روزنامه صمت شماره 1595 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1595

روزنامه صمت شماره 1595

روزنامه صمت شماره 1595

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫بورس فعال ریزشی است‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1595‬پیاپی ‪2913‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫خوش بینی یا بدبینی‬ ‫به اینده نفت‬ ‫گفت و گو‬ ‫ایا اقتصاد ایران دچار‬ ‫ابرتورم خواهد شد؟‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫راهکاری برای ساماندهی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫مضرات خام فروشی‬ ‫برای اقتصاد‬ ‫به دالیل رشد قیمت‬ ‫بیندیشید؛ نه میزان ان‬ ‫به فکر برنج ایرانی‬ ‫باشیم‬ ‫فرصتی برای بازنگری‬ ‫در سیاست های اقتصادی‬ ‫گزارش روز‬ ‫صلح فوالدی ها‬ ‫نزدیک است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫بازار بورس تهران هفته پایانی مرداد را نیز با افت سریالی شاخص کل به پایان رساند و بسیاری از سرمایه گذاران‬ ‫این بازار را نگران تر از قبل و با کوله باری از بیم و امید‪ ،‬راهی شهریور داغ سال ‪ ۹۹‬کرد‪ ،‬اما هفته نخست شهریور‬ ‫نیز تاکنون روی خوش��ی به تازه‪‎‬واردان بورس نش��ان نداده اس��ت‪ .‬دقیقا از روزی که خبر به تعویق افتادن عرضه‬ ‫«دارا دوم» در بورس دهان به دهان گش��ت تا همین حاال‪ ،‬بازار س��رمایه تهران روی خوش ندیده اس��ت‪ .‬ریزش‬ ‫ش��اخص کل بازار بورس تبدیل به س��ریالی ش��ده که به نظر می رسد فعال فقط یک سناریو برای ان نوشته شده‬ ‫و اتفاق جدید و خارق‪‎‬العاده ای نیز در ان رخ نخواهد داد‪ .‬البته برخی کارشناس��ان معتقدند این وضعیت بازار در‬ ‫صورت تداوم کمک های دولت به بازار س��هام قابل جبران است‪ ،‬اما بسیاری دیگر از تحلیلگران چندان امیدی به‬ ‫این مسئله ندارند و سرمایه گذاران در این بازار را به ترک حساب شده ان تشویق می کنند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪ ۲۶‬شهریور‪ ،‬اخرین مهلت ترخیص خودروهای دپو‬ ‫سنگ اندازی ادامه دارد‬ ‫پرونده خودروهای دپو در گمرکات کشور در حال مختومه شدن است‪ .‬سرانجام پس‬ ‫از چند س��ال سرگردانی این خودروها‪ ،‬بخش زیادی از انها ترخیص شده اند و تعدادی‬ ‫هم همچنان بدون تکلیف در انتظار خروج از گمرکات کش��ور هس��تند‪ .‬معاون گمرک‬ ‫ایران‪ ،‬اخرین مهلت ترخیص خودروهای س��واری و کااله��ای گروه ‪ ۴‬از گمرک را ‪۲۶‬‬ ‫شهریور امسال اعالم کرده است‪ .‬عنوان می شود اگر تا این تاریخ‪ ،‬خودروهای باقیمانده‬ ‫در گمرکات کشور ترخیص نشوند‪ ،‬یا باید به کشور مبدا برگردانده شوند یا متروک شده‬ ‫یا اینکه به س��ازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی واگذار شوند‪ .‬گفتنی است چون‬ ‫این خودروها مربوط به مدل های ‪ ۲۰۱۵‬تا ‪ ۲۰۱۸‬هس��تند در کشورهای همسایه بازار‬ ‫چندانی نخواهند داشت‪ .‬فعاالن بازار عنوان می کنند بخش اعظم خودروهای باقیمانده‬ ‫به دلیل نداشتن ثبت سفارش یا تعلل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫ی باید در سامانه توسعه‬ ‫در پذیرش قرارداد گارانتی‪ ،‬اجازه خروج نیافته اند‪ ،‬چراکه گارانت ‬ ‫‪3‬‬ ‫تجارت بارگذاری شود که درحال حاضر سامانه بسته است‪.‬‬ ‫زباله های تهران ساالنه ‪ 2000‬میلیارد تومان گردش مالی دارند‬ ‫سود‪ 1500‬میلیارد تومانی مافیای زباله‬ ‫‪10‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1595‬‬ ‫پیاپی ‪2913‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫خوش بینی یا‬ ‫بدبینی به اینده‬ ‫نفت‬ ‫رضا پدیدار ‪ -‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫رئیس جمهوری در ایین بهره برداری از طرح های ملی وزارت نفت‪:‬‬ ‫در زمینه نفت و گاز شرمسار مردم ایران نیستیم‬ ‫رئیس جمهوری با بی��ان اینکه همه فازهای‬ ‫پارس جنوبی جز یک فاز افتتاح و تمام ش��ده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در گاز کامال خودکفا شدیم و طرح های‬ ‫گاز یادگار بزرگی اس��ت که برای دولت اینده‬ ‫گذاشتیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬حس��ن روحانی در دومین‬ ‫روز از هفت��ه دولت در ایی��ن افتتاح طرح های‬ ‫ملی وزارت نفت ک��ه به صورت ویدئوکنفرانس‬ ‫در اس��تان های خوزستان‪ ،‬بوش��هر‪ ،‬هرمزگان‪،‬‬ ‫لرس��تان‪ ،‬ایالم‪ ،‬کرمانش��اه‪ ،‬اذربایجان غربی و‬ ‫ته��ران برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬یاد و نام ش��هیدان‬ ‫انقالب اسالمی به ویژه شهیدان رجایی و باهنر‬ ‫را گرامی می داریم و امیدواریم در هفته دولت‬ ‫مس��ئوالن محترم در سراسر کشور و استان ها‬ ‫قادر باش��ند بخش��ی از خدماتی را که به ثمر‬ ‫رس��اندند به اف��کار عمومی عرض��ه کنند و در‬ ‫معرض دید مردم عزیزمان قرار دهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اهمی��ت گاز در کش��ور‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬امروز در غرب کش��ور گاز را هم‬ ‫ب��ه ترکیه و هم به ع��راق صادر می کنیم و هم‬ ‫قادر هس��تیم گاز را به کشورهای شرقی صادر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ما خط لوله گاز را تا مرز پاکستان بردیم که‬ ‫کار عظیم��ی در دولت یازدهم و دوازدهم بود‪.‬‬ ‫الحمداهلل امروز یک انرژی پاک در اختیار همه‬ ‫خانواده ها قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین انرژی موردنیاز ‪ ۸۹‬نیروگاه‬ ‫روحانی تصریح ک��رد‪ :‬انرژی موردنیاز حدود‬ ‫‪ ۸۹‬نیروگاه کشور به وسیله گاز تامین می شود‪.‬‬ ‫این کار عظیمی است که این همه پتروشیمی‬ ‫امروز در سراس��ر کش��ور از نعمت گاز استفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ما توسعه دیسپاچینگ را برای خطوط ششم‬ ‫و نهم افتتاح کردیم‪ .‬بحمداهلل سراسر کشور از‬ ‫عسلویه تا خوزستان تا کردستان و اذربایجان‬ ‫ش��رقی و غربی همه جای این کشور خط لوله‬ ‫گاز را می بینیم با مدیریت بسیار خوب و گازی‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارج��ه روابط ایران‬ ‫و اژان��س را دارای اهمی��ت باالی��ی عن��وان‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬روابط ای��ران و اژان��س دارای‬ ‫فرازونش��یب هایی اس��ت اما برجام موجب شد‬ ‫روابط دو کشور به حد اعالیی برسد‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که بیشترین بازرسی و دسترسی های اژانس در‬ ‫طول تاریخ در ایران رخ داده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مادامی که اژانس بیطرفانه‪،‬‬ ‫مس��تقل و ب��ه دور از فش��ارهای سیاس��ی و‬ ‫طرف های س��وم عمل کند‪ ،‬هیچ مشکلی میان‬ ‫ایران و اژانس نیست‪.‬‬ ‫س��عید خطی��ب زاده در نخس��تین نشس��ت‬ ‫مطبوعاتی خود با اصحاب رس��انه‪ ،‬گفت‪ :‬دولت‬ ‫جمهوری اسالمی در ‪ ۴۰‬سال گذشته‪ ،‬همواره‬ ‫حامی منافع ملت بوده است‪.‬‬ ‫در ‪ ۷‬س��ال پرتالط��م اخی��ر نی��ز در حوزه‬ ‫سیاست خارجی با قدرت تالش کرده از منافع‬ ‫که ام��روز در ان خودکفا ش��ده ایم‪.‬‬ ‫البت��ه باید در مص��رف گاز مراقبت‬ ‫کنی��م ت��ا ب��رای س��ال های اینده‬ ‫خودکفا بمانیم‪.‬‬ ‫روحانی گف��ت‪ :‬در تولی��د گاز از‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلی��ون مترمکع��ب امروز به‬ ‫نزدی��ک ه��زار میلی��ون مترمکعب‬ ‫یعنی یک میلیارد مترمکعب در روز رسیده ایم‪.‬‬ ‫در زمس��تان ما حدود ‪ ۸۰۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫گاز را در اختیار خانه ها و مصارف کش��ور قرار‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ خودکفای�ی در تولی�د بنزی�ن و‬ ‫گازوئیل‬ ‫روحانی گفت‪ :‬در زمس��تان در زمینه گاز به‬ ‫واردات نیازمند بودیم اما امروز روی پای خود‬ ‫ایس��تاده ایم‪ .‬در بنزی��ن و گازوئیل‬ ‫خودکفا ش��ده ایم‪ .‬اینها ارمغان هایی‬ ‫برای ملت و دولت بعدی است‪.‬‬ ‫دول��ت بع��د وقتی ش��روع به کار‬ ‫می کند از نظر گاز‪ ،‬بنزین و گازوئیل‬ ‫کامال خودکفا است‪.‬‬ ‫رئیس دولت تدبی��ر و امید افزود‪:‬‬ ‫دولت بعدی وقتی کار خود را در س��ال اینده‬ ‫همی��ن روزها و ایام اغ��از می کند که تولیدات‬ ‫پتروشیمی کشور ‪ 2‬برابر شده است‪ .‬ما از تولید‬ ‫‪ ۵۶‬میلیون تن محصول ب��ه ‪ ۱۰۰‬میلیون تن‬ ‫رسیده ایم‪.‬‬ ‫ارزش محص��والت م��ا از ‪ ۱۱‬میلی��ارد دالر‬ ‫به ‪ ۲۵‬میلیارد دالر رس��ید ه که دس��تاوردهای‬ ‫عظیمی اس��ت که ب��رای ملت ایران اس��ت و‬ ‫ظرفیت صادرات روزانه گاز به ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب رسید‬ ‫وزیر نفت با اش��اره به بهره برداری از خطوط انتقال گاز ششم و نهم‬ ‫سراس��ری گفت‪ :‬با استفاده از این خطوط اکنون صادرات ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب گاز در روز محقق شده است‪.‬‬ ‫بیژن زنگنه روز گذش��ته در مراسم افتتاح ‪ 3‬طرح خط لوله انتقال‬ ‫گاز ششم و نهم سراسری و ‪ ۵‬ایستگاه تقویت فشار‪ ،‬پتروشیمی بوشهر‬ ‫و نیروگاه غرب کارون و تجهیزات جانبی در بیستمین هفته از افتتاح‬ ‫پروژه های ملی با اش��اره ب��ه اینکه صنعت نفت باوجود ش��دیدترین‬ ‫فشارها و تحریم های خارجی نه تنها در بهره برداری موفق بوده‪ ،‬بلکه طرح های توسعه را پیش‬ ‫برده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امروز در هفته دولت ‪ ۴.۷‬میلیارد یورو طرح نفتی به بهره برداری می رسد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬میزان س��رمایه گذاری برای احداث خطوط نهم و شش��م انتقال گاز ‪ 3‬میلیارد یورو بوده‬ ‫است‪ .‬میزان سرمایه گذاری برای پتروشیمی بوشهر ‪ ۱.۳‬میلیارد یورو و در نیروگاه غرب کارون‬ ‫‪ ۳۲۰‬میلیون یورو بوده که امروز به بهره برداری رسیدند‪.‬‬ ‫زنگنه با تاکید بر اینکه این حجم سرمایه گذاری در مقیاس جهانی نیز کم نظیر است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فاصله زیادی بین مراکز اصلی تولید گاز در جنوب با مقاصد مصرف در مرکز و شرق و غرب و‬ ‫شمال وجود دارد؛ بنابراین برای انتقال ‪ ۱۰۰‬میلیون مترمکعب گاز به یک خط لوله ‪ ۵۶‬اینچی‬ ‫و چندین ایستگاه تقویت فشار نیاز داریم که برای هر خط هزینه ای بین ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬میلیون دالر‬ ‫نیاز است‪ .‬هر ایستگاه نیز نیاز به هزینه ‪ ۷۵‬میلیون یورویی دارد‪.‬‬ ‫اژانس بی طرفانه و مستقل عمل کند‬ ‫مل��ی دفاع کن��د‪ .‬من از دولت تش��کر‬ ‫می کنم‪ .‬این به معن��ای نبودن چالش و‬ ‫اشکال نیس��ت اما باوجود مخالفت های‬ ‫ق��وی از جمل��ه اقدامات امریکا ش��اهد‬ ‫برامدن ایران قوی هستیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به س��فر اخیر وزیر امور‬ ‫خارجه به لبنان برای اعالم همبستگی‬ ‫با دولت و ملت لبنان به بیروت خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ظریف دیدارهایی با مقامات دولت لبنان و سید‬ ‫حسن نصراهلل داشت‪.‬‬ ‫در ای��ن س��فر‪ ،‬همچنی��ن با دبی��رکل جهاد‬ ‫اس�لامی و دفتر سیاس��ی حم��اس و وزیر امور‬ ‫خارجه فلسطین درباره س��رزمین های اشغالی‬ ‫گفت وگوی تلفنی و همبس��تگی ایران با مردم‬ ‫فلس��طین را اعالم کرد‪ .‬س��خنگوی دس��تگاه‬ ‫دیپلماس��ی در بخش دیگری از س��خنان خود‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در هفته ه��ای اخیر امریکا یک بار‬ ‫عکس روز‬ ‫دیگر شکس��ت خورد و ش��ورای‬ ‫امنی��ت به قطعنامه پیش��نهادی‬ ‫امریکا رای نداد و این کشور تنها‬ ‫توانس��ت از جمهوری دومینیکن‬ ‫رای بگی��رد‪ .‬فرزن��دان مل��ت‪،‬‬ ‫روزهای پرمشغله ای داشتند‪.‬‬ ‫� ام�ارات دچ�ار اش�تباه‬ ‫محاسباتی شد‬ ‫خطیب زاده با بیان اینکه سفر پمپئو به منطقه‬ ‫داس��تان جداگانه ای اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬انچه میان‬ ‫ام��ارات و اس��رائیل رخ داد‪ ،‬زخمی برای جهان‬ ‫اس�لام اس��ت‪ .‬امارات یک اش��تباه محاسباتی‬ ‫کرده که فکر می کن��د می تواند محور مقاومت‬ ‫را تضعیف کند‪ ،‬در حالی که محور مقاومت هر‬ ‫روز قوی تر می ش��ود‪ .‬وی با بی��ان اینکه امارات‬ ‫اشتباهی کرده که امیدواریم هرچه زودتر ان را‬ ‫جبران کند‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬جهان اس�لام هیچ وقت‬ ‫دولت های اینده از ان اس��تفاده و بهره برداری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫روحان��ی ادامه داد‪ :‬در میدان های مش��ترک‬ ‫نفت و گاز‪ ،‬کارهای بزرگی انجام دادیم‪.‬‬ ‫در میدان مشترک گازی تولید و استحصال‬ ‫گاز نس��بت به س��ال ‪ ۲.۵ ،۹۲‬برابر شده و در‬ ‫ن مش��ترک نفتی که امروز افتتاح نیروگاه‬ ‫میدا ‬ ‫را در انج��ا انج��ام دادی��م‪ ،‬افزای��ش ‪ ۶‬برابری‬ ‫برداشت داشته ایم و از ‪ ۷۰‬به ‪ ۴۰۰‬رسیده ایم و‬ ‫اگر این دولت خبیث در امریکا سر کار نیامده‬ ‫ب��ود و برجام روند خ��ود را طی می کرد اکنون‬ ‫به جای ‪ 400‬هزار بش��که نفت در روز بیش از‬ ‫یک میلیون بشکه نفت در اینجا تولید می شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۸‬میلیارد دالر سرمایه گذاری‬ ‫رئیس جمه��وری افزود‪ :‬ما جه��ش دوم را تا‬ ‫پایان این دولت در پتروش��یمی انجام خواهیم‬ ‫داد و از ‪ ۱۱‬میلی��ارد دالر به ‪ ۲۵‬میلیارد دالر‬ ‫می رس��یم و ب��رای جهش س��وم ه��م از االن‬ ‫برنامه ریزی و سرمایه گذاری می کنیم که چند‬ ‫سال بعد به ثمر می رس��د و این جهش ارزش‬ ‫صادراتی ما را به ‪ ۳۷‬میلیارد دالر می رساند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تا پای��ان این دولت‬ ‫‪ ۸‬میلی��ارد دالر ب��رای تحق��ق جهش س��وم‬ ‫س��رمایه گذاری می ش��ود و دول��ت زمین��ه را‬ ‫ام��اده می کند‪ .‬این برنام��ه نه تنها برای دولت‬ ‫س��یزدهم بلکه برای دولت چهاردهم نیز ادامه‬ ‫خواهد داش��ت؛ یعنی ما ب��رای دو دولت دیگر‬ ‫برنامه ری��زی می کنی��م و این نکت��ه ای بود که‬ ‫به تازگی رهبر معظم انق�لاب هم بر ان تاکید‬ ‫کردند‪ .‬رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬نکته دیگری‬ ‫ک��ه رهبر معظ��م انقالب ب��ر ان تاکید کردند‬ ‫مسئله خام فروش��ی بود و اینکه ما باید جلوی‬ ‫خام فروش��ی را بگیریم‪ .‬به ج��ای صادرات نفت‬ ‫خام‪ ،‬به سمت فراورده های نفتی برویم که روز‬ ‫به روز در حال توس��عه است‪ .‬در زمینه گاز ما‬ ‫باید دنبال پتروش��یمی می رفتیم که امروز این‬ ‫کار در سراسر کشور انجام می شود‪.‬‬ ‫خیان��ت به قدس ش��ریف را فراموش نمی کند‪.‬‬ ‫قطعا رژیم��ی که نمی تواند امنی��ت خود را در‬ ‫براب��ر دو گ��روه در محاصره تامی��ن کند‪ ،‬برای‬ ‫کش��ور دیگر در ح��وزه خلیج ف��ارس نمی تواند‬ ‫امنیت تامین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ از امنی�ت و مناف�ع خ�ود کوت�اه‬ ‫نمی اییم‬ ‫سخنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬در دکترین دفاعی و امنیتی ایران‪ ،‬حوزه‬ ‫خلیج فارس حوزه ای اس��ت که اسرائیل تهدید‬ ‫به حس��اب نمی اید و ما انها را عددی حس��اب‬ ‫نمی کنیم اما ای��ران ثابت کرده درباره امنیت و‬ ‫منافع ملی خود و امنیت و منافع منطقه کوتاه‬ ‫نمی اید و اگر تهدی��دی در منطقه ولو ناچیز و‬ ‫قابل اغماض از حضور اسرائیل باشد‪ ،‬مسئولیت‬ ‫ان متوج��ه امارات اس��ت و انها باید پاس��خگو‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫ترامپ‪ :‬ظرف ‪ ۳‬هفته با ایران توافق می کنم!‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا در گفت وگو با شبکه فاکس نیوز که ویدئوی ان را در صفحه‬ ‫توییت��رش منتش��ر کرده‪ ،‬باری دیگر ادعاهایی درباره انتخابات امری��کا علیه ایران مطرح کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬او مدعی ش��د‪ :‬شاید فقط ایران است که بیشتر از چین می خواهد من در انتخابات‬ ‫شکس��ت بخورم‪ .‬او در ادامه مدعی ش��د ظرف ‪ ۳‬هفته اول پس از پیروزی دوباره اش در انتخابات‬ ‫امریکا با ایران به توافقی دس��ت پیدا خواهد کرد و ایران منتظر اس��ت توافقی با امریکا انجام دهد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری امریکا بر ادعایش افزود‪ :‬انها می خواهند ببینند چه می شود‪ ،‬اما اگر جو بایدن هم‬ ‫در انتخابات پیروز شود‪ ،‬می توانند توافقی مانند توافقی را که با جان کری انجام دادند‪ ،‬انجام بدهند‪.‬‬ ‫با هرگونه فشار و تحریم علیه ایران مخالفیم‬ ‫اثار مخرب زیست محیطی ماسک های رها شده‬ ‫عکس‪ :‬باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫س��خنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به فش��ار امریکا بر ش��ورای امنیت برای فعال س��ازی‬ ‫مکانیس��م ماش��ه اظهار کرد‪ :‬چین با هرگونه فش��ار و تحریم علیه ایران مخالف است و گفت وگو و‬ ‫مذاکره را تنها راه حل مس��ئله هس��ته ای ایران می داند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬جائو لی جیان در نشس��تی‬ ‫خبری در جمع خبرنگاران در پکن ضمن مخالفت با هرگونه «فشار و تحریم بر ایران» در موضوع‬ ‫برج��ام اف��زود‪ :‬همانگونه که «وانگ یی» وزیر خارجه چین هم در هاین��ان یاداوری کرد‪ ،‬امریکا با‬ ‫خروج از برجام حق درخواس��ت از ش��ورای امنیت برای فعال س��ازی مکانیس��م ماشه را ندارد‪ .‬رد‬ ‫قاطعانه پیش نویس تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت‪ ،‬نشان داد که یکجانبه گرایی‬ ‫مورد حمایت قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫مردم فساد و رانت خواری ها را‬ ‫اعالم کنند‬ ‫رئی��س قوه قضاییه با بیان‬ ‫اینک��ه راهبرد ق��وه قضاییه‬ ‫مش��ارکت جویی از م��ردم‬ ‫ب��رای اجرای عدالت اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬م��ردم وقتی فس��اد‪،‬‬ ‫رانت خواری و ناهنجاری های‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬اجتماع��ی و‬ ‫فرهنگ��ی را می بینن��د تذکر دهند و اع�لام کنند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی قوه قضاییه‪،‬‬ ‫سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬احس��اس مس��ئولیت اجتماع��ی و امر به‬ ‫مع��روف و نهی از منکر ضامن اج��رای عدالت و قانون‬ ‫در جامعه اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه راهبرد قوه قضاییه‬ ‫مش��ارکت جویی از م��ردم برای اجرای عدالت اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مردم وقتی فساد‪ ،‬رانت خواری و ناهنجاری های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی را می بینند‪ ،‬تذکر دهند‬ ‫و اع�لام کنن��د‪ .‬رئیس قوه قضاییه افزود‪ :‬مس��ئوالن و‬ ‫دس��تگاه های اداری هم باید روحیه نقدپذیری داشته‬ ‫باش��ند و هم حامی امران به معروف و ناهیان از منکر‬ ‫باش��ند‪ .‬رئیس��ی در این جلس��ه همچنین پیرو تاکید‬ ‫اخیر رهبر معظم انقالب به سازمان بازرسی دستور داد‬ ‫روند راه اندازی و اتصال سامانه های اطالعات اقتصادی‬ ‫شفافیت س��از توسط دس��تگاه های اجرایی را نظارت و‬ ‫پیگیری و گزارش ارائه کند‪.‬‬ ‫‪ ۲۸‬خرداد ‪ ۱۴۰۰‬زمان‬ ‫برگزاری انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری‬ ‫رئی��س س��تاد انتخاب��ات‬ ‫کش��ور با اعالم نظ��ر موافق‬ ‫ش��ورای نگهب��ان ‪ ۲۸‬خرداد‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬را زم��ان برگ��زاری‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمهوری‬ ‫و ش��وراها و می��ان دوره ای‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و‬ ‫خب��رگان رهبری اع�لام کرد‪ .‬به گ��زارش ایلنا‪ ،‬جمال‬ ‫ع��رف در نشس��ت خبری به مناس��بت هفت��ه دولت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط خ��اص بین المللی قرار داریم و‬ ‫امریکایی ه��ا بعد از خ��روج غیرقانونی از برجام و اعمال‬ ‫تحریم ها به این نتیجه رسیدند که دستاوردی نداشتند‬ ‫و اکنون در اس��تانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا‪،‬‬ ‫ترامپ دنبال کش��اندن برجام به ش��ورای امنیت است‪.‬‬ ‫در این بین وحدت‪ ،‬انسجام و همبستگی موجب حفظ‬ ‫کش��ور ش��ده و من از فعاالن سیاس��ی و احزاب و همه‬ ‫مسئوالن می خواهم این انسجام را حفظ کنند‪ .‬رهبری‬ ‫هم به تازگی نقشه راه را تعیین کردند و دولت در همین‬ ‫مس��یر حرکت می کند‪ .‬وی با اش��اره به وظایف حوزه‬ ‫سیاس��ی وزارت کش��ور‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬مهم ترین فعالیت‬ ‫در این حوزه‪ ،‬س��اماندهی فضای حزبی در کش��ور بود‪.‬‬ ‫کمیس��یون ماده ‪ ۱۰‬اح��زاب وظیفه تطبیق ش��رایط‬ ‫احزاب با قانون جدید احزاب را برعهده داش��ت و ‪۱۱۸‬‬ ‫ح��زب‪ ،‬خود را با ش��رایط قانون انطب��اق داده اند‪ .‬خانه‬ ‫احزاب هم در این ایام راه اندازی ش��ده و ش��عب استانی‬ ‫هم در ‪ ۱۸‬استان فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫تحقیق و تفحص از‬ ‫سازمان هدفمندی یارانه ها‬ ‫عض��و کمیس��یون برنامه‬ ‫و بودج��ه مجل��س از تهیه‬ ‫طرح��ی ب��رای تحقی��ق و‬ ‫تفح��ص مجدد از س��ازمان‬ ‫هدفمن��دی یارانه ه��ا خبر‬ ‫داد‪ .‬جب��ار کوچکی ن��ژاد در‬ ‫گفت وگ��و با مه��ر‪ ،‬از طرح‬ ‫تحقیق و تفحص از س��ازمان هدفمندی یارانه ها خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬در مجلس قبلی نیز از سازمان هدفمندی‬ ‫یارانه ها تحقیق و تفحص کردیم و درنهایت گزارش��ی‬ ‫در روزه��ای پایانی مجلس قبلی در این زمینه قرائت‬ ‫ش��د اما تاکنون به دس��تگاه های نظارتی ارجاع نشده‬ ‫است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬براساس بررسی های ما‪ ،‬منابع‬ ‫یارانه به خوبی توزیع نشده است‪ .‬عالوه بر این کاالهای‬ ‫اساس��ی مردم باید با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به دس��ت انان‬ ‫می رس��ید اما این گونه نبوده و مردم مایحتاج خود را‬ ‫با ارز ازاد به دس��ت اورده اند‪ .‬عضو کمیسیون برنامه و‬ ‫بودجه مجلس ش��ورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬ما دوباره‬ ‫می خواهی��م منابع و مص��ارف س��ازمان هدفمندی‬ ‫یارانه ها را مورد بررس��ی قرار دهی��م چراکه برخی از‬ ‫دس��تگاه های اجرایی تعه��دات خود در زمینه اجرای‬ ‫قان��ون هدفمندی یارانه ها را انجام نداده اند و تخلفات‬ ‫زیادی در این زمینه صورت گرفته است‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫در ش��رایطی ک��ه مقاومت و پای��داری ویروس‬ ‫کرونا در بیش��تر کش��ورهای جهان ادام��ه دارد‪،‬‬ ‫موض��وع نفت و انرژی و تداوم نقش ان در اقتصاد‬ ‫از نکات کلیدی حفظ وضع موجود و نیز تداوم ان‬ ‫برای اینده اس��ت‪ .‬نهادهای معتبر حوزه انرژی بر‬ ‫ای��ن باورند که تقاضای نفت تا پایان س��ال اینده‬ ‫میالدی (‪ )۲۰۲۱‬باوجود بازسازی تولید و مصرف‪،‬‬ ‫در س��طحی پایین تر از پایان س��ال ‪ ۲۰۱۹‬یعنی‬ ‫پیش از همه گیری کرونا و اتفاقات پس از ان باقی‬ ‫خواهد مان��د‪ .‬در این میان‪ ،‬اوپ��ک بدبینانه ترین‬ ‫تخمین ها را از اینده طالی س��یاه نس��بت به دو‬ ‫نه��اد دیگ��ر دارد‪ .‬این س��ازمان در گ��زارش ماه‬ ‫جاری خود س��طح تقاضا در تمام فصول اینده و‬ ‫ت��ا اخر س��ال ‪ ۲۰۲۱‬غیر فصل اول س��ال اتی را‬ ‫کاه��ش داده و معتقد اس��ت میزان کاهش تقاضا‬ ‫در س��ال جاری ی��ک میلیون بش��که بیش از ان‬ ‫چیزی است که اژانس تخمین می زند‪ .‬با این همه‬ ‫بیش��تر کشورهای عضو اوپک نگاه خوش بینانه ای‬ ‫برای نیمه اول س��ال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی دارند و اداره‬ ‫اطالعات انرژی امریکا نس��بت ب��ه دو نهاد دیگر‬ ‫خوش بین تر است‪.‬‬ ‫همچنی��ن قیمت نفت ‪( WTI‬وس��ت تگزاس‬ ‫اینترمدیت) حدود ‪ ۳۸‬دالر برای هر بشکه و نفت‬ ‫برنت دریای ش��مال حدود ‪ ۴۲‬دالر در هر بشکه‬ ‫پیش بینی ش��ده است‪ .‬در همین زمینه باتوجه به‬ ‫روند افزایش��ی مصرف و نیز کاهش روند بحرانی‬ ‫کرونا یا تس��لط جهانی برای مقابله با این بیماری‬ ‫می توان گفت سال اینده دو شاخص نفت فوق در‬ ‫محدوده ‪ ۴۵‬تا ‪ ۵۰‬دالر خواهند بود‪.‬‬ ‫اما برپای��ه بررس��ی های دوره ای (ماهانه) و نیز‬ ‫در انطب��اق با س��ایر گزارش ه��ای تحلیلی اوپک‬ ‫می توان گفت این س��ازمان ب��رای جبران کاهش‬ ‫تقاضا در نتیجه اعمال قرنطینه در سرتاسر جهان‪،‬‬ ‫تصمی��م به کاهش تاریخی تولید با دیگر متحدان‬ ‫غیراوپکی خود گرفت که براساس ان سقف تولید‬ ‫از ابتدای ماه جاری از ‪ ۹.۷‬میلیون بش��که در روز‬ ‫به ‪ ۷.۷‬میلیون بش��که می رس��د‪ .‬براساس گزارش‬ ‫نسبتا خوش بینانه این سازمان‪ ،‬تولید اوپک حدود‬ ‫یک میلیون بشکه در روز افزایش یافته و به ‪۲۳۵‬‬ ‫میلیون بش��که رس��ید ه اس��ت؛ اتفاقی که عمدتا‬ ‫به دالی��ل اتمام کاهش تولید اضاف��ی و داوطلبانه‬ ‫عربس��تان‪ ،‬امارات و کویت رخ داده است‪ .‬به این‬ ‫ترتیب این مجموعه توانس��ت تا حدود ‪ ۹۷‬درصد‬ ‫به پیمان موس��وم به اوپک پالس در ماه یادش��ده‬ ‫پایبند باش��د ک��ه البته کمتر از س��طح ماه ژوئن‬ ‫اس��ت‪ .‬الزم به توضیح اس��ت که در ماه یادش��ده‬ ‫مجموع کشورهای عضو اوپک بیش از ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫به تعهدات خود پایبند بوده اند‪.‬‬ ‫ام��ا در تحلیل تطبیقی ارقام فوق نیز باید گفت‬ ‫رشد بدبینی در گزارش اژانس بین المللی مشهود‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه اژانس باوجود اینکه برای مجموع‬ ‫کش��ورهای عضو اوپک اینده قوی تری را ارزیابی‬ ‫می کن��د‪ ،‬در براورد خ��ود تقاضای نفت را کاهش‬ ‫داده و تقاض��ای جهان��ی نفت در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬را‬ ‫به طور متوس��ط برابر با ‪ ۹۲‬میلیون بشکه در روز‬ ‫اعالم کرده اس��ت‪ .‬البته این موضوع از نظر اژانس‬ ‫به دلیل افت شدید تحرک ناشی از محدودیت های‬ ‫کرونایی و همین ط��ور ضعف در بخش هوایی رخ‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫اژان��س بین الملل��ی ان��رژی همچنی��ن درباره‬ ‫تقاضای س��ال اینده میالدی اظه��ار می کند که‬ ‫مجم��وع تقاضا به باالتر از ‪ ۹۷‬میلیون بش��که در‬ ‫روز خواه��د رس��ید که تقریبا مع��ادل ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫بشکه کمتر از گزارش ماه گذشته این نهاد است‪.‬‬ ‫در همین زمینه مس��تند ب��ه گزارش های تحلیل‬ ‫ان��رژی بین الملل��ی‪ ،‬عرضه نفت در ماه گذش��ته‬ ‫می�لادی ح��دود ‪ ۲.۵‬تا ‪ ۳‬میلیون بش��که در روز‬ ‫افزایش یافته‪ ،‬چراکه از س��ویی عربستان و دیگر‬ ‫متحدان منطق��ه ای اش کاهش تولید داوطلبانه را‬ ‫کنار گذاش��تند و از طرفی تولید در امریکا نیز در‬ ‫حال بازیابی است‪.‬‬ ‫باتوج��ه به گزارش س��ازمان هواپیمایی جهانی‬ ‫پیش بینی س��ال این��ده مس��افرت های هوایی از‬ ‫تعادل نس��بی برخوردار بوده که می تواند تقاضای‬ ‫سوخت هواپیماها را افزایش دهد‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال ام��ار و ارقام س��ازمان اوپک‬ ‫رون��د تولی��د و مصرف ان��رژی و نف��ت را در دو‬ ‫گام بدبینانه یعنی مصرف ‪ ۲۳‬میلیون بش��که در‬ ‫روز و خوش بینان��ه حداکثر تا س��قف ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫بش��که در روز ب��راورد ک��رده که با ام��ار و ارقام‬ ‫دیگر سازمان های بین المللی و اثرگذار مانند وود‬ ‫مکنزی و بانک جهانی مغایریت هایی فاحش دارد‪.‬‬ ‫کالم پایانی اینکه برای هیچ کدام از گروه های‬ ‫مصرف کننده یا تولیدکننده مشخص نیست که در‬ ‫اینده نزدیک یک تا ‪ ۳‬سال اینده برای بازار نفت‬ ‫خوش بین باشند یا بدبین؟‬ ‫همیشه اماده‬ ‫همکاری با‬ ‫اژانس هستیم‬ ‫وزیر امور خارجه با اش��اره به س��فر مدیرکل اژانس بین المللی انرژی‬ ‫اتمی به تهران‪ ،‬گفت‪ :‬سفر اقای رافائل گروسی‪ ،‬مدیرکل اژانس به تهران‬ ‫ارتباطی با مکانیس��م ماشه ندارد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬محمدجواد ظریف در‬ ‫حاش��یه افتتاح میز خدمت کنس��ولی در وزارت ام��ور خارجه در جمع‬ ‫خبرنگاران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سفر مدیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی‪ ،‬هیچ‬ ‫ارتباطی با مکانیس��م ماش��ه ندارد؛ این اصطالحی است که امریکایی ها‬ ‫باب کردند‪ .‬وزیر امور خارجه با بیان اینکه ‪ ۱۳‬کش��ور از ‪ ۱۵‬کشور عضو‬ ‫شورای امنیت سازمان ملل اعالم کرده اند امریکا حق ورود به این موضوع‬ ‫را ندارد‪ ،‬چون از برجام خارج ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امریکایی ها اکنون در‬ ‫ش��رایط بدی هس��تند‪ .‬ظریف افزود‪ :‬همکاری و فعالیت ایران با اژانس‬ ‫بین المللی انرژی اتمی براس��اس اصل شفافیت است‪ .‬ما براساس فتوای‬ ‫رهبر معظم انقالب هیچ گاه دنبال س�لاح هسته ای نبوده ایم و نخواهیم‬ ‫بود و از نظر اعتقادی‪ ،‬اس��تراتژیک و مالحظات راهبردی به این س��مت‬ ‫حرکت نکرده ایم و این موضوع را (س�لاح های هس��ته ای) به ضرر کشور‬ ‫می دانیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دش��منان در طول جنگ تحمیلی از سالح های‬ ‫شیمیایی علیه ایران استفاده کرده اند و ما قربانی این سالح ها هستیم‪ ،‬اما‬ ‫هیچ گاه از این س�لاح ها استفاده نکرده ایم‪ .‬ظریف همچنین گفت‪ :‬ایران‬ ‫اماده همکاری با اژانس بین المللی انرژی اتمی اس��ت و اجازه نمی دهیم‬ ‫که کس��انی که با داشتن سالح هس��ته ای مخل امنیت در جهان بوده و‬ ‫مخالف اژانس هس��تند‪ ،‬یعنی امریکا و رژیم صهیونیستی اهداف اژانس‬ ‫را به سخره بگیرند‪.‬‬ صفحه 2 ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1595‬‬ ‫پیاپی ‪2913‬‬ ‫ناوگان حمل ونقل برون شهری‬ ‫با ایران خودرو دیزل‬ ‫نوسازی می شود‬ ‫چین استراتژی نفتی‬ ‫خود را در خاورمیانه‬ ‫تغییر داد‬ ‫ایا اقتصاد ایران‬ ‫دچار ابرتورم‬ ‫خواهد شد؟‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ۲۶‬شهریور‪ ،‬اخرین مهلت ترخیص خودروهای دپو‬ ‫سنگ اندازی ادامه دارد‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ :‬پرونده خودروهای دپ��و در گمرکات‬ ‫کش��ور در حال مختومه شدن است‪ .‬س��رانجام پس از چند سال‬ ‫سرگردانی این خودروها‪ ،‬بخش زیادی از انها ترخیص و تعدادی‬ ‫ه��م همچن��ان بدون تکلیف در انتظار خروج از گمرکات کش��ور‬ ‫هستند‪ .‬معاون گمرک ایران‪ ،‬اخرین مهلت ترخیص خودروهای‬ ‫س��واری و کاالهای گروه ‪ ۴‬از گمرک را ‪ ۲۶‬ش��هریور امسال اعالم‬ ‫کرده است‪ .‬عنوان می شود اگر تا این تاریخ‪ ،‬خودروهای باقیمانده‬ ‫در گمرکات کشور ترخیص نشوند‪ ،‬یا باید به کشور مبدا برگردانده‬ ‫شوند یا متروک شده یا اینکه به سازمان جمع اوری و فروش اموال‬ ‫تملیکی واگذار شوند‪ .‬گفتنی است چون این خودروها مربوط به‬ ‫مدل های قدیمی ‪ ۲۰۱۵‬تا ‪ ۲۰۱۸‬اس��ت در کش��ورهای همسایه‬ ‫بازار چندانی نخواهند داشت‪.‬براساس امار از اخرین ضرب االجل‬ ‫ترخی��ص دپویی ها (تیر) ح��دود ‪ ۴‬هزار خودرو در پارکینگ های‬ ‫کم��رگ مان��ده بود که در ای��ن مدت‪ ،‬تع��دادی از این خودروها‬ ‫ترخیص شده اند‪ .‬هرچند امار دقیقی از این میزان ترخیص منتشر‬ ‫نشده است‪ .‬فعاالن بازار عنوان می کنند بخش اعظم خودروهای‬ ‫باقیمانده به دلیل نداش��تن ثبت سفارش یا تعلل سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان در پذی��رش قرارداد گارانتی‪،‬‬ ‫ی باید در س��امانه توس��عه‬ ‫اج��ازه خروج نیافته اند‪ ،‬چراکه گارانت ‬ ‫تجارت بارگذاری شود که درحال حاضر سامانه بسته است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرنوشت دپویی ها‬ ‫باتوجه به مهلت دوباره به صاحبان این‬ ‫خودروه��ا‪ ،‬باید دید چ��ه تعداد از این‬ ‫خودروه��ا در نهایت موفق به خروج از‬ ‫گم��رکات کش��ور می ش��وند‪ .‬مهرداد‬ ‫جمال ارونقی درب��اره اخرین وضعیت‬ ‫کااله��ای گروه ‪ ۴‬و خودروهای موجود‬ ‫در بنادر و گمرکات کشور اظهارکرد‪ :‬با‬ ‫توج��ه به اینک��ه مهلت «اظهار» کاالهای مش��مول گروه چهارم‬ ‫کاالیی مصوبه مربوط تا پایان س��ال ‪ ۹۸‬بوده اس��ت‪ ،‬امکان اظهار‬ ‫کااله��ای م��ورد نظ��ر از محل مصوب��ه ابالغی در س��ال جاری‬ ‫امکان پذیر نیس��ت‪ .‬با این وجود‪ ،‬مورد اش��اره شده از سوی دفتر‬ ‫واردات بخشنامه شده تا در صورت ارائه هرگونه مکاتبه‪ ،‬مدارک‪،‬‬ ‫مستندات و ثبت سفارش برای اظهار کاال‪ ،‬هماهنگی الزم قبل از‬ ‫هرگون��ه اقدام با ان دفتر به عمل اید‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬معاون فنی‬ ‫و امور گمرکی گمرک ایران گفت‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬اظهار خودروهای‬ ‫سواری نیز فقط با رعایت مفاد مصوبه ‪ ۲۹‬بهمن ‪ ۹۸‬هیات وزیران‬ ‫و بررس��ی دقیق ش��رایط اعالم ش��ده‪ ،‬اخذ مجوزه��ای قانونی و‬ ‫مقرراتی و رعایت سایر مقررات میسر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای اظهار خودروهای حائز ش��رایط به‬ ‫گمرک‪ ،‬قفل مربوط به کاالی گروه ‪ ۴‬غیرفعال ش��ده‪ ،‬اما این امر‬ ‫به منزل��ه عدم کنترل مش��خصات اظهارنامه گمرکی با مندرجات‬ ‫ثبت س��فارش معتب��ر صادرش��ده نیس��ت‪ ،‬چراک��ه پارامترهای‬ ‫اظهارنامه و ثبت س��فارش‪ ،‬به طور سیس��تمی کنترل می شوند و‬ ‫در ص��ورت وجود هرگونه مغایرت‪ ،‬از اظهار کاال ازس��وی گمرک‬ ‫جلوگی��ری به عمل می اید‪ .‬معاون گمرک ای��ران در ادامه تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬بای��د توجه ک��رد ترخیص تم��ام کاالهای تج��اری دارای‬ ‫ثبت س��فارش معتبر اعم از گروه ‪ ۴‬و خودرو‪ ،‬منوط به اخذ و ارائه‬ ‫کد رهگیری بانک و رعایت تمام قوانین و مقررات مربوط از جمله‬ ‫ارائ��ه مجوزهای قانونی و مقرراتی الزم بوده که این امر به تمامی‬ ‫گمرکات کشور ابالغ شده است‪.‬‬ ‫جمال ارونق��ی افزود‪ :‬مهل��ت ترخیص بخش��ی از خودروهای‬ ‫دپوشده و کاالهای گروه چهارم در گمرکات اجرایی کشور که با‬ ‫توجه به کاهش عملکرد نهادهای اجرایی ناش��ی از شیوع کرونا و‬ ‫برخی مش��کالت اجرایی فرایند ثبت سفارش و ترخیص کاالها از‬ ‫سوی هیات وزیران تمدید شده بود‪ ،‬در تاریخ ‪ ۲۶‬شهریور امسال‬ ‫به پایان می رسد که الزم است صاحبان کاالهای حائز شرایط در‬ ‫اسرع وقت نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کاالهای‬ ‫خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹چرایی ترخیص نشدن خودروها‬ ‫مهدی دادفر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان‬ ‫با بیان‬ ‫خ��ودرو در گفت وگو با‬ ‫اینکه ح��دود ‪ ۴‬هزار خودرو از اخرین‬ ‫مهل��ت داده ش��ده ب��رای ترخی��ص‬ ‫همچنان در گمرکات کشور باقی مانده‬ ‫بودند‪ ،‬گفت‪ :‬تعدادی خودرو مربوط به‬ ‫مناط��ق ازاد بود ک��ه انها هم ترخیص‬ ‫ش��دند‪ .‬بخش اعظم��ی از خودروها باقیمانده متاس��فانه به دلیل‬ ‫رئیس س��ازمان راه��داری و حمل ونقل ج��اده ای گفت‪ :‬یک��ی از عواملی که‬ ‫رون��د پرداخت تس��هیالت بانکی کرونایی رانندگان وس��ایل حمل ونقل عمومی‬ ‫بین شهری را با وقفه و مشکل مواجه کرده‪ ،‬سختگیری بانک ها فراتر از مصوبات‬ ‫س��تاد کروناست که این موضوع را از طریق معاون اول رئیس جمهوری و رئیس‬ ‫کل بانک مرکزی پیگیری کرده ایم‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در پی شیوع ویروس کرونا‬ ‫و به حداقل رس��یدن سفرهای بین شهری‪ ،‬رانندگان وس��ایل حمل ونقل در این‬ ‫مسیرها با ضرر و زیان بسیاری ناشی از کاهش حدود ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬درصدی مسافر‬ ‫به ویژه در اسفند و ماه های نخست امسال مواجه شدند و در این راستا ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا حدود ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان اعتبار برای اعطای تسهیالت ‪ ۶‬میلیون‬ ‫تومانی به این قشر به تصویب رساند تا این زیان تا حدود بسیاری جبران شود‪.