روزنامه صمت شماره 1594 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1594

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1594

روزنامه صمت شماره 1594

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫جهش تولید‬ ‫صادرات و ارزاوری« فوالد»‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1594‬پیاپی ‪2912‬‬ ‫مار و پله سرمایه گذاری‬ ‫در بازار سرمایه‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫داللی‬ ‫در لباس صنعت‬ ‫‪4‬‬ ‫تداوم تولید سرب و روی‬ ‫با قدرت‬ ‫هشدار به متقاضیان ‪ 3‬بازار پرنوسان‬ ‫چن��د روز پی��ش خبری روی خروج��ی خبرگزاری ها قرار گرف��ت مبنی بر اینکه‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی کلیات طرح مالیات بر عایدی س��رمایه را در‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به تصویب رس��انده اند‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که الیحه مالیات بر عایدی س��رمایه هنوز از س��وی دولت ارائه نشده و وزیر‬ ‫امور اقتصاد و دارایی هم با اش��اره به عرضه باقیمانده س��هام دولتی در بازار سرمایه‬ ‫تاکید کرد وزارت اقتصاد هیچ برنامه ای برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بازار‬ ‫سرمایه ندارد‪.‬‬ ‫با این گفته دژپس��ند اگر بازارس��رمایه از جمع مالیات دهندگان عایدی س��رمایه‬ ‫خارج شود‪ ،‬مسکن‪ ،‬ارز و سکه به عنوان گروه های شاخص دریافت مالیات بر عایدی‬ ‫س��رمایه در تیررس کسب درامدهای جدید مالیاتی قرار می گیرند‪.‬به گفته موافقان‪،‬‬ ‫اعم��ال این مالیات‪ ،‬انگیزه س��وداگری در بازارهای دارای��ی را کاهش می دهد و به‬ ‫‪14‬‬ ‫جلوگیری از افزایش نرخ نامتعارف در این بازارها می انجامد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بین بد و بدتر‬ ‫کدام بهتر است؟!‬ ‫‪7‬‬ ‫بحث پزشکان‬ ‫مخالفت نبود‬ ‫گفت وگو‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫مسکن‪ ،‬ارز و سکه مشمول مالیات برعایدی سرمایه شدند‬ ‫سرمقاله‬ ‫به معادن کوچک‬ ‫اهمیت بدهیم‬ ‫صنعت فوالد همواره نقش بسزایی در اقتصاد کشور داشته و در سال جهش تولید این‬ ‫نقش دو چندان شده است؛ به این معنا که نه تنها باید در مسیر توسعه و افزایش تولید‬ ‫حرکت کند‪ ،‬بلکه باید ایجاد فرصت های ش��غلی جدیدت��ر را نیز در نظر بگیرد‪ .‬در این‬ ‫میان‪ ،‬مهم ترین مس��ئـولیت تولیــدکنـندگان محـصوالت فوالدی در سال «جهش‬ ‫تولید» ارزاوری به واس��طه صادرات اس��ت؛ چراکه با وجود تحریم های ظالمانه ای که‬ ‫برای فروش نفت کش��ور اعمال می ش��ود و هدف غایی ان علیه ملت ایران اس��ت‪ ،‬این‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان محصوالت فوالدی هس��تند که باید عالوه بر تامین‬ ‫بازارهای داخلی‪ ،‬جای خالی ارز حاصل از فروش نفت را پر کنند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫تجارت کشور‬ ‫باید به راه حل میانه برسد‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪3‬‬ ‫کارتخوان در نقش مامور مالیات‬ ‫‪8‬‬ ‫اانللهواانالیهراجعون‬ ‫جناب اقای دکتر غریب پور‬ ‫معاون محترم وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان ایمیدرو‬ ‫با نهایت تاس�ف مصیب�ت وارده را به حضرتعالی و خانواده محترم تس�لیت عرض‬ ‫نموده و از خداوند متعال برای روح پاک ان فقید سعید مغفرت الهی و برای خانواده‬ ‫محترم و بازماندگان صبر عظیم ارزومندیم‪.‬‬ ‫مدیرمسئول و همکاران موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫گردش مالی خصوصی ها‬ ‫قربانی دولتی ها‬ ‫‪7‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1594‬‬ ‫پیاپی ‪2912‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫تحلیلگر اقتصاد‬ ‫حتما شما که این مطلب را می خوانید بازی مار و پله را بازی‬ ‫کرده اید‪ .‬چه هیجاناتی ک��ه در دوران کودکی با گردش تاس و‬ ‫حرکت خانه ها به پا نمی شد و چه امیدهایی که جان می گرفت‬ ‫یا به سرعت از عرش به فرش سقوط می کرد‪.‬‬ ‫مار و پله یک بازی بود و همه قبل از شروع بازی با مکانیسم‬ ‫بازی اش��نا بودند و البته قواعد و ش��رایط بازی هم بسیار ساده‬ ‫بود؛ حرکت یک تاس! و شانس��ی که حرف اول و اخر را می زد‪.‬‬ ‫تقریبا مهارت تاثیری در بازی نداشت‪.‬‬ ‫ای��ن روزها که بازار س��رمایه به هفته س��وم نزولی خود قدم‬ ‫می گ��ذارد‪ ،‬حرکت خیلی ها مرا به یاد بازی مار و پله می اندازد!‬ ‫همه انچنان غافلگیر هس��تند که گویی در سرمایه گذاری ورود‬ ‫کرده اند که ریس��ک در ان وجود نداش��ته و یک شبه با ریسک‬ ‫روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫در دنیای سرمایه گذاری در بازارهای موازی روش های مختلف‬ ‫سرمایه گذاری وجود دارد که برخی از انها به سبب تاسی برخی‬ ‫از میلیاردره��ای بزرگ جهان همچون وارن بافت معروف ترند و‬ ‫برخی ناشناخته تر برای عموم‪.‬‬ ‫یکی از روش های س��رمایه گذاری‪ ،‬س��رمایه گذاری رشدمحور‬ ‫(‪ )Growth Investing‬اس��ت؛ س��رمایه گذاری ک��ه در ان‬ ‫س��رمایه گذاران در بازارهای مالی و فیزیکی بنا را بر رش��د ان‬ ‫صنعت ی��ا کاال در ب��ازه ای طوالنی قرار می دهن��د‪ .‬این امر در‬ ‫اقتصاد امریکا ممکن اس��ت ش��امل یک بازه ‪ ۱۰‬تا ‪ ۳۰‬ساله نیز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫صنایع و س��هام های رش��دمحور‪ ،‬این��ده ای درخ��ور را نوید‬ ‫می دهند و متکی بر مزیت های اقتصادی هستند؛ به عنوان نمونه‬ ‫نی��از به مصرف محصوالت پالس��تیکی در جه��ان در طول ‪۳۰‬‬ ‫سال گذشته‪ ،‬صنایع پتروشیمی را جزو صنایع با شاخص رو به‬ ‫رش��د قرار داده است‪ .‬به این صف می توان صنایع بانکی و مالی‪،‬‬ ‫بیمه ها‪ ،‬مواد غذایی و صنایع فلزی را هم اضافه کرد‪.‬‬ ‫نوع دیگر سرمایه گذاری سرمایه گذاری ارزش محور (‪Value‬‬ ‫‪ )Investing‬اس��ت‪ .‬سرمایه گذاری که س��رمایه گذار با قدرت‬ ‫تش��خیص خ��ود می توان��د س��همی را پایین ت��ر از ارزش بازار‬ ‫شناس��ایی کند و بعد به نرخ روز و دارای س��ود بفروش��د‪ .‬وارن‬ ‫بافت اسطوره این روش سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫نوع دیگ��ر س��رمایه گذاری‪ ،‬س��رمایه گذاری ش��اخص محور‬ ‫(‪ )Index Investing‬اس��ت‪ .‬در ای��ن ن��وع س��رمایه گذاری‬ ‫س��رمایه گذاران یک ش��اخص را به عن��وان الگ��و برمی گزینند‪.‬‬ ‫برای نمونه ش��اخص ‪ ۳۰‬ش��رکت بورس تهران یا شاخص ‪۵۰۰‬‬ ‫اس اندپی در امریکا یا هر شاخص دیگر و سبد سهامی مطابق با‬ ‫ان را انتخاب می کنند‪.‬‬ ‫در بین این نوع س��رمایه گذاری ها براساس بازارهای رو به باال‬ ‫و پایین از اس��تراتژی های تهاجمی و تدافعی نیز بسیار استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حال برگردیم به بازی مار و پله و ربط ان به س��رمایه گذاری‬ ‫این روزهای بورس!‬ ‫در بازی مار و پله تکلیف روش��ن اس��ت‪ .‬یک ت��اس داریم و‬ ‫نردبان های��ی برای صع��ود و مارهایی که ش��ما را به کام مرگ‬ ‫می کش��انند و مس��یر سقوط شما هس��تند‪ .‬از اول می دانید که‬ ‫شانس مولفه اصلی این بازی است؛ ایا در بازار سرمایه اینچنین‬ ‫اس��ت؟ خیر؛ برخالف تمام حمله هایی که به بازار س��رمایه در‬ ‫ایران می شود که بیشتر ان طبیعی و ناشی از نبود عمق بازار و‬ ‫به قول نس��یم نیکالس «طالب بودن» منتقدان است‪ ،‬این بازار‬ ‫مانند سایر بازارها‪ ،‬متاثر از متغیرهای بسیاری است‪.‬‬ ‫به یاد ندارم که سرمایه گذار حرفه ای به خاطر حرف فالن وزیر‬ ‫یا رئیس بورس یا هر فرد دیگری وارد بازار س��رمایه گذاری شده‬ ‫باش��د‪ .‬بیشتر س��رمایه گذاران حرفه ای با دیدن رشد نقدینگی‪،‬‬ ‫کاهش رش��د اقتصادی و تورم باال با هدف حفظ دارایی ها وارد‬ ‫این بازار می ش��وند تا از فرصت ه��ای بازار بهره ببرند و حتی در‬ ‫ای��ن بین از فرصت های بازارهای موازی هم اس��تفاد می ش��ود‪.‬‬ ‫مانن��د انچه که بین س��ال ‪ ۹۷‬تا ‪ ۹۹‬در اقتص��اد ایران افتاد‪ .‬تا‬ ‫اینجای کار بازار سرمایه هیچ شباهتی به بازی مار و پله ندارد‪.‬‬ ‫ام��ا از زم��ان ورود دولت به ای��ن بازار‪ ،‬ب��ازار تبدیل به بازی‬ ‫می ش��ود‪ .‬حمایت های ریز و درشت از بازار به جای کمک کردن‬ ‫ب��ه جایگاه ای��ن بازار‪ ،‬ان را در کوتاه م��دت تبدیل به یک بازی‬ ‫می کند؛ بازی که بس��یاری از سرمایه گذاران تازه وارد ریسک ان‬ ‫را در هیچ جای محاس��بات قرار نمی دهند و بارها این جمله را‬ ‫از انها می شنوی‪« :‬دولت بنا دارد تا انتهای دولت حداقل از بازار‬ ‫حمایت کند‪».‬‬ ‫وقتی این جمله ها را می ش��نوی مطمئن می ش��وی که بازار‬ ‫تبدیل به بازی ش��ده اس��ت؛ بازی که در ان بازیگران جدید و‬ ‫بعضا حرفه ای نه به س��بب داشتن اس��تراتژی مشخص بلکه به‬ ‫س��بب اینکه «می شود روی حرف ها حس��اب باز کرد» اقدام به‬ ‫ورود به ان می کنند!‬ ‫در این شرایط دیگر از روند طبیعی بازار خبری نیست! قوانین‬ ‫بازی تغییر کرده و هاله ای از ابهام بر بازار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫این روزها بازار سرمایه از یک بازار تبدیل به بازی شده است؛‬ ‫ب��ازی که همه از ان انتظار س��ود دارند و ب��ا کمی اصالح بازار‬ ‫س��روصدای همه درمی اید! گویی در بازاری حضور یافته بودند‬ ‫که از فضای اقتصاد ایران دور بوده و ش��اید فضای اقتصاد ایران‬ ‫را با ریسک هایش با سوئیس اشتباه گرفته اند‪.‬‬ ‫بارها تاکید کرده ام که بدون اس��تراتژی منس��جم و مشخص‬ ‫ذخیره س��ود‪ ،‬امکان اس��تفاده بهینه از فرصت ها با ریسک های‬ ‫اقتصاد ایران فراهم نخواهد شد‪.‬‬ ‫انچ��ه بازار س��رمایه را به بیراهه رهنمون خواهد کرد نش��ان‬ ‫دادن این بازار به عموم به عنوان بازاری بدون ریسک است‪ .‬این‬ ‫تلقی تیشه به ریشه بازار بورس و هر بازار موازی می زند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت هفته دولت در ارتباط‬ ‫تصویری با رئیس جمهوری و اعضای دولت‪ ،‬س��ال اخر فعالیت‬ ‫دول��ت دوازدهم را فرصت��ی خوب برای افزای��ش خدمات در‬ ‫حوزه های مختلف خواندند و با بیان نکاتی درباره مسائل مهم‬ ‫اقتصادی همچون تولید‪ ،‬سرمایه گذاری‪ ،‬ارزش پول ملی و نیز‬ ‫فضای مجازی تاکید کردند‪ :‬باید با جدیت کامل موانع تولید را‬ ‫رفع کرد و برای حل مشکالت همت بیشتر گماشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مق��ام معظم رهبری‪،‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای گفتند‪ :‬اقتصاد کش��ور به هیچ وجه‬ ‫نباید ب��ه تحوالت خارجی پیوند بخ��ورد زیرا این یک خطای‬ ‫راهبردی است‪ .‬ایشان تاکید کردند‪ :‬نباید برنامه ریزی اقتصادی‬ ‫برای کشور‪ ،‬معطل لغو تحریم ها یا نتیجه انتخابات فالن کشور‬ ‫ش��ود‪ .‬باید بنا را بر این گذاشت که تحریم ها به عنوان مثال تا‬ ‫‪ 10‬سال دیگر ادامه دارد؛ بنابراین باید بر ظرفیت ها و امکانات‬ ‫داخل��ی تمرکز کرد‪ .‬البته ممکن اس��ت انها تصمیمات خوب‬ ‫بگیرند که در ان صورت از ان اس��تفاده می کنیم اما مس��ائل‬ ‫اقتصادی کشور نباید موکول به تحوالت خارجی شوند‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی حادثه عاش��ورا را قله جهاد‪،‬‬ ‫فداکاری و ش��هادت نامیدند و با اشاره به مصادف شدن هفته‬ ‫دول��ت با دهه اول محرم افزودند‪ :‬مبنای هفته دولت نیز جهاد‬ ‫و ش��هادت اس��ت‪ ،‬چراکه رجایی و باهنر با مجاهدت مستمر‪،‬‬ ‫سختکوش��ی و تالش در هنگام هجوم و محاصره مش��کالت‪،‬‬ ‫خ��ودداری کام��ل از پیگی��ری مناف��ع ش��خصی و پرهیز از‬ ‫چهره س��ازی برای جذب نظر مردم‪ ،‬خود را شایس��ته پاداش‬ ‫بزرگ الهی یعنی شهادت س��اختند‪ .‬رهبر معظم انقالب سال‬ ‫اخ��ر فعالیت دولت را فرصتی قابل توج��ه و از جهات مختلف‬ ‫بسیار مهم برشمردند و گفتند‪ :‬هرچه می توانید از فرصت اخر‬ ‫برای خدمت به مردم و کشور استفاده کنید‪ .‬بخش دوم سخنان‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با هیات دولت‬ ‫به مس��ائل اقتصادی اختصاص داشت‪ .‬ایشان بار دیگر تولید را‬ ‫مادر و کلید اصلی حل مش��کالتی نظیر «اش��تغال‪ ،‬معیشت‪،‬‬ ‫ت��ورم و کاهش ارزش پول ملی» خواندند و تاکید کردند‪ :‬باید‬ ‫هرچه می توانید در این زمینه ها کار و تالش کنید‪ .‬رهبر معظم‬ ‫انقالب رفع موانع تولید را از وظایف اساس��ی دولت برشمردند‬ ‫و گفتن��د‪ :‬البته رفع برخی موانع از جمله تحریم یا ندادن پول‬ ‫فروش نفت ایران‪ ،‬تحت اختیار دولت نیس��ت اما بس��یاری از‬ ‫موان��ع درونی اس��ت و باید با جدیت انها را رفع کرد‪ .‬ایش��ان‬ ‫«واردات بی رویه» را که باعث ش��کایت مکرر تولیدکنندگان و‬ ‫حتی ورشکستگی برخی از انها شده‪ ،‬بسیار خطرناک خواندند‬ ‫و افزودند‪ :‬واردات لوکس نیز از جمله موانعی اس��ت که دولت‬ ‫باید انها را از سر راه تولید حذف کند‪.‬‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامن��ه ای «جلوگی��ری از قاچ��اق» را با‬ ‫همکاری قوای مجریه‪ ،‬قضاییه و نیروهای مسلح‪ ،‬تسهیل کننده‬ ‫تولید دانستند و گفتند‪ :‬استفاده از ظرفیت نهضت قطعه سازی‬ ‫که به خصوص در نیروهای مس��لح ایجاد ش��ده است‪ ،‬می تواند‬ ‫بخ��ش قابل توجهی از نیازهای تولیدکنن��دگان را تامین کند؛‬ ‫به وی��ژه اینکه متخصصان داخلی توانس��ته اند قطعات بس��یار‬ ‫ظریف و پیچیده را نیز تولید کنند‪.‬‬ ‫«رفع پیچ وخم های عجی��ب اداری در دادن مجوز تولید» و‬ ‫نیز «حل مشکل تسهیالت بانکی» دو توصیه اخر رهبر انقالب‬ ‫به اعضای دولت در بحث مهم رفع موانع تولید بود‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی در ادامه سخنان ش��ان درباره‬ ‫مسائل اقتصاد کشور‪ ،‬به موضوع «خام فروشی و صادرات فله ای‬ ‫مواد خام» اش��اره کردند و گفتند‪ :‬خام فروش��ی در سنگ های‬ ‫معدنی قیمتی و فراوری انها در خارج و بازگرداندن به کشور با‬ ‫چندین برابر قیمت‪ ،‬فروش خاک جزیره هرمز‪ ،‬فراوری نشدن‬ ‫زعفران جنوب خراس��ان و خرمای مناطق گرمسیری از جمله‬ ‫مواردی است که نش��ان می دهد باید در این زمینه کار جدی‬ ‫صورت گیرد‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای یکی دیگر از موضوعات‬ ‫بس��یار مهم اقتصادی را مسئله «سرمایه گذاری» برشمردند و‬ ‫تاکید کردند‪ :‬متاسفانه در س��ال های اخیر‪ ،‬سرمایه گذاری در‬ ‫کشور دچار اختالل شده و در این زمینه عقب هستیم که برای‬ ‫برطرف کردن این مشکل‪ ،‬ابتدا باید سرمایه گذاری های کالنی‬ ‫که در کشور رها شده یا ُکند پیش می روند‪ ،‬احیا شوند و هیچ‬ ‫طرح بزرگ سرمایه گذاری بالتکلیف نماند‪.‬‬ ‫ایشان با اشاره به اهمیت موضوع «هدایت نقدینگی به سمت‬ ‫تولید» گفتند‪ :‬در سال ‪ ۹۷‬و در دیدار با هیات دولت پیشنهاد‬ ‫تشکیل یک هیات متخصص شبانه روزی برای یافتن روش های‬ ‫هدایت نقدینگی به س��مت تولید مطرح شد که اگر این هیات‬ ‫تشکیل نشده‪ ،‬باید هرچه زودتر شکل بگیرد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی «تقوی��ت ارزش پول ملی» را‬ ‫موضوعی بس��یار مهم و در ارتباط مس��تقیم با تولید و تقویت‬ ‫بینه اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم دانستند و افزودند‪:‬‬ ‫در کنار اقدامات بلندمدت برای تقویت ارزش پول ملی‪ ،‬برخی‬ ‫اقدامات کوتاه مدت نیز ضروری است که از جمله انها برخورد‬ ‫جدی با اقدامات بدخواهانه و س��ودجویانه برای کاهش ارزش‬ ‫پول ملی است‪.‬‬ ‫مدیریت ‪ ۳‬تکانه شدید اقتصادی‬ ‫پیش از س��خنان رهبر معظم انقالب اس�لامی‪ ،‬رئیس جمهوری و ‪ ۴‬نفر از اعضای کابینه به بیان‬ ‫گزارشی از اقدامات و برنامه های دولت پرداختند‪ .‬روحانی در گزارش خود گفت‪ :‬سقوط نرخ نفت در‬ ‫سال ‪ ۹۳‬و تحمیل تحریم های اقتصادی در سال ‪ ۹۷‬در کنار شیوع ویروس کرونا در ‪ ۶‬ماه گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۳‬تکانه ش��دید اقتصادی بود که دولت توانس��ت با اتکا به سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی‪ ،‬انها را‬ ‫مدیریت کند‪ .‬رئیس جمهوری با بیان اماری از میزان کاهش رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته‬ ‫به س��بب شیوع کرونا‪ ،‬وضعیت ایران را نسبتا قابل قبول خواند و افزود‪ :‬اجرای طرح تحول سالمت‪،‬‬ ‫جهش در زیرساخت های ارتباطی و دولت الکترونیک و همچنین پیشرفت بزرگ در زمینه توسعه‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان‪ ۳ ،‬اقدام پیش��گیرانه دولت در س��ال های اخیر بود که باعث حفظ امادگی کشور در برابر کرونا شد‪.‬‬ ‫روحانی گفت‪ :‬در صنایع مهم نظیر پتروشیمی‪ ،‬از ‪ ۵۶‬میلیون تن به ‪ ۱۰۰‬میلیون تن و در زنجیره فوالد به ‪ ۲‬برابر میزان قبل‬ ‫افزایش تولید داشته ایم؛ ضمن اینکه در دولت های یازدهم و دوازدهم ساالنه به طور متوسط ‪ ۷۰۰‬هزار شغل ایجاد شده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با اش��اره به اقدامات دولت در زمینه گازرس��انی و اب شرب روستایی گفت‪ :‬حقوق کارمندان حدود ‪ ۶‬برابر و‬ ‫حقوق فرهنگیان حدود ‪ ۵‬برابر نسبت به ابتدای دولت یازدهم افزایش یافته است‪ .‬افزایش مستمری بازنشستگان‪ ،‬اعطای وام‬ ‫به کسب وکارهای اسیب دیده‪ ،‬یارانه کرونایی و اعطای وام ودیعه مسکن از دیگر اقدامات دولت در گزارش اقای روحانی بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری لغو ‪ ۶‬قطعنامه سازمان ملل علیه کشور و خروج از ‪ PMD‬و افزایش برداشت چشمگیر از میادین مشترک‬ ‫نفت و گاز با همسایگان را از جمله اقدامات دولت برای استیفای حقوق ملت نامید‪.‬‬ ‫تهران میزبان مدیر اژانس بین المللی انرژی اتمی‬ ‫محور مذاکره‪« ،‬مسائل حل نشده» بین اژانس و ایران‬ ‫رافائل گروسی‪ :‬به ایجاد یک کانال مستقیم گفت وگوی مفید و مبتنی بر همکاری امیدوارم‬ ‫چن��د روز پیش کاظ��م غریب ابادی‪ ،‬نماین��ده دائم جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در اژان��س بین المللی انرژی اتم��ی اعالم کرد‬ ‫مدیرکل این اژانس طی چند روز اینده به تهران سفر می کند‪.‬‬ ‫مدیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی‬ ‫هم در پیامی توییتری نوشت‪ :‬من روز‬ ‫دوشنبه برای انجام دیدارها با مقام های‬ ‫ای��ران به منظور پرداختن به س��واالت‬ ‫پاس��خ داده نش��ده در زمینه مس��ائل‬ ‫پادمانی در ایران‪ ،‬به تهران سفر خواهم‬ ‫کرد‪ .‬من به ایجاد یک کانال مس��تقیم‬ ‫گفت وگوی مفید و مبتنی بر همکاری‬ ‫امیدوارم‪ .‬این موضوع‪ ،‬ضروری اس��ت‪ .‬رافائل گروس��ی با اعالم‬ ‫اینکه ب��رای صحبت درباره برخی «مس��ائل حل نش��ده» بین‬ ‫اژانس و ایران دوش��نبه به تهران س��فر می کند‪ ،‬نوشت‪ :‬من به‬ ‫ایجاد یک کانال مستقیم گفت وگوی مفید و مبتنی بر همکاری‬ ‫امیدوارم‪ .‬این موضوع‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹تقابل امریکا با س�ایر کشورها در شورای امنیت‬ ‫خطرناک است‬ ‫نخس��تین س��فر مدی��رکل اژان��س‬ ‫بین الملل��ی انرژی اتمی ب��ه ایران در‬ ‫حالی اتفاق می افتد که مدیرکل سابق‬ ‫اژان��س بین الملل��ی ان��رژی اتمی به‬ ‫چالش ه��ای ایجاد ش��ده در ش��ورای‬ ‫امنی��ت به دنبال تصمی��م امریکا برای‬ ‫بازگردانی تحریم های بین المللی علیه‬ ‫ای��ران واکنش نش��ان داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمد البرادعی‪،‬‬ ‫درباره تنش های اخیر ایجاد ش��ده در ش��ورای امنیت سازمان‬ ‫ملل در پی تالش امریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران و‬ ‫سپس درخواس��ت برای بازگردانی تحریم های بین المللی علیه‬ ‫ایران در صفحه توییترش نوشت‪ :‬تقابل بی سابقه میان امریکا و‬ ‫بقیه جهان در شورای امنیت بر سر حق داشتن یا نداشتن ان‬ ‫طبق برجام بسیار خطرناک است‪.‬‬ ‫البرادع��ی در ادامه نوش��ت‪ :‬باوجود مواضع سیاس��ی درباره‬ ‫ایران‪ ،‬باید به اجرای قانون پایبند بود و مقبولیت دقیق شورای‬ ‫امنیت باید حفظ شود‪.‬‬ ‫اظه��ارات البرادعی در پی این مطرح می ش��ود که امریکا در‬ ‫پی شکست در ش��ورای امنیت سازمان ملل در زمینه تصویب‬ ‫پیش نویس قطعنامه ای که برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران‬ ‫ارائه ک��رده بود‪ ،‬باوجود خروجش از برجام (توافق هس��ته ای)‬ ‫قصد دارد از مکانیسم بازگردانی تحریم ها که تنها برای اعضای‬ ‫مش��ارکت کننده در این توافق محفوظ اس��ت‪ ،‬برای بازگردانی‬ ‫تحریم های س��ازمان ملل علیه ایران استفاده کند‪ .‬این تصمیم‬ ‫تاکنون با مخالفت بسیاری از اعضای شورای امنیت مواجه شده‬ ‫و طبق بس��یاری از استدالل های موجود‪ ،‬این اقدام امریکا فاقد‬ ‫مبنای قانونی است‪.‬‬ ‫‹ ‹امریکا نمی تواند از قطعنامه تخطی کند‬ ‫وزیر امور خارجه روس��یه نیز جوانب‬ ‫مختلف تصمیم امریکا برای بازگردانی‬ ‫تحریم ه��ای بین المللی علی��ه ایران از‬ ‫طریق فعال کردن مکانیسم بازگردانی‬ ‫تحریم ها در توافق هسته ای را تشریح‬ ‫کرد و در گفت وگو با شبکه تلویزیونی‬ ‫روس��یه‪ ۱-‬گفت‪ :‬ت�لاش امریکا برای‬ ‫بازگردانی تحریم ها علیه ایران ممکن است موجب به بار امدن‬ ‫یک رسوایی جدی در شورای امنیت شود و درنهایت اعتبار ان‬ ‫را تضعیف کند‪.‬‬ ‫س��رگئی الوروف در این گفت وگو با اش��اره به تالش امریکا‬ ‫ب��رای بازگردان��دن تحریم ه��ای بین المللی علی��ه ایران گفت‪:‬‬ ‫ما در حال همکاری با ش��رکای امریکایی م��ان و دیگر اعضای‬ ‫ش��ورای امنیت در نیویورک و در پایتخت ها هستیم‪ .‬می دانیم‬ ‫که اکثریت ملت ها می دانند این اقدام نادرس��ت اس��ت و بازده‬ ‫معک��وس دارد‪ .‬در هر ص��ورت هیچ نتیجه ای نخواهد داش��ت‬ ‫ام��ا ممکن اس��ت در نهایت به یک رس��وایی جدی و ش��کاف‬ ‫در ش��ورای امنی��ت بینجامد و در اخر نیز اعتبار ان (ش��ورای‬ ‫هیچ حقی ضایع نمی شود‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬حق همسان سازی‬ ‫حقوق بازنشس��تگان تامین اجتماعی به رسمیت شناخته و‬ ‫اجرا ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬محمد شریعتمداری در‬ ‫واکنش ب��ه واریز ناقص حقوق های بازنشس��تگان در مرداد‬ ‫تاکید کرد‪ :‬حق همسان س��ازی حقوق بازنشس��تگان تامین‬ ‫اجتماعی به رسمیت شناخته و اجرا شده است‪ .‬وزیر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماعی گف��ت‪ :‬در صدور اح��کام برخی افراد‬ ‫نقص های��ی وجود دارد که در طول زمان برطرف می ش��ود‪.‬‬ ‫هیچ کس نگران اجرای انچه در مصوبات هیات امنای تامین‬ ‫اجتماعی و هیات وزیران برای اجرای همسان س��ازی امده‪،‬‬ ‫نباش��د‪ .‬ش��ریعتمداری گفت‪ :‬اگر هم مش��کلی در پرداخت‬ ‫حقوق بازنشس��تگان وجود دارد‪ ،‬افراد می توانند با س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی در میان بگذارند؛ هیچ حقی از هیچ کس��ی‬ ‫ضایع نمی شود‪.‬‬ ‫امنیت) را تضعیف کند‪ .‬این دیپلمات ارش��د روسی با یاداوری‬ ‫خروج امریکا از توافق هس��ته ای‪ ،‬ان را «تصمیمی بد» تلقی و‬ ‫بیان کرد‪ :‬موضوع این اس��ت که یکی از کشورهای عضو توافق‬ ‫هسته ای اعالم کرد دیگر به تعهداتش عمل نخواهد کرد اما در‬ ‫عین حال از دیگران می خواست به توصیه های او عمل کنند‪.‬‬ ‫او همچنین به تالش امریکا برای «نوس��ازی» برجام (توافق‬ ‫هس��ته ای) از طریق تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬می دانستند نتیجه چه خواهد بود‪ ،‬اما از قرار معلوم‬ ‫می خواستند این پیام را بدهند که در این باره مصمم هستند و‬ ‫تالش خواهند کرد از تصویب قطعنامه ای جدید مطمئن شوند‪.‬‬ ‫او در ادامه گفت‪ :‬تالش امریکا برای بازگردانی تحریم ها علیه‬ ‫ایران نمونه بارز این مس��ئله اس��ت که چطور کشورهای غربی‬ ‫ت�لاش می کنند مفهوم «قوانین بین المللی» را با «نظام مبتنی‬ ‫بر دستور» جایگزین کنند‪.‬‬ ‫الوروف در بخ��ش اخ��ر ای��ن گفت وگو تاکید ک��رد‪ :‬امریکا‬ ‫نخواه��د توانس��ت از قطعنامه ش��ورای امنی��ت تخطی کند و‬ ‫توافق��ی بین المللی را در هم بش��کند اما «هن��وز می توانند به‬ ‫شورای امنیت سازمان ملل اسیب بزنند»‪.‬‬ ‫او ع�لاوه بر این گفت‪ :‬ما تمام تالش م��ان را خواهیم کرد تا‬ ‫شرکای امریکایی مان را از این اقدامات نامعقول منصرف کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹عراق مکانی برای اقدام علیه ایران نمی شود‬ ‫چند روز پیش نیز مصطفی الکاظمی‪،‬‬ ‫نخست وزیر عراق در دیدار با ترامپ بر‬ ‫این نکته تاکید ک��رد‪« :‬ما برای ایجاد‬ ‫رواب��ط ضامن منافع دو کش��ور تالش‬ ‫می کنیم»‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬یک منبع‬ ‫عراق��ی ک��ه ب��ه هم��راه الکاظمی به‬ ‫واش��نگتن رفت��ه ب��ود در گفت وگو با‬ ‫خبرگزاری رسمی عراق (واع) تاکید کرد‪ :‬نخست وزیر عراق در‬ ‫دیدار با ترامپ ش��جاع و ش��فاف بود و به او اع�لام کرد اجازه‬ ‫نمی دهیم عراق س��کویی برای هدف قرار دادن ایران‪ ،‬ترکیه یا‬ ‫هر یک از کشورهای همجوار باشد‪.‬‬ ‫امادگی امارات برای جبران خسارت‬ ‫امارات برای جبران خس��ارات ناش��ی از تیران��دازی به صیادان‬ ‫ایران��ی اع�لام امادگی کرد‪ .‬به گزارش ایلنا به نقل از فایننش��یال‬ ‫تایمز‪ ،‬پس از کش��ته شدن دو صیاد ایرانی توسط نیروهای امارات‬ ‫متحده عربی‪ ،‬ایران کش��تی این کش��ور را که به صورت غیرقانونی‬ ‫وارد اب های کش��ور ش��ده توقی��ف و خدمه ان را دس��تگیر کرد‪.‬‬ ‫امارات با پذیرفتن اش��تباه در تیراندازی ب��ه صیادان ایرانی اعالم‬ ‫کرد‪ :‬امادگی الزم برای جبران ضرر و زیان این اشتباه را دارد‪.‬‬ ‫محم��ود واعظی‬ ‫بــ��ا حض��ور در‬ ‫گفــت و گــ��و ی‬ ‫زن��ده تلویزیونـ��ی‬ ‫به مناس��بت هفت��ه‬ ‫دولـ��ت‪ ،‬ضمــ��ن‬ ‫گرامیداش��ت یـ��اد‬ ‫ش��هیدان رجای��ی‬ ‫و باهنر‪ ،‬افزود‪ :‬این س��وال مطرح اس��ت که‬ ‫دولت امریکا با همه اقتداری که برای خود‬ ‫قائل اس��ت‪ ،‬چرا به این وض��ع افتاده؟ اگر‬ ‫ما ای��ن را بدانیم‪ ،‬خیلی راحت تر می توانیم‬ ‫گفت وگو کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬مدی��ر دفت��ر‬ ‫رئیس جمهوری با اشاره به انتخابات امریکا‬ ‫گف��ت‪ :‬نزدی��ک ‪ ۷۰‬روز دیگ��ر انتخاب��ات‬ ‫ریاس��ت جمهوری امریکا برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫ترامپ تحقیقا در تمام نظرسنجی ها فاصله‬ ‫معن��اداری با رقیب خود دارد و به دنبال ان‬ ‫است که کار پوپولیستی انجام بدهد؛ برای‬ ‫اینکه از بن بس��تی که با ان مواجه ش��ده‪،‬‬ ‫هم در عرص��ه داخلی و هم عرصه خارجی‬ ‫رهایی پیدا کند و از طرف دیگر بتواند این‬ ‫را برای خود‪ ،‬یک موفقیت عنوان کند‪.‬‬ ‫واعظی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه‬ ‫اروپا تا چه اندازه با برجام همراهی می کند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اینک��ه می خواهند برج��ام را حفظ‬ ‫کنند‪ ،‬شفاف است‪ .‬اینها خودشان عالقه مند‬ ‫هس��تند که به تعهدات شان عمل کنند‪ ،‬اما‬ ‫واقعیتی وج��ود دارد که برخ��ی بانک ها و‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬اقتصادش��ان و سهام شان‬ ‫و همکاری ش��ان در بس��یاری از حوزه ها با‬ ‫امری��کا گره خورده یا اگر گره نخورده‪ ،‬بازار‬ ‫بزرگی در امریکا دارند‪ .‬وقتی ترامپ به این‬ ‫صراح��ت انها را تهدید می کند‪ ،‬اینجا تضاد‬ ‫منافع ایجاد می شود‪.‬‬ ‫سرپرست نهاد ریاس��ت جمهوری با بیان‬ ‫اینکه شخص رئیس جمهوری و همه اعضای‬ ‫کابینه دولت س��عی دارند مشکل معیشت‬ ‫مردم را حل کنند‪ ،‬گفت‪ :‬دو عامل تحریم ها‬ ‫و جن��گ روانی دش��منان‪ ،‬باع��ث افزایش‬ ‫قیمت ها در کشور شده است‪.‬‬ ‫وی درباره افزایش نرخ کاالها در کش��ور‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬از افزایش قیمت ها که بیش��تر‬ ‫مردم گرفتار ان هس��تند‪ ،‬راضی نیس��تیم‪.‬‬ ‫به ع�لاوه اینک��ه به خاطر تحری م و مش��کل‬ ‫جابه جای��ی پ��ول‪ ،‬کااله��ای م��ورد نیاز را‬ ‫گران تر از حد معمول خریداری می کنیم و‬ ‫این باعث افزایش نرخ کاالها می شود‪.‬‬ ‫واعظی گفت‪ :‬درباره مسئله بورس‪ ،‬هفته‬ ‫گذش��ته در س��تاد اقتصادی دولت بحث و‬ ‫قرار ش��د وزیر اقتصاد‪ ،‬کمیته ای تش��کیل‬ ‫ده��د و در این زمین��ه پیش��نهاداتی ارائه‬ ‫دهن��د‪ .‬این م��وارد در ش��ورای عالی بورس‬ ‫مطرح می شود‪.‬‬ ‫رئی��س دفت��ر رئیس جمه��وری اف��زود‪:‬‬ ‫شورای عالی بورس به تازگی تشکیل جلسه‬ ‫داد و تصمیمات خوبی نیز گرفته ش��ده که‬ ‫اطالع رسانی نیز شد‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬دولت به بازار س��رمایه‬ ‫اهتمام دارد و مراقب��ت می کند‪ .‬البته باید‬ ‫همزمان با بزرگ ش��دن بازار‪ ،‬ش��رکت ها و‬ ‫بنگاه های جدید‪ ،‬وارد بازار شوند که دولت‬ ‫در این زمینه برنامه ریزی کرده است‪.‬‬ ‫رئی��س دفت��ر رئیس جمه��وری ضم��ن‬ ‫تاکید ب��ر ض��رورت اگاهی م��ردم‪ ،‬درباره‬ ‫ب��ورس تاکید کرد‪ :‬در بیش��تر کش��ورهای‬ ‫پیش��رفته که اقتص��اد پویا دارن��د‪ ،‬بورس‬ ‫نق��ش تعیین کنن��ده ای دارد؛ ه��م ب��رای‬ ‫س��رمایه گذاران و ه��م ب��رای مردم��ی که‬ ‫سرمایه کمی دارند‪ ،‬در یک سرمایه گذاری‬ ‫مناسب شریک می شوند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در ب��ورس‪ ،‬تصمیمات‬ ‫نبای��د هیجان��ی باش��د؛ ن��ه از ط��رف‬ ‫س��رمایه گذاران و ن��ه از ط��رف م��ردم‪ .‬در‬ ‫بس��یاری از کشورها ش��بکه ای فعال است‬ ‫ک��ه مرتب بورس را تبلی��غ می کند و وضع‬ ‫بنگاه ها را نمایش می دهد‪.‬‬ ‫رئی��س دفتر رئیس جمه��وری ادامه داد‪:‬‬ ‫درباره مح��رم‪ ،‬س��تاد ملی کرون��ا از ابتدا‬ ‫نظ��رش این بود که بای��د جان مردم حفظ‬ ‫ش��ود و نان مردم هم وجود داش��ته باشد‪.‬‬ ‫االن درب��اره مح��رم ه��م می گویی��م ک��ه‬ ‫محرم باید زنده باش��د‪ ،‬عاشورا زنده باشد و‬ ‫عزاداری حس��ینی زنده باشد و جان مردم‬ ‫هم باید حفظ ش��ود‪ .‬هیچ راهی ندارد؛ مگر‬ ‫اینک��ه پروتکل ها را رعای��ت کنیم‪ ۴۷ .‬روز‬ ‫قبل از محرم‪ ،‬اقای رئیس جمهوری دستور‬ ‫دادند که م��ا می خواهیم عزاداری داش��ته‬ ‫باشیم؛ برنامه ریزی کنید که چگونه باشد‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫اقتصاد کشور نباید به تحوالت خارجی پیوند بخورد‬ ‫مار و پله سرمایه گذاری‬ ‫در بازار سرمایه‬ ‫از افزایش قیمت ها‬ ‫راضی نیستیم‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1594‬‬ ‫پیاپی ‪2912‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫جهرم به راه اهن‬ ‫متصل می شود‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫ادامه روند نزولی‬ ‫ارزش دالر‬ ‫هشدار به متقاضیان‬ ‫‪ 3‬بازار پرنوسان‬ ‫با فعاالن صنعت قطعه مطرح شد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫صنعت قطع��ه به عنوان یک��ی از صنای��ع بخش خصوصی‬ ‫کش��ور در حال گذر از روزهای سختی است‪ .‬کمبود نقدینگی‬ ‫و مش��کالت مال��ی ک��ه واحده��ای صنعتی قطعه س��ازی را‬ ‫به چالش کش��یده اس��ت‪ ،‬به عوامل گوناگونی برمی گردد که‬ ‫یک��ی از انها اصالح نش��دن قیمت قطعات ب��ا توجه به نرخ ارز‬ ‫و م��واد اولیه اس��ت‪ .‬از انجایی که قطعه س��ازان ج��زو زنجیره‬ ‫تامین خودروسازان محس��وب می شوند‪ ،‬قیمت خودرو تاثیر‬ ‫مس��تقیمی روی محاس��به نرخ قطعات دارد‪ .‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫پیگیری قیم��ت خ��ودرو در کارخانه و بازار ازاد سبب ش��ده‬ ‫بروزرسانی قیمت قطعات با تاخیر انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالبات معوق‬ ‫س��عید صبوری‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگ��ن نیرومحرک��ه و قطعه س��ازان کش��ور درب��اره اصالح‬ ‫قیمت قطعات به‬ ‫گفت‪ :‬نرخ محصوالت قطعه س��ازان‬ ‫هنوز اصالح نش��ده و قرار اس��ت اصالح ش��ود اما این امر مهم‬ ‫انقدر طوالنی می ش��ود ک��ه منجر به ضرر و زی��ان زیادی در‬ ‫قطعه س��ازی ها می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬فعال صنعت قطعه باید‬ ‫بسیار سختی متحمل ش��ود تا به پول خود برسد‪ .‬این عادالنه‬ ‫نیس��ت عالوه بر اینکه قیمت ها اصالح نش��ده‪ ،‬پرداخت ها هم‬ ‫باالی ‪ ۱۲۰‬و ‪ ۱۵۰‬روز است‪ .‬این فعال صنعت قطعه ادامه داد‪:‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬معوق خودروس��ازان به قطعه سازان‪ ،‬مطالباتی‬ ‫که بیش از ‪ ۱۲۰‬روز اس��ت‪ ،‬البته منهای چک های خریدهایی‬ ‫که خودروس��ازان داده اند یعنی بخش��ی از بدهی ها به صورت‬ ‫چک های خرید یک س��اله داده شده‪ ،‬که حدود ‪ ۷‬هزار میلیارد‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرر پرداخت با تاخیر‬ ‫صبوری در پاس��خ به این پرسش که اگر قرار باشد قیمت ها‬ ‫اصالح شود نر خ قطعات از چه زمانی اصالح خواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر قرار باش��د نرخ ها اصالح ش��ود باید از ابتدای سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫باش��د‪ .‬عضو هیات مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور با بیان اینکه این امر هرچه‬ ‫زودتر انجام ش��ود به نفع صنعت خودرو کش��ور اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قطعه س��از باید به موقع پول��ش را دریافت کند تا بتواند همان‬ ‫را هزینه تولید قطعات کند تا مجبور نباش��د کمبود نقدینگی‬ ‫خ��ود را با وام و بهره ه��ای باال از بانک ها تامی��ن کند که همه‬ ‫منجر به ضرر و زیان صنعتگر می شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬پرداخت با‬ ‫تاخیر زیاد و نگه داش��ت مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت‬ ‫پرداختی به ضرر صنعت خودرو و قطعه کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹تضعیف حق‬ ‫صب��وری درباره پرداخت تس��هیالت ب��رای کمک به تولید‬ ‫قطعات مورد نیاز خودروس��ازان گفت‪ :‬س��ال گذشته شورای‬ ‫پ��ول و اعتبار ‪ ۷۵۰۰‬میلیارد تومان را تصویب کرد که قرار بود‬ ‫‪۵‬هزار میلیارد تومان ان نقدی پرداخت کنند و ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان هم در قالب اوراق بهادار باشد‪ ،‬اما متاسفانه به طور کامل‬ ‫ب��ه اجرا در نیامد و قطعه س��ازان در مضیقه مال��ی زیادی قرار‬ ‫گرفته ان��د‪ .‬این فعال صنعت قطعه با اش��اره به خرید و فروش‬ ‫نقدی در ب��ازار مواد اولیه‪ ،‬افزود‪ :‬هنگامی که قطعه س��از برای‬ ‫تامین فوالد‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬پتروش��یمی ‪ ،‬مس و تمام نهاده هایی‬ ‫که در تولید دخیل هس��تند باید خرید نقدی داش��ته باشد و‬ ‫ان هم به قیمت روز دالر باید خریداری کند‪ ،‬با ش��رایط فعلی‬ ‫ن��رخ قطعات و زمان پرداخت چگون��ه می تواند به حیات خود‬ ‫ادام��ه دهد‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور در پاسخ به این پرسش که‬ ‫چرا تسهیالت مصوبه شده در شورای پول و اعتبار به طور کامل‬ ‫پرداخت نش��د‪ ،‬گفت‪ :‬باید خودروساز دنبال موضوع می بود‪ .‬از‬ ‫انجایی که وقتی خودروس��از به قطعه س��از بدهکار است بهره ‬ ‫و جریم��ه و نیز ال��زام زمان پرداخت ندارد‪ ،‬طبیعی اس��ت که‬ ‫ترجیح می دهد به قطعه س��از بدهکار باش��د تا ب��ه بانک‪ ،‬زیرا‬ ‫تس��هیالت پرداختی بانک زمان و بهره دارد و خودروساز باید‬ ‫متعهد به پرداخت تس��هیالت در زمان تعیین شده باشد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اگر افزایش قیمت خودرو برای خودروس��از مصوب‬ ‫ش��ود همان روزی که این موضوع به تصویب می رسد‪ ،‬افزایش‬ ‫قیمت اعمال می ش��ود‪ ،‬برای قطعه س��از هم باید همین گونه‬ ‫باش��د‪ ،‬نه اینکه قطعه ساز ملزم به ارائه اس��ناد و مدارک باشد‬ ‫و ب��ا چانه زنی بتواند پول خ��ود را دریافت کند‪ .