روزنامه صمت شماره 1631 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1631

روزنامه صمت شماره 1631

روزنامه صمت شماره 1631

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫امریکا با تحریم ها نمی تواند‬ ‫مقاومت ایران را بشکند‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 10‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1631‬پیاپی ‪2949‬‬ ‫رئیس جمهوری تالش های امریکا برای ایجاد موانع و مش��کالت جدی در نقل وانتقال ارزی‬ ‫برای تامین دارو و غذا را ظالمانه‪ ،‬تروریس��تی و غیرانس��انی خواند و تاکید کرد امریکایی ها‬ ‫تاکنون هر کاری که می توانس��تند علیه ملت بزرگ ایران انجام داده اند و با این نوع اقدامات‬ ‫ضدانسانی و حقوق بشری نمی توانند مقاومت ملت ایران را بشکنند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬حسن‬ ‫روحان��ی در پی گ��زارش رئیس کل بانک مرکزی از روند تامین ارز کاالهای اساس��ی و دارو‬ ‫در چارچ��وب برنام��ه تدوینی دولت و تالش های ضد ایرانی دول��ت امریکا‪ ،‬ضمن قدردانی از‬ ‫تالش های بانک مرکزی و بانک های فعال در تامین نیازهای اساسی مردم اظهار کرد‪ :‬اقدامات‬ ‫دولت امریکا در چارچوب تالش های تبلیغاتی‪-‬سیاسی با اهداف داخلی خودشان است‪7 .‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫تحریم های جدید با اقتصاد دارو چه خواهد کرد؟‬ ‫سرمقاله‬ ‫پرونده ای‬ ‫به جای پرونده دیگر‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫انجام مبادالت داخلی‬ ‫با دالر امریکا‬ ‫چالش تامین مواداولیه‬ ‫سر دراز دارد‬ ‫واکسن انفلوانزا را‬ ‫گران نکنیم‬ ‫ تحریم های ثانویه‬ ‫و التهاب در بازار‬ ‫گفت و گو‬ ‫بحران صنعت خودرو‬ ‫بحرانی تاریخی است‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫جاده ناهموار‬ ‫واردات دارویی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال های سال اس��ت که کشور ما در حوزه واردات‬ ‫دارو با مشکالت متعددی مواجه است و این مشکالت‬ ‫پس از خروج امریکا از برجام چند برابر ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫گرچه تولید بیش از ‪ ۹۵‬درصد نیاز دارویی کش��ور در‬ ‫داخل‪ ،‬موضوعی است که مسئوالن و دست اندرکاران‬ ‫دارویی کش��ور در یک دهه گذشته بر ان تاکید دارند‬ ‫و از دوره وزارت کامران باقری لنکرانی ان را س��ندی‬ ‫از افتخارات حوزه س�لامت کشور می دانند اما کشور‬ ‫م��ا از نظر مواد اولی��ه برای تولید بس��یاری از داروها‬ ‫همچنان نیازمند واردات اس��ت؛ ضمن اینکه همین‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫میزان کمتر از ‪ ۵‬درصد داروی وارداتی کش��ور‪ ،‬سهم‬ ‫بس��زایی در ارزش ریالی واردات داروی کش��ور دارد‪.‬‬ ‫گرچه مش��کالت تامین دارو همواره و در همه دوره ها‬ ‫به عن��وان یکی از چالش های بزرگ حوزه س�لامت و‬ ‫نظام دارویی کش��ور محس��وب ش��ده اما در روزهای‬ ‫اخی��ر نیز ورود نام تعداد دیگ��ری از بانک های ایرانی‬ ‫به فهرست تحریم های امریکا به موضوع واردات دارو‬ ‫دامنه بیش��تری داده اس��ت؛ هرچند مسئوالن تاکید‬ ‫دارن��د راه های دیگری برای واردات دارو پیدا خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بی اعتنایی به حلقه های باالدستی فوالد ادامه دارد‬ ‫تالش برای بازگشت امضاهای طالیی‬ ‫‪3‬‬ ‫مقاومت در تاالر شیشه ای‬ ‫بی��ش از یک م��اه از روزهایی که ش��اهد دوران تاریخی س��قوط‬ ‫در ب��ازار بورس ته��ران بودیم‪ ،‬می گذرد‪ .‬پس از م��رداد ‪ ۹۹‬که برای‬ ‫اغلب س��هامداران تازه وارد مانند کابوس بود‪ ،‬شاهد این امر بودیم که‬ ‫بازار در کانال یک میلیون و ‪ 500‬هزار واحدی دائم در حال نوس��ان‬ ‫اس��ت‪ .‬به اعتقاد بسیاری از کارشناس��ان بازار سرمایه‪ ،‬بورس تهران‬ ‫درحال حاضر ب��ه نقطه مقاومت خود رس��یده و حاال می توان گفت‬ ‫تقریبا تمام نمادها به ارزش واقعی خود نزدیک شده اند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫جانازتناواز رفت‬ ‫‪16-15-2‬‬ ‫هفته نخست مهر ماه بخش��نامه ای از سوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منتش��ر شد که به موجب ان‬ ‫از این پس صادرات سنگ اهن و اهن اسفنجی منوط‬ ‫به تایی��د و اخذ مجوز از دفتر صنایع معدنی وزارتخانه‬ ‫در س��امانه پنجره تجارت فرام��رزی گمرک (‪)EPL‬‬ ‫خواهد بود‪ .‬این مصوبه با اعتراض بس��یاری از فعاالن‬ ‫در حلقه های باالدستی زنجیره فوالد روبه رو شد‪ .‬این‬ ‫دس��ت ممنوعیت ها در حالی اعمال می شود که طی‬ ‫ماه های گذش��ته ص��ادرات در زنجیره ف��والد به ویژه‬ ‫حلقه های باالدستی به شدت کاهش یافته است‪ .‬نکته‬ ‫عجیب ماجرا اینجاست که با وجود تشدید روزافزون‬ ‫تحریم ه��ای بین المللی علیه ایران و محدودیت هایی‬ ‫ک��ه همه گیری وی��روس کرونا ایجاد ک��رده‪ ،‬هر روز‬ ‫مقررات داخلی صادرات نیز س��ختگیرانه تر می شود‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی و با توجه به امار موجود‪ ،‬تصویب‬ ‫چنین بخشنامه هایی جای سوال و ابهام دارد‪11 .‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 10‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1631‬‬ ‫پیاپی ‪2949‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫پرواز «مرغ سحر»‬ ‫پرونده ای‬ ‫به جای پرونده دیگر‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫نوشتن درباره مرگ کاری سخت است‪.‬‬ ‫نوشتن درباره مرگ استادی بزرگ که عاشق سرزمینش‬ ‫بود و مردم هم عاشق صدای او‪ ،‬کاری سخت تر است‪.‬‬ ‫نوش��تن درباره اس��تاد محمدرضا شجریان که بیش از‬ ‫نیم قرن برای این مردم با عشق خوانده و در همه شرایط‬ ‫سخت و تلخ کنار مردم مانده‪ ،‬سخت تر است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا ش��جریان در زلزل��ه بم‪ ،‬کنار م��ردم بود‪.‬‬ ‫کنس��رت بزرگی که به نفع زلزله زدگان برپا کرد و تالش‬ ‫او در امور خیر و اقتصادی به نفع مردم‪ ،‬نامش را در حوزه‬ ‫اقتصادی هم ماندگار کرده است‪.‬‬ ‫صدای شجریان‪ ،‬انتخاب اشعار از حافظ و موالنا تا نیما‬ ‫و فریدون مش��یری‪ ،‬میزان و معیار و متر نس��لی ش��د که‬ ‫به دنبال موسیقی مناسب‪ ،‬سالم‪ ،‬دل انگیز و تاثیرگذار بود‪.‬‬ ‫اگر چهار س��تون ادبیات شعری این سرزمین با نام های‬ ‫فردوسی و سعدی و حافظ و موالنا برپا شده است؛‬ ‫اگر هنر بازیگری قرن اخیر با پنج تن انتظامی و کشاورز‬ ‫و رشیدی و مشایخی و نصیریان تعریف می شود؛‬ ‫اگ��ر داستان نویس��ی معاصر ایران با ص��ادق هدایت و‬ ‫جمالزاده و احمد محمود و هوش��نگ گلشیری و سیمین‬ ‫دانشور و محمود دولت ابادی ادامه می یابد؛‬ ‫اگر شعر زنان ایران با پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد و‬ ‫سیمین بهبهانی شناخته می شود؛‬ ‫اواز ایران با نام ش��جریان‪ ،‬ش��والیه ای فراتر از مرزهای‬ ‫ایران در جهان نوردیده ش��ده و یک بار دیگر ثابت کرده‬ ‫ک��ه «این صداس��ت که می ماند»‪ ،‬در تاری��خ می ماند‪ ،‬در‬ ‫فضا می ماند‪ ،‬در خیال انس��ان ها می ماند و به گوش جان‬ ‫میلیاردها انسان در اینده می رسد‪.‬‬ ‫در این رهگذر مرگ و موسیقی و نوشتن‪ ،‬من ه م مثل‬ ‫هزاران هموطن دیگر که از پنجشنبه‪ ،‬میلیون ها یادداشت‬ ‫و پس��ت در دنیای مجازی و واقعی نوش��ته اند‪ ،‬می توانم‬ ‫بیش��تر بنویس��م‪ ،‬اما حجم نوشتار و گفتار و خاطره گویی‬ ‫انچنان زیاد است که به نظر می رسد‪ ،‬فرصت خواندن باقی‬ ‫نخواهد گذاشت‪.‬‬ ‫در دهه ‪ 60‬و ‪ 70‬بنا به مس��ئولیتی که در تاالر وحدت‬ ‫داشتم‪ ،‬توفیق دیدارهای بسیار با او را یافتم‪ .‬باید صبوری‬ ‫کرد تا فرصت مناس��بی که من هم خاطره بنویس��م و یاد‬ ‫کنم از کسی که همگان‪ ،‬صدای او‪ ،‬شخصیت او‪ ،‬غرور او‪،‬‬ ‫دانش او‪ ،‬سواد او و همراهی او با مردم را دوست داشتند‪.‬‬ ‫این یادداشت کوتاه را هم مثل میلیون ها یادداشت هایی‬ ‫ک��ه در دنی��ای مج��ازی و واقعی مکرر در مکرر منتش��ر‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ب��ه احترام او‪ ،‬به احترام مرغ س��حر‪ ،‬به احترام‬ ‫موسیقی‪ ،‬به احترام جامعه بزرگ ایران نوشتم‪.‬‬ ‫م��ا در روزنام��ه صمت‪ ،‬بنا به حوزه تخصصی مان‪ ،‬مثل‬ ‫شروع هر هفته‪ ،‬برای این هفته نیز پرونده ای دیگر تدارک‬ ‫دیده بودیم‪ ،‬اما بسته شدن پرونده زندگی استاد شجریان‪،‬‬ ‫ما را بر این داش��ت که همگام و همراه مردم‪ ،‬این ش��ماره‬ ‫را به نام ایشان متبرک کنیم و پرونده ای هنری بگشاییم‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم که ش��جریان بزرگ بود‪ ،‬بزرگ زیست‬ ‫و بزرگ مرد‪.‬‬ ‫بازتاب یک خبر‬ ‫در رسانه های معتبر جهان‬ ‫خبر‬ ‫خب��ر درگذش��ت محمدرضا ش��جریان در رس��انه های‬ ‫معتب��ر جه��ان از گاردین تا فرانس ‪ ۲۴‬و اسوش��یتدپرس‬ ‫بازتاب داش��ت‪« .‬استاد موس��یقی ایرانی» عنوانی است که‬ ‫اسوش��یتدپرس برای محمدرضا ش��جریان در نظر گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫گاردین هم خبر درگذشت شجریان را پوشش داده است‪.‬‬ ‫در خبر گاردین به صدای متمایز ش��جریان اش��اره شده که‬ ‫استفاده از ان در کودکی با قران خواندن اغاز شده است‪.‬‬ ‫دفت��ر س��ازمان مل��ل در ته��ران در پیام��ی در توئیت��ر‬ ‫درگذش��ت محمدرضا ش��جریان‪ ،‬اس��تاد اواز ای��ران را به‬ ‫خان��واده و دوس��تداران او در ایران و جهان تس��لیت گفت‬ ‫و نوش��ت‪ :‬خانواده س��ازمان ملل در تهران عمیقا با خانواده‬ ‫اقای ش��جریان و هوادارانش از ایران و سراس��ر جهان ابراز‬ ‫همدردی می کند‪.‬‬ ‫س��فارت س��وئیس در ایران نیز در پیامی نوشت‪ :‬تسلیت‬ ‫صمیمانه به مناسبت درگذشت استاد محمدرضا شجریان‪.‬‬ ‫سوئیس خاطره کنسرت های وی در لوزان و زوریخ را عزیز‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫سفارت بریتانیا در تهران درگذشت یکی از برجسته ترین‬ ‫چهره های موس��یقی سنتی ایران در یک قرن گذشته را به‬ ‫تمامی طرفدارانش تسلیت گفت‪.‬‬ ‫نیچروان بارزانی‪ ،‬رئیس اقلیم کردستان عراق‪ ،‬درگذشت‬ ‫محمدرضا ش��جریان را تس��لیت گفت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬تنها‬ ‫صداست که می ماند‪.‬‬ ‫بارزانی ادامه داد‪ :‬بانهایت اندوه درگذش��ت خس��رو اواز‬ ‫ایران زمین و اس��طوره تکرارناشدنی موسیقی را به خانواده‬ ‫محترم شجریان‪ ،‬جامعه هنری و دوستداران ایشان تسلیت‬ ‫عرض می نمایم‪.‬‬ ‫سفارت فرانسه در تهران در پیامی درگذشت محمدرضا‬ ‫ش��جریان اس��تاد اواز ای��ران را با این متن تس��لیت گفت‪:‬‬ ‫محمدرضا ش��جریان واپس��ین اوازش را خواند‪ .‬نغمه های‬ ‫خسرو اواز ایران تا ابد در یادمان خواهد ماند‪.‬‬ ‫اس��تاد اواز ایران‪ ،‬محمدرضا ش��جریان در توس ارام گرفت‪ .‬بی شک نام شجریان در کنار نام بزرگانی چون‬ ‫اخوان ثالث و دانش��مندان جهانی این س��رزمین حک خواهد ش��د و از این پس دوستداران و عالقه مندان به‬ ‫موس��یقی ایرانی برای دیدار با ش��جریان باید رهسپار سرزمین ش��عر و دانش ایران زمین شوند‪ .‬به دنبال پرواز‬ ‫اوای رسای ربنا‬ ‫به اجابت رسید‬ ‫مرغ س��حر بس��یاری از مقامات داخلی و خارجی و جمعی از شخصیت های سیاسی و چهره های سرشناس در‬ ‫پیام های جداگانه درگذش��ت محمدرضا شجریان را تسلیت گفتند‪ .‬استاد محمدرضا شجریان پس از تحمل‬ ‫دوره طوالنی بیماری عصر پنجشنبه‪ ۱۷ ،‬مهر در ‪ ۸۰‬سالگی در بیمارستان جم تهران درگذشت‪.‬‬ ‫ملت ایران‪ ،‬نام و یادش را همواره زنده نگاه خواهد داشت‬ ‫رئیس جمهوری ضمن تس��لیت درگذشت اس��تاد اواز ایران‬ ‫گفت‪ :‬یقینا ملت قدرش��ناس ایران‪ ،‬نام و یاد و اثار این هنرمند‬ ‫محبوب را همواره در خاطره ها‪ ،‬زنده نگاه خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری‪ ،‬حس��ن‬ ‫روحانی در پیامی با تس��لیت درگذش��ت محمدرضا شجریان‪،‬‬ ‫اس��تاد اواز ایران و هنرمند نامدار به خانواده و همه عالقه مندان‬ ‫و دوس��تداران ایشان خصوصا جامعه هنری کشور تصریح کرد‪:‬‬ ‫یقینا ملت قدرشناس ایران‪ ،‬نام و یاد و اثار این هنرمند محبوب‬ ‫را همواره در خاطره ها‪ ،‬زنده نگاه خواهد داشت‪.‬‬ ‫در متن پیام تس��لیت حس��ن روحانی امده است‪ :‬درگذشت‬ ‫اس��تاد اواز ایران و هنرمند نامدار محمدرضا شجریان‪ ،‬موجب‬ ‫تاثر و تالم فراوان گردید‪.‬‬ ‫نماد ادبیات و موسیقی ایران‬ ‫صدای اشنای او به یادگار می ماند‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری در پیامی ضمن تسلیت درگذشت «محمدرضا شجریان»‬ ‫استاد اواز ایران تاکید کرد‪ :‬نام او به یقین در اینده نیز همچنان خواهد درخشید؛ چنانکه‬ ‫میراثی گرانقدر در گذشته و حال داشته است‪ .‬اسحاق جهانگیری در صفحه اینستاگرام‬ ‫خود به مناس��بت درگذشت استاد محمدرضا شجریان نوشت‪ :‬درگذشت هنرمند نامی و‬ ‫چهره ش��اخص فرهنگ ایران اس��تاد محمدرضا شجریان‪ ،‬ضایعه ای ملی است‪ .‬هر ایرانی‬ ‫و هر کس که در دور و نزدیک این س��رزمین به ادب و زبان فارس��ی و فرهنگ و تمدن‬ ‫ایرانی و اسالمی دلبسته است‪ ،‬حق دارد که سوگوار فقدان این چهره نام اور و سختکوش‬ ‫باشد‪ .‬نام او به یقین در اینده نیز همچنان خواهد درخشید؛ چنانکه میراثی گرانقدر در گذشته و حال داشته است‪.‬‬ ‫موسیقی او را جاودان و‬ ‫نامیرا ساخت‬ ‫وزی��ر فرهن��گ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی در پیامی درگذشت‬ ‫استاد محمدرضا ش��جریان را‬ ‫تس��لیت گفت‪ .‬در مت��ن پیام‬ ‫سیدعباس صالحی امده است‪:‬‬ ‫درگذش��ت ترنم ماندگار ایران‪،‬‬ ‫اس��تاد محمدرضا ش��جریان‬ ‫موجب تاثر و تاسف عمیق گردید‪ .‬شجریان نمای موسیقی‬ ‫اصیل ایرانی و از نمادهای هویت هنری این سرزمین است‪.‬‬ ‫وجوه متنوع استاد فقید‪ ،‬در کنار هوشمندی کم نظیر او در‬ ‫انتخاب مناس��ب از گنجینه گرانبهای شعر و ادب فارسی‪،‬‬ ‫اواز و موسیقی او را جاودان و نامیرا ساخت‪ .‬بخش مهمی از‬ ‫ادبیات ایران با نغمه او در گوش و جان نسل جوان و نوجوان‬ ‫راه یافت و انان را با حکمت و ادب این سرزمین پرگهر اشنا‬ ‫و همراه س��اخت‪ .‬نوای استاد‪ ،‬تاریخ حس و حال ایرانیان در‬ ‫نیم قرن گذش��ته اس��ت‪ .‬اثار او بازتاب حسرت ها و امیدها‪،‬‬ ‫نگرانی ها و دلبس��تگی ها و در یک کالم حال و هوای مردم‬ ‫خوب کشورمان بود‪.‬‬ ‫در پی درگذش��ت استاد محمدرضا ش��جریان‪ ،‬هنرمند بلنداوازه و‬ ‫صاحب سبک کش��ورمان علی الریجانی پیام تسلیتی صادر کرد‪ .‬در‬ ‫متن پیام مش��اور رهبر معظم انقالب امده اس��ت‪ :‬درگذشت هنرمند‬ ‫بلنداوازه و صاحب س��بک کشورمان‪ ،‬استاد شجریان را به ملت عزیز‪،‬‬ ‫به خص��وص هنرمندان فرهیخته و خانواده محترم ایش��ان تس��لیت‬ ‫عرض می کنم‪ .‬صدای اش��نای او از میراث اس�لامی‪-‬ایرانی در دل ها‬ ‫ارام گرفت��ه و به یادگار می ماند‪ .‬ی��ادش گرامی باد‪ .‬از خداوند رحیم‬ ‫می خواهم که این سفرکرده گرامی را به نیکی بپذیرد و مورد غفران خویش قرار دهد‪.‬‬ ‫مرد نکونام نمیرد هرگز‬ ‫علی ربیعی‪ ،‬س��خنگوی دولت دلنوش��ته ای در سوگ محمدرضا‬ ‫شجریان نوشت‪ :‬ش��جریان رفت‪ .‬ترکیب این دو کلمه برای فرهنگ‪،‬‬ ‫هن��ر و ادب ایران موجی از اندوه و تال��م را در پی دارد‪ .‬همه ایرانیان با‬ ‫ش��جریان لحظات ناب��ی را گذرانده اند‪ .‬در باران های تند ش��مال «اه‬ ‫باران» و در ش��ب های ساکت و پرس��تاره کویر «شب سکوت کویر»‬ ‫را ش��نیدیم و باتمام وجود «بر اس��تان جانان» سر نهادیم و «معمای‬ ‫هستی» و «سر عشق» را از «ساز خاموش» شنیدیم‪ .‬در روزهای تلخ‬ ‫دی ‪ ۸۲‬با صدای او به «س��وگ بم» نشس��تیم‪ .‬ماه رمضان و روزه داری به نوعی با‬ ‫فرهن��گ و روح ایرانیان ‪-‬با هر میزان از اعتقاد‪ -‬عجین اس��ت و بدون‬ ‫تردی��د در لحظات ن��اب افطار «ربنای ش��جریان» جزئ��ی از هویت‬ ‫روزه داری ما شد‪ .‬کدام ایرانی است که وقف جاریه او «ربنا» را با گوش‬ ‫جان نشنیده باشد؟ مدیون او هستیم برای همه لحظاتی که به واسطه‬ ‫صدای اسمانی اش معنا یافت‪ ،‬برای همه اشعاری که او خواند و ما بارها‬ ‫و بارها ش��نیدیم‪ ،‬اش��عاری که اگر او نخوانده بود شاید هرگز به گوش‬ ‫اغلب ما هم نمی رس��ید‪ .‬برای او باید گفت «مرد نکونام نمیرد هرگز»‬ ‫زیرا او در قلب همه ایرانیان جا دارد و «ثبت است بر جریده عالم دوام ما»‪.‬‬ ‫روی حبیبان «مرغ سحر» پرکشید‬ ‫محمدجواد اذری جهرمی‪ ،‬وزیر ارتباطات‬ ‫و فن��اوری اطالعات با انتش��ار پیام هایی در‬ ‫صفحات ش��خصی اینستاگرام و توئیتر خود‬ ‫درگذش��ت محمدرضا ش��جریان را تسلیت‬ ‫گفت و نوشت‪ :‬روی حبیبان «مرغ سحر» پر‬ ‫کشید‪ ...‬خدایش بیامرزد‪ .‬تسلیت به همایون‬ ‫عزیز‪ ،‬خانواده ایشان و همه دوستدارانش‪.‬‬ ‫در پایبندی به عهد خود با مردم ذره ای تردید نکرد‬ ‫دبی��رکل مجم��ع نیروه��ای خ��ط‬ ‫امام در پیامی به مناس��بت درگذشت‬ ‫محمدرض��ا ش��جریان تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫ان وج��ود نازنی��ن‪ ،‬هم��واره در کنار‬ ‫م��ردم ماند و باوج��ود برخی جفاها و‬ ‫بی مهری ها‪ ،‬در پایبندی به عهد خود با‬ ‫مردم‪ ،‬ذره ای تردید نکرد‪ .‬در متن پیام‬ ‫س��یدهادی خامنه ای امده است‪ :‬درگذشت استاد‬ ‫برجس��ته و هنرمند بی بدی��ل‪ ،‬مرحوم محمدرضا‬ ‫این چهره برجس��ته هنری و افریننده ماندگارترین نواهای‬ ‫دلنش��ین ایرانی و خواننده ربنای رمض��ان‪ ،‬با ذوق هنرمندانه و‬ ‫ت�لاش فراوان‪ ،‬میراث ارزش��مند و پرجاذبه ای از خود به یادگار‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫یقین��اً ملت قدرش��ناس ای��ران‪ ،‬نام و یاد و اث��ار این هنرمند‬ ‫محبوب را همواره در خاطره ها‪ ،‬زنده نگاه خواهد داشت‪.‬‬ ‫نگین درخشان موسیقی ایران‬ ‫بیژن نامدار زنگنه‪ ،‬وزیر نفت نیز درگذشت استاد اواز ایران‬ ‫را تسلیت گفت و در حساب توئیتری خود نوشت‪ :‬درگذشت‬ ‫نگین درخش��ان موس��یقی اصیل ایران��ی‪ ،‬هنرمند مبدع‪،‬‬ ‫اس��تاد محمدرضا ش��جریان را به خانواده ارجمند ایش��ان‪،‬‬ ‫جامع��ه هنری و مردم بزرگ ایران که ص��دای ماندگار او در‬ ‫حافظه ش��ان ثبت و ضبط شده تسلیت می گویم و از خداوند‬ ‫متعال برای ان مرحوم غفران و ارامش ابدی مسالت می کنم‪.‬‬ ‫شجریان‪ ،‬موجب تاسف و تاثر گردید‪.‬‬ ‫ان مرح��وم ک��ه در خان��واده ای اهل‬ ‫معرف��ت و خادم قران بالید‪ ،‬عمر خود‬ ‫را وقف خدمت به فرهنگ و موس��یقی‬ ‫و ادبی��ات ایران نمود ک��ه جلوه ای از‬ ‫عرفان بزرگان اهل معنا بود‪ .‬ان وجود‬ ‫نازنین‪ ،‬هم��واره در کنار مردم ماند و‬ ‫باوجود برخی جفاها و بی مهری ها‪ ،‬در پایبندی به‬ ‫عهد خود با مردم‪ ،‬ذره ای تردید نکرد‪.‬‬ ‫یاد او در قلب ایرانیان ماندنی است‬ ‫محم��ود واعظ��ی‪ ،‬رئی��س دفت��ر‬ ‫رئیس جمهوری با تسلیت درگذشت استاد‬ ‫اواز ایران تاکید کرد یاد ش��جریان در قلب‬ ‫ایرانیان ماندنی است و نامش تا همیشه در‬ ‫تاریخاینسرزمینخواهددرخشید‪.‬درمتن‬ ‫پیام تس��لیت رئیس دفتر رئیس جمهوری‬ ‫امده است‪ :‬درگذش��ت هنرمند محبوب و‬ ‫استاد بی بدیل اواز ایران را به ملت شریف و هنردوست‬ ‫کش��ورمان تس��لیت عرض می کنم‪ .‬استاد محمدرضا‬ ‫یک نام همواره مانا‬ ‫نغمه گر نغمه های عاشقانه‬ ‫بار سفر بست‬ ‫محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی‬ ‫درگذش��ت محمدرضا شجریان را تسلیت گفت و نوشت‪ :‬از‬ ‫مسعود سلطانی فر‪ ،‬وزیر ورزش و‬ ‫صدای س��خن عش��ق ندیدم خوش تر ‪ -‬یادگاری که در این‬ ‫جوانان در پیامی در گذشت استاد‬ ‫گنبد دوار بماند‪ .‬با کمال تاس��ف و تاثر مطلع شدم اسطوره‬ ‫مسلم موس��یقی ایران‪ ،‬محمدرضا‬ ‫ب��زرگ هنر‪ ،‬موس��یقی و اواز ایران زمین و س��فیر پرافتخار‬ ‫شجریان را تسلیت گفت و نوشت‪:‬‬ ‫پارس��ی گویان جهان‪ ،‬استاد محمدرضا شجریان در اربعین‬ ‫همدم لحظات عرفانی افطار‪ ،‬همراه‬ ‫سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین (ع)‪ ،‬رخت‬ ‫دقای��ق روحانی س��حر‪ ،‬زمزمه گر‬ ‫انا الیه راجع��ون بر ت��ن کرد‪ ،‬تن خاکی را به خاکیان و جان و دل را به افالکیان س��پرد و‬ ‫نواهای پرشکوه و نغمه گر نغمه های‬ ‫عاشقانه بار سفر بست و به سوی خدا رفت‪ .‬استاد محمدرضا از میان ما پر کش��ید‪ .‬برای انانی که س��ال ها با صدای روحانی این شجره هنر ناب افطار‬ ‫ش��جریان‪ ،‬خسرو اواز ایران و همنوای مردم این سرزمین با کردند‪ ،‬عمری مهمان مناجات او در س��حرگاهان بودند و همراه همیش��گی نغمه های‬ ‫کوله باری از عش��ق و ایمان چشم از جهان فرو بست و همه دل انگیزش در خلوت و جلوت‪ ،‬بزم و رزم و ضیافت و سیاحت بودند‪ ،‬محمدرضا شجریان‬ ‫یک نام همواره مانا است‪.‬‬ ‫ما را به سوگ خود نشاند‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫شجریان از جایگاهی رفیع در سپهر هنر‬ ‫ایران زمی��ن برخوردار بود و درگذش��ت‬ ‫ایشان‪ ،‬ضایعه ای جانکاه و غیرقابل جبران‬ ‫است‪ .‬خاطره جمعی ایرانیان‪ ،‬مشحون از‬ ‫لحظ��ات فراموش نش��دنی و گرانقدری‬ ‫است که با نغمه های دلنشین ان مرحوم‬ ‫رقم خورده اس��ت‪ .‬یاد ش��جریان در قلب‬ ‫ایرانیان ماندنی اس��ت و نامش تا همیشه در تاریخ این‬ ‫سرزمین خواهد درخشید‪.‬‬ ‫هزاردستان اوازمان‬ ‫به اسمان بیکران عشق پرید‬ ‫وزی��ر بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و ام��وزش‬ ‫پزش��کی در پیامی به مناسبت درگذشت‬ ‫اس��تاد ش��جریان نوش��ت‪ :‬در برگ ری��ز‬ ‫بی ام��ان پایی��ز ه��زار دس��تان اوازمان از‬ ‫شاخسار ش��عر و موسیقی س��رزمین مان‬ ‫به اس��مان بیکران عش��ق پری��د و رفت تا‬ ‫بی پ��روا در اس��تان جانان بر س��فره افطار‬ ‫روزه داران ربنا بخواند و در س��حرگاهان با مرغ س��حر ناله مستانه سر‬ ‫دهد‪ .‬رفت ولی در زیر این س��قف س��اده بس��یار نقش و در این گنبد‬ ‫فیروزه ای رنگ‪ ،‬س��ال ها و سال ها صدای لطیف مخملی اش گوش نواز‬ ‫مشتاقان موسیقی دلنواز این سرزمین خواهد بود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫نغمه های خسرو اواز ایران تا ابد در یادها خواهد ماند‬ ‫اقامه نماز بر پیکر مرحوم استاد محمدرضا شجریان‬ ‫عکس‪ :‬برنا‬ ‫سیدعباس موس��وی‪ ،‬سفیر ایران در جمهوری اذربایجان‬ ‫در توئیتی با تس��لیت درگذش��ت خس��رو اواز ایران نوشت‬ ‫نوای اس��مانی ش��هریار بی بدیل هنر موسیقی در گنبد دوار‬ ‫ماناست‪ .‬موسوی در این توئیت افزود‪ :‬دلبر برفت و دلشدگان‬ ‫را خبر نکرد‪ .‬فراق خس��رو اواز و صدای سخن عشق نه کاری‬ ‫اس��ت خُ رد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬استاد ش��جریان در اربعین عاشقان‬ ‫اسمانی شد‪ .‬نوای اسمانی شهریار بی بدیل هنر موسیقی در‬ ‫گنبد دوار ماناست‪ .‬سفیر ایران در جمهوری اذربایجان گفت‪:‬‬ ‫س��وگ اس��تاد را به خانواده محترم به ویژه یادگار دلبندشان‬ ‫همایون و همه دوستداران ایشان تسلیت می گویم‪.‬‬ ‫حمی��د بعیدی نژاد‪ ،‬س��فیر جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫انگلیس نیز در توئیتی نوش��ت‪ :‬درگذش��ت استاد شجریان‬ ‫را ب��ه خانواده و جامعه هنری ایران تس��لیت عرض می کنیم‪.‬‬ ‫یاد و خاطره استاد شجریان با دستاوردهای بزرگ هنری اش‬ ‫همواره در قلب ایرانیان جای دارد و هیچگاه از میان نمی رود‪.‬‬ ‫هرگز نمیرد انکه‪...‬‏‬ ‫همچنین س��فارت جمهوری اس�لامی ایران در زاگرب در‬ ‫توئیتی درگذشت استاد بزرگ اواز ایران‪ ،‬محمدرضا‪‎‬شجریان‬ ‫را به هموطنان ش��ریف و فرهنگ دوس��ت‪ ،‬ا یران دوس��تان و‬ ‫عالقه مندان فرهنگ و هنر ایران تسلیت گفت‪.‬‬ ‫بهرام قاسمی‪ ،‬سفیر ایران در فرانسه نیز گفت‪ :‬محمدرضا‬ ‫ش��جریان این ن��ادره دوران و این ُدر کیمیای��ی نایاب تاریخ‬ ‫صدای فرهنگ و هنر و عرفان ایران رو به خاموش��ی نهاد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در فقدان او در کنار تمامی ایرانیان‪ ،‬پارس��ی دانان‪،‬‬ ‫ایرانیان مقیم فرانسه و ایران شناسان و دوستداران فرانسوی‬ ‫او سوگواریم‪.‬‬ ‫سفارت جمهوری اسالمی ایران در اوکراین هم درگذشت‬ ‫محمدرضا ش��جریان اس��تاد ب��زرگ اواز ایران زمی��ن را به‬ ‫هموطنان عزیز‪ ،‬دوستداران ایشان و عالقه مندان به فرهنگ‬ ‫و هنر ایران تسلیت گفت‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور مجلس‬ ‫رئیس جمهوری با تسلیت‬ ‫درگذش��ت اس��تاد اواز و‬ ‫موسیقی ایران در پیامی‬ ‫نوشت‪ :‬اثار فاخر و ماندگار‬ ‫ان مرح��وم طالی��ه دار‬ ‫روحی��ه همگرایی و امید‬ ‫است‪ .‬حس��ین علی امیری با بیان اینکه «اینک اوای‬ ‫رسای ربنای شجریان به اجابت رسید و در جوار حق‬ ‫ارام گرفت»‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬س��رمایه ارزشمند و چهره‬ ‫مانای موس��یقی اصیل ایرانی‪ ،‬س��ال ها با اثار فاخر و‬ ‫ماندگار ان مرحوم‪ ،‬مهمان س��فره های افطار و نوروز‬ ‫ما و با س��رودهای حماسی و باشکوه همچون «ایران‬ ‫ای س��رای امید» همواره طالیه دار روحیه همگرایی‬ ‫و امید بوده است‪.‬‬ ‫چون از این غصه ننالیم و‬ ‫چرا نخروشیم‬ ‫علی اکب��ر صالح��ی‪،‬‬ ‫رئی��س س��ازمان انرژی‬ ‫اتم��ی نی��ز ب��ا ص��دور‬ ‫پیامی درگذش��ت استاد‬ ‫محمدرض��ا ش��جریان را‬ ‫تس��لیت گفت و نوش��ت‪:‬‬ ‫با دریغ و افس��وس بسیار‬ ‫اطالع یافتم که خس��رو اواز ای��ران و نماد و نماینده‬ ‫اصی��ل فرهنگ و تمدن ایران زمین حضرت اس��تاد‬ ‫محمدرضا ش��جریان جامه از این خاکدان برگرفته‬ ‫و به دیدار معش��وق ش��تافته اس��ت‪ .‬این اندوه برای‬ ‫ایرانیان و دوستداران فرهنگ و ادب پارسی بر جای‬ ‫خواهد ماند که از فیض وجود عزیزش محروم شدند‪.‬‬ ‫بی گمان اثار جاودان و ماندگار نگین هنر ایران زمین‬ ‫مانن��د نیایش جاودانه ربن��ای او در حافظه تاریخی‬ ‫ملت تمدن س��از و هنرپرور ایران برای هماره تاریخ‬ ‫جاودان خواهد ماند‪.‬‬ ‫صدای ربنا در عمق جان‬ ‫ایران طنین انداز شد‬ ‫محمد ش��ریعتمداری‪،‬‬ ‫وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماع��ی در پیام��ی‬ ‫گف��ت‪ :‬ناگه��ان خب��ر‬ ‫خام��وش ش��دن صدای‬ ‫ربنا در عمق جان ایران‬ ‫طنین انداز ش��د و استاد‬ ‫اواز ای��ران و حنجره طالیی قرانی اس��تثنایی از‬ ‫ن و اسالم چشم از جهان‬ ‫بین اساتید موسیقی ایرا ‬ ‫فروبس��ت و خیل کثیری از ایرانیان و مسلمین را‬ ‫داغدار کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فراموش نمی ش��ود لحظات ملکوتی‬ ‫افط��ار که با صدای گرم ربنای اس��تاد ش��جریان‬ ‫در عم��ق جان ایرانیان نشس��ت و نوای پرعمق و‬ ‫معنای مرغ سحر او تا ابد ماندگار خواهد ماند‪.‬‬ ‫شجر پربرگ و بار فرهنگ‬ ‫ایران «اهنگ سفر ساخت»‬ ‫ش و پرورش‬ ‫وزیر اموز ‬ ‫در پی درگذش��ت استاد‬ ‫شجریان در پیامی گفت‪:‬‬ ‫این بار استاد محمدرضا‬ ‫شجریان‪ ،‬ش��جر پربرگ‬ ‫و ب��ار فرهن��گ و هنر و‬ ‫اسطوره اوا و اواز ایران‪،‬‬ ‫«اهنگ س��فر س��اخت»‪ .‬محس��ن حاج میرزایی‬ ‫اف��زود‪ :‬عمر پرعم��ق هنری ان اس��تاد بی بدیل‬ ‫عرصه هنر و موس��یقی حاکی از ان است که در‬ ‫طول ‪ 200‬سال تاریخ موسیقی ایران‪« ،‬شجریان‪،‬‬ ‫ش��اخص ترین هنرمند» این عرصه اس��ت؛ از این‬ ‫رو‪ ،‬ان س��تاره پرفروغ سپهر س��رود و نوا‪ ،‬چنان‬ ‫بی نظیر اغاز کرد و چنان بی مانند پایان یافت که‬ ‫«نه تکرار می شود و نه تکراری»‪.‬‬ ‫فراتر از زمانه ما‬ ‫باقی خواهد ماند‬ ‫س��ید حس��ن خمینی‬ ‫نی��ز ضم��ن تس��لیت از‬ ‫دس��ت دادن اس��تاد‬ ‫موس��یقی ایران نوشت‪:‬‬ ‫درگذش��ت هنرمن��د‬ ‫بزرگ و کم نظیر اس��تاد‬ ‫محمدرض��ا ش��جریان را‬ ‫خدمت جامعه هنری کش��ور و دوس��تداران ایشان‬ ‫به خصوص خانواده محترم ان مرحوم به ویژه فرزند‬ ‫گرامی ش��ان جناب اقای همایون شجریان تسلیت‬ ‫عرض می نمایم‪ .‬بی ش��ک نام و اوازه ایشان فراتر از‬ ‫زمانه ما و در پهنه ای وسیع تر از جغرافیای ما باقی‬ ‫خواهد ماند‪.‬‬ صفحه 2 ‫ شنبه‬ ‫ایدرو و نقشه راه‬ ‫توسعه مراکز‬ ‫تست خودرو‬ ‫‪ 19‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 10‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1631‬‬ ‫پیاپی ‪2949‬‬ ‫اع�لام ک��رد‪ :‬در صنعت چرم کش��ور که قدمت بیش از ‪ ۱۰۰‬س��ال دارد‬ ‫بس��یاری از واحدها از ماش��ین االت قدیمی اس��تفاده می کنند و نیازمند‬ ‫بروزرسانی برای رقابت در بازار هستند‪ .‬محرابی با اشاره به اینکه در کشور‬ ‫چرم س��بک و سنگین داریم و واحدهای بس��یار خوبی در چرم سنگین‬ ‫فعال هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬تولید محصول در چرم سبک برای پوشاک استفاده‬ ‫می ش��ود اما چرم سنگین برای تولید کفش و‪ ...‬است‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬چرم‬ ‫سنگین کشور به لحاظ کیفیت قابل رقابت با جهان است‪.‬‬ ‫مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در گفت وگوی اختصاصی با‬ ‫مفاهیم در صنعت خودرو جهان تغییر کرده اما خودروساز ایرانی همچنان کپی کار است‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ن��وع نگاه سیس��تم حاکمیتی از مجلس ش��ورای اس�لامی گرفته تا‬ ‫ق��وه قضاییه‪ ،‬دولت‪ ،‬رس��انه و تمام ارکانی ک��ه مرتبط با این صنعت‬ ‫هستند باید بررسی ش��ود که چقدر دارای سواد خودرویی بوده اند‬ ‫و هستند؟‬ ‫سمت خراب اس��ت؟ عمر مفید هر قطعه تا چه زمانی‬ ‫اس��ت؟ هوش مصنوع��ی جایگزین انس��ان در خودرو‬ ‫ش��ده و با این کار کانس��پ و مفه��وم حرکت از حالت‬ ‫فیزیکی ب��ه حالت روانی‪ ،‬اجتماع��ی‪ ،‬ایمنی و‪ ...‬تغییر‬ ‫ک��رده‪ ،‬درحالی که این اتفاق در مفهوم خودرو کش��ور‬ ‫رخ نداده است‪.‬‬ ‫موضوع دوم‪ ،‬مربوط به حوزه مالکیت است‪ .‬کشور در‬ ‫یک دهه پ��س از جنگ تحمیلی‪ ،‬با الیحه ‪ ۲‬صفحه ای‬ ‫که در حوزه خودرو ارائه شد ساخت داخل کلید خورد‪.‬‬ ‫دهه ‪ ،۷۰‬زمان اش��نایی کشور با الفبای کپی کاری بود‪.‬‬ ‫ام��ا حرکت انگونه ک��ه باید نبود‪ .‬از ای��ن رو امروز دنیا‬ ‫از کپی کاری‪ ،‬های کپی کاری و مهندس��ی معکوس به‬ ‫تحقیق وتوسعه رسیده و ما در کپی کاری معمولی باقی‬ ‫مانده ایم‪ .‬انها به اینجا رس��یده اند که به عنوان مثال چه‬ ‫تغییراتی در مواد اولیه داش��ته باشد تا خودرو را سبک ‬ ‫کنن��د یا با چه تغییراتی ان را همگام با محیط زیس��ت‬ ‫ک��رده و درصد الودگی ان را به حداقل برس��انند‪ .‬انها‬ ‫تم��ام ای��ن مس��ائل را به ش��کل هوش��مند ان مطرح‬ ‫می کنن��د و ما در مونتاژ و کپی کاری معمولی مانده ایم‪.‬‬ ‫این در حالی است که مرحله های کپی کاری یعنی کپی‬ ‫باکیفیت که هنوز به ان نرس��یده ایم‪ .‬قطعات مونتاژی‬ ‫را وارد کرده و در کش��ور س��رهم می کنیم و اسمش را‬ ‫مونتاژ می گذاریم‪ .‬اما در خارج همین قطعه را باکیفیت‬ ‫بهت��ر مونتاژ می کنند‪ .‬از این رو حتی افراد مونتاژ خارج‬ ‫را بیشتر از داخل می پسندند‪.‬‬ ‫دومین بس��تر صنعت خودرو مالکیت است‪ .‬در حوزه‬ ‫مالکیت خیانت زیادی به صنعت خودرو کش��ور شده و‬ ‫این نکته بسیار کلیدی است‪.‬‬ ‫€ €منظ�ور از دولت‪ ،‬دولت ه�ا در دوران مختلف‬ ‫است؟‬ ‫بل��ه‪ .‬منظ��ور کل حاکمیت اس��ت‪ .‬صنع��ت خودرو‬ ‫به عنوان گاو ش��یرده دیده ش��ده و سازمان گسترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران که پیش تر س��هامدار اصلی ان‬ ‫ب��ود از محل س��ود حاص��ل از فروش صنع��ت خودرو‬ ‫ب��رای طرح های عمران��ی در مناطق مح��روم و کمتر‬ ‫توسعه یافته استفاده می کرد‪.‬‬ ‫درحالی ک��ه نقش صنعت خودرو حمایت از توس��عه‬ ‫در مناطق محروم نیس��ت‪ ،‬بلکه حمایت از خودش در‬ ‫تحقیق وتوسعه است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن با تعریفی که در جهان از خودرو می ش��ود‬ ‫با انچه در ایران وجود دارد فعالیت تمام خودروس��ازان‬ ‫داخل��ی رد می ش��ود‪ .‬امروز پرس��ش اصل��ی از صنعت‬ ‫خودرو کشور این است که چند درصد از بودجه ساالنه‬ ‫خودروس��ازان برای تحقیق وتوس��عه هزینه می ش��ود؟‬ ‫تقریبا هیچ‪.‬‬ ‫نخس��تین کارگروه تخصصی «مدیریت زیس��ت بوم نواوری‬ ‫و حمای��ت از بنگاه ه��ای دانش بنی��ان و نوافری��ن» ب��ا هدف‬ ‫غنی س��ازی محتوای نخستین کنفرانس پیش��رفت های اخیر‬ ‫و رونده��ای اینده در صنعت خودرو در موسس��ه مطالعات و‬ ‫پژوهش های بازرگانی برگزار شد‪.‬‬ ‫€ €منظور این اس�ت ک�ه دولت ها س�ود حاصل‬ ‫از صنعت خودرو را در چند س�ال گذش�ته برای‬ ‫طرح هایی غیر از این صنعت استفاده کرده است؟‬ ‫صورت های مالی خودروسازان در دهه ‪ ۷۰‬و ‪ ۸۰‬این‬ ‫را نشان می دهد‪ .‬سود ساالنه خودروسازی ها که توزیع‬ ‫می شد ایدرو برای س��رفصل بودجه های طرح هایی که‬ ‫در جاهای دیگر تعهد داش��ت ص��رف می کرد؛ به جای‬ ‫اینکه روی نیروی انس��انی‪ ،‬تحقیق وتوس��عه‪ ،‬فناوری و‬ ‫توس��عه بازار سرمایه گذاری ش��ود‪ .‬بنابراین هیچ یک از‬ ‫سودها در این شاخص ها هزینه نشده است‪ .‬هنگامی که‬ ‫برای توس��عه کاری نش��ود یکجا و با یک دس��ت انداز‬ ‫ممکن اس��ت به بن بست برس��یم‪ .‬بحران امروز صنعت‬ ‫خودرو بحرانی تاریخی اس��ت و باید این موضوع تبیین‬ ‫شود‪ .‬ریشه اش در امروز یا ‪ ۵‬سال گذشته نیست؛ ریشه‬ ‫در نوع نگاهی دارد که در سیستم حاکمیت و مدیریتی‬ ‫کش��ور وجود داش��ته است‪ .‬پرس��ش من این است که‬ ‫چن��د درصد نمایندگانی که در ‪ ۳۰‬س��ال گذش��ته در‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫بوده اند فهم خودرویی داش��ته اند ت��ا قوانین و مقررات‬ ‫مرتب��ط با خودرو مصوب و تبدیل به قانون کنند‪ .‬چند‬ ‫درص��د از وزرای صنعت‪ ،‬چند درص��د از زمان خود را‬ ‫ب��ه صنعت خودرو اختصاص می داده اند؟ چند درصد از‬ ‫معاونت ها و فرایندهای وزارتخانه و س��ازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ای��ران در راس��تای صنعت خودرو‬ ‫بوده اس��ت؟ چند درصد مدیران عامل خودروس��ازی ها‬ ‫توانس��تند دوام بیاورند؟ تمام این پرسش ها و پاسخ به‬ ‫انه��ا یعنی تبیین این صنعت‪ .‬پس باید گفت در حوزه‬ ‫مالکی��ت‪ ،‬دولت با حضور و س��یطره در س��هامداری و‬ ‫مجامع این شرکت ها‪ ،‬درامدهای ناشی از این صنعت را‬ ‫برای بودجه های عمرانی و ابادانی کشور صرف می کرد‪.‬‬ ‫€ €تمام این موارد‪ ،‬بیش�تر به عوامل بیرونی که‬ ‫بر صنعت خودرو تحمیل شده برمی گردد‪ .‬در خود‬ ‫خودروسازان مشکل کجاست؟‬ ‫بعد س��وم پس از تغییر تعریف از خ��ودرو در جهان‬ ‫و مالکی��ت این صنعت‪ ،‬به ماموری��ت صنعت خودرو و‬ ‫خودروس��ازان می رس��یم‪ .‬ماموری��ت صنع��ت خودرو‪،‬‬ ‫تامین محصوالت باکیفیت اس��ت؛ ن��وع نگاهی که در‬ ‫سیس��تم حاکمیتی از مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬قوه‬ ‫قضاییه‪ ،‬دولت‪ ،‬رس��انه و تمام ارکانی که مرتبط با این‬ ‫صنعت هستند باید بررسی شود که چقدر دارای سواد‬ ‫خودروی��ی بوده اند و هس��تند؟ وقتی ی��ک فرد نااگاه‬ ‫اظهارنظ��ر خیل��ی تخصص��ی می کند ک��ه در حوزه او‬ ‫نیس��ت و موضوع را از مفاهیم تخصص��ی‪ ،‬بنگاهداری‬ ‫و اقتص��ادی به حربه ای برای افکار عمومی و مش��غول‬ ‫کردن جامعه اس��تفاده می کنن��د و در حوزه ماموریت‬ ‫به ج��ای کپ��ی کاری و مهندس��ی معکوس ب��ه حوزه‬ ‫طراحی و تحقیق وتوس��عه ورود کن��د؛ یعنی از ‪ ۴‬تا ‪۵‬‬ ‫مس��یر اصلی خارج شده و گرفتار وضعیت امروز صنعت‬ ‫خودرو می ش��ود‪ .‬کدام ی��ک از قوانین و مقررات مرتبط‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬وزارتخانه ها و رسانه های‬ ‫گوناگ��ون در صنعت خ��ودرو پیش برن��ده این صنعت‬ ‫بوده اند؟ بیش��تر انها حرکت های��ی بازدارنده در حوزه‬ ‫توس��ع ه صنعت خودرو داشته اند؛ از نهادهای نظارتی و‬ ‫حاکمیتی تا نهادها تخصصی و بنگاه های اقتصادی‪ .‬اما‬ ‫ب��ا این حال در دهه ‪ ۷۰‬با الفبای صنعت خودرو اش��نا‬ ‫ش��دیم که اصال صنعت خودرو و قطعه و نیز کیفیت و‬ ‫بازرسی کیفی چیس��ت؟ انهایی که در این مسیر قرار‬ ‫گرفتند و الفبای توس��عه صنعت خ��ودرو را اموختند‪،‬‬ ‫تخلیه شدند‪ .‬تمام تغییرات مقطعی و به دوره مدیریتی‬ ‫برمی گش��ت؛ بنابراین تا این دانش می رفت که رسوب‬ ‫شود‪ ،‬تخلیه می شد‪.‬‬ ‫€ €مدیریت در این حوزه چه نقشی داشت؟‬ ‫بعد چه��ارم مس��ئله چرایی وضعی��ت فعلی صنعت‬ ‫خ��ودرو کش��ور ب��ه موض��وع مدیری��ت برمی گ��ردد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬وضعیت چن��د مدیرعامل خودروس��از‬ ‫مشخص اس��ت و اینکه کجا هس��تند و چه می کنند؟‬ ‫از ظرفیت تجربی انها چقدر اس��تفاده می شود؟ چقدر‬ ‫دانش و تجربه مدیریتی انها در صنعت خودرو رس��وب‬ ‫کرده اس��ت؟ یا چقدر مدی��ر و متخصص در این حوزه‬ ‫تربیت شده است؟ ما با بحران و فقر نیروی انسانی در‬ ‫صنع��ت خودرو مواجه هس��تیم و این یکی از معضالت‬ ‫است‪ .‬معضالت فعلی صنعت خودرو دارای تاریخچه ای‬ ‫اس��ت؛ از دهه ‪ ۴۰‬که صنعت خودرو در کش��ور شکل‬ ‫گرفت‪ ،‬شاهد چیدمان درست و سلسله وار نبودیم‪ .‬البته‬ ‫برای دوره ای س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫خوب عمل کرد و صنعت خودرو دارای نظم و نظام شد‬ ‫اما بعد که ش��رکت ها را تبدیل به گروه های گروه سازی‬ ‫کردند‪ ،‬مفهوم خودروسازی در ایران لوس شد‪.‬‬ ‫€ €منظور همان دسته بندی خودروسازان است؟‬ ‫بله‪ .‬گروه صنعتی ایران خودرو و گروه سایپا‪.‬‬ ‫€ €یعنی این دو خودروساز باید یکی می بودند؟‬ ‫خیر‪ .‬پیش ت��ر ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۲۰‬ش��رکت پراکنده وجود‬ ‫داش��ت که زیرمجموعه س��ازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران در حوزه خودرو به طور مس��تقیم از سوی‬ ‫ایدرو هدایت می شدند‪.‬‬ ‫در ادامه این ش��رکت ها ج��زو زیرمجموعه های گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا و ایران خودرو به ثبت رس��یدند‪،‬‬ ‫درحالی ک��ه در صنع��ت خ��ودرو ورکش��اپ(کارگاه)‪،‬‬ ‫فکتوری(مونتاژکنن��ده)‪ ،‬کمپانی(ش��رکت)‪ ،‬هلدینگ‬ ‫(چندشرکت) و کوپوریشن (بنگاه) داریم‪ .‬این موارد از‬ ‫تجربیات صنعت خودرو جهان اس��ت‪ .‬حال چند درصد‬ ‫ایران خودرو یا س��ایپا کوپوریش��ن یا فکتوری اس��ت؟‬ ‫چند درص��د هلدینگ یا کمپانی اس��ت؟ این واژه ها و‬ ‫مفاهیم انها برای یک صنعت بسیار مهم است‪ .‬تا چقدر‬ ‫سیستم هلدینگ در ادبیات اقتصادی و مدیریتی کشور‬ ‫جا افتاده است؟‬ ‫تمام این مس��ائل باید تبیین شود تا مردم اگاه شوند‬ ‫و رسانه ها اطالع رسانی کنند‪ .‬این امر خدمت به جامعه‬ ‫است‪ .‬اما متاسفانه زمانی که صنعت خودرو در حال راه‬ ‫افتادن بود و می خواست راه رفتن را بیاموزد‪ ،‬بیشتر به‬ ‫طرفش سنگ پرتاب شد‪.‬‬ ‫€ €این دوره (اموختن برای حرکت رو به جلو) به‬ ‫چه زمانی برمی گردد؟‬ ‫ای��ن روند در همه دوره ها به نوعی تجربه ش��د‪ ،‬البته‬ ‫شدت و ضعف ان متفاوت بود‪ .