‪ ،‬چاش��نی ها‪ ،‬انواع نوشابه گاز دار و‬ ‫بدون گاز‪ ،‬اب معدنی‪ ،‬صنایع اش��امیدنی (انواع چای‪،‬‬ ‫برن��ج‪ ،‬حبوبات و غ�لات)‪ ،‬صنایع اردی و نشاس��ته ای‬ ‫(نشاس��ته‪ ،‬ارد و ان��واع فراورده ه��ای اردی‪ ،‬انواع نان‬ ‫صنعتی)‪ ،‬صنایع قند و نیش��کر (قند‪ ،‬ش��کر‪ ،‬شکالت‪،‬‬ ‫بیس��کویت‪ ،‬شیرینی جات) و فراورده های روغنی (انواع‬ ‫روغن حیوان��ی‪ ،‬گیاهی) در غرفه ه��ای مختلف عرضه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫فناوری های پخش و توزیع انواع فراورده های غذایی‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان ماشین االت بسته بندی‪ ،‬توزین و پرکن‪،‬‬ ‫ماش��ین االت صنایع اردی‪ ،‬ماشین االت صنایع کنسرو‬ ‫و کمپ��وت‪ ،‬ماش��ین االت صنایع روغن‪ ،‬ماش��ین االت‬ ‫صنای��ع ش��یر و لبنی��ات و پنیر‪ ،‬ماش��ین االت صنایع‬ ‫تبدیلی‪ ،‬ماش��ین االت صنایع گوش��ت‪ ،‬ماش��ین االت‬ ‫صنایع س��ردخانه‪ ،‬ماش��ین االت صنایع غذایی سبک‪،‬‬ ‫ماش��ین االت صنایع غذایی مادر‪ ،‬ماشین االت تکمیلی‬ ‫صنایع غذایی‪ ،‬ماش��ین االت عموم��ی صنایع غذایی و‬ ‫مراکز تحقیقاتی مربوطه نیز در قالب سالن های مستقل‬ ‫به ارائه محصوالت خود مشغول هستند‪.‬‬ ‫ش��رکت پاالر س��امانه ‪ ۲۷‬س��ال پیاپی مس��ئولیت‬ ‫برگزاری این رویداد را برعهده داشته است‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه بین المللی فوالد ایران در کیش‬ ‫بیس��ت ودومین نمایش��گاه بین الملل��ی ف��والد ای��ران‬ ‫(سمپوزیوم فوالد)با حضور ‪ ۲۵۴‬شرکت داخلی و خارجی‬ ‫از ‪ ۱۴‬مهر به مدت ‪ ۳‬روز در مرکز نمایشگاه های بین المللی‬ ‫کیش برگزار ش��د‪ .‬به گ��زارش خبرانالین‪ ،‬غالمحس��ین‬ ‫مظفری‪ ،‬رئیس هیات مدیره و مدیرعامل س��ازمان منطقه‬ ‫تو دومین نمایش��گاه‬ ‫ازاد کی��ش در ایی��ن افتتاح بیس�� ‬ ‫بین المللی فوالد ایران با اش��اره به اینکه باوجود ش��رایط‬ ‫سخت ناشی از شیوع کرونا و اهتمام ویژه بر رعایت ضوابط‬ ‫بهداش��تی و حفظ فاصله گذاری اجتماعی این نمایش��گاه‬ ‫در جزی��ره کیش کار خ��ود را اغاز کرده‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه در این نمایش��گاه ش��رکت های تخصصی و فنی در‬ ‫حوزه های گوناگون در کنار هم دیگر قرار گرفتند‪ ،‬فرصتی‬ ‫اس��ت برای تبادل اطالعات و به اشتراک گذاشتن تجربه و‬ ‫مسائل علمی که می تواند نیازهای کشور را در حوزه صنعت‬ ‫فوالد تامین کند‪.‬‬ ‫مظف��ری در بازدی��د از غرفه های این نمایش��گاه ضمن‬ ‫ابراز امیدواری افزود‪ :‬در سطح کشور مرز تولید ‪۳۰‬میلیون‬ ‫تن فوالد را پش��ت س��ر گذاش��ته و درحال حاضر فعاالن‬ ‫ای��ن حوزه درباره دریافت س��همیه مواد اولیه با هم رقابت‬ ‫می کنند‪ .‬وی با بیان اینکه رش��د صنعت فوالد کش��ور رو‬ ‫به افزایش است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬مواد اولیه خام به چرخه ایجاد‬ ‫ارزش افزوده وارد شده که این موضوع یک ظرفیت و نقاط‬ ‫قوتی در صنعت فوالد کش��ور به شمار می رود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمان منطقه ازاد کیش درباره شرکت های دانش بنیانی‬ ‫که در این نمایش��گاه مسئولیت نواوری های صنعت فوالد‬ ‫را بر عهده دارند افزود‪ :‬مرکز نواوری کیش از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان��ی که در حوزه ف��والد فعالیت می کنند با تایید‬ ‫انجم��ن ف��والد و مراکز ذی ربط مورد اس��تقبال و حمایت‬ ‫س��ازمان منطقه ازاد کیش ق��رار خواهند گرفت‪ .‬مظفری‬ ‫اس��تقرار ش��رکت های دانش بنیان در جزیره کیش را یک‬ ‫اقدام ارزش��مند و تاثیر گذار معرفی کرد و گفت‪ :‬این اقدام‬ ‫یک اغاز و امتیاز خوبی است برای شرکت هایی که نیاز به‬ ‫مبادله‪ ،‬تردد و نشس��ت های مش��ترک با خارجیان دارند و‬ ‫کیش از این نظر منطقه مناس��بی اس��ت و زیرساخت های‬ ‫مورد نیاز در حوزه فناوری فراهم شده است‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات مدی��ره س��ازمان منطق��ه ازاد کی��ش‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬از ش��رکت هایی ک��ه در ح��وزه فوالد به‬ ‫صورت کنسرس��یومی‪ ،‬ش��رکت دانش بنی��ان حضور موثر‬ ‫و مس��تمر دارند اس��تقبال می کنیم و سازمان منطقه ازاد‬ ‫کیش تم��ام امتیازاتی که برای ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫در نظر گرفته برای فوالد نیز اختصاص داده خواهد ش��د‪.‬‬ ‫مظفری افزود‪ :‬خوش��بختانه جزیره کیش به دلیل موقعیت‬ ‫و شرایط در حوزه پشتیبانی فنی و تخصصی از صنایع نفت‬ ‫و گاز یک نقش اساسی را ایفا می کند و حضور شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان ب��ا این محوریت می توان��د کمک جدی را به‬ ‫دنبال داش��ته باش��د‪ .‬همچنین محصوالت ارائه ش��ده در‬ ‫این نمایش��گاه شامل‪ :‬تجهیزات خطوط تولید‪ ،‬مواد اولیه‪،‬‬ ‫فراورده های دیرگداز‪ ،‬روانس��ازها و‪ ...‬اس��ت و عالقه مندان‬ ‫می توانند از ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۶‬مهر هر روز از س��اعت ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۲‬در‬ ‫محل نمایش��گاه حضور یابند‪ .‬گفتنی است حامیان اصلی‬ ‫این نمایش��گاه را مجتمع فوالد مبارکه‪ ،‬شرکت ذوب اهن‬ ‫اصفهان‪ ،‬شرکت فوالد خوزستان‪ ،‬شرکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران‪ ،‬شرکت فوالد الیاژی ایران‪ ،‬شرکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر‪ ،‬شرکت سنگ اهن مرکزی ایران‪ ،‬شرکت‬ ‫سرمایه گذاری توسعه گل گهر‪ ،‬شرکت توسعه اهن و فوالد‬ ‫گل گهر‪ ،‬ش��رکت مجتمع جهان فوالد س��یرجان تشکیل‬ ‫می دهند و حضور ‪ ۲۷‬ش��رکت از ‪ ۵۰۰‬ش��رکت برتر کشور‬ ‫در سال جاری براساس رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫از ویژگی های عمده و ش��اخص این نمایش��گاه و به عنوان‬ ‫بز رگ ترین نمایش��گاه تخصصی فوالد ایران طی ‪ ۱۵‬سال‬ ‫گذشته است‪ .‬بیس��ت ودومین نمایشگاه فوالد بین المللی‬ ‫ایران در مساحت ‪ ۱۷۰۰۰‬مترمربع در محل نمایشگاه های‬ ‫دائمی کیش برپا شد‪.‬‬ ‫جابه جایی ‬ ‫نمایشگاه ها‬ ‫باعث شد بخشی‬ ‫از شرکت های‬ ‫ایرانی از رویداد‬ ‫ایران اگروفود‬ ‫انصراف بدهند‪.‬‬ ‫شرکت های‬ ‫خارجی هم که‬ ‫به دلیل قوانین‬ ‫اجازه حضور‬ ‫نداشتند‬ ‫ارزوخدایی‪ -‬بیست وس��ومین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی جامع صنعت ساختمان ‪ ۱۴‬تا ‪۱۷‬‬ ‫ابان در مح��ل دائمی برپایی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی اس��تان اصفهان برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از س��تاد برگزاری نمایشگاه‬ ‫جام��ع صنعت س��اختمان اصفه��ان‪ ،‬مجری‬ ‫برگزاری این نمایش��گاه با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫نمایشگاه جامع صنعت س��اختمان امسال با‬ ‫گستردگی و انسجام بیشتری برگزار می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این نمایش��گاه ک��ه تاکنون ‪ ۲۲‬دوره از‬ ‫ان برگزار شده به عنوان یکی از نمایشگاه های‬ ‫تخصصی مهم و پر مخاطب در س��طح کشور‬ ‫ش��ناخته می ش��ود و ش��رکت های بس��یاری‬ ‫عالقه مند ب��ه حضور در ان و ارائه محصوالت‬ ‫و خدم��ات خود هس��تند‪ .‬علیرضا اموخته با‬ ‫بی��ان اینکه تاکن��ون حضور ‪ ۸۰‬ش��رکت در‬ ‫بیست وس��ومین نمایش��گاه بین المللی جامع‬ ‫صنعت ساختمان اصفهان قطعی شده افزود‪:‬‬ ‫تاکنون ظرفیت‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۰۰‬مترمربع فضای‬ ‫مفید این نمایشگاه تکمیل شده اما پیش بینی‬ ‫می ش��ود با توج��ه به زمان باقیمان��ده تا اغاز‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬تعداد ش��رکت های حاضر در این‬ ‫رویداد نمایش��گاهی افزایش یابد‪ .‬وی درباره‬ ‫ت شرکت های حاضر در نمایشگاه‬ ‫زمینه فعالی ‬ ‫س��اختمان اصفهان تصریح کرد‪ :‬شرکت های‬ ‫فع��ال در زمین��ه تولی��دات و محص��والت‬ ‫دکوراس��یون داخلی خانه و اشپزخانه‪ ،‬نما و‬ ‫پوش��ش های خارجی س��اختمان‪ ،‬تجهیزات‬ ‫الکتریک��ی و مکانیک��ی‪ ،‬محص��والت مرتبط‬ ‫با سبک س��ازی و مقاوم س��ازی س��اختمان‪،‬‬ ‫مصالح اولیه س��اختمانی و تولیدات مربوط به‬ ‫بهینه س��ازی مصرف انرژی ساختمان در این‬ ‫نمایشگاه حضور خواهند داشت و محصوالت‪،‬‬ ‫خدمات و دس��تاوردهای خ��ود را به نمایش‬ ‫می گذارند‪.‬‬ ‫مجری برگزاری بیست وس��ومین نمایشگاه‬ ‫جامع صنعت ساختمان اصفهان یکی از اهداف‬ ‫برگ��زاری این نمایش��گاه را گ��رد هم اوردن‬ ‫فع��االن این صنع��ت اع��م از تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫توزیع کنندگان‪ ،‬خریداران و مصرف کنندگان‬ ‫در ی��ک زم��ان و ی��ک م��کان و توج��ه ب��ه‬ ‫ظرفیت های تولید داخل دانست و تاکید کرد‪:‬‬ ‫ایجاد بستری مناس��ب برای تبادل تجربیات‬ ‫می��ان مش��ارکت کنندگان و بازدیدکنندگان‪،‬‬ ‫اش��نایی س��رمایه گذاران داخل��ی و خارجی‬ ‫ب��ا ظرفیت ه��ای موج��ود ب��رای حض��ور در‬ ‫فعالیت های اقتصادی کش��ور‪ ،‬ایفای نقش به‬ ‫عنوان یک اب��زار بازاریابی در خدمت صنعت‬ ‫س��اختمان و ایج��اد فرصت س��رمایه گذاری‬ ‫مش��ترک میان فعاالن ای��ن صنعت قدرتمند‬ ‫از جمله اهدافی به شمار می رود که نمایشگاه‬ ‫س��اختمان اصفهان براساس ان پایه گذاری و‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این نمایشگاه جایگاه خود‬ ‫را در بی��ن فعاالن حوزه های مرتبط با صنعت‬ ‫ساختمان تثبیت کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬همزمان با‬ ‫این رویداد سایت دائمی نمایشگاه بین المللی‬ ‫اصفهان واقع در منطقه روشن دش��ت افتتاح‬ ‫خواهد ش��د و اغاز ب��ه کار خواه��د کرد؛ بر‬ ‫همین اساس‪ ،‬شرکت مش��اوران نمایشگاهی‬ ‫سایانمای پارس��یان به عنوان مجری برگزاری‬ ‫نمایش��گاه صنعت س��اختمان اصفهان سعی‬ ‫دارد با برگزاری این نمایش��گاه به بسیاری از‬ ‫نیازهای عالقه مندان و کارشناسان این حوزه‬ ‫خ دهد‪.‬‬ ‫پاس ‬ ‫خبر‬ ‫بیست وپنجمین‬ ‫نمایشگاه نفت‬ ‫به تعویق افتاد‬ ‫اطالعیه روابط عمومی وزارت نفت درباره تعویق برگزاری بیس��ت وپنجمین‬ ‫نمایش��گاه نفت منتشر ش��د‪ .‬متن اطالعیه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت‬ ‫به این ش��رح است‪« :‬بیست وپنجمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت نفت‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬پاالیش و پتروش��یمی که قرار بود از ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۴‬مهر ‪ ۱۳۹۹‬در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی تهران برگزار ش��ود‪ ،‬به دلیل اخطارهای بهداشتی‬ ‫مکرر وزارت بهداشت برای این روزهای شهر تهران و همکاری هرچه بیشتر در‬ ‫مقابله با بیماری کووید‪ ۱۹ -‬و اولویت داشتن حفظ سالمت شرکت کنندگان و‬ ‫بازدیدکنندگان‪ ،‬به زمان دیگری موکول شده است‪ .‬با وجود انکه برنامه ریزی‬ ‫الزم برای برگزاری نمایش��گاه نفت با تغییرات ویژه نس��بت به سال های پیش‬ ‫و ب��ا رعایت همه نکات بهداش��تی ابالغی و دریافت مجوز برگ��زاری از وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی از هفته های پیش انجام ش��ده و بازدید‬ ‫از نمایش��گاه نیز به طور محدود و فق��ط برای متخصصان و فعاالن صنعت نفت‬ ‫ب��ا دعوت اختصاصی پیش بینی ش��ده بود‪ ،‬با وجود ثبت نام و اس��تقبال خوب‬ ‫ش��رکت های داخلی از این رویداد مهم حرفه ای و صنعتی‪ ،‬سرانجام با نظر وزیر‬ ‫نفت‪ ،‬برگزاری بیست وپنجمین دوره نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و‬ ‫پتروش��یمی تا زمان بهبود نسبی شرایط عمومی کنترل کرونا‪ ،‬به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫از جمله تدابیری که برای برگزاری ایمن این نمایشگاه در موعد مقرر اندیشیده‬ ‫ش��ده‪ ،‬می توان به این مورد اشاره کرد که افزون بر ممنوعیت بازدید عمومی از‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬تعداد بازدیدکنندگان اختصاصی در هر روز نیز محدود شده و هر‬ ‫فرد می تواند تنها در روزی که در کارت دعوتش قید ش��ده از نمایش��گاه بازدید‬ ‫کند و در هر س��اعت نیز تعداد ورودی سالن های نمایشگاه کنترل خواهد شد‪،‬‬ ‫از طرفی نیروهای بهداش��ت‪ ،‬ایمنی و محیط زیس��ت (اچ اس یی) شرکت ملی‬ ‫نفت ایران برای پایش رعایت دس��تور العمل های بهداشتی در نمایشگاه حضور‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬با توجه به اینکه در دوره حساسی از نظر جنگ اقتصادی قرار‬ ‫داریم‪ ،‬وزارت نفت نمایش توانمندی ها و رش��د صنایع داخلی مرتبط با صنعت‬ ‫نفت در عین وجود تحریم ها و کمک به رونق فضای کس��ب و کار صنعت نفت‬ ‫را از اولویت های خود می داند بنابراین بیست وپنجمین دوره نمایشگاه نفت در‬ ‫نخستین زمان ممکن و با بهبود وضع نسبی کنترل ویروس کووید‪ ،۱۹‬مطابق‬ ‫برنامه ریزی انجام ش��ده و رعایت تمام و کمال پروتکل های بهداش��تی برگزار‬ ‫می شود که زمان ان متعاقبا به اطالع خواهد رسید‪».‬‬ ‫نمایشگاه صنعت ساختمان‬ ‫اصفهان برگزار می شود‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 19‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1630‬‬ ‫پیاپی ‪2948‬‬ ‫استان ها‬ ‫در نشست خانه صنعت و معدن یزد با نمایندگان دادگستری استان مطرح شد‬ ‫خبر‬ ‫تحقق سرمایه گذاری‬ ‫صنعتی در مازندران‬ ‫رئی��س س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن‬ ‫وتج��ارت مازن��دران‬ ‫گف��ت‪ ۱۰ :‬ه��زار‬ ‫میلی��ارد توم��ان‬ ‫س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش صنعت بیش از‬ ‫‪ ۸۳‬هزار اشتغال ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حس��ینقلی قوانلو در جلسه‬ ‫با مجمع نماین��دگان مازندران با اظهار اینکه‬ ‫صنعت اس��تان مازن��دران نوپا اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مجموع س��رمایه گذاری انجام شده ‪ ۳۳۷‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بوده که ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫در استان اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه از مجموع‬ ‫‪ ۱۰‬هزار میلی��ارد تومان س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش صنعت اس��تان گفت‪ :‬در حوزه اشتغال‬ ‫‪ ۸۳‬هزار و ‪ ۷۲۸‬نفر در بخش صنعت مشغول‬ ‫کار هس��تند‪ .‬قوانلو با اش��اره به وجود ‪۲۵۷‬‬ ‫پروانه بهره برداری معدن در استان اظهارکرد‪:‬‬ ‫واحده��ای تولی��دی دارای بی��ش زا ‪ ۵۰‬نفر‬ ‫اشتغال در استان پایین است و درحال حاضر‬ ‫‪ ۱۸۰‬واحد در این بخش فعالیت دارد‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن وتجارت‬ ‫مازندران با اظهار اینک��ه در تعداد واحدهای‬ ‫صنعتی رتبه هش��تم کش��ور را دارا هستیم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬از نظ��ر می��زان س��رمایه گذاری رتبه‬ ‫چهاردهم کش��ور را دارا هس��تیم و متوس��ط‬ ‫زم��ان ص��دور مجوزهای ص��دور صنعتی در‬ ‫کش��ور ‪ ۱۱‬روز ام��ا اکن��ون در مازندران ‪۲.۵‬‬ ‫روز است‪ .‬وی با اظهار اینکه جواز تاسیس به‬ ‫صورت ساعتی در استان صادر می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این مس��ئله س��بب رغبت در حوزه صنعتی‬ ‫اس��تان شده اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن وتج��ارت مازندران ادام��ه داد‪ :‬صدور‬ ‫جواز و پروانه تاس��یس صنفی در کش��ور ‪۴۵‬‬ ‫روز است و امسال هدفگذاری شده در استان‬ ‫به زیر ‪ ۲۰‬روز برس��د‪ .‬وی تع��داد واحدهای‬ ‫صنعت��ی را ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۵۹۷‬واحد اعالم کرد و‬ ‫اف��زود‪ ۳۰ :‬درصد میانگین واحدهای صنعتی‬ ‫در شهرک های صنعتی استان تعطیل هستند‪.‬‬ ‫مشکالتی که نفس تولید را به شماره انداخته است‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نشس��ت اعض��ای انجمن های خانه صنع��ت و معدن‬ ‫اس��تان یزد با نمایندگان دادگس��تری اس��تان برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از یزد‪ ،‬نماینده انجمن کاش��ی و‬ ‫سرامیک خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان یزد ضمن‬ ‫تش��ریح مشکالت یک صنعتگر از بدو سرمایه گذاری تا‬ ‫بهره برداری از پروژه‪ ،‬گفت‪ :‬امروز شرایط سرمایه گذاری‬ ‫در کشور دشوار است و صنعت کاشی و سرامیک نیز از‬ ‫این مشکالت عدیده مستثنا نیست‪.‬‬ ‫رض��ا عطارها ضمن بیان این مطلب افزود‪ :‬رفع تعهد‬ ‫ارزی ناشی از صادرات از مشکالتی است که امروز نفس‬ ‫صنایع کاشی و سرامیکی را به شماره انداخته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مش��کالت تامین م��واد اولیه تولید‬ ‫گفت‪ :‬تولیدکنندگان مجبور به تهیه مواد اولیه با توجه‬ ‫به نرخ تورم و نرخ ارز هستند‪ ،‬درحالی که تولیدات خود‬ ‫را باید با نرخ ثابت بدون افزایش حاش��یه سود در سایر‬ ‫کشورها عرضه کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال اقتصادی ب��ا تاکید ب��ر ناهماهنگی های‬ ‫برخ��ی مدیران ح��وزه صنعت و تج��ارت در نهادهای‬ ‫گوناگون کش��ور بیان کرد‪ :‬درحال حاضر ماهم به عنوان‬ ‫تولیدکنن��ده ش��اهد ت�لاش مس��ئوالن در عرصه های‬ ‫مختل��ف هس��تیم ام��ا این ت�لاش و ع��زم همگانی از‬ ‫نهاد ه��ای مرتبط و متعدد با مصوبات و بخش��نامه ها و‬ ‫قوانین و دستورالعمل های مختلف‪ ،‬بحران و چالشی را‬ ‫برای تولیدکنندگان به همراه داشته است‪.‬‬ ‫نماینده انجمن کاشی و سرامیک خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان یزد در اخر نس��بت به لزوم و اهمیت‬ ‫مش��اوره و اعمال نظ��ر انجمن های تخصص��ی صنایع‬ ‫همگ��ن در وضع و اجرای قوانین مرتبط حوزه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تاکید کرد‪.