روزنامه صمت شماره 1628 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1628

روزنامه صمت شماره 1628

روزنامه صمت شماره 1628

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 17‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1628‬پیاپی ‪2946‬‬ ‫در بررسی دیدگاه کارشناسان درباره حمایت از بازار سرمایه یا استقالل ان تاکید شد‬ ‫چهره‬ ‫پروژه هایی که کام‬ ‫فرودستان را شیرین نکرد‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫تولید با ظرفیت پایین‬ ‫صرفه اقتصادی ندارد‬ ‫صادرات باید‬ ‫مطابق مولفه های جدید باشد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فنون بازرگانی‬ ‫در مواد معدنی‬ ‫‪12‬‬ ‫به نام مردم‬ ‫به کام همسایگان‬ ‫‪14‬‬ ‫صنعت مس‬ ‫احیا می شود‬ ‫‪11‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫بورس‪ ،‬زمین بازی دولت‬ ‫در هفته های گذش��ته بارها از مقامات مختلف دولتی و حاکمیتی ش��نیده شد که دولت‬ ‫باید از بورس حمایت کند‪ ،‬اما به گفته مسئوالن دولتی این مسئله به معنای دخالت در امور‬ ‫داخلی بازار س��رمایه نیس��ت‪ .‬از سوی دیگر برخی کارشناسان بر این باورند که دولت حتی‬ ‫نباید نقش حمایتی در بازار داشته باشد‪ ،‬چه رسد به دخالت در این حوزه! این درحالی است‬ ‫که بازار بورس تهران برخالف اکثر بورس های جهان‪ ،‬از استقالل چندانی برخوردار نیست و‬ ‫همانطور که بارها شنیده ایم‪ ،‬سازمان بورس یک نهاد حاکمیتی است و زیرمجموعه دولت‬ ‫به شمار می اید‪ .‬بسیاری از کارشناسان نیز بر این باورند که بورس زمین بازی دولت است‪،‬‬ ‫ب��ه همی��ن دلیل نمی ت��وان از مقامات اقتصادی دولت انتظار داش��ت که این میدان را یک‬ ‫شبه و انهم در روزهایی چنین بحرانی رها کنند و امور را به سیستم خودمدیریتی در بازار‬ ‫بس��پارند‪ .‬تنها موردی که می توان با قطعیت از ان س��خن گفت این اس��ت که بازار بورس‬ ‫تهران نیاز به یک اصالح ساختاری اساسی دارد تا تکلیف خود را با مقوله سیاست اقتصاد‬ ‫باز روشن کند و به این حرف و حدیث ها نیز پایان بخشد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ادامه سناریوی تولید خودروهای ناقص کف کارخانه‬ ‫چرخه معیوب فعلی باید اصالح شود‬ ‫‪3‬‬ ‫وظیفه تامین ارز بر دوش صادرات غیرنفتی‬ ‫گذاشته شد‬ ‫ما می توانیم؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫بستر توسعه صادرات معدنی‬ ‫فراهم است‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 17‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1628‬‬ ‫پیاپی ‪2946‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫چهره‬ ‫پروژه هایی که کام‬ ‫فرودستان را‬ ‫شیرین نکرد‬ ‫علی ربیعی‬ ‫سخنگوی دولت‬ ‫جهانگیری در تماس تلفنی با مراجع تقلید تاکید کرد‬ ‫دولت مصمم به حل مشکالت معیشتی مردم‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه‬ ‫دولت در دو جبهه مقابله با تحریم ها و مدیریت‬ ‫کرونا در تالش است تا فشارها بر مردم را کاهش‬ ‫ده��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬مردم امروز در ش��رایط س��خت‬ ‫معیش��تی و فش��ارهای ناش��ی از تحریم و کرونا‬ ‫قرار دارند و دولت مصمم اس��ت با رهنمودهای‬ ‫علما و مراجع تقلید بر این مشکالت فائق اید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬اس��حاق جهانگیری در تماس‬ ‫تلفنی با ایت اهلل العظمی جعفر س��بحانی ضمن‬ ‫تس��لیت ایام اربعین حسینی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امسال‬ ‫به دلیل ش��رایط کرونایی مردم مجبورند مراسم‬ ‫اربعین را به ش��کلی متفاوت از سال های گذشته‬ ‫برگزار کنند‪ .‬جهانگیری همچنین گزارش��ی از‬ ‫عملک��رد دولت در مقابله با تحریم ها و مدیریت‬ ‫بیم��اری کرون��ا ارائه و خاطرنش��ان کرد‪ :‬دولت‬ ‫همواره از س��خنان راهگش��ای مراجع تقلید در‬ ‫مقابله با کرونا استفاده کرده است‪.‬‬ ‫ای��ت اهلل العظمی س��بحانی نیز در این تماس‬ ‫تلفنی با قدردانی از تالش های دولت‪ ،‬بر ضرورت‬ ‫رعای��ت پروتکل های بهداش��تی ازس��وی مردم‬ ‫تاکی��د کرد و گفت‪ :‬وظیفه همگان اس��ت که به‬ ‫دس��تورالعمل های بهداشتی و درمانی به صورت‬ ‫ج��دی توجه کنند‪ .‬این مرج��ع تقلید افزود‪ :‬در‬ ‫ش��رایط فعلی مرج��ع اصل��ی تصمیم گیری ها‪،‬‬ ‫جامعه پزشکی و ستاد ملی مقابله با کرونا است‬ ‫و الزم اس��ت با تشدید مراقبت ها و محدودیت ها‬ ‫از افزایش ابتال به بیماری کرونا جلوگیری شود‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری‬ ‫جعفر سبحانی‬ ‫ایت اهلل س��بحانی ادامه داد‪ :‬در شرایط فعلی‪،‬‬ ‫به دلیل شیوع کرونا حضور در پیاده روی اربعین‬ ‫جای��ز نیس��ت و در ای��ن زمین��ه اطالعیه ای در‬ ‫روزهای اینده صادر خواهم کرد‪.‬‬ ‫اس��حاق جهانگیری همچنین در گفت وگوی‬ ‫تلفن��ی با ایت اهلل العظم��ی علوی گرگانی ضمن‬ ‫تس��لیت ایام اربعین حس��ینی گفت‪ :‬س��خنان‬ ‫و رهنموده��ای مراجع عظ��ام تقلید همواره در‬ ‫مس��ائل مختلف به ویژه در زمان ش��یوع کرونا و‬ ‫تحریم های ظالمانه امریکا برای دولت راهگش��ا‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬مع��اون اول رئیس جمهوری اظهار‬ ‫امیدواری کرد ب��ا تالش های دولت‪ ،‬دعای علما‬ ‫و مراج��ع تقلید و مش��ارکت م��ردم بتوانیم در‬ ‫مدیریت بیماری کرونا و مقابله با تحریم ها موفق‬ ‫ش��ویم‪ .‬ایت اهلل علوی گرگانی نیز در این تماس‬ ‫تلفن��ی با قدردانی از اقدامات و تالش های دولت‬ ‫گفت‪ :‬همواره دعاگوی دولت و مسئوالن هستم‬ ‫تا بتوانند به وظایف خود در مسیر خدمت رسانی‬ ‫به جامعه عمل کنند‪.‬‬ ‫اس��حاق جهانگی��ری همچنی��ن در تم��اس‬ ‫تلفن��ی با ایت اهلل شهرس��تانی‪ ،‬نماینده حضرت‬ ‫علوی گرگانی‬ ‫جوادی املی‬ ‫ایت اهلل العظم��ی سیس��تانی ضم��ن تس��لیت‬ ‫ای��ام اربعی��ن حس��ینی‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬حضرت‬ ‫ایت اهلل العظم��ی سیس��تانی نم��اد عقالنیت و‬ ‫درای��ت مرجعی��ت هس��تند ک��ه امیدواریم با‬ ‫رهنمودهای ایش��ان و سایر مراجع عظام تقلید‬ ‫بتوانیم بر مشکالت غلبه کنیم‪.‬‬ ‫جهانگی��ری با اش��اره به اینکه در س��ال های‬ ‫اخی��ر هم��واره در مراس��م راهپیمای��ی اربعین‬ ‫ش��رکت کرده ام‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال به دلیل شرایط‬ ‫س��خت بیم��اری کرون��ا‪ ،‬این توفی��ق را نداریم‬ ‫و ناچاری��م مانن��د س��ایر مردم به دلی��ل رعایت‬ ‫دس��تورالعمل های بهداشتی مراسم اربعین را به‬ ‫ش��کلی دیگر و بدون حض��ور در این راهپیمایی‬ ‫برگ��زار کنی��م‪ .‬مع��اون اول رئیس جمهوری با‬ ‫اش��اره به فشارها و مش��کالت ناشی از تحریم ها‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تحریم های ظالمانه و ناجوانمردانه‬ ‫امریکا فش��ارهای س��نگینی را بر معیشت مردم‬ ‫وارد ک��رده که امیدواری��م بتوانیم با تالش های‬ ‫مضاعف‪ ،‬مش��ارکت مردم و دعای مراجع عظام‬ ‫تقلی��د ای��ن مش��کالت را از پیش روی کش��ور‬ ‫برداریم‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری‪ ،‬اس��حاق جهانگی��ری در‬ ‫تم��اس تلفنی با ایت اهلل العظم��ی جوادی املی‬ ‫از مراجع عظام تقلید‪ ،‬با بیان اینکه در ش��رایط‬ ‫فعلی از یک س��و تحریم های ظالمانه و از س��وی‬ ‫دیگر بیماری کرونا کش��ور را با مش��کل مواجه‬ ‫کرده‪ ،‬گفت‪ :‬نتیجه این مش��کالت فش��ار جدی‬ ‫بر مردم اس��ت اما دولت تم��ام تالش خود را به‬ ‫کار گرفته تا بتواند این مشکالت را مرتفع کند‪.‬‬ ‫ای��ت اهلل العظم��ی جوادی املی نی��ز در این‬ ‫تماس تلفنی با اشاره به برخی ایات قران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وعده خداوند در قران این است که همواره پس‬ ‫از س��ختی ها و مشکالت اس��انی خواهد بود که‬ ‫البته عبور از مش��کالت نیازمن��د برنامه ریزی و‬ ‫مدیریت صحیح است‪.‬‬ ‫وی ب��ا انتقاد از برخی غفلت ها در س��ال های‬ ‫گذش��ته که منجر به سوءاستفاده و اختالس از‬ ‫بیت المال ش��ده بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید نسبت به‬ ‫حق��وق مردم و بیت المال س��ختگیری داش��ته‬ ‫باش��یم و در عین حال مس��یر را ب��رای فعالیت‬ ‫اقتصادی و کسب وکارهای مردم تسهیل کنیم‪.‬‬ ‫ای��ت اهلل جوادی املی بر ض��رورت حمایت و‬ ‫تقویت دانش��مندان و نخبگان کشور تاکید کرد‬ ‫و افزود‪ :‬باید مش��کالت پیش روی دانش��مندان‬ ‫و صاحب��ان عل��م و دانش در کش��ور را برطرف‬ ‫کنی��م‪ ،‬چراکه با حمایت از انها بس��ترهای الزم‬ ‫ب��رای توس��عه علمی و دس��تیابی ب��ه اهداف و‬ ‫موفقیت هایی نظیر واکس��ن کرونا فراهم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مرزهای عراق بسته است‪ ،‬سمت مرز نروید!‬ ‫ستاد مرکزی اربعین اعالم کرد‪ :‬باتوجه به شرایط‬ ‫موجود ش��یوع بیماری کرون��ا و رایزنی های قبلی با‬ ‫مسئوالن عراقی‪ ،‬امکان عزیمت موکب های اربعین‬ ‫ب��رای ارائه خدمات به کش��ور عراق وجود نداش��ته‬ ‫و ای��ن ام��ر کامال منتفی اس��ت‪ .‬به گ��زارش پایگاه‬ ‫اطالع رسانی وزارت کشور‪ ،‬ستاد مرکزی اربعین در‬ ‫اطالعیه شماره ‪ ۶‬خود اورده است‪ :‬باتوجه به پخش‬ ‫اخب��اری در برخی خبرگزاری ه��ا مبنی بر پذیرش‬ ‫تعدادی از موکب های اربعینی تاکید می شود باتوجه‬ ‫به شرایط موجود شیوع بیماری کرونا و رایزنی های‬ ‫قبلی با مسئوالن عراقی‪ ،‬امکان عزیمت موکب های‬ ‫اربعینی ب��رای ارائه خدمات به کش��ور عراق وجود‬ ‫ندارد و این امر کامال منتفی است‪ .‬همچنین در این‬ ‫اطالعیه امده است‪ :‬به منظور بهره گیری از کمک ها‬ ‫و نذورات عام مردم مقرر ش��د کمیته مشارکت های‬ ‫مردمی این ستاد (س��تاد بازسازی عتبات عالیات)‬ ‫حس��ب نیازهای فعلی جامعه‪ ،‬کمک ه��ا و نذورات‬ ‫عام جمع اوری شده را در قالب کمک های مومنامه‬ ‫در مناط��ق محروم و در بی��ن نیازمندان توزیع کند‬ ‫که س��ازکار اجرای این امر ازسوی کمیته مذکور به‬ ‫اطالع موکب داران گرامی خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹کسانی که ویزا گرفته بودند‪ ،‬برگشتند‬ ‫رئیس س��تاد مرک��زی اربعین حس��ینی گفت‪:‬‬ ‫افرادی که ویزا گرفته بودند‪ ،‬نتوانس��تند ازس��وی‬ ‫دول��ت عراق اج��ازه ورود ب��ه این کش��ور را برای‬ ‫ش��رکت در مراس��م اربعی��ن بگیرند‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬حس��ین ذوالفقاری در مصاحبه با شبکه خبر‬ ‫عزیمت موکب های اربعین کامال منتفی است‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال گذش��ته ‪ 3‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار نفر‬ ‫از ای��ران به عراق اعزام ش��دند و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر نیز‬ ‫به ص��ورت عبوری رفتند‪ .‬اصول بهداش��تی ان هم‬ ‫در زمان ش��یوع ویروس کرونا باالی ‪ ۹۰‬درصد در‬ ‫عراق رعایت نمی ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬در عراق رعایت‬ ‫اصول بهداشتی مشکل است‪ .‬با اینکه در سال های‬ ‫گذش��ته کرونا نب��ود‪ ،‬در برگش��ت می دیدیم که‬ ‫تع��دادی از افراد انفلوان��زا می گرفتند و ما مجبور‬ ‫می ش��دیم انه��ا را به صورت قرنطین��ه غربالگری‬ ‫کنی��م‪ .‬ش��رایط راهپیمای��ی و حضور در مراس��م‬ ‫اربعین با دیگر مناس��بت ها متفاوت اس��ت‪ .‬مردم‬ ‫عراق خودش��ان داخل حرم نمی ش��وند‪ .‬باید دید‬ ‫دولت عراق چه تدابیری در این زمینه می اندیشد‪.‬‬ ‫ذوالفق��اری گفت‪ :‬ما از س��ال گذش��ته خودمان را‬ ‫برای برگزاری مراس��م اماده ک��رده بودیم‪ .‬تالش‬ ‫جمع��ی این بود که امادگی داش��ته باش��یم چون‬ ‫ش��اید ش��رایط برای برگزاری ایین اربعین فراهم‬ ‫ش��ود که نشد‪ .‬در تماس های مختلف سفیر ایران با‬ ‫مقام های عالی عراق‪ ،‬انها در جلسات رسمی اعالم‬ ‫کردند هیچ زائری را نمی پذیریم اما انتش��ار برخی‬ ‫اخب��ار باعث می ش��د فضای تردی��دی بین زائران‬ ‫ایجاد ش��ود ک��ه در نهایت وزارت بهداش��ت عراق‬ ‫اعالم کرد هیچ زائر خارجی را در مراس��م امس��ال‬ ‫نمی پذیرد‪ .‬رئیس س��تاد مرکزی اربعین حسینی‬ ‫افزود‪ :‬وضعیت بیماری در ایران نیز بررس��ی شد و‬ ‫س��تاد ملی مبارزه با کرونا اعالم کرد راهپیمایی در‬ ‫داخل و بیرون نخواهیم داش��ت‪ .‬پس تکلیف ستاد‬ ‫عکس روز‬ ‫حسین ذوالفقاری‬ ‫رامین پاشایی‬ ‫مرکزی اربعین روش��ن ش��د و اعالم کردیم مرزها‬ ‫باز نمی ش��ود‪ .‬بحثی بود ک��ه ‪ ۵۰۰‬موکب را زودتر‬ ‫بفرس��تیم که خدمات بهداش��تی‪-‬درمانی بدهند‬ ‫ام��ا با تصمیم دولت ایران و ع��راق این موضوع هم‬ ‫منتفی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کالهبرداری در پوشش اعزام ز ّوار‬ ‫در همین حال س��رهنگ رامین پاش��ایی با بیان‬ ‫اینکه این روزها حاشیه ها پیرامون تبلیغات کذب‬ ‫در فض��ای مجازی مبنی بر «امکان ثبت نام و اعزام‬ ‫زوار ب��ه پی��اده روی اربعی��ن یا س��فرهای زیارتی‬ ‫به کش��ور عراق» در ش��بکه های اجتماعی به اوج‬ ‫خود رس��یده‪ ،‬اف��زود‪ :‬همه این تبلیغ��ات دامی بر‬ ‫کالهب��رداری افراد س��ودجو اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫پای��گاه خبری پلیس‪ ،‬مع��اون اجتماعی پلیس فتا‬ ‫ناج��ا ادامه داد‪ :‬ش��هروندان به هی��چ عنوان فریب‬ ‫ای��ن تبلیغات را نخورند و ب��ه لینک ها و درگاه های‬ ‫بانکی معرفی شده برای ثبت نام و واریز وجه در این‬ ‫تبلیغ��ات مراجعه نکنند‪ .‬این لینک ها و درگاه های‬ ‫بانکی برای سرقت اطالعات شهروندان و اطالعات‬ ‫بانکی انها طراحی ش��ده اس��ت‪ .‬معاون اجتماعی‬ ‫پلی��س فتا ناجا گفت‪ :‬باتوجه به اعالم پروتکل های‬ ‫بهداشتی ازسوی س��تاد ملی مقابله با کرونا مبنی‬ ‫بر «لغو تمامی س��فرهای زیارتی به مقصد کش��ور‬ ‫عراق» افراد س��ودجو با جعل عنوان دفاتر زیارتی و‬ ‫س��ازمان های مربوطه و با اعالم داشتن مجوز اعزام‬ ‫تعداد محدود زوار به این مراس��م مذهبی درصدد‬ ‫کالهب��رداری از ش��هروندان هس��تند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه اعزام زائر اربعین حس��ینی منوط به دستور‬ ‫س��ازمان حج و زیارت و سایر مبادی ذی ربط است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬باتوجه به شیوع بیماری کرونا‪ ،‬سازمان حج و‬ ‫زیارت نیز در این زمینه برنامه ای اعالم نکرده است‪.‬‬ ‫سرهنگ پاش��ایی عنوان کرد‪ :‬با رصد پیشدستانه‬ ‫فضای مج��ازی ‪ 3‬بان��د فعال در این ح��وزه مورد‬ ‫شناس��ایی قرار گرفتند و به جه��ت تعیین تکلیف‬ ‫به مراجع قضایی معرفی ش��دند و شناسایی دیگر‬ ‫عامالن نیز در دس��تور کار پلیس فتا قرار دارد‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬باتوجه به تصمیمات گرفته ش��ده ازس��وی‬ ‫س��تاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬همه س��فرهای زیارتی‬ ‫به عراق لغو ش��ده و برابر توصیه های انتظامی‪ ،‬همه‬ ‫مرزهای خروجی کش��ور ایران به ع��راق تا اطالع‬ ‫ثانوی مسدود است‪ .‬سرهنگ پاشایی از هموطنان‬ ‫خواست ضمن رعایت پروتکل های اعالمی‪ ،‬به هیچ‬ ‫عن��وان فریب این تبلیغ��ات دروغین را که با هدف‬ ‫کالهبرداری مالی انجام می شود‪ ،‬نخورند و اخبار و‬ ‫اطالعاتی که با پیاده روی اربعین در ارتباط است را‬ ‫از مراجع رسمی کشور پیگیری و از بازنشر هرگونه‬ ‫محتوا با این مضمون خودداری کنند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫شفافیت اطالعات زنجیره تامین و توزیع کاال‬ ‫مرز خسروی به روی زائران اربعین بسته است‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫رئیس جمهوری وزیر جدید صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را مکلف کرد زنجیره کامل تامین و توزیع شامل‬ ‫تولید‪ ،‬صادرات و واردات کش��ور‪ ،‬از مرحله ثبت س��فارش تا توزیع کاال در فروش��گاه ها را ایجاد و زمینه‬ ‫دسترس��ی همه مدیران‪ ،‬فعاالن اقتصادی و عموم مردم به این س��امانه را فراهم کند‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی ریاست جمهوری‪ ،‬در یکصد وهفتادمین جلسه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت که به‬ ‫ریاست حسن روحانی برگزار شد‪ ،‬پیرو مصوبات و مباحث جلسات گذشته در زمینه ایجاد و فعال سازی‬ ‫سامانه جامع اطالعات تجارت کشور‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از روند ایجاد این سامانه و فعالیت‬ ‫ان گزارشی ارائه کرد‪ .‬رئیس جمهوری با بیان اینکه این سامانه باید بتواند تمامی حلقه های مسیر تامین‬ ‫و توزیع کاال را به یکدیگر متصل کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این س��امانه با ایجاد ش��فافیت‪ ،‬امکان مقابله موثرتر با‬ ‫فس��اد و قاچاق را فراهم خواهد کرد و یک اقدام بزرگ در حوزه س��اماندهی اقتصاد محسوب می شود‪.‬‬ ‫روحانی تصریح کرد‪ :‬همه دس��تگاه ها از جمله گمرک و بیمه موظفند اقدامات خود را برای پیوس��تن‬ ‫کامل به این سامانه‪ ،‬به سرعت انجام دهند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری در این جلس��ه با تاکید بر این نکته که تجار و بازرگانان کش��ور چه در شرایط جنگ‬ ‫اقتصادی و چه در ش��رایط عادی به هیچ وجه نباید در مس��یر فعالیت خود درگیر موانع اداری ش��وند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در کنار رفع موانع و ایجاد س��هولت و س��رعت برای فعالیت بازرگانان‪ ،‬دولت وظیفه خود می داند‬ ‫برای ان دسته از صادرکنندگان خوش سابقه و متعهد کشور که در شرایط سخت اخیر عملکرد موثر و‬ ‫مفیدی داشته اند‪ ،‬مشوق هایی در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫صرفه جویی ارزی‬ ‫با تخصیص کاالبرگ‬ ‫نای��ب رئی��س مجلس‬ ‫ب��ا تش��ریح ‪ ۳‬عام��ل بروز‬ ‫مش��کالت اقتص��ادی در‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬در ش��رایط‬ ‫فعلی بهتری��ن کار واقعی‬ ‫ک��ردن قیمت ه��ا و پرهیز‬ ‫از چندگانگ��ی در ن��رخ‬ ‫کاالهاس��ت و باید با تخصیص کاالب��رگ الکترونیک‬ ‫حمایت های الزم از اقش��ار ضعیف به عمل اید‪ .‬س��ید‬ ‫امیرحس��ین قاضی زاده هاشمی‪ ،‬نماینده مردم مشهد‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬کاهش ارزش پول‬ ‫ملی و تفاوت زیاد ان با ارز خارجی باعث شده کاالهای‬ ‫موجود در کشور اعم از مواد خوراکی و بهداشتی به ثمن‬ ‫بخس به کشورهای همسایه فروخته شود‪ .‬قاضی زاده‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬موضوع بعد مناب��ع ارزی در اختیار‬ ‫دولت اس��ت که به دلیل بری��ز و بپاش های بی مورد در‬ ‫طول دوره ها و سال های قبل امروز با محدودیت در این‬ ‫منابع مواجهیم که امکان حمایت و تخصیص ارز دولتی‬ ‫به موارد ضروری را نیز با مشکل مواجه کرده است‪.‬‬ ‫تحقیق و تفحص‬ ‫از تخصیص ارز دولتی‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‬ ‫و بودجه مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی از تقاضای جمعی‬ ‫از نمایندگان برای تحقیق‬ ‫و تفحص از نحوه تخصیص‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی خبر داد‪.‬‬ ‫جبار کوچکی نژاد با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه بیش از ‪ ۲۷‬میلی��ارد دالر ارز دولتی هنوز به‬ ‫کشور بازنگش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬جمعی از نمایندگان مجلس‬ ‫به دنبال تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی به کاالهای اساسی هستند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬باید‬ ‫مشخص شود که دولت ارز دولتی را به چه بخش هایی‬ ‫تخصی��ص داده و چرا انان هن��وز ارز دولتی را به بانک‬ ‫مرکزی بازنگردانده اند‪ .‬عضو کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی تصریح کرد‪ :‬مجلس با این‬ ‫تحقی��ق و تفحص به دنبال شفاف س��ازی در حوزه ارز‬ ‫اس��ت و از س��وی دیگر باید کس��انی که در این زمینه‬ ‫تخل��ف کرده اند‪ ،‬اعم از دس��تگاه های دولتی و بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬مشخص و مجازات شوند‪.‬‬ ‫دولت برنامه ای‬ ‫برای مهار گرانی ندارد‬ ‫نماینده م��ردم اراک در‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬دولت برنامه ای برای‬ ‫حل مش��کالت اقتصادی‬ ‫م��ردم و مهار گرانی ندارد‪.‬‬ ‫محمدحس��ن اصف��ری‬ ‫ب��ا انتق��اد از مش��کالت‬ ‫اقتصادی و گرانی های ش��دید‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه شاهد‬ ‫گرانی افسارگس��یخته ای در کشور هستیم و بسیاری‬ ‫از کااله��ا روز به روز گران تر می ش��وند‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه رئیس جمهوری باید به مشکالت اقتصادی مردم‬ ‫توجه داش��ته باشد و از نزدیک پای مشکالت و دردِدل‬ ‫مردم بنش��یند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مردم با مش��کالت جدی از‬ ‫حی��ث گرانی مواجهند و برخی از انان با یارانه ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫تومانی زندگی خود را می گذرانند و اگر یارانه انان قطع‬ ‫شود‪ ،‬زندگی برای انان به هیچ وجه امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫مافیای خودرو‬ ‫بازار را اشفته کرد‬ ‫ی��ک نماین��ده مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با اشاره‬ ‫به افزایش دوب��اره قیمت ‬ ‫خ��ودرو گفت‪ :‬ط��ی چند‬ ‫روز این��ده اگ��ر افزای��ش‬ ‫نرخ خ��ودرو ت��داوم پیدا‬ ‫کند‪ ،‬قطعا ط��رح تحقیق‬ ‫و تفحص از خودروس��ازی ها را در کمیس��یون مطرح‬ ‫خواهی��م کرد و به صح��ن خواهی��م اورد‪ ،‬چراکه این‬ ‫افزای��ش قیمت ه��ا تاثیر مس��تقیم روی زندگی مردم‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫سید علی موسوی درباره افزایش دوباره نرخ خودرو‬ ‫طی چند روز اخیر در کشور گفت‪ :‬افزایش نرخ خودرو‬ ‫به چند عامل اساس��ی در کشور ما بازمی گردد که این‬ ‫عوام��ل باید به طور ریش��ه ای و با کارشناس��ی دقیق و‬ ‫دلسوزانه برطرف شوند‪.‬‬ ‫خانه ملت‬ ‫چن��د دهه برنامه ریزی توس��عه محور در ای��ران در بهترین‬ ‫حالت به گس��ترش زیرس��اخت های بدون برنامه برخورداری‬ ‫مردم از انها‪ ،‬انجامیده و درامدهای سرشار نفتی در دوره هایی‬ ‫از ایجاد احساس خوشبختی و رفاه در دهک های پایین ناتوان‬ ‫مانده اس��ت؛ به طوری که ‪ ۴‬دهک جامعه کمترین بهره مندی‬ ‫را از برنامه های توس��عه داشته اند‪ .‬مواهب توسعه بیشتر یک یا‬ ‫دو ده��ک را برخ��وردار کرده و ‪ ۳‬دهک ه��م تا حدودی دچار‬ ‫جابه جایی طبقاتی شده و زندگی های بهتری را تجربه کردند‪،‬‬ ‫حت��ی دوره درامده��ای ‪ ۷۰۰‬میلی��ارد دالری از فروش نفت‪،‬‬ ‫تاثیری بر زندگی مردم نداشت‪ ،‬چرا که این درامدها نیز همان‬ ‫مس��یر را پیمودند و برای ایجاد رضایت‪ ،‬صرف سیاس��ت های‬ ‫توده س��تایانه شادی افرین موقتی س��وپاپی (برای اطمینان از‬ ‫جلوگی��ری از نارضایتی) برای دهک های پایین ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬مه��ر‪ ،‬روز مل��ی روس��تا بهانه ای ش��د که تجربه زیس��تی‬ ‫خودم و نش��انه ها را که از نتایج مطالعات صورت گرفته ما در‬ ‫جامعه ای شبیه ایران بود‪ ،‬مرور کنم‪ .‬در دو‪ ،‬سه هفته گذشته‬ ‫به اس��تان های سیستان وبلوچس��تان و اصفهان سفر کردم و با‬ ‫نهادها و تشکل ها جلساتی داشتم که برخی مربوط به نهادهای‬ ‫توسعه ای بود‪ .‬اواخر هفته گذشته به غرب مازندران رفتم‪.‬‬ ‫اس��تان مازن��دران ه��م مانند بس��یاری از اس��تان های ما‬ ‫نمادی از فقدان سیاس��ت گذاری مناس��ب توسعه ای است‪ .‬در‬ ‫هیچ روس��تایی اثاری از روس��تا نمی بینیم‪ .‬دینامیک اشتغال‬ ‫منطقه کامال تغییر کرده اس��ت‪ .‬نه تنها گردش��گری به عنوان‬ ‫محور توسعه ش��کل نگرفته‪ ،‬بلکه نوعی مسافرگردی همراه با‬ ‫انباشت سرمایه های عظیم در دل بتن ها و تیراهن و روستاهای‬ ‫ویران ش��ده و ویاله��ای برافراش��ته را می بینی��م‪ .‬به درس��تی‬ ‫اس��تان های ش��مالی نمادی از چند دهه یلگ��ی و بی برنامگی‬ ‫توسعه است‪.‬‬ ‫خوش��بختانه در چند سال اخیر با حضور کارشناسان برخی‬ ‫جهت گیری های مبتنی بر توسعه و توانمندسازی جوامع محلی‪،‬‬ ‫ایجاد تعاونی ها و اجتماعات محلی‪ ،‬اشتغال های ارزان قیمت اما‬ ‫شادی اور برای مردم منطقه‪ ،‬زنجیره کردن تولیدات روستایی‬ ‫اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬معتقدم به پروژه های توسعه هر منطقه باید‬ ‫ارزش ملی داد‪ .‬گردش��گری و تمام زنجیره ان از عوامل اصلی‬ ‫توسعه در همه استان های ماست‪ .‬این سیاست ها در دولت در‬ ‫این چند سال دنبال شده است‪ .‬پیشنهاد برداشت ‪ ۱.۵‬میلیارد‬ ‫دالر از صندوق توسعه ملی مطرح و پیگیری و در نهایت محقق‬ ‫ش��د‪ .‬در این دوره توس��عه روس��تایی مبتنی بر توانمندسازی‬ ‫محلی مطرح شد‪ .‬سال های سال این پروژه های میلیارد دالری‬ ‫افتتاح ش��دند اما کام فرودس��تان را شیرین نکردند‪ .‬بر همین‬ ‫اساس از دولت یازدهم برنامه توسعه بر روستاها متمرکز و ایده‬ ‫تحول محلی برای توسعه ملی پیگیری شد‪ .‬در دوره های قبل‬ ‫از انق�لاب‪ ،‬جز یک برنامه اصالحات ارضی عمال برنامه خاصی‬ ‫برای روس��تاهای کش��ور به اجرا درنیامد‪ .‬پس از انقالب‪ ،‬برای‬ ‫دهه ها الگوی توسعه در کشور و متاثر از ان توسعه روستایی به‬ ‫عمران زیرساختی در روستاها پرداخت‪ .‬از جمله اثرات این الگو‬ ‫می توان به توس��عه جاده ها‪ ،‬ایجاد دسترس��ی به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫خدمات بهداش��تی و مانند ان اشاره کرد‪ .‬تالش های دولت در‬ ‫سال های اخیر باعث شده متوسط میزان برخورداری جمعیت‬ ‫روس��تایی از خدمات زیربنایی به حدود ‪ ۹۵‬درصد برس��د‪ .‬با‬ ‫ای��ن هم��ه زندگی در روس��تا حول یک اقتصاد و کس��ب وکار‬ ‫شکل می گیرد؛ بنابراین صرف زیرساخت برای زندگی کفایت‬ ‫نمی کند و باید اقتصاد و کسب وکار روستاها را این بار متناسب‬ ‫با شرایط جدید حاصل از توسعه زیرساخت ها و همینطور سایر‬ ‫تغییرات در زندگی ش��هری و جهانی بازتنظیم کرد‪ .‬اگر همه‬ ‫امکانات زیرساختی فراهم باشد‪ ،‬اما درامد و رفاه فراهم نباشد‪،‬‬ ‫جریان زندگی ضمانت ندارد‪ .‬به همین دلیل دولت در این دوره‬ ‫باید بنای خود را‪ ،‬عالوه بر تداوم روند توس��عه زیرس��اخت‪ ،‬بر‬ ‫ارتقای نرم افزاری و توس��عه روستاها از منظر کسب وکار و رفاه‬ ‫بگذارد‪ .‬برای توس��عه به معنای اعم و توس��عه روستایی به طور‬ ‫اخ��ص نیازمند زیرس��اخت کافی‪ ،‬نظام تامین مالی مناس��ب‪،‬‬ ‫نظام رفاهی مناسب و سیاست های معطوف به تولید اقتصادی‬ ‫متناس��ب با ش��رایط محلی هس��تیم‪ ،‬به همین دلیل از جمله‬ ‫برنامه ه��ای به اجرا درامده در دولت ه��ای یازدهم و دوازدهم‬ ‫برنامه توسعه کسب وکار و اشتغال روستایی و عشایری و ایجاد‬ ‫پوش��ش بیمه روس��تاییان و عش��ایر بود‪ .‬برای نخستین بار در‬ ‫کش��ور یک برنامه حمایت از کس��ب وکار و اش��تغال روستایی‬ ‫در قالب اختصاص ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی به‬ ‫اج��را درامد‪ .‬در کن��ار ان از روش های اختصاصی تامین مالی‬ ‫زنجی��ره ارزش‪ ،‬یعنی تامین مالی مبتنی بر قرارداد‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫ش��د که تسهیالت را به ش��رط اتصال به شرکت ها و بازارهای‬ ‫بزرگ در اختیار تولیدکنندگان روستایی قرار می دهد و فروش‬ ‫محصوالت تولیدی روستاییان را تضمین می کند‪ .‬در این برنامه‬ ‫س��هم اش��تغال روستایی از اشتغال جدید س��االنه کشور از ‪۳‬‬ ‫درصد به حدود ‪ ۲۹‬درصد رسید که در شرایط تحریم و کرونا‬ ‫دس��تاورد قابل توجهی برای معیشت مردم ارزیابی می شود‪ .‬از‬ ‫ابتدای ایجاد صندوق بیمه روستاییان یک میلیون و ‪ 200‬هزار‬ ‫نفر بیمه ش��دند‪ ،‬اما فقط در ‪ 2‬س��ال اخیر بیش از یک میلیون‬ ‫و هزار نفر به این عدد افزوده شدند‪ .‬این مصادیق بیش از انکه‬ ‫عدد و رقم باشند‪ ،‬نشان از یک تحول در رویکرد سیاست گذاری‬ ‫«ساخت وسازی» است‪ .‬در این رویکرد سعی شده سازکارهایی‬ ‫برای بهبود وضعیت روستاها به شکل برنامه های توانمندسازی‪،‬‬ ‫ارتق��ای درام��د مبتنی بر تولیدات جدید ب��ا حفظ زندگی در‬ ‫روستا‪ ،‬نگاهی به مسائل رفاهی مانند افزایش بیمه های سالمت‬ ‫و تامین اجتماعی و محوریت دادن به مزیت های محلی تعبیه‬ ‫شود که امیدوارم تداوم یابد‪.‬‬ ‫پوشش ماسک‬ ‫هنگام خروج از‬ ‫منازل‬ ‫اجباری شد‬ ‫معاون کل وزیر بهداشت‪ ،‬درباره ایجاد محدودیت های جدید برای کنترل‬ ‫ش��یوع کرونا در استان های قرمز و بحرانی همچون تهران‪ ،‬توضیحاتی ارائه‬ ‫داد‪ .‬ب��ه گفته ایرج حریرچی با تصمیم س��تاد ملی مقابله با کرونا پوش��ش‬ ‫ماس��ک هنگام خ��روج از منازل اجب��اری و به کمیته بهداش��تی و امنیتی‬ ‫ماموریت داده ش��د به فرهنگ سازی بیش��تر بپردازد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬ایرج‬ ‫حریرچی گفت‪ :‬به مدت یک هفته مراکز و فعالیت های دانشگاه ها‪ ،‬مدارس‬ ‫ش��بانه روزی‪ ،‬حوزه های علمیه‪ ،‬اموزشگاه های فنی و حرفه ای‪ ،‬زبانسراها و‬ ‫س��ایر اموزشگاه ها و کتابخانه ها‪ ،‬مس��اجد و مصال ها‪ ،‬سینما‪ ،‬تئاتر و مراکز‬ ‫مشابه‪ ،‬موزه و باغ موزه ها‪ ،‬تاالرهای پذیرایی‪ ،‬ارایشگاه های زنانه و سالن های‬ ‫زیبای��ی‪ ،‬برگزاری مراس��م اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و همایش ها‪ ،‬باش��گاه های‬ ‫ورزش��ی پربرخورد از جمله کش��تی‪ ،‬جودو و کاراته و موارد مشابه‪ ،‬کافه ها‪،‬‬ ‫قهوه خانه ها و چایخانه ها‪ ،‬باغ وحش ها و ش��هربازی ها‪ ،‬مراکز تفریحی ابی و‬ ‫استخرهای سرپوش��یده و سالن های بدنس��ازی و همچنین برگزاری نماز‬ ‫جمعه تعطیل اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه مش��اغل به ‪ ۴‬دسته تقسیم شده اند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬مش��اغل سطح یک مانند گروه های شغلی نانوایی و مراکز فروش‬ ‫مواد غذایی هیچ گاه نباید تعطیل ش��وند‪ .‬س��طح دو مانند پاساژها و مراکز‬ ‫خری��د‪ ،‬مراک��ز متبرکه و زیارتگاه ه��ا و مراکز تفریحی ک��ه تاکنون یک بار‬ ‫تعطیل ش��ده اند‪ ،‬اما امروز تعطیل نش��ده اند‪ .‬حریرچی از افزایش اختیارات‬ ‫استانی در کنترل شیوع ویروس کرونا در دو هفته اخیر خبر داد و افزود‪ :‬برای‬ ‫تس��ریع در امر تصمیم گیری به استان ها اختیار داده شده تا با هماهنگی با‬ ‫ستاد استانی مقابله با کرونا تصمیمات جدیدی بگیرند‪.‬‬ صفحه 2 ‫ دوشنبه‬ ‫نخستین شاسی بلند‬ ‫افرودی‬ ‫وارد بازار می شود‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 17‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1628‬‬ ‫پیاپی ‪2946‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینک��ه بانک هایی که واحد های‬ ‫صنعت��ی را تملک کرده اند از اداره ان عاجز مانده اند‪ ،‬گفت‪ :‬اختیاراتی به‬ ‫وزارتخانه داده ش��ده تا بانک ه��ا را وادار به برگرداندن واحد های صنعتی‬ ‫تملک شده کند‪.‬‬ ‫رزم حس��ینی با انتقاد از انحصارطلبی در صنعت خودرو کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انحصار در تولید خودرو مصیبت است‪ ،‬اما وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به دنبال شکس��ت انحصار خودرو است زیرا مردم الیق استفاده از خودرو‬ ‫خوب‪ ،‬باکیفیت و با مصرف سوخت پایین هستند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت موانع توس��عه و پیش��رفت کش��ور را‬ ‫تمرکزگرای��ی‪ ،‬بروکراس��ی اداری‪ ،‬اختالف��ات سیاس��ی‪ ،‬ن��گاه منفی به‬ ‫س��رمایه گذاران‪ ،‬قوانی��ن و مقررات مزاحم و عدم اختی��ارات به وزارت و‬ ‫مس��ئولیت ها مطرح کرد و گفت‪ :‬حل مش��کالت زمانبر است‪ ،‬اما زمانی‬ ‫نمان��ده و باید در یک مدل نرم افزار مدیریتی همه ارکان مدیریتی زمینه‬ ‫ایجاد شغل را فراهم و مهم تر از ان بخش خصوصی را فعال کنند‪.‬‬ ‫ادامه سناریوی تولید خودروهای ناقص کف کارخانه‬ ‫چرخه معیوب فعلی باید اصالح شود‬ ‫اوایل مهر اس��حاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری در سفر به استان هرمزگان از بندر‬ ‫شهید رجایی بازدید کرد و از اعمال تصمیمات جدید برای تسریع روند ترخیص کاالها و تخلیه‬ ‫بنادر خبرداد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬در نشس��تی که اوایل هفته گذشته از س��وی انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازان کشور برگزار شد‪ ،‬ارش محبی نژاد‪ ،‬دبیر این انجمن گفت‪ :‬با ترخیص‬ ‫قطع��ات مرب��وط به خودروس��ازان که عموما «های تک» هس��تند از ‪ ۱۱۰‬ه��زار خودرو ناقص‬ ‫ک��ف کارخانه‪ ۶۰ ،‬هزار خودرو تجاری می ش��وند‪ .‬با ترخیص بخ��ش دیگر این قطعات که برای‬ ‫قطعه س��ازان اس��ت ‪ ۵۰‬هزار خودرو باقیمانده نیز تکمیل خواهد شد‪ .‬وی همچنین عنوان کرد‪:‬‬ ‫اگر س��االنه یک میلیارد دالر واردات‪ ،‬بدون انتقال ارز و ذکر منش��ا ان که کمتر از ‪۲‬درصد ارز‬ ‫کشور است(ارز مورد نیاز برای واردات قطعات ‪۴‬میلیارد دالر) انجام شود‪ ،‬بخش زیادی از مشکل‬ ‫قاچاق کاال از بین می رود‪ .‬در این صورت مشکالت بازار لوازم یدکی نیز برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫حل مقطعی مشکالت‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬روز از بازدید مع��اون اول رئیس جمهوری‬ ‫و دس��تور وی مبنی بر س��رعت بخش��یدن به کاالهای‬ ‫رسوب ش��ده در گمرکات کش��ور می گ��ذرد‪ ،‬حال باید‬ ‫دید چند درصد قطعات رس��وبی ام��کان ترخیص پیدا‬ ‫کرده ان��د؟ امید رضایی‪ ،‬فعال صنع��ت قطعه این باره به‬ ‫گفت‪ :‬بخش��ی از کاال و قطعات مانده در کمرگ‬ ‫ترخیص ش��ده اما نه با س��رعت و هماهنگی که عنوان‬ ‫شده است‪ .‬به هر حال ‪،‬دستور تا از باال به پایین برسد و‬ ‫ابالغ شود دارای موانع است که روند را زمانبر می کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه خودرو درباره مشکالت قطعات‬ ‫رسوبی گمرک توضیح داد‪ :‬مشکالت مربوط به مباحث‬ ‫بانک مرکزی اس��ت ک��ه در ‪ ۲‬حیط��ه تخصیص ارز و‬ ‫تامین ارز با مش��کالت جداگانه ای همراه اس��ت‪ .‬گاهی‬ ‫ب��ه تولیدکننده ارز تخصیص داده نش��ده اس��ت‪ .‬یا ارز‬ ‫تخصیص داده ش��ده تامین نش��ده است‪ .‬در مورد دیگر‬ ‫نیز ارز مورد نیاز‪ ،‬تخصیص و تامین شده اما پول ارسالی‬ ‫به دس��ت سازنده نرسیده است‪ .‬به هر حال‪ ،‬مشکالت از‬ ‫این دس��ت وجود دارد که منجربه رس��وب قطعات در‬ ‫گمرکات کشور ش��ده است‪ .‬البته بخشی هم مربوط به‬ ‫قوانین گمرکی است‪.‬‬ ‫رضای��ی با بیان اینکه ام��روز همه هجمه ها‬ ‫این اس��ت که در ص��ورت ترخیص موجودی‬ ‫گمرک خودروهای ناقص کف کارخانه تجاری‬ ‫می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬اما کس��ی نمی پرسد پس از‬ ‫تجاری ش��دن ای��ن خودروه��ا در ادامه برای‬ ‫کمبود قطعات و ادامه روند تولید خودروهای‬ ‫ناقص قرار است چه چاره اندیشی شود‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه مش��کالت موجود صنعت خودرو‬ ‫باید ریش��ه ای رفع ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬نهاده��ای مربوط با‬ ‫قطعه س��ازی و خودروسازی کشور بیش��تر شرایط روز‬ ‫را می بینند درحالی که بای��د نیم نگاهی هم به وضعیت‬ ‫اینده این صنعت داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش تخصیص ارز‬ ‫رضای��ی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که ای��ا تنها با‬ ‫داخلی س��ازی قطعات مورد نیاز خودرو مش��کالت رفع‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬همه این قطعات امکان داخلی س��ازی‬ ‫ندارند‪ .‬به هر حال برای تامین بازار خودرو این وابستگی‬ ‫وج��ود خواهد داش��ت‪ .‬هرچند با تداوم داخلی س��ازی‬ ‫درواقع وابس��تگی به واردات کم می ش��ود اما‬ ‫صفر نمی ش��ود‪ .‬مشکل ریشه دارتر است و ان‬ ‫اینکه چرخه معیوب فعلی باید اصالح شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اتفاق��ا مش��کالت مرب��وط به‬ ‫ارتباطات بین المللی نیست‪ .‬مسئله این است‬ ‫که روند ام��ور در داخل باید م��ورد بازنگری‬ ‫جدی و اص�لاح قرار گیرد‪ .‬صنعتگران گرفتار‬ ‫یک سلس��له خودتحریمی ه��ا از جمل��ه تخصیص ارز‬ ‫هستند‪ .‬همه می دانند با توجه به شرایط جنگ اقتصادی‬ ‫باید ارز مصرفی مدیریت ش��ود و دارایی منابع ارزی کم‬ ‫اس��ت اما با مدیریت باید استفاده بهینه را از ان داشت‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬اس��تفاده از این ارز در کجا ارزش افزوده‬ ‫و اش��تغال بیش��تری ایجاد می کند‪ .‬درحالی که ما هنوز‬ ‫درگیر مباحثی مانند فرایند های مربوط به بانک مرکزی‬ ‫و گمرک هستیم‪.‬‬ ‫این عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کش��ور با بیان اینکه بین ‪ ۷۰۰‬تا ‪۸۰۰‬‬ ‫قطعه ساز فعال در کشور داریم‪ ،‬گفت‪ ۷۰ :‬درصد قطعات‬ ‫خودرو به وس��یله این قطعه س��ازان تولید و تامین و ‪۳۰‬‬ ‫درصد ان از سوی خود خودروساز تامین می شود‪ .‬بانک‬ ‫مرک��زی برای تخصیص ارز مورد نی��از در این دو حوزه‬ ‫باید به داده های خودروساز درباره قطعات مورد نیازش‬ ‫اعتماد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بحران خریدهای اعتباری‬ ‫رضایی در ادامه موضوع کمبود نقدینگی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬موضوع دیگر این اس��ت که اگر مسئله تخصیص‬ ‫ارز رفع شود اما مشکل کمبود منابع مالی پابرجا بماند‬ ‫در واقع کاری از پیش نمی بریم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در ادامه خریدهای اعتباری بحران زا می شود‪،‬‬ ‫زیرا قطعه ساز کاالیی را اعتباری با دالر ‪ ۲۵‬هزار تومان‬ ‫خریداری می کند اما هنگام حواله پول به طور قطع نرخ‬ ‫دالر افزایش یافته اس��ت‪ .‬صنعتگ��ر باید برای این روند‬ ‫ک و کوچک تر می شود‪.‬‬ ‫تاوان بدهد و هر روز کوچ ‬ ‫رضایی گف��ت‪ :‬مابه التفاوت این هزینه را چه کس��ی‬ ‫می دهد؟ هنگامی که ثبات وجود نداشته باشد قیمت ها‬ ‫در فرازوفرود مشکالت تولید را افزون می کنند؛ بنابراین‬ ‫پ��س از برداش��تن محدودیت ه��ای بان��ک مرک��زی و‬ ‫تخصیص ارز نقدینگی هم نیاز است‪.‬‬ ‫ضرورت تخصیص ارز‬ ‫ع��ادل پیرمحم��دی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت طراحی‪،‬‬ ‫مهندس��ی و تامین قطعات ایران خودرو(ساپکو) درباره‬ ‫ترخی��ص قطع��ات م��ورد نی��از خط تولی��د به‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬در این باره باید کمی صبر و تحمل داش��ت‪.‬‬ ‫ب��ه هر صورت گم��رکات خود دارای سلس��له قوانین و‬ ‫سازکارهایی هستند که باید انها را در نظر گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حتی اگر ترخیص قطعات تس��ریع شود و‬ ‫روی خودروهای ناقص نصب ش��وند هم نباید فراموش‬ ‫کرد تولید روندی ادامه دار است و نیاز به تامین قطعات‬ ‫از بین نمی رود‪ .‬از این رو باید روی تامین قطعات به طور‬ ‫مستمر تدبیری اندیشید‪.‬‬ ‫پیرمحم��دی ادام��ه داد‪ :‬ب��رای حل ریش��ه ای تولید‬ ‫خودروهای ناقص بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز تولید‬ ‫خ��ودرو را به موقع تامین کن��د‪ .‬در واقع هر بخش باید‬ ‫تکلیف و وظایف خود را به درستی انجام دهد‪ .‬کاالهایی‬ ‫با اعتبار و ضمانت س��ازنده وارد گمرکات کش��ور شده‬ ‫اس��ت اما به هر حال باید ای��ن پول پرداخت‬ ‫ش��ود‪ .‬با چ��ه زمانی می ت��وان اعتب��اری و با‬ ‫ضمانت خرید کرد‪ .‬مدیرعامل شرکت ساپکو‬ ‫گفت‪ :‬تسریع در ترخیص قطعات رسوبی برای‬ ‫کوتاه مدت کارس��از است اما برای بلندمدت و‬ ‫ادامه دار بودند روند فعالیت ها راهگشا نیست‪.‬‬ ‫پیرمحم��دی در ادامه با بی��ان اینکه بانک‬ ‫مرک��زی هم برای تنظیم بازار س��ازکار خودش را دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد باید مالحظات‬ ‫بانک مرکزی و مش��کالت موجود را در نظر داش��ت اما‬ ‫باید زودتر تصمیم گیری شود تا زمان را از دست ندهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش از بحران تصمیم گیری شود‬ ‫قطعه س��ازان خواس��تار واردات م��واد اولیه و قطعات‬ ‫مورد نیاز تولید بدون انتقال ارز هستند‪ .‬پیرمحمدی در‬ ‫این باره گفت‪ :‬این مربوط به سیاست کلی بانک مرکزی‬ ‫است که بپذیرد یا خیر‪ .‬اما خودروساز منابع ارزی خارج‬ ‫قطعات خودرو از گمرک ترخیص نشد‬ ‫در ادام��ه احمدرض��ا رعنای��ی‪ ،‬عض��و‬ ‫هیات مدی��ره انجم��ن تخصص��ی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬در حوزه ترخیص قطعات‬ ‫هن��وز گشایش��ی نش��ده اس��ت‪ .‬گمرک‬ ‫س��عی در ترخیص دارد اما مسائلی مانند‬ ‫منش��ا ارز مانع خروج قطع��ات از گمرک‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این فعال صنعت قطعه در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که مش��کل فعلی ناقصی خودروها در‬ ‫زمینه چ��ه قطعاتی اس��ت‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬در این باره‬ ‫نمی توان به طور دقیق به قطعه ای اش��اره کرد‪ ،‬زیرا‬ ‫برخی قطعات به صورت کاالی واس��طه ای اس��ت و‬ ‫قطعه ساز برای تکمیل قطعه اصلی به انها نیاز دارد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬می توان به موتور شیشه باالبر یا یک‬ ‫سلس��له قطعات الکترونیک اش��اره کرد‪ .‬تا زمانی که‬ ‫این قطعات کامل نشود نمی توان خودرو را به دست‬ ‫مش��تری رس��اند‪ .‬رعنایی درباره ام��ار خودروهای‬ ‫ناقص افزود‪ :‬تعداد خودروهایی که درحال حاضر کف‬ ‫پارکینگ ایران خودرو و سایپا معطل قطعه هستند‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۱۵۰‬ه��زار خودرو اس��ت‪ .