‬او گفت‪ :‬تاخیر‬ ‫در اصالح قیمت قطعه س��ازان باید با جریمه همراه باش��د و در‬ ‫این باره با حق قطعه س��ازان قانونمند برخورد شود تا قطعه ساز‬ ‫ه��م بتواند مطالبات خود را به موق��ع دریافت کند‪ .‬صبوری در‬ ‫پای��ان گف��ت‪ :‬قانونمند بودن این امر خیل��ی می تواند به زنده‬ ‫نگهداشتن تولید و اجرای جهش تولید کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید نقدی و فروش اعتباری‬ ‫یون��س اکبرپورپایدار‪ ،‬رئی��س انجمن س��ازندگان قطعه‪،‬‬ ‫ماشین و مجموعه های صنعتی و خودرو تبریز هم در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش‬ ‫که ایا اصالح قیمت ها برای قطعه سازان‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تراکنش مالی مواد اولیه‬ ‫اکبرپورپایدار با بیان اینکه مشکل ما درحال حاضر مربوط به‬ ‫هزین ه مواد اولیه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بیشترین سهم هزینه خودرو را‬ ‫قیمت قطعات و مواد اولیه ان تشکیل می دهد‪ ،‬افزایش قیمت‬ ‫قطعات منجر به کاهش سود شده و در واقع بیشترین تراکنش‬ ‫مالی قطعه س��ازان برای تامین مواد اولیه هزینه می شود‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬این امر باعث درجا زدن صنعتگران شده و مشکالت‬ ‫بس��یاری را برای ادامه فعالیت و حیات واحد صنعتی به وجود‬ ‫می اورد‪.‬‬ ‫سعید صبوری‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫بنابرای��ن گ��زارش خرید نق��دی و پرداخت با‬ ‫تاخیر هزینه قطعات زنجیره تامین خودروسازان‬ ‫س��بب کاهش قدرت رقابت انها ش��ده و کاهش‬ ‫س��رمای ه در گردش‪ ،‬حیات قطعه س��ازان صنعت‬ ‫خ��ودرو را ب��ا خطر ج��دی روبه رو کرده اس��ت‪.‬‬ ‫خواس��ته این بخش از صنعتگران اصالح قیمت‬ ‫قطع��ات ب��ا افزایش نهاد هه��ای تولید اس��ت و‬ ‫همان طور که پیش تر دبیر انجمن قطع هسازان به‬ ‫عنوان کرده بود نباید مناقشه بین مدیران‬ ‫دولتی بر سر قیمت خودرو‪ ،‬منجر به ضرر و زیان‬ ‫بخش خصوصی یعنی قطع هسازان شود‪.‬‬ ‫یونس اکبرپورپایدار‬ ‫گ��زارش ام��اری تولی��د و تحوی��ل تجمع��ی‬ ‫خودروهای تولیدی ش��رکت های ایران خودرو و‬ ‫سایپا تا ‪ ۳۰‬مرداد سال ‪ ۹۹‬منتشر شد که نشان از‬ ‫افزایش ‪ ۲۱‬درصدی کل تولیدات خودرو کش��ور‬ ‫در ‪ ۵‬ماهه نخس��ت امس��ال نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل دارد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬بنابر امار ارائه شده‬ ‫از سوی اداره کل صنایع حمل ونقل وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬از ابتدای س��ال ‪ ۹۹‬تا ‪ ۳۰‬مرداد‪،‬‬ ‫کل تولید تجمعی دو شرکت ایران خودرو و سایپا‪،‬‬ ‫‪ ۳۶۰‬ه��زار و ‪ ۵۹۹‬خ��ودرو بوده که در مقایس��ه‬ ‫ب��ا تولید ‪ ۲۹۸‬ه��زار و ‪ ۳۰۷‬خودرو در س��ال ‪،۹۸‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۱‬درصدی در تولید ثبت ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬تعداد خودروهای تحویلی‬ ‫دو شرکت بزرگ خودروس��ازی در مجموع ‪۲۸۶‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۳۶۳‬خودرو بوده که در مقایس��ه با تعداد‬ ‫‪ ۲۶۳‬ه��زار و ‪ ۵۳۷‬خ��ودرو تحویل��ی‪ ،‬افزایش ‪۹‬‬ ‫درصدی به دس��ت امده اس��ت‪ .‬در ‪ ۵‬ماه نخست‬ ‫امس��ال‪ ،‬همچنین تعداد تحویلی تعهدات جاری‬ ‫ب��ا ‪ ۳۴‬ه��زار و ‪ ۱۴۸‬خودرو‪ ،‬رش��د ‪ ۲۳۹‬درصدی‬ ‫را در ای��ن بخ��ش ثبت کرده اس��ت‪ .‬همچنین در‬ ‫ای��ن گ��زارش از کاهش ‪ ۱۳‬درص��دی موجودی‬ ‫کل خودروه��ای تج��اری در پارکین��گ فروش‬ ‫و کاه��ش ‪ ۲۸‬درص��دی خودروه��ای ناقص در ‪۵‬‬ ‫ماهه نخس��ت امسال در مقایس��ه با مدت مشابه‬ ‫سال قبل اشاره ش��ده است‪ .‬گفتنی است با وجود‬ ‫افزایش تولید خودرو نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته همچنان بازار خودرو تشنه عرضه بیشتر‬ ‫خودرو بوده و نوس��انات قیمتی در این بازار منجر‬ ‫به افزایش معامالت س��وداگرانه از س��وی دالالن‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪ ۲۱‬درصدی‬ ‫تولیدات خودرویی کشور‬ ‫گردش مالی خصوصی ها قربانی دولتی ها‬ ‫تبریز انجام ش��ده ی��ا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬تغییرات قیمت��ی با توجه به‬ ‫افزایش نرخ مواد اولیه انجام شده است‪ .‬او افزود‪ :‬به طور معمول‪،‬‬ ‫ه��ر ‪ ۳‬ماه یک بار‪ ،‬در قیمت قطع��ات بازنگری و پرداخت ها هر‬ ‫دو ماهه انجام می ش��ود‪ ،‬اما مش��کل قطعه سازان خرید نقدی‬ ‫و ف��روش اعتباری اس��ت‪ .‬این فعال صنع��ت قطعه در چرایی‬ ‫تفاوت زمان پرداخت پول قطعات بین قطعه س��ازان از س��وی‬ ‫شرکت های خودروساز گفت‪ :‬هنگامی که مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫تولید را خود خودروس��از در اختیار قطعه س��از قرار می دهد‪،‬‬ ‫پرداخت هزینه ها بین ‪ ۹۰‬تا ‪ ۱۲۰‬روز است‪ ،‬اما کسانی که مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز را خودشان تهیه و تامین می کنند پول قطعات ‬ ‫را ‪ ۲‬ماهه دریافت می کنند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1594‬‬ ‫پیاپی ‪2912‬‬ ‫صنعت‬ ‫یادداشت‬ ‫داللی‬ ‫در لباس‬ ‫صنعت‬ ‫سیدمحمد بحرینیان‬ ‫پژوهشگر حوزه توسعه صنعت‬ ‫یکی از مش��کالت کشور در حوزه صنعت این‬ ‫است که مسئوالن تصمیم گیر اقتصادی‪ ،‬اهلیت‬ ‫حرفه ای نداش��ته و با در پیش گرفتن تبلیغ برای‬ ‫کمیت های اماری ایجاد صنایع‪ ،‬کوتوله پروری را‬ ‫رواج داده و واحده��ای صنایع دارای محصوالت‬ ‫مش��ابه را ان ه��م از نوع فناوری ه��ای پایین یا‬ ‫فناوری های متوس��ط پایی��ن‪ ،‬تکرار کرده اند‪ .‬در‬ ‫زمان جنگ تحمیلی‪ ،‬مخالفان پیش��رفت ایران‪،‬‬ ‫فهمیده بودند که ایران توانایی مقاومت دارد‪ ،‬اما‬ ‫اکنون شاهد هستند که صنایع کشور فشل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در دنیا فناوری صنایع طبق تقسیم بندی‬ ‫جهانی ‪ ۴‬دس��ته اس��ت‪ -۱ :‬صنایع با فناوری باال‬ ‫‪ -۲‬صنای��ع با فناوری متوس��ط باال ‪ -۳‬صنایع با‬ ‫فن��اوری متوس��ط پایین ‪ -۴‬صنایع ب��ا فناوری‬ ‫پایین‪.‬‬ ‫دش��منان ای��ران از زمانی که تحری��م را اغاز‬ ‫کردن��د‪ ،‬کامال فهمیده بودند اقتص��اد ما نه تنها‬ ‫در بخ��ش تولی��د صنعتی در بات�لاق واحدهای‬ ‫تک��راری دس��ته های ‪ ۳‬و ‪ ۴‬قرار دارد‪ ،‬بلکه حتی‬ ‫در بخش خدمات یا بخش کشاورزی هم با چنین‬ ‫اهمال کاری هایی مواجه است‪ .‬بیش از ‪ ۹۸‬درصد‬ ‫صنایعی که در داخل کش��ور ش��کل گرفته‪ ،‬در‬ ‫دسته های ‪ ۳‬و ‪ ۴‬است‪ ،‬همه کشورهای اطراف ما‬ ‫هم کم و بیش همین کاالها را تولید می کنند‪ .‬در‬ ‫ایران نتوانسته ایم از موقعیت طالیی جغرافیایی‬ ‫و اس��تراتژیک کش��ور با ‪ ۱۵‬همس��ایه هم مرز با‬ ‫واسطه و بی واسطه اب‪ ،‬بهره بگیریم‪ .‬با وجود این‬ ‫ظرفی��ت‪ ،‬ما قادر نبودیم مقابله کنیم و انها رویه‬ ‫عملکرد مس��ئوالن تصمیم گیر و سیاس��ت گذار‬ ‫اقتصادی ما را کامال ش��ناخته بودند و به صراحت‬ ‫گفتن��د اینه��ا نتوانس��تند کاری کنن��د‪ .‬پ��س‬ ‫اشتباه های خودمان بوده که ما را در این وضعیت‬ ‫ق��رار داده اس��ت‪ .‬در زمان جن��گ‪ ،‬به دلیل نبود‬ ‫کمک های خارجی و نیازهای مبرم و کمبودهای‬ ‫حیاتی که در کش��ورمان روی داد‪ ،‬یک سلس��له‬ ‫صنایع اساسی در کش��ور به وجود امد‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬فوالد مبارکه در زمان جنگ تاسیس شد‪،‬‬ ‫هرچن��د در مکان اش��تباه و بدون درنظر گرفتن‬ ‫ضروری��ات امای��ش علمی س��رزمین و به دالیل‬ ‫سیاس��ی منطقه ای و بر اثر نفوذ صاحبان قدرت‬ ‫منطقه ای در تصمیم گیری ها ایجاد شد و اکنون‬ ‫پیامده��ای همی��ن کارنابلدی ه��ا دام��ن حوزه‬ ‫تمدنی اصفهان را گرفته است‪.‬‬ ‫ی��ا برخی از صنایع مهم ابزارس��ازی را بدون‬ ‫اینکه فرصت قوام یافتن به انها بدهند با واردات‬ ‫بی روی��ه به نابودی کش��یدند‪ .‬ای��ن اقدامات به‬ ‫عمق تجربه صنعتی کش��ور اف��زود‪ ،‬اما این گونه‬ ‫فعالیت ها به ش��کل اصولی حمایت و پشتیبانی‬ ‫نش��د بلکه‪ ،‬برعکس‪ ،‬فعالیت های مونتاژی رواج‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫م��ا در‪ ۷۰‬س��ال گذش��ته‪ ،‬مراحل توس��عه را‬ ‫درست درک و طی نکرده ایم‪ ،‬البته ناگفته نماند‬ ‫که عم��وم دولت هایمان‪ ،‬نه هم��ه انها‪ ،‬اراده ای‬ ‫ه��م ب��رای توس��عه یافتن نداش��تند‪ .‬در این باره‬ ‫مس��تندات ارائه می ده��م البته ای��ن اطالعات‬ ‫مرب��وط به امارهایی اس��ت ک��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در ‪ 11‬بهمن ‪ ۱۳۹۶‬روی سایت‬ ‫خود قرار داده بود‪.‬‬ ‫ب��اور نمی کنید که ‪ ۴۵۳‬واح��د ابمیوه گیری‬ ‫دارای پروان��ه بهره ب��رداری داری��م و ‪ ۵۸۰‬واحد‬ ‫هم در دس��ت اجراست یا مثال ‪ ۷۶‬واحد سیمانی‬ ‫دارای پروان��ه بهره برداری و ‪ ۶۸‬واحد در دس��ت‬ ‫اجرا‪ ،‬همین طور‪ ۱۲۰‬واحد ماشین لباسشویی و‬ ‫ظرفشویی دارای پروانه بهره برداری و ‪ ۸۸‬واحد در‬ ‫دس��ت اجرای دیگر‪ ،‬یا ‪ ۱۲۳۸‬واحد فراورده های‬ ‫لبن��ی دارای پروان��ه بهره ب��رداری و ‪ ۶۹۰‬واحد‬ ‫در دس��ت اجرا‪ ،‬همچنی��ن ‪ ۱۴۷‬واحد تولیدی‬ ‫کالباس و سوس��یس دارای پروانه بهره برداری و‬ ‫‪ ۱۷۷‬واحد در دس��ت اجرا داریم‪ .‬این رش��ته سر‬ ‫دراز دارد ک��ه حاکی از نبود هیچ منطق عقالنی‬ ‫بر ان اس��ت‪ .‬از این قبی��ل واحدهای تکراری که‬ ‫صرفا به دلیل رعایت نکردن موضوع بس��یار مهم‬ ‫صرف��ه مقیاس‪ ،‬باع��ث نداش��تن توانایی هزینه‬ ‫در بخش تحقیق و توس��عه و بومی س��ازی کردن‬ ‫فناوری ش��ده و در نهایت تبدی��ل به واحدهای‬ ‫صرفا مونتاژکار(به واقع می ش��ود گفت داللی در‬ ‫لباس صنعت و اتش زدن بر ثروت ملی) شده اند‪،‬‬ ‫در اقتصاد ایران بسیار است‪.‬‬ ‫ایا این وضعیت‪ ،‬منافع بلندمدت و میان مدت‬ ‫جامع��ه را درب��ر دارد؟ مس��لما نه‪ .‬این ش��رایط‬ ‫محصول افق ژرف اندیش��ی نیس��ت و به احتمال‬ ‫زی��اد تنها هدف ان عوام گرایانه و س��اختن امار‬ ‫تصنعی‪ ،‬مس��ئوالن اقتصادی کش��ور اس��ت‪ .‬به‬ ‫همین دلیل می گویم به نظر می رس��د بس��یاری‬ ‫از مس��ئوالن اقتصادی در ایران اهلیت حرفه ای‬ ‫ندارند و هنوز هم همین شیوه انتخاب رایج است‪.‬‬ ‫بازار خودرو‬ ‫متعادل می شود‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت های فعلی‬ ‫خ��ودرو در بازار مورد تایید وزارتخانه نیس��ت‪ ،‬از طراحی طرح مالیات بر عایدی‬ ‫سرمایه خبر داد که در صورت تصویب از مابه التفاوت قیمت کارخانه و حاشیه بازار‬ ‫و از معامله گران خودرو مالیات اخذ می شود‪ .‬مهدی صادقی نیارکی در گفت وگو‬ ‫ب��ا ایرنا اف��زود‪ :‬تصویب این مالیات ویژه که به پیش��نهاد وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی به ستاد اقتصادی دولت رفته‪ ،‬می تواند حضور دالالن و واسطه گران را در‬ ‫ای��ن ب��ازار کمرنگ کند‪ .‬التهاب بازار خودرو ناش��ی از التهاب در بازارهای موازی‬ ‫بورس‪ ،‬طال‪ ،‬سکه‪ ،‬ارز‪ ،‬مسکن و‪ ...‬است؛ بنابراین واقعی سازی قیمت خودرو یکی‬ ‫از مهم ترین مس��ائل در این صنعت اس��ت و وزارتخانه با رهاس��ازی و ازادسازی‬ ‫قیمت ها مخالف اس��ت‪ .‬به گفته این مقام مس��ئول‪ ،‬قیمت خودرو باید براس��اس‬ ‫افزایش قیمت نهاده های تولید اصالح ش��ود تا خودروسازان دچار زیان عملیاتی‬ ‫نش��وند‪ ،‬زیرا تداوم زیان عملیاتی در ادامه تبدیل به زیان انباش��ته ش��ده که به‬ ‫مطالبات قطعه س��ازان منتقل شده یا ورشکستگی خودروسازان را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫اکنون عمده ورودی های این صنعت شامل مواد و محصوالت پتروشیمی‪ ،‬پلیمری‬ ‫و فل��زات به قیمت های جهانی تعیین می ش��ود‪ .‬ب��ه همین دلیل تغییرات قیمت‬ ‫نهاده های تولید هر ‪ ۳‬ماه یک بار و با اثربخشی تورم بخشی بانک مرکزی بررسی‬ ‫و اجازه تعیین قیمت های جدید به خودروس��ازان داده ش��ده است‪ .‬خودروسازان‬ ‫نی��ز باید ب��ا افزایش بهره وری و واگذاری دارایی های مازادش��ان‪ ،‬روی پروژه ها و‬ ‫پلتفرم های جدید و ارتقای داخلی س��ازی محصوالت فکر کنند‪ .‬صادقی نیارکی‬ ‫گفت‪ :‬تا ‪ ۲۵‬مرداد تولید خودرو در کشور در هم سنجی با سال گذشته رشد ‪۱۸‬‬ ‫درصدی داشته و خودروسازان موفق به تولید ‪ ۳۵۱‬هزار و ‪ ۸۹۵‬خودرو شدند‪.‬‬ ‫با تعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و راه اهن جمهوری اسالمی‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی جهرم به راه اهن متصل می شود‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرایند احداث‬ ‫انشعاب‬ ‫خط اهن‬ ‫اختصاصی به‬ ‫منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی جهرم‬ ‫در معاونت‬ ‫نوسازی و‬ ‫بهره برداری‬ ‫ایدرو بررسی‬ ‫شده و در حال‬ ‫پیگیری است‬ ‫برای ش��کوفایی اقتصادی و توس��عه صنعتی راهکارهای‬ ‫گوناگونی تجربه ش��ده اس��ت‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬مدیران‬ ‫اقتص��ادی برای کاهش هزینه های تولید و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫رونق ان به دنبال بس��تری بوده و هس��تند تا در مدت زمان‬ ‫کوتاهی اهداف درنظر گرفته ش��ده محقق ش��ود‪ .‬در بخش‬ ‫صنع��ت‪ ،‬ش��هرک های صنعت��ی کمک زی��ادی به کاهش‬ ‫هزینه ها کرده و در حوزه اقتصاد‪ ،‬مناطق ویژه اقتصادی در‬ ‫کنار مناطق ازاد تجاری کمک حال این امر مهم بوده است‪.‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی به محدوده جغرافیایی در داخل مرز‬ ‫کشور اطالق می شود که قوانین تجاری حاکم بر ان تا حد‬ ‫زیادی در قیاس با س��ایر نقاط کشور از محدودیت کمتری‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬این مناطق دارای چارچوب مناسبی برای‬ ‫ورود و ش��روع به فعالیت کارافرینان اس��ت‪ .‬برای مثال اگر‬ ‫میانگی��ن قیمت زمین در نقاط ش��هری‪ ،‬متری ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫تومان باش��د ش��ما می توانی��د در منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫زمین های��ی با قیمت زیر متری ‪ ۱۰۰‬هزار تومان خریداری‬ ‫کنید؛ عالوه بر این در منطقه ویژه اقتصادی پروانه کس��ب‬ ‫درامد و تولید با بررسی طرح توجیهی فنی‪ ،‬راحت تر صادر‬ ‫می ش��ود‪ .‬مناطق ویژه اقتصادی زیادی در کش��ور فعالیت‬ ‫دارند که بخش زیادی از ان تحت پوشش سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) اس��ت‪ .‬یکی از این مناطق‪،‬‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی جهرم اس��ت که در بزرگراه جهرم‪-‬‬ ‫شیراز و در فاصله حدود ‪ ۳۰‬کیلومتر از جهرم و در مجاورت‬ ‫پتروش��یمی جهرم قرار دارد‪ .‬عملیات اجرایی منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی جهرم که به عنوان نخس��تین منطقه ویژه استان‬ ‫فارس بعد از شیراز است‪ ،‬در دی ‪ ۱۳۹۰‬با حضور معاون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اغاز ش��د‪ .‬منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫جه��رم با وجود بزرگراه جهرم‪-‬ش��یراز و همچنین چندین‬ ‫طرح ترانزیتی البته فرودگاه جهرم و همچنین دسترسی به‬ ‫بنادر خلیج فارس و هم جواری با قطب کش��اورزی‪ ،‬معدنی‬ ‫س��رمایه گذاری اولیه می ش��ود به ویژه در مواردی که برای‬ ‫انجام سرمایه گذاری نیاز به تامین تجهیزات و‪...‬باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ اتصال به راه اهن‬ ‫قرار است راه اهن جمهوری اسالمی ایران به دنبال احداث دهکده‬ ‫لجستیک(بندر خشک) به وسیله ایدرو و راه اهن با توجه به اجرایی‬ ‫ش��دن فاز اول خط اه��ن ش��یراز‪-‬جهرم‪-‬الر‪-‬بندرعباس‪ ،‬مقدمات‬ ‫انش��عاب راه اهن اختصاصی را براس��اس ضوابط و مقررات موجود‬ ‫ملی و بین المللی فراهم کند‬ ‫و صنعتی و ش��یالت‪ ،‬ش��رایط مطلوبی برای سرمایه گذاران‬ ‫در این منطقه فراهم کرده اس��ت‪ .‬متصل بودن یک منطقه‬ ‫به ش��بکه ریلی کشور و از سوی دیگر‪ ،‬معافیت های مالیاتی‬ ‫این منطقه‪ ،‬بزرگ ترین انگیزه برای هر سرمایه گذار به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹ مزایای منطقه‬ ‫قوانین مرتبط با اش��تغال اف��راد و موضوعات بیمه تامین‬ ‫اجتماع��ی مش��ابه مناطق ازاد اس��ت؛ بنابراین هزینه های‬ ‫باالس��ری ب��رای کارفرمای��ان به مراتب کمتر از س��رزمین‬ ‫اصل��ی اس��ت و محدودیت ه��ای قان��ون کار در س��رزمین‬ ‫اصلی در مناطق جاری نیس��ت‪ .‬هرگون��ه مبادالت تجاری‬ ‫بین ش��رکت های مس��تقر در مناطق ویژه و ازاد از پرداخت‬ ‫مالیات ارزش افزوده معاف است‪ .‬معافیت های گمرگی قابل‬ ‫اعم��ال در منطقه موج��ب کاهش قابل توج��ه هزینه های‬ ‫مدیرعام��ل منطق��ه ویژه اقتصادی جه��رم از اتصال این‬ ‫منطقه ویژه به راه اهن سراسری کشور خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایدرونی��وز‪ ،‬پی��ام فخرو‪ ،‬مدیرعامل منطق��ه ویژه اقتصادی‬ ‫جه��رم با اش��اره به جلس��ه مش��ترک مدیرعام��ل راه اهن‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و معاون نوس��ازی و بهره برداری‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت‪ :‬فرایند های‬ ‫احداث انشعاب خط راه اهن اختصاصی به این منطقه ویژه‬ ‫در معاونت نوس��ازی و بهره برداری ایدرو بررس��ی ش��ده و‬ ‫ب��ا تعامل راه اهن جمهوری اس�لامی و هم��کاری نهادها و‬ ‫مسئوالن منطقه ای در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬قرار اس��ت راه اهن جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران به دنبال احداث دهکده لجس��تیک(بندر خش��ک)‬ ‫به وس��یله ایدرو و راه اهن با توجه به اجرایی ش��دن فاز اول‬ ‫خط اهن ش��یراز‪-‬جهرم‪-‬الر‪-‬بندرعباس‪ ،‬مقدمات انشعاب‬ ‫راه اه��ن اختصاصی را براس��اس ضواب��ط و مقررات موجود‬ ‫مل��ی و بین المللی فراهم کند‪ .‬به گفت��ه مدیرعامل منطقه‬ ‫وی��ژه اقتصادی جهرم جزئیات اجرایی تفاهم بین راه اهن و‬ ‫ایدرو در کارگروه مشترک دو سازمان بررسی و نهایی سازی‬ ‫می ش��ود‪ .‬فخ��رو افزود‪ :‬دهک��ده لجستیک(بندرخش��ک)‬ ‫در مح��دوده ف��از دو این منطقه ویژه اقتصادی در دس��ت‬ ‫راه اندازی اس��ت ک��ه با توجه به مجاورت بزرگراه ش��یراز‪-‬‬ ‫جهرم‪-‬الر‪-‬بندرعباس و فرودگاه درحال توسعه برای حمل‬ ‫بار ظرفیت مناس��بی را فراهم می کند‪ .‬گفتنی است منطقه ‬ ‫وی��ژه اقتصادی جهرم‪ ،‬در زمینی به حدود ‪ ۳۴۰‬هکتار زیر‬ ‫نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قالب ‪ ۲‬فاز‬ ‫در حال تکمیل زیرس��اخت های توسعه صنعتی و بازرگانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫نظارت بر تاکسی های اینترنتی در انتظار سامانه «سماس»‬ ‫مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی ش��هرداری تهران درباره نحوه‬ ‫نظ��ارت بر تخلفات رانندگان مس��افربرهای اینترنتی توضیحاتی‬ ‫را ارائه کرد‪.‬‬ ‫علیرض��ا قن��ادان در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درب��اره نحوه نظارت‬ ‫بر تاکس��ی های اینترنت��ی اظهارکرد‪ :‬در ایین نام��ه نظارتی این‬ ‫تاکس��ی ها که از س��وی وزارت کشور تاکید ش��ده تخلفات انها‬ ‫در دو قالب صنفی و حمل ونقلی تعریف ش��ده اس��ت که جدول‬ ‫مشخص و قابلیت تکمیل شدن دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬عمده مشکالتی‬ ‫که مردم از انها ناراضی هس��تند مانند درخواس��ت مبلغ باالتر‪،‬‬ ‫پیاده یا س��وار کردن در محل های نامناس��ب و‪ ...‬مربوط به حوزه‬ ‫تخلفات صنفی می ش��ود که براس��اس ایین نامه باید این تخلف‬ ‫براب��ر قان��ون نظام صنف��ی در اتحادیه ه��ا و اتاق اصن��اف مورد‬ ‫رس��یدگی قرار گیرد‪ .‬قنادان گفت‪ :‬برخی تخلفات که مربوط به‬ ‫وضعیت راننده و خودرو است مانند نداشتن معاینه فنی‪ ،‬رعایت‬ ‫نک��ردن پروتکل های حمل ونق��ل و‪ ...‬مربوط به ش��اخه تخلفات‬ ‫حمل ونقلی اس��ت که رس��یدگی به ای��ن تخلف��ات مانند نحوه‬ ‫رسیدگی به تخلفات شرکت های بخش خصوصی است و نظارت‬ ‫بر انها به وس��یله سامانه «س��ماس» وزارت کشور انجام می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬براس��اس اطالعات ما طراحی این سامانه در مراحل‬ ‫نهایی قرار دارد و پس از برقراری دسترسی شهرداری ها‪ ،‬در انجا‬ ‫تمام اطالعات س��فر‪ ،‬خودرو و‪ ...‬درج می شود تا بتوانیم مستندتر‬ ‫پیش بینی بازار خودرو در شرایط ثبات اقتصادی‬ ‫ی��ک فعال بازار خودرو اظهارکرد‪ :‬باوجود اینکه در یک ماه‬ ‫گذش��ته با افزایش قیمت ارز ش��اهد افزای��ش قیمت خودرو‬ ‫بودیم‪ ،‬اما با کاهش نرخ دالر در هفته گذش��ته و در صورتی‬ ‫ک��ه انتظار کاه��ش ‪ ۷‬و ‪ ۸‬درصدی قیمت خ��ودرو می رفت‪،‬‬ ‫قیم��ت خودروه��ا کاه��ش چش��مگیری نداش��تند‪ .‬کاظم‬ ‫محمدی نیکخ��واه در گفت وگو با خبرخ��ودرو گفت‪ :‬باوجود‬ ‫اینکه در یک ماه گذش��ته با افزایش قیمت ارز شاهد افزایش‬ ‫قیم��ت خ��ودرو بودی��م‪ ،‬اما با کاهش ن��رخ دالر در هفته گذش��ته و در‬ ‫صورتی که انتظار کاهش ‪ ۷‬و ‪ ۸‬درصدی قیمت خودرو می رفت‪ ،‬قیمت‬ ‫ان کاهش چشمگیری نداشته است‪ .‬عالوه بر اینکه به دلیل انجام نشدن‬ ‫معامله در بازار نمی توان کاهش قیمت خودرو را به تناسب کاهش قیمت‬ ‫ارز مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین بازار خودرو همچنان در بالتکلیفی‬ ‫به سر می برد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬باتوجه به اینکه درحال حاضر خودرو‬ ‫کارتکس��ی وج��ود ن��دارد و خودروس��ازان و کمپانی ها ب��ه روز خودرو‬ ‫نمی فروش��ند‪ ،‬خودروهایی که تاریخ تحویل انها ‪ ۶‬ماه قبل بوده و تولید‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬به ش��مار می رود اگر همچنان در پارکینگ باقی بمانند بیمه‬ ‫و باتری انها مس��تهلک ش��ده و به قیمت استهالک معامله می شوند‪ ،‬در‬ ‫با تخلفات احتمالی برخورد کنیم که البته این سامانه در مراحل‬ ‫پایانی قرار دارد و امیدواریم از سوی وزارت کشور هرچه سریع تر‬ ‫به چرخه نظارت وارد شود‪.‬‬ ‫گفتنی است س��امانه سماس‪ ،‬مطابق با دس��تورالعمل نظارت‬ ‫بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوش��مند مس��افر از‬ ‫س��وی وزارت کش��ور برای ثبت برخط اطالعات سفرها طراحی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تقاضامحور بودن فعالیت اتوبوسرانی پایتخت‬ ‫صورتی که همان خودرو صفری اس��ت که از کارخانه تحویل‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬این فعال بازار خودرو درباره تاثیر توقف‬ ‫تولی��د پراید و پژو ‪ ۴۰۵‬بر بازار خودرو گفت‪ :‬توقف تولید این‬ ‫دو خودرو تاثیری بر بازار خودرو نگذاش��ته و نخواهد گذاشت‬ ‫چراکه انچه در این بازار تاثیر بس��یاری داش��ته‪ ،‬تورمی است‬ ‫که ایجاد ش��ده و ان را در بالتکلیفی قرار داده است‪ .‬بنابراین‬ ‫هم��ان طور که با توق��ف تولید پیکان اتف��اق خاصی نیفتاد‪،‬‬ ‫توق��ف تولی��د پراید و پ��ژو ‪ ۴۰۵‬نقش چندانی در ب��ازار خودرو نخواهد‬ ‫داشت و خودروهای دیگری جایگزین انها خواهد شد‪ .‬محمدی نیکخواه‬ ‫با اش��اره به راهکاره��ای الزم برای کنترل قیمت خ��ودرو در بازار بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��ا افزایش عرضه و عدم فروش قطره چکان��ی خودرو و اجتناب از‬ ‫روش های فروش اینترنتی و قرعه کشی می توان قیمت ها را کنترل کرد‬ ‫زی��را روش های فروش به صورت بخت ازمای��ی موجب کمبود خودرو و‬ ‫افزایش تقاضای کاذب می شود‪ .‬این فعال بازار خودرو در پایان وضعیت‬ ‫ب��ازار خ��ودرو در اینده را غیرقاب��ل پیش بینی دانس��ت و تصریح کرد‪:‬‬ ‫پیش بینی بازار خودرو فقط در صورت ثبات اقتصادی میسر خواهد بود‬ ‫و با نوسانات قیمت ارز نمی توان پیش بینی درستی از بازار خودرو داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی شهرداری‬ ‫ته��ران گف��ت‪ :‬در اواخ��ر هفت ه و روز ه��ای تعطیل‬ ‫بیش��تر خط��وط اتوبوس��رانی مس��افر کمت��ری‬ ‫دارن��د‪ ،‬ام��ا در بعض��ی از خط��وط این گون��ه‬ ‫نیس��ت‪ .‬محم��ود ترف��ع‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت واحد‬ ‫اتوبوسرانی ش��هرداری تهران در گفت وگو با باشگاه‬ ‫خبرن��گاران جوان‪ ،‬با بیان اینک��ه تمامی اتوبوس ها‬ ‫دارای سیس��تم مکان یاب هس��تند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬براس��اس نیاز و‬ ‫تعداد مسافر ها‪ ،‬زمان اعزام اتوبوس ها در هر خط و در روز های‬ ‫مختلف هفته متفاوت اس��ت‪ .‬ترفع با اشاره به تقاضامحور بودن‬ ‫فعالی��ت اتوبوس��رانی افزود‪ :‬در اواخر هفت��ه و روز های تعطیل‬ ‫بیش��تر خطوط اتوبوس��رانی مسافر کمتری دارند‪ ،‬اما در بعضی‬ ‫از خطوط این گونه نیس��ت و تقاضا در اواخر هفته بیش��تر است‬ ‫ک��ه این موضوع را اتوبوس��رانی در نظ��ر دارد‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫برنامه ری��زی در خط ‪ ۷‬اتوبوس ه��ای تندرو(تجریش‪-‬راه اهن)‬ ‫براس��اس مس��افرها بوده و در س��اعات مختل��ف فاصله زمانی‬ ‫رس��یدن اتوبوس ها به ایس��تگاه ها متفاوت اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت واحد اتوبوسرانی ش��هرداری تهران با اشاره‬ ‫به کاهش تعداد مسافران گفت‪ :‬با شیوع کرونا تعداد‬ ‫جابه جای��ی مس��افر از یک میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر‬ ‫ب��ه ‪ ۵۰۰‬هزار نفر کاهش پیدا کرده اس��ت و همین‬ ‫موض��وع باعث ش��ده بخش خصوص��ی از این ماجرا‬ ‫ضرر کند و فعالیت ش��ان را کاه��ش دهند‪ ،‬البته در‬ ‫این میان میزان فعالیت اتوبوس های تندرو و س��ایر‬ ‫اتوبوس ها با کاهش مسافر تغییری نکرده است‪ .‬ترفع افزود‪ :‬در‬ ‫ایس��تگاه هایی که مسافر زیادی دارند برای ایجاد فاصله گذاری‬ ‫بهت��ر اتوبوس ه��ای خالی اعزام می ش��وند‪ ،‬به همی��ن دلیل از‬ ‫مردم تقاضا داریم زمانی که اتوبوس وارد ایس��تگاه می ش��ود و‬ ‫ش��لوغ است از ان اس��تفاده نکنند و با صبر بیشتر اتوبوس های‬ ‫بعدی و خلوت تر را برای س��فر خ��ود انتخاب کنند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران با اشاره به اقدامات‬ ‫مختلف برای رعایت دس��تورالعمل های بهداشتی گفت‪ :‬ما این‬ ‫اطمینان خاطر را می دهیم که تمامی دس��تورالعمل ها در حال‬ ‫انجام هستند و حتی اقداماتی را فراتر از ان انجام داده ایم‪.‬‬ ‫داخلی سازی قطعات خودروهای چینی تا ‪ ۴‬سال اینده‬ ‫در حال��ی واردات قطعات در چند وقت اخیر همزمان با مش��کالت‬ ‫ارزی از یک س��و و مسدود شدن مرزها با شیوع کرونا محدودشده که‬ ‫فعاالن بازار ل��وازم یدکی این روزها به دنبال تامین نیاز مصرف کننده‬ ‫حتی با تکیه بر تولید داخلی هس��تند‪ ،‬به گون��ه ای که به گفته فعاالن‬ ‫ای��ن بازار هم اکن��ون تولیدکنندگان داخلی به س��مت تولید قطعات‬ ‫خودروه��ای چین��ی و کره ای حرکت کرده و پیش بینی می ش��ود در‬ ‫‪ ۵‬س��ال اینده همه قطعات خودروهای چینی در ایران داخلی سازی‬ ‫شود‪ .‬به گزارش خودروکار‪ ،‬در شرایطی که بازار لوازم یدکی این روزها‬ ‫با چالش کمبود قطعه مواجه است که سازندگان داخلی در چند وقت‬ ‫اخیر در کنار پروژه های داخلی سازی گام هایی برای تامین نیاز داخل‬ ‫برداش��ته اند‪ .‬البت��ه تولید قطعات مورد نیاز بازار این روزها بیش��تر از‬ ‫س��وی تولیدکنندگانی انجام می ش��ود که خود در ب��ازار لوازم یدکی‬ ‫حضور دارند و محصول را بدون واس��طه در اختی��ار مصرف کننده ها‬ ‫قرار می دهند‪ .‬در این ش��رایط‪ ،‬به نظر می رسد همگام با داخلی سازی‬ ‫صنعت قطعه‪ ،‬به زودی ش��اهد خودکفایی بازار از واردات محصوالتی‬ ‫باش��یم که نمونه مشابه ان در داخل وجود دارد‪ .‬سیدمهدی کاظمی‪،‬‬ ‫س��خنگوی اتحادیه فروش��ندگان لوازم یدک��ی خودرو و‬ ‫ماش��ین االت تهران با بیان اینکه حدود ‪ ۲۰‬درصد اعضای‬ ‫این اتحادیه را تولیدکنندگان قطعات تش��کیل می دهند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این میزان تولیدکننده هم نس��بت ب��ه تولید و هم‬ ‫توزیع در س��طح بازار اقدام می کنند و محصوالت تولیدی‬ ‫خود را به طور مس��تقیم به فروش می رس��انند و بخشی از‬ ‫این تولیدات را با س��ود اندک در اختیار فروش��ندگان بازار‬ ‫ل��وازم یدکی قرار می دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬باتوج��ه به امار موجود در این‬ ‫زمینه هم اکنون فعاالن این حوزه س��ه شیفته در حال تولید هستند‪،‬‬ ‫چراک��ه تقاضا برای محص��والت داخلی وج��ود دارد‪ .‬کاظمی با بیان‬ ‫اینکه حدود ‪ ۹۰‬درصد نیاز قطعه خودروهای قدیمی از جمله پراید و‬ ‫پژو و ح��دود ‪ ۴۰‬درصد خودروهای به روزتر از طریق تولیدات داخلی‬ ‫تامین می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به تازگی تولیدکننده ها به سمت تولید‬ ‫قطعات خودروهای چینی و کره ای حرکت کرده اند‪ ،‬چراکه این دسته‬ ‫از خودروه��ا ب��ه مرور زمان نیاز به قطعات پی��دا می کنند و از انجا که‬ ‫امکان واردات به صورت محدود وج��ود دارد‪ ،‬تولیدکنندگان داخلی‬ ‫به دنبال تولید این دس��ته از قطعات هس��تند‪ .‬سخنگوی‬ ‫اتحادیه فروش��ندگان لوازم یدکی خودرو و ماش��ین االت‬ ‫تهران با تاکید بر اینکه با این روند پیش بینی می ش��ود که‬ ‫قطعات خودروهای چینی تا ‪ ۴‬سال اینده به طور کامل در‬ ‫ایران به تولید برس��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر استقبال از‬ ‫قطعات تولید داخل افزایش یافته به طوری که در مقایس��ه‬ ‫ی��ک قطعه ایرانی با نمونه مش��ابه‪ ،‬قطع��ه تولید داخل در‬ ‫اولویت انتخاب قرار می گیرد و پس از ان انتخاب با قطعه اصلی کشور‬ ‫تولیدکننده است اما از بازار واردات ازاد‪ ،‬کمتر استقبال می شود‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬هم اکنون قطعات در بازار با ‪ ۳‬عنوان‪ ،‬شرکت‪ ،‬اصلی و‬ ‫واردکننده عرضه می شود‪ ،‬افزود‪ :‬در میان این دسته از قطعات‪ ،‬قیمت‬ ‫قطعات وارداتی تا اندازه ای ارزان تر از س��ایر قطعات بوده و از کیفیت‬ ‫پایین تری برخوردارند‪ .‬قطعات ش��رکتی نیز شامل قطعاتی است که‬ ‫از س��وی ش��رکت های تولیدکننده خودرو وارد ایران شده و با عنوان‬ ‫برند خود‪ ،‬نس��بت به عرضه ان اقدام می کند که این دس��ته از قطعات‬ ‫از کیفی��ت باالیی برخوردار هس��تند‪ .‬در نهایت نیز قطعات اصلی که‬ ‫به وس��یله واردکننده ه��ا از ش��رکت های رس��می واردکننده خودرو‬ ‫تامین و وارد می شود‪ .‬کاظمی با بیان اینکه هم اکنون تولیدکنندگان‬ ‫ب��زرگ داخلی در ردیف قطعات ش��رکتی قرار می گیرن��د‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر محصوالت تولی��دی تولیدکننده ه��ای داخلی قوی‬ ‫در اختیار ش��رکت های بزرگ ق��رار می گیرد و باق��ی تولیدکننده ها‬ ‫محصوالت خ��ود را وارد بازار فروش می کنند با این حال این دس��ته‬ ‫از قطعات در مقایس��ه با نمونه های مش��ابه از کیفیت باالیی برخوردار‬ ‫هستند‪ ،‬چراکه رقابت در این حوزه بسیار باالست‪ .‬سخنگوی اتحادیه‬ ‫ل��وازم یدکی تهران در تش��ریح اختالف قیم��ت محصوالت داخلی و‬ ‫مش��ابه نی��ز اظهارکرد‪ :‬بدون ش��ک قیمت قطعات ایرانی نس��بت به‬ ‫قطعات مش��ابه خارجی حدود ‪ ۳۰‬درصد ارزان تر است که این میزان‬ ‫نس��بت به قطعات وارداتی که از کیفیت پایین تری برخوردار هستند‪،‬‬ ‫چن��دان تفاوتی ندارد اما اگر میزان زی��ادی واردات از ان قطعه انجام‬ ‫ش��ود به طور قطع قیمت این دسته از قطعات پایین تر از تولید داخلی‬ ‫است اما در نهایت به مصرف کنندگان توصیه می شود نیاز خود را یا از‬ ‫شرکت ها تامین کنند یا به دنبال قطعه اصلی باشند‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1594‬‬ ‫پیاپی ‪2912‬‬ ‫جهش تولید‪ ،‬صادرات‬ ‫و ارزاوری« فوالد»‬ ‫جلوگیری از خام فروشی با توسعه معادن‬ ‫عی��ار اهن ‪ ۶۲‬و ‪ ۶۵‬درصد اس��ت‪ .‬بهره ب��رداری کامل از این‬ ‫کارخانه زمینه اش��تغال مس��تقیم ‪ ۴۳۰‬نفر را فراهم می کند‪.‬‬ ‫دوره احداث کارخانه کنسانتره سنگ اهن هماتیتی به همراه‬ ‫باطله برداری و اماده س��ازی معدن سنگ اهن رضوان ‪ ۱۸‬ماه‬ ‫طول می کشد‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۴‬استارت اپ‬ ‫معدنی در ایمینو‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ فراوری مس و تولید منیزیت‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‹ ‹ توسعه فراوری مواد معدنی‬ ‫توس��عه فراوری طال‪ ،‬س��ولفات س��دیم و س��رب و روی و‬ ‫تولید کنس��انتره س��نگ اهن در استان خراس��ان جنوبی از‬ ‫جمله طرح های توس��عه بخش معدن است‪ .‬خراسان جنوبی‬ ‫با داش��تن ‪ ۵۸۹‬معدن البوم متنوعی از معادن اس��تان دارد‪.‬‬ ‫اکن��ون ‪ ۲‬واحد فراوری طال‪ ۳ ،‬واحد منیزیت‪ ۳ ،‬واحد صنایع‬ ‫ف��والدی و ‪ ۴‬واح��د در حوزه زغال در این اس��تان مورد توجه‬ ‫ی مواد معدنی و‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬همچنین در زمینه فراور ‬ ‫طرح های توسعه الستیک ‪ ۳‬طرح توسط سازمان گسترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران و طرح هایی توسط ستاد اجرایی فرمان‬ ‫امام (ه) در دس��ت اجراست که نوید می دهد شرایط خوبی در‬ ‫این استان فراهم شود‪ .‬امارها نشان می دهد در سال های اخیر‬ ‫اقدام های الزم در صنایع معدنی این اس��تان انجام شده است؛‬ ‫از جمل��ه اینکه ظرفیت ذخایر معدنی از ‪ ۱۱‬به ‪ ۱۷‬میلیون تن‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ احداث کارخانه دانه بندی و باریت‬ ‫از دیگ��ر طرح ها می توان به اح��داث کارخانه دانه بندی و‬ ‫میکرونیزه باریت در استان خراسان شمالی اشاره کرد‪ .‬ساالنه‬ ‫به ط��ور میانگین ‪ ۶‬هزار تن س��نگ باریت از ‪ ۸‬معدن فعال در‬ ‫بخش مرزی جرگالن در شهرس��تان راز و جرگالن این استان‬ ‫استخراج می ش��ود‪ .‬ظرفیت اسمی استخراج باریت از معادن‬ ‫این منطقه ‪ ۸‬هزار تن در س��ال اعالم ش��ده و استخراج در این‬ ‫منطقه باتوجه به ظرفیت مش��خص شده و پروانه بهره برداری‬ ‫معادن صورت می گیرد‪ .‬گفتنی اس��ت راز‪ ،‬مرکز شهرس��تان‬ ‫مرزی راز و جرگالن در ‪ ۱۲۰‬کیلومتری مرکز خراسان شمالی‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹احداث کارخانه تولید کنسانتره‬ ‫اح��داث کارخانه تولید کنس��انتره از معادن س��نگ اهن‬ ‫اس��تان هرمزگان‪ ،‬یکی از مهم تری��ن الزام های تحقق اهداف‬ ‫در صنعت فوالد و تامین س��نگ اهن مورد نیاز اس��ت‪ .‬س��ال‬ ‫گذش��ته بزرگ تری��ن مع��دن س��نگ اهن هرم��زگان با نام‬ ‫س��نگ اهن رضوان در ‪ ۷۰‬کیلومتری ش��مال بندرعباس به‬ ‫بهره برداری رسید‪ .‬براساس عملیات پی جویی‪ ،‬میزان ذخیره‬ ‫معدن س��نگ اهن رضوان از ‪ ۲.۵‬میلیون ت��ن به ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫ت��ن افزایش پیدا کرده و موجب ش��ده این مع��دن به عنوان‬ ‫بزرگ ترین معدن س��نگ اهن در اس��تان هرمزگان شناخته‬ ‫شود‪ .‬از دیگر اقدام های مهم برای توسعه صنعت فوالد کشور‪،‬‬ ‫اغاز عملی��ات بزرگ ترین کارخانه کنس��انتره س��نگ اهن‬ ‫هماتیتی کش��ور در هرمزگان در تابس��تان سال گذشته بود‪.