روزنامه صمت شماره 1627 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1627

روزنامه صمت شماره 1627

روزنامه صمت شماره 1627

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫تهران را یک هفته تعطیل کنید‬ ‫رئیس س��تاد مقابله با کرونا در کالنش��هر تهران‪ ،‬خواستار تعطیلی یک هفته ای‬ ‫برخی مشاغل با هدف مهار کرونا در پایتخت شد‪ .‬علیرضا زالی‪ ،‬رئیس ستاد مقابله‬ ‫با کرونا در کالنشهر تهران در نامه ای به انوشیروان محسنی بندپی‪ ،‬استاندار تهران‬ ‫خواستار اخذ تصمیمات قاطع مبنی بر اعمال محدودیت و تعطیلی یک هفته ای‬ ‫در س��طح اس��تان تهران برای قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا ش��د‪ .‬تعطیلی‬ ‫ی��ا اعم��ال محدودیت در دانش��گاه ها‪ ،‬مدارس‪ ،‬مدارس ش��بانه روزی‪ ،‬حوزه های‬ ‫علمیه‪ ،‬برگزار نشدن نماز جمعه‪ ،‬اموزشگاه های فنی و حرفه ای‪ ،‬زبانسراها و سایر‬ ‫اموزشگاه ها و کتابخانه ها‪ ،‬مساجد و مصالها‪ ،‬سینما‪ ،‬تئاتر و مراکز مشابه و موزه‬ ‫‪2‬‬ ‫و باغ موزه ها از جمله این امکان است‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 4‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1627‬پیاپی ‪2945‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مشکل بسته بودن‬ ‫گوش مسئوالن‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫امارها حکایت از کاهش‬ ‫عرضه شمش دارد‬ ‫کوپن‬ ‫امروز یک ضرورت است‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫مکمل طرح جهش تولید‬ ‫اولویت با‬ ‫تقویت تولید است‬ ‫بورس تهران‬ ‫و انتخابات امریکا‬ ‫ش روز‬ ‫گزار ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫اظهارنظرها درباره بازگشت کاالبرگ ادامه دارد‬ ‫امید به سبزپوشی بورس‬ ‫در این هفته‬ ‫اقتصاد کوپنی‬ ‫کلید می خورد؟‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اصل خبر به همین کوتاهی بود‪« :‬نمایندگان مجلس با کلیات‬ ‫طرح یک فوریتی تامین کاالهای اساسی موافقت کردند»‪ .‬بحث‬ ‫کوپن یا کاالبرگ الکترونیکی از تابس��تان ‪ ۹۷‬با افزایش قیمت‬ ‫کاالهای اساس��ی مطرح و قرار ش��د کاالهای اساس��ی در قالب‬ ‫وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود‪ .‬اواخر سال ‪ ۱۳۹۷‬هم‬ ‫کمیس��یون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را‬ ‫تصویب کرد اما درنهایت تابس��تان سال گذشته وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اعالم کرد کاالی اساسی به اندازه کافی در کشور‬ ‫وج��ود دارد و فعال برنامه ای برای توزیع ان به صورت کوپنی در‬ ‫دستور کار این وزارتخانه قرار ندارد‪ .‬اما با روی کار امدن مجلس‬ ‫یازدهم دوباره بحث توزیع کاالی اساس��ی در قالب کوپن مطرح‬ ‫و تصویب شد‪ .‬براساس این طرح‪ ،‬برای تامین بخشی از نیازهای‬ ‫معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار‪ ،‬در‬ ‫‪ 6‬ماه دوم سال ‪ ۱۳۹۹‬به صورت ماهانه‪ ،‬یارانه اعتبار خرید به هر‬ ‫فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار به کارت یارانه‬ ‫نقدی سرپرس��ت خانوار واریز می ش��ود‪ .‬اما کوپن الکترونیکی‬ ‫واقع��ا تا چه حد می توان��د برای اقتصاد ما مفید باش��د و دالیل‬ ‫موافقان و مخالفان برای تایید یا رد این طرح چیست؟‬ ‫‪7‬‬ ‫گفت و گوی اختصاصی‬ ‫فعالیت خودروسازان در فضای انحصاری‬ ‫‪15‬‬ ‫سکه بورس را شکست داد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫کم وبی��ش لف��ظ حباب به گوش هم��ه ایرانیان خورده اما‬ ‫کمتر کسی با مفهوم و دالیل شکل گیری این پدیده نامبارک‬ ‫در بازارهای مختلف داخلی اشنا است‪ .‬کارشناسان اقتصادی‬ ‫معتقدند قیمت س��که با حبابی عجیب و به شدت غیرطبیعی‬ ‫(حدود ‪۱۵‬درصدی) مواجه شده است‪ .‬معنای ادعای ناظران‬ ‫این اس��ت که قیمت واقعی س��که در بازاره��ای ایران حدود‬ ‫ل حاضر در ازای‬ ‫‪۱۵‬درصد کمتر از ان میزانی است که در حا ‬ ‫ شود‪.‬‬ ‫فروش هر قطعه سکه از خریدار گرفته می‬ ‫‪14‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫مهدی کرباس��یان‪ ،‬رئیس پیشین سازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران هفته گذش��ته میهمان موسسه‬ ‫بود و گفت وگویی با خبرنگار این موسسه‬ ‫درباره چرای��ی وضعیت موجود صنعت خودرو داش��ت‪ .‬کرباس��یان‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬دولتی ب��ودن بعضی صنای��ع از خصولتی بودن انها‬ ‫بهتر اس��ت‪ .‬در ش��کل دولتی انها‪ ،‬دس��ت کم دولت به مجلس و‬ ‫نهاده��ای نظارتی و نیز مردم پاس��خگو خواهد بود‪ .‬به گفته‬ ‫وی نباید به بهانه حمایت از تولید داخل به فضای رقابتی‬ ‫اس��یب زد‪ .‬بازار رقابتی تنها راه دستیابی به محصول‬ ‫با کیفیت و قیمت مناسب است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 4‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1627‬‬ ‫پیاپی ‪2945‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫اعمال جریمه برای کسانی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند‬ ‫سرمقاله‬ ‫مشکل بسته بودن‬ ‫گوش مسئوالن‬ ‫غالمرضا کیامهر‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫خبرن��گار رس��انه معتبری زن��گ زده بود تا با نویس��نده این‬ ‫یادداش��ت درباره مش��کالت کش��ور و راه های برون رفت از این‬ ‫مش��کالت گفت وگویی انج��ام دهد‪ .‬از خبرنگار پرس��یدم چند‬ ‫صفح��ه از روزنام��ه را می خواهی��د به ای��ن مصاحبه اختصاص‬ ‫دهید؟ خبرنگار که گویا اصال انتظار ش��نیدن چنین س��والی را‬ ‫نداش��ت‪ ،‬با لحنی که به خوبی معلوم بود پوزخندی چاشنی ان‬ ‫است‪ ،‬گفت شما که خودتان اهل قلم و نویسنده یادداشت های‬ ‫اقتصادی هس��تید‪ ،‬خوب می دانید که فض��ای اختصاصی برای‬ ‫چ��اپ یک مصاحبه در یک روزنامه حداکثر از نصف یک صفحه‬ ‫تج��اوز نمی کند‪ .‬به خبرنگار محترم گفتم دقیقا به همین دلیل‬ ‫اس��ت که من ترجیح می دهم به جای انجام مصاحبه با روزنامه‬ ‫ش��ما دیدگاه ها و نظراتم درباره اوضاع اشفته اقتصادی کشور را‬ ‫در مقاالتی که در طول هفته در این یا ان روزنامه می نویس��م‪،‬‬ ‫اب��راز کن��م و در حقیقت فریاد بزنم؛ فریادهای��ی که زبان حال‬ ‫همه مردم مملکت است اما برخی از مسئوالن توان پیدا کردن‬ ‫راه حل برای این مش��کالت را ندارند و بدون داشتن استراتژی و‬ ‫نقش��ه راه مناصب کلیدی را در دس��ت گرفته اند‪ .‬گوش خود را‬ ‫به روی این فریادها بس��ته اند و حاضر به اصالح و تغییر مس��یر‬ ‫اداره کشور نیستند‪ .‬انها همه ضعف ها و ندانم کاری های خود را‬ ‫پش��ت تحریم های اقتصادی پنهان کرده اند؛ تحریم هایی که اگر‬ ‫همین فردا هم برداش��ته شوند‪ ،‬گروهی برای توجیه ناتوانی ها و‬ ‫سوءمدیریت ها بهانه های دیگری را علم خواهند کرد و پشت ان‬ ‫س��نگر خواهند گرفت‪ .‬بحث اینکه مس��ئولیت چه مقدار از این‬ ‫نابسامانی های اقتصادی برعهده دولت و چه مقدار برعهده سایر‬ ‫نهادهای حکومتی است‪ ،‬یک بحث انحرافی است که گروه هایی‬ ‫با اهداف سیاس��ی ان را مطرح می کنند‪ .‬در طول سال های پس‬ ‫از پیروزی انقالب اس�لامی حد و مرز مس��ئولیت ها و اختیارات‬ ‫دولت ها به تجربه مش��خص شده و هیچ رئیس دولتی نمی تواند‬ ‫بگوید بدون داش��تن اگاهی از ای��ن حدومرزها و محدودیت ها‬ ‫عهده دار این مس��ئولیت ش��ده اس��ت؛ همچنانکه یکی دیگر از‬ ‫نهادهای انتخابی یعنی مجلس ش��ورای اسالمی باوجود نهادی‬ ‫به نام شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام از ازادی‬ ‫عمل کامل و نامحدود برای تصوی��ب قوانین مختلف برخوردار‬ ‫نیس��ت‪ .‬بحث اصلی بر سر کیفیت عملکرد این دو نهاد انتخابی‬ ‫در طول دوره ای است که اعضای دو نهاد در مناصب خود انجام‬ ‫وظیفه می کنند‪ .‬با این توضیح ایا کس��ی می تواند مدعی ش��ود‬ ‫کیفی��ت عملکرد در نهاد انتخابی مجلس و دولت چه مجلس و‬ ‫ت قبلی و چه مجلس و دولت کنونی در محدوده همان‬ ‫چه دول ‬ ‫مسئولیت ها و اختیاراتی که قانون برای شان تعیین کرده‪ ،‬کامال‬ ‫رضایتبخش بوده است؟‬ ‫ب��ا این همه‪ ،‬واقعیت این اس��ت که در ح��ال حاضر به ویژه‬ ‫در شرایطی که گس��ترش کرونا و تلفات سنگین و بی وقفه این‬ ‫ویروس به کابوس وحشتناکی برای جامعه تبدیل شده‪ ،‬عملکرد‬ ‫دول��ت اقای روحانی چه در زمینه مقابل��ه با این ویروس و چه‬ ‫در حوزه های اقتصادی همچون نوس��ان های ش��دید و بی سابقه‬ ‫بازار ارز‪ ،‬افزایش شدید نرخ بیکاری و تورم و نجومی شدن نرخ‬ ‫ارزاق عموم��ی و تمامی کاالهای مصرفی در کانون توجه جامعه‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به وی��ژه زمانی که رئیس جمهوری محترم و برخی دولتمردان‬ ‫هم��کارش به جای تالش ب��رای یافتن راه حل این مش��کالت و‬ ‫دادن اندکی ارامش روحی و روانی به مردم‪ ،‬گناه همه مشکالت‬ ‫ریز و درش��ت اقتصادی مملکت را یکسره به گردن تحریم های‬ ‫اقتصادی امریکا می اندازند و از مردم می خواهند کاخ س��فید را‬ ‫مورد لعن و نفرین قرار دهند‪ ،‬ممکن است اخرین ته مانده امید‬ ‫و اعتماد به دولتی که ‪ ۴‬س��ال پیش ب��ا ارای ‪ ۱۸‬میلیونی او را‬ ‫برای دومین بار به خیابان پاس��تور فرستادند نیز از دست برود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط کدام سیاستمدار اندیش��مندی است که نتواند‬ ‫پیامدهای س��وء این ریزش امید و اعتماد عمومی را پیش بینی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫س��خنرانی های یکس��ویه اقای رئیس جمهوری با مردم بدون‬ ‫حضور خبرن��گاران به عنوان نمایندگان اف��کار عمومی‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت به ظاهر ایش��ان را از مواجهه با چالش های احتمالی دور‬ ‫نگ��ه دارد‪ ،‬اما به هی��چ وجه قابل قیاس با تاثی��ر کنفرانس های‬ ‫مطبوعاتی بر اقناع افکار عمومی نیست‪.‬‬ ‫ش��رایط کرونایی هم نمی تواند مستمس��کی برای مخالفت با‬ ‫برگزاری چنین کنفرانس هایی باشد؛ همچنانکه تمسک به این‬ ‫شرایط نتوانست در حضور نیافتن چندباره اقای رئیس جمهوری‬ ‫در مجل��س هنگام معرفی وزی��ر جدید صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کارایی داش��ته باش��د و اعتراض برخی نمایندگان را نسبت به‬ ‫حضور نیافتن ایشان در صحن مجلس برنینگیزد‪.‬‬ ‫در دنی��ای کنون��ی ارتباط��ات اینترنت��ی و تلویزیون ه��ای‬ ‫ماه��واره ای خ��ارج از کنت��رل و اقتدار دولت ه��ا‪ ،‬افکار عمومی‬ ‫مردم جهان را ش��کل می دهند که مردم ایران هم از این قاعده‬ ‫مستثنا نیس��تند؛ بنابراین برای روس��ای دولت ها و دولتمردان‬ ‫هی��چ رویکردی بهت��ر از در جمع مردم بودن‪ ،‬ب��ا مردم صادق‬ ‫بودن و حقایق را در حدی که مخل امنیت ملی کش��ور نباش��د‬ ‫با مردم در میان گذاشتن‪ ،‬نمی تواند کشور و جامعه را از بحران ‬ ‫در امان نگاه دارد‪.‬‬ ‫از نظر روانشناس��ی وقتی مردم واقعیت ها را از زبان مسئوالن‬ ‫و دولتم��ردان بش��نوند و زمانی که دولتمردان به اش��تباهات و‬ ‫کوتاهی های خود در انجام مس��ئولیت اذع��ان و اعتراف کنند‪،‬‬ ‫ارام��ش به فضای جامع��ه بازمی گردد‪ ،‬اعتماده��ای فروریخته‬ ‫بازس��ازی و ترمیم می ش��ود و مردم س��ختی ها را با شکیبایی‬ ‫بیش��تری تحمل می کنند‪ ،‬چون مردم تش��نه ش��نیدن حقایق‬ ‫هس��تند و نباید به بهانه رس��یدن به گوش دشمنان حقایق را‬ ‫از مردم پنهان کرد‪.‬‬ ‫مقررات کرونایی در تهران شدید تر اجرا می شود‬ ‫رئیس جمهوری طی س��خنانی در جلس��ه‬ ‫س��تاد مل��ی مقابله ب��ا کرونا با بی��ان اینکه از‬ ‫مردم می خواهیم از کادر درمان تش��کر کنند‬ ‫که حداقل راه تش��کر استفاده از ماسک است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬وقتی کادر درمان ببینند که مردم‬ ‫هم رعایت می کنند‪ ،‬روحیه بیشتری می یابند‪.‬‬ ‫همچنین قرار اس��ت خود دولت کادر درمانی‬ ‫برگزیده را در سراسر کشور پیدا کند و از انان‬ ‫تقدیر به عمل اورد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬رئیس جمه��وری گفت‪:‬‬ ‫راه��ی جز قطع زنجیره ابتال به کرونا نداریم و‬ ‫هر جا رعایت پروتکل های بهداشتی کم شود‪،‬‬ ‫شاهد افزایش ابتال و مرگ و میر افراد هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از همه ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫که برای س��اخت واکس��ن و همه کس��انی که‬ ‫برای ساخت تجهیزات درمانی تالش می کنند‬ ‫تش��کر می کنم که ما را از خارج کشور بی نیاز‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫روحانی با اشاره به وضعیت اقتصاد دیجیتال‬ ‫ای��ران‪ ،‬گفت‪ :‬اقتصاد دیجیتال ایران در این ‪۶‬‬ ‫ماه نخس��ت به سال های قبل چندبرابر شده و‬ ‫گام های خوبی در این زمینه برداش��ته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬باتوجه به ش��یوع کرونا نیز تنها راه کم‬ ‫شدن ترددها‪ ،‬دیجیتالی شدن اقتصاد است‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری تاکی��د کرد‪ :‬هم��ه به این‬ ‫نتیجه واحد رس��یده اند ک��ه راه مقابله با کرونا‬ ‫جز پیش��گیری نیست و تاکنون دارو و درمان‬ ‫قطعی برای ان نداریم؛ پس جز پیش��گیری و‬ ‫قطع زنجیره ابتال چ��اره ای وجود ندارد‪ .‬برای‬ ‫تحقق این برنامه نیز باید یک درک مش��ترک‬ ‫از این بیماری در سراسر کشور ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ه��ر کش��وری که‬ ‫انضب��اط اجتماعی باالتر ب��وده‪ ،‬مقابله با کرونا‬ ‫موفقیت امیزتر بوده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر کس��ی که‬ ‫برایش روش��ن شد مبتال به ویروس شده نباید‬ ‫ان را مخف��ی کن��د و اگر این کار را کرد تخلف‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس جمهوری گفت‪ :‬در نشست امروز‬ ‫س��تاد ملی مبارزه با کرونا مصوباتی در زمینه‬ ‫ش��هروندان تهران��ی در مقابله با‬ ‫کرونا به تصویب رسید‪ .‬بر اساس‬ ‫مصوبات امروز هر فرد که نس��بت‬ ‫به رعایت پروتکل های بهداش��تی‬ ‫کوتاه��ی کن��د ب��ا برخوردهای‬ ‫قانون��ی و جرایم��ی ک��ه پیش از‬ ‫این مش��خص و تصویب شده اند‪،‬‬ ‫مواج��ه خواهد ش��د‪ .‬جرایم نی��ز پیش از این‬ ‫به دس��تگاه ها ابالغ ش��ده است‪ .‬روحانی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اصن��اف نی��ز ملزم به رعای��ت تمام نکات‬ ‫بهداشتی هس��تند و در صورت رعایت نکردن‬ ‫پروتکل ه��ای بهداش��تی پس از ارائ��ه تذکر‪،‬‬ ‫واحد صنفی در نهایت پلمب خواهد ش��د‪ .‬این‬ ‫مصوبات در تهران شدیدتر اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن واحدهای دولت��ی از ارائه خدمات‬ ‫ب��ه مراجعه کنندگانی که اصول بهداش��تی را‬ ‫رعایت نمی کنند خ��ودداری خواهند کرد‪ .‬در‬ ‫ص��ورت ارائه خدمات به مراجعه کنندگانی که‬ ‫پروتکل ه��ای بهداش��تی را رعایت نمی کنند‪،‬‬ ‫صاح��ب صن��ف جریمه خواهد ش��د‪ .‬روحانی‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬کرونا یک بیماری عادی نیس��ت؛‬ ‫س��لطان و گدا نمی شناس��د‪ ،‬دانشمند و حتی‬ ‫کادر درمان را مبتال می کند و نیاز به یک عزم‬ ‫جدی داریم‪ .‬باید مراقبت و نظارت را باال ببریم‬ ‫و برای تخلفات جریمه قرار دهیم‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری با اش��اره ب��ه افتتاح های‬ ‫پنجش��نبه هفته گذش��ته که عمدتا در زمینه‬ ‫تولید واکسن و مواد اولیه دارو بود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اماری وجود دارد که به واکس��نی که ‪۳۰‬‬ ‫س��ال دنب��ال ان بودی��م‪ ،‬در ‪ ۳‬س��ال اخیر با‬ ‫روش جدید و تکیه بر دانش��مندان خود دست‬ ‫یافته ای��م‪ .‬از همه ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫کس��انی که برای س��اخت تجهیزات درمانی و‬ ‫واکس��ن تالش می کنند‪ ،‬تش��کر ویژه می کنم‬ ‫ک��ه در بس��یاری از م��وارد م��ا را بی نی��از از‬ ‫واردات کرده ان��د‪ .‬روحان��ی درب��اره وضعیت‬ ‫اقتص��ادی کش��ور و نق��ش تولیدکنندگان در‬ ‫ش��رایط کرونایی گفت‪ :‬امروز گفته ش��د رشد‬ ‫اقتص��اد المان منفی ‪ ۵.۲‬اس��ت که‬ ‫اقتصادشان کوچک شده است‪ .‬المان‬ ‫یک کش��ور پیشرفته است که تحریم‬ ‫نیس��ت‪ .‬حتم��ا اقتصاد م��ا وضعیت‬ ‫بهتری داش��ته و رش��د ما مثبت شده‬ ‫یا اگر منفی ش��د‪ ،‬وضعیت ما بهتر از‬ ‫وضعی��ت المان باش��د‪ .‬امیدواریم در‬ ‫پایان س��ال رش��د اقتصادی کشور بدون نفت‬ ‫یا با نفت مثبت ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬رویکرد‬ ‫کانال ه��ای ماهواره ای خارجی هراس افکنی و‬ ‫ایج��اد ناامیدی و نگرانی در میان مردم اس��ت‬ ‫تا بی اعتماد ش��وند و مدام می گویند این شیوه‬ ‫درمان صحیح نیست و این امارها دروغ است‪،‬‬ ‫اما ما باید وحدت و همدلی بیشتر را در کشور‬ ‫رواج دهی��م‪ .‬وی ب��ا تاکی��د بر اینکه ش��رایط‬ ‫استان ها شبیه هم نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬گزارشی‬ ‫از استان ها داده و معلوم شد که نمی توانیم کل‬ ‫ایران را در این موضوع یکدست ببینیم؛ برخی‬ ‫استان ها تنها یک پیک داشتند‪ ،‬برخی شهرها‬ ‫دو پیک داشتند و برخی هم هستند که داخل‬ ‫پیک س��وم شده اند؛ شرایط استان ها عین هم‬ ‫نیست اگر می خواهیم از این بیماری خطرناک‬ ‫فاصل��ه بگیریم باید اصول بهداش��تی را دقیقاا‬ ‫رعایت کنیم‪ .‬رئیس جمه��وری درباره اربعین‬ ‫گف��ت‪ :‬هیچ رفت وامدی ب��رای راهپیمایی در‬ ‫ع��راق وجود ن��دارد‪ .‬متاس��فانه طبق گزارش‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی در این جلسه تعدادی‬ ‫از افراد توس��ط بلدچ��ی (قاچاقچی) ها اغفال‬ ‫ش��دند و برخی را به انط��رف مرز برده و برای‬ ‫برخ��ی مش��کالت جان��ی ایجاد و انه��ا را رها‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫روحان��ی تاکید کرد‪ :‬هیچ رفت وامدی برای‬ ‫راهپیمایی اربعین در عراق وجود ندارد؛ مرزها‬ ‫بس��ته اس��ت‪ .‬هیچ کس به سمت مرز حرکت‬ ‫نکند؛ این حرکت قانونی نیس��ت‪ .‬ما امسال در‬ ‫داخل کش��ور هم راهپیمای��ی نمادین اربعین‬ ‫س��ال های گذش��ته برگزار می ش��د‪ ،‬نخواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫تهران را یک هفته تعطیل کنید‬ ‫رئیس ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران‪ ،‬خواستار تعطیلی یک هفته ای برخی مشاغل‬ ‫با هدف مهار کرونا در پایتخت شد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬علیرضا زالی‪ ،‬رئیس س��تاد مقابله با کرونا در کالنش��هر تهران در نامه ای‬ ‫به انوش��یروان محس��نی بندپی‪ ،‬اس��تاندار تهران خواس��تار اخذ تصمیمات قاطع مبنی بر‬ ‫اعمال محدودیت و تعطیلی یک هفته ای در س��طح اس��تان تهران برای قطع زنجیره انتقال‬ ‫بیماری کرونا شد‪ .‬تعطیلی یا اعمال محدودیت در دانشگاه ها‪ ،‬مدارس‪ ،‬مدارس شبانه روزی‪،‬‬ ‫حوزه های علمیه‪ ،‬برگزار نشدن نماز جمعه‪ ،‬اموزشگاه های فنی و حرفه ای‪ ،‬زبانسراها و سایر‬ ‫اموزشگاه ها و کتابخانه ها‪ ،‬مساجد و مصالها‪ ،‬سینما‪ ،‬تئاتر و مراکز مشابه و موزه و باغ موزه ها‬ ‫از جمله این امکان است‪ .‬زالی در ادامه اخذ تصمیماتی مبنی بر تعطیلی ارایشگاه های زنانه‬ ‫و سالن های زیبایی‪ ،‬برگزار نشدن هرگونه مراسم اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬مذهبی و همایش ها‪،‬‬ ‫تعطیلی باش��گاه های ورزشی به ویژه ورزش های پربرخوردار از جمله کشتی‪ ،‬کاراته‪ ،‬جودو و‬ ‫موارد مشابه را مورد تاکید قرار داد‪ .‬کافه‪ ،‬قهوه خانه و چایخانه ‪ ،‬باغ وحش و شهربازی ها‪ ،‬مراکز‬ ‫تفریحی ابی‪ ،‬اس��تخرهای سرپوشیده و باشگاه های بدنسازی از دیگر مواردی بود که رئیس‬ ‫ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران خواستار تعطیلی یک هفته ای ان شد‪.‬‬ ‫همچنین به گزارش روابط عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی شهیدبهشتی‪ ،‬علیرضا زالی به‬ ‫وضعیت قرمز در ش��هر تهران و وجود ویروس کامال فعال کووید‪ ۱۹ -‬در اطراف ش��هروندان‬ ‫اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬نظارت جدی تر بر رعایت پروتکل های بهداش��تی ضروری اس��ت‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اعمال جرایم برای رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی یکی از پیشنهادهای‬ ‫ستاد مقابله با کرونای تهران است که پس از تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا اجرایی می شود‪.‬‬ ‫فرمانده س��تاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران یاداور شد‪ :‬براساس این‬ ‫پیشنهاد درباره افرادی که با جان مردم بازی می کنند و به رعایت شیوه نامه ها توجه نمی کنند‬ ‫در مرحله اول جریمه نقدی‪ ،‬در مرحله بعدی محرومیت اجتماعی و در مرحله سوم مجازات‬ ‫و جریمه های بیشتری اعمال می شود‪.‬‬ ‫زالی یاداور شد‪ :‬در موج دوم و سوم کرونا عالوه بر حساسیت زدایی مردم شاهد کم رنگ تر‬ ‫شدن همراهی و حضور برخی دستگاه ها و سازمان ها بوده ایم‪ .‬وی با بیان اینکه در بازگشایی ‬ ‫مش��اغل در واقع ش��اهد رهاسازی بودیم که افزایش امار مبتالیان و فوتی ها را در پی داشته‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬چند هفته ای اس��ت که امار مرگ ومیر ناش��ی از کرونا باالی ‪ ۱۰۰‬نفر در ش��بانه روز‬ ‫اس��ت‪ ،‬در صورت��ی که در پایان موج اول کرونا در ته��ران امار فوتی ها در روز به کمتر از ‪۱۰‬‬ ‫مورد رسیده بود‪.‬‬ ‫فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران به مواردی از بیماری کرونا‬ ‫در پایتخت اشاره کرد و افزود‪ :‬فوت برخی بیماران از زمان بستری در بیمارستان کمتر از ‪۴۸‬‬ ‫ساعت بوده است‪ .‬زالی تنها راه مقابله با کرونا را رعایت پروتکل های بهداشتی‪ ،‬فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی و استفاده از ماسک برشمرد و تصریح کرد‪ :‬توزیع انبوه واکسن کرونا تا پاییز سال‬ ‫اینده میسر نیست اما اگر بخواهیم به توزیع پراکنده و غیرمنطقه ای و کشوری واکسن فکر‬ ‫کنیم‪ ،‬پیش بینی می شود تا اوایل ژانویه یعنی اواسط دی اخبار خوبی در این زمینه بشنویم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫موانع و امضاهای طالیی حذف می شوند‬ ‫احیای واحدهای راکد؛ اولویت نخست وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��فری یک روزه به استان‬ ‫فارس در مراس��م اغاز عملیات اجرایی طرح توس��عه صنایع‬ ‫تکمیلی نورد و کالف فوالدهای الیاژی و کربنی مجتمع ذوب‬ ‫اهن پاسارگاد در شهرستان کوار شرکت کرد‪ .‬حضور در جلسه‬ ‫کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید ف��ارس‪ ،‬دریافت نظرات‬ ‫و دیدگاه ه��ای صنعتگران و فعاالن اقتصادی اس��تان و طرح‬ ‫اولویت ه��ای کاری وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در س��ال‬ ‫پایانی دولت‪ ،‬دیگر برنامه کاری رزم حس��ینی در استان فارس‬ ‫بود‪ .‬به گزارش ایلنا علیرضا رزم حس��ینی در دیدار با نماینده‬ ‫ولی فقیه در اس��تان فارس بیان ک��رد‪ :‬فعال کردن واحدهای‬ ‫نیمه تعطیل یا تعطیل ش��ده در سراسر کشور از جمله اهدافی‬ ‫اس��ت که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به دنبال ان اس��ت تا‬ ‫شاهد رونق تولید در واحدهای اقتصادی کشور باشیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در کن��ار فع��ال ک��ردن واحده��ای تعطی��ل و‬ ‫نیمه تعطی��ل به دنب��ال ان هس��تیم که با افزای��ش ظرفیت‬ ‫تولی��د واحدهای موجود‪ ،‬رونق تولید را در واحدهای صنعتی‬ ‫کش��ور ایجاد کنیم‪ .‬این مهم زمانی محقق خواهد ش��د که با‬ ‫حمایت ه��ای مختلف��ی که از طریق دولت وج��ود دارد بتوان‬ ‫زمینه افزایش ظرفیت واحدهای موجود را فراهم کرد‪ .‬به گفته‬ ‫رزم حسینی فوالد در استان فارس به علت نزدیک بودن استان‬ ‫به کشورهای همجوار می تواند دارای مشتریان ثابتی باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه احیای واحدهای راکد و برطرف ش��دن‬ ‫مش��کالت واحدهای اقتصادی از جمله وظایف این وزارتخانه‬ ‫اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در حوزه فوالد نیز وزارتخانه در نظر دارد‬ ‫چرخه فوالد را در تمامی استان ها تکمیل کند تا شاهد افزایش‬ ‫ظرفیت تولید و کاهش نرخ تمام شده باشیم و زمینه افزایش‬ ‫اشتغالزایی در کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه الگویی برای توس��عه اقتصادی و اش��تغال‬ ‫م��د نظر قرار داده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬الگویی که برای توس��عه در نظر‬ ‫داریم از روستاها شروع می شود که در گذشته در «قلعه گنج»‬ ‫خراسان رضوی ازمایش شده و بسیار موفق بود‪ ،‬به طوری که‬ ‫ظ��رف م��دت چند ماه بیکاری در منطق��ه ‪ ۵۰‬درصد کاهش‬ ‫یافت و این الگو در سراسر کشور به زودی اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ما می خواهیم تمام ارکان اثرگذار در تولید‪،‬‬ ‫ش��امل مثلث نمایندگان مردم در مجلس‪ ،‬مسئوالن اجرایی‬ ‫اس��تانی و شهرستانی و س��رمایه گذاران در یک برنامه توسعه‬ ‫مشخص تجمیع شوند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن وتجارت افزود‪ :‬اگر اجرای چنین الگویی‬ ‫را ‪ ۲۰‬س��ال قب��ل اغاز ک��رده بودیم‪ ،‬امروز ش��اهد وجود ‪۲۵‬‬ ‫میلیون حاشیه نش��ین در کش��ور نبودیم‪ .‬پول کاالیی باشعور‬ ‫است و زمانی که بفهمد یک منطقه برای سرمایه گذاری امن‬ ‫است‪ ،‬خودش به انجا سرازیر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکید بر تقویت بخش خصوصی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بر ض��رورت تقویت بخش‬ ‫خصوصی تاکید کرد و گفت‪ :‬به دنبال حذف موانع و امضاهای‬ ‫‹ ‹دنبال جلوگیری از خام فروشی هستیم‬ ‫طالیی هستیم‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬علیرضا رزم حسینی در کارگروه‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید اس��تان فارس و نشست با فعاالن‬ ‫اقتصادی این اس��تان اضافه کرد‪ :‬فعاالن اقتصادی اگر نسبت‬ ‫به امنیت و تس��هیل در مسیر سرمایه گذاری اطمینان داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬با خیال راحت وارد حوزه تولید و اش��تغال می شوند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه در دولت نیز تاکی��د رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫هماهنگی میان نهادها و دس��تگاه های ذی ربط در پشتیبانی‬ ‫از تولید است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬هماهنگی بسیار خوبی میان وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬جهاد کش��اورزی‪ ،‬بانک مرکزی و‬ ‫وزارت اقتصاد و دارایی وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر برخی سیاست های حمایتی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت اضافه کرد‪ :‬در جهت تغییر‬ ‫برخی سیاست ها برای حمایت از واحدهای تولیدی‪ ،‬در تعامل‬ ‫با بانک مرکزی تالش خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رزم حس��ینی گفت‪ :‬باوجود همه تحریم ها و مش��کالت‪ ،‬به‬ ‫س��مت فراوانی کاال‪ ،‬افزایش تولید‪ ،‬سه شیفته کردن واحدها‪،‬‬ ‫تکمیل زنجیره ها و فعال سازی واحدهای راکد و ظرفیت های‬ ‫خالی حرکت خواهیم کرد‪ .‬وی همچنین اعالم کرد‪ :‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران درباره‬ ‫احیای واحدهای راکد و غیرفعال سراس��ر کش��ور مسئولیت‬ ‫دارد و این مهم را در دستور کار قرار می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹باور کنیم که در جنگ اقتصادی قرار داریم‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ا بیان اینک��ه در جنگ‬ ‫اقتص��ادی ق��رار داریم‪ ،‬افزود‪ :‬باید باور کنیم که در یک جنگ‬ ‫اقتص��ادی تمام عیار قرار داریم و عالوه بر تحریم ها‪ ،‬کرونا هم‬ ‫اضافه شده که هزینه های درمان و سالمت را به کشور تحمیل‬ ‫کرده است‪ .‬رزم حسینی در ادامه تصریح کرد‪ :‬باوجود همه این‬ ‫مشکالت کمبود کاالیی در کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیل مسیر واردات مواد اولیه‬ ‫وی ب��ا اع�لام اینکه اعم��ال برخی محدودیت ه��ا در بانک‬ ‫مرکزی به س��بب کمبود منابع ارزی است‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫به فعاالن اقتصادی فش��ار اورده‪ ،‬اما درصدد ان هس��تیم که‬ ‫ضمن حفظ پایه پولی ش��رایط و مس��یری را فراهم و هموار‬ ‫کنیم تا واردات مواد اولیه به راحتی صورت گیرد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت درباره بازرس��ی ها نیز بیان‬ ‫کرد‪ :‬بازرس��ی از بازار باید ازس��وی خود مردم انجام ش��ود؛ به‬ ‫این معنا که بازرس��ی ها باید مردمی باش��د و ثبات نسبی نرخ‬ ‫در بازار ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ازادسازی معادن حبس شده‬ ‫رزم حس��ینی اعالم کرد‪ :‬ظرف ‪ 3‬م��اه اینده معادن حبس‬ ‫ش��ده ازاد می ش��وند که ظرفیت جدید برای اشتغال و توسعه‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬وی از تفویض اختیارات الزم به استان ها خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬درص��دد حذف بخش��نامه های زائد و رفع موانع‬ ‫و بروکراس��ی های س��خت اداری هستیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در بخش دیگری از این نشس��ت از استاندار و رئیس‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فارس خواست تا پیگیر موارد‬ ‫مطروح��ه در این جلس��ه باش��ند‪ .