‬راه حل‬ ‫رف��ع ای��ن مش��کالت و افت تی��راژی که‬ ‫خودروس��ازان متحمل ان شده اند نیز ان‬ ‫است که سیس��تم گمرک و بانک مرکزی‬ ‫باید کمک رسانی کرده و شرایط را تسهیل‬ ‫کنند‪ .‬ای��ن عضو انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور‬ ‫درباره ش��رایط تخصیص ارز نیز گفت‪ :‬در ش��رایط‬ ‫فعلی قطعه سازان ارز مورد نیاز خود را باید از شبکه‬ ‫نیمایی تهیه کنند که قیمت ها در شبکه نیمایی نیز‬ ‫برابر با نرخ بازار ازاد اس��ت‪ .‬نرخ دالر در این ش��بکه‬ ‫حدود ‪ ۲۸‬هزار تومان بوده و قطعه س��ازان با مشکل‬ ‫کس��ری بودجه روبه رو هس��تند‪ .‬قیمت تمام ش��ده‬ ‫قطع��ات با دالر ‪ ۲۸‬ه��زار توم��ان افزایش حدود ‪۹‬‬ ‫برابری داشته است‪.‬‬ ‫رعنایی در پایان اظهارکرد‪ :‬در زمینه مواد اولیه نیز‬ ‫مش��کالت زیادی گریبانگیر صنعتگران است و تهیه‬ ‫این مواد مانند فوالد از طریق بورس بوده‪ ،‬درحالی که‬ ‫میزان عرضه در بازار سهام با تناژ باالست‪.‬‬ ‫از کش��ور ندارد قطعه س��از ممکن اس��ت این‬ ‫منابع ارزی را در اختیار داشته باشد و بخواهد‬ ‫ارز موج��ود را برای کش��ور خرج کند اما تنها‬ ‫منبع تامین اعتبار خودروس��از بانک مرکزی‬ ‫اس��ت‪ .‬درباره صادرکنندگان هم همین مورد‬ ‫صادق است و در اصل با نظر بانک مرکزی ارز‬ ‫مورد نیاز این گروه نیز تامین می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬خودروس��از تابع سیاست های بانک مرکزی‬ ‫است‪ .‬اما مشکالتی دارد و باید زودتر چاره اندیشی شود‬ ‫پیش از اینکه به بحران برس��د‪ .‬نبای��د اجازه داد کار به‬ ‫جایی برسد که بخواهیم در بحران تصمیم گیری کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��اپکو درباره ام��ار خودروهای‬ ‫ناقصی ک��ف کارخانه ها گفت‪ :‬ایران خ��ودرو تا ‪ ۱۲‬مهر‬ ‫دارای ‪ ۵۶‬ه��زار خودرو بوده اس��ت‪ .‬بیش از ‪ ۹۷‬درصد‬ ‫مش��کل مربوط به م��واد اولیه و قطعات نیمه س��اخته‬ ‫خارجی است که بخش زیادی از انها در گمرکات کشور‬ ‫رسوب شد ه و منتظر تخصیص ارز هستند‪ .‬البته بخشی‬ ‫هم خری��داری ش��د ه و منتظر تامین ارز برای ارس��ال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹فهرست کمبود و موجودی مشخص است‬ ‫برخ��ی عن��وان می کنن��د بعض��ی قطع��ات در انبار‬ ‫خودروساز حتی با ارز ‪ ۴۲۰۰‬موجود است‪ .‬پیرمحمدی‬ ‫در این باره اظهارکرد‪ :‬خودروساز به دنبال این نیست که‬ ‫با وجود تامین قطعه‪ ،‬خودرو ناقص تولید کند؛ بنابراین‬ ‫این موضوع رد می شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬فهرس��ت کمبود قطعات و موجودی انبارها‬ ‫هم مش��خص است‪ .‬ممکن است قطعه ای کلیدی ناقص‬ ‫باش��د و باید برای اس��تفاده قطعه ای روی خودرو نصب‬ ‫ش��ود س��پس در ادامه فرایند تولید ای��ن قطعه مورد‬ ‫اس��تفاده قرار گیرد‪ .‬پیرمحمدی عنوان کرد‪ :‬خودروساز‬ ‫با وجود قطعه مبادرت به تولید خودرو ناقص نمی کند‪،‬‬ ‫زیرا مشکالت خودش اضافه می شود‪.‬‬ ‫سرعت در ترخیص قطعات تولید را افزایش می دهد‬ ‫با این همه‪ ،‬مدیر خدمات بازرگانی ایران خودرو‬ ‫خواستار تس��ریع در ترخیص مواد اولیه‪ ،‬قطعات‬ ‫و مجموعه های خودرویی از گمرک متناس��ب با‬ ‫س��رعت تولید در ایران خودرو ش��د و اظهار کرد‪:‬‬ ‫اهنگ تولید امس��ال ایران خودرو نسبت به سال‬ ‫گذشته افزایش قابل توجهی یافته و ضروری است‬ ‫تا قطعات مورد نیاز نیز با س��رعت بیش��تری به‬ ‫خطوط تولید تزریق شود‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬سیدمهدی‬ ‫ملت ش��اهی با قدردانی از تمام��ی ارکان مرتبط با ترخیص‬ ‫کاال و تخصیص ارز در بانک مرکزی‪ ،‬وزارت اقتصاد‪ ،‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و گمرک در همراهی و کمک در‬ ‫رفع موان��ع‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ماندگاری قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرویی در گمرک طبق روال معمول اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫م��واد اولیه مانند ورق اهن االت خاص و قطعاتی‬ ‫مانن��د کاتالیس��ت و سیس��تم های الکترونی��ک‬ ‫خودرو از جمله محموله های ایران خودرو اس��ت‬ ‫ک��ه در حال ترخیص از گمرکات اجرایی کش��ور‬ ‫هستند‪ .‬این محموله ها شامل ‪ ۲۱۰‬بارنامه متعلق‬ ‫ب��ه ایران خودرو بدون احتس��اب تامین کنندگان‬ ‫داخلی‪ ،‬در ح��ال تخصیص ارز به صورت نیمایی‬ ‫یا استفاده از س��امانه جامع تجارت هستند‪ .‬ملت شاهی با‬ ‫بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی هستیم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫هر قدر فرایند ترخیص کاال سرعت یابد‪ ،‬تولید ایران خودرو‬ ‫نیز با ظرفیت باالتری ادامه می یابد که سبب افزایش عرضه‬ ‫خودرو به بازار‪ ،‬اج��رای تعهدات معوق و در نتیجه رضایت‬ ‫بیشتر مشتریان خواهد شد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫به گفته بسیاری از کارشناسان و فعاالن صنعت خودرو همچنان خط تولید و خودروهای ناقص در انتظار ترخیص‬ ‫قطعات رسوبی در گمرکات کشور هستند و اگر مشکل تخصیص ارز قطعه سازان و خودروسازان رفع نشود‪ ،‬سناریوی‬ ‫تولید خودروهای ناقص کف کارخانه ادامه خواهد داشت‪ .‬این گروه بر حل مشکل پیش از بروز بحران تاکید دارند‪.‬‬ ‫عادل‬ ‫پیرمحمدی‪ :‬برای‬ ‫حل ریشه ای‬ ‫مشکل تولید‬ ‫خودروهای‬ ‫ناقص بانک‬ ‫مرکزی باید ارز‬ ‫مورد نیاز تولید‬ ‫خودرو را به موقع‬ ‫تامین کند‬ ‫امید رضایی‪ :‬اگر‬ ‫مسئله تخصیص‬ ‫ارز رفع شود اما‬ ‫مشکل کمبود‬ ‫منابع مالی‬ ‫پابرجا بماند در‬ ‫واقع کاری از‬ ‫پیش نمی بریم‬ ‫عدم انتقال مالکیت‬ ‫خودرو به نمایندگان‬ ‫عض��و کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و مع��ادن‬ ‫مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪:‬‬ ‫تصمیم هیات رئیسه‬ ‫مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی مبن��ی ب��ر‬ ‫اینک��ه خ��ودرو دنا به ن��ام نمایندگان نش��ود را‬ ‫می توان یک��ی از رویکرده��ای مجلس یازدهم‬ ‫درب��اره دوری از حواش��ی دانس��ت و ای��ن روند‬ ‫و رویک��رد در این��ده نیز ادامه خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫س��یدمحمدجواد حس��ینی کیا در گفت وگ��و با‬ ‫خانه ملت درباره تصمیم هیات رئیس��ه مجلس‬ ‫مبنی بر اینکه خودرو دنا به نام نمایندگان نشود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با روی کار امدن مجلس یازدهم که رهبر‬ ‫معظ��م انقالب از ان به عنوان مجلس انقالبی نام‬ ‫بردند‪ ،‬برخی درصددند با انتقادات غیرمنصفانه‬ ‫تالش های وکالی مردم در خانه ملت را کمرنگ‬ ‫جل��وه داده و مردم را دلس��رد کنن��د‪ .‬نماینده‬ ‫مردم س��نقر در مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه برخی به دنبال حاشیه سازی برای مجلس‬ ‫یازدهم هستند‪ ،‬افزود‪ :‬نمایندگان مردم در خانه‬ ‫مل��ت با وجود تمام هجمه ها تمام تالش خود را‬ ‫برای بهبود ش��رایط اقتصادی و ارتقاء معیش��ت‬ ‫م��ردم به کار می برن��د‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬تصمیم‬ ‫هیات رئیس��ه مجلس ش��ورای اس�لامی مبنی‬ ‫ب��ر اینک��ه خودرو دنا به نام نمایندگان نش��ود را‬ ‫می ت��وان یکی از رویکردهای مجلس یازدهم در‬ ‫رابطه با دوری از حواش��ی دانس��ت و این روند و‬ ‫رویکرد در روزهای اینده نیز ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه در مجالس گذشته با وجود‬ ‫اینکه نمایندگان میان چند خودرو حق انتخاب‬ ‫داش��تند اما هیچ یک از تخریب ها و هجمه هایی‬ ‫ک��ه علیه مجل��س یازدهم انجام ش��د‪ ،‬به وجود‬ ‫نیامد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با وجود همه حاشیه س��ازی ها‪،‬‬ ‫وکالی مردم در خانه ملت همچنان پرقدرت به‬ ‫وظیف��ه خود که قانون گ��ذاری در زمینه بهبود‬ ‫ش��رایط اقتصادی و معیشتی مردم و نظارت بر‬ ‫نحوه اجرای قوانین است‪ ،‬ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫پرهیز مجلس از‬ ‫حاشیه سازی‬ ‫عضو هیات رئیسه‬ ‫کمیس��یون صنای��ع‬ ‫و مع��ادن مجل��س‬ ‫ش��ورای اس�لامی‬ ‫گف��ت‪ :‬هرچن��د در‬ ‫ادوار قبل��ی مجلس‬ ‫نی��ز خ��ودرو ب��رای‬ ‫رس��یدگی به امور مربوط به حوزه انتخابیه در‬ ‫اختیار نمایندگان قرار می گرفت اما هیچ یک از‬ ‫فضاس��ازی ها و تخریب های��ی که علیه مجلس‬ ‫یازدهم انجام شد‪ ،‬ایجاد نمی شد این امر نشان‬ ‫از عملکرد مناسب وکالی مردم در خانه ملت در‬ ‫‪ ۴‬ماه گذشته دارد‪ .‬بهزاد رحیمی در گفت وگو‬ ‫با خانه ملت درباره تصمیم هیات رئیسه مجلس‬ ‫مبنی بر اینکه خودرو دنا به نام نمایندگان نشود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هرچند در ادوار قبلی مجلس نیز خودرو‬ ‫برای رسیدگی به امور مربوط به حوزه انتخابیه‬ ‫در اختیار نمایندگان قرار می گرفت اما هیچ یک‬ ‫از فضاسازی ها و تخریب هایی که علیه مجلس‬ ‫یازدهم انجام شد‪ ،‬ایجاد نمی شد این امر نشان‬ ‫از عملکرد مناس��ب وکالی مردم در خانه ملت‬ ‫ط��ی ‪ ۴‬ماه گذش��ته دارد تصوی��ب طرح هایی‬ ‫مانند اخ��ذ مالیات از خانه ه��ای خالی‪ ،‬خرید‬ ‫تضمین��ی گندم‪ ،‬طرح تامین کاالهای اس��اس‬ ‫گواه این ادعاس��ت‪ .‬او با بیان اینکه جوسازی ها‬ ‫علی��ه مجلس یازده��م نمایندگان را دلس��رد‬ ‫نمی کند‪ ،‬زیرا انها از پش��ت پرده این تخریب ها‬ ‫اگاه هستند‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر تمام هجمه ها‬ ‫علیه نمایندگان با هدف تخریب اذهان عمومی‬ ‫و ناامید کردن مردم ش��کل می گیرد‪ .‬رحیمی‬ ‫ب��ا بیان اینکه با وج��ود اینکه در مجالس قبلی‬ ‫نیز خودرو در اختیار نمایندگان قرار می گرفت‬ ‫ام��ا هیچ ی��ک از هجمه های کنون��ی به وجود‬ ‫ش هس��تند‬ ‫نمی امد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬برخی در تال ‬ ‫عملکرد مناس��ب مجلس یازده��م را کمرنگ‬ ‫کنن��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬منتق��ل نکردن مالکیت‬ ‫خودروه��ا به نمایندگان نش��ان از عزم مجلس‬ ‫برای پرهی��ز از ورود به حاشیه سازی هاس��ت؛‬ ‫اینکه هیات رئیس��ه تصمیم گرفته‪ ،‬خودروهای‬ ‫تحویل گرفته شده در اختیار و مالکیت مجلس‬ ‫باش��د و تحویل نمایندگان نشود‪ ،‬اقدامی است‬ ‫که نش��ان می دهد در مجل��س به فکر خدمت‬ ‫به مردم و پرهیز از ورود به حاشیه س��ازی های‬ ‫ساختگی کسانی هستند که می خواهند مردم‬ ‫را از مجلس ناامید کنند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫انتقاد‬ ‫از انحصارطلبی‬ ‫خودروسازان‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با انتقاد از انحصارطلبی در صنعت خودرو‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬انحصار در تولید خودرو مصیبت اس��ت‪ ،‬اما وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به دنبال شکست انحصار خودرو است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬علیرضا رزم حسینی در جلس��ه مجمع نمایندگان‬ ‫اس��تان فارس با بیان اینک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت دو برنامه‬ ‫اولوی��ت دار را برنامه ری��زی ک��رده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تامین کاالی اساس��ی در‬ ‫شرایط کنونی اقتصادی و مدیریت بازار مهم ترین انهاست‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سایه سنگین نفت‬ ‫بر سر بانک مرکزی‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 17‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1628‬‬ ‫پیاپی ‪2946‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت وجه‬ ‫اجتماعی‬ ‫بنگاهداری‬ ‫سیدمحمد بحرینیان‬ ‫پژوهشگر حوزه توسعه صنعتی‬ ‫یکی از نکات مهم در بحث توس��عه صنعتی مربوط به‬ ‫دایره واژگان مورد اس��تفاده ما است‪ .‬به دلیل ضعف های‬ ‫بنیادی در عقب ماندگی‪ ،‬واژه هایی که به ما می رس��د را‬ ‫به نوعی اس��تفاده می کنیم که خواس��ته یا ناخواسته در‬ ‫راستای مطامع ذی نفعان مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ارنست فردریک ش��وماخر‪ ،‬نویسنده کتاب «کوچک‬ ‫زیباس��ت» در صفح��ه ‪ ۲۰۶‬ترجم��ه فارس��ی عن��وان‬ ‫می کند‪« :‬این نکته کامال اش��کار اس��ت که در موضوع‬ ‫مالکیت خصوصی‪ ،‬مس��ئله مقیاس و وسعت بسیار مهم‬ ‫و تعیین کننده است‪ .‬هنگامی که ما از کوچک مقیاس به‬ ‫میان مقیاس حرکت می کنیم‪ ،‬ارتباط بین مالکیت و کار‬ ‫رفته رفته سست تر می شود؛ تشکیالت خصوصی مستعد‬ ‫ان می شود که غیرشخصی شود و به صورت یک عامل‬ ‫مهم اجتماعی در منطقه خود دراید؛ حتی ممکن است‬ ‫اهمیتش از حد منطقه ای بودن درگذرد‪».‬‬ ‫وج��ه اجتماعی بنگاه در هر منطقه پراهمیت اس��ت‬ ‫به طوری که ش��وماخر نیز این موضوع را قبول داشته که‬ ‫شما باید واحد بزرگ داشته باشید تا واحد کوچک بتواند‬ ‫با در خوش��ه قرار گرفتن با واحد ب��زرگ‪ ،‬اقتصاد را باال‬ ‫بکش��د‪ .‬در مقدمه همین کتاب امده اس��ت‪ :‬در برخی‬ ‫بخش های خدماتی و تولیدی‪ ،‬از ارایش��گاه تا مشاوران‬ ‫امالک و ماهیگیری‪ ،‬بنگاه های کوچک عملکرد بهتری‬ ‫دارن��د‪ .‬درواقع ش��عار بزرگ زیباس��ت‪ ،‬نباید به تمامی‬ ‫بخش ه��ای اقتصاد به ویژه بخش های غیرمولد تس��ری‬ ‫یاب��د‪ .‬ای��ن امر به ویژه درب��اره اقتصاد ای��ران که در ان‬ ‫بخش ه��ای غیرمولدی مانند مگامال ها و پاس��اژها در‬ ‫خالل دو دهه اخیر رشد قارچ گونه ای را تجربه کرده اند‪،‬‬ ‫بس��یار دارای اهمیت اس��ت‪ .‬رش��د چنین بخش هایی‬ ‫نه تنه��ا زیبا نیس��ت‪ ،‬بلکه بیش از پی��ش بنیه تولیدی‬ ‫اقتص��اد کش��ور را تحلیل می برد‪ ،‬انچ��ه درحال حاضر‬ ‫کامال ان را مش��اهده می کنی��م‪ .‬اما در بخش های مهم‬ ‫فعالیت های اقتصادی‪ ،‬ش��رکت ها و تولی��د باید بزرگ‬ ‫باش��ند که کوچک ها به صورت ش��بکه ای در ارتباط با‬ ‫انها قرار بگیرند‪.‬‬ ‫کش��ور ما در منطقه خاورمیانه قرار گرفته که همواره‬ ‫با مس��ائل و مش��کالت خاص��ی روبه رو ب��وده و نه تنها‬ ‫هم اکن��ون‪ ،‬بلک��ه از ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬س��ال پیش نیز با این‬ ‫مشکالت دست وپنجه نرم می کرده است‪ .‬به ویژه با توجه‬ ‫به عقب ماندگی مفرط و اثرات ش��رایط نیمه استعماری‬ ‫حاک��م بر این منطقه‪ ،‬به نظرم قدرت های س��لطه گر به‬ ‫هیچ وج��ه تمایل نداش��ته و ندارند ک��ه در این ناحیه‪،‬‬ ‫اقتص��اد مبتنی بر تولید صنعت��ی فناورانه قوام گیرد و‬ ‫این موضوع را در کش��ورمان می توان با گوشت و پوست‬ ‫حس کرد‪.‬‬ ‫در ادام��ه مطلب��ی از کتاب «اس��تراتژی امنیت ملی‬ ‫امریکا در قرن بیس��ت ویک» عنوان کنم که به سفارش‬ ‫وزارت دف��اع امری��کا در س��ال ‪ ۱۹۹۸‬می�لادی تقریبا‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۷۷‬خورشیدی‪ ،‬از س��وی عده ای از زبده ترین‬ ‫سیاست گذاران و صاحبان مسئولیت امریکا نوشته و به‬ ‫فارس��ی هم ترجمه ش��ده است‪ .‬در بخشی از فصل دوم‬ ‫درباره خاور نزدیک بزرگ که ایران نیز در ان قرار دارد‪،‬‬ ‫نکات بس��یار حیرت انگیزی را مطرح می کنند‪ .‬در جایی‬ ‫از کتاب گفته می ش��ود «صرف نظر از گذشته پرحادثه‬ ‫این منطقه‪ ۲۵ ،‬س��ال اینده با تغییرات بی ثبات کننده‬ ‫و مصیبت باری روبه رو اس��ت‪ ».‬یا «بس��یاری از نخبگان‬ ‫منطق��ه‪ ،‬همانن��د گذش��ته به دلیل وظیف��ه اجتماعی‬ ‫خویش که در بافت سیاس��ی این کش��ورها ریشه دارد‪،‬‬ ‫عمل می کنند یعنی به جای انکه سازنده باشند‪ ،‬گیرنده‬ ‫و مصرف کننده هستند‪ ».‬یا نکته قابل تامل و مهم «این‬ ‫روند‪ ،‬عامل مهمی است که درعمل مانع تالش نخبگان‬ ‫برای ایجاد اقتصاد مبتنی بر صنعت خواهد شد و نخبگان‬ ‫نیز هیچ گونه راهی برای جلوگیری از این روند ندارند‪».‬‬ ‫استراتژی امنیت ملی امریکا در جایی نیز با اینده نگری‬ ‫ماهرانه به این نکت ه اشاره می کند که ما در خواب غفلت و‬ ‫عدم اهلیت حرفه ای تصمیم گیران اقتصادی‪ ،‬سرمستانه‬ ‫مناب��ع خود را عموما به اتالف کش��اندیم‪« :‬اگرچه بعید‬ ‫است‪ ،‬اما این احتمال نیز وجود دارد که منابع نفت و گاز‬ ‫منطقه‪ ،‬دیگر در بازارهای جهانی جایگاه ویژه ای نداشته‬ ‫باش��د‪ ...‬اگر این اتفاق رخ دهد‪ ،‬این کش��ورها به ش��دت‬ ‫فقیرتر ش��ده و ثبات اقتصادها و حکومت های شان دیگر‬ ‫برای امریکا و کش��ورهای بزرگ توس��عه یافته‪ ،‬اهمیت‬ ‫چندانی نخواهد داش��ت‪ ».‬ایا شرایط مواجه شده فعلی‬ ‫کش��ورمان‪ ،‬صحت این طراحی انها را نشان نمی دهد؟‬ ‫در جای جای این بخش از استراتژی امنیت ملی امریکا‪،‬‬ ‫گزاره های بسیار تعجب اوری را مطرح می کنند که باید‬ ‫از بس��یاری تصمیم گیران اقتصادی ک��ه دارای اهلیت‬ ‫حرفه ای نبودند‪ ،‬پرس��ید چرا ب��دون اینده نگری اجازه‬ ‫دادید منابع ارزش��مند کشور‪ ،‬ان هم در شرایط تحریم‬ ‫از کف کش��ور برود و نتوانس��تید یک اقتص��اد تاب اور‬ ‫را پایه گ��ذاری کنی��د؟ باید به این نکته اش��اره کرد که‬ ‫بکارگیری نابه جای واژه های ترجمه ای و بی محتوا ‪ -‬در‬ ‫بستر ساخته نشده و شرایط اقتصاد ایران ‪ -‬کشورمان را‬ ‫در باتالق ناش��ی از بسیاری از طرح های بی فایده گرفتار‬ ‫کرده و منابع ذی قیمت را که بخش مهمی از ان متعلق‬ ‫به نس��ل های اینده بوده‪ ،‬به اتالف کش��انده است‪ ،‬حتی‬ ‫در بخش صنعت‪.‬‬ ‫«اپلیکیشن‬ ‫دوچرخه»‬ ‫شهرداری تهران‬ ‫برنده شد‬ ‫«اپلیکیش��ن دوچرخه» ش��هرداری ته��ران‪ ،‬به عنوان برن��ده ‪Special‬‬ ‫‪ Mention‬چهارمی��ن جایزه جهانی ‪ WeGo‬انتخاب ش��دند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬در چهارمین جایزه جهانی ‪ WeGo‬که از س��وی س��ازمان جهانی‬ ‫شهرهای هوش��مند پایدار برگزار می ش��ود‪ ،‬پروژه «اپلیکیشن دوچرخه»‬ ‫ش��هرداری تهران‪ ،‬در بخش جابه جایی هوش��مند‪ ،‬به عن��وان برنده بخش‬ ‫‪ Special Mention‬برگزیده ش��د‪ .‬این پروژه که با همکاری س��ازمان‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات و سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران‬ ‫و نیز با همکاری فنی یک ش��رکت دانش بنیان راه اندازی ش��ده و در اختیار‬ ‫ش��هروندان تهرانی قرار گرفته است‪ ،‬حائز شرایط الزم برای شرکت در این‬ ‫مسابقه و در نهایت از سوی هیات داوری سازمان جهانی ‪ WeGo‬برگزیده‬ ‫شد‪ .‬پروژه «اپلیکیشن دوچرخه» با هدف توسعه و تسهیل دوچرخه سواری‬ ‫و افزایش سهم دوچرخه از سفرهای درون شهری با استفاده از فناوری های‬ ‫هوشمند طراحی شده است‪ .‬در این اپلیکیشن دوچرخه سواران می توانند‬ ‫به امکاناتی از جمله مس��یریابی در ش��رایط گوناگون و به اش��تراک گذاری‬ ‫داده های خود با دیگر دوچرخه س��واران دسترس��ی داش��ته باشند‪ .‬اطالع‬ ‫از مس��یرهای ویژه دوچرخه‪ ،‬پیمایش مس��یر‪ ،‬ش��رکت در پویش ها‪ ،‬اعالم‬ ‫مش��کالت مسیر‪ ،‬اطالعات فروشگاه ها و تعمیرگاه های تخصصی دوچرخه‬ ‫و همچنین ایستگاه های دوچرخه اشتراکی از دیگر امکانات این اپلیکیشن‬ ‫است‪ .‬براساس گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫ش��هرداری تهران‪ ،‬سازمان جهانی شهرهای پایدار هوشمند (‪ )WeGo‬در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۰‬با ‪ ۵۰‬عضو موسس تاسیس شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا‪:‬‬ ‫نخستین شاسی بلند افرودی وارد بازار می شود‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت خودرو و محصوالت چند دهه گذشته ان به نوعی مردم را راغب به خرید خودروهای خارجی‬ ‫حتی از نوع چینی کرده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬تغییر ظاهر خودرو‪ ،‬افزایش اپش��ن ها و البته کیفیت‬ ‫و اس��تاندارد تمایل مردم را به س��وی خودروهای وارداتی بیش��تر کرده است‪ .‬یکی از از خالهای بزرگ‬ ‫صنع��ت خودرو توان طراحی پلتفرم بومی و ملی بوده که به نظر می رس��د با محدودیت های بین المللی‬ ‫در حال تحقق است‪.‬‬ ‫مشارکت های ملی جایگزین همکاری های بین المللی بدون نتیجه مطلوب شده و به این ترتیب اعتماد‬ ‫بیش��تری در پایداری طرح ها و رس��یدن به اهداف متصور است‪ .‬خودروهای هیبریدی‪ ،‬برقی‪ ،‬افرود و‪...‬‬ ‫صنعت خودرو روز جهان اس��ت که برای عقب نیفتادن از کش��ورهای صنعتی باید به سوی ان حرکت‬ ‫کرد‪ .‬در این راستا‪ ،‬گام هایی برداشته شده و تا به ثمر نشستن این تحرک زمان کمی داریم‪ ،‬زیرا فاصله‬ ‫صنعت خودرو کش��ور را با جهان امروز بیشتر می کند‪ .‬مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از اغاز پروژه‬ ‫تولید نخس��تین خودرو ‪( SUV‬شاس��ی بلند) افرودی با نش��ان ایرانی در داخل کشور خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در راس��تای تداوم برنامه تحول گرایانه سایپا در س��بد محصوالت و براساس برنامه ریزی های انجام شده‪،‬‬ ‫محصول جدید گروه سایپا سال اینده به تولید انبوه می رسد و وارد بازار می شود‪.‬‬ ‫تحول در سبد محصوالت سایپا‬ ‫سید جواد‬ ‫سلیمانی‪ :‬از‬ ‫نیمه دوم امسال‬ ‫تا پایان سال‬ ‫اینده‬ ‫تحولی اساسی‬ ‫در سبد‬ ‫محصوالت سایپا‬ ‫ایجاد می شود‬ ‫ش��اهین‪ ،‬شاس��ی بلند افرودی‪ ،‬کلید‬ ‫خوردن طراح��ی و تولی��د خودروهای‬ ‫برق��ی خبره��ای خوش��ی در صنع��ت‬ ‫خ��ودرو کش��ور اس��ت ک��ه در صورت‬ ‫تحق��ق تم��ام ای��ن برنامه ه��ا می تواند‬ ‫منتظر پوست اندازی در بازار خودرو بود‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز‪ ،‬سیدجواد سلیمانی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫افزود‪ :‬پس از توقف تولید و خروج پراید‬ ‫از خط��وط تولید‪ ،‬گروه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا با عرضه فیس لیفت دو محصول‬ ‫فعلی کوییک و س��اینا و محصول جدید‬ ‫ش��اهین در امس��ال گام بعدی خود در‬ ‫تح��ول س��بد محصوالتش را برداش��ته‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سال اینده عالوه بر‬ ‫تولید و عرضه محصولی دیگر از پلتفرم‬ ‫‪ SP۱۰۰‬که نخستین کراس اوور ایرانی‬ ‫به شمار می رود‪ ،‬تولید انبوه و عرضه یک‬ ‫خودرو جدید ‪( SUV‬شاس��ی بلند) در‬ ‫محصول جدید سال اینده‬ ‫دستور کار گروه سایپا قرار گرفته است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬از نیم��ه دوم امس��ال ت��ا‬ ‫پایان س��ال این��ده با ورود س��اینا اس‪،‬‬ ‫کوییک اس‪ ،‬ش��اهین‪ ،‬کراس اوور پلتفرم‬ ‫‪ SP۱۰۰‬و ی��ک خ��ودرو شاس��ی بلند‬ ‫به خان��واده محصوالت س��ایپا‪ ،‬تحولی‬ ‫اساس��ی در س��بد محصوالت این گروه‬ ‫خودروس��ازی ایجاد شد و تصویر ذهنی‬ ‫مشتریان و جامعه نسبت به سایپا تغییر‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬پوس��ت اندازی و تح��ول‬ ‫اساسی در رویکرد سایپا‪ ،‬در سخت ترین‬ ‫سال های صنعت خودرو که تحریم های‬ ‫خارج��ی‪ ،‬تنگناهای اقتص��ادی داخلی‬ ‫و ش��یوع کرونا به وجود اورده‪ ،‬نشانه ای‬ ‫روش��ن از توانمن��دی مدیریتی و تعهد‬ ‫و نی��ز تخص��ص مهندس��ان و کارکنان‬ ‫صنعت خودرو ایران است‪.‬‬ ‫فرمان��ده نیروی هوایی ارتش با اش��اره به توان و تخصص الزم‬ ‫در گروه س��ایپا در زمینه امکانات فنی و نیروی انسانی متخصص‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با توجه به وجود زیرس��اخت های مناس��ب ش��رکت‬ ‫مگاموتور قصد داریم از توان فنی این ش��رکت در زمینه ساخت‬ ‫موتور پهپادها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫امیرس��رتیپ نصی��رزاده در بخش دیگ��ری از اظهارات خود‪،‬‬ ‫س��لیمانی درباره شاس��ی بلند جدید گروه سایپا توضیح‬ ‫داد‪ :‬این محصول نخستین خودرو ‪ SUV‬بومی سازی شده‬ ‫در داخل خواهد بود و ویژگی های دو دیفرانس��یل و شاسی‬ ‫مستقل در ان دیده می شود که این موضوع قابلیت‪ ،‬توان و‬ ‫کیفیت قابل مالحظه ای به این خودرو می بخش��د و ان را به‬ ‫خودرویی افرودی و سرسخت تبدیل می کند‪.‬‬ ‫او عنوان کرد‪ :‬با ورود این محصول به بازار‪ ،‬صنعت خودرو‬ ‫ایران پس از س��ال ها ش��اهد تولید یک خودرو متفاوت در کش��ور‬ ‫خواهد بود‪ .‬سلیمانی در پایان گفت‪ :‬جزئیات و اطالعات بیشتری از‬ ‫ای��ن خودرو در روزهای اینده و همزمان با رونمایی از این محصول‬ ‫در اختیار رسانه ها و هموطنان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی قطعات دارای فناوری‬ ‫یکی از پاش��نه های اش��یل صنعت خودرو کشور در کنار طراحی‬ ‫پلتفرم‪ ،‬داخلی سازی قطعات های تک است‪ .‬در این راستا‪ ،‬همراهی‬ ‫صنعت الکترونیک کشور برای بومی سازی برخی قطعات را می طلبد‬ ‫که هنوز به طور جدی رخ نداده اس��ت‪ .‬اما با توجه به پیشرفت های‬ ‫قابل مالحظه ای که کش��ور در حوزه صنایع دفاع داش��ته اس��ت در‬ ‫گام نخس��ت وزیر دف��اع خبر از مش��ارکت های ملی ب��رای تامین‬ ‫قطع��ات مورد نیاز صنعت خ��ودرو داد‪ .‬پ��س از تحریم که صنعت‬ ‫ساخت پهپاد با کمک مگاموتور‬ ‫اس��تفاده از دانش متخصصان داخلی را راهکار توسعه فعالیت ها‬ ‫در هر دو بخش صنایع دفاعی و خودروسازی عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫در زمینه س��اخت قطعات الکترونیک دارای فن��اوری باال‪ ،‬اماده‬ ‫انتق��ال تجربیات خود به گروه س��ایپا هس��تیم‪ .‬او افزود‪ :‬حضور‬ ‫نیروی انسانی متخصص و جوان در سایپا و نیز برنامه اینده این‬ ‫گ��روه در زمینه تولید خودروهای متن��وع و جدید‪ ،‬امیدبخش و‬ ‫تشکیل کمیته مشترک خودروسازان و شرکت های پتروشیمی‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از امادگی‬ ‫برای توس��عه همکاری با پتروشیمی ها در تامین‬ ‫م��واد اولیه و مب��ادالت ارزی در زنجی��ره تامین‬ ‫خودروسازان خبر داد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬فرشاد‬ ‫مقیمی در نشس��ت با مدیران عامل ش��رکت های‬ ‫پتروش��یمی در مح��ل ش��رکت مه��رکام پارس‪،‬‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬با مش��ارکت انجمن خودروس��ازان‪،‬‬ ‫نیازمندی ه��ای صنعت خودرو به صنایع پتروش��یمی اعالم‬ ‫و همکاری ه��ا در قال��ب تفاهمنام��ه مش��ترک ب��ه صورت‬ ‫عملیاتی دنبال خواهد ش��د‪ .‬مقیمی با تاکید بر بهره مندی‬ ‫از ظرفیت های موجود در بخش های گوناگون برای توس��عه‬ ‫صنع��ت خودرو کش��ور گف��ت‪ :‬باید تمام��ی ظرفیت ها بهم‬ ‫متصل ش��وند تا بتوانیم در مسیر عبور از بحران های تحریم‬ ‫و کرونا موفق عمل کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعتی ایران خودرو خودروس��ازی را‬ ‫صنعتی مظل��وم توصیف و اظهارکرد‪ :‬توانمندی های زیادی‬ ‫در خودروس��ازی کش��ور وجود دارد اما در بسیاری از موارد‬ ‫تولید مواد اولیه و قطعه در اختیار این صنعت نیست و باید‬ ‫از س��وی س��ایر صنایع تولید و تامین ش��ود‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫دان��ش و توانمندی تولید صندلی های به روز و مدرن خودرو‬ ‫در زنجی��ره تامی��ن ایران خودرو وجود دارد‪ ،‬ام��ا نبود مواد‬ ‫اولیه فوم‪ ،‬س��بب می ش��ود خودرو ناقص از خط تولید خارج‬ ‫ش��ود چون تامین مواد اولیه در اختیار خودروس��از نیست‪.‬‬ ‫مقیم��ی از داخلی س��ازی و تولید انبوه موتور ‪ ۴۵۷‬دیزل در‬ ‫چند روز اینده خبر داد و گفت‪ :‬این موتور‪ ،‬در ش��رایطی که‬ ‫توانمندی س��اخت داخل ان وجود داشت‪ ،‬از منابع خارجی‬ ‫تامین می ش��د‪ ،‬ام��ا تا چند روز اینده به دس��ت صنعتگران‬ ‫داخل کش��ور تولید خواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو طراح��ی و تولید گیربکس ‪ ۶‬س��رعته را نیز از‬ ‫دیگر دس��تاوردهای ایران خودرو برش��مرد و گفت‪ :‬به زودی‬ ‫تولید انبوه این گیربکس اغاز خواهد شد‪ .‬نوع نیمه اتوماتیک‬ ‫خودرو در فهرس��ت اولیه صنایع تحریمی قرار داش��ت‪،‬‬ ‫امیرسرتیپ امیر حاتمی عنوان کرد کحه انباشت دانش‬ ‫و زیرس��اخت های صنعتی که در صنایع دفاعی کش��ور‬ ‫وج��ود دارد با یک تغیی��رات کوچک می تواند به کمک‬ ‫خودروس��ازان و همه بخش های صنعتی کشور بیاید‪ .‬ما‬ ‫به رهبر معظم انقالب و ریاس��ت جمهوری قول داده ایم‬ ‫هرجا خودروسازان نیاز داش��ته باشند‪ ،‬کمک کنیم؛ از‬ ‫ای��ن رو هم��کاری صمیمانه و خوبی با خودروس��ازان و همچنین با‬ ‫بخش خصوصی برقرار کرده ایم‪.‬‬ ‫در ادام��ه ط��ی بازدید فرمان��ده نی��روی هوایی ارت��ش از گروه‬ ‫خودروس��ازی تاکید ش��د‪ :‬تحریم را با همکاری مش��ترک شکست‬ ‫خواهیم داد‪ .‬امیرس��رتیپ خلبان عزیز نصیرزاده گفت‪ :‬برنامه اینده‬ ‫گروه س��ایپا در زمینه تولید خودروه��ای باکیفیت‪ ،‬متنوع و جدید‪،‬‬ ‫امیدبخش و اعتمادافرین است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬حضور و بازدید از مجموعه گروه خودروسازی سایپا برای‬ ‫شناس��ایی ظرفیت ها و بررس��ی امکان همکاری مشترک با صنعت‬ ‫خودرو کش��ور در زمینه طراحی و س��اخت موتور و قطعات دارای‬ ‫فناوری باال انجام می شود که به طور قطع در صورت توسعه این مدل‬ ‫همکاری‪ ،‬تحریم های دشمن را شکست خواهیم داد‪.‬‬ ‫این گیربکس نیز در بهمن امسال به تولید خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫مقیم��ی الزمه تحق��ق هدف کاه��ش مصرف‬ ‫سوخت خودرو را همت جمعی تمامی ارکان موثر‬ ‫در این موضوع دانس��ت و گف��ت‪ :‬کاهش مصرف‬ ‫س��وخت محصول‪ ،‬فقط در حوزه موتور نیس��ت‪،‬‬ ‫بلک��ه عالوه بر گیربکس که نوع جدید کاهش ‪۲.۵‬‬ ‫درصدی در مصرف سوخت به دنبال خواهد داشت‪ ،‬در حوزه ‬ ‫ایرودینامیک و سبک س��ازی نیز باید پروژه هایی را تعریف و‬ ‫اجرایی کنیم که برای تحقق اهداف‪ ،‬همکاری با شرکت های‬ ‫ پتروشیمی مورد نیاز است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنعتی ایران خ��ودرو هدف اصلی تمام‬ ‫تالش های انجام شده را نجات صنعت خودرو کشور خواند و‬ ‫گفت‪ :‬از ظرفیت تمام بخش ها از جمله صنایع دفاعی‪ ،‬جهاد‬ ‫خودکفایی سپاه و پتروشیمی ها برای خودروسازی استفاده‬ ‫می کنیم‪ ،‬ما همواره با تمرکز و همدلی توانسته ایم به بهترین‬ ‫شکل موانع را از پیش روی خود برداریم‪ .‬دبیر انجمن صنفی‬ ‫کارفرمایی صنعت پتروش��یمی نیز در این نشس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شناس��ایی و تامی��ن نیازمندی های خودروس��ازی در حوزه‬ ‫پتروشیمی برای عبور از شرایط کنونی ضرورت دارد‪.‬‬ ‫مه��دوی ب��ا اس��تقبال از ایج��اد کمیته مش��ترک میان‬ ‫پتروشیمی و خودروسازان گفت‪ :‬در صورتی که خواسته ها و‬ ‫نیازها اقتصادی باشد باید هرچه سریع تر نسبت به عملیاتی‬ ‫ش��دن ان اق��دام ک��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬باید به س��مت توس��عه‬ ‫داخلی سازی و تولید صادرات محور حرکت کنیم‪ .‬ظرفیت ها‬ ‫و توانمندی ه��ای صنعت خودرو توس��عه قابل توجهی یافته‬ ‫و اقدامات خوبی انجام ش��ده اس��ت‪ .‬مهدوی تصریح کرد‪:‬‬ ‫خودروسازی صنعت راهبردی و مهم است و در کنار تولید‪،‬‬ ‫اش��تغال این صنعت به طور مس��تقیم و غیرمستقیم اهمیت‬ ‫باالیی دارد و پتروشیمی هرگونه همکاری الزم را برای رفع‬ ‫موانع این صنعت انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫اعتمادافرین اس��ت‪ .‬فرمانده نیروی هوایی ارتش در پایان یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬هدف از همکاری مش��ترک با گروه خودروس��ازی سایپا‪،‬‬ ‫طراحی و ساخت قطعات مورد نیاز هر دو مجموعه خودروسازی‬ ‫و نی��روی هوایی اس��ت و به طور قطع در این زمین��ه اقدامات و‬ ‫برنامه های مناس��بی را در همکاری و مش��ارکت با یکدیگر اجرا‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رویکرد انحصاری شورای رقابت‬ ‫مدیرعامل پیشین س��ایپا گفت‪ :‬اگر شورای رقابت صحبت از‬ ‫انحصار می کند این انحصار را خود ایجاد کرده به نحوی که فرار‬ ‫س��رمایه گذاران از حضور در صنعت خودرو را به دنبال داش��ته‬ ‫است‪ .‬س��عید مدنی در گفت وگو با خبرخودرو اظهارکرد‪ :‬ایجاد‬ ‫زیرس��اخت ها برای عرضه خودرو در بورس امکان پذیر اس��ت و‬ ‫مش��کل خاصی وجود ندارد‪ .‬مکانیس��م عرضه خودرو در بورس‬ ‫کاال باید به نحوی باش��د که س��رمایه های کالن قادر به تعیین‬ ‫قیمت در این عرصه نباشند‪ ،‬زیرا ممکن است قیمت ها باالتر از‬ ‫بازار ازاد فعلی ش��ود‪ .‬این کارشناس حوزه خودرو درباره تعادل‬ ‫عرضه و تقاضا به عنوان ش��رط ضروری و اولیه عرضه خودرو در‬ ‫بورس کاال از نگاه شورای رقابت گفت‪ :‬اجباری در این باره نیست‪.‬‬ ‫مکانیس��م های مورد استفاده ش��ورای رقابت در تعیین قیمت‪،‬‬ ‫تورم بخش��ی و ضرایبی اس��ت که بر قیمت خ��ودرو تاثیرگذار‬ ‫هستند‪ .‬مدنی با بیان اینکه شورای رقابت یکی از عوامل اصلی‬ ‫انحصار اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ش��ورایی که در عمل باید با انحصار‬ ‫مقابله کند‪ ،‬خود عامل انحصار ش��ده است‪ .‬چنانچه این شورا یا‬ ‫هر سازمان دیگری اقدام به تثبیت قیمت خودرو کند و در مدت‬ ‫طوالنی حاضر به افزایش قیمت‪ ،‬متناس��ب با نرخ تورم نباش��د‪،‬‬ ‫این رویه عاملی برای ایجاد تفاوت قیمت در کارخانه با نرخ بازار‬ ‫است که در نتیجه سرمایه گذاران از ورود به عرصه تولید خودرو‬ ‫که تعیین قیمت ان بر عهده س��ایر نهادها به ویژه دولتی هاست‪،‬‬ ‫منصرف می شوند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬تثبیت قیمت خودرو از در کارخانه کمتر از بهای‬ ‫تمام ش��ده‪ ،‬موجب زیان صنعت خودرو ش��ده که به یک انحصار‬ ‫غیرمنطقی برای دو خودروس��از بزرگ کش��ور انجامیده اس��ت‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیش��ین س��ایپا با بیان اینکه تثبیت قیمت خودرو‪،‬‬ ‫زمین��ه رقابت را در ای��ن صنعت از بین می ب��رد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫صورت ازادس��ازی واردات و تناسب قیمت کارخانه ای خودرو با‬ ‫بازار‪ ،‬س��رمایه گذاران با اقدام ب��ه واردات به رقابت با محصوالت‬ ‫داخلی می پردازند و تقویت انگیزه افزایش تولید برای سازندگان‬ ‫داخلی نیز به دلیل توجیه اقتصادی را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫مدنی با اش��اره به اینکه نظام قیمت گذاری زیان دهی صنعت‬ ‫خودرو و بحران های مالی برای خودروس��ازان داخلی را به دنبال‬ ‫داش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬س��ال جاری نیز هر دو خودروساز بزرگ‬ ‫کش��ور خسارات سنگینی را از این ناحیه متحمل خواهند شد و‬ ‫شرایط به گونه ای است که سرمایه داران خارجی و داخلی حاضر‬ ‫به سرمایه گذاری در این بخش نیستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر ش��ورای رقابت س��خن از انحصار می کند این‬ ‫انحصار را خود ایجاد کرده و رویکرد این شورا دقیقا خالف مشی‬ ‫مبارزه با انحصار اس��ت‪ .‬در صورت ازادی قیمت خودرو و وجود‬ ‫ی��ک فضای باز رقابتی و اقتصادی‪ ،‬واردکننده در صورت اعطای‬ ‫مجوز اقدام به واردات کرده و خودروساز داخلی نیز میزان تولید‬ ‫را افزایش می دهد و س��رمایه گذار داخلی نیز برای تولید بیشتر‬ ‫پا به عرصه می گذارد و در نهایت افزایش تولید به کاهش قیمت‬ ‫منجر خواهد شد و کیفیت خودروها نیز بهبود می یابد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ح��وزه خ��ودرو تصریح ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫خودروس��ازان داخلی به طور عمده مشکل نقدینگی برای تولید‬ ‫دارند به طوری که در صورت بهبود وضعیت تولید در سال جاری‬ ‫به میزان تولید س��ال های ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬خواهیم رسید به این معنی‬ ‫ک��ه در عمل تولیدی نداریم‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫تولی��د کاهش یافته‪ ،‬تقاضا نیز به طور غیرمنطقی و بیش از نیاز‬ ‫مصرف کنن��ده واقع��ی افزایش یافته و دلیل ان را باید در تفاوت‬ ‫قیمت کارخانه و بازار و وجود سود انی برای خرید این محصول‬ ‫جست وجو کرد که در سایر کاالها شاهد ان نیستیم‪.‬‬ ‫مدنی در پایان با اش��اره به تفاوت قیمت باالی کارخانه و بازار‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در طول زمان شاهد افزایش بیشتر قیمت نیز‬ ‫خواهیم بود که انگیزه خرید خودرو را باال می برد‪ .‬با وجود اینکه‬ ‫نیاز مصرف داخلی حداکثر ‪ ۱.۵‬میلیون خودرو در س��ال اس��ت‬ ‫اما تقاضاهای ثبت نامی برای فروش فوری بیش از ‪ ۷‬میلیون نفر‬ ‫براورد می ش��ود که مصرف کننده واقعی نیس��تند و در صورت‬ ‫طوالنی ش��دن زمان تحویل کاال‪ ،‬تقاضا کاهش می یابد زیرا در‬ ‫بلند مدت اطمینانی بر حفظ حاشیه سود نیست‪.‬‬ صفحه 4 ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 17‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1628‬‬ ‫پیاپی ‪2946‬‬ ‫زمینه احیای‬ ‫صنعت مس فراهم‬ ‫است‬ ‫بازار فوالد ساماندهی‬ ‫می شود‬ ‫بستر توسعه صادرات‬ ‫معدنی فراهم است‬ ‫در بازدید استاندار کرمان از پروژه انتقال اب خلیج فارس صورت گرفت‬ ‫‹ ‹ مهم ترین طرح های سال ‪۹۹‬‬ ‫از مهم ترین طرح هایی که امسال به بهره برداری خواهد‬ ‫رسید‪ ،‬طرح انتقال اب خلیج فارس است‪ .‬میزان پیشرفت‬ ‫این طرح به عنوان بزرگ ترین طرح ملی شیرین س��ازی و‬ ‫انتق��ال اب و مح��ور اصلی تامی��ن اب صنایع معدنی در‬ ‫اس��تان های کرمان و یزد در قطعه اول ‪ ۹۵‬درصد‪ ،‬قطعه‬ ‫دوم ‪ ۸۸‬درصد و قطعه سوم ‪ ۸۵‬درصد است‪.‬‬ ‫یکی از طرح های موردتوجه ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر طرح انتقال اب خلیج فارس اس��ت‪ .‬دولت انتقال‬ ‫اب از خلیج ف��ارس به فالت مرک��زی ایران را طرح کالن‬ ‫ملی معرفی کرده که با هدف تامین اب مصرفی در بخش‬ ‫صنعت و معدن طراحی شده است‪.‬‬ ‫ه��دف عم��ده این ط��رح‪ ،‬شیرین س��ازی و انتقال اب‬ ‫نمک زدایی شده به وسیله ‪ ۳‬خط از خلیج فارس به صنایع‬ ‫و معادن استان های هرمزگان‪ ،‬کرمان‪ ،‬یزد و اصفهان برای‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹گل گهر توانمند در سودسازی‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫اس��تاندار کرمان با حضور در منطقه معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر از پروژه بزرگ انتقال اب خلیج فارس بازدید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی و امور بین الملل ش��رکت‬ ‫معدن��ی و صنعتی گل گهر‪ ،‬محمدجواد فدایی‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫کرمان به همراه تعدادی از مس��ئوالن شهرستان و جمعی‬ ‫از معاونان و مدیران ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر با‬ ‫حضور در منطقه معدنی و صنعتی گل گهر از پروژه بزرگ‬ ‫انتقال اب خلیج فارس و اب ش��یرین ش��ده به مخزن ‪۴۵‬‬ ‫هزار مترمکعبی گل گهر بازدید کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن بازدی��د‪ ،‬خط انتقال اب به طول ‪ ۱۵‬کیلومتر تا‬ ‫تاسیسات مجتمع گل گهر نیز به صورت ازمایشی ازسوی‬ ‫استاندار کرمان افتتاح شد‪.‬‬ ‫فدایی در حاش��یه این برنام��ه از همت و تالش تمامی‬ ‫عوامل��ی که در اجرای این پروژه در چند س��ال گذش��ته‬ ‫نقش داش��ته اند‪ ،‬به ویژه مدیران شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر تشکر کرد‪ .‬او ابراز امیدواری کرد‪ :‬این اتفاق بزرگ‬ ‫زمینه جهش تولید در حوزه صنعت و معدن را فراهم کند‬ ‫و رونق بیشتر صنایع معدنی و همچنین ایجاد اشتغال را‬ ‫در منطقه به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫محمدج��واد فدایی‪ :‬انتقال اب خلیج ف��ارس اتفاق بزرگی برای‬ ‫جهش تولید در حوزه صنعت و معدن است و رونق بیشتر صنایع‬ ‫معدن��ی و همچنین ایجاد اش��تغال در منطق��ه را به دنبال خواهد‬ ‫داشت‬ ‫تامین بخشی از نیازها و مصارف اب مجتمع های تولیدی‬ ‫در ح��ال بهره ب��رداری و طرح های توس��عه مجتمع های‬ ‫معدن��ی و صنعت��ی بزرگ دولت��ی از جمله گل گهر‪ ،‬مس‬ ‫سرچشمه در کرمان و چادرملو در یزد معرفی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گامی نو برای استقالل معادن‬ ‫ام��روز دولت اجرایی ش��دن طرح تامی��ن اب از دریای‬ ‫ازاد توس��ط شرکت های معدنی و صنایع معدنی را گامی‬ ‫ن��و و عمل��ی برای اس��تقالل ابی بخش مع��دن از منابع‬ ‫زیرزمینی می داند‪ .‬فاز نخس��ت این پروژه با هدف انتقال‬ ‫اب به گل گهر در ابان امسال راه اندازی می شود‪ .‬براساس‬ ‫پیشرفت های حاصل شده‪ ،‬دولت امیدوار است فازهای ‪۲‬‬ ‫و ‪ ۳‬نیز یعنی انتقال اب خلیج فارس به ‪ ۳‬استان کشور در‬ ‫همین سال به طور کامل به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹گامی بزرگ برای توسعه‬ ‫چن��دی پیش خ��داداد غریب پور گفت‪ :‬ش��رکت های‬ ‫معدن��ی و صنعت��ی در قالب یک مدل توس��عه ای جدید‪،‬‬ ‫تامی��ن اب مورد نیاز از دریاه��ای ازاد را اجرایی کرده اند‬ ‫که گامی بزرگ برای توسعه کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬رئیس هیات عامل‬ ‫ایمی��درو اف��زود‪ :‬گرچه به دلیل محدودیت ه��ای کرونا و‬ ‫حضور نیافتن ش��رکت های اروپایی‪ ،‬اجرای طرح با تاخیر‬ ‫مواجه شد‪ ،‬اما با اعتماد به مهندسان ایرانی‪ ،‬طرح متوقف‬ ‫نش��د و برخی تجهیزات اصلی تحریم شده همچون پمپ‬ ‫برای نخستین بار در داخل کشور‪ ،‬مهندسی و تولید شد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو با اعالم اینکه فاز نخس��ت‬ ‫ای��ن ابرپ��روژه ب��ا هدف انتق��ال اب به گل گه��ر در ابان‬ ‫ظرفیت های تداوم رش��د س��هام‪ ،‬س��رمایه گذاری ها و‬ ‫تکمی��ل زنجیره ارزش گل گهر‪ ،‬نش��ان داده که ش��رکت‬ ‫معدن��ی و صنعت��ی گل گه��ر س��هامی بنیادی ب��ا توان‬ ‫سودس��ازی باال دارد‪ .