‬‬ ‫در این راستا‪ ،‬برای ‪ ۱۱۳‬هزار و ‪ ۵۱‬نفر راننده مسافری بین شهری حدود ‪۷۰۰‬‬ ‫نداشتن ثبت سفارش یا تعلل سازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان در پذیرش قرارداد گارانتی‪ ،‬اجازه خروج نیافتند‪.‬‬ ‫ی باید در س��امانه توسعه تجارت بارگذاری شود‬ ‫وی افزود‪ :‬گارانت ‬ ‫که دسترسی برای ان وجود ندارد‪ .‬عنوان می شود کارت بازرگانی‬ ‫باید معتبر باشد درحالی که بسیاری از واردکنندگان ‪ ۳‬سال پیش‬ ‫ب��ازرگان خودرو بوده اند‪ .‬پ��س از ممنوعیت واردات خودرو دیگر‬ ‫اف��راد به دنبال تمدی��د کارت بازرگان��ی نرفته ان��د‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫متاسفانه حتی افرادی که کارت گارانتی را هم بارگذاری کرده اند‪،‬‬ ‫در تایید و ارسال ان از سوی سازمان حمایت به گمرکات کشور‬ ‫تعلل می شود‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫شرکت های واردکننده خودرو در این سازمان در بخش گارانتی و‬ ‫بارگذاری گارانتی دچار مشکل شد ه و در تنگنا قرار دارند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که متصدی مربوط پاسخ درستی هم نمی دهد‪ .‬شرایط‬ ‫همچون دور باطلی ش��ده که با پاسخ تهی میان سازمان حمایت‬ ‫و دفتر تنظیم مقررات در گردش بوده و کار پیش نمی رود‪ .‬البته‬ ‫ناگفته نماند سازمان تعزیرات هم وارد شده و با تصمیمی خالف‬ ‫قانون و مقررات‪ ،‬شرایط را سخت تر کرده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬درب��اره ش��کایاتی ک��ه مش��تریان از بابت‬ ‫عدم پرداخ��ت مابه التفاوت نرخ ارز مصوبه دولت دارند‪ ،‬س��ازمان‬ ‫تعزیرات ش��رکت ها را محکوم به دریافت نکردن این مابه التفاوت‬ ‫نرخ ارز می کند که اقدامی عجیب اس��ت‪ .‬با این موضوع‪ ،‬سازمان‬ ‫تعزیرات تمام اموال و دارایی های شرکت ها را توقیف می کند که‬ ‫ش��امل خودروه��ای مانده در گمرکات‪ ،‬ام��وال و دارایی مدیران‪،‬‬ ‫حساب های بانکی‪ ،‬کارت های بازرگانی و‪ ...‬می شود‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو اعالم کرد‪ :‬موضوع به دفتر‬ ‫وزیر دادگس��تری و معاون وی منعکس ش��ده و موضوع در حال‬ ‫پیگیری است‪ .‬چنانچه این معضل حل نشود‪ ،‬حدود ‪ ۱۷۰‬تا ‪۱۸۰‬‬ ‫خودرو که فقط مربوط به یکی از ش��رکت های واردکننده اس��ت‬ ‫در گمرک باقی مانده و نمی توان به صاحبان ان تحویل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سنگ اندازی برای دپویی ها‬ ‫دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو با بیان اینک��ه واردات و‬ ‫ترخیص کاالهای گروه چهار بس��ته ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬عنوان می شود‬ ‫باید کوتاژ جدید گرفته شود و کوتاژ جدید هم منوط به تایید یک‬ ‫به یک محصوالت بوده که باید گفت دور باطلی اس��ت؛ بنابراین‬ ‫هنوز کسی نتوانسته به طور کامل این مشکل را حل کند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬زمانی هست که با یک بار مراجعه سامانه باز و کارها‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬اما هنگام مراجعه یا س��امانه خراب است یا قطع‬ ‫ب��وده و اجازه انجام کار را نمی دهد و این ش��رایط حکایت از این‬ ‫دارد که قرار نیست این گره باز شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تردد خودروهای خاص‬ ‫دادفر درباره سرنوش��ت خودروه��ای امریکایی هم گفت‪ :‬باید‬ ‫عودت داده شود‪ ،‬زیرا در حال جنگ اقتصادی مستقیم با امریکا‬ ‫هستیم‪ .‬این خودروها باید به کشور ثالث داده شود‪ ،‬زیرا از طریق‬ ‫س��ازمان جم��ع اوری و ف��روش اموال تملیکی ه��م قابل فروش‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫ناصر خرمالی‪ ،‬مدیر توس��عه صادرات‪،‬‬ ‫گم��رک و ارزش اف��زوده مناط��ق ازاد‬ ‫درباره وضعی��ت ترخیص خودروهای‬ ‫دپوش��ده در مناطق ازاد به ایسنا گفته‬ ‫بود که براس��اس مصوبه هیات وزیران‬ ‫عم��ده خودروه��ای ای��ن مناطق که‬ ‫حدود ‪ ۲۵۰‬خودرو بود‪ ،‬ترخیص شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬تعدادی از خودروه��ا با توجه به نظر معاونت‬ ‫حقوقی ریاست جمهوری امکان ترخیص پیدا نکردند‪ .‬خودروهای‬ ‫دپ��و مناط��ق ازاد‪ ،‬فقط برای تردد در این مناطق وارد ش��د ه و با‬ ‫تغییر قوانین و ضوابط واردات خودرو‪ ،‬با مشکل عدم ثبت سفارش‬ ‫و باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی مواجه ش��د که در بین انها خودروهای‬ ‫ساخت امریکا یا سفارش امریکا وجود داشت‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مس��ئول در شورای عالی مناطق ازاد‪ ،‬تمامی‬ ‫خودروهای باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی و بدون ثبت س��فارش مناطق‬ ‫ازاد با توجه به قوانین مربوط به این مناطق امکان ترخیص پیدا‬ ‫کردند‪ ،‬اما خودروهای س��اخت و تولید امریکا یا س��فارش امریکا‬ ‫مش��کل حقوقی داشته و ترخیص نش��ده اند که تعداد انها حدود‬ ‫‪ ۷۰‬خودرو است‪.‬‬ ‫دادفر در پاسخ به این پرسش‬ ‫که چقدر ممکن است این‬ ‫خودروها پس از پالک شدن در خیابان های شهرها تردد نداشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬خودروهایی که برای مناطق ازاد هستند مقررات‬ ‫خودش��ان را دارند‪ .‬اگر بخواهند وارد خیابان های سرزمین اصلی‬ ‫ش��وند باید تمام تش��ریفات را طی کنند که احتمال این موضوع‬ ‫درحال حاضر صفر است‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات خودروهای هیبریدی‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنن��دگان خودرو درب��اره چگونگی واردات‬ ‫خودروهای هیبریدی هم گفت‪ :‬در ش��رایط فعلی شدنی نیست‪.‬‬ ‫بانک مرکزی تعیین کننده این موضوع است و درحال حاضر اجازه‬ ‫چنین کاری را نمی دهد‪ .‬انجمن تمام پیش��نهادهای خود اعم از‬ ‫واردات بدون انتقال ارز و‪ ...‬را اعالم کرد اما بانک مرکزی نپذیرفت‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬قدرت و توان تولید و حمایت از ان دو مقوله‬ ‫جداس��ت‪ .‬اجازه واردات حت��ی از نوع خودروهای هیبریدی داده‬ ‫نمی شود‪ ،‬زیرا به نوعی بازار خودرو انحصاری خودروسازان داخلی‬ ‫شده است‪ .‬مردم محکوم به خرید هستند حاال چه این خودروهای‬ ‫با کیفیت باشد و چه نباشد‪ .‬حق انتخابی وجود ندارد‪.‬‬ ‫دادفر اظهارکرد‪ :‬بخشی از خودروها که دارای مشکالت گمرکی‬ ‫بودند با کمک معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور حل شد‪.‬‬ ‫در واق��ع بال��غ بر ‪ ۱۲۰۰‬خودرو معطل اقدامات گمرکی بود که با‬ ‫ورود مع��اون فن��ی گمرک به این موضوع‪ ،‬ترخیص این خودروها‬ ‫حل ش��د‪ .‬حال باید منتظر بود و دید گره کار دپویی ها در بخش‬ ‫سازمان حمایت و تعزیرات باز می شود یا خیر‪.‬‬ ‫مکاتبه برای وام کرونایی رانندگان‬ ‫میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و انها می توانستند از خط اعتباری که‬ ‫س��تاد ملی مقابله با کرونا برای انها اختصاص داده اس��ت‪ ،‬استفاده کرده و این‬ ‫وام های ‪ ۶‬میلیون تومانی را دریافت کنند‪ .‬این تسهیالت برای رانندگان مسافری‬ ‫بین ش��هری ‪ ۱۲‬درصد و با بازپرداخت ‪ ۲۴‬ماهه و تنفس ‪ ۴‬ماهه در نظر گرفته‬ ‫شده و قرار بود تا تیر به انها پرداخت و اقساط حدود ‪ ۲۸۰‬هزار تومانی ان نیز از‬ ‫مهر امسال از رانندگان دریافت شود‪ .‬اما با وجود گذشت حدود ‪ ۳‬ماه از تصویب‬ ‫این اعتبار هنوز درصد کمی از رانندگان موفق به دریافت ان ش��ده اند و به گفته‬ ‫داریوش باقرجوان‪ ،‬مدیرکل حمل ونقل مس��افری سازمان راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای‪ ،‬تا اواس��ط ماه گذشته فقط ‪ ۴‬هزار نفر یعنی حدود ‪ ۳‬درصد رانندگان‬ ‫وس��ایل حمل ونقل عمومی بین شهری موفق شدند وام کرونایی خود را دریافت‬ ‫کنند‪ .‬عبدالهاش��م حسن نیا‪ ،‬رئیس س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در‬ ‫این باره گفت‪ :‬باتوجه به تفاهم انجام ش��ده بین وزارت راه و شهرس��ازی و وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تنها تضمین مورد نیاز برای دریافت تسهیالت بانکی‬ ‫کرونایی مصوب رانندگان بین شهری چک یا سفته بانکی است و این مسئله نیز‬ ‫به تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این در حالی است که بانک های عامل تضامین بیشتری را فراتر از‬ ‫چیزی که باید بگیرند از رانندگان مطالب می کنند و همین مس��ئله سبب شده‬ ‫پرداخت این تسهیالت ‪ ۶‬میلیون تومانی به تعویق بیفتد‪.‬رئیس سازمان راهداری‬ ‫و حمل ونقل جاده ای در پاس��خ به پرسش��ی دیگری درباره اینکه ایا برای حل‬ ‫این مش��کل رانندگان پیگیری های الزم انجام شده است یا خیر؟ اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫این راس��تا و ب��رای اصالح این فرایند پیگیری ها و مکاتب��ات الزم با معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی انجام ش��ده است و امیدواریم هرچه‬ ‫س��ریع تر این مشکل رفع شود و رانندگان بتوانند در اسرع وقت تسهیالت خود‬ ‫را دریافت کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1595‬‬ ‫پیاپی ‪2913‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫یادداشت‬ ‫راهکاری برای‬ ‫ساماندهی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫ارمان خالقی‪ ،‬عضو هیات مدیره خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫ب��ازار خ��ودرو یکی از مش��کالت امروز کش��ور اس��ت که‬ ‫قیمت های افسار گسیخته ان معضالتی را در اقتصاد کشور‬ ‫به دنبال داشته است‪ .‬حل ریشه ای این مشکل‪ ،‬این است که‬ ‫مردم دیگر خودرو نخواهند یا اینکه تیراژ به اندازه ای باش��د‬ ‫که تقاضای بازار داخل را پاسخ دهد تا به این ترتیب‪ ،‬عطش‬ ‫بازار از بین برود‪ .‬تولید خودرو به میزان تقاضا نیس��ت‪ ،‬چون‬ ‫بازار هنوز کش��ش دارد؛ همان طور که ارزش سهام تابع بازار‬ ‫است امروز رشد می کند اما ممکن است فردا دچار افت شده‬ ‫و از ارزش ان کاس��ته ش��ود‪ ،‬نرخ خودرو هم از بازار تبعیت‬ ‫می کن��د‪ .‬بنابرای��ن باید خودروهای زیادی ب��ه بازار تزریق و‬ ‫عطش موجود رفع ش��ود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬اگر نرخ خودرو در‬ ‫بازار ‪ ۱۸۰‬هزار تومان اس��ت ممکن اس��ت ارزش واقعی ان‬ ‫‪ ۵۰‬هزار تومان باش��د و همان را می ت��وان در بازار جهانی با‬ ‫ن��رخ ‪ ۵۰‬میلیون تومان خری��د‪ ،‬درحالی که قیمت کارخانه‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ون خورده و در بازار ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان فروخته‬ ‫می شود؛ بنابراین در شرایط نابسامان بازار قیمت حبابی باال‬ ‫رفته و واقعی نیست‪.‬‬ ‫راه��کار دیگ��ر ب��رای س��اماندهی وضع موج��ود در بازار‬ ‫خودرو این اس��ت که قیمت کارخانه و بازار یکی ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫م��ازاد تف��اوت قیمت کارخانه و ب��ازار در صندوقی ذخیره و‬ ‫برای ناوگان حمل ونقل عمومی اس��تفاده ش��ود‪ .‬در این باره‬ ‫کاره��ای مش��ابه انجام و بودجه هایی پیش بینی ش��د مانند‬ ‫اینکه با افزایش قیمت س��وخت یا گازس��وز شدن خودروها‬ ‫و صرفه جوی��ی در مصرف بنزی��ن مبالغ به عنوان یارانه برای‬ ‫تولید و صنعت خودرو در نظر گرفته شود‪ ،‬اما عملیاتی نشد‪.‬‬ ‫برای به سرانجام رسیدن چالش های موجود بازار خودرو باید‬ ‫برنامه ه��ای منطق��ی تدوین و اجرا ش��ود و در مرحله عمل‬ ‫نظارت و کنترل بر نحوه اجرا عالوه بر کاهش مشکالت‪ ،‬اجازه‬ ‫نداد برنامه ها خود زمینه س��از چالش های بعدی ش��وند‪ .‬در‬ ‫چنین فضایی‪ ،‬بس��تر برای س��وداگری و داللی تنگ شده و‬ ‫خودرو از کاالی سرمایه ای دوباره به عنوان محصولی مصرفی‬ ‫در جامعه معامله خواهد شد‪.‬‬ ‫کاهش ارزبری‬ ‫با خودکفایی در‬ ‫ورق خودرو‬ ‫با امضای قرارداد سه جانبه برای تامین مالی‬ ‫ناوگان حمل ونقل برون شهری با ایران خودرو دیزل نوسازی می شود‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد اسالمی‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫خبر‬ ‫ضرورت اصالح شیوه‬ ‫قیمت گذاری خودرو‬ ‫دبی��ر انجمن خودروس��ازان ایران تاکید ک��رد تا زمانی که‬ ‫خودروس��ازان زیان��ده ب��وده و توانای��ی پرداخ��ت مطالبات‬ ‫قطعه س��ازان را نداشته باشند؛ نه توانایی تحقق داخلی سازی‬ ‫وج��ود دارد و نه قطعه س��ازان تمایلی به انج��ام ان دارند؛ اما‬ ‫چنانچه مشکالت قیمت گذاری خودرو حل شود‪ ،‬می توان به‬ ‫اجرایی شدن این دستور امیدوار بود‪.‬‬ ‫احمد نعمت بخش در گفت وگو با ایس��نا اظهارکرد‪ :‬باتوجه‬ ‫ب��ه اینکه ماموریت پیگیری این پروژه ها و میزهای س��اخت‬ ‫داخل به س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی(ایدرو) واگذار شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در جلس��ه ای ب��رای برگ��زاری میز پنجم و بررس��ی‬ ‫پیش��رفت ها و دستاوردهای میزهای اول تا چهارم‪ ،‬نمایشگاه ‬ ‫مجازی خودرو ایجاد ش��د و بسیج عمومی شکل گرفت تا به‬ ‫حداکثر س��اخت داخل برس��ند‪ ،‬اما این موضوع مستلزم این‬ ‫است که ش��رکت های خودروس��از‪ ،‬توان مالی خوبی داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬باید وضعیت قطعه س��ازان نیز مناسب‬ ‫باش��د‪ .‬برخی قطعه های جدید نیاز به س��رمایه گذاری دارد‪،‬‬ ‫اما زمانی که خودروس��ازان به دلیل سرکوب مالی نمی توانند‬ ‫مطالبات قطعه سازان و حتی قیمت تمام شده قطعات تحویلی‬ ‫به خودروس��ازان را پرداخت کنند‪ ،‬قطعه س��از زیان می کند‪،‬‬ ‫بنابراین چندان تمایلی برای سرمایه گذاری ندارند‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد دبیر انجمن خودروس��ازان ای��ران‪ ،‬اگر وضعیت‬ ‫بحرانی قیمت گذاری خودرو حل ش��ود‪ ،‬می توان امیدوار بود‬ ‫ک��ه به نتیجه ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر برای داخلی س��ازی قطعات‬ ‫برس��یم‪ .‬باوجود اینکه ش��ورای رقابت برای ‪ ۳‬ماه دوم س��ال‬ ‫نی��ز اجازه افزایش قیم��ت خودروها را به ما داد‪ ،‬اما همچنان‬ ‫خودروس��ازان با زیان خودرو عرضه می کنند‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫خودرو پژوپارس اکنون با افزایش قیمت در فصل تابس��تان‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۵‬میلیون تومان شده‪ ،‬در بازار بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‬ ‫به فروش می رس��د؛ این چه تدبیری است که خودروساز زیان‬ ‫کن��د اما دالالن(عالوه بر اینکه پرواضح اس��ت که ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫متقاضی��ان خرید خودرو از کارخانه‪ ،‬مش��تری واقعی نبوده‬ ‫و سرمایه گذار هستند) از این اختالف قیمت سود ببرند‪.‬‬ ‫نعمت بخ��ش تصریح ک��رد‪ :‬بارها گفته ایم ک��ه این روش‬ ‫قیمت گذاری روش مناسبی نیست‪ ،‬افزایش قیمت مواداولیه‬ ‫بس��یار بیش��تر از افزایش قیمت هایی اس��ت که برای خودرو‬ ‫در نظر گرفته ش��ده و خودروس��ازان زیانده هستند و شرایط‬ ‫به گون��ه ای نیس��ت که خودروس��ازان بخواهن��د در ان غلو‬ ‫کنند؛ چراکه با حضور ش��رکت های خودروس��از در بورس و‬ ‫ارائه گزارش ‪ ۳‬ماهه به س��ازمان بورس‪ ،‬مش��خص اس��ت که‬ ‫خوروسازان همچنان زیانده هستند‪ .‬زمانی که افزایش قیمت‬ ‫مناس��ب به خودروس��ازان داده نمی شود‪ ،‬انها نیز نمی توانند‬ ‫افزایش قیمت مناس��ب در قراردادهای خود با قطعه س��ازان‬ ‫ایج��اد کنن��د؛ در نتیج��ه قطعه س��از نی��ز زمانی ک��ه زیان‬ ‫می کند‪ ،‬دیگر رقبتی برای همکاری با خودروس��از و واردات‬ ‫ماش��ین االت نو برای س��اخت قطعات جدید ندارد‪ .‬بنابراین‬ ‫باید ابتدا قیمت ها اصالح ش��وند که همان طور که بارها اعالم‬ ‫شده فقط دو راه برای ان وجود دارد‪ .‬باید اجازه دهند خودرو‬ ‫در حاش��یه بازار به فروش برس��د یا اینکه خ��ودرو نیز مانند‬ ‫مواداولیه ان‪ ،‬در بورس کاال عرضه و تعیین قیمت شود‪.‬‬ ‫گروه صنعت��ی ایران خودرو موفق ش��د‪ ،‬با داخلی س��ازی ورق کفی عقب‬ ‫محص��والت پژو ‪ ۲۰۶‬و ‪ ۲۰۷‬صندوقدار و ران��ا‪ ۴۴۹ ،‬هزار و ‪ ۶۱۷‬دالر کاهش‬ ‫ارزبری ساالنه را محقق کند‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫با خودکفایی تامین‪ ،‬سفارش خارجی این ورق را از سبد سفارش های وارداتی‬ ‫خود حذف کرد‪ .‬ش��هرام صالحی‪ ،‬معاون سیس��تم جامع تولید ایران خودرو‬ ‫در این ب��اره گفت‪ :‬برای غلبه بر موانع ایجاد ش��ده در مس��یر تامین و تدارک‬ ‫س��فارش های خارجی و در راس��تای حمایت از کاالی ایرانی و رونق تولید در‬ ‫خودروسازی کشور‪ ،‬داخلی سازی ورق وارداتی محصوالت صندوقدار شامل‬ ‫پژو ‪ ۲۰۷‬و ‪ ۲۰۶‬و رانا در دستور کار قرار گرفت‪ .‬وی افزود‪ :‬با تالش های بی وقفه‬ ‫تی��م راهبری خودکفای��ی ایران خودرو و معاونت ه��ای تحقیقات‪ ،‬طراحی و‬ ‫تکوی��ن محصول‪ ،‬خرید‪ ،‬کیفیت و قطعات و مجموعه ها و‪ ...‬با داخلی س��ازی‬ ‫این ورق‪ ،‬بخش��ی از اهداف تعیین ش��ده در تعمیق ساخت داخل محصوالت‬ ‫و کاهش ارزبری تولید محقق ش��ده است‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬نیاز ساالنه‬ ‫ایران خودرو به این ورق ‪ ۳۷۴‬تن بود که با تامین از منابع داخلی‪ ،‬از واردات ان‬ ‫بی نیاز شده ایم‪ .‬معاون سیستم جامع تولید ایران خودرو با بیان اینکه در سال‬ ‫جهش تولید‪ ،‬تالش خواهیم کرد تا در کنار افزایش تیراژ تولید‪ ،‬میزان ارزبری‬ ‫محص��والت را نیز ب��ه میزان قابل توجهی کاهش دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬در این راس��تا‬ ‫خودکفایی دو سایز ورق وارداتی باقیمانده در سبد تامین از منابع خارجی نیز‬ ‫در برنامه تس��ت و داخلی سازی قرار دارد و امید است در ماه های اینده نتایج‬ ‫قابل توجهی کس��ب کنیم‪ .‬صالحی تصری��ح کرد‪ :‬کیفیت قطعات و مواد اولیه‬ ‫داخلی سازی شده قابل رقابت با انواع مشابه خارجی است‪.‬‬ ‫عزت اله اکبری تاالرپشتی‬ ‫ت��ردد کامیون ه��ای با عم��ر باالی ‪ ۴۰‬س��ال‪ ،‬یکی از‬ ‫معضالت الودگی هواست و عنوان می شود بخش زیادی‬ ‫از گازهای سمی موجود در هوا مربوط به خروجی اگزوز‬ ‫ای��ن خودروهاس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬خودروس��ازان‬ ‫داخلی پس از تحریم برای نوس��ازی ناوگان با مشکالت‬ ‫بس��یاری روب��ه رو بودند و ب��ا خروج همتای��ان خارجی‬ ‫ضرورت داشت از توان و ظرفیت داخلی برای برون رفت از‬ ‫وضعیت موجود کمک بگیرند‪ .‬از این رو قرار است با همت‬ ‫صنعتگران بخشی از نوسازی به مرحله اجرا دراید‪ .‬به این‬ ‫ترتیب در یک قرارداد س��ه جانبه‪ ،‬نوس��ازی هزار خودرو‬ ‫ناوگان حمل ونقل کاالی برون شهری میان ایران خودرو‬ ‫دیزل‪ ،‬س��ازمان راهداری و حمل ونق��ل جاده ای و بانک‬ ‫توسعه تعاون با حضور سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو به امضا رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹توان نوسازی ایران خودرو دیزل‬ ‫ناوگان حمل ونقل کاال یکی از فرسوده ترین خودروها‬ ‫را در اختیار دارد و براس��اس تاکید رئیس جمهوری قرار‬ ‫ب��ود حدود ‪ ۲۰۲‬هزار خودرو س��نگین اعم از کامیون و‬ ‫اتوبوس نوس��ازی شوند‪ .‬در این راستا‪ ،‬ایران خودرو دیزل‬ ‫بخش��ی از نوس��ازی را برعه��ده گرفت��ه و در چند نوبت‬ ‫قرار اس��ت تعداد محدودی خودرو س��نگین وارد ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل کند‪ .‬به گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬در ایین امضای‬ ‫این قرارداد‪ ،‬سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫اش��اره به اینکه بیش از ‪ ۵۰‬هزار خودرو ناوگان فرس��وده‬ ‫در کش��ور وجود دارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ایران خودرو دیزل توان‬ ‫نوس��ازی س��االنه ‪ ۵‬هزار خودرو از این ن��اوگان را دارد‪.‬‬ ‫به گفته سرقینی‪ ،‬براساس برنامه نوسازی ناوگان تجاری‬ ‫کش��ور‪ ،‬با جایگزینی خودروهای استاندارد و نو‪ ،‬طی دو‬ ‫س��ال از محل صرفه جویی س��وخت و عقد قراردادهای‬ ‫الزم‪ ،‬عالوه ب��ر تامی��ن هزینه ب��االی جایگزینی ناوگان‪،‬‬ ‫می توان قیمت ان را در بازار منطقی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتظار تامین ‪ ۵‬هزار خودرو‬ ‫در این ایین‪ ،‬محمد اس�لامی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬شرکت ایران خودرو دیزل‪ ،‬متعهد شده امسال‬ ‫تجاری سازی‬ ‫بیش از ‪ ۴۱‬هزار خودرو‬ ‫باوجود تعطیالت تابس��تانی گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو و قطعه سازان در مرداد‪ ،‬کارگران‬ ‫خطوط تولید و تکمیل کاری این خودروس��از‬ ‫ب��ا همراه��ی تامین کنندگان‪ ،‬موفق ش��دند‬ ‫در همی��ن م��اه بی��ش از ‪ ۴۱‬هزار خ��ودرو را‬ ‫تجاری س��ازی و وارد ب��ازار کنن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایکوپ��رس‪ ،‬ام��ار و اطالعات تولی��د در گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو نش��ان می دهد در مرداد‬ ‫امسال ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۴۶۸‬خودرو تولید و ‪ ۴۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۸۷‬خودرو تکمیل و تجاری س��ازی ش��ده‬ ‫است‪.‬با تعداد ثبت شده‪ ،‬رکورد تجاری سازی‬ ‫هفتگی خودروها در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته نیز در‬ ‫هفته پایانی مرداد امس��ال شکس��ته شد‪ .‬در‬ ‫هفته گذشته ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۶۰۳‬خودرو تکمیل و‬ ‫تجاری سازی شده است‪ .‬برمبنای این گزارش‪،‬‬ ‫کارگ��ران خطوط تکمیل کاری گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو در هفته پایانی مرداد و همزمان با‬ ‫تعطیالت تابستانی‪ ،‬در محل کار حضور یافته‬ ‫و با تکمیل خودروهای دارای کس��ری قطعه‪،‬‬ ‫بخ��ش قابل توجهی از این خودروها را تکمیل‬ ‫و تجاری سازی کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد تولید خودروهای سواری‬ ‫ناکارامدی روش قرعه کش��ی خ��ودرو از جهات گوناگون قابل‬ ‫بررس��ی است‪ .‬یکی از مشکالتی که در روند قرعه کشی ها بسیار‬ ‫دیده می شود‪ ،‬بحث خرید و فروش کدملی افراد برای ثبت نام از‬ ‫سوی دالالن خودرو است‪ .‬باتوجه به اینکه بسیاری از مردم عادی‬ ‫به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی کشور‪ ،‬توانایی پرداخت هزینه‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به رشد قابل توجه‬ ‫تولید در بخش خودروهای سواری نیز اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫از ابتدای امسال تاکنون رشد ‪ ۴۰‬درصدی در این بخش را‬ ‫به ثبت رسانده ایم‪ .‬همچنین تحویل خودرو به مشتریان‬ ‫در همین بازه زمانی ‪ ۲۹‬درصد افزایش داشته و در مقابل‬ ‫تعهدات معوق به مشتریان کاهش‪ ۸۰‬درصدی را تجربه‬ ‫کرده است‪ .‬مقیمی تعداد تعهدات معوق ایران خودرو به‬ ‫مشتریان را ‪ ۳۷‬هزار خودرو اعالم کرد‪.‬‬ ‫ن��اوگان حمل ونقل کاال یکی از فرس��وده ترین خودروه��ا را در اختیار‬ ‫دارد که براس��اس تاکی��د رئیس جمهوری قرار بود ح��دود ‪ ۲۰۲‬هزار‬ ‫خودرو سنگین اعم از کامیون و اتوبوس نوسازی شوند‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫ایران خودرو دیزل بخش��ی از نوسازی را برعهده گرفته و در چند نوبت‬ ‫قرار است تعداد محدودی خودرو سنگین وارد ناوگان حمل ونقل کند‬ ‫بیش از ‪ ۲‬هزار خودرو تجاری تحویل دهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن قرارداد که از س��ال گذش��ته‬ ‫پایه گذاری ش��ده‪ ،‬هزار خودرو ناوگان را سفارش گذاری‬ ‫کرده ایم و انتظار تامین تا ‪ ۵‬هزار خودرو را داریم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه برای نوس��ازی ‪۶۵‬‬ ‫هزار خودرو ناوگان فرسوده در ‪ ۳‬سال اینده برنامه ریزی‬ ‫ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬از سال ‪ ۷۸‬تاکنون ‪ ۲۰‬هزار خودرو از‬ ‫ناوگان فرسوده‪ ،‬نوسازی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت تامین خودرو تجاری‬ ‫در ادام��ه فرش��اد مقیمی‪ ،‬مدیرعامل گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو با قدردانی از حمایت ه��ای وزارتخانه های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و راه و شهرسازی و تامین مالی‬ ‫‹ ‹حل مشکالت با توسعه زیرساخت ها‬ ‫از س��وی بانک توس��عه تعاون‪ ،‬با بی��ان اینکه حمایت و‬ ‫اعتماد حاکمیت زمینه رشد صنعت خودروهای تجاری‬ ‫را فراهم خواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت برای نوسازی ساالنه‬ ‫‪ ۵‬هزار خودرو سنگین از سوی ایران خودرو دیزل وجود‬ ‫دارد که این میزان قابل افزایش نیز است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ش��رایط تحری��م‪ ،‬در ‪ ۴‬م��اه نخس��ت‬ ‫امس��ال نس��بت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ‪۲۲‬‬ ‫درص��د در بخش غیرکش��نده ها و ‪ ۳۰۰‬درصد در بخش‬ ‫خودروهای کش��نده افزایش تولید داش��تیم‪ .‬مقیمی از‬ ‫امادگ��ی برای اج��رای زودتر از موعد قرارداد از س��وی‬ ‫ایران خ��ودرو دی��زل خبر داد و گف��ت‪ :‬در صورت تامین‬ ‫مالی به موقع این قرارداد‪ ،‬این ش��رکت امادگی تس��ریع‬ ‫در ادامه عزت اله اکبری تاالرپش��تی‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی هم عنوان کرد‪:‬‬ ‫مشکالت کشور با توسعه زیرساخت ها حل می شود‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬باید از ظرفیت های موجود حداکثر اس��تفاده را‬ ‫ببریم و با ساماندهی الزم‪ ،‬نیاز خودمان را در داخل تامین‬ ‫کرده و حتی به سایر کشورها هم صادر کنیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در این ایین عالوه بر قرارداد سه جانبه‬ ‫برای تامین مالی‪ ،‬تفاهمنامه همکاری دوجانبه ای میان‬ ‫ایران خ��ودرو دیزل و س��ازمان راه��داری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای برای نوس��ازی هزار خودرو از ناوگان حمل ونقل‬ ‫کاالی برون ش��هری به امضای محم��د زالی مدیرعامل‬ ‫ایران خ��ودرو دیزل‪ ،‬حجت ال��ه مهدیان مدیرعامل بانک‬ ‫توس��عه تعاون و عبدالهاش��م حس��ن نیارئیس سازمان‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای رسید‪.‬‬ ‫تحقق هوشمندسازی پلیس در مراکز تعویض پال ک خودرو‬ ‫رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور ناجا از فرایند‬ ‫نوبت دهی اینترنتی در مراکز شماره گذاری و تعویض پالک سخن گفت‪.‬‬ ‫س��رهنگ علی محمدی در گفت وگو ب��ا خبرخودرو اعالم کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به ش��یوع کرونا نیاز به فاصله گذاری اجتماعی در مراکز تعویض پالک‬ ‫احس��اس می ش��د و برای جلوگیری از ازدحام جمعیت در سالن مراکز‪،‬‬ ‫بس��یاری از مراجعه کنندگان به ماندن در خودرو خود هدایت می شدند‬ ‫و این امر موجب ایجاد جوی شده بوده که از بیرون مردم فکر می کردند‬ ‫مراکز ش��لوغ اس��ت و به همین دلیل اقدام به مراجعه و دریافت نوبت در‬ ‫صب��ح زود می کردن��د در صورتی که این طور نبود و دلیل منتظر ماندن‬ ‫م��ردم در خ��ودرو ایجاد فاصله گذاری اجتماعی بود؛ بنابراین با توجه به‬ ‫ج��وی که به همین دلیل ایجاد ش��ده بود و همچنین موج دوم کرونا و‬ ‫لزوم فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬نوبت دهی اینترنتی در مراکز تعویض پالک‬ ‫در دس��تور کار پلیس راهور ناجا قرار گرف��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نوبت دهی‬ ‫اینترنتی در دو مرکز در شرق و غرب تهران‪ ،‬به صورت ازمایشی اغاز شده‬ ‫و در هر کدام از این مراکز یک سالن به نوبت دهی اینترنتی اختصاص یافته‬ ‫و در جداگانه ای برای مراجعه کنندگان در نظر گرفته شده که خدمات را‬ ‫سریع و بدون معطلی دریافت کنند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬دو مرکز دیگر اتحاد و‬ ‫الغدیر که از مراکز شلوغ هستند‪ ،‬از اول شهریور به طور کامل به خدمات‬ ‫اینترنت��ی اختصاص یافت‪ .‬رئیس مرکز ش��ماره گذاری و تعویض پالک‬ ‫پلیس راهور ناجا خاطرنش��ان کرد‪ :‬درحال حاض��ر نوبت دهی اینترنتی‬ ‫در مراکز تعویض پالک به طور ازمایش��ی در تهران انجام می ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫به دلیل اطالع رس��انی نشدن کامل این طرح‪ ،‬نوبت دهی به هر دو روش‬ ‫اختالف قیمت خودرو بین بازار ازاد و کارخانه به نحوی است‬ ‫که دالالن با اس��تفاده از این فرصت‪ ،‬در حال کس��ب س��ودهای‬ ‫نجومی هس��تند به گون��ه ای که دیگر خودرو ب��ا قیمت منطقی‬ ‫به دست خریدار واقعی نمی رسد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬چند ماهی است شیوه فروش خودرو به صورت‬ ‫قرعه کشی‪ ،‬در کش��ور جریان دارد‪ .‬این قرعه کشی ها روی کاغذ‬ ‫برای کنترل و عرضه خودرو به خریداران واقعی است‪ ،‬اما با توجه‬ ‫به اینکه تعداد خودروهای عرضه ش��ده در مقایسه با تعداد افراد‬ ‫ثبت نام کننده‪ ،‬بس��یار کم اس��ت‪ ،‬در عمل تاثیری بر شرایط بازار‬ ‫نداشته و بیشتر شبیه شرکت در بنگاه های بخت ازمایی است‪.‬‬ ‫‹ ‹خریدوفروش کدملی‪ ،‬چالشی بزرگ‬ ‫در عمل به تعهداتش را دارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اس��تمرار‬ ‫این قرارداد سبب افزایش تامین و تولید در داخل کشور‬ ‫و حفظ اشتغال در این بخش خواهد شد‪ .‬مدیرعامل گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو همچنین از امادگی این خودروساز‬ ‫برای بازس��ازی ن��اوگان حمل ونقل عموم��ی و جاده ای‬ ‫ت و زیرس��اخت های الزم در این‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬ظرفی ‬ ‫بخش فراهم ش��ده و در صورت اعالم بهره برداران‪ ،‬قابل‬ ‫اجراست‪ .‬مقیمی‪ ،‬نهضت کاهش هزینه تولید را از جمله‬ ‫دس��تاوردهای ایران خودرو طی سال گذشته عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در س��ال ‪ ،۹۸‬هزار میلیارد تومان از هزینه های‬ ‫تولید کاسته شده است‪.‬‬ ‫حضوری و اینترنتی انجام می ش��ود و پس از توسعه خدمات اینترنتی و‬ ‫پوشش ان در تهران‪ ،‬این طرح از شهریور در کل کشور اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫س��رهنگ محمدی با بیان اینکه اس��تقبال خوبی از نوبت دهی اینترنتی‬ ‫ش��ده‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬از ‪ ۱۹‬مرداد که ارائه خدم��ات اینترنتی در مراکز‬ ‫ش��ماره گذاری اغاز ش��ده‪ ،‬باوجود اینکه کامال رسانه ای نشده‪ ،‬اما شاهد‬ ‫پر ش��دن تمام ظرفیت ها هس��تیم؛ بنابراین با توجه به استقبال خوبی‬ ‫که از این طرح ش��ده س��عی بر افزایش ظرفیت ها داریم‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫نکات��ی که م��ردم باید در نوبت دهی اینترنتی رعایت کنند‪ ،‬گفت‪ :‬توجه‬ ‫به دو نکته برای اس��تفاده از نوبت دهی اینترنتی الزم اس��ت‪ .‬در مواردی‬ ‫ش��اهد این بودیم ک��ه مردم به صورت اینترنتی نوب��ت گرفته و هنگام‬ ‫مراجعه در صف می ایس��تند و این امر موجب از بین رفتن نوبت‪ ،‬خالی‬ ‫ک��ردن ظرفیت نوبت اینترنتی و همچنین انتظار در صف می ش��ود‪ .‬در‬ ‫صورتی که برای مراجعه کنندگانی که دارای نوبت اینترنتی هستند در‬ ‫جداگانه ای در نظر گرفته شده و باید بدون معطلی از ان در وارد شده و‬ ‫خدمات را دریافت کنند‪ .‬نکته دیگر اینکه حتما در زمان مشخص شده‬ ‫مراجعه کنند‪ ،‬زیرا در صورت تاخیر نوبت انها باطل خواهد ش��د‪.‬رئیس‬ ‫مرکز ش��ماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور ناجا در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش مبنی بر اینکه هدف اصلی اجرای طرح نوبت دهی در راس��تای‬ ‫اهداف دولت الکترونیک بوده یا به دلیل ش��یوع کرونا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اجرای‬ ‫یک طرح ممکن اس��ت چند هدف را پوش��ش دهد‪ .‬فرمانده ناجا س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬را سال پلیس هوشمند دانست و بر هوشمندسازی و اصالح فرایند‬ ‫خدمات در پلیس تاکید ویژه ای داش��ت؛ بنابراین این طرح در راس��تای‬ ‫اهداف دولت الکترونیک‪ ،‬تدابیر رهبر معظم انقالب و فرمانده ناجا و در‬ ‫نهایت جلوگیری از انتشار کرونا و حفظ سالمتی مردم در دستور کار قرار‬ ‫گرفته است‪.‬س��رهنگ محمدی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬باوجود اینکه‬ ‫به دلیل کرونا س��اعات کاری کاهش یافته‪ ،‬اما س��اعت کاری را در مراکز‬ ‫تعویض پالک افزایش داده ایم‪ .‬ساعت کار عادی مراکز تعویض پالک از ‪۷‬‬ ‫صبح تا ‪ ۲‬بعدازظهر بوده که به ‪ ۴‬بعدازظهر افزایش یافته است‪ .‬همچنین‬ ‫از مردم خواهش��مندیم هنگام مراجعه به مراکز تعویض پالک چندین‬ ‫توصیه را رعایت کنند؛ حتی االمکان از نوبت دهی اینترنتی اس��تفاده و‬ ‫حتما با ماسک مراجعه کنند‪ ،‬همچنین تنها خریدار و فروشنده خودرو‬ ‫مراجعه کرده و از اوردن همراه خودداری کنند‪ ،‬خودکار شخصی همراه‬ ‫خود داش��ته و مدیریت زمان داش��ته باش��ند و از مراجعه در صبح زود‬ ‫و ایج��اد صف های طوالنی خودداری کنن��د‪ ،‬چراکه ظرفیت بعدازظهر‬ ‫مراکز از س��اعت ‪ ۲‬به بعد خالی اس��ت و به ویژه برای کارمندان موقعیت‬ ‫خوبی است که در ساعات بعدازظهر مراجعه و خدمات را دریافت کنند‪.‬‬ ‫قرعه کشی خودرو‪ ،‬جوالنگاهی برای داللی‬ ‫خودرو در صورت برنده ش��دن در قرعه کشی را ندارند‪ ،‬از فرصت‬ ‫پیش امده برای اینکه صاحب خودرو شوند نیز باز می مانند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬دالالن حوزه خودرو با اس��تفاده از این فرصت‪،‬‬ ‫اق��دام به خرید و فروش کدمل��ی این افراد بی بضاعت کرده و در‬ ‫قبال هر کد ملی‪ ،‬مبلغی ناچیز به این افراد پرداخت می کنند که‬ ‫این اقدام سبب ایجاد فساد گسترده و محقق نشدن عدالت برای‬ ‫دهک های پایین جامعه می شود‪ .‬با خرید و فروش کدملی‪ ،‬بازار‬ ‫واسطه گری رونق گرفته و امکان رسیدن خودرو با قیمت مناسب‬ ‫به خریداران به حداقل می رسد‪ .‬در صورتی که در قرعه کشی‪ ،‬نام‬ ‫یک��ی از اف��رادی که اق��دام به فروش کد ملی خود کرده اس��ت‪،‬‬ ‫به عنوان برنده اعالم ش��ود‪ ،‬وی امتی��از خرید مجدد خودرو را تا‬ ‫چند س��ال از دست داده و ممکن است به همین دلیل تا سال ها‬ ‫صاحب خودرو صفر نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد مشکل حقوقی‬ ‫باتوج��ه به اینکه فروش خودروهایی که در قرعه کش��ی به نام‬ ‫برندگان درامده نیز تا یک سال امکان پذیر نیست‪ ،‬دالل مجبور‬ ‫اس��ت خودرو این افراد بی بضاعت را به صورت وکالتی به فروش‬ ‫برس��اند‪ ،‬این امر س��بب می ش��ود اگر تخلفی در ان یک سال با‬ ‫خودرو مربوط انجام ش��ود‪ ،‬مرجع قضایی‪ ،‬شخصی را که خودرو‬ ‫به نام و کد ملی وی ثبت ش��ده اس��ت را مسئول بداند‪ ،‬این اتفاق‬ ‫می تواند مشکالت زیادی را برای قوه قضاییه و مردم ایجاد کرده‬ ‫و بستری برای کالهبرداری شیادان ایجاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مسیری بن بست برای تعادل بازار‬ ‫در ش��رایط فعلی‪ ،‬تعداد زیادی خودرو صفر در پارکینگ های‬ ‫عمومی کش��ور احتکار می ش��ود که عمده این خودروها از سوی‬ ‫دالالن خریداری ش��ده و برای فروش به بازار عرضه نمی ش��ود‪،‬‬ ‫همی��ن امر س��بب التهاب بازار خودرو ش��ده و ع��دم کارامدی‬ ‫فروش با روش قرعه کش��ی را نش��ان می دهد‪ .