‬تصمیم گیری ها مبتنی بر‬ ‫استفاده از نظرات بخش خصوصی‪ ،‬دولت و مجلس خواهد بود‬ ‫رزم حسینی در ادامه بیان کرد‪ :‬نظام تصمیم گیری ها مبتنی‬ ‫بر اس��تفاده از نظرات فع��االن بخش خصوصی و متخصصان‪،‬‬ ‫نمایندگان مجلس و دولت خواهد بود و در راس��تای استفاده‬ ‫کارشناس��ی از نظ��رات ای��ن ‪ 3‬بخش حرک��ت می کنیم‪ .‬وی‬ ‫گف��ت‪ :‬با همدلی و همزبانی تصمیمات خردمندانه و همراه با‬ ‫کارشناسی و مبتنی بر بازار شکل خواهد گرفت‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به‬ ‫بیان��ات رهبر معظم انقالب درباره حمایت از س��رمایه گذاری‬ ‫بیان کرد‪ :‬رهبر معظم انقالب کارافرینی را عبادت دانستند و‬ ‫سرمایه گذاران را عابدین خطاب کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور ‪ ۶۹‬هزار میلیارد تومان جواز تاسیس‬ ‫رزم حسینی با اعالم اینکه اتفاقات خوبی در فارس در حال‬ ‫رخ دادن اس��ت‪ ،‬گفت‪ ۶۹ :‬هزار میلیارد تومان جواز تاس��یس‬ ‫صادر شده که شامل ‪ ۳۲۵۵‬پروژه و نشانگر ظرفیت های خوبی‬ ‫است و اگر فضای استان به سمت جذب سرمایه گذاری برود‪،‬‬ ‫این رقم نیز باالتر خواهد رفت‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه فارس رتبه ‪ ۴‬س��پرده های بانکی را دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خلق ثروت در این اس��تان بی نظیر اس��ت و باید دست‬ ‫در دس��ت هم دهیم و با وحدت و همدلی و همزبانی توس��عه‬ ‫را بیش��تر کنیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در پایان بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬تاری��خ ایران در فارس دارای شناس��نامه اس��ت و این‬ ‫اس��تان در حوزه معدن‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬گردشگری و صنعت جزو‬ ‫رتبه های برتر اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت در این جلس��ه جمعی از‬ ‫فعاالن اقتصادی به بیان مهم ترین دغدغه های خود پرداختند‬ ‫و همچنین مش��کالت و مس��ائل ‪ ۱۶‬واح��د تولیدی در قالب‬ ‫کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید مورد بررس��ی و پیگیری‬ ‫قرار گرفت و وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دس��تورات الزم را‬ ‫برای حل مشکالت انها صادر کرد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت پس از اغاز عملیات اجرایی‬ ‫طرح توس��عه ذوب اهن پاس��ارگاد در گفت وگو با خبرنگاران‬ ‫اع�لام ک��رد‪ :‬به دنب��ال ص��ادرات محصوالت نهای��ی فوالد و‬ ‫جلوگیری از خام فروشی هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬علیرضا رزم حس��ینی با اعالم این مطلب‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬یکی از برنامه ها و اولویت های راهبردی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت تکمیل زنجیره ه��ای صنعتی از جمله فوالد‬ ‫در کش��ور است که خوشبختانه در بعضی از استان ها زنجیره‬ ‫تکمیل ش��ده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به اینکه این مسیر در استان‬ ‫فارس نیز هموار تر ش��ده‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬تکمیل زنجیره فوالد‬ ‫این اس��تان شروع ش��ده و فاز چهارم طرح توسعه ذوب اهن‬ ‫کوار نیز در همین راس��تا است که امروز اغاز عملیات اجرایی‬ ‫ان بوده است‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اعالم اینکه باید‬ ‫به سمت صادرات محصوالت نهایی فوالد برویم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫جلوگیری از خام فروشی زمینه اشتغال فراهم خواهد شد‪ .‬رزم‬ ‫حسینی ادامه داد‪ :‬تکمیل هر چه بیشتر زنجیره تمام صنایع از‬ ‫جمله مس‪ ،‬روی‪ ،‬الومینیوم و‪ ...‬را در دستور کار داریم و مورد‬ ‫پیگیری قرار می دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از توان شرکت های بزرگ‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر تکمی��ل ظرفیت های خالی اع�لام کرد‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬میلیون تن ظرفیت خالی نورد داریم که در س��ال‬ ‫جهش تولید در نظر داریم بخش��ی از این ظرفیت را به واسطه‬ ‫شرکت های بزرگ تکمیل کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تفویض اختیار شورای عالی معادن به استان ها‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در اغاز عملیات اجرایی فاز‬ ‫چهارم زنجیره تکمیل فوالد در مجتمع ذوب اهن پاس��ارگاد‬ ‫از تفویض ‪ ۹۰‬درصد اختیارات شورای عالی معادن به استان ها‬ ‫در یک ماه اینده خبر داد‪ .‬علیرضا رزم حسینی در این مراسم با‬ ‫اعالم این مطلب‪ ،‬افزود‪ :‬تفویض اختیارات به استان ها از حقوق‬ ‫استانداران است و زمانی که خود بنده نیز استاندار بودم‪ ،‬این‬ ‫مورد را پیگیری می کردم‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع موانع سرمایه گذاری در دستور کار‬ ‫رزم حس��ینی تاکید کرد‪ :‬سرمایه گذارانی که در این شرایط‬ ‫س��خت اقتصادی به ایجاد اش��تغال و سرمایه گذاری مبادرت‬ ‫می ورزند‪ ،‬در واقع مجاهدان اقتصادی هستند و وظیفه ما این‬ ‫اس��ت که از این مجاهدان اقتصادی حمایت کنیم و حمایت‬ ‫از س��رمایه گذاری و رفع موانع س��رمایه گذاری جزو اهداف ما‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی در ادامه س��خنان خود با اش��اره به برنامه های‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬جهش تولید از اهداف‬ ‫و اولویت های ما اس��ت ک��ه در این حوزه چند برنامه را دنبال‬ ‫می کنیم‪ .‬وی همچنین با اش��اره به اکتش��افات انجام ش��ده‬ ‫در ح��وزه مع��ادن گفت‪ :‬مناطق امیدبخ��ش زیادی داریم که‬ ‫اکتش��افات اولیه در انها ش��کل گرفته و مطالعات تفصیلی و‬ ‫تکمیل این معادن در دستور کار است‪.‬‬ صفحه 2 ‫ یکشنبه‬ ‫سایپا‬ ‫بعد از مدت ها‬ ‫سنت شکنی کرد‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 4‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1627‬‬ ‫پیاپی ‪2945‬‬ ‫در گفت وگوی اختصاصی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��رمایه گذاری در بخش های خالی صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت را بس��یار مهم توصیف کرد و گفت‪ :‬همس��و با این رویکرد به‬ ‫صورت شفاف اعالم شده که کشور در ‪ ۱۴۲‬محصول اصلی و گلوگاهی واردات‬ ‫را انجام می دهد و به همین دلیل هم س��رمایه گذاری در کش��ور برای تولید‬ ‫داخ��ل این محصوالت مهم و ضروری اس��ت‪ .‬حتی می��زان مورد نیاز واردات‬ ‫این محصوالت در اس��تان های گوناگون کش��ور مورد بررس��ی قرار گرفت تا‬ ‫سرمایه گذاری جدید در این مناطق پیشنهاد و سوق داده شود‪.‬‬ ‫با رئیس پیشین ایمیدرو مطرح شد‬ ‫فعالیت خودروسازان در فضای انحصاری‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬لوس بار امده است‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫پ��س از اغاز تحریم ها‪ ،‬صنعت خودرو دو س��ال‬ ‫بسیار س��خت را پشت سر گذاش��ته است‪ .‬باوجود‬ ‫اینکه عنوان می شد بسیاری از خودروهای داخلی‬ ‫با بیش از دو دهه س��اخت داخل ت��ا بیش از ‪۸۰‬‬ ‫درصد داخلی سازی ش��ده اند در ‪ ۶‬ماهه دوم سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬تولی��د ب��ه کمتری��ن تیراژ خود رس��ید‪ .‬با‬ ‫وج��ود موجودی انبارها ب��رای جلوگیری از توقف‬ ‫تولید در این��ده و عدم تعدیل نیروی کار‪ ،‬به ناچار‬ ‫تولید به یک دهم رس��ید‪ .‬به طور قطع‪ ،‬به مش��کل‬ ‫خ��وردن صنعت خ��ودرو محصول سیاس��ت های‬ ‫یکی دو س��ال اخیر نبوده و مرب��وط به چند دهه‬ ‫اس��ت‪ .‬سیاس��ت های اش��تباه چند دوره منجر به‬ ‫افزایش افسارگسیخته نرخ خودرو شده تا انجاکه‬ ‫خودروی��ی ‪ ۵۰۰‬میلیون تومانی‪ ۸ ،‬میلیارد تومان‬ ‫معامله شود یا خودرو داخلی از ‪ ۲۰‬میلیون تومان‬ ‫به ‪ ۱۲۰‬میلیون تومان برسد‪.‬‬ ‫در ادام��ه‬ ‫گفت وگوی��ی اختصاص��ی ب��ا‬ ‫مهدی کرباسیان‪ ،‬رئیس پیشین سازمان توسعه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران درباره چرایی‬ ‫وضعی��ت موجود در صنعت خودرو داش��ت که در‬ ‫ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €چرا صنعت خودرو پس از ‪ ۴‬دهه فعالیت‬ ‫و تجربه‪ ،‬با اغاز چندباره تحریم ها به وضعیت‬ ‫فعلی دچار شده اس�ت که تولیدش همراه با‬ ‫محص�والت ناقص ب�وده و ب�ازارش روزبه روز‬ ‫اشفته تر می شود؟‬ ‫بای��د بپذیریم ک��ه بازار برخی صنای��ع از جمله‬ ‫صنعت خودرو بین المللی است و محدود به داخل‬ ‫نیس��ت‪ .‬هنگامی که تولی��د به میزان نیاز کش��ور‬ ‫و به لح��اظ کیف��ی و قیم��ت قابل رقابت نباش��د‪،‬‬ ‫ادام��ه فعالیت با مش��کل روبه رو خواه��د بود‪ .‬اگر‬ ‫حمایت های��ی ک��ه از این صنعت از ب��دو پیروزی‬ ‫انقالب از س��وی دولت های مختلف ش��د‪ ،‬عقالیی‬ ‫ب��ود و مانند یک بچه لوس بزرگ نمی ش��د امروز‬ ‫دست کم در منطقه جایگاه ویژه ای داشت‪.‬‬ ‫طی س��الیان گذش��ته از ده��ه ‪ ۶۰‬به دلیل نیاز‬ ‫خودرویی کش��ور با توجه به جمعیت و نیرو جوان‬ ‫متقاضی خرید‪ ،‬حمایت های ویژه ای از این صنعت‬ ‫شد‪ .‬از ابتدا از سوی گروهی عنوان و تاکید می شد‬ ‫به دلیل نیاز کشور خودرو باید در داخل تولید شود‬ ‫و در این باره فش��ارهایی وجود داش��ت که موجب‬ ‫حمایت های نابجا و عدم رش��د در این صنعت شد‪.‬‬ ‫مردم همیشه پش��ت در کارخانه برای خرید صف‬ ‫می کش��یدند و مصرف کننده به تولیدکننده برای‬ ‫داش��تن خودرو به نوعی التم��اس می کرد‪ .‬اگر این‬ ‫روند برعکس بود؛ یعنی تولیدکننده‪ ،‬مصرف کننده‬ ‫را ترغی��ب به خرید محصوالتش می کرد کیفیت و‬ ‫قیمت خودروها متفاوت از امروز بود‪.‬‬ ‫این یک اشکال جدید نیست و موضوعی تاریخی‬ ‫اس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬گروه های گوناگون در کشور‬ ‫ب��ه این حوزه ورود کردند تا تعرفه س��نگین برای‬ ‫واردات وضع ش��ود‪ .‬این تعرفه ه��ا هنوز هم وجود‬ ‫دارد از این رو ش��اهد جوالن صنعتی لوس و بدون‬ ‫قابلیت باال در کشور هستیم‪.‬‬ ‫در یک��ی دو دهه اخیر‪ ،‬اتفاق های خوبی در این‬ ‫حوزه افتاده که نخستین ان در صنعت قطعه سازی‬ ‫و حمایت از قطعه سازان است‪ .‬این امر موجب شد‬ ‫شرکت های متعدد در حوزه قطعه سازی در کشور‬ ‫ش��کل بگیرد‪ .‬اما باید بپذیریم تا زمانی که صنعت‬ ‫خودرو در شرایط رقابت قرار نگیرد‪ ،‬رشد نمی کند‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۶۱‬در ترکی��ه پیش از نخس��ت وزیری‬ ‫تورگ��وت اوزال‪ ،‬دول��ت نظامی حاکم ب��ود‪ .‬بعد از‬ ‫ان«اوزال» نخست وزیر شد‪.‬‬ ‫او دارای ی��ک تئ��وری بود؛ اینک��ه تولیدکننده‬ ‫داخل��ی باید حمایت ش��ود اما تولی��دش باید در‬ ‫کیفی��ت و قیمت قابل رقاب��ت با کاالهای خارجی‬ ‫باش��د‪ .‬به خاطر دارم در همان زمان‪ ،‬مردم جلوی‬ ‫س��اختمان نخس��ت وزیری چن��د روز تظاه��رات‬ ‫کردن��د که نخس��ت وزیر از تولی��د داخل حمایت‬ ‫نمی کند‪ .‬اوزال گفت وگو می کرد و پاس��خ می داد‬ ‫اگر تظاهرات ادامه هم داش��ته باشد‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫داخلی باید بتوان��د صادر کند و محصوالتش قابل‬ ‫رقابت در سطح بین الملل باشد‪.‬‬ ‫درحالی ک��ه در هم��ان مقط��ع و مقاط��ع دیگر‬ ‫بای��د بپذیری��م بازار برخ��ی صنای��ع از جمله صنع��ت خودرو‪،‬‬ ‫بین المللی اس��ت و محدود به داخل نیست‪ .‬اگر حمایت هایی که‬ ‫از ب��دو انقالب از س��وی دولت های مختلف از این صنعت ش��د‪،‬‬ ‫عقالی��ی ب��ود‪ ،‬صنعت خ��ودرو مانند بچه لوس بزرگ نمی ش��د و‬ ‫امروز دست کم در منطقه جایگاه ویژه ای داشت‬ ‫و حتی ام��روز به صنعت خودرو در کش��ور یارانه‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫€ €منظ�ور تس�هیالتی اس�ت ک�ه ب�ه‬ ‫خودروسازان تعلق می گیرد؟‬ ‫تعرف��ه ‪ ۱۰۰‬درص��دی ب��رای واردات خ��ودرو‪،‬‬ ‫یارانه اس��ت و به همین دلی��ل‪ ،‬مردم کاال را گران‬ ‫و با کیفیت کم خریداری می کنند‪ .‬به این دلیل که‬ ‫شاید برخی مدیران صنعت خودرو کشور مدیریت‬ ‫درست نداشته باشند‪.‬‬ ‫€ €با این همه‪ ،‬شما معتقدید مشکل صنعت‬ ‫خودرو در کشور ما موضوعی تاریخی است!‬ ‫بله‪ ،‬این مسئله از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫در صنعت خودرو کش��ور حاکم بوده اس��ت‪ .‬تفکر‬ ‫اول انقالب این بود و هنوز هم همین است‪ .‬اینکه‬ ‫ما باید همه کاالهای م��ورد نیاز خود را در داخل‬ ‫تولید و وابس��تگی خود را به خ��ارج کم کنیم‪ .‬در‬ ‫برخی جاها افراطی حرکت کردیم درحالی که پایه‬ ‫و اص��ل تفکر خوب و در راس��تای اقتصادمقاومتی‬ ‫است اما دلیل ندارد از صفر تا ‪ ۱۰۰‬یک کاال را در‬ ‫داخل تولید کنیم‪.‬‬ ‫به عنوان مث��ال‪ ،‬در دهه ‪ ،۶۰‬موضوع خودکفایی‬ ‫اقالم کش��اورزی مطرح شد‪ .‬به همین دلیل سطح‬ ‫زیرکش��ت و تولید محصول افزای��ش یافت‪ .‬برای‬ ‫تامی��ن اب م��ورد نی��از زمین های کش��اورزی‪ ،‬از‬ ‫اب های زیرزمینی استفاده ش��د که با چاه زدن ها‬ ‫و استفاده های بی محابا در نهایت منجر به کاهش‬ ‫اب سفره های زیرمینی ش��د‪ .‬تا انجاکه در بعضی‬ ‫جاها خطر ریزش زمین نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫در ح��وزه خودرو هم همین گون��ه عمل کردیم‪.‬‬ ‫اگر برنامه دقیق ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬س��اله داش��تیم و طبق‬ ‫برنام��ه پی��ش می رفتیم نباید ای��ن وضعیت برای‬ ‫صنعت خودرو رقم می خورد‪ .‬امروز ببینید وضعیت‬ ‫صادرات خودرو چگونه است‪.‬‬ ‫درحال��ی که در بس��یاری از بخش های صنعتی‬ ‫و معدنی برنامه تولید و صادرات به درس��تی اجرا‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در فوالد با گسترش‬ ‫تولید‪ ،‬ص��ادرات انج��ام می ش��ود‪ .‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫‪۲۳‬درصد محصوالت معادن و صنایع معدنی صادر‬ ‫می شوند‪ .‬صادرات فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬روی و بعضی اقالم‬ ‫داخلی قابل رقابت ب��ا کاالهای بین المللی یکی از‬ ‫افتخارات این حوزه است‪.‬‬ ‫کدام خودرو تولید داخل امکان صادرات به این‬ ‫شکل را دارد؟ دلیلش هم این است که هم قیمت‬ ‫تمام ش��ده ان باالس��ت و هم کیفیتش مناسب و‬ ‫قابل رقابت با محصوالت مشابه خارجی نیست‪ .‬اما‬ ‫مردم ناچار به خرید این خودروها هس��تند و برای‬ ‫ان صف می کشند‪.‬‬ ‫€ €چ�را ابتدای انقالب صنعت خودرو دولتی‬ ‫شد؛ ایا به این علت بود که به عنوان صنعتی‬ ‫خصوصی کارامد نبود؟‬ ‫در ب��دو پی��روزی انقالب تفکری وجود داش��ت‬ ‫که فقط مربوط به صنع��ت خودرو نبود‪ .‬دو اتفاق‬ ‫افتاد؛ نخس��ت اینکه صنایع کش��ور بعضی وابسته‬ ‫بودن��د یعنی مال��کان و س��هامداران ان از افرادی‬ ‫بودن��د ک��ه دادگا ه انقالب وقت انها را وابس��ته به‬ ‫حکومت می دانستند یا عنوان می شد خمس خود‬ ‫را نداده اند یا اینکه اورده مال انها از مسیر درست‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬بنابراین این اموال مصادره شد و در‬ ‫اختیار حکومت‪ ،‬بنیاد مستضعفان یا سایر نهادهای‬ ‫دولتی قرار گرفت‪ .‬تعدادی از صنایع بزرگ کش��ور‬ ‫صنایعی هس��تند که در اختی��ار صنایع ملی وقت‬ ‫و س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران قرار‬ ‫گرفت که صنعت خودرو نیز جزو انها بود‪.‬‬ ‫ش��ما پس از ‪ ۴۰‬سال و دور ش��دن از ان فضا‪،‬‬ ‫این س��خنان را مط��رح می کنید‪ ،‬بای��د برگردید‬ ‫به س��ال های ‪ ۵۷‬و ‪ ۵۸‬و جو انقالب‪ .‬س��هامدار و‬ ‫مدیران بعضی از این صنایع بزرگ بعضا از س��وی‬ ‫کارگ��ران همان واحد تولیدی حبس ش��ده بودند‬ ‫و کمیت��ه وقت انها را نجات م��ی داد‪ ،‬زیرا جو این‬ ‫بود ک��ه کارگران و مردم می گفتن��د که صاحبان‬ ‫این صنایع ما را اس��تثمار کرده اند‪ .‬برای رس��یدن‬ ‫به پاس��خ س��وال تان باید در همان جو به موضوع‬ ‫بپردازید‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در ش��رایط تحریم بعضی‬ ‫تصمیم های دولت عقالیی اس��ت اما ممکن است‬ ‫پس از ‪ ۵‬سال از انها انتقاد شود‪.‬‬ ‫€ €عن�وان کردی�د اگ�ر تولیدکنن�ده از‬ ‫مصرف کنن�ده می خواس�ت محصوالت�ش را‬ ‫خری�داری کند‪ ،‬به جای اینک�ه مصرف کننده‬ ‫متقاض�ی خ�ودرو باش�د‪ ،‬وضعی�ت کیفی و‬ ‫قیمت�ی خودروها بهت�ر از وضعیت فعلی ان‬ ‫بود‪ .‬اما شرکت های لیزینگی خودرویی زمانی‬ ‫به وجود امدند ک�ه تولید بیش از تقاضا بوده‬ ‫و خودروسازان ناگزیر شدند با راه اندازی این‬ ‫ش�رکت ها و مش�وق هایی ک�ه در نظر گرفته‬ ‫بودند‪ ،‬محصوالت خود را به فروش برس�انند‪.‬‬ ‫اما در کیفی�ت و اس�تاندارد خودروها تغییر‬ ‫مورد انتظار حاصل نشد‪ .‬چرا؟‬ ‫پاس��خش این اس��ت که تعرف��ه ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫حمایت از خ��ودرو همزمان ب��ا افزایش تولید کم‬ ‫نشد‪ .‬در مقطعی در دولت هفتم و هشتم‪ ،‬مجلس‬ ‫پنج��م یا شش��م تصمی��م گرفت‪ ،‬تعرف��ه واردات‬ ‫خ��ودرو کم ش��ود و ان را به ‪ ۴۰‬درصد رس��اند تا‬ ‫خودروها وارد فضای رقابتی ش��وند‪ .‬اما شرکت ها‬ ‫با تبلیغات ج��وی را به وجود اوردند که می گفتند‬ ‫این افراد به دنبال ریش��ه کن کردن استقالل کشور‬ ‫هس��تند‪ .‬بنابراین دوباره تعرفه واردات خودرو ‪۸۰‬‬ ‫درصد شد‪.‬‬ ‫زمان��ی می توانی��د به دنب��ال کیفی��ت و قیمت‬ ‫تمام ش��ده پایین باش��یم که رقابت وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬به طور قطع حمایت از تولی��د داخل اصل‬ ‫اس��ت اما ‪ ۱۰۰‬درصد تعرفه ب��رای واردات همان‬ ‫محصول یعنی انحصار در بازار داخل‪.‬‬ ‫€ €درحال حاض�ر امری�کا ه�م به عنوان یک‬ ‫ق�درت اقتص�ادی ب�رای محص�والت چینی‬ ‫تعرف�ه س�نگین تعیین ک�رده اس�ت‪ .‬یارانه‬ ‫ازس�وی همه دولت ها در کشورهای گوناگون‬ ‫پرداخت می شود؛ چه دولتی و چه خصوصی‪.‬‬ ‫اش�کال سیاس�ت گذاری کش�ور در بح�ث‬ ‫حمایت تعرفه ای چیست؟‬ ‫در امری��کا قان��ون ضدانحصار وج��ود دارد‪ .‬اگر‬ ‫کارخانه یا واحدی برای محصوالتش انحصار ایجاد‬ ‫کرده باشد کارخانه پلمپ و از سوی دولت مصادره‬ ‫می شود‪ .‬اما در ایران قانون ضدانحصار وجود ندارد‪.‬‬ ‫صنعت خودرو در کش��ور در فض��ای انحصاری در‬ ‫حال فعالیت است‪.‬‬ ‫اصل اساسی حمایت از تولید داخل و خوداتکایی‬ ‫و اقتصادمقاومتی اس��ت‪ .‬این برنامه می تواند ما را‬ ‫به اس��تقالل اقتصادی برس��اند که جزو شعارهای‬ ‫اصلی انقالب بوده اس��ت‪ .‬ام��ا تعریف و اجرای ان‬ ‫مهم اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در راستای حمایت از‬ ‫محصوالت داخلی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مانع صادرات برخی از اقالم ش��ده اس��ت‪ .‬ایا این‬ ‫به نفع کش��ور اس��ت؟ این ممانع��ت گاهی به نفع‬ ‫کشور است و گاهی نیست‪ .‬محصوالت داخلی باید‬ ‫رقابتی باش��ند‪ .‬مردم چرا باید کاالی بی کیفیت و‬ ‫با قیمت باال بخرند‪ .‬نباید به بهانه حمایت از تولید‬ ‫داخل��ی که عموما این صنای��ع دولتی یا خصولتی‬ ‫هس��تند به فض��ای رقابتی اس��یب زد‪ .‬در صنعت‬ ‫خودرو فق��ط چند خودروس��از خصوصی فعالیت‬ ‫دارند که میزان تولیدش��ان به ‪ ۱۰‬درصد کل تیراژ‬ ‫خودرو داخل هم نمی رسد‪.‬‬ ‫€ €اما این شرکت ها هم محصوالت باکیفیت و‬ ‫قیمت رقابتی ندارند‪.‬‬ ‫انه��ا با س��ختی خ��ود را اداره می کنن��د‪ ،‬زیرا‬ ‫ران��ت نمی گیرن��د و فقط از ران��ت ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫عدم واردات خودرو بهره می گیرند اما ارز ارزان و‪...‬‬ ‫در اختیار انها قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫€ €برخ�ی معتقدند خصوصی یا دولتی بودن‬ ‫صنع�ت خ�ودرو تاثی�ری در وضعی�ت فعلی‬ ‫ان نخواهد داش�ت‪ .‬خودروس�از ممکن است‬ ‫خصوص�ی باش�د اما ب�از هم دچ�ار وضعیت‬ ‫موجود باشد‪ .‬نظر شما در این باره چیست؟‬ ‫سیاس��ت خودرو در س��طح کالن نیاز به اصالح‬ ‫دارد‪ .‬زمانی یکی از خودروسازی های بزرگ کشور‬ ‫به طور کامل برای س��ازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بود اما‬ ‫درحال حاضر این س��هم بسیار محدود شده است‪.‬‬ ‫به نوع��ی خصولتی اداره می ش��ود‪ .‬در وضعیت این‬ ‫صنعت چه تغییری ایجاد شده است؟ هیات مدیره‬ ‫ان ازسوی دولت و نهادهای دولتی تعیین می شود‪.‬‬ ‫معتق��دم دولتی بودن بعضی صنایع از خصولتی‬ ‫ب��ودن انه��ا بهتر اس��ت‪ .‬در ش��کل دولت��ی انها‪،‬‬ ‫دست کم دولت به مجلس و نهادهای نظارتی و نیز‬ ‫مردم پاسخگو خواهد بود اما گاهی خصولتی ها به‬ ‫هیچ کس پاسخ نمی دهند‪.‬‬ ‫€ €برخی کارشناس�ان صنعت خودرو عنوان‬ ‫می کنن�د اگ�ر کش�ور به جای تولی�د خودرو‬ ‫از قطعه س�ازی ش�روع می ک�رد مانند چین‬ ‫و ترکی�ه موفق ت�ر بود‪ .‬نظر ش�ما در این باره‬ ‫چیست؟‬ ‫به ط��ور قط��ع‪ ،‬قطعه س��ازی و رفتن به س��مت‬ ‫حمای��ت از قطعه س��ازان مه��م و کارس��از در‬ ‫خودکفایی صنعت خودرو کش��ور است؛ تصمیمی‬ ‫بجا که در صورت اجرایی ش��دن منجر به حمایت‬ ‫واقعی از خودروسازی کشور می شود‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از گالی�ه تولیدکنن�دگان از جمله‬ ‫قطعه س�ازان این است که چرا باید مواد اولیه‬ ‫تولید داخل که از خاک کشور و با انرژی ارزان‬ ‫داخل تولید می ش�ود با قیمت روز ارز یا فوب‬ ‫خلیج فارس در اختیار تولیدکننده داخلی قرار‬ ‫بگیرد؟ چرا زمانی که شما مسئولیت سازمان‬ ‫ایمیدرو را بر عهده داشتید تدبیری اندیشیده‬ ‫نشد تا این مواد اولیه با قیمت ارزان تر حداقل‬ ‫در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد؟‬ ‫این پرس��ش من هم است و وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت باید پاسخ دهد‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دولتی بودن‬ ‫بعضی صنایع از‬ ‫خصولتی بودن‬ ‫انها بهتر است‪.‬‬ ‫در شکل دولتی‬ ‫انها‪ ،‬دست کم‬ ‫دولت به مجلس‬ ‫و نهادهای‬ ‫نظارتی و نیز‬ ‫مردم پاسخگو‬ ‫خواهد بود‬ ‫نباید به بهانه‬ ‫حمایت از تولید‬ ‫داخل به فضای‬ ‫رقابتی اسیب‬ ‫زد‪ .‬بازار رقابتی‬ ‫تنها راه دستیابی‬ ‫به محصول‬ ‫با کیفیت و‬ ‫قیمت مناسب‬ ‫است‬ ‫ارزش نهفته‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫درطراحی‬ ‫و توسعه‬ ‫یادداشت‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫جدید برای احیای‬ ‫واحدهای تعطیل‬ ‫مع��اون طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬سیاس��ت این‬ ‫وزارتخانه سوق دادن س��رمایه گذاران جدید به راه اندازی واحدهای تعطیل‬ ‫ش��ده است و در این راستا فهرس��ت واحدهای تعطیل شده در سامانه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منتش��ر شده تا در اختیار سرمایه گذاران جدید قرار‬ ‫گیرد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬سعید زرندی در سفر خود به استان مازندران که پیرو‬ ‫دستور ویژه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای بررسی مسائل مرتبط با صنایع‬ ‫این استان و تهیه گزارش الزم انجا م شد‪ ،‬افزود‪۱۲۰۰ :‬واحد صنعتی تولیدی‬ ‫تعطی��ل داخل ش��هرک ها و ‪۸۰۰‬واح��د غیرفعال خارج از ش��هرک ها برای‬ ‫احی��ا و راه اندازی دوباره در س��ال ‪ ۹۹‬هدف گذاری ش��ده اند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫س��رمایه گذاران جدید با دیدن فهرس��ت واحدهای غیرفعال تصمیم گیری‬ ‫می کنند‪ .‬زرندی دومین گام وزارتخانه در بهبود فضای کسب وکار و رسیدن‬ ‫به جهش تولید را تکمی��ل و بهره برداری طرح های تولیدی و صنعتی عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬وزارتخانه طرح هایی را که به دالیل گوناگون پیش��رفت فیزیکی‬ ‫ندارند‪ ،‬شناس��ایی و برای انها فراخوان صادر کرده است‪ .‬معاون طرح و برنامه‬ ‫‪3‬‬ ‫سکه بورس را‬ ‫شکست داد‬ ‫عبداله توکلی الهیجانی‬ ‫کارشناس صنعت‬ ‫در سال های اخیر درباره اقتصاد مقاومتی و لزوم اجرای ان‬ ‫در صنایع ایران بس��یار گفته شد اما انچه مغفول واقع شده‪،‬‬ ‫تدوین شاخص هایی برای سنجش کمی حرکت در راستای‬ ‫اقتصاد مقاومتی اس��ت‪ .‬در این نوش��تار تالش می ش��ود به‬ ‫تشریح اقتصاد مقاومتی با رویکرد زنجیره ارزش بپردازیم‪.‬‬ ‫زنجیره ارزش‪ ،‬مجموعه ای از عملیات هایی اس��ت که در‬ ‫ی��ک صنعت‪ ،‬زنجیروار انجام و به خلق ارزش منجر ش��ود‪.‬‬ ‫محص��والت از حلقه های این زنجیره عبور می کنند و در هر‬ ‫حلقه‪ ،‬ارزش��ی به محصول نهایی افزوده می ش��ود‪ .‬به گمان‬ ‫نگارن��ده‪ ،‬مفهوم اقتصاد مقاومتی می تواند به عنوان مالکیت‬ ‫پایدار‪ ،‬تاب اور و نه شکننده بر حلقه های شکل دهنده ارزش‬ ‫در یک صنعت تلقی شود‪.‬‬ ‫س��هم هزینه ای عملیات ه��ای گوناگ��ون در قیمت یک‬ ‫محص��ول معموال می تواند نم��ادی از اهمیت ه��ر کدام از‬ ‫حلقه های زنجیره ارزش در یک صنعت قلمداد شود‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال‪ ،‬در صنعت خودرو حدود ‪ ۶۰‬درصد ارزش خودرو در‬ ‫تامین کنندگان قطعات و مجموعه ها شکل می گیرد و فقط‬ ‫‪ ۱۰‬درصد ارزش یک خودرو در س��ایت تولید خودروس��از‬ ‫خلق می ش��ود؛ از این رو مدیریت زنجی��ره تامین کنندگان‬ ‫سیس��تم ها و قطعات خودرو برای خودروس��ازان جایگاهی‬ ‫بااهمیت تلقی می ش��ود و این گونه اس��ت ک��ه مونتاژ یک‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬در بهترین حال��ت فقط ‪ ۱۰‬درص��د عواید نهفته‬ ‫در کل زنجی��ره ارزش ی��ک خودرو را ایج��اد کند (ان هم‬ ‫فق��ط زمانی که مبلغی با عنوان ح��ق مالکیت یا ‪royalty‬‬ ‫به صاحب برند پرداخت نش��ود) با توجه به سهم کم ارزش‬ ‫تولید شده در س��ایت خودروساز در مقابل سایر حلقه های‬ ‫زنجیره ارزش‪ ،‬گاه مونتاژ خودرو در سایت تولیدی به دور از‬ ‫محل تمرکز س��ایر حلقه های ایجادکننده ارزش ان صنعت‬ ‫سبب می ش��ود با باال رفتن هزینه های لجستیک‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بودن برایند فعالیت های ان حوزه زیرسوال برود یا محصول‬ ‫صنعت��ی در ان ح��وزه‪ ،‬قابلیت رقابت قیمت��ی در مقیاس‬ ‫جهانی را از دست بدهد‪.‬‬ ‫با این نگاه ش��اید بتوان راحت ت��ر درک کرد که چگونه‬ ‫بسیاری از محصوالت مونتاژ شده در داخل کشور نمی توانند‬ ‫براس��اس قیمت جهانی خود عرضه شوند و گاه اگر کاهش‬ ‫تعرفه ناشی از مونتاژ در داخل کشور را درنظر نگیریم‪ ،‬کل‬ ‫فعالیت ناش��ی از مونتاژ محصول در کشورمان غیراقتصادی‬ ‫خواه��د بود‪ .‬از ای��ن رو می توان درک کرد که چرا ش��رکت‬ ‫رن��و در عرضه ارزان تری��ن محصول خود یعن��ی رنوکویید‬ ‫به جای اس��تفاده از زنجیره تامی��ن قدرقدرت جهانی خود‪،‬‬ ‫از تامین کنندگان محلی هندی متمرکز در شهرچنای هند‬ ‫(که بس��یاری ان را از منظر تمرکز صنایع مرتبط با خودرو‪،‬‬ ‫دیترویت اس��یا می نامند) اس��تفاده کرد و طبیعی است که‬ ‫تولید این خودرو در کشوری مانند ایران نمی تواند خروجی‬ ‫ارزانی داشته باشد‪.‬‬ ‫ح��ال پرس��ش اینجاس��ت که ب��رای مالکی��ت به منظور‬ ‫دس��تیابی به عواید نهفت��ه در تک تک حلقه ه��ای زنجیره‬ ‫ارزش در صنعت خودرو‪ ،‬چه ملزوماتی الزم اس��ت‪ .‬به بیان‬ ‫دیگر‪ ،‬چگونه می توان به تمام س��هم ارزشی نهفته در یکی‬ ‫از حلقه های پروزن صنعت خ��ودرو یعنی مدیریت زنجیره‬ ‫تامین دست یابیم‪ .‬تجربه سال های نه چندان دور در صنعت‬ ‫خ��ودرو ایران نش��ان داده با ن��گاه داخلی س��ازی به قطعه‬ ‫متناظر خارجی طی س��الیان متوالی و با ش��رط اقتصادی‬ ‫ماندن فعالیت داخلی س��ازی شاید فقط بتوان به ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫کل ای��ن زنجیره ارزش دس��ت یافت و س��هم اعظم ارزش‬ ‫ش��کل گرفته در حوزه قطعات و سیستم های خودرویی به‬ ‫صاحب برن��د یا مالک طرح اصلی بازمی گ��ردد‪ .‬از این رو با‬ ‫تفس��یر معنای اقتصادمقاومت��ی از طریق رویکرد مبتنی بر‬ ‫زنجیره ارزش در صنعت خودرو با نکته ای کلیدی در تحقق‬ ‫ارمان های ترسیم ش��ده در اقتصاد مقاومتی مواجه خواهیم‬ ‫ش��د و ان نکته این اس��ت که تحقق اقتص��اد مقاومتی در‬ ‫صنعت خودرو ب��دون تمرکز بر طراحی و توس��عه خودرو‪،‬‬ ‫زیرسیس��تم ها و قطعات ان میس��ر نخواهد شد و این معنا‬ ‫بی��ش از انکه مبتنی بر ارمانی ش��عارگونه باش��د از طریق‬ ‫س��نجه های کمی مادی قابل درک است‪ .‬تحقق ‪ ۹۸‬درصد‬ ‫داخلی سازی قطعات رنوکویید در چنای هند‪ ،‬فقط با انجام‬ ‫فرایند طراحی و توسعه محصول از سوی سازندگان محلی‬ ‫هند میس��ر شده است و جز این‪ ،‬راه اقتصادی دیگری برای‬ ‫دس��تیابی به تم��ام ارزش نهفته در صنعت خ��ودرو وجود‬ ‫ندارد‪ .‬به عب��ارت دیگر‪ ،‬اگرچه س��هم هزینه های طراحی و‬ ‫توس��عه محصول در ارزش محصول نهایی در نهایت کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰‬درصد قیمت محصول اس��ت ام��ا بدون تصاحب این‬ ‫زنجیره‪ ،‬امکان دس��تیابی به ارزش نهفت��ه در زنجیره های‬ ‫عمده خالق ارزش در صنعت خودرو میسر نمی شود‪ .