‬‬ ‫بهره ب��رداری از این کارخانه دغدغه فع��االن این حوزه برای‬ ‫تامین مواد اولیه را تا حدودی برطرف کرده اس��ت‪ .‬فراوری و‬ ‫تولید یک میلیون تن کنس��انتره اهن با عیار ‪ ۶۲‬و ‪ ۶۵‬درصد‪،‬‬ ‫تامین خوراک کارخانه های گندله سازی مادکوش هرمزگان‬ ‫و تولید محصوالت صادرات محور از شاخص های مهم کارخانه‬ ‫کنس��انتره سنگ اهن هماتیتی معدن رضوان است‪ .‬کارخانه‬ ‫تولید کنس��انتره س��نگ اهن هماتیتی شرکت پدیده کاوش‬ ‫ایرانیان رض��وان بندرعباس دارای ظرفیت ورودی ‪ ۲‬میلیون‬ ‫تن س��نگ اهن خ��ام و خروجی محصول ی��ک میلیون تن با‬ ‫ف��راوری مس و تولید منیزیت کلس��ینه و توس��عه معادن‬ ‫اس��تان سیستان و بلوچس��تان از طرح های توسعه معدن در‬ ‫جنوب ش��رق کشور به شمار می رود‪ .‬کارخانه فراوری مس با‬ ‫ظرفیت اسمی و تولید هزار تن پودر مس و ‪ ۷۰۰‬تن کاتد مس‬ ‫در ناحی��ه صنعتی نصرت اباد زاهدان در حال فعالیت اس��ت‪.‬‬ ‫انتظار می رود پس از اخذ تسهیالت تا زمستان امسال کارخانه‬ ‫لیچینگ مس در این منطقه به بهره برداری برس��د‪ .‬همچنین‬ ‫بهره برداری از دومین واحد دانه بندی و پرعیارسازی منیزیت‬ ‫نوک اباد نصرت اباد پیش بینی ش��ده است‪ .‬واحد دانه بندی و‬ ‫پرعیارسازی منیزیت نوک اباد نصرت اباد با پیشرفت فیزیکی‬ ‫‪ ۹۸‬درصدی به زودی افتتاح می شود‪ .‬سهامدار و سرمایه گذار‬ ‫واحد دانه بندی و پرعیارس��ازی منیزیت نوک اباد نصرت اباد‪،‬‬ ‫ش��رکت س��هامی خاص تهیه و تولید مواد نسوز کشور است‬ ‫که اکنون خطوط تولید این واحد دانه بندی و پرعیارس��ازی‬ ‫به طور کامل به بهره برداری رسیده و فعال است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تولید کربنات سدیم‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬پروژه تولید کربنات سدیم با ظرفیت یک‬ ‫میلی��ون تن به عنوان یکی از پروژه ه��ای اقتصاد مقاومتی در‬ ‫اس��تان فارس فعال ش��د‪ .‬اکنون با بهره برداری از این پروژه‪،‬‬ ‫ای��ران در جمع ‪ ۵‬تولیدکننده کربنات س��دیم در جهان قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬تا سال های اخیر صنایع شیمیایی تولید چسب‪،‬‬ ‫جوش ش��یرین‪ ،‬مواد شوینده و بهداش��تی و صنایع شیشه و‬ ‫سرامیک کش��ور نیاز خود را با قیمت های باال از خارج تامین‬ ‫می کردن��د‪ .‬اکنون باتوجه به در دس��ترس و ارزان بودن مواد‬ ‫اولیه این صنعت (س��نگ اهک و س��نگ نمک) که در معادن‬ ‫اس��تان فارس به می��زان زیادی یافت می ش��ود‪ ،‬این صنعت‬ ‫با ارزش افزوده باال و اش��تغالزا در کش��ور مطرح ش��ده است‪.‬‬ ‫گفتنی است ماش��ین االت و تجهیزات مورد نیاز این صنعت‬ ‫نیز داخلی س��ازی شده است‪ .‬همچنین تولید کربنات کلسیم‬ ‫از معادن اهک و نمک استان بوشهر در قالب یک پروژه اقتصاد‬ ‫مقاومتی در سال ‪ ۱۳۹۹‬در جریان است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫برای توسعه‬ ‫مناطق‬ ‫کم برخوردار‬ ‫کشور باید بر‬ ‫توسعه معادن‬ ‫و صنایع معدنی‬ ‫تاکید کرد‬ ‫رئیس هی��ات عامل‬ ‫ایمی��درو و هیات همراه‬ ‫از مرک��ز نواوری معادن‬ ‫و صنایع معدن��ی ایران‬ ‫(ایمین��و) بازدی��د کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط‬ ‫عموم��ی ایمی��درو‪،‬‬ ‫خ��داداد غریب پور ضمن بازدید از مرکز نواوری معادن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی ایران‪ ،‬در جری��ان فعالیت این مرکز‬ ‫و اس��تارت اپ های مس��تقر در ان ق��رار گرفت‪ .‬در این‬ ‫مرک��ز‪ ،‬فضا برای فعالیت ‪ ۶‬اس��تارت اپ فراهم ش��ده‬ ‫که در حال حاضر ‪ ۴‬اس��تارت اپ ش��امل «شبیه سازی‬ ‫گمانه ه��ای اکتش��افی»‪« ،‬مدیری��ت باطله ه��ای‬ ‫معدن��ی»‪« ،‬افزای��ش بازیابی سیس��تم های لیچینگ‬ ‫و بیولیچین��گ م��س با اس��تفاده از االینده های گازی‬ ‫خروجی از دودکش کارخانه ها» و «ساخت و راه اندازی‬ ‫نخستین سامانه اکتشافات زمین شناسی‪-‬ژئوفیزیکی‬ ‫(مغناطیس سنجی) هوابرد پهپادی» فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫‪ ۴‬استارت اپ یادشده از میان ‪ ۱۵‬ایده برگزیده دومین‬ ‫جشنواره اینوماین پس از انجام مصاحبه‪ ،‬حائز شرایط‬ ‫برخ��ورداری از خدمات مرکز نواوری ایمینو ش��دند و‬ ‫اکنون دوره ش��کل دهی را تا زمان انعقاد قرارداد قطعی‬ ‫ب��ا هدف برخورداری از س��ایر امتیازات ش��تابدهی در‬ ‫بخش اس��تارت اپ ها ط��ی می کنند‪ .‬در ای��ن بازدید‪،‬‬ ‫عباس نعیمی قائم مقام ایمیدرو‪ ،‬اردشیر سعدمحمدی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ای��ران‪ ،‬وجیه اله‬ ‫جعفری مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬امیر خرمی ش��اد معاون برنامه ریزی و توانمندی‬ ‫ایمی��درو‪ ،‬غالمرض��ا روزبهان��ی مع��اون اداری و مالی‬ ‫ایمی��درو‪ ،‬محم��د اقاجانلو معاون طرح های توس��عه‬ ‫معدن و صنایع معدنی‪ ،‬سیدرضا عظیمی مدیر اجرایی‬ ‫و دبیر ش��ورای هماهنگ��ی طرح احیا‪ ،‬فعال س��ازی و‬ ‫توس��عه معادن کوچک مقی��اس‪ ،‬غالمرضا مالطاهری‬ ‫مدیر ام��وزش‪ ،‬پژوه��ش و فناوری ایمی��درو‪ ،‬مهدی‬ ‫شاه محمدی مدیر منابع انسانی و پشتیبانی ایمیدرو و‬ ‫محمد سپهر مدیر روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو را همراهی می کردند‪.‬‬ ‫نگین پاالیشی کشور همچنان می درخشد‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نفت س��تاره خلیج ف��ارس در‬ ‫اس��تانه ی هفت��ه ی دولت ب��ه تش��ریح اقدامات یک‬ ‫ساله ی این ابرپاالیشگاه پرداخت‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت نفت س��تاره‬ ‫خلیج فارس‪« ،‬محمدعلی دادور» ضمن گرامیداش��ت‬ ‫یاد ش��هیدان رجای��ی و باهنر و تبریک به مناس��بت‬ ‫فرا رس��یدن هفته ی دولت‪ ،‬به تش��ریح اهم اقدامات‬ ‫ابرپاالیش��گاه ستاره خلیج فارس در یک سال گذشته‬ ‫پرداخ��ت و گفت‪ :‬اگر چه افزایش تحریم ها و ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا ش��رایط ویژه ای را بر کشور حاکم کرد‬ ‫اما باز هم توانس��تیم ب��ا همت مدیران‪ ،‬مهندس��ان‪،‬‬ ‫کارگران و کارکنان این پاالیش��گاه و پشتیبانی ارکان‬ ‫مختلف نظام به ویژه مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش‬ ‫و پخش فراورده های نفت��ی اقدامات ماندگاری را در‬ ‫صنعت پاالیشی کشور به یادگار بگذاریم‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای طرح افزایش ظرفیت‬ ‫وی به ط��رح «افزایش ظرفی��ت و رفع گلوگاه های‬ ‫س��ه فاز موجود» پاالیشگاه به عنوان اصلی ترین طرح‬ ‫در حال اجرای مدت اخیر اشاره کرد و افزود‪ :‬در اغاز‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬با توجه به محدودیت ه��ای مالی و افزایش‬ ‫تحریم ها و مقرون به صرفه نبودن س��اخت فیزیکی فاز‬ ‫چهار‪ ،‬توسعه نرم افزاری جایگزین توسعه فیزیکی شد‬ ‫و رسیدن به هدف با کمترین میزان اعتبارات به پیش‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت ستاره خلیج فارس تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با افزایش ظرفیت پاالیش��ی در هر ‪ ۳‬فاز از ‪۱۲۰‬‬ ‫به ‪ ۱۸۰‬هزار بش��که‪ ،‬تولید مورد انتظار از فاز ‪ 4‬در ‪۳‬‬ ‫فاز موجود تقسیم و این اقدام سبب افزایش بهره وری‬ ‫و س��وداوری ش��رکت‪ ،‬باال بردن ذخایر اس��تراتژیک‬ ‫بنزین و افزایش ایجاد فرصت های صادراتی شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ش��رایط کنونی گام نخس��ت طرح‬ ‫افزای��ش ظرفیت و رفع گلوگاه های فازهای س��ه گانه‬ ‫پاالیش��گاه تا حصول ب��ه ظرفیت ‪ 450‬هزار بش��که‬ ‫در روز ب��ا موفقی��ت انج��ام ب��ه توان داخل��ی ضامن‬ ‫موفقیت های روزافزون اس��ت پذیرفته و گام دوم ان‬ ‫نیز تا پایان سال اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد جهش تولید‬ ‫دادور به تشریح میزان دریافت خوراک در پاالیشگاه‬ ‫س��تاره خلیج فارس پرداخت و بیان داشت‪ :‬با تالش‬ ‫ش��بانه روزی و هم��ت واالی مهندس��ان کارازموده‬ ‫و کارگ��ران ماهر این ابرپاالیش��گاه‪ ،‬مق��دار خوراک‬ ‫دریافتی در س��ال ‪ 98‬به حدود ‪ 140‬میلیون بش��که‬ ‫رسید که این میزان نسبت به سال ‪ ،97‬حدود ‪1.75‬‬ ‫برابر شد‪.‬‬ ‫وی ب��ه روند تولید نیز اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬تولید‬ ‫فراورده استراتژیک بنزین نیز به بیش از ‪ 13‬میلیارد‬ ‫لیتر در س��ال ‪ 1398‬رس��ید که در مقایسه با مقدار‬ ‫تولیدی س��ال ‪ ،97‬رش��د ‪ 1.75‬برابری را نش��ان می‬ ‫دهد‪ ،‬همچنین تولید هِوی ان��د (‪ )Heavy End‬در‬ ‫سال گذشته به حدود پنج میلیارد لیتر و گاز مایع نیز‬ ‫به بیش از ‪ 500‬میلیون لیتر رس��ید تا شاهد افزایش‬ ‫قابل توجهی نیز در تولید این فراورده ها باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تزریق حس خودباوری به تولیدکنندگان‬ ‫داخلی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت س��تاره خلیج فارس ایجاد‬ ‫حس خودب��اوری در تولیدکنن��دگان داخلی را یکی‬ ‫از دس��تاوردهای مهم این پاالیشگاه دانست و گفت‪:‬‬ ‫س��تاره خلیج فارس نم��اد اعتماد به ت��وان داخلی و‬ ‫س��ردمدار نهضت پاالیشگاه س��ازی ایرانی است و ما‬ ‫با برگزاری بیش از ‪ 80‬جلس��ه کمیس��یون معامالت‪،‬‬ ‫‪ 85‬جلس��ه کمیت��ه فن��ی بازرگان��ی و درج قریب به‬ ‫‪ 100‬اگه��ی مناقص��ه عموم��ی اعتم��اد خ��ود را به‬ ‫تولیدکنن��دگان و تامی��ن کنن��دگان داخل��ی اثبات‬ ‫کرده ایم تا ضمن افزایش ش��فافیت‪ ،‬شاهد شکوفایی‬ ‫بخش های دیگر صنعت ایران اسالمی باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حض�ور قدرتمن�د در بازاره�ای داخلی و‬ ‫جهانی‬ ‫وی در ادامه به تشریح فعالیت های واحد فروش این‬ ‫شرکت پرداخت و بیان داشت‪ :‬افزایش ‪ 330‬درصدی‬ ‫تعداد مش��تریان‪ ،‬به دست اوردن نقشی تاثیرگذار در‬ ‫تعیین قیمت فراورده در بورس انرژی کشور‪ ،‬افزایش‬ ‫‪ 26‬براب��ری عرضه فراورده در ب��ورس و فروش ‪700‬‬ ‫هزار متری��ک تن از فراورده های تولیدی پاالیش��گاه‬ ‫که رش��دی ‪ 10.2‬درصدی را نس��بت به سال ‪1397‬‬ ‫نش��ان می دهد‪ ،‬بیان گر حضور قدرتمند این شرکت‬ ‫در بازارهای داخلی و جهانی است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشت صد در صدی ارز صادراتی‬ ‫دادور در ادام��ه اضافه کرد‪ :‬کس��ب عنوان ش��رکت‬ ‫پیش��رو در رفع تعهد ارزی در سیستم بانک مرکزی‬ ‫در س��ال ‪ 1398‬و عرض��ه ‪100‬درص��د ارز حاصل از‬ ‫ص��ادرات فراورده های ویژه در س��امانه نیما بار دیگر‬ ‫تعهد ش��رکت نفت س��تاره خلیج فارس را نسبت به‬ ‫اقتصاد کشور به اثبات رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهم پروژه ها‬ ‫وی ضم��ن بی��ان این که ه��م اکنون نی��ز اجرای‬ ‫پروژه ه��ای مختلف در راس��تای بهب��ود فرایندها در‬ ‫پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس در جریان است‪ ،‬اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬پروژه افزایش ظرفیت و رفع موانع برداشت‪،‬‬ ‫پروژه ایستگاه گاز شمالی‪ ،‬پروژه ایستگاه کال‪ ،‬پروژه‬ ‫گیت ورودی پاالیش��گاه و پروژه انبار مرکزی از جمله‬ ‫پروژه های در دست اجرای یک سال گذشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت س��تاره خلی��ج فارس در‬ ‫ادام��ه تاکید ک��رد‪ :‬در ماه ه��ای اخیر ش��رکت نفت‬ ‫ستاره خلیج فارس در راستای عمل به مسئولیت های‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬وظای��ف محی��ط زیس��تی و هم گرایی با‬ ‫حرک��ت جهانی گس��ترش مدیریت س��بز در صنعت‬ ‫نفت‪ ،‬بر ان ش��ده اس��ت تا ضمن همکاری نزدیک با‬ ‫انجمن مدیریت سبز ایران‪ ،‬اهداف بنیاد جهانی انرژی‬ ‫را دنبال کند و در قالب پروژه «مدیریت سبز‪ ،‬رد پای‬ ‫اب و رد پای کربن» در راستای بهینه سازی مصرف‬ ‫از یک س��و و کاهش الودگی های زیست محیطی از‬ ‫س��وی دیگر گام بردارد تا در این زمینه نیز پیش��گام‬ ‫باشد‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین اس��تقرار اس��تاندارد مدیریت‬ ‫انرژی (ایزو ‪ )50001‬در راستای ایجاد و بهینه سازی‬ ‫سیستم ها و فرایندهای الزم به منظور بهبود عملکرد‬ ‫انرژی در پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس یکی دیگر از‬ ‫اقدامات اساسی در حال انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد عدالت شغلی بین پرسنل‬ ‫دادور بکارگی��ری نیروه��ای مان��دگار را یک��ی از‬ ‫افتخارات شرکت نفت ستاره خلیج فارس عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬این پاالیشگاه در سال ‪ 1398‬با درک صحیح از‬ ‫وضعیت امنیتی و اجتماعی کشور و با در اولویت قرار‬ ‫دادن نیروهای بومی‪ ،‬قریب به سه هزار نفر از پرسنل‬ ‫شرکت پیمانکاری اویکو را با تغییر وضعیت به قرارداد‬ ‫مستقیم شرکت دراورد و این اقدام هوشمندانه سبب‬ ‫ش��د تا از تجربه ی تلخ و ناموفق قراداد ثالث در زمان‬ ‫بهره ب��رداری پرهی��ز و بیش از پی��ش منافع همگان‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صیان�ت از پرس�نل و اس�تمرار تولی�د در‬ ‫شرایط کرونا‬ ‫وی به موضوع کرونا و تاثیر ان بر پاالیش��گاه ستاره‬ ‫خلیج فارس نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬یکی از رویدادهایی‬ ‫که می توانس��ت روند تولید را در ماه های پایانی سال‬ ‫گذش��ته با چالش جدی مواجه کند‪ ،‬موضوع ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا بود‪ ،‬با این حال با پیش بینی های انجام‬ ‫ش��ده پس از اعالم همه گی��ری این بیماری در چین‪،‬‬ ‫برگزاری جلس��ات مداوم کمیته سالمت از بهمن ماه‬ ‫در دستور کار قرار گرفت و با تامین و توزیع تجهیزات‬ ‫بهداش��تی‪ ،‬اجرای طرح فاصله گذاری فیزیکی‪ ،‬توزیع‬ ‫پکیج س�لامت‪ ،‬برخط سازی جلسات‪ ،‬مناسب سازی‬ ‫رس��توران‪ ،‬مداخله و ارائه ی مش��اوره های خانوادگی‪،‬‬ ‫انجام تس��ت های هر روزه کرونا‪ ،‬برگزاری جش��نواره‬ ‫مجازی برای تش��ویق افراد به درخانه ماندن و س��ایر‬ ‫اقدام��ات پیش��گیرانه تبعات این بیم��اری به حداقل‬ ‫رسید تا ستاره خلیج فارس الگویی برای سایر صنایع‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدامات در حوزه مسئولیت های اجتماعی‬ ‫دادور با اش��اره ب��ه اقدامات کم نظیر ش��رکت نفت‬ ‫س��تاره خلیج فارس در حوزه ی بهداش��ت و درمان‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ادامه س��اخت مدرن تری��ن و مجهزترین‬ ‫بیمارس��تان اس��تان هرم��زگان‪ ،‬برگزاری نخس��تین‬ ‫جشنواره سالمت ستاره خلیج فارس به عنوان اقدامی‬ ‫بی س��ابقه در صنایع هرمزگان‪ ،‬کمک رس��انی فکری‬ ‫ب��ه صنایع همجوار و امدادرس��انی کاالیی به اقش��ار‬ ‫کم درامد و سیس��تم درمان هرم��زگان و کاهش بار‬ ‫مراجعات بر ش��بکه درمانی ش��هر بندرعباس با انجام‬ ‫اقدامات پیش��گیرانه در زمان ش��یوع ویروس کرونا از‬ ‫جمله این اقدامات بوده است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان ضم��ن تقدی��ر از صب��وری و تحمل‬ ‫مرارت ه��ا از س��وی خانواده ه��ای پرس��نل‪ ،‬به دیگر‬ ‫اقدامات در حوزه مس��ئولیت های اجتماعی پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬حفاظت از زیست کره گنو و گونه ی در حال‬ ‫انقراض پلنگ ایرانی‪ ،‬تامین برق و اب خام مورد نیاز‬ ‫اب ش��یرین کن ‪ 220‬هزار مترمعکبی در جهت تولید‬ ‫اب م��ورد نیاز مردم بندرعب��اس‪ ،‬ثبت رکورد اجرای‬ ‫بیش از ‪ 70‬هکتار فضای س��بز‪ ،‬مش��ارکت در اجرای‬ ‫طرح پیک س��ایی برق بندرعباس با کمک به ش��بکه‬ ‫ب��رق در زم��ان اوج مص��رف و ده ها اق��دام فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬خیریه و مذهبی را در راس��تای عمل به‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی در یک سال گذشته انجام‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫توس��عه معادن و صنایع معدنی از مهم ترین سیاست های‬ ‫دولت برای جلوگیری از خام فروش��ی و ایج��اد ارزش افزوده‬ ‫بیش��تر به ش��مار می رود که با اجرای ان‪ ،‬استان های مختلف‬ ‫از جمله مناطق کم برخوردار در مسیر توسعه گام برمی دارند‪.‬‬ ‫به منظور توس��عه معادن و صنایع معدنی و توسعه صادرات‬ ‫مواد معدنی فراوری ش��ده از کشور‪ ،‬توس��عه معدن و صنایع‬ ‫معدنی در استان های مستعد کشور در دستور کار ستاد اقتصاد‬ ‫مقاومتی اس��تان ها قرار گرفته اس��ت‪ .‬در این راستا‪ ،‬سازمان‬ ‫برنامه و بودجه با انتش��ار گ��زارش خالصه اهم عملکرد دولت‬ ‫یازدهم و دوره ‪ ۳‬سال دولت دوازدهم در بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی موضوع توس��عه معادن و جلوگیری از خام فروش��ی را‬ ‫یاداور ش��ده و سیاس��ت توس��عه معادن در ‪ ۶‬استان در سال‬ ‫گذشته را خاطرنشان ساخته است‪ .‬براساس گزارش سازمان‬ ‫برنامه و بودجه‪ ،‬ش��ماری از طرح های معدنی در اس��تان های‬ ‫مختلف در س��ال ‪ ۹۸‬اجرا ش��ده که با راه ان��دازی انها‪ ،‬ضمن‬ ‫جلوگی��ری از خام فروش��ی‪ ،‬ارزش افزوده بیش��تری نیز عاید‬ ‫کش��ور می ش��ود‪ .‬از جمله این طرح ها می ت��وان به طرح های‬ ‫توسعه و فراوری معادن مس و سرب و روی در استان سمنان‬ ‫اش��اره کرد که در این راستا‪ ،‬معدن مس و سرب طرود واقع در‬ ‫‪ ۱۲۰‬کیلومتری جنوب ش��اهرود افتتاح شده است‪ .‬تولیدات‬ ‫معدنی طرود ش��اهرود برای ف��راوری محصوالت فلزی مس‬ ‫و س��رب به غرب اس��تان س��منان ارسال می ش��ود و به گفته‬ ‫کارشناس��ان این خط معدنی در طرود ش��اهرود خاک های‬ ‫کم عی��ار یک درصدی مس را اس��تخراج و ف��راوری می کند‪.‬‬ ‫تبدیل س��االنه هزار و ‪ ۴۰۰‬تن مس به کنس��انتره ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫از دیگ��ر اقدام های این خط معدنی اس��ت‪ .‬معدن مس طرود‬ ‫در ‪ ۲‬بخش اس��تخراج و فراوری دارای ‪ ۶۰‬کارگر و متخصص‬ ‫بومی است‪ .‬قرار اس��ت خطوط بیشتری برای کنسانتره مس‬ ‫در معدن طرود ایجاد شود‪ .‬شرق استان سمنان منابع فراوانی‬ ‫از معادن فلزی دارد و طرود نیز مشمول این امر است‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت طرود در ‪ ۱۲۰‬کیلومتری جنوب ش��اهرود واقع شده و‬ ‫یکی از ذخایر غنی مس در س��طح کش��ور است‪ .‬جلوگیری از‬ ‫خام فروشی و استفاده از خاک کم عیار در مسیر افزایش ارزش‬ ‫اف��زوده محصوالت معدنی‪ ،‬هدف اصلی افتتاح معدن طرود و‬ ‫همچنی��ن واحد فراوری مس در ایوانکی اس��ت‪ .‬پتاس دیگر‬ ‫ظرفیت عظیم منطقه طرود ش��اهرود به عنوان دروازه ورود به‬ ‫دشت کویر محسوب می شود‪.‬‬ ‫ضرورت توسعه‬ ‫صادرات با اما و اگر‬ ‫حضور پررنگ‬ ‫دانش بنیان ها‬ ‫در نصف جهان‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1594‬‬ ‫پیاپی ‪2912‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫جهش تولید‪ ،‬صادرات و ارزاوری« فوالد»‬ ‫تداوم تولید‬ ‫سرب و روی‬ ‫با قدرت‬ ‫حسن حسینقلی‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫صادرکنندگان سرب و روی ایران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹اتکا به درامدهای ارزی صادرات فوالد‬ ‫طهمورث جوانبخت‬ ‫عرضه در بورس‬ ‫کاال یعنی موظف‬ ‫کردن مشتری‬ ‫به خرید در‬ ‫شرایطی خاص‪،‬‬ ‫و این رویکرد‬ ‫بی شک محدود‬ ‫به شرایط زمانی‬ ‫و اقتضائات‬ ‫فعلی است‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت ف��والد مبارکه اصفهان‪،‬‬ ‫طهمورث جوانبخت‪ ،‬معاون فروش و بازاریابی ش��رکت فوالد‬ ‫مبارک��ه‪ ،‬درباره تغیی��ر رویکرد تولید فوالد در س��ال جهش‬ ‫تولید و اتکای کش��ور به درامده��ای ارزی حاصل از صادرات‬ ‫محصوالت فوالدی گفت‪ :‬مصرف ورق های فوالدی در کش��ور‬ ‫را می ت��وان به دو دس��ته تج��اری و ویژه تقس��یم بندی کرد‪.‬‬ ‫درحال حاضر با س��رمایه گذاری ها و توس��عه های انجام شده‪،‬‬ ‫ظرفیت مصرف در بخش تجاری با مازاد عرضه مواجه اس��ت‪،‬‬ ‫اما مش��کل بخش محصوالت ویژه‪ ،‬کمبود عرضه و نقصان در‬ ‫ظرفی��ت تولید اس��ت؛ بنابراین راه��کار برون رفت از وضعیت‬ ‫کنونی‪ ،‬بازنگری در توس��عه های اتی و حرکت به سمت تولید‬ ‫محصوالت ویژه اس��ت و این امر نیازمند سیاست گذاری کالن‬ ‫در راس صنعت فوالد خواه��د بود‪ ،‬چراکه ظرفیت مصرف در‬ ‫بخش محصوالت ویژه‪ ،‬به گس��تردگی بخش تجاری نیس��ت‬ ‫و نیازمند سیاس��ت گذاری برای توس��عه یکپارچه در راستای‬ ‫جلوگیری از ایجاد واحدهای مشابه و همچنین تجمیع تولید‬ ‫برای رسیدن به صرفه جویی در مقیاس تولید به منظور افزایش‬ ‫ن مثال‪ ،‬درحال حاضر در‬ ‫قدرت رقابت است‪ .‬وی افزود‪ :‬به عنوا ‬ ‫بخش ورق های پوشش دار پایه روی مانند گالوانیزه‪ ،‬گالوالوم‪،‬‬ ‫گالوانیل‪ ،‬گالفان‪ ،‬مگنلیز‪ ،‬الوزنیک‪ ،‬الوس��یلیس و امثال ان‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری افراط��ی در بخ��ش تولید گالوانی��زه تجاری‬ ‫انجام شده؛ به طوری که بیشتر تولیدکنندگان قادر به پر کردن‬ ‫ظرفیت تولید خود نیس��تند؛ این در حالی اس��ت که در بخش‬ ‫گریدهای ویژه در این زمینه‪ ،‬کش��ور با کمبود یا نبود ظرفیت‬ ‫تولید ورق های گالوانیزه ساختمانی و خودرویی مواجه است‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مدت طوالنی از ش��یوع کووید ‪ ۱۹‬در س��طح‬ ‫بین الملل��ی می گذرد‪ .‬همه گی��ری این ویروس‬ ‫پیامده��ای منف��ی قابل توجه��ی ب��ر عملکرد‬ ‫صنایع و درنتیجه اش��تغال انها داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن اثرگذاری در صنایع مختلف‪ ،‬متفاوت بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬با این وج��ود‪ ،‬اثرپذی��ری صنایع معدنی‬ ‫از ای��ن وی��روس کمتر بوده اس��ت‪ .‬ش��اید این‬ ‫اثرپذی��ری کمتر را بتوان ناش��ی از این موضوع‬ ‫دانس��ت که صنایع معدنی اغلب ب��ر پایه مزیت‬ ‫کش��ورهای مختلف‪ ،‬احداث می شوند و توسعه‬ ‫می یابن��د‪ .‬هرچند اغلب ای��ن صنایع همچنان‬ ‫ب��ه فعالیت خود ادامه می دهن��د‪ ،‬اما در همین‬ ‫ح��ال و ب��ا توجه ب��ه ش��رایط موج��ود هزینه‬ ‫تمام ش��ده تولید انه��ا افزایش یافته که به منزله‬ ‫متض��رر ش��دن تولیدکنندگان اس��ت‪ .‬در طول‬ ‫ماه ه��ای گذش��ته بس��یاری از صنای��ع ازجمله‬ ‫ساخت وس��از و خودروس��ازی با رک��ود روبه رو‬ ‫ش��ده اند‪ .‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬طبیعی است که‬ ‫از میزان تولید در این صنایع کاس��ته ش��ود‪ .‬در‬ ‫موقعی��ت کنونی‪ ،‬ضروریات زندگی مردم تغییر‬ ‫کرده و ش��اخصه های حفظ سالمتی‪ ،‬بهداشت و‬ ‫خوراک نس��بت به خرید خانه‪ ،‬ماشین‪ ،‬سفر و‪...‬‬ ‫در اولوی��ت قرار گرفته اند‪ .‬در چنین ش��رایطی‪،‬‬ ‫صنای��ع مصرف کننده س��رب و روی نیز با افت‬ ‫تولی��د و تقاض��ا برای خرید روبه رو ش��ده اند‪ .‬تا‬ ‫جایی که برخ��ی واحدهای فعال در این صنعت‬ ‫از توان تولید خود کاس��ته اند‪ .‬همین موضوع نیز‬ ‫در یک بازه زمانی زمینه رش��د قیمت س��رب و‬ ‫روی را فراهم کرده است؛ بنابراین درحال حاضر‬ ‫قیم��ت ‪ ۲‬فلز مورد بحث دوباره به روند صعودی‬ ‫بازگش��ته اس��ت‪ .‬امید می رود روند رو به بهبود‬ ‫قیمت ه��ا تداوم یابد تا تولی��د در این صنعت با‬ ‫ش��رایط بهتری روبه رو ش��ود‪ .‬با گسترش شیوع‬ ‫این ویروس‪ ،‬برخی معادن بزرگ جهانی این فلز‬ ‫در مع��رض توق��ف فعالیت در ی��ک دوره زمانی‬ ‫ق��رار گرفته اند‪ ،‬اما ازانجاک��ه معادن ایران اغلب‬ ‫کوچک هستند و در فاصله با یکدیگر قرار دارند‪،‬‬ ‫تاثیری بر تداوم فعالیت این صنایع نداشته است‪.‬‬ ‫واحدهای تولیدکننده س��رب و روی کش��ور نیز‬ ‫اغلب در مقایس��ه با مقیاس ه��ای جهانی‪ ،‬اغلب‬ ‫ظرفی��ت پایینی دارند‪ .‬به همی��ن ترتیب تعداد‬ ‫نی��روی کار در انه��ا محدود اس��ت‪ .‬درنتیجه در‬ ‫موقعیت کنونی چندان از شرایط تاثیر نگرفته اند‪.‬‬ ‫درواقع تالش می ش��ود با رعای��ت پروتکل های‬ ‫بهداش��تی‪ ،‬تولید تداوم یاب��د‪ .‬البته رعایت تمام‬ ‫پروتکل ه��ا ب��ه منزله رش��د هزینه تمام ش��ده‬ ‫محص��والت واحدهای تولیدی خواهد بود‪ .‬تداوم‬ ‫ای��ن رون��د به منزل��ه متضرر ش��دن فعاالن این‬ ‫صنعت اس��ت‪ ،‬اما همچنان امکان تداوم فعالیت‬ ‫در ای��ن صنایع وجود دارد‪ .‬ب��ا وجود تمام موارد‬ ‫یادشده و با توجه به چالش هایی که شیوع کووید‬ ‫‪ ۱۹‬در مس��یر تولید صنایع س��رب و روی ایجاد‬ ‫ک��رده اس��ت‪ ،‬از سیاس��ت گذاران و متولیان امر‬ ‫درخواست می شود با اقدامات و تصمیمات خود‪،‬‬ ‫س��نگی تازه در مسیر تولید صنایع سرب و روی‬ ‫کش��ور نیندازند‪ .‬متاسفانه ما در موارد متعددی‬ ‫ش��اهدیم که نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫قوانینی را بر ضدتولید تصویب می کنند‪ .‬مجریان‬ ‫قانون نیز از هیچ تالش��ی برای تحت فش��ار قرار‬ ‫دادن تولیدکنندگان‪ ،‬فروگذار نیس��تند‪ .‬چنانچه‬ ‫ب��رای دریافت یک امضا به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت مراجعه کنیم بای��د فرایند طوالنی را‬ ‫می��ان مدی��ران بخ��ش معدنی طی کنی��م تا به‬ ‫حداقل نتیجه برس��یم‪ .‬بنابرای��ن از متولیان امر‬ ‫و سیاس��ت گذاران انتظار می رود با درک شرایط‬ ‫موج��ود‪ ،‬تداوم فعالیت را ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫بیش از موقعیت کنونی دشوار نکنند‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫صنعت ف��والد هم��واره نقش بس��زایی در اقتصاد کش��ور‬ ‫داش��ته و در س��ال جهش تولید اهمیت ای��ن نقش دو چندان‬ ‫ش��ده اس��ت؛ به این معنا که نه تنها باید در مس��یر توس��عه و‬ ‫افزای��ش تولید حرک��ت کند‪ ،‬بلک��ه باید ایج��اد فرصت های‬ ‫ش��غلی جدیدتر را نیز در نظر بگی��رد‪ .‬در این میان‪ ،‬مهم ترین‬ ‫مس��ئـولیت تولیــدکنـندگان محـصوالت فوالدی در سال‬ ‫«جه��ش تولید» ارزاوری به واس��طه صادرات اس��ت؛ چراکه‬ ‫با وج��ود تحریم های ظالمانه ای که برای فروش نفت کش��ور‬ ‫اعم��ال می ش��ود و هدف غایی ان علیه ملت ایران اس��ت‪ ،‬این‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت فوالدی هس��تند‬ ‫که باید عالوه بر تامین بازارهای داخلی‪ ،‬جای خالی ارز حاصل‬ ‫از فروش نفت را پر کنند‪.‬‬ ‫از سویی‪ ،‬حرکت به سمت تولید این گریدها نیازمند اطمینان‬ ‫از بازگشت س��رمایه و پذیرش ریس��ک های مرتبط است که‬ ‫از عه��ده واحدهای کوچ��ک مقیاس برنمی اید و الزم اس��ت‬ ‫ش��رکت های بزرگ مقیاس با پذیرش این ریسک ها در چرخه‬ ‫ای��ن محصوالت جدید در فراین��د بازاریابی‪ ،‬مراحل ابتدایی و‬ ‫هزینه بر اعم از توسعه‪ ،‬معرفی و رشد را با اتکا به توانمندی های‬ ‫فنی و مالی پشت سر بگذارند و این محصوالت را به بازار معرفی‬ ‫کنند تا س��رمایه گذاری های تکمیلی در بخش پایین دست در‬ ‫جهت اس��تفاده از انها انجام ش��ود و موجبات توس��عه صنایع‬ ‫تکمیلی پایین دستی همگام با بازارهای جهانی فراهم اید‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های عرضه در بورس کاال‬ ‫جوانبخ��ت درباره چالش های عرضه در ب��ورس کاال افزود‪:‬‬ ‫با توجه به رویکردهای بازاریابی در ش��رایط رقابتی‪ ،‬عرضه در‬ ‫بورس کاال یعنی موظف کردن مش��تری به خرید در شرایطی‬ ‫خ��اص‪ ،‬و این رویکرد بی ش��ک مح��دود به ش��رایط زمانی و‬ ‫اقتضائات فعلی است‪ .‬رویکرد واقعی بازاریابی مشتری مداری‬ ‫است و طبیعتا در ش��رایط رقابتی‪ ،‬مشتری هیچ گونه زحمت‬ ‫و دردس��ری را در مس��یر خود برنمی تاب��د؛ همان طور که در‬ ‫شرایط رکود‪ ،‬ش��اهد بودیم با اندک دشواری و نوسان قیمت‪،‬‬ ‫مش��تری مس��یر واردات را در پی��ش می گرفت‪ .‬ب��ا این حال‪،‬‬ ‫برخی چالش های موجود در شیوه کنونی‪ ،‬یعنی عرضه کامل‬ ‫محصوالت در بورس کاال‪ ،‬نس��بت به ش��یوه متداول پیش��ین‬ ‫فوالد مبارکه که ش��امل کش��ف قیمت در ب��ورس و در ادامه‬ ‫مچینگ می شد‪ ،‬سفارشات مش��تریان با قیمت کشف شده را‬ ‫ش��امل موارد خاصی کرده است؛ به نحوی که تنوع محصوالت‬ ‫گام بلند ذوب اهن اصفهان در مسیر جهش تولید‬ ‫ذوب اه��ن اصفهان از ابتدای امس��ال‬ ‫اقدامات کم��ی و کیف��ی گوناگونی در‬ ‫راستای سیاست های جهش تولید انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی ش��رکت‬ ‫ذوب اهن اصفه��ان‪ ،‬منصور یزدی زاده‪،‬‬ ‫مدیرعامل این ش��رکت با گرامیداش��ت‬ ‫فرارس��یدن هفت��ه دول��ت‪ ،‬در ای��ن زمینه گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به اینک��ه یکی از چالش ه��ای مهم این‬ ‫مجتمع عظیم صنعت��ی‪ ،‬کمبود مواد اولیه به ویژه‬ ‫س��نگ اهن اس��ت؛ بنابراین این شرکت سیاست‬ ‫ارتقای زنجیره تامی��ن پایدار مواد اولیه را مدنظر‬ ‫قرار داده و در این راستا فعالیت هایی مانند حضور‬ ‫فع��ال در عرضه مواد معدنی ب��ورس کاال‪ ،‬تملک‬ ‫معادن س��نگ اه��ن و پهنه معدنی‪ ،‬فعالس��ازی‬ ‫مع��ادن کوچ��ک مقی��اس و انعق��اد قراردادهای‬ ‫بلندمدت با تامین کنندگان در اولویت قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی یک��ی دیگ��ر از سیاس��ت های ذوب اه��ن‬ ‫در راس��تای جهش تولی��د را افزای��ش چابکی و‬ ‫بهره وری فرایندهای تولید دانس��ت و اظهارکرد‪:‬‬ ‫در این خصوص راه اندازی کوره بلند ش��ماره یک‪،‬‬ ‫احداث کوره های پاتیلی‪ ،‬تکمیل و راه اندازی واحد‬ ‫تولید اکسیژن به روش ‪ ،BOT‬بازسازی و اصالح‬ ‫کنورتوره��ای موج��ود (‪،)LD-Optimized‬‬ ‫بهره برداری از سیس��تم گوگردزدای��ی و طراحی‬ ‫و تولی��د انواع محصوالت صنعت��ی و ویژه ازجمله‬ ‫تیراهن ب��ال پهن و صادرات��ی‪ ،‬کالف های مارک‬ ‫‪ ،SAE‬میلگردهای صادراتی‪ ،‬نبش��ی های س��ایز‬ ‫باال‪ ،‬ارک معدن‪ ،‬انواع ریل معدن‪ ،‬راه اهن و مترو‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫یزدی زاده یکی دیگر از سیاس��ت های‬ ‫این ش��رکت را بازارس��ازی و بازاریابی‬ ‫محص��والت ویژه عنوان کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫این راستا اقداماتی همچون کاهش وزن‬ ‫سبد محصوالت ارائه شده در بورس کاال‪،‬‬ ‫پذیرش محصوالت جدید در بورس کاال‬ ‫و بازاریابی و فروش محص��والت جدید ( تیراهن‬ ‫بال پهن‪ ،‬کالف‪‎‬های مارک ‪ ،SAE‬نبشی های سایز‬ ‫باال ) انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب اه��ن‪ ،‬توس��عه بومی س��ازی‬ ‫قطع��ات و تجهی��زات را از دیگ��ر اقدام��ات ذوب‬ ‫اه��ن در راس��تای جهش تولید دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫این مجتمع عظیم صنعتی ظرفیت بس��یار خوبی‬ ‫ب��رای تحقق جهش تولید در س��ال ج��اری دارد‬ ‫ک��ه امیدوارم با تامین مواد اولی��ه این امر محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یزدی زاده کاهش هزینه های تامین مالی اصالح‬ ‫ساختار سرمایه ش��رکت و تهاتر بدهی های بانکی‬ ‫از مح��ل مطالبات تامی��ن اجتماعی از دولت را از‬ ‫دیگر اقدامات این شرکت بر شمرد و فعالیت های‬ ‫انجام ش��ده در ذوب اه��ن اصفه��ان در راس��تای‬ ‫بهبود فرهنگ س��ازمانی و تعالی عملکرد را بدین‬ ‫ش��رح بیان کرد‪ :‬برگزاری دوره های اموزشی نظام‬ ‫پیش��نهادها‪ ،‬اس��تقرار نرم افزار جامع فرایندهای‬ ‫اموزش��ی بر مبنای ‪ ،BPMS‬برگزاری دوره های‬ ‫فن��ی مهارتی‪ ،‬طراحی و اس��تقرار نظ��ام ارزیابی‬ ‫عملک��رد کارکن��ان (‪ )PEM‬و مهندس��ی مجدد‬ ‫و طراحی س��اختار س��ازمانی ش��رکت مبتنی بر‬ ‫فرایندهای سازمان‪.‬‬ ‫رصد قیمت سیمان و فوالد ادامه دارد‬ ‫نایب رئی��س مجل��س از قیم��ت ‪ ۸۵۰۰‬تومانی‬ ‫ف��والد و ‪ ۱۷۵۰۰‬تومانی س��یمان طب��ق مصوبه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت براس��اس‬ ‫کارشناس��ی های این وزارتخان��ه خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫رصد روزانه فوالد و سیمان نشانه نزول قیمت های‬ ‫بازار است‪.‬‬ ‫علی نیکزاد‪ ،‬نایب رئیس مجلس شورای اسالمی‬ ‫درباره کاه��ش قیمت مصالح س��اختمانی گفت‪:‬‬ ‫وقتی س��یمان و فوالد گران شده بود بررسی های‬ ‫الزم را انج��ام دادم و متوج��ه ش��دم این افزایش‬ ‫قیمت فراتر از منطق است‪ ،‬چراکه به اندازه کافی‬ ‫و بیش از نیاز داخلی تولید داریم‪.‬‬ ‫نیکزاد افزود‪ :‬میزان تولیدات س��یمان در کشور‬ ‫بیش از نیاز داخلی اس��ت این در حالی است که‬ ‫ارزبری ان هم کم است‪.‬‬ ‫همچنی��ن قیم��ت ف��والد در داخل‬ ‫کش��ورمان بی��ش از قیمت ف��والد در‬ ‫بازارهای جهانی است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که فوالد عرضه‬ ‫ش��ده در بازارهای جهانی یارانه انرژی‬ ‫هم دریافت نمی کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬جلس��ه ای را با سرپرس��ت‬ ‫وقت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار کردم‬ ‫و بعد از نشست های متعدد به این نتیجه رسیدیم‬ ‫که قیمت کارشناس��ی شده هر کیلو فوالد ‪۸۵۰۰‬‬ ‫تومان مصوب شد در حالی که در ان زمان قیمت‬ ‫هر کیلو فوالد ‪ ۱۳۵۰۰‬تومان بوده و حتی فراتر از‬ ‫قیمت جهانی ان بود‪.‬‬ ‫نای��ب رئی��س مجلس درب��اره قیم��ت مصوب‬ ‫س��یمان در جلسه اش با سرپرس��ت وقت وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت تصریح کرد‪:‬‬ ‫زمان��ی که این جلس��ه برگزار ش��د هر‬ ‫کیسه سیمان کیسه ای ‪ ۲۴‬هزار تومان‬ ‫بود اما کارشناس��ی های انجام ش��ده در‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نش��ان‬ ‫داد که بای��د این قیمت ‪ ۱۷۵۰۰‬تومان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نیک��زاد افزود‪ :‬از روزی که با سرپرس��ت وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و معاونان این وزارتخانه‬ ‫و سازمان های مربوط توافق کردیم قیمت سیمان‬ ‫و فوالد را به صورت روزانه رصد می کنم؛ در طول‬ ‫روزهای اخیر قیمت س��یمان و فوالد نزولی است‬ ‫و امیدوارم هر چه سریع تر به قیمت مصوب یعنی‬ ‫هر کیلو میلگرد ‪ ۸۵۰۰‬تومان و کیسه ‪ ۵۰‬کیلویی‬ ‫سیمان با ارزش افزوده ‪ ۱۷۵۰۰‬تومان برسد‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه را با احتس��اب تولی��د بیش از ‪ ۱۰۰‬گرید تجاری‬ ‫و ویژه در ‪ ۱۱‬خانواده محصول و حدود ‪ ۷۰‬مش��خصه ابعادی‪،‬‬ ‫می ت��وان به ص��ورت تقریبی بی��ش از ‪ ۷۰‬هزار ن��وع محصول‬ ‫برش��مرد‪ .‬این در حالی اس��ت که در بورس‪ ،‬به جهت تجمیع‪،‬‬ ‫صرفا عرضه در ‪ ۵‬نماد قابل انجام اس��ت و این امر موجب بروز‬ ‫مش��کالتی در برنامه ریزی و تخصیص سهمیه ها به مشتریان‬ ‫پ��س از خری��د در ب��ورس می ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬نکت��ه دیگر‪،‬‬ ‫محدودیت های بورس در تناژ سفارش گذاری محصوالت گرم‬ ‫(ضریب��ی از ‪ ۱۱۰‬تن) و محصوالت س��رد (ضریبی از ‪ ۵۰‬تن)‬ ‫است که با توجه به نتایج ظرفیت های بهین یاب‪ ،‬همچون این‬ ‫مورد که مش��تریانی که مصرف ‪ ۱۶۰‬تن محصول گرم دارند و‬ ‫تنها می توانند یک سفارش ‪ ۱۱۰‬تنی ثبت کنند‪ ،‬ممکن است‬ ‫بخش��ی از ظرفیت تولید انها از دست برود‪ .‬در این میان‪ ،‬نبود‬ ‫یکپارچگی میان ظرفیت شناسایی شده در سیستم بهین یاب‬ ‫و س��همیه تخصیصی در بورس کاال نیز مشکل دیگری است؛‬ ‫به عنوان مثال به مش��تریانی با ظرفیت ‪ ۲۵۰۰‬تن و مشتریانی‬ ‫با ظرفیت ‪ ۲۰۰‬تن‪ ،‬هر دو س��قف س��همیه ای برابر تخصیص‬ ‫داده می ش��ود‪ .