‬در گذشته اطالع رسانی‬ ‫محدود بود اما درحال حاضر با فعال ش��دن شبکه های‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬اطالع��ات و اخب��ار در کمت��ر از چندثانیه‬ ‫منتشر می ش��ود‪ .‬در س��طح کالن صنعت خودرو باید‬ ‫گفت زمانی که مدیری��ت اراده حرکت رو به جلو برای‬ ‫توس��عه می کن��د‪ ،‬به نوع��ی نمی گذارند و مان��ع ایجاد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫برگزاری نخستین کارگروه حمایت از بنگاه های دانش بنیان‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬این نشس��ت ب��ا حضور معاون پژوهش��ی‬ ‫موسس��ه مطالع��ات و پژوهش های بازرگان��ی و مدیران گروه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و فناوری‪ ،‬امیرحس��ن کاکایی رئیس کنفرانس‪،‬‬ ‫س��پهر قاضی نوری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و‬ ‫نمایندگانی از شرکت های سایپا و ایران خودرو و معاونت علمی‬ ‫و فناوری رئیس جمهوری برگزار ش��د‪ .‬در این نشست حاضران‬ ‫دیدگاه ه��ای خود درباره محورهای مورد بحث در کنفرانس را‬ ‫اعالم و پیرامون پیش��نهادهای ارائه ش��ده به بحث و گفت وگو‬ ‫پرداختند‪ .‬در این نشست مقرر شد اهداف و روندهای اجرایی‬ ‫کارگ��روه در جلس��ه بعد نهایی ش��ده و رئی��س کنفرانس در‬ ‫امکان تولید قطعات‬ ‫با یک سوم قیمت خارجی‬ ‫‪:‬‬ ‫بحران صنعت خودرو‪ ،‬بحرانی تاریخی است‬ ‫وضعی��ت فعلی صنع��ت خودرو و بازار ان بر کس��ی‬ ‫پوش��یده نیس��ت‪ .‬کاهش تیراژ‪ ،‬نوس��انات بسیار باالی‬ ‫ن��رخ خودرو‪ ،‬تولید خودروه��ای ناقص‪ ،‬کمبود قطعات‬ ‫و‪ ...‬مش��کالتی اس��ت که خودروس��ازان در چند سال‬ ‫گذشته با ان روبه رو بوده اند‪ .‬با وجود پیشینه ‪ ۵۰‬ساله‬ ‫و درحالی که ایران خودروس��ازی را زودتر از کره جنوبی‬ ‫و ترکی��ه اغاز کرد اما درحال حاض��ر عقب تر از انها در‬ ‫حال فعالیت اس��ت‪ .‬چرایی این مسئله‪ ،‬پرسش بزرگی‬ ‫اس��ت که ذهن بس��یاری را به خود مشغول کرده و هر‬ ‫کارش��ناس و فعالی پاسخی برای ان دارد‪ .‬به طور قطع‬ ‫به بیراه��ه رفتن این صنعت دالیل مختلفی داش��ته و‬ ‫ب��ه یک یا دو عامل محدود نمی ش��ود‪ .‬در ادامه‬ ‫گفت وگوی��ی اختصاص��ی ب��ا نعمت اله پوس��تین دوز‪،‬‬ ‫مدیرعامل اس��بق گروه خودروسازی سایپا داشت‪ .‬وی‬ ‫به تعری��ف جدید جهان از خودرو اش��اره کرد؛ خودرو‬ ‫ویترینی از کاالها‪ ،‬خدمات و توانمندی های یک کشور‬ ‫اس��ت که ان را در ش��کل فیزیکی یدک می کشد‪ .‬در‬ ‫ادامه مشروح این گفت وگو را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €چرا صنعت خودرو کشور با گذشت ‪ ۵۰‬سال از‬ ‫فعالیتش هنوز به جایگاهی که انتظار بود‪ ،‬دس�ت‬ ‫نیافته اس�ت و کشورهایی که دیرتر از ایران اغاز‬ ‫کردن‪ ،‬امروز جلوتر از ما در حال حرکت هستند؟‬ ‫وقتی ما در مقام مقایس��ه خود ب��ا جهان برمی اییم‬ ‫باید بدانیم تعریف خودرو در جهان تغییر کرده اس��ت‪.‬‬ ‫خودرو در جهان فقط یک کاالی صنعتی نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫یار‪ ،‬مونس و همدم است‪ .‬وقتی جهان تعریف خود را از‬ ‫خ��ودرو تغییر داد این تعریف الزامات جدید خودش را‬ ‫ایجاد کرد؛ یعنی هنگامی که از خودرو به عنوان همدم‬ ‫نام برده می ش��ود باید ایمن‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬استاندارد‪ ،‬زیبا‪،‬‬ ‫کمک دهنده و‪ ...‬باش��د‪ .‬همچنین زمانی که تعریف در‬ ‫حوزه خودرو متحول ش��ده عوامل ایجاد ان هم تغییر‬ ‫کرده اس��ت و خ��ودرو ویترینی از کااله��ا‪ ،‬خدمات و‬ ‫توانمندی های یک کش��ور بوده که در ش��کل فیزیکی‬ ‫یدک می کشد‪.‬‬ ‫ما این را تعریف نتوانستیم همگام با انها دنبال کنیم‪.‬‬ ‫به این ترتیب حوزه تحقیق وتوسعه(‪ ،)R&D‬پژوهشی و‬ ‫اموزشی‪ ،‬بانکی و سرمایه گذاری و‪ ...‬در دنیا تغییر کرد‬ ‫ام��ا در صنعت خودرو ما خی��ر‪ .‬از این رو نباید فراموش‬ ‫کنیم جایگاه خ��ودرو در خانواده‪ ،‬اجتم��اع‪ ،‬مبلمان و‬ ‫زندگی ش��هری و روستایی عوض شده است‪ .‬همچنین‬ ‫مفه��وم خودرو در حرکت تغییر کرده و ما نتوانس��تیم‬ ‫خود را همسو با ان کنیم‪.‬‬ ‫پس نخس��تین موضوع در اینکه نتوانس��تیم جایگاه‬ ‫وی��ژه در صنع��ت خ��ودرو جه��ان داش��ته باش��یم به‬ ‫ای��ن برمی گ��ردد ک��ه تعریف خ��ودرو را خ��وب فهم‬ ‫نکردیم‪.‬‬ ‫امروز کش��ورهای تولیدکننده خ��ودرو‪ ،‬فیزیک کاال‬ ‫در حوزه المس��ه صادر نمی کند کانس��پت‪ ،‬دانش فنی‬ ‫و نرم افزار ص��ادر می کند؛ بنابراین کارخانجات تولیدی‬ ‫بزرگ درحال حاض��ر تبدیل به مراکز تحقیق وتوس��عه‬ ‫ش��ده اند؛ به ویژه در ای��ن دهه با ورود ‪ IT‬و سیس��تم‬ ‫ارتباطات و اطالعات از زیرس��اخت ها(‪ ،)ICT‬مفاهیم‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬اقتص��ادی‪ ،‬فرهنگ��ی و تکنولوژیکی تغییر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫با ورود این دو حوزه در صنایع گوناگون جهان رنگ‪،‬‬ ‫تم و بو صنایع تغییر کرده و در خودرو بیشتر خودش را‬ ‫نشان داده است‪ .‬تغییراتی که هوش مصنوعی و ‪IUT‬‬ ‫و سیس��تم های ‪ IT‬قرار اس��ت در خودرو ایجاد کنند‪،‬‬ ‫فوق العاده زیاد است‪.‬‬ ‫من و شما در دوران کودکی‪ ،‬شکل فیزیکی خودرو را‬ ‫بیشتر می دیدم و بیشترین اطالع رسانی که یک خودرو‬ ‫به من خودروسوار داشت این بود که سرعت من چقدر‬ ‫اس��ت؟ چقدر بنزی��ن دارد و‪ ....‬بود ام��ا درحال حاضر‬ ‫خودرو تمام اجزا خود را با سیستم ‪ IT، ICT‬و هوش‬ ‫مصنوعی به صاحب خودرو اطالع رسانی می کند اینکه‬ ‫تایر چقدر باد دارد؟ کدام در باز اس��ت؟ شیش��ه کدام‬ ‫‪3‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در حوزه مالکیت‬ ‫خیانت زیادی به‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫کشور شده و‬ ‫این نکته بسیار‬ ‫کلیدی است‬ ‫از دهه ‪ ۴۰‬که‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫در کشور شکل‬ ‫گرفت‪ ،‬شاهد‬ ‫چیدمان درست‬ ‫و سلسله وار‬ ‫نبودیم‬ ‫زمانی که‬ ‫مدیریت اراده‬ ‫حرکت رو به جلو‬ ‫برای توسعه‬ ‫می کند‪ ،‬به نوعی‬ ‫نمی گذارند‬ ‫و مانع ایجاد‬ ‫می کنند‬ ‫راستای اسیب شناسی اکوسیستم نواوری فعلی صنعت خودرو‬ ‫و نحوه تعامل شرکت های دانش بنیان با خودروسازان جلساتی‬ ‫با این شرکت ها داشته و نتایج را در جلسه اینده ارائه کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای اینده‬ ‫در صنعت خودرو دوم و سوم دی ‪ ۱۳۹۹‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن لنت ترم��ز و کالچ گفت‪:‬‬ ‫امروز ش��رکت های داخلی قادر به تولید انواع‬ ‫لنت ترمز و کالچ خودروهای سواری‪ ،‬تجاری‬ ‫و ریل��ی با ی��ک دوم تا یک س��وم قیمت های‬ ‫مش��ابه خارجی هس��تند و در این ش��رایط‪،‬‬ ‫انتظار می رود از تولید داخلی حمایت شود‪.‬‬ ‫سیدحس��ین الج��وردی‪ ،‬رئی��س انجمن‬ ‫لنت ترم��ز و کالچ در گفت وگ��و ب��ا ایرن��ا‬ ‫افزود‪ :‬با وجود دش��واری تامین م��واد اولیه‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان داخلی عرصه لنت ترمز و کالچ‬ ‫ت هستند‪.‬‬ ‫با همه توان خود مشغول به فعالی ‬ ‫به گفت��ه این مس��ئول صنفی‪ ،‬در ش��رایط‬ ‫کنون��ی هیچ کمبودی در ب��ازار وجود ندارد‪،‬‬ ‫زی��را هم��ه کارخانج��ات ب��ه ص��ورت دو یا‬ ‫س��ه نوب��ت‪ ،‬کار و حتی برخ��ی از انها مازاد‬ ‫محصوالت خود را صادر می کنند‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن لنت ترم��ز و کالچ در ادامه‬ ‫با اش��اره به برخی مش��کالت ح��وزه تولید‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬سخت شدن تخصیص ارز از سوی‬ ‫بانک مرکزی به دلیل مسائل و مشکالت ارزی‬ ‫کشور‪ ،‬یکی از دش��واری های تولیدکنندگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫الجوردی بیان کرد‪ :‬م��واد اولیه مورد نیاز‬ ‫تولید این محصوالت بس��ته به نوع محصول‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬نوع ماده را ش��امل می ش��ود‪ ،‬اما از‬ ‫انجایی ک��ه حفظ کیفی��ت کاال مهم بوده و‬ ‫قطعات��ی فوق ایمن��ی تولید می ش��وند که با‬ ‫ج��ان مردم ارتباط مس��تقیم دارن��د‪ ،‬رعایت‬ ‫اس��تانداردها در تامین مواد و تولید محصول‬ ‫بسیار مهم است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با اعم��ال تحریم ها‬ ‫و سخت تر ش��دن تامین مواد اولیه خارجی‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان به داخلی س��ازی بخش��ی از‬ ‫مواد اولی��ه روی اورده اند ت��ا از خروج ارز از‬ ‫کش��ور جلوگیری شود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬امروز‬ ‫ان��واع عای��ق «پشم س��نگ» (جایگزین ماده‬ ‫سرطان زای ازبس��ت در تولید لنت ترمز) که‬ ‫ارزب��ری باالی��ی نی��ز داش��ته و از چین وارد‬ ‫می شد‪ ،‬در داخل ساخته می شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن لنت ترم��ز و کالچ ادامه داد‪:‬‬ ‫بس��ته به نوع محصول نهایی‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫ایران��ی بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد مواد اولیه مورد‬ ‫نیازش��ان را از خارج کش��ور تامین می کنند‪،‬‬ ‫همچنی��ن برخ��ی دیگ��ر از تولیدکنندگان‬ ‫تحت لیس��انس ش��رکت های خارجی بوده و‬ ‫در حقیقت به ش��کل ‪( CKD‬بسته ای کامل‬ ‫ش��امل همه قطعاتی اس��ت که ب��رای تولید‬ ‫محصول باید سوار شود) فعالیت دارند‪.‬‬ ‫الجوردی‪ ،‬مش��کل دوم ای��ن صنعت را در‬ ‫گمرکات کش��ور و بروکراس��ی های اداری ان‬ ‫عنوان کرد که گاهی موجب می شود کاالها و‬ ‫مواد اولیه تا چند ماه در گمرکات باقی بماند‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که بسیاری از این مواد و‬ ‫کاالها تاریخ انقضا داش��ته و به مرور زمان از‬ ‫کیفیت شان کاسته می شود‪.‬‬ ‫این مس��ئول صنف��ی به تامی��ن نقدینگی‬ ‫به عن��وان دیگ��ر مش��کل پی��ش روی‬ ‫تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت‪ :‬درحالی که‬ ‫مواد اولیه در مقایس��ه با س��ال های گذشته‬ ‫گران ش��ده‪ ،‬اما می��زان تس��هیالت اعطایی‬ ‫بانک ها تغییری نکرده اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫درباره فلزات‪ ،‬اگر در گذشته با شرکت فوالد‬ ‫مبارکه با ال سی داخلی کار می کردیم‪ ،‬امروز‬ ‫به دلیل عرضه م��واد در بورس‪ ،‬باید پرداخت‬ ‫نقدی داشته باش��یم‪ ،‬ان هم در شرایطی که‬ ‫محصوالت چند م��اه بعد تحویل تولیدکننده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن لنت ترمز و کالچ خاطرنشان‬ ‫ ک��رد‪ :‬ش��رکت های داخل��ی ب��ا پیش بین��ی‬ ‫تحریم ها از س��ال گذش��ته‪ ،‬دپ��وی خوبی از‬ ‫مواد و تجهیزات در انبارها داش��تند و به نظر‬ ‫می رس��د ب��ا ترخی��ص کااله��ای باقیمانده‬ ‫در گم��رکات و رس��یدن محص��والت در راه‪،‬‬ ‫دس��ت کم تا پایان امسال مشکلی در تولید و‬ ‫تامین بازار نداشته باشیم‪.‬‬ ‫الجوردی با اشاره به مطالبات شرکت های‬ ‫لنت ترمزساز از خودروس��ازان‪ ،‬یاداور شد‪ :‬با‬ ‫وجود گذش��ت حدود ‪ ۷‬ماه از سال‪ ،‬دریافتی‬ ‫ناچیزی از خودروسازان داشته ایم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ممنوعیت‬ ‫واردات و توسعه‬ ‫صنعت کفش‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس برنامه ریزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بازس��ازی و‬ ‫نوسازی صنعت چرم کشور باید انجام شود و فناوری ان ارتقا پیدا کند و‬ ‫به سمت تولید محصوالت صادرات محور حرکت کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬افسانه محرابی افزود‪ :‬درحال حاضر واحدهای تولیدی با‬ ‫ظرفیت کم و فناوری پایین و فرسودگی ماشین االت فعالیت می کنند اما‬ ‫ساالمبور نیازمند فناوری خاصی نیست و صادر می شود‪ .‬واحدهای موفق‬ ‫چرم سنگین در چرمشهر تولیدات خود را صادر می کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برنامه راهبردی برای صنعت پوش��اک‪ ،‬کفش و موضوع‬ ‫برندسازی‪ ،‬طراحی‪ ،‬صادرات و س��رمایه گذاری و همچنین کارگروه ملی‬ ‫کف��ش را در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دنبال می کنیم‪ .‬با ممنوعیت‬ ‫واردات کف��ش‪ ،‬فرصت خوبی را در اختیار تولید کنن��دگان قرار دادیم و‬ ‫درحال حاضر تمامی محصوالت موجود در بازار‪ ،‬تولیدات داخلی است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مقاومت‬ ‫در تاالر شیشه ای‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 10‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1631‬‬ ‫پیاپی ‪2949‬‬ ‫یادداشت‬ ‫انجام مبادالت‬ ‫داخلی‬ ‫با دالر امریکا‬ ‫ارش محبی نژاد‪ /‬دبیر انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور‬ ‫اش��تغال مس��تقیم زنجیره تامین خودروسازی‬ ‫کشور ‪ ۵۵۰‬هزار نفر بوده که بر اثر سه موج تعدیل‬ ‫و بی��کاری از س��ال ‪ ۹۷‬تا امروز در نوس��ان اس��ت‪.‬‬ ‫بخش��ی از نیروهای تعلیق شده با تزریق تسهیالت‬ ‫‪ ۴‬ه��زار میلیارد تومانی در پایان همان س��ال(‪)۹۷‬‬ ‫و بخش��ی نیز با تس��هیالت ‪ ۵‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫سال ‪ ۹۸‬به کار بازگشته اند و در صورت ادامه نهضت‬ ‫س��اخت داخل قطعات خودرو می توان امیدوار بود‬ ‫باقیمانده نیروهای انس��انی تعدیل ش��ده نیز به کار‬ ‫خود بازگردند‪.‬‬ ‫با یاداوری اینکه از جمع ‪ ۱۲۰۰‬قطعه ساز رسمی‬ ‫کش��ور‪ ،‬حدود ‪ ۴۰۰‬واحد تعطی��ل یا نیمه تعطیل‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬باید گفت انچه بهبود شرایط کسب وکار‪،‬‬ ‫بازگش��ت نیروهای تعدیل شده به اشتغال‪ ،‬رونق و‬ ‫جهش تولید را تهدید می کند‪ ،‬اصالح نشدن قیمت‬ ‫فروش قطعات با وجود افزایش چندباره قیمت مواد‬ ‫اولیه و نهاده های تولید در سال جاری بوده است‪.‬‬ ‫مطالب��ات زنجیره تامین از خودروس��ازان به ‪۳۴‬‬ ‫هزار میلیارد تومان رس��یده ک��ه ‪ ۱۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان از این مبلغ‪ ،‬مطالبات معوق اس��ت‪ .‬بخشی از‬ ‫این افزایش مطالبات به دلیل رش��د تولید خودرو و‬ ‫افزایش قیمت قطعات و بخش دیگر به دلیل توانایی‬ ‫نداشتن خودروسازان در بازپرداخت پول به زنجیره‬ ‫تامین است‪.‬‬ ‫مهم تری��ن مش��کل فعلی قطعه س��ازان کش��ور‬ ‫کمبود نقدینگی ناش��ی از همی��ن مطالبات معوق‬ ‫و در ادام��ه افزایش چش��مگیر قیم��ت مواد اولیه و‬ ‫نهاده های تولید اس��ت‪ .‬همچنین دش��واری تامین‬ ‫مواد اولیه و قطعات نیمه س��اخته داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫تخریب جای��گاه صنعت خودرو و قطعه س��ازی در‬ ‫نظر مس��ئوالن و مردم از جمله موضوعاتی اس��ت‬ ‫که صنعتگران زنجیره تامین خودروس��ازی کشور‬ ‫را می ازارد‪.‬‬ ‫اصلی تری��ن راه ب��رای کاهش بح��ران نقدینگی‬ ‫در زنجیره تامی��ن صنعت خودرو‪ ،‬وصول و کاهش‬ ‫مطالبات قطعه س��ازان از شرکت های خودروساز و‬ ‫همچنین افزایش قیمت قطعات اس��ت اما انها نیز‬ ‫به دلیل زیان ناشی از تثبیت نادرست قیمت خودرو‬ ‫و قیمت گذاری دستوری‪ ،‬قادر به اجرای هیچ یک از‬ ‫این خواسته ها نیستند‪.‬‬ ‫راه برای فائق امدن بر این تهدید جدی این است‬ ‫که نظام قیمت گذاری معیوب فعلی اصالح شود‪ .‬در‬ ‫ترس��یم بهتر کاستی های این فرایند کافی است به‬ ‫ی��اد اوریم تعیین قیمت م��واد اولیه زنجیره تامین‬ ‫صنعت خودرو مطابق قانون مصوب در مجلس نهم‬ ‫براس��اس قیمت فوب خلیج ف��ارس با نرخ دالر ازاد‬ ‫محاس��به می ش��ود‪ .‬نکته قابل تامل در این بخش‪،‬‬ ‫نق��ش پررن��گ دالر در تبادالت اقتص��ادی داخلی‬ ‫است که نوعی خودتحریمی را متبادر می کند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬درحالی ک��ه بدیهی ترین تمهید‬ ‫برای مقابله با سیاس��ت های خصمانه غرب در قبال‬ ‫اقتصاد کش��ور‪ ،‬ت�لاش برای کمرن��گ کردن دالر‬ ‫امریکا در مبادالت بین المللی اس��ت اما ش��اهدیم‬ ‫س��ایه ای��ن ارز بر مب��ادالت داخلی نیز س��نگینی‬ ‫می کن��د و صنعتگ��ران زنجیره تامین را با مش��کل‬ ‫مواجه کرده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬برخ��ی از م��واد اولی��ه زنجیره‬ ‫تامین صنعت خودرو در بورس و به ش��کل رقابتی‬ ‫و البته همراه با رانت عرضه می ش��ود و به واس��طه‬ ‫نقش افرینی واس��طه ها‪ ،‬رخ می ده��د که گاه مواد‬ ‫اولی��ه بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۵۰‬درص��د گران تر از قیمت های‬ ‫جهانی به دست قطعه س��ازان می رسد‪ .‬اما در نقطه‬ ‫مقاب��ل‪ ،‬قیمت ف��روش محصوالت خودروس��ازان‬ ‫کنترل ش��ده و اجازه متناسب سازی داده نمی شود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط یا باید نظام قیمت گذاری حاکم بر‬ ‫فروش محصوالت خودروسازان اصالح شود یا اینکه‬ ‫عرضه و قیمت مواد اولیه زنجیره تامین نیز ش��امل‬ ‫این قیمت گذاری دس��توری شده و تحت کنترل و‬ ‫نظارت قرار گیرد‪.‬‬ ‫موض��وع دیگری ک��ه معضل تامین م��واد اولیه‬ ‫صنعت قطع ه کش��ور را تش��دید می کن��د‪ ،‬انحصار‬ ‫مطل��ق در زمینه تولید و عرض��ه برخی از این مواد‬ ‫اس��ت‪ .‬بر این اساس و درحالی که صنعت خودرو را‬ ‫با ‪ ۳۶‬ش��رکت ثبت شده و دس��ت کم ‪ ۵‬خودروساز‬ ‫فع��ال در کش��ور مته��م ب��ه انحصار می ش��ود‪ ،‬در‬ ‫تولی��د محصوالت خاص ف��والدی فقط و فقط یک‬ ‫عرضه کننده داریم‪ .‬همین شرایط را در عرضه برخی‬ ‫مواد پتروشیمی نیز شاهد هستیم‪.‬‬ ‫در مجم��وع انچه ضروری به نظر می رس��د‪ ،‬اقدام‬ ‫عاجل برای رس��یدگی به این مشکالت است و این‬ ‫نکته را نیز فراموش نکنیم که هر یک روزی که در‬ ‫اتخاذ تصمیم درس��ت و منطبق بر اصول اقتصادی‬ ‫تعلل ب��ه خرج دهیم‪ ،‬چند روز به زمینگیر ش��دن‬ ‫بخش استراتژیک و پیشران صنعت و اقتصاد کشور‬ ‫نزدیک می شویم؛ رویدادی که زیبنده سال جهش‬ ‫تولید نیست‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫قطع سهمیه‬ ‫پارچه برخی‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫ماسک‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫منوچهر منطقی‬ ‫محمدرضا شیخ عطار‬ ‫اشکان گلپایگانی‬ ‫با توجه به تصمیم س��تاد لجس��تیک مقابله با کرونا مبنی بر ضرورت‬ ‫ثبت نام واحدهای تولیدکننده ماسک در سامانه جامع تجارت و ثبت نام‬ ‫و نیز دریافت نقش در س��امانه و عدم تمکین برخی واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫سهمیه مواد اولیه واحدهای خاطی قطع شد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬با توجه به تصمیمات ستاد لجستیک مقابله با کرونا‬ ‫مبنی بر ضرورت ثبت نام واحدهای تولیدکننده ماسک در سامانه جامع‬ ‫تجارت و باوجود پیگیری ها و اخطارهای صادرش��ده از س��وی سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبن��ی بر الزام به ثبت نام و‬ ‫دریافت نقش در سامانه یادشده از سوی واحدهای تولیدکننده ماسک‬ ‫و تمکین نکردن برخی واحدهای تولیدی‪ ،‬سهمیه مواد اولیه واحدهای‬ ‫خاطی قطع شد‪.‬‬ ‫در متن این اطالعیه امده اس��ت‪ :‬تم��ام واحدهای اقتصادی فعال در‬ ‫فرایند تامین ماس��ک اعم از تولیدکنندگان مواد اولیه‪ ،‬ماسک و عوامل‬ ‫توزی��ع و عرض��ه مکلف به ثبت نام در س��امانه و دریاف��ت نقش و ثبت‬ ‫اطالعات تولید و توزیع خود هس��تند‪ .‬تمامی ش��رکت های تولیدکننده‬ ‫ماس��ک ملزم به تحویل کاال‪ ،‬براس��اس س��همیه دریافتی مواد اولیه به‬ ‫مراکز مجاز تعیین ش��ده بوده و با رعایت قیمت مصوب هس��تند و در‬ ‫صورت تخطی و گزارش مغایر به ویژه در فروش خارج از ش��بکه توزیع‬ ‫تعیین ش��ده و با قیمت هایی باالتر از نرخ مصوب اعالمی‪ ،‬عالوه بر قطع‬ ‫س��همیه و جایگزینی س��ایر واحدها‪ ،‬پیگیری پرون��ده تخلفاتی انها از‬ ‫سوی مراجع قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ایدرو و نقشه راه توسعه مراکز تست خودرو‬ ‫ب��رای تولید انبوه مدل های جدی��د خودرویی یکی‬ ‫از مراحل‪ ،‬تس��ت و ازمون خودروها براس��اس ایمنی‬ ‫و اس��تاندارد در اب وهوا و ش��رایط گوناگون است‪ .‬به‬ ‫گ��زارش‬ ‫‪ ،‬به طور معمول‪ ،‬تس��ت خودروها در‬ ‫کشور انجام نش��ده و برای برخی ازمون ها‪ ،‬خودرو به‬ ‫کشورهای دیگر فرستاده می شود‪ .‬مرکز تست اسپانیا‬ ‫(‪ ،)IDIADA‬بزرگ ترین و معتبرترین مرکز ازمون‬ ‫خودرو در جهان به شمار می رود‪.‬‬ ‫مرک��ز تس��ت خ��ودرو اس��پانیا یک ش��رکت چند‬ ‫ملیتی اس��ت که خدمات طراحی‪ ،‬مهندس��ی تس��ت‬ ‫و‪ ...‬ارائ��ه می دهد و در ‪ ۲۵‬کش��ور جه��ان فعالیت و‬ ‫مرکز تس��ت داش��ته و یکی از ‪ ۷‬مرکز تست اتحادیه‬ ‫اروپ��ا برای انجام تس��ت های عملک��رد ایمنی خودرو‬ ‫(‪ )EURO NCAP‬است‪.‬‬ ‫با اعم��ال محدودیت های بین الملل��ی‪ ،‬خوداتکایی‬ ‫و مش��ارکت بین س��ازمانی در کشور ش��کل گرفته و‬ ‫نهادهای مرتبط هر صنع��ت و خدماتی‪ ،‬در همکاری‬ ‫چندجانبه با یکدیگر س��عی در خودکفایی برای انجام‬ ‫م��وارد م��ورد نیاز خود هس��تند‪ .‬از ای��ن رو در حوزه‬ ‫تس��ت و ازم��ون خ��ودرو‪ ،‬معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران(ایدرو) و ش��رکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد‬ ‫ایران در توافقنامه س��ه جانبه هم��کاری خود را اغاز‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین اطل�س فناوری ازمایش�گاه های‬ ‫خودرو‬ ‫سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران به عنوان‬ ‫یکی از سهامداران صنعت خودرو کشور‪ ،‬همواره نقش‬ ‫مهمی در سیاست گذاری و راهبری این صنعت داشته‬ ‫و اقدامات قابل توجهی در راس��تای توس��عه و ارتقای‬ ‫صنعت خودرو انجام داده است‪.‬‬ ‫ای��ن اقدام��ات منج��ر ب��ه افزایش حج��م تولید و‬ ‫اقتصادی تر شدن تولیدات‪ ،‬ارتقای فناوری و کیفیت‪،‬‬ ‫به روز کردن و توس��عه محصوالت و شرکت در مسیر‬ ‫دبیر س��تاد تس��هیل و رف��ع موانع تولید اعالم ک��رد‪ :‬مجموع‬ ‫مصوبات اجرایی ش��ده ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید در سال‬ ‫‪ ۹۹‬نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد همراه بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬میثم زالی افزود‪ :‬با اشاره به افزایش همکاری‬ ‫نهادها و شبکه بانکی با ستاد تسهیل نسبت به سال گذشته گفت‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬درصد مصوبات س��ال گذش��ته مربوط به بانک ها‪۱۵ ،‬‬ ‫درص��د مربوط به تامین اجتماعی و س��ازمان امور مالیاتی و ‪۳۵‬‬ ‫درصد از مصوبات نیز به سایر نهادهای مربوط است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬س��ال گذش��ته حدود نیمی از مصوبات ستاد‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کش��ور گفت‪ :‬پس از اجرای نهضت ساخت داخل‬ ‫کشور‪ ،‬طبیعی است که نیاز قطعه سازان به مواد اولیه بیشتر شده‬ ‫باش��د اما متاس��فانه زنجیره تامین کشور برای تامین این مواد با‬ ‫مشکل مواجه شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی انجمن تخصصی‬ ‫صنای��ع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور‪ ،‬محمدرضا‬ ‫نجفی من��ش اظهارکرد‪ :‬پیش تر برای تامین مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫صنایع از سامانه مچینگ استفاده می شد و براساس ان‪ ،‬نیازهای‬ ‫هر واحد صنعتی با تایید سامانه بهین یاب و با استفاده از گشایش‬ ‫اعتباری نظام بانکی تامین می شد اما در شرایط فعلی این امکان‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫عض��و ش��ورای ش��هر ته��ران از جزئی��ات تش��کیل صندوق‬ ‫محیط زیس��ت با هدف توس��عه حمل ونقل عمومی سخن گفت‪.‬‬ ‫زه��را صدراعظم ن��وری در گفت وگ��و با خبرخ��ودرو اظهارکرد‪:‬‬ ‫کمیس��یون سالمت‪ ،‬محیط زیس��ت و خدمات شهری در بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬تبصره ای را پیش��نهاد کرد که به موجب ان شهرداری‬ ‫مکلف به راه اندازی صندوق توس��عه محیط زیس��ت و حمل ونقل‬ ‫پاک است با این هدف که بتوان از منابعی که به وسیله شهرداری‬ ‫و نهادهای دیگر و بخش خصوصی در این صندوق تامین می شود‬ ‫به پروژه های محیط زیست و توسعه حمل ونقل پاک مانند توسعه‬ ‫دوچرخه سواری و زیرس��اخت های الزم برای ان‪ ،‬موتورسیکلت‬ ‫و خودروهای برقی و تقویت ناوگان حمل ونقل عمومی پرداخته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از مناب��ع این صندوق برای پروژه های بزرگ مانند‬ ‫تقویت مترو و اتوبوس که نیاز به منابع عظیمی دارد‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫نخواهد ش��د و این صن��دوق به پروژه ه��ای کوچکی می پردازد‬ ‫ک��ه بتوان ان را محق��ق کرد‪ .‬به عبارت دیگر در زمینه توس��عه‬ ‫اس��تفاده از دوچرخ��ه‪ ،‬موتورس��یکلت و خودروه��ای برق��ی و‬ ‫به عنوان مث��ال‪ ،‬امکانات انجام تس��ت های تصادف و‬ ‫برخورد خودروها در کش��ور وجود ندارد همچنین در‬ ‫بخش ازمون های طراحی و توسعه خودرو که یکی از‬ ‫اساسی ترین زیر ساخت های مورد نیاز ان مرکز ازمون‬ ‫جاده ای خودرو اس��ت‪ ،‬سال ها با چالش های گوناگون‬ ‫از جمله تامین س��رمایه مواجه بوده است و اکنون در‬ ‫حالت توقف قرار دارد‪ .‬منوچهر منطقی‪ ،‬دبیر س��تاد‬ ‫توسعه فناوری های حوزه فضایی‪ ،‬حمل ونقل پیشرفته‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در حاشیه ‬ ‫امض��ای ای��ن توافقنامه با اش��اره به ارتق��ا و تقویت‬ ‫شرکت های دانش بنیان در زمینه انجام استانداردهای‬ ‫بین المللی گفت‪ :‬تاسیس ازمایشگاه ها با سطوح باالتر‬ ‫و ترکی��ب ش��رکت های دانش بنیان و تجهیزات س��از‬ ‫می تواند در کاهش هزینه ها بسیار موثر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اطمینان به مصرف کننده‬ ‫رون��ق پروژه س��اخت داخ��ل‪ ،‬ارتقای فن��اوری در صنع��ت قطعه و‬ ‫اطمینان به مصرف کننده داخلی برای تولید کاالی با کیفیت از جمله‬ ‫اهداف توافق س��ه جانبه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫ایدرو و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران است‬ ‫رقابت پذی��ری صنعت خودرو ش��ده اس��ت‪ .‬در ادامه‬ ‫این مس��یر برای تست ایمنی و اس��تاندارد خودروها‬ ‫در داخل کش��ور این سازمان وارد همکاری با معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و ش��رکت بازرسی‬ ‫کیفی��ت و اس��تاندارد ای��ران ش��ده و توافقنامه امضا‬ ‫کردن��د‪ .‬به گ��زارش روابط عموم��ی ‪ ،ISQI‬هدف از‬ ‫این توافقنامه تدوین اطلس فناوری و زیرساخت های‬ ‫ازمایشگاهی کش��ور در حوزه خودرو و قوای محرکه‬ ‫و برای جلوگی��ری از موازی کاری و ایجاد قابلیت های‬ ‫توس��عه صنعت خودرو در کشور اس��ت‪ .‬براساس این‬ ‫توافقنام��ه در ابت��دا ط��ی مطالعاتی‪ ،‬تم��ام امکانات‬ ‫بالق��وه و بالفع��ل مرتبط ب��ا مراکز ازم��ون خودروها‬ ‫شناسایی شده و کمبودهای حاکم در حوزه تست های‬ ‫مرتب��ط با اس��تانداردهای الزامی ایمن��ی و کیفیت و‬ ‫نیز زیرس��اخت های مورد نیاز برای انجام ازمون های‬ ‫طراحی و توس��عه خودرو استخراج و برنامه ریزی های‬ ‫الزم به طوربهینه و با هم افزایی س��ازمان های یادشده‬ ‫برای تدوی��ن اطلس فناوری ازمایش��گاه های خودرو‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹امکانات جدید‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬با وجود برخ��ی امکانات برای انجام‬ ‫تس��ت های مرتبط با ایمنی و کیفیت صنعت خودرو‬ ‫در کش��ور‪ ،‬ش��رایط الزم ب��رای پوش��ش دهی کامل‬ ‫الزامات اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه فراهم نیست‪.‬‬ ‫افزایش تعداد مصوبات ستاد تسهیل نسبت به سال گذشته‬ ‫اجرایی شد و امسال این امار افزایش پیدا کرده و تالش‬ ‫ما این است که با تعامل با نهادها و حمایتی که از سوی‬ ‫قوه قضاییه انجام می ش��ود بتوانیم تمام مصوبات ستاد‬ ‫را اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫زال��ی ادام��ه داد‪ :‬اج��رای مصوب��ات س��تاد‪ ،‬هم به‬ ‫نهادهای��ی مانند بانک ها‪ ،‬تامی��ن اجتماعی و مالیات‬ ‫کم��ک می کند و هم س��بب افزایش امار اش��تغال در‬ ‫کشور و رونق تولید می شود‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد تس��هیل با اش��اره به برخی از مصوبات مهم ستاد‬ ‫اضافه کرد‪ :‬براس��اس مصوبه ای که در س��تاد تس��هیل‬ ‫به تصویب رس��ید و همچنین از س��وی دادستانی کل‬ ‫کش��ور به نهادهای مربوط ابالغ شد‪ ،‬بانک حق اعمال‬ ‫محدودیت علیه واحده��ای بدهکاری که وثایق کافی‬ ‫دارند را ندارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن مصوبه به واحده��ای زیادی کمک‬ ‫ک��رده‪ ،‬زیرا وقتی عملیات بانکی را برای واحد تولیدی‬ ‫محدود می کنیم‪ ،‬در عمل شریان های اصلی را برای او‬ ‫می بندیم و این روند در نهایت به تعطیلی واحد منجر می شود‪.‬‬ ‫دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو از دید مردم پنهان است‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازان کشور گفت‪ :‬در شرایط فعلی قطعه ساز‬ ‫باید برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود در رقابت قیمتی بورس‬ ‫کاال شرکت کند و در صورتی که برنده شد‪ ،‬کل مبلغ خرید مواد‬ ‫را ب��ه ص��ورت نقدی واریز و ‪ ۳‬ماه بعد مواد اولیه را دریافت کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬مبلغ محصوالت تولیدی قطعه سازان‬ ‫نیز با تاخیر چند ماهه از س��وی خودروسازان پرداخت می شود‪،‬‬ ‫بنابراین قطعه ساز باید امروز پول مواد اولیه بدهد و پول محصولی‬ ‫که با ان تولید کرده را بیشتر از ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬ماه دیگر دریافت کند‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازان کشور با بیان اینکه با توجه به تحریم های خارجی‬ ‫و تنگناهای اقتصادی داخلی‪ ،‬ش��رایط فعلی برای قطعه س��ازان‬ ‫بس��یار س��خت و غیرقابل مدیریت اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬خواس��ته‬ ‫مش��خص قطعه س��ازان این اس��ت که وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت زمینه تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه را فراهم‬ ‫اورد و امیدواریم به زودی ش��اهد رفع این مش��کل بزرگ صنعت‬ ‫خودرو و قطعه سازی باشیم‪.‬‬ ‫نجفی من��ش افزود‪ :‬مش��کل دیگری که صنعتگران کش��ور را‬ ‫به ش��دت تحت فش��ار قرار داده‪ ،‬قانونی اس��ت که در س��ال ‪۹۰‬‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی به تصویب رس��ید و براس��اس ان‬ ‫قیم��ت پایه کاالهایی که در بورس عرضه می ش��وند‪ ۹۵ ،‬درصد‬ ‫ف��وب خلیج فارس محاس��به می ش��ود‪ .‬وی ادم��ه داد‪ :‬افزایش‬ ‫لجام گس��یخته به��ای ارز باعث ش��ده ن��رخ مواد اولی��ه صنایع‬ ‫قطعه س��ازی که به دالر محاسبه می ش��ود‪ ،‬به طور سرسام اوری‬ ‫افزایش پیدا کند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬عدم تناس��ب عرضه و تقاضا و‬ ‫نقش شورای شهر در توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫امور محیط زیس��تی دیگ��ری که با تامین مناب��ع می تواند برای‬ ‫کیفی بخش��ی زیست ش��هری و پروژه های محیط زیس��تی موثر‬ ‫باش��د می توان از منابع این صندوق اس��تفاده کرد‪ .‬با این تفاسیر‬ ‫ش��ورای شهر انتظار تش��کیل صندوق محیط زیس��ت و توسعه‬ ‫حمل ونقل پاک را داشته اما تاکنون شهرداری طرح ان را اماده‬ ‫نکرده و دو بار نیز تذکر داده ش��ده و پیگری ان هس��تیم‪ .‬البته‬ ‫پیش نویس هایی در این زمینه اماده شده بود اما به دلیل رسمیت‬ ‫نداش��تن نتیجه ای نداش��ته و امیدواریم با پیگیری شورای شهر‬ ‫تشکیل این صندوق در همین دوره شورا به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫این عضو ش��ورای ش��هر با تاکید بر ضرورت توسعه حمل ونقل‬ ‫عمومی در ش��هر تهران بیان کرد‪ :‬توسعه حمل ونقل عمومی در‬ ‫تهران با توجه به الودگی کالنش��هر تهران و تاثیر مستقیم ان بر‬ ‫سالمت شهروندان که در شرایط فعلی‪ ،‬شیوع ویروس کرونا نباید‬ ‫مزید بر علت ش��ود و مشکل زیس��ت شهروندان را شدت بخشد‬ ‫یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده و با توسعه هرچه بیشتر ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی به ویژه حمل ونقل ریلی که پاک است‪ ،‬شرایط‬ ‫برای کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫صدراعظم ن��وری ب��ا اش��اره ب��ه امکان��ات الزم برای توس��عه‬ ‫ن��اوگان حمل ونقل عمومی تش��ریح کرد‪ :‬در گام نخس��ت باید‬ ‫زیرس��اخت های الزم فراهم ش��ود به عنوان مث��ال خطوط مترو‬ ‫کل کالنش��هر تهران را پوشش دهد‪ ،‬تجهیزات و واگن های قطار‬ ‫تامین شود‪ ،‬از اتوبوس های برقی و بدون سوخت فسیلی استفاده‬ ‫و مس��یرهای ویژه اتوبوس تعبیه ش��ود‪ .‬بخشی از این امور مانند‬ ‫اح��داث و تکمی��ل خطوط مت��رو و تونل و خری��داری واگن در‬ ‫حیطه وظایف و اختیارات ش��هرداری اس��ت و بخشی دیگر باید‬ ‫از س��وی دیگر نهادهای دولتی و بخش خصوصی تامین ش��ود‪.‬‬ ‫در نتیج��ه هماهنگ��ی تمام نهادهای ذی ربط و اولویت داش��تن‬ ‫توس��عه حمل ونقل عمومی برای انها موجب هم افزایی و تسریع‬ ‫امور می ش��ود‪ .‬در همین راس��تا یکی از اولویت های شورای شهر‬ ‫تهران توسعه حمل ونقل عمومی است و ‪ ۷‬خط مترو به طور کامل‬ ‫اح��داث ش��ده و تا ‪ ۱۱‬خط هم پیش بین��ی و مقدمات ان فراهم‬ ‫شده و تعدادی ایستگاه در این دوره مدیریت شهری افتتاح شده‬ ‫اس��ت‪ .‬زمانی که از افتتاحیه یک ایستگاه سخن می گوییم یعنی‬ ‫زیرس��اخت ها و تجهیزات تونل ها فراهم ش��ده است و مدیریت‬ ‫محمدرضا ش��یخ عطار‪ ،‬مدیر توسعه صنایع ریلی و‬ ‫خودرو سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران نیز‬ ‫در این مراس��م هدف از اجرای این طرح را هم افزایی‬ ‫در س��رمایه گذاری ها اعالم کرد و گف��ت‪ :‬رونق پروژه‬ ‫س��اخت داخل‪ ،‬ارتق��ای فناوری در صنع��ت قطعه و‬ ‫اطمینان به مصرف کننده داخل��ی برای تولید کاالی‬ ‫با کیفیت از جمله اهداف این توافق است که با توجه‬ ‫به مزایای تولیدی که در کش��ور وجود دارد‪ ،‬ارزاوری‬ ‫بیشتر قابل دسترسی خواهد بود‪.‬‬ ‫اش��کان گلپایگان��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت بازرس��ی‬ ‫کیفی��ت و اس��تاندارد ای��ران نیز با تاکی��د بر کاهش‬ ‫هزینه های انجام تس��ت ها‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه به خالهایی‬ ‫که درباره انجام کامل تست ها مطابق با استانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه در دو جنبه فناوری و هزینه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬با اس��تخراج ای��ن خال ها و اولویت بن��دی انها‪،‬‬ ‫عالوه بر داخلی س��ازی و تامین از طریق منابع داخلی‪،‬‬ ‫همچنین تکمیل ازمایش��گاه ها و ارتق��ای تجهیزات‬ ‫تس��ت خ��ودرو‪ ،‬می توانی��م هزینه های انجام تس��ت‬ ‫خودروها را تا حد زیادی کاهش دهیم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬برای جلوگیری از صدور بخش��نامه های خلق الس��اعه‬ ‫در حوزه تولید که گاهی منجر به اس��یب ها و ایجاد موانعی برای‬ ‫تولیدکنندگان می ش��ود‪ ،‬مصوبه ای تصویب شد که هر نهادی در‬ ‫موضوع تولید بخشنامه ای صادر کرد‪ ،‬پیش از ابالغ باید در ستاد‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید بررسی و نواقص ان رفع شود‪.‬‬ ‫زالی افزود‪ :‬ستاد تسهیل با حضور ‪ ۱۲‬نهاد و وزارتخانه دولتی و‬ ‫همچنین حضور بخش خصوصی‪ ،‬می تواند نگاه کالن تری نسبت‬ ‫به موضوعات تولید داشته باشد و با اجرای این مصوبه‪ ،‬تعارض ها‬ ‫به حداقل خواهد رسید‪.‬‬ ‫رقابت قیمتی سبب می شود گاه مواد اولیه تا ‪ ۷۰‬درصد باالتر از‬ ‫قیم��ت پایه در اختیار صنعتگر قرار بگیرد‪ .‬او گفت‪ :‬وقتی قیمت‬ ‫مواد اولیه صنعت قطعه و خودروس��ازی به عنوان ورودی قیمت‬ ‫تمام ش��ده خودرو افزایش پیدا کند‪ ،‬طبیعی اس��ت که محصول‬ ‫نهایی هم ش��اهد افزایش قیمت باشیم و این همان چیزی است‬ ‫ک��ه از دید مردم پنهان مانده اس��ت‪ .‬رئیس هیات مدیره انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور تشریح‬ ‫کرد‪ :‬مردم مشتری مستقیم فوالد‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬مس و‪ ...‬نیستند‪،‬‬ ‫بنابرای��ن افزای��ش چندبرابری این قیمت ها ب��رای انها ملموس‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اما وقتی تاثیر چند برابر ش��دن قیمت این مواد‪ ،‬روی‬ ‫قیمت خودرو را مش��اهده می کنند‪ ،‬قطعه سازان و خودروسازان‬ ‫را متهم به گران فروشی کرده و انتقاد می کنند‪.‬‬ ‫ش��هری این اقدامات را با حمایت شورای شهر و اوراق مشارکت‬ ‫که مبلغ قابل توجهی در این دوره تامین شده و دولت با تخصیص‬ ‫بخشی از ان به وسیله بانک های عامل موافقت کرده و شهرداری‬ ‫به دنب��ال باقی ان اس��ت تا بتواند ان را عملیات��ی کند‪ .‬عالوه بر‬ ‫اینکه شرکت مترو با ایجاد هلدینگی و سازکاری که ایجاد کرده‬ ‫صنعت واگن سازی را که ‪ ۷۰‬درصد ان خارجی و ‪ ۳۰‬درصد ان‬ ‫از تولیدات داخل بوده را به ‪ ۳۰‬و ‪ ۷۰‬برعکس تبدیل کرده واین‬ ‫امر اقدام بزرگی است‪.‬‬ ‫این عضو شورای شهر تهران گفت‪ :‬درباره نوسازی اتوبوس نیز‬ ‫نی��از به تامین منابع و کمک بیش��تر دول��ت و فناوری مورد نیاز‬ ‫است تا بتوان از تولیدات داخل برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی‬ ‫اس��تفاده کرد؛ بنابراین توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی موجب‬ ‫کاه��ش الودگی هوا‪ ،‬کاهش اتالف وقت ش��هروندان‪ ،‬س�لامت‬ ‫جسمی و روحی مردم می شود و در این باره اولویت شورای شهر‬ ‫و کمیس��یون سالمت و محیط زیست و شهرداری تهران توسعه‬ ‫حمل ونق��ل عمومی ب��وده و امیدواریم با هم��کاری و هم افزایی‬ ‫تمامی نهادها اقدامات الزم انجام شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 10‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1631‬‬ ‫پیاپی ‪2949‬‬ ‫تالش برای‬ ‫بازگشت‬ ‫امضاهای طالیی‬ ‫با عرضه منظم‬ ‫تعادل به بازار‬ ‫باز می گردد‬ ‫«رفع حبس» معادن‬ ‫با کاهش نوسان بازار‬ ‫مدیر مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران مطرح کرد‬ ‫معادن‪ ،‬در انتظار تدبیر‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ذخای��ر معدن��ی بخ��ش مهم��ی از س��رمایه های ملی هر‬ ‫کش��ور محس��وب می ش��ود و اس��تفاده بهینه از این ذخایر‬ ‫تاثیر بس��زایی بر اقتصاد کالن کش��ورها و در نتیجه نرخ رشد‬ ‫صنعتی می گذارد‪ .