‬در این بین نگهداری و س��هامداری‬ ‫گل گه��ر در بلندمدت می تواند اینده س��وداوری را برای‬ ‫سرمایه گذاران رقم بزند‪.‬‬ ‫این شرکت به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده کنسانتره‬ ‫و گندله سنگ اهن ایران‪ ،‬بخش عمده ای از رشد خود را‬ ‫در ماه های پایانی س��ال قبل رقم زد و توانست روند رشد‬ ‫خود را برخالف ماه های نخس��تین سال ‪ ۹۸‬جهشی کند؛‬ ‫بنابرای��ن گل گهر باتوجه به ظرفیت ها و جذابیت هایی که‬ ‫دارد در ماه های پایانی سال ‪ ۹۸‬با اقبال خوب سهامداران‬ ‫روبه رو شد‪ .‬امروز نیز شاهد بازدهی بیش از ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫سهام این شرکت معدنی و صنعتی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹گل گهر‪ ،‬قلب تپنده فوالد‬ ‫خوش��بختانه منطقه معدن��ی و صنعتی گل گهر امروزه‬ ‫توانسته زنجیره ای از توانمندی حوزه سنگ اهن تا فوالد‬ ‫را در خ��ود ش��کل دهد و به معرض نمای��ش بگذارد‪ .‬این‬ ‫منطقه نه تنها به قلب تپنده تولید و تامین خوراک صنایع‬ ‫فوالد کش��ور تبدیل ش��ده که در حوزه های دانش فنی و‬ ‫توجه به ساخت داخل نیز به طور برجسته ای عمل کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫چنین نتایجی با حضور س��رمایه های انس��انی به عنوان‬ ‫پش��توانه اصلی ش��رکت که در سراس��ر منطقه گل گهر‬ ‫حضوری فعال دارند‪ ،‬عملی شده است‪.‬‬ ‫محمدجواد فدایی‬ ‫امار تجارت خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫نش��ان دهنده جایگاه نخس��ت ترکیه در جذب شمش‬ ‫روی از ایران با سهم ‪ ۵۷.۵‬درصد و ارزش ‪ ۴۲‬میلیون‬ ‫دالر است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬جداول ام��اری گمرک جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران نشان می دهد‪ ،‬مجموع ارزش صادرات‬ ‫شمش روی ایران در دوره مزبور ‪ ۷۳‬میلیون دالر بوده‬ ‫است‪ .‬در بخش معدن و صنایع معدنی در ‪ ۵‬ماه ابتدایی‬ ‫امس��ال ‪ ۱۵‬میلی��ون و ‪ ۶۹۹‬هزار ت��ن کاال به ارزش ‪۲‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۱۷۶‬میلی��ون دالر به بازارهای هدف صادر‬ ‫شد‪ .‬همچنین در ‪ ۵‬ماه امسال (فروردین تا مرداد) یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۵۳۰‬ه��زار تن واردات کاال در بخش معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی به ارزش یک میلیارد و ‪ ۲۱۹‬میلیون‬ ‫دالر ثبت ش��د که نس��بت به دوره مشابه سال گذشته‬ ‫رش��د ‪ ۲‬درصدی دارد‪ .‬ارزش صادرات زنجیره روی در‬ ‫‪ ۵‬ماه نخست امسال به ‪ ۸۲.۴‬هزار تن به ارزش ‪۹۰.۹‬‬ ‫میلیون دالر رسید‪ ،‬ضمن اینکه در مدت یادشده ‪۶.۴‬‬ ‫هزار تن محصوالت زنجیره روی به ارزش ‪ ۳.۷‬میلیون‬ ‫دالر وارد کش��ور شد که از نظر وزن و ارزش نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال ‪ ۹۸‬به ترتیب ‪ ۸۱‬و ‪ ۷۵‬درصد کاهش‬ ‫را نشان می دهد‪ .‬بررسی ها گویای ان است که در دوره‬ ‫این گزارش ارزش متوس��ط هر تن ش��مش روی هزار‬ ‫و ‪ ۹۷۳‬دالر بود‪.‬‬ ‫در بی��ن اقالم صادرات��ی فلزی‪ ،‬بیش��ترین کاهش‬ ‫متوس��ط قیمت ص��ادرات مربوط به ش��مش روی به‬ ‫ازای هر تن ‪ ۵۳۵‬دالر اس��ت‪ ۸ .‬محصول (کاتد مس‪،‬‬ ‫ش��مش های س��رب‪ ،‬روی‪ ،‬الومینیوم و فوالد‪ ،‬س��نگ‬ ‫اه��ن‪ ،‬تولی��دات ف��والدی تخت و تولی��دات فوالدی‬ ‫طویل) در ‪ ۵‬ماه نخس��ت امس��ال با ‪ ۳‬میلیارد و ‪۷۱۰‬‬ ‫میلیون دالر‪ ۸۳ ،‬درصد ارزش کل صادرات محصوالت‬ ‫فلزی را به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫برپای��ه امار گمرک در ‪ ۵‬ماه نخس��ت ‪ ۹۹‬حدود ‪۵‬‬ ‫میلی��ون تن اق�لام معدنی فلزی به ارزش یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۸۰۲‬میلی��ون دالر ب��ه بازارهای هدف صادر ش��د‪.‬‬ ‫کش��ورهای چی��ن‪ ،‬ع��راق‪ ،‬اندونزی‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬تایلند‪،‬‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬ام��ارات‪ ،‬عمان‪ ،‬هند‪ ،‬غنا و پاکس��تان در‬ ‫مدت یادش��ده بالغ ب��ر ‪ ۸۹‬درصد اکل صادرات بخش‬ ‫معدنی ‪ -‬فلزی ایران را به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ترکیه‪ ،‬مشتری اصلی‬ ‫شمش روی ایران‬ ‫افتتاح ازمایشی خط انتقال اب گل گهر‬ ‫امس��ال راه اندازی می ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬براساس‬ ‫پیشرفت های حاصل شده‪ ،‬امیدواریم فازهای ‪ ۲‬و ‪ ۳‬طرح‬ ‫انتقال اب خلیج فارس به ‪ ۳‬اس��تان کشور در سال پایانی‬ ‫دولت به طور کامل به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن ط��رح ب��زرگ که مدی��ون تالش ها و‬ ‫پیگیری های صمیمانه اعضای هیات مدیره شرکت تامین‬ ‫و انتقال اب خلیج فارس‪ ،‬سهامداران و مسئوالن است‪ ،‬در‬ ‫تاریخ ماندگار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 17‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1628‬‬ ‫پیاپی ‪2946‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید با‬ ‫ظرفیت پایین‬ ‫صرفه اقتصادی‬ ‫ندارد‬ ‫کیومرث فتح اله کرمانشاهی‪ /‬دبیرسندیکای‬ ‫تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی‬ ‫بازار فوالد ساماندهی می شود‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در ماه ه��ای گذش��ته ش��اهد التهاب در ب��ازار فوالد بودیم‪.‬‬ ‫دخالت های برخی نهادها و س��ازمان های ذی ربط که با هدف‬ ‫کنترل شرایط اجرایی می شود‪ ،‬شرایط را نامساعد کرده است‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬ش��رکت فوالد مبارکه برای رفع این مش��کالت‪،‬‬ ‫طرح ه��ای خ��ود را ب��ه دولت و مجلس پیش��نهاد داده و حتی‬ ‫دستگاه قضایی را در این زمینه توجیه کرده تا مدیریت واحد بر‬ ‫توزیع بازار ازسوی این شرکت انجام شود‪ .‬هرچند فوالد مبارکه‬ ‫به طور مشخص هیچ مسئولیت قانونی در توزیع و قیمت گذاری‬ ‫ندارد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان‪،‬‬ ‫مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در نشس��ت مش��ترک با انجمن‬ ‫تولیدکنندگان لوله های فوالدی و پوش��ش خطوط انتقال‪ ،‬بر‬ ‫اهمیت تعامل بیشتر میان این دو بخش‪ ،‬بررسی راهکارهای‬ ‫خریداران ورق های فوالدی و تامین مواد اولیه‬ ‫رفع مشکالت‬ ‫ِ‬ ‫این ش��رکت ها که همگی جزو مش��تریان بزرگ فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان هستند‪ ،‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالدسازان مسئول تولید هستند‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‬ ‫طهمورث جوانبخت‬ ‫حمیدرض��ا عظیمیان در این نشس��ت ک��ه معاون فروش و‬ ‫بازاریابی فوالد مبارکه نیز در ان حضور داشت‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫براساس قانون جاری در کشور‪ ،‬مدیریت توزیع و قیمت گذاری‬ ‫بر عهده فوالد مبارکه نیست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تنها مسئولیتی که‬ ‫بر عهده بزرگ ترین فوالدساز کشور قرار گرفته‪ ،‬تولید است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬به دلی��ل دخالت ه��ای برخی نهادها و‬ ‫س��ازمان های ذی ربط در بازار فوالد‪ ،‬ش��رایط نامس��اعد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته عظیمیان‪ ،‬فوالد مبارکه برای رفع این مش��کل‪،‬‬ ‫طرح ه��ای خ��ود را ب��ه دولت و مجلس پیش��نهاد داده و حتی‬ ‫دستگاه قضایی را در این زمینه توجیه کرده تا مدیریت واحد بر‬ ‫توزیع بازار ازسوی این شرکت انجام شود‪ ،‬هرچند فوالد مبارکه‬ ‫به طور مشخص هیچ مسئولیت قانونی در توزیع و قیمت گذاری‬ ‫ندارد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬این مسئولیت با این تعهد که نیاز عمده‬ ‫همه واحدها تامین ش��ود و بازار به ثبات حداکثری برس��د‪ ،‬از‬ ‫س��وی فوالد مبارکه اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬ضمن اینکه عرضه در‬ ‫مچینگ و بورس نیز به صورت همزمان باشد؛ به نحوی که در‬ ‫ِ‬ ‫نسبت عرضه ورق گرم که موردنیاز واحدهاست ‪۷۵‬‬ ‫مچینگ‪،‬‬ ‫درصد و در بورس کاال ‪ ۲۵‬درصد باشد‪ .‬درباره ورق های سرد‬ ‫نی��ز ‪ ۹۰‬درص��د عرض��ه در مچینگ و ‪ ۱۰‬درصد در بورس کاال‬ ‫انجام شود‪ .‬مدیرعامل فوالد مبارکه گفت‪ :‬همچنین پیشنهاد‬ ‫دادی��م خط اعتباری ‪ ۱۰‬ه��زار میلیارد تومانی به صورت دائم‬ ‫برقرار باشد تا مشکالت تامین اعتبار مشتریان حل شود‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬م��ا ب��ر این باوریم که اگر ف��والد مبارکه به تنهایی‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫بزرگ تری��ن چالش��ی ک��ه فعالی��ت‬ ‫تولیدکنن��دگان لول��ه و پروفیل ف��والدی را‬ ‫درحال حاضر متاثر می کند‪ ،‬کمبود مواد اولیه‬ ‫م��ورد نیاز انها برای تولید اس��ت‪ .‬تا جایی که‬ ‫واحدهای عضو سندیکای تولیدکنندگان لوله‬ ‫و پروفی��ل فوالدی فقط با ح��دود ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫ظرفیت خود مش��غول تولید هستند‪ .‬بدیهی‬ ‫است که تولید با ‪ ۲۰‬درصد ظرفیت از بازدهی‬ ‫اقتصادی برخوردار نیست‪ .‬در چنین شرایطی‪،‬‬ ‫ت��داوم فعالیت ای��ن تولیدکنن��دگان با خطر‬ ‫روبه رو شده است‪.‬‬ ‫این واحدها موقعیت های ش��غلی متعددی‬ ‫را در کش��ور ایجاد کرده اند؛ بنابراین چنانچه‬ ‫حی��ات انها به دلیل کمبود مواد اولیه به خطر‬ ‫بیفتد‪ ،‬ب��ه منزله از بین رفت��ن موقعیت های‬ ‫ش��غلی متع��ددی در کش��ور خواه��د ب��ود‪.‬‬ ‫بنابراین از واحدهای باالدستی انتظار می رود‬ ‫تامین مواد اولیه صنایع پایین دس��تی را جزو‬ ‫اولویت ه��ای کاری خ��ود لح��اظ کنند و در‬ ‫چنین ش��رایطی اس��ت که به س��مت ایجاد‬ ‫ارزش افزوده هرچه بیش��تر در کش��ور گام بر ‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫بخشی از کمبود در زنجیره فوالد به ویژه در‬ ‫حلقه ورق فوالدی به دلیل نبود سیاست های‬ ‫درس��ت در این زنجیره و نب��ود نظارت کافی‬ ‫بر عملکرد تولیدکنندگان حاصل شده است‪.‬‬ ‫براس��اس ظرفیت سنجی انجام شده در سامانه‬ ‫بهین یاب درحال حاضر بیش از ‪۱۸‬میلیون تن‬ ‫ظرفیت برای ج��ذب ورق فوالدی در صنعت‬ ‫لوله و پروفیل کشور وجود دارد‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که س��ندیکای تولیدکنن��دگان لوله و‬ ‫پروفیل ف��والدی‪ ،‬ظرفیت واحدهای فعال در‬ ‫این بخ��ش را حدود ‪ ۵‬میلی��ون تن تخمین‬ ‫می زند‪.‬‬ ‫طبیع��ی اس��ت در چنی��ن ش��رایطی و با‬ ‫وجود چنین تفاوت های فاحش��ی‪ ،‬مشکالت‬ ‫گسترده ای نیز در این بخش ایجاد می شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه بای��د خاطرنش��ان ک��رد ظ��رف‬ ‫سال های گذشته بخشی از نیاز تولیدکنندگان‬ ‫لول��ه و پروفیل کش��ور به م��واد اولیه (یعنی‬ ‫ورق ف��والدی) ب��ا واردات تامین می ش��د‪ .‬اما‬ ‫در موقعی��ت کنون��ی واردات ای��ن محصول‬ ‫به دلیل ش��رایط تحریمی حاکم بر کش��ور و‬ ‫محدودیت در تامین ارز‪ ،‬متوقف ش��ده است‪.‬‬ ‫همی��ن موضوع نیز بازار خری��د و فروش این‬ ‫محص��ول را بی��ش از پیش داغ کرده اس��ت‪.‬‬ ‫بدون تردید این دس��ت چالش ه��ا باید مورد‬ ‫توجه سیاس��ت گذاران قرار گی��رد تا به نوعی‬ ‫از متضرر ش��دن هرچه بیشتر تولیدکنندگان‬ ‫جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫امسال از سوی رهبر معظم انقالب با عنوان‬ ‫جهش تولید نام گذاری شده است‪ .‬حرکت در‬ ‫مسیر رشد تولید از اهمیت ویژه ای برخوردار‬ ‫است اما تحقق این هدف به پیش زمینه هایی‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫چنانچ��ه مقدمات اولیه تولی��د فراهم و در‬ ‫ادامه فروش محصوالت در بازارهای صادراتی‬ ‫تس��هیل ش��ود‪ ،‬می توان به تحقق این شعار‬ ‫امی��دوار بود‪ .‬در غیر این صورت نباید چندان‬ ‫هم به بهبود شرایط امیدی داشت‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر این همانط��ور ک��ه پیش تر هم‬ ‫اشاره ش��د‪ ،‬تولید محصوالت فوالدی صنایع‬ ‫پایین دستی با انواع چالش های جدی روبه رو‬ ‫اس��ت‪ .‬بی ثبات��ی حاکم ب��ر اقتصاد ب��ه این‬ ‫چالش ها بی��ش از پیش می افزای��د؛ بنابراین‬ ‫از متولی��ان امر انتظار م��ی رود با ایجاد ثبات‬ ‫و ارام��ش در حوزه تولید و تج��ارت‪ ،‬از روند‬ ‫فعالیت این تولیدکنندگان نیز حمایت کنند‪.‬‬ ‫تامین تس��هیالت‪ ،‬نقدینگ��ی و حمایت از‬ ‫صادرات و فروش محص��والت نهایی فوالدی‬ ‫از مهم تری��ن م��واردی اس��ت ک��ه بای��د در‬ ‫سیاست گذاری ها مورد توجه متولیان امر قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫توجه به این نکته ضروری به نظر می رس��د‬ ‫که در توسعه صادرات‪ ،‬حلقه های پایین دست‬ ‫صنای��ع م��ادر مانن��د فوالدس��ازی و صنایع‬ ‫تکمیلی باید مورد توجه باش��ند‪ .‬چنانچه این‬ ‫صنای��ع حمایت ش��وند می توانند بخش��ی از‬ ‫درامدهای نفتی کش��ور را جب��ران کنند‪ .‬در‬ ‫چنین ش��رایطی مسئوالن دولتی می توانند با‬ ‫تس��هیل تولید همانطور که پیش تر هم به ان‬ ‫اشاره شد‪ ،‬ایجاد شرکت های مدیریت صادرات‬ ‫و‪ ....‬تحقق اهداف یادش��ده را تسریع بخشند‪.‬‬ ‫چنانچه به این موضوع توجه ش��ود‪ ،‬صادرات‬ ‫محصوالت ف��والدی می تواند بخش��ی از نیاز‬ ‫کشور به ارز را تامین کند‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫پیشنهاد فوالد مبارکه برای کنترل بازار‪ ،‬احیای عرضه مستقیم محصوالت‬ ‫به مش��تریان (مچینگ) با اعتبار اس��نادی است که این مهم باید با عرضه‬ ‫بخش��ی از محصوالت به طور مس��تقیم در تاالر بورس و مابقی براس��اس‬ ‫قیمت کشف شده در بورس و در چارچوب مچینگ انجام شود‬ ‫مس��ئول توزیع بازار باش��د و نیازها را تامین کند‪ ،‬این التهاب‬ ‫قیمتی از بین می رود‪ ،‬زیرا س��امانه بهین یاب ناکارامد اس��ت و‬ ‫عده ای بیش از سهمیه خود محصوالت دریافت می کنند و در‬ ‫بازار ازاد با قیمت بیش��تر می فروش��ند‪ .‬حال اگر بتوانیم نیاز را‬ ‫حداکثری کنترل و ان را تامین کنیم‪ ،‬از التهابات بازار کاسته‬ ‫می شود و کمتر با افزایش قیمت و نبود محصول در بازار روبه رو‬ ‫خواهیم شد‪ .‬عظیمیان با تاکید بر اینکه درحال حاضر به دلیل‬ ‫نبود سرمایه اولیه و در گردش در دست تولیدکنندگان‪ ،‬شاهد‬ ‫حضور دالالن هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه نیز فوالد مبارکه‬ ‫می توان��د ب��ا نرخ بهره کم‪ ،‬ب��رای تولیدکنندگان تامین اعتبار‬ ‫کند و عالوه بر تولید‪ ،‬به کار اصلی خود که حمایت از صنعت‬ ‫و صنعت ساز شدن است‪ ،‬برسد‪.‬‬ ‫عظیمیان از تولید اس��لب گاز ترش در قالب یک همکاری‬ ‫جدی��د خب��ر داد و گفت‪ :‬در س��ایر صنایع نیز این اقدام یعنی‬ ‫تولید محصوالت کیفی و مهم را اجرایی می کنیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ف��والد مبارک��ه در ادام��ه اف��زود‪ :‬ما اعالم کرده ای��م نیاز همه‬ ‫تولیدکنندگان را تامین می کنیم‪ .‬البته باید توجه داش��ت که‬ ‫صنوف مختلف شرایط متفاوتی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش در بازار ازاد ‪ ۷۰‬درصد گران تر است‬ ‫معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه در ادامه این نشست‪،‬‬ ‫برنامه های توسعه ای ایمیدرو برای فوالد ادامه دارد‬ ‫رئیس هیات عامل س��ازمان توسعه و‬ ‫نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫از برنامه های توس��عه ای فوالد نی ریز از‬ ‫س��وی این س��ازمان خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬خداداد غریب پور‬ ‫که در جریان س��فر رزم حس��ینی‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت معدن و تجارت به اس��تان فارس‬ ‫س��فر کرده بود‪ ،‬همراه با فرماندار و نماینده مردم این‬ ‫منطق��ه در مجلس با حضور در کارخانه فوالد نی ریز‪،‬‬ ‫اعالم کرد‪ :‬ال س��ی بخش فوالدس��ازی فعال ش��ده و‬ ‫به زودی عملیات اجرایی ان پروژه ش��روع خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه غریب پ��ور‪ ۱۰۰ ،‬میلیون یورو نیز برای طرح‬ ‫گندله س��ازی ‪ ۲.۵‬میلیون تنی نی ریز تامین ش��ده و‬ ‫به زودی شاهد اغاز عملیات اجرایی این طرح خواهیم‬ ‫شد‪ .‬وی با بیان اینکه فوالد نی ریز در سال جهش تولید‪،‬‬ ‫عالوه بر کسب رکورد تولید‪ ،‬صرفه جویی قابل توجهی‬ ‫در مصرف اب‪ ،‬برق و گاز داشته‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬مقرر شده‬ ‫در کناردس��ت کارخانه اهن اسفنجی‪ ،‬کارخانه ای نیز‬ ‫ب��رای تامین اهک مورد نیاز احداث ش��ود‪ .‬غریب پور‬ ‫ادامه داد‪ :‬عالوه بر طرح یادش��ده‪ ،‬کارخانه ای‬ ‫نیز برای تامین کنسانتره بخش اهن اسفنجی‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت همچنین ب��ه ظرفیت های‬ ‫معدنی شهرس��تان های ای��ن منطقه از جمله‬ ‫اباده‪-‬جازموریان اشاره کرد و گفت‪ :‬عملیات‬ ‫اکتش��اف در پهنه اباده‪-‬جازموریان در حال‬ ‫ب��ه نتیجه رس��یدن اس��ت و بهرام گور ه��م در حال‬ ‫اجراس��ت‪ .‬وی ب��ه اهمی��ت زیرس��اخت های منطقه‬ ‫اش��اره ک��رد و گفت‪ ۱۰۰ :‬میلی��ارد تومان برای جاده‬ ‫خرام��ه‪ -‬نی ری��ز در نظر گرفته می ش��ود و ایمیدرو با‬ ‫جدیت توس��عه زیربناهای شهرستان های این ناحیه‬ ‫را پیگیری می کند‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود‪:‬‬ ‫خ��ط انتقال اب ‪۴۸‬کیلومت��ری نیز برای این کارخانه‬ ‫پیش بینی ش��ده که ب��ه زودی با اعتب��ار ‪ ۹۸‬میلیارد‬ ‫تومان��ی وارد فاز اجرایی می ش��ود‪ .‬غریب پور تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬کمیت��ه ای با ه��دف پیگیری توس��عه معدن و‬ ‫صنایع معدنی شهرس��تان های این منطقه در ایمیدرو‬ ‫تشکیل می شود‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان از زیان انباشته خارج می شود‬ ‫منص��ور یزدی زاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ذوب اه��ن اصفهان درباره اخرین وضعیت‬ ‫فروش این ش��رکت گفت‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخست‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬نس��بت به سال گذش��ته‪ ،‬طبق‬ ‫گزارش��ات ارسالی در س��امانه کدال‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت موفق به تحقق ‪ ۷۵‬ه��زار و ‪۶۵۸‬‬ ‫میلیارد ریال درامد فروش ش��ده که با این‬ ‫روند مناس��ب «ذوب» قطعا در س��ال ج��اری از زیان‬ ‫انباش��ته خارج و موفق به توزیع س��ود در سال جاری‬ ‫خواهد شد‪.‬به گزارش روابط عمومی شرکت ذوب اهن‪،‬‬ ‫منص��ور ی��زدی زاده‪ ،‬مدیرعام��ل ذوب اهن اصفهان‬ ‫درب��اره اخرین وضعیت فروش این ش��رکت گفت‪ :‬در‬ ‫‪ ۶‬ماه نخس��ت سال ‪ ۹۹‬نسبت به سال گذشته‪ ،‬طبق‬ ‫گزارش��ات ارسالی در سامانه کدال‪ ،‬این شرکت موفق‬ ‫ب��ه تحقق ‪ ۷۵‬هزار و ‪ ۶۵۸‬میلیارد ریال درامد فروش‬ ‫شده است که با این روند مناسب «ذوب» به طور قطع‬ ‫در سال جاری از زیان انباشته خارج و موفق به توزیع‬ ‫سود در سال جاری خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در ای��ن صورت ش��رایط ش��رکت برای‬ ‫ارتقا از بازار فرابورس به بازار بورس نیز در س��ال اتی‬ ‫فراهم خواهد ش��د و به طور قطع با تحقق این موضوع‬ ‫حمایت از س��هام این ش��رکت نیز ب��ا عنایت به تاثیر‬ ‫سهم بر شاخص کل افزایش خواهد یافت‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫درحال حاضر صندوق مش��ترک توس��عه بازار سرمایه‬ ‫با انتش��ار ‪ ۴۰‬میلیون اوراق تبعی ش��رکت ذوب اهن‬ ‫اصفه��ان ب��ا قیمت اعمال ‪ ۷۳۳۰‬ری��ال در تاریخ ‪۲۴‬‬ ‫اس��فند ‪ ۹۹‬دورنمای مثبت این ش��رکت‬ ‫را به بازار س��رمایه انعکاس داده اس��ت اما‬ ‫متاس��فانه با جو روانی نامطلوبی که بر بازار‬ ‫س��رمایه حاکم شده اس��ت‪ ،‬سهامداران در‬ ‫حال فروش دارایی خود به زیر ارزش ذاتی‬ ‫س��هم هس��تند که قطعا به زیان انها منجر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬یزدی زاده از افزایش سرمایه‬ ‫قریب الوقوع ش��رکت خبر داد و افزود‪ :‬این شرکت در‬ ‫ح��ال تدارک افزایش س��رمایه از محل اورده نقدی و‬ ‫مطالبات س��هامداران استکه درحال حاضر در مرحله‬ ‫بررس��ی حس��ابرس و بازرس قانونی ش��رکت است و‬ ‫به زودی نهایی و در س��امانه کدال افشا می شود‪ .‬پس‬ ‫از ان نی��ز دریافت مجوز س��ازمان ب��ورس و برگزاری‬ ‫مجمع اقدام خواهد ش��د که تحقق این موضوع نیز به‬ ‫بهبود ساختار مالی شرکت و همچنین تامین سرمایه‬ ‫در گ��ردش م��ورد نیاز جهت افزایش تولید در س��ال‬ ‫این��ده کم��ک خواهد کرد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ذوب‬ ‫اهن اصفهان تاسیس صندوق بازارگردانی اختصاصی‬ ‫را از دیگر اقدامات موثر این ش��رکت دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫موافقت اصولی تاس��یس صن��دوق بازارگردانی ذوب‬ ‫اه��ن اصفهان از س��ازمان بورس نیز دریافت ش��ده و‬ ‫برنامه ش��رکت تقویت منابع مالی این صندوق جهت‬ ‫حمایت از س��هام ش��رکت ذوب اهن است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مذاکراتی نیز با س��هامداران عمده شرکت شده تا انها‬ ‫نی��ز با بازارگردانی س��هام به ایجاد ثب��ات و تعادل در‬ ‫معامالت سهام شرکت در بازار سرمایه کمک کنند‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬تفاوت قیمت محصوالت فوالد مبارکه در بورس کاال در‬ ‫مقایسه با بازار ازاد به بیش از ‪ ۷۰‬درصد رسیده است‪ .‬طهمورث‬ ‫جوانبخ��ت‪ ،‬مع��اون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه نیز در این‬ ‫جلسه اظهارکرد‪ :‬این شرکت ‪ ۲۵‬سال است که به بهره برداری‬ ‫رس��یده و از ‪ ۱۵‬س��ال پیش محصوالت خود را در بورس کاال‬ ‫عرض��ه می کن��د و به دس��ت مصرف کننده نهایی می رس��اند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬از ابت��دای راه اندازی فوالد مبارکه کارشناس��ان‬ ‫این ش��رکت از کارخانه های تولیدی متقاضی خرید از فوالد‬ ‫مبارکه بازدید کرده اند و این بازدیدها به طور منظم و دوره ای‬ ‫تکرار ش��ده اس��ت‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬ظرفیت کارشناسی برای‬ ‫هر مش��تری تعیین ش��ده است‪ .‬جوانبخت ادامه داد‪ :‬براساس‬ ‫این بازدیدها‪ ،‬مصرف ظاهری فوالد کشور تقریبا ‪ ۱۶‬میلیون‬ ‫تن و ظرفیت براساس پروانه های بهره برداری ‪ ۳۳‬میلیون تن‬ ‫اس��ت‪ .‬اما براس��اس بررسی کارشناسی فوالد مبارکه‪ ،‬ظرفیت‬ ‫واقعی واحدهای تولیدی حدود ‪ ۱۳‬میلیون تن است و بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬فوالد مبارکه حدود ‪ ۶۰‬درصد از نیاز این واحدها را‬ ‫تامین کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ابطال مکرر معامالت التهاب ساز بود‬ ‫وی در ادام��ه س��خنان خ��ود گفت‪ :‬فوالد مبارکه براس��اس‬ ‫اطالعات حاصل از بررسی های کارشناسی خود در مسیر تامین‬ ‫نیاز صنایع به پیش می رفت‪ ،‬اما از سال ‪ ۹۷‬با ابالغ دستورالعمل‬ ‫تنظیم بازار و تمرکز بیش از اندازه بر کنترل قیمت و همچنین‬ ‫ابطال مکرر معامالت در بورس کاال‪ ،‬ش��اهد بروز التهاب بازار‬ ‫محصوالت فوالدی بودیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در نیمه دوم س��ال ‪،۹۸‬‬ ‫دوباره تمرکز بر کنترل قیمت در محصوالت فوالدی افزایش‬ ‫یافت و علی رغم تجربه سال ‪ ۹۷‬در خصوص التهاب بازار‪ ،‬باز‬ ‫ب��ر عرض��ه کامل در ب��ورس کاال و کنترل قیمت اصرار ورزیده‬ ‫شد که در نهایت موجب بروز مشکالتی برای تولیدکنندگان‬ ‫و مصرف کنندگان محصوالت فوالدی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم احیای عرضه مستقیم‬ ‫وی گف��ت‪ :‬تف��اوت قیمت��ی محصوالت ف��والد مبارکه در‬ ‫ب��ورس کاال در مقایس��ه ب��ا ب��ازار ازاد به بی��ش از ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫رسیده است و علت اصلی این رویداد نبود مدیریت تقاضا در‬ ‫بازار محصوالت فوالدی اس��ت؛ بنابراین الزم اس��ت با مدیریت‬ ‫تقاض��ا از طریق ظرفیت های کارشناس��ی فوالد مبارکه‪ ،‬بازار‬ ‫مدیریت ش��ود و التهاب ان کاهش یابد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬یکی از‬ ‫راهکارهای مهم برای کنترل بازار‪ ،‬عرضه محصوالت ازس��وی‬ ‫همه تولیدکنندگان در بورس کاالست و سایر تولیدکنندگان‬ ‫محصوالت فوالدی نیز باید همانند فوالد مبارکه محصوالتشان‬ ‫را در بورس کاال عرضه کنند‪ .‬جوانبخت ادامه داد‪ :‬پیش��نهاد‬ ‫ف��والد مبارک��ه برای کنترل بازار و کاس��تن از التهاب موجود‪،‬‬ ‫احیای عرضه مس��تقیم محصوالت به مش��تریان (مچینگ) با‬ ‫اعتبار اس��نادی اس��ت که این مهم باید با عرضه بخش��ی از‬ ‫محصوالت به طور مستقیم در تاالر بورس و باقیمانده براساس‬ ‫قیمت کشف شده در بورس و در چارچوب مچینگ انجام شود‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫ف��والد مبارکه می توان��د مواد اولی��ه موردنیاز‬ ‫ای��ن ش��رکت ها را ب هصورت پای��دار تامین کند‪.‬‬ ‫اس��تراتژی فوالد مبارکه همواره داشتن تعاملی‬ ‫س��ازنده با مش��تریان خ��ود در راس��تای تولید‬ ‫محصوالت کیف��ی و ایجاد ارزش افزوده بیش��تر‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬بدون شک تولید محصوالت کیفی و‬ ‫تامین نیاز صنایع استراتژیک کشور جزو اهداف‬ ‫اصلی فوالد مبارکه اس��ت و همان گونه که اشاره‬ ‫ش��د‪ ،‬تحقق این اهداف فقط از طریق تعامل رو‬ ‫د ر رو با مش��تریان و امکان ف��روش کاال به طور‬ ‫مستقیم (مچینگ) فراهم می شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‬ ‫معاونت و مدرنیته‬ ‫در کسب وکار!‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 17‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1628‬‬ ‫پیاپی ‪2946‬‬ ‫دانش بنیان اس��ت؛ موضوعی که در قوانین کش��ور نیز مدنظر قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬اما در حال حاضر براساس ایین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات‬ ‫و واردات‪ ،‬از صدور کارت بازرگانی برای شرکت های دانش بنیان با مدیریت‬ ‫اعضای هیات علمی خودداری می شود‪ .‬مطابق این ایین نامه‪ ،‬عدم اشتغال‬ ‫تمام وقت در وزارتخانه ها و س��ازمان های دولتی و قوای س��ه گانه‪ ،‬یکی از‬ ‫شرایط الزم برای اخذ کارت بازرگانی مشخص شده است‪.‬‬ ‫باتوجه به موارد فوق‪ ،‬معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری پیشنهاد‬ ‫اصالح ایین نامه یادش��ده و لغو محدویت مدیریت ش��رکت های تعاونی و‬ ‫شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع و مدیریت‬ ‫اعضای هیات علمی در شرکت ها و موسسات دانش بنیان از دریافت کارت‬ ‫بازرگانی را به هیات دولت ارائه کرده است‪ .‬بر اساس پیشنهاد مطرح شده‬ ‫مدیریت ش��رکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع‬ ‫قان��ون حفاظت صنای��ع و مدیریت اعضای هیات علمی در ش��رکت ها و‬ ‫موسسات دانش بنیان‪ ،‬مشمول محدودیت بند ‪ ۲-۱-۷‬نخواهند بود‪.‬‬ ‫وظیفه تامین ارز بر دوش صادرات غیرنفتی گذاشته شد‬ ‫ما می توانیم؟‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫اقتصاد کشور ما در طول این ماه ها شاهد یکی از شدیدترین تحریم ها در طول تاریخ بوده و هرچه‬ ‫از زمان این تحری م می گذرد‪ ،‬فش��ارها بر اقتصاد‪ ،‬فعاالن اقتصادی و مردم بیش از گذش��ته می شود‪.‬‬ ‫دولت گرچه در این مدت همواره از مقاومت و توانایی گذر از این تحریم ها سخن گفته اما این اواخر‬ ‫به ش��دت با مشکل کمبود ارز‪ ،‬تامین مواد اولیه و ساماندهی مسائل مربوط به تجارت خارجی دست‬ ‫به گریبان بوده و تنها تیر باقیمانده در ترکش خود یعنی صادرات غیرنفتی را تنها س��تون قابل اتکا‬ ‫در این تنگنا یافته است‪.‬‬ ‫اما مشکل اینجاست که در تمام این سال ها که نفت ‪-‬این رفیق روزهای خوش‪ -‬در اقتصاد کشور‬ ‫وجود داشت و زمان برای برنامه ریزی و بسترسازی مهیا بود‪ ،‬مسئوالن و دست اندرکاران حوزه تجارت‬ ‫برای تقویت صادرات غیرنفتی کش��ور چه اقداماتی انجام داده اند و ایا با اقدامات انجام ش��ده‪ ،‬امروز‬ ‫می توان توقع داشت صادرات غیرنفتی‪ ،‬جور اقتصاد زمین گیر شده کشور را بکشد؟‬ ‫با گزارش‬ ‫در این باره همراه باشید‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫صادرات غیرنفتی جای نفت را بگیرد‬ ‫رئیس دولت دوازدهم صادرات کاال را از وظایف و مس��ئولیت های اصلی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برش��مرد و بیان کرد‪ :‬بار اصلی تامین ارز‬ ‫در سال های قبل بر دوش نفت‪ ،‬میعانات و گاز بود اما شرایط ما مثل سابق‬ ‫نیس��ت‪ .‬روحانی با بیان اینکه در سال های گذشته فقط در تحریم بودیم‪،‬‬ ‫ن��ه جنگ اقتصادی‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬در دوران قبل‪ ،‬دولت حداقل روزانه یک‬ ‫میلیون بش��که نفت با نرخ ‪ ۱۲۰‬دالر صادر می کرد‪ .‬در سال ‪ ۹۲‬نرخ نفت‬ ‫که کاهش یافت‪ ،‬هر بشکه نفت ‪ ۱۰۴‬دالر بود‪ .‬بانک های ما نیز در شرایط‬ ‫امروز نبودند و ش��رایط بهتری داش��تند‪ .‬رئیس جمهوری با بیان اینکه در‬ ‫ش صادرات نفت امس��ال با مشکالت بزرگ تری روبه رو هستیم‪ ،‬عنوان‬ ‫بخ ‬ ‫ک��رد‪ :‬صادرات کاالهای دیگر باید این مس��ئله را جبران کند که می تواند‬ ‫از برنامه ریزی غافل بوده ایم‬ ‫وحید شقاقی ش��هری‪ ،‬کارشناس اقتصاد در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫در این زمین��ه اظهار کرد‪:‬‬ ‫در حال حاض��ر اهمیت صادرات غیرنفتی برای‬ ‫کشور ما بس��یار بیش از گذشته است و به نظر‬ ‫می رسد تامین ارز موردنیاز کشور‪ ،‬تنها از طریق‬ ‫همین صادرات غیرنفتی امکان پذیر باشد‪.‬‬ ‫ش��قاقی شهری در این باره افزود‪ :‬در ماه های‬ ‫اخی��ر تنگ ش��دن حلقه تحریم های امری��کا و همچنین‬ ‫کاه��ش نرخ محصوالت نفت��ی در پی کاهش جهانی نرخ‬ ‫نفت‪ ،‬به چالش های این حوزه دامن زده اس��ت؛ بنابراین‬ ‫م��ا باید به ناچ��ار راه ارزاوری از راه صادرات غیرنفتی را‬ ‫در پی��ش بگیری��م‪ .‬اما ایا ورود جدی ب��ه حوزه صادرات‬ ‫غیرنفتی برای ما اسان خواهد بود؟!‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد با اشاره به اینکه ما در صادرات‬ ‫غیرنفتی با مشکالت متعددی روبه رو هستیم‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬در حال حاضر محدودیت تنوع ش��رکای تجاری و‬ ‫همین طور محصوالت ما در ح��وزه صادرات از مهم ترین‬ ‫این مش��کالت اس��ت؛ مش��کلی که باید ان را پشت سر‬ ‫بگذاری��م و در این مس��یر راهکاری جز ایج��اد تنوع در‬ ‫شرکای تجاری و کش��ورهای هدف نداریم‪ .‬اما این ایجاد‬ ‫تنوع نیز نیاز به پیش زمینه هایی دارد که عالوه بر فعالیت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬همکاری ارگان هایی مثل‬ ‫وزارت امور خارجه را نیز می طلبد‪.‬‬ ‫وی در این باره تصریح کرد‪ :‬نخس��تین گام برای تحقق‬ ‫صادرات تاثیرگذار غیرنفتی این است که دولت دیپلماسی‬ ‫اقتص��ادی خود را فعال تر کند؛ البته ما س��ال های زیادی‬ ‫اس��ت که شعار دیپلماس��ی اقتصادی را می دهیم ما این‬ ‫ش��عارها تا امروز انطور که باید عملی نشده‪ ،‬زیرا در این‬ ‫حوزه برنامه و نقشه راه مشخصی نداشته ایم‪.‬‬ ‫شقاقی شهری با اشاره به ضعف عملکرد کشور در زمینه‬ ‫اقتصاد غیرنفتی در طول س��ال های گذشته‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫در این سال ها وزارت امور خارجه کشور ما باوجود اینکه‬ ‫صادرات کاالهای غیرنفتی باشد‪ .‬روحانی گفت‪ :‬تامین ارز مورد نیاز کشور‬ ‫بر دوش صادرات غیرنفتی اس��ت که البته کش��اورزی‪ ،‬خدمات و صادرات‬ ‫برق را هم ش��امل می شود اما بار اصلی در بخش صادرات بر دوش بخش‬ ‫صنعت است‪ .‬صنعت و معدن بار اصلی را بر دوش دارند و امروز صادرات‬ ‫کاالهای تولیدی کشور برای ما بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫مهندسی معکوس الزم داریم‬ ‫معاونتی را نیز با عنوان معاونت اقتصادی ایجاد‬ ‫ک��رده‪ ،‬هیچ گاه رویکرد و اولویت دیپلماس��ی‬ ‫اقتص��ادی مش��خص و اثرگذاری نداش��ته‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل هم تا امروز رایزن های بازرگانی ما‬ ‫در کش��ورهای دیگر نتوانسته اند در این زمینه‬ ‫موفق باشند‪ ،‬سرمایه گذاران را جذب و در نهایت‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی ما را به نحو شایس��ته فعال‬ ‫کنند‪ .‬این در ش��رایطی است که تجارت جهانی امروز به‬ ‫یک رقابت تنگاتنگ تبدیل ش��ده و کش��ورهای مختلف‬ ‫از کوچک تری��ن فرصت ه��ا ب��رای به دس��ت اوردن بازار‬ ‫کشورهای دیگر استفاده می کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬نقش��ه راه تج��ارت خارجی ما نیز‬ ‫دچ��ار مش��کالت فراوانی اس��ت و هنوز در این س��ال ها‬ ‫درباره صادرات غیرنفتی اس��تراتژی مدون و مشخصی در‬ ‫نظ��ر نگرفته ایم‪ .‬ما درباره بازارهای کش��ورهای پیرامونی‬ ‫که می توانس��تیم انها را از ان خ��ود کنیم‪ ،‬ضعیف عمل‬ ‫کرده ای��م‪ ،‬این درحالی اس��ت ک��ه باید به منظ��ور رونق‬ ‫صادرات غیرنفتی برنامه ها و هدف گذاری های مش��خصی‬ ‫برای کش��ورهای مختلف داشته باش��یم و حتی سفیران‬ ‫و رایزن ه��ای کش��ور ما براس��اس ای��ن برنامه ریزی ها و‬ ‫هدف گذاری ها ارزیابی و انتخاب ش��وند‪ .‬ام��ا ایا تا امروز‬ ‫چنین اقدامی را انجام داده ایم؟! ش��قاقی شهری در پایان‬ ‫با اش��اره به اینکه تجارت دست و پا بسته غیرنفتی امروز‬ ‫م��ا محص��ول برنامه ریزی هایی اس��ت که در س��ال های‬ ‫گذش��ته باید انجام می ش��د‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬باتوجه به این‬ ‫موارد طبیعی اس��ت که صادرات غیرنفتی کش��ور ما در‬ ‫این س��ال ها چندان فعال نبوده باشد و ارز حاصل از این‬ ‫نوع صادرات همواره در سایه صادرات نفتی بماند‪ .‬ما اگر‬ ‫انتظار صادرات نفتی دارای مولفه های استاندارد و مطلوبی‬ ‫داریم‪ ،‬باید برای رس��یدن به این هدف‪ ،‬بسترسازی کنیم‬ ‫که این بسترسازی‪ ،‬نیازمند فعالیت همه جانبه ارگان ها و‬ ‫نهادهای زیرمجموعه دولت در کنار یکدیگر است‪.‬‬ ‫حس��ین محمودی اصل‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫اقتص��اد نیز درب��اره تمرکز ب��ر صادرات‬ ‫غیرنفت��ی برای جبران کمبود ارز حاصل‬ ‫از ص��ادرات نفتی کش��ور در س��ال های‬ ‫گذشته نظرات قابل توجهی دارد‪.‬‬ ‫محمودی اصل در این زمینه در گفت و‬ ‫گ��و با‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬ص��ادرات در‬ ‫دنیای امروز یکی از اصول توسعه اقتصادی کشورها‬ ‫اس��ت و ورود به این عرصه تبدی��ل به یک رقابت‬ ‫تنگاتنگ ش��ده که به نظر می رس��د در این رقابت‬ ‫کش��ور ما باتوجه به سابقه دیرینه خود در صادرات‬ ‫نفتی‪ ،‬نتوانسته جایگاهی برای خود ایجاد کند‪ .‬وی‬ ‫در این باره گفت‪ :‬راهکاری که شاید بتوان از طریق‬ ‫ان در م��دت زمان کمتری ای��ن کم کاری چندین‬ ‫س��اله را جبران کرد‪ ،‬پیش��روی در مسیری مشابه‬ ‫مهندسی معکوس در این حوزه است‪.‬‬ ‫محمودی اصل در این زمینه افزود‪ :‬ما باید بتوانیم‬ ‫اول شناس��ایی بازارهای هدف و نیازس��نجی های‬ ‫مرب��وط به انه��ا را انجام دهیم‪ ،‬کش��ش قیمتی و‬ ‫حاشیه سود را مورد توجه قرار دهیم و در راستای‬ ‫ان اقدام ب��ه ورود به عرصه صادرات کنیم‪ .‬در نظر‬ ‫نگرفتن این موارد در حوزه صادرات باعث می شود‬ ‫گاهی تولیدکنندگانی که در عرصه تامین نیازهای‬ ‫داخلی به ش��کل مطلوب عم��ل کرده اند‪ ،‬با ورود به‬ ‫عرصه صادرات نتوانند عملکرد خوبی از خود نشان‬ ‫دهن��د و به دلیل عدم توجیه پذیری صادرات و عدم‬ ‫رضایتمن��دی ب��ازار هدف‪ ،‬متحمل شکس��ت های‬ ‫اقتصادی ش��وند‪ .‬این شکس��ت ها ع�لاوه بر اینکه‬ ‫می توان��د باعث خراب ش��دن جای��گاه محصوالت‬ ‫صادراتی کش��ور ما در بازار کشورهای هدف شود‪،‬‬ ‫ممکن است تولیدکننده را دچار اسیب های جدی‬ ‫مال��ی کن��د و ادامه تولی��د در ان واحدها را نیز به‬ ‫از رایزن بازرگانی فقط یک نام باقی مانده است‬ ‫یحیی ال اس��حاق نیز با اشاره به جایگاه اقتصاد‬ ‫در روابط بین کش��ورها گفت‪ :‬وقتی بین دو کشور‬ ‫رابط��ه اقتصادی مطلوب در جریان باش��د‪ ،‬س��ایر‬ ‫روابط نیز تح��ت تاثیر ان دارای وضعیت مطلوبی‬ ‫خواهن��د ب��ود‪ .‬در واق��ع این طور می ت��وان گفت‬ ‫ک��ه دیپلماس��ی اقتصادی نقش بس��یار جدی در‬ ‫دیپلماس��ی سیاسی کشورها دارد؛ بنابراین یکی از‬ ‫وظایف حاکمیت استفاده از اهرم های اقتصادی در‬ ‫جهت اهداف سیاس��ی و بالعکس است‪ .‬وزیر سابق‬ ‫بازرگان��ی در گفت وگ��و با‬ ‫با تاکید بر اینکه‬ ‫یکی از نقش های اساس��ی در ای��ن زمینه برعهده‬ ‫رایزنان بازرگانی کش��ورها است گفت‪ :‬جایگاه این‬ ‫افراد در همه کش��ورها بس��یار مهم اس��ت و حتی‬ ‫در کش��ورهای پیش��رفته ای مثل ژاپن‪ ،‬تشکیالت‬ ‫مس��تقلی ب��رای ای��ن موض��وع تعریف ش��ده که‬ ‫به ش��دت در توسعه روابط نقش دارند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و‬ ‫عراق افزود‪ :‬متاس��فانه با گذشت زمان‬ ‫در عی��ن اعتق��اد وزرای ام��ور خارجه‬ ‫به توس��عه رواب��ط اقتص��ادی‪ ،‬تعداد‬ ‫رایزن های تجاری ایران در کشورهای‬ ‫دیگر به دلیل مش��کالت تامین بودجه‬ ‫به حداقل ممکن رس��یده‪ ،‬به طوری که ما در بیش‬ ‫‪ ۱۹۰‬کشور دنیا کمتر از ‪ ۶‬یا ‪ ۷‬رایزن بازرگانی‪ ،‬ان‬ ‫هم با حداق��ل امکانات داریم؛ در نتیجه نیروهایی‬ ‫هم که با این ش��رایط انتخاب می شوند‪ ،‬نمی توانند‬ ‫نیروه��ای موثری در توس��عه رواب��ط بازرگانی دو‬ ‫کش��ور باشند‪ .‬وی افزود‪ :‬در حوزه روابط اقتصادی‬ ‫به ویژه در حال حاضر که بحث توس��عه صادرات و‬ ‫مدیریت بخش تجارت کش��ور در شرایط تحریمی‬ ‫مطرح اس��ت‪ ،‬یکی از نقش های تاثیرگذار‬ ‫می توان��د مرب��وط به همی��ن رایزن های‬ ‫بازرگانی باش��د که با ارزیابی و شناسایی‬ ‫راه های ایج��اد روابط تج��اری‪ ،‬پیگیری‬ ‫موضوعات تجاری‪ ،‬پش��تیبانی های الزم‬ ‫و‪ ...‬مس��یر این تبادالت را بین دو کش��ور‬ ‫هموار کنند‪ .‬رئیس اتاق مشترک بازرگانی‬ ‫ای��ران و عراق تاکید کرد‪ :‬اگر می خواهیم از طریق‬ ‫رایزن های بازرگانی خود به توس��عه تجارت کشور‬ ‫کمک کنیم‪ ،‬باید این عنوان را از حاشیه به متن و‬ ‫جایگاه اصلی خود بیاوریم و افرادی را که مناس��ب‬ ‫این جایگاه هس��تند برای این کار انتخاب کنیم و‬ ‫ب��رای این کار رابط��ه عملیاتی وزارت امور خارجه‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت باید در دس��تور‬ ‫کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫خطر بیندازد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد یک��ی دیگر از‬ ‫مولفه های ارتقای صادرات کشور را ایجاد‬ ‫س��امانه ها و بانک های جام��ع اطالعات‬ ‫دانس��ت و عنوان کرد‪ :‬در کشور نیازمند‬ ‫سامانه های هدف بس��یار پویا هستیم تا‬ ‫اطالع��ات روزامد بازارهای کش��ورهای‬ ‫مختل��ف را ب��ا کمتری��ن فاصله زمان��ی در اختیار‬ ‫واحده��ای تولیدی ما قرار دهن��د و در عین حال‬ ‫حق اشتراکی را نیز از این واحدها دریافت کنند تا‬ ‫فعالیتی به صرفه نیز داشته باشند‪.‬‬ ‫وی تخصیص مش��وق های صادراتی را یکی دیگر‬ ‫از راه ه��ای ترغیت فعاالن اقتص��ادی به حضور در‬ ‫عرصه صادرات در این دوره دانس��ت و عنوان کرد‪:‬‬ ‫جدا از موارد یادش��ده تولیدکننده باید به صادرات‬ ‫رغبت داش��ته باش��د و برای این کار اشتیاق نشان‬ ‫ده��د‪ ،‬به همین دلیل در نظر گرفتن مش��وق های‬ ‫صادراتی می تواند یکی از راه های ایجاد انگیزه برای‬ ‫تولیدکننده‪ ،‬ایج��اد پویایی و تحرک در این حوزه‪،‬‬ ‫ضمانت صادرات و افزایش صادرات غیرنفتی باشد‪.‬‬ ‫محمودی اص��ل در پایان متذکر ش��د‪ :‬حقیقت‬ ‫این اس��ت که م��ا در این س��ال ها از ایجاد چنین‬ ‫زیرساخت ها و فضای مناسبی برای صادرات بخش‬ ‫خصوصی غاف��ل بوده ایم و ان را مهیا نکرده ایم‪ ،‬به‬ ‫همی��ن دلیل نیز تولیدکنندگانی که در کش��ور ما‬ ‫پا به عرصه صادرات می گذارند‪ ،‬بس��یار تحت فشار‬ ‫هس��تند؛ گرچه نباید در این میان از نقش عوامل‬ ‫بازدارن��ده بیرون��ی مانند تحریم هایی ک��ه در این‬ ‫س��ال ها بر بخش اقتصادی کشور تحمیل شده نیز‬ ‫به سادگی گذشت اما در عین حال باید هرچه زودتر‬ ‫برای رفع ای��ن نواقص بنیادی در ح��وزه صادرات‬ ‫چاره ای بیندیشیم‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫حقیقت این اس��ت که ما همواره در این س��ال ها درباره ص��ادرات غیرنفتی و‬ ‫حمای��ت از این مقوله حرف ه��ای خوبی زده ایم اما در عم��ل کار چندانی انجام‬ ‫نداده ایم‪ .‬در واقع ما پیش از انکه نگران تحریم های امریکا و سیاس��ت کشورهای‬ ‫دیگر در قبال تجارت با ایران باش��یم‪ ،‬باید ببینیم خود در فعال نگه داش��تن این‬ ‫تجارت چطور عمل کرده ایم‪ .‬کشور ما ظرفیت های قابل مالحظه ای در صادرات‬ ‫غیرنفتی دارد اما ایا بدون تحریم ها واقعا می تواند صادرات خود را مبتنی بر ارزش‬ ‫واقعی و ارزش افزوده انجام دهد؟! ما در طول این س��ال ها هیچ گاه نتوانس��ته ایم‬ ‫ظرفیت های بالقوه مان را بالفعل کنیم‪ .‬وزارت امور خارجه کشور ما در بعد تجاری‬ ‫به تکامل نرس��یده و کمک قابل ذکری به توسعه تجاری کشور انجام نداده است‪.‬‬ ‫بازرگانان ما از نگاه باال به پایین بانک مرکزی به ش��دت دلگیرند و با این روند‪ ،‬در‬ ‫مدت کوتاهی احتماال ش��اهد خداحافظی بازرگانان زیادی از این حوزه خواهیم‬ ‫بود که این موضوع دقیقا خالف خواس��ته دولت است‪ .