‬ای��ن قضایا باعث‬ ‫ش��ده بس��یاری از افرادی که واقعا به خودرو نیاز دارند‪ ،‬مجبور به‬ ‫پرداخت اعداد نجومی برای این کاال شوند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬خودرو‬ ‫سمند ال ایکس در بازار ازاد با قیمتی حدود ‪ ۱۴۷‬میلیون تومان‬ ‫معامله می ش��ود که اختالفی حدود ‪ ۵۰‬میلیون تومان با قیمت‬ ‫در کارخان��ه دارد‪ ،‬دنا پالس تیپ ی��ک نیز هم اکنون با اختالف‬ ‫قیمتی حدود ‪ ۱۳۰‬میلیون تومان نس��بت به قیمت کارخانه‪ ،‬با‬ ‫عدد حیرت انگیز ‪ ۲۶۶‬میلیون تومان در بازار ازاد معامله می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬در ب��ازار ازاد با قیمت ‪ ۱۶۴‬میلیون‬ ‫تومان معامله می ش��ود که اختالفی حدود ‪ ۷۳‬میلیون تومان با‬ ‫قیم��ت در کارخانه دارد و کوییک دنده ای نیز با اختالف قیمتی‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰‬میلیون توم��ان‪ ،‬به مبلغ ‪ ۱۲۵‬میلیون تومان در بازار‬ ‫ازاد معامله می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم اقدام مسئوالن برای کنترل قیمت ها‬ ‫با این وضعیت‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان مسئول‬ ‫باید به دنبال راهی جایگزین روش قرعه کشی بوده و خود را با این‬ ‫روش های به اصطالح مسکن‪ ،‬سرگرم نکند‪ .‬نقش مجلس شورای‬ ‫اسالمی نیز در این برهه زمانی بسیار با اهمیت بوده و نمایندگان‬ ‫مردم می توانند با بررس��ی تخصصی بازار خودرو‪ ،‬مش��کالت این‬ ‫حوزه را رفع کرده و بتوانند با مدیریت‪ ،‬عرضه و تقاضا را به تعادل‬ ‫رسانده و دست دالالن را از این بازار قطع کنند‪.‬‬ صفحه 4 ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1595‬‬ ‫پیاپی ‪2913‬‬ ‫تداوم استقبال سرد‬ ‫نوردکاران از عرضه‬ ‫اسلب در بورس‬ ‫صلح فوالدی ها‬ ‫نزدیک است‬ ‫ایمیدرو به مناسبت فرارسیدن هفته دولت گزارش داد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۵‬درصد س��رمایه گذاری های ‪ ۶‬س��ال اخیر‬ ‫دولت ه��ای یازده��م و دوازدهم در بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬طی ‪ ۲‬س��ال اخیر انجام ش��ده اس��ت‪ .‬در حالی‬ ‫که مجموع س��رمایه گذاری انجام ش��ده در بخش معدن‬ ‫ط��ی دولت یازده��م و دوازدهم به بی��ش از ‪ ۸.۷‬میلیارد‬ ‫دالر رس��یده‪ ،‬مدل جدید نظارتی ایمیدرو س��بب ش��د‪،‬‬ ‫‪ ۴.۸‬میلیارد دالر از این رقم‪ ،‬طی ‪ ۲‬س��ال گذش��ته (‪۹۷‬‬ ‫و ‪ )۹۸‬محقق ش��ود‪ .‬به گزارش رواب��ط عمومی ایمیدرو‪،‬‬ ‫مهم ترین علت تسریع در راه اندازی طرح ها باوجود تشدید‬ ‫تحریم ه��ا‪ ،‬طراحی و اجرای مدل جدید نظارتی ایمیدرو‬ ‫از زم��ان حض��ور خداداد غریب پور در راس این س��ازمان‬ ‫بوده است‪ ،‬به طوری که در این مدت‪ ،‬ایمیدرو مدل پایش‬ ‫حوزه تولید و توس��عه را با هدف نظارت دقیق‪ ،‬طراحی و‬ ‫اجرای��ی کرده اس��ت؛ مدلی ک��ه در ان ماهانه ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫جلس��ه پایش برگزار می شود‪.‬یکی از برجسته ترین اثرات‬ ‫ای��ن مدل‪ ،‬تس��ریع در راه اندازی پروژه ها بوده اس��ت‪ .‬در‬ ‫حالی که از ابتدای فعالیت ایمیدرو‪ ،‬در بیش��تر س��ال ها‪،‬‬ ‫متوس��ط تعداد طرح های راه اندازی شده تک رقمی بوده‪،‬‬ ‫در س��ال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬به یکباره شاهد اوج گیری سرعت‬ ‫اجرا و همچنین راه اندازی پروژه ها ش��ده ایم‪ ،‬به طوری که‬ ‫طی این دوره‪ ،‬باوجود تش��دید تحریم ها و اعمال ش��رایط‬ ‫پیچیده‪ ،‬به ترتیب ‪ ۱۶‬و ‪ ۲۲‬طرح معدن و صنایع معدنی با‬ ‫مشارکت بخش خصوصی در سراسر کشور راه اندازی شد‪.‬‬ ‫بخ��ش قابل توجهی از ای��ن طرح ها همچون الومینیوم‬ ‫جنوب‪ ،‬توسعه کارخانه های کنسانتره و گندله سنگ اهن‬ ‫در س��نگان‪ ،‬اهن اس��فنجی فوالدهای استانی‪ ،‬طرح های‬ ‫توسعه صنعت مس و‪ ...‬در مقیاس ملی بوده اند‪.‬‬ ‫ایمی��درو به همراه ش��رکت های ب��زرگ بخش معدن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی از ابتدای دولت کنونی تا پایان س��ال‬ ‫گذشته در ‪ ۲۷‬اس��تان سرمایه گذاری کرده است‪ .‬اکنون‬ ‫این س��ازمان و ش��رکت های بزرگ‪ ،‬در ‪ ۳۱‬استان کشور‬ ‫پروژه در دست اجرا یا راه اندازی دارند‪.‬در دولت فعلی ‪۱۱۰‬‬ ‫پروژه در بخش معدن همچون س��نگ اهن‪ ،‬زغال سنگ‪،‬‬ ‫ف��والد‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬طال‪ ،‬س��رب و روی و همچنین‬ ‫حوزه های زیرس��اخت راه اندازی شده است‪ .‬در این میان‬ ‫از سال گذشته معادن کوچک احیا و فعال شده نیز سهمی‬ ‫از راه اندازی طرح ها داشته اند‪ .‬در ‪ 6‬سال اخیر‪ ۲۲ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۳۵۱‬شغل مستقیم و ‪ ۷۱‬هزار و ‪ ۲۵۰‬شغل غیرمستقیم‬ ‫برای این تعداد اس��تان ازس��وی ایمیدرو و ش��رکت های‬ ‫بزرگ معدن و صنایع معدنی ایجاد شده است‪ .‬این میزان‬ ‫اش��تغال در اس��تان های اصفهان‪ ،‬ایالم‪ ،‬البرز‪ ،‬اذربایجان‬ ‫ش��رقی‪ ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬بوشهر‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪،‬‬ ‫خراس��ان ش��مالی‪ ،‬خراس��ان رضوی‪ ،‬خراس��ان جنوبی‪،‬‬ ‫خوزستان‪ ،‬زنجان‪ ،‬سمنان‪ ،‬سیستان وبلوچستان‪ ،‬فارس‪،‬‬ ‫قزوین‪ ،‬قم‪ ،‬کردس��تان‪ ،‬کرمان‪ ،‬کردس��تان‪ ،‬کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد‪ ،‬گیالن‪ ،‬لرستان‪ ،‬مازندران‪ ،‬مرکزی‪ ،‬هرمزگان‪،‬‬ ‫همدان و یزد ایجاد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۳‬میلیارد دالر طرح با ‪ ۴۳‬هزار شغل‬ ‫ازس��وی دیگ��ر ایمیدرو و ش��رکت های ب��زرگ معدن‬ ‫و صنایع معدنی‪ ،‬اکنون در ‪ ۳۱‬اس��تان کش��ور پروژه در‬ ‫دس��ت راه اندازی یا احداث دارند‪ .‬تع��داد این پروژه ها به‬ ‫‪ ۲۴۷‬و ارزش سرمایه گذاری انها به بیش از ‪ ۱۳.۵‬میلیارد‬ ‫دالر می رس��د‪ .‬این طرح ها بخش های اکتش��اف و معادن‬ ‫کوچک (در مسیر احیا و راه اندازی) را نیز شامل می شود‪.‬‬ ‫پیش بینی شده این میزان سرمایه گذاری بیش از ‪ ۴۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬شغل به صورت مستقیم و افزون بر ‪ ۱۸۰‬هزار شغل‬ ‫به صورت غیر مستقیم ایجاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره برداری از ‪ ۳.۲‬میلیارد دالر طرح‬ ‫عملکرد کالن ایمیدرو در توس��عه و تکمیل طرح های‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی موجب ش��د در س��ال ‪،۹۸‬‬ ‫حدود ‪ ۳.۲‬میلیارد دالر طرح با مشارکت بخش خصوصی‬ ‫به بهره برداری برس��د‪ .‬این دس��تاورد در حالی محقق شد‬ ‫که کش��ور در تحریم های بی س��ابقه قرار دارد‪ .‬افتتاح ‪۲.۲‬‬ ‫میلیارد دالر طرح در سال ‪ ۹۹‬با اشتغال مستقیم ‪۴۱۰۰‬‬ ‫نفر و ‪ ۱۵‬هزار نفر به طور غیرمس��تقیم هدف گذاری شده‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر هدف گ��ذاری فوق‪ ،‬ایمیدرو به عنوان یک‬ ‫سازمان توسعه ای بستر کمک به افتتاح یک میلیارد دالر‬ ‫طرح بخش خصوصی در سال ‪ ۹۹‬را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹گوهرسنگ ها و سنگ های تزئینی‬ ‫ایمی��درو برای نخس��تین ب��ار‪ ،‬بهینه س��ازی صنعت‬ ‫س��نگ های قیمت��ی و نیمه قیمت��ی (گوهرس��نگ ها) و‬ ‫همچنین سنگ های تزئینی را با تشکیل کارگروهی اغاز‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در این میان‪ ،‬س��ند جامع گوهرس��نگ ها با‬ ‫همکاری و مش��ارکت بخش خصوصی و مراکز دانشگاهی‬ ‫مرتضی شاهکار‪ ،‬کارشناس فنی شرکت‬ ‫سرمایه گذاری و توسعه گل گهر‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹افزایش سرمایه و توسعه‬ ‫ایمیدرو اس��تراتژی افزایش سرمایه شرکت ها از محل‬ ‫س��ود انباش��ته را باتوجه به نیاز مالی شرکت های بزرگ‬ ‫تعریف کرد و از س��ال گذشته با هدف توسعه این بخش‪،‬‬ ‫کلید زد‪ .‬امس��ال هم شرکت هایی همچون مبارکه‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫گل گه��ر‪ ،‬چادرمل��و و‪ ...‬این راهب��رد را عملیاتی خواهند‬ ‫ک��رد‪ .‬این رویکرد به منظور تکمیل و راه اندازی طرح های‬ ‫توسعه ای شرکت ها و با هدف جهش تولید اجرا می شود‪.‬‬ ‫در س��ال گذش��ته مجموع افزایش س��رمایه شرکت های‬ ‫بزرگ به مرز ‪ ۱۳۷۰۰‬میلیارد تومان رسید‪ .‬امسال مبارکه‬ ‫و مس هر ک��دام ‪ ۱۰۰۰۰‬میلیارد تومان‪ ،‬گل گهر ‪۵۲۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان‪ ،‬چادرملو ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد تومان و خوزستان‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬میلیارد تومان افزایش سرمایه خواهند داشت‪.‬‬ ‫ایمی��درو از ابتدای س��ال‪ ،‬اس��تراتژی بومی س��ازی و‬ ‫توس��عه س��اخت داخل را ابالغ و اه��داف عملیاتی ان را‬ ‫از ش��رکت های زیرمجموع��ه دریافت ک��رده و پایش این‬ ‫اس��تراتژی را در اولویت برنامه های خود قرار داده اس��ت‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه ش��رکت های بزرگ‪ ،‬بومی س��ازی ‪۱۰۰۰‬‬ ‫قطعه در سال جاری را هدف گذاری کرده اند‪ .‬شرکت های‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی با اجرای برنامه بومی سازی‬ ‫قطع��ات و تجهی��زات توانس��ته اند ‪ ۵۰۰‬میلی��ون ی��ورو‬ ‫صرفه جویی ارزی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫ایمیدرو مدل‬ ‫پایش حوزه‬ ‫تولید و توسعه‬ ‫را با هدف نظارت‬ ‫دقیق‪ ،‬طراحی و‬ ‫اجرا کرده است‬ ‫خام فروش��ی ضرر زیادی به اقتص��اد وارد می کند و به طور‬ ‫حتم باید جلوی این مسئله گرفته شود‪ .‬یکی از باارزش ترین‬ ‫صنایع کش��ور فوالد اس��ت‪ .‬در این حوزه ما از نظر تولید بعد‬ ‫از چی��ن‪ ،‬برزی��ل‪ ،‬اوکراین و هند رتب��ه خوبی داریم‪ .‬ظرفیت‬ ‫اس��تخراج سنگ اهن در ایران بس��یار باال است‪ ،‬به طوری که‬ ‫می توانیم برای ‪ ۲۰‬سال اینده تناژهای قابل قبولی را از پوسته‬ ‫زمین اس��تخراج کنیم‪ ،‬این در حالی است که هرچه بتوانیم از‬ ‫خام فروشی فاصله بگیریم به نفع اقتصاد است‪.‬‬ ‫وقتی می توانیم با خام فروشی مقابله کنیم که توان تبدیل‬ ‫مواد معدنی ازجمله س��نگ اهن به محصول تجاری با ارزش‬ ‫افزوده را داشته باشیم؛ بنابراین توجه به دانش و رشد فناوری‬ ‫در این حوزه کلیدی اس��ت‪ .‬بعد از رش��د فراوری محصوالت‬ ‫معدن��ی وقت��ی نیاز کارخانه ه��ای داخل��ی را تامین کردیم‪،‬‬ ‫می توانیم مازاد تولید را صادر کرده تا ارزش افزوده بیش��تری‬ ‫برای کش��ور به وجود اوریم‪ .‬همه می دانیم که سنگ اهنی که‬ ‫از معدن استخراج می شود ارزش پایینی دارد و بسته به درصد‬ ‫اهن با قیمت های متفاوت فروخته می شود‪ ،‬در حالی که وقتی‬ ‫همی��ن س��نگ‪ ،‬مراحل مختلف فراوری ازجمله کنس��انتره‪،‬‬ ‫گندله‪ ،‬اهن اس��فنجی و ش��مش را طی کند ت��ا درنهایت به‬ ‫محص��ول فوالدی تبدیل ش��ود‪ ،‬ارزش��مند می ش��ود‪ .‬وقتی‬ ‫ارزش افزوده سنگ اهن را افزایش دهیم‪ ،‬ارزش فوالد افزایش‬ ‫پی��دا می کند و به اصطالح به فوالد تجاری تبدیل می ش��ود‪.‬‬ ‫این مهم در داخل و خارج کش��ور قدرت مانور بیش��تری به ما‬ ‫می دهد و براس��اس ان می توانیم به س��ود اقتصادی باالتری‬ ‫دست پیدا کنیم‪ .‬زمانی دولت قوانین خاصی را وضع می کند‪،‬‬ ‫اما بعد از مدت کوتاهی بدون هیچ دلیل مشخصی ان مجوز را‬ ‫لغو و عوارض صادرات مواد خام معدنی را افزایش می دهد‪ .‬در‬ ‫این بین عده ای که از اخبار محرمانه باخبر هس��تند‪ ،‬مشتری‬ ‫خ��اص خود را پیدا کرده و قب��ل از اعالم قانون جدید کاالی‬ ‫خود را می فروشند‪ ،‬اما عده کثیری که با قوانین جدید دولت‬ ‫روبه رو می شوند‪ ،‬به طور حتم ضرر می کنند‪ .‬به این ترتیب ما‬ ‫ب��ا اقدامات مقطعی مخالف هس��تیم و انتظار داریم دولت در‬ ‫ارائه قوانین جدید ناگهانی عمل نکند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مضرات‬ ‫خام فروشی‬ ‫برای اقتصاد‬ ‫توسعه گوهرسنگ ها و سنگ های تزئینی‬ ‫تهیه و نهایی ش��ده اس��ت‪ .‬طبق این سند تا سال ‪۱۴۰۵‬‬ ‫اش��تغال ‪ ۵۰۰‬ه��زار نفری ب��رای حوزه گوهرس��نگ ها‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬نخس��تین بازارچه س��نگ های‬ ‫قیمت��ی و نیمه قیمتی خرداد امس��ال ب��ا حضور خداداد‬ ‫غریب پ��ور‪ ،‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ارگ‬ ‫جهان نمای شهر اصفهان افتتاح شد‪ .‬مقصد بعدی بازارچه‬ ‫گوهرسنگ ها‪ ،‬استان خراسان رضوی و شهر مشهد است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر پروژه اسیب شناسی و برنامه تهیه و اجرای‬ ‫طرح جامع س��نگ های تزئینی از نیمه بهار امسال توسط‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی (زیرمجموعه ایمیدرو)‬ ‫اغاز ش��ده که هدف ان رفع گلوگاه های توسعه صنعت و‬ ‫تسهیل صادرات سنگ های تزئینی است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فروش خوب با حضور‬ ‫پررنگ در اصفهان‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1595‬‬ ‫پیاپی ‪2913‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫نگاهی به کارنامه فوالد در هفته ای که گذشت‬ ‫یادداشت‬ ‫به دالیل‬ ‫رشد قیمت‬ ‫بیندیشید؛ نه‬ ‫میزان ان‬ ‫استقبال سرد نوردکاران از عرضه اسلب در بورس‬ ‫عبدالرضا شیخان‪ ،‬دبیر انجمن صنفی‬ ‫کارفرمایان صنعت سیمان‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل فوالد‬ ‫خوزستان اغاز هفته‬ ‫دولت را تبریک گفت‬ ‫عل��ی محم��دی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت فوالد‬ ‫خوزستان در پیامی هفته دولت را تبریک گفت‪.‬‬ ‫متن این پیام بدین شرح است‪:‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ش��رکت ف��والد‬ ‫خوزس��تان «هفت��ه دولت احیاکنن��ده روزهای‬ ‫پرش��ور خدمتگزاری ش��هیدان بزرگ این مرز و‬ ‫بوم اس��ت‪ .‬کس��انی که فارغ از پس��ت و مقام به‬ ‫خدمت برای مردم می اندیشیدند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انق�لاب (مدظله العالی) در تبیین‬ ‫ش��خصیت دو بزرگوار ش��هید دول��ت فرمودند‪:‬‬ ‫«ش��هید رجایی و ش��هید باهنر حقا و انصافا دو‬ ‫چه��ره انقالبی و موم��ن و خالص بودند و زندگی‬ ‫و شهادت شان درس‪‎‬اموز بود‪ ».‬این هفته فرصت‬ ‫و بهانه ای اس��ت تا همه ما خدمتگزاران‪ ،‬کارنامه‬ ‫حوزه کاری خویش را به مردم قدرش��ناس ایران‬ ‫اس�لامی عرض��ه داری��م و در رفع مش��کالت و‬ ‫تقویت توانمندی ها‪ ،‬از انها بیش��تر یاری بجوییم‪.‬‬ ‫در هفت��ه دولت ب��ا همه ش��هیدان‪ ،‬ایثارگران و‬ ‫جانب��ازان دولت میثاقی دوب��اره می بندیم که به‬ ‫ارمان های روش��ن و پاک انها وفادار بمانیم و در‬ ‫به ثمر نش��اندن درخت بارور انقالب اس�لامی از‬ ‫هیچ کوششی دریغ نکنیم‪.‬‬ ‫اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای‬ ‫واالمقام دولت‪ ،‬به‪‎‬ویژه ش��هیدان رجایی و باهنر‪،‬‬ ‫هفت��ه دولت و روز کارمند را به همه دولتمردان و‬ ‫کارمندان متعهد و همکاران تالش��گر گروه فوالد‬ ‫خوزس��تان تبریک عرض کرده و موفقیت همگان‬ ‫را در راس��تای تحقق ارمان های بلند حضرت امام‬ ‫خمین��ی (ره) و رهب��ر معظ��م انق�لاب‪ ،‬از درگاه‬ ‫خداوند متعال مسئلت می نمایم‪».‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹هفت ه تلخ بازار سهام‬ ‫بهترین نماد فوالدی بازار س��هام در هفته گذش��ته را‬ ‫باید ارفع دانس��ت‪ .‬هفته گذش��ته‪ ،‬س��هامداران‪ ،‬روزهای‬ ‫معامالتی کابوس واری را پشت س��ر گذاش��تند و یکی از‬ ‫تلخ ترین هفته های بورس در چند سال گذشته رقم خورد‪.‬‬ ‫نم��اد ارفع از این جهت به عنوان بهترین نماد فوالدی در‬ ‫هفته گذش��ته انتخاب ش��ده که در مجموع هفته گذشته‬ ‫بازدهی مثبت داشت‪ .‬در ‪ ۵‬روز کاری هفته گذشته‪ ،‬نماد‬ ‫ارفع رشد ‪ ۸.۱‬درصدی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫س��یمان محصول ساختمانی حجیم با قیمت‬ ‫پایین اس��ت که نرخ حمل ونقل تاثیر بسزایی بر‬ ‫قیمت فروش نهایی ان دارد‪ .‬در چند ماه گذشته‬ ‫و با رش��د قابل‪‎‬توج��ه کرایه های حمل ونقل‪ ،‬این‬ ‫محصول با قیمت باالتری به دست مصرف کننده‬ ‫نهایی می رس��د‪ .‬در چند مدت اخیر‪ ،‬تقاضا برای‬ ‫سیمان افزایش پیدا کرده که این رشد تقاضا در‬ ‫س��ایه افزایش قابل‪‎‬توجه قیمت سایر محصوالت‬ ‫س��اختمانی مانند گچ‪ ،‬اهک و فوالد‪ ،‬ایجاد شده‬ ‫است‪ .‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬سازندگان از سیمان‬ ‫بیش��تری در فرایند ساخت وساز استفاده کنند‬ ‫تا هزینه تمام‪‎‬ش��ده کاهش یابد‪ .‬در همین حال‪،‬‬ ‫توان تولید سیمان کشور به مراتب باالتر از نیاز به‬ ‫این محصول ساختمانی است‪ ،‬بنابراین کمبودی‬ ‫در میزان تولید این محصول وجود ندارد‪ .‬با وجود‬ ‫تمام فش��ارهایی که بر این صنعت تحمیل شده‪،‬‬ ‫میزان تولید این محصول ساختمانی در ماه های‬ ‫گذشته افزایشی بوده است‪.‬‬ ‫تولیدکنن��دگان س��یمان ای��ن محص��ول‬ ‫س��اختمانی را درب کارخان��ه و با قیمت مصوب‬ ‫ب��ه عوامل توزیع می فروش��ند‪ .‬عوامل توزیع نیز‬ ‫هزینه های متع��ددی مانند هزینه حمل‪ ،‬هزینه‬ ‫بارگی��ری و تخلی��ه و‪ ...‬را متحمل می ش��وند و‬ ‫درنهای��ت محصول نهایی را با قیمتی مش��خص‬ ‫به فروش می رس��انند‪ .‬درنتیجه بسته به مسافت‬ ‫مسیر‪ ،‬قیمت نهایی ان بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن تعیین س��قف قیمتی بدون توجه به‬ ‫دالیل رش��د ان‪ ،‬اقدامی منطقی نیست‪ .‬به عالوه‬ ‫انکه سرکوب قیمتی زمینه متضرر شدن عامالن‬ ‫فروش و توزیع کنندگان را به دنبال دارد و نتیجه‬ ‫عکس خواهد داشت‪.‬‬ ‫درواق��ع قیم��ت تمام‪‎‬ش��ده س��یمان ب��رای‬ ‫مصرف کنن��ده نهای��ی در نقاط مختلف کش��ور‬ ‫متفاوت خواهد بود‪ .‬درنتیجه می توان قیمت این‬ ‫محصول ساختمان را منطقه ای اعالم کرد‪ .‬بدین‬ ‫ترتیب چالش های کنونی و شائبه هایی که درباره‬ ‫رشد قیمت ان مطرح می شود‪ ،‬برطرف می شوند‪.‬‬ ‫گفتنی است س��رانه مصرف سیمان در تهران‬ ‫به مراتب بیشتر از تولید این محصول ساختمانی‬ ‫در اطراف این شهر است‪ .‬یعنی باید مابقی نیاز به‬ ‫سیمان از استان های همجوار تامین شود‪ .‬بدین‬ ‫ترتیب طبیعی است وقتی بخشی از این سیمان‬ ‫از مس��افت دور تامین می شود‪ ،‬قیمت تمام‪‎‬شده‬ ‫ان افزایش خواهد یافت‪ .‬پس مسئوالن باید دقت‬ ‫کنند ک��ه در موارد متعددی بحث س��ودجویی‬ ‫مطرح نی��س‪ ،‬بلکه توزیع کنندگان تنها به‪‎‬دنبال‬ ‫تامین هزینه های خود هستند‪.‬‬ ‫افزایش فش��ار هم مشکلی را برطرف نمی کند‬ ‫و فقط از میزان تولید و حمل س��یمان می کاهد‪.‬‬ ‫درنتیج��ه نه تنها چالش ه��ای این حوزه برطرف‬ ‫نمی شود‪ ،‬بلکه بیش از پیش افزایش می یابند‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫بازار فوالد در هفته ای که گذش��ت فراز و نش��یب های‬ ‫بس��یاری را پشت سر گذاش��ت‪ .‬به گزارش سایت انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران‪ ،‬با گذشت سومین هفته پیاپی‬ ‫از عرضه اسلب در بورس کاال‪ ،‬همچنان تقاضا برای خرید‬ ‫این محصول فوالدی محدود اس��ت‪ .‬اسلب پس از حدود‬ ‫دو س��ال به بورس کاال بازگشته‪ ،‬اما به نظر می رسد هنوز‬ ‫سازکار معامله ان در این بازار مهیا نشده است و واحدهای‬ ‫نورد برای خرید اسلب از طریق بورس کاال‪ ،‬اقناع نشده اند‪.‬‬ ‫در هفته گذشته‪ ،‬در بورس کاال در معامالت غیرمچینگ‪،‬‬ ‫‪ ۸۵‬هزار تن اس��لب ازس��وی ش��رکت های فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫فوالد خوزس��تان و فوالد هرمزگان عرضه ش��د که از این‬ ‫میزان‪ ،‬فقط ‪ ۲۵‬هزار تن ان مورد معامله قرار گرفت‪.‬‬ ‫اصفهان تبدیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال کمرنگ از عرضه اسلب‬ ‫یکی از دالیل‬ ‫عدم استقبال‬ ‫از عرضه اسلب‬ ‫در بورس کاال‬ ‫این است که‬ ‫شرکت های نورد‬ ‫باید معادل ‪۹۵‬‬ ‫درصد اسلب‬ ‫دریافتی‪ ،‬ورق‬ ‫گرم در بورس‬ ‫کاال عرضه کنند‬ ‫یکی از دالیل عدم اس��تقبال از عرضه اس��لب در بورس‬ ‫کاال این است که شرکت های نورد باید معادل ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫اس��لب دریافت��ی‪ ،‬ورق گرم در ب��ورس کاال عرضه کنند‪.‬‬ ‫طبق بخش��نامه کارگروه تنظیم ب��ازار‪ ،‬زمان عرضه ورق‬ ‫گرم ازس��وی واحدهای ن��ورد‪ ،‬حداکثر ی��ک ماه پس از‬ ‫تحویل اس��لب اعالم شده اس��ت‪ .‬شرکت های نورد‪ ،‬هنوز‬ ‫درب��اره عرض��ه ورق گرم تولیدی خود در بورس کاال قانع‬ ‫نشده اند و شاید این امر یکی از دالیل استقبال ضعیف از‬ ‫عرضه اسلب در بورس کاال باشد‪ .‬برخی شرکت های نورد‬ ‫معتقدن��د قیمت پایه ورق گرم در ب��ورس کاال‪ ،‬پایین تر‬ ‫از هزینه مواد اولیه خریداری ش��ده ازس��وی انهاست و به‬ ‫این دلیل چندان موافق ش��کل فعلی معامالت ورق گرم‬ ‫در بورس کاال نیس��تند‪ .‬انها می گویند هزینه تمام ش��ده‬ ‫خرید اس��لب برای انها‪ ،‬بیش از قیمت پایه ای اس��ت که‬ ‫ب��ورس کاال برای عرضه ورق گرم ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫درنظر می گیرد‪.‬‬ ‫طبق بخش��نامه اخیر کارگروه تنظیم بازار‪ ،‬عدم عرضه‬ ‫اسلب در بورس کاال‪« ،‬عرضه خارج از شبکه» و «اخالل در‬ ‫نظم و ثبات اقتصادی» قلمداد می شود و شرکت های نورد‬ ‫طبق این بخش��نامه باید اس��لب مورد نیاز برای تولیدات‬ ‫خود را از بورس کاال خریداری کنند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د باید به س��رعت تمهیداتی اندیشیده‬ ‫شود تا سازکار تقاضا برای اسلب در بورس کاال بهبود یابد‬ ‫ش��رکت های نورد معتقدند قیم��ت پایه ورق گ��رم در بورس کاال‪،‬‬ ‫پایین تر از هزینه مواد اولیه خریداری ش��ده ازس��وی انهاست و به‬ ‫این دلیل چندان موافق ش��کل فعلی معام�لات ورق گرم در بورس‬ ‫کاال نیستند‬ ‫و واحدهای نورد برای خرید اس��لب‪ ،‬تمایل و انگیره الزم‬ ‫را داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین مواد اولیه ذوب اهن‬ ‫خبر خوب هفته گذش��ته‪ ،‬صدور مجوز تامین س��االنه‬ ‫یک میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار تن سنگ اهن موردنیاز شرکت‬ ‫ذوب اهن اصفهان‪ ،‬بدون الزام به برگزاری مزایده از سوی‬ ‫هی��ات دولت ب��ود‪ .‬هیات دولت به ایمی��درو اجازه داد تا‬ ‫پایان س��ال ‪ ،۱۳۹۹‬بدون برگ��زاری مزایده‪ ،‬حداکثر یک‬ ‫میلیون تن س��نگ اهن دانه بندی موردنیاز شرکت ذوب‬ ‫اهن اصفهان را از معدن سنگان و حداکثر ‪ ۷۵۰‬هزار تن‬ ‫س��نگ اهن دانه بندی موردنیاز این ش��رکت را از معدن‬ ‫چاه گز را تامین کند‪ .‬این خبر خوبی برای ش��رکت ذوب‬ ‫اهن است که در سالیان گذشته همواره با مشکل کمبود‬ ‫سنگ اهن و در نتیجه ظرفیت خالی روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫نکته مثبت دیگر مصوبه هیات دولت برای شرکت ذوب‬ ‫پیشرفت پروژه تغییر نحوه ابگیری فوالد مبارکه‬ ‫پروژه تغییر در نحوه ابگیری شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفه��ان از زاین��ده رود ب��ا هماهنگی ش��رکت اب‬ ‫منطقه ای و بدون هرگونه تغییر در میزان برداش��ت‬ ‫اب‪ ،‬ب��ا ه��دف عمل ب��ه مس��ئولیت های اجتماعی‬ ‫ش��رکت و در راس��تای تامین انتظ��ارات جامعه در‬ ‫محل ابگیری با ‪ 65‬درصد پیش��رفت در حال انجام‬ ‫است‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫علیرض��ا اس��تکی‪ ،‬مدیر اجرای پروژه ه��ای انرژی و‬ ‫س��یاالت فوالد مبارکه‪ ،‬ضمن اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫یکشنبه ‪ ۲۶‬مرداد س��ال جاری‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬از روند پیشرفت این پروژه بازدید و بر‬ ‫تسریع اجرای ان تاکید کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬پروژه تغییر‬ ‫نوع برداشت از رودخانه در راستای همکاری و جلب‬ ‫نظ��ر متولیان رودخانه در دس��تور کار قرار گرفته و‬ ‫پیش بینی می شود تا اول مهر به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬مدیر انرژی و س��یاالت فوالد‬ ‫مبارکه گفت‪ :‬این ش��رکت از س��ال ‪ 1354‬قرارداد‬ ‫تامین اب خطوط تولید را با س��ازمان اب منطقه ای‬ ‫منعقد و در سال ‪ 1365‬نیز قبل از راه اندازی خطوط‬ ‫تولید‪ ،‬قرارداد یادشده را با دیماند ساالنه ‪ 40‬میلیون‬ ‫مترمکعب تجدید و نهایی کرد‪ .‬سیدامیر طباطبائیان‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬باوجود افزایش ح��دود ‪ 3‬برابری تولید‬ ‫فوالد مبارکه نس��بت به ظرفیت نامی کارخانه‪ ،‬این‬ ‫شرکت با سرمایه گذاری های متعدد و به بهره برداری‬ ‫رس��اندن پروژه های بهب��ود‪ ،‬ازجمل��ه جمع اوری و‬ ‫تصفیه پس��اب از شهرس��تان های اطراف‪ ،‬تصفیه و‬ ‫بازچرخانی پس��اب صنعتی‪ ،‬پروژه های بهینه سازی‬ ‫مص��رف در خطوط تولید‪ ،‬تغیی��ر ابیاری غرقابی به‬ ‫قطره ای و‪ ...‬تا پایان س��ال ‪ 1398‬میزان برداشت از‬ ‫رودخانه را به میزان ‪ 50‬درصد نسبت به دیماند خود‬ ‫کاهش داده اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه اجرای پروژه‬ ‫یادش��ده باوجود همه مش��کالت از جمله تغییرات‬ ‫دب��ی رودخان��ه و س��ختی کار در بس��تر رودخانه‪،‬‬ ‫شفاف س��ازی های الزم و هماهنگی بی��ن نهاد های‬ ‫دولتی در حال اجراست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همان طور که‬ ‫سیس��تم ها و کنتورهای اندازه گیری ثبت می کنند‪،‬‬ ‫اجرای این پروژه تنها به منظور س��اماندهی رودخانه‬ ‫در مح��ل ابگیری و در پاس��خ ب��ه تقاضای متولیان‬ ‫رودخان��ه انجام ش��ده و هی��چ تغیی��ری در میزان‬ ‫برداشت اب شرکت از رودخانه نخواهد داد‪.‬‬ ‫خط‪‎‬کشی و عالمت گذاری انبارهای مرکزی فوالد مبارکه‬ ‫نی��روی کار در صنایع از عبور در ترافیک‪ ،‬وس��ایل‬ ‫جری��ان دار و س��اختمان های پیچیده ناگزیر اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه عالمت گ��ذاری کف زمین‬ ‫می تواند در ایمنـی حرکت افــراد و وس��ایط نقلیــه‬ ‫کم��ک موث��ری باش��د‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط عمومی‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه عالمـت گ��ذاری کف زمین یا‬ ‫‪ floor marking‬ب��ه خط��وط و نش��انه های روی‬ ‫زمین اش��اره دارد که موج��ب اگاهی افراد از اهمیت‬ ‫خطوط م��رزی محل کار می ش��ود‪ .‬عالمت گذاری و‬ ‫راهیاب موجب می ش��ود افراد ب��ا اطمینان خاطر در‬ ‫مس��یر خود تردد کنند‪ .‬مهدی کفایت‪ ،‬مدیر کنترل‬ ‫م��واد با بیان این مطلب گفت‪ :‬ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫نیز به عنوان یک س��ازمان س��رامد‪ ،‬به منظور افزایش‬ ‫ضریب ایمنی انبارها و اجرای نظام خانه داری صنعتی‬ ‫(‪ ،)5S‬خط کش��ی ک��ف انبارهای ش��رکت مطابق با‬ ‫اس��تانداردهای جهانی در همه قسمت ها را به عنوان‬ ‫یک��ی از اهداف اصلی در دس��تور کار قرار داد‪ .‬وی با‬ ‫تاکی��د بر اینکه در این زمینه از تجارب ش��رکت های‬ ‫مشاور و اساتید دانشگاه و موسسات معتبر جهانی در‬ ‫حوزه انبارداری اس��تفاده ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در گام‬ ‫بعدی به منظور انجام عملیات دیتابرداری و ترس��یم‬ ‫نقش��ه ها با همکاری مدیریت های مهندسی کارخانه‬ ‫و ام��ور قرارداده��ا‪ ،‬ش��رکت کارافرین��ان فوالدیار با‬ ‫کادری مجرب انتخاب ش��د‪ .‬در تشریح جزئیات این‬ ‫عملیات‪ ،‬منصور فروغی‪‎‬دهنوی‪ ،‬کارش��ناس واردات‬ ‫و انبارهای ف��والد مبارکه گفت‪ :‬عملیات دیتابرداری‬ ‫که ش��امل مرحله ‪( Auto cad‬برداش��ت‪ ،‬ترسیم‪،‬‬ ‫‪ ،Flormarking‬کنت��رل نهای��ی‪ ،‬تایی��د نهایی و‬ ‫اجرا) و مرحله س��ه بعدی کردن اجس��ام (‪)Sdmax‬‬ ‫ب��ا نرم اف��زار ‪ ،Auto cad‬و وارد ک��ردن اصالحات‪،‬‬ ‫ابجکت ها‪ ،‬نورپردازی‪ ،‬متریال دهی‪ ،‬تست‪ ،‬تنظیمات‬ ‫نهایی‪ ،‬رندرگیری اولیه و اندازه گیری نهایی می شود‪،‬‬ ‫حدود ‪ 6‬ماه به طول انجامید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به م��وازات ام��اده ش��دن طرح ه��ای‬ ‫خط کش��ی‪ ،‬جهت انجام عملیات اجرایی‪ ،‬قراردادی‬ ‫با ش��رکت راپ��ات منعق��د و انبارهای روب��از مانند‬ ‫انب��ار اه��ن االت ‪ X‬و انب��ار روباز قطع��ات یدکی با‬ ‫رنگ های دوجزئی ترافیکی و انبارهای سرپوش��یده‬ ‫ب��ا رنگ های اپوکس��ی در متراژی ح��دود ‪ 35‬هزار‬ ‫متر طول خط کش��ی ش��د‪ .‬فروغی با تاکید بر اینکه‬ ‫در این خط کش��ی ها ه��ر رنگی مفهوم خاص خود را‬ ‫دارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در این دس��تورالعمل و نقش��ه راه‪،‬‬ ‫به عن��وان مثال رنگ زرد راهروه��ا‪ ،‬خطوط ترافیک‬ ‫و س��لول های کاری و رن��گ س��فید تجهی��زات و‬ ‫منصوبات (ایستگاه های کاری‪ ،‬چرخ های دستی و‪)...‬‬ ‫را مش��خص می کند‪ .‬مدیر کنترل م��واد در پایان از‬ ‫همکاری ارزشمند مدیریت های مهندسی کارخانه و‬ ‫امور قراردادها و همچنین از زحمات تمامی کارکنان‬ ‫واردات و انباره��ا که در اجرای هرچه بهتر این پروژه‬ ‫مساعدت کردند‪ ،‬تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫اهن این است که با تایید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و انج��ام تعهدات قراردادی از س��وی ش��رکت ذوب اهن‬ ‫اصفهان‪ ،‬تصویب نامه هیات وزیران مبنی بر تامین سنگ‬ ‫اهن موردنیاز ذوب اهن‪ ،‬می تواند تا ‪ ۱۰‬سال برای معدن‬ ‫چاه گز و ‪ ۵‬سال برای معدن سنگان تمدید شود‪.‬‬ ‫پاش��نه اشیل ش��رکت ذوب اهن‪ ،‬تامین پایدار سنگ‬ ‫اهن درشت دانه موردنیاز این شرکت بوده است‪ .‬بسیاری‬ ‫از معادن در س��الیان اخیر ترجیح داده اند به جای فروش‬ ‫سنگ اهن به ذوب اهن یا ان را به کنسانتره تبدیل کرده‬ ‫ی��ا اینکه ان را صادر کنند! این امر تامین س��نگ اهن را‬ ‫برای ذوب اهن دشوار کرده بود‪ ،‬به طوری که این شرکت‬ ‫مجبور ش��د کوره بلند ش��ماره یک خود را که نخس��تین‬ ‫کوره بلند در ایران اس��ت و قدمت ان به حدود ‪ ۵۰‬س��ال‬ ‫پیش بازمی گ��ردد‪ ،‬تعطیل کند‪ .‬این مصوبه هیات دولت‬ ‫می توان��د به مقدمه تحولی بزرگ در ش��رکت ذوب اهن‬ ‫‹ ‹عرضه های فوالد بورس‬ ‫در هفت��ه ای که گذش��ت ‪ ۲۴۰‬ه��زار و ‪ ۸۰۴‬تن‪ ،‬انواع‬ ‫ش��مش و محصوالت فوالدی در بورس کاال مورد معامله‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬ارزش کل معام�لات محصوالت فوالدی در‬ ‫ب��ورس کاال در هفته گذش��ته ‪ ۲۱۸۵‬میلیارد تومان بود‪.‬‬ ‫ف��والد مبارک��ه در هفته گذش��ته از محل ف��روش انواع‬ ‫محصوالت خ��ود در بورس کاال‪ ،‬درام��د ‪ ۱۱۱۲‬میلیارد‬ ‫تومانی به دس��ت اورد‪ .‬از میان تمام شرکت های فوالدی‪،‬‬ ‫بیشترین ارزش فروش محصوالت در بورس کاال در هفته‬ ‫گذشته متعلق به فوالد مبارکه بود‪.‬‬ ‫‹‹سخن پایانی‬ ‫ای گذش��ته ب��ا التهابات‬ ‫بازار ف��والد در ماه ه‬ ‫وده است‪ .‬تغییرات مداوم در‬ ‫قابل توجهی روبه رو ب‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز‬ ‫بدنه مدیریتی وزارت‬ ‫س��ت‪ .‬پس از انکه حسین‬ ‫بر این التهاب افزوده ا‬ ‫ست از سوی مجلس شورای‬ ‫سخیابانی نتوان‬ ‫مدر ‬ ‫رتخانه‪ ،‬رای اعتماد کسب‬ ‫اس�لامی برای این وزا‬ ‫ی‪ ،‬رئیس جمهوری با صدور‬ ‫کند‪ ،‬حس��ن روحان��‬ ‫نی را به عنوان سرپرس��ت‬ ‫حکمی جعفر س��رقی‬ ‫و تجارت منصوب کرد‪ .‬از‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫دت ‪ ۱۴‬سال معاونت امور‬ ‫انجاکه س��رقینی به م‬ ‫را بر عهده داشته و تسلط‬ ‫معادن و صنایع معدنی‬ ‫یرود‬ ‫بازار فوالد دارد‪ ،‬امید م ‬ ‫خوبی ب��ر صنعت و‬ ‫ش به زودی برطرف شوند‪.‬‬ ‫چالش های این بخ‬ صفحه 6 ‫ سه شنبه‬ ‫سود ‪ 1500‬میلیارد تومانی‬ ‫مافیای زباله‬ ‫‪ 4‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1595‬‬ ‫پیاپی ‪2913‬‬ ‫واردکنندگان همچنان در انتظار تسویه حساب هستند‬ ‫رنج ادامه دار برنج وارداتی‬ ‫داس�تان برنج وارداتی و تسویه تعهدات ازسوی بانک مرکزی وارد هفتمین ماه خود شد و مشخص‬ ‫نیس�ت چرا حل یک مسئله مش�خص و معلوم باید این همه مدت طول بکش�د و وارد فاز فرسایشی‬ ‫ل حاضر نی�ز واردکنندگان برنج که ب�ا اعتماد به مصوب�ات دولتی‪ ،‬کااله�ای خود را از‬ ‫ش�ود‪ .‬در ح�ا ‬ ‫گم�رکات ترخیص کرده و برمبنای دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی با نرخ مصوب فروخته اند‪ ،‬برای دریافت ارز میان‬ ‫دستگاه های دولتی سرگردان هستند و باوجود پیگیری های متعدد‪ ،‬همچنان پشت درهای بسته بانک‬ ‫مرکزی معطلند‪.‬‬ ‫واردکنندگانی هم که کاالهای خود را به صورت امانی از گمرکات ترخیص کرده و برمبنای دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان�ی تح�ت نظر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به فروش رس�انده اند امروز با بانک مرکزی بر س�ر‬ ‫مبنای ارزی واردات‪ ،‬ترخیص و فروش برنج با مش�کل مواجه ش�ده اند‪ .‬بانک مرکزی می گوید چیزی‬ ‫به اس�م دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای واردات برنج وجود ندارد و همه باید تس�ویه حساب ها را با ارز نیمایی‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫گزارش امروز‬ ‫درباره اخرین وضعیت مطالبات واردکنندگان و برنج های وارداتی دپو ش�ده در‬ ‫گمرک است که شرح ان را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫منتظر اجرایی شدن توافق هستیم‬ ‫دبی��ر انجم��ن واردکنن��دگان برن��ج در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬درباره بدهی‬ ‫دولت به واردکنندگانی که محموله هایشان‬ ‫را به ص��ورت امانی ترخیص و به نرخ مصوب‬ ‫فروخته اند‪ ،‬بانک مرک��زی در حال توافق با‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫مس��یح کش��اورز در این باره اظهار کرد‪:‬‬ ‫عم��ل به وعده دولت در تخصیص ارز به واردکنندگانی‬ ‫که به درخواس��ت س��تاد تنظی��م ب��ازار محموله های‬ ‫واردات��ی خود را به ص��ورت امانی از گم��رک ترخیص‬ ‫و ب��ه نرخ مص��وب برمبن��ای دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬وارد‬ ‫بازار کرده اند‪ ،‬همچنان یک��ی از مطالبات اصلی و مهم‬ ‫واردکنندگان برنج است و هنوز بانک مرکزی این بدهی‬ ‫را تس��ویه نکرده اما در این زمینه جای امیدواری است‬ ‫و بانک مرکزی در حال توافق با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت است تا از محلی این بدهی تسویه شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان برنج همچنین خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر توافق��ات اولیه این کار بین وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و بانک مرکزی انجام ش��ده و‬ ‫م��ا در مرحله اجرایی ان هس��تیم و باید ببینیم که این‬ ‫موضوع چه زمانی اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت نامعلوم محموله ها‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنن��دگان برنج درب��اره وضعیت‬ ‫کنونی برنج های وارداتی در گمرک یاداور شد‪ :‬تا پایان‬ ‫س��ال ‪ ۱398‬دولت به ‪ ۲۰۰‬هزار ت��ن از این محموله ها‬ ‫ارز تخصی��ص داد اما بانک مرکزی به دلیل اینکه هدف‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را دنبال می کرد‪ ،‬در تخصیص‬ ‫ارز ب��ه مابقی محموله مقاومت ک��رد و واردات این کاال‬ ‫با کندی زیادی انجام ش��د‪ .‬با اینکه از میزان باقیمانده‬ ‫برنج های وارداتی‪ ۲۵۰ ،‬هزار تن نیز ارز نیمایی دریافت‬ ‫ک��رده ‪ ،‬همچن��ان تکلیف ‪ ۲۵۰‬هزار ت��ن از محموله ها‬ ‫نامعلوم است‪.