‬در دهه های اخیر‪ ،‬کش��ورهای صنعتی که‬ ‫دارای منابع غنی مواد معدنی هس��تند‪ ،‬س��رمایه گذاری های‬ ‫عظیمی را در این بخش انج��ام داده اند‪ .‬امروزه با تکثر و تنوع‬ ‫ظرفیت های س��رمایه گذاری و جریان سیال سرمایه‪ ،‬نواوری‬ ‫و توس��عه فناوری در بخش مع��دن و صنایع معدنی از اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار اس��ت‪ .‬ایرنا در این زمینه با مجید وفایی فرد‪،‬‬ ‫مدیر مرک��ز تحقیقات فراوری مواد معدن��ی ایران گفت وگو‬ ‫کرده که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫€ €مشکل شرکت های بزرگ و کوچک فعال در بخش‬ ‫معدن چیس�ت‪ ،‬برای حل ان ش�ما چه راهکاری ارائه‬ ‫می دهید؟‬ ‫باتوج��ه به رقابتی ش��دن محیط کس��ب وکار در چند دهه‬ ‫اخی��ر‪ ،‬ش��رکت های بزرگ فع��ال در بخش مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی باوجود دسترس��ی به منابع مال��ی و کانال های توزیع‬ ‫با دیوان س��االری‪ ،‬لخت��ی و نداش��تن انعطاف پذیری روبه رو‬ ‫هس��تند‪ .‬در مقابل ش��رکت های کوچ��ک فناوری محور این‬ ‫ح��وزه باوج��ود انعطاف پذی��ری‪ ،‬توانمندی و ن��واوری باال با‬ ‫کمب��ود منابع و ضعف دسترس��ی به ب��ازار مواجهند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب هر دو دس��ته شرکت های یادشده برای حفظ موقعیت‬ ‫خود در فض��ای رقابتی و ادامه حیات به هم��کاری با هم نیاز‬ ‫دارن��د‪ .‬در این راس��تا با عنای��ت به گس��تردگی و پیچیدگی‬ ‫همکاری فناورانه بین ش��رکت ها‪ ،‬رویکرد زیست بوم نواوری‬ ‫(‪ )INNOVATION ECOSYSTEM‬ب��رای تحلیل‬ ‫و تبیین فرایند همکاری فناورانه بین دو دس��ته شرکت های‬ ‫یادشده به عنوان یک راهبرد اساسی می تواند مد نظر باشد‪.‬‬ ‫€ €رویک�رد زیس�ت بوم نواوری نخس�تین ب�ار کجا‬ ‫مطرح شد و منظور از ان چیست؟‬ ‫مجمع جهانی اقتصاد با همکاری دانشگاه استنفورد و انجام‬ ‫پیمای��ش در بین بی��ش از هزار کارافری��ن‪ ،‬محورهای اصلی‬ ‫زیست بوم نواوری و کارافرینی را شناسایی و چارچوبی برای‬ ‫تحلیل ان ارائه کرد‪ .‬در چارچوب ارائه ش��ده ابعاد زیست بوم‬ ‫کارافرینی ش��امل حمایت های فرهنگی‪ ،‬دانشگاه های اصلی‬ ‫به عنوان کاتالی��زور‪ ،‬تحصیل و ام��وزش‪ ،‬چارچوب قانونی و‬ ‫دولت‪ ،‬سیس��تم های پشتیبان‪ ،‬تامین مالی‪ ،‬سرمایه انسانی و‬ ‫نیروی کار و در نهایت بازارها در دسترس بودند‪ .‬البته هر یک‬ ‫از این ابعاد خود دارای زیرمجموعه هایی هستند‪.‬‬ ‫س��ازمان توس��عه همکاری های اقتصادی نی��ز چارچوبی‬ ‫به منظور تحلیل زیس��ت بوم کارافرینی ارائ��ه کرد‪ .‬ابعاد این‬ ‫چارچوب عبارت است از سیاس��ت‪ ،‬تامین مالی‪ ،‬زیرساخت‪،‬‬ ‫بازاره��ا‪ ،‬س��رمایه انس��انی‪ ،‬حمای��ت‪ ،‬خدم��ات‪ ،‬ارتباطات‪،‬‬ ‫فرهنگ‪ ،‬تحقیق و توسعه و نواوری و در نهایت شرایط اقتصاد‬ ‫کالن‪ .‬در تجزی��ه و تحلی��ل خوبی که اخیرا در کش��ور انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬باتوجه به اینکه عوامل متعددی بر عملکرد زیست بوم‬ ‫تاثیرگ��ذار اس��ت‪ ،‬وضعی��ت از منظ��ر و ابع��اد کالن مانن��د‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬بازار و‪ ...‬مورد بررسی و تحلیل‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬همچنی��ن باتوجه به تعریف زیس��ت بوم‬ ‫متش��کل از مجموعه هایی از عناصر و نهادها که دارای روابط‬ ‫مش��خصی برای دس��تیابی به هدف مشخص هستند‪ ،‬عناصر‬ ‫و نهادهای مرب��وط که هر کدام نقش های متفاوتی را برعهده‬ ‫می گیرند‪ ،‬شناسایی شده است‪ .‬چارچوب تحلیلی زیست بوم‬ ‫همکاری ه��ای فناورانه بین ش��رکت های ب��زرگ و کوچک‬ ‫فناوری مح��ور را در طول زمان تکامل می دهد‪ .‬این چارچوب‬ ‫دارای چرخه عمر اس��ت که در تحلیل زیس��ت بوم باید به این‬ ‫موضوع توجه شود‪.‬‬ ‫€ €بازیگران درگیر در زیس�ت بوم همکاری فناورانه‬ ‫بی�ن ش�رکت های ب�زرگ و نوپ�ا را چط�ور می ت�وان‬ ‫دسته بندی کرد؟‬ ‫در بررسی مطالعات مختلف تحلیلی زیست بوم به طورکلی‬ ‫بازیگ��ران درگی��ر در زیس��ت بوم هم��کاری فناوران��ه بین‬ ‫ش��رکت های بزرگ و نوپا را می توان به چند گروه تقسیم کرد‬ ‫ک��ه در بخش معدن و صنای��ع معدنی نیز قابل تطبیق و احصا‬ ‫است‪ .‬گروه اول‪ ،‬سازمان های دولتی که مسئولیت اصلی اداره‬ ‫کشور‪ ،‬سیاست گذاری و اجرای سیاست ها و وظایف دولت در‬ ‫کش��ور را برعهده دارند‪ .‬ازجمله این نهادها می توان به دولت‪،‬‬ ‫مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬سازمان ملی اس��تاندارد‪ ،‬سازمان‬ ‫توس��عه ای نظیر ایمیدرو و ایدرو‪ ،‬س��ازمان توسعه تجارت و‪...‬‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫س��ازمان های دولت��ی از طری��ق تدوی��ن برنامه ه��ا و‬ ‫سیاس��ت های مختلف می توانند زمینه همکاری شرکت های‬ ‫ب��زرگ و کوچ��ک را فراهم کنند‪ .‬عالوه بر این س��ازمان های‬ ‫دولتی با فراهم س��ازی رژیم قوی حمای��ت از مالکیت دارایی‬ ‫فکری باعث افزایش تمایل ش��رکت های نوپا برای همکاری با‬ ‫شرکت های بزرگ می شوند‪.‬‬ ‫گروه دوم‪ ،‬نهادهای اموزش��ی و پژوهش��ی که مس��ئولیت‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مجید وفایی فرد‬ ‫یکی از‬ ‫مهم ترین‬ ‫اهداف‬ ‫نظام های‬ ‫نواوری در هر‬ ‫کشوری‪ ،‬اتصال‬ ‫فناوری به بازار‬ ‫و خلق ثروت‬ ‫از ان است‬ ‫همزمان با تاکید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بر تعیین تکلیف معادن حبس شده که به هر دلیل‬ ‫از فعالیت بازمانده اند‪ ،‬فع��االن این عرصه توجه به‬ ‫صادرات را از دیگر راه های توس��عه این بخش مهم‬ ‫اقتصادی می دانند و بر اینکه معادن در انتظار تدبیر‬ ‫هس��تند‪ ،‬تاکید می کنند‪ .‬به گزارش دنیای معدن‪،‬‬ ‫رئیس کمیس��یون مع��ادن و صنای��ع معدنی اتاق‬ ‫بازرگانی ایران با اشاره به اینکه سنگ اهن هماتیتی‬ ‫در صنعت فوالد کاربرد ندارد و به دلیل مازاد بودن‬ ‫تولی��د به صادرات ان نیاز اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬این‬ ‫صنعت در کشور اش��تغال ایجاد کرده‪ ،‬اما به دلیل‬ ‫نگرانی از بابت اینکه ممکن اس��ت محصول پرعیار‬ ‫به جای کم عیار صادر ش��ود یا احتم��ال بروز خطا‬ ‫در گمرک‪ ،‬امضاهای طالیی در نظر گرفته ش��ده‪،‬‬ ‫این درحالی اس��ت که چنین روندی ایجاد اشکال‬ ‫می کند و بهتر است از ظرفیت های نظارتی دیگری‬ ‫از جمله سازمان های بازرسی و تشکل های صنفی‬ ‫استفاده شود‪ .‬شکوری تصریح کرد‪ :‬به صرف اینکه‬ ‫ممکن اس��ت گمرک خطا کند نباید ما سرنوشت‬ ‫یک صنعت را به دست اشخاص بسپاریم‪ ،‬بلکه الزم‬ ‫است نظارت ها برعهده یک سیستم گذاشته شود‪.‬‬ ‫داریوش اس��ماعیلی‪ ،‬معاون ام��ور معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاس��خ به‬ ‫این موضوع اظه��ار کرد‪ :‬اینکه تی��ک زدن (تایید‬ ‫نهایی صادرات) به جای وزارتخانه برعهده گمرک‬ ‫گذاش��ته ش��ود‪ ،‬فقط انجام یک جابه جایی است و‬ ‫به معنی حذف امضاه��ای طالیی نخواهد بود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬برای حذف امضای طالیی ضروری است که‬ ‫سیس��تم به طور کامل الکترونیکی و ش��فاف شود‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی اضافه ک��رد‪ :‬در چنین س��اختاری در‬ ‫صورت کاهش کیفیت سنگ یا افزایش ان‪ ،‬به طور‬ ‫اتوماتیک تایید یا رد انجام می ش��ود و اشخاص در‬ ‫ان دخیل نخواهند بود‪ .‬شکوری در بخش دیگری‬ ‫از س��خنان خ��ود با بیان اینکه بی��ش از ‪ ۹۳‬درصد‬ ‫سنگ های تزئینی در داخل کشور مصرف می شود‬ ‫و تنها ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬درصد ان به صورت خام صادر می شود‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬کل صادرات م��ا در این بخش به ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیون دالر نمی رسد‪ ،‬در حالی که صادرات ترکیه‬ ‫‪ ۵‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫توجه به زیست بوم‪ ،‬اولویت همکاری های معدنی‬ ‫فراهم س��ازی نی��روی انس��انی مورد نی��از ب��رای فعالیت در‬ ‫زیس��ت بوم از طری��ق ارائه اموزش ه��ای عمومی و تخصصی‬ ‫را برعه��ده دارند‪ .‬ازجمله این نهادها می توان به دانش��گاه ها‪،‬‬ ‫پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نظیر مرکز تحقیقات فراوری‬ ‫م��واد معدنی ایران اش��اره ک��رد‪ .‬گروه س��وم‪ ،‬نهادهای مالی‬ ‫که مس��ئولیت تامین مالی ش��رکت ها و فعالیت های تحقیق‬ ‫و توس��عه را برعه��ده دارن��د‪ .‬ازجمله این نهاده��ا می توان به‬ ‫بانک ه��ا‪ ،‬صندوق ه��ای س��رمایه گذاری ریس��ک پذیر نظیر‬ ‫صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی اشاره کرد‪.‬‬ ‫گروه چهارم‪ ،‬ش��رکت ها یا همان بازیگران اصلی زیس��ت بوم‬ ‫همکاری فناورانه هستند‪.‬‬ ‫درواقع منظور از این دس��ته‪ ،‬ش��رکت های بزرگ صنعتی‬ ‫و کوچک و متوس��ط و نوپایی اس��ت که ب��ا یکدیگر همکاری‬ ‫کرده و زیس��ت بوم را ش��کل می دهند‪ .‬خوشبختانه در بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی ش��رکت های بزرگی نظیر شرکت ملی‬ ‫مس‪ ،‬سرب و روی و شرکت های فوالدی بزرگ مانند مبارکه‪،‬‬ ‫گل گه��ر‪ ،‬چادرملو‪ ،‬میدک��و و‪ ...‬حضور دارند ک��ه می توانند‬ ‫ظرفیت مناس��بی در هم افزای��ی با ش��رکت های تحقیقاتی‬ ‫و دانش بنی��ان ح��وزه مع��دن ایج��اد کنن��د‪ .‬گ��روه پنجم‪،‬‬ ‫نهاده��ای حمایتی ک��ه اقدام های مختلف��ی را برای حمایت‬ ‫مال��ی و غیرمالی انج��ام می دهند‪ .‬به عن��وان نمونه می توان‬ ‫به ‪ ۴‬مرکز ن��واوری مانند مرکز تازه تاس��یس نواوری ایمینو‬ ‫به عنوان زیرمجموعه ایمیدرو‪ ،‬ش��تاب دهنده ها و رویدادهای‬ ‫به هم رسانی نظیر نمایشگاه های بومی سازی اشاره کرد‪.‬‬ ‫€ €نقش ش�رکت های دانش بنیان و مراکز تحقیقاتی‬ ‫در زیس�ت بوم نواوری در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫چیست؟‬ ‫یکی از مهم ترین اهداف نظام های نواوری در هر کش��وری‪،‬‬ ‫اتص��ال فناوری به بازار و خلق ثروت از ان اس��ت‪ .‬از یک س��و‬ ‫فش��ارهای اجتماع��ی ب��رای ارتقای رف��اه و خلق ث��روت از‬ ‫س��رمایه گذاری های ص��ورت گرفته در حوزه توس��عه علم و‬ ‫فناوری و از س��وی دیگر تنگناهای اقتصادی ناش��ی از ناکافی‬ ‫ب��ودن منابع عمومی دولتی‪ ،‬تجاری س��ازی دس��تاوردهای‬ ‫پژوه��ش و فناوری را به عنوان یک��ی از مهم ترین اولویت های‬ ‫دانشگاه ها و موسسه های تحقیقاتی مطرح ساخته است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 10‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1631‬‬ ‫پیاپی ‪2949‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫کمین برای حذف شفافیت از معامالت فوالد‬ ‫یادداشت‬ ‫چالش تامین‬ ‫مواداولیه‬ ‫سر دراز دارد‬ ‫با عرضه منظم‪ ،‬تعادل به بازار بازمی گردد‬ ‫مسعود کالنترمجد‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن‬ ‫محسن بهرام غفاری‬ ‫‹ ‹دخالت های دستوری منشا مشکالت بازار‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬بعضا معامالت بورس کاال با چالش هایی‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬حدود ‪ ۲۰‬واحد صنعتی کش��ور‬ ‫به تولید مولیبدن مش��غول هستند‪ .‬ظرفیت این‬ ‫واحده��ا برای جذب م��واد اولیه در مجموع برابر‬ ‫‪ ۳۰‬ه��زار تن عنوان می ش��ود‪ .‬ام��ا میزان عرضه‬ ‫این محصول در کش��ور س��االنه حدود ‪ ۶۵۰۰‬تا‬ ‫‪ ۷۵۰۰‬ت��ن براورد می ش��ود و بدیهی اس��ت که‬ ‫میزان عرضه س��ولفو مولیبدن ب��ه مراتب کمتر‬ ‫از نیاز این واحدهاست‪.‬‬ ‫کمبود مواد اولیه چالش جدیدی نیس��ت و از‬ ‫س��ال های گذش��ته فعاالن این صنعت را درگیر‬ ‫کرده است؛ هرچند هرچه می گذرد این مشکالت‬ ‫عمیق ت��ر می ش��وند‪ .‬انجم��ن تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنن��دگان مولیبدن به دلی��ل چالش مورد‬ ‫بح��ث و با هدف ایج��اد هماهنگی میان فعالیت‬ ‫واحده��ای تولیدکنن��ده این صنعت‪ ،‬در س��ال‬ ‫‪ ۸۹‬اغ��از ب��ه کار کرد‪ .‬از ابتدای س��ال ‪ ۹۱‬بحث‬ ‫سهمیه بندی مواد اولیه برای تامین بازار براساس‬ ‫معیاری از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اجرایی ش��د‪ .‬در ادامه ای��ن معیار مورد اعتراض‬ ‫برخی تولیدکنندگان قرار گرفت و در س��ال ‪۹۵‬‬ ‫دوب��اره بازبینی و س��همیه های جدیدی تعیین‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۰‬صورتجلسه ای با معاونت معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به امضا رس��ید‬ ‫مبن��ی ب��ر اینکه ب��ا توجه به کمبود م��واد اولیه‬ ‫مج��وزی ب��رای احداث واحده��ای جدید صادر‬ ‫نش��ود‪ .‬در همی��ن حال مج��وز افزایش ظرفیت‬ ‫ه��م به واحدهای قبلی داده نش��ود‪ .‬با این وجود‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در طول سال های‬ ‫گذش��ته همچن��ان اقدام به ص��دور مجوز برای‬ ‫احداث واحدهای جدید کرده اس��ت‪ .‬تا جای که‬ ‫از سال ‪ ۹۱‬تا کنون‪ ۵ ،‬مجوز جدید برای احداث‬ ‫واحده��ای مولیبدن��ی صادر ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫مجوزها با علم به مش��کالتی ک��ه در انتظار این‬ ‫صنعت است‪ ،‬صادر شده اند‪.‬‬ ‫مش��کل تامین م��واد اولیه موردنی��از فعاالن‬ ‫صنعت مولیبدن به همینجا هم ختم نمی ش��ود‪،‬‬ ‫چراک��ه چند ماهی اس��ت روند س��همیه بندی‬ ‫ب��رای تامین م��واد اولیه مورد نی��از این واحدها‬ ‫حذف ش��ده اس��ت‪ .‬از انجاکه میزان تقاضا برای‬ ‫خری��د س��ولفور مولیب��دن به مراتب بیش��تر از‬ ‫عرضه ان اس��ت‪ ،‬قیمت ه��ا حتی تا ‪ ۴۵‬درصد از‬ ‫قیمت پایه افزایش می یابد‪ .‬در چنین ش��رایطی‬ ‫تولیدکنندگان اکس��یدمولیبدن و فرومولیبدن‬ ‫به شدت متضرر می شوند‪.‬‬ ‫چنانچه این شرایط ادامه یابد قطعا به تعطیلی‬ ‫واحدهای مولیبدنی کش��ور و همچنین بیکاری‬ ‫کارگان انها منجر می شود‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت متولی اصلی مش��کالت یاد شده است؛‬ ‫بنابراین از متولیان امر درخواست می شود فکری‬ ‫برای رفع این دست چالش ها کنند‪.‬‬ ‫متولیان صدور مجوزهای جدید تاکید می کنند‬ ‫ک��ه ای��ن مجوزها با هدف رفع انحص��ار از تولید‬ ‫مولیبدن صادر می ش��ود‪ .‬انجمن تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان مولیبدن نیز خواس��تار برقراری‬ ‫انحصار نیست‪ .‬اما تولید در این حوزه با مشکالت‬ ‫جدی در تامین مواد اولیه روبه رو است؛ بنابراین‬ ‫چنانچه فردی اصرار به ورود به این حوزه از تولید‬ ‫را دارد باید متعهد شود مواد اولیه مورد نیاز خود‬ ‫را از طریق واردات تامین کند‪.‬‬ ‫البته این دس��ت مش��کالت برای تمام صنایع‬ ‫کش��ور وجود دارد‪ ،‬چراکه برنام��ه مدونی برای‬ ‫تولید در حوزه های گوناگون برنامه ریزی نش��ده‬ ‫است‪ .‬تا جایی که حتی واحدهای تولیدی کشور‬ ‫نمی توانند برای چند ماه اینده خود برنامه ریزی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در ادامه باید خاطرنش��ان کرد فعاالن صنعت‬ ‫مولیب��دن در ماه ه��ای گذش��ته ب��ا چالش های‬ ‫دیگری نیز روبه رو ش��ده اند‪ .‬همه گیری ویروس‬ ‫کرونا یکی از مهم ترین موضوعاتی است که تاثیر‬ ‫منفی بس��زایی بر عملکرد ای��ن تولیدکنندگان‬ ‫داش��ته است‪ ،‬چراکه در ماه های گذشته فعالیت‬ ‫طرف ه��ای خارجی م��ا با رکود روبه رو ش��ده و‬ ‫همین موضوع نیز فروش در بازارهای بین المللی‬ ‫را دش��وارتر از قب��ل ک��رده اس��ت‪ .‬به طوری که‬ ‫حتی برخی محموله های ارس��ال شده به مقاصد‬ ‫خارجی به دلیل نبود خریدار برگشت خورده اند‪.‬‬ ‫در چنین موقعیتی از سیاس��ت گذاران انتظار‬ ‫م��ی رود ب��ا اتخاذ سیاس��ت های درس��ت از این‬ ‫تولیدکنندگان حمایت کنند‪ .‬در گام نخست نیز‬ ‫دوب��اره عرضه مواد اولیه مورد نیاز این صنعت را‬ ‫در قالب سهمیه بندی اجرایی کنند‪ .‬بدون تردید‬ ‫در چنین ش��رایطی که عرضه م��واد اولیه قطره‬ ‫چکانی انجام می ش��ود‪ ،‬ازادسازی عرضه و تقاضا‬ ‫معن��ی ن��دارد‪ .‬درواقع واحدهای یادش��ده برای‬ ‫زنده ماندن نیاز به سهمیه بندی دارند‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫طی ماه های گذش��ته و با توجه به نابس��امانی هایی که بر‬ ‫اقتصاد کشور سایه افکنده است‪ ،‬نرخ خرید و فروش برخی‬ ‫محصوالت مانند فوالد هم با رشد قابل توجهی روبه رو بوده‬ ‫و در همی��ن ح��ال التهاب چش��مگیری بر این بازار س��ایه‬ ‫افکنده اس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی معامالت بورس کاال هم‬ ‫ب��ا چالش های��ی روبه رو و به نوع��ی از کارامدی بورس کاال‬ ‫کاس��ته می ش��ود‪ .‬اما به اعتقاد بس��یاری از فعاالن صنعتی‬ ‫و مدی��ران باس��ابقه در این حوزه‪ ،‬چالش های یادش��ده بر‬ ‫اث��ر دخالت ه��ای دولت در روند معامالت ایجاد می ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ا این وج��ود خطرات حذف بورس کاال به مراتب بیش��تر‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس اسبق س��ازمان نظام مهندسی استان تهران‬ ‫به سیاس��ت گذاران بازار فوالد کش��ور هش��دار می دهد که‬ ‫واسطه ها در کمین غیرشفاف شدن مبادالت کشور به ویژه‬ ‫در حوزه فوالد هس��تند و از این رو باید زمینه رش��د عرضه‬ ‫محصوالت فوالدی در بورس کاال و همچنین عرضه سیمان‬ ‫در بورس در راس��تای ایجاد ارامش در بازار را فراهم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش میزان‪ ،‬محس��ن بهرام غفاری با بیان اینکه بورس‬ ‫کاال در طول این س��ال ها ک��ه از اغاز فعالیت ان می گذرد‪،‬‬ ‫نتای��ج مطلوبی در بازار مصالح و فراورده های س��اختمانی‬ ‫به همراه داش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند تمام محصوالت در‬ ‫بورس عرضه نمی شود‪ ،‬اما محصوالت اساسی مورد استفاده‬ ‫بخش ساخت وساز مانند فوالد در بورس عرضه می شود‪ .‬بر‬ ‫همین اس��اس نیز تعیین قیمت براس��اس عرضه و تقاضا‪،‬‬ ‫زمینه نظم بخش��ی ب��ه این بازار را فراه��م می کند‪ .‬رئیس‬ ‫پیش��ین سازمان نظا م مهندسی استان تهران درباره برخی‬ ‫گمانه زنی ها مبنی بر تضعیف معامالت فوالد در بورس کاال‬ ‫به بهانه کاهش قیمت ها‪ ،‬هشدار داد و افزود‪ :‬ایا افرادی که‬ ‫این موضوعات را مطرح می کنند‪ ،‬طی سال ها نتیجه عرضه‬ ‫محص��والت خارج از بورس کاال را تجربه نکرده اند؟ ایا این‬ ‫موضوع مش��خص نیس��ت که خروج معامالت از ش��فافیت‬ ‫حاصل��ی جز دالل بازی‪ ،‬رانت و افزایش بی رویه قیمت ها را‬ ‫ندارد؟ غفاری افزود‪ :‬من گمان می کنم افرادی که خواهان‬ ‫بازاری تاریک و غیرشفاف هستند به سیاست گذاران ادرس‬ ‫غلط می دهند‪.‬‬ ‫ب��ا س��ازکار ب��ورس کاال‪ ،‬طرف های خریدار و فروش��نده مش��خص‬ ‫هس��تند و می توان هرگونه داللی و تخل��ف در این بازار را به راحتی‬ ‫شناسایی کرد‪ ،‬چراکه تمام معامالت با جزئیات ثبت و ضبط می شود و‬ ‫جای هیچ گونه مخفی کاری و فرار از قانون وجود ندارد‬ ‫مواجه می ش��ود که دلیل اصلی ان دخالت های خود دولت‬ ‫در روند معامالت اس��ت‪ .‬برای مث��ال‪ ،‬محصوالت با قیمت‬ ‫دس��توری و سقف رقابت عرضه می شود که همین موضوع‬ ‫باعث رش��د تقاضای کاذب در ب��ازار و افزایش قیمت ها در‬ ‫بازار خارج از بورس می شود و هیچ کمکی به مصرف کننده‬ ‫واقعی نمی کند؛ در یک جمله بگویم که چش��م سودجویان‬ ‫به همین مداخله ها و سیاست های دستوری است تا بتوانند‬ ‫بیشترین بهره برداری را داشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس اس��بق س��ازمان نظام مهندس��ی اس��تان تهران‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬هم��ه می دانیم که بازار مس��کن به دلیل نقش‬ ‫مهم��ی که در هزینه ه��ای خانوار دارد از اهمیت فوق العاده‬ ‫زیادی برخوردار است‪ .‬سیاست های دولت در این حوزه نیز‬ ‫همواره چه در قوه مجریه و چه در قوه مقننه با حساس��یت‬ ‫زیاد دنبال می شود‪.‬‬ ‫افزایش قیمت مس��کن نیز نتیجه رشد قیمت زمین و در‬ ‫درجه دوم رش��د هزینه های تمام ش��ده ساخت است که بر‬ ‫با افزایش قیمت سیمان موافقت شد‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت‬ ‫سیمان در نامه ای خطاب به مدیران عامل‬ ‫شرکت های س��یمان‪ ،‬از موافقت سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫با افزایش قیمت سیمان پاکتی خبر داده‬ ‫و خواس��تار ش��ده تا مدیران شرکت های‬ ‫س��یمان‪ ،‬هرچه سریع تر به جهت تعدیل‬ ‫نرخ فروش سیمان پاکتی اقدام کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش تجارت نی��وز‪ ،‬عبدالرضا ش��یخان روز‬ ‫سه ش��نبه (‪۱۵‬مه��ر) با ارس��ال نام��ه ای خطاب به‬ ‫مدی��ران عامل ش��رکت های س��یمان‪ ،‬اب�لاغ کرده‬ ‫ک��ه در نتیجه پیگیری های مس��تمر انجمن صنفی‬ ‫کارفرمای��ان صنعت س��یمان و پ��س از هماهنگی‬ ‫ب��ا رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬باتوجه به افزایش قیمت کیسه های‬ ‫پروپیلن که ناشی از افزایش قیمت مواد پتروشیمی‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬س��ازمان یادش��ده (س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان) با افزایش نرخ‬ ‫س��یمان پاکتی موافقت و مراتب را به ‪۳۱‬‬ ‫استان کشور ابالغ کرده است‪.‬‬ ‫انط��ور ک��ه در ابالغی��ه «ان��ی و حائز‬ ‫اهمیت» دبی��ر انجمن صنفی کارفرماین‬ ‫صنعت س��یمان امده اس��ت‪ ،‬نخس��تین‬ ‫موافقت با افزایش قیمت س��یمان پاکتی‬ ‫ب��ه میزان هر تن‪ ۴۰ ،‬هزار تومان نس��بت‬ ‫به قیمت های مصوب ازسوی سازمان صنایع استان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان در هم��ان روز (‪ ۱۵‬مه��ر)‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫ای��ن مقام صنفی‪ ،‬طی این نام��ه از مدیران عامل‬ ‫ش��رکت های س��یمان خواسته اس��ت‪ ،‬براین اساس‬ ‫هرچه س��ریع تر پس از هماهنگی با سازمان صنایع‬ ‫اس��تان حوزه استقرار کارخانه‪ ،‬نسبت به تعدیل نرخ‬ ‫فروش سیمان پاکتی اقدام شود‪.‬‬ ‫همچنین در این نامه امده است‪ « :‬ترتیبی اتخاذ‬ ‫کنید تا از هرگونه کمبود سیمان پاکتی در محدوده‬ ‫توزیعی ان شرکت جلوگیری به عمل اید‪».‬‬ ‫راه اندازی تست سرد طرح کنسانتره فوالد شرق کاوه‬ ‫قائم مقام ایمیدرو اعالم کرد‪ :‬راه اندازی‬ ‫تست س��رد طرح تولید کنسانتره شرکت‬ ‫فوالد شرق کاوه در سنگان اغاز شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدن��ی ایران‪،‬‬ ‫عباس نعیمی در نشس��ت پایش عملکرد‬ ‫س��رمایه گذاران سنگان با بیان این مطلب‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬طرح تولید کنس��انتره ش��رکت‬ ‫فوالد ش��رق کاوه در س��نگان ‪ ۸۳‬درصد پیش��رفت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زیرساخت ها همچون اجرای‬ ‫خط انتقال برق و جاده دسترسی در حال‬ ‫انجام اس��ت‪ .‬طبق پیش بینی‪ ،‬از ماه دی‪،‬‬ ‫راه اندازی گرم اغاز ش��ده و در بهمن مورد‬ ‫بهره برداری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫بن��ا به این گزارش‪ ،‬ظرفیت طرح تولید‬ ‫کنس��انتره ش��رکت فوالد ش��رق کاوه در‬ ‫س��نگان س��االنه ‪ ۲.۵‬میلیون تن است که برای ان‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۱۵۰‬میلیون دالر س��رمایه گذاری انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۷۱‬درصدی تولید شمش الومینیوم‬ ‫میزان تولید ش��مش الومینیوم کش��ور در نیمه‬ ‫نخس��ت امس��ال‪ ۷۱ ،‬درصد رش��د یافت‪ .‬این رقم‬ ‫بیش��ترین میزان رش��د بی��ن تولی��دات معدنی و‬ ‫صنایع معدنی بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران‪ ۵ ،‬شرکت تولیدکننده‬ ‫الومینیوم از ابتدای فروردین تا پایان شهریور‪۲۱۱ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۷۹‬تن شمش تولیدکردند‪.‬‬ ‫این رقم در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته‪۱۲۳ ،‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۷۶‬تن ب��ود‪ .‬از این میزان‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫«ایرالک��و» ‪ ۹۵‬ه��زار و ‪ ۷۲۳‬ت��ن‪« ،‬هرم��زال»‬ ‫‪ ۴۵‬ه��زار و ‪ ۴۴۴‬ت��ن‪« ،‬المه��دی» ‪ ۳۳‬ه��زار و‬ ‫‪ ۹۸۸‬ت��ن‪« ،‬س��الکو» ‪ ۲۵‬ه��زار و ‪ ۳۹۷‬ت��ن و‬ ‫«الومین��ای ای��ران» ‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ ۲۲۷‬ت��ن تولید‬ ‫کردن��د‪ .‬می��زان تولید ش��هریور نیز ب��ا ‪ ۸۴‬درصد‬ ‫افزایش نس��بت به میزان تولید مدت مش��ابه سال‬ ‫گذش��ته (‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۹۸۳‬تن)‪ ،‬به ‪ ۳۶‬هزار و ‪۸۶۶‬‬ ‫تن رس��ید‪ .‬شرکت الومینای ایران در ‪ ۶‬ماه نخست‬ ‫امس��ال‪ ۱۲۱ ،‬هزار و ‪ ۶۹۱‬تن پ��ودر الومینا تولید‬ ‫ک��رد‪ .‬این رقم در مقایس��ه با می��زان تولید مدت‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته (‪ ۱۱۶‬هزار و ‪ ۸۸۳‬تن)‪۴ ،‬‬ ‫درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫اثر افزایش قیمت مصالح ساختمانی روی می دهد‪ .‬در واقع‬ ‫ح��دود ‪ ۱۵۰‬صنع��ت مختلف به بخش س��اختمان ارتباط‬ ‫دارد و هرگونه تغییر در هزینه های تمام شده در انها به طور‬ ‫مس��تقیم بر هزینه س��اخت و به تبع ان روی قیمت مسکن‬ ‫تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹دخالت در معامالت و نابسامانی بازار‬ ‫به گفته وی از مهم ترین صنایعی که در ساختمان س��ازی‬ ‫اثرگذار است؛ تولیدات فوالدی و سیمان است‪ .‬این دو جزو‬ ‫بسیار مهم در صنعت ساخت محسوب می شوند که هرگونه‬ ‫تالطمی در بازار انها به بخش س��اختمان منتقل می ش��ود‪.‬‬ ‫بررس��ی ها حکای��ت از ان دارد که اگ��ر عرضه ها در بورس‬ ‫منظم باشد‪ ،‬همواره بازار این محصوالت نیز متعادل است‪.‬‬ ‫غفاری اضافه کرد‪ :‬چند سالی است عرضه این محصوالت‬ ‫ب��ه بورس کاال رفته و غی��ر از مواقعی که دولت مداخالتی‬ ‫در این بازار داش��ته‪ ،‬در باقی مواقع نظم و ش��فافیت موجود‬ ‫در بازار‪ ،‬به بخش مسکن نیز نظم بخشیده است‪ .‬با سازکار‬ ‫بورس کاال‪ ،‬طرف های خریدار و فروشنده مشخص هستند‬ ‫و می ت��وان هرگونه دالل��ی و تخلف در این بازار را به راحتی‬ ‫شناس��ایی ک��رد‪ ،‬چراکه تمام معامالت ب��ا جزئیات ثبت و‬ ‫ضبط می ش��ود و جای هیچ گونه مخفیکاری و فرار از قانون‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬قیمت ها براس��اس عرضه و‬ ‫تقاض��ا تعیین می ش��ود و اگر دولت هم��ت خود را بر تولید‬ ‫بیش��تر و عرضه بیش��تر محصوالت بگ��ذارد‪ ،‬می توان امید‬ ‫داش��ت که ب��ا عرضه بیش��تر‪ ،‬قیمت ها نیز کاه��ش یابد و‬ ‫به دنبال ان هزینه س��اخت در بخش مس��کن کمتر ش��ود‪.‬‬ ‫رئیس اس��بق سازمان نظام مهندسی اس��تان تهران یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬تامین مس��کن؛ نتیجه فعالیت یک زنجیره بزرگ از‬ ‫صنایع مختلف اس��ت؛ بنابراین برای هدف تامین مس��کن‬ ‫برای اقشار ضعیف جامعه‪ ،‬دولت باید از ابتدای این زنجیره‬ ‫برنامه ریزی کرده و بازار را به س��مت درس��ت هدایت کند‪.‬‬ ‫اینک��ه دولت بدون ط��رح و برنامه برای بخش های مختلف‬ ‫این زنجیره‪ ،‬یک باره به س��راغ حلقه ه��ای انتهایی می رود‬ ‫و انه��ا را مجبور ب��ه کاهش قیمت می کن��د‪ ،‬نه تنها منجر‬ ‫به کاهش قیمت ها نمی ش��ود‪ ،‬بلکه زمینه حضور دالالن و‬ ‫رانتخواران را در بازارهای موازی فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬دولت الزم است برای تصمیمات انی‬ ‫که برای بخش مسکن می گیرد‪ ،‬تامل بیشتری داشته باشد‬ ‫و تیم های کارشناس��ی مختلفی را به بررسی بازار و بررسی‬ ‫تاثیر سیاست های اتخاذ شده به کار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫از مجم��وع موارد یادش��ده اینطور برداش��ت‬ ‫یش��ود که ب��ا وجود تم��ام اش��کاالتی که در‬ ‫م ‬ ‫فروش ف��والد در بورس کاال وجود دارد و زمینه‬ ‫نابسامانی و رش��د قیمت ها را فراهم کرده است‪،‬‬ ‫اما همچن��ان بورس کاال بهتری��ن راهکار به نظر‬ ‫می رس��د‪ ،‬چراکه زمینه ای ب��رای تقابل عرضه و‬ ‫یش��ود‪ .‬به عالوه انکه شفافیت در‬ ‫تقاضا فراهم م ‬ ‫معامالت را افزای��ش می دهد‪ .‬درنتیجه باید اقرار‬ ‫کرد حذف مکانیسم بورس از خرید و فروش ها به‬ ‫منزله رشد داللی و رانتجویی خواهد بود‪.‬‬ صفحه 6 ‫ شنبه‬ ‫رئیس جمهوری تالش های امریکا برای ایجاد موانع و مشکالت جدی در‬ ‫نقل وانتقال ارزی برای تامین دارو و غذا را ظالمانه‪ ،‬تروریستی و غیرانسانی‬ ‫خوان��د و تاکید کرد امریکایی ها تاکنون هر کاری که می توانس��تند علیه‬ ‫ملت بزرگ ایران انجام داده اند و با این نوع اقدامات ضدانس��انی و حقوق‬ ‫بشری نمی توانند مقاومت ملت ایران را بشکنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حسن روحانی در پی گزارش رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫از رون��د تامین ارز کاالهای اساس��ی و دارو در چارچ��وب برنامه تدوینی‬ ‫دول��ت و تالش های ضد ایرانی دولت امریکا‪ ،‬ضمن قدردانی از تالش های‬ ‫بانک مرکزی و بانک های فعال در تامین نیازهای اساسی مردم اظهار کرد‪:‬‬ ‫اقدامات دولت امریکا در چارچوب تالش های تبلیغاتی‪-‬سیاسی با اهداف‬ ‫داخلی خودشان است‪.‬‬ ‫روحانی با اش��اره به اینک��ه امریکا هر بار با تک��رار خطاهای راهبردی‬ ‫با شکس��ت مواجه می ش��ود که نمونه تازه ان‪ ،‬تالش ب��رای فعال کردن‬ ‫مکانیس��م ماش��ه بود‪ ،‬گفت‪ :‬همه کش��ورها می بینند این اقدامات امریکا‬ ‫کامال خالف قانون و مقررات بین المللی اس��ت و در شرایط کرونا نیز این‬ ‫اقدامات واشنگتن‪ ،‬کامال ضدبشری است و مدعیان حقوق بشر در عرصه‬ ‫جهانی باید ان را محکوم کنند‪.‬‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرکزی نیز اظهار ک��رد‪ :‬تحریم ه��ای جدید امریکا‬ ‫معافیت ه��ای قبلی دارو و کاالهای اساس��ی را لغو نکرده و بانک هایی که‬ ‫در این مرحله مشمول تحریم ثانویه شده اند همچنان از سوئیفت استفاده‬ ‫می کنند و به کار تامین مالی کاالهای اساسی ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫تحریم های جدید با اقتصاد دارو چه خواهد کرد؟‬ ‫جاده ناهموار واردات دارویی‬ ‫تحریم های بانکی و اینده دارویی‬ ‫در روزهای گذش��ته ورود نام‬ ‫‪ ۱۸‬بان��ک ایران��ی به فهرس��ت‬ ‫تحریم ه��ای امریکا نگرانی ها را‬ ‫ب��رای تامین دارو و م��واد اولیه‬ ‫دارویی تش��دید کرد اما رئیس‬ ‫کل بانک مرکزی در واکنش به‬ ‫این موضوع از ت�لاش این نهاد‬ ‫ب��رای جلوگیری از بروز مش��کل در حوزه‬ ‫دارو خب��ر داد‪ .‬رئی��س کل بانک مرکزی‪،‬‬ ‫در واکنش به تسری تحریم های ثانویه به‬ ‫باقیمانده بانک های ایرانی گفت‪ :‬تعدادی‬ ‫از ای��ن بانک ها وظیف��ه انتقال منابع برای‬ ‫خری��د دارو و مواد غذایی را برعهده دارند‬ ‫و بانک ه��ای خارج��ی که با ای��ن بانک ها‬ ‫مبادالت��ی داش��تند‪ ،‬عم�لا معافیت ها و‬ ‫مجوزه��ای الزم را ب��رای برق��رار ارتیاط‬ ‫مال��ی به منظور مب��ادالت دارو‬ ‫و محص��والت غذای��ی دریافت‬ ‫کرده ان��د‪ .‬وی تاکی��د کرد‪ :‬این‬ ‫اق��دام امریکا بی��ش از انکه اثر‬ ‫اقتصادی داش��ته باش��د‪ ،‬برای‬ ‫اه��داف تبلیغات��ی و سیاس��ی‬ ‫داخلی ان کش��ور انجام شده و‬ ‫نش��انگر دروغ و فریب بودن ادعای حقوق‬ ‫بشر و انسان دوستی سران این کشور است‬ ‫و قطع��ا چنین اقدامات��ی در حافظه ملت‬ ‫ایران ثبت خواهد شد‪ .‬همتی در گزارشی‬ ‫که در ش��هریور از روند اختصاص ارز برای‬ ‫واردات دارو ارائ��ه ک��رد نی��ز گفته بود‪ :‬از‬ ‫ابتدای امس��ال بیش از ‪ ۹۰۰‬میلیون دالر‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی ب��رای واردات دارو و‬ ‫تجهیزات پزشکی تامین شده است‪.‬‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫سال های سال است که کشور ما در حوزه واردات دارو با مشکالت متعددی مواجه است و این‬ ‫مش�کالت پس از خروج امریکا از برجام چند برابر ش�ده اس�ت‪ .‬گرچه تولید بیش از ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫نیاز دارویی کش�ور در داخل‪ ،‬موضوعی است که مس�ئوالن و دست اندرکاران دارویی کشور در‬ ‫یک دهه گذش�ته ب�ر ان تاکید دارن�د و از دوره وزارت کامران باقری لنکرانی ان را س�ندی از‬ ‫افتخارات حوزه سلامت کش�ور می دانند اما کش�ور ما از نظر مواد اولیه برای تولید بسیاری از‬ ‫داروها همچنان نیازمند واردات است؛ ضمن اینکه همین میزان کمتر از ‪ ۵‬درصد داروی وارداتی‬ ‫کشور‪ ،‬سهم بسزایی در ارزش ریالی واردات داروی کشور دارد‪.‬‬ ‫گرچه مش�کالت تامین دارو همواره و در همه دوره ها به عنوان یکی از چالش های بزرگ حوزه‬ ‫سالمت و نظام دارویی کشور محسوب می شده اما در هفته های گذشته‪ ،‬کمبود واکسن انفلوانزا‬ ‫در کش�ور و حواش�ی ان‪ ،‬دوباره دارو را به یک�ی از تیترهای پرمخاطب رس�انه ها تبدیل کرده‬ ‫اس�ت‪ .‬در روزهای اخیر نی�ز ورود نام تعداد دیگری از بانک های ایرانی به فهرس�ت تحریم های‬ ‫امریکا به موضوع واردات دارو دامنه بیشتری داده است؛ هرچند مسئوالن تاکید دارند راه های‬ ‫دیگ�ری برای واردات دارو پیدا خواهند کرد‪ .‬مش�کالت ناش�ی از تحریم ه�ای غذایی و دارویی‬ ‫امریکا کتمان پذیر نیس�ت؛ تا انجا که هفته گذشته نیز ‪ ۲۶‬کشور جهان با صدور بیانیه ای تاکید‬ ‫کردند تحریم های دارویی امریکا مبارزه با کرونا را مشکل کرده است‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در گزارش این شماره به وضعیت دارو و واردات در این حوزه پرداخته که شرح‬ ‫ان را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫برای واردات دارو با مشکالت بسیاری در زمینه تامین و انتقال ارز‬ ‫روبه رو هستیم‪ ،‬چراکه دش��منان با شرکت های معتبر و شرکت های‬ ‫دارویی که به ایران دارو بفروشند‪ ،‬به شدت برخورد می کنند‬ ‫واکسن انفلوانزا‪ ،‬پشت درهای تحریم‬ ‫رئیس س��ازمان غ��ذا و دارو‪ ،‬تحریم ه��ای ظالمانه و‬ ‫کارشکنی های دشمنان را علت بروز مشکالت در مسیر‬ ‫تامین نیازهای دارویی کشور دانست‪.‬‬ ‫محمدرضا شانه س��از اعالم کرد‪ :‬هیچ دارویی به راحتی‬ ‫وارد ایران نمی ش��ود و واردات دارو و تجهیزات پزشکی‬ ‫در نهایت کارشکنی های دشمن انجام می شود‪ .‬در حال‬ ‫ حاضر نیز به دلیل ش��رایط به وجود امده و افزایش تقاضا‬ ‫برای واکسن انفلوانزا‪ ،‬مردم تا حدودی روند سخت واردات دارو را‬ ‫مشاهده کردند که این مسیر ناهموار برای همه داروها و تجهیزات‬ ‫پزشکی وجود دارد‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬برای واردات دارو‬ ‫با مش��کالت بسیاری در زمینه تامین و انتقال ارز روبه رو هستیم‪،‬‬ ‫چراکه دش��منان با شرکت های معتبر و شرکت های دارویی که به‬ ‫ایران دارو بفروشند‪ ،‬به شدت برخورد می کنند‪.‬‬ ‫ل حاضر کمبود‬ ‫رئیس س��ازمان غذا و دارو‪ ،‬با بیان اینکه در حا ‬ ‫عموم��ی و گس��ترده دارو وجود ن��دارد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در زمینه‬ ‫تع��داد محدودی از داروهای بیماران خ��اص چالش وجود دارد و‬ ‫نگرانی های تولیدکنندگان دارو‬ ‫باوج��ود ن��گاه مثب��ت رئی��س کل بان��ک مرکزی و‬ ‫گزارش ه��ای امیدوارکننده رئیس س��ازمان غذا و دارو‬ ‫به نظر می رس��د فع��االن ح��وزه دارو و تولیدکنندگان‬ ‫همچن��ان نگرانی هایی در زمینه تامین مواد اولیه برای‬ ‫تولید دارو و ذخایر کشور در این حوزه دارند‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه س��ید امیر رضوی��ان‪ ،‬داروس��از و از‬ ‫تولیدکنن��دگان دارو در کش��ور در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬یکی از مشکالت عمده ما در حوزه تولید دارو‪ ،‬واردات‬ ‫مواد اولیه و کاهش ذخیره کشور در این حوزه است‪ ،‬زیرا باوجود‬ ‫انک��ه ایران در ظاهر در ح��وزه دارو و تجهیزات مرتبط‪ ،‬با تحریم‬ ‫مواجه نیست اما کمبود ارز و قرار گرفتن در فهرست سیاه ‪FATF‬‬ ‫کار واردات را برای ما بس��یار دشوار کرده است؛ در واقع ما در این‬ ‫زمینه با مشکل بسیار بزرگی به نام انتقال پول مواجهیم‪.‬‬ ‫رضوی��ان در ای��ن باره اف��زود‪ :‬تخصیص ه��ای دیرهنگام بانک‬ ‫مرک��زی نی��ز یکی دیگر از مش��کالت ما در حوزه دارو اس��ت‪ ،‬در‬ ‫حالی که ما برای جبران مشکالت ناشی از تحریم ها‪ ،‬نیاز جدی به‬ ‫همراهی و تخصیص های به موقع ارز توسط بانک مرکزی داریم‪.‬‬ ‫وی در این زمینه خاطرنش��ان کرد‪ :‬دس��ت به دس��ت دادن این‬ ‫عوامل موجب شده واردات مواد اولیه موردنیاز صنعت داروسازی‬ ‫بسیار زمان بر و تولید با تاخیر و مشکالت اتی مواجه شود‪.‬‬ ‫ل حاضر از زمان پرداخت‬ ‫این تولیدکننده دارو عنوان کرد‪ :‬در حا ‬ ‫مبلغ خرید تا زمانی که مواد اولیه موردنیاز ما وارد کش��ور ش��ود‪،‬‬ ‫‪ ۹ ،۸‬و حتی گاهی ‪ ۱۲‬ماه تاخیر وجود دارد که این زمان نس��بت‬ ‫ب��ه ش��رایط عادی که حداکث��ر زمان الزم ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬ماه بود‪ ،‬بس��یار‬ ‫قابل توجه اس��ت‪ .‬رضویان مواد اولیه و مش��کل واردات ان را تنها‬ ‫دغدغه تولیدکنندگان ندانس��ت و خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما در زمینه‬ ‫واردات تجهیزات مورد نیاز صنعت داروسازی نیز با موانع بسیاری‬ ‫ل حاضر باتوجه ب��ه تحریم های دولت امریکا‪،‬‬ ‫مواجهی��م و در ح��ا ‬ ‫ش��رکت های فروشنده که بسیاری از انها نیز اروپایی هستند‪ ،‬در‬ ‫موارد بس��یار معدود نیاز ما به ماشین االت و قطعات را‬ ‫تامی��ن می کنند‪ .‬وی در ادامه با اش��اره به اینکه میزان‬ ‫تخصیص ها در ‪ ۶‬ماه گذشته بسیار کم بوده‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫ما به عنوان تولیدکننده باتوجه به پیش بینی مش��کالت‬ ‫فعلی در ‪ 2‬س��ال گذش��ته و با علنی شدن قصد امریکا‬ ‫نسبت به خروج از برجام‪ ،‬سعی کردیم ذخایر مواد اولیه‬ ‫را در انبارها افزایش دهیم تا مشکالت حاصل از تحریم‪،‬‬ ‫فشار کمتری را بر حوزه سالمت کشور وارد کند‪ ،‬اما امروز و با این‬ ‫ش��رایط قادر به تامین حداکثری مواد اولیه نیس��تیم و موجودی‬ ‫انبارها در حال کاهش است که در صورت تداوم‪ ،‬می تواند بر میزان‬ ‫تولید برخی اقالم دارویی در اینده تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال دارویی با داخلی خواندن برخی دیگر از مش��کالت‬ ‫حوزه مواد اولیه دارو خاطرنش��ان کرد‪ :‬باتوجه به ش��رایط ارزی‪،‬‬ ‫گم��رک نیز ب��رای ترخیص کاالها س��ختگیری های قانونی خود‬ ‫را دارد و در مواردی مثل تعهدات ارزی بس��ته نش��ده ش��رکت ها‬ ‫مشکل ساز می شود‪ .‬ما مواردی داشته ایم که به خاطر بسته نشدن‬ ‫تعهد ارزی‪ ،‬بانک مرکزی برخی شرکت ها را در لیست سیاه خود‬ ‫گذاش��ته است‪ .