‬یعنی‬ ‫اگر تامین کننده محلی در فرایند طراحی و توسعه سیستم‬ ‫به کار رفته در خودرو س��هیم نباشد‪ ،‬این اجازه و البته توان‬ ‫را پیدا نخواهد کرد که بتواند به تمام ارزش بالقوه و ممکن‬ ‫دس��ت یابد‪ .‬از این رو الزم است کمی با تردید و البته تامل‬ ‫بیشتر به وعده های خوشبینانه مطرح در فضای ژورنالیستی‬ ‫قرارداده��ای خودروی��ی پ��س از برجام نگریس��ت و به دور‬ ‫ازسیاس��ت زدگی ب��ا رویکردی علمی‪ ،‬س��نجه هایی را برای‬ ‫ارزیابی همس��ویی برنامه های عملیاتی جاری با ارمان های‬ ‫اقتصاد مقاومتی تدوین کرد و به کار بست‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 4‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1627‬‬ ‫پیاپی ‪2945‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫نظرگاه‬ ‫توقف تولید‬ ‫پراید‪ ،‬پایان‬ ‫یک تفکر‬ ‫مجید باقری‪ /‬قائم مقام مدیرعامل سایپا‬ ‫در حوزه فروش و خدمات پس از فروش‬ ‫رویکرد کلی گروه خودروس��ازی سایپا در توقف‬ ‫تولید پرای��د‪ ،‬تنها پایان یک محص��ول نبود‪ ،‬بلکه‬ ‫هدف پایان دادن به تفکری بود که سال ها در سایپا‬ ‫ریشه دوانده بود‪.‬‬ ‫س��ال های متم��ادی این گونه نهادینه ش��ده بود‬ ‫که پراید باید ادامه حیات دهد و س��هم حدود ‪۷۰‬‬ ‫درصدی از تولید س��ایپا به این خودرو داده ش��ده‬ ‫بود‪ .‬با توجه به ش��رایط توس��عه ای کشور و حرکت‬ ‫در راس��تای خوداتکایی‪ ،‬گروه خودروس��ازی سایپا‬ ‫به این جمع بندی رس��ید که متناس��ب با نیاز روز‬ ‫برای تولیدات خود تصمیم گیری کند و از همین رو‬ ‫تصمیم خروج پراید از سبد محصوالت سایپا گرفته‬ ‫شد هر چند اعتقاد داریم این موضوع باید سال های‬ ‫پیش اتخاذ می شد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه توضیحات عنوان ش��ده این دیدگاه‬ ‫در صنعت خودرو ایجادش��ده ک��ه ادامه تولید یک‬ ‫محص��ول نباید‪ ،‬منوط به فروش باش��د‪ .‬بدین جهت‬ ‫داش��تن چنین تفکری تا زمان��ی که یک محصول‬ ‫را می ت��وان فروخ��ت بای��د از ان اس��تفاده کنیم‪،‬‬ ‫پایان یافت��ه و باید براس��اس رویکردهایی حرکت‬ ‫ک��رد که در س��ایر کش��ورهای خودروس��از دنبال‬ ‫می شود‪ .‬از این رو رویکرد راهبردی را دنبال کردیم‬ ‫و همان گون��ه که از مدت ها قبل عنوان ش��ده بود‪،‬‬ ‫خودرو پراید امس��ال کنار گذاش��ته شد‪ .‬شرایط به‬ ‫جایی رس��یده ب��ود که خودرو پراید نمی توانس��ت‬ ‫استانداردهای داخلی را بگذراند و چنین امری برای‬ ‫یک خودروس��از پیامدهای خوبی نداشت‪ .‬بنابراین‬ ‫چنی��ن تصمیمی یک جس��ارت بود‪ .‬در ‪ ۲۷‬س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۲۹۲‬هزار و ‪ ۲۰‬خودرو پراید‬ ‫تولید ش��د و لقب پرتیراژ ترین خودرو کشور هم به‬ ‫این خودرو رس��ید‪ .‬در این می��ان‪ ،‬برخی نگرانی ها‬ ‫مبنی بر این است که با توقف خط تولید پراید‪ ،‬بازار‬ ‫با فضای منفی روبه رو ش��ود‪ ،‬اما معتقدم در مقطع‬ ‫فعلی ش��اهد اثرگذاری باالی ان نباشیم‪ ،‬چراکه از‬ ‫س��ال گذش��ته روند خروج مدل های مختلف پراید‬ ‫اغاز ش��د و همه می دانس��تند پایان تیر مصادف با‬ ‫پایان تولید پراید است‪ .‬خروج پراید از عرصه تولید‬ ‫گام به گام رخ داد و همی��ن امر کمک می کند بازار‬ ‫با ش��وک کمبود محصول و قیمت روبه رو نشود‪ .‬از‬ ‫س��ویی در پیش فروش های جدید تالش ش��ده این‬ ‫واقعیت القا شود که سهم سایر محصوالت در سبد‬ ‫فروش افزایش قابل توجهی پیدا می کند‪ .‬وقتی یک‬ ‫محصول می خواهد کنار گذاش��ته شود در ماه های‬ ‫اخر ان باید با ش��یب مالیمی تولی��د کاهش پیدا‬ ‫کن��د‪ ،‬وقتی دامن��ه تولید کاهش پی��دا می کند با‬ ‫ش��رایط بهتری می توان ان خودرو را کنار گذاشت‪.‬‬ ‫ام��ا در تولید پراید چون فرصت ما تا پایان تیر بود‬ ‫و بای��د به تعهدات خود عمل می کردیم با تمام قوا‪،‬‬ ‫تولید انجام ش��د؛ بنابراین برای استفاده از خطوط‬ ‫تولی��د پراید به فرصتی کوتاه نیاز داریم تا تبدیل و‬ ‫بازسازی انجام شود‪ .‬احتمال دارد تا مدت کوتاهی‪،‬‬ ‫تیراژ تولید کاهش پی��دا کند اما این امر بلندمدت‬ ‫نیس��ت و با س��رعت س��هم تولید س��ایر خودروها‬ ‫افزایش پیدا می کند‪ ،‬چنانکه تولید محصول س��اینا‬ ‫اس ش��روع ش��ده و در س��ایر محصوالت هم روند‬ ‫تولید صعودی خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش تولید ایران خودرو‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی شد‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو موفق شد تعداد تولید‬ ‫را از ابتدای امس��ال تا هفته نخست مهر‪ ،‬به میزان‬ ‫‪ ۵۰‬درصد نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته‬ ‫افزایش دهد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬این خودروس��از‬ ‫بزرگ کش��ور توانس��ت در س��ال جهش تولید‪ ،‬با‬ ‫پشت سرگذاشتن موانع ناشی از تحریم‪ ،‬رونق را به‬ ‫خطوط تولید بازگردانده و شعار جهش تولید را در‬ ‫نیمه های امسال محقق کند‪ .‬ایران خودرو از ابتدای‬ ‫امس��ال تا ‪ ۴‬مهر ‪ ۲۴۲‬ه��زار و ‪ ۱۹‬خودرو را تولید‬ ‫کرده که ‪ ۸۰‬هزار خودرو و معادل ‪ ۵۰‬درصد نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته بیشتر است‪ .‬در همین‬ ‫بازه زمانی در سال گذشته‪ ،‬تعداد ‪ ۱۶۱‬هزار و ‪۸۴۶‬‬ ‫خودرو تولید ش��ده بود‪ .‬در همین حال با ترخیص‬ ‫قطعات خودروهای کس��ری دار‪ ،‬بی��ش از ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫خودرو در مدت کوتاهی تکمیل و روانه بازار خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬فروش های مس��تمر فوق العاده محصوالت‪ ،‬با‬ ‫موع��د تحویل حداکثر ‪ ۳‬ماه نی��ز به عنوان یکی از‬ ‫مسیرهای افزایش عرضه به بازار درنظر گرفته شده‬ ‫که برهمین اساس تا پایان امسال‪ ،‬در مقطع زمانی‬ ‫هر دو هفته‪ ،‬محصوالت این ش��رکت در قالب این‬ ‫طرح عرض��ه خواهند ش��د‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬تعهدات‬ ‫معوق ایران خودرو به مشتریان به کمتر از ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫خودرو رسیده اس��ت و به زودی با تکمیل و عرضه‬ ‫خودروه��ای دارای کس��ری این تع��داد به حداقل‬ ‫ممکن خواهد رسید‪.‬‬ ‫جهش تولید‬ ‫و بزرگ تر شدن‬ ‫سفره کارگران‬ ‫ی��ک مقام مس��ئول کارگ��ری تعطیل ش��دن کارخان��ه را موجب تحمیل‬ ‫هزینه های بسیار به جامعه و اقتصاد دانست و گفت‪ :‬جهش تولید زمانی اتفاق‬ ‫می افتد که سفره کارگران بزرگ تر و پررنگ تر شود و با انگیزه و روحیه مضاعف‬ ‫ب��ه کار و ت�لاش در مجموعه های تولیدی بپردازند‪ .‬هادی ابوی در گفت وگو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬با تاکید بر حمایت از کارگران کارخانه ها و حمایت از تولید داخلی افزود‪:‬‬ ‫یکی از مش��کالت تولید عدم حمایت سیس��تم بانکی است وقتی تولیدکننده‬ ‫نمی تواند وام بانک را پرداخت کند‪ ،‬بالفاصله کارخانه بس��ته می ش��ود و با این‬ ‫کار یک خانواده از نان خوردن می افتد و کارگر خانه نشین می شود‪ .‬وی اصالح‬ ‫و بازنگری قوانین بانکی را خواس��تار ش��د و گفت‪ :‬اگر کارخانه ها بس��ته شوند‬ ‫امرارمع��اش خانوارهای کارگری به خطر می افتد و قدرت معیش��ت انها تنزل‬ ‫می یابد‪ ،‬از ان سو درامدهای دولت نیز محقق نمی شود و تولید داخلی دچار‬ ‫وقفه می شود‪ .‬ابوی به پیامدهای رکود و تعطیلی کارخانه ها اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫بیکار شدن کارگر پیامدهای زیادی برای جامعه دارد‪ .‬یکی از این پیامدها این‬ ‫است که کارگر ناچار می شود برای تامین هزینه های زندگی به مشاغل دیگر‬ ‫روی بیاورد و بازار اش��تغال تحت تاثیر قرار می گیرد؛ پیامد دیگر این است که‬ ‫کارفرما به دلیل بس��ته ش��دن کارخانه‪ ،‬کارگران را برای بیمه بیکاری معرفی‬ ‫می کند‪ ،‬در نتیجه سازمان تامین اجتماعی باید مقرری بیمه بیکاری بپردازد؛‬ ‫بنابراین تعطیل شدن کارخانه ها هزینه های زیادی هم برای جامعه و هم برای‬ ‫دولت دارد‪ .‬برای تحقق شعار جهش تولید باشد از شعار خارج شویم و حمایت‬ ‫و تقویت تولید داخلی را در عمل نشان بدهیم به نحوی مردم تاثیر رونق تولید‬ ‫را در زندگی خود احساس کنند‪.‬‬ ‫سایپا بعد از مدت ها سنت شکنی کرد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خودروس�ازان داخلی با اغاز نهضت ساخت داخل به سوی پروژه های جدید و نیز تکمیل‬ ‫پروژه های قبلی رفته اند و «شاهین» خودرویی است که انتهای سال قرار است بازار خودرو‬ ‫را نو نوار کند‪.‬‬ ‫مدیر مهندس�ی بازرسی خودرو شرکت بازرس�ی کیفیت و استاندارد ایران گفت‪ :‬طراحی‬ ‫و تولید خودرو ش�اهین از سوی گروه خودروسازی سایپا اتفاق خوبی است که بازار خودرو‬ ‫به زودی ش�اهد ان خواه�د بود‪ .‬از این رو پیش بینی می ش�ود مردم اس�تقبال خوبی از این‬ ‫خودرو داشته باشند‪.‬‬ ‫خودرو جدید با تکیه بر توان داخل‬ ‫گروه سایپا‬ ‫بعد از مدت ها‬ ‫سنت شکنی‬ ‫کرد و توانست‬ ‫خودرویی‬ ‫معرفی کند که‬ ‫قابلیت های‬ ‫زیادی دارد‬ ‫محمد رس��تگار درب��اره اینکه خودرو‬ ‫ش��اهین از ن��گاه کارشناس��ی چگون��ه‬ ‫ارزیاب��ی می ش��ود‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬در‬ ‫ش��رایطی ک��ه کش��ور با س��خت ترین‬ ‫تحریم های ظالمانه روبه روس��ت‪ ،‬واقعا‬ ‫طراح��ی و تولی��د خودرو ش��اهین که‬ ‫به تازگی از س��وی گروه خودروس��ازی‬ ‫سایپا رونمایی شده‪ ،‬دست مریزاد دارد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬مدیر مهندس��ی بازرسی‬ ‫خودرو ش��رکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران‬ ‫با بی��ان اینکه اس��تانداردها در خودروهای تولید‬ ‫داخل‪ ،‬رعایت ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬خودرو تولید شده از‬ ‫س��وی س��ایپا از نظر فنی و مهندسی ویژگی های‬ ‫الزم را دارد و می توان به ان امتیاز خوبی داد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬س��ازمان های نظارت��ی‬ ‫و به وی��ژه س��ازمان مل��ی اس��تاندارد ب��ا وج��ود‬ ‫تحریم های��ی ک��ه صنعت خ��ودرو ب��ا ان مواجه‬ ‫اس��ت از موضع خود کوتاه نیامده اس��ت و اصرار‬ ‫بر رعایت الزام های هش��تادوپنج گانه استاندارد را‬ ‫دارد‪ .‬او گفت‪ :‬در راس��تای رعایت استانداردهای‬ ‫اجباری‪ ،‬گروه خودروسازی سایپا خودرو پراید را‬ ‫کنار گذاش��ت و در این مدت ب��ا برنامه ریزی که‬ ‫انجام داده بود توانست خودرو جدیدی را معرفی‬ ‫کند‪ ،‬بر این اس��اس خودرو ش��اهین در شرایطی‬ ‫ب��ه مرحله تولید رس��یده که س��ایپا با‬ ‫تکیه بر توان مهندس��ان داخلی خود به‬ ‫سمت خودرو جدید رفته است‪ .‬رستگار‬ ‫افزود‪ :‬ش��اهین خودرویی به روز بوده و‬ ‫با اس��تانداردهای اروپایی به طور کامل‬ ‫همخوان��ی دارد؛ وقتی چنین خودرویی‬ ‫از س��وی مهندس��ان داخلی س��اخته و‬ ‫تولید می ش��ود به طور قطع در اینده ای‬ ‫نزدیک می ت��وان خودروهای بهت��ر و مدرن تر را‬ ‫تولید و وارد بازار کرد‪.‬‬ ‫او اذع��ان کرد‪ ۲۵ :‬س��ال بود که م��ردم گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا را ب��ا پرای��د و خودروهای‬ ‫کوچک می ش��ناختند و همه تصور می کردند این‬ ‫خودروس��از فقط می تواند در تولی��د پراید موفق‬ ‫باش��د اما این مجموعه با رونمایی و عرضه خودرو‬ ‫ش��اهین ثابت کرد که می تواند ب��ا خوداتکایی به‬ ‫سمت تولید خودروهای به روز حرکت کند‪.‬‬ ‫رس��تگار گفت‪ :‬گ��روه س��ایپا بع��د از مدت ها‬ ‫سنت ش��کنی ک��رد و توانس��ت خودرویی معرفی‬ ‫کند که قابلیت های زی��ادی دارد؛ بازار خودرو به‬ ‫تغییر و تنوع نیاز داشت که خوشبختانه با معرفی‬ ‫شاهین بخش��ی از ان محقق ش��د‪ ،‬در این میان‬ ‫پیش بینی می کنم از خودرو جدید سایپا استقبال‬ ‫خوبی شود‪.‬‬ ‫ذهنیت مردم تغییر می کند‬ ‫نایب رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران و‬ ‫فروش��ندگان خودرو تهران گفت‪ :‬شاهین‪ ،‬یک‬ ‫خودرو پیشرفته است که می تواند به درخواست‬ ‫تعداد قابل توجهی از مردم پاسخ دهد‪.‬‬ ‫اسد کرمی درباره خودرو شاهین که به تازگی‬ ‫از س��وی سایپا رونمایی ش��ده و قرار است وارد‬ ‫بازار ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬خودرو ش��اهین که از سوی‬ ‫گروه خودروسازی س��ایپا طراحی و تولید شده‬ ‫یک خودرو بسیار پیشرفته و مناسب است و ان چیزی که‬ ‫گاهی در فضای مجازی علیه این خودرو مطرح می ش��ود‪،‬‬ ‫واقعیت ندارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬شاهین در بخش های گوناگون‪ ،‬به ویژه‬ ‫فنی م��ورد رصد قرار گرفته و نتایج به دس��ت امده‪ ،‬گواه‬ ‫ان اس��ت که این خ��ودرو مزایای زی��ادی دارد که برای‬ ‫مردم رضایت بخش اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬ویژگی های ش��اهین‬ ‫به گونه ای است که در سایر خودروهای وطنی کمتر دیده‬ ‫شده است‪ ،‬بدین جهت تصور می کنم که با عرضه خودرو‬ ‫شاهین در بازار استقبال خوبی از ان انجام شود‪.‬‬ ‫نایب رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان‬ ‫خ��ودرو تهران تاکید ک��رد‪ :‬وقتی یک خ��ودرو متفاوت‪،‬‬ ‫ب��ا ویژگی های متعدد وارد بازار خودرو می ش��ود‪ ،‬بازار از‬ ‫تکرار‪ ،‬خارج و مردم نسبت به اینده بازار خودرو خوشبین‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫کرمی با بیان اینکه امیدوارم گروه خودروس��ازی سایپا‬ ‫شاهین و تحول در نگاه مردم‬ ‫بررسی شاهین‬ ‫نشان می دهد‬ ‫این خودرو‬ ‫نسبت به‬ ‫محصوالت‬ ‫متوسط جهانی‬ ‫سطح باالتری‬ ‫دارد و در‬ ‫خاورمیانه و‬ ‫منطقه هم‬ ‫می تواند جایگاه‬ ‫خوبی به دست‬ ‫اورد‬ ‫عض��و هیات علم��ی موسس��ه مطالعات و‬ ‫پژوهش ه��ای بازرگان��ی گفت‪ :‬اگ��ر مردم‬ ‫ب��ا خودرو ش��اهین و ویژگی های ان اش��نا‬ ‫ش��وند به طور قطع نگاه شان نسبت به گروه‬ ‫خودروسازی س��ایپا و حتی صنعت خودرو‬ ‫تغییر خواهد کرد‪.‬‬ ‫یحی��ی فتحی درب��اره خودرو ش��اهین و‬ ‫اینک��ه این خودرو تا چه ح��د می تواند بر بازار خودرو‬ ‫اثر بگذارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬طی این س��ال ها همواره گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا با خودرو پراید مورد سنجش و‬ ‫ارزیابی قرار می گرفت‪ ،‬حال با تولید خودرو ش��اهین و‬ ‫حذف پراید‪ ،‬نگاه ها به این شرکت خودروسازی تغییر‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پراید به دلیل مش��کالتی که داش��ت‬ ‫در بین مردم خوش��نام نبود و همواره عملکرد س��ایپا‬ ‫به واس��طه این خودرو زیرس��وال می رفت‪ ،‬اما طراحی‬ ‫و تولید ش��اهین و خودروهای مشابه می تواند فرصت‬ ‫جدیدی برای پیش��رفت و توس��عه گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا باش��د‪ .‬معاون اقتصادی و توس��عه رقابت مرکز‬ ‫مل��ی رقابت گفت‪ :‬خودرو ش��اهین به لح��اظ فناوری‬ ‫توس��عه یافته و محصولی است که اگر اتوماتیک تولید‬ ‫شود‪ ،‬امکان صادرات ان نیز فراهم خواهد بود‪.‬‬ ‫خودرو ش��اهین را با تیراژ ب��اال تولید کند تا از‬ ‫التهاب بازار خودرو کاسته شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تا‬ ‫پیش از توقف تولید پراید همه تصور می کردند‬ ‫س��ایپا فقط خودرو پراید را تولید می کند‪ ،‬اما با‬ ‫رونمایی از خودرو جدی��د و کراس اووری که از‬ ‫سوی سایپا معرفی شده است‪ ،‬همه به این برند‬ ‫اعتماد و اطمینان پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬معرفی مناسب خودرو شاهین‬ ‫کمک می کند تا مردم مطلع ش��وند سایپا برای طراحی و‬ ‫تولید چه خودرویی وقت گذاشته و هزینه کرده است‪ .‬اگر‬ ‫مردم از ویژگی های این خودرو مطلع ش��وند به طور قطع‬ ‫نگاه شان به صنعت خودرو تغییر خواهد کرد‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬س��ایپا نسبت به گذشته بسیار پیشرفت‬ ‫کرده اس��ت و می تواند در زمینه طراحی و تولید گام های‬ ‫خوب��ی را بردارد‪ .‬این امیدواری وج��ود دارد که در اینده‬ ‫خودروهای متنوع تری تولید و روانه بازار شود‪.‬‬ ‫نایب رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان‬ ‫خودرو تهران با بیان اینکه بدبینی نس��بت به محصوالت‬ ‫س��ایپا با ورود محصوالت جدید پایان پیدا می کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پراید به برند س��ایپا اس��یب وارد کرد؛ حال این ش��رکت‬ ‫خودروسازی باید تمام تالش و همت خود را به کار ببندد‬ ‫تا نگاه ها را تغییر داده و به مردم اطمینان دهد از کیلومتر‬ ‫‪ ۱۵‬ج��اده مخصوص خودروهای جدید و باکیفیتی خارج‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫شاهین باالتر از متوسط جهانی است‬ ‫فتح��ی با بی��ان اینک��ه طراح��ی و تولید‬ ‫محص��ول ش��اهین نش��ان داد ک��ه گ��روه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا توانمند است و امکان‬ ‫تولی��د خودروه��ای پیش��رفته و مطاب��ق با‬ ‫اس��تانداردهای روز را دارد‪ ،‬افزود‪ :‬ش��اهین‬ ‫قاب��ل رقابت با محصوالت گذش��ته س��ایپا‬ ‫نیس��ت؛ این خودرو به جهت استانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه و االیندگی زیست محیطی وضعیت‬ ‫بس��یار خ��وب و مطلوبی دارد و به ط��ور قطع با تولید‬ ‫کیفی ان مردم از این خودرو استقبال خواهند کرد‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و هیات علم��ی موسس��ه مطالع��ات و‬ ‫پژوهش ه��ای بازرگان��ی گفت‪ :‬ب��رای اینک��ه تفکر و‬ ‫دیدگاه مردم نسبت به گروه خودروسازی سایپا تغییر‬ ‫کن��د‪ ،‬توصیه می کنم این مجموعه نس��بت به معرفی‬ ‫شاهین در فضای مجازی اقدام کند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگر مردم با ویژگی های ش��اهین اش��نا شوند‪ ،‬متوجه‬ ‫خواهند ش��د که صنعت خودرو در مس��یر پیش��رفت‬ ‫و رش��د قرار گرفته است؛ سیاس��ت گذاران هم باید با‬ ‫مزایای این خودرو اشنا شده تا تصویر واقعی از صنعت‬ ‫خودرو داش��ته باشند‪ .‬فتحی گفت‪ :‬با طرحی شاهین‪،‬‬ ‫س��ایپا نش��ان داد که می تواند کارهای بزرگ تری در‬ ‫عرصه خودرو انجام دهد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دیگر موسسه مطالعات‬ ‫و پژوهش های بازرگانی گفت‪ :‬شاهین قابل‬ ‫رقاب��ت با محصوالت خارجی اس��ت و این‬ ‫خودرو افتخار ملی محسوب می شود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا س��عادت درباره ش��اهین و‬ ‫اینک��ه ای��ن خودرو ت��ا چه ح��د می تواند‬ ‫بر ب��ازار خ��ودرو اثر بگ��ذارد‪ ،‬گفت‪ :‬گروه‬ ‫خودروسازی سایپا خودرویی را طراحی و تولید کرده‬ ‫که از جنبه ه��ای گوناگون فنی و ظاهری‪ ،‬مناس��ب‬ ‫اس��ت و می تواند خودرو محبوب خانواده های ایرانی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی موسس��ه مطالعات و پژوهش های‬ ‫بازرگانی افزود‪ :‬بررس��ی شاهین نش��ان می دهد این‬ ‫خودرو نس��بت به محصوالت متوس��ط جهانی سطح‬ ‫باالت��ری دارد و در خاورمیان��ه و منطقه هم می تواند‬ ‫جایگاه خوبی به دست اورد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬م��ن به عنوان ی��ک ایرانی‬ ‫افتخار می کنم گروه خودروس��ازی س��ایپا توانس��ته‬ ‫چنین خودرویی را طراح��ی و تولید کند‪ ،‬این اتفاق‬ ‫بزرگی اس��ت که باید به نحو شایس��ته اطالع رسانی‬ ‫شود‪ .‬سعادت ادامه داد‪ :‬شاهین از نظر فناوری سطح‬ ‫باالی��ی دارد و تنها کمبود این خودرو برای رقابت در‬ ‫بازارهای جهانی‪ ،‬گیربکس اتوماتیک است‪.‬‬ ‫اگر سایپا بتواند گیربکس اتوماتیک شاهین‬ ‫را تولید کند این خودرو به س��رعت جایگاه‬ ‫خود را در بازار داخلی و حتی خارجی پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬شاهین به لحاظ ایمنی و امنیت‬ ‫با خودروهای روز جهان تفاوتی ندارد و این‬ ‫نکته بسیار مهمی است که باید رسانه ای شود تا همه‬ ‫متوجه تغییرات گس��ترده ای ک��ه در صنعت خودرو‬ ‫رخ داده ش��وند‪ .‬عضو هیات علمی موسسه مطالعات و‬ ‫پژوهش های بازرگانی تصریح کرد‪ :‬باید توجه داش��ت‬ ‫موفقیت��ی که در طراحی و تولید ش��اهین به دس��ت‬ ‫امده‪ ،‬در س��خت ترین ش��رایط کش��ور بوده اس��ت‪.‬‬ ‫صنعت خودرو با تحریم های پیچیده ای روبه روس��ت‬ ‫که اگر همت مهندس��ان ایرانی نب��ود‪ ،‬این صنعت با‬ ‫چالش های جدی تری مواجه شده بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬گروه خودروس��ازی سایپا توانمندی های‬ ‫زی��ادی دارد که می تواند از ان برای توس��عه و ایجاد‬ ‫خودروهای جدید اس��تفاده کند‪ .‬سعادت تاکید کرد‪:‬‬ ‫ش��اهین می تواند با خودروهای خارجی رقابت کند‪،‬‬ ‫چراک��ه این خ��ودرو در س��طح باالی اس��تانداردها‬ ‫طراحی و تولید شده است‪.‬‬ ‫تغییرات بازار خودرو‬ ‫کارش��ناس اقتصاد مرک��ز ملی رقابت گف��ت‪ :‬بازار‬ ‫خودرو ایران ب��ه خودروهای جدید و به روز نیاز دارد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬طراح��ی و تولی��د محصول جدید س��ایپا‬ ‫(شاهین) می تواند کمک کند تا صنعت و بازار خودرو‬ ‫در دو سال اینده متحول شود‪.‬‬ ‫س��میرا غالمی درباره ورود خودرو جدید س��ایپا و‬ ‫اینکه ش��اهین تا چه حد می تواند ب��ر بازار خودرو و‬ ‫حت��ی تولیدات این صنعت اثر بگ��ذارد‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر‬ ‫می رس��د ش��اهین بتواند تغییرات مناسبی را در بازار‬ ‫خ��ودرو ایجاد کند‪ ،‬البته این تاثیرگذاری را نمی توان‬ ‫در کوتاه مدت دی��د و برای اینکه بازار خودرو با ورود‬ ‫محصول جدید با تغییرات مواجه ش��ود‪ ،‬نیاز به زمان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫کارش��ناس اقتص��اد مرکز مل��ی رقابت با‬ ‫بیان اینکه در بلندمدت تاثیر حضور خودرو‬ ‫شاهین در بازار بیشتر خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫ش��اهین به لحاظ کیفیت و قیمت مناس��ب‬ ‫باش��د‪ ،‬می تواند نیاز خیلی از ش��هروندان را‬ ‫پوش��ش داده و این همان خواسته ای است‬ ‫که بارها در مورد تن��وع محصوالت خودرویی عنوان‬ ‫مشده است‪.‬وی افزود‪ :‬طراحی و تولید خودرو شاهین‬ ‫بیانگر ان اس��ت که گروه خودروس��ازی سایپا نسبت‬ ‫به سایر شرکت های خودروس��ازی موفق عمل کرده‬ ‫و می تواند بخش��ی از تقاضاهای موجود بازار را پاسخ‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬محصول ش��اهین‬ ‫به لح��اظ کیفی��ت‪ ،‬ظاه��ر و مباحث فنی‬ ‫قابل قبول است به همین دلیل شرکت های‬ ‫خودروسازی باید تمام سعی و تالش خود‬ ‫را ب��ه کار گیرند ت��ا خودروهایی که مردم‬ ‫انتظ��ار دارند طراحی و تولی��د کنند‪ ،‬زیرا‬ ‫طی این سال ها کمتر شاهد تولید خودروهای جدید‬ ‫داخلی بوده ایم‪.‬‬ ‫غالمی با بیان اینکه گروه خودروسازی سایپا پراید‬ ‫را کنار گذاش��ت و ای��ن اتفاقی مثب��ت برای صنعت‬ ‫خودرو داخلی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬صنعت خودرو ایران‬ ‫همواره با پراید قضاوت می ش��د حال با کنار گذاشتن‬ ‫ان نگاه ها به مرور نس��بت به این صنعت تغییر خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫کارشناس اقتصاد مرکز ملی رقابت در پایان گفت‪:‬‬ ‫زمان��ی که م��ردم با خ��ودرو ش��اهین و قابلیت های‬ ‫ان اش��نا ش��وند‪ ،‬صنعت خ��ودرو ج��ان می گیرد و‬ ‫حاش��یه هایی که درباره این حوزه وجود دارد از بین‬ ‫خواه��د رف��ت‪ .‬کیفیت خ��ودرو برای م��ردم اهمیت‬ ‫زی��ادی دارد؛ بنابراین س��ایپا باید تمام تالش خود را‬ ‫ب��ه کار گیرد تا خودرو کیفی به مردم تحویل دهد‪ .‬در‬ ‫این صورت مردم هم به صنعت خودرو و ظرفیت هایی‬ ‫که در این حوزه وجود دارد اعتماد خواهند کرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 4‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1627‬‬ ‫پیاپی ‪2945‬‬ ‫بازار منتظر کاهش‬ ‫قیمت شمش و میلگرد‬ ‫باشد‬ ‫انقالب صنعتی سبز‬ ‫ادامه دارد‬ ‫کشف ‪ ۷۶۰‬محدوده امیدبخش معدنی از سوی ایمیدرو‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫بخش معدن کش��ور‪ ،‬یکی از بخش های اقتصادی اس��ت و‬ ‫کش��ور ما به این توانمندی رس��یده که قریب به ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫تن ذخایر معدنی در یک سال استخراج کند‪ .‬البته کارشناسان‬ ‫و صاحب نظران بخش معدن بر این باورند که اکتشاف در ایران‪،‬‬ ‫به نسبت ذخایر و ظرفیتی که وجود دارد رشد نکرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش دنیای مع��دن‪ ،‬علی اصغرزاده‪ ،‬مدیر اکتش��اف‬ ‫ایمیدرو (س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی)‬ ‫اقدامات انجام شده این سازمان بزرگ وابسته به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت را در حوزه اکتش��اف مورد بررس��ی و تجزیه و‬ ‫تحلیل قرار داده است‪.‬‬ ‫€ €س�ال ‪ ۱۳۹۹‬به عنوان سال جهش تولید معرفی شده‬ ‫و رهبر معظم انقالب در پیام نوروزی ش�ان گفتند جهش‬ ‫تولی�د در زندگی مردم تاثیر محس�وس داش�ته باش�د‪.‬‬ ‫با توج�ه به اینک�ه جنابعالی در حوزه اکتش�اف ایمیدرو‬ ‫مسئولیت و فعالیت دارید‪ ،‬به نظر شما سال ‪ ۱۳۹۹‬در این‬ ‫حوزه به چه صورت شروع شده و ادامه پیدا کرده است؟‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬موتور محرکه کل صنایع‬ ‫معدن��ی اس��ت‪ .‬اگر حوزه اکتش��اف‬ ‫به خوب��ی عم��ل کن��د و بتوان��د به‬ ‫خروجی های خوبی برسد صنایع هم‬ ‫می توانند شاخص های توسعه ای شان‬ ‫را به ط��ور مناس��ب رش��د بدهند و با‬ ‫همان شدت به اینده امیدوار باشند‪.‬‬ ‫در همین راستا ما هم فعالیت های مان‬ ‫را در سال ‪ ۱۳۹۹‬باتوجه به دستور رهبر معظم انقالب افزایش‬ ‫دادیم و تالش می کنیم کارهای بیشتری را در حوزه اکتشاف‬ ‫انجام بدهیم‪ .‬ما پهنه های اکتشافی را باتوجه به پهنه جدیدی‬ ‫که اخیرا مجوز ان اخذ شد به ‪ ۷۰۰‬هزار کیلومتر مربع در ‪۳۰‬‬ ‫اس��تان رس��اندیم و در حال مطالعه روی ‪ ۱۰۵‬پهنه هس��تیم‪.‬‬ ‫مشاوری در حوزه اکتشاف پیدا نمی کنید که کار نداشته باشد‪.‬‬ ‫ما در این حوزه‪ ،‬حجم بس��یار باالیی کار ایجاد کرده ایم و االن‬ ‫حتی مشاور کم داریم‪.‬‬ ‫مس��احت کش��ور ما یک میلیون و ‪ ۶۴۳‬هزار کیلومتر مربع‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما بخشی از ان حوزه های هیدروکربنی است و خیلی‬ ‫برای حوزه فلزات بااهمیت نیست؛ بر این اساس باتوجه به کسر‬ ‫بخش هایی از کش��ور که از این لحاظ خیلی با اهمیت نیستند‪،‬‬ ‫در ح��ال حاضر حدود ‪ ۷۰‬درصد از مس��احت مفید کش��ور را‬ ‫تحت اکتشاف داریم‪.‬‬ ‫€ €چه مناطقی از کش�ور‪ ،‬کمتر مورد توجه ش�ما برای‬ ‫اکتشاف است؟‬ ‫بخش هایی از کش��ور و حوزه زاگرس‪ ،‬مناطقی اس��ت که در‬ ‫انجا بیش��تر به دنبال مخازن نفتی هستیم؛ یعنی در انجا نفت‬ ‫و گاز داریم‪ .‬در این مناطق‪ ،‬چون مناطق رس��وبی هس��تند ما‬ ‫به دنبال فلزات نیستیم‪ .‬این مناطق شمال‪ ،‬شمال شرقی کشور‬ ‫و ی��ک کمربند در جنوب کش��ور اس��تان های جنوب غربی تا‬ ‫جنوب شرقی یعنی خوزستان تا بوشهر و سیستان و بلوچستان‬ ‫را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫در این مناطق‪ ،‬انتظار می رود بیشتر منابع نفتی وجود داشته‬ ‫باشد‪ .‬در بقیه مناطق کشور‪ ،‬ما می توانیم به دنبال ذخایر فلزی‬ ‫بااهمیت باشیم‪ .‬ما االن اکتشاف در ‪ ۷۰۰‬هزار کیلومتر مربع را‬ ‫در دس��تور کار داریم‪ .‬بخش هایی از ان انجام شده و پهنه های‬ ‫اکتشافی ازاد شده اند‪.‬‬ ‫از ای��ن ‪ ۷۰۰‬ه��زار کیلومتر مربع‪ ،‬حدود ‪ ۴۵۶‬هزار کیلومتر‬ ‫مربع ازاد ش��ده و کار اکتش��افی در انجا انجام داده ایم‪ .‬در این‬ ‫میان‪ ،‬حدود ‪ ۷۶۰‬محدوده امیدبخش معدنی پیدا ش��ده و ما‬ ‫برای ‪ ۲۸۲‬محدوده‪ ،‬تقاضا کرده ایم که کار اکتشاف عمومی و‬ ‫تفصیلی را در انها ادامه بدهیم و بقیه را در اختیار سازمان های‬ ‫اس��تان ها قرار داده ایم تا انه��ا در اختیار بخش خصوصی قرار‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫€ €عمدت�ا مح�دوده بین اذربایجان ش�رقی تا کرمان‬ ‫را در برنامه های اکتش�اف داری�د که ذخایر مس و اهن‬ ‫بیشتری دارد؟‬ ‫ما کل کش��ور را بررس��ی می کنیم‪ .‬تمام مناطق مرزی غربی و‬ ‫ش��رقی را که معموال مناطق س��ختی برای کار کردن اس��ت‪ ،‬در‬ ‫اختیار داریم‪ .‬از سیستان و بلوچستان یک نوار مرزی تا خراسان‬ ‫جنوبی و خراس��ان رضوی را اکتش��اف می کنیم‪ .‬ما فقط در یک‬ ‫استان کار نمی کنیم و ان هم خوزستان است‪ .‬خوزستان به دلیل‬ ‫شرایط زمین شناسی‪ ،‬یک منطقه کامال نفتی است‪.‬‬ ‫€ €جنابعالی به نکاتی اشاره کردید اما در مجموع درباره‬ ‫چهار مرحله اکتشاف یعنی شناسایی‪ ،‬پی جویی‪ ،‬اکتشاف‬ ‫عمومی و اکتش�اف تفصیلی وضعی�ت فعالیت ها چگونه‬ ‫است و چه اقداماتی در حوزه های دیگر انجام شده؟‬ ‫اکتش��اف‪ ۴ ،‬مرحله دارد و هر چه ش��ما در ابتدای کار باشید‪،‬‬ ‫ریس��ک کار باالتر اس��ت و نیاز به ایجاد اطالعات پایه و شفاف تر‬ ‫کردن اوضاع است‪ .‬هر چه وارد مراحل بعدی می شوید اطالعات‬ ‫افزایش پیدا می کند و شفافیت بیشتر می شود و به نوعی جذابیت‬ ‫برای جذب س��رمایه گذاران بخش خصوصی افزایش می یابد‪ .‬در‬ ‫مراح��ل اولیه‪ ،‬احتماالت باالس��ت اما به س��مت مراحل بعدی‬ ‫ک��ه می روید این احتماالت و ریس��ک کاه��ش پیدا می کند‪ .