‬نکت��ه بعدی فروش نقدی در بورس و مش��کل‬ ‫نقدینگ��ی تولیدکنن��دگان واقعی در مقی��اس کوچک اعم از‬ ‫صنایع لوازم خانگی‪ ،‬بس��ته بندی‪ ،‬صنایع فل��زی و مواردی از‬ ‫این دست است‪ .‬محدودیت نقدینگی در گردش این شرکت ها‬ ‫موجب می ش��ود درحال حاضر‪ ،‬از ‪ ۱۱۷‬مشتری لوازم خانگی‪،‬‬ ‫حداکثر ‪ ۱۵‬مش��تری امکان خرید مستقیم از بورس را داشته‬ ‫باشند و مابقی مجبورند ورق را به صورت اعتباری از بازار تهیه‬ ‫کنند‪ .‬این در حالی است که در رویه مچینگ‪ ،‬بنا بر مستندات‬ ‫و ش��واهد موجود‪ ،‬سهمیه موجود ماهانه حداقل بین ‪ ۵۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫مش��تری تقسیم می شود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬ضوابط سختگیرانه‬ ‫بورس برای تس��ویه در ‪ ۳‬روز کاری‪ ،‬موجب مش��کالت مالی و‬ ‫بانکی برای مش��تریان شده است؛ درحالی که در رویه پیشین‪،‬‬ ‫حداقل دو هفته زمان تس��ویه در اختیار مش��تریان قرار داده‬ ‫می ش��د‪ .‬معضل بع��دی عالقه مندی دالالن به مش��ارکت در‬ ‫تامی��ن نقدینگی موردنیاز تولیدکنن��دگان در خرید از بورس‬ ‫اس��ت که در نهایت‪ ،‬منجر به دپوی محص��والت در انبارهای‬ ‫دالالن و فروش با قیمت های بیشتر در بازار ازاد می شود‪ .‬نکته‬ ‫بعدی‪ ،‬عدم رصد زنجی��ره عرضه محصوالت فوالدی تا تبدیل‬ ‫کاالی واس��طه ای به کاالی نهایی و رسیدن به دست مشتری‬ ‫نهایی است که منجر به ایجاد بازارهای موازی حاصل از حضور‬ ‫دالالن و ف��روش س��همیه های خریداری ش��ده از بورس‪ ،‬به‬ ‫قیمت های باالتر ش��ده است‪ .‬در نهایت باید به تمام این موارد‪،‬‬ ‫عدم الزام س��ایر تولیدکنندگان محص��والت فوالدی به عرضه‬ ‫در ب��ورس کاال را نیز اضافه کرد که خود موجب ش��کل گیری‬ ‫بازار موازی و قیمت های متفاوت ش��ده اس��ت‪ .‬معاون فروش‬ ‫و بازاریابی فوالد مبارکه خاطرنش��ان کرد‪ :‬وجود بورس در هر‬ ‫نوع نظام اقتصادی موجب ش��کوفایی و رونق بازار خواهد بود؛‬ ‫چرا که بر مبنای اصل عرضه و تقاضا قیمت ها کش��ف می شود‬ ‫و ش��فافیت و نظارت کاملی ب��ر معامالت حاکم خواهد بود‪ ،‬اما‬ ‫معامالت در بورس کاال فراین��د و پیچیدگی های خاص خود‬ ‫را دارد‪ .‬همان ط��ور که می دانید‪ ،‬پیچیدگی فرایندهای خرید‬ ‫از بورس و نااش��نایی برخی از تولیدکنندگان با مکانیسم های‬ ‫خرید از بورس‪ ،‬موجب ش��ده برخی مش��تریان موفق به خرید‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫ف��والد مبارک��ه با در دس��تور کار ق��رار دادن‬ ‫سند چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬توسعه کشور‪ ،‬توسعه ها‬ ‫و س��رمایه گذاری های خ��ود را در راس��تای‬ ‫پاس��خگویی ب��ه تقاض��ای بازاره��ای مص��رف‬ ‫خ��ود مانند صنایع خودروس��ازی‪ ،‬نف��ت و گاز‪،‬‬ ‫س��اختمان و لوازم خانگی‪ ،‬برنامه ریزی کرده و از‬ ‫این جهت‪ ،‬طبیعتا در راس��تای تحقق این هدف‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬هم شاهد به ثمر رسیدن بخش‬ ‫قابل توجهی از این سرمایه گذاری ها خواهیم بود‪.‬‬ صفحه 6 ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1594‬‬ ‫پیاپی ‪2912‬‬ ‫کارتخوان‬ ‫در نقش‬ ‫مامور مالیات‬ ‫استان مرکزی در‬ ‫جایگاه سوم بهبود‬ ‫محیط کسب وکار‬ ‫بالتکلیفی‬ ‫بزرگ ترین چالش‬ ‫صنعت نمایشگاهی‬ ‫رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با‬ ‫‪:‬‬ ‫اقتص��اد کش��ور در س��ال ‪ ۹۹‬در حالی که هن��وز از برخی‬ ‫مش��کالت قبلی ناش��ی از تحریم ها و از دست دادن امکانات‬ ‫ف��روش نفت و کاهش درامدهای جدی��د دولت رنج می برد‪،‬‬ ‫ب��ا پدیده همه گیری ویروس کرونا نیز مواجه ش��د که بخش‬ ‫عمده ای از کسب وکارها را تحت تاثیر قرار داد‪ .‬به دلیل شیوع‬ ‫ویروس کرونا و بس��ته ش��دن مرزها امکان صادرات و کسب‬ ‫درامدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی کاهش پیدا کرد و‬ ‫درامدهای دولت هم به دلیل افت شدید قیمت نفت و کاهش‬ ‫درامدهای مالیاتی و گمرکی کاهش بی س��ابقه ای یافت و به‬ ‫این ترتیب تداوم فعالیت های تجاری و اقتصادی با مشکالت‬ ‫عدیده ای روبه رو شد‪ .‬از یک سو فشارها و مشکالت بیشتر شد‬ ‫و از س��وی دیگر به علت کاهش قیمت نفت و از دس��ت دادن‬ ‫درامد حداقل��ی که از این طریق به وجود می امد کش��ور در‬ ‫شرایط نامناسبی از لحاظ اقتصادی قرار گرفت‪.‬‬ ‫این موضوع بهانه ای ش��د تا در این شماره روزنامه‬ ‫‪ ،‬مش��کالت تجارت خارجی کشور را در گفت وگویی با فریال‬ ‫مستوفی‪ ،‬رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی‬ ‫تهران مطرح کنیم و نظرات وی را پیرامون مهم ترین مسائلی‬ ‫ک��ه اینده اقتصادی و تجاری کش��ور را تحت تاثیر خود قرار‬ ‫داده‪ ،‬جویا ش��ویم‪ .‬در ادامه مش��روح ای��ن گفت وگو را با هم‬ ‫مرور می کنیم‬ ‫€ €فعالیت های تجاری و اقتصادی را در دنیای امروز‬ ‫چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫همان طور ک��ه می دانیم امروزه فعالیت ه��ای اقتصادی و‬ ‫تجاری در هم ه جای دنیا به مشکل برخورده و با چالش هایی‬ ‫روبه رو شده است؛ کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست‬ ‫و در مس��یر اقتصادی خود مانند س��ایر کش��ورهای در حال‬ ‫توس��عه‪ ،‬با موانع و مش��کالت متعددی مواجه اس��ت‪ .‬البته‬ ‫نمی ت��وان تمام این مش��کالت را پیام��د پدیده هایی مانند‬ ‫همه گیری ویروس کرونا دانست‪.‬‬ ‫€ €در کش�ور ما چه عواملی بر افزایش این مشکالت‬ ‫تاثیرگذار بوده اند؟!‬ ‫به ط��ور کلی اس��تراتژی ناکارام��د دول��ت در حمایت از‬ ‫بنگاه��داران‪ ،‬صنایع تولیدی و کارافرینان‪ ،‬نبود برنامه ریزی‬ ‫اقتصادی و نقش��ه راه مش��خص و اصولی از مشکالت جدی‬ ‫و مهم��ی اس��ت ک��ه در س��طح کالن اقتصاد کش��ور با ان‬ ‫مواجهیم‪ .‬به عالوه نبود شفافیت در سیاست های دولت و اخذ‬ ‫تصمیم های خلق الساعه در زمینه های مختلف ریسک های‬ ‫کس��ب وکار ما را به ش��دت افزایش می ده��د‪ .‬فعالیت در هر‬ ‫بخش اقتصادی مس��تلزم فضای کسب وکار مناسب و مهم تر‬ ‫از ان شفافیت است که متاسفانه در کشور ما این مهم رعایت‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬قیمت گ��ذاری محصوالت تولیدی‬ ‫توس��ط دولت‪ ،‬وضع عوارض بر صادرات و منفعت طلبی ها را‬ ‫نیز باید به این فهرست افزود‪.‬‬ ‫به علت وضعیت فعلی اقتصاد کش��ور‪ ،‬ش��رکت هایی که با‬ ‫کاه��ش درامدهای ارزی و کمبود یا نب��ود فناوری های روز‬ ‫و گران��ی مواد اولیه و مش��کالت نقدینگی و ف��روش مواجه‬ ‫هس��تند‪ ،‬به مرز ورشکستگی می رسند و در چنین وضعیتی‬ ‫انگیزه کسب منفعت بیشتر‪ ،‬افراد را به سمت سوداگری سوق‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫در واقع دولت با سیاست اش��تباه برای کنترل کوتاه مدت‬ ‫اوض��اع اقتص��ادی کش��ور‪ ،‬رانت ایج��اد می کن��د؛ از این رو‬ ‫ش��فافیت و تعبیه سیس��تم صحیح نظارتی و برخورد جدی‬ ‫و اقدامات تنبیهی متناس��ب برای مبارزه با فساد و پولشویی‬ ‫ضروری است تا جلوی فساد و قاچاق گرفته شود‪.‬‬ ‫€ €ایا نمی ت�وان با برنامه ریزی ی�ا راهکارهایی مثل‬ ‫جذب مناب�ع مالی خارجی‪ ،‬این مش�کالت اقتصادی‬ ‫را کاهش داد؟‬ ‫ج��ذب منابع مالی خارجی در وضعی��ت فعلی تحریم ها و‬ ‫مسائل مختلف دیگر ازجمله نبود ثبات و امنیت در حوزه های‬ ‫اقتصادی امکان پذیر نیس��ت؛ ضمن اینکه ش��رکت هایی که‬ ‫زمینه فعالیت انها با مقوله نقل و انتقال ارز مربوط می ش��ود‪،‬‬ ‫ام��کان برنامه ریزی ب��رای فعالیت های اقتص��ادی حتی در‬ ‫کوتاه م��دت را ندارند و این امر باعث ش��کننده ش��دن تولید‬ ‫می ش��ود‪ ،‬چراکه در ای��ن وضعیت مجبورند م��واد اولیه را با‬ ‫نرخ بیشتری خریداری کنند و ناگزیر کاالهای تولیدی نیز با‬ ‫افزایش قیمت مواجهند‪.‬‬ ‫€ €ای�ن مش�کالت چ�ه تاثی�ری ب�ر چرخ�ه تولید‬ ‫می گذارد؟‬ ‫در موقعیت کنونی که عالوه بر تحریم ها‪ ،‬نوس��انات نرخ ارز‬ ‫هر چند س��ال یک بار‪ ،‬به صورت شوک ارزی پدیدار می شود‪،‬‬ ‫حوزه تولید با مش��کالت فراوانی روبه رو می ش��ود‪ .‬می بینیم‬ ‫که در این ش��رایط‪ ،‬برخی پروژه های صنعتی بنگاه ها متوقف‬ ‫هس��تند و این موض��وع هزینه گزافی بر بن��گاه تحمیل و در‬ ‫بلندم��دت ان را فل��ج می کند و حتی به مرز ورشکس��تگی‬ ‫می کشاند‪.‬‬ ‫ی کاالها ازس�وی دول�ت به عنوان‬ ‫€ €از قیمت گ�ذار ‬ ‫اشتباه یاد کردید؛ ایا راهکارهای بهتری برای تنظیم‬ ‫بازار در این شرایط وجود دارد؟‬ ‫بله؛ کارشناسان حوزه اقتصاد در این زمینه اتفاق نظر دارند‬ ‫ک��ه در دنیای اقتصاد ام��روز‪ ،‬نظام عرضه و تقاضا اس��ت که‬ ‫تعیین کننده قیمت اس��ت‪ ،‬نه نرخ های دس��توری؛ به همین‬ ‫دلیل من معتقدم در صورتی که بس��ترهای الزم برای اقتصاد‬ ‫ازاد فراهم ش��ود‪ ،‬اقتص��اد به خودی خود مس��یرش را پیدا‬ ‫خواهد کرد و نیاز به مداخله دولت در این حوزه نیست‪.‬‬ ‫€ €افزای�ش نرخ ارز ت�ا چه میزان بر تجارت کش�ور‬ ‫تاثیرگذار بوده است؟‬ ‫در واق��ع تاثی��ر افزایش نرخ ارز بر تج��ارت از دو نگاه یعنی‬ ‫واردات و صادرات قابل بررسی است و می توان به ان پرداخت‪.‬‬ ‫در ن��گاه اول یعن��ی واردات‪ ،‬با افزایش ن��رخ ارز‪ ،‬واردکننده‬ ‫توانایی وارد کردن اجناس کمتری را دارد‪ .‬طبیعی است که با‬ ‫افزای��ش نرخ ارز‪ ،‬نه تنها اجناس و کاالهای وارداتی که قیمت‬ ‫مواد اولیه هم افزایش می یابد و تولیدکننده ها نیز نمی توانند‬ ‫اجن��اس و کاالهای خ��ود را با قیمت قبل��ی عرضه کنند؛ در‬ ‫نتیجه قیم��ت کاالها هم افزایش می یاب��د‪ .‬این امر هم برای‬ ‫تولیدکننده و هم مصرف کننده داخلی مشکل ایجاد کرده و‬ ‫قدرت خرید عموم را تحت الش��عاع قرار می دهد‪ .‬در نگاه دوم‬ ‫یعنی صادرات و مصرف کنن��دگان خارجی‪ ،‬افزایش نرخ ارز‬ ‫باعث می ش��ود به دلیل پایین امدن قیمت تمام ش��ده ناشی‬ ‫از افزایش نرخ ارز‪ ،‬کااله��ای صادراتی قدرت رقابتی در بازار‬ ‫بین الملل��ی پیدا کنن��د و این امر به نفع صادرکننده اس��ت‪.‬‬ ‫باتوجه به دوگانگی تاثیر افزایش نرخ ارز‪ ،‬در این دوره هر چه‬ ‫تجارت خود را به س��مت ارزاوری سوق دهیم‪ ،‬اقتصاد کشور‬ ‫موفق تر خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €ب�ا این تفاس�یر ایا صادرات ما به ش�کلی بوده که‬ ‫برای اقتصاد کشور ارزاوری داشته باشد؟‬ ‫ص��ادرات نیز مانن��د تم��ام فرایندهای تج��اری نیازمند‬ ‫اصول و قواعدی اس��ت که باید به درس��تی به اج��را دراید تا‬ ‫بتواند به عنوان یک فعالیت ارزاور برای کش��ور تلقی ش��ود‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که صادرات نفتی کش��ور با مشکالت عدیده ای‬ ‫روبه روس��ت و تمام توجهات به ص��ادرات غیرنفتی معطوف‬ ‫است‪ ،‬می بینیم که براساس امارها و گزارشات بانک مرکزی‪،‬‬ ‫مقدار زیادی از ارز صادراتی به کش��ور برنگشته که امید است‬ ‫باتوج��ه به بخش��نامه های اخیر بانک مرک��زی و همچنین‬ ‫پیش بینی ضمان��ت اجراهای مقتضی ازس��وی قوه قضاییه‬ ‫برای ان دس��ته از متخلفانی که ظ��رف مهلت معین مندرج‬ ‫در بخش��نامه ها‪ ،‬ارزهای صادراتی را به کشور برنگردانده اند‪،‬‬ ‫وضعیت اقتصاد کش��ور کمی بهتر ش��ود؛ چرا که با برگشت‬ ‫ارزهای صادراتی به کشور‪ ،‬نقدینگی الزم برای واردات فراهم‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬باید توجه داشت که همیشه عده ای هستند که‬ ‫مجتبی خسروتاج‬ ‫فعال و کارشناس اقتصاد‬ ‫سهیل فرزین‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فریال مستوفی‬ ‫در نظر گرفتن‬ ‫سرمایه در‬ ‫گردش بیشتر‬ ‫برای بنگاه های‬ ‫اقتصادی و‬ ‫ارتقای بهره وری‬ ‫شرکت ها از‬ ‫اقداماتی است‬ ‫که بنگاه های‬ ‫خصوصی باید‬ ‫به ان توجه ویژه‬ ‫داشته باشند‬ ‫صادرکنندگانی که ارز را بازنگردانند‬ ‫با چه جریمه هایی مواجه می شوند؟‬ ‫گمرک جمهوری اس�لامی ایران امکان استفاده‬ ‫از تس��هیالت و خدماتی نظیر مسیر سبز‪ ،‬پذیرش‬ ‫ضمانت ه��ا و نظایر ان را از صادرکنندگانی که ارز‬ ‫صادراتی را به کش��ور بازنمی گردانند سلب کرده و‬ ‫ای��ن گروه حق اس��ترداد حقوق و عوارض گمرکی‬ ‫را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫بن��ا به گزارش ایلنا‪ ،‬گمرک ایران ‪ 7‬مجازاتی که‬ ‫متوجه صادرکنندگانی که ارز صادراتی را به کشور‬ ‫بازنمی گردانند را به شرح زیر اعالم کرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت حق صدور‬ ‫و تمدی��د کارت بازرگان��ی‪ ،‬صدور ی��ا تمدید ثبت‬ ‫س��فارش و صدور ه��ر گونه مجوزه��ای واردات و‬ ‫ص��ادرات تولی��دی‪ ،‬صنفی و نظایر ان را نداش��ته‬ ‫و محدودیت از س��ایر خدم��ات مرتبط به تجارت‬ ‫اعم از داخلی و خارجی را نیز برای صادرکنندگان‬ ‫متخلف اعمال خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬گم��رک جمه��وری اس�لامی ای��ران امکان‬ ‫اس��تفاده از تسهیالت و خدماتی نظیر مسیر سبز‪،‬‬ ‫پذی��رش ضمانت ها و نظایر ان را از صادرکنندگان‬ ‫س��لب ک��رده و این گ��روه حق اس��ترداد حقوق و‬ ‫عوارض گمرکی را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫‪ -۳‬س��ازمان امور مالیاتی مکلف است معافیت ها‬ ‫و مشوق های مالیاتی را لغو کند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬بان��ک مرکزی حق صدور گواهی ثبت اماری‬ ‫ی��ا تخصیص ارز را نخواهد داش��ت و باید گزارش‬ ‫عملک��رد حس��اب های مش��کوک را ب��ه نهادهای‬ ‫ذی رب��ط اعالم کند‪ .‬ضم��ن اینکه بانک های عامل‬ ‫نیز حق اعطای تسهیالت و ضمانت نامه های ریالی‬ ‫و ارزی و خدمات بانکی را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بین بد و بدتر‬ ‫کدام بهتر‬ ‫است؟!‬ ‫تجارت کشور باید به راه حل میانه برسد‬ ‫از شرایطی که ناگزیر در وضعیت های خاص اقتصادی ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬سوء استفاده کنند که در این زمینه بخشنامه های‬ ‫بانک مرکزی و اقدام��ات قوه قضاییه در صورت اجرای قاطع‬ ‫می تواند راهگش��ا باش��د و جلوی قاچاق و فساد با شفافیت و‬ ‫نظارت صحیح گرفته شود اما انچه حائز توجه است‪ ،‬وضعیت‬ ‫صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی است که سالم و شفاف‬ ‫مش��غول فعالیت هستند و کسب وکارش��ان هر روزه به دلیل‬ ‫مش��کالت نقل و انتقاالت پولی در اثر تحریم ها رو به وخامت‬ ‫می گ��ذارد‪ .‬از دولت انتظار م��ی رود برای این مهم تمهیداتی‬ ‫بیندیشد‪.‬‬ ‫€ €صادرات غیرنفتی ما در حال حاضر چه وضعی دارد؟‬ ‫به عل��ت کاهش فروش نفت‪ ،‬امید م��ا به صادرات کاالهای‬ ‫غیرنفتی است که از یک طرف شیوع کرونا‪ ،‬صادرات کاالهای‬ ‫غیرنفتی ما را با کاهش چشمگیر روبه رو کرده و از طرف دیگر‬ ‫بخشنامه اخیر بانک مرکزی با گذاشتن مهلت برای بازگشت‬ ‫ارز ناش��ی از صادرات کاال‪ ،‬صادرات در برخی حوزه ها را دچار‬ ‫مشکل ساخته است‪ .‬به عالوه با افزایش عوارض برخی کاالها‬ ‫به بهانه اینکه این کاالها مواد خام هس��تند تا به این وس��یله‬ ‫به سمت ایجاد ارزش افزوده سوق داده شوند‪ ،‬صادرات برخی‬ ‫از ای��ن کاالها ‪ ۹۰‬درص��د کاهش یافت‪ .‬ج��دا از موارد فوق‪،‬‬ ‫صادرات به کندی و با ارقام بس��یار کمتری نسبت به وضعیت‬ ‫قبل از کرونا در جریان اس��ت‪ .‬تقاضای کش��ورهای همسایه‬ ‫نیز به خاطر کرونا بس��یار کم ش��ده و این موضوع به وخامت‬ ‫اوض��اع صادرات کاالهای غیرنفتی کش��ور دام��ن می زند‪ .‬با‬ ‫وضعیت فعلی‪ ،‬تحقق منابع درامدی بودجه امسال به سختی‬ ‫امکان پذیر خواهد بود و قطعا کس��ری بودجه زیادی خواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬قرار گرفتن در لیس��ت س��یاه ‪ FATF‬را نیز باید به‬ ‫موانع مراودات بین المللی ای��ران اضافه کرد‪ .‬تاکید چندباره‬ ‫بخش خصوص��ی بر تصوی��ب ‪ FATF‬و کنوانس��یون های‬ ‫مربوطه هم راه به جایی نبرده و به نظر نمی رس��د که دولت در‬ ‫اجرای سیاس��ت های کالن کش��ور انطور که باید عمل کرده‬ ‫باش��د و طبق تکلیف قانونی خود مبنی بر همفکری با بخش‬ ‫خصوصی و استعالم نظرات ان به تهیه و تدوین سیاست های‬ ‫کالن بپردازد‪.‬‬ ‫€ €در این شرایط چه راهکاری برای تقویت صادرات‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫تداوم فعالیت های اقتصادی و تجاری در کشور ما به عوامل‬ ‫متع��ددی از جمله وجود زیرس��اخت های درس��ت تجارت‪،‬‬ ‫شناخت دقیق بازار هدف صادراتی‪ ،‬تحلیل رقبا‪ ،‬حمایت ها و‬ ‫سیاست های حمایتی دولت از صادرکنندگان‪ ،‬تولید مناسب‬ ‫و باکیفیت و بس��یاری مسائل دیگر بس��تگی دارد‪ .‬در نهایت‬ ‫به نظر می رس��د هم بانک مرک��زی در مواردی حق دارد و هم‬ ‫صادرکننده‪ .‬با این تفاس��یر شاید باید به راه حلی میانه بسنده‬ ‫کرد تا توازن برقرار ش��ود‪ .‬انچه که در حال حاضر مورد توجه‬ ‫اس��ت این اس��ت که رش��د بی رویه نقدینگی به همراه تورم‬ ‫ب��اال‪ ،‬زندگی م��ردم را تحت تاثیر قرار داده و در س��ال پیش‬ ‫رو بیش��تر تحت تاثیر قرار خواهد داد‪ .‬در این ش��رایط در نظر‬ ‫گرفتن س��رمایه در گردش بیشتر برای بنگاه های اقتصادی‪،‬‬ ‫همچنین ارتقای بهره وری ش��رکت ها از اقداماتی اس��ت که‬ ‫بنگاه های خصوصی باید به ان توجه ویژه داشته باشند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ -۵‬ش��بکه صرافی ه��ا نیز اج��ازه ارائه خدمات‬ ‫خری��د‪ ،‬فروش و نق��ل و انتق��ال ارز و خدمات در‬ ‫خ��ارج از کش��ور ب��ه صادرکنن��دگان به ص��ورت‬ ‫مس��تقیم یا غیرمستقیم (تراس��تی ها) در راستای‬ ‫عدم برگشت ارز حاصل صادرات را نخواهند داشت‬ ‫و این کار تخلف محسوب می شود؛ به نحوی که در‬ ‫صورت احراز‪ ،‬ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬صرافی متخلف به مراجع قضایی معرفی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬صن��دوق ضمان��ت ص��ادرات از ارائه هرگونه‬ ‫خدمات مرتبط نظیر اعتبارسنجی‪ ،‬صدور بیمه نامه‬ ‫و ضمانتنامه های صادرات��ی برای صادرکنندگانی‬ ‫که ارز خود را به کش��ور نیاورده باش��ند‪ ،‬منع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -۷‬س��ازمان راهداری و حمل ونق��ل جاده ای و‬ ‫س��ازمان بن��ادر و دریانوردی بای��د محدودیت در‬ ‫صدور بارنامه های داخلی و خارجی و نیز ارائه کلیه‬ ‫خدمات بندری و تسهیالت مرتبط را اعمال کند‪.‬‬ ‫قوانین و مقررات جزء جدانشدنی از تجارت‬ ‫امروز دنیا هس��تند و نمی توان تجارت جهانی‬ ‫را بدون در نظر گرفتن این قوانین تصور کرد‪.‬‬ ‫قوانین مدونی که در چارچوب های مش��خص‬ ‫و برمبنای مس��ائل فنی‪ ،‬بهداشتی یا فرهنگی‬ ‫در هر کش��ور و باتوجه به اس��تانداردها‪ ،‬برای‬ ‫واردات و ص��ادرات در نظر گرفته می ش��ود‪،‬‬ ‫ام��روز نقش مهمی در ورود و اقبال کاالها در‬ ‫کشورهای هدف تجاری دارند‪.‬‬ ‫در واقع براس��اس همین قوانین اس��ت که‬ ‫کیفیت و کمیت ص��ادرات و واردات کاالها و‬ ‫محصوالت تجاری تحت کنترل قرار می گیرد‪.‬‬ ‫کشور ما نیز به عنوان جزئی از این شبکه بزرگ‬ ‫مراودات تجاری دارای قوانین و مقرراتی است‬ ‫که بخش��ی از قوانین م��راودات تجاری ما را‬ ‫تش��کیل می دهد‪ .‬البته باید توجه داشت که‬ ‫کشور ما عالوه بر قوانین مشترکی که با سایر‬ ‫کش��ورها در حوزه تجارت دارد‪ ،‬دارای شرایط‬ ‫ویژه ای اس��ت که باعث شده قوانینی عالوه بر‬ ‫قوانین و مقررات مرسوم تجارت‪ ،‬بر این حوزه‬ ‫در کشور ما حاکم باشد؛ قوانین خاصی که در‬ ‫بسیاری از کشورهای پیشرو در تجارت وجود‬ ‫ندارد و ش��اید مهم ترین انه��ا ارز چندنرخی‬ ‫باش��د؛ موضوعی که زاییده علتی دیگر به نام‬ ‫کمبود ارز در کشور به دلیل تحریم ها است‪.‬‬ ‫ارز چندنرخ��ی یک��ی از مصادیق ش��رایط‬ ‫نامتعارف تجارت محس��وب می شود‪ .‬طبیعتا‬ ‫وقت��ی از ش��رایطی خارج از ش��رایط طبیعی‬ ‫تجارت صحبت می کنیم‪ ،‬دخالت دولت در این‬ ‫حوزه بیشتر مشهود و ملموس است‪ ،‬زیرا ارز‬ ‫چندنرخی موض��وع انتخاب را مطرح می کند‬ ‫و این انتخاب برای کاالهای مشمول دریافت‬ ‫ه��ر یک از انواع ارز ب��دون تصدی گری دولت‬ ‫امکان پذیر نخواهد بود‪ .‬به زبان ساده تر در این‬ ‫شرایط‪ ،‬تصمیم گیری درباره اولویت بندی در‬ ‫اختصاص ارز به واردات باید توسط نهادی به‬ ‫بزرگی و جامعیت دولت انجام شود‪.‬‬ ‫البته کارشناسان حوزه اقتصاد و تجارت در‬ ‫این باره اتفاق نظر دارند که چندنرخی شدن‬ ‫ارز و همراه ش��دن دخالت سیستم دولتی در‬ ‫این کار‪ ،‬به خودی خود فسادزا است و به دلیل‬ ‫قابلی��ت ایج��اد موقعیت هایی مث��ل رانت یا‬ ‫مناب��ع باداورده‪ ،‬تبعات خاص خود را به دنبال‬ ‫دارد‪ ،‬ب��ه همین دلیل نیز اس��تفاده از ان در‬ ‫کشورهای دیگر موضوع رایجی نیست‪.‬‬ ‫ایج��اد امکان م��وارد متع��دد و مختلفی از‬ ‫فس��اد در این مدل اقتصادی س��بب می شود‬ ‫یک نظام نظارت��ی مطلوب برای جلوگیری از‬ ‫مس��ائلی مثل رانت و فس��اد مورد نیاز باشد‬ ‫ک��ه متعاقب ان‪ ،‬وضع قوانین و ایین نامه های‬ ‫بیشتر اجتناب ناپذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫گرچه تجربیات جهانی و ملی در این زمینه‬ ‫نش��ان می دهد که با همه اقدامات نظارتی باز‬ ‫هم قابلیت کنترل کام��ل بر این حوزه وجود‬ ‫ندارد و امکان فساد از بین نمی رود اما قوانین‬ ‫وضع ش��ده در این سیس��تم به عنوان موانعی‬ ‫در مسیر تجارت عمل می کنند و در مواردی‬ ‫حتی خود فسادزا خواهند بود‪.‬‬ ‫در کش��ور م��ا نیز به دلی��ل کمب��ود ارز و‬ ‫مشکالت ناش��ی از ان سیستم ارز چندنرخی‬ ‫به عنوان راه حل انتخاب ش��ده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫سیس��تم ب��رای واردات کااله��ای مختلف به‬ ‫کش��ور و نی��ز جلوگیری از تخل��ف‪ ،‬قاچاق و‬ ‫مواردی از این دس��ت و کنترل های مضاعف‪،‬‬ ‫قوانین متعددی وضع و سامانه های متعددی‬ ‫به کار گرفته ش��ده که تج��ار باید محصوالت‬ ‫م��ورد نظر خ��ود را در ان به ثبت برس��انند‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت که در صورتی که کوچک ترین‬ ‫مغای��رت یا نق��ص اطالعات س��امانه در این‬ ‫موارد وجود داش��ته باشد‪ ،‬قابلیت ترخیص در‬ ‫گم��رکات وجود نخواهد داش��ت و متقاضیان‬ ‫بای��د نواقص موج��ود را برط��رف کنند‪ .‬این‬ ‫موضوع برای بازرگانان دردسرس��از می ش��ود‬ ‫و ع�لاوه بر زمان و س��رمایه مالی واردکننده‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی را نی��ز در تامین مواد‬ ‫اولی��ه ناکام می گذارد که تم��ام این موارد در‬ ‫نهایت باعث اسیب به تجارت کشور می شود‪.‬‬ ‫موض��وع تک نرخی ی��ا چندنرخی بودن ارز‬ ‫می توان��د نمونه ای از انتخاب بی��ن بد و بدتر‬ ‫باش��د که سیاس��ت گذار اقتصادی کشور باید‬ ‫این انتخاب را باتوجه به س��ود و زیان اقتصاد‬ ‫کش��ور انجام دهد و در این باره تصمیم گیری‬ ‫کند‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1594‬‬ ‫پیاپی ‪2912‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫یادداشت‬ ‫بحث پزشکان‬ ‫مخالفت نبود‬ ‫حسین کرمان پور‪ -‬مدیرکل‬ ‫روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور‬ ‫شهریور‪ ،‬اخرین مهلت راه اندازی دستگاه های پوز‬ ‫کارتخوان در نقش مامور مالیات‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در ش�رایطی که ش�یوع کرونا در کش�ور باعث تغییر و تح�والت عمده در خری�د و فروش از قبیل‬ ‫خریدهای اینترنتی‪ ،‬خریدهای تلفنی‪ ،‬اس�تفاده از اپلیکیش�ن های فروش�گاهی و رواج اس�تفاده از‬ ‫کارتخوان های بانکی ش�ده‪ ،‬سازمان امور مالیاتی کشور برای به ثمر نشاندن طرح قدیمی خود دست‬ ‫به کار ش�د و ش�هریور را به عنوان اخرین فرصت نصب و راه اندازی دس�تگاه های کارتخوان مش�اغل‬ ‫اعالم کرد؛ طرحی که اجرای ان طی سال گذشته برای پزشکان و وکال مخالفت ها و گالیه مندی هایی‬ ‫را از س�وی صاحبان این مش�اغل به دنبال داشت‪ .‬از س�ال ‪ ۹۶‬صاحبان مش�اغل ملزم به استفاده از‬ ‫کارتخوان شدند و قرار بود از ابتدایی امسال این طرح اجرایی شود که در پی شیوع کرونا و به تعویق‬ ‫افتادن بسیاری از فرایندهای اجرایی از جمله تکالیف مالیاتی‪ ،‬اجرای همگانی این طرح نیز به تعویق‬ ‫افتاد و حاال طبق اعالم رئیس س�ازمان امور مالیاتی‪ ۱۵ ،‬گروه ش�غلی از ش�هریور ملزم به استفاده از‬ ‫دستگاه های کارتخوان شده اند‪.‬‬ ‫الزام قانونی برای وکال و پزشکان‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫سال گذشته س��ازمان مالیاتی کشور طرح‬ ‫استفاده از حس��اب های متصل به کارتخوان‬ ‫مش��اغل را برای تعیین مالیات مطرح کرد و‬ ‫برای اجرای��ی کردن ان‪ ،‬پزش��کان و جامعه‬ ‫پزش��کی را به عنوان نخستین گروه انتخاب و‬ ‫انها را ملزم به نصب و استفاده از دستگاه های‬ ‫کارتخوان در مطب ها کرد‪.‬‬ ‫این برخورد سازمان مالیاتی که تحت تاثیر‬ ‫جو برخ��ی رس��انه ها و نااگاه��ی از موضوع‬ ‫بود‪ ،‬بس��یاری از پزش��کان را در این مس��ئله‬ ‫گالیه مند کرد و اظهارنظرهایی را نیز در این‬ ‫مورد به دنبال داشت‪.‬‬ ‫در ان روزها برداش��ت برخ��ی این بود که‬ ‫پزش��کان و اعضای جامعه پزش��کی با کسب‬ ‫درامدهای ب��اال تمایلی ب��ه پرداخت مالیات‬ ‫ندارند و برای همین نس��بت به موضوع نصب‬ ‫دس��تگاه کارتخوان در مطب ها واکنش منفی‬ ‫نش��ان داده اند در حالی که جامعه پزشکی در‬ ‫ان زمان نیز مش��کلی با محاس��به مالیات از‬ ‫طریق حس��اب های کارتخوان نداشت و حتی‬ ‫از نخس��تین گروه های��ی بود که از دس��تگاه‬ ‫کارتخوان در محل کس��ب وکار خود استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در واق��ع‪ ،‬مش��کل پزش��کان ب��ا این طرح‬ ‫س��ازمان مالیاتی‪ ،‬توهی��ن و تهمت نهفته در‬ ‫انتخاب مشاغل پزشکی عنوان نخستین گروه‬ ‫ه��دف برای محاس��به مالی��ات از این طریق‬ ‫بود‪ .‬پزش��کان معتقد بودند این کار ان هم با‬ ‫کلیدواژه هایی مانند «فرار مالیاتی» و «درامد‬ ‫نجومی» توهین به این حرفه و ش��اغالن ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫پزش��کان اعتقاد داش��تند اگر قرار اس��ت‬ ‫چنین طرح��ی به اجرا درای��د‪ ،‬این کار باید‬ ‫طبق ضوابط اخالقی ان درباره همه مش��اغل‬ ‫اعمال ش��ود و نه اینکه تحت تاثیر جو برخی‬ ‫جریان های هدف دار رسانه های خاص انگشت‬ ‫اته��ام را به س��وی جامعه پزش��کی کش��ور‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫البت��ه اع��داد و ارقام��ی نی��ز در ان ایام از‬ ‫فرارهای مالیاتی پزش��کان و جامعه پزشکی‬ ‫ارائ��ه ش��د ک��ه براس��اس داده ه��ای اماری‬ ‫نادرست تنظیم شده و به گونه ای بود که فرار‬ ‫مالیاتی کمتر از ‪ ۵‬درصد پزش��کان را به کل‬ ‫جامعه پزشکی تعمیم می داد‪.‬‬ ‫در ابت��دا عنوان ش��د که جامعه پزش��کی‬ ‫ح��دود ‪ ۷۲۰۰‬میلی��ارد تومان ف��رار مالیاتی‬ ‫دارد‪ ،‬ام��ا بعد از بررس��ی بیش��تر ب��ه رقمی‬ ‫حدود ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان رسیدند که همین‬ ‫موضوع نش��ان می دهد ط��رح موضوع به این‬ ‫شکل برگرفته از نااگاهی های موجود در این‬ ‫زمینه بود‪.‬‬ ‫اتفاق��ات ان روزها در حالی به ان ش��کل‬ ‫رقم خ��ورد که ام��روز می بینی��م حدود ‪۹۷‬‬ ‫درصد از همان کسانی که ان روز در معرض‬ ‫اتهام بودن��د‪ ،‬امروز در صحنه هس��تند و در‬ ‫دوران همه گی��ری کرونا با در دس��ت گرفتن‬ ‫جان خود به درمان بیماران می پردازند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه بعدها و پس از مش��خص ش��دن‬ ‫اش��تباهات محاسباتی س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫از س��وی مرکز پژوهش های مجلس به خاطر‬ ‫ای��ن اش��تباه از جامعه پزش��کی عذرخواهی‬ ‫ک��رد و ب��ر این موض��وع صحه گذاش��ت که‬ ‫چنی��ن پیش زمین ه فکری درباره فرار مالیاتی‬ ‫پزش��کان از اس��اس اش��تباه بوده است‪ ،‬اما‬ ‫متاسفانه این روغنی بود که ریخته شده بود‬ ‫و تا حدودی نگرش مردم نس��بتا به این قشر‬ ‫را منفی کرد‪.‬‬ ‫امروز با گذش��ت زمان به نسبت طوالنی از‬ ‫طرح ان موضوعات‪ ،‬مش��کل تا حدود زیادی‬ ‫برطرف ش��ده و گالیه ها و شکایت های جامعه‬ ‫پزش��کی نسبت به تبعیض س��ازمان مالیاتی‬ ‫دیگ��ر وجود ن��دارد و براس��اس امار س��ال‬ ‫گذشته حدود ‪ ۷۳‬درصد پزشکان در مطب ها‬ ‫دارای دستگاه کارتخوان بودند؛ با همه گیری‬ ‫ویروس کرونا در کشور‪ ،‬همه مردم دیدند که‬ ‫جامعه پزشکی کش��ور ورای توقعات مادی و‬ ‫پیش پا افتاده فکر می کند و تالش های امروز‬ ‫این قشر شاهدی بر این مدعاست‪.‬‬ ‫در ه��ر ح��ال اگ��ر ق��رار اس��ت قان��ون و‬ ‫دس��تورالعملی درباره مالی��ات یا هر موضوع‬ ‫دیگری در کش��ور اجرایی شود‪ ،‬چه بهتر که‬ ‫هم��ه گروه های مش��اغل در براب��ر ان قانون‬ ‫و دس��تورالعمل یکس��ان دیده ش��وند و نگاه‬ ‫جهت دار‪ ،‬توهین امیز و تبعیض گونه نس��بت‬ ‫به هیچ یک از مش��اغل و کسب و کارها وجود‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫کمبود شکر‬ ‫نداریم‬ ‫دبیر و عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران‪،‬‬ ‫کمبود ش��کر برای صنف و صنع��ت را رد کرد و گفت‪ :‬هیچ کمبودی در‬ ‫تامین شکر مورد نیاز صنف و صنعت و همچنین خانوار نداریم‪.‬‬ ‫بهمن دانایی در گفت وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه ش��رایط ذخایر شکر‬ ‫برای تامین نیاز کش��ور مناسب است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در انبار تولیدکنندگان‬ ‫داخلی و همچنین ش��رکت بازرگانی دولتی ایران به مقدار کافی ش��کر‬ ‫وج��ود دارد و خانوار و همچنین صنف و صنعت نباید نگرانی در این باره‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬به زودی برداش��ت چغندرقند داخلی اغاز خواهد شد‬ ‫و با تولید ش��کر داخل��ی میزان ذخایر این کاال افزای��ش می یابد‪ .‬دانایی‬ ‫زمان اغاز برداشت چغندرقند و تولید شکر داخلی را نیمه شهریور سال‬ ‫جاری عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬پیش بینی می ش��ود تولید ش��کر کشور در سال جاری به‬ ‫یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن برس��د‪ .‬دانایی در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫نرخ ش��کر تولید داخلی چقدر خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬در خرداد امس��ال نرخ‬ ‫ه��ر کیلوگرم ش��کر داخلی برای مصرف خانوار ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬تومان و‬ ‫ب��رای صنف و صنع��ت ‪ ۶‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان تعیین ش��د‪ .‬وی نرخ قبلی‬ ‫هر کیلوگرم ش��کر را ‪ ۴۰۵۰‬تومان عنوان کرد‪ .‬دانایی تاکیدکرد‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه افزایش ‪ ۵۸‬درصدی نرخ خری��د تضمینی چغندرقند و هزینه تولید‪،‬‬ ‫افزایش نرخ هر کیلوگرم ش��کر از ‪ ۴۰۵۰‬تومان به ‪ ۶‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان‬ ‫طبیعی است‪.‬‬ ‫مشموالن نصب کارتخوان‬ ‫سازمان امور مالیاتی از شهریور سال گذشته ‪ ۱۵‬گروه از فعاالن‬ ‫اقتصادی که حدود ‪ ۵۰‬شغل می شوند را دسته بندی کرد تا برای‬ ‫ش��فاف شدن درامد‪ ،‬جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرایند‬ ‫حسابرس��ی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه پایانه فروشگاهی‬ ‫و اس��تفاده از کارتخوان شوند که نخستین گروه از انها‪ ،‬پزشکان‬ ‫و فع��االن ح��وزه درمان (که مج��وز فعالیت انها ازس��وی وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی‪ ،‬سازمان نظام پزشکی ایران‬ ‫یا س��ازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی صادر می شود)‬ ‫بودند‪ .‬تا پایان س��ال گذش��ته‪ ،‬فقط ‪ ۵۰‬درصد پزشکان اقدام به‬ ‫ثبت نام در پایانه فروش��گاهی کردند و هنوز نیمی از پزش��کان از‬ ‫ای��ن قانون تبعیت نکرده اند‪ .‬پس از الزام پزش��کان‪ ،‬نوبت به وکال‬ ‫برای ثبت نام در پایانه فروش��گاهی و اس��تفاده از کارتخوان رسید‬ ‫که از اول مهر س��ال گذشته ثبت نام انها شروع شد و تا اخر دی‬ ‫نیز ادامه داش��ت و معاون س��ازمان امور مالیات��ی از امکان مجدد‬ ‫ثبت نام وکال در این س��امانه بعد از مهلت قانونی که تا پایان دی ‬ ‫بود‪ ،‬همراه با جریمه‪ ،‬خبر داد‪ ،‬اما تاکنون این س��ازمان اماری از‬ ‫ثبت نام وکال در پایانه فروش��گاهی اعالم نکرده است‪.‬پیش از این‪،‬‬ ‫مهلت قانونی ثبت نام مشموالن ‪ ۱۵‬گروه شغلی برای نصب سامانه‬ ‫فروشگاهی پایان دی سال گذشته بود که با اتمام ان‪ ،‬این مهلت‬ ‫تا ابتدای امس��ال تمدید ش��د‪ .‬س��رانجام‪ ،‬از انجا که شیوع کرونا‬ ‫موجب تعویق تکالیف مالیاتی ش��د‪ ،‬اجرای طرح الزام مشاغل به‬ ‫اس��تفاده از کارتخ��وان هم به تعویق افت��اد؛ بنابراین‪ ،‬طبق اعالم‬ ‫رئیس س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬صاحبان مشاغل در این ماه ملزم به‬ ‫استفاده از کارتخوان می شوند‪.‬‬ ‫ش��اید این سوال برای بسیاری مطرح ش��ود که اگر صاحبان مشاغل‬ ‫اطالعات مورد نیاز حس��اب بانک��ی را در اختیار س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫قرار ندهند یا ش��ماره حس��اب دیگری را برای این کار معرفی کنند‪ ،‬این‬ ‫سازمان چگونه می تواند این اطالعات را مورد راستی ازمایی قرار دهد؟!‬ ‫سیاوش غیبی پور‪ ،‬کارشناس و مشاور مالیاتی در این باره در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪ :‬طرح جدید مالیاتی در نظر گرفته شده برای مشاغل‬ ‫در واقع طرحی اس��ت که در مس��یر تکمیل طرح جامع مالیاتی و برای‬ ‫ارتقای سیستم مالیات های س��نتی به کار گرفته می شود‪ .‬غیبی پور در‬ ‫این باره افزود‪ :‬در این طرح پیش بینی شده که برای وصول اسان مالیات‬ ‫و ایجاد ش��فافیت در اطالعات ارائه ش��ده‪ ،‬هر یک از فعالیت های صنفی‬ ‫کشور از طریق حساب بانکی خود به سازمان امور مالیاتی متصل باشند‪.‬‬ ‫این اتصال عالوه بر اینکه می تواند در ایجاد شفافیت بسیار کمک کننده‬ ‫باشد و جلوی مواردی مانند کتمان را بگیرد‪ ،‬راهکاری‬ ‫برای بررسی دقیق فعالیت شغلی افراد تلقی می شود و‬ ‫به تعیین منطقی میزان مالیات های مربوط به مشاغل‬ ‫مختلف کمک می کند‪ .‬این کارشناس مالیاتی درباره‬ ‫اظهار دقیق و راستی ازمایی اطالعات بانکی ارائه شده‬ ‫ازسوی صاحبان مش��اغل نیز عنوان کرد‪ :‬دو بحث در‬ ‫این زمینه مطرح اس��ت که اگر مودی حس��اب بانکی‬ ‫خود را ارائه نکند یا اینکه تعدد حس��اب بانکی داش��ته باشد‪ ،‬سازمان‬ ‫مالیاتی چطور می تواند به این موضوع پی ببرد‪ .‬در جواب این پرس��ش‬ ‫بای��د گفت با راهکاری که بانک مرکزی ب��رای این کار در نظر گرفته‪،‬‬ ‫امکان دسترس��ی به تمام حساب ها و تراکنش های بانکی افراد با ارائه‬ ‫کد ملی انها فراهم اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬مودیان می توانند با استناد‬ ‫ب��ه همی��ن داده ها میزان واقع��ی کارکرد و مالی��ات واقعی خود‬ ‫را اثب��ات کنن��د و از این نظر این سیس��تم می تواند کمکی برای‬ ‫مودیان نیز باش��د‪ .‬غیبی پور در این باره تصری��ح کرد‪ :‬از انجا که‬ ‫ما درحال حاضر در ابتدای راه اس��تفاده از این سیس��تم هستیم‪،‬‬ ‫ممکن اس��ت در برخی موارد همکاری در ارائه اطالعات موردنیاز‬ ‫کم باش��د و در مواردی مثل ارائه ش��ماره حس��اب همکاری الزم‬ ‫ازسوی صاحبان مشاغل با سازمان مالیاتی انجام نشود و خواسته‬ ‫یا ناخواسته این اطالعات به سازمان مالیاتی منتقل نشود‪ .