‬‬ ‫وی در این باره افزود‪ :‬مجموع تقاضای واردکنندگان‬ ‫برای واردات امس��ال ‪ ۹۵۰‬هزار تن ب��وده‪ ،‬اما برای ‪۵۰‬‬ ‫درص��د این محموله ها تخصی��ص ارز انجام و محصول‬ ‫وارد ش��ده و بخشی از ‪ ۵۰‬درصد دوم در بحث تایید کد‬ ‫تخصیص دچار مشکل شده است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن واردکنن��دگان برنج با اش��اره به امار‬ ‫رس��وب ‪ ۳۰۰‬هزار تن برنج در بنادر کشور‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫البته به نظر می رس��د میزان رس��وب کمتر‬ ‫از ای��ن رقم اس��ت زیرا بخش��ی از برنج های‬ ‫موجود در گمرک جزو محموله هایی اس��ت‬ ‫که تخصیص ارز ب��رای ان صورت گرفته اما‬ ‫به دلیل اغاز ممنوعیت واردات فصلی امکان‬ ‫ترخیص ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالفتی ب�ا ممنوعیت واردات‬ ‫فصلی نداریم‬ ‫کش��اورز درب��اره ممنوعی��ت واردات فصل��ی برنج‬ ‫از ابت��دای ش��هریور و فصل برداش��ت برنج در کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬س��ال گذشته وقتی ستاد تنظیم بازار با اعتراض‬ ‫واردکنندگان برنج مواجه ش��د‪ ،‬ممنوعیت واردات این‬ ‫کاال را لغ��و کرد و بازرگانان مطاب��ق معمول به واردات‬ ‫برن��ج ادام��ه دادن��د اما پ��س از مدتی به درخواس��ت‬ ‫نمایندگان مجلس‪ ،‬مع��اون رئیس جمهوری و رئیس‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬این ممنوعیت دوباره اعمال‬ ‫شد که این موضوع خس��ارت زیادی به واردکنندگان‬ ‫برنج رساند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬واردکنن��دگان در ان مقطع زمانی حدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تن و در پای��ان دوره ‪ ۲۰۰‬هزار تن برنج وارد‬ ‫کردن��د که برقراری مجدد ممنوعیت منجر به رس��وب‬ ‫این محموله ها در گمرکات شد اما اعتماد ما به تصمیم‬ ‫دول��ت و وارد ک��ردن این برنج ها زیان مال��ی فراوانی را‬ ‫برای واردکنندگان به همراه داشت‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنن��دگان برنج در این باره تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باتوجه به تجربیات س��ال گذش��ته واردکنندگان‬ ‫برن��ج با موض��وع ممنوعی��ت واردات فصل��ی این کاال‬ ‫مخالفتی انجام ندادند تا دوباره متحمل زیان های مالی‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫کش��اورز در پای��ان عن��وان ک��رد‪ :‬ممنوعیت فصلی‬ ‫واردات برن��ج راهکار صحیحی ب��رای حمایت از تولید‬ ‫داخل نیست زیرا برنج خارجی ازسوی اقشار متوسط و‬ ‫پایین جامعه مصرف می ش��ود؛ به عالوه اگر واردات این‬ ‫محصول به اندازه کافی نباش��د قیم��ت برنج ایرانی نیز‬ ‫افزایش چش��مگیری می یابد و از کنترل خارج می شود‬ ‫اما متاسفانه ظاهرا در تصمیم گیری ها در این حوزه این‬ ‫موارد در نظر گرفته نمی ش��ود و ممکن است به همین‬ ‫دلی��ل در اینده مش��کالتی از این دس��ت گریبان گیر‬ ‫اقتصاد و معیشت کشور شود‪.‬‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با ابروی تجار بازی نکنید‬ ‫نایب رئیس انجمن برنج نیز مواردی مشابه این را مطرح‬ ‫می کند و البته معتقد اس��ت در این زمینه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مقصر بوده است‪ .‬محمد مختاریانی با بیان‬ ‫اینکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مقصر س��رگردانی‬ ‫واردکنن��دگان برنج و بالتکلیفی ‪۶‬ماهه انها در تخصیص‬ ‫ارز اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با این‬ ‫اقدامات‪ ،‬تجار باس��ابقه و خوش��نام کش��ور را در عرصه‬ ‫بین الملل��ی بی اعتبار می کند‪ .‬محم��د مختاریانی در این باره اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اوایل اذر س��ال ‪ ۹۸‬ثبت س��فارش برنج باز ش��د‪ .‬با درخواست‬ ‫دولت برنج وارد کردیم اما با گذشت مدتی طوالنی هنوز ارز موردنظر‬ ‫را ب��ه ما تخصیص نداده اند‪ .‬گرچ��ه در ان زمان رئیس کمیته ارزی‬ ‫وقت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ما گفت اسامی واردکنندگان‬ ‫برای تخصیص ارز م��ورد نظر در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد‪،‬‬ ‫اما هنوز ارزی در اختیار ما قرار نگرفته اس��ت‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت از ما خواس��ت باتوجه به‬ ‫اعتباری که در سیس��تم بین المللی داش��تیم‪ ،‬اسناد را از‬ ‫تامین کنن��ده بگیری��م و کاال را ترخی��ص و توزیع کنیم‪.‬‬ ‫م��ا هم همی��ن کار را انجام دادیم اما پس از گذش��ت این‬ ‫زم��ان طوالن��ی هنوز ارزی به ما تعل��ق نگرفته و ما بعد از‬ ‫توزی��ع برنج همچنان به دنبال مس��ئوالن افتاده ایم تا ارز‬ ‫م��ا را بدهند‪ .‬مختاریانی ادامه داد‪ :‬زمانی که ما را برای تخصیص ارز‬ ‫ب��ه بانک مرکزی معرفی کردند و زمانی ک��ه ما محموله های خود را‬ ‫با مبن��ای دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به نرخ مصوب وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در بازار توزیع کردی��م‪ ،‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برنج برقرار بود اما‬ ‫از اردیبهشت امسال ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برنج حذف شد و به ما گفتند‬ ‫فقط می توانیم ارز نیمایی برای این واردات اختصاص بدهیم‪.‬‬ ‫احتمال فساد برنج های دپو‬ ‫ساالر ساکت‪ ،‬عضو کمیته ناظر انجمن واردکنندگان برنج درباره‬ ‫پایبن��د نبودن بانک مرکزی به تامین ارز برنج هایی که ماه ها قبل به‬ ‫درخواست ستاد تنظیم بازار از گمرکات به صورت درصدی ترخیص‬ ‫و برمبن��ای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در بازار فروخته ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬از حدود‬ ‫‪ ۸۷‬هزار تن برنج رس��وبی در بنادر کشور‪ ،‬مقدار ‪ ۵۳‬هزار و ‪ ۲۱۴‬تن‬ ‫ان به ص��ورت امانی از گمرکات به دس��تور مقامات ذی ربط وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و با اخذ مجوزهای الزم از گمرک ترخیص و‬ ‫در داخل شبکه توزیع رسمی تحت نظارت نهادهای متولی با قیمت‬ ‫مصوب (برمبنای دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی) فروخته شد اما متاسفانه بانک‬ ‫مرک��زی ارز ان را به واردکنن��دگان پرداخت نمی کند؛ ضمن اینکه‬ ‫‪ ۳۳‬ه��زار و ‪ ۳۷۷‬تن باقیمان��ده از این محموله های برنج در بنادر در‬ ‫معرض فس��اد و خرابی قرار دارند و هنوز تعیین تکلیف نشده اند‪ .‬بنا‬ ‫بر گزارش مهر وی درباره علت رسوب ‪ ۸۷‬هزار تن برنج در گمرکات‬ ‫توضیح داد‪ :‬محموله های مذکور حدودا از تیر تا دی س��ال ‪ ۹۸‬وارد‬ ‫کش��ور ش��ده اند و به دلیل تقارن با ممنوعیت واردات فصلی از پیش‬ ‫اعالم نش��ده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و محدودیت های ارزی‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬مدت انقضای انها که براساس پروتکل های بهداشتی‬ ‫س��ازمان غذا و دارو ‪ 2‬س��ال تعیین ش��ده رو به اتمام است و به دلیل‬ ‫ش��رایط اب و هوایی بنادر در فصل تابس��تان احتمال خرابی کامل‬ ‫انها وجود دارد‪ .‬البته همانطور که اش��اره ش��د‪ ،‬از ‪ ۸۷‬هزار تن برنج‬ ‫رسوبی بیش از ‪ ۵۳‬هزار تن به درخواست ستاد تنظیم بازار به صورت‬ ‫درص��دی و پیش از تخصیص ارز توس��ط بانک مرکزی‪ ،‬از گمرکات‬ ‫ترخیص و با نرخ مصوب در بازار توزیع ش��د اما بانک مرکزی حاضر‬ ‫نیست ارز ان را به واردکنندگان بدهد‪.‬‬ ‫سال گذشته‬ ‫وقتی ستاد‬ ‫تنظیم بازار‬ ‫با اعتراض‬ ‫واردکنندگان‬ ‫برنج مواجه‬ ‫شد‪ ،‬ممنوعیت‬ ‫واردات این کاال‬ ‫را لغو کرد‬ ‫ممنوعیت واردات فصلی مشکلی به وجود نمی اورد‬ ‫گالیه ه��ای واردکنن��دگان برنج از دولت و بانک مرکزی در حالی ادامه دارد که گمرک کش��ور با اغاز‬ ‫ش��هریور خبر از اجرای مجدد ممنوعیت فصلی ترخیص برن��ج داد‪ .‬مهرداد جمال ارونقی‪ ،‬معاون فنی و‬ ‫ام��ور گمرک��ی گمرک ایران در گفت وگ��و با‬ ‫در این باره گفت‪ :‬رون��د ترخیص کاالها و تخصیص‬ ‫ارز می تواند مطابق معمول گذش��ته انجام ش��ود و مش��کلی در این باره وجود ندارد اما این کاال به دلیل‬ ‫ممنوعیت واردات اجازه ورود به بازار را نخواهد داشت‪ .‬وی در این باره عنوان کرد‪ :‬در سال های گذشته‬ ‫نیز معموال مقادیری برنج وارداتی در دوره ممنوعیت در گمرک باقی می ماند که با تصمیم ستاد تنظیم‬ ‫بازار به انبارهای گمرک یا انبارهای دولت منتقل و پس از رفع ممنوعیت توزیع می شد‪.‬‬ ‫جمال ارونقی تصریح کرد‪ :‬بازرگانان مطابق گذشته می توانند روند قانونی ترخیص برنج های وارداتی خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫ترخیص برنج های وارداتی از گمرک و تس��ویه مالی بانک مرکزی با واردکنندگان‬ ‫تا چه زمانی طول خواهد کش��ید را کس��ی نمی داند‪ .‬بخش��ی از حس��اب های قبلی با‬ ‫واردکنندگان هنوز تس��ویه نش��ده‪ ،‬حجم زیادی از برنج ها هنوز در گمرک مانده اند‪،‬‬ ‫ممنوعیت فصلی واردات اغاز شده‪ ،‬احتمال کاهش کیفیت و فساد کاالها وجود دارد‪،‬‬ ‫وضعیت قیمت در بازار داخلی نامعلوم و بسیاری از معضالت دیگر در جریان است‪ .‬با‬ ‫این وضعیت ایا می توان اینده روشنی را برای این بازار در نظر گرفت؟! تازه این مشتی‬ ‫نمونه خروار است که در اقتصاد کشور جریان دارد‪ .‬موضوعی که با مراجعه به اسناد و‬ ‫مس��تندات می تواند به راحتی حل و فصل شود و از هدررفت سرمایه‪ ،‬زمان و ظرفیت‬ ‫اقتصادی جلوگیری کند‪ ،‬مدام به اما و اگرهای اتی موکول می شود‪.‬‬ ‫صدور ‪ ۵۰‬گواهی صادراتی محصوالت حالل‬ ‫رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران از برنامه ریزی برای صدور‬ ‫دس��ت کم ‪ ۵۰‬گواهی محصوالت حالل ب��رای واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی در سال جاری به منظور سرعت بخشی به امر خطیر صادرات‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫نیره پیروزبخت با اشاره به صدور ‪ ۴۵‬گواهی حالل در سال گذشته‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تا قبل از ان نیز براس��اس قانون ذبح و صید با همکاری وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی ‪ ۵۰‬گواهی حالل در سطح کشور صادر شده بود‪.‬‬ ‫ن کرد‪ :‬تا س��ال گذش��ته این مهم توس��ط حضرت ایت اهلل‬ ‫وی بیا ‬ ‫«احمد مبلغی»‪ ،‬فقیه ناظر بر امور حالل س��ازمان ملی اس��تاندارد‬ ‫ایران به تنهایی انجام می ش��د‪ ،‬اما اکنون با تش��کیل شورای فقهی و‬ ‫ارائه حکم به برخی افراد که به نیابت از وی در مناطق مختلف کشور‬ ‫حضور داشته و کار انجام می دهند‪ ،‬کار سرعت گرفته که در راستای‬ ‫«جهش تولید» بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول با تاکی��د بر اینک��ه باید تمرکز بیش��تری بر‬ ‫محصوالت و تولیدات حالل داش��ته باشیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امسال‬ ‫در نظر داریم با همکاری فقیه ناظر‪ ،‬واحدهایی که خواستار دریافت‬ ‫عالمت اس��تاندارد از این سازمان هس��تند را از همان ابتدا به سمت‬ ‫دریافت گواهی حالل نیز سوق دهیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امروز گواهی حالل ازسوی بسیاری از کشورها از جمله‬ ‫روسیه‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬ازبکستان و‪ ...‬از فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان‬ ‫کش��ورمان مطالبه می شود و در نظر داریم تا با سرعت بخشی به ان‪،‬‬ ‫به توسعه صادرات غیرنفتی کشور سرعت ببخشیم‪.‬‬ ‫پیروزبخ��ت اظهار کرد‪ :‬با همکاری س��ازمان امور اس��تخدامی‪،‬‬ ‫به دنبال راه اندازی ساختار مشخصی در سازمان ملی استاندارد برای‬ ‫موضوع حالل هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تحقق شعار جهش تولید‬ ‫رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران در ادامه درباره‬ ‫برنامه ریزی این سازمان برای تحقق شعار جهش تولید‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬یکی از مهم ترین اقدامات در این زمینه تجدیدنظر‬ ‫در روش های ارزیابی انطباق و استاندارد کاالهای اساسی‬ ‫مث��ل برن��ج‪ ،‬گن��دم‪ ،‬ذرت و‪ ...‬و همچنی��ن محصوالت‬ ‫دانش بنیان است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬مطابق دستور رهبر معظم انقالب و لزوم حمایت از‬ ‫محصوالت دانش بنیان‪ ،‬امسال برنامه ریزی شده که به صدور گواهی‬ ‫تایید این محصوالت سرعت ببخشیم‪.‬‬ ‫پیروزبخت خاطرنش��ان کرد‪ :‬این س��ازمان صدور گواهی انطباق‬ ‫برای دس��ت کم ‪ ۵۰‬محصول دانش بنیان را برای امس��ال‬ ‫در برنامه دارد‪ ،‬این در حالی اس��ت که در ‪ 2‬س��ال گذشته‬ ‫نیز در مجموع ‪ ۵۰‬گواهی انطباق محصوالت دانش بنیان‬ ‫صادر شد‪.‬‬ ‫بنا بر گزارش ایرنا وی یاداور ش��د‪ :‬س��ال گذش��ته نیز‬ ‫در راس��تای دس��تیابی به ش��عار رونق تولی��د مصوبه ای‬ ‫برای مش��اغل خانگی از ش��ورای عالی استاندارد اخذ شد‬ ‫تا ب��ا همکاری وزارت تعاون و معاونت امور زنان ریاس��ت جمهوری‪،‬‬ ‫گواهی انطباق به مش��اغل خانگی داده ش��ود تا فع��االن این بخش‬ ‫محصوالت ش��ان را راحت ت��ر به فروش برس��انند؛ به ای��ن ترتیب‪،‬‬ ‫خری��داران این محصوالت نیز با خاطری اس��وده این محصوالت را‬ ‫خریداری خواهند کرد‪.‬‬ ‫به فکر برنج‬ ‫ایرانی باشیم‬ ‫یادداشت‬ ‫جزئیات تعلیق‬ ‫کارت های‬ ‫بازرگانی‬ ‫معاون وزیر و رئیس کل س��ازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اتمام‬ ‫مهل��ت ایفای تعهدات ارزی صادرات س��ال های ‪ ۱۳۹۷‬و ‪ ۱۳۹۸‬در پایان‬ ‫تیر امسال اعالم کرد کلیه صادرکنندگان موظفند به منظور جلوگیری از‬ ‫تعلیق کارت بازرگانی خود‪ ،‬براساس مصوبات کمیته اقدام ارزی تعهدات‬ ‫ارزی خود را طبق دستورالعمل بانک مرکزی ایفا کنند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬حمید زادب��وم اظهار کرد‪:‬‬ ‫براس��اس مصوبات کارگ��روه پایش رفت��ار تجاری‪ ،‬کارت ه��ای بازرگانی‬ ‫واحده��ای صادراتی که کمت��ر از ‪ ۳۰‬درصد تعه��دات ارزی خود را ایفا‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬در نیمه ش��هریور تعلیق خواهد ش��د؛ بنابراین این دس��ته از‬ ‫صادرکنندگان موظفند نس��بت به ایفای تعه��دات ارزی و افزایش درصد‬ ‫بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫رئی��س کارگروه پایش رفتار تجاری تاکی��د کرد‪ :‬در صورت عدم ایفای‬ ‫تعهدات ارزی صادرکنندگانی که کمتر از ‪ ۷۰‬درصد تعهدات خود را ایفا‬ ‫کرده اند‪ ،‬نس��بت به تعلیق کارت بازرگانی این دسته از صادرکنندگان در‬ ‫پایان شهریور اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫زادبوم افزود‪ :‬در پایان ش��هریور کارت های بازرگانی واحدهای تولیدی‬ ‫صادراتی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده اند‪ ،‬تعلیق خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از صادرکنندگان‬ ‫خواست تا نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود با هدف تامین ارز موردنیاز‬ ‫واحده��ای تولی��دی برای تامی��ن مواد اولی��ه‪ ،‬ماش��ین االت و کاالهای‬ ‫واسطه ای اقدام و مراتب را به سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کنند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫جمیل علیزاده شایق‬ ‫دبیر انجمن برنج ایران‬ ‫برنج یکی از محصوالت پرطرفدار در ردیف‬ ‫مایحتاج عمومی مردم و معیشت انهاست که‬ ‫نی��از به ان همواره از طری��ق تولید داخلی و‬ ‫واردات تامین ش��ده است‪ .‬ما در ‪ 3‬سال اخیر‬ ‫در کش��ور ماه ه��ای پرباران خ��وب در بهار و‬ ‫پرافتاب در تابس��تان داش��ته ایم که این امر‬ ‫س��بب ش��د محصول برنج داخلی ما افزایش‬ ‫چشمگیری نسبت به س��ال های پیش از ان‬ ‫داش��ته باشد و به طور متوسط هر سال تولید‬ ‫برنج ما در داخل کش��ور ح��دود ‪ ۲.۳‬تا ‪۲.۵‬‬ ‫میلیون تن بوده اس��ت‪ .‬ای��ن ارقام باتوجه به‬ ‫نی��از ‪ ۳‬میلیون تنی کش��ور به برنج نش��ان‬ ‫می دهد که در این س��ال ها به طور متوس��ط‬ ‫نیاز ب��ه واردات ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬ه��زار تن برنج‬ ‫داشته ایم‪.‬‬ ‫باوجود افزایش تولید داخلی در این سال ها‪،‬‬ ‫انتظار می رفت نیاز ب��ه واردات این محصول‬ ‫کاهش پیدا کند اما برعکس مشاهده شد که‬ ‫در این مدت واردات برنج هم به همین شدت‬ ‫افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫در همین ش��رایط ما ش��اهدیم که قیمت‬ ‫جهانی برنج کاهش داش��ته و همراه ش��دن‬ ‫ای��ن موضوع با کاهش تعرفه واردات این کاال‬ ‫باعث شده بس��یاری از افراد به واردکنندگان‬ ‫برنج تبدیل ش��وند‪ ،‬در حالی که بس��یاری از‬ ‫انها شناخت الزم درباره برنج را ندارند‪ .‬با این‬ ‫تفاس��یر گرچه انتظار این بود که قیمت برنج‬ ‫وارداتی در بازار افت قابل مالحظه ای داش��ته‬ ‫باشد اما شاهد بودیم که این اتفاق نیز نیفتاد‬ ‫و قیمت ای��ن محصول وارداتی نی��ز در بازار‬ ‫حفظ شد‪.‬‬ ‫ج��دا از ای��ن موضوعات خب��ر دیگری که‬ ‫انتش��ار ان باعث تعجب فع��االن حوزه برنج‬ ‫شد این بود که واردکنندگان عنوان کرده اند‬ ‫ک��ه ‪ ۵۰۰‬هزار تن برن��ج وارداتی در گمرک‬ ‫کش��ور وجود دارد و انتظار دارند دولت اجازه‬ ‫ترخیص ان را صادر کند‪.‬‬ ‫یعنی کش��وری که با توجه به میزان تولید‬ ‫داخل��ی خود نیاز ب��ه واردات تنها ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫تن برنج در طول یک سال دارد‪ ،‬اکنون ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار تن برنج اماده ترخیص در گمرک کشور‬ ‫دارد که هر ان ممکن اس��ت با دریافت مجوز‬ ‫وارد بازار داخلی ش��ود و مشخص نیست که‬ ‫این میزان برنج براساس کدام نیازسنجی و به‬ ‫درخواست چه ارگانی به کشور وارد شده و تا‬ ‫گمرک ایران رسیده است‪.‬‬ ‫البت��ه تجربه نش��ان داده ک��ه دولت بین‬ ‫تولیدکنن��ده و واردکنن��ده‪ ،‬بیش��تر طرفدار‬ ‫واردکننده هاس��ت و ب��ر همین اس��اس این‬ ‫پیش بین��ی چن��دان دور از ذهن نیس��ت که‬ ‫مج��وز ترخی��ص ای��ن ‪ ۵۰۰‬هزار ت��ن برنج‬ ‫واردات��ی دیر ی��ا زود صادر ش��ود که در این‬ ‫ص��ورت با ورود این میزان از برنج وارداتی به‬ ‫ب��ازار‪ ،‬تولید داخلی ای��ن محصول در معرض‬ ‫خطر جدی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫این ش��رایط موقعی��ت تولیدکننده داخلی‬ ‫برنج را که هر روز با افزایش هزینه های تولید‬ ‫و ع��دم حمای��ت دولت در زیرس��اختی ترین‬ ‫حمایت ها روبه روست به خطر خواهد انداخت‬ ‫و تنها به س��ود واردکنندگان این کاال خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در عین حال به نظر نمی رسد که ممنوعیت‬ ‫واردات فصل��ی ‪ ۲.۵‬ماه��ه برنج بتواند گرهی‬ ‫از مش��کالت فراوان تولیدکنن��دگان برنج باز‬ ‫کند و این تولیدکنن��دگان همچنان باید در‬ ‫انتظ��ار نگاه مثبت دولت به تولید داخلی این‬ ‫محصول بمانند‪.‬‬ ‫کشاورزان ما در سال های اخیر با مشکالت‬ ‫فراوانی روبه رو بوده اند و هر سال این موضوع‬ ‫به نحوی ب��رای انها خودنمای��ی می کند که‬ ‫امس��ال در قالب افزایش قیمت ش��الی کوبی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫در نهای��ت بای��د گف��ت مش��کل اصل��ی‬ ‫کش��اورزان ما در تولید برنج‪ ،‬نداشتن توانایی‬ ‫تولید نیست و میزان محصول سال های اخیر‬ ‫نیز موید همین نکته است‪.‬‬ ‫در واق��ع تولیدکنن��دگان کش��ور بیش از‬ ‫هر چی��ز دیگر نیازمند بررس��ی های جامع و‬ ‫برنامه ریزی های اصولی هس��تند ت��ا بتوانند‬ ‫تولی��د خود را در حد قابل قبولی حفظ کنند‬ ‫و در طول زمان ان را افزایش دهند و به این‬ ‫طریق به توس��عه اقتصادی و ارزاوری کشور‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1595‬‬ ‫پیاپی ‪2913‬‬ ‫اینفوگرافی‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1595‬‬ ‫پیاپی ‪2913‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1595‬‬ ‫پیاپی ‪2913‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫یادداشت‬ ‫کاری که‬ ‫انتخاب یک‬ ‫کودک نیست‬ ‫امان قرایی مقدم‬ ‫جامعه شناس و اسیب شناس اجتماعی‬ ‫گرچه معتقدیم ب��ه کار گرفتن کودکان در‬ ‫کل نادرست اس��ت و هیچ کودکی نباید کار‬ ‫کند اما از میان تمامی کودکان کار‪ ،‬کودکان‬ ‫کار خیابان��ی در معرض بیش��ترین صدمات‬ ‫جس��می‪ ،‬روح��ی‪ ،‬روان��ی و اجتماع��ی قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫پدیده کودکان کار که در کشورهای جهان‬ ‫سوم ش��یوع بیش��تری دارد‪ ،‬تعداد زیادی از‬ ‫کودکان را در بر می گیرد و انها را با مشکالت‬ ‫فراوان��ی مواجه می کند ک��ه برای خود انها و‬ ‫جامعه بسیار اسیب زا خواهد بود‪.‬‬ ‫اس��تفاده از ک��ودکان در مش��اغلی مانند‬ ‫زباله گردی یا جم��ع اوری زباله های بازیافتی‬ ‫نوعی اس��تثمار این کودکان اس��ت که عالوه‬ ‫بر زیان های ذاتی این نوع مشاغل که سالمت‬ ‫کودکان را به خطر می اندازد‪ ،‬انها را با کارهای‬ ‫غیرقانونی و پدیده هایی مث��ل اعتیاد مواجه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫متاس��فانه مافیاهای ش��کل گرفته در این‬ ‫نوع مش��اغل از این کودکان به عنوان ابزاری‬ ‫ب��رای رس��یدن ب��ه اه��داف خود اس��تفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫البت��ه طبق قانون و براس��اس قراردادهای‬ ‫رس��می پیمانکاران با نهاده��ای زیرمجموعه‬ ‫شهرداری‪ ،‬این پیمانکاران حق به کار گرفتن‬ ‫کودکان زیر س��ن قانونی را ندارند و در واقع‬ ‫این کودکان کار از مسیرهای غیرقانونی وارد‬ ‫ای��ن حرفه می ش��وند و نظارتی ه��م بر نوع‬ ‫فعالیت انها نیست‪.‬‬ ‫کار ای��ن ک��ودکان ی��ک کار مس��تقل و‬ ‫خودجوش نیس��ت و معموال توس��ط افرادی‬ ‫با ی��ک سیس��تم مافیایی هدایت می ش��ود‪،‬‬ ‫به ش��کلی که دیگر به ط��ور علنی یک خودرو‬ ‫مسئول تقس��یم انها در مناطق و محله های‬ ‫مختلف اس��ت‪ .‬درامد این کودکان تناسبی با‬ ‫س��ختی و میزان کار انها ندارد و گزارش های‬ ‫غیررسمی متعدد حکایت از سوءاستفاده های‬ ‫مختلف از این کودکان دارد‪.‬‬ ‫برخی از این ک��ودکان باتوجه به نیاز مالی‬ ‫خانواده وارد حرفه هایی اینچنینی می ش��وند‬ ‫و در واق��ع ای��ن کار انتخاب انها نیس��ت‪ .‬در‬ ‫واق��ع این کودکان خود معلول علتی بزرگ تر‬ ‫به نام فقر هستند که در نتیجه عملکرد برخی‬ ‫نهادهای باالدس��تی به وجود امده است‪ .‬این‬ ‫کودکان اگر به درس��تی س��اماندهی نشوند‪،‬‬ ‫در ادامه مس��یر خود می توانن��د علتی برای‬ ‫اسیب های اجتماعی بزرگ تر و انواع بزه های‬ ‫اجتماعی باش��ند و جامعه را در معرض خطر‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫تا زمانی که فقر و توس��عه ناعادالنه ثروت‬ ‫در هر کش��وری وجود داش��ته باشد‪ ،‬شکاف‬ ‫طبقات��ی ایج��اد می ش��ود و اقش��ار محروم‬ ‫اجتماع برای تامین معیش��ت دچار مش��کل‬ ‫می شوند‪ .‬در این ش��رایط نمی توان با پدیده‬ ‫ک��ودکان کار مقابله کرد و ت��ازه باید بر این‬ ‫مش��کالت‪ ،‬مس��ائل مربوط ب��ه خانواده های‬ ‫نابس��امان و خانواده ه��ای بی سرپرس��ت و‬ ‫بدسرپرست را نیز افزود‪ .‬به همین دلیل است‬ ‫که متاسفانه می بینیم به مرور زمان بر تعداد‬ ‫این افراد در ش��هرهای بزرگ افزوده می شود‬ ‫و کاری نیز از دست نهادهایی مثل شهرداری‬ ‫برنمی ای��د و می گویند که بودجه کافی برای‬ ‫رسیدگی به وضعیت این کودکان ندارند‪.‬‬ ‫عل��ت اصلی بروز این نوع مش��کالت را در‬ ‫جامعه ای باید جس��ت وجو کرد که نمی تواند‬ ‫از عهده تامین معیشت و ایجاد شغل مناسب‬ ‫برای سرپرس��تان خانوار برای��د و کودکان را‬ ‫به مهاجرت به ش��هرهای بزرگی مثل تهران‬ ‫و تبدیل ش��دن انها به کودکان کار خیابانی‬ ‫وامی دارد‪ ،‬در حالی ک��ه وظیفه وزارتخانه ای‬ ‫مث��ل وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی و‬ ‫سازمان هایی مثل س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫در این زمینه مش��خص است‪ ،‬اما این نهادها‬ ‫ل حاض��ر نمی توانن��د از پ��س ای��ن‬ ‫در ح��ا ‬ ‫مسئولیت برایند‪.‬‬ ‫گرچه برخی از این کودکان با خانواده های‬ ‫خود زندگی می کنند‪ ،‬اما تعداد زیادی از انها‬ ‫حتی از داش��تن اس��کان مناسب محرومند و‬ ‫باوج��ود اینکه مح��ل تجمع و اس��تقرار این‬ ‫کودکان در ش��هرهایی مثل تهران مش��خص‬ ‫اس��ت و می توان با شناس��ایی و س��اماندهی‬ ‫انه��ا از بار اس��یب های اجتماع��ی در کمین‬ ‫ای��ن کودکان کاس��ت‪ ،‬تا کنون اق��دام جدی‬ ‫در ای��ن زمینه ها انجام نش��ده و ما همچنان‬ ‫ش��اهد حضور کودکان کار در مش��اغل اغلب‬ ‫غیرقانونی و اسیب زا هستیم‪.‬‬ ‫هفته جاری و‬ ‫بازرسی ها در‬ ‫بازار کاالهای‬ ‫اولویت دار‬ ‫به منظ��ور حف��ظ ارامش بازار و جلوگیری از سوء اس��تفاده های احتمالی‬ ‫برخی افراد سودجو‪ ،‬در هفته منتهی به ‪ ۵‬شهریور امسال‪ ،‬تمرکز بازرسی ها‬ ‫بر اقالمی از جمله ماس��ک‪ ،‬مرغ زنده و گوش��ت مرغ‪ ،‬تایر سبک و سنگین‪،‬‬ ‫محصوالت فوالدی‪ ،‬سیمان و گچ است‪ .‬سازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان اعالم کرد در هفته جاری‪ ،‬انواع ماسک و مواد ضدعفونی کننده‪،‬‬ ‫مرغ زنده و گوش��ت مرغ‪ ،‬تایر س��بک و سنگین‪ ،‬محصوالت فوالدی شامل‬ ‫تیراهن‪ ،‬میلگرد و ورق‪ ،‬س��یمان خاکس��تری و س��فید و همچنین گچ در‬ ‫اولویت نظارت و بازرسی قرار گرفته اند‪ .‬مطابق دستورالعمل ابالغ شده این‬ ‫س��ازمان‪ ،‬س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و بازرس��ان اصناف موظف‬ ‫ش��دند‪ ،‬ضمن برنامه ریزی مناس��ب و انجام بازرس��ی های موردی و مستمر‬ ‫برنامه ریزی ش��ده و جامع‪ ،‬اقدامات نظارتی و بازرس��ی خود را بر کاالهای‬ ‫ف��وق به وی��ژه انبارها و مراکز نگه��داری کاال متمرکز کنن��د‪ .‬بهره گیری از‬ ‫ظرفیت سایر دستگاه ها و نهادها در قالب انجام گشت های مشترک بازرسی‬ ‫ب��ا همکاری تعزی��رات حکومتی‪ ،‬اتاق اصن��اف و‪ ،...‬به منظور کنترل و رصد‬ ‫ب��ازار ب��ا اولویت این اقالم و همچنین برخورد موثر با تخلفات احرازی نظیر‬ ‫گرانفروشی‪ ،‬امتناع از عرضه‪ ،‬احتکار‪ ،‬اختفا‪ ،‬اعالم نکردن موجودی‪ ،‬رعایت‬ ‫نکردن قیمت مصوب و‪ ...‬از دیگر اقداماتی است که در بازرسی از واحدهای‬ ‫صنف��ی و غیرصنفی مورد تاکید قرار گرفته اس��ت‪ .‬م��ردم نیز می توانند در‬ ‫صورت مش��اهده هرگونه تخلف اقتصادی‪ ،‬مراتب را از طریق تلفن ‪ ۱۲۴‬به‬ ‫س��امانه دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان ها در سرتاسر کشور اعالم کنند‪.‬‬ ‫زباله های تهران ساالنه ‪2‬هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند‬ ‫سود ‪ 1500‬میلیارد تومانی مافیای زباله‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نه موضوع پسماندها موضوع جدیدی به شمار می رود و نه مسئله کودکان کار؛ اما گهگاهی به بهانه ای‬ ‫این دو موضوع که متاس�فانه پیوند نامیمونی با هم دارند در مقاطع زمانی محدودی تبدیل به موضوع‬ ‫روز‪ ،‬تیتر اول رس�انه ها و بهانه بازدید صفحات اجتماعی می ش�وند‪ .‬سال هاس�ت ک�ه تصویر فعالیت‬ ‫کودکان کار در جمع اوری پسماندها از سطح شهر‪ ،‬حمل کیسه های بزرگ زباله خشک بازیافتی و خم‬ ‫ش�دن در س�طل های بزرگ زباله برای یافتن روزی‪ ،‬یکی از دردناک ترین تصویرهای شهری در کشور‬ ‫ماست و در این سال ها باوجود تمام ادعاها و سخنرانی های انجام شده در این زمینه‪ ،‬نه تنها کاری برای‬ ‫این کودکان انجام نش�ده بلکه روزبه روز به تعداد انها هم افزوده ش�ده و امروز در ش�هر بزرگی مثل‬ ‫تهران‪ ،‬محله و خیابانی نیست که در ان کودکی زباله گرد را نبینی‪ .‬به تازگی هم بازنشر یک ویدئو در‬ ‫فضای مجازی تلنگری به وجدان ما زده که برخوردهای مافیایی و استثمار این کودکان از کجا هدایت‬ ‫می ش�ود و ایا می توان برای انها کاری کرد یا نه؟! پخش و پربازدید ش�دن این کلیپ بهانه ای ش�د تا‬ ‫روزنام�ه‬ ‫موضوع گزارش امروز خود را به نحوه انتخاب عامالن جمع اوری پس�ماند و نظارت بر‬ ‫انها اختصاص دهد که شرح ان را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫یک ویدئوی قدیمی‬ ‫گزارش��گر با دوربی��ن و میکروفن خ��ود در محلی که ظاهرا‬ ‫محل اس��تقرار زباله گردهاس��ت با کودکان و نوجوانانی که به‬ ‫جمع اوری زباله ه��ای بازیافتی می پردازن��د گفت وگو می کند‪.‬‬ ‫انه��ا در صحبت های خود از کارت هایی می گویند که ان را در‬ ‫ازای پرداخت ‪ ۳.۵‬میلیون تومان در ماه دریافت می کنند و در‬ ‫مقاب��ل اجازه فعالیت در یک خیاب��ان یا یک محله را می یابند‪.‬‬ ‫‪ ۳.۵‬میلی��ون تومان در ازای اجازه ب��رای جدا کردن زباله های‬ ‫بازیافت��ی! گفت وگوکنندگان درباره ش��یوه دریافت این کارت‬ ‫اع�لام می کنند ان را از طری��ق پیمانکار ش��هرداری دریافت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫در ضم��ن انها اعالم می کنن��د که هر کس برای جمع اوری‬ ‫زباله ه��ای بازیافتی‪ ،‬مح��دوده مش��خصی دارد و حق ورود به‬ ‫محدوده های دیگر را ندارد‪.‬‬ ‫این گ��زارش که در روزهای اخیر ج��زو ویدئوهای پربازدید‬ ‫اجتماعی در فضای مجازی بوده این پرس��ش را مطرح می کند‬ ‫درامد جمع اوری زباله های بازیافتی‬ ‫اع��داد و ارقام متفاوتی درباره درامد جمع اوری زباله های بازیافتی به‬ ‫گوش می رس��د که طبیعتا بخش��ی از انها اغراق امیز و غیرواقعی است؛‬ ‫اظهارنظره��ای متفاوت و مختلف که عموما مربوط به س��ال گذش��ته‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫سال گذشته مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفت وگو‬ ‫با پانا گفته بود‪ :‬متوس��ط درامد زباله گردهای چرخی و کتفی س��االنه‬ ‫حدود ‪ ۱۹.۳‬میلیون تومان و متوس��ط درام��د ماهانه انها ‪ ۱.۶‬میلیون‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫فرشید یزدانی با اشاره به متوسط درامد زباله گردها عنوان کرده بود‪ :‬حدود ‪۱۰‬‬ ‫درصد زباله ها با وانت جمع اوری می ش��وند‪ .‬متوسط درامد زباله گردهای چرخی‬ ‫و کتفی حدود ‪ ۱۹.۳‬میلیون تومان در س��ال و متوس��ط درام��د ماهانه انها ‪۱.۶‬‬ ‫میلیون تومان است‪ .‬سهم عوامل مختلف از ارزش زباله ها با کسر سهم جمع اوری‬ ‫ش��ده رسمی عبارت است ش��هرداری ‪ ۸.۹‬درصد‪ ،‬پیمانکاران ‪ ۲۱‬درصد‪ ،‬ارباب یا‬ ‫صاحب کار ‪ ۵۴.۵‬درصد‪ ،‬زباله گرد ‪۱۵.۶‬درصد‪ ،‬وانتی ‪ ۶.۲‬درصد‪ ،‬چرخی ‪ ۷‬درصد‬ ‫ک��ه حق این ن��وع معامله طبق چه مج��وزی و به کدام یک از‬ ‫پیمان��کاران داده ش��ده و دیگ��ر اینک��ه وقتی هر روز پش��ت‬ ‫تریبون ها و بیلبوردها درباره کودکان کار شعار می دهیم‪ ،‬چطور‬ ‫اجازه چنین اس��تثماری را در ارتباط ب��ا کودکان ان هم برای‬ ‫چنین شغلی می دهیم‪.‬‬ ‫شهرداری چنین مجوزی نمی دهد‬ ‫و ک��ودکان تنها ‪ ۲.۴‬درصد‪ ،‬این درحالی اس��ت که نس��بت کودکان از‬ ‫جمعیت زباله گردان یک سوم است‪.‬‬ ‫همچنین س��تار پروین‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی‬ ‫و مجری طرح مطالعاتی زباله گردی در س��ال گذش��ته متوس��ط درامد‬ ‫اف��رادی که به عنوان زباله گ��رد کار می کردند را روزان��ه بین ‪ ۵۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫ه��زار تومان ذکر کرده ب��ود که البته این رقم بیش��تر معطوف به افراد‬ ‫بالغ می ش��د‪ .‬در همین س��ال افتاب نیوز نیز در گزارشی اعداد و ارقامی‬ ‫را درباره این نوع مش��اغل انتشار داد‪ .‬در این گزارش امده بود بودجه شهر تهران‬ ‫حدود ‪ ۱۸‬هزار میلیارد تومان است و عدد گردش مالی زباله های تهران در طول‬ ‫یک س��ال بیش از ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان و به اذعان برخی مدیران ش��هری حتی‬ ‫بیش از ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان‪.‬‬ ‫سهم شهرداری تهران از این رقم بیش از ‪ ۲‬هزار میلیارد تومانی‪ ۲۰۰ ،‬میلیارد‬ ‫تومان اس��ت و این میزان به عالوه س��هم حدود ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومانی نیروی کار‪،‬‬ ‫نشان دهنده سود بیش از هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومانی «مافیای زباله» است‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی س��ازمان پس��ماند ش��هرداری تهران می گوید‬ ‫گزارش��ی که این روزها درباره ان صحبت می ش��ود مربوط به حدود‬ ‫‪ ۵‬ماه گذش��ته است که دوباره پربیننده ش��ده و در عین حال تاکید‬ ‫می کند که چنین مجوزی از سوی شهرداری و سازمان پسماند برای‬ ‫فعالیت کودکان در این حرفه صادر نمی شود‪.‬‬ ‫مس��عود عاب��دی در این ب��اره در گفت وگو با‬ ‫عن��وان کرد‪:‬‬ ‫شهرداری به هیچ وجه مجوز صدور چنین کارت هایی را برای فعالیت‬ ‫کودکان نداده و انچه در ویدئوی مذکور مش��اهده می شود‪ ،‬مربوط به فعالیت های غیرقانونی‬ ‫در این حوزه است‪.‬‬ ‫وی همچنین عن��وان کرد‪ :‬گاهی اظهارنظرهای عجیبی درب��اره فعالیت های مجموعه های‬ ‫ش��هرداری در ش��بکه های اجتماعی شنیده می شود که از اس��اس خالف واقعیت است؛ از ان‬ ‫جمله می توان به واگذاری کار بازیافت کل شهر تهران به یک فرد اشاره کرد که به هیچ وجه‬ ‫صح��ت ندارد زیرا این واگذاری ها در س��طح هر منطقه به طور مج��زا و از طریق مزایده انجام‬ ‫می شود و شرکت های مختلفی نیز در ان حضور پیدا می کنند‪.‬‬ ‫استفاده از کودکان ممنوع است‬ ‫البته مسئوالن شهرداری تهران از طرح هایی که برای مقابله‬ ‫با حضور کودکان در این نوع حرفه ها در نظر دارند‪ ،‬نویدهایی‬ ‫داده ان��د که از ان جمله می توان ب��ه صحبت های معاون امور‬ ‫اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اشاره کرد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا جوادی یگانه‪ ،‬معاون ام��ور اجتماعی و فرهنگی‬ ‫ش��هرداری تهران در گفت و گو با ایسنا زباله گردی کودکان را‬ ‫از جمله س��خت ترین و کثیف ترین نوع کار کودک دانس��ت و‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬نخس��تین نقطه ورود ما جلوگیری از این ش��کل‬ ‫کار کودک است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬در گام نخس��ت‪ ،‬هدف منع‬ ‫کار زباله گردی کودک ازسوی مدیریت شهری است‪،‬‬ ‫چراکه کودک می تواند در محیطی سالم تر و بهتر از‬ ‫گوده��ای زباله گردی کار کند تا به معیش��ت او نیز‬ ‫اسیبی نرسد‪.‬‬ ‫ج��وادی یگان��ه‪ ،‬خط قرمز ش��هرداری ته��ران را‬ ‫اس��تفاده سیس��تماتیک از ک��ودک در زباله گردی‬ ‫دانس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬هرگونه برخورد با کودکان کار‪ ،‬چه ازس��وی‬ ‫پیمانکاران و چه ازس��وی مدیران شهری مرتبط نباید صورت‬ ‫ابالغیه کافی نیست‬ ‫از اقدام��ات دیگری که در ش��هرداری تهران برای‬ ‫ممانع��ت از ورود ک��ودکان کار به ح��وزه جمع اوری‬ ‫زباله های بازیافتی انجام شده‪ ،‬ابالغیه شهردار تهران‬ ‫درباره من��ع بکارگی��ری کودکان ب��رای جمع اوری‬ ‫زباله های بازیافتی بوده که البته برخی کارشناس��ان‬ ‫این حوزه در گفت گو با ایسنا از جمله رئیس کمیته‬ ‫اجتماعی ش��ورای اسالمی شهر تهران ان را الزم اما‬ ‫ناکافی می دانند‪.‬‬ ‫الهام فخاری درباره انتقاد کارشناس��ان ح��وزه اجتماعی به‬ ‫تکراری و بی اثر بودن بخش��نامه اخیر شهردار تهران در زمینه‬ ‫کودکان زباله گرد اظهار کرد‪ :‬انتقاد کارشناسان‪ ،‬انتقاد درستی‬ ‫است؛ از این جهت که انتظار دارند یک اتفاق موثرتر در زمینه‬ ‫ک��ودکان زباله گ��رد در ش��هر رخ دهد‪ ،‬اما این بخش��نامه یک‬ ‫گام از این مس��یر مدیریت پس��ماند اس��ت که وجود ان الزم‬ ‫اس��ت اما کافی نیست‪ .‬این بخش��نامه صادر شده و کاری که‬ ‫نهادهای مدنی به عنوان پایش��گران شهری و مدیران شهری و‬ ‫ش��ورای شهر باید انجام دهند‪ ،‬نظارت بر ان است تا در فرایند‬ ‫جمع اوری و مدیریت پسماند تغییراتی شکل بگیرد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی ش��ورای ش��هر تهران‬ ‫افزود‪ :‬در موضوع پس��ماند که به شهرداری مربوط است شاید‬ ‫نتوانی��م ب��ا گونه ها و ش��کل های دیگری که ب��ه کار کودک و‬ ‫خیابان ورود می ش��ود‪ ،‬ورود کنیم اما کنترل پیمانکار و نظارت‬ ‫دائ��م بر انها و برخورد قاط��ع و قانونی با پیمانکاران متخلف یا‬ ‫پیمانکارانی که به صورت غیررس��می و رده دوم و س��وم کارگر‬ ‫غیرقانونی به کار می گیرند‪ ،‬برعهده شهرداری است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در طول ‪ 3‬س��الی ک��ه از این دوره‬ ‫شورای ش��هر می گذرد همواره بر این موضوع تاکید‬ ‫ک��ردم که این ن��وع مدیری��ت پس��ماند‪ ،‬پیامدها و‬ ‫زمینه های کار غیرقانونی و مفس��ده انگیز را به همراه‬ ‫دارد‪ .