‬در‬ ‫مراحل بعدی‪ ،‬کارها مهندس��ی می ش��ود و می توان براوردهای‬ ‫اقتصادی دقیق تری نسبت به منطقه انجام داد‪ .‬کاری که ما انجام‬ ‫‪5‬‬ ‫رشد درامدزایی‬ ‫معادن با‬ ‫رونق گردشگری‬ ‫می دهیم همین است‪ .‬ما با کمک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و تفاهم هایی که با سازمان های پیرامونی مان مثل زمین شناسی‬ ‫و انرژی اتمی داریم‪ ،‬سعی می کنیم این اطالعات را تولید کرده‬ ‫و مراحل شناس��ایی و پی جویی را انجام بدهیم و اطالعات را به‬ ‫مراحل عمومی و تفصیلی برسانیم‪.‬‬ ‫€ €در مراح�ل اکتش�اف عموم�ی و تفصیل�ی اقدامات‬ ‫مشخصی هم انجام می دهید؟‬ ‫وقتی فازهای شناس��ایی و پی جویی تمام می شود‪ ،‬تعدادی از‬ ‫محدوده ها را در اختیار سازمان استان ها می گذاریم تا خودشان‬ ‫واگ��ذار کنن��د و تع��دادی از محدوده ها را در اختی��ار خودمان‬ ‫می گیریم و تقاضای پروانه اکتشاف می دهیم زیرا برای اکتشافات‬ ‫عموم��ی و تفصیلی‪ ،‬باید پروانه اکتش��اف بگیری��م‪ .‬وقتی پروانه‬ ‫اکتشاف اخذ کردیم وارد مرحله عمومی و پس از ان وارد مرحله‬ ‫اکتشاف تفصیلی می شویم‪.‬‬ ‫€ €درس�ال ‪ ۱۳۹۹‬از این ‪ ۷۶۰‬مح�دوده امیدبخش‪ ،‬چه‬ ‫تع�داد پیش�رفت بیش�تری داش�ته و وارد مراحل بعدی‬ ‫شده اند؟‬ ‫همه این موارد به طور همزمان جلو می روند‪ .‬ما اکنون فازهای‬ ‫شناس��ایی و پی جوی��ی را در پهنه ها جلو می بری��م و امیدواریم‬ ‫بتوانیم تا پایان س��ال ‪ ،۱۳۹۹‬فازهای شناس��ایی و پی جویی را‬ ‫در کل ای��ن مناطق به اتمام برس��انیم‪ .‬درباره ان ‪ ۲۸۲‬محدوده‬ ‫امیدبخ��ش که در اختیار گرفته ایم تاکنون موفق ش��ده ایم ‪۸۰‬‬ ‫پروانه دریافت کنیم و در مراحل اکتشاف عمومی جلو می رویم‪.‬‬ ‫برای تعدادی که در س��ال های قبل پروان��ه گرفتیم‪ ،‬در مراحل‬ ‫اکتش��اف تفصیلی و در حال انجام حفاری هس��تیم‪ .‬تعدادی از‬ ‫انها که از س��ال های ‪ ۱۳۹۳‬و ‪ ۱۳۹۴‬ش��روع ش��ده بود‪ ،‬مراحل‬ ‫عموم��ی و تفصیلی انها پایان یافته و االن داریم گواهی کش��ف‬ ‫می گیری��م‪ .‬درباره چند گواهی کش��ف‪ ،‬در تدارک یک فراخوان‬ ‫هس��تیم تا به بخش خصوصی واگذار ش��وند که در حوزه اهن‬ ‫در اس��تان یزد اس��ت‪ .‬چند گواهی کش��ف دیگر که صادر شود‬ ‫بالفاصله‪ ،‬برای اخذ مجوزها و واگذاری به بخش خصوصی اقدام‬ ‫می کنیم‪ .‬این کارها‪ ،‬مثل یک جریان پیوسته می ماند که از تهیه‬ ‫اطالعات پایه ش��روع می شود تا به فازهای شناسایی و پی جویی‬ ‫می رس��د و درنهایت مناطق امیدبخش شناس��ایی می شوند‪ .‬در‬ ‫مرحله بعد پروژه ها اجرایی می شوند و فازهای عمومی و تفصیلی‬ ‫و حفاری ها را داریم‪ .‬بعد هم تخمین ذخیره و گواهی کش��ف را‬ ‫انجام می دهیم‪ .‬بعد از گواهی کش��ف‪ ،‬فراخوان انجام می شود تا‬ ‫گف‬ ‫ت و‬ ‫گو‬ ‫بخش های خصوصی‪ ،‬معدن را راه اندازی کند‪.‬‬ ‫€ €این اکتش�افات چقدر می تواند روی اس�تخراج تاثیر‬ ‫بگذارد؟‬ ‫وقتی تعداد معادن فعال در کشور را افزایش بدهیم‪ ،‬به همان‬ ‫نسبت میزان استخراج مواد معدنی افزایش پیدا می کند‪ .‬ما سعی‬ ‫می کنیم با کارهایی که انجام می دهیم‪ ،‬معادن جدید را شناسایی‬ ‫کنی��م و انه��ا را به عرصه بهره برداری برس��انیم‪ .‬ضمن اینکه ما‬ ‫هدف دار کار می کنیم‪ .‬ما عمدتا روی فلز ها کار می کنیم؛ فلزهایی‬ ‫که در کش��ور کارخانه دارند یا در حال توس��عه هس��تند تا بابت‬ ‫خوراک صنایع معدنی کشور تضمین ایجاد کنیم‪ .‬صنایع معدنی‬ ‫م��ا به نوعی نیازمند خوراک جدید هس��تند‪ .‬برای مثال س��نگ‬ ‫اهن ها و کارخانه های کنسانتره و گندل ه و همچنین کارخانه های‬ ‫س��رب و روی و ش��مس سرب و روی در کشور تاسیس شده که‬ ‫همه نیازمند خوراک هس��تند‪ .‬در حوزه مس هم‪ ،‬همین طور‪ .‬با‬ ‫فعالیت هایی که ازس��وی ایمیدرو و شرکت های زیرمجموعه ان‬ ‫انجام می شود ما س��عی می کنیم توان تولید محصوالت معدنی‬ ‫و فلزی را باال ببریم‪.‬‬ ‫€ €ایمیدرو یک هلدینگ بزرگ شامل شرکت های بزرگ‬ ‫و عملیاتی است‪ .‬در حوزه اکتشاف‪ ،‬چه موانع و مشکالتی‬ ‫بر سر راه ایمیدرو وجود دارد؟‬ ‫حوزه اکتشاف‪ 3 ،‬بازیگر دارد که ایمیدرو یکی از ان بازیگران‬ ‫اس��ت‪ .‬یک بازیگر دیگر بخش خصوصی است که از لحاظ تعداد‬ ‫‪ ،‬بیش��ترین معادن در اختیار بخش خصوصی اس��ت‪ .‬یک بخش‬ ‫از کار در اختیار س��ازمان زمین شناس��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��ت و یک بخش هم در اختیار ایمیدور‪ .‬ما با س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی‪ ،‬توافقات خیلی خوبی داشته ایم و همکاری های‬ ‫مناسبی با هم داریم‪.‬‬ ‫امیدواریم این همکاری ها در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬به صورت مس��تمر‬ ‫و مفید به اوج خود برس��د و ادامه دار باش��د‪ .‬به هر حال اکتشاف‬ ‫با تمام این مس��ائل درگیر و رودررو اس��ت؛ به طور مثال االن ‪۱۶‬‬ ‫درصد مس��احت کشور تحت بلوک سازمان انرژی اتمی است‪ .‬از‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار کیلومتر از پهنه های اکتشافی که در اختیار گرفته ایم‪،‬‬ ‫در ‪ ۴۶۰‬هزار کیلومتر مربعی که کار و ان را ازاد کرده ایم‪ ،‬فقط ‪۲‬‬ ‫درصد از مساحت را برای ادامه کار در اختیار خودمان گرفتیم‪ .‬ما‬ ‫بعد از اینکه کار را انجام بدهیم بالفاصله پهنه ها را ازاد می کنیم‬ ‫و فق��ط نق��اط کوچکی را در اختیار می گیریم؛ برای اینکه انها را‬ ‫به معدن تبدیل کنیم‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 4‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1627‬‬ ‫پیاپی ‪2945‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫امارها حکایت‬ ‫از کاهش‬ ‫عرضه شمش‬ ‫دارد‬ ‫بازار منتظر کاهش قیمت شمش و میلگرد باشد‬ ‫علی محمد زمانی‬ ‫مدیرعامل شرکت صبافوالد زاگرس‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون امور مع��ادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گفت‪ :‬امس��ال بیش از ‪ ۳۰‬میلیون تن‬ ‫شمش تولید می کنیم و در ‪ ۶‬ماه گذشته میزان تولید‬ ‫ش��مش ‪ ۱۰‬درصد افزایش داشته است‪ ،‬اما نوردکاران‬ ‫و ورق کاران و مصرف کنندگان مشکل دارند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ش��اتا‪ ،‬داری��وش اس��ماعیلی در برنامه‬ ‫گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود‪ :‬براساس‬ ‫مصوبه س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬تولیدکنندگان شمش باید‬ ‫‪ ۶۰‬درص��د تولید خود را در بورس کاال عرضه کنند و‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬انجمن تولیدکنندگان فوالد از وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اختیار ‪ ۳‬ماه خواس��ت و قول‬ ‫داد این عرضه را انجام دهد و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اجازه داد‪ ،‬اما این عرضه محقق نشد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫براس��اس مصوب��ه کلی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ۶۰ ،‬درصد کل ش��مش تولیدی کشور باید‬ ‫در رین��گ معام�لات بورس کاال عرضه ش��ود تا به‬ ‫مصرف صنایع نورد کش��ور برس��د‪ .‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و کارگروه صادرات س��تاد تنظیم‬ ‫بازار‪ ،‬این ‪ ۶۰‬درص��د را میان واحدهای گوناگون و‬ ‫به نس��بت ظرفیت تولیدشان تفکیک کرده اما این‬ ‫مصوبه در عمل اجرایی نش��ده اس��ت‪ .‬بررسی امار‬ ‫تولی��د و ف��روش فوالد در ش��مش کاال‪ ،‬مبین این‬ ‫موضوع است‪.‬‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امسال‪ ،‬افزون بر ‪ ۹‬میلیون تن‬ ‫شمش فوالدی در کشور تولید شده است؛ بنابراین‬ ‫براس��اس مصوبه موردبحث در این دوره زمانی باید‬ ‫‪ ۵‬میلی��ون و ‪ ۴۰۰‬ه��زار تن ش��مش برای مصرف‬ ‫صنایع پایین دس��تی در بورس کاال عرضه می شد‪.‬‬ ‫البته برخی واحدهای تولیدکننده شمش همزمان‬ ‫محصوالت نهایی نی��ز تولید می کنند‪ .‬ظرفیت این‬ ‫واحدها براب��ر ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬ه��زار تن گزارش‬ ‫ش��ده است‪ .‬بنابراین با کسر ظرفیت خود مصرف ها‬ ‫می توان اینطور برداش��ت کرد که در نیمه نخست‬ ‫امس��ال‪ ،‬عرض��ه ‪ ۳‬میلیون ش��مش در بورس کاال‬ ‫الزام��ی بود‪ .‬اما در عمل فق��ط یک میلیون و ‪۵۶۰‬‬ ‫ه��زار تن عرضه انجام ش��ده اس��ت‪ .‬همین کمبود‬ ‫عرضه نی��ز‪ ،‬رقابت برای خرید مواد اولیه را افزایش‬ ‫داده و درنتیجه قیمت ها صعودی شده اند‪.‬‬ ‫به همی��ن ترتی��ب‪ ،‬تولیدکنن��دگان محصوالت‬ ‫نهایی فوالدی مانند میلگ��رد نیز موظف به عرضه‬ ‫‪ ۶۰‬درص��د تولیدات خود در بورس کاال هس��تند‪.‬‬ ‫عرضه انجام شده در بورس کاال افزون بر ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫میزان مشخص شده بوده است‪.‬‬ ‫از انجاک��ه عرضه میلگرد قابل توجه بوده اس��ت‪،‬‬ ‫رقاب��ت در قیمت گذاری این محص��ول فوالدی به‬ ‫حداقل ممکن کاهش یافته اس��ت‪ .‬براساس مصوبه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬قیمت میلگرد باید‬ ‫‪ ۱۱‬درصد بیش��تر از قیمت ش��مش فوالدی باشد‪.‬‬ ‫ام��ا اکنون با توج��ه به عرضه قابل توج��ه میلگرد‪،‬‬ ‫این محص��ول فقط ‪ ۸‬درصد باالتر از نرخ ش��مش‬ ‫به فروش می رس��د‪ .‬همین موضوع نیز نشان دهنده‬ ‫نقش عرضه در تنظیم بازار و قیمت ها است‪.‬‬ ‫بررس��ی امار ص��ادرات تولیدکنندگان ش��مش‬ ‫حکای��ت از ان دارد ک��ه این فوالدس��ازان هیچ گاه‬ ‫نتوانس��ته اند بی��ش از ‪ ۴۰‬درص��د محص��ول خود‬ ‫را ص��ادر کنند‪ .‬ای��ن موضوع در امس��ال نیز تکرار‬ ‫می شود‪ ،‬چراکه بازاریابی صادراتی ما امکان فروش‬ ‫ش��مش را بیش از این ظرفیت ایجاد نمی کند‪ .‬اما‬ ‫به دنبال ان هس��تند تا با رعایت نکردن مصوبات و‬ ‫عرضه نکردن محصوالت خود در بورس کاال‪ ،‬زمینه‬ ‫قیمت س��ازی را فراهم کنند‪ .‬باقیمانده محصوالت‬ ‫خود را ه��م در بازار ازاد و ب��ا قیمت های باالتر به‬ ‫فروش می رسانند‪.‬‬ ‫ام��ا نوردکاران ملزم به عرضه محصوالت خود در‬ ‫بورس کاال هستند‪ ،‬چراکه در غیر این صورت اجازه‬ ‫خرید مواد اولیه از بورس به انها داده نمی شود‪ .‬اما‬ ‫چنین ش��رایطی برای واحدهای ذوبی وجود ندارد؛‬ ‫بنابرای��ن چنانچه معامالت مربوط به س��نگ اهن‪،‬‬ ‫کنسانتره و اهن اسفنجی هم در بورس انجام شود‪،‬‬ ‫این دست مشکالت برطرف می شود‪.‬‬ ‫چنانچه عرضه شمش افزایش یابد‪ ،‬قیمت میلگرد‬ ‫کاهش خواهد یافت‪ .‬البته در معامالت چهارش��نبه‬ ‫میلگرد (‪ ۹‬مهر) ش��اهد ان بودی��م که نرخ فروش‬ ‫میلگ��رد کاهش یاف��ت و حدود ‪ ۴‬درص��د باالتر از‬ ‫نرخ فروش شمش‪ ،‬معامله ش��د‪ .‬البته این موضوع‬ ‫به ضرر نوردکاران است‪ ،‬چراکه هزینه تولیدکننده‬ ‫برای تبدیل شمش به میلگرد بیش از اینهاست‪ .‬اما‬ ‫در مجموع چنانچه عرضه شمش افزایش یابد‪ ،‬نرخ‬ ‫فروش ان کاهش خواهد یافت و بدین ترتیب قیمت‬ ‫میلگرد نیز وارد فاز نزولی می شود‪.‬‬ ‫برای بهبود ش��رایط کنونی‪ ،‬اص�لاح قیمت پایه‬ ‫ش��مش فوالد در بورس کاال ضروری است‪ .‬قیمت‬ ‫پایه ش��مش بر مبن��ای فوب خلیج ف��ارس تعیین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫درحال��ی ک��ه ما ش��مش را از کارخان��ه تحویل‬ ‫می گیری��م؛ بنابرای��ن هزینه حمل ونقل ش��مش تا‬ ‫خلیج فارس و بارگیری کشتی به نوردکاران تحمیل‬ ‫می شود و اصالح ان ضروری است‪.‬‬ ‫درحال حاضر بخش��ی از واحدهای خود مصرف‪،‬‬ ‫تولی��د محصول نهای��ی خود را کاه��ش داده اند تا‬ ‫بتوانند صادرات مواد خام داش��ته باش��ند‪ ،‬چراکه‬ ‫محص��والت نهای��ی انه��ا با توج��ه به ش��رایط از‬ ‫رقابت پذیری خوبی برخوردار نیس��ت‪ .‬این موضوع‬ ‫بای��د مورد توج��ه سیاس��ت گذاران ق��رار بگیرد و‬ ‫اقداماتی برای حمایت از صنایع ترتیب داده ش��ود‪.‬‬ ‫فوالدس��ازان در ط��ول س��الیان گذش��ته با کمک‬ ‫حمایت های دولت توس��عه یافته اند‪ ،‬بنابراین نباید‬ ‫در موقعیت کنونی فشار مضاعفی به تولیدکنندگان‬ ‫صنایع پایین دستی وارد کنند‪.‬‬ ‫خام فروشی فوالد ممنوع!‬ ‫‹ ‹رعایت کف عرضه الزامی است‬ ‫داریوش اسماعیلی‬ ‫اس��ماعیلی با بیان اینکه وقتی ش��مش فوالد صادر‬ ‫می ش��ود و دالر ان باز می گردد بای��د به نرخ نیمایی‬ ‫تبدی��ل ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬روز سه ش��نبه (‪ ۸‬م��رداد) نرخ‬ ‫ش��مش معامله ش��ده در بورس کاال ‪ ۱۱‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان ب��ه ازای هر کیلوگرم و یک تن ش��مش ‪۵۰۰‬‬ ‫دالر با ارز نیمایی بود در حالی که نرخ فوب ‪ ۴۰۳‬دالر‬ ‫اس��ت و هزینه حمل ونقل از در کارخانه تا بورس نیز‬ ‫‪ ۲۵‬دالر است‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت افزود‪ :‬مهم‬ ‫نیس��ت تک ت��ک تولیدکنندگان ش��مش‪ ۶۰ ،‬درصد‬ ‫تولی��د خود را در داخل توزیع کنند‪ ،‬بلکه باید انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ‪ ۶۰‬درصد تولید را به هر شکلی‬ ‫که صالح می داند در بورس کاال توزیع کند‪.‬‬ ‫مع��اون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت همچنین از کاهش نرخ ش��مش و‬ ‫میلگ��رد در این��ده نزدی��ک خب��ر داد و اف��زود‪ :‬اگر‬ ‫تولیدکنن��دگان ش��مش های فوالدی‪ ،‬ک��ف عرضه را‬ ‫رعایت نکنند محدودیت صادراتی خواهند داشت‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی گفت‪ :‬پیشنهاد های جدیدی را به ستاد‬ ‫تنظی��م بازار خواهیم داد که مبنای نرخ پایه ش��مش‬ ‫کش��ور های حاش��یه خلیج فارس‪ ،‬کارخانه های تولید میلگرد ایجاد‬ ‫کرده اند‪ .‬این کش��ورها شمش را به عنوان ماده خام از ما می گیرند‬ ‫و محصول نهایی تولید می کنند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬به مرور بازار های‬ ‫جهانی میلگرد را از دست خواهیم داد‬ ‫حدود ‪ ۷۵‬درصد درب کارخانه است و سقف معامالت‬ ‫را حداکثر با ‪ ۹۵‬درصد این عدد خواهیم بست‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالدس�ازان از تعهد عرض�ه خود عقب‬ ‫هستند‬ ‫اس��ماعیلی اف��زود‪ :‬مبن��ای محاس��به ارز نیمایی‬ ‫میانگین ‪ ۳‬ماهه گذش��ته اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬به‬ ‫جز معامالت باطل شده در بورس کاال‪ ،‬تولید کنندگان‬ ‫ش��مش از تعهد ‪ ۶۰‬درصدی خود ‪ ۲‬میلیون تن عقب‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مع��اون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت افزود‪ :‬بیش از ‪ ۴‬میلیون تن میلگرد‬ ‫تولید ش��ده‪ ،‬اما ش��مش مورد نیاز ان در بورس کاال‬ ‫پاسخگوی اتهام امضای طالیی باشید‬ ‫دبی��ر انجمن س��نگ اهن ب��ا تاکید ب��ر اینکه‬ ‫براس��اس قانون ص��ادرات س��نگ اهن منوط به‬ ‫اخذ مجوز از هیچ مرجعی نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید اتهام داشتن امضای‬ ‫طالیی را از خود س��لب کند که این امر از طریق‬ ‫اصالح قیمت ها و تهیه فهرس��ت کاالهای مجاز و‬ ‫غیرمجاز امکان پذیر است‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار فوالد‪ ،‬هفته گذشته بخشنامه ای‬ ‫از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منتشر شد‬ ‫که به موجب ان از این پس صادرات سنگ اهن و‬ ‫اهن اسفنجی تحت ردیف تعرفه ‪ ۲۶۱۹‬و ‪۲۸۲۱‬‬ ‫منوط به تایید و اخذ مجوز از دفتر صنایع معدنی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��امانه پنجره‬ ‫تجارت فرامرزی گمرک (‪ )EPL‬خواهد بود اما از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬فعاالن حوزه س��نگ اهن می گویند‬ ‫ک��ه تاکن��ون نیز این روند وجود داش��ته و مجوز‬ ‫ص��ادرات این محص��والت از طریق این س��امانه‬ ‫دریاف��ت می ش��ود؛ بنابراین دلیلی ب��رای صدور‬ ‫مجدد این بخشنامه وجود ندارد‪ .‬دراین باره سعید‬ ‫عسکرزاده‪ ،‬دبیر انجمن سنگ اهن ایران گفت‪ :‬از‬ ‫دو سال گذشته صادرات سنگ اهن با اخذ مجوز‬ ‫از دفت��ر صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت انجام می شود که این امر مبنای قانونی نیز‬ ‫ندارد‪ .‬وی با تاکید براینکه براساس قانون صادرات‬ ‫س��نگ اهن منوط به اخذ مج��وز از هیچ مرجعی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬کاالهای مجاز صادراتی مشخص‬ ‫می شوند و صادرکنندگان مجاز هستند براساس‬ ‫قواعد و قوانین کشور کاالهای مجاز را صادر کنند‪.‬‬ ‫عس��کرزاده با اش��اره به اینکه بخشنامه جدید در‬ ‫راستای بخشنامه قبلی بوده و از این پس تغییری‬ ‫در میزان صادرات س��نگ اهن اعمال نمی ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نس��بت به بخشنامه قبلی اعتراضاتی انجام‬ ‫ش��د؛ بنابراین بخش��نامه جدید با نگاه به تسهیل‬ ‫صادرات س��نگ اهن و اهن اس��فنجی صادرشده‬ ‫ام��ا در مجموع اخذ مج��وز از دفتر صنایع معدنی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای صادرات این‬ ‫محصوالت قانونی نیست‪.‬‬ ‫دبیر انجمن سنگ اهن با اشاره به اینکه هدف از‬ ‫انتشار چنین بخشنامه هایی کنترل مواد اولیه این‬ ‫محصوالت برای اس��تفاده از انها در داخل کشور‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به اختالف قیمت‬ ‫این محصوالت در داخل و خارج کش��ور انتش��ار‬ ‫چنین بخشنامه هایی اص ً‬ ‫ال به صالح کشور نیست‪.‬‬ ‫عس��کرزاده اف��زود‪ :‬درراس��تای کنت��رل و‬ ‫ساماندهی صادرات س��نگ اهن و اهن اسفنجی‬ ‫باید تمام محصوالت زنجیره فوالد در بورس کاال‬ ‫عرضه ش��وند که از ای��ن طریق عرضه و تقاضا در‬ ‫یک ش��رایط کامال تجاری ایجاد می شوند که این‬ ‫ام��ر تنظیم ب��ازار و اصالح قیمت ه��ا را به همراه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در غی��ر این صورت باید اصالح‬ ‫قیمت ه��ا در ب��ازار انجام ش��ود و به طورهم زمان‬ ‫فهرس��ت کاالهای مجاز و غیرمجاز برای صادرات‬ ‫نیز تعیین شوند‪.‬‬ ‫رشد تولید فوالد ایران باوجود کاهش تولید در ‪ ۵۵‬کشور‬ ‫با وجود اینک��ه تولید فوالد در جهان همچنان‬ ‫رش��د منفی را تجربه می کند‪ ،‬ایران توانس��ت در‬ ‫‪ ۸‬ماه س��ال ‪ ۲۰۲۰‬با رش��د ‪ ۱۱.۳‬درصدی‪۱۸ ،‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۲۵‬هزار تن فوالد تولید کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش دنیای معدن‪ ،‬مدتی اس��ت امریکا‬ ‫بخش ه��ای گوناگون��ی از صنعت ف��والد ایران را‬ ‫تحریم ک��رده به گونه ای که ف��روش تجهیزات و‬ ‫م��واد اولیه س��اخت فوالد به ایران ممنوع ش��ده‬ ‫اس��ت؛ با این ح��ال طبق جدول منتشرش��ده از‬ ‫س��وی اتحادیه جهانی فوالد درباره میزان تولید‬ ‫فوالد‪ ،‬اگرچه عمده کشورها در ‪ ۸‬ماه سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال ‪ ۲۰۱۹‬با کاهش تولید‬ ‫مواجه ش��ده اند اما تولید فوالد در ایران با رش��د‬ ‫‪ ۱۱.۳‬درصدی روبه رو بوده‪ ،‬به گونه ای که در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬ایران توانسته ‪ ۱۸‬میلیون و ‪ ۶۲۵‬هزار تن‬ ‫ف��والد تولی��د کند؛ این در حالی اس��ت که در ‪۸‬‬ ‫ماه س��ال گذشته میالدی میزان تولید کشور ‪۱۶‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۳۹‬هزار تن بوده است‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫از ‪ ۶۴‬کشوری که مورد ارزیابی قرار گرفته اند فقط‬ ‫‪ ۹‬کش��ور ش��امل چین‪ ،‬ایران‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬ویتنام‪،‬‬ ‫مصر‪ ،‬ش��یلی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬نروژ و اس��ترالیا رشد تولید‬ ‫داشت ه و ‪ ۵۵‬کشور با کاهش تولید مواجه بوده اند‪.‬‬ ‫از این ‪ ۹‬کش��ور ازبکس��تان‪ ،‬استرالیا‪ ،‬نروژ‪ ،‬شیلی‬ ‫و مصر که رش��د تولید داش��ته اند‪ ،‬چندان نقش‬ ‫فعالی در بازار فوالد ندارند و فقط ‪ ۳‬کشور چین‪،‬‬ ‫ترکیه و ویتنام به عنوان فعاالن بازار فوالد شناخته‬ ‫می ش��وند‪ .‬در بین ‪ ۵۵‬کش��وری که کاهش تولید‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬نام دو تولیدکننده بزرگ فوالد یعنی‬ ‫هند و ژاپن نیز به چش��م می خورد‪ .‬هند به عنوان‬ ‫دومی��ن تولید کننده بزرگ ف��والد جهان در این‬ ‫م��دت ‪ ۶۱‬میلی��ون و ‪ ۱۱۱‬هزار ت��ن فوالد تولید‬ ‫کرده که در مقایسه با ‪ ۸‬ماه سال قبل (‪ ۷۵‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۸۳‬ه��زار تن) کاهش ‪ ۱۸.۸‬درصدی داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬ژاپن س��ومین تولید کننده ب��زرگ فوالد‬ ‫جهان نیز در ‪ ۸‬ماه امس��ال میالدی ‪ ۵۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۲۰‬هزار تن تولید داشته که در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال قبل (‪ ۶۷‬میلیون و ‪ ۵۹۳‬هزار تن) ‪۱۹‬‬ ‫درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫عرضه نش��ده اس��ت و تولید کنندگان شمش با عرضه‬ ‫کم در بورس کاال‪ ،‬نرخ را حتی بیش��تر از نرخ جهانی‬ ‫افزای��ش داده اند تا بتوانند خ��ارج از بورس با نرخ باال‬ ‫شمش را به نوردکاران بفروشند‪.‬‬ ‫اسماعیلی گفت‪ :‬بورس کاال خود نرخ پایه را تعریف‬ ‫می کند‪ ،‬اما چرا نرخ پایه ش��مش باید براس��اس ‪۹۵‬‬ ‫درصد فوب خلیج فارس تعیین شود؟‬ ‫وی افزود‪ :‬ارزبری کارخانه های فوالد به ازای هر تن‬ ‫تولید ش��مش؛ حداکثر ‪ ۵۰‬دالر است‪ .‬یعنی این روند‬ ‫قیمت گذاری منطقی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹تکمیل زنجیره ارزش‬ ‫اس��ماعیلی گفت‪ :‬اینکه کشور های وارد کننده فوالد‬ ‫ب��رای محصوالت نهایی تعرفه گذاش��ت ه و ش��مش را‬ ‫ب��دون تعرف��ه وارد می کنن��د به این دلیل اس��ت که‬ ‫شمش محصول خام محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کش��ور های حاش��یه خلیج ف��ارس‪،‬‬ ‫کارخانه ه��ای تولی��د میلگ��رد ایج��اد کرده ان��د‪ .‬این‬ ‫کشورها شمش را به عنوان ماده خام از ما می گیرند و‬ ‫محصول نهایی تولید می کنند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬به مرور‬ ‫بازار های جهانی میلگرد را از دست خواهیم داد‪.‬‬ ‫معاون امور مع��ادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت با بی��ان اینکه هم��ه ارز حاصل از‬ ‫صادرات محصوالت در س��بدی در قال��ب ایمیدرو به‬ ‫هم��ه تولیدکنندگان توزیع می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬از این‬ ‫جه��ت‪ ،‬کارخانه ذوب اهن اصفهان ب��رای تامین ارز‬ ‫خود مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی افزود‪ :‬میزان عرضه شمش یک میلیون‬ ‫و ‪ ۹۱۱‬ه��زار و ‪ ۶۴۰‬تن در بورس کاال بوده که حدود‬ ‫یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن معامله ش��ده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬یک میلیون و ‪ ۱۳۱‬هزار و ‪ ۴۳۸‬تن میلگرد نیز‬ ‫از ابتدای سال در بورس کاال عرضه شده است‪.‬‬ ‫‹‹ سخن پایانی‬ ‫کاهش صادرات ف��والد و محصوالت فوالدی‪،‬‬ ‫رش��د قابل توج��ه قیم��ت ش��مش در ب��ورس‬ ‫کاال‪ ،‬تعیی��ن قیم��ت پای��ه ف��والد در ب��ورس و‬ ‫ال��زام تولیدکنن��دگان ب��ه عرض��ه ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫محصوالتشان در بورس کاال و اجرایی نشدن این‬ ‫الزام از مهم ترین چالش هایی اس��ت که فعالیت‬ ‫تولیدکنن��دگان صنعت ف��والد کش��ور را متاثر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫حال باید دید راهکارهای ارائه ش��ده از س��وی‬ ‫مس��ئوالن مرب��وط در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تا کجا قابلیت رفع این دس��ت چالش ها‬ ‫را دارد‪.‬‬ صفحه 6 ‫یکشنبه‬ ‫این حق‬ ‫گرفتنی است؟!‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 4‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1627‬‬ ‫پیاپی ‪2945‬‬ ‫متول��ی صدور مجوزه��ای قانونی‪ ،‬هنگام بررس��ی موضوع ب��رای صدور‬ ‫مجوزهای مربوطه‪ ،‬ثبت س��فارش معتب��ر از نظر زمانی مطالبه می کنند‪،‬‬ ‫این امر تسهیالت ارائه شده در این زمینه را تحت الشعاع قرار می دهد؛ از‬ ‫این رو ثبت س��فارش معتبر از نظر زمانی برای گروه کاالیی اولویت اول‬ ‫الزامی نیست‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درخواس��ت ش��د که در‬ ‫راس��تای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کاالهای‬ ‫اساس��ی و ض��روری و حتی مواد اولیه واحده��ای تولیدی و جلوگیری از‬ ‫بروکراس��ی زائد اداری و ایستایی های به وجود امده در صورت صالحدید‪،‬‬ ‫ب��ا موضوع عدم نیاز به تمدید ثبت س��فارش در گ��روه کاالیی مورد نظر‬ ‫موافقت شود‪ .‬معاون فنی گمرک گفت‪ :‬در جریان مذاکرات صورت گرفته‬ ‫و باتوج��ه به موافقت وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و بانک مرکزی در‬ ‫زمین��ه موضوع مربوط به عدم نیاز به تمدید ثبت س��فارش کاالها به طور‬ ‫مشروط نیز تصمیماتی اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫اظهارنظرها درباره بازگشت کاالبرگ ادامه دارد‬ ‫اقتصاد کوپنی کلید می خورد؟‬ ‫اص��ل خب��ر به همین کوتاهی بود‪« :‬نمایندگان مجلس با کلیات طرح یک فوریتی تامین کاالهای اساس��ی موافق��ت کردند» و همین خبر کوتاه‪ ،‬دوباره‬ ‫بحث بازگشت اقتصاد داخلی بر مدار کوپن‪ ،‬اما این بار از نوع الکترونیکی را داغ کرد‪ .‬بحث کوپن یا کاالبرگ الکترونیکی از تابستان سال ‪ ۱۳۹۷‬با افزایش‬ ‫قیمت کاالهای اساس��ی ازس��وی وزارت کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار ش��د کاالهای اساس��ی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود‪.‬‬ ‫اواخر سال ‪ ۱۳۹۷‬هم کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما درنهایت تابستان سال گذشته وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اعالم کرد کاالی اساس��ی به اندازه کافی در کش��ور وجود دارد و فعال برنامه ای برای توزیع ان به صورت کوپنی در دس��تور کار این وزارتخانه قرار‬ ‫ندارد؛ بنابراین طرح تامین کاالی اساسی در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به جریان نیفتاده است‪ .‬اما با روی کار امدن مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع‬ ‫کاالی اساسی در قالب کوپن مطرح شد و در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسالمی چندی پیش در صحن علنی مجلس شورای اسالمی با ‪ ۲۱۳‬رای با‬ ‫طرح یک فوریتی تامین کاالهای اساسی موافقت کردند‪ .‬رئیس مجلس نیز در سخنان خود پس از تصویب این طرح‪ ،‬اعالم کرد این طرح برای مشخص تر‬ ‫شدن جزئیات تامین منابع‪ ،‬به کمیسیون برنامه و بودجه بازگردانده می شود که با رای گیری در صحن علنی‪ ۲۰۴ ،‬نماینده با بازگشت طرح به کمیسیون‬ ‫موافقت کردند‪ .‬براس��اس این طرح‪ ،‬برای تامین بخش��ی از نیازهای معیشتی خانوارهای کش��ور به ویژه خانوارهای کم برخوردار‪ ،‬در ‪ 6‬ماه دوم سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫به صورت ماهانه‪ ،‬یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز می شود‪ .‬اما کوپن‬ ‫الکترونیکی که موضوع ان بارها و به شکل های مختلف در مجلس و دولت مطرح شده‪ ،‬واقعا تا چه حد می تواند برای اقتصاد ما مفید باشد و دالیل موافقان و‬ ‫مخالفان برای تایید یا رد این طرح چیست؟ به بهانه موافقت مجلس با کلیات این طرح‪ ،‬در این شماره‬ ‫‪ ،‬فواید و مضرات ان را از دیدگاه کارشناسان‬ ‫بررسی کرده ایم که شرح ان را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫باید نگاه جامع داشته باشیم‬ ‫س�یدمرتضی افقه‪ -‬اقتص�اددان‪ :‬ش��رایط امروز‬ ‫اقتصاد کش��ور ما شرایط خاصی اس��ت که ما حتی در‬ ‫دوره جنگ تحمیلی نیز ان را تجربه نکردیم‪ .‬تحریم ها‬ ‫علیه ایران گرچه در دوران جنگ هم وجود داشت اما ما‬ ‫همچنان می توانستیم از طریق فروش نفت درامدزایی‬ ‫داشته باشیم و واردات و صادرات همچنان پابرجا بود‪ .‬در‬ ‫عین حال ما در ان دوره مانند امروز با مشکل ‪FATF‬‬ ‫مواجه نبودیم و وجوه نفت صادراتی به راحتی به کشور‬ ‫قابل انتقال بود‪ ،‬اما امروز تشدید تحریم ها امکان فروش‬ ‫نف��ت و کاال و خدم��ات را از ما گرفت��ه و حتی اگر در‬ ‫مواردی ب��ا دور زدن تحریم ها موف��ق به فروش نفت و‬ ‫صادرات شویم‪ ،‬به دلیل قرار گرفتن در لیست‬ ‫سیاه ‪ ،FATF‬در دریافت مبالغ و وارد کردن‬ ‫ان به کشور دچار مشکل هستیم‪.‬‬ ‫بدون ش��ک با وضعیت موج��ود نمی توانیم‬ ‫انتظار داش��ته باش��یم دولت بتواند معیشت‬ ‫مردم به ویژه اقش��ار اسیب پذیر را در سیستم‬ ‫بازار ازاد تامین کن��د و اصرار بر ان می تواند‬ ‫نتایج تلخی را به دنبال داش��ته باش��د‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫حمایت گس��ترده از طبق��ات پایین‪ ،‬فقی��ر‪ ،‬کم درامد‬ ‫و حتی طبقات متوس��ط جامعه که باتوجه به مس��ائل‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ت��ورم‪ ،‬افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت ها در‬ ‫وضعیت نامطلوبی به س��ر می برن��د‪ ،‬ضروری‬ ‫به نظر می رس��د‪ .‬البته باید توجه داش��ت که‬ ‫انچ��ه به عن��وان حمایت از ان یاد می ش��ود‪،‬‬ ‫تنها به ارائه کوپن فارغ از ش��کل الکترونیکی‬ ‫یا س��نتی ان محدود نمی شود و پرداختن به‬ ‫ان نی��از به یک نگاه جامع دارد که کوپن هم‬ ‫بخشی از ان است‪.