روزنامه صمت شماره 1629 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1629

روزنامه صمت شماره 1629

روزنامه صمت شماره 1629

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫نگرانی مراجع نسبت به‬ ‫اوضاع اقتصادی درست است‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1629‬پیاپی ‪2947‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫صادرات‬ ‫راه نجات صنعت فوالد‬ ‫‪6‬‬ ‫چرا در صادرات‬ ‫موفق نیستیم‬ ‫یاداوری خاطرات تلخ‬ ‫سال‪۹۲‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫نجات پول ملی‬ ‫با تکیه بر طال‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫نگاهی به تعطیلی کرونایی شهر تهران‬ ‫اقتصادهای پایه نفتی و‬ ‫چالش اینده‬ ‫اینده بهتر نیازمند‬ ‫برنامه ریزی است‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫رئیس جمه��وری با بیان اینکه مراجع معظم تقلید هم��واره از دولت های یازدهم و‬ ‫دوازدهم حمایت کرده و پشتیبان فکری و معنوی دولت بوده اند‪ ،‬نگرانی ان بزرگواران‬ ‫نسبت به اوضاع اقتصادی را درست و بحق دانسته و ان را ناشی از مردمی بودن پایگاه‬ ‫مرجعیت شیعه دانست‪ .‬روحانی افزود‪ :‬به مراجع معظم تقلید اطمینان می دهم دولت‬ ‫با تمام توان می کوش��د تا نقشه های شوم دش��منان برای به ستوه اوردن دولت و ملت‬ ‫شریف ایران را خنثی کند و از درد و رنج مردم عزیزمان بکاهد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫به دوراهی سالمت و اقتصاد رسیدیم‬ ‫شیوع کرونا در کشور بحرانی است‬ ‫کرونا با قدرت می تازد!‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بررسی کاهش تراز منفی تجاری کشور‬ ‫هنوز از واردات عقب هستیم‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫به نام تولید‬ ‫به کام واردات‬ ‫‪7‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1629‬‬ ‫پیاپی ‪2947‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقتصادهای پایه نفتی‬ ‫و چالش اینده‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران‬ ‫اعمال تدابیر سختگیرانه برای رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫شیوع کرونا در کشور بحرانی است‬ ‫به گفته معاون درمان س��تاد مقابله با کرونا اس��تان تهران تعداد فوتی های‬ ‫کرون��ا در تهران قابل توجه بوده و در روزهای اخیر رکورد بس��تری و فوتی ها‬ ‫در اس��تان تهران شکسته ش��د؛ بر همین اساس معاون درمان ستاد مقابله با‬ ‫کرونا با اش��اره به تعداد قابل توجه فوتی ه��ای کرونا در تهران‪ ،‬تاکید کرد اگر‬ ‫مردم نکات بهداشتی را رعایت نکنند و سیر بیماری و زنجیره انتقال کنترل‬ ‫نشود‪ ،‬سیر فوتی ها قطعا فزاینده خواهد بود‪ .‬رئیس بخش عفونی بیمارستان‬ ‫مس��یح دانشوری نیز با اشاره به احتمال افزایش ش��مار مبتالیان و در ادامه‬ ‫مرگ ومیره��ا در هفته های اتی‪ ،‬نس��بت به این موضوع هش��دار داد و گفت‪:‬‬ ‫ب��رای مهار کرونا‪ ،‬نیازمن��د همت بلند و حرکت جهادی مردم‪ ،‬مس��ئوالن و‬ ‫سیاست گذاران هس��تیم‪ .‬وی در ادامه دس��تورات رهبر معظم انقالب مبنی‬ ‫بر رعایت بیش��تر پروتکل ها‪ ،‬محدودیت تردد‪ ،‬برگزار نش��دن تجمعات و‪ ...‬را‬ ‫فصل الخطاب دانست و عمل به این توصیه ها را خواستار شد‪.‬‬ ‫نادر توکلی‬ ‫حاجی میرزایی‬ ‫پیام طبرسی‬ ‫ب��ا اعالم اس��تانداری تهران‪ ،‬از تاریخ ‪ ۱۲‬مهر ت��ا ‪ ۱۸‬مهر فعالیت برخی مراکز در پایتخت ممنوع ش��د‪.‬‬ ‫این مراکز عبارتند از‪ .۱ :‬دانش��گاه ها‪ ،‬مدارس‪ ،‬مدارس ش��بانه روزی‪ ،‬حوزه های علمیه‪ ،‬اموزش��گاه های فنی‬ ‫و حرفه ای‪ ،‬زبانس��راها و س��ایر اموزش��گاه ها و کتابخانه ها ‪ .۲‬مس��اجد و مصالها ‪ .۳‬س��ینما‪ ،‬تئاتر و مراکز‬ ‫مش��ابه ‪ .۴‬موزه و باغ موزه ها ‪ .۵‬تاالرهای پذیرایی ‪ .۶‬ارایش��گاه های زنانه و س��الن های زیبایی ‪ .۷‬برگزاری‬ ‫مراس��م اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و همایش ها ‪ .۸‬باش��گاه های ورزشی پربرخورد از جمله کشتی‪ ،‬جودو و کاراته و‬ ‫موارد مش��ابه ‪ .۹‬کافه ها‪ ،‬قهوه خانه ها و چایخانه ها ‪ .۱۰‬باغ وحش ها و ش��هربازی ها ‪ .۱۱‬مراکز تفریحی ابی و‬ ‫استخرهای سرپوشیده و سالن های بدنسازی ‪ .۱۲‬نماز جمعه‪.‬‬ ‫وضعیت تهران مساعد نیست‬ ‫نادر توکلی‪ ،‬معاون درمان ستاد کرونا استان‬ ‫تهران در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با تاکید بر اینکه‬ ‫وضعیت در تهران اصال مس��اعد نیست‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬جلساتی با استانداری داشتیم‪ .‬باید تدابیر‬ ‫س��ختگیرانه ای اتخاذ شود‪ .‬یکی از موضوعات‬ ‫در دست بررسی این است که افرادی را که به‬ ‫س��فرهای غیرضروری می روند‪ ،‬رصد و پایش‬ ‫کنیم تا در صورت ابتال به کرونا موظف باشند‬ ‫خودش��ان هزینه های درمانی را تقبل کنند‪ .‬با‬ ‫اتخاذ تدابیر سختگیرانه تر می توانیم شرایط را‬ ‫به طور نسبی کنترل کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سفر نروید‬ ‫معاون درمان س��تاد کرونا اس��تان تهران با‬ ‫اشاره به تعطیالت اخر هفته‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬رفتن‬ ‫به س��فر به هیچ عنوان توصیه نمی ش��ود و از‬ ‫مردم می خواهیم ب��رای کارهای غیرضروری‬ ‫از منزل خارج نش��وند‪ .‬اگر اخر هفته س��فر به‬ ‫ش��مال کشور یا س��ایر نقاط را شاهد باشیم‪،‬‬ ‫ب��روز پیک جدید بیماری بعی��د نخواهد بود‪.‬‬ ‫اعم��ال محدودیت هایی را مدنظ��ر داریم که‬ ‫هنوز تصویب نش��ده‪ ،‬اما ممکن اس��ت یکی از‬ ‫محدودیت ها در تردد به س��مت شمال کشور‬ ‫باشد که در ستاد کرونای استان مطرح شده و‬ ‫پیگیر مصوبات ان هستیم تا در صورت قطعی‬ ‫شدن‪ ،‬اجرایی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دغدغه تشدید نظارت بر اصناف‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بخ��ش عم��ده ای از ای��ن‬ ‫محدودیت ها مواردی است که از ابتدای هفته‬ ‫در تهران اجرایی ش��د‪ .‬از س��وی دیگر تشدید‬ ‫نظارت ه��ا بر اصناف و کس��به از دغدغه های‬ ‫جدی ما اس��ت‪ .‬الزم اس��ت رفتارهای پرخطر‬ ‫کنترل ش��ود‪ .‬یکی از بخش های حائزاهمیت‬ ‫برای ما اجرای دورکاری کارکنان است‪.‬‬ ‫‹ ‹ تاثیر مستقیم سفرها‬ ‫رئی��س بخش عفونی بیمارس��تان مس��یح‬ ‫دانش��وری نیز با بی��ان اینکه وی��روس کرونا‬ ‫در ی��ک لحظه میزبان خود را ش��کار می کند‪،‬‬ ‫وضعیت فعلی شیوع کرونا در کشور را بحرانی‬ ‫توصیف کرد و خواس��تار رعایت پروتکل های‬ ‫بهداش��تی بی��ش از گذش��ته ازس��وی مردم‬ ‫ش��د‪ .‬پیام طبرسی با اشاره به وضعیت بحرانی‬ ‫ش��یوع کرونا در کش��ور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وضعیت‬ ‫گس��ترش این ویروس در کش��ور‪ ،‬به ویژه در‬ ‫ته��ران از هفته ه��ای قب��ل و پ��س از کاهش‬ ‫محدودیت ه��ا و رفتاره��ای پرخط��ر‪ ،‬قاب��ل‬ ‫پیش بینی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ویروس وارد مرحله جدید شده‬ ‫وی با اش��اره به شکل گیری موج سوم کرونا‬ ‫در کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬ویروس کرون��ا وارد مرحله‬ ‫جدیدی ش��ده‪ ،‬به ش��کلی که در ‪ 2‬هفته اخیر‬ ‫ب��ا بیماران��ی مواجه ش��ده ایم که ب��ا عالئمی‬ ‫مش��ابه ام��ا ش��دیدتر از دوره ه��ای قب��ل به‬ ‫مراکز بهداش��تی و درمانی مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫طبرسی به افزایش تعداد مبتالیان به کرونا در‬ ‫روزهای گذش��ته در کشور اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫باالتری��ن میزان بستری ش��دگان کرونایی از‬ ‫نخس��تین روز ش��یوع تا امروز در بخش های‬ ‫‪ ،ICU‬مربوط به روزهای اخیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود تخت بستری‬ ‫وی رعایت پروتکل های بهداشتی را با هدف‬ ‫قطع زنجیره ویروس کووید ‪ ۱۹‬خواستار شد و‬ ‫هشدار داد‪ :‬تقریبا ظرفیت بخش های مراقبت‬ ‫ویژه کش��ور در اش��غال بیماران کرونایی قرار‬ ‫دارد و در این��ده نیز هر تعداد تخت بس��تری‬ ‫ب��ه ناوگان درمان اضافه ش��ود‪ ،‬به درمان این‬ ‫بیماران تعلق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫طبرسی با اشاره به اینکه خیلی از بیمارانی‬ ‫که نیاز به بس��تری شدن در بخش های ‪ICU‬‬ ‫دارن��د‪ ،‬همچنان در بخش ه��ای عادی تحت‬ ‫درمان هس��تند‪ ،‬علت ای��ن موضوع را افزایش‬ ‫چش��مگیر بیم��اران کرونای��ی نیازمن��د ب��ه‬ ‫مراقبت ه��ای ویژه و به دنبال ان کمبود تخت‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬باوج��ود اینک��ه بیش��تر‬ ‫بیمارس��تان های تهران به مدار ارائه خدمات‬ ‫کرونای��ی پیوس��تند‪ ،‬همچن��ان ب��ا کمب��ود‬ ‫تخت ه��ای بس��تری روبه رو هس��تیم که این‬ ‫موض��وع بیانگر این مهم اس��ت که کش��ور با‬ ‫وضعیت بس��یار نگران کننده و بحرانی روبه رو‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کرونا در هیچ جای دنیا وجود ندارد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫درمان ه��ای ثانویه ای مانن��د درمان به کمک‬ ‫انتی بادی ها در فاز نهایی تحقیقات هس��تند‪.‬‬ ‫مدل ازمایش��ی به کمک اخرین دس��تاوردها‬ ‫و فناوری ها انجام می ش��ود و به نظر می رس��د‬ ‫این روش در مقایسه با روش پالسما درمانی‪،‬‬ ‫اثرگذاری بهینه تر و موثرتری داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اعمال بیشتر محدودیت ها‬ ‫وی در ادام��ه اعمال بیش��تر محدودیت ها‬ ‫برای کنترل کرونا را ضروری دانس��ت و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬کادر درمان دچار فرس��ودگی و خستگی‬ ‫ش��ده اند و روز به روز تع��داد بیماران بدحال‬ ‫بیشتر می شود‪ .‬شیوع و انتشار ویروس نیز در‬ ‫حال خارج شدن از حد کنترل است‪.‬‬ ‫به گفت��ه طبرس��ی‪ ،‬رعای��ت پروتکل ه��ای‬ ‫بهداشتی و انجام تمهیدات باید بیش از پیش‬ ‫جدی گرفته شود تا بیماری کنترل شده و در‬ ‫فصول سرد با بحران کمتری نیز مواجه شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت مدارس بر سیر کرونا تاثیر‬ ‫نداشت‬ ‫در همی��ن ح��ال وزیر ام��وزش و پرورش‬ ‫گف��ت‪ :‬مطالع��ات بهداش��ت جهانی نش��ان‬ ‫می دهد تاکنون فعالیت مدارس بر سیر کرونا‬ ‫تاثیرگ��ذار نبوده و امار و ارقام کنونی هم این‬ ‫را نش��ان می دهد؛ ضمن انکه باید عنوان کرد‬ ‫ظرفیت دانش اموزان در مدرسه کامل نیست‬ ‫و هم اکنون ‪ ۱۰‬درصد دانش اموزان در مدارس‬ ‫حض��ور می یابن��د‪ .‬حاجی میرزایی با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه حضور یا ع��دم حضور دانش اموزان‬ ‫در مدارس وابس��ته به رای س��تاد ملی کرونا‬ ‫و تش��خیص وزارت بهداشت است‪ ،‬افزود‪ :‬هر‬ ‫زم��ان تش��خیص دهند در ه��ر منطقه ای که‬ ‫حضور دانش ام��وزان برای س�لامتی زیانبار‬ ‫است‪ ،‬فعالیت مدارس غیرحضوری می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به پیش بینی ها برای اموزش‬ ‫حضوری و غیرحضوری اظهار کرد‪ ۳۵ :‬درصد‬ ‫مدارس زی��ر ‪ ۵۰‬دانش اموز دارند و می توانند‬ ‫مراقب��ت الزم را ب��ر رعای��ت پروتکل ه��ای‬ ‫بهداش��تی داشته باش��ند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬برای‬ ‫کس��انی که دسترس��ی ب��ه اینترن��ت و ابزار‬ ‫هوش��مند ندارند‪ ،‬برنامه تلویزیونی پیش بینی‬ ‫ش��ده و هم��ه درس ه��ای مقاط��ع مختلف‬ ‫تحصیل��ی از تلویزی��ون ارائه می ش��ود و این‬ ‫پوشش در تمام جغرافیای کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��وزش و پ��رورش ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫دانش ام��وزان می توانن��د هر ‪ ۲‬ی��ا ‪ ۳‬هفته با‬ ‫مراجع��ه به معلم اش��کاالت خ��ود را برطرف‬ ‫کنن��د‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬در زمینه تعطیلی مدارس‬ ‫در اس��تان ها اگر س��تاد استانی به جمع بندی‬ ‫برس��ند و س��تاد ملی و وزارت بهداشت تایید‬ ‫کند‪ ،‬اعمال می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹درمان سخت تر شده است‬ ‫وی در ادامه با اشاره به این مطلب که امارها‬ ‫بیانگر این موضوع اس��ت ک��ه درصد فوتی ها‬ ‫بر اثر ویروس کرونا در بخش های ای س��ی یو‬ ‫درصد بس��یار باالیی است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬درمان‬ ‫بیماران مبتال به کرونا در مقایس��ه با ماه های‬ ‫گذش��ته س��خت تر ش��ده؛ چراکه مبتالیان با‬ ‫عالئم شدیدتر بیماری روبه رو هستند‪ .‬وی در‬ ‫ادام��ه خطاب به افرادی که نس��بت به رعایت‬ ‫توصیه ها بی توجه هس��تند‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬لطفا‬ ‫نیم نگاه��ی به امار مبتالیان و درصد درگیری‬ ‫م��ردم با این بیماری به وی��ژه افراد در معرض‬ ‫خطر داشته باشید‪.‬‬ ‫وی عالمت کلی کرونا را همان تب‪ ،‬سرفه و‬ ‫تنگی نفس ذکر کرد و گفت‪ :‬از بین رفتن حس‬ ‫چش��ایی‪ ،‬عالئم گوارش��ی‪ ،‬قلبی و عصبی نیز‬ ‫از دیگر نشانه های ابتال به این بیماری است‪.‬‬ ‫‹ ‹درم�ان معجزه اس�ایی وج�ود‬ ‫ندارد‬ ‫طبرس��ی ادامه داد‪ :‬تحقیق��ات برای تهیه‬ ‫واکس��ن و داروی موث��ر کرونا با ش��دت ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬ام��ا کم��اکان دارویی ارائه نش��ده که با‬ ‫قاطعی��ت این بیماری را درمان کند‪ .‬داروهای‬ ‫ضدالتهاب نیز ت��ا حدودی برای کاهش دوره‬ ‫بیم��اری اثرگذار اس��ت‪ ،‬اما مطلق��ا بر میزان‬ ‫مرگ ومیره��ا اثری ندارد و مابق��ی موارد نیز‬ ‫صرفا در فاز تحقیقاتی قرار دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه همچن��ان هیچ درمان و‬ ‫دس��تورالعمل معجزه اس��ایی ب��رای مقابله با‬ ‫گالیه معاون اول رئیس جمهوری از تعدد مراکز قانون گذاری در کشور‬ ‫ت درهای بسته برای مردم تصمیم گیری کرد‬ ‫نمی توان پش ‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری گف��ت‪ :‬بای��د‬ ‫س��ازکار دقیقی برای اجرای سیاس��ت های کلی‬ ‫نظ��ام قانون گذاری تدوین ش��ود و ب��ا اتکا به این‬ ‫سیاس��ت ها‪ ،‬بخش��ی از ضعف های نظام اداری و‬ ‫قانون گذاری کشور را اصالح کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬جهانگیری در جلس��ه بررسی‬ ‫راهکاره��ای اجرای سیاس��ت های کل��ی نظام‬ ‫قانون گذاری‪ ،‬تعدد مراجع قانون گذاری در کشور‬ ‫و مش��خص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله‬ ‫ایرادات موجود در اداره کش��ور برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫با اتکا به سیاس��ت های کلی نظ��ام قانون گذاری‬ ‫ابالغی ازسوی رهبر معظم انقالب‪ ،‬می توان بخش‬ ‫زیادی از این ایرادات را برطرف کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه باید وظای��ف‪ ،‬تکالیف‬ ‫و ح��دود اختیارات ق��وا‪ ،‬دس��تگاه ها و نهادهای‬ ‫مختلف به ش��کل دقیق و روشن مشخص باشد‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬همانطور ک��ه امور اجرایی کش��ور‬ ‫بای��د در حیطه وظایف و اختیارات دولت باش��د‪،‬‬ ‫قانون گ��ذاری نیز در حقیقت وظیفه‬ ‫اصل��ی مجل��س ش��ورای اس�لامی‬ ‫اس��ت اما امروز ش��اهد تعدد مراکز‬ ‫قانون گذاری در کش��ور هس��تیم و‬ ‫حتی برخ��ی از ش��وراهای عالی نیز‬ ‫قانون تصویب می کنند‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری افزود‪:‬‬ ‫امر قانون گذاری باید منحصر به مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی باشد و اساس��ا برگزاری علنی جلسات‬ ‫مجلس نیز به دلیل وظیف��ه خطیر قانون گذاری‬ ‫نماین��دگان ب��رای م��ردم و جامعه اس��ت‪ ،‬زیرا‬ ‫وقت��ی موضوع حق��وق مردم مطرح اس��ت‪ ،‬باید‬ ‫فرایند قانون گذاری ش��فاف و علنی باشد‪ ،‬چرا که‬ ‫نمی توان پش��ت درهای بس��ته قانون تصویب و‬ ‫برای مردم تصمیم گیری کرد‪ .‬جهانگیری با بیان‬ ‫اینکه رهبر معظم انقالب در ابالغ سیاس��ت های‬ ‫کل��ی نظ��ام قانون گ��ذاری‪ 3 ،‬ق��وه را موظف به‬ ‫زمانبن��دی اقدامات و ارائه گزارش پیش��رفت ها‬ ‫کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬باید س��ازکار دقیقی‬ ‫برای اجرای سیاست های کلی نظام‬ ‫قانون گذاری تدوین ش��ود و با اتکا به‬ ‫این سیاست ها‪ ،‬بخشی از ضعف های‬ ‫نظ��ام اداری و قانون گذاری کش��ور‬ ‫را اص�لاح کنی��م‪ .‬وی ادام��ه داد‪:‬‬ ‫یک��ی از وظایف دول��ت در چارچوب‬ ‫سیاست های کلی نظام قانون گذاری این است که‬ ‫سازکاری دقیق مطابق با اصول قانون نویسی را در‬ ‫تدوین یا اصالح لوایح در دس��تور کار خود داشته‬ ‫باش��د تا لوایح از اس��تحکام قابل قبولی برخوردار‬ ‫باش��ند‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری افزود‪ :‬دولت‬ ‫از نظ��رات و دیدگاه ه��ای هم��ه صاحب نظران و‬ ‫حقوقدانان کشور برای اجرای سیاست های کلی‬ ‫نظ��ام قانون گذاری اس��تقبال می کند و امادگی‬ ‫دارد در اج��رای این سیاس��ت ها از پیش��نهادات‬ ‫صاحب نظران استفاده کند‪ .‬در این جلسه که وزیر‬ ‫دادگس��تری‪ ،‬معاون حقوق��ی رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫رئیس س��ازمان امور اداری و استخدامی‪ ،‬معاون‬ ‫رئیس جمه��وری در امور مجل��س و رئیس مرکز‬ ‫بررس��ی های استراتژیک ریاس��ت جمهوری نیز‬ ‫حض��ور داش��تند‪ ،‬دبیر هیات دولت گزارش��ی از‬ ‫دریاف��ت نظرات دس��تگاه های اجرایی و معاونت‬ ‫حقوق��ی رئیس جمهوری پیرام��ون نحوه اجرای‬ ‫سیاس��ت های کلی نظام قانون گذاری ارائه کرد‪.‬‬ ‫در این نشست همچنین پس از بحث و تبادل نظر‬ ‫درب��اره راهکاره��ای اجرای سیاس��ت های کلی‬ ‫نظام قانون گذاری‪ ،‬مقرر ش��د جلساتی با ریاست‬ ‫معاون حقوقی رئیس جمه��وری و عضویت وزیر‬ ‫دادگس��تری‪ ،‬مع��اون رئیس جمه��وری در امور‬ ‫مجلس‪ ،‬رئیس س��ازمان امور اداری و استخدامی‬ ‫و دبیر هیات دولت تش��کیل و ظ��رف ‪ 2‬ماه پس‬ ‫از بررس��ی نظرات دستگاه های اجرایی و احصای‬ ‫راهکاره��ای اجرای سیاس��ت های کل��ی نظام‬ ‫قانون گ��ذاری‪ ،‬نتایج این جلس��ات به دولت ارائه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫طرح ایران برای‬ ‫حل مناقشه قره باغ‬ ‫س��خنگوی وزارت‬ ‫ام��ور خارج��ه گفت‪:‬‬ ‫جمه��وری اس�لامی‬ ‫ایران طرحی را اماده‬ ‫کرده که با مشورت با‬ ‫جمهوری اذربایجان‬ ‫و ارمنس��تان و‬ ‫دولت ه��ای منطقه و همس��ایگان ما پیگیری‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فارس‪ ،‬س��عید خطی��ب زاده در‬ ‫نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح اخرین‬ ‫تحوالت در حوزه سیاست خارجی پرداخت و‬ ‫به سواالت خبرنگاران پاسخ داد‪.‬‬ ‫خطی��ب زاده گف��ت‪ :‬اتف��اق و جنگ��ی که‬ ‫در مرزه��ای ش��مال غربی ای��ران در جریان‬ ‫اس��ت با حساس��یت و دقت و از نزدیک و در‬ ‫تماس مداوم با همه طرف ها در حال بررس��ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایران از روز اول به همه طرف ها اعالم کرد‬ ‫مس��یر نظامی برای حل و فص��ل این منازعه‬ ‫چنددهه ای وجود ندارد‪.‬‬ ‫ضمن احترام به حاکمیت ارضی اذربایجان‬ ‫باید هرچه زودت��ر توقف درگیری های نظامی‬ ‫رخ دهد‪ .‬ایران اماده است برای گفت وگوهای‬ ‫سیاس��ی و زمان دار‪ ،‬تمامی مس��اعی جمیله‬ ‫خود را به کار ببرد‪.‬‬ ‫این دیپلمات ارش��د ایرانی بیان کرد‪ :‬ایران‬ ‫طرحی را اماده کرده که با مش��ورت با هر دو‬ ‫طرف موض��وع یعنی جمه��وری اذربایجان و‬ ‫ارمنستان و دولت های منطقه و همسایگان ما‬ ‫پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫امیدواریم دو طرف با رسالت تاریخی خود‬ ‫از ادامه جنگ و خشونت اجتناب کنند‪ .‬حقوق‬ ‫اصلی در زمینه عدم تعرض به غیرنظامیان را‬ ‫با دقت رعایت کنند و توجه داش��ته باشند که‬ ‫ایران نمی تواند درگیری را در مرزهای خود و‬ ‫تعرض به خاکش را تحمل کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اینک��ه مرزه��ای ای��ران حتی‬ ‫موردتع��رض نااگاهانه و غیرعمدی قرار گیرد‪،‬‬ ‫جزو خطوط قرمز ایران است‪.‬‬ ‫سخنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی همچنین‬ ‫در پاس��خ به س��والی بیان کرد‪ :‬امیدواریم در‬ ‫چارچوب طرح ایران که در حال بررس��ی های‬ ‫نهای��ی اس��ت بتوانیم ب��ه این جن��گ پایان‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫خطی��ب زاده در ادامه گفت‪ :‬عربس��تان در‬ ‫چارچوب ان‪.‬پی‪.‬تی موظف است به تعهداتش‬ ‫پایبند باشد‪.‬‬ ‫به ریاض هم تذکر می دهیم که توجه داشته‬ ‫باش��د و به تعهد بین المللی خود پایبند باشد‬ ‫و اجازه دهد مس��یرهای بین المللی و حقوقی‬ ‫درب��اره فعالیت های بعضا پنهان و غیراش��کار‬ ‫عربستان سعودی با دقت پیگیری شود‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد‪ :‬اروپا بعد‬ ‫از خروج امریکا از برجام نش��ان داد که چقدر‬ ‫در اجرای تعهداتش ناتوان است‪.‬‬ ‫وی ب��ه ‪ 3‬پایتخ��ت اروپای��ی عض��و برجام‬ ‫توصیه کرد که کمی دقت کنند تاریخ قضاوت‬ ‫قطعی خواهد داش��ت که ک��دام طرف ناتوان‬ ‫بود و کدام طرف ب��ه تمامی تعهداتش باقوت‬ ‫پایبند بود‪.‬‬ ‫خطیب زاده در پاسخ به سوال دیگری درباره‬ ‫درگیری های ارمنستان و جمهوری اذربایجان‬ ‫گفت‪ :‬صریح‪ ،‬ش��فاف و روشن بدون لحظه ای‬ ‫مکث اعالم کردیم ه��ر طرفی رعایت نکند از‬ ‫سوی ما مردود است‪.‬‬ ‫در این درگیری جان غیرنظامیان و اماکن‬ ‫غیرنظام��ی باید محف��وظ باش��د و همه باید‬ ‫کمک کنند این اتش درگیری خاموش ش��ود‬ ‫و کسی کمک نکند که این اتش باال بگیرد‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت خارجه درباره بدهی کره‬ ‫جنوب��ی به ایران نیز عنوان ک��رد‪ :‬رایزنی ها با‬ ‫کره جنوبی در جریان اس��ت‪ ،‬اما با س��رعتی‬ ‫ک��ه ما توقع داریم جلو نم��ی رود و کند پیش‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫ما درباره خرید دارو با کره توافقاتی داشتیم‬ ‫و در ‪ 2‬هفت��ه اخی��ر درب��اره خرید واکس��ن‬ ‫انفلوان��زا و تامی��ن مالی پیش خرید واکس��ن‬ ‫کرونا به مح��ض تولید با تعلل هایی ازس��وی‬ ‫کره روبه رو هس��تیم و امیدواریم طرف کره ای‬ ‫حساس��یت موضوع را متوجه ش��ود و سرعت‬ ‫الزم را به کار بدهد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫از انجاک��ه نف��ت به عنوان مهم ترین عام��ل تولید ان��رژی در زندگی فردی و‬ ‫اجتماعی همه انس��ان ها اثرگذار و اثرپذیر اس��ت باید گفت روندهای نوظهور و‬ ‫چش��م انداز بازارهای انرژی به ویژه برای اقتصادهای پایه نفتی بس��یار متفاوت‬ ‫و حت��ی ناموزون اس��ت‪ .‬هجوم یکس��ره و ب��دون وقفه ویروس کرونا کش��ورها‬ ‫را ب��ا اقتص��ادی جدید روبه رو کرده اس��ت‪ .‬امروزه تعداد مح��دودی از دولت ها‬ ‫و ش��رکت ها از عملکرد خود در ش��رایط اشفته کس��ب وکار راضی هستند‪ .‬در‬ ‫دهه های گذش��ته برنامه ریزی سنتی و مبتنی بر پیش بینی های قطعی تا حدود‬ ‫زی��ادی موفقیت س��ازمان ها را به همراه داش��ت‪ ،‬اما اکنون ای��ن روش کارایی‬ ‫خ��ود را از دس��ت داده اس��ت‪ .‬در حقیقت پیش بینی های قطعی ش��اید در افق‬ ‫زمانی کوتاه مدت درس��ت باش��د‪ ،‬اما در میان و بلندمدت و با ظهور رویدادهای‬ ‫غافل گیرکنن��ده مانند ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬دیگر درس��ت از اب درنیامده و با‬ ‫تغییرات پی در پی در سیاس��ت های کالن ملی‪ ،‬منطقه ای و بین المللی‪ ،‬ناتوانی‬ ‫سیاست گذاران برای درک تغییرات نوظهور را اشکار می سازد‪ .‬در شرایط فعلی‬ ‫و موقعیت های کنونی کم نیس��تند برنامه ریزی هایی که بدون توجه به تغییرات‬ ‫عمیق اینده طراحی می ش��وند و در نهایت اهداف در نظر گرفته ش��ده در برنامه‬ ‫محقق نمی ش��ود‪ .‬در یک مطالعه میدانی ماهنامه اکتش��اف و تولید نفت و گاز‪،‬‬ ‫این��ده را حاصل کنش های ‪ 4‬مولف��ه «روندها‪ ،‬رویداده��ا‪ ،‬تصاویر و اقدامات»‬ ‫دانس��ته اس��ت‪ .‬روند و رویداد بر دو ویژگی اینده متمرکز هستند‪ ،‬چراکه روند‬ ‫اش��اره به پیوس��تگی تاریخی و زمانی دارد و رویداد بر گسستگی تاریخی تاکید‬ ‫می ورزد‪ .‬روندها تغییرات منظم در داده ها یا پدیده ها در خالل زمان هس��تند و‬ ‫از گذش��ته اغاز می شوند و تا اینده ادامه می یابند‪ .‬اما رویدادها بر خالف روندها‬ ‫حاصل یک اتفاق یا حادثه هس��تند که به شدت بر روندها و به طور کلی بر اینده‬ ‫تاثیر می گذارند‪ .‬انچه موجب بررس��ی چالش های اینده در حوزه انرژی در این‬ ‫نوش��تار شد‪ ،‬توجه به مطالعات اینده پژوهی در حوزه انرژی است‪ .‬مطالعاتی که‬ ‫موجب شناس��ایی روندهای نوظهور در بازار انرژی خواهد ش��د و در عین حال‬ ‫یکی از الزامات اساسی در تدوین برنامه ریزی های کالن و بلندمدت در این حوزه‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬برای پیش بینی چالش های اینده اقتصاد جهان به ویژه درباره‬ ‫اقتصادهای نفت پایه به موارد زیر باید توجه و تاکید داشت‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تغیی��رات اساس��ی در بازارهای ان��رژی حتی قبل از بروز بح��ران مالی و‬ ‫بین المللی و عملکرد اقتصادی ناش��ی از کرونا در حال وقوع اس��ت‪ .‬هرچند در‬ ‫یک دهه گذشته رش��د تقاضای انرژی باعث بهره برداری بیشتر از ظرفیت های‬ ‫بازار ش��ده‪ ،‬به طوری ک��ه هرگونه وقفه در عرضه ان��رژی به دلیل تغییرات اب و‬ ‫هوایی یا تحوالت ژئوپلتیکی‪ ،‬افزایش ش��دید نرخ نفت و گاز را به دنبال داش��ت‪،‬‬ ‫ام��ا محدودیت ه��ای زیرس��اختی و فنی‪ ،‬افزای��ش ریس��ک های ژئوپلتیکی و‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬نوس��ان قیمت ها و هزینه ها و توجه به مقررات زیست محیطی‬ ‫برای استفاده از سوخت های فسیلی بر پیچیدگی پیش بینی اینده جهان افزوده‬ ‫است؛ به طوری که ظهور بازیگران جهانی جدید در بخش انرژی‪ ،‬به منزله تهدید‬ ‫ج��دی برای بازیگران فعلی بازار جهانی انرژی خواهد بود‪ .‬از طرفی در دهه های‬ ‫ات��ی جمعی��ت جهان از ‪ ۷‬میلیارد نفر به ‪ ۹‬میلیارد نف��ر افزایش خواهد یافت‪ .‬با‬ ‫افزایش جمعیت‪ ،‬رشد اقتصادی و سطح استاندارد زندگی در مناطق پرجمعیت‬ ‫نیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه جامعه برای تداوم و حفظ این میزان رش��د‬ ‫اقتصادی به غذا‪ ،‬اب‪ ،‬زمین و مواد اولیه به ویژه انرژی بیشتری نیاز خواهد داشت‪.‬‬ ‫مب��ارزه برای تامین نیازها منجر به ش��کل گیری روندها و محرک های جدیدی‬ ‫می ش��ود که در مجموع اینده انرژی جهان را ش��کل خواهد داد؛ در نتیجه حتی‬ ‫قبل از افزایش و نوس��انات متاثر از کرونا‪ ،‬قیمت نفت در مس��یر ناپایداری انرژی‬ ‫قرار گرفته بود؛ از همین رو زمان طراحی سیستم جدیدی برای بازار جهانی نفت‬ ‫رس��یده است؛ سیستمی که براساس ان اس��تراتژی های نوین به نحوی تدوین‬ ‫ش��وند که به طور همزمان ش��رایط اقتصادی‪ ،‬زیس��ت محیطی و سیاست های‬ ‫خارجی و از همه مهم تر چالش های امنیتی مرتبط با تولید‪ ،‬حمل ونقل و مصرف‬ ‫انرژی در انها در نظر گرفته ش��ود‪ .‬چش��م انداز در حال تغییر اینده انرژی برای‬ ‫اقتصادهای پایه نفتی دارای ‪« ۵‬روند» اس��ت که محرک تغییر الگوهای تقاضا‪،‬‬ ‫تغییر گزینه های تامین و عرضه منابع‪ ،‬نوس��انات نرخ و تاخیر در سرمایه گذاری‬ ‫خواهد بود‪ .‬در این ش��رایط با پیدایش بازیگران نوظهور‪ ،‬صف ارایی های جدید‪،‬‬ ‫قوانین نوین و تغییرات اب وهوایی را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -۲‬با تغییر الگوی تقاضا‪ ،‬تقاضای انرژی در ‪ ۲۵‬سال اینده بین ‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪ -۳‬در حال حاضر «میزان انرژی مورد نیاز جهان» تنها مسئله مطرح نیست و‬ ‫ترکیب کشورهای اصلی متقاضی و تغییر الگوهای تقاضا نیز بسیار حائز اهمیت‬ ‫اس��ت‪ .‬در دهه های گذشته کش��ورهای ‪ OECD‬یا کش��ورهای توسعه یافته‬ ‫س��هم عمده ای از افزایش تقاضای انرژی را به خود اختصاص داده بودند‪ ،‬اما در‬ ‫س��ال های اخیر و با ظهور قدرت های اقتصادی نوظهور و رش��د اقتصادی باالی‬ ‫کش��ورهای در حال توسعه‪ ،‬بخش اصلی افزایش تقاضای انرژی به این کشورها‬ ‫اختصاص یافته است؛ به طوری که بیش از ‪ ۷۵‬درصد رشد تقاضای جدید انرژی‬ ‫براس��اس انتخاب این کشورها ش��کل خواهد گرفت و نوع نیاز اتی این کشورها‬ ‫به حامل های انرژی موجب تغییر س��هم هر یک از منابع انرژی در سبد مصرفی‬ ‫انرژی جهان خواهد شد‪ .‬این تغییرات ضمن انکه موجب تغییر الگوهای تقاضای‬ ‫انرژی می شود‪ ،‬باعث ایجاد پیوندهای ژئوپلتیکی جدید برپایه الگوهای مصرف‬ ‫فعلی و نیز افزایش مصرف س��وخت های فس��یلی و تاثیرات اب و هوایی ناشی از‬ ‫ان خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬تقاض��ای انرژی اولیه در کش��ورهای غی��ر ‪ OECD‬از ‪ ۶۶۰۰‬میلیون تن‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی به حدود ‪ ۱۰۸۰۰‬میلیون تن در س��ال ‪ ۲۰۳۵‬میالدی‬ ‫افزایش خواهد یافت‪ .‬این رقم ‪ ۹۰‬درصد رش��د تقاضای انرژی تا س��ال ‪ ۲۰۳۵‬را‬ ‫تش��کیل خواهد داد‪ .‬به طور کلی کشورهای غیر ‪ OECD‬در مجموع ‪ ۵۴‬درصد‬ ‫تقاضای انرژی جهان را در سال ‪ ۲۰۱۰‬به خود اختصاص داده بودند که این رقم‬ ‫در سال ‪ ۲۰۳۵‬میالدی به ‪ ۶۴‬درصد افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪ -۵‬افزایش تقاضای انرژی در کشورهای غیر ‪ OECD‬در مقایسه با کشورهای‬ ‫‪ OECD‬با عواملی همچون افزایش نرخ رشد جمعیت و فعالیت های اقتصادی‬ ‫و شهرنش��ینی در این کشورها س��ازگاری دارد‪ .‬متوسط نرخ رشد ساالنه انرژی‬ ‫به ویژه نفت خام و گاز در کش��ورهای غیر ‪ OECD‬در دوره یادشده ‪ ۹.۱‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬در عین حال س��هم جمعیت جهانی در کش��ورهای غیر ‪ OECD‬از ‪۸۲‬‬ ‫درصد در س��ال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی به ‪ ۸۴‬درصد در س��ال ‪ ۲۰۳۵‬میالدی افزایش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬همچنین نس��بت افراد شهرنش��ین این کش��ورها از ‪ ۴۴‬درصد به‬ ‫‪ ۵۷‬درص��د و بیش��تر افزایش خواهد یافت‪ .‬ارقام عملکرد س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫و اخری��ن ب��راورد تقاضای میان مدت نفت خام جهان طی س��ال های ‪ ۲۰۱۶‬تا‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬میالدی بیانگر نقش قابل توجه کشورهای چین و هند در افزایش جهانی‬ ‫تقاضای نفت خام است‪.‬‬ ‫نگرانی مراجع‬ ‫نسبت به‬ ‫اوضاع اقتصادی‬ ‫درست است‬ ‫در جلس��ه عصر یکشنبه هیات دولت معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫درب��اره تماس خود با مراجع عظام تقلید و نماینده حضرت ایت اهلل‬ ‫سیستانی‪ ،‬گزارشی به هیات وزیران ارائه داد‪.‬جهانگیری ضمن ابالغ‬ ‫سالم مراجع تقلید به رئیس جمهوری‪ ،‬از ابراز نگرانی انها نسبت به‬ ‫تورم و مشکالت معیشتی مردم خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬رئیس جمهوری با بیان اینکه مراجع معظم تقلید‬ ‫هم��واره از دولت های یازدهم و دوازدهم حمایت کرده و پش��تیبان‬ ‫فک��ری و معنوی دولت بوده ان��د‪ ،‬نگرانی ان بزرگواران نس��بت به‬ ‫اوضاع اقتصادی را درس��ت و بحق دانس��ته و ان را ناشی از مردمی‬ ‫بودن پایگاه مرجعیت شیعه دانست‪.‬‬ ‫روحان��ی افزود‪ :‬به مراجع معظم تقلی��د اطمینان می دهم دولت‬ ‫با تمام توان می کوش��د تا نقشه های شوم دش��منان برای به ستوه‬ ‫اوردن دول��ت و ملت ش��ریف ایران را خنثی کن��د و از درد و رنج‬ ‫مردم عزیزمان بکاهد‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری در تماس تلفنی با مراجع عظام تقلید‬ ‫و نماینده حضرت ایت اهلل سیس��تانی ضم��ن تاکید بر اینکه دولت‬ ‫در دو جبه��ه مقابل��ه با تحریم ها و مدیریت کرونا در تالش اس��ت‬ ‫تا فش��ارها بر م��ردم را کاهش دهد‪ ،‬گفت‪ :‬مردم امروز در ش��رایط‬ ‫س��خت معیشتی و فش��ارهای ناش��ی از تحریم و کرونا قرار دارند‬ ‫و دول��ت مصمم اس��ت با رهنمودهای علما و مراج��ع تقلید بر این‬ ‫مشکالت فائق اید‪.‬‬ صفحه 2 ‫سه شنبه‬ ‫ارامش‬ ‫رویای بازار خودرو‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1629‬‬ ‫پیاپی ‪2947‬‬ ‫اولویت در دستور کار وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار گیرد‪ .‬نماینده مردم‬ ‫فس��ا در مجلس شورای اسالمی از برنامه های وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای س��اماندهی بازار خودرو و فوالد خبر داد و افزود‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در روزهای گذش��ته جلس��اتی با خودروسازان و مسئوالن مرتبط‬ ‫به حوزه خودرو برگزار کرده اس��ت و برگزاری این جلسات با حضور اعضای‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس و نمایندگان وزارتخانه و خودروسازان‬ ‫ت��داوم دارد تا راهبردهای حوزه خودرو تبیین و تعریف ش��ود‪ .‬این نماینده‬ ‫مردم در مجلس یازدهم بخش��ی از افزایش قیمت خودرو را ناش��ی از رشد‬ ‫هزینه های تولید دانس��ت و ادامه داد‪ :‬هرچند ش��اخص هایی مانند نرخ ارز‪،‬‬ ‫قیمت فوالد و‪ ...‬بر قیمت تمام شده خودرو موثر است اما نباید با این بهانه ها‬ ‫از س��اماندهی بازار خودرو غافل ش��د‪ .‬سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس از کاهش قیمت خودرو در بازار در روزهای اینده خبرداد و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با برنامه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیش بینی می شود تعدیل‬ ‫بهای چهارچرخ ها و ساماندهی در انتظار بازار خودرو باشد‪.‬‬ ‫مشکالت فعاالن واحدهای صنعتی کوچک را بررسی کرد‬ ‫به نام تولید به کام واردات‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یک�ی از چالش ه�ای اصلی واحدهای تولیدی در ش�رایط فعلی‪ ،‬چه انهای�ی که بازار فروش‬ ‫دارند و چه تولیدکنندگانی که بازارش�ان کوچک شده‪ ،‬تامین مواد اولیه است‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫بزرگ معتقدند با وجود داشتن سفارش خرید‪ ،‬همچنان با مشکالت بسیاری دست وپنجه نرم‬ ‫می کنند‪ ،‬زیرا نتوانس�ته اند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامی�ن کنند‪ .‬به این ترتیب رفته رفته‬ ‫اعتماد مش�تریان را از دس�ت می دهند‪ .‬در ش�رایط فعلی واحدهای کوچک هم به هزار و یک‬ ‫دلیل در حال زیان و تعطیلی هس�تند‪ .‬با تعطیلی این واحدها که عنوان می ش�ود بیش�ترین‬ ‫اشتغالزایی کشور را به خود اختصاص داده اند (بیش از ‪ ۹۰‬درصد واحدهای تولیدی کشور خرد‬ ‫و متوسط هستند) پیامدهای اجتماعی زیادی متوجه کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫داللی در بازار مواد اولیه‬ ‫جواد خمانی��ان یکی از فعاالن ح��وزه کفش به عنوان‬ ‫یکی از تولیدکننده صنایع کوچک در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه مش��کالت مواد اولی��ه برای تمام واحدهای‬ ‫صنعت��ی چ��ه کوچک و چ��ه متوس��ط و ب��زرگ یکی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کمبود مواد اولیه و گران��ی ان برای تمام‬ ‫تولیدکنندگان مشکل س��از شده است و تفاوتی نمی کند‬ ‫کوچک باش��ند یا بزرگ‪ .‬وی افزود‪ :‬این مشکل برای من‬ ‫تولیدکننده کوچک بیش��تر است‪ ،‬زیرا صنعتگران که در‬ ‫مقیاس ب��اال تولید دارند‪ ،‬مواد اولی��ه را هم با حجم باال‬ ‫تهیه می کنند و به نوعی قیمت های سربارشان سرشکن‬ ‫می ش��ود ام��ا تولیدکنن��دگان کوچک که تن��اژ باال نیاز‬ ‫نداشته و هزینه پرداختی ان را هم ندارند ناگزیر هستند‬ ‫مواد اولیه مورد نیازش را از دالل های بازار با قیمت باالتر‬ ‫خریداری کنند؛ بنابراین واحدهای تولیدی کوچک قادر‬ ‫ب��ه تامین م��واد اولیه مورد نی��از خود با ای��ن وضعیت‬ ‫نابس��امان بازار ارز و گرانی نیستند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بخشی‬ ‫از مواد اولیه مورد نیاز در داخل موجود اس��ت و بخشی‬ ‫هم نیس��ت اما با توجه به نوسانات نرخ ارز‪ ،‬گاهی بنکدار‬ ‫ب��ا طمع افزایش قیمت م��واد اولیه را توزیع نمی کند که‬ ‫مشکالت را برای تولیدکننده افزون کرده است‪.‬‬ ‫خمانیان در پاس��خ به این پرسش که مشکل در بخش‬ ‫مواد اولیه تولید داخل اس��ت یا مواد اولیه وارداتی هم با‬ ‫همین مش��کل مواجه هستند‪ ،‬گفت‪ :‬تفاوتی ندارد در هر‬ ‫دو بخش برخی بنکداران از ش��رایط موجود سوءاستفاده‬ ‫می کنن��د‪ .‬زمانی ک��ه دالر از ‪ ۴۲۰۰‬توم��ان به ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫ت مواد اولیه هم پله به پله‬ ‫تومان رس��ید به دنبال ان قیم ‬ ‫افزایش یاف��ت‪ .‬اعتراض که می کردیم این کاال موجودی‬ ‫انبار ش��ما بوده و مربوط به خرید قبل شماس��ت و چرا‬ ‫بای��د با افزای��ش نرخ یکب��اره همراه باش��د‪،‬‬ ‫پاس��خ می دادند ب��رای تهیه دوب��اره این کاال‬ ‫و و جایگزی��ن کردن این م��واد اولیه ناچاریم‬ ‫با ن��رخ روز دالر‪ ،‬کاالی جدی��د را خریداری‬ ‫کنیم‪ .‬این تولیدکننده صنعت کفش با اش��اره‬ ‫به روند کاهش��ی نرخ دالر از ‪ ۲۰‬به ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫توم��ان گفت‪ :‬حت��ی در این ش��رایط باز هم‬ ‫تامین کنندگان مواد اولیه ب��ازار قیمت را کاهش ندادند‬ ‫و بهانه شان این بود با دالر ‪ ۲۰‬هزار تومانی محصوالت را‬ ‫خری��داری کرده اند‪ .‬با توجه به روند خرید و فروش مواد‬ ‫اولیه در نهایت این تولیدکننده اس��ت که متضرر و برای‬ ‫زنده نگه داش��تن خط تولی��د مجبور به خرید مواد اولیه‬ ‫با هر نرخ می ش��ود‪ .‬وی با تاکید بر ضعف نظارت بر بازار‬ ‫گفت‪ :‬در حالی که دولت هم برای کمک به تولیدکننده با‬ ‫وضعیت موجود و شیوع کرونا حاضر نیست به حمایت از‬ ‫تولید پرداخته و به عنوان مثال در بحث مالیات تخفیفی‬ ‫در نظر بگیرد‪ .‬با تمام پیگیری ها و تاکید بر ش��رایط روز‬ ‫ب��ازار باز هم ناچار ش��دیم مالیات امس��ال را با ‪ ۸‬درصد‬ ‫افزایش مصوبه قانون بپردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش هفتگی قیمت ها‬ ‫ای��ن فعال صنعت کفش با بیان اینک��ه تیراژ تولیدش‬ ‫نس��بت به س��ال گذش��ته ‪ ۸۰‬درصد افت داشته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مش��کل اصلی تولی��د تامین مواد اولیه اس��ت که قیمت‬ ‫تمام ش��ده را باال برده که با توجه به کاهش قدرت خرید‬ ‫مردم مش��کالت زی��ادی را به دنبال داش��ته اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫تولیدکننده براس��اس قیمت تمام ش��ده و سود سال های‬ ‫قب��ل بخواهد محصوالت��ش را عرضه کند ب��ازارش را از‬ ‫دست می دهد‪ .‬او گفت‪ :‬قیمت تمام شده یک جفت کفش‬ ‫س��قفی دارد و گاهی من تولیدکننده حتی از‬ ‫قیمت تمام شده محصولم تعجب می کنم زیرا‬ ‫زمان��ی اگر م��ن تولیدکننده ق��رار بود ‪۵۰۰‬‬ ‫توم��ان به نرخ ف��روش محص��ول اضافه کنم‬ ‫هراس داش��تم بازار خود را از دست بدهم اما‬ ‫درحال حاضر برخی تولیدکنندگان هفته ای ‪۵‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۰‬هزار تومان نرخ محصوالتش��ان را باال‬ ‫می برند‪ .‬خمانیان ادامه داد‪ :‬این وضعیت نمی تواند ادامه‬ ‫داشته باشد‪ ،‬زیرا یا ناگزیریم قیمت ها را افزایش دهیم یا‬ ‫تولید را تعطیل کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت ها بدون هیچ نظارتی‬ ‫این فعال صنعت کفش در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫درحال حاض��ر کف��ش تولید داخل با س��ود کمتر عرضه‬ ‫می شود یا تولید و فروش سربه سر تمام می شود‪ ،‬سودی‬ ‫حاصل نمی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬من تولیدکننده کفش زنانه ای‬ ‫تولید می کنم که ‪ ۲۵‬هزار تومان به بنکدار می فروش��م‪.‬‬ ‫در نهایت این محصول در زنجیره توزیع با نرخ ‪ ۵۰‬یا ‪۷۰‬‬ ‫هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد‪.‬‬ ‫خمانی��ان درباره چرای��ی ادامه تولید ب��ا این وضعیت‬ ‫عنوان کرد‪ :‬نمی خواهم همکارانم که بیشتر خانم هستند‪،‬‬ ‫بیکار ش��وند‪ .‬چراغ را روشن نگه می داریم به امید اینکه‬ ‫اینده وضعیت بهتر شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬مدل های دیگر در ای��ن واحد صنعتی تولید‬ ‫می ش��ود اما چون قیمت تمام ش��ده باال می رود و قدرت‬ ‫خرید مردم پایین اس��ت با تیراژ کمت��ر تولید می کنیم‬ ‫که س��ود کمی در این بخش داریم‪ .‬وقتی خود همکاران‬ ‫و کارگ��ران قادر ب��ه خرید این کفش ها نیس��تند حاکی‬ ‫از وضعی��ت و قدرت خرید مردم اس��ت‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫به نام تولید واردات انجام می شود‬ ‫در ادام��ه علی اکبر جوانروح یک��ی از فعاالن حوزه‬ ‫قطعه نیز به عنوان تولیدکننده واحد کوچک صنعتی‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ ۲‬سال است که واحد تولیدی‬ ‫ما تعطیل ش��ده اس��ت‪ .