‬در نهایت اینکه اگر کشور‬ ‫م��ا نیاز به صادرات غیرنفت��ی دارد و می خواهد باوج��ود تحریم ها خود را از نظر‬ ‫اقتصادی همچنان س��رپا نگه دارد‪ ،‬باید پیش از همه برنامه ریزی جامعی در این‬ ‫باره انجام دهد و سازکار مشخصی را برای این کار تعریف کند‪.‬‬ ‫وحید‬ ‫شقاقی شهری‪:‬‬ ‫اگر انتظار‬ ‫صادرات نفتی‬ ‫دارای مولفه های‬ ‫استاندارد‬ ‫و مطلوبی را‬ ‫داریم‪ ،‬باید‬ ‫برای رسیدن‬ ‫به این هدف‪،‬‬ ‫بسترسازی کنیم‬ ‫حسین‬ ‫محمودی اصل‪:‬‬ ‫مشوق های‬ ‫صادراتی‬ ‫می تواند یکی‬ ‫از راه های ایجاد‬ ‫انگیزه برای‬ ‫تولیدکننده‪،‬‬ ‫ایجاد پویایی و‬ ‫تحرک در این‬ ‫حوزه‪ ،‬ضمانت‬ ‫صادرات‬ ‫و افزایش‬ ‫صادرات‬ ‫غیرنفتی باشد‬ ‫صادرات‬ ‫باید مطابق‬ ‫مولفه های‬ ‫جدید باشد‬ ‫سادینا ابایی‬ ‫نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات‬ ‫فنی‪-‬مهندسی اتاق بازرگانی ایران‬ ‫ب��ا در نظر گرفت��ن مفهوم کل��ی صادرات‬ ‫اس��ت ک��ه چالش ه��ای ای��ن حوزه اش��کار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نکت��ه حائ��ز اهمیتی ک��ه در این موضوع‬ ‫وجود دارد این اس��ت که م��ا در حال حاضر‬ ‫نیازمند بازتعریف مفاهیم تجاری و صادراتی‬ ‫کشور هستیم‪.‬‬ ‫یعن��ی ایا ام��روزه به مقوله ص��ادرات باید‬ ‫ب��ا دیدگاه س��ال گذش��ته نگاه ک��رد؟! و ایا‬ ‫روش ها هم��ان روش ها و حضور در بازارهای‬ ‫بین المللی به همان طریق گذش��ته است؟! با‬ ‫این زاویه دید متوجه خواهیم ش��د که قطعا‬ ‫مدل ه��ا و نگاه های ام��روزی ما در این حوزه‬ ‫جوابگو نخواهد بود‪.‬‬ ‫ما ب��رای تولید به گردش نقدینگی احتیاج‬ ‫داری��م و هزین��ه تامین نقدینگی در کش��ور‬ ‫ما بس��یار باال اس��ت؛ پس افراد باید از منابع‬ ‫مختلف پ��ول موردنیاز خ��ود را تامین کنند‬ ‫که تم��ام این موارد اس��یب های خاص خود‬ ‫را ب��ه هم��راه دارد‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫با بررس��ی روند تولید کاالها در کش��ورهای‬ ‫مختل��ف درمی یابیم در این کش��ورها هزینه‬ ‫تولی��د نش��ات گرفته از پول نیس��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫این کش��ورها تولی��د را عاملی ب��رای چرخه‬ ‫اقتص��ادی خ��ود می دانند و س��عی می کنند‬ ‫تمام مس��یرهای تولید را هم��وار کنند تا از‬ ‫کنار تولی��د بتوانند درامدهای خوبی را عاید‬ ‫سیستم دولت کرده و نظام مملکت داری را بر‬ ‫ان اساس شکل دهند‪.‬‬ ‫اما تامی��ن منابع مال��ی بنگاه های تولیدی‬ ‫به ص��ورت ریال��ی و ارزی اس��ت و تثبیت و‬ ‫تالطم ارز به صورت دس��توری است‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که وقتی این سیاست دستوری‬ ‫باش��د‪ ،‬ایج��اد رانت ه��ا و فس��اد و همچنین‬ ‫کاهش تولی��د و کند ش��دن چرخه تجارت‪،‬‬ ‫خود را به شکلی سنگین نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫از انج��ا ک��ه تاکن��ون مدیریت ص��ادرات‬ ‫در اختی��ار بخ��ش خصوص��ی نب��وده قطعا‬ ‫نتوانس��ته ایم از ظرفیت ه��ای صادرات��ی‬ ‫موج��ود ان ط��ور که باید و ش��اید اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫کش��ورهای همس��ایه م��ا می توانس��تند‬ ‫بازاره��ای خوبی برای محص��والت صادراتی‬ ‫ما باش��ند که متاس��فانه از ای��ن ظرفیت نیز‬ ‫نتوانستیم به نحو احسن استفاده کنیم‪.‬‬ ‫البت��ه ناگفت��ه نماند که در ح��ال حاضر‬ ‫ش��رکت های مدیری��ت ص��ادرات در ح��ال‬ ‫شکل گیری هس��تند و اتفاقات خوبی در امر‬ ‫صادرات کش��ور در حال رخ دادن اس��ت که‬ ‫امیدواریم ای��ن موارد برای صادرات کش��ور‬ ‫نتیجه داشته باشد‪.‬‬ ‫حقیقت این اس��ت ک��ه صادرکنندگان تا‬ ‫ام��روز همکاری خاص و مش��هودی از جانب‬ ‫دول��ت ندیده ان��د و امی��دوارم ش��ورای عالی‬ ‫ص��ادرات و دیگر س��ازمان های مربوط به امر‬ ‫صادرات این مقوله را جدی بگیرند‪.‬‬ ‫ما در همه مراحل به صادرات احتیاج داریم‬ ‫ام��ا نباید فراموش کرد ک��ه باوجود تغییر در‬ ‫مدل و چرخه صادرات‪ ،‬صادرکنندگان کشور‬ ‫همچنان با هم��ان ابزار صادرات��ی دهه های‬ ‫پی��ش به ای��ن مقوله نگاه می کنن��د‪ .‬باتوجه‬ ‫به ش��رایط خ��اص کش��ور و چالش هایی که‬ ‫صادرکنندگان در ورود ب��ه بازارهای جهانی‬ ‫ب��ا ان روب��ه رو هس��تند‪ ،‬دول��ت باید خطی‬ ‫اعتب��اری مخت��ص فرایند ص��ادرات ایران با‬ ‫معدود کش��ورهایی که صادرکنندگان ما در‬ ‫ان کش��ور حضور دارند‪ ،‬رقم بزند‪ .‬یکی دیگر‬ ‫از حمایت های��ی که دولت می تواند در اختیار‬ ‫فعاالن تجاری کشور قرار دهد‪ ،‬این است که‬ ‫به عنوان یک حامی صادراتی‪ ،‬وظیفه بازاریابی‬ ‫و شناخت بازار هدف برای بخش خصوصی را‬ ‫برعه��ده بگیرد و این زیرس��اخت را با هزینه‬ ‫بس��یار کمت��ر در اختی��ار بخ��ش خصوصی‬ ‫ق��رار دهد‪ .‬تج��ارت ام��روز جه��ان باوجود‬ ‫تم��ام پیچیدگی ها‪ ،‬قوانی��ن و اصول مدون و‬ ‫مش��خصی دارد و ما نیز تافته جدابافته ای از‬ ‫دیگر کش��ورها نیس��تیم؛ بنابراین می توانیم‬ ‫کش��ورهایی ک��ه در ام��ر ص��ادرات موفق تر‬ ‫عم��ل کرده اند را مدنظر و الگ��وی خود قرار‬ ‫دهی��م‪ .‬در همین راس��تا در بخش تولید نیز‬ ‫تولیدکنندگان باید نمونه صادراتی کشورهای‬ ‫موف��ق در زمینه صادرات را بررس��ی کنند تا‬ ‫بتوانند بازاریابی خوبی برای خود انجام دهند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لغو محدودیت‬ ‫برخی گروه های‬ ‫شغلی از دریافت‬ ‫کارت بازرگانی‬ ‫معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری به منظور لغو محدودیت برخی‬ ‫گروه ه��ای ش��غلی از دریافت کارت بازرگانی‪ ،‬پیش��نهاد اصالح ایین نامه‬ ‫اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را به کمیسیون علمی‪ ،‬تحقیقاتی‬ ‫و فناوری هیات دولت ارائه کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رس��انی هیات دولت‪ ،‬یکی از‬ ‫سیاست های دولت‪ ،‬تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و تجاری سازی نتایج‬ ‫پژوهش ها از طریق حمایت از حضور اعضای هیات علمی در شرکت های‬ ‫اینجا در تصرف‬ ‫خودروهای چینی است‬ ‫‪7‬‬ ‫تعدد قوانین‬ ‫مانع تولید است‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 17‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1628‬‬ ‫پیاپی ‪2946‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫یادداشت‬ ‫قانونمندی‬ ‫شرط بقای‬ ‫کسب وکار‬ ‫قاسم نوده فراهانی‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران‬ ‫کس��ب وکارهای نوی��ن موض��وع مخت��ص‬ ‫کش��ور ما نیس��ت و تقریبا همه کشورهای دنیا‬ ‫از س��ال های قبل با این پدیده مواجه ش��د ه و‬ ‫توانس��ته اند با برنامه ریزی ان را در مس��یرهای‬ ‫قانون��ی هدای��ت کنند‪ .‬ما نیز بای��د درباره این‬ ‫کس��ب وکارها همین برنامه را در پیش بگیریم‬ ‫ت��ا بتوانیم از ظرفیت های ان در مس��یر بهبود‬ ‫فضای کسب وکار استفاده کنیم‪.‬‬ ‫درباره کس��ب وکارهای مج��ازی مهم ترین‬ ‫نکت��ه ای که وجود این اس��ت ک��ه در هر حال‬ ‫کس��ب وکار روز دنیا به این سو کشیده می شود‬ ‫و ما نمی توانیم از فناوری های روز دنیا در حوزه‬ ‫کس��ب وکار عقب بمانیم‪ ،‬ب��ه همین دلیل نیز‬ ‫موضوع کس��ب و کارهای نوی��ن در قانون نظام‬ ‫صنفی کشور مد نظر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در حال حاضر مبنا بر این است که هرکس و‬ ‫در هر صنفی که می خواهد در این حوزه فعالیت‬ ‫داشته باشد باید از اتحادیه مربوطه خود مجوز‬ ‫دریافت کند تا خریداران کاال و خدمات اطمینان‬ ‫خاطر داشته باشند که نظارت های الزم روی ان‬ ‫خدمات و کاالها وجود دارد اما به طور قطع این‬ ‫نوع کسب وکار در کشور نیازمند ضوابط مدون‬ ‫دیگری نیز هست که باید براساس قابلیت های‬ ‫این نوع کس��ب وکارها مورد توجه قرار گیرد و‬ ‫درباره انها تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫ل حاضر باتوجه به نیاز جامعه به ویژه‬ ‫در ح��ا ‬ ‫پس از همه گیری ویروس کرونا‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫کس��ب وکارهای سنتی نیز مخالفتی با فعالیت‬ ‫کسب وکارهای نوین نداشته باشند و حتی خود‬ ‫برای وارد شدن به این عرصه عالقه مند باشند‪.‬‬ ‫در کل م��ا نی��ز در اتاق اصناف با گس��ترش‬ ‫کس��ب وکارهای نوین مخالفتی نداریم و ان را‬ ‫الزمه توس��عه اقتصادی می دانی��م اما در عین‬ ‫ح��ال اعتق��اد داریم ورود ب��ه چنین عرصه ای‬ ‫بای��د همراه با برنامه و س��ازکاری مش��خص و‬ ‫حساب ش��ده باش��د تا امکان نظارت‪ ،‬کنترل و‬ ‫همچنی��ن پیگیری ب��رای مخاطبان نیز وجود‬ ‫داشته باشد‪ .‬کسب وکارهای مجازی باید مانند‬ ‫همه کس��ب وکارهای س��نتی و متداول جامعه‬ ‫دارای پارامتره��ای مخص��وص خود باش��ند و‬ ‫هرگ��ز نبای��د در میان م��ردم و عالقه مندان به‬ ‫این ش��کل جا بیفتد که هر کس می تواند بدون‬ ‫نظارت و بدون در نظر گرفتن مولفه های قانونی‬ ‫کسبکوکار یک صفحه مجازی برای خود بسازد‬ ‫و در ان ه��ر کاالیی را بدون رعایت ضابطه های‬ ‫مرسوم کسب وکار ارائه دهد‪ .‬متاسفانه به دلیل‬ ‫رعای��ت نک��ردن همین موضوع در س��ال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬ما انچن��ان که باید و ش��اید در این‬ ‫ح��وزه موفق عمل نکردیم و تقریبا با شکس��ت‬ ‫مواجه شدیم‪ .‬در هر حال قانون مندی و نظارت‬ ‫بر این حوزه‪ ،‬موضعی اجتناب ناپذیر اس��ت که‬ ‫فوای��د ان‪ ،‬هم برای فعاالن این حوزه‪ ،‬هم برای‬ ‫خریداران و هم برای دست اندرکاران قابل توجه‬ ‫خواه��د بود‪ ،‬زیرا اگ��ر نظارت های کافی بر این‬ ‫نوع از کسب وکار وجود نداشته باشد و ما شاهد‬ ‫تخلفات مکرر ازسوی فعاالن این حوزه باشیم‪،‬‬ ‫ی نهادهای ذی ربط‬ ‫ع�لاوه بر اینکه نقش نظارت ‬ ‫زیر س��وال می رود و خری��داران به دلیل تخلف‬ ‫عده ای از واحدهای عرضه کننده و عدم قابلیت‬ ‫پیگیری دچار زیان می شوند‪ ،‬مردم به تدریج به‬ ‫این نتیجه می رس��ند که ریس��ک خرید کاال و‬ ‫خدمات از فضای مجازی باالس��ت و بهتر است‬ ‫به همان ش��یوه های سنتی خرید و فروش روی‬ ‫بیاورند‪.‬‬ ‫ای��ن س��رخوردگی و روی برگردان��دن از‬ ‫کس��ب وکارهای نوین در مردم‪ ،‬طبیعتا موجب‬ ‫انفعال و درجا زدن این کس��ب وکارها می شود‬ ‫و حت��ی می توان��د موجب از بی��ن رفتن تازه پا‬ ‫گرفته های این حوزه شود‪.‬‬ ‫صادرات تخم مرغ‬ ‫مشمول عوارض‬ ‫شد‬ ‫مدیرکل دفتر صادرات گم��رک از تعیین عوارض ‪ ۲۵۰۰‬تومانی برای‬ ‫صادرات هر کیلوگرم تخم مرغ خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬با افزایش سرس��ام اور قیمت تخم مرغ دولتمردان و‬ ‫دستگاه های متولی برای صادرات تخم مرغ شرایط جدیدی وضع کردند‪.‬‬ ‫براین اساس صادرات تخم مرغ عالوه بر انکه صرفا با مجوز وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی امکان پذیر است‪ ،‬مستلزم پرداخت ‪ ۲۵۰۰‬تومان عوارض برای‬ ‫هر کیلوگرم از این محصول شده است‪.‬‬ ‫در بخش��نامه علی اکب��ر ش��امانی‪ ،‬مدیرکل دفتر ص��ادرات گمرک به‬ ‫گمرکات اجرایی امده که صادرات تخم مرغ موکول به اخذ مجوز وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی (دفتر توس��عه صادرات) اس��ت‪ .‬همچنین پس از اخذ‬ ‫مجوز‪ ،‬انجام تش��ریفات صادرات مستلزم اخذ عوارض صادراتی به میزان‬ ‫(‪ ۲۵۰۰۰‬ری��ال ب��ه ازای هر کیلوگرم فعال در مه��ر) خواهد بود‪ .‬مقادیر‬ ‫عوارض صادراتی ماه های بعد نیز پس از اعالم ازسوی وزارتخانه ذی ربط‪،‬‬ ‫متعاقبا ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫مصوب��ه تعیی��ن عوارض برای ص��ادرات تخم مرغ درحالی ابالغ ش��ده‬ ‫ک��ه اس��تفاده از تخم مرغ برای جامع��ه مهم و حیاتی اس��ت‪ .‬طبق نظر‬ ‫کارشناس��ی میزان مصرف گوش��ت قرمز در دهک ب��اال و پایین جامعه‬ ‫(غنی ترین و فقیرترین فرد) ‪ ۲۰‬به ‪ ۲‬اس��ت یعنی غنی ترین فرد جامعه‬ ‫‪ ۱۰‬برابر افراد فقیر گوش��ت مصرف می کند اما درباره تخم مرغ این رقم‬ ‫‪ ۲‬برابر اس��ت‪ ،‬مفهوم ان این اس��ت که تخم مرغ غذای افراد متوسط به‬ ‫پایین است‪.‬‬ ‫توسعه کسب وکارهای نوین صاحب معاونت می شود‬ ‫معاونت و مدرنیته در کسب وکار!‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ویروس کرونا در مدت ‪ ۸‬ماه حضور رسمی خود در ایران‪ ،‬بسیاری از معادالت اقتصادی را دچار تغییر و دگرگونی کرد‬ ‫و شاید یکی از مهم ترین این تغییرات‪ ،‬پا گرفتن کسب وکارهای مجازی بود که سال ها در مقابل موضع سختگیرانه اهالی‬ ‫کسب وکارهای سنتی‪ ،‬مجالی برای عرض اندام پیدا نمی کرد‪ .‬همه گیری ویروس کرونا در ایران‪ ،‬کاهش ترددهای شهری‪،‬‬ ‫تعطیلی کس��ب وکارهای س��نتی و بسیاری از مسائل دیگر دست به دس��ت هم داد تا فضایی برای رونق کسب وکارهای‬ ‫نوین ایجاد شود و حتی این نوع مشاغل مورد حمایت فعاالن حوزه کسب وکار سنتی نیز قرار گیرند‪ .‬اما شکوفایی این‬ ‫کسب وکارهای نوین باتوجه به نبود برنامه ریزی مدون‪ ،‬از نظر بسترسازی‪ ،‬امکانات سخت افزاری و سازکارهای مرتبط‪،‬‬ ‫همچنان دارای نواقصی است که توجه نکردن به انها ممکن است در اینده‪ ،‬این سیستم را دچار مشکالت جدی کند‪.‬‬ ‫در همین زمینه تازه ترین خبرها حکایت از ان دارد که اتاق اصناف ایران درصدد تش��کیل معاونتی با عنوان «معاونت‬ ‫کسب وکارهای نوین» است تا امور این حوزه را ساماندهی کند‪ .‬اما این معاونت جدید چه ویژگی هایی دارد‪ ،‬کدام گروه ها‬ ‫را ش��امل می ش��ود و ایا جوابگوی مشکالت موجود در حوزه کسب وکارهای نوین خواهد بود؟ ایجاد این معاونت جدید‬ ‫با هیچ یک از معاونت ها و کارگروه های پیش��ین تداخل یا موازی کاری نخواهد داش��ت؟ اساس��ا ایا تشکیل این معاونت‬ ‫در راس��تای تس��هیل فعالیت های مجازی کسب وکارها خواهد بود یا به مرور زمان بروکراسی جدیدی برای فعاالن این‬ ‫حوزه ایجاد خواهد کرد‪ .‬با گزارش این شماره روزنامه‬ ‫همراه باشید تا به سواالت مطرح در این باره پاسخ گوییم‪:‬‬ ‫شاهد دگردیسی کسب وکار هستیم‬ ‫مجتبی صفایی‪:‬‬ ‫باتوجه به‬ ‫تغییرات به‬ ‫وجود امده‬ ‫در مدل‬ ‫کسب وکارها‬ ‫قاعدتا برخی‬ ‫قوانین نیز‬ ‫می تواند‬ ‫براساس‬ ‫نیاز امروز‪،‬‬ ‫دستخوش برخی‬ ‫تغییرات شود‬ ‫حمیده حبیبی‪:‬‬ ‫اگر قرار باشد‬ ‫ساختارها و‬ ‫معاونت های‬ ‫جدید ایجاد‬ ‫شوند و موانع‬ ‫را بیشتر کنند‪،‬‬ ‫کاری بیش از‬ ‫گذشته از پیش‬ ‫نخواهد رفت و‬ ‫حتی ممکن است‬ ‫استقبال از این‬ ‫کسب وکارها نیز‬ ‫کاهش پیدا کند‬ ‫مجتبی صفایی س��خنگو و نای��ب رئیس اتاق اصناف‬ ‫ایران در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تا چندی پیش‬ ‫که ضرورت وجود و گس��ترش کسب وکارهای نوین در‬ ‫کش��ور حس نمی شد‪ ،‬بیشتر کس��ب وکارهای کشور ما‬ ‫در مقابل نوین س��ازی موضع گیری و مقاومت داش��تند‬ ‫و حتی بسیاری از کسب وکارهای سنتی‪ ،‬فروشگاه های‬ ‫اینترنتی را در تعارض با مشاغل خود تلقی می کردند‪.‬‬ ‫صفای��ی در این ب��اره افزود‪ :‬دنیا ه��ر لحظه در حال‬ ‫بروزرس��انی و تغییر است و رفته رفته این نوین سازی به‬ ‫امری اجتناب ناپذیر از روش کسب وکار در ایران نیز بدل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬ما دیر یا زود باید باالخره به سمت ایجاد‬ ‫و گس��ترش فروش��گاه های مجازی پیش می رفتیم اما‬ ‫شیوع ویروس کرونا در کشور باعث شد روند تغییر رویه‬ ‫کسب وکارهای سنتی به کس��ب وکارهای نوین سرعت‬ ‫بیش��تری به خود بگیرد‪ .‬س��خنگوی هیات رئیسه اتاق‬ ‫اصناف ای��ران در این باره تصریح کرد‪ :‬مجموعه صنفی‬ ‫کش��ور هم باتوجه به این موضوع از این بروزرس��انی و‬ ‫تغییر و تحول عقب نمانده‪ ،‬چراکه هر کسی از این قافله‬ ‫‹ ‹نوین سازی را از یاد نبریم‬ ‫وی گفت‪ :‬ما امروز در ش��رایطی هس��تیم‬ ‫که در کن��ار کس��ب وکارهای س��نتی نباید‬ ‫نوین س��ازی را از ی��اد ببریم و ات��اق اصناف‬ ‫ایران ه��م در همین راس��تا ایج��اد معاونت‬ ‫توس��عه کسب وکارهای نوین را در دستور کار قرار داده‬ ‫و قصد دارد این بخش از اقتصاد خرد کش��ور را در این‬ ‫دگردیسی کس��ب وکار‪ ،‬با کسب وکارهای نوین منطبق‬ ‫کن��د‪ .‬صفایی در ادامه بی��ان کرد‪ :‬ات��اق اصناف ایران‬ ‫درصدد است با سازکاری در قالب تاالر یا نرم افزارهایی‬ ‫که در حال بررس��ی هستند‪ ،‬صنوف سنتی را به سمن‬ ‫ت فضای مجازی سوق دهیم و قصد داریم این موضوع‬ ‫را در م��ورد همه صنوف جز صنوفی که حضور فیزیکی‬ ‫در انها الزامی است‪ ،‬به اجرا دراوریم‪.‬‬ ‫‹ ‹موازی کاری نداریم‬ ‫وی درباره احتمال موازی کاری این معاونت با وظایف‬ ‫صفای��ی درب��اره ش��یوه و می��زان نظارت ه��ا ب��ر‬ ‫کس��ب وکارهای نوین نیز خاطرنشان کرد‪ :‬نظارت ها در‬ ‫این سیستم بازار مطلوب تر از گذشته و حتی گسترده تر‬ ‫از نظارت های موجود بر کس��ب وکارهای سنتی خواهد‬ ‫ب��ود تا زمینه الزم ب��رای تخلف و سوءاس��تفاده از این‬ ‫طریق فراهم نشود‪.‬‬ ‫وی درباره رفع مشکالت کسب وکارها در مواردی مثل‬ ‫بیمه و مالیات گفت‪ :‬طبیعتا کسب وکارهای مختلف در‬ ‫موارد صنفی تابع قوانین نظام صنفی و در موارد مربوط‬ ‫به کارگر و کارفرم��ا منطبق بر قوانین تامین اجتماعی‬ ‫هس��تند و باتوجه به تغییرات به وج��ود امده در مدل‬ ‫کسب وکارها قاعدتا برخی قوانین نیز می تواند براساس‬ ‫نیاز امروز‪ ،‬دستخوش برخی تغییرات شود‪ .‬ما در حوزه‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬همین امروز نیز دچار برخی مشکالت‬ ‫هستیم و سعی داریم با برگزاری جلسات مشترک‪ ،‬این‬ ‫مشکالت را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫ساختارهای جدید نباید مشکل زا باشد‬ ‫البته بس��یاری از فعاالن کسب وکارهای اینترنتی که‬ ‫هم اکنون در کش��ور در حال فعالیت هستند و به نوعی‬ ‫زیرمجموعه کس��ب وکارهای نوین کش��ور محس��وب‬ ‫می ش��وند‪ ،‬اعتقاد دارند ایجاد س��اختارهای جدید در‬ ‫حوزه کس��ب وکار‪ ،‬زمانی مفید خواهد بود که عالوه بر‬ ‫ساختارمند کردن کسب وکارهای مجازی بتواند باری از‬ ‫دوش فعاالن این حوزه نیز بردارد‪.‬‬ ‫در این زمینه حمیده حبیبی‪ ،‬کارشناس و فعال حوزه‬ ‫کسب وکار اینترنتی در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫یکی از تصورات اش��تباه درباره کسب وکارهای مجازی‬ ‫این است که برخی‪ ،‬ان را جدا از کسب وکارهای سنتی‬ ‫کش��ور در نظ��ر می گیرند‪ ،‬در حالی ک��ه به هیچ وجه‬ ‫این طور نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت کسب وکارهای مجازی‬ ‫حبیبی یاداور شد‪ :‬کسب وکارهای مجازی و اینترنتی‬ ‫نی��ز مانند همه کس��ب وکارها نیاز به ی��ک فضای کار‬ ‫حقیقی‪ ،‬امکانات س��خت افزاری و نی��روی کار دارند و‬ ‫مانند تمامی کس��ب وکارها با مس��ائلی مثل‬ ‫بیم��ه و مالیات مواجهن��د و از این جهت با‬ ‫کسب وکارهای سنتی کشور تفاوتی ندارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این کسب وکارها جدا از مسائل‬ ‫یادش��ده‪ ،‬با مش��کالت دیگری نیز مواجهند‬ ‫ک��ه از مهم ترین انه��ا می توان ب��ه مواردی‬ ‫مثل مش��کالت اینترنت از قبیل س��رعت و‬ ‫فیلترینگ ها –چه درباره ابزارها و چه درباره خدمات‪-‬‬ ‫و همین طور مش��کالت به وجود امده در زمینه تفاوت‬ ‫روابط کارگری و کارفرمایی در مسائلی مانند دورکاری‬ ‫ل حاض��ر پرداختن ب��ه این حوزه‬ ‫اش��اره ک��رد‪ .‬در حا ‬ ‫به دلیل وجود معضالتی‪ ،‬مشکل است‪ ،‬زیرا همچنان با‬ ‫مشکالتی مثل بیمه های تامین اجتماعی و پدیده هایی‬ ‫مانن��د دورکاری که در دوره همه گیری کرونا بیش��تر‬ ‫شده‪ ،‬مواجهیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره ایجاد معاونت کس��ب وکارهای نوین در‬ ‫اتاق اصناف ایران گفت‪ :‬باتوجه به مش��کالت ذکرشده‪،‬‬ ‫فع��االن ح��وزه کس��ب وکارهای اینترنتی و‬ ‫فض��ای مج��ازی که ج��زو کس��ب وکارهای‬ ‫نوین دس��ته بندی می شوند‪ ،‬همواره از ایجاد‬ ‫س��اختارهای حقوقی در این بخش استقبال‬ ‫می کنند‪ .‬البته ایجاد س��اختارها و حمایت ها‬ ‫باید بیشتر بر فراهم سازی تسهیالت متمرکز‬ ‫باشد و دس��ت اندرکاران نباید به نحوی عمل‬ ‫کنند که مشکالت فعاالن این بخش را افزایش دهند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال ح��وزه کس��ب وکار مجازی در کش��ور‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اگر قرار باشد ساختارها و معاونت های‬ ‫جدید ایجاد ش��وند و موانع را بیشتر کنند‪ ،‬کاری بیش‬ ‫از گذش��ته از پیش نخواهد رفت و حتی ممکن اس��ت‬ ‫استقبال از این کسب وکارها نیز کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫حبیبی در این باره تصری��ح کرد‪ :‬به عنوان مثال اگر‬ ‫ایج��اد معاونت‪ ،‬لزوم و اجب��ار دریافت یک مجوز دیگر‬ ‫برای ایجاد کس��ب وکار مجازی را در پی داشته باشد و‬ ‫فقط بر تعدد مجوزه��ای الزم بیفزاید‪ ،‬چه گرهی را از‬ ‫مشکالت کسب وکار نوین باز خواهد کرد؟ در واقع اگر‬ ‫بنا بر این موضوع باش��د‪ ،‬باید بیش از انکه درخواست‬ ‫کنیم مس��ئوالن و دست اندرکاران برای بهبود وضعیت‬ ‫ای��ن کس��ب وکارها کاری بکنند‪ ،‬از انه��ا بخواهیم که‬ ‫کاری نکنند‪.‬‬ ‫‹ ‹برای قضاوت زود است‬ ‫ل حاضر نمی توان به درس��تی‬ ‫حبیبی گف��ت‪ :‬در حا ‬ ‫درباره تاثیر ایجاد معاونت توسعه کسب وکارهای نوین‬ ‫ازس��وی اتاق اصناف ایران اظهارنظر کرد و باید منتظر‬ ‫بود و دید این ساختار جدید‪ ،‬چه نقشی در توسعه این‬ ‫نوع کسب وکارها در کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫حبیب��ی در پای��ان تاکی��د ک��رد‪ :‬در ه��ر ح��ال‬ ‫کس��ب وکارهای نوین در کش��ور ما نی��از به حمایت و‬ ‫تس��هیالت دارند تا افراد دارای ایده‪ ،‬برای ورود به این‬ ‫حوزه رغبت پیدا کنند‪ ،‬وگرنه با زور نمی توان کسی را‬ ‫به کسب وکار نوین از هر نوع ان عالقه مند و او را وادار‬ ‫به ایجاد چنین کسب وکاری کرد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫کسب وکارهای نوین‪ ،‬مجازی‪ ،‬الکترونیکی یا هر نام دیگری که بر ان بگذاریم‪،‬‬ ‫خواس��ته یا ناخواس��ته در کشور ما به سرعت در حال گسترش هستند اما شاید‬ ‫س��ازکارهای ان هنوز به ش��کلی نباش��د که بتواند همه جنبه های این حوزه‬ ‫را م��ورد حمای��ت قرار ده��د‪ .‬نظام یافتگی های قانونی‪ ،‬مالیات ه��ا‪ ،‬نظارت ها و‬ ‫بازرس��ی ها هنوز درباره بسیاری از این کس��ب وکارهای مجازی قابلیت اعمال‬ ‫یک دوره اموزشی برای تولید پوشاک مدارس‬ ‫فراخوان نخس��تین دوره اموزش��ی مدیریت طراحی‪ ،‬تولید‪ ،‬بازاریابی و‬ ‫برندینگ پوش��اک مدارس ازس��وی انجمن فرهنگی و هن��ری طراحان و‬ ‫تولیدکنندگان پوش��اک مدارس ایران منتش��ر ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫به‬ ‫نقل از روابط عمومی انجم��ن فرهنگی و هنری طراحان و تولیدکنندگان‬ ‫پوش��اک مدارس ایران‪ ،‬دوره اموزش��ی مدیریت طراحی‪ ،‬تولید‪ ،‬بازاریابی‬ ‫و برندین��گ پوش��اک مدارس برگزار خواهد ش��د‪ .‬این دوره اموزش��ی به‬ ‫همت انجمن فرهنگی و هنری طراحان و تولیدکنندگان پوش��اک مدارس‬ ‫ای��ران و همکاری پ��ارک ملی علوم و فناوری های ن��رم و صنایع فرهنگی‬ ‫در راس��تای تحقق اهداف قانون س��اماندهی مد و لباس کش��ور به منظور‬ ‫ارتقای س��طح کیفی دانش فن��ی اهالی مرتبط با حوزه پوش��اک مدارس‬ ‫کشور‪ ،‬با هدف حمایت از تولید ملی در سال جهش تولید برگزار می شود‪.‬‬ ‫مهم ترین اهداف برگزاری دوره اموزشی مدیریت طراحی‪ ،‬تولید‪ ،‬بازاریابی‬ ‫و برندینگ پوش��اک مدارس‪ ،‬اس��تعدادیابی‪ ،‬س��امـاندهی و ارتقای سطح‬ ‫جا بماند اس��یب جدی می بیند و به تدریج از‬ ‫این عرصه حذف می شود‪.‬‬ ‫اتحادیه کس��ب وکارهای مجازی عنوان کرد‪:‬‬ ‫اتحادی��ه کس��ب وکارهای مج��ازی که خود‬ ‫یکی از اتحادیه اتاق اصناف ایران محس��وب‬ ‫می شود‪ ،‬در این مس��یر ما را یاری می کند و‬ ‫ما بس��یاری از موارد را از مجاری ایجاد شده‬ ‫ازس��وی این اتحادیه پی��ش می بریم و قرار‬ ‫است بستر ایجاد شده ازسوی این اتحادیه در‬ ‫اختیار کسب وکارهای سنتی نیز قرار بگیرد‪.‬‬ ‫س��خنگوی اتاق اصناف ایران در پاس��خ به پرس��ش‬ ‫خبرن��گار‬ ‫درب��اره تس��هیالت در نظ��ر گرفت��ه‬ ‫ش��ده برای کس��ب وکارهای مجازی در ای��ن معاونت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬س��ازکار پیش بینی ش��ده ب��رای معاونت‬ ‫کس��ب وکارهای نوین بسیار جامع تر و گسترده تر از ان‬ ‫چیزی اس��ت که تاکنون وجود داش��ته است‪ .‬هدف ما‬ ‫ایجاد یک ش��بکه جدید با مسیر مجزا نبوده بلکه قصد‬ ‫داریم با نگاه جامع‪ ،‬کس��ب وکارهای س��نتی را نیز وارد‬ ‫این سیستم کنیم و در این تلفیق‪ ،‬به صورت هدفمندتر‬ ‫تسهیالت و بس��ترها را برای کس��ب وکارهای نوین در‬ ‫کشور فراهم کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت گسترده تر می شود‬ ‫ام��وزش و مهارت های تخصـصی هنرجویان در حوزه پوش��ـاک مـدارس‪،‬‬ ‫اموزش به منظور رفع مش��کالت و نارسایی های اقتصادی‪ ،‬شغلی و مهارتی‬ ‫در جهت افـزایش بهره وری و س��ـطح کیفی خدمات و ارائه پیش��نهادات‬ ‫علم��ی و عملی‪ ،‬افزایش ضری��ب نفوذ فعالیت های فرهنگ��ی و هنری در‬ ‫بی��ن فعاالن عرصه طراحی و تولید لباس فرم مدارس و همچنین حفظ و‬ ‫تقویت باورها و ارزش های اس�لامی‪ ،‬مل��ی و منطقه ای در میان طراحان و‬ ‫تولیدکنندگان عرصه پوش��اک مدارس کشور عنوان شده است‪ .‬محورهای‬ ‫دوره اموزشی ش��امل مدیریت طراحی پوش��اک مدارس کشور‪ ،‬مدیریت‬ ‫تولید (الگوس��ازی) پوشاک مدارس کش��ور‪ ،‬بازاریابی و برندینگ پوشاک‬ ‫مدارس کش��ور است‪ .‬این دوره اموزشی طی ماه جاری برگزار خواهد شد‬ ‫و هنرجوی��ان در پایان دوره گواهینام��ه معتبر از انجمن فرهنگی و هنری‬ ‫طراحان و تولیدکنندگان پوشاک مدارس و پارک ملی علوم و فناوری ها و‬ ‫صنایع فرهنگی دریافت می کنند‪.‬‬ ‫ندارن��د و مخاطبان این فروش��گاه ها نیز با معیار ق��رار دادن نرخ پایین تر هنوز‬ ‫توجه چندانی به مجوزهای قانونی این نوع کسب وکارها ندارند؛ بنابراین ایجاد‬ ‫یک ساختار نظام مند در این باره می تواند سر و شکلی قانونی به ان بدهد و این‬ ‫حوزه را از حالت یک کسب وکار خودجوش و بدون ضمانت های قانونی دراورد‪.‬‬ ‫البته در این زمینه توجه به این نکته هم خالی از لطف نیس��ت که گرچه نبود‬ ‫س��اختارهای قانونی می تواند موجب ایجاد بس��تر تخلف در این حوزه شود اما‬ ‫س��اختارهای قانونی‪ ،‬دستورالعمل ها و بخشنامه های مانع زا در این مسیر‪ ،‬خود‬ ‫می تواند انگیزه های الزم را برای گرایش این کس��ب وکار به مس��یر تخلف ایجاد‬ ‫کند؛ بنابراین به نظر می رسد که ساختارمند کردن کسب وکارهای نوین با توجه‬ ‫به قابلیت های خاص ان‪ ،‬باید با در نظر گرفتن تمام جوانب صورت گیرد‪.‬‬ ‫قیمت دستوری اثرگذار نیست‬ ‫رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه هنوز‬ ‫برخی از مرغداران به دلیل مشکالت سامانه بازارگاه نتوانستند سهمیه تخصیص‬ ‫داده ش��ده را دریافت کنند‪ ،‬گفت‪ :‬تولیدکنندگان هزینه های خوراک‪ ،‬واکسن‪،‬‬ ‫دارو‪ ،‬ریزمغذی‪ ،‬کارتن و نیروی کار دارند و هزینه های تولید انها باال رفته است‪.‬‬ ‫ناصر نبی پور در گفت وگو با ایس��نا در پاس��خ به اینکه ایا مش��کل مرغداران در‬ ‫تامین نهاده های مورد نیاز طیور حل ش��ده یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬س��همیه ای به مدت‬ ‫یک ماه برای مرغداران درنظر گرفته ش��ده اما به دلیل مشکالت سامانه بازارگاه‬ ‫هنوز تعدادی از مرغداران موفق به دریافت این سهمیه نشده اند‪ .‬از طرفی باید‬ ‫دید ایا تخصیص سهمیه تداوم دارد یا خیر‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به س��وال دیگری مبنی بر اینکه چرا مرغ��داران باوجود اینکه‬ ‫نرخ هر ش��انه تخم مرغ ‪ ۳۱‬هزار تومان اعالم شده معتقدند قیمت تعیین شده‬ ‫برای انها صرفه اقتصادی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬قرار ش��ده تخم مرغ از تولیدکننده با نرخ‬ ‫‪ ۱۲‬هزار تومان در هر کیلو خریداری ش��ود؛ به عبارت دیگر هر شانه تخم مرغ از‬ ‫تولیدکننده با نرخ ‪ ۲۴‬هزار تومان خریداری می ش��ود؛ در حالی که هزینه تمام‬ ‫شده هر کیلو تخم مرغ برای تولیدکننده بیش از ‪ ۱۵‬هزار تومان و هر شانه بیش‬ ‫از ‪ ۲۸‬هزار تومان است‪ .‬در حقیقت نرخ هر شانه تخم مرغ ‪ ۳۱‬هزار تومان برای‬ ‫مصرف کننده اس��ت‪ .‬رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران‬ ‫اضافه کرد‪ :‬اگر ذرت و سویا با قیمت دولتی تامین شود‪ ،‬قیمت تمام شده تولید‬ ‫ه��ر کیلو تخم مرغ بیش از ‪ ۱۵‬هزار تومان خواهد ش��د‪ ،‬در غیر این صورت اگر‬ ‫مرغ��داران نتوانند نهاده دریافت کنند تولید صرفه اقتصادی ندارد و دیگر توان‬ ‫تولید نخواهند داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قیمت دستوری در بازار اثرگذار نیست‪ ،‬گفت‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫ع�لاوه بر هزینه های خ��وراک هزینه های دیگری چون هزینه کارتن و ش��انه‪،‬‬ ‫ریزمغذی‪ ،‬دارو‪ ،‬واکس��ن و نیروی کار هم دارند‪ .‬همچنین قانون بازار‪ ،‬عرضه و‬ ‫تقاضا اس��ت‪ .‬با قیمت های دستوری نمی توان کاری کرد‪ .‬به گفته وی اگر امروز‬ ‫قیمتی مشخص می شود باید این قیمت در تمام سال ثابت باشد و تغییر نکند‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 17‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1628‬‬ ‫پیاپی ‪2946‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫گروه نمایشگاه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رویداد بزرگ خودرو پکن که با نام اتوچاینا نیز‬ ‫ش��ناخته می ش��ود؛ یکی از مهم ترین رویدادهای‬ ‫خودرویی کش��ور چین است که هر ‪ ۲‬سال یکبار‬ ‫در پکن برگزار می شود‪.‬‬ ‫س��ابقه برگزاری نخس��تین دوره این رویداد به‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی باز می گردد‪ .‬هرچند تاریخ‬ ‫نمایشگاه ‪ ۲۰۲۰‬به علت شیوع جهانی کرونا دچار‬ ‫تغییراتی ش��د اما در نهایت در ‪ ۲۶‬س��پتامبر (‪8‬‬ ‫مهر) اغاز به کار کرد که تا ‪ ۵‬اکتبر نیز ادامه دارد‪.‬‬ ‫در ای��ن دوره خودروه��ای اینده نگ��ر متفاوتی به‬ ‫نمایش گذاشته شده اند که در ادامه درباره برخی‬ ‫از انها صحبت می کنیم‪ .‬با‬ ‫همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹‪Voyah iFree‬‬ ‫گروه دانگ فنگ از یک شاس��ی بلند الکتریکی‬ ‫مفهوم��ی با برند ‪ Voyah‬رونمایی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫پیش از این نیز س��دان همین برند معرفی ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫گفته می شود یکی از مهمترین برندهای چینی‬ ‫برای تسخیر بازارهای بین المللی خصوصا در اسیا‬ ‫خواه��د بود‪ .‬این محصول س��طح ب��اال مجهز به‬ ‫سرویس های ناوبری هوشمند است و نسخه تولید‬ ‫انبوه ان نیز در س��ال اینده ب��رای فروش معرفی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬درباره ویژگی های فنی ان اطالعاتی‬ ‫مدل ‪ ۳‬تسال درحال حاضر شناخته شده ترین خودرو الکتریکی‬ ‫در سراس��ر جهان اس��ت و طبیعی اس��ت ک��ه رقبا ب��رای ارائه‬ ‫محصولی مشابه ان تالش کنند‬ ‫ارائه نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪Beijing Radiance‬‬ ‫از ای��ن خودرو مفهومی به عنوان رقیب ش��رقی‬ ‫تس�لا مدل اس در نمایش��گاه نام برده شده است‪.‬‬ ‫محصول یادشده از سوی گروه خودروسازی بایک‬ ‫معرفی ش��ده و به عن��وان ی��ک الکتریکی خالص‬ ‫طراح��ی اینده نگ��ری را نی��ز همراه خ��ود دارد‪.‬‬ ‫براساس اطالعات موجود‪ ،‬این محصول دارای برد‬ ‫حرکتی ‪ ۸۰۰‬کیلومتر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۰۳ Neta Eureka‬‬ ‫ظاهرا دشمنان تسال مدل ‪ ۳‬تعداد زیادی دارند!‬ ‫به هر ترتیب مدل ‪ ۳‬تس�لا درحال حاضر شناخته‬ ‫شده ترین خودرو الکتریکی در سراسر جهان است‬ ‫و طبیعی است که رقبا برای ارائه محصولی مشابه‬ ‫ان تالش کنند‪.‬‬ ‫مفهوم��ی ‪ ۰۳ Neta Eureka‬یکی از همین‬ ‫رقباست که ازس��وی کمپانی ‪ Neta‬معرفی شده‬ ‫است‪ .‬این خودرو دارای برد حرکتی ‪ ۸۰۰‬کیلومتر‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��اخص صفر تا ‪ ۱۰۰‬کیلومتر ‪Eureka‬‬ ‫‪ ۰۳‬برابر با ‪ ۴‬ثانیه اعالم شده است‪.‬‬ ‫از منظر ابعاد‪ ،‬برابر با ‪ ۴۸۰۰‬میلی متر در طول‪،‬‬ ‫‪ ۱۹۹۹‬میلی متر در ع��رض و ‪ ۱۴۰۰‬میلی متر در‬ ‫ارتفاع توسعه یافته اس��ت‪ .‬فاصله بین محورهای‬ ‫ان نیز ‪ ۲۸۹۵‬میلی متر است‪.‬‬ ‫‹ ‹گریت وال بلک بولت‬ ‫مدتی قبل پیکاپ افرودی گریت وال از خانواده‬ ‫‪ P‬رونمای��ی ش��د‪ .‬این محص��ول نیز قرار اس��ت‬ ‫نماین��ده و رقیب مهمی در بازار خودروهای میان‬ ‫رده باش��د‪ .‬اما در نمایش��گاه پکن یک تریم اخر‬ ‫الزمانی با نام بلک بولت از ان به نمایش گذاش��ته‬ ‫ش��ده که جزئیات مشکی مات فراوانی به بدنه ان‬ ‫افزوده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪Ora Futurist‬‬ ‫یک��ی دیگر از مفهومی های متفاوت نمایش��گاه‬ ‫است که ازسوی کمپانی چینی گریت وال معرفی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬این محصول ظاهری کالسیک را در‬ ‫قالب��ی فناوران��ه ارائه کرده اس��ت‪ .‬حتی طراحی‬ ‫کنس��ول اصلی ان در کابین به سبک محصوالت‬ ‫اواخر دهه ‪ ۵۰‬میالدی انجام ش��ده اس��ت‪ .‬درباره‬ ‫جزئی��ات پیش��رانه این محصول تم��ام الکتریکی‬ ‫اطالعاتی ارائه نش��ده است‪ .‬در های خودرو نیز در‬ ‫حالت خودکشی باز می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹بستیون بی ‪۷۰‬‬ ‫بس��تیون بی ‪ ۷۰‬س��دان جدید چینی است که‬ ‫در کالس متوس��ط از منظر ابع��اد‪ ،‬قرار می گیرد‪.‬‬ ‫این خودرو در نمای ظاهری به ویژه بخش دماغه‪،‬‬ ‫الگوی محص��والت خان��واده ‪ CT‬کادیالک را به‬ ‫مخاط��ب یاداوری می کند اما به هرترتیب حاصل‬ ‫کار یک سدان زیبا و جذاب به نظر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪Qoros Milestone‬‬ ‫مفهوم��ی عجیبی که طراح��ی ان پر از زوایای‬ ‫تند و تیز است نظر بسیاری از مخاطبان نمایشگاه‬ ‫را به خود جلب کرده اس��ت‪ .‬مایلس��تون از منظر‬ ‫ابع��اد برابر ب��ا ‪ ۵۰۰۳‬میلی مت��ر در طول‪۲۰۰۶ ،‬‬ ‫میلی مت��ر در ع��رض و ‪ ۱۳۹۷‬میلی متر در ارتفاع‬ ‫توسعه یافته اس��ت‪ .‬اطالعاتی درباره پیشرانه این‬ ‫مدل مفهومی ارائه نشده است‪.‬‬ ‫در جلس��ه هماهنگی برگ��زاری هر چه بهتر نمایش��گاه ها که با‬ ‫حضور اعضای هیات رئیس��ه و مدیران اجرایی شرکت تشکیل شد‪،‬‬ ‫بهمن حس��ین زاده گفت‪ :‬باید قبل از برگزاری نمایشگاه ها جلسات‬ ‫هماهنگی بین مدیران و مجری نمایشگاه برای تبیین وظایف انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬باید بر رعایت پروتکل های بهداش��تی و موازین و‬ ‫شئونات اس�لامی و چگونگی اجرای انها نظارت شود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه نقش و وظایف مدیریت و اعضای تعاونی‪ ،‬حراست‪ ،‬نیروی‬ ‫انتظامی و بس��یج نمایشگاه بین المللی و همچنین مجری برگزاری‬ ‫نمایشگاه مربوط باید تعیین و تبیین شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ها نظارت از اهمیت باالیی برخوردار است و سیستم های‬ ‫ورودی و خروجی باید به دقت کنترل شود‪.‬‬ ‫حس��ین زاده گفت‪ :‬در نمایش��گاه های اتی در صورتی که غرفه ای‬ ‫پروتکل های بهداش��تی‪ ،‬شئونات اسالمی‪ ،‬عفاف و حجاب را رعایت‬ ‫نکند به شدت با ان برخورد قانونی و جریمه می شود‪.‬‬ ‫درخشش جذاب جنوبی ها‬ ‫رویداد بزرگ‬ ‫خودرو پکن از‬ ‫‪ 8‬مهر اغاز به کار‬ ‫کرد‬ ‫نخستین نمایشگاه مجازی صنایع دستی خوزستان با حضور ‪۱۶‬‬ ‫هنرمند خرمشهری و ارائه ‪ ۱۸۰‬اثر اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫با شیوع کرونا ویروس در جهان و به تبع ان در ایران خسارت های‬ ‫زیادی به بازار صنایع دس��تی وارد ش��ده اس��ت‪ .‬در این راستا اداره‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی خرمشهر به مناسبت‬ ‫روز جهانی گردش��گری نس��بت به پرپایی نمایشگاه صنایع دستی‬ ‫مجازی اقدام کرده است‪.‬‬ ‫در نخستین نمایشگاه مجازی صنایع دستی حدود ‪ ۱۸۰‬اثر از ‪۱۶‬‬ ‫هنرمند خرمشهری در زمینه های عروسک سازی‪ ،‬سفالگری‪ ،‬منبت‬ ‫و معرق‪ ،‬مصنوعات چرمی‪ ،‬اشکال حجمی و مجسمه‪ ،‬حصیر بافی‪،‬‬ ‫تابلوهای نقاش��ی‪ ،‬اثار فیروزه و مس‪ ،‬سوزن دوزی‪ ،‬گلیم و جاجیم‬ ‫بافی و پوش��اک‪ ،‬زیوراالت‪ ،‬اثار تذهیب ش��ده و سنگ های قیمتی‬ ‫تراشیده شده در معرض دید و فروش قرار گرفته است‪.‬‬ ‫عالقه من��دان ب��رای دی��دن و خری��د از نخس��تین نمایش��گاه‬ ‫مجازی صنایع دس��تی در استان خوزس��تان‪ ،‬می توانند برای دیدن‬ ‫صنایع دس��تی هنرمن��دان شهرس��تان خرمش��هر از طریق لینک‬ ‫‪ https: //www.shattpress.com‬وارد سایت بازدید نمایشگاه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫گفتنی است که این نمایش��گاه از پنج شنبه ‪ ۱۰‬مهر اغاز به کار‬ ‫کرد‪ .‬ساعت بازدید این نمایشگاه مجازی که تا ‪ ۲۲‬مهر سال جاری‬ ‫برقرار خواهد ماند‪ ،‬همه روزه از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۱‬در نظر‬ ‫گرفته ش��ده و عالقه مندان می توانند در این محدوده زمانی ضمن‬ ‫بازدید از نمایشگاه‪ ،‬اقدام به خرید محصوالت کنند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اینجا در تصرف خودروهای چینی است‬ ‫هشدار مدیرعامل سایت تهران‬ ‫به متخلفان کرونایی‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 17‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1628‬‬ ‫پیاپی ‪2946‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫هرمزگان استانی با ظرفیت‬ ‫مناسب سرمایه گذاری‬ ‫اس��تاندار هرم��زگان گف��ت‪:‬‬ ‫هرمزگان استانی با ظرفیت های‬ ‫مناس��ب س��رمایه گذاری ب��رای‬ ‫س��رمایه گ��ذاران کش��ورهای‬ ‫افریقایی اس��ت‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫فری��دون همت��ی در نخس��تین‬ ‫جلسه ارتباطی ویدئوکنفرانسی با‬ ‫سفرای غرب قاره افریقا در معرفی ظرفیت های اقتصادی‬ ‫و صادراتی هرمزگان بیان کرد‪ :‬با توجه به شرایط بحرانی‬ ‫شیوع کرونا در جهان‪ ،‬همه باید به نواوری ها روی بیاوریم‬ ‫و از ظرفیت خوب س��فرا در کشورهای مختلف استفاده‬ ‫کنیم تا روابط بین الملل تقویت شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در هرمزگان دسترس��ی به اب های‬ ‫ازاد ای��ن منطقه را بس��یار منحصر به ف��رد کرده‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬هرمزگان با توج��ه به موقعیت جغرافیایی و بیش از‬ ‫‪ ۲۴۰۰‬کیلومتر مرز س��احلی و جزایر ‪۱۴‬گانه از ش��رایط‬ ‫خوبی برای گردشگری برخوردار است‪ .‬همتی خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬هرمزگان از نظر امنیتی در تنگه هرمز تاثیرگذاری‬ ‫خاصی دارد و همانطور که می دانید اب های خلیج فارس‬ ‫بسیار امن بوده و در کنترل ‪ ۲۴‬ساعته قرار دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جزایر اس��تان به لحاظ گردش��گری شرایط‬ ‫مطلوبی دارند‪ .‬به جز قش��م وکیش که نام اش��نا هستند‪،‬‬ ‫جزای��ر دیگ��ری مان��د الرک و هرم��ز ه��م از موقعیت‬ ‫گردش��گری خوبی برخوردارند‪ .‬استاندار هرمزگان با بیان‬ ‫اینکه جزیره هرمز‪ ،‬بهش��ت زمین شناس��ی نام گرفته و ما‬ ‫ن گردشگر به‬ ‫به دنبال جذب س��االنه دست کم ‪ ۱۰‬میلیو ‬ ‫ن جزایر هس��تیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اس��تان هرمزگان به دنبال‬ ‫ای ‬ ‫سرمایه گذاران خارجی در تمامی زمینه هاست و از وجود‬ ‫این س��رمایه گذاران چه داخلی و چه خارجی اس��تقبال‬ ‫می کند‪ .‬وی اب��راز کرد‪ :‬درحال حاضر بی��ش از ‪ ۳۲‬هزار‬ ‫تن میگوی پرورش��ی در استان تولید ش��ده و می توانیم‬ ‫س��االنه یک میلیارد دالر صادرات در این بخش داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬پ��رورش ماهی از دیگ��ر زمینه هایی اس��ت که‬ ‫به دنبال س��رمایه گذاری در ان هس��تیم‪ ،‬چراکه صادرات‬ ‫فراورده های ابزی هم در استان رونق خوبی دارد‪.‬‬ ‫به گفته همت��ی‪ ،‬در حوزه کش��اورزی ‪۲‬میلیون و‪۹۰۰‬‬ ‫ه��زار تن تولید داریم و جالب اس��ت بدانید بعضی نقاط‬ ‫استان بس��یار سرس��بز اس��ت و فعالیت های کشاورزی‬ ‫گسترده ای در انجا انجام می ش��ود‪ .‬او افزود‪ :‬خرما پیارم‬ ‫حاجی اباد و نارنگی س��یاهو از محصوالت جهانی استان‬ ‫هستند که امادگی صادرات ان را بیش از پیش داریم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬اس��تان هرم��زگان با وج��ود اینکه‬ ‫فراخش��ک اس��ت ام��ا کش��اورزی در ان رون��ق دارد و‬ ‫به ویژه در محصوالت خارج از فصل اس��تان بسیار خوب‬ ‫عمل کرده است‪ .‬توس��عه گلخانه ها و تولید گلخانه ای در‬ ‫ن حوزه‬ ‫استان درحال پیشرفت است و برنامه ما توسع ه ای ‬ ‫تا ‪ ۵‬هزار هکتار است‪ .‬استاندار هرمزگان تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫میناب فلفل دلمه ای هایی ب��ا رنگ های متنوع تولید و به‬ ‫روس��یه صادر می شود‪ .‬همچنین در تولید لیمو هرمزگان‬ ‫رتبه دوم را دارد‪ ،‬نارنگی س��یاهو و خرمای پیارم در این‬ ‫منطقه منحصر به فرد است؛ بنابراین در حوز ه کشاورزی‬ ‫زمینه های خوبی برای سرمایه گذاری وجود دارد‪.