‬در این زمینه به مدل های سوئیسی نیاز نیست‬ ‫بلکه وقتی به مدل های موفق در کشور خودمان نگاه‬ ‫کنیم‪ ،‬می بینی��م که به دلیل متفاوت ب��ودن فرایند‬ ‫مدیریت پسماند در ش��هرهایی همچون اصفهان‪ ،‬اصال از افراد‬ ‫بزرگسال یا کودک در موضوع زباله گردی استفاده نمی شود‪.‬‬ ‫فخاری تصریح کرد‪ :‬در ش��هری همچون اصفهان‪ ،‬در فرایند‬ ‫مدیری��ت پس��ماند پیمان��کار در مرحله ای وارد می ش��ود که‬ ‫شهرداری زباله و پسماند را از مردم تحویل گرفته‪ ،‬اما در تهران‬ ‫از انج��ا که حتی در تحویل پس��ماند‪ ،‬پیمان��کار مداخله دارد‪،‬‬ ‫نه تنها ش��اهد رها ش��دن حجم زیادی از پسماند هستیم بلکه‬ ‫ترجیح پیمانکاران این اس��ت که برای هزین��ه کمتر از کارگر‬ ‫غیرقانون��ی‪ ،‬مهاجر‪ ،‬کودک و بزرگس��ال در طول روز و ش��ب‬ ‫اس��تفاده کنند و تا وقتی این رویه اصالح نش��ود‪ ،‬حواش��ی در‬ ‫این زمینه وجود دارد‪.‬‬ ‫رئیس کمیته اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران گفت‪ :‬از‬ ‫نظر ما در کمیته اجتماعی و کمیته نظارت بر ش��هر دوستدار‬ ‫کودک‪ ،‬جمع اوری پس��ماند همچنان ی��ک موضوع حاکمیتی‬ ‫اس��ت و نهاد عموم��ی باید ای��ن کار را انجام ده��د‪ ،‬همانطور‬ ‫که برخی مس��ائل ش��هری لزوما به پیمانکار سپرده نمی شود؛‬ ‫بنابراین جمع اوری پس��ماند نیز باید برعهده شهرداری باشد و‬ ‫پس از ان شهرداری با پیمانکاران طرف باشد‪.‬‬ ‫گیرد‪ ،‬بلکه با متخلفان و سوءاستفاده کنندگان از این‬ ‫کودکان برخورد خواهد ش��د‪ .‬از مردم نیز خواس��ته‬ ‫ش��ده که در صورت مشاهده استفاده از این کودکان‬ ‫در سطح شهر مراتب را اعالم کنند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ما پیمانکاران را جزئ��ی از این فرایند‬ ‫می دانیم و معتقدیم همانطور که نمایندگان انها در‬ ‫این جلس��ه اذعان کردند‪ ،‬پیمانکاران هم به ضرورت‬ ‫این موضوع پی برده و از جنبه انس��انی و مسئولیت اجتماعی‬ ‫خود فارغ از اینکه در قراردادهایشان ملکف به استفاده نکردن‬ ‫از ک��ودکان هس��تند‪ ،‬با این ط��رح همراهی ک��رده و به عدم‬ ‫بکارگیری کودکان در فرایند زباله گردی پایبند خواهند بود‪.‬‬ ‫معاون امور اجتماعی و فرهنگی ش��هرداری تهران با اش��اره‬ ‫به برنامه ه��ای جدی برای حمایت از کودکان زباله گرد‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬سرنوش��ت کودکان زباله گرد برای ما اهمیت زیادی دارد‬ ‫و م��ا در معاونت اجتماعی برنامه های مدونی به منظور حمایت‬ ‫از انها و کاهش اس��یب های ناشی از این پدیده برای کودکان‬ ‫داریم که با مشارکت سازمان های مردم نهاد و پژوهشگران این‬ ‫حوزه‪ ،‬نهایی و اطالع رسانی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫برخورد قانونی در انتظار متخلفان است‬ ‫ازس��وی دیگ��ر مجی��د نوربخ��ش‪ ،‬مع��اون امور‬ ‫هماهنگی مناطق س��ازمان پسماند شهرداری تهران‬ ‫درباره ممنوعیت بکارگی��ری کودکان در جمع اوری‬ ‫زباله های بازیافتی در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫ای��ن موضوع عالوه بر تعهد اخالق��ی پیمانکاران‪ ،‬در‬ ‫ق��رارداد با انها نیز به وضوح مورد تاکید قرار گرفته و‬ ‫در صورت اثبات تخلف‪ ،‬با پیمانکاران برخورد قانونی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی در این باره خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬البته یکی از‬ ‫ن��کات مهم در این برخوردهای قانونی این اس��ت که کودکان‬ ‫کار در ای��ن موارد مورد بازخواس��ت قرار نگیرند و مجازات ها و‬ ‫پیگیری های قانونی تنها برای پیمانکاران متخلف باشد‪.‬‬ ‫نوربخش در ادامه عنوان کرد‪ :‬ما همچنین براساس‬ ‫تفاهم��ی که با پلیس پیش��گیری ص��ورت گرفته‪ ،‬با‬ ‫گش��ت های ویژه با سیس��تم جم��ع اوری غیرقانونی‬ ‫زباله های بازیافتی و بکارگیری و استثمار کودکان در‬ ‫حال مبارزه هس��تیم که این برخوردها نیز با عوامل‬ ‫اصلی و گردانندگان این سیستم های غیرقانونی است‬ ‫و باتوج��ه به موازین اخالق��ی‪ ،‬تهدیدی در این طرح‬ ‫متوجه کودکان کار نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی در این باره بیان کرد‪ :‬اگر شهروندان نیز مایل به همکاری‬ ‫در این زمینه هستند‪ ،‬می توانند در صورت مشاهده مواردی از‬ ‫این موضوع‪ ،‬ان را به شماره ‪ ۱۳۷‬گزارش دهند‪.‬‬ ‫همه ما مسئولیم‬ ‫قانونی یا غیرقانونی‪ ،‬زیر نظر ش��هرداری یا مس��تقل‪ ،‬با مجوز یا به صورت خودسر‪ ،‬هیچ کدام از این موارد تفاوتی در اصل‬ ‫موضوع ایجاد نمی کند‪ .‬کس��ی که تا کمر در س��طل زباله فرو رفته و قصد دارد روزی خود را از انجا کسب کند یک کودک‬ ‫اس��ت؛ یک کودک که مثل من و تو حق دارد از دوران کودکی خود لذت ببرد اما ش��رایط اجتماعی اطرافش‪ ،‬این حق را از‬ ‫او سلب کرده است‪.‬‬ ‫ما نمی توانیم با این توجیه که پیگیری این موضوع در حیطه اختیارات ما نیس��ت چش��م خود را بر موضوع ببندیم و ان‬ ‫را نادیده بگیریم‪.‬‬ ‫البته ممانعت از کار کودکان تنها یک بخش این موضوع است‪ .‬به طور قطع هیچ کودکی از روی عالقه و اختیار در چنین‬ ‫محیط هایی به کار مشغول نمی شود و شاید اگر فرصت همین نوع کارها هم از این کودکان گرفته شود‪ ،‬باید منتظر اتفاقات‬ ‫ناگوارتری در این حوزه باشیم‪ .‬در واقع بخش دیگر و شاید اصلی تر ممانعت از حضور کودکان در چنین محیط هایی‪ ،‬فراهم‬ ‫س ای کاش پیش از اینکه دیرتر شود‬ ‫کردن ش��رایط مطلوب برای دوری خودخواس��ته این کودکان از محیط کار اس��ت‪ .‬پ ‬ ‫کاری انطور که بایسته و شایسته است برای کودکان کار سرزمین مان انجام دهیم‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1595‬‬ ‫پیاپی ‪2913‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫وعده اقای سرپرست برای ساماندهی بازار فوالد‬ ‫صلح فوالدی ها نزدیک است‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫قصه اختالف میان تولیدکنندگان ورق فوالدی و محصوالت نهایی مانند لوله و پروفیل‪ ،‬سر درازی دارد‪ .‬از یک سو لول ه و پروفیل سازان از کمبود مواد‬ ‫اولیه گالیه دارند و از سوی دیگر‪ ،‬تولیدکنندگان ورق فوالدی تاکید دارند همه محصوالت خود را از طریق بورس کاال به فروش می رسانند و نابسامانی‬ ‫این بازار از جای دیگری نش��ات می گیرد‪ .‬اما هرچه باش��د هر دو طرف اقرار می کنند در این میان هم خواصی حضور دارند که از گپ موجود در این بازار‬ ‫بهر ه می گیرند و س��ود قابل‪‎‬توجهی را از ان خود می کنند‪ .‬در نهایت نیز مصرف کننده نهایی و کارگران واحدهای تولیدی بیش از س��ایرین از این شرایط‬ ‫متضرر خواهند ش��د‪ .‬از انجا که این ماجرا از مدت ها پیش وجود داش��ته و تنها به بازار ورق فوالدی اختصاص ندارد‪ ،‬سامانه ای باعنوان بهین یاب ازسوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تعریف شد تا با کمک ان نیاز واقعی خریداران از بورس مشخص شود‪ .‬بدین‪‎‬ترتیب خریداران باید نخست در این سامانه‬ ‫هویت یابی و میزان نیاز انها مشخص شود‪ .‬اما این سامانه در عمل نتایج موفقیت امیزی به همراه نداشت‪ ،‬حتی فرصتی برای بهره گیری از رانت در اختیار‬ ‫عده ای قرار داد‪ .‬یعنی عده ای با ثبت صوری یک واحد تولیدی و ظرفیت های دروغین‪ ،‬مواد اولیه را از بورس کاال خریداری کرده و در بازار ازاد به فروش‬ ‫می رسانند‪ .‬درحالی که تولیدکنندگان واقعی با چالش تامین مواد اولیه روبه رو هستند و با ظرفیت های بسیار پایینی فعالیت می کنند‪ .‬گویی این سلسله‬ ‫واسطه گری ها در صنایع‏معدنی پایانی ندارد و هر اقدامی به مراقبی نیاز دارد‪ ،‬هر مراقبی نیز به مراقبی دیگر و این زنجیره بی حاصل ادامه دارد‪ .‬چالش ها‬ ‫در این زنجیره به اندازه ای شدت گرفته که سرپرست جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در روزهای اغازین فعالیت خود‪ ،‬این نابسامانی را مورد توجه‬ ‫قرار داده است‪ .‬جعفر سرقینی در این‪‎‬باره گفت‪ :‬مشکل اختصاص سهمی ه در سامانه بهین یاب‪ ،‬مشکلی قدیمی است که درباره بیشتر فراورده ها صدق‬ ‫می کند‪ .‬اما درباره ورق فوالدی قبال صحبت هایی با اتحادیه های لوله و پروفیل شده بود‪ .‬اکنون نیز این اتحادیه برای کمک به وزارتخانه در کنترل بازار‬ ‫ورق فوالدی‪ ،‬اعالم امادگی کرده اس��ت‪ .‬وی همچنین برگزاری جلس��ات با تش��کل های فوالدی را برای سامان بخشیدن به بازار فوالد ضروری دانست‪.‬‬ ‫برای بررسی شرایط موجود به سراغ فعاالن صنعت لوله و پروفیل رفته ایم و نظرات انها را در این زمینه جویا شده ایم‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫مواد اولیه نداریم‬ ‫کیومرث فتح ال ‪‎‬ه کرمانش��اهی‪ ،‬دبیر سندیکای تولیدکنندگان‬ ‫لول��ه و پروفی��ل فوالدی در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪ :‬تامین‬ ‫مواد اولیه مش��کل اصلی تولیدکنندگان لوله و پروفیل کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬این درحالی است که تولیدکنندگان اصلی ورق فوالدی‬ ‫کشور اعالم کرده اند تمام تولیدات خود را از طریق بورس کاال به‬ ‫فروش می رسانند‪ .‬با این وجود‪ ،‬شاهد هستیم که تولیدکنندگان‬ ‫عضو س��ندیکا فقط می توانند به اندازه ‪ 20‬تا ‪ 30‬درصد ظرفیت‬ ‫واحدهای خود‪ ،‬مواد اولیه خریداری کنند‪.‬‬ ‫بخش��ی از این چال��ش را باید به ضعف در س��امانه بهین یاب‬ ‫نسبت داد‪ .‬این سامانه با هدف ظرفیت‪‎‬سنجی واحدهای فوالدی‬ ‫کش��ور احداث شده است‪ ،‬با این وجود‪ ،‬تاکنون نه تنها نتوانسته‬ ‫عملکرد قابل‪‎‬قبولی را به نمایش بگذارد‪ ،‬بلکه چالش های جدی‬ ‫نیز در مسیر بهره گیری از این سامانه ایجاد شده است‪.‬‬ ‫کرمانش��اهی گفت‪ :‬کمیت��ه ای با حضور نماینده س��ندیکای‬ ‫لوله و پروفی��ل فوالدی‪ ،‬نماینده فوالد مبارکه اصفهان به عنوان‬ ‫بزرگ ترین و تولیدکننده اصلی ورق فوالدی کش��ور و همچنین‬ ‫نماینده س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫برای بررس��ی چالش های این بخش تش��کیل ش��ده است‪ .‬البته‬ ‫م��ا درخواس��ت کردی��م نماینده معاون��ت امور صنای��ع وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز در ای��ن کمیته حضور‬ ‫یابن��د‪ .‬این کمیته باید ظرفیت واحدهای تولیدکننده‬ ‫لول��ه و پروفی��ل ف��والدی را مجددا ارزیاب��ی کند‪ ،‬تا‬ ‫براس��اس سنجش جدید و دقیق‪ ،‬مواد اولیه در اختیار‬ ‫تولیدکنن��دگان قرار گی��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬قیمت گذاری‬ ‫نکته دیگری است که باید مورد توجه این کمیته قرار‬ ‫گیرد و بازبینی شود‪ .‬در حال حاضر به جز بحث تامین‬ ‫مواد اولیه و نقدینگی واحدها‪ ،‬مسائل اساسی دیگری مانند تورم‪،‬‬ ‫هزینه های سربار و همچنین افزایش قیمت تمام‏شده محصوالت‬ ‫مطرح می ش��ود‪ .‬این موارد نیز چالش های جدیدی را در مس��یر‬ ‫تولیدکنن��دگان ایج��اد می کنند‪ .‬چالش های یادش��ده را هم در‬ ‫دس��تور کار کمیته یادش��ده قرار داده و جلو می بریم‪ .‬درواقع در‬ ‫س��ایه تحریم های بین المللی صنایع کشور با چالش های اساسی‬ ‫روبه‪‎‬رو شده اند که تولید و تجارت را با محدودیت مواجه می کند‪.‬‬ ‫ای��ن چالش ه��ا در حال��ی وجود دارند که در س��ال جاری بنا به‬ ‫پیش��نهاد رهبر معظم انقالب جهش تولید هدف گذاری ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن همه متولیان تولید در داخل کش��ور باید به صحنه‬ ‫وارد ش��وند تا با همیاری و ذیل مفاهیم اقتصاد مقاومتی‪ ،‬هدف‬ ‫یادش��ده محقق شود‪ .‬دبیر سندیکای تولیدکنندگان‬ ‫لول��ه و پروفی��ل فوالدی گفت‪ :‬در ح��ال حاضر‪160 ،‬‬ ‫واحد تولیدی تحت پوش��ش سندیکای لوله و پروفیل‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬باید ش��رایط به گونه ای مهیا شود که‬ ‫این تولیدکنندگان بتوانند در گام نخس��ت نیاز داخل‬ ‫کش��ور را به محصوالت فوالدی تامین کنند‪ ،‬در ادامه‬ ‫نیز صادرات را در زمره فعالیت های خود قرار دهند‪ .‬در‬ ‫چنین ش��رایطی از یک سو با تکمیل زنجیره تولید‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫تکمی��ل و از س��وی دیگر‪ ،‬موقعیت های ش��غلی متعددی ایجاد‬ ‫می شود‪ .‬بدون تردید در چنین شرایطی از خام‪‎‬فروشی جلوگیری‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بنابراین از مسئوالن و متولیان امر انتظار می رود با‬ ‫دیدی فرابخشی در مسیر رفع چالش های تولیدکنندگان لوله و‬ ‫پروفیل فوالدی گام بردارند‪.‬‬ ‫‹ ‹به دنبال شفافیت هستیم‬ ‫کرمانشاهی در پاسخ به سوالی مبنی بر شائبه وجود واحدهای‬ ‫تولیدکنن��ده لوله و پروفیل که صرفا ثبت ش��ده اند تا از ظرفیت‬ ‫دریافت مواد اولیه بهره بگیرند‪ ،‬گفت‪ :‬س��امانه بهین یاب وظیفه‬ ‫تعیی��ن ظرفی��ت تولی��د واحدها را ب��ر عهده دارد‪ .‬س��ندیکای‬ ‫تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی به دنبال ش��فافیت اس��ت‪،‬‬ ‫یعنی می خواهیم رانتی وجود نداش��ته باش��د‪ .‬بدون تردید این‬ ‫چالش با کمک نهاد های نظارتی حل و فصل می ش��ود‪ .‬چنانچه‬ ‫سامانه بهین یاب به درستی فعالیت کند و در همین حال ظرفیت‬ ‫اس��می و فعلی واحدها مش��خص شود‪ ،‬بس��یاری از مشکالت و‬ ‫شائبه های موجود در این حوزه برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬ساخت وساز در کشور ما با‬ ‫رکود روبه‪‎‬رو است‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬میزان نیاز به لوله و پروفیل‬ ‫کمت��ر از ظرفیت صنایع تولیدکننده محصوالت لوله و پروفیلی‬ ‫براورد می ش��ود‪ ،‬ام��ا چنانچه رکود حاکم بر ساختمان س��ازی‬ ‫برطرف شود‪ ،‬وضعیت این صنایع به حالت عادی باز می گردد‪ .‬تا‬ ‫ان زمان نیز می توان با بهره گیری از ظرفیت های صادراتی‪ ،‬تولید‬ ‫را با حداکثر ظرفیت ادامه داد‪ .‬بس��یاری از کش��ورهای همسایه‬ ‫ایران شرایط جنگی را پشت سر گذاشته اند‪ ،‬یعنی در حال حاضر‬ ‫ساخت وس��از در این کشورها رونق دارد‪ .‬درنتیجه ایران می تواند‬ ‫نی��از این کش��ورها به لوله و پروفیل را تامی��ن کند‪ .‬این اقدام از‬ ‫یک سو به ارزش افرینی منجر می شود و از سوی دیگر‪ ،‬ارزاوری‬ ‫بیش��تری را برای کش��ور به دنبال دارد‪ .‬به‪‎‬ویژه که در حال حاضر‬ ‫صادرات نفت کشور به مراتب دشوار شده است؛ بنابراین صادرات‬ ‫محصوالت غیرنفتی می تواند مشکالت این حوزه را برطرف کند‪.‬‬ ‫مدیریت ضعیف و بی ثبات‬ ‫مه��دی ملک‪‎‬ثابت‪ ،‬نایب رئیس س��ندیکای لول��ه و پروفیل‬ ‫ف��والدی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در ح��ال حاضر‬ ‫ش��رکت های فوالد مبارکه‪ ،‬نورد و لوله اهواز و نورد گیالن جزو‬ ‫تولیدکنندگان اصلی ورق گرم فوالد کش��ور هس��تند‪ .‬البته در‬ ‫میان تولیدکننده های یادشده‪ ،‬فوالد مبارکه سهم اصلی تولید‬ ‫ورق فوالدی کشور را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫چند سالی است صنایع لوله و پروفیل که مصرف کننده ورق‬ ‫گرم فوالدی هستند با چالش های اساسی در تامین مواد اولیه‬ ‫خود روبه‪‎‬رو ش��ده اند‪ .‬بخشی از این کمبود را باید به کم بودن‬ ‫ظرفی��ت تولید ورق گرم در مقایس��ه با مصرف ان عنوان کرد‪.‬‬ ‫اما بخش��ی از این کمبود هم ناش��ی از نبود مدیریت کارامد از‬ ‫سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪ .‬در ماه های اخیر نیز‬ ‫با تغییرات مداوم مدیران این وزارتخانه‪ ،‬ش��رایط بی ثبات تر از‬ ‫گذشته شده و تعادل از این بازار رخت بر بسته است‪.‬‬ ‫نایب رئیس سندیکای لوله و پروفیل فوالدی در ادامه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬س��امانه بهین یاب با هدف س��نجش ظرفی��ت واحدهای‬ ‫تولیدی احداث ش��د‪ ،‬تا مواد اولیه مطابق با نیاز تولیدکنندگان‬ ‫در اختی��ار انها قرار گیرد‪ .‬اما اس��تفاده از این س��امانه تاکنون‬ ‫نه تنه��ا نتیجه مثبتی برای بازار فوالد به همراه نداش��ته‪ ،‬بلکه‬ ‫حت��ی زمینه سوءاس��تفاده برخی را از این ش��رایط مهیا کرده‬ ‫است‪ ،‬چراکه س��همیه در این سامانه به درستی تعیین نشده و‬ ‫شاهد ان هستیم که به برخی واحدها با ظرفیت باال‪ ،‬سهمیه ای‬ ‫کم از مواد اولیه اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫به عالوه انکه در فروش مچینگ مش��خص نیس��ت که مواد‬ ‫اولیه در اختیار کدام تولیدکنندگان قرار می گیرد‪ .‬بدون تردید‬ ‫هرچه ش��فافیت در معامالت افزایش یابد‪ ،‬زمینه واس��طه گری‬ ‫و س��ودجویی عده ای خاص کمتر می ش��ود‪ .‬اما در حال حاضر‬ ‫در سایه نارکارامدی مدیریت بازار فوالد و همچنین‬ ‫شفاف نبودن خرید و فروش ها‪ ،‬تولیدکنندگان ناچار‬ ‫هس��تند مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار ازاد و با‬ ‫قیمتی به مراتب باالتر خریداری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹در استانه تعطیلی‬ ‫ملک‪‎‬ثاب��ت افزود‪ :‬س��همی ه م��واد اولی��ه ای که در‬ ‫ح��ال حاضر از طریق ب��ورس کاال در اختیار واحدها‬ ‫ق��رار می گیرد‪ ،‬ب��ه ان��دازه ‪ 10‬درصد ظرفیت تولی��د انها هم‬ ‫نیس��ت‪ .‬چنانچه این روند ادامه یابد‪ ،‬زمین��ه تعطیلی فعالیت‬ ‫تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی را فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬یکی از چالش های اساس��ی‬ ‫که در کش��ور م��ا وج��ود دارد و فعالیت صنای��ع را هم متاثر‬ ‫می کند‪ ،‬نبود امار دقیق و درست در حوزه های گوناگون است‪.‬‬ ‫در ی��ک دوره زمانی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اقدام به‬ ‫ظرفیت‪‎‬س��نجی واحدهای تولیدکنن��ده لوله و پروفیل فوالدی‬ ‫کرد‪ .‬اما ظرفیت اس��می بسیاری از واحدها به اشتباه ثبت شد‪.‬‬ ‫به عالوه انکه نظرات سلیقه ای در تعیین و ثبت ظرفیت اسمی‬ ‫واحدها بسیار موثر بود‪.‬‬ ‫بر همین اساس نیز شاهدیم که در حال حاضر بیش از ‪500‬‬ ‫واحد تولیدکننده لوله و پروفیل فوالدی در س��امانه بهین یاب‬ ‫حضور دارند‪ ،‬درحالی که بنا به امار ارائه‪‎‬ش��ده از س��وی فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬این شرکت در گذشته و زمانی که الزام به فروش ورق‬ ‫در بورس کاال وجود نداش��ته‪ ،‬محصوالت خود را فقط به ‪120‬‬ ‫کد می فروخته است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت لول��ه و پروفیل گفت‪ :‬ف��والد مبارکه هم‬ ‫به عن��وان یک واحد صنعتی‪ ،‬ظرفیت مش��خصی از تولید دارد‪.‬‬ ‫میزان مصرف ورق گ��رم فوالدی برای تولید لوله و پروفیل در‬ ‫کش��ور ما حدود ‪ 5‬میلیون تن براورد می ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫ظرفیت تولید این حجم از ورق در کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫همین موضوع نیز باعث شده واحدها با ظرفیت بسیار‬ ‫پایی��ن فعالیت کنند‪ .‬درنتیجه ش��اهدیم که واحدها‬ ‫یکی پس از دیگری تعطیل می شوند‪.‬‬ ‫بخش��ی از این کمبود ورق گرم فوالدی در کشور‬ ‫را باید به توقف واردات ورق فوالدی نس��بت داد‪ .‬در‬ ‫س��نوات گذشته بخشی از نیاز کش��ور به ورق از طریق واردات‬ ‫تامین می ش��د‪ .‬اما در حال حاضر به‪‎‬دلیل محدودیت های ارزی‬ ‫و همچنی��ن چالش های ناش��ی از تحریم های بین المللی مانند‬ ‫سخت تر ش��دن جابه‪‎‬جایی پول‪ ،‬واردات ورق به کشور متوقف‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی کمبود در تامین مواد اولیه‪،‬‬ ‫چندان عجیب نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در موقعیت کنونی متولیان امر در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت باید به‪‎‬طور جدی و با نظارت بخش خصوصی‬ ‫(س��ندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی) و همچنین‬ ‫نظارت بخش تولید ( ش��رکت ف��والد مبارکه)‪ ،‬مجددا ظرفیت‬ ‫واحدهای تولیدکننده لوله و پروفیل کشور را مشخص کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹زمینه رانت جویی برچیده شود‬ ‫در این میان‪ ،‬س��ندیکا حدود ‪ 70‬درصد واحدهای عضو خود‬ ‫را ظرفیت‪‎‬سنجی کرده است‪ .‬اما سایر طرف ها اصرار دارند این‬ ‫ظرفیت‏س��نجی دوباره انجام ش��ود‪ .‬به عالوه انکه در نظر دارند‬ ‫در ظرفیت‪‎‬س��نجی‪ ،‬میانگی��ن خرید س��ال ‪ 98‬و ‪ 97‬را مورد‬ ‫توج��ه قرار دهند و این در حالی اس��ت ک��ه میانگین خریدها‬ ‫در سال های گذشته اعتباری ندارد و نباید به انها استناد کرد‪.‬‬ ‫ملک‪‎‬ثابت در پایان گفت‪ :‬چند س��الی است برخی واحدها از‬ ‫این رانت بهره گرفته اند‪ ،‬اما اکنون باید زمینه این س��ودجویی‬ ‫کیفیت و کمیت محصوالت «ورق خودرو»‪ ،‬ارتقا یافت‬ ‫واحدهای مختلف و فرایند تولید ش��رکت ورق خودرو‬ ‫چهارمحال و بختیاری ط��ی دو روز با حـــضور ارزیابان‬ ‫موســـس��ه ‪ DQS‬المان و مـطابق با اس��ـتانـداردهای‬ ‫‪ ISO9001:2015‬و ‪ IATF16949:2016‬ب��ا موفقیت‬ ‫و حصول دستاوردهای مثبت مورد ارزیابی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ب ‪‎‬ه گزارش روابط‪‎‬عمومی ش��رکت ف��والد مبارکه‪ ،‬اصغر‬ ‫اس��ماعیلی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ورق خودرو‪ ،‬در جلس��ه‬ ‫افتتاحی��ه ای��ن ممی��زی تصری��ح ک��رد‪ :‬دس��تاوردها و‬ ‫موفقیت های پی درپی ش��رکت که با ت�لاش مدیریت و‬ ‫کارکنان و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و تعالی‬ ‫سازمانی به‪‎‬دست امده به طور مستمر ارتقای سطح کیفی‬ ‫و کمی محصوالت را به‪‎‬دنبال داشته است‪.‬‬ ‫وی تامین حداکثری نیاز خودروسازان داخلی و حضور‬ ‫مستمر و مقتدر در بازارهای جهانی را از اهداف استراتژیک‬ ‫ش��رکت ورق خودرو اعالم و اظهارکرد‪ :‬به همین منظور‬ ‫رعایت الزامات خاص موردنظر مش��تری و استانداردهای‬ ‫مدیریت کیفیت ازجمل��ه ‪ IATF16949:2016‬همواره‬ ‫سرلوحه تیم مدیریتی شرکت ورق خودرو بوده است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت در جلس��ه اختتامی��ه ای��ن ممیزی‪،‬‬ ‫محمدرضا برزیده‪ ،‬سرممیز ش��رکت ‪ ،DQS‬ضمن ابراز‬ ‫خرس��ندی از روند روبه رشد شرکت ورق خودرو در چند‬ ‫سال گذشته‪ ،‬بستر ایجادش��ده همراه با برنامه ریزی های‬ ‫م��دون برای تحقق تعالی س��ازمانی در ای��ن مجموعه را‬ ‫قابل تقدیر دانست‪.‬‬ ‫برچیده شود‪ .‬نباید شرایط به‪‎‬گونه ای باشد که عده ای با عنوان‬ ‫تولیدکنن��ده ورق فوالدی خریداری کنند و ان را در بازار ازاد‬ ‫به فروش برسانند‪.‬‬ ‫در همین حال تولیدکنندگان ورق فوالدی نیز به طور ماهانه‬ ‫ملزم به ارائه امار تولید‪ ،‬فروش و خریداران باشند‪ .‬بدون تردید‬ ‫در چنین شرایطی امکان سوءاستفاده برچیده می شود‪ .‬هرچند‬ ‫این گمان می رود که در کشور ما چندان رغبتی به شفاف سازی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫س��امانه بهین یاب با هدف س��اماندهی به خرید‬ ‫م��واد اولی��ه از طریق بورس کاال‪ ،‬طراحی ش��د‪ ،‬اما‬ ‫ای��ن س��امانه از اعتبار کاف��ی برخوردار نیس��ت تا‬ ‫به عن��وان مرج��ع تعیین س��همیه م��واد اولیه قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫اطالعات ثبت‪‎‬ش��ده در این س��امانه ب��ا نواقص‬ ‫متفاوتی روبه‪‎‬رو هس��تند و نمی توان براس��اس انها‬ ‫س��همیه مواد اولیه مورد نی��از واحدهای تولیدی را‬ ‫مش��خص کرد‪ .‬این ضعف به‪‎‬وی��ژه در صنعت لوله و‬ ‫پروفیل بیشتر است‪.‬‬ ‫البته با تش��کیل کمیته مش��ترکی از نمایندگان‬ ‫س��ندیکای لول��ه و پروفیل فوالدی‪ ،‬ف��والد مبارکه‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬می ت��وان‬ ‫ظرفیت‪‎‬س��نجی یادش��ده در ای��ن س��امانه را‬ ‫راستی ازمایی کرد تا بدین ترتیب مشکالت مربوط‬ ‫برطرف شوند‪.‬‬ ‫مدی��رکل بن��ادر و دریان��وردی هرمزگان‬ ‫در بازدی��د از بن��در منطق��ه وی��ژه اقتصادی‬ ‫پارس��یان از ظرفیت ها و پروژه های انجام‪‎‬شده‬ ‫و در دس��ت اج��را و زیرس��اخت های ایج��اد‬ ‫ش��ده در ای��ن بن��در و طرح های توس��عه ای‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی پارس��یان دیدن کرد‪.‬‬ ‫به‪‎‬گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫پارس��یان‪ ،‬علی رض��ا محمدی‪‎‬کرج��ی ران‪،‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان هرمزگان‬ ‫با سفر به شهرستان پارسیان و بازدید از بندر‬ ‫منطقه ویژه از نزدی��ک در جریان فعالیت ها‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری ها‪ ،‬توانمندی ه��ا و پروژه های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬در دس��ت اج��را و همچنی��ن‬ ‫طرح توس��عه این بندر‪ ،‬تاسیس��ات و گمرک‬ ‫منطقه وی��ژه اقتصادی به عنوان نخس��تین و‬ ‫بزرگ تری��ن بندر تخصص��ی صنعتی‪ ،‬معدنی‬ ‫و تج��اری در ای��ران ق��رار گرف��ت‪ .‬در ای��ن‬ ‫بازدی��د‪ ،‬مس��عود پاک��زاد‪ ،‬مدیرعامل منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی پارس��یان ضمن خیر مقدم به‬ ‫علی رضا محمدی‪‎‬کرجی ران‪ ،‬مدیر کل بنادر و‬ ‫دریانوردی استان هرمزگان و هیات همراه‪ ،‬به‬ ‫فعالیت های انجام‪‎‬شده در این بندر و همچنین‬ ‫اس��تعدادها و ظرفیت های این منطقه اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬رون��ق منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫پارس��یان و افتتاح پست های اسکله ان‪ ،‬برای‬ ‫مردم کشور و جوامع محلی ثمربخش خواهد‬ ‫ب��ود و همگان از این مزای��ا بهره خواهند برد‪.‬‬ ‫پاکزادخاطرنش��ان کرد‪ :‬بندر پارسیان بناست‬ ‫به عن��وان دروازه اصل��ی واردات م��واد خام و‬ ‫ص��ادرات محص��والت تولی��دی مناطق ویژه‬ ‫اقتص��ادی پارس��یان و الم��رد عم��ل کند و‬ ‫نخستین و بزرگ ترین بندر تخصصی صنعتی‪،‬‬ ‫معدنی و تجاری در ایران باش��د که نیازهای‬ ‫ی بر‬ ‫تخلی��ه و بارگیری ‪ 4‬صنع��ت عمده انرژ ‏‬ ‫شامل پتروشیمی‪ ،‬فوالد‪ ،‬الومینیوم و سیمان‬ ‫واقع در پارسیان را پاسخ گوید‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه سیاست های توسعه صنایع در راستای‬ ‫بی‪‎‬اث��ر کردن تحریم ه��ای ظالمانه اظهارکرد‪:‬‬ ‫امیدواریم در مس��یر تحقق شعار سال جهش‬ ‫تولید گام های اساسی برداشته شود‪ .‬مدیرکل‬ ‫بنادر و دریانوردی اس��تان هرمزگان گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به نق��ش بندر منطقه ویژه در اس��تان‬ ‫هرم��زگان و کش��ور و با توجه ب��ه اینکه این‬ ‫بندر دارای بزرگ‪‎‬ترین اسکله صنعتی‪ ،‬معدنی‬ ‫و تجاری کش��ور اس��ت؛ بهره گی��ری از تمام‬ ‫توان و ظرفیت های ان می تواند رونق بیش��تر‬ ‫اقتص��ادی منطقه را رقم بزند و در این زمینه‬ ‫از تالش ه��ای س��ازمان ایمیدرو تش��کر کرد‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول تصریح ک��رد‪ :‬اقداماتی که‬ ‫در حوزه اقتصادی این شهرس��تان به ویژه در‬ ‫زمینه فعالیت های بندری انجام ش��ده‪ ،‬دارای‬ ‫تاثیرات فرا اس��تانی اس��ت و این بندر نقشی‬ ‫ملی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند‪.‬‬ ‫لزوم حفظ رونق‬ ‫در صنعت فوالد‬ ‫نماین��ده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬کم��ک به رش��د حداکثری و‬ ‫جهش تولید بدون فراهم کردن زیرس��اخت ها‬ ‫ممک��ن نیس��ت و یک��ی از این زیرس��اخت ها‬ ‫تولی��د فوالد و اهن اس��ت‪ .‬به گ��زارش دنیای‬ ‫معدن‪ ،‬عب��اس مقتدایی در حاش��یه بازدید از‬ ‫نمایش��گاه صنعت فوالد اظهارک��رد‪ :‬کمک به‬ ‫رش��د حداکثری و جهش تولی��د بدون فراهم‬ ‫کردن زیرساخت ها ممکن نیست و یکی از این‬ ‫زیرس��اخت ها تولید فوالد و اهن است‪ .‬نماینده‬ ‫مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫اش��اره به اینکه رونق صنعت وابس��ته به تولید‬ ‫فوالد است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هفته گذشته در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی کمیسیون ویژه جهش تولید‬ ‫ایجاد ش��د و به دنبال ح��ل مجموعه واحدهای‬ ‫تولیدی هس��تیم تا این وحدها حد بیش��تری‬ ‫از رش��د و رونق را برای کش��ور رقم بزنند‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬رسیدگی به شرایط نیروی انسانی‬ ‫و ایجاد شرایط معیشتی بهتر برای انها و تامین‬ ‫م��واد اولیه و منابع مورد نیاز انها از اصلی ترین‬ ‫وظایف این کمیس��یون اس��ت‪ .‬مقتدایی بیان‬ ‫کرد‪ :‬ص��ادرات اصلی ترین بخش جهش تولید‬ ‫است و باید در تصمیم گیری ها یک مجموعه از‬ ‫نیروی انس��انی تا پایان فرایند تولید و صادرات‬ ‫را با هم دی��د‪ ،‬جهش تولید مرهون تالش های‬ ‫کارگران و مهندس��ان و مدیران است و مجلس‬ ‫باید زمینه ساز رشد انها باشد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫افزایش بی نظیر‬ ‫تولید الومینیوم‬ ‫در سال جاری‬ ‫تولید الومینیوم در ‪ ۴‬ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫سال قبل حدود ‪ ۵۵‬هزار تن افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری فارس‪ ،‬تولید این فل��ز در ‪ ۴‬ماه منتهی به ‪31‬‬ ‫تیر ‪ 99‬با رش��د ‪ ۵۵‬هزار تنی نس��بت به مدت مشابه سال قبل به ‪۱۳۹‬‬ ‫هزار تن رسید‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬در ‪ ۴‬ماه نخست س��ال گذشته حدود ‪ ۸۴‬هزار‬ ‫تن الومینیوم ازس��وی ش��رکت های ب��زرگ الومینیومی کش��ور تولید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این رقم تولید در فروردین سال جاری با رشد ‪ ۱۰‬هزار تنی نسبت به‬ ‫فروردین سال قبل به ‪ ۳۱‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫همچنین در اردیبهشت امسال‪ ۳۳ ،‬هزار تن الومینیوم در کشور تولید‬ ‫ش��د که نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته‪ ۱۲ ،‬هزار تن رشد داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫درباره تولید الومینیوم در خرداد سال جاری نیز باید گفت که در این‬ ‫ماه در مجموع ‪ 37‬هزار تن الومینیوم تولید شده که ‪ ۱۶‬هزار تن بیشتر‬ ‫از تولید ماه مشابه سال قبل بوده است‪.‬‬ ‫تولی��د الومینی��وم در تیر ماه س��ال جاری نیز با رش��د ‪ ۱۷‬هزار تنی‬ ‫نسبت به تولید این فلز در تیر سال قبل به ‪ ۳۸‬هزار تن افزایش یافت‪ .‬از‬ ‫مجموع امارهای یادش��ده اینطور برداشت می شود که صنعت الومینیوم‬ ‫کشور در ماه های ابتدایی س��ال جاری‪ ،‬عملکرد قابل قبولی را از خود به‬ ‫نمایش گذاشته است‪.‬‬ ‫بندر پارسیان دروازه‬ ‫اصلی واردات و صادرات‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1595‬‬ ‫پیاپی ‪2913‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫ایمپاسکو‬ ‫بازوی اجرایی‬ ‫ایمیدرو‬ ‫در اکتشاف‬ ‫وجیه اله جعفری‪ /‬مدیرعامل شرکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی ایران‬ ‫برنامه جدید‬ ‫اکتشافات‬ ‫سیستماتیک‬ ‫مدی��رکل دفت��ر برنامه ری��زی‪ ،‬فن��اوری اطالع��ات و بودجه س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی با اش��اره ب��ه تدوین برنام��ه جدید این س��ازمان در حوزه‬ ‫اکتشافات سیستماتیک و تولید اطالعات پایه جدید بر لزوم تغییر نگرش ها‬ ‫و سیاس��ت های بخش معدن در حوزه توس��عه منابع انسانی متخصص و‬ ‫تامین منابع مالی مورد نیاز تاکید کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی‪ ،‬رضا جدیدی گفت‪ :‬اداره س��ازمان های علمی و حاکمیتی‬ ‫ک��ه تولید ث��روت و اطالعات زیرس��اختی متنوع برای کش��ور را برعهده‬ ‫دارد‪ ،‬با اداره دیگر بخش ها تفاوت چش��مگیری دارد‪ .‬در این زمینه اجرای‬ ‫برنامه های حفظ و نگهداش��ت نیروی انس��انی متخصص‪ ،‬توسعه هدفمند‬ ‫مناب��ع انس��انی و بازتعریف مناب��ع مالی بودجه ای عموم��ی و اختصاصی‬ ‫حیاتی اس��ت‪ .‬جدیدی افزود‪ :‬منابع مالی مناس��ب برای اجرای پروژه ها و‬ ‫خدمات موردنیاز سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در حوزه‬ ‫برون سپاری فعالیت های تخصصی تعریف شده سیستماتیک با استفاده از‬ ‫ظرفیت بخش خصوصی نقش بسزایی خواهد داشت‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫براساس چرخه تولید اطالعات پایه زمین شناسی و اکتشافی‪ ،‬تعریف مسیر‬ ‫یکپارچه و روش��ن‪ ،‬سیاس��ت گذاری واحد و پایش روند اجرا توسط بخش‬ ‫حاکمیتی اس��ت‪ .‬در این راه به ظرفیت های بخ��ش خصوصی نیاز جدی‬ ‫اس��ت‪ .‬در صورت وجود منابع مالی مناسب بازدهی‪ ،‬فعالیت ها و در نتیجه‬ ‫تحول چشمگیر در کشف ذخایر جدید معدنی اتفاق خواهد افتاد‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت کشف ‪ ۶۸‬نوع ماده معدنی در کشور موجب شده ایران در بین ‪۱۰‬‬ ‫کشور شاخص معدنی جهان از لحاظ تنوع قرار گیرد‪.‬‬ ‫در روز پایانی نمایشگاه بین المللی فوالد‪ ،‬ماشین االت و صنایع وابسته مطرح شد‬ ‫فروش خوب با حضور پررنگ در اصفهان‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رامین جداری‬ ‫کریمی‪ :‬هدف‬ ‫از حضور در‬ ‫نمایشگاه این‬ ‫است که بتوانیم‬ ‫مخاطبان خاص‬ ‫خود را پیدا کنیم‬ ‫و دست به جذب‬ ‫مشتری بزنیم‬ ‫دوازدهمین نمایش��گاه بین الملل��ی متالورژی‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫ریخته گری‪ ،‬ماشین االت و صنایع وابسته از اول شهریور‬ ‫در اصفه��ان اغاز ب��ه کار کرد‪ .‬ای��ن گردهمایی معدنی‬ ‫ک��ه امروز روز پایان��ی خود را س��پری می کند‪ ،‬فرصت‬ ‫ارزش��مندی را فراهم کرد تا صاحبان صنایع فوالدی و‬ ‫ماشین االت معدنی‪ ،‬محصوالت و توانمندی های خود را‬ ‫به طور گسترده ارائه دهند‪.‬‬ ‫ش��رکت های فع��ال در زمینه تولید ف��والد‪ ،‬چدن و‬ ‫فلزات غیراهنی‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬عملیات حرارتی‪ ،‬ابکاری‬ ‫و پرداخ��ت‪ ،‬متال��ورژی پودر‪ ،‬فع��االن خدمات صنعت‬ ‫متال��ورژی‪ ،‬م��واد اولی��ه و کمک ذوب ها‪ ،‬قالب س��ازی‬ ‫و مدل س��ازی‪ ،‬خدمات ازمایش��گاهی‪ ،‬ماش��ین االت و‬ ‫تجهیزات صنعتی وابسته از جمله شرکت هایی به شمار‬ ‫می روند که در این نمایشگاه حضور دارند‪.‬‬ ‫ه��دف از برگ��زاری دوازدهمی��ن نمایش��گاه فوالد و‬ ‫ماش��ین االت در اصفه��ان ارتباط عمی��ق میان اعضای‬ ‫زنجیره تامی��ن و زنجیره ارزش صنایع متالورژی‪ ،‬فوالد‬ ‫و ریخته گری و ماشین االت معدنی کشور است‪ .‬در این‬ ‫رویداد نمایشگاهی توانمندی صنایع معدنی در معرض‬ ‫دید بازدیدکنندگان قرار می گیرد‪ .‬این صنایع از صنایع‬ ‫مادر محس��وب می شوند و در ش��رایط تحریم کنونی از‬ ‫ارزاورترین صنایع کشور هستند‪ .‬معرفی توانمندی های‬ ‫صنایع متال��ورژی و ریخته گری ای��ران‪ ،‬افزایش حجم‬ ‫مب��ادالت بازرگانی با رویکرد صادرات��ی‪ ،‬تهیه و توزیع‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬اشنایی با روش های تولید‪ ،‬تکمیل و تحویل‬ ‫محص��والت مرتبط با صنعت متال��ورژی و ریخته گری‪،‬‬ ‫ارتقای تولیدات و بروزرس��انی دانش فنی‪ ،‬اش��نایی با‬ ‫دس��تاوردهای نوی��ن صنعت متال��ورژی و ریخته گری‪،‬‬ ‫فراهم کردن زمینه های الزم برای ش��رکت های داخلی‬ ‫و خارجی و کارافرینی و اش��تغال پایدار و بومی س��ازی‬ ‫صنایع متالورژی و ریخته گری با هدف حمایت از صنایع‬ ‫داخلی از دیگ��ر اهداف برپایی دوازدهمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬ماشین االت و‬ ‫صنایع وابسته در اصفهان است‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫درباره اهمیت برگزاری این نمایشگاه‬ ‫با غرفه داران گفت وگو کرده که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباط با فعاالن معدنی در نمایشگاه‬ ‫هاش��می ثابت‪،‬‬ ‫مرتض��ی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پارس زیبا‬ ‫لوح (پازل) که در حوزه تامین‬ ‫دس��تگاه تصفیه اب خانگی و‬ ‫صنعت��ی فعالی��ت می کند‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬دس��تگاه تصفیه‬ ‫اب در تمام بخش های صنعت‬ ‫و معدن و هر جایی که از ماشین االت استفاده می شود‪،‬‬ ‫کارب��رد دارد و می تواند ب��ه کاهش مصرف و تامین اب‬ ‫کمک کند‪ .