‬‬ ‫در واقع حمایت از اقش��ار اسیب پذیر و گروه های در‬ ‫معرض خطر‪ ،‬به پکیج و بس��ته حمایتی کامل تری نیاز‬ ‫دارد تا هم بتواند از ریزش انبوه طبقه متوسط به پایین‬ ‫خ��ط فقر جلوگیری کند و هم گروه های قرار گرفته در‬ ‫کاالبرگ الکترونیکی قابل قبول است‬ ‫میثم هاش�م خانی‪ -‬تحلیلگر اقتصاد‪ :‬وقتی‬ ‫کش��ور دچ��ار ش��وک هایی مانند بح��ران کرونا و‬ ‫بحران هایی از جنس رکود اقتصادی می شود‪ ،‬یکی‬ ‫از راهکارهای��ی که عموما دولت ه��ا ارائه می دهند‬ ‫توزیع یارانه یا سوبسید است که انواع مختلفی دارد‬ ‫و ارائ��ه کوپن یا کاالبرگ الکترونیک هم در همین‬ ‫دس��ته بندی جای می گیرد‪ .‬اما در میزان اثربخشی‬ ‫طرح های اینچنینی دو پارامتر ریسک بروز فساد و سهم بردن‬ ‫اسیب پذیرترین و فقیرترین گروه های جامعه تاثیرگذار نقش‬ ‫اساسی دارد‪ .‬از این منظر طرح کوپن یا کارت خرید اعتباری‬ ‫ی��ک پله پایین ت��ر از یارانه نقدی قرار می گی��رد‪ ،‬زیرا اگر در‬ ‫قالب س��بد کاال عرضه ش��ود‪ ،‬امکان فساد در ان بیشتر است‪،‬‬ ‫چراکه ممکن است تولیدکنندگان و واردکنندگان سعی کنند‬ ‫با اعمال نفوذ در دولت بخواهند محصوالت سبد کاال را تامین‬ ‫کنند و قدرت انتخاب هم از مردم گرفته ش��ود‪ ،‬اما اگر طرح‬ ‫کوپ��ن به صورت کارت اعتباری در نظر گرفته ش��ود تا مردم‬ ‫بتوانند در فروشگاه ها مایحتاج زندگی خود را خریداری کنند‪،‬‬ ‫ریس��ک فس��اد از بین می رود‪ .‬درباره انتقاداتی که در زمینه‬ ‫تاثی��ر توزیع یارانه نقدی بر افزایش تورم مطرح می ش��ود نیز‬ ‫باید گفت در ‪ ۱۰‬س��ال اخی��ر یارانه نقدی افزایش‬ ‫نداشته و حتی یارانه چند میلیون نفر هم قطع شده‪،‬‬ ‫اما همچنان ش��اهد تورم بوده و هس��تیم؛ بنابراین‬ ‫نمی ت��وان قاطعان��ه گفت یارانه نق��دی باعث تورم‬ ‫می ش��ود‪ .‬به عبارت دیگر توزیع یارانه نقدی زمانی‬ ‫باعث تورم می شود که منابع مالی ان شفاف نباشد‬ ‫و دول��ت ب��رای ارائه ان مجبور به چاپ پول ش��ود‪.‬‬ ‫اگر دولت فقط ‪ ۲۰‬درصد س��هام ‪ ۱۰‬شرکت بزرگی که سهام‬ ‫اکثری��ت انه��ا را در اختیار دارد واگذار کند‪ ،‬می تواند به اندازه‬ ‫یارانه یک س��ال سرمایه جذب کند؛ ضمن اینکه لزومی ندارد‬ ‫خیلی از این شرکت ها دولتی باشند؛ بنابراین منابع مالی وجود‬ ‫دارد و می توانیم با ش��فافیت میزان یارانه نقدی را به ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫رقم فعلی افزایش دهیم و از فشارهای اقتصادی به گروه های‬ ‫فقیر و متوسط جلوگیری کنیم؛ ضمن اینکه به دلیل مشخص‬ ‫بودن منابع مالی ش��اهد اثر تورمی هم نخواهیم بود‪ .‬در حال‬ ‫ حاضر منابع مالی برای افزایش ‪ ۱۰‬برابری مبلغ یارانه نقدی‪،‬‬ ‫بدون ایجاد تورم وجود دارد و می تواند از فشارهای اقتصادی‬ ‫به گروه های فقیر و متوسط جلوگیری کند‪.‬‬ ‫این کوپن تورم زاست‬ ‫عل�ی م�روی‪ -‬اقتص�اددان‪ :‬طرح ارائه ش��ده‬ ‫ازسوی مجلس برای توزیع کاالبرگ تبعات تورمی‬ ‫باالیی دارد که با سرنوشت ‪ ۸۰‬میلیون انسان بازی‬ ‫می کند؛ ضمن اینکه این طرح ایجاد فساد می کند‬ ‫ام��ا مقی��اس فس��ادزایی ان کوچک ت��ر از تبعات‬ ‫تورمی اش است‪.‬‬ ‫اصلی تری��ن ایراد طرح کاالبرگ این اس��ت که‬ ‫س��مت مصرف ان‪ ،‬جز ‪ ۱۰‬ه��زار میلی��ارد تومانی که برای‬ ‫تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی دیده شده‪ ،‬قطعی است؛‬ ‫یعنی حتما هزینه می ش��ود و این طور نیس��ت که بتوان در‬ ‫مص��رف ان صرفه جویی کرد‪ ،‬چراکه ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫ان ص��رف یارانه و ‪ ۱۰‬ه��زار میلیارد تومان ان صرف حقوق‬ ‫بازنشستگان می ش��ود؛ اما در سمت منابع و درامدها نه تنها‬ ‫حصول انها قطعی نیس��ت بلک��ه با احتمال زیاد حتی بخش‬ ‫کمی از ان هم وصول نخواهد شد‪.‬‬ ‫مش��کل دیگر این طرح این اس��ت که ‪ ۳۵‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان از منابع تخصیص داده ش��ده به این طرح قرار اس��ت‬ ‫از محل افزایش س��قف پیش بینی منابع قابل احصا از موارد‬ ‫من��درج بند و تبص��ره ‪ ۲‬قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬تامین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در قانون بودجه س��قف منابع قابل احصا ‪ ۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان پیش بینی شده بود که همین ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫هم درست نبوده و با گذشت ‪ 6‬ماه از سال بخش کمی از ان‬ ‫محقق شده اس��ت؛ با این حال مجلس می خواهد‬ ‫پیش بینی درامد این ردیف را به ‪ ۸۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان افزایش دهد که صرفا بازی با اعداد اس��ت و‬ ‫ب��ه احتمال خیلی زیاد محقق نخواهد ش��د‪ .‬عالوه‬ ‫بر این قرار اس��ت ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان از بودجه‬ ‫موردنیاز این ط��رح از محل صرفه جویی در برخی‬ ‫ردیف ه��ای تبص��ره ‪ ۱۴‬بودجه تامین ش��ود که با‬ ‫ش��رایط موجود به نظر نمی رسد از این منابع حتی یک ریال‬ ‫ه��م بتوان احصا کرد‪ .‬اگ��ر منابعی هم اضافه بیاید دولت ان‬ ‫را صرف جبران کس��ری بودجه خواهد کرد؛ بنابراین اگر این‬ ‫طرح اجرا ش��ود انتظار می رود حدود ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫به کسری بودجه بیفزاید‪.‬‬ ‫براس��اس محاس��بات به ازای هر ‪ ۱۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫اضافه ش��دن به کس��ری بودجه‪ ،‬به همین ان��دازه پایه پولی‬ ‫افزای��ش پیدا خواهد کرد و با تاخی��ر زمانی کوتاه مدتی ‪ ۳‬تا‬ ‫‪ ۴‬واحد درصد به تورم افزوده خواهد ش��د؛ به عبارت دیگر با‬ ‫اضافه شدن ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان به کسری بودجه‪ ،‬انتظار‬ ‫م��ی رود ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۶‬واحد درصد به تورم موجود اضافه ش��ود؛‬ ‫بنابراین اجرای این طرح قرار گرفتن کشور در مسیر ابرتورم‬ ‫را تس��هیل خواهد کرد‪ .‬از دیگر ایرادات این طرح این اس��ت‬ ‫که در صورت اعطای یارانه کاالیی باید مش��خص ش��ود چه‬ ‫کاالهایی مش��مول یارانه می ش��ود که این خود محل فساد‬ ‫و رانت است‪.‬‬ ‫زی��ر خط فقر را به ش��کل مطل��وب و قابل قبولی مورد‬ ‫حمایت قرار دهد‪.‬‬ ‫نکته ای که در این باره نباید از ان غافل بود این است‬ ‫که بسته های حمایتی و کوپن ها برای این اقشار نباید به‬ ‫کاالهای اساسی اولیه و نیازهای معیشتی محدود شود‬ ‫و باید در حدی باشد که نیازهایی مثل مسکن‪ ،‬پوشاک‬ ‫و مواردی از این دس��ت را نیز پوشش دهد‪ .‬بدون شک‬ ‫این وظیفه دولت اس��ت که در وضعیت کنونی موجود‪،‬‬ ‫به این موضوع ورود کند و تا زمانی که شرایط اقتصادی‬ ‫این اقشار بحرانی است‪ ،‬حمایت ها نیز باید از این گروه ها‬ ‫ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫مسیر کوپن اشتباه است‬ ‫محس�ن علی�زاده‪ -‬نماینده و عضو‬ ‫کمیس�یون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اسلامی‪ :‬طرح کوپن الکترونیک طرحی‬ ‫اس��ت که شکل دیگری از ان پیش تر مورد‬ ‫ازمایش قرار گرفته و پرداختن مجدد به ان‬ ‫بازگشت به مسیر نادرست است‪.‬‬ ‫ب��ا در نظر گرفتن هم��ه جنبه های این‬ ‫موضوع‪ ،‬می توان به جای طرح کاالهای کوپنی‪ ،‬یارانه‬ ‫ان را در اختی��ار واردکننده یا توزیع کننده قرار داد تا‬ ‫توزیع به شکل عادالنه تری اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫کش��ور برای تامی��ن و تخصیص کاالی اساس��ی‪،‬‬ ‫با مش��کل خاصی مواجه نیس��ت و در واقع مش��کل‬ ‫اینجاس��ت که ع��ده ای با سوءاس��تفاده از ش��رایط‬ ‫اقتصادی‪ ،‬قصد ایجاد اشوب در این زمینه را دارند و‬ ‫کاالهای اساسی را که عمدتا با ارز یارانه دار وارد کشور‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬دپو و احتکار کرده اند و قصد دارند ان را با‬ ‫قیمت ازاد وارد بازار کنند و این موضوع دلیل اصلی‬ ‫نوس��انات ش��دید قیمت در بازار است‪ .‬مسئله ای که‬ ‫در این ش��کل از توزیع کاال بسیار مهم است‪ ،‬نظارت‬ ‫نهاده��ای باالدس��تی بر نح��وه انجام این‬ ‫فرایند اس��ت‪ ،‬زیرا یکی از معضالت اصلی‬ ‫م��ا در این زمینه‪ ،‬فق��دان نظارت مطلوب‬ ‫و دقی��ق اس��ت‪ .‬به جای اختص��اص کوپن‬ ‫راه ه��ای دیگ��ر و بهتری نیز وج��ود دارد‪.‬‬ ‫قیمت ارز می تواند ازاد و تک نرخی باشد تا‬ ‫رانت و فس��اد در این حوزه از بین برود‪ .‬در‬ ‫مقابل دولت یارانه واردات کاالی اساسی را در اختیار‬ ‫اتحادیه ه��ا قرار دهدگ یعنی واردکننده کاال را با ارز‬ ‫ازاد وارد کش��ور کند و اتحادیه با استفاده از یارانه ای‬ ‫که در اختیار او قرار داده ش��ده‪ ،‬ان را خریداری و با‬ ‫قیمت پایین تر روانه بازار مصرف کند‪ .‬روش دیگر در‬ ‫این زمینه این اس��ت که واردکننده کاال را با ارز ازاد‬ ‫وارد و دول��ت ان را خریداری کند و با در نظر گرفتن‬ ‫سوبس��ید و یارانه ان را در اختیار مصرف کننده قرار‬ ‫دهد که البته در اجرای هر یک از این روش ها‪ ،‬نظارت‬ ‫همچنان یک بحث اساس��ی و جدی است تا از ایجاد‬ ‫رانت و فساد در توزیع جلوگیری شود و کاالی اساسی‬ ‫بدون مشکل خاصی به دست مصرف کننده برسد‪.‬‬ ‫طرح کوپن‬ ‫الکترونیک‬ ‫طرحی است که‬ ‫شکل دیگری‬ ‫از ان پیش تر‬ ‫مورد ازمایش‬ ‫قرار گرفته و‬ ‫پرداختن مجدد‬ ‫به ان بازگشت‬ ‫به مسیر‬ ‫نادرست است‬ ‫کوپن تورم را ‪ 2‬برابر می کند‬ ‫ص�ادق الحس�ینی‪ -‬کارش�ناس‬ ‫اقتصاد‪ :‬در شرایط فعلی که تورم باالی‬ ‫‪ ۳۰‬درصد است‪ ،‬اجرای طرح هایی مانند‬ ‫کاالبرگ الکترونیکی می تواند معادل ‪۳۰‬‬ ‫درصد تورم جدید ایجاد کند که بس��یار‬ ‫خطرناک اس��ت‪ .‬کلیت این گونه طرح ها‬ ‫بیانگر این است که قرار است کاری برای‬ ‫رفاه مردم انجام شود؛ غافل از انکه اثار ان بر تورم‬ ‫و متغیرهای کالن اقتصادی بررس��ی کارشناسی‬ ‫نشده است‪ .‬این قبیل طرح ها شاید در کوتاه مدت‬ ‫منافعی برای بعضی از اقش��ار جامع��ه ایجاد کند‬ ‫اما در بلندمدت اقتصاد کش��ور را با چالش مواجه‬ ‫خواهد کرد‪ .‬ظاهر این گونه تصمیمات خوب است‪،‬‬ ‫درحالی که باطن ان این گونه نیست‪ ،‬زیرا با چاپ‬ ‫پول از جیب بانک مرکزی منابع زیادی‬ ‫حیف و میل می شود و فساد زیادی هم‬ ‫رخ خواه��د داد‪ .‬برای تامی��ن کاالهای‬ ‫اساس��ی دول��ت باید ‪ ۵۰‬ه��زار میلیارد‬ ‫توم��ان در قال��ب کاال تامی��ن کند که‬ ‫منبع مالی برای ای��ن ‪ ۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان وجود ن��دارد و در نهایت همین‬ ‫میزان به کس��ری بودجه اضافه می ش��ود‪ .‬اگر هر‬ ‫‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان کس��ری بودجه از مس��یر‬ ‫پولی سازی تامین شود‪ ،‬حدود ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬درصد تورم‬ ‫ایجاد می ش��ود و در ش��رایط فعلی که تورم باالی‬ ‫‪ ۳۰‬درصد است‪ ،‬اجرای چنین طرح هایی می تواند‬ ‫مع��ادل ‪ ۳۰‬درص��د ت��ورم ایجاد کند که بس��یار‬ ‫خطرناک است‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫خ��وب یا بد‪ ،‬کوپن از هر ن��وع ان‪ ،‬امروز یک‬ ‫راه حل عملی برای جبران برنامه ریزی های غلط‬ ‫در تامین بخشی از مایحتاج ضروری مردم است‬ ‫و اگر مخالفتی با ان انجام می ش��ود‪ ،‬بهتر است‬ ‫راه حل های عمل��ی و زودبازدهی نیز به جای ان‬ ‫در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫ش��اید بهتر باش��د دولت به ج��ای تخصیص‬ ‫ارز ترجیح��ی به کاالهای اساس��ی ان را حذف‬ ‫و یاران��ه نق��دی از محل مناب��ع ارز ترجیحی را‬ ‫به صورت نقدی بین اقشار کم درامد توزیع کند‪.‬‬ ‫در این شرایط یکی از مهم ترین نکات شناسایی‬ ‫مشموالن اس��ت که باتوجه به اخرین تجربیات‬ ‫وزارت کار‪ ،‬تع��اون و رف��اه اجتماعی باید مورد‬ ‫بازنگری و اصالح قرار گیرد‪.‬‬ ‫اگر طرح کوپن‬ ‫به صورت کارت‬ ‫اعتباری در نظر‬ ‫گرفته شود تا‬ ‫مردم بتوانند‬ ‫در فروشگاه ها‬ ‫مایحتاج‬ ‫زندگی خود را‬ ‫خریداری کنند‪،‬‬ ‫ریسک فساد‬ ‫از بین می رود‬ ‫‪7‬‬ ‫کوپن امروز‬ ‫یک ضرورت‬ ‫است‬ ‫یادداشت‬ ‫حذف مشروط‬ ‫تمدید‬ ‫ثبت سفارش کاال‬ ‫معاون فنی گمرک از حذف تمدید ثبت سفارش کاالها به طور مشروط‬ ‫خبر داد‪ .‬مهرداد ارونقی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با بیان اینکه پیش از این‬ ‫مذاکراتی بین گمرک و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره غیرضروری‬ ‫بودن تمدید ثبت س��فارش برای کاالهای اساسی و مواد اولیه واحدهای‬ ‫تولی��دی صورت گرفته بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اع�لام ک��رده بودیم باتوجه ب��ه اینکه ترخیص اقالم مش��مول گروه یکم‬ ‫کاالیی مشمول اخذ و ارائه مجوزهای قانونی مختلف بوده و سازمان های‬ ‫منتظر نمایشگاه‬ ‫تجهیزات ازمایشگاهی‬ ‫ایران ساخت باشید‬ ‫رکورد فروش‬ ‫فوالد خراسان شکست‬ ‫بهنام ملکی‬ ‫اقتصاددان‬ ‫اقتصاد کش��ور ما در ح��ال حاضر روزهای‬ ‫سختی را پشت سر می گذارد و این فشار هم‬ ‫بر تولیدکننده و ه��م بر مصرف کننده اعمال‬ ‫می شود و هر دوس��وی معادله بازار را درگیر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی اتخ��اذ تدابیر عملی‬ ‫برای تامین مایحتاج اساس��ی م��ردم به ویژه‬ ‫اقش��ار کمتربرخوردار جامعه اهمیت ویژه ای‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ام��روز باتوج��ه ب��ه مش��کالت کنونی در‬ ‫اقتصاد کش��ور که تورم در ان س��یر صعودی‬ ‫توقف ناپذی��ری دارد و محدودیت ه��ای‬ ‫اقتص��ادی هم��ه ارکان اقتصادی کش��ور را‬ ‫درگیر کرده است‪ ،‬هر روز قدرت خرید مردم‬ ‫کمتر از قبل می شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن طرح هایی مانند تخصیص کوپن‬ ‫به ص��ورت فیزیک��ی یا الکترونیک��ی می تواند‬ ‫به عنوان ی��ک مرهم بر زخم ه��ای اقتصادی‬ ‫قش��ر اس��یب پذیر تلق��ی ش��ود‪ ،‬در ترمیم‬ ‫ش��کاف های اقتص��ادی داخلی مفید باش��د‬ ‫و بخش��ی از مش��کالت حوزه بازار را کاهش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫در حال حاض��ر باتوجه به اینکه قانونمندی‬ ‫خاص��ی برای ب��ه مقص��د رس��یدن ارزهای‬ ‫اختصاص یافته دولتی برای طبقات موردنظر‬ ‫جمعیتی کش��ور وجود ندارد و ش��اهدیم که‬ ‫بس��یاری از طبق��ات پایین دس��ت جامعه از‬ ‫دس��تیابی به کاالهایی که با ارزهای حمایتی‬ ‫وارد کشور شده اند‪ ،‬محروم می مانند‪ ،‬هدفمند‬ ‫کردن این مس��یر با طرح های��ی مانند کوپن‬ ‫الکترونی��ک می تواند مانند کارت هوش��مند‬ ‫سوخت‪ ،‬این برخورداری را تا حد قابل قبولی‬ ‫افزایش دهد؛ البته به مقصد رسیدن این کار‬ ‫در ش��رایطی امکان پذیر خواهد بود که روند‬ ‫اجرای��ی و نظارت بر ان به ش��کل مناس��بی‬ ‫پیگیری ش��ود‪ ،‬در غیر این صورت این طرح‬ ‫نی��ز مانند بس��یاری از طرح ه��ای نیمه کاره‬ ‫اقتصادی محکوم به شکست خواهد بود‪.‬‬ ‫البته این اقدام اصالحی باوجود اثرات مفید‬ ‫ان‪ ،‬مانند هر اقدام اصالحی دیگری مخالفان‬ ‫خاص خود را دارد‪.‬‬ ‫ت�لاش و خواس��ته م��ا از س��ال های قبل‬ ‫و از هم��ان زم��ان ک��ه دولت امری��کا قصد‬ ‫خ��روج از برج��ام را علنی ک��رد‪ ،‬این بود که‬ ‫پیش بینی ه��ای الزم به منظ��ور جلوگیری از‬ ‫ح��ذف دهک های پایین درام��دی از چرخه‬ ‫مصرف نیازهای ضروری اندیش��یده ش��ود و‬ ‫برنامه ریزهای الزم برای برخورداری حداقلی‬ ‫این اقشار از کاالهای اساسی جزو اولویت های‬ ‫دول��ت و نهاده��ای زیرمجموع��ه ان ق��رار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫ام��ا این موضوع ت��ا امروز در حد ش��عار و‬ ‫حرف مطرح ش��ده و اقدامی عملی در زمینه‬ ‫ان انجام نشده و معموال بهانه های بی اساس و‬ ‫ایرادهای ناوارد برای عملی نشدن ان مطرح‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫البته هیچ راه��کاری فاقد ایراد و خالی از‬ ‫اشکال نیست‪ .‬این طرح نیز طبیعتا مانند هر‬ ‫ط��رح دیگری تبعات‪ ،‬فواید و مضرات خود را‬ ‫دارد‪ ،‬اما باتوجه ب��ه اینکه ما مطالعاتی را در‬ ‫این زمینه داش��ته ایم‪ ،‬به نظر می رس��د کشور‬ ‫ما باتوجه به ش��رایط موج��ود راه دیگری جز‬ ‫اتخ��اذ این تصمیم ن��دارد و بای��د گزینه ای‬ ‫مانند کاالبرگ الکترونیک‪ ،‬کارت هوش��مند‬ ‫اقتصادی یا چیزی ش��بیه ان را در دس��تور‬ ‫کار قرار دهد‪.‬‬ ‫مردم بای��د چنین کارت های��ی را دریافت‬ ‫کنند تا بتوانند حداقل نیازهای خود را از این‬ ‫طریق با نرخ های مصوب تامین کنند‪.‬‬ ‫این کار س��بب می ش��ود اقتصاد در سایر‬ ‫بخش ها تنفس داشته باشد و این همه نیروی‬ ‫نظارتی درگیر این موضوع نباشند و این همه‬ ‫پرونده تشکیل نش��ود و کمی از التهاب بازار‬ ‫داخلی کاسته شود‪.‬‬ ‫در ضم��ن اج��رای این راه��کار در اقتصاد‬ ‫داخلی باعث می ش��ود نرخ ه��ای ازاد نیز در‬ ‫کنار نرخ ه��ای مصوب امکان عرضه داش��ته‬ ‫باش��ند و سیاست های دس��توری در کنترل‬ ‫ب��ازار منجر به س��رکوب قیمت ه��ا و از بین‬ ‫رفتن بخش های تولیدی کشور نشود و مسیر‬ ‫تولید در کنار بهره مندی اقشار اسیب پذیر از‬ ‫حداقل های معیشتی باز باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 4‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1627‬‬ ‫پیاپی ‪2945‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫یادداشت‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫مکمل طرح‬ ‫جهش تولید‬ ‫خشایار باقرپور‪ -‬رئیس اتحادیه‬ ‫تعاونی های عمرانی شهر تهران‬ ‫ط��رح جهش تولید مس��کن که ماه گذش��ته با‬ ‫قی��د دوفوری��ت در مجلس مطرح ش��د‪ ،‬طرحی‬ ‫اس��ت که ب��ا هدف خانه دار کردن م��ردم و ایجاد‬ ‫تعادل در بازار عرضه و تقاضای مس��کن و کنترل‬ ‫رشد لجام گسیخته قیمت ها تدوین شده و اعضای‬ ‫کمیسیون عمران مجلس با در نظر گرفتن شرایط‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬قدرت خری��د و توانمندی های بخش‬ ‫تولید مسکن در کشور‪ ،‬این طرح را تدوین و ارائه‬ ‫کردند؛ طرحی که از نظر فعاالن صنعت ساختمان‬ ‫کمک بسزایی به این بخش خواهد کرد‪.‬‬ ‫بخش خصوصی فعال در صنعت ساختمان این‬ ‫ط��رح را از بعد منافع عموم��ی و تحریک تولید و‬ ‫در نهایت تامین مس��کن م��ورد نیاز مردم مثبت‬ ‫ل حاضر از یک س��و‬ ‫ارزیاب��ی می کند‪ ،‬زیرا در حا ‬ ‫عرضه مس��کن نسبت به تقاضا بسیار کاهش پیدا‬ ‫کرده و از س��وی دیگر به دلیل ش��رایط اقتصادی‬ ‫حاکم بر کش��ور ق��درت خرید مس��کن در حال‬ ‫کاهش است‪.‬‬ ‫همزمان با کاهش عرضه مس��کن‪ ،‬رش��د بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬درصدی قیمت طی یک س��ال گذش��ته‬ ‫اتفاقات بدی را در صنعت ساختمان رق م زده است‪.‬‬ ‫وقت��ی تولید و خرید و ف��روش ملک کاهش پیدا‬ ‫کند و مش��تری در صف انتظار برای خرید و پیدا‬ ‫کردن ملک متناس��ب با بودجه خود بماند‪ ،‬تمام‬ ‫صنای��ع مرتبط با صنعت س��اختمان که بیش از‬ ‫‪ ۲۷۰‬صنعت هستند‪ ،‬دچار رکود خواهند شد‪.‬‬ ‫طبیعتا مس��کن به عنوان پیشران اقتصاد کشور‬ ‫می توان��د گردش مال��ی صنایع مرتبط با خود چه‬ ‫صنایع مس��تقیم و چه صنایع غیرمس��تقیم را در‬ ‫یک عرصه بس��یار گس��ترده فراهم کند و طرحی‬ ‫ک��ه منجر به ایجاد تح��رک در تمام این بخش ها‬ ‫ش��ود امیدواری های اقتصادی را در کشور تقویت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهیم به ص��ورت جزئی تر به اثار مثبت‬ ‫این طرح اش��ار ه کنی��م‪ ،‬باید گفت در صورتی که‬ ‫ت زمانی مش��خص‬ ‫تولید و عرضه مس��کن در مد ‬ ‫اغاز ش��ود و رونق بگیرد‪ ،‬به ایجاد اش��تغال کمک‬ ‫خواهد کرد‪ .‬با ایجاد اش��تغال در تمام عرصه های‬ ‫مربوط به ساختمان س��ازی قدرت خرید شاغالن‬ ‫در ای��ن صنعت افزای��ش پیدا می کند و با افزایش‬ ‫قدرت خرید این بخش از جامعه‪ ،‬گردش مالی در‬ ‫س��ایر ابعاد اقتص��اد خانوارها رونق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫یک��ی دیگر از اثرات بس��یار بدیهی و مثبت طرح‬ ‫جه��ش تولید و تامین مس��کن‪ ،‬هدایت و کنترل‬ ‫نقدینگی روزافزون در جامعه اس��ت‪ .‬ان بخش از‬ ‫نقدینگی که در انتظار ورود به بازار مسکن است با‬ ‫عرضه بیشتر به بازارهای موازی مانند سکه‪ ،‬طال‪،‬‬ ‫ارز و در م��واردی بورس‪ ،‬نمی رود و به طبع تالطم‬ ‫این بازارها کاهش خواهد یافت‪ .‬این گردش مالی‬ ‫عظیم در هر سوی معامالت مسکن که قرار بگیرد‬ ‫ت می ش��ود و توان‬ ‫قطع��ا به س��مت بانک ها هدای ‬ ‫تسهیالت دهی بانک ها را نیز تقویت خواهد کرد‪.‬‬ ‫البته طرح ارائه ش��ده ازسوی کمیسیون عمران‬ ‫با رویکرد بس��یار مثبت ب��رای حل معضالت بازار‬ ‫مس��کن در نظر گرفته ش��ده و قطع��ا نیاز به کار‬ ‫کارشناس��ی هم دارد‪ .‬مسائلی مانند تامین مالی‪،‬‬ ‫تسهیالت بانکی و تخصیص و تامین زمین موردنیاز‬ ‫ازس��وی دولت باید در این ط��رح به صورت کامال‬ ‫تخصصی و کارشناس��ی تشریح شود و بخش های‬ ‫مختلف زنجیره تولی��د در این طرح مانند دولت‪،‬‬ ‫شهرداری ها‪ ،‬شرکت های تامین کننده مواد اولیه‪،‬‬ ‫شرکت های فعال در حوزه فلزات‪ ،‬مصالح‪ ،‬شیشه‬ ‫و‪ ..‬و همین ط��ور پیمانکار و س��ازندگان به همراه‬ ‫ش��بکه عاملیت فروش به عنوان مجموعه بس��یار‬ ‫متخصص در این طرح باید به کار گرفته ش��وند تا‬ ‫در کمترین زمان ممکن بیش��ترین بهره را از اثار‬ ‫مثبت این طرح ببریم‪.‬‬ ‫یک��ی دیگر از اش��کاالتی که به ای��ن طرح وارد‬ ‫دانسته شده‪ ،‬موضوع تامین بودجه از طرف دولت‬ ‫اس��ت‪ .‬باید در نظر داش��ت قطعا در شرایط فعلی‬ ‫به دلیل وضعیت اقتصادی کشور و کسری بودجه‪،‬‬ ‫دولت امکان تامین مالی س��االنه حدود ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان برای این ط��رح بزرگ را نخواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬ام��ا در بخش خصوصی‪ ،‬ب��ا توجیه طرح‬ ‫و اس��تفاده از نظ��رات و حضور کارشناس��انه انها‬ ‫می توان س��رمایه خوب��ی را برای اجرای این طرح‬ ‫جذب و در کنار بانک ها‪ ،‬دولت و مجلس به اجرای‬ ‫ان کمک کرد‪.‬‬ ‫درمجم��وع طرح جهش تولید مس��کن باوجود‬ ‫برخ��ی کاس��تی ها و ابهامات طرح بس��یار موثر و‬ ‫مفیدی برای اقتصاد کش��ور و مردم است و بخش‬ ‫خصوصی امادگ��ی هرگونه اقدام برای اجرای ان‬ ‫را خواهد داش��ت‪ .‬این هم��کاری و حضور بخش‬ ‫خصوص��ی در الی��ه کارشناس��ی‪ ،‬اج��را و تامین‬ ‫نقدینگی قطعا می توان��د در کنار مجلس محترم‬ ‫و دولت اتفاقات خوبی را رقم بزند‪.‬‬ ‫کاهش‬ ‫حق کمیسیون‬ ‫مشاوران امالک‬ ‫ابالغ شد‬ ‫نرخ جدید خدمات مش��اوران امالک ش��هر تهران ک��ه در تاریخ ‪۲۳‬‬ ‫ش��هریور ازس��وی کمیس��یون نظارت تهران مطرح ش��ده بود‪ ،‬از طرف‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان تهران‪ ،‬به اتاق اصناف تهران‬ ‫ابالغ شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از اتحادیه تعاونی های عمرانی ش��هر تهران‪،‬‬ ‫بر این اساس از این پس باید حق کمیسیون مبایعه نامه به میزان ‪۰.۲۵‬‬ ‫درص��د ارزش معامالتی ملک از هر دو طرف معامله مجموعا ‪ ۰.۵‬درصد‬ ‫اخذ ش��ود‪ .‬همچنین حق کمیس��یون رهن ودیعه و اج��اره از هر طرف‬ ‫به میزان نیم درصد مبلغ رهن تعیین ش��د‪ .‬عالوه بر این بر اس��اس این‬ ‫نرخ نامه حق کمیس��یون اجاره نیز به میزان یک چهارم مبلغ اجاره یک‬ ‫ماه از هر طرف اخذ می شود‪ .‬حق کمیسیون بابت تمدید اجاره نیز از هر‬ ‫طرف به میزان یک دهم اجازه تعیین شد‪.‬‬ ‫در این دس��تورالعمل حق کمیسیون مش��ارکت از هر طرف به میزان‬ ‫‪ ۰.۲‬درص��د ارزش ق��رارداد و مجموعا به میزان ‪ ۰.۴‬درصد محاس��به و‬ ‫اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر است موضوع حق کمیسیون مش��اوران امالک از مدت ها‬ ‫قبل مورد اختالف فعاالن این حوزه و مس��ئوالن بود که به این ش��کل‬ ‫نهایی شد‪.‬‬ ‫نظر موافقان و مخالفان کاهش حق کمیسیون مشاوران امالک‬ ‫این حق گرفتنی است؟!‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫افزایش قیمت در حوزه مس��کن کش��ور همچنان ادامه دارد و تدابیر دولت و نهادهای ذی ربط هم‬ ‫نتایج مطلوبی در کنترل این وضعیت نداشته‪ ،‬اما در هر حال دستگاه های اجرایی و نظارتی به هر دری‬ ‫زده اند تا ش��اید در حرکت صعودی این حوزه توقفی ایج��اد کنند که یکی از اخرین اقدامات در این‬ ‫زمینه کاهش میزان حق کمیسیون مشاوران امالک بود‪ .‬البته هرچند میزان این کاهش حق کمیسیون‬ ‫در مقایسه با قیمت ملک‪ ،‬رقم قابل مالحظه ای نبود‪ ،‬اما از نظر دبیر انجمن حمایت از مصرف کنندگان‬ ‫به جهت تثبیت کارمزد‪ ،‬جلوگیری از افزایش حق کمیس��یون و تک نرخی ش��دن تعرفه قدم موثری‬ ‫محس��وب می ش��د‪ .‬با اینکه چندین روز از تصویب این موضوع می گذرد و دستورالعمل ان نیز توسط‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران به اتحادیه های مرتبط ابالغ شده‪ ،‬هنوز کشمکش بر اثر‬ ‫درست یا غلط بودن این تصمیم ادامه دارد و این کاهش حق کمیسیون‪ ،‬منتقدان و طرفداران خود را‬ ‫دارد‪ .‬با گزارش روزنامه‬ ‫در خصوص این موضوع همراه باشید‪:‬‬ ‫مشاوران امالک مسکن را گران کردند‬ ‫اعتراض خود را به دیوان عدالت می بریم‬ ‫دلیل اصلی‬ ‫افزایش قیمت‬ ‫مسکن در دوره‬ ‫فعلی‪ ،‬کاهش‬ ‫میزان عرضه‬ ‫نسبت به تقاضا‬ ‫است و اگر قرار‬ ‫باشد اقدامی‬ ‫در جهت اصالح‬ ‫قیمت ها انجام‬ ‫شود‪ ،‬باید در‬ ‫میزان عرضه‬ ‫و تقاضا تعادل‬ ‫ایجاد شود که‬ ‫نیاز به اقدامات‬ ‫گسترده و‬ ‫بلندمدت دارد‬ ‫قاب��ل پیش بین��ی ب��ود ک��ه قطع��ی ش��دن کاهش‬ ‫حق کمیس��یون معامله مس��کن و ابالغ دستورالعمل ان‬ ‫به گروه های فعال این حوزه با عکس العمل فعاالن حوزه‬ ‫مشاوره امالک روبه رو شود‪ .‬فعاالن این حوزه که با استناد‬ ‫به موضوع کم شدن میزان معامالت و در نتیجه کاهش‬ ‫درامد معتقد بودند حق کمیسیون مشاوران امالک باید‬ ‫افزای��ش پی��دا کند‪ ،‬با ابالغ دس��تورالعمل جدید‪ ،‬به ان‬ ‫واکنش نشان دادند‪.‬‬ ‫در همین زمینه مصطفی قلی خسروی‪ ،‬رئیس اتحادیه مشاوران‬ ‫ام�لاک کش��ور با اش��اره ب��ه نخس��تین زمزمه ها درب��اره کاهش‬ ‫حق کمیس��یون مشاوران امالک عنوان کرد‪ :‬حدود ‪ ۲‬ماه پیش در‬ ‫جلس��ه ای در دفتر معاون اول رئیس جمهوری که با حضور رئیس‬ ‫بانک مرکزی و وزیر راه و شهرس��ازی برگزار ش��د‪ ،‬اقای اس��حاق‬ ‫جهانگیری دس��تور نصف ش��دن حق کمیس��یون مشاوران امالک‬ ‫مس��کن را صادر کرد‪ .‬رئیس اتحادیه مش��اوران امالک کش��ور‪ ،‬در‬ ‫بیان اینکه این دستور با اعتراض صنفی مشاوران امالک روبه رو شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پس از صادر شدن دستور معاون اول‪ ،‬جلسات و بازدیدهای‬ ‫میدانی با حضور اعضای صنف مش��اوران امالک و سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ش��کل گرف��ت که خروجی ان‬ ‫تعیین نرخ ‪ ۰.۳‬درصد ارزش ملک برای هر طرف معامله بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ما در پیگیری این موضوع‪ ،‬پس از جلس��ات صنفی با‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬دوباره به نرخ‬ ‫‪ ۰.۳‬درصد برای هر طرف معامله اعتراض کردیم و نرخ ‪ ۰.۴‬درصد را‬ ‫پیشنهاد دادیم اما در نهایت در جلسه کمیسیون نظارت‬ ‫بر اصناف کش��ور‪ ،‬مقرر ش��د‪ ،‬نرخ کمیس��یون مشاوران‬ ‫امالک مطابق دستور معاون اول رئیس جمهوری به رقم‬ ‫‪ ۰.۲۵‬درصد از ارزش معامله برای هر طرف تعیین شود‪.‬‬ ‫قلی خسروی در این باره تاکید کرد‪ :‬این نرخ متناسب‬ ‫با ش��رایط بازار امالک نیست و ما به همین دلیل پس از‬ ‫صدور رای کمیسیون نظارت بر اصناف‪ ،‬با ارسال نامه ای‬ ‫به دیوان عدالت اداری مراتب اعتراض خود نس��بت به این رای را‬ ‫اعالم کردیم‪ .‬رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشور‪ ،‬در مقایسه نرخ‬ ‫کنونی با نرخ قبل کمیس��یون‪ ،‬گفت‪ :‬تا پیش از این برای معامالت‬ ‫زیر ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان ‪ ۰.۵‬درصد ارزش معامله و برای معامالتی‬ ‫با ارزش بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان ‪ ۰.۲۵‬درصد ارزش معامله برای‬ ‫هر طرف به عنوان حق کمیس��یون تعیین شده بود که طبق مصوبه‬ ‫جدی��د این رقم برای کلیه معامالت با هر رقمی ‪ ۰.۲۵‬درصد برای‬ ‫هر طرف مشخص شده است‪.‬‬ ‫قلی خس��روی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬ما نباید قانونی تصویب‬ ‫کنی��م که مقدمات فعالیت غیرقانون��ی را مهیا کند اما تعیین نرخ‬ ‫نامتناس��ب با ش��رایط واقعی‪ ،‬منجر به ان می ش��ود که معامالت‬ ‫غیررسمی افزایش یابد‪ .‬اتحادیه مشاوران امالک نیز توانایی مقابله‬ ‫با این پدیده را نخواهد داش��ت‪ .‬ما براس��اس وظیفه‪ ،‬بخش��نامه را‬ ‫ب��ه هم��ه اعضای صنف ابالغ کردیم‪ ،‬اما ح��ق اعتراض نیز داریم و‬ ‫می توانی��م به هی��ات عالی نظارت و دیوان عدالت اداری ش��کایت‬ ‫کنیم و چنین کردیم‪.