‬‬ ‫همتی با بیان اینکه در بشاگرد ‪ ۱۵۰۰‬هکتار اراضی را‬ ‫به شهرک گلخانه ای تبدیل می کنیم که این امر نیازمند‬ ‫سرمایه گذاری است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بخش صنعت و معدن هم‬ ‫اس��تان موقعیت خوبی دارد‪ .‬به وی��ژه در زمینه فوالد که‬ ‫تولید ‪ ۱۰‬میلیون تن فوالد ب��رای ما از اهمیت باالیی در‬ ‫بخش صادرات دارد‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬در سواحل مکران پایانه انتقال نفت خام‬ ‫در حال س��اخت اس��ت و تا پایان دولت به اتمام خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬اس��تاندار هرمزگان تصریح کرد‪ :‬به دلیل نزدیکی‬ ‫جاس��ک به عمان‪ ،‬تجارت محلی تقریب��ا در این منطقه‬ ‫رونق گرفته که جای توس��عه و پیش��رفت بیشتری دارد‪.‬‬ ‫در ح��وزه صنعت ومعدن نیز این منطقه دارای اس��تعداد‬ ‫فوق الع��اده اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬ب��ا اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫حمل ونقلی هرمزگان دسترس��ی منطق��ه غرب افریقا به‬ ‫اسیای میانه از طریق هرمزگان کام ً‬ ‫ال امکان پذیر است‪.‬‬ ‫ن به عنوان بزرگ ترین‬ ‫به گفته وی‪ ،‬کشتی سازی اس��تا ‬ ‫ش��رکت در کش��ور در این حوزه بزرگ ترین کشتی ها را‬ ‫تعمیر کرده و امکان همکاری با کش��ورهای دیگر در این‬ ‫زمینه برای ما وجود دارد‪.‬‬ ‫اس��تاندار هرم��زگان عن��وان کرد‪ :‬رویکرد ما س��اخت‬ ‫کش��تی های کامال بومی است که اگر سرمایه گذارانی در‬ ‫ای��ن زمینه اعالم امادگی کنند از ان اس��تقبال خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬همچنین امکان استفاده از فناوری های روز و تبادل‬ ‫ای��ن اطالعات برای ما وج��ود دارد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫در پاالیشگاه های استان ‪ ۶۰‬درصد نیاز کشور بنزین یورو‬ ‫‪ ۵‬تولید می شود‪ ،‬افزود‪ :‬وجود دو کارخانه سیمان و بنادر‬ ‫رجایی و باهنر از ظرفیت های دیگر این استان پرظرفیت‬ ‫اس��ت‪ .‬بندر شیو در پارسیان با قطر تعامالتی را دارد و تا‬ ‫به امروز خوب عمل کرده اس��ت‪ .‬همتی با تاکید بر اینکه‬ ‫اتاق بازرگانی استان می تواند با اتاق بازرگانی مناطق غرب‬ ‫افریقا مراوداتی داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬بنادر شهید رجایی و‬ ‫منطق��ه ویژه صنایع انرژی بر پارس��یان و بندر کانتینری‬ ‫این شهرس��تان‪ ،‬بنادر بزرگ تخصص��ی صنعتی‪ ،‬معدنی‬ ‫و تجاری در ایران هس��تند که می توانند نیازهای تخلیه‬ ‫و بارگیری و صادرات عمده انرژی‏ بر ش��امل پتروشیمی‪،‬‬ ‫فوالد‪ ،‬الومینیوم و س��یمان و سایر اقالم در هرمزگان را‬ ‫جوابگو باش��ند‪ .‬فاز جدید بندر انرژی بر پارس��یان نیز در‬ ‫اینده به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫خرید توافقی‬ ‫زرشک های‬ ‫انبارشده در‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫رئیس س��ازمان جهادکش��اورزی خراس��ان جنوبی از فراهم شدن‬ ‫س��ازکاری برای خرید توافقی زرش��ک س��ال قبل خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫مشکالت زرشک کاران سبب شد معاون سازمان تعاون روستایی کشور‬ ‫هفته گذشته به استان سفر کنند و از نزدیک سردخانه ها و بارگاه های‬ ‫موجود در استان را نظاره گر باشد‪ .‬غالمرضا قوسی با بیان اینکه مدیر‬ ‫و معاونان س��ازمان تعاون روستایی استان برای رایزنی درباره موافقت‬ ‫با خرید توافقی زرشک س��ال قبل به تهران سفر کرده اند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫مقرر ش��د منابع و تسهیالت ارزان نرخ در اختیار استان قرار گیرد تا‬ ‫تشکل ها بتوانند کار خرید توافقی زرشک را از کشاورزان انجام دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی خراسان جنوبی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ابتدا زرش��ک کاران به مراکز تعاون روستایی در شهرستان‬ ‫محل زندگی خود مراجعه و س��پس میزان زرشک موجود خود و رقم‬ ‫فروش را اعالم کنند تا در گام بعدی کارشناسان تعاون روستایی برای‬ ‫نمونه گیری و ارزیابی کیفیت زرشک اقدام کنند‪.‬‬ ‫قوسی با بیان اینکه قرار است زرشک به طور توافقی خریداری شود‬ ‫و در مش��هد و تهران به فروش برس��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬به احتمال زیاد تا‬ ‫یک هفته دیگر جزئیات طرح خرید توافقی زرش��ک برنامه ریزی شود‬ ‫و دس��تورالعمل ها به نتیجه برسد‪ .‬وی به توافق بین کشاورز و تشکل‬ ‫برای خرید زرش��ک اشاره و اظهارکرد‪ :‬توافقی بین طرفین باید انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬نرخ تمام شده و س��پس هزینه نگهداری براورد می شود و بین‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۵‬درصد هم سود برای کشاورز در نظر گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫ لزوم اجرای طرح امایش سرزمین در کشور‬ ‫تعدد قوانین مانع تولید است‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جواد نیک بین‬ ‫حسین محمدی‬ ‫نجفقلی صالحی‬ ‫یک نماینده مجلس ش��ورای اسالمی با تاکید بر‬ ‫اجرای امایش س��رزمین در کش��ور گفت‪ :‬این اقدام‬ ‫از تولی��د بی��ش از اندازه یک محصول کش��اورزی و‬ ‫عدم فروش ان جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫ج��واد نیک بین‪ ،‬نماینده مردم کاش��مر در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ضمن بیان این مطلب در همایش‬ ‫روز جهان��ی پنب��ه گفت ‪ :‬به منظور صیان��ت از خرید‬ ‫تضمین��ی گن��دم و س��ایر محصوالت اس��تراتژیک‬ ‫کشاورزی طرحی مصوب شد که اکنون برای تصویب‬ ‫به ش��ورای نگهبان رفته است و منتظر نظر شورا در‬ ‫این زمینه هستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه در بخش کش��اورزی نیازمند‬ ‫امایش س��رزمین هس��تیم‪ ،‬افزود‪ :‬هن��د بزرگ ترین‬ ‫تولیدکننده پنبه در جهان اس��ت و امریکا با اختالف‬ ‫زی��اد در رده دوم ق��رار دارد و دلی��ل موفقی��ت این‬ ‫کش��ورها این اس��ت که به س��مت امایش سرزمین‬ ‫رفته اند‪ .‬این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اجرای‬ ‫امایش سرزمین در کشور امری ضروری است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در هر منطقه باید یک محصول تعیین ش��ده کش��ت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه‬ ‫تمام محصوالت کشاورزی باید خرید تضمینی شوند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در صورتی که اطمینان الزم به کشاورزان داده‬ ‫ش��ود‪ ،‬تولیدات انها نیز به وضعیت مناس��ب خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫نیک بین با بیان اینکه در کش��ور ب��ا تعدد قوانین‬ ‫و دس��تورالعمل های گوناگون روبه رو هستیم‪ ،‬اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬این مس��ئله حتی مانعی برای تولید به ش��مار‬ ‫می ای��د و کم��ک چندانی به ان نمی کن��د؛ بنابراین‬ ‫نباید به دنبال تصویب قانون جدید باش��یم‪ ،‬بلکه باید‬ ‫بستری فراهم کنیم تا قوانین موجود اصالح و اجرایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ‪ ۴‬مرتبه با وزیر جهادکشاورزی‬ ‫درب��اره وضعی��ت کاالهای اساس��ی صحب��ت کرده ‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬وزی��ر جهادکش��اورزی در این جلس��ات به‬ ‫مشکالت تعدد دس��تورالعمل ها اش��اره کرده است‪.‬‬ ‫باید به سمت فناوری های جدید در حوزه برداشت حرکت کنیم‬ ‫که برای تحقق این هدف تعدادی ماشین االت وارد شده اما کافی‬ ‫نیست‬ ‫به عن��وان مثال‪ ،‬وزارت جهادکش��اورزی برای اجرای‬ ‫ی��ک برنامه دس��تورالعمل های مختلفی دارد که این‬ ‫دستورالعمل ها باعث کندی ان نهاد می شود‪.‬‬ ‫این نماین��ده مجلس همچنین با اش��اره به اینکه‬ ‫ایران با داشتن اقلیم های مختلف می تواند به مبدایی‬ ‫ب��رای ص��ادرات بس��یاری از محصوالت کش��اورزی‬ ‫تبدیل شود‪ ،‬گفت‪ :‬شرط مسئله ان است که امایش‬ ‫سرزمین در کشور اجرا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات نخ ‪ ٣٨‬درصد کاهش یافت‬ ‫در ادام��ه این همایش‪ ،‬حس��ین محمدی‪ ،‬رئیس‬ ‫جهادکش��اورزی کاشمر با اشاره به اینکه روز جهانی‬ ‫پنب��ه در ‪ ۲۰‬کش��ور جه��ان از جمله ای��ران برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬محوریت برگزاری این همایش در‬ ‫کشور ما با شهرستان کاشمر است‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫با امکانات و کارخانجاتی که در س��طح ش��هر وجود‬ ‫دارد و همچنین باوجود کشاورزان خبره می توانیم با‬ ‫ایجاد زنجیره تولید اقدامات بزرگی در توسعه کشت‬ ‫پنبه انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی یکی از مش��کالت کش��ت پنبه را بحران اب‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬کشت مخلوط به عنوان راهکاری‬ ‫برای حل این معضل انجام می ش��ود که در گذشته‬ ‫ما با ‪ ۱۲۰‬هکتار کش��ت مخل��وط با طالبی که یکی‬ ‫از محصوالت عمده شهرس��تان اس��ت انجام دادیم‬ ‫و امیدواری��م با هندوانه بتوانیم این کش��ت را انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫به گفته محم��دی‪ ،‬بعد از نخس��تین همایش روز‬ ‫جهانی پنبه که س��ال گذشته در کاشمر برگزار شد‬ ‫واردات ن��خ ‪ ۳۸‬درص��د کاهش پیدا ک��رد که جان‬ ‫تازه ای به صنعت و تولید می بخشد‪.‬‬ ‫‹ ‹خراسان رضوی رتبه اول تولید پنبه‬ ‫معاون تولیدات گیاهی اس��تان خراسان رضوی با‬ ‫بیان اینکه این اس��تان رتبه اول تولید پنبه را دارد‪،‬‬ ‫پیشنهادی برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم‬ ‫نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت‪ :‬پیش��نهاد دادیم برای‬ ‫تعیین نرخ خرید تضمینی گن��دم‪ ،‬ابتدا یک قیمت پایه تعیین‬ ‫شود و پس از ان در زمان برداشت با توجه به تورم انتظاری که‬ ‫هزینه های تولید را باال می برد‪ ،‬قیمت ها تعیین ش��ود‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬قیمت ها براس��اس افزایش یا کاه��ش هزینه ها در زمان‬ ‫برداش��ت تعیین ش��ود‪ .‬علیقلی ایمانی در گفت وگو با ایس��نا با‬ ‫بیان اینکه تیر امس��ال با توجه به ش��رایط و هزینه های تولید‪،‬‬ ‫نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را ‪ ۴۵۰۰‬تومان به دولت‬ ‫پیش��نهاد دادیم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ان زمان ارز نیمایی ‪ ۱۶‬هزار و‪۸۰۰‬‬ ‫تومان بود اما درحال حاضر ارز نیمایی به ‪ ۲۳‬هزارتومان رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬در حقیقت به هزینه ه��ای تولید حدود ‪ ۲۴‬درصد اضافه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که دولت باید چه نرخی برای خرید‬ ‫تضمین��ی گندم اعالم کند که برای کش��اورزان عادالنه باش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نوس��انات نرخ ارز بر هزینه ها اثر گذار است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫نمی توانی��م نرخ واقعی ب��رای خرید تضمینی گندم پیش��نهاد‬ ‫دهیم‪ ،‬زیرا دائم هزینه های��ی مانند حمل ونقل‪ ،‬نهاده ها‪ ،‬ادوات‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و دس��تمزدها تحت تاثیر افزایش قیمت ها افزایش‬ ‫می یابد و ثابت نیست‪.‬‬ ‫نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران اضافه کرد‪ :‬دولتمردان باید‬ ‫باتوجه به ش��رایط موجود تصمیم بگیرند‪ .‬س��ود متعارفی برای‬ ‫کش��اورزی در نظر گرفته شود که معیشت و اشتغال انها پایدار‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر اشتغال و معیشت کشاورز تامین شود انها به شهرها‬ ‫کوچ نخواهند کرد‪ ،‬حاشیه نش��ینی پدید نمی اید و مشکل برای‬ ‫گفت‪ :‬تولید پنبه در این اس��تان امسال به ‪ ۶۲‬هزار‬ ‫تن می رسد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪ ،‬نجفقلی صالحی‪ ،‬مع��اون بهبود‬ ‫تولیدات گیاهی س��ازمان جهادکش��اورزی اس��تان‬ ‫خراسان رضوی در دومین همایش روز جهانی پنبه‬ ‫با بیان اینکه تولید پنبه در این اس��تان ‪ ۵۴‬هزار تن‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی می ش��ود امسال رکود‬ ‫‪ ۶۲‬ه��زار تن تولید پنبه را در اس��تان بزنیم که این‬ ‫اتفاق بسیار خوبی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سهم بخش کشاورزی در اشتغال‬ ‫استان خراسان رضوی ‪ ۱۸.۴‬درصد و در کسب وکار‬ ‫استان حدود ‪ ۳۳‬درصد است‪ ،‬گفت‪ ۲۲ :‬هزار و ‪۶۵۸‬‬ ‫هکتار پنبه در استان خراسان رضوی کشت می شود‬ ‫که ‪ ۲۳.۵‬درصد از کل تولید پنبه کشور است و مقام‬ ‫اول تولید را در کشور دارد‪.‬‬ ‫صالحی در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه افزون ب��ر ‪ ۸۴‬درصد وابس��تگی در حوزه‬ ‫روغن داریم گفت‪ :‬پنبه می تواند به تامین بخشی از‬ ‫روغن کشور کمک کند بنابراین نباید فقط به منظور‬ ‫ریس��ندگی ب��ه ان توجه کرد و ب��ا توجه به اهمیت‬ ‫این محصول پنبه باید در الگوی کش��ت کشور باشد‬ ‫و بماند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه تاکیدات مختلف ب��رای اجرای‬ ‫طرح الگوی کش��ت در کش��ور اف��زود‪ :‬راه نجات ما‬ ‫کش��اورزی قراردادی است که گام اول الگوی کشت‬ ‫به ش��مار م��ی رود‪ ،‬این اتف��اق به زیبای��ی در بخش‬ ‫چغندرقند افتاده و در کلزا نیز این طرح را با استان‬ ‫ق��دس کلید زده ای��م‪ .‬همچنین در کرمانش��اه برای‬ ‫گوجه فرنگی کشاورزی قراردادی اجرا شده و توصیه‬ ‫من به همکارانم این اس��ت که در این منطقه نیز از‬ ‫کشاورزی قراردادی استفاده کنند‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول با اش��اره ب��ه اینک��ه در پنبه‬ ‫بزرگ ترین مشکل ما برداشت محصول است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید به س��مت فناوری های جدید در حوزه برداشت‬ ‫حرکت کنیم که در هر صورت برای تحقق این هدف‬ ‫تعدادی ماشین االت وارد شده اما کافی نیست‪.‬‬ ‫کنترل بازار گلستان با بازرسی و نظارت‬ ‫دولت ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه شورای قیمت گذاری در مجلس باید با‬ ‫توج��ه به هزینه های تولید تصمیم گیری کند‪ ،‬گفت‪ :‬پیش��نهاد‬ ‫دادیم یک قیمت پایه تعیین ش��ود‪ ،‬پس از ان تا زمان برداشت‬ ‫منتظ��ر بمانی��م و بع��د از ان ب��ا توجه ب��ه تورم انتظ��اری که‬ ‫هزینه های تولی��د را باال می برد‪ ،‬قیمت تعیین ش��ود‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬قیمت ها براس��اس افزایش یا کاه��ش هزینه ها در زمان‬ ‫برداشت تعیین شود‪.‬‬ ‫ایمانی در پایان تصریح کرد‪ :‬عالوه بر تعیین قیمت‪ ،‬نقدینگی‬ ‫کش��اورز هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪ .‬به دلیل افزایش‬ ‫قیمت نهاده های کشاورزی‪ ،‬کشاورزان نیازمند نقدینگی هستند‬ ‫و نیاز اس��ت که دولت در این امر ورود کرده و از طریق اعطای‬ ‫کارت ه��ای اعتباری به منظور خرید نهاده ه��ا یا در نظر گرفتن‬ ‫تس��هیالت ارزان قیمت از کش��اورزان و در نهایت تولید حمایت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫لقم�ان میرزاعل�ی‪ -‬معاون بازرس��ی‪،‬‬ ‫نظارت و حمایت از مصرف کنندگان سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان گلس��تان‬ ‫گف��ت‪ :‬در‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال‪۶۷۷۸۶ ،‬‬ ‫مورد بازرس��ی از واحدهای صنفی‪ ،‬تولیدی‬ ‫و خدماتی سراس��ر اس��تان ازسوی بازرسان‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گلس��تان‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اس��تان گلس��تان‪ ،‬علی اصغ��ر‬ ‫اصغری گفت‪ :‬حضور تااثیرگزار بازرسان درسطح بازار‪،‬‬ ‫تشدید طرح های نظارتی و اجرای گشت های مشترک‬ ‫با س��ایر نهاده��ای مرتب��ط عاملی موثر در راس��تای‬ ‫پیش��گیری از وقوع تخلفات احتمالی در س��طح بازار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنین افزود‪ ،‬براس��اس ام��ار دریافتی تعداد‬ ‫‪ ۳۸۹۹‬مورد گزارش و شکایات مردمی پیرامون خرید‬ ‫و ف��روش کاال و ارائ��ه خدمات در‪ ۶‬ماه س��ال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫به س��تاد خبری این سازمان گزارش ش��ده که از این‬ ‫تعداد ‪ ۳۳۰۸‬مورد از گزارش��ات مربوط به عرضه کاال‬ ‫و ‪۵۹۱‬مورد از گزارش��ات مربوط ب��ه ارائه خدمات به‬ ‫شهروندان بوده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بیش��ترین امار تخلفات به ترتیب مربوط‬ ‫به قاچ��اق‪ ،‬اخفاءوامتن��اع از عرضه‪ ،‬عرض��ه خارج از‬ ‫شبکه‪ ،‬تقلب و‪ ...‬بوده است‪.‬‬ ‫اصغ��ری در ادام��ه ب��ا تاًکید ب��ر اولویت‬ ‫رس��یدگی ب��ه ش��کایات مردم��ی در مرکز‬ ‫استان و شهرستان های تابع با ارائه گزارشی‬ ‫از ام��ار پرونده ه��ای تنظی��م ش��ده ب��رای‬ ‫متخلفان اقتصادی در این مدت افزود‪ :‬تعداد‬ ‫‪۶۷۷۸۶‬مورد بازرس��ی از واحدهای صنفی‪،‬‬ ‫تولیدی و خدماتی درس��طح استان به عمل‬ ‫امد که در این بررسی ها تعداد ‪ ۲۰۲۳‬واحد‬ ‫متخلف شناسایی و پرونده تخلف این واحدها به ارزش‬ ‫بیش از ‪ ۴۱۵‬میلیارد ریال تش��کیل و برای صدور رای‬ ‫نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی اس��تان ارس��ال‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در ادامه گفت‪ :‬همچنین ‪۲۶۵‬مورد‬ ‫از پرونده ه��ای متش��کله منج��ر به مصالح��ه و جلب‬ ‫رضایت گشته که ش��اکیان پرونده ها در ازای دریافت‬ ‫حق و حقوق قانونی‪ ،‬تعویض کاالی معیوب یا دریافت‬ ‫خدم��ات معوق رضایت خود را اع�لام کرده و به تبع‬ ‫ان از تش��کیل و ارجاء پرونده به ادارات کل تعزیرات‬ ‫حکومتی و دیگر محاکم قضایی اجتناب شد‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول در پایان از تمامی ش��هروندان‬ ‫خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف احتمالی‬ ‫ضمن جمع اوری مس��تندات کافی‪ ،‬مورد را س��ریعا از‬ ‫طریق س��امانه ‪ ۱۲۴‬به بازرس��ان این س��ازمان اطالع‬ ‫دهند تا در کمترین زمان مورد رسیدگی قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سنگ اهن مرکزی‬ ‫مدیر شرکت سنگ اهن مرکزی ایران‪-‬بافق‪ ،‬تقویت بخش‬ ‫کش��اورزی را کمک به اش��تغالزایی و کاهش وابس��تگی به‬ ‫معدن دانس��ت و با اشاره به شرایط مطلوب تولید و صادرات‬ ‫خرمای باف��ق گفت‪ :‬رونق اقتصادهای کوچک و خرد کمک‬ ‫خوبی به اش��تغالزایی و اقتصاد خواهد کرد و شرکت سنگ‬ ‫اهن نیز همکاری الزم را با این فعاالن اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫رضا فالح مبارکه با اش��اره به ظرفیت های ش��رکت سنگ‬ ‫اهن در زمینه اس��کان و ماش��ین االت گفت‪ :‬در صورت نیاز‬ ‫این ظرفیت ها می تواند در اختیار جهادکشاورزی قرار گرفته‬ ‫و هرگون��ه کمکی در حد توان برای رونق بخش کش��اورزی‬ ‫انجام خواهیم داد‪ .‬فالح مبارکه با اس��تقبال از ایجاد شهرک‬ ‫تقویت کشاورزی راه کاهش وابستگی به معدن‬ ‫جهادکش��اورزی گفت‪ :‬این ش��رکت در صورت نهایی شدن‬ ‫مکان یاب��ی ایجاد ش��هرک و ارائ��ه طرح که چ��ه صنایعی‬ ‫می تواند در این شهرک مس��تقر شود‪ ،‬در بحث اماده سازی‬ ‫زیرساخت ها همکاری های الزم را به عمل خواهد اورد‪.‬‬ ‫وی ترویج گونه های دامی جدید را در میزان تولید بیشتر‬ ‫گوش��ت و ش��یر موثر دانست و گفت‪ :‬ش��رکت سنگ اهن‬ ‫در راس��تای مس��ئولیت های اجتماعی خود می تواند در این‬ ‫مباح��ث ورود کند و اگر بحث های حقوق��ی و قانونی ان از‬ ‫سوی جهادکش��اورزی برطرف ش��ود‪ ،‬این امادگی از سوی‬ ‫شرکت برای رونق بخش کشاورزی و دامداری وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز اطالع رس��انی شرکت سنگ اهن مرکزی‪،‬‬ ‫علی اکبر رحمتیان‪ ،‬مدیرجهاد کش��اورزی شهرس��تان بافق‬ ‫نیز با اش��اره به ظرفیت ش��رکت س��نگ اهن در شهرستان‬ ‫بافق‪ ،‬گفت‪ :‬می توان تفاهمنامه ای بین ش��رکت سنگ اهن‬ ‫با جهادکشاورزی درباره ایجاد شهرک های کشاورزی منعقد‬ ‫کرد و ما امادگی هرگونه همکاری در این حوزه با مجموعه‬ ‫سنگ اهن را داریم‪.‬‬ ‫نادر س��لیم‪ ،‬معاون تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی‬ ‫استان نیز با اشاره به نگاه مثبت فالح مبارکه و تاکید وی بر‬ ‫توسعه بخش کشاورزی گفت‪ :‬در طول سال های گذشته وی‬ ‫هرگونه کمکی برای توسعه کشاورزی به ویژه بحث نخیالت‬ ‫شهرس��تان انجام داده و امیدواریم در ادام��ه راه نیز با نگاه‬ ‫مثبت فالح مبارکه شاهد توسعه شهرستان به ویژه در حوزه‬ ‫بخش کشاورزی باشیم‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 17‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1628‬‬ ‫پیاپی ‪2946‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬بهشت زمین شناسان‬ ‫گف‬ ‫ت‬ ‫ ‬ ‫و‬ ‫گ‬ ‫صنعت مس احیا می شود‬ ‫€ €جایگاه صنعت م�س ایران را از منظر ذخیره و‬ ‫تولید محصول در مقایسه با سایر کشورهای جهان‬ ‫چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫فلز مس پس از فوالد و الومینیوم سومین فلز پرکاربرد‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬اما از منظر اثرگ��ذاری در صنعت‪ ،‬با فوالد‬ ‫رقابت می کن��د‪ .‬تا جایی که تولید این فلز س��رخ را باید‬ ‫یکی از صنایع اس��تراتژیک جهان دانس��ت‪ ،‬چراکه تنوع‬ ‫مصرف مس در صنایع گوناگون به مراتب بیشتر از فوالد‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایران از منظر ذخایر مس در جایگاه به نس��بت خوبی‬ ‫قرار دارد‪ .‬البته همواره اختالفی میان فعاالن حوزه معدن‬ ‫و فل��زات وج��ود دارد‪ .‬چنانچه با دی��دی واقع گرایانه به‬ ‫شرایط نگاه کنیم‪ ،‬کش��ور ما بهشت زمین شناسی است‬ ‫اما هن��وز نمی توان ادعا کرد که بهش��ت معدنکاری هم‬ ‫هست یا خیر؟‬ ‫درواقع ابتدا باید فعالیت های اکتش��افی به طور کامل و‬ ‫سیستماتیک در کش��ور اجرایی و در ادامه به طور دقیق‬ ‫این ذخایر ارزش گذاری ش��ود‪ .‬اما فعالیت های اکتشافی‬ ‫که تاکنون در کش��ور انجام شده بس��یار محدود هستند‪.‬‬ ‫دولت ها در حوزه اکتشاف بیشترین مسئولیت را بر عهده‬ ‫دارند‪ ،‬چراکه اکتشاف نیز در رده فعالیت های زیرساختی‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر هم بنا به س��رمایه گذاری بخش خصوصی در‬ ‫حوزه اکتشاف باشد‪ ،‬باید نگاهی همه جانبه به این حوزه‬ ‫از سوی دولت جریان داشته باشد‪.‬‬ ‫اکتشاف در سطوح گوناگون انجام می شود‪ .‬فاز نخست‬ ‫ان به شناس��ایی‪ ،‬مطالعات زمین شناس��ی‪ ،‬فعالیت های‬ ‫ژئوفیزیک و شناسایی مناطق پرظرفیت اختصاص دارد‪.‬‬ ‫در ادام��ه اکتش��افات نیمه تفصیلی اجرایی می ش��ود که‬ ‫ظرفیت ها را از همه جهت روش��ن می کند‪ .‬همه دولت ها‬ ‫فعالیت های اکتش��افی را تا مرحله نیمه تفصیلی بر عهده‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫اما در ایران سازمان سازمان زمین شناسی و اکتشافات‬ ‫معدنی کش��ور‪ ،‬تنها اکتش��افات اولی��ه را انجام می دهد؛‬ ‫بنابراین فاصله ای میان فعالیت های سازمان زمین شناسی‬ ‫و حضور ش��رکت های سرمایه گذار وجود دارد‪ .‬این فاصله‬ ‫باید ازس��وی دولت برطرف شود یا حداقل سیاست های‬ ‫الزم را در این ب��اره تدوی��ن کن��د و چنانچه قرار اس��ت‬ ‫بنگاه ها س��رمایه گذاری در این حوزه را بر عهده بگیرند‪،‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫وجود ذخای��ر معدنی و ایجاد صنایع وابس��ته به انها‪،‬‬ ‫فرصت مناس��ب و ویژه ای را برای رشد و توسعه اقتصاد‬ ‫کش��ور فراهم کرده اس��ت‪ .‬بنابراین بای��د از این ظرفیت‬ ‫به درس��تی به��ره گرفته ش��ود‪ .‬ب��ه اعتقاد بس��یاری از‬ ‫کارشناسان صنایع معدنی کش��ور‪ ،‬ایران از ظرفیت های‬ ‫وی��ژه ای ا ز ذخایر معدنی مس برخوردار اس��ت‪ .‬ایران از‬ ‫لح��اظ ذخایر معدنی م��س روی کمربند جهانی این فلز‬ ‫قرار گرفته که در محور شمال غرب‪-‬جنوب ش��رق کشور‬ ‫امتداد دارد‪ .‬گفتنی اس��ت ح��دود ‪ 85‬تا ‪ 90‬درصد مس‬ ‫مصرفی جهان از طریق اس��تخراج مع��ادن مس حاصل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این فلز س��رخ رنگ که به س��بب کارای��ی ویژه خود‬ ‫ب��ا عنوان طالی س��رخ نیز معروف اس��ت را باید یکی از‬ ‫پرکاربردتری��ن فلزات غیراهنی دانس��ت‪ .‬خواصی مانند‬ ‫رس��انایی باالی الکتریکی‪ ،‬چکش خ��واری و مقاومت باال‬ ‫از مهم ترین ویژگی های این فلز به ش��مار می روند‪ .‬بدون‬ ‫تردید در اینده و با رشد فناوری تقاضا برای مصرف مس‬ ‫نیز روند رو به رشدی را پشت سر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫روند تولید‪ ،‬تکمی��ل زنجیره ارزش‪ ،‬فروش‪ ،‬صادرات و‬ ‫رعایت نکات محیط زیستی در روند استخراج و فراوری‬ ‫این محصول معدنی در طول س��ال های گذشته همواره‬ ‫مورد بحث و تبادل نظر بوده است‪ .‬روزنامه‬ ‫درباره‬ ‫موارد یادش��ده ب��ا احمد مرادعلیزاده‪ ،‬مدیرعامل اس��بق‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران گفت وگو کرده است‪ .‬متن‬ ‫کامل این گفت وگو را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫توسعه صنعت مس ایران همسو با اقتصاد جهانی‬ ‫هم��واره اختالفی میان فعاالن ح��وزه معدن و فل��زات وجود دارد‪.‬‬ ‫چنانچه با دیدی واقع گرایانه به ش��رایط نگاه کنیم‪ ،‬کش��ور ما بهشت‬ ‫زمین شناسی است اما هنوز نمی توان ادعا کرد که بهشت معدنکاری‬ ‫هم هست یا خیر‬ ‫نحوه س��رمایه گذاری انها مش��خص ش��ود تا شرکت ها‬ ‫در فعالی��ت خ��ود گرفتار بزرگنمایی نش��وند‪ .‬کما اینکه‬ ‫متاسفانه در حال حاضر این دست بزرگنمایی ها به شدت‬ ‫در فعالیت های اکتش��افی مشاهده می شود‪ .‬یعنی میزان‬ ‫اکتش��افات انجام ش��ده با اماری که از ان ارائه می شود‪،‬‬ ‫تطابق ندارد و درنتیجه اثار ان نیز مشاهده نمی شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه باید تاکید کرد هر س��رمایه گذاری در حوزه‬ ‫معدن باید متکی بر گزارش فنی و اقتصادی کارشناسی‪،‬‬ ‫بانک پسند و براس��اس معیارهای بین المللی باشد‪ .‬یعنی‬ ‫هر س��رمایه گذار داخلی و خارجی با مطالعه این گزارش‪،‬‬ ‫از حض��ور در اجرای پروژه ها اطمین��ان حاصل کند‪ .‬اما‬ ‫متاسفانه در کشور ما این دست اقدامات ضروری و اولیه‬ ‫مورد توجه قرار ندارند‪ .‬درنتیجه لزوم توجه هرچه بیشتر‬ ‫به این موضوعات‪ ،‬ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫باوجود همه موارد یادش��ده باید تاکید کرد کش��ور ما‬ ‫از منظ��ر ذخایر مس از ظرفیت خوبی برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫چنانچه فعالیت های اکتش��افی به طور کامل انجام ش��ود‬ ‫و دولت سیاس��ت های الزم میان سازمان زمین شناسی و‬ ‫بنگاه ها (چه دولتی و چه خصوصی) را به درستی تدوین‬ ‫و حضور بخش خصوصی و س��رمایه گذاری در این حوزه‬ ‫را تسهیل کند‪ ،‬امکان رشد و توسعه در این بخش وجود‬ ‫دارد و فعالی��ت در صنعت مس‪ ،‬صنعتی به صرفه خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬در همین حال باید تاکی��د کرد که ذخایر کوچک‪،‬‬ ‫متوس��ط و بزرگی از مس در کشور وجود دارد و چنانچه‬ ‫ش��رایط یادشده فراهم ش��ود می توان از این ذخایر برای‬ ‫توسعه صنعت فلز سرخ بهره گرفت‪.‬‬ ‫€ €ایا ظرفیت های فراوری و ذوب ایجادش�ده در‬ ‫صنعت مس کش�ور‪ ،‬با ذخایر معدنی کشور تناسب‬ ‫دارد؟‬ ‫ظرفیت ایجادش��ده برای تولید کاتد در کش��ور ‪400‬‬ ‫هزار تن براورد می ش��ود‪ .‬در همین ح��ال‪ ،‬میزان تولید‬ ‫کاتد کش��ور ساالنه حدود ‪ 250‬هزار تن است‪ .‬این تولید‬ ‫با بهره گیری از ظرفیت س��ونگون‪ ،‬سرچشمه و میدوک‬ ‫اجرایی می شود‪ .‬پروژه دره زار و درالو نیز در اینده نزدیک‬ ‫به مدار تولید وارد خواهند شد‪ .‬بهره برداری از هر کدام از‬ ‫این ذخایر‪ ،‬ظرفیت تولید کنسانتره را ‪ 100‬تا ‪ 120‬هزار‬ ‫تن افزایش می دهد‪.‬‬ ‫یعن��ی ظرفیت تولید کاتد مس کش��ور به حدود ‪300‬‬ ‫هزار تن در س��ال افزایش خواهد یاف��ت‪ .‬چنانچه زمینه‬ ‫جذب سرمایه به معادن شناسایی شده که بهره برداری از‬ ‫انها صرفه اقتصادی دارد‪ ،‬فراهم شود‪ ،‬می توانیم به تولید‬ ‫کاتد با کل ظرفیت تاسیس شده؛ یعنی ‪ 400‬هزار تن در‬ ‫هر سال امیدوار باشیم‪.‬‬ ‫تولیدکننده مس لهس��تانی‪ ،‬کی‪.‬ج��ی‪.‬اچ‪.‬ام‪ ،‬اعالم کرده که‬ ‫معدن مس سیِرارا گوردای این شرکت در شیلی احتماال دیگر‬ ‫نیازی به حمایت مالی از س��ال اینده به بعد نخواهد داش��ت‪،‬‬ ‫چ��ون این معدن در فصل دوم خب��ر از ‪ 150‬درصد جهش در‬ ‫س��ود ناخالص خود باوجود مخاطرات مرتبط با کووید ‪ 19‬داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش می متالز‪ ،‬کی‪.‬جی‪.‬اچ‪.‬ام‪ ،‬مالک ‪ 55‬درصد از س��هام‬ ‫معدن مس مولیبدن سیِررا گوردای شیلی در بیابان اتاکاماست‬ ‫ک��ه حدود ‪ 110‬هزار تن س��نگ مع��دن در روز تولید می کند‪.‬‬ ‫سودهای قبل از کس��ر بهره‪ ،‬مالیات‪ ،‬استهالک و کاهش ارزش‬ ‫€ €صادرات ب�رای صنعت مس کش�ور چه میزان‬ ‫اهمیت دارد؟ ص�ادرات کدام محص�ول از زنجیره‬ ‫تولید مس از معدن تا کاتد باید در اولویت باشد؟‬ ‫تصمی��م ب��رای ص��ادرات محص��والت در حلقه ه��ای‬ ‫گوناگون زنجیره تولید مس باید براس��اس شرایط اتخاذ‬ ‫شود‪ .‬در دوره هایی شاهد هستیم که مصرف مس خالص‬ ‫در س��طح بین المللی افزایش می یابد‪ .‬درنتیجه شرکت ها‬ ‫و کمپانی های خریدار کات��د‪ ،‬برای کارمزد فرایند ذوب‪،‬‬ ‫هزین��ه قابل توجهی را پرداخت می کنند‪ .‬بدون تردید در‬ ‫چنین شرایطی توسعه واحدهای ذوب اهمیت می یابد‪.‬‬ ‫با این وج��ود و در حالت کلی‪ ،‬تفاوتی اساس��ی میان‬ ‫فل��ز م��س و ف��والد وج��ود دارد‪ .‬در زنجی��ره ف��والد از‬ ‫اس��تخراج س��نگ اهن تا تولید انواع محصوالت نهایی‪،‬‬ ‫در هر حلقه ای‪ ،‬ارزش افزوده متناس��بی ایجاد می ش��ود‪.‬‬ ‫اما در صنعت مس ش��رایط به طور کلی متفاوت اس��ت‪.‬‬ ‫بدین معدنی که بیش��ترین ارزش اف��زوده در این زنجیره‬ ‫از معدن به کنس��انتره حاصل و پس از ان در حلقه های‬ ‫بعدی تولید‪ ،‬کارمزدها بس��یار محدود می شود‪ .‬حداکثر‬ ‫کارم��زدی که تاکنون در جهان برای تبدیل کنس��انتره‬ ‫به کاتد (با هر نوع روش��ی) پرداخت ش��ده به ‪ 220‬دالر‬ ‫به ازای هر تن می رسد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن هزینه کردن حج��م قابل توجه��ی از منابع‬ ‫عظی��م مالی برای تولید کاتد باید در هر دوره ای و بنا به‬ ‫شرایط موجود بررسی و اجرایی شود‪ .‬در دوره دومی که‬ ‫من مدیریت ش��رکت ملی صنای��ع مس ایران را بر عهده‬ ‫داشتم‪ ،‬بهره برداری از ذخایر مس با ظرفیت کمتر از ‪۰.۶‬‬ ‫درصد مس محتوی‪ ،‬در جهان متوقف شد‪ ،‬چراکه اقتصاد‬ ‫دنیا رکود قابل توجهی را پشت س��ر می گذاش��ت‪ .‬قیمت‬ ‫فلزات افت چش��مگیری یافته ب��ود‪ .‬قیمت مس حتی به‬ ‫‪ 3700‬دالر به ازای هر تن نیز کاهش یافت‪( .‬این درحالی‬ ‫است که در حال حاضر میانگین نرخ فروش فلز مس در‬ ‫بورس فلزات لندن ‪ 6500‬ت��ا ‪ 6700‬دالر به ازای هر تن‬ ‫کاتد‪ ،‬ثبت می شود‪).‬‬ ‫بنابرای��ن ب��رای ت��داوم فعالیت در صنع��ت مس باید‬ ‫براساس ش��رایط موجود تصمیم گیری کرد و روند تولید‬ ‫را متناس��ب با واقعیت های موج��ود ادامه داد‪ .‬کما اینکه‬ ‫در هم��ان دوره ‪ 4‬س��ال پیش‪ ،‬بس��یاری از فعالیت های‬ ‫توسعه ای در س��طح بین المللی متوقف شدند‪ .‬در همین‬ ‫ح��ال بهره ب��رداری از برخی معادن نی��ز به دلیل کاهش‬ ‫بازده اقتصادی‪ ،‬متوقف ش��د‪ .‬تنها فعالیت معادن جاری‬ ‫و پروژه هایی که عیار م��س انها بیش از ‪ ۰.۶‬درصد بود‪،‬‬ ‫ادامه داش��ت‪ .‬ما هم باید براساس مطالعه و طبق شرایط‬ ‫روز جهان فعالیت کنیم‪.‬‬ ‫موفقیت های کی‪.‬جی‪.‬اچ‪.‬ام باوجود شیوع کرونا‬ ‫س��یِررا گوردا در فصل دوم با ‪ 150‬درصد جهش نسبت به دوره‬ ‫مشابه ‪ 2019‬به ‪ 324‬میلیون زلوتی رسید که علت ان‪ ،‬به گفته‬ ‫کی‪.‬جی‪.‬اچ‪.‬ام تولید باال بود‪.‬‬ ‫پ��ا ِول گروثا‪ ،‬قائم مقام دارایی های خارج��ی کی‪.‬جی‪.‬اچ‪.‬ام ‪ ،‬در‬ ‫یک کنفرانس خبری گفت‪ :‬ما نس��بت به نتایج مالی اینده این‬ ‫معدن نگاهی خوشبینانه داریم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬از س��ال اینده به بعد‪ ،‬یعنی یک سال دیرتر از برنامه‬ ‫ریزی اولیه به علت همه گیری کووید ‪ ،19‬نیازی به حمایت مالی‬ ‫مالکان خود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫در همی��ن کنفران��س‪ ،‬مدیرعام��ل ای��ن ش��رکت مارس��ین‬ ‫و‬ ‫€ €ش�رایط صنعت م�س را در ح�ال حاضر چطور‬ ‫ارزیابی می کنید؟‬ ‫همانطور که پیش تر هم اش��اره ش��د‪ ،‬این فلز سرخ در‬ ‫حال حاضر از ش��رایط مطلوبی در سطح جهانی برخوردار‬ ‫است‪ .‬با نرخ های قابل قبولی به فروش می رسد و در همین‬ ‫حال رش��د نرخ دالر نیز تاثیر بسزایی بر رشد درامدهای‬ ‫ارزی این صنعت داش��ته اس��ت‪ .‬بنابراین بای��د به دنبال‬ ‫احیای فعالیت در معادنی بود که استخراج از انها با صرفه‬ ‫اقتصادی همراه اس��ت‪ .‬در همین حال برای بهره برداری‬ ‫از ذخای��ر ه��ر معدن بای��د مطالعات وی��ژ ه و منحصر به‬ ‫فردی انجام شود‪ ،‬چراکه مباحث زمین شناسی هر معدن‬ ‫منحصر به فرد اس��ت‪ .‬نحوه قرار گرفت��ن معدن و روش‬ ‫دسترس��ی به ذخیره باید منحصرا مطالعه شود‪ .‬نمی توان‬ ‫فرمولی خاص را برای همه معادن اجرایی کرد‪.‬‬ ‫اما به طور خالصه صنعت مس جزو صنایع استراتژیک‪،‬‬ ‫به صرفه و مهم جهان و ایران اس��ت‪ .‬این صنعت در کشور‬ ‫ما نیز از ظرفیت های رشد برخوردار است و این ظرفیت ها‬ ‫باید مورد توجه قرار گیرند‪.‬‬ ‫€ €تاکنون چه اقداماتی برای رعایت مسائل محیط‬ ‫زیستی در تولید مس انجام شده است؟ ایا با اجرای‬ ‫طرح توسعه در منطقه سونگون موافق بودید؟‬ ‫االیندگی صنایع مس از زمان ش��روع ذوب کنس��انتره‬ ‫ایجاد می ش��ود‪ ،‬چراکه گاز االینده ‪ SO2‬تولید می شود‪.‬‬ ‫ورود این گاز به هوا‪ ،‬از یک س��و زمین��ه االیندگی هوا را‬ ‫فراهم می کند‪ .‬از س��وی دیگر نیز به باران های اس��یدی‬ ‫منجر می شود و مشکالت متعددی را برای محیط زیست‬ ‫فراه��م می کند‪ .‬فعالیت در منطقه س��ونگون نیز هنوز به‬ ‫این مرحله نرسیده و درنتیجه با چنین مشکالتی روبه رو‬ ‫نیس��ت‪ .‬در دوره ای که مدیریت این مجموعه را بر عهده‬ ‫داش��تم‪ ،‬ایجاد واحد ذوب به صرفه نبود و به همین علت‬ ‫ه��م مخالف تولید کاتد در این منطقه بودم‪ .‬اما مطالعات‬ ‫برای تداوم فعالیت و اجرای طرح های توس��عه باید بسته‬ ‫به شرایط موجود ادامه یابد‪ .‬درنهایت نیز مدیران شرکت‬ ‫با توجه به حد به صرفه تصمیمات نهایی را اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬روش های بس��یاری ب��رای کنترل این‬ ‫الودگ��ی و ممانع��ت از ورود گاز ‪ SO2‬ب��ه هوا و کنترل‬ ‫ان وج��ود دارد‪ .‬کما اینکه در حال حاضر در سرچش��مه‬ ‫و خاتون اباد‪ ،‬زیرس��اخت های رفع االیندگی به طور کامل‬ ‫ایجاد ش��ده است‪ .‬واحدهای تولید اس��ید تاسیس و گاز‬ ‫االینده مورد بحث به اسیدس��ولفوریک تبدیل می ش��ود‪.‬‬ ‫این اس��ید نی��ز در بازارهای داخل��ی و خارجی به فروش‬ ‫می رس��د‪ .‬اما بهترین روش برای مصرف این اسید‪ ،‬تولید‬ ‫کودهای ش��یمیایی فسفاته اس��ت‪ .‬البته موانعی در این‬ ‫مسیر وجود دارد‪ .‬ازجمله انکه برای تولید کود به فسفات‬ ‫نیاز اس��ت و کشور ما از ظرفیت معدنی فسفات برخوردار‬ ‫نیست‪ .‬تنها یک معدن فسفاته اسفوردی در کشور فعالیت‬ ‫دارد که کلر ان هم تا حدی باالست‪ .‬درنتیجه برای تولید‬ ‫کود باید خاک فسفات از خارج کشور وارد شود‪ .‬در ادامه‬ ‫اسید فس��فریک تولید و در حلقه بعدی کودهای فسفاته‬ ‫تولید شود‪ .‬گفتنی اس��ت کودهای فسفاته از مزیت های‬ ‫ویژه ای برای کش��اورزی برخوردار هس��تند‪ .‬چراکه اغلب‬ ‫خاک ایران قلیایی اس��ت‪ .‬برای نرم ش��دن خاک و بهبود‬ ‫فعالیت های کش��اورزی باید کود فس��فات و پتاس بیشتر‬ ‫اس��تفاده ش��د‪ .‬حال این فرصت به واس��طه صنعت مس‬ ‫فراهم شده است‪ .‬اسیدسولفوریک ارزان قیمت می تواند در‬ ‫اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد یا خود شرکت ملی مس‬ ‫اقدام به تولید این محصول کند‪ .‬کما اینکه در گذشته نیز‬ ‫مطالعاتی برای احداث کارخانه اس��ید فس��فریک و تولید‬ ‫کودهای فس��فاته تا ظرفیت ‪ ۱.۵‬میلیون تن ساالنه انجام‬ ‫ش��ده بود‪ .‬به تازگ��ی تفاهمنامه ای می��ان وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬وزارت جهادکش��اورزی و ش��رکت ملی‬ ‫صنای��ع مس ایران درباره احداث واحدی برای تولید کود‬ ‫امضا شد‪ .‬امید می رود این دست فعالیت ها هرچه سریع تر‬ ‫اجرایی و بدین ترتیب‪ ،‬زمینه توسعه همه جانبه در صنعت‬ ‫مس فراهم شود‪.‬‬ ‫کلودزینس��کی‪ ،‬گفت‪ :‬فقط ‪ 3‬ش��رکت از ‪ 15‬شرکت معدنکاری‬ ‫جهانی در فصل دوم س��ال جاری توانس��ته اند تولید مس خود‬ ‫را افزایش بدهند‪ .‬کلودزینس��کی افزود‪ :‬من این را یک موفقیت‬ ‫می دانم که ما در میان این ‪ 3‬شرکت هستیم‪.‬‬ ‫او اف��زود که تم��ام معادن کی‪.‬جی‪.‬اچ‪.‬ام در لهس��تان و خارج‬ ‫این کش��ور‪ ،‬با بکارگی��ری ‪ 30‬هزار نفر‪ ،‬عملیاتش��ان را باوجود‬ ‫همه گیری کرونای جدید ادامه داده اند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬از نظ��ر من این دوره س��خت ترین زم��ان در این‬ ‫ش��رکت ب��وده‪ ،‬دوره ای که از فوری��ه اغاز ش��د و تاکنون ادامه‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬بدترین کابوس من این بود که به من زنگ بزنند‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت مس‬ ‫جزو صنایع‬ ‫استراتژیک‪،‬‬ ‫به صرفه و‬ ‫مهم جهان و‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫این صنعت در‬ ‫کشور ما نیز از‬ ‫ظرفیت های رشد‬ ‫برخوردار است‬ ‫که این ظرفیت ها‬ ‫باید مورد توجه‬ ‫قرار گیرند‬ ‫و بگویند مقیاس سرایت ویروس به حدی رسیده که بخش های‬ ‫معدنکاری یا ذوب شما باید تعطیل شود‪.‬‬ ‫او افزود کی‪.‬جی‪.‬اچ‪.‬ام در ابتدا در نظر گرفته بود پیش��گیرانه‬ ‫برای محدود کردن مخاطرات شیوع این ویروس در معادن خود‬ ‫تولی��د را کاهش بدهد‪ ،‬اما در نهایت تصمیم گرفت عملیاتش را‬ ‫با راهکارهای ایمنی خاص به طور عادی ادامه بدهد‪ .‬در حالی که‬ ‫مع��ادن مس و نقره کی‪.‬جی‪.‬اچ‪.‬ام به عملیاتش��ان ادامه داده اند‪،‬‬ ‫بسیاری از معادن زغال سنگ سخت لهستان تحت الشعاع کووید‬ ‫‪ 19‬ق��رار گرفتند به نحوی که بس��یاری از کارگ��ران این معادن‬ ‫مبتال و عملیات ها تعطیل شدند‪.‬‬ ‫عملیات تعویض الرج بیرینگ ها و تنظیم سازه‬ ‫اصلی دس��تگاه بریج ریکالیمر شماره یک واحد‬ ‫انباش��ت و برداش��ت فوالد مبارکه به همت تیم‬ ‫تعمیرات واحد مواد خام و با همکاری دفتر فنی‬ ‫تعمیرات ناحیه اهن سازی‪ ،‬تعمیرات و تعمیرگاه‬ ‫مرک��زی‪ ،‬حمل ونقل و بازرس��ی فنی با موفقیت‬ ‫انجام شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان حمید بزاز‪ ،‬رئیس واحدهای مواد‬ ‫خام ناحیه اهن سازی‪ ،‬با بیان اینکه این کا ِر بسیار‬ ‫حساس در بازه زمانی ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۷‬شهریورانجام شد‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬یکی از مهم ترین وظایف واحد مواد خام‪،‬‬ ‫ذخیره س��ازی کنسانتره ورودی به فوالد مبارکه‬ ‫و تامین مواد اولیه موردنیاز واحد گندله س��ازی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ازانجا که کنس��انتره اهن‬ ‫ورودی به فوالد مبارکه ترکیب یکنواختی ندارد‪،‬‬ ‫وظیفه مخلوط سازی مواد با مشخصات شیمیایی‬ ‫و فیزیکی متفاوت و فراهم کردن موادی با درجه‬ ‫همگن��ی ب��اال بر عهده واحد مواد خام اس��ت‪ .‬به‬ ‫همی��ن منظ��ور و ب��ا ه��دف تامین م��واد اولیه‬ ‫مناسب برای ارسال به واحد گندله سازی‪ ،‬فرایند‬ ‫همگن سازی مواد هنگام انباشت و برداشت انجام‬ ‫می شود‪ .‬به گفته رئیس واحدهای مواد خام ناحیه‬ ‫اهن سازی‪ ،‬یکی از مهم ترین دستگاه های موجود‬ ‫در پارک ه��ای انباش��ت و برداش��ت ک��ه وظیفه‬ ‫برداش��ت‪ ،‬همگن س��ازی و ارسال کنسانتره را بر‬ ‫عهده دارد‪ ،‬دس��تگاه بریج ریکالیمر ش��ماره یک‬ ‫اس��ت‪ .‬این دس��تگاه با ظرفیت برداش��ت ‪۱۵۰۰‬‬ ‫تن بر س��اعت‪ ،‬تاثیر زیادی در تامین به موقع و‬ ‫باکیفیت مواد ارسالی به واحد گندله سازی دارد‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬داریوش وطن خواه‪ ،‬سرپرس��ت‬ ‫تعمیرات واحد مواد خام‪ ،‬با اشاره به اینکه طرح‬ ‫اصلی دستگاه شبیه به پل است و بر روی ریل های‬ ‫طولی پارک حرکت می کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬عملیات‬ ‫برداش��ت توس��ط دو مجموعه باکت که روی پل‬ ‫و در جه��ت عرض پارک حرکت می کنند‪ ،‬انجام‬ ‫می شود‪ .‬هر مجموعه باکت روی بیرینگی به قطر‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۲۳‬میلی متر نصب ش��ده که از ان با‬ ‫ عن��وان الرج بیرینگ نام برده می ش��ود‪ .‬عملکرد‬ ‫درست دستگاه بریج ریکالیمر منوط به سالمت‬ ‫الرج بیرینگ ها و تنظیم بودن سازه اصلی دستگاه‬ ‫(پ��ل) اس��ت‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬فرایند تعویض‬ ‫الرج بیرینگ یکی از حس��اس ترین فعالیت های‬ ‫تعمیراتی واحد محس��وب می شود‪ .‬این فعالیت‬ ‫ش��امل دمونتاژ کامل دس��تگاه‪ ،‬دمونتاژ بیرینگ‬ ‫اس��یب دیده‪ ،‬مونت��اژ الرج بیرینگ های جدید و‬ ‫نصب و تنظیم مجدد پل است که باید با دقت و‬ ‫حساسیت زیاد و در کمترین زمان ممکن انجام‬ ‫ش��ود تا بهره بردار بتواند دوباره از ان در فرایند‬ ‫تولید اس��تفاده کند‪ .