‬‬ ‫ج�لال پروانه اردکانی‪ ،‬رئیس انجمن ماشین س��ازی‪،‬‬ ‫خ��ودرو و نیرومحرک��ه خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان یزد نی��ز اظهارکرد‪ :‬موانع تولی��د صنعتگران را‬ ‫علیصدر در دوران کرونا خوب عمل کرد‬ ‫اس��تاندار همدان در نشس��ت فعاالن و مسئوالن‬ ‫تش��کل های صنعت گردش��گری هم��دان گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به ظرفیت ها و استعدادهای طبیعی و تاریخی‬ ‫همدان‪ ،‬می توانیم در جذب گردشگر موفق تر از قبل‬ ‫عمل کنیم و توسعه استان در گرو رفع موانع صنعت‬ ‫گردش��گری است که با همدلی‪ ،‬همراهی‪ ،‬مقاومت و‬ ‫مدارا از ش��رایط کرونا عبور خواهیم کرد و مشکالت‬ ‫را نیز پشت سر خواهیم گذاشت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اس��تان همدان‪ ،‬سیدس��عید‬ ‫ش��اهرخی ضمن بی��ان ای��ن مطلب اف��زود‪ :‬کرونا‪،‬‬ ‫تم��ام بخش های اقتصادی جهان را با چالش روبه رو‬ ‫کرده است و یکی از موثرترین حوزه هایی که در کل‬ ‫دنیا در ش��رایط کرونا‪ ،‬به طور اساس��ی اسیب دید‪،‬‬ ‫صنعت گردشگری بود وخسارت واردشده به صنعت‬ ‫گردشگری در دنیا میلیاردها دالر بوده است‪.‬‬ ‫اس��تاندار همدان گفت‪ :‬عنوان «همدان‪ ،‬پایتخت‬ ‫تاری��خ و تمدن ایران» یک برند جهانی برای همدان‬ ‫است‪ ،‬از این عنوان در جهت توسعه و تقویت صنعت‬ ‫گردشگری استفاده شود‪.‬‬ ‫ش��اهرخی در نشس��ت خود با فعاالن و مسئوالن‬ ‫تشکل های صنعت گردشگری استان‪ ،‬گفت‪ :‬همدان‬ ‫ظرفیت ه��ای بی نظیری در حوزه گردش��گری دارد‬ ‫که در هیچ اس��تانی دیده نمی ش��ود و ن��گاه ویژه و‬ ‫مس��ئولیت پذیرانه فعاالن گردش��گری ب��ه صنعت‬ ‫گردشگری قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫استاندار همدان افزود‪ :‬همدان پایتخت گردشگری‬ ‫اس��یا در ‪ ۲۰۱۸‬بوده اس��ت که بای��د از این عنوان‬ ‫بیشتر استفاده شود و برپایی اجالس های متعدد در‬ ‫این سال‪ ،‬نشانه ظرفیت های باالی همدان در مقوله‬ ‫گردشگری است‪.‬‬ ‫ش��اهرخی ب��ا بی��ان اینک��ه در دوران کرون��ا غار‬ ‫علیصدر توانست گردشگر جذب کند‪ ،‬گفت‪ :‬تا کنون‬ ‫برای حمایت از صنعت گردشگری و تقویت اقتصاد و‬ ‫معیش��ت مردم‪ ،‬در برابر بعضی حرکات ها ایستادگی‬ ‫کردی��م؛ بنابراین صنعت گردش��گری از بخش های‬ ‫مهم توس��عه است و باید تقویت ش��ود و در شرایط‬ ‫کنونی نهاد های گوناگون اجرایی‪ ،‬رسانه های استان‪،‬‬ ‫افکار عمومی و بنگاه های موجود در اس��تان باید از‬ ‫صنعت گردشگری حمایت کنند و از تمامی ظرفیت‬ ‫و امکان��ات ب��رای حمای��ت از صنعت گردش��گری‬ ‫اس��تفاده می ش��ود و انتظار داریم نهاد های خدماتی‬ ‫با تش��کل های صنعت گردشگری نهایت همکاری و‬ ‫مساعدت را داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت علیصدر نیز در این نشس��ت‬ ‫با بی��ان برخی مش��کالت موج��ود در دوران کرونا‬ ‫اظهارکرد‪ :‬با وجود اینکه میزان گردش��گران ورودی‬ ‫به غار علیصدر نسبت به س��ال های گذشته کاهش‬ ‫چشمگیری داشت اما خوشبختانه با تالش کارکنان‬ ‫و رعایت تمامی پروتکل های بهداش��تی توانس��تیم‬ ‫در دوران کرون��ا خوب عمل کرده و از خانه نش��ینی‬ ‫کارکنان و تعطیلی غار جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫مهدی مجیدی ضمن درخواست همکاری سازمان‬ ‫تامین اجتماعی در پذیرش فهرس��ت بیمه کارکنان‬ ‫حوزه های گردش��گری با ‪ ۱۰‬درصد (‪ ۷‬درصد بیمه‬ ‫کارگ��ر و ‪ ۳‬درص��د بیم��ه بیکاری) در س��ال ‪ ۹۹‬و‬ ‫پرداخ��ت الباقی به صورت اقس��اط در س��ال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫به کوت��اه بودن مدت تنفس وام کرونا اش��اره کرده‬ ‫و خواس��تار افزایش زمان تنفس به مدت یک س��ال‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی از همکاری حوزه معاونت اقتصادی در برطرف‬ ‫کردن موانع وام کرونا تشکر کرده و خواستار افزایش‬ ‫مبلغ وام کرونا شد‪.‬‬ ‫در ادامه فعاالن صنعت گردشگری استان به بیان‬ ‫دیدگاه ها و مشکالت خود پرداختند و در پایان این‬ ‫جلس��ه مقرر شد پیش��نهادات تش��کل های صنعت‬ ‫گردش��گری برای رفع مسائل و مشکالت این حوزه‪،‬‬ ‫در قالب بس��ته ای با عنوان بس��ته حمایتی صنعت‬ ‫گردش��گری به اس��تانداری همدان ارائه شد تا مورد‬ ‫بررسی و پیگیری قرار گیرند‪.‬‬ ‫دچار مشکل کرده است‪ .‬وی با بیان اینکه در کشور ما‬ ‫ثبات قانون وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬قوانین دس��ت و پاگیر‪،‬‬ ‫صنعتگر را دچار مشکل کرده است و همچنان هر ساله‬ ‫شعار سال در راس��تای رونق و جهش تولید نامگذاری‬ ‫می ش��ود؛ ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه تولیدکنندگان‬ ‫هن��وز چی��زی از رف��ع موان��ع تولید و جه��ش تولید‬ ‫ندیده ان��د‪ .‬رئی��س انجم��ن ماشین س��ازی‪ ،‬خ��ودرو‬ ‫و نیرومحرک��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اکن��ون انجم��ن‬ ‫ماشین س��ازی برای تامین مواد اولیه هر روز دچار یک‬ ‫مش��کل اس��ت و ورود قوه قضاییه به این موضوع تنها‬ ‫امید باقی مانده است‪.‬‬ ‫برگزاری نشست اتحادیه شهرهای تاریخی جهان‬ ‫مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری ش��یراز از برگزاری‬ ‫نشس��ت هیات مدیره اتحادیه شهرهای تاریخی جهان با حضور این‬ ‫کالنشهر و به طور مجازی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از ش��یراز‪ ،‬حمید جورکش با اش��اره به عضویت‬ ‫ش��یراز در هیات مدیره اتحادیه ش��هرهای تاریخی جهان گفت‪ :‬این‬ ‫نشس��ت مجازی فرصتی برای صحبت و هم اندیش��ی درباره مسائل‬ ‫مشترک ش��هرهای تاریخی بود و امیدوارم با پایان یافتن همه گیری‬ ‫ویروس کرونا شاهد برگزاری نشست های حضوری باشیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به تبادل نظ��ر به منظور زمان بن��دی برگزاری هفدهمی��ن کنفرانس جهانی‬ ‫ش��هرهای تاریخی افزود‪ :‬هفدهمین نشس��ت کنفرانس جهانی اتحادیه شهرهای تاریخی هر‬ ‫دو س��ال یکبار برگزار می ش��ود و قرار بود این نشست خرداد در کازان روسیه برگزار شود که‬ ‫به علت ش��یوع کرونا لغو ش��د‪ .‬طی روزهای گذش��ته این نشست به صورت مجازی با حضور‬ ‫قائم مقام شهردار شیراز برگزار شد‪.‬‬ ‫وی تصمیم گیری در زمینه شهرهای عالقه مند به عضویت در اتحادیه شهرهای تاریخی را‬ ‫از دیگر مسائل مطرح ش��ده در نشست مجازی هیات مدیره برشمرد و اضافه کرد‪ :‬عضویت دو‬ ‫شهر جدید از روسیه در این اتحادیه تایید شد‪ .‬مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری‬ ‫شیراز ارائه گزارش عملکرد مالی سال ‪ ۲۰۱۹‬و تصمیم گیری درباره بودجه و برنامه های سال‬ ‫مالی ‪ ۲۰۲۰‬را از دیگر عناوین دس��تورکار نشس��ت هیات مدیره اتحادیه ش��هرهای تاریخی‬ ‫جهان عنوان کرد‪.‬‬ ‫جورکش با بیان اینکه ‪ ۱۱۹‬شهر از ‪ ۶۶‬کشور عضو اتحادیه شهرهای تاریخی هستند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کیوتو رئیس و بنیان گذار (ژاپن) و ش��هرهای شیان (چین)‪ ،‬قونیه (ترکیه)‪ ،‬بلرت ( استرالیا)‪،‬‬ ‫بادیشل (اتریش)‪ ،‬گیونگ جو (کره جنوبی)‪ ،‬لیوبلیانا (اسلوونی) و شیراز اعضای هیات مدیره‬ ‫اتحادیه شهرهای تاریخی هستند‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 19‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1630‬‬ ‫پیاپی ‪2948‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫امار تولید فوالد زیر ذره بین‬ ‫روزشمار پایان روزهای خوش تولید‬ ‫انجمن جهانی فوالد در جدیدترین گزارش خود‪ ،‬اماری از تولید فوالد خام ‪ ۶۴‬کشور جهان را منتشر کرد‪ .‬براساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬مجموع تولید فوالد خام جهان در ماه اوت س��ال جاری میالدی برابر ‪ ۱۵۶.۲‬میلیون تن براورد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این میزان تولید در مقایس��ه با اوت ‪ ۲۰۱۹‬افزایش ‪ ۰.۶‬درصدی را تجربه کرده است‪ .‬درواقع مجموع میزان‬ ‫تولید فوالد جهان بعد از مدت ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مثبت شده است‪.‬‬ ‫بخش قابل توجهی از این رش��د را باید ناش��ی از افزایش تولید فوالد چین دانس��ت‪ .‬در همین حال‪ ،‬دولت چین‬ ‫به عن��وان بزرگ ترین تولیدکننده و مصرف کننده ف��والد جهان‪ ،‬برنامه های متعددی را برای حمایت از صنعت فوالد‬ ‫خود ترتیب داده و از انواع محرک های اقتصاد بهره گرفته اس��ت‪ .‬دولت چین همچنان برنامه های متعددی را برای‬ ‫افزایش تقاضای فوالد در بخش زیرس��اخت ها در دس��تور کار دارد‪ .‬با این وجود‪ ،‬در استانه فصل سرما قرار داریم و‬ ‫انتظار می رود تقاضا برای فوالد در ماه های اتی کاهش یابد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬بسیاری از فعاالن بازار فوالد اعتقاد دارند روند تولید فوالد در سایر مناطق جهان همچنان کاهشی‬ ‫ادامه خواهد یافت‪ ،‬چراکه با ش��یوع موج دوم کرونا در بس��یاری از کش��ورها‪ ،‬اقدامات جدیدی برای پیش��گیری از‬ ‫همه گیری هرچه بیشتر کرونا در دست اجراست که می تواند زمینه کاهش مجدد تقاضا برای فوالد را فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تولید ادامه دارد‬ ‫جعف��ر قادری در واکنش به برخی صحبت های مطرح ش��ده‬ ‫درباره رشد قیمت محصوالت فوالدی به عنوان مواد اولیه تولید‬ ‫مسکن گفت‪ :‬در برخی اظهارنظرها مشاهده می شود که بورس‬ ‫کاال به عنوان عامل رشد قیمت فوالد مطرح شده که این دست‬ ‫اظهارنظرها غیرکارشناسی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش دنیای معدن‪ ،‬قادری عضو کمیس��یون برنامه و‬ ‫بودجه مجلس اظهارکرد‪ :‬بهره گیری از س��ازکار بورس کاال در‬ ‫تعادل بخشی به بازارها بهترین شیوه برای اقتصاد کشور است‪،‬‬ ‫اما اینکه عرضه محصوالت کم می شود یا اینکه متقاضیان خرید‬ ‫واقعی نیستند‪ ،‬ارتباطی به بستر معامله یعنی بورس کاال ندارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬دولت‬ ‫براس��اس امار منتشرشده از س��وی انجمن جهانی‬ ‫ف��والد‪ ،‬مجموع میزان تولید فوالد جهان (‪ ۶۴‬کش��ور‬ ‫تولیدکنن��ده ف��والد) در ‪ ۸‬ماه نخس��ت س��ال جاری‬ ‫میالدی یک میلیارد و ‪ ۱۸۷‬میلیون و ‪ ۸۰۶‬تن گزارش‬ ‫ش��ده است‪ .‬درحالی که این کشورها در سال گذشته و‬ ‫در مدت مش��ابه س��ال جاری بیش از ی��ک میلیارد و‬ ‫‪ ۲۳۹‬میلی��ون ت��ن فوالد تولید کردن��د‪ .‬یعنی در این‬ ‫‪ ۸‬م��اه‪ ،‬می��زان تولید فوالد جهان ح��دود ‪ ۴.۲‬درصد‬ ‫کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬این افت به دلیل شیوع کرونا و‬ ‫کاه��ش تقاض��ای مصرف فوالد ب��وده و کامال طبیعی‬ ‫به نظر می رس��د‪ .‬البته روند تولید در کشورها و مناطق‬ ‫مختل��ف جهان با هم تف��اوت دارد‪ .‬میزان تولید فوالد‬ ‫خام در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ‪ ۸‬ماه نخست‬ ‫س��ال جاری میالدی و در مقایسه با مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬اف��ت ‪ ۱۸.۶‬درصدی را تجرب��ه کرد و به ‪۸۸‬‬ ‫میلیون تن کاهش یافت‪ .‬میزان تولید فوالد در س��ایر‬ ‫کشورهای اروپایی نیز افت ‪ ۱.۹‬درصدی را تجربه کرد‬ ‫و در مجموع ‪ ۲۴.۴۷‬میلیون تن براورد ش��د‪ .‬مجموع‬ ‫تولید در کشورهای عضو سی ای اس در این بازه زمانی‬ ‫به ‪ ۶۴.۹‬میلیون تن کاهش یافته و در مقایس��ه با امار‬ ‫تولید ‪ ۶۸‬میلیون تنی سال ‪ ،۲۰۱۹‬افت ‪ ۴.۵‬درصدی‬ ‫را ثبت کرده است‪ .‬تولید کشورهای شمال امریکا در ‪۸‬‬ ‫ماه نخست سال جاری ‪ ۶۵.۶‬میلیون تن گزارش شده‬ ‫که در مقایسه با تولید ‪ ۸۰.۹‬میلیون تنی سال ‪،۲۰۱۹‬‬ ‫افت ‪ ۱۹‬درصدی داشته است‪ .‬میزان تولید فوالد خام‬ ‫در جنوب امریکا در ‪ ۸‬ماه نخس��ت س��ال جاری افت‬ ‫‪ ۱۵.۲‬درصدی داشته و درمجموع برابر ‪ ۲۴.۱۶‬میلیون‬ ‫تن گزارش ش��ده اس��ت‪ .‬تولید فوالد خام در افریقا نیز‬ ‫در ‪ ۸‬ماه نخست سال جاری منفی بوده و با افت ‪۱۸.۶‬‬ ‫درصدی تولید به ‪ ۷.۶۷‬میلیون تن کاهش یافته است‪.‬‬ ‫تولید فوالد در منطقه خاورمیانه نیز کاهشی گزارش‬ ‫ش��ده اما این افت بس��یار محدود و فق��ط ‪ ۱.۴‬درصد‬ ‫براورد شده است‪ .‬باید خاطرنشان کرد رشد قابل توجه‬ ‫تولید فوالد خام در ایران در ‪ ۸‬ماه نخست سال جاری‬ ‫می�لادی‪ ،‬بخ��ش قابل توجهی از اف��ت تولید فوالد در‬ ‫منطق��ه خاورمیانه را پوش��ش داده اس��ت‪ .‬براس��اس‬ ‫گزارش انجمن جهانی فوالد ایران‪ ،‬در ‪ ۸‬ماه نخس��ت‬ ‫سال جاری میالدی در مجموع ‪ ۱۸.۶‬میلیون تن فوالد‬ ‫خام تولید کرده اس��ت‪ .‬درحالی که میزان تولید کشور‬ ‫در همین بازه زمانی در س��ال گذش��ته میالدی برابر‬ ‫‪ ۱۶.۷‬میلی��ون ت��ن بود‪ .‬از انجاکه می��زان تولید فوالد‬ ‫ایران به مراتب از سایر کشورهای منطقه بیشتر است‪،‬‬ ‫همین رشد تولید ‪ ۱۱.۳‬درصدی تاثیر بسزایی بر بهبود‬ ‫شرایط تولید در این منطقه داشته است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در همین بازه زمان��ی تولید فوالد در‬ ‫منطقه اس��یا نیز کمترین افت یعنی برابر ‪ ۰.۷‬درصد‬ ‫را تجربه کرده اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که از میزان‬ ‫تولی��د کش��ورهای هند و ژاپن ک��ه از تولیدکنندگان‬ ‫بزرگ فوالد خام جهان هس��تند طی ماه های گذشته‪،‬‬ ‫به ش��دت کاسته شده است‪ .‬اما رشد تولید فوالد چین‬ ‫به عنوان بزرگ تری��ن تولیدکننده فوالد جهان در این‬ ‫ب��ازه مانی مثبت گزارش ش��ده و همی��ن موضوع نیز‬ ‫تاثیر بسزایی بر تولید منطقه دارد‪ .‬در همین حال باید‬ ‫خاطرنشان کرد که رشد ‪ ۳.۷‬درصدی تولید چین مانع‬ ‫افت قابل توجه تولید فوالد در منطقه اسیا شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد تولید تا چه زمانی ادامه دارد؟‬ ‫صنع��ت فوالد چین با توجه ب��ه همه گیری ویروس‬ ‫کرون��ا در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬و کاهش تقاضای جهانی برای‬ ‫مصرف این فلز‪ ،‬ش��رایط دشواری را پشت سر گذاشته‬ ‫اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس نیز دولت این کش��ور با ارائه‬ ‫محرک های اقتصادی مانند س��رمایه گذاری در توسعه‬ ‫زیرس��اخت ها تالش کرده از این صنعت حمایت کند‪.‬‬ ‫اما همچنان واردات فوالد به این کش��ور و رشد قیمت‬ ‫م��واد اولیه تولید‪ ،‬عملکرد این فعاالن صنعتی را متاثر‬ ‫می کن��د‪ .‬تا جایی که انجمن اهن و فوالد چین چندی‬ ‫پیش پیش��نهاد داد موانعی در مس��یر واردات فوالد به‬ ‫این کشور ایجاد و در همین حال خرید قراضه به عنوان‬ ‫ماده اولیه تولید فوالد تسهیل شود‪.‬‬ ‫البته فوالدس��ازان چینی پس از پشت سر گذاشتن‬ ‫بحران همه گیری کووید ‪ ،۱۹‬اشتیاق بسیاری به تولید‬ ‫از خود نش��ان دادند‪ .‬بنابراین با وجود کاهش حاش��یه‬ ‫سود خود‪ ،‬همچنان تولید خود را افزایش دادند‪ .‬اما این‬ ‫سوال مطرح است که چین تا چه زمانی می تواند روند‬ ‫رو به رشد تولید را ادامه دهد؟‬ ‫توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که هر ساله‬ ‫با ش��روع ماه های سرد سال و به دلیل افزایش الودگی‬ ‫ه��وا در ش��هرهای صنعتی چین‪ ،‬ش��اهد اعمال انواع‬ ‫محدودیت ها از س��وی دولت بر فوالدس��ازان هستیم‪.‬‬ ‫تاجایی که بس��یاری از واحده��ا ناچارند از تولید خود‬ ‫بکاهند‪ .‬بر همین اس��اس نیز بس��یاری از فوالدسازان‬ ‫چینی در ماه های گذش��ته تالش کرده اند تا قبل اغاز‬ ‫محدودیت های محیط زیس��تی‪ ،‬تولید خود را افزایش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫صنعت فوالد‬ ‫چین با توجه‬ ‫به همه گیری‬ ‫ویروس کرونا و‬ ‫کاهش تقاضای‬ ‫جهانی برای‬ ‫مصرف این فلز‪،‬‬ ‫شرایط دشواری‬ ‫را پشت سر‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫دولت این‬ ‫کشور با ارائه‬ ‫محرک های‬ ‫اقتصادی مانند‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در توسعه‬ ‫زیرساخت ها‬ ‫تالش کرده‬ ‫از این صنعت‬ ‫حمایت کند‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫نمودار‪:‬‬ ‫هند و ژاپن پس از چین جزو بزرگ ترین فوالدسازان‬ ‫جهان قرار دارند‪ .‬هر دو کش��ور یادش��ده طی ماه های‬ ‫اخیر به دلیل ش��یوع ویروس کرون��ا و افت تقاضا برای‬ ‫خرید و مصرف این فلز‪ ،‬از میزان تولید خود کاسته اند‪.‬‬ ‫هن��د در م��اه اوت ‪ ۲۰۲۰‬براب��ر ‪ ۸.۵‬میلیون تن فوالد‬ ‫تولید کرده اس��ت‪ .‬تولید فوالد خام این کش��ور در ماه‬ ‫اوت سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‬ ‫افت ‪ ۴.۴‬درصدی داشته است‪ .‬ژاپن نیز در بازه زمانی‬ ‫مورد بحث برابر ‪ ۶.۴‬میلیون تن فوالد خام تولید کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬میزان تولید این کش��ور در ماه اوت ‪ ۲۰۲۰‬در‬ ‫مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذش��ته میالدی افت‬ ‫قابل توجه ‪ ۲۰‬درصدی را از ان خود کرده است‪.‬‬ ‫ایاالت متحده نیز به عنوان یکی از فوالدسازان مطرح‬ ‫جهان در ماه اوت س��ال جاری فق��ط ‪ ۵.۶‬میلیون تن‬ ‫ف��والد خام تولی��د کرد‪ .‬این میزان تولید در مقایس��ه‬ ‫با مدت مش��ابه س��ال ‪ ،۲۰۱۹‬اف��ت ‪ ۲۴.۴‬درصدی را‬ ‫تجربه کرد‪ .‬تولید کره جنوبی نیز برابر ‪ ۵.۸‬میلیون تن‬ ‫گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫افت ‪ ۱.۸‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫این اف��ت تولید ب��رای بس��یاری از تولیدکنندگان‬ ‫اروپای��ی جری��ان دارد‪ .‬افت یادش��ده به دلیل کاهش‬ ‫ساخت وس��از‪ ،‬پروژه ه��ای عمران��ی و همچنین رکود‬ ‫‹ ‹نگاهی به امار تولید فوالد در ‪ ۸‬ماه سال‬ ‫جاری میالدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‹ ‹روند صعودی تولید در ماه اوت‬ ‫امار تولید فوالد در اغلب کشورهای جهان در مسیر‬ ‫افت قرار گرفته‪ ،‬با این وجود‪ ،‬براس��اس امار ارائه شده‬ ‫از س��وی انجمن جهانی فوالد می��زان تولید در برخی‬ ‫کشورها صعودی گزارش شده است‪ .‬به گزارش‬ ‫چی��ن در جایگاه بزرگ ترین فوالدس��از جهان در ماه‬ ‫اوت س��ال جاری میالدی برابر ‪ ۹۴.۸‬میلیون تن فوالد‬ ‫خام تولید کرد‪ .‬این رقم در مقایس��ه با مدت مش��ابه‬ ‫س��ال گذشته رشد ‪ ۸.