‬این مس��ئله ارتباطی هم به‬ ‫تحریم نداش��ته‪ ،‬زیرا مواد اولیه مورد نیاز ما س��اخت‬ ‫ایران بود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بعضی که ش��عار می دهن��د تحریم باعث‬ ‫کاه��ش تولید ش��ده‪ ،‬استدالل ش��ان زیاد مورد تایی��د و قبول‬ ‫نیس��ت‪ ،‬زیرا اگر قرار باشد واردات انجام شده و کاال به نام تولید‬ ‫داخل فروخته شود‪ ،‬اسمش دیگر تولید نیست‪.‬‬ ‫جوانروح در پاس��خ به این پرسش که ایا با وجود ممنوعیت‬ ‫واردات همچن��ان قطع��ات وارد و به ن��ام تولی��د داخل عرضه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬بله و این مس��ئله ک��م هم نیس��ت‪ .‬تحریم‬ ‫نمی تواند تا این حد تاثیر در وضعیت تولید داش��ته باش��د که‬ ‫منجر به گالیه های فعلی برخی صنعتگران شده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت درب��اره صرفه اقتصادی داش��تن واردات‬ ‫ب��ا نرخ فعل��ی ارز اظهارکرد‪ :‬ب��ا همین قیم��ت دالر‪ ،‬کاالهای‬ ‫دیگر وارد می ش��ود و به فروش می رس��د‪ .‬در همین شرایط هم‬ ‫تولیدکننده نما قطعه را وارد و به اضافه سود ان به عنوان قیمت‬ ‫تمام شده به فروش می رساند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن اینک��ه درحال حاضر برخ��ی از تحری��م گالیه مند‬ ‫هس��تند و ان را مخل تولید داخل می دانند‪ ،‬نمی تواند درست‬ ‫باشد‪ ،‬زیرا این افراد به نام تولید‪ ،‬واردکننده هستند‪ .‬منافع انها‬ ‫در همین واردات است‪.‬‬ ‫بس��یاری ب��ه مش��کالت اقتص��ادی و رانت ه��ای‬ ‫موج��ود که از زم��ان واردات همچن��ان ادامه دارد‪،‬‬ ‫به عنوان تولیدکننده ی��ک واحد تولیدی کوچک ترجیح‬ ‫می دهی��م روی کفش هایی متمرکز باش��یم که در حوزه‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی م��ان افراد بیش��تری توانایی خرید‬ ‫ان را داشته باش��ند‪ .‬البته بماند که هر قدر تولیدکننده‬ ‫ب��ا قیمت پایی��ن محصولش را عرضه کن��د به دلیل نبود‬ ‫نظارت در تک فروش��ی ها قیمت ها دو برابر و بعضا ‪ ۳‬برابر‬ ‫می ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬همین کفش ک��ه ما ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫تومان عرضه می کنیم بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۰‬هزار تومان فروخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تضمین صوری یا واقعی‬ ‫در بحث ضمانت کفش های تولید داخل وقتی خریداران‬ ‫از فروش��ندگان پرس وجو می کنند عنوان می شود برای‬ ‫کفش های ایرانی تضمین کیفی وجود ندارد‪ .‬گفت وگوی‬ ‫میدان��ی‬ ‫ب��ا برخ��ی تک فروش های ب��ازار کفش‬ ‫بچگانه حاکی از ان است که بسیاری از این فروشندگان‬ ‫کفش های بچگان��ه چینی را با ضمانت می فروش��ند اما‬ ‫درب��اره محصوالت داخلی تضمین نمی کنند‪ .‬یکی از این‬ ‫فروش��ندگان عنوان کرد‪ :‬ماه گذش��ته یک کارتن تولید‬ ‫ایران از تولیدکنن��ده داخلی کفش خریداری کردیم که‬ ‫معیوبی داشت‪ ،‬مرجوع کردیم اما نپذیرفتند‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که خمانیان به عنوان تولیدکننده‬ ‫کفش در این باره معتقد اس��ت؛ م��ن تولیدکننده ایرانی‬ ‫حاضر هستم ش��ماره خود را اعالم کنم و پاسخگوی هر‬ ‫ش��کایتی از محصوالتم باش��م‪ .‬تمام س��عی ما این است‬ ‫ک��ه کفش با کیفیت مناس��ب تولید ش��ود که مرجوعی‬ ‫نداش��ته باشیم‪ ،‬زیرا با ش��رایط فعلی که سودی به دست‬ ‫تولیدکننده نمی رسد‪ ،‬بیشتر متضرر می شود و نمی تواند‬ ‫به فعالیت خود در بازار ادامه دهد‪.‬‬ ‫با این وضعیت‬ ‫نابسامان بازار‬ ‫ارز و گرانی‬ ‫واحدهای‬ ‫تولیدی کوچک‬ ‫قادر به تامین‬ ‫مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز خود نیستند‬ ‫تامین نقدینگی و مواد اولیه عمده ترین مشکل‬ ‫ای��ن گروه تنها با خرید محصول به دنبال تخصیص‬ ‫ارز‪ ،‬کاال را در کش��ور مب��دا نگه می دارن��د و پس از‬ ‫گرفتن ارز محموله را وارد گمرک می کنند‪ .‬بس��یاری‬ ‫از این اف��راد‪ ،‬خط تولید کاالیی را در چین دارند که‬ ‫کاال را به ن��ام قطعه ایرانی تولید کرده و وارد کش��ور‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹چرایی تعطیلی تولید‬ ‫جوانروح درباره چرایی توقف تولیدش اظهارکرد‪ :‬نخس��تین‬ ‫مش��کل در ش��کل خرد تامین مواد اولیه بود‪ .‬م��واد اولیه را با‬ ‫ی��ک قیمت خریداری می کردی��م اما پس از چند م��اه باید با‬ ‫قیمت باالتری می خریدیم‪ .‬فروش اعتباری قطعات هم که پس‬ ‫از حدود ‪ ۳‬ماه پول ان برگش��ت می ش��د با افزایش مواد اولیه‬ ‫روبه رو شده و منجر به اب رفتن سرمایه این واحد تولیدی شد‪.‬‬ ‫این فعال پیش��ین حوزه قطعه در ادامه به مسئله کالن تولید‬ ‫پرداخ��ت و گفت‪ :‬رانت های موجود اجازه فعالیت و رش��د را به‬ ‫واحدهای کوچک نمی دهند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬ما با تالش فناوری‬ ‫داخلی سازی قطعه ای که با ‪ ۶۴‬یورو وارد می شد را خریداری و‬ ‫قطعه مورد نظر را با قیمت ‪ ۳۱‬هزار تومان بومی سازی کردیم‪.‬‬ ‫ام��ا برخی به دلیل به خطر افتادن مناف��ع گروهی‪ ،‬اجازه ندادند‬ ‫تولی��د ادامه پیدا کند زیرا در این یک قطعه واردکننده به ازای‬ ‫هر محصول ‪ ۳۰‬دالر سود داشت‪.‬‬ ‫جوانروح در پایان گفت‪ :‬بخش��ی از چالش تولید داخل رانت‬ ‫موج��ود در برخ��ی صنایع بزرگ اس��ت که توان تولی��د را از‬ ‫واحدهای کوچک می گیرد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫اش��اره می کنند که برای توس��عه و گسترش تولید‬ ‫باید مشکالت ریشه ای بررس��ی و راهکار ارائه شود‪.‬‬ ‫همچنین رئیس انجمن تخصصی‬ ‫صنای��ع همگ��ن نی��رو محرک��ه و‬ ‫قطعه س��ازان خودرو کش��ور گفت‪:‬‬ ‫عمده تری��ن مش��کل ما م��واد اولیه‬ ‫اس��ت که بیش��تر فعالیت های ما را‬ ‫تحت الشعاع قرار داده است‪.‬‬ ‫به گزارش صدا و سیما‪ ،‬محمدرضا‬ ‫نجفی منش در دومین نشس��ت هم اندیش��ی‬ ‫انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرو محرکه‬ ‫و قطعه س��ازان اس��تان تهران‪ ،‬گف��ت‪ :‬وقتی‬ ‫خودروس��از در تامین نقدینگی به مش��کل بر‬ ‫می خ��ورد این مش��کل ارتباط مس��تقیمی با‬ ‫تامین نقدینگی در قطعه س��ازان دارد عالوه بر‬ ‫اینک��ه اگر م��واد اولی��ه به موق��ع و با قیمت‬ ‫مناسب در اختیار ما قرار نگیرد تامین قطعات‬ ‫برای صنعت خودرو با مش��کل روبه رو خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پیش ت��ر م��واد اولی��ه ب��رای‬ ‫قطعه س��ازان از جمل��ه ورق های ف��والدی به‬ ‫روش مچینگ از س��وی تولیدکنندگان فوالد‬ ‫تامین می ش��د اما با تغییر فرایند تامین روش‬ ‫مچین��گ به تامی��ن از طریق ب��ورس‪ ،‬رقابت‬ ‫ناخواس��ته ای در بورس شکل داد که قیمت ها‬ ‫‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد افزایش می یابد عالوه بر اینکه‬ ‫عالوه بر اینکه بخش��ی از تعطیلی ها به کاهش تقاضا‬ ‫برمی گردد که مربوط به قدرت خرید مردم و جامعه‬ ‫قطعه سازان توان خرید با حجم زیاد‬ ‫از بورس را ندارند بنابراین مجبورند‬ ‫نیاز خ��ود را از طریق واس��طه ها و‬ ‫دالالن تامین کنند‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن تخصص��ی صنایع‬ ‫همگن نیرو محرکه و قطعه س��ازان‬ ‫خ��ودرو کش��ور گف��ت‪ :‬در روش‬ ‫مچینگ خریدها انج��ام و محصوالت تحویل‬ ‫می ش��د و پ��س از مدتی هزین��ه ان پرداخت‬ ‫می شد‪ .‬اما اکنون باید قبل از خرید پول را نقد‬ ‫پرداخ��ت کنیم و حدود ‪ ۳‬ماه بعد محصوالت‬ ‫به دست قطعه س��از می رسد که این امر حجم‬ ‫زی��ادی از نقدینگ��ی قطعه س��ازان را از روند‬ ‫فعالیت خارج می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه هزینه ه��ای کارگر ‪۴۴‬‬ ‫درصد و نرخ برابری ارز برای قطعه سازان بیش‬ ‫از دو برابر افزایش یافته‪ ،‬گفت‪ :‬اگر پرداخت ها‬ ‫به قطعه سازان اصالح نشود‪ ،‬صنعتگران قدرت‬ ‫فعالیت زیادی نخواهند داشت‪.‬‬ ‫نجفی منش ادامه داد‪ :‬قطعه س��ازان با وجود‬ ‫مش��کالتی که پیش روی فعالی��ت خود دارند‬ ‫توانس��تند بخش زیادی از نیاز صنعت خودرو‬ ‫کشور را تامین و دشمنان ایران را در رسیدن‬ ‫به اهداف تحریمی خود ناکام کنند‪.‬‬ ‫می ش��ود‪ .‬زنجیره ای از عوامل دخیل هستند که نیاز‬ ‫به واکاوی برای برون رفت از وضعیت موجود داریم‪.‬‬ ‫بخشی از چالش‬ ‫تولید داخل‬ ‫رانت موجود‬ ‫در برخی صنایع‬ ‫بزرگ است که‬ ‫توان تولید را‬ ‫از واحدهای‬ ‫کوچک می گیرد‬ ‫‪3‬‬ ‫گمرک در انتظار مراجعه‬ ‫خودروساز ها‬ ‫برای ترخیص قطعات‬ ‫سخنگوی گمرک‬ ‫ایران به دپوی ‪۹۰۰‬‬ ‫کانتینر قطعه خودرو‬ ‫در گمرکات و ادعای‬ ‫دپوی انها در گمرک‬ ‫از سوی خودروساز ها‬ ‫واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان‪،‬‬ ‫سیدروح اله لطیفی‪ ،‬س��خنگوی گمرک ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬دس��تور ترخیص ‪ ۲۰۰‬میلی��ون یورو‬ ‫قطعات خودرو در هفته های اخیر صادر شده‬ ‫اما خودروس��ازان برای ترخیص کاال ها اقدام‬ ‫نکرده اند‪ .‬براس��اس مصوبه اخیر س��فر معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری به هرمزگان نیز قطعات‬ ‫باقیمانده به ش��رط درخواست و تایید وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و تخصیص ارز به‬ ‫صورت اعتباری قابل ترخیص است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در هفته های گذشته طی ارسال‬ ‫دو نامه از س��وی سرپرس��ت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به گمرک ایران درخواس��ت‬ ‫ش��ده بود تا دو محمول��ه ‪ ۱۵۰‬و ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫یوروی��ی قطعات خ��ودرو ترخیص ش��ود که‬ ‫براس��اس ماده ‪ ۴۲‬قانون امور گمرکی‪ ،‬رئیس‬ ‫کل گمرک ایران دستور ترخیص این قطعات‬ ‫را در راس��تای تکمیل خودرو ها صادر کرد که‬ ‫انتظ��ار ب��ر ان بود که دو خودرو س��از بزرگ‬ ‫اق��دام کنند که متاس��فانه جدی��ت الزم در‬ ‫این باره دیده نشد‪.‬‬ ‫لطیفی در پایان تاکید کرد‪ :‬گمرک ایران با‬ ‫وجود انکه یک س��ازمان مجری است و بدون‬ ‫تایی��د نهادهای مرتبط قانونی در تش��ریفات‬ ‫ثب��ت کاال تا ترخیص (بعض��ا بیش از ‪ ۳۰‬نهاد‬ ‫و س��ازمان) نمی تواند به طور مس��تقیم اقدام‬ ‫به ترخیص کاال کن��د‪ ،‬اما با پیگیری مداوم و‬ ‫پیشنهاد به نهادهای مرتبط و اخذ مصوبه های‬ ‫قانون��ی همواره در راس��تای حمایت از تولید‬ ‫حرکت کرده است‪.‬‬ ‫ادامه تحویل حضوری‬ ‫سایپا به مشتریان‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا با هدف تسریع‬ ‫و تس��هیل خودروهای تخصیص یافته دارای‬ ‫پالک انتظام��ی‪ ،‬ادامه طرح تحویل حضوری‬ ‫خ��ودرو به مش��تریان را در دس��تور کار قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز‪ ،‬مدیر توزیع محصوالت‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا با اعالم این خبر‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ب��ا هدف تس��ریع و تس��هیل در‬ ‫تحویل خودروه��ای تخصی��ص یافته دارای‬ ‫پالک انتظامی به مش��تریان عالوه بر ارس��ال‬ ‫محصوالت ب��ه صورت حمل ریلی و جاده ای‪،‬‬ ‫طرح تحویل حضوری خودرو به مشتریان‪ ،‬به‬ ‫جز استان های تهران و البرز را ادامه می دهد‪.‬‬ ‫رضا اش��جعی ادام��ه داد‪ :‬از انجاکه میزان‬ ‫تولید خودرو در گروه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫افزایش یافت��ه‪ ،‬با وجود تالش ش��بانه روزی‬ ‫ناوگان حمل ونقل بین ش��هری کش��ور برای‬ ‫انتق��ال خودروه��ا‪ ،‬انتق��ال خودروه��ا ب��ه‬ ‫نمایندگی های س��طح کش��ور با تاخیر انجام‬ ‫می شود‪ .‬اشجعی با بیان اینکه در کنار ارسال‬ ‫خودروها به نمایندگی های سراس��ر کش��ور‪،‬‬ ‫طرح تحویل خودرو به صورت حضوری نیز از‬ ‫مدت ها قبل در دستور کار قرار گرفته‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫براس��اس این طرح‪ ،‬تحویل حضوری خودرو‬ ‫بنا به درخواس��ت مشتریان در ادارات تحویل‬ ‫تهران و کاشان مانند گذشته اجرا می شود و‬ ‫مدیریت توزیع محصوالت گروه خودروسازی‬ ‫سایپا‪ ،‬در طول ایام هفته اماده پذیرش و ارائه‬ ‫خدمات به مشتریان حضوری است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تم��ام مش��تریان گ��روه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا می توانن��د ب��ا مراجعه‬ ‫حضوری به س��ایت های تولیدی‪ ،‬خودروهای‬ ‫خود را تحویل بگیرند‪.‬‬ ‫اش��جعی اظهارک��رد‪ :‬مش��تریان گ��روه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا می توانن��د در صورت‬ ‫تمایل با هماهنگ��ی نمایندگی محل ثبت نام‬ ‫خود‪ ،‬ب��ا اطالع از محل خ��ودرو و همچنین‬ ‫تخصی��ص و تحوی��ل پالک از س��وی پلیس‬ ‫راهور ناجا با همراه داشتن مدارک شناسایی‬ ‫معتبر نس��بت به مراجعه و تحویل حضوری‬ ‫خودروها اقدام کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است در طرح یادشده‪ ،‬هزینه حمل‬ ‫خودرو متناسب با محل شهر ثبت نام مشتری‬ ‫و مطابق ضوابط شرکت سایپا پس از تحویل‬ ‫خودرو محاس��به و به حس��اب ثبت نام کننده‬ ‫خودرو مسترد می شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کاهش قیمت‬ ‫در انتظار‬ ‫بازار خودرو‬ ‫سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت‪ :‬پیش بینی می شود با‬ ‫توج��ه ب��ه برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬قیمت خودرو در بازار طی‬ ‫روزه��ای اینده کاهش یابد‪ .‬حجت اله فی��روزی در گفت وگو با خانه ملت با‬ ‫انتقاد از افزایش افسارگس��یخته قیمت خودرو در بازار‪ ،‬گفت‪ :‬در هفته های‬ ‫اخیر بی توجهی به نظارت‪ ،‬رش��د نقدینگی و تقاضاهای کاذب و رها کردن‬ ‫بازار موجب نابس��امانی بازار چهارچرخ ها ش��ده و از انجایی که بهای خودرو‬ ‫بر قیمت سایر کاالها نیز اثرگذار است‪ ،‬ساماندهی بازار خودرو باید به عنوان‬ ‫نجات پول ملی‬ ‫با تکیه بر طال‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1629‬‬ ‫پیاپی ‪2947‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫یادداشت‬ ‫کرونا‬ ‫و چالش مراکز‬ ‫معاینه فنی‬ ‫عباس مجیدی نژاد‪ /‬رئیس انجمن‬ ‫صنفی مراکز معاینه فنی خودرو کشور‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اختالف قیمت‬ ‫خرید خودرو بین‬ ‫کارخانه و بازار‪،‬‬ ‫خود به عنوان‬ ‫عامل تحریک‬ ‫تقاضاهای کاذب‬ ‫و سوداگرانه‬ ‫مطرح است‬ ‫ارامش‪ ،‬رویای بازار خودرو‬ ‫بازار خودرو همچنان افس��ار گسیخته با سرمایه های‬ ‫س��رگردان در حال بازی اس��ت‪ ،‬درحالی ک��ه تولید با‬ ‫مشکالت نقدینگی به سختی انجام می شود و این پول ها‬ ‫فقط برای حفظ ارزش خود در بازارها می چرخند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬کارشناس��ان عنوان می کنند انواع‬ ‫پیش فروش ها با ش��روطی که ب��رای ثبت نام کنندگان‬ ‫در نظر گرفته اند برای س��اماندهی بازار خودرو کارساز‬ ‫نب��وده و برخی افراد برای اینکه س��رمایه خود را حفظ‬ ‫کنند و برخی سوداگران نیز برای اینکه از این وضعیت‬ ‫اشفته س��ود به دس��ت اورند‪ ،‬به انواع و اقسام راه های‬ ‫برای رسیدن به اهداف خود متوسل می شوند‪.‬‬ ‫ت��ا چندی پی��ش‪ ،‬معضل خرید و ف��روش کد ملی‬ ‫مطرح بود و درحال حاض��ر با پدیده طالق های صوری‬ ‫مواجه هستیم‪.‬‬ ‫پیش��نهاد عرضه خودرو در بورس در حالی از سوی‬ ‫برخی قطعه س��ازان مطرح می ش��ود ک��ه بعضی دیگر‬ ‫از فع��االن این حوزه ب��ه انتقاد ان پرداخت��ه و عنوان‬ ‫می کنن��د این امر نه کمکی ب��ه تولیدکننده می کند و‬ ‫ن��ه مصرف کننده‪ .‬به گفته برخی فعاالن بازار تنها منبع‬ ‫درامدی جدید برای دولت خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالفت با عرضه خودرو در بورس‬ ‫انچه مس��لم اس��ت با محدودیت ه��ای بین المللی و‬ ‫کاهش تیراژ و نیز ممنوعیت واردات تقاضا نس��بت به‬ ‫عرضه پیشی گرفته و نابسامانی موجود را رقم زده است‪.‬‬ ‫به ط��ور قطع‪ ،‬نرخ کاالها زمانی در بازار افزایش می یابد‬ ‫و مردم دچار عطش خرید می ش��وند که محصولی کم‬ ‫یا نایاب ش��ود‪ .‬نکته جالب در بازار خودرو کش��ور این‬ ‫اس��ت که به گفته فعاالن بازار زمان��ی که قیمت ها باال‬ ‫می رود‪ ،‬مردم برای خرید اس��تقبال بیشتری می کنند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬تولیدکنندگان وضعی��ت بازار فعلی را‬ ‫ناش��ی از قیمت گذاری دس��توری می دانند و به دنبال‬ ‫این هس��تند که در بازار انحصاری فعلی که در اختیار‬ ‫دارند‪ ،‬قیمت محصوالتش��ان را نی��ز خود تعیین کنند‪.‬‬ ‫انها معتقدند قیمت گذاری غلط ش��ورای رقابت باعث‬ ‫ش��ده با کاهش قیمت تولی��د نهایی کارخانه ها کاهش‬ ‫یافته و به این ترتیب تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار‬ ‫خودرو بهم بریزد‪.‬‬ ‫به گزارش مه��ر‪ ،‬پس از افزایش ش��کاف بین قیمت‬ ‫خودرو در کارخانه با بازار ازاد انتقادات زیادی نسبت به‬ ‫عملکرد شورای رقابت مطرح شد‪ .‬در این میان‪ ،‬برخی‬ ‫نیز پیش��نهاد عرضه خودرو در بورس را مطرح کردند‬ ‫تا به این وس��یله عرضه و تقاضای خودرو به طور شفاف‬ ‫در مقابل هم قرار گیرند‪ .‬اما رضا ش��یوا‪ ،‬رئیس شورای‬ ‫رقاب��ت با عرضه خودرو در بورس مخالفت و اعالم کرد‬ ‫ط��رح عرضه خودرو در بورس کاال‪ ،‬در ش��ورای رقابت‬ ‫بررسی شده و رای نیاورده است‪.‬‬ ‫ش��یوا در ادامه با انتقاد از ای��ن طرح‪ ،‬گفت‪ :‬تا وقتی‬ ‫عرض��ه ت��ا این حد مح��دود اس��ت‪ ،‬ورود خ��ودرو به‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬اگر خواس��تار نجات صنعت خودرو کش��ور هستیم باید‬ ‫برنامه ریزی برای صنعت قطع ه و توجه جدی به این صنعت را‬ ‫سرلوحه اهداف خود قرار دهیم‪.‬‬ ‫علی موس��وی در گفت وگو با خبرخ��ودرو اظهارکرد‪ :‬توجه‬ ‫ج��دی به صنعت قطع ه و برنامه ری��زی برای این بخش‪ ،‬زمین ه‬ ‫پیش��رفت کره جنوبی در حوزه خودروسازی را فراهم کرد‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬کره جنوبی با ازادس��ازی واردات خ��ودرو و ممنوعیت‬ ‫واردات قطعه‪ ،‬برنامه ریزی های الزم برای سرمایه گذاری و ورود‬ ‫فناوری را س��رلوحه کار خود ق��رار داد که همین امر منجر به‬ ‫افزای��ش کیفیت خودروهای تولیدی و ورود به عرصه رقابت با‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫تیر سال ‪ ،۹۸‬نرخ معاینه فنی به تمامی مراکز‬ ‫معاینه فنی خودرو در کش��ور ابالغ شد‪ .‬البته در‬ ‫نرخنامه یادش��ده بی��ش از توجه به تامین منابع‬ ‫مال��ی ب��رای مراک��ز معاینه فنی‪ ،‬س��ازمان های‬ ‫متول��ی متنعم ش��دند‪ .‬ب��اری‪ ،‬قص��ه نرخنامه‬ ‫مراک��ز معاینه فنی که هر ‪ ۳‬س��ال یکبار مقرر و‬ ‫ابالغ می ش��ود‪ ،‬خود به مثنوی هفتادمن تبدیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬با ورود کرونا‪ ،‬این مهمان ناخوانده‬ ‫چین��ی‪ ،‬قصه نرخنامه روایت��ی دیگر پیدا کرد و‬ ‫مدیران س��ازمان های متولی در رده های مختلف‬ ‫و س��ازمان های مردم نه��اد در ای��ن فرایند برای‬ ‫دریافت نش��ان لیاقت با افزایش نرخ معاینه فنی‬ ‫از یکدیگر سبقت گرفتند‪ .‬اما تاکنون هیچ اتفاق‬ ‫خاصی رخ نداده است‪ .‬البته مدیران مراکز معاینه‬ ‫فنی خودرو کش��ور خود ب��ر این امر مهم واقفند‬ ‫که با فش��ار اقتصادی که بر عموم مردم واردشده‬ ‫همکاری الزم را داشته باشند‪ .‬فرایند معاینه فنی‬ ‫جزئی غیرقابل تفکیک از بخش حمل ونقل بوده‬ ‫و با وجود تنش های متعدد از جمله گرانی بیش‬ ‫از حد قطعات‪ ،‬روغن و الستیک که بر حمل ونقل‬ ‫تحمیل ش��ده‪ ،‬گرانی خدمات این بخش نیز خود‬ ‫باعث معضالت بیشتری خواهد شد‪.‬‬ ‫در چنین شرایط خطیری‪ ،‬وظیفه سازمان های‬ ‫متول��ی در این فرایند این خواهد بود که چگونه‬ ‫مدیری��ت خ��ود را ب��ا انجام اصالح��ات مقتضی‬ ‫به اثبات برس��انند‪ .‬متاس��فانه نه تنه��ا مدیریتی‬ ‫انجام نش��ده حتی تحمیل س�لایق ش��خصی و‬ ‫س��ازمان محوری و ارجح دانستن منافع سازمانی‬ ‫ب��ر منافع ملی‪ ،‬خود ب��ه معضلی بزرگ تر تبدیل‬ ‫ش��د ه اس��ت‪ .‬انجمن صنفی مراک��ز معاینه فنی‬ ‫خودرو ب��رای برون رفت از این ش��رایط به وجود‬ ‫امده اس��ت‪ .‬در ای��ن میان ب��رای صیانت از این‬ ‫حرفه‪ ،‬اجرای موارد ذیل ضروری است؛‬ ‫در خانواده مراکز معاینه فنی خودرو در کشور‬‫حدود ‪ ۶۰۰‬مرکز س��بک و ‪ ۱۷۰‬مرکز س��نگین‬ ‫مش��غول به کار و ارائه خدمات هستند که تعداد‬ ‫انها حدود ‪ ۸‬هزار نفر بوده که در مقایسه با دیگر‬ ‫اصناف و حرفه ها تعداد کمی اس��ت و در صورتی‬ ‫که س��ازمان های متولی اقدام به حذف پرداخت‬ ‫بیم��ه کارفرمای��ی برای این حرف��ه کنند‪ ،‬مبلغ‬ ‫یادش��ده بار چندانی بر تامین اجتماعی تحمیل‬ ‫نخواهد کرد اما کمک قابل توجهی برای مدیران‬ ‫مراکز معاینه فنی در کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ا لحاظ کردن نرخنام��ه مراکز معاینه فنی‬‫خودرو درج ش��ده در سایت وزارت کشور‪ ،‬زمانی‬ ‫هزینه کردهای مراکز معاینه فنی سربه س��ر تمام‬ ‫می شود که انها بتوانند به ‪ ۱۵‬هزار خودرو سبک‬ ‫و ‪ ۱۱‬هزار خودرو س��نگین خدمات دهی کنند‪ .‬با‬ ‫تحقق این امار ‪ ۱۵‬درصد سود تعیین شده حاصل‬ ‫می شود و در حالی است که ‪ ۷۰‬درصد مراکز این‬ ‫تعداد مراجعه کننده ندارند؛ بنابراین بهتر اس��ت‬ ‫این مراکز از پرداخت انواع مالیات معاف شوند تا‬ ‫به نوعی برای انها جبران خسارت باشد‪.‬‬ ‫سازمان تنظیم بازار برای استعالم نرخ مراکز‬‫معاینه فنی خودرو پس از ‪ ۳‬سال و تورم چندصد‬ ‫درصدی با چانه زنی بس��یار قرار است بین ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د افزای��ش قیمت را اعم��ال کند‪ .‬حال‬ ‫پرس��ش این اس��ت که ای��ا این س��ازمان نباید‬ ‫نرخنامه تنظیمی مشخص برای تجهیزکنندگان‬ ‫مراکز معاینه فنی خودرو هم داشته باشد‪ ،‬زیرا در‬ ‫هر دوره کالبیراسیون‪ ،‬هزینه یک میلیون تومانی‬ ‫از مراک��ز دریافت می ش��ود یا هزین��ه تعمیرات‬ ‫ماش��ین االت خود نیز مس��ئله ای دیگر است که‬ ‫جای هیچ اعتراضی هم نیست‪.‬‬ ‫با وجود تحریم های تحمیل ش��ده به کش��ور‬‫و اینک��ه نرخ ارز ل��وازم مصرفی و قطعات یدکی‬ ‫چندین برابر ش��ده‪ ،‬این شرایط بستری را فراهم‬ ‫کرده تا برخی س��ودجویان بار مضاعفی بر مراکز‬ ‫معاینه فنی تحمیل کنند‪ .‬مدیریتی سیس��تمی‬ ‫و جلوگیری از منفعت طلبی می تواند گره گشای‬ ‫بخش��ی از معضالت مدی��ران مراکز معاینه فنی‬ ‫خودرو باشد‪.‬‬ ‫شرایط ایجادشده بر اثر شیوع کرونا‪ ،‬تحریم ها‬ ‫و ت��ورم حاک��م بر اقتصاد‪ ،‬مدیریت��ی مقاومتی و‬ ‫جه��ادی را می طلب��د‪ .‬در صورتی ک��ه نهادهای‬ ‫متولی قصد همکاری و مساعدت نداشته باشند‪،‬‬ ‫حتی با روزمرگی مناس��بات حاک��م برای احاد‬ ‫مردم را سخت تر هم می کنند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت مراکز معاینه فن��ی در فرایند‬ ‫حمل ونق��ل وظیفه خطیری دارند و فعالیت انها‬ ‫به نوعی با جان شهروندان ارتباط مستقیمی دارد؛‬ ‫در نتیجه توجه نداش��تن ب��ه تامین مادی و رفع‬ ‫نک��ردن معضالت در مراک��ز معاینه فنی‪ ،‬امکان‬ ‫قصور برخی افراد را در فرایند معاینه فنی به وجود‬ ‫خواهد اورد که پیامدهای جبران ناپذیری خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫معرفی‬ ‫فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫با رویکرد‬ ‫جایگزینی واردات‬ ‫معاون طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬برای هدایت درست‬ ‫س��رمایه در بخش تولید فرصت های س��رمایه گذاری در بخش صنعت و معدن‬ ‫منتش��ر ش��ده است‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬س��عید زرندی در کارگروه سرمایه گذاری‬ ‫افزود‪ :‬در سامانه بهین یاب بخشی را به عنوان فرصت های سرمایه گذاری ایجاد‬ ‫کردیم تا فهرس��ت اولویت های صنعتی و معدنی‪ ،‬فرصت های سرمایه گذاری با‬ ‫رویک��رد جایگزین��ی واردات به اطالع ذی نفعان برس��د‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬یکی از‬ ‫سیاست های ما سوق دادن سرمایه گذاران جدید به تکمیل طرح های نیمه تمام‬ ‫انچه مس��لم اس��ت با محدودیت های بین الملل��ی و کاهش تیراژ و‬ ‫ممنوعیت واردات‪ ،‬تقاضا نسبت به عرضه پیشی گرفته و نابسامانی‬ ‫موج��ود را رقم زده اس��ت‪ .‬به طور قطع‪ ،‬نرخ کااله��ا زمانی در بازار‬ ‫افزایش می یابد و مردم دچار عطش خرید می شوند که محصولی کم‬ ‫یا نایاب شود‬ ‫بورس نه تنها نمی تواند مش��کل ب��ازار ان را حل کند‪،‬‬ ‫بلکه ممکن اس��ت ب��ا توجه به حجم گس��ترده تقاضا‪،‬‬ ‫قیمت های باالتری در بورس کشف شود‪.‬‬ ‫وی در همین باره افزود‪ :‬من نمی دانم مش��کل روش‬ ‫فعلی و قرعه کشی کجاست که ان را زیر سوال می برند‪،‬‬ ‫درحالی که در این روش ش��انس یکس��ان برای تمامی‬ ‫اف��راد وجود دارد و وقتی ی��ک کاالیی با تعداد محدود‬ ‫باید تقسیم شود‪ ،‬قرعه کشی بهترین راهکار است که در‬ ‫ان میزان نفوذ و رانت به حداقل خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت گذاری غلط و فشار به تولیدکنندگان‬ ‫اظه��ارات رئی��س ش��ورای رقابت در حال��ی مطرح‬ ‫می ش��ود که حجم گس��ترده تقاضا برای خرید خودرو‬ ‫صفر‪ ،‬تماما ناشی از نیاز مصرفی مردم نبوده و در واقع‬ ‫اختالف قیمت خرید خودرو بین کارخانه و بازار‪ ،‬خود‬ ‫به عنوان عامل تحریک تقاضاهای کاذب و س��وداگرانه‬ ‫مطرح است‪.‬‬ ‫اخت�لاف قیمتی که علتی جز تعلل ش��ورای رقابت‬ ‫در قیمت گذاری خ��ودرو و غیرواقعی بودن قیمت های‬ ‫اعالم ش��ده از س��وی این ش��ورا ن��دارد؛ در این میان‬ ‫شورای رقابت چندین سال است با تحمیل قیمت های‬ ‫دستوری و بی پایه‪ ،‬موجب محدود شدن عرضه خودرو‬ ‫و اس��یب رس��یدن ب��ه صنعت ب��زرگ و اس��تراتژیک‬ ‫خودروسازی کشور شده و در نهایت وضعیت نابسامان‬ ‫بازار خودرو را به وجود اورده است‪.‬‬ ‫در بح��ث می��زان مح��دود عرضه خودرو از س��وی‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬باید توجه داشت که یکی از مولفه های‬ ‫اصل��ی تولید در چنین مقیاس��ی و ان هم در ش��رایط‬ ‫وجود تحریم های بی س��ابقه‪ ،‬وجود نقدینگی در اختیار‬ ‫خودروس��از اس��ت؛ حال انکه ش��ورای رقابت با ملزم‬ ‫کردن خودروس��ازان به ف��روش و پیش فروش خودرو‬ ‫ب��ا قیمت ه��ای غیرواقعی و عدم بروزرس��انی قیمت ها‬ ‫ب��ا توجه به نوس��انات ارزی و تغییرات نرخ تورم‪ ،‬عمال‬ ‫دس��ت خودروس��از را در تحصیل نقدینگی مورد نیاز‬ ‫برای تولید‪ ،‬بس��ته نگاه داشته و خودروساز را ناچار به‬ ‫پیش فروش های بیش از ظرفیت تولید کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهایی که پاسخگو نیست‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬هم بازار خودرو با کمبود خودرو‬ ‫روبه رو می ش��ود و هم خودروس��از با معوقات بی شمار‬ ‫دس��ت وپنجه نرم می کند‪ ،‬عالوه بر اینکه مصرف کننده‬ ‫نیز مجبور اس��ت برای تامین نی��از واقعی خود به بازار‬ ‫ازاد مراجع��ه و خودرو را با قیم��ت نجومی خریداری‬ ‫کند؛ عجیب تر انکه ش��ورای رقاب��ت و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت هن��وز هم به این منط��ق غلط پایان‬ ‫نداده و مصمم با ایجاد فرایندهایی مانند قرعه کش��ی‬ ‫و اعمال محدودیت برای ثبت نام کنندگان‪ ،‬اشفته بازار‬ ‫خودرو را ساماندهی کنند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به این موضوع تا هنگامی که اختالف قیمت‬ ‫خ��ودرو بین کارخان��ه و ب��ازار از بین ن��رود و به این‬ ‫واس��طه از تقاضاهای کاذب جلوگیری نشود‪ ،‬برگزاری‬ ‫قرعه کش��ی چیزی جز ایجاد فساد برای کشور نخواهد‬ ‫پیشرفت صنعت خودرو از جاده قطعه سازی می گذرد‬ ‫شرکت های بزرگ خودروسازی جهان شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم ملکان در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫با بی��ان اینکه اگر خواس��تار نج��ات صنعت خودرو‬ ‫کشور هس��تیم‪ ،‬باید برنامه ریزی برای صنعت قطع ه‬ ‫را س��رلوحه اهداف خ��ود قرار دهیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬ما در‬ ‫ح��وزه صنعت خ��ودرو در بخش سیاس��ت گذاری ها‬ ‫برخالف جهت حرکت کش��وری مانن��د کره جنوبی‬ ‫عمل کرده ایم‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬هزینه ه��ای پیرامونی قطعه‪‎‬س��ازان باید‬ ‫کاهش یاب��د تا بدین وس��یله تولید قطعه برای س��ازندگان با‬ ‫سوداوری همراه باشد‪.‬‬ ‫راهکارهای جبران هزینه های سربار تولید خودرو‬ ‫عضو هیات علمی دانش��کده مهندسی خودرو دانشگاه‬ ‫علم و صنعت گفت‪ :‬تطابق نداش��تن میزان تولید خودرو‬ ‫و هزینه ه��ای تولید‪ ،‬قیمت تمام ش��ده خودرو را افزایش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ابوالفضل خلخالی در گفت وگو با خبرخودرو اظهارکرد‪:‬‬ ‫بخش��ی از هزینه ه��ای تولید ش��امل مواد اولیه اس��ت‬ ‫و بخش��ی از ان ش��امل هزینه های ج��اری مانند اب و‬ ‫ب��رق کارخانه‪ ،‬تعمیرات ماش��ین االت‪ ،‬هزینه های اداری‬ ‫لجس��تیک و دس��تمزد نیروهای انسانی می ش��ود‪ .‬این هزینه های‬ ‫س��ربار نسبت به میزان تولید بس��یار باالست و دو راه برای جبران‬ ‫ان وجود دارد‪ .‬یکی از این راهکارها تعدیل نیروی انسانی است که‬ ‫اشتغالزایی را با خطر مواجه می کند و راهکار دیگر‪ ،‬افزایش میزان‬ ‫تولید است که با این اتفاق هزینه های سربار تقسیم بر میزان تولید‬ ‫شده و در نتیجه هزینه های تولید کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬افزای��ش تولید نیز گلوگاه های مختلفی دارد که یکی‬ ‫از انها داخلی س��ازی قطعات اس��ت که بخش زیادی از ان محقق‬ ‫و واحدهای راکد است‪ ،‬چراکه معتقدیم به جای اینکه سرمایه گذار از صفر کارش‬ ‫را ش��روع کند‪ ،‬بهتر است به س��وی احیای یک واحد تعطیل یا نیمه تمام برود‪.‬‬ ‫زرندی گفت‪ :‬با مش��ارکت با س��رمایه گذار قدیم یا توافق با او‪ ،‬هم از هدررفت‬ ‫س��رمایه های معطل جلوگیری می شود و هم سرعت راه اندازی پروژه ها شتاب‬ ‫می گیرد‪ .‬او افزود‪ :‬با این سیاس��ت‪ ،‬فهرس��ت واحدهای نیمه تمام و واحدهای‬ ‫راکد را به اطالع عموم رس��اندیم‪ .‬یکی از موضوعات مهمی که در اینده‪ ،‬بخش‬ ‫تولید با ان مواجه خواهد بود‪ ،‬کاهش سرمایه گذاری است‪ .‬طی سال های اخیر‪،‬‬ ‫رش��د س��رمایه گذاری ثابت ناخالص منفی بوده است‪ .‬این بدان مفهوم است که‬ ‫سرمایه گذاری خالص منفی است و به عبارتی میزان سرمایه گذاری انجام شده از‬ ‫استهالک موجودی سرمایه کمتر بوده است و این امر زنگ خطری برای تولید و‬ ‫اشتغال محسوب می شود‪ .‬در این راستا‪ ،‬به دنبال سرمایه گذاری با مقیاس بزرگ‬ ‫و هلدینگ های سرمایه گذاری و شرکت های سهامی عام هستیم‪ .‬وی افزود‪ :‬از‬ ‫برخی چهره های خوشنام دعوت کرده ایم با حضور انها شرکت های سهامی عام‬ ‫تشکیل و با استفاده از بازار سرمایه به جذب نقدینگی از سوی مردم بپردازیم‪.‬‬ ‫موسوی در ادامه با اش��اره به لزوم پیگیری جدی‬ ‫ممنوعیت واردات قطعات ساخت داخل بیان کرد‪ :‬در‬ ‫این راس��تا‪ ،‬خرید قطعه از قطعه سازان نیز باید جزو‬ ‫تکالیف خودروسازان قرار گیرد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا تاکید‬ ‫بر اینکه باید نس��بت ب��ه رفع مش��کالت نقدینگی‬ ‫قطعه س��ازان اقدام کرد‪ ،‬یاداورشد‪ :‬حمایت سیستم‬ ‫بانک��ی از قطعه س��ازان مبن��ی ب��ر ارائه تس��هیالت‬ ‫ارزان قیمت با هدف حمایت از تولید یکی دیگر از راهکارهاست‬ ‫که در س��ال های قبل نیز شاهد ارائه تس��هیالت بانکی ‪۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی به صنعت قطعه بودیم‪.‬‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬خلخالی در پاس��خ به این پرسش که چه‬ ‫میزان از قیمت خودرو تحت تاثیر هزینه های تولید است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع در جهان متغیر اس��ت اما معموال بین‬ ‫‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد قیمت تمام ش��ده خودرو ناشی از هزینه‬ ‫مواد اولی��ه و بین ‪ ۳۰‬تا درصد ان تحت تاثیر هزینه های‬ ‫تولید است‪ .‬این کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ایجاد رقابت در صنعت خودرو نیازمند کاهش هزینه های‬ ‫تولید اس��ت اما در کش��ور ما از یک سو هزینه های تولید‬ ‫باال بوده و از س��وی دیگر‪ ،‬میزان تولید پایین اس��ت‪ .‬سال گذشته‬ ‫‪ ۹۵۰‬هزار خودرو در کش��ور تولید ش��د که به دلیل تطابق نداشتن‬ ‫این میزان تولید با هزینه ه��ای تولید قیمت فروش از قیمت تمام‬ ‫شده کمتر ش��ده و در نتیجه زیان انباش��ته خودروسازان افزایش‬ ‫یافت؛ بنابراین اگر خودروس��ازان بتوانند ساالنه ‪ ۳‬میلیون خودرو‬ ‫تولید کنند‪ ،‬مطابق با ظرفیت های اس��می انه��ا هزینه های تولید‬ ‫منطقی شده و می توانند با کاهش هزینه های تولید بخشی از زیان‬ ‫انباشته خود را جبران کنند‪.‬‬ ‫داش��ت‪ .‬ش��اهد مثال این موضوع نیز تعداد بی ش��مار‬ ‫اگهی های اجاره کدملی افرادی است که مصرف کننده‬ ‫خودرو نیس��تند‪ ،‬ام��ا در ازای دریافت مبلغی مختصر‪،‬‬ ‫حاضر به اج��اره دادن کد ملی خود به س��ودجویان و‬ ‫سوداگران برای ثبت نام خودرو می شوند؛ بنابراین‪ ،‬تنها‬ ‫راهکار اساسی اصالح وضعیت بازار خودرو‪ ،‬از بین بردن‬ ‫اختالف قیمت بین کارخانه و بازار است‪.‬‬ ‫میالد بیگی‪ ،‬کارش��ناس صنعت خ��ودرو در این باره‬ ‫معتقد اس��ت که وقت��ی بازار خودرو کم عمق اس��ت و‬ ‫عرضه کنن��ده و تقاضاکننده خودرو به صورت ش��فاف‬ ‫در کنار یکدیگر نیس��تند‪ ،‬نمایش��گاه داران و سایت ها‬ ‫به راحت��ی می توانند به ص��ورت کاذب قیمت ها را باال‬ ‫ببرند‪ ،‬درحالی که اگر خودرو در بورس به فروش برسد‪،‬‬ ‫این مشکل رفع می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با عرضه خ��ودرو در ب��ورس می توان از‬ ‫قیمت گذاری خودرو در حاش��یه ب��ازار جلوگیری کرد‬ ‫که این موضوع به س��ود مشتری و مصرف کننده تمام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫ش��فافیت بازار ب��ورس موجب می ش��ود قیمت گذاری‬ ‫خودرو به طور منطقی تر و معقول تر انجام شده و قیمت‬ ‫خودرو به نقطه تعادل واقعی بازار نزدیک تر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹شفافیت رمز اصالح بازار خودرو‬ ‫در این میان‪ ،‬شفافیت و رقابت موجود در بازار بورس‬ ‫به گونه ای اس��ت که در بلندمدت قیمت کش��ف شده‬ ‫در ب��ورس هم به نفع مصرف کنن��ده واقعی و هم به نفع‬ ‫خودروساز خواهد بود‪ ،‬چراکه مصرف کننده واقعی دیگر‬ ‫مجبور نخواهد بود در ش��رایطی که نمی تواند به واسطه‬ ‫قرعه کشی خودرو مورد نظر خود را خریداری کند‪ ،‬تن‬ ‫به قیمت های نجومی بازار ازاد بدهد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬خودروس��ازان نیز می توانند با منابع‬ ‫حاص��ل از مالیات اخذش��ده از بورس‪ ،‬تولی��د خود را‬ ‫افزای��ش داده و عرض��ه محصول را بیش��تر کنند تا در‬ ‫نهایت افزایش عرضه محصول از سوی خودروسازها به‬ ‫کاهش قیمت خودرو در بازار خودرو منجر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫این حجم اختالف نظر از روش های انجا مش��ده‬ ‫و پیش��نهاد برای روش های جدید فروش در حالی‬ ‫یش��ود که موضوع اصلی اقتصاد کش��ور‬ ‫مطرح م ‬ ‫نرف��ت از وضعیت فعلی‪ ،‬چاره ای‬ ‫بوده و برای برو ‬ ‫جز اصالح پایه های اقتصادی کش��ور و ایجاد رفاه‬ ‫نسبی برای جامعه نخواهد بود؛ اینکه مردم دغدغه‬ ‫اینده و گس��ترش مش��کالت موجود را نداش��ته‬ ‫باشند‪ .‬س��وداگری در این بازارهای نابسامان یک‬ ‫بحث است و نگرانی افراد از اینده خود‪ ،‬موضوعی‬ ‫دیگر که نباید هر دو را با یک چوب زد‪.‬‬ ‫موس��وی درب��اره راهکاره��ای پرهی��ز از انباش��ت بده��ی‬ ‫خودروس��ازان به قطعه س��ازان گفت‪ :‬در صورتی که معامله با‬ ‫قطعه س��ازان به صورت نقدی‪ ،‬پایاپای و ضمانتی باشد‪ ،‬زمانی‬ ‫که خودروس��از قادر به پرداخت بدهی های خود نیست‪ ،‬تامین‬ ‫مالی قطعه سازان از این محل عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬خودروسازان از دارایی های بسیاری‬ ‫برخوردارن��د که برای پرداخت بدهی ه��ای خود می توانند این‬ ‫ن منتقل کنند تا بدین وسیله هدف‬ ‫س��رمایه ها را به قطعه سازا ‬ ‫افزایش سرمایه برای هموارسازی اداره تشکیالت صنعت قطعه‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫ضرورت واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز‬ ‫یکی از فع��االن صنعت قطعه گفت‪ :‬واردات مواد اولیه و‬ ‫قطعات مورد نیاز قطعه سازان و خودروسازان بدون انتقال‬ ‫ارز به نفع تولید اس��ت‪ .‬محس��ن رزمخ��واه در گفت وگو با‬ ‫خبرخودرو اظهارکرد‪ :‬واردات مواد اولیه و قطعات موردنیاز‬ ‫قطعه س��ازان و خودروس��ازان بدون انتقال ارز مشروط بر‬ ‫اینک��ه دارای تبصره های دس��ت وپاگیر نباش��د راهکاری‬ ‫خوبی به نظر می رسد و موجب تسهیل تامین مواد اولیه و‬ ‫قطعات شده و به نفع تولید خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه به قطعات دپوشده در گمرک و چالش های‬ ‫ناش��ی از ان اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬تع��دد بخش��نامه و‬ ‫دس��تورالعمل های گم��رک موجب پیچیدگ��ی ترخیص‬ ‫قطعات و توقف خط تولید خودروس��ازان و قطعه س��ازان‬ ‫شده است و برخی وارد کنندگان نیز با شیطنت هایی قصد‬ ‫واردات برخی کاالهای خاص را دارند که این امر گریبانگیر‬ ‫تولید کنن��دگان نیز می ش��ود‪ .‬اما به طور کل��ی گمرک با‬ ‫بروکراسی افراطی موانعی را برای ترخیص کاالها از گمرک‬ ‫ایجاد کرده و باید دست کم برای تولید کنندگان که شفاف‬ ‫فعالیت دارند‪ ،‬تسهیالتی را ایجاد کند تا فرایند تولید دچار‬ ‫وقفه نش��ود‪ .‬این فعال صنعت قطعه با اش��اره به مشکالت‬ ‫تامین مواد اولی��ه از بورس کاال گفت‪ :‬اگر تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫مواد اولیه را به موقع در بورس کاال عرضه کنند‪ ،‬مش��کل‬ ‫خاص��ی برای تامین مواد اولیه از ب��ورس کاال وجود ندارد‬ ‫اما متاسفانه در بسیاری از موارد تولید کنندگان مواد اولیه‬ ‫به دلیل افزایش قیمت ارز و با هدف کس��ب درامد بیشتر‬ ‫و همچنی��ن محدودیت های قیمتی ک��ه در داخل دارند‪،‬‬ ‫ترجی��ح می دهند مواد اولیه را ص��ادر کنند و بدین ترتیب‬ ‫تولید کنندگان داخل متضرر می شوند‪ .‬بنابراین الزم است‬ ‫دولت زمینه عرضه مواد اولیه در داخل با قیمت مناس��ب‬ ‫را فراه��م ک��رده و مابه التفاوت ان را به ص��ورت یارانه به‬ ‫تولیدکنندگان مواد اولیه دهد‪ .‬همان طور که در بسیاری از‬ ‫کش��ورهای صنعتی برای حمایت از تولید داخل این اقدام‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1629‬‬ ‫پیاپی ‪2947‬‬ ‫رشد تولید فوالد‬ ‫فراتر از متوسط جهانی‬ ‫گره زدن‬ ‫قیمت ها به نرخ ارز‬ ‫درست است؟‬ ‫توسعه اکتشاف طال‬ ‫با همکاری‬ ‫سازمان های ذی نفع‬ ‫تشکیل صندوق بازارگردانی گل گهر و چادرملو‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‹ ‹ارزش سهام شرکت های معدنی‬ ‫برهمین اساس رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه‬ ‫ارزش س��هام شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بازار‬ ‫سهام ‪ ۱۴۰۰‬هزار میلیارد تومان است‪ ،‬از تشکیل صندوق‬ ‫بازارگردانی در ‪ ۲‬شرکت گل گهر و چادرملو خبر داد‪.‬‬ ‫خ��داداد غریب پ��ور در گفت وگو با مه��ر درباره کمیته‬ ‫پیگیری صندوق بازارگردانی شرکت های معدنی و صنایع‬ ‫معدن��ی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این کمیت��ه از نمایندگان ایمیدرو‪،‬‬ ‫بورس و شرکت های بزرگ تشکیل شده که در حال رصد‬ ‫بازار هس��تند و متناس��ب با وضعیت ب��ازار‪ ،‬صندوق های‬ ‫بازارگردان شرکت های بزرگ‪ ،‬بازار را مدیریت می کنند‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمی��درو افزود‪ :‬هفت��ه ای که این‬ ‫کمیته تشکیل شد‪ ،‬بورس پس از یک ریزش‪ ،‬احیا شد و‬ ‫پس از یک ریزش مجدد‪ ،‬بازگشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مس��ئله ای که مهم است این است که ما‬ ‫فق��ط بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد ب��ورس را در اختیار داریم؛ از‬ ‫این رو باید س��ایر صنایع موجود در بورس و ش��رکت های‬ ‫بزرگی که سهام شان در بورس عرضه شده‪ ،‬پای کار بیایند‬ ‫و صندوق بازارگردانی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫غریب پ��ور تاکی��د کرد‪ :‬س��ایر صنایع ه��م حتما باید‬ ‫رشد ‪ ۹۵‬درصدی فروش معدنی ها در بورس در شهریور‬ ‫ارزش فروش محصوالت ‪ ۷۴‬شرکت زنجیره معدن و صنایع معدنی در بورس ایران‪ ،‬در شهریور ‪ ۱۳۹۹‬با جهش‬ ‫‪ ۹۵‬درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل (‪ )۹۸‬همراه شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو‪ ،‬ارزش فروش محصوالت ‪ ۷۴‬ش��رکت زنجیره معدن و صنایع معدنی در بورس ایران‪ ،‬در‬ ‫ش��هریور ‪ ۱۳۹۹‬جهش ‪ ۹۵‬درصدی را نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل (‪ )۹۸‬تجربه کرد‪ .