‬وطن خواه در پایان تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��ا انجام این تعمیرات‪ ،‬ع�لاوه بر افزایش‬ ‫اماده به کاری تجهیز برای ارس��ال کنس��انتره به‬ ‫واحد گندله س��ازی‪ ،‬اس��یب های واردش��ده به‬ ‫دستگاه که به دلیل ضربات ناشی از بیرینگ های‬ ‫اسیب دیده ایجاد می شود نیز کاهش می یابد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫رولتانگ‬ ‫طراحی و ساخت‬ ‫حمل غلتک‬ ‫در مجتمع فوالد سبا‬ ‫ب��ا طراحی و س��اخت تجهی��ز رولتانگ حمل‬ ‫غلتک در مجتمع فوالد سبا‪ ،‬از این پس عملیات‬ ‫حمل و جابه جایی غلتک در این واحد با ضریب‬ ‫ایمنی و دقت و سرعت بیشتر انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزا رش روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫عبداهلل جهانگیری‪ ،‬کارش��ناس تولید نورد گرم‬ ‫مجتمع فوالد س��با‪ ،‬ضمن تایید این خبر گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به موقعی��ت قرارگیری کارگاه غلتک و‬ ‫نورد در مجتمع فوالد سبا و فاصله بین ‪ ۲‬کارگاه‬ ‫و اختالف س��طح انها یکی از فرایندهای زمانبر‬ ‫کمی و کیفی در‬ ‫که همواره باعث بروز مشکالت ّ‬ ‫تولید و همچنین تحلیل قوای نیروی انسانی در‬ ‫این فرایند می شد‪ ،‬انتقال غلتک به نورد مجتمع‬ ‫فوالد سبا بود‪.‬‬ ‫وی در همین زمینه تاکید کرد‪ :‬برای رفع این‬ ‫مش��کل و حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده و‬ ‫کمک به ارتقای کمی و کیفی تولید این فرایند‬ ‫باید اصالح می ش��د‪ .‬در این زمینه طرح س��اخت‬ ‫و طراح��ی رول تان��گ حم��ل غلتک های کاری‬ ‫به صورت جفتی ارائه و با حمایت مدیریت‪ ،‬ازسوی‬ ‫ش��رکت مهراوه ساخته و تحویل شد‪ .‬کارشناس‬ ‫تولی��د ن��ورد گرم مجتمع فوالد س��با ادامه داد‪:‬‬ ‫پس از تست موفقیت امیز این تجهیز نتایج ذیل‬ ‫به دست امد‪ :‬کاهش درگیری کارکنان شاغل در‬ ‫ای��ن مجموعه ب��ا فرایند تعویض غلتک؛ کاهش‬ ‫ریس��ک ایمنی این فراین��د؛ حذف فعالیت های‬ ‫فاقد ارزش افزوده و دوباره کاری ها؛ ارسال سریع‬ ‫غلتک و کمک به کیفیت محصول؛ کاهش زمان‬ ‫اماده س��ازی های قبل از شات دان ها‪ .‬جهانگیری‬ ‫در همین راستا از حمایت های مدیریت مجتمع‬ ‫ف��والد س��با و تمامی کارکن��ان همیار این پروژه‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫انتقاد از‬ ‫اشفته بازار‬ ‫مصالح ساختمانی‬ ‫رئی��س کمیس��یون عمران مجلس با اش��اره به افزای��ش ‪ ۲۰‬درصدی قیمت‬ ‫فوالد و س��یمان در یک س��ال اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت فروش این محصوالت در بازار‬ ‫‪ ۲۲۰‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬به گزارش تس��نیم‪ ،‬محمدرضا رضایی کوچی با‬ ‫انتقاد از وضعیت بازار مصالح ساختمانی در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه به دلیل نبود‬ ‫سیاست گذاری درست و خال نظارتی‪ ،‬قیمت مصالح ساختمانی در کشور افزایش‬ ‫چش��مگیری داشته اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در یک سال گذشته قیمت تمام شده‬ ‫محصوالت��ی مانند فوالد و س��یمان ح��دود ‪ ۲۰‬درصد افزای��ش یافته‪ ،‬اما عمال‬ ‫ش��اهدیم قیمت فروش این محصوالت در بازار حدود ‪ ۲۲۰‬درصد افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬این امارها نشان می دهد بخش زیادی از افزایش قیمت مصالح ساختمانی‬ ‫به دلیل فعالیت دالالن و سوداگران رخ داده است و عمال سود این بخش به جیب‬ ‫این گروه ها می رود‪ .‬رضایی کوچی تصریح کرد‪ :‬در ش��رایط کنونی فروش��ندگان‬ ‫مصالح ساختمانی این محصوالت را با قیمت دلخواه در بازار به فروش می رسانند‪،‬‬ ‫ای��ن افراد ه��ر وقت بخواهند این محصوالت را صادر کرده و گاهی اوقات نیز در‬ ‫بورس عرضه می کنند‪ .‬رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه وضعیت‬ ‫بازار مصالح ساختمانی نشان می دهد مکانیسم دقیق و نظام مندی برای تولید و‬ ‫عرضه مصالح ساختمانی در کشور وجود ندارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این مسئله زمینه ساز‬ ‫افزایش قیمت تمام شده مسکن در چند سال گذشته شده است‪.‬رضایی کوچی‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬وضعیت کنونی بازار مصالح ساختمانی موجب شد مجلس یازدهم‬ ‫در طرح جهش تولید و تامین مس��کن به مس��ئله یادش��ده ورود کند‪ ،‬از این رو‬ ‫در این طرح بر این مس��ئله تاکید شده که برای تولید واحدهای مسکونی انبوه‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان باید محصوالت خود را با سود متعارف عرضه کنند‪.‬‬ ‫کسب موفقیت در واحد‬ ‫تعمیرات فوالد مبارکه‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 17‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1628‬‬ ‫پیاپی ‪2946‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫فنون بازرگانی‬ ‫در موادمعدنی‬ ‫سیامک اخطاری‬ ‫مشاور فنی صادرات مواد معدنی‬ ‫در بررسی اقتصاد معدن در گفت وگو با کارشناسان مطرح شد‪:‬‬ ‫بستر توسعه صادرات معدنی فراهم است‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تحریم های اعمال ش�ده ازس�وی امریکا بر ص�ادرات غیرنفتی موث�ر بوده و ص�ادرات معدنی نیز از‬ ‫این مس�ئله مس�تثنا نیس�ت؛ با این حال همچنان نظرات متفاوتی درباره تاثیر تحریم ها بر صادرات‬ ‫چ تاثیری بر روند معدنکاری در کش�ور نداش�ته‬ ‫معدنی مطرح می ش�ود‪ .‬برخی باور دارند تحریم ها هی ‬ ‫اس�ت‪ .‬براس�اس باور این دسته از کارشناس�ان‪ ،‬ازانجاکه ایران یک کشور معدن خیز است و خاک ان‬ ‫ظرفیت زیادی برای توسعه معدنکاری دارد‪ ،‬همواره موردتوجه مصرف کنندگان مواد معدنی قرار دارد‬ ‫و تحریم ها نمی تواند تاثیر جدی بر اقتصاد معادن داش�ته باش�د‪ .‬انها باور دارند شرایطی که در کشور‬ ‫به وجود امده ممکن اس�ت صنایع را تحت تاثیر قرار دهد‪ ،‬اما هیچ گاه بر معادن و تولیدات انها به طور‬ ‫مستقیم تاثیر نگذاشته است‪ .‬در مقابل برخی نیز مطرح می کنند تحریم ها با تاثیر بر مواردی همچون‬ ‫هزینه ها و طوالنی ش�دن امور معدنکاری منجر به کاهش صادرات شده و روند طبیعی معدنکاری را با‬ ‫اختالل روبه رو ساخته است‪ .‬هفته گذشته در جریان انتخاب رزم حسینی به عنوان وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نیز رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت با تاکید بر اینکه وظیفه تامین ارز برعهده صادرات‬ ‫غیرنفتی است‪ ،‬گفت‪« :‬بار اصلی تامین ارز در سال های قبل بر دوش نفت‪ ،‬میعانات و گاز بود اما شرایط‬ ‫ما مثل س�ابق نیست و امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم‪.‬باتوجه به محدودیت فروش نفت و مشکل‬ ‫انتقال پول نفت به کش�ور‪ ،‬امروز مس�ئولیت تامین ارز موردنیاز بر دوش صادرات غیرنفتی اس�ت که‬ ‫البته کش�اورزی‪ ،‬خدمات و صادرات برق را هم شامل می شود‪ .‬اما بار اصلی در بخش صادرات بر دوش‬ ‫بخش صنعت است‪ .‬به این ترتیب صنعت و معدن در شرایط کنونی بار اصلی تامین ارز موردنیاز کشور‬ ‫را بر دوش دارند و امروز صادرات کاالهای تولیدی کشور برای ما بسیار حائز اهمیت است‪ ».‬باتوجه به‬ ‫س�خنان رئیس جمهوری‪ ،‬توجه به بخش معدن در کنار اسیب شناس�ی دقیق تحریم ها در این بخش و‬ ‫یافتن راه های توسعه معدنی با هدف توسعه صادرات غیرنفتی از ضروریات است‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫دانستن فنون بازرگانی‪ ،‬صادرات و واردات‬ ‫مس��ئله مهمی اس��ت‪ ،‬اما متاسفانه در بخش‬ ‫تجرب��ی دانش بازرگانی خیل��ی ضعف وجود‬ ‫دارد‪ .‬اشنایی کم با فنون ایجاد ارتباط موثر‪،‬‬ ‫مذاک��ره و انتقال پیام بازرگانی از جمله نقاط‬ ‫ضعف معدنکاران در کشور است‪.‬‬ ‫درحالی که م��ا اداب و فنون معدنکاری را‬ ‫جدی نمی گیریم‪ ،‬ش��اخص های استانداردی‬ ‫وج��ود دارد ک��ه بازرگانان موف��ق دنیا از ان‬ ‫باخبر هستند‪ .‬در گذشته مشتری به معادن‬ ‫و انبارهای کشور مبدا می رفت و به طور مثال‬ ‫سنگی را عالمت می زد و پروسه خرید از این‬ ‫طریق انجام می ش��د‪ ،‬اما دیگر سال هاس��ت‬ ‫که این م��دل تغییر کرده و فروش��نده خود‬ ‫باید ب��ه بازارهای ه��دف مراجعه و ب��ا ارائه‬ ‫نمونه های محص��ول خریدار را به خرید مواد‬ ‫معدن��ی مجاب کند‪ .‬در این زمینه می توانیم‬ ‫به کشور هندوس��تان اشاره کنیم‪ .‬این کشور‬ ‫خیلی خوب توانسته کاالی معدنی خود را در‬ ‫کشورهای حاشیه خلیج فارس و به طور خاص‬ ‫دوبی و ابوظبی به نمایش بگذارد و به فروش‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫هندوس��تان در مناطق مختلف��ی از دوبی‬ ‫انبار تاسیس و شرکت هایی را راه اندازی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫الگوی دیگر کش��ور ترکیه اس��ت که برای‬ ‫مث��ال از ‪ ۲۰۰۸‬تا ‪ ۲۰۱۸‬می�لادی باالترین‬ ‫صادرات س��نگ مارب��ل را به امریکا داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫م��ا هم می توانیم به عن��وان الگوهای موفق‬ ‫دنی��ا از ای��ن کش��ورها بیاموزی��م و خود به‬ ‫بازارهای هدف مراجعه کنیم‪.‬‬ ‫با اینکه ما ظرفیت های بسیار شگفت انگیزی‬ ‫در زمین��ه مناب��ع طبیع��ی معدن��ی داریم‪،‬‬ ‫متاس��فانه اعتماد به نف��س صنعتی و معدنی‬ ‫پایینی داریم‪.‬‬ ‫بای��د در مس��یر توس��عه و تولی��د ویترین‬ ‫خود را درس��ت کنیم تا بتوانیم در بازارهای‬ ‫بین المللی حضور بهتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫بسیاری باور دارند که در سطح بین المللی‬ ‫مافی��ا وجود دارد‪ ،‬به همی��ن دلیل به راحتی‬ ‫نمی توانند وارد بازارها ش��وند‪ ،‬اما به باور من‬ ‫و براس��اس تجربه و اشنایی که با این بازارها‬ ‫دارم بای��د بگوی��م بحث مافیا نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫کریدورهای��ی وجود دارد که م��ا باید انها را‬ ‫بشناس��یم‪ .‬در صورت شناخت این کریدورها‬ ‫راه برای مان هموار می شود‪.‬‬ ‫م��ا در ایج��اد زمینه و ش��رایط الزم برای‬ ‫حضور در بازار بین المللی نقص داریم؛ به ویژه‬ ‫در شرایط فعلی که تحریم ها هم اعمال شده‬ ‫و برخی کش��ورها به ناچ��ار از تعامل با ایران‬ ‫عقب نشینی کرده اند‪ ،‬مشکالت بیشتر خود را‬ ‫نشان داده است‪.‬‬ ‫هنوز ش��رکت های خارجی پیدا می ش��وند‬ ‫که تمایل دارند با ایران همکاری کنند‪ ،‬اما با‬ ‫این ش��رایط نمی توانند به شرکت های ایرانی‬ ‫دسترسی داشته باشند‪.‬‬ ‫در این روند ما باید به س��مت کشورهایی‬ ‫بروی��م که الگو هس��تند و از انها بیاموزیم تا‬ ‫بتوانیم جایگاه خود را ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫متاس��فانه در زمینه ص��ادرات و بازرگانی‬ ‫خارجی مدل هایی را از قبل طراحی نکرده ایم‬ ‫و در این بخش ضعیف بوده ایم‪.‬‬ ‫برای طراحی مدل ه��ای صادراتی نیازمند‬ ‫ان هس��تیم ک��ه در بازارهای ه��دف دفتر و‬ ‫ش��رکت ثبت کنی��م و ش��خصیت حقیقی و‬ ‫حقوقی داشته باشیم‪.‬‬ ‫باید بدانیم این امر س��لیقه ای نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫در کل دنیا انجام می شود و ما نیز باید در این‬ ‫زمینه گام برداریم‪.‬‬ ‫با اینکه بس��یاری در ایران توانمند هستند‬ ‫و توان سرمایه گذاری خوبی هم دارند‪ ،‬موفق‬ ‫نیس��تند؛ چراک��ه قبل از ورود انه��ا به بازار‪،‬‬ ‫کاالهای دیگران ف��روش رفته و دیگر جایی‬ ‫برای انها نمی ماند‪ .‬ش��ما به عنوان فروش��نده‬ ‫اول بای��د بنکدار ان کاال را شناس��ایی و با او‬ ‫ارتباط برقرار کنید‪.‬‬ ‫وقت��ی جایگاه خودتان را ایجاد کردید‪ ،‬هم‬ ‫صادرات را در دست دارید و هم تامین کننده‬ ‫م��واد معدنی جهان می ش��وید‪ .‬البته این کار‬ ‫نیاز به سرمایه گذاری و صبوری دارد‪.‬‬ ‫در ای��ن بین بای��د ظرفیت یابی ک��رد و از‬ ‫کس��انی ک��ه در این حوزه توانمند هس��تند‪،‬‬ ‫بهره برد‪.‬‬ ‫فناوری‪ ،‬ابزار‬ ‫رویارویی‬ ‫با خام فروشی‬ ‫مش��اور عالی معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری از لزوم توس��عه‬ ‫اکتش��اف ذخایر کش��ور ب��ا اس��تفاده از فناوری های روز س��خن گفت و‬ ‫فن��اوری را ابزاری مهم در کاهش خام فروش��ی معرفی ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫اخبار فوالد‪ ،‬کامبیز مهدی زاده با اش��اره به توجه معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری به بخش معدن گفت‪ :‬تا زمانی که اقتصاد کشور نفتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬تغییری در وضعیت اقتصادی ایجاد نمی شود‪ .‬باید از اعتیاد نفتی‬ ‫فاصله گرفت و فاصله گرفتن هم با خام فروش��ی ممکن نیس��ت‪ .‬درست‬ ‫است که خام فروشی بخشی از صنعت را در معدن و نفت تشکیل می دهد‪،‬‬ ‫اما توجه به فناوری ها و نواوری ها هم اهمیت دارد‪ .‬درواقع فناوری ابزاری‬ ‫رویارویی با خام فروش��ی اس��ت‪.‬مهدی زاده همچنین اظهار کرد‪ :‬بسیاری‬ ‫فکر می کنند کشورهای دارای منابع طبیعی عقب افتاده هستند‪ ،‬در حالی‬ ‫که برخی کش��ورها ب��ا ترکیبی از منابع و توانمندی های خود پیش��رفت‬ ‫کرده اند‪ .‬نروژ نمونه خوبی از این نوع است؛ هرچند کشورهایی هم وجود‬ ‫دارند که با در اختیار داش��تن منابع غنی‪ ،‬فقیر هس��تند که به طور مثال‬ ‫می توان به نیجریه اشاره کرد‪ .‬اینجاست که ترکیب منابع و بهره گیری از‬ ‫توانمندی های فناورانه می تواند به پیشرفت منتهی شود‪ .‬وی در ادامه به‬ ‫نقاط ضعف بخش اکتشاف پرداخت و تصریح کرد‪ :‬بخش معدن ایران در‬ ‫زمینه اکتشاف‪ ،‬نتوانسته به حفاری در عمق به طور عملیاتی وارد شود یا‬ ‫تاکنون در مسیر دس��تیابی به عناصر نادر خاکی پیشروی نداشته است‪.‬‬ ‫اهمیت این عناصر انجا مش��خص می ش��ود که از انها به عنوان ابزار چین‬ ‫برای تحت فشار گذاشتن امریکا استفاده می شود‪.‬‬ ‫باوجود تمام اختالالتی که در توس��عه ص��ادرات مواد معدنی ایجاد‬ ‫ش��ده‪ ،‬به باور کارشناس��ان تحریم ها موجب تکیه ب��ر توان و دانش‬ ‫داخلی ش��ده و عالوه بر رشد معدنکاری‪ ،‬می توان بر توسعه صادرات‬ ‫در این بخش نیز تاکید داشت‬ ‫نقش صنایع معدنی در تامین ارز‬ ‫مهدی کرباسیان‪:‬‬ ‫تحریم ها موجب‬ ‫افزایش نرخ‬ ‫تمام شده‪،‬‬ ‫کاهش جابه جایی‬ ‫پول و محدودیت‬ ‫بازار مصرف ‬ ‫شده است‬ ‫مه��دی کرباس��یان‪ ،‬رئی��س پیش��ین هی��ات عامل‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫(ایمیدرو) درباره تاثیرگذاری تحریم ها بر اقتصاد ایران‬ ‫و بخش معدن به‬ ‫گف��ت‪ :‬به طور قطع تحریم ها‬ ‫می تواند ب��ر اقتصاد به طور ع��ام و بخش معدن به طور‬ ‫خاص تاثیرگذار باش��د‪ .‬با اینک��ه برخی بر این موضوع‬ ‫تاکید دارند ک��ه تحریم ها هیچ تاثیری بر اقتصاد ایران‬ ‫نگذاش��ته‪ ،‬باید گفت این س��خنان غیرعلمی اس��ت و‬ ‫عقالنی نیست‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬تحریم ها موجب افزایش‬ ‫نرخ تمام شده کاال‪ ،‬کاهش جابه جایی پول و محدودیت‬ ‫بازار مصرف ش��ده اس��ت؛ به این ترتی��ب می توان گفت‬ ‫تحریم ه��ا به طور حت��م بر اقتصاد کش��ور اثرگذار بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس پیشین هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ایران با اش��اره ب��ه توانمندی‬ ‫داخلی در بخش معدن و نقش صنایع معدنی در تامین‬ ‫ارز گف��ت‪ :‬ب��ا اینکه در س��ال ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬امریکا چندین‬ ‫ب��ار فوالد‪ ،‬م��س و الومینیوم را تحریم ک��رد‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۴۴‬میلیارد دالر صادرات غیرنفتی انجام شد‬ ‫ک��ه حدود ‪ ۱۰‬میلیارد دالر ان تنها در حوزه‬ ‫معدن و صنایع معدنی بوده اس��ت‪ .‬این ارقام‬ ‫نش��ان می دهد ما باوجود تحریم ها توانستیم‬ ‫در ح��وزه ص��ادرات معدنی پرق��درت عمل‬ ‫کنیم‪ .‬او با اش��اره به اهمیت مواد معدنی در‬ ‫اقتص��اد ایران تصریح کرد‪ :‬به دلیل نیازی که‬ ‫کش��ورهای دیگر به مواد معدنی ایران دارند‪ ،‬می توانیم‬ ‫دست به توسعه صادرات در حوزه صنایع معدنی بزنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش افزوده معدن در ایران‬ ‫کرباس��یان با اشاره به اینکه مواد معدنی در دنیا جزو‬ ‫نیازه��ای اصلی تولید به ش��مار می رون��د‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫به دلیل مواد تجدیدناپذی��ر باال در فراورده های معدنی‬ ‫و نیاز کش��ورها ب��ه این مواد‪ ،‬هم��واره معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی از جایگاه وی��ژه ای در اقتصاد برخ��وردار بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر باتوجه به تنوع زی��اد معادن در‬ ‫ایران‪ ،‬جایگاه ایران در بین کشورها همواره مورد توجه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫نکت��ه مهم دیگر اینکه در کش��ور ما ذخایر‬ ‫انرژی گسترده ای مثل گاز‪ ،‬نفت و زغال سنگ‬ ‫وجود دارد که موجب می ش��ود ارزش افزوده‬ ‫معدن چندین برابر شود‪.‬‬ ‫رئیس پیش��ین هیات عامل سازمان توسعه‬ ‫و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ایران‬ ‫در تش��ریح این مس��ئله با بیان مثالی گفت‪:‬‬ ‫اس��ترالیا معادن بسیار غنی دارد‪ ،‬اما به دلیل اینکه این‬ ‫کشور از منابع انرژی چندانی برخوردار نیست‪ ،‬توانسته‬ ‫صرفا صادرکننده مواد معدنی خام باشد‪ .‬این کشور در‬ ‫سال گذشته میالدی حدود ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫م��واد معدنی اعم از س��نگ اهن داش��ته‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که ایران دارای ان��رژی‪ ،‬مواد معدن��ی و صنایع‬ ‫معدنی مختلف است‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط متفاوت معدن‬ ‫کرباس��یان با اش��اره به ش��رایط متف��اوت معدن با‬ ‫دیگر بخش ه��ای اقتصادی و اهمی��ت توجه به ان در‬ ‫سیاس��ت گذاری ها تصری��ح کرد‪ :‬اگر تولی��د در بخش‬ ‫کش��اورزی مناس��ب نباش��د‪ ،‬س��ال بعد با برنامه ریزی‬ ‫دقیق ت��ر در حوزه کش��ت و اج��رای برنامه هایی مانند‬ ‫تعییر س��طح کشت متناس��ب با نیاز‪ ،‬سم پاشی و دادن‬ ‫کود به موقع‪ ،‬در راستای حل مشکالت حوزه کشاورزی‬ ‫گام برمی داری��م‪ ،‬این در حالی اس��ت که معدن به این‬ ‫شکل نیست‪ .‬بخش معدن مانند سایر بخش ها ازجمله‬ ‫صنعت و کش��اورزی نیس��ت که با اعم��ال برنامه های‬ ‫جدید بتوان به دس��تاورد و عوایدی جدید رسید‪ .‬وقتی‬ ‫ذخیره یک معدن تمام می شود‪ ،‬جای ان نمی توان یک‬ ‫معدن جدید احداث کرد‪.‬‬ ‫رئیس پیشین هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنای��ع معدنی ایران در بخش دیگری از این‬ ‫گفت وگو با اش��اره به مش��کالت ح��وزه معدن تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مش��کل ما در حال حاضر بخش��نامه های متعدد‪،‬‬ ‫تصمیم های مقطعی و غیرکارشناس��ی و ضعف حمایت‬ ‫از صادرکنندگان و تولیدکنندگان است‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫برای توس��عه بخش معدن باید سیاس��ت گذاری ها در‬ ‫جهت حل مشکالت این بخش باشد‪.‬‬ ‫مزایا و معایب تحریم‬ ‫ایرج موفق‪:‬‬ ‫امیدواریم‬ ‫شاهد افزایش‬ ‫حجم ذخایر مواد‬ ‫معدنی‪ ،‬افزایش‬ ‫تولید و ثروت‬ ‫در بخش معدن‬ ‫کشور باشیم‬ ‫ایرج موفق‪ ،‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان اصفهان با اشاره به تاثیر منفی تحریم ها بر تولید‬ ‫و توان داخل و نقش معدن در تامین نیاز ارزی کش��ور‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬اگر بگویی��م تحریم ها هیچ تاثیری بر‬ ‫اقتصاد نگذاشته‪ ،‬با این مسئله به صورت کارشناسی شده‬ ‫و واقع بینانه برخورد نکرده ایم‪ .‬به طورقطع تحریم ها روی‬ ‫برخی از فعالیت های اقتصادی کشور تاثیر خود را نشان‬ ‫داده و البت��ه در برخ��ی از موارد هم نتوانس��ته چندان‬ ‫اثرگذار باش��د‪ .‬با اعمال تحریم ها بس��یاری از واحدهای‬ ‫صنعتی با ش��رایط دش��واری روبه رو شدند‪ .‬در نهایت با‬ ‫مش��کالتی که برای صنعتگران و معدنکاران پیش امد‪،‬‬ ‫فعاالن این بخش زمان و هزینه بیشتری برای صادرات‬ ‫صرف کردند‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫اصفهان در ادامه با بیان اینکه تحریم ها تاثیرات مثبتی‬ ‫هم برای اقتصاد داش��ته و باعث تقویت توان و ظرفیت‬ ‫داخلی ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬تحریم ها باعث ش��ده صنعتگران و‬ ‫تولیدکنن��دگان بتوانند ب��ر توان خ��ود و ظرفیت های‬ ‫داخل��ی تکیه کنند و بهره ب��رداری بهتری از‬ ‫امکانات کشور داشته باشند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اگر بخواهیم تمامی تحریم ها را‬ ‫در نظر گرفته و خروجی ان را بررسی کنیم‪،‬‬ ‫متوجه می ش��ویم در کل تحری��م به تقویت‬ ‫بخش فنی‪-‬مهندس��ی کش��ور کمک کرده و‬ ‫توانس��ته تولید داخلی را به س��متی هدایت‬ ‫کن��د که اگر تحریم ها نبود‪ ،‬ش��اید به ان س��و متمایل‬ ‫نمی شدیم؛ از همین رو توسعه صادرات غیرنفتی در این‬ ‫بخش ها نیز مشهود است‪.‬‬ ‫موفق با اش��اره به اینکه تمام��ی قطعات یک کاال در‬ ‫داخل یک کش��ور تولید نمی ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وقتی‬ ‫ماش��ین االت معدنی در کش��ورهای مختلف س��اخته‬ ‫می شود‪ ،‬ممکن است تکمیل یک ماشین معدنی نیازمند‬ ‫تامین قطعات از کشورهای مختلف باشد‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که باتوج��ه به تحریم ه��ا‪ ،‬به دنب��ال محدودیت‬ ‫واردات کاال و م��واد اولیه‪ ،‬متخصصان ما مجبور ش��دند‬ ‫در حوزه های مختلف ورود کنند و این مهم باعث ش��ده‬ ‫در بسیاری از زمینه ها محصوالت خوبی تولید‬ ‫کنیم که حتی قابلیت صادرات هم برای کشور‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫او تصریح ک��رد‪ :‬در مجموع می توان گفت‬ ‫تحریم ها موجب افزایش توان مهندسی و رشد‬ ‫اعتمادبه نفس داخلی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه بستر صادرات معدنی‬ ‫عضو اتاق بازرگانی اصفهان در پاس��خ به این س��وال‬ ‫که فع��االن بخش خصوصی چه دغدغه ای برای رش��د‬ ‫معدن و توس��عه ص��ادرات دارند‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬فعاالن‬ ‫بخ��ش خصوصی با تکیه بر اتاق ه��ای بازرگانی تاکنون‬ ‫زیرس��اخت های م��ورد نیاز و ضروری ب��رای حمایت از‬ ‫تولید را به درس��تی فراهم کرده اند‪ .‬اتاق بازرگانی تالش‬ ‫کرده از بخش اعظم پروژه های توسعه ای کشور حمایت‬ ‫کند‪ .‬به طور مثال با راه اندازی حمل ونقل بین المللی در‬ ‫فرودگاه اصفهان تا ام��روز کاالهای صنعتی و معدنی با‬ ‫بیش از ‪ ۸۰‬پرواز به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر‬ ‫شده اس��ت؛ به طوری که امروز استان اصفهان به مرکز‬ ‫عوارض‪ ،‬مانع بزرگ صادرات‬ ‫توس��عه ص��ادرات معدن��ی در حالی در محور توجه مس��ئوالن و‬ ‫کارشناس��ان قرار گرفته که فعاالن معدنی بر وجود مشکالتی برای‬ ‫صادرات در این حوزه تاکید دارند‪.‬‬ ‫محمدعلی ابوطالبی‪ ،‬کارشناس معدن با اشاره به عوارض صادراتی‬ ‫که س��ال گذشته بر مواد معدنی وضع شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عوارضی که‬ ‫ب��ر صادرات مواد معدنی اعمال ش��د‪ ،‬بر امار ص��ادرات تاثیر منفی‬ ‫گذاشت و در اثر ان شاهد کاهش صادرات مواد معدنی بودیم‪.‬‬ ‫او در بی��ان مثالی گفت‪ :‬باتوجه ب��ه ارتباطی که با صادرکنندگان‬ ‫س��نگ اهن دارم‪ ،‬متوجه شدم به دلیل این عوارض‪ ،‬صادرات سنگ اهن رو به‬ ‫کاهش رفت و فعاالن این حوزه با مشکل روبه رو شدند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس مع��دن در گفت وگو ب��ا‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ب��ا افزایش‬ ‫ع��وارض تنها به روند طبیعی ص��ادرات ضربه می زنیم؛ به ط��وری که با این‬ ‫اقدام واحدهای معدنی که برای طرح های توس��عه خود به ارز نیاز‬ ‫داشتند‪ ،‬دیگر نتوانستند همچون گذشته فعالیت کنند و با مشکل‬ ‫رو به رو شدند‪.‬‬ ‫او همچنی��ن با اش��اره به وجود برخی مش��کالت ک��ه به عنوان‬ ‫نمونه گریبانگیر صادرکنندگان س��نگ اهن اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل‬ ‫دیگری که بس��یاری از فعاالن معدنی در توس��عه صادرات دارند‪،‬‬ ‫نیاز واحدهای فوالدی به سنگ اهن است‪ .‬این تقاضای باال مانع از‬ ‫صادرات محصول می شود‪.‬‬ ‫تولیدکنن��دگان ف��والد معتقدند م��ا در داخل به مواد معدن��ی نیاز داریم‬ ‫و نمی ت��وان این مواد را تنها با اس��تدالل ارزاوری صادرکرد‪ .‬با این حس��اب‬ ‫صادرکنندگان س��نگ اه��ن باید برای صادرات محص��ول موافقت واحدهای‬ ‫فوالدی را نیز دریافت می کنند که کاری بسیار دشوار است‪.‬‬ ‫حمل ونقل و صادرات مس��تقیم اق�لام مختلف از جمله‬ ‫ل شده است‪.‬‬ ‫مواد معدنی به کشورهای منطقه تبدی ‬ ‫موفق با اش��اره به اقدامات بخش خصوصی در توسعه‬ ‫بخش معدن تصریح کرد‪ :‬اعضای اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫برای توسعه بخش معدن اقدامات گسترده ای در کمیته‬ ‫معدن این مجموعه انج��ام داده اند که اخرین مورد ان‬ ‫انعقاد تفاهمنامه با س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات‬ ‫معدنی کش��ور بود که نزدیک ب��ه یک ماه پیش محقق‬ ‫شد‪.‬‬ ‫براس��اس این تفاهمنامه قرار شد نقشه های اکتشافی‬ ‫یک پنجاه هزارم اس��تان اصفهان با حمای��ت مالی اتاق‬ ‫بازرگانی مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬با این نقشه ها‪ ،‬بسیاری از مواد معدنی‬ ‫که در استان اصفهان واقع شده و در سازندهای مختلف‬ ‫زمین شناسی نهفته است‪ ،‬با کمک سازمان زمین شناسی‬ ‫شناسایی خواهد شد‪ .‬امیدواریم با اجرای این تفاهمنامه‬ ‫شاهد افزایش حجم ذخایر مواد معدنی‪ ،‬افزایش تولید و‬ ‫ثروت در بخش معدن کشور باشیم‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫باور دارند با اعمال تحریم ها ازسوی امریکا‪ ،‬بسیاری‬ ‫کارشناسان‬ ‫صنعتی و معدنی با ش��رایط دش��واری روبه رو شدند‪.‬‬ ‫از واحدهای‬ ‫هزینه مش��کالتی را برای صنعتگران و معدنکاران‬ ‫افزایش زمان و‬ ‫که به طور حت��م روند طبیعی معدنکاری و توس��عه‬ ‫پی��ش اورده‬ ‫صادرات را با اختالل مواجه ساخته است‪.‬‬ ‫تمام اختالالتی که در توس��عه ص��ادرات مواد معدنی‬ ‫باوج��ود‬ ‫به باور کارشناس��ان تحریم ها موجب تکیه بر توان و‬ ‫ایجاد ش��ده‪،‬‬ ‫ش��ده و عالوه بر رشد معدنکاری‪ ،‬می توان بر توسعه‬ ‫دانش داخلی‬ ‫رنفتی در این بخش نیز تاکید داش��ت‪ .‬امارها نش��ان‬ ‫صادرات غی‬ ‫اوجود تحریم ها ایران توانس��ته دست به توسعه صادرات‬ ‫می دهد ب‬ ‫مواد معدنی بزند‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 17‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1628‬‬ ‫پیاپی ‪2946‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫تسهیالت ‪ ۳‬هزار میلیارد تومانی برای دانش بنیان ها‬ ‫‹ ‹فعالیت خطرپذیر به اصول نوین نیاز دارد‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک کارافری��ن نی��ز در این مراس��م‬ ‫اظهارکرد‪ :‬از ابتدای امس��ال تامین مالی ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان و اس��تارت اپی در دس��تور کار بانک قرار‬ ‫علی وحدت‬ ‫محمدرضا فرزین‬ ‫گرفته است‪ .‬محمدرضا فرزین افزود‪ :‬فعالیت خطرپذیر‬ ‫به اصول نوین نیاز دارد‪ .‬بر این اساس با تیمی حرفه ای‬ ‫کار را ش��روع کردی��م و ب��ه موج��ب تفاهمنامه ای با‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی از فرصت های بازار سرمایه‬ ‫دانش بنیان ها ‪ ۸‬هزار میلیارد ریال تسهیالت گرفتند‬ ‫مدیرعام��ل بانک صادرات ای��ران از تخصیص‪ ۸‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال تس��هیالت ای��ن بانک به ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان خبر داد و اعالم کرد‪ :‬اعطای تس��هیالت‬ ‫به دانش بنیان ها در ‪ ۶‬ماه دوم ‪ ۹۹‬س��رعت بیش��تری‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش بانک صادرات‪ ،‬حجت اله صیدی در حاشیه‬ ‫«گردهمایی تبیین نقش ش��بکه بانکی در نظام تامین‬ ‫مال��ی نواوری کش��ور» در جمع خبرن��گاران گفت‪ :‬به‬ ‫موازات افزایش تعداد طرح های دانش بنیان در کش��ور‪،‬‬ ‫بانک صادرات ایران نیز میزان اعتبارات تخصیص داده‬ ‫ش��ده به این طرح ها را افزایش داده به نحوی که بانک‬ ‫تاکنون ‪ ۸‬هزار میلیارد ریال برای اعطای تسهیالت به‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان تخصیص داده و در اینده نیز‬ ‫هم حجم و هم س��رعت پرداخت تسهیالت‬ ‫به این شرکت ها افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به افزایش تعداد این شرکت ها‬ ‫به بی��ش از ‪ ۵‬هزار و ‪ ۳۰۰‬ش��رکت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تس��هیالت دهی به این ش��رکت ها سرعت‬ ‫و رون��د بهتری پیدا ک��رده و امیدواریم در‬ ‫نیمه دوم سال ‪ ۹۹‬به اندازه کل مدت زمان‬ ‫همکاری با این شرکت ها در گذشته‪ ،‬به انها تسهیالت‬ ‫بدهیم تا موجب رونق بیشتر اقتصادی کشور شود‪.‬‬ ‫صی��دی با مثب��ت ارزیابی کردن س��رمایه گذاری در‬ ‫شرکت های دانش بنیان‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ابزار توسعه کشور‬ ‫در بخش مهم��ی از اقتصاد‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫هس��تند و هرگونه سرمایه گذاری در این بخش موجب‬ ‫تقوی��ت اقتصاد خواهد ش��د اگرچه ممکن‬ ‫است بخش کوچکی از تالش انجام شده در‬ ‫این راه‪ ،‬به نتیجه قابل انتظار نیز نرس��د اما‬ ‫به طور قطع اغلب این تالش ها برای اقتصاد‬ ‫کشور مفید است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات ایران اظهارکرد‪:‬‬ ‫در دوران ش��یوع بیم��اری کرون��ا‪ ،‬ای��ن‬ ‫ش��رکت ها هم در حوزه درمان و هم در زمینه ساخت‬ ‫تجهیزات مقابله با کرونا و حتی تسهیل روابط تجاری‬ ‫در ش��رایط قرنطینه به داد کشور رسیده اند و از این رو‬ ‫به عن��وان بانک صادرات ایران وظیفه خود می دانیم در‬ ‫خدمت این ش��رکت ها باشیم تا رشد و رونق اقتصاد را‬ ‫رقم بزنند‪.‬‬ ‫پرداخت غیرحضوری سود سهامداران بیمه دی‬ ‫سود سهام س��هامداران حقیقی ش��رکت بیمه دی برای‬ ‫س��ال مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اسفند س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در کمتر از‬ ‫‪ ۲‬ماه پس از برگزاری مجمع س��االنه‪ ،‬در تاریخ ‪ ۲۰‬شهریور‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬و از طریق ش��رکت س��پرده گذاری وجوه (براساس‬ ‫اطالعات موجود در سامانه سجام) پرداخت شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی بیمه دی‪ ،‬به منظ��ور رفاه حال‬ ‫س��هامداران حقیقی و همچنین حضورنیافتن س��هامداران‬ ‫در بان��ک برای اخذ س��ود س��هام به دلیل ش��رایط ش��یوع‬ ‫بیماری کرونا‪ ،‬ش��رکت بیمه دی برای نخس��تین بار س��ود‬ ‫س��هام س��هامداران را با واریز وجوه به حس��اب های شبای‬ ‫معرفی ش��ده در س��امانه س��جام پرداخت ک��رد‪.‬در صورتی‬ ‫که س��ود س��هامداران حقیقی به حس��اب انها واریز نشده‪،‬‬ ‫می توانن��د پس از اخذ تایید تلفنی از امور س��هام ش��رکت‬ ‫گردهمای��ی تبیی��ن نقش ش��بکه بانک��ی در نظام‬ ‫تامی��ن مال��ی ن��واوری کش��ور ب��ا حض��ور رئی��س‬ ‫دفت��ر رئیس جمه��وری‪ ،‬مع��اون علم��ی و فن��اوری‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬رئیس کل بیم��ه مرکزی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بان��ک صادرات ایران و مس��ئوالن صن��دوق نواوری و‬ ‫ش��کوفایی معاونت ریاست جمهوری در جمع اصحاب‬ ‫رسانه برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مراس��م با اهدای لوح سپاس از سوی معاون‬ ‫علمی و فناوری رئیس جمه��وری و رئیس هیات عامل‬ ‫صندوق نواوری و ش��کوفایی از تالش های مدیرعامل‬ ‫و مجموع��ه بانک صادرات ایران به دلیل فراهم س��ازی‬ ‫ابزارها و راهکارهای خالقانه و تجاری سازی نواوری های‬ ‫جوانان کشور تجلیل شد‪.‬‬ ‫بانک پاسارگاد در خاورمیانه اول شد‬ ‫(‪ ۱۶۷۱‬داخل��ی ‪ )۱۳۶۷‬درب��اره تکمیل م��دارک‪ ،‬از تاریخ‬ ‫‪ ۹۹/۰۸/۰۱‬با در دس��ت داش��تن کارت ملی به شعب بانک‬ ‫دی مراجعه و نس��بت به اخذ س��ود سهام خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت سود سهام سهامداران حقوقی نیز طبق برنامه‬ ‫زمان بندی اعالم ش��ده از طریق سایت کدال‪ ،‬در موعد مقرر‬ ‫قابل پرداخت است‪.‬‬ ‫بیمه دی در مجمع عمومی عادی س��االنه صاحبان سهام‬ ‫ش��رکت که در تاریخ ‪ ۳۱‬تیر امس��ال برگزار شد‪ ،‬توانست به‬ ‫ازای هر سهم ‪ ٩٠٠‬ریال سود نقدی مصوب کند‪.‬‬ ‫در تازه تری��ن رتبه بن��دی موسس��ه‬ ‫بین الملل��ی معتب��ر «بنک��ر»‪ ،‬بان��ک‬ ‫پاس��ارگاد‪ ،‬براس��اس معی��ار ب��ازده‬ ‫س��رمایه‪ ،‬رتب��ه اول را در می��ان‬ ‫بانک های خاورمیانه به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش انتخاب ای��ن رتبه برای‬ ‫بان��ک پاس��ارگاد در حالی به دس��ت امده که این‬ ‫بانک در ش��رایطی نابرابر ب��ا بانک های بزرگ در‬ ‫ح��ال رقابت اس��ت‪ .‬زیرا رقب��ای منطقه ای بانک‬ ‫پاس��ارگاد که به طور عمده متعلق به کش��ورهای‬ ‫عربس��تان‪ ،‬قطر و امارات و دارای اعتبار و شهرت‬ ‫جهانی هس��تند‪ ،‬هیچ یک با چال��ش تحریم های‬ ‫سنگین از سوی امریکا روبه رو نیستند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬در جدیدتری��ن‬ ‫فهرس��ت ارائه شده از س��وی «بنکر»‪،‬‬ ‫بان��ک پاس��ارگاد به عن��وان تنها بانک‬ ‫ایرانی در می��ان بانک های برتر جهان‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بانک پاس��ارگاد به عنوان تنها بانک‬ ‫ایران��ی حاضر در جدیدتری��ن رتبه بندی بنکر‪ ،‬از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۴‬فعالیت خود را اغاز کرده ‪ .‬این بانک‬ ‫در سال مالی ‪ ۱۳۹۷‬در میان بانک های خصوصی‬ ‫ایران توانس��ت بهترین عملکرد درامدی و س��ود‬ ‫اوری در ب��ورس را از خود نش��ان دهد و ‪۶۸۸۹‬‬ ‫میلیارد تومان درامد کسب کند‪.‬‬ ‫بانک تجارت حامی استارت اپ ها برای جهش تولید‬ ‫بانک تجارت به عنوان یکی از بانک های بزرگ تجاری‬ ‫با شبکه گسترده شعب در سراسر کشور امروزه یکی از‬ ‫حامیان اصلی شرکت های دانش بنیان به شمار می رود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به حمایت دولت از ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫ای��ن رویکرد در اس��تراتژی های بانک تج��ارت نیز از‬ ‫اهمیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫مدیران ارش��د بانک تجارت به ویژه رضا دولت ابادی‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک همواره بر توس��عه تعام��ل و ارائه‬ ‫خدمات مال��ی و بانکی به ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫رونق تولید تاکید داشته اند‪ .‬در همین راستا‪ ،‬سال های‬ ‫گذش��ته نشست هایی با مس��ئوالن صندوق نواوری و‬ ‫ش��کوفایی برگزار شد که س��رانجام بعد از‬ ‫توافقات انجام ش��ده در تاریخ ‪ ۲۶‬فروردین‬ ‫‪ ۹۸‬تفاهمنام��ه همکاری بی��ن بانک و این‬ ‫صن��دوق منعقد ش��د‪ .‬اعطای تس��هیالت‬ ‫ارزان قیمت‪ ،‬صدور ضمانتنامه و گش��ایش‬ ‫اعتب��ار اس��نادی ریال��ی و ارائ��ه خدمات‬ ‫نوی��ن بانکی با توجه به نیاز ش��رکت ها در‬ ‫چارچ��وب قوانین و مقررات بانک��ی از جمله مفاد این‬ ‫تفاهمنامه به ش��مار می رود‪ .‬بانک تجارت در قالب این‬ ‫تفاهمنامه افتخار دارد به عنوان بانک پیشرو در تعامل‬ ‫با صندوق نواوری و شکوفایی و حمایت از شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان تاکن��ون حج��م قابل توجهی‬ ‫از تس��هیالت اعطای��ی و ضمانتنامه ه��ای‬ ‫صادرش��ده خود را در اختیار ش��رکت های‬ ‫معرفی ش��ده از س��وی صندوق ق��رار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شرکت کس��ب وکارهای نوگرای تجارت‬ ‫«تکنو تجارت» در شهریور ‪ ۱۳۹۸‬به عنوان‬ ‫بازوی اجرایی بانک تجارت در حوزه توس��عه فناوری‬ ‫به ویژه در حوزه فناوری های مالی ماموریت راه اندازی‬ ‫مرکز نواوری تجارت را عهده دار شد‪.‬‬ ‫ای��ن مرکز در اذر ‪ ۹۸‬در فضایی به مس��احت ‪۶۵۰‬‬ ‫مترمرب��ع و با اس��تراتژی حمایت‪ ،‬ج��ذب و پذیرش‬ ‫استارت اپ ها و شرکت های دانش بنیان راه اندازی شد‪.‬‬ ‫س��اختار و مدل نهایی مرکز نواوری تجارت به گونه ای‬ ‫است که عالوه بر ایجاد مرکز شتابدهی برای شناسایی‬ ‫ایده های ن��اب‪ ،‬اس��تارت اپ های موف��ق را از مرحله‬ ‫ش��تاب دهی تا ارائ��ه نهایی محصول با ب��ازار حمایت‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬اکنون بانک تج��ارت به عنوان یک بانک‬ ‫بزرگ قدم در راهی گذاشته است که پایان این راه به‬ ‫شکوفایی اس��تعدادهای جوانان خالق در اقصی نقاط‬ ‫ایران ختم می ش��ود‪ .‬اینده روش��نی که بانک تجارت‬ ‫خود را متعهد به ساختن ان می داند‪.‬‬ ‫در نشست خبری انالین «رمز ارزها و اقتصاد ایران‪،‬‬ ‫فرصت ها و چالش ه��ا»‪ ،‬وضعیت صنعت رمز ارزها در‬ ‫جه��ان و ایران مورد بررس��ی قرار گرف��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫اخبار رسمی‪ ،‬بهزاد قاسمی‪ ،‬کارشناس حوزه رمز ارز و‬ ‫امنیت سایبری‪ ،‬رمز ارزها را بستر مناسبی برای رشد و‬ ‫توسعه اقتصادی کشور معرفی کرد و افزود‪ :‬زمینه های‬ ‫سرمایه گذاری کالن در این حوزه در ایران فراهم است‬ ‫و کارکرده��ای صنعت رمزارز را نباید محدود به حوزه‬ ‫اس��تخراج و ماینینگ دانس��ت‪ .‬در واقع بستر توسعه‬ ‫خدم��ات و محصوالت نرم افزاری در دنیای بالک چین‬ ‫و رم��ز ارز و ارائ��ه محصوالت��ی در ب��ازار بین المللی‪،‬‬ ‫باالترین ارزش افزوده را برای کشور به همراه داشته و‬ ‫جوانان متخصص ایرانی زیادی در این زمینه در حال‬ ‫فعالیت و رش��د در س��ای ه فرصت های فراهم شده در‬ ‫کشور هستند‪ .‬علیرضا جاللیان‪ ،‬کارشناس و تحلیلگر‬ ‫ارش��د دیگر حوز ه رم��زارز در زمینه بازار رمز ارزها در‬ ‫دنی��ا و ایران گفت‪ :‬دیگر امروز رم��ز ارز‪ ،‬یک فناوری‬ ‫نوظهور کوچک و در حال ارزیابی اولیه نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫یک حقیقت پذیرفته ش��ده در سراسر جهان است که‬ ‫حج��م ب��ازار ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالری در س��ال ان که به‬ ‫س��رعت در حال رش��د اس��ت‪ ،‬نش��ان از یک واقعیت‬ ‫جدی��د اقتصادی در جهان دارد ک��ه نمی توان از کنار‬ ‫ان گذش��ت‪ .‬وی در زمین ه فرصت ها و چالش های ان‬ ‫افزود‪ :‬عدم کنترل دولت ها‪ ،‬شفافیت کامل تراکنش ها‪،‬‬ ‫تش��کیل اقتصاد و واحد پولی م��وازی‪ ،‬کاهش ارزش‬ ‫ارزهای رایج جهانی مانند دالر‪ ،‬اس��تفاده از رمزارزها‬ ‫در معامالت غیرقانونی‪ ،‬تس��هیل تج��ارت‪ ،‬امنیت در‬ ‫نگه��داری و تراکنش های مرتبط‪ ،‬س��رقت رمزارزها و‬ ‫گم شدن انها‪ ،‬از جمله تهدیدها و فرصت های صنعت‬ ‫رو به رش��د رم��ز ارزها در بازار ام��روز جهانی و ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬بهمن حبیبی‪ ،‬فعال دیگر حوزه بالک چین نیز‬ ‫با اش��اره به بازار ایران و فرصت های ان در این زمینه‬ ‫گفت‪ :‬پس از قطعی اینترنت کش��ور در ابان گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬درصد تراکنش های جهان��ی حوزه ی رمزارزها در‬ ‫جهان کاسته ش��د که با احتساب و تخمین معامالتی‬ ‫که در بازارهای انالین ثبت نمی شوند‪ ،‬این روند نشان‬ ‫از ب��ازار روزانه ‪ ۴۰‬تا ‪ ۱۰۰‬میلیون دالری رمزارزها در‬ ‫ایران دارد‪ .‬پس با بازار بزرگی در کشور و افراد زیادی‬ ‫که در این حوزه فعال هس��تند طرف هستیم که دیگر‬ ‫نمی توان ان را نادیده گرفت‪.‬‬ ‫ابالغ قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی‬ ‫رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودجه کش��ور‪ ،‬مصوبه‬ ‫ش��ورای اقتصاد درباره نرخ خرید تضمینی محصوالت‬ ‫زراعی در س��ال زراع��ی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬را ب��ه وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی ابالغ کرد‪ .‬به گزارش ف��ارس‪ ،‬مصوبه‬ ‫ش��ورای اقتصاد درباره نرخ خرید تضمینی محصوالت‬ ‫زراعی در سال زراعی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬ازسوی محمدباقر‬ ‫نوبخت‪ ،‬رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی ابالغ ش��د‪ .‬در متن این مصوبه امده‬ ‫است‪ :‬ش��ورای اقتصاد در جلسه مورخ ‪۱۳۹۹ /۰۶/۲۴‬‬ ‫درخواست شماره ‪ ۱۰۰۷۸/۲۰‬مورخ ‪۱۳۹۹/۰۴/۳۰‬ان‬ ‫وزارت درب��اره تعیین نرخ خری��د تضمینی محصوالت‬ ‫زراعی برای س��ال زراعی ‪ ۱۳۹۹ -۱۴۰۰‬را به اس��تناد‬ ‫ماده (‪ )۳۶‬قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی‬ ‫از مق��ررات مالی دولت (‪ ،)۲‬بررس��ی و به ش��رح زیر‬ ‫تصویب کرد‪.‬همچنین نرخ ارقام مختلف برنج بر حسب‬ ‫درصد شکستگی دانه ازس��وی وزارت جهادکشاورزی‬ ‫ب��ا هماهنگی س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور تعیین‬ ‫می ش��ود‪ .‬خرید تضمینی برنج ازسوی سازمان مسئول‬ ‫خرید‪ ،‬منحصر به استان های گیالن و مازندران خواهد‬ ‫بود‪ .