۴‬درصدی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫همانطور که پیش تر هم اش��اره ش��د چین بزرگ ترین‬ ‫فوالدساز جهان است و درنتیجه افزایش ‪ ۸.۴‬درصدی‬ ‫تولید این کشور تاثیر بسزایی بر کل امار تولید جهان‬ ‫دارد‪ .‬ایتالیا در همین زمان ‪ ۰.۹‬میلیون تن فوالد خام‬ ‫در ماه اوت سال جاری تولید کرد که در مقایسه با امار‬ ‫تولید س��ال ‪ ،۲۰۱۹‬رش��د ‪ ۹.۷‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫امار تولید برزیل نیز در ماه اوت ‪ ۲۰۲۰‬در مقایس��ه با‬ ‫مدت مشابه سال ‪ ۲۰۱۹‬صعودی بود‪ .‬میزان تولید این‬ ‫کش��ور با رشد ‪ ۶.۵‬درصدی به ‪ ۲.۷‬میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫ترکیه هم در این بازه زمانی ‪ ۳.۲‬میلیون تن فوالد خام‬ ‫تولید کرد‪ .‬این میزان رش��د در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫س��ال ‪ ،۲۰۱۹‬با ‪ ۲۲.۹‬درصد رشد همراه بود‪.‬ایران نیز‬ ‫در رده کشورهایی قرار دارد که تولید فوالد ان در ماه‬ ‫اوت صعودی گزارش ش��ده است‪ .‬براساس امار انجمن‬ ‫جهان��ی فوالد‪ ،‬ایران در این ماه ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تن فوالد تولید کرده که در مقایس��ه با مدت مش��ابه‬ ‫سال گذشته رشد بیش از ‪ ۱۴‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫حاکم بر صنایع خودروس��ازی‪ ،‬ایجادشده است‪ .‬المان‬ ‫در م��اه اوت ‪ ۲۰۲۰‬براب��ر ‪ ۲.۸‬میلی��ون تن فوالد خام‬ ‫تولید کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۱۳.۴‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫فرانسه نیز در این بازه زمانی حدود ‪ ۰.۷‬میلیون تن‬ ‫ف��والد خام تولید کرد‪ .‬این میزان تولید در مقایس��ه با‬ ‫امار تولید س��ال گذش��ته‪ ،‬افت بیش از ‪ ۳۱‬درصدی را‬ ‫تجربه کرده اس��ت‪ .‬اسپانیا نیز در ماه اوت ‪ ۰.۷‬میلیون‬ ‫تن فوالد تولید و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‬ ‫اف��ت ‪ ۳۲.۵‬درصدی را از ان خود کرد‪ .‬اوکراین نیز در‬ ‫بازه زمانی مورد بحث ‪ ۱.۸‬میلیون تن فوالد خام تولید‬ ‫کرد که در مقایس��ه با امار تولید س��ال گذش��ته‪ ،‬افت‬ ‫‪ ۵.۷‬درصدی داش��ته اس��ت‪ .‬تولید فوالد خام منطقه‬ ‫س��ی ای اس نی��ز در این ب��ازه زمان��ی در مجموع ‪۷.۹‬‬ ‫میلیون تن براورد می ش��ود که نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته‪ ،‬افت ‪ ۶.۲‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫رشد عرضه ‪ ،‬زمینه ساز بازگشت ارامش به بازار فوالد‬ ‫باید از عرضه کاالها در بورس کاال به ویژه فوالد حمایت کند و‬ ‫در طرف مقابل سیاست گذاران بازار فوالد باید در واقعی سازی‬ ‫تقاضای ورودی به بورس که از طریق س��امانه بهین یاب وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شکل می گیرد‪ ،‬تمرکز داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت باید بتواند با قرار دادن صحیح عرضه‬ ‫و تقاضا‪ ،‬بازار را به بهترین شکل مدیریت کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نباید‬ ‫انگیزه ورود تولیدکنندگان به بورس کاال را کاهش و اجازه داد‬ ‫دخالت های دس��توری مانع عرضه شرکت های بزرگ فوالدی‬ ‫کشور که سال ها در بورس کاال حضور دارند‪ ،‬شوند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس تصریح‬ ‫کرد‪ :‬عرضه فوالد در بورس کاال باعث ش��ده قیمت ها براساس‬ ‫همه گی��ری ویروس کرونا در س��طح جهانی و‬ ‫در ادامه ایجاد موج ثانویه از این بیماری‪ ،‬صنعت‬ ‫شه��ای مختل��ف تقاضا و تولید‬ ‫ف��والد را در بخ ‬ ‫متاث��ر کرده اس��ت‪ .‬تولید فوالد در بس��یاری از‬ ‫کش��ورها در رون��د نزولی ق��رار گرفته اما برخی‬ ‫دولت ه��ا مانن��د دولت چین ت�لاش کرده اند با‬ ‫قهایی‪ ،‬از عملک��رد ای��ن صنایع‬ ‫اعم��ال مش��و ‬ ‫حمای��ت کنند‪ .‬ب��ا این وجود‪ ،‬در اس��تانه فصل‬ ‫س��رما قرار داریم‪ .‬در چنین ش��رایطی با افزایش‬ ‫الودگ��ی هوا‪ ،‬چین نی��ز محدودیت هایی را برای‬ ‫تولیدکنندگان اعمال می کند؛ بنابراین نمی توان‬ ‫چندان هم به ادامه این روند صعودی امیدوار بود‪.‬‬ ‫عرضه و تقاضا تعیین و معامالت به طور ش��فاف انجام شود؛ در‬ ‫این میان‪ ،‬به طور یقین اگر فوالد یا سایر محصوالت استراتژیک‬ ‫کش��ور در ب��ورس کاال معامله نش��ود‪ ،‬ش��اهد رانت‪ ،‬فس��اد و‬ ‫دالل ب��ازی در صنعت فوالد خواهیم بود و این موضوع ضربات‬ ‫جبران ناپذیری را به بازار این محصوالت وارد خواهد کرد‪.‬‬ ‫قادری با بیان اینکه باید از همه ابزارهای موجود برای هدایت‬ ‫نقدینگی به س��مت تولید استفاده ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬باید نقدینگی‬ ‫جمع اوری و به سمت تولید برود جزء این راهی برای رها شدن‬ ‫از شرایط فعلی نداریم و در این راستا بورس کاال می تواند نقش‬ ‫بس��زایی در حوزه بازارهای کاالیی داشته باشد‪ ،‬چراکه سازکار‬ ‫این بورس ضمن شفافیت قیمتی به هدایت نقدینگی به سمت‬ ‫چرخه تولید کمک می کند‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم ش��یراز در مجلس گفت‪ :‬حض��ور همزمان‬ ‫تولیدکنن��دگان و مصرف کنن��دگان در بورس کاال و نظارت بر‬ ‫می��زان عرضه ها و ورود خریداران‪ ،‬می تواند در پایان امس��ال‪،‬‬ ‫جه��ش تولی��د را محقق کند‪ .‬عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه‬ ‫و محاس��بات مجل��س با تاکید بر عرضه ف��والد در بورس کاال‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با ایجاد شفافیت در عرضه فوالدسازان و همچنین ورود‬ ‫خریداران که باید مصرف کننده اصلی باش��ند و وظیفه این امر‬ ‫بر دوش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪ ،‬باید جلوی فساد‬ ‫و رانت را در بازار گرفت که در این حوزه ها‪ ،‬بهره مندی از بورس‬ ‫کاال و ابزارهای مالی این بورس راهگشاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل باشگاه سپاهان با مدیر روابط عمومی فوالد‬ ‫مبارکه و مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان نشست‬ ‫داش��ت‪ .‬به گزارش ایلن��ا‪ ،‬مدیرعامل باش��گاه فرهنگی‬ ‫ورزش��ی ف��والد مبارکه از جلس��ه امروز خ��ود با مدیر‬ ‫روابط عمومی ش��رکت فوالد مبارکه خبر داد و گفت‪ :‬ما‬ ‫به عن��وان یکی از زیرمجموعه های فوالد مبارکه وظیفه‬ ‫خودمان می دانیم با اهداف س��ازمانی و اس��تانداردهای‬ ‫این شرکت هماهنگ باشیم و براساس ان حرکت کنیم‪.‬‬ ‫اس��تانداردهای وی��ژه ای که منطبق بر پیش��رفته ترین‬ ‫اس��تانداردهای مدیریتی در کشور بوده و فوالد مبارکه‬ ‫در این زمینه پرچمدار است و ما هم به عنوان بخشی از‬ ‫این شرکت باید در همان مسیر حرکت کنیم‪.‬‬ ‫محمدرضا س��اکت در ادامه به موضوعات مطرح شده‬ ‫در ای��ن دی��دار پرداخت و افزود‪ :‬ای��رج ترابی با دیدگاه‬ ‫بس��یار روشنی که در حوزه مس��ئولیت های اجتماعی‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه داشتند؛ مس��یری را در راستای‬ ‫فعالیت های فرهنگی و اجتماعی باشگاه برای ما ترسیم‬ ‫کردن��د و بنا ش��د ارتباطات عمیق ت��ری بین مجموعه‬ ‫باش��گاه و روابط عموم��ی در زمینه اطالع رس��انی های‬ ‫ب��ه موقع و ارائه تحلیل های روش��ن‪ ،‬گویا و صادقانه ای‬ ‫در زمینه فعالیت های ورزش��ی‪-‬اجتماعی انجام ش��ود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل باش��گاه فرهنگی ورزش��ی ف��والد مبارکه‬ ‫سپاهان در ادامه به توجه ویژه مدیرعامل فوالد مبارکه‬ ‫و نماین��ده مردم شهرس��تان مبارکه درباره توس��عه و‬ ‫نوس��ازی مجموعه ورزشی صفائیه پرداخت و گفت‪ :‬در‬ ‫بازدیدهای اتی مسئوالن فوالد مبارکه به این ورزشگاه‬ ‫به طور ویژه پرداخته خواهد شد‪ ،‬زیرا یکی از جامعه های‬ ‫هدف ما برای کس��ب استعدادها‪ ،‬منطقه مبارکه است‪.‬‬ ‫ساکت همچنین به اهمیت مسئولیت های اجتماعی در‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه اشاره کرد و افزود‪ :‬فوالد مبارکه‬ ‫به عن��وان خ��ط اول جبهه صنع��ت کش��ور‪ ،‬در حوزه‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی هم نقش بسیار اساسی را در‬ ‫بخش ه��ای مختلف ایفا می کند و فعالیت های باش��گاه‬ ‫فرهنگی ورزش��ی فوالد مبارکه سپاهان هم در راستای‬ ‫این مس��ئولیت های اجتماعی است‪ .‬مدیرعامل باشگاه‬ ‫فرهنگی ورزش��ی ف��والد مبارکه همچنی��ن از دیدار با‬ ‫مدی��رکل و معاونان صدا و س��یمای مرکز اصفهان خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬ف��والد مبارکه در بحث های زیرس��اختی‬ ‫همیش��ه حمایت هایی را از س��ازمان صدا و سیما انجام‬ ‫داده اس��ت‪ .‬صدا و س��یما ه��م به عنوان زب��ان گویای‬ ‫انقالب و کش��ور همیشه نس��بت به ارائه موفقیت های‬ ‫و افتخاراتی که در حوزه صنعتی و البته حوزه ورزش��ی‬ ‫انجام شده اقدامات شایسته ای را انجام داده است‪ .‬بهرام‬ ‫عبدالحسینی‪ ،‬مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان در‬ ‫دیدار مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه‬ ‫س��پاهان و مدیررواب��ط عمومی ش��رکت فوالدمبارکه‬ ‫گفت‪ :‬حضور محمدرضا س��اکت در س��مت مدیرعامل‬ ‫باش��گاه س��پاهان برای ورزش استان اصفهان هم مفید‬ ‫و موثر خواهد بود‪ ،‬چون س��ابقه ایشان در عرصه ورزش‬ ‫درخش��ان و برای همه روش��ن و شفاف است و می توان‬ ‫انتظار داش��ت س��پاهان به عنوان باش��گاهی استانی به‬ ‫جایگاه رفیع و اصلی خود برگردد‪.‬‬ ‫مدی��رکل صدا و س��یمای مرکز اصفهان با اش��اره به‬ ‫حمایت های شرکت فوالد مبارکه در مباحث فنی مرتبط‬ ‫با پوش��ش تلویزیونی مسابقات در ورزشگاه نقش جهان‬ ‫و اس��تقرار واحد س��یار افزود‪ :‬مدیرعامل شرکت فوالد‬ ‫مبارکه تاکنون تعامل بس��یار خوبی به منظور حمایت از‬ ‫ورزش اس��تان و تجهیز ورزش��گاه نقش جهان داشته و‬ ‫امیدواریم با ادامه این همکاری بخشی دیگر از تجهیزات‬ ‫مورد نیاز برای پوش��ش مسابقات هم تامین شود‪ .‬ایرج‬ ‫ترابی‪ ،‬مدیر روابط عمومی ش��رکت فوالدمبارکه در این‬ ‫دیدار گفت‪ :‬مرزی بین ش��رکت فوالد مبارکه و باشگاه‬ ‫س��پاهان وجود ندارد‪ ،‬باید ارتباطات به گونه ای باشد که‬ ‫ش��رکت بتواند به سرعت به باشگاه کمک کند و تمرکز‬ ‫بازیکن��ان مح��دود به زمین و بازی نباش��د و با فعالیت‬ ‫اقتصادی و خطوط تولید اشنا شوند‪.‬‬ ‫ترابی افزود‪ :‬حضور در کنار کوره های عظیم با درجه‬ ‫حرارت باال به بازیکنان کمک می کند با نگاه بهتری در‬ ‫زمین حاضر ش��وند و با تعلق س��ازمانی بیشتر در زمین‬ ‫ب��ازی کنند و این قطع��ا روی کیفیت بازی تاثیر مثبت‬ ‫می گذارد‪ .‬وی گفت‪ :‬مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫ه��م با حضور س��ر تمری��ن و گفت وگوی بی واس��طه با‬ ‫بازیکن��ان برای ارتقای انگیزه انها تالش می کند‪ .‬مدیر‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه درباره هواداران هم‬ ‫گفت‪ :‬باید روی مباحث فرهنگی بین هواداران بیش��تر‬ ‫تمرک��ز ک��رد‪ .‬ترابی اظه��ار امیدواری کرد ب��ا افزایش‬ ‫همکاری صدا و س��یما ش��اهد حض��ور پررنگ تر فوالد‬ ‫مبارک��ه در رس��انه ملی چه در عرصه مس��ئولیت های‬ ‫اجتماع��ی فوالد مبارکه و چه در بازتاب دس��تاوردهای‬ ‫صنعتی و ورزشی این شرکت باشیم‪ .‬وی افزود‪ :‬شرکت‬ ‫فوالد مبارکه بنا بر رس��الت سازمانی که دارد در رسانه‬ ‫ملی می تواند دس��تاوردها و مباحث فنی خود را عالوه‬ ‫بر اطالع رس��انی به جامعه‪ ،‬در قالب دانش فنی به دیگر‬ ‫صنایع نیز منتقل کند‪.‬‬ ‫مدی��ر روابط عمومی ش��رکت فوالدمبارکه گفت‪ :‬در‬ ‫نشس��ت با مع��اون خبر صدا و س��یمای مرکز اصفهان‬ ‫با توجه به حضور ش��رکت های بزرگ فوالدس��ازی در‬ ‫استان اصفهان پیشنهاد راه اندازی کانال ویژه اقتصادی‬ ‫و فوالدی داده ش��د تا صنعت فوالد به شکل اختصاصی‬ ‫دارای تریبون در این رسانه شود‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫چرا سیمان‬ ‫در بورس کاال‬ ‫عرضه نمی شود؟‬ ‫س��یمان از جمله محصوالتی اس��ت که به دلیل کمبود در برهه ای از زمان‬ ‫قیمت گذاری ان به طور دس��توری انجام می شود‪ .‬صاحبان صنعت سیمان از‬ ‫روند قیمت گذاری این محصول معدنی راضی نیس��تند و دلیل این نارضایتی‬ ‫س��یمانی ها ناهماهنگی افزایش قیمت س��یمان با افزایش نرخ ارز است‪ .‬این‬ ‫گروه معتقدند دس��توری بودن قیمت س��یمان در زمانی که میزان عرضه کم‬ ‫بود‪ ،‬قابل قبول بود اما امروز میزان عرضه نسبت به تقاضا پیشی گرفته و بهترین‬ ‫راهکار حل مشکالت س��یمانی ها ازاد سازی قیمت هاست‪ .‬به گزارش صدای‬ ‫بورس‪ ،‬عبدالرضا ش��یخان‪ ،‬دبیرانجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با‬ ‫اشاره به دستوری بودن قیمت سیمان گفت‪ :‬با سرکوب قیمت سیمان مخالف‬ ‫هس��تیم‪ ،‬صاحبان صنایع سیمانی به دنبال ازاد سازی قیمت سیمان هستند‬ ‫و برای اجرایی شدن ان با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز مذاکراتی انجام‬ ‫ش��د اما هنوز به نتیجه نرس��یده ایم‪ .‬دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت‬ ‫س��یمان با بیان اینکه قیمت گذاری کنونی س��یمانی زمینه ساز رانتخواری و‬ ‫دالل بازی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در روند کنونی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هر‬ ‫دو ضرر می کنند‪ .‬افزایش قیمت پاکت های س��یمان برامده از افزایش قیمت‬ ‫مواد اولیه ان در بورس کاالس��ت‪ ،‬در حالی ک��ه این افزایش قیمت در قیمت‬ ‫تمام شده سیمان در نظر گرفته نشده است و همچنان دستوری تعیین قیمت‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی در پاس��خ به این پرسش که چرا س��یمان در بورس کاال عرضه‬ ‫نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬صاحبان صنعت سیمان موافق عرضه این محصول در بورس‬ ‫کاال هستند‪ .‬پیش تر پیشنهاد عرضه سیمان در بورس ازسوی صنعت سیمان‬ ‫مطرح شد اما وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با این موضوع موافقت نکرد‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه موفق در‬ ‫اجرای مسئولیت های اجتماعی‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 19‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1630‬‬ ‫پیاپی ‪2948‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫تاثیر بیماری‬ ‫ترامپ‬ ‫بر قیمت طال‬ ‫امیربیژن یثربی‪ /‬برگزیده بنیاد ملی‬ ‫نخبگان کشور در علوم زمین‬ ‫خبر‬ ‫استخراج ساالنه یک‬ ‫میلیون و ‪ ۸۵‬هزار تن‬ ‫ماده معدنی طال در تکاب‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایج��ان غربی از‬ ‫اش��تغالزایی مس��تقیم برای بیش از ‪ ۷۰۰‬نفر‬ ‫در مع��ادن ط�لای تکاب خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫برن��ا‪ ،‬پریس��ا عابدپور با اش��اره ب��ه فعالیت ‪2‬‬ ‫مع��دن ط�لای ب��زرگ زرش��وران و اق دره در‬ ‫این شهرس��تان افزود‪ :‬س��االنه ی��ک میلیون و‬ ‫‪ ۸۵‬ه��زار ت��ن ماده معدنی طال را اس��تخراج و‬ ‫در نزدیک��ی همان معادن ف��راوری می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن واحدها با س��رمایه گذاری ‪ ۱۰۱۸‬میلیارد‬ ‫ریال زمینه اش��تغال مستقیم ‪ ۷۱۵‬نفر را مهیا‬ ‫کرده ان��د‪ .‬وی با بیان اینکه تکاب در حوزه های‬ ‫معدن��ی و صنایع معدنی از ظرفیت های باالیی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬با ایجاد واحدهای‬ ‫فراوری بزرگ مقیاس در راس��تای جلوگیری از‬ ‫خام فروش��ی و خروج ارزش افزوده مواد معدنی‬ ‫از این شهرستان می توانیم اشتغال چشمگیری‬ ‫برای مردم منطقه ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫عابدپ��ور با اش��اره ب��ه معضل خام فروش��ی‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬برای جلوگیری از خام فروش��ی‬ ‫ان��واع س��نگ های تزئینی اس��تخراج ش��ده از‬ ‫معادن تکاب یک واحد سنگ بری بزرگ مقیاس‬ ‫احداث خواهد ش��د تا مواد استخراج شده بعد‬ ‫از فراوری از این شهرستان خارج شود و ارزش‬ ‫افزوده ان نیز به این شهرستان بازگردد‪ .‬معاون‬ ‫امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان اذربایج��ان غربی با‬ ‫اش��اره به اقدامات زیرس��اختی در این منطقه‬ ‫اضاف��ه ک��رد‪ :‬اقدامات زیرس��اختی خوبی هم‬ ‫در منطق��ه از محل درامده��ای حقوق دولتی‬ ‫معادن شهرس��تان تکاب از جمله برق رس��انی‪،‬‬ ‫ابرس��انی و راه های دسترس��ی به معادن انجام‬ ‫شده که روستاهای موجود در مسیر نیز از این‬ ‫زیرساخت ها بهره مند شده اند‪.‬‬ ‫تفویض اختیار شورای عالی معادن به استان ها تا یک ماه اینده اجرایی می شود‬ ‫هدف؛ رونق تولید و احیای معادن غیرفعال‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چندی پیش در س��فر به اس��تان فارس از تفوی��ض اختیار ‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫ش��ورای عالی معادن به شورای معادن استان ها تا یک ماه اینده خبر داد‪ .‬علیرضا رزم حسینی ضمن بیان‬ ‫این مطلب گفت‪ :‬تفویض اختیار یکی از مطالبات اس��تانداران بوده و برای این مهم قرار اس��ت حدود ‪۹۰‬‬ ‫درصد اختیارات معادن کشور به استان ها منتقل شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تفویض اختیارات اینچنینی را از حقوق اس��تانداران در جایگاه روس��ای‬ ‫ش��ورای معادن اس��تان ها دانست و تاکید کرد‪ :‬تفویض به این معنا است که امور معدنی از این پس بیش‬ ‫از اینکه در اختیار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ش��ورای عالی معادن باش��د در اختیار استانداران قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ ،‬زیرا در راس ش��ورای عالی معادن وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و در راس ش��ورای معادن‬ ‫استان ها استانداران قرار دارند‪ .