‬در برخی نمونه ها «بیش بود» تعهد ارزی تنها ‪۱۲‬‬ ‫دالر بوده و به خاطر همین میزان پرونده تعهد ارزی یک ش��رکت‬ ‫بسته نشده و حتی پرونده به تعزیرات نیز ارجاع شده است؛ یعنی‬ ‫بانک مرکزی تنها به خاطر ‪ ۱۲‬دالر هم زمان تولیدکننده را هدر‬ ‫می دهد و هم وقت نهادهای نظارتی را می گیرد‪.‬‬ ‫رضویان در پایان گفت‪ :‬االن ش��رایطی اس��ت که هر نهاد به هر‬ ‫شکل ممکن که می تواند باید به تامین مواد اولیه صنایع داروسازی‬ ‫کمک کند تا ما بتوانیم موجودی باالیی ایجاد کنیم‪ .‬داروس��ازان‬ ‫برای پیشگیری از مشکالت اتی انبارهای زیادی را اجاره کرده اند‬ ‫و می کوش��ند ذخیره مواد اولیه را به حد مطلوب یعنی به ‪ ۱۲‬ماه‬ ‫برسانند تا تولید با وقفه مواجه نشود اما این میزان در حال کاهش‬ ‫است و به عنوان مثال در شرکت ما به کمتر از ‪ ۹‬ماه رسیده است‪.‬‬ ‫همه کاالها در جایگاه خود اهمیت دارند و توانایی تامین انها برای کشور‬ ‫مهم اس��ت اما این اهمیت درباره مواد اولیه دارویی چندین برابر اس��ت‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل به داروها در ش��رایطی که بس��یاری از کاالها با ارز ازاد مبادله‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫خانواده های بیماران برای تهیه به موقع انها با مشکالت‬ ‫عدیده ای روبه رو هستند اما ما همواره تالش می کنیم با‬ ‫هر سختی این داروها را وارد کشور کنیم‪.‬‬ ‫شانه ساز در پایان با تاکید بر اینکه ‪ ۹۷‬درصد داروهای‬ ‫موردنیاز کشور در داخل تولید می شود‪ ،‬افزود‪ :‬هدف ما‬ ‫این اس��ت که تا سال اینده واکس��ن انفلوانزا را هم در‬ ‫داخل تولید کنیم‪ .‬هرچند مقرر بود این اتفاق در س��ال‬ ‫ج��اری بیفتد که به دلیل تحریم ها برخی از م��واد اولیه مورد نیاز‬ ‫به موقع به دست مان نرس��ید و شرکت های دانش بنیان نتوانستند‬ ‫ن مقرر به بازار برس��انند؛ از این رو حتما در س��ال‬ ‫دارو را در زم��ا ‬ ‫اینده واکسن ایرانی انفلوانزا خواهیم داشت تا دیگر بیماران نگران‬ ‫واردات ان نشوند‪.‬‬ ‫گرچه رئیس س��ازمان غذا و دارو در صحبت های خود باز هم به‬ ‫موضوع تولید ‪ ۹۷‬درصد نیاز دارویی کش��ور‪ ،‬در داخل تاکید کرد‬ ‫اما در عین حال وابستگی به واردات مواد اولیه را دلیل ناکامی در‬ ‫تولید یکی از اقالم پرمصرف این روزهای حوزه سالمت دانست‪.‬‬ ‫فعاالن حوزه دارو این شرایط را پیش بینی می کردند‬ ‫در ای��ن زمین��ه س��یف الرضا‬ ‫شهابی‪ ،‬فعال و پیشکسوت حوزه‬ ‫دارو در کش��ور در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬تحریم ها و‬ ‫مس��ائل ناش��ی از ان موضوع��ی‬ ‫نیست که محدود به این سال ها و‬ ‫ماه ها باشد و پیشینه این موضوع‬ ‫برای کشور ما طوالنی است و به شکل های‬ ‫مختلف وجود داشته و دارد‪ .‬شهابی با اشاره‬ ‫به عملکرد مطلوب ش��رکت های داروسازی‬ ‫داخلی در ماه های قب��ل از خروج امریکا از‬ ‫برج��ام‪ ،‬گفت‪ :‬در زمینه م��واد اولیه‪ ،‬پیش‬ ‫از به چالش کش��یده ش��دن برج��ام و اغاز‬ ‫تحریم ه��ا‪ ،‬فع��االن ح��وزه دارو پیش بینی‬ ‫چنین شرایطی را می کردند‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫در ان مقطع اقدام ب��ه واردات مواد اولیه و‬ ‫دپو کردن انها کردند که این افزایش ذخایر‬ ‫دارویی توانس��ت نظام دارویی کش��ور را در‬ ‫دوران اخیر تحریم پشتیبانی کند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل اس��ت که ما تا ام��روز در حوزه دارو‬ ‫و تولی��دات داخلی این کاالی اس��تراتژیک‬ ‫با مش��کالت جدی مواجه نبوده ایم‪ .‬وی در‬ ‫این باره افزود‪ :‬با گذش��ت زمان‪ ،‬این ذخایر‬ ‫در حال کم شدن هس��تند و چون واردات‬ ‫انها همچنان با مشکالت خاص خود همراه‬ ‫اس��ت‪ ،‬جایگزینی ذخایر به درس��تی انجام‬ ‫نمی شود؛ مخصوصا اینکه ما در حال حاضر‬ ‫در زمینه انتقال پ��ول از طریق بانک ها نیز‬ ‫با مش��کالت جدی مواجهیم‪ .‬ش��هابی یکی‬ ‫می ش��وند‪ ،‬یارانه اختصاص می یابد‪ .‬بخواهیم یا نه‪ ،‬ایران باوجود تالش های‬ ‫انجام ش��ده در راس��تای خودکفایی دارویی و رسیدن به تامین ‪ ۹۷‬درصد‬ ‫داروی نهایی مورد نیاز در داخل همچنان برای تامین مواد اولیه بس��یاری‬ ‫از دالیل کمب��ود داروهای نهایی‬ ‫وارداتی در کش��ور را مش��کالت‬ ‫انتق��ال پول��ی دانس��ت و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬حتی اگر برخی شرکت های‬ ‫دارویی خارجی بتوانند و بخواهند‬ ‫محص��والت خود را به کش��ور ما‬ ‫بفروشند‪ ،‬ما برای تسویه حساب و‬ ‫انتقال ارز برای خرید از انها مشکل خواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬این فعال حوزه دارو با ابراز نگرانی‬ ‫از ادام��ه این روند تاکید کرد‪ :‬برای حل این‬ ‫مش��کل بانک ها باید با فعاالن حوزه واردات‬ ‫دارو و م��واد اولیه داروی��ی نهایت همکاری‬ ‫را داش��ته باش��ند تا روزنه های عبور از سد‬ ‫تحریم ها به روی فعاالن این حوزه باز شود‬ ‫و کش��ور در تامین اقالم دارویی با مش��کل‬ ‫خاصی روبه رو نش��ود‪ .‬وی مشکالت مربوط‬ ‫به کمبود واکس��ن انفلوانزا در کشور را نیز‬ ‫ناشی از همین موضوع دانست و بیان کرد‪:‬‬ ‫کشور ما در هر حال در تحریم به سر می برد‬ ‫و برای اینکه بتواند از این تنگناها عبور کند‬ ‫نیاز به اولویت بندی‪ ،‬همکاری و توجه بیش‬ ‫از پیش دارد‪ .‬تس��ری تحریم به بانک هایی‬ ‫ک��ه در واق��ع پ��ل ارتباطی ش��رکت های‬ ‫تولیدکننده داخلی و خارجی در حوزه دارو‬ ‫بودن��د اهمیت این موضوع را کامال اش��کار‬ ‫می کند و م��ن امیدوارم که مس��ئوالن در‬ ‫تمام ارگان های باالدس��ت و سیاس��ت گذار‬ ‫بتوانند ای��ن مدیریت را به ش��کل مطلوب‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫از همین داروها نیازمند واردات اس��ت؛ پس تا زمان مفید مانند بس��یاری‬ ‫دیگر از حوزه ها از دس��ت نرفته‪ ،‬به فکر فراهم کردن بسترهای کافی برای‬ ‫تولید دارو باشیم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هر نهاد به هر‬ ‫شکل ممکن که‬ ‫می تواند باید‬ ‫به تامین مواد‬ ‫اولیه صنایع‬ ‫داروسازی کمک‬ ‫کند تا ما بتوانیم‬ ‫موجودی باالیی‬ ‫ایجاد کنیم‬ ‫واکسن‬ ‫انفلوانزا را‬ ‫گران نکنیم‬ ‫منوچهر بشیری نژاد‪/‬داروساز‪،‬‬ ‫دانشجوی ‪ PhD‬اقتصاد و مدیریت دارو‬ ‫باتوج��ه به اخرین مطالع��ات صورت گرفته‬ ‫و نظ��ر متخصصان درباره ل��زوم توجه ویژه به‬ ‫واکسیناس��یون انفلوانزا‪ ،‬به ط��ور کلی چنین‬ ‫به نظر می رس��د ک��ه تزریق واکس��ن انفلوانزا‬ ‫موجب کاهش مرگ ومیر ناشی از بیماری های‬ ‫تنفس��ی در گروه های پرخطر ش��ود‪ .‬واکس��ن‬ ‫انفلوانزای فصلی‪ ،‬واکس��نی س��االنه است که‬ ‫برای پیش��گیری از ابت�لا به انفلوان��زا تجویز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫واکس��ن انفلوانزا در براب��ر ویروس هایی که‬ ‫تحقیقات نش��ان داده ان��د در طول فصل اینده‬ ‫ش��ایع ترند‪ ،‬ایجاد ایمنی می کند‪ .‬واکسن های‬ ‫مرس��وم ( واکس��ن های س��ه ظرفیتی) در برابر‬ ‫‪ ۳‬وی��روس انفلوان��زای ‪)H۱N۱)A‬ویروس‬ ‫انفلوان��زای‪ )H3N2)A‬و ویروس انفلوانزای‬ ‫‪( B‬س��وش ‪ )Brisbane‬و واکس��ن های‬ ‫چهارظرفیت��ی علی��ه ویروس های گفته ش��ده‬ ‫ب��ه اضافه ن��وع دیگری از وی��روس انفلوانزای‬ ‫‪(B‬س��وش ‪ )Phuket‬ایمن��ی ایجاد می کنند‬ ‫و هر سال س��ازمان بهداشت جهانی گونه های‬ ‫وی��روس را ب��رای هر نیم کره اع�لام می کند و‬ ‫واکس��ن ها براس��اس این اعالم تهی��ه و توزیع‬ ‫می ش��وند‪ .‬مس��ئوالن وزارت بهداشت‪ ،‬امسال‬ ‫باتوجه به شیوع کرونا‪ ،‬از برنامه ریزی برای تامین‬ ‫و توزیع حدود ‪ ۱۰‬برابری واکس��ن انفلوانزا در‬ ‫کش��ور برای امسال نسبت به سال های گذشته‬ ‫خب��ر داده اند و این تامین چندبرابری واکس��ن‬ ‫انفلوان��زا از عزم جدی وزارت بهداش��ت برای‬ ‫مقابل��ه با ابتال به این ویروس در بحبوحه کرونا‬ ‫خب��ر می دهد‪ .‬اما نکت��ه قابل توجه و مهمی که‬ ‫باید به ان پرداخت این است که ایا تزریق این‬ ‫واکسن برای همه افراد جامعه مورد نیاز است؟‬ ‫واکسیناس��یون برای پیش��گیری از ابتال به‬ ‫انفلوان��زا به وی��ژه برای اف��رادی که در معرض‬ ‫خطر بیشتر انفلوانزا قرار دارند‪ ،‬اهمیت زیادی‬ ‫دارد‪ .‬از انجا که میزان پوشش واکسن انفلوانزا‬ ‫در کشورهای توسعه یافته نیز چندان باال نیست‬ ‫و میزان مصرف در جمعیت باالی ‪ ۶۵‬س��ال در‬ ‫این کش��ورها (به عنوان ش��اخص بهره مندی)‪،‬‬ ‫به ص��ورت میانگین کمتر از ‪ ۵۰‬درصد اس��ت‪،‬‬ ‫نمی ت��وان انتظار داش��ت تامی��ن و توزیع این‬ ‫واکس��ن ب��رای همه افراد جامعه م��ا نیز انجام‬ ‫پذی��رد؛ بنابراین باتوجه به می��زان توانمندی‬ ‫کش��ورها در تامین و توزیع واکس��ن‪ ،‬تالش ها‬ ‫بای��د ب��ر واکسیناس��یون اف��راد دارای اولویت‬ ‫متمرکز شود‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر براساس پروتکل های معمول‪،‬‬ ‫کودکان ‪ ۶‬ماهه تا ‪ ۵‬ساله ‪ ،‬افراد باالی ‪ ۶۵‬سال‪،‬‬ ‫زنانی که در فصل انفلوانزا باردار هستند یا قصد‬ ‫باردار شدن دارند و پرسنل مراقبت های سالمت‬ ‫در اولویت تزریق این واکسن هستند‪ .‬همچنین‬ ‫افراد مبتال ب��ه بیماری های مزمن ریوی مانند‬ ‫اس��م‪ ،‬مبتالیان به بیماری های قلبی ‪-‬عروقی‪،‬‬ ‫کلی��وی‪ ،‬کبدی‪ ،‬نورولوژی��ک‪ ،‬هماتولوژیک یا‬ ‫اختالالت متابولیک از جمله دیابت‪ ،‬افراد مبتال‬ ‫به بیماری های تضعیف کننده سیس��تم ایمنی‪،‬‬ ‫ک��ودکان و نوجوان��ان که اس��پیرین دریافت‬ ‫می کنند و ممکن است در معرض خطر ابتال به‬ ‫س��ندرم ‪ Reye‬پس از ابتال به عفونت انفلوانزا‬ ‫ش��وند و افراد مقیم در خانه سالمندان و دیگر‬ ‫مراک��ز مراقب��ت بلندمدت ج��زو اولویت های‬ ‫تزریق واکس��ن انفلوانزا هستند و سایر افرادی‬ ‫که در این اولویت قرار نمی گیرند و افراد سالم از‬ ‫نظر بدنی‪ ،‬نیاز به تزریق واکسن انفلوانزا ندارند‪.‬‬ ‫بدون ش��ک نگرانی های بی مورد بابت تزریق‬ ‫واکسن انفلوانزا برای افراد فاقد اولویت و تالش‬ ‫انها برای به دست اوردن این واکسن‪ ،‬می تواند‬ ‫باعث ایجاد بازار س��یاه توسط افراد سودجو در‬ ‫این حوزه شود که این امر در نهایت باعث فشار‬ ‫قیمت��ی بر جامعه و اف��راد دارای اولویت تزریق‬ ‫می شود و میزان دسترسی این بخش از جامعه‬ ‫به واکسن را کاهش می دهد و منجر به افزایش‬ ‫تلفات انسانی بر اثر ابتالی گروه های در معرض‬ ‫خطر به انفلوانزا می شود‪.‬‬ ‫در نهایت نکته قابل ذکر و بااهمیت این است‬ ‫که تزریق واکس��ن انفلوان��زا تاثیری بر ابتال یا‬ ‫پیشگیری از بیماری کووید‪ ۱۹-‬ندارد و افرادی‬ ‫که مبادرت به تزریق واکسن انفلوانزا می کنند‪،‬‬ ‫نباید با نا اگاهی و احس��اس کاذب ایمنی زایی‪،‬‬ ‫پروتکل ه��ای حفاظ��ت فیزیکی اع��م از زدن‬ ‫ماس��ک و رعای��ت فاصله اجتماع��ی را نادیده‬ ‫بگیرن��د و خود و دیگ��ران را در معرض ابتال به‬ ‫ویروس کرونا قرار دهند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫امریکا با‬ ‫تحریم ها‬ ‫نمی تواند‬ ‫مقاومت ایران را‬ ‫بشکند‬ ‫نمایشگاه‬ ‫توانمندی روستایی‬ ‫با تحقق رونق تولید‬ ‫تاب اوری اقتصاد‬ ‫با افزایش صادرات‬ ‫خدمات‬ ‫‪ 19‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 10‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1631‬‬ ‫پیاپی ‪2949‬‬ ‫بررسی مشکالت‬ ‫بنگاه های اقتصادی‬ ‫استان فارس‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 10‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1631‬‬ ‫پیاپی ‪2949‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫لزوم تعامل دو وزارتخانه‬ ‫برای تامین کاالهای اساسی‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫در نشس��ت مش��ترک با وزیر جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬بر تعامل و هماهنگی دو‬ ‫وزارتخانه صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و جهاد کش��اورزی در حوزه تنظیم‬ ‫بازار و تامین کاالهای اساسی تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬علیرضا‬ ‫رزم حس��ینی در نشس��ت هماهنگ��ی وزارتخانه های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و جهاد کشاورزی درباره تنظیم بازار کاالهای‬ ‫اساسی و ضروری حوزه کشاورزی و غذایی گفت‪ :‬رهبر معظم‬ ‫انقالب اس�لامی همواره بر مسئله تامین معیشت مردم تاکید‬ ‫داش��ته و س��ران قوا نیز ای��ن موضوع را هم��واره مورد توجه‬ ‫ق��رار داده اند‪ .‬وی با تاکید بر ض��رورت تعامل و هماهنگی دو‬ ‫وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در حوزه‬ ‫تنظی��م بازار و تامین کاالهای اساس��ی‪ ،‬اف��زود‪ :‬در حوزه های‬ ‫مرتبط با تامین مایحتاج عمومی مردم‪ ،‬تصمیمات مش��ترک‬ ‫باید با هماهنگی کامل دو وزارتخانه اتخاذ شود و دستگاه های‬ ‫مرتب��ط نی��ز در این حوزه با هماهنگی کامل عمل کنند‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین بر ضرورت حفظ و استمرار‬ ‫تولید در کنار توجه به معیشت مردم تاکید کرد‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫در این جلس��ه درباره مهم ترین مسائل مربوط به تنظیم بازار‬ ‫کاالهای اساس��ی و ضروری حوزه کش��اورزی و غذایی بحث و‬ ‫تبادل نظر شد‪.‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫امسال اصناف‬ ‫متخلف ‪۹۶۰‬‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫جریمه شدند‬ ‫صادرات خدمات فنی‪-‬مهندسی؛ ظرفیتی برای توسعه‬ ‫تاب اوری اقتصاد با افزایش صادرات خدمات‬ ‫نبود امار دقیق صادرات خدمات‪ ،‬بزرگ ترین مشکل برنامه ریزی مناسب برای توسعه صادرات‬ ‫گروه بازار و اصناف‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فعال سازی اتاق معامله پایاپای‬ ‫رئیس ات��اق بازرگانی مش��ترک‬ ‫ای��ران و امارات بر ل��زوم بکارگیری‬ ‫ابزار تهات��ر در معامالت و راه اندازی‬ ‫ات��اق معامل��ه پایاپ��ای ب��ا فعاالن‬ ‫اقتصادی امارات تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ات��اق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫فرشید فرزانگان اظهار کرد‪ :‬اجرایی‬ ‫ک��ردن طرح معامالت تهاتر و راه ان��دازی اتاق معامله پایاپای‬ ‫می��ان تج��ار ایران و امارات یکی از پیش��نهادهای جدی اتاق‬ ‫مش��ترک ایران و امارات در جلس��ه روسای اتاق های مشترک‬ ‫ب��ا معاون دیپلماس��ی اقتصادی وزارت خارج��ه بود که مورد‬ ‫اس��تقبال نیز قرار گرفت‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران‬ ‫و امارات افزود‪ :‬براس��اس این مکانیسم‪ ،‬با انتقال و جابه جایی‬ ‫ارز از طریق صرافی های معتبر در این منطقه‪ ،‬امکان تامین و‬ ‫واردات کاال به کشور فراهم می شود‪ .‬شرط عملیاتی شدن این‬ ‫کار‪ ،‬باز کردن پنجره بدون انتقال ارز در س��امانه ثبت سفارش‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بخش اقتصادی سفارتخانه های ایران در‬ ‫کش��ورهای هدف‪ ،‬تاکنون نتوانسته نیازهای فعاالن اقتصادی‬ ‫را براورده کند‪ .‬در این رابطه‪ ،‬پیشنهاد کردیم این بخش ها از‬ ‫مش��اوران محلی در کش��ور هدف که از تعامل و ارتباط خوبی‬ ‫نیز با حاکمیت و دولت کش��ور متبوع برخوردارند‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫کنند‪ .‬فرزانگان همچنین اجرا و فعال س��ازی موافقتنامه های‬ ‫ترجیحی میان ایران و امارات را گامی در توس��عه همکاری ها‬ ‫به ویژه در شرایط تحریم دانست‪.‬‬ ‫ترانزیت کاال از مرز ماهیرود‬ ‫‪ ۳۵‬برابر شد‬ ‫استاندار خراس��ان جنوبی گفت‪:‬‬ ‫از ابت��دای س��ال ج��اری تاکنون از‬ ‫نظ��ر ارزی ‪ ۳۵‬برابر معادل ‪ 3‬هزار و‬ ‫‪ ۵۲۸‬درص��د افزایش ترانزیت کاال از‬ ‫مرز ماهیرود سربیش��ه به افغانستان‬ ‫داش��ته ایم‪ .‬محمدصادق معتمدیان‬ ‫در نشس��ت ش��ورای اداری اس��تان‬ ‫خراس��ان جنوبی که با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار ش��د‬ ‫با بیان اینکه این ترانزیت بیش��تر از کشورهای چین‪ ،‬اندونزی‪،‬‬ ‫ارمنستان‪ ،‬هندوستان‪ ،‬روسیه و ترکیه بوده‪ ،‬افزود‪ :‬از نظر وزنی‬ ‫هم ترانزیت کاال به افغانس��تان در این مدت ‪ ۴۸‬برابر یعنی ‪4‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۱۴‬درصد رش��د داش��ته اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه در‬ ‫زمینه اشتغالزایی بنای ما بر این بوده که سیاست های اقتصاد‬ ‫مقاومتی را س��رلوحه کار خود ق��رار دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬در مرزهای‬ ‫م��ا اتفاقات خوبی رقم خ��ورد و در زمینه ترانزیت کاال رکورد‬ ‫بی سابقه ای را در سطح کشور رقم زدیم‪ .‬معتمدیان با اشاره به‬ ‫اینکه از ابتدای س��ال جاری تاکنون میانگین صادرات اس��تان‬ ‫به افغانس��تان ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش داش��ته‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در کل‬ ‫کشور ‪ ۳۵‬درصد کاهش صادرات داشته ایم‪ .‬در حال حاضر مرز‬ ‫ماهیرود فعال ترین مرز تجاری جمهوری اسالمی با افغانستان‬ ‫است که صادرات از این مرز معادل کل مبادالت در استان های‬ ‫سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی است‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در‬ ‫این ‪ ۲‬سالی که توفیق خدمت رسانی به مردم خراسان جنوبی‬ ‫را داش��تم‪ ،‬رئیس قوه قضاییه به طور مرتب مس��ائل اس��تان را‬ ‫رصد می کنند و در بحث توس��عه استان منشا خدمات بزرگی‬ ‫بوده اند‪ .‬اس��تاندار خراس��ان جنوبی عنوان کرد‪ :‬به عنوان مثال‬ ‫در س��یل سال گذشته نخستین مقام کشوری که در ‪ ۲‬مرحله‬ ‫تماس تلفنی برقرار کردند‪ ،‬حضرت ایت اهلل رئیس��ی بودند که‬ ‫جویای حال مردم س��یل زده اس��تان شدند‪ .‬در مباحث کرونا و‬ ‫طرح های کالن کشوری نیز لطف و عنایت ویژه ای در پیگیری‬ ‫رفع مشکالت مردم داشتند‪.‬‬ ‫معتمدی��ان با اش��اره به امنیت پایدار در مرزهای خراس��ان‬ ‫جنوبی باوجود ‪ ۳۳۱‬کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان‬ ‫گفت‪ :‬در بحث امنیت خراس��ان جنوبی ش��رایط خاصی دارد و‬ ‫طوالنی ترین مرز را با افغانس��تان داریم و در معرض تهدیدات‬ ‫امنیتی هستیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد‪:‬‬ ‫در ‪ 6‬ماه اول امس��ال ‪ ۷۲‬هزار و ‪ ۵۴۳‬گش��ت مشترک بازرسی انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬عباس تابش گفت‪ :‬در ‪6‬‬ ‫ماه اول امس��ال ‪ ۷۲‬هزار و ‪ ۵۴۳‬گشت مش��ترک بازرسی انجام و این‬ ‫تعداد گش��ت بازرسی منجر به تشکیل ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۷۲‬پرونده تخلف به‬ ‫ارزش حدود ‪ ۹‬هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین تصریح کرد‪ :‬گش��ت های مش��ترک بازرسی با حضور‬ ‫ادارات کل تعزیرات حکومتی‪ ،‬دانش��گاه های علوم پزشکی‪ ،‬ادارات کل‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬ادارات کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری‪،‬‬ ‫اتحادیه ه��ا و اتاق های اصناف و س��ایر دس��تگاه ها در اس��تان ها انجام‬ ‫می شود‪ .‬رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در‬ ‫ادامه بیان کرد‪ :‬سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها در زمان‬ ‫مورد اش��اره ‪ ۳۳‬درصد گشت های مشترک خود را با اتاق های اصناف‬ ‫و اتحادیه ه��ا‪ ۲۰ ،‬درصد را با ادارات کل تعزیرات حکومتی‪ ۱۵ ،‬درصد‬ ‫را با دانش��گاه های علوم پزشکی‪ ،‬یک درصد را با ادارات کل استاندارد‪،‬‬ ‫یک درصد را با ادارات کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫و ‪ ۳۰‬درصد مابقی را با س��ایر دستگاه ها انجام داده اند‪ .‬تابش گفت‪ :‬از‬ ‫مجم��وع پرونده های تخلف متش��کله‪ ۲۷ ،‬درصد مربوط به گش��ت با‬ ‫ادارات کل تعزیرات حکومتی‪ ۳۴ ،‬درصد مربوط به گش��ت مش��ترک‬ ‫با اتاق اصناف و ‪ ۳۹‬درصد مربوط به سایر دستگاه های ذی ربط است‪.‬‬ ‫حتما تاکنون درباره صادرات انواع کاالها بس��یار ش��نیده اید‪ ،‬اما کمتر کسی اس��ت که به صادرات خدمات فنی‪-‬مهندسی فکر کرده باشد‪،‬‬ ‫این در حالی است که در بسیاری از کشورها‪ ،‬خدمات فنی‪-‬مهندسی بخش عمده ای از صادرات انها را به خود اختصاص داده است‪ .‬صادرات‬ ‫خدمات فنی‪-‬مهندسی صادراتی است که شما به عنوان صادرکننده‪ ،‬انجام یک پروژه یا فعالیت اقتصادی را در خارج از کشور برعهده می گیرید‬ ‫که معموال ش��امل طراحی‪ ،‬مدیریت‪ ،‬س��اخت و اجرای یک طرح مشخص اس��ت‪ .‬به این ترتیب بدون خروج کاال‪ ،‬شما موفق به ارزاوری برای‬ ‫کش��ور ش��ده اید؛ بنابراین این نوع صادرات خود زیرمجموعه ای از صادرات غیرنفتی به شمار می رود که در ان معموال به جای کاال‪ ،‬تخصص و‬ ‫انجام کار مورد معامله قرار می گیرد‪ .‬کش��ور ما پیش تر یکی از واردکنندگان عمده خدمات فنی‪-‬مهندس��ی بود؛ به طوری که بیشتر طرح های‬ ‫صنعتی‪ ،‬کارخانجات و صنایع نفت و گاز توسط شرکت های خارجی اجرا می شد‪ .‬به گزارش صمت‪ ،‬کشورهای منطقه از جمله عراق‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫س��وریه‪ ،‬تاجیکس��تان و ترکمنستان از جمله بهترین نقاط برای صادرات خدمات فنی‪-‬مهندسی ازجانب صادرکنندگان کشورمان محسوب‬ ‫می شوند‪ .‬از ابتدای دهه ‪ ۷۰‬و با رشد بخش خصوصی‪ ،‬کم کم صادرات خدمات ازجانب صادرکنندگان ایرانی نیز قوت گرفت‪ .‬نگاهی به امارها‬ ‫نش��ان می دهد صادرات این بخش معموال هر س��اله با شیب مثبتی روبه رو بوده است‪ .‬ابتدا شرکت های بزرگ دولتی اقدام به صادرات خدمات‬ ‫می کردند‪ ،‬اما رفته رفته با توس��عه بخش خصوصی‪ ،‬بس��یاری از ش��رکت های این حوزه نیز پا به عرصه صادرات گذاشتند‪ ،‬به نحوی که در حال‬ ‫ حاضر شرکت های ایرانی در بسیاری از کشورهای منطقه حضور داشته و اجرای به پروژه های فنی‪-‬مهندسی کرده اند‪ .‬بااین همه خدمات فنی‪-‬‬ ‫مهندسی‪ ،‬یکی از ظرفیت های باالی صادراتی است که مغفول مانده و با مشکالتی مانند تحریم داخل و امنیت کشورهای مقصد مواجه است‪.‬‬ ‫تقویت پایه های تاب اوری اقتصاد‬ ‫معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با‬ ‫اش��اره به ابالغ دستورالعمل اجرایی صدور گواهی و نحوه‬ ‫تش��خیص ارز حاصل از صادرات گف��ت‪ :‬تجارت خدمات‬ ‫قادر ب��ه جایگزین��ی درامدهای نفتی اس��ت و می تواند‬ ‫پایه ه��ای نف��وذ و ت��اب اوری اقتصاد کش��ور را به خوبی‬ ‫تقویت کند‪ .‬به گزارش س��ازمان توس��عه تجارت ایران‪،‬‬ ‫حمید زادبوم با اشاره به ابالغ دستورالعمل اجرایی صدور‬ ‫گواهی و نحوه تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات که‬ ‫گام��ی مهم در جهت حضور قدرتمند بخش های مختلف‬ ‫خدمات ایران در بازارهای بین المللی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این دس��تورالعمل به منزل��ه ایجاد گم��رک خدمات در‬ ‫کش��ور اس��ت و گامی مهم و موثر در جهت رفع چالش ها‬ ‫و موانع قانونی و تس��هیل فعالیت شرکت های‬ ‫صادرکنن��ده خدم��ات در تمام��ی حوزه ه��ا‬ ‫محسوب می شود و مشارکت همه دستگاه های‬ ‫حاکمیتی مرتب��ط در این زمینه می تواند این‬ ‫نوع صادرات را رونق و س��رعت ببخش��د‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در اجرای تبصره ‪ ۳‬ماده ‪۲۷‬‬ ‫ایین نام��ه اجرایی قانون مق��ررات صادرات و‬ ‫واردات و به منظور س��اماندهی ح��وزه صادرات خدمات‪،‬‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران ضمن بررس��ی قوانین و‬ ‫مقررات موجود و اس��ناد باالدس��تی‪ ،‬برنامه اجرایی برای‬ ‫شناس��ایی صادرکنندگان و فرایند صادرات و حمایت از‬ ‫فع��االن این حوزه را تهیه و تدوین کرد تا مش��موالن این‬ ‫بخش نیز از مزایا و تش��ویقات پیش بینی شده‬ ‫در چارچوب مقررات بهره مند ش��وند‪ .‬زادبوم‬ ‫وجود ظرفیت ها و مزیت های فراوان کشور در‬ ‫این زمینه را نقطه قوت اقتصاد ایران برش��مرد‬ ‫و اظه��ار کرد‪ :‬تجارت خدم��ات به تنهایی قادر‬ ‫اس��ت جایگزی��ن درامده��ای نفتی ش��ده و‬ ‫ضمن ایجاد اش��تغال و ارزش افزوده ای که در‬ ‫برخ��ی موارد به ‪ ۱۰۰‬درصد هم می رس��د‪ ،‬پایه های نفوذ‬ ‫و تاب اوری اقتصادی کش��ور را به خوبی تقویت کند‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به حجم عظیم گردش مالی تجارت خدمات در‬ ‫سطح جهان و تبدیل شدن این بخش به بزرگ ترین حوزه‬ ‫اش��تغالزایی و تبادالت مالی بین المللی‪ ،‬از س��هم بسیار‬ ‫کمیسیون های مشترک اقتصادی‬ ‫راه حل مشکالت‬ ‫موانع پیش روی صادرکنندگان خدمات فنی‪-‬مهندسی‬ ‫سیاست های‬ ‫انقباضی دولت‬ ‫باعث شده‪،‬‬ ‫جوایز صادراتی‬ ‫بالتکلیف بماند‬ ‫و صادرکنندگان‬ ‫مشوقی در‬ ‫این زمینه‬ ‫نداشته باشند‬ ‫صدور خدمات فنی‪-‬مهندسی ظرفیتی است که‬ ‫غفل��ت از ان ایران را از اه��داف خود برای کاهش‬ ‫وابس��تگی به درامده��ای نفت��ی دور می کند اما‬ ‫مش��کالت و موانع خارجی و داخلی چندی‪ ،‬پیش‬ ‫روی این دس��ت از صادرکنندگان قرار دارد‪ .‬ایران‬ ‫با بهره من��دی از نیروهای متخصص در حوزه های‬ ‫مختلف فنی می توان��د بهترین گزینه برای صدور‬ ‫خدمات فنی‪-‬مهندسی به کشورهای همسایه اش‬ ‫باش��د؛ به خصوص اگر بدانیم که در این کش��ورها‬ ‫تقاضاهایی برای دریافت خدمات فنی‪-‬مهندس��ی‬ ‫در پروژه ه��ای مختل��ف عمران��ی وج��ود دارد‪.‬‬ ‫خراس��ان رضوی نیز به دلیل همج��واری و قرابت‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬مذهبی و جغرافیای��ی می تواند یکی از‬ ‫مناسب ترین و ارزنده ترین صادرکنندگان خدمات‬ ‫فنی‪-‬مهندس��ی به کشورهایی از جمله افغانستان‬ ‫و نیز کش��ورهای اس��یای میانه باش��د‪ .‬تا قبل از‬ ‫تحریم ها ش��رایط صدور خدمات فنی‪-‬مهندس��ی‬ ‫خراس��ان رضوی به کش��ورهای همس��ایه به ویژه‬ ‫عراق و افغانس��تان مطلوب بود اما تحریم ها قدری‬ ‫بر روابط اقتصادی تاثیر گذاش��ت و اس��یب ان در‬ ‫حوزه صادرات خدمات فنی‪-‬مهندس��ی هم نمود‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صادرات خدمات فنی‪-‬مهندسی‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی مشهد‬ ‫در این باره به ایرنا گفت‪ :‬خدمات فنی‪-‬مهندس��ی‬ ‫یک ارتباط کاالیی یا فیزیکی نیس��ت که صادرات‬ ‫ان ملم��وس باش��د و وجه��ی در قبال‬ ‫ان دریافت ش��ود‪ .‬محس��ن خندان دل‬ ‫افزود‪ :‬صادرات خدمات فنی‪-‬مهندسی‬ ‫در قال��ب طرح ه��ای زمان ب��ری اتفاق‬ ‫می افت��د که ممکن اس��ت چند س��ال‬ ‫ب��ه طول انجام��د؛ از جمله این طرح ها‬ ‫می توان به ساختمان سازی‪ ،‬راه اندازی‬ ‫ماش��ین االت‪ ،‬خط��وط تولید و انتق��ال فناوری‪،‬‬ ‫طرح های دانش بنیان‪ ،‬اموزش‪ ،‬استانداردس��ازی‪،‬‬ ‫مدیریت کنترل کیفیت‪ ،‬راه اندازی ازمایش��گاه ها‪،‬‬ ‫کالیبراس��یون و انتقال نیرو اشاره کرد‪ .‬وی اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬عمده مش��تریان خدمات فنی‪-‬مهندس��ی‬ ‫ایران‪ ،‬کش��ورهای خاورمیانه به ویژه عراق‪ ،‬سوریه‬ ‫و افغانستان هستند و از انجا که صادرات خدمات‬ ‫فنی‪-‬مهندس��ی زمان بر است‪ ،‬ارتباط مستقیمی با‬ ‫مناسبات اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و سیاسی بین ملت ها‬ ‫و دولت ه��ا پی��دا می کن��د‪ .‬این عضو کمیس��یون‬ ‫ص��ادرات خدمات فنی‪-‬مهندس��ی اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی مش��هد گفت‪ :‬باتوجه‬ ‫به ش��رایط ژئوپلتیکی حاکم بر منطقه خاورمیانه‬ ‫و مناسبات سیاس��ی که بین کشورهای ان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬محدودیت های��ی در روابط اقتصادی ایران با‬ ‫این دولت ها به وجود امده و به شدت حوزه صادرات‬ ‫خدمات فنی‪-‬مهندس��ی ایران را تحت الشعاع قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫خن��دان دل اف��زود‪ :‬از س��وی دیگر مش��کالتی‬ ‫ه��م در داخل کش��ور به وج��ود امده و‬ ‫سیاس��ت های انقباض��ی دول��ت باع��ث‬ ‫ش��ده‪ ،‬جوایز صادرات��ی بالتکلیف بماند‬ ‫و صادرکنندگان مش��وقی در این زمینه‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬در ح��وزه ص��دور‬ ‫ضمانت ه��ای بانکی نی��ز اقدامات خوبی‬ ‫انجام نشده و یک ضامن قابل قبول در ان کشورها‬ ‫ش��کل نگرفته که ضمانتنامه های صادرکنندگان‬ ‫ایرانی را بپذیرد‪ .‬عضو کمیسیون صادرات خدمات‬ ‫فنی‪-‬مهندس��ی اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی مشهد گفت‪ :‬یک دستگاه متولی تمام و‬ ‫کمال در حوزه بیمه نامه ها و ضمانتنامه در کش��ور‬ ‫وج��ود ندارد و صندوق ضمان��ت صادرات ایران یا‬ ‫سیس��تم های بانکی که متولی این موضوع هستند‬ ‫با محدودیت هایی در انجام وظایف خود مواجهند‪.‬‬ ‫خندان دل اف��زود‪ :‬به دلیل افزایش نرخ ارز و باال‬ ‫رفتن ضریب ریس��ک حضور در کشورهای هدف‪،‬‬ ‫صن��دوق ضمانت یا بانک ه��ا از انجام وظایف خود‬ ‫س��ر باز می زنند که این موضوع باعث شده اجرای‬ ‫طرح های فنی‪-‬مهندس��ی در کش��ورهای هدف با‬ ‫مشکالت جدی مواجه شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال اقتصادی گفت‪ :‬همه مواردی که ذکر‬ ‫شد باعث شده صادرات خدمات فنی‪-‬مهندسی به‬ ‫شکل منقبضی دراید و فعاالن این حوزه طراوت و‬ ‫شادابی گذشته را نداشته باشند‪.‬‬ ‫ناچیز بخش خدمات ایران در صادرات انتقاد کرد و گفت‪:‬‬ ‫این وضعیت ناشی از کم توجهی مسوالن‪ ،‬قانون گذاران و‬ ‫فعاالن اقتصادی به این حوزه و نداش��تن درک صحیح از‬ ‫فعالیت خدماتی است اما با برنامه ریزی صحیح می توانیم‬ ‫س��هم شایس��ته ای از بازار جهان��ی خدم��ات را به خود‬ ‫اختصاص دهیم‪ .‬معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران‪ ،‬وجود نداشتن امار دقیق یا حتی نزدیک به‬ ‫واقعیت در زمینه صادرات بخش های مختلف خدمات را‬ ‫از بزرگ ترین مش��کالت در راه برنامه ریزی مناسب برای‬ ‫توس��عه صادرات این عرصه عنوان و از فعاالن و ذی نفعان‬ ‫ای��ن بخش در دول��ت و بخش خصوصی ب��رای حل این‬ ‫مشکل دعوت به همکاری و هم فکری کرد‪.‬‬ ‫رئی��س دفت��ر نمایندگ��ی وزارت ام��ور‬ ‫خارجه در ش��مال شرق کش��ور نیز گفت‪:‬‬ ‫ای��ران با کش��ورهای مختلف��ی در منطقه‬ ‫خاورمیان��ه و خ��ارج از ان‪ ،‬کمیس��یون‬ ‫مش��ترک اقتص��ادی تش��کیل داده ک��ه‬ ‫نشس��ت های این کمیس��یون یک س��ال‬ ‫در ایران و س��ال دیگری در کش��ور مقابل‬ ‫برگزار می شود‪ .‬غالمعباس ارباب خالص افزود‪ :‬روسای هر کمیسیون‬ ‫مش��ترک اقتصادی بین دو کشور را مس��ئوالن یکی از وزارتخانه ها‬ ‫ی��ا س��ازمان های ان کش��ورها تش��کیل می دهند؛ به عن��وان مثال‬ ‫رئیس کمیس��یون مش��ترک اقتصادی ایران و ترکمنستان وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی ایران اس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬کمیسیون های مشترک‬ ‫اقتصادی براس��اس ش��یوه نامه ای که در اختیار دارند‪ ،‬هر س��ال هر‬ ‫موضوعی که ش��امل همکاری های اقتصادی باشد را در دستور کار‬ ‫قرار می دهند که صادرات خدمات فنی‪-‬مهندسی نیز می تواند یکی‬ ‫از موضوعات همکاری های اقتصادی بین کشور ما و طرف مقابل در‬ ‫این نشست مشترک باشد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬موضوعات همکاری های‬ ‫اقتصادی در قالب پیشنهادات و نظرات توسط سازمان های مختلف‬ ‫دو کشور در این نشست مشترک مطرح می شود و در قالب امضای‬ ‫تفاهمنامه م��ورد توافق طرفین قرار می گی��رد که موضوع خدمات‬ ‫فنی‪-‬مهندس��ی در این قالب قابل ارائه و پیگیری است‪ .‬ارباب خالص‬ ‫اضافه کرد‪ :‬گزارش��ات مرب��وط به مفاد این تفاهمنامه در نشس��ت‬ ‫سال بعد کمیسیون مشترک اقتصادی ارائه و مشکالت ان پیگیری‬ ‫می ش��ود و مشکالت حوزه خدمات فنی‪-‬مهندسی نیز در چارچوب‬ ‫این تفاهمنامه قابل حل و بررسی است‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫برعهده گرفتن مس��ئولیت اجرای یک پروژه یا فعالیت اقتصادی در خارج‬ ‫از کش��ور‪ ،‬صادرات خدمات نام گرفته و ش��امل طراحی‪ ،‬مدیریت‪ ،‬س��اخت‬ ‫و اجرای یک طرح مش��خص می ش��ود که براس��اس ان‪ ،‬بدون خروج کاال‪،‬‬ ‫ب��رای کش��ور ارزاوری صورت می گیرد‪ .‬این نوع ص��ادرات زیرمجموعه ای از‬ ‫صادرات غیرنفتی اس��ت که در ان معموال به جای کاال‪ ،‬تخصص و انجام کار‬ ‫امری��کا در جدیدترین اق��دام ضدایرانی خ��ود‪ ۱۸ ،‬بانک و نهاد‬ ‫مالی این کشور را تحریم کرد‪ .‬به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬بانک س��رمایه گذاری امین‪ ،‬بانک کشاورزی ایران‪ ،‬بانک‬ ‫مس��کن‪ ،‬بانک رفاه کارگران‪ ،‬بانک شهر‪ ،‬بانک اقتصاد نوین‪ ،‬بانک‬ ‫قرض الحس��نه رس��الت‪ ،‬بانک حکمت ایرانیان‪ ،‬بانک ایران زمین‪،‬‬ ‫بانک کارافرین‪ ،‬بانک خاورمیانه‪ ،‬بانک قرض الحس��نه مهر ایران‪،‬‬ ‫بانک پاس��ارگاد‪ ،‬بانک سامان‪ ،‬بانک س��رمایه‪ ،‬بانک توسعه تعاون‪،‬‬ ‫بانک تع��اون منطقه ای اس�لامی و بانک گردش��گری‪ ،‬بانک های‬ ‫مورد معامله قرار می گیرد‪ .‬ایران پیش تر یکی از واردکنندگان عمده خدمات‬ ‫فنی‪-‬مهندس��ی بود؛ به طوری که بیش��تر طرح های صنعتی‪ ،‬کارخانجات و‬ ‫صنایع نفت و گاز توس��ط شرکت های خارجی اجرا می شد اما از ابتدای دهه‬ ‫‪ ۷۰‬و با رش��د بخ��ش خصوصی‪ ،‬صادرات خدمات از جان��ب صادرکنندگان‬ ‫ایرانی نیز قوت گرفته است‪ .‬امارها نشان می دهد صادرات خدمات هر ساله‬ ‫با ش��یب مثبتی روبه رو بوده اس��ت‪ .‬ابتدا ش��رکت های بزرگ دولتی اقدام به‬ ‫این نوع صادرات کردند اما رفته رفته با توس��عه بخش خصوصی‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫شرکت های این حوزه نیز پا به عرصه صادرات گذاشتند؛ به نحوی که در حال‬ ‫ حاضر شرکت های ایرانی در بسیاری از کشورهای منطقه حضور دارند و اقدام‬ ‫به اجرای پروژه های فنی‪-‬مهندسی می کنند‪.‬‬ ‫امریکا ‪ ۱۸‬بانک و نهاد مالی ایران را تحریم کرد‬ ‫تحریم ش��ده هس��تند‪ 3 .‬منبع اگاه پیش از این اعالم کرده بودند‬ ‫که دول��ت دونالد ترام��پ‪ ،‬رئیس جمهوری امری��کا تصمیم دارد‬ ‫تحریم های جدیدی علیه بخش مالی ایران اعمال کند‪ .‬براس��اس‬ ‫این گ��زارش‪ ،‬تصمیم دول��ت امریکا در حالی اتخاذ می ش��ود که‬ ‫ش��رکای اروپایی این کشور نسبت به پیامدهای غیرانسانی چنین‬ ‫اقدامی در میانه ش��یوع کرونا در ایران هشدار داده اند‪ .‬حامیان این‬ ‫ط��رح معتقدند این محدودیت ها در راس��تای تالش دولت ترامپ‬ ‫برای تحت فش��ار قرار دادن ایران به منظور اوردن این کش��ور پای‬ ‫میز مذاکره اس��ت‪ ،‬این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و‬ ‫مقام های بین المللی تاکید دارند سیاس��ت فشار حداکثری امریکا‬ ‫علیه ایران با شکس��ت روبه رو ش��ده و تالش ها برای اعمال فش��ار‬ ‫به منظور کش��اندن این کشور پای میز مذاکره راه به جایی نخواهد‬ ‫برد‪.‬‬ ‫‹ ‹واکنش به تحریم های جدید امریکا علیه ایران‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت‪« :‬بی بی اول ها»‬ ‫(کس��انی که منافع نتانیاهو را به مناف��ع امریکا ترجیح می دهند)‬ ‫س��رخورده از شکست های حقارت بار و بی ثمر «فشار حداکثری»‪،‬‬ ‫ترامپ را برای تش��دید سیاس��ت غیرانسانی هدف قرار دادن مردم‬ ‫عادی ایران‪ ،‬اغوا کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬س��عید خطیب زاده با اش��اره ب��ه تحریم های‬ ‫جدید امریکا علیه کشورمان در صفحه توئیتر خود نوشت‪« :‬بی بی‬ ‫(نتانیاهو) اول ها س��رخورده از شکس��ت های حقارت بار و بی ثمر‬ ‫«فش��ار حداکثری»‪ ،‬ترامپ را برای تش��دید سیاست غیرانسانی‬ ‫هدف قرار دادن مردم عادی ایران‪ ،‬اغوا کرده اند‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 10‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1631‬‬ ‫پیاپی ‪2949‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‹ ‹هدف از شرکت در نمایشگاه‬ ‫ی��اور پیرعالیی‪ ،‬مدیرکل دفتر روس��تایی و امور ش��وراهای‬ ‫اس��تانداری گیالن در گفت وگو با ایرنا درباره هدف از این گونه‬ ‫نمایش��گاه ها گفت‪ :‬یک��ی از هدف های ما ب��رای برگزاری این‬ ‫دست از نمایشگاه ها ایجاد بازار خرید‪ ،‬افزایش ارتباطات و پیدا‬ ‫کردن س��رمایه گذار برای محصوالت است‪ .‬از انجاکه بسیاری‬ ‫گروه نمایشگاه‬ ‫‹ ‹فرصت محدود ارائه محصوالت‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫چند س��الی است نمایش��گاه توانمندی روستاییان و عشایر‬ ‫با ش��عار «روس��تای ایرانی‪ -‬کاالی ایرانی» در سال رونق تولید‬ ‫با مشارکت اس��تانداری های سراسر کش��ور و توجه به اقتصاد‬ ‫مقاومتی برگزار می شود که شیوع کرونا امسال مانع از برگزاری‬ ‫این نمایشگاه شد‪ .‬با این همه‪ ،‬این گردهمایی با رویکرد تبیین‬ ‫نقش روستاییان و عش��ایر در تحقق سیاست های رونق تولید‬ ‫ب��ا رویکرد طرح ه��ا و پروژه های موفق تولیدی و اش��تغالزایی‪،‬‬ ‫بازاریابی و تجاری س��ازی تولیدات روستایی‪ ،‬کسب وکارهای‬ ‫اینده روس��تا و ای��ل نمادین‪ ،‬قابل برگزاری اس��ت تا در نهایت‬ ‫به توس��عه و رونق این بخش از اقتص��اد بینجامد‪ .‬از اهداف این‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬معرفی استعدادها و ظرفیت های موجود در مناطق‬ ‫روستایی و عشایر در تولید محصوالت متنوع به ویژه در صنایع‬ ‫کوچک‪ ،‬روستایی و صنایع دستی‪ ،‬معرفی طرح ها و پروژه های‬ ‫موف��ق در عرصه ه��ای روس��تایی و عش��ایری دریافت کننده‬ ‫تس��هیالت صندوق توس��عه ملی و همچنین معرفی روستاها‬ ‫و مناطق عش��ایری نمونه به عنوان الگوی توس��عه برای س��ایر‬ ‫روس��تاها با موقعیت و وضعیت مش��ابه بود‪ .‬از دیگر اهداف این‬ ‫نمایش��گاه معرفی جاذبه ه��ای فرهنگی و می��راث ناملموس‬ ‫مناطق از قبیل اداب و رس��وم‪ ،‬بازی های بومی‪ ،‬پوش��ش های‬ ‫محلی‪ ،‬فضاها و جاذبه های طبیعی و گردش��گری است‪ .‬معرفی‬ ‫کارافرین��ان‪ ،‬اس��تارت اپ ها و برق��راری ارتب��اط تجاری بین‬ ‫تولیدکنن��دگان و مصرف کنندگان با ایج��اد تقاضای جدید و‬ ‫شناس��ایی بازارهای مصرفی برای خرید محصوالت و تولیدات‬ ‫این مناطق در راستای تکمیل زنجیره ارزش تولیدات روستایی‬ ‫از دیگر اهداف این دست از نمایشگاه ها به شمار می رود‪.‬‬ ‫اش��تغالزایی برای این افراد فراهم کرده ک��ه همواره تعداد این‬ ‫تعاونی ها در حال گسترش است‪.‬‬ ‫گاهی اس��تقبال از نمایش��گاه روند مطلوبی ندارد که بی ش��ک با‬ ‫مسائل اقتصادی جامعه بی ارتباط نیست‬ ‫از روس��تاییان م��ا درباره ف��روش محصوالت مش��کل دارند؛‬ ‫بنابراین برگ��زاری این گونه از نمایش��گاه ها می تواند لینک ها‬ ‫و ارتباط��ات موثری می��ان س��رمایه گذاران و تولیدکنندگان‬ ‫بدون وجود دس��ت های پنهان و به تعبیری واس��طه ها فراهم‬ ‫کن��د‪ .