‬او تاکی��د کرد‪ :‬ازانجایی که تجهیز کارگاه و‬ ‫تامین اب ش��رب ب��رای کارگران و فع��االن در معدن‬ ‫ضروری است‪ ،‬اهمیت کار ما دوچندان می شود‪.‬‬ ‫هاشمی ثابت با بیان اینکه حدود ‪ ۵‬سال است که این‬ ‫مرتض��ی هاش��می ثابت‪ :‬ارتباط با فع��االن معدنی که ب��ا تجهیزات و‬ ‫سیس��تم های روز اش��نا هستند در نمایش��گاه خیلی اسان تر است‪.‬‬ ‫براس��اس تجربه هر زمانی که در نمایشگاه شرکت کرده ایم‪ ،‬فروش‬ ‫خوبی داشته ایم‬ ‫مجموعه در نمایشگاه های داخلی شرکت می کند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برگزاری نمایشگاه های تخصصی در حوزه صنعت‬ ‫و مع��دن برای م��ا که تامین کننده قطع��ات این بخش‬ ‫هس��تیم بسیار مهم است‪ .‬ارتباط با فعاالن معدنی که با‬ ‫تجهیزات و سیستم های روز اشنا هستند‪ ،‬در نمایشگاه‬ ‫خیلی اس��ان تر است‪ .‬براس��اس تجربه هر زمانی که در‬ ‫نمایشگاه شرکت کرده ایم‪ ،‬فروش خوبی هم داشته ایم‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی در پاس��خ به این س��وال که حوزه‬ ‫ش��ما چه مش��کالت و دغدغه های��ی دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مش��کل اصلی ما در تامین قطعات اس��ت‪ .‬ازانجایی که‬ ‫قطعات تولی��دی داخلی کیفیت الزم را ندارند‪ ،‬ناچاریم‬ ‫که نیاز خود را از خارج از کشور تامین کنیم‪.‬‬ ‫او در ادام��ه با اش��اره به مش��کالتی ک��ه گمرک در‬ ‫ترخیص قطعات واردش��ده ایجاد می کن��د‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫کااله��ای موردنی��از م��ا اغل��ب از چین و تای��وان وارد‬ ‫می ش��ود‪ .‬در حالی که ‪ ۴۵‬روز طول می کشد که کاال از‬ ‫کشورهای نامبرده به گمرک ایران برسد‪ ،‬برای ترخیص‬ ‫گاه��ی به ‪ ۳‬ماه زمان نیاز داریم‪ .‬متاس��فانه به این مهم‬ ‫توجه نمی ش��ود که برای سرمایه گذار یک روز هم مهم‬ ‫است‪ ،‬چراکه کوچک ترین موج تغییر نرخ دالر بر قیمت‬ ‫تمام شده کاالی او تاثیر می گذارد‪ .‬گاهی اوقات قطعه ای‬ ‫که قرار بود با نرخ ‪ ۲۰‬هزار تومان به فروش برس��د‪ ،‬بعد‬ ‫از ‪ ۳‬ماه به شدت افزایش قیمت پیدا می کند‪.‬‬ ‫هاش��می ثابت با ابراز تاس��ف از اینکه در داخل کشور‬ ‫استانداردهای الزم برای تولید قطعات رعایت نمی شود‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬تولیدکنن��دگان داخلی اغل��ب غیرفنی‬ ‫و نااش��نا هس��تند و تنها ویژگی انها داش��تن سرمایه‬ ‫کافی اس��ت‪ .‬در واقع برای انها مهم نیست که محصول‬ ‫تولیدی چه ویژگی داش��ته باش��د و تنها به تولید انبوه‬ ‫فکر می کنن��د؛ بنابراین تا امروز کس��ی ک��ه به صورت‬ ‫تخصصی تولیدکننده قطعات دستگاه تصفیه اب باشد‪،‬‬ ‫در کش��ور وجود ندارد‪ .‬این فع��ال معدنی تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫اینکه دس��تگاه تصفیه اب با س�لامتی مردم در ارتباط‬ ‫ف نش��ده و هر‬ ‫اس��ت‪ ،‬هنوز برای ان اس��تانداردی تعری ‬ ‫کس��ی می تواند محص��ول تولیدی خ��ود را در بازار به‬ ‫فروش برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹به دنبال جذب مشتری در اصفهان‬ ‫رامی��ن ج��داری کریم��ی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت دنی��ای‬ ‫اعتماد اریا که در حوزه واردات‬ ‫مواد موردنیاز از جمله فروالیاژ‬ ‫و بوته ه��ای ریخته گ��ری برای‬ ‫کارخانه ه��ای ف��والد و‬ ‫ریخته گری فعالیت می کند به‬ ‫گفت‪ :‬سال ها است که با فعاالن معدنی همکاری‬ ‫و نیاز معدنکاران را در زمینه مواد و قطعات اولیه تامین‬ ‫می کنیم‪ .‬ج��داری کریمی با بیان اینکه نخس��تین بار‬ ‫است که این شرکت در نمایشگاه اصفهان حاضر است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬ازانجاکه بیش��تر تمرکز م��ا تامین و واردات‬ ‫بوته های ریخته گری است‪ ،‬هدف از حضور در نمایشگاه‬ ‫این است که مخاطبان خاص خود را پیدا کنیم و دست‬ ‫به جذب مش��تری بزنیم‪ .‬این فعال معدنی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ما در نمایشگاه به دنبال ان هستیم که بخشی از هزینه‬ ‫تولیدکنندگان را با ارائه کاالی باکیفیت و ارزان کاهش‬ ‫دهی��م‪ .‬در واقع قصد م��ا کمک ب��ه تولیدکننده برای‬ ‫کاه��ش هزینه ه��ا و ج��ذب مش��تری ب��رای محصول‬ ‫وارداتی م��ان اس��ت‪ .‬او ب��ا گله از مش��کالتی که وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گاه��ی برای فعاالن این حوزه‬ ‫همزمان با هفته دولت‬ ‫اغاز عملیات اکتشافی در ‪ ۱۵۰‬هزار کیلومتر مربع‬ ‫باتوجه به نیاز مبرم کش��ور در تامین س��نگ اهن م��ورد نیاز صنایع فوالد‬ ‫و محدودی��ت موج��ود در بهره گیری از ذخایر قطعی س��نگ اهن‪ ،‬س��ازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از ابتدای امسال و براساس درخواست‬ ‫بخش خصوصی و تفاهمنامه های منعقد شده با صنایع فوالد‪ ،‬عملیات اجرایی‬ ‫اکتشاف را در گستره ‪ ۱۵۰‬هزار کیلومتر مربع اغاز کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‪،‬‬ ‫رئی��س این س��ازمان با اع�لام این خبر گف��ت‪ :‬وظیفه حاکمیتی س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی کش��ور تولید اطالعات پایه زمین شناسی‪،‬‬ ‫شناس��ایی و پی جویی ذخایر معدنی کش��ور و اینده پژوهی درباره این ذخایر‬ ‫است که میزان اطمینان صنعت و بخش خصوصی را بتواند تا حد قابل قبولی‬ ‫افزایش دهد‪ .‬در این فرایند‪ ،‬س��ازمان وظیفه ارائه دانش متخصصان و تامین‬ ‫منابع مالی را برعهده دارد‪.‬‬ ‫به گفته علیرضا ش��هیدی براساس محدودیتی که صنایع فوالدی در تامین‬ ‫منابع س��نگ اهن در س��الیان اخیر با ان مواجهند‪ ،‬از ابتدای سال طرحی با‬ ‫عنوان پویش س��نگ اهن را اجرا کردیم که نتیجه ان امضای تفاهمنامه های‬ ‫مختل��ف همکاری با بخش های خصوصی متقاضی و ش��روع عملیات اجرایی‬ ‫اکتش��اف ذخایر سنگ اهن کشور در گس��تره ‪ ۱۵۰‬هزار کیلومترمربع است‪.‬‬ ‫امیدواریم طی این همکاری و تعامل بتوانیم در بازه زمانی مورد نظر به اهداف‬ ‫تعیین شده و رفع مشکل در کشف ذخایر جدید اهن برسیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ه نیاز حیاتی کش��ور برای تولید اطالع��ات جدید و به روز‬ ‫اکتشافی و زمین شناسی به صورت سیستماتیک و هدفمند اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫کشور ما در حال حاضر نیازمند تولید اطالعات جدید و چندوجهی اکتشافی‬ ‫و زمین شناس��ی است که طی ان باید تمامی ذخایر و خاستگاه های کانه زایی‬ ‫به دقت مورد بررسی قرار گیرند و معرفی شوند‪.‬‬ ‫ایج��اد می کند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬بخش��نامه ها و موانعی که‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در نظ��ر گرفته‪ ،‬باعث‬ ‫شده واردات بوته های ریخته گری با مشکل روبه رو شود‪.‬‬ ‫جداری کریمی با اش��اره به مش��کالت گسترده این‬ ‫حوزه تاکید کرد‪ :‬البته مدت ها اس��ت که واردکنندگان‬ ‫قطعات و مواد اولیه مرتبط با بخش معدن با مش��کالت‬ ‫داخلی و خارجی زیادی روبه رو هس��تند‪ .‬او با اش��اره به‬ ‫مش��کالت ناش��ی از تحریم ها بیان کرد‪ :‬بعد از تحریم‪،‬‬ ‫حواله پول برای ما بس��یار دشوار شده است‪ .‬همچنین‬ ‫به دلی��ل افزایش نرخ دالر و کاه��ش ارزش ریال هزینه‬ ‫واردات کاالها افزایش یافته‪ ،‬زمان ان بیش��تر ش��ده و‬ ‫درنتیجه به سرمایه گذاری بیشتری نیاز است‪.‬‬ ‫جداری کریمی با بیان اینکه با وزارتخانه مکاتباتی در‬ ‫زمینه واردات فروالیاژها داش��ته ایم‪ ،‬اما متاسفانه موفق‬ ‫به پیشبرد کار نش��ده ایم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از دولت و به طور‬ ‫خ��اص وزیر اینده صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انتظار داریم‬ ‫با شرکت های بازرگانی همراهی بیشتری داشته باشند‬ ‫و اسان تر از این‪ ،‬مجوز واردات بدهند‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با اش��اره به تبعیض در سیاس��ت ها‬ ‫ل حاض��ر وزارتخانه مج��وز را به‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬در ح��ا ‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده ش��مش ارائه داده که در واقع‬ ‫مصرف کنن��ده فروالیاژها هس��تند؛ اما این سیاس��ت را‬ ‫ب��رای بازرگان��ان در نظر نگرفته اس��ت‪ .‬نکته مهم این‬ ‫اس��ت که تولیدکنندگان اطالعات شرکت های بازرگانی‬ ‫را در زمین��ه واردات در اختی��ار ندارن��د؛ همانطور که‬ ‫بازرگان��ان اطالعات تولیدکنن��دگان را ندارند؛ بنابراین‬ ‫باید سیاس��ت های مشابهی را برای فعاالن معدنی یعنی‬ ‫بازرگانان و تولیدکنند گان در نظر گرفت‪.‬‬ ‫جداری کریمی با اشاره به مشکالت فعلی بازار تصریح‬ ‫کرد‪ :‬امروز در بازار حجم مواد اولیه به ش��دت کاهش و‬ ‫قیمت ها افزایش یافته است‪ .‬در یک سال اخیر قیمت ها‬ ‫حدود ‪ ۳‬برابر بیشتر شده؛ این در حالی است که اگر به‬ ‫بازرگانان بها داده ش��ود تا وارد این حوزه شوند‪ ،‬شاهد‬ ‫رونق واردات خواهیم بود و قیمت ها نیز به شدت کاهش‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ش��رکت تهی��ه و تولی��د م��واد معدن��ی ایران‬ ‫(ایمپاسکو) به عنوان یک ش��رکت دولتی در تهیه‬ ‫و تولید مواد معدنی مورد نیاز صنایع معدنی کشور‬ ‫ایف��ای نقش می کند‪ .‬این ش��رکت ع�لاوه بر این‪،‬‬ ‫عهده دار بخشی از وظایف سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران (ایمیدرو) و بازوی‬ ‫اجرایی ان سازمان در حوزه های اکتشاف‪ ،‬توسعه‪،‬‬ ‫تجهیز‪ ،‬استخراج و فراوری مواد معدنی است‪.‬‬ ‫ش��رکت تهی��ه و تولید م��واد معدنی ای��ران در‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬س��ال رونق تولید در راستای اهداف‬ ‫و سیاس��ت های ایمی��درو و جهت گیری ه��ای‬ ‫اس��تراتژیک خود با طراحی نظام مدیریت فرایند‬ ‫موفق به اخذ گواهینامه ایزو ‪ ۹۰۰۱-۲۰۱۵‬ش��د‪.‬‬ ‫براس��اس پای��ش و ارزیابی های ص��ورت گرفته در‬ ‫پایان س��ال ‪ ۸۷ ،۱۳۹۸‬درصد اهداف استراتژیک‬ ‫شرکت محقق شده است‪.‬‬ ‫اس��تراتژی های کالن ای��ن ش��رکت عب��ارت از‬ ‫توسعه اکتش��افات‪ ،‬تجهیز و اماده س��ازی ذخایر‪،‬‬ ‫افزای��ش رقابت پذیری‪ ،‬ارتق��ای بهره وری و جذب‬ ‫س��رمایه گذاران توانمند و هدایت ایشان به سمت‬ ‫سرمایه گذاری های ارزشافزا در بخش معدن است‪.‬‬ ‫دس��تاوردهای مثبت اجرای اس��تراتژی ها این‬ ‫اطمینان را فراهم کرده که اس��تراتژی ها به خوبی‬ ‫اتخاذ شدند و این مهم نشان از جهت گیری روشن و‬ ‫ل حاضر‬ ‫نویدبخش اینده دارد؛ به گونه ای که در حا ‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ای��ران با گذر از‬ ‫بحران ها و مشکالت سال های گذشته به جایگاهی‬ ‫در امور معادن رس��یده که فعالیت های اکتش��افی‬ ‫و اجرایی خود را در ‪ ۷۰‬درصد اس��تان های کش��ور‬ ‫گسترش داده است‪.‬‬ ‫ایمپاس��کو در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬و در راستای تحقق‬ ‫هدف رونق تولید‪ ،‬زمینه اس��تخراج و تولید بیش از‬ ‫‪ ۵۵‬میلی��ون تن انواع م��واد معدنی را فراهم کرده و‬ ‫باعث ایجاد حدود ‪ ۴۳۰۰‬فرصت ش��غلی مستقیم‬ ‫شده است‪ .‬این دستاوردها با مشارکت و هم افزایی‬ ‫بخش خصوصی توانمند از طریق راهبری و توسعه‬ ‫مجتمع ها و سرمایه گذاری در پروژه ها محقق شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به منظور جذب س��رمایه گذاران توانمند و‬ ‫هدایت شان به سمت سرمایه گذاری های ارزش افزا‪،‬‬ ‫ایمپاس��کو س��االنه فرصت های س��رمایه گذاری‬ ‫در بخ��ش مع��دن را در قالب فراخ��وان عمومی به‬ ‫بخش خصوص��ی اعالم می کند‪ .‬در س��ال ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫برای اج��رای ‪ ۱۰‬طرح با براورد س��رمایه ‪ 50‬هزار‬ ‫میلیارد ریال فراخوان عمومی برگزار و سرمایه گذار‬ ‫جذب شده اس��ت‪ .‬این شرکت تاکنون با در اختیار‬ ‫گرفتن ‪ ۳۴‬پهنه اکتش��افی در استان های مختلف‬ ‫کشور به مساحت ‪ ۱۱۷‬هزار کیلومتر مربع (حدود‬ ‫‪ ۷‬درصد مس��احت کش��ور) و انجام ‪ ۳۷۱‬هزار متر‬ ‫عملیات حفاری اکتش��افی از سال ‪ ۱۳۹۲‬تاکنون‬ ‫موفق به شناسایی ‪ ۷۰‬محدوده هدف در بخش های‬ ‫سنگ اهن‪ ،‬زغال س��نگ و پلی متال شده است‪ .‬در‬ ‫مجموع شرکت تهیه و تولید مواد معدنی توانسته با‬ ‫حدود ‪ ۰.۵‬درصد هزینه به ذخایری با ارزش حدود‬ ‫‪ ۵.۹‬میلیارد دالر دس��ت یابد‪ .‬توسعه اکتشافات از‬ ‫اولویت های ایمپاسکو است و این شرکت در جهت‬ ‫ارتقای اثربخشی فرایندهای اکتشاف از روش های‬ ‫نوی��ن و تلفیق��ی ژئوفیزی��ک در بهب��ود عملیات‬ ‫اکتش��افات بهره برده است‪ .‬در کشف ذخایر عمیق‬ ‫نیز در س��ال ‪ ،۹۸‬موفق به حف��ر عمیق ترین گمانه‬ ‫به عمق ‪ 2،010‬مت��ر در انومالی ‪ ۲۱‬ایران مرکزی‬ ‫شده ایم‪ .‬به موازات فعالیت های اجرایی‪ ،‬پژوهش و‬ ‫توسعه فناوری در بخش های اکتشاف‪ ،‬استخراج و‬ ‫فراوری در جهت رفع مشکالت و موانع فنی‪ ،‬بهبود‬ ‫بهره وری و توسعه سبد محصوالت با ارزش افزوده‬ ‫باالتر به طور مستمر انعقاد تفاهمنامه و قراردادهای‬ ‫پژوهشی با دانشگاه های مختلف کشور‪ ،‬همچنین‬ ‫حمای��ت از پایان نامه های دانش��جویی مورد توجه‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��ال ‪ ۱۳۹۵‬تاکن��ون ‪ ۱۳‬تفاهمنامه و‬ ‫‪ ۲۷‬قرارداد پژوهش��ی با دانش��گاه ها و مراکز علمی‬ ‫منعق��د و بالغ ب��ر ‪ ۵۰‬پایان نامه دانش��جویی مورد‬ ‫حمایت ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬مس��ئولیت جدیدی‬ ‫که در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬با دس��تور مقام عالی وزارت به‬ ‫ایمیدرو و س��پس توس��ط ایمیدرو به شرکت تهیه‬ ‫و تولید مواد معدنی ایران واگذار ش��د‪ ،‬اجرای طرح‬ ‫اقتصاد مقاومتی احیا‪ ،‬فعال سازی و توسعه معادن‬ ‫کوچک مقیاس است‪ .‬این شرکت با حمایت دولت‬ ‫و همکاری انجمن ها و تش��کل های خصوصی اقدام‬ ‫به شناس��ایی سرمایه گذاران و س��رمایه پذیران در‬ ‫این زمینه کرد‪ .‬این ش��رکت تا پایان س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫موفق به احیا و فعال س��ازی ‪ ۱۴۶‬معدن و بررس��ی‬ ‫کلینیکی ‪1،020‬معدن ش��د‪ .‬از مهم ترین اقدامات‬ ‫در این ط��رح می توان به انعق��اد ‪ ۳۲‬تفاهمنامه از‬ ‫جمله ‪ ۱۶‬تفاهمنامه سرمایه گذاری و ‪ ۶‬تفاهمنامه‬ ‫تامین مالی اشاره کرد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬روابط عمومی شرکت تهیه و تولید‬ ‫مواد معدنی ایران‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫ش��هیدی ادامه داد‪ :‬این مس��ئله باتوجه به ریسک باال‪ ،‬نیاز به دانش متنوع‬ ‫تخصصی و همچنین نبود اشتیاق و جذابیت اقتصادی برای بخش خصوصی‬ ‫باید توسط بدنه حاکمیتی دولتی انجام یا با مشارکت بخش خصوصی هدایت‬ ‫شود که به این مسئله طی سال های اخیر کمتر توجه شده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی کشور تاکید کرد‪ :‬بخش‬ ‫خصوصی هنگام ورود به کش��ف ذخایر معدنی به دنبال اهداف خود در تامین‬ ‫یک نوع ماده معدنی اس��ت‪ ،‬حال انکه امکان وجود ذخایر ارزش��مندتری در‬ ‫ان محدوده وجود دارد که نمونه های بسیاری از ان را در کشور دیده ایم‪.‬‬ ‫شهیدی در پایان ضمن اعالم عملکرد ‪ ۴۰۰‬هزار کیلومتر مربعی در شاخص‬ ‫اکتشاف منابع معدنی توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‬ ‫طی برنامه شش��م توسعه کشور از امادگی این س��ازمان برای ایجاد تحول و‬ ‫جه��ش موثر در مقوله تولید اطالعات جدید زمین شناس��ی و اکتش��افی در‬ ‫کشور خبر داد‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫‹‹‬ ‫امس��ال ‪ ۱۲۰‬ش��رکت داخل��ی و‬ ‫در متالک��س‬ ‫های الم��ان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫نمایندگان کش��ور‬ ‫قای جنوبی حض��ور دارند‪ .‬همچنین‬ ‫فرانس��ه و افری‬ ‫خص ایرانی همچون فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫تهای ش��ا‬ ‫شرک ‬ ‫ویر‪ ،‬فوالد ش��هریار‪ ،‬مجموعه توکا‬ ‫ذوب اهن‪ ،‬فوالد ک‬ ‫والد و صنایع وابسته حاضر بودند‪.‬‬ ‫ف‬ ‫معدنی توانمن��دی صنایع مرتبط‬ ‫در ای��ن رویداد‬ ‫در معرض دید بازدیدکنندگان قرار‬ ‫با بخش مع��دن‬ ‫خاطب��ان ارتباط کاری موثری ایجاد‬ ‫گرفت تا بین م‬ ‫اینک��ه این صنای��ع از صنایع مادر‬ ‫ش��ود‪ .‬نکته مهم‬ ‫شوند و در ش��رایط تحریمی کنونی از‬ ‫ی‬ ‫محس��وب م ‬ ‫ارزاورترین صنایع کشور هستند‪.‬‬ ‫فراخوان تربیت مربی ورزشی در مجتمع فالت مرکزی‬ ‫مدی��ر روابط عموم��ی مجتمع مع��ادن فالت‬ ‫مرکزی گفت‪ :‬یکی از محورهای س��ند ورزش��ی‬ ‫مجتمع معادن سنگ اهن فالت مرکزی پرورش‬ ‫مربی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی مجتم��ع معادن‬ ‫سنگ اهن فالت مرکزی‪ ،‬علی میرابی‪ ،‬مدیر روابط‬ ‫عموم��ی مجتمع در دیدار با رئیس اداره ورزش و‬ ‫جوانان شهرس��تان بافق در زمینه گسترش امور‬ ‫ورزشی این مجتمع گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫میرابی در این دیدار با اش��اره به تدوین س��ند‬ ‫ورزش��ی مجتم��ع و محورهای این س��ند گفت‪:‬‬ ‫یکی از محورهای س��ند ورزش��ی مجتمع معادن‬ ‫سنگ اهن فالت مرکزی پرورش مربی است‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی مجتمع معادن س��نگ اهن‬ ‫فالت مرکزی توس��عه ورزش در سطح جامعه را‬ ‫مس��تلزم مربی و اموزش کارامد دانست و یاداور‬ ‫شد‪ :‬مهم ترین نقش اموزشی در ورزش را مربیان‬ ‫ایف��ا می کنن��د‪ .‬او بیان ک��رد‪ :‬خروج��ی ورزش‬ ‫محص��ول کار مربیان اس��ت و اگ��ر این خروجی‬ ‫باکیفیت باشد‪ ،‬مربیان توانسته اند مسئولیت خود‬ ‫را درست انجام دهند‪.‬‬ ‫میراب��ی ه��دف از پ��رورش مرب��ی در س��طح‬ ‫کارکن��ان این مجتم��ع را فراه��م اوردن فرصت‬ ‫ارتقای س�لامت پرسنل‪ ،‬ترویج حداکثری ورزش‬ ‫در جامع��ه و عدالت در تقس��یم بودجه ورزش��ی‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫در ادامه س��میه ایزدیان‪ ،‬رئیس اداره ورزش و‬ ‫جوانان شهرس��تان بافق‪ ،‬ضمن استقبال از اقدام‬ ‫پایه و اساس��ی مجتمع معادن س��نگ اهن فالت‬ ‫مرکزی در کس��ب اس��تعداد و پرورش مربی در‬ ‫بین کارکنان گفت‪ :‬پرورش مربی در رش��ته های‬ ‫فوتبال‪ ،‬والیب��ال‪ ،‬تنیس روی میز‪ ،‬هندبال‪ ،‬تیر و‬ ‫کمان‪ ،‬تکواندو‪ ،‬دوچرخه سواری و‪ ...‬عالوه بر رشد‬ ‫استعدادهای ورزش��ی در سطح مجتمع می تواند‬ ‫ب��ازوی مح��رک برای توس��عه ورزش در س��طح‬ ‫شهرستان بافق و جامعه ورزشی باشد‪.‬‬ ‫وی در پای��ان ضمن تش��کر از مجتمع معادن‬ ‫س��نگ اهن فالت مرکزی در زمین��ه برنامه ریزی‬ ‫امور ورزش��ی‪ ،‬همکاری و مس��اعدت اداره ورزش‬ ‫را در برگ��زاری دوره های ام��وزش مربیگری در‬ ‫رشته های مختلف اعالم کرد‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1595‬‬ ‫پیاپی ‪2913‬‬ ‫بین الملل‬ ‫چین استراتژی نفتی خود را در خاورمیانه تغییر داد‬ ‫در حال��ی که امری��کا نفوذ خ��ود در خاورمیانه را از‬ ‫طری��ق همکاری های دیپلماتی��ک و اتحادهای نظامی‬ ‫برقرار کرده‪ ،‬چین با استفاده از منابع مالی عظیم خود‪،‬‬ ‫رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است‪.‬‬ ‫به‪‎‬گزارش ایس��نا‪ ،‬این قدرت اسیایی که بزرگ ترین‬ ‫وارد کننده نفت خام جهان اس��ت‪ ،‬از کش��ورهای عربی‬ ‫ب��زرگ و کوچک نفت خریداری ک��رده و این رابطه به‬ ‫چین اجازه داده همکاری های اقتصادی با کش��ورهای‬ ‫حاضر در این منطقه استراتژیک را بدون درگیر کردن‬ ‫خود با امور داخلی انها داشته باشد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬شیوع پاندمی کووید ‪ ۱۹‬روی استراتژی‬ ‫موفق تاثیر گذاشته است‪ .‬گردشگری در پی شیوع این‬ ‫پاندمی فلج ش��د و نیاز چین به س��وخت های فسیلی‬ ‫کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫در ط��ول فصل بهار مقامات چینی ش��مار زیادی از‬ ‫پروازهای بین المللی را برای جلوگیری از شیوع بیماری‬ ‫ممنوع کردند و مس��افرت‪‎‬های داخلی و خارجی چین‬ ‫بس��یار پایین ت��ر از امار دوران پیش از ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا ماند‪.‬‬ ‫کن��دی کوتاه مدت اقتصاد چین ک��ه نتیجه قرنطینه‬ ‫کامل این کش��ور برای مهار ش��یوع کرون��ا بود‪ ،‬نیاز به‬ ‫واردات نفت را کاهش داد‪.‬‬ ‫اگرچه ش��رکت های چینی ب��ه واردات حجم زیادی‬ ‫نفت از عربستان س��عودی و سایر تولیدکنندگان برای‬ ‫ش��روع احیای اقتصادی چین ادامه داده اند‪ ،‬اما سقوط‬ ‫قیمت نفت پس از کاهش تقاضا باعث ش��د بسیاری از‬ ‫صادرکنندگان نف��ت خاورمیانه برای تامین هزینه های‬ ‫خود با مشکل روبه رو شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین مشوق برای خرید نفت‬ ‫قیم��ت نفت امری��کا در اوریل(فروردی��ن) به پایین‬ ‫صفر سقوط کرد و فروشندگان نفت مجبور شدند برای‬ ‫خرید نفت به مش��تریان خود پ��ول بپردازند‪ .‬صندوق‬ ‫بین الملل��ی پول در ژوئیه پیش بینی کرد صنعت انرژی‬ ‫خاورمیانه امس��ال ‪ ۲۷۰‬میلیارد دالر درامد از دس��ت‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫چین ممکن است در اینده نزدیک روی هزینه برای‬ ‫س��وخت های فس��یلی صرفه جویی کند‪ ،‬اما روابط این‬ ‫تامی��ن نفت ب��ه منابع دیگر مراجعه کن��د با این حال‪،‬‬ ‫چین به عنوان یک ق��درت بزرگ به تجارت بین المللی‬ ‫به عن��وان راهی ب��رای تحکیم منافع خ��ود در صحنه‬ ‫نمایش ژئوپلتیکی استفاده کرده است‪ .‬باتوجه به اینکه‬ ‫چی��ن حضور نظامی حداقلی در خاورمیانه دارد‪ ،‬خرید‬ ‫نفت مسیر منطقی تری برای پیگیری نفوذ پکن در این‬ ‫منطقه فراهم می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کن�ار کش�یدن اقتص�ادی چی�ن از جهان‬ ‫عرب‬ ‫مقام��ات چینی سیاس��ت خارجی خ��ود را بر مبن��ای عدم مداخله در‬ ‫امور داخلی کش��ورها بنا کرد ه و از انتقاد از اقدامات سایر کشورها‬ ‫تا زمانی که این کش��ورها رونده مش��ابه را در قب��ال چین در پیش‬ ‫بگیرند‪ ،‬خودداری می کنند‬ ‫قدرت اسیایی با شماری از تولیدکنندگان انرژی عرب‬ ‫ممکن است در بلندمدت دچار تغییراتی شود‪.‬‬ ‫چین در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی(‪ ۱۳۹۷‬خورشیدی) از‬ ‫کویت‪ ،‬عمان و عربس��تان س��عودی بیش از هر کشور‬ ‫دیگ��ری نفت وارد ک��رد و خری��داران چینی همکاری‬ ‫قابل توجهی هم با قطر و امارات متحده عربی داش��تند‪.‬‬ ‫این کشورها از یک مشتری مطمئن سود بردند و چین‬ ‫هم جای پای خود را در خلیج فارس محکم کرد‪.‬‬ ‫امروز حتی کش��ورهای عرب��ی ثروتمند تاثیر کاهش‬ ‫خرید چین را احساس می کنند‪.‬‬ ‫عمان که زمانی از درامدهای حاصل از صنعت انرژی‬ ‫خود برای تامین رفاه کش��ور اس��تفاده می کرد ممکن‬ ‫است اکنون به دلیل پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس‬ ‫کرونا مجب��ور به دریافت کمک مالی از همس��ایگانش‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫پروژه های مش��ترک که چین برای توسعه نفوذ خود‬ ‫در خاورمیانه مورد اس��تفاده قرار داده بود مانند پارک‬ ‫صنعتی ش��هر دقم عمان ممکن است در بحبوحه افول‬ ‫گسترده شراکت های اقتصادی چین در سراسر منطقه‬ ‫به نتیجه نرسد‪.‬‬ ‫تاثی��ر کاهش تقاضای چین برای ان��رژی به فراتر از‬ ‫منطق��ه خلیج ف��ارس انعکاس پیدا خواه��د کرد‪ .‬چین‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬ب��ه بزرگ ترین خری��دار نفت از یمن‬ ‫و دومی��ن خری��دار بزرگ نف��ت عراق و لیب��ی تبدیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬عربس��تان سعودی‪ ،‬امارات متحده عربی‬ ‫و س��ایر تولیدکنن��دگان بزرگ انرژی ب��رای پر کردن‬ ‫خزانه ش��ان و تحم��ل دوران رکود ناش��ی از پاندمی به‬ ‫صادرات شان متکی هستند‪.‬‬ ‫چین به عنوان مش��تری س��وخت های فس��یلی نیاز‬ ‫چندانی به نفت عراق‪ ،‬لیبی یا یمن ندارد‪.‬‬ ‫دومین اقتصاد بزرگ جه��ان همواره قادر بوده برای‬ ‫بازگشایی مدارس افغانستان پس از ‪ ۵‬ماه تعطیلی‬ ‫منابع خبری گزارش دادند براس��اس دستورالعمل‬ ‫اعالم‪‎‬ش��ده از س��وی وزارت ام��وزش و پ��رورش و‬ ‫بهداش��ت افغانس��تان‪ ،‬از ابتدای ش��هریور‪ ،‬مدارس‬ ‫سراس��ر این کش��ور پس از ‪ ۵‬م��اه تعطیلی به دلیل‬ ‫گسترش ویروس کرونا‪ ،‬بازگشایی شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬براس��اس دستور وزارت اموزش و‬ ‫پرورش افغانستان تمام مدارس خصوصی این کشور‬ ‫در کالس ه��ای اول ت��ا دوازدهم و م��دارس دولتی‬ ‫کالس های ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬بازگشایی شدند‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب دانش اموزان پس از ‪ ۵‬ماه تعطیلی‬ ‫به دلیل ش��یوع وی��روس کرون��ا به م��دارس خود‬ ‫بازگش��تند‪ .‬عالوه بر این اموزش های مرتبط با دوره‬ ‫امادگی و زبان های خارجی نیز در کابل بازگش��ایی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫جاده ه��ا و کوچه های کابل پایتخت پس از ‪ ۵‬ماه‬ ‫خانه نشینی کودکان و نوجوانان پرتردد شده و حال‬ ‫و هوای دیگری پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وزارت اموزش و پرورش افغانس��تان در این زمینه‬ ‫گ��زارش داد‪ ،‬مدارس بخش خصوص��ی از تجهیزات‬ ‫و امکانات بیش��تری برخورد ب��وده و به همین دلیل‬ ‫اج��ازه یافتند با تدابیر بهداش��تی در همه س��طوح‬ ‫بازگشایی شوند‪.‬‬ ‫در اطالعی��ه ای��ن وزارتخان��ه ام��ده اس��ت‪ :‬اگر‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازگش��ایی مدارس باعث گس��ترش دوباره ویروس‬ ‫کرونا نش��ود‪ ،‬مدارس دولتی نی��ز به تدریج از کالس‬ ‫اول تا دهم بازگشایی خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن وزارتخانه تاکید کرد‪ :‬اگر گزارش��ی مبنی بر‬ ‫این موضوع دریافت شود که دانش اموزی در مدارس‬ ‫به ویروس کرونا مبتال ش��ده‪ ،‬حتی اگر یک نفر هم‬ ‫باش��د‪ ،‬امکان دارد در تصمیم ب��رای ادامه تحصیل‬ ‫دانش اموزان در مدارس‪ ،‬تجدیدنظر شود‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬دانشگاه های افغانستان اعم‬ ‫از خصوصی و دولتی اخر مرداد بازگش��ایی ش��دند‪.‬‬ ‫اکنون روند اموزش در دانش��گاه ها به شرایط عادی‬ ‫برگشته‪ ،‬اما تاکنون گزارشی از افزایش ویروس کرونا‬ ‫ناشی از این اقدام دریافت نشده است‪.‬‬ ‫حتی مش��اهده کن��ار کش��یدن اقتص��ادی چین از‬ ‫جهان عرب‪ ،‬ممکن اس��ت به منزله فرصتی برای س��ایر‬ ‫کش��ورهای اس��یایی عالقه من��د به توس��عه حضور در‬ ‫خاورمیانه باشد‪.‬‬ ‫هند درحال حاضر س��رگرم پیش��برد چنین طرحی‬ ‫اس��ت‪ .‬مقامات هندی به امارات متحده عربی متمرکز‬ ‫ش��ده اند که س��ال گذش��ته ‪ ۶۰‬میلیارد دالر تجارت با‬ ‫هند داش��ت‪ .‬ژاپن و کره جنوبی ک��ه از رقیبان چین و‬ ‫واردکنن��دگان ب��زرگ نفت از خاورمیانه هس��تند‪ ،‬نیز‬ ‫ممک��ن اس��ت بخواهند از ای��ن وضعی��ت به نفع خود‬ ‫بهره برداری کنند‪.‬‬ ‫چی��ن همچن��ان برتری بزرگی نس��بت ب��ه رقیبان‬ ‫اس��یایی و غربی خ��ود دارد‪ .‬مقامات چینی سیاس��ت‬ ‫خارجی خود را بر مبن��ای عدم مداخله در امور داخلی‬ ‫کشورها بنا کرده و از انتقاد از اقدامات سایر کشورها تا‬ ‫زمانی که این کشورها رونده مشابه را در قبال چین در‬ ‫پیش بگیرند‪ ،‬خودداری می کنند‪.‬‬ ‫مداخله ه��ای دیپلماتیک و نظامی روس��یه و امریکا‬ ‫در خاورمیانه هر دو کش��ور را قادر ساخته نفوذ باالیی‬ ‫در این منطقه به دس��ت بیاورند‪ ،‬اما این ماجراجویی ها‬ ‫دش��منان زیادی ب��رای مقام��ات امریکایی و روس��ی‬ ‫تراشیده است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش هلنیک ش��یپینگ نی��وز‪ ،‬چین از‬ ‫س��وی دیگر دریافته که کش��ورهای عربی معدودی با‬ ‫نفوذ اقتصادی این کش��ور مخالف��ت دارند‪ .‬این رویکرد‬ ‫در سیاس��ت خارجی ممکن اس��ت به چین اجازه دهد‬ ‫تاثیر ویروس کرونا بر ش��راکت هایش در جهان عرب را‬ ‫پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫در حالی که‬ ‫امریکا نفوذ خود‬ ‫در خاورمیانه‬ ‫را از طریق‬ ‫همکاری های‬ ‫دیپلماتیک‬ ‫و اتحادهای‬ ‫نظامی برقرار‬ ‫کرده‪ ،‬چین با‬ ‫استفاده از منابع‬ ‫مالی عظیم خود‬ ‫رویکرد متفاوتی‬ ‫را در پیش‬ ‫گرفته است‬ ‫ فرار سرمایه از چین‬ ‫با ارز دیجیتالی‬ ‫خسارت ‪ ۹۰‬میلیارد یورویی کرونا به صنعت خودرو اروپا‬ ‫بحران ویروس کرونا در نیمه نخست سال میالدی جاری‪ ۹۰ ،‬میلیارد‬ ‫یورو نس��بت به مدت مشابه سال ‪ ۲۰۱۹‬به صنعت خودرو اروپا خسارت‬ ‫زده است‪.‬‬ ‫به نوش��ته روزنامه اقتصادی لزکو فرانسه‪ ،‬ویروس کرونا در مجموع ‪۶‬‬ ‫تولیدکننده اصلی خودرو اروپایی را در نیمه نخست سال ‪۲۰۲۰‬میالدی‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه س��ال ‪ ۲۰۱۹‬از ‪ ۹۰‬میلیارد یورو درامد محروم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬با این وجود‪ ،‬اقدام های بیکاری موق��ت و صرفه جویی ها از‬ ‫خطرات عدم موفقیت مالی خودروسازهای اروپایی ها مانع شد‪.‬‬ ‫خطوط تولید خودروسازهای اروپایی به دلیل بحران بهداشتی ناشی از‬ ‫کرونا تقریبا دو ماه در قاره کهن متوقف شد‪.‬‬ ‫فیلیپ اوش��وا‪ ،‬تحلیلگر بانک س��رمایه گذاری امریکا می گوید‪ :‬ما واقعا‬ ‫واهمه داش��تیم‪ ،‬اما در نهایت به مرگ منجر نشد‪ .‬تولیدکنندگان خودرو‬ ‫زیان های احتمال��ی مربوط به بیماری همه‪‎‬گی��ر کووید‪ ۱۹-‬را تا حدود‬ ‫زیادی محدود کردند‪ .‬به‪‎‬گزارش لزکو‪ ،‬با این وجود‪ ،‬ترس از بدتر ش��دن‬ ‫شرایط وجود داشت‪.‬‬ ‫بح��ران بهداش��تی منجر به توق��ف خطوط تولید ب��رای چند هفته و‬ ‫کاهش میزان ورود سرمایه به کمترین میزان ممکن شد‪ .‬این کارشناس‬ ‫خودرو می گوید‪ :‬فعالیت ها به صفر کاهش یافت و ما هرگز چنین چیزی‬ ‫را ندیده بودیم‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬تولیدکنندگان ناچار ب��ه پرداخت های خود بودند که به‪‎‬طور‬ ‫س��نتی با تاخیر دو ماهه بدون اینکه از سوی مشتری ها پرداختی وجود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬انجام می شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس می گوید‪ :‬ورود گس��ترده و سریع دولت ها با اقدام های‬ ‫بیکاری موقت و یا وام های تضمین‪‎‬شده صنعت خودرو را از مرگ حتمی‬ ‫نجات داد‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه‪ ،‬تارنمای المانی استاتیس��تا که امارهای��ی مبتنی بر‬ ‫داده های موسس��ه ها و ش��رکت ها و همچنین داده ه��ای بخش تجاری‬ ‫ارائه می کند‪ ،‬نوش��ته اس��ت که در نیمه نخست س��ال میالدی جاری‪،‬‬ ‫گروه فولکس واگن المان با اختصاص ‪ ۲۵.۸‬درصد از ثبت نام های جدید‬ ‫خودروهای مس��افری بیش��ترین س��هم از بازار اروپا را از ان خود کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گروه های فرانسوی پی‪‎‬اس‪‎‬ا(‪ )PSA‬پژو و رنو هم هر کدام بیش از ‪۱۰‬‬ ‫درصد سهم این بازار را به خود اختصاص داده بودند‪.‬‬ ‫اگر چه درحال حاضر نشانه هایی از بهبود اوضاع بازار خودرو در جهان‬ ‫در ‪ 3‬ماه دوم امس��ال میالدی به چش��م می خورد‪ ،‬اما تداوم روند شیوع‬ ‫بیماری کرونا اینده صنعت خودروس��ازی را در هاله ای از ابهام فرو برده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نش��ریه پلتس به‏تازگی ب��ا ارائه اماری از وضعی��ت صنعت خودرو در‬ ‫جهان نوش��ته بود‪ :‬اگرچه صنعت خودرو در منطقه اتحادیه اروپا نیز در‬ ‫‪ ۱۷‬ماه گذش��ته رکود را تجربه کرده اس��ت‪ ،‬ش��اخص مدیران خرید در‬ ‫ماه ژوئن(خرداد) به بیش��ترین رقم در ‪ 4‬ماه گذشته یعنی ‪ ۴۷.۴‬درصد‬ ‫رسید‪ .‬این رقم در ماه مه حدود ‪ ۳۹.۴‬درصد بود‪.‬‬ ‫همچنین میزان تقاضا برای خرید خودرو در اتحادیه اروپا در ماه ژوئن‬ ‫در مقایس��ه با مدت زمان مشابه در سال گذشته میالدی با ‪ ۲۲.۳‬درصد‬ ‫کاه��ش به ‪ ۹۴۹‬هزار و ‪ ۷۲۲‬خودرو رس��یده اس��ت‪ .‬ای��ن رقم در نیمه‬ ‫نخست امسال میالدی با ‪ ۵۲.۳‬درصد کاهش روبه رو بود‪.‬‬ ‫کاهش سهم دالر امریکا در مبادالت روسیه و چین‬ ‫کاه��ش س��هم دالر در مب��ادالت بازرگانی روس��یه و چین‬ ‫همچن��ان ادامه دارد و ظاهرا دو کش��ور پ��روژه حذف دالر را‬ ‫جدی گرفته اند‪.‬‬ ‫به‪‎‬گزارش ایرنا از مسکو‪ ،‬روسیه و چین رویکرد کنار گذاشتن‬ ‫کام��ل دالر امری��کا را اجرا می کنند و س��هم دالر در مبادالت‬ ‫بازرگانی بین دو کش��ور به پایین ترین س��طح و سهم ارزهای‬ ‫ملی این دو کشور در مبادالت خود به حداکثر رسیده است‪.‬‬ ‫در‪ 3‬ماهه نخس��ت امس��ال‪ ،‬س��هم دالر امریکا در مبادالت‬ ‫بازرگانی بین روس��یه و چین به ‪ ۴۶‬درصد و سهم یورو به ‪۳۰‬‬ ‫درصد رس��ید و ارزهای روبل و یوان هم درمجموع ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫بود‪ .‬این بخش��ی از سیاس��ت حذف دالر در اقتصاد روس��یه و‬ ‫استحکام بخشی به این اقتصاد در برابر تهدید اعمال تحریم های‬ ‫جدید از سوی امریکاست‪.‬‬ ‫مناب��ع اگاه از تالش دول��ت ژاپن برای ادغام‬ ‫خودروس��ازی نیس��ان و هون��دا خب��ر دادند‪.‬‬ ‫به‪‎‬گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬منابع اگاه ب��ه پایگاه خبری‬ ‫فایننش��یال تایمز اط�لاع داده اند دولت ژاپن از‬ ‫بیم فروپاش��ی اتحاد خودروسازی های نیسان‪-‬‬ ‫رنو‪-‬میتسوبیشی در تالش است مقدمات ادغام‬ ‫نیسان با دیگر غول خودرویی این کشور یعنی‬ ‫هوندا موتورز را فراهم کند‪.‬‬ ‫به گفت��ه این منابع‪ ،‬از اواخر س��ال گذش��ته‬ ‫می�لادی مقامات ژاپن��ی زمینه ه��ای قانونی‬ ‫برای این کار را بررس��ی کرده اند‪ ،‬چراکه نگران ‬ ‫هستند روابط نیسان با خودروساز فرانسوی رنو‬ ‫دچار اسیب ش��ود‪ .‬به تازگی محاکمه کارلوس‬ ‫گوس��ن‪ ،‬مدیر فرانس��وی اس��بق نیسان باعث‬ ‫جنجال های زیادی ش��ده بود‪ .‬مشاوران شینزو‬ ‫ن هس��تند با توجه‬ ‫ابه‪ ،‬نخس��ت‏وزیر ژاپن نگرا ‬ ‫به دلخوری اخیر فرانس��وی‪‎‬ها‪ ،‬اتحاد دو طرف‬ ‫به هم بخورد و این مس��ئله به نیس��ان اس��یب‬ ‫زیادی بزند‪ .‬ازس��وی دیگر اما این تالش ها فعال‬ ‫شکست خورده اس��ت‪ ،‬چراکه هم نیسان و هم‬ ‫هون��دا مجبور ش��ده اند به خاطر ش��یوع کرونا‬ ‫توج��ه خود را روی مس��ائل مهم‪‎‬تری متمرکز‬ ‫کنن��د‪ .‬البته‪ ،‬ب��ا توجه به طراحی ه��ای به‪‎‬کار‬ ‫رفته در س��اخت قطعات و موتورهای هوندا‪ ،‬به‬ ‫نظر نمی رس��د محصوالت این شرکت چندان‬ ‫برای اس��تفاده روی محصوالت نیسان مناسب‬ ‫باشند و این می تواند در تولید انبوه محصوالت‬ ‫مشکل‏س��از شود‪ .‬دو برند همچنین دارای مدل‬ ‫تجاری بسیار متفاوتی از هم هستند و در حالی‬ ‫که تمرکز اصلی نیسان روی محصوالت سواری‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیش��تر فروش هوندا را موتورسیکلت‪،‬‬ ‫تجهیزات نیروگاهی و ماش��ین االت س��نگین‬ ‫تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫مس��کو و پکن به‪‎‬طور هدفمندانه به ح��ذف دالر از مبادالت‬ ‫تجاری خود می پردازند و این روند از سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی و با‬ ‫امضای توافقنامه ‪ 3‬س��اله به ارزش ‪ ۱۵۰‬میلیارد یوان (حدود‬ ‫‪ ۲۴.۵‬میلیارد دالر امریکا) اغاز ش��د‪ .‬این توافقنامه دسترس��ی‬ ‫متقابل روس��یه و چین به ارزهای ملی یکدیگ��ر بدون نیاز به‬ ‫خرید ان از بازر ازاد را فراهم کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی حدود ‪ ۹۰‬درصد مبادالت بازرگانی‬ ‫روسیه و چین با دالر امریکا انجام شد‪ ،‬اما این شاخص در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬به ‪ ۵۱‬درصد رسید و شرکت روس‪‎‬نفت که از بزرگ‏ترین‬ ‫شرکت های نفتی روسیه است‪ ،‬همه قراردادهای صادراتی خود‬ ‫را به یورو انجام می دهد‪.