‬کارشناسان نیز باور دارند‪ ،‬تفویض چنین اختیاراتی به استانداران می تواند‬ ‫ی معادن‬ ‫پیامدهای مثبتی در بر داش��ته و گامی در راس��تای توسعه معدنکاری به شمار رود‪ ،‬چراکه شورا ‬ ‫اس��تان ها و در راس انها اس��تانداران احاطه بیشتری به امور اس��تانی و مسائل معدنی استان خود دارند‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫درباره اهمیت این تفویض اختیار با روس��ای خانه معدن اس��تان ها گفت وگو کرده که در‬ ‫زیر می خوانید‪.‬‬ ‫در مرداد امسال با تصویب شورای عالی معادن و با تایید حسین مدرس‬ ‫خیابانی که سرپرس��تی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را برعهده داشت‪،‬‬ ‫تفویض بخش��ی از اختیارات شورای عالی معادن به استان ها با هدف رونق‬ ‫تولید و احیای معادن غیرفعال ابالغ شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬بر این اس��اس قرار بود بخش��ی از‬ ‫اختیارات شورای عالی معادن از جمله کاهش یا افزایش موجودی معادن‪،‬‬ ‫بهره برداری‪ ،‬کیفیت و کمیت ذخایر‪ ،‬میزان برداش��ت ها و مشوق های در‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫دارایی ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد‬ ‫که ش��امل دارایی ثابت و جاری است‪ .‬دارایی‬ ‫ثابت شامل ملک و ماشین االت است و دارایی‬ ‫جاری م��واردی همچون پول نق��د و ارزهای‬ ‫بین المللی‪ ،‬اوراق بهادار‪ ،‬اوراق قرضه و س��هام‬ ‫ش��رکت ها را در بر می گیرد‪ .‬تف��اوت این دو‬ ‫دارایی در این اس��ت که همواره دارایی جاری‬ ‫قابلیت نقدش��وندگی س��ریع تری نس��بت به‬ ‫دارایی ثابت دارد‪ .‬به این ترتیب دارایی جاری‬ ‫به نوعی به عنوان پول نقد حس��اب می ش��ود‪.‬‬ ‫برخالف باور عده ای ک��ه تاکید دارند طال در‬ ‫دنیا پش��توانه پول ملی هر کش��وری اس��ت‪،‬‬ ‫در دنی��ای امروز‪ ،‬نمی توانی��م طال را به عنوان‬ ‫پشتوانه پول کشورها در نظر بگیریم‪ .‬درواقع‬ ‫پشتوانه پول هر کشوری فناوری است‪ .‬در این‬ ‫بین طال جزو دارایی جاری حس��اب می شود‪،‬‬ ‫به این دلیل که قابلیت نقدشوندگی با سرعت‬ ‫باال را دارد‪.‬‬ ‫این یک واقعیت است که بخش عمده ای از‬ ‫فعاالن بورس دنیا و شاید افزون بر ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫انها در بورس امری��کا حاضرند‪ .‬با اینکه ما ‪۵‬‬ ‫بورس مطرح بین الملل��ی داریم‪ ،‬جذاب ترین‬ ‫مورد ب��ورس امریکا یا بازار ب��ورس نیویورک‬ ‫است‪.‬‬ ‫باتوج��ه به مبت�لا ش��دن رئیس جمهوری‬ ‫امری��کا ب��ه بیم��اری کووی��د ‪ ۱۹‬در این��ده‬ ‫نزدیک ش��اهد افت ش��اخص کل بازار بورس‬ ‫امری��کا خواهیم ب��ود‪ .‬از انجا که بخش عمده‬ ‫فعاالن بورسی در بازار امریکا سرمایه گذاری و‬ ‫دادوس��تد می کنند‪ ،‬وقتی اتفاقاتی مثل مبتال‬ ‫ش��دن ترامپ ب��ه کرونا می افت��د همه نگران‬ ‫حفظ ارزش منابع خود می شوند‪ .‬وقتی ارزش‬ ‫س��هام این افراد سقوط کند‪ ،‬مجبور می شوند‬ ‫س��هام خود را فروخته و به پ��ول نقد یا طال‬ ‫تبدیل کنند‪ .‬در واقع تقاضا برای طال افزایش‬ ‫خواهد یافت و این مسئله در کنار ثابت بودن‬ ‫عرض��ه به طور طبیعی قیم��ت جهانی طال را‬ ‫افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتی��ب تا زمان��ی ک��ه ترامپ در‬ ‫بیمارستان اس��ت‪ ،‬فروش سهام شرکت ها در‬ ‫بورس امریکا افزایش می یابد و درنتیجه شاهد‬ ‫افت ش��اخص و کاهش ارزش سهام شرکت ها‬ ‫خواهی��م ب��ود‪ .‬در ای��ن رون��د س��رمایه های‬ ‫س��رگردان برای حفظ ارزش خود به س��مت‬ ‫بازار طال می روند و شاهد افزایش قیمت طال‬ ‫در دنیا خواهیم بود‪.‬‬ ‫ارتقای جایگاه‬ ‫مرکز تحقیقات‬ ‫فراوری‬ ‫موادمعدنی‬ ‫جایگاه مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران در شبکه ازمایشگاهی‬ ‫فناوری های راهبردی ایران‪ ،‬دو پله ارتقا یافت و به سوم رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش دنیای مع��دن‪ ،‬مجید وفایی ف��رد‪ ،‬مدیر مرک��ز تحقیقات‬ ‫ف��راوری مواد معدنی ای��ران با اعالم خب��ر فوق تصریح ک��رد‪ :‬به دنبال‬ ‫ارائ��ه نتایج شش��مین دوره ارزیاب��ی و رتبه بندی ازمایش��گاه های عضو‬ ‫ش��بکه ازمایشگاهی فناوری های راهبردی توسط معاونت علمی فناوری‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬این مرکز توانست رتبه سوم را در بین ‪ ۳۲۷‬ازمایشگاه‬ ‫کشور به دست اورد‪ .‬وی با بیان اینکه ازمایشگاه ها مربوط به دانشگاه ها‪،‬‬ ‫پژوهش��گاه ها‪ ،‬مراکز تحقیقاتی دولتی و ش��رکت های خصوصی سراسر‬ ‫کش��ور بوده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عملکرد ازمایش��گاه ها در ‪ ۳‬شاخص کارکرد‬ ‫ریالی‪ ،‬مش��تری مداری و اندازه گیری و رضایت مش��تریان و فعالیت ها و‬ ‫همکاری های شبکه ای در سال ‪ ۹۸‬مورد ارزیابی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وفایی فرد با یاداوری حمایت ها و مس��اعدت های ایمیدرو از این مرکز‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در ‪ ۱۵‬س��ال گذش��ته هی��چ مرکز دولتی نتوانس��ته ثبات و‬ ‫جای��گاه مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی را کس��ب کند یا اس��تمرار‬ ‫بخش��د و این مرکز پیش تر نیز در جایگاه برتر ازمایشگاه های کشور قرار‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این مهم باوجود تمامی محدودیت ها و چالش های پیش رو‬ ‫به دست امده است‪.‬‬ ‫مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران‪ ،‬بازوی تحقیقاتی ایمیدرو و‬ ‫از زیرمجموعه های این سازمان است‪.‬‬ ‫ی معادن‬ ‫اختیار این شورا برای بهره برداری بهینه از ذخایر معدنی به شورا ‬ ‫استان ها واگذار شود‪.‬‬ ‫ه��دف از این تصمیم‪ ،‬رونق بخش��ی به تولید محص��والت معدنی و نیز‬ ‫ایجاد تحرک و احیای معادن غیرفعال اعالم شده بود و شورای عالی معادن‬ ‫تاکید داشت ش��وراهای معادن اس��تان ها باید مراقبت های الزم از حیث‬ ‫محیط زیست و ایمنی در معادن را به خوبی صورت دهند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬با تفویض بخش��ی از اختیارات ش��ورای عالی معادن به‬ ‫شورای معادن استان ها‪ ،‬اشنا با مشکالت‬ ‫معادن زیادی معطل مانده اند‬ ‫غالمرضا نازپرور‬ ‫صوفیانی‪:‬‬ ‫معادن زیادی‬ ‫حدود ‪ ۶‬ماه‬ ‫معطل مانده اند‬ ‫تا شورای عالی‬ ‫معادن در تهران‬ ‫درباره انها‬ ‫تصمیم بگیرد‬ ‫اسدی‪ :‬تفویض‬ ‫اختیار به شورا ‬ ‫ی‬ ‫معادن استان ها‬ ‫عملی کارشناسی‬ ‫و دقیق است که‬ ‫منجر به صدور‬ ‫ارای حقیقی‬ ‫می شود‬ ‫غالمرضا نازپرور صوفیانی‪ ،‬رئیس خانه‬ ‫معدن اس��تان خراس��ان رض��وی درباره‬ ‫اهمی��ت تفویض اختیار از ش��ورای عالی‬ ‫مع��ادن ب��ه ش��ورای مع��ادن اس��تان ها‬ ‫ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬متاس��فانه تاکن��ون‬ ‫تصمیم گیری ها در زمینه معادن کش��ور‬ ‫برعهده ش��ورای عالی معادن بوده که این‬ ‫تصمیمات بیش��تر در پایتخت گرفته و به استان ها‬ ‫ابالغ می ش��د؛ بنابراین ش��ورای معادن استان ها از‬ ‫اختی��ارات اجرایی باالیی برخ��وردار نبودند‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس هر معدنی که در استان ها با مشکل روبه رو‬ ‫می ش��د‪ ،‬بای��د موضوع را ب��ا تهران یعن��ی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ش��ورای عالی معادن در‬ ‫می��ان می گذاش��ت و در نهایت تاب��ع تصمیمات و‬ ‫دستورات این شورا بود‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن استان خراسان رضوی با اشاره‬ ‫به زمان بر بودن روند بررس��ی مش��کالت تا ابالغ و‬ ‫اجرای دس��تورات خاطرنش��ان کرد‪ :‬معادن زیادی‬ ‫حت��ی تا ‪ ۶‬ماه ه��م معطل تصمیم گی��ری و ابالغ‬ ‫مصوبات از ش��ورای عالی معادن می ماندند؛ به طور‬ ‫مثال صالحیت ادامه کار معدن پالسری سنگ اهن‬ ‫در خراسان رضوی برای مدتی سلب شد و هنگامی‬ ‫ که معدن��کاران اعت��راض کردند ت��ا موضوع مورد‬ ‫رسیدگی قرار گیرد‪ ،‬حدود ‪ ۶‬ماه طول کشید‪.‬‬ ‫نازپ��رور صوفیانی ب��ا انتقاد از اینک��ه بی توجهی‬ ‫ب��ه تفویض اختیارات‪ ،‬س��طح اختیارات اس��تان ها‬ ‫را به ش��دت کاه��ش می ده��د‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬مگر‬ ‫می شود استانی نتواند درباره مشکالت چند معدن‬ ‫تصمیم گی��ری کند؟! او ادام��ه داد‪ :‬با ارجاع تمامی‬ ‫موضوعات به ش��ورای عالی مع��ادن‪ ،‬به دلیل حجم‬ ‫ب��االی کار حتی گاه��ی فعالیت معدنی‬ ‫متوقف می ش��ود و معدنکار نمی داند چه‬ ‫زمان��ی می تواند دوباره ب��ه فعالیت ادامه‬ ‫ده��د‪ ،‬این در حالی اس��ت ک��ه هر چه‬ ‫اختیار ش��ورای معادن اس��تان ها بیشتر‬ ‫باشد‪ ،‬سرعت کار در بخش معدن افزایش‬ ‫می یابد و امور تسهیل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انتظار از وزیر جدید‬ ‫رئی��س خانه معدن اس��تان خراس��ان رضوی در‬ ‫نهایت با اش��اره به سابقه کاری وزیر جدید صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مطرح کرد‪ :‬خوشبختانه وزیر جدید‬ ‫در دولت دوازدهم برای مدتی اس��تاندار خراس��ان‬ ‫رضوی بوده و با مشکالت این استان از نزدیک اشنا‬ ‫است‪.‬‬ ‫او تصری��ح ک��رد‪ :‬امیدواری��م رزم حس��ینی ب��ا‬ ‫تصمیم��ات خود بتواند س��رعت معدن��کاری را در‬ ‫اس��تان ها افزایش ده��د و قدم بزرگی برای رش��د‬ ‫معدنکاری بردارد‪.‬‬ ‫نازپرور صوفیانی در پاس��خ به این س��وال که در‬ ‫گذشته نیز موضوع تفویض اختیار مطرح شده بود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در گذش��ته طرح تفویض اختیار نوشته‬ ‫و صحبت هایی میان مسئوالن برای این مهم انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬اما از وقتی رضا رحمانی (وزیر سابق صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت) از س��مت خود برکنار شد‪ ،‬کسی‬ ‫عملیاتی ش��دن این طرح را به طور جدی پیگیری‬ ‫نکرد‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن اس��تان خراسان رضوی گفت‪:‬‬ ‫اس��تان های کشور مدت ها است که منتظر تفویض‬ ‫اختیار هستند‪ ،‬چراکه انها می توانند مشکل معادن‬ ‫را با سرعت و دقت بیشتری حل کنند‪.‬‬ ‫فرزاد اس��دی‪ ،‬رئی��س خانه معدن اس��تان‬ ‫گی�لان درب��اره اهمی��ت تفوی��ض اختی��ار از‬ ‫ش��ورای عالی معادن به شورای معادن استان ها‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬از زمانی ک��ه موضوع تفویض‬ ‫اختیار از ش��ورای عالی معادن به شورای معادن‬ ‫ح شده‪ ،‬استان های مختلف از ان‬ ‫استان ها مطر ‬ ‫اس��تقبال خوبی کرده اند‪ .‬انتظار می رود تحول‬ ‫و پیش��رفت های خوبی در معادن استان های کشور ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن اس��تان گیالن با بیان اینکه شورای‬ ‫مع��ادن اس��تان ها بهتر از هر بخش دیگری با مش��کالت‬ ‫معادن استان اشنا است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در واقع شورای‬ ‫معادن استان ها نس��بت به موقعیت جغرافیایی‪ ،‬وضعیت‬ ‫زمین شناسی‪ ،‬معدن و محیط زیست استان اشنایی دارد؛‬ ‫بنابراین تفویض اختیار به ش��ورای معادن استان ها عملی‬ ‫کارشناسی و دقیق است که منجر به صدور ارای حقیقی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اس��دی با اشاره به مش��کالت و روند طوالنی رسیدگی‬ ‫به پرونده های معدنی در استان های مختلف کشور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تاکنون پرونده شورای معادن استان ها به شورای عالی‬ ‫معادن در پایتخت ارجاع داده می ش��د‪ .‬روند رسیدگی در‬ ‫ش��ورای عالی معادن به دلیل حجم باالی کار‪ ،‬طوالنی بود‬ ‫و درنتیجه گاهی موجب تداوم مش��کل تا تعطیلی معادن‬ ‫و رکود فعالیت معدنکاران می ش��د‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬گاهی‬ ‫رای ش��ورای عالی مع��ادن انق��در دیر صادر می ش��د که‬ ‫معدن��کار را درگیر هزینه های باال می ک��رد و دیگر توان‬ ‫و رمق��ی برای فعالیت و راه ان��دازی معدن باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن اس��تان گیالن با اشاره به صحبت های‬ ‫اخیر وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گف��ت‪ :‬امیدواریم با‬ ‫تحقق این وعده شاهد رشد چشمگیر و شکوفایی معادن‬ ‫گزینه بهتر؛ سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها‬ ‫رئیس کمیسیون معادن و صنایع‬ ‫معدنی اتاق بازرگانی ایران با تاکید‬ ‫بر اینکه تفویض اختیار به استان ها‬ ‫فی نفس��ه امر درستی است و قاعدتا‬ ‫مسئوالن استانی اشراف بیشتری بر‬ ‫مس��ائل معدنی استان دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مس��ئله مهم نحوه رسیدگی به امور‬ ‫در ش��ورای معادن استان هاست‪ .‬پیش از این‬ ‫نیز وظایفی به شورای معادن استان ها واگذار‬ ‫شده بود اما در بسیاری از استان ها استانداران‬ ‫باتوجه به مش��غله های فراوانی که داش��تند‪،‬‬ ‫بیش از تش��کیل چن��د جلس��ه‪ ،‬کار دیگری‬ ‫نتوانستند پیش ببرند‪.‬‬ ‫شورای معادن استان ها‪ ،‬بعد نظارتی تقویت شده و هر استان مکلف است‬ ‫نسبت به ارائه گزارش های مستند به صورت مرتب و ماهانه به شورای عالی‬ ‫معادن اقدام کند‪.‬‬ ‫همچنین مقرر شد استان های کم کار در حوزه احیای معادن غیرفعال‬ ‫معرفی ش��وند و نس��بت به عملکرد خود پاسخگو باش��ند؛ مصوبه ای که‬ ‫اجرایی نش��د و حاال رزم حس��ینی اجرایی ش��دن ان تا یک ماه اینده را‬ ‫وعده داده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش اخب��ار ف��والد‪ ،‬بهرام‬ ‫ش��کوری تصری��ح ک��رد‪ :‬تفوی��ض‬ ‫‪۹۰‬درص��د اختی��ار امور به ش��ورای‬ ‫مع��ادن اس��تان ها ک��ه رئی��س ان‬ ‫اس��تاندار اس��ت‪ ،‬می توان��د معادن‬ ‫ش از پیش به حاشیه‬ ‫اس��تان ها را بی ‬ ‫بب��رد‪ .‬نتیجه این اتف��اق چیزی جز‬ ‫ایجاد اختالل در عملکرد بخش معدن نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر ه��م این اختی��ارات واگذار‬ ‫شود‪ ،‬ش��ورای عالی معادن باید ناظر بر حسن‬ ‫اجرای امور معدنی ازس��وی استانداران باشد‪.‬‬ ‫ضمن انکه در این تفویض باید ترکیب شورای‬ ‫معادن استان ها هم تغییر کند و حضور بخش‬ ‫خصوصی در ان پررنگ تر باشد‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در ح��ال حاضر نماین��دگان بخش‬ ‫خصوصی در شورای استان ها حق رای ندارند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر تفویض اختی��ار به جای‬ ‫ش��ورای مع��ادن اس��تان ها به س��ازمان های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ها انجام شود‪،‬‬ ‫از انجا ک��ه انها زیرمجموع��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت هس��تند‪ ،‬می تواند در اجرای‬ ‫امور موثرتر باشد‪.‬‬ ‫ش��کوری تصریح ک��رد‪ :‬در نظر نگرفتن این‬ ‫مس��ائل می تواند سبب شود ش��ورای معادن‬ ‫استان ها عملکرد درستی نداشته باشد‪.‬‬ ‫کش��ور باشیم‪ .‬اس��دی در پاس��خ به این سوال‬ ‫ش از این چنین موضوعی عملیاتی‬ ‫که چرا پی�� ‬ ‫نش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اغاز هر کاری دشوار است‪.‬‬ ‫وزارتخانه تا پیش از این چندان به صورت جدی‬ ‫به دنب��ال تفویض اختیار نبوده اس��ت‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اگ��ر وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫این زمینه جدی عمل کند‪ ،‬مش��کالت معادن‬ ‫استان ها نیز برطرف می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹معایب تفویض اختیار‬ ‫رئیس خانه معدن استان گیالن در ادامه به نقاط ضعف‬ ‫تفویض اختیار از ش��ورای عالی معادن به ش��ورای معادن‬ ‫استان ها اش��اره و اظهار کرد‪ :‬بارها دیده ایم موضوعی در‬ ‫شورای معادن اس��تان گیالن مطرح شده‪ ،‬اما در عمل با‬ ‫مشکالت دیگری مواجه شده است‪ .‬او با اشاره به اختالفات‬ ‫میان ش��ورای معادن استان و منابع طبیعی گفت‪ :‬به طور‬ ‫مثال بخش��ی از مواردی که شورای معادن استان گیالن‬ ‫درباره ان تصمیم گیری کرده‪ ،‬در حیطه مسئولیت منابع‬ ‫طبیعی چالوس بوده است‪ .‬در واقع شورای معادن استان‬ ‫اج��ازه ورود به برخی از پرونده ه��ا را ندارد و موضوع باید‬ ‫ب��ه منابع طبیعی چالوس ارجاع داده ش��ود؛ به این ترتیب‬ ‫گاهی تفویض اختیار با مشکالت دیگری روبه رو می شود‪.‬‬ ‫اس��دی در بیان راهکاری برای حل این مشکل تصریح‬ ‫کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت می تواند اختیارات‬ ‫الزم را ب��ه رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان واگذار کند تا انها به طور مس��تقل درباره مسائل‬ ‫و مش��کالت معدن تصمیم گیری کنن��د‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگر قرار اس��ت مشکالت معدنکاران در استان ها حل شود‬ ‫بهتر است تفویض اختیار به جای شورای معادن استان به‬ ‫روسای س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها انجام‬ ‫شود‪ ،‬چراکه حیطه اختیار انها بیشتر است‪.‬‬ ‫اعتراض معدنکار به شورای عالی معادن‬ ‫رئی��س خانه معدن ایران نی��ز در این باره به اخبار‬ ‫ف��والد گف��ت‪ :‬تفویض اختی��ارات به ش��ورای معادن‬ ‫اس��تان ها می توان��د پیامدهای مثب��ت و منفی برای‬ ‫معدنکاران داشته باشد‪.‬‬ ‫در ش��رایط جدید اگر بهره ب��رداران از این تفویض‬ ‫اس��یبی را متحمل ش��وند بنا ب��ر قان��ون می توانند‬ ‫اعتراض خود را به ش��ورای عالی مع��ادن ارائه دهند؛‬ ‫بنابرای��ن وجود یک بخش اجرایی در اس��تان می تواند در تس��هیل امور موثر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا بهرامن افزود‪ :‬موفقیت طرح تفویض اختیار به ش��ورای معادن‬ ‫استان ها‪ ،‬نیازمند حضور پررنگ تر بخش خصوصی در این شورا است‪.‬‬ ‫ب��ه یقین بخ��ش خصوصی تجاربی دارد ک��ه می توان��د در ارتقای عملکرد‬ ‫شورای معادن استان ها موثر واقع شود‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫وزی��ر جدید صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت چندی پی��ش از تفویض اختیار‬ ‫‪ ۹۰‬درص��دی ش��ورای عالی معادن به ش��ورای معادن اس��تان ها خبر داد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان باور دارند تفویض اختیار اتفاق مثبتی است که پیش از اینها‬ ‫باید عملیاتی می شد‪ .