‬‬ ‫کارمزد ثابت مناسب تر است‬ ‫فره��اد بیضایی‪ ،‬پژوهش��گر حوزه‬ ‫مس��کن نیز که با تعیین کارمزد ثابت‬ ‫بهکعن��وان حقککمیس��یون امالک‬ ‫موافق اس��ت‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬درباره موض��وع کارمزد‬ ‫مش��اوران امالک و اختالف نظرهایی‬ ‫ک��ه در زمینه می��زان ان وجود دارد‪،‬‬ ‫مش��کل اصلی مربوط به مکانیسم تعیین میزان‬ ‫این حق کمیسیون در قانون است؛ زیرا براساس‬ ‫قوانین و مصوبات موجود کشور در حوزه اصناف‪،‬‬ ‫حق کمیسیون و کارمزد مشاوران امالک‪ ،‬مبتنی‬ ‫بر قیمت مس��کن است و برپایه درصدی از رقم‬ ‫مورد معامله بین دو طرف محاسبه و ازسوی این‬ ‫واحدها اخذ می شود؛ از همین رو در این موضوع‬ ‫تعارض منافع ایجاد می ش��ود زیرا با این ش��یوه‬ ‫محاسبه حق کمیسیون‪ ،‬طبیعتا افزایش قیمت‬ ‫مسکن درامد بیشتری را نصیب مشاوران امالک‬ ‫می کند و افزایش سود این فعاالن در‬ ‫گرو افزایش قیمت مس��کن در حوزه‬ ‫خرید‪ ،‬ف��روش و اج��اره خواهد بود‪.‬‬ ‫بیضای��ی عنوان کرد‪ :‬باتوجه به موارد‬ ‫ذکر ش��ده به نظر می رس��د بهتر بود‬ ‫برای مش��اوران امالک‪ ،‬کارمزدهای‬ ‫مش��خصی در چارچوب عرف تعیین‬ ‫شود‪ .‬بیضایی در پایان گفت‪ :‬اگر میزان ثابتی از‬ ‫حق کمیس��یون و کارمزد برای مشاوران امالک‬ ‫در معامالت مختلف حوزه مسکن در نظر گرفته‬ ‫ش��ود‪ ،‬طبیعتا این کارمزد از قیمت ملک مجزا‬ ‫می ش��ود و احتمال تعارض منافعی که پیش تر‬ ‫نیز به ان اش��اره ش��د‪ ،‬از بی��ن خواهد رفت که‬ ‫خود این مس��ئله می تواند در بازار مسکن کشور‬ ‫اثرگ��ذار باش��د و بس��یاری از اختالف نظرهای‬ ‫موج��ود در ای��ن حوزه را برط��رف کند و باعث‬ ‫کاهش تنش در این حوزه شود‪.‬‬ ‫تاثیر این کاهش بیشتر روانی است‬ ‫میثم مهرپور‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با‬ ‫درباره اثر کاهش حق کمیسیون مشاوران امالک بر قیمت مسکن‬ ‫گفت‪ :‬اینکه ما انتظار داش��ته باش��یم با این کاهش حق کمیسیون‬ ‫اتفاق تاثیرگذاری در قیمت مس��کن بیفتد‪ ،‬تصور نادرستی است‪،‬‬ ‫زی��را افزایش قیمت مس��کن در این مدت ب��ه حدی زیاد بوده که‬ ‫نقش حق کمیس��یون ها در ان به چش��م نمی اید‪ .‬مهرپور در این‬ ‫باره افزود‪ :‬بیش��تر به نظر می رس��د هدف نهادهای موثر در کاهش‬ ‫این حق کمیس��یون‪ ،‬جلوگیری از دریافت س��ود نامتعارفی بوده که به دلیل افزایش بی رویه‬ ‫قیمت مس��کن به مش��اوران امالک تعلق می گرفت‪ .‬البته این حساس��یت چندان بی دلیل‬ ‫هم نبوده است‪.‬‬ ‫وی در این باره افزود‪ :‬تاثیر کاهش حق کمیسیون ها در بازار مسکن بیشتر از انکه واقعی و‬ ‫دائمی باشد‪ ،‬روانی و مقطعی است و نمی توان انتظار اصالح قیمت مسکن با این نوع روش ها‬ ‫را داش��ت‪ .‬این کارش��ناس حوزه اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد‪ :‬با این روش شاید تا مدتی‬ ‫انگی��زه مش��اوران امالک برای فعالیت در این ح��وزه کاهش پیدا کند یا افرادی که درصدد‬ ‫دریاف��ت مج��وز و ورود به این عرصه بودن��د‪ ،‬فعال در تصمیم خود تجدیدنظر کنند‪ .‬مهرپور‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دلیل اصلی افزایش قیمت مس��کن در دوره فعلی‪ ،‬کاهش میزان عرضه نسبت‬ ‫به تقاضا اس��ت و اگر قرار باش��د اقدامی در جهت اصالح قیمت ها انجام شود‪ ،‬باید در میزان‬ ‫عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود که نیاز به اقدامات گسترده و بلندمدت دارد‪.‬‬ ‫در مقابل فعاالن حوزه مش��اوران‬ ‫امالک که به کاهش حق کمیسیون‬ ‫مش��اوران امالک ش��دیدا اعتراض‬ ‫دارن��د‪ ،‬گروهی نیز ای��ن تصمیم را‬ ‫درس��ت و در حمایت از حقوق مردم‬ ‫می دانن��د و از ان دف��اع می کنند و‬ ‫حتی برخی‪ ،‬مشاوران امالک و نحوه‬ ‫فعالیت انها را مس��بب افزایش قیمت مسکن‬ ‫می دانند‪ .‬در این زمینه محمدعلی اس��فنانی‪،‬‬ ‫مدیرکل تعزیرات اس��تان تهران در گفت وگو با‬ ‫اعالم کرد‪ :‬ما باتوجه به شواهد موجود‪،‬‬ ‫یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت مس��کن را‬ ‫مش��اوران امالک می دانیم و اسناد خود در این‬ ‫زمین��ه را ه��م به قوه قضاییه ارائه دادیم‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به افزایش قیمت کاذب مس��کن عنوان‬ ‫کرد‪ :‬به نظر می رس��د تخلفات��ی در این زمینه‬ ‫انجام می ش��ود که به التهاب بازار دامن می زند‬ ‫و ب��ه همین دلیل اخیرا مرکز پژوهش های قوه‬ ‫قضاییه به این حوزه ورود کرده تا در این زمینه‬ ‫اعالم نظر کند‪.‬‬ ‫اس��فنانی تصری��ح ک��رد‪ :‬ش��واهدی وجود‬ ‫دارد که برخی مش��اوران ام�لاک در تهران با‬ ‫اس��تفاده از فضای مجازی و ترفندهایی مانند‬ ‫تبانی‪ ،‬برای سودجویی بیشتر باعث‬ ‫افزای��ش قیم��ت در حوزه مس��کن‬ ‫می ش��وند که ای��ن افزایش قیمت با‬ ‫تس��ری تدریجی به شهرهای دیگر‪،‬‬ ‫بازار مسکن کش��ور را دچار التهاب‬ ‫می کند‪ .‬مدیر کل تعزیرات اس��تان‬ ‫تهران ضمن اش��اره به بهانه هایی که‬ ‫برخی از فعاالن این حوزه برای افزایش قیمت‬ ‫می اورند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬ما معتقدیم دستمزدهای‬ ‫فعلی مشاوران امالک باتوجه به اینکه انها هیچ‬ ‫مسئولیتی نیز در قبال قراردادها برعهده ندارد‪،‬‬ ‫به هیچ وجه با میزان فعالیت انها تطابق ندارد‪.‬‬ ‫اس��فنانی درباره کاهش های جدید ایجاد شده‬ ‫در حق کمیس��یون های مش��اوران امالک نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬گرچه این کار‪ ،‬اتفاق مطلوبی در حوزه‬ ‫مس��کن تلقی می شود اما ما به طور کلی تعیین‬ ‫دستمزد برای مش��اوران به صورت درصدی را‬ ‫ش��یوه درس��تی نمی دانیم زیرا باعث ذی نفع‬ ‫شدن مشاوران امالک در افزایش قیمت مسکن‬ ‫می ش��ود؛ بنابراین تا زمانی که حق کمیسیون‬ ‫مش��اوران امالک به ص��ورت درصدی از ارزش‬ ‫ملک تعیین ش��ود‪ ،‬طبیعی اس��ت ک��ه انها از‬ ‫افزایش قیمت در این حوزه استقبال کنند‪.‬‬ ‫این کاهش خوب اما ناکافی است‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی نیز با‬ ‫اس��تقبال از موضوع کاهش تعرفه مش��اوران امالک‪ ،‬این‬ ‫کاهش را الزم دانس��ته و حتی خواس��تار اجرای اقدامات‬ ‫بیش��تر برای افزایش مس��ئولیت پذیری و پاس��خگویی‬ ‫مش��اوران امالک شده است‪ .‬اقبال شاکری در این باره در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کاهش دستمزد مشاوران‬ ‫امالک که توسط سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫تهران به مش��اوران امالک ابالغ ش��د‪ ،‬خبر خوبی بود که البته هنوز‬ ‫با ش��رایط مطلوب فاصله زیادی دارد‪ .‬ش��اکری با اش��اره به تطابق‬ ‫نداش��تن میزان فعالیت و درامد مشاوران امالک در شیوه محاسبه‬ ‫قبلی حق کمیس��یون های مس��کن گفت‪ :‬ما از ح��دود ‪ ۲‬ماه پیش‬ ‫عملکرد مشاوران امالک را پیگیری می کردیم و با نهادهای مختلفی‬ ‫نیز مذاکره داشتیم تا فعالیت های انها ساماندهی شود و اثرات این‬ ‫مس��ئله در افزایش قیمت مس��کن کاهش یابد‪ .‬گرچه این حرکت‬ ‫خ��وب ب��ود اما کافی نیس��ت‪ .‬اتفاقات دیگری بای��د رخ دهد تا هم‬ ‫دغدغ��ه م��ردم برطرف ش��ود و در حق مردم اجحاف نش��ود و هم‬ ‫پاسخگویی و مسئولیت پذیری مشاوران امالک بهبود یابد‪ .‬شاکری‬ ‫با بحرانی خواندن ش��رایط مسکن خاطرنشان کرد‪ :‬مردم‬ ‫در شرایط فعلی تحت فشار مضاعف هستند‪ .‬در وضعیت‬ ‫بی حساب و کتاب مسکن که هر کس هر قیمتی را اعالم‬ ‫می کند‪ ،‬وجود دالالن وضعیت را بدتر کرده و در افزایش‬ ‫قیمت ها تاثیر قابل توجهی داش��ته است‪ .‬وی در این باره‬ ‫اف��زود‪ :‬برخی از مش��اوران امالک نیز در این وضعیت‪ ،‬به‬ ‫طمع منافع مالی بیشتر‪ ،‬مبلغ قراردادها را به صورت کاذب‬ ‫باال می برند و ش��رایط را برای مردم س��خت تر می کنند‪ .‬وی با انتقاد‬ ‫از ش��یوه فعلی محاسبه حق کمیسیون مسکن‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اساسا‬ ‫حق کمیس��یون گرفتن مشاوران امالک به شیوه فعلی کامال غلط و‬ ‫فس��اداور اس��ت؛ وقتی درامد دفاتر امالک ضریبی از مبلغ قرارداد‬ ‫باشد‪ ،‬تا زمانی که نظارت دقیق و شیوه قیمت گذاری مناسب وجود‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬قیمت ها به صورت کاذب افزایش پیدا می کند‪ .‬شاکری‬ ‫در این باره خاطرنش��ان کرد‪ :‬در هیچ جای دنیا وکیل فروش��نده و‬ ‫خریدار یک نفر نیست‪ ،‬اما در کشور ما وضعیت به این شکل است و‬ ‫مشاور امالک از هر دو طرف معامله کسب منفعت می کند‪ .‬این امر‬ ‫خود بستر فساد و افزایش قیمت ها را فراهم می کند‪.‬‬ ‫دلیل گرانی مسکن‪ ،‬کاهش ارزش پول است‬ ‫در این زمینه عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در گفت وگو‬ ‫ب��ا خبرنگار پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف ای��ران اظهار کرد‪:‬‬ ‫انچه موجب گرانی مس��کن شده‪ ،‬کاهش ارزش پول ملی است‪،‬‬ ‫نه حق کمیس��یون مش��اوران امالک و برخورد به این ش��یوه در‬ ‫موضوع کارمزدهای حوزه مس��کن‪ ،‬قابل قبول نیس��ت‪ .‬رس��ول‬ ‫جهانگیری در این باره بیان کرد‪ :‬با کاهش ارزش پول ملی‪ ،‬مردم‬ ‫به بازارهای کاذب از جمله طال‪ ،‬ارز و مسکن روی اورده اند‪ .‬حاال‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان تهران نرخ جدید حق کمیسیون‬ ‫مش��اوران امالک را اع�لام کرده که براس��اس ان ‪ ۰.۵‬درصد ارزش معامله‬ ‫یعن��ی ‪ ۰.۲۵‬درصد از هر یک از طرفین دریافت خواهد ش��د‪ .‬این به معنای‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬درصدی حق کمیسیون مشاوران امالک است که روش درستی‬ ‫در مدیریت بازار امالک به نظر نمی رسد‪ .‬رئیس اتحادیه مشاوران‬ ‫ام�لاک اصفهان افزود‪ :‬در تحلیل دالیل گرانی مس��کن می توان‬ ‫ن مشاوران امالک بخش‬ ‫ده ها علت را برش��مرد که حق کمیسیو ‬ ‫کوچکی از ان اس��ت‪ .‬باوجود تاکی��دات بخش خصوصی‪ ،‬دولت‬ ‫هی��چ مش��ورتی در تعیین تعرفه جدید مش��اوران امالک با این‬ ‫بخش نداشته و ما پیش بینی می کنیم این تصمیم عجوالنه بازار‬ ‫را بهم ریخته ت��ر از قبل کن��د‪ .‬وی تصمیم دولت مبنی بر کاهش‬ ‫حق کمیس��یون مش��اوران امالک در تهران را عجوالنه و غیرکارشناس��ی‬ ‫دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬ممکن اس��ت این تصمیم نتایج کوتاه مدتی داشته‬ ‫باش��د و مردم ابتدا این تصمیم را مثبت بدانند اما خیلی زود اثار منفی این‬ ‫تصمیم دولتی را در بازار خواهیم دید‪.‬‬ ‫در هر حال به نظر می رسد تصمیم اتخاذ شده درباره حق کمیسیون‬ ‫مس��کن حداقل تا مدتی الزم االجراست و مشاوران امالک و نهادهای‬ ‫ذی ربط باید از ان تبعیت کنند‪ .‬اما چند پرس��ش در این باره مطرح‬ ‫اس��ت که شاید مهم ترین انها این باش��د که اگر روند صعودی قیمت‬ ‫مس��کن به همین منوال ادامه داش��ته باشد‪ ،‬اس��تفاده از این درصد‬ ‫جدید که به عنوان حق کمیس��یون مشاوران امالک تعیین شده تا چه‬ ‫زمانی منطقی خواهد بود؟ دیگر اینکه حق کمیسیون جدید تا چه حد‬ ‫ضمانت اجرایی دارد؛ ایا مخالفت های فعاالن این بخش موجب دامن‬ ‫زدن به تخلفات دیگری در این حوزه نمی شود؟ و اگر مشاوران امالک‬ ‫از این دستورالعمل تخطی کنند‪ ،‬چه برخوردی با انها خواهد شد؟‬ ‫سخن اخر‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 4‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1627‬‬ ‫پیاپی ‪2945‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫گزارش می دهد‬ ‫نمایش��گاه تجهی��زات و م��واد ازمایش��گاهی‬ ‫ایران س��اخت یک��ی از رویدادهای مهم در مس��یر‬ ‫بومی س��ازی م��واد ازمایش��گاهی و تجهی��زات‬ ‫مرب��وط به این صنف اس��ت که اذر امس��ال برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گفته مع��اون نواوری و تجاری س��ازی فناوری‬ ‫معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬برخی‬ ‫شرکت های تولیدکننده تجهیزات در حوزه فناوری‬ ‫نانو نیز در این نمایشگاه حضور دارند‪.‬‬ ‫پیمان صالح��ی‪ ،‬معاون نواوری و تجاری س��ازی‬ ‫فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬از‬ ‫برگزاری نمایشگاه از ‪ ۲۷‬تا ‪ ۳۰‬اذر امسال خبر داد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دوره قبلی نمایش��گاه در سال گذشته‬ ‫یک��ی از مصداق ه��ای رونق تولید ب��ود که با توجه‬ ‫وی��ژه مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری‬ ‫ب��رای حمایت از ش��رکت های دانش بنی��ان و فناور‬ ‫تولیدکننده تجهیزات تاکنون منجر به فروش ‪۲۳۰‬‬ ‫میلی��ارد تومانی محصوالت در نمایش��گاه ش��د که‬ ‫حدود دو برابر دوره قبل از ان بود‪.‬‬ ‫رئیس نمایش��گاه تجهیزات و مواد ازمایش��گاهی‬ ‫ایران س��اخت درب��اره حمایت از خری��د تجهیزات‬ ‫و بروزرس��انی ازمایش��گاه ها و کارگاه ها در مدارس‬ ‫و مراک��ز کار و دان��ش و فنی وحرفه ای در هفتمین‬ ‫دوره نمایش��گاه اظهارک��رد‪ :‬امض��ای تفاهمنام��ه‬ ‫می��ان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و‬ ‫وزارت اموزش وپرورش در این دوره از نمایش��گاه با‬ ‫اختصاص یارانه ‪۵۰‬درصد برای مدارس و ‪۷۰‬درصد‬ ‫برای پژوهش س��راهای دانش اموزی تاکنون افزون‬ ‫بر ‪ ۴۵‬میلیارد تومان تجهیزات اموزش��ی ازس��وی‬ ‫نهادهای تاب��ع وزارت اموزش و پ��روش خریداری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین افزود‪ :‬هش��تمین دوره نمایش��گاه‬ ‫تجهیزات و مواد ازمایش��گاهی ایران ساخت‪ ،‬در ‪۱۴‬‬ ‫بخش موضوعی نفت و پتروشیمی‪ ،‬برق‪ ،‬الکترونیک‬ ‫و نرم افزار‪ ،‬عمران و س��اختمان‪ ،‬مکانیک‪ ،‬شیمی و‬ ‫متالورژی‪ ،‬کش��اورزی و محیط زیست‪ ،‬فیزیک پایه‪،‬‬ ‫در دوره هفت��م نمایش��گاه تجهی��زات و مواد ازمایش��گاهی‬ ‫ایران س��اخت که اذر ‪ ۱۳۹۸‬برگزار شد‪ ۳۵۷ ،‬شرکت بیش از‬ ‫‪ ۹‬هزار و ‪ ۱۶۸‬مدل محصول را عرضه کردند که تاکنون منجر‬ ‫به فروش قطعی ‪ ۲۳۰‬میلیارد تومانی شده است‬ ‫تجهیزات عمومی ازمایشگاهی‪ ،‬مواد ازمایشگاهی‪،‬‬ ‫مهندسی پزش��کی و زیس��ت مواد‪ ،‬تجهیزات تست‬ ‫و ازم��ون صنعتی‪ ،‬خدم��ات کالیبراس��یون و یک‬ ‫بخش موضوعی جدید برای حمایت از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان و فناور تولیدکننده تجهیزات اموزش��ی‬ ‫مورد نیاز اموزش و پرورش برگزار می شود‪.‬‬ ‫صالح��ی درب��اره ش��رایط حضور محص��والت و‬ ‫ش��رکت ها گفت‪ :‬حض��ور قطع��ی ثبت نام کنندگان‬ ‫در نمایش��گاه پس از تایید فن��ی محصوالت انها و‬ ‫محرز ش��دن نقش انها در بومی س��ازی و دستیابی‬ ‫به فناوری س��اخت یا تولی��د محصوالت امکان پذیر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫محصوالت نیز مطابق س��ال های قبل با دو سنجه‬ ‫س��طح فناوری ذاتی و میزان بومی س��ازی‪ ،‬ارزیابی‬ ‫و س��طح بندی می ش��وند و ش��رکت ها می توانن��د‬ ‫دس��تورالعمل ارزیابی فنی محصوالت را در س��ایت‬ ‫نمایشگاه مشاهده کنند‪.‬‬ ‫معاون نواوری و تجاری س��ازی فن��اوری معاونت‬ ‫علمی درب��اره حمایت ه��ای این نمایش��گاه افزود‪:‬‬ ‫با توجه نام گذاری س��ال ‪ ۹۹‬از س��وی رهبر معظم‬ ‫رانق�لاب (مدظله العال��ی) به عن��وان جه��ش تولید‬ ‫معاونت علمی در راستای حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫و فن��اوران داخل��ی‪ ،‬ب��رای محصوالت س��طح اول‬ ‫ت��ا س��وم‪ ،‬از ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۵۰‬درصد قیم��ت محصوالت‬ ‫خریداری ش��ده ازس��وی مراکز علمی و پژوهش��ی‬ ‫دولت��ی بر اس��اس ایین نامه س��طح بندی‪ ،‬به عنوان‬ ‫کمک بالعوض پرداخت می شود‪.‬‬ ‫وی همچنین بیان کرد‪ :‬شرکت های عرضه کننده‬ ‫تجهی��زات و م��واد ازمایش��گاهی می توانند فرایند‬ ‫مرب��وط ب��ه ثبت ن��ام ش��رکت و ثبت محص��ول را‬ ‫از اول مهر امس��ال در س��ایت نمایش��گاه به نشانی‬ ‫‪ www.iranlabexpo.ir‬اغاز کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن برای هماهنگی بیش��تر دانش��گاه ها و‬ ‫مراکز علمی و پژوهشی کشور و ایجاد فرصت کافی‬ ‫برای بررسی محصوالت‪ ،‬فرایند صدور پیش فاکتور‬ ‫ازسوی شرکت ها از اواسط اذر اغاز می شود‪ .‬بدیهی‬ ‫اس��ت فرایند انعقاد قرارداد و قطعی کردن خریدها‬ ‫پس از برگزاری نمایشگاه خواهد بود‪.‬‬ ‫معاون نواوری و تجاری س��ازی فن��اوری معاونت‬ ‫علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری گف��ت‪ :‬برای‬ ‫رونق هرچه بیش��تر بازار ش��رکت های عرضه کننده‬ ‫تجهیزات و مواد ازمایش��گاهی و ایجاد یک بس��تر‬ ‫دائمی ب��رای هم رس��انی عرضه و تقاض��ا‪ ،‬معاونت‬ ‫تمهیدات��ی را به منظ��ور ارائ��ه تس��هیالت لیزینگ‬ ‫ب��رای خریداران بخش خصوصی و ارائه تس��هیالت‬ ‫به شرکت های تولیدکننده به منظور افزایش فروش‬ ‫بدون یارانه با همکاری صندوق توسعه فناوری نانو‬ ‫به عن��وان کارگ��زار مالی نمایش��گاه‪ ،‬در نظر گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه این طرح در طول س��ال اجرا‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تنوع محصوالت عرضه شده گسترده تر از‬ ‫نمایش��گاه اس��ت و تولیدکنندگان تجهیزات‪ ،‬مواد‬ ‫مصرف��ی و س��کوبندی ازمایش��گاهی می توانند در‬ ‫س��ایت نمایش��گاه ثبت نام ک��رده و از مزایای طرح‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫در دوره هفت��م نمایش��گاه تجهی��زات و م��واد‬ ‫ازمایشگاهی ایران ساخت که اذر ‪ ۱۳۹۸‬برگزار شد‪،‬‬ ‫‪ ۳۵۷‬ش��رکت بیش از ‪ ۹‬هزار و ‪ ۱۶۸‬مدل محصول‬ ‫را عرضه کردند ک��ه تاکنون منجر به فروش قطعی‬ ‫‪ ۲۳۰‬میلیارد تومانی ش��ده است و همچنان امکان‬ ‫خرید از دور قبلی نمایش��گاه تا پی��ش از برگزاری‬ ‫نمایشگاه هشتم وجود دارد‪.‬‬ ‫گروه نمایشگاه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حضور قطعی‬ ‫ثبت نام کنندگان‬ ‫در نمایشگاه‬ ‫تجهیزات‬ ‫ازمایشگاهی‬ ‫پس از تایید‬ ‫فنی محصوالت‬ ‫انها و محرز‬ ‫شدن نقش انها‬ ‫در بومی سازی‬ ‫امکان پذیر‬ ‫خواهد بود‬ ‫یادداشت‬ ‫منتظر نمایشگاه تجهیزات ازمایشگاهی ایران ساخت باشید‬ ‫وزیر جدید صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ‪ ،‬فرصتی‬ ‫برای نمایشگاه‬ ‫امید فدایی‬ ‫کارشناس نمایشگاهی‬ ‫یکی از ویژگی های مهم اقای رزم حس��ینی‪ ،‬وزیر جدید صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬فراجناحی بودن ایش��ان اس��ت این موضوع را به‬ ‫وضوح می ش��ود در زمان اس��تانداری ایش��ان در کرمان و خراسان‬ ‫رضوی دید‪ .‬به دلیل اش��نایی ایش��ان با مشکالت بخش خصوصی‬ ‫مطئمئن��م حتی در همی��ن چند ماه باقیمانده از عمر دولت هم در‬ ‫این پست تاثیرگذار خواهند بود واحتمال ادامه کار در دولت بعدی‬ ‫نیز برای ایشان دور از دسترس نیست‪ .‬حضور ایشان به عنوان وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یک فرصت طالیی برای صنعت نمایشگاهی‬ ‫ایران اس��ت‪ ،‬دلیل ان اشنایی کامل ایشان با این صنعت تاثیرگذار‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از اقدامات ایش��ان در زمان استانداری کرمان پیگیری‬ ‫اتمام و راه اندازی نمایش��گاه بین المللی جنوب شرق بود‪ .‬طرحی که‬ ‫از س��ال ‪ ۸۵‬اغاز و عمال تا س��ال ‪ ۹۲‬رها ش��ده و بالتکلیف بود که با‬ ‫حضور اقای رزم حسینی به عنوان استاندار کرمان در سال ‪ ۹۲‬یکی‬ ‫از طرح های بزرگی بود که به س��رعت پیگیری شد و به بهره برداری‬ ‫رس��ید‪ .‬افتتاح س��ایت نمایش��گاه های بین المللی جنوب شرق در‬ ‫ش��هریور س��ال ‪ ۹۳‬بود‪ .‬ان زمان من به عنوان مدیرعامل ش��رکت‬ ‫نمایشگاه ها و همایش های «هفتواد» فعالیت نمایشگاهی داشتم و‬ ‫افتتاح سایت نمایشگاه های جنوب شرق هم همزمان شد با برگزاری‬ ‫دوازدهمین دوره نمایش��گاه صنعت ساختمان کرمان که علی رغم‬ ‫کمبوده��ای موج��ود به کمک مقامات مس��ئول ان زمان س��ایت‬ ‫نمایش��گاهی جنوب ش��رق به بهره برداری رس��ید و ‪ ۹‬ماه بعد خود‬ ‫من به عنوان مدیرعامل نمایشگاه جنوب شرق انتخاب شدم‪ .‬ایشان‬ ‫همیشه در صورت حضور در استان از نمایشگاه های تخصصی بازدید‬ ‫می کردن��د و ب��ا صبر و حوصله با غرفه داران در نمایش��گاه برخورد‬ ‫و مش��کالت ایش��ان را می ش��نیدند‪ .‬حال که با ش��رایط پیش امده‬ ‫به واسطه ش��یوع کرونا مشکالت صنعت نمایشگاهی کشور خود را‬ ‫بیش از پیش نمایان کرده‪ ،‬فعاالن این صنعت باید نهایت اس��تفاده‬ ‫را از حضور اقای رزم حس��ینی در این سمت ببرند‪ .‬تسلط ایشان بر‬ ‫تاثیرگذاری صنعت نمایشگاهی در توسعه و پیشرفت در حدی است‬ ‫که در زمان دفاع از برنامه های خود به تقویت برگزاری نمایشگاه های‬ ‫تخصصی تولیدات ایران در خارج از کشور اشاره مستقیم می کنند‬ ‫که این نکته می تواند امیدبخش رونق دوباره صنعت نمایش��گاهی‬ ‫کش��ور باشد و ما فعاالن این صنعت از سایتداران گرفته تا مجریان‬ ‫و غرفه سازان باید با همدلی و همراهی بیشتر از این فرصت طالیی‬ ‫نهایت استفاده را ببریم‪.‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 4‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1627‬‬ ‫پیاپی ‪2945‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫توسعه صنعت‪ ،‬مستلزم‬ ‫برنامه ریزی است‬ ‫رئی��س انجم��ن صنایع تحقیق و توس��عه‬ ‫استان یزد در نشس��ت خانه صنعت و معدن‬ ‫ی��زد ب��ا نماین��دگان دادگس��تری گفت‪ :‬در‬ ‫اس��تان دیدگاه حمایت از تولید وجود ندارد‪،‬‬ ‫چراکه مس��ئوالن حوزه تولید افرادی هستند‬ ‫ک��ه تولید را تجربه نک��رده و به همین دلیل‬ ‫هم نمی توانند مش��کالت صنعتگران را درک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫از ی��زد داود عظیمی با‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫بی��ان اینکه در همه جای دنیا برای توس��عه‬ ‫صنع��ت برنامه ریزی می ش��ود‪ ،‬ضم��ن بیان‬ ‫مثال های��ی از رویاروی��ی دس��تگاه قض��ا ب��ا‬ ‫تولیدکنندگان متش��اکی‪ ،‬خطاب به دستگاه‬ ‫قضا گفت‪ :‬بعضا به نظر می رس��د تولیدکننده‬ ‫یک مجرم و قاتل است‪.‬‬ ‫لطفا ب��ه حرف ه��ای تولیدکنندگان گوش‬ ‫دهی��د و مدارک انها را بررس��ی کنید‪ .‬اینکه‬ ‫برداش��ت می ش��ود تولیدکننده پولدار است‬ ‫پس مجرم هم هس��ت باید از تصور قضات و‬ ‫مردم حذف شود‪.‬‬ ‫وی همچنین تحقیق و توسعه و نیازسنجی‬ ‫مس��ائل و نیازمندی های کشور را با حمایت‬ ‫حاکمیت‪ ،‬راهگش��ای بحران اقتصادی ایران‬ ‫در بلندمدت دانس��ت و تشریح کرد‪ :‬تحقیق‬ ‫و توسعه باید جایگزین واردات شود‪.‬‬ ‫در این گام تاریخ اس��ت ک��ه باید با ورود‬ ‫جدی به این عرصه و با نیازس��نجی ش��رایط‬ ‫ب��ه یاری زنجی��ره تامین امده و با ش��ناخت‬ ‫فرصت ه��ا و ظرفیت های موج��ود و تامین و‬ ‫تولید این مهم دس��ت بس��یاری از کاس��بان‬ ‫تحریم را بریده و کش��ور‪ ،‬مردم و بسیاری از‬ ‫فعاالن حوزه اقتصادی را یاری دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹موان�ع تولی�د متاث�ر از تصمیمات‬ ‫دولت‬ ‫رئی��س انجم��ن فناوری اطالع��ات خان��ه‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان یزد نیز در‬ ‫این نشس��ت با تاکید بر اینک��ه بخش اعظم‬ ‫چالش ه��ا و موانع تولید متاث��ر از تصمیمات‬ ‫غلط دولت و س��ازمان های اجرایی و قضایی‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با وجود شفافیتی که وجود‬ ‫دارد‪ ،‬نهاد های اجرایی ی��ا واقعا اطالعاتی در‬ ‫ح��وزه صنعت ندارند یا ب��ه صورت جزیره ای‬ ‫عمل کرده و تصمیمات��ی می گیرند که برای‬ ‫تولیدکننده مشکل ساز است‪.‬‬ ‫حمیدرضا کریم نژاد بهره مندی از ابزار های‬ ‫نوی��ن فن��اوری و جم��ع اوری الکترونیک��ی‬ ‫اطالعات در کش��ور برای تس��هیل در امور و‬ ‫داش��تن بانک اطالعاتی واحد برای اس��تفاده‬ ‫نهادها را یکی از راهکارهای برون رفت از این‬ ‫تصمیمات مشکل ساز عنوان کرد‪.‬‬ ‫این صنعتگ��ر همچنین به وجود مش��کل‬ ‫درباره کاالها خوابیده در گمرک اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬مش��کل بزرگی که سد راه تولید است‬ ‫کارکنانی هس��تند ک��ه در انجام وظیفه خود‬ ‫کوتاهی کرده و بخش صنعت را دچار چالش‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫کریم ن��ژاد در همین راس��تا بهره مندی از‬ ‫سیس��تم های نواوران��ه با امنیت و ش��فافیت‬ ‫ب��اال را الزم��ه مس��ائل حاکمیت��ی مرتبط با‬ ‫صنایع دانس��ت و افزود‪ :‬س��امانه های متکی‬ ‫بر فن��اوری اطالع��ات می توانند ب��ا افزایش‬ ‫شفافیت و همچنین سرعت باالی اقدام امور‪،‬‬ ‫از خسارات جبران ناپذیری که به دلیل خطای‬ ‫نیروی انسانی دامنگیر اهالی صنعت می شود‪،‬‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر کاربری اراضی‬ ‫رئیس انجم��ن اجر و فراورده های نس��وز‬ ‫با اش��اره به دغدغه روز اعض��ای این انجمن‬ ‫در ش��رایط فعلی تولید‪ ،‬انتقال کارخانه های‬ ‫اجر حومه به بیرون شهر را الزم اما هزینه اور‬ ‫عنوان ک��رد و افزود‪ :‬چندی پیش از س��وی‬ ‫مسئوالن بیان شده بود تغییر کاربری اراضی‬ ‫کارخانه اجر امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫ای��ن مهم در حالی اس��ت ک��ه هم اکنون‬ ‫به دلی��ل توس��عه ش��هر‪ ،‬ای��ن مجموعه های‬ ‫تولیدی به فضای ش��هری نزدیک ش��ده اند‪.‬‬ ‫مجموعه های تولید اجر در این زمینه تخلفی‬ ‫نکرده اند‪.‬‬ ‫مجتب��ی خبیری اف��زود‪ :‬صنعتگ��ران این‬ ‫ح��وزه معتقدن��د جابه جایی کوره ها بس��یار‬ ‫هزینه بر و دشوار اس��ت و تغییر کاربری این‬ ‫اراضی می تواند جایگزین سرمایه ای شود که‬ ‫قرار است با ان فناوری روز دنیا وارد شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬تغییر کاربری اراضی کارخانه‬ ‫اج��ر می تواند موجب خروج ای��ن صنعت از‬ ‫ش��کل سنتی و تبدیل ان به صنعتی و مدرن‬ ‫شود؛ از این رو‪ ،‬از مسئوالن استان خواستاریم‬ ‫در این زمینه از انجمن اجر حمایت کنند‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫قشم‪ ،‬پایتخت‬ ‫گردشگری‬ ‫دریایی ایران‬ ‫می شود‬ ‫دو طرح گردشگری به صورت ویدئو کنفرانس با حضور وزیر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی در قشم به بهره برداری رسید‪ .‬به گزارش‬ ‫از بندرعباس‪ ،‬با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دس��تی‪ ،‬مرکز مردم شناسی و میراث ناملموس خلیج فارس روستای‬ ‫س��لخ قش��م به بهره برداری رس��ید‪ .‬مدیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دس��تی منطقه ازاد قشم در این باره گفت‪ :‬این مرکز با زیربنای ‪۱۰۰‬‬ ‫مترمرب��ع ب��ا بی��ش از ‪ ۱۰۰‬قطعه از اش��یای مربوط به فرهنگ و س��نت و‬ ‫ایین های قدیمی قش��م جمع اوری شده است‪ .‬همچنین اقامتگاه بومگردی‬ ‫در روس��تای دفاری قش��م در زمینی به مساحت ‪ ۲‬هزار مترمربع و به ارزش‬ ‫‪ ۴۰‬میلیارد ریال به بهره برداری رسید‪ .‬مومنی‪ ،‬مدیرعامل منطقه ازاد قشم با‬ ‫بیان اینکه این مرکز‪ ،‬یکی از اقامتگاه هایی است که ازسوی بخش خصوصی‬ ‫راه اندازی شده‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬یک هتل گردشگری در منطقه سوزای قشم نیز‬ ‫به بهره برداری رس��ید که در مجموع با ‪ ۵۷‬میلیارد تومان س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫‪ ۳۷۰‬تخ��ت ب��ه ظرفیت اقامتی قش��م اف��زوده و با راه ان��دازی این دو طرح‬ ‫گردشگری‪ ،‬برای ‪ ۵۵‬نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد شده است‪ .‬برگزاری‬ ‫‪ ۳‬وبین��ار بین المللی‪ ،‬قدردانی از دریانوردان و راه اندازی مس��یر دریایی دو‬ ‫جزیره قشم و کیش از جمله برنامه های هفته گردشگری در قشم است‪ .‬این‬ ‫جزیره زیبا در اس��تان هرمزگان واقع ش��ده است و بزرگ ترین جزیر ه ایران‬ ‫و تنگه هرمز به ش��مار می اید‪ .‬اگر بخواهیم به دورانی برگردیم که س��راغاز‬ ‫تاریخی قش��م از ان شروع شده است‪ ،‬باید بگوییم کمربند هایتان را محکم‬ ‫ببندید تا به دوران ساسانیان سفر کنیم!‬ ‫فروش فوالد خراسان با ‪ ۷۶‬درصد رشد درامد محقق شد‬ ‫رکورد فروش فوالد خراسان شکست‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فروش فوالد‬ ‫خراسان در‬ ‫شهریور هم‬ ‫رشد چشمگیری‬ ‫نسبت به ماه های‬ ‫پیش از ان‬ ‫داشته است‬ ‫مجتمع فوالد خراس��ان با ثبت ‪۲‬هزار و ‪ ۷۳۷‬میلیارد‬ ‫توم��ان ف��روش در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال‪ ۲۵ ،‬درصد‬ ‫رش��د درامد ریالی ناش��ی از فروش محصوالت خود را‬ ‫به ثبت رس��اند که این رقم در مقایس��ه با فروش سال‬ ‫قب��ل در همین مدت‪ ،‬بی��ش از ‪ ۵۶۰‬میلی��ارد تومان‬ ‫افزایش درامد را برای این ش��رکت بزرگ بورسی نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فوالد خراسان «فخاس» در‬ ‫حالی در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال‪ ،‬این رشد چشمگیر را به‬ ‫ثبت رسانده که فروش ‪ ۳‬ماه تابستان این مجتمع رقم‬ ‫‪ ۱۷۶۳‬میلی��ارد تومان را نش��ان می دهد‪ .‬رقمی که در‬ ‫قیاس با فروش بیش از ‪ ۱۲۰۹‬میلیارد تومانی تابستان‬ ‫سال گذش��ته‪ ،‬حاکی از میانگین رش��د قابل توجه ‪۴۵‬‬ ‫درصدی است‪.‬‬ ‫عملک��رد ف��روش ای��ن نماد موف��ق بورس��ی در ماه‬ ‫ش��هریور نیز ب��ه روال ماه ه��ای پی��ش از ان به روند‬ ‫مستمر رشد خود ادامه داده و با ‪ ۴۵‬درصد رشد وثبت‬ ‫ف��روش ‪ ۶۳۶‬میلیارد تومانی‪ ،‬مبل��غ قابل توجه بیش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان فروش نس��بت به ماه مش��ابه سال‬ ‫گذش��ته را نش��ان می دهد‪ .