‬سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت‬ ‫جهادکشاورزی و رعایت قوانین و مقررات مربوط‪ ،‬دباره‬ ‫س��ازمان های مس��ئول خرید‪ ،‬محدوده زمانی خریده‬ ‫نحوه تامی��ن تنخواه‪ ،‬چگونگی ضمان��ت و بازپرداخت‬ ‫اعتبارات مورد نیاز و محل تامین زیان احتمالی خرید‬ ‫موض��وع این تصویب نامه‪ ،‬تصمیمات الزم را اتخاذ و بر‬ ‫نحوه اجرای انها نظارت می کند‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬هزینه های تبعی براس��اس پیش��نهاد وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی و پ��س از بررس��ی س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‪ ،‬ازس��وی س��ازمان‬ ‫برنامه و بودجه کش��ور ابالغ می شود‪ .‬براساس ابالغیه‬ ‫یادش��ده‪ ،‬میزان افت سن گندم و جدول نرخ دانه های‬ ‫روغنی بر حس��ب افت و رطوبت با هماهنگی سازمان‬ ‫برنامه و بودجه کش��ور و وزارت جهادکشاورزی تعیین‬ ‫می ش��ود‪ .‬جدول خرید تضمینی گندم و گندم دوروم‬ ‫برحس��ب افت مفی��د و غیرمفی��د برای س��ال زراعی‬ ‫‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬براس��اس محاس��به و پیشنهاد سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولید کنن��دگان و تفاهم‬ ‫وزارت جهادکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور‬ ‫ابالغ می شود‪.‬‬ ‫در ماده (‪ )۳۵‬قانون برنامه پنج س��اله شش��م توسعه‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و تبصره (‪ )۶‬ماده (‪ )۶‬قانون‬ ‫افزایش به��ره وری بخش کش��اورزی و منابع طبیعی‪،‬‬ ‫وزارت جهادکش��اورزی مکل��ف اس��ت در برنامه ریزی‬ ‫تولی��د محص��والت کش��اورزی و انج��ام خریدادهای‬ ‫تضمین��ی‪ ،‬ضمن در نظر گرفتن ش��رایط بازار‪ ،‬الگوی‬ ‫کش��ت بهینه ملی ‪ -‬منطقه ای را رعایت کند‪ .‬همچنین‬ ‫به منظور کاهش ب��ار مالی دولت برای تامین نقدینگی‬ ‫و هزینه تبعی خرید تضمینی‪ ،‬حداکثر ظرف مدت دو‬ ‫«انتقال داده های اسیاتک»‬ ‫دانش بنیان شد‬ ‫خبر‬ ‫تحلیل صنعت رمزارزها در جهان و ایران‬ ‫گروه خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئی��س کل بیم��ه مرک��زی‬ ‫از امادگ��ی صنع��ت بیم��ه‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاری ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیاردتومان��ی به منظور تکمیل‬ ‫ی ای ت��ی ای��ن‬ ‫زیرس��اخت ها ‬ ‫صنع��ت در کش��ور خب��ر داد و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬صنعت بیمه به شدت‬ ‫نیازمند خدمات ش��رکت های دانش بنیان است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬غالمرضا س��لیمانی در س��خنانی در نشست «تبیین‬ ‫نقش ش��بکه بانکی در نظام تامین مالی نواوری کش��ور»‬ ‫س��هم ش��بکه بیمه جهانی را ‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالر و‬ ‫معادل ‪ ۷‬درصد از تولید ناخالص کشورها دانست‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه‪ ،‬میزان س��رمایه گذاری های صنعت‬ ‫بیمه در کش��ور ب��االی ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد؛ ضریب نفوذ بیمه نیز به ‪ ۳.۶‬درصد افزایش‬ ‫یافته اس��ت و البته هنوز با اس��تانداردهای جهانی فاصله‬ ‫داری��م‪ .‬س��لیمانی در ادامه‪ ،‬افزایش ضری��ب نفوذ بیمه و‬ ‫همگانی س��ازی محصوالت نوین صنع��ت بیمه را در گرو‬ ‫همراه��ی ش��رکت های دانش بنیان و حرکت در مس��یر‬ ‫دیجیتال دانست و گفت‪ :‬ما دست نیاز و همکاری به سوی‬ ‫شرکت های دانش بنیان دراز می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزایش ضریب نفوذ بیمه و همگانی سازی محصوالت‬ ‫نوی��ن ان را در گ��رو همراهی ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫حرکت این صنعت در مسیر دیجیتال دانست‪.‬‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرک��زی در ادام��ه از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان درخواست کرد با مشارکت در طرح های نوین‬ ‫بیمه ای و ایجاد بس��تر دیجیتال در صنعت بیمه و توسعه‬ ‫ان به تقویت س��اختارهای خدمات اقتصادی کمک کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین از امادگی صنعت بیمه برای سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیاردتومانی به منظور تکمیل زیرس��اخت های ‪IT‬‬ ‫صنعت بیمه در کشور خبر داد و تاکید کرد‪ :‬صنعت بیمه با‬ ‫در اختیار داشتن بیگ دیتای ارزشمند‪ ،‬عالقه مند است در‬ ‫این حوزه س��رمایه گذاری کند و به شدت نیازمند خدمات‬ ‫شرکت های دانش بنیان است‪.‬‬ ‫س��لیمانی همچنی��ن یاداورش��د‪ :‬نظ��ام تامی��ن مالی‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان ب��دون به��ره وری از خدمات‬ ‫بیمه ای و افزایش ضریب امنیت سرمایه گذاری‪ ،‬امکان پذیر‬ ‫نخواهد بود‪ .‬وی همچنین در ادامه از راه اندازی بیمه های‬ ‫اعتباری شرکت های دانش بنیان در اینده ای نزدیک خبر‬ ‫داد و افزود‪ :‬موسس��ات بیمه ای در کنار بانک ها می توانند‬ ‫ضمانتنامه های مالی و اعتباری را صادر کنند‪.‬‬ ‫س��لیمانی یکی از خدمات صنعت بیمه در دوران کرونا‬ ‫را طراحی بیمه نامه های ویژه توقف کس��ب وکار ناش��ی از‬ ‫اپیدمی این ویروس در کشور به منظور مبارزه با تهدیدات‬ ‫اقتصادی ان عنوان کرد‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت که با حضور در این نشس��ت که‬ ‫باحض��ور محم��ود واعظی رئیس دفت��ر رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫و جمعی از مدیران ارش��د نظام مالی کشور همراه بود‪ ،‬دو‬ ‫تفاهمنامه بین ش��رکت بیمه ارم��ان و صندوق نواوری و‬ ‫شکوفایی ریاس��ت جمهوری با محوریت بیمه های اعتبار‬ ‫قرارداد گروهی و بیمه های سرمایه گذاری در شرکت های‬ ‫دانش بنیان در راس��تای گس��ترش توسعه و چتر حمایتی‬ ‫بیمه و کاهش ریس��ک فعالیت و س��رمایه گذاری در این‬ ‫شرکت ها به امضای طرفین رسید‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫رئی��س صندوق ن��واوری و ش��کوفایی در مراس��م‬ ‫افتتاح دفتر حمایت از ن��واوری بانک کارافرین گفت‪:‬‬ ‫در راس��تای حمای��ت جام��ع و کام��ل از طرح ه��ای‬ ‫بزرگ ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬با نظام بانکی کش��ور‬ ‫توافق هایی انجام ش��ده که در ‪ ۲۰‬ماه گذش��ته حدود‬ ‫‪ ۳‬هزار میلیاردتومان پرداختی بانک ها به ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان بوده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬علی وحدت در‬ ‫مراسم افتتاحیه دفتر حمایت از نواوری بانک کارافرین‬ ‫طی سخنانی تامین مالی حوزه نواوری را فقط با منابع‬ ‫دولت��ی و حمایت صن��دوق نواوری موثر ندانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬برای حمایت جام��ع و کامل از طرح های بزرگ‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬ب��ا توافق هایی با نظام بانکی‬ ‫کش��ور انجام ش��ده ک��ه در ‪ ۲۰‬ماه گذش��ته حدود ‪۳‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان پرداختی بانک ها به ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان بوده اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬همکاری با‬ ‫بان��ک کارافرین ع�لاوه بر خدمات همیش��گی بانکی‬ ‫یعنی اعطای تس��هیالت و ضمانتنامه به ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان در قالب خدمات نوینی مانند انتشار اوراق‬ ‫و استفاده از بازار سرمایه‪ ،‬برای تامین مالی تقاضاهای‬ ‫باالتر از ‪ ۱۰۰‬میلیاردتومان نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫برای تعالی ش��رکت های دانش بنیان استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫امیدواری��م به زودی تم��ام پرونده های معرفی ش��ده از‬ ‫صندوق نواوری و ش��کوفایی برای دریافت تس��هیالت‬ ‫را پرداخ��ت کنی��م‪ .‬گفتنی اس��ت ب��ه هم��راه دفتر‬ ‫حمای��ت از ن��واوری بانک کارافری��ن‪ ۱۰ ،‬بانک دیگر‬ ‫ش��امل بانک ه��ای ملت‪ ،‬ص��ادرات‪ ،‬پارس��یان‪ ،‬اینده‪،‬‬ ‫قرض الحس��نه مهر ایران‪ ،‬س��ینا‪ ،‬تجارت‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫صندوق کارافرینی امید‪ ،‬دفتر حمایت از نواوری خود‬ ‫را در هاب بانکی صندوق نواوری و شکوفایی راه اندازی‬ ‫کرده اند و به شرکت هایی که از سوی صندوق نواوری‬ ‫معرفی می شوند خدمات گوناگونی مانند ضمانتنامه و‬ ‫تسهیالت بانکی ارائه می کنند‪.‬‬ ‫صنعت بیمه‬ ‫نیازمند شرکت های دانش بنیان‬ ‫م��اه از ابالغ این تصویب نام��ه‪ ،‬تمهیدات الزم را جهت‬ ‫اجرای��ی کردن مفاد بند (الف) ماده (‪ )۳۲‬قانون برنامه‬ ‫شش��م توس��عه جمهوری اس�لامی ایران و ماده (‪)۳۳‬‬ ‫قان��ون افزای��ش به��ره وری بخش کش��اورزی و منابع‬ ‫طبیعی فراهم نمایند‪ .‬همچنین به منظور بهبود شرایط‬ ‫کیفی خری��د تضمینی محصوالت کش��اورزی به ویژه‬ ‫گن��دم‪ ،‬رعایت کام��ل اس��تانداردهای مربوط ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزارت جهادکش��اورزی نیز مکلف اس��ت نس��بت به‬ ‫برنامه ری��زی ب��رای توس��عه قراردادهای کش��ت بین‬ ‫تولیدکنن��دگان دانه های روغنی و صنایع مرتبط اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫همچنین افزایش ن��رخ خرید تضمینی چغندرقند و‬ ‫دانه های روغنی از طریق بهبود بهره وری صنایع مربوط‬ ‫و اتخاذ سیاس��ت های تجاری و قیمتی مناس��ب نباید‬ ‫سبب ایجاد بار مالی برای دولت شود‪.‬‬ ‫ایده های خالقانه‪ ،‬مقدم ه ش��روع نواوری و کارافرینی‬ ‫هس��تند‪ ،‬اس��یاتک هم با تکیه بر این باور گام برداشت‬ ‫و امروز ش��رکت انتقال داده های اس��یاتک‪ ،‬دانش بنیان‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی ش��رکت انتقال داده های‬ ‫اسیاتک‪ ،‬براساس همین باور و عمل به ان‪ ،‬این شرکت‬ ‫هم اکن��ون به عنوان یک��ی از برتری��ن اپراتورهای ارائه‬ ‫خدمات اینترنت ثابت کش��ور‪ ،‬پس از بررس��ی کارگروه‬ ‫ارزیابی ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬در تاریخ ‪ ۷‬تیر ‪۱۳۹۹‬‬ ‫به جمع شرکت های دانش بنیان پیوست‪.‬‬ ‫ش��رکت انتقال داده های اس��یاتک براس��اس ارزیابی‬ ‫انجام ش��ده طب��ق «ایین نامه اجرایی قان��ون حمایت از‬ ‫ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان» و «قانون حمایت‬ ‫از ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان و تجاری س��ازی‬ ‫نواوری ه��ا و اختراعات»‪ ،‬به صورت ش��رکت دانش بنیان‬ ‫در حوزه «فناوری اطالع��ات و ارتباطات و نرم افزارهای‬ ‫رایانه ای» مورد تایید قرارگرفت‪ .‬اس��یاتک با استفاده از‬ ‫ظرفیت دانش موجود‪ ،‬سهم مهمی در خلق ایده های نو‬ ‫و تجاری س��ازی انها رقم زده و همگام با روند تغییر در‬ ‫حوزه فناوری و صنعت تلکام و با هدف شتابدهی به رشد‬ ‫کسب و کارهای نوین و مدیریت فرصت ها و تهدیدهای‬ ‫پیش رو‪ ،‬از س��ال ‪ ۱۳۹۸‬اقدام به تاسیس مرکز نواوری‬ ‫و تحول دیجیتال کرد‪ .‬در سال جاری برخی محصوالت‬ ‫اس��یاتک‪ ،‬بعد از ط��ی مراحل تجاری س��ازی‪ ،‬موفق به‬ ‫کس��ب مجوز دانش بنیان ش��دند و ای��ن موضوع انگیزه‬ ‫و ان��رژی مضاعف��ی برای ارتقای س��طح کیف��ی و تنوع‬ ‫محصوالت ایجاد کرده است‪.‬‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 17‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1628‬‬ ‫پیاپی ‪2946‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫یادداشت‬ ‫به نام مردم‬ ‫به کام‬ ‫همسایگان‬ ‫یوسف کاووسی‬ ‫کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی‬ ‫در اسیب شناسی عدم استقالل بانک مرکزی مطرح شد‬ ‫سایه سنگین نفت بر سر بانک مرکزی‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بانک مرکزی در اغلب کش��ورهای توس��عه یافته یکی از مراجع مس��تقل سیاست گذاری پولی و بانکی اس��ت که از قدرت بسیار باالیی در‬ ‫تعیین خط مش��ی اقتصادی این کش��ورها برخوردار است‪ .‬بس��یاری از کارشناس��ان اقتصادی بر این باورند که این نهاد اقتصادی از ابتدای‬ ‫تاس��یس در ایران تا امروز مستقل نبوده اس��ت‪ .‬این دسته از کارشناسان معتقدند بانک مرکزی به دلیل انتصاباتی که با انگیزه های سیاسی‬ ‫صورت می گیرد‪ ،‬تصمیماتی سیاسی در حمایت از دولت های وقت اتخاذ می کند که دست کم در طول ‪ ۶‬دهه اخیر منجر به بروز مشکالت‬ ‫بسیاری از جمله افزایش لجام گسیخته نرخ تورم و کاهش شتابان ارزش پول ملی شده است‪ .‬بانک مرکزی ایران در سال ‪ ۱۳۳۹‬و با ریاست‬ ‫ابراهیم کاشانی کار خود را اغاز کرد و تا امروز ‪ ۱۸‬شخصیت دیگر نیز بر کرسی این منصب تکیه زده اند؛ به عبارتی می توان گفت نظام پولی‬ ‫بانکی ایران تقریبا به طور میانگین در هر ‪ ۳‬س��ال‪ ،‬حداقل یک تغییر را در س��طح ریاست شاهد بوده است‪ .‬در این بین محمدمهدی سمیعی‬ ‫که حدود ‪ ۶‬س��ال (در دو دوره مختلف از ‪ ۱۳۴۳‬تا ‪ / ۱۳۴۸‬از ‪ ۱۳۴۹‬تا ‪ )۱۳۵۰‬ریاس��ت این نهاد ناظر بر سیاست های بانکی کشور را برعهده‬ ‫داش��ته‪ ،‬طوالنی ترین مدت مدیریت را در کارنامه خود ثبت کرده اس��ت‪ .‬اما در مقابل موارد زیادی را از بین این ‪ ۱۹‬مدیر می توان نام برد که‬ ‫عمر ریاست شان در بانک مرکزی ایران به چند ماه هم نرسید و به سرعت جایگاه شان را به فرد بعد از خود واگذار کرده اند‪ .‬اگر سیستم انتصاب‬ ‫مدیران بانک مرکزی ایران را با س��ایر کش��ورهای توسعه یافته مقایس��ه کنیم‪ ،‬پیش از همه درمی یابیم که رد پایی از ثبات در بانک مرکزی‬ ‫ایران دیده نمی ش��ود‪ ،‬چراکه عمال در تمام ‪ ۶۰‬س��الی که از حیات بانک مرکزی در کش��ورمان می گذرد‪ ،‬انتصاب مدیران ازسوی سیاسیون‬ ‫انجام شده و تقریبا همه افراد بیشتر با در نظر گرفتن دیدگاه ها و گرایشات سیاسی انتخاب شده اند‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫تقریب��ا همه دولت ه��ا در دور اول تالش می کنند‬ ‫که با س��رکوب نرخ ارز‪ ،‬قیمت ها را تثبیت کنند‪ ،‬اما‬ ‫در دور دوم ک��ه نی��ازی به رای دوب��اره مردم ندارند‬ ‫اج��ازه می دهند فنر نرخ ارز ازاد ش��ود و به یکباره با‬ ‫یک جه��ش ناگهانی حتی از قیمت واقعی هم باالتر‬ ‫برود‪ .‬کارشناس��ان همیش��ه بر این نکته تاکید دارند‬ ‫ک��ه نرخ ارز ه��م باید مثل قیمت کااله��ا و اجناس‬ ‫دیده ش��ود؛ مثال دولت ها در ابتدای س��ال براساس‬ ‫نرخ تورم حقوق کارکنان را افزایش می دهند یا قیمت‬ ‫یک کاال یا خودرو را باالتر می برند؛ بر همین اس��اس‬ ‫باید برای ارز هم قیمت گذاری ش��ود که فرمولی هم‬ ‫ب��رای این قیمت گذاری وجود دارد‪ .‬تفاضل نرخ تورم‬ ‫داخل��ی و نرخ ت��ورم خارجی‪ ،‬برابر با نرخ تورم واقعی‬ ‫ارز خواه��د بود (نرخ تورم خارجی به این معناس��ت‬ ‫که نرخ برابری دالر و یورو در یک س��ال چقدر دچار‬ ‫تالطم ش��ده است)؛ بنا بر این فرمول باید میزان نرخ‬ ‫تورم واقعی ارز در امر قیمت گذاری ارز مورد استفاده‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬در این صورت اس��ت که عرضه و تقاضا به‬ ‫نرخ واقعی خودش انجام خواهد شد‪ .‬وقتی ما نرخ را‬ ‫س��رکوب می کنیم (مثال روی ‪ ۴۲۰۰‬تومان)‪ ،‬تولید‬ ‫کاالی ما در داخل کشور ارزان تمام می شود‪ .‬در این‬ ‫صورت چن��د حالت پیش می اید؛ در داخل کش��ور‬ ‫به دلی��ل نبود توازن بین حقوق کارگران با نرخ تورم‪،‬‬ ‫ای��ن کاالها باز هم ب��رای حقوق بگیران گران خواهد‬ ‫بود اما باید توجه داش��ت کاالهای تولیدی ما با نرخ‬ ‫ارز س��رکوب شده‪ ،‬برای کش��ورهای همسایه بسیار‬ ‫ارزان اس��ت؛ بنابراین کاالهای ما یا به خارج از کشور‬ ‫قاچاق می شوند یا تحت عنوان صادرات‪ ،‬تجار ما این‬ ‫کاالها را به همس��ایگان می فروش��ند‪ .‬بارها دیده ایم‬ ‫ک��ه ای��ن صادرکنندگان لوح طالی��ی هم می گیرند‬ ‫و از خدمات ش��ان قدردانی می ش��ود ام��ا این نحوه‬ ‫صادرات کامال به زیان کشور ما است‪ ،‬چراکه کاالیی‬ ‫ک��ه با یاران��ه اعطایی ما تولید ش��ده‪ ،‬با قیمتی نازل‬ ‫به مصرف کنندگان خارجی می رس��د‪ .‬پس می توان‬ ‫نتیجه گرفت که وقتی ارز را س��رکوب می کنیم‪ ،‬در‬ ‫حقیقت به نفع کش��ورهای همسایه عمل می کنیم و‬ ‫منفعت این اقدام دولت در حوزه ارز به جیب دولت ها‬ ‫و تاجران س��ایر کشورها می رود‪ .‬چنانچه پیش تر نیز‬ ‫ش��اهد این بودیم ک��ه در دوره ای که نرخ ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان بود‪ ،‬کش��ورهای عراق و افغانس��تان بیشترین‬ ‫بهره را از قیمت پایین دالر در کش��ورمان بردند‪ .‬اما‬ ‫وقتی نرخ واقعی می شود دیگر این نوع صادرات برای‬ ‫تجار توجیه اقتصادی ندارد‪ ،‬چراکه حاال بازار رقابتی‬ ‫می ش��ود و همه چیز در اختی��ار بازار قرار می گیرد و‬ ‫باید سطح کیفی کاالها افزایش یابد تا ارائه کنندگان‬ ‫ان از س��ایر برنده��ا عقب نمانند‪ .‬در این قس��مت از‬ ‫کار است که سوءمدیریت ها به دلیل شایسته ساالری‬ ‫کمت��ر می ش��ود و به��ره وری به طور خ��ودکار باالتر‬ ‫می رود‪ .‬باید توجه داش��ت افزای��ش میزان بهره وری‬ ‫می توان��د باعث کاهش چش��مگیر هزینه های تولید‬ ‫ش��ود و در نتیجه قیمت ها نیز در بازار داخل کش��ور‬ ‫بس��یار کمتر خواهد شد‪ .‬پس می توان نتیجه گرفت‬ ‫ک��ه اگ��ر ن��رخ ارز براس��اس عرضه و تقاض��ا تعیین‬ ‫ش��ود‪ ،‬می توان��د در بازارهای داخل و خارج کش��ور‬ ‫ایجاد تعادل کند و دیگر نیازی نیس��ت که کاالهای‬ ‫تولیدی مان را با قیمت بسیار پایین به سایر کشورها‬ ‫بفروشیم‪ .‬همان طور که پیش تر نیز ذکر شد دولت ها‬ ‫در دور نخست اجازه باال رفتن نرخ ارز را نمی دهند و‬ ‫در دور دوم ب��ه ناگاه می بینیم که قیمت دالر ‪ ۴‬برابر‬ ‫می ش��ود‪ .‬از طرفی هم می دانیم که دس��تمزد کارگر‬ ‫به این میزان رش��د نمی کند‪ ،‬به همین دلیل اس��ت‬ ‫که مردم غافلگیر می ش��وند و فش��ار بسیار شدیدی‬ ‫به مصرف کننده واقعی ما وارد می ش��ود‪ .‬اینجاس��ت‬ ‫که باید کالن نگر باشیم و مسائل را به صورت روزمره‬ ‫مدیریت نکنیم و اینده نگر باش��یم‪ .‬ارتباط تنگاتنگی‬ ‫بین این رویه غلط و عدم استقالل بانک مرکزی وجود‬ ‫دارد؛ برای مثال اگر بانک مرکزی بخواهد این چرخه‬ ‫را اص�لاح کند باید روبه روی وزارتخانه ها و مجموعه‬ ‫دولت و سایر نهادها قرار بگیرد‪ ،‬به همین دلیل است‬ ‫که در اغلب مقاطع زمانی (نه همیشه) بانک مرکزی‬ ‫عمال به بازوی اجرایی دولت در بازارهای مالی تبدیل‬ ‫شده و به پیچیده تر شدن این اوضاع دامن زده است‪.‬‬ ‫متاس��فانه م��ا در تمام این س��ال ها از منابع ارزی‬ ‫کشور در مسیر صحیحی استفاده نکرده ایم و به جای‬ ‫س��رمایه گذاری دالرهای نفتی‪ ،‬سعی در تثبیت نرخ‬ ‫ارز با هدف های پوپولیستی و عوام فریبانه داشته ایم‪.‬‬ ‫ام��ا یک��ی از مهم تری��ن دالیل بروز این مش��کل در‬ ‫سیس��تم اقتصادی ما‪ ،‬مس��ئله عدم اس��تقالل بانک‬ ‫مرک��زی اس��ت چراکه اگر این مش��کل نب��ود دیگر‬ ‫دولت ها نمی توانس��تند با اهداف و غرایض سیاس��ی‬ ‫دالره��ای نفتی را در مس��یر ثابت نگاه داش��تن نرخ‬ ‫ارز هدر دهند‪ ،‬اما با کمال تاس��ف باید یاداور ش��د تا‬ ‫زمان��ی که بانک مرکزی نتواند مس��تقل از مجموعه‬ ‫دولت عمل کند باز هم ش��اهد ادامه این روش غلط‬ ‫و ناصحیح در کشورمان خواهیم بود که تنها کیفیت‬ ‫زندگی مردم عادی را روز به روز کاهش می دهد‪.‬‬ ‫دالیل افزایش‬ ‫نرخ ارز را‬ ‫به موقع توضیح‬ ‫خواهم داد‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی اعالم کرد‪ :‬صادرکنندگان افزون بر ‪ ۸‬میلیارد‬ ‫دالر از تعهدات ارزی ‪ ۲۷‬میلیارد دالری ایفا نش��ده‪ ،‬مربوط به پروانه های‬ ‫صادراتی سال های ‪ ۱۳۹7-۱۳۹8‬خود را به تدریج به چرخه اقتصاد کشور‬ ‫اورده و مانده تعهدات انها به حدود ‪ ۱۹‬میلیارد دالر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی نوشت‪ :‬در اوج‬ ‫فشار حداکثری و بعد از ‪ 2‬سال مقاومت بانک مرکزی در خط مقدم جنگ‬ ‫اقتصادی و در مقابل شدیدترین و بی سابقه ترین تحریم های پولی و بانکی‬ ‫????دسترس��ی به درامدهای ارزی کش��ور‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫و باوجود محدودیت‬ ‫با تمرکز بر تامین کاالهای اساس��ی‪ ،‬دارو و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬نیازهای اساس��ی و ضروری کش��ور را با تمام سختی ها به خوبی و‬ ‫کفایت تامین کرده و اجازه نداده که واضعان تحریم به هدف اصلی ش��ان‬ ‫در ‪ 2‬سال گذشته که همانا فروپاشی اقتصاد کشور بود‪ ،‬برسند‪ .‬با افزایش‬ ‫ن��رخ ارز در چن��د هفت��ه اخیر که درباره دالیل ان ب�� ه موقع خود توضیح‬ ‫خواه��م داد‪ ،‬هجمه های س��ازمان یافته و بعضا ب��ا هدف های خاص‪ ،‬علیه‬ ‫بانک مرکزی اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬باوجود سختی ها و دشواری ها‪،‬‬ ‫کنترل نرخ ارز دغدغه مهم بانک مرکزی است‪ .‬مردم عزیز مطمئن باشند‬ ‫بانک بیشتر در کنترل بازارها حضور خواهد داشت و از اخرین مراحل این‬ ‫فش��ار حداکثری عبور خواهیم کرد‪ .‬به گفته رئیس کل بانک مرکزی این‬ ‫روزها بعد از طرح مکانیسم ماشه‪ ،‬اخباری درباره قطع کامل ارتباط نظام‬ ‫مالی ایران مطرح می ش��ود‪ .‬فارغ از قابلیت عملیاتی داشتن و میزان تاثیر‬ ‫عملی ان‪ ،‬متاسفانه تاثیر روانی این خبر در بازار ارز سایه افکنده است‪.‬‬ ‫فرصت طالیی را از دست ندهیم‬ ‫ل حاضر‬ ‫باتوج��ه به این مس��ئله و همچنین ش��رایط متالطمی ک��ه در حا ‬ ‫شاهدش هستیم‪ ،‬به نظر می رسد تحریم ها می تواند حداقل در یک حوزه عامل‬ ‫خیر باش��د‪ ،‬چراکه بارها از زبان اقتصاددانان برجسته شنیده ایم که پول نفت‬ ‫و ادعای مالکیت دولت بر این منبع ارزی‪ ،‬یکی از اهرم های فشاری است که‬ ‫دولت همواره از ان در برابر بانک مرکزی استفاده کرده و به نظر نمی رسد قصد‬ ‫ترک این رفتار خود را داش��ته باش��د‪ .‬البته همانطور که گفته ش��د این رابطه‬ ‫نه چندان متوازن دولت و بانک مرکزی مختص این دولت یا جناح سیاس��ی‬ ‫خاص��ی نیس��ت‪ ،‬بلک��ه در طول ‪ ۶‬دهه ای که از عمر بان��ک مرکزی می گذرد‬ ‫تقریبا همه دولت ها کم و بیش سعی در اعمال سیاست های مدنظر خود را در‬ ‫سیاست گذاری های بانکی و پولی کشور داشته اند‪ .‬اما به نظر می رسد حاال که‬ ‫دولت عمال امکان فروش نفت یا دسترسی ب ه منابع ارزی حاصل از فروش نفت‬ ‫را ندارد‪ ،‬باید فرصت را مغتنم شمرد و در جهت اصالح ساختاری بانک مرکزی‬ ‫حرکت کرد‪ .‬البته زمزمه هایی نیز از مجلس ش��نیده می ش��ود اما باتوجه به‬ ‫اظهارات نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی‪ ،‬باید گفت نمی توان‬ ‫انتظار چندان زیادی در مسیر پیشبرد روند استقالل بانک مرکزی داشت‪.‬‬ ‫از نرخ سود بانکی تا پول نفت‬ ‫حاال که دولت‬ ‫عمال امکان‬ ‫فروش نفت‬ ‫یا دسترسی‬ ‫به منابع ارزی‬ ‫حاصل از فروش‬ ‫نفت را ندارد‪،‬‬ ‫باید فرصت را‬ ‫مغتنم شمرد و‬ ‫در جهت اصالح‬ ‫ساختاری‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫حرکت کرد‬ ‫حیدر مستخدمین حسینی‪ ،‬اقتصاددان و استاد دانشگاه‬ ‫در گفت وگوی��ی ب��ا‬ ‫ضم��ن برش��مردن حوزه های‬ ‫مختل��ف اقتص��ادی در کش��ور‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در کش��ور ما‬ ‫سیاس��ت هایی که تحت عنوان سیاس��ت های ب��ازار مالی‬ ‫به ش��مار می اید‪ ،‬دربرگیرنده ‪ 3‬حوزه مهم است؛ نخستین‬ ‫مورد سیاس��ت گذاری در حوزه ب��ازار پول یا همان بانک ها‬ ‫اس��ت که دربرگیرنده فعالیت بانک مرکزی‪ ،‬بانک های زیر‬ ‫نظر بانک مرکزی و مجموعه موسسات مالی که باید از بانک‬ ‫مرک��زی فرمانبری کنند‪ ،‬اس��ت‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬مورد‬ ‫دوم بحث بازار س��رمایه اس��ت که بانک مرکزی باید تنوع‬ ‫شرکت های بورسی را مدیریت کند‪ .‬سومین و اخرین حوزه‬ ‫نیز بازار بیمه را شامل می شود‪ .‬در حوزه بانک می دانیم که‬ ‫شورای پول و اعتبار سیاست گذار اصلی است که ریاستش‬ ‫هم با رئیس کل بانک مرکزی اس��ت‪ .‬ش��ورای پول و اعتبار‬ ‫وظیفه اعمال سیاس��ت های پولی را دارد‪ .‬البته این ش��ورا‬ ‫می تواند بخشی از وظایفش را به بانک مرکزی بدهد‪ .‬این را‬ ‫هم در نظر داشته باشید که رئیس بورس و بازار بیمه وزیر‬ ‫اقتصاد و دارایی کشور است‪ .‬این تحلیلگر مسائل اقتصادی‬ ‫با مهم دانس��تن اس��تقالل بانک مرکزی عنوان کرد‪ :‬دلیل‬ ‫این توضیحاتم این بود که برای بحث بر سر استقالل بانک‬ ‫مرکزی اول باید مقدمه ای از ساختار مدیریتی این حوزه را‬ ‫بدانیم تا بتوانیم در این زمینه به یک نتیجه درست برسیم‪.‬‬ ‫من در این حوزه کتابی را با عنوان «استقالل بانک مرکزی»‬ ‫منتشر کرده و در ان به تفصیل این موارد را توضیح داده ام‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ بهره؛ مهم ترین ابزار بانک مرکزی‬ ‫مس��تخدمین حس��ینی با اش��اره به نرخ سود بانکی‪ ،‬ان‬ ‫نرخ سود بانکی‬ ‫تعیین کننده‬ ‫پس انداز جامعه‬ ‫و نشانگر میزان‬ ‫سپرده گذاری‬ ‫مردم در نظام‬ ‫بانکی است‪.‬‬ ‫از طرفی‬ ‫هم نشانگر‬ ‫تصمیم گیری و‬ ‫تصمیم سازی‬ ‫سرمایه گذاران‬ ‫در حوزه های‬ ‫مختلف اقتصادی‬ ‫است‬ ‫سید غنی نظری خانقاه‪ ،‬نماینده مردم خلخال و‬ ‫کوثر در مجلس ش��ورای اسالمی در پاسخ به سوال‬ ‫خبرنگار‬ ‫در زمینه مس��ئله اس��تقالل بانک‬ ‫مرکزی گفت‪ :‬اتفاقا موضوع بس��یار خوبی را مطرح‬ ‫کرده اید‪ .‬تجربه چند دهه گذشته نشان داده دولت‬ ‫هر جا کم اورده و به مش��کل خورده به سراغ بانک‬ ‫مرکزی رفته اس��ت‪ .‬دولت هر زمانی که با کس��ری‬ ‫مواجه شده از بانک مرکزی استقراض کرده وبه تبع‬ ‫ای��ن کار نقدینگ��ی افزایش یافت��ه و در نهایت هم‬ ‫شاهد این هستیم که نرخ تورم بیشتر شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬اتفاقا یکی از دالیلی که گاهی‬ ‫دولت ه��ا بودجه را بدون توج��ه به نظرات دیگران‪،‬‬ ‫هر طور که دلش��ان می خواهد‪ ،‬می بندند هم همین‬ ‫امر است‪ .‬دولت مطمئن است اگر با کسری بودجه‬ ‫مواجه ش��ود‪ ،‬می تواند س��راغ بانک مرکزی برود و‬ ‫دس��ت در جی��ب این نهاد کرده و کس��ری خود را‬ ‫تامین کند‪ .‬این اش��تباه اس��ت و باید در این راستا‬ ‫حرکت ش��ود که بانک مرکزی را به گونه ای اصالح‬ ‫کنیم که دیگر امکان چنین اقدامات و اعمال فشاری‬ ‫ازسوی دولت به بانک مرکزی وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک مرکزی سیاسی شده است‬ ‫دبیر دوم کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در ادامه با انتق��اد از نگاه تمام دولت ها به‬ ‫بان��ک مرکزی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همه دولت ها همیش��ه‬ ‫به همین ش��کل نس��بت ب��ه بانک مرک��زی رفتار‬ ‫را مهم تری��ن اب��زار در اختی��ار بان��ک مرکزی‬ ‫دانس��ت و توضیح داد‪ :‬نخس��تین مس��ئله ای‬ ‫که اس��تقالل بانک مرکزی را نش��ان می دهد‪،‬‬ ‫سیاس��ت گذاری در تعیی��ن نرخ س��ود بانکی‬ ‫ی��ا هم��ان نرخ بهره اس��ت‪ .‬باید توجه داش��ته‬ ‫باش��یم که نرخ س��ود بانکی‪ ،‬یکی از مهم ترین‬ ‫مولفه ه��ای اقتصادی بوده و هس��ت؛ به عبارتی‬ ‫می ت��وان گفت م��ا مهم تر از بحث نرخ بهره در اقتصاد ملی‬ ‫نمی توانیم مثال بزنی��م‪ ،‬چراکه همه مولفه های دیگر تابع‬ ‫این نرخ هس��تند‪ .‬اگر این نرخ به درس��تی تعیین نش��ود‪،‬‬ ‫تم��ام معادالت جاری در س��ایر بازارها نی��ز برهم خواهد‬ ‫خ��ورد و با اخت�لاالت جدی مواجه می ش��ود که می تواند‬ ‫اقتصاد کشور را از حالت تعادل خارج کند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در‬ ‫حقیقت باید گفت نرخ س��ود بانکی تعیین کننده پس انداز‬ ‫جامعه و نش��انگر میزان سپرده گذاری مردم در نظام بانکی‬ ‫اس��ت‪ .‬از طرفی هم نش��انگر تصمیم گیری و تصمیم سازی‬ ‫سرمایه گذاران در حوزه های مختلف اقتصادی است‪ .‬حتی‬ ‫س��رمایه گذاری های خارجی نیز تحت تاثیر مس��تقیم این‬ ‫مولفه مهم اقتصادی (نرخ بهره) اس��ت‪ ،‬چراکه نرخ س��ود‬ ‫بانکی می تواند تعیین کننده این باشد که یک سرمایه گذار‬ ‫س��رمایه خود را وارد این کش��ور بکند یا خیر؟ نرخ س��ود‬ ‫برای س��رمایه گذاران داخلی هم بس��یار مهم است‪ ،‬چراکه‬ ‫س��پرده گذار باتوجه به نرخ بهره است که تصمیم می گیرد‬ ‫سرمایه و دارایی خود را در بانک پس انداز کند یا اینکه وارد‬ ‫بازاره��ای دیگری مانند بازار بورس‪ ،‬مس��کن‪ ،‬ارز و‪ ...‬کند؛‬ ‫از همین روس��ت که می گویم نرخ س��ود مهم ترین ابزار در‬ ‫مهم است‪ ،‬اما فعال نه!‬ ‫کرده ان��د‪ .‬االن ک��ه دول��ت درامد نفتی‬ ‫چندان��ی ن��دارد‪ ،‬رون��د همین اس��ت و‬ ‫حتی زمانی ک��ه ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر نفت‬ ‫می فروختی��م هم دول��ت تمایلی به این‬ ‫مس��ئله نداش��ت‪ .‬دولت همیشه امیدوار‬ ‫اس��ت که در صورت کسری بودجه سراغ‬ ‫بان��ک مرکزی برود ک��ه این بنیانی غلط‬ ‫است‪.‬‬ ‫نظ��ری خانقاه با اش��اره ب��ه انتص��اب مدیران و‬ ‫شخصیت های سیاسی در بانک مرکزی به خبرنگار‬ ‫گف��ت‪ :‬متاس��فانه افرادی هم ک��ه در بانک‬ ‫مرکزی بر س��ر کار بوده اند‪ ،‬بیش��تر شخصیت های‬ ‫سیاس��ی هس��تند تا اقتصادی‪ .‬با کمال تاسف باید‬ ‫گفت مدی��ران بانک مرکزی بیش��تر با انگیزه های‬ ‫سیاس��ی انتخاب می شوند و طبیعتا خود این افراد‬ ‫هم عالقه من��د به همکاری های سیاس��ی با دولت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانین مشکل دارند‬ ‫نماین��ده م��ردم خلخال و کوثر مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی به خبرنگار‬ ‫گف��ت‪ :‬برخی قوانین‬ ‫بان��ک مرکزی و بانکداری بدون ربا نیز مش��کالتی‬ ‫دارند که باید اصالح ش��وند؛ از همین رو اس��ت که‬ ‫می گویم مس��ئله خوبی را مطرح کردید‪ .‬وقتی یک‬ ‫شخصیت سیاسی برای یک جایگاه خاص منصوب‬ ‫می شود قطعا نمی تواند استقالل عمل داشته باشد‪،‬‬ ‫اختیار شورای پول و اعتبار است که می تواند در‬ ‫اقتصاد کشور بسیار تعیین کننده باشد‪.‬‬ ‫‹‹ن�رخ به�ره ب�ا ت�ورم در ای�ران‬ ‫همخوانی ندارد‬ ‫نویس��نده کتاب «اس��تقالل بانک مرکزی؛‬ ‫راهکاری برای کنترل تورم» با انتقاد از عملکرد‬ ‫بانک مرکزی در زمینه تعیین نرخ س��ود بانکی‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬در کشور ما نرخ بهره با نرخ تورم همخوانی‬ ‫ندارد‪ .‬بانک مرکزی در س��ال ‪ ۹۸‬نرخ تورم را ‪ ۴۱.۲‬درصد‬ ‫اعالم کرد‪ ،‬اما بالفاصله در فروردین امسال نرخ سود بانکی‬ ‫را ‪ ۱۵‬درصد تعیین کرده اس��ت‪ .‬فاصله نرخ بهره بانکی با‬ ‫ن��رخ تورم به این مفهوم اس��ت ک��ه ‪ ۲۶.۲‬درصد از قدرت‬ ‫خرید سپرده گذار در بانک کاسته می شود‪ .‬همین مورد یک‬ ‫اشتباه بزرگ است که مقام ناظر سیاست های پولی مرتکب‬ ‫ان ش��ده که پیامد ان تخریب بازار سرمایه‪ ،‬بازار مسکن و‬ ‫در نهایت بخش های تولیدی بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ترکیب شورای پول و اعتبار‬ ‫مس��تخدمین حسینی در ادامه با اشاره به نحوه چینش‬ ‫و ترکیب اعضای ش��ورای پ��ول و اعتبار‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دلیل‬ ‫این مشکل هم برمی گردد به نحوه چینش اعضای شورای‬ ‫پول و اعتبار‪ ،‬چراکه تمام اعضای این ش��ورا مصرف کننده‬ ‫هس��تند و در پی گرفتن تس��هیالت ب��رای مجموعه های‬ ‫خودش��ان؛ اما متاسفانه پیامد و نتایج اسفبار اقتصادی این‬ ‫تصمیمات را به هیچ عنوان موردنظر قرار نمی دهند‪.‬‬ ‫این اس��تاد اقتص��اد افزود‪ :‬برای اینک��ه بانک مرکزی به‬ ‫استقالل برسد‪ ،‬پیش از هر کاری باید اعضای شورای پول‬ ‫به همین دلیل اس��ت که معتقدم باید‬ ‫در فاکتورهای انتخاب مثال رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی تجدیدنظرهای اساس��ی‬ ‫ص��ورت بگیرد و به ج��ای اینکه با نگاه‬ ‫سیاس��ی مدیران را انتخاب کنند باید‬ ‫س��عی شود ویژگی های علمی و سوابق‬ ‫مدیریتی افراد مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ی��اداور ش��د‪ :‬در کل‬ ‫س��اختار انتخاب ه��ا باید ع��وض ش��ود‪ ،‬چراکه با‬ ‫سیس��تم کنونی نمی توان انتظار داشت دولت ها با‬ ‫نگاه سیاسی دست به انتصاب مدیران بانک مرکزی‬ ‫نزنند‪ .‬هیچ دولتی عالقه ندارد این موقعیت و امکان‬ ‫را از دست بدهد‪ ،‬چون وقتی به مشکل برمی خورد‬ ‫می تواند بانک مرکزی را زیر فشار قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال طرح و الیحه ای در کار نیست‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ای��ن نماینده مجل��س در پایان به‬ ‫مجل��س در ش��ورای پول و اعتب��ار ‪ ۲‬نماینده دارد‬ ‫و بقی��ه اف��راد حاضر در این ش��ورا همگی از دولت‬ ‫هستند‪ .‬برنامه اصالح س��اختار انتخاب ها در بانک‬ ‫مرکزی و موضوع اس��تقالل این نهاد معموال باید از‬ ‫طری��ق دولت به عنوان الیحه به مجلس بیاید تا در‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس به عنوان طرح مطرح‬ ‫و پیگیری ش��ود‪ ،‬اما فعال این بحث به طور جدی در‬ ‫مجلس مورد بحث و بررسی نیست و من تا به حال‬ ‫در این زمینه چیزی نشنیده ام‪.‬‬ ‫و اعتبار کس��انی باش��ند که اوال تمام وقت در اختیار این‬ ‫ش��ورا باش��ند‪ ،‬نه اینکه هفته ای مثال یک بار دور هم جمع‬ ‫ش��وند و هر کس سنگ مجموعه ای که به نمایندگی از ان‬ ‫در جلس��ه حضور دارد را به س��ینه بزند؛ ب��رای مثال اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬اتاق تعاون و‪ ...‬در ش��ورای پول و اعتبار نماینده‬ ‫دارند‪ .‬این افراد طبیعتا در پی تامین و حفظ منافع خود و‬ ‫هم صنفی هایشان هس��تند و اصال بحث حمایت از اقتصاد‬ ‫مل��ی برای اغلب حاضران در این جلس��ات اهمیت ندارد؛‬ ‫بنابراین اگر ما در پی اس��تقالل بانک مرکزی هستیم باید‬ ‫به س��متی برویم که اعضای ش��ورای پول و اعتبار از بین‬ ‫افرادی که نسبت به نظام پولی و بانکی اگاهی کامل دارند‬ ‫و دلس��وز شرایط اقتصادی کش��ور هستند‪ ،‬انتخاب شوند‪.‬‬ ‫این نخس��تین قدم است که باید برای مستقل کردن بانک‬ ‫مرکزی برداش��ته ش��ود اما اینکه ایا مجلس و دولت این را‬ ‫می پذیرند یا خیر نمی دانم!‬ ‫‹ ‹مانعی به نام پول نفت‬ ‫این اقتصاددان باس��ابقه در پایان با تاکید بر مسئله پول‬ ‫نف��ت و ادع��ای مالکی��ت دولت ها ب��ر ان به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫دومین مش��کل و مانعی که در این مسیر وجود دارد بحث‬ ‫پول نفت اس��ت‪ .‬دولت مدعی اس��ت که وقت��ی اقتصاد ما‬ ‫نفتی اس��ت و این نفت و پولش نیز متعلق به دولت اس��ت‪،‬‬ ‫پس مس��ئله استقالل بانک مرکزی محلی از اعراب ندارد‪.‬‬ ‫حت��ی اق��ای دکتر روحانی هم چند وق��ت قبل در یکی از‬ ‫سخنرانی هایش��ان گفتن��د که ارز متعلق به دولت اس��ت‪.‬‬ ‫می ت��وان نتیجه گرفت ک��ه تا وقتی این روی��ه ادامه دارد‬ ‫استقالل بانک مرکزی هم موضوعیت نخواهد داشت‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫در ‪ 2‬دهه گذشته بارها از زبان روسای دولت شنیده ایم که نظام‬ ‫بانکی ایران نیاز به اصالحات اساس��ی دارد‪ .‬تقریبا تمام دولت هایی‬ ‫که در این بازه زمانی تقریبا ‪ ۲۰‬س��اله بر مس��ند امور تکیه زده اند‬ ‫نی��ز مدعی ایجاد تغییرات بنیادین در این راس��تا بوده اند اما انچه‬ ‫با قطعیت می توان گفت این اس��ت که نه تنها مش��کالت و ایرادات‬ ‫س��اختار نظام بانکی کش��ور حل نش��ده بلکه بر تعداد و اندازه این‬ ‫معضالت نیز افزوده ش��ده است‪ .‬باید یاداور شد که در همه شرایط‬ ‫بحرانی یا عادی کش��ور ش��اهد بوده ایم که بان��ک مرکزی در واقع‬ ‫ب��ه مجری سیاس��ت های پولی و بانکی دولت های وقت بدل ش��ده‬ ‫و همین امر موجبات ش��دت گرفتن مش��کالتی چون تورم (در پی‬ ‫افزای��ش نقدینگی) را فراهم اورده اس��ت‪ .‬نبای��د فراموش کرد که‬ ‫چ��ه در زمان دولت های نهم و دهم که ب��ه درامد رویایی بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد دالری حاصل از فروش نفت دسترسی داشتیم و چه‬ ‫حاال که به گفت��ه رئیس جمهوری در یک جنگ تمام عیار اقتصادی‬ ‫ب��ا دولت ایاالت متحده امریکا هس��تیم‪ ،‬دولت نگاه قیم مابانه خود‬ ‫را نس��بت به بانک مرکزی حفظ کرده است‪ .‬با این حال باید یاداور‬ ‫ش��د که در ش��رایط کنونی برای نخس��تین بار در نیم قرن اخیر‪،‬‬ ‫دولت ایران امکان دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور را ندارد‬ ‫و عمال برای بازگرداندن پول های حاصل از فروش نفت به مش��کل‬ ‫خورده است‪ .‬از سویی هم مهم ترین اهرم فشار دولت در برابر بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬همین دالره��ای نفتی بوده که ام��روزه در اختیار دولت‬ ‫نیس��ت‪ .‬با این تفاسیر باید منتظر بود و دید که ایا مجلس یازدهم‬ ‫در ماه ه��ای پایانی کار دولت حس��ن روحانی قصدی برای ورود به‬ ‫موضوع اصالح ساختار در نظام بانکی کشور را دارد یا خیر؟‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 17‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1628‬‬ ‫پیاپی ‪2946‬‬ ‫بورس‬ ‫در بررسی دیدگاه کارشناسان درباره حمایت از بازار سرمایه یا استقالل ان تاکید شد‬ ‫بورس‪ ،‬زمین بازی دولت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در روزها و هفته های گذشته بارها از مقامات مختلف دولتی‬ ‫و حاکمیتی شنیده شد که دولت باید از بورس حمایت کند‪ ،‬اما‬ ‫به گفته مسئوالن دولتی این مسئله به معنای دخالت در امور‬ ‫داخلی بازار س��رمایه نیست‪ .‬از سوی دیگر برخی کارشناسان‬ ‫بر این باورند که دولت حتی نباید نقش حمایتی از بازار را هم‬ ‫بازی کند‪ ،‬چه رس��د به دخالت در این حوزه! هفته گذش��ته‪،‬‬ ‫محمود واعظی‪ ،‬رئیس دفتر ریاست جمهوری با تاکید بر لزوم‬ ‫تقویت بازار سهام از سوی دولت گفته بود که دولت به حمایت‬ ‫خ��ود ادامه خواه��د داد اما دخالتی در بازار نخواهد داش��ت‪.‬‬ ‫پیش تر نیز س��ایر مقامات از چتر حمایتی دولت بر س��ر بازار‬ ‫بورس س��خن به میان اورده بودند اما تاکنون هیچ مس��ئولی‬ ‫مصادی��ق دقیقی را که زیر این چت��ر حمایتی قرار می گیرد‪،‬‬ ‫مش��خص نکرده است‪ .‬بس��یاری از کارشناسان و فعاالن بازار‬ ‫س��رمایه بر س��ر این موض��وع اتفاق نظر دارند ک��ه با توجه به‬ ‫س��اختار اقتصادی کشور‪ ،‬دولت باید با حمایت از بازار بورس‪،‬‬ ‫جل��وی از بین رفتن دارایی های مردم عادی را که با تش��ویق‬ ‫مقامات وارد بورس شده اند را بگیرد‪ .‬از سویی هم می دانیم که‬ ‫هیات مدیره سازمان بورس نیز ازسوی دولت تعیین می شود‬ ‫و عم�لا اختی��ار این بازار در دس��ت وزارت اقتص��اد و دارایی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران اس��ت‪ .‬با توجه به این دو نکته باید‬ ‫گفت که بازار بورس تهران برخالف قریب به اتفاق بورس های‬ ‫جهان‪ ،‬از اس��تقالل چندانی برخوردار نیس��ت و همانطور که‬ ‫بارها ش��نیده ایم‪ ،‬س��ازمان بورس یک نهاد حاکمیتی است و‬ ‫زیرمجموعه دولت به ش��مار می اید‪ .‬از س��ویی هم در روزهای‬ ‫گذشته اظهاراتی از سوی ساکنان بهارستان به گوش می رسد‬ ‫که نش��انگر همسویی نمایندگان مجلس یازدهم با مسئوالن‬ ‫اقتصادی دولت درباره مس��ئله بازار بورس اس��ت‪ .‬هرچند در‬ ‫روزهای نخس��ت افتتاح مجلس یازدهم به نظر می رس��ید که‬ ‫نمایندگان در تقابل با دولت دوم حس��ن روحانی سنگ تمام‬ ‫بگذارن��د‪ ،‬اما با گذش��ت بیش از ‪ ۳‬م��اه از اغاز به کار مجلس‬ ‫می بینیم که در برخی زمینه ها بسیار نرم تر از مجلس دهم با‬ ‫دولت همراهی کرده و حتی در بسیاری از امور به یاری دولت‬ ‫می شتابند‪ .‬یکی از این موارد کمک نیز حمایت نمایندگان از‬ ‫برنامه های دولت در حوزه بازار بورس و اوراق بهادار است که‬ ‫ب��ا توجه به تصمیمات و واکنش های مجلس نش��ینان به نظر‬ ‫می رسد اراده ای برای مقابله با طرح های مقامات دولتی برای‬ ‫مدیریت این بازار وجود ندارد‪ .‬البته این مسئله در بین فعاالن‬ ‫بازار س��رمایه ایجاد امیدواری خواهد کرد که بازار قربانی نزاع‬ ‫سیاسی بین اهالی پاستور و بهارستان نخواهد شد اما از سویی‬ ‫هم کارشناسان نگرانند که مبادا مجلس از شان نظارتی خود‬ ‫پایین امده و هرگونه اقدامی را که ازسوی دولت اجرا می شود‪،‬‬ ‫مورد حمایت قرار دهد‪.‬‬ ‫سهنداینانلو‬ ‫بسیاری از کارشناسان بازار سهام بر این باورند که بورس‬ ‫زمین بازی دولت است و به همین دلیل نمی توان از مقامات‬ ‫اقتصادی دولت انتظار داشت که این میدان را یک شبه رها‬ ‫کند‬ ‫تشکیل مجمع حقوقی ها برای حمایت از حقیقی ها؟‬ ‫نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی از تشکیل‬ ‫مجمع س��هامداران حقیقی ب��ورس خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ای��ن مجمع به منظور حمایت از س��هامداران حقیقی‬ ‫اس��ت که انها نی��ز در تصمیم گیری ها نقش داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫به نقل از ایرنا‪ ،‬امیرحس��ین قاضی زاده در نشس��ت‬ ‫بررس��ی معضالت و مش��کالت بازار ب��ورس با حضور‬ ‫س��هامداران حقوقی بازار از ارائه بس��ته پیش��نهادی‬ ‫مجلس به شورای عالی بورس خبر داد و افزود‪ :‬بخشی‬ ‫از مش��کالت بازار ب��ورس نیاز به قانون گ��ذاری دارد‬ ‫که به عنوان نخس��تین قانون برای حمایت‬ ‫از س��هامداران حقیق��ی‪ ،‬تش��کیل مجمع‬ ‫سهامداران حقیقی را دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر س��هامداران‬ ‫حقیق��ی ب��ا گرفت��ن ی��ک ک��د و ب��دون‬ ‫اموزش های الزم وارد بازار سرمایه می شوند‬ ‫که معموال رفتارها به صورت گله ای ش��کل‬ ‫می گیرد و از سوی دیگر هم شورای عالی بورس منافع‬ ‫سهامداران حقیقی را در نظر نمی گیرد؛ بنابراین الزم‬ ‫بود که مجمع س��هامداران حقیقی تش��کیل شود تا‬ ‫حقیقی های ب��ورس نیز در تصمیم گیری ها‬ ‫نقش داشته باشند‪.