‬همچنین فروش این‬ ‫تعداد شرکت در نیمه نخست امسال‪ ،‬رشد بیش از ‪ ۵۰‬درصدی داشت‪ .‬ارزش فروش تولیدات شرکت های این‬ ‫حوزه در شهریور از ‪ ۲۶.۳‬هزار میلیارد تومان عبور کرد‪.‬‬ ‫مجموع ارزش فروش این ‪ ۷۴‬شرکت در ‪ ۶‬ماه نخست امسال نیز به رقم بیش از ‪ ۱۲۰‬هزار میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫در این میان ایرالکو با ‪ ۷۷‬درصد‪ ،‬ملی مس با ‪ ۶۲‬درصد‪ ،‬فوالد کاوه کیش با ‪ ۶۵‬درصد‪ ،‬گل گهر با ‪ ۵۹‬درصد‪،‬‬ ‫فوالد کاوه جنوب با ‪ ۵۸‬درصد‪ ،‬فوالد خوزس��تان با ‪ ۴۱‬درصد و چادرملو با ‪ ۳۸‬درصد به عنوان پیش��تازان رش��د‬ ‫در ش��رکت های بزرگ بوده اند‪ .‬طی این مدت برخی ش��رکت های خصوصی نیز رشدهای سه رقمی را در فروش‬ ‫تجربه کردند‪ .‬در ‪ ۶‬ماه ابتدایی سال ‪ ،۹۹‬بیشترین سهم فروش (‪ ۲۷.۳‬هزار میلیارد تومان) ابتدا به فوالد مبارکه‬ ‫اختصاص داش��ت‪ .‬پس از ان ملی مس با ‪ ۱۶‬هزار میلیارد‪ ،‬فوالد خوزس��تان با ‪ ۱۱‬هزار میلیارد تومان و گل گهر‬ ‫با ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان سرامدان فروش در نیمه ابتدای ‪ ۹۹‬بودند‪ .‬ارزش فروش فوالد مبارکه در شهریور نیز‬ ‫به ‪ ۵۵۰۰‬میلیارد تومان‪ ،‬ملی مس به ‪ ۴۲۰۰‬میلیارد تومان‪ ،‬گل گهر به ‪ ۲۱۰۰‬میلیارد تومان‪ ،‬فوالد خوزستان‬ ‫به ‪ ۱۸۰۰‬میلیارد تومان و ذوب اهن به ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان رس��ید و این ش��رکت ها به عنوان ‪ ۵‬ش��رکت بزرگ‬ ‫در فروش معرفی ش��ده اند‪ .‬در مجموع ‪ ۳۵‬درصد کل فروش ش��رکت های تولیدی بورس تهران مربوط به حوزه‬ ‫معدن و صنایع معدنی بوده که مرتبط با رشد تولیدات این شرکت ها و تقویت بازار و البته رشد ارزش دالر است‪.‬‬ ‫بازارگردانی کنند تا سهام ش��ان در بازار تثبیت ش��ود‪ .‬در‬ ‫ای��ن صورت می توانیم با هم��کاری یکدیگر وضعیت بازار‬ ‫س��هام را بهبود ببخشیم‪.‬رئیس هیات عامل ایمیدرو ادامه‬ ‫ل حاضر ‪ ۱۴۰۰‬هزار میلیارد تومان سهم معدن‬ ‫داد‪ :‬در حا ‬ ‫و صنایع معدنی در بورس وجود دارد که افزایش یا کاهش‬ ‫ان بستگی به نوسانات بازار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫امارهای بین المللی گویای ان است که بخش‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی بالغ ب��ر ‪ ۲‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر گردش مالی دنیا را در اختیار دارد‬ ‫که س��هم ایران از این رقم بی��ش از یک درصد‬ ‫براورد شده است‪ .‬رتبه بندی شرکت های بورسی‬ ‫بخ��ش معدن و صنایع معدنی ایران حاکی از ان‬ ‫اس��ت که تا پایان س��ال گذش��ته فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫ملی مس‪ ،‬فوالد خوزستان‪ ،‬گل گهر و ذوب اهن‬ ‫اصفهان ‪ ۵‬شرکت نخست بورس ایران بوده اند‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خداداد غریب پور‬ ‫بین ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۲۵‬درصد‬ ‫بورس را در‬ ‫اختیار داریم؛‬ ‫از این رو باید‬ ‫سایر صنایع‬ ‫موجود در‬ ‫بورس پای کار‬ ‫بیایند و صندوق‬ ‫بازارگردانی‬ ‫ایجاد کنند‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬جلوگیری‬ ‫از خام فروشی از جمله اهداف وزارتخانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��ت‪.‬به گزارش مهر‪ ،‬علیرضا‬ ‫رزم حسینی در مراسم کلنگکزنی طرح توسعه‬ ‫ی��ک واح��د صنعتی ضم��ن بیان ای��ن مطلب‬ ‫تاکید کرد‪ :‬یک��ی از برنامه های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت جهش تولید اس��ت و به دنبال‬ ‫تحقق اهدافی هستیم که وزارتخانه در راستای‬ ‫جهش تولید در نظر گرفته است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫تکمیل ظرفیت های خالی صنایع در راس��تای‬ ‫حمای��ت از بخش های مختلف اقتصادی نیز از‬ ‫جمله برنامه هایی اس��ت ک��ه در این وزارتخانه‬ ‫تبیین شده است‪ .‬رزم حسینی یاداور شد‪ :‬یکی‬ ‫از بحث هایی که در اس��تان ها مدنظر اس��ت و‬ ‫ت از بنگاه ه��ای اقتصادی محقق‬ ‫بای��د با حمای ‬ ‫ش��ود‪ ،‬افزایش و تکمیل ظرفیت انهاس��ت که‬ ‫کمتر از ظرفیت در حال فعالیت هس��تند‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که با این رخداد شاهد افزایش‬ ‫ظرفیت تولید در کش��ور خواهیم بود‪ .‬او با بیان‬ ‫اینک��ه احیای واحدهای راکد و برطرف ش��دن‬ ‫مش��کالت واحدهای اقتصادی از جمله وظایف‬ ‫این وزارتخانه است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در حوزه فوالد‬ ‫نی��ز وزارتخانه در نظ��ر دارد چرخه فوالد را در‬ ‫تمامی اس��تان ها تکمیل کند تا شاهد افزایش‬ ‫ظرفی��ت تولی��د و کاه��ش قیمت تمام ش��ده‬ ‫باش��یم و زمینه افزایش اش��تغالزایی در کشور‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬رزم حس��ینی تاکید کرد‪ :‬تکمیل‬ ‫ظرفیت محصوالت فوالدی پیش زمینه حضور‬ ‫محصوالت ف��والدی در بازاره��ای بین المللی‬ ‫است و این مهم می تواند عاملی برای جلوگیری‬ ‫از خام فروش��ی باش��د‪ .‬وی با اش��اره به تفویض‬ ‫اختیارات به اس��تان ها گفت‪ :‬تفویض اختیارات‬ ‫یکی از مطالبات استانداران است که در همین‬ ‫راس��تا ‪ ۹۰‬درصد از اختیارات معادن کشور به‬ ‫استان ها منتقل خواهد شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تمامی‬ ‫معادن حبس شده در ‪ ۲‬ماه اینده ازاد خواهند‬ ‫شد و در اختیار استان ها قرار می گیرند تا شاهد‬ ‫کاهش فروش مجوزهای معادن باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫چندی اس��ت همه ناش��ران پذیرفته ش��ده در بورس‬ ‫موظف ش��ده اند برای انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی‬ ‫بازارگردان به بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران‪،‬‬ ‫اق��دام کنند‪ .‬در صورت اجرا نکردن این ابالغیه‪ ،‬ناش��ران‬ ‫متخلف محسوب می ش��وند و جرایمی برای انان در نظر‬ ‫گرفت��ه خواهد ش��د‪ .‬براس��اس برنامه ریزی های صورت‬ ‫گرفته این جرایم و ضمانت اجرایی ش��امل تذکر‪ ،‬اخطار‪،‬‬ ‫محدودیت موقت یا دائم در دسترسی به سامانه معامالت‪،‬‬ ‫تعلیق یا لغو مجوزهای صادره توسط سازمان‪ ،‬محرومیت‬ ‫دریافت خدمات از ارکان بازار س��رمایه برای مدت معین‪،‬‬ ‫جریم��ه نق��دی‪ ،‬محرومی��ت از تصدی در هی��ات مدیره‬ ‫اش��خاص تحت نظارت‪ ،‬س��لب صالحی��ت و لغو پذیرش‬ ‫خواه��د ب��ود‪ .‬وزیر اقتص��اد نیز چندی پیش با اش��اره به‬ ‫الزام ش��رکت های بورس��ی به معرفی بازارگردان و انجام‬ ‫عملیات بازار گردانی موثر گفته بود‪ ،‬برخی شرکت ها اقدام‬ ‫ب��ه معرفی بازارگردان کرده اند و ت��ا چند روز اینده همه‬ ‫شرکت های بورسی اقدام به بازار گردانی خواهند کرد‪.‬‬ ‫معادن کشور‬ ‫ازاد می شوند‬ ‫‹ ‹تشکیل کمیته پیگیری صندوق بازارگردانی‬ ‫غریب پ��ور گفت‪ :‬پیش از ای��ن نیز صندوق بازارگردانی‬ ‫در مس‪ ،‬فوالد مبارکه و فوالد خوزس��تان وجود داش��ت‬ ‫اما فعالیت ش��ان نظام مند و هدفمن��د نبود‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که هم اکنون با تش��کیل کمیته پیگیری صندوق‬ ‫بازارگردانی شرکت های معدنی و صنایع معدنی‪ ،‬فعالیت‬ ‫این شرکت ها نیز نظام مند شده است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل س��ازمان توس��عه ونوسازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی ای��ران با تاکی��د بر اینکه م��ا به دنبال‬ ‫دس��تکاری در بازار نیس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬بازار باید متناس��ب‬ ‫با س��ازکار مش��خص‪ ،‬روند طبیعی خ��ود را طی کند‪ .‬در‬ ‫همین شرایط ما به عنوان شرکت های بزرگ وظیفه داریم‬ ‫از حقوق س��هامداران خ��رد دفاع و از ریزش های ناگهانی‬ ‫بدون دلیل که منجر به س��قوط های ناگهانی بازار و زیان‬ ‫سهامداران خرد می شود‪ ،‬جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اینده بازار س��رمایه به س��ازمان بورس‬ ‫و اوراق بهادار و اجرایی کردن دس��تورالعمل بازارگردانی‬ ‫بستگی دارد‪.‬رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به برنامه‬ ‫ش��رکت های بخش معدن و صنای��ع معدنی گفت‪ :‬طبق‬ ‫برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته ضمن حفظ س��ود‪ ،‬این‬ ‫منابع را در طرح های توسعه خود سرمایه گذاری خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬همچنین ش��رکت های تابعه نس��بت ب��ه راه اندازی‬ ‫طرح های مربوطه با س��رعت و کیفیت باال اقدام خواهند‬ ‫کرد که این امر در چارچوب رویکرد توس��عه ای ایمیدرو‬ ‫دنبال می شود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1629‬‬ ‫پیاپی ‪2947‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫ارزاوری یک میلیارد و ‪ ۱۱۸‬میلیون دالری زنجیره فوالد‬ ‫یادداشت‬ ‫صادرات‬ ‫راه نجات‬ ‫صنعت فوالد‬ ‫رشد تولید فوالد ‪ ،‬فراتر از متوسط جهانی‬ ‫اکبر فرضی موالن‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ارزش صادرات‬ ‫بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫در ‪ ۵‬ماه نخست‬ ‫امسال به‬ ‫‪ ۲‬میلیارد و‬ ‫‪ ۱۷۶‬میلیون‬ ‫دالر رسید‬ ‫‹ ‹‪ ۲۳۰‬میلیون تن ظرفیت تولید زنجیره فوالد‬ ‫براس��اس اخرین امارهای سرپرس��ت پیشین وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ظرفیت تولی��د زنجیره فوالد‬ ‫کش��ور از ‪ ۱۲۳‬میلیون تن در س��ال ‪ ۹۲‬به ‪ ۲۳۰‬میلیون‬ ‫تن در سال ‪ ۹۹‬رسیده است‪.‬جعفر سرقینی چندی پیش‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬امروز ب��ه همت متخصصان ایرانی و با وجود‬ ‫همه تحریم های ظالمانه دش��من به ظرفیت ‪ ۳۷‬میلیون‬ ‫تن فوالد خام در کشور رسیده ایم‪.‬‬ ‫امروز ای��ران صاحب رتبه دهم جهانی در تولید فوالد‬ ‫اس��ت و پیش بینی می شود در افق ‪ ۱۴۰۴‬براساس سند‬ ‫‹ ‹ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ش��رایط صنع��ت ف��والد در ای��ران با س��ایر‬ ‫کش��ورهای دنیا متفاوت است‪ .‬به همین دلیل‬ ‫استفاده از معیارهای جهانی برای قیمت گذاری‬ ‫فوالد اشتباه است‪ .‬هرچند هر ازگاهی اقداماتی‬ ‫ب��رای رف��ع التهابات بازار اجرایی می ش��ود اما‬ ‫درنهای��ت نباید به کس��ب نتیج��ه مطلوب در‬ ‫بلندم��دت هم امی��دوار بود‪ .‬درواق��ع اقدامات‬ ‫یادشده مانند مسکن عمل می کنند‪.‬‬ ‫تنها راه نجات صنعت فوالد‪ ،‬توسعه صادرات‬ ‫اس��ت؛ بنابراین باید سیاست های حاکم بر این‬ ‫زنجیره به گونه ای تنظیم شود که صادرات فوالد‬ ‫افزای��ش یابد و ارتباط و فروش به کش��ورهای‬ ‫همسایه دوباره برقرار شود‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر قیمت تمام ش��ده محصوالت‬ ‫فوالدی کشور به قدری افزایش یافته که دیگر‬ ‫صادرات توجیه اقتص��ادی ندارد‪ .‬به عالوه انکه‬ ‫در ش��رایط مساوی سایر کش��ورهای همسایه‬ ‫ترجی��ح می دهن��د محصوالت ف��والدی مورد‬ ‫نظر خود را از کش��ورهایی خریداری کنند که‬ ‫سیس��تم پولی و مالی ش��فاف تری دارند‪ .‬یعنی‬ ‫تنها مسئله ای که طرف های خریدار خارجی را‬ ‫به خرید از ایران ترغیب می کند‪ ،‬قیمت اس��ت؛‬ ‫مزیتی که در بازار کنونی از میان رفته است‪.‬‬ ‫درحال حاضر در استانه فصل سرما قرار داریم‬ ‫و در چنین ش��رایطی تقاض��ا برای محصوالت‬ ‫ف��والدی بیش از پیش کاه��ش خواهد یافت و‬ ‫تداوم فعالیت تولیدکنندگان این محصوالت با‬ ‫انواع محدودیت ها روبه رو می ش��ود‪ .‬در ماه های‬ ‫پیش رو از تقاضا برای خرید و فروش محصوالت‬ ‫فوالدی حتی در س��طح جهان��ی نیز به مراتب‬ ‫کاس��ته می ش��ود؛ بنابراین از سیاست گذاران‬ ‫انتظار می رود زمینه توس��عه صادرات را فراهم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اما نخس��تین پیش شرط برای رشد صادرات‪،‬‬ ‫ی ش��مش) است‪.‬‬ ‫اصالح قیمت مواد اولیه (یعن ‬ ‫بنابراین قیمت گذاری ش��مش فوالد بر مبنای‬ ‫نرخ های جهانی از اصل اشتباه است‪ .‬هرچه هم‬ ‫در این فرمول تغییر ایجاد شود باز هم نباید به‬ ‫کسب نتیجه مطلوب امید داشت‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان شمش از منابع معدنی ارزان‬ ‫داخل��ی اس��تفاده می کنن��د‪ .‬در همین حال از‬ ‫انرژی ارزان نیز بهره می گیرند‪ .‬حال باید دلیل‬ ‫رش��د قیمت فوالد را در چنین شرایطی کشف‬ ‫کرد‪ .‬طبیعی اس��ت که اثرپذیری مستقیم نرخ‬ ‫شمش از ارز دلیل این رشد قیمتی است‪ .‬یعنی‬ ‫م��ا با نهاده های ارزان محصولی تولید می کنیم‬ ‫ام��ا برای ف��روش ان از نرخ ه��ای جهانی بهره‬ ‫می گیری��م‪ .‬ب��دون تردید در چنین ش��رایطی‬ ‫ص��ادرات ش��مش از چنان س��ود قابل توجهی‬ ‫برخوردار اس��ت ک��ه تولیدکنن��دگان ترجیح‬ ‫می دهند به ج��ای عرضه این محصول در بازار‬ ‫داخلی اقدام به صادرات ان کنند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن از مس��ئوالن و سیاس��ت گذاران‬ ‫انتظ��ار می رود برای بهبود ش��رایط کنونی در‬ ‫گام نخس��ت بهای تمام ش��ده تولید شمش را‬ ‫بر مبنای ش��اخص های داخلی محاسبه کنند‪.‬‬ ‫در ادامه قیمت س��ایر حلقه های زنجیره را هم‬ ‫براس��اس قیمت تمام شده شمش تعیین کنند؛‬ ‫یعن��ی اص�لاح مبنای قیمت گذاری ب��ا اتکا به‬ ‫منابع داخلی ضروری است‪.‬‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی‪ ،‬صادرات ه��م به طور‬ ‫خودکار اصالح می ش��ود‪ .‬در همین حال برای‬ ‫کنترل کامل شرایط باید نظارت کافی بر خرید‬ ‫و فروش ها انجام شود‪.‬‬ ‫درواقع ی��ک بار برای همیش��ه باید زنجیره‬ ‫ف��والد بررس��ی و محل انباش��ت س��ود در ان‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن زنجی��ره را ب��رای ص��ادرات‬ ‫محص��والت نهای��ی (میلگرد‪ ،‬تیراه��ن‪ ،‬لوله‪،‬‬ ‫پروفی��ل و‪ )...‬مدیری��ت کرد؛ یعنی ش��رایط را‬ ‫برای تامین به گون��ه ای فراهم کنیم که مبنای‬ ‫قیمت گذاری داخلی باشد نه جهانی‪.‬‬ ‫البت��ه این رون��د ام��کان دارد در کوتاه مدت‬ ‫اس��یب هایی را به دنبال داش��ته باشد‪ .‬ازجمله‬ ‫اینکه عده ای به دنبال قاچاق شمش بیفتند‪ .‬اما‬ ‫در همی��ن حال باید تاکی��د کرد که ماندگاری‬ ‫صنایع پایین دستی و تداوم تولید انها از اهمیت‬ ‫ویژه ای برخوردار اس��ت؛ بنابراین سیاست های‬ ‫حاکم بر این حوزه باید به گونه ای تنظیم ش��ود‬ ‫که صادرات در این زنجیره افزایش یابد‪.‬‬ ‫ایج��اد ثب��ات در زنجی��ره فوالد ب��ه معادله‬ ‫پیچی��ده ای نی��از دارد و ای��ن زنجی��ره بای��د‬ ‫به درستی و با دقت کافی بررسی شود و تمامی‬ ‫مفروضات حاکم بر ان‪ ،‬مورد توجه قرار گیرند‪.‬‬ ‫ت��ا درنهایت تصمیمی گرفته ش��ود که منفعت‬ ‫همه تولیدکنندگان در ان لحاظ شود‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫بررس��ی کارنامه صنعت ف��والد ایران در دولت تدبیر و‬ ‫امی��د یعنی از مرداد ‪ ۱۳۹۲‬تا پای��ان مرداد ‪ ۹۹‬حکایت‬ ‫از رون��د رو به رش��د تولید این فل��ز دارد‪ .‬تا جایی که در‬ ‫سال های اخیر رشد تولید در این بخش به گواهی انجمن‬ ‫جهان��ی فوالد‪ ،‬فراتر از متوس��ط جهان به ثبت رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬رئیس جمهوری ‪9‬مهر امس��ال در‬ ‫نشس��ت هی��ات وزیران با اش��اره به امار ‪ ۵‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال در مقایسه با مدت مشابه س��ال قبل اظهارکرد‪:‬‬ ‫باوجود ش��یوع بیماری کرونا‪ ،‬این امار نشان دهنده رشد‬ ‫قابل مالحظ��ه بخش های صنعتی کش��ور از جمله فوالد‪،‬‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬لوازم خانگ��ی و خ��ودرو اس��ت‪.‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه از کااله��ای مهم تولیدی از فوالد تا پتروش��یمی‬ ‫تا لوازم خانگی و خودرو تولید انها امس��ال نس��بت به ‪۵‬‬ ‫ماه نخس��ت س��ال قبل رشد تولید داش��ته اند‪ ،‬ابرازکرد‪:‬‬ ‫مردم باید بدانند باوجود س��ختی ها و فشار تحریم بخش‬ ‫تولیدی‪ ،‬هم در حوزه کش��اورزی و هم در حوزه صنعت‬ ‫و هم در بخش هایی خدمات رش��د داشته است‪.‬بنابراین‬ ‫با اس��تناد به سخنان رئیس جمهوری‪ ،‬صنعت راهبردی‬ ‫فوالد در دوره مزبور‪ ،‬ش��تابی فراتر از انتظار بازدهی خود‬ ‫را نش��ان داده است و کش��ورمان از وارد کننده تولیدات‬ ‫فوالدی‪ ،‬ب��ه صادرکننده ای مط��رح در این صنعت بدل‬ ‫شده است‪ .‬میزان صادرات فوالد ایران بیش از ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تن براورد می ش��ود و به مقصد قاره اس��یا‪ ،‬اروپا‪ ،‬افریقا و‬ ‫امریکای التین انجام می ش��ود‪ .‬کیفی��ت باالی تولیدات‬ ‫فوالدی ایرانی موجب کنار گذاردن رقبا در برخی از این‬ ‫بازارها شده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون تن صادرات انواع فوالد رسیدیم‪ .‬وی تشریح‬ ‫کرد‪ :‬ایران س��ال گذشته برای تکمیل زنجیره ها افزون بر‬ ‫‪ ۲۰۰‬ت��ا ‪ ۳۰۰‬هزار تن واردات فوالد داش��ت که این امر‬ ‫برای فوالدهای الیاژی و مخصوص بوده که اکنون تولید‬ ‫این اقالم در داخل کشور در دستور کار است‪ .‬کشورمان‬ ‫در چارچ��وب ظرفی��ت ‪ ۵۵‬میلیون تنی تولید فوالد خام‬ ‫ت��ا افق ‪ ،۱۴۰۴‬پروژه ه��ای گوناگون با ظرفیت تولید ‪۲۰‬‬ ‫میلیون تن را در دس��ت اجرا دارد تا با تحقق انها‪ ،‬هدف‬ ‫برنامه حاصل می شود‪.‬‬ ‫چش��م انداز با تحقق ظرفی��ت ‪ ۵۵‬میلیون تنی فوالد‪ ،‬به‬ ‫جای��گاه هفتم تولید در این صنعت برس��یم‪ .‬سرپرس��ت‬ ‫پیشین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این امار را هم داد‬ ‫که رشد تولید فوالد دنیا در سال گذشته ‪ ۳.۵‬درصد رشد‬ ‫داشت‪ ،‬اما با وجود سنگین ترین تحریم ها با اتکا به روحیه‬ ‫جهادی رشد تولید فوالد خام کشور ‪ ۶.۵‬درصد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید شمش فوالدی در ‪ ۵‬ماه نخست امسال‬ ‫میزان تولید ش��مش فوالدی در ‪ ۵‬ماه نخس��ت امسال‬ ‫از س��طح ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۶۰۷‬هزار تن گذشت و در مقایسه‬ ‫با مدت مش��ابه سال گذشته افزایش ‪ ۱۹‬درصدی را ثبت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫برپای��ه ج��داول اماری انجم��ن تولید کنندگان فوالد‬ ‫ای��ران‪ ،‬می��زان تولید ش��مش ف��والدی در ‪ ۵‬ماه ‪۱۳۹۸‬‬ ‫افزون بر ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۹۰‬هزار تن بود‪ .‬براساس داده های‬ ‫عملکرد ‪ ۵‬ماه نخست امسال میزان تولید شمش فوالدی‬ ‫(بیل��ت و بل��وم) به ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۳۱۵‬هزار تن رس��ید که‬ ‫در مقایس��ه ب��ا ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۶۹۰‬ه��زار تن تولید ‪ ۵‬ماهه‬ ‫‪ ۹۸‬رش��د ‪ ۱۳‬درصد را نشان می دهد‪ .‬همچنین در دوره‬ ‫این گزارش میزان تولید ش��مش فوالدی (اسلب) رقم ‪۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۲۹۲‬هزار تن را ثبت کرد که نس��بت به ‪ ۵‬ماه‬ ‫نخست سال ‪ ۹۸‬با رقم ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تن افزایش‬ ‫عضو هیات مدیره سندیکای صنایع الومینیوم‪:‬‬ ‫صادرات محصوالت الومینیوم صرفه اقتصادی ندارد‬ ‫وضعی��ت ش��رکت های گ��روه فلزات‬ ‫اساس��ی به ویژه ش��رکت های م��ادر و‬ ‫تولیدکنن��دگان محصوالت باالدس��تی‬ ‫مناس��ب و مطل��وب ارزیابی می ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به نی��از بازار داخ��ل و رونقی‬ ‫که در بازار داخلی مش��اهده می ش��ود‪،‬‬ ‫ش��رکت های تولیدکنن��ده الومینی��وم‬ ‫همچنان سوداور هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش بورس نی��وز‪ ،‬ری��زش بازار س��رمایه‬ ‫هیچ گروهی را بی نصیب نگذاش��ته و س��هم های‬ ‫گ��روه الومینی��وم ه��م در ‪ ۲‬م��اه اخی��ر ریزش‬ ‫قابل مالحظ��ه ای داش��ته اند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که به نظر می رس��د وضعی��ت تولید و فروش این‬ ‫صنعت مناسب باشد‪.‬‬ ‫اریا صادق نیت‪ ،‬عضو هیات مدیره س��ندیکای‬ ‫الومینی��وم درب��اره وضعی��ت ف��روش و صادرات‬ ‫صنع��ت الومینی��وم بیان کرد‪ :‬متاس��فانه به دلیل‬ ‫افزایش قیمت تمام ش��ده م��واد اولیه این صنعت‬ ‫در داخ��ل کش��ور و سیاس��ت های س��ختگیرانه‬ ‫صادراتی و فش��ارهایی که به دلیل بازگشت ارز به‬ ‫صادرکنندگان تحمیل می شود‪ ،‬تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان صنعت الومینیوم با فش��ار زیادی‬ ‫روبه رو هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه هرح��ال م��واد اولیه و س��ایر‬ ‫هزینه های مربوط به تولید الومینیوم‪ ،‬براس��اس‬ ‫نرخ ارز ازاد تامین می شود و قیمت تمام شده مواد‬ ‫اولیه برای تولیدکنن��دگان داخلی‪ ،‬بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫دالر گران ت��ر از قیمت بازارهای صادراتی اس��ت‪.‬‬ ‫به همین دلیل ص��ادرات محصوالت الومینیومی‬ ‫به ش��دت کاهش یافته و در بعضی از ش��رکت ها‬ ‫صادرات نزدیک به صفر شده است‪.‬‬ ‫صادق نیت ادام��ه داد‪ :‬صادرات محصوالت خام‬ ‫هم ب��رای صنایع مادر توجیه اقتص��ادی ندارد و‬ ‫از انجا ک��ه قیمت ها در بازار داخل��ی‪ ،‬گران تر از‬ ‫بازارهای صادراتی است‪ ،‬فروش در بازارهای داخل‬ ‫برای تولیدکنندگان به صرفه تر از صادرات اس��ت‬ ‫اما ب��ا توجه به اینکه صنع��ت الومینیوم‪ ،‬ارزبری‬ ‫زیادی داش��ته و ب��رای تامین م��واد اولیه مانند‬ ‫الومین��ا و پترولی��وم کک و فلورای��د و‪ ...‬نیاز به‬ ‫واردات هس��ت‪ ،‬دولت از ‪ ۳‬ماهه دوم امسال اعالم‬ ‫ک��رده امکان تامین ارز مورد نی��از این صنعت را‬ ‫ن��دارد و صنایع مادر باید ب��ا صادرات محصوالت‬ ‫خود‪ ،‬که مواد اولیه صنایع پایین دس��تی به شمار‬ ‫م��ی رود‪ ۵۰ ،‬درص��د ارز مورد نیاز خ��ود را خود‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلیل صنایع مادر ب��رای تامین مواد‬ ‫اولیه خود ناچار شده اند بخشی از محصوالت خود‬ ‫را در بازاره��ای صادراتی ب��ا مواد اولیه‬ ‫تهاتر کنند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا‬ ‫تقاض��ای داخلی انقدر هس��ت که افت‬ ‫صادرات را جبران کند‪ ،‬گفت‪ :‬مش��کل‬ ‫اینجاست که در شرایط فعلی‪ ،‬صادرات‬ ‫محص��والت ب��ا ارزش اف��زوده باالتر در‬ ‫صنایع پایین دس��تی جای خ��ود را به‬ ‫صادرات محصوالت خام تر با ارزش افزوده پایین تر‬ ‫داده اس��ت و این روش صادرات‪ ،‬تع��ادل بازار را‬ ‫برهم خواهد زد‪.‬‬ ‫این فعال صنع��ت الومینیوم درباره افت ارزش‬ ‫س��هم های صنایع تولیدکننده الومینیوم در بازار‬ ‫سرمایه اظهارکرد‪ :‬افت قیمت سهم ها را به درستی‬ ‫تحلیل نکرده ام‪ .‬در گذش��ته رشد قیمت سهم ها‬ ‫بیش��تر به دلیل افزایش س��رمایه ها از محل مازاد‬ ‫تجدی��د ارزیابی دارایی ه��ا انجام می ش��د‪ .‬البته‬ ‫وضعیت تولی��د و فروش در این صنعت به نحوی‬ ‫نب��ود که افزای��ش قیمت س��هم ها را توجیه کند‬ ‫و این افزایش قیمت س��هم ها بیش��تر به س��بب‬ ‫افزایش ارزش روز دارایی های این شرکت ها اتفاق‬ ‫افت��اده بود‪ .‬اما در مجموع‪ ،‬وضعیت ش��رکت های‬ ‫گروه فلزات اساس��ی به ویژه ش��رکت های مادر و‬ ‫تولیدکنن��دگان محصوالت باالدس��تی مناس��ب‬ ‫و مطلوب ارزیابی می ش��ود‪ .‬با توج��ه به نیاز بازار‬ ‫داخ��ل و رونق��ی که در ب��ازار داخلی مش��اهده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ش��رکت های تولیدکنن��ده الومینیوم‬ ‫همچنان سوداور هستند‪.‬‬ ‫صادق نیت حقیقی در پایان با اش��اره به تغییر‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت عن��وان کرد‪:‬‬ ‫امیدواریم وزی��ر جدید وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ب��ا تش��کل های صنفی تعامل بیش��تری‬ ‫داش��ته باش��ند و در مواق��ع تصمیم گی��ری و‬ ‫برنامه ری��زی ب��رای صنایع و ش��رکت ها‪ ،‬نظرات‬ ‫انجمن های صنفی و تش��کل ها را هم جویا شوند‬ ‫و از تصمیم گیری پش��ت درهای بسته خودداری‬ ‫کنند‪ ،‬چراکه این تش��کل ها و انجمن های صنفی‬ ‫در واقع نمایندگان بخش خصوصی هستند‪.‬‬ ‫امیدواریم تالش کنند ش��رایط ایجاد ش��ود که‬ ‫ب��ه ای انکه افزای��ش جذابیت ص��ادرات صنایع‬ ‫مادر و محص��والت خام‪ ،‬ص��ادرات محصوالت با‬ ‫ارزش افزوده باالتر که تولید صنایع پایین دس��تی‬ ‫محسوب می شود‪ ،‬رونق بگیرد‪.‬‬ ‫صادرات محصوالت نهایی که ایجاد اش��تغال و‬ ‫ارزش افزوده بیش��تری هم دارد‪ ،‬به نفع صنعت و‬ ‫اقتصاد کش��ور خواهد بود و ارزاوری بیشتری به‬ ‫همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬درصدی را گواهی می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۱۶‬درصدی تولیدات فوالدی‬ ‫امار مورد بررس��ی حاکی اس��ت‪ ،‬کل تولیدات فوالدی‬ ‫در ‪ ۵‬ماه نخس��ت امس��ال به رقم ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۳۸۸‬هزار‬ ‫تن رس��ید و در مقایس��ه ب��ا ‪ ۷‬میلی��ون و ‪ ۲۲۶‬هزار تن‬ ‫عملکرد دوره مش��ابه س��ال گذشته افزایش ‪ ۱۶‬درصدی‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫مجم��وع مقاط��ع طویل فوالدی تولید ش��ده در دوره‬ ‫زمانی یادش��ده به رقم ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۲۳‬هزار تن رس��ید‬ ‫و نس��بت به ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۱۱‬هزار تن ‪ ۵‬ماهه ‪ ۹۸‬افزایش‬ ‫‪ ۳۴‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫ع�لاوه براین مجموع مقاطع تخت ف��والدی نیز در ‪۵‬‬ ‫ماه��ه ‪ ۹۹‬اف��زون بر ‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۹۸۱‬ه��زار تن بود و‬ ‫در مقایس��ه با مدت مش��ابه در س��ال ‪ ۹۸‬که ‪ ۳‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۹۱‬هزار تن بود‪ ،‬رشد ‪ ۱۴‬درصدی را ثبت کرد‪ .‬امسال‬ ‫پیش بینی ش��ده با ظرفیت بیش از ‪ ۴۰‬میلیون تنی این‬ ‫بخش‪ ،‬میزان تولید به رقم حدود ‪ ۳۳‬میلیون تن برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات انواع فوالد درسال ‪۹۸‬‬ ‫س��رقینی گفته بود‪ ،‬س��ال ‪ ۹۱‬حدود ‪ ۶.۵‬میلیون تن‬ ‫واردات و ‪ ۱.۵‬میلی��ون ت��ن صادرات فوالد داش��تیم‪ ،‬اما‬ ‫درس��ال ‪ ۹۸‬در زمینه صادرات فوالد رکورد زده شد و به‬ ‫ارزش ص��ادرات بخش معدن و صنایع معدنی در ‪ ۵‬ماه‬ ‫نخس��ت امس��ال به ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۱۷۶‬میلیون دالر رسید‬ ‫ک��ه از این رقم بیش از ‪ ۵۰‬درصد س��هم زنجیره فوالد و‬ ‫تولیدات فوالدی مرتبط است‪.‬‬ ‫برپایه اطالعات گمرک جمهوری اس�لامی ایران حجم‬ ‫تجارت خارجی کش��ور در ‪ ۵‬ماه نخس��ت امس��ال به ‪۲۴‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر رس��ید که در این مدت ‪۵۲‬‬ ‫میلیون تن انواع کاال صادر ش��د‪.‬امارهای مورد بررس��ی‬ ‫نشان می دهد در ‪ ۵‬ماه نخست امسال بیش از ‪ ۳‬میلیون‬ ‫تن زنجی��ره فوالد و محصوالت فوالدی مرتبط به ارزش‬ ‫اف��زون بر یک میلیارد و ‪ ۱۱۸‬میلی��ون دالر به بازارهای‬ ‫هدف صادر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫ازمجم��وع م��وارد یادش��ده این گونه برداش��ت‬ ‫یش��ود که صنعت فوالد در طول سالیان گذشته‬ ‫م ‬ ‫رشد قابل توجهی را در حوزه های گوناگون پشت سر‬ ‫گذاشته است‪ .‬از یک سو تولید این محصول افزایش‬ ‫یافته و نیاز کشور از منابع داخلی تامین می شود و‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬ایران در زمره صادرکنندگان مطرح‬ ‫ف��والد در جهان مطرح اس��ت‪ .‬در همین حال باید‬ ‫خاطرنشان کرد طرح های دیگری نیز برای توسعه‬ ‫این صنعت در دس��ت اجرا هس��تند‪ .‬چنانچه این‬ ‫طرح های توسعه اجرایی شوند‪ ،‬بسیاری از کمبودها‬ ‫در این حوزه برطرف خواهد شد‪.‬‬ صفحه 6 ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1629‬‬ ‫پیاپی ‪2947‬‬ ‫مدی��ر کل دفت��ر امور میوه های گرمس��یری و نیمه گرمس��یری وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی اعالم ک��رد‪ :‬وزارت جهاد کش��اورزی و معاونت باغبانی‬ ‫به ش��دت مخالف واردات همه نوع میوه اس��ت و اج��ازه نخواهد داد این‬ ‫اتفاق بیفتد‪ .‬زهرا جلیلی مقدم‪ ،‬مدیر کل دفتر امور میوه های گرمس��یری‬ ‫و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬در گفت وگو با ایلنا درباره مجوز‬ ‫واردات انواع میوه ه��ا گفت‪ :‬ایران جزو بزرگ تری��ن تولیدکنندگان میوه‬ ‫در دنیاس��ت‪ .‬س��رانه تولید میوه در ایران ‪ ۲.۵‬برابر سرانه تولید میوه در‬ ‫صنعت هتلداری‬ ‫در شرف ورشکستگی‬ ‫جهان اس��ت و از طرفی تنوع میوه در کشور داریم‪ .‬انواع میوه های مربوط‬ ‫به مناطق سردس��یر‪ ،‬معت��دل و مناطق نیمه گرمس��یری و حتی مناطق‬ ‫گرمس��یری را در کش��ور داریم؛ بنابراین نیازی به واردات میوه نیس��ت‪.‬‬ ‫حتی در برخی میوه ها مازاد تولید داریم که ضروری اس��ت برای صادرات‬ ‫ان برنامه ریزی کنیم‪ .‬جلیلی مقدم درباره نظر وزارت جهاد کشاورزی در‬ ‫زمینه واردات میوه گفت‪ :‬وزارت جهاد کش��اورزی و معاونت باغبانی این‬ ‫وزارتخانه با این موضوع به ش��دت مخالف اس��ت و اجازه نخواهد داد این‬ ‫اتفاق بیفتد‪ .‬تنها ‪ ۴‬میوه گرمس��یری که شرایط خاصی برای تولید دارند‬ ‫یعنی موز‪ ،‬انبه‪ ،‬اناناس و نارگیل وارد می شوند که به دنبال محدود کردن‬ ‫واردات انها نیز هستیم و برنامه ریزی برای افزایش تولید در داخل کشور‬ ‫را در دس��ت اقدام داریم‪ .‬این مقام مسئول تصریح کرد‪ :‬ما بارها با واردات‬ ‫میوه مخالفت کرده ایم‪ .‬واردات میوه‪ ،‬تحت هر عنوانی به صالح نیست‪ .‬ما‬ ‫برای برخی محصوالت‪ ،‬مانند مرکبات‪ ،‬در کش��ور کمبود صنایع تبدیلی‬ ‫و تکمیلی وابسته داریم و ظرفیت خالی برای محصوالت خارجی نداریم‪.‬‬ ‫بررسی کاهش تراز منفی تجاری کشور در ماه گذشته‬ ‫هنوز از واردات عقب هستیم!‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صادرات کش��ور در ش��هریور رش��د بیش از ‪ ۲۱‬درصدی را نسبت به مرداد‬ ‫تجربه کرده و واردات هم رشد بیش از ‪ ۱۰‬درصدی را نسبت به مرداد به ثبت‬ ‫رسانده است‪ .‬گرچه تراز تجاری هم در ‪ ۶‬ماه نخست امسال و هم در ماه ششم‬ ‫سال‪ ،‬منفی و به نفع واردات است اما کسری تجاری کشور در ماه ششم نسبت‬ ‫به ماه پنجم سال کمتر و ارزش صادرات و واردات به هم نزدیک تر شده است؛‬ ‫به گون��ه ای ک��ه صادرات کاالهای غیرنفتی از ‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر‬ ‫در مرداد امس��ال به ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۶۶۶‬میلیون دالر در ش��هریور رس��یده است‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫امار گمرک نش�ان می دهد کش�ور ما در شهریور امسال ش�رایط بهتری نسبت به مرداد در‬ ‫زمینه مراودات تجاری داش�ته اس�ت‪ .‬این امارها بیانگر این موضوع هس�تند که گرچه تراز‬ ‫تجاری کش�ور در ‪ ۶‬ماه نخست امس�ال همچنان منفی اس�ت اما اختالف ان در ماه شهریور‬ ‫نس�بت به ماه قبل از ان کمتر ش�ده اس�ت‪ .‬به بیان دیگر میزان صادرات کش�ور در شهریور‬ ‫رشد بیشتری نسبت به واردات داشته است‪ .‬اما دالیل موثر بر این مسئله چیست؟ و ایا این‬ ‫امار می تواند شاخصی برای بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور باشد؟ با گزارش این شماره‬ ‫روزنامه‬ ‫درباره وضعیت تجارت خارجی کشور همراه باشید‪:‬‬ ‫رشد مثبت ‪ ۱۰۰‬میلیون دالری‬ ‫همچنین واردات کاال از ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر در مرداد به ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۸۳‬میلیون دالر در ش��هریور صعود کرده اس��ت‪ .‬ارزیابی ها نش��ان می دهد‬ ‫واردات کاال با رش��د حدود ‪ ۳۰۰‬میلیون دالری نس��بت به مرداد روبه رو بوده‪،‬‬ ‫در حالی که صادرات رشد بیش از ‪ ۴۰۰‬میلیون دالری را در ماه پایانی تابستان‬ ‫نسبت به ماه قبل از ان تجربه کرده است‪ .‬مطابق امارهای اعالم شده ازسوی‬ ‫رئیس کل گمرک‪ ،‬وضعیت تجارت در ش��هریور نس��بت به مرداد بهبود پیدا‬ ‫کرده و صادرات غیرنفتی در این ماه س��ال بیش از ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر افزایش‬ ‫امار یک ماهه قابل استناد نیست‬ ‫مس��عود دانش��مند‪ ،‬کارش��ناس و فع��ال‬ ‫اقتصادی در ای��ن باره در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬گرچه کس��ری تجاری کشور در‬ ‫ش��هریور نس��بت به مرداد کمتر شده و ما از‬ ‫نظ��ر امار ص��ادرات در ش��رایط مطلوب تری‬ ‫نس��بت به م��اه پی��ش از ان ق��رار داریم اما‬ ‫حقیقت این است که امار بازه زمانی یک ماهه‬ ‫چندان قابل استناد نیست و نمی توان بررسی و براورد‬ ‫مناس��بی باتوجه به ان ارائه داد‪ .‬دانش��مند با ذکر این‬ ‫نکته ک��ه اماره��ای کوتاه م��دت باتوجه به نوس��انات‬ ‫لحظه ای می توانند تحت تاثیر قرار بگیرند‪ ،‬افزود‪ :‬دولت‬ ‫در ماه گذش��ته مقداری ارز از س��امانه نیما در اختیار‬ ‫واردکنندگان قرار داد تا بتوانند واردات انجام دهند که‬ ‫این موضوع میزان واردات کشور در شهریور را افزایش‬ ‫داد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬درباره ص��ادرات یک ماهه نیز می توان‬ ‫اغاز ص��ادرات فصلی برخی محص��والت مثل کودهای‬ ‫شیمیایی که برای کشت های پاییزه مورد نیاز است در‬ ‫ش��هریور را دلیل افزایش صادرات دانست؛ ضمن اینکه‬ ‫مرداد در کش��ور ما مص��ادف با ماه اوت اس��ت که در‬ ‫ان همه صنایع و کارخانه ها در اروپا تعطیل هس��تند؛‬ ‫بنابراین عمال خریدی اتفاق نمی افتد و معموال خریدها‬ ‫به ماه س��پتامبر (شهریور) موکول می ش��ود؛ بنابراین‬ ‫نمی ت��وان این رش��د واردات و صادرات در ش��هریور را‬ ‫معیاری برای محاسبه رشد کلی مراودات تجاری کشور‬ ‫دانس��ت‪ .‬ضمن اینکه خرید و فروش بسیاری از کاالها‬ ‫فصلی هس��تند و ممکن اس��ت در ش��هریور با افزایش‬ ‫مبادله انها مواجه باش��یم و این موضوع تقریبا در امار‬ ‫هر س��ال قابل مشاهده است‪ .‬پس اگر بخواهیم تجارت‬ ‫یک ماهه را مبنای محاس��بات خود قرار دهیم به مسیر‬ ‫اشتباه کشیده خواهیم شد‪.‬‬ ‫دانش��مند در ای��ن ب��اره تصری��ح کرد‪ :‬ب��رای اینکه‬ ‫از مزیت ها بهره ببریم‬ ‫بتوانیم مقایس��ه درس��تی در زمینه مراودات‬ ‫تجاری کشور داشته باشیم‪ ،‬باید الاقل میزان‬ ‫م��راودات تجاری کش��ور در ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال را در مقایسه با همین مدت در سال‬ ‫گذش��ته در نظ��ر بگیریم؛ بر همین اس��اس‬ ‫اخرین امار ارائه ش��ده ازسوی اتاق بازرگانی‬ ‫تهران برای ‪ 3‬ماه اول امس��ال در مقایس��ه با‬ ‫سال گذشته‪ ،‬حدود ‪ ۳۵‬درصد کاهش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹باید به ارزش افزوده برسیم‬ ‫یافته است‪ .‬به این ترتیب نیمه نخست سال ‪ ۹۹‬با تجارت بیش از ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫دالری به پایان رس��یده است؛ تجارتی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫انقباض حدود ‪ ۱۲‬میلیارد دالری را تجربه کرده اس��ت‪ .‬در عین حال کس��ری‬ ‫تجاری کشور در ماه ششم نسبت به ماه پنجم سال کمتر و ارزش صادرات و‬ ‫واردات به هم نزدیک تر ش��ده اس��ت‪ .‬با این حال نباید کاهش تجارت خارجی‬ ‫کشور در دو بازه زمانی ‪ ۶‬ماهه و شهریور امسال را نسبت به مدت های مشابه‬ ‫سال قبل نادیده گرفت‪.‬‬ ‫وی در ای��ن زمین��ه افزود‪ :‬البته مش��کل صادرات ما‬ ‫فقط ام��ار و ارقام نیس��ت زیرا ما ن��گاه دقیقی نیز به‬ ‫صادرات نداریم‪ .‬صادرات در دنیا و در تمام کش��ورهای‬ ‫پیش��رو در این زمینه‪ ،‬زمانی ارزش��مند تلقی می شود‬ ‫ک��ه بتواند برای ان کش��ور ارزش افزوده ایجاد کند اما‬ ‫ما در ای��ن زمینه به هیچ وجه به ش��کل مطلوب عمل‬ ‫نمی کنی��م‪ .‬دانش��مند تصری��ح کرد‪ :‬ص��ادرات واقعی‪،‬‬ ‫صادرات ارزش افزوده اس��ت و کشورهای پیشرفته در‬ ‫ای��ن حوزه‪ ،‬ص��ادرات خود را طبق همی��ن اصل انجام‬ ‫می دهن��د‪ .‬پرداختن به صادرات ب��دون در نظر گرفتن‬ ‫ارزش افزوده غیر از اینکه س��ود واقعی برای کشور در‬ ‫بر نخواهد داش��ت‪ ،‬به نوعی هدر دادن منابع کشور نیز‬ ‫تلقی می شود‪.‬‬ ‫این فعال حوزه تجارت خاطرنش��ان کرد‪ :‬نگاه کالن‬ ‫در ح��وزه صادرات همواره باید به ایجاد ارزش افزوده و‬ ‫صادرات کاالهای با ارزش افزوده باال معطوف ش��ود‪ ،‬بر‬ ‫همین اس��اس می توانیم نتیجه بگیریم که صنایعی در‬ ‫کش��ور وجود دارند که حیات انه��ا از نظر اقتصادی به‬ ‫هیچ وجه به نفع کش��ور نیست‪ .‬ما به جای پرداختن به‬ ‫ای��ن تولیدات‪ ،‬می توانیم تمرکز خ��ود را بر حوزه هایی‬ ‫بگذاریم که می توانند برای کش��ور ارزش افزوده و سود‬ ‫واقعی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫مجیدرض��ا حری��ری‪ ،‬کارش��ناس و فعال‬ ‫اقتص��ادی درباره ام��ار تراز تجاری کش��ور‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬این‬ ‫ام��ار و ارقام درب��اره ص��ادرات گرچه ظاهرا‬ ‫دلگرم کننده هس��تند ام��ا در حقیقت معیار‬ ‫و عیاری برای بهبود وضعیت تجاری کش��ور‬ ‫نخواهن��د ب��ود‪ .‬در واقع امارهای ارائه ش��ده‬ ‫ازسوی گمرک کشور فقط بیانگر این موضوع است که‬ ‫تراز منفی تجاری ما در ش��هریور نسبت به ماه پیش از‬ ‫ان ‪ ۱۰‬درصد کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی در ای��ن ب��اره افزود‪ :‬ای��ن اعداد و ارق��ام درباره‬ ‫کش��وری در ح��د و اندازه ایران که مجم��وع واردات و‬ ‫ص��ادرات ان در ‪ ۶‬ماه بالغ بر ‪ ۳۰‬میلیارد دالر اس��ت‪،‬‬ ‫هرگز نمی تواند نش��ان دهنده پیشرفت باشد‪ .‬این ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ون دالر اخت�لاف‪ ،‬هزین��ه خرید و ف��روش یک‬ ‫ش��رکت متوسط در دنیاس��ت و در مقیاس یک کشور‬ ‫اصال قابل ذکر نیست‪.‬‬ ‫حری��ری بحث درب��اره چنی��ن ع��دد و رقم هایی را‬ ‫بی مورد دانس��ت و عنوان کرد‪ :‬چند سال است واردات‬ ‫و صادرات ما هر سال نسبت به سال قبل از ان کاهش‬ ‫می یابد و امسال تشدید تحریم ها و همه گیری ویروس‬ ‫کرونا در این باره مزید بر علت ش��ده و به نظر می رسد‬ ‫مراودات تجاری ما را به نصف کاهش داده است‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی با اشاره به وابستگی اقتصاد ایران‬ ‫ب��ه ارز نفتی یاداور ش��د‪ :‬ما تا زمانی ک��ه نتوانیم نفت‬ ‫بفروشیم‪ ،‬طبیعتا در بحث واردات نیز به دلیل در اختیار‬ ‫نداش��تن ارز نمی توانیم به شکل مطلوب عمل کنیم و‬ ‫همچنان وضعیتی اینچنینی را شاهد خواهیم بود و روز‬ ‫به روز فقط باید تاسف خورد که سهم ما از کیک بزرگ‬ ‫تجارت جهانی کوچک تر می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره راه��کار خ��روج از ای��ن وضعی��ت نی��ز‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬طبیعتا از انجایی که دلیل‬ ‫به وجود امدن این وضعیت سیاس��ی اس��ت‪،‬‬ ‫نمی توان برای ان نس��خه اقتصادی پیچید و‬ ‫باید کارشناسان حوزه سیاسی در این زمینه‬ ‫راهکارهایی را در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫حری��ری با اش��اره به فروش بی��ش از ‪۷۰‬‬ ‫میلی��ارد دالری نفت در صورت لغو تحریم ها‬ ‫گف��ت‪ :‬این میزان ارز بس��یاری از مش��کالت اقتصادی‬ ‫کشور را برطرف خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹از اقتصاد نفتی فرار نکنیم‬ ‫حریری در پاس��خ به این پرس��ش که بدون در نظر‬ ‫گرفت��ن ص��ادرات نفت چه راه��کاری ب��رای ارزاوری‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ما چرا بای��د باوجود نفت که نعمت‬ ‫خدادادی کشور ماست مدام به فکر حذف ان از اقتصاد‬ ‫کش��ور باشیم؟! کشورهای بسیاری در دنیا وجود دارند‬ ‫که ه��ر روز مقادیر باالیی نفت صادر می کنند و از این‬ ‫طریق اقتصاد خود را رونق می دهند‪.‬‬ ‫وی درب��اره خام فروش��ی نفت نیز عن��وان کرد‪ :‬این‬ ‫خوب اس��ت که ما بتوانیم با ایجاد ارزش افزوده دست‬ ‫ب��ه صادرات نفت بزنی��م اما با این حج��م باالی تولید‬ ‫کدام کش��ور می تواند تمام نفت خام خود را تبدیل به‬ ‫محصول نهایی کند‪ .‬نگرش منطقی این حوزه این است‬ ‫که ما نفت و گاز را به عنوان یک مزیت صادراتی در نظر‬ ‫بگیریم و برای توسعه اقتصادی از ان بهره ببریم‪.