‬در هر حال‬ ‫در این موارد جای نگرانی نیست‪ ،‬زیرا درحال حاضر تمام کدهای ملی‬ ‫برای افراد حقیقی و شناس��ه های اقتصادی برای شرکت ها و اشخاص‬ ‫حقوقی برای دسترس��ی به تراکنش های انجام شده مشاغل مختلف‬ ‫در دسترس است‪.‬‬ ‫انچه مس��لم است‪ ،‬بیشتر مش��اغلی که به طور روزانه با‬ ‫مردم و اجتماع س��روکار دارند‪ ،‬با این موضوع مش��کل‬ ‫خاص��ی ندارن��د‪ .‬وی با اش��اره به مالک ق��رار گرفتن‬ ‫اطالع��ات حس��اب های بانکی متصل ب��ه کارتخوان ها‬ ‫ب��رای تعیی��ن می��زان مالی��ات تصریح ک��رد‪ :‬اگر این‬ ‫طرح به درستی اجرایی ش��ود‪ ،‬می تواند راهکاری برای‬ ‫جلوگی��ری از اجحاف در حق کس��ب وکارهایی باش��د‬ ‫که بنا به هر دلیلی‪ ،‬در مقاطعی بازار مطلوبی نداش��ته اند‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره مش��کالت مربوط به دریافت‬ ‫کارتخوان ها نیز عنوان کرد‪ :‬تا به حال مشکل خاصی برای دریافت‬ ‫این دس��تگاه ها ازسوی اصناف گزارش نشده و معموال بانک ها در‬ ‫ارائ��ه ان به اصناف با هم رقابت نی��ز دارند‪ .‬در برخی موارد مبلغ‬ ‫معینی به عنوان ودیعه برای در اختیار گذاشتن دستگاه کارتخوان‬ ‫از صاحبان مش��اغل دریافت می ش��ود که ان هم مقادیر معقولی‬ ‫به نظر می رسد‪ .‬حسنی درباره اجبار استفاده از این دستگاه ها برای‬ ‫گروه های مختلف شغلی خاطرنشان کرد‪ :‬درحال حاضر بدون این‬ ‫دس��تگاه ها نمی توان به ارائه خدمات به مش��تریان پرداخت‪ ،‬زیرا‬ ‫به دلیل ش��یوع کرونا همه از رد و ب��دل کردن پول نقد خودداری‬ ‫می کنند و به نظر می رس��د شاید اگر سازمان امور مالیاتی به جای‬ ‫برخود چکشی و تعیین ضرب االجل‪ ،‬به تقویت زیرساخت ها برای‬ ‫ای��ن کار می پرداخت‪ ،‬این مس��یری بود که خ��ود به خود و بدون‬ ‫اجبار نیز همه مشاغل در ان قرار می گرفتند‪.‬‬ ‫قاسم علی حسنی‪ ،‬رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی‬ ‫درباره اس��تفاده از کارتخوان ها و اخذ مالیات ها براساس‬ ‫ل به ای��ن کارتخوان ها در‬ ‫اطالعات حس��اب های متص�� ‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اس��تفاده از سیس��تم های‬ ‫کارتخوان ها امروز در بس��یاری از مشاغل جزو ملزومات‬ ‫اس��ت و ش��اهدیم که بس��یاری از اصناف در محل کار‬ ‫خود‪ ،‬نه یک دس��تگاه که چندین دستگاه ثابت و سیار‬ ‫کارتخوان را در اختیار دارند و کس��ی با این کار مش��کل خاصی‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ .‬حس��نی در این باره عنوان کرد‪ :‬ش��اید در برخی‬ ‫مش��اغل خاص ارائه اطالع��ات مربوط به میزان ف��روش و میزان‬ ‫کارکرد ماهانه به سازمان های مالیاتی مطلوب شاغالن نباشد‪ ،‬اما‬ ‫راه گریزی نیست‬ ‫اصناف مشکلی ندارند‬ ‫سدی در مقابل فرار مالیاتی‬ ‫در کش��ورهای گوناگون س��هم مالیات از کل درامدهای عمومی‬ ‫متفاوت است و میزان ان بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی‬ ‫انها دارد؛ اما فرار مالیاتی مسئله ای است که شدت و ضعف بروز ان‬ ‫در کش��ورهای توس��عه یافته و در حال توس��عه با یکدیگر متفاوت‬ ‫است‪ .‬در ایران نیز فرار مالیاتی یکی از موانع دستیابی به درامدهای‬ ‫مالیاتی اس��ت که براس��اس اخب��ار رقم ان بی��ن ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال (ساالنه) محاسبه می شود‪ .‬به تبع کنترل و کاهش فرار‬ ‫مالیاتی یکی از اهداف مهم دولت به شمار می رود که برای تحقق ان‬ ‫برنامه های بس��یاری اجرا شده و برنامه هایی نیز در دستور کار است‪.‬‬ ‫ط��رح الزام اصن��اف به نصب صندوق فروش در واقع طرحی اس��ت‬ ‫که از حدود ‪ ۱۵‬س��ال پیش یعنی زمان��ی که علی اکبر عرب مازار بر‬ ‫کرسی ریاست سازمان امور مالیاتی کشور تکیه زده بود‪ ،‬کلید خورد‪،‬‬ ‫اما یکس��ری از انتقادات موجب ش��د اجرای ان با وقفه مواجه شود‪.‬‬ ‫در چند س��ال گذش��ته دوباره‪ ،‬اعمال مکانیسم های شفاف و روشن‬ ‫برای محاس��به صحیح مالیات برارزش افزوده به انگیزه ای مهم برای‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی کشور تبدیل شد تا اصناف به نصب «صندوق‬ ‫فروش» ملزم ش��وند‪ .‬بدون ش��ک اگر واحدهای صنفی به این باور‬ ‫برسند که نصب صندوق های مکانیزه فروش‪ ،‬شفافیت هرچه بیشتر‬ ‫اطالعات اقتصادی اصناف را دنبال به دنبال خواهد داشت‪ ،‬دیگر برای‬ ‫نص��ب و بکارگیری تعلل نخواهند ک��رد‪ .‬با اجرای این طرح‪ ،‬اصناف‬ ‫براس��اس عدالت و اطالعات واقعی مالیات پرداخته و دیگر نیازی به‬ ‫حضور ممیزان مالیاتی نخواهد بود‪ .‬جایگزینی این صندوق ها به جای‬ ‫طب��ق اعالم س��ازمان امور مالیاتی کش��ور‪ ،‬فهرس��ت‬ ‫‪ ۱۵‬گروه ش��غلی که باید این ماه برای اتصال به س��امانه‬ ‫فروشگاهی اقدام کنند‪ ،‬به این شرح است‪:‬‬ ‫‪ .۱‬وکال؛‬ ‫‪ .۲‬مشاوران حقوقی و خانواده؛‬ ‫‪ .۳‬دفاتر اسناد رسمی؛‬ ‫‪ .۴‬مشاوران امالک؛‬ ‫‪ .۵‬تاالره��ای پذیرای��ی‪ ،‬رس��توران ها‪ ،‬چلوکبابی ه��ا‪،‬‬ ‫کبابی ها‪ ،‬اغذیه فروشی ها و فست فودی ها‪ ،‬سفره خانه های‬ ‫س��نتی و کافی ش��اپ ها‪ ،‬کترینگ ه��ا و تهی��ه غذاه��ا‪،‬‬ ‫قهوه خانه ها‪ ،‬سالن های غذاخوری و باغ تاالرها‪ ،‬باغ سراها‪،‬‬ ‫طباخی ها‪ ،‬اش و حلیم پزی ها‪ ،‬جگرکی ها‪ ،‬کته کبابی ها‪،‬‬ ‫بریانی فروشی ها و مشاغل مشابه؛‬ ‫‪ .۶‬مراک��ز اقامت��ی از قبیل هتل ه��ا‪ ،‬هتل اپارتمان ها‪،‬‬ ‫مهمان پذیره��ا‪ ،‬مهمان س��راها‪ ،‬مهمان خانه ه��ا‪،‬‬ ‫مسافرخانه ها‪ ،‬باغ ویالها‪ ،‬اقامتگاه های بین راهی و متل ها؛‬ ‫‪ .۷‬نمایش��گاه ها و فروشگاه های وسایط نقلیه موتوری‬ ‫(به اس��تثنای ماش��ین االت راهس��ازی‪ ،‬س��اختمانی و‬ ‫کشاورزی)؛‬ ‫‪ .۸‬ارایشگاه های مردانه و زنانه؛‬ ‫‪ .۹‬اجیل و خشکبار فروش��ی ها (به استثنای مشموالن‬ ‫ماده (‪ )۸۱‬قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان)؛‬ ‫‪ .۱۰‬قنادی ها و شیرینی فروش��ی ها‪ ،‬ابمیوه فروشی ها‪،‬‬ ‫بستنی و فالوده فروشی ها؛‬ ‫‪ .۱۱‬میوه و تره بارفروش های مس��تقر در میادین میوه‬ ‫و تره بار‪ ،‬بارفروشی های میوه و تره بار‪ ،‬میوه فروشی ها؛‬ ‫‪ .۱۲‬مجموعه های فرهنگی و ورزشی؛‬ ‫‪ .۱۳‬نوشت افزارفروشی ها (به استثنای تولیدکنندگان‬ ‫و واردکنندگان)؛‬ ‫‪ .۱۴‬بازی های رایانه ای (گیم نت ها) و کافی نت ها؛‬ ‫‪ .۱۵‬دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مش��ترکان‬ ‫تلف��ن هم��راه و ثابت و خدمات پس��تی)‪ ،‬دفاتر خدمات‬ ‫الکترونیک��ی (از جمله دفات��ر پلیس‪ ،۱۰+‬دفاتر خدمات‬ ‫الکترونی��ک ش��هر‪ ،‬دفات��ر خدمات پیش��خوان دولت و‬ ‫خدمات الکترونیک قضایی)‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫دفاتر مالی و عدم نیاز به اس��تخدام حسابدار و مشخص شدن درامد‬ ‫واقعی س��ایر فعاالن اقتصادی بزرگ که کمتر مالیات می پرداختند‪،‬‬ ‫س��ایر مزایای طرح باران اس��ت‪ .‬مزایای اجرای این طرح به همین‬ ‫مورد ختم نمی ش��ود و کمرنگ شدن مقوله قاچاق در کشور از دیگر‬ ‫مزایای این طرح به شمار می رود‪ .‬خالصه اینکه این ساختار در صورت‬ ‫اجرایی شدن می تواند به کاهش شکاف طبقاتی و اقتصادی موجود‬ ‫در کش��ور بینجامد‪ .‬اما دستیابی به این مزایا نیازمند یک عزم و باور‬ ‫جدی در اقتصاد و فرهنگ فعاالن بخش های محتلف صنفی اس��ت‬ ‫که باالترین امار مشاغل را به خود اختصاص داده است‪ .‬گام نخست‪،‬‬ ‫فرهنگ س��ازی ب��رای ایجاد یک تغییر بزرگ در س��از کار اقتصادی‬ ‫اصناف است و گام بعدی؛ باور دولت برای اجرای عدالت مالیاتی‪.‬‬ ‫اس��تفاده از سیس��تم کارتخ��وان ب��رای محاس��به مالیات‬ ‫سیس��تمی اس��ت که ش��اید به بس��یاری از اما و اگرها درباره‬ ‫ش��فافیت مالیاتی پایان دهد و گالیه های صاحبان مش��اغل از‬ ‫مقادیر غیرکارشناس��ی مالیات را نیز ک��م کند‪ ،‬اما دو نکته که‬ ‫در این باره باقی می ماند این اس��ت که اوال این طرح در اجرا به‬ ‫صورت غلط پیش نرود یا نیمه کاره و ابتر باقی نماند و ثانیا اینکه‬ ‫برای مش��اغل خاصی که همچنان به طرق مختلف از این تعهد‬ ‫فرار می کنند‪ ،‬راهکاری اندیش��یده ش��ود‪ .‬ما هنوز هم در دفاتر‬ ‫برخی مشاغل شاهد هستیم که با وجود دستگاه کارتخوان نیز‬ ‫از ارائه ان به مشتریان خودداری می کنند و برای پرداخت مبالغ‬ ‫اغلب باال‪ ،‬روش های دیگری را پیشنهاد می دهند‪.‬‬ ‫رشد ‪۲۳۶‬درصدی خریدهای اینترنتی در دوره کرونا‬ ‫رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت از افزای��ش ‪ ۲۳۶‬درصدی مبلغ خری��د اینترنتی در‬ ‫ماه های نخست شیوع کرونا نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬علی رهبری در نشس��ت خبری با‬ ‫اصحاب رس��انه اظهارکرد‪ :‬خوش��بختانه در س��ال های گذشته‬ ‫میزان دسترسی و ضریب نفوذ اینترنت در کشور افزایش یافته‬ ‫و به عدد ‪ ۹۴‬درصد رس��یده است‪ .‬تعداد خریداران الکترونیکی‬ ‫بالقوه نیز با رشدی قابل توجه به ‪ ۸۹‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مرکزتوسعه تجارت الکترونیک تالش کرده‬ ‫در ای��ام کرونا مقدمات افزایش خدمات و تجارت الکترونیک را‬ ‫فراهم کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬براس��اس امارها حجم اسمی معامالت‬ ‫تجارت الکترونیک رشدی ‪ ۱۰۳‬درصدی داشته و میانگین هر‬ ‫خری��د الکترونیکی نیز ‪ ۲۷۹‬هزار تومان قیمت خورده اس��ت‪.‬‬ ‫تع��داد کل تج��ارت الکترونیکی از نظر تع��داد معامالت نیز با‬ ‫رشدی ‪ ۳۶‬درصدی به مرز یک و نیم میلیارد رسیده است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونی��ک ادامه داد‪ :‬در طول‬ ‫این مدت‪ ،‬معامالت الکترونیکی دولت رش��دی ‪ ۱۰۶‬درصدی‬ ‫داش��ته و س��هم کل ش��اغالن این حوزه از جمعیت مش��غول‬ ‫به کار نیز به حدود ‪ ۱۱‬درصد رس��یده که افزایش ‪ ۸۳‬درصدی‬ ‫را نش��ان می ده��د‪ .‬رهبری با اش��اره به فرصتی ک��ه در زمان‬ ‫شیوع کرونا برای توسعه فعالیت های الکترونیکی به وجود امد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬بهبود زیرساخت ها‪ ،‬افزایش خدمات غیرحضوری‪،‬‬ ‫و اشنایی مردم با این فضا در ماه های گذشته با سرعت باالیی‬ ‫ش��کل گرفت و حتی زمینه س��از تحوالتی بزرگ شد‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬ما ط��رح امضای الکترونیکی اس��ناد را کلید زده ایم که‬ ‫به زودی نتایج ان مش��خص خواهد ش��د‪ .‬رهبری ادامه داد‪ :‬در‬ ‫چارچوب این برنامه پاکت های«ب» که مربوط به مش��خصات‬ ‫فنی و سوابق شرکت ها می شود و همچنین پاکت های«ج» که‬ ‫مربوط به قیمت اس��ت از این پس می توانند به ش��کل امضای‬ ‫الکترونیکی نهایی ش��ود‪ .‬تا پی��ش از این‪ ،‬این کار چند مرحله‬ ‫زم��ان می برد‪ ،‬ام��ا فعال براس��اس برنامه ریزی ام��کان امضای‬ ‫الکترونیکی انها فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته وی با استفاده از‬ ‫این برنامه دیگر نیاز به ارس��ال فیزیکی اس��ناد نیازی نیست و‬ ‫با اس��تفاده از س��امانه امکان بارگذاری الکترونیکی انها وجود‬ ‫خواهد داشت با برخط شدن این فرایند پیش بینی می شود که‬ ‫در این مرحله از کار فرایند فیزیکی افراد به زودی حذف شود‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1594‬‬ ‫پیاپی ‪2912‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫عنوان کرد‬ ‫مدیرعامل شرکت توسعه رویدادهای نمایشگاهی و تجاری در گفت وگو با‬ ‫بالتکلیفی‪ ،‬بزرگ ترین چالش صنعت نمایشگاهی‬ ‫شرکت های تجاری کشور به منظور یافتن بازار هدف‬ ‫صادراتی با مش��کالت و چالش هایی رو به رو هس��تند‪.‬‬ ‫یافتن ش��رکت ها و تجار‪ ،‬خارج از مرز های کشور برای‬ ‫فع��االن تجاری ایران ک��ه با ابرچالش��ی به نام تحریم‬ ‫روبه رو هستند امری به غایت سخت و در برخی مواقع‬ ‫ناشدنی است‪.‬‬ ‫شرکت توس��عه رویدادهای نمایش��گاهی و تجاری‪،‬‬ ‫شرکتی اس��ت که این امر را برای شرکت های داخلی‬ ‫تسهیل کرده و از راه های مختلف در صدد یافتن بازار‬ ‫و ش��ریک تجاری برای ش��رکت های داخلی در خارج‬ ‫از مرز هاس��ت‪ .‬خبرنگار‬ ‫گفت وگویی را با سعید‬ ‫دهقانی‪ ،‬مدیرعامل این ش��رکت ترتیب داده و چند و‬ ‫چون فعالیت شرکت توسعه رویدادهای نمایشگاهی و‬ ‫تجاری و وضعیت کنونی صنعت نمایشگاهی را از وی‬ ‫جویا شده که در ادامه مشروح این گفت وگو را مطالعه‬ ‫خواهید کرد‪.‬‬ ‫س��عید دهقانی در ابتدای ای��ن گفت وگو اظهارکرد‪:‬‬ ‫شرکت توس��عه رویدادهای نمایش��گاهی و تجاری از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۲‬فعالیت خود را ش��روع ک��رده و به نوعی‬ ‫تسهیلگر خدمات تجارت بین الملل است‪ .‬یعنی هدف‬ ‫این ش��رکت این اس��ت ک��ه بتواند ش��رایطی را برای‬ ‫ش��رکت ها به وجود بیاورد و بازارشناسی‪ ،‬بازارسنجی و‬ ‫امکان س��نجی فعالیت در بازارهای بین المللی را برای‬ ‫ش��رکت ها فراهم کند‪ .‬فراهم کردن این ش��رایط برای‬ ‫ش��رکت ها عالوه بر هزین��ه باالیی که دارد مس��تلزم‬ ‫مصرف انرژی و وقت زیاد اس��ت که ش��رکت توس��عه‬ ‫رویداد های نمایش��گاهی به عن��وان یک متخصص این‬ ‫شرایط را برای شرکت ها فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه ای��ن پ��روژه درحال حاضر‬ ‫ب��ه صورت نشس��ت های انالی��ن تج��اری و برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ها در ح��ال انجام اس��ت‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬در‬ ‫جلس��ات انالین ش��رکت متقاضی با ارائه یک رزومه‬ ‫از فعالیت خود‪ ،‬متناظر های خود را مش��خص و اعالم‬ ‫هنگام��ی که برگزارکننده در جریان باش��د که به عنوان مثال تا یک‬ ‫س��ال حق فعالیت های نمایش��گاهی ندارد برنام��ه خاصی برای منابع‬ ‫انس��انی‪ ،‬منابع مالی و گردش مالی خود تعریف می کند‪ ،‬اما در کشور‬ ‫ما این مهم با توجه به شرایط کنونی امکان پذیر نیست‬ ‫می کند و ش��رکت توس��عه رویدادهای نمایش��گاهی‬ ‫و تجاری با دریافت اطالعات ش��رکت در کش��ورهای‬ ‫مقصد شرکت ها و تجار خارجی مورد نیاز شرکت های‬ ‫ایران��ی را یافت��ه و ب��ه انه��ا معرفی می کن��د‪ .‬بعد از‬ ‫فرایند معرفی‪ ،‬ش��رکت متقاض��ی می تواند با توجه به‬ ‫رزومه هایی که شرکت توسعه رویداد های نمایشگاهی‬ ‫و تجاری به انها داده اس��ت‪ ،‬اقدام به تعیین ش��رکت‬ ‫هدف مورد نظر خود کند‪.‬‬ ‫این برگزارکننده نمایشگاهی در ادامه گفت‪ :‬در فاز‬ ‫نمایشگاه نیز از انجایی که عموما برگزاری نمایشگاه ها‬ ‫تعریف خاص خود را دارند‪ ،‬شرکت توسعه رویداد های‬ ‫نمایش��گاهی اقدام به برگزاری نمایش��گاه های تجاری‬ ‫در گفت وگوی اختصاصی‬ ‫مس�عود رمضان�ی‪ :‬هدف از برگ��زاری نمایش��گاه ‪۲۰۲۱‬‬ ‫‪ ،IMEX‬بیش��تر ارائه پیشرفت های فناوری در علوم اکتشاف‪،‬‬ ‫اس��تخراج و فراوری م��واد معدنی و به ویژه بخش مهندس��ی‬ ‫معدنی و تجهیزات دانش بنی��ان و ارائه نمایش توانمندی های‬ ‫داخلی به ش��رکت کنندگان خارجی و اشنایی بازدیدکنندگان‬ ‫داخلی با دانش پیش��رفته و به روز شرکت های خارجی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سه شنبه هفته گذشته‪ ،‬امیراسماعیل‬ ‫شاهس��وارانی‪ ،‬مدی��ر حوزه ریاس��ت‬ ‫سازمان نظام مهندسی معدن حاشیه‬ ‫ایین امضای تفاهمنامه همکاری بین‬ ‫معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت‬ ‫جمهوری و س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫مع��دن ای��ران از برگزاری نخس��تین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی معدن و صنایع معدنی (‪)IMEX ۲۰۲۱‬‬ ‫در اینده ای نزدیک ازسوی سازمان نظام مهندسی معدن خبر‬ ‫داد‪ .‬در همین ارتباط‪ ،‬گفت وگویی با تقی نبئی‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی مع��دن ترتیب داده ایم ک��ه در ادامه خواهید‬ ‫خواند‪:‬‬ ‫‹ ‹روی�دادی با مدیریت س�ازمان نظام مهندس�ی‬ ‫معدن‬ ‫نبئی درباره برگزاری نخس��تین نمایشگاه بین المللی معدن‬ ‫و صنایع معدن��ی‪ IMEX ۲۰۲۱‬گف��ت‪ :‬ای��ن روی��داد ب��رای‬ ‫نخستین بار با مدیریت سازمان نظا م مهندسی برگزار می شود‬ ‫ک��رده و ب��ا فراخوانی که صادر می کند‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫داخل��ی در ای��ن نمایش��گاه حضور یافته و از س��ویی‬ ‫شرکت های خارجی که خواهان ارتباط تجاری با ایران‬ ‫هستند‪ ،‬به دعوت این شرکت در این نمایشگاه شرکت‬ ‫می کن��د ت��ا از این طری��ق ارتباط میان ش��رکت های‬ ‫داخلی و خارجی برقرار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت کنونی صنعت نمایشگاهی کشور‬ ‫دهقان��ی در بخش دیگ��ری از صحبت های خود به‬ ‫تش��ریح وضعیت کنونی صنعت نمایش��گاهی کش��ور‬ ‫پرداخت و با اش��اره به شیوع ویروس کرونا‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫موضوع کرونا در کش��ور ما به نوعی س��لیقه ای ش��ده‬ ‫است‪ .‬درحال حاضر شرایط به گونه ای پیش می رود که‬ ‫در بعضی از ش��هرها نمایش��گاه ها به طور مرتب برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اما در برخی دیگر از شهرها این گونه نیست‬ ‫و به همین جهت و به عقیده من چالش اصلی صنعت‬ ‫نمایش��گاهی در ش��رایط کنونی همین موضوع است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به اینکه صنعت نمایشگاهی در‬ ‫تمام جهان با مشکل و چالش روبه رو شده‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬متاسفانه در کشور ما این مشکالت بومی شده اند‪.‬‬ ‫در کل دنیا و در ابتدای ش��یوع کرون��ا برگزاری تمام‬ ‫نمایش��گاه ها لغو و به برگزار کنندگان اعالم شد تا یک‬ ‫سال از برگزاری و انجام تمام فعالیت های نمایشگاهی‬ ‫محروم هس��تند‪ ،‬ام��ا در ایران به ص��ورت یک قرص‬ ‫ُم ّس��کن به صورت ماهان��ه اعالم می کنن��د که از ماه‬ ‫اینده نمایشگاه ها برگزار خواهد شد و به همین شکل‬ ‫یک حالت تعلیقی برای برگزارکنندگان به وجود امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توس��عه رویدادهای نمایشگاهی‬ ‫و تج��اری در ادام��ه گفت‪ :‬هنگامی ک��ه برگزارکننده‬ ‫در جریان باش��د که به عنوان مثال تا یک س��ال حق‬ ‫فعالیت ه��ای نمایش��گاهی ندارد برنام��ه خاصی برای‬ ‫منابع انس��انی‪ ،‬منابع مالی و گردش مالی خود تعریف‬ ‫می کند‪ ،‬اما در کش��ور ما این مهم با توجه به ش��رایط‬ ‫کنونی امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫دهقانی در ادامه با اش��اره ب��ه ضعف حمایت دولت‬ ‫از صنعت نمایش��گاهی‪ ،‬گفت‪ :‬تم��ام مراکز پر رفت و‬ ‫ام��د مانند ب��ازار مش��غول فعالیت هس��تند‪ ،‬اما گویا‬ ‫نمایشگاه ها مرکز شیوع کرونا اعالم شده است! به نظر‬ ‫می رسد متولیان صنعت نمایشگاهی پررنگ و پرقدرت‬ ‫ظاهر نمی ش��وند تا بتوانن��د حام��ی برگزارکنندگان‬ ‫و فعاالن این صنعت باش��ند‪ .‬متاس��فانه در کش��ور ما‬ ‫اش��رافی بر اهمی��ت صنعت نمایش��گاهی و تاثیر این‬ ‫صنعت در اقتصاد کشور وجود ندارد البته در این میان‬ ‫نباید از ناهماهنگی که میان فعاالن این صنعت وجود‬ ‫دارد نیز غافل بود‪.‬‬ ‫سهیل فرزین‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سعید دهقانی‬ ‫با رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مطرح شد‬ ‫کرونا و حاشیه های برپایی نمایشگاه ‪IMEX ۲۰۲۱‬‬ ‫نمایشگاه ممکن است در این ترکیب تغییراتی ایجاد شود‪.‬‬ ‫نبئی در پاس��خ به این س��وال که مکان برگزاری نمایشگاه‬ ‫مش��خص ش��ده یا نه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به شرایط موجود‬ ‫کرونا و قطعی نش��دن زمان ان هنوز م��کان برگزاری و متراژ‬ ‫نمایش��گاه نیز مش��خص نیس��ت و این در حالی است که در‬ ‫این زمینه رایزنی ها و برنامه کلی برای برپایی ان انجام ش��ده‬ ‫و این س��ازمان فقط ‪ ۲‬ماه فرصت نی��از دارد تا هماهنگی های‬ ‫الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه توانمندی های داخلی به شرکت کنندگان‬ ‫خارجی‬ ‫و باید گفت که س��ازمان نظام مهندسی در مدیریت دوره های‬ ‫قبلی این نمایشگا ه نقشی نداشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برگزاری دوره های قبلی ان با استقبال خوبی‬ ‫همراه بوده اس��ت و ای��ن رویداد با حضور فع��االن بین المللی‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه قرار است بیشتر جنبه های فنی مهندسی‬ ‫معادن در معرض بازدیدکنندگان قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کرون�ا زمان برگ�زاری نمایش�گاه را تغییر داده‬ ‫است‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندس��ی معدن درباره زمان برگزاری‬ ‫این رویداد معدنی گفت‪ :‬اولویت ما برای برپایی نمایشگاه پاییز‬ ‫امس��ال بود که با توجه به مشکالت ناشی از همه گیری کرونا‬ ‫و بالتکلیفی در برپایی ان فعال نتوانس��تیم تاریخ مشخصی را‬ ‫ب��رای این رویداد تعیین کنیم‪ .‬امیدواریم تا پایان امس��ال این‬ ‫نمایشگاه را برگزار کنیم و در صورتی که شرایط ان مهیا نبود‬ ‫اوایل س��ال اینده برگزار خواهد شد ضمن اینکه درحال حاضر‬ ‫نیز امادگی برگزاری ان وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حض�ور ش�رکت های خارج�ی در روی�داد ‪۲۰۲۱‬‬ ‫‪IMEX‬‬ ‫وی درب��اره حضور ش��رکت های خارجی در این نمایش��گاه‬ ‫گف��ت‪ :‬به دلی��ل اینکه زمان قطعی این نمایش��گاه مش��خص‬ ‫نیست درخواست های قطعی واصل نشده و درحال حاض طبق‬ ‫مذاکرات اولیه انجام ش��ده‪ ،‬شرکت هایی از کشورهایی روسیه‪،‬‬ ‫اس��ترالیا‪ ،‬افریقای جنوبی و چند شرکت از کشورهای اروپایی‬ ‫و منطق��ه ای مانند ترکیه برای حضور در این نمایش��گاه اعالم‬ ‫امادگ��ی کرده اند که با توجه به نامعلوم بودن زمان قطعی این‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندس��ی معدن درباره اهداف برپایی‬ ‫این رویداد معدنی اظهارکرد‪ :‬هدف از برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫بیش��تر ارائه پیشرفت های فناوری در علوم اکتشاف‪ ،‬استخراج‬ ‫و ف��راوری مواد معدن��ی و به ویژه بخش مهندس��ی معدنی و‬ ‫تجهی��زات دانش بنیان و ارائه نمایش توانمندی های داخلی به‬ ‫شرکت کنندگان خارجی و اش��نایی بازدیدکنندگان داخلی با‬ ‫دانش پیشرفته و به روز شرکت های خارجی خواهد بود‪.‬‬ ‫نبئ��ی در پای��ان گفت‪ :‬س��ازمان نظام مهندس��ی معدن در‬ ‫برنامه های امس��ال خود به دنبال جهش تولید در بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی است‪.‬‬ ‫این س��ازمان با توجه به فنی بودن ان به دنبال جهش تولید‬ ‫در بخش کیفی اس��ت‪ .‬این در حالی است که بخش های دیگر‬ ‫در بح��ث جه��ش تولید به دنب��ال کمیت ان ب��وده و حرکت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه عرض��ه محص��والت‬ ‫بهداش��تی مس��اجد و هیات های مذهبی برای‬ ‫برگزاری بهتر مراسمات عزاداری سیدالشهدا(ع)‬ ‫در گذر فرهنگی باغ غدیر اصفهان برپا شد‪ .‬به‬ ‫گزارش گسترش نیوز‪ ،‬نخستین نمایشگاه عرضه‬ ‫ملزومات بهداش��تی ویژه مساجد و هیات های‬ ‫مذهبی در ایام سوگواری اباعبداهلل الحسین(ع)‬ ‫در اصفهان برپا ش��د‪ .‬این نمایشگاه که با شعار‬ ‫«هم عرض ارادت‪ ،‬هم حفظ س�لامت» برگزار‬ ‫ش��د به عرضه محصوالتی مانند انواع ماس��ک‪،‬‬ ‫مواد ضدعفونی کننده دست و سطوح‪ ،‬شیراالت‬ ‫پدالی‪ ،‬ش��یلد محافظ ص��ورت ویژه خادمین و‬ ‫دیگر انواع لوازم بهداشتی پرداخت‪ .‬در حاشیه‬ ‫این نمایش��گاه‪ ،‬احمد مقیم��ی‪ ،‬نماینده جبهه‬ ‫مردمی س�لامت اصفهان و مس��ئول برگزاری‬ ‫نمایشگاه عرضه محصوالت بهداشتی اظهارکرد‪:‬‬ ‫هیات ه��ا و مس��اجدی که در ای��ام دهه محرم‬ ‫برنامه دارند و مجوز ان را از س��ازمان تبلیغات‬ ‫اس�لامی دریافت کرده اند درنظر داشته باشند‬ ‫که نمایش��گاه ملزومات بهداشتی این امکان را‬ ‫برای انه��ا فراهم کرده ک��ه بتوانند با تخفیف‬ ‫ویژه‪ ،‬ملزوماتی را که نیاز دارند به راحتی تهیه‬ ‫کنند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در این نمایشگاه تخفیفی‬ ‫را خ��ود ش��رکت های حاضر ب��رای خریداران‬ ‫در نظ��ر گرفت��ه و ع�لاوه ب��ر ان تخفیفی نیز‬ ‫به وس��یله حمایت های ش��هرداری به مشتریان‬ ‫داده می ش��ود‪ .‬اداره اوقاف نیز به س��ازمان های‬ ‫خود تخفیف دیگری می دهد تا برگزارکنندگان‬ ‫مراسم عزای حسینی به راحتی بتوانند خدمات‬ ‫بهداش��تی مناس��ب را به عزاداران خود تقدیم‬ ‫کنند‪ .‬مس��ئول برگ��زاری نمایش��گاه نماینده‬ ‫جبهه مردمی س�لامت اصفه��ان تصریح کرد‪:‬‬ ‫همچنی��ن در این نمایش��گاه دو غرفه ویژه نیز‬ ‫حضور دارند که جبهه مردمی سالمت اصفهان‬ ‫و مجمع خیران بهداشت و سالمت امام هادی‬ ‫(ع) راهگش��ای این مسیر هس��تند‪ .‬یکی از‬ ‫شرکت های تولیدکننده تشک های ضدعفونی‬ ‫که در این نمایشگاه حاضر بود‪ ،‬گفت‪ :‬امروزه‬ ‫به دلیل اینکه ویروس کرونا سنگین بوده و بر‬ ‫سطوح می نش��یند‪ ،‬عالوه بر ضدعفونی کردن‬ ‫دس��تان‪ ،‬کف کفش ها نیز الزم است تا عاری‬ ‫از کرونا ش��ود و تش��ک های موجود به گونه ای‬ ‫اس��ت که با دارا بودن مخزن خود و فومی که‬ ‫دارد قابلی��ت ضدعفونی کردن کف کفش ها را‬ ‫دارد‪ .‬یکی دیگر از غرف��ه داران افزود‪ :‬باتوجه‬ ‫به اینکه مراس��م عزاداری باید با رعایت کامل‬ ‫پروتکل ه��ای بهداش��تی برگ��زار ش��ود‪ ،‬این‬ ‫نمایشگاه فرصت خوبی برای هیات ها شد تا با‬ ‫رعایت کامل اصول بهداشتی مراسم عزاداری‬ ‫را برگزار کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬غرفه ش��یرهای‬ ‫پدالی برای مراسمات مذهبی به گونه ای درنظر‬ ‫گرفته شده که عزاداران بتوانند قبل از حضور‬ ‫در مراس��مات دستان خود را ضدعفونی کنند‬ ‫و همچنین دستگاه تب سنجی که فراهم شده‬ ‫می تواند افرادی را که ناقل بیماری هس��تند را‬ ‫تش��خیص داده تا مانع شیوع بیشتر ان بشود‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه در راس��تای بهب��ود برگزاری‬ ‫مراسمات مذهبی باتوجه به ابالغیه ستادملی‬ ‫کرونا درنظر گرفته شده تا مراسمات عزاداری‬ ‫سید ش��هیدان حضرت اباعبداهلل الحسین(ع)‬ ‫به نحوی که باید با رعایت دس��تورالعمل های‬ ‫بهداش��تی برگزار ش��ود‪ .‬نمایش��گاه ملزومات‬ ‫بهداشتی با بیش از ‪۱۵‬غرفه از عرضه کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان م��واد بهداش��تی در‬ ‫گذرفرهنگی باغ غدیر اصفهان در فضایی روباز‬ ‫و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی امروز‬ ‫از س��اعت ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۱‬اماده پذیرایی از هیات ها‬ ‫و مساجد است‪.‬‬ ‫نمایشگاهی برای روایت‬ ‫تصویری سنت های محرم‬ ‫گالری مجازی رس��انگار فرهنگسرای رسانه‬ ‫به مناس��بت فرا رس��یدن ایام مح��رم و صفر‬ ‫فراخوان نمایش��گاه عکس «روایت محرم» را‬ ‫منتشر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫فرهنگس��رای رس��انه‪ ،‬با توجه به شیوع کرونا‬ ‫و تعطیل��ی نگارخانه ه��ای کش��ور‪ ،‬برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های مج��ازی می توان��د جایگزین‬ ‫خوبی ب��رای ادامه روند برگ��زاری برنامه های‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬هنری در میان هنرمندان باش��د؛‬ ‫بنابراین فرهنگس��رای رسانه نمایشگاه عکس‬ ‫«روایت محرم» (موبایل��ی و حرفه ای) برگزار‬ ‫می کند‪ .‬مهلت ارسال اثار تا ‪ ۲۵‬شهریور است‪.‬‬ ‫همچنین نمایش��گاه از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۶‬مهر برگزار‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬فرهنگسرای رس��انه در خیابان‬ ‫پاس��داران‪ ،‬خیاب��ان گل نبی‪ ،‬خیاب��ان ناطق‬ ‫نوری‪ ،‬میدان قبا واقع شده است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نمایشگاه‬ ‫کرمانشاه‬ ‫در استانه‬ ‫ورشکستگی‬ ‫نایب رئیس نمایشگاه بین المللی کرمانشاه درباره خطر ورشکستگی این‬ ‫نمایشگاه به دلیل ش��رایط مربوط به شیوع کرونا هشدار داد‪ .‬به گزارش‬ ‫همش��هری انالین به نقل از ایس��نا‪ ،‬موسی س��لیمی با اشاره به تعطیلی‬ ‫‪ ۶‬ماهه نمایش��گاه بین المللی کرمانش��اه به دلیل ش��یوع بیماری کرونا و‬ ‫ع��دم برپایی نمایش��گاه در این مدت‪ ،‬گفت‪ :‬در گذش��ته از کنار برپایی‬ ‫نمایش��گاه حق��وق کارکن��ان و هزینه های جانبی مانند پ��ول اب و برق‬ ‫پرداخت می شد‪ ،‬اما اکنون چندین ماه است به دلیل عدم برپایی نمایشگاه‬ ‫درام��دی نداریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این چند ماه به س��ختی حقوق ‪۳۰‬‬ ‫نفر کارکنان را که در نمایش��گاه کار می کنند‪ ،‬پرداخت کرده ایم و ادامه‬ ‫این روند بس��یار دشوار است‪ .‬نایب رئیس نمایشگاه بین المللی کرمانشاه‬ ‫معتقد اس��ت با ادامه این وضعیت‪ ،‬نمایشگاه بین المللی کرمانشاه بعد از‬ ‫‪ ۲۰‬سال فعالیت قابل توجه در استانه ورشکستگی قرار می گیرد که احیاء‬ ‫ان بسیار دشوار خواهد بود‪.‬‬ ‫س��لیمی از نمایش��گاه به عنوان برندی برای پویایی اقتصاد و بازرگانی‬ ‫کرمانش��اه یادک��رد و اف��زود‪ :‬نمایش��گاه کرمانش��اه در زمین��ه برپایی‬ ‫نمایش��گاه های داخلی و بین المللی عملکرد خوبی داش��ته و حیف است‬ ‫از دس��ت ب��رود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬عالوه بر ‪ ۳۰‬نی��روی ثابت‪ ۱۰۰ ،‬نیرو نیز‬ ‫در زمان برپایی نمایش��گاه سر کار بودند که با این روند معیشت انها در‬ ‫خطر اس��ت‪ .‬سلیمی با اش��اره به پیگیری های متعددی که برای برپایی‬ ‫نمایشگاه های تخصصی و معدود در این نمایشگاه انجام شده‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫برای این منظور نیازمند موافقت ستاد کرونای استان هستیم‪.‬‬ ‫نمایشگاه عرضه ملزومات‬ ‫بهداشتی هیات های‬ ‫عزاداری برپا شد‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1594‬‬ ‫پیاپی ‪2912‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قدردانی دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی‬ ‫از مجتمع فوالد خراسان‬ ‫‹ ‹تامی�ن اکس�یژن بیمارس�تان های‬ ‫نیشابور‬ ‫مدیرعامل مجتم��ع فوالد خراس��ان با ابراز‬ ‫امیدواری نس��بت به ریش��ه کن شدن سریع تر‬ ‫کووی��د‪ ،١٩‬اع�لام ک��رد‪ :‬ای��ن ش��رکت نیاز‬ ‫بیمارس��تان ‪٢٢‬بهمن نیش��ابور به اکس��یژن‬ ‫مای��ع را ب��رای یک س��ال برط��رف می کند‪.‬‬ ‫کس��ری غفوری با بیان اینک��ه مجتمع فوالد‬ ‫در راس��تای اه��داف انسان دوس��تانه و ایفای‬ ‫رس��الت اجتماع��ی خود‪ ،‬کادر درم��ان را تنها‬ ‫نگذاشته و در کنار متولیان نظام سالمت برای‬ ‫غلبه بر اپیدمی کرونا ایس��تاده است‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به افزایش نیاز علوم پزش��کی نیشابور به‬ ‫اکس��یژن برای مراقبت و درمان بیماران مبتال‬ ‫به کووید‪ ،١٩‬این ش��رکت برنامه ریزی کرده تا‬ ‫از محل اکس��یژن تولیدی در واحد «اکسیژن‬ ‫و هوای فش��رده» فوالد خراسان‪ ،‬نیاز نیشابور‬ ‫به ای��ن ماده حیاتی را برای یک س��ال به طور‬ ‫رایگان تامین کند تا بیمارس��تا های شهرستان‬ ‫دچار کمب��ود این ماده حیاتی نباش��د و کادر‬ ‫درمان ک��ه این روزها درگیر مس��ائل مختلف‬ ‫مرتب��ط با ش��یوع کرونا هس��تند‪ ،‬از این بابت‬ ‫دغدغ��ه ای نداش��ته باش��ند‪ .‬گفتنی اس��ت از‬ ‫ابتدای امس��ال این مجتمع بیش از ‪١٠٠٠‬تن‬ ‫اکسیژن به بیمارس��تان های نیشابور‪ ،‬مشهد و‬ ‫تربت حیدریه ارس��ال کرده اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫مجتم��ع فوالد خراس��ان‪ ،‬از اس��فند ‪ ١٣٩٨‬با‬ ‫تشکیل«کمیته مقابله با کرونا» در این شرکت‪،‬‬ ‫عالوه بر اتخاذ راهکارهای پیش��گیری از شیوع‬ ‫کرون��ا در مجتم��ع‪ ،‬اقدامات��ی از جمله تامین‬ ‫تجهی��زات حفاظت ف��ردی کادر درمان‪ ،‬مواد‬ ‫ضدعفونی کننده و نیز کمک به اسیب دیدگان‬ ‫شیوع کرونا را در دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫احداث ‪ ۲‬پل‬ ‫در بلوار جمهوری شیراز‬ ‫مع��اون فن��ی و عمرانی ش��هرداری ش��یراز‬ ‫اعالم کرد ک��ه عملیات اجرایی ‪ ۲‬پل ش��امل‬ ‫یک روگ��ذر و یک چپ گ��رد در مح��ور بلوار‬ ‫جمهوری به بزرگراه ش��هید سلیمانی به زودی‬ ‫اغاز می شود‪.‬‬ ‫اس��ماعیل صالح��ی گف��ت‪ :‬مس��یر بل��وار‬ ‫جمهوری ش��یراز‪ ،‬یکی از محوره��ای پرتردد‬ ‫محس��وب می شود که در انتقال ترافیک رینگ‬ ‫شمالی این کالنشهر‪ ،‬نقشی تاثیرگذار دارد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬دوربرگردان های همس��طح این‬ ‫بلوار از زمان ساخت به دلیل افزایش چشمگیر‬ ‫ترافیک و داش��تن ش��یب و پیچ ه��ای متوالی‬ ‫بسته شده‪ ،‬اما هنوز ‪۲‬دوربرگردان و نیز میدان‬ ‫جام جم باقی مانده که موجب تداخل ترافیک و‬ ‫س��ردرگمی شهروندان می شود که ساخت این‬ ‫پل که میدان جام جم و دوربرگردان همسطح‬ ‫نزدی��ک ان را ایمن س��ازی کن��د‪ ،‬ال��زام اور‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تکمیل رینگ بزرگراه شهید‬ ‫سلیمانی‪-‬بلوار جمهوری و تکمیل ان با ساخت‬ ‫پ��ل چپگرد در این طرح‪ ،‬گفت‪ :‬با اتصال ایمن‬ ‫ای��ن دو محور‪ ،‬ترافیک عبوری ش��رق و غرب‬ ‫ایمن س��ازی و از معابر خدماتی و گردش��گری‬ ‫جدا می شود‪.‬‬ ‫بهره برداری‬ ‫از‪ ۵۲۴‬پروژه‬ ‫هفته دولت‬ ‫در یزد‬ ‫رئیس س��تاد بزرگداشت هفته دولت در یزد از بهره برداری ‪۵۲۴‬‬ ‫پروژه با اعتبار ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان در یزد خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از ی��زد‪ ،‬احمد ترحمی افزود‪ :‬ای��ن پروژه ها با‬ ‫ارزاوری ‪ ۸۱‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار دالر‪ ،‬س��رمایه گذاری هزار و ‪۶۸۰‬‬ ‫میلیون یوان چین و اشتغالزایی ‪ ۴‬هزار و ‪ ۷۸۸‬نفر در سطح استان‬ ‫یزد کلید خواهد خورد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ ۱۱ :‬مورد از این پروژه ها‪ ،‬ملی است و در این هفته‪،‬‬ ‫عملی��ات اجرایی ‪ ۳۰‬پروژه با اعتبار ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان در س��طح‬ ‫استان اغاز می شود‪.‬‬ ‫مع��اون سیاس��ی‪ ،‬امنیت��ی و اجتماع��ی اس��تاندار اف��زود‪ :‬در‬ ‫هفت��ه دول��ت‪ ۲۶ ،‬پ��روژه ب��ا اش��تغال ‪ ۲۳۳‬نف��ر در شهرس��تان‬ ‫ابرک��وه‪ ۷۰ ،‬پ��روژه با اش��تغالزایی ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۲۴‬نف��ر در اردکان‪،‬‬ ‫‪ ۴۰‬پ��روژه ب��ا ایج��اد اش��تغال ب��رای ‪ ۲۱۴‬نف��ر در شهرس��تان‬ ‫اش��کذر‪ ۳۱ ،‬پ��روژه ب��ا ‪ ۸۸۹‬نف��ر اش��تغال در باف��ق و ‪ ۲۹‬پروژه‬ ‫ب��ا اش��تغالزایی ‪ ۲۷‬نف��ر در شهرس��تان بهاب��اد ب��ه بهره ب��رداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫ترحمی ادامه داد‪ :‬همچنین ‪ ۵۸‬پروژه با ایجاد اشتغال برای ‪۱۵۱‬‬ ‫نفر در شهرس��تان تفت‪ ۶۰ ،‬پروژه با ‪ ۲۷‬نفر اشتغال در خاتم‪۴۸ ،‬‬ ‫پروژه با ایجاد اشتغال برای ‪ ۷۱‬نفر در شهرستان مهریز‪ ۶۰ ،‬پروژه‬ ‫با ‪ ۴۷۱‬نفر اشتغال در شهرستان میبد و ‪ ۹۰‬پروژه با ایجاد اشتغال‬ ‫برای ‪ ۱۸۱‬نفر در یزد در هفته دولت افتتاح می شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی خبر داد‬ ‫استان مرکزی در جایگاه سوم بهبود محیط کسب وکار‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی اس��تان‬ ‫مرکزی گفت‪ :‬محیط کسب وکار این استان در دولت ‬ ‫تدبیر و امید بهبود یافته و این خطه در بهار امسال‬ ‫جایگاه سوم کشور را در این شاخص به خود اختصاص‬ ‫داد‪.