‬این رشد چشمگیر فروش‬ ‫محصوالت در حالی انفاق افتاده که با توجه به ش��یوع‬ ‫کرون��ا و عدم فعالیت مطلوب بازار ه��ای کاالیی در ماه‬ ‫فروردین‪ ،‬فروش محصوالت فوالدی در کشور‪ ،‬از جمله‬ ‫محصوالت فوالد خراس��ان کاهش چش��مگیر را تجربه‬ ‫ک��رد‪ ،‬با این وجود‪ ،‬فوالد خراس��ان با ف��روش بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومانی در بهار ‪ ،۱۳۹۹‬توانس��ت اندکی‬ ‫بیش از بهار س��ال گذش��ته منابع ریالی از بازار حاصل‬ ‫کند و در پی ان با عملکردی خیره کننده در تابس��تان‬ ‫امس��ال رشد فروش خود را در ‪ ۳‬ماهه دوم از ‪ ۳‬درصد‬ ‫به ‪ ۴۵‬درصد برس��اند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬همه ارقام حاکی‬ ‫از تابستانی پرفروغ برای نماد «فخاس» است‪ .‬تابستانی‬ ‫که در مقایس��ه با بهار همین سال‪ ،‬رشدی بیش از ‪۷۶‬‬ ‫درص��دی را در ف��روش محص��والت بزرگ ترین قطب‬ ‫صنعتی شرق کشور به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫اطالعات منتشرشده از سوی منابع رسمی بورس کاالی ایران‪ ،‬حاکی‬ ‫اس��ت که ارزش ریالی محصوالت عرضه شده مجتمع فوالد خراسان‬ ‫رش��د ‪ ۲۲۴‬درصدی را در نیمه نخس��ت امس��ال برای نخس��تین بار‬ ‫تجربه کرد‬ ‫گفتنی است ماه های تیر با ثبت بیش از ‪ ۶۴۷‬میلیارد‬ ‫و ش��هریور سال ‪ ۱۳۹۹‬با ثبت رقم ‪ ۶۳۶‬میلیارد تومان‬ ‫فروش‪ ،‬به ترتیب پر لبخندترین روزهای بازار به عرضه‬ ‫محصوالت مجتمع فوالد خراسان بوده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د ‪۲.۵‬برابری در رینگ صنعتی بورس‬ ‫کاال‬ ‫مجتمع فوالد خراس��ان با افزایش ‪ ۷۷‬درصدی حجم‬ ‫عرضه محصوالت خود در بورس کاال‪ ۲۴۴ ،‬درصد رشد‬ ‫ریال��ی را در ارزش ف��روش محصوالت خ��ود در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخست امسال کسب کرد‪.‬‬ ‫رش��د اقبال به محصوالت بزرگ ترین قطب صنعتی‬ ‫شرق کشور در بورس کاالی ایران در حالی رخ می دهد‬ ‫که عرضه محصول فوالد خراسان در این بازار کاالیی با‬ ‫رشد بیش از ‪۱۲۰‬هزارتنی انجام شده است‪.‬‬ ‫اطالعات منتشرش��ده از س��وی منابع رسمی بورس‬ ‫کاالی ایران‪ ،‬حاکی اس��ت که ارزش ریالی محصوالت‬ ‫عرضه ش��ده مجتمع فوالد خراسان رشد ‪ ۲۲۴‬درصدی‬ ‫را در نیمه نخست امسال برای نخستین بار تجربه کرد و‬ ‫نام این شرکت را به عنوان یکی از برترین مجموعه های‬ ‫صنعتی و معدنی کشور در رشد عرضه‪ ،‬فروش و ارزش‬ ‫ریالی حاصل شده ثبت کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل مجتمع فوالد خراس��ان‪ ،‬افزایش تقاضای‬ ‫محصوالت ش��رکت در بورس کاالی ایران را ناش��ی از‬ ‫واقعیت های ب��ازار‪ ،‬جایگاه محصوالت این ش��رکت به‬ ‫لحاظ کیفی نزد مش��تریان و مسئولیت پذیری شرکت‬ ‫در برابر خریداران محصوالت خود عنوان کرد‪.‬‬ ‫کسری غفوری با اشاره به باالرفتن قابل توجه حجم‬ ‫معامالت این شرکت در بورس کاال گفت‪ :‬سود ناشی از‬ ‫این رشد فروش مستقیما ناشی از افزایش ارزش افزوده‬ ‫محصوالت ماس��ت اما «منفع��ت عمومی» این افزایش‬ ‫عرضه را نباید از نظر دور داش��ت که ارتقای شفافیت‪،‬‬ ‫کمک به کشف قیمت های منصفانه و حفظ تعادل بازار‬ ‫از مهم ترین شاخص های منفعت عمومی در این عرصه‬ ‫است‪ .‬حجم معامالت فوالد خراسان در رینگ صنعتی‬ ‫فوالد خراسان در ‪ ۶‬ماه نخست امسال در حالی به رقم‬ ‫‪۲۸۶‬هزار و ‪ ۳۱۶‬تن رسیده که این رقم در مدت مشابه‬ ‫سال گذشته ‪۱۶۱‬هزار و ‪ ۸۶۴‬تن بوده است‪.‬‬ ‫درامد فوالد خراس��ان از ف��روش محصوالت خود در‬ ‫بورس کاال نیز حدود ‪ ۲.۵‬برابر شده و از ‪۶‬هزار و ‪۲۵۴‬‬ ‫میلی��ارد ریال برای ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال قبل به بیش‬ ‫از ‪۲۱‬ه��زار و ‪۵۰۰‬میلی��ارد ریال در نیمه س��ال جاری‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که ارزش فروش فوالد خراسان در‬ ‫شهریور هم رشد چشمگیری نسبت به ماه های پیش از‬ ‫ان داش��ته‪ ،‬چراکه رشد این رقم در ‪ ۵‬ماه نخست سال‬ ‫‪ ۲۰۷‬درص��د بوده که ارزیابی ها در پایان ش��هریور رقم‬ ‫‪ ۲۴۴‬درصد را نشان می دهد‪.‬‬ ‫گفتنی است عالوه بر استقبال خریداران شناخته شده‬ ‫در بازار کاالیی کش��ور از سبد محصوالت ارائه شده در‬ ‫این ب��ازار رقابتی‪ ،‬محصوالت مجتمع فوالد خراس��ان‬ ‫معموال با اس��تقبال و پیشنهاد قیمتی باالتری در میان‬ ‫شرکت های همتراز رو به رو می شوند‪.‬‬ ‫تقاض��ای س��نگین به ویژه نس��بت به س��بد میلگرد‬ ‫ش��رکت در رینگ صنعتی بورس کاال در صورت تداوم‪،‬‬ ‫رشد چشمگیر سوداوری نهایی فوالد خراسان در سال‬ ‫مالی جاری کامال بدیهی خواهد بود‪.‬‬ ‫واکنش تولیدکنندگان به اعالم نرخ ‪ ۴‬هزار تومانی خرید تضمینی گندم‬ ‫گام اخر راه اندازی پروژه گندله سه چاهون‬ ‫نرخ تضمینی با هزینه های کشاورزان تناسب ندارد‬ ‫شرکت سنگ اهن در یک قدمی ورود به بورس‬ ‫مشاورعالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از تعیین و‬ ‫اع�لام نرخ ‪ ۴‬هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ اعالمی‬ ‫با هزینه های کش��اورزان و نرخ تورم عمومی تناس��ب ندارد‪ .‬س��یدجعفر‬ ‫حس��ینی در گفت وگ��و با مه��ر در واکنش به تعیین ن��رخ ‪ ۴‬هزار تومان‬ ‫ب��رای خری��د تضمینی گندم در س��ال زراعی اینده‪ ،‬گفت‪ :‬در دو س��ال‬ ‫پایانی دولت دهم بی توجهی به نرخ محصوالت کش��اورزی و گندم باعث‬ ‫دلخوری کشاورزان شد و تولید گندم به پایین ترین سطح خود در دو دهه‬ ‫گذشته رسید تا جایی که دغدغه اصلی دولت یازدهم در شروع کار به گفته‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬تامین گندم مورد نیاز کشور بود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬سوال‬ ‫اینجاست که ایا در چنین شرایط حساسی دولت سیزدهم هم باید همین‬ ‫چالش را تجربه کند؟ این اقدامات نتیجه ای جز شکست طرح خوداتکایی‬ ‫ندارد‪ .‬حسینی اضافه کرد‪ :‬با توجه به نقش غیرقابل انکار تولید محصوالت‬ ‫اساسی کشاورزی در اینده اقتصادی و امنیت غذایی کشور‪ ،‬قیمت گذاری‬ ‫محصوالت کشاورزی امری مهم و خطیر است‪ ،‬پس چرا دولت بدون توجه‬ ‫به نرخ تورم و نرخ پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی نرخ غیرکارشناسی‬ ‫‪ ۴‬هزار تومانی را برای خرید تضمینی گندم اعالم کرده است‪ .‬دولت الزم‬ ‫بود اندکی صبر کند تا مصوبه مجلس برای تشکیل شورای قیمت گذاری‬ ‫فرایند قانونی خود را طی کند تا قیمت گذاری در این ش��ورا انجام ش��ود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه دولت این تصمیم را در راس��تای جلوگیری از افزایش‬ ‫نرخ نان اعالم می کند‪ ،‬گفت‪ :‬این خود اش��تباه تاریخی و غفلت از منافع‬ ‫ملی است دولت نباید یارانه مصرف کننده را از جیب تولیدکننده بپردازد‪.‬‬ ‫مش��اور عالی نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی کشور ادامه داد‪ :‬در‬ ‫شرایطی که تولید‪ ،‬تامین و ذخیره سازی محصوالت کشاورزی راهبردی‬ ‫س�میه میرزاعلی‪ -‬در بیس��ت ویکمین جش��نواره شهید‬ ‫رجایی‪ ،‬اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان‪،‬‬ ‫عنوان نهاد اجرایی برتر استان گلستان در سال ‪ ۹۸‬را به خود‬ ‫اختصاص داد‪ .‬به گزارش‬ ‫از گرگان‪ ،‬در راستای ارزیابی‬ ‫عملکرد نهادهای دولتی استان گلستان‪ ،‬اداره کل بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اس�لامی این اس��تان حائز رتبه برتر نهادهای اجرایی‬ ‫به دلیل تحریم های ظالمانه و مش��کالت ناش��ی از ویروس منحوس کرونا‬ ‫اهمیت بیشتری پیدا کرده است‪ ،‬نرخ ‪۴‬هزار تومانی گندم که به تبع ان‬ ‫منجر به تعیین نرخ پایین برای خرید تضمینی کلزا‪ ،‬جو‪ ،‬چغندرقند و‪...‬‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬انگیزه کشاورزان برای کشت این محصوالت استراتژیک را‬ ‫کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم چقدر است؟‬ ‫حس��ینی درباره انالیز نرخ تمام شده هر کیلوگرم گندم با توجه به نرخ‬ ‫نهاده ه��ای تولی��د گفت‪ :‬با توجه به افزایش ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۷‬برابری نرخ کودهای‬ ‫ش��یمیایی فس��فاته و پتاس��ه‪ ،‬افزایش ‪ ۵‬برابری نرخ س��موم که ناشی از‬ ‫تخصیص ارز نیمایی به انهاست‪ ،‬افزایش افسار گسیخته نرخ دالر و تاثیر‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم ان بر نهاده های کشاورزی‪ ،‬افزایش تورم بی سابقه‬ ‫‪ ۵‬ماه نخست امسال‪ ،‬نرخ اعالمی از سوی دولت ‪ 1500‬تومان زیر قیمتی‬ ‫اس��ت که وزارت جهادکش��اورزی براورد کرده است‪ .‬وی با بیان اینکه با‬ ‫سرکوب نرخ گندم ادامه خودکفایی ممکن نیست‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نرخ اعالمی‬ ‫از سوی دولت نه با هزینه های واقعی مطابقت دارد‪ ،‬نه با تورم موجود و نه‬ ‫با تورم انتظاری تا زمان برداشت در سال اینده‪ .‬به گفته حسینی‪ ،‬کشاورز‬ ‫باید از االن هزینه کند تا ‪ ۹‬ماه دیگر محصول خود را به عنوان یک کاالی‬ ‫اساسی و حیاتی برداشت کند و با زیان به دولت بفروشد و منتظر پرداخت‬ ‫وج��ه ان بماند‪ .‬این فعال بخش خصوصی اضافه کرد‪ :‬نرخ ‪ ۴‬هزار تومانی‬ ‫با افزایش سرس��ام اور نرخ کودهای شیمیایی‪ ،‬سموم‪ ،‬دستمزد کارگری‪،‬‬ ‫حمل ونقل و هزینه های جاری و معیش��تی خانواده کش��اورز همخوانی‬ ‫ندارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬از دولت انتظار داریم تا فرصت باقی است نرخ را‬ ‫اصالح کند تا تولید مانند گذشته افت نکند‪.‬‬ ‫بنیاد مسکن گلستان «برتر» شد‬ ‫استان گلستان ش��د‪ .‬ایین اختتامیه بیست ویکمین جشنواره‬ ‫ش��هید رجایی و تجلیل از نهادها و مدیران منتخب اس��تان با‬ ‫حضور استاندار گلستان و دیگر مدیران ارشد این استان برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬در این ایین‪ ،‬مدی��ران و نهادهای منتخب اس��تان که‬ ‫براس��اس ش��اخص های عمومی و اختصاصی موفق به کس��ب‬ ‫بیشترین امتیاز در جش��نواره شهید رجایی شده بودند‪ ،‬مورد‬ ‫بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب شرق صدرا‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا با اشاره به مراحل‬ ‫نهای��ی س��اخت تصفیه خانه فاضالب ش��رق این ش��هر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫احداث این تصفیه خانه از مهم ترین دغدغه های مردم صدراست‬ ‫که امیدواریم حداکثر در یک ماه اینده به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫خلیل حاجی پور در ایین گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس با‬ ‫بی��ان اینکه ش��هدا مظهر اقتدار‪ ،‬امنیت و ارامش ما هس��تند‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سنگ اهن به همراه سرپرست مدیر‬ ‫ح��وزه مدیرعامل‪ ،‬مدیر حراس��ت و مدی��ر روابط عمومی‬ ‫ش��رکت س��نگ اهن با حضور در دفتر ام��ام جمعه بافق‬ ‫با حجت االس�لام والمسلمین س��لیمانی دیدار و پیرامون‬ ‫پروژه های ش��رکت و مساعدت برای اتمام هر چه سریع تر‬ ‫بیمارس��تان ‪ ۹۶‬تختخواب��ی شهرس��تان باف��ق گفت وگو‬ ‫کردند‪ .‬رضا فالح مبارکه‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت س��نگ اهن‬ ‫درباره پروژه های ش��رکت س��نگ اهن ک��ه مهم ترین ان‬ ‫گندله س��ه چاهون و فاضالب و شهری است‪ ،‬گفت‪ :‬پروژه‬ ‫گندله س��ازی در مراحل پایانی راه اندازی اس��ت و تس��ت‬ ‫‪۲۴‬س��اعته ب��رق نیز انجام می ش��ود تا تمام��ی تجهیزات‬ ‫بدون بار برق داش��ته باش��ند و پس از ان روش��ن کردن‬ ‫مش��عل با نظر مهندس��ان و کارشناس��ان مربوط این امر‬ ‫انجام خواهدش��د‪ .‬به گزارش مرکز اطالع رس��انی شرکت‬ ‫س��نگ اهن‪ ،‬مدیرعامل شرکت سنگ اهن در بحث پروژه‬ ‫فاضالب ش��هری با توجه به مش��کالتی که برای مردم به‬ ‫وج��ود اورده بود‪ ،‬گفت‪ :‬ق��ول داده بودیم مناقصه ‪ ۳‬هزار‬ ‫انشعاب در ناحیه «ب» را برگزار کنیم که با مشخص شدن‬ ‫پیمانکار‪ ،‬کار نصب ش��روع خواهد ش��د و ‪ ۳‬هزار انشعاب‬ ‫دیگر در همین ناحیه را در ‪ ۲‬ماه اینده اغاز خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ب��ه ناحیه «الف» نیز س��رعت خواهیم داد ت��ا این امر در‬ ‫انجا نیز انجام ش��ود‪ .‬وی درباره نحوه پرداخت عوارض به‬ ‫شهرداری با توجه به گزارشی که به امام جمعه بافق ارائه‬ ‫گف��ت‪ :‬مجاهدت ه��ا و از خودگذش��تگی های س��ال های دفاع‬ ‫مقدس میراث معنوی و فرهنگی مقدس و ارزش��مندی هستند‬ ‫که صیانت و حفاظت از این میراث تکلیف همگانی است‪.‬‬ ‫او ب��ه اموزه ه��ا و ارزش های بی نظیر دف��اع مقدس به عنوان‬ ‫موتور محرک نظام و انقالب در ‪ ۴۰‬سال گذشته اشاره کرد که‬ ‫همواره موجب عزت و اقتدار این کشور بوده است‪.‬‬ ‫تقدی��ر قرار گرفتند و س��یدمحمد حس��ینی‪ ،‬مدی��رکل بنیاد‬ ‫مس��کن انقالب اس�لامی اس��تان به جهت اقدامات برجسته‬ ‫در محوره��ای تخصصی از دس��ت اس��تاندار تندی��س و لوح‬ ‫این جش��نواره را دریافت کرد‪ .‬مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب‬ ‫اسالمی گلستان گفت‪ :‬هر ساله به منظور شناسایی و قدردانی‬ ‫از تالش��گران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی‬ ‫ش��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با توجه ب��ه دغدغه وی‪ ،‬قول دادیم کمک‬ ‫بیش��تری به مجموعه شورای اس�لامی شهر و شهرداری‬ ‫کنی��م‪ .‬فالح مبارکه در بحث ورود ش��رکت س��نگ اهن‬ ‫به بورس گفت‪ :‬در جلس��ه ای که یکش��نبه هفته گذش��ته‬ ‫در مح��ل تاالر فرابورس برگزار ش��د‪ ،‬گزارش��ی به کمیته‬ ‫پذیرش داده شده و دفاعیه شرکت مورد قبول قرار گرفت‬ ‫و مقدمات برای ورود به بازار س��رمایه در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی با توجه به درخواس��ت حجت االس�لام و المس��لمین‬ ‫س��لیمانی برای کمک شرکت س��نگ اهن و شرکت های‬ ‫زیرمجموع��ه در راه ان��دازی بیمارس��تان ‪ ۹۶‬تختخوابی‬ ‫شهرس��تان اظهارکرد‪ :‬طبق قولی که به فرمانداری و امام‬ ‫جمعه بافق داده شده هرگونه مساعدت و همکاری در حد‬ ‫توان و چارچوب قانون برای راه اندازی سریع تر بیمارستان‬ ‫و عمل به مسئولیت اجتماعی خود انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫و ملت ش��ریف و بزرگوار ایران اس�لامی و نهادینه کردن ارتقا‬ ‫و بهبود عملکرد نهادهای اجرایی در س��طوح مختلف از طریق‬ ‫تقدیر و تش��ویق انها‪ ،‬با استفاده از ایین نامه اجرایی مواد ‪۸۱‬‬ ‫و ‪ ۸۲‬قان��ون مدیریت خدمات کش��وری و دس��تورالعمل های‬ ‫اجرایی مربوط درباره ارزیابی عملکرد س��ال جش��نواره شهید‬ ‫رجایی و از برترین نهادهای اجرایی در استان تجلیل می شود‪.‬‬ ‫بکارگیری کاتالیست جامد در پاالیش گازفجرجم‬ ‫عملی��ات جایگزین��ی و بکارگیری کاتالیس��ت جامد فرایند‬ ‫جذب مرکاپتان در شرکت پاالیش گازفجرجم با موفقیت انجام‬ ‫شده و صرفه جویی ‪ ۴۰‬میلیاردی برای شرکت داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬رئیس مهندسی فرایند در شرکت پاالیش‬ ‫گازفجرج��م با اعالم این خبر گف��ت‪ :‬انجام عملیات جایگزینی‬ ‫و بکارگیری کاتالیس��ت جامد مربوط به فرایند مراکس‪/‬احیای‬ ‫سود(رس��وبی در انبار) این شرکت است‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫نقش مهم کاتالیس��ت مراکس در فراین��د تصفیه گاز طبیعی‬ ‫و ج��ذب ماده زائد (مرکاپتان)؛ تامین و اس��تفاده مس��تمر از‬ ‫کاتالیس��ت به صورت مایع ض��روری بوده و از س��ویی به دلیل‬ ‫وارداتی بودن این ماده‪ ،‬ساالنه این شرکت متحمل هزینه های‬ ‫زیادی می شده است‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 4‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1627‬‬ ‫پیاپی ‪2945‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫رشد قیمت شمش الومینیوم محرک بازیافت قراضه‬ ‫الومینی��وم از ویژگی ه��ای منحص��ر به فردی‬ ‫برخوردار اس��ت ک��ه ان را فلز ق��رن می دانند‪ .‬از‬ ‫انجا که در دنیای کنونی توجه به محیط زیست و‬ ‫مفاهیمی مانند تولید و توس��عه پایدار در اولویت‬ ‫دولت ها قرار گرفت��ه ‪ ،‬این فلز بیش از پیش مورد‬ ‫توجه است‪.‬‬ ‫قابلیت بازیافت الومینیوم موجب ش��ده بسیاری‬ ‫از فع��االن صنعت��ی‪ ،‬الومینیوم را فلزی س��بز و‬ ‫سازگار با محیط زیست بخوانند‪.‬‬ ‫اس��تفاده از قراض��ه الومینیوم��ی در جه��ان‬ ‫روش��ی مرس��وم و پذیرفته شده اس��ت‪ .‬بازیافت‬ ‫قراضه ه��ای الومینیومی ب��رای تولید محصوالت‬ ‫جدید‪ ،‬فعالیتی ارزشمند برای حفظ محیط زیست‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫توج��ه ب��ه این نکته ض��روری به نظر می رس��د‬ ‫ک��ه بازیافت الومینیوم از منظ��ر اقتصادی صرفه‬ ‫اقتصادی دارد و میزان مصرف انرژی را به ش��دت‬ ‫کاه��ش می ده��د‪ .‬درواقع بخ��ش قابل توجهی از‬ ‫فعالیت های معدنی حذف می ش��ود‪ .‬به عالوه انکه‬ ‫باید تاکید کرد تولید الومینیوم اولیه جزو صنایع‬ ‫انرژی بر است؛ بنابراین تغییر روش تولید این فلز‪،‬‬ ‫ب��ه منزله صرفه جویی قابل توجه در مصرف انرژی‬ ‫است‪.‬‬ ‫خوشبختانه استفاده از قراضه های الومینیومی‬ ‫در کش��ور ما نیز مورد توجه قرار دارد و بخشی از‬ ‫نیاز فعاالن صنعتی از این طریق تامین می ش��ود‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع به ویژه در موقعیت کنونی که قیمت‬ ‫ش��مش الومینیوم رش��د قابل توجهی در کش��ور‬ ‫داشته‪ ،‬با اقبال بیشتری روبه رو شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازیاب�ی مج�دد‪ ،‬مهم تری�ن خاصیت‬ ‫الومینیوم‬ ‫اری��ا صادق نیت حقیق��ی‪ ،‬عض��و هی��ات مدیره‬ ‫س��ندیکای صنایع الومینیوم ایران در گفت وگو با‬ ‫و درباره قابلی��ت بازیافت الومینیوم گفت‪:‬‬ ‫یکی از مهم ترین ویژگی های مهم فلز الومینیوم‪،‬‬ ‫خاصی��ت بازیاب��ی مجدد ان اس��ت‪ .‬الومینیوم از‬ ‫منظر محی��ط زیس��تی‪ ،‬ذخیره ان��رژی و امکان‬ ‫بازیابی و استفاده مجدد مورد توجه قرار دارد‪ .‬این‬ ‫بازیاب��ی در عین حفظ تمامی خواص اس��ت‪ .‬این‬ ‫ویژگی منحصر به فرد از چشم صنعتگران داخلی‬ ‫نیز پنهان نمانده است‪.‬‬ ‫حقیقی افزود‪ :‬الومینیوم در ساخت محصوالت‬ ‫مختلفی کارب��رد دارد که ازجمله انها می توان به‬ ‫خودروهای اسقاط ش��ده‪ ،‬لوازم اشپزخانه‪ ،‬ظروف‬ ‫الومینیومی‪ ،‬پروفیل ه��ای در و پنجره‪ ،‬فویل ها و‬ ‫ظ��روف یک بار مصرف‪ ،‬قوطی های نوش��یدنی و‪...‬‬ ‫اشاره کرد‪ .‬تمامی این محصوالت قابلیت بازیافت‬ ‫دارند و امکان استفاده مجدد انها در صنعت وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران واردکننده قراضه است‬ ‫عضو هیات مدیره س��ندیکای صنایع الومینیوم‬ ‫در ادام��ه تاکی��د کرد‪ :‬فعاالن صنع��ت الومینیوم‬ ‫عالوه ب��ر انکه از قراضه ه��ای الومینیومی داخل‬ ‫کش��ور اس��تفاده می کنند‪ ،‬اقدام ب��ه واردات این‬ ‫محصول نیز می کنند‪.‬‬ ‫در دوره ای ایران جزو بزرگ ترین واردکنندگان‬ ‫قراضه الومینیوم از کشورهای اسیای میانه‪ ،‬عراق‬ ‫و افغانستان بود‪.‬‬ ‫بعدها چینی به این بازار وارد شدند و به رقیبی‬ ‫انقالب صنعتی سبز ادامه دارد‬ ‫الومینی��وم را می ت��وان باره��ا و بارها اس��تفاده ک��رد‪ .‬بازیافت‬ ‫قراضه ه��ای الومینیومی در مقایس��ه با ش��مش الومینیوم اولیه‬ ‫(یعنی شمش��ی ک��ه از م��اده معدنی بوکس��یت تولید می ش��ود)‪،‬‬ ‫مزیت های��ی دارد و فرایند تولید الومینیوم از ضایعات به مراتب‬ ‫ارزان تر تمام می شود‬ ‫برای ایران در خرید این قراضه تبدیل شدند‪ .‬این‬ ‫قراضه یا ش��مش حاصل از قراض��ه الومینیوم در‬ ‫داخل کشور برای تولید محصوالت جدید استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قراضه ه��ای الومینیوم بیش��ترین‬ ‫مصرف را در صنعت الیاژس��ازی دارند‪ .‬در صنعت‬ ‫الیاژس��ازی براس��اس گریدی که قراضه ها دارند‪،‬‬ ‫از انه��ا در تولی��د محصوالت گوناگون اس��تفاده‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره س��ندیکای صنایع الومینیوم‬ ‫گفت‪ :‬بس��ته به انکه قراضه مورد نظر در ساخت‬ ‫چه محصولی استفاده ش��ده‪ ،‬میزان سایر عناصر‬ ‫ب��ه کار رفته در ان فلزات نیز متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫بر همین اساس نیز قراضه ها با توجه به ترکیبات‬ ‫موجود‪ ،‬دس��ته بندی می ش��ود و در تولید الیاژی‬ ‫که ب��ا ان همخوانی دارد‪ ،‬خواهد ش��د‪ .‬درنهایت‬ ‫نیز در قالب ش��مش استاندارد به چرخه تولید باز‬ ‫می گردد‪ .‬ضایعات ورق پروفی��ل الومینیومی نیز‬ ‫عمدتا در بحث الیاژس��ازی و تولید مجدد بیلت و‬ ‫پروفیل در و پنجره استفاده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگزینی شمش اولیه‬ ‫حقیقی در پاسخ به سوالی مبنی بر رشد کارایی‬ ‫قراضه در ش��رایط کنونی که قیمت ش��مش این‬ ‫فلز افزایش یافته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از قراضه به عنوان‬ ‫جایگزی��ن ش��مش الومینی��وم در دوره هایی که‬ ‫قیمت شمش افزایش داشته‪ ،‬استفاده شده است‪.‬‬ ‫ضایعات جانشین مناسبی برای الومینیوم خالص‬ ‫هس��تند‪ .‬درحال حاضر به دلیل تشدید تحریم های‬ ‫جهانی علیه ایران‪ ،‬واردات افزودنی ها مانند نیکل‪،‬‬ ‫استرانسیوم‪ ،‬منیزیوم و‪ ...‬دشوار شده و قیمت انها‬ ‫به ش��دت باال رفته و اس��تفاده از قراضه مقبولیت‬ ‫بیشتری یافته است‪ ،‬چراکه قراضه ها در ترکیبات‬ ‫اولی��ه خود افزودنی دارن��د و تولیدکنندگان را از‬ ‫استفاده مجدد افزودنی بی نیاز می کنند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در ش��رایط فعل��ی‪ ،‬مص��رف قراض��ه‬ ‫الومینیوم��ی م��ورد توجه دوچندان ق��رار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫حقیق��ی در مقایس��ه قیمت ش��مش و قراضه‬ ‫الومینیوم گف��ت‪ :‬همواره ارتباط��ی میان قیمت‬ ‫قراضه و ش��مش الومینیوم وجود داش��ته اس��ت‬ ‫چراکه این ‪ ۲‬محصول جایگزین یکدیگر هستند‪.‬‬ ‫وی همچنین در تش��ریح اثرات مثبت بازیافت‬ ‫قراضه الومینیوم اظهارکرد‪ :‬بازیافت الومینیوم از‬ ‫منظر محیط زیس��تی اهمی��ت ویژهای دارد‪ .‬این‬ ‫امکان زمینه جمع اوری قراضه ها را از سطح شهر‬ ‫و کارگاه ه��ای اس��قاط خ��ودرو را فراهم می کند‪.‬‬ ‫این قراضه ها دسته بندی می شوند و براساس نیاز‬ ‫خری��داران به انها فروخته می ش��وند‪ .‬این قابلیت‬ ‫بازگش��ت چندین ب��اره تاثیر بس��زایی در کاهش‬ ‫پسماندها دارد‪.‬‬ ‫به ع�لاوه انک��ه قراضه با مص��رف اندکی انرژی‬ ‫دوباره ب��ه الومینی��وم قابل اس��تفاده در صنعت‬ ‫تبدیل می ش��ود؛ درنتیجه ش��اهد االیندگی های‬ ‫کمت��ری خواهیم بود‪ .‬بنابراین فلز الومینیوم از ‪۲‬‬ ‫منظر یادشده به کمک محیط زیست می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹فلزی برای همیشه‬ ‫س��عید برزگر‪ ،‬کارش��ناس صنای��ع معدنی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫و در پاس��خ به سوالی مبنی بر‬ ‫اهمیت اس��تفاده از قراضه های الومینیومی گفت‪:‬‬ ‫الومینیوم را می توان بارها و بارها اس��تفاده کرد‪.‬‬ ‫بازیاف��ت قراضه ه��ای الومینیومی در مقایس��ه با‬ ‫شمش الومینیوم اولیه (یعنی شمشی که از ماده‬ ‫معدنی بوکسیت تولید می شود)‪ ،‬مزیت هایی دارد‪.‬‬ ‫ازجمله انکه فرایند تولی��د الومینیوم از ضایعات‬ ‫به مراتب ارزان تر تمام می شود‪ .‬درنتیجه بازیافت‬ ‫الومینیوم به منزل��ه صرفه جویی قابل توجهی در‬ ‫هزینه هاست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بازیافت قراضه ه��ای الومینیوم در‬ ‫مقایس��ه با تولید الومینیوم اولیه انرژی بری بسیار‬ ‫کمتری دارد؛ بنابراین بهره گیری از این روش‪ ،‬به‬ ‫حفظ محیط زیست کمک می کند‪.‬‬ ‫به عالوه انکه‪ ،‬با انجام روش های بازیافتی‪ ،‬مقدار‬ ‫زباله س��وزانده یا دفن ش��ده کاه��ش می یابد‪ .‬از‬ ‫انجاکه دیگر نیازی به تصفیه الومینیوم نیس��ت‪،‬‬ ‫الودگی ه��ای محی��ط زیس��تی کاه��ش می یابد؛‬ ‫بنابراین درمجموع می توان اینطور برداش��ت کرد‬ ‫ک��ه تولید الومینی��وم ثانویه به صرفه ت��ر از تولید‬ ‫الومینی��وم اولی��ه اس��ت‪ .‬به ویژه ک��ه در فرایند‬ ‫بازیاف��ت‪ ،‬کیفی��ت محصول نهایی هی��چ تفاوتی‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫برزگر همچنین خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬الومینیوم‬ ‫به دلی��ل ویژگی های منحصر به ف��ردی که دارد‪،‬‬ ‫پرکاربردتری��ن فل��ز پس از اهن اس��ت‪ .‬درنتیجه‬ ‫بازیاف��ت قراضه ه��ای الومینیوم��ی از اهمی��ت‬ ‫دوچندان��ی برخ��وردار اس��ت‪ ،‬چراکه س��االنه از‬ ‫ورود حجم قابل توجهی پس��ماند به محیط زیست‬ ‫جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫به ع�لاوه انکه باید تاکید ک��رد که فرایند ذوب‬ ‫ضایعات الومینیوم‪ ،‬س��اده اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت‬ ‫کیفیت الومینی��وم حاصل از بازیاف��ت تفاوتی با‬ ‫محص��والت حاصل از ش��مش ن��دارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫البته فراین��د بازیافت الومینیوم نیز الزاماتی دارد‬ ‫و به عنوان نمونه‪ ،‬همگن بودن قراضه ها بر رش��د‬ ‫کیفیت محصول نهایی بسیار تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عبور تولید فوالد خوزستان‬ ‫از مرز ‪2‬میلیون تن‬ ‫‹ ‹مورد توجه در دوره گرانی‬ ‫این کارشناس صنایع معدنی در پاسخ به سوالی‬ ‫مبنی بر مقایس��ه قیمت الومینیوم اولیه و ثانویه‬ ‫ای��ن فلز گفت‪ :‬قیمت قراض��ه الومینیومی عموما‬ ‫تابع قیمت ش��مش این فل��ز در بازارهای جهانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما در حالت کلی اس��تفاده از قراضه به ویژه در‬ ‫دوره های��ی که نرخ فروش ش��مش الومینیوم در‬ ‫بازار جهانی رش��د قابل توجهی را تجربه می کند‪،‬‬ ‫از اقبال بیشتری برخوردار است و صرفه بیشتری‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی در پایان تاکید کرد‪ :‬تولید الومینیوم ثانویه‬ ‫ب��ه ‪ ۲‬روش یعنی بازیاف��ت قراضه های حاصل از‬ ‫الومینی��وم اولیه و بازیابی مج��دد انها و واردات‬ ‫قراضه از کش��ورهای دیگر انجام می شود‪ .‬هرچند‬ ‫واردات ان به دلی��ل تحریم ها و نبود زیرس��اخت‬ ‫مناس��ب حمل ونقل در طول س��ال های گذش��ته‬ ‫محدود شده است‪.‬‬ ‫اریا صادق نیت حقیقی‬ ‫سعید برزگر‬ ‫سخن پایانی‬ ‫الومینیوم ب هعنوان دومین فلز پرکاربرد جهان‬ ‫از ویژگی های ممتاز و برجسته ای برخوردار است‪.‬‬ ‫قابلیت بازیافت چندب��اره این فلز را باید یکی از‬ ‫مهم تری��ن و اثرگذارترین ویژگی هایی دانس��ت‬ ‫که الومینی��وم را در رده محصوالت س��ازگار با‬ ‫طزیست قرار می دهد‪ .‬خوشبختانه استفاده‬ ‫محی ‬ ‫از قراض هه��ای الومینیومی در ای��ران نیز کاربرد‬ ‫دارد‪ .‬هرچند در طول س��ال های گذشته بخشی‬ ‫از نیاز صنایع به این محصوالت بازیافتی از طریق‬ ‫واردات تامین شده اس��ت؛ بنابراین در موقعیت‬ ‫کنونی واردات قراضه دش��وارتر از گذشته است‪.‬‬ ‫رون��د رو به رش��د قیمت ش��مش الومینیوم در‬ ‫بازار داخلی‪ ،‬اس��تقبال از قراضه و بازیافت ان را‬ ‫بیش از پیش افزای��ش می دهد؛ بنابراین باید در‬ ‫اینده نزدیک منتظر رشد صنعت بازیافت قراضه‬ ‫الومینیومی باشیم‪.‬‬ ‫در نخستین جلسه پایش طرح ‪ ۱۰‬میلیون تنی فوالد در منطقه خلیج فارس مطرح شد‬ ‫تشکیل شرکت سرمایه گذار پروژه فوالد منطقه خلیج فارس‬ ‫قائم مقام و عضو هیات عامل ایمیدرو از ایجاد ش��رکت توسعه ظرفیت تولید‬ ‫ف��والد در منطق��ه ویژه خلیج فارس ت��ا ‪ ۱۰‬میلیون تن خب��رداد و افزود‪ :‬این‬ ‫شرکت با حضور شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران‪ ،‬عباس نعیمی که در نخس��تین جلس��ه پایش ط��رح ‪ ۱۰‬میلیون تنی‬ ‫فوالد در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس س��خن می گفت‪ ،‬پس‬ ‫از ارائه گزارش مش��اور طرح جامع فوالد تصریح کرد‪ :‬ش��رکت مورد بحث با‬ ‫سرمایه گذاری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‪ ،‬صبا فوالد خلیج فارس‪ ،‬فوالد‬ ‫قش��م‪ ،‬فوالد هرمزگان‪ ،‬گسترش س��رمایه گذاری بین المللی ارزش و سازمان‬ ‫توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران فعالیت می کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه سهم اورده ایمیدرو در قالب زمین پروژه ارائه می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سهم هر یک از شرکا در این پروژه نیز مشخص شده است‪.‬‬ ‫این عضو هیات عامل ایمیدرو تصریح کرد‪ :‬پس از برگزاری جلسات مختلف‬ ‫و پیگیری های انجام ش��ده‪ ،‬اکنون موضوع ش��کل گیری چنین کنسرس��یومی‬ ‫برطرف شده و با نهایی شدن انتخاب مشاور‪ ،‬در حال بررسی موارد مربوط به‬ ‫اقدامات زودهنگام پروژه (‪ )Early Work‬هستیم‪.‬‬ ‫نعیمی با یاداوری اینکه هم اینک ظرفیت تولید فوالد در منطقه خلیج فارس‬ ‫‪ ۴‬میلیون اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬طبق ط��رح کالنی که پیش رو داری��م ‪ ۶‬میلیون تن‬ ‫ظرفیت جدید تولید در این منطقه ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫قائ��م مق��ام ایمیدرو با بیان اینکه با تش��کیل ش��رکت س��رمایه گذار پروژه‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ف��والد هرمزگان ب��ا حضور در‬ ‫جم��ع اتش نش��انان این ش��رکت ضم��ن تبریک روز‬ ‫ایمن��ی و اتش نش��انی ب��ا اهدای گل و ل��وح تقدیر از‬ ‫زحمات این فداکاران تقدیر و تش��کر کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان‪ ،‬فرزاد ارزانی در‬ ‫جمع اتش نش��انان فوالد هرمزگان روز اتش نش��انی‬ ‫را ی��ک نماد دانس��ت و گفت‪ :‬با توجه به اینکه ش��ما‬ ‫عزی��زان همیش��ه اماده اید تا در مواق��ع نیاز به کمک‬ ‫اس��یب دیدگان بش��تابید‪ ،‬ب��رای ش��ما ه��ر روز‪ ،‬روز‬ ‫اتش نشانی اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان‬ ‫در ادامه اتش نشانی را شغلی مقدس دانست که هدف‬ ‫ان نجات جان انسان هاس��ت‪ .