‬پیرعالی��ی درب��اره نتای��ج و کارکردهای این دس��ت از‬ ‫نمایش��گاه ها نیز گفت‪ :‬بسیاری از توانمندی ها و ظرفیت هایی‬ ‫که در روس��تاها وجود دارد از طریق این نمایشگاه ها می توانند‬ ‫دیده ش��وند‪ .‬از انجایی که روس��تاییان به نح��وی تولید کننده‬ ‫و منبع تولید محصوالت اصلی کش��ور هس��تند اما در بیش��تر‬ ‫مواقع فرصت ارائه و عرضه محصوالت ندارند از این رو برگزاری‬ ‫نمایش��گاه هایی از این دس��ت می تواند با وجود فرصت کم اما‬ ‫ظرفیت ه��ا و توانمندی های روس��تاییان را به نمایش دراورد‪.‬‬ ‫امنه حس��ین زهی‪ ،‬مدیر ش��رکت تعاونی صنایع دستی خضرا‬ ‫نی��ز در این باره گفت‪ :‬ارائه محص��والت‪ ،‬معرفی انها و برقراری‬ ‫ارتباط ب��ا تولیدکنندگان دیگر در اس��تان های گوناگون و نیز‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران گفت‪ :‬بازارسازی‪،‬‬ ‫بس��ته بندی باکیفیت‪ ،‬تبلیغات‪ ،‬برندس��ازی و براورده کردن نیازهای‬ ‫کش��ورهای همس��ایه‪ ،‬از مهم تری��ن ضروریات توس��عه فراورده های‬ ‫کش��اورزی و غذایی اس��ت که اعتماد الزم را در خریداران و بازرگانان‬ ‫خارجی پررنگ تر می کن��د‪ .‬به گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫بهم��ن حس��ین زاده در ایین افتتاح نمایش��گاه صنایع کش��اورزی و‬ ‫عق��د قراردادهایی با س��رمایه گذاران از مهم تری��ن و بهترین‬ ‫دس��تاوردهای این دس��ت از نمایش��گاه ها به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫پیرعالیی در این زمینه اظهارکرد‪ :‬همواره براساس بازدیدهایی‬ ‫که از اس��تان های گوناگون انجام می شود و براساس اطالعات‬ ‫اس��تانی بیش��تر کارافرینان و کس��انی که در این نمایشگاه ها‬ ‫برای عرضه محصوالت ش��رکت می کنند‪ ،‬بانوان و زنان شاغل‬ ‫روس��تایی هس��تند‪ .‬بیش از ‪ ۷۰‬یا ‪ ۸۰‬درصد دارندگان غرفه ها‬ ‫را بانوان تش��کیل می دهند‪ .‬این امر نش��ان می دهد زنانی که به‬ ‫نح��وی از چرخه فعالیت و کار به دور هس��تند ی��ا زنانی که به‬ ‫نحوی سرپرس��ت خانوار بوده و با مش��کالت اقتصادی روبه رو‬ ‫هس��تند‪ ،‬بیش از مردان به دنبال کارافرین��ی‪ ،‬حرفه اموزی و‬ ‫اشتغالزایی هس��تند‪ .‬چه بس��ا امروزه نیز بحث توانمندسازی‬ ‫بانوان حول مسائلی از این دست است‪ .‬وی افزود‪ :‬این زنان اکثرا‬ ‫سرپرس��ت خانوار هستند و خود مس��ئولیت زندگی را برعهده‬ ‫دارن��د؛ بنابراین کارافرینی زمینه ای را ب��رای مهارت اموزی و‬ ‫پیرعالی��ی همچنین در گفت وگو با ایرنا گفت‪ :‬مس��ئله قابل‬ ‫توجه این است که معمول مدت زمان برگزاری این نمایشگاه ها‬ ‫اندک است و معموال تنها محدود به ‪ ۴‬روز می شود‪ .‬اما همچنین‬ ‫هر ساله نمایشگاه هایی از این دست در استان های مختلف ان‬ ‫هم چندین بار در س��ال برگزار می ش��ود‪ .‬اما ب��ا توجه به اینکه‬ ‫تمامی استان ها در نمایشگاه های بین المللی شرکت می کنند‪،‬‬ ‫بنابراین مس��ائلی از قبیل اس��کان این افراد مطرح می شود که‬ ‫چون اکثرا هم خانم ها شرکت کننده دراین نمایشگاه هستند؛‬ ‫بنابراین مس��ئله اس��کان و فراهم کردن امکانات رفاهی برای‬ ‫انه��ا اهمیت بیش��تری دارد و چون هزینه هایی از این دس��ت‬ ‫ب��رای متولی��ان و مدیران بس��یار اس��ت؛ بنابرای��ن مدت این‬ ‫نمایش��گاه ها نمی تواند بیش از ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬روز باشد‪ .‬حسین زهی در‬ ‫این زمینه گفت‪ :‬مدت زمان کوتاه نمایش��گاه سبب شده انطور‬ ‫که باید از محصوالت اس��تقبال نش��ود‪ .‬گاهی هم اس��تقبال از‬ ‫نمایش��گاه از روند مطلوبی برخورد نیست که بی شک با مسائل‬ ‫اقتصادی جامعه بی ارتباط نیس��ت‪ .‬در این میان‪ ،‬نبود حمایت‬ ‫از هزینه های اس��کان صاحبان کس��ب وکار و سایر هزینه های‬ ‫جانبی عاملی در طوالنی ترنشدن مدت زمان نمایشگاه است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاداتی برای حمایت بهتر‬ ‫پیرعالیی درباره برگزاری بهتر نمایش��گاه گفت‪ :‬صداو سیما‬ ‫در این زمینه نقش بس��یار مهمی دارد‪ .‬تبلیغات این نمایشگاه‬ ‫در ج��ذب اف��راد و فروش محص��والت می تواند بس��یار مهم و‬ ‫موثر باش��د‪ .‬از طرفی بحث تس��هیالت است که می تواند به این‬ ‫افراد تعلق بگیرد‪ .‬حدود ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬س��ال اس��ت که معاونت مناطق‬ ‫محروم ریاس��ت جمهوری تس��هیالت خوبی برای روستاییان‬ ‫فراهم کرده که الزم اس��ت این تسهیالت بیشتر شود و تسریع‬ ‫در رون��د کار بانک درباره اعطای تس��هیالت می تواند در رونق‬ ‫فعالیت های این افراد موثر باشد‪.‬‬ ‫برندسازی‪ ،‬مهم ترین ضرورت توسعه فراورده های کشاورزی‬ ‫م��واد غذایی‪ ،‬اف��زود‪ :‬اقدامات مهمی در راس��تای اقتص��اد مقاومتی‪،‬‬ ‫توانمندسازی و رونق اقتصاد روستایی با نوسازی و راه اندازی واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬صنعتی و کشاورزی در دولت به سرانجام رسیده که با افزایش‬ ‫به��ره وری می تواند نویدبخ��ش خودکفایی کامل و توس��عه صادرات‬ ‫محصوالت متنوع ایرانی باش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬نمایشگاه هایی از این دست‬ ‫نقش مهم��ی در ارتقای دانش فنی و مهندس��ی‪ ،‬تبادل اطالعات روز‪،‬‬ ‫معرفی کسب و کارهای نو پا و معرفی توان شرکت های دانش بنیان در‬ ‫این حوزه را خواهد داش��ت و موجب رونق و رقابت سالم در این صنعت‬ ‫می شود‪.‬این مقام مسئول اضافه کرد‪ :‬ایران در زمره کشورهای پیشگام‬ ‫در تولید محصوالت متنوع کشاورزی‪ ،‬لبنی و مواد غذایی بوده است که‬ ‫با روند توسعه و تحقق سیاست ها‪ ،‬این بخش می تواند سهم مناسبی در‬ ‫صادرات غیرنفتی داش��ته باشد‪ .‬حس��ین زاده با اشاره به رقابت در روند‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معرفی‬ ‫جاذبه های‬ ‫فرهنگی و‬ ‫میراث ناملموس‬ ‫مناطق از‬ ‫اهداف برگزاری‬ ‫نمایشگاه‬ ‫توانمندی های‬ ‫روستایی است‬ ‫صنعتی ش��دن کشاورزی و فاصله گرفتن از کشاورزی سنتی به مدرن‬ ‫گفت‪ :‬با تکیه بر توان داخلی‪ ،‬در نمایش��گاه امس��ال تالش شده زمینه‬ ‫حض��ور تولید کنندگان موفق و فناوران فعال این حوزه فراهم اید‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه به منظور ارائه و معرفی بهتر پیش��رفت های فنی‪ ،‬صنعتی و‬ ‫عرضه اخرین فناوری های روز و دس��تاوردهای صنعت کش��اورزی‪ ،‬به‬ ‫مدت ‪۴‬روز و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برپاست‪.‬‬ ‫دومین جش��نواره ایده های برتر بخش کش��اورزی با‬ ‫توجه به اهمیت بخش کشاورزی و تعداد شرکت های‬ ‫فناور و دانش بنیان ایجادش��ده در این حوزه به همت‬ ‫معاونت علمی وفناوری ریاس��ت جمهوری و س��ازمان‬ ‫تحقیق��ات‪ ،‬ام��وزش و تروی��ج کش��اورزی وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی برگزار خواهد ش��د‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫شناس��ایی «ایده ه��ای نوی��ن» و «راهکارهای نوین»‬ ‫هدف��ی اس��ت ک��ه در ای��ن روی��داد دنبال می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنی��ن می ت��وان به شناس��ایی فناوری های نوین‬ ‫در گلخانه ها و کش��اورزی هوش��مند و صنایع تبدیلی‬ ‫و تکمیل��ی و ف��راوری به عن��وان محورهای ان اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬در این جش��نواره س��عی ش��د تا ایده ها‪ ،‬طرح ها و‬ ‫راهکارهای مرتبط با حوزه جنگل‪ ،‬مرتع و ابخیزداری‬ ‫و بیوفناوری و گیاه پزش��کی بررس��ی شوند‪ .‬دام‪ ،‬طیور‪،‬‬ ‫ابزیان و دامپزشکی از جمله دیگر مباحث طرح شده در‬ ‫این جشنواره است‪ .‬همچنین شرکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫فناور و اس��تارت اپ ها و فعاالن فناور در حوزه خاک‪،‬‬ ‫اب و نهاده ه��ای گیاه��ی و دامی طرح ها و راهکارهای‬ ‫نواورانه خود را در این جشنواره به شرکت کنندگان و‬ ‫هیات داوران عرضه کردند‪ .‬فناوری های نواورانه حوزه‬ ‫زراعت‪ ،‬باغداری و گیاهان دارویی از جمله دیگر مسائلی‬ ‫است که در این رخداد علمی و رقابتی به ان پرداخته‬ ‫ شد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬شرکت کنندگان در دومین جشنواره‬ ‫ایده های برتر حوزه کشاورزی‪ ،‬درباره اخرین روش های‬ ‫نوی��ن مبتنی ب��ر فناوری اطالعات در اموزش و ترویج‬ ‫کشاورزی‪ ،‬گفت وگو و تبادل نظر خواهند کرد‪.‬‬ ‫مخترع��ان‪ ،‬نواوران‪ ،‬ایده پ��ردازان و فناوران بخش‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬می توانن��د ایده ها‪ ،‬اخت��راع‪ ،‬دانش فنی‪،‬‬ ‫فن��اوری و طرح ه��ای نواورانه خود را به دبیرخانه این‬ ‫جش��نواره ارس��ال کنند‪ .‬بر اساس اعالم معاونت علمی‬ ‫و فن��اوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬درحال حاضر بیش از ‪۵‬‬ ‫ه��زار ش��رکت دانش بنیان با حمای��ت معاونت علمی‬ ‫ت جمهوری مش��غول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وفناوری ریاس�� ‬ ‫از ای��ن تع��داد بیش از ‪ ۵۰۰‬ش��رکت به طور تخصصی‬ ‫در حوزه کش��اورزی مش��غول فعالیت هستند‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه اهمی��ت این حوزه و برنامه ه��ای حمایتی معاونت‬ ‫ت جمهوری‪ ،‬تعداد شرکت های‬ ‫علمی و فناوری ریاس�� ‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬فناور و استارت اپ های بخش کشاورزی‪،‬‬ ‫به طور قابل توجهی در حال افزایش است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره خانه معدن ایران بر کاهش میانگین سنی هیات مدیره تشکل تاکید کرد‬ ‫ترکیبی از تجربه و نوگرایی‬ ‫عضو هیات مدیره خانه معدن ایران در تشریح تغییرات موردنیاز در ساختار‬ ‫این تشکل گفت‪ :‬کاهش میانگین سنی اعضای هیات مدیره خانه معدن ایران‬ ‫در کنار بقای حضور پیشکس��وتان در هیات امنای این تش��کل الزامی است‪،‬‬ ‫به عبارتی دیگر ترکیب توانمندی جوانان و تجربه پیشکس��وتان در پیشروی‬ ‫اهداف خانه معدن و افزایش قدرت و تاثیرگذاری ان مثمرثمر است‪.‬‬ ‫بهرام ش��کوری‪ ،‬عضو هیات مدیره خانه معدن ایران ش��رحی از جایگاه این‬ ‫تش��کل ارائ��ه داد و اظهار ک��رد‪ :‬خانه معدن حدود ‪ 20‬س��ال پیش به همت‬ ‫پیشکسوتان این بخش با رویکرد حمایت از فعاالن عرصه معدن تشکیل شد‬ ‫و در این سال ها گام به گام پیش رفت تا اینکه امروز توانسته در شورای عالی‬ ‫معادن و دیگر جایگاه ها به نقش مش��ورت دهنده دس��ت یابد و در بخش های‬ ‫مختلف حاکمیت جایگاه الزم را کشف کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا این حال تش��کل های صنفی هرچه به پی��ش می روند‪ ،‬باید‬ ‫برای توفیق بیش��تر به افکار‪ ،‬نظرات‪ ،‬ایده ها و کارشناسان به روز روی بیاورند‬ ‫تا بتوانند از انرژی نسل جوان تر برای پیشبرد وظایف تشکل بهره ببرند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬با این حال این به معنی نفی حضور و نادیده گرفتن جایگاه‬ ‫پیشکسوتان نیست و حضور انها در هیات امنای خانه معدن می تواند اسباب‬ ‫بهره گیری جوانان از تجربیات انها را فراهم اورد‪.‬‬ ‫ش��کوری ادامه داد‪ :‬در حال حاضر بس��یاری از تش��کل های معدنی فعال‬ ‫در حوزه های س��نگ اهن‪ ،‬س��نگ های تزیینی‪ ،‬س��رب و روی و مس به دلیل‬ ‫تاثیرگذار بودن تصمیمات خانه معدن مایل به ورود به این تشکل هستند‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون معادن و صنایع معدنی ات��اق بازرگانی ایران همچنین‬ ‫گف��ت‪ :‬خان��ه معدن‪ ،‬امروز در جایگاهی قرار گرفته که می تواند تبدیل به یک‬ ‫تش��کل فراگیر مدنی شود و حکم کنفدراس��یون را پیدا کند‪ ،‬کنفدراسیونی‬ ‫ک��ه نمایندگان همه تش��کل های صنفی در ان عضو ش��وند و انچه این نهاد‬ ‫می گوید مقصود همه فعاالن بخش معدن کش��ور باش��د‪ .‬چنین دس��تاوردی‬ ‫ق��درت چانه زن��ی خانه مع��دن را باال می برد و بر ق��درت بخش خصوصی در‬ ‫سیاستگذاری های معدنی کشور می افزاید‪.‬‬ ‫ش��کوری همچنی��ن از تصمیم خود برای نام��زدی دوباره در انتخابات اتی‬ ‫اعض��ای هیات مدیره خانه معدن خبر داد‪ .‬ای��ن انتخابات هفته اینده برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران‪:‬‬ ‫دولت همراه تشکل های معدنی نیست‬ ‫نایب رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران از عدم توجه دولت به تشکل ها و‬ ‫فعاالن معدنی کشور گفت و سیاست های دولتی را مانع صادرات مواد معدنی‬ ‫و ورود ارز به کش��ور دانس��ت و تصریح کرد این عدم توجه و مانع تراش��ی در‬ ‫ش��رایطی اعمال می شود که رهبر معظم انقالب بر جایگزینی معدن به جای‬ ‫نفت تاکید داشته اند‪.‬‬ ‫قدیر قیافه‪ ،‬نایب رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات ایران گفت‪ :‬امروز اقتصاد‬ ‫بس��یاری از کشورهای دنیا همچون استرالیا‪ ،‬شیلی‪ ،‬برزیل و‪ ...‬بر درامدهای‬ ‫معدن��ی متکی اس��ت‪ ،‬اما اقتصاد ای��ران به دلیل اینکه با ات��کا بر حامل های‬ ‫انرژی ش��کل گرفته بهره چندانی از ارزش افزوده بخش معدن نبرده اس��ت‪،‬‬ ‫این در حالی است که رهبر معظم انقالب بارها در بیانات خود تاکید کرده اند‬ ‫مع��دن می تواند جایگزین نفت ش��ود و با وجود تاکیدات رهبر معظم انقالب‬ ‫اقدامات دولت همچنان برای صادرکنندگان مواد معدنی اس��باب محدودیت‬ ‫را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مس��اله دیگر ان اس��ت که بخش هایی از قانون معادن کش��ور‬ ‫همچن��ان انجام نش��ده باقی مانده و بخش هایی از ای��ن قوانین هم نیز نیاز به‬ ‫اصالحات دارد‪ .‬قیافه در ادامه از جایگاه تش��کل های معدنی کش��ور گفت و‬ ‫در این باره توضیح داد‪ :‬تش��کل هایی همچون خانه معدن‪ ،‬انجمن سنگ اهن‬ ‫و‪ ...‬هم��واره ب��ه دنبال تقویت جایگاه بخش مع��دن بوده اند‪ ،‬اما از انجا که در‬ ‫سال های گذشته کسانی فرصت ندادند حتی اتاق بازرگانی نقش چشمگیری‬ ‫در اقتصاد کش��ور و تصمیم گیری ها داش��ته باشد‪ ،‬تشکل های دیگر هم قادر‬ ‫نبوده ان��د در تصمیم گیری ها موثر واقع ش��وند‪ .‬با ای��ن حال امید داریم خانه‬ ‫معدن بتواند در یک چش��م انداز ‪ 10‬س��اله مثمرثمر باش��د‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬با‬ ‫وجودی که تشکل ها همواره خواسته ها و مطالبات خود را به دولت اعالم می‬ ‫کنند اما توجهی دریافت نمی کنند‪ .‬به طور مثال در اعتراضاتی که تش��کل ها‬ ‫به عملکرد بانک مرکزی در بازگش��ت ارز حاصل از صادرات داش��تند‪ ،‬هیچ‬ ‫پاسخی داده نشد و سیاست های بانک مرکزی ادامه پیدا کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نمایشگاه توانمندی روستایی با تحقق رونق تولید‬ ‫جشنواره ای برای شناسایی‬ ‫ایده های برتر کشاورزی‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 10‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1631‬‬ ‫پیاپی ‪2949‬‬ ‫استان ها‬ ‫در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام شد‬ ‫خبر‬ ‫بهبود کیفیت‬ ‫اب توزیعی روستاها‬ ‫با اجرای طرح یکپارچه سازی ابفای شهری و روستایی‬ ‫در کل کش��ور‪ ،‬ارائ��ه خدم��ات و توزیع اب بهداش��تی و‬ ‫س��الم به س��اکنان روس��تاها همپای ش��هرها از کمیت‬ ‫و کیفی��ت مطلوب��ی برخوردار می ش��ود‪ .‬مه��دی زاده‪،‬‬ ‫مدیرعامل ابفای اس��تان البرز با بی��ان این مطلب گفت‪:‬‬ ‫یکپارچه س��ازی ابفای شهری و روس��تایی البرز از اواخر‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬اغاز ش��د ودرحال حاضر تمامی مسئولیت ها‬ ‫و وظایف ابفای روس��تایی اس��تان به ابفای استان البرز‬ ‫محول ش��ده و در حقیقت تامین و توزیع اب روستاهایی‬ ‫که زیرپوش��ش ابفای روس��تایی بودند‪ ،‬به ابفای استان‬ ‫واگذار ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬هم اکنون در حال گذار از‬ ‫طرح یکپارچه س��ازی بوده و امیدواریم مردم روستاهای‬ ‫استان از مزایای این یکپارچه سازی مانند افزایش کمیت‬ ‫و کیفیت اب اش��امیدنی‪ ،‬سرعت در ارائه خدمات‪ ،‬پرهیز‬ ‫از موازی کاری‪ ،‬تمرکز امور اداری در سطح استان‪ ،‬بهبود‬ ‫زیرساخت های ابرسانی و تاسیسات فنی‪ ،‬نظام مندشدن‬ ‫هزینه ها در واگذاری انشعاب ها و سایر هزینه های مرتبط‬ ‫ب��ا ارائه خدمات به مردم‪ ،‬جلوگیری از هدررفت باالی اب‬ ‫که حدود ‪ ۴۵‬درصد اس��ت با اصالح ش��بکه ها‪ ،‬شناسایی‬ ‫و قطع انش��عاب های غیرمجاز و‪ ...‬بهره مند ش��وند‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه در حال حاضر از مجموع ‪ ۲۸۵‬روس��تای‬ ‫استان‪ ۱۲۰ ،‬روس��تا به صورت خصوصی و شورایی اداره‬ ‫می شوند‪ ،‬و زیر نظر ابفا نیستند‪ ،‬گفت‪ :‬دریک بازه زمانی‪۴‬‬ ‫س��اله درنظر داریم تمام ‪ ۱۲۰‬روستایی را که زیرپوشش‬ ‫ابف��ا ق��رار ندارند‪ ،‬تحویل گی��ری کرده تا مردم س��اکن‬ ‫درای��ن روس��تاها از اب با کیفیت و کمی��ت الزم و طبق‬ ‫استانداردهای تعریف شده برخوردار شوند‪ .‬که البته برای‬ ‫انجام این کار که مستلزم هزینه های زیادی است‪ ،‬نیازمند‬ ‫حمایت مراکز و مراجع مرتبط استانی هستیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ابفای البرز ادامه داد‪ :‬درحال حاضر اب بسیاری از مناطق‬ ‫روستایی از جمله جاده چالوس و طالقان از چشمه ها و در‬ ‫برخی روس��تاها از جمله در نظراباد‪ ،‬اشتهارد و فردیس از‬ ‫منابع اب زیرزمینی تامین می ش��ود‪ .‬مهدی زاده با اشاره‬ ‫به اینکه بیشترین تعداد روستاها به ترتیب در ساوجبالغ‪،‬‬ ‫طالقان‪ ،‬کرج و نظراباد قرار داشته و بیشترین روستاهای‬ ‫تحویل داده شده به ابفا به ترتیب در ساوجبالغ‪ ،‬نظراباد‪،‬‬ ‫طالق��ان و کرج قرار دارند‪ ،‬افزود‪ :‬انش��عاب های غیرمجاز‬ ‫مرب��وط به باغ ویال ها‪۴۵ ،‬درصد اب مصرفی روس��تاها را‬ ‫هدر می دهند‪ .‬به همین دلیل س��اماندهی شبکه های اب‬ ‫روستایی به جد در دستور کار خواهد بود‪.‬‬ ‫بررسی مشکالت بنگاه های اقتصادی استان فارس‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫همکاری و تعامل‬ ‫تمام نهاد های‬ ‫اجرایی موجب‬ ‫پیشبرد اهداف‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫خواهد شد‬ ‫کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید استان فارس با حضور‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬تج��ارت و معاونان این وزارتخانه برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬در این جلسه‪ ،‬مش��کالت پیش روی واحدهای تولیدی‬ ‫و بنگاه ه��ای اقتصادی از س��وی نمایندگان این بخش مطرح‬ ‫ش��د و مورد بررس��ی قرار گرفت‪ .‬به گزارش‬ ‫از استان‬ ‫فارس‪ ،‬در این جلس��ه عنایت اهلل رحیمی‪ ،‬اس��تاندار فارس با‬ ‫بیان اینکه سفر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به استان فارس‬ ‫دستاوردهای مثبتی به دنبال داشته‪ ،‬ابراز امیدواری کرد این‬ ‫نتایج سبب گشایش در بخش های مختلف صنعتی‪ ،‬معدنی و‬ ‫بازرگانی اس��تان شود‪ .‬نماینده عالی دولت در استان فارس با‬ ‫یت ِک» با توجه به ظرفیت علمی‬ ‫بیان اینکه توسعه صنایع «ها ‬ ‫ن طرح ‪۱۴۱۴‬استان‬ ‫فارس در طرح امایش سرزمین و همچنی ‬ ‫م��د نظر قرار گرفته خواس��تار توج��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به این موضوع ش��د‪ .‬توس��عه شهرک های صنعتی‪،‬‬ ‫توجه ب��ه معادن کوچک و تعطیل‪ ،‬اختص��اص اعتبار ‪ ۴‬هزار‬ ‫میلی��اردی مصوب س��فر رئیس جمهوری ب��ه صنایع راکد و‬ ‫تعطی��ل‪ ،‬ادامه فعالیت های خوب ایمی��درو به ویژه در زمینه‬ ‫احداث ازاد راه المرد پارس��یان که دس��تور رئیس جمهور در‬ ‫زمان افتتاح کارخانه الومینیوم بود‪ ،‬تکمیل و تسریع در نقشه‬ ‫راه صنعت‪ ،‬پیگیری پهنه اکتش��افی ش��مال فارس و اهداف‬ ‫مترتب بر ان از س��وی ایمیدرو‪ ،‬پیگیری مسائل مربوط به ‪۱۴‬‬ ‫معدن موجود در منطقه ش��مال استان‪ ،‬انجام طرح مطالعات‬ ‫اقتصادی کارخانه اهک پی سی س��ی در شهرس��تان داراب‪،‬‬ ‫انعقاد قرارداد احداث کارخانه تولید سدیم سیانید با مشارکت‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬طرح جابه جایی معدن ش��ن و ماسه و احیا‬ ‫و فعال س��ازی‪ ۲۱‬مع��دن‪ ،‬احداث ‪ ۲‬واحد فراوری اس��تفاده‬ ‫بهین��ه از ظرفیت س��نگ های تزئین��ی و خاک های صنعتی‬ ‫در اس��تان‪ ،‬توجه به صنایع پایین دس��ت الومینیم و فوالد و‬ ‫کربناتس��دیم و توسعه این صنایع‪ ،‬انعقاد قرارداد جهت انجام‬ ‫ژئوفیزیک هوایی و احداث کارخانه تولید کاغذ از س��نگ که‬ ‫ایدرو دنبال می کند‪ ،‬انج��ام مطالعات الزم روی دریاچه های‬ ‫استان به ویژه مهارلو که مواد معدنی مورد نیاز را دارند‪ ،‬پروژه‬ ‫انتقال اب از خلیج ف��ارس‪ ،‬تامین مالی پروژه خرامه نیریز در‬ ‫زمینه فوالد‪ ،‬کمک به توس��عه خطوط ریلی‪ ،‬توجه به صنایع‬ ‫گاز نفت پتروش��یمی که اس��تان در این زمینه استعداد های‬ ‫بس��یار دارد‪ ،‬راه اندازی نمایندگی ایمیدرو در استان و توجه‬ ‫به شهرس��تان های تازه تاسیس اس��تان در زمینه صنعتی و‬ ‫معدنی از جمله درخواست هایی بود که در این جلسه از سوی‬ ‫استاندار فارس مطرح شد‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری تمام نهاد های اجرایی‬ ‫اس��تاندار فارس با اش��اره به وجود تکلیف قانونی و شرعی‬ ‫برای س��رعت بخش��یدن به اجرای طرح ها گفت‪ :‬همکاری و‬ ‫تعامل تمام نهاد های اجرایی موجب پیش��برد اهداف اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی خواهد ب��ود و ضرورت دارد که ب��ه این مهم توجه‬ ‫ویژه ش��ود‪ .‬رحیمی همچنین در جلس��ه فرماندهی اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬با اش��اره به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور‪ ،‬ناشی‬ ‫از تحریم های ظالمانه و ش��یوع کرونا افزود‪ :‬این شرایط عادی‬ ‫نیست و ش��رایطی جنگی به شمار می رود و در شرایط جنگ‬ ‫اقتصادی هم نمی توان کش��ور را با اتخ��اذ تصمیمات عادی‬ ‫مدیری��ت کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بنابراین باید برای این ش��رایط‬ ‫خاص باید از س��وی مس��ئوالن تصمیمات خاص وضع و اجرا‬ ‫ش��ود‪ .‬رحیمی اظهارکرد‪ :‬پیش بردن مس��ائل ملی و مردمی‬ ‫مورد تاکید و تایید همه است و در این جهت مسئوالن اجرایی‬ ‫نباید هیچ هراسی از مش��کالت بعدی نداشته باشند‪ ،‬چراکه‬ ‫هیچ مس��ئولی به دلیل تس��ریع در امر خدمت رس��انی و حل‬ ‫مشکالت اجرایی بازخواست نخواهد شد‪ .‬وی‪ ،‬ضمن تاکید بر‬ ‫لزوم حل مش��کل قراردادها و مشکالت تامین اب در طرح ها‬ ‫ادامه داد‪ :‬نباید با واحدهای تولیدی مانند یک واحد مسکونی‬ ‫خانگی برخورد شود‪ ،‬چراکه حل مشکالت واحدهای تولیدی‬ ‫نتایج مثبت مختلف اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت با صادرات نهایی فوالد است‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با بی��ان اینک��ه باید از‬ ‫خام فروشی معادن جلوگیری شود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اولویت وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صادرات نهایی فوالد اس��ت‪ ،‬تکمیل‬ ‫زنجیره فوالد در ایران در برخی اس��تان ها کامل انجام ش��ده‬ ‫و در برخ��ی اس��تان ها نیز در حال تکمیل اس��ت که با کامل‬ ‫ش��دن انها صادرات نهایی محصوالت فوالد انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫علیرضا رزم حس��ینی در عملیات اجرایی طرح توسعه صنایع‬ ‫تکمیل��ی ن��ورد و کالف فوالدهای الی��اژی و کربنی مجتمع‬ ‫ذوب اه��ن پاس��ارگاد در شهرس��تان کوار‪ ،‬ضم��ن بیان این‬ ‫مطلب گفت‪ :‬با تکمیل ظرفیت صنایع‪ ،‬محصوالت جدید وارد‬ ‫بازار می ش��ود و این موضوع بر ن��رخ محصوالت نیز تاثیرگذار‬ ‫اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه اولویت‬ ‫ای��ن وزارتخان��ه تکمی��ل ظرفیت های خالی صنایع اس��ت‪،‬‬ ‫ت بسیار در صنایع و سرمایه گذاری های‬ ‫گفت‪ :‬با وجود ظرفی ‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬برخی صنایع کمتر از ت��وان خود تولید می کنند‬ ‫که با برنامه ریزی های انجام ش��ده شاهد تولید صنایع با تمام‬ ‫ظرفیت خواهیم بود‪.‬‬ ‫رزم حس��ینی افزود‪ :‬با تکمی��ل ظرفیت صنایع محصوالت‬ ‫جدی��د وارد بازار می ش��ود و این موضوع ب��ر نرخ محصوالت‬ ‫نیز تاثیرگذار است؛ همچنین به واحدهای راکد مشوق هایی‬ ‫اعط��ا می ش��ود و حمایت هایی از انها انجام خواهد ش��د تا به‬ ‫چرخ��ه تولید بازگردند‪ .‬اس��تاندار فارس نیز در این مراس��م‬ ‫ابراز کرد‪ :‬این اس��تان پس از پی��روزی انقالب و به برکت ان‪،‬‬ ‫پیشرفت چشمگیری در صنعت فوالد را شاهد بوده است‪.‬‬ ‫عنای��ت اهلل رحیم��ی اظهارک��رد‪ :‬دغدغ��ه کارخانه فوالد‬ ‫پاس��ارگاد و سایر واحدهای فوالد اس��تان تهیه خوراک اولیه‬ ‫اس��ت که با حمایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در زمینه‬ ‫اختصاص مع��ادن اهن اس��تان به ای��ن کارخانه ها‪ ،‬دغدغه‬ ‫م��واد اولیه برطرف می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در زمینه صنعت‬ ‫ف��والد دو کارخانه به بهره برداری رس��یده و یک کارخانه نیز‬ ‫در دس��ت احداث اس��ت؛ همچنی��ن در زمین��ه الومینیوم‪،‬‬ ‫کارخان��ه الومینی��وم جن��وب که رتبه کش��ور را در س��طح‬ ‫جهان از ‪ ۱۸‬به ‪ ۱۴‬رس��انده در این دولت س��اخته شده است؛‬ ‫بزرگ ترین کارخانه کربنات س��دیم خاورمیانه در فیروزاباد و‬ ‫فراش��بند فارس احداث ش��ده و مطالبه مردم و سرمایه گذار‬ ‫ان کارخانه‪ ،‬راه اندازی فاز دوم اس��ت؛ اف��زون بر این احداث‬ ‫واحدهایی مانند کش��نده خودرو و کارخانه نواوری و افزایش‬ ‫تعداد کارخانه های سیمان به ‪۱۱‬واحد از دیگر دستاوردهای‬ ‫صنعتی فارس هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹حل مشکل واگذاری معدن سنگ اهن‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان فارس نیز‬ ‫درباره س��فر رزم حس��ینی به اس��تان فارس گفت‪ :‬سفر وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به فارس نخستین سفر استانی پس از‬ ‫اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسالمی بود که نشان دهنده‬ ‫نگاه ویژ ه وی به ظرفیت ه��ای موجود در بخش های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان فارس دارد‪.‬‬ ‫حمیدرضا ایزدی با بیان اینکه استان فارس در بخش های‬ ‫گوناگ��ون صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت جای پیش��رفت و ترقی‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در این س��فر مس��ائل و م��وارد مختلفی را از وزیر‬ ‫درخواس��ت کردیم که بیشتر این درخواست ها مورد موافقت‬ ‫قرار گرفت و روند تحقق خواسته ها را تسهیل کردند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬عملی��ات اجرایی فاز چهارم طرح توس��عه‬ ‫کارخانه ذوب اهن پاسارگاد شهرستان کوار با سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۲۱‬هزار میلیارد ریال در سفر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫فارس اغاز شد که وزیر در جریان کنلگ زنی اغاز این عملیات‬ ‫اجرایی قول مس��اعد داد که در اس��رع وقت مشکل واگذاری‬ ‫معدن س��نگ اهن در یکی از مناطق کشور را پیگیری و حل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت ‪ ،‬مع��دن و تجارت فارس همچنین‬ ‫به نشس��ت علیرضا رزم حسینی با نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی اشاره کرد و گفت‪ :‬نمایندگان مجلس در این نشست‬ ‫خواسته های خود درباره توسعه بخش های صنعتی و معدنی‬ ‫را مطرح کردند که وزیر نیز قول پیگیری این خواسته ها را داد‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 10‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1631‬‬ ‫پیاپی ‪2949‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫بی اعتنایی به حلقه های باالدستی فوالد ادامه دارد‬ ‫تالش برای بازگشت امضاهای طالیی‬ ‫هفته نخست مهر ماه بخشنامه ای از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منتشر شد که به موجب‬ ‫ان از این پس صادرات سنگ اهن و اهن اسفنجی منوط به تایید و اخذ مجوز از دفتر صنایع معدنی‬ ‫وزارتخان�ه در س�امانه پنجره تج�ارت فرامرزی گم�رک (‪ )EPL‬خواهد بود‪ .‬این مصوب�ه با اعتراض‬ ‫بسیاری از فعاالن در حلقه های باالدستی زنجیره فوالد روبه رو شد‪ .‬این دست ممنوعیت ها در حالی‬ ‫اعمال می شود که طی ماه های گذشته صادرات در زنجیره فوالد به ویژه حلقه های باالدستی به شدت‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬تا جایی که براساس امار منتشر شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫میزان صادرات اهن اس�فنجی در ‪ ۵‬ماه نخس�ت امسال در مقایس�ه با مدت مشابه سال ‪ ،۹۸‬کاهش‬ ‫‪ ۶۸‬درصدی را تجربه کرده و به ‪ ۱۶۹‬هزار تن رسیده است‪ .‬نکته عجیب ماجرا اینجاست که با وجود‬ ‫تش�دید روزافزون تحریم های بین المللی علیه ای�ران و محدودیت هایی که همه گیری ویروس کرونا‬ ‫ایجاد کرده‪ ،‬هر روز مقررات داخلی صادرات نیز سختگیرانه تر می شود‪ .‬در چنین شرایطی و با توجه‬ ‫به امار موجود‪ ،‬تصویب چنین بخشنامه هایی جای سوال و ابهام دارد‪ .‬گفتنی است بسیاری از فعاالن‬ ‫حوزه صنایع معدنی اعتقاد دارند که با تصویب این دس�ت مقررات فرصتی برای امضاهای طالیی به‬ ‫افرادی خاص اعطا می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫طی س��ال های گذش��ته واژگان خام فروشی و تالش‬ ‫ب��رای تکمی��ل زنجی��ره ارزش افزوده همواره از س��وی‬ ‫مسئوالن شنیده می شود‪ .‬گویی صرف تکرار این دست‬ ‫کلمات و ب��دون توجه ب��ه پیامده��ای یکجانبه نگری‪،‬‬ ‫می ت��وان تولید را در حلقه ه��ای گوناگون زنجیره ادامه‬ ‫داد‪.‬‬ ‫در س��ایه ش��عار تکمیل زنجیره ارزش افزوده بخشی‬ ‫از تولیدکنن��دگان ب��ا حمایت بی حد و حص��ر روبه رو‬ ‫می ش��وند و بخشی دیگر نیز با انواع محدویت ها روبه رو‬ ‫هستند‪ .‬در حالت کلی‪ ،‬صادرات این محصوالت با انواع‬ ‫محدودیت های داخلی روبه رو می شود‪ .‬این محدودیت ها‬ ‫در حالی هس��تند که کشور در ش��رایط تحریمی قرار‬ ‫دارد‪ .‬یعنی از یک س��و حضور محصوالت ایرانی در بازار‬ ‫بین المللی به شدت دشوار شده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر نیز کش��ور به ارز حاصل از صادرات‬ ‫صنای��ع معدنی نی��از دارد و سیاس��ت های داخلی مانع‬ ‫تامین این ارز می شود‪ .‬به عالوه انکه در سایه این دست‬ ‫سیاست ها‪ ،‬از میزان جذب سرمایه به حلقه های ابتدایی‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫تولید فوالد کاس��ته شده اس��ت‪ .‬تداوم این شرایط در‬ ‫بلندمدت به ناهمگونی هرچه بیش��تر در زنجیره فوالد‬ ‫منجر می ش��ود‪ .‬انتشار بخشنامه ای مبنی بر اخذ مجوز‬ ‫از دفت��ر صنای��ع معدن��ی وزارتخانه صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای صادرات س��نگ اهن و اهن اسفنجی یکی‬ ‫از جدیدترین موانع در مس��یر صادرات این محصوالت‬ ‫اس��ت که به ضعیف تر شدن هرچه بیش��تر این بخش‬ ‫منجر می ش��ود‪ .‬این دس��ت ممنوعیت ها در ش��رایطی‬ ‫صادر می ش��وند که ب��ا توجه به اخت�لاف قیمت میان‬ ‫فرصتی برای حفظ امضاهای طالیی‬ ‫تداوم تولید به ارز نیاز دارد‬ ‫بهرام ش��کوری‪ ،‬رئی��س کمیس��یون معدن و‬ ‫صنایع معدنی ایران در گفت وگو با‬ ‫درباره‬ ‫بخش��نامه اخیر وزرات صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫دریاف��ت تاییدیه برای صادرات اهن اس��فنجی و‬ ‫سنگ اهن گفت‪ :‬تصویب چنین بخشنامه هایی به‬ ‫منزله ایجاد فرصتی برای تداوم امضاهای طالیی‬ ‫است‪ .‬به عالوه انکه دریافت چنین تاییدیه هایی به‬ ‫منزله دش��وار کردن هرچه بیشتر صادرات است‪.‬‬ ‫شکوری در تشریح دالیل اشتباه بودن این مصوبه گفت‪ :‬برخی‬ ‫از منابع س��نگ اهن کشور مانند سنگ های هماتیت کم عیار‬ ‫در زنجیره فوالد ما کاربردی ندارند‪ ،‬چرا صادرات این دس��ت‬ ‫محصوالت نیز با انواع فشارها و ممنوعیت ها روبه رو است؟‬ ‫اگ��ر سیاس��ت گذاران نگ��ران تخطی از ش��رایط هس��تند‬ ‫بدین معن��ی که صادرکننده ای به جای س��نگ اهن هماتیت‬ ‫کم عیار‪ ،‬سنگ اهن هماتیت پرعیار را صادر کند‪ ،‬نظارت خود‬ ‫را بر سیستم گمرک افزایش دهند‪ .‬در همین حال از ظرفیت‬ ‫تش��کل های بخش خصوصی و همچنین سازمان های بازرسی‬ ‫در این مس��یر کمک بگیرند‪ .‬اما فشار را بر فعاالن این صنایع‬ ‫بیش از این افزایش ندهند‪.‬‬ ‫قیمت ها مطرح می شود‪.‬‬ ‫ش��کوری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اگ��ر محص��والت‬ ‫تولیدی در حلقه های باالدس��تی زنجی��ره فوالد با‬ ‫قیمت مناس��ب در داخل کش��ور خریداری ش��ود‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان این محصوالت نیز تمایلی به صادرات‬ ‫تولیدات خود نخواهند داشت‪ .‬اما درحال حاضر این‬ ‫محصوالت با ح��دود ‪ ۵۰‬درصد نرخ های جهانی در‬ ‫بازار صادراتی به فروش می رس��ند و طبیعی اس��ت‬ ‫که در چنین شرایطی هیچ کدام از تولیدکننده ها نیز عالقه ای‬ ‫ب��ه فروش محصول خود در بازاره��ای بین المللی را نخواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی ایران گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه متولیان امر در چنین شرایطی پاسخی منطقی هم‬ ‫درباره مس��ائل مطرح ش��ده‪ ،‬عنوان نمی کنند‪ .‬یا در مواردی‬ ‫می گویند‪ :‬گمرک مسئولیت خود را به درستی انجام نمی دهد‬ ‫و م��ا برای کنترل ص��ادرات ناچار به کس��ب تاییدیه از دفتر‬ ‫صنای��ع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هس��تیم‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که ما در گمرک با شخص طرف نیستیم‪ .‬اگر‬ ‫سیستم گمرک کشور ایراداتی دارد‪ ،‬نباید قاعده را بهم بریزیم‬ ‫و موانع جدیدی را در مسیر صادرکنندگان قرار دهیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون مع��دن و صنایع معدنی ای��ران در ادامه‬ ‫اف��زود‪ :‬اگر مس��ئوالن دولتی ب��ا وجود تمام موارد یادش��ده‬ ‫همچنان مخالف صادرات س��نگ اهن با هر شرایطی هستند‪،‬‬ ‫اجازه برداش��ت و تولید این محصول معدن��ی را بیش از نیاز‬ ‫کنونی کش��ور ک��ه در حلقه های مختلف تولید (کنس��انتره‪،‬‬ ‫گندله و اهن اس��فنجی) جذب می شود را صادر نکنند‪ .‬وقتی‬ ‫اجازه تولید محصولی بیش از نیاز کش��ور صادر می ش��ود‪ ،‬با‬ ‫مازاد این محصول در داخل کشور چه باید کرد؟‬ ‫چرا در چنین ش��رایطی که تحریم های بین المللی فعالیت‬ ‫ما را به ش��دت دشوار کرده است‪ ،‬با اعمال انواع سختگیری ها‪،‬‬ ‫مانعی جدید در مس��یر صادرات این دس��ت محصوالت ایجاد‬ ‫می شود؟‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در چنین ش��رایطی از متولیان امر انتظار‬ ‫م��ی رود در کنار محدودیت هایی که برای صادرات محصوالت‬ ‫در زنجی��ره فوالد ایج��اد می کنند‪ ،‬تولیدات ای��ن واحدها را‬ ‫تضمین��ی خرید کنند‪ .‬هرچند باز هم مس��ئله جدیدی مانند‬ ‫این فع��ال صنعتی در ادامه افزود‪ :‬امی��د داریم وزیر جدید‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت به این مباح��ث ورود کند‪ .‬حذف‬ ‫امکان امضاهای طالیی ضروری اس��ت‪ .‬موانع و بخشنامه های‬ ‫غیرض��روری بای��د حذف ش��ود‪ .‬در همین ح��ال‪ ،‬می توان از‬ ‫ظرفیت تش��کل ها برای رفع کاس��تی های موجود بهره گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬در چنین ش��رایطی می توانیم به کسب نتایج مطلوب‬ ‫امی��دوار باش��یم‪ .‬وی در ادامه و در پاس��خ به س��والی مبنی‬ ‫ب��ر تاثیر این دس��ت محدودیت ها بر عملک��رد زنجیره فوالد‬ ‫گفت‪ :‬این دست مش��کالت زمینه ناهمگونی هرچه بیشتر را‬ ‫در زنجی��ره فوالد فراهم می کن��د‪ .‬درحال حاضر هیچ صاحب‬ ‫س��رمایه ای تمایل به فعالیت در این بخش از زنجیره را ندارد‪.‬‬ ‫کما اینکه س��رمایه گذاری در صنایع باالدستی زنجیره فوالد‬ ‫طی س��ال های گذش��ته افت قابل توجه را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که تداوم این شرایط‬ ‫در ادامه فوالدی ها را هم متضرر می کند و باید فکری به حال‬ ‫ان شود‪.‬‬ ‫‹ ‹با مازاد تولید چه کنیم؟‬ ‫‹ ‹زنجیره فوالد ناهمگون می شود‬ ‫علیرضا زاهدیان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ف��والد غدی��ر نی ری��ز در گفت وگ��و با‬ ‫و در پاس��خ به س��والی مبنی بر‬ ‫اثرات کاهش صادرات اهن اسفنجی بر‬ ‫عملکرد فعاالن ای��ن صنعت اظهارکرد‪:‬‬ ‫تولیدکنن��دگان اه��ن اس��فنجی برای‬ ‫تداوم فعالی��ت خود به ارز نی��از دارند‪.‬‬ ‫این ارز از محل صادرات تامین می شود‪.‬‬ ‫بخش��ی از قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای‬ ‫تولیدی از خارج کش��ور تامین می شود‪ .‬تامین این‬ ‫تجهیزات به ارز نیاز دارد و باید جدی گرفته شود؛‬ ‫بنابرای��ن کاهش صادرات به هر دلیلی تداوم تولید‬ ‫در ای��ن حلقه از زنجیره ف��والد را با چالش روبه رو‬ ‫می کن��د‪ .‬این تولیدکننده اهن اس��فنجی در ادامه‬ ‫اف��زود‪ :‬ضمن اینکه در موقعی��ت کنونی با توجه به‬ ‫تش��دید تحریم های بین المللی و ب��ا محدودیت در‬ ‫ف��روش نفت و تامی��ن ارز مورد نیاز کش��ور‪ ،‬تامین‬ ‫ای��ن ارز از س��ایر مناب��ع از ضروریات اس��ت‪ .‬یعنی‬ ‫ص��ادرات محصوالت زنجیره ف��والد عالوه بر تامین‬ ‫نی��از این صنایع که پیش تر هم به ان اش��اره ش��د‪،‬‬ ‫می توان��د س��همی در تامین نیاز س��ایر صنایع هم‬ ‫برعه��ده بگی��رد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ف��والد غدیر‬ ‫نی ریز گف��ت‪ :‬کاهش صادرات به این منزله اس��ت‬ ‫که بخش��ی از تولیدکنندگان‪ ،‬امکان فروش خود را‬ ‫در بازار بین المللی از دس��ت می دهند‪ .‬توجه به این‬ ‫صادرات الزم��ه تداوم فعالی��ت در هر صنعتی‬ ‫اس��ت‪ .‬به وی��ژه که صنای��ع مختلف ب��رای تامین‬ ‫مایحت��اج وارداتی مورد نیاز خود از جمله قطعات‬ ‫و تجهی��زات به ارز نی��از دارد‪ .‬البته که تامین نیاز‬ ‫داخلی باید در اولویت قرار گیرد‪.‬‬ ‫ام��ا در مواردی ک��ه میزان تولی��د محصول در‬ ‫یک صنعت به مراتب باالتر از نیاز داخلی کش��ور‬ ‫است‪ ،‬دشوار کردن مسیر صادرات انهم در چنین‬ ‫فوالد هرمزگان موفق در اجرای تعهدات ارزی و توسعه صادرات غیرنفتی‬ ‫ایین قدردانی از صادرکنندگان عرصه بازگش��ت ارز‬ ‫به کش��ور با حضور ‪ ۵۰‬صادر کننده برگ��زار و از فرزاد‬ ‫ارزانی مدیرعامل فوالد هرمزگان تقدیر شد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی ش��رکت فوالد هرمزگان‪ ،‬در این مراسم‬ ‫رئیس کل بانک بانک مرکزی ایران از مدیرعامل فوالد‬ ‫هرمزگان به دلیل انجام تعهدات ارزی و کمک به رشد و‬ ‫توسعه صادرات غیرنفتی در کشور که امروزه از اهمیت‬ ‫ویژه ای برخوردار است‪ ،‬همچنین به جهت حفظ ارزش‬ ‫پول ملی و ثبات بازار ارز تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫در بخش��ی از ای��ن تقدیر نامه امده اس��ت‪ :‬تولید و‬ ‫نکته ضروری به نظر می رس��د که کسب‬ ‫بازارهای جدید صادراتی هزینه بر اس��ت‪.