‬‬ ‫حریری در این باره افزود‪ :‬البته ما مزایای دیگری نیز‬ ‫داش��ته ایم که در این س��ال ها به گسترش ان بی توجه‬ ‫بوده ای��م که گردش��گری‪ ،‬ترانزیت و ص��ادرات مجدد‬ ‫نمون��ه ای از انها هس��تند و به دلیل اینکه بسترس��ازی‬ ‫برای انها انجام نش��ده‪ ،‬پرداختن به انها بسیار زمان بر‬ ‫اس��ت اما نفت و گاز منابعی هستند که می توانند برای‬ ‫ما ارزاوری داشته باشند‪.‬‬ ‫مسعود‬ ‫دانشمند‪ :‬امار‬ ‫بازه زمانی‬ ‫یک ماهه‬ ‫چندان قابل‬ ‫استناد نیست و‬ ‫نمی توان بررسی‬ ‫و براورد مناسبی‬ ‫باتوجه به ان‬ ‫ارائه داد‬ ‫مجیدرضا‬ ‫حریری‪ :‬امسال‬ ‫تشدید تحریم ها‬ ‫و همه گیری‬ ‫ویروس کرونا‬ ‫مزید بر علت‬ ‫شده و به نظر‬ ‫می رسد‬ ‫مراودات تجاری‬ ‫ما را به نصف‬ ‫کاهش داده‬ ‫است‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫باتوجه به انچه کارشناس��ان اقتصادی در زمینه افزایش صادرات کشور‬ ‫در شهریور و روند تجارت خارجی ما در طول ‪ ۶‬ماه گذشته بیان کردند‪،‬‬ ‫از یک س��و باید به این باور برس��یم که با این اعداد و ارقام و حرکت های‬ ‫نامحس��وس در حوزه تجارت نمی توان انتظار داش��ت ابی از این تجارت‬ ‫برای توس��عه اقتصادی کش��ور گرم شود و از س��وی دیگر باوجود مثبت‬ ‫ب��ودن اعداد و ارقام در ش��هریور‪ ،‬همچنان نمی توان این میزان از رش��د‬ ‫را در این ب��ازه به عنوان روند تلقی کرد زیرا در بازه های زمانی قابل اعتنا‬ ‫تجارت خارجی کش��ور نسبت به زمان های مش��ابه سال های گذشته در‬ ‫حال کوچک تر شدن است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چرا‬ ‫در صادرات‬ ‫موفق نیستیم‬ ‫یادداشت‬ ‫مخالفت وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی‬ ‫با واردات میوه‬ ‫به دوراهی‬ ‫سالمت و اقتصاد رسیدیم‬ ‫حمایت شرکت‬ ‫سنگ اهن‬ ‫از نویسندگان بافقی‬ ‫هادی حق شناس‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫ح��ال و هوای این روزهای اقتصاد و به تبع ان‬ ‫صادرات کش��ور خوب نیس��ت‪ .‬صادرکنندگان‬ ‫در بازگردان��دن ارز صادرات��ی خود به کش��ور با‬ ‫چالش های زیادی روبه رو هس��تند و مش��کالت‬ ‫و موان��ع موج��ود بر س��ر راه انان موجب ش��ده‬ ‫نسبت به صادرات دلسرد شوند‪ .‬صادرکنندگانی‬ ‫که پیش از ش��یوع ویروس کرونا نیز با مشکالت‬ ‫ریز و درشت زیادی روبه رو بودند‪ ،‬حاال روزهای‬ ‫به ش��دت سخت تری را س��پری می کنند و این‬ ‫موضوع بر عملکرد انها تاثیر منفی می گذارد‪.‬‬ ‫در ای��ن ماه ها باتوجه به ش��یوع ویروس کرونا‬ ‫و تحریم ه��ا علی��ه کش��ور اگر فع��االن تجاری‬ ‫و صادرکنن��دگان ما موفق به ام��ر صادرات نیز‬ ‫ش��وند‪ ،‬برگشت پول مهم ترین چالشی است که‬ ‫با ان روبه رو خواهند شد‪ .‬در واقع یکی از دالیل‬ ‫اینک��ه می��زان صادرات غیرنفتی ما در ‪ ۲‬س��ال‬ ‫گذشته کاهش پیدا کرده‪ ،‬همین نبود مراودات‬ ‫پولی و بانکی بوده و به نظر می رسد تا زمانی که‬ ‫روند م��راودات پولی و بانکی به ش��رایط عادی‬ ‫بازنگردد صادرکنندگان ما با همین مشکالت و‬ ‫چالش ها روبه رو خواهند بود‪ .‬در همه جای دنیا‬ ‫صادرکنندگان ب��ه حمایت دولت احتیاج دارند‬ ‫و به پش��توانه دولت اق��دام به صادرات می کنند‬ ‫اما همان طور که همه می دانیم دولت و مقامات‬ ‫دولتی و کشوری ما تحت تاثیر تحریم ها هستند‬ ‫و وقتی خود دولت تحت تحریم اس��ت طبیعی‬ ‫اس��ت که کمک به صادرکنندگان کار س��ختی‬ ‫خواه��د بود؛ مگر اینکه دول��ت بتواند در داخل‬ ‫کش��ور به صادرکنندگان کم��ک کند‪ ،‬به عنوان‬ ‫مثال اگر در خارج از کش��ور پول صادرکنندگان‬ ‫را پرداخ��ت نمی کنن��د دولت می توان��د اجازه‬ ‫واردات کااله��ای م��ورد نی��از کش��ور را به این‬ ‫صادرکنن��دگان بدهد؛ یعن��ی به جای پول کاال‬ ‫وارد کشور شود‪ .‬همچنین دولت می تواند با یک‬ ‫سیاس��ت صادرات و واردات منعطف کمک کند‬ ‫تا در بخش تجارت‪ ،‬صادرات و واردات به ش��کل‬ ‫تهاتری انجام شود‪ .‬نکته دیگری که در بازارهای‬ ‫صادراتی ما تاثیر منفی می گذارد این اس��ت که‬ ‫ما بازارهای کش��ورهای همسایه را به خوبی فتح‬ ‫کرده ایم‪ ،‬اما متاس��فانه تجار ما همواره به صورت‬ ‫روزمره تجارت می کنند و راهبرد و برنامه ریزی‬ ‫بلندمدت در این زمینه ندارند‪ .‬در داخل کش��ور‬ ‫نیز بسیاری از سیاست های پولی‪ ،‬مالی و مالیاتی‬ ‫بلندمدت نیستند که برایند این رفتارها موجب‬ ‫شده سهم ما در بازارهای همسایه نه تنها افزایشی‬ ‫نباش��د بلکه در برخی مواقع کاهش��ی نیز باشد‪.‬‬ ‫پس اش��کال کار در وهله اول سیاس��ت گذاری‬ ‫کوتاه م��دت و در وهله دوم نوع رفتار خود تجار‬ ‫اس��ت؛ به عبارت��ی می توان گفت م��ا بازار هدف‬ ‫صادرات��ی را به خوبی پیدا می کنیم اما در حفظ‬ ‫و نگهداری ان بازار با مش��کل روبه رو هس��تیم‪.‬‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا نیز موضوع بسیار مهم این‬ ‫روزهای تجارت خارجی کش��ور است و تاثیر ان‬ ‫بر مبادالت تجاری کشورهای دنیا به وضوح قابل‬ ‫مش��اهده اس��ت‪ .‬با این حال مرزها به تدریج در‬ ‫حال بازگشایی هستند و این به این معنی است‬ ‫که زندگی همراه با کرونا پذیرفته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وقت��ی اقتصاد به حالت قبل��ی خود بازمی گردد‬ ‫و رفتاره��ا عادی می ش��ود‪ ،‬طبیعی اس��ت که‬ ‫م��ا نیز باید به ش��رایط قب��ل از کرونا بازگردیم‪.‬‬ ‫امروزه دنیا برخی محصوالت تولیدی کش��ور را‬ ‫به عنوان کاالی اس��تاندارد می شناسد و برخی از‬ ‫تولی��دات داخلی ما نیز هنوز به اس��تانداردهای‬ ‫الزم نرسیده اند‪.‬‬ ‫یک��ی از دالیل��ی که ما در حف��ظ بازار هدف‬ ‫صادراتی خود با مشکل روبه رو می شویم همین‬ ‫مس��ئله اس��ت‪ ،‬چراکه م��ا تم��ام پروتکل های‬ ‫صادرات��ی و اس��تانداردهای الزم در تولی��د‬ ‫محص��والت صادرات��ی را رعای��ت نمی کنی��م؛‬ ‫بنابراین اگر این موارد نیز مورد بررس��ی و دقت‬ ‫عم��ل قرار بگیرد قطعا ماندگاری ما در بازارهای‬ ‫هدف صادراتی روند افزایشی و رو به رشد خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫فروشنده مسئول قاچاق و احتکار کاال نیست‬ ‫رئیس اتحادیه لوازم خانگی با انتقاد از رویه نادرست برخورد‬ ‫با فروش��ندگان لوازم خانگی گفت‪ :‬قاچاق‪ ،‬احتکار و نبود کاال‬ ‫را به فروش��نده ربط می دهند‪ .‬مشخص نیست ما فروشنده ایم‬ ‫یا توزیع کننده! چرا قیمت کاال را از ما می پرس��ند؟ زمانی که‬ ‫کاال در بازار موجود و مواد اولیه به قیمت مناسب به دست شان‬ ‫برسد‪ ،‬برای هیچ وارد کننده ای با دالر ‪ ۳۰‬هزار تومانی‪ ،‬واردات‬ ‫صرف��ه اقتصادی ندارد‪ .‬اکبر پازوکی در گفت وگو با ایلنا درباره‬ ‫اخری��ن وضعیت قیمت ل��وازم خانگی گفت‪ :‬ش��رایط بازار به‬ ‫ش��کلی اس��ت که اگر لوازم خانگ��ی را با دالر ‪۳۰‬‬ ‫ه��زار تومانی در نظر بگیریم با همان دالر ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫تومانی در دوبی می توان ماش��ین لباسشویی بوش‬ ‫الم��ان را ‪ ۱۰‬میلیون توم��ان خرید‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫اگ��ر صنعت در اولویت قرار دارد‪ ،‬باید ان را تقویت‬ ‫کرد و حرفی از واردات نباشد‪ .‬البته واردات در همه‬ ‫زمان ها بد نیست زیرا تولیدکننده باید بداند رقیبی‬ ‫در کن��ار خ��ود دارد و اگر تولیدات داخل ب��ا افزایش قیمت و‬ ‫کاهش کیفیت مواجه شود‪ ،‬رقبا محصولی با کیفیت‬ ‫و قیم��ت بهتر به مش��تری عرض��ه می کنند‪ .‬پازوکی‬ ‫افزود‪ :‬باتوجه به اینکه در ‪ 3‬سال گذشته اجازه واردات‬ ‫نداشتیم‪ ،‬ماشین لباسشویی ایرانی ‪ ۲۶۰‬هزار تومانی‬ ‫تمام اتوماتی��ک را باید ‪ ۷‬میلی��ون تومان خرید‪ .‬باید‬ ‫توجه داش��ت ‪ ۷۰‬درصد قطع��ات لوازم خانگی تولید‬ ‫داخل اس��ت و تنها ‪ ۳۰‬درصد ارزبری وجود دارد که‬ ‫ان نیز مربوط به موتور می شود‪ .‬ایا این ‪ ۳۰‬درصد تعیین کننده‬ ‫قیمت کاال اس��ت؟ تعیین کننده لوازم اس��ت؟ بنابراین اخبار و‬ ‫اطالعات صحیح نیس��ت‪ .‬وی با اش��اره به طرح س��امانه جامع‬ ‫تج��ارت درب��اره ثبت اطالعات فعاالن ای��ن صنف گفت‪ :‬طرح‬ ‫س��امانه جامع تجارت که قرار بر اجرای ان اس��ت‪ ،‬باید ‪ ۳‬یا ‪۴‬‬ ‫سال پیش اجرا می شد تا مشخص شود مواد اولیه مانند ورقی‬ ‫که به تولیدکننده می دهند چه مقدار خریداری شده و زمانی‬ ‫که به دست مصرف کننده رسیده‪ ،‬چه فعل و انفعاالتی روی ان‬ ‫صورت گرفته اس��ت؛ دیگر نه محتکری وجود داشت و نه انبار‬ ‫زیرپله ای و قیمت کاذب‪ ،‬اما این طرح ها زمانی اجرایی می شود‬ ‫که دیگر پاس��خگو نیس��ت‪ .‬پازوکی در پایان یاداور شد‪ :‬قیمت‬ ‫لوازم خانگی قیمت واقعی نیس��ت‪ .‬تولیدکنندگان باید نگران‬ ‫باش��ند‪ ،‬چون در ‪ ۳‬سال گذشته هزینه و دستگاه و نیروی کار‬ ‫جدی��د اضافه کرده اند‪ .‬اکن��ون کاالی وارداتی گران تر از تولید‬ ‫داخل نیست و به نوعی دچار خودتحریمی هستیم‪ ،‬به طوری که‬ ‫ن��رخ ورق از کیلویی ‪ ۱۲‬هزار تومان به کیلویی ‪ ۲۵‬هزار تومان‬ ‫رسیده است؛ چرا کسی جلودار این مسئله نیست؟‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1629‬‬ ‫پیاپی ‪2947‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫یادداشت‬ ‫تصمیم بر‬ ‫تعطیلی تاالرها‬ ‫غلط بود‬ ‫خسرو ابراهیمی نیا‬ ‫رئیس اتحادیه تاالرداران تهران‬ ‫نگاهی به تعطیلی کرونایی شهر تهران‬ ‫به دوراهی سالمت و اقتصاد رسیدیم‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدعلی اصغر‬ ‫میرابراهیمی‪:‬‬ ‫گرچه‬ ‫تعطیلی های‬ ‫اعمال شده‬ ‫موج سوم‬ ‫کرونا در تهران‬ ‫رستوران ها را‬ ‫شامل نمی شود‬ ‫اما این روند‬ ‫تاثیرات خود را‬ ‫بر فعاالن این‬ ‫صنف خواهد‬ ‫گذاشت‬ ‫گوی��ا ق��رار نیس��ت رکود بازار و اصناف پایتخت به پایان برس��د‪ .‬فعاالن این حوزه که بع��د از چندین ماه ارام ارام در حال‬ ‫بازگش��ت به روال معمول خود بودند‪ ،‬باز هم باید برای مدت یک هفته تعطیلی کس��ب وکار خود را تحمل کنند‪ ،‬زیرا در پی‬ ‫اغاز موج جدید ویروس کرونا در کش��ور‪ ،‬ش��هر تهران بار دیگر براس��اس مصوبه س��تاد ملی مدیریت بیماری کرونا به حالت‬ ‫نیمه تعطیل درامد؛ مصوباتی که گرچه شاید الزام تعطیلی های ان مانند بسیاری دیگر از کشورهای درگیر با این ویروس باشد‬ ‫اما حمایت های دولتی از اصناف ان به هیچ وجه قابل قبول نیست و بسیاری از فعاالن حوزه های صنفی را در تعطیلی های‬ ‫گذش��ته دچار ورشکس��تگی و زیان های مالی بسیار زیاد کرده اس��ت‪ .‬حاال باید دید ایا این تعطیلی های جدید برای کنترل‬ ‫بیماری در ش��هری که به دلیل فراهم نبودن بس��یاری از زیرس��اخت ها مثل حمل ونقل عمومی‪ ،‬بیش��تر مردم ان خواسته یا‬ ‫ناخواس��ته موفق به رعایت پروتکل های بهداش��تی نمی ش��وند‪ ،‬موفق خواهد بود یا باز پس از چند روز تعطیلی‪ ،‬به بهانه های‬ ‫مختلف همه چیز فراموش خواهد شد و دوباره روز از نو و روزی از نو؟ انچه مسلم است این است که بحران کرونا جدی است‬ ‫و باید همه پروتکل های بهداش��تی را به درس��تی رعایت کنیم‪ .‬مقابله با کرونا امری فردی اس��ت و هر فرد باید با رعایت تمام‬ ‫ابعاد پروتکل های بهداش��تی و اس��تفاده از ماس��ک جامعه را به سمت کاهش بحران ابتال به کرونا سوق دهد‪ .‬در این میان از‬ ‫دوراهی سالمت و اقتصاد هم نمی توان گذشت و باید راهی برای ادامه حیات کسب وکارهایی که بخش عمده ای از سوداوری‬ ‫خود را در پی همین تعطیلی های چند ماه اخیر از دست داده اند‪ ،‬پیدا کرد‪ .‬با گزارش‬ ‫در این باره همراه باشید‪:‬‬ ‫کدام صنوف تعطیل شدند‬ ‫به نقل از اتاق اصناف تهران‪،‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران درباره‬ ‫مصوبات س��تاد ملی مدیریت بیماری کرونا که به‬ ‫دس��تگاه های اجرای��ی ملی و اس��تانی و نهادهای‬ ‫عمومی غیردولتی از جمله اتاق اصناف تهران ابالغ‬ ‫ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این ابالغ باتوجه ب��ه نامه معاون‬ ‫امنیت��ی انتظام��ی وزارت کش��ور و رئیس کمیته‬ ‫امنیتی‪ ،‬اجتماعی و انتظامی س��تاد ملی مدیریت‬ ‫بیم��اری کرون��ا مبنی ب��ر اعم��ال محدودیت به‬ ‫تفکیک استان و شهرستان های هدف‪ ،‬محدودیت‬ ‫و تعطیلی برخی مراکز به مدت یک هفته از تاریخ‬ ‫‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬مهر ازس��وی ستاد ملی مدیریت بیماری‬ ‫کرونا تمدید شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن ابالغی��ه دانش��گاه ها‪،‬‬ ‫مدارس‪ ،‬م��دارس ش��بانه روزی‪ ،‬حوزه های علمیه‪،‬‬ ‫اموزش��گاه های فنی و حرفه ای‪ ،‬زبانس��راها و سایر‬ ‫اموزش��گاه ها و کتابخانه ه��ا‪ ،‬مس��اجد و مصال ها‪،‬‬ ‫س��ینما‪ ،‬تئات��ر و مراک��ز مش��ابه‪ ،‬موزه‬ ‫و باغ موزه ه��ا‪ ،‬تاالره��ای پذیرای��ی‪،‬‬ ‫ارایش��گاه های زنانه و سالن های زیبایی‪،‬‬ ‫کاف��ه‪ ،‬قهوه خان��ه و چایخان ه در این یک‬ ‫هفته تعطیل خواهند بود‪.‬‬ ‫فراهان��ی اضافه ک��رد‪ :‬برگزار نش��دن‬ ‫هرگون��ه مراس��م اجتماع��ی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫مذهبی و همایش ها‪ ،‬تعطیلی باشگاه های ورزشی‪،‬‬ ‫ورزش ه��ای پربرخ��ورد از جمله کش��تی‪ ،‬کاراته‪،‬‬ ‫ج��ودو و موارد مش��ابه‪ ،‬باغ وحش و ش��هربازی ها‪،‬‬ ‫مراک��ز تفریحی ابی‪ ،‬اس��تخرهای سرپوش��یده و‬ ‫باشگاه های بدنسازی و همچنین برگزار نشدن نماز‬ ‫جمعه در این ابالغیه مورد تاکید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف ته��ران با تاکید بر لزوم رعایت‬ ‫ش��یوه نامه های بهداش��تی توس��ط همه واحدهای‬ ‫صنف��ی تهران‪ ،‬گف��ت‪ :‬همه صنوف مش��مول این‬ ‫بخشنامه در صورت فعالیت در هفته جاری پلمب‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫دوباره یک دستورالعمل جدید برای کنترل‬ ‫وی��روس کرون��ا صادر ش��د و باز ه��م مانند‬ ‫دستورالعمل های قبلی نام تاالرهای پذیرایی‬ ‫در فهرس��ت اماکن��ی ک��ه باید ب��رای حفظ‬ ‫سالمت مردم تعطیل شوند دیده می شود؛ اما‬ ‫این کار با کدام استدالل منطقی قابل توجیه‬ ‫است؟!‬ ‫حقیق��ت این اس��ت ک��ه حدود ‪ 8‬م��اه از‬ ‫تعطیلی تاالرها در کش��ور م��ا می گذرد و در‬ ‫این مدت هیچ گون��ه حمایت تاثیرگذاری از‬ ‫فعاالن این حوزه انجام نش��ده و ما می بینیم‬ ‫که به محض تدوین دستورالعمل جدید برای‬ ‫کنترل همه گیری ویروس کرونا باز نام تاالرها‬ ‫به عن��وان یک��ی از مراکزی که ح��ق فعالیت‬ ‫ندارند‪ ،‬برده می شود‪.‬‬ ‫اما کس��ی نیست که بپرس��د مگر تاالرها‬ ‫در این ‪ ۸‬ماه گذش��ته ک��ه از اغاز همه گیری‬ ‫ویروس کرونا در کش��ور می گ��ذرد‪ ،‬فعالیت‬ ‫داش��ته اند ک��ه در تم��ام بخش نامه ه��ا و‬ ‫دس��تور العمل ها مدام ب��ر تعطیلی انها تاکید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حقیقت این اس��ت که در این مدت تاالرها‬ ‫و تاالرداران تمام داشته های خود را از دست‬ ‫داده اند و دیگ��ر نمی توانند به روزهای عادی‬ ‫خود بازگردند‪.‬‬ ‫در واقع ستاد کرونا با این تصمیمات درباره‬ ‫کرون��ا نه تنها به کنترل ای��ن ویروس کمکی‬ ‫نکرده‪ ،‬بلکه عالوه بر اسیب رس��اندن به یک‬ ‫صنف که می توانس��ت با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداش��تی ب��ه فعالیت تخصصی خ��ود ادامه‬ ‫ده��د‪ ،‬با انتقال مراس��م ها به رس��توران ها و‬ ‫غذاخوری های��ی ک��ه هیچ گاه مش��مول این‬ ‫تعطیلی ها نش��ده اند‪ ،‬به تکثیر ویروس کرونا‬ ‫نیز دامن زده است‪.‬‬ ‫تاالره��ای پذیرای��ی به عن��وان متخصص‬ ‫برگ��زاری انواع مراس��م‪ ،‬با دارا ب��ودن تمام‬ ‫امکان��ات بهداش��تی و امکان کاه��ش تعداد‬ ‫نفرات‪ ،‬می توانس��تند مراس��م شادی و عزای‬ ‫خانواده ه��ا را در نهای��ت س�لامت برگ��زار‬ ‫کنند اما تصمیم غلط سیاس��ت گذاران باعث‬ ‫ش��ده مراس��م به جای محل تخصصی ان در‬ ‫رس��توران ها‪ ،‬س��فره خانه ها و غذاخوری های‬ ‫فاقد استانداردهای الزم برگزار شود؛ اماکنی‬ ‫ک��ه خیل��ی بیش��تر از تاالره��ای پذیرای��ی‬ ‫می توانن��د در ش��یوع وی��روس کرون��ا نقش‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫امارهای رس��می موجود نشان می دهد در‬ ‫ماه های س��پری شده از س��ال ‪ ۱۳۹۹‬تعداد‬ ‫ازدواج های ثبت شده نسبت به سال گذشته‬ ‫ح��دود ‪ ۱۵‬درصد افزایش داش��ته اس��ت؛ و‬ ‫پرس��ش اینجاست که مراسم این ازدواج ها با‬ ‫در نظ��ر گرفتن این نکته ک��ه تمام تاالرهای‬ ‫پذیرای��ی در این مدت تعطی��ل بوده اند‪ ،‬کجا‬ ‫برگزار ش��ده؟! و ایا بهتر نبود این نوع مراسم‬ ‫به ج��ای زیرزمین ها و رس��توران ها بدون در‬ ‫نظ��ر گرفتن هیچ ی��ک از موارد بهداش��تی‪،‬‬ ‫در تاالرهای معتبر و ب��ا رعایت پروتکل های‬ ‫مصوب برگزار می شد؟!‬ ‫به عقیده من سیاست گذاران در این زمینه‬ ‫اش��تباه کردند و عالوه بر اینکه تاالردارانی را‬ ‫ک��ه س��ال ها در این حوزه کس��ب ابرو کرده‬ ‫بودند‪ ،‬به خاک س��یاه نش��اندند‪ ،‬مردم را نیز‬ ‫بیشتر در معرض ابتال قرار دادند‪.‬‬ ‫ما از روزهای اول ش��یوع ای��ن ویروس در‬ ‫کش��ور‪ ،‬ای��ن موض��وع را در نامه نگاری ها و‬ ‫جلسات متعدد مطرح کردیم و استدالل های‬ ‫خ��ود را نیز ارائ��ه دادیم اما متاس��فانه گویا‬ ‫دست هایی در کار هستند که می خواهند این‬ ‫صنف از بین برود‪ .‬در هر حال تاالرداران ما در‬ ‫طول این ماه ها با پیروی از دستورالعمل های‬ ‫صادر ش��ده‪ ،‬سعی در حفظ سالمت و ارامش‬ ‫در جامعه داشتند و امروز می بینیم که تعداد‬ ‫زیادی از انها ب��ا حکم های تخلیه‪ ،‬چک های‬ ‫برگش��تی‪ ،‬پیگیرد قانونی و امثال این موارد‬ ‫روبه رو هستند‪.‬‬ ‫با از بی��ن رفتن این کس��ب وکار‪ ،‬عالوه بر‬ ‫نابودی یک صنف‪ ،‬اشتغالی که در این مراکز‬ ‫ایجاد ش��ده ب��ود نیز عمال از بی��ن رفت و بر‬ ‫تعداد افراد بیکار جامعه افزوده شد‪.‬‬ ‫س��تاد کرون��ا و دس��ت اندرکاران ذی ربط‬ ‫در این موضوع می توانس��تند با بررس��ی های‬ ‫جامع تر درب��اره مزایا و مض��رات فعال بودن‬ ‫تاالرهای پذیرایی در ای��ن مدت‪ ،‬تصمیمات‬ ‫بهتر و شایس��ته تری را در ای��ن زمینه اتخاذ‬ ‫کنند ت��ا نتایج مطلوب ت��ری در این موضوع‬ ‫به دست اید‪.‬‬ ‫اعالم تغییرات‬ ‫نرخ تمام شده‬ ‫محصوالت دامی‬ ‫تا ‪ ۲‬هفته دیگر‬ ‫معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی از بررسی نرخ تمام شده‬ ‫محصوالت دامی و اعالم تغییرات ان تا ‪ 2‬هفته اینده خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مرتضی رضایی در سفر به استان سمنان در حاشیه‬ ‫نشس��ت با نمایندگان اتحادیه ها و تعاونی های تولید محصوالت دامی این‬ ‫استان در گرمسار‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تا پایان سال تامین نهاده دام و طیور با ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی صورت خواهد گرفت و این نهاده ها با نرخ مصوب در اختیار‬ ‫تولیدکنندگان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کش��اورزی درباره نرخ تمام شده‬ ‫محصوالت دامی تصریح کرد‪ :‬نرخ این محصوالت براساس انالیز نرخ تمام‬ ‫ش��ده و س��ود منطقی که برای تولیدکننده در نظر می گیریم‪ ،‬محاس��به‬ ‫می ش��ود که اکنون در حال بررسی است و تغییرات ان تا دو هفته اینده‬ ‫اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫طبق اعالم وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬رضایی خاطرنشان کرد‪ :‬باتوجه به‬ ‫شرایط سختی که کشور با ان مواجه است‪ ،‬تولید محصوالت دامی تحت‬ ‫تاثیر قرار نگرفته اما هزینه تولید و دستمزد بسیار افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جز ذرت و س��ویا که از طریق ارز دولتی تهیه می شود‪ ،‬باقی‬ ‫نهاده ها با ارز نیمایی تامین می شود‪.‬‬ ‫معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کش��اورزی درباره سامانه بازارگاه‬ ‫گفت‪ :‬به منظور ثبت و توزیع نهاده های دامی وارداتی س��امانه ای را به نام‬ ‫ب��ازارگاه راه اندازی کرده ایم تا تولیدکنندگان بتوانند به راحتی و به میزان‬ ‫نیاز خود‪ ،‬نهاده ها را دریافت کنند و از رانت و واسطه گری جلوگیری شود‪.‬‬ ‫خواهند شد‪ .‬نوده فراهانی در این زمینه‬ ‫در گف��ت و گو با‬ ‫نی��ز اظهار کرد‪:‬‬ ‫گرچ��ه تاکید ما بر ای��ن بوده که باوجود‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا باید اقتصاد برقرار‬ ‫باش��د و ما باید زندگی با این ش��رایط را‬ ‫بپذیری��م اما در هر حال س�لامت مردم‬ ‫نکته ای اس��ت که نمی ت��وان از کنار ان‬ ‫به راحتی عبور کرد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬ب��ا علم به اینک��ه اصناف فعال‬ ‫م��ا ب��ا تعطیلی مج��دد‪ ،‬ب��ا مش��کالت عدیده ای‬ ‫روب��ه رو خواهند ش��د‪ ،‬باتوجه به ش��رایط باید این‬ ‫دستورالعمل را پذیرفت‪ .‬رئیس اتاق اصناف تهران‬ ‫در پایان ب��ا تاکید بر لزوم حمایت دولت از اصناف‬ ‫اسیب دیده از کرونا گفت‪ :‬هنوز بسیاری از اصناف‬ ‫باوجود وعده های داده ش��ده کم��ک و حمایتی از‬ ‫نهادها دریافت نکرده اند و دست اندرکاران باید برای‬ ‫حمایت از این فعاالن اقتصادی تدبیری بیندیشند‪.‬‬ ‫ای��رج حریرچی‪ ،‬معاون کل وزیر بهداش��ت‬ ‫درب��اره محدودیت ه��ای جدی��د کرونایی در‬ ‫اس��تان ته��ران و ‪ ۶‬اس��تان دیگ��ر گفت‪ :‬در‬ ‫مجم��وع محدودیت های��ی برای ‪ ۷‬اس��تان از‬ ‫جمله تهران برای مش��اغل س��طح ‪ ۳‬و برخی‬ ‫مراکز اعمال ش��ده تا در این ش��رایط جنگی‬ ‫بتوانی��م روند همه گی��ری وی��روس کرونا را‬ ‫کنترل کنیم‪ .‬معاون کل وزیر بهداش��ت از افزایش اختیارات اس��تانی‬ ‫در کنترل ش��یوع ویروس کرون��ا در ‪ 2‬هفته اخیر خب��ر داد و افزود‪:‬‬ ‫برای تس��ریع در امر تصمیم گیری به اس��تان ها اختیار داده ش��ده تا‬ ‫با هماهنگی س��تاد اس��تانی مقابله با کرونا تصمیمات جدید الزم در‬ ‫ای��ن خصوص را اتخاذ کنن��د‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد مدارس و مراکز‬ ‫اموزش��گاهی به صورت غیرحضوری برگزار ش��وند‪ .‬مع��اون کل وزیر‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی در پایان گفت‪ :‬با تصمیم ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا‪ ،‬پوشش ماسک هنگام خروج از منازل اجباری شده و به‬ ‫کمیته بهداش��تی و امنیتی ماموریت داده شد به فرهنگ سازی بیشتر‬ ‫در این زمینه بپردازد‪.‬‬ ‫شیوع بیماری در اقتصاد بیمار‬ ‫ش��امل نمی ش��ود اما این روند تاثیرات خود‬ ‫را ب��ر فع��االن این صن��ف خواهد گذاش��ت‪.‬‬ ‫تعطیلی دانشگاه ها‪ ،‬مدارس‪ ،‬مراکز اموزشی‪،‬‬ ‫باش��گاه های ورزش��ی و در خانه ماندن گروه‬ ‫بس��یار زی��ادی از ش��هروندان‪ ،‬از مخاطب��ان‬ ‫رس��توران ها می کاهد و م��ا را در درامدزایی‬ ‫دچار مشکل می کند‪.‬‬ ‫وی در این باره خاطرنشان کرد‪ :‬اگر این موضوع را در‬ ‫کنار افزایش لحظه به لحظه ن��رخ مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫رس��توران ها بگذاریم‪ ،‬خواهیم دید که این صنف گرچه‬ ‫در فهرس��ت جدید تعطیلی ها ق��رار ندارند‪ ،‬اما در حال‬ ‫ی هستند‪.‬‬ ‫تحمل چه فشارهای مال ‬ ‫البت��ه در کنار وجه س�لامت تصمیمات اتخاذ ش��ده‬ ‫درب��اره کنترل وی��روس کرونا‪ ،‬وجه دیگ��ری نیز وجود‬ ‫دارد و ان اقتص��اد اصن��اف و کس��ب وکارهای فع��ال‬ ‫ی یک هفته ای اخیر تنها محدود به‬ ‫اس��ت‪ .‬گرچه تعطیل ‬ ‫کس��ب وکارهای سطح ‪ ۳‬می شود و بس��یاری از اصناف‬ ‫همچن��ان در این م��دت فعال خواهند ب��ود‪ ،‬اما به نظر‬ ‫می رسد باز هم نمی توان به راحتی از کنار اثار منفی این‬ ‫تعطیلی ها بر کسب وکارها گذشت‪.‬‬ ‫س��یدعلی اصغر میرابراهیمی‪ ،‬رئی��س اتحادیه صنف‬ ‫دارندگان رستوران و سلف س��رویس های تهران در این‬ ‫ب��اره در گفت وگو با‬ ‫گف��ت‪ :‬گرچه تعطیلی های‬ ‫اعمال ش��ده موج س��وم کرونا در تهران رس��توران ها را‬ ‫میرابراهیم��ی درباره کمک ه��ای دولتی به‬ ‫اصناف اس��یب دیده از کرونا گف��ت‪ :‬با اینکه‬ ‫صنف ما در فهرس��ت اصناف اس��یب دیده از‬ ‫همه گی��ری کرونا ب��وده و قاعدت��ا باید مورد‬ ‫حمایت دولت قرار می گرفت‪ ،‬تا به حال کمک‬ ‫قابل توجهی دریافت نکرده ایم و بس��یاری در‬ ‫این ماه ها به س��ختی چراغ واحدهای خود را‬ ‫روشن نگاه داشته اند‪ .‬وی در این باره افزود‪ :‬ما نه تنها در‬ ‫ای��ن مدت کمکی دریافت نکرده ایم که حتی با افزایش‬ ‫هزینه ها‪ ،‬ح��ق بیمه‪ ،‬مالیات‪ ،‬اجاره ملک و‪ ...‬نیز مواجه‬ ‫بوده ایم؛ به نحوی که از اغاز امس��ال تا امروز حدود ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬درصد فعاالن حوزه رستوران داری با باطل کردن‬ ‫س��ید مه��ران حس��ینی نی��ز که یک��ی از‬ ‫تولیدکنندگان لوازم التحریر در کش��ور اس��ت‬ ‫در ای��ن زمینه معتقد اس��ت حمایت دولت از‬ ‫اصناف تولیدی متض��رر از همه گیری ویروس‬ ‫کرونا از ضروریات است و حاال تعطیلی مدارس‬ ‫و دانشگاه ها می تواند مراکز فروش لوازم التحریر‬ ‫را نیز به تعطیلی بکشاند‪.‬‬ ‫حسینی در این باره در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه سال گذشته و امسال مشکل همه گیری ویروس‬ ‫کرونا در کنار مش��کالت اقتص��ادی دیگر‪ ،‬بازار نامطلوبی‬ ‫ب��رای فعاالن این ح��وزه رقم زد و ای��ن موضوع در کنار‬ ‫افزای��ش قیمت ای��ن کاالها در پی افزای��ش قیمت ارز و‬ ‫کاه��ش توان خرید مردم‪ ،‬باعث ش��د کس��ادی این بازار‬ ‫ادامه دار باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تعطیل��ی مراکز اموزش��ی‪ ،‬مدارس و‬ ‫دانش��گاه ها در ش��هرهای مختلف یاداور ش��د‪ :‬براساس‬ ‫برخ��ی اماره��ا ما امس��ال اف��ت ‪ ۸۰‬درصدی‬ ‫فروش نوشت افزار را تجربه کردیم که تعطیالت‬ ‫به وج��ود ام��ده می توان��د کورس��وهای امید‬ ‫فروش��ندگان این محصوالت را نیز از بین ببرد‬ ‫و این موضوع برای بقای این صنعت در کش��ور‬ ‫بسیار خطرناک است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ح��وزه اصناف تصریح ک��رد‪ :‬این‬ ‫ش��رایط نامطلوب در حالی بر بازار لوازم التحریر کش��ور‬ ‫حاکم اس��ت که دس��ت تولیدکنندگان عمال از صادرات‬ ‫نیز کوتاه اس��ت و بازار بدون مشتری لوازم التحریر کشور‬ ‫اندک اندک به سوی مرگ گام برمی دارد‪.‬‬ ‫حس��ینی در پای��ان تاکید ک��رد‪ :‬ما امروز در ش��رایط‬ ‫اقتصادی بسیار خاصی قرار داریم و به نظر می رسد یا باید‬ ‫فک��ری برای حمایت از اصناف کرد یا اینکه باوجود تمام‬ ‫ش��عارها‪ ،‬بنشینیم و ش��اهد از بین رفتن کسب وکارهای‬ ‫مختلف در حوزه اصناف در کشور باشیم‪.‬‬ ‫با اغ��از دوب��اره تعطیلی ها ب��رای کنترل‬ ‫همه گی��ری وی��روس کرونا در ش��هر تهران‬ ‫اعض��ای ش��ورای ش��هر موفقیت امیز بودن‬ ‫این تعطیلی ها را من��وط به جدی تر گرفتن‬ ‫موض��وع همه گیری می دانن��د و در این باره‬ ‫تذکر می دهند‪ .‬در همین حال رئیس کمیته‬ ‫س�لامت شورای شهر تهران خواستار اعمال‬ ‫محدودیت های دوهفته ای در تهران شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا ناهید خداکرم��ی در تذکر پیش‬ ‫از دس��تور خود با اش��اره ب��ه اتخ��اذ محدودیت های‬ ‫کرونایی در تهران گفت‪ :‬گرچه محدودیت یک هفته ای‬ ‫ازسوی استانداری برای تهران صادر شد اما اتخاذ این‬ ‫محدودیت ها‪ ،‬نگرانی هایی را به همراه دارد و این سوال‬ ‫مطرح اس��ت که ایا با تعطیل��ی یک هفته ای می توان‬ ‫اپیدمی را کنترل کرد که جواب ان خیر است‪.‬‬ ‫وی با تکیه بر نظر اپیدمیولوژیست ها مبنی بر اینکه‬ ‫جدی تر باشیم‬ ‫س��ید محمود میرلوحی‪ ،‬عضو شورای‬ ‫ش��هر تهران نیز در این ب��اره عنوان کرد‪:‬‬ ‫شرایط همه گیری ویروس کرونا در کشور‬ ‫بس��یار جدی و خطرناک اس��ت و انتظار‬ ‫این است که صدا و سیما مانند موج اول‬ ‫این همه گیری اگاهی رس��انی به مردم را‬ ‫از سر بگیرد‪.‬‬ ‫میرلوحی گف��ت‪ :‬اکنون تعداد قربانیان‬ ‫این بیماری در کش��ور ب��ا فوتی های ماه‬ ‫فروردی��ن براب��ر ش��ده و ج��ا‬ ‫دارد همه بخش ه��ای تبلیغی‪،‬‬ ‫اموزش��ی و اجرایی در س��طح‬ ‫امادگی و هشدار فروردین قرار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫وی درب��اره ل��زوم ج��دی‬ ‫گرفتن پروتکل های بهداش��تی‬ ‫برای جلوگیری از گس��ترش این بیماری‬ ‫تاکید کرد‪ :‬به نظر می رس��د هنوز مسئله‬ ‫مجوز کسب وکار خود‪ ،‬برای همیشه از این حوزه خارج‬ ‫شده اند‪ .‬میرابراهیمی تصریح کرد‪ :‬افزایش اجاره ها باعث‬ ‫می شود ‪ ۶۰‬درصد فعاالن این حوزه که از ملک اجاره ای‬ ‫برای کار اس��تفاده می کنند‪ ،‬سختی های بیشتری برای‬ ‫ادامه فعالیت خود داشته باشند‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تاکی��د ک��رد‪ :‬در ه��ر ح��ال و باوجود‬ ‫وعده های عملی نش��ده دس��ت اندرکاران برای حمایت‬ ‫از اصن��اف اس��یب دیده از کرونا‪ ،‬فع��االن حوزه اصناف‬ ‫برای حفظ س�لامت مردم‪ ،‬همچن��ان تابع پروتکل های‬ ‫بهداشتی در این حوزه هستند و سعی می کنند باوجود‬ ‫تمام این مش��کالت‪ ،‬خود را در چرخه اقتصادی کشور‬ ‫حفظ کنند‪.‬‬ ‫یک هفته تعطیلی کم است‬ ‫خطر تعطیلی در کمین است‬ ‫سید مهران‬ ‫حسینی‪ :‬یا‬ ‫باید فکری‬ ‫برای حمایت از‬ ‫اصناف کرد یا‬ ‫اینکه باوجود‬ ‫تمام شعارها‪،‬‬ ‫بنشینیم‬ ‫و شاهد از‬ ‫بین رفتن‬ ‫کسب وکارهای‬ ‫مختلف در حوزه‬ ‫اصناف در کشور‬ ‫باشیم‬ ‫شرایط جنگی است‬ ‫تعطیالت یک هفته ای فق��ط فراز و فرود در‬ ‫سیر اپیدمی ایجاد می کند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر نتوانیم‬ ‫این محدودیت ها را درست اعمال کنیم‪ ،‬بعد‬ ‫از ان باز هم شاهد اوج بیماری خواهیم بود‬ ‫و باید به مسئوالن گفت اگر نمی توانند کار و‬ ‫تصمیم بهتری داشته باشید‪ ،‬همان اپیدمی‬ ‫گله ای را دنبال کنید‪.‬‬ ‫رئیس کمیته س�لامت شورای ش��هر تهران با بیان‬ ‫اینک��ه وضعیت تهران قرمز اس��ت و تع��داد زیادی از‬ ‫ش��هروندان تهرانی در روزهای گذشته از این بیماری‬ ‫فوت کردند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای مهار شیوع کرونا الزم بود‬ ‫به جای یک هفته‪ ،‬دو هفته تهران تعطیل شود‪.‬‬ ‫خداکرمی با بیان اینکه اگر مسافرت ها محدود نشود‬ ‫دوباره شاهد حرکت ویروس به سمت نقاط پاک کشور‬ ‫خواهیم بود‪ ،‬افزود‪ :‬درس��ت اس��ت که احیای اقتصاد‬ ‫مهم است اما بی شک جان مردم مهم تر است‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫کرون��ا و طغی��ان و موج جدید‬ ‫ان را ب��اور نداریم ام��ا من در‬ ‫این باره تذکر می دهم که همه‬ ‫دس��تگاه ها وارد مرحله هشدار‬ ‫ش��وند و ب��رای رفت وامدها در‬ ‫سطح شهر‪ ،‬ادارات و بخش های‬ ‫درمانی و رس��انه در این زمینه‬ ‫هم��ت کنند و محدودیت ه��ای کرونایی‬ ‫جدی تر پیگیری شود‪.‬‬ ‫بدون شک در شیوع ویروس کرونا در تمام کشورها‪ ،‬سالمت و اقتصاد دو کفه ترازویی هستند‬ ‫ک��ه بای��د به طور همزمان به هر دوی انها پرداخت و نمی توان یک��ی را فدای دیگری کرد‪ ،‬زیرا با‬ ‫از بین رفتن یا کنترل این ویروس‪ ،‬کس��ب وکارها باید روال عادی خود را در پیش بگیرند و این‬ ‫موضوع در صورتی به ش��کل درس��ت پیش می رود که تا ان روز کسب وکاری برای ما باقی مانده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اینکه حوزه س�لامت با تمام توان مس��ئولیت های خود را پیگیری کند اما نهادهای باالدس��تی‬ ‫حوزه اقتصاد از حمایت های متداول و مرس��وم این دوره غافل باش��ند‪ ،‬نتیجه ای جز از بین رفتن‬ ‫اقتص��اد داخل��ی‪ ،‬فقر و هرج ومرج در پی نخواهد داش��ت؛ بنابراین نیاز اس��ت نهادهای ذی ربط‪،‬‬ ‫حمایت از کسب وکارها در دوران کرونا را با دقت بیشتری مد نظر داشته باشند‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1629‬‬ ‫پیاپی ‪2947‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫صنعت هتلداری در شرف ورشکستگی‬ ‫صنعت هتلداری کش��ور در ش��رایط بحرانی قرار دارد‪.‬‬ ‫به طوری که در بس��یاری از اس��تان های گردش��گر پذیر‪،‬‬ ‫هتل ها یا در معرض ورشکس��تگی هس��تند یا تعطیل بوده‬ ‫ی��ا ب��ا حداقل ضریب اش��تغال فعالیت می کنن��د‪ .‬در واقع‬ ‫بس��یاری از مدیران هتل ها از باز بودن برخی هتل ها اظهار‬ ‫تعحب می کنند‪ .‬در میان حوزه های مختلف گردش��گری‪،‬‬ ‫هتلداری بیشتری ضررها را متحمل شده است‪ .‬بسیاری از‬ ‫اژانس های گردش��گری نیز مانند هتل ها در شرف تعطیل‬ ‫هستند یا تعطیل شده اند‪ .‬در مقابل برخی هتلداران با تاکید‬ ‫بر رعایت پروتکل های بهداش��تی معتقدند شاید بتوان در‬ ‫این ش��رایط با اعمال تخفیف های ویژه‪ ،‬صنعت هتلداری را‬ ‫از ورشکس��تگی نجات داد‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬نابودی این‬ ‫صنعت حتمی است‪ .‬فعاالن صنعت گردشگری نیز معتقدند‬ ‫بیکاری نیروهای متخصص از بزرگ ترین ضررهای صنعت‬ ‫هتلداری است‪ ،‬چراکه سال ها زمان و هزینه برای تخصص‬ ‫انها صرف شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هتلداری خراسان رضوی در شرایط بحران‬ ‫‹ ‹از دست دادن نیروی انسانی متخصص‬ ‫امید به رونق گردشگری با وام ‪ ۲۰‬میلیون تومانی‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی اذعان کرد به دلیل اسیب های ناشی‬ ‫از کرونا باید بیش��تر از گردش��گری حمایت می ش��د‪ ،‬اما تحریم ها دست انها را بسته است‪.‬‬ ‫وی البته قول داد بس��ته حمایتی خاص این بخش به زودی رونمایی می ش��ود‪ .‬خبر دیگر‬ ‫اینکه س��فرکارت ‪ ۲۰‬میلیون تومانی برای رونق گردش��گری در اختیار عالقه مندان س��فر‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬علی اصغر مونسان با اشاره به اسیب های بسیاری از صنایع در سراسر جهان‬ ‫به دلیل شیوع کرونا اظهارکرد‪ :‬گردشگری یکی از صنایعی بود که صد درصد اسیب دید و‬ ‫براساس امار جهانی بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر به گردشگری در سراسر جهان اسیب وارد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬مونسان با اشاره به اینکه دولت نیز درصدد حمایت جدی از این صنعت است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در تمام بسته های حمایتی دولت برای مشاغل اسیب دیده از کرونا به گردشگری توجه شده که البته با توجه‬ ‫به ضرر گس��ترده فعاالن این حوزه باید حمایت ها گس��ترده تر می بود که اتفاق نیفتاده اس��ت‪ .‬به دلیل مشکالت مالی‬ ‫دولت و تحریم های ظالمانه امریکا نتوانستیم حمایت بهتر و مستقیم از این صنعت انجام دهیم‪.‬‬ ‫شاید بتوان به جذب گردشگر داخلی پرداخت‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینکه راهکاری ب��رای برون رفت از این‬ ‫ش��رایط وجود ن��دارد گفت‪ :‬این ش��رایط درحالی گریبان‬ ‫صنع��ت هتل��داری را گرفته که از نظر هتل��داران‪ ،‬هتل ها‬ ‫مکان ه��ای امنی هس��تند و امنیت بهداش��تی در هتل ها‬ ‫بسیار باالتر از خانه های شخصی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تنها راه‪ ،‬حمایت دولت است‬ ‫جمشید سلطان مرادی‪ ،‬فعال در صنعت هتلداری استان‬ ‫مازندران میز به‬ ‫گفت‪ :‬تنها راه برون رفت هتل ها از‬ ‫نابودی حمایت دولت اس��ت‪ .‬درصد اش��غال هتل ها پس از‬ ‫کرونا به زیر ‪ ۵‬درصد رسیده است البته ‪ ۳‬هتل ‪ ۵‬ستاره در‬ ‫اس��تان مازندران درصد اشغال ‪ ۱۵‬درصدی دارند‪ .‬به گفته‬ ‫س��لطان مرادی اداره کل استان مازندران امارهای غلطی‬ ‫درباره درصد اشغال هتل ها ارائه می کند‪.‬‬ ‫این فع��ال در صنعت هتلداری اس��تان مازندران افزود‪:‬‬ ‫نتیجه این وضعیت ورشکس��تگی کام��ل هتل ها و نابودی‬ ‫این صنعت اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که صنعت هتلداری‬ ‫همچنان با مالیات ها و هزینه های باالی حامل انرژی مواجه‬ ‫مهران امیرحس��ینی‪ ،‬کارشناس هتلداری در گفت وگو با‬ ‫بزرگ ترین ضرر واردش��ده به صنعت هتلداری را از‬ ‫تعدیل نیروهای گس��ترده دانسته و گفت‪ :‬نیروهای انسانی‬ ‫هتل ه��ا‪ ،‬متخصصانی هس��تند که وقت و هزینه بس��یاری‬ ‫برای تربیت انها صرف شده است‪ .‬او افزود‪ :‬تفاوت نیروهای‬ ‫باتجرب��ه و متخصص در هتل ه��ا با نیروهای تازه کار مانند‬ ‫تفاوت جوشکاری است که ‪ ۲۰‬سال سابقه دارد با فردی که‬ ‫تازه وارد این حرفه ش��ده است‪ .‬در واقع صنعت گردشگری‬ ‫و هتل��داری به خاطر از دس��ت دادن نیروی انس��انی زبده‬ ‫بیش��ترین ضرر را متحمل ش��ده است‪ .‬من شخصا حداقل‬ ‫‪ ۴۰‬نفر از نیروهای انس��انی هتلداری را می شناس��م که در‬ ‫اس��نپ مش��غول به فعالیت ش��ده اند یا در مشاغل دیگری‬ ‫در حال کار هس��تند‪ .‬او با اش��اره به اینکه بخش بزرگی از‬ ‫حمایت های وعده داده شده دولت عملی نشده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫البته در ش��رایط بد اقتصادی و بحران کرونا نمی توان توقع‬ ‫حمایت از هتلداری را از دولت داشت‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه اینده خوبی برای صنعت هتلداری با‬ ‫این شرایط متصور نیست بیان کرد‪ :‬پیش بینی می شود در‬ ‫صورت رفع بحران کرونا نیز مردم دیگر توان مالی سابق را‬ ‫ندارند به همین روی کمتر برای اقامت در هتل یا مسافرت‬ ‫هزینه خواهند کرد‪.‬‬ ‫صبا رضایی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جمشید سلطان مرادی‬ ‫محمد قانعی‬ ‫سخن پایانی‬ ‫صنعت هتلداری کشور پیش از این نیز با مشکالتی‬ ‫مانند هزینه های باالی مالیات و بیمه مواجه بود‪ .‬این‬ ‫صنعت در بسیاری از فصل های سال تعطیل بوده و‬ ‫تنها برخی از فصول می توانس��ت با حضور مسافران‬ ‫ضررهای خود را جبران کند‪ .‬اکنون نه از گردش��گر‬ ‫خارجی خبری اس��ت نه از مسافران داخلی‪ .‬هتل ها‬ ‫نیز از این رکود متضرر شده اند و شاید تا پایان سال‬ ‫کمتر هتلی در کش��ور باز بوده و پذیرای مس��افران‬ ‫باش��د‪ .‬با این همه هتل ها می توانند با ارائه تخفیف‬ ‫گردشگران را مجاب به اقامت کنند‪.‬‬ ‫مهران امیرحسینی‬ ‫تکلیف مسافران ترکیه چه می شود؟‬ ‫رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی‬ ‫گفت‪ :‬این چهارمین مرتبه اس��ت که پروازهای ترکیه لغو می ش��ود‪.‬‬ ‫ابتدا پروازها را برقرار می کنند‪ ،‬مردم بلیت می خرند‪ ،‬موعد مقرر که‬ ‫می رس��د‪ ،‬مجوزها را لغو می کنند‪ .‬به چنین پروازی چگونه می توان‬ ‫اعتماد کرد؟ توصیه می کنم اگر مردم مجبور نیستند فعال بلیت پرواز‬ ‫ترکیه را نخرند‪ .‬پروازهای ترکیه حدود دو هفته پیش‪ ،‬پس از ‪ ۷‬ماه‬ ‫تعلیق از سر گرفته شد‪ .‬معاون بهره برداری فرودگاهی شرکت شهر‬ ‫فرودگاهی امام خمینی(ره) گفته بود که با رایزنی و هماهنگی های‬ ‫دو کش��ور قرار اس��ت ‪ ۷‬پرواز هفتگی در مس��یر اس��تانبول ‪ -‬تهران‬ ‫و برعکس‪،‬انجام ش��ود‪ .‬اما دو روز بعد از اینکه برخی ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی از حذف ش��رط تس��ت ‪ PCR‬کرونا در پروازهای ترکیه‬ ‫خبر دادند و درحالی که تورهای گردش��گری به مقصد اس��تانبول‬ ‫و س��واحل جنوبی این کش��ور به فروش گذاش��ته ش��ده بود‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداش��ت ترکی��ه با صدور مجوز این پروازه��ا مخالفت کرد‪ .‬ان طور‬ ‫ک��ه در بیانیه ش��رکت هواپیمایی ترکیه ام��ده این تصمیم در ادامه‬ ‫ش��یوع کرونا‪ ،‬با هدف کنترل بیماری گرفته ش��ده اس��ت و پروازهای‬ ‫تهران ـ اس��تانبول تا ‪ ۲۵‬اکتبر (‪ ۴‬ابان) لغو خواهد ش��د‪ .‬اخباری از‬ ‫داخل ترکیه نیز درباره محافظه کاری این کشور در انتشار امار کامل‬ ‫مبتالیان به ویروس کرونا منتش��ر ش��ده که روند ابتال‬ ‫به این ویروس را افزایش��ی نش��ان می دهد‪ .‬حرمت اهلل‬ ‫رفیعی‪ ،‬رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات‬ ‫مسافرت هوایی و جهانگردی در گفت وگو با ایسنا درباره‬ ‫تکلیف مسافران با وجود تصمیم ها و وعده های ناپایدار‬ ‫برای برقراری پروازهای ترکیه که یکی از پرترددترین‬ ‫مس��یرهای هوایی ایران به ش��مار می ای��د‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫نمی دانم این بازی تا چه زمان ادامه خواهد داش��ت‪ .‬این چهارمین‬ ‫بار است پروازهای ترکیه را لغو می کنند‪ .‬متاسفانه حتی در ساعاتی‬ ‫که به طور رسمی اعالم شد پروازهای ترکیه لغو شده‪ ،‬برخی سایت ها‬ ‫همچنان درحال فروش بلیت پرواز ترکیه بودند‪ .‬با وضعیت بی ثبات‬ ‫و ناپایداری که این مسیر دارد‪ ،‬مسافر نمی تواند اعتماد کند‪ .‬توصیه‬ ‫می کنم مردم اگر س��فر اجباری در پیش ندارند به هیچ وجه بلیت‬ ‫ترکیه را نخرند و برای س��فر به این کش��ور فعال برنامه ریزی نکنند‪.‬‬ ‫او درب��اره می��زان مطالبات مردم از پروازهای مس��یر ترکیه به دنبال‬ ‫تعلیق های مکرر‪ ،‬گفت‪ :‬میزان خسارت ناشی از لغو پروازهای ترک‬ ‫مشخص نیست‪ ،‬چون قابل تفکیک نیست‪ .