‬‬ ‫رقیه یادگاری در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬ش��اخص‬ ‫بهبود محیط کس��ب وکار این اس��تان‪ ،‬همچنین در‬ ‫زمستان سال ‪ ۹۸‬رتبه اول کشور در بین ‪ ۳۱‬استان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬محیط کس��ب وکار این استان در‬ ‫دول��ت اول تدبی��ر و امید و همزمان ب��ا ایجاد ثبات‬ ‫اقتصادی و اخبار مناسب در زمینه سیاست خارجی‬ ‫و ش��کل گیری توافق برجام با بهبود ش��رایط مواجه‬ ‫ش��د و فعاالن اقتص��ادی این اس��تان به ویژه بخش‬ ‫صنعت که سهم باالیی از صنایع مادر و بزرگ کشور‬ ‫را ب��ه خود اختص��اص داده بود‪ ،‬توانس��ت با بهبود‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫رئیس دانش��گاه علوم پزشکی تربت حیدریه‬ ‫با ارسال پیام تشکری‪ ،‬از کمک مجتمع فوالد‬ ‫خراسان (نیش��ابور) به خاطر تامین بخشی از‬ ‫اکس��یژن موردنیاز بیماران بستری در بخش‬ ‫کرونا بیمارستان این ش��هر قدردانی کرد‪ .‬در‬ ‫پیام ابراهیمی پور خطاب به کس��ری غفوری‪،‬‬ ‫مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان امده است‪:‬‬ ‫اگرچه نیک می دانم که کاری که برای رضای‬ ‫خداون��د متعال به انجام می رس��د‪ ،‬جز رضای‬ ‫او را نمی طلب��د‪ ،‬اما از همراهی و مس��اعدت‬ ‫جناب عالی که با تامین بخش��ی از اکس��یژن‬ ‫م��ورد نیاز بیم��اران بس��تری حاد تنفس��ی‬ ‫مدافعان سالمت را یاری رسانده اید‪ ،‬قدردانی‬ ‫می کنم‪ .‬رئیس دانش��گاه علوم پزشکی تربت‬ ‫حیدریه‪ ،‬اب��راز امیدواری ک��رد این همکاری‬ ‫ارزش��مند تداوم یابد و با کم��ک خیران‪ ،‬در‬ ‫مس��یر خدم��ت و نج��ات بیم��اران اقدامات‬ ‫موثر ب��ه عمل ای��د‪ .‬گفتنی اس��ت مجتمع‬ ‫فوالد خراس��ان به دنبال درخواس��ت دانشگاه‬ ‫علوم پزش��کی تربت حیدریه و در همراهی با‬ ‫س��تاد ملی مقابله با کرونا در اس��تان‪ ،‬بخشی‬ ‫از اکس��یژن مورد نیاز بیمارستان این شهر را‬ ‫از محل اکسیژن تولیدی کارخانه تامین کرده‬ ‫است‪ .‬فوالد خراسان تاکنون‪١٠٠٠‬تن اکسیژن‬ ‫ب��رای تامین بخش��ی از نیاز بستری ش��دگان‬ ‫حاد تنفس��ی در خراس��ان رض��وی‪ ،‬از جمله‬ ‫بیمارستان های ‪٢٢‬بهمن نیشابور‪٩ ،‬دی تربت‬ ‫حیدریه و امام رضا (ع) مشهد تامین و ارسال‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫بازارهای خود و ارتقای خطوط تولیدی‪ ،‬بهره الزم را‬ ‫از بهبود محیط کسب وکار ببرد‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲۱‬پروژه دریایی و بندری در هرمزگان‬ ‫مدی��رکل بن��ادر و دریان��وردی هرم��زگان از‬ ‫بهره ب��رداری ‪ ۲۱‬پروژه دریای��ی و بندری به ارزش‬ ‫حدود ‪ ۷۲۱‬میلیارد ریال و اش��تغالزایی حدود ‪۵۶۰‬‬ ‫نف��ر‪ ،‬همزم��ان با هفت��ه پرخیر و برک��ت دولت در‬ ‫هرمزگان خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از بندرعب��اس‪ ،‬علیرض��ا‬ ‫محمدی کرجی ران گفت‪ :‬ش��هیدان رجایی و باهنر‪،‬‬ ‫دو وج��ود با برکت و دو انس��ان مکتب��ی و انقالبی بودند که‬ ‫یادش��ان تا ابد در وجدان امت اسالمی زنده و جاوید خواهد‬ ‫مان��د‪ .‬مدیرکل بن��ادر و دریان��وردی هرمزگان اف��زود‪ :‬انچه‬ ‫هم��واره باعث مباه��ات و مفاخره جامعه دریای��ی و بندری‬ ‫هرمزگان بوده‪ ،‬نام این دو ش��هید واالمقام است که بر تارک‬ ‫دو بندر بزرگ و اس��تراتژیک واقع در این استان می درخشد‬ ‫و این امر وظایف و مس��ئولیت های کارگزاران نظام را در امر‬ ‫خدمت در این دو جبهه بزرگ اقتصادی دو چندان می کند‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬س��الروز شهادت این دو عبد صالح پروردگار‬ ‫که حیات طیبه خویش را در پیوند دائم با معبود و خدمت به‬ ‫مردم بنیاد نهاده بودند‪ ،‬فرصتی است تا دستاوردها و خدمات‬ ‫دول��ت در همه عرصه به مردم معرفی ش��ود‪ .‬مدیر کل بنادر‬ ‫و دریانوردی هرمزگان گفت‪ :‬امسال در هفته دولت‬ ‫‪ ۲۱‬پ��روژه دریایی و بندری ب��ا ارزش ‪ ۷۲۱‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۱۴۱‬میلیون ریال و اش��تغالزایی حدود ‪ ۵۶۰‬نفر‬ ‫در سراس��ر اس��تان هرمزگان به بهره برداری خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬محمدی کرجی ران گفت‪ :‬ای��ن طرح ها در‬ ‫بخش های س��رمایه گذاری‪ ،‬عمرانی‪ ،‬فنی‪ ،‬دریایی و‬ ‫بندری به انجام رسیده و اعتبار انها به طور عمده از‬ ‫محل منابع داخلی سازمان بنادر و دریانوردی و بخشی دیگر‬ ‫نیز ازسوی بخش خصوصی تامین شده است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با اشاره به پروژه های قابل افتتاح در این‬ ‫ای��ام اظهارکرد‪ :‬بهره برداری از یک ش��رکت مخازن نگهداری‬ ‫فراورده ه��ای نفتی‪ ،‬بهره برداری از مراکز ارائه خدمات اداری‪،‬‬ ‫بهره ب��رداری از دیوار س��احلی جزیره هرمز‪ ،‬س��اخت و نصب‬ ‫اس��کله فلزی شناور مخصوص پهلوگیری و استقرار قایق های‬ ‫تجس��س و نجات‪ ،‬بهره برداری از چندین اسکل ه گردشگری و‬ ‫رم��پ فلزی چندمنظوره در مناطق مختلف اس��تان و‪ ...‬را از‬ ‫مهم ترین این طرح ها برش��مرد‪ .‬وی پروژه ه��ای قابل افتتاح‬ ‫در هفته دولت را با سرمایه گذاری بخش خصوصی و از محل‬ ‫وجوه و مشارکت سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد‪.‬‬ ‫حمایت سیستان و بلوچستان از سرمایه گذاران صنعتی‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫سیستان و بلوچستان در دیدار با امام جمعه شهرستان‬ ‫دل��گان گفت‪ :‬مطمئن تری��ن و مهم ترین‪ ،‬مولفه ایجاد‬ ‫امنی��ت در ه��ر منطقه ایجاد اش��تغال پای��دار در هر‬ ‫منطقه اس��ت‪ .‬داود شهرکی افزود‪ :‬در این میان‪ ،‬سوق‬ ‫دادن سرمایه های سرگردان به سمت ایجاد واحد های‬ ‫تولیدی با در نظر گرفتن ظرفیت هر منطقه از اهمیت‬ ‫بس��زایی در ایجاد اشتغال پایدار برخوردار است‪ .‬وی اظهارکرد‪:‬‬ ‫در ای��ن زمینه مدل های گوناگون مش��ارکتی برای ایجاد صنایع‬ ‫پایدار وجود دارد که س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان‬ ‫ب��ازوی توانمند س��رمایه گذاران و کارافرینان از هیچ کوشش��ی‬ ‫فرو گذار نمی کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان‬ ‫در این دیدار گفت‪ :‬ش��رکت شهرک های صنعتی استان با توجه‬ ‫ب��ه رس��الت ذات��ی و بنیادین خود تاکنون ‪ ۲۸‬ش��هرک و ناحیه‬ ‫صنعتی در اس��تان ایجاد کرده است‪ .‬علیرضا راشکی اظهارکرد‪:‬‬ ‫این ش��هرک ها و نواحی صنعتی ایجاد ش��ده توانسته اند با ایجاد‬ ‫امکانات زیربنایی مناس��ب مش��کالت متع��ددی را از‬ ‫پی��ش روی س��رمایه گذاران و کارافرینان بردارند‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬س��رمایه گذاران و کارافرینان با استقرار در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی استان مشکلی در زمینه راه‬ ‫دسترسی‪ ،‬اب‪ ،‬برق‪ ،‬اسفالت و‪ ...‬را ندارند‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫سیس��تان و بلوچستان خاطرنشان کرد‪ :‬در این میان‪،‬‬ ‫استقرار صنایع کوچک و متوسط به سبب انعطاف پذیری باالیی که‬ ‫در ایجاد و راه اندازی و تشکیل خوشه های کسب وکار متعدد دارند‪،‬‬ ‫از اولویت های برنامه های ش��رکت ش��هرک های صنعتی به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫راشکی یاداور شد‪ :‬در این راستا شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫حمایت های نرم افزاری متعددی به کارافرینان و سرمایه گذاران‬ ‫مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان ارائه می دهد که‬ ‫از ان جمله می توان به برگزاری کالس های اموزش��ی‪ ،‬تورهای‬ ‫صنعتی‪ ،‬ارائه خدمات مش��اوره از طری��ق کلینیک های صنعتی‬ ‫مستقر در شهرک های صنعتی اشاره کرد‪.‬‬ ‫مرکزی بیان کرد‪ :‬همزمان با خروج امریکا از برجام‬ ‫در سال و افزایش تحریم های ظالمانه اقتصادی این‬ ‫کش��ور علیه جمهوری اس�لامی که منجر به تالطم‬ ‫توجه ویژه به ظرفیت های معدنی نی ریز‬ ‫مجری طرح ایج��اد زیربناهای معادن بزرگ‬ ‫و مناط��ق معدنی کش��ور با حض��ور در جاده‬ ‫نی ریز‪ -‬خرامه و گفت وگو با مش��اور و پیمانکار‬ ‫ای��ن طرح‪ ،‬از نزدیک در جری��ان احداث جاده‬ ‫یادشده قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬داری��وش دیودی��ده ب��ا‬ ‫حضور در فرمانداری نی ریز و برگزاری نشست‬ ‫مش��ترک با فرهاد طهماس��بی نماینده مردم استهبان‪،‬‬ ‫نی ری��ز و اب��اده طش��ک در مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫حمیدرض��ا ای��زدی رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان فارس‪ ،‬مراد هدایت فرماندار نیریز‪ ،‬جعفر‬ ‫زاهدی مدیرکل راه وشهرسازی استان‪ ،‬علیرضا سیاهپور‬ ‫مدی��رکل حمل ونقل و س��ایر مدعوین ب��ه ارائه گزارش‬ ‫پیش��رفت طرح جاده نی ریز‪-‬خرامه به عنوان بزرگ ترین‬ ‫پروژه درحال انجام ایمیدرو پرداخت‪.‬‬ ‫دیودیده با اش��اره به طرح احداث جاده دسترس��ی به‬ ‫معادن‪ ،‬مطالعات برق رسانی و خدمات مهندسی احداث‬ ‫خط انتقال برق‪ ،‬بهسازی راه معادن و‪ ...‬در معادن کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه به فعالیت کارخانجات س��یمان و فوالد‪،‬‬ ‫مع��ادن و صنایع س��نگ در شهرس��تان نی ری��ز نیاز به‬ ‫حمل ونقل و ارتباط زمینی ایمن با جاده های اس��تان از‬ ‫جمله ش��یراز و خارج از اس��تان‪ ،‬بیش از پیش برای این‬ ‫منطقه اهمیت پیدا کرده اس��ت؛ از همین رو ضروری بود‬ ‫همزمان با طرح فوالد‪ ،‬جاده جدیدی با مشارکت وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی نیز در منطقه احداث و با تامین بودجه‬ ‫الزم‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به بهره برداری برس��د و استان از‬ ‫ثمرات ان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬افتت��اح این جاده‪ ،‬مس��یر انتقال محصول‬ ‫صنعتی معدنی نی ریز و کرمان به مناطق جنوبی و غربی‬ ‫و همچنین دسترس��ی به ش��یراز را ‪ ۴۰‬کیلومتر کاهش‬ ‫داده که پایی��ن اوردن میزان مصرف س��وخت‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه حمل و قیمت تمام شده را در بر دارد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬مراحل اجرای مناقص��ه و تعیین پیمانکار‬ ‫ب��رای اج��رای ‪ ۳۰‬کیلومتر جاده دسترس��ی در مس��یر‬ ‫خرام��ه و نی ریز در حال انجام اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان فارس در این نشس��ت‬ ‫گفت‪ :‬نی ریز یک ش��هر معدنی دارای واحدهای صنعتی‬ ‫مهمی مانند فوالد و سیمان‪ ،‬بیش از ‪ ۱۶۰‬واحد فراوری‬ ‫ضرورت توجه به دانشگاه های کارافرینی و مهارت اموزی‬ ‫بهمن راعی‪ :‬مدیرعامل هلدینگ پارس گفت‪ :‬مهم ترین راهکار برای توس��عه‬ ‫کشور روی اوردن به دانشگاه های کارافرینی و مهارت اموزی است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬میثم شکری ساز با اشاره به اینکه تب مدرک گرایی‬ ‫در کشور ما تبدیل به فرهنگ شده که باعث می شود جلوی بسیاری از پیشرفت ها‬ ‫گرفته ش��ود‪ ،‬می گوید‪ :‬متاس��فانه در کشور ما یک فرد حتی برای راه اندازی یک‬ ‫کسب وکار کوچک مجبور است مدرک کارشناسی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کش��ور ما بس��یار مدرک گراس��ت و فردی که می خواهد در یک‬ ‫س��ازمان دولتی مقام مدیریت داشته باشد باید حتما دکتری داشته باشد و این‬ ‫درست نیست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دکت��ر کس��ی اس��ت ک��ه تصمی��م گرفت��ه مرزه��ای علم را‬ ‫بگس��تراند و هدف��ش این اس��ت که به کن��ج کتابخانه ب��رود‪ ،‬عل��م را مطالعه‬ ‫کن��د‪ ،‬مرزه��ای عل��م را گس��ترش ده��د و در راس��تای تجاری س��ازی دانش‬ ‫گام ب��ردارد‪ ،‬دان��ش را تولید کن��د و در اختی��ار صنعتگ��ران اقتصاددانان قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫شکری س��از با مقایسه بین تعداد دانشگاه های چین و ایران اظهارکرد‪ :‬چین با‬ ‫جمعیت ‪ ۲‬میلیاردی خود‪ ،‬کمی بیش��تر از ‪ ۲۵۰۰‬دانش��گاه دارد در حالی که ما‬ ‫ن��رخ ارز و به دنبال ان س��ایر متغیره��ای اقتصادی‬ ‫شد‪ ،‬محیط کسب وکار دستخوش تغییرات نامطلوب‬ ‫ش��د‪ .‬یادگاری ادامه داد‪ :‬در فصل تابستان ‪ ۹۷‬رقم‬ ‫شاخص بهبود محیط کسب وکار در این استان حتی‬ ‫از میانگین کش��ور نیز بدتر ش��د و در جایگاه ‪ ۲۰‬از‬ ‫‪ ۳۱‬استان قرار گرفت که نشان دهنده اسیب پذیری‬ ‫باالی بنگاه های اقتصادی استان مرکزی از تحریم ها‬ ‫ی اقتصادی بوده است‪.‬‬ ‫و بی ثبات ‬ ‫ی��ادگاری اظهارک��رد‪ :‬با ثبات نس��بی متغیرهای‬ ‫اقتصادی در س��ال ‪ ،۹۸‬پ��س از یک دوره هیجانات‬ ‫منفی و تس��لط دول��ت بر اقتصاد‪ ،‬ش��اخص محیط‬ ‫کس��ب وکار مجدد بر مدار قبل بازگش��ت و اس��تان‬ ‫مرکزی با کس��ب نمرات مطلوب در این شاخص در‬ ‫زمستان ‪ ۹۸‬در جایگاه یک این شاخص قرار گرفت‪.‬‬ ‫استان مرکزی ‪ ۱۲‬شهرستان و بیش از یک میلیون‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬هزار نفر جمعیت دارد‪.‬‬ ‫با ‪ ۹۰‬میلیون نفر جمعیت‪ ۲۵۰۰ ،‬دانش��گاه داریم و فقط ‪ ۱۰۰‬دانشگاه کمتر از‬ ‫چین در ایران وجود دارد‪ .‬حال این نکته پیش می اید که واقعا چه نیازی به این‬ ‫همه دانشگاه وجود دارد؟‬ ‫وی ادام��ه می ده��د‪ :‬این همه دکتر و مهندس نیاز ما نیس��ت‪ ،‬بلکه ما باید در‬ ‫راستای فرهنگ دانش ورزی و مهارت اموزی گام برداریم و از این غوغاساالری ها‬ ‫سنگ است که توسعه و ایجاد زیرساخت ها در‬ ‫این شهرستان از جمله ضرورت هاست‪ ،‬بنابراین‬ ‫توسعه معادن این شهرستان و بهره برداری های‬ ‫الزم از ای��ن منابع عظیم معدنی جزو اولویت ها‬ ‫و برنامه های س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ف��ارس و وزارت متبوع در راس��تای اس��تفاده‬ ‫بهینه از معادن شهرستان است‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا ای��زدی نی��ز در تش��ریح وضعی��ت فعلی‬ ‫شهرستان نی ریز‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد ‪ ۱۵۵‬واحد سنگبری فعال‬ ‫در ش��هرک صنعتی نی ریز با اش��تغال ‪ ۲۳۴۶‬نفر وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان فارس با‬ ‫تاکید بر اینکه ظرفیت های معدنی موجود در شهرستان‬ ‫نی ریز‪ ،‬در شرق فارس‪ ،‬به عنوان یک اولویت مد نظر قرار‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در شهرستان نی ریز درحال حاضر ‪ ۵۳‬معدن‬ ‫فعال با ذخیره قطعی ‪ ۳۰۸‬میلیون تن و س��رمایه گذاری‬ ‫‪ ۱۲۱۳‬میلی��ارد ریال و اس��تخراج س��االنه معادل ‪۱.۹‬‬ ‫میلیون تن‪ ،‬با اشتغال ‪ ۹۵۸‬نفر فعال است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به قابلیت ها و ظرفیت های الزم و اجرای‬ ‫طرح ه��ای صنایع م��ادر در نی ریز ازجمل��ه طرح ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار تنی ف��والد نی ریز فارس‪ ،‬کارخانه رینگ اس��پرت‬ ‫نور نی ریز به عن��وان تولید کننده رینگ های الومینیومی‬ ‫خودرو در س��ایزها و طرح های مختلف‪ ،‬س��یمان سفید‬ ‫و خاکس��تری گفت‪ :‬ظرفیت ه��ا و فعالیت این صنایع در‬ ‫کنار یکدیگر‪ ،‬می تواند موجب اشتغالزایی‪ ،‬توسعه صنایع‬ ‫پایین دس��تی و ارتقای وضعیت اقتصادی شهرس��تان و‬ ‫استان شود‪.‬‬ ‫ای��زدی ب��ه ادام��ه اکتش��اف ذخای��ر فل��زی واقع در‬ ‫شهرستان اشاره کرد و خواهان تسریع در اتمام مطالعات‬ ‫شد‪ .‬فرهاد طهماس��بی‪ ،‬نماینده مردم شریف استهبان‪،‬‬ ‫نی ریز و اباده طش��ک در مجلس شورای اسالمی نیز در‬ ‫ادامه این نشس��ت با تاکید بر ایجاد زیرساخت های الزم‬ ‫در صنای��ع‪ ،‬معادن و صنایع معدن��ی گفت‪ :‬ضرورت دارد‬ ‫تالش ها به سمت فرایند صنعتی شدن شهرستان نی ریز‬ ‫در بخش معادن از دانش و فناوری روز جهان در راستای‬ ‫بهره وری بیشتر و توسعه اقتصادی و اشتغال پیش برود‪،‬‬ ‫همچنان که در این مس��یر از ظرفیت ه��ای مجلس هم‬ ‫استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫در حوزه مدرک اجتناب کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل هلدینگ پارس با تاکی��د بر اینکه مهم ترین راهکار برای توس��عه‬ ‫کشور روی اوردن به دانشگاه های کارافرینی و مهارت اموزی است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ما دیگر نیاز به دانش��گاهی که مدرک بدهد نداریم و ما به دانشگاهی نیاز داریم‬ ‫که بتواند ثروت ایجاد کند‪.‬‬ ‫شکری س��از افزود‪ :‬دانش��گاه های کارافرین نس��ل ‪ ۵‬بیش��ترین تمرکزشان بر‬ ‫پارک های علم و فناوری انکوباتورها و شرکت های دانش بنیان است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این دانشگاه ها به استارت اپ ها توجه می کنند و هدف شان ایجاد‬ ‫ش��غل اس��ت و دانش��گاه هایی که تنها روی مدرک پایه گذاری شده باشد‪ ،‬دیگر‬ ‫منسوخ شده است و این در حالی است که تمام کشورهای جهان در حال رفتن‬ ‫به سمت دانشگاه ثروت ساز هستند‪.‬‬ ‫این کارافرین‪ ،‬مهم ترین راهکار فاصله گیری از مدرک گرایی و نزدیک شدن به‬ ‫اقتصاد دانش بنیان را ایجاد شهرک های علمی تحقیقاتی دانست و گفت‪ :‬اگر این‬ ‫دانشگاه ها به این سمت نروند باید از گردونه خارج شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬به این دلیل‬ ‫که ارزوی بزرگ همه ایرانی ها توجه به مقوله اقتصاد اس��ت می توانیم با توس��عه‬ ‫کارافرینی از بسیاری از تخلفات مالی جلوگیری کنیم‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1594‬‬ ‫پیاپی ‪2912‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تشدید نظارت بر بازار اهن و فوالد چاره ساز شد‬ ‫ضرورت توسعه صادرات با اما و اگر‬ ‫بازار فوالد ماه هاست با التهابات شدیدی روبه رو شده است؛ نوساناتی که سر و صدای بسیاری از دولتی ها و مجلسی ها‬ ‫را برانگیخ��ت‪ .‬تاجایی که بخش��ی از جابه جایی های اخیر مدی��ران در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را هم باید به این‬ ‫تنش ها مرتبط دانست‪ .‬بازگشت تعادل به بازار فوالد از چنان اهمیتی برخوردار است که سرپرست جدید وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در روزهای اغازین ش��روع به کار خود‪ ،‬بازگش��ت تعادل به این بازار را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد‬ ‫اولویت نخست فوالدسازان‪ ،‬باید بر بازار داخلی متمرکز شود‪ .‬بر همین اساس نیز برای سر و سامان دادن به بازار فوالد‪،‬‬ ‫صادرات فوالد منوط به رعایت کف عرضه در بازار داخل می ش��ود‪ .‬جعفر س��رقینی‪ ،‬سرپرس��ت جدید وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به افزایش قیمت ناگهانی فوالد تصریح کرد‪ :‬به تمامی واحدها‬ ‫اعالم کردیم که اولویت نخس��ت‪ ،‬عرضه در داخل کش��ور و پس از ان‪ ،‬صادرات اس��ت‪ .‬ابتدا باید مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫کشور برای توسعه صنایع تامین شود‪ .‬اگر بنا باشد فوالد‪ ،‬صنایع خارج از کشور را رونق دهد‪ ،‬هنر نیست‪ .‬وی همچنین‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬جهش تولید اولویت نخس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است که با جدیت پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫نابسامانی در بازار فوالد در ماه های گذشته به قدری شدت گرفته که ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی‪ ،‬رئیس قوه قضاییه‪،‬‬ ‫ضمن انتقاد به شرایط موجود بازار فوالد‪ ،‬تاکید کرده که بازار فوالد از مجرای اصلی خود خارج شده و سازمان بازرسی‬ ‫مطابق قانون اختیار دارد که اگر در نتیجه تحقیقات متقن خود به ادله ای برای فساد رسید‪ ،‬اقدام قانونی الزم را انجام‬ ‫دهد و ان را به اطالع مردم برساند‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫نظارت ها تشدید می شود‬ ‫محمد اعتباری‪ ،‬فعال بازار فوالد در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪:‬‬ ‫ب��ازار ف��والد در یک هفته گذش��ته روزهای با ثباتی را پشت س��ر‬ ‫گذاشته است‪ .‬بخشی از این ارامش را باید به حضور جعفر سرقینی‬ ‫در جایگاه سرپرس��تی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نسبت داد‪،‬‬ ‫چراکه س��ابقه فعالیت ایش��ان در حوزه فوالد‪ ،‬نویدبخش تش��دید‬ ‫نظارت بر این بازار و بازگشت ثبات بود‪ .‬در چنین شرایطی التهاب‬ ‫بازار کم و تب و تاب ان محدود شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬تثبیت قیمت دالر و همچنین روند منفی حاکم بر بازار‬ ‫سهام‪ ،‬در چند هفته گذشته‪ ،‬زمینه تثبیت رکود در این بازار را فراهم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬پول واسطه گری و س��فته بازی از این بازار خارج‬ ‫ش رئیس قوه‬ ‫ش��د‪ .‬بخشی از ارامش موجود در بازار را هم باید ناشی از واکن ‬ ‫قضاییه به نابس��امانی بازار فوالد نس��بت داد‪ ،‬چراکه این مطالب نویدبخش‬ ‫تشدید فعالیت های نظارتی در بازار فوالد است‪.‬‬ ‫اعتباری برای تش��ریح هرچه دقیق تر تغییر ش��رایط حاک��م بر بازار فوالد‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در ماه های گذش��ته ش��اهد ان بودیم که ب��ا درز خبری مبنی بر‬ ‫کاه��ش تولید ی��ک محصول با گرید خاص‪ ،‬قیمت ان رش��د قابل توجهی را‬ ‫تجربه می کرد‪ ،‬اما اکنون این روند به طور کلی تغییر کرده اس��ت‪ .‬کما اینکه‬ ‫درحال حاضر تولید تیراهن ‪ ۱۴‬متوقف شده‪ ،‬اما این موضوع تاثیری بر روند‬ ‫قیمتی ان نداشته است‪ .‬به عبارتی‪ ،‬بازار فوالد در رکود کامل به سر می برد؛ نه‬ ‫پروژه عمرانی اجرا می شود و نه ساخت وسازی جریان دارد‪.‬‬ ‫این فعال بازار فوالد گفت‪ :‬نوس��ان چند ماه گذش��ته بازار فوالد در س��ایه‬ ‫سفته بازی رخ داده اس��ت‪ .‬البته این دست نوسانات تنها بازار فوالد را نشانه‬ ‫نگرفته بود‪ ،‬بلکه شاهد اثرگذاری ان بر بازارهای گوناگونی مانند ساختمان‪،‬‬ ‫دالر‪ ،‬خودرو و‪ ...‬بودیم‪ .‬این رش��د در یک زنجیره س��ایر حوزه های تولید را‬ ‫متاثر کرد‪ .‬البته درحال حاضر امید به بازگش��ت تعادل و ارامش به این بازار‬ ‫تشدید شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹الزام تولیدکنندگان به عرضه در بورس‬ ‫اعتباری در ادامه اظهارکرد‪ :‬براساس مصوبات پیشین و با تاکید سرپرست‬ ‫جدی��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬صادرات فوالد منوط به رعایت کف‬ ‫عرضه در داخل کش��ور است‪ .‬در چینی ش��رایطی‪ ،‬تولیدکنندگان موظفند‬ ‫مع��ادل ‪ ۶۰‬درصد خریدی که از ب��ورس کاال کرده اند‪ ،‬محصول نهایی را در‬ ‫ب��ورس کاال عرضه و مجوز صادرات دریافت کنند‪ .‬بدون تردید اجرای دقیق‬ ‫این مصوبه تاثیر بس��زایی بر بازگش��ت و حفط تعادل در بازار فوالد کش��ور‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬البته این مصوبه از قبل وجود داشت‪ ،‬اما شاهد ان بودیم که‬ ‫واحدهایی تحت تاثیر نظرات شخصی‪ ،‬از این روند معاف می شدند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬باید تحت نظر یک تیم کارشناس��ی قیمت پایه‬ ‫عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال مش��خص ش��ود‪ .‬به عن��وان نمونه‪،‬‬ ‫تامین کننده دائمی فوالد باشیم‬ ‫درحال حاضر قیمت میلگرد بای��د حداقل هزار تومان کاهش یابد‪.‬‬ ‫البته این بدان معنا نیس��ت که س��ود ان به جیب واسطه ها برود‪،‬‬ ‫بلکه هدف این است که بازار به تعادل برسد و در سایه این تعادل‪،‬‬ ‫قیمت ها کاهش یابند‪ .‬بنابراین مصوبه مورد بحث باید با مش��ورت‬ ‫و نظرخواهی از یک تیم کارشناس��ی اجرایی ش��ود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫ش��اهدیم که کارخانه ها تولید دارند و محص��ول خود را در بورس‬ ‫کاال عرضه می کنند‪ ،‬اما قیمت ها انقدر باالست که خریداری برای‬ ‫انها وجود ندارد؛ بنابراین رشد عرضه باید همزمان با تعدیل قیمت ها باشد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بازار اهن و فوالد گفت‪ :‬روند اج��رای مصوبات باید مورد توجه‬ ‫باش��د‪ .‬یعنی این گونه نباش��د که فردی در وزارتخان��ه تصمیم بگیرد و برای‬ ‫برخی مجموعه های تولیدی استثنا قائل شود‪.‬‬ ‫به عالوه انکه در مواردی شاهدیم که یک شرکت تولیدات خود را در بورس‬ ‫کاال عرضه می کند و ش��رکت های زیرمجموعه یا وابس��ته به ان‪ ،‬محصول را‬ ‫از ب��ورس کاال خریداری می کنند‪ .‬باید متولیان امر در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نسبت به این دست اقدامات سودجویانه اگاهی کامل پیدا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات پیش شرط جهش تولید‬ ‫اعتباری در ادامه و درباره راهکارهای جهش تولید در صنعت فوالد گفت‪:‬‬ ‫بازار فوالد در کشور ما با رکود و سکون عمیقی روبه رو شده است‪ .‬در چنین‬ ‫موقعیتی تنها راهکار تحقق ش��عار جهش تولی��د‪ ،‬بهره گیری از ظرفیت های‬ ‫صادراتی کش��ور اس��ت‪ .‬بنابراین چنانچه ش��رایطی به گونه ای مهیا شود که‬ ‫تولیدکنندگان داخلی امکان صادرات داش��ته باشند‪ ،‬بسیاری از چالش های‬ ‫این حوزه برطرف خواهد ش��د‪ .‬همانطور که پیش تر هم اش��اره شد‪ ،‬در حال‬ ‫حاض��ر پروژه های عمرانی و ساخت وس��از در کش��ور م��ا خوابیده اند‪ .‬البته‬ ‫محصوالت فوالدی ایرانی حتی در س��خت ترین ش��رایط نیز در بازار جهانی‬ ‫مش��تری دارد‪ .‬اعتباری با اش��اره به عرضه ‪ ۶۰‬درص��د تولیدات فوالدی در‬ ‫بورس کاال‪ ،‬تاکید کرد‪ ۶۰ :‬درصد عرضه یادشده در شرایطی مصوب شد که‬ ‫بازار متشنج بود؛ بنابراین انتظار می رود این محصوالت در بازار عرضه شوند‪،‬‬ ‫اما خریدار نداش��ته باش��ند و درنتیجه صادر شوند‪ .‬البته باید هشدار داد که‬ ‫در اینده نزدیک واحدهای تولیدکننده محصوالت فوالدی با مش��کل تامین‬ ‫نقدینگی روبه رو خواهند شد؛ بنابراین صادرات باید جدی گرفته شود‪ ،‬چراکه‬ ‫به کمک تولیدکنندگان می اید‪ .‬سیاس��ت گذاران در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت باید با انتخاب اس��تراتژی های درست اجازه ندهند که بازار صادراتی‬ ‫ما به دست کشورهای دیگر بیفتد‪ .‬این کارشناس بازار اهن و فوالد در پایان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬چنانچه اقتصاد کشور متزلزل تر و سرمایه موجود در بازارسرمایه‬ ‫به بازار ارز تزریق ش��ود و زمینه رش��د قیمت دالر و تداوم ان را فراهم کند‪،‬‬ ‫ای��ن وضعیت تاثیر خود را بر بخش فوالد هم می گذارد؛ بنابراین حفظ ثبات‬ ‫در شرایط اقتصادی کشور ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫چند روزی است از شدت التهاب در بازار فوالد کاسته شده است‪ .‬تثبیت قیمت‬ ‫دالر‪ ،‬نبود تقاضای داخلی‪ ،‬تش��دید نظارت بر بازار فوالد و انتخاب سرپرستی با‬ ‫سخن پایانی‬ ‫‹ ‹چالش های جدید در راه است‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬تا دو ماه پیش‪ ،‬تامین مواد‬ ‫اولیه بزرگ ترین مشکل تولیدکنندگان محصوالت‬ ‫فوالدی ب��ود‪ ،‬اما درحال حاضر چالش های متعدد‬ ‫دیگری نیز درنتیجه ان ایجاد شده است‪ .‬ازجمله‬ ‫انک��ه در چن��د ماه گذش��ته هزینه های س��ربار‬ ‫به شدت انباشت شده است و بسیاری از شرکت ها‬ ‫به محدوده زیاندهی نزدیک ش��ده اند‪ .‬ش��اید اگر‬ ‫مدی��ران کارامدت��ری در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت حضورداش��تند‪ ،‬اکنون شاهد این حجم از‬ ‫چالش ها نبودیم‪.‬‬ ‫گفتنی است گش��ایش صادراتی عرصه را برای‬ ‫فعالیت واحدهای کوچ��ک داخلی بازتر می کند‪.‬‬ ‫در همی��ن حال‪ ،‬زمینه س��از ارزاوری خواهد بود‪.‬‬ ‫میانگی��ن تولید کارخانه ه��ا را افزایش می دهد و‬ ‫س��ابقه موفق در حوزه فوالد از مهم ترین دالیل بازگشت ثبات و ارامش به این‬ ‫بازار عنوان می ش��ود‪ .‬در چنین موقعیتی از یک س��و انتظار می رود با تداوم این‬ ‫«معدنکار» منعکسکننده اخبار مثبت و ارتقای حس همدلی‬ ‫معدنکار ماهنامه داخلی ش��رکت زغال سنگ البرزشرقی است که به‬ ‫انعکاس اقدامات و عملکرد این مجموعه می پردازد‪ .‬رئیس روابط عمومی‬ ‫ش��رکت زغال س��نگ البرزش��رقی در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬انتشار‬ ‫ماهنامه داخلی معدنکار از خرداد س��ال گذش��ته در ش��رکت معادن‬ ‫زغال سنگ البرزشرقی اغاز شد‪.‬‬ ‫مظفر شعبانی ضمن قدردانی از راهنمایی ها و‬ ‫حمای��ت مدیرعام��ل ای��ن ش��رکت گفت‪ :‬در‬ ‫یک سال گذش��ته که از انتشار ماهنامه داخلی‬ ‫معدنکار می گذرد این نشریه از روند رو به رشد‬ ‫خوبی برخوردار بوده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫ش��رایطی که بعضی افراد‪ ،‬دانس��ته یا ندانسته‬ ‫فقط به انعکاس اخبار مایوس کننده در جامعه‬ ‫پرداخته و باعث دلس��ردی مردم می ش��وند‪ ،‬هدف از ایجاد و انتش��ار‬ ‫ماهنام��ه داخل��ی معدنکار‪ ،‬انعکاس اقدامات و عملکرد مثبت ش��رکت‬ ‫به وی��ژه درباره افزایش تولید‪ ،‬اش��تغال‪ ،‬ارتقای حس همدلی و پویایی‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس روابط عمومی شرکت زغال سنگ البرزشرقی با تاکید بر‬ ‫افزایش تولید به عنوان مهم ترین اولویت و دغدغه شرکت‪ ،‬گفت‪ :‬تولید‬ ‫اکب��ر فرضی موالن‪ ،‬کارش��ناس بازار‬ ‫فوالد در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪:‬‬ ‫همانطور که بارها تاکید ش��ده‪ ،‬میزان‬ ‫تولی��د ف��والد و محص��والت ف��والدی‬ ‫در کش��ور ما به مراتب بی��ش از تقاضا‬ ‫ب��رای این فلز اس��ت؛ بنابرای��ن وجود‬ ‫برنامه ریزی دقیق برای تولید و صادرات‬ ‫فوالد ض��روری اس��ت‪ .‬درنتیج��ه بای��د بتوانیم‬ ‫صادرات را در مس��یری پیش ببریم که به عنوان‬ ‫تامین کننده دائمی از س��وی طرف های خارجی‬ ‫و خریداران بین المللی ش��ناخته شویم‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬زمینه س��وداوری برای ه��ر دو طرف‬ ‫فراهم می شود و به سوداوری منتج خواهد شد‪.‬‬ ‫البته تامی��ن نیاز داخل باید م��ورد توجه قرار‬ ‫گیرد؛ درنتیجه الزام عرضه ‪ ۶۰‬درصدی در بورس‬ ‫کاال ضروری اس��ت‪ .‬ضمن اینکه عرضه یادش��ده‬ ‫مبن��ای قیمت��ی را تعیی��ن می کن��د‪ .‬در چنین‬ ‫ت فوالد و محصوالت‬ ‫شرایطی‪ ،‬انتظار می رود قیم ‬ ‫ف��والدی که در چند ماه گذش��ته ب��ه مراتب از‬ ‫قیمت های جهانی فراتر رفته‪ ،‬به نرخ های جهانی‬ ‫نزدیک ش��ود‪ .‬در ادامه نیز دوباره زمینه صادرات‬ ‫فراهم شود و چرخ صنعت فوالد بچرخد‪.‬‬ ‫این ش��رکت در ‪ ۳‬س��ال ب��ه حدود ‪ ۲‬و نی��م برابر رس��یده و در حوزه‬ ‫اش��تغالزایی نیز برای افزون بر ‪ ۶۵۰‬نفر به طور مس��تقیم اشتغال ایجاد‬ ‫کرده که با اش��تغال غیرمس��تقیم به ‪ ۱۰۰۰‬نفر رسیده است‪ .‬شعبانی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با فعال کردن معادن بخش خصوصی و خرید زغال از انها‪،‬‬ ‫اش��تغال حفظ ش��ده و افزایش پیدا کرده و فرصت های خوبی در این‬ ‫بخش ایجاد شده است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬در این ‪ ۱۲‬شماره با انتشار‬ ‫بیش از ‪ ۴۸‬صفحه موفق ش��دیم س��یمای جدی��دی از روزنامه نگاری‬ ‫داخل��ی را معرف��ی کنیم و این نکته را برای خ��ود افتخار می دانیم که‬ ‫معدنکار را در ش��هر و دیار خودمان و برای خانواده البرزش��رقی منتشر‬ ‫کرده ایم‪ .‬رئیس روابط عمومی این ش��رکت‪ ،‬انتشار ماهنامه معدنکار را‬ ‫درنهایت به کاهش هزینه های س��ربار‬ ‫واحدهای تولیدی منجر می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار ف��والد گفت‪ :‬با‬ ‫وجود اینک��ه‪ ،‬واحدها مل��زم به عرضه‬ ‫‪ ۶۰‬درص��د تولی��دات خ��ود در بورس‬ ‫کاال هستند‪ ،‬اما انتظار داریم برای همه‬ ‫این عرضه ها تقاضا وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫الجرم باقیمانده ان باید صادر ش��ود‪ ،‬چراکه بازار‬ ‫داخلی ما کش��ش مصرف این حج��م از تولید را‬ ‫ن��دارد‪ .‬ب��دون تردید عرض��ه ‪ ۶۰‬درصدی زمینه‬ ‫کاه��ش قیمت ها را در کف ب��ازار فراهم می کند‪،‬‬ ‫چراک��ه به منزله نبود کمبود در این بازار اس��ت‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی‪ ،‬صادرات محصوالت فوالدی‬ ‫توجیه اقتصادی پیدا می کند‪.‬‬ ‫فرضی م��والن اف��زود‪ :‬در چنین ش��رایطی اگر‬ ‫بازرگان��ان و تجار ه��م اجازه ص��ادرات فوالد را‬ ‫داشته باش��ند؛ می توان به توسعه فروش در بازار‬ ‫بین المللی امیدوار بود‪ .‬اما درحال حاضر صادرات‬ ‫محصوالت فوالدی به ش��دت محدود شده است‪،‬‬ ‫چراک��ه در س��ایه محدودیت در عرض��ه و ابطال‬ ‫معام�لات‪ ،‬قیم��ت تامین مواد اولی��ه و درنتیجه‬ ‫قیمت نهایی محص��والت افزایش یافت‪ .‬درنتیجه‬ ‫تولیدکنندگان دیگر امکان صادرات را ندارند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬جهش تولی��د فراتر از‬ ‫شعار‪ ،‬یک شعور جمعی می طلبد‪ .‬رویکرد مدیران‬ ‫و سیاس��ت گذاران در وزارتخانه و س��ازمان های‬ ‫مرتبط با ان باید بر تجارت متمرکز شود‪ .‬چنانچه‬ ‫تجارت رش��د نکند‪ ،‬ش��عار جه��ش تولید محقق‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬اگ��ر تجارت مان را توس��عه دهیم‪،‬‬ ‫به دنبال ان می توانیم شعار جهش تولید را محقق‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫درواق��ع تحقق ش��عار جهش تولید مس��تلزم‬ ‫جهش صادرات اس��ت‪ .‬م��ا باید رویک��رد بازاری‬ ‫داش��ته باش��یم تا به دنبال ان‪ ،‬تولید نیز جهش‬ ‫یاب��د‪ .‬هرچند درحال حاض��ر لکوموتیو فروش در‬ ‫صنای��ع فوالد از حرکت ایس��تاده و به خواب فرو‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫روند زمینه حفظ تعادل در بازار فوالد و از سوی دیگر با تسهیل شرایط صادرات‬ ‫فوالد‪ ،‬بستری مناسب برای جهش تولید در این صنعت فراهم شود‪.‬‬ ‫یکی دیگر از ابزارهای روابط عمومی در راس��تای انعکاس عملکرد و‬ ‫برنامه های ش��رکت عنوان کرد و اف��زود‪ :‬این ماهنامه تالش کرده با‬ ‫انتشار ‪ ۴‬صفحه‪ ،‬خبرهای اختصاصی شرکت را در اختیار مخاطبان‬ ‫خود در دو اس��تان س��منان و گلس��تان قرار دهد‪ .‬شعبانی برگزاری‬ ‫مراس��م ویژه مذهبی مانند افطاری ماه مب��ارک رمضان در دامغان‪،‬‬ ‫گنبد و شاهرود‪ ،‬برگزاری جشن و مسابقات ورزشی فوتبال و والیبال‬ ‫به مناسبت دهه فجر‪ ،‬برگزای یادواره شهدا‪ ،‬اختصاص ویالی خزراباد‬ ‫و هماهنگی و تهیه بلیت س��فر زیارتی مش��هد مقدس برای خانواده‬ ‫کارکنان را از جمله اقدامات رفاهی شرکت در ‪۳‬سال گذشته برشمرد‬ ‫ک��ه به طور ماهان��ه اخبار ان در معدنکار به اط�لاع تمامی کارکنان‬ ‫می رسد‪ .‬وی در پایان به تمام عزیزانی که از ابتدا با معدنکار بودند و‬ ‫کس��انی که همچنان تالش می کنند به ماهنامه شرکت کمک کنند‬ ‫خس��ته نباش��ید و خداقوت گفت‪ .