‬‬ ‫حال اگر در چند ماه اینده دوباره امکان‬ ‫صادرات ب��رای تولیدکنن��دگان داخلی‬ ‫فراه��م ش��ود؛ این فع��االن صنعتی باید‬ ‫هزین��ه قابل توجهی را به یافتن بازارهای‬ ‫صادراتی جدید اختصاص دهند‪.‬‬ ‫� کمبودها ناشی از توزیع است‬ ‫وی در پاس��خ به س��والی مبنی ب��ر کمبود اهن‬ ‫اس��فنجی در کش��ور گفت‪ :‬مش��کالتی که درباره‬ ‫کمبود اهن اس��فنجی مش��اهده می شود بیشتر از‬ ‫توزیع نشات می گیرد‪ ،‬نه تولید‪ .‬البته چنانچه طرح‬ ‫جامع فوالد اجرایی ش��ود و ظرفی��ت تولید فوالد‬ ‫کش��ور در افق ‪ ۱۴۰۴‬به ‪ ۵۵‬میلی��ون تن افزایش‬ ‫یابد؛ با کمبود ‪ ۱۱‬میلیون تنی اهن اس��فنجی در‬ ‫اینده روبه رو خواهیم ش��د‪ .‬البته برنامه ریزی هایی‬ ‫برای احداث طرح هایی جهت تولید اهن اسفنجی‬ ‫در دس��تور کار دولت اس��ت‪ .‬وی در پایان درباره‬ ‫عرض��ه اه��ن اس��فنجی در ب��ورس کاال گف��ت‪:‬‬ ‫اجرای سیاست های یکس��ان در تمامی حلقه های‬ ‫زنجیره فوالد درس��ت اس��ت‪ .‬اما نبای��د به گونه ای‬ ‫سیاس��ت گذاری کرد که همه فشارها بر یک حلقه‬ ‫از این زنجیره وارد ش��ود‪ .‬در چنین شرایطی فشار‬ ‫اصلی قیمتی به حلقه اهن اسفنجی وارد می شود و‬ ‫به اهداف از پیش تعیین شده نمی رسیم‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی ایران از مدیرعامل فوالد هرمزگان قدردانی کرد‬ ‫صادرات غیرنفتی‪ ،‬نقش معناداری در رش��د و توسعه‬ ‫اقتصادی کش��ور‪ ،‬حفظ ارزش پول مل��ی و ثبات بازار‬ ‫ارز و بخش های واقعی و مالی اقتصاد دارد‪ .‬در این باره‬ ‫ب��ا توجه ب��ه وضعیت کالن اقتص��ادی و غیراقتصادی‬ ‫کش��ور از یک سو و وضع ش��دیدترین و بی سابقه ترین‬ ‫تحریم ه��ای بین الملل��ی علیه کش��ور ای��ران به ویژه‬ ‫در بخش ه��ای بانک��ی و نفت��ی از س��وی دیگر‪ ،‬نقش‬ ‫صادر کنندگان غیرنفتی در خط مقدم جنگ اقتصادی‬ ‫بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫ازای��ن رو نظر ب��ر اینکه در عرصه جن��گ تمام عیار‬ ‫این محصوالت در داخل و خارج کش��ور انتش��ار چنین‬ ‫بخشنامه هایی به صالح تولیدکنندگان نیست‪ .‬بنابراین‬ ‫بس��یاری از فعاالن ای��ن صنایع تاکی��د دارند چنانچه‬ ‫قرار بر تداوم این دس��ت ممنوعیت هاست‪ ،‬باید به طور‬ ‫همزمان‪ ،‬قیمت ها در بازار داخلی نیز اصالح شوند‪.‬‬ ‫به ع�لاوه انکه این گونه تغییرات م��داوم تنها به ضرر‬ ‫فعاالن بخش خصوصی است‪ ،‬چراکه در چنین شرایطی‬ ‫س��رمایه این تولیدکنندگان در س��ایه چنین ش��رایط‬ ‫بی ثباتی‪ ،‬در معرض خطر قرار می گیرد‪.‬‬ ‫اقتص��ادی طی س��ال های اخیر نس��بت ب��ه صادرات‬ ‫غیرنفتی و ایجاد درامدهای ارزی جهت تامین نیازهای‬ ‫وارداتی کشور اقدام کرده اید‪ ،‬بدین وسیله از تالش های‬ ‫جنابعالی در جهت حفظ تولید اشتغال استمرار صادرات‬ ‫غیر نفتی و بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات در‬ ‫چرخه رس��می اقتصاد کشور تشکر و قدردانی و به این‬ ‫مناسبت لوح سپاس به حضورتان تقدیم می شود‪.‬‬ ‫امی��د اس��ت هم��واره در تولی��د و ایج��اد اش��تغال‬ ‫س��رمایه گذاری و ص��ادرات غیرنفتی پیروز و س��ربلند‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫موقعیتی جای س��وال و تعجب دارد‪ .‬این دس��ت‬ ‫سیاس��ت ها از یک س��و تولیدکنندگان را با فشار‬ ‫مضاغفی روبه رو و تداوم فعالیت انها را با مش��کل‬ ‫روبه رو می کند و از سوی دیگر‪ ،‬مانع جذب سرمایه‬ ‫به این حلقه های تولید و توس��عه متوازن زنجیره‬ ‫فوالد می ش��ود‪ .‬بنابراین از سیاست گذاران انتظار‬ ‫می رود با حذف این دست اقدامات یکجانبه گرایانه‬ ‫چالشی جدید در مسیر تولیدکنندگان قرار ندهند‪.‬‬ ‫اگر محصوالت‬ ‫تولیدشده‬ ‫در حلقه های‬ ‫باالدستی‬ ‫زنجیره فوالد با‬ ‫قیمت مناسب‬ ‫در داخل کشور‬ ‫خریداری شود‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫این محصوالت‬ ‫نیز تمایلی‬ ‫به صادرات‬ ‫تولیدات خود‬ ‫نخواهند داشت‪.‬‬ ‫اما درحال حاضر‬ ‫این محصوالت‬ ‫با حدود ‪۵۰‬‬ ‫درصد نرخ های‬ ‫جهانی در بازار‬ ‫صادراتی به‬ ‫فروش می رسند‬ ‫یکی از مهم ترین برنامه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در این روزها تعیین تکلیف رانت ناش��ی از‬ ‫قیمت گ��ذاری فوالد اس��ت ک��ه دالالن با اس��تفاده‬ ‫از اخت�لاف قیم��ت محصوالت در ب��ورس کاال و بازار‬ ‫ازاد س��ودهای هنگفتی را کس��ب می کنند‪ ،‬به گفته‬ ‫کارشناس��ان اما نیاز اس��ت تا برای رف��ع این معضل‬ ‫راه��کار کاراتری نس��بت به دس��تکاری های قیمتی‬ ‫اتخاذ شود‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬مدت هاست بازار فوالد در نتیجه‬ ‫تغییر مداوم روش های قیمت گذاری و شرایط عرضه‬ ‫محصوالت فوالدی دچار نوس��ان ش��ده و این تغییر‬ ‫س��لیقه ای روش ها‪ ،‬نارضایتی در هر دو سمت عرضه‬ ‫و تقاضا را به دنبال داش��ته است‪ .‬در اخرین اظهارنظر‬ ‫معاون معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معیار‬ ‫‪ ۹۵‬درص��د قیمت فوب را تعیی��ن کرده که این معیار‬ ‫نیز محل اختالف کارشناس��ان شده است و براساس‬ ‫تجربه س��ال ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬معتقدند سیاس��ت های دولت‬ ‫در قیمت گذاری نتوانس��ت منافع هیچ یک از طرفین‬ ‫بازار حقیقی فوالد را تامین کند‪ .‬مصطفی مصری پور‪،‬‬ ‫کارش��ناس بازارسرمایه هم در این باره عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫گذش��ته تمامی افراد می توانستند در بورس کاال ورق‬ ‫خریداری کنند‪ ،‬اما از ‪ 2‬سال قبل که مشکالت در بازار‬ ‫ورق های فوالدی ش��دید ش��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت س��امانه بهین یاب را طراح��ی کرد‪ .‬رئیس‬ ‫کارگ��زاری بورس بیم��ه ایران ادام��ه داد‪ :‬واحدهای‬ ‫تولیدی که نیاز به ورق فوالدی دارند و پروانه کس��ب‬ ‫انه��ا به تایید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رس��یده‬ ‫اس��ت‪ ،‬براساس اعالم نیاز و گزارش های فصلی که در‬ ‫این سامانه بارگذاری می کنند سهمیه ای برای خرید‬ ‫ورق دریافت خواهند کرد‪ ،‬پس نمی توان ادعا کرد چه‬ ‫افرادی خارج از ش��بکه مصرف کنندگان محصوالت‬ ‫فوالدی ه��ا را خری��داری می کنن��د‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫اتفاقی که افتاد این بود که برخی واحد هایی که مجوز‬ ‫داش��تند اما تولید نمی کردند ب��ا ترفند هایی موفق به‬ ‫دریافت سهمیه ش��دند یا در سال ‪ ۹۶‬اختالف قیمت‬ ‫ورق در ب��ورس کاال ب��ا ب��ازار ازاد انقدر زی��اد بود که‬ ‫به صرف��ه بود تولیدکنن��دگان محصولی تولید نکنند‬ ‫و ورق را به ط��ور مس��تقیم در بازار فروش برس��انند‪،‬‬ ‫چراک��ه اختالف قیمت ح��دود ‪ ۱۵۰‬درصد بود البته‬ ‫امروز این اختالف قیمت به اندازه گذش��ته نیس��ت‪.‬‬ ‫مصری پور خاطرنش��ان کرد‪ :‬فوالدس��ازان معتقدند‬ ‫قیم��ت پایه ای ک��ه از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای عرضه در بورس کاال تعیین می ش��ود از‬ ‫اساس اش��تباه است‪ ،‬چراکه نرخ دالری که در فرمول‬ ‫محاس��به قیمت پایه استفاده می شود با قیمت واقعی‬ ‫تف��اوت دارد و صادرات به صرفه ت��ر از عرضه در داخل‬ ‫است‪ .‬کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد‪ :‬مسئوالن‬ ‫وزارتخانه در پاس��خ به این مس��ئله به قیمت گذاری‬ ‫گندله و س��نگ اهن بر مبنای همین نرخ دالر اش��اره‬ ‫می کنن��د که مواد اولیه فوالدس��ازان هس��تند و این‬ ‫اخت�لاف منجر به دعوا میان معدنی ها‪ ،‬فوالدس��ازان‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ش��ده اس��ت البته‬ ‫فوالدسازان معتقدند اگر تمامی نرخ ها برای انها ازاد‬ ‫محاس��به ش��ود باز هم صادرات برای انها به صرفه تر‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به نزدیک شدن نرخ دالر نیمایی‬ ‫ب��ه دالر در بازار ازاد طی ‪ 2‬هفته اخیر در تش��ریح راه‬ ‫حذف رانت فوالد خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬هرچه اختالف‬ ‫می��ان ن��رخ دالر نیمایی و ازاد کمتر ش��ود این رانت‬ ‫کاهش می یاب��د و مصرف کنندگان واقع��ی اقدام به‬ ‫خرید می کنند ک��ه در نتیجه جذابیت اختالف میان‬ ‫بازار ازاد و دستوری افزایش پیدا نمی کند‪ .‬مصری پور‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که با وجود معیار بودن فوب‬ ‫خلیج فارس در محاسبه قیمت فوالد چرا فوالدسازان‬ ‫مایل به صادرات هستند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اگر فوالدسازان‬ ‫بتوانن��د محصول ش��ان را صادر کنن��د می توانند ارز‬ ‫حاصل از ان را به نرخ سنا بفروشند اما هنگام عرضه در‬ ‫ب��ورس کاال معیار نرخ دالر نیما خواهد بود که همین‬ ‫اختالف قیمت بین نیما و س��نا یکی از دالیل جذابیت‬ ‫ص��ادرات خواهد بود‪ .‬وی با اش��اره به اینکه تحریم ها‬ ‫تا ابد ادامه نخواهد داش��ت‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬اصل اول در‬ ‫صادرات داشتن سهم بازار است و هر شرکتی که سهم‬ ‫خ��ودش از بازار را از دس��ت بدهد باید از صفر ش��روع‬ ‫کن��د‪ ،‬به عنوان مثال‪ ،‬یکی از مجتمع های فوالدس��از‬ ‫در بی��ن س��ال های ‪ ۹۴‬تا ‪ ۹۶‬که تحریم ها برداش��ته‬ ‫شده بود توانست بازار صادراتی خوبی در اروپا‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫هندوس��تان و کش��ورهای دیگر پیدا کند اما به دلیل‬ ‫سیاس��ت های غلط دولت از سال ‪ ۹۶‬تا کنون بسیاری‬ ‫از این سهم بازار را از دست داده است البته این شرکت‬ ‫در تالش اس��ت تا بازار صادراتی خودش را حفظ کند‪.‬‬ ‫کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه مشکل اصلی‬ ‫بازار فوالد مس��ئله قیمت گذاری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دولت‬ ‫ب��ا دخالت و ابطال عرضه ها زنجیره فوالدی کش��ور را‬ ‫مختل کرده‪ ،‬معیار فوب داشتن مناسب است اما باید‬ ‫نرخ گذاری ها را واقعی کرد‪ ،‬زمانی دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫معیار قرار گرفت اما محصوالت فوالدی با قیمت ازاد‬ ‫در بازار معامله می شدند و در نتیجه این قیمت گذاری‬ ‫دستوری کار به جایی رسید که برخی تولیدکنندگان‬ ‫ورق را می خریدن��د ان را مچاله می کردند و به عنوان‬ ‫ضایع��ات ص��ادر می کردند و این کار برای انها س��ود‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫تولید‬ ‫شمش فوالدی‬ ‫از ‪ ۱۱.۲‬میلیون تن‬ ‫فراتر رفت‬ ‫تولید زنجیره فوالد در نیمه نخس��ت امسال با رشد همراه شد‪ .‬در این‬ ‫مدت‪ ،‬گندله سنگ اهن با رشد ‪9‬درصدی در صدر افزایش تولید زنجیره‬ ‫فوالد قرار گرفت‪ .‬به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬تولید این محصول در‬ ‫‪ 10‬ش��رکت تولیدکننده به ‪ ۲۲.۸‬میلیون تن رسید که نسبت به عملکرد‬ ‫نیمه نخس��ت سال گذش��ته رش��د ‪9‬درصدی را رقم زد‪ .‬همچنین تولید‬ ‫شهریور این تعداد شرکت به ‪ ۴.۱‬میلیون تن رسید که ‪23‬درصد بیش از‬ ‫تولید مدت مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫در ‪ 6‬ماه نخست سال جاری تولید اهن اسفنجی نیز با رشد ‪ 8‬درصدی‬ ‫به ‪ ۱۵.۵‬میلیون تن افزایش پیدا کرد‪ .‬گفتنی است درمجموع ‪23‬کارخانه‬ ‫تولید اهن اسفنجی مشغول به فعالیت هستند که تولید انها در شهریور‬ ‫با رش��د ‪12‬درصدی از ‪ ۲.۶‬میلیون تن فراتر رفت‪ .‬تولید شمش فوالدی‬ ‫در ‪ 18‬ش��رکت بزرگ نیز رشد ‪ 7‬درصدی را در نیمه نخست تجربه کرد‬ ‫و به بیش از ‪ ۱۱.۲‬میلیون تن رس��ید‪ .‬تولید این ش��رکت ها در ماه ششم‬ ‫س��ال به بیش از ‪ 2‬میلیون تن رسید که ‪11‬درصد بیش از عملکرد مدت‬ ‫مش��ابه سال گذشته اس��ت‪ .‬در ‪ 6‬ماه نخست سال جاری همچنین تولید‬ ‫‪ 9‬واحد بزرگ تولید کنس��انتره سنگ اهن با رشد ‪4‬درصدی همراه شد و‬ ‫از ‪ ۲۴.۶‬میلیون تن عبور کرد‪ .‬در شهریور نیز با رشد ‪ 6‬درصدی به بیش‬ ‫از ‪ ۴.۲‬میلیون تن رس��ید‪ .‬تولید محصول فوالدی ‪ 11‬شرکت بزرگ طی‬ ‫‪ 6‬ماه نخست س��ال جاری با رشد ‪3‬درصدی‪ ،‬به ‪ ۷.۲‬میلیون تن افزایش‬ ‫پیدا کرد‪ .‬این شرکت ها در شهریور ‪ ۱.۲‬میلیون تن انواع محصول فوالدی‬ ‫تولید کردند که ‪9‬درصد بیشتر از ماه مشابه سال ‪ 98‬بود‪.‬‬ ‫صادرات به صرفه تر از‬ ‫عرضه در داخل است‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 10‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1631‬‬ ‫پیاپی ‪2949‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت‬ ‫اموزش‬ ‫پیمانکاران‬ ‫کوچک‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫ارسالن شجاعی‬ ‫فعال معدنی‬ ‫استاندار خراسان شمالی‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫کوتاهی سازمان‬ ‫زمین شناسی در تعهدات‬ ‫به خراسان شمالی‬ ‫اس��تاندار خراسان‬ ‫ش��مالی با انتق��اد از‬ ‫سازمان زمین شناسی‬ ‫کش��ور گف��ت‪ :‬ای��ن‬ ‫س��ازمان بای��د ب��ه‬ ‫تعه��دات مرب��وط به‬ ‫س��فر رهب��ر معظ��م‬ ‫انقالب به این اس��تان عمل کن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی اس��تانداری خراس��ان شمالی‪،‬‬ ‫محمدعلی شجاعی در دیدار با رئیس سازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬مطالعه و پ��ردازش پهنه معدنی ‪ ٣‬هزار‬ ‫کیلومت��ری با تصوی��ب ‪ ۴.۵‬میلی��ارد تومان‬ ‫اعتب��ار از تفاهمنامه ه��ای س��فر رهبر معظم‬ ‫انقالب به اس��تان بود که تاکنون انجام نشده‬ ‫است‪ .‬استاندار خراس��ان شمالی با ابراز گالیه‬ ‫از ضعف انجام تعهدات س��ازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتشافات معدنی کشور‪ ،‬گفت‪ :‬سوال بنده از‬ ‫این سازمان این است که اگر سفر رهبر معظم‬ ‫انقالب به خراسان شمالی اتفاق نمی افتاد‪ ،‬ایا‬ ‫این س��ازمان نباید به وظای��ف ذاتی خود در‬ ‫استان عمل می کرد؟ وی انجام نشدن تعهدات‬ ‫را کوتاهی سازمان کش��وری و استان دانست‬ ‫و بی��ان کرد‪ :‬تنه��ا مکاتبه اطالع��ات ناقص‪،‬‬ ‫مشکل اس��تان را حل نمی کند و سازمان باید‬ ‫تعهدات خود را تعیین تکلیف کند و اطالعات‬ ‫را پردازش کرده و در اختیار استان قرار دهد‪.‬‬ ‫در بررسی چگونگی حل مشکالت معادن حبس شده مطرح شد‬ ‫« رفع حبس» معادن با کاهش نوسان بازار‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تقی نبئی‪:‬‬ ‫تحریم ها باعث‬ ‫شده بازار‬ ‫در نوسان‬ ‫قرار بگیرد و‬ ‫مشکالتی برای‬ ‫ادامه فعالیت‬ ‫معدنکاری ایجاد‬ ‫شود‬ ‫محمدرضا‬ ‫باطنی‪ :‬با احیای‬ ‫معادن محبوس‬ ‫بخش بزرگی‬ ‫از اشتغال و‬ ‫ارزاوری کشور‬ ‫فعال می شود‬ ‫منظ��ور از معادن حبس ش��ده معادنی اس��ت که‬ ‫پروانه بهره برداری برای انها صادر شده‪ ،‬اما به دالیلی‬ ‫بهره بردار معدن را فعال نکرده اس��ت‪ .‬کش��ور ما در‬ ‫حالی با کمبود منابع ارزی روبه رو اس��ت که احیای‬ ‫معادن غیرفعال یا به اصطالح حبس ش��ده می تواند‬ ‫نقش مهمی در رفع این کمبود ایفا کند‪.‬‬ ‫در همین راس��تا دولت قرار اس��ت معادن راکد را‬ ‫از حب��س افراد یا ارگان ه��ا خارج کند‪ .‬چندی پیش‬ ‫علیرضا رزم حس��ینی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬تمامی معادن حبس شده طی ‪ ۲‬ماه اینده ازاد‬ ‫می شود و در اختیار استان ها قرار می گیرد‪.‬‬ ‫طبق امار و اطالعات رس��می به طور تقریبی نیمی‬ ‫از معادن کش��ور غیرفعال هس��تند و استخراجی از‬ ‫انها صورت نمی گیرد‪ ،‬این در حالی است که بیکاری‬ ‫یکی از معضالت اصلی اقتصاد کش��ور است و میزان‬ ‫ان در شهرهای کوچک و روستاها بیشتر از شهرهای‬ ‫بزرگ است‪ .‬بیشتر ذخایر معدنی در اطراف شهرهای‬ ‫ع شده اند که فعال شدن انها‬ ‫کوچک و روس��تاها واق ‬ ‫می تواند نقش مهمی در اشتغالزایی و رفع محرومیت‬ ‫این مناطق داشته باشد‪.‬‬ ‫درعین ح��ال‪ ،‬احی��ای مع��ادن غیرفع��ال نق��ش‬ ‫مهمی در جه��ش تولید و درامدزایی ارزی کش��ور‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬باتوجه به ای��ن بخش می توان هدف‬ ‫جایگزینی درامد معادن با درامدهای نفتی را محقق‬ ‫کرد‪ .‬روزنامه‬ ‫درباره این مهم با کارشناس��ان‬ ‫گفت وگو کرده که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹هزار معدن محبوس فعال می شوند‬ ‫تقی نبئ��ی‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫نظام مهندس��ی مع��دن ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬براساس امارها‬ ‫و اطالعات��ی ک��ه در کش��ور‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬ح��دود ‪۴۸۰۰‬‬ ‫پروانه بهره ب��رداری معدن در‬ ‫کش��ور ص��ادر ش��ده‪ ،‬ام��ا‬ ‫به دالیل��ی این مع��ادن فعال نیس��تند‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که می توان حدود هزار معدن محبوس کشور را‬ ‫فعال کرد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان نظام مهندسی معدن تصریح کرد‪:‬‬ ‫مطالعات و بررس��ی های اولیه نش��ان می دهد حدود‬ ‫‪ ۲‬هزار مورد از معادن غیرفعال به دالیل نرم افزاری‪،‬‬ ‫س��خت افزاری و در کل ناتوانی از جانب بهره برداران‬ ‫نمی توانن��د فعالیت کنند و حدود ‪ ۲۸۰۰‬مورد دیگر‬ ‫نیز ب��ا دالیلی ازجمله مش��کالت اقتص��ادی و بازار‬ ‫روبه رو هستند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه تعدادی از این معادن قابلیت فعال‬ ‫شدن دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فعال شدن معادن محبوس‬ ‫نی��از به توج��ه ویژه از ط��رف معدنکار‪ ،‬مس��ئوالن‬ ‫مربوطه و نهادهای مالی دارد‪ .‬پیش بینی کارشناسان‬ ‫و مسئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این بوده‬ ‫که بتوان باوجود مش��کالت و فش��ار به بهره برداران‬ ‫به نوعی حدود ه��زار مورد از این معادن را احیا کرد‬ ‫تا بتوانند در حلقه اول زنجیره تولید فعالیت کنند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی معدن با اشاره به‬ ‫اهمی��ت توجه ب��ه فراوری تصریح ک��رد‪ :‬از انجا که‬ ‫بخش عظیمی از معادن غیرفعال به س��رمایه گذاری‬ ‫در بخ��ش صنایع معدنی‪ ،‬ف��راوری و متالورژی نیاز‬ ‫دارند‪ ،‬باید به این مهم توجه کنیم تا برای سال های‬ ‫اینده شاهد شروع به کار دوباره انها باشیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫پیمان��کاران و فع��االن کوچ��ک معدنی به‬ ‫یک کنسرس��یوم یا مجموعه ای منسجم نیاز‬ ‫دارند تا بتوانند به رش��د خود در کل کش��ور‬ ‫ش��تاب دهند‪ .‬منظور از پیمان��کاران کوچک‬ ‫مجموعه ای اس��ت که ت��ا ‪ ۵۰‬نفر عضو دارد و‬ ‫منظور از پیمانکاران متوسط مجموعه ای است‬ ‫که تا ‪ ۱۵۰‬نفر را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫گاه��ی برخ��ی مجموعه ه��ای ب��زرگ‬ ‫اموزش ه��ای خوب��ی را ب��رای مجموعه های‬ ‫معدن��ی کوچ��ک در نظ��ر می گیرن��د‪ .‬ای��ن‬ ‫مجموعه ه��ا ی��ک مش��اور و راهنم��ا ب��رای‬ ‫پیمانکاران کوچک به حساب می ایند و به انها‬ ‫ام��وزش می دهند که چگونه موقعیت خود را‬ ‫تقویت و در حوزه خود رش��د کنند‪ .‬همچنین‬ ‫واحده��ای بزرگ به انها اموزش می دهند که‬ ‫چگونه با واحدهای کارفرما و بزرگ تر همچون‬ ‫مس سرچشمه‪ ،‬ش��هید باهنر و به طور خاص‬ ‫واحده��ای بزرگ ح��وزه خود ارتب��اط برقرار‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در این بین قطعه س��ازان ب��زرگ می توانند‬ ‫با در اختیار گذاش��تن ماش��ین االت معدنی‬ ‫به توس��عه مع��ادن کوچ��ک کم��ک کنند‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب صنای��ع وابس��ته معدنی تالش‬ ‫می کنن��د تا هر چه بیش��تر به رش��د صنایع‬ ‫معدنی کشور کمک شود‪.‬‬ ‫ل حاضر حدود ‪ ۸۰‬واحد پیمانکاری‬ ‫در ح��ا ‬ ‫در زمینه قطعه س��ازی در تمام کشور فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬وظیفه مجموعه های بزرگ این است‬ ‫که ای��ن پیمانکاران را توانمن��د کرده تا بین‬ ‫پیمانکاران و واحدهای کارفرما ارتباط بهتری‬ ‫برقرار ش��ود‪ .‬این مهم موجب ارتقای فعالیت‬ ‫پیمانکاران و ایجاد بازار برای انها خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن روش ادام��ه و زیرمجموع��ه یک نگاه‬ ‫جهانی اس��ت‪ .‬یکی از عوامل توسعه اقتصادی‬ ‫در کش��ورهای پیش��رفته‪ ،‬وجود شرکت های‬ ‫بزرگ صادراتی است‪ .‬یونیدو ( سازمان توسعه‬ ‫صنعتی ملل متحد) این پروژه را معرفی کرده‬ ‫است‪ .‬از سال ‪ ۸۸‬مقدمات ان فراهم و از سال‬ ‫‪ ۹۵‬نیز به طور عملیاتی این کار در کش��ور ما‬ ‫اغاز شده است‪ .‬امید است بتوانیم پیمانکاران‬ ‫و فعاالن کوچک معدنی را به یک کنسرسیوم‬ ‫یا مجموعه ای منسجم تبدیل کنیم تا بتوانند‬ ‫به رشد خود در کل کشور سرعت ببخشند و‬ ‫در توسعه اقتصادی اثرگذار باشند‪.‬‬ ‫متاسفانه ما در کشور انطور که باید و شاید‬ ‫کنسرسیوم یا انجمن منسجم نداریم که این‬ ‫مهم باعث ش��ده حتی باوج��ود تولیدکننده ‬ ‫خوب بودن‪ ،‬لزوما صادرکننده خوبی نباشیم‪.‬‬ ‫باتوجه به این ش��رایط پیشنهاد می کنیم یک‬ ‫کنسرس��یوم ایجاد شود تا بتوانیم نقطه ضعف‬ ‫صادرات خود را پوشش دهیم‪.‬‬ ‫تقدیر از‬ ‫مدیرعامل‬ ‫گل گهر در حوزه‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫جلسه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و جهش تولید استان کرمان‪،‬‬ ‫به ریاس��ت محمدجواد‪ ،‬فدایی استاندار کرمان با حضور مسئوالن استانی‬ ‫در محل سالن شهید مرتضوی استانداری برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عموم��ی و امور بین الملل ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر‪ ،‬در این جلسه به ارائه عملکرد معین های توسعه و تشریح برنامه‬ ‫سه ساله و پروژه های سال ‪ ۹۹‬پرداخته شد‪.‬‬ ‫همچنین در این جلس��ه‪ ،‬از ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر به دلیل‬ ‫عملکرد موفق و بس��یار خوب در حوزه اقتصاد مقاومتی و به عنوان معین‬ ‫اقتصادی برتر استان کرمان تقدیر شد‪.‬‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گه��ر به عنوان معین منطق��ه ‪ ۷‬اقتصاد‬ ‫مقاومتی استان کرمان در طول س��ال های گذشته اقدامات و برنامه های‬ ‫اجرای��ی را در ‪ 7‬بخ��ش اصل��ی انج��ام داده اس��ت‪ .‬ای��ن موارد ش��امل‬ ‫س��رمایه گذاری در تکمی��ل زنجیره فوالد‪ ،‬س��رمایه گذاری در بخش های‬ ‫پشتیبانی و اجتماعی‪ ،‬جذب سرمایه در صنایع جنبی و پشتیبانی زنجیره‬ ‫ف��والد‪ ،‬برنامه ری��زی و هدایت نیازمندی های منطق��ه گل گهر به منطقه‬ ‫‪ ۷‬اس��تان کرمان‪ ،‬برنامه ریزی‪ ،‬تاس��یس و هدای��ت کانون های همیاری‬ ‫اجتماعی‪ ،‬تهیه س��ند توس��عه اقتصادی منطقه ‪ ۷‬و اجرای سیاست های‬ ‫اقتصاد مقاومتی در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر است‪.‬‬ ‫همچنین این ش��رکت به عنوان معین اقتصادی منطقه ‪ ۷‬توانس��ته در‬ ‫بخش اجتماعی‪ ،‬برنامه اجرای مش��اغل خرد خانگی را در دستور کار قرار‬ ‫دهد و تاکنون ‪ ۱۲۴۷‬شغل مستقیم در این زمینه ایجاد کند‪.‬‬ ‫احی��ای معادن غیرفعال نقش مهمی در جه��ش تولید و درامدزایی‬ ‫ارزی کش��ور خواهد داش��ت‪ .‬باتوج��ه به این بخ��ش می توان هدف‬ ‫جایگزینی درامد معادن با درامدهای نفتی را محقق کرد‬ ‫نبئی با بیان اینکه تا وقتی مشکالت بخش معدن‬ ‫حل نش��ود‪ ،‬نمی توان چندان امیدوار بود که معادن‬ ‫به چرخه تولید کش��ور بازگردن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز‬ ‫نیم��ی از پروانه های بهره برداری که توس��ط وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صادر ش��ده در چرخه تولید‬ ‫قرار نگرفته اند‪ .‬در این بین س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫معدن با کمک ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدنی‬ ‫مطالعات خود را تکمیل کرده تا متوجه شود مشکل‬ ‫کار کجاست‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی مع��دن ادامه داد‪:‬‬ ‫نتای��ج اولی��ه نش��ان داده از جمله دالی��ل غیرفعال‬ ‫بودن معادن می توان به ضعف سرمایه گذاری‪ ،‬تامین‬ ‫نقدینگی و پرنوس��ان بودن بازار اشاره کرد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬تحریم ه��ا و بح��ران کرونا باعث ش��ده بازار در‬ ‫نوس��ان قرار بگیرد و مش��کالتی برای ادامه فعالیت‬ ‫معدنکاری ایجاد شود‪.‬‬ ‫نبئی با اشاره به مشکل معارضین خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ازجمله مشکالت دیگر می توان به معارضین محلی و‬ ‫دولتی ازجمله سازمان محیط زیست‪ ،‬منابع طبیعی‪،‬‬ ‫اوقاف و س��ازمان انرژی اتمی اش��اره کرد که به هر‬ ‫دلیلی اجازه معدنکاری را نمی دهند‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫برای حل مشکل معارضین‪ ،‬استانداران‪ ،‬وزارت کشور‬ ‫و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت می توانند تعامالتی‬ ‫را با منابع طبیعی و محیط زیس��ت برق��رار کنند تا‬ ‫مشکالت را به حداقل برسانند‪ .‬او در پایان گفت‪ :‬اگر‬ ‫بخواهیم معادن محبوس را فعال کنیم‪ ،‬باید س��عی‬ ‫کنیم مشکالت انها هرچه سریع تر رفع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹معدن زیربنای تولید‬ ‫محمدرض��ا باطن��ی‪ ،‬رئیس‬ ‫خانه معدن استان مازندران با‬ ‫بیان اینکه بی��ش از نیمی از‬ ‫مع��ادن کش��ور غیرفع��ال‬ ‫هس��تند‪ ،‬ب��ه‬ ‫گف��ت‪:‬‬ ‫اینکه گفته می ش��ود نیمی از‬ ‫مع��ادن کش��ور غیرفع��ال‬ ‫هستند‪ ،‬به طور کامل درست است‪ .‬در این بین گاهی‬ ‫برخ��ی از معادنی که فعالیت ضعیف��ی دارند نیز در‬ ‫در فعالیت معادن نقش داشته باشد‪ ،‬هماهنگی بین‬ ‫منابع طبیعی‪ ،‬محیط زیست و بخش معدن است‪.‬‬ ‫متاسفانه شاهدیم که هر کدام از این نهادها حرف‬ ‫خود را می زنند و حاضر به تعامل با یکدیگر نیستند‪.‬‬ ‫این مهم در استان های ش��مالی به دلیل گستردگی‬ ‫جنگل ها و مراتع‪ ،‬بیشتر مشهود است‪.‬‬ ‫باطن��ی تصریح ک��رد‪ :‬اگ��ر طرح احی��ای معادن‬ ‫به درس��تی اجرا ش��ود‪ ،‬بخش بزرگی از اشتغالزایی و‬ ‫ارزاوری فعال می ش��ود‪ .‬برای حل این مش��کل باید‬ ‫قانون حرف اخر را بزند‪ .‬همچنین متخصصان دلسوز‬ ‫موانع را بررسی و ارائه طریق کنند‪.‬‬ ‫او در پایان گفت‪ :‬اگر اراده الزم در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت وجود داشته باشد که البته با حضور‬ ‫داریوش اس��ماعیلی‪ ،‬معاون معدن��ی وزیر این اراده‬ ‫ملموس است‪ ،‬راه اندازی معادن غیرفعال امکان پذیر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشت به چرخه تولید‬ ‫عمل به ط��ور نیمه فعال و گاهی غیرفعال هس��تند‪.‬‬ ‫بهره برداران این دسته از معادن تنها سعی می کنند‬ ‫پروانه بهره برداری معدن خود را حفظ کرده تا شامل‬ ‫ماده ‪ ۲۰‬نشوند‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن اس��تان مازن��دران درباره ماده‬ ‫‪ ۲۰‬قان��ون معادن گفت‪ :‬معادنی که کارایی چندانی‬ ‫نداشته باشند و بعد از دریافت چندین اخطار نتوانند‬ ‫به شایستگی فعالیت کنند‪ ،‬از طریق سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان ها به ش��ورای عالی معادن‬ ‫ارج��اع داده می ش��وند و پروانه بهره ب��رداری از انها‬ ‫سلب می ش��ود‪ .‬باطنی درباره اهمیت احیای معادن‬ ‫حبس ش��ده و در نتیجه ان ارزاوری و اش��تغالزایی‬ ‫برای کش��ور تصریح کرد‪ :‬در مجموع معدن زیربنای‬ ‫تولید کشور اس��ت‪ .‬وقتی معادن کشور فعال شوند‪،‬‬ ‫می توان گفت به نوعی ارزاوری و توسعه اقتصادی نیز‬ ‫فعال می شود‪ ،‬چراکه فعالیت معدن صنایع باالدستی‬ ‫و پایین دستی را به طور خودکار به حرکت درمی اورد‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن استان مازندران با اشاره به ارتقای‬ ‫توسعه روستایی با رونق معدنکاری در کشور گفت‪ :‬از‬ ‫انجا که بیش��تر معادن در مناطق محروم و دورافتاده‬ ‫قرار گرفته اند‪ ،‬توجه به انها موجب می شود روستاها‬ ‫نیز توس��عه یابند؛ به طور مثال با رش��د فعالیت های‬ ‫معدنی در اس��تان های ش��مالی و غرب��ی که تمرکز‬ ‫جمعی��ت زیادی در انها وجود دارد‪ ،‬می توان ش��اهد‬ ‫رونق اشتغال بود‪ .‬در نتیجه فعالیت معدنکاری ضمن‬ ‫اینکه کارگران مش��غول کار می شوند‪ ،‬می توان شاهد‬ ‫مهاجرت منفی از روستا به شهر نیز بود‪.‬‬ ‫باطنی با اش��اره به نقش مهم شورای عالی معادن‬ ‫در فعال س��ازی معادن خاطرنشان کرد‪ :‬شورای عالی‬ ‫مع��ادن یکی از مراک��ز تصمیم گیر مه��م در بخش‬ ‫معدن است که قدرت ان از برخی نهادهای مربوطه‬ ‫نیز بیشتر است‪ .‬از انجا که اخرین حرف را در بخش‬ ‫معدن ش��ورای عالی معادن می زن��د‪ ،‬می توان با یک‬ ‫برنامه ریزی اصولی معادن محبوس را فعال کرد‪.‬‬ ‫رئی��س خانه معدن اس��تان مازندران با اش��اره به‬ ‫مش��کالتی که برای فعاالن معدنی در کش��ور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬یکی از مواردی که می تواند‬ ‫داریوش اس��ماعیلی‪ ،‬معاون‬ ‫امور مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ب��ا اش��اره ب��ه دس��تور‬ ‫رئیس جمه��وری مبن��ی ب��ر‬ ‫تعیین تکلی��ف معادن حبس‬ ‫ش��ده به فارس گفت‪ :‬مفهوم‬ ‫این امر ان اس��ت که وقتی معدن��ی وجود دارد که‬ ‫قابلیت اس��تخراج و نیز پروان��ه بهره برداری دارد‪ ،‬اما‬ ‫تعطیل و راکد مانده‪ ،‬باید به چرخه تولید بازگردد‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی با بی��ان اینکه حدود ‪ ۱۱‬ه��زار پروانه‬ ‫بهره برداری معدن صادر شده که حدود ‪ ۴۵۰۰‬مورد‬ ‫ان غیرفعال اس��ت‪ ،‬درباره دالیل تعطیل ماندن این‬ ‫تعداد مع��دن گفت‪ :‬برخی از این معادن با مس��ائل‬ ‫مربوط به منابع طبیعی درگیر هستند؛ به طور مثال‬ ‫اس��تخراج بخش اولیه معدن به پایان رسیده و برای‬ ‫ادامه کار به اصطالح به س��ینه کار جدید نیاز اس��ت‬ ‫که اخذ مجوز ان‪،‬به تاییدیه منابع طبیعی نیاز دارد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬برخی از معادن تعطیل نیز با مش��کالت‬ ‫زیس��ت محیطی مواجه ش��ده اند؛ به این ش��کل که‬ ‫منطق��ه ای ک��ه مع��دن در ان ق��رار دارد‪ ،‬منطق��ه‬ ‫حفاظت شده اعالم ش��ده و معدن برای ادامه فعالیت‬ ‫خود به مجوز جدید نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بخش دیگ��ری از معادن به‬ ‫صنای��ع فراوری نی��از دارند‪ ،‬اما معدن ت��وان ایجاد‬ ‫این بخش را ندارد و رو به تعطیلی گذاش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن برخ��ی از مع��ادن به این دلی��ل تعطیل‬ ‫ ش��ده اند که ماده معدنی انها خریدار ندارد یا قیمت‬ ‫فعلی انها به صرفه نیس��ت‪ .‬گاهی نی��ز دارنده پروانه‬ ‫بهره برداری توان مالی برای ادامه کار را ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫س و غیرفع��ال می تواند به‬ ‫رونق مع��ادن محب��و‬ ‫س��عه اقتصاد کمک کند‪.‬‬ ‫افزای��ش درامد ارزی و تو‬ ‫رند که با حل مش��کالتی‬ ‫ع��االن معدنی بر این باو‬ ‫ف‬ ‫برخی معادن شده ازجمله‬ ‫که سبب محبوس شدن‬ ‫ین نقدینگی و تعارض میان‬ ‫بی ثباتی بازار‪ ،‬ضعف تام‬ ‫�ت و دیگر س��ازمان های‬ ‫منابع طبیعی‪ ،‬محیط زیس�‬ ‫را در روس��تاها و در کل‬ ‫مربوطه می توان اش��تغال‬ ‫کشور افزایش داد‪.‬‬ ‫عضو انجمن ملی سنگ ایران‪:‬‬ ‫در ش��رایط تحری��م که صادارت به س��ختی انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫اعم��ال عوارض ‪ ۲۰‬درص��دی بر صادرات س��نگ‪ ،‬کار را برای‬ ‫تولیدکنندگان سنگ و فعاالن حوزه معدن سخت کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬عضو انجمن ملی سنگ ایران با بیان این‬ ‫مطلب اظهار کرد‪ :‬در همین ش��رایط دش��وار صادرات را انجام‬ ‫می دهیم اما دولت کمکی در این مسیر به ما نمی کند‪.‬‬ ‫علی اکبر کریمیان با اشاره به صادرات سنگ با کانتینر که از‬ ‫طریق خط امارات انجام می شود‪ ،‬افزود‪ :‬هزینه های حمل ونقل‬ ‫در یک س��ال گذش��ته به دلیل تحریم ها افزای��ش چند برابری‬ ‫داش��ته‪ ،‬به ط��وری که هزینه حم��ل هر کانتین��ر ‪ ۲۰‬فوتی از‬ ‫بندرعباس به بندر شیامن از ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۲۴۰‬دالر سال گذشته در‬ ‫همین موقع‪ ،‬اکنون به ‪ ۹۰۰‬دالر رسیده است‪.‬‬ ‫وی کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران را دلیل اصلی گرانی‬ ‫هزینه های حمل ونقل برش��مرد‪ ،‬چراکه این ش��رکت در اواخر‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬هزینه حمل هر کانتینر ‪ ۲۰‬فوتی را به ‪ ۴۰۰‬تا ‪۴۵۰‬‬ ‫دولت کمکی به صادرات سنگ نمی کند‬ ‫دالر افزایش داد‪.‬‬ ‫کریمیان در ادامه به فرس��ودگی ماشین االت معدنی اشاره و‬ ‫در این باره خاطرنشان کرد‪ :‬به تازگی خانه معدن مصوبه واردات‬ ‫ماش��ین االت معدنی با عمر ‪ ۵‬سال را گرفته است؛ با این حال‬ ‫واردات ماشین االت ممنوع است و اگر هم بتوان وارداتی انجام‬ ‫داد از امارات و مالزی است که ان هم با قیمت هایی که سر به‬ ‫فلک کشیده‪ ،‬امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫به گفته وی باتوجه به ممنوعیت واردات هرگونه ماشین االت‬ ‫معدنی ب��زرگ از اروپا و امریکا‪ ،‬ماش��ین االت کوچک ازجمله‬ ‫دستگاه های برش سنگ و سنگبری از چین وارد می شود‪.‬‬ ‫عضو انجمن ملی س��نگ ایران اضافه کرد‪ :‬باتوجه به افزایش‬ ‫قیمت دالر اگر امروز بتوانیم سنگ صادر کنیم‪ ،‬صرفه اقتصادی‬ ‫خوبی دارد‪ ،‬اما ش��یوع بیماری کووید ‪ ۱۹‬سبب شده چینی ها‬ ‫‪ ۷‬ماه به ایران نیایند‪.‬‬ ‫کریمیان بر این باور اس��ت که گرچه سنگبری های کشور در‬ ‫تالش هس��تند تا اجازه ندهند سنگ ها صادر شود‪ ،‬اما باید این‬ ‫واقعی��ت را پذیرفت که یک معدنکار برای اینکه بتواند س��رپا‬ ‫بایس��تد و در این حرفه و صنعت دوام بی��اورد باید ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫سنگ تولیدی خود را صادر کند که صادرات این میزان سنگ‬ ‫اسیبی به سنگبری های داخلی نمی زند‪.‬‬ ‫او با اشاره به تصمیمات غیرکارشناسی درباره صادرات سنگ‬ ‫در س��ال های مختلف تصریح کرد‪ :‬در سال ‪ ۱۳۸۹‬که صادرات‬ ‫س��نگ ممنوع و سپس عوارض ‪ ۴۰‬درصدی بر ان اعمال شد‪،‬‬ ‫ترکیه بخش��نامه ممنوعیت صادرات سنگ ایران را کپی کرده‬ ‫و در نمایش��گاه های گوناگون میان غرفه داران توزیع می کرد و‬ ‫از انها می خواس��ت از ایران به دلیل عوارض صادراتی باال سنگ‬ ‫وارد نکنند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بخش معدن و صادرکننده س��نگ ب��ا بیان اینکه‬ ‫مصوبه ممنوعیت صادرات س��نگ در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬لغو ش��د‪،‬‬ ‫ام��ا دولت روحانی از س��ال ‪ ۱۳۹۷‬ع��وارض ‪ ۱۰‬درصدی را بر‬ ‫صادرات س��نگ خ��ام تصویب کرد که س��االنه ‪ ۵‬درصد به ان‬ ‫اضافه می شود تا در نهایت به عدد ‪ ۴۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫به گفته کریمیان قیمت پایه یک تن سنگ مرمریت ‪ ۷۰‬دالر‬ ‫اس��ت که براس��اس عوارض ‪ ۲۰‬درصدی رق��م ان بالغ بر ‪۱۵‬‬ ‫دالر می شود‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 10‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1631‬‬ ‫پیاپی ‪2949‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫پرسپولیس‪ ،‬سهامدار بانک گردشگری شد‬ ‫تمدید مهلت پرداخت تسهیالت کرونا در بانک سینا‬ ‫در راس��تای ابالغیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مبنی‬ ‫بر مس��اعدت و حمایت از مشاغل و کسب وکارهای اسیب دیده از‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬مهلت پرداخت تس��هیالت به واحدهای یادشده در‬ ‫بانک سینا تا پایان مهر امسال تمدید شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک س��ینا‪ ،‬تس��هیالت این مشاغل به‬ ‫کس��ب وکارهای دارای پرونده بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی و‬ ‫همچنین مشاغل فاقد پرونده بیمه ای نزد سازمان تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫ب��ا نرخ س��ود ‪ ۱۲‬درصد در قال��ب عقد ق��رارداد مرابحه پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تسهیالت مشاغل فاقد بیمه در ‪ ۳‬گروه و در قبال وثیقه چک و‬ ‫سفته قابل پرداخت است که طی ان اشخاص حقیقی خویش فرما‬ ‫یا خوداش��تغال تا ‪ ۶۰‬میلی��ون ریال‪ ،‬واحدهای کس��ب وکار فاقد‬ ‫افزایش درامد بانک کارافرین در نیمه نخست سال‬ ‫افزایش سرمایه بیمه تجارت نو‬ ‫افزایش س��رمایه ‪ ۲۸۲‬درص��دی بیمه تجارت نو که‬ ‫پیش از این ازس��وی هیات مدیره مطرح ش��ده بود با‬ ‫تایید حس��ابرس مس��تقل یک مرحله دیگر به تحقق‬ ‫نزدیک ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو‪،‬‬ ‫درحال حاضر س��رمایه این شرکت هزار و ‪ ۵۷۰‬میلیارد‬ ‫ریال اس��ت که در دو مرحله پس از موافقت س��ازمان‬ ‫بورس و تصویب در مجمع عمومی فوق العاده‪ ،‬به رقم ‪۶‬‬ ‫هزارمیلیارد ریال خواهد رسید‪ .‬گفتنی است افزایش سرمایه «بنو» از دو محل‬ ‫س��ود انباش��ته و اندوخته سرمایه اعمال خواهد ش��د تا صرف حفظ سطح یک‬ ‫توانگری مالی‪ ،‬شروع فعالیت قبولی اتکایی و افزایش ظرفیت نگهداری شود‪.‬‬ ‫بررس��ی گزارش های مالی بان��ک کارافرین‬ ‫نشان می دهد تراز سود سپرده و تسهیالت این‬ ‫بانک در نیمه نخست امسال بهبود چشمگیری‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عموم��ی بانک کارافرین‪ ،‬در‬ ‫فروردین و اردیبهش��ت امسال‪ ،‬سود پرداختی‬ ‫به س��پرده گذاران بی��ش از درام��د حاصل از‬ ‫تس��هیالت بوده اس��ت‪ .‬اما از خرداد تراز سود‬ ‫سپرده و تس��هیالت مثبت شده‪ ،‬به نحوی که‬ ‫میزان این تراز (یا همان س��هم بانک از درامد‬ ‫مش��اع) در انتهای ش��هریور به ‪۴۹۰‬‬ ‫میلیارد ریال رسیده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬ای��ن رقم‬ ‫حکای��ت از افزای��ش ‪ ۷۵۰‬درص��دی‬ ‫ای��ن متغیر نس��بت به مدت مش��ابه‬ ‫س��ال گذش��ته دارد‪ .‬گفتنی اس��ت‬ ‫در فروردین تراز س��ود تس��هیالت و‬ ‫سپرده های بانک کارافرین منفی ‪ ۱۱۰‬میلیارد‬ ‫ریال بوده است‪ .‬عملکرد ‪ ۶‬ماهه بانک کارافرین‪،‬‬ ‫بیانگر توس��عه فعالیت بانک در عرصه عملیات‬ ‫واس��طه گری وجوه است‪ .‬همچنین‬ ‫نسبت کفایت سرمایه مطلوب حدود‬ ‫‪ ۷.