‬‬ ‫قاضی زاده هاش��می گفت‪ :‬هیات مدیره ‪۷‬‬ ‫نفری ب��رای مدیریت بازار بورس تش��کیل‬ ‫می ش��ود که دو نفر از س��هامداران حقیقی‬ ‫ذی صالح نیز از طریق برگزاری انتخابات در‬ ‫این هیات عضویت پیدا می کنند و وجوهی‬ ‫نیز برای صدا و سیما تعریف کردیم تا حتما با پخش‬ ‫تبلیغات مربوط‪ ،‬فرهنگ درس��ت س��رمایه گذاری در‬ ‫بازار بورس شکل گیرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه مجلس به صورت قوی و موثر‬ ‫موضوع را پیگیری می کند‪ ،‬گفت‪ :‬کشور دیگر تحمل‬ ‫ایج��اد بحران دیگ��ری‪ ،‬مانند بحران های گذش��ته را‬ ‫ندارد‪ ،‬انتظار مردم نیز همین است‪ .‬امیدواریم بتوانیم‬ ‫ثبات و س��امانی در این بازار ایجاد کنیم‪ .‬نایب رئیس‬ ‫اول مجلس گفت‪ :‬از س��هامداران حقوقی می خواهیم‬ ‫با مصوبات شورای عالی بورس همراهی کنند اگر هم‬ ‫نقدی دارند ‪ ۲‬نفر از مجلس��ی ها در این ش��ورا عضو‬ ‫هس��تند و گوش ش��نوایی وجود دارد تا تصمیمات و‬ ‫مصوبات شورای عالی بورس منطقی شود‪.‬‬ ‫مجلس با دولت هم جهت است‬ ‫جعفر قادری‪ ،‬نماینده حوزه انتخابیه شیراز و زرقان‬ ‫در مجلس شورای اس�لامی با تاکید به لزوم حمایت‬ ‫دولت و مجلس از بازار س��رمایه به‬ ‫گفت‪ :‬هم‬ ‫دولت و ه��م مجلس باید تمام تالش خ��ود را به کار‬ ‫گیرند تا از بازار ب��ورس و اوراق بهادار حمایت کنند‪.‬‬ ‫در این راستا باید اطالعات الزم به موقع داده شود تا‬ ‫در مواقعی که بازار س��رمایه به مشکالتی برمی خورد‬ ‫بتوان ان را حل کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته اگر قرار باش��د قیمت ها به طور‬ ‫تصنعی افزایش پیدا کند یا دستبردی به سهم ها زده‬ ‫شود‪ ،‬مش��کالت زیادی در بازار ایجاد خواهد کرد‪ .‬از‬ ‫س��ویی هم دولت نباید در جهت ب��اال یا پایین بردن‬ ‫شاخص کل یا دستکاری امار اقدام کند‪ ،‬البته ممکن‬ ‫است در کوتاه مدت ش��اخص بورس با حمایت دولت‬ ‫افزایش یاب��د اما در بلندم��دت و میان مدت این کار‬ ‫نباید ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹وظیفه ما برداشتن موانع است‬ ‫استاد اقتصاد دانشگاه شیراز با اشاره به لزوم‬ ‫حمایت از بازار بورس و اوراق بهادار‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫بورس باید مسیر طبیعی خود را طی کند و ما‬ ‫وظیفه داریم اگر موانعی در این مس��یر وجود‬ ‫دارد‪ ،‬س��عی در رفع انها داش��ته باش��یم یا با‬ ‫اس��تفاده از ابزارهای حمایتی‪ ،‬بورس را تقویت کنیم‪.‬‬ ‫البته نظارت بر بازار هم بخش��ی از وظایف ما است تا‬ ‫تخلفی در این زمینه انجام نشود‪.‬‬ ‫قادری ادام��ه داد‪ :‬ب��ازار بورس می توان��د بهترین‬ ‫موقعی��ت را در اختیار ما ق��رار دهد تا از بخش تولید‬ ‫حمای��ت کنی��م‪ .‬بای��د با کانالی��زه ک��ردن نقدینگی‬ ‫به س��مت این بازار س��عی کنیم ک��ه تولید را تقویت‬ ‫کنی��م‪ .‬برای نی��ل به این هدف نی��ز دولت و مجلس‬ ‫باید حمایت الزم را از بازار سهام داشته‬ ‫باشند اما همانطور که پیش تر نیز گفته‬ ‫شد حمایت با دخالت فرق دارد و کسی‬ ‫نباید در امور داخلی بازار دخالت داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم ش��یراز و زرقان عنوان‬ ‫کرد‪ :‬از س��ویی هم می توان نقدینگی و‬ ‫س��رمایه های خرد را نیز از بازار جمع کرد و به سمت‬ ‫بورس کانالیزه کرد ت��ا هم بخش تولید تقویت و هم‬ ‫درامدی برای مردم ایجاد شود‪.‬‬ ‫اص�لا اگر فرهنگ ب��ورس در جامعه ترویج ش��ود‬ ‫به طور خودبه خودی خواهیم دید که مردم به س��مت‬ ‫مص��رف کاالهای داخل��ی تمایل بیش��تری خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬ب��ا توجه به تمام این مس��ائل ب��ار دیگر هم‬ ‫تاکید می کنم که بای��د از این بازار حمایت های الزم‬ ‫حمایت از بورس وظیفه دولت است‬ ‫محمد حس��ن نژاد‪ ،‬نماینده دوره های نهم و‬ ‫دهم مجلس ش��ورای اسالمی در گفت وگو با‬ ‫ضم��ن تاکید بر وظایف نظارتی دولت‬ ‫بر بازار بورس و اوراق بهادار‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بورس‬ ‫یک نهاد حاکمیتی اس��ت‪ ،‬دولت هم وظیفه‬ ‫دارد بر این حوزه نظارت کامل داشته باشد و‬ ‫حتی در برخی موارد باید دخالت کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهارکرد‪ :‬اما بارها ش��نیده ایم‬ ‫ک��ه می گویند از بورس حمای��ت می کنیم تا‬ ‫ثب��ات در اقتصاد ایجاد کنی��م‪ ،‬مصادیق این‬ ‫حمایت ه��ا چیس��ت؟ شفاف س��ازی در بازار‪،‬‬ ‫جلوگیری از تخالفات و فعالیت کالهبرداران‬ ‫در این حوزه یکی از وظایف اصلی دولت است‬ ‫و از مصادیق حمایت از بازار به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫دقت داشته باشید این اقدامات وظیفه دولت‬ ‫است و نباید منت بر سر کسی بگذارد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اسالمی در دوره دهم‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬ما یک‬ ‫س��ازمان بورس داریم و یک ش��رکت بورس‪،‬‬ ‫اولی حاکمیتی و دومی مس��تقل است‪ .‬اصال‬ ‫حاکمیت باید در امور سازمان بورس دخالت‬ ‫داش��ته باش��د و تا جایی که الزم است باید از‬ ‫این بازار حمایت هم بکند‪ .‬وقتی هیات مدیره‬ ‫س��ازمان بورس را ه��م دولت تعیین‬ ‫می کن��د و کام�لا یک نه��اد دولتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬پس نمی توان انتظار داش��ت‬ ‫دولت هی��چ دخالت��ی در این حوزه‬ ‫نداشته باشد‪ .‬از این رو معتقدم دولت‬ ‫حتما باید به حمایت خود ادامه دهد‪،‬‬ ‫فعاالن اقتصادی ه��م این توقع را از‬ ‫دولت دارند که انها را مورد حمایت قرار دهد‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده پیش��ین مجل��س در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬اگ��ر ای��ن حمایت ها با شفاف س��ازی‬ ‫همراه باش��د ایج��اد رانت ه��م نخواهد کرد‪،‬‬ ‫دولت باید ش��رکت های بورس��ی را موظف به‬ ‫دادن اطالعات کامل و شفاف کند‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی نه تنها رانت ایجاد نمی ش��ود‪ ،‬بلکه‬ ‫به ش��دت این چنی��ن فعالیت های��ی محدود‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نوس�ان ارز و حمایت بی فایده از‬ ‫بورس‬ ‫نماینده پیش��ین مرند و جلفا در دوره های‬ ‫نه��م و دهم به‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬وقتی در‬ ‫کشور با نوسان و تالطم در بازار ارز مواجهیم‬ ‫و فعاالن اقتصادی در ابهام هس��تند‪ ،‬حمایت‬ ‫از ب��ورس بی فایده خواهد ب��ود‪ .‬البته به نظر‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بورس یک تشکیالت حاکمیتی است‬ ‫نماین��ده مجل��س ش��ورای اس�لامی در دوره های‬ ‫هش��تم‪ ،‬نهم و یازدهم‪ ،‬در پایان با حاکمیتی خواندن‬ ‫ش��ورای عالی بورس یاداور شد‪ :‬ش��رکت بورس یک‬ ‫مجموعه غیردولتی است اما س��ازمان و شورای عالی‬ ‫بورس تشکیالتی حاکمیتی هستند‪ .‬دقیقا شبیه بانک‬ ‫مرکزی ک��ه وظیفه حمایت از بازار پ��ول را بر عهده‬ ‫دارد‪ ،‬ش��ورای عالی بورس هم وظیفه دارد که از بازار‬ ‫س��هام حمایت کند‪ .‬این حمایت ه��م باید در جهت‬ ‫ش��فافیت هرچه بیش��تر و همچنین رفع موانع پیش‬ ‫باید بازار باش��د تا منجر به بهبود کارکرد بورس شود‪.‬‬ ‫در این مس��یر مجلس نیز کامال ب��ا دولت هم جهت‬ ‫است و سعی در حمایت هرچه بیشتر از بازار سرمایه‬ ‫تهران دارد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫من حاال ک��ه ارز مق��داری رو به‬ ‫پایی��ن تثبیت ش��ده و بورس هم‬ ‫ریزش زیادی داش��ته‪ ،‬حمایت یا‬ ‫عدم حمای��ت چن��دان تفاوتی در‬ ‫ماجرا ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫� دس�تکاری ش�اخص کل‬ ‫امکان ندارد‬ ‫حسن نژاد در پایان با مردود دانستن احتمال‬ ‫دس��تکاری دولت در امار و ارقام بازار بورس‬ ‫ته��ران اظهارکرد‪ :‬بورس درحال حاضر فرایند‬ ‫تکامل را طی کرده است و امکان دست بردن‬ ‫در اعداد و ارقام زیاد نیست و دولت نمی تواند‬ ‫چندان دخالتی در امر شاخص س��ازی انجام‬ ‫دهد‪ .‬ب��ا معامالت دس��توری ه��م نمی توان‬ ‫ش��اخص کل را باال یا پایین ب��رد‪ ،‬به ویژه در‬ ‫ش��رایطی که این حجم باالیی از سهامداران‬ ‫خرد وارد بازار شده اند و انجام چنین کارهایی‬ ‫عمال غیرممکن ش��ده است‪ .‬حتی اگر به روز‬ ‫اول هفته نیز دقت کنید که با رشدی بیش از‬ ‫‪۴۲‬هزار واحدی همراه بود‪ ،‬حقوقی ها اصال در‬ ‫صف های خرید نبودن��د‪ ،‬پس نمی توان گفت‬ ‫مثال دولت با دستکاری شاخص کل را مثبت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫با توجه به برنامه های حمایتی دولت و مجلس برای تقویت بورس‪ ،‬می توان‬ ‫انتظار داش��ت که بازار سرمایه در روزهای اینده با رشدی نسبتا مالیم همراه‬ ‫شود و فعاالن بازار بورس نیز از اقداماتی که در این راستا انجام شده استقبال‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫بس��یاری از کارشناسان بازار س��هام نیز بر این باورند که بورس زمین بازی‬ ‫دولت است و به همین دلیل نمی توان از مقامات اقتصادی دولت انتظار داشت‬ ‫که این میدان را یک ش��به و انهم در روزهایی چنین بحرانی رها کند و امور‬ ‫را به سیستم خودمدیریتی در بازار بسپارد‪ .‬اما نگاه تعداد اندکی از تحلیلگران‬ ‫بورس��ی بسیار متفاوت اس��ت‪ ،‬به نحوی که این گروه از صاحب نظران دائم از‬ ‫دخالت های دولت در بورس انتقاد می کنند و حتی در مواردی نسبت به اعداد‬ ‫و ارقامی که روزانه ازس��وی س��ازمان بورس و اوراق بهادار اعالم می ش��ود نیز‬ ‫تش��کیک کرده اند‪ .‬این عده از کارشناسان معتقدند دولت با بازارسازی سعی‬ ‫دارد ش��رایط بازار را عادی جلوه دهد در حالی که قیمت ها همچنان مصنوعی‬ ‫و بسیار باالتر از میزان واقعی انهاست‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اظهارات ای��ن دو گروه‪ ،‬تنها موردی که می ت��وان با قطعیت از‬ ‫ان س��خن گفت این است که بازار بورس تهران نیاز به یک اصالح ساختاری‬ ‫اساس��ی دارد تا تکلیف خود را با مقوله سیاس��ت اقتصاد باز روش��ن کند و به‬ ‫این حرف و حدیث ها نیز پایان بخش��د‪ .‬اما اینکه دولت و مجلس هرکدام در‬ ‫این بین چه نقشی را ایفا خواهند کرد قابل پیش بینی نیست اما انتظار می رود‬ ‫نماین��دگان مردم در راس��تای حف��ظ منافع مردم قدم بردارن��د و از هر گونه‬ ‫سوگیری جناحی و سیاسی فاصله بگیرند‪ .‬در غیر این صورت نمی توان انتظار‬ ‫داش��ت که نظرات کارشناسان خبره و کارکشته بازار سرمایه‪ ،‬در جهت ایجاد‬ ‫این اصالحات مورد توجه قرار گیرند‪.‬‬ ‫بورس یک نهاد‬ ‫حاکمیتی است‪،‬‬ ‫دولت هم وظیفه‬ ‫دارد بر این‬ ‫حوزه نظارت‬ ‫کامل داشته‬ ‫باشد و حتی در‬ ‫برخی موارد‬ ‫باید دخالت کند‬ ‫یادداشت‬ ‫شاخص‪ ،‬نشانگر‬ ‫واقعیت بورس‬ ‫نیست‬ ‫وزیر اقتصاد با اعالم اینکه وضعیت بازارس��هام فقط با نوسان شاخص‬ ‫سنجیده نمی شود و بورس ایران در حال رسیدن به بورس مدرن است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت از طریق ادامه برنامه های توس��عه‪ ،‬بازارس��رمایه را رونق‬ ‫می دهد‪ .‬به گزارش بورس تهران‪ ،‬فرهاد دژپس��ند در حاش��یه مراس��م‬ ‫رونمایی از س��امانه امور مجلس وزارت اقتصاد درباره ش��اخص بورس‬ ‫که در حدود دو ماه با ریزش ‪ ۶۰۰‬هزار واحدی و زیان تا ‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫سهام برخی ش��رکت ها همراه شده‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت بورس نباید تنها با‬ ‫رش��د یا کاهش شاخص سنجیده ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بازار سرمایه با‬ ‫توج��ه به مواردی مانند افزایش تعداد فعاالن‪ ،‬رش��د ارزش معامالت و‬ ‫گسترش ابزارها‪ ،‬حکایت از تعمیق و روند رو به رشد دارد و با توجه به‬ ‫میزان گسترش و عمق در حال نزدیک شدن به معیارهای بورس مدرن‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��اخص بورس هم تابع عواملی است که در صورت مقایسه دو‬ ‫روز پایانی این هفته‪ ،‬لزوما در حال کاهش نیست‪ .‬این مقام مسئول با‬ ‫اعالم اینکه دولت از طریق ادامه اجرای برنامه های توسعه‪ ،‬بازار سرمایه‬ ‫را رونق می بخش��د‪ ،‬افزود‪ :‬همه ش��رکت ها طبق مصوبه ‪ ۲۰‬ش��هریور‬ ‫ش��ورای عالی بورس‪ ،‬ملزم به بازارگردانی حرفه ای ش��ده اند اما ش��اید‬ ‫برخی بنگاه ها مایل نباش��ند‪ .‬البته مهم این است که هر شرکتی دارای‬ ‫بازارگردانی مش��خص باشد‪ .‬دژپس��ند ادامه داد‪ :‬خوشبختانه بانک ها‪،‬‬ ‫شرکت های تابع سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬ستاد اجرایی فرمان امام (ره)‬ ‫و سایر نهادهای بزرگ به مرور این مصوبه را به اجرا گذاشته اند و امید‬ ‫می رود در اینده نزدیک ثمرات این تصمیم به بار بنشیند‪.‬‬ ‫تعادل در‬ ‫تاالر شیشه ای‬ ‫جالل روحی‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‬ ‫ب��ا توجه ب��ه روند معام�لات در هفته گذش��ته‪،‬‬ ‫پیش بینی می ش��د که در ش��روع هفته جاری روند‬ ‫متعادل و رو به رش��دی را داش��ته باشیم که همین‬ ‫اتفاق نیز رخ داد و بازار با شیبی مالیم صعودی شد‪.‬‬ ‫یکی از عوامل مهمی که منجر به این صعود شده‪،‬‬ ‫ملزم ش��دن همه ش��رکت ها به عملیات بازارگردانی‬ ‫اس��ت‪ .‬مورد دیگر نیز قرار گرفتن شاخص های کل‬ ‫و ه��م وزن در نقطه حمایتی مطلوب می باش��د که‬ ‫باعث ش��د بازار هفته را با رشدی معقول و با شیب‬ ‫کم اغاز کند‪ .‬از طرفی هم قیمت سهم ها موجب شد‬ ‫ت��ا حقیقی ها و حقوقی ها در صف خرید قرار بگیرند‬ ‫تا از این فرصت مناس��ب دوره تعادل در قیمت های‬ ‫منطقی سهام‪ ،‬در بازار س��رمایه استفاده کنند‪ .‬این‬ ‫س��ه عامل باعث ش��د که قیمت س��هام رشد کند و‬ ‫ارزش معام�لات نیز بار دیگر از مرز ‪۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان عبور کرده و پس از هفته ها به سطح مناسبی‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫اما اخبار مثبتی که پیرامون مس��ئله قانون گذاری‬ ‫در بازار س��هام منتشر شد نیز نقش مهمی در مثبت‬ ‫ش��دن بازار داش��ت‪ .‬برای مثال اقداماتی که مجلس‬ ‫شورای اسالمی در جهت تشکیل مجمع سهامداران‬ ‫حقوق��ی ص��ورت داده‪ ،‬در ش��کل گیری این رش��د‬ ‫تاثیرگذار بوده است‪ .‬در نهایت می توان گفت که این‬ ‫اخبار خوب منجر به تقویت امید در بین سهامداران‬ ‫ش��ده اس��ت و همین امر نیز توانست در روز شنبه‪،‬‬ ‫تعادل را به بازار بورس تهران بازگرداند‪.‬‬ ‫در م��ورد روند طوالنی اصالحی در بازار س��رمایه‬ ‫نیز باید گفت؛ بارها بر این نکته تاکید ش��د که باید‬ ‫روند اصالحات در بورس باید طی شود و سهامداران‬ ‫بای��د در این دوره صبوری پیش��ه کنند وگرنه فقط‬ ‫به فضای احساس��ی و هیجانی ب��ازار دامن می زنند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر می بینی��م که این اتف��اق رخ داده و‬ ‫بازار به یک تعادل و ثبات نس��بی رسیده و ان دوره‬ ‫ریزشی را نیز پشت سر گذاشته است‪.‬‬ ‫برخ��ی از فعاالن بازار س��رمایه پس از رش��دهای‬ ‫اخیر اب��راز امی��دواری می کنند که ب��ازار بار دیگر‬ ‫ب��ه قله ای که در تابس��تان فتح کرده ب��ود بار دیگر‬ ‫بازگردد‪ .‬اما در این مورد باید تاکید داش��ت که بازار‬ ‫چندی��ن نقطه مقاومتی دارد که ب��رای عبور از انها‬ ‫نیاز به قدرت باالیی خواهد داش��ت‪ .‬با توجه به این‬ ‫مسئله سرمایه گذاران بورس��ی باید بدانند که نباید‬ ‫انتظارات غیرمنطقی از بازار داش��ته باش��ند و بهتر‬ ‫اس��ت با واقع بینی سعی در تحلیل و معامله در این‬ ‫حوزه را داشته باشند‪.‬‬ ‫از طرفی هم با توجه به شرایط کنونی بازار بورس‬ ‫تهران می توان گفت که اگر اتفاق غیرطبیعی خاصی‬ ‫رخ ندهد‪ ،‬در روزهای اینده ش��اهد ریزش و یا رشد‬ ‫غیرمعمول و پرشتابی نخواهیم بود و انتظار می رود‬ ‫رون��د تعادلی بازار کماکان حفظ گردد‪ .‬اما مس��ئله‬ ‫دالر و افزایش قیمت باالی ان می تواند شرکت های‬ ‫ص��ادرات محور را که با ارزهای خارجی س��ر و کار‬ ‫دارند‪ ،‬تحت تاثیر قرار ده��د‪ .‬طبیعتا انتظار می رود‬ ‫که سهام این شرکت ها نیز بیش از پیش مورد توجه‬ ‫س��هامداران ق��رار گیرد و صفهای خرید س��هم این‬ ‫گروه از نمادها شلوغ تر از قبل باشد‪.‬‬ ‫در روز ش��نبه ح��دود ‪۴۰۰‬میلی��ارد تومان ورود‬ ‫س��رمایه حقیقی به بازار را ش��اهد بودیم که بیشتر‬ ‫روی نماده��ای ف��والدی‪ ،‬فمل��ی‪ ،‬تاپیک��و و بانکی‬ ‫متمرکز بودند و سرانه خرید هر شخص حقیقی نیز‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬میلیون تومان بود که نس��بتا در مقایسه‬ ‫با روند ی��ک ماهه بازار ب��ورس می تواند قابل قبول‬ ‫باش��د‪ .‬اما نباید فراموش کرد که صف فروش سهام‬ ‫برخی از نمادها همچنان بسیار شلوغ است‪ .‬این امر‬ ‫نشان دهنده این است که س��ایه فضای هیجانی در‬ ‫ب��ازار هنوز بر س��ر بورس تهران س��نگینی می کند‪.‬‬ ‫چی��زی ح��دود ‪ ۲۴۰‬نماد در ابت��دای هفته با صف‬ ‫خری��د مواج��ه بودند ک��ه تقریبا ‪۳۷‬درص��د از کل‬ ‫نهاده��ای حاضر در بازار بورس و اوراق بهادار تهران‬ ‫را شامل می ش��ود و این مسئله نکته چندان مثبتی‬ ‫برای بازار نیست‪.‬‬ ‫با یک نگاه س��اده به امار و ارقام ثبت شده در روز‬ ‫نخست هفته‪ ،‬می توان گفت که برخی گروه ها مانند‬ ‫انبوه سازان‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬سیمان‪ ،‬غذایی‪ ،‬ماشین االت‬ ‫و گروه ذغال س��نگ همچنان تحت فش��ار هستند‪.‬‬ ‫ولی در مقابل گروه هایی چون پاالیش��ی ها‪ ،‬فلزات‪،‬‬ ‫دارویی‪ ،‬ش��یمیایی و بانکی مورد استقبال خریداران‬ ‫سهم در بازار سرمایه تهران بودند‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایطی که ذکر شد و سوگیری های‬ ‫س��هامداران نس��بت به خرید و فروش سهام در روز‬ ‫ش��نبه‪ ،‬می توان انتظار داشت که بازار بورس تهران‬ ‫در روزهای اینده نیز شرایطی تثبیت شده و متعادل‬ ‫را خواهد داشت‪ .‬البته در این بین نمی توان از وقوع‬ ‫اتفاقات و انتشار اخبار غیر قابل پیش بینی هم غافل‬ ‫شد ولی اگر شرایط کنونی تداوم داشته باشد انتظار‬ ‫می رود که بازار کماکان با ش��یب مالیمی به رش��د‬ ‫خود ادامه دهد‪.‬‬ صفحه 15 ‫دوشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 14‬مهر‪ 17 -1399‬صفر ‪ 5 - 1442‬اکتبر ‪-2020‬شماره‪-1628‬پیاپی‪2946‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪instagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫کتاب‬ ‫جریمه های کرونایی؛ از تصویب تا اجرا‬ ‫خانه نشینی تنها راه حل است؟‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹برخورد با واحدهای صنفی متخلف‬ ‫در همی��ن ح��ال‪ ،‬برخورد ب��ا واحدهای صنفی‬ ‫متخلف که دس��تورالعمل های بهداشتی را نادیده‬ ‫گرفته اند‪ ،‬مورد تاکید وزارت بهداش��ت قرار دارد‪.‬‬ ‫ام��ا اینکه بت��وان وارد همه مغازه ها‪ ،‬فروش��گاه ها‪،‬‬ ‫نانوایی ها‪ ،‬رس��توران ها و‪ ...‬ش��د و انه��ا را جریمه‬ ‫یا پلمب کرد‪ ،‬باز هم دش��وار و س��خت است؛ مگر‬ ‫وزارت بهداشت چه تعداد بازرس بهداشت محیط‬ ‫دارد ک��ه بخواهن��د از میلیون ها واح��د صنفی و‬ ‫ش��غلی در سراس��ر کش��ور‪ ،‬بازدید و با متخلفان‪،‬‬ ‫برخورد کنند‪ .‬علیرضا رئیس��ی‪ ،‬معاون بهداش��ت‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که قرار شد واحدهای‬ ‫صنفی بازگش��ایی ش��وند‪ ،‬صاحب��ان اصناف تعهد‬ ‫الکترونیکی دادند که دس��تورالعمل های بهداشتی‬ ‫را رعایت خواهند کرد و حاال که مشاهده می کنیم‬ ‫اجرای دس��تورالعمل ها کمرنگ شده‪ ،‬باید جرایم‬ ‫اعم��ال ش��ود و حت��ی واحدهای متخل��ف پلمب‬ ‫ش��وند‪ .‬وی افزود‪ :‬به طور مثال اگر راننده تاکسی‪،‬‬ ‫مس��افر بدون ماس��ک س��وار کرد باید با همکاری‬ ‫پلی��س راهنمایی و رانندگی‪ ،‬خود راننده تاکس��ی‬ ‫جریمه ش��ود‪ .‬رئیس��ی گفت‪ :‬در هواپیماها‪ ،‬مراکز‬ ‫فروش یا فروش��گاه های زنجیره ای اگر شیوه نامه ها‬ ‫رعایت نش��ود‪ ،‬باید مس��ئوالن انها جریمه شوند‪.‬‬ ‫معاون بهداش��ت وزیر بهداش��ت اف��زود‪ :‬کمترین‬ ‫میزان رعایت شیوه نامه ها در تهران اتفاق می افتد‪،‬‬ ‫به همی��ن علت اعمال جرایم از ش��هر تهران اغاز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پاییز و زمستان سخت ویروسی‬ ‫در همی��ن حال‪ ،‬پیش بینی ها حاک��ی از پاییز و‬ ‫زمس��تان سخت ویروسی اس��ت‪ .‬ان طور که قاسم‬ ‫جان بابایی‪ ،‬معاون درمان وزیر بهداشت گفته است‬ ‫قطعا پاییز و زمس��تان اس��وده ای برای ما نخواهد‬ ‫ب��ود؛ مگر اینکه م��ردم دس��تورالعمل ها را رعایت‬ ‫کنند‪ .‬وی با عنوان این مطلب که ستاد ملی کرونا‬ ‫به نقطه ای رس��یده که می خواهد محدودیت های‬ ‫بیش��تری را ایج��اد کن��د و قرار اس��ت اختیارات‬ ‫اس��تانداران در این زمینه بیشتر ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫تابس��تان بسیار س��ختی داش��تیم و قطعا پاییز و‬ ‫زمستان اسوده ای برای ما نخواهد بود؛ مگر اینکه‬ ‫مردم دستورالعمل ها را رعایت کنند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د تنها راه مقابله با ش��دت گرفتن‬ ‫کرونا در کالنش��هر تهران و سایر استان های قرمز‪،‬‬ ‫تعطیلی باش��د‪ ،‬زیرا به نظر نمی رس��د ک��ه بتوان‬ ‫با جریمه م��ردم کوچه و بازار‪ ،‬نس��بت به کنترل‬ ‫بیماری امیدوار بود‪.‬‬ ‫ورود زائران به مرز مهران ممنوع است‬ ‫خودروهایی که جریمه می شوند‬ ‫اس��تاندار ایالم گفت‪ :‬تمامی پارکینگ های ش��هر مهران‬ ‫تعطیل و مب��ادی ورودی اصلی و فرعی منتهی به مرز این‬ ‫شهرستان برای تردد زوار بسته است‪.‬‬ ‫قاسم سلیمانی دش��تکی در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬با اشاره به‬ ‫مخالف��ت مس��ئوالن عراقی و مصوبات س��تاد ملی کرونا از‬ ‫مردم ایران تقاضا کرد که در این شرایط سخت کرونایی به‬ ‫طرف مرزهای این اس��تان حرکت نکنند‪ ،‬چراکه مرز کامال‬ ‫بسته و تردد زوار ممنوع است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی درباره خسارات جانی‬ ‫کرونا در کش��ور گفت‪ :‬روزانه بین ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۱۷۰‬نف��ر از هموطنان در اثر کرونا جان‬ ‫خود را از دست می دهند؛ مثل اینکه هر دو روز یک هواپیما با ‪ ۳۰۰‬سرنشین سقوط‬ ‫کند؛ بنابراین تلفات کرونا خس��رانی جبران ناپذیر برای کشور است و یکی از عوامل‬ ‫ان حضور مردم در اجتماعات و حرکات دسته جمعی است‪.‬‬ ‫سلیمانی دشتکی با بیان اینکه از ‪ ۱۰‬روز پیش در زمینه مسائل مربوط به اربعین‬ ‫و کرونا جلسات مختلفی برگزار شده‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬یکی از تصمیمات و مصوبات مهم‬ ‫در این باره جلوگیری از ورود زائرین از مرزهای ‪ 3‬استان همسایه کرمانشاه‪ ،‬لرستان‬ ‫و خوزس��تان به ایالم بوده ک��ه با همکاری نیروی انتظامی‪ ،‬س��پاه و ارتش پایش و‬ ‫کنترل می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به این مهم که به فرمانداران شهرستان هایی که همسایه این‬ ‫اس��تان ها هستند تاکید شده که ورود زائر را از ورودی های منتهی به استان کنترل‬ ‫کنند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬برای بررسی بیشتر و ایجاد موانع کمیته امنیتی فعال شده و یکی‬ ‫از مصوبات مهم بس��تن تمام مبادی ورودی اصلی و فرعی منتهی به مرز مهران بود‬ ‫که به شدت توسط نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و مرزبانی اجرایی می شود‪.‬‬ ‫رئی��س پلی��س راه خوزس��تان با اش��اره به‬ ‫کنترل خودروه��ا در مبادی ورودی اس��تان و‬ ‫شهرس��تان های مرزی‪ ،‬گفت‪ :‬به هر نحو ممکن‬ ‫اجازه حضور زائران در مرزها داده نمی شود‪.‬‬ ‫سرهنگ رضا دولتشاهی در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬باتوجه به پذیرش نش��دن زائران‬ ‫اربعین حسینی(ع) ازسوی عراق به دلیل شیوع‬ ‫بیماری کرونا و همچنین برگزار نش��دن مراسم‬ ‫راهپیمایی‪ ،‬محدودیت هایی در ورودی شهرستان های مرزی اعمال شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کم و بیش ش��اهد حرکت به سمت مرزها هستیم‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬عوامل پلیس راه و نیروهای انتظام��ی در مبادی ورودی‬ ‫خوزس��تان و شهرس��تان های مرزی مس��تقر هس��تند و تاکس��ی های‬ ‫برون ش��هری‪ ،‬خودروهای غیربومی به ویژه ن��اوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫را کنترل می کنند‪ .‬در صورتی که ناوگان حمل ونقل عمومی نس��بت به‬ ‫جابه جایی مسافر به س��مت مرزها اقدام کنند‪ ،‬قطعا با انها نیز برخورد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫دولتشاهی افزود‪ :‬اعالم کرده ایم به هیچ عنوان کسی به سمت مرزها‬ ‫تردد نداشته باشد و به خودروها اجازه تردد داده نمی شود‪ .‬رئیس پلیس‬ ‫راه خوزستان گفت‪ :‬در صورتی که افرادی بخواهند از طریق دیگری به‬ ‫س��مت مرزها بروند‪ ،‬جریمه ‪ ۵۰۰‬هزار تومانی و توقیف یک ماه خودرو‬ ‫اعمال می ش��ود‪ .‬البته س��عی می کنیم با اقناع سازی این افراد را به مبدا‬ ‫برگردانیم‪.‬‬ ‫مرز خسروی بسته است‬ ‫معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اس��تان کرمانش��اه از بسته‬ ‫بودن مرز خس��روی در کنار مرزهای استان های ایالم و خوزستان‬ ‫خبر داد و از زائران خواس��ت تقاضای س��فر به عتبات عالیات برای‬ ‫شرکت در مراسم اربعین را نداشته باشند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬س��رهنگ محمدرضا امویی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امس��ال‬ ‫به دلیل شیوع بیماری کرونا برگزاری مراسم اربعین حسینی ازسوی‬ ‫دولت عراق لغو و رسما اعالم شد انها پذیرای زائران دیگر کشورها‬ ‫نخواهند بود؛ بر همین اساس و باتوجه به لغو مراسم اربعین‪ ،‬مرزهای رسمی‬ ‫و چهارگانه کش��ور شامل خس��روی در قصرشیرین‪ ،‬مهران در ایالم و شلمچه‬ ‫و چذابه در خوزس��تان که س��ال گذش��ته کار تردد زائران در این‬ ‫مکان ها انجام می شد‪ ،‬بسته شده است‪.‬‬ ‫س��رهنگ امویی خاطرنش��ان کرد‪ :‬مرز خس��روی نیز به تبعیت‬ ‫مرزهای ایالم و خوزس��تان امس��ال به روی زائران بس��ته اس��ت و‬ ‫هیچ ترددی به س��مت عراق انجام نخواهد ش��د‪ .‬معاون اجتماعی‬ ‫پلیس کرمانشاه همچنین با اشاره به استقرار ایستگاه های بازرسی‬ ‫در شهرس��تان قصرش��یرین‪ ،‬گفت‪ :‬نیروهای پلیس مستقر در این‬ ‫ایس��تگاه ها از حضور افراد در مرز جلوگیری می کنن��د و زائران چه به صورت‬ ‫انفرادی و چه کاروانی امکان حضور در پایانه خسروی را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫مری�م ابراهیم�ی‪ -‬روزنامه ن�گار‪:‬‬ ‫پیش ت��ر از این و ت��ا اوایل قرن نوزدهم‬ ‫بخش ه��ا و ش��اخه های مختلفی چون‬ ‫درام‪ ،‬کم��دی‪ ،‬تراژدی‪ ،‬رمان‪ ،‬داس��تان‬ ‫و این اواخر ناداس��تان مجموعه ادبیات‬ ‫جهان را در بر گرفته و ادبیات تطبیقی‬ ‫به عنوان رویکردی جدید و جذاب البته‪،‬‬ ‫ش��انه به شانه ادبیات جهان مطرح است‪ .‬به طوری که رنه ولک‪،‬‬ ‫نویسنده کتابی که در این ستون از ان می گوییم‪ ،‬با تالیف کتاب‬ ‫‪ ۷‬جلدی تاریخ نقد جدید در زمره پیش��گامان نقد نو به ش��مار‬ ‫امده و معتقد اس��ت ادبیات پدیده ای جهانی به ش��مار می رود و‬ ‫ادبیات تطبیقی مطالعه ادبیات در فراسوی مرزهای ملی و زبانی‬ ‫اس��ت‪ .‬به نظر او‪ ،‬ادبی��ات تطبیقی همان ادبیات اس��ت و بس‪،‬‬ ‫بدون هیچ صف��ت محدودکننده ای‪ .‬ادبی��ات تطبیقی با نگاهی‬ ‫نقدگون��ه و پژوهش��گرانه به ادبیات س��رزمین های مختلف و به‬ ‫ارتباط ادبیات با هنرها و علوم انسانی می پردازد‪ .‬این دانش زیبا‬ ‫ک��ه اصال از فرانس��ه می اید‪ ،‬زمانی بخش��ی از تاریخ ادبیات این‬ ‫کشور به شمار می امد‪ .‬از نگاه این منتقد‪ ،‬ادبیات در حیطه نقد یا‬ ‫ادبیات تطبیقی را باید بسیار بزرگ و در قد و اندازه سرزمین ها و‬ ‫جهان نگریست‪ .‬در کتاب «روایت رنه ولک از ادبیات تطبیقی» با‬ ‫ترجمه سعید رفیعی خضری که امسال منتشر شده به این مقوله‬ ‫با دیدگاهی نقدگونه‪ ،‬تاریخی و نظریه پردازانه نگاه ش��ده و مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفته است‪ .‬در بخش��ی از کتاب می خوانیم‪« :‬در‬ ‫ادبیات تطبیقی باید به دنبال چش��م انداز‪ ،‬ماهیت و روش شناسی‬ ‫دیگ��ری بود‪ .‬ادبی��ات را باید در چش��م اندازی جهانی و عمومی‬ ‫مطالعه کرد‪ ،‬نه در چش��م اندازی ملی یا در قالب اثاری پراکنده‪.‬‬ ‫مطالعه ادبیات تطبیق��ی را نیز همپای ادبیات عمومی و ادبیات‬ ‫ملی باید بس��یار مهم ش��مرد‪ .‬در ادبیات تطبیقی‪ ،‬بی تردید باید‬ ‫ب��ر تعصب��ات ملی و نگرش های بس��ته غلبه ک��رد‪ ،‬اما حیات و‬ ‫ارزش های س��نت های ملی را نباید نادیده یا دس��ت کم گرفت‪».‬‬ ‫همچنین در بخش دیگری از این کتاب امده است‪« :‬در فرانسه‬ ‫بود که مورخان ادبیات به دنبال یافتن سرچشمه ها و اغازگاه های‬ ‫اثار هنری با پژوهش در اس��ناد و مناب��ع تاریخی بودند‪ ،‬اما در‬ ‫امری��کا مکتبی به رهبری رنه ول��ک (‪ )۱۹۰۳-۱۹۹۵‬قیام کرد‬ ‫که در این تطبیق اصل زیبایی و هنری ادبیات را فراموش نکرد‪.‬‬ ‫اصل مهم صرفا خاس��تگاه اثر ادبی نبود بلک��ه دگرگونی فرمی‬ ‫و زبان��ی و همچنین ص��ور گوناگون ان ب��ود‪ .‬در جهان ادبیات‪،‬‬ ‫رنه ول��ک را مهم ترین نظریه پرداز ادبی��ات تطبیقی می دانند‪».‬‬ ‫این کتاب مش��تمل بر چند مقاله مهم این دانش��مند است که‬ ‫این بار به قصد واکاوی س��یر نظرات رن��ه ولک در کنار یکدیگر‬ ‫امده اس��ت‪ .‬به هر روی موضوع کتاب چه بحران مطالعات ادبی‬ ‫باش��د و چه تکوین و چه احوال این علم‪ ،‬به عنوان اثار مهم ترین‬ ‫هنرش��ناس ادبیات تطبیقی خواندنی اس��ت‪ .‬رنه ولک (‪ ۲۲‬اوت‬ ‫‪ ۱۹۰۳‬در وی��ن‪ ۱۱ -‬نوامب��ر ‪ ۱۹۹۵‬در هم��دن)‪ ،‬منتق��د ادبی‬ ‫چکی‪-‬امریکایی اینک اندیشمند و نظریه پرداز در حوزه نقد ادبی‬ ‫و نقد تطبیقی به شمار می رود‪ .‬شاید اگر راه و روش تحقیق در دو‬ ‫رش��ته «نقد ادبی» و «تاریخ ادبیات» متحول نمی شد‪« ،‬ادبیات‬ ‫تطبیق��ی» هم به دنیا نمی امد و اثار ارزش��مند بس��یاری متولد‬ ‫نمی ش��د‪ .‬مانند اقتباس های س��ینمایی که اغلب از شاهکارهای‬ ‫سینمایی دنیا ش��دند که گاه بارها دیدن انها نیز به اندازه بارها‬ ‫خواندن اثر مکتوب شان جذاب و حظ اور است و دل و جان ادم‬ ‫را خن��ک می کند‪ .‬کتاب رنه ول��ک‪ ،‬اقتباس های هنری را به یاد‬ ‫می اورد که در قس��متی از ان اورده است‪« :‬اقتباس‪ ،‬هنر مهم و‬ ‫تثبیت ش��ده ای در فیلمسازی است‪ .‬پس از تحول تکنیک ضبط‬ ‫و پخش تصاویر متحرک‪ ،‬داس��تان گویی جزو الینفک این پدیده‬ ‫جدید ش��د و مجموعه تجارب ادبی‪-‬انسانی‪ ،‬منبع اصلی الهام و‬ ‫اقتباس برای نویسندگان فیلم شد‪ .‬نگارش فیلمنامه های منطبق‬ ‫بر مطالبی که قبال چاپ شده‪ ،‬به عنوان یک بخش رسمی ازسوی‬ ‫اکادمی هنرها و علوم ش��ناخته شده و جایزه دریافت می کند و‬ ‫بیشتر فیلم های سال که جایزه اسکار دریافت کرده اند‪ ،‬اقتباسی‬ ‫هستند‪ .‬تاریخ س��ینما ش��اهد حتی اقتباس های متعدد از یک‬ ‫منبع بوده است‪ .‬بعضی از داستان ها و نمایشنامه ها از سوی دیگر‬ ‫اثار بعضی نویس��ندگان‪ ،‬مناسبت بیش��تری برای تبدیل شدن‬ ‫ب��ه فیلم یافته اند‪ .‬فیلمس��ازی و ادبیات چن��ان تاثیرات متقابل‬ ‫گذاشته اند که اصالت هر کدام تحت الشعاع قرار گرفته است‪»...‬‬ ‫ادبی��ات تطبیق��ی و اقتباس های هنری در کن��ار هم دریچه‬ ‫تازه و ش��گفت اوری را پیش چش��مان جست وجوگر روح انسان‬ ‫گش��وده اند؛ چش��مانی که در رویارویی با انه��ا پلک زدن را هم‬ ‫دوست ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه گیری‬ ‫بحران دناپالس نش��ان می دهد ش��عارهای تند و پوپولیستی زود فرومی پاشند و‬ ‫فقیرتر شدن جامعه مردم را حساس‪ ،‬شکننده‪ ،‬پراضطراب و خشمگین کرده است‪.‬‬ ‫خش��م مردم ناراضی از نابرابری و ناخرس��ند از ارزو ش��دن خواس��ته ها و مطالبات‬ ‫ساده ش��ان ‪-‬از جمله داش��تن یک خودرو ساده داخلی‪ -‬در دناپالس که خود نوک‬ ‫کوه یخ مس��ائل حل نشده اس��ت‪ ،‬بروز می کند؛ مسائلی نظیر سیاستی که هنوز نه‬ ‫تکلیف اش را با ش��یوه و وس��یله حمل ونقل نماینده و ش��عارهای مبتنی بر اخالق‬ ‫حداکثری روشن کرده‪ ،‬ظرفیت پوپولیسم و عوام فریبی در ان باالست و نه راهکار‬ ‫ممانعت از هر روز فقیرتر و ناخرس��ندتر ش��دن ده ها میلیون انسان ایرانی پیش رو‬ ‫دارد‪ .‬این مسئله فقط شکل دناپالس است اما با سرعت ماشین های مسابقات فرمول‬ ‫یک در حال وخیم شدن است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه خبری مجمع فعاالن اقتصادی‬ ‫خودمان خالق بهشت باشیم‬ ‫در ش��مال اروپا منطقه ای وجود دارد به نام اسکاندیناوی‪ .‬کشورهای این منطقه‬ ‫عبارتن��د از س��وئد‪ ،‬نروژ‪ ،‬دانمارک‪ ،‬فنالند‪ ،‬ایس��لند و جزایر ف��ارو‪ .‬زبان مردم این‬ ‫س��رزمین ها از ریش��ه زبان المانی است‪ .‬مردم اس��کاندیناوی از نسل جنگجویان‬ ‫وایکینگ هس��تند که در زمان های قدیم‪ ،‬با کشتی به سرزمین های مختلف حمله‬ ‫و مایملک انها را غارت می کردند‪ .‬گنده الت های شمال اروپا بسیار خرافاتی بودند‬ ‫و خدای��ان وایکینگ��ی نظیر اودین و گرگ غول اس��ا فنریر را س��تایش می کردند‪.‬‬ ‫وایکینگ ها اعتقاد داش��تند اگر در جنگ کش��ته شوند‪ ،‬روح شان به والهاال (بهشت‬ ‫وایکینگ ها) وارد می ش��د و همراه با س��ایر جنگجویان افس��انه ای بر س��ر یک میز‬ ‫بزرگ چوبی می نش��ینند و ش��راب ناب والهاالیی می نوشند و می خندند‪ .‬نوادگان‬ ‫انان تفاوت های فاحشی با انان دارند‪ .‬مردم اسکاندیناوی که به نوردیک ها معروف‬ ‫هستند‪ ،‬به عنوان ادم هایی ارام و صلح طلب و در عین حال متفکر شناخته می شوند‬ ‫که نه تنها مثل وایکینگ ها نان کسی را از چنگش درنمی اورند‪ ،‬بلکه با تکیه بر نظام‬ ‫اقتصادی منحصر به فردش��ان کاری کرده اند که تمام اتباع انها بدون چشمداش��ت‬ ‫به مال بقیه‪ ،‬در رفاه کامل زندگی کنند‪ .‬موسسه لگاتوم هر سال با بررسی عواملی‬ ‫مانند اقتصاد‪ ،‬کارافرینی‪ ،‬سیستم حکومتی‪ ،‬تحصیالت‪ ،‬بهداشت و سالمت‪ ،‬امنیت‬ ‫فردی و اجتماعی‪ ،‬ازادی های فردی و س��رمایه اجتماعی در بین تمام کش��ورهای‬ ‫دنیا‪ ،‬لیستی منتشر می کند که خوشحال ترین کشورهای دنیا را به ترتیب معرفی‬ ‫می کند‪ .‬با نگاهی به این لیست متوجه می شویم از ‪ ۶‬کشور نوردیک که نام بردیم‪،‬‬ ‫در سال ‪ ،۲۰۱۴‬نروژ عنوان اول را دارد‪ ،‬دانمارک چهارم است‪ ،‬سوئد ششم‪ ،‬فنالند‬ ‫هشتم و ایسلند یازدهم‪ .‬چگونه مردمی که گرز و شمشیر به دست بودند‪ ،‬به سطحی‬ ‫رس��یده اند که می توانند کش��ورهای سردسیر خود را به این خوبی اداره کنند؟ اگر‬ ‫بخواهید کش��وری داش��ته باشید که فقر‪ ،‬تبعیض و جهل باعث نشود مردمش دائم‬ ‫ب��ه جان هم بیفتند‪ ،‬باید در تمام س��طوح اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و سیاس��ی عدالت‬ ‫برقرار کنید‪ .‬اگر می خواهید اندیش��ه های پوس��یده از سر مردم کشورتان بپرد باید‬ ‫به تقویت علم روز و دانش��گاه ها بپردازید‪ .‬اگر می خواهید ش��یوع یک بیماری مردم‬ ‫را به وحش��ت نیندازد باید زیرس��اخت های نظام سالمت و بهداشت را به خوبی در‬ ‫کشور ایجاد کنید‪ .‬اگر می خواهید مردم کشورتان رفتار بالغانه ای داشته باشند‪ ،‬به‬ ‫ازادی ه��ای ف��ردی بها بدهید و در نهایت اداره تمام این امور نیازمند دولتی باثبات‬ ‫است که بدون شعار دادن‪ ،‬به مردم کشورش خدمت کند‪ .‬سیستمی که دولت های‬ ‫اس��کاندیناوی برای اداره کشورهای ش��ان به کار می برند چیزی است که به «مدل‬ ‫نوردیک» معروف است که خودشان از ان به عنوان «سیستم رفاقتی» نام می برند‪.‬‬ ‫بارزترین خصوصیتی که در این سیس��تم وجود دارد این اس��ت که نفع عمومی بر‬ ‫نفع فردی ترجیح داده می شود‪ .‬در این کشورها‪ ،‬دولت ‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد درامد شما‬ ‫را مش��مول مالیات می کند و البته مردم این کش��ورها بدون هیچ گونه کارشکنی و‬ ‫اعتراضی این مبلغ را دودستی به دولت تقدیم می کنند‪ ،‬چون می دانند اگر کارشان‬ ‫به بیمارستان کشید یا به دانشگاه رفتند نیازی نیست پول پرداخت کنند‪ .‬اگر شما‬ ‫پول بیشتری دربیاورید باید مالیات بیشتری هم بدهید؛ بنابراین در این نظام فاصله‬ ‫طبقاتی ایجاد نمی شود و اگر امشب شام مرغ دارید‪ ،‬خیال تان راحت است که بقیه‬ ‫هموطنان تان مثل گربه تا کمر در س��طل اش��غال فرو نرفته اند‪ .‬فقر که نباشد و هر‬ ‫کسی دستش در جیب خودش باشد‪ ،‬بخش بسیار زیادی از جرم و جنایت هم خود‬ ‫به خود محو می شود و جامعه به امنیت می رسد و مردم فرصت می کنند وقت شان‬ ‫را صرف کارهای مهم تری کنند‪.‬‬ ‫اگاهی یک شبه اتفاق نمی افتد؛ یا باید تجربه کرد و درونی شود یا با تفکر عمیق و‬ ‫برنامه ریزی حادث شود‪ ...‬در سوئیس‪ ،‬بانک ها ماهانه یک درصد برای نگهداری پول‬ ‫از مش��تری می گیرد‪ ،‬اما س��ود بانکی از وام گیرنده ها نمی گیرند‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که در بانک های ایران‪ ،‬ماهانه سودی حدود ‪ ۲۰‬درصد به سپرده ثروتمندان اضافه‬ ‫می کند و در عوض ‪ ۲۸‬درصد بهره از وام گیرندگان گرفته می شود‪.‬‬ ‫چه خوب است که «خودمان خالق بهشت باشیم»‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫پیشنهاد جریمه خاطیان پروتکل های بهداشتی‬ ‫ب��رای مقابله با بح��ران کرونا‪ ،‬ش��اید در نگاه اول‬ ‫قابل قبول باش��د‪ ،‬اما واقعیت این است که با کدام‬ ‫اه��رم نظارتی‪ ،‬قرار اس��ت مردم کوچ��ه و بازار را‬ ‫جریمه کنیم‪.‬‬ ‫ش��دت گرفتن کرونا در کالنش��هرهای کش��ور‬ ‫از جمله تهران‪ ،‬باعث ش��ده مس��ئوالن امر به فکر‬ ‫برخ��ورد با کم کاری در رعایت دس��تورالعمل های‬ ‫بهداشتی باشند؛ از همین رو علیرضا زالی‪ ،‬فرمانده‬ ‫س��تاد مقابله ب��ا کرونا تهران گفت به س��تاد ملی‬ ‫کرونا پیش��نهاد داده ایم با اف��راد خاطی در رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی‪ ،‬به ش��کل دیگری برخورد‬ ‫ش��ود‪ .‬پیش��نهادی که به س��تاد مل��ی کرونا داده‬ ‫ش��ده‪ ،‬در مرحله اول جریمه نقدی بوده است‪ .‬در‬ ‫مرحله دوم‪ ،‬محرومیت اجتماعی و در مرحله سوم‪،‬‬ ‫چنانچه تکرار ش��ود‪ ،‬برخورد قضای��ی پیش بینی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬اما سوال اینجاس��ت که تا چه اندازه‬ ‫می توان باور داشت برخورد قهری با شهروندانی که‬ ‫پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند‪ ،‬شدنی‬ ‫باش��د‪ .‬قطع به یقی��ن‪ ،‬باور این موض��وع تا حدود‬ ‫زیادی سخت و غیرممکن است‪.‬‬ ‫کتاب های خوانده شده‬ ‫غبار نمی گیرند‬ ‫محم�د فاضلی‪ -‬پژوهش�گر‪ :‬ظاهرا قرار اس��ت یک‬ ‫دس��تگاه خ��ودرو دناپالس به برخ��ی نمایندگان مجلس‬ ‫تحوی��ل ش��ود‪ ،‬با نرخ ‪ ۳۰۲‬میلیون توم��ان (تقریبا نصف‬ ‫نرخ بازار) تا با کس��ر اقس��اط ‪۳‬ساله از حقوق شان‪ ،‬نرخ را‬ ‫بپردازند‪ .‬ابعادی از این مسئله را بررسی کنیم‪.‬‬ ‫‪ -۱‬افت سیاست ورزی در کشور به حد بحران در تحویل‬ ‫خودرو به نمایندگان‪ ،‬خود نشان دهنده وضعیت نابهنجار‬ ‫و نابسامان سیاسی است‪ .‬گویی مجلس درگیر هیچ کار مهم تری نیست‪ ،‬اال قانون‬ ‫انتخاباتی که پیش تر درباره اش نوش��ته ام‪ ،‬دادن رانت قیر رایگان یا بس��تن و فیلتر‬ ‫کردن فضای مجازی که اینها خودش نشانه وضعیت بیمار است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اینکه تکلیف حمل ونقل نماینده مجلس هنوز مشخص نیست‪ ،‬نشانه بیماری‬ ‫عمی��ق در نظام اداری اس��ت‪ .‬قانون درب��اره این امر چه می گوید؟ اگر قانون تعیین‬ ‫کرده و باز خودرو می گیرند که قانون گریزی قوه قانون گذاری است و اگر مشخص‬ ‫نکرده و مسکوت است‪ ،‬هر دو نشان دهنده بیماری در سامان اداری و حقوقی است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬حساس��یت مردم و رس��انه ها به دریافت دناپالس ازسوی نمایندگان‪ ،‬حداقل‬ ‫نتیجه دو عامل اس��ت‪ :‬اول‪ ،‬شعارهای حداکثری نمایندگان پیش از انتخاب؛ دوم‪،‬‬ ‫فقیر ش��دن جامعه بر اثر ناکارامدی‪ ،‬انباش��ت بحران ها و فرس��ایش ظرفیت های‬ ‫اقتصادی کشور‪ .‬نمایندگان شعارهای حداکثری داده اند؛ از انقالبی گری تا ضدیت‬ ‫با اش��رافی گری و وعده ساده زیس��تی و مردمی بودن و حاال به اقتضای کارش��ان‪،‬‬ ‫مجبورند خودرو س��وار ش��وند‪ .‬ان هنگام که ش��عار حداکثری می دادند ملزومات‬ ‫کار یادشان نبود‪.‬‬ ‫مسئله فقیر شدن جامعه که البته عامل مهم تری است‪ ،‬بحران اقتصادی و تورم‪،‬‬ ‫خودروی ‪ 600‬میلیون تومانی «س��اخت داخل» را برای اکثریت جامعه به ارزویی‬ ‫دس��ت نیافتنی مبدل کرده اس��ت‪ .‬مردمی که شعارهای حداکثری درباره اخالق و‬ ‫ساده زیس��ت بودن ش��نیده اند‪ ،‬تحمل دیدن نمایندگان در خ��ودرو ‪ 600‬میلیون‬ ‫تومانی را ندارند‪ ،‬به ویژه که اکثریت شان در انتخابات هم شرکت نکرده اند و احساس‬ ‫بیگانگی با نمایندگان دارند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬نماین��ده باالخره پیاده که نمی ماند‪ ،‬خودروی ش��خصی خودش را هم به کار‬ ‫نمی گی��رد؛ اما کس��انی هس��تند که خ��ودرو خیلی گران تر از دناپ�لاس هم برای‬ ‫نماینده تهیه کنند‪ :‬حامی انتخاباتی‪ ،‬مدیرانی در دستگاه های دولتی‪ ،‬پیمانکاران‪،‬‬ ‫پروژه بگیرها و‪ ...‬خسارت عواقب فسادامیز برقراری این ارتباطات برای تامین خودرو‬ ‫نمایندگان‪ ،‬خیلی بیش��تر از هزینه تامین خودرو طبق ضوابط مش��خص و از محل‬ ‫هزینه عمومی است‪.‬‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫ابعاد بحران دناپالس‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!