‬انها باور دارند پیش از این شورای معادن استان ها در‬ ‫حل مشکالت معدنکاری نمی توانستند اظهارنظر کنند و برای کوچک ترین‬ ‫موضوعی باید منتظر اعالم نظر ش��ورای عالی معادن می ش��دند؛ اما امروز‬ ‫با تفویض اختیار نقش ش��ورای معادن اس��تان ها افزایش می یابد‪ .‬از انجا‬ ‫که ش��ورای معادن استان ها در هر اس��تانی اطالعات بهتر و دقیق تری از‬ ‫معدنکاری ان منطقه نسبت به شورای عالی معادن دارد‪ ،‬تفویض می تواند‬ ‫اثار و نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان نی��ز در مقابل باور دارند تفویض اختیار به ش��ورای‬ ‫معادن اس��تان ها صحیح نیس��ت‪ ،‬بلکه ای��ن اختیار باید به س��ازمان های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان ها واگذار ش��ود‪ .‬به این دلی��ل که انها‬ ‫زیرمجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هس��تند و اختیارات بیشتری‬ ‫نسبت به شورای معادن استان ها دارند‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 19‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1630‬‬ ‫پیاپی ‪2948‬‬ ‫بورس‬ ‫تاثیر افت قیمت دالر بر بازار سرمایه را در گفت وگو با کارشناسان بررسی کرد‬ ‫دالر‪ ،‬قلب بورس را شکست‬ ‫در روزهای پایانی هفته گذشته پیش بینی ها برای بازار بورس به گونه ای بود که انتظار سبزپوشی بازار سرمایه‬ ‫را در این روزها ایجاد می کرد‪ .‬تقریبا همه کارشناسان روی این مسئله متفق القول بودند که بازار در هفته دوم‬ ‫مهرماه با شیب نسبتا مالیمی‪ ،‬روند صعودی را در پیش می گیرد‪ .‬اما تا لحظه نگارش این گزارش تقریبا در تمام‬ ‫مقاطع این هفته‪ ،‬بازار سهام با ریزش های کوچک و بزرگ همراه بوده است‪ .‬البته اغلب کارشناسان بازار سرمایه‬ ‫با قید؛ اگر اتفاق خاصی نیفتد! هفته حاضر را س��بز پیش بینی کرده بودند‪ .‬جمعه گذش��ته خبر ابتالی دونالد‬ ‫ترامپ و همسرش به کرونا تمامی رسانه های جهان را متوجه خود کرد‪ .‬مسئله به قدری عجیب و شوکه کننده‬ ‫ب��ود که بالفاصله تئوری های توطئه گوناگونی قوت گرفت و ه��ر کس به گونه ای این خبر را تحلیل می کرد‪ .‬اما‬ ‫یکی از نتایج ملموس انتشار این خبر در بازار ارز تهران اتفاق افتاد‪ .‬قیمت ارز در تهران از همان لحظات ابتدایی‬ ‫انتشار خبر بیماری رئیس جمهوری ایاالت متحده امریکا‪ ،‬روند نزولی خود را اغاز کرد‪ .‬این کاهش نرخ ارز باعث‬ ‫شد دالر تا کانال ‪ ۲۶‬هزار تومان نیز افت کند و ترس را به دل افرادی که سرمایه خود را تبدیل به دالر و یورو‬ ‫کرده اند‪ ،‬بیندازد‪ .‬اما در این بین فعاالن بازار س��رمایه با اوقات تلخی پیشخوان خبرگزاری های ایرانی و خارجی‬ ‫را رصد می کنند‪ ،‬چراکه این افت قیمت دالر در روزهای گذش��ته منجر به کاهش قیمت س��هام بخش هایی از‬ ‫بازار نیز شد و با توجه به تازه وارد بودن اغلب فعاالن بورسی‪ ،‬شاهد تشکیل دوباره صف های فروش سهام بودیم‪.‬‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫طرح‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫کرونا و دالر معادالت را عوض کردند‬ ‫نیم��ا اگاه��ی‪ ،‬تحلیلگر بازارهای مالی ضمن اش��اره‬ ‫به تحلیل های کارشناس��ان ایران��ی و خارجی از نتیجه‬ ‫انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری ایاالت متح��ده امریکا به‬ ‫گف��ت‪ :‬ببینی��د تا پیش از روز جمعه گذش��ته و‬ ‫با توجه به ش��رایط بازاره��ای مختلف در جهان‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسید تحلیل ها از انتخابات امریکا در اغلب بازارهای‬ ‫مالی داخلی و خارجی‪ ،‬به نفع پیروزی اقای ترامپ بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬خبر ابت�لای دونالد ترامپ به بیماری کووید ‪۱۹‬‬ ‫باعث شد بازارها در یک شوک عمیقی فرو بروند و کارشناسان در‬ ‫تحلیل های خود بازنگری اساسی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیماری ترامپ و کاهش تقاضا برای دالر‬ ‫این کارش��ناس بازار با یاداوری شرایط رقابت های انتخاباتی در‬ ‫امریکا بیان کرد‪ :‬نکته مهم دیگر این اس��ت که اقای ترامپ فارغ‬ ‫از اینکه ممکن اس��ت جان خود را هم از دس��ت بدهد‪ ،‬دس��ت کم‬ ‫ی��ک تا دو هفته از روزهای باقیمانده به روز انتخابات را از دس��ت‬ ‫خواهد داد و همین مس��ئله نیز منجر به افزایش شانس جو بایدن‬ ‫در اذهان عمومی ش��ده اس��ت‪ .‬او در ادامه افزود‪ :‬اما در ایران اتفاق‬ ‫جالبی افتاد‪ ،‬با توجه به ش��رایطی که توضیح داده شد نگرانی های‬ ‫معم��ول در حوزه ب��ازار ارز فروکش کند و حتی برخی از تجار که‬ ‫ب��رای بعد از انتخابات امریکا برنامه ریزی کرده بودند نیز تش��ویق‬ ‫شدند تا حوالجات خود را زودتر به انجام برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹دو دستگی در قیمت سهام شرکت ها!‬ ‫این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر کاهش تقاضا در بازار ارز و‬ ‫تاثیرات��ش بر بورس تهران‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر تقاضا در بازار‬ ‫ارز کمتر شده و قیمت هم متعاقب این کاهش تقاضا‪ ،‬روند نزولی‬ ‫را در پیش گرفته اس��ت‪ .‬همگی می دانیم که بخشی از بازار سهام‬ ‫نیز به دلیل صادرات محور بودن این ش��رکت ها به شدت تحت تاثیر‬ ‫نرخ ارز بوده و بخش کامودیتی ها نیز به همین منوال از قیمت دالر‬ ‫تاثیرپذیری باالیی دارند‪ .‬به همین جهت قیمت سهام این بخش از‬ ‫بورس رو به کاهش گذاشته است‪.‬‬ ‫اگاهی با اش��اره به بحث احتمال هرگون��ه توافق دیپلماتیک و‬ ‫انتفاع برخی نمادها از ان‪ ،‬به صمت یاداور شد‪ :‬اما برخی شرکت ها‬ ‫ممکن است در صورت وقوع هرگونه توافق سیاسی و دیپلماتیک‬ ‫در اینده منتفع شوند‪ ،‬با افزایش قیمت سهام خود در بازار بورس‬ ‫مواجه شدند‪ .‬از جمله این سهم ها می توان به گروه بانکی ها و برخی‬ ‫ش��رکت های کوچک مثل س��اختمانی ها اش��اره کرد که وضعیت‬ ‫بهتری نسبت به سایر سهم ها در بازار دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار رشد می کند؟‬ ‫این کارش��ناس بازارهای مالی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر‬ ‫احتمال رشد دوباره بازار سهام در اینده نزدیک‪ ،‬بیان کرد‪ :‬من بر‬ ‫این باورم که اگر واقع بین باش��یم‪ ،‬بس��یار بعید است دوباره شاهد‬ ‫رش��دی باشیم که اوایل امسال شاهدش بودیم‪ .‬با توجه به شرایط‬ ‫اقتصادی کش��ور و همچنین خروج بخش بزرگی از س��رمایه های‬ ‫نوس��هامداران از بورس تهران نیز عواملی هس��تند که این بحث را‬ ‫تقویت می کنند‪.‬‬ ‫تورم باال و بورس‬ ‫‹ ‹مسیر حرکت نقدینگی باقیمانده در بورس‬ ‫وی با اش��اره به حرکت نقدینگی موجود در بازار سهام‬ ‫افزود‪ :‬از س��ویی هم به نظر می رس��د بازار از تحلیل های‬ ‫بنی��ادی پیروی نمی کند‪ ،‬دلیلش هم این اس��ت که نگاه‬ ‫فعاالن به این حوزه با پس زمینه اقتصاد سیاسی است‪ .‬اما‬ ‫سهامداران باید با دقت بیشتری به بازار نگاه کنند‪ ،‬چراکه‬ ‫نقدینگ��ی محدود باقیمانده در ب��ورس‪ ،‬همواره در حال‬ ‫حرکت است‪ .‬این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد‪ :‬همانطور که گفته‬ ‫ش��د با توجه به تاثیرپذیری ب��ورس از اخبار و تحلیل های پیرامون‬ ‫انتخابات امریکا‪ ،‬ممکن تست جهت حرکت این نقدینگی نیز تغییر‬ ‫کن��د‪ .‬بنابراین به دلیل غیرقابل پیش بینی ش��دن اوضاع‪ ،‬نمی توان‬ ‫فق��ط با تکی��ه بر تحلیل های بنیادی بازار اق��دام به برنامه ریزی در‬ ‫این حوزه کرد و مجبوریم روزانه اخبار و تحلیل های سیاسی را نیز‬ ‫رصد کنیم تا بتوانیم به طور نس��بی مسیر حرکتی این سرمایه ها را‬ ‫در بورس تهران تشخیص دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مجمع حقوقی های بازار‬ ‫اگاهی با متفاوت دانستن شرایط بورس تهران با تمامی بازارهای‬ ‫س��هام در جهان‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬ش��رایط بازار در کشور ما کامال با‬ ‫سایر کشورها متفاوت است و از جنبه های گوناگون امکان مقایسه‬ ‫وجود ندارد‪ .‬البته س��خنان نایب رئیس مجلس نیز کامال درس��ت‬ ‫اس��ت چراکه غالب مجموعه های حاض��ر در بورس تهران دولتی و‬ ‫شبه دولتی هستند‪ ،‬طبیعتا این مسئله مسئولیتی را بر عهده بخش‬ ‫بزرگی از ش��رکت های بورسی می گذارد‪ .‬از طرفی هم می دانیم که‬ ‫یک حقوقی با اتکا به شرایط و اطالعاتی که دارد‪ ،‬در مقایسه با یک‬ ‫حقیقی نگاه روشن تری هم به بازار می تواند داشته باشد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اما با وجود سخنانی که ذکر شد‪ ،‬اتفاق خاصی را در بازار ندیدیم‬ ‫و تا به این لحظه تغییر رفتاری هم از حقوقی ها مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫با توجه به این مس��ائل باید در نیمه نخس��ت هفته یک انسجامی را‬ ‫برای تقاضای سهام میدیدیم‪ ،‬اما به خوبی می دانیم که چنین اتفاقی‬ ‫نیفتاد و صف های خرید سهام چندان شلوغ نبودند‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیمات یک شبه بازار را ناارام می کند‬ ‫این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی در پایان با تاکید بر نیاز بازار به‬ ‫ارامش یاداور ش��د‪ :‬اگر خودم را به جای سیاس��ت گذاران بگذارم‪،‬‬ ‫س��عی می کنم بورس را به سمت سیاست های بازار ازاد سوق دهم‪.‬‬ ‫البته نه به صورت یک شبه و ناگهانی‪ ،‬بلکه با یک برنامه ریزی دقیق و‬ ‫مشخص که در نتیجه مشورت با کارشناسان خبره و باتجربه تنظیم‬ ‫شده باشد‪ ،‬سعی می کنم بازار را به سوی بازتر شدن هدایت کنم‪ .‬در‬ ‫گام نخست نیز باید پیش از هر اقدامی سعی در برقراری ارامش در‬ ‫بازار داشته باش��یم‪ ،‬چراکه سهامداران باید با اطمینان خاطر کامل‬ ‫بتوانن��د برای روند معامالت خود برنامه ریزی کنند و این امر بدون‬ ‫وجود ثبات و ارامش در بازار محقق نخواهد شد‪ .‬یکی از الزمه های‬ ‫برقراری ارامش در بورس نیز اجتناب از اتخاذ تصمیمات یک شبه‬ ‫و ناگهانی است‪ .‬مثال باید برنامه ای یک ساله تدوین شود و با جزئیات‬ ‫کامل در اختیار همه سهامداران گذاشته شود تا همگان با اطمینان‬ ‫به معامله سهام و سرمایه گذاری در بورس بپردازند‪.‬‬ ‫طبق گفته کارشناس��ان و فعاالن بورس تهران‪ ،‬شرکت های صادرات محور‬ ‫و کامویتی ها در بازار سرمایه بیشترین کاهش قیمت را در پی افت نرخ دالر‬ ‫در بازار ازاد تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫از سویی هم با توجه به وعده رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬انتظار می رود در‬ ‫سخن پایانی‬ ‫مهدی مهدیانی‪ ،‬کارش��ناس مسائل‬ ‫اقتصادی در گفت وگو با‬ ‫ضمن‬ ‫اش��اره به باال بودن نرخ تورم در کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شرایط اقتصادی جهان به دلیل‬ ‫بی اخالق��ی و منفع��ت طلبی ه��ای‬ ‫بس��یاری از سیاستمداران که صاحب‬ ‫قدرت هستند و همچنین تعطیالت و‬ ‫محدودیت های ناش��ی از شیوع کرونا باعث شده‬ ‫اغلب کشورها با نرخ های تورمی باال در بازارهای‬ ‫مختلف مواجه شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کش��ور ما نیز در پی این سلسله‬ ‫اتفاقات دچار تورم بسیار باالیی شده است و مانند‬ ‫سایر کش��ورها در شرایطی یکسان و مشابه قرار‬ ‫دارد‪ .‬البته ش��رایط بازاره��ای مختلف با یکدیگر‬ ‫کم��ی تف��اوت دارد اما روی هم رفته اقتصاد ما با‬ ‫مشکالت بسیاری مواجه است‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصاد با تاکید بر وضعیت حال‬ ‫حاض��ر بازار بورس تهران و همچنین واکس��ینه‬ ‫ش��دن اقتصاد ایران در پ��ی تحمیل تحریم های‬ ‫پیاپی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ب��ورس اوراق بهادار نیز یکی‬ ‫از این بازارهاس��ت که متاسفانه چند وقت است‬ ‫دچار روند اصالحی شده و همچنان نیز نتوانسته‬ ‫به ط��ور کام��ل از ای��ن دوره گذر کن��د‪ .‬هرچند‬ ‫اقتصادی ما کمی با سایر کشورها متفاوت است‪،‬‬ ‫دلیلش هم این است که مردم ما به خاطر تحمل‬ ‫تحریم های��ی که سیاس��یون بیگانه و دش��منان‬ ‫همیشگی بر کش��ورمان تحمیل کرده اند‪ ،‬دچار‬ ‫مش��کالت مضاعفی هس��تند و ش��رایط بس��یار‬ ‫سخت تری نسبت س��ایر ملت های جهان دارند‪.‬‬ ‫این فش��ارها موجب ش��ده اقتصاد ایران به نوعی‬ ‫واکسینه شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬این ش��رایط را در بازار س��رمایه‬ ‫نیز ش��اهد هس��تیم‪ ،‬به گونه ای که شرایط حاکم‬ ‫ب��ر بورس تهران را نمی توان با هیچ بازار س��هام‬ ‫دیگری در جهان مقایسه کرد‪ .‬البته بخشی از این‬ ‫چالش ها در حوزه های مختلف اقتصاد ایران ناشی‬ ‫از برخی تصمیمات اش��تباه و نادرستی است که‬ ‫ازسوی بعضی از مقامات گرفته می شود‪ .‬اگر این‬ ‫چالش ها و تحریم ها در زمان مناس��ب مدیریت و‬ ‫کنترل می ش��دند کار به این س��ختی نمی شد و‬ ‫می توانس��تیم با مدیریت دقیق تری شرایط را در‬ ‫کنترل خود داشته باشیم‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر مس��ائل اقتص��ادی در ادامه به‬ ‫گفت‪ :‬به اعتقاد من اگر برخی از این دست‬ ‫سیاست گذاری ها کمی دقیق تر و کارشناسانه تر‬ ‫اینده ای نه چندان دور بخش��ی از ارزهای بلوکی شده به کشور بازگردد که‬ ‫می تواند روند نزولی قیمت دالر را تداوم بخشد‪.‬‬ ‫اگر این دو شاخصه را در کنار هم قرار دهیم‪ ،‬این طور به نظر می رسد که‬ ‫قیمت دالر همچنان کاهش��ی خواه��د بود و بخش بزرگ و مهمی از بورس‬ ‫انجام می ش��د‪ ،‬بازار س��هام نیز امروز با‬ ‫معضالت بسیار کمتری مواجه بود‪.‬‬ ‫‹ ‹درگی�ر ن�رخ ت�ورم بس�یار‬ ‫باالیی هستیم!‬ ‫مهدیان��ی ضمن یاداوری مش��کل‬ ‫تورم باال در کش��ور خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫در ش��رایط تورم موجود در کش��ور که‬ ‫در توضیحات مذبور به اختصار مورد اش��اره قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬اوضاع س��ازمان بورس در شرایط کنونی‬ ‫با رکود چش��مگیری نس��بت به ماه های گذشته‬ ‫مواجه ش��ده اس��ت‪ .‬بس��یاری از س��هامداران با‬ ‫زیان هایی مواجه شده اند که متاسفانه عمده این‬ ‫اف��راد از تخصص کافی در این ح��وزه برخوردار‬ ‫نبودند‪ .‬از س��ویی هم ممکن اس��ت دلیل عمده‬ ‫دیگر این زیان ها نیز افزایش حجم نقدینگی نزد‬ ‫مردم باش��د‪ .‬کارشناس بازارهای مالی به روزنامه‬ ‫ی��اداور ش��د‪ :‬به این نکته نی��ز باید توجه‬ ‫داش��ت که برخی از سهامداران در شرایط مثبت‬ ‫بورس س��ودهای مناس��بی را به دس��ت اوردند‪،‬‬ ‫به ط��ور عمده س��رمایه خ��ود را از ب��ازار بورس‬ ‫تهران خارج کرده اند‪ .‬حتی در برخی موارد دیده‬ ‫ش��ده که درصدی از نوس��هامداران کل سرمایه‬ ‫خودش��ان را از بازار س��رمایه به س��ایر بازارهای‬ ‫موازی انتقال داده اند‪ .‬در مقابل افرادی هس��تند‬ ‫که در زمان های مناس��بی اقدام به خرید س��هام‬ ‫نکرده یا اینکه انتخاب های نامطلوبی داش��ته اند‪.‬‬ ‫این گ��روه از س��هامداران نیز همچن��ان درگیر‬ ‫جبران زیان هایی هستند که در پی این معامالت‬ ‫متحمل ش��ده اند‪ .‬وی گف��ت‪ :‬البته برخی از این‬ ‫اف��راد به علت نگاه حرفه ای یا عموما تحلیلی که‬ ‫از اینده بورس خواهند داشت بار دیگر به بورس‬ ‫بازخواهند گشت‪.‬‬ ‫خبر ابتالی‬ ‫دونالد ترامپ‬ ‫به بیماری کووید‬ ‫‪ ۱۹‬باعث شد‬ ‫بازارها در شوک‬ ‫عمیقی فرو بروند‬ ‫و کارشناسان‬ ‫در تحلیل های‬ ‫خود بازنگری‬ ‫اساسی کنند‬ ‫‹ ‹انتظار معجزه نداشته باشیم!‬ ‫مهدیان��ی در پایان با تحلی��ل وضعیت کنونی‬ ‫بازار س��هام تهران عنوان ک��رد‪ :‬با توجه به امار و‬ ‫ارقام منتشر شده‪ ،‬معتقدم بازار بورس در شرایط‬ ‫کنونی و با این نرخ تورم باالیی که دچارش هستیم‬ ‫رشد چشمگیری نخواهد داشت‪ ،‬چراکه همانطور‬ ‫که پیش تر نیز گفته ش��د در ش��رایط اقتصادی‬ ‫ح��ال حاضر نمی توان از این حوزه انتظار معجزه‬ ‫داش��ت‪ .‬بنابراین نمی توان در کوتاه مدت امیدوار‬ ‫به پیش��رفت و مثبت شدن بازار سرمایه باشیم و‬ ‫به احتماال زیاد بازگشت سرمایه های سوخت شده‬ ‫و جبران زیان های س��نگین برخی از سهامداران‬ ‫نیز فعال میسر نخواهد شد‪.‬‬ ‫تهران نیز‪ ،‬تحت تاثیر ارزش دالر با افت مواجه ش��ود‪ .‬تمام این تحلیل ها که‬ ‫از سوی اغلب صاحب نظران این حوزه نیز تایید شده اند در صورتی می تواند‬ ‫پابرجا باش��د که اتفاق بهت اور و عجیب دیگری‪ ،‬مانند انچه در کاخ س��فید‬ ‫روی داد رخ ندهد‪.‬‬ ‫ترمز دالر در مهر ماه کشیده خواهد شد؟‬ ‫تکرار سناریوی مهر ‪ ۹۷‬برای بازار ارز در مهر ‪ ۹۹‬محتمل است‬ ‫و پیش بین��ی گروهی از فعاالن بازار ارز در روزهای میانی مهرماه‬ ‫بر این گمانه متمرکز شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬تکرار س��ناریوی مهر ‪ ۹۷‬برای بازار ارز در مهر‬ ‫‪ ۹۹‬بس��یار محتمل اس��ت‪ .‬این پیش بینی گروهی از فعاالن بازار‬ ‫ارز در روزهای میانی مهر ماه است‪ .‬انها با استناد به اتفاقات مهر‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬به اس��تقبال س��قوط نرخ ارز رفته اند‪ .‬دو س��ال پیش و در‬ ‫روزهای��ی ک��ه نرخ دالر در ب��ازار ازاد از حدود ‪ ۱۳‬هزار تومان در‬ ‫میانه ش��هریور در کمتر از یک ماه به بیش از ‪ ۱۸‬هزار تومان در‬ ‫اوایل مهر رس��یده بود‪ ،‬بسیاری با اعالم نرخ های ‪ ۵۰‬هزارتومانی‬ ‫و باالت��ر در انتظ��ار ثبت رکوردهای نجومی در بازار ارز بودند؛ اما‬ ‫نرخ ارز در ان مقطع موفق به کانال شکنی جدید نشد و با اعمال‬ ‫سیاس��ت های جدید بانک مرکزی با سقوطی باورنکردنی به ‪۱۰‬‬ ‫ه��زار تومان در اواخر پاییز رس��ید؛ هرچند نرخ ‪ ۱۰‬هزار تومانی‬ ‫نیز ثابت نماند و با بروز برخی از نوسانات سال ‪ ۹۷‬را با همان ‪۱۳‬‬ ‫هزار تومان اواسط شهریور به پایان رساند‪.