‬گفتنی اس��ت به مناس��بت روز‬ ‫خبرنگار‪ ،‬رئیس اداره فرهنگ ارش��اد و اس�لامی شهرستان شاهرود‬ ‫ضمن ارس��ال نامه تش��کرامیز‪ ،‬با حضور در دفتر مدیرعامل شرکت‬ ‫زغال س��نگ البرزشرقی و اهدای لوحی‪ ،‬از تالش های هیات تحریریه‬ ‫نشریه معدنکار قدردانی کرد‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ‪ 9910791 :‬ﺗﺎﺭﯾﺦ‪1399/05/25 :‬‬ ‫فوالد مبارکه در راستای رعایت پروتکل های‬ ‫بهداش��تی برای مقابله ب��ا بیماری کرونا برای‬ ‫نخس��تین بار در کش��ور‪ ،‬ارزیابی های ورود و‬ ‫دوره ای تامین کنن��دگان خ��ود را به ص��ورت‬ ‫ویدئوکنفران��س برگ��زار ک��رد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫روابط عمومی فوالد مبارکه‪ ،‬مدیر برنامه ریزی‬ ‫و پش��تیبانی خرید ش��رکت فوالد مبارکه با‬ ‫اعالم این خبر خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با توجه به‬ ‫منویات رهبر معظم انقالب و تصمیمات ستاد‬ ‫ملی مبارزه با کرونا‪ ،‬برای جلوگیری از شیوع‬ ‫بیش��تر این بیماری و رعایت موازین مربوط‪،‬‬ ‫واحد برنامه ریزی و پش��تیبانی خرید به عنوان‬ ‫یکی از واحدهای پیش��رو با هم��کاری واحد‬ ‫فناوری اطالع��ات ش��رکت‪ ،‬ط��رح جایگزینی‬ ‫ارزیابی ه��ای ورود و دوره ای تامین کنندگان‬ ‫به ج��ای ارزیاب��ی حضوری را در دس��تور کار‬ ‫خ��ود ق��رار داد و پ��س از بررس��ی ها و تهیه‬ ‫تجهی��زات الزم‪ ،‬به عنوان نخس��تین واحد در‬ ‫س��طح کش��ور‪ ،‬مبادرت به ارزیابی به صورت‬ ‫ویدئوکنفرانس کرد‪ .‬مهدی س��هرابی با اشاره‬ ‫به اهمیت ارزیابی شرکت هایی که قصد ورود‬ ‫به فهرس��ت تامین کنندگان ف��والد مبارکه را‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬فرایند ارزیابی به صورت حضوری‬ ‫و با همراهی کارشناسان مختلف از واحدهای‬ ‫برنامه ری��زی خری��د‪ ،‬دپارتمان ه��ای مربوط‪،‬‬ ‫بهره بردار و کارش��ناس فنی برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫در روش ارزیاب��ی به ص��ورت ویدئوکنفرانس‪،‬‬ ‫همه کارشناسان یادش��ده با حضور در واحد‬ ‫برنامه ریزی خرید و برقراری ارتباط تصویری‬ ‫ب��ا تامین کننده موردنظر‪ ،‬این فرایند را انجام‬ ‫می دهن��د و اقدام به بررس��ی فنی و حقوقی‬ ‫ان ش��رکت می کنن��د‪ .‬در همی��ن زمین��ه‪،‬‬ ‫رئی��س واحد برنامه ریزی خرید نیز با اش��اره‬ ‫به تعداد زیاد ش��رکت هایی که نیاز به ارزیابی‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون بیش از ‪ ۷۵۰۰‬ش��رکت‬ ‫تامین کننده‪ ،‬در سامانه ‪ SRM‬فوالد مبارکه‬ ‫ثبت ن��ام کرده ان��د ک��ه از این تع��داد‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۱۰۰‬ش��رکت در ح��ال تکمی��ل اطالعات‬ ‫و ح��دود ‪ ۱۰۰‬ش��رکت در انتظ��ار بازدی��د‬ ‫میدانی و ارزیابی هس��تند‪ .‬محمد یزدانیان با‬ ‫اب��راز امیدواری از این موض��وع که این روش‬ ‫بتواند منجر به تس��ریع و چابک س��ازی روند‬ ‫تامی��ن کاال‪ ،‬تجهیزات و خدمات در ش��رکت‬ ‫فوالد ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬واح��د برنامه ریزی‬ ‫خرید فوالد مبارکه ضمن بررس��ی همه ابعاد‬ ‫تخصصی و فنی الزم‪ ،‬اقدام به راه اندازی روش‬ ‫ارزیابی ویدئوکنفران��س نمود و امیدواریم در‬ ‫اینده نزدیک بتوانیم در بخش های دیگر‪ ،‬اعم‬ ‫از اموزش تامین کنندگان و برگزاری جلسات‬ ‫و همایش های تامین کنندگان نیز از این روش‬ ‫در کنار همایش های حضوری استفاده کنیم‪.‬‬ ‫رئیس واحد برنامه ریزی خرید ضمن تاکید‬ ‫بر اینکه ای��ن روش می تواند به عنوان یکی از‬ ‫روش های نوین ارزیابی در کشور‪ ،‬الگویی برای‬ ‫دیگر واحدهای صنعتی باشد‪ ،‬از واحد فناوری‬ ‫اطالع��ات و روابط عمومی که در برگزاری این‬ ‫رویداد مهم همکاری کردند‪ ،‬قدردانی و اظهار‬ ‫امیدواری ک��رد بهره گیری از دس��تاوردهای‬ ‫اخیر بتواند به رش��د و توسعه فزاینده صنعت‬ ‫فوالد کشور منجر شود‪.‬‬ ‫رکورد تولید در‬ ‫واحد نورد سرد مبارکه‬ ‫مدی��ر ناحیه نورد س��رد از کس��ب رکورد‬ ‫تولید در خط تاندم میل نورد س��رد در مرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش روابط عموم��ی‬ ‫ف��والد مبارک��ه‪ ،‬بهزاد بهادران��ی ضمن تایید‬ ‫این خبـر گفت‪ :‬با حمایت خطوط باالدس��ت‬ ‫و پایین دست و واحدهای پشتیبانی‪ ،‬همکاران‬ ‫خط تاندم میل نورد س��رد با تولید ‪ ۱۲۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۷۳‬ت��ن در مرداد امس��ال افتخاری دیگر‬ ‫افریدند‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه رک��ورد تولید قبلی این‬ ‫خ��ط ‪ ۱۲۶‬هزار و ‪ ۲۰۰‬ت��ن بوده و در خرداد‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬ب��ه ثبت رس��یده‪ ،‬کس��ب این‬ ‫موفقیت را در س��ال جهش تولید به مدیریت‬ ‫ارش��د و تمام��ی کارکن��ان ش��رکت تبریک‬ ‫گف��ت‪ .‬مدی��ر ناحیه نورد س��رد ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه برای دس��تیابی به این رکورد هیچ گونه‬ ‫سرمایه گذاری جدید انجام نشده‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در شرایط خاص تحریم ها و شیوع کرونا‪،‬‬ ‫مجاهدت کارکن��ان و تالش و هماهنگی انها‬ ‫در خطوط یادش��ده‪ ،‬در کن��ار افزایش تولید‪،‬‬ ‫تولید س��ایر گریدهای س��خت مانند تس��مه‬ ‫بس��ته بندی در این ماه به می��زان ‪ ۱۶۰۰‬تن‬ ‫را نیز به ب��ار اورد‪ .‬وی در ادامه تصریح کرد‪:‬‬ ‫تولید ‪ ۱۵۰۰‬تن محصول ضخامت های نازک‬ ‫‪ ۰.۵‬و ‪ ۰.۴‬میلی متر برای کالف های صادراتی‬ ‫در این ماه نیز قابل توجه است که ارزش افزوده‬ ‫باالیی برای شرکت به همراه داشته است‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫ساماندهی بازار‬ ‫فوالد با همکاری‬ ‫تشکل های‬ ‫تخصصی‬ ‫سرپرس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬مش��کل س��همیه ها‬ ‫به ویژه سهمیه ورق فوالدی در سامانه بهین یاب‪ ،‬با استفاده از توانمندی‬ ‫تشکل تخصصی ان برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش اقتصاد انالین‪ ،‬جعفر س��رقینی‪ ،‬سرپرس��ت جدید وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬مش��کل اختصاص س��همیه ها در سامانه‬ ‫بهین یاب‪ ،‬مش��کلی قدیمی اس��ت که درب��اره بیش��تر فراورده ها صدق‬ ‫می کن��د‪ ،‬اما درباره ورق فوالدی قبال صحبت های��ی با اتحادیه های لوله‬ ‫و پروفیل ش��ده بود‪ .‬اکنون نیز این اتحادیه برای کمک به وزارتخانه در‬ ‫کنترل بازار ورق فوالدی‪ ،‬اعالم امادگی کرده است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه این مش��کل‬ ‫درباره صنایع پتروش��یمی تا حدود زیادی برطرف شده‪ ،‬گفت‪ :‬اختصاص‬ ‫سهمیه پتروشیمی در سامانه بهین یاب کنترل می شود‪.‬‬ ‫یعنی وقتی سهمیه را براساس بهین یاب تحویل می گیرند‪ ،‬کنترل های‬ ‫الزم انجام می شود و سختگیری بیشتری بر ان وجود دارد‪.‬‬ ‫سرقینی در ادامه افزود‪ :‬می خواهیم درباره فوالد و به ویژه ورق فوالدی‬ ‫هم اتفاقی مش��ابه پتروشیمی در س��امانه بهین یاب بیفتد‪ ،‬چراکه درباره‬ ‫محصوالتی مانند ش��مش و اس��لب‪ ،‬کنترل های بعدی راحت تر اس��ت؛‬ ‫به عالوه انکه خریداران ان در مقایسه با خریداران ورق فوالدی‪ ،‬محدود‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اما این بازرس��ی ها باید درباره فوالد بیش از پیش افزایش یابد تا این‬ ‫دست مشکالت برطرف شوند‪.‬‬ ‫ارزیابی تامین کنندگان‬ ‫فوالد مبارکه‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1594‬‬ ‫پیاپی ‪2912‬‬ ‫یادداشت‬ ‫به معادن‬ ‫کوچک‬ ‫اهمیت بدهیم‬ ‫صابر پرنیان‪ /‬رئیس هیات مدیره و‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان تهران‬ ‫چهره‬ ‫پیام تبریک بابت حضور‬ ‫مقتدرانه گل گهر‬ ‫در لیگ برتر‬ ‫جمشید مالرحمان‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫معدن��ی و صنعت��ی‬ ‫گل گهر در پیام تبریکی‬ ‫بابت حض��ور مقتدرانه‬ ‫گل گه��ر در لیگ برتر‬ ‫فوتب��ال کش��ور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬همزمان با اغاز ماه محرم و ایام س��وگواری‬ ‫حض��رت اباعبداهلل الحس��ین (ع)‪ ،‬دلیرم��ردان‬ ‫تیم فوتب��ال گل گهر توانس��تند با تمس��ک به‬ ‫سرور و ساالر ش��هیدان و یاران باوفایش‪ ،‬نتایج‬ ‫موفقیت امیزی را در هفته های پایانی لیگ برتر‬ ‫فوتبال کش��ور کس��ب کنند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫مهم موجب افتخار و سربلندی مجموعه عظیم‬ ‫معدن��ی و صنعتی گل گهر و مردم س��یرجان و‬ ‫اس��تان کرمان اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گه��ر مدیرعامل‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اظهار کرد‪ :‬تیم‬ ‫فوتبال گل گهر در نخستین حضور و تجربه خود‬ ‫در لی��گ برتر فوتبال‪ ،‬باوجود فرازونش��یب های‬ ‫زیادی که بر س��ر راهش وجود داشت‪ ،‬توانست‬ ‫با همت و غیرت مثال زدنی بازیکنان و مجموعه‬ ‫کادر فنی بر همه مش��کالت فائق اید‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تی��م فوتب��ال گل گهر در مقاب��ل بزرگان‬ ‫فوتبال ایران توانس��ت نمایش درخش��انی اجرا‬ ‫کند و در پایان این مسابقات با اقتدار در جایگاه‬ ‫دهم لی��گ برتر قرار گیرد و ب��ا انگیزه و تالش‬ ‫مضاعف ب��رای دومین حضور خود در لیگ برتر‬ ‫اماده ش��ود‪ .‬مالرحمان در پایان ابراز کرد‪ :‬بنده‬ ‫بر خود الزم می دانم‪ ،‬خس��ته نباشید و خداقوت‬ ‫ویژه خدمت تمامی عوامل و دست اندرکاران تیم‬ ‫فوتبال گل گهر‪ ،‬به وی��ژه بازیکنان‪ ،‬اعضای کادر‬ ‫فنی‪ ،‬اعضای هیات مدیره و مدیرعامل باش��گاه‪،‬‬ ‫پرسنل باشگاه‪ ،‬هواداران سیرجانی و خبرنگاران‬ ‫و اصحاب رس��انه بگویم‪ .‬او با اب��راز امیدواری از‬ ‫حضور موف��ق و مقتدرانه تی��م فوتبال گل گهر‬ ‫در لیگ اینده گف��ت‪ :‬از تالش ها و حمایت های‬ ‫همه جانبه انها در یک س��ال گذش��ته تقدیر و‬ ‫تشکر می کنم‪.‬‬ ‫افزایش ‪۱۱‬‬ ‫درصدی تولید‬ ‫گندله در تیر ‪۹۹‬‬ ‫مجموع تولید گندله شرکت های بزرگ کشور در ماه تیر‪ ۱۱ ،‬درصد افزایش‬ ‫یافت‪ .‬همچنین تولید این محصول طی ‪ ۴‬ماه نخس��ت امسال‪ ،‬به حدود ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تن رسید‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنایع معدنی ایران‪ ۷ ،‬ش��رکت بزرگ گندله س��از (گل گهر‪ ،‬توسعه معادن‬ ‫و صنایع معدنی خاورمیانه‪ ،‬چادرملو‪ ،‬اپال پارس��یان س��نگان‪ ،‬سناباد‪ ،‬صنایع‬ ‫معدنی فوالد س��نگان و صبان��ور) در تیر ‪ ۹۹‬حدود ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۴۳۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬تن گندله تولید کردند‪ .‬این رقم در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته‪۲ ،‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۸۵‬هزار و ‪ ۵۹۳‬تن بود‪ .‬میزان ارسال محصول در تیر با ‪ ۴‬درصد‬ ‫افزای��ش‪ ،‬از یک میلی��ون و ‪ ۳۲۳‬هزار و ‪ ۱۱۴‬تن به یک میلیون و ‪ ۳۸۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۱۳‬تن رس��ید‪ .‬شرکت های بزرگ گندله س��از از ابتدای فروردین تا پایان‬ ‫تی��ر‪ ۹ ،‬میلی��ون و ‪ ۹۰۸‬هزار و ‪ ۹۵۸‬تن محصول تولی��د کردند‪ .‬این رقم در‬ ‫مدت مش��ابه سال گذش��ته‪ ۹ ،‬میلیون و ‪ ۴۶۰‬هزار و ‪ ۴۱۹‬تن بود که حاکی‬ ‫از افزایش ‪ ۵‬درصدی تولید محصول یادش��ده است‪ .‬میزان تولید شرکت های‬ ‫گل گه��ر حدود ‪ ۴‬میلی��ون و ‪ ۱۵۷‬هزار و ‪ ۱۰۷‬تن‪ ،‬توس��عه معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی خاورمیانه حدود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۴۵‬ه��زار و ‪ ۲۲۹‬تن‪ ،‬صنایع معدنی‬ ‫فوالد س��نگان حدود ‪ ۸۴۴‬هزار و ‪ ۸۳۳‬تن و صبانور حدود ‪ ۱۶۴‬هزار و ‪۲۵۳‬‬ ‫تن بود‪ .‬تولید شرکت های مذکور در ‪ ۴‬ماه نخست امسال‪ ۱۰ ،‬میلیون و ‪۴۱۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۴۹‬تن بود که حاکی از تحقق ‪ ۹۵‬درصدی برنامه تولید بوده اس��ت‪.‬‬ ‫‪ ۷‬شرکت بزرگ گندله ساز از ابتدای فروردین تا پایان تیر‪ ۵ ،‬میلیون و ‪۶۴۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۹۳‬تن محصول به ش��رکت ها ارس��ال کردند که نسبت به برنامه ‪۸‬‬ ‫درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫در استانه برگزاری نمایشگاه بین المللی اصفهان مطرح شد‬ ‫حضور پررنگ دانش بنیان ها در نصف جهان‬ ‫منیرحضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوازدهمین نمایش�گاه بین الملل�ی متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬ماش�ین االت و صنایع وابس�ته از اول‬ ‫شهریور در اصفهان اغاز به کار کرده است‪ .‬این گردهمایی معدنی تا ‪ 4‬شهریور از ساعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۲‬در نمایشگاه‬ ‫بین المللی اصفهان برگزار می شود‪ .‬هدف از برگزاری این نمایشگاه ارتباط عمیق میان اعضای زنجیره تامین‬ ‫و زنجی�ره ارزش صنایع متالورژی‪ ،‬فوالد و ریخته گری و ماش�ین االت معدنی کش�ور اس�ت‪ .‬در این رویداد‬ ‫نمایشگاهی توانمندی صنایع معدنی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می گیرد‪ .‬این صنایع از صنایع مادر‬ ‫محس�وب می ش�وند و در شرایط تحریم کنونی از ارزاورترین صنایع کش�ور هستند‪ .‬معرفی توانمندی های‬ ‫صنای�ع متالورژی و ریخته گری ای�ران‪ ،‬افزایش حجم مبادالت بازرگانی با رویک�رد صادراتی‪ ،‬تهیه و توزیع‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬اشنایی با روش های تولید‪ ،‬تکمیل و تحویل محصوالت مرتبط با صنعت متالورژی و ریخته گری‪،‬‬ ‫ارتقای تولیدات و بروزرس�انی دانش فنی‪ ،‬اش�نایی با دس�تاوردهای نوین صنعت متالورژی و ریخته گری‪،‬‬ ‫فراهم کردن زمینه های الزم برای ش�رکت های داخلی و خارجی و کارافرینی و اش�تغال پایدار و بومی سازی‬ ‫صنایع متالورژی و ریخته گری با هدف حمایت از صنایع داخلی از دیگر اهداف برپایی دوازدهمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬ماشین االت و صنایع وابسته در اصفهان خواهد بود‪ .‬روزنامه‬ ‫درباره اهمیت و برگزاری این نمایشگاه با غرفه داران در اصفهان گفت وگو کرده که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬چهارراه توسعه‬ ‫شناخت مخاطبان‬ ‫حسین حسامی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت کیمیا فرایند نقش جهان که‬ ‫در ح��وزه تولید روغن برای ماش��ین االت معدن��ی فعالیت می کند به‬ ‫گفت‪ :‬قطعه س��ازان‪ ،‬شرکت های فوالدی و معدنکاران از جمله‬ ‫مخاطبان ما هستند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه به عنوان تولیدکننده در نمایشگاه شرکت می کنیم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ازانجاکه ما جزو ‪ ۵۴۰‬شرکت دانش بنیان شهرک علمی‪-‬‬ ‫تحقیقاتی اصفهان هستیم و به دلیل اینکه محصول تولیدی ما در بین‬ ‫معدنی ها طرفداران زیادی دارد‪ ،‬در این نمایشگاه شرکت می کنیم‪.‬‬ ‫حس��امی با اشاره به مزایای شرکت در نمایشگاه اصفهان گفت‪ :‬معرفی محصوالت جدید و‬ ‫به نمایش گذاش��تن محصوالتی که از گذش��ته در اختیار داشتیم و امروز توانسته ایم ان را از‬ ‫نظر کیفی ارتقا دهیم از جمله مواردی است که ما را به شرکت در نمایشگاه اصفهان تشویق‬ ‫می کند‪ .‬درواقع وظیفه خود می دانیم که توانمندی هایمان را به صنعتگران معرفی کنیم‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با اش��اره به ظرفیت های استان اصفهان در حوزه صنعت خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اس��تان اصفهان باتوجه به موقعیت جغرافیایی خود و قرار گرفتن در مرکز کشور و همچنین‬ ‫برخ��ورداری از مع��ادن غنی دارای ظرفیت های زیادی اس��ت‪ .‬این اس��تان به دلیل موقعیت‬ ‫اس��تراتژیک و خاص در چهارراه توس��عه قرار دارد و از این ظرفیت برخوردار است که بتواند‬ ‫فعاالن حوزه صنعت و معدن را مشغول کار کند‪.‬‬ ‫حسامی در پاسخ به این سوال که امروز چه دغدغه ای در حوزه معدن دارید‪ ،‬گفت‪ :‬ضعف‬ ‫تامین مواد اولیه یعنی روغن از مهم ترین مشکالت ما است‪ .‬با اینکه این مواد در داخل کشور‬ ‫وجود دارد و ما می توانیم ان را به راحتی تامین کنیم‪ ،‬اغلب عرضه کنندگان به جای فروش در‬ ‫داخل به فکر صادرات و خام فروشی هستند‪ .‬این شرکت ها که اغلب هم دولتی هستند تا ‪۸۰‬‬ ‫درصد محصوالت خود را به خارج از کشور صادر می کنند‪.‬‬ ‫این فعال معدنی تصریح کرد‪ :‬هرچند ورود ارز به کشور مهم است و موجب تقویت اقتصاد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اما اگر پاالیش��گاه ها و ش��رکت های بزرگ محصوالت تولیدی خ��ود را در اختیار‬ ‫تولیدکننده های کوچک و متوس��ط داخلی بگذارند‪ ،‬این ش��رکت های کوچک می توانند رشد‬ ‫کنند و به تولید محصول نهایی دست یابند‪.‬‬ ‫حسامی از مزایای این روند سخن گفت و تاکید کرد‪ :‬بازار مصرف روغن در بخش خصوصی‬ ‫وج��ود دارد؛ ضم��ن اینکه این بخش قابلیت خوبی در زمینه ص��ادرات دارد‪ .‬باتوجه به اینکه‬ ‫ایجاد ارزش افزوده در مقابل خام فروشی توجیه اقتصادی دارد‪ ،‬شرکت های دولتی باید روغن‬ ‫پایه را به ش��رکت های خصوصی واگذار کنند تا کوچک ترها بتوانند به حیات خود ادامه داده‬ ‫و به توسعه اشتغالزایی و درامد کشور کمک کنند‪.‬‬ ‫امیرحس��ین مظاهری‪ ،‬مدیر تحقیق و توس��عه شرکت اذرشین‬ ‫اصفه��ان که در ح��وزه تولید قطعات صنعت فوالد و پتروش��یمی‬ ‫فعالیت می کند به‬ ‫گفت‪ :‬اصفهان استان توانمندی است که‬ ‫به عنوان قطب صنعتی ایران شناخته می شود‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با اش��اره به نقش حیات��ی کارخانه های بزرگ‬ ‫معدنی در این اس��تان اظهار کرد‪ :‬باتوجه به فعالیت فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫ذوب اهن و فوالد امیرکبیر در اصفهان‪ ،‬این اس��تان وزنه سنگینی‬ ‫در صنعت فوالد کش��ور شناخته می شود‪ .‬فوالد مبارکه عمده بازار‬ ‫صنایع کشور را تغذیه و مصارف صنایع پایین دستی را نیز تامین می کند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه این اس��تان رکورددار تولید اهن اسفنجی است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تامین‬ ‫سنگ اهن مسئله ای است که برای خیلی از شرکت ها معضل شده است‪ .‬بازار اهن اسفنجی‬ ‫نیز نوسان زیادی دارد و کار را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است‪.‬‬ ‫مظاهری با بیان اینکه بار اول است که در نمایشگاه اصفهان شرکت می کند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مدت کوتاهی است که شرکت ما به سمت تولید قطعات جدیدتر و استفاده از فناوری باالتر‬ ‫رفته است‪ .‬به نوعی دست به مهندسی معکوس زده ایم‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از شرکت در نمایشگاه دارید‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫امیدواریم بتوانیم از اخرین معضالت و مش��کالت حوزه معدن اگاه ش��ویم تا جهت گیری‬ ‫درس��تی برای تولیداتمان داش��ته باش��یم‪ .‬حضور در نمایش��گاه روش موثری در شناخت‬ ‫مخاطبان و عالقه مندان به حوزه معدن است‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با اشاره به مشکل تامین مواد اولیه برای رفع نیاز معدنکاران اظهار کرد‪:‬‬ ‫اغلب صنایع کوچک و پایین دس��ت مشکل تامین مواد اولیه دارند که امیدواریم با شرکت‬ ‫در نمایش��گاه بتوانیم این مش��کل را حل کنیم‪ .‬انتظار داریم در این نمایشگاه از نزدیک با‬ ‫تامین کنندگان و ش��رکت های همکار اش��نا و از فضای موجود کشور در حوزه معدن اگاه‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫مظاهری با اشاره به اهمیت شرکت های دانش بنیان و ارتباط انها با دانشگاه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در گذش��ته از نگاه دانش��گاهیان استفاده نمی ش��د‪ ،‬اما امروز دیدی در صنعت شکل ‬ ‫گرفته که به دانشگاه و علم بها می دهد‪ .‬هرچند در گذشته چندان به مقاله های دانشگاهی‬ ‫توجه نمی شد‪ ،‬اما امروز بسیاری از تولیدات فعاالن معدنی با تکیه بر مقاله های روز دنیا و‬ ‫داخلی پا گرفته است‪.‬او در پایان با اظهار رضایت از نحوه برگزاری این نمایشگاه در شرایط‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا بیان کرد‪ :‬خوشبختانه پروتکل های بهداشتی به خوبی رعایت شده و‬ ‫هیچ جای نگرانی وجود ندارد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اوالیل انقالب حدود ‪ ۲۰۰‬معدن در کش��ور‬ ‫داش��تیم‪ ،‬این در حالی است که امروز حدود‬ ‫‪ ۱۰‬هزار پروانه اکتشاف وجود دارد که به طور‬ ‫عمده شامل معادن کوچک می شود‪.‬‬ ‫در این بین بهره برداری مناس��ب از معادن‬ ‫اهمیت زی��ادی دارد و باید بتوانیم از ظرفیت‬ ‫مع��ادن کوچک اس��تفاده کنیم‪ .‬مس��ئله ای‬ ‫که در کش��ور ما وج��ود دارد این اس��ت که‬ ‫معادن کوچک به نحوی شایس��ته بهره برداری‬ ‫نش��ده اند؛ در نتیج��ه ب��رای توس��عه ای��ن‬ ‫مع��ادن باید س��اماندهی الزم صورت گیرد تا‬ ‫بهره برداری شایسته از ان انجام شود‪.‬‬ ‫ما ح��دود ‪ ۷‬درص��د عرصه س��رزمینی را‬ ‫اکتش��اف کرده ایم و هنوز خیلی زمان داریم‬ ‫ت��ا بتوانیم معادن کوچک را شناس��ایی کرده‬ ‫و از انها به��ره ببریم؛ به عبارتی دیگر ما هنوز‬ ‫در ای��ن ‪ ۷‬درصد هم مانده ای��م‪ ،‬در حالی که‬ ‫منابع مان جای کار زیادی دارد و باید بتوانیم‬ ‫با ظرفیت بسیار باال فعالیت کنیم‪ .‬کشورهای‬ ‫پیش��رفته عالوه ب��ر اینکه در سرزمین ش��ان‬ ‫‪ ۱۰۰‬درص��د دس��ت به اکتش��اف زده اند بعد‬ ‫از ‪ ۲۰‬س��ال دوباره دس��ت ب��ه بازخوانی زده‬ ‫و اکتش��افات جدی��د انجام می دهن��د‪ .‬ما هم‬ ‫باید ق��در منابع را بدانیم و از ان به درس��تی‬ ‫بهره برداری کنیم‪ .‬معدن باید پشتوانه صنعت‬ ‫باش��د‪ .‬این بخش مواد اولیه صنعت را تامین‬ ‫می کن��د و می توان��د موج��ب رش��د فراوری‬ ‫ش��ود؛ بنابراین در این ش��رایط بای��د بتوانیم‬ ‫معادن کوچ��ک را راه اندازی و موجبات رونق‬ ‫انه��ا را فراهم کنیم‪ .‬در ای��ن بین دولت باید‬ ‫سیاست های تشویقی داشته باشد و از معادنی‬ ‫که درس��ت بهره برداری نمی شوند و در حال‬ ‫تعطیلی هس��تند خل��ع ید کن��د و انها را به‬ ‫کسانی که اهلیت دارند واگذار کند‪.‬‬ ‫از این سیاست که دولت معادن را کنترل و‬ ‫مدیریت کند به شدت باید پرهیز کرد؛ چراکه‬ ‫این عمل منجر به ان می ش��ود که معادن یا‬ ‫س��ال ها راکد بمانند یا با ظرفیت بسیار پایین‬ ‫م��ورد بهره برداری ق��رار بگیرن��د؛ در نتیجه‬ ‫مس��ئله مهم اهمیت دادن به معادن کوچک‬ ‫و مدیریت انها ازسوی بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫حضور ‪ ۱۲۰‬شرکت داخلی‬ ‫در متالکس ‪۲۰۲۰‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت رس��تاک پادوی��ژن در‬ ‫گفت وگ��و با گس��ترش نیوز ه��دف از برگزاری‬ ‫متالک��س ‪ ۲۰۲۰‬را ارتباط عمیق میان زنجیره‬ ‫تامین و زنجی��ره ارزش صنایع متالورژی فوالد‬ ‫و ریخته گری کش��ور دانست و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بنا داریم در این رویداد توانمندی این صنایع را‬ ‫در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهیم و بین‬ ‫تمام مخاطبان ارتباط کاری موثری ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫ضمن اینکه این صنایع از صنایع مادر محس��وب می ش��وند و در شرایط‬ ‫تحریمی کنونی از ارزاورترین صنایع کشور هستند‪.‬‬ ‫محمود بندرچی درباره ش��رکت کنندگان در این نمایش��گاه گفت‪ :‬در‬ ‫متالکس امس��ال ‪ ۱۲۰‬ش��رکت داخلی و نمایندگان کش��ورهای المان‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬فرانس��ه و افریق��ای جنوبی حضور دارند‪ .‬همچنین‬ ‫شرکت های شاخص ایرانی همچون فوالد مبارکه‪ ،‬ذوب اهن‪ ،‬فوالد کویر‪،‬‬ ‫فوالد شهریار‪ ،‬مجموعه توکا فوالد و صنایع وابسته حاضر هستند‪.‬‬ ‫وی درب��اره برگزاری این نمایش��گاه در ش��رایط کرونای��ی بیان کرد‪:‬‬ ‫باتوجه به برگزاری این نمایشگاه به صورت فوق تخصصی و امکان بازدید‬ ‫از ان برای متخصصان این حوزه و همچنین رعایت تمامی پروتکل های‬ ‫بهداشتی برگزاری این رویداد جای نگرانی ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت رستاک پادویژن هدف از برگزاری متالکس ‪۲۰۲۰‬‬ ‫را ارتب��اط عمیق می��ان کلیه زنجی��ره تامین و زنجی��ره ارزش صنایع‬ ‫متالورژی فوالد و ریخته گری کشور دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬بنا داریم‬ ‫در این رویداد توانمندی ای��ن صنایع را در معرض دید بازدیدکنندگان‬ ‫قرار دهیم و بین تمام مخاطبان ارتباط کاری موثری ایجاد کنیم‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه این صنایع از صنایع مادر محسوب می شوند و در شرایط تحریمی‬ ‫کنونی از ارزاورترین صنایع کشور هستند‪.‬‬ ‫بندرچ��ی درباره تف��اوت این دوره از نمایش��گاه متالکس نس��بت به‬ ‫دوره های قبل گفت‪ :‬باتوجه به شیوع کرونا متراژ برگزاری این نمایشگاه‬ ‫نس��بت به دوره های قبل کاهش داش��ته اس��ت؛ اما این رویداد از لحاظ‬ ‫کیفی رشد قابل مالحظه ای کرده است‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫دوازدهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی متال��ورژی‪ ،‬ف��والد‪،‬‬ ‫ریخته گری‪ ،‬ماش��ین االت و صنایع وابس��ته در اصفهان فرصت‬ ‫ارزش��مندی را فراه��م ک��رده تا صاحب��ان صنایع ف��والدی و‬ ‫معاون��ت علمی فناوری ریاس��ت جمهوری با راه ان��دازی مرکز‬ ‫ن��واوری و فن��اوری معدن در برج فناوری کی��ش در قالب طرح‬ ‫توس��عه نواوری ها و فناوری های حوزه معدن و صنایع معدنی به‬ ‫رشد ظرفیت های این حوزه کمک می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی معاون��ت علم��ی فن��اوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬تفاهمنامه همکاری مشترک روز گذشته بین‬ ‫طرح توسعه نواوری ها و فناوری های حوزه معدن و صنایع معدنی‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و موسسه اموزشی علوم‬ ‫و فنون کیش به امضا رس��ید‪ .‬این تفاهمنام��ه به کمک نواوری‬ ‫فعاالن زیست بوم دانش بنیان شکل تازه ای گرفت‪.‬‬ ‫گفتنی است توس��عه فناوری های معدنی یکی از ظرفیت های‬ ‫غن��ی و راهب��ردی کش��ورمان به ش��مار می اید‪ .‬با امض��ای این‬ ‫ماشین االت معدنی‪ ،‬محصوالت و توانمندی های خود را به طور‬ ‫گس��ترده ارائه دهند‪ .‬فعاالن معدنی و شرکت های دانش بنیان‬ ‫ارتباط با مخاطبان و اشنایی با نیاز معدنکاران را از جمله دالیل‬ ‫اصلی حضور در این نمایشگاه می دانند‪ .‬انها همچنین از مشکل‬ ‫تامی��ن مواد اولیه گله مند و امیدوارند با حضور در نمایش��گاه و‬ ‫ارتب��اط با فع��االن بزرگ معدنی بتوانند این مش��کل را هر چه‬ ‫توسعه فناوری های معدنی با کمک دانش بنیان ها‬ ‫تفاهمنامه همکاری مشترک طرح توسعه نواوری ها و فناوری های‬ ‫حوزه معدن و صنایع معدنی و موسس��ه اموزش��ی علوم و فنون‬ ‫کیش اغاز ش��د‪ .‬این همکاری با اهدافی چون توس��عه نواوری ها‬ ‫و تجاری سازی فناوری های این حوزه‪ ،‬توسط کامبیز مهدی زاده‪،‬‬ ‫مدیر طرح توس��عه نواوری ها و فناوری های حوزه معدن و صنایع‬ ‫معدنی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و مسعود توفیقی‪،‬‬ ‫مدیرعامل موسسه اموزشی علوم و فنون کیش کلید خورد‪.‬‬ ‫مه��دی زاده گف��ت‪ :‬همکاری ه��ای مش��ترک ب��رای توس��عه‬ ‫زیس��ت بوم فناوری های معدن و صنایع معدنی‪ ،‬اموزش و توسعه‬ ‫زیرس��اخت های ترویجی و تحقیقاتی این ح��وزه از اولویت هایی‬ ‫اس��ت که معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری به کمک‬ ‫ظرفیت ایجاد شده بر بستر زیست بوم نواوری دنبال می کند‪.‬‬ ‫مش��اور عالی معاون علمی فناوری رئیس جمهوری با اشاره به‬ ‫ظرفیت های ارزنده جزایر خلیج فارس در حوزه زمین شناس��ی و‬ ‫معدن افزود‪ :‬توسعه ژئوتوریسم صحرایی و زیردریایی در کیش از‬ ‫محورهایی است که با کمک ایده های نواورانه جوانان می تواند به‬ ‫س��ریع تر حل کنند‪ .‬گفتنی است این نمایشگاه با رعایت کامل‬ ‫پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی ازسوی شرکت رستاک‬ ‫پادویژن در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫خلق ارزش افزوده و کارافرینی منجر شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن افزود‪ :‬جزیره کیش ظرفی��ت ایجاد و راه اندازی‬ ‫موزه زمین شناس��ی و نمایش��گاه دائمی معدن و زمین شناسی را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در بخش دیگری از این نشس��ت‪ ،‬مس��عود توفیقی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫موسس��ه علوم و فنون کیش با اشاره به استقبال واحدهای فناور‬ ‫ب��رای اس��تقرار در برج فناوری کیش گف��ت‪ :‬در حال حاضر ‪۳۴‬‬ ‫واحد فناور استقرار یافته اند‪ ،‬این در حالی است که بیش از ‪۱۶۷‬‬ ‫درخواست استقرار در حال بررسی است‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬این اس��تقبال ناشی از ظرفیت های بسیار خوب‬ ‫منطقه ازاد کیش برای توسعه کسب وکارهای دانش بنیان و فناور‬ ‫به عنوان یک مدل منحصر به فرد توسعه در جنوب کشور است‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1594‬‬ ‫پیاپی ‪2912‬‬ ‫بین الملل‬ ‫‹ ‹مذاکرات به نتیجه نرسید‬ ‫پ��س از انکه رایزنی مقام��ات دولت ترامپ با رهبران‬ ‫کنگره درباره تس��ریع در اجرای بس��ته حمایتی جدید‬ ‫به نتیجه ای نرس��ید‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا در اقدامی‬ ‫غیرمنتظره با امضای فرمانی اجرایی‪ ،‬دس��تور داد بیمه‬ ‫بیکاری برای افرادی که ش��غل خود را از دس��ت داده اند‬ ‫برق��رار و به انها مبلغ ‪ ۴۰۰‬دالر پرداخت ش��ود‪ .‬الیحه‬ ‫کاهش مالیاتی که تقریبا دو سال پس از انتخاب ترامپ‬ ‫اجرایی ش��د‪ ،‬از س��وی وی و جمهوری‪‎‬خواهان به‪‎‬عنوان‬ ‫یک��ی از عوامل اصلی تقویت رش��د اقتصادی امریکا نام‬ ‫برده می شود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬مخالفان این طرحو به‪‎‬ویژه‬ ‫دموکرات ها ان را به نفع عده ای خاص و موجب افزایش‬ ‫کس��ری بودجه دولت دانسته اند‪ .‬همان‪‎‬طور که پیش‪‎‬تر‬ ‫نی��ز انتظار می رفت‪ ،‬با بازگش��ایی مجدد کس��ب‪‎‬وکارها‬ ‫می شود‪ ،‬چون چاپ نشدن ‪ ۳.۵‬تریلیون دالر دیگر پول به‬ ‫بانک مرکزی در مدیریت بازارها بیشتر کمک می کند‪ .‬در‬ ‫کوتاه‪‎‬مدت اما بازارها از بس��ته حمایتی استقبال می کنند‬ ‫و از به سرانجام نرسیدن ان نگران هستند‪.‬‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹شاخص دالر و ارزهای اروپایی‬ ‫و افزای��ش تزری��ق نقدینگی ازس��وی بان��ک مرکزی به‬ ‫بازارهای مالی‪ ،‬تورم امریکا صعودی محس��وس را تجربه‬ ‫کرد تا جایی‪‎‬که متوس��ط نرخ ت��ورم بزرگ ترین اقتصاد‬ ‫جه��ان در ‪ ۱۲‬ماه منتهی به ژوئیه با ‪ ۰.۴‬درصد افزایش‬ ‫نس��بت به دوره مش��ابه منتهی به ماه قبل به سطح یک‬ ‫درصد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه صعود نرخ تورم‬ ‫ای��ن نرخ تورم که باالترین س��طح تورمی ثبت ش��ده‬ ‫در امری��کا در ‪ 7‬ماهه اخیر ب��وده‪ ،‬همچنین بزرگ ترین‬ ‫افزای��ش ماهانه ت��ورم امریکا از ژانویه ‪ ۱۹۹۱‬میالدی به‬ ‫بعد نیز محس��وب می ش��ود‪ .‬برخی کارشناسان هشدار‬ ‫داده اند در صورت کاهش بیش��تر نرخ بهره و تداوم روند‬ ‫تزری��ق نقدینگی‪ ،‬باز هم ش��اهد افزایش تورم باش��یم‪.‬‬ ‫البت��ه با توجه ب��ه هدف گذاری س��طح ‪ 2‬درصدی نرخ‬ ‫تورم‪ ،‬به نظر می رس��د فدرال رزرو بیشتر نگران افزایش‬ ‫بدهی هاست تا نرخ توم‪.‬‬ ‫‹ ‹منازعات چین و امریکا‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬منازعات چین و امریکا بر س��ر مسائل‬ ‫مختل��ف همچنان ادام��ه دارد و همین مس��ئله نیز در‬ ‫کاهش تقاضا برای خرید دالر بی تاثیر نبوده است‪ .‬پیش‬ ‫از ای��ن قرار ب��ود نمایندگان چین و امریکا بر س��ر مفاد‬ ‫اجرای فاز نخس��ت توافق با یکدیگر دیدار کنند که این‬ ‫مسئله طبق اعالم طرف امریکایی لغو شده است‪ .‬پیش از‬ ‫این‪ ،‬سفر وزیر بهداشت امریکا به تایوان با اعتراض شدید‬ ‫چین مواجه شده بود‪ .‬وی عالی‪‎‬رتبه ترین مقام امریکایی‬ ‫محس��وب می شود که در ‪ 4‬دهه اخیر از تایوان که چین‬ ‫ادعای حاکمیت بر ان را دارد‪ ،‬دیدن می کند‪ .‬این نگرانی‬ ‫در بی��ن معامله‪‎‬گران وجود دارد که افزایش تنش ها بین‬ ‫دو اقتصاد نخس��ت جهان نه‪‎‬تنها امکان دس��تیابی به فاز‬ ‫دوم توافق تجاری را از بین ببرد‪ ،‬بلکه باعث شود اجرای‬ ‫فاز نخس��ت توافق نیز متوقف ش��ود‪ .‬چین در قالب فاز‬ ‫نخس��ت متعهد ش��ده با افزایش واردات خود از امریکا‪،‬‬ ‫کسری تراز تجاری را به نفع امریکا کاهش دهد که بخش‬ ‫بزرگ��ی از این کار قرار اس��ت از طری��ق افزایش واردات‬ ‫محصوالت کشاورزی امریکایی محقق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دالر سقوط نمی کند‬ ‫تحلیلگ��ر بازار ارز اسکوش��یا بانک گف��ت‪ :‬معتقدم در‬ ‫میان‪‎‬م��دت دالر در موض��ع ضعف باق��ی خواهد ماند‪ ،‬اما‬ ‫س��قوط نخواهد کرد‪ .‬این امکان وجود دارد که اگر رقبای‬ ‫دالر ضعیف ظاهر ش��وند‪ ،‬وضعیت به نفع دالر تغییر کند‬ ‫و از نظر بنیادین نیز در ماه های پیش رو دلیلی برای یک‬ ‫ریزش بس��یار گسترده وجود ندارد‪ .‬با وجود انتشار اخبار‬ ‫مربوط به پیش��رفت دارویی مقابل��ه با کرونا‪ ،‬این ویروس‬ ‫همچنان در حال گرفتن جان شمار زیادی از مردم جهان‬ ‫است و بیم ان می رود که وضعیت با فرا رسیدن فصل پاییز‬ ‫از این هم بدتر شود‪ .‬بسیاری از استراتژیست های مسائل‬ ‫ارزی در موسس��ه اکش��ن اکونومیکس هم معتقدند اگر‬ ‫خبری از یک بسته حمایتی دیگر نباشد برای دالر خوب‬ ‫ش��اخص دالر که نرخ برابری ان در مقابل س��بدی از‬ ‫ارزه��ای جهانی را ان��دازه می گیرد‪ ،‬در معامالت امروز با‬ ‫‪ ۰.۲۳‬درصد کاهش نس��بت به روز گذش��ته در س��طح‬ ‫‪ ۹۲.۸۹۵‬واحد بسته شد‪ .‬نرخ برابری هر فرانک سوئیس‬ ‫نی��ز معادل ‪ ۱.۱۰۳‬دالر اعالم ش��د‪ .‬در تازه ترین دور از‬ ‫معامالت هم پوند با ‪ ۰.۱۱‬درصد افزایش نس��بت به روز‬ ‫قبل خود و به ازای ‪ ۱.۳۱۰‬دالر مبادله ش��د‪ .‬یورو ‪۰.۱۷‬‬ ‫درصد باال رفت و با باقی ماندن در کانال ‪ ۱.۱۸‬به ‪۱.۱۸۶‬‬ ‫دالر رس��ید‪ .‬این درحالی است که کشورهای اروپایی در‬ ‫ابتدای بحران کرونا خیلی بیشتر از امریکا با این ویروس‬ ‫درگیر ش��دند‪ ،‬اما رفته رفته توانستند سرعت شیوع ان‬ ‫را تقریب��ا کنترل کنند‪ .‬در ان س��و‪ ،‬اقتصاد امریکا هنوز‬ ‫به میزان قابل‪‎‬توجهی با پیامدهای اقتصادی این ویروس‬ ‫درگیر اس��ت و مقامات دولت این کش��ور نتوانس��ته اند‬ ‫به معامله‪‎‬گران نس��بت به چش��م انداز اقتصاد این کشور‬ ‫اطمینان‪‎‬خاطر دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزهای اسیایی‬ ‫عملک��رد اقتصاده��ای اس��یایی تحت‪‎‬تاثی��ر ش��یوع‬ ‫کرون��ا و اخ�لال در زنجیره تامین همچنان در س��طح‬ ‫نگران‪‎‬کننده ای قرار دارد‪ .‬رش��د اقتصاد ژاپن در ‪ 3‬ماهه‬ ‫دوم امس��ال به منفی ‪ ۷.۶‬درصد رس��ید که از زمان ثبت‬ ‫امارهای رش��د این کشور بی سابقه بوده است‪ .‬همچنین‬ ‫با در نظر گرفتن رشد اقتصادی منفی ‪ ۰.۶‬درصدی فصل‬ ‫قبل‪ ،‬اقتصاد ژاپن بدترین عملکرد ‪ 6‬ماهه خود در طول‬ ‫‪ ۲۲‬سال گذشته را ثبت کرده است‪ .‬روند شیوع بیماری‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬در منطقه اقیانوسیه بار دیگر شدت گرفته و‬ ‫استرالیا و نیوزلند شاهد افزایش شمار مبتالیان بوده اند‪.‬‬ ‫تایلن��د نیز بدترین عملکرد اقتص��ادی قرن ‪ 21‬خود را‬ ‫تجرب��ه ک��رد‪ .‬در معامالت بازارهای ارزی اس��یایی‪ ،‬هر‬ ‫دالر با ‪ ۰.۵۲‬درصد کاهش به ‪ ۱۰۶.۰۱۱‬ین رس��ید‪ .‬در‬ ‫برابر همتای اس��ترالیایی‪ ،‬هر دالر امریکا به ازای ‪۱.