‬‬ ‫بسیاری معتقدند که اقدام روسیه و چین یکی از دالیل اصلی‬ ‫کاهش شدید تقاضا برای دالر امریکا در بازار جهانی خواهد شد‬ ‫که در اینده رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫برخی دیگ��ر هم معتقدند چاله برای س��قوط دالر امریکا را‬ ‫س��ازمان خزانه‏داری این کشور کنده اس��ت‪ .‬این سازمان برای‬ ‫حمایت از اقتصاد امریکا‪ ،‬بهر ‪‎‬ه برای دالر را به صفر کاهش داد‬ ‫و دس��تگاه های چاپ اس��کناس را به‏کار انداخت‪ ،‬چراکه طبق‬ ‫گزارش ها‪ ،‬از اغاز شیوع کرونا‪ ،‬سازمان خزانه‏داری امریکا حدود‬ ‫‪ 6‬هزار میلیارد دالر به بازار پول تزریق کرده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان مال��ی بر ای��ن باورن��د که دس��تگاه های چاپ‬ ‫اسکناس دالر با تمام سرعت ممکن کار می کنند و کشور امریکا‬ ‫را با اس��کناس های فاقد پشتوانه مالی پر کرده‏اند؛ هرچند این‬ ‫وضعیت به ارامی دالر را می کشد‪.‬‬ ‫کاهش شاخص ارزش دالر امریکا و سطح درامد اوراق قرضه‬ ‫امریکای��ی خود گواهی بر این مدعاس��ت‪ ،‬چراکه از ماه اوریل‬ ‫تاکن��ون دالر امری��کا در مقابل ‪ 6‬ارز دیگ��ر‪ ۱۰ ،‬درصد ارزش‬ ‫خود را از دس��ت داده است‪ .‬از این‏رو‪ ،‬س��رمایه گذاران با توجه‬ ‫به شرایط کنونی دالر‪ ،‬در بازار طال سرمایه گذاری می کنند‪.‬‬ ‫ثروتمن��دان چینی ح��دود ‪ ۵۰‬میلیارد دالر‬ ‫س��رمایه را به شکل ارز دیجیتالی از این کشور‬ ‫خارج کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محدودیت های اعمال‪‎‬شده‬ ‫از س��وی دولت چین باعث‪‎‬شده خروج سرمایه‬ ‫از این کش��ور در قالب جدیدی ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬ش��هروندان چینی در هر س��ال‬ ‫مال��ی اجازه دارند تا س��قف ‪ ۵۰‬ه��زار دالر ارز‬ ‫خارجی خریداری کنند‪ .‬در گذشته ثروتمندان‬ ‫چینی با خرید امالک و سایر دارایی ها در خارج‪،‬‬ ‫این محدودیت را دور می زدند‪ ،‬اما با بسته شدن‬ ‫ای��ن مجاری از س��وی دولت مرک��زی‪ ،‬اکنون‬ ‫ثروتمندان چینی سراغ ارزهای دیجیتالی برای‬ ‫خروج سرمایه خود رفته اند‪ .‬در ‪ ۱۲‬ماه گذشته‪،‬‬ ‫ش��هروندان این کش��ور با اس��تفاده از ارزهای‬ ‫دیجیتال��ی حدود ‪ ۵۰‬میلیارد دالر س��رمایه را‬ ‫از این کش��ور خارج کرده اند و به نظر می رس��د‬ ‫اگر جنگ تجاری پکن با واشنگتن ادامه داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬ش��اهد تش��دید این روند خواهیم بود‪.‬‬ ‫برخالف س��ایر اقتصادهای بزرگ ش��رق اسیا‬ ‫مانند کره جنوبی و ژاپن‪ ،‬در چین بازار رس��می‬ ‫بزرگی برای خریدوف��روش ارزهای دیجیتالی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬اما تمایل معامله گران چینی به این‬ ‫ارزها باعث‪‎‬شده سهم این کشور از کل معامالت‬ ‫در منطقه شرق اس��یا عدد قابل توجهی باشد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬بازارهای س��نتی مانند بورس‬ ‫و ارز از نظ��ر بازده��ی فاصله زی��ادی با ارزهای‬ ‫دیجیتالی دارند و همین مسئله شمار بیشتری‬ ‫از معامله گ��ران را ب��ه خود جلب کرده اس��ت‪.‬‬ ‫بان��ک مرکزی چین در ماه ه��ای اخیر با درک‬ ‫اهمی��ت ارزهای دیجیتالی در اینده نظام مالی‬ ‫و پرداخت جهان به تالش های خود برای عرضه‬ ‫یوان دیجیتالی ش��دت بخش��یده و براس��اس‬ ‫برخی گزارش ها‪ ،‬راه ان��دازی این ارز به مرحله‬ ‫ازمایش��ی مقدماتی رسیده است‪ .‬نظام کنترل‬ ‫بر سرمایه چین یکی از سختگیرانه ترین نظام ها‬ ‫در نوع خود در جهان اس��ت و این کشور تالش‬ ‫دارد اس��تانداردهای الزم و کاف��ی برای کنترل‬ ‫معامالت ارزهای دیجیتالی را نیز توسعه دهد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ژاپن ورود‬ ‫خارجی ها را‬ ‫تسهیل می کند‬ ‫تلویزیون ژاپن اعالم کرد دولت این کش��ور قصد دارد ممنوعیت ش��دید‬ ‫ورود مج��دد به ژاپن که برای مهار گس��ترش ویروس کرونا به اجرا درامده‬ ‫بود را اسان تر کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬درحال حاضر دولت ژاپن ورود خارجی ها از ‪ ۱۴۶‬کشور و‬ ‫منطقه را منع کرده این محدودیت حتی برای خارجی هایی که اقامت دائم‬ ‫ژاپن را دارند و دانش��جویان خارجی نیز اعمال شده است؛ البته استثنائاتی‬ ‫برای تولد نوزاد یا ش��رکت در تش��ییع جنازه خویش��اوندان درنظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اما درخواس��ت ها برای تس��هیل این محدودیت ها در راستای تحریک از‬ ‫سرگیری فعالیت های اجتماعی و اقتصادی در حال افزایش بوده و به همین‬ ‫منظ��ور دولت تصمیم گرفته به همه خارجی های��ی که اقامت دارند‪ ،‬اجازه‬ ‫ورود مجدد بدهد به این شرط که ازمایش «پی سی ار» کرونا را انجام داده و‬ ‫مدت دو هفته قرنطینه در هتل هایی که بدین منظور تعیین شده را بپذیرند‪.‬‬ ‫این مشابه اقداماتی است که درحال حاضر برای ژاپنی ها اتخاذ می شود‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار خارجی‪ ،‬اقامت ژاپن را دارند‪ .‬مقامات برای‬ ‫پاسخ به این درخواست‪ ،‬در حال تدارکات برای افزایش ظرفیت انجام تست‬ ‫کرونا تا ‪ ۱۰‬هزار نفر در روز از ماه اینده در ناریتا و دو فرودگاه بزرگ دیگر‬ ‫هس��تند‪ .‬از انجایی که ش��رایط در توکیو جدی اس��ت مقامات از س��اکنان‬ ‫می خواهند مراقب باش��ند‪ .‬این مقامات از مردم می خواهند تا از مس��افرت‬ ‫به خارج از توکیو و بازگش��ت به زادگاه های خود و گردهمایی های ش��بانه‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ ‫نیسان و هوندا‬ ‫ادغام می شوند‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1595‬‬ ‫پیاپی ‪2913‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فرصتی برای‬ ‫بازنگری در‬ ‫سیاست های‬ ‫اقتصادی‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫مهدی رضایی‬ ‫مدیرعامل بانک انصار‬ ‫گفت وگوی‬ ‫با تحلیلگر بین المللی اقتصاد‬ ‫ایا اقتصاد ایران دچار ابرتورم خواهد شد؟‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫روزی که دونالد ترامپ‪ ،‬امریکا را از توافقنامه برجام خارج کرد اغلب ناظران روزهای سختی را برای اقتصاد ایران‬ ‫پیش بینی می کردند که همین طور هم شد و با پیاده کردن طرحی که ترامپ ان را «فشار حداکثری» می خواند‬ ‫اقتصاد کشور ما با بحران های جدی روبه رو شد‪.‬‬ ‫این رویه دولت جمهوریخواه ایاالت متحده امریکا همزمان بود با کش��مکش های سیاس��ی ونزوئال که حتی کار‬ ‫به جایی رس��ید که برخی کش��ورهای قدرتمند جهان (با محوریت امریکا) مش��روعیت دول��ت نیکوالس مادورو‬ ‫(رئیس جمهوری کنونی ونزوئال) را زیر س��وال بردند و حتی در اقدامی عجیب «خوان گوایدو» را به عنوان رئیس‬ ‫دولت انتقالی این کش��ور به رس��میت ش��ناختند‪ .‬به گزارش‬ ‫انچه موجب چندپارگی اجتماعی در ونزوئال‬ ‫ش��ده‪ ،‬فش��ارهای اقتصادی کمرشکنی بود که به جهت تحریم های اقتصادی و سیاس��ی بین المللی بر این کشور‬ ‫امریکای التین وارد ش��د؛ فشارهایی که در نهایت اقتصاد بیمار و نفتی این کشور را دچار پدیده ای ویرانگر به نام‬ ‫«ابرتورم» کرد‪ .‬این ماجرا مدتی است که برای ما ایرانی ها اهمیت بیشتری پیدا کرده و از گوشه و کنار هشدارهای‬ ‫کارشناسان شنیده می شود تا دولت هر چه سریع تر برای فرار از معضلی مشابه انچه در ونزوئال رخ داد‪ ،‬دست به‬ ‫کار شود‪ .‬نیت و انگیزه دولت ترامپ تفاوتی در نتیجه کار نخواهد داشت‪ .‬قطعا همه ایرانیان از نیات شریرانه دولت‬ ‫کنونی امریکا مطلع هس��تند اما وظیفه دولت ایران جلوگیری از بروز فجایعی اس��ت که در خیابان های کاراکاس‬ ‫روی داد‪ .‬به سراغ پیمان مولوی رفتیم تا نظر او را درباره میزان احتمال بروز پدیده «ابرتورم» در کشورمان جویا‬ ‫شویم‪ .‬این کارشناس و تحلیلگر بین المللی اقتصاد معتقد است اقتصاد ایران شباهت چندانی به سیستم اقتصادی‬ ‫ونزوئ�لا ن��دارد و مهم تر انکه راهکارهایی نیز پیش روی دولت وجود دارد تا با تعقل و جدیت اقتصاد کش��ور را از‬ ‫این گردنه حساس عبور دهد‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‪ ۸‬ش��هریور مصادف با ش��هادت مظلومانه‬ ‫دو ش��خصیت ف��داکار انق�لاب‪ ،‬محمدعل��ی‬ ‫رجایی و محمدجواد باهنر اس��ت که به عنوان‬ ‫هفت��ه دول��ت نام گذاری ش��ده اس��ت‪ .‬هفته‬ ‫دول��ت فرصتی اس��ت مغتنم ب��رای دولت تا‬ ‫گزارش های مس��تند و ملموسی را باتوجه به‬ ‫دس��تاورد و برنامه های یک س��اله و در دست‬ ‫اقدام خود برای اذهان عمومی ارائه کند‪.‬‬ ‫هفته دولت‪ ،‬فرصتی است تا همگان اندکی‬ ‫بر کارنامه یک سال گذشته دولت تامل کنند‬ ‫و به انچه در کالم دولتمردان می اید‪ ،‬به دقت‬ ‫بنگرند و منصفانه به نقد فراز و فرودهای طی‬ ‫ش��ده بپردازند‪ .‬از طرفی زمانی مناسب برای‬ ‫ارج نه��ادن احاد جامعه ب��ه خدمات صادقانه‬ ‫مسئوالن متعهد‪ ،‬تالش��گران و زحمت کشان‬ ‫نظام جمهوری اسالمی است‪.‬‬ ‫در سال جاری ضمن درک اهمیت و جایگاه‬ ‫رفی��ع دولت‪ ،‬ش��اهد برگزاری س��ی ونهمین‬ ‫س��الگرد هفته دولت (بعد از شهریور ‪)۱۳۶۰‬‬ ‫هس��تیم‪ .‬به نظر می رسد هفته دولت پیش رو‬ ‫از برخی جنبه ها نس��بت به سال های گذشته‬ ‫متفاوت تر اس��ت که در ادامه به برخی از این‬ ‫تفاوت ها به اختصار اش��اره می ش��ود تا تصویر‬ ‫واقعی ت��ری از ای��ن هفته در ذه��ن و خاطره‬ ‫جمعی مان شکل گیرد‪.‬‬ ‫امسال اخرین فرصت دولت دوازدهم برای‬ ‫ارائه گزارش دولتمردان در زمینه دستاوردها‬ ‫و احتماال دالیل ناکامی ها در یک سال گذشته‬ ‫اس��ت؛ س��الی که بر اثر تحریم های یکجانبه‬ ‫امری��کا و متحدانش‪ ،‬مش��کالت عدیده ای در‬ ‫مسیر توس��عه و ابادانی کشورمان ایجاد شده‬ ‫و ش��رایط را برای سیاس��ت گذاری صحیح و‬ ‫برنامه ریزی دش��وار کرده است‪ .‬عالوه بر این‬ ‫شیوع ویروس کرونا نیز شرایط را برای ایجاد‬ ‫یک حکمران��ی مطلوب در تمامی کش��ورها‬ ‫پیچیده تر کرده است‪.‬‬ ‫بدیه��ی اس��ت هر ج��ا صحبت از ش��رایط‬ ‫پیچی��ده و عدم قطعیت ها به می��ان می اید‪،‬‬ ‫معموال بس��یاری از اولویت های جاری تغییر‬ ‫می کنند و بس��یاری از برنامه ها پیاده س��ازی‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫برای مثال دول��ت یازدهم و دوازدهم قرار‬ ‫ب��ود رش��د اقتص��ادی منفی دولت گذش��ته‬ ‫را تبدی��ل به رش��د مثبت کن��د؛ هرچند این‬ ‫اتفاق برای چند س��ال رقم خورد اما امس��ال‬ ‫در حالی هفته دولت را جش��ن می گیریم که‬ ‫رش��د اقتصادی ‪( -۶.۸‬البته با محاسبه نفت)‬ ‫در پایان س��ال ‪ ۹۱‬تبدیل به رش��د اقتصادی‬ ‫‪( -۷.۶‬البته با محاسبه نفت) شده است‪.‬‬ ‫همچنین مرزهای صادراتی کش��ور پس از‬ ‫ش��یوع کرونا و کنترل نه چندان مناس��ب ان‬ ‫در ای��ران‪ ،‬برای مدتی مس��دود ش��د و حتی‬ ‫برخی کش��ورها هنوز مرزهای خود با ایران را‬ ‫بازگشایی نکرده اند‪.‬‬ ‫این موضوع تا حد بسیاری صادرات کشور‬ ‫را تحت تاثیر قرار داد‪ ،‬تا جایی که باوجود باال‬ ‫ب��ودن نرخ دالر و ترغیب صادرکنندگان برای‬ ‫صادرات کاال و محصوالت به بازارهای جهانی‪،‬‬ ‫هنوز شرایط برای رسیدن به یک تراز تجاری‪،‬‬ ‫مطلوب نشده است‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر ای��ن‪ ،‬حجم و س��رعت رش��د‬ ‫نقدینگی طی س��ال های اخیر در کنار فقدان‬ ‫سیاس��ت های الزم برای مهار ان‪ ،‬باعث ش��د‬ ‫نرخ دالر افزایش بی سابقه و غیر قابل تصوری‬ ‫یابد و از انجا که اراده سیستماتیکی نیز برای‬ ‫مقابله و نظارت گس��ترده بر ب��ازار ارز وجود‬ ‫نداشت‪ ،‬تمامی قیمت ها در سایه این اشفتگی‬ ‫حاکم بر بازار‪ ،‬روند صعودی به خود گرفت‪.‬‬ ‫به نظر می رسد بسیاری از وعده های پیشین‬ ‫دولت‪ ،‬امس��ال به دالیل عدیده فرصت طرح و‬ ‫راه اندازی نخواهند یافت یا دولتمردان هنگام‬ ‫طرح و گفت وگو با تس��امح از روی انها عبور‬ ‫خواهند کرد یا احتماال مس��ببان و مقصران‪،‬‬ ‫عملیاتی نشدن انها را به گردن روزگار نامراد‬ ‫خواهند انداخت‪.‬‬ ‫شواهد حاکی از ان است که غالب اقدامات‬ ‫انجام شده توسط دولتمردان بیشتر مصروف‬ ‫خنثی سازی مشکالت بیرونی (و البته واجب)‬ ‫ش��ده و کمتر به فکر فرصت س��ازی و تقویت‬ ‫نگاه درونزا (بهره گیری از امکانات ذاتی کشور)‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫به اعتقاد من هنوز هم دیر نشده باشد‪ .‬هفته‬ ‫دول��ت می تواند فرصت دوباره ای باش��د برای‬ ‫بازنگری در سیاس��ت های کالن کش��ور تا در‬ ‫فرصت باقیمان��ده از دولت دوازدهم به مقوله‬ ‫اقتصاد بدون نفت پرداخت‪.‬‬ ‫‪ ۲.۵‬میلیارد دالر‬ ‫ارز به کشور‬ ‫بازگردانده شد‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی از ایفای تعهد این بانک در تامین س��که هایی‬ ‫خبر داد که در سال ‪ ۹۷‬پیش فروش شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬عبدالناصر همتی در پاس��خ به پرسشی مبنی بر اینکه‬ ‫بانک مرکزی از پرداخت س��که به افرادی که بیش از ‪ ۵۰۰‬سکه در سال‬ ‫‪ ۹۷‬پیش خرید کرده اند به بهانه تامین نشدن ازسوی بانک مرکزی‪ ،‬طفره‬ ‫می رود‪ ،‬گفت‪ :‬چنین موردی نداریم و هرچه که ثبت نام ش��ده را تحویل‬ ‫دادی��م؛ مگ��ر اینکه حکمی از قوه قضاییه در میان باش��د که تکلیف انها‬ ‫جداست‪???? .‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ما به تعهدات مان به ط��ور کامل عمل کردیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بخش��ی از سکه ها مربوط به زیر ‪ ۱۸‬س��اله ها بوده که ولی انها برای انها‬ ‫ثبت نام کرده بود‪ .‬در این بین اختالف نظری وجود داش��ت که باتوجه به‬ ‫اعالم نظر قضایی در این باره‪ ،‬این موضوع را حل و ابالغ کردیم که برای‬ ‫ذی نفعان حل شود‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه روند بازگشت ارز حاصل‬ ‫از صادرات مطلوب اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در فرصت مقرر حدود ‪ ۲.۵‬میلیارد دالر‬ ‫ارز موردنیاز واردات از ارز صادرکنندگان تامین ش��د و واردکنندگانی که‬ ‫منتظر گرفتن گواهی تامین ارز از بانک مرکزی بودند توانس��تند ارزشان‬ ‫را تامین کنند‪.‬‬ ‫اکن��ون هم باتوجه به اینکه صادرکنندگان باید ارز خود را در س��امانه‬ ‫نیما عرضه کنند‪ ،‬عرضه ارز بسیار بهتر شده و به تدریج به سمتی می رویم‬ ‫که میان عرضه و تقاضای ارز‪ ،‬توازن و ثبات برقرار می شود‪.‬‬ ‫برای اینکه اقتصاد ما دچار ابرتورم نش��ود‪ ،‬راهکار ان ازادسازی‬ ‫اقتصاد است‪ .‬اقتصاد ما یکی از بسته ترین اقتصادهای جهان است‬ ‫و ما باید تالش کنیم تا از مجوزمحوری (بروکراسی) رها شویم‬ ‫نمی شود‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫را با ونزوئال و‬ ‫زیمبابوه مقایسه‬ ‫کرد‪ .‬اقتصاد‬ ‫ایران به دلیل‬ ‫اینکه در الک‬ ‫خودش فرو‬ ‫رفته ظرفیت های‬ ‫خوبی را هم‬ ‫ایجاد کرده‬ ‫که می توانند‬ ‫کمک حال ما‬ ‫باشند‬ ‫€ €از دی�دگاه ش�ما چه عوامل�ی موجب ایجاد‬ ‫ابرتورم در نظام اقتصادی یک کشور می شود؟‬ ‫کش��ورهایی که دچار ابرتورم ش��ده اند‪ ،‬پیش از هر‬ ‫چی��زی دارای مش��کالت جدی و اساس��ی در رش��د‬ ‫اقتص��ادی بوده اند‪ .‬عامل دیگر ایجاد ابرتورم باال بودن‬ ‫هزینه های دولت اس��ت که به دلیل نبود بهره وری در‬ ‫اقتصاد‪ ،‬پایه پولی رش��د می کند و در نتیجه نقدینگی‬ ‫هم با رشدی بسیار زیاد مواجه می شود‪.‬‬ ‫€ €به نظر شما ممکن است اقتصاد ایران گرفتار‬ ‫«ابرتورم» شود؟‬ ‫واقعی��ت این اس��ت که م��ا در س��ال ‪ ۹۷‬تورم ‪۵۰‬‬ ‫درصدی داشتیم‪ ،‬سال ‪ ۹۸‬با تورم ‪ ۴۱‬درصدی دست‬ ‫و پنجه نرم کردیم و در س��ال ‪ ۹۹‬هم به نظر می رس��د‬ ‫تورم نزدیک ‪ ۵۰‬درصدی را در بازارها ش��اهد باش��یم‬ ‫(البته امار رس��می هنوز منتشر نشده است)‪ .‬اقتصاد‬ ‫ایران در این س��ال ها با نرخ تورم بس��یار باالیی همراه‬ ‫ب��وده اما اینکه ایا روندی که طی می کنیم به س��مت‬ ‫ابرتورم می رود یا خیر یک بحث دیگر است‪.‬‬ ‫اقتص��اد ای��ران به دلیل نوع س��اختاری ک��ه دارد و‬ ‫همچنی��ن به دلی��ل تحریم در س��ال های متمادی به‬ ‫یک س��ری ویژگی هایی در حوزه های مختلف رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش��ی از این مش��خصه ها به اقتصاد کالن‬ ‫مربوط می ش��ود و بخش دیگر نیز به نوع اداره اقتصاد‬ ‫کش��ور بازمی گردد‪ .‬برخی از این موارد می توانند تورم‬ ‫را تهییج کنند و بعضی دیگر ممکن است جلوی ایجاد‬ ‫ابرتورم را بگیرند‪.‬‬ ‫€ €چ�ه راه حلی برای جلوگی�ری از بروز چنین‬ ‫بحرانی در اقتصاد ایران وجود دارد؟‬ ‫انچه در کشور ما بسیار مهم است و می تواند در این‬ ‫مسیر کمک کننده باشد رجوع به ترم «اقتصاد» است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی از چند وقت پیش دس��ت به رونمایی از‬ ‫بازار باز زده ‪ -‬البته این مس��ئله بیش از ‪ ۳‬دهه اس��ت‬ ‫که در کش��ورهای مختلف کلید خورده‪ -‬و از انتش��ار‬ ‫اوراق ب��رای کنترل تورم و حوزه های دیگر اس��تفاده‬ ‫می کند‪ .‬ما اگر می توانستیم از این ابزار به درستی بهره‬ ‫ببریم احتماال امروز موقعیت بس��یار بهتری داشتیم‪.‬‬ ‫متاس��فانه ما در کشورمان نسبت به پدیده های جدید‬ ‫بس��یار دیر واکنش نش��ان می دهی��م و زمانی هم که‬ ‫تصمی��م به اقدام گرفته می ش��ود گروه های مختلفی‬ ‫می خواهن��د وارد ای��ن دس��ت مباحث ش��وند‪ .‬البته‬ ‫ش��روع فعالیت هایی مانند انتش��ار اوراق مشارکت و‬ ‫قرض��ه و راه اندازی بازار ارزی قدم های مثبتی در این‬ ‫راه بوده اس��ت‪ .‬با این همه هنوز هم می توان اقداماتی‬ ‫را انج��ام داد ام��ا مهم ت��ر از ان ثب��ات در اجرای یک‬ ‫اقدام و جا افتادن ان است‪ .‬برای مثال تولید ناخالص‬ ‫مل��ی ظرفیت باالیی برای انتش��ار اوراق بدهی (اوراق‬ ‫خزانه) دارد‪.‬‬ ‫خ��ب دولت این کار را در دس��ت اجرا داش��ت‪ ،‬اما‬ ‫انتشار همین اوراق هنوز عمیق نشده که بانک مرکزی‬ ‫وع��ده اوراق دیگری مانند اوراق س��لف نفتی را داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ابرتورم چیست و در کدام کشورها تجربه شده است؟‬ ‫در علم اقتصاد «ابرتورم» تورم بس��یار باال و معموال پرش��تابی اس��ت که به سرعت ارزش واقعی ارز‬ ‫داخلی را از بین برده و با افزایش قیمت کاالها باعث می ش��ود افراد جامعه میزان دارایی هایشان را به‬ ‫شکل پول محلی به حداقل برسانند و به طور معمول به سمت نگهداری ارزهای خارجی پایدارتر سوق‬ ‫پیدا کنند‪ .‬در این شرایط به طور معمول سطح عمومی قیمت ها به سرعت و حتی بیشتر از عرضه پول‬ ‫افزایش می یابد زیرا مردم می خواهند از کاهش ارزش پول خالص شوند‪.‬‬ ‫همچنی��ن برخالف تورم پایین که روند افزایش قیمت طوالنی اس��ت و جز ب��ا مطالعه قیمت بازار‬ ‫گذش��ته قابل درک نیست‪ ،‬ابرتورم افزایش س��ریع و مداوم در قیمت اسمی‪ ،‬عرضه پول و بهای تمام‬ ‫ش��ده اس��می کاالها را به همراه می اورد‪ .‬تقریبا همه ابرتورم ها ناش��ی از کسری بودجه دولت و خلق‬ ‫پول بدون پشتوانه است‪.‬‬ ‫اما ابرتورم چه زمانی به پایان می رسد؟ برخی از اقتصاددانان معتقدند برای پایان ابرتورم‪ ،‬نه تنها به‬ ‫اصالحات پولی‪ ،‬بلکه به تغییرات مالی نیز نیاز است‪.‬‬ ‫و در نهایت اینکه چه کشورهایی پیش از این پدیده «ابرتورم» را تجربه کرده اند؟‬ ‫ابرتورم یک پدیده مربوط به قرن بیس��تم اس��ت‪ .‬مثالی که بیش��ترین بررسی ها در زمینه ان انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬ابرتورمی بود که در المان پس از جنگ جهانی اول رخ داد‪ .‬در المان‪ ،‬تورم به حدی رس��ید که‬ ‫سوزاندن پول روش به صرفه تری برای ایجاد گرما نسبت به خرید سوخت به حساب می امد‪.‬‬ ‫باوجود اینکه در بحث های تاریخی‪ ،‬ابرتورم ش��کل گرفته در المان بس��یار شناخته شده تر است‪ ،‬این‬ ‫پدیده به ش��کل بس��یار شدیدتری در مجارس��تان نیز اتفاق افتاد‪ .‬پس از جنگ جهانی دوم بین اوت‬ ‫‪ ۱۹۴۵‬تا ژوئیه ‪ ،۱۹۴۶‬سطح عمومی قیمت ها به میزان وحشتناک ‪ ۱۹‬هزار درصد در ماه یا ‪ ۱۹‬درصد‬ ‫در روز‪ ،‬افزایش پیدا می کرد‪.‬‬ ‫ونزوئال هم که سال هاست با فروپاشی اقتصادی و بحران سیاسی روبه روست‪ .‬بعد از سال ها مشکالت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ابرتورم در این کشور به مرحله ای ویرانگر و تکان دهنده رسیده‪ ،‬به نحوی که براساس امارها‬ ‫تورم در این کشور در سال ‪ ۲۰۱۹‬به رقم باورنکردنی ‪ ۱۰‬میلیون درصد رسیده است‪.‬‬ ‫€ €یعنی شما معتقدید اجرای چنین طرح هایی‬ ‫کارس�از خواه�د ب�ود؟ دول�ت دقیق�ا باید چه‬ ‫اقدامات�ی انج�ام دهد ت�ا اقتصاد کش�ور دچار‬ ‫معضل ابرتورم نشود؟‬ ‫یک��ی از راهکارهای��ی ک��ه به ما در کنت��رل تورم و‬ ‫دس��تیابی به تورم تک رقمی کم��ک می کند‪ ،‬همین‬ ‫بحث انتش��ار اوراق اس��ت که باید جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫همه کشورهایی که از این طرح به درستی بهره برده و‬ ‫از راه های صحیح برای کنترل تورم استفاده کرده اند‪،‬‬ ‫به نتیجه رسیده اند‪.‬‬ ‫راهکار دوم برای اینکه اقتصاد ما دچار ابرتورم نشود‬ ‫ازادس��ازی اقتصاد است‪ .‬اقتصاد ما یکی از بسته ترین‬ ‫اقتصاده��ای جهان اس��ت و ما باید ت�لاش کنیم تا از‬ ‫مجوزمح��وری (بوروکراس��ی) ره��ا ش��ویم‪ .‬در واقع‬ ‫منظ��ور از این برنامه همان طرح مجوززدایی اس��ت‪.‬‬ ‫ش��ما ام��روزه در ایران هر کاری را ک��ه بخواهید اغاز‬ ‫کنید به چندین مجوز احتیاج دارید‪.‬‬ ‫اما س��ومین مورد رونق دادن تولید ناخالص داخلی‬ ‫است‪ .‬این امر البته در حرف بسیار ساده است اما باید‬ ‫برای رسیدن به ان بسیار جدی و دقیق تالش کرد‪.‬‬ ‫€ €پیش�نهاد ش�ما برای رون�ق دادن به تولید‬ ‫ناخالص داخلی چیست؟‬ ‫رونق دادن به تولید ناخالص داخلی وجوه مختلفی‬ ‫دارد؛ نخس��ت انکه ما در کش��وری زندگی می کنیم‬ ‫ک��ه ریال در ان ‪( devaluate‬ارزش زدایی) ش��ده و‬ ‫ارزش��ش را از دس��ت داده اس��ت‪ .‬در مقابل ما هنوز‬ ‫ظرفیت های بسیار گسترده صادراتی داریم‪ .‬متاسفانه‬ ‫اینجاس��ت که بحث تحریم‪ ،‬روابط مالی و بحث هایی‬ ‫که مانع از گس��ترش صادرات می ش��وند‪ ،‬خودنمایی‬ ‫می کنند و ما باالخره باید فکری به حال این ش��رایط‬ ‫کنیم‪ ،‬زیرا اگر نتوانیم بر رشد نقدینگی غالب شویم با‬ ‫تورم باالیی مواجه خواهیم بود‪ .‬البته االن هم به نوعی‬ ‫دچار تورم افسارگسیخته هستیم‪ .‬توجه داشته باشید‬ ‫ک��ه تورم ‪ ۵۰‬درصدی هرچند ابرتورم نیس��ت اما ابدا‬ ‫ت��ورم کمی نیس��ت و اگر حواس مان به این مس��ئله‬ ‫نباش��د‪ ،‬این روند تورم به سادگی قابلیت تبدیل شدن‬ ‫به ابرتورم را دارد‪.‬‬ ‫نکت��ه دیگری ک��ه در فض��ای اقتصادی م��ا دیده‬ ‫می ش��ود‪« ،‬تورم انتظاری» اس��ت؛ تورمی که در حال‬ ‫محقق ش��دن بوده و محقق نشده و به هر دلیلی انچه‬ ‫امروز می بینیم چشم انداز اقتصاد ما است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط اگر نتوانیم برای فعاالن اقتصادی و‬ ‫مردم عادی چشم انداز مناسبی از فردای اقتصاد ایران‬ ‫ترس��یم کنیم که سرمایه گذاری و اینده روشنی را در‬ ‫ان ببینند‪ ،‬شاهد تورم بسیار باالتری خواهیم بود‪.‬‬ ‫حاال این موارد چه زمانی ممکن اس��ت باعث ایجاد‬ ‫ابرت��ورم ش��ود را نمی دانم! اما واقعیت این اس��ت که‬ ‫تورم امروز هم تورم کمی نیس��ت‪ .‬تقریبا در ‪ ۳‬س��ال‬ ‫ما حدود ‪ ۱۴۰‬درصد تورم داش��ته ایم که اصال زیبنده‬ ‫اقتصاد ایران نیست‪.‬‬ ‫€ €ایا ممکن اس�ت دچار مش�کالتی شویم که‬ ‫پیش تر در زیمبابوه و ونزوئال بروز یافته است؟‬ ‫به نظ��ر من نمی ش��ود اقتصاد ایران را ب��ا ونزوئال و‬ ‫زیمبابوه مقایسه کرد‪.‬‬ ‫اقتصاد ایران به دلیل اینکه در الک خودش فرو رفته‬ ‫ظرفیت ه��ای خوبی را هم ایجاد ک��رده که می توانند‬ ‫کمک حال ما باشند‪ .‬عالوه بر ان اقتصادهای زیمبابوه‬ ‫و ونزوئال با مش��کالتی که ما با ان دس��ت به گریبان‬ ‫هس��تیم روبه رو نبوده و نیس��تند‪ ،‬به همین جهت ما‬ ‫نمی توانی��م از ونزوئالیی ش��دن اقتصاد ایران صحبت‬ ‫کنیم اما ممکن است به ایرانی شدن اقتصاد برسیم‪.‬‬ ‫به نظ��ر من اگ��ر به فرصت ها توجه ش��ود‪ ،‬مباحث‬ ‫درک ش��وند و تعصبی نس��بت به راه حل ها نداش��ته‬ ‫باشیم و از تجربه های موفق استفاده کنیم‪ ،‬می توانیم‬ ‫از ب��روز چنین اتفاقی جلوگیری کنیم‪ .‬اگر خاطرتان‬ ‫باش��د حدود ‪ ۳‬سال قبل هم با چنین شرایطی مواجه‬ ‫بودی��م‪ .‬به عالوه اینکه اقتص��اد ما در این مدت تحت‬ ‫شدیدترین تحریم ها قرار گرفته اما هنوز دچار ابرتورم‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬البته باز هم تاکی��د می کنم تورم ‪۵۰‬‬ ‫درصدی هم کم نیس��ت و نباید حتما منتظر ابرتورم‬ ‫باش��یم‪ .‬ما تقریبا ابرتورم را به چش��م دیده ایم؛ دیگر‬ ‫چه اتفاقی باید می افتاد که نیفتاده؟ براس��اس اخرین‬ ‫گ��زارش مرکز امار‪ ،‬نرخ تورم س��االنه مرداد ‪ ۱۳۹۹‬برای‬ ‫خانوارهای کشور به ‪ ۲۵.۸‬درصد رسیده است‪ .‬همچنین‬ ‫نرخ ت��ورم نقطه ای در مرداد ‪ ۱۳۹۹‬به عدد ‪ ۳۰.۴‬درصد‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر خانوارهای ایرانی به طور‬ ‫میانگین ‪ ۳۰.۴‬درصد بیش��تر از مرداد ‪ ۱۳۹۸‬برای خرید‬ ‫یک «مجموعه کاالها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند‪.‬‬ ‫همچنین نرخ تورم نقطه ای مرداد ‪ ۱۳۹۹‬در مقایس��ه با‬ ‫ماه قبل ‪ ۳.۵‬واحد درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫€ €توصیه نهایی ش�ما به دولتمردان اقتصادی‬ ‫ایران چیست؟‬ ‫توس��عه اقتصادی‪ ،‬رش��د تولید ناخالص داخلی در‬ ‫کنار کنترل رش��د نقدینگ��ی می توانند جلوی چنین‬ ‫اتفاق��ی را بگیرن��د و از هم��ه اینها مهم ت��ر ثبات در‬ ‫اقتصاد اس��ت که ایجاد ثبات هم متاس��فانه با حرف‬ ‫اتفاق نمی افتد‪ .‬البته من هم ممکن اس��ت حرف های‬ ‫مختلف��ی بزن��م اما در نهایت احتی��اج به عمل کردن‬ ‫ب��ه حرف هایم��ان داریم‪ .‬انچه مس��لم اس��ت اقتصاد‬ ‫ایران تنها در صورت بروز دو اتفاق با مش��کل بس��یار‬ ‫جدی مواجه خواهد ش��د؛ یکی بروز ابرتورم و دیگری‬ ‫کاهش س��رمایه گذاری‪ .‬تنها در ص��ورت بروز این دو‬ ‫مش��کل‪ ،‬اقتصاد به فروپاش��ی کش��یده می شود و بر‬ ‫سیاس��ت نیز تاثیر خواهد گذاشت؛ بنابراین راهی جز‬ ‫کنت��رل تورم و جلوگیری از بروز ابرتورم نداریم‪ .‬برای‬ ‫ج��ذب س��رمایه گذاری هم اقدام��ات مثبتی در حال‬ ‫ش��کل گیری است که جذب نقدینگی بورس از جمله‬ ‫این اقدامات اس��ت‪ .‬در صورت جذب نقدینگی بورس‬ ‫و هدای��ت این نقدینگی به س��مت تولید می توان در‬ ‫چرخه رونق اقتصاد قرار گرفت که در نهایت به کنترل‬ ‫تورم می انجامد‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1595‬‬ ‫پیاپی ‪2913‬‬ ‫بورس‬ ‫«کام بک» بی «کام بک»؛ بورس فعال ریزشی است‬ ‫بازار بورس تهران هفته پایانی مرداد را نیز با افت س��ریالی ش��اخص کل به پایان رس��اند و بس��یاری از‬ ‫س��رمایه گذاران این بازار را نگران تر از قبل و با کوله باری از بیم و امید‪ ،‬راهی ش��هریور داغ سال ‪ ۹۹‬کرد‪ ،‬اما‬ ‫هفته نخست شهریور نیز تاکنون روی خوشی به تازه‪‎‬واردان بورس نشان نداده است‪.‬‬ ‫دقیقا از روزی که خبر به تعویق افتادن عرضه «دارا دوم» در بورس در بازار دهان به دهان گشت تا همین‬ ‫حاال‪ ،‬بازار سرمایه تهران روی خوش ندیده است‪ .‬ریزش شاخص کل بازار بورس تبدیل به سریالی شده که به‬ ‫نظر می رسد فعال فقط یک سناریو برای ان نوشته شده و اتفاق جدید و خارق‪‎‬العاده ای نیز در ان رخ نخواهد‬ ‫داد‪ .‬البته برخی کارشناسان معتقدند این وضعیت بازار در صورت تداوم کمک های دولت به بازار سهام قابل‬ ‫جبران است‪ ،‬اما بسیاری دیگر از تحلیلگران چندان امیدی به این مسئله ندارند و سرمایه گذاران در این بازار‬ ‫را به ترک حس��اب شده ان تش��ویق می کنند‪ .‬هرچند بارقه‪‎‬هایی از خروج تازه‪‎‬واردان بورس در بازارهای ارز‬ ‫و طال دیده ش��ده است‪ ،‬اما هنوز به‪‎‬طور متوسط روزانه ‪۱۰۰‬هزار کد بورسی جدید ثبت می شود که نشانگر‬ ‫جذابیت این بازار برای سرمایه های سرگردان و نقدینگی جاری در جامعه است‪.‬‬ ‫مرداد امس��ال بدون ش��ک یکی از بدترین دوره های کاری‬ ‫بازار س��رمایه از حیث افت بازده بوده اس��ت‪ .‬در طول این ماه‬ ‫شاخص کل بورس تهران بازده منفی ‪ 8 .3‬درصدی را به ثبت‬ ‫رس��اند و در حالی که در میانه این ماه به س��طح ‪ 2‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۰۳‬هزار و ‪ ۳۱۱‬واحد رس��یده بود‪ ،‬تا س��طح یک میلیون و‬ ‫‪ ۷۵۷‬ه��زار و ‪ ۲۵۷‬واحد افت ک��رد‪ .‬برایند این واقعه که خود‬ ‫ناشی از تش��دید هیجان فروش به‪‎‬دلیل افزایش ریسک های‬ ‫قانونی مش��رف بر بازار س��رمایه و عرضه های سنگین س��هام عدالت بود‪ ،‬حاصلی جز‬ ‫خروج نقدینگی س��نگین در اخرین روز معامالتی هفته قبل نداشت‪ .‬همین امر سبب‬ ‫ی بورس قرار دارد در روزهای اخیر به‬ ‫ش��د متولیان بازار س��رمایه که در صدر ان شورا ‬ ‫تغییر برخی از دس��تورالعمل ها بپردازند و سعی کنند با تسهیل شرایط‪ ،‬روند تقاضا را‬ ‫در بازار سهام تقویت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴۲‬شرکت جدید در راه بورس‬ ‫مدیر پذیرش بورس تهران از در حال انجام بودن مراحل پذیرش ‪ ۴۲‬شرکت خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬این شرکت ها از صنایع پتروشیمی‪ ،‬ای‪‎‬تی‪ ،‬معدنی و فلزی‪ ،‬هلدینگ و‪ ...‬هستند‬ ‫که در این میان‪ ،‬حضور صنعت جدید باتری سازی هم به چشم می خورد‪ .‬محمدامین‬ ‫قهرمانی‪ ،‬مدیر پذیرش بورس تهران درباره اخرین برنامه های بورس تهران برای ورود‬ ‫ش��رکت های جدید و عرضه اولیه سهام گفت‪ :‬نماد شرکت توسعه عمران امید در بازار‬ ‫دوم درج و نماد تامین س��رمایه تمدن هم ط��ی هفته جاری در بازار دوم بورس تهران‬ ‫درج خواهد ش��د تا اماده عرضه اولیه سهام باشند‪ .‬وی در همین زمینه می گوید‪ :‬پس‬ ‫از این دو ش��رکت‪ ،‬مراحل پذیرش سپید ماکیان به عنوان شرکت زنجیره ای پیشرو در‬ ‫صنعت طیور و بزرگ ترین زنجیره تولید و توزیع مرغ گوش��تی به پایان رس��یده و درج‬ ‫نماد خواهد ش��د‪ .‬شرکت های پتروشیمی بوعلی سینا‪ ،‬لیزینگ کارافرین و اپال کانی‬ ‫پارس هم با تکمیل مراحل فرایند پذیرش‪ ،‬درج نماد خواهند شد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫چرا بورس در مرداد ریخت؟‬ ‫گروه بورس‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فروش سهام عدالت و سقف خرید دارا دوم‬ ‫حس��ن قالیباف‏اصل‪،‬‬ ‫رئیس س��ازمان بورس‬ ‫و اوراق به��ادار درب��اره‬ ‫تغییر نحوه فروش سهام‬ ‫عدال��ت گف��ت‪ :‬س��هام‬ ‫عدالت دیگ��ر وارد بازار‬ ‫س��رمایه نمی ش��ود و از‬ ‫این طریق خواهان این سهام ان را به‬ ‫صورت بلوکی خریداری خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی در این زمین��ه اظهارکرد‪ :‬باتوجه‬ ‫به تصمیم اعضای شورای عالی بورس‪،‬‬ ‫قرار ش��د قیمت صندوق دارا دوم هم‬ ‫تغییر کند‪ .‬روز شنبه نیز قالیباف اصل‬ ‫در حاش��یه جلسه شورای عالی بورس‬ ‫درب��اره زمان و نح��وه عرضه صندوق‬ ‫دارا دوم در بازار سرمایه به خبرنگاران‬ ‫گف��ت‪ :‬یکی از موضوع��ات مهمی که‬ ‫در جلسه بحث ش��د در زمینه عرضه‬ ‫‪ ETF‬پاالیش��ی ها بود ک��ه هم اکنون‬ ‫درخواس��ت ثب��ت ان برای س��ازمان‬ ‫بورس ارس��ال شده و مجوز عرضه ان‬ ‫را صادر کرده ایم‪ ،‬حال نوبت س��ازمان‬ ‫خصوصی سازی است که کارهای ثبت‬ ‫ان را انجام دهد‪ .‬رئیس سازمان بورس‬ ‫و اوراق به��ادار تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫در ادامه جلس��ه س��رقیمت این‬ ‫صندوق بحث شد که با توجه به‬ ‫نظر اکثریت قرار شد که قیمت‬ ‫این صندوق تغییر کند‪ ،‬اما این‬ ‫موضوع باید در هیات دولت نیز‬ ‫مورد بررسی قرار گیرد‪ .‬قالیباف‬ ‫با اشاره به اینکه باره « ای تی اف دوم»‬ ‫دول��ت‪ ،‬مجوز ه��ا از طریق س��ازمان‬ ‫بورس داده شده است و به موقع انجام‬ ‫خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬عرضه این صندوق‬ ‫عموم��ی اس��ت از طری��ق درگاه های‬ ‫بانکی و بورس انجام می شود‪ .‬او بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬ای تی اف س��وم ه��م در برنامه‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما تا از طرف خصوصی سازی‬ ‫درخواس��ت نشود ما نمی توانیم کاری‬ ‫انج��ام دهیم‪ ،‬اما ای��ن موضوع هم در‬ ‫دست پیگیری اس��ت‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫بورس یکشنبه ‪۲‬ش��هریور نیز درباره‬ ‫زم��ان عرض��ه دارا دوم به رس��انه ها‬ ‫گفت‪ :‬در زمین��ه ای تی اف دوم دولت‬ ‫نیز مجوزها از طریق س��ازمان بورس‬ ‫داده ش��ده است و این عرضه به موقع‬ ‫انجا م خواهد شد‪.‬‬ ‫حمایت هوشمند از بورس‬ ‫وزی��ر اقتص��اد درب��اره‬ ‫اخب��اری ک��ه مبن��ی بر‬ ‫دخال��ت دول��ت در بازار‬ ‫س��رمایه در رس��انه ها‬ ‫منتش��ر ش��ده ب��ود در‬ ‫ابتدای هفته اول شهریور‬ ‫خبرن��گاران گفت‪ :‬دولت‬ ‫به‬ ‫هی��چ دخالتی در بورس ندارد و اینکه گفته ش��ود‬ ‫دول��ت در ای��ن بازار دس��تکاری می کن��د‪ ،‬حرف‬ ‫درستی نیست‪.‬‬ ‫فره��اد دژپس��ند‪ ،‬در پاس��خ ب��ه انتق��اد برخی‬ ‫کارشناس��ان بازار سرمایه نسبت به عملکرد دولت‬ ‫در ب��ورس گفت‪ :‬دولت هی��چ نفعی از بورس برای‬ ‫خ��ود نمی برد‪ .‬نف��ع دولت در بورس‪ ،‬ثب��ات بازار‬ ‫سرمایه‪ ،‬افزایش قدرت تامین مالی برای بنگاه ها و‬ ‫افزایش محیط امن برای هدایت س��پرده های خرد‬ ‫به بازار س��رمایه اس��ت‪ .‬وزیر اقتصاد تصریح کرد‪:‬‬ ‫دول��ت نیازی به دس��تکاری در بورس ندارد و این‬ ‫دست اظهارات بیش��تر برای تحت‪‎‬تاثیر قرار دادن‬ ‫سرمایه گذاران بورس است‪.‬‬ ‫در همی��ن حال س��عید اس�لامی بیدگلی‪ ،‬عضو‬ ‫ش��ورای عالی بورس معتقد است حمایت هوشمند‬ ‫دول��ت از ب��ازار س��رمایه‪ ،‬سیاس��ت گذاری برای‬ ‫بلندمدت است‪ .‬در این میان باید اموزش هایی نیز‬ ‫داده شود تا افرادی که وارد بازار سرمایه می شوند‬ ‫به سمت س��رمایه گذاری های غیرمستقیم حرکت‬ ‫کنند و با درک ریسک های موجود‪ ،‬وارد بازار سهام‬ ‫شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬مفهوم حمایتی که درحال حاضر‬ ‫در بازار س��رمایه وجود دارد این اس��ت که با افت‬ ‫ب��ازار‪ ،‬دولت و بانک ه��ا و‪ ...‬اقدام به ترزیق پول در‬ ‫بازار کنند‪.‬‬ ‫ام��ا ای��ن نوع از حمای��ت در بلندم��دت به بازار‬ ‫س��رمایه اس��یب خواه��د زد‪ .‬اس�لامی بیدگلی‬ ‫اضاف��ه ک��رد‪ :‬بنابرای��ن مفهوم��ی به ن��ام حمایت‬ ‫هوش��مند طراحی‪‎‬ش��ده تا انعطاف پذیری هایی در‬ ‫زیرس��اخت های ب��ازار ایجاد ش��ود و اختیاراتی به‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق بهادار که نهاد رگوالتوری‬ ‫بازار س��رمایه است‪ ،‬داده شود تا در زمان مناسب‪،‬‬ ‫تصمیم گیری ه��ا را انجام دهد‪ .‬عضو ش��ورای عالی‬ ‫ب��ورس تصریح ک��رد‪ :‬راهکارهایی برای بازگش��ت‬ ‫ب��ازار درنظر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین در جلسه‬ ‫چهارش��نبه ‪ ۲۹‬م��رداد‪،‬‬ ‫س��ازمان بورس تصمیماتی‬ ‫را اتخ��اذ ک��رده ت��ا برخی‬ ‫تصمیم��ات ک��ه به‪‎‬عن��وان‬ ‫سیگنال منفی برای فعاالن‬ ‫ب��ازار تلقی ش��ده را برگردان��د‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫جلس��ه امروز نیز ش��ورای عالی بورس تصمیماتی‬ ‫درباره س��هام عدالت‪ ،‬اعتبارات و‪ ...‬گرفت تا فضای‬ ‫روان��ی منف��ی را کاه��ش دهد و معامالت ناش��ی‬ ‫از هیج��ان را کنترل کن��د‪ .‬اما اگر بازار س��رمایه‬ ‫تش��خیص دهد قیمت در برخی س��هم ها و صنایع‬ ‫کاهش یاب��د‪ ،‬سیاس��ت گذار نبای��د دخالت کند‪.