‬‬ ‫حاال و در اواس��ط مهر ‪ ،۹۹‬یک روز پس از اعالم بازگش��ت ‪۲۶‬‬ ‫میلیارد دالر از ارزهای صادراتی سال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬ازسوی رئیس‬ ‫کل بان��ک مرک��زی بازار ارز بار دیگر روندی نزولی به خود گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬نرخ ارز در حالی که ‪ ۱۰‬روزی با سقف ‪ ۳۰‬هزار تومانی در‬ ‫جدال بود‪ ،‬س��رانجام موفق به شکس��تن نش��د و عقب نشست تا‬ ‫کان��ال ‪ 26‬هزار تومان هم ریزش ک��رد‪ .‬گزارش های میدانی نیز‬ ‫حاکی است از ظهر دیروز بر تعداد فروشنده های ارزی اضافه شده‬ ‫و خریداری در بازار دیده نمی ش��ود؛ صرافان و فعاالن بازار اخبار‬ ‫مثبت همتی مبنی بر ازادس��ازی منابع ارزی بلوکه ش��ده ایران‪،‬‬ ‫تسریع در بازگشت ارزهای صادراتی و بهبود روند صادرات نفتی‬ ‫کش��ور را عاملی مهم برای این کاهش نرخ می دانند و می گویند‬ ‫کاهش نرخ دالر احتماال ادامه دار باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عملکرد‬ ‫کارگزاری ها‬ ‫در شهریور‬ ‫بررسی فعالیت ‪ ۱۰۹‬شرکت کارگزاری فعال در بازار سرمایه طی دوره‬ ‫یک ماهه ش��هریور ‪ ،۹۹‬نشان از ارزش خرید و فروش بیش از ‪ ۴۶۳‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی این نهادهای مالی در معامالت س��هام‪ ،‬اوراق مش��تقه و‬ ‫اوراق بدهی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بازارس��رمایه ایران‪ ،‬بررس��ی دقیق تر عملکرد‬ ‫کارگزاری های فعال در بازار س��رمایه نش��ان می دهد‪ ،‬این نهادهای مالی‬ ‫در شهریور خرید و فروش ‪ ۴۶۳‬هزار و ‪ ۴۵۰‬میلیارد تومانی را در کارنامه‬ ‫خود ثبت کردند که در مقایس��ه با عملکرد مدت مش��ابه س��ال گذشته‬ ‫یعنی شهریور ‪ ،۹۸‬رشد ‪ ۶‬برابری داشته است‪.‬‬ ‫یاداور می شود ش��رکت های کارگزاری فعال در بازار سرمایه در دوره‬ ‫یک ماهه ش��هریور ‪ ۹۸‬درامدی افزون بر ‪۷۳.۶‬هزار میلیارد تومان کسب‬ ‫کرده بودند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬جزئیات خرید و فروش های ثبت ش��ده ازسوی‬ ‫این نهادهای مالی در ش��هریور امسال نش��ان می دهد حدود ‪ ۳۳۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد توم��ان از ای��ن رقم یعن��ی افزون ب��ر ‪ ۷۲‬درصد از کل‬ ‫دادوس��تد ها در اختیار مبادالت انالین بوده است؛ همچنین ‪ ۱۱۲‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلی��ارد تومان دیگر نیز حج��م معامالت عادی در خرید و فروش‬ ‫س��هام در این نهادهای مالی بوده اس��ت‪ .‬همچنین بررسی عملکرد این‬ ‫کارگزاری ها به تفکیک فعالیت در انواع اوراق و بازار نش��ان می دهد این‬ ‫نهاده��ای مالی در ماه گذش��ته درامدی حدود ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان در خرید و فروش اوراق در بازار بدهی داشته اند‪.‬‬ ‫طول موج های‬ ‫کوتاه رشد و‬ ‫ریزش‬ ‫در بورس‬ ‫نوید خاندوزی‬ ‫کارشناس و فعال بازار سرمایه‬ ‫ای��ن ذهنی��ت که ب��ازار باید مانن��د ماه ها و‬ ‫هفته ه��ای قبل رفتار کن��د را باید تعدیل کرد‪،‬‬ ‫چراکه ما درحال حاض��ر یک دوره گذار را طی‬ ‫می کنی��م تا ش��اید فاکتور اعتم��اد بار دیگر به‬ ‫ب��ازار بورس تهران بازگردد‪ .‬باید توجه داش��ت‬ ‫ک��ه همزمانی برخ��ی رویدادها ب��ا این فرایند‬ ‫بازگشت اعتماد به بورس‪ ،‬موجب شده شرایطی‬ ‫جدید برای بازار س��رمایه رقم بخورد که تقریبا‬ ‫تاکنون تجربه نشده است‪.‬‬ ‫نخس��تین روی��داد‪ ،‬گزارش می��ان دوره ای و‬ ‫وضعیت اقتصادی شرکت های بورسی است که‬ ‫ممکن اس��ت درحال حاضر چندان جلب توجه‬ ‫ نکند اما بسیار مهم است‪ .‬اما رویداد بعدی بحث‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمهوری در ایاالت متحده‬ ‫امریکاس��ت که بازار را به لحاظ روانی به شدت‬ ‫تحت تاثیر قرار داده اس��ت‪ .‬چه بخواهیم و چه‬ ‫نخواهیم این مس��ئله به واسطه اثرگذاری روی‬ ‫قیمت دالر و حتی سایر ارزها‪ ،‬روی بازار بورس‬ ‫تهران اثرات متع��ددی می گذارد و نمی توانیم‬ ‫چ��اره ای برای این مس��ئله پیدا کنیم‪ .‬روزهای‬ ‫اخیر نیز ش��اهد بودیم قیمت دالر در بازار ازاد‬ ‫روی بازار س��هام تاثیراتی داشت‪ ،‬به ویژه سهام‬ ‫ش��رکت هایی که صادرات محور هس��تند و به‬ ‫نوع��ی با دالر در پیوند هس��تند از اتفاقاتی که‬ ‫در بازار ارز رخ می دهد‪ ،‬تاثیر پذیرفتند و قیمت‬ ‫سهم این شرکت ها نیز با افت همراه بود‪ .‬اما در‬ ‫نقطه مقابل ش��اهد بودیم که بخش��ی از سهام‬ ‫ش��رکت هایی ک��ه چندان ارتباط��ی با ارزهای‬ ‫خارج��ی ندارند‪ ،‬مورد توج��ه بازار قرار گرفتند‬ ‫و با رشد مواجه شدند‪ .‬البته در این بین بخشی‬ ‫از س��هام کوچ��ک که ارزندگ��ی خوبی دارند و‬ ‫دوران اص�لاح را نی��ز گذرانده ان��د گزینه های‬ ‫بس��یار خوبی بودند که س��هامداران هم به این‬ ‫بخش از بازار تمایل نش��ان دادند‪ .‬مس��ئله ای‬ ‫که بازار با ان مواجه اس��ت بحث عمق نداشتن‬ ‫بورس است‪ ،‬به نظر می رسد تا زمانی که بازار با‬ ‫این گونه ابهامات مواجه است‪ ،‬به هیچ وجه عمق‬ ‫نخواه��د گرفت و این مش��کل همچنان پابرجا‬ ‫باق��ی می ماند‪ .‬ممکن اس��ت فردا ب��از هم بازار‬ ‫مقداری رش��د کند و بار دیگر پس فردا مقداری‬ ‫ریزش داشته باش��د‪ ،‬این طول موج های کوتاه‬ ‫به احتمال زیاد همچنان بر شرایط عمومی بازار‬ ‫سرمایه حاکم خواهد بود‪ .‬تا زمانی هم که بازار‬ ‫عمق خوبی نگیرد و ابهامات برطرف نشود‪ ،‬این‬ ‫نوسانات و تالطم ها ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫هرچ��ه ب��ه انتخاب��ات امری��کا نی��ز نزدیک‬ ‫می ش��ویم این مسئله تش��دید می شود‪ ،‬البته‬ ‫ذات ای��ن انتخابات تاثیری ب��ر اقتصاد ما ندارد‬ ‫ول��ی ن��رخ دالر به هر حال تح��ت تاثیر نتیجه‬ ‫ای��ن رقابت انتخاباتی اس��ت و بخش مهمی از‬ ‫بازار س��رمایه نیز قاعدتا با دالر کار می کند و از‬ ‫قیمت این ارز عمده تاثیر می پذیرد‪.‬‬ ‫در این بین نکته ای وجود دارد که باید مورد‬ ‫توجه س��هامداران قرار گیرد و ان بحث قیمت‬ ‫خوردن انواع بازارها در این حوزه اس��ت‪ .‬طبق‬ ‫ش��واهدی که از بازار س��رمایه و اخباری که در‬ ‫رسانه ها منتشر می شود به نظر می رسد که بازار‬ ‫س��هام با دالر نیم��ا کار می کند و نرخ این دالر‬ ‫نیز بر این حوزه تاثیر می گذارد‪ ،‬س��هامداران به‬ ‫این نکته بس��یار مهم باید با دقت توجه کنند‪.‬‬ ‫ای��ن ریزش ه��ای اخیر دالر قطع��ا ریزش های‬ ‫واکنشی س��ریعی را در پی دارد (همانگونه که‬ ‫تاکنون داش��ته اس��ت)‪ ،‬ولی اگر در میان مدت‬ ‫ریسک های تجاری و سرمایه گذاری کمتر شود‬ ‫قطع��ا نتیج��ه اش در بازار ب��ورس هم ملموس‬ ‫خواهد بود‪ .‬به نظر می رسد که ریزش های اخیر‬ ‫در بازار س��رمایه ته��ران کوتاه مدت و مقطعی‬ ‫خواهد بود و بازار با رفتن به س��مت سهم هایی‬ ‫ک��ه ارزندگ��ی خوبی دارند حرک��ت می کند و‬ ‫همین امر نیز موجب رش��د نس��بی و مالیمی‬ ‫در بورس خواهد شد‪ .‬اما سهامداران باید توجه‬ ‫داشته باشند همانطور که پیشتر نیز گفته شد‬ ‫این رشدها و ریزش ها با طول موج های کوتاهی‬ ‫و در بازه ه��ای کوتاه زمانی رخ می دهند‪ .‬به این‬ ‫معنا که فعال نمی توان انتظار داشت که بازار هر‬ ‫روز صعود داشته باشد و یا افت کند‪ ،‬به احتمال‬ ‫بسیار قوی تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫ایاالت متحده نیز این روند ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫ام��ا نکته امیدوارکننده این اس��ت که بازار از‬ ‫بحران��ی که در بورس ش��اهدش بودیم فاصله‬ ‫گرفت��ه و از طرف��ی هم دوران ش��یدایی را نیز‬ ‫س��پری کرده اس��ت‪ .‬با توجه به همین مسائل‬ ‫می توان انتظار داش��ت که ب��ازار فعال با همین‬ ‫روال ت��ا انتخابات امریکا به راهش ادامه دهد تا‬ ‫ببینیم نرخ دالر پس از این رویداد سیاسی روی‬ ‫چه قیمتی خواهد ایستاد‪.‬‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 19‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1630‬‬ ‫پیاپی ‪2948‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫بودن یا نبودن‬ ‫یادداشت‬ ‫قسمت(‪)3‬‬ ‫گروه رس�تاک‪ :‬چقدر زود دیر می ش��ود! یادمان هس��ت که بخش‬ ‫نخس��ت یادداش��ت را درباره اهمیت حضور فرهن��گ و هنر در جامعه و‬ ‫بخش دومش را به معاش یک موزیسین بومی اختصاص دادیم‪ .‬تا گفتند‬ ‫حاال می توانید با رعایت ضوابط بهداشتی به روزمرگی های عادی زندگی‬ ‫بازگردید‪ ،‬بارقه های ش��ادی و امید از دست و زبان و چشمان مان هویدا‬ ‫ش��د‪ .‬در کشور ما نیز خوش��بختانه اداب و رسوم ریشه دار و حسابی کم‬ ‫نداریم‪ .‬از نوروز بگیرید که در روزهای نخس��ت بهار‪ ،‬زایش و تولد دوباره‬ ‫زمین را جش��ن می گیریم تا سووش��ون که خبر از شیون های پرسوز در‬ ‫س��وگ س��یاوش می دهد‪ .‬طی مراحل برگزاری همین ایین هاست که‬ ‫افرادی برای مهمانان غذایی طبخ می کنند یا لباس��ی مهیا می سازند یا‬ ‫موس��یقی شادی بخش یا حزن انگیزی به فراخور مراسم شان می نوازند‪.‬‬ ‫به زبان س��اده می ش��ود گفت ع��ده ای پول خرج می کنند تا مراس��می‬ ‫برپا س��ازند و عده ای پولی می س��تانند تا کاری را برای مراس��م به انجام‬ ‫برس��انند‪ .‬در زمانی نه چندان دور‪ ،‬همین جش��ن ها با نقش پررنگی که‬ ‫در زندگ��ی مردم داش��تند‪ ،‬باعث ایجاد فرصت های ش��غلی زیادی هم‬ ‫برای هنرمندان می شدند‪ .‬نوازندگان بومی را به یاد داریم که اگر مشتاق‬ ‫حضور و هنرنمایی انها در جشن هایمان بودیم‪ ،‬چه بسا باید وقت و نوبت‬ ‫قبلی می گرفتیم؛ نجارانی را داشتیم که با نگاه به بازار پررونق موسیقی‪،‬‬ ‫به س��مت تولید ساز می رفتند‪ .‬ساز که می امد‪ ،‬ناخوداگاه فرهنگ و هنر‬ ‫را هم با خود می اورد‪ .‬پای اشتیاق به اموختن را نیز به خانه ها باز می کرد‬ ‫و این یعنی استادی برای اموزش و شاگردی برای ادامه راه استاد‪ .‬به بیان‬ ‫دیگر می توان گفت همه این مثال ها‪ ،‬تحت عنوان «چرخه اقتصادی هنر‬ ‫و فرهنگ» خالصه می ش��ود‪ .‬اما در این بخش مهم ترین ش��اخص های‬ ‫موثر در مسیر دستیابی به این مهم را برمی شماریم؛‬ ‫‪-۱‬هنرمند‪:‬‬ ‫هرچه می اندیشیم تا اشاره ای به وظایف هنرمندان اصیل و درجه یک‬ ‫جامعه کنیم‪ ،‬می بینیم الحق والنصاف ابتدا باید دس��ت مریزاد گفت به‬ ‫اراده و همت ش��ان که باوجود محدودیت ها و دش��واری های این مسیر‪،‬‬ ‫همچن��ان در راه حفظ و اش��اعه فرهن��گ و هنر این جامع��ه ثابت قدم‬ ‫مانده اند‪ .‬اما مس��ئله بس��یار مهمی در اینجا مطرح می شود که اگر قرار‬ ‫اس��ت همچنان به راه مان ادامه دهیم‪ ،‬باید پیش از هر اقدامی خودمان‬ ‫را نقد کنیم‪ ،‬باید وظایف خودمان را در جامعه بشناسیم و مرور کنیم‪.‬‬ ‫در این صورت س��وال مهمی برای مان ایجاد می شود؛ اصال وظایف ما‬ ‫به عنوان یک موزیس��ین بومی چیس��ت؟ پیش از طرح هر بحثی باید به‬ ‫این نکته اش��راف داشته باش��یم که مهم ترین وظیفه ما معرفی هنر (در‬ ‫این زمینه مقصودمان از هنر‪ ،‬ش��اخه موسیقی است) به جامعه‪ ،‬با هدف‬ ‫زایش اندیش��ه است‪ .‬س��پس باید دست به کار شویم تا حضورمان باعث‬ ‫تقویت ایین ها و س��نت های صحیح جامعه ش��ود؛ یعنی خوراک هنری‬ ‫خوب��ی را برای جامعه تامین کنیم تا دس��تاورد مقب��ول و مطلوبی را به‬ ‫داشته هایمان بیفزاییم‪.‬‬ ‫‪ -۲‬سندیکاهای هنری‪:‬‬ ‫در بس��یاری از کش��ورهایی ک��ه در زمین��ه فرهنگ و هن��ر کارنامه‬ ‫قابل قبول��ی دارند‪ ،‬ایجاد و تقویت س��ندیکاهای فرهنگی و هنری یکی‬ ‫از عوامل مهم دستیابی این جوامع به موفقیت در این حوزه است‪ .‬ما نیز‬ ‫می توانیم با قدرت بخشیدن به اتحادیه های صنفی هنرمندان و نظارت‬ ‫ب��ر عملکرد انها‪ ،‬روزنه های امیدی را در فراس��وی ن��گاه هنر و هنرمند‬ ‫ایرانی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫‪ -۳‬مردم‪:‬‬ ‫هنر متاعی نیس��ت که فق��ط در محافل بیرون از خان��ه بخواهیم ان‬ ‫را جس��ت وجو کنیم‪ .‬پ��دران و مادران می توانند با نگاهی هوش��مندانه‬ ‫و تش��خیص درس��ت‪ ،‬پایگاه فرهنگ��ی مطلوب و کارام��دی را در خانه‬ ‫پایه گذاری کنند تا کاالی فرهنگی س��الم و مناس��بی را برای اس��تفاده‬ ‫فرزندان خود فراهم کنند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬اموزشگاه های موسیقی‪:‬‬ ‫خوش��بختانه از نظر کمی و تا حدی کیفی‪ ،‬اموزش��گاه های موسیقی‬ ‫در ایران از جایگاه نس��بتا خوبی برخوردار هستند‪ ،‬اما باید توجه داشت‬ ‫که ش��اخه های مه��م و بالقوه دیگری هم داریم که جایش در فهرس��ت‬ ‫اموزشی موسسات و اموزشگاه های کشورمان خالی است‪.‬‬ ‫موس��یقی بومی ایران که نوایش در محافل اموزش��ی موسیقی ایران‬ ‫خال��ی مان��ده‪ ،‬یکی از چندین م��ورد مغفول مانده در ح��وزه فراگیری‬ ‫موسیقی است‪.‬‬ ‫‪ -۵‬مدارس و دانشگاه ها‪:‬‬ ‫به س��ادگی می توانیم موسیقی را به عنوان درسی اختیاری‪ ،‬برای همه‬ ‫رش��ته ها و مقاطع مختل��ف تحصیلی اموزش و پرورش کش��ور تعریف‬ ‫کنیم‪ .‬اش��کال این کار کجاس��ت که این هنر اصیل در ایران (موسیقی)‬ ‫که ریش��ه در ارزش ها و باورهای مردم��ان این مرز و بوم دارد‪ ،‬در محیط‬ ‫اموزشی نیز بالنده و زاینده باشد؟‬ ‫‪ -۶‬رسانه‪:‬‬ ‫ب��ا نگاهی هرچند گذرا به اطراف خ��ود به خوبی درمی یابیم که نقش‬ ‫رس��انه های جمع��ی در ارتقای منزل��ت و جایگاه هن��ر غیرقابل انکار و‬ ‫تعیین کننده اس��ت؛ بنابراین پرواضح است که فلسفه وجودی رسانه در‬ ‫انتقال موثر و س��ازنده هنر و فرهنگ در جوامع بش��ری بسیار قابل تامل‬ ‫است و اهالی فرهنگ و هنر نیز می توانند از این ظرفیت در جهت تقویت‬ ‫فضای هنردوستی و هنرورزی استفاده کنند‪ .‬مسائلی که مطرح کردیم‬ ‫همگی می تواند در قالب پیش��نهاداتی باشد از نگاه یک گروه موسیقی‪،‬‬ ‫با پیش��ینه نه چندان کوتاه (که بس��یاری از نکات مطرح ش��ده را تجربه‬ ‫کرده!) برای مسئوالن و متولیان فرهنگی کشور عزیزمان ایران‪ .‬ما و همه‬ ‫دس��ت اندرکاران هنر‪ ،‬همواره دغدغه فرهنگ ایران زمین را داشته ایم و‬ ‫زین پس نیز خواهیم داش��ت‪ ،‬اما ب��رای اینکه نیروها و نهادهای مردمی‬ ‫بتوانند به موفقیتی در این حوزه برس��ند‪ ،‬نیاز اس��ت بزرگوارانی که در‬ ‫مس��ند مدیریت فرهنگی کشور هس��تند نیز در رویه مدیریتی کنونی‬ ‫خود‪ ،‬اصالح و تغییرات عاجلی ایجاد کنند؛ تغییراتی که نمود اجتماعی‬ ‫ان ب��رای همه اهالی فرهنگ و هنر کش��ور ملموس باش��د‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت موتور کم جان هنر و هنرمند ایرانی به حرکت درنخواهد امد!‬ ‫قاچاق تاثیری بر‬ ‫اقتصاد سینمای‬ ‫مستند ندارد‬ ‫مدیرعامل مرکز گس��ترش س��ینمای مستند و تجربی ضمن اشاره به‬ ‫اهمیت حضور اثار مس��تند در جش��نواره فیل��م «مقاومت» تاکید کرد‬ ‫رویدادهای سینمایی نباید به بهانه کرونا تعطیل شوند‪.‬‬ ‫محمد حمیدی مقدم‪ ،‬مدیرعامل مرکز گس��ترش سینمای مستند و‬ ‫تجربی در گفت وگو با مهر درباره شرایط برگزاری رویدادهای سینمایی‬ ‫در سال جاری تاکید کرد‪ :‬نمی توان به بهانه کرونا‪ ،‬جشنواره های ساالنه‬ ‫و دوس��االنه فیلم را که س��ابقه زیادی دارند‪ ،‬برگزار نکرد‪ ،‬چراکه شیوع‬ ‫مش��خصی ندارد و معلوم نیس��ت جوامع انسانی تا چه زمانی‬ ‫کرونا زمان ????‬ ‫با ان درگیر هس��تند؛ بنابراین باید راهکارهای جدید پیدا کرد تا سینما‬ ‫از رونق نیفتد خاصه اینکه بسیاری از اثار سینما منطبق بر مقتضیات و‬ ‫موضوعات روز تولید می شوند‪ .‬حمیدی مقدم امکان کپی اثار را یکی از‬ ‫مش��کالت و معضالت برگزاری انالین جشنواره ها دانست و توضیح داد‪:‬‬ ‫این موضوع به معنای واقعی قابل کنترل نیس��ت و تنها راه پیش��گیری از‬ ‫ان‪ ،‬فرهنگ سازی است‪.‬‬ ‫البته باید دانس��ت چرخه اقتصادی س��ینمای مس��تند محدود و از‬ ‫این حیث با س��ینمای داس��تانی متفاوت اس��ت؛ به عبارت دیگر کپی‪،‬‬ ‫اس��یب های ج��دی ب��ه این ح��وزه وارد نمی کند‪ .‬در واق��ع‪ ،‬کپی تاثیر‬ ‫زیادی در اقتصاد فیلم مستند ندارد و حتی سبب رونق ان نیز می شود‪،‬‬ ‫ب��ه همین دلیل در دوران کرونا برگزاری جش��نواره ها به صورت انالین‬ ‫بیش��تر نیز شده اس��ت؛ گرچه باید تمام تالش ها برای جلوگیری از این‬ ‫امر نکوهیده انجام شود‪.‬‬ ‫مشکالت معیشتی اساتید موسیقی نواحی ایران را بررسی کرد‬ ‫سرمان رو به اسمان است!‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از روزی که همه گیری ویروس کرونا در کشورمان به صورت رسمی اعالم شد‪ ،‬تقریبا تمامی رویدادهای هنری و ورزشی ملغی‬ ‫اعالم شده بود‪ .‬این شرایط برای چندین ماه ادامه داشت تا اینکه پس از یک دوره کوتاه بعد از بازگشایی سالن ها و تاالرهای محل‬ ‫برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری‪ ،‬بار دیگر س��تاد ملی مبارزه با کرونا خبر از تعطیلی دوباره مش��اغل در مناطقی که وضعیت‬ ‫قرمز دارند را داد‪ .‬مس��ئوالن بهداشتی کش��ور بارها رویدادهایی چون مراسم عروسی و جشن های محلی و بومی را یکی از عوامل‬ ‫مهم شیوع گسترده کرونا در کشور برشمرده بودند‪ ،‬از همین رو است که شاهد برگزار نشدن و حتی در مواردی ممانعت از برگزاری‬ ‫این دس��ت مراس��مات هستیم‪ .‬در پی این مش��کل گزارش های ناگواری از جای جای س��رزمین مان می رسد که از شرایط بسیار‬ ‫نگران کننده معیش��تی اساتید موس��یقی نواحی ایران خبر می دهند‪ .‬برخی از این مشکالت به حدی ریشه ای و جدی هستند که‬ ‫به نظر می رسد کرونا فقط باعث شده این مسائل در رسانه ها هم مطرح شوند‪ ،‬وگرنه باتوجه به عمق معضل‪ ،‬می توان به این نتیجه‬ ‫رسید که بسیاری از هنرمندان این حوزه از دیرباز تاکنون با نامالیمات جدی معیشتی دست و پنجه نرم می کنند و هیچ کس به‬ ‫فریادشان نمی رسد‪ .‬موسیقی برای مردم سراسر ایران یک تفریح نیست‪ ،‬در بسیاری از روستاها و شهرستان های کشور‪ ،‬کودکان با‬ ‫ساز و اواز دوران شیرین کودکی را می گذرانند و طبعا موسیقی در وجودشان خانه می کند‪ .‬در بسیاری از نقاط کشورمان پدیده ای‬ ‫به نام «موس��یقی کار» وجود دارد که نش��انگر نقش مهم و جدایی ناپذیر موس��یقی در زندگی اهالی فالت ایران است‪ .