۳۸۶‬‬ ‫دالر مبادله و نرخ برابری دالر معادل ‪ ۶.۹۳۲‬یوان چین‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫امریکا بار دیگر‬ ‫بدون انجام هیچ‬ ‫اقدام جدیدی‬ ‫بر تعهد خود‬ ‫به حمایت از‬ ‫بازارهای مالی‬ ‫و تداوم اجرای‬ ‫برنامه های‬ ‫فعلی تاکید کرد‬ ‫دول��ت انگلیس بی��ش از ‪ ۲۵‬میلی��ارد پوند‬ ‫کس��ری اورد‪ .‬ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬داده های‬ ‫منتش��ر ش��ده از س��وی وزارت دارایی انگلیس‬ ‫نش��ان می دهد که کسری بودجه این کشور در‬ ‫ژوئی��ه به ‪ ۲۵.۹‬میلی��ارد پوند افزایش یافته که‬ ‫در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل حدود ‪۲.۷‬‬ ‫برابر شده است‪.‬‬ ‫این کس��ری بودج��ه که چهارمین کس��ری‬ ‫بودجه باال در طول تاریخ این کش��ور بوده‪ ،‬پس‬ ‫از ان رقم خورد که دولت انگلیس به دنبال شیوع‬ ‫کرونا برای حمایت از کسب وکارها‪ ،‬تقویت رشد‬ ‫اقتصادی و همچنین پرداخت مزایای بیکاری به‬ ‫کسانی که شغل خود را از دست داده اند اقدام به‬ ‫استقراض از بانک مرکزی و بازارهای مالی کرد‪.‬‬ ‫از زم��ان اعالم برنامه انگلی��س برای افزایش‬ ‫مخارج خود‪ ،‬دولت اقدام به ‪ ۱۰۵.۵‬میلیارد پوند‬ ‫اس��تقراض کرده است که ‪ ۱۲۸.۴‬میلیارد پوند‬ ‫بیش��تر از مجموع اس��تقراض در کل سال قبل‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬درحال حاضر مجم��وع بدهی های‬ ‫بخ��ش دولت��ی( ب��دون درنظر گرفت��ن بدهی‬ ‫بانک ه��ای دولتی) به ‪ ۲‬تریلی��ون و ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫پوند رسیده که بیش از کل حجم تولید ناخالص‬ ‫داخلی این کشور است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬رش��د بخش خرده فروشی در‬ ‫ژوئیه نس��بت به ماه قبل ب��ه منفی ‪ ۴.۲‬درصد‬ ‫رس��ید که بیشتر از رش��د منفی ‪ ۳.۸‬درصدی‬ ‫پیش بینی شده قبلی بوده است‪.‬‬ ‫انگلی��س اکنون اصلی تری��ن کانون درگیر با‬ ‫کرونا در اروپا و پنجمین کانون درگیر با کرونا در‬ ‫جهان است و بیش از ‪ ۴۱‬هزار شهروند انگلیسی‬ ‫بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست داده اند‪.‬‬ ‫بان��ک مرکزی انگلیس برای امس��ال‪ ،‬رش��د‬ ‫اقتص��ادی منف��ی ‪ ۱۴‬درص��د پیش بینی کرده‬ ‫ک��ه حتی از زمان جن��گ جهانی اول و دوم نیز‬ ‫منفی تر است‪ .‬در صورت تحقق‪ ،‬این رقم ‪ ۳‬برابر‬ ‫رش��د اقتصادی منفی ثبت شده در زمان رکود‬ ‫بزرگ سال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی(‪ ۱۳۸۸‬خورشیدی)‬ ‫خواهد بود‪ .‬حدود ‪ ۸۰‬درصد ش��اغالن انگلیسی‬ ‫تحت تاثیر ش��یوع کرونا با کاه��ش درامدهای‬ ‫خود یا تعدیل موقتی مواجه شده اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بن‏بس��ت مال��ی ایجادش��ده در امری��کا روزب��ه‪‎‬روز‬ ‫معامله‪‎‬گران را بیشتر ناامید می کند‪ .‬بانک مرکزی امریکا‬ ‫در اخرین نشس��ت هفتگی خود‪ ،‬ب��ار دیگر بدون انجام‬ ‫هی��چ اقدام جدیدی بر تعهد خود به حمایت از بازارهای‬ ‫مال��ی و ت��داوم اجرای برنامه های فعل��ی تاکید کرد و به‬ ‫نظر می رسد دس��ت بانک مرکزی برای اجرای اقدامات‬ ‫حمایتی بیشتر خالی‪‎‬تر از قبل شده است‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫همچن��ان دولت و کنگره نتوانس��ته اند برای اجرای یک‬ ‫بسته حمایتی به توافق برسند و اصرار دموکرات‪‎‬ها روی‬ ‫موضع قبلی خود‪ ،‬نگرانی ها از باقی‪‎‬ماندن رشد اقتصادی‬ ‫در س��طوح پایین و اس��یب بیشتر به قش��ر کم‪‎‬درامد را‬ ‫تش��دید کرده است‪ .‬در نتیجه این اتفاقات شاخص دالر‬ ‫در ادام��ه عقبگرده��ای خود‪ ۹۲ ،‬واحد عقب نشس��ت‪.‬‬ ‫به‪‎‬گزارش ایرنا به نقل از رویترز‪ ،‬اس��تیون منوچین‪ ،‬وزیر‬ ‫خزان��ه‏داری امریکا پس از رایزنی با س��ران دمواکرات از‬ ‫احتمال نرس��یدن ب��ه توافق با انها خبر داده و نانس��ی‬ ‫پلوس��ی‪ ،‬رهبر کنگره نیز گفته اس��ت دو طرف مایل‪‎‬ها‬ ‫از رسیدن به اشتراک‪‎‬نظر با یکدیگر فاصله دارند‪ .‬میزان‬ ‫کم��ک هزینه پرداختی به بیکاران‪ ،‬میزان کمک دولتی‬ ‫فدرال به دولت های محلی و تخصیص بودجه بیش��تر به‬ ‫مراکز اموزشی و درمانی از مهم ترین موارد اختالفی بین‬ ‫دو طرف به‪‎‬ش��مار می رود‪ .‬رهبر مجلس س��نا که موافق‬ ‫اجرایی ش��دن این بسته است‪ ،‬دموکرات ها را مقصر این‬ ‫کارشکنی معرفی کرده است‪.‬‬ ‫ادامه روند نزولی ارزش دالر‬ ‫کسری بودجه انگلیس‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1594‬‬ ‫پیاپی ‪2912‬‬ ‫تحلیل روز‬ ‫همزمانی پدیده های‬ ‫اقتصادی‬ ‫پس از اعالم چارچوب سیاست هدف گذاری‬ ‫تورم و شروع عملیات بازار باز‪ ،‬دستورالعملی‬ ‫ازسوی بانک مرکزی تهیه و تدوین شد‪.‬‬ ‫در دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای‬ ‫اعتب��ار در قب��ال اخ��ذ وثیقه توس��ط بانک‬ ‫مرک��زی» بانک ه��ا و موسس��ه های اعتباری‬ ‫غیربانکی امکان س��پرده گذاری شبانه ذخایر‬ ‫م��ازاد خود را با ن��رخ ‪ ۱۰‬درصد ن��زد بانک‬ ‫مرکزی پیدا کردند‪.‬‬ ‫استقراض بانک ها از بانک مرکزی نیز برای‬ ‫انجام تس��ویه شبانه در بازار بین بانکی با اخذ‬ ‫وثیقه ‪ ۲۲‬درصد امکان پذیر شد‪.‬‬ ‫هدف بانک مرک��زی از این تصمیم کاهش‬ ‫نوس��ان های ن��رخ س��ود در ب��ازار بین بانکی‬ ‫و هدای��ت ن��رخ تورم به س��مت ن��رخ تورم‬ ‫هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫بع��د از حدود یک م��اه یعنی در اوایل تیر‪،‬‬ ‫نرخ سود سپرده گذاری بانک ها و موسسه های‬ ‫اعتباری غیربانکی به ‪ ۱۲‬درصد افزایش یافت‬ ‫و در نیم��ه تیر نیز با افزایش یک درصدی به‬ ‫‪ ۱۳‬درصد رسید‪.‬‬ ‫در هفته گذشته هم بانک مرکزی بار دیگر‬ ‫ب��ا افزایش یک درصدی نرخ س��ود بانک ها و‬ ‫موسسه های اعتباری غیربانکی نزد خود‪ ،‬این‬ ‫نرخ را به ‪ ۱۴‬درصد رساند‪.‬‬ ‫همزمان��ی افزایش نرخ به��ره بین بانکی و‬ ‫اص�لاح در ب��ازار س��هام موجب ش��د برخی‬ ‫اف��راد و گروهی از م��ردم‪ ،‬اصالح بورس را به‬ ‫سیاست های بانک مرکزی نسبت دهند‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬سید احسان خاندوزی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫در صفحه شخصی خود نوشت‪« :‬هفته قبل با‬ ‫یک اظهارنظر وزیر اقتصاد در برابر وزیر دیگر‪،‬‬ ‫بورس منفی ش��د‪ .‬امروز هم ب��ا یک تصمیم‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬منفی تر شد‪».‬‬ ‫اشاره این نماینده به اصالح شاخص بورس‬ ‫اس��ت که از ‪ ۲۰‬مرداد اغاز ش��د و حدود ‪۱۰‬‬ ‫روز ادامه یافت‪.‬‬ ‫ش��اخص ب��ورس ک��ه از نیمه م��رداد از ‪۲‬‬ ‫میلیون واحد عبور کرد‪ ۲۱ ،‬مرداد ش��روع به‬ ‫اص�لاح کرد و از رقم بیش از ‪ ۲‬میلیون و ‪۶۵‬‬ ‫هزار واح��د به بیش از ی��ک میلیون و ‪۹۹۹‬‬ ‫هزار واحد رسید و روز یکشنبه‪ ۲۶ ،‬مرداد به‬ ‫یک میلیون و ‪ ۸۱۳‬هزار واحد رسید‪.‬‬ ‫توجه به این نکته الزم اس��ت که همزمانی‬ ‫پدیده ه��ای اقتصادی‪ ،‬لزوم��ا به معنای وجود‬ ‫رابطه علت و معلولی بین انها نیست‪.‬‬ ‫در حقیق��ت‪ ،‬ن��رخ س��ودی ک��ه می تواند‬ ‫موج��ب تغیی��ر رفت��ار س��رمایه گذاران و‬ ‫معامله گران بورسی ش��ود‪ ،‬نرخ سود سپرده‬ ‫بانکی اس��ت‪ ،‬در حالی که ن��رخ تغییریافته‬ ‫ازس��وی بانک مرکزی‪ ،‬نرخ سود یا نرخ بهره‬ ‫بین بانکی است و اقتصاددانان اثر مستقیمی‬ ‫برای تاثیرگذاری ان بر بازار س��هام‪ ،‬متصور‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫نرخ س��ود س��پرده بانکی پ��س از اخرین‬ ‫مصوبه ش��ورای پ��ول و اعتب��ار در اواخر تیر‬ ‫امسال‪ ،‬بدون تغییر بوده است‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫حداقل نرخ علی الحساب سپرده بانکی‪ ۱۰ ،‬و‬ ‫حداکثر ‪ ۱۸‬درصد است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این مصوبه‪ ،‬نرخ س��ود س��پرده‬ ‫کوتاه مدت عادی ‪ ۱۰‬درصد‪ ،‬س��پرده گذاری‬ ‫س��ه ماهه ‪ ۱۲‬درصد‪ ۶ ،‬ماهه ‪ ۱۴‬درصد‪ ،‬یک‬ ‫ساله ‪ ۱۶‬درصد و دوس��اله ‪ ۱۸‬درصد تعیین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ای��ن نرخ ها مربوط به س��پرده گذاری افراد‬ ‫ن��زد بانک هاس��ت و ارتباط��ی با نرخ س��ود‬ ‫بین بانکی ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که نرخ س��ودی که‬ ‫می توان��د بر ب��ورس تاثیر بگذارد‪ ،‬نرخ س��ود‬ ‫س��پرده بانکی اف��راد در بانک هاس��ت که در‬ ‫صورت افزایش‪ ،‬ممکن است با ایجاد جذابیت‬ ‫برای سرمایه گذاران و معامله گران بورسی‪ ،‬بر‬ ‫این بازار تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫در واق��ع اگ��ر م��ردم در ارزیاب��ی خ��ود‪،‬‬ ‫س��پرده گذاری در بان��ک را جذاب ت��ر از‬ ‫س��رمایه گذاری و معامله در بورس بدانند‪ ،‬با‬ ‫فروش سهام‪ ،‬وجوه خود را از بورس به بانک‬ ‫می اورن��د و این تغییر ممکن اس��ت موجب‬ ‫تغییرات��ی منفی در ش��اخص های بورس‪ ،‬از‬ ‫جمله شاخص کل شود‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬نرخ س��ود س��پرده بانکی در‬ ‫حدود یک ماه گذش��ته ب��دون تغییر بوده و‬ ‫انچه تغییر کرده‪ ،‬نرخ س��ود یا نرخ بهره بازار‬ ‫بین بانک��ی اس��ت؛ بنابراین به نظر نمی رس��د‬ ‫اص�لاح کنونی در ب��ازار س��رمایه مربوط به‬ ‫سیاس��ت گذاری های بان��ک مرکزی باش��د و‬ ‫نبای��د روند طبیعی این بازار را که نوس��ان و‬ ‫افت وخیز را در ذات خود دارد‪ ،‬به این موضوع‬ ‫نسبت داد‪.‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫اگر مالیات سکه‬ ‫را نپرداخته اید‬ ‫بخوانید‬ ‫معاون سازمان امور مالیاتی خطاب به کسانی که در سال ‪ ۱۳۹۷‬سکه‬ ‫خریده ان��د اما مالی��ات ان را نپرداخته اند‪ ،‬گفت‪ :‬این افراد در صورتی که‬ ‫بیشتر از ‪ ۲۰۰‬سکه خریده باشند‪ ،‬می توانند امسال اظهارنامه پر کنند و‬ ‫کسانی که کمتر از ‪ ۲۰۰‬سکه خریداری کرده باشند نیز می توانند طبق‬ ‫دستورالعمل سال ‪ ۱۳۹۷‬مالیات خود را بپردازند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ازمان امور مالیاتی به تازگی دس��تورالعمل اخذ‬ ‫مالیات از خریداران سکه در سال ‪ ۱۳۹۸‬را منتشر کرده که براساس ان‬ ‫حقیقی که در سال گذشته اقدام به خرید حداکثر ‪۱۸۵‬‬ ‫تمامی اشخاص????‬ ‫قطعه س��که کرده اند‪ ،‬مشمول مالیات می ش��وند و میزان مالیات مقطوع‬ ‫قابل پرداخت انها براس��اس تعداد س��که تحویلی طی سال ‪ ۱۳۹۸‬بدین‬ ‫گونه اس��ت که تا ‪ ۱۰‬قطعه سکه مش��مول مالیات نمی شود و نسبت به‬ ‫مازاد ‪ ۱۰‬تا ‪ ۳۰‬سکه به ازای هر سکه ‪ ۴۰۰‬هزار تومان و نسبت به مازاد‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬س��که ب��ه ازای هر قطعه ‪ ۵۲۰‬هزار تومان مش��مول پرداخت‬ ‫مالیات می شوند‪.‬‬ ‫در همین زمینه محمد مس��یحی‪ ،‬معاون درامدهای مالیاتی سازمان‬ ‫امور مالیاتی به ایس��نا توضیح داد‪ :‬برای دریافت کنندگان سکه در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬دس��تورالعمل پرداخت مالیات مقطوع تا تعداد ‪ ۲۰۰‬سکه صادر‬ ‫ش��ده و برای خریداران امسال س��که نیـز در سال ‪ ۱۴۰۰‬اقدام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن خریداران س��که باالتر از ‪ ۲۰۰‬عدد در س��ال های ‪ ۱۳۹۷‬و‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬هم مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند‪.‬‬ ‫مسکن‪ ،‬ارز و سکه مشمول مالیات برعایدی سرمایه شدند‬ ‫هشدار به متقاضیان ‪ 3‬بازار پرنوسان‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهدی صادقی نیارکی‬ ‫چن��د روز پیش خبری روی خروج��ی خبرگزاری ها قرار‬ ‫گرفت مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫کلیات ط��رح مالیات بر عایدی س��رمایه را در کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اسالمی به تصویب رسانده اند‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که الیحه مالیات بر عایدی س��رمایه هنوز از‬ ‫س��وی دولت ارائه نش��ده و وزیر امور اقتص��اد و دارایی هم با‬ ‫اشاره به عرضه باقیمانده سهام دولتی در بازار سرمایه تاکید‬ ‫کرد وزارت اقتصاد هیچ برنامه ای برای وضع مالیات بر عایدی‬ ‫س��رمایه در بازار سرمایه ندارد‪ .‬به گزارش صمت‪ ،‬با این گفته‬ ‫دژپسند اگر بازارس��رمایه از جمع مالیات دهندگان عایدی‬ ‫س��رمایه خارج شود‪ ،‬مس��کن‪ ،‬ارز و سکه به عنوان گروه های‬ ‫شاخص دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در تیررس کسب‬ ‫درامده��ای جدید مالیات��ی قرار می گیرند‪ .‬ل��زوم دریافت‬ ‫مالیات از فعاالن بازارهای غیرمولد مانند ارز‪ ،‬س��که‪ ،‬خودرو‬ ‫و مس��کن در سال ‪ ۱۳۹۷‬ازسوی مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی مطرح ش��د و دولت ابان همان سال اعالم‬ ‫کرد در این زمینه الیحه می دهد؛ الیحه ای که هنوز ازسوی‬ ‫دولت ارائه نشده و نمایندگان مجلس یازدهم در کمیسیون‬ ‫اقتصادی ط��رح مالیات بر س��وداگری (مالی��ات بر عایدی‬ ‫سرمایه) را به تصویب رساندند‪.‬‬ ‫‹ ‹طرحی برای کنترل بازارها‬ ‫امیدعلی پارسا‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی‬ ‫نمایندگان مجلس بررسی و اجرای طرح قانون مالیات بر‬ ‫عایدی س��رمایه را با هدف حمایت از تولید و سرمایه گذاری‬ ‫مول��د‪ ،‬کاهش نوس��ان بازاره��ای دارایی از جمل��ه خودرو‪،‬‬ ‫مس��کن‪ ،‬طال و ارز و همچنی��ن جلوگی��ری از افزایش نرخ‬ ‫ناگهان��ی در این بازارها پیش��نهاد دادن��د‪ .‬به گفته موافقان‪،‬‬ ‫اعمال این مالیات‪ ،‬انگیزه س��وداگری در بازارهای دارایی را‬ ‫کاهش می دهد و به جلوگی��ری از افزایش نرخ نامتعارف در‬ ‫این بازارها می انجامد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان مزایای زیادی را برای اخذ مالیات از سرمایه‬ ‫برش��مرده اند‪ ،‬اما کاهش اختالف طبقات��ی و توزیع عادالنه‬ ‫درامد‪ ،‬کاهش نوس��انات قیمتی در بازارهای مختلف و قابل‬ ‫پیش بینی ش��دن نرخ از مهم ترین این مزایا عنوان شده اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن کارشناس��ان موافق اجرای این ط��رح معتقدند‬ ‫کاه��ش نرخ تورم‪ ،‬س��وق یافتن س��رمایه ها ب��ه بخش های‬ ‫اقتصادی و مولد و کاه��ش فرارهای مالیاتی از دیگر مزایای‬ ‫اخذ مالیات بر عایدی سرمایه برای اقتصاد کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار سرمایه مشمول نیست‬ ‫مصطفی قلی خسروی‬ ‫ایرج رهبر‬ ‫محمدرض��ا پورابراهیمی‪ ،‬رئیس کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس یازدهم در گفت وگو با صمت گفت‪ :‬هدف این اس��ت‬ ‫ک��ه دریافت مالیات بر عایدی س��رمایه‪ ،‬جلوی فعالیت های‬ ‫س��وداگرایانه را بگی��رد‪ .‬وی با تفکیک بازار س��رمایه از این‬ ‫پایه جدی��د مالیاتی گفت‪ :‬امروز بازاری به نام بازار س��رمایه‬ ‫داری��م که مس��یر حرکت این ب��ازار ج��ذب نقدینگی برای‬ ‫س��رمایه گذاری مولد در اقتصاد کشور است‪ .‬نماینده مردم‬ ‫کرمان در مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬اگر از سهام‬ ‫و س��پرده بانکی مالیات دریافت ش��ود‪ ،‬یعنی خودمان بازار‬ ‫موازی را تحریک می کنیم‪ .‬این موضوع از نگاه ما هم اساس��ا‬ ‫منتفی اس��ت‪ .‬این نماینده مجلس خاطرنشان کرد‪ :‬بهترین‬ ‫راهکاری که ام��روز می تواند حجم قابل توجهی از نقدینگی‬ ‫را کم کند‪ ،‬این اس��ت که روان شدن نقدینگی به سمت بازار‬ ‫از طریق تشکیل بازارهای اولیه دنبال شود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫مالیات اخذ می ش��ود‪.‬مهدی صادقی نیارک��ی در گفت وگو‬ ‫ب��ا ایرنا اف��زود‪ :‬تصویب این مالی��ات ویژه که به پیش��نهاد‬ ‫وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی به س��تاد اقتصادی دولت‬ ‫رفت��ه‪ ،‬می تواند حضور دالالن و واس��طه گران را در این بازار‬ ‫کمرنگ کند‪ .‬پیش��نهاد اخذ مالیات بر عایدی س��رمایه در‬ ‫حوزه خودرو‪ ،‬پس از ان جدی شد که قیمت خودرو در بازار‬ ‫به ش��دت افزایش یافت‪ .‬هدف از ارائه پیش��نهاد یادشده این‬ ‫ب��ود که با لحاظ کردن مالیاتی جدید‪ ،‬انگیزه خرید و فروش‬ ‫خودرو در تعداد باال کاهش یافته و به نوعی دس��ت دالالن و‬ ‫واسطه گران از بازار کوتاه شود‪ .‬همزمان مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی نیز با انتشار گزارشی تاکید کرد در‬ ‫ش��رایط فعلی بازار خودرو‪ ،‬اخذ مالیات بر عایدی س��رمایه‬ ‫می توان��د نتایج مثبتی را به همراه داش��ته باش��د‪« .‬تدوین‬ ‫قان��ون مالیات بر خودرو دوم هر خان��واده»‪« ،‬قانون مالیات‬ ‫بر معامالت مک��رر خودرو» و همچنین «قان��ون مالیات بر‬ ‫عایدی س��رمایه در خودرو»‪ 3 ،‬مسیری بود که کارشناسان‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی از انها به عنوان‬ ‫راهکارهای کاهش التهاب بازار خودرو یاد کرده بودند‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصاد و دارایی با اش��اره به عرضه باقیمانده سهام دولتی‬ ‫در بازار س��رمایه تاکی��د کرد وزارت اقتصاد هی��چ برنامه ای برای وضع‬ ‫مالیات بر عایدی سرمایه در بازار سرمایه ندارد‬ ‫دولت اکنون بهترین فرصت را برای جذب منابع دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این وضعیت بازار که فرصت طالیی برای اقتصاد کشور است‬ ‫نباید تحت تاثیر مالیات بر عایدی قرار گیرد و از نظر من‪ ،‬این‬ ‫بحث منتفی اس��ت و نه تنها چنین کاری نخواهیم کرد‪ ،‬بلکه‬ ‫تقویت بازار سرمایه اولویت ما است‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرا در ‪ ۱۸۰‬کشور جهان‬ ‫در همی��ن حال‪ ،‬مصطفی قلی خس��روی‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫مش��اوران امالک تهران با اش��اره به اینکه کشورهای جهان‬ ‫ب��رای کنت��رل تقاضای س��وداگرانه در بازار ام�لاک از ابزار‬ ‫مالیات بر عایدی س��رمایه استفاده می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬این پایه‬ ‫مالیاتی در بیش از ‪ ۱۸۰‬کش��ور جهان اجرا می شود‪ .‬امریکا‪،‬‬ ‫بریتانیا‪ ،‬کانادا‪ ،‬برزیل‪ ،‬چین‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬روسیه‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬بوتس��وانا‪ ،‬قطر‪ ،‬لیبی و‪ ...‬از جمله کش��ورهای‬ ‫توسعه یافته‪ ،‬در حال توس��عه و توسعه نیافته ای هستند که‬ ‫این مالی��ات را اخذ می کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬در انگلس��تان یکی‬ ‫از دالیل اصلی اخذ مالیات بر عایدی س��رمایه‪ ،‬رش��د سریع‬ ‫ارزش مل��ک پس از جن��گ جهانی دوم ب��ود‪ .‬در ان مقطع‬ ‫س��وداگران امالک‪ ،‬خانه ها را احتکار می کردند تا از عایدی‬ ‫س��رمایه اس��تفاده کنند‪ .‬رئیس اتحادیه مش��اوران امالک‬ ‫تهران اج��رای این طرح مالیاتی را راهی برای کنترل قیمت‬ ‫مسکن و خروج دالالن و واسطه گران از این بازار دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرا در تمامی حوزه ها‬ ‫در همین حال‪ ،‬ایرج رهبر‪ ،‬عضو انجمن انبوه سازان استان‬ ‫تهران با اش��اره ب��ه تصویب کلیات طرح مالی��ات بر عایدی‬ ‫س��رمایه گفت‪ :‬این طرح در مجلس پیش��ین نیز مطرح شد‬ ‫و به دلیل ایراداتی که در اجرا وجود داش��ت‪ ،‬برگش��ت داده‬ ‫ش��د‪ .‬اما اگر این طرح به درس��تی و در تمامی سرمایه ها اجرا‬ ‫شود‪ ،‬می تواند بازار مسکن و سایر بازارهای موازی را کنترل‬ ‫کند‪ .‬عضو انجمن انبوه س��ازان اس��تان تهران در گفت وگو با‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه طرح مالی��ات بر عایدی نباید فقط‬ ‫در بازار مس��کن اجرا ش��ود‪ ،‬گفت ‪ :‬این ط��رح باید در تمامی‬ ‫‹ ‹مشموالن و نحوه محاسبه‬ ‫حوزه های سرمایه گذاری از جمله بورس‪ ،‬خودرو‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و‪ ...‬اج��را ش��ود‪ ،‬زی��را اجرای این طرح در ی��ک حوزه باعث‬ ‫خروج س��رمای ه از ان بازار می ش��ود‪ .‬رهب��ر توضیح داد‪ :‬اگر‬ ‫س��ازنده ای مل��ک خ��ود را ‪ ۳۲۰‬میلیون توم��ان به فروش‬ ‫برساند‪ ۲۰ ،‬میلیون تومان ان بابت مالیات دریافت می شود؛‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬این میزان از مالیات فقط در حوزه مس��کن باعث‬ ‫بی انگیزگی س��رمایه گذاران خواهد شد‪ .‬وی با بیان اینکه در‬ ‫اجرای این طرح‪ ،‬سازنده ‪ ۲‬سال فرصت دارد ملک خود را به‬ ‫فروش برساند‪ ،‬گفت‪ :‬این مدت زمان می تواند دست دالالن‬ ‫و سوداگران را از این بازار کوتاه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اخذ مالیات از سکه اجرایی شد‬ ‫اظهارات این فعاالن اقتصادی درباره اخذ مالیات بر عایدی‬ ‫سرمایه در حوزه مسکن درحالی مطرح می شود که خودرو و‬ ‫وسایل نقلیه موتوری‪ ،‬ارز و سکه نیز از دیگر بازارهای موازی‬ ‫مش��مول دریافت این مالیات به ش��مار می رون��د‪ .‬دریافت‬ ‫مالیات از س��که هم با مصوبه مرداد ماه سازمان امور مالیاتی‬ ‫قطعی ش��د‪ .‬امیدعلی پارسا‪ ،‬رئیس کل سازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور ‪ 25‬مرداد با صدور دس��تورالعملی‪ ،‬نحوه اخذ مالیات‬ ‫مقطوع عملکرد سال ‪ ۱۳۹۸‬اشخاص حقیقی دریافت کننده‬ ‫س��که از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫براس��اس این ابالغیه با توجه به مفاد مواد (‪ )۱‬و (‪ )۹۳‬قانون‬ ‫مالیات های مستقیم اصالحی سال ‪ 1394‬دریافت کنندگان‬ ‫سکه س��ال ‪ ،98‬مش��مول پرداخت مالیات مقطوع شده اند‪.‬‬ ‫فعال هم خبری از قرارگیری سپرده های بانکی در مشموالن‬ ‫دریافت این مالیات نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹معامله گران خودرو باید مالیات بدهند‬ ‫معاون ام��ور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت هم‬ ‫چندی پیش ب��ا بیان اینکه قیمت های فعل��ی خودروها در‬ ‫ب��ازار مورد تایید وزارتخانه نیس��ت‪ ،‬از طراحی طرح مالیات‬ ‫بر عایدی س��رمایه خبر داد که در صورت اجرا از مابه التفاوت‬ ‫قیمت درب کارخانه و حاش��یه بازار و از معامله گران خودرو‬ ‫ام��وال و دارایی ه��ای غیرمنق��ول (ام�لاک) و ام��وال و‬ ‫دارایی های منقول ش��امل خودرو و وس��ایل نقلیه موتوری‪،‬‬ ‫جاده ای‪ ،‬ریلی‪ ،‬دریایی و هوایی ‪ ،‬س��که و ارز مشمول مالیات‬ ‫بر عایدی س��رمایه هس��تند‪ .‬درحقیقت مالی��ات بر عایدی‬ ‫س��رمایه بر ارزش دارایی وضع نمی ش��ود‪ ،‬بلک��ه بر افزایش‬ ‫ارزش دارایی یا همان عایدی دارایی وضع می ش��ود؛ به طور‬ ‫مث��ال‪ ،‬اگر فردی ملکی را امس��ال به قیم��ت ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫توم��ان خریداری کند و س��ال بعد به قیم��ت ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫تومان بفروشد‪ ،‬درصدی از ‪ ۵۰‬میلیون تومان افزایش ارزش‬ ‫دارایی‪ ،‬مش��مول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد‬ ‫بود‪ .‬همچنین در طرح پیش��نهادی کمیته اقتصاد مقاومتی‬ ‫مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬انتقال بین نزدیکان نسبی درجه‬ ‫اول خانواده ش��امل والدین و فرزندان و همسر دائم‪ ،‬معاف از‬ ‫مالیات در نظر گرفته شده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬برای تشویق‬ ‫به عرضه مس��کن و س��اخت‪ ،‬ضروری است نخستین انتقال‬ ‫واحدهای مس��کونی نوس��از از پرداخت مالی��ات بر عایدی‬ ‫امالک معاف شود‪.‬‬ ‫در م��وارد خری��د و فروش متعدد یک یا چند نوع س��هام‪،‬‬ ‫سهم الش��رکه و حق تقدم‪ ،‬محاسبه عایدی سرمایه و تعیین‬ ‫دوره تملک ان براس��اس ترتیب تاریخ خریدهای انجام شده‬ ‫از نخستین خریدهای همان سهم انجام می شود‪.‬‬ ‫سخن اخر‪...‬‬ ‫‹‹‬ ‫دود کش��ورهای جهان اس��ت که‬ ‫ایران جزو مع‬ ‫چگونه مالیاتی اخذ‬ ‫در ان از عوای��د س��رمایه ای هی ‬ ‫یهای منقول‬ ‫شود‪ ،‬در حالی که بازار اغلب دارای ‬ ‫ی‬ ‫نم ‬ ‫لیل نبود مالیات بر عایدی سرمایه‪،‬‬ ‫و غیرمنقول به د‬ ‫سفته بازان و سوداگران بوده است‪.‬‬ ‫همواره جوالنگاه‬ ‫ورند که اجرای این طرح می تواند‬ ‫بسیاری بر این با‬ ‫جود در بازار مس��کن و خودرو که به‬ ‫بهای مو‬ ‫حبا ‬ ‫رصد رس��یده را از بین ببرد و باعث‬ ‫بی��ش از ‪ ۷۰‬د‬ ‫شکسته شدن قیمت ها شود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹این توانگری فراتر از یک است‬ ‫بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران توانگری شرکت بیمه دی‬ ‫را سطح یک اعالم کرد‪ .‬این توانگری فراتر از یک است‪.‬‬ ‫بیم��ه مرکزی جمهوری اس�لامی ای��ران طی نام��ه ای با ابالغ‬ ‫تاییدیه محاس��بات نس��بت توانگری مالی شرکت بیمه دی برای‬ ‫س��ال مالی ‪ ،۹۹‬توانگری مالی این ش��رکت را سطح یک با نسبت‬ ‫‪ ۲۰۸‬درصد که عالی ترین س��طح توانگری ش��رکت های بیمه ای‬ ‫است‪ ،‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت بیمه دی این در حالی اس��ت‬ ‫که شرکت بیمه دی عالوه بر اجرای قرارداد درمان ایثارگران کشور‬ ‫برای س��ومین سال متوالی‪ ،‬توانسته در س��ال های اخیر با رشدی‬ ‫متناس��ب‪ ،‬سهم خود را به طور چش��مگیری در تمامی رشته های‬ ‫بیمه ای ارتق��ا دهد‪ ،‬به گونه ای که در بین ش��رکت های خصوصی‬ ‫صنعت‪ ،‬رتبه سوم در جذب حق بیمه را کسب کند‪.‬‬ ‫این دستاورد ارزشمند براساس یک برنامه ریزی بلندمدت شکل‬ ‫گرفته که از مهم ترین انه��ا می توان به رعایت اصول بیمه گری در‬ ‫انتخاب ریس��ک‪ ،‬بازنگری در قراردادهای اتکایی و واگذاری‪ ،‬تاکید‬ ‫بر وصول به موقع حق بیمه ها و مطالبات‪ ،‬مدیریت موثر بر وجوه نقد‬ ‫شرکت و سرمایه گذاری در بخش های سوداور اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹یک انتصاب جدید در بانک کارافرین‬ ‫مراسم معارفه مدیر جدید امور پشتیبانی بانک کارافرین برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش روابط عموم��ی بانک کارافرین‪ ،‬این مراس��م روز‬ ‫یکش��نبه‪ ۲۶ ،‬م��رداد با حضور دکتر احم��د بهاروندی عضو هیات‬ ‫مدیره‪ ،‬دکتر فرش��اد محمدپور معاون مدیرعام��ل در امور مالی و‬ ‫مجامع و برخی مدیران ارشد برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مراس��م احمد بهاروندی ضمن تش��کر از زحمات شادی‬ ‫هاش��می‪ ،‬سرپرست پیشین امور پش��تیبانی گفت‪ :‬مدیریت امور‬ ‫پش��تیبانی از واحدهای لجس��تیکی و زیرس��اختی بانک اس��ت و‬ ‫هم��کاران ما در این واحد با صداقت و خلوص نیت‪ ،‬تمام توان خود‬ ‫را در جهت تحقق اهداف بانک به کار می گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سرمایه سال ‪ ۹۹‬بیمه کوثر‬ ‫افزایش س��رمایه ‪ ۸۴‬درصدی بیمه کوث��ر از محل مازاد تجدید‬ ‫ارزیاب��ی دارایی ه��ا در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان س��هام‬ ‫شرکت بیمه کوثر به تصویب رسید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر‪ ،‬مدیرعامل شرکت بیمه کوثر‬ ‫از تحقق س��ود هزارو ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومانی در بخش سرمایه گذاری‬ ‫ح کرد‪ :‬امید اس��ت تا پایان سال در این بخش شاهد‬ ‫خبر داد و تصری ‬ ‫ی باش��یم و ارزش‬ ‫هزارو ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان س��ود س��رمایه گذار ‬ ‫پرتفوی بورسی شرکت به بیش از ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت روزانه ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال تسهیالت ازدواج‬ ‫بانک ملی ایران همواره حمایت از جوانان و گره گشایی از ازدواج‬ ‫این قشر از جامعه را در دستور کار خود دارد؛ از این رو از ابتدای سال‬ ‫تا پایان تیر بالغ بر ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۲۸۹‬فقره تسهیالت ازدواج را به ارزش‬ ‫‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۱۰‬میلیارد و ‪ ۸۴۰‬میلیون ریال تخصیص داده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی بانک ملی ایران‪ ،‬ای��ن بانک در یک‬ ‫سال گذش��ته ‪ ۲۳۹‬هزار و ‪ ۲۳‬فقره تسهیالت ازدواج به متقاضیان‬ ‫پرداخت کرده که ارزش ریالی این تس��هیالت بالغ بر ‪ ۷۵‬هزار و ‪۵۰‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۱۳۴‬میلیون ریال است‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه اسیا در کیش و هندورابی‬ ‫بیمه اس��یا در ادامه توس��عه فعالیت خود در خلیج فارس‪ ،‬کلیه‬ ‫ش��رکت ها و کارکنان تحت پوشش س��ازمان منطقه ازاد کیش و‬ ‫بومی��ان جزایر کی��ش و هندورابی را تحت پوش��ش بیمه درمان‬ ‫تکمیلی و عمر و حوادث گروهی قرار داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بیمه اس��یا در پی فراخوان عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه‬ ‫کیش و استقبال شرکت های بزرگ و معتبر بیمه ای‪ ،‬شرکت بیمه ‬ ‫اس��یا به عنوان بیمه گر منتخب ارائه دهنده پوش��ش بیمه درمان‬ ‫تکمیل��ی و عمر و حوادث گروهی انتخاب ش��د‪ .‬بنابر این گزارش‪،‬‬ ‫بیمه اس��یا‪ ،‬بیمه درمان تکمیلی کارکنان و بومیان جزیره کیش را‬ ‫از ‪ ۱۰‬تیر امس��ال و بیمه عم��ر و حوادث گروهی کارکنان و بومیان‬ ‫جزیره کیش را از اول خرداد ‪ ۱۳۹۹‬ارائه کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال از صندوق توسعه تعاون صبا‬ ‫رئیس اداره کل س��رمایه گذاری بانک توس��عه تعاون در تشریح‬ ‫عملکرد و مکانیس��م فعالیت صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون‬ ‫گف��ت‪ :‬این صندوق براس��اس چارچوب تعیین ش��ده ب��رای کلیه‬ ‫صندوق های س��رمایه گذاری مشترک تحت نظارت دقیق سازمان‬ ‫ب��ورس و اوراق به��ادار و کلیه فعالیت های ان تابع بخش��نامه ها و‬ ‫ضوابط ابالغی ان سازمان است‪.‬‬ ‫رامین نجمی در تشریح رابطه میان صندوق سرمایه گذاری صبا‬ ‫و بانک توس��عه تعاون تصریح کرد‪ :‬بانک توس��عه تعاون س��هامدار‬ ‫ممتاز و ضامن نقدش��وندگی صندوق صبا است و براساس مقررات‬ ‫جاری‪ ،‬س��هامدار ممت��از حق رای در مجامع صندوق را داراس��ت‬ ‫و ارکان صن��دوق را از جمل��ه مدیر صندوق ک��ه رکن بااهمیت در‬ ‫سرمایه گذاری منابع صندوق است‪ ،‬تعیین می کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به عملکرد مناسب و رش��د بازدهی این صندوق در‬ ‫مرحله جدید گفت‪ :‬در حال حاضر س��قف واحدهای صندوق صبا‬ ‫باتوج��ه به اخذ مجوز افزایش س��رمایه صندوق از س��ازمان بورس‬ ‫و اوراق به��ادار ب��ه ‪ ۱۰۰‬میلیون واحد (‪ ۱۰۰‬ه��زار میلیارد ریال)‬ ‫ش یافته اس��ت‪ .‬همچنین بازدهی صندوق توسعه تعاون صبا‬ ‫افزای ‬ ‫از اغ��از فعالیت تاکنون در ح��دود ‪ ۱۰۱‬درصد بوده که رتبه ارزش‬ ‫دارایی ه��ا در میان ‪ ۲۰‬صندوق درامد ثابت برای این صندوق را به‬ ‫‪ ۱۰‬ارتقا داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هدیه فرهنگی بانک دی برای مقابله با کرونا‬ ‫بانک دی در راس��تای ایفای نقش در حوزه مسئولیت اجتماعی‬ ‫و به منظور فرهنگ س��ازی ب��رای ک��ودکان در دوره کرونا‪ ،‬کتاب‬ ‫«شس��تن دس��ت» را به کودکان زیر ‪ ۱۰‬سال مشتریان خود هدیه‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی بان��ک دی‪ ،‬این کتاب از نخس��تین‬ ‫کتاب هایی اس��ت که در زمینه اموزش خودایمنی در برابر ویروس‬ ‫کرونا در ایران‪ ،‬به نویس��ندگی شهرام ش��فیعی و تصویرگری سام‬ ‫سلماس��ی‪ ،‬توس��ط دپارتمان کودک و نوجوان انتشارات سیمای‬ ‫شرق (زرافه) منتشر شده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬شستن دست و استفاده از ماسک و رعایت کردن‬ ‫فاصله فیزیکی از ساده ترین روش های پیشگیری از شیوع ویروس‬ ‫کرونا اس��ت و اموزش صحیح این موارد به کودکان می تواند عالوه‬ ‫بر فرهنگ س��ازی در حوزه بهداشت در پیشگیری از ابتال و کنترل‬ ‫شیوع ویروس منحوس کرونا موثر باشد‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1594‬‬ ‫پیاپی ‪2912‬‬ ‫بورس‬ ‫بورس به جای بانک ‪ ،‬نقدینگی صنایع را تامین می کند‬ ‫بازارسرمایه برگ برنده تامین نقدینگی تولید‬ ‫رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعالم اینکه در ‪ 4‬ماه نخست سال جاری‪ ۱۰۰ ،‬هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازارسرمایه‬ ‫انجام شده‪ ،‬از ورود ‪ ۱۴۰‬شرکت به بورس و فرابورس خبر داده که در حال طی‪‎‬کردن فرایند پذیرش هستند‪ .‬به‪‎‬گزارش‬ ‫‪ ،‬حسن‬ ‫قالیباف‪‎‬اصل با اشاره به اینکه سال گذشته در ‪ 4‬ماه نخست ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام شده بود‪ ،‬پیش‪‎‬بینی کرده سال‬ ‫جاری تامین مالی به‪‎‬وسیله بازارسرمایه بیش از ‪ 3‬برابر رشد داشته است‪ .‬وی یکی از راه‪‎‬های حفظ رونق بازارسرمایه را هدف گذاری های‬ ‫برای هدایت بازار ثانویه به بازار اولیه خواند و گفت‪ :‬شورای عالی بورس‪ ،‬سقف صندوق های سرمایه گذاری را از ‪ ۱۰‬به ‪ ۳۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان افزایش داد که به این ترتیب هم دولت در انتش��ار اوراق و هم ش��رکت ها می توانند از این منابع اس��تفاده کنند‪ .‬رئیس س��ازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه از ابتدای س��ال اقدام‪‎‬های زیادی برای تس��هیل حضور بخش خصوصی در بازارس��رمایه و تامین مالی‬ ‫انها انجام داده ایم‪ ،‬افزود ‪ :‬در سال جاری سران سه‪‎‬قوه مصوبات خوبی در این‪‎‬باره داشته اند‪ .‬از جمله مالیات شرکت هایی که سال جاری‬ ‫وارد بورس می ش��وند‪ ،‬دوباره بررس��ی نمی‏ش��ود که انتظار می رود بخش خصوصی از این امکان به‪‎‬خوبی اس��تفاده کند‪ .‬قالیباف‪‎‬اصل‬ ‫توضیح داد‪ :‬اکنون ‪ ۹۰‬شرکت در فرابورس و ‪ ۵۰‬شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در فرایند پذیرش قرار دارند‪ ،‬ضمن اینکه سال‬ ‫جاری بیشترین فعالیت در بازارسرمایه بر تقویت تامین مالی متمرکز شده است‪ .‬اظهارات رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درحالی‬ ‫عنوان می‪‎‬شود که ب ‏ه‪‎‬گفته کارشناسان جهش ایجادشده در بورس نظر تولیدکنندگان برای تامین مالی و اجرای طرح های موردنظر را‬ ‫به خود جلب می‪‎‬کند تا از ظرفیت ان برای رونق‏بخشی به فعالیت های تولیدی در دست اقدام استفاده کنند‪.‬‬ ‫سجاد صفری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫برگ برنده صنایع کوچک‬ ‫‹ ‹واحدهای تولید پوشاک ضمانتنامه می گیرند‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که در سال گذش��ته‪ ۱۰۰ ،‬میلیارد تومان‬ ‫اعتب��ار به صن��دوق س��رمایه گذاری حمای��ت از صنایع کوچک‬ ‫تخصی��ص یافت‪ .‬این مبلغ چگونه در راس��تای حمایت از صنایع‬ ‫به کار گرفته می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اواس��ط سال ‪ ۹۷‬طرح ملی پوشاک‬ ‫به عن��وان یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی مطرح ش��د و وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬اس��تانداری‬ ‫چند استان‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و بانک کشاورزی‬ ‫به عنوان بانک عامل‪ ،‬مجریان این طرح بودند‪ .‬مقیس��ه اظهارکرد‪:‬‬ ‫در گذر زمان‪ ،‬نهادهایی که متولی این طرح بودند متوجه شدند که‬ ‫این طرح برای اجرایی شدن به تامین مالی نیاز مالی دارد و چون‬ ‫این واحدها وثیقه مورد تایید سیستم بانکی را در اختیار نداشتند؛‬ ‫بنابراین این طرح در استانه متوقف شدن قرار داشت که مذاکراتی‬ ‫با صندوق انجام و تصمیم بر این ش��د که صندوق سرمایه گذاری‬ ‫حمای��ت