‬‬ ‫حس��ین س�لاح ورزی‪ ،‬عضو ش��ورای عالی بورس‬ ‫با اش��اره به حمایت های هوش��مند دول��ت از بازار‬ ‫س��رمایه گفت‪ :‬در جلس��ه ای که با حض��ور اعضا‬ ‫تشکیل شد‪ ،‬اعضای ش��ورای عالی اظهارکردند که‬ ‫اتفاقات چند روز اخیر در راس��تای اصالح شاخص‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫نگاهی به امارهای مرداد‬ ‫رشد ش��اخص ها و هجوم سرمایه گذاران به بازار‬ ‫سهام از خرداد ‪ ۹۷‬به این سو چهره بازار سرمایه را‬ ‫تغییر داده اس��ت‪ .‬بدون احتساب امار ‪ ۴۹‬میلیون‬ ‫دارنده س��هام عدالت‪ ،‬روزانه به طور متوسط ‪۸۰۰‬‬ ‫ه��زار نفر س��هام معامله می کنن��د و روزی ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار کد معامالتی جدید در بورس ایجاد می شود‪.‬‬ ‫تعداد کدهای سهامداری به ‪ 15 .5‬میلیون رسیده‬ ‫ک��ه تا ‪ ۸‬میلیون نفر انها در مرداد دس��ت کم یک‬ ‫معامله در ب��ورس انجام داده ان��د‪ .‬تعداد کدهایی‬ ‫ک��ه در ماه بین ی��ک تا ‪ ۹‬معامله انج��ام داده اند‪،‬‬ ‫نس��بت به ابتدای امس��ال ‪ 3 .5‬برابر ش��ده است؛‬ ‫ضم��ن اینکه در این ماه ش��اهد رش��د ‪ ۵‬برابری‬ ‫تعداد معامله گران حرفه ای نس��بت به اسفند ‪۹۸‬‬ ‫بوده ایم‪ .‬گذش��ته از ‪ 5 .3‬میلیون س��رمایه گذاری‬ ‫که در مرداد امس��ال‪ ،‬یک تا ‪ ۹‬بار س��هام معامله‬ ‫کرده اند‪ ،‬تعداد س��رمایه گذاران حرفه ای بورس به‬ ‫یک میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار س��هامدار رس��یده است‪.‬‬ ‫این تعداد دس��ت کم هر هفته بی��ش از ‪ ۲‬معامله‬ ‫در بازار س��هام انجام داده اند که به نظر می رس��د‬ ‫احتم��اال معامله گری در بورس به ش��غل اصلی یا‬ ‫دست کم شغل دوم انها تبدیل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمادهای مثبت و منفی هفته اخر‬ ‫ش��اخص کل در واپس��ین روز معامالت��ی هفته‬ ‫گذش��ته (‪ ۲۲‬مرداد) با عدد ی��ک میلیون و ‪۹۷۵‬‬ ‫واحد ب��ه کار خود پایان داد ک��ه این رقم در روز‬ ‫چهارشنبه (‪ ۲۹‬مرداد) به یک میلیون و ‪ ۷۵۷‬هزار‬ ‫واحد رسید‪.‬‬ ‫همچنی��ن ش��اخص کل (ه��م وزن) در پای��ان‬ ‫هفت��ه گذش��ته ‪ ۵۱۲‬ه��زار و ‪ ۱۱‬واح��د بود که‬ ‫در هفت��ه ج��اری این عدد به ‪ ۴۸۱‬ه��زار و ‪۸۰۰‬‬ ‫واحد و ش��اخص قیمت (هم وزن) از ‪ ۳۳۶‬هزار و‪3‬‬ ‫واح��د به عدد ‪ ۳۱۶‬هزار و ‪ ۱۱۱‬واحد رس��ید‪ .‬در‬ ‫‪ 4‬روز معامالت��ی این هفته ب��ورس نمادهای ملی‬ ‫صنای��ع مس ای��ران‪ ،‬س��رمایه گذاری غدیر‪ ،‬بانک‬ ‫ص��ادرات ایران‪ ،‬فوالد مبارک��ه اصفهان و پاالیش‬ ‫نفت بندرعباس در گ��روه نمادهای پربیننده قرار‬ ‫داش��تند‪ .‬در هفته ای که گذشت سایر حمل ونقل‪،‬‬ ‫محص��والت کاغذی‪ ،‬کاش��ی و س��رامیک‪ ،‬س��ایر‬ ‫واس��طه‪‎‬گری های مالی و س��یمان‪ ،‬اهک و گچ با‬ ‫باالترین درصد بازدهی همراه بودند‪.‬‬ ‫ش��اخص کل بورس در دومین س��اعت معامالت‬ ‫روز دوم هفته ج��اری نی��ز با رش��د منفی ‪ ۵۶‬هزار و‬ ‫‪ ۸۶۹‬واحدی روبه رو ش��د و با افتی ‪ ۵۶‬هزار و ‪۸۶۹‬‬ ‫واح��دی به یک میلیون و ‪ ۶۷۰‬ه��زار و ‪ ۳۶۹‬واحد‬ ‫رس��ید‪ .‬تا پایان معامالت روز یکشنبه بورس ارزش‬ ‫ب��ازار ‪ ۶۲‬میلیون ‪ ۵۸۹‬ه��زار و ‪ ۵۸۶‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫ارزش معام�لات ‪ ۴۹‬ه��زار و ‪ ۴۰۴‬میلی��ارد ریال و‬ ‫حجم معامالت ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۴‬میلیارد سهم است‪.‬‬ ‫منتظر «کام بک» بورس باشیم؟‬ ‫در چن��د هفته گذش��ته ب��ا وجود ری��زش در بازار‬ ‫متغیرهای بنیادی بازار تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫بازار س��رمایه نیازمند صبر و حوصله است‪ ،‬بنابراین‬ ‫کسانی در بازار سود می برند که صبر و شکیبایی پیشه‬ ‫بگیرند‪ .‬مسئوالن هم با تاکید بر حمایت دولت از بازار‬ ‫س��رمایه به سرمایه گذاران توصیه می کنند که بهتر‬ ‫است س��رمایه اضافه خود را در بورس سرمایه گذاری‬ ‫کنند‪ ،‬زیرا باید دیدی بلندمدت به این بازار داشت‪.‬‬ ‫با این همه روند نزولی بازار س��رمایه همچنان ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اما چرا بورس دوباره ریزش کرد؟‬ ‫این فرایند تا کجا ادامه دارد؟‬ ‫کارشناس��ان بازار سرمایه‪،‬معتقدند عمال یک تفکر‬ ‫غلط مبنی بر حبابی بودن رش��د بازار سرمایه در بین‬ ‫مردم و مسئوالن شکل گرفت و این تفکر باعث شد تا‬ ‫برخی از مس��ئوالن تصمیم بگیرند رشد بازار سرمایه‬ ‫را ب��ه نح��وی کنترل کنن��د‪ .‬در نهای��ت این کنترل‬ ‫ب��ه اج��رای روش های عملی مانند عرض��ه دارا دوم و‬ ‫پیش��نهاد عرضه اوراق س��لف نفتی منجر شد‪ ،‬غافل‬ ‫از اینکه بازار س��رمایه ای��ران مختصاتی توده وار دارد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اظهارات غالب کارشناس��ان و تحلیلگران‬ ‫بازار س��رمایه به نظر می‪‎‬رس��د فع�لا نمی‪‎‬توان نقطه‬ ‫پایانی بر داستان پر اب چشم سرمایه گذاران تازه‪‎‬کار‬ ‫ب��ورس متصور ب��ود و به احتمال زیاد روند ریزش��ی‬ ‫ب��ورس همچنان ادامه دار خواهد بود‪ .‬در این بین اما‬ ‫دولت توانسته حجم زیادی از نقدینگی سرگردان در‬ ‫بازاره��ای موازی را جذب ب��ورس کند و همزمان در‬ ‫تامین کسری بودجه نیز به توفیق چشمگیری دست‬ ‫مرداد امسال‬ ‫بدون شک‬ ‫یکی از بدترین‬ ‫دوره های کاری‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫از حیث افت‬ ‫بازده بوده است‬ ‫یافته اس��ت‪ ،‬اما انچه ناظران را نگران کرده ضررهای‬ ‫احتمالی و س��نگین تازه واردان بازار س��رمایه خواهد‬ ‫ب��ود که طبق گزارش��ات حتی در برخ��ی موارد تمام‬ ‫دارای��ی خ��ود را به پول نقد تبدیل ک��رده و وارد این‬ ‫میدان شده اند‪.‬‬ ‫ای��ن دس��ته از افراد اگر با شکس��ت در بازار بورس‬ ‫مواجه شوند شاید دیگر راه بازگشتی به زندگی سابق‬ ‫را نداش��ته باش��ند‪ .‬خالصه کالم انکه فعال سرنوشت‬ ‫برخ��ی از خانواده‪‎‬ه��ای ایرانی در گرو ریزش یا صعود‬ ‫بازار س��رمایه تهران اس��ت که بسیاری از کارشناسان‬ ‫معتقدن��د چندان امی��دی برای بازگش��ت بورس به‬ ‫روزه��ای طالی��ی حداق��ل در اینده نزدی��ک دیده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫براساس امار‬ ‫در طول مرداد‬ ‫شاخص کل‬ ‫بورس تهران‬ ‫بازده منفی‬ ‫‪ 8.3‬درصدی را‬ ‫به ثبت رساند‬ ‫یادداشت‬ ‫سیگنال‬ ‫بازارهای جهانی‬ ‫به بورس‬ ‫در اغ��از معام�لات بازاره��ای جهانی این هفته‪ ،‬ب��ه دلیل تعلیق‬ ‫فعالی��ت بی��ش از نیمی از مناط��ق تولید نفت امری��کا و همچنین‬ ‫نگرانی از شیوع ویروس کرونا قیمت نفت در روز دوشنبه ثابت ماند‪.‬‬ ‫به گزارش تجارت نیوز‪ ،‬صعود دالر به نزدیکی باالترین سطح یک‬ ‫هفته اخیر خود موجب ش��د طال در معام�لات اولیه با افت مواجه‬ ‫ش��ود‪ ،‬به نحوی که در اغاز معامالت ه��ر اونس طال ‪ ۱۹۳۳‬دالر و‬ ‫‪ ۳۷‬سنت معامله شد‪.‬‬ ‫رقمی که در مقایسه با هفته گذشته افت اندکی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫شاخص دالر نیز در برابر سبد ارزهای اصلی رشد کرد تا به باالترین‬ ‫سطح یک هفته اخیر خود نزدیک تر شود‪.‬‬ ‫بازار فلزات اساس��ی اما دیروز هم به روند صعودی خود ادامه داد‬ ‫و مس‪ ،‬س��رب و الومینیوم همگی بیش از ‪ ۰.۵‬درصد رش��د را ثبت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د روند صعودی قیمت فل��زات در بازارهای جهانی‬ ‫تاثی��ر خود را بر روند معامالت این گروه در بورس گذاش��ته اس��ت‬ ‫به طوری که ش��اخص کل با ریزش ش��دیدی مواجه شده است‪ ،‬این‬ ‫گروه نسبت به سایر صنایع افت قیمت کمتری را تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫از س��ویی هم وضعیت جهانی دالر می توان��د منجر به گرانی ان‬ ‫در بازار داخلی شود که می تواند تاثیر زیادی هم روی بورس تهران‬ ‫بگذارد‪ .‬حمای��ت کدهای حقوقی از شاخص س��ازها نیز در صورت‬ ‫تحقق می تواند به روند نزولی شاخص کل بورس تهران پایان دهد‪.‬‬ ‫همان‬ ‫همیشگی؛ چه‬ ‫بخریم؟‬ ‫فرهاد اسماعیل‪‎‬زاده‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‬ ‫اگر چرخی در هر س��ایت‪ ،‬فروم‪ ،‬کانال‪ ،‬گروه و صفحه‬ ‫اینستاگرامی اقتصادی و بورسی بزنیم‪ ،‬خواهیم دید که‬ ‫اغلب افراد به دنبال این هس��تند که بهترین بازدهی را‬ ‫نصیب خود کنند‪ .‬در نتیجه مهم ترین سوال افراد در بازار‬ ‫سهام همیشه این است چه بخریم؟( قبل از هرچیز الزم‬ ‫است حتما یاداشت قبل که با عنوان بورس سود بی‪‎‬پایان‬ ‫یا ب��ازی با جمع صفر؟ در همین صفحه و روز ‪ 28‬مرداد‬ ‫منتشر ش��د را بخوانید‪).‬چنانچه بخواهیم در دوره های‬ ‫میان م��دت و بلندم��دت تصمیمات��ی جه��ت بازدهی‬ ‫مطلوب اتخاد کنیم‪ ،‬باید بدانیم مهم ترین پارامتر تامین‬ ‫بازدهی مطلوب در س��رمایه گذاری‪‎‬ها و معامالت‪ ،‬توجه‬ ‫به ارزش روز دارایی های سهام به اضافه سوددهی و بازده‬ ‫بخش عملیاتی و مولد اقتصاد یعنی س��ود خالص همان‬ ‫شرکت هاس��ت‪ .‬عواملی مانند کاهش ارزش پول ملی‪،‬‬ ‫رش��د نقدینگی‪ ،‬کاهش ورود ارز به کشور و رشد قیمت‬ ‫ارز‪ ،‬توانایی تبدی��ل دارایی های غیرمولد به نقدینگی یا‬ ‫به سرمایه گذاری مولد‪ ،‬سرمایه گذاری های اینده نگرانه‬ ‫اقتصاد ایران به همراه معافیت مالیاتی از تجدید ارزیابی‬ ‫دارایی ها‪ ،‬بر بازار س��هام س��رمایه تاثیر مس��تقیم دارد‪.‬‬ ‫بنابراین در راس��تای ارزیابی و انتخاب س��هام‪ ،‬توجه به‬ ‫این عوامل ضروری و الزم است‪ .‬حال اگر شما نیز در این‬ ‫پهنه عظیم بازار سرمایه نمی دانید چه بخرید و روی چه‬ ‫گروهی تمرکز و سرمایه‪‎‬گذاری کنید‪ ،‬در ادامه با بررسی‬ ‫ای��ن عوامل همراه ش��وید‪ .‬به‪‎‬دلیل تغییرات افزایش��ی‬ ‫شدید در پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی‪ ،‬ارزش روز‬ ‫دارایی ها با افزایش مواجه خواهد ش��د؛ در نتیجه ارزش‬ ‫دارایی های شرکت ها و همین طور زیرمجموعه‪‎‬های انها‬ ‫با رشد قیمتی همراه خواهند بود‪ .‬از سویی به‪‎‬دلیل رشد‬ ‫نقدینگی‪ ،‬شاهد گردش پولی بیشتر و افزایش تقاضای‬ ‫سهام خواهیم بود‪ .‬با در نظر گرفتن این توضیحات‪ ،‬باید‬ ‫گفت تا زمانی که روند سیاس��ت های انبس��اطی پولی‪-‬‬ ‫مال��ی بانک مرکزی ادامه دارد‪ ،‬کلیت بازار س��هام‪ ،‬روند‬ ‫رو به رش��دی خواهد داش��ت‪ .‬با توجه به شرایط کنونی‬ ‫ارز در کشور می توان این‪‎‬گونه تحلیل کرد‪ :‬به‪‎‬دلیل رشد‬ ‫نرخ تس��عیر ارز‪ ،‬به دنبال س��هامی باش��ید که یا فروش‬ ‫صادراتی مناسب دارند یا کاالها و خدمات شان براساس‬ ‫ارز قیمت گذاری می شود یا ذخایر ارزی مناسبی دارند‪.‬‬ ‫در بحث توانایی تبدیل دارایی های غیرمولد به نقدینگی‬ ‫یا س��رمایه گذاری های مولد‪ ،‬حوزه گسترده ای از سهام‬ ‫درگیر می شوند‪ .‬در این میان‪ ،‬سهامی که ابنیه و امالک و‬ ‫مستغالت مازاد دارند‪ ،‬سهامی که در بخش گردشگری‬ ‫و س��اخت و ساز مشغول هس��تند‪ ،‬و حتی برخی سهام‬ ‫خدمات��ی و تولیدی که امالک و مس��تغالت فراوانی در‬ ‫سراسر کشور داشته و توانایی مشارکت در بورس امالک‬ ‫را دارند‪ ،‬برای بررس��ی و سرمایه گذاری دارای جذابیت‬ ‫هس��تند‪ .‬شرایطی را در نظر بگیرید که شرکت ها دارای‬ ‫ظرفیت ها و برنامه‪‎‬های اینده‪‎‬نگری اقتصادی هس��تند‪.‬‬ ‫ش��رایطی مانند س��رمایه گذاری در مناط��ق چابهار و‬ ‫کیش‪ ،‬فعالیت های تجاری و گردش��گری‪ ،‬تولید انرژی‬ ‫برق و پاالیشگاه های گاز طبیعی‪ ،‬استارت اپ ها و بخش‬ ‫خدمات��ی درگاه های بانکی و اینترنتی ب��ا قراردادهای‬ ‫بلندم��دت‪ ،‬برنامه های افزایش ظرفیت تولید س��ودزا‪،‬‬ ‫طرح‪‎‬های توس��عه با ارزش‪‎‬افزوده مناسب‪ ،‬عرضه سهام‬ ‫زیرمجموعه‪‎‬ها در بورس‪ .‬اگر چنین ش��رایطی برای هر‬ ‫ش��رکتی برقرار باشد‪ ،‬رشد سوداوری بخش عملیاتی و‬ ‫مولد اقتصاد یا تداوم روند سودسازی خالص ان شرکت‬ ‫ت��ا حد زیادی در میان‪‎‬مدت و بلندمدت تضمین خواهد‬ ‫بود‪ .‬مهم ترین مشوق بازار سرمایه یعنی فرصت معافیت‬ ‫مالیات��ی مربوط به افزای��ش س��رمایه از محل تجدید‬ ‫ارزیاب��ی دارایی هاس��ت‪ .‬طبق قانون‪ ،‬هر ش��رکت هر ‪5‬‬ ‫س��ال یک بار می تواند از این فرصت اس��تفاده کند‪ .‬پس‬ ‫باید س��راغ سهامی رفت که از این محل در ‪ 5‬سال اخیر‪،‬‬ ‫افزایش س��رمایه نداده باشند تا بتوانند در سال جاری از‬ ‫این فرصت اس��تفاد کنند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬شرکت هایی‬ ‫ک��ه از این فرصت اس��تفاده کرده اند‪ ،‬پ��س از یک دوره‬ ‫رشد بعد از افزایش سرمایه از این محل‪ ،‬معموال ظرفیت‬ ‫کمتری برای رش��د قیمتی دارند‪ ،‬پس به صرف کوچک‬ ‫شدن قیمت‪ ،‬نباید این سهام را خرید‪ .‬سهامی که زمین‪،‬‬ ‫س��اختمان و تجهیزات درامدزا دارن��د‪ ،‬در این مبحث‪،‬‬ ‫اولوی��ت باالتری دارن��د‪ .‬همانطور که می دانیم س��هام‬ ‫ش��رکت ها و پول ملی‪ ،‬دو منبع اصلی دارایی های دولت‬ ‫هستند و از انجا که دولت نیز مانند هر فرد حقیقی سعی‬ ‫می کن��د دارایی های خود را ب��ه باالترین قیمت ممکن‬ ‫به فروش برس��اند سهام ش��رکت های دولتی که دارای‬ ‫س��هام ریالی نیز هستند می تواند اینده مناسبی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬از این‪‎‬رو سهام شرکت های دولتی فعال در زمینه‬ ‫خدمات‪ ،‬تامین مالی‪ ،‬بیمه و بانک به جهت سودس��ازی‬ ‫ریالی برای زمانی که پول ملی تقویت می‪‎‬شود‪ ،‬ارزشمند‬ ‫خواهند بود‪ .‬در همین راس��تا سهام شرکت هایی که در‬ ‫قال��ب ‪ETF‬های دولت��ی عرضه می ش��وند می توانند‬ ‫م��ورد ارزیابی قرار گیرند‪ .‬در نهای��ت می توان این گونه‬ ‫جمع بندی کرد که سابقه سهامی که مدیریت درست و‬ ‫اینده نگرانه ای را داشته‪‎‬اند‪ ،‬مالک قرار دهید‪ .‬هر سهمی‬ ‫که پارامترهای معرفی شده بیش��تری درباره ان صدق‬ ‫می کند‪ ،‬گزین ه معتبرتری برای انتخاب و خرید به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ صفحه 15 ‫سه شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 4‬شهریور‪ 5 -1399‬محرم ‪ 25 - 1442‬اوت ‪-2020‬شماره‪-1595‬پیاپی‪2913‬‬ ‫اعتراض به اطالعیه «سفر» ستاد کرونا‬ ‫در حاشیه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫زمستان ‪99‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫گزارش روز‬ ‫به مناسبت هفته دولت بررسی شد‬ ‫طرح های اشتغالزایی در روزهای کسری بودجه و کرونا‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫دولت تدبیر و امید در طول س��ال های گذشته طرح های متعددی‬ ‫را در زمین��ه اش��تغالزایی و رونق کار و تولید اجرایی کرده اس��ت؛ با‬ ‫ای��ن حال هیچ دولتی تاکنون به اندازه دولت روحانی ش��وک عظیم‬ ‫بیکاری را که طی ش��یوع کرونا شاهد ان بودیم‪ ،‬تحمل نکرده است‪.‬‬ ‫گ��زارش مرکز پژوهش های مجلس نش��ان می دهد‪ ،‬بین ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۷۰‬ت��ا ‪ ۶‬میلی��ون و ‪ ۴۳۱‬هزار نفر از ش��اغالن تحت تاثیر صدمات‬ ‫شیوع کرونا بیکار شده اند‪ .‬فقط در تهران‪ ،‬دولت حدود ‪ ۹۴۹‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان تس��هیالت بانکی به واحدهای تولیدی استان‬ ‫تخصیص داده و در کل کشور نیز ‪ ۱۹۷‬میلیارد تومان توسط سیستم‬ ‫بانکی مصوب و تاکنون ‪ ۵۰‬میلیارد تومان با عنوان تس��هیالت کرونا‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫قطار توسعه صنعت نفت متوقف نشد‬ ‫نرخ بیکاری نزولی چه علتی داشت؟‬ ‫درب��اره چن��د و چ��ون موفقی��ت طرح ه��ای‬ ‫اش��تغالزایی دولت از اشتغال فراگیر‪ ،‬طرح توسعه‬ ‫و ایجاد اش��تغال پای��دار در مناطق روس��تایی و‬ ‫عشایری‪ ،‬طرح رونق تولید و‪ ...‬باید به امار مراجعه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫ت امس��ال درباره عملکرد دولت تدبیر و‬ ‫اردیبهش ‬ ‫امید در بخش اش��تغالزایی به روند کاهشی تعداد‬ ‫بیکاران اش��اره کرده و گفته بود‪ :‬به طور متوسط‬ ‫ساالنه ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬هزار فرصت شغلی در دولت‬ ‫ایجاد ش��ده که کمترین مورد ان مربوط به سال‬ ‫‪ ۹۸‬اس��ت که ‪ ۴۳۰‬هزار فرصت شغلی در کشور‬ ‫ایجاد ش��د‪ .‬با مجموع این اقدامات تعداد بیکاران‬ ‫از ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر به ‪ ۲‬میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار نف��ر کاهش یافته و ش��اهد پایین‬ ‫امدن نرخ بیکاری در کش��ور بوده ایم و‬ ‫نرخ این شاخص در س��ال ‪ ۹۸‬به ‪۱۰.۲‬‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫در واق��ع‪ ،‬وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه‬ ‫اجتماعی در سال ‪ ۹۸‬با ‪ ۳‬رویکرد تثبیت‬ ‫اش��تغال‪ ،‬ایجاد اشتغال جدید و اشتغال‬ ‫حمایتی‪ ،‬اش��تغالزایی را در دس��تور کار قرار داد‪.‬‬ ‫دولت حدود ‪ ۲۵‬هزار میلیارد تومان تسهیالت را‬ ‫برای ایجاد یک میلیون و ‪ ۹۰‬هزار فرصت ش��غلی‬ ‫در نظر گرف��ت و ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫منابع را از مح��ل بودجه عمومی برای برنامه ها و‬ ‫اقدامات حوزه اشتغال اختصاص داد‪.‬‬ ‫باوج��ود مش��کالت بودجه ای ف��راوان دولت‪،‬‬ ‫ظرفیت های بخش خدمات در اشتغا لزایی‬ ‫دول��ت برای اش��تغال مناطق مح��روم نیز برنامه‬ ‫جداگانه ای دارد که اولویت این برنامه بر پروژه های‬ ‫نیمه تمام بوده است‪ .‬در واقع دولت با در نظر گرفتن‬ ‫‪ 3‬درصد یارانه در ارائه تسهیالت به تولیدکنندگان‬ ‫و ‪ 4‬درص��د یارانه در مناط��ق محروم کمک کرد تا‬ ‫گروه های مربوطه به جای زمین گیر شدن در شرایط‬ ‫س��خت اقتص��ادی تحریم��ی‪ ،‬فرصت های ش��غلی‬ ‫جدیدتری بسازند‪.‬‬ ‫افشین برمکی‪ ،‬رئیس امور شورای اقتصاد سازمان برنامه وبودجه اذر ‪۱۳۹۷‬‬ ‫از پرداخت ‪ ۲۱‬هزار میلیارد تومان وام برای ایجاد ‪ ۲۷۰‬هزار شغل جدید در‬ ‫مناطق محروم خبر داده و گفته بود‪ :‬هدف گذاری ما در طرح های نیمه تمام‬ ‫صنعتی و دارای پیش��رفت ‪ ۶۰‬درصد است که برای این کار ‪ 4‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت با یارانه سود ‪ ۳۱۸‬میلیارد تومان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫در زیربرنامه بعدی ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان در قالب بازسازی و نوسازی و ‪۹‬‬ ‫هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش پرداخت خواهد شد‪ .‬کمک های‬ ‫فنی حرفه ای نیز برای توسعه خوشه ها در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه برمکی‪ ،‬در س��ازمان برنامه وبودجه به گونه ای تس��هیالت در نظر‬ ‫گرفته ش��ده که ‪ 3‬درصد یارانه پرداخت ش��ود؛ البته نیمی از تس��هیالت از‬ ‫صندوق توس��عه ملی با نرخ ‪ ۱۶‬درصد تامین می شود که نظام بانکی در این‬ ‫تفاهمنام��ه مناب��ع را با نرخ ‪ ۱۸‬درصد درگیر خواهد ک��رد‪ ،‬اما برای مناطق‬ ‫محروم که ‪ ۱۰‬استان را در بر می گیرد‪ ۴ ،‬درصد تخفیف نرخ سود تسهیالت‬ ‫صندوق خواهیم داشت‪.‬‬ ‫سهم جوانان در تولید‬ ‫ن��واور و دانش بنی��ان وجود دارد ک��ه ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫نفر به صورت مس��تقیم در این کسب وکارها فعال‬ ‫هس��تند‪ .‬این ش��رکت ها ظرفیت ایج��اد ‪ 3‬تا ‪۴‬‬ ‫میلیون ش��غل را دارند که نشان از ظرفیت باالی‬ ‫این طرح برای اشتغالزایی دارد‪.‬‬ ‫طرح اش��تغال فراگیر دولت روحانی یکی دیگر‬ ‫از برنامه ها برای دس��تیابی به اهداف اشتغالزایی‬ ‫در برنامه شش��م توس��عه بود ک��ه به گفته فریبا‬ ‫ایت اله��ی‪ ،‬مدیر کارافرینی و اش��تغال اداره کل‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��تان یزد‪ ،‬در این‬ ‫ط��رح پیش بینی ش��ده ‪ ۹۷۰‬هزار ش��غل ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬از این تع��داد‪ ۶۵۰ ،‬هزار ش��غل از طریق‬ ‫رس��ته های منتخ��ب و ‪ ۲۲۸‬ه��زار ش��غل از‬ ‫طری��ق کارورزی‪ ،‬ط��رح رون��ق روس��تا‪-‬تعاون‪،‬‬ ‫طرح مش��وق های بیمه س��هم کارفرمایی‪ ،‬طرح‬ ‫مهارت ام��وزی در محی��ط کار واقع��ی و ط��رح‬ ‫معافی��ت کارگاه های زیر ‪ 5‬نفر از ش��مول قانون‬ ‫تامین اجتماعی ایجاد می شود‪ .‬در واقع ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال برای اجرای طرح اشتغال فراگیر در‬ ‫کشور در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫هم��ه ای��ن طرح ها ت�لاش دولت در راس��تای‬ ‫کاه��ش نرخ بی��کاری بوده اس��ت‪ .‬در حالی نرخ‬ ‫بی��کاری به ‪ ۱۰.۲‬درصد رس��یده ک��ه در دولت‬ ‫پیش��ین‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۸۹‬نرخ بیکاری به ‪۱۳.۵‬‬ ‫درصد و در س��ال ‪ ۱۳۸۸‬نرخ بی��کاری به ‪۱۱.۹‬‬ ‫درصد رسیده بود‪ .‬باید دید دولت تا پایان دوره تا‬ ‫چه حد می تواند در امتداد برنامه های اشتغالزایی‬ ‫از مشکالت بیکاری در کشور بکاهد‪.‬‬ ‫‹ ‹دانش بنیان های ایرانی جایگزین خارجی ها‬ ‫تحریموفقدانحضورشرکت هایخارجیموجبشدهشرکت های‬ ‫دانش بنی��ان داخلی و دانش��گاه ها در زمینه امور فنی حوزه نفت وارد‬ ‫عمل ش��وند‪ .‬راه اندازی منطقه نواوری صنعت نفت از جمله اقداماتی‬ ‫است که برای اس��تفاده از ظرفیت اقتصاد دانش بینان در حوزه نفت‬ ‫مورد توجه وزارت نفت و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫قرار گرفته و براس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده‪ ،‬در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫زیست بوم ری در نزدیکی پاالیشگاه تهران فعالیت خود را اغاز خواهد‬ ‫کرد‪ .‬پیش بینی ش��ده شتاب دهنده ها‪ ،‬اس��تارت اپ ها‪ ،‬شرکت های‬ ‫دانش بنیان و صندوق های حمایتی‪ ،‬مش��اوران و متقاضیان دریافت‬ ‫فناوری با حضور در این زیس��ت بوم‪ ،‬در ارتق��ای صنعت نفت ایران و‬ ‫استفاده از دانش فنی داخلی در حوزه نفت ایفای نقش کنند‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫معلمان و دانش اموزان‬ ‫اینترنت رایگان می گیرند‬ ‫وزیر ارتباطات اعالم کرد‪ :‬قرار است برای‬ ‫سال جدید تحصیلی‪ ،‬بسته های اینترنت‬ ‫رای��گان ب��رای معلم��ان و دانش اموزان‬ ‫در نظر گرفته ش��ود‪ .‬محمدج��واد اذری‬ ‫جهرمی در اینستاگرام خود نوشت‪ :‬برای‬ ‫تحقق عدالت اموزش��ی و ارائه بسته های‬ ‫رای��گان برای معلم ه��ا و دانش اموزان در‬ ‫س��ال تحصیلی جدید‪ ،‬برنامه ریزی می کنیم‪ .‬از سال گذشته و با شیوع‬ ‫پاندمی کرونا‪ ،‬اموزش مجازی در کش��ور بیش از پیش مورد توجه قرار‬ ‫گرفت و دانش اموزان و معلمان بیش از ‪ 5‬ماه‪ ،‬اموزش مجازی را تجربه‬ ‫کردند‪ .‬با نزدیک شدن به اغاز سال تحصیلی جدید و تاکید کارشناسان‬ ‫ب��ر اینکه ام��وزش مجازی باید در کنار اموزش فیزیکی ادامه داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬تعریف بس��ته های اینترنت برای دانش اموزان‪ ،‬دانشجویان و‬ ‫معلمان نیاز جدی است که در وزارت ارتباطات دنبال می شود‪.‬‬ ‫برپایی ایستگاه های صلواتی ممنوع است‬ ‫رئی��س مرکز س�لامت محیط و کار وزارت بهداش��ت‪،‬‬ ‫درم��ان و اموزش پزش��کی گفت‪ :‬برپایی ایس��تگاه های‬ ‫صلوات��ی ب��رای جلوگی��ری از تجمع م��ردم ممنوع و در‬ ‫پروتکل های بهداشتی قید شده‪ ،‬زیرا مردم تجمع کرده و‬ ‫نذورات دست به دست می شود و احتمال ابتال به بیماری‬ ‫ب��اال م��ی رود‪ .‬احمد جنیدی در گفت وگو ب��ا ایرنا درباره‬ ‫برپایی چادرها و ایستگاه های صلواتی افزود‪ :‬مردم ممکن‬ ‫است برای تبرک در این ایستگاه های صلواتی تجمع کنند‪ .‬توصیه ما این است که‬ ‫از ابت��دای مح��رم نیت کرده و غذا را با نیت امام حس��ین (ع) تهیه کنند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬مراجع دینی نیز توصیه کرده اند که اگر نذرها قابل تبدیل اس��ت‪ ،‬به مواردی‬ ‫مانند ماس��ک تبدیل ش��ود‪ .‬همچنین مردم می توانند جیره خش��ک تهیه کرده و‬ ‫ب��ه نیازمن��دان بدهند‪ .‬جنیدی گفت‪ :‬رهبر معظم انقالب هم توصیه فرموده اند که‬ ‫اگر نذر قابل تبدیل اس��ت‪ ،‬انجام ش��ود‪ .‬حاال اگر نذر قابل تبدیل نیس��ت‪ ،‬با نظارت‬ ‫کارشناسان بهداشتی می توانند پخت را انجام داده و بعد در منازل تحویل بدهند؛‬ ‫نه اینکه مردم در جایی تجمع کنند‪ .‬مش��کل در همین تجمع اس��ت که احتمال‬ ‫ابتال به ویروس کرونا باال می رود‪ .‬براساس اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬برگزاری‬ ‫مراسم عزاداری محرم فقط در فضاهای باز و با رعایت فاصله گذاری مجاز است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫دولت برای اش��تغال جوانان و فارغ التحصیالن‬ ‫نیز راه هایی در نظر گرفته است‪« .‬طرح کارورزی‬ ‫دانش اموختگان دانشگاهی» یکی از تدابیر دولت‬ ‫ب��رای مهار بیکاری و افزایش فرصت های ش��غلی‬ ‫در کشور است‪.‬‬ ‫دول��ت پیش بینی کرده بود با اجرای این طرح‪،‬‬ ‫‪ ۱۳۵‬هزار کارورز جذب بنگاه های تولیدی شوند‪،‬‬ ‫اما در سال ‪ ۹۷‬باتوجه به کمبود منابع مالی‪ ،‬فقط‬ ‫‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر در این بنگاه ها جذب شدند‪.‬‬ ‫همچنین امارها نش��ان می ده��د در حال حاضر‬ ‫زمینه جذب ‪ ۵۸‬هزار نفر در قالب طرح کارورزی‬ ‫فراه��م اس��ت و هزینه های اجرای��ی این طرح از‬ ‫منابع وزارت کار تامین می شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر در کش��ور ‪ ۴۷۰۰‬ش��رکت نوپا‪،‬‬ ‫مناطق محروم چه سهمی از اشتغال دارند؟‬ ‫‹ ‹سبقت از رقبا‬ ‫در حال حاضر ب��ا اجرای طرح های توس��عه ای وزارت نفت میزان‬ ‫برداشت از میدان مشترک غرب کارون‪ ،‬بیش از برداشت عراق است‪.‬‬ ‫همچنین برداش��ت روزانه گاز در میدان مش��ترک پارس جنوبی‪ ،‬از‬ ‫قطر سبقت گرفته است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬میدان اذر که با عراق مشترک‬ ‫است و مراحل اولیه اکتشاف و حفاری ان به سال ‪ ۱۳۸۳‬بازمی گردد‪،‬‬ ‫اکنون به تولید روزانه ‪ ۶۵‬هزار بشکه نفت رسیده است‪ .‬قرارداد توسعه‬ ‫میدان نفتی مش��ترک یاران نیز در اوایل تابس��تان امسال با پیمانکار‬ ‫داخلی منعقد ش��د که هدف از ان‪ ،‬دستیابی به تولید تجمعی اضافی‬ ‫حدود ‪ ۳۹.۵‬میلیون بش��که در ‪ ۱۰‬سال اس��ت‪ .‬در مجموع براساس‬ ‫گفته های وزیر نفت‪ ،‬اکنون در همه میادین مش��ترک‪ ،‬از همسایگان‬ ‫س��بقت گرفته ایم‪ .‬به تازگی نیز ‪ ۱۳‬قرارداد طرح نگهداشت و افزایش‬ ‫تولید نفت با ‪ ۱۴‬شرکت ایرانی امضا شد‪ .‬مجموع ارزش این قراردادها‬ ‫بیش از یک میلیارد و ‪ ۵۲۷‬میلیون یورو است و به واسطه انها ظرفیت‬ ‫تولید نفت کشور حدود ‪ ۱۸۵‬هزار بشکه افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫رشد ‪ 14‬درصدی نرخ بیکاری جهان‬ ‫بی��کاری‪ ،‬یک��ی از تبعات اقتصادی ش��یوع کروناس��ت که به واس��طه اعمال‬ ‫محدودیت ه��ای ترددی و تعطیلی کس��ب وکارها‪ ،‬دامنگی��ر بخش قابل توجهی‬ ‫از نی��روی کار در سراس��ر جه��ان ش��ده و ای��ران نی��ز از این قاعده مس��تثنا‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش سازمان جهانی کار‪ ،‬نرخ بیکاری در‪ 3‬ماه دوم سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫میالدی با رشد ‪ ۱۴‬درصدی روبه رو شده که این رقم معادل ‪ ۴۰۰‬میلیون شغل‬ ‫تمام وقت به ش��مار می اید‪ .‬همچنین پیش بینی شده با بازگشت موج دوم کرونا‬ ‫و اعمال محدودیت های کاری در جهان‪ ،‬نرخ بیکاری به ‪ ۱۱.۹‬درصد برس��د که‬ ‫معادل ‪ ۳۴۰‬میلیون شغل تمام وقت است‪.‬‬ ‫بیمه بیکاری کرونا یکی از راهکارهای دولت برای حمایت از معیش��ت مردم‬ ‫در دوره شیوع این بیماری به شمار می رود‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس دولت برای حمایت از معیش��ت کسانی که به اجبار در دوره‬ ‫شیوع کرونا کار خود را از دست داده اند‪5 ،‬هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که‬ ‫با تزریق به صندوق بیکاری‪ ،‬صرف حمایت از کسانی خواهد شد که با تعطیلی‬ ‫مشاغل در اپیدمی کرونا از ادامه کار بازمانده اند‪ .‬براساس اخرین امار در ‪ 3‬ماه‪،‬‬ ‫یک میلیون و ‪ ۵۲‬هزار و ‪ ۸۵۲‬مورد مقرری برای ‪ ۷۱۷‬هزار و ‪ ۳۵۲‬مش��مول‪،‬‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یکی از سیاست های دولت تبیین و تجهیز امکانات‬ ‫مادی ب��رای افزایش س��هم مولد حتی در مش��اغل‬ ‫خدماتی بوده و بر این اس��اس‪ ،‬سهم بخش خدمات‬ ‫در تولید ارزش افزوده کشور افزایش یافته است‪.‬‬ ‫عیس��ی منص��وری‪ ،‬مع��اون توس��عه کارافرینی و‬ ‫اش��تغال وزی��ر کار با یاداوری س��هم بی��ش از ‪۷۰‬‬ ‫درص��دی بخش خدم��ات در اش��تغالزایی می گوید‪:‬‬ ‫وقتی بخش قابل توجهی از اشتغال کشور متمرکز بر بخش خدمات است‪ ،‬اگر‬ ‫سیاس��ت های بازار کار را معطوف به ای��ن بخش از اقتصاد نکنیم‪ ،‬فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی بخش خدمات از جنس توزیعی می ش��ود؛ در نتیجه باید اش��تغال‬ ‫معطوف به بخش خدمات مولد باش��د زیرا خدم��ات غیرمولد نمی تواند ارزش‬ ‫افزوده ایجاد کند‪.‬‬ ‫رشد روزافزون تجارت در بخش خدمات نسبت به تجارت کاال سریع تر است؛‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬بیش��ترین نیروی کار در این بخش شاغل هستند که می توان به‬ ‫سهم ‪ ۴۸‬درصدی از اشتغال کل ایران در این بخش اشاره کرد‪ .‬باید به سمتی‬ ‫برویم که اشتغال ایجاد شده در بخش خدمات مولد و ارزش افرین باشد‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۳۰‬درصد جمعیت ایران در روس��تاها س��اکن هس��تند‪ .‬این عدد‬ ‫نش��ان دهنده ظرفیت بالقوه عظیمی اس��ت که در صورت برنامه ریزی درست‬ ‫در روستاها‪ ،‬می تواند بالفعل شود‪ .‬سهم مناطق روستایی از فرصت های شغلی‬ ‫جدید ساالنه از ‪ ۳‬به ‪ ۲۹.۲‬درصد رسیده است‪ .‬همچنین در سال های اخیر با‬ ‫توسعه بوم گردی در روستاها‪ ،‬تعداد واحدهای بوم گردی ‪ ۱۰‬برابر افزایش یافته‬ ‫و تاکنون منابع زیادی به این طرح تزریق شده است‪.‬‬ ‫تزری��ق منابع مورد نی��از برای حفظ‬ ‫اش��تغال مول��د در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفت‪ .‬در طرح رونق تولید‪ ،‬بیش��تر‬ ‫از ه��ر چی��زی‪ ،‬اس��تمرار تولید در‬ ‫بنگاه هایی که دچار مش��کل ش��ده‬ ‫بودند‪ ،‬در نظر بود‪ .‬در طرح اش��تغال‬ ‫فراگیر مل��ی نیز ایجاد اش��تغال در‬ ‫س��طح گس��ترده هدف گیری ش��ده بود که افراد‬ ‫جویای شغل را شناسایی می کرد‪.‬‬ ‫در طرح اش��تغال پایدار در مناطق روس��تایی‬ ‫و عش��ایری انچه مورد توجه ق��رار گرفت‪ ،‬ایجاد‬ ‫اشتغال در مناطق کم برخوردار روستایی بود‪ .‬این‬ ‫طرح به نوعی یک طرح توسعه ای با هدف کاستن‬ ‫از مهاجرت روستا به شهر نیز بود‪.‬‬ ‫توس��عه طرح های نفتی در دولت دوازدهم به پشتوانه توجه بیشتر‬ ‫به میادین مش��ترک‪ ،‬طراحی قراردادهای جدید نفتی و میدان دادن‬ ‫به ش��رکت های دانش بنیان در ش��رایط دش��وار تحریم محقق شده‬ ‫اس��ت‪ .‬توسعه صنعت نفت و بهره برداری از میادین مشترک‪ ،‬یکی از‬ ‫اولویت های دولت دوازدهم در حوزه نفت بوده است‪ .‬میادین مشترک‬ ‫به دلی��ل حضور رقبا‪ ،‬نس��بت ب��ه دیگر منابع نفت کش��ور از اهمیت‬ ‫بیش��تری برخوردارند‪ .‬یک��ی از محدودیت های اساس��ی در زمینه‬ ‫بهره برداری از این منابع مش��ترک‪ ،‬سرمایه گذاری و منابع مالی است‬ ‫که به دلیل تحریم ها به یک مانع مهم در توس��عه صنعت نفت‪ ،‬تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬میدان نفتی مشترک ایران با همسایگان‬ ‫جنوبی‪ ،‬موجب شده عراق‪ ،‬عربس��تان‪ ،‬قطر‪ ،‬کویت و امارات متحده‬ ‫عرب��ی‪ ،‬به عنوان رقبای کش��ورمان در حوزه ذخایر مش��ترک طالی‬ ‫س��یاه مطرح باش��ند‪ .‬اهمیت حض��ور فعال در میادین مش��ترک تا‬ ‫جایی اس��ت که بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نف��ت در اغاز دولت دوازدهم اعالم‬ ‫کرده بود تا پایان این دولت‪ ،‬توس��عه همه میادین مشترک نفت و گاز‬ ‫تعیین تکلیف خواهد شد‪.‬‬ ‫ستاد کرونا در اطالعیه ای از مردم خواسته در تعطیالت پیش رو از سفر پرهیز‬ ‫کنند؛ اما وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی به این خواس��ته‬ ‫واکنش نش��ان داده و در اعتراض به ان گفته اس��ت‪« :‬سفر کمترین تاثیر را در‬ ‫شیوع ویروس کرونا دارد‪».‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علی اصغر مونسان اخرین براورد از میزان خسارت واردشده‬ ‫از کووید ‪ ۱۹-‬به صنعت گردشگری را ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان اعالم کرده است‪.‬‬ ‫او گفت نگران ورشکس��تگی این صنعت است‪ .‬وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دس��تی که قبال هم نس��بت به تعطیلی موزه ها و تاسیسات گردشگری‬ ‫در ش��رایط حساس شیوع ویروس کرونا مقاومت نشان داده بود‪ ،‬اینک نسبت به‬ ‫اطالعیه اخیر س��تاد کرونا معترض ش��ده و گفته است‪« :‬در سطح ملی به کرات‬ ‫این موضوع مطرح اس��ت که سفر موجب تش��دید کرونا می شود‪ ،‬در صورتی که‬ ‫رعایت نکردن فاصله اجتماعی‪ ،‬ازدحام و اس��تفاده نکردن از ماسک‪ ،‬عامل اصلی‬ ‫شیوع است و سفر کمترین تاثیر را دارد‪».‬‬ ‫او این س��خنان را در جلسه ش��ورای معاونان و مدیران استانی این وزارتخانه‬ ‫مطرح کرده و از ارسال نامه ای به رئیس جمهوری درباره صدمه ای که به صنعت‬ ‫گردش��گری وارد شده‪ ،‬خبر داده اس��ت‪ .‬مونسان اظهار کرد‪« :‬در این نامه تاکید‬ ‫ک��رده ام در صورت ادامه این روند‪ ،‬صنعت گردش��گری صدم��ه جبران ناپذیری‬ ‫متحمل خواهد شد‪ .‬در نیمه دوم سال‪ ،‬موج بزرگ بیکاری را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫بس��یاری از مردم تمام سرمایه زندگی خود را برای احداث تاسیسات گردشکری‬ ‫س��رمایه گذاری کرده اند که با شرایط به وجودامده امیدی به درامد و بازپرداخت‬ ‫وام ها وجود ندارد‪».‬‬ ‫ولی تیموری‪ ،‬معاون گردش��گری وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع‬ ‫دس��تی هم در همان جلس��ه به اطالعیه س��تاد کرونا درباره پرهیز از س��فر در‬ ‫تعطیالت محرم واکنش نش��ان داد و تاکید کرد در س��تاد مل��ی مقابله با کرونا‬ ‫مصوبه ای در زمینه لغو س��فر وجود ندارد و در ادامه هم گفت‪« :‬باتوجه به اینکه‬ ‫تنه��ا یک ماه برای انجام س��فر فرصت باقی مانده‪ ،‬مدیران کل اس��تانی باید در‬ ‫جلسات استان از انجام سفر دفاع و با اتخاذ تصمیمات درست و تشدید نظارت ها‬ ‫به انجام سفر کمک کنند‪».‬‬ ‫س��تاد ملی کرون��ا در اطالعیه ای از مردم خواس��ت باتوجه به تعطیالت پیش‬ ‫رو و احتمال س��فر‪ ،‬حداقل تردد در س��طح شهرها و جاده ها را داشته باشند و از‬ ‫اقلیتی که در این باره بی توجه هستند نیز درخواست کرد به جمع کثیر ایرانیان‬ ‫همراه برای مقابله با کرونا بپیوندند و باتوجه به دس��تورات پزشکان و پرستاران‬ ‫وزارت بهداش��ت با رعایت کلیه دس��تورالعمل ها به کرونا مبتال نشوند و دیگران‬ ‫را مبتال نکنند‪.‬‬ ‫این س��تاد یاداور شد‪ :‬براساس اخرین توصیه های س��ازمان بهداشت جهانی‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی با ماندن در خانه و حداقل جابه جایی در س��طح ش��هرها‬ ‫و جاده ها و اس��تفاده از ماس��ک موثرین ترین راه برای پیشگیری از ابتال به کرونا‬ ‫اس��ت‪ .‬هرچن��د وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی و برخی‬ ‫فعاالن گردشگری در بحران کنونی نسبت به ضدتبلیغ های ستاد کرونا و وزارت‬ ‫بهداش��ت درباره سفر شاکی ش��ده اند‪ ،‬اما وزارت بهداشت سفر را یکی از عوامل‬ ‫اصلی ش��یوع ویروس کرونا در کشور معرفی کرده و خواسته که از گسترش ان‬ ‫جلوگیری شود‪ .‬سعید نمکی ‪ ۱۷‬تیر در سخنانی اظهار کرد‪« :‬متاسفانه سفرهایی‬ ‫انجام ش��د و در جریان ان بمب ویروس را با خود حمل و دیگران و خودمان را‬ ‫گرفتار کردیم‪ .‬هیچ وقت نمی توانم غم س��نگینی را که در این مدت بر دل بنده‬ ‫و همکارانم س��نگینی کرد فراموش کنم؛ اینکه کودک ‪ ۱۰‬س��اله ای که با پدر و‬ ‫مادر به قش��م رفت و در بندرعباس به جای بازگش��ت به اغوش پدر و مادر‪ ،‬به‬ ‫خاک سپرده شد‪».‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!