۲‬درصدی در پایان س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫و افزایش ‪ ۳۷۱‬درصدی س��رمایه در‬ ‫مجمع عمومی فوق العاده ش��هریور‪،‬‬ ‫همگی نویدبخش رش��د چش��مگیر‬ ‫در ظرفی��ت جذب مناب��ع و اعطای‬ ‫تس��هیالت توس��ط بانک کارافری��ن و به طبع‬ ‫افزایش درامد ان از محل درامدهای حاصل از‬ ‫عملیات تجهیز و تخصیص منابع است‪.‬‬ ‫پایان مهلت بهره مندی از جشنواره اقتصاد نوین‬ ‫صدور الحاقیه بیمه بدنه بدون بازدید از خودرو‬ ‫با توج��ه ب��ه افزایش بهای خ��ودرو در‬ ‫کش��ور‪ ،‬بیمه گ��ذاران بیم��ه کوث��ر برای‬ ‫جلوگیری از متضرر ش��دن هنگام دریافت‬ ‫خسارت‪ ،‬الزم است هرچه سریع تر الحاقیه‬ ‫بیمه نامه بدنه خودرو خود را تهیه کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی و اعالم مدیر‬ ‫اتومبی��ل بیمه کوث��ر‪ ،‬بیمه گ��ذاران با در‬ ‫ن‬ ‫دست داشتن بیمه نامه می توانند تا قبل از پایان ابا ‬ ‫ب��رای تهیه الحاقیه بیمه بدنه خ��ودرو خود به واحد‬ ‫صدور بیمه نامه خود یا شعب شرکت مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مسعود یوس��فی با تاکید بر اینکه با توجه به قابل‬ ‫ام��کان اثبات رابطه کارفرما‪-‬کارکن ت��ا ‪ ۶۰‬میلیون ریال (فقط به‬ ‫کارفرما) و واحدهای کسب وکار دارای امکان اثبات رابطه کارفرما‪-‬‬ ‫کارک��ن تا ‪ ۸۰‬میلیون ریال (به ازای هر ش��اغل) می توانند از این‬ ‫تسهیالت بهرهمند شوند‪.‬‬ ‫کس��ب وکارهای دارای بیمه نیز امکان استفاده از این تسهیالت‬ ‫را با نرخ سود یادشده دارند‪.‬‬ ‫پیش بینی نبودن بهای خودرو در کش��ور‪،‬‬ ‫بهتر اس��ت بیمه گذاران همزمان با اصالح‬ ‫ارزش خودرو خ��ود با خرید الحاقیه‪ ،‬برای‬ ‫تهیه پوش��ش نوس��انات نرخ ک��ه در انواع‬ ‫‪ ۵۰ ،۲۵‬و ‪ ۱۰۰‬درص��د نرخ خ��ودرو ارائه‬ ‫می ش��ود اقدام کنند‪ ،‬افزود‪ :‬براساس ماده‬ ‫«‪ »۱۰‬قان��ون بیم��ه؛ در صورتی که مبلغ‬ ‫بیمه ش��ده کمتر از بهای موضوع بیمه در زمان وقوع‬ ‫حادثه باش��د‪ ،‬خسارت برمبنای قاعده نسبی سرمایه‬ ‫محاس��به و پرداخت خواهد ش��د که این امر موجب‬ ‫نارضایتی بیمه گذاران می شود‪.‬‬ ‫اخرین فرصت بهره مندی از جوایز هشتمین‬ ‫دوره جش��نواره حس��اب های قرض الحس��نه‬ ‫پس انداز(ریالی) بان��ک اقتصادنوین تا ‪ ۱۸‬مهر‬ ‫سال جاری است‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫اقتصادنوین‪ ،‬به قید قرعه ‪۱۰‬جایزه یک میلیارد‬ ‫ریالی‪۲۰ ،‬جایزه ‪۵۰۰‬میلیون ریالی‪ ۵۰ ،‬جایزه‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ون ریالی و میلیارده��ا ریال جوایز‬ ‫نقدی دیگر به س��پرده گذاران نیک اندیش این بانک اهدا‬ ‫خواهدشد‪ .‬طبق برنامه ریزی انجام شده‪ ،‬از هر ‪۱۰‬نفر واجد‬ ‫شرایط شرکت در قرعه کشی‪ ،‬یک نفر برنده جوایز ارزنده‬ ‫بان��ک اقتصادنوین خواه��د بود‪ .‬حداق��ل موجودی برای‬ ‫شرکت در جش��نواره حساب های قرض الحسنه‬ ‫پس انداز بانک اقتصادنوین ‪۵۰۰‬هزار ریال است‬ ‫و ب��ه ازای هر ‪۵۰۰‬هزار ریال در روز یک امتیاز‬ ‫برای صاحب حساب منظور می شود‪.‬‬ ‫مش��تریان بانک اقتصادنوین ک��ه عالقه مند‬ ‫به مش��ارکت در این سنت پس��ندیده هستند‪،‬‬ ‫می توانن��د ب��ا فعال س��ازی اینترنت بانک خود‬ ‫به ص��ورت غیرحض��وری یا با اس��تفاده از س��ایر خدمات‬ ‫الکترونیکی ای��ن بانک مانند اپلیکیش��ن همراه نوین و‪...‬‬ ‫نس��بت به افزایش موجودی حس��اب های قرض الحسنه‬ ‫پس انداز خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫تسهیالت گلخانه ای بانک کشاورزی‬ ‫عرضه اوراق گواهی در «توسعه تعاون»‬ ‫اجرای طرح مشترک بانک ملت و بیمه«ما»‬ ‫بان��ک کش��اورزی از س��ال ‪ ۱۳۹۶‬تاکن��ون‬ ‫در مجم��وع ‪ ۵۰۰۱۴‬میلی��ارد ریال تس��هیالت‬ ‫برای اح��داث مجتمع های گلخانه ای و توس��عه‬ ‫کش��ت های گلخانه ای در کش��ور پرداخت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عموم��ی و همکاری های‬ ‫بین الملل بانک کش��اورزی‪ ،‬تسهیالت پرداختی‬ ‫این بانک ب��رای احداث و توس��عه گلخانه ها در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬بیش از ‪ ۱۲۶۸۶‬میلیارد ریال‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬حدود ‪۱۳‬‬ ‫ه��زار میلیارد ریال‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬افزون بر ‪ ۲۰‬ه��زار میلیارد ریال و‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال ‪ ۱۳۹۹‬بیش از ‪ ۴۵۰۰‬میلیارد ریال بوده است‪ .‬با‬ ‫هدف مدیریت منابع اب‪ ،‬خاک و انرژی و نیز کنترل شرایط اقلیمی برای‬ ‫نیل به افزایش کمی و کیفی محصوالت کش��اورزی‪ ،‬پرداخت تسهیالت‬ ‫گلخانه ای ج��زو اولویت های اعتباری بانک کش��اورزی قرار دارد و بدون‬ ‫محدودیت اعتباری به واجدان شرایط پرداخت می شود‪.‬‬ ‫ف��روش اوراق گواه��ی س��پرده م��دت دار وی��ژه‬ ‫س��رمایه گذاری(عام) در بانک توس��عه تعاون از اول‬ ‫مهر اغازش��ده اس��ت و حداکثر تا پایان امس��ال‪ ،‬در‬ ‫تمام��ی ش��عب بانک توس��عه تعاون‪ ،‬انج��ام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫براس��اس مجوز بانک مرکزی جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران‪ ،‬فروش اوراق گواهی س��پرده م��دت دار ویژه‬ ‫سرمایه گذاری (عام) توسط بانک توسعه تعاون اغازشده است‪.‬‬ ‫ای��ن اوراق بان��ام‪ ،‬غیرقابل انتقال به غیر و با نرخ س��ود ‪ ۱۸‬درصد س��االنه‬ ‫از تاریخ انتش��ار خواهد بود‪ .‬گفتنی اس��ت پرداخت س��ود علی الحساب اوراق‬ ‫یادش��ده به صورت ماهانه و بازخرید قبل از سررس��ید ان ب��ا نرخ ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫ساالنه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫مدت این اوراق سپرده یک س��اله و غیرقابل تمدید بوده و واریز اصل مبلغ‬ ‫سپرده‪ ،‬به حساب مقصد سود در سررسید است‪.‬‬ ‫در مراس��م افتتاح س��اختمان س��ردار سپهبد شهید‬ ‫قاسم سلیمانی در مهر ‪ ۱۳۹۹‬با حضور رئیس کل بیمه‬ ‫مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬دبیرکل س��ندیکای‬ ‫بیم��ه گران ای��ران‪ ،‬مدیرعامل و اعض��ای هیات مدیره‬ ‫بانک ملت و بیمه «ما» از طرح بیمه صندوق اجاره ای‪،‬‬ ‫طرح مش��ترک بیمه «ما» و بانک ملت رونمایی ش��د‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی بیم��ه «ما» ط��رح صندوق‬ ‫اجاره ای یک بیمه نامه با پوش��ش اتش سوزی‪ ،‬انفجار‪ ،‬سرقت و بالیای طبیعی‬ ‫برای محافظت از صندوق های اجاره ای مش��تریان بانک ملت اس��ت که به طور‬ ‫همزمان به مش��تریان این بانک در سراسر کش��ور ارائه می شود‪ .‬براساس این‬ ‫گ��زارش‪ ،‬این طرح به منظور ایجاد هم افزایی بین بانک و بیمه و جلب رضایت‬ ‫مشتریان بانک و توجه به اصل نواوری‪ ،‬برای نخستین بار در صنعت بانکداری‬ ‫و صنعت بیمه جهت خدمات رس��انی به مش��تریان بانک ملت ازسوی شرکت‬ ‫بیمه «ما» ارائه می شود‪.‬‬ ‫تداوم روند کاهشی تعداد چک های برگشتی‬ ‫ش��یوع کرونا در ایران از اواخر بهمن ‪ ۹۸‬س��بب ش��د‬ ‫بس��یاری از واحدهای اقتصادی تعطیل یا نیمه تعطیل‬ ‫شوند‪ ،‬موضوعی که در تسویه تعهدات مالی انها به ویژه‬ ‫وصول چک های صادر ش��ده ازسوی انها نیز تاثیرگذار‬ ‫ب��ود‪ .‬به همین دلی��ل‪ ،‬دولت برخی از تنبیه های مربوط‬ ‫به چک برگش��تی را برای ‪ ۳‬ماه به حالت تعلیق دراورد‬ ‫تا در صورت برگشت چک در روزهای کرونایی‪ ،‬فعاالن‬ ‫اقتصادی دچار مشکالت زیادی نشوند‪ .‬بر همین اساس‬ ‫و همانط��ور که انتظار می رفت‪ ،‬گ��زارش بانک مرکزی‬ ‫از ام��ار چک های مبادله ای در مرداد ‪ ۹۹‬مش��ابه تیر و‬ ‫خرداد ‪ ۹۹‬و اردیبهشت ‪ ،۹۹‬نشان دهنده رقم قابل توجه‬ ‫تعداد و مبلغ چک های برگش��تی بعد از یک سال‪ ،‬روند‬ ‫کاهشی بوده است‪ .‬مطابق گزارش بانک مرکزی‪ ،‬مرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬در کل کشور افزون بر ‪ ۸.۵‬میلیون چک به ارزش‬ ‫حدود ‪ ۱۹۳۹‬هزار میلیارد ریال مبادله ش��ده که نسبت‬ ‫ب��ه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب ‪ ۶.۶‬و‬ ‫‪ ۵.۶‬درصد کاهش نش��ان می دهد‪ .‬در مرداد ‪ ،۱۳۹۹‬در‬ ‫کل کش��ور بی��ش از ‪ ۷.۷‬میلیون چک به ارزش حـدود‬ ‫‪ ۱۷۴۹‬هـزار میلیارد ریال وصول شده که نسبت به ماه‬ ‫قب��ل از نظر تع��داد و مبلغ به ترتیب ‪ ۶.۳‬و ‪ ۵.۹‬درصـد‬ ‫کاهش نش��ان می دهد‪ .‬از کل تع��داد و مبلغ چک های‬ ‫مبادله ش��ده در ماه یادش��ده به ترتی��ب ‪ ۹۰.۷‬و ‪۹۰.۲‬‬ ‫درصد وصول شده است‪ .‬درصد تعداد و مبلغ چک های‬ ‫وص��ول ش��ده در تیر ‪ ۱۳۹۹‬به ترتی��ب معادل ‪ ۹۰.۴‬و‬ ‫‪ ۹۰.۵‬درصد و در مرداد ‪ ۱۳۹۸‬بـه ترتیـب برابـر ‪۹۱.۱‬‬ ‫و ‪ ۸۷.۵‬درصـ��د بوده اس��ت‪ .‬در م��رداد ‪ ،۱۳۹۹‬در کل‬ ‫کشور افزون بر ‪ ۷۹۴‬هزار چـک بـه ارزش حـدود ‪۱۹۰‬‬ ‫هـزار میلیارد ریال برگش��ت داده شده که نسبت به ماه‬ ‫قب��ل از نظر تعداد ‪ ۹.۲‬درصد کاهش و از نظر مبلغ ‪۲.۶‬‬ ‫درصد کاهش نش��ان می دهد‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬از‬ ‫کل تعداد و مبلغ چک های مبادله ش��ده در ماه یادشده‬ ‫(مرداد ‪ )۹۹‬بـه ترتیـب ‪ ۹.۳‬درصد و ‪ ۹.۸‬درصد برگشت‬ ‫داده ش��ده است‪ .‬تعداد و مبلغ چک های برگشت داده‬ ‫شده نسبت به چک های مبادله شده در تیر ماه امسال به‬ ‫ترتیب معادل ‪ ۹.۶‬و ‪ ۹.۵‬درصد و در مرداد ‪ ۹۸‬به ترتیب‬ ‫برابـ��ر ‪ ۸.۹‬و ‪ ۱۲.۵‬درصد بوده اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫تعداد چک های برگش��ت داده شده نسبت به چک های‬ ‫مبادله ش��ده در مرداد ‪ ۹۹‬در مقایسه با تیر امسال ‪۳.۱‬‬ ‫درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬کارشناس��ان اعتقاد دارند با‬ ‫اج��رای بندهای عقب افتاده قانون جدید چک از جمله‬ ‫چک الکترونیک ازس��وی بانک مرکزی‪ ،‬ش��اهد کاهش‬ ‫چش��مگیر تعداد و مبلغ چک های برگش��تی نسبت به‬ ‫مبادله ای در ماه های اینده خواهیم بود‪.‬‬ ‫ازسوی بانک مرکزی تامین شد‬ ‫بان��ک مرکزی اع�لام کرد‪ :‬این بانک ب��ا هماهنگی‬ ‫وزارتخانه ه��ای صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬جه��اد‬ ‫کش��اورزی و بهداش��ت‪ ،‬در‪ ۶‬ماه نخس��ت امسال در‬ ‫مجموع بی��ش از ‪ ۵۲۶۷‬میلیون دالر تامین ارز انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک مرک��زی‪ ،‬با توجه به‬ ‫برخ��ی اظهارنظ��رات غیرکارشناس��ی و ناص��واب در‬ ‫برخی برنامه های صداوس��یما و س��ایر رسانه ها درباره‬ ‫مسائل و مش��کالت مربوط به تامین نهاده های دامی‬ ‫و کااله��ای اساس��ی با نرخ ‪ ۴۲۰۰‬توم��ان‪ ،‬میزان ارز‬ ‫تامین ش��ده بابت واردات کاالهای یادش��ده به منظور‬ ‫تنویر افکارعمومی تشریح می شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬طی امس��ال بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت‪،‬‬ ‫‪ ۵.۲‬میلیارد دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی کاالهای اساسی و دارو‬ ‫سقف ‪ ۸‬میلیارد دالر ارز با نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان به منظور‬ ‫تامین کاالهای اساس��ی به تفکیک ‪ ۵.۵‬میلیارد دالر‬ ‫ب��رای اقالم کاالی اساس��ی (ذرت‪ ،‬دانه روغنی‪ ،‬روغن‬ ‫خ��ام‪ ،‬کنجاله‪ ،‬جو و گن��دم) و ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر برای‬ ‫دارو و ی��ک میلیارد دالر برای تجهیزات پزش��کی در‬ ‫نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬مقرر ش��د در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال‪ ۴ ،‬میلیارد دالر‬ ‫به منظور واردات اقالم کاالی اساس��ی و ‪ ۱‬میلیارد دالر‬ ‫برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تامین ارز شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬براساس اخرین امار‪ ،‬تامین ارز انجام شده ازسوی‬ ‫بانک مرک��زی ب��ه ن��رخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان‪ ،‬از ابتدای س��ال‬ ‫تاکنون بابت واردات اقالم اشاره شده به شرح زیر است‪:‬‬ ‫ذرت ‪ ۱۴۴۶‬میلیون دالر‪ ،‬دانه های روغنی ‪ ۷۱۴‬میلیون‬ ‫دالر‪ ،‬ج��و ‪ ۲۰۲‬میلی��ون دالر‪ ،‬روغن خام ‪ ۷۵۷‬میلیون‬ ‫دالر‪ ،‬کنجال��ه ‪ ۵۰۹‬میلی��ون دالر‪ ،‬گندم ‪ ۲۹۰‬میلیون‬ ‫دالر‪ ،‬ک��ود ‪ ۴۰‬میلی��ون دالر‪ ،‬کاغ��ذ ‪ ۱۵‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫تجهیزات و ملزومات پزش��کی ‪ ۵۴۴‬میلیون دالر و دارو‬ ‫و مواد اولیه دارو ‪ ۷۵۰‬میلیون دالر‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ب��ا وجود همه محدودیت ها و تنگناهای ناش��ی از‬ ‫تحریم های ظالمانه امری��کا‪ ،‬بانک مرکزی با هماهنگی‬ ‫وزارتخانه های صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‪ ،‬جهادکشاورزی‬ ‫و بهداش��ت‪ ،‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امسال در مجموع بیش‬ ‫از ‪ ۵۲۶۷‬میلی��ون دالر تامی��ن ارز انجام داده اس��ت و‬ ‫متاسفانه برخی سوءاستفاده ها و زیاده خواهی در جهت‬ ‫کسب سود بیشتر که در فرایند توزیع و فروش کاالهای‬ ‫مورد اشاره وجود دارد مانع از ان شده است که کاالهای‬ ‫اساسی تامین ارز شده‪ ،‬بر مبنای نرخ تمام شده ارز انها‬ ‫در اختیار مردم قرار گیرد‪ .‬انتظار می رود کارشناسان در‬ ‫برنامه های یادشده‪ ،‬به مردم این پاسخ را بدهند که چرا‬ ‫کاالهای یادش��ده‪ ،‬با قیمت های متناس��ب با ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی به دست مصرف کنندگان نهایی نمی رسد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محم��ود واعظی‪ ،‬رئیس‬ ‫دفتر رئیس جمه��وری در‬ ‫جمع مدیران ارش��د نظام‬ ‫بانک��ی و فع��االن ح��وزه‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان‬ ‫کشور اظهارکرد‪ :‬مشکالت‬ ‫امروز کش��ور در حوزه های‬ ‫گوناگون را تنها می توان با کمک نیروی انسانی جوان‬ ‫و متخصص داخلی حل کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بان��ک ملت‪ ،‬رئیس دفتر رئیس جمهوری تصریح کرد‪:‬‬ ‫ه��ر گاه ما ب��ه فارغ التحصیالن جوان و نخبه کش��ور‬ ‫اعتماد کردیم‪ ،‬بازخورد و نتیجه ان ش��گفت اور بوده‬ ‫و ب��ه همین دلیل توصیه من به نظام بانکی و مدیران‬ ‫انها این اس��ت که از زاوی��ه دیگری به این بخش نگاه‬ ‫کنن��د‪ ،‬چراکه س��رمایه گذاری در این ح��وزه در واقع‬ ‫س��رمایه گذاری روی ایده ه��ا و تخصص هاس��ت ک��ه‬ ‫می توان��د در اینده ضمن س��ود اوری ب��رای بانک ها‬ ‫به حل مش��کالت و پیشرفت کش��ور نیز کمک کند‪.‬‬ ‫واعظ��ی با بیان اینکه خوش��بختانه امروز در کش��ور‬ ‫فعالیت ش��رکت های دانش بنیان بسیار گسترده شده‬ ‫و این حوزه توانس��ته بخشی از تولید و گردش اقتصاد‬ ‫کالن کش��ور را به خ��ود اختصاص دهد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫شرایط دش��وار اقتصادی و همه گیری بیماری کرونا‪،‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان به کمک دول��ت امده اند و‬ ‫بس��یاری از کاالها و نیازمندی های حال حاضر جامعه‬ ‫ازسوی همین شرکت ها تولید می شود‪.‬‬ ‫تداوم خرید ارز صادراتی‬ ‫براساس مقررات‬ ‫مدیرعام��ل صراف��ی‬ ‫توس��عه ص��ادرات ای��ران‬ ‫گفت‪ :‬خری��د ارز صادراتی‬ ‫براس��اس مق��ررات بانک‬ ‫مرک��زی ت��داوم دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫بان��ک توس��عه ص��ادرات‬ ‫ایران‪ ،‬محسن بوالحسنی‪ ،‬مدیرعامل صرافی توسعه‬ ‫صادرات ایران اعالم کرد‪ :‬خرید ارز حاصل از صادرات‬ ‫به منظور رفع تعهدات صادراتی به موجب مفاد بسته‬ ‫سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫و رفع تعهدات ایفا نش��ده سال های ‪ ۱۳۹۷‬و ‪۱۳۹۸‬‬ ‫به موجب بخشنامه ها و ضوابط ابالغی بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران توسط شبکه بانکی‪/‬صرافی‬ ‫کشور کمافی السابق در حال انجام است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در بخش��نامه اخی��ر بانک مرکزی‬ ‫درباره بازگش��ت ارز حاصل از صادرات سال ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫که پایان ش��هریور جاری به بانک های کش��ور ابالغ‬ ‫ش��د‪ ،‬امده است‪ :‬براس��اس مفاد تبصره ‪ ۳‬ذیل ماده‬ ‫‪ ۲‬بس��ته سیاستی بازگش��ت ارز حاصل از صادرات‬ ‫س��ال ‪ ،۹۹‬مبنی بر «فروش باقیمانده تعهدات ارزی‬ ‫صادرکنندگان��ی که در مهلت تعیین ش��ده از تاریخ‬ ‫پروان��ه صادراتی نس��بت به برگش��ت ارز به چرخه‬ ‫اقتص��ادی اقدام نکرده اند در ب��ازار دوم نیما به نرخ‬ ‫روز پایان��ی مهلت مزبور با نرخ روز بازار‪ ،‬هر کدام که‬ ‫کمتر باش��د به بانک مرکزی»‪ ،‬نظر به اینکه مراتب‬ ‫پیاده سازی نرم افزارهای اجرای مفاد تبصره یادشده‬ ‫در این بانک انجام شده است‪ ،‬مقتضی است ان بانک‪/‬‬ ‫صرافی ان بانک نسبت به خرید ارزهای موصوف به‬ ‫نیاب��ت از ای��ن بانک اق��دام الزم را در تعامل با اداره‬ ‫بین الملل این بانک انجام دهد‪.‬‬ ‫بازدید از شعب استان های‬ ‫غربی ایران زمین‬ ‫مع��اون عملی��ات بانکی‬ ‫بان��ک ای��ران زمی��ن ب��ا‬ ‫همراهی مدیر امور ش��عب‬ ‫اس��تان های غرب کشور از‬ ‫شعب اس��تان کرمانشاه و‬ ‫ش��عبه س��نندج این بانک‬ ‫بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک ایران زمین‪ ،‬هادی‬ ‫قدیم��ی‪ ،‬معاون عملی��ات بانکی گفت‪ :‬با وجود اینکه‬ ‫شرایط بانک ها تابعی از شرایط اقتصادی کشور بوده‪،‬‬ ‫اما نگاه ما همچنان حمایت از تولید داخلی و با هدف‬ ‫کاستن از فشارهای اقتصادی و رونق تولید است‪.‬‬ ‫قدیم��ی با اش��اره ب��ه اهمی��ت حمای��ت از تولید‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬مطمئنا یکی از بخش های مهمی که باید‬ ‫تس��هیالت بان��ک به ان تخصیص یاب��د بخش تولید‬ ‫بوده و همه همکاران الزم است با شناسایی مشتریان‬ ‫بزرگ و معتبر‪ ،‬در اعطای تس��هیالت به بخش تولید‬ ‫اقدام کنند‪ .‬وی درباره جذب منابع در ‪ ۶‬ماه نس��خت‬ ‫امس��ال گفت‪ :‬همکاران شعب با تالش فراوان کارنامه‬ ‫موفقی را از خود به ثبت رساندند که جا دارد از همه‬ ‫همکاران تقدیر و تشکر کنیم‪.‬‬ ‫قدیمی در این بازدید دو روزه که از ش��عب اس��تان‬ ‫کرمانش��اه و س��نندج بانک ایران زمین انجام ش��د‪،‬‬ ‫شرایط شعب را بررسی و از نزدیک با همکاران دیدار‬ ‫و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫بانک گردش��گری با ه��دف قدردانی از تیم فوتبال پرس��پولیس‬ ‫به دلی��ل راهیابی به فینال لیگ قهرمانان اس��یا‪ ،‬تمام اعضای کادر‬ ‫فنی و بازیکنان این تیم را سهامدار بانک کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری‪ ،‬در شرایطی که بسیاری‬ ‫از مردم کش��ور تحت تاثیر ش��یوع کرونا و تحریم ه��ای ظالمانه با‬ ‫مشکالت مختلفی مواجه هستند‪ ،‬راهیابی تیم فوتبال پرسپولیس‬ ‫به فینال لیگ قهرمانان اسیا موجی از شادی را در دل مردم ایجاد‬ ‫کرد‪ .‬بانک گردشگری به عنوان حامی اصلی تیم پرسپولیس‪ ،‬همگام‬ ‫ب��ا مردم تصمیم گرفت کادر فنی و بازیکنان این تیم را س��هامدار‬ ‫بانک کند تا بیش از پیش س��همی در این پیروزی داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫پیروزی مقتدرانه تیم پرسپولیس در مقابل حریف‪ ،‬نشان از غیرت‬ ‫و مردانگی بازیکنان و همه اعضای کادر فنی بود که بار دیگر ثابت‬ ‫کردند قادرند «ما می توانیم» را تحقق بخشند‪.‬‬ ‫بانک گردش��گری در راستای مسئولیت های اجتماعی و با شعار‬ ‫«گردش در مدار قهرمانی» به حمایت از تیم پرسپولیس پرداخت‬ ‫ت��ا بتوان��د اطمینان خاطر بازیکن��ان را تا حدی فراه��م کند‪ .‬تیم‬ ‫پرس��پولیس ایران با صعود برای دومین بار در تاریخ به فینال لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا‪ ،‬اکنون یک گام تا فتح جام فاصله دارد‪.‬‬ ‫گروه خبر‬ ‫تجلیل از بانک ملت برای‬ ‫حمایت از دانش بنیان ها‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 10‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1631‬‬ ‫پیاپی ‪2949‬‬ ‫بورس‬ ‫یادداشت‬ ‫تحریم های‬ ‫ثانویه‬ ‫و التهاب‬ ‫در بازار‬ ‫حسین اروجلو‬ ‫کارشناس ارشد بازار سرمایه‬ ‫در گفت وگو با کارشناسان وضعیت بازار سرمایه را بررسی کرد‬ ‫مقاومت در تاالر شیشه ای‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نتیج��ه انتخابات ریاس��ت جمه��وری امری��کا تاثیرات مس��تقیمی روی‬ ‫بازاره��ای جهانی و ب��ه تبع ان بازارهای داخلی خواهد گذاش��ت و به طور‬ ‫قط��ع‪ ،‬بازار بورس تهران نیز تحت تاثیر نتیجه این رقابت حس��اس قرار‬ ‫خواه��د گرف��ت‪ .‬نظرس��نجی هایی که در ای��ن زمینه انجام می ش��ود نیز‬ ‫تاثیرات محسوسی روی بازارهای جهانی می گذارد‬ ‫بازارگردانی به ثبات بورس کمک می کند‬ ‫در روزهای اخیر‬ ‫سهم هایی که‬ ‫ریزش ‪،۶۰‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫را تجربه کرده‬ ‫بودند بار دیگر‬ ‫توانستند نظر‬ ‫سهامداران را به‬ ‫خود جلب کنند‬ ‫خبر‬ ‫وقت تکیه شبکه مویرگی‬ ‫صرافی هاست‬ ‫رئیس کل اس��بق بانک مرکزی با بیان اینکه در س��ال ‪۹۰‬‬ ‫تمام��ی بانک های ایرانی تحت ‪ ۶‬تحریم ش��ورای امنیت قرار‬ ‫داشتند‪ ،‬گفت‪ :‬تجربه دور زدن این تحریم ها در اسناد محرمانه‬ ‫بان��ک مرک��زی موجود اس��ت‪ .‬در بیانی��ه وزارت خزانه داری‬ ‫امریکا امده اس��ت که این وزارتخان��ه پس از رایزنی با وزارت‬ ‫خارجه این کش��ور نهادهای مالی ایران را برای قرار دادن در‬ ‫لیس��ت تحریم ها شناسایی کرده است‪ .‬به گفته مقامات اگاه‪،‬‬ ‫تحریم های جدید ان دس��ته از بانک های ایرانی را هدف قرار‬ ‫داده اند که تاکنون مشمول تحریم های ثانویه نبوده اند‪.‬‬ ‫طبق تحلیل کارشناسان‪ ،‬هدف از تحریم های جدید امریکا‬ ‫علیه ایران‪ ،‬این است که کانال های مورد استفاده تهران برای‬ ‫واردات اقالم بشردوستانه مانند غذا و دارو مسدود شوند‪.‬‬ ‫محمود بهمنی‪ ،‬رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت وگو‬ ‫ب��ا مه��ر در واکنش ب��ه تحریم ‪ ۱۸‬بانک و موسس��ه ایرانی از‬ ‫س��وی وزارت خزان��ه داری امری��کا گف��ت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۱‬کل‬ ‫بانک های کش��ور تحت ‪ ۶‬تحریم ش��ورای امنیت قرار گرفتند‬ ‫که در فهرست انها‪ ،‬نام بانک های دولتی و خصوصی به چشم‬ ‫می خورد‪ ،‬اما به هر ترتیب بانک مرکزی‪ ،‬با مجموعه تمهیداتی‬ ‫که فراهم کرد‪ ،‬توانست امورات مرتبط با نقل و انتقاالت مالی‬ ‫مورد نیاز کشور و واردات را انجام دهد و بر همین اساس‪ ،‬هم‬ ‫اکن��ون نیز این ش��رایط وجود دارد ک��ه بتوان کار را مدیریت‬ ‫و خلل��ی در امور مش��اهده نک��رد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در این حوزه‪،‬‬ ‫مجموعه ای از تدابیر برای نقل و انتقاالت بانکی باید از سوی‬ ‫بانک مرکزی س��امان داده ش��ود تا بتوان مبادالت تجاری را‬ ‫انجام داد؛ این در حالی است که با مجموعه ای از تدابیری که‬ ‫س��وابق ان در بانک مرکزی موجود اس��ت‪ ،‬می توان مبادالت‬ ‫غیرسیستمی را برای نقل و انتقاالت ارزی برقرار کرد‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬اکن��ون وق��ت تکی��ه به ش��بکه مویرگی‬ ‫صرافی های کش��ور اس��ت تا با مراقبت و نظارت بانک مرکزی‬ ‫بتوان مایحتاج کش��ور را براورده ک��رد‪ .‬پس تجربه کامل ان‬ ‫در بان��ک مرکزی وجود دارد؛ ضم��ن اینکه اگر بانک مرکزی‬ ‫تمایل داش��ته باشد‪ ،‬در جلسات محرمانه حاضر به انتقال این‬ ‫تجربیات هستیم‪.‬‬ ‫بیش از یک ماه از روزهایی که ش�اهد دوران تاریخی س�قوط در بازار بورس تهران بودیم‪ ،‬می گذرد‪.‬‬ ‫پس از مرداد ‪ ۹۹‬که برای اغلب س�هامداران تازه وارد مانند کابوس بود‪ ،‬ش�اهد این امر بودیم که بازار در‬ ‫کانال یک میلیون و ‪ 500‬هزار واحدی دائم در حال نوس�ان اس�ت‪ .‬به اعتقاد بس�یاری از کارشناس�ان بازار‬ ‫س�رمایه‪ ،‬بورس تهران درحال حاضر به نقطه مقاومت خود رس�یده اس�ت و حاال می توان گفت که تقریبا‬ ‫تمام نمادها به ارزش واقعی خود نزدیک ش�ده اند‪ .‬اگر این گزاره را بپذیریم‪ ،‬باید انتظار داش�ت که بازار‬ ‫سهام حداقل تا پایان امسال در همین کانال در حال مقاومت باشد و حتی به اعتقاد برخی از کارشناسان‬ ‫خوش�بین تر ممکن اس�ت در مواقعی ش�اخص کل بورس تهران تا حد یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار واحد هم‬ ‫رشد داشته باشد‪ .‬یکی از دالیلی که کارشناسان با تکیه بر ان نوسانات اخیر در بازار سرمایه را تحلیل‬ ‫می کنند‪ ،‬افزایش ناگهانی و بی س�ابقه نرخ ارز و به ویژه قیمت دالر در بازار ازاد تهران اس�ت‪ .‬در روزهای‬ ‫اخیر شاهد این بودیم که قیمت دالر از مرز ‪ ۳۰‬هزار تومان هم رد شد و رکورد جدیدی را در تاریخ اقتصاد‬ ‫ایران ثبت کرد‪ .‬این رشد ناگهانی دالر منجر به صعود کم رمقی هم در بازار سهام شد اما دیدیم که پس از‬ ‫ابتالی ترامپ و همسرش به ویروس کرونا‪ ،‬قیمت دالر بار دیگر تا ‪۲۶‬هزار تومان هم پایین امد و متعاقبا‬ ‫بازار بورس نیز بار دیگر باوجود پیش بینی های مثبت کارشناسان باز هم با ریزش های به نسبت سنگینی‬ ‫مواجه شد‪ .‬اما این حرکت سینوسی قیمت دالر به همین جا ختم نشد و دیری نپایید که بار دیگر قیمت‬ ‫دالر تا ‪ ۲۹‬هزار تومان هم رسید و همین امر منجر به افزایش ارزش سهام شرکت های بورسی (خصوصا‬ ‫ش�رکت های صادرات محور) ش�د‪ .‬بس�یاری از کارشناس�ان معتقدند تا زمانی که قیمت دالر به یک تعادل‬ ‫نسبی نرسیده باشد به هیچ وجه نمی توان از بازار سهام نیز انتظار ثبات و تعادل را داشت چرا که این دو‬ ‫فاکتور (قیمت دالر و س�هام) با یکدیگر رابطه مس�تقیم دارند‪ .‬البته در تمام مقاطع زمانی ش�اهد بوده ایم‬ ‫که این رابطه یکطرفه و به نفع مهم ترین ارز جهان بوده و همواره نوسانات نرخ دالر در بازار ازاد‪ ،‬بورس‬ ‫اوراق بهادار را نیز به ولوله انداخته است‪ .‬با توجه به پیش بینی ها و تحلیل هایی که کارشناسان بازارهای‬ ‫مالی در ایران ارائه می کنند می توان نتیجه گرفت که این هفته نیز تغییر خاصی در روند کاری بازار سهام‬ ‫روی نخواهد داد و همچنان شاهد نوسانات گاه و بی گاه‪ ،‬با تلورانس پایین خواهیم بود‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫این روزها بازار سرمایه با یک ثبات نسبی همراه شده است‪،‬‬ ‫هرچند یکسری دستکاری هایی در این حوزه رخ می دهد اما‬ ‫روی هم رفته به نظر می رس��د که بازار به یک سطح نسبی از‬ ‫ثبات رسیده است‪.‬‬ ‫اما انچه گریبان بازار بورس را گرفته و رها نمی کند‪ ،‬اخباری‬ ‫است که گاه و بی گاه منتشر می شود‪ ،‬در همین روزها شنیده‬ ‫می ش��ود که نرخ س��ود بانکی قرار اس��ت افزایش پیدا کند و‬ ‫بالفاصله می بینیم که صف عرضه س��هام س��نگین تر از قبل‬ ‫می ش��ود‪ .‬یا همین روز قبل خبر تحریم های جدید بانکی هم‬ ‫باعث ایجاد جو نامطلوبی در فضای مجازی ش��ده که به نظر‬ ‫می رس��د منجر به ملتهب ش��دن بازار سهام در روز شنبه نیز‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در کل می توان گفت که بازار به جایی رس��یده‬ ‫که اغلب س��هم ها به ارزندگی خوبی رس��یده اند‪ ،‬همانطورکه‬ ‫می دانیم ارزندگی همان مولفه ای است که می تواند بورس را‬ ‫به ثبات برساند‪ .‬هرچند سرمایه گذاران در این حوزه همچنان‬ ‫احتیاط پیشه کرده اند اما می توان گفت که اغلب سهامداران‬ ‫به ارزندگی س��هم ها متقاعد ش��ده اند و همین امر نیز باعث‬ ‫می ش��ود ش��رایط برای افزایش میزان خرید سهام در بورس‬ ‫تهران بیش از پیش فراهم شود‪.‬‬ ‫از س��ویی هم این تحریم های ثانویه در واقع راه ورود غذا و‬ ‫دارو را روی کش��ور می بندد و این مسئله به طور قطع موجب‬ ‫افزایش قیمت س��هام ش��رکت های دارویی و موادغذایی هم‬ ‫خواهد شد‪ ،‬اما هیچ شکی در این نیست که شرایط اقتصادی‬ ‫مردم عادی بس��یار س��خت تر از پیش خواهد شد‪ .‬این مسئله‬ ‫طبیعت��ا منجر به افزایش قیمت دالر هم خواهد ش��د چراکه‬ ‫تقاضا برای خرید دالر در بازار بس��یار باالتر می رود‪ .‬البته این‬ ‫مسئله در بلندمدت منجر به رشد قیمت سهام برخی نمادها‬ ‫خواهد ش��د اما در کوتاه مدت و به طور مقطعی بازار با التهاب‬ ‫مواج��ه می ش��ود‪ .‬طبیعتا اگر دالر مرز ‪ ۳۰‬ه��زار تومان را رد‬ ‫کن��د دیگر توجیهی برای ریزش در بازار بورس و اوراق بهادار‬ ‫تهران وجود نخواهد داشت‪ ،‬اما همانطور که پیش تر نیز گفته‬ ‫شد معیشت مردم با مشکالت بسیاری مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫اما با توجه به ماجرای تحریم های جدیدی که ایاالت متحده‬ ‫وضع کرده‪ ،‬انتظار می رود بازار روز ش��نبه ملتهب باش��د‪ .‬اما‬ ‫باید توجه داش��ت که نوسهامداران نباید به سادگی تحت تاثیر‬ ‫اخباری که منتش��ر می ش��ود قرار بگیرند‪ .‬بارها دیده ایم که‬ ‫در فض��ای مجازی صفحاتی با دنبال کنندگان بس��یار باالیی‬ ‫که دارند‪ ،‬به التهاب در این حوزه دامن می زنند‪ .‬ش��وربختانه‬ ‫می بینیم بس��یاری از افرادی ه��م که امروز در بورس فعالیت‬ ‫می کنند با تحلیل درستی اقدام به معامله نمی کنند و به شدت‬ ‫تحت تاثیر فضای هیجانی بازار بورس و دیگرانی که در فضای‬ ‫مجازی فعالیت می کنند‪ ،‬هس��تند‪ .‬دیگرانی که س��ن بورسی‬ ‫ندارن��د اما دنبال کنن��دگان زیادی را جذب خود کرده اند‪ ،‬اما‬ ‫هیچ از اقتصاد نمی دانند و بازار را به شدت تحت تاثیر خود قرار‬ ‫داده اند‪ .‬همانطور که گفته شد درباره سطح ارزندگی مناسب‬ ‫اغلب نمادها هیچ بحثی وجود ندارد اما به دلیل انکه بسیاری‬ ‫از نوسهامداران تحلیل درستی از بازار ندارند‪ ،‬فضای هیجانی‬ ‫همچنان در بازار حاکم خواهد بود‪.‬‬ ‫برای تامین دارو‬ ‫از روش های‬ ‫دیگر‬ ‫استفاده می کنیم‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تحریم ثانویه بانک های ایرانی‬ ‫گف��ت‪ :‬از این پس در کنار بخش خصوصی‪ ،‬تمام تالش خود را برای‬ ‫تامین دارو و کاالهای اساسی مورد نیاز مردم از روش های گوناگون‬ ‫به کار می بندیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬عبدالناصر همتی در واکنش به تسری تحریم های‬ ‫ثانویه ب��ه باقیمانده بانک های ایرانی گفت‪ :‬تع��دادی از این بانک ها‬ ‫وظیف��ه انتقال منابع برای خرید دارو و موادغذایی را بر عهده دارند‬ ‫خارج��ی که با ای��ن بانک ها مبادالتی داش��تند‪ ،‬عمال‬ ‫و بانک ه��ای????‬ ‫معافیت ه��ا و مجوزه��ای الزم را برای تامین مال��ی مبادالت دارو و‬ ‫محصوالت غذای��ی دریافت کرده اند‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی افزود‪:‬‬ ‫هر چند در ماه های گذشته برای تامین دارو و غذای مردم به خاطر‬ ‫فشار حداکثری‪ ،‬به ش��دت در مضیقه بودیم‪ ،‬اما تاکنون از مسیرها‬ ‫و روش هایی اجازه ندادیم هیچ گونه کمبودی در کش��ور ایجاد شود‬ ‫و از این پس نیز بانک مرکزی در کنار بخش خصوصی‪ ،‬تمام تالش‬ ‫خود برای تامین دارو و کاالهای اساسی مورد نیاز مردم از روش های‬ ‫مختلف به کار خواهد بس��ت و اجازه نخواهد داد از این ناحیه فشار‬ ‫بیشتری بر مردم وارد ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬این اقدام امریکا بیش‬ ‫از انکه اثر اقتصادی داش��ته باش��د‪ ،‬برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی‬ ‫داخلی ان کش��ور انجام ش��ده است و نش��انگر دروغ و فریب بودن‬ ‫ادعای حقوق بش��ر و انسان دوستی س��ران این کشور است و به طور‬ ‫قطع چنین اقداماتی در حافظه ملت ایران ثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد از ورود دارا س��وم به بازار س��رمایه خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬باقیمانده س��هام دولت در س��ه بانک ملت‪،‬‬ ‫تجارت و صادرات عرضه خواهد ش��د و امیدواریم این‬ ‫موضوعات تداوم داش��ته باش��د تا به ثبات بازار سرمایه‬ ‫کمک کند‪.‬به گزارش مهر‪ ،‬فرهاد دژپس��ند در حاش��یه‬ ‫جلس��ه هیات دول��ت با بیان اینکه یک��ی از حلقه های‬ ‫گمشده بورس ایران بازارگردانی بوده است گفت‪ :‬طبق‬ ‫مصوبه ش��ورای عالی بورس بنگاه ها یا باید خودش��ان‬ ‫بازارگردانی کنند یا بازارگردان حرفه ای داش��ته باشند‬ ‫که این موضوع به ثبات بازار سرمایه‬ ‫کمک می کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬درباره‬ ‫اوراق تبع��ی هم همین طور اس��ت‬ ‫و س��هامدار باید بدان��د بنگاهی که‬ ‫س��هام ان را خریداری کرده در یک‬ ‫س��ال اینده ارزش س��هام را چگونه‬ ‫و ب��ا چ��ه نرخی تنظیم کن��د‪ .‬وزیر‬ ‫اقتص��اد اظهارکرد‪ :‬تمام ای��ن موضوعات را مورد توجه‬ ‫قرار داده ایم؛ نگاه اول این اس��ت که برای س��هامداران‬ ‫حاش��یه امن ایجاد کنیم و موضوع بعدی این است‬ ‫که بنگاه ها مس��ئوالنه تر نسبت به سهام خود عمل‬ ‫کنند‪ .‬دژپس��ند با بیان اینکه ترغیب و تشویق بازار‬ ‫از طریق عرضه های اولیه از دیگر برنامه های ما بوده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر تالش می کنیم بنگاه های‬ ‫بزرگ مقیاس را وارد بازار سرمایه کنیم‪.‬‬ ‫وی از ورود داراس��وم به بازار س��رمایه خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬باقیمانده سهام دولت در سه بانک ملت‪ ،‬تجارت‬ ‫و صادرات عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫امیدواریم این موضوعات تداوم داش��ته باش��د تا به‬ ‫ثبات بازار س��رمایه کمک کند‪ .‬وزی��ر اقتصاد با تاکید‬ ‫بر اینکه جنس بازار س��رمایه پویایی و عقالنیت است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بازار سرمایه ابعاد مختلف دارد و تحلیگران باید‬ ‫بدانند که چه س��هامی را در چه دوره ای داش��ته باشند‬ ‫و چه س��هامی را در دوره خاص نداش��ته باشند که این‬ ‫تحلیل ها نشان از حیات بازار دارد‪.‬‬ ‫دژپسند ادامه داد‪ :‬در بازار سرمایه همیشه باید عقل‬ ‫محاسبه گری بی وقفه کار کند‪.‬‬ ‫تا دالر متعادل نشود‪ ،‬ریزش بورس ادامه دارد‬ ‫حمی��ده صادقی‪ ،‬کارش��ناس ارش��د بازار‬ ‫سرمایه در گفت وگویی که با‬ ‫داشت‬ ‫ضم��ن تاکید بر رش��د موقتی بازار در هفته‬ ‫گذشته‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به نظر می رسد رشد بازار‬ ‫بورس تهران در روزهای اخیر موقتی و گذرا‬ ‫باشد و احتماال بازار سهام همچنان وضعیت‬ ‫نوس��انی داش��ته باشد‪ .‬وی در ادامه روزهای‬ ‫پیش رو را نوس��انی پیش بینی کرد و گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫این مسئله به احتمال زیاد در این هفته میان‬ ‫محدوده حمایتی و مقاومتی شاخص کل بازار‬ ‫سهام شاهد نوسان هایی خواهیم بود‪.‬‬ ‫صادقی ضم��ن تحلیل روزهای معامالتی‬ ‫هفته گذشته بورس تهران به‬ ‫یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬به طور کلی در اواخ��ر هفته معامالتی‬ ‫گذش��ته‪ ،‬همواره روند ش��اخص کل بورس‬ ‫همس��و ب��ا خالص خرید حقیقی های ب��ازار بورس بوده‬ ‫است‪ .‬به نحوی که در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته‬ ‫گذشته‪ ،‬دوباره با تقویت تقاضا در معامالت سهامداران‬ ‫ی شاهد رشد نماگر بورس بودیم‪.‬‬ ‫حقیق ‬ ‫‹ ‹می توان امیدوار بود‬ ‫این کارش��ناس و فعال بازار س��رمایه با ابراز امیدواری‬ ‫نسبت به اینده بازار سهام ابراز کرد‪ :‬اما باید یاداور شد‬ ‫که در صورت تداوم این شرایط‪ ،‬می توان به رشد شاخص‬ ‫کل و بهبود وضعیت بازارس��رمایه امیدوار بود؛ بنابراین‬ ‫رون��د روزهای اتی معام�لات حقیقی ها و برتری تقاضا‬ ‫نس��بت به عرضه در معامالت انها می تواند نوید بخش‬ ‫رشد قیمت سهام در بورس باشد‪.‬‬ ‫وی در پایان با نزولی دانس��تن روزهای نخس��ت هفته‬ ‫اینده‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬به احتمال زیاد هفته اینده شاهد‬ ‫روند نزولی بازار س��هام در روزهای ابتدایی خواهیم بود‬ ‫و بازار سهام تا زمان متعادل شدن قیمت دالر‪ ،‬نوسانی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد قیمت ها واقعی شده اند‬ ‫به احتمال زیاد‬ ‫هفته اینده‬ ‫شاهد روند‬ ‫نزولی بازار‬ ‫سهام در روزهای‬ ‫ابتدایی خواهیم‬ ‫بود و بازار سهام‬ ‫تا زمان متعادل‬ ‫شدن قیمت‬ ‫دالر‪ ،‬نوسانی‬ ‫خواهد بود‬ ‫حمی��د میرمعینی‪ ،‬کارش��ناس ارش��د و از فعاالن‬ ‫باس��ابقه بازار س��رمایه در گفت وگو با‬ ‫با اشاره‬ ‫ب��ه اهمیت س��ایر فاکتورها در رش��د یا ری��زش بازار‬ ‫سهام‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬ببینید فقط شاخص را نمی توانیم به‬ ‫وضعی��ت کل بازار بورس تعمیم دهیم‪ ،‬بلکه باید افت‬ ‫و خیز ش��اخص را نس��بت به افت و خیز سایر نمادها‬ ‫س��نجید‪ .‬وی در ادام��ه افزود‪ :‬یک��ی از دالیل اصلی‬ ‫نبود افت س��نگین ش��اخص بازار سرمایه‪ ،‬عدم ریزش‬ ‫و در مقاطع��ی رش��د س��هام نمادهای شاخص س��از‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این اتفاق در ش��رایطی رخ داد که سهام‬ ‫نمادهای شاخص س��از هم به دلی��ل حمایت هایی که‬ ‫انجام ش��د و ه��م به دلیل جذابیت قیمت��ی انها مورد‬ ‫توجه سهامداران قرار گرفتند و نتیجتا با افت چندانی‬ ‫هم روبه رو نش��دند‪ .‬در نتیجه یکی از مهم ترین دالیل‬ ‫عدم س��قوط ش��اخص کل در بازار ب��ورس تهران نیز‬ ‫همین مس��ئله بود و در واقع می ت��وان گفت تاکنون‬ ‫شاخص سازها بازار از گزند ریزش های سنگین نجات‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل ایجاد ثبات‬ ‫این کارشناس ارشد بازار سهام در ادامه یاداور شد‪:‬‬ ‫هرچند برخی از نمادها حتی بیش از ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫افت را تجربه کردند اما ش��رکت های بزرگ با نوسان‬ ‫باالیی همراه نبودند و همانطور که گفته ش��د همین‬ ‫مورد س��بب شد تا ش��اخص نیز همچنان از مرز یک‬ ‫و نیم میلیون واحد س��قوط نکن��د‪ .‬در واقع می توان‬ ‫گف��ت که ش��اخص در این س��طح کنونی‬ ‫به یک تعادل نس��بی رس��یده است و بازار‬ ‫نیز توانسته به خوبی ثبات خود را به دست‬ ‫بیاورد‪ .‬از طرفی هم در روزهای اخیر شاهد‬ ‫این بودیم که س��هم هایی که ریزش ‪،۶۰‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصدی را تجربه کرده بودند بار دیگر‬ ‫توانس��تند نظر سهامداران را به خود جلب‬ ‫کنند و این نیز عام��ل دیگری بود که منجر به ایجاد‬ ‫تعادل در بورس شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬هفته گذش��ته شاهد بودیم که در چندین‬ ‫مقطع فش��ار عرضه باال رفت اما در مجموع صف های‬ ‫خرید خوش��بختانه شلوغ بود و تعداد قابل توجهی از‬ ‫سهامداران اقدام به خرید سهم کردند‪.‬‬ ‫میرمعینی با اشاره به اهمیت قیمت دالر و تاثیرش‬ ‫روی بازار بورس تهران به‬ ‫گفت‪ :‬بار دیگر تاکید‬ ‫می کن��م که دلیل اول ایجاد ثب��ات در بازار‪ ،‬جذابیت‬ ‫قیمت س��هم ها و دیگری تثبیت قیم��ت دالر حدود‬ ‫‪ ۲۸‬تا ‪ ۲۹‬هزار تومان بود‪ .‬با توجه به این مس��ئله در‬ ‫روزه��ای اخیر مولفه نرخ ارز بار دیگر در محاس��بات‬ ‫تحلیلگ��ران لحاظ و همین امر نی��ز منجر به افزایش‬ ‫تقاضا برای خرید سهام شد‪ .