‬هنرمندان‬ ‫موسیقی نواحی ایران در طول تاریخ در بین مردم جایگاه بسیار واالیی داشته و در اغلب مقاطع بسیار مورد احترام مردم بوده اند‪.‬‬ ‫این هنرمندان غالبا در شهرس��تان ها و روس��تاها به پیش��ه دیگری جز موسیقی هم اشتغال داش��تند و عمده درامدشان از حرفه‬ ‫دوم ش��ان تامین می ش��د‪ .‬اما در دنیای مدرن و پس از گذراندن دوره دولت‪-‬ملت س��ازی در جهان‪ ،‬دولت ها به فکر تکریم عناصر‬ ‫فرهنگی خود افتادند تا در جهت تحکیم روحیه اتحاد ملی قدم بردارند‪.‬‬ ‫از اواخر دهه ‪ ۷۰‬شمس��ی مش��کل دوچندان شد‪ .‬با ورود رسمی‬ ‫س��بک های موسیقی غربی به کش��ورمان رویه بی تفاوتی نسبت به‬ ‫هنرمندان بومی نیز بیش از پیش دامنه دار ش��د‪ .‬نسل جوان هم با‬ ‫حمایت های مس��ئوالن فرهنگی و جهت دهی های بخش خصوصی‬ ‫به سبک های موزیک غربی‪ ،‬بیش از پیش از فرهنگ بومی و اصیل‬ ‫ایران��ی فاصله گرفت‪ .‬کار تا جایی پیش رفت که حتی نگاه نس��ل‬ ‫جوان به حوزه موس��یقی نواحی چیزی جز تمس��خر و استهزا نبود‪.‬‬ ‫به اعتقاد بسیاری از کارشناس��ان و پژوهشگران‪ ،‬نتیجه این رویکرد‬ ‫مس��ئوالن فرهنگی کشور این ش��ده که همین تعداد انگشت شمار‬ ‫اس��اتید موس��یقی نواحی ایران نیز با فقر مطلق دست و پنجه نرم‬ ‫کنند و نسل جوان نیز هیچ تمایلی برای ورود به این حوزه نداشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫همه گرفتار شدیم خالوجان!‬ ‫هنرمندان موسیقی نواحی مهجور هستند‬ ‫خالو قنبر راس��تگو از اساتید موسیقی نواحی جنوب‬ ‫کشورمان در گفت وگویی که با خبرنگار‬ ‫داشت‬ ‫از شرایط معیشتی هنرمندان بومی و محلی گله کرد و‬ ‫با یاداوری محدودیت هایی که ویروس کرونا برای اهالی‬ ‫موسیقی نواحی ایجاد کرده‪ ،‬گفت‪ :‬سرتاسر دنیا گرفتار‬ ‫ش��ده خالو جان‪ ،‬ما هم مثل بقیه دنیا! شکرخدا صحیح‬ ‫و س��الم هس��تیم و این مرض کرونا دامن ما را نگرفته‪.‬‬ ‫این اس��تاد موس��یقی نواحی ایران در ادامه توضیح داد‪ :‬عروس��ی ها و مراسمی که‬ ‫پی ما می فرستادند هم که تعطیل شده و ما خیلی دستمان خالی است‪ ،‬بقیه هم‬ ‫مثل ما گرفتار هس��تند‪ .‬از بیمه هم خبری نش��ده؛ گفته بودند کمک می کنند اما‬ ‫ت��ا ب��ه حال که خبری نیس��ت‪ .‬از چند جای دیگر هم زن��گ زدند و گفتند خالو به‬ ‫خانه ات می اییم تا به مشکالتت رسیدگی کنیم‪ ،‬اما اگر شما دیدی ما هم دیدیم!‬ ‫البته چند وقت پیش ارشاد کمک کرد اما از بقیه هیچ خبری نشنیدم و هیچ کس‬ ‫سراغ مان را هم نگرفته‪.‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬ان بخش از هنرمندان‬ ‫نواح��ی که در ش��هرها زندگی و در‬ ‫اموزشگاه ها و کالس های خصوصی‬ ‫فعالی��ت می کنند وضعیت نس��بتا‬ ‫بهت��ری دارند اما همانطور که گفته‬ ‫ش��د هنرمندان��ی که در روس��تاها‬ ‫زندگ��ی می کنن��د ب��ا مش��کالت‬ ‫معیش��تی بس��یار جدی روبه رو هستند و نیاز‬ ‫اس��ت ک��ه هرچه س��ریع تر ب��ه وضعیت این‬ ‫عزیزان رسیدگی ش��ود‪ .‬البته تعدادشان هم‬ ‫زی��اد نیس��ت و حت��ی می توان گف��ت تعداد‬ ‫انگشت ش��ماری از اساتید موس��یقی نواحی‬ ‫هستند که در چنین وضعیتی به سر می برند‪.‬‬ ‫به نظ��ر می رس��د باتوج��ه به کوچ��ک بودن‬ ‫جمعیت این بزرگان‪ ،‬رسیدگی به این اساتید‬ ‫هم کار سختی نباشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متاس��فانه ای��ن گروه نه تنها‬ ‫درامدی ندارند‪ ،‬بلکه هیچ کمکی هم از هیچ‬ ‫نه��اد یا ارگانی به اس��اتید موس��یقی نواحی‬ ‫نمی شود‪ .‬من شخصا با چند تن از این اساتید‬ ‫در ارتباط هستم و جویای احوال شان می شوم‬ ‫اما تا جایی که در جریان هس��تم می دانم که‬ ‫‹ ‹زیر صفریم!‬ ‫هنرمندان‬ ‫موسیقی نواحی‬ ‫بسیار مهجور‬ ‫هستند و‬ ‫اساتید این حوزه‬ ‫کامال فراموش‬ ‫شده اند و‬ ‫مشکال ت شان‬ ‫هم به چشم‬ ‫نمی اید‬ ‫موزیک غربی و دهه ‪۷۰‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مشکالتم زیاد است‪ ،‬نمی توانم همه را بگویم‪ ،‬اما همین را بدان که‬ ‫زیر صفر هستیم‪ .‬بدبختانه کسانی هم که باید به فکر باشند سرشان رو به اسمان‬ ‫خداست! کسی هم به فکر هنرمندجماعت نیست!‬ ‫اس��تاد راستگو در پایان شرایط معیشتی سایر هنرمندان نواحی را نیز نامناسب‬ ‫خواند و به‬ ‫گفت‪ :‬هر کس��ی را که می شناس��م گرفتار اس��ت‪ .‬هر هنرمندی‬ ‫که در این حوالی می ش��ناختم االن مش��کل دارد و وضع مالی خوبی ندارد‪ .‬شما در‬ ‫روزنامه بنویسید تا شاید به فکر هنرمندها هم افتادند‪.‬‬ ‫هوشنگ جاوید‪ ،‬پژوهشگر موس��یقی نواحی و استاد‬ ‫دانش��گاه در گفت وگویی که با روزنامه‬ ‫داش��ت‪،‬‬ ‫با اش��اره به تعطیلی مراسم ها در سراس��ر کشور و بیکار‬ ‫ش��دن هنرمندان موس��یقی نواحی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬نه تنها‬ ‫برای اساتید موسیقی نواحی خراسان بلکه در تمام ایران‬ ‫این مشکل وجود دارد‪ .‬به شخصه بارها گوشزد کرده ام که‬ ‫این عزیزان همان اندک درامدی هم که از عزا‪ ،‬عروسی ها‬ ‫و مراس��مات خصوصی اینچنینی داشتند را هم از دست‬ ‫داده اند‪ .‬بیشتر این اس��اتید نیز به دلیل اهمال مسئوالن‬ ‫فرهنگی اس��تان ها‪ ،‬حتی در بحث حق��وق طرح تکریم‪،‬‬ ‫پیشکسوتی و درجه هنری هیچ سودی برای هنرمندان‬ ‫این حوزه نداش��ته اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بس��یاری از این‬ ‫اس��اتید اصال نمی دانند صندوق هنر چیس��ت یا مثال با‬ ‫مس��ئله درجه هنری اشنا نیستند‪ ،‬به همین دلیل از این‬ ‫طرح ها نیز جا مانده اند و کس��ی هم نیست که پیگیر این‬ ‫مشکل باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح های ناموفق‬ ‫این پژوهش��گر موس��یقی نواحی ای��ران طرح هایی را‬ ‫که برای کمک به پیشکس��وتان موسیقی طراحی شده‪،‬‬ ‫ناموفق دانس��ت و گفت‪ :‬بارها دیده شده که ابالغیه امده‬ ‫هنرمن��دان برای دریاف��ت وام در فضای مجازی ثبت نام‬ ‫کنند اما چطور می توانیم انتظار داشته باشیم یک پیرمرد‬ ‫روس��تایی که مثال دوتار می نوازد‪ ،‬برای ثبت نام اینترنتی‬ ‫در فالن طرح اقدام کند؟ درست است که حرکت به سوی‬ ‫دولت الکترونیک کار درس��ت و حساب شده ای است اما‬ ‫باید توجه داشت که جامعه ما هنوز در حدی مدرن نشده‬ ‫ک��ه بتوان انتظار داش��ت تمامی اقش��ار بتوانند خود را با‬ ‫ای��ن تغییرات وف��ق دهند‪ .‬او اف��زود‪ :‬هنرمندان بومی ما‬ ‫مظلوم ترین هس��تند‪ .‬یک هنرمند بومی هم برای تامین‬ ‫ابراهیم کهندل پور‪ ،‬خواننده بنام موسیقی‬ ‫قش��قایی نی��ز در گفت وگوی��ی که با‬ ‫داش��ت‪ ،‬عن��وان ک��رد‪ :‬ش��وربختانه اگر یک‬ ‫ن��گاه کلی به جامعه موس��یقی ایران داش��ته‬ ‫باش��یم‪ ،‬می بینی��م که هنرمندان موس��یقی‬ ‫نواحی بس��یار مهجور هستند و کسی سراغی‬ ‫از این گ��روه از هنرمندان بومی نمی گیرد‪ .‬با‬ ‫امدن وی��روس کرون��ا و محدودیت هایی که‬ ‫جامعه درگیرش ش��ده نی��ز اوضاع برای همه‬ ‫هنرمندان بس��یار س��خت تر از قبل شده‪ ،‬اما‬ ‫هنرمندان موس��یقی نواحی بس��یار بیشتر از‬ ‫دیگران لطمه خورده اند‪.‬‬ ‫این هنرمند موس��یقی قشقایی به‬ ‫گفت‪ :‬بخش��ی از هنرمندان که در روس��تاها‬ ‫زندگ��ی می کنن��د و فقط از راه ش��رکت در‬ ‫مراس��مات مختل��ف زندگ��ی می گذرانند‪ ،‬با‬ ‫فش��ار بس��یار زیادی مواجهند و چندین ماه‬ ‫اس��ت که دچار مش��کالت بسیار زیادی برای‬ ‫تامین مایحتاج زندگی معمولی خود شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹اساتید ساکن روستاها را دریابید‬ ‫کهندل با اش��اره به ش��رایط سخت اساتید‬ ‫موس��یقی نواحی که ساکن روستاها هستند‪،‬‬ ‫نسبت به اساتید نواحی بی تفاوت هستیم!‬ ‫مایحتاج ابتدایی زندگی خود با مشکل مواجه‬ ‫اس��ت و هم در بخش درمان با این هزینه های‬ ‫سرس��ام اور احتیاج به کمک دارد‪ .‬متاسفانه‬ ‫باره��ا دیده ای��م که برخی از اس��اتید به دلیل‬ ‫ع��دم تمکن مالی ب��رای پرداخت هزینه های‬ ‫بیمارس��تانی‪ ،‬درمان نش��ده و فوت کرده اند‪.‬‬ ‫هیچ کس هم به این اس��اتید که گنجینه های‬ ‫فرهنگی کش��ور هس��تند توجهی نمی کند و اصال برای‬ ‫کسی مهم هم نیست‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬هم��ه چیز را‬ ‫نمی توان در رسانه ها جار زد! برخی هنرمندان موسیقی‬ ‫نواح��ی در زندگ��ی خصوصی خ��ود مش��کالتی دارند‬ ‫که نمی توان بیان ش��ان کرد‪ .‬مگر ای��ن عزیزان چند نفر‬ ‫هستند؟ مسئوالن ارش��اد و هنری استان ها باید نسبت‬ ‫به حل مش��کالت معیشتی این اس��اتید اقدام و گزارشی‬ ‫از زندگ��ی انها برای ارائه ب��ه مراجع باالتر تهیه کنند‪ ،‬اما‬ ‫ش��اهدیم که یک جو بی تفاوتی وجود دارد و این دس��ته‬ ‫از هنرمن��دان اصال برای هیچ کس مهم نیس��تند‪ .‬ظاهرا‬ ‫ادارات توقع دارند این اس��اتید از روستاها بروند به ادارات‬ ‫و خودش��ان را معرف��ی کنند‪ ،‬در حالی ک��ه برخی از این‬ ‫عزی��زان حت��ی هزینه رفت و امد به ش��هر را هم ندارند و‬ ‫بعضی های دیگر نیز مشکالت جسمی و حرکتی دارند‪.‬‬ ‫جاوی��د ب��ا انتقاد از عملکرد ادارات ارش��اد اس��تان ها‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬نمی توان گفت وزیر ارش��اد مقصر اس��ت‪.‬‬ ‫وقتی مجموعه مدیران و مس��ئوالن استان ها نمی توانند‬ ‫مش��کالت زندگی هنرمندان را ب��ه مراجع گزارش کنند‬ ‫دیگر نمی توان انتظار داش��ت وزیر ارشاد از این مشکالت‬ ‫باخبر باش��د‪ .‬خود وزیر که نمی توان��د خانه به خانه برود‬ ‫و گزارش تهیه کند‪ .‬وزارت ارش��اد ب��ه کارمندان ادارات‬ ‫اس��تانی ارش��اد حقوق می دهد ت��ا به همین‬ ‫مس��ائل رس��یدگی کن��د و ای��ن کار وظیفه‬ ‫مس��ئوالن اس��تانی اس��ت‪ .‬بارها و بارها این‬ ‫مس��ائل را در رس��انه ها گفته ایم و بر مس��ئله‬ ‫حل مش��کالت هنرمندان موس��یقی نواحی‬ ‫پافش��اری کرده ای��م‪ ،‬ام��ا هیچ ک��س توجه‬ ‫نک��رد‪ ،‬حاال هم که مش��کل به دلیل ش��یوع‬ ‫وی��روس کرونا به اوج خود رس��یده هم��ه از این معضل‬ ‫باخبر ش��ده اند‪ ،‬وگرنه این مسئله جدیدی نیست‪ .‬بارها‬ ‫گفته ش��ده درجه های هن��ری را به هنرمن��دان نواحی‬ ‫بدهی��د تا پرونده های این اس��اتید به جری��ان بیفتد اما‬ ‫متاس��فانه می بینیم هنوز که هنوز اس��ت این پرونده ها‬ ‫خاک می خورند و پیگیری های الزم انجام نش��ده است‪.‬‬ ‫حتی برخی از ای��ن هنرمندان بعد از اینکه از دنیا رفتند‪،‬‬ ‫اداره ارشاد درجه هنری را داد؛ خب این استادی که فوت‬ ‫می کند و با انبوهی از مش��کالت معیش��تی مواجه بوده‪،‬‬ ‫پس از درگذشتش چه احتیاجی به درجه هنری دارد؟‬ ‫‹ ‹نگاه باری به هر جهت‬ ‫این پژوهشگر موسیقی نواحی ایران با یاداوری رویکرد‬ ‫نادرست مسئوالن نسبت به موسیقی بیان کرد‪ :‬همانطور‬ ‫که پیش تر نیز گفته ش��د ف��رد خاصی را نمی توان مقصر‬ ‫شناخت‪ ،‬بلکه این وضعیت حاصل عملکرد چندین ساله‬ ‫یک مجموعه اس��ت که ما ان را تحت عنوان مس��ئوالن‬ ‫فرهنگی کش��ور می شناسیم‪ .‬نگاه مسئوالن به موسیقی‬ ‫باری به هر جهت است و نسبت به ان بی تفاوت هستند‪.‬‬ ‫جاوید در پایان با تلخ خواندن ش��رایط زندگی اساتید‬ ‫موس��یقی نواحی به‬ ‫اظهار کرد‪ :‬داستان وضعیت‬ ‫کنونی هنرمندان موس��یقی ایرانی بس��یار تلخ است‪ ،‬اما‬ ‫در عوض می بینید که موس��یقی غربی به ش��دت ترویج‬ ‫اقدامی در راستای حمایت از این‬ ‫هنرمندان انجام نشده است‪.‬‬ ‫� مشکل اساسی کجاست؟‬ ‫این خواننده موس��یقی نواحی‬ ‫ای��ران در پایان ضم��ن تاکید بر‬ ‫مس��ئله نبود هی��چ مرجعی برای‬ ‫رس��یدگی ب��ه ام��ور هنرمندان‬ ‫حوزه موس��یقی نواحی به‬ ‫یاداور شد‪:‬‬ ‫هی��چ انجمن و نهاد یا مرک��ز و مرجعی برای‬ ‫موسیقی نواحی وجود ندارد که به این دست‬ ‫مسائل رسیدگی کند‪.‬‬ ‫همیش��ه وقت��ی مش��کالتی اینچنین��ی‬ ‫پی��ش می ای��د خال ای��ن مس��ئله هم حس‬ ‫می ش��ود ام��ا متاس��فانه پیگیری نمی ش��ود‬ ‫و مش��کل کم��اکان ح��ل نش��ده باق��ی‬ ‫می ماند‪ .‬البته این عدم رس��یدگی هم ریشه‬ ‫در فراموش شدگی این حوزه دارد‪ .‬همان طور‬ ‫که پیش تر نیز گفته شد هنرمندان موسیقی‬ ‫نواحی بس��یار مهجور هس��تند و اساتید این‬ ‫ح��وزه نیز متاس��فانه به همی��ن دلیل کامال‬ ‫فراموش شده اند و مشکال ت شان هم به چشم‬ ‫نمی اید‪.‬‬ ‫می ش��ود و هیچ ک��س هم برایش اهمیت ن��دارد که چه‬ ‫بالیی بر س��ر موسیقی کش��ور می اید؛ افرادی که با پر و‬ ‫بال دادن به این س��بک های موسیقی‪ ،‬هنرمندان ایرانی‬ ‫را با مش��کالت زیادی مواجه کرده اند‪ .‬دولت اگر می تواند‬ ‫کمک کن��د هرچه زودتر باید وارد میدان ش��ود‪ ،‬اگر هم‬ ‫نمی توان��د کار را ب��ه خیرین واگذار کند ت��ا باالخره یک‬ ‫کس��ی کار را س��امان دهد تا اساتیدی که موی خود را در‬ ‫این راه س��فید کرده اند یک مقدار از این ش��رایط ناگوار‬ ‫خارج شوند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫به اعتقاد اغلب کارشناسان باتوجه به شرایطی که‬ ‫در پی ش��یوع ویروس کرونا در کشور رقم خورده‪،‬‬ ‫به نظر می رس��د بهانه خوبی برای از سرگیری طرح‬ ‫س��اماندهی شرایط معیشتی اس��اتید و هنرمندان‬ ‫موسیقی نواحی ایجاد شده باشد‪ .‬کرونا اسیب های‬ ‫بس��یار زیادی به بدنه اقتصادی و معیشتی خانوار‬ ‫ایران��ی وارد کرده که ممکن اس��ت س��ال ها برای‬ ‫جبران این لطمات زمان نیاز باشد‪ ،‬اما از طرفی هم‬ ‫اگر هوش��مندانه عمل کنیم خواهیم توانست کرونا‬ ‫و محدودیت ه��ای ناش��ی از ان را به فرصتی برای‬ ‫بازسازی زیربناهای معیشتی این هنرمندان مهجور‬ ‫تبدی��ل کنیم‪ .‬اغلب صاحب نظران این حوزه بر این‬ ‫باورن��د که اگر دولت بتوان��د کمک های خیرین را‬ ‫هم به صورت سازماندهی شده و با نظارت نهادهای‬ ‫مربوط��ه ب��رای کمک به اس��اتید و پیشکس��وتان‬ ‫موس��یقی نواحی کانالیزه کند‪ ،‬با توجه به کوچک‬ ‫بودن خانواده موس��یقی بومی ایران‪ ،‬کار سختی در‬ ‫پیش نخواهد داشت‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫سرای خلوت پارچه‬ ‫است‪ ۱۴ .‬مهر از روزنامه‬ ‫ایدا فریدی‪ :‬عکاسی از بورس فروش پارچه در بازار بزرگ تهران موضوع این شماره گزارش تصویری‬ ‫عازم بازار بزرگ تهران می ش��وم؛ روزی که س��اکنان پایتخت به وضوح تغییر فصل از تابس��تان به فصل زیبای پاییز را به واسطه بارش باران‬ ‫لمس کردند‪ .‬نخستین پاییز کرونایی است و تهران در شرایط قرمز کرونا قرار گرفته است‪ .‬قیمت ارز حوالی ‪ ۳۰‬هزار تومان در نوسان است‪.‬‬ ‫نرخ تابلوی برخی صرافی ها دوباره صفر شده است‪ .‬این بار نرخ طال هم با ارز کورس قیمت گذاشته و فروشندگان پارچه هم از این داستان‬ ‫بی خبر نیس��تند‪ .‬در انتهای بازار بزرگ وارد س��رایی به نام سرای امیرکبیر می شوم‪ .‬اینجا بورس فروش پارچه در بازار بزرگ تهران واقع در‬ ‫خیابان ‪ ۱۵‬خرداد است‪ .‬همه نوع پارچه از نوع پارچه های با کیفیت و گران تا پارچه های کیلویی و ارزان‪ ،‬پارچه های معروف به فاستونی برای‬ ‫کت و ش��لوار‪ ،‬پارچه های مناس��ب برای پالتو و پارچه های مشکی چادری اینجا به چشم می خورد‪ .‬ساعت حدود یک ظهر است‪ .‬مشتری ها‬ ‫اندک و بیش��تر خانم ها هستند‪ .‬فروش��نده های جوان یا مشغول خوش وبش با همدیگر هستند یا سرشان در گوشی موبایلشان است‪ .‬انها‬ ‫هم که س��ن و س��الی دارند در حال خوردن نهار و اقامه نماز هستند‪ .‬فقط صدای چرخ های گاری کارگرها که اغلب سالخورده هستند روی‬ ‫سنگفرش ها به گوش می رسد‪ .‬پیرمرد گاری سنگین از طاقه های پارچه را هل می دهد و مشتری ها را با گفتن «خانم بپا» هوشیار می کند‪.‬‬ ‫در حال عکاس��ی از پارچه های یک فروش��نده هستم که می پرس��د‪ « :‬عکس ها را برای خودتان می خواهید؟» توضیح می دهم که برای‬ ‫رسانه عکاسی می کنم و هر هفته از یکی از بخش های بازار و اوضاع کسب وکارشان روایت تصویری داریم‪ .‬می گوید «بی فایده است خانم!»‬ ‫و کلمه «بی فایده» را دوباره تکرار می کند و می رود پشت دخل‪.‬‬ ‫یکی از فروشنده ها که در حال صرف نهار است می گوید‪ « :‬خانم اوضاع پارچه خرابه‪ .‬هیشکی پارچه نمی خره‪ .‬مردم پول ندارند!»‬ ‫جمله «مردم پول ندارند» قانع ام می کند و دنبال پرسیدن سوال دیگری نیستم‪ .‬سرای پارچه خلوت است چون مردم پول خرید پارچه‬ ‫را ندارند‪ .‬مجموع حرف های کسبه حاکی از کسادی این بازار است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 19‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1630‬‬ ‫پیاپی ‪2948‬‬ صفحه 15 ‫چهار شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 16‬مهر‪ 19 -1399‬صفر ‪ 7 - 1442‬اکتبر ‪-2020‬شماره‪-1630‬پیاپی‪2948‬‬ ‫«فابینگ» در کمین روابط اجتماعی و شخصی‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪instagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫دستمزد‪ ،‬تنها یک سوم‬ ‫سبد معیشت را پوشش می دهد‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫«خاک» کیلویی چند؟‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫سال‪ ،‬بیش از ‪ ۳۰‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫فرام��رز توفیق��ی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیت��ه دس��تمزد کانون‬ ‫عالی ش��وراهای اسالمی‬ ‫کار که محاس��بات س��بد‬ ‫معیشت را انجام می دهد‪،‬‬ ‫با بیان اینک��ه مبنای کار‬ ‫ب��رای تعیی��ن س��بد‬ ‫خوراکی ها‪ ،‬جدول رس��می اس��ت که از داده های‬ ‫انستیتو پاستور ایران و مرکز امار استخراج شده‪،‬‬ ‫از ب��اال رفتن ش��دید ن��رخ خوراکی ه��ای خانوار‬ ‫می گوی��د‪ .‬توفیق��ی در ادام��ه به مقول��ه دیگری‬ ‫پرداخته و می گوید‪ :‬س��بد خوراکی های خانوار در‬ ‫شهریور‪ ،‬به یک میلیون و ‪ ۵۲۸‬هزار تومان رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬در واقع در طول ‪ 6‬ماه نخس��ت سال ‪،۹۹‬‬ ‫هزینه ه��ای خوراکی های خان��وار به تنهایی‪۴۹۰ ،‬‬ ‫هزار تومان افزایش داش��ته که در واقع حدود ‪32‬‬ ‫درص��د خواهد ش��د‪ .‬بیش از ‪ ۳۲‬درص��د افزایش‬ ‫هزینه س��بد خوراکی های خانوار یعنی یک خانوار‬ ‫کارگری در شهریور باید‪ 30‬درصد بیشتر از اسفند‬ ‫س��ال قبل‪ ،‬فقط ب��رای تامین نیازه��ای خوراکی‬ ‫هزین��ه کند‪ .