‬این مسیر ترانزیتی است‬ ‫و بسیاری از ترکیه به سمت کشور سوم می روند‪ ،‬بنابراین نمی توان‬ ‫عدد مشخصی را بابت خسارت ناشی از لغو پروازهای این‬ ‫مس��یر اعالم کرد‪ .‬اما طبق اس��ناد موجود‪ ،‬از ابتدای کرونا‬ ‫تاکن��ون هن��وز ‪ ۱۰۰‬میلی��ارد تومان از باب��ت لغو بلیت ها‬ ‫و پروازه��ا نزد ش��رکت های هواپیم��ای داخلی و خارجی‬ ‫باقیمانده که با توجه به حجم س��فر در این مس��یر‪ ،‬بیشتر‬ ‫این مبلغ متعلق به پروازهای ترکیه است‪ .‬رفیعی ادامه داد‪:‬‬ ‫رویه کار ایرالین ها غلط است‪ ،‬وقتی از مردم پول می گیرند‬ ‫و کار انجام نمی ش��ود باید پول مردم را پس بدهند‪ .‬چرا مردم باید‬ ‫همیشه ضرر بدهند؟ متاسفانه سیستم ایرالین ها طوری طراحی شده‬ ‫که اجازه برگش��ت بلیت و هزینه را نمی دهد‪ .‬بنابراین اژانس ناچار‬ ‫می ش��ود پول را از حس��اب خود پرداخت کند‪ .‬درحالی که ایرالین‬ ‫خارجی نمی تواند تا زمانی که پرواز انجام نش��ده پول را خارج کند‪،‬‬ ‫اما ادعا می کند امکان بازگش��ت پول مردم را ندارد‪ .‬در نتیجه وقتی‬ ‫پروازی لغو می شود‪،‬مردم برای پس گرفتن پول به اژانس مسافرتی‬ ‫مراجعه می کنند‪ ،‬اگر اژانس پول مسافر را ندهد‪ ،‬به دادگاه مراجعه‬ ‫می کنند‪ ،‬اژانس مس��افرتی محکوم می ش��ود که پول را پس بدهد‪،‬‬ ‫بعضا با جریمه‪ .‬او تشکیل دادگاه ویژه گردشگری و سفر را ضروری‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬با دادگس��تری تهران صحبت هایی داش��تیم که در‬ ‫چنین مواردی‪ ،‬پیش از انکه پرونده به مجتمع قضایی ارجاع شود‪،‬‬ ‫نظر کارشناسان خبره و متخصص گردشگری را دریافت کنند تا مردم‬ ‫سرگردان نشوند‪ .‬کارشناس دفتری به کار این حوزه نمی اید‪ ،‬برای‬ ‫رس��یدگی به پرونده ها باید کارش��ناس بلیت‪ ،‬هتل‪ ،‬اژانس مسافرتی‬ ‫و حتی تور اروپا‪ ،‬بلوک ش��رق و غرب و اس��یا داش��ته باشیم‪ .‬او به این‬ ‫سوال که چه تضمینی وجود دارد کارشناس نظر یک سویه نداشته‬ ‫باش��د چراکه در دوره های گذش��ته و حتی در ش��ورای رسیدگی به‬ ‫تخلفات گردشگری که توسط کارشناسان این بخش بررسی می شود‪،‬‬ ‫این نقد وارد ش��ده که نظرات به س��مت دفاتر خدمات مس��افرتی یا‬ ‫تاسیسات گردشگری بیشتر غش دارد تا احقاق حق مردم‪ ،‬پاسخ داد‪:‬‬ ‫هر پرونده ای که در انجمن صنفی تشکیل شده‪ ،‬یک درصد این اتفاق‬ ‫نیفتاده است‪ .‬به کرات در پرونده ها جانب حق گرفته شده و سعی در‬ ‫احقاق حقوق حقه بوده است‪ .‬رفیعی گفت‪ :‬امادگی همکاری درباره‬ ‫رس��یدگی به تخلفات و پرونده های گردش��گری را داریم و به س��مت‬ ‫قوه قضاییه دس��ت دراز می کنیم‪ .‬از انجا که بیش��تر پرونده ها متعلق‬ ‫به تهران اس��ت از مقام دادگس��تری استدعا دارم به فوریت جلسه ای‬ ‫برگزار کند‪ .‬در این صورت این مسئله تا دو هفته دیگر حل می شود‪،‬‬ ‫چون می دانیم مشکل کار کجاست و تخلفات کجا اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫محم�د کعب عمی�ر‪ ،‬نماین�ده م�ردم ش�وش در مجلس‪:‬‬ ‫گردش��گری روس��تایی از دو جهت یکی «حضور در یک فعالیت‬ ‫گسترده جهانی» و دیگری «تاکید بر توسعه سیاست های محلی‬ ‫و منطقه ای» اهمیت دارد که این امر در شهرستان شوش فراموش‬ ‫ش��ده است‪ .‬شعار س��ازمان جهانی گردشگری (‪ )UNWTO‬در‬ ‫‪ ۲۷‬سپتامبر ‪« ۲۰۲۰‬گردشگری و توسعه روستایی» تعیین شده‬ ‫ت��ا از ظرفیت ه��ای بی بدی��ل و منحصر ب��ه فرد این بخش در ایجاد‬ ‫توسعه اقتصادی و فراهم کردن فرصت هایی در خارج از شهرهای‬ ‫بزرگ استفاده شود‪.‬‬ ‫شعار ‪ )UNWTO( ۲۰۲۰‬ان هم در شرایط بحران کرونا که‬ ‫بخش اعظمی از صنعت گردشگری را تحت تاثیر قرار داده‪ ،‬به دلیل‬ ‫اهمیت موضوع «گردش��گری روس��تایی» که یکی از فعالیت های‬ ‫مهم اقتصادی مورد توجه اس��ت که گروهی ان را بخش��ی از بازار‬ ‫گردش��گری و گروهی دیگر ان را سیاس��تی برای توس��عه روستاها‬ ‫قلمداد می کنند‪.‬‬ ‫گردشگری روستایی‪ ،‬یکی از مفاهیم و اشکال توسعه پایدار است‬ ‫که در ان از منابع موجود در مناطق روس��تایی اس��تفاده می ش��ود‪.‬‬ ‫این گونه توسعه‪ ،‬کمترین تاثیر مخرب را دارد یا اصوال فاقد چنین‬ ‫فراموشی گردشگری روستایی‬ ‫تاثیراتی اس��ت و از رهگذر ارتقای س��طح بهره وری در‬ ‫مناط��ق‪ ،‬ایجاد اش��تغال‪ ،‬اصالح توزی��ع درامد‪ ،‬حفظ‬ ‫محی��ط روس��تا و فرهن��گ بوم��ی‪ ،‬جلب مش��ارکت‬ ‫مردم محلی و ارائه ش��یوه های مناس��ب برای منطبق‬ ‫کردن باورها و ارزش های س��نتی با ش��رایط امروزی و‬ ‫منافع روز افزون را نصیب مناطق روس��تایی می کند‪.‬‬ ‫گردشگری روستایی از دو جهت «حضور در یک فعالیت‬ ‫گسترده جهانی» و دیگری «تاکید بر توسعه سیاست های محلی‬ ‫و منطقه ای» اهمیت دارد که بی شک این دو امر برای روز جهانی‬ ‫گردشگری و سال پیش رو در شرایط کنونی بحران موکد و ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬در س��ال های اخیر «گردشگری روستایی» به عنوان یکی از‬ ‫مهم تری��ن صنای��ع برخ��وردار از ظرفیت ه��ای الزم برای کمک به‬ ‫جوامع محلی در راستای توسعه فعالیت های اقتصادی مورد توجه‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬تنوع سازی اقتصاد روستایی و تعیین راهبردهای‬ ‫جایگزین‪ ،‬مانند گردش��گری‪ ،‬فرصت های ش��غلی متعددی را در‬ ‫س��کونتگاه های روس��تایی به وجود می اورد‪ .‬گردشگری روستایی‬ ‫از یک س��و می تواند نقش مهمی در متنوع س��ازی اقتصاد جوامع‬ ‫روس��تایی در قالب صنعت گردش��گری ایفا کند و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫وس��یله ای برای تحریک رش��د اقتصاد ملی (از راه غلبه‬ ‫بر انگاره های توسعه نیافتگی و بهبود استاندارد زندگی‬ ‫مردم محلی) باشد‪ .‬این صنعت می تواند نقش عمده ای‬ ‫در توانمندس��ازی مردم محلی‪ ،‬توس��عه منابع انسانی‪،‬‬ ‫تنوع و رش��د اقتص��ادی و همچنین خلق فرصت های‬ ‫ش��غلی جدید در ارتباط تنگاتنگ با س��ایر بخش های‬ ‫اقتصادی و اجتماعی ایفا کند‪ .‬در همین راستا‪ ،‬تقویت‬ ‫س��رمایه های اجتماعی یکی از راهکارهای گس��ترش توسعه پایدار‬ ‫روستایی به شمار می رود‪ ،‬به طوری که سرمایه اجتماعی در قالب‬ ‫تشکل های محلی قادر به کاهش فقر و افزایش رفاه جامعه است‪.‬‬ ‫پس توسعه گردشگری در کشور مستلزم شناخت سرمایه اجتماعی‬ ‫جوامع محلی و شاخص های ان است تا بتوان از این طریق اثرات‬ ‫گردش��گری را بر جوامع محلی به س��متی مثبت س��وق داد و باعث‬ ‫افزایش مشارکت‪ ،‬انسجام و اعتماد بیشتر بین اعضای جوامع محلی‬ ‫شد‪ .‬شهرستان شوش در جنوب غربی ایران‪ ،‬استان خوزستان و در‬ ‫دش��تی قرار گرفته که نام خود را از ش��هر ش��وش گرفته است‪ .‬این‬ ‫دش��ت را دش��ت شوشان می نامند‪ .‬این نام از ارتباط پیشینه کهن‬ ‫و گذش��ته تاریخی ش��وش گرفته شده که همواره و به طور مستمر‬ ‫مرکز سکونت مردمانی بوده که از ویژگی های طبیعی شوش بهره‬ ‫برد ه و توانس��ته اند زندگی پایداری و بادوامی را در ش��وش داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬شهرس��تان ش��وش دارای دو اثر منحصر به فرد و جهانی‬ ‫به نام های «زیگورات چغازنبیل» و «ش��هر باس��تانی شوش» است‬ ‫ک��ه ب��ه لح��اظ جغرافیایی و قرار گرفتن در این دش��ت و در امتداد‬ ‫رودخانه های دز‪ ،‬کرخه و شاوور‪ ،‬فضاهای روستایی زیبایی با غنای‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اداب و رس��وم خاص‪ ،‬پوش��ش محلی‪ ،‬موس��یقی و تنوع‬ ‫اقوام به وجود اورده است‪ .‬در بخشی دیگر تپه ماهورها و شنزارهای‬ ‫حاشیه رودخانه فضای بی نظیر روستایی را به وجود اورده که محل‬ ‫پرورش شتر است‪ .‬در بخشی دیگر‪ ،‬کشاورزی و وجود مزارع وسیع‬ ‫نیش��کر‪ ،‬حیوانات اهلی و جانوری و قطب پرورش اس��ب اصیل به‬ ‫غنای جاذبه های این منطقه افزوده است‪ .‬هر ساله تعداد زیادی از‬ ‫گردشگران داخلی و خارجی به منظور بازدید از سایت های جهانی‪،‬‬ ‫موزه ها‪ ،‬حرم دانیال نبی‪ ،‬دعبل خزاعی‪ ،‬یادمان های دفاع مقدس‬ ‫فتح المبین و فکه و بخش��ی از این نواحی روس��تایی که ظرفیت‬ ‫باالیی را به منظور توسعه گردشگری به ویژه گردشگری روستایی‬ ‫دارد‪ .‬متاسفانه حوزه گردشگری شوش باوجود راهبردهای توسعه‬ ‫گردشگری در برنامه ششم توسعه مورد کم لطفی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مجید حبیبی کرمانی‬ ‫کارشناس بازاریابی هتل‬ ‫بای��د ای��ن حقیق��ت را بپذیریم که وی��روس کرونا‬ ‫وج��ود دارد و تا مدت ها ش��یوع این ویروس در جهان‬ ‫ادامه خواهد داش��ت‪ .‬بنابراین باید راه ادامه حیات در‬ ‫کن��ار این مهم��ان ناخوانده را یاد بگیری��م‪ .‬به همین‬ ‫روی بای��د روال ت��ازه ای ب��رای ادامه حی��ات در پیش‬ ‫بگیریم‪ .‬باید فرمول های تازه ای برای حفظ کسب وکار‬ ‫تعریف کنیم‪ .‬همان گون��ه که برای همه موارد زندگی‬ ‫پروتکل ه��ای جدیدی ایجادش��ده‪ ،‬برای هتلداری نیز‬ ‫بای��د پروتکل های ویژه ای به وجود بیاید‪ .‬به طور نمونه‪،‬‬ ‫برای تحصیل دانش اموزان پروتکل های ویژه ای ایجاد‬ ‫و قرار ش��د اموزش مجازی شود‪ .‬رفته رفته مزیت های‬ ‫اموزش مجازی نیز نمایان ش��د‪ .‬درباره گردشگری هم‬ ‫ش��رایط همین گونه است؛ اگر براس��اس پروتکل های‬ ‫جدی��د‪ ،‬امنیت بهداش��تی هتل ه��ا را افزایش دهیم‪،‬‬ ‫مهمان��ان می توانند اطمینان پیدا کنند که تحت هیچ‬ ‫ش��رایطی اتاق و هتلی که در ان اقامت دارند و غذایی‬ ‫که در هتل سرو می شود‪ ،‬الوده نیست‪.‬‬ ‫مردم ما ‪ ۶‬ماه است در خانه ماند ه و خسته شده اند‪.‬‬ ‫بخواهی��م یا نه‪ ،‬مردم س��فر می کنن��د و اخر هفته ها‬ ‫ب��ه ویالهای خود می رون��د اما هنوز ب��رای اقامت در‬ ‫هتل ه��ا اعتماد الزم را ندارن��د‪ .‬اگر هتل ها ضابطه مند‬ ‫تحت نظارت وزارت بهداش��ت‪ ،‬وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی و جامعه هتلداران با کنترل‬ ‫دوربین ها در اش��پزخانه ها فعالیت کنند‪ ،‬اعتماد الزم‬ ‫برای اقامت در هتل ها تا حد زیادی ایجاد می ش��ود‪ .‬از‬ ‫س��ویی دیگر باید تنوع امکان��ات را در هتل ها افزایش‬ ‫داد و ایمنی بهداشتی را نیز به طور مداوم رعایت کرد‪.‬‬ ‫این امر تعهد ارزش��مند‪ ،‬مهم و س��ختی اس��ت اما اگر‬ ‫چنی��ن اقدامی انجام ندهیم‪ ،‬صنعت هتلداری کش��ور‬ ‫ورشکس��ته می ش��ود و باید مراسم ختم این صنعت را‬ ‫برگزار کنیم‪ .‬به هر روی در ش��رایط فعلی همه هتل ها‬ ‫تخفیف��ات وی��ژه و زیادی در نظر گرفته اند تا بتوانند با‬ ‫جذب گردش��گر و مسافر حداقل هزینه را تامین کرده‬ ‫و از ریزش کارکنان درحد امکان جلوگیری کنند‪ .‬شاید‬ ‫اعمال تخفیف های ویژه تنها راه ادامه حیات در شرایط‬ ‫فعلی برای این صنعت باشد‪.‬‬ ‫گردشگری اماده‬ ‫دوران پساکرونا می شود‬ ‫معاون گردش��گری وزیر‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دس��تی گف��ت‪:‬‬ ‫حوزه گردشگری با حمایت‬ ‫دولت اماده دوران پساکرونا‬ ‫می ش��ود و امی��د م��ی رود‬ ‫ب��ا مدیری��ت ای��ن ویروس‪،‬‬ ‫دوباره شادی و نشاط به جامعه ایرانی و به ویژه جامعه‬ ‫گردشگری کشور برگردد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬ولی تیموری‬ ‫در جم��ع خبرن��گاران یاداور ش��د‪ :‬از ابتدای اس��فند‬ ‫درگی��ر مصیبتی به نام بحران کرونا ش��دیم و به لحاظ‬ ‫اینک��ه در بدترین زمان ممک��ن‪ ،‬در اوج فصل پررونق‬ ‫گردشگری داخلی و بین المللی اتفاق افتاد‪ ،‬خسارت ها‬ ‫و عدم تحقق تعهدها بسیار باال بود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬دولت‬ ‫از این رو مجموعه ای را در قالب ‪ ۱۴‬رسته شغلی بسیار‬ ‫اسیب دیده از بحران کرونا مد نظر قرار داد که بخشی‬ ‫امه��ال بود و انجای��ی که هزینه های��ی مانند مالیات‪،‬‬ ‫ارزش اف��زوده‪ ،‬حق بیمه کارفرمایی‪ ،‬قبوض حامل های‬ ‫انرژی و تس��هیالت بانکی دریافتی قرار ش��د به مدت‬ ‫‪ ۳‬ماه پرداخت نش��ود و بخش��ی هم تسهیالت کرونا با‬ ‫کارمزد ‪ ۱۲‬درصد بود که ‪ ۱۶۰‬میلیون ریال به هر فرد‬ ‫شاغل در مجموعه های گردشگری پرداخت می شد‪.‬‬ ‫معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دس��تی اف��زود‪ ۲ :‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫تاکنون پرداخت ش��ده و ‪ ۶‬ه��زار میلیارد ریال پرونده‬ ‫نیز در بانک هاس��ت و در کنار این با توجه به اس��تمرار‬ ‫ش��رایط به ویژه در حوزه گردشگری‪ ،‬دولت تسهیالتی‬ ‫بخشی را مدنظر قرار داده و نهایی شده است که هفته‬ ‫اینده با اعالم از س��وی وزیر‪ ،‬این بس��ته هم در اختیار‬ ‫بخش خصوصی قرار می گیرد‪ .‬وی تش��ریح کرد‪ :‬حوزه‬ ‫گردش��گری در مجموع تا پایان تیر ‪ ۱۲۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال خسارت دید که البته این براورد اولیه است‪ ،‬زیرا‬ ‫تنها گردشگری نیست‪ ،‬بلکه در صورت در نظر گرفتن‬ ‫زنجیره های وابس��ته به طور قطع این عدد بسیار باالتر‬ ‫می شود‪ .‬تیموری اضافه کرد‪ :‬با توجه به دستورالعمل ها‬ ‫مبنی بر خودداری از س��فر‪ ،‬امکان تحریک تقاضا برای‬ ‫س��فرها تا کنون وجود نداش��ته است و در گردشگری‬ ‫بین الملل��ی نیز تا کنون تنها به صورت انفرادی و برای‬ ‫کار تجاری امکان ورود داشتند که امید می رود به زودی‬ ‫این امکان برای گردشگران و عالقه مندان فراهم شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از نظر گردشگری داخلی البته با توجه‬ ‫به دستورالعمل های ابالغی مبنی بر انجام سفر همراه با‬ ‫حفظ سالمتی‪ ،‬نیمه شمال و شمال غرب کشور به دلیل‬ ‫اب و هوای مناسب در فصل بهار و تابستان‪ ،‬تحرکاتی‬ ‫اتفاق افتاد که پیش بینی می شود فصل پاییز نیز نیمه‬ ‫جنوبی کشور از نعمت این سفرها برخوردار باشد‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫بس��یاری از اتحادیه های گردش��گری دلیلی برای ادامه‬ ‫فعالیت نمی بینند و صنعت هتلداری استان خراسان رضوی‬ ‫که اس��تانی گردشگرپذیر است نیز در شرایط بحرانی قرار‬ ‫دارد‪ .‬محمد قانعی‪ ،‬رئیس جامعه هتلداران استان خراسان‬ ‫رضوی در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪ :‬متاسفانه هتل ها‪،‬‬ ‫مهمانس��راها و اقامتگاه های گردش��گری در شرایط بسیار‬ ‫بدی به س��ر می برند و هیچ رونقی در گردش��گری و صنعت‬ ‫هتلداری ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫قانع��ی در ادام��ه بیان ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫هتل های اس��تان خراسان رضوی تعطیل شده و به تعدیل‬ ‫نی��رو پرداخته ان��د‪ .‬در حقیقت نبود مس��افر چاره دیگری‬ ‫جز اعالم پایان کس��ب و تعطیلی ب��رای فعاالن این صنف‬ ‫نگذاش��ته اس��ت‪ .‬او اف��زود‪ :‬هتل هایی که در این ش��رایط‬ ‫همچنان فعال هس��تند نیز معادل ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد ضریب‬ ‫اش��غال دارند و به زحمت هتل خود را باز نگه داش��ته اند‪.‬‬ ‫قانعی معتقد اس��ت تا پایان سال شرایط هتلداران خراسان‬ ‫رضوی بدتر هم می شود؛ دلیل این امر نیز بسته بودن حرم‬ ‫مطهر امام رضا (ع) اس��ت‪ .‬جتی پیش بینی می شود در ایام‬ ‫نوروز ‪ ۱۴۰۰‬نیز از پذیرش توریس��ت های خارجی زیارتی‬ ‫نیز معذور خواهیم بود‪ .‬البته با اعمال راهکارهای مناس��ب‬ ‫است‪ .‬اگرچه قرار بر معافیت هتل ها از مالیات ارزش افزوده‬ ‫بود اما همچنان هتل ها موظف به پرداخت ان هستند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جزئیات تردد‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫مسافر در‬ ‫مرزهای ایران‬ ‫طب��ق اعالم مع��اون فنی گمرک‪ ،‬در س��ال گذش��ته بیش از ‪۴۰‬‬ ‫میلیون تردد در گمرک های کشور به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫اعالم اخرین وضعیت ترددهای مسافری در مرزهای ایران از سوی‬ ‫مهرداد ارونقی‪ ،‬معاون فنی گمرک به ایس��نا از این حکایت دارد که‬ ‫سال گذشته ‪ ۴۰‬میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار و ‪ ۱۶۱‬مورد تردد در گمرکات‬ ‫کشور به ثبت رسیده که نسبت به سال ‪ ۹.۴۱ ،۱۳۹۷‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به امار دفت��ر فناوری اطالع��ات و ارتباطات گمرک‬ ‫گف��ت‪ :‬در بین گمرک ها‪ ،‬ف��رودگاه امام خمین��ی (ره) با بیش از ‪۶‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۵۸‬هزار تردد و س��هم ‪ ۱۶.۵۹‬درص��د از کل ترددها در‬ ‫رتبه اول قرار دارد‪.‬‬ ‫ارونقی افزود‪ :‬گمرک فرودگاه قش��م با بی��ش از ‪ ۶‬میلیون و ‪۴۵۴‬‬ ‫هزار و سهم ‪ ۱۵.۸۴‬درصدی و مهران با ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۳۷۰‬هزار تردد‬ ‫و س��هم ‪ ۱۵.۶۳‬درصدی از کل ترددها در رتبه های دوم و سوم قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫مع��اون فن��ی گمرک با بیان اینکه در س��ال گذش��ته بیش از ‪۲۰‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۷۴۷‬هزار مس��افر به ایران وارد و اف��زون بر ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫مسافر خارج شده اند‪ ،‬یاداور شد که تعداد مسافران ورودی به کشور‬ ‫اعم از ایرانی و خارجی حدود ‪ ۷۴۴‬هزار و ‪ ۸۰۰‬نفر بیش��تر از تعداد‬ ‫مسافران خروجی بوده است‪.‬‬ ‫به عبارتی نسبت مسافران ورودی به خروجی حدود ‪ ۱.۰۴‬است‪.‬‬ ‫«تخفیف ویژه»‬ ‫راهکار‬ ‫ادامه حیات‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1629‬‬ ‫پیاپی ‪2947‬‬ ‫نخستین پایانه صادراتی‬ ‫فرش ایران در زنجان‬ ‫چهره‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان‬ ‫زنج��ان گفت‪ :‬ب��ا توجه‬ ‫ب��ه جایگاه صنعت فرش‬ ‫در کش��ور و ص��ادرات‬ ‫غیرنفتی ب��ا نگاه فرش‪،‬‬ ‫نخستین پایانه صادراتی‬ ‫فرش دس��تباف ایران در زنجان افتتاح می ش��ود‪.‬‬ ‫ناصر فغفوری در گفت وگو با ایرنا با اش��اره به نیاز‬ ‫کشور به تامین زیرساخت های الزم برای صادرات‬ ‫فرش دس��تباف‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به ظرفیت اس��تان‬ ‫زنجان در زمینه فرش و نزدیکی ان به استان های‬ ‫دارای ظرفیت مانند قم‪ ،‬کردس��تان و تبریز‪ ،‬پایانه‬ ‫صادراتی فرش دس��تباف ایران در مساحتی افزون‬ ‫بر ‪ ۵‬هزار مترمربع در زنجان افتتاح می ش��ود‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه مش��وق ها و تسهیالت الزم در اختیار‬ ‫تمام��ی تجار کش��ور قرار می گیرد‪ ،‬یاداورش��د‪ :‬با‬ ‫راه ان��دازی ای��ن پایانه صادرات��ی‪ ،‬دفاتر گمرکی‪،‬‬ ‫پس��تی‪ ،‬ارائه خدمات بازرگانی و حوزه حمل ونقل‪،‬‬ ‫زیرس��اخت های نرم افزاری و دفاتر ارتباطی خارج‬ ‫از کش��ور ایجاد می ش��ود‪ .‬فغف��وری تصریح کرد‪:‬‬ ‫راه اندازی پایانه صادراتی فرش دس��تباف موجب‬ ‫تولید فرش در کش��ور با نگاه صادراتی و تس��هیل‬ ‫در فراین��د صادرات ان می ش��ود‪ .‬وی اظهارکرد‪:‬‬ ‫فعالی��ت این پایانه صادراتی نقش بس��یار موثری‬ ‫در جهش صادرات خواهد داش��ت که با اس��تقرار‬ ‫ان در زنج��ان ش��اهد تح��ول این صنع��ت اعم از‬ ‫بافندگی‪ ،‬رنگرزی و ص��ادرات فرش خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درحال حاضر حدود ‪ ۶۰‬هزار نفر‬ ‫در ای��ن حوزه ب��ه صورت فعال‪ ،‬نیمه فعال و فصلی‬ ‫فعالیت می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫‪ ۴۵‬هزار مترمربع فرش دس��تباف در این اس��تان‬ ‫تولید ش��ده که این میزان در مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته اف��زون بر ‪ ۶۰‬هزار مترمربع بوده اس��ت‪.‬‬ ‫فغفوری افزایش قیم��ت مواد اولیه و پایین امدن‬ ‫توان تولیدکنندگان خرد‪ ،‬ش��یوع کرونا‪ ،‬تعطیلی‬ ‫کارگاه های فرشبافی و همچنین بسته شدن مرزها‬ ‫را از عوام��ل کاهش میزان تولید فرش دس��تباف‬ ‫و کاهش ص��ادرات ان عنوان کرد‪ .‬پایانه صادراتی‬ ‫فرش دس��تباف ایران در زنجان دارای بخش های‬ ‫گالری‪ ،‬سالن اجتماعات‪ ،‬سالن مزایده‪ ،‬کالس های‬ ‫اموزش��ی و ای تی واحدهای خدمات جانبی مانند‬ ‫رس��توران‪ ،‬کافی ش��اپ و پش��تیبانی از طریق دو‬ ‫سایت اینترنتی داخلی و خارجی است‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۵۷‬میلیون دالر‬ ‫کاال از گمرکات قم‬ ‫تولی��د ‪ ۷۵‬ه��زار تن‬ ‫محصوالت پتروشیمی‪،‬‬ ‫مش��کالت بازرگان��ی‬ ‫خارج��ی قم‪ ،‬ض��رورت‬ ‫عملیات��ی ک��ردن طرح‬ ‫فضاه��ای‬ ‫توس��عه‬ ‫اموزش��ی‪ ،‬صادرات ‪۵۷‬‬ ‫میلیون دالر کاال از گمرکات قم و اختصاص ‪۲۵۰‬‬ ‫میلی��ارد ریال برای اتصال س��لفچگان به راه اهن‪،‬‬ ‫از اخبار هفته گذش��ته اس��تان قم ب��ود‪ .‬ظرفیت‬ ‫‪ ۱۲‬درصدی مدارس ق��م در اختیار دانش اموزان‬ ‫اتباع‪ ،‬تروی��ج فروش اینترنت��ی محصوالت میان‬ ‫زنان کشاورز‪ ،‬ساماندهی خانه های بازی کودکان‪،‬‬ ‫اجرای طرح یکپارچه س��ازی قرائت قبوض‪۴ ،‬هزار‬ ‫مورد بازرس��ی برای مقابله با قاچاق‪ ،‬امدادرس��انی‬ ‫هالل احم��ر ب��ه ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۸۵۱‬تن‪ ،‬فعال ش��دن‬ ‫ظرفیت بقعه های قم در راس��تای اش��تغال پایدار‪،‬‬ ‫کاهش ‪ ۳۶‬درصدی تلفات مرغ گوش��تی‪ ،‬استفاده‬ ‫از ارقام کم اب بر درکشت پاییزه‪ ،‬ارائه ‪ ۳۷‬خدمت‬ ‫الکترونیکی توسط شهرداری‪ ،‬تولید غذای سالم و‬ ‫محور فعالیت صنعت دامپروری؛ از دیگر خبرهای‬ ‫هفته گذشته قم است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قم گفت‪:‬‬ ‫در س��ال جه��ش تولید‪ ۷۵ ،‬ه��زار تن محصوالت‬ ‫پتروش��یمی ک��ه ازجمل��ه کااله��ای راهب��ردی‬ ‫موردنیاز کشور است در این استان تولید می شود‪.‬‬ ‫محمود س��یجانی در گفت وگو ب��ا ایرنا‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫محصوالت پتروشیمی به عنوان مواد اولیه بسیاری‬ ‫از واحدهای صنعتی مورداس��تفاده قرار می گیرد‬ ‫و وج��ود ان برای ادام��ه چرخه فعالیت واحدهای‬ ‫تولیدی ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای طرح یکپارچه س�ازی قرائت‬ ‫قبوض‬ ‫همچنین براس��اس برنامه ریزی های انجام شده‬ ‫ط��رح یکپارچه س��ازی قرائت قبوض مش��ترکان‬ ‫اب‪ ،‬ب��رق و گاز به صورت پایلوت کش��وری درقم‬ ‫اجرایی می شود که در این راستا پایگاه داده واحد‬ ‫از مشترکان این شرکت های خدماتی دراین استان‬ ‫تجمیع شده اس��ت‪ .‬الزمه اج��رای این طرح ایجاد‬ ‫بان��ک اطالعاتی واحد برای تمام مش��ترکان اب‪،‬‬ ‫برق و گاز اس��ت‪ .‬این پایگاه داده ایجاد و اطالعات‬ ‫ع و به اطالعات مکان محور‬ ‫نهاد های خدماتی تجمی ‬ ‫براساس کدپستی دسته بندی شده است‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫رشد حمل بار در‬ ‫ناوگان حمل ونقل‬ ‫کاالی اصفهان‬ ‫معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اس��تان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬میزان تناژ کاالی حمل شده ازسوی ناوگان حمل ونقل عمومی کاال استان‬ ‫اصفهان در ‪ ۶‬ماه نخست امسال ‪ ۵‬درصد افزایش یافته است‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای اس��تان‬ ‫اصفهان‪ ،‬علیرضا جعفری اظهارکرد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخست امسال ‪ ۲۶‬میلیون و ‪۳۷۳‬‬ ‫هزار ‪ ۸۲‬میلیون تن کاال ازس��وی ناوگان حمل ونقل کاالی اس��تان و به همت‬ ‫رانندگان اصفهانی در کل کشور جابه جا شده است‪ .‬وی با مقایسه حجم کاالی‬ ‫جابه جاش��ده در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ادامه‬ ‫داد‪ :‬مقایس��ه امار حاکی از رش��د ‪۵‬درصدی حمل بار در اس��تان اصفهان اس��ت‪.‬‬ ‫جعفری ادامه داد‪ :‬براس��اس بارنامه های صادرش��ده‪ ،‬بیشترین کاالی حمل شده‬ ‫ازس��وی فعاالن صنعت حمل ونقل در شهرس��تان های اصفهان‪ ،‬شاهین ش��هر و‬ ‫مبارکه بوده اند‪ .‬معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان‬ ‫اصفهان خاطرنش�� ان کرد‪ :‬اصفهان جایگاه اول حمل کاال در کش��ور را به خود‬ ‫اختصاص داده است و نقش غیرقابل انکاری در پیشرفت‪ ،‬توسعه و ابادانی کشور‬ ‫دارد‪ .‬جعفری با قدردانی از رانندگان اصفهانی به واسطه عملکرد قابل قبول در‬ ‫زمان شیوع کرونا در کشور گفت‪ :‬باوجود تمامی مشکالتی که امروز گریبانگیر‬ ‫رانندگان اس��ت‪ ،‬این قش��ر از خدمتگزاری به مردم دس��ت برنداشتند و کاالهای‬ ‫اساسی و تولیدات کارخانجات و کشاورزان را جابه جا کردند‪ .‬معاون حمل ونقل‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان افزایش قیمت قطعات‪،‬‬ ‫الس��تیک و هزینه تعمیرات را از مهم ترین مش��کالت این قش��ر برشمرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬مشکالت رانندگان به نهاد های ذی ربط برای پیگیری منعکس شده است‪.‬‬ ‫تجلیل از برگزیدگان نخستین جشنواره داستان کوتاه چغارت‬ ‫حمایت شرکت سنگ اهن از نویسندگان بافقی‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدمصطفی فخری بافقی‬ ‫مراسم نکوداش��ت برگزیدگان نخس��تین جشنواره‬ ‫داس��تان کوتاه چغارت با حضور جمعی از مس��ئوالن‬ ‫شهرس��تان و مدیران شرکت سنگ اهن‪ ،‬نویسندگان‬ ‫شهرس��تان و دوستداران کتاب و کتابخوانی در سینما‬ ‫قدس اهن شهر برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مرک��ز اطالع رس��انی ش��رکت س��نگ‬ ‫اهن‪ ،‬صفاری نویس��نده یزدی در مراس��م نکوداش��ت‬ ‫برگزیدگان نخس��تین جشنواره داستان کوتاه چغارت‬ ‫ضمن تشکر از روابط عمومی شرکت سنگ اهن و اداره‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی برای اغاز این اقدام فرهنگی‪،‬‬ ‫ابراز امیدواری کرد این امر تداوم داش��ته باش��د‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬چاپ ‪ ۱۰‬عنوان کتاب از نویس��ندگان بافقی با‬ ‫حمایت شرکت سنگ اهن اقدامی ارزشمند است که‬ ‫به عنوان یک گنجینه ماندگار به یادگار خواهد ماند‪.‬‬ ‫س��یدمصطفی فخری بافقی در این مراسم‪ ،‬رویکرد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��نگ اهن را تش��ویق و ترغیب‬ ‫کارکن��ان ش��رکت و خانواده ه��ای انه��ا ب��ه کتاب و‬ ‫کتابخوانی و حمایت از نویس��ندگان بافقی عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬رویک��رد مجموعه روابط عموم��ی نیز به این‬ ‫سمت و برگزاری مسابقات و جشنواره های کتاب سوق‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به چاپ ‪ ۱۰‬عنوان کتاب از نویسندگان‬ ‫بافق��ی با حمایت ش��رکت س��نگ اهن افزود‪ :‬س��ال‬ ‫گذش��ته با حمایت از نویس��ندگان شهرس��تان موفق‬ ‫ش��دیم ‪ ۱۰‬عنوان کتاب از انها را به چاپ برسانیم و با‬ ‫تالش مجموعه روابط عمومی شرکت سنگ اهن‪ ،‬اداره‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اسالمی و حمایت و همراهی کمیته‬ ‫فرهنگی ش��رکت نخس��تین جشنواره داس��تان کوتاه‬ ‫چغارت با فراخوان سراسری برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرروابط عمومی ش��رکت سنگ اهن خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بیش از ‪ ۱۰۰‬اثر به دبیرخانه ارس��ال شد که پس‬ ‫از داوری ام��روز از برگزیدگان این جش��نواره تجلیل‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬سپس صفاری نویسنده یزدی و مهمان‬ ‫این مراسم ضمن تشکر از روابط عمومی شرکت سنگ‬ ‫اهن و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی با ابراز امیدواری‬ ‫که این اقدام فرهنگی تداوم داش��ته باشد گفت‪ :‬چاپ‬ ‫چاپ ‪ ۱۰‬عنوان کتاب از نویس��ندگان بافقی با حمایت شرکت سنگ‬ ‫اهن‪ ،‬اقدامی ارزش��مند اس��ت که به عنوان یک گنجینه ماندگار به‬ ‫یادگار خواهد ماند‬ ‫‪ ۱۰‬عن��وان کت��اب از نویس��ندگان بافقی ب��ا حمایت‬ ‫شرکت سنگ اهن اقدامی ارزشمند است که به عنوان‬ ‫یک گنجینه ماندگار به یادگار خواهد ماند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به بیان تاریخچه داس��تان در کش��ور‬ ‫پرداخ��ت و گف��ت‪ :‬در ایران پس از دوره مش��روطیت‬ ‫که دارالفنون نیز تش��کیل شد‪ ،‬رمان ها و اثار فرهنگی‬ ‫غرب در ایران ترجمه شدند و به صورت کتاب و پاورقی‬ ‫در روزنامه چاپ و این س��بب شد دوستداران ادبیات‬ ‫داس��تانی گرایش به ترجمه کتاب ه��ا و چاپ ان پیدا‬ ‫کنن��د و کم کم خود ش��روع به نوش��تن کنند‪ .‬اغازگر‬ ‫ادبیات داستانی و نوشتن در دهه ‪ ۲۰‬مرحوم هدایت‪،‬‬ ‫بزرگ علوی و جمالزاده با داس��تان یکی بود یکی نبود‬ ‫به عنوان پایه گذاران داستان کوتاه در ایران بودند‪.‬‬ ‫صف��اری ادام��ه داد‪ :‬زمان��ی که داستان نویس��ی در‬ ‫ایران ش��روع ش��د مجل��ه س��خن اغاز کنن��ده برای‬ ‫چاپ اثار نویس��ندگان ش��د‪ .‬نویس��ندگان با توجه به‬ ‫محدودیت هایی که وجود داش��ت مجبور به نوش��تن‬ ‫حجم کوتاهی از نوش��ته ش��دند و امروز نس��ل پنجم‬ ‫نویسندگان ایران در حال شکوفایی و رشد هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان نخستین ژانر داستان کوتاه ازسوی پرویز‬ ‫خانلری در س��ال ‪ ۱۳۲۵‬معرفی شد‪ ،‬افزود‪ :‬نسل های‬ ‫بع��د تکنی��ک هایی را اب��داع و براس��اس چارچوب و‬ ‫الگوهایی که جهانی بود فراهم کردند و داستان کوتاه‬ ‫در کشور شکل خود را پیدا کرد‪ .‬این نویسنده درباره‬ ‫اینکه چه کسانی داستان نویس هستند‪ ،‬گفت‪ :‬این امر‬ ‫همانند دیگر هنرها و شغل ها قواعد و چارچوب هایی‬ ‫دارند که نیاز اموزش��ی یکی از اصول اساسی ان است‬ ‫و نمی ت��وان تنها صرف مطالعه و عالقه به نوش��تن به‬ ‫این امر پرداخت‪.‬‬ ‫صفاری داستان نویسی را عرق ریزان روح دانست که‬ ‫نویس��نده هنگام نوشتن باید روح خود را در متن وارد‬ ‫کند و تصریح کرد‪ :‬اس��تعداد و توانمندی‪ ،‬سختکوشی‬ ‫و تالش و مدیریت زمان ‪ ۳‬ویژگی یک نویسنده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬نویسنده باید قدرت تجزیه و تحلیل‪،‬‬ ‫قدرت ترکیب کردن و جمع اوری برای تبدیل به متن‬ ‫نوشتاری و اش��نازدایی کردن برای جذب مخاطب را‬ ‫داشته باشد که از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫در ادامه رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی بافق‬ ‫ضمن تش��کر از شرکت س��نگ اهن به ویژه مجموعه‬ ‫روابط عمومی و شرکت کنندگان این جشنواره‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه نویس��ندگی را باید به عنوان یک هنر ش��ناخت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نویس��نده با روح خود می نویسد و معتقدم همه‬ ‫ما داس��تانی داریم و نوشتن در ذات همه انسان هاست‬ ‫همان گونه که سخن گفتن در ذات همه انسان ها وجود‬ ‫دارد و دلیل ان است که انسان تنها موجودی است که‬ ‫اندیش��مند بوده و تفکر دارد‪ ،‬نوشتن هنر نیست بلکه‬ ‫خوب نوشتن هنر است و باید این استعداد درونی را به‬ ‫بهترین شکل به منصه ظهور رساند‪.‬‬ ‫وی برگ��زاری این جش��نواره را اتفاق بس��یار خوب‬ ‫وهمانن��د تزری��ق خ��ون در رگ جامع��ه دانس��ت و‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬جامعه ای که در ان هنر نباش��د جامعه ای‬ ‫مرده و بی روح اس��ت‪ .‬ارجمند ه��دف از برگزاری این‬ ‫جش��نواره را ایجاد انگیزه در افراد‪ ،‬کس��ب استعداد ها‬ ‫و ظرفیت های پنهان شهرس��تان و ایجاد رقابت عنوان‬ ‫کرد‪ .‬وی با اش��اره به ‪ ۱۰۰‬اثر ارسالی به جشنواره که‬ ‫در ‪ ۲‬بخ��ش ازاد و ویژه برگزار ش��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از این‬ ‫تع��داد ‪ ۶۰‬اثر در بخش وی��ژه و ‪ ۴۰‬اثر بخش ازاد بود‬ ‫که در زم��ان داوری بین ‪ ۱‬تا ‪ ۱۰۰‬به اثار امتیاز داده‬ ‫می شد و این امر طی ‪ ۲۰‬روز انجام شد‪.‬‬ ‫رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی با بیان اینکه‬ ‫این جش��نواره نفرات اول در هر ‪ ۲‬بخش را نداش��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا توجه به انکه نفر اول جش��نواره باید امتیاز‬ ‫باالی ‪ ۸۰‬را می داشت ما نفرات اول را در هر ‪ ۲‬بخش‬ ‫نداش��تیم و برگزی��دگان از نفر دوم انتخاب ش��دند و‬ ‫اس��تقبال‪ ،‬رقابت باال و داستان های خوب سبب شد تا‬ ‫چند نفر نیز شایسته تقدیر باشند‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری استان فارس خبر داد‬ ‫اولویت احیای واحدهای توقیف شده ازسوی بانک ها‬ ‫رئیس کل دادگس��تری اس��تان فارس در چهارمین جلسه‬ ‫س��تاد پیگیری سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی دادگس��تری‬ ‫اس��تان بر اج��رای دقیق و مح��ور قرار گرفت��ن رای وحدت‬ ‫رویه دیوان عالی کش��ور موضوع محاسبه سود بانکی بر مبنای‬ ‫نرخ مص��وب بانک مرکزی در راس��تای جلوگیری از تعطیلی‬ ‫واحدهای تولیدی و تحقق شعار سال تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از فارس‪ ،‬حجت االس�لام و المس��لمین‬ ‫س��یدکاظم موس��وی با بیان اینکه در جنگ اقتصادی کنونی‬ ‫نخس��تین جلسه میز توس��عه روابط تجاری عمان با حضور‬ ‫دبی��رکل دفتر هماهنگی ام��ور اقتصادی اس��تانداری فارس‪،‬‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی و رئیس اداره خارجی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت فارس‪ ،‬وزارت امور خارجه‪ ،‬شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی و صندوق توس��عه صادرات اس��تان و مش��ارکت اتاق‬ ‫مشترک ایران و عمان از طریق وبینار برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از استان فارس‪ ،‬جمال رازقی‪ ،‬رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی فارس در این جلس��ه با‬ ‫اش��اره به راه اندازی میز توس��عه روابط تجاری استان فارس با‬ ‫عمان گفت‪ :‬نزدیکی جغرافیایی اس��تان فارس و کشور عمان‬ ‫یکی ازمزیت ها برای گس��ترش مراودات تج��اری بازرگانان ما‬ ‫اس��ت و این درحالی اس��ت که مردم کشور عمان از دیرباز در‬ ‫قالب گردشگری س�لامت و دریافت خدمات درمانی بسیار به‬ ‫که وضعیت معیش��تی م��ردم تحت تاثیر تحریم های‬ ‫ظالمانه قرار گرفته باید همه مس��ئوالن با همه توان‬ ‫پای کار باش��ند‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر ‪ ۲۸۶‬کارگاه‬ ‫و واح��د تولیدی تعطی��ل و نیمه تعطیل در اس��تان‬ ‫شناسایی ش��ده اند که راه اندازی و احیاء و همچنین‬ ‫رس��اندن هر ک��دام از این واحدها ب��ه ظرفیت کامل‬ ‫هدف اصلی این ستاد و مسئوالن مرتبط است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از کار افتادن هر واحد در ش��رایط کنونی‬ ‫جنگ اقتص��ادی به منزل��ه از پا افت��ادن ادوات و‬ ‫امکان��ات جنگی در میدان نبرد اس��ت گفت‪ :‬همه‬ ‫باید همت نمایند تا چرخه تولید در شرایط کنونی‬ ‫متوقف نشود‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای قضایی استان بر مبنا قرار گرفتن‬ ‫نظریه کارشناس��ی در پرونده ه��ای بانکی تاکید و‬ ‫بیان کرد‪ :‬دیدگاه های کارشناس��ی خبرگان بانکی‬ ‫در جایگاه خود به ویژه در جلوگیری از ارجاع پرونده به دستگاه‬ ‫میز توسعه روابط تجاری با عمان در اتاق فارس‬ ‫اس��تان فارس س��فر می کرده اند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬همچنین وجود‬ ‫خط هوایی مسقط‪ -‬ش��یراز از دیگر مزیت های اقتصادی فارس‬ ‫برای توس��عه مب��ادالت تجاری با این کش��ور اس��ت‪ .‬رازقی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬تاکنون عمده صادرات استان فارس به کشور عمان‬ ‫در ح��وزه میوه و تره بار بوده اس��ت ام��ا مزیت های دیگری از‬ ‫جمله گردش��گری و گردشگری س�لامت‪ ،‬خشکبار و خدمات‬ ‫فنی مهندسی وجود دارد که هر یک از این بخش ها باید با نگاه‬ ‫تخصصی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با توجه به ش��رایط فعلی اقتصاد نیاز اس��ت‬ ‫این میز در گام نخست موانع تجارت بازرگانان استان فارس و‬ ‫عمان شناسایی و در راستای رفع انها راهکار ارائه شود‪ .‬رازقی‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬سال هاس��ت صادرکنندگان و بازرگانان اس��تان‬ ‫فارس در بازار کش��ورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عمان‬ ‫حض��ور دارند که از اهداف راه اندازی این میز در اتاق بازرگانی‬ ‫فارس رفع موانع تجارت استان و ارائه خدمات مناسب به تجار‬ ‫استان فارس در عمان است‪.‬‬ ‫در ادام��ه این جلس��ه ارزو جمالی دبیر کل اتاق مش��ترک‬ ‫قضایی و حل اختالف بین خواهان و بانک ها راهگش��ا خواهد‬ ‫بود اما انچه مبنای کار در رس��یدگی ب��ه پرونده های قضایی‬ ‫است‪ ،‬نظریه کارشناسان رسمی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در اولویت قرار گرفتن بررس��ی وضعیت و رفع مشکالت‬ ‫‪ ۲۵‬واحد تولیدی توقیف شده توسط بانک های استان را مورد‬ ‫تاکید قرار داد و تصریح کرد‪ :‬یک کارگروه ویژه روند راه اندازی‬ ‫و کم��ک به این واحدها را نظارت و گزارش مرحله ای اقدامات‬ ‫به ستاد گزارش شود‪.‬‬ ‫ای��ران و عمان نیز گفت‪ :‬میز توس��عه تجارت با عمان با هدف‬ ‫انتقال تجربه‪ ،‬ارائه خدمات مناسب و تخصصی‪ ،‬اگاهی بخشی‬ ‫و جلوگی��ری از اس��یب و زیان تجار و بازرگان��ان که در بازار‬ ‫عمان حضور دارند در برخی از اتاق های بازرگانی شهرستان ها‬ ‫راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه صادرکنندگان و تجار اس��تان فارس در‬ ‫بازار کش��ور عمان حضور فع��ال دارند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫برخی صادرکنن��دگان و تجار ما به دلیل عدم ش��ناخت کافی‬ ‫تج��ارت و حضور در بازارهای هدف ش��اهد ضرر و زیان هایی‬ ‫می ش��وند که اولویت ما در راه اندازی میز توسعه تجارت عمان‬ ‫در اتاق های بازرگانی ارائه اطالعات واقعی و تصویر درس��ت از‬ ‫فضای فرهنگی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی کشور عمان به‬ ‫بازرگانان است‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1629‬‬ ‫پیاپی ‪2947‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫اصالح قیمت پایه شمش فوالد در بوته نقد‬ ‫گره زدن قیمت ها به نرخ ارز درست است؟‬ ‫هفت�ه گذش�ته داریوش اس�ماعیلی‪ ،‬معاون امور مع�ادن و صنایع معدن�ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در برنامه گفت وگوی ویژه خبری ش�بکه با انتقاد نس�بت به رشد قابل توجه‬ ‫و غیرمنطقی ش�مش در بورس کاال گفت‪ :‬نرخ پایه شمش فوالدی براساس ‪ 95‬درصد قیمت‬ ‫ف�روش این محصول در فوب خلیج فارس تعیین می ش�ود‪ .‬این درحالی اس�ت که واحدهای‬ ‫تولیدکننده فوالد کش�ور ارزبری محدودی دارند؛ بنابراین این روند قیمت گذاری قابل قبول‬ ‫نیس�ت‪ .‬وی تاکی�د کرد‪ :‬درنتیجه اس�تفاده از ای�ن فرمول برای تعیین قیمت پایه ش�مش‪،‬‬ ‫قیمت تمام ش�ده محصوالت نهایی فوالدی رش�د قابل توجهی را تجربه کرده است‪ .‬بنابراین‬ ‫فروش محصوالت این شرکت ها دیگر در بازار جهانی صرفه اقتصادی ندارد‪ .‬بر همین اساس‬ ‫نیز طی ماه های اخیر ش�اهد افت ص�ادرات محصوالت فوالدی بوده ای�م‪ .‬معاون امور معادن‬ ‫و صنایع معدن�ی وزارت صنع�ت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬بر همین اس�اس نیز پیش�نهاد ‬ ‫جدیدی را به س�تاد تنظیم بازار خواهیم داد که مبنای نرخ پایه ش�مش به ‪ 75‬درصد قیمت‬ ‫ف�وب خلیج فارس کاهش یابد‪ .‬س�قف معاملات نیز ‪ 95‬درصد نرخ فروش ش�مش فوالد در‬ ‫فوب خلیج فارس باش�د‪ .‬برای بررسی این پیش�نهاد با فعاالن و تولیدکنندگان صنعت فوالد‬ ‫گفت وگو کرده ایم و نظر انها را در این باره جویا شده ایم‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫خطر بازگشت قاچاق‬ ‫س��یدرضا شهرس��تانی‪ ،‬عض��و هی��ات مدی��ره انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد ای��ران در گفت وگو با‬ ‫تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ایجاد تعادل میان قیمت فروش شمش در بازار داخلی‬ ‫و بازار بین المللی ضروری است‪ .‬ما هیچ گاه حاضر نیستیم‬ ‫ت فروش ش��مش در بازار داخل��ی از نرخ های جهانی‬ ‫قیم ‬ ‫باالتر باش��د‪ .‬توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که‬ ‫ارس��ال محموله برای صادرات مستلزم صرف هزینه است‬ ‫که باید در فروش داخلی کسر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت بازگشت تعادل به بازار فوالد‬ ‫ای��ن عضو هیات مدی��ره انجمن تولیدکنن��دگان فوالد‬ ‫اف��زود‪ :‬ب��ه اعتق��اد ما هم ش��مش در بازار داخل��ی باید با‬ ‫حداکثر نرخ ‪ 95‬درصد فوب خلیج فارس به فروش برس��د‪.‬‬ ‫اما تعیین قیمت پایه براس��اس ش��مش فوالد براساس ‪75‬‬ ‫درصد نرخ فروش شمش در فوب خلیج فارس اشتباه است‪،‬‬ ‫چراکه چنانچه معامله در چنین سطح قیمتی پایینی انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬ش��اهد بروز رانت در معامالت خواهی��م بود‪ .‬بدون‬ ‫تردی��د اختالف فاحش میان نرخ فروش ش��مش فوالد در‬ ‫رینگ معامالت بورس کاال و بازار جهانی زمینه قاچاق این‬ ‫محصول را فراهم می کند‪ .‬فوالد کاالیی اس��تراتژیک است‬ ‫و ایج��اد فضایی برای قاچ��اق این محصول به ضرر اقتصاد‬ ‫کشور است‪ .‬شهرستانی گفت‪ :‬انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫فرم��ول دیگ��ری را برای تعیین قیمت پایه ش��مش فوالد‬ ‫پیش��نهاد کرده اس��ت‪ :‬بدین ترتیب که در معامله نخست‪،‬‬ ‫قیم��ت پایه این محصول براس��اس هم��ان ‪ 75‬درصد نرخ‬ ‫فروش ش��مش در فوب خلیج فارس مش��خص ش��ود‪ .‬در‬ ‫معامله دوم قیمت پایه ش��مش براب��ر ‪ 85‬درصد میانگین‬ ‫نرخ فروش هفته قبل تعیین ش��ود‪ .‬در معامله سوم به بعد‬ ‫نرخ فروش پایه شمش فوالد برابر ‪ 95‬درصد قیمت فروش‬ ‫معامله قبلی ان باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش با نصف قیمت جهانی‬ ‫وی در ادام��ه تاکی��د کرد‪ :‬مهم تر از ای��ن درصدها‪ ،‬نرخ‬ ‫ارز اس��ت‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬نرخ ارز نیمایی حدود ‪ 22‬هزار‬ ‫تومان اس��ت‪ ،‬درحالی که نرخ ارز در سامانه سنا حدود ‪29‬‬ ‫هزار تومان گزارش می ش��ود‪ .‬این اختالف قابل توجه است‬ ‫و زمین��ه تفاوت ‪ 20‬درصدی در نرخ فروش فوالد را فراهم‬ ‫می کند‪ .‬بنابراین چنانچه در معامالت فوالد در بورس کاال‬ ‫از یک س��و قیمت پایه فروش شمش ‪ 75‬درصد نرخ ان در‬ ‫فوب خلیج فارس باش��د و از ارز نیمایی برای قیمت گذاری‬ ‫اس��تفاده شود‪ ،‬درنهایت قیمت فروش این محصول میانی‬ ‫زنجی��ره فوالد تا ‪ 45‬درصد از ن��رخ فروش در بازار جهانی‬ ‫هم کاهش می یابد‪ .‬بدون تردید چنین اختالفی فاجعه امیز‬ ‫است‪.‬‬ ‫شهرستانی در پاسخ به سوالی مبنی بر کمتر بودن هزینه‬ ‫فروش ش��مش در بازار داخلی به دلیل حذف حمل ونقل و‬ ‫بارگیری محصول در کش��تی گفت‪ :‬ب��ه اعتقاد ما چنانچه‬ ‫ن��رخ ف��روش این محص��ول برابر ‪ 95‬درص��د قیمت فوب‬ ‫خلیج فارس باشد‪ ،‬همه این هزینه ها پوشش داده می شود‪.‬‬ ‫حت��ی هزین��ه حمل صادرات برای ش��مش واحدهایی که‬ ‫در مناط��ق جنوبی کش��ور قرار دارند نی��ز به مراتب کمتر‬ ‫خواهد بود‪.‬وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزبری محدود‬ ‫تولید فوالد و موجه نبودن قیمت گذاری این فلز براس��اس‬ ‫ن��رخ ارز گفت‪ :‬ارزبری تولید فوالد در گذش��ته به ازای هر‬ ‫ت��ن ح��دود ‪ 120‬دالر براورد می ش��د‪ .‬در ادامه تمهیدات‬ ‫مختلفی اندیش��یده شد و با تالش برای رشد بومی سازی‪،‬‬ ‫در ح��ال حاضر ارزبری تولید این محصول اس��تراتژیک به‬ ‫‪ 80‬دالر کاهش یافته اس��ت‪ .‬در همی��ن حال برنامه هایی‬ ‫برای کاهش هرچه بیش��تر ای��ن ارزبری تا ‪ 50‬دالر هم در‬ ‫دس��ت اجراست‪ .‬اما همچنان ارزبری تولید در این صنعت‬ ‫هم��ان ‪ 80‬دالر براورد می ش��ود‪.‬به عالوه انکه نرخ فروش‬ ‫س��ایر نهاده ه��ای تولید داخل��ی نیز به تبع رش��د قیمت‬ ‫ارز افزای��ش می یابد‪ .‬به عنوان مث��ال‪ ،‬قیمت فروالیاژهای‬ ‫داخل��ی نیز براس��اس نرخ ه��ای جهانی تعیین می ش��ود؛‬ ‫بنابراین تفکیک نرخ این محصول از دالر نش��دنی اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد افزود‪:‬‬ ‫صنعت فوالد ایران تنها از مزیت نیروی کار و منابع انرژی‬ ‫ارزان برخوردار است‪ .‬اما به همین نسبت با محدودیت های‬ ‫متفاوتی روبرو اس��ت که از یک س��و هزینه های تولید را به‬ ‫مرات��ب افزایش می دهد و از س��وی دیگ��ر نیز هزینه های‬ ‫جانبی را به تولیدکنن��دگان وارد می کند‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫ناچاریم مواد اولیه یا تجهیزات و قطعات وارداتی را به دلیل‬ ‫شرایط تحریمی با قیمت به مراتب باالتر از نرخ های جهانی‬ ‫وارد کنیم‪ .‬نرخ تسهیالت بانکی در دنیا حدود ‪ 2‬تا ‪ 3‬درصد‬ ‫اس��ت درحالی که تولیدکنندگان داخلی از تس��هیالتی با‬ ‫به��ره بیش از ‪ 20‬درصدی اس��تفاده می کنن��د‪ .‬درنتیجه‬ ‫در کنار مزیت های موجود‪ ،‬مش��کالتی هم وجود دارد که‬ ‫روند فعالیت تولیدکنندگان را دش��وار می کند‪ .‬بنابراین از‬ ‫متولیان امر و سیاس��ت گذاران در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت انتظار می رود ب��ا تصمیماتی نابخردانه زمینه فرار‬ ‫س��رمایه را از این بخش فراهم نکنند‪ ،‬چراکه این دس��ت‬ ‫تصمیمات به تعطیلی صنایع منجر می شود‪.‬‬ ‫سیدرضا شهرستانی‬ ‫قیمت گذاری از ابتدا اشتباه بود‬ ‫محم��د اعتباری از فعاالن صنعت ف��والد در گفت وگو با‬ ‫و درب��اره کاهش قیمت پای��ه فوالد در بورس کاال‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این دس��ت پیش��نهادات معم��وال روی کاغذ نتایج‬ ‫مثبتی را به دنبال دارد اما در عمل نتیجه متفاوت است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اس��تفاده از قیمت ش��مش فوالد در فوب‬ ‫خلیج ف��ارس ب��رای تعیین نرخ پای��ه از ابتدا اش��تباه بود‪.‬‬ ‫بس��یاری از فعاالن صنعت و بازار فوالد نیز از ابتدا نس��بت‬ ‫به این معیار اعتراض داش��تند‪ .‬حذف هزینه حمل از درب‬ ‫کارخان��ه تا فوب خلیج فارس در تعیین قیمت ها باید مورد‬ ‫توج��ه قرار گیرد‪ .‬به عالوه انکه بارها تاکید ش��ده گره زدن‬ ‫قیمت ها به دالر اشتباه است‪ .‬درنتیجه این اشتباه‪ ،‬با تغییر‬ ‫نرخ ارز در بازار ازاد یا نرخ دالر نیمایی‪ ،‬شاهد رشد قیمت ها‬ ‫هستیم‪ .‬اعتباری گفت‪ :‬در حال حاضر برای رفع این چالش‬ ‫مقرر شده میانگین قیمت ‪ ۳‬ماهه ارز در تعیین قیمت پایه‬ ‫ش��مش در بورس کاال اثرگذار باشد‪ .‬تا بدین ترتیب از تاثیر‬ ‫رشد انی نرخ ارز در قیمت گذاری ممانعت به عمل اید‪ .‬این‬ ‫اقدام نتایج مثبتی را به دنبال داشته ازجمله انکه تا حدودی‬ ‫مانع اثرگذاری تغییرات ناگهانی بر بازار فوالد ش��ده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بازار ف��والد در ادامه تاکید ک��رد‪ :‬تعیین قیمت‬ ‫ش��مش از اهمیت وی��ژه ای برای زنجیره ف��والد برخوردار‬ ‫است‪ ،‬چراکه نرخ فروش این محصول‪ ،‬قیمت محصوالت در‬ ‫حلقه های باالدس��تی و پایین دستی این زنجیره را مشخص‬ ‫می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬تغیر قیمت پایه ش��مش فوالد در حال‬ ‫حاضر در حد یک پیش��نهاد مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬اما از این‬ ‫دس��ت پیشنهادات در مدت اخیر و با شدت گرفتن التهاب‬ ‫در بازار بس��یار شنیده ایم‪ .‬اما متاسفانه تاکنون نتیجه مورد‬ ‫قبولی حاصل نش��ده است‪ .‬درواقع برای کنترل بازار فوالد‬ ‫باید پکیجی کامل ارائه شود و همه جوانب ان در نظر گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬اینطور نباش��د که طرحی را ارائه کنیم و تمام‪ .‬ما به‬ ‫شرطی می توانیم طرحی را ارائه کنیم که تا انتهای مسئله ‬ ‫را جلو ببریم‪ .‬برای بهبود شرایط و کشف د رست قیمت ها‬ ‫بای��د نقش بازار در تعیی��ن قیمت ها مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫بازار با طرح و پیش��نهاد اداره نمی شود‪ .‬این دست اقدامات‬ ‫تنها زمینه رانت و س��ودجویی را برای عده ای خاص فراهم‬ ‫می کن��د‪ .‬در همی��ن حال‪ ،‬فرصتی برای گس��ترش کاربرد‬ ‫امضاهای طالیی و مجوزهای ویژه فراهم می شود‪ .‬اعتباری‬ ‫در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته عملی شدن طرح موردنظر‬ ‫می تواند نتایج مثبتی را به دنبال داشته باشد اما به شرط ها‬ ‫و شروط ها‪ .‬به شرطی که خریدار و فروشنده کاال در رینگ‬ ‫معامالت��ی بورس کاال مش��خص باش��ند و خرید و فروش‬ ‫در ش��رایط کامال شفافی انجام ش��ود‪ .‬تولیدکننده ها ملزم‬ ‫ش��وند تا به واسطه های ش��رکت های وابسته به خودشان از‬ ‫ب��ورس خرید نکنند‪ .‬انچه در حال حاضر از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخوردار اس��ت الزام فوالدس��ازان به اجرای سایر مصوبات‬ ‫قبلی اس��ت‪ .‬یعنی واحدهای تولیدکننده شمش موظف به‬ ‫ارائه محصول خود در بورس کاال و س��پس صادرات س��ایر‬ ‫محص��والت خود بوده ان��د‪ .‬اما هیچ ک��دام از واحدها تعهد‬ ‫خ��ود را به طور کامل اجرایی نکرده اند یا باید پس از ابطال‬ ‫معامالت مجددا عرضه انجام می شد‪ ،‬اما در عمل این روند‬ ‫اجرایی نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رکود بر بازار فوالد سایه افکند‬ ‫این فعال بازار فوالد در ادامه و در تشریح وضعیت کنونی‬ ‫ب��ازار مقاطع طویل فوالدی و پیش بینی روند اتی قیمت ها‬ ‫گف��ت‪ :‬در ح��ال حاضر رکود ب��ر بازار فوالد س��ایه افکنده‬ ‫اس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی دیگر ن��رخ دالر‪ ،‬تعیین کننده‬ ‫سرنوش��ت بازار فوالد نیس��ت‪ .‬ام��روز بازار ب��ه نقطه قفل‬ ‫رس��یده است و خریدار و فروشنده نداریم‪ .‬فروشنده نگران‬ ‫اس��ت که محصول خود را بفروش��د و فردا همان محصول‬ ‫گران ش��ود‪ .‬خریدار هم از بازگشت قیمت ها به روند نرولی‬ ‫ترس دا؛یعنی تمایل به خرید و فروش از میان رفته اس��ت‪.‬‬ ‫واحدهای تولیدکننده میلگرد و تیراهن همچنان تعهداتی‬ ‫برای تولید محصول و تحویل ان به بازار بین المللی دارند و‬ ‫در عین حال نمی خواهند تولید انها متوقف شود؛ بنابراین‬ ‫ناچار به خرید ش��مش هس��تند و درنتیجه با رش��د قیمت‬ ‫ش��مش فوالدی‪ ،‬تولیدکنندگان محصوالت نهایی فوالدی‬ ‫نی��ز به ناچار نرخ فروش محصول خود را افزایش می دهند‪.‬‬ ‫اما در بازار خرده فروشی‪ ،‬هیچ خریداری نداریم‪ .‬درواقع در‬ ‫ی��ک چرخه معیوب گیر افتاده ای��م و تنها راه خروج از ان‪،‬‬ ‫فرصت دادن است‪ .‬در چنین شرایطی اگر بتوانیم مانع رشد‬ ‫قیمت ش��مش فوالد شویم‪ ،‬بازار از محصول نهایی اشباع و‬ ‫قیمت ها کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫محمد اعتباری‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫قیم��ت ش��مش در زنجی��ره ف��والد از اهمیت‬ ‫ویژه ای برخوردار اس��ت‪ ،‬چراک��ه ب هعنوان مالکی‬ ‫برای تعیین ن��رخ در حلقه های ابتدایی و انتهایی‬ ‫یش��ود‪ .‬با توجه به تشدید‬ ‫این زنجیره استفاده م ‬ ‫التهاب در بازار فوالد و رش��د قیمت شمش‪ ،‬نرخ‬ ‫فروش این محصول‪ ،‬پیشنهادات متعددی از سوی‬ ‫مسئوالن برای تنظیم این بازار مطرح می شود‪ .‬اما‬ ‫انچه در ای��ن میان اهمیت ویژه دارد این اس��ت‬ ‫که تغییرات به گونه ای نباش��د ک��ه زمینه رانت و‬ ‫واسطه گری برای عده ای خاص فراهم شود‪.‬‬ ‫رکورد جدید در حمل سرباره فوالد مبارکه‬ ‫با تالش کارکنان بلندهمت واحد حمل و فراوری سرباره شرکت‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬زمان توقفات ناش��ی از حمل س��رباره در کوره های‬ ‫ق��وس الکتریک��ی‪ ،‬با ثبت تعوی��ض تعداد ‪ ۲۰‬ه��زار و ‪ ۷۹۳‬پاتیل‬ ‫س��رباره ک��وره ق��وس الکتریکی و ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۸۳۲‬پاتیل س��رباره‬ ‫واح��د عملی��ات ثانویه ب��ه ‪ ۶‬ثانیه به ازای ه��ر ذوب کاهش یافت‬ ‫و برگ زرین دیگری به افتخارات ش��رکت افزوده ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی ف��والد مبارکه‪ ،‬رحیم خلق��ی‪ ،‬رئیس واحد حمل و‬ ‫فراوری س��رباره فوالد مبارکه با تاکید بر اینکه کاهش حداکثری‬ ‫توقف��ات در همه بخش های خطوط تولید و پش��تیبانی‪ ،‬به ویژه در‬ ‫واحد حمل سرباره‪ ،‬نقش موثری در کسب رکوردهای اخیر داشته ‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬با دستیابی به این رکورد ارزشمند در نیمه نخست سال‬ ‫جهش تولید‪ ،‬در مجموع ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۵۱۰‬ذوب محقق ش��د‪ .‬رئیس‬ ‫واح��د حمل و فراوری س��رباره فوالد مبارک��ه در ادامه از کمبود و‬ ‫مش��کالت مربوط به تامین قطعات مصرفی و یدکی مکانیسم های‬ ‫پاتیل بر‪ ،‬چالش س��وراخ ش��دن پاتیل س��رباره که به توقف تولید‬ ‫منجر می ش��ود‪ ،‬کمبود نیروی انس��انی در فرایندهای پشتیبانی و‬ ‫چالش سرریز پاتیل های سرباره به عنوان مهم ترین محدودیت های‬ ‫این حوزه نام برد‪ .‬رحیم خلقی بیان کرد‪ :‬از نتایج دس��تیابی به این‬ ‫رکورد می توان به رس��یدن به تولید مطابق با اهداف تعریف شده و‬ ‫ثبت رکورد تولید روزانه و ماهانه در فوالدس��ازی اشاره کرد‪ :‬ضمن‬ ‫اینکه کسب این موفقیت ارزشمند موجب افزایش اعتماد به نفس‬ ‫همکاران واحد س��رباره شده و بس��تری مناسب برای دستیابی به‬ ‫اهداف ساالنه ناحیه ایجاد کرده است‪ .‬رئیس واحد حمل و فراوری‬ ‫سرباره فوالد مبارکه مهم ترین عوامل تاثیرگذار در دستیابی به این‬ ‫موفقیت را چنین برش��مرد‪ :‬حمایت های بی دریغ مدیریت شرکت‬ ‫در همه سطوح سازمان از این واحد و حضور مستمر و گرم ایشان‬ ‫در بین کارکنان که به واقع روحیه همکاران را به شدت تحت تاثیر‬ ‫قرار داد‪ .‬تالش بی وقفه کارکنان‪ ،‬کارشناسان و راهبری و تعمیرات‬ ‫واحد س��رباره که در رس��یدن به رکوردها در طول دوران فعالیت‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه بی سابقه بوده است‪ .‬انجام به موقع تعمیرات‬ ‫برنامه ریزی شده و افزایش ‪ ۲۳‬درصدی اماده به کاری مکانیسم های‬ ‫پاتیل ب��ر و همچنین اس��تفاده بهینه از تم��ام ظرفیت های موجود‬ ‫و ت�لاش در جه��ت بومی س��ازی و اس��تفاده از ظرفیت های درون‬ ‫واح��دی‪ ،‬افزایش فضای همدلی و صمیمی��ت بین کارکنان واحد‬ ‫سرباره و کوره های قوس الکتریکی‪ .‬وی با اشاره به اینکه در فرایند‬ ‫کوره های قوس الکتریکی‪ ،‬به ویژه در ش��رکت فوالد مبارکه‪ ،‬بیشتر‬ ‫از اهن اسفنجی و کمتر از قراضه استفاده می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به‬ ‫همین دلیل میزان سرباره کوره ها از فوالدسازی های مشابه بیشتر‬ ‫اس��ت و این موضوع قاعدتا باید در جمع اوری س��رباره خلل ایجاد‬ ‫کن��د‪ ،‬اما ب��ا درایت کارکنان واحد س��رباره و نگهداری و تعمیرات‬ ‫به موقع مکانیسم های پاتیل بر‪ ،‬نه تنها خللی در تولید ایجاد نکرده‪،‬‬ ‫بلکه باعث کسب رکوردهای روزانه و ماهانه تولید شده است‪ .‬رئیس‬ ‫واحد حمل و فراوری س��رباره فوالد مبارکه در همین زمینه ضمن‬ ‫قدردانی از حمایت های حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‪،‬‬ ‫معاون بهره برداری‪ ،‬مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی‪ ،‬مدیریت‬ ‫ناحی��ه فوالدس��ازی و ریخته گری م��داوم و مدیریت حمل ونقل و‬ ‫پش��تیبانی فوالد مبارک��ه اظهار امیدواری ک��رد‪ :‬بیش از پیش به‬ ‫فرموده رهبر معظم انقالب لبیک گوییم و تا پایان امس��ال در همه‬ ‫بخش های شرکت شاهد تحقق اهداف باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فـوالد‬ ‫تاراز چهارمح��ال و بختیاری‬ ‫گفت‪ :‬دو امل اساس��ی بهبود‬ ‫ب��ازار و جه��ش تولی��د‪ ،‬لزوم‬ ‫خ��ارج ش��دن تقاضاه��ای‬ ‫کاذب از ب��ازار ف��والد و تامین‬ ‫حداکثری مواد اولیه هستند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فوالد مبارکه‪ ،‬س��عید رشیدی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬مش��کل کمبود مواد اولیه باعث شده هیچ گاه‬ ‫در س��الیان گذش��ته‪ ،‬میزان تولید واقعی ش��رکت فوالد‬ ‫تاراز از ‪ ۵۵‬درصد ظرفیت تولید این شرکت تجاوز نکند‪.‬‬ ‫ب��رای اینکه تولیدکنندگان محص��والت فوالدی بتوانند‬ ‫م��واد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند و جهش تولید‬ ‫را رق��م بزنند‪ ،‬تقاضاه��ای کاذب باید از بازار فوالد خارج‬ ‫ش��ود و با حذف واسطه ها‪ ،‬مواد اولیه به طور مستقیم به‬ ‫تولیدکنندگان برسد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ش��رکت ف��والد ت��اراز چهارمحال‬ ‫به عن��وان تولیدکننده ورق های گالوانی��زه و گالوالوم در‬ ‫ش��هرک صنعتی ش��هرکرد در اس��تان کمتر برخوردار‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬این ش��رکت‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬ب��ا ظرفی��ت ‪ ۲۷۰‬هزار تن در س��ال به‬ ‫بهره ب��رداری رس��ید و در ان ‪ ۲۰۰‬نفر به طور مس��تقیم‬ ‫مشغول به کار هستند‪ .‬این شرکت برای حدود ‪ ۴۰۰‬نفر‬ ‫نیز اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد تاراز چهارمحال عنوان کرد‪:‬‬ ‫مهم ترین مش��کل این ش��رکت تامین مواد اولیه اس��ت‪.‬‬ ‫به دلیل وجود مشکالت در حوزه تامین مواد اولیه‪ ،‬میزان‬ ‫تولید شرکت فوالد تاراز چهارمحال هیچ گاه از ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫ظرفیت این کارخانه فراتر نرفته اس��ت‪ .‬بیشترین میزان‬ ‫تولی��د ش��رکت ‪ ۱۵۰‬هزار تن بوده که در س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫محقق شده است‪.‬‬ ‫رش��یدی بیان کرد‪ :‬برای امس��ال‪ ،‬تولی��د ‪ ۱۸۰‬هزار‬ ‫ت��ن محص��ول را در برنامه داش��تیم و حتی این امادگی‬ ‫را داش��تیم ک��ه تولید خود را به بی��ش از ‪ ۲۰۰‬هزار تن‬ ‫برسانیم‪ ،‬اما متاسفانه در ‪ ۴‬ماه نخست سال ‪ ،۹۹‬با مشکل‬ ‫جدی در تامین مواد اولیه روبه رو بوده ایم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه م��اده اولیه موردنیاز فوالد تاراز‬ ‫چهارمحال کالف های سرد خام است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به دلیل‬ ‫محدودیت در عرضه کالف های س��رد در بورس کاال‪ ،‬در‬ ‫امس��ال حتی مجبور بوده ایم کالف گرم خریداری کنیم‬ ‫و ب��ا ص��رف هزینه های زیاد‪ ،‬به صورت کارمزدی ان را به‬ ‫کالف سرد که ماده اولیه کارخانه است‪ ،‬تبدیل کنیم‪ .‬این‬ ‫امر هزینه های زیادی از جمله کارمزد تبدیل کالف گرم‬ ‫به کالف سرد‪ ،‬هزینه حمل ونقل و پِرت زیاد را به کارخانه‬ ‫تحمیل کرده و کاهش سوداوری را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫عالوه براین‪ ،‬توقفات خط تولید که در نتیجه کمبود مواد‬ ‫اولی��ه روی می دهد‪ ،‬افزایش هزینه ه��ا را به همراه دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فـوالد ت��اراز چهارمحال و بختیاری‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬برای حل مش��کل تامین م��واد اولیه باید‬ ‫ترتیبی اتخاذ داده ش��ود که واسطه ها از بازار محصوالت‬ ‫ف��والدی حذف ش��وند و مواد اولیه به طور مس��تقیم در‬ ‫اختیار تولیدکنندگان ق��رار گیرد‪ .‬اختالف قیمت فوالد‬ ‫مبارک��ه ک��ه محصوالت خ��ود را در ب��ورس کاال عرضه‬ ‫می کند و ب��ازار ازاد‪ ،‬رانتی به وجود اورده که تقاضاهای‬ ‫کاذب س��نگین ایجاد کرده اس��ت‪ .‬این تقاضاهای کاذب‬ ‫س��وداگرانه که هدفشان کسب سود شخصی است‪ ،‬باید‬ ‫حذف شوند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ظرفیت تولی��د فوالد تاراز چهارمحال‬ ‫گفت‪ :‬ظرفیت تولید ما ‪ ۲۰‬هزار تن در ماه اس��ت‪ .‬یا باید‬ ‫بتوانی��م ب��ه این میزان هر ماه از بورس کاال کالف س��رد‬ ‫خریداری کنیم یا در خارج از بورس‪ ،‬این س��همیه مواد‬ ‫اولیه به ما اختصاص یابد‪.‬‬ ‫رش��یدی تاکی��د کرد‪ :‬انچه نبای��د فراموش کنیم این‬ ‫اس��ت که س��ود تولیدکننده به افزای��ش تولید و اجرای‬ ‫طرح های توس��عه منجر خواهد ش��د و همین امر جهش‬ ‫تولید را رقم می زند‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬تقاضای کاذبی که‬ ‫درحال حاضر در بازار فوالد وجود دارد به تولیدکنندگان‬ ‫واقعی فش��ار وارد می کند و میزان تولید و بالتبع س��ود‬ ‫انه��ا را کاه��ش می دهد‪ .‬کاهش تولی��د نیز به نوبه خود‬ ‫افزایش قیمت ها و تورم بیشتر را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان بای��د مواد اولیه خود را با قیمت منطقی‬ ‫دریافت کنند و با س��ود منطقی‪ ،‬محصول تولیدی را در‬ ‫اختی��ار حلقه های بعدی تولید قرار دهند تا ثبات به این‬ ‫طری��ق در بازار ایجاد ش��ود‪ .‬مدیرعامل ش��رکت فـوالد‬ ‫ت��اراز درباره راهکار ایجاد ثب��ات در بازار فوالد ابراز کرد‪:‬‬ ‫تا روش های دستوری وجود دارد‪ ،‬تقاضاهای کاذب اجازه‬ ‫ارامش به بازار فوالد نخواهند داد‪ .‬باید اجازه داد سازوکار‬ ‫عرض��ه و تقاضا در بورس کاال حاکم ش��ود تا تقاضاهای‬ ‫کاذب��ی که در نتیجه رانت قیمتی ش��کل گرفته از بازار‬ ‫خارج شود‪ .‬این تقاضاهای کاذب مانع رسیدن مواد اولیه‬ ‫با قیمت منطقی به تولیدکنندگان واقعی می شود‪.‬‬ ‫رشیدی در پایان گفت‪ :‬راه جهش تولید‪ ،‬در سالی که‬ ‫ازسوی رهبر معظم انقالب با این عنوان نام گذاری شده‪،‬‬ ‫از حمایت از تولیدکننده می گذرد‪ .‬حمایت از تولیدکننده‬ ‫اس��ت که باعث جهش تولید در شرایط جنگ اقتصادی‬ ‫می ش��ود‪ .‬اگر ب ه جای حمای��ت از تولید‪ ،‬به تولیدکننده‬ ‫فش��ار وارد ش��ود و با روش های دستوری و ایجاد زمینه‬ ‫برای تقاضاهای کاذب‪ ،‬سود تولیدکنندگان کاهش یابد‪،‬‬ ‫واس��طه ها و س��ود ش��خصی انها در بازار مانور می دهند‬ ‫و همه این ها به ضرر کش��ور در ش��رایط حس��اس فعلی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫سهم بی نظیر‬ ‫فوالد در‬ ‫صادرات غیرنفتی‬ ‫رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به مساحت معادن ایران که یک درصد مساحت جهان است‪ ،‬توانسته ایم یک‬ ‫درصد ذخایر معدنی جهان را به خود اختصاص دهیم‪ .‬بهرام شکوری درباره‬ ‫ظرفیت های بخش معدن کش��ور اظهار ک��رد‪ :‬در ایران ظرفیت های معدنی و‬ ‫صنایع وابس��ته زیادی وجود دارد‪ ،‬به طوری که یک درصد از مس��احت جهان‬ ‫مختص به معادن کش��ور ما است‪.‬به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون مع��ادن و صنایع معدنی ات��اق بازرگانی ایران اف��زود‪ :‬با توجه به‬ ‫مس��احت معادن ایران که یک درصد مس��احت جهان است‪ ،‬توانسته ایم یک‬ ‫درصد ذخایر معدنی جهان را نیز برای بخش صنایع معدنی کشور اختصاص‬ ‫دهیم‪ .‬ش��کوری بیان کرد‪ :‬بخش معدن کشور به دلیل ظرفیت ها و تاثیرهای‬ ‫مثبتی که در بخش های گوناگون اقتصاد دارد‪ ،‬اخیرا مورد توجه و تاکید رهبر‬ ‫معظم رانقالب و رئیس جمهوری قرار گرفته که این موضوع می تواند بر رشد‬ ‫بخش معادن تاثیرگذار باشد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬فوالد یکی از بخش های مهم‬ ‫بخش معدن اس��ت که در زمینه صادرات و درامدهای ارزی توانس��ته اس��ت‬ ‫س��هم ‪ ۳۳‬درصدی از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص دهد‪ .‬ش��کوری‬ ‫ادامه داد‪ :‬در صورتی که از بخش معادن و صنایع معدنی حمایت های الزم به‬ ‫عمل اید‪ ،‬این بخش می تواند یکی از جایگزین های مناس��ب برای صادرات و‬ ‫درامدهای ارزی باشد‪ .‬رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی‬ ‫ایران عنوان کرد‪ :‬س��هم بخش معدن در تولید ناخالص ملی بس��یار ناچیز و‬ ‫حدود یک درصد است‪ ،‬اما سهم صنایع معدنی و کاالهایی که در این زمینه‬ ‫در کشور تولید می شود‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰‬درصد است‪.‬‬ ‫خروج تقاضاهای کاذب از‬ ‫بازار فوالد برای نجات تولید‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1629‬‬ ‫پیاپی ‪2947‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫اینده بهتر‬ ‫نیازمند‬ ‫برنامه ریزی‬ ‫است‬ ‫جلیل قلمقاش‬ ‫عضو انجمن زمین شناسی ایران‬ ‫خبر‬ ‫پیشرفت ظرفیت یابی‬ ‫کهگیلویه وبویراحمد‬ ‫در بررسی اهمیت اکتشاف معادن طالی کشور مطرح شد‬ ‫توسعه اکتشاف طال با همکاری سازمان های ذی نفع‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اکتشاف و توسعه معادن طال از جمله مواردی است که همواره موردتوجه دولت‬ ‫و مس�ئوالن قرار داشته و دارد؛ به این ترتیب اکتشاف طال در بیشتر استان های‬ ‫ن شرقی و غربی‪ ،‬کردس�تان‪ ،‬کرمان‪ ،‬خراسان رضوی و‬ ‫کش�ور ازجمله اذربایجا ‬ ‫جنوبی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬یزد‪ ،‬مرکزی‪ ،‬قم و همدان‪ ،‬ارغش نیشابور‪ ،‬سقز‪ ،‬طرقبه مشهد‬ ‫و سیستان و بلوچستان در دست اجرا است‪.‬‬ ‫به طور حتم توس�عه اکتش�افات‪ ،‬یافتن انومالی جدید‪ ،‬همچنین دس�تیابی به‬ ‫مناط�ق امیدبخش جدید و تبدیل ان به معادن قابل بهره برداری می تواند س�هم‬ ‫ایران را در تولید طالی جهانی افزایش دهد‪.‬‬ ‫روزنام�ه‬ ‫درب�اره وضعیت اکتش�اف طال و اینکه ایران چ�ه موقعیتی در‬ ‫ذخیره و اکتش�اف این ماده ارزش�مند دارد با کارشناسان گفت وگو کرده که در‬ ‫ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در ‪ ۶۰‬س��ال گذش��ته س��طح کش��ور را ب��ا دق��ت‬ ‫یک دویس��ت وپنجاه هزارم و صدهزارم پیمایش و تالش‬ ‫کرده ایم ذخایر معدنی را در سطح شناسایی کنیم‪ .‬امروز‬ ‫باید مطالعات دقیق تری در س��طح انجام دهیم‪ ،‬به دلیل‬ ‫اینکه یکی از ارزان ترین و س��ریع ترین روش ها مطالعات‬ ‫س��طحی اس��ت‪ .‬به این ترتیب پیشنهاد تس��ریع فرایند‬ ‫برداشت و تهیه نقش��ه های زمین شناسی و ژئوشیمیایی‬ ‫با مقیاس یک بیست وپنج هزارم را دارم‪.‬‬ ‫انچه امروز زمین شناسان باید بر ان تمرکز کنند‪ ،‬تهیه‬ ‫نقشه س��ه بعدی زمین شناسی کش��ور براساس اطالعات‬ ‫سطحی و عمومی موجود است‪ .‬البته این مهم به سرمایه‬ ‫مناسب‪ ،‬همت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫کشور نیاز دارد‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬درص��د اقتصاد ما وابس��ته به زمین اس��ت و انچه‬ ‫زمین شناس��ان باید به ان توجه کنن��د‪ ،‬افزایش صنعت‬ ‫معدنی در کش��ور با مدیریت صحیح و بهره برداری از ‪۶۸‬‬ ‫ماده معدنی اس��ت تا بتوانیم در اینده در حوزه صادرات‬ ‫بهین ه عمل کنیم‪.‬‬ ‫ی که کش��ورهای دیگر ب��ه عمق توجه‬ ‫ام��روز از انجای ‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬ما نی��ز ناگزیریم که اطالع��ات معدنی خود را‬ ‫افزایش داده و به اعماق زمین بیشتر توجه کنیم‪ .‬باتوجه‬ ‫به اینکه در ‪ ۳۰‬س��ال گذش��ته نتواسته ایم کشف بزرگی‬ ‫در کش��ور داش��ته باش��یم‪ ،‬به این موضوع می رسیم که‬ ‫دقت مطالعات در کش��ور ما افت کرده اس��ت‪ .‬متاسفانه‬ ‫نتوانس��ته ایم از دق��ت صده��زارم فراتر بروی��م‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که تعداد تحصیلکرده ه��ا و فارغ التحصیالن‬ ‫زمین شناس��ی رشد کرده اس��ت‪ .‬باور دارم مادامی که به‬ ‫دروس زمین شناس��ی در ام��وزش و پ��رورش و مقاطع‬ ‫تحصیلی مختلف کم توجهی کنیم در اینده خس��ارت و‬ ‫ضرر و زیان ناشی از ان را بیشتر خواهیم دید‪.‬‬ ‫باید بدانیم که اینده بهتر در گرو منابع انسانی توانمند‬ ‫اس��ت‪ .‬این مهم کلیدی برای رش��د معادن کشور است‪.‬‬ ‫مهم ترین راهبرد برای اینده بهتر اتکا به دانش اموختگان‬ ‫جوان و نخبه کش��ور اس��ت‪ .‬ما اهداف زی��ادی در اینده‬ ‫داریم‪ ،‬اما برای ساختن ایرانی بهتر بزرگ ترین هدف باید‬ ‫ایجاد فضا و حمایت از جوانان و اندیش��ه های انها باشد‪.‬‬ ‫باید بدانیم بدون برنامه ریزی برای اینده س��ازان کش��ور‬ ‫نمی توانیم اینده خوبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫انجام اقدامات‬ ‫کلینیکی‬ ‫برای ‪ ۱۵۰‬معدن‬ ‫از ابتدای س��ال ‪ ۹۹‬تا ‪ ۸‬مهر ‪ ۵۸‬معدن احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توسعه‬ ‫داده شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش دنیای معدن‪ ،‬از ابتدای امسال تا ‪ ۸‬مهر حدود ‪ ۶۶۰‬معدن‬ ‫در راس��تای طرح احیا‪ ،‬فعال سازی و توس��عه معادن کوچک مقیاس‬ ‫شناس��ایی و اولویت بندی شده اس��ت‪ .‬در این روند روی ‪ ۱۵۰‬معدن‬ ‫اقدامات کلینیکی انجام و راه حل های مختلفی ارائه شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن مدت اقدامات الزم برای اح��داث ‪ ۱۲‬واحد فراوری نیز به‬ ‫انجام رسید‪ .‬پایش ‪ ۲۲‬معدن از ‪ ۱۴۶‬معدن احیا شده سال ‪ ۱۳۹۸‬از‬ ‫دیگر اقدامات در این بازه زمانی بوده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬در همین راستا بیش از ‪ ۵۲‬جلسه کارگروه‬ ‫استانی از طریق ویدئوکنفرانس یا حضور در استان برگزار شد و بیش‬ ‫از ‪ ۱۷‬جلس��ه با حضور طرفین تفاهمنامه سرمایه گذاری نیز تشکیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫برگزاری مناقصه برای انتخاب مشاور به منظور بررسی محدوده های‬ ‫اکتش��افی ‪ ۱۶‬استان و عقد قرارداد با س��ازمان نظام مهندسی ایران‬ ‫به منظور تکمیل ‪ ۳۰۰۰‬فرم پرسش��نامه مش��کالت مع��دن از دیگر‬ ‫اقدامات بوده است‪.‬‬ ‫در ای��ن مدت فراخوان عموم��ی س��رمایه گذاری به منظور احداث‬ ‫واحد فراوری گچ اس��تان کهگیلویه وبویراحمد اعالم ش��د و جلسات‬ ‫فعال سازی معادن مس کشور با کمک شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫کشف تعداد زیادی اندیس طال‬ ‫علی اصغرزاده‪:‬‬ ‫یافتن انومالی‬ ‫جدید‪ ،‬مناطق‬ ‫امیدبخش جدید‬ ‫و تبدیل ان به‬ ‫معادن می تواند‬ ‫سهم ایران را در‬ ‫تولید طالی جهان‬ ‫افزایش دهد‬ ‫علی اصغرزاده‪ ،‬مدیر اکتش��اف ایمی��درو با بیان‬ ‫اینکه س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران از س��ال ‪ ۹۲‬فعالیت اکتشافی خود را‬ ‫در پهنه های مختلف کش��ور اغ��از کرده به‬ ‫گفت‪ :‬فعالیت های اکتشافی صورت گرفته در حدود‬ ‫‪ ۶۵۰‬هزار کیلومتر مربع به نتیجه رسیده یا در حال‬ ‫بررسی است‪.‬‬ ‫باید گفت در پهنه هایی که به نتیجه رس��یده ایم‬ ‫تعداد زیادی اندیس و انومالی طال کش��ف ش��ده و‬ ‫تعدادی از این ذخایر به مرحله دس��تیابی به پروانه‬ ‫اکتش��اف رس��یده و پرونده تعدادی دیگر هم برای‬ ‫اخذ اس��تعالم از س��ازمان های ذی ربط در دس��ت‬ ‫بررسی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعامل سازمان های ذی نفع‬ ‫او با بیان اینکه به طور حتم یافتن انومالی جدید‪،‬‬ ‫دس��تیابی به مناطق امیدبخش جدید و تبدیل انها‬ ‫به معادن می تواند سهم ایران در تولید طالی جهانی‬ ‫را افزایش دهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه سختگیری‬ ‫سازمان هایی ازجمله محیط زیست‪ ،‬منابع طبیعی و‬ ‫انرژی اتمی برای پاسخ به استعالم ها روند اکتشاف‬ ‫و دس��تیابی به طال را خدشه دار کرده و باعث شده‬ ‫امور به کندی پیش بروند‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬ایج��اد هماهنگی بیش��تر بین‬ ‫س��ازمان ها‪ ،‬مهم ترین اقدامی اس��ت که‬ ‫دولت در جهت کمک به توس��عه ظرفیت‬ ‫تولید طالی کشور باید انجام دهد‪.‬‬ ‫مدیر اکتش��اف ایمی��درو تصریح کرد‪:‬‬ ‫به ط��ور حت��م وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت با ایج��اد مع��دن به دنبال صدمه‬ ‫به محیط زیس��ت و منابع طبیعی نیست‪.‬‬ ‫برعک��س‪ ،‬عالقه مندی��م ک��ه رابطه مناس��بی بین‬ ‫معدنکاری و محیط زیس��ت و مناب��ع طبیعی ایجاد‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در دنیا هر طرح معدنی باید ارزیابی‬ ‫زیست محیطی و منابع طبیعی داشته باشد‪ .‬هرچند‬ ‫در ایران هم این موضوع مطرح اس��ت‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫طرح های ما قبل از رس��یدن به مرحله اکتش��اف و‬ ‫اخ��ذ پروانه با پاس��خ منفی س��ازمان های ذی ربط‬ ‫روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫ی که معدنکاران‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬حتی زمان�� ‬ ‫درخواست می کنند که کار اکتشافی بدون تخریب‬ ‫انج��ام دهند‪ ،‬باز ه��م با مخالفت برخ��ی فعاالن و‬ ‫مدافعان محیط زیست روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫ل حاضر برای اینکه معدنکاری‬ ‫به این ترتیب در حا ‬ ‫را در کنار اصول محیط زیست و منابع طبیعی پیش‬ ‫ببریم‪ ،‬نیاز به تعامل مناس��ب بین سازمان ها داریم‪.‬‬ ‫کار بای��د به نحوی پیش برود که کمترین‬ ‫خس��ارت به زمین وارد و بیشترین ارزش‬ ‫افزوده برای کش��ور ایجاد ش��ود‪ .‬در این‬ ‫صورت است که ش��اهد افزایش ظرفیت‬ ‫تولید‪ ،‬اشتغال و توسعه خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹شناس�ایی و پی جوی�ی حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار کیلومتر‬ ‫اصغرزاده در پاسخ به این سوال که ایمیدرو برای‬ ‫توسعه اکتشاف معادن طال چه اقداماتی انجام داده‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬یکی از اهداف ما در اکتش��اف پهنه ها‪،‬‬ ‫دس��تیابی به ماده معدنی طال بوده اس��ت‪ .‬در حال‬ ‫ حاضر فاز شناس��ایی و پی جوی��ی حدود ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫کیلومتر از پهنه های اکتش��افی را به اتمام رس��انده ‬ ‫و بی��ش از ‪ ۸۰۰‬انومالی روی م��واد فلزی مختلف‬ ‫پیدا کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹خبر خوش نیمه دوم مهر‬ ‫او با اعالم خبر خوب برای کش��ور و به طور خاص‬ ‫استان سیستان وبلوچستان گفت‪ :‬در ‪ ۶‬ماه دوم سال‬ ‫و به طور دقیق نیمه دوم مهر قرار است برای یکی از‬ ‫محدوده های کشف شده‪ ،‬گواهی کشف صادر شود‬ ‫تا در ادامه به س��مت راه اندازی معدن طال و احداث‬ ‫کارخانه برویم‪.‬‬ ‫مدیر اکتش��اف ایمیدرو ادامه داد‪ :‬از انجا که این‬ ‫معدن در سیس��تان و بلوچس��تان واقع شده و این‬ ‫استان جزو مناطق کمترتوسعه یافته کشور‪ ،‬به شمار‬ ‫م��ی رود‪ ،‬رونق فعالیت در ان به توس��عه اقتصادی‬ ‫منطقه نیز کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن اح��داث کارخان��ه نزدیک مع��دن با‬ ‫بکارگی��ری نیروی ه��ای محل��ی‪ ،‬موج��ب افزایش‬ ‫اشتغال در این استان خواهد شد‪.‬‬ ‫اصغرزاده با بیان اینکه تمرکز بر حوزه طال همواره‬ ‫مد نظ��ر دولت و حکومت اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫بتوانیم تعامل بیش��تری با س��ازمان ها برقرار کنیم‪،‬‬ ‫می توانیم تعداد معادن طال را تا پایان سال افزایش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اغلب معادن در دست بخش خصوصی‬ ‫مدیر اکتشاف ایمیدرو با بیان اینکه تعداد زیادی‬ ‫از معادن طال دس��ت بخش خصوصی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫م��ا امار دقیق��ی از تعداد معادن ط�لا و ذخایر ان‬ ‫در کش��ور نداریم و موجودی این ذخایر خدادادی‬ ‫شفاف نیست‪ ،‬زیرا اغلب معادن طال در دست بخش‬ ‫ل حاضر تنها ‪ ۲‬معدن طالی‬ ‫خصوصی است‪ .‬در حا ‬ ‫موت��ه و زرش��وران به صورت دولتی فعال هس��تند‪.‬‬ ‫به این ترتیب عمده معادن طالی کش��ور از جمله‬ ‫معدن طالی اق دره‪ ،‬س��اریگونی‪ ،‬زر اختران و‪ ...‬در‬ ‫اختیار بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫ایران رتبه ‪ ۴۶‬دنیا را دارد‬ ‫به دنب��ال پیش��رفت ‪ ۹۰‬درصدی پ��روژه ظرفیت یابی‬ ‫اس��تان کهگیلویه و بویراحمد در راس��تای شناس��ایی و‬ ‫پی جوی��ی انواع م��واد معدنی در این اس��تان‪ ،‬دو قرارداد‬ ‫پروژه ظرفیت یابی اس��تان در قالب یک پهنه اکتش��افی‬ ‫‪ ۷۰۱۷‬کیلومتر مربع‪ ،‬منعقد ش��د و کل س��طح اس��تان‬ ‫م��ورد ارزیابی و اکتش��اف اولیه قرار گرف��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدنی ایران‪،‬‬ ‫مجری طرح های اکتشافی و معدنی استان های کهگیلویه‬ ‫و بویراحم��د و ف��ارس ب��ا بیان این مطلب گف��ت‪ :‬پروژه‬ ‫اکتشاف اس��تان با پیشرفت ‪ ۹۰‬درصدی تا پایان مهر به‬ ‫اتمام می رس��د‪ .‬پروژه دوم نیز (پهنه دنا) با پیشرفت ‪۷۰‬‬ ‫درصدی تا پایان اذر به اتمام خواهد رسید‪ .‬با اتمام این دو‬ ‫پروژه عملیات بزرگ و زیربنایی‪ ،‬پی جویی مواد معدنی در‬ ‫س��طح کل استان تکمیل و نقشه راه فعالیت های معدنی‬ ‫و به دنبال ان صنایع معدنی مرتبط تدوین خواهد شد‪.‬‬ ‫اباذر رحیمی با اش��اره به وج��ود ذخایر باکیفیت اهک‬ ‫و اهک فس��فات دار در استان کهگیلویه وبویراحمد گفت‪:‬‬ ‫پروژه احداث کارخانه اهک هیدراته در حوالی شهرستان‬ ‫چ��رام در دس��تور کار ق��رار گرفته و در ح��ال حاضر با‬ ‫پیش��رفت فیزیکی حدود ‪ ۴۵‬درصدی با سرعت مناسبی‬ ‫در دست اجرا است‪.‬‬ ‫مج��ری طرح ه��ای اکتش��افی و معدنی اس��تان های‬ ‫کهگیلویه وبویراحمد و فارس در ادامه افزود‪ ۱۴ :‬محدوده‬ ‫اکتش��افی ب��رای تامین خ��وراک کارخانه ه��ای اهک و‬ ‫اسیدفسفریک ثبت و کلیه موافقت های الزم از ارگان های‬ ‫ذی ربط برای این محدوده ها دریافت ش��ده که ‪ ۲‬فقره از‬ ‫درخواس��ت ها منجر به صدور پروانه اکتشاف شده و ‪۱۲‬‬ ‫محدوده دیگر نیز در شرف صدور پروانه اکتشاف است‪.‬‬ ‫وی در پایان حل مشکالت تعدادی از معادن غیرفعال‬ ‫اس��تان در قالب طرح احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توسعه معادن‬ ‫کوچک مقی��اس از طریق معرفی س��رمایه گذار و معرفی‬ ‫به صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت ه��ای معدنی و‬ ‫اختصاص وام به ای��ن واحدها را از دیگر اقدامات صورت‬ ‫گرفته در استان عنوان کرد‪.‬‬ ‫علیرضا شهیدی‪:‬‬ ‫هم اکنون‬ ‫بیش از ‪۲۰‬‬ ‫پروژه طال در‬ ‫دست اکتشاف‬ ‫به همراه ‪۱۵‬‬ ‫گواهی کشف طال‬ ‫وجود دارد‬ ‫علیرضا ش��هیدی‪ ،‬رئیس سازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتش��افات معدنی کشور در پاسخ به این سوال که‬ ‫در ش��رایط حاضر وضعیت اکتشاف معادن طال به‬ ‫چه صورت اس��ت‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫کش��ور ما ‪ ۳۴‬معدن فعال طال دارد که بزرگ ترین‬ ‫ان معدن طالی زرشوران است که در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی تولید ان افزایش داشته است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬ایران با تولید ساالنه حدود ‪۳۵۶۰۰‬‬ ‫تن کانسنگ طال با عیار ‪ PPPm ۳.۴‬از ‪ ۲۲‬معدن‬ ‫فعال کشور رتبه ‪ ۴۶‬دنیا را به خود اختصاص داده‬ ‫است‪ .‬ما امروز در جایگاه سومین کشور تولیدکننده‬ ‫طالی کشورهای حوزه منا قرار داریم‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاس��خ به‬ ‫این سوال که س��ازمان زمین شناسی چه اقداماتی‬ ‫برای توس��عه اکتش��افات طال انج��ام داده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این س��ازمان از بدو تاسیس نیم نگاهی به اکتشاف‬ ‫معادن طال داشته است‪.‬‬ ‫قبل از انقالب گروه اکتش��افات بنیادی سازمان‬ ‫زمین شناسی ‪ ۱۰۶‬محدوده را بررسی و معرفی کرد‬ ‫که مهم ترین ان کانسار طالی اق دره بود‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬این سازمان بعد از انقالب اسالمی طی قرارداد‬ ‫ی چین در سال های ‪ ۱۳۷۲‬تا‬ ‫با ش��رکت جیانگ س ‬ ‫‪ ۱۳۷۶‬در محور گرمس��ار‪-‬تربت حیدریه‬ ‫دست به اکتشافات ژئوشیمیایی ‪ ۲۶‬ورقه‬ ‫یکصده��زار زد‪ .‬از جمل��ه محدوده ه��ای‬ ‫طالدار ارغ��ش‪ ،‬کوه زر ترب��ت حیدریه‪،‬‬ ‫کالته تیمور‪ ،‬تنورچ��ه‪ ،‬دره دائی‪ ،‬گندی‬ ‫و چند اندیس دیگر را می توان نام برد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۰‬پ�روژه طلا در دس�ت‬ ‫اکتشاف‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ادامه داد‪:‬‬ ‫در سال های ‪ ۱۳۷۷‬تا ‪ ۱۳۸۲‬حدود ‪ ۲۰‬پروژه طال‬ ‫در مناطقی واقع در اس��تان های خراس��ان رضوی‪،‬‬ ‫کردس��تان و اذربایجان ش��رقی معرفی و بررس��ی‬ ‫ش��د‪ .‬معرفی ذخایر طرقبه‪ ،‬گندی‪ ،‬مس��جد داغی‪،‬‬ ‫شرف اباد‪ ،‬نبی جان‪ ،‬نقدوز‪ ،‬کالکافی خونی‪ ،‬چشمه‬ ‫حافظ‪ ،‬طالی جالو‪ ،‬دارستان‪ ،‬ابوالحسنی‪ ،‬زرشکوه‬ ‫س��اری الر‪ ،‬زایلیک‪ ،‬کرویان‪ ،‬قلقل��ه و قبغلوجه از‬ ‫دستاوردهای مهم ان زمان بوده است‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬در اس��تان خراسان جنوبی‬ ‫ذخایر طالی هیرد‪ ،‬خونیک‪ ،‬ش��یخ اباد و ماهراباد‬ ‫مورد توج��ه قرار گرفت‪ .‬همچنی��ن در قالب طرح‬ ‫سیستان ذخایر طالی بزمان‪ ،‬سیاه جنگل و نخیله‬ ‫معرفی شدند‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدنی کش��ور به اکتشافات‬ ‫نوین در کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬از سال‬ ‫‪ ۱۳۸۳‬تاکنون در قالب اکتش��افات نوین‬ ‫در زون های بیس��ت گانه اول و دوم بیش‬ ‫از ‪ ۱۵۰۰‬محدوده امیدبخش طال و ‪۱۰۰‬‬ ‫ذخیره کانس��ار در قال��ب ‪ ۵۰‬پروژه طال‬ ‫معرفی و بررسی شدند‪.‬‬ ‫ماحصل این بررس��ی ها‪ ،‬اخذ گواهی کش��ف ‪۳۰‬‬ ‫ت��ن طال در ‪ ۸‬محدوده امیدبخش و ‪ ۴۰‬تن طال در‬ ‫‪ ۲۰‬محدوده امیدبخش است که اماده اخذ گواهی‬ ‫کشف هستند‪ .‬شهیدی ادامه داد‪ :‬همچنین ذخایر‬ ‫گن��دی‪ ،‬ش��رف اباد‪ ،‬کالکافی خونی‪ ،‬س��یاه جنگل‪،‬‬ ‫گلوج��ه‪ ،‬نق��دوز‪ ،‬ارغ��ش‪ ،‬ماهراب��اد و طرقب��ه به‬ ‫بخش های خصوصی و دولتی واگذار ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫هم اکنون بیش از ‪ ۲۰‬پروژه طال در دست اکتشاف‬ ‫به همراه ‪ ۱۵‬گواهی کشف طال وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹معادن طالی کشور‬ ‫رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫کش��ور درباره وضعیت مناطق کمترتوس��عه یافته‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬اماره��ا بیانگ��ر فعالی��ت خ��وب‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی در ‪ 2‬اس��تان کردستان و‬ ‫سیستان وبلوچستان است‪ .‬استان کردستان یکی از‬ ‫مناطق طالدار کش��ور اس��ت و طالهای این استان‬ ‫در مناطقی از جمله میرگه نقشینه‪ ،‬قلقله‪ ،‬کرویان‪،‬‬ ‫قبغلوچ��ه‪ ،‬حمزه قرنین‪ ،،‬قره چر‪ ،‬داشکس��ن‪ ،‬پیر‬ ‫خدر واقع شده است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات‬ ‫معدن��ی کش��ور تصری��ح ک��رد‪ :‬طالهای اس��تان‬ ‫سیستان وبلوچستان نیز اغلب در چاه نعلی‪ ،‬بزمان‪،‬‬ ‫سیاه جنگل‪ ،‬کوه الر‪ ،‬شیرخان و نخیله جای گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬شواهد بیانگر فعالیت سازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در مناطق‬ ‫محروم است‪ .‬ما همواره اماده انجام فعالیت در این‬ ‫مناطق بوده ایم‪.‬‬ ‫ش��هیدی در پایان تصریح ک��رد‪ :‬این از بدیهیات‬ ‫است که رشد معادن در هر جای کشور باعث رشد‬ ‫ان مناطق می ش��ود‪ .‬هر جا که معدن وجود داشته‬ ‫باشد‪ ،‬با خود رشد اقتصادی‪ ،‬امنیت و کار به همراه‬ ‫می اورد‪.‬‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و بهره ب��رداری از ط�لا در‬ ‫ش��رایط تحریم‪ ،‬می تواند تاثیر بسزا و همه جانبه ای‬ ‫بر رشد کشور به ویژه مناطق محروم داشته باشد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫اکتش��اف معادن ط�لا یکی از مس��ائلی بوده که‬ ‫هم��واره دولت ب��ر ان تمرکز کرده اس��ت‪ .‬یکی از‬ ‫اهداف ایمیدرو در توسعه اکتشاف پهنه ها‪ ،‬دستیابی‬ ‫به ماده معدنی طال بوده اس��ت‪ .‬در حال حاضر فاز‬ ‫شناس��ایی و پی جویی حدود ‪ ۴۰۰‬ه��زار کیلومتر‬ ‫از پهنه های اکتشافی توس��ط این سازمان به اتمام‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫سازمان زمین شناسی از دیگر مجموعه هایی است‬ ‫که بر اکتش��اف ماده معدنی طال تمرکز کرده است‪.‬‬ ‫این س��ازمان از قبل از انق�لاب در این حوزه فعال‬ ‫بوده و براس��اس اماری که ریاس��ت ان اعالم کرد‪،‬‬ ‫هم اکنون بیش از ‪ ۲۰‬پروژه طال در دس��ت اکتشاف‬ ‫به همراه ‪ ۱۵‬گواهی کش��ف طال در کش��ور ازسوی‬ ‫این سازمان مورد بررسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در حال حاضر کشور ما ‪ ۳۴‬معدن فعال طال دارد‬ ‫که بزرگ ترین ان معدن طالی زرشوران است‪.‬‬ ‫با دانس��تن اینک��ه تنها ‪ ۲‬معدن ط�لای موته و‬ ‫زرش��وران به صورت دولتی فعال هس��تند‪ ،‬متوجه‬ ‫می ش��ویم عمده معادن طالی کشور دست بخش‬ ‫خصوصی است که از جمله می توان به معدن طالی‬ ‫اق دره‪ ،‬ساریگونی و زر اختران اشاره کرد‪.‬‬ ‫نکته مهم اینک��ه از انجا که اغلب معادن طال در‬ ‫دست بخش خصوصی قرار دارد‪ ،‬امار ذخایر طال در‬ ‫کشور شفاف نیست‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال براس��اس امارهای دولت��ی‪ ،‬ایران با‬ ‫تولید س��االنه حدود ‪ ۳۵۶۰۰‬تن کانس��نگ طال با‬ ‫عی��ار ‪ PPPm ۳.۴‬از ‪ ۲۲‬معدن فعال کش��ور رتبه‬ ‫‪ ۴۶‬دنیا را به خود اختصاص داده است‪ .‬ما امروز در‬ ‫جایگاه سومین کشور تولیدکننده طالی کشورهای‬ ‫حوزه منا قرار داریم‪.‬‬ ‫کارشناس��ان باور دارن��د از انجا ک��ه ایران جزو‬ ‫کش��ورهای با ظرفیت ب��االی ذخایر ط�لا در دنیا‬ ‫ش��ناخته ش��ده‪ ،‬در صورت همکاری س��ازمان های‬ ‫ذی نفع می توان دست به اکتشافات گسترده تری در‬ ‫این حیطه زد و به معادن طالی بیش��تری دس��ت‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫در این بین ایجاد هماهنگی بیشتر بین سازمان ها‪،‬‬ ‫مهم ترین اقدامی اس��ت ک��ه دولت در جهت کمک‬ ‫به توس��عه ظرفیت تولید طالی کش��ور باید انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1629‬‬ ‫پیاپی ‪2947‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫اتصال عوارضی به سامانه پرداخت الکترونیکی بانک مسکن‬ ‫اغاز به کار شعبه ویژه هالل احمر‬ ‫بیمه کوثر‬ ‫پی��رو ق��رارداد ش��رکت بیم��ه کوثر با‬ ‫جمعی��ت هالل احم��ر جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران و به منظور افزایش رضایت مشتریان‪،‬‬ ‫ش��عبه وی��ژه ارائه خدم��ات بیم��ه ای در‬ ‫س��اختمان صلح این جمعی��ت راه اندازی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی بیم��ه کوثر و‬ ‫اعالم مدیر سرپرس��تی اس��تان تهران‪ ،‬پی��رو انعقاد‬ ‫قرارداد ارائه خدمات بیمه ای میان شرکت بیمه کوثر‬ ‫و جمعیت هالل احمر‪ ،‬سرپرس��تی بیمه کوثر استان‬ ‫تهران برای س��هولت دسترسی کارکنان بیمه گذار و‬ ‫افزایش س��رعت در خدمت رس��انی به انها در سطح‬ ‫استان تهران‪ ،‬شعبه ویژه ای را در ساختمان‬ ‫صلح واق��ع در پردیس مرک��زی جمعیت‬ ‫هالل احم��ر راه اندازی کرد‪ .‬تس��بیحی با‬ ‫اشاره به گستردگی مراکز و ساختمان های‬ ‫جمعی��ت هالل احمر در س��طح اس��تان و‬ ‫تع��داد باالی اف��راد زیر پوش��ش ان گفت‪:‬‬ ‫عالوه بر فعالیت شعبه ویژه هالل احمر در‬ ‫ارائه خدمات‪ ،‬همکاران این سرپرس��تی طبق برنامه‬ ‫به طورمنظ��م طی هفته با حض��ور در مراکز مختلف‬ ‫جمعیت هالل احمر در س��طح استان تهران خدمات‬ ‫مختلف را عرضه می کنند و پاسخگوی بیمه شدگان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫با حمایت بانک گردشگری‬ ‫راه یافت��ن تی��م فوتبال پرس��پولیس به‬ ‫فینال لیگ قهرمانان اس��یا را با اسپانسری‬ ‫بانک گردش��گری ب��ه ه��واداران این تیم‬ ‫و تم��ام هموطن��ان عزیزم��ان ش��ادباش‬ ‫می گوییم‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک‬ ‫گردش��گری‪ ،‬پرس��پولیس ای��ران با صعود‬ ‫ب��رای دومی��ن ب��ار در تاری��خ ب��ه فینال‬ ‫لیگ قهرمانان اس��یا باالتر از س��پاهان و ذوب اهن‬ ‫پرافتخارتری��ن تیم ایرانی قاره ش��د و حاال یک گام‬ ‫تا فتح جام فاصله دارد‪ .‬گفتنی اس��ت در موضوعات‬ ‫فرهنگی و ورزش��ی هر هزینه ای که انجام می شود‪،‬‬ ‫ب��دون تردی��د هزینه نیس��ت بلکه س��رمایه گذاری‬ ‫محسوب می ش��ود و بانک گردشگری هم‬ ‫در راس��تای مس��ئولیت های اجتماع��ی و‬ ‫با ش��عار «گ��ردش در م��دار قهرمانی» به‬ ‫حمای��ت از تی��م پرس��پولیس پرداخت تا‬ ‫بتوان��د طیب خاط��ر بازیکن��ان را تا حدی‬ ‫فراهم کند‪ .‬پرسپولیس در شرایطی راهی‬ ‫فینال شد که برخالف تمام دوره های قبلی‬ ‫حت��ی یک ثانیه بازی در زمین خودش برگزار نکرد‪.‬‬ ‫بانک گردش��گری این پی��روزی ارزنده و مقتدرانه با‬ ‫وجود نابرابری ه��ا و با عدالتی های جهانی به تمامی‬ ‫کادر تیم پرسپولیس و هواداران و هموطنان گرامی‬ ‫تبریک و شادباش می گوید‪.‬‬ ‫همکاری سامانه انالین توزیع میوه با مردم‬ ‫مدیرعام��ل و بنیانگذار اس��تارت اپ «ب��ازرگام» با‬ ‫تاکید بر اینکه جلب رضایت مش��تریان ارمانی است‬ ‫ک��ه هر روز برای دس��تیابی به ان ت�لاش می کنیم‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در دوران شیوع بیماری کرونا همراه‬ ‫مردم بوده ایم‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی گروه تعاونی پیش��گامان‪،‬‬ ‫امیرحسین رضایی نژاد‪ ،‬مدیرعامل استارت اپ بازرگام‬ ‫هدف شروع فعالیت نخستین س��امانه انالین توزیع‬ ‫میوه در کشور در سال ‪ ۹۷‬را کاهش فاصله مزرعه تا‬ ‫سفره مردم و حذف دالالن و عرضه بی واسطه عنوان‬ ‫ک��رد‪ .‬رضایی نژاد ادامه داد‪ :‬درحال حاضر ش��رکت‬ ‫اس��تارت اپ بازرگام در ش��هرهای تهران‪ ،‬البرز‪ ،‬یزد‪،‬‬ ‫اصفهان و کرمان فعال ب��وده و عرضه باکیفیت انواع‬ ‫محص��والت میوه در کنار کاه��ش قیمت را به عنوان‬ ‫یک اصل مهم سرلوحه خود قرار داده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ش��رایط ش��یوع کرونا در کش��ور‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬مهم ترین اصل در این ایام در خانه‬ ‫مان��دن و رعایت فاصله گذاری اجتماعی اس��ت و ما‬ ‫نی��ز برای تحقق این مهم تالش می کنیم تا در کمتر‬ ‫خارج شدن مردم از منازل شان نقش افرین باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ب��ازرگام گفت‪ :‬گ��روه تعاونی‬ ‫پیشگامان با توجه به مسئولیت های اجتماعی خود و‬ ‫به منظور قدردانی و حمایت از مدافعان سالمت مردم‬ ‫توسط سامانه بازرگام اقدام به توزیع میوه در تعدادی‬ ‫از بیمارس��تان های استان یزد کرده است و این اقدام‬ ‫در فواصل زمانی گوناگون ادامه می یابد‪.‬‬ ‫رضایی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان‬ ‫زیرساخت های موجود در گروه تعاونی پیشگامان به‬ ‫ویژه س��ردخانه های چند هزار تنی دومداره و مجوز‬ ‫اپراتوری پس��ت پیش��گامان‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬هموطنان و‬ ‫شهروندان با اس��تفاده از س��امانه بازرگام می توانند‬ ‫میوه و محصوالت مورد نیاز خود را با بهترین کیفیت‬ ‫و ت��ا ‪ ۳۰‬درص��د پایین تر از قیم��ت اصلی محصول‪،‬‬ ‫ب��ا صرفه جوی��ی در زم��ان ب��ه صورت بس��ته بندی‬ ‫کامال بهداش��تی در محل موردنظ��ر تحویل گیرند‪.‬‬ ‫مدیرعامل نخس��تین س��امانه انالین توزیع میوه در‬ ‫کش��ور پاکت هایی که میوه ها درون انها بسته بندی‬ ‫و ارسال می شود را از نوع کاغذ سنگی خواند و ادامه‬ ‫داد‪ :‬با اس��تفاده از این نوع بس��ته بندی که محصول‬ ‫گروه تعاونی پیش��گامان است و در تولید ان از چوب‬ ‫درختان و اب اس��تفاده نمی ش��ود‪ ،‬کمک بزرگی به‬ ‫حفظ محیط زیست می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در گردهمای��ی‬ ‫تبیین نقش ش��بکه‬ ‫بانک��ی در نظ��ام‬ ‫تامین مالی نواوری‬ ‫کش��ور‪ ،‬از بان��ک‬ ‫این��ده به عن��وان‬ ‫بان��ک برتر قدردانی‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک اینده‪،‬‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫و صن��دوق ن��واوری و ش��کوفایی به پاس‬ ‫خدمات شایس��ته بانک اینده در امر تامین‬ ‫مالی ش��رکت های دانش بنیان و کوش��ش‬ ‫مجدانه و ارزش��مند در توسعه نظام تامین‬ ‫مالی نواوران��ه و دانش محور‪ ،‬با اهدای لوح‬ ‫سپاس‪ ،‬از این بانک قدردانی کرد‪.‬‬ ‫در بخشی از این لوح سپاس که با امضای‬ ‫س��ورنا س��تاری معاون علم��ی و فن اوری‬ ‫رئیس جمهوری و علی وحدت رئیس هیات‬ ‫عامل صندوق نواوری و ش��کوفایی اس��ت‪،‬‬ ‫خط��اب به مدیرعام��ل بانک این��ده‪ ،‬ذکر‬ ‫شده اس��ت‪« :‬امید اس��ت با اتکال به ایزد‬ ‫متعال و جد و جهد جناب عالی و مجموعه‬ ‫مدیران و کارکنان گران قدر بانک اینده در‬ ‫فراهم سازی ابزارها و راهکارهای خالقانه و‬ ‫کارامد در حمایت از کاربردی کردن دانش‬ ‫و تجاری سازی نواوری ها‪ ،‬شاهد جهش در‬ ‫اقتصاد دانش بنیان و تحقق اهداف عالیه و‬ ‫اقتصاد مقاومتی در توسعه پایدار اقتصادی‬ ‫کشور عزیزمان باشیم‪».‬‬ ‫به اس��تناد گ��زارش صندوق ن��واوری و‬ ‫ش��کوفایی‪ ،‬ارائه خدمات مال��ی و اعتباری‬ ‫بانک این��ده به ش��رکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫از طری��ق اعطای تس��هیالت و صدور انواع‬ ‫ضمانتنامه‪ ،‬اشتغال جدید را برای ‪ ۱۶۲‬نفر‬ ‫و حف��ظ و تثبیت اش��تغال را برای ‪۸۲۴۰‬‬ ‫نفر فراهم کرده اس��ت؛ که این امر‪ ،‬س��بب‬ ‫صرفه جوی��ی ارزی ‪ ۱۱۱‬میلی��ون دالری و‬ ‫کمک ب��ه فروش ‪ ۱۶.۵۸۹‬میلی��ارد ریالی‬ ‫محصوالت دانش بنیان صنایع کش��ور شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مسکن‬ ‫گفت‪ :‬در راس��تای تحقق اهداف مربوط به س��هولت‬ ‫حمل ونق��ل و افزایش س��رعت تردد در مس��یرهای‬ ‫ازادراهی ‪ ۵‬عوارضی دیگر در نقاط گوناگون کش��ور‬ ‫به س��امانه پرداخت الکترونیک عوارض بانک مسکن‬ ‫متصل شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک مس��کن‪ ،‬ساس��ان‬ ‫ش��یردل افزود‪ :‬پیش از این دو عوارضی دیگر به این‬ ‫س��امانه متصل ش��ده بود که هموطنان هنگام عبور‬ ‫از گیت های عوارضی مستقر در دو ازادراه‬ ‫کش��ور‪ ،‬در صورت ثبت پ�لاک خودرو در‬ ‫س��امانه عوارض الکترونیک بانک مسکن‪،‬‬ ‫برای تردد از پرداخت عوارض به مسئوالن‬ ‫باجه دریافت ع��وارض‪ ،‬بی نیاز بودند و هم‬ ‫اکنون نیز ب��ا اتصال ‪ ۵‬عوارض��ی دیگر به‬ ‫س��امانه پرداخت الکترونیک عوارض بانک‬ ‫مس��کن تردد در این مس��یرها به واس��طه‬ ‫عدم نیاز به توقف پش��ت گیت ه��ای دریافت عوارض‬ ‫ازادراهی راحت تر و س��ریع تر انجام خواهد‬ ‫ش��د و عالوه بر کاه��ش زمان س��فر برای‬ ‫مس��افران‪ ،‬خط��رات مرب��وط ب��ه توقف و‬ ‫الودگی های ناشی از ان نیز از بین خواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫ش��یردل اظهارک��رد‪ :‬پی��ش از ای��ن دو‬ ‫ازادراه تهران‪ -‬پردی��س و ازادراه اه��واز‪-‬‬ ‫بندرام��ام به سیس��تم پرداخت الکترونیک‬ ‫عوارض بانک مس��کن متصل بودند که از این پس با‬ ‫اتصال ‪ ۵‬ازادراه جدید به این سیس��تم‪ ،‬در مجموع‬ ‫‪ ۷‬ازادراه ش��امل ازادراه ه��ای تهران‪-‬ق��م‪ ،‬تهران‪-‬‬ ‫پردیس‪ ،‬ازادراه تهران‪ -‬ساوه‪ ،‬کرج‪-‬قزوین‪ ،‬قزوین‪-‬‬ ‫زنج��ان‪ ،‬بندرعباس‪-‬ش��هیدرجایی و اهواز‪-‬بندرامام‬ ‫به سیس��تم پرداخت الکترونیک ع��وارض ازادراهی‬ ‫بانک مسکن متصل شده اند که هموطنان می توانند‬ ‫هنگام تردد از گیت ه��ای عوارضی در این ‪ ۷‬ازادراه‬ ‫ب��دون نیاز به توقف‪ ،‬عوارض ت��ردد خود را پرداخت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫گروه خبر‬ ‫قدردانی صندوق نواوری‬ ‫از بانک اینده‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1629‬‬ ‫پیاپی ‪2947‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫نظرگاه‬ ‫ایران به‬ ‫‪ 7‬دلیل ونزوئال‬ ‫نمی شود‬ ‫سیامک قاسمی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫چند ماهی اس��ت که در محافل عمومی‬ ‫صحبت ه��ای زی��ادی از خط��ر ونزوئالیی‬ ‫شدن و ش��کل گیری ابرتورم های چندهزار‬ ‫درصدی در اقتصاد ایران اس��ت‪ ،‬اما به نظر‬ ‫می رس��د با انکه خطر یک موج تورمی ‪۵۰‬‬ ‫درصدی یا حتی بیش��تر در نیمه دوم سال‬ ‫جاری جدی است‪ ،‬ایران به دالیل بسیاری‬ ‫به سرنوشت ونزوئال دچار نخواهد شد‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان بر ای��ن نکته تاکید‬ ‫دارن��د که ایران بدهی خارجی قابل توجهی‬ ‫ن��دارد‪ ،‬به همی��ن خاط��ر ابرتورمی که در‬ ‫ونزوئ�لا رخ داد هیچ وق��ت در ایران اتفاق‬ ‫نمی افتد‪.‬‬ ‫دول��ت ای��ران درام��د ارزی دارد ام��ا‬ ‫هزینه های��ش ب��ه ری��ال اس��ت و این رقم‬ ‫هم��واره برپای��ه نرخ��ی از دالر ب��ه تعادل‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫تازه ترین براوردها بدهی خارجی ونزوئال‬ ‫را بی��ن ‪ ۱۱۰‬ت��ا ‪ ۱۶۰‬میلی��ارد دالر اعالم‬ ‫کرده اند‪ ،‬این در حالی اس��ت که تازه ترین‬ ‫گزارش بانک مرکزی نشان می دهد بدهی‬ ‫خارجی این کشور ‪ ۹‬میلیارد و ‪ ۳۱‬میلیون‬ ‫دالر است‪.‬‬ ‫با ای��ن همه کارشناس��ان دالیل دیگری‬ ‫برای دچار نشدن ایران به سرنوشت ونزوئال‬ ‫مط��رح می کنند که مهم تری��ن این عوامل‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬رش��د پای��ه پول��ی و نقدینگ��ی در‬ ‫ایران با انکه در س��ال های گذش��ته باالتر‬ ‫از ظرفیت ه��ای پولی اقتصاد ای��ران بوده‪،‬‬ ‫هرگز در اندازه کشوری مثل ونزوئال نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رش��د نقدینگی ماهانه به طور متوسط ‪۲‬‬ ‫درصدی ایران قابل قیاس با رشد نقدینگی‬ ‫ماهانه به طور متوس��ط ‪ ۶۰‬درصدی ونزوئال‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اگر رش��د نقدینگی همه س��ال های‬ ‫گذش��ته ه��م در ت��ورم تبلور پی��دا کند و‬ ‫به نوعی فن��ر تورمی نقدینگ��ی کامل ازاد‬ ‫ش��ود‪ ،‬ما هرگ��ز به تورم هایی ش��بیه تورم‬ ‫ونزوئال نخواهیم رسید‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر اینکه می دانید بخش مهمی از‬ ‫نقدینگی در شبکه بانکی کشور قفل شده و‬ ‫قابلیت تورم زایی در کوتاه مدت ندارد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬وابس��تگی اقتصاد ای��ران به دوپینگ‬ ‫نف��ت خیلی کمت��ر از ونزوئال اس��ت و در‬ ‫ش��رایط فعل��ی درامدهای مالیاتی س��هم‬ ‫بیش��تری نس��بت به درامده��ای نفتی در‬ ‫درامده��ای دول��ت دارد و البت��ه حج��م‬ ‫صادرات غیرنفتی ایران هم به نسبت ونزوئال‬ ‫بسیار قابل توجه است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬نس��بت متغیره��ای پول��ی ت��ورم زا‬ ‫همچ��ون پایه پولی‪ ،‬کس��ری بودجه دولت‬ ‫و حت��ی بده��ی بانک ها به بان��ک مرکزی‬ ‫نس��بت به ‪ GDP‬در ایران بس��یار باالتر از‬ ‫ونزوئال اس��ت و ‪ GDP‬ب��اال در ایران مثل‬ ‫یک ضربه گیر تورمی عمل می کند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬سرعت پایین گردش پول در اقتصاد‬ ‫ایران و ش��رایط رکودی و ایس��تایی بخش‬ ‫قابل توجه��ی از نقدینگ��ی‪ ،‬احتمال ایجاد‬ ‫ابرتورم هایی شبیه ونزوئال را کم می کند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬س��هم ‪ ۶۰‬درصدی بخ��ش خدمات‬ ‫از ‪ GDP‬ای��ران و همین طور س��هم باالی‬ ‫بخش خدمات از سبد تورمی ایران‪ ،‬امکان‬ ‫تاثیرپذیری زیاد نرخ تورم از افزایش قیمت‬ ‫ارز را در مقایس��ه با کش��وری مثل ونزوئال‬ ‫کاهش می دهد‪.‬‬ ‫‪ -۷‬از نظ��ر سیاس��ی ب��ا انکه ای��ران در‬ ‫دهه های اخیر درگیر نرخ های تورم نس��بتا‬ ‫ب��اال بوده‪ ،‬طی ‪ 100‬س��ال اخی��ر هر موج‬ ‫تورمی ش��دید یک تغییر یا اصالح سیاسی‬ ‫س��ریع در ایران در پی داش��ته و اصوال از‬ ‫نظر سیاسی امکان تحمل تورم های باال در‬ ‫ایران وجود ندارد‪.‬‬ ‫هم��ه اینها بیانگر ان اس��ت ک��ه با انکه‬ ‫ام��کان افزایش تورم در ماه های اینده زیاد‬ ‫اس��ت و احتم��اال ما وارد ی��ک دوره رکود‬ ‫تورمی خواهیم شد‪ ،‬ترس ونزوئالیی شدن‬ ‫خارج از ظرفیت ه��ا و واقعیت های اقتصاد‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫رفع تعهد ارزی‬ ‫از طریق ‪ ۲۹‬بانک‬ ‫و صرافی‬ ‫قابل انجام است‬ ‫یک مقام مس��ئول در نظام بانکی گفت‪ :‬رفع تعهد ارزی ایفانش��ده‬ ‫س��ال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬صادرکنندگان از طری��ق ‪ ۲۹‬بانک و صرافی انها‬ ‫قاب��ل انجام اس��ت و الزامی برای مراجعه به چن��د بانک خاص وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬یک مقام مس��ئول در نظام بانکی در گفت وگ��و با مهر درباره‬ ‫خبری که روز یکش��نبه باعنوان «رفع تعهد ارزی ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬ازس��وی‬ ‫صرافی ه��ای منتخ��ب ت��ا اطالع ثانوی» منتش��ر ش��ده ب��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صادرکنن��دگان ب��رای رفع تعهدات ایفا نش��ده س��ال های ‪ ۹۷‬و ‪۹۸‬‬ ‫????بانک و صراف��ی انها مراجعه کنن��د و الزامی برای‬ ‫می توانن��د ب��ه ‪۲۹‬‬ ‫مراجع��ه ب��ه ‪ 2‬بانک خاص وج��ود ندارد‪ .‬وی که خواس��ت نامش در‬ ‫گزارش ذکر نشود‪ ،‬افزود‪ :‬براساس بخشنامه ای که ‪ ۳۱‬شهریور ازسوی‬ ‫اداره صادرات بانک مرکزی خطاب به ‪ ۲۹‬بانک ارس��ال ش��ده‪ ،‬به این‬ ‫بانک ها و صرافی های انها این اختیار داده ش��ده که به نیابت از بانک‬ ‫مرکزی نس��بت ب��ه خری��د ارز از صادرکنندگان باب��ت رفع تعهدات‬ ‫باقیمان��ده س��ال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬صادرکنندگان اق��دام کنند‪ .‬این در‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫حالی است که مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران‪ ،‬از رفع کامل تعهدات ارزی بیش از ‪ ۲‬هزار صادرکننده تا‬ ‫‪ ۷‬مهر امس��ال خبر داد‪ .‬احسان قمری گفت‪ :‬براساس امارها ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۳۲۲‬صادرکننده با صادرات ‪ ۱۶.۶‬میلیارد یورو‪ ،‬تا ‪ 7‬مهر ‪ ۹۹‬تعهدات‬ ‫ارزی خود را به صورت ‪ 100‬درصد ایفا کرده اند که نس��بت به گزارش‬ ‫‪ ۳۱‬تیر‪ ۱۳ ،‬درصد افزایش در تعداد و ‪ ۱۷‬درصد افزایش در بازگشت‬ ‫ارز براورد می شود‪.‬‬ ‫با کامران ندری مطرح شد‬ ‫نجات پول ملی با تکیه بر طال‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کامران ندری‬ ‫الزمه اینکه‬ ‫کشور دچار‬ ‫ابرتورم نشود‬ ‫این است که‬ ‫انضباط مالی در‬ ‫سیستم بانکی‬ ‫جریان داشته‬ ‫باشد‪ .‬اگر بتوان‬ ‫این مسئله را در‬ ‫کشور نهادینه‬ ‫کرد‪ ،‬دیگر وقوع‬ ‫ابرتورم منتفی‬ ‫می شود‬ ‫انتشار عکس هایی از صفوف طوالنی و شلوغ خرید‬ ‫ن��ان در ونزوئال یا حمل پول با فرغون در زیمبابوه هر‬ ‫ناظری را به فکر می برد که مبادا اقتصاد ایران هم در‬ ‫مسیری قرار داشته باشد که در نهایت منجر به ایجاد‬ ‫ابرتورم می ش��ود‪ .‬هرچند به اعتقاد اغلب کارشناسان‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬ایران در طول دهه ه��ای اخیر دچار تورم‬ ‫شدیدی بوده اما هیچ گاه در مسیر ابرتورم قرار نداشته‬ ‫اس��ت‪ .‬البته ای��ن امر به این معنا نیس��ت که اقتصاد‬ ‫کش��ور ما از چنین پدیده ناخوشایندی برای همیشه‬ ‫مصون خواهد بود‪.‬‬ ‫در همین راستا برخی اقتصاددانان ایرانی و خارجی‬ ‫برنامه هایی را به دولت و حاکمیت جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران پیش��نهاد کرده ان��د که برخ��ی از این طرح ها‬ ‫مورد توجه جامعه نیز قرار گرفته اس��ت‪ .‬یکی از این‬ ‫برنامه های خبرس��از‪ ،‬پیشنهاد اس��تیو هانکه‪ ،‬استاد‬ ‫اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز در ایاالت متحده امریکا‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی که در گفت وگو با ایسنا بر لزوم رعایت انضباط‬ ‫مالی تاکید داش��ته‪ ،‬معتقد اس��ت ای��ران می تواند با‬ ‫تعریف واحد پولی جدید‪ ،‬طالی موجود در کش��ور را‬ ‫پشتوانه ان قرار دهد و به این ترتیب خواهد توانست‬ ‫تورم باال را کنترل کند‪ .‬این طرح به دلیل تفاوت هایی‬ ‫که با سایر پیشنهادات داشته و البته تجربه موفقی که‬ ‫در بلغارستان (بحران اقتصادی این کشور در دهه ‪۹۰‬‬ ‫میالدی) کس��ب کرده‪ ،‬مورد توجه جامعه ایرانی قرار‬ ‫گرفت و سواالت زیادی را در ذهن افراد ایجاد کرد‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا روزنامه‬ ‫س��راغ کامران‬ ‫ندری‪ ،‬اس��تاد اقتصاد دانش��گاه امام صادق رفته و با‬ ‫وی درباره این طرح به گفت وگو نشس��ته اس��ت‪ .‬این‬ ‫اقتصاددان ایرانی ضمن تاکید بر لزوم توجه به قوانین‬ ‫داخل��ی‪ ،‬اجرای چنی��ن طرح��ی را در دنیای مدرن‬ ‫عملیاتی نمی داند‪ .‬ندری معتقد اس��ت شرایط کنونی‬ ‫ایران نیز به گونه ای نیس��ت که بتوان چنین برنامه ای‬ ‫را در کشور پیاده کرد و به جای چنین طرح هایی باید‬ ‫به سمت مستقل کردن بانک مرکزی با تکیه بر قوانین‬ ‫و مقررات دقی��ق رفت‪ .‬در ادامه گفت وگوی خبرنگار‬ ‫با این اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق‬ ‫را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €درب�اره ط�رح هیات ه�ای ارزی ی�ا همان‬ ‫‪ CURRENCY BOARD‬چ�ه نظری دارد؟‬ ‫ای�ا فک�ر می کنی�د این ط�رح که بس�یار هم‬ ‫موردتوج�ه رس�انه های مختلف ق�رار گرفته‪،‬‬ ‫می تواند اقتصاد ما را از این شرایط خارج کند؟‬ ‫این ط��رح در برخی کش��ورها که با تورم بس��یار‬ ‫ش��دیدی مواجه بوده اند اجرا شده است‪ .‬اقای هانکه‬ ‫مدعی اند طرح پیشنهادی هیات های ارزی توانسته با‬ ‫موفقیت در برخی کشورها اجرا شود و موفقیت امیز‬ ‫هم بوده‪ ،‬اما باتوجه به وضعیت اقتصادی حال حاضر‬ ‫کش��ورهایی مانند ونزوئال و زیمبابوه به نظر می رسد‬ ‫چندان توفیقی هم حاصل نشده باشد‪.‬‬ ‫یک��ی از مولفه هایی ک��ه باید مورد بررس��ی قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬ارزش پول ملی اس��ت؛ ب��ه این معنی که باید‬ ‫این مش��کل در پی اجرای ط��رح اقای هانکه حل و‬ ‫رون��د کاهش ارزش پولی ملی نیز مهار می ش��د‪ ،‬اما‬ ‫همان طور که پیش تر نیز اش��اره کردم شرایطی که‬ ‫کشورهای موردنظر دارند نشانگر عدم کارامدی این‬ ‫طرح اس��ت‪ .‬خب ما می دانیم که ارزش پول ملی در‬ ‫ونزوئال به ش��دت کاهش یافته و این کشور نتوانسته‬ ‫معضل ابرتورم را نیز حل کند‪.‬‬ ‫€ €به نظ�ر می رس�د ب�ا اج�رای این ط�رح یا‬ ‫طرح های مشابه چندان موافق نیستید‪ .‬از دید‬ ‫شما مشکل برنامه هایی از این دست چیست؟‬ ‫ان ط��ور که م��ن متوج��ه می ش��وم و باتوجه به‬ ‫تجربه ه��ای س��ایر کش��ورها‪ ،‬می ت��وان گفت طرح‬ ‫‪ currency board‬ب��ه این معنا اس��ت که وقتی‬ ‫شما با تورم شدید مواجه می شوید‪ ،‬می توانید به جای‬ ‫انجام معامالت و مبادالت با اس��تفاده از پول ملی‪ ،‬از‬ ‫یک جایگزین استفاده کنید‪.‬‬ ‫مثال در زیمبابوه به جای پول ملی این کشور (دالر‬ ‫زیمبابوه) از ارزهای کشورهای همسایه استفاده شد‪.‬‬ ‫درباره ایران هم می توان گفت به طور مثال می توانیم‬ ‫از ارز کشورهایی مثل چین‪ ،‬امارات یا کویت استفاده‬ ‫کنیم‪ .‬در این صورت مثال درهم امارات متحده عربی‬ ‫یا یوان چین جایگزین ریال ایران می ش��ود‪ .‬این کار‬ ‫دقیق��ا در زیمبابوه انجام ش��ده اس��ت؛ به نحوی که‬ ‫کام��ران ندری‪ :‬من فک��ر نمی کنم اجرای سیاس��ت هیات های ارزی‬ ‫طبق پیشنهاد استیو هانکه عملی باشد‪ ،‬چراکه مقداری دور از ذهن‬ ‫اس��ت که یک دولت در دنیای مدرن دوباره به اقتصادی رجعت کند‬ ‫که مبادالتش برپایه طال انجام می شد‬ ‫دولت پذیرفت حقوق کارمندان یا سایر هزینه هایش‬ ‫را به ج��ای دالر زیمبابوه‪ ،‬با ارزه��ای خارجی معتبر‬ ‫و باثب��ات پرداخت کن��د‪ .‬در موارد بس��یار حاد نیز‬ ‫برنامه ای تحت عنوان دالریزاسیون در کشورها پیاده‬ ‫می ش��ود که طی ان فقط دالر مورد اس��تفاده قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫€ €اما پیش�نهاد اقای هانک�ه جایگزینی ارزهای‬ ‫خارجی به جای ریال نیس�ت‪ ،‬ایش�ان طال را برای‬ ‫این کار پیشنهاد داده اند‪.‬‬ ‫بله؛ درست است‪ .‬این طرح عموما با نام هیات های‬ ‫ارزی ش��ناخته می ش��ود و مبن��ای ان جایگزین��ی‬ ‫ارزهای دیگر با پول ملی است‪ ،‬اما انچه اقای هانکه‬ ‫پیشنهاد کرده اند استفاده از طال به جای ریال است؛‬ ‫به عبارتی این طرح به معنای بازگش��ت به استاندارد‬ ‫پایه طال اس��ت‪ .‬البته در رس��انه ها توضیح زیادی از‬ ‫ایشان منتش��ر نش��ده و فقط کلیاتی در این زمینه‬ ‫مطرح کرده ان��د‪ .‬تا همین جا ه��م انتقاداتی به این‬ ‫ط��رح پیش��نهادی وارد اس��ت‪ .‬در ص��ورت اجرای‬ ‫‪ currency board‬با ش��رایطی که ایشان توصیه‬ ‫کرده‪ ،‬ب��رای تثبیت ارزش پول مل��ی باید هر واحد‬ ‫پ��ول مل��ی را مع��ادل مق��دار معینی ط�لا در نظر‬ ‫گرفت (مث��ل طرح حذف صفر از پول ملی توس��ط‬ ‫بانک مرکزی که پیش��نهاد شده واحد پول به تومان‬ ‫تغییر کن��د)‪ .‬در این صورت بانک مرکزی باید تعهد‬ ‫بده��د که حداقل در مب��ادالت بین المللی در عوض‬ ‫گرفت��ن مقداری از ریال یا تومان‪ ،‬مقدار مش��خصی‬ ‫ط�لا به اف��راد بدهد‪ .‬البته در قدیم هم این مس��ئله‬ ‫رواج داش��ت ک��ه دولت ها درصدی از پ��ول رایج را‬ ‫به ش��کل طال نگهداری می کردند ت��ا از ارزش پول‬ ‫رایج پش��تیبانی کنند‪ .‬ممکن اس��ت این طرح روی‬ ‫کاغذ درس��ت و عملی به نظر برس��د و بتوان با وصل‬ ‫پول مل��ی به طال‪ ،‬نرخ ت��ورم را نیز کنت��رل کرد و‬ ‫حتی احتماال برای بس��یاری جذاب هم باشد‪ ،‬اما در‬ ‫عم��ل چگونه می توانیم به نظام پایه اس��تاندارد طال‬ ‫برگردی��م؟ ایا می توان این تعه��د را داد که در ازای‬ ‫پول رایج در کشور‪ ،‬طال به افراد داده شود؟ من فکر‬ ‫نمی کنم این کار عملی باشد‪ ،‬چراکه مقداری دور از‬ ‫ذهن اس��ت که یک دولت در دنیای مدرن دوباره به‬ ‫اقتصادی رجعت کند که مبادالتش برپایه طال انجام‬ ‫می شد‪ .‬طرحی هم که در کشورهای دیگر اجرا شده‪،‬‬ ‫فارغ از میزان موفقیت ان‪ ،‬اصال با مس��ائلی که اقای‬ ‫هانکه مطرح کرده اند متفاوت است‪ .‬در این کشورها‬ ‫ش��اهدیم که مردم به دلیل کاهش چش��مگیر ارزش‬ ‫پول ملی‪ ،‬با اس��تفاده از س��ایر ارزها اقدام به مبادله‬ ‫مالی می کنند‪ .‬همان طور که پیش تر نیز گفته ش��د‬ ‫مثال در زیمبابوه مردم از ترکیبی از ارزهای خارجی‬ ‫برای انجام معامالت روزمره استفاده می کنند‪ ،‬با این‬ ‫وجود می بینیم که تورم شدید در این کشورها هنوز‬ ‫کنترل نشده و مشکل همچنان پابرجاست‪.‬‬ ‫از طرف��ی هم برای پیاده س��ازی ای��ن برنامه باید‬ ‫پیش از ه��ر اقدامی یک واحد پول��ی جدید تعریف‬ ‫کنی��م‪ .‬چنین کاری حداقل در ش��رایط فعلی ایران‬ ‫بسیار سخت اس��ت و به نظر می رسد در حال حاضر‬ ‫امکان پذیر نباشد‪.‬‬ ‫این برنامه بس��یار ش��بیه توافقنامه «برتون وودز»‬ ‫اس��ت که پس از جنگ جهانی دوم بین کش��ورهای‬ ‫ایاالت متحده امریکا‪ ،‬استرالیا‪ ،‬اروپای غربی‪ ،‬کانادا و‬ ‫ژاپن در ژوئیه ‪ ۱۹۴۴‬منعقد ش��د‪ .‬در معاهده برتون‬ ‫وودز مقرر ش��ده بود هر کش��ور سیاست های پولی‬ ‫خ��ود را به نحوی تنظیم کند که ن��رخ مبادله ارز به‬ ‫طال وصل ش��ود و ای��ن نرخ را در ش��رایطی تثبیت‬ ‫ش��ده نگاه دارد‪ .‬طرح پیش��نهادی اقای هانکه برای‬ ‫ایران هم بس��یار شبیه این توافقنامه است که بعدها‬ ‫فسخ شد‪ .‬از نظر من چنین طرحی در دنیای مدرن‬ ‫قابلیت اجرا ندارد و اینکه ش��رایط ایران هم به نحوی‬ ‫نیس��ت که بتوان زمینه های پیاده سازی ان را فراهم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫€ €پس از دید ش�ما این طرح عملی نیس�ت‪ .‬ایا‬ ‫درسی از تجارب سایر کشورها در پی اجرای این‬ ‫نوع طرح ها می توانیم بگیریم؟‬ ‫تمام ق��وای حاکمیتی در ایران بای��د تمام تالش‬ ‫خ��ود را ب��ه کار گیرند ت��ا موانع اقتص��ادی از پیش‬ ‫پای کش��ور برداش��ته ش��ود تا خدای ناکرده دچار‬ ‫ابرتورم نش��ویم‪ .‬باید توجه داش��ت هر دو کش��وری‬ ‫که در س��ال های اخیر دچار معضل ابرتورم شده اند‪،‬‬ ‫به راحتی نتوانس��ته اند از دس��ت ان خالصی یابند و‬ ‫همچنان درگیر ان هس��تند‪ .‬تجربه نش��ان داده اگر‬ ‫در مس��یر ابرتورم ق��رار بگیریم‪ ،‬به این س��ادگی ها‬ ‫نمی توانیم از این گرداب رها ش��ویم‪ .‬البته کشور ما‬ ‫در مسیر ابرتورم قرار ندارد اما نکته اینجاست که ما‬ ‫در ‪ 4‬ده��ه اخیر مدام با ت��ورم باالیی مواجه بوده ایم‬ ‫و متوس��ط تورم نیز در طول این ‪ ۴۰‬سال بسیار باال‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬ما حتی از دس��ت همین ت��ورم باال نیز‬ ‫هنوز نتوانس��ته ایم رهایی یابیم؛ چه برس��د به اینکه‬ ‫دچار ابرتورم شویم‪.‬‬ ‫€ €برای اینکه با این مشکل مواجه نشویم‪ ،‬چه‬ ‫باید کرد؟‬ ‫مسئله تورم یک مسئله حکمرانی است‪ .‬شوک های‬ ‫خارجی همیش��ه در اقتصادهایی ش��بیه اقتصاد ما‬ ‫وجود داشته اما نباید فراموش کرد که همه تقصیرها‬ ‫را نمی ت��وان به گردن این ش��وک ها و محدودیت ها‬ ‫انداخت‪ .‬هرچند مش��کالتی که در حوزه بین المللی‬ ‫ایجاد می ش��ود تاثیرات مخرب بس��یاری بر شرایط‬ ‫کش��ور می گذارد اما این همه داستان نیست‪ .‬ما باید‬ ‫در سیاس��ت گذاری های اقتص��ادی و مدیریتی م��ان‬ ‫تجدیدنظره��ای اساس��ی کنیم‪ .‬اینک��ه باید به چه‬ ‫س��متی برویم بح��ث مفصلی دارد ام��ا به طور کلی‬ ‫بای��د گفت اگ��ر در نحوه مدیریت اقتصادی کش��ور‬ ‫اصالحاتی رخ ندهد ما کماکان با این نوع مش��کالت‬ ‫دست به گریبان خواهیم بود‪.‬‬ ‫€ €ش�ما وقوع چنین مشکلی را چقدر محتمل‬ ‫می دانید؟‬ ‫به اعتقاد من احتمال این مس��ئله زیاد نیست‪ ،‬اما‬ ‫بحثی که اینجا مطرح می ش��ود این اس��ت که ما در‬ ‫حال حاضر دچار تورم مزمن و ش��دیدی هستیم که‬ ‫باید س��عی در کنترل ان داش��ته باشیم‪ .‬به هر روی‬ ‫م��ن فکر نمی کنم در ایران دچار ابرتورم ش��ویم اما‬ ‫باید مراقب بود و به این مس��ئله نیز توجه داشت که‬ ‫تورم فعلی هم کم نیست‪.‬‬ ‫€ €چگونه باید جلوی این مشکل را گرفت؟‬ ‫من بر این باورم که اگر بانک مرکزی بتواند جلوی‬ ‫چاپ اس��کناس و رشد نقدینگی را بگیرد‪ ،‬می توانیم‬ ‫در ای��ن زمینه ب��ه موفقیت هایی دس��ت پیدا کنیم؛‬ ‫هرچند باید دولت هم متعهد ش��ود که برای تامین‬ ‫گف‬ ‫ت و‬ ‫گو‬ ‫کس��ری بودجه به س��مت چاپ پول نخواهد رفت و‬ ‫به بانک مرکزی برای انجام این کار فشار نمی اورد‪.‬‬ ‫€ €ایا فک�ر نمی کنید هدف اس�تیو هانکه هم از‬ ‫طرح این مس�ئله همین بود که دولت و حاکمیت‬ ‫ایران را متعهد به اجتناب از چاپ پول کند؟‬ ‫بله؛ این صحیح اس��ت اما برای ای��ن الزام و تعهد‬ ‫نیازی به این کارهای پیچیده و غیرعملیاتی نیست‪.‬‬ ‫قان��ون به راحتی می تواند دول��ت را متعهد به رعایت‬ ‫این مسئله کند‪.‬‬ ‫€ €ایا چنی�ن قانونی ضمان�ت اجرایی خواهد‬ ‫داشت؟‬ ‫این مس��ئله دیگری اس��ت ک��ه به س��اختارهای‬ ‫حاکمیت��ی م��ا مربوط می ش��ود‪ .‬اگ��ر قوانین دقیق‬ ‫و محکم باش��ند‪ ،‬دیگر کس��ی نمی تواند سراغ چاپ‬ ‫اس��کناس برود‪ .‬این کامال مش��خص اس��ت که اگر‬ ‫بتوانی��م جل��وی این اق��دام دول��ت را بگیریم بحث‬ ‫ابرتورم منتفی خواهد ش��د و دیگر نیازی به اجرای‬ ‫طرحی مانن��د انچه اقای هانکه پیش��نهاد داده اند‪،‬‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫البت��ه نباید فراموش کرد که همی��ن االن هم در‬ ‫قوانی��ن پولی و بانک��ی کش��ورمان‪ ،‬ارزش هر ریال‬ ‫معادل مقدار مشخصی طال در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫طبق قانونی که در س��ال ‪ ۱۳۵۱‬به تصویب رس��ید‬ ‫و هنوز هم نافذ اس��ت و قان��ون دیگری جایگزینش‬ ‫نش��ده‪ ،‬واحد پ��ول ما مع��ادل مق��دار معینی طال‬ ‫تعریف ش��ده‪ ،‬اما متاسفانه ضمانت اجرایی برای این‬ ‫معیارس��نجی وجود ندارد؛ یعنی شما در جایگاه یک‬ ‫ش��هروند نمی توانید به بانک مرکزی مراجعه کنید و‬ ‫بگویی��د طبق قانون در ازای ریالی که در اختیار من‬ ‫اس��ت باید طال دریافت کنم‪ .‬نه تنها در ایران‪ ،‬بلکه‬ ‫در هیچ کشوری چنین چیزی اصال ممکن نیست‪.‬‬ ‫€ €تف�اوت ط�رح اس�تیو هانکه با ای�ن قانون‬ ‫چیست؟‬ ‫همانط��ور ک��ه تاکید کردم ایش��ان هن��وز به طور‬ ‫مفص��ل و دقی��ق طرح ش��ان را تش��ریح نکرده اند و‬ ‫نمی ت��وان خیلی دقیق گفت چه تفاوتی بین این دو‬ ‫مسئله وجود دارد اما انچه که از کلیات ان برمی اید‬ ‫این اس��ت که فرق بین دو طرح در تعریف پول ملی‬ ‫جدید اس��ت‪.‬؛ یعنی اقای هانکه اجرای طرح شان را‬ ‫منوط به تعریف واحد پولی (متناس��ب با طالیی که‬ ‫در اختیار کشور است) جدید دانسته اند‪.‬‬ ‫€ €ایشان به بحث انضباط مالی و لزوم رعایت ان‬ ‫هم تاکید بسیار زیادی داشته اند‪.‬‬ ‫اصال تمام بحث همین اس��ت‪ .‬هدف ایش��ان و هر‬ ‫اقتصاددان دیگری از اج��رای چنین طرحی رعایت‬ ‫انضباط مالی اس��ت‪ .‬الزمه اینکه ش��ما دچار ابرتورم‬ ‫نش��وید این اس��ت که پیش از هر چی��زی انضباط‬ ‫مالی در سیستم بانکی جریان داشته باشد‪ .‬اگر شما‬ ‫بتوانید این مس��ئله را در کشور نهادینه کنید‪ ،‬دیگر‬ ‫وقوع ابرتورم منتفی می شود‪.‬‬ ‫€ €مصادیق اجرای ان چیس�ت؟ یعنی باید در‬ ‫چه حوزه هایی انضباط مالی داشت؟‬ ‫یکی از مهم تری��ن حوزه هایی که باید دچار تغییر‬ ‫ش��ود‪ ،‬نظام بودجه ریزی کشور است‪ ،‬سپس باید در‬ ‫راس��تای مستقل ش��دن بانک مرکزی حرکت کرد‪،‬‬ ‫چراک��ه درجه اس��تقالل بانک مرک��زی در این بین‬ ‫بسیار تعیین کننده اس��ت‪ .‬طبیعتا اگر بانک مرکزی‬ ‫مس��تقلی داش��ته باش��یم‪ ،‬دیگر دولت ه��ا نخواهند‬ ‫توانس��ت این نه��اد را به چاپ پول ب��ا هدف جبران‬ ‫کسری بودجه وادار کنند‪.‬‬ ‫دقت داشته باشید اگر شما بانک مرکزی مستقلی‬ ‫داشته باشید‪ ،‬حتی اگر انضباط مالی نداشته باشید‪،‬‬ ‫ای��ن بی انضباطی منجر به بی انضباطی پولی نخواهد‬ ‫شد و خلق پول هم از حد بهینه خود باالتر نمی رود‪.‬‬ ‫€ €پس به اعتقاد ش�ما برای رس�یدن به هدف‬ ‫کنت�رل تورم یا بهتر بگویم ب�رای جلوگیری از‬ ‫وقوع ابرتورم باید انضباط مالی و بانک مرکزی‬ ‫مستقل داشته باشیم‪ .‬این برداشت من صحیح‬ ‫است؟‬ ‫بله؛ کامال درست است‪ .‬اگر بتوانیم نهاد حاکمیتی‬ ‫را مل��زم به پذیرش اس��تقالل بان��ک مرکزی کنیم‪،‬‬ ‫دیگر خلق پول بی رویه نخواهیم داشت و خودبه خود‬ ‫انضب��اط مالی هم ایج��اد می ش��ود‪ .‬در این صورت‬ ‫نه تنه��ا ابرتورم��ی در کار نخواهد ب��ود بلکه همین‬ ‫میزان کنونی تورم هم کنترل می شود‪.‬دولت ها نباید‬ ‫با انواع و اقس��ام ترفندها و با هدف جبران کس��ری‬ ‫بودجه‪ ،‬س��راغ چاپ پول بروند‪ .‬چاره این کار را هم‬ ‫باید در قانون گذاری جس��ت وجو کنی��م و نیازی به‬ ‫اجرای طرح هایی از این دست نخواهد بود‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1629‬‬ ‫پیاپی ‪2947‬‬ ‫بورس‬ ‫دولت و مجلس به حساب بورس می رسند!‬ ‫پرونده بورسی ها روی میز نمایندگان‬ ‫امیرحس��ین قاضی زاده هاشمی‪ ،‬نایب رئیس اول مجلس در روزهای اخیر خبری مبنی بر تشکیل مجمعی‬ ‫برای سهامداران را به رسانه ها اعالم کرد‪ .‬وی با توضیحاتی که درباره شرایط کنونی بازار سرمایه داده است‬ ‫بر این نکته نیز تاکید داشته که بورس تهران نیاز به حمایت دولت و مجلس دارد و این طرح نمایندگان نیز‬ ‫در همین راستا مطرح شده است‪ .‬هرچند قاضی زاده هاشمی توضیحات چندانی درباره جزئیات این طرح در‬ ‫اختیار رسانه ها نگذاشته اما کارشناسان حدس می زنند که این طرح برای ایجاد تریبونی برای حقوقی های‬ ‫بازار سهام طراحی شده باشد‪.‬‬ ‫اما از سویی هم گفته می شود در جلسه ای که روز پنجشنبه‪ ۱۰‬مهر‪ ،‬بین نمایندگان شرکت های حقوقی‬ ‫و نایب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی برگزار ش��ده بود نیز فضایی دوستانه بر نشست حاکم نبود‪ .‬به نحوی‬ ‫که در مقاطعی از جلسه قاضی زاده هاشمی عمال اخطارهایی بسیار جدی به حقوقی های بورس داده و حتی‬ ‫هش��دار داده اگر کس��ی به فکر منافع خودش باشد و منافع ملی را در نظر نگیرد‪ ،‬قوه قضاییه با وی برخورد‬ ‫جدی خواهد کرد‪.‬‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سازمان بورس بی خبر است؟!‬ ‫به دنبال اطالع رسانی به مخاطبان‪ ،‬درباره‬ ‫جزئیات این طرح پیشنهادی مجلس‪ ،‬در تماسی با‬ ‫سیاوش وکیلی‪ ،‬مدیر روابط عمومی سازمان بورس‬ ‫و اوراق به��ادار از چند و چون تش��کیل این مجمع‬ ‫پرس��ید اما وکیلی در پاس��خ ب��ه خبرنگار‬ ‫تاکیدکرد مجلس هنوز جزئیات و تاریخ اجرای این‬ ‫طرح را در اختیار سازمان بورس قرار نداده است‪ .‬با‬ ‫وجود این ش��رایط این پرسش پیش می اید که اگر‬ ‫س��ازمان بورس از هیچ چیز اط�لاع ندارد‪ ،‬پس در‬ ‫جلسه ای که بین نمایندگان و شرکت های حقوقی‬ ‫در بهارستان تشکیبل شده بود چه گذشته؟ ایا این‬ ‫طرح پیشنهادی با مشورت کارشناسان این حوزه و‬ ‫همچنین مدیران بورس��ی طراحی نشده است و ایا‬ ‫می توان پذیرفت که دولت و تبع ان سازمان بورس‬ ‫از کم و کیف کار بی اطالع هستند؟‬ ‫نگویید نگفتید!‬ ‫از طرحی که به نظر می رسد جنبه های مثبتی برای‬ ‫حقوقی ها به دنبال داش��ته باشد در حالی پرده برداری‬ ‫می شود که چند روز پیش نیز نایب رئیس مجلس به‬ ‫ش��رکت های حقوقی حاضر در بورس تهران هشداری‬ ‫جدی داده بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪ ،‬قاضی زاده هاش��می خط��اب به‬ ‫نمایندگانی از ش��رکت های حقوقی بازار بورس گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر نق��دی به این مصوب��ات دارید‪ ،‬به ط��ور قطع در‬ ‫شورای عالی بورس گوش ش��نوا برای شنیدن نظرات‬ ‫ش��ما وجود دارد ک��ه دو نفر از نماین��دگان هم عضو‬ ‫شورای عالی بورس هستند‪.‬‬ ‫ام��ا به ای��ن نکته توجه داش��ته باش��ید؛ زمانی که‬ ‫مس��ئله ای به طور قطعی به تصویب رس��ید‪ ،‬همه باید‬ ‫ان را اجرا کنیم‪ ،‬چراکه در چنین شرایطی‪ ،‬منافع یک‬ ‫بخش یا یک نهاد مطرح نیست‪ ،‬بلکه منافع ملی مطرح‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تاکی��د ک��رد‪ :‬حتم��ا مجلس به‬ ‫صورت ق��وی در این زمینه وارد می ش��ود و‬ ‫قوه قضاییه هم وارد شده به گونه ای که رئیس‬ ‫قوه قضاییه در این زمینه دس��تور داده است‪.‬‬ ‫کمیس��یون های اصل ‪ ۹۰‬و اقتصادی مجلس‬ ‫هم پیگیری های الزم را انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اس�لامی جلس��ات مفصلی برای بررسی بازار‬ ‫ب��ورس برگزار کرده اس��ت و رئیس مجلس و من هم‬ ‫طی جلساتی این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم‪.‬‬ ‫نایب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به بحران اجتماعی که ممکن است از این جهت‬ ‫به وجود اید‪ ،‬ما یکسری پیشنهادات را به شورای عالی‬ ‫بورس ارائه کرده و معتقدیم مواردی مانند قیمت مواد‬ ‫اولیه باید اصالح شود‪.