‬ارزانی با اشاره به اینکه‬ ‫جایگاه ایمنی و اتش نش��انی در ش��رکت نس��بت به‬ ‫سالیان گذشته ارتقا یافته‪ ،‬گفت‪ :‬در بازدیدهای قبلی‬ ‫مشکالتی را از لحاظ شغل و مزایای شغلی مطرح کرده‬ ‫بودید که با رفع موانع قانونی اتفاقات خوبی برای شما‬ ‫عزیزان رقم خورد و س��عی بر ان ش��د که نگرانی های‬ ‫ش��ما در این حوزه برطرف ش��ود‪ .‬وی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫تا جایی ک��ه ضوابط و قوانین اجازه دهد دریغی وجود‬ ‫ندارد و من حمایت می کنم‪ .‬ایش��ان ضمن حمایت از‬ ‫ارتقای امکانات ورزش��ی و رفاهی اتش نش��انی فوالد‬ ‫هرمزگان‪ ،‬از بررس��ی ساخت س��اختمان جدید مرکز‬ ‫اتش نشانی همراه با طرح توسعه خبر داد‪.‬‬ ‫یادش��ده‪ ،‬از این پس ش��اهد یکپارچگی و همسویی بیش��تر در سیاست های‬ ‫توس��عه فوالد در منطقه ویژه خلیج فارس می ش��ویم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫دغدغه ما انتخاب نوع محصولی اس��ت که در این پروژه تولید خواهد ش��د به‬ ‫گونه ای که بیش��ترین نفع و ارزش افزوده را برای صنعت فوالد و اقتصاد کشور‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی خط��اب به مش��اور طرح جامع ف��والد گفت‪ :‬تا نیمه اب��ان ماه‪ ،‬گزارش‬ ‫مربوط به گزینه نهایی محصول تولیدی ارائه شود‪.‬‬ ‫قائم مقام و عضو هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد‪ :‬نوع فناوری و مقیاس تولید‬ ‫برابر با استانداردهای روز‪ ،‬از مشخصه هایی است که ایمیدرو به عنوان راهبر و‬ ‫نهاد حاکمیتی خواهان ان است‪.‬‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬مجری طرح گزارش��ی از اقدامات انجام ش��ده در مطالعات‬ ‫اهداف طرح‪ ،‬اخذ مجوزها‪ ،‬دریافت پیش��نهاد س��رمایه گذاران و تعیین زمین‬ ‫مورد نیاز طرح ارائه کرد و به بحث و بررسی گذاشته شد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬گزینه های مربوط به نوع محصول تولیدی نیز مورد بررس��ی‬ ‫قرار گرفت و مقرر شد در جلسه اتی جمع بندی نهایی ارائه شود‪.‬‬ ‫تولید ش��مش در ش��رکت‬ ‫ف��والد خوزس��تان در نیم��ه‬ ‫نخس��ت امس��ال‪ ،‬ب��ا رکورد‬ ‫هم��راه ش��د و ب��ه م��رز ‪۲‬‬ ‫میلیون تن رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی ش��رکت فوالد‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬عل��ی محمدی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل این ش��رکت با اعالم خبر یادش��ده افزود‪:‬‬ ‫کارکنان فوالد خوزستان توانستند با تالش شبانه روزی‬ ‫و تکیه بر توان داخلی پس از ‪ ۲‬س��ال‪ ،‬رکورد تولید ‪۶‬‬ ‫ماه��ه را به میزان قابل توجهی ارتقا دهند‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزستان عبور از تولید یک‬ ‫میلیون و ‪ ۹۷۶‬هزار تن در ‪ ۶‬ماه نخست سال ‪ ۹۹‬گامی‬ ‫بلند در تحقق جهش تولید است‪ .‬محمدی اظهارکرد با‬ ‫وجود همه س��ختی های ناشی از تحریم های ظالمانه و‬ ‫محدودیت های شیوع کرونا‪ ،‬کارکنان فوالد خوزستان‬ ‫در مس��یر تحقق ش��عار س��ال ‪ ۱۳۹۹‬گام برداشتند و‬ ‫ب��ه ن��دای رهبر انقالب لبیک گفتند‪ .‬وی یاداور ش��د‪:‬‬ ‫این رکود تولید نس��بت به س��ال ‪ ۹۷‬بیش از ‪ ۶۷‬هزار‬ ‫تن افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت فوالد‬ ‫خوزس��تان همچنین درباره رکوردهای پیشین گفت‪:‬‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال با تولید ی��ک میلیون و ‪۲۴‬‬ ‫هزار تن شمش‪ ،‬رکورد جدیدی در فصل بهار به دست‬ ‫امده بود‪ .‬از س��ویی در ‪ ۴‬نوبت رکورد تولید ماهانه در‬ ‫فروردین و خرداد و رکورد تولید روزانه در ‪ 14‬فروردین‬ ‫و ‪ 24‬اردیبهش��ت ارتقا یافت‪ .‬مدیرعامل شرکت فوالد‬ ‫خوزس��تان تاکی��د کرد‪ :‬ش��عار محوری س��ال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫فوالد خوزس��تان «تکمیل زنجی��ره ارزش و تحول در‬ ‫تولید محصوالت خاص با تمرکز بر طرح های توس��عه‪،‬‬ ‫ایمنی‪ ،‬محیط زیس��ت و بهداشت محیط کار و تقویت‬ ‫س��رمایه های انسانی» اس��ت و برنامه س��االنه تولید‪،‬‬ ‫‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار تن ش��مش ف��والد پیش بینی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬محمدی افزود‪ :‬همه توان خود را به کار‬ ‫می گیری��م که به اقتصاد ب��دون نفت کمک کنیم و به‬ ‫مانند س��ال های گذش��ته‪ ،‬با اولویت تامین نیاز داخل‪،‬‬ ‫درصدی از این تولید به صادرات اختصاص دارد‪.‬‬ ‫راهکار بهبود اقتصاد‬ ‫همزمان با گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس‪ ،‬جلسه‬ ‫کمیته ایثارگران شرکت فوالد مبارکه با حضور معاون‬ ‫نیروی انسانی و اعضای کمیتۀ ایثارگران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت فوالد مبارکه در‬ ‫ابتدای این جلسه‪ ،‬معاون نیروی انسانی و سازماندهی‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره‬ ‫شهدا و تجلیل از ایثارگری های رزمندگان‪ ،‬ازادگان و‬ ‫خانواده های ایثارگران بر نقش ایشان در ‪ ۸‬سال دفاع‬ ‫مقدس تاکید کرد‪.‬‬ ‫عب��اس اکبری محم��دی با مقایس��ه زم��ان حال با‬ ‫دوران جنگ تحمیلی خاطرنش��ان کرد‪ :‬الگوبرداری از‬ ‫رزمندگان و حفظ روحیه همدلی و مجاهدت اقتصادی‬ ‫در چنین شرایطی می تواند همانند فضای همدلی که‬ ‫در بی��ن رزمن��دگان موج می زد‪ ،‬راه��کار برون رفت از‬ ‫این ش��رایط سخت باشد‪ .‬در ادامه این جلسه مباحث‬ ‫و موضوعات ایثارگران مطرح ش��د و مورد بررسی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫صادرات‬ ‫محصوالت نهایی‬ ‫فوالد‪ ،‬اولویت‬ ‫نخست‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اعالم ک��رد‪ :‬به دنب��ال صادرات‬ ‫محصوالت نهایی فوالد و جلوگیری از خام فروشی هستیم‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��اتا‪ ،‬علیرضا رزم حس��ینی‪ ،‬وزیر جدید صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫اع�لام این مطلب‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از برنامه ه��ا و اولویت های راهبردی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تکمیل زنجیره های صنعتی از جمله‬ ‫فوالد در کشور به شمار می رود که خوشبختانه در بعضی از استان ها‬ ‫زنجیره تکمیل شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه این مس��یر در اس��تان فارس نیز هموارتر‬ ‫شده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تکمیل زنجیره فوالد این استان شروع شده و فاز‬ ‫چهارم طرح توس��عه ذوب اهن کوار نیز در همین راستاست‪ .‬امروز‬ ‫نیز شاهد اغاز عملیات اجرایی ان بودیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اعالم اینکه باید به سمت صادرات‬ ‫محصوالت نهایی فوالد برویم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با جلوگیری از خام فروشی‬ ‫زمینه ایجاد موقعیت های شغلی جدید در کشور فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫رزم حسینی ادامه داد‪ :‬تکمیل هر چه بیشتر زنجیره تمام صنایع‬ ‫از جمل��ه مس‪ ،‬روی الومینیوم و‪ ...‬را در دس��تور کار داریم و مورد‬ ‫پیگیری قرار می دهیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با تاکید بر تکمی��ل ظرفیت های خالی اعالم کرد‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬میلیون تن ظرفیت خالی نورد داریم که در سال جهش‬ ‫تولید در نظر داریم بخش��ی از این ظرفیت را ازس��وی شرکت های‬ ‫بزرگ تکمیل کنیم‪.‬‬ ‫رشد ایمنی‬ ‫در فوالد هرمزگان‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 4‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1627‬‬ ‫پیاپی ‪2945‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سابقه‬ ‫گوهرسنگ ها‬ ‫در ایران‬ ‫ارسالن قربانی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫خبر‬ ‫توسعه روزافزون‬ ‫بخش معدن‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫پیام تبریکی به وزیر جدید ارسال کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت معدنی‬ ‫و صنعت��ی گل گهر‪ ،‬جمش��ید مالرحمان در‬ ‫این پی��ام اظهار کرد‪ :‬جن��اب اقای مهندس‬ ‫رزم حس��ینی‪ ،‬وزی��ر محترم صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت کس��ب رای اعتم��اد از نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و انتصاب شایسته‬ ‫جنابعال��ی به عنوان مقام عالی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت را صمیمانه تبریک و تهنیت‬ ‫عرض می کنم‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬امید دارم در س��ایه الطاف الهی‬ ‫با س��وابق و تجارب گرانبهای ش��ما در حوزه‬ ‫مدیری��ت عالی‪ ،‬ضمن جهش تولید‪ ،‬ش��اهد‬ ‫توس��عه روزاف��زون و پایدار بخ��ش معدن و‬ ‫صنایع معدنی کشور باشیم‪.‬‬ ‫مالرحم��ان تصریح ک��رد‪ :‬از درگاه خداوند‬ ‫متعال‪ ،‬س��ربلندی و توفیق روزافزون شما را‬ ‫در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی‬ ‫و مردم شریف کشور ایران مسالت دارم‪.‬‬ ‫تقویت صندوق‬ ‫بازارگردانی‬ ‫معدن و‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫قائم مقام ایمیدرو از اهتمام ش��رکت ها در تشکیل صندوق بازارگردانی‬ ‫مع��دن و صنایع معدن��ی خبر داد و گفت‪ :‬ش��رکت های معدنی به منظور‬ ‫حمایت از دارایی سهامداران‪ ،‬اقدام به تقویت صندوق بازارگردانی کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ایمیدرو‪ ،‬عباس نعیم��ی‪ ،‬عضو هیات عامل‬ ‫ایمیدرو در نشس��ت کارگ��روه نظارت بر بازار ب��ورس ایمیدرو که در ان‬ ‫به روند تغییرات بازار بورس در یک هفته گذش��ته پرداخته ش��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مهم تر از حمایت از دارایی ها‪ ،‬اعتمادسازی در بورس با استفاده از نظرات‬ ‫خبرگان این حوزه است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۸۵‬شرکت سهامی عام زنجیره معدن در بورس حضور‬ ‫دارند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ارزش بازار ش��رکت های زنجیره معدن تا ‪ ۲۰‬ش��هریور‬ ‫به ‪ ۱۵۵۲‬هزار میلیارد و س��هم این ش��رکت ها از ارزش بازار تا ‪ 2‬مهر به‬ ‫‪ ۲۴.۹‬درصد رسید‪.‬‬ ‫در این جلس��ه مدیر اقتصادی و س��رمایه گذاری ایمیدرو طی سخنانی‬ ‫گفت‪ :‬بازار س��رمایه دنیا مش��ابه بورس ایران با بحران کمبود نقدینگی و‬ ‫ورود س��رمایه جدید مواجه شده اس��ت‪ .‬امیر صباغ افزود‪ :‬امار نقدینگی‬ ‫بازارهای س��رمایه دنیا حکایت از افت هزار میلیارد دالری نقدینگی دارد‬ ‫که در ماه س��پتامبر عامل افت بازار س��هام امریکا ب��رای چهارمین هفته‬ ‫متوالی شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کاهش ش��تاب چاپ پول و عقب نش��ینی بانک های مرکزی‬ ‫کشورها از سیاست قبلی از دالیل این موضوع است که انتظار می رود در‬ ‫اینده نزدیک این سیاست تغییر کند‪.‬‬ ‫در بررسی اهمیت ژئوتوریسم مطرح شد‬ ‫رشد درامدزایی معادن با رونق گردشگری‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معادن در فهرس�ت جاذبه های توریس�تی هر کش�وری از اهمیت خاص�ی برخوردارند و‬ ‫باعنوان ژئوتوریسم مورد توجه قرار می گیرند‪ .‬دیدن معادن‪ ،‬روش های اکتشاف و استخراج‬ ‫انها‪ ،‬دستگاه ها و ماش�ین االت مورد استفاده برای استخراج مواد معدنی و مشاهده انواع‬ ‫سنگ ها به ویژه سنگ های قیمتی و جواهری برای مردم جذابیت خاصی دارد‪.‬‬ ‫گردش�گری معدن یا ژئوتوریسم‪ ،‬با معرفی پدیده های زمین شناختی ضمن رشد اگاهی‬ ‫عالقه من�دان‪ ،‬به درامدزای�ی معدن نیز کمک کن�د‪ .‬این مهم می توان�د در خدمت بخش‬ ‫معدنکاری کهن و همچنین بخش زمین شناختی قرار گیرد‪.‬‬ ‫زمین گردش�گری ی�ا ژئوتوریس�م (ب�ه انگلیس�ی ‪ )Geotourism‬از دو بخ�ش ژئو و‬ ‫توریس�م تشکیل شد ه اس�ت؛ بخش ژئو جاذبه های زمین شناسی‪ ،‬ژئومورفولوژی و میراث‬ ‫معدنکاری را شامل می ش�ود و بخش توریسم ان به عنوان موضوعی چندرشته ای‪ ،‬تمامی‬ ‫زیرساخت های صنعت گردش‬ ‫مخاطب�ان زمین گردش�گری علاوه ب�ر متخصص�ان و کارشناس�ان زمین شناس�ی و‬ ‫ژئومورفولوژی‪ ،‬گردشگران عادی و عالقه مندان به طبیعت هستند‪ .‬در جریان فعالیت های‬ ‫زمین گردش�گری‪ ،‬بازدیدکنندگان ضمن بازدید از پدیده های زیبا و ویژه زمین شناس�ی با‬ ‫مبانی پیدایش انها اشنا می شوند و اهمیت وجودی انها را درمی یابند‪.‬‬ ‫ش��رکت تهی��ه و تولید مواد معدنی ای��ران در چند‬ ‫س��ال اخی��ر فعالیت ه��ای ارزش��مندی را در ح��وزه‬ ‫«گردش��گری زمین» اغاز ک��رده و در برخی مناطق‬ ‫معدنی از جمله منطقه بزرگ معدنی انگوران اس��تان‬ ‫زنج��ان‪ ،‬منطقه نمکی خور اصفه��ان‪ ،‬معادن متروکه‬ ‫و جذاب زغال س��نگ البرز مرکزی ش��رایطی را برای‬ ‫بازدید و حضور گردش��گران و عالقه مندان به «زمین‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ای��ران س��ابقه چندهزارس��اله در صادرات‬ ‫و واردات گوهرس��نگ ها دارد‪ .‬در گذش��ته‬ ‫سنگ های قیمتی به شکل خام از کشورهای‬ ‫ش��رقی وارد کشور می شدند‪ ،‬در شهر سوخته‬ ‫نزدی��ک زابل فعل��ی به عنوان مرک��ز تراش و‬ ‫پردازش کش��ور به هنر ایرانی اغشته و بعد به‬ ‫کشورهای جنوب غربی ایران یعنی بابل‪ ،‬مصر‬ ‫و رم صادر می ش��دند؛ بنابرای��ن ایران قدمت‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬ساله در زمینه گوهرسنگ ها دارد‪.‬‬ ‫ش��ناخته ترین گوهرس��نگ در ایران سنگ‬ ‫فیروزه است‪ .‬امروز تنها معدن فعال فیروزه در‬ ‫نیش��ابور جای گرفته که در دنیا هم شناخته‬ ‫ شده است‪ .‬این معدن تاریخ ‪ ۷‬هزار ساله دارد‪.‬‬ ‫س��نگ فیروزه به صورت خ��ام و تراش خورده‬ ‫بازار خوبی در خارج از کش��ور دارد‪ .‬بسیاری‬ ‫از مناطق دنیا تمایل دارند که فیروزه نیشابور‬ ‫را به ص��ورت خام یا پردازش ش��ده‪ ،‬خریداری‬ ‫کنن��د‪ .‬در این بین معدن نیش��ابور به تنهایی‬ ‫نمی توان��د تامین کنن��ده نیاز داخلی کش��ور‬ ‫باشد؛ بنابراین بهتر است معادن دیگر فیروزه‬ ‫که هم اکنون غیرفعال هس��تند‪ ،‬فعال شوند‪.‬‬ ‫حتی اگر فیروزه خام از کشورهای دیگر وارد‬ ‫کنیم‪ ،‬ممکن اس��ت قابل قبول باشد‪ ،‬چراکه‬ ‫تقاضای فیروزه داخلی بیش از ظرفیت معدن‬ ‫نیشابور است‪.‬‬ ‫انچ��ه نباید اج��ازه ورود پیدا کند‪ ،‬س��نگ‬ ‫پردازش ش��ده قیمت��ی و نیمه قیمتی اس��ت‪،‬‬ ‫چراک��ه مانع رش��د صنعت داخلی می ش��ود‪.‬‬ ‫اگر سنگ نیمه قیمتی به طور خام وارد کشور‬ ‫ش��ده و با هن��ر ایرانی پردازش ش��ود‪ ،‬اتفاق‬ ‫خوبی است‪ .‬در مقابل نباید سنگ نیمه قیمتی‬ ‫و قیمتی پردازش ش��ده وارد کش��ور شود‪ .‬در‬ ‫واقع باید ورود سنگ هایی مثل یاقوت و زمرد‬ ‫به صورت خام باشد تا با هنر ایرانی پردازش و‬ ‫بعد صادر شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه باید گف��ت واردات س��نگ های‬ ‫قیمتی به ایران از نظر تجاری اش��کالی ندارد‪.‬‬ ‫به دلی��ل اینکه اغلب س��نگ های قیمتی در‬ ‫ایران وج��ود ن��دارد‪ ،‬واردات ان هم خالی از‬ ‫اش��کال است‪ .‬ما گوهرسنگ های قیمتی مثل‬ ‫الم��اس‪ ،‬یاقوت کب��ود یا زمرد را در کش��ور‬ ‫نداری��م و تنها در گ��روه نیمه قیمتی ها یعنی‬ ‫عقیق‪ ،‬گارنت‪ ،‬فیروزه و شجر توانمند هستیم؛‬ ‫بنابراین واردات ما بیشتر به سنگ های قیمتی‬ ‫خالصه می شود‪.‬‬ ‫باتوجه ب��ه اینکه جایگاه گوهرس��نگ های‬ ‫ای��ران در جهان قابل توجه اس��ت‪ ،‬اگر درایت‬ ‫نش��ان دهیم‪ ،‬می توانی��م در دنیا حرفی برای‬ ‫گفتن داشته باشیم‪.‬‬ ‫در ای��ن بین س��ازمان هایی مث��ل ایمیدرو‬ ‫توانسته اند نقش خوبی ایفا کنند‪ .‬چند وقتی‬ ‫اس��ت ک��ه در ایمیدرو بحث گس��ترده ای در‬ ‫ح شده است‪.‬‬ ‫زمینه رونق گوهرس��نگ ها مطر ‬ ‫تاکنون این سازمان مراحل خوبی را طی کرده‬ ‫و امیدوارم بتوانیم به پیشرفت قابل توجهی در‬ ‫این بخش دس��ت یابیم و صنعت گوهرسنگ‬ ‫در ای��ران رون��ق پی��دا کند‪ .‬اگ��ر مطالعات و‬ ‫بررس��ی های ایمیدرو به اس��تراتژی موردنظر‬ ‫برسد‪ ،‬به طور حتم وضع صنعت گوهرسنگ ها‬ ‫دگرگون خواهد شد‪.‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫درحالی که کش��ورهای دیگر بر گردشگری معدن تمرکز کرده اند‪ ،‬ما‬ ‫تاکن��ون کار جدی ای در این ح��وزه انجام نداده ایم‪ .‬ب��ا اینکه ایران‬ ‫ظرفیت خوبی برای رشد گردشگری در این حوزه دارد‪ ،‬این موضوع‬ ‫ازسوی سیاست گذاران چندان موردتوجه قرار نگرفته است‬ ‫گردش��گری» فراهم س��اخته اس��ت‪ .‬حتی براس��اس‬ ‫برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته اماده ارائه این تجارب‬ ‫به س��ایر مراکز و س��ازمان های خصوصی و دولتی در‬ ‫اینده نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه چندی پیش سرپرس��ت معاونت‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت خراس��ان رضوی گف��ت‪ :‬معدن فی��روزه این‬ ‫اس��تان واقع در شهرس��تان فیروزه ک��ه محصول ان‬ ‫باعنوان «فیروزه نیشابور» معروف شده‪ ،‬بیش از جنبه‬ ‫معدنی‪ ،‬دارای مزیت مهم در حوزه گردشگری است‪.‬‬ ‫محمد توکلی با اش��اره به تدوین طرح ژئوتوریس��م‬ ‫برای این معدن گفت‪ :‬فیروزه نیشابور یک برند جهانی‬ ‫شناخته ش��ده در عرصه س��نگ های قیمتی است که‬ ‫معدن ان در صورت ایجاد زیرس��اخت های مناس��ب‪،‬‬ ‫یک مکان پر از جذابیت برای گردش��گران خواهد بود‪.‬‬ ‫توکلی افزود‪ :‬طرح ژئوتوریسم تاکنون عالوه بر معدن‬ ‫فیروزه نیشابور برای ‪ ۲‬معدن نمک و یک معدن طالی‬ ‫دیگر در خراسان رضوی تدوین شده است‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬پیگیری دریاف��ت مجوزهای الزم از‬ ‫س��ازمان می��راث فرهنگی برای اج��رای این طرح در‬ ‫جریان است‪.‬‬ ‫از گردشگری معدن غافل بوده ایم‬ ‫غالمرضا نازپرور‬ ‫صوفیانی‪:‬‬ ‫گردشگری معدن‬ ‫عاملی برای رشد‬ ‫درامدزایی‬ ‫معادن است‬ ‫غالمرض��ا نازپ��رور صوفیانی‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراس��ان رضوی‬ ‫با بیان اینکه ایران ظرفیت خوبی در بخش گردش��گری‬ ‫مع��دن دارد‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬به طور قط��ع جاذبه های‬ ‫زیادی برای گردش��گری در معادن کشور وجود دارد که‬ ‫باعنوان «ژئوتوریس��م معدن» از ان یاد می شود‪ .‬زیبایی‬ ‫کانی ها‪ ،‬نحوه اس��تخراج‪ ،‬اکتش��اف و قدمتی که معادن‬ ‫کشور دارند‪ ،‬می تواند برای دانشجویان‪ ،‬زمین شناسان و‬ ‫افراد عالقه مند به حوزه معدن جذاب باشد‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن خراس��ان رضوی با اشاره به اینکه‬ ‫گردش��گری مع��دن در کش��ورهای دیگر مدت هاس��ت‬ ‫که مورد توجه قرار گرفته‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬بس��یاری‬ ‫از کش��ورها به دنبال چنی��ن جاذبه هایی هس��تند‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که ما ب��ه ان بهای چندان��ی نداده ایم‪.‬‬ ‫کش��ورهای دیگر و توریس��ت های خارجی عالقه مندی‬ ‫بسیاری به چنین منابعی دارند‪.‬‬ ‫نازپرور صوفیان��ی تصریح کرد‪ :‬ایران به دلیل‬ ‫جاذبه ه��ای طبیع��ی و ظرفیت ه��ای معدنی‬ ‫می تواند برای گردش��گران داخل��ی و خارجی‬ ‫جذاب باش��د‪ ،‬این در حالی اس��ت که تاکنون‬ ‫از گردش��گری مع��دن غافل بوده ای��م‪ .‬اگر در‬ ‫اس��تان های مختلف کش��ور کار کارشناسی و‬ ‫علمی انجام شود‪ ،‬ظرفیت های خوبی داریم که می تواند‬ ‫به رشد درامد ارزی کشور کمک کند‪.‬‬ ‫توانمندی های معدنی خراسان رضوی‬ ‫رئی��س خان��ه معدن خراس��ان رض��وی با اش��اره به‬ ‫توانمندی ه��ای معدنی این اس��تان تصریح کرد‪ :‬معدن‬ ‫فیروزه یکی از معادن بس��یار قدیمی اس��ت که در این‬ ‫اس��تان وجود دارد‪ .‬به دلیل عالقه من��دی مردم ایران به‬ ‫س��نگ فیروزه‪ ،‬این ماده معدنی کش��ش و ظرفیت الزم‬ ‫برای جذب توریسم را دارد‪.‬‬ ‫او در ادام��ه با اش��اره به مع��ادن نمک این‬ ‫اس��تان اظه��ار ک��رد‪ :‬یک��ی از م��وارد دیگر‬ ‫برای ج��ذب توریس��م معادن نمک اس��تان‬ ‫هس��تند‪ .‬در این زمینه نمی توان از جذابیت‬ ‫تونل های بسیار بزرگ و بلورهای نمکی برای‬ ‫زمین شناسان و بازدیدکنندگان گذشت‪.‬‬ ‫نازپرور صوفیانی با اش��اره به اینکه گردشگری معدن‬ ‫عاملی برای رش��د درامدزایی معادن به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬جذب توریسم معادن‪ ،‬منبع درامدی خوبی‬ ‫برای معدنکاران به ویژه معادن بخش خصوصی است‪ ،‬اما‬ ‫توس��عه ژئوتوریسم کاری زودبازده نیست‪ ،‬بلکه فعالیتی‬ ‫ماندگار است که باید برای ان هزینه کرد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به راه های دیگر درامدزایی از محل معادن‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬تبدیل مع��ادن به مراکز درام��دزا بعد از‬ ‫پایان فعالیت معدنی یکی از موارد دیگر است‪ .‬ازانجاکه‬ ‫کش��ورهای اروپایی مع��ادن قدیمی را ب��ه هتل تبدیل‬ ‫کرده اند‪ ،‬ما ه��م می توانیم به همین ترتیب عمل کنیم‪.‬‬ ‫راه دیگر کس��ب درامد‪ ،‬تبدیل بخشی از معدن به مراکز‬ ‫درمانی اس��ت‪ .‬ازانجاکه در معادن نمک هیچ ویروس��ی‬ ‫زنده نمی ماند‪ ،‬کسانی که بیماری اسم یا تنفسی دارند‪،‬‬ ‫می توانن��د از موهبت های نمک درمانی اس��تفاده کنند؛‬ ‫ن ترتیب معادن از جوانب مختلف پزشکی و تفریحی‬ ‫به ای ‬ ‫درامدزا خواهند بود‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن خراس��ان رضوی در پاس��خ به این‬ ‫س��وال که برای رشد گردشگری چه سیاستی را باید در‬ ‫پیش بگیری��م‪ ،‬گفت‪ :‬باید بیش��تر در بخش معدن کار‬ ‫شود و سخنان زیبا را عملیاتی کنیم‪ .‬در این بین انتظار‬ ‫داریم بخش خصوصی ورود کرده و از توسعه راهکارهای‬ ‫درامدزا استقبال کند‪.‬‬ ‫توریسم معدنی موجب توسعه گردشگری می شود‬ ‫سعید داداشی‪:‬‬ ‫گردشگری‬ ‫معدن به حفظ‬ ‫محیط زیست‬ ‫منطقه و رعایت‬ ‫نکات ایمنی‬ ‫کمک می کند‬ ‫سعید داداشی‪ ،‬مدیر ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست یک شرکت‬ ‫معدنی با اش��اره به اهمیت توجه به گردش��گری معدن در کشور‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬توریسم معدنی موضوع خالقانه ای است که در صورت‬ ‫عملیاتی ش��دن می تواند دید وس��یعی برای مردم و بازدیدکنندگان‬ ‫ایجاد کند و موجب توسعه صنعت گردشگری شود‪.‬‬ ‫او تصری��ح ک��رد‪ :‬توجه به معادن و بازدید م��ردم از انها از جمله‬ ‫مواردی اس��ت که موجب رونق گردش��گری خواهد ش��د‪ .‬داداش��ی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برای مردم جالب اس��ت که بدانند س��نگ های قیمتی‬ ‫چگونه استخراج و تراش داده می ش��وند‪ .‬عالقه مندان و دانشجویان‬ ‫و کارشناس��ان حوزه معدن با بازدید از مع��ادن ضمن اینکه با نحوه‬ ‫کار معدن اشنا می شوند‪ ،‬می توانند ایده های جدیدی را برای توسعه‬ ‫معدنکاری مطرح کنند‪.‬‬ ‫مدیر ایمنی‪ ،‬بهداش��ت و محیط زیست یک شرکت معدنی با اشاره‬ ‫به اینکه معادن ظرفیت باالیی برای رش��د گردش��گری دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ای��ن موضوع را می توان درباره معادن س��نگ س��اختمانی‪ ،‬زینتی و‬ ‫نمک به وضوح دید‪ .‬گاهی روش اس��تخراج و اکتشاف برای مخاطبان‬ ‫مزیت های اقتصادی سایت گردشگری‬ ‫تا پیش از یک ده��ه قبل‪ ،‬صحبت جدی‬ ‫و انچنان��ی از گردش��گری معدن��ی نبود اما‬ ‫امروز کمتر کسی در خانواده زمین شناسی‪،‬‬ ‫معدن و صنایع معدنی کشور یافت می شود‬ ‫ک��ه اطالعاتی هرچند ان��دک در این زمینه‬ ‫نداش��ته باش��د‪ .‬یک کارش��ناس توریس��م‬ ‫معدنی با اش��اره به اینکه ایجاد یک س��ایت‬ ‫گردشگری معدنی در هر مقیاس و با هر شرایطی دارای‬ ‫مزیت است‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش جذابیت های گردشگری یک‬ ‫منطقه و بازس��ازی و بازتوانبخش��ی یک سایت معدنی‬ ‫فع��ال یا متروک��ه از جمله مزیت ه��ای اقتصادی حائز‬ ‫اهمیت ایجاد سایت گردشگری معدنی به شمار می روند‪.‬‬ ‫ایدین زین��ال زاده ضمن بیان این مطل��ب افزود‪ :‬در‬ ‫اصول ژئوتوریسم تاکید ش��ده «مناطق زشت را زیبا و‬ ‫مناطق فقیر را غنی می کند»‪ .‬این اصل در گردش��گری‬ ‫معدن��ی نیز دقیقا صادق اس��ت‪ .‬بس��یاری از معادن در‬ ‫نزدیک��ی نقطه های جمعیت��ی واقع ش��ده اند و اگر در‬ ‫ابتدای کار با ممانعت بومیان مواجه نش��وند و موفق به‬ ‫س��پری کردن عمر معدنی خود ش��وند‪ ،‬پس از متروکه‬ ‫ش��دن‪ ،‬جامع��ه ای تک محصولی و وابس��ته‬ ‫ب��ه معدنی که دیگر وجود نخواهد داش��ت‪،‬‬ ‫به وج��ود می اید‪ ،‬به همین دلیل تبدیل یک‬ ‫س��ایت معدنی متروکه به سایت گردشگری‬ ‫معدنی‪ ،‬ناجی اقتص��ادی جامعه تحت تاثیر‬ ‫خود به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس گردشگری معدنی‬ ‫این امر برای برخی معادن فعال مزیت اقتصادی عجیبی‬ ‫به همراه داش��ته اس��ت؛ به عنوان مثال در معدن نمک‬ ‫زیرزمین��ی ویلیچکا در کش��ور لهس��تان درامد حوزه‬ ‫گردش��گری معدن از درامد فروش ماده معدنی بیشتر‬ ‫است؛ ضمن انکه پایدارتر به نظر می رسد‪ .‬در کنار درامد‬ ‫مستقیم معدن از گردشگر (با فروش بلیت برای ورود و‬ ‫بازدید گردشگر) درامدهای دیگری نیز می تواند کسب‬ ‫ش��ود که به هوشمندی‪ ،‬ذوق و س��لیقه مجری طرح و‬ ‫جوامع محلی مرتبط می ش��ود‪ .‬ایج��اد اماکن اقامتی و‬ ‫اس��تراحت (ژئوالج و ژئوریسورت)‪ ،‬بازارچه های فروش‬ ‫صنایع دس��تی و محص��والت محلی در کن��ار هدایای‬ ‫معدنی‪ ،‬کافی شاپ ها و رستوران های خاص و‪ ...‬می تواند‬ ‫و عالقه من��دان این ح��وزه جذابیت خاصی دارد ک��ه می تواند برای‬ ‫معدن سوداوری داشته باشد‪.‬‬ ‫داداشی با اش��اره به منافعی که درنتیجه رشد گردشگری معدنی‬ ‫عاید کش��ور می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬گردش��گری معدن می تواند به‬ ‫حفظ محیط زیست منطقه و رعایت نکات ایمنی کمک کند‪ ،‬چراکه‬ ‫معدنکار در راس��تای اج��رای قوانین و رعایت مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫ناچار است نکات بهداشتی و ایمنی را رعایت کند و به محیط زیست‬ ‫ان منطقه بیشتر از گذشته بها بدهد‪.‬‬ ‫درامد یک سایت گردشگری معدنی را به طور تصاعدی‬ ‫افزایش دهد‪ .‬زینال زاده بااشاره به اینکه هر چه تعداد و‬ ‫مقیاس امکانات اصلی و جانبی سایت گردشگری معدنی‬ ‫بیش��تر و مناسب تر باش��د‪ ،‬در صورت وجود تبلیغات و‬ ‫برندینگ مناس��ب می تواند به درامدزایی بیشتر و بهتر‬ ‫ان منجر ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در ایران هم ظرفیت های خوبی‬ ‫ب��رای این کار وج��ود دارد که نیازمن��د تعیین متولی‬ ‫در بدن��ه دول��ت‪ ،‬مداخله نکردن اف��راد فاقد تخصص و‬ ‫تش��نه خودنمایی به جای افراد مطلع و توانمند‪ ،‬تعیین‬ ‫س��ازکارهای اجرای��ی و قانونی معدنی و گردش��گری‪،‬‬ ‫تعریف مجاری تامین س��رمایه اولیه و وجود مش��اوران‬ ‫داخلی و خارجی حرفه ای در کنار سرمایه گذاران است‪.‬‬ ‫در ای��ن صورت معدنی مانند معدن فیروزه نیش��ابور از‬ ‫جهات بس��یاری مستعد و منحصر به فرد است و جوامع‬ ‫مجاور ان از اقتصاد پوی��ا و فعال تری بهره مند خواهند‬ ‫ش��د‪ ،‬در حالی که متاسفانه به واسطه بی اطالعی برخی‬ ‫مسئوالن و متولیان این حوزه از مزیت های گردشگری‬ ‫معدنی باعث ش��ده باوجود برخورداری از ظرفیت های‬ ‫باال‪ ،‬از درامدهای اقتصادی ان محروم باشیم‪.‬‬ ‫� سخن پایانی‬ ‫شگری معدن یا ژئوتوریسم‪ ،‬پدیده های زمین شناختی‬ ‫گرد‬ ‫معرفی می کند و می تواند به رشد اگاهی عالق همندان این‬ ‫را‬ ‫کمک کند‪ .‬دیدن معادن نمک‪ ،‬سنگ های تزئینی و‬ ‫حوزه‬ ‫یمتی برای م��ردم و عالق همندان می تواند جالب باش��د؛‬ ‫ق‬ ‫اینکه دیدن مواد معدنی می تواند برای دانشجویان و‬ ‫ضمن‬ ‫پژوهشگران این رشته مفید باشد‪.‬‬ ‫درحالی ک��ه کش��ورهای دیگ��ر ب��ر گردش��گری معدن‬ ‫مرک��ز کرده ان��د‪ ،‬ما تاکن��ون کار ج��دی ای در این حوزه‬ ‫ت‬ ‫ج��ام نداده ایم‪ .‬با اینکه ایران ظرفیت خوبی برای رش��د‬ ‫ان‬ ‫��گری در ای��ن ح��وزه دارد‪ ،‬ای��ن موضوع ازس��وی‬ ‫گردش‬ ‫تگذاران چندان موردتوجه قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫سیاس ‬ ‫باور کارشناسان گردشگری معدن می تواند برای بخش‬ ‫به‬ ‫صوصی درامدزا باش��د و باتوجه به مشکالت اقتصادی و‬ ‫خ‬ ‫که گاهی گریبانگیر معدنکاران می شود‪ ،‬منبع خوبی‬ ‫مالی‬ ‫س��وداوری معدن��کاران ایجاد کن��د‪ .‬همچنین به باور‬ ‫برای‬ ‫کارشناس��ان توجه به گردشگری معدن می تواند به توسعه‬ ‫حفظ محیط زیس��ت و توجه بیشتر به رعایت نکات‬ ‫پایدار‪،‬‬ ‫ایمنی منجر شود‪.‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!