‬در نهایت‪ ،‬توفیقی با مبنا قرار دادن‬ ‫س��بد خوراکی ها‪ ،‬نرخ س��بد معیش��ت خانوار را‬ ‫محاسبه کرده و می گوید‪ :‬باتوجه به گزارش مرکز‬ ‫ملی امار درباره متوسط هزینه خوراکی ها مطابق‬ ‫با استاندارد‪ COICOP‬حداقل درامد خانوار باید‬ ‫به س��قف‪ 6‬میلیون و ‪ 524‬هزار تومان برسد‪ .‬این‬ ‫س��بد ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۵۲۴‬هزار تومانی بدون در نظر‬ ‫گرفتن س��هم بهداشت و مس��کن است‪ .‬اگر سهم‬ ‫بهداش��ت را ب��ه ان اضاف��ه کنیم‪ ،‬ای��ن رقم به ‪6‬‬ ‫میلیون و ‪ 850‬هزار تومان خواهد رسید‪ .‬در واقع‬ ‫بدون در نظر گرفتن نرخ تصاعدی مسکن و اجاره‬ ‫خانه‪ ،‬یک خانوار کارگری در ش��هریور امسال باید‬ ‫بی��ش از ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان برای تامین‬ ‫هزینه های زندگی درامد داشت‪.‬‬ ‫توفیقی تاکید می کند‪ :‬س��ال قب��ل به دلیل فاصله‬ ‫بس��یار زی��اد تورم��ی مولفه هایی چون مس��کن‪،‬‬ ‫درمان‪ ،‬حمل ونقل در کمیته دس��تمزد مقرر شد‬ ‫جلس��اتی برای تعیین درصد این مولفه و راه های‬ ‫احصای این اعداد برگزار ش��ود ک��ه تاکنون هیچ‬ ‫جلسه ای برگزار نشده است؛ بنابراین بدون در نظر‬ ‫گرفتن افزایش های چندین برابری هزینه ها‪ ،‬سبد‬ ‫فعلی خانوار با این فرمول بس��یار پایین تر از سبد‬ ‫واقعی بسته شده‪ ،‬این در حالی است که با دخالت‬ ‫سهم مس��کن در کالنشهرها و شهرهای اقتصادی‬ ‫و صنعتی این س��بد تا مرز ‪ 7‬میلیون و ‪ 900‬هزار‬ ‫تومان می رسد‪.‬‬ ‫او اضاف��ه می کن��د‪ :‬اگ��ر تغییر ایجاد ش��ده در‬ ‫الگوی زندگی باتوجه به شرایط کرونایی را در نظر‬ ‫بگیریم‪ ،‬نرخ سبد خانوار بازهم افزایش می یابد‪.‬‬ ‫باالترین امار مراجعات کرونایی مربوط به کدام مناطق است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هر س��الم ش��هرداری تهران گفت‪ :‬بیش��ترین امار‬ ‫مراجعات کرونایی به مراکز درمانی ش��هرداری تهران مربوط به مناطق ‪،۳ ،۵‬‬ ‫‪ ۸ ،۱‬و ‪ ۶‬شهرداری تهران است‪.‬‬ ‫حمید چوبینه‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هر س��الم در گفت وگو با ایلنا درباره‬ ‫توزیع واکس��ن انفلوانزا در بین کادر درمان مراکز درمانی ش��هرداری تهران‬ ‫گفت‪ :‬همانطور که امار رس��می وزارت بهداشت نشان می دهد‪ ،‬ابتال به کرونا‬ ‫در کشور اوج گرفته و مراجعات نیز به تبع ان به درمانگاه های مختلف به ویژه‬ ‫درمانگاه های شهرداری تهران افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬مراجعات ش��به کرونایی ب��ا این پیش فرض که ب��ا اطمینان‬ ‫بیش��تری می توان انها را کرونا فرض کرد‪ ،‬خیلی بیش��تر از گذش��ته شده و‬ ‫پزشکان مراکز درمانی ما افزایش مراجعات را گزارش می کنند‪.‬‬ ‫چوبینه ادامه داد‪ :‬متاس��فانه وزارت بهداش��ت باوجود انک��ه بار درمانی به‬ ‫خیلی از مراکز خارج از مجموعه وزارت بهداش��ت نیز وارد اس��ت‪ ،‬در توزیع‬ ‫موارد حمایت��ی نگاه فراگیری ندارد و ن��گاه درون وزارتخانه ای دارد‪ .‬مراکزی‬ ‫مانند مراکز درمانی ما نیز از روز اول ش��یوع کرونا همپای وزارت بهداش��ت‬ ‫مشغول خدمت بودند‪ ،‬اما در تقسیم بندی های وزارت بهداشت جایگاهی برای‬ ‫همکاران ما در نظر گرفته نش��ده و این گالیه ای اس��ت ک��ه از همکارانم در‬ ‫وزارت بهداشت دارم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬مراکز درمانی ش��هرداری تهران نیز باید در تقسیم بندی ها و‬ ‫در نظر گرفتن امکانات حمایتی از جمله واکسن انفلوانزا لحاظ شوند‪.‬‬ ‫چوبین��ه درباره ام��ار مراجعات کرونایی ب��ه مراکز درمانی ش��هرداری در‬ ‫روزه��ای اخیر گفت‪ :‬در برخی مراک��ز ما مراجعات روزانه قابل توجه اس��ت‪.‬‬ ‫ب��رای مثال در مرکز درمانی منطق��ه ‪ ،۵‬روزانه بین ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۵۰‬نفر مراجعه‬ ‫می کنند‪ .‬در بقیه مراکز مراجعات کمتر است و از روزی ‪ ۵‬تا ‪ 10‬نفر تا روزی‬ ‫‪ ۱۲۰‬نفر مراجعه نیز داریم‪ .‬مدیرعامل شرکت شهر سالم درباره بیشترین امار‬ ‫مراجعه به مراکز درمانی ش��هرداری در مناطق تهران گفت‪ :‬مناطق ‪۸ ،۱ ،۳‬‬ ‫و ‪ ۶‬بیشترین امار مراجعه را دارند‪ .‬البته از انجایی که این مراکز شبانه روزی‬ ‫هستند‪ ،‬درصد مراجعه به انها نیز بیشتر است‪.‬‬ ‫نخستین مسابقه پادکست ریلی ویژه خبرنگاران‬ ‫فراخوان‬ ‫در روزهای گذش��ته رئیس فراکسیون کارگری‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی از لزوم احتساب «تورم‬ ‫کل��ی» و لح��اظ ک��ردن ان در مذاک��رات مزدی‬ ‫کارگران س��خن گف��ت‪ .‬بابایی کارنام��ی با تاکید‬ ‫بر اینکه وضعیت معیش��ت کارگ��ران به هیچ وجه‬ ‫خوب نیست‪ ،‬از تصمیمات مزدی شورای عالی کار‬ ‫انتقاد کرد و گفت‪ :‬برای بهبود معیش��ت کارگران‬ ‫باید رویکرده��ای مزدی ش��ورای عالی کار تغییر‬ ‫اساس��ی کند‪ .‬به گ��زارش ایلنا‪ ،‬ای��ن اظهارات در‬ ‫حال��ی صورت می گی��رد که الزام��ات صریح ماده‬ ‫‪ ۴۱‬قانون کار در مذاکرات مزدی س��ال های اخیر‬ ‫هرگز اجرایی نشده اس��ت؛ به ویژه در سال جاری‬ ‫که نه تنها س��بد معیش��ت ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۹۴۰‬هزار‬ ‫تومانی در تعیین مزد مبنا قرار نگرفت‪ ،‬بلکه تورم‬ ‫رس��می ‪ ۴۲‬درصدی نیز نادیده گرفته شد‪ .‬بعد از‬ ‫تمام هیاهوها و کشمکش ها‪ ،‬دستمزد کارگران در‬ ‫سال جاری فقط ‪ ۲۶‬درصد افزایش یافت!‬ ‫حال اگر قرار باشد تصمیمات مزدی به عدالت‬ ‫و قانون مداری نزدیک شود‪ ،‬هیچ معیاری معتبرتر‬ ‫از «س��بد معیش��ت خانوار» نیس��ت‪ .‬دولتی ها در‬ ‫بهمن س��ال گذش��ته سبد معیش��ت ‪ ۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۴۰‬هزار تومانی را به رسمیت شناختند اما پای‬ ‫مذاکرات مزدی ک��ه به میان امد باز هم بد بودن‬ ‫اوضاع اقتصادی‪ ،‬کرونا‪ ،‬کسادی بازار و هزار و یک‬ ‫چیز دیگر را بهانه کردند تا از زیر بار اجرای قانون‬ ‫فرار کنند‪.‬‬ ‫فارغ از امارهای رس��می ت��ورم که همواره روی‬ ‫اعداد زیر ‪ ۳۰‬درصد دور می زند‪ ،‬س��بد معیش��ت‬ ‫خانوار در ش��هریور امس��ال به ش��دت گران شده‬ ‫تومانی‬ ‫است؛ در واقع سبد ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۹۴۰‬هزار‬ ‫ِ‬ ‫اس��فند در ش��هریور با احتساب س��هم مسکن به‬ ‫‪ ۷‬میلی��ون و ‪ ۹۰۰‬ه��زار تومان و ب��دون ان به ‪۶‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان رس��یده اس��ت؛ هزینه‬ ‫خوراکی ه��ای خانوار به تنهایی در ‪ 6‬ماه نخس��ت‬ ‫س��بد ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۹۴۰‬هزار تومانی اس��فند در ش��هریور‬ ‫با احتس��اب س��هم مس��کن به ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تومان‬ ‫و بدون ان به ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان رس��یده اس��ت؛‬ ‫هزینه خوراکی های خانوار به تنهایی در ‪ 6‬ماه نخس��ت س��ال‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬درصد افزایش یافته است‬ ‫مشاور رئیس س��ازمان محیط زیست‬ ‫ایران می گوید خاک کشاورزی و معدنی‬ ‫از شمال و جنوب کشور قاچاق می شود؛‬ ‫خاک شمال در تهران به فروش می رسد‬ ‫و خاک جنوب هم در کش��ورهای حوزه‬ ‫خلیج فارس‪.‬‬ ‫اس��ماعیل که��رم‪ ،‬مش��اور رئی��س‬ ‫س��ازمان محیط زیس��ت از ف��روش غیرقانونی یا هم��ان قاچاق‬ ‫خاک جنگل های ش��مال و جنوب ایران در داخل و خارج کشور‬ ‫خبر داده و گفته اس��ت‪ :‬خاک کش��اورزی و معدنی از سیستان‬ ‫و بلوچس��تان و فارس به کش��ورهای ح��وزه خلیج فارس قاچاق‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او اظه��ار می کند‪« :‬در منطقه نوبندیان اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان در نزدیکی بندر چابهار‪ 7 ،‬م��کان برای جمع اوری‬ ‫خاک س��اخته ش��ده و خاک ها را جمع و پس از ان بار کامیون‬ ‫و کش��تی می کنند و به دوبی می برند»‪ .‬که��رم که پیش از این‬ ‫نی��ز موضوع قاچاق خاک از ای��ران را مطرح کرده بود‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫«خاکی که از نوبندیان قاچاق می ش��ود‪ ،‬خاک کش��اورزی است‬ ‫و ش��نیده ام که هر کامیون ان با نرخ ‪ ۸‬دالر فروخته می ش��ود‪.‬‬ ‫با این کار خاک کش��اورزی از بین م��ی رود زیرا از روی زمین ها‬ ‫جم��ع اوری می ش��ود و ‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۴۰‬س��انتی متر از روی خاک را‬ ‫برداش��ت کرده و می فروش��ند؛ در نتیجه در مکانی که خاک ان‬ ‫جمع اوری شده دیگر امکان کش��اورزی وجود نخواهد داشت و‬ ‫خساراتی هم به رودخانه های منطقه وارد خواهد شد‪».‬‬ ‫او همچنی��ن از قاچاق خاک صنعتی که در ان س��رب و روی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬از استان فارس به کشورهای حوزه خلیج فارس پرده‬ ‫برداشته و گفته است‪« :‬خاک صنعتی را که در ان اهن و سرب‬ ‫وجود دارد از استان فارس می برند و استفاده می کنند‪ .‬بخشی از‬ ‫خاک را که اس��تفاده ای ندارد برای ساخت جزایر نخلی دوبی در‬ ‫دریا می ریزند که ساخت همین جزایر باعث توقف جریان اب در‬ ‫خلیج فارس می شود و مشکالت فراوانی در پی خواهد داشت‪».‬‬ ‫قاچاق خاک از ایران به کش��ورهای همس��ایه موضوع تازه ای‬ ‫نیست‪ .‬حداقل در یک دهه گذشته چند مرتبه از زبان مقام های‬ ‫دولت��ی یا نماین��دگان مجلس بیان و پ��س از مدتی هم انکار و‬ ‫فراموش ش��ده است‪ .‬مرداد امس��ال محمدجواد عسگری‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون کش��اورزی مجلس گفته ب��ود‪« :‬اس��ناد و مدارکی‬ ‫وجود دارد مبنی بر اینکه در اس��تان فارس و ش��مال و جنوب‬ ‫کشور شاهد قاچاق خاک هس��تیم»‪ .‬مدیرکل دفتر اب و خاک‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیست هم ‪ 2‬سال پیش قاچاق خاک از‬ ‫اس��تان های جنوبی به ویژه فارس به قطر و امارات را تایید کرده‬ ‫بود‪ .‬معصومه ابتکار‪ ،‬رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫ه��م در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬از قاچاق خاک از جزیره هرمز در اس��تان‬ ‫هرمزگان پرده برداشت‪ .‬حسین هاشمی تخته پرور‪ ،‬نماینده وقت‬ ‫بندرعباس در مجلس اما این موضوع را رد کرده و گفته بود بنیاد‬ ‫برکت (از زیرمجموعه های ستاد اجرایی فرمان امام) «به صورت‬ ‫قانونی» خاک جزیره هرمز را می فروش��د و ‪ ۴۰‬درصد سود این‬ ‫فروش به مردم و ‪ ۶۰‬درصد به بنیاد برکت می رسد‪.‬‬ ‫بنی��اد برکت در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬ب��ه وکالت از ش��رکت تعاونی‬ ‫مرزنش��ینان اس��تان هرمزگان مالکیت معدن خاک سرخ را در‬ ‫اختیار گرفت‪ .‬خاک فروش��ی تنها به استان های جنوبی محدود‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬اگر خ��اک این اس��تان ها به خارج از کش��ور قاچاق‬ ‫می شود خاک استان های شمالی هم کیلویی در تهران به فروش‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫به گفته کهرم خاک جنگل های شمال را با این عنوان که باعث‬ ‫حاصلخیزی باغچه می شود‪ ،‬به تهران می اورند و می فروشند‪.‬‬ ‫او جمعه‪ ۱۱ ،‬مهر در حاش��یه یک مراس��م در ش��اهرود گفته‬ ‫بود‪« :‬در میدان ونک تهران یک خاور خاک جنگل های ش��مال‬ ‫را کیلوی��ی ‪ 5‬هزار تومان به فروش می رس��انند‪ .‬برای خاکی که‬ ‫ساخته شدن هر س��انتیمتر ان ‪ 100‬سال طول می کشد‪ ،‬مردم‬ ‫صف کشیده بودند»‪ .‬پیش تر نیز خبرگزاری دانشجویان ایران از‬ ‫فروش خاک جنگل های ش��مال در بسته های ‪ ۱۰‬کیلویی خبر‬ ‫داده بود‪.‬‬ ‫یک��ی از قاچاقچیان خاک به این خبرگزاری گفته بود‪« :‬خرید‬ ‫و فروش خاک های جنگلی در چند ماه اخیر رونق مناس��بی پید‬ ‫کرده است؛ البته این موضوع در بهار و تابستان هر سال بهتر از‬ ‫نیمه دوم س��ال است‪ ».‬براساس قانون حفاظت از خاک که سال‬ ‫قب��ل تصویب ش��د‪ ،‬انتقال و فروش خاک غی��ر از خاک معدنی‬ ‫پ��س از اخذ مجوز از وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬به خارج‬ ‫از کش��ور ممنوع اس��ت اما این قانون درباره فروش ان در داخل‬ ‫سکوت کرده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مجمع فعاالن اقتصادی‬ ‫وقتی از س��رکار خس��ته به منزل برمی گردید و س��ر میز یا سفره شام همسر‬ ‫یا فرزند ش��ما س��رش را در گوش��ی تلفن همراهش کرده و با کلمات مبهم به‬ ‫ش��ما پاسخ می دهد‪ ،‬گرفتار فابینگ هستید‪ .‬وقتی در مهمانی ها و دورهمی های‬ ‫دوس��تانه یا فامیلی بعد از س�لام و احوالپرس��ی اولیه هر کس مش��غول گوشی‬ ‫همراهش می ش��ود‪ ،‬گرفتار فابینگ هستید‪ .‬وقتی در روابط عاطفی و زناشویی با‬ ‫ش��ریک یا همس��ر خود به کافه ای رفته اید یا در منزل نشسته اید و یکی از شما‬ ‫مدام گوشی تلفنش را چک می کند گرفتار فابینگ شده اید‪.‬‬ ‫یک مطالعه نش��ان داد ک��ه بیش از ‪ ۱۷‬درصد افراد حداق��ل ‪ 4‬بار در روز در‬ ‫حضور دیگران و هنگام صحبت با انها دزدکی تلفن شان را چک می کنند‪ .‬تقریبا‬ ‫‪ ۳۲‬درصد افراد نیز ‪ 2‬تا ‪ 3‬بار در روز فابینگ می کنند‪.‬‬ ‫گرچه ش��اید این رفتار چیز مهمی به نظر نرس��د‪ ،‬اما تحقیقات نشان می دهد‬ ‫فابینگ می تواند به روابط و سالمت روان شما اسیب برساند‪.‬‬ ‫ فابینگ (‪ )Phubbing‬چیست؟‬‫عمل نادیده گرفتن کس��ی که با شما صحبت می کند با توجه و نگاه کردن به‬ ‫تلفن همراه خود را فابینگ می گویند‪ .‬به عبارت ساده تر‪ :‬بی اعتنایی به دیگران با‬ ‫نگاه کردن به تلفن همراه‪.‬‬ ‫ نیروی محرک این احساسات چیست؟‬‫فابینگ ‪ ۴‬نیاز اساس��ی انسان را تهدید می کند که این نیازهای اصلی عبارتند‬ ‫از‪:‬‬ ‫احساس تعلق داشتن‬ ‫اعتماد به نفس‬ ‫زندگی معنا دار‬ ‫احساس کنترل داشتن‬ ‫وقتی کس��ی پیش شما با تلفنش مشغول می شود‪ ،‬شما ممکن است احساس‬ ‫طرد و محروم شدن از مصاحبت با او را بکنید‪ .‬این می تواند تاثیر قابل توجهی بر‬ ‫سالمت روان شما داشته باشد‪.‬‬ ‫تحقیق��ات همچنین نش��ان می دهد افرادی که دچار فابینگ هس��تند تمایل‬ ‫زیادی دارند به اینکه تلفن ش��ان همیش��ه در دس��ترس باش��د تا با رسانه های‬ ‫اجتماعی ارتباط برقرار کنند و به این وسیله خال ارتباط حضوری یا رودررو را پر‬ ‫کنند‪ .‬این شروع یک چرخه معیوب است‪.‬‬ ‫ ‪ ۳‬نشانه دچار بودن به فابینگ‪:‬‬‫ همزمان دو مکالمه دارید؛ یکی از طریق تلفن و یکی با شخص روبه رویتان‪.‬‬‫شما به احتمال زیاد هیچ کدام از این دو مکالمه را با موفقیت انجام نمی دهید و‬ ‫مطمئناً فیوب “‪( ”Phub‬دچار فابینگ) هستید‪.‬‬ ‫ س��ر میز یا س��فره غذا یا دیگر موقعیت های اجتماعی با تلفن خود مشغول‬‫می ش��وید‪ .‬قرار دادن تلفن کنار بش��قاب غذا عالمت هش��داری است که نشان‬ ‫می دهد به زودی ارتباطات خانوادگی تان دچار اختالل خواهد شد‪.‬‬ ‫یادتان باشد‪ ،‬حتی الزم نیست تلفن خود را هنگام مکالمه لمس کنید تا روی‬ ‫رابطه شما تاثیر منفی بگذارد‪ .‬یک مطالعه نشان داده تنها وجود تلفن در دستان‬ ‫یا کنار ش��ما باعث می شود همسر‪ ،‬فرزند‪ ،‬خانواده‪ ،‬دوستان و همکاران تان کمتر‬ ‫با شما ارتباط برقرار کنند‪.‬‬ ‫ بدون چک کردن تلفن نمی توانید شام‪ ،‬نهار یا صبحانه تان را تمام کنید‪ .‬این‬‫نشانه ای از دلهره و ترسی واقعی در شماست؛ ترس از دست دادن تماس‪ ،‬پیام یا‬ ‫پست جدیدی در شبکه های اجتماعی‪.‬‬ ‫ ‪ ۳‬راه برای جلوگیری از فابینگ‪:‬‬‫‪ -۱‬غذای تان را بدون تلفن بخورید‬ ‫‪ -۲‬تلفن را از دسترس خود دور کنید‬ ‫‪ -۳‬خود را به چالش بکشید‬ ‫پس مراقب روابط اجتماعی و فردی باشیم‪.‬‬ ‫خبرنگاران رس��انه های مختلف کش��ور برای ش��رکت در نخس��تین مس��ابقه‬ ‫پادکس��ت ریلی تا ‪ ۳۰‬مهر فرصت دارند که اثار خود را به دبیرخانه این مسابقه‬ ‫ارس��ال کنند‪ .‬به گزارش روابط عمومی نخستین مس��ابقه پادکست ریلی (ویژه‬ ‫خبرنگاران)‪ ،‬این مسابقه به همت راه اهن جمهوری اسالمی ایران برگزار می شود‬ ‫و کلیه خبرنگاران شاغل و بازنشسته می توانند اثار خود را در قالب بیان تجربیات‬ ‫شخصی‪ ،‬تحلیل یا گزارش تولید کنند‪.‬‬ ‫ محورهای مسابقه عبارتند از‪:‬‬‫راه اه��ن و بح��ران جهانی کرونا‪ ،‬راه اهن و تحقق ش��عار جهش تولید‪ ،‬راه اهن‬ ‫و توس��عه اقتصادی و اجتماعی‪ ،‬نواوری و فناوری های نوین در توس��عه راه اهن‪،‬‬ ‫راه اهن‪ ،‬خبرنگاری و مس��ئولیت اجتماعی و نقش رس��انه در توسعه گردشگری‬ ‫ریلی‪ .‬خبرنگاران برای ش��رکت در این مس��ابقه می توانند اثار خود را به صورت‬ ‫پادکس��ت مصاحب��ه ای‪ ،‬تک نفره‪ ،‬میزگ��رد‪ ،‬قصه گو یا ترکیبی تهی��ه کرده و از‬ ‫طریق پس��ت الکترونیکی ‪ railnashr@rai.ir‬یا اپلیکیش��ن گپ به ش��ماره‬ ‫‪ ۰۹۹۰۲۷۹۸۶۶۴‬به دبیرخانه مس��ابقه ارس��ال کنند‪ .‬در ضمن باتوجه به شیوع‬ ‫ویروس کرونا هیچ اثری در قالب لوح فشرده‪ ،‬فلش یا حضوری دریافت نمی شود‪.‬‬ ‫ شرایط مهم شرکت در مسابقه‪:‬‬‫عالقه مندان می توانند به صورت فردی یا در قالب گروهی در مس��ابقه شرکت‬ ‫کنند‪ .‬در صورت ش��رکت گروهی‪ ،‬یک فرد به عنوان مس��ئول گروه باید معرفی‬ ‫ش��ود‪ .‬در ابتدای پادکست‪ ،‬ذکر شناس��نامه اثر الزامی است‪ .‬اثار فاقد شناسنامه‬ ‫ارزیابی نخواهند شد‪.‬‬ ‫م��دت زمان پادکس��ت ها باید حداقل ‪ ۵‬دقیق��ه و حداکثر ‪ ۲۰‬دقیقه و حجم‬ ‫پادکست ها حداکثر ‪ ۲۵‬مگابایت باش��د‪ .‬استفاده از جلوه های صوتی و موسیقی‬ ‫ازاد است‪ .‬بارگذاری پادکست در سرویس های میزبانی پادکست ضروری نیست‬ ‫و ارس��ال فایل صوتی کفایت می کند‪ .‬برپایه تقویم مسابقه‪ ،‬اخرین مهلت ارسال‬ ‫اث��ار ‪ ۳۰‬مه��ر ‪ ،۱۳۹۹‬داوری اب��ان ‪ ۱۳۹۹‬و اعالم نتای��ج ‪ ۲۶‬اذر ‪( ۱۳۹۹‬روز‬ ‫حمل ونقل) اس��ت و ش��رکت کنندگان برای کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند‬ ‫به نش��انی اینترنتی راه اهن جمهوری اس�لامی و کانال گپ مس��ابقه به ادرس‬ ‫‪ https: //gap.im/rail.podcast‬مراجعه کنند‪.‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!