‬‬ ‫به شرط کارشناسی‬ ‫پیم��ان مول��وی‪ ،‬اقتص��اددان‪ ،‬درب��اره ط��رح‬ ‫جدی��د مجل��س مبنی بر تش��کیل ی��ک مجمع‬ ‫برای س��هامداران حقوق��ی به‬ ‫گفت‪ :‬اینکه‬ ‫سهامداران حقیقی یا حقوقی صاحب یک تریبون‬ ‫ی��ا مجمع باش��ند‪ ،‬اتفاق بدی نیس��ت‪ ،‬هرچند از‬ ‫جزئی��ات این طرح جدید مجلس مطلع نیس��تیم‬ ‫اما نباید از این نکته هم غافل ش��د که بازار را باید‬ ‫به دس��ت اهالی بازار بس��پاریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اینکه بازار را‬ ‫باید به بازاری ها بس��پاریم به این معناست که مکانیسم های‬ ‫داخلی بورس کار خودش را انجام دهد و در مس��ائل داخلی‬ ‫بازار س��رمایه دخالتی نکنیم‪ .‬این مس��یر به طور طبیعی به‬ ‫س��مت نهادس��ازی پیش خواهد رفت و نی��ازی به دخالت‬ ‫هیچ کس ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۸۰‬درصد اقتصاد دولتی است‬ ‫این فعال بازارسرمایه در ادامه بیان کرد‪ :‬بیش از ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫اقتصاد ایران دولتی اس��ت‪ ،‬شرکت های حاضر در بورس هم‬ ‫به پیروی از س��ایر بخش های اقتصاد کشورمان غالبا دولتی‬ ‫هستند‪ ،‬پس عمال بورس را باید زمین بازی دولت دانست که‬ ‫بخش خصوصی هم سهم کوچکی از این بازار دارد‪ .‬با توجه‬ ‫به این مس��ئله باید گفت ایجاد یک مجمع برای سهامداران‬ ‫(حقوق��ی و حقیقی فرقی ندارد) ک��ه می تواند به مثابه یک‬ ‫تریب��ون جمع��ی نیز باش��د‪ ،‬امر مثبت و مبارکی اس��ت‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬بازهم تاکید می کنم باید منتظر انتش��ار جزئیات این‬ ‫ط��رح بمانیم و تا ان زمان نمی توان با قطعیت درباره مثبت‬ ‫یا منفی بودن ان نظر داد اما به طور کلی این اتفاق می تواند‬ ‫بستر خوبی را ایجاد کند تا شفافیت در بازار بیشتر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشورت بگیرید‬ ‫مولوی با تاکید بر لزوم مشورت گرفتن نمایندگان مجلس‬ ‫از کارشناس��ان باتجربه و خب��ره در امور مختلف‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫م��ن اعتقاد دارم ک��ه قانونگذاران باید ب��رای تنظیم چنین‬ ‫نظرگاه‬ ‫ش�ایان زهراکار‪ ،‬کارش�ناس بازار س�رمایه‪ :‬رفتارهای‬ ‫سینوس��ی ب��ازار س��هام در هفته های گذش��ته ک��ه از نیمه‬ ‫دوم م��رداد اغاز ش��ده و تا امروز ادامه دارد‪ ،‬صبر بس��یاری از‬ ‫س��هامداران خرد را لبریز کرده است و همین اتفاق باعث شده‬ ‫بس��یاری از این عده‪ ،‬حتی به بهای ضرر و زیان ناشی از خرید‬ ‫و فروش س��هام‪ ،‬حاضر به فروش س��هام خ��ود در قیمت های‬ ‫حاضر باشند؛ امری که کارشناسان و فعاالن این بازار‪ ،‬مخالف‬ ‫ان هس��تند و س��هامداران خرد را ترغیب به نفروختن ارزان‬ ‫س��هام خ��ود می کنند‪ .‬یکی از دالیل عقبگرد ش��اخص در ‪۶‬‬ ‫هفت��ه گذش��ته‪ ،‬تاکید چندین ب��اره برخی تریب��ون داران بر‬ ‫قاضی زاده هاش��می ب��ا اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫مجلس پیشنهاداتی را به شورای عالی بورس‬ ‫ارائ��ه کرده‪ ،‬گفت‪ :‬تس��ریع در صدور مجوز‬ ‫س��بدگردانی‪ ،‬تشکیل مجمع س��هامداران‬ ‫حقیق��ی و وجود بازارگردانی موثر‪ ،‬از جمله‬ ‫پیش��نهاداتی است که ما به ش��ورای عالی‬ ‫بورس ارائه کردیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬موضوع بازارگردان��ی موثر از امروز‬ ‫با ابالغ س��ازمان بورس اجرایی ش��ده و همه موظفند‬ ‫بخشی از منابع خود را به بازارگردان دهند‪.‬‬ ‫نایب رئی��س مجل��س ش��ورای اس�لامی خطاب به‬ ‫نمایندگانی از ش��رکت های حقوقی بازار بورس گفت‪:‬‬ ‫ما این جلس��ه را برگزار کرده و به صحبت های ش��ما‬ ‫گ��وش دادیم ت��ا بعدا گالی ه نکنی��د و نگویید که چرا‬ ‫مجلس برخورد کرد‪.‬‬ ‫ابربازیگر اقتصاد ایران‬ ‫طرح هایی از کارشناس��ان امر مشورت های الزم را‬ ‫بگیرند‪ ،‬متاس��فانه بارها دیده ایم که طرح ها حتی‬ ‫ب��ه مرحله اجرا رس��یده اند و تازه از کارشناس��ان‬ ‫نظرخواه��ی می ش��ود‪ .‬مجلس بای��د طی مراحل‬ ‫تصویب هر طرحی مش��خص کند از چه کس��انی‬ ‫مش��اوره گرفته و ایا اصال از نظرات کارشناس��ان‬ ‫خبره استفاده کرده است یا خیر؟ این اقتصاددان‬ ‫با اش��اره به اهمیت باالی شفافیت در عرصه قانون گذاری به‬ ‫گفت‪ :‬اگر این طرح ها ازسوی افرادی طراحی شود که‬ ‫تجربه و دانش الزم را نداشته باشند‪ ،‬حتی اگر واقعا خیرخواه‬ ‫مردم نیز باش��ند با شکس��ت مواجه خواهد شد‪ .‬بنابراین از‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی انتظار می رود طرح های تصویبی‬ ‫را با جزئیات کامل و با اس��امی مش��اوران روی وب س��ایت‬ ‫این نهاد تقنینی منتش��ر کنند ت��ا همگان بتوانند به راحتی‬ ‫اطالع��ات الزم را از منبع��ی موثق کس��ب کنند‪ .‬این کار به‬ ‫ش��فافیت بیش��تر در کارها و طبیعتا به افزایش سطح کیفی‬ ‫طرح ه��ا می انجامد‪ .‬وی افزود‪ :‬حت��ی معتقدم مجلس باید‬ ‫ب��رای تصویب هر ط��رح تخصصی از کارشناس��ان باتجربه‬ ‫دع��وت کن��د و انها نیز باید به طور رای��گان و بدون دریافت‬ ‫حق الزحمه پیشنهادات و نظرات تخصصی خود را در اختیار‬ ‫نماین��دگان مجلس قرار دهن��د‪ .‬این تحلیلگر اقتصادی در‬ ‫پایان یاداور شد‪ :‬در صورتی می توانیم موفق باشیم که تعامل‬ ‫با یکدیگر را بیاموزیم و شفاف عمل کنیم‪ .‬شفافیت که فقط‬ ‫در ایام انتخابات کارایی ندارد‪ ،‬بلکه باید در مراحل طراحی‬ ‫و تنظی��م قوانین هم ش��فاف عمل کنن��د‪ .‬درباره بورس هم‬ ‫تمام این موارد صادق اس��ت‪ .‬ب��رای مثال‪ ،‬وقتی در مجلس‬ ‫انگلس��تان قانونی تصویب می ش��ود دولت در سایه مواضع‬ ‫خودش را دارد‪ ،‬نظرات افراد و کارشناس��ان دیگر نیز با ذکر‬ ‫اسامی و کامال دقیق ثبت و کامال روشن و شفاف در رسانه ها‬ ‫منتشر می شوند‪.‬‬ ‫مس��عود میرزاباق��ری‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫بازارس��رمایه و فعال ب��ورس در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫ضمن تاکید ب��ر اهمیت حفظ‬ ‫اس��تقالل ب��ازار ب��ورس و اوراق به��ادار‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بازار سرمایه حتی اگر نگوییم‬ ‫یکی از ارکان اصلی س��رمایه داری و بازار‬ ‫ازاد اس��ت به طور قطع یکی از مهم ترین‬ ‫بخش های ان اس��ت‪ .‬پس از سال ها تالش‪ ،‬تمرین‬ ‫و ازم��ون در غرب به این نتیجه رس��یده اند که این‬ ‫ب��ازار در نتیجه مداخله بازاریان و عدم مداخله اهل‬ ‫سیاس��ت بهتری��ن و پویا ترین حالت خود را خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬این فعال حوزه بورس و اوراق بهادار ادامه‬ ‫داد‪ :‬حال می دانیم ک��ه در ایران بزرگ ترین بازیگر‬ ‫حوزه بازار و مالک ش��رکت های سهامی عام‪ ،‬دولت‬ ‫اس��ت و سیاس��ت نیز از محافل دولتی جدایی پذیر‬ ‫نیست‪ .‬وی با اشاره به مالکیت دولتی در حوزه های‬ ‫گوناگون اقتصادی توضیح داد‪ :‬مش��خصا با توجه به‬ ‫وظای��ف ذاتی دولت‪ ،‬ای��ن ابربازیگر صحنه اقتصاد‬ ‫سخن پایانی‬ ‫برخی کارشناس��ان بر این باورند که هیچ نهاد حاکمیتی اعم از دولت و مجلس نباید در امور داخلی‬ ‫بازار بورس دخالتی داش��ته باش��د‪ .‬به اعتقاد این دس��ته از صاحب نظران بازار سرمایه محلی برای رقابت‬ ‫بین سرمایه گذاران است و نمی توان انتظار داشت که افراد یا شرکت ها منافع خود را نادیده بگیرند‪ .‬اما‬ ‫از سوی دیگر از تریبون های مجلس سخنانی متناقض با نظرات کارشناسان به گوش می رسد‪ ،‬همانطور‬ ‫که پیش تر نیز گفته شد حقوقی های بورسی کارت زردی دریافت کرده اند به این دلیل که نباید دنبال‬ ‫منافع مجموعه های تحت مدیریت خود باشند و باید در جهت مدیریت بازار سهام فعالیت کنند‪ .‬با توجه‬ ‫به شرایطی که ایجادشده ایا می توان انتظار داشت که بازار بورس همچنان پربازده و سودده باشد؟ اگر‬ ‫ش��رکت های حقوقی یا حقیقی به دنبال منافع خود نباش��ند دیگر این بازار ش��باهتی به بورس نخواهد‬ ‫داشت‪ .‬ظاهرا باید منتظر ماند و دید که مقامات دولتی چه واکنشی نسبت به این مسئله نشان می دهند‪.‬‬ ‫حمایت حقوقی ها نوسانی است‬ ‫حبابی ش��دن بازار س��رمایه و غیرارزنده بودن سهام‬ ‫ش��رکت ها با قیمت های فعلی اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬بنا‬ ‫بر محاس��بات بسیاری از کارشناسان و خبرگان بازار‬ ‫سرمایه‪ ،‬قیمت های امروز سهام نه تنها باال نیستند‪،‬‬ ‫بلکه در بورس‪ ،‬ارزان فروش��ی هم انجام می ش��ود‪ .‬با‬ ‫ای��ن همه بس��یاری از کارشناس��ان ب��ازار معتقدند‬ ‫حمای��ت انجام ش��ده در روزهای گذش��ته‪ ،‬حمایت‬ ‫نوس��انی بوده است‪ .‬سوالی که ذهن سهامداران و فعاالن بازار‬ ‫س��رمایه را مش��غول کرده این اس��ت که ایا حمایت واقعی به‬ ‫ب��ازار س��رمایه برمی گردد یا خیر‪ .‬هنوز پول های بلوکه ش��ده‬ ‫ای��ران عموما در مدیریت این ش��رکت ها‬ ‫دچ��ار تض��اد منافع اس��ت‪ .‬در این میان‬ ‫عموم��ا س��هامداران و خرده مال��کان‬ ‫ش��رکت ها در تصمیم��ات بزرگ تری��ن‬ ‫تصمیم گی��ر دخال��ت داده نمی ش��وند‪.‬‬ ‫میرزاباق��ری در پایان به‬ ‫گفت‪ :‬هر‬ ‫چند در نهایت پویاترین حالت بازار سهام‬ ‫زمانی اس��ت که مداخله دولت در ان کمتر باش��د‬ ‫ام��ا با توجه به امکان ناپذیر بودن حذف بزرگ ترین‬ ‫مال��ک بازار بهتر اس��ت قوانین��ی در جهت رعایت‬ ‫حداق��ل انصاف درباره س��هامداران خ��رد تصویب‬ ‫ش��ود‪ .‬مجلس اخیرا تصمیمات��ی در این باره گرفته‬ ‫و قرار اس��ت سهامداران خرد در شورای عالی بورس‬ ‫دارای نماینده ش��وند‪ ،‬بدیهی است این مهم زمانی‬ ‫در بهتری��ن وضع خواهد بود که این نمایندگان در‬ ‫جه��ت مقررات زدایی و محدودیت زدایی و تضمین‬ ‫عدم دخالت بیش از حد دولت و مالکان بزرگ دارای‬ ‫اختیارات ویژه باشند‪.‬‬ ‫در صورتی‬ ‫می توانیم موفق‬ ‫باشیم که تعامل‬ ‫با یکدیگر را‬ ‫بیاموزیم و‬ ‫شفاف عمل‬ ‫کنیم‪ .‬شفافیت‬ ‫فقط در ایام‬ ‫انتخابات کارایی‬ ‫ندارد‪ ،‬بلکه باید‬ ‫در تمام مراحل‬ ‫طراحی و تنظیم‬ ‫قوانین هم‬ ‫شفاف عمل شود‬ ‫و خ��ارج ش��ده از بازار برنگش��ته اند‪ ،‬چون معتقدم‬ ‫حمایت های انجام ش��ده از نوع نوس��انی بوده است‪.‬‬ ‫روز سه ش��نبه‪ ،‬حقوقی ها با جو روانی درباره س��هام‬ ‫شاخص ساز‪ ،‬بازار مناسبی را برای امروز رقم زدند اما‬ ‫باز هم نیازمند به حمایت های قوی تری هس��تیم تا‬ ‫صف های فروش جمع شوند‪ .‬حمایت باید به گونه ای‬ ‫باش��د که صف های خرید پی در پی و در چند روز‬ ‫ایجاد شوند‪ .‬برهمین اساس معتقدم در چند روز باید حمایت‬ ‫قوی از صنعت خودرویی و پاالیش��ی به عنوان لیدرهای بازار و‬ ‫شاخص سازها شود‪ .‬پول های خارج شده از بازار منتظر هدایت‬ ‫قدرتمند هس��تند تا س��ریعا به بازار برگردند‪ ،‬در این صورت‬ ‫حتی ش��اهد کاهش قیمت ها در بازارهای موازی خواهیم بود‬ ‫و پول از بازارهای مس��کن‪ ،‬طال‪ ،‬ارز و خودرو به بازار س��رمایه‬ ‫برمی گردد‪ .‬نقدینگی بس��یاری از س��هام به دلیل عدم حمایت‬ ‫مسدود و بلوکه شده اند‪ ،‬از این رو انتظار حمایت قوی را داریم‬ ‫نه یک حمایت بیهوده‪ ،‬نوس��انی و مقطعی‪ .‬انچه مس��لم است‬ ‫در شرایط امروز س��هام خودرویی به عنوان سهام شاخص ساز‬ ‫می تواند نماد اصلی بازار س��رمایه باشد که بسیاری از افراد به‬ ‫ان چش��م دوخته اند‪ .‬اگر بازار حمایت شود این نماد می تواند‬ ‫شاخص کل را باال بکشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ ۱۱۶‬شرکت‬ ‫مجوز افزایش‬ ‫سرمایه گرفتند‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق بهادار در ‪ ۶‬ماه نخست سال ‪ ۹۹‬مجوز انجام‬ ‫افزایش سرمایه ‪ ۱۶۶‬شرکت را صادر کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش بازارس��رمایه‪ ،‬عل��ی بیگ زاده‪ ،‬مدیر نظارت ب��ر بازار اولیه‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار درباره افزایش سرمایه های درخواست شده‬ ‫از ابتدای س��ال تاکنون گفت‪ :‬مدیریت نظارت بر بازار اولیه در راستای‬ ‫اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوط‪ ،‬در ‪ ۶‬ماه نخست‬ ‫سال‪ ۹۹‬نس��بت به بررس��ی درخواست افزایش س��رمایه شرکت های‬ ‫سهامی عام ثبت ش��ده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام و مجوز‬ ‫انجام افزایش س��رمایه ‪۱۱۶‬ش��رکت را صادر کرده اس��ت و مبلغ کل‬ ‫مجوزهای ارائه ش��ده در این بازه زمانی معادل ‪۵۵۰‬میلیون و ‪۶۱۲‬هزار‬ ‫و ‪۱۶۶‬میلیون ریال بوده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬براس��اس مجوزهای صادرش��ده‪ ۴۷ ،‬درصد افزایش‬ ‫س��رمایه ها از محل مازاد تجدی��د ارزیابی دارایی ها‪ ۲۵ ،‬درصد از محل‬ ‫مطالبات حال شده سهامداران و اورده نقدی‪ ۱۶ ،‬درصد از محل سود‬ ‫انباشته و مابقی از محل سایر اندوخته ها تامین شده اند‪.‬‬ ‫علی بیگ زاده به مجوز افزایش س��رمایه های صادرشده سال گذشته‬ ‫نیز اش��اره کرد و افزود‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۸‬تعداد ‪ ۵۱‬مجوز‬ ‫افزایش سرمایه در سازمان بورس به ثبت رسید که مبلغ ان افزون بر‬ ‫‪ ۶۸‬میلیون و ‪ ۹۷۲‬هزار و ‪ ۹۵۵‬میلیون ریال بود و در پایان س��ال ‪۹۸‬‬ ‫ای��ن تعداد مجوز ها به ‪ ۱۴۶‬عدد و مبل��غ ان نیز به یک میلیارد و ‪۹۷‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۴۸‬هزار و ‪ ۳۶۶‬میلیون ریال رسید‪.‬‬ ‫یاداوری‬ ‫خاطرات تلخ‬ ‫سال‪۹۲‬‬ ‫روزبه شریعتی‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‬ ‫ب��ا توجه ب��ه ش��رایطی ک��ه در ماه های‬ ‫اخیر در بازار س��رمایه جریان داشته‪ ،‬حتی‬ ‫س��هامدارانی که سابقه بیش��تری در بازار‬ ‫دارند‪ ،‬همچنان دودل و سردرگم هستند‪.‬‬ ‫انچه در گام نخس��ت ب��رای قدیمی های‬ ‫بورس تداعی می ش��ود‪ ،‬خاطرات سال های‬ ‫‪ ۹۲‬و ‪ ۹۳‬اس��ت‪ ،‬روزهایی که تجربه خوبی‬ ‫برای فع��االن این حوزه نبود و باعث ش��د‬ ‫برخی س��هامداران هرانچ��ه در این حوزه‬ ‫س��رمایه گذاری ک��رده بودند را از دس��ت‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫اگر امروز هم از ریاس��ت وقت س��ازمان‬ ‫ب��ورس و اوراق بهادار تهران در س��ال‪۹۲‬‬ ‫بپرس��یم‪ ،‬حتم��ا می پذیرن��د ک��ه برخی‬ ‫تصمیمات��ی ک��ه در ان دوره اتخاذ ش��د‪،‬‬ ‫درس��ت نب��ود ک��ه متاس��فانه منج��ر به‬ ‫ریزش های شدید و بسیار سنگینی در بازار‬ ‫سرمایه شد‪.‬‬ ‫خاطرمان هست که ناامنی و سردرگمی‬ ‫سرمایه داران در ان سال ها بسیار باال رفته‬ ‫و بازار شدیدا امنیتی شده بود‪.‬‬ ‫نباید فراموش کرد که اقتصاد دس��توری‬ ‫هیچ گاه نتوانسته نتیجه مطلوبی را به دنبال‬ ‫داش��ته باش��د و بازار س��هام نی��ز یکی از‬ ‫حوزه های اقتصادی اس��ت که هیچ وقت با‬ ‫دستوراتی که با منش��اء خارجی به بورس‬ ‫تحمیل می ش��ود نتوانسته کنار بیاید و در‬ ‫نهایت ش��اهد بوده ایم که این امر مشکالت‬ ‫بسیاری را در بازار ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫البته مس��ئله ای که وجود دارد این است‬ ‫که شرایط امروز کش��ور با سال های ‪ ۹۲‬و‬ ‫‪ ۹۳‬بس��یار متفاوت است‪ ،‬چراکه ریزش در‬ ‫بازارهای کامودیت��ی در ان دوران به دنبال‬ ‫ریزش ه��ای ب��ازار ارز رخ داده بود و باعث‬ ‫ش��د بخش بزرگی از س��هامداران به طرز‬ ‫ناعادالنه ای کل دارایی های خود را در چند‬ ‫روز از دست رفته ببینند‪.‬‬ ‫رکود ش��دیدی که در بازار حاکم و رشد‬ ‫ش��اخص نیز متوقف شد‪ ،‬همه این اتفاقات‬ ‫موجب به کما رفتن بازار برای مدتی نسبتا‬ ‫طوالنی شد‪.‬‬ ‫اما انچه با ش��رایط امروز بس��یار تفاوت‬ ‫دارد‪ ،‬مس��ئله چش��م انداز اقتصادی کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬در ان دوران چش��م اندازی ک��ه‬ ‫پیش روی فع��االن اقتصادی ای��ران بود با‬ ‫انچه امروز می بینیم‪ ،‬بسیار تفاوت داشت‪.‬‬ ‫زمانی که ما در اموزشکده های بازرگانی‬ ‫مشغول تحصیل بودیم‪ ،‬هر کدام از دوستان‬ ‫عالقه داش��تند وارد حوزه هایی ش��وند که‬ ‫جنبه ه��ای اقتصادی ان بر س��ایر مولفه ها‬ ‫بچرب��د و تا جای ممکن بر پایه رقابت ازاد‬ ‫باش��د‪ .‬به نسبت سایر حوزه های اقتصادی‬ ‫در ایران بازار سرمایه تنها مرجعی است که‬ ‫این ویژگی ها را بیشتر از سایر بازارها دارد‪،‬‬ ‫هرچن��د تقریبا در تمام��ی حوزه ها اقتصاد‬ ‫ایران تحت مدیریت دولت است اما در بازار‬ ‫سرمایه ش��اهد این هستیم که فاکتورهای‬ ‫رقابت ازاد تا حدی لحاظ شده است‪.‬‬ ‫ب��ه همی��ن دلیل م��ن به هم��راه اغلب‬ ‫هم دوره ای هایم وارد بازار بورس ش��دیم تا‬ ‫در این حوزه به فعالیت اقتصادی بپردازیم‪.‬‬ ‫به دلی��ل ای��ن ذهنیت ما ب��ا تکیه بر ان‬ ‫وارد ب��ورس ش��ده بودیم‪ ،‬انتظار داش��تیم‬ ‫فضای دس��توری در بورس حاکم نباشد و‬ ‫سهامداران و فعاالن بازار سرمایه از ازادی‬ ‫عمل بیشتری برخوردار بودند‪.‬‬ ‫هفته پیش ش��اهد این بودیم که رئیس‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه دول��ت دوازدهم‬ ‫اظهارات��ی مبن��ی بر تامین مال��ی ‪۳۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی دولت از بازار سرمایه بودیم‪،‬‬ ‫در حالی که طبق پیش بینی ها تخمین زده‬ ‫می شد حدود ‪۱۲‬هزار میلیارد تومان از این‬ ‫بخش تامین شود‪.‬‬ ‫این حجم از س��رمایه که با دعوت دولت‬ ‫ب��ا ش��تابزدگی جذب این حوزه ش��ده بود‬ ‫توانس��ته بخش بزرگی از کس��ری بودجه‬ ‫دولت را تامین کند اما از س��وی دیگر بازار‬ ‫را با مش��کالتی مواجه ک��رده که هر کدام‬ ‫ممکن است بورس را دچار بحران کند‪.‬‬ ‫هرچند در روزهای اخیر در بازار ش��اهد‬ ‫یک ثبات نس��بی هستیم اما بورس نیاز به‬ ‫ی��ک برنامه ریزی بلندم��دت و دقیق دارد‪.‬‬ ‫تنه��ا در ای��ن ص��ورت فعاالن ای��ن حوزه‬ ‫می توانند با خیالی اسوده و اطمینان خاطر‬ ‫و ب��ا تکیه ب��ر چش��م انداز بازار ب��ه ادامه‬ ‫معامالت در بورس بپردازند‪.‬‬ صفحه 15 ‫سه شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 15‬مهر‪ 18 -1399‬صفر ‪ 6 - 1442‬اکتبر ‪-2020‬شماره‪-1629‬پیاپی‪2947‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪instagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫عروسی با طعم کرونا و بی توجهی به ممنوعیت فعالیت تاالرها‬ ‫ساده انگاری را کنار بگذاریم؛ خطر جدی است‬ ‫کرونا با قدرت می تازد!‬ ‫در پی تشدید ش��یوع کرونا در تهران‪ ،‬مازندران‬ ‫برای یک هفته تعطیل ش��د؛ اما ای��ن تازه ابتدای‬ ‫ماجراس��ت‪ .‬ماجرایی که در ای��ن ‪ ۸‬ماهه کرونایی‬ ‫تازگی ن��دارد و مصیبت ای��ن تعطیلی ها به دوش‬ ‫شهرهای ش��مالی می افتد؛ ش��هرهای شمالی که‬ ‫چندین ماه است در وضعیت قرمز هستند و دیگر‬ ‫کادر درمانی ان رمقی ندارند‪.‬‬ ‫کرونا همچنان در شهرهای گردشگرپذیر کشور‬ ‫می تازد‪ .‬هر زمان تعطیلی چندروزه ای در کش��ور‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬متولی��ان وزارت بهداش��ت هش��دار‬ ‫می دهند که مردم به سفر نروند اما باز هم عده ای‬ ‫هستند که این هشدارها را جدی نمی گیرند و راه‬ ‫خودش��ان را می روند‪ .‬به همین دلیل است که بعد‬ ‫از مدتی امار مبتالیان و درگذشتگان ناشی از ابتال‬ ‫به کرونا بیش��تر می شود؛ مانند تعطیالت عاشورا و‬ ‫تاسوعا که اکنون ش��اهد افزایش امار مبتالیان به‬ ‫ویروس هستیم‪ .‬کارشناس��ان بارها اعالم کرده اند‬ ‫افزایش مبتالیان به کرونا رابطه مستقیمی با سفر‬ ‫دارد‪ .‬هر زم��ان که تعطیلی ها افزایش پیدا کرد ما‬ ‫با روند رو به رش��د کرونا مواجه بودیم‪ .‬چند وقتی‬ ‫بیش��تر از تعطیالت محرم نگذشته بود که امارها‬ ‫باتوجه به حجم وس��یع مسافرت ها به مازندران به‬ ‫حدود بیش از ‪ ۶۰۰‬بیمار کرونایی در استان رسید؛‬ ‫تا جایی که تخت خالی در بیمارستان ها برای دیگر‬ ‫بیماران وجود نداش��ت اما با پای��ان تعطیالت و با‬ ‫کمک کادر درمانی این تعداد اکنون به حدود ‪۴۳۶‬‬ ‫نفر رس��یده و این یعنی هر قدر مسافرت ها کمتر‬ ‫شود‪ ،‬ناقلین کرونا نیز کاهش می یابند‪.‬‬ ‫‹ ‹سوغات «بحران» مسافران شمال‬ ‫ه��ر بار با س��وءتدبیرها مازندران و اس��تان های‬ ‫شمالی با بحرانی جدید روبه رو می شوند‪ .‬این روزها‬ ‫برای تهران هم محدودیت های جدید و شدیدتری‬ ‫برای مقابله با کرونا وضع کرده اند‪ ،‬اما مش��اهدات‬ ‫میدانی همچنان حکایت از تردد باال در جاده های‬ ‫مواصالتی کشور دارد‪ .‬بی اعتنایی مسافران در سفر‬ ‫به استان های شمالی این بار در فصل سیاه بیماری‬ ‫ک��ه انفلوانزا را هم در پیش داریم‪ ،‬می تواند بحران‬ ‫تازه ای ایجاد کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ای��ن روزها ش��اهد کاه��ش رعایت‬ ‫پروتکل های بهداش��تی ازس��وی مردم هس��تیم‪،‬‬ ‫ماس��ک ها کنار گذاشته ش��ده و مجالس دورهمی‬ ‫پابرجاست‪ .‬بی خیالی برخی شهروندان در روزهایی‬ ‫ک��ه می توان��د م��وج خطرناک��ی از بیماری هایی‬ ‫مانند انفلوانزا و کرونا را به همراه داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫‹ ‹ت�ور اشناس�ازی گردش�گری در‬ ‫استان های قرمز!‬ ‫در این می��ان وزارت میراث فرهنگی هم با علم‬ ‫خطر س��فر در بح��ران این روزهای ش��یوع کرونا‪،‬‬ ‫نه تنها بسته های تشویقی برای سفر مردم طراحی‬ ‫صورت مسئله را پاک نکنیم‬ ‫رئیس ش��ورای ش��هر تهران با بیان اینکه مش��کالت امروزه تهران‪ ،‬ناش��ی‬ ‫از تصمیمات نادرس��ت گذش��ته اس��ت‪ ،‬ط��رح انتقال پایتخ��ت را پاک کردن‬ ‫صورت مس��ئله خواند و گفت‪ :‬نمی توان ش��هری را با ‪ ۱۰‬میلیون ش��هروند با‬ ‫مشکالت فراوان رها کرد و سخن از مسئولیت پذیری و اخالق مداری گفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محس��ن هاشمی در ابتدای جلس��ه شورای شهر تهران با‬ ‫تاکید بر اینکه دو عضو ش��ورای ش��هر به صورت مجازی در جلسه شورا حضور‬ ‫دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در ابتدا پیروزی ش��یرین پرسپولیس تهران بر النصر سعودی‬ ‫در جدالی نابرابر را به همه ایرانیان تبریک می گوییم و ارزوی موفقیت نماینده‬ ‫کش��ورمان در فینال اس��یا را داریم‪ .‬هاشمی در ادامه گفت‪ ۱۵ :‬مهر در تقویم‬ ‫«روز تهران» نام گذاری شده است‪ .‬از ‪ ۲۳۵‬سال پیش که تهران عمال به عنوان‬ ‫مرکز حکومت قاجار تعیین شد‪ ،‬در مقیاس شهرهای کهن جهان زمان زیادی‬ ‫سپری نشده است‪ ،‬به ویژه که ‪ ۱۱۳‬سال قبل‪ ،‬در سال ‪ ۱۲۸۶‬هجری شمسی‪،‬‬ ‫تهران توسط مجلس مشروطه رسما به عنوان دارالخالفه تعیین شد‪ .‬شاید بتوان‬ ‫بخش عمده توسعه تهران را مربوط به نیم قرن اخیر‪ ،‬یعنی از اواخر دهه ‪ 40‬و با‬ ‫افزایش درامد نفتی کشور دانست‪ .‬هاشمی افزود‪ :‬تهران در مقایسه با بسیاری‬ ‫از کالنشهرهای جهان‪ ،‬شهری جوان و نوپاست؛ شهری با ظرفیت های طبیعی‬ ‫و انسانی کم نظیر؛ شهری که می تواند موتور محرکه اقتصاد ایران و منطقه در‬ ‫جهت توسعه ای پایدار باشد‪ ،‬اما متاسفانه همزمان با نگاه مثبت و فرصت محور‬ ‫به تهران‪ ،‬نگاهی منفی و تهدیدمحور نیز به این ش��هر وجود دارد؛ نگاهی که‬ ‫ته��ران را به عنوان منبعی از تهدی��دات بالقوه و بالفعل می داند؛ از االینده های‬ ‫فزاین��ده تا تاب اوری پایین‬ ‫در برابر س��وانح‪ ،‬شهری پر‬ ‫از معض�لات اجتماع��ی و‬ ‫فرهنگ��ی‪ .‬وی با طرح این‬ ‫پرس��ش که اگر ب��ا نگاهی‬ ‫منفی گرایان��ه ب��ه ته��ران‬ ‫بنگریم‪ ،‬با چ��ه پیامدهایی‬ ‫مواجه خواهیم ش��د؟ گفت‪ :‬پاسخی که داده می شود‪ ،‬انتقال پایتخت از تهران‬ ‫است‪ .‬صرف نظر از شعاری و غیرقابل اجرا بودن این ایده به لحاظ تامین منابع‬ ‫و مش��کالت زیرس��اختی‪ ،‬این روش پاک کردن صورت مس��ئله به کجا خواهد‬ ‫انجامید؟ ایا با این نگاه سرنوش��ت همه کالنش��هرهای ما‪ ،‬نابودی نخواهد بود؟‬ ‫چگونه دیگر کش��ورها با اصالح و س��اماندهی معضالت خود می توانند اقدام به‬ ‫بازافرینی و نوسازی شهرهای خود کنند؟ ما باید با ایجاد مشکل در یک شهر‪،‬‬ ‫ان را به حال خود رها کنیم و س��راغ منطق ه و ش��هری دیگر برویم؟ وی با بیان‬ ‫اینکه در این نگاه تمدن سازی و ساخت میراثی که در کشورهای توسعه یافته‬ ‫جه��ان در لن��دن‪ ،‬پاریس‪ ،‬برلین‪ ،‬رم و ده ها و صدها کالنش��هر کهن جهان که‬ ‫بعض��ا عمری بیش از هزاره دارند‪ ،‬دیده می ش��ود‪ ،‬چ��ه جایگاهی دارد؟ گفت‪:‬‬ ‫واقعیت ان است که در دهه های اخیر و با سیاست های نادرست و بعضا فقدان‬ ‫سیاستی جامع‪ ،‬در تهران مشکالتی ایجاد کرده ایم که برخورد مسئوالنه با ان‬ ‫راه حل این مشکالت است‪ ،‬نه پاک کردن صورت مسئله‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫باز هم دوگانه «جان» و «نان»‬ ‫امارهای جهانی نشان می دهد به طور‬ ‫کلی کارگران به ویژه کارگران کارخانه ها‪،‬‬ ‫نگهبانان و کارگران خدماتی در معرض‬ ‫بیش��ترین خطر ابتال و مرگ ومیر ناشی‬ ‫از کرونا هس��تند‪ .‬احتماال در کش��ور ما‬ ‫نیز کارگران خط��وط تولید و خدمات‪،‬‬ ‫بیشترین میزان ابتال و شاید مرگ ومیر‬ ‫در اث��ر کرونا را داش��ته اند؛ هرچند در ای��ن زمینه هنوز گزارش‬ ‫رسمی و موثقی موجود نیست‪ .‬حاتم شاکرمی‪ ،‬معاون روابط کار‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی درباره اقدامات و سیاست های‬ ‫این وزارتخانه برای مقابله با کرونا و حفاظت از جان و س�لامت‬ ‫نیروه��ای کار ب��ه ایلنا می گوید‪ :‬مهم ترین مش��کل م��ا در این‬ ‫خصوص ان اس��ت که به راحتی نمی توانیم مش��خص کنیم ایا‬ ‫کارگ��ران در محی��ط کار به کرونا مبتال می ش��وند یا در محیط‬ ‫بیرون از کار؟ ام��ا به طور کلی می توانم بگویم طبق ارزیابی های‬ ‫ما‪ ،‬بیش��تر ابت�لا و مرگ ومیر کارگران در خ��ارج از محیط کار‬ ‫یعنی در مترو‪ ،‬س��طح شهر‪ ،‬مراکز خرید‪ ،‬نانوایی ها و مواردی از‬ ‫این قبیل است‪.‬‬ ‫وی با دفاع از سیاس��ت دولت و وزارت کار در این مدت برای‬ ‫حفظ س�لامت کارگران‪ ،‬در ادامه وعده داد که در روزهای اینده‬ ‫ام��ار و ارق��ام دقیقی از میزان ابتال و مرگ ومی��ر کارگران بر اثر‬ ‫کرونا طی چند ماه گذشته در کشور ارائه می دهد تا زمینه برای‬ ‫تحلیل و بررسی کارشناسان کار و امور اجتماعی فراهم شود‪.‬‬ ‫اما علی اصالنی‪ ،‬عضو هیات مدیره شوراهای اسالمی کار کشور‬ ‫درباره امار و ارقام کارگران مبتال شده یا فوت کرده بر اثر کرونا‬ ‫این طور می گوید‪ :‬متاس��فانه هنوز ام��ار و ارقام دقیقی در زمینه‬ ‫میزان تلفات کارگران بر اثر کرونا نداریم‪ .‬امار مرگ ومیر کارگران‬ ‫را وزارت کار و س��ازمان تامین اجتماع��ی دارند که تاکنون و با‬ ‫گذشت ‪ 8‬ماه از شیوع کرونا این امار را اعالم نکرده اند‪.‬‬ ‫برخ��ی فعاالن کارگری نی��ز تاکید دارند که هن��وز هیچ امار‬ ‫ی��ا حتی تخمینی ازس��وی مس��ئوالن در زمین��ه مرگ ومیر یا‬ ‫ابتالی کارگران به کرونا اعالم نش��ده است‪ .‬سیدابوالفضل اشرف‬ ‫منص��وری‪ ،‬رئی��س هیات مدی��ره انجمن های صنف��ی ایمنی و‬ ‫بهداشت کشور درباره ابهامات و نامشخص بودن وضعیت ابتال و‬ ‫تلفات کارگران در اپیدمی کرونا می گوید‪ :‬دلیل اینکه هیچ امار‬ ‫درس��ت و دقیقی از میزان مرگ ومیر و ابتالی کارگران کشور به‬ ‫کرونا موجود نیس��ت‪ ،‬هم به سیاست دولت و هم به تعدد منابع‬ ‫و مراکز اعالم امار مرگ ومی��ر کارگران برمی گردد که از ادارات‬ ‫کار تا س��ازمان تامین اجتماعی و پزشکی قانونی و شرکت های‬ ‫بیم��ه‪ ،‬متغی��ر و متنوع اس��ت‪ .‬این یک نقطه ضع��ف بزرگ در‬ ‫تحیل وضعیت کار و کارگران کش��ور در دهه های اخیر است که‬ ‫مجال هرگونه تحلیل و توضیح را از کارشناس��ان کار و بهداشت‬ ‫شغلی سلب می کند‪ .‬ابهام در زمینه امار و ارقام تلفات و ابتالی‬ ‫کارگ��ران‪ ،‬در حالی اس��ت که کارگران به دلی��ل فعالیت مداوم‪،‬‬ ‫تورم شدید و نیز وضعیت معیشتی و شغلی بی ثبات‪ ،‬در معرض‬ ‫بیش��ترین خطر ابتال به کرونا قرار دارند؛ از همین رو الزم است‬ ‫امار و ارقام دقیق و قابل اتکایی برای بررس��ی وضعیت کارگران‬ ‫در دوره کرونا وجود داش��ته باش��د‪ .‬کارگ��ران و نمایندگان انها‬ ‫طبق تجارب چند ماه گذشته‪ ،‬مشاهدات و گمانه هایی را درباره‬ ‫کارگرانی که بیشترین ریس��ک ابتال و مرگ ومیر ناشی از کرونا‬ ‫را داش��ته اند‪ ،‬مطرح می کنند‪ .‬باتوجه به مجموع این توضیحات‪،‬‬ ‫می ت��وان گفت کارگرانی که در کارگاه های فش��رده و در فاصله‬ ‫نزدیک به هم کار می کنند و لوازم بهداش��ت و پیش��گیری انها‬ ‫ازس��وی کارفرمایان تامین نمی شود‪ ،‬احتماال پرخطرترین بخش‬ ‫از کارگران از نظر ابتال‪ ،‬شیوع و مرگ ومیر ناشی از کرونا هستند‪.‬‬ ‫همچنی��ن کارگران موقت که در هراس اخراج یا ازدس��ت دادن‬ ‫ش��غل‪ ،‬مجبورند در محی��ط کار حتی باوجود بیم��اری و ابتال‪،‬‬ ‫حضور پیدا کنند‪ ،‬زمینه بیش��تری برای ابتال به کرونا دارند‪ .‬این‬ ‫یعن��ی کارگران موقت یکی دیگر از بخش های کارگری کش��ور‬ ‫به شمار می روند که احتماال مستعد ابتال به کرونا هستند‪ ،‬چراکه‬ ‫از وضعیت بی ثبات و شدیدا ناامن شغلی و معیشتی رنج می برند‪.‬‬ ‫انط��ور که از اظه��ارات کارشناس��ان بهداش��تی و روابط کار‬ ‫برمی ای��د‪ ،‬الزم اس��ت در ای��ن زمین��ه نهادهای ناظ��ر از قبیل‬ ‫وزارت بهداش��ت و وزارت کار‪ ،‬اقدامات ضربتی و دستوری را در‬ ‫محیط ه��ای کار و برای نظارت بر کارفرمایان متخلف در اولویت‬ ‫ق��رار دهند؛ در غیر ای��ن صورت‪ ،‬کرونا قربانیان بیش��تری را از‬ ‫کارگ��ران خواهد گرفت؛ کارگرانی که این روزها از ابعاد مختلف‬ ‫دستمزدی‪ ،‬ثبات شغلی و بیمه بیکاری مشکالت فراوانی دارند و‬ ‫حاال جان و سالمت جسمی انها نیز با شروع پاییز و سپس فصل‬ ‫سرما‪ ،‬در خطر به مراتب بیشتری قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫تعطیلی دانشگاه ها‬ ‫تابع مصوبات ستاد کروناست‬ ‫وزیر عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ،‬درباره نحوه فعالیت‬ ‫دانش��گاه ها و مراکز اموزش عالی در هفته جاری گفت‪:‬‬ ‫مدیریت موضوع برعهده روس��ای دانشگاه ها است و در‬ ‫این زمینه باید از مصوبه ستادهای استانی تبعیت کنند‪.‬‬ ‫منصور غالم��ی در گفت وگو با ایرن��ا درباره تعطیلی‬ ‫بخش ه��ای مختل��ف دانش��گاه ها از جمل��ه اداری و‬ ‫اموزش��ی‪ ،‬توضیح داد‪ :‬کاهش تعداد کارکنان و تعطیل‬ ‫کردن فعالیت های حضوری دانشجویان براساس برنامه اعالم شده‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫وزیر علوم گفت‪ :‬در زمان تعطیلی دانش��گاه ها‪ ،‬فقط دانشجویانی که تعطیلی‬ ‫به کار پژوهش��ی در حال انجام انها اسیب می رساند‪ ،‬می توانند با رعایت کامل‬ ‫پروتکل های بهداش��تی و ب��رای حداقل زمان ضروری در ازمایش��گاه ها حضور‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر بیش��تر اموزش ه��ای دانش��گاه ها در ت��رم تحصیلی جاری‬ ‫الکترونیکی اس��ت و دانش��جویانی که واحدهای عملی و ازمایشگاهی دارند‪ ،‬به‬ ‫دانش��گاه مراجعه می کنند‪ .‬استانداری تهران روز گذش��ته در ابالغیه ای بخش‬ ‫بزرگ��ی از پایتخت از جمله مدارس و دانش��گاه ها را حداقل به مدت یک هفته‬ ‫تعطیل اعالم کرد‪.‬‬ ‫در بخش��ی از این ابالغیه که معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران اعالم‬ ‫کرد‪ ،‬امده اس��ت‪ :‬دانشگاه ها‪ ،‬مدارس‪ ،‬مدارس ش��بانه روزی‪ ،‬حوزه های علمیه‪،‬‬ ‫اموزش��گاه های فنی و حرفه ای‪ ،‬زبان س��راها و سایر اموزش��گاه ها و کتابخانه ها‪،‬‬ ‫مس��اجد و مصال ها‪ ،‬س��ینما‪ ،‬تئاتر و مراکز مش��ابه‪ ،‬موزه و باغ موزه ها‪ ،‬تاالرهای‬ ‫پذیرای��ی‪ ،‬ارایش��گاه های زنانه و س��الن های زیبایی در این ی��ک هفته تعطیل‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫چهره‬ ‫نگران کننده اس��ت‪ .‬احمد حسین زادگان‪ ،‬استاندار‬ ‫مازندران در اخرین جلس��ه استانی ستاد مقابله با‬ ‫کرونا در مازندران به این نکته اش��اره کرده بود که‬ ‫موضوع مهم جلس��ه ستاد ملی و استانی نگرانی از‬ ‫عادی انگاری کرونا و مقابله با ان در جامعه است‪.‬‬ ‫س��اده انگاری کرونا در حالی به پدیده رایج این‬ ‫روزها بدل ش��ده که براس��اس پایش های صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬میزان رعایت پروتکل های بهداشتی هم در‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی و هم استفاده از ماسک در‬ ‫هر دو سطح‪ ،‬امارهای خوبی نیست‪.‬‬ ‫قاسم جان بابایی‪ ،‬معاون درمان وزیر بهداشت نیز‬ ‫به این نکته اش��اره کرده که قدرت سرایت ویروس‬ ‫کرونا افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی گفت��ه ب��ود‪ :‬حساس��یت م��ردم نس��بت به‬ ‫پروتکل های بهداش��تی به مرور زمان کم ش��ده و‬ ‫امروز ش��اهد بی توجهی بخشی از جامعه نسبت به‬ ‫رعایت دستورالعمل های بهداشتی هستیم‪.‬‬ ‫س��یما س��ادات الری‪ ،‬معاون وزیر و سخنگوی‬ ‫وزارت بهداشت هم در نشست ستاد مقابله با کرونا‬ ‫استان مازندران در ساری‪ ،‬با انتقاد از ماسک نزدن‬ ‫برخی مازندرانی ه��ا در اماکن و واحدهای تجاری‬ ‫و صنفی‪ ،‬میانگین اس��تفاده از ماسک در استان را‬ ‫پایین تر از میانگین کش��وری دانس��ت و بر تشدید‬ ‫مراقبت ها و مج��ازات متخلفان بهداش��تی تاکید‬ ‫کرد‪ ،‬این در حالی اس��ت که پایتخت نیز در هفته‬ ‫جاری با محدودیت های جدید کرونایی همراه بوده‬ ‫و بسیاری از کسب وکارها تعطیل و دورکار شده اند‪.‬‬ ‫می کند‪ ،‬بلکه تورهای اشناسازی گردشگری را نیز‬ ‫در اس��تان های کش��ور اغاز کرده است؛ ان هم در‬ ‫شرایطی که برخی از استان ها رسما اعالم کرده اند‬ ‫که همه مراکز گردش��گری و تفریحی شان تعطیل‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬در دو روز اخیر اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی استان اصفهان از تعطیلی تمامی بناهای‬ ‫تاریخی و جاذبه های گردش��گری اس��تان به مدت‬ ‫ی��ک هفت��ه به دلیل ق��رار گرفتن این اس��تان در‬ ‫وضعیت قرمز خبر داد‪.‬‬ ‫اس��تاندار چهارمحال وبختیاری نیز گفت‪ :‬تمامی‬ ‫مراکز تفریحی و گردش��گری این اس��تان حداقل‬ ‫به مدت ‪ 2‬هفته تعطیل ش��د‪ .‬فرماندار کالردشت‬ ‫در اس��تان مازندران هم گف��ت محدودیت عبور و‬ ‫مرور در ورودی های شهرس��تان کالردشت به علت‬ ‫وضعیت قرمز کرونایی اجرا شده است‪ .‬همزمان با‬ ‫ممنوعیت سفر به کالردشت‪ ،‬تور اشناسازی شرق‬ ‫مازندران توس��ط اداره کل میراث فرهنگی استان‬ ‫مازن��دران و انجمن راهنمایان این اس��تان از ‪۱۲‬‬ ‫مهر برگزار می ش��ود‪ ،‬در حالی که استان مازندران‬ ‫در فهرست ‪ ۲۶‬اس��تانی قرار دارد که روز گذشته‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت درباره وضعیت قرمز انها‬ ‫هش��دار داد‪ .‬در این فهرست نام استان اذربایجان‬ ‫غرب��ی نیز دیده می ش��ود‪ ،‬در حالی ک��ه اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی این استان هم برای اصحاب رسانه‬ ‫و فعاالن گردش��گری اس��تان اذربایجان غربی تور‬ ‫اشناسازی برگزار کرد‪.‬‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی ایالم نیز در نظر دارد تا‬ ‫اخر این هفته فمتور برگزار کند‪ .‬اس��تان ایالم هم‬ ‫در فهرس��ت ‪ ۲۶‬استان قرمز قرار دارد‪ .‬گویا نه تنها‬ ‫مردم‪ ،‬بلکه برخی مس��ئوالن نیز هنوز به یک نظر‬ ‫مشترک در زمینه «سفر» نرسیده اند‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مجتبی لشکربلوکی‪ -‬استاد دانشگاه‪« :‬سال های‬ ‫دور بین کالس س��وم و چهارم دبس��تان‪ ،‬تموم شهریور‬ ‫تمرین کردم که س��ر صف قران بخونم‪ ،‬برای دویست‪،‬‬ ‫سیصد تا کچل دبستانی دیگه دبستان قدس‪ .‬یه جوری‬ ‫س��وره کوث��ر رو می خوندم ک��ه هر لحظ��ه ممکن بود‬ ‫حض��رت محمد بیاد به خوابم بگه پس��ر تو تا حاال کجا‬ ‫بودی؟ اخرهای ش��هریور خونه مون رو عوض کردیم‪ .‬از‬ ‫منیریه رفتیم پاسداران‪.‬‬ ‫اونجا هم رفتم مدرس��ه شهید علی پور‪ ،‬توی گلستان پنجم‪ .‬گفتم عیبی نداره‬ ‫اینجا هم قران میخونن دیگه اما روز اول مهر فهمیدم مدرس��ه های پاس��داران‬ ‫هم بچه هاش کچل نیس��تن‪ ،‬ه��م ضبط صوت دارن و قران ش��ون از تو بلندگو‬ ‫پخش میشه‪.‬‬ ‫می خ��وام بگم سرنوش��ت ادم ها رو خیلی چیزها تغییر میده‪ .‬رویاهاش��ون رو‬ ‫خیلی چیزها می دزده؛ مخصوصا ادم های هم نس��ل م��ن رو که بعدها در تاریخ‬ ‫به عنوان موش های ازمایش��گاهی روزگار ازش��ون یاد خواهد شد‪ .‬مایی که هیچ‬ ‫کاری نتونستیم بکنیم‪ ،‬وقتی تغییرات ساده رویاهامون رو بردن و گذاشتن باالی‬ ‫بلندترین کوه ها‪ » .‬این بخش��ی از نوش��ته های حمید سلیمی‪ ،‬فیلمنامه نویس و‬ ‫منتقد سینماست‪.‬‬ ‫واقعیت ان اس��ت که نس��ل بزرگی از جامعه این تجربه را به شیوه های دیگر‬ ‫داش��ته اند؛ صادرکنندگان و تولیدکنندگانی که با برنامه ریزی چند س��ال روی‬ ‫ص��ادرات به اروپا کار می کنند و بعد هم��ه چیز یکدفعه بهم می ریزد‪ ،‬چرا چون‬ ‫ما با جهان مشکلی نداریم‪ ،‬انها با ما مشکل دارند و ایراد هم از خودشان است‪.‬‬ ‫بس��یاری از تحصیلکردگانی که س��ال های س��ال درس خواندن��د و به جایی‬ ‫نرسیدند‪ ،‬چون قرار بود یک میلیون شغل ایجاد شود اما‪...‬‬ ‫سرمایه گذارانی که پول شان را در جایی سرمایه گذاری کرده اند اما بازده مورد‬ ‫انتظار رخ نداده‪ ،‬چرا؟ چون سیاست ها و حمایت ها یک شبه تغییر کرده است‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان که با س��رمایه گذاری میلیاردی افدام به تاس��یس یک کارخانه‬ ‫تولیدی کردند‪ .‬با میلیاردها تومان س��رمایه گذاری‪ ،‬تجهیزات الزم برای تاسیس‬ ‫کارخانه خریداری و نصب ش��د ه است‪ ،‬کارخانه اس��تارت نمی خورد‪ ،‬چرا؟ چون‬ ‫فع�لا به خاطر ش��رایط ارزی کش��ور واردات مواد اولیه با ‪ ۳۵‬ه��زار یورو توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد و اگر هم داشت امکان خرید در شرایط تحریم وجود ندارد‪.‬‬ ‫مس��ئله این است که ما با یک نس��ل به غارت رفته روبه رو هستیم؛ نسلی که‬ ‫رویاهایش در زمینه ش��غل ابرومند‪ ،‬خانه نقلی و توسعه ملی بر باد رفت؛ نسلی‬ ‫که همین تغییرات کوچک‪ ،‬رویاهایش را بر باد داد‪ ،‬برنامه هایش را بهم ریخت و‬ ‫ارزوهایش را به حسرت تبدیل کرد‪.‬‬ ‫چه باید کرد؟‬ ‫توس��عه نیازمند امنیت اس��ت‪ .‬امنیت یعنی پیش بینی پذیری نس��بی اینده و‬ ‫مشکل اینجاست که نمی دانیم تصمیم گیران ارشد چه درکی از امنیت ما و عدم‬ ‫قطعیت ما و چند کچل دیگر دارند؟ چرا؟ به من بگویید کدام یک از وزرا تا حاال‬ ‫به خاطر تعطیلی کارخانه ها‪ ،‬حقوق اخر ماه شان عقب افتاده و خانواده شان شب‬ ‫سر گرسنه زمین گذاشته اند؟ کدام یک از نمایندگان تا حاال به خاطر بسته شدن‬ ‫مس��یرهای بانکی بین المللی‪ ،‬داروندار خود را از دس��ت داد ه است؟ کدام یک از‬ ‫مسئوالن به خاطر اف‪.‬ای‪.‬تی‪.‬اف کرایه اخر ماه شان عقب افتاده است؟ کدام یک‬ ‫از مدیران مجبور ش��ده اند به خاطر نان و پنیر از سوپری سر کوچه نسیه بخرند‬ ‫و س��رکوفت بشنوند؟ کدام یک از مدیران به خاطر بدهکاری به زندان افتاده اند؟‬ ‫بعید می دانم یک مورد هم پیدا کنید!‬ ‫به همین خاطر اس��ت که کارخانه ها تعطیل می ش��ود‪ ،‬ارز باال و پایین می رود‬ ‫(البته پایینش را شوخی کردم)‪ ،‬نرخ بیکاری دورقمی می شود و نرخ تورم می رود‬ ‫که سه رقمی شود‪ .‬در شاخص فالکت برای کسب رتبه اول سرسختانه می جنگیم‬ ‫اما حقوق مدیران س��رجایش اس��ت؛ همین طور ماش��ین و مقام و بازنشستگی‪.‬‬ ‫مدی��ران درک��ی از رویاهای ب��ر باد رفته نس��ل کچل ها ندارند‪ .‬اص��وال «تجربه‬ ‫زیسته» ش��ان با «تجربه زیس��ته» کچل ها متفاوت است و در دو جهان متفاوت‬ ‫زندگی می کنند‪ .‬به اصطالح نیکالس طالب‪ ،‬پوست شان در بازی (دست شان زیر‬ ‫ساطور واقعیت) نیست‪.‬‬ ‫خاطرم هس��ت یک قاضی باشرف در قراری کم سابقه برای خودش درخواست‬ ‫بازداش��ت در بازداشتگاه کرد و خودش پرونده اش را به دادسرای انتظامی قضات‬ ‫فرستاد و بخشی از حقوقش را به متهم پرونده داد‪ .‬از همه مهم تر همان قسمت‬ ‫اول بود‪.‬‬ ‫او درخواست کرد که با رفتن به بازداشتگاه پلیس اگاهی‪ ،‬مدت ‪ ۲۴‬ساعت در‬ ‫ان جا باشد تا شرایط بازداشتگاه را درک کند و از ان پس در زمان صدور حکم‬ ‫بازداشت‪ ،‬بفهمد دقیقا دارد چه کار می کند؟‬ ‫تمام مدیران ارش��دی ک��ه دم از مردمی بودن می زنند به این پیش��نهاد فکر‬ ‫کنند‪ :‬یک هفته چنین تجربه ای را پشت سر بگذارند‪ .‬دو شب را همراه با خانواده‬ ‫در کن��ار کارتن خواب ها تجربه کنند‪ .‬دو ش��ب را در زن��دان کنار زندانیان چک‬ ‫برگشتی سر کنند و یک شب را همراه با کسی که وسایلش را از خانه ریخته اند‬ ‫بیرون بگذرانند‪.‬‬ ‫انگاه به سر کارشان برگردند و درباره مسائل کشور تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫انگاه رویای کچل ها و دنیای کچل ها را بیشتر خواهند فهمید‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال تلگرامی مجمع فعاالن اقتصادی‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫رویاهای نسل به غارت رفته!‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!