‬مورد دیگری که این روند‬ ‫را تقویت کرد این بود که اغلب فروش��نده ها با توجه‬ ‫به قیمت ها دیگر توجیهی برای فروش نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته به نظر می رس��د که س��هم های‬ ‫شاخص ساز نسبت به س��هم هایی که افت زیادی را‬ ‫تجرب��ه کرده اند و حاال روند رو به رش��دی‬ ‫را در پی��ش گرفت��ه اند‪ ،‬چندان رش��دی‬ ‫نخوهند داش��ت‪ .‬ام��ا با تمام ای��ن وجود‬ ‫احتمال می دهم که ش��اخص کل تا حدود‬ ‫یک میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار واحد هم می تواند‬ ‫رشد کند‪.‬‬ ‫‹‹انتخابات امریکا‬ ‫این تحلیلگر بورس اوراق بهادار با تاکید بر اهمیت‬ ‫نتیجه انتخابات ریاس��ت جمهوری در امریکا‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬اما مس��ئله دیگری ک��ه باید م��ورد توجه قرار‬ ‫گیرد انتخابات ریاس��ت جمه��وری در ایاالت متحده‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه به خوبی می دانیم نتیجه این انتخابات‬ ‫تاثیرات مستقیمی روی بازارهای جهانی و به تبع ان‬ ‫بازارهای داخلی خواهد گذاش��ت و به طور قطع‪ ،‬بازار‬ ‫بورس تهران نیز تحت تاثیر نتیجه این رقابت حساس‬ ‫قرار خواهد گرفت‪ .‬حت��ی درحال حاضر می بینیم که‬ ‫نظرس��نجی هایی که در این رابطه انجام می شود نیز‬ ‫تاثیرات محسوسی را روی بازارهای جهانی می گذارد‬ ‫وام��ا در نهای��ت باید منتظ��ر بمانیم ت��ا نتیجه این‬ ‫انتخابات هم مشخص شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صف خرید شلوغ می شود‬ ‫این فعال بازارسرمایه با اشاره به رسیدن ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫نمادها به س��طح ارزندگ��ی خود عنوان ک��رد‪ :‬انچه‬ ‫مش��خص است‪ ،‬عدم ریزش بازار از سطح یک میلیون‬ ‫و ‪ 500‬هزار واحدی اس��ت‪ .‬اگر اتفاق سیاسی خاصی‬ ‫رخ ندهد و همین شرایط بر بازار حاکم باشد می توان‬ ‫انتظار داش��ت که در این هفته سهام نمادهایی که با‬ ‫ریزش باالیی در روزهای اخیر روبه رو ش��ده اند‪ ،‬مورد‬ ‫توجه سهامداران قرار گیرند‪ .‬به عبارتی می توان گفت‬ ‫که این نمادها با در نظر گرفتن ریزش های ش��دیدی‬ ‫که داش��ته اند اکنون به س��طح ارزندگی بسیار خوبی‬ ‫رسیده اند‪.‬‬ ‫البت��ه این امر ش��امل بی��ش از ‪ ۸۰‬درص��د نمادها‬ ‫می ش��ود و نمی توان درباره تمام س��هم ها این ادعا را‬ ‫داش��ت که درحال حاض��ر به س��طح ارزندگی خوبی‬ ‫رسیده باشند‪.‬‬ ‫میرمعینی در پایان ضمن تاکید بر ارزندگی قیمت‬ ‫بی��ش از ‪ ۸۰‬درصد قیمت های س��هام در بازار بورس‬ ‫تهران به‬ ‫گف��ت‪ :‬همچنان می بینیم که برخی‬ ‫قیمت ها حت��ی با همین نرخ ب��االی دالر هم توجیه‬ ‫قیمتی ندارند و بسیار بیشتر از قیمت واقعی خودشان‬ ‫هس��تند که انتظار می رود در اینده ای نه چندان دور‬ ‫این سهم ها نیز با ریزش همراه شوند و به میزان واقعی‬ ‫ارزش سهام خود برسند‪ .‬اما اگر کلیت بازار را در نظر‬ ‫بگیریم می توان گفت که بیش از ‪ ۸۰‬درصد نمادهای‬ ‫بازار بورس‪ ،‬روی قیمت های خوب و ارزنده ای هستند‬ ‫و گزینه ه��ای خوبی برای خرید نیز خواهند بود‪ .‬البته‬ ‫تمام��ی این پیش بینی ها در صورتی صادق اس��ت که‬ ‫اتف��اق خاصی رخ ندهد و بازار تحت فش��ار جو روانی‬ ‫منفی قرار نگیرد‪.‬‬ ‫سخن اخر‪...‬‬ ‫تعداد معدودی از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند‬ ‫ک��ه قیمت ها در ب��ورس تهران همچنان بیش��تر از میزان‬ ‫واقعی ارزش سهم هاست و دولت با اعمال نظر در بخش های‬ ‫گوناگون این حوزه سعی در نگه داشتن سطح یک میلیون‬ ‫و ‪ 500‬هزار واحدی شاخص کل دارد‪ .‬به اعتقاد این دسته‬ ‫از تحلیلگران بورس تهران‪ ،‬بازار با کوچک ترین بحرانی به‬ ‫شدت فروخواهد ریخت و حتی ممکن است برخی سهم ها‬ ‫تا حدود ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد نیز ریزش را تجربه کنند‪ .‬اگر این‬ ‫ادعای کارشناسان درست باشد‪ ،‬باید انتظار داشت که بازار‬ ‫بورس در صورتی ک��ه دولت دیگر انگیزه ای برای حمایت‬ ‫از این بازار را نداش��ته باشد با ریزش های سنگینی روبه رو‬ ‫شود‪ ،‬اما مسئله اصلی در این بین اراده مقامات دولتی است‬ ‫(در صورت درس��ت بودن این فرضیه)‪ .‬یعنی بازار س��هام‬ ‫که باید یکی از مس��تقل ترین حوزه های اقتصادی در تمام‬ ‫کشورها باشد‪ ،‬در ایران گرفتار تصمیمات سیاستمدارانی‬ ‫شده که اقتصاد را ملک طلق دولت می پندارند‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 10‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1631‬‬ ‫پیاپی ‪2949‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫مرحوم شجریان در سالن حضور یافته بودند‪.‬‬ ‫به سنت همیشگی پیش از اقامه نماز میت تنی چند‬ ‫از دوس��تان در بیان ویژگی های شجریان سخن گفتند‪.‬‬ ‫ابتدا حس��ین علیزاده‪ ،‬استاد موسیقی ایران در سخنان‬ ‫کوتاهی برخی خصایص استاد موسیقی ایران را برشمرد‬ ‫و نبود وی را نقصانی برای جامعه موسیقی دانست‪.‬‬ ‫داریوش پیرنیاکان‪ ،‬از استادان موسیقی ایران نیز این‬ ‫نکته را گفت که همیش��ه ارزو داش��ته وقتی می میرد‪،‬‬ ‫ش��جریان برایش نماز بخوان��د اما این گونه نش��د‪ .‬وی‬ ‫مهدی فریدزاده‪ -‬مدیر پیشین سازمان سینمایی ایران ‪:‬‬ ‫نوروز ‪ ۷۲‬بود؛ یک هفته قبل از س��ال تحویل با استاد شجریان‬ ‫صحبت کردم که امس��ال نیمه شب س��ال تحویل می شود‪ .‬شما‬ ‫به عنوان مهمان ویژه در برنامه س��ال تحویل ش��بکه اول سیما‬ ‫که به صورت زنده پخش می ش��ود‪ ،‬ش��رکت کنی��د‪ .‬جناب علی‬ ‫مرادخانی که ان زمان مدیر کل ارش��اد بود کمک ش��ایانی کرد‬ ‫تا ایش��ان قانع ش��وند‪ .‬اقای علی الریجانی ی��ک ماهی بود که‬ ‫به ریاس��ت صداوس��یما منصوب ش��ده بود‪ .‬الحق ایشان خیلی‬ ‫پش��تیبانی و مس��اعدت کرد تا دس��ت های پنهان سنگ اندازی‬ ‫نکنند‪ .‬خالصه اس��تاد گفت من امسال به اصفهان خواهم رفت‬ ‫و س��خت اس��ت برگردم‪ .‬با اصرار باالخره ایشان پذیرفتند شب‬ ‫شجریان را بخش��ی از تاریخ ایران دانست و اظهار کرد‪:‬‬ ‫انها که می خواستند شجریان را حذف کنند به راه باطل‬ ‫رفتند‪ .‬اس��تاد داود گنجه ای‪ ،‬از دیگر اس��اتید موسیقی‬ ‫کش��ورمان بر این موضوع تاکید داش��ت که شجریان را‬ ‫هر کس��ی براساس سلیقه خود تفس��یر می کند و ابراز‬ ‫امیدواری کرد با رفتن ش��جریان عدالت دوباره نهادینه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در پایان همایون ش��جریان خطاب به حاضران گفت‪:‬‬ ‫من مانند بس��یاری از ش��ما رفتن پدر را ب��اور ندارم و‬ ‫ایس��تادن در کنار تابوت وی مانند ایس��تادن در بارگاه‬ ‫موالناس��ت‪ .‬پس از ان با حضور حجت االس�لام محمود‬ ‫دعایی‪ ،‬مدیرمسئول روزنامه اطالعات صفوف نماز میت‬ ‫برقرار ش��د و س��پس تابوت ش��جریان روی دست های‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و دیگر دوس��تداران و‬ ‫موسیقیدانان بنام کشورمان تشییع و داخل خودرو قرار‬ ‫داده شد تا به فرودگاه مهراباد منتقل شود‪.‬‬ ‫با اتمام مراسم رسمی و انتقال پیکر مرحوم شجریان‪،‬‬ ‫همایون ش��جریان در جمع مردمی که پش��ت درهای‬ ‫بس��ته محل اقامه نماز جمع شده بودند‪ ،‬حضور یافت و‬ ‫از اینکه شرایط کرونایی اجازه نداد ایین باشکوهی برای‬ ‫پدرش برگزار ش��ود‪ ،‬از مردم ب��ه خاطر محدودیت های‬ ‫پیش امده عذرخواهی کرد‪.‬‬ ‫سید عباس صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در‬ ‫حاشیه مراسم تش��ییع پیکر استاد محمدرضا شجریان‬ ‫درباره ش��خصیت این موس��یقیدان ایرانی گفت‪ :‬استاد‬ ‫ش��جریان در تاریخ هنر و موسیقی ایران جایگاه خاصی‬ ‫داش��ته و دارد‪ .‬یکی از ویژگی های عمده ایشان این بود‬ ‫که حالوت ادبیات را با ش��یرینی موسیقی ترکیب کرده‬ ‫بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بخ��ش قابل توجهی از ادبیات ایران‪،‬‬ ‫ادبیات کالس��یک و معاصر با موس��یقی استاد شجریان‬ ‫در ج��ان مردم ج��ای گرفت‪ .‬مردم ای��ران از دو گوش‬ ‫صدای استاد شجریان را می شنیدند؛ هم از طریق اوای‬ ‫موس��یقی ایش��ان و هم حالوتی که زبان شعر و ادبیات‬ ‫ایران داش��ت‪ .‬صالحی تاکید کرد‪ :‬انتخاب های ایشان و‬ ‫فرصت های��ی که ب��رای ارتباط مردم ب��ا پیام ها و نکات‬ ‫محتوای��ی و حکمت ادبی ایران وجود داش��ت از طریق‬ ‫اواز و موسیقی او در دل مردم راه پیدا می کرد‪.‬‬ ‫بزرگان همواره در دل ها و حافظه ها زنده هستند‬ ‫عید به ساختمان پخش شبکه اول بیایند‪ .‬استاد چند‬ ‫روز مان��ده به عید با من تماس گرفت که من به یک‬ ‫کپی از موس��یقی دهل که هر سال وقت سال تحویل‬ ‫پخش می شود‪ ،‬نیاز دارم؛ البته که دستگاه اوازی این‬ ‫قطع��ه را می دانم اما می خواهم تمرین کنم و من هم‬ ‫یک کپی برای ایش��ان فرستادم‪ .‬شب سال تحویل در‬ ‫س��اختمان پخش منتظر بودم که ایش��ان از اطراف‬ ‫تهران تلفنی با م��ن صحبت کرد و گفت من ظهر از‬ ‫اصفهان راه افتادم و حدودا تا یک س��اعت دیگر می رسم‪ ،‬نگران‬ ‫نباش‪ .‬من هم س��فارش کردم در ورودی ایشان را معطل نکنند‪.‬‬ ‫یک ساعت بعد جلو ساختمان پخش در حال انتظار قدم می زدم‬ ‫که دیدم یک بنز خیلی قدیمی متوقف شد‪ .‬بله؛ استاد‬ ‫ش��جریان بود‪ ،‬خس��ته از رانندگی با کمی سردرد‪ .‬با‬ ‫هم در اتاق خلوتی نشس��تیم‪ .‬ایش��ان از جیب ش��ان‬ ‫یک نوار دراورد و گفت این هم عیدی من‪ .‬پرس��یدم‬ ‫اج��ازه پخش ان را داریم؟ فرمود من این را برای این‬ ‫برنامه در همین زمان کوتاه در اصفهان تهیه کرده ام‪.‬‬ ‫اقای حسین پاکدل که هم مدیر پخش و هم مجری‬ ‫برنامه ویژه س��ال تحویل بود را ص��دا زدم و نوار را با‬ ‫ایشان دادم‪ .‬استاد گفت من دعای مخصوص سال تحویل را هم‬ ‫در ط��ول برنامه به صورت زنده می خوان��م‪ .‬ان اواز دهل را برای‬ ‫همین می خواستم‪ .‬برنامه به خوبی اجرا شد و نزدیک سحر استاد‬ ‫گروه اقتصاد هنر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خداحافظی کرد‪ .‬سال ها بعد‪ ،‬شبی مهمان منزل ما بودند‪ .‬متوجه‬ ‫ش��دیم شب تولد ایشان است‪ .‬همسرم دست به کار شد و عطری‬ ‫را به عنوان هدیه فراهم کرد و س��ریع وس��ایل اولیه جشن تولد‬ ‫جور ش��د‪ .‬قرار ش��د دخترمان که ‪۷‬ساله بود این هدیه را تقدیم‬ ‫کند‪ .‬اس��تاد صحبت مفصلی درباره باغ انگور خود که در اطراف‬ ‫مشهد داشتند کرد و از انواع هفتادگانه انگور سخن گفت‪ .‬جای‬ ‫همه خالی بود‪ .‬هر وقت با ایش��ان صحبت می کردم به شوخی به‬ ‫لهجه مشهدی می گفت‪ :‬سالگرد تولد نزدیکه ها‪ .‬بزرگانی همچون‬ ‫ش��جریان چه نفس بکش��ند و چه نه‪ ،‬تا هنگامی که ن ام شان به‬ ‫نیکی بر زبان ها و یادش��ان با احترام در دل ها و حافظه ها باش��د‬ ‫زنده هستند؛ چه زورمداران بخواهند و چه نخواهند‪.‬‬ ‫دلنوشته‬ ‫‹ ‹غالمرضا کیامهر‪ -‬روزنامه نگار‪:‬‬ ‫این اخرین س��ال ق��رن چهاردهم‬ ‫شمس��ی به س��ال مرگ های بزرگ و‬ ‫خاموشی س��تاره ها تبدیل شده است‪.‬‬ ‫چه س��ال منحوس��ی که جرات کرده‬ ‫بزرگ ستاره هایی مثل شجریان را از ما‬ ‫بگیرد؛ س��تاره ای که در اسمان ابری‬ ‫و غبارالود ای��ران هرگز تکرار نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬همه ما ایرانی ها در سراس��ر دنیا از بازماندگان این سوگ‬ ‫بزرگ هستیم‪ .‬امروز برای ما ایرانی ها در سرتاسر دنیا روز فراق‬ ‫یاری بی بدیل چون زنده یاد اس��تاد شجریان است؛ بزرگمردی‬ ‫بی بدیل و هنرمندی بی نظیر در هنر اواز و موسیقی ایران زمین‬ ‫که کتاب زندگی سراس��رافتخارش روز پنجشنبه گذشته برای‬ ‫همیش��ه بسته ش��د اما نامش به جاودانه های تاریخ فرهنگ و‬ ‫هنر ایران زمین پیوست‪ .‬شجریان تمام ایران بود و فارسی زبانان‬ ‫امروز در هر جای این جهان پهناور در فقدان این هنرمند بزرگ‬ ‫که مادر دهر هرگز نظیرش را نخواهد اورد به سوگ نشسته اند‪.‬‬ ‫اما پرواز روح ملکوتی ش��جریان به یادم��ان می اورد که کتاب‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫زندگی ما تنها یک بار به چاپ می رس��د و تجدیدچاپ ندارد و‬ ‫خوشا به حال کسانی که چون شجریان بزرگ و فراموش نشدنی‬ ‫قدر تک تک صفحات این کتاب را می دانند و صفحات ان را به‬ ‫نرمی و کریمانه ورق می زنند‪ .‬در این روز ابری و بارانی پاییزی‬ ‫صفحه ای دیگ��ر از کتاب زندگی ما ورق خ��ورد‪ .‬قدر صفحات‬ ‫کت��اب زندگی خود را بیش��تر بدانیم و با اله��ام از بزرگمردی‬ ‫چون شجریان و دیگر جاودانه های تاریخ خاطره شیرینی از این‬ ‫کتاب برای انها که بعد از ما خواهند امد باقی گذاریم‪.‬‬ ‫‹ ‹عبدالحی شماسی‪ ،‬نمایشنامه نویس‪:‬‬ ‫بی گمان نام بی همتای محمدرضا ش��جریان جاودان خواهد‬ ‫مان��د و انچه از او به یادگار مانده‪ ،‬میراث گرانس��نگ فرهنگی‬ ‫و هنری این س��رزمین‪ ،‬همیش��ه جاوید خواهد ماند که مایه‬ ‫س��رفرازی و بالندگی مردم سرزمینش به پهنای جهان خواهد‬ ‫بود‪ .‬او همیشه در کنار ما زنده خواهد ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹اصغر همت‪ ،‬بازیگر‪:‬‬ ‫تخت��ی فقط ی��ک ورزش��کار نب��ود و ش��جریان فقط یک‬ ‫خواننده؛فقدانش ضایعه ای جبران ناپذیر اس��ت‪ .‬مانند بسیاری‬ ‫از مصائب دیگر تحمل می کنیم‪ .‬تسلیت به همه دوستدارانش‬ ‫در سرتاسر جهان‪.‬‬ ‫‹ ‹علی پویان‪ ،‬کارگردان تئاتر‪:‬‬ ‫به وق��ت حادثه‪ ،‬تابوت ما ز تاک کنید ک��ه می رویم به داغ‬ ‫فراق خسرو‬ ‫بلند باالیی‪ .‬تس��لیت و تعزیت در سوگ‪ ،‬س��وز و ِ‬ ‫خوبان‪ ،‬شهریار اواز و موسیقی ملی و سنتی ایران زمین‪ ،‬استاد‬ ‫محمدرضا ش��جریان‪ ،‬نماد و نماینده فرهنگ و هنر س��رزمین‬ ‫پاکان‪ ،‬ایران عزیزمان‪ .‬اس��تاد ش��جریان همیشه زنده است تا‬ ‫هنر زنده اس��ت و ایران زنده است‪ .‬صدای ماندگار‪ ،‬صدای یک‬ ‫ملت‪ ،‬هرگز نمی میرد‪ .‬استاد شجریان صدای ملت ایران است؛‬ ‫ماندگار و بی پایان‪.‬‬ ‫‹ ‹مریم عباسپور‪:‬‬ ‫تس��لیت واژه بسیار حقیری اس��ت برای مردی که فرهنگ‬ ‫ایران زمین به وجودش می بالد و باید س��ال های دراز طی شود‬ ‫تا چو اس��تاد فرزن��دی از تبار نیکان به جامع��ه تحویل دهد‪.‬‬ ‫در حقیقت ما از دیدن ش��کل فیزیکی اس��تاد محروم ش��دیم‬ ‫ام��ا ارمغانی که ایش��ان ب��رای فرهنگ این س��رزمین برجای‬ ‫گذاش��ت انقدر ارزشمند و گرانبها است که با هیچ دستاوردی‬ ‫قابل مقایسه نیست‪ .‬استاد رفت؛ باعظمت و باشکوه و رو سیاهی‬ ‫ماند برای کسانی که در زمان حیات ایشان قدر و منزلت واالی‬ ‫ایشان را درک نکردند و شعور و فهم الزم را برای حفظ حرمت‬ ‫و شان ایشان نداشتند‪ .‬باید افسوس خورد به حال این اشخاص‬ ‫که چنان فرصت یگانه ای را از دس��ت دادند و محال است که‬ ‫دوباره این نعمت برای شان تکرار شود‪.‬‬ ‫م��ن به عنوان یک فرد عادی از اجتم��اع بزرگ ایران افتخار‬ ‫می کنم که از کودکی تا ام��روز در تمامی لحظات زندگی ام با‬ ‫صدای جاودانه و بی بدیل خس��رو اواز ایران گذران عمر کردم‬ ‫و همواره صدای ناب ایشان همنشین لحظات من بوده است‪.‬‬ ‫به تمامی دوس��تان اهل هنر که مقام ش��امخ اس��تاد را ارج‬ ‫می گذارند تس��لیت عرض می کنم‪ .‬امیدوارم در اینده ش��اهد‬ ‫اس��تفاده صحیح و علمی در مراکز پرورش و تربیت جوانان از‬ ‫چیزی که استاد در موسیقی سنتی برای ما به یادگار گذاشت‪،‬‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫چگون��ه ش��جریان‬ ‫بر بلن��دای هنر ایران‬ ‫ایستاد؟‬ ‫عالق��ه‪ ،‬پش��تکار‪،‬‬ ‫ام��وزش‪ ،‬س��واد‪،‬‬ ‫تحصی��ل و دان��ش‪،‬‬ ‫هم��راه ب��ا عش��ق به‬ ‫موس��یقی برای «شجریان» شدن کافی بود؛ اما‬ ‫برای «شجریان»ماندن‪ ،‬او دو صفت را همزمان‬ ‫دارا ب��ود؛ اخ�لاق و در کنار مردم ایس��تادن و‬ ‫چنین است که «ش��جریان» بر باالی قله هنر‬ ‫این سرزمین ایس��تاده و نامش جاودانه است‪.‬‬ ‫روحش شاد که جایگاهش قلب ملت است‪.‬‬ ‫‹ ‹چکاوک بزرگمهر‪:‬‬ ‫مرگ شجریان سوگ ندارد‪.‬‬ ‫نام شجریان یکسره شادی است و ازادی‪.‬‬ ‫او خوب زیست‪ ،‬زیبا و باعزت زیست‪.‬‬ ‫به دستبوسی اربابان قدرت نرفت‪.‬‬ ‫همیشه در کنار مردمش ایستاد‪.‬‬ ‫بزرگ تری��ن بخت ما این بود که در زمان ه او‬ ‫متولد شدیم‪.‬‬ ‫با او زیس��تیم‪ ،‬در زمانه ای که شجریان در‬ ‫ان زیست‪.‬‬ ‫شادا ما! شادا شجریان!‬ ‫و حاال‬ ‫خداحافظ ای استاد دل ها!‬ ‫خداحافظ ای افطارانه های پر از پرواز‬ ‫خداحافظ تقدیرات پر از امید‬ ‫خداحافظ درد دل های عاشقانه سحر‬ ‫‹ ‹چکامه بزرگمهر‪:‬‬ ‫اشک و غم من از مرگ شجریان نیست؛‬ ‫همه ما می میریم‪.‬‬ ‫غم م��ن از بودن انهایی اس��ت ک��ه نباید‬ ‫باشند؛‬ ‫اما می مانند‪.‬‬ ‫اش��ک من برای رفتن انهایی است که باید‬ ‫ماندگار شوند؛‬ ‫اما می روند‪.‬‬ ‫حتی مرگ هم‬ ‫به حق تقسیم نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهاد عابدینی‪ -‬شاعر‪:‬‬ ‫اس��تاد ش��جریان ب��ا ص��دای ملکوت��ی و‬ ‫ایران دوستانه اش به اسمان پرواز کرد‪ .‬نامش و‬ ‫اوازش با ما جاودانه می ماند‪ .‬گروه شعر معاصر‬ ‫این ضایعه را به جامعه هنری و ایران دوستان‬ ‫تسلیت می گوید‪.‬‬ ‫‹ ‹غالمحسین سالمی‪ -‬شاعر‪:‬‬ ‫روح بزرگ خسرو اواز ایران‪ ،‬مرد مردستان‪،‬‬ ‫پهنه یزمی��ن را تنگ دید و ب��ه ملکوت خدا‬ ‫پرواز کرد‪ .‬بی تردید یاد و خاطره اش تا همیشه‬ ‫تاریخ با تمام ایرانیان وطن پرست خواهد بود‪.‬‬ ‫انش��ااهلل که روحش در ملکوت خدا با ارامش‬ ‫قرین باشد‪ .‬این اندوه بزرگ را به ملت نجیب‬ ‫ای��ران تس��لیت می گویم و ب��رای ان عزیز از‬ ‫دست ش��ده رحمت پ��روردگار و برای تمامی‬ ‫بازماندگان شکیبایی ارزو می کنم‪.‬‬ ‫‹ ‹علی قوامی‪ -‬شاعر‪:‬‬ ‫یاد اس��تاد محمدرضا ش��جریان جاودان و‬ ‫گرامی‪ .‬مردی نیکوسرش��ت و ازاده که با صدا‬ ‫و هنر کم نظیرش س��ال ها دل بس��یاری را در‬ ‫اوج نامالیمات شاد کرد و استوار در حرف حق‬ ‫بود که امیدواریم الگوی ما باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹فریبا شاهسون‪ -‬بازیگر‪:‬‬ ‫صدای ملکوت ایران‪ ،‬با اس��مان یکی ش��د‪.‬‬ ‫به کج��ا باید رفت در ش��ب های ماه رمضان‪،‬‬ ‫بدون اش��تیاق دوباره شنیدن صدای ملکوتی‬ ‫ربن��ای تو در اس��مان ایران‪ ...‬س��ال ها انتظار‬ ‫کش��یدیم‪ ...‬سال ها صبر کردیم تا دوباره یکی‬ ‫باشیم با اوای ملکوتی که نشان از مهر و عشق‬ ‫پروردگار به تو داشت‪ .‬ربنا‪ ...‬ربنا‪ ...‬ربنا‬ ‫‹ ‹ناصر وحدتی‪ -‬موزیسین‪:‬‬ ‫محمدرض��ا جان چ��ه کردی‪ ،‬چ��ه کردی‬ ‫ب��ا ج��ان و روح و روان م��ردم ما‪ .‬ب��ا صدای‬ ‫جادوی��ی تو‪ ،‬ب��ا انتخاب بجای اش��عا ِر قلندر‬ ‫بی پروای ادبیات کالس��یک م��ا حافظ کبیر‪.‬‬ ‫محمدرضا جان دنیا را با نام و اوازت انباشتی‬ ‫رفتی‪ ،‬ایران را‪ ،‬موس��یقی ایران را اوازه جهان‬ ‫کردی رفتی‪ .‬محمدرضا جان افتخار بالمنازع‬ ‫موسیقیدانان ایران‪ ،‬اشک های همه ما و مردم‬ ‫ایران نثار خاک پاک خراس��ان بزرگ که تو را‬ ‫افرید‪ .‬اینکه با همایون موسیقی و مردم ما را‬ ‫تنها نکردی‪ ،‬از تو س��پاس‪ .‬ام��روز دیر یا زود‬ ‫می ام��د اما برای تو نیامده اس��ت‪ .‬تو تا تاریخ‬ ‫ایران هست هس��تی‪ ،‬تا اواز هست هستی‪ ،‬تا‬ ‫ایران هست هستی‪...‬‬ ‫تسلیت‬ ‫بام��داد روز جمعه‪ ،‬در حالی که هنوز ش��فق س��ینه‬ ‫اس��مان را نشکافته بود‪ ،‬بس��یاری از دوستداران خسرو‬ ‫اواز ایران از جای جای شهر تهران خود را به بهشت زهرا‬ ‫رسانده بودند تا با مردی وداع کنند که اوازش همنشین‬ ‫روزهای خوشی و ناخوشی شان بود‪ .‬عصر پنجشنبه‪۱۷ ،‬‬ ‫مهر‪ ،‬خبر پر کشیدن استاد محمدرضا شجریان انچنان‬ ‫سنگین بر پیکر تک تک دوستداران فرهنگ و هنر ایران‬ ‫زمی��ن فرود امد که انها واله و ش��یدا خود را به مقابل‬ ‫بیمارستان جم رس��اندند؛ جایی که «مرغ سحر» خود‬ ‫را از «قفس جان» رهانده بود‪ ،‬ان هم در روز اربعین‪.‬‬ ‫باوجود انکه همایون شجریان‪ ،‬فرزند مرحوم شجریان‬ ‫در جمع مردم ایستاده در جلوی بیمارستان اعالم کرد‬ ‫که باتوجه به محدودیت های کرونایی‪ ،‬مراس�� م تشییع‬ ‫به صورت مح��دود برگزار و با تصمی��م خانوادگی پیکر‬ ‫پدرش به مش��هد منتقل می شود‪ ،‬صبح جمعه بسیاری‬ ‫از مردم خود را برای وداع اخر به بهش��ت زهرای تهران‬ ‫رساندند‪.‬‬ ‫این همه داس��تان نبود‪ .‬قطره های اشک نیز از گوشه‬ ‫چش��م دوستداران شجریان همچون نم باران روان بود؛‬ ‫انگار عزیزی را از دس��ت داده بودند و امروز افسوس ان‬ ‫می خوردند که چرا قدرش را ندانس��ته اند یا به س��وگ‬ ‫جگرگوشه ای نشسته بودند که با نوای او به صبح و شام‬ ‫خود رنگ زندگی می پاشیدند‪.‬‬ ‫در مصالی اصلی بهش��ت زهرای تهران ایین رس��می‬ ‫تش��ییع و اقام��ه نم��از میت برق��رار بود‪ .‬س��ید عباس‬ ‫صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به همراه جمعی‬ ‫از مس��ئوالن این وزارتخانه‪ ،‬استادان و چهره های عرصه‬ ‫موسیقی و اعضای خانه موسیقی ایران در کنار خانواده‬ ‫اخرین اواز استاد ماندگار شد‬ ‫‹ ‹علیرضا غفاری‪ -‬مجری‪:‬‬ صفحه 15 ‫شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 19‬مهر‪ 22 -1399‬صفر ‪ 8 - 1442‬اکتبر ‪-2020‬شماره‪-1631‬پیاپی‪2949‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫اثر بدیع و پرمعنای هنرمند هنرهای تجسمی‪ ،‬حسن نوزادیان از ترکیب چهره استاد محمدرضا شجریان و نقشه ایران‬ ‫خسرو اواز ایران دیگر نمی خواند‬ ‫‹ ‹خنیاگر وطن جان به جان جهان سپرد‬ ‫س��ید مجتبی حسینی‪ ،‬معاون‬ ‫ام��ور هن��ری وزی��ر فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اس�لامی در پیام��ی‬ ‫درگذش��ت اس��تاد محمدرضا‬ ‫ش��جریان را تس��لیت گف��ت و‬ ‫نوش��ت‪ :‬خنیاگر وطن جان به‬ ‫جان جهان سپرد‪.‬‬ ‫کیمیاگری که به گوهر هنر‪ ،‬ش��ریک دردها و درودهای‬ ‫روزگار خویش بود و به اعجاز اواز‪ ،‬ناب ترین نیایش ها را‬ ‫س��رود و بی نقاب ترین انسان ها را ستود‪ .‬گرچه باالی ان‬ ‫سرو به سعی مرگ خم اورده است اما به ُحسن خداداد‬ ‫جان جویا جاودانه‬ ‫خویش و به مهر ماندگار م��ردم‪ ،‬ان ِ‬ ‫اس��ت و به صاحبدلی‪ ،‬صدایش نوش��داری اشفتگی ها و‬ ‫سرگشتگی ها باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫استاد محمدرضا شجریان متول ِد مردم بود و بدرقه او نه‬ ‫به لحن و لهجه «بدرود» که به اوای «درود» خواهد بود‬ ‫اما مگر می توان ب��ه بوی بهار و عطر گل و غیبت یار به‬ ‫حسرت نگریست و نخواند که عندلیبان را چه پیش امد‬ ‫هزاران را چه شد‪.‬‬ ‫‹ ‹صدای مردم به اسمان پر کشید‬ ‫کانون کارگردانان سینمای ایران نیز در پیام تسلیتی‬ ‫گفت‪ :‬صدای مردم به اسمان پر کشید‪.‬‬ ‫کانون کارگردانان سینمای ایران پرواز بانگ ربنا را به‬ ‫مردم و اب و خاک این سرزمین تسلیت گفت و نوشت‪:‬‬ ‫بان��گ اواز قرن ها هنر و فرهنگ ای��ران زمین و صدای‬ ‫ماندگار مردم به اسمان پرکشید‪.‬‬ ‫‹ ‹قلب تپنده نغمه سرای ایران از تپش افتاد‬ ‫علیرضا اس��ماعیلی‪ ،‬سرپرست‬ ‫فرهنگس��تان هن��ر جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران و اعضای گروه‬ ‫تخصص��ی موس��یقی ای��ن‬ ‫فرهنگس��تان در پی درگذشت‬ ‫استاد محمدرضا شجریان‪ ،‬پیام‬ ‫تسلیتی منتشر کردند‪.‬‬ ‫در مت��ن این پیام امده اس��ت‪ :‬قلب تپنده نغمه س��رای‬ ‫بزرگ موس��یقی ایرانی‪ ،‬اس��تاد محمدرضا شجریان‪ ،‬از‬ ‫حرکت باز ایستاد‪ .‬سخن از عاشقی چون او‪ ،‬حدیث نیم‬ ‫قرن فعالیت مستمر در گرامیداشت و برپاداشت نغمات‬ ‫برخاس��ته از تاریخ موسیقی‪ ،‬شعر و فرهنگ و ادب کهن‬ ‫سرزمین ایران است‪.‬‬ ‫ماث��ر به یادگار مان��ده اش‪ ،‬در طیفی وس��یع از قطعات‬ ‫ناب موسیقایی تا تربیت شاگردان بی شمار‪ ،‬بیانگر نقش‬ ‫یگانه او در بس��ط و توس��یع نغمات و الحان موس��یقی‬ ‫ایرانی است‪.‬‬ ‫اینک ناباورانه ش��اهدیم که اس��تاد محمدرضا شجریان‬ ‫عندلیب جان و‬ ‫قالب خاکی به خاک سپرد اما باورمندیم‬ ‫ِ‬ ‫روانش در کالبد سپهر بیکران موسیقی ایرانی همچنان‬ ‫زنده و نغمه پرداز است و تداوم اندیشه های هنری اش بر‬ ‫جریده جان رهروانش ثبت و حک گردیده است‪.‬‬ ‫در ثنای استاد‬ ‫حمیدرضا ادیب‪ -‬شاعر‬ ‫باغ گلویت سبز اواز‬ ‫صبح صدایت دشت دلباز‬ ‫از زلف افشان کالمت‬ ‫دل می تپد در سینه ساز‬ ‫شعری که خطاط زمانه‬ ‫خون می چکد از خامه اش باز‬ ‫جز گزمگان از گل که ترسند‬ ‫گل کن در این برف بد اغاز‬ ‫ای در گلویت النه کرده‬ ‫مرغان دریا بال پرواز‬ ‫برخیز و انسان رو صدا کن‬ ‫با بانگ شعر و شور اواز‬ ‫سیاره گیج زمین رو‬ ‫روی مدار عشق انداز‪.‬‬ ‫‹ ‹تسلیت به تمام فارسی زبانان جهان‬ ‫س��رور بختی‪ ،‬رئیس موسسه‬ ‫فرهنگ��ی اکو با ص��دور پیامی‬ ‫کهن‬ ‫درگذشت خنیاگر ادبیات ِ‬ ‫فارس��ی‪ ،‬اس��تاد محمدرض��ا‬ ‫ش��جریان را به تمام ملت های‬ ‫منطق��ه اک��و باالخ��ص‬ ‫فارس��ی زبانان‪ ،‬تسلیت گفت و‬ ‫نوش��ت‪ :‬درگذش��ت افس��انه موسیقی ش��رق و خنیاگر‬ ‫ادبیات کهن فارس��ی‪ ،‬اس��تاد محمدرضا شجریان را به‬ ‫تمام ملت ه��ای منطقه اکو باالخص فارس��ی زبانان این‬ ‫حوزه تمدنی دیرین‪ ،‬تسلیت می گویم و از خداوند منان‪،‬‬ ‫ارامش ابدی برای «خسروی اواز ایران» ارزومندم‪.‬‬ ‫‹ ‹خسرو اواز قرن‪ ،‬ز نظرغایب شد‬ ‫حج��ت اهلل ایوب��ی‪ ،‬دبی��رکل‬ ‫کمیس��یون ملی یونسکو ایران‬ ‫در پیامی گفت‪ :‬سرانجام خسرو‬ ‫اواز قرن‪ ،‬ش��اه بی قرین‪ ،‬شد ز‬ ‫نظ��ر غای��ب و خلق��ی پی اش‬ ‫غمین‪.‬‬ ‫سرانجام مرغ سح ِر بنشسته در‬ ‫بس��تر خاموش شد و فرهنگ ایران سیاهپوش‪ .‬بی گمان‬ ‫می مان��د در جای جای ایران طنین صدای او‪ .‬اینجا تمام‬ ‫می شود واژه ها در وصف ان خسروی فرهنگ‪ .‬زبان حال‬ ‫اوست‪.‬‬ ‫درگذش��ت اس��طوره اواز ایران را به همه فارسی زبانان‬ ‫جهان و عاش��قان فرهن��گ و ادب ایرانی به ویژه خانواده‬ ‫علی جنتی‪ ،‬وزیر پیشین ارشاد‬ ‫و فرهن��گ اس�لامی ضم��ن‬ ‫تس��لیت از دس��ت دادن استاد‬ ‫اواز ای��ران نوش��ت‪ :‬اس��تاد‬ ‫محمدرضا شجریان‪ ،‬خسرو اواز‬ ‫ای��ران و خوانن��ده محبوب به‬ ‫دیدار محبوب شتافت‪.‬‬ ‫او همواره با مردم زیست و صدای دلنشین او بر دل های‬ ‫ملت ایران نقش بس��ت و با خالقیت خود اثار ماندگاری‬ ‫از خود به جای گذاشت‪.‬‬ ‫این ضایعه را به همه هنرمندان به ویژه اهالی موسیقی و‬ ‫ملت بزرگ ایران تسلیت می گویم‪ .‬روانش شاد‪.‬‬ ‫‹ ‹صدای موسیقی ایران خاموش شد‬ ‫جمش��ید انص��اری‪ ،‬مع��اون‬ ‫رئیس جمه��وری و رئی��س‬ ‫س��ازمان اداری و اس��تخدامی‬ ‫کش��ور در پیام تسلیتی نوشت‪:‬‬ ‫شجریان صدای بی بدیل‪ ،‬فاخر‬ ‫و ج��اودان موس��یقی ایرانی به‬ ‫خاموش��ی گرایی��د‪ ...‬و به قول‬ ‫مه��دی اخوان ثالث روزگار‪ ،‬دس��ت برداش��ت از این در‬ ‫وطن خویش غریب!!‬ ‫صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را‬ ‫تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید!‬ ‫‹ ‹ایران فرهنگی بار دیگر عزادار شد‬ ‫محمد اله یاری‪ ،‬مدیر کل دفتر‬ ‫موس��یقی نی��ز در پیام��ی‬ ‫درگذش��ت اس��تاد محمدرضا‬ ‫ش��جریان را تس��لیت گف��ت و‬ ‫نوشت‪ :‬ایران فرهنگی بار دیگر‬ ‫عزادار یکی از فرزندان خود شد‪.‬‬ ‫ای��ن بار هنرمندی ک��ه با اوای‬ ‫خویش‪ ،‬عظمت و ش��کوه فرهنگ و تمدن ایران زمین را‬ ‫زمزمه می کرد‪ ،‬دعوت افریدگار باعظمت خویش را پاسخ‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫‹ ‹او هرگز نمی میرد‬ ‫عادل فردوسی پور هم نوشت‪:‬‬ ‫او هرگ��ز نمی می��رد‪ .‬او زن��ده‬ ‫اس��ت؛ در وجود ما که همواره‬ ‫طنین صدای��ش در گوش مان‪،‬‬ ‫زمزمه نوایش بر لب های مان و‬ ‫مهر بی پایانش در قلب های مان‬ ‫جاری خواهد بود‪.‬‬ ‫تقدیم به خسرو اواز ایران‪:‬‬ ‫شکرخدا گودرزی‪ -‬بازیگر‬ ‫نه واژه پیدا می شود به قامت سوگت‬ ‫نه قلم می نویسد رسای هجرت را‬ ‫تو که به راستی‬ ‫هم خسرو بودی‬ ‫هم سیاوش‬ ‫هم رستم‬ ‫هم داوود‬ ‫لحظه لحظه های صدای تو‬ ‫تپش های تاریخ ما را گزاره می کند‬ ‫«بیداد» زمانه‬ ‫«داد» تو‬ ‫در «نوا»ی عاشقانه ات‬ ‫در «گلبانگ» «ربنا»یت‬ ‫دلشده ای که دلشده رفت با «دلشدگان»‬ ‫«بی تو به سر نمی شود»‬ ‫بی همگان به سر شود‬ ‫تو که از شمار کسان یک تن بودی‬ ‫اما از خیل هنر هزاران بیش‬ ‫تو در «اسمان عشق» تبلور یافتی‬ ‫در اربعین با کاروان سوگ کوچیدی از این کهن دیار‬ ‫با تو «بوی باران»‬ ‫با تو در «شب وصل»‬ ‫با تو در «استان جانان»‬ ‫«بهاریه» می سرایم‬ ‫«مرغ سحر» ناله سر نمی کند‬ ‫در «غوغای عشقبازان»‬ ‫«دود عود» بر جای مانده‬ ‫با توام تک سوار توسن اواز‬ ‫می خواهم «دیلمان» بخوانم‬ ‫بیاد تو «عارف» زمانه ام‬ ‫به ابر بگویم‬ ‫ببار ای ابر باران زای بارنده‬ ‫به فریاد ببار‬ ‫چنان که در خیال هم نگنجی‬ ‫به باد «پیام نسیم» بدهم‬ ‫«راز دل»‬ ‫در «پیوند مهر» بگویم‬ ‫با «رندان مست» تا «سپیده دمان»‪...‬‬ ‫امید که در «زمزم ه عاشقان»‬ ‫«سرو چمانمان» به دیدارافتاب برود‬ ‫در «شب»ی چنین سکوت‬ ‫«س ِر عشق»‬ ‫با کویر می گویم‬ ‫در «سکوت»ی چنین موهش‪...‬‬ ‫می خواهم به یاد تو‬ ‫من که «رسوای دلم» به جهان‬ ‫«درختی از مهر» بنشانم‬ ‫بر بال سپیده تا سحر‬ ‫به امید سحری‬ ‫که مرغش سرودی بخواند‬ ‫به نام ازادی‪...‬‬ ‫عبدالرحمان فرقانی فر‪-‬شاعر‬ ‫«مرغ سحر»‬ ‫در سحر‬ ‫با گلوی خونین‬ ‫خواند‪:‬‬ ‫که‬ ‫جان «اواز ایران»‬ ‫پرکشید‬ ‫شفق‬ ‫خون رنگ شد و‬ ‫«صدای ایران»‬ ‫ماندگار‬ ‫«خداوندگار موسیقی» به استاد رسید‬ ‫صدای محمدرضا شجریان اصالت و تاریخ اواز ایرانی است‪ .‬نه فقط در موسیقی‬ ‫ک��ه در خواندن قران و ادعیه نیز گنجینه هایی را به میراث گذاش��ته اس��ت‪ .‬از‬ ‫ان هم��ه اواز در قالب های گوناگون‪ ،‬دعای «ربنا»ی او در فهرس��ت ملی میراث‬ ‫فرهنگی ناملموس ایران ثبت شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬اردیبهشت ‪ ۱۳۹۶‬سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردش��گری دعای ربنا با صدای محمدرضا شجریان را باعنوان «ربنای شجریان؛‬ ‫مثنوی در مایه افش��اری» به ش��ماره ‪ ۱۳۹۶‬در فهرس��ت ملی میراث فرهنگی‬ ‫ناملموس ثبت کرد و لوح ان‪ ،‬در حالی که این هنرمند نامدار در بستر بیماری و‬ ‫مراقبت بود‪ ،‬به همایون شجریان‪ ،‬فرزندش اهدا شد‪.‬‬ ‫ص��دای ش��جریان همانطور که خ��ودش نیز گفت��ه بود «جزئ��ی از فرهنگ‬ ‫کهن ایران اس��ت»‪ ،‬اما رئیس اس��بق س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردش��گری (زهرا احمدی پور) دلیل انتخاب ربنای او را برای ثبت در فهرس��ت‬ ‫ملی میراث ناملموس‪ ،‬اینطور شرح داده بود‪« :‬استاد شجریان یکی از سرمایه های‬ ‫ملی ایران است و سازمان میراث فرهنگی به دلیل عالقه و اهمیتی که مردم ایران‬ ‫برای ربنای ش��جریان قائل هس��تند و خاطرات شان در ماه مبارک رمضان با این‬ ‫نوای اس��مانی گره خورده‪ ،‬اهتمام خود را معطوف به ثبت این اثر در فهرس��ت‬ ‫میراث ناملموس کرد‪».‬‬ ‫«ربنا» یکی از پرمخاطب ترین اثار استاد محمدرضا شجریان است‪.‬‬ ‫ربنا ش��امل ‪ 4‬دعا از ایات قران اس��ت که همه با عبارت ربنا اغاز می ش��وند‪.‬‬ ‫ش��جریان‪ ،‬ربنا را در دس��تگاه س��ه گاه خوانده و با مرکب خوانی (مدوالسیون یا‬ ‫راه گردانی) س��ری به دس��تگاه ها و اوازهای دیگر ردیف موسیقی ایرانی از جمله‬ ‫اواز افشاری و گوش��ه عراق (صبا) می زند و سپس به سه گاه برمی گردد‪ .‬ربنا در‬ ‫نواری که محمدرضا شجریان با نام «به یاد پدر» ضبط کرده‪ ،‬منتشر شده است‪.‬‬ ‫محمدرضا ش��جریان گفته بود‪ :‬انگیزه اصل��ی اش از خواندن این دعا‪ ،‬تدریس‬ ‫ان به دو هنرجو بود و این اثر در یکی از استودیوهای رادیو ضبط شده است‪.‬‬ ‫ش��جریان مبدع تعدادی ساز در موس��یقی ایرانی نیز هست‪ .‬او در اردیبهشت‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬نمایش��گاهی در ته��ران برگزار و این س��ازها را که «صراحی»‪« ،‬ش��هر‬ ‫اشوب»‪« ،‬ساغر»‪« ،‬کرشمه»‪« ،‬سبو» و «تندر» نام دارند‪ ،‬رونمایی کرد‪.‬‬ ‫استاد اواز ایران که در سال ‪ ۱۳۵۶‬مقام نخست مسابقه کشوری تالوت قران‬ ‫را به دس��ت اورد‪ ،‬سال ‪ ۷۸‬جایزه پیکاس��و و دیپلم افتخاری سازمان یونسکو را‬ ‫دریاف��ت کرد‪ .‬این جایزه هر ‪ 5‬س��ال یک بار به هنرمندی که برای شناس��اندن‬ ‫فرهنگ و هنر کش��ورش می کوش��د‪ ،‬اهدا می شود‪ .‬این استاد موسیقی ایرانی در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۰۶‬میالدی نیز نش��ان موتزارت را از سازمان یونس��کو گرفت و دو بار‬ ‫نامزد جایزه گرمی ش��د‪ .‬سال ‪ ۱۳۹۳‬نشان «ش��والیه ملی» یا «لیاقت در ایینی‬ ‫رس��می» را از دولت فرانس��ه دریافت کرد‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۱۰‬رادیو عمومی ملی‬ ‫«ان پ��ی ار» (‪ )National Public Radio‬پ��س از یک نظرس��نجی مردمی‪،‬‬ ‫صدای محمدرضا ش��جریان را در بین ‪ ۵۰‬صدای برتر جهان معرفی کرد‪ .‬وی در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬نش��ان عالی «هنر برای صلح» را گرفت و سال ‪ ۱۳۹۸‬در جشنواره‬ ‫موس��یقی بنیاد اقاخان‪ ،‬جایزه ویژه «خداوندگار موسیقی» به او اهدا شد‪ .‬هیات‬ ‫داوران جشنواره جایزه موسیقی بنیاد اقاخان در بیانیه ای علت تقدیم این جایزه‬ ‫را نقش افرینی مس��تمر شجریان در غنی کردن میراث موسیقایی بشر‪ ،‬استادی‬ ‫بی همت��ا در موس��یقی و تاثیرگذاری اجتماعی وی به عنوان یک موس��یقیدان و‬ ‫معلم در ایران و خارج از مرزهای این کش��ور عنوان کرد‪ .‬س��ایت انجمن اس��یا‬ ‫نیز محمدرضا ش��جریان را پراوازه ترین هنرمند موس��یقی اصیل ایرانی معرفی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫محمدرضا ش�جریان حلقه ای از زنجیره گرانس�نگ استادان موس�یقی و اواز اصیل و سنتی بود که‬ ‫نامش در کنار اساتیدی نظیر عبداهلل دوامی‪ ،‬اسماعیل مهرتاش و حسین طاهرزاده در تاریخ موسیقی‬ ‫ایران قرار گرفت؛ نامی که تا س�ال ها ظهور جانشینی برای او غیرممکن به نظر می رسد‪ .‬شجریان (زاده‬ ‫اول مهر ‪ ۱۳۱۹‬در مش�هد) موسیقیدان‪ ،‬اهنگس�از‪ ،‬خواننده و خوشنویس ایران زمین و نامزد ‪ ۲‬جایزه‬ ‫گرمی بود که توس�ط سایت انجمن اس�یا به عنوان پراوازه ترین هنرمند موسیقی اصیل ایرانی معرفی‬ ‫ش�د‪ .‬همچنین روزنامه ونکوورس�ان او را یکی از مهم ترین هنرمندان موسیقی در سال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی و‬ ‫یکی از ‪ ۵۰‬صدای برتر جهان معرفی کرد‪ .‬شجریان در طول فعالیت هنری خود موفق به تولید حدود ‪۶۰‬‬ ‫البوم موسیقی‪ ،‬خوانندگی در تیتراژ فیلم هایی چون دلشدگان‪ ،‬ابجد و زمستان و اجرای بیش از ده ها‬ ‫کنسرت داخلی و بین المللی شده است‪.‬‬ ‫اس�تاد محمدرضا ش�جریان برجس�ته ترین هنرمند عرصه اواز و موسیقی س�نتی ایران که از وی با‬ ‫عنوان «خس�رو اواز ایران» یاد می ش�ود‪ ،‬پس از تحمل دوره طوالنی بیماری پنجشنبه شب در سن ‪۸۰‬‬ ‫سالگی در بیمارستان جم تهران درگذشت‪.‬‬ ‫همایون ش�جریان‪ ،‬فرزند استاد شجریان روز پنجشنبه پس از اعالم خبر درگذشت استاد شجریان‬ ‫با حضور در میان مردمی که مقابل بیمارستان جم تهران تجمع کرده بودند و از او درخواست می کردند‬ ‫مراس�م تش�ییع در تهران برگزار شود‪ ،‬در سخنانی گفت‪ :‬من به خاطر شرایط کرونا نه می توانم از کسی‬ ‫بخواهم که به مراس�م تش�ییع بیاید و نه می توانم بگویم نیایید‪ .‬فردا بر پیکر استاد نماز می خوانیم و به‬ ‫مشهد منتقل می کنیم‪ .‬پیکر محمدرضا شجریان بنا به وصیت خودش در توس و در کنار ارامگاه حکیم‬ ‫فردوسی و مهدی اخوان ثالث ارام می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین اوازش را خواند و رفت‬ ‫تورج فرهادی‪ ،‬شهردار منطقه ‪۶‬‬ ‫تهران نیز در پیامی درگذش��ت‬ ‫استاد اواز ایران را تسلیت گفت‬ ‫و نوش��ت‪ :‬محمدرضا ش��جریان‬ ‫اخری��ن اوازش را خواند و رفت‪.‬‬ ‫او که تجس��م و تجسدی از هنر‬ ‫فاخ��ر ای��ران ب��ود در تم��ام‬ ‫س��ال هایی که در س��احت هنر نفس کش��ید و در س��پهر‬ ‫ادبیات درخش��ید و در عالم موس��یقی بالید‪ ،‬کوشید هنر‬ ‫فاخر را بدل به فضیلتی کند که عمق و گس��ترده و ابعاد ان‬ ‫امروز به جایگاهی رسیده که پس از پرکشیدنش به درگاه‬ ‫حضرت دوس��ت‪ ،‬غمی س��ترگ و اندوهی س��تبر بر جان‬ ‫دوستدارانش نشس��ته و ایران و قلمرو هنر و فضیلت را در‬ ‫ماتم فرو برده است‪.‬‬ ‫محمدرضا ش��جریان فراتر از یک خواننده ب��ود‪ .‬او پایه گذار‬ ‫مکتب و مرامی در موسیقی و هنر است که هنر را نه برای هنر‬ ‫که برای انسان می خواهد‪.‬‬ ‫گرامی اش تسلیت می گویم‪.‬‬ ‫‹ ‹او همواره با مردم زیست‬ ‫احسان محمدی‪ -‬روزنامه نگار‬ ‫‪ -۱‬ش��اید ما سوگوار خودمان هستیم؛ استاد ش��جریان را بهانه کرده ایم برای‬ ‫بغ��ض ک��ردن‪ ،‬برای دریغا دریغ‪ .‬احس��اس تنهایی می کنیم از رفتن کس��ی که‬ ‫همیش��ه انگار مطمئن بودیم در هر بزنگاهی کنارمان می ایستد دوشادوش مان و‬ ‫حاال مثل خانه ای قدیمی ش��ده ایم که دیوارش ریخته و باد می اید و توی دلش‬ ‫چنگ می زند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬محمدرضا ش��جریان کوهنوردی می کرد‪ ،‬عاشق طبیعت و گل و گیاه بود‪،‬‬ ‫از محص��والت باغ و باغچه اش می خورد و حتی به گمانم گندم کاش��ته بود و از‬ ‫ارد ان نان می پخت و‪ ...‬اما س��رانجام گرفتار س��رطان ش��د‪ .‬شوخی تلخ روزگار‬ ‫اس��ت‪ .‬دنیای عجیبی اس��ت‪ ،‬تاریخ پر از انهاس��ت که خون خلق می خوردند و‬ ‫هیچ شان نشد!‬ ‫‪ -۳‬من هم دلتنگ اس��تاد شجریان هس��تم اما کاش هر کدام از ما یک هزارم‬ ‫انچه او زیس��ت را زندگی کنیم‪ .‬فخر موس��یقی ش��د‪ ،‬خوشنویس��ی کرد‪ ،‬اشپز‬ ‫ممتازی شد‪ ،‬ساز ساخت‪ ،‬نجاری کرد‪ ،‬برای مردم خوشنام تر از هر سیاستمردی‬ ‫شد‪ ،‬در همه جای جهان احترام دید‪ ۸۰ ،‬سال در اوج بود‪ ،‬فرزندانی پرورش داد‬ ‫که مایه مباهاتند‪ ،‬صدای مردمش شد‪ ،‬عکسش را بر در و دیوار زدند‪ ،‬با ربنایش‬ ‫افطار کردند و‪...‬‬ ‫حاال که بعد از رنج بیماری کتاب زندگی اش را بست و رفت‪ ،‬میلیون ها ایرانی‬ ‫چنان غمگین اند که انگار یکی از اعضای خانواده ش��ان را از دس��ت داده اند‪ .‬مگر‬ ‫چند نفر در این کشور تا این اندازه خوشبخت زیسته اند و عاقبت به خیر شده اند؟‬ ‫‪ -۴‬ح��رف اخ��ر اینکه ُمرده ان اس��ت که نامش به نکوی��ی نبرند‪ .‬محمدرضا‬ ‫شجریان تا اخرین روز دنیا که حتی یک نفر فارسی بداند‪ ،‬زنده است‪.‬‬ ‫‪ -۵‬بعضی ها را خدا بغل کرده است‪ .‬مهرشان به دل مردم چنان نشسته که با‬ ‫هیچ دستور و اخم و تَخمی قابل پاک کردن نیست؛ شجریان یکی از انهاست‪.‬‬ ‫خوشا به حالت اقای شجریان که محترم زیستی و در قلب مردم این سرزمین‬ ‫تا همیش��ه زنده ای و خوشا به س��عادت ما که در روزگار تو زیستیم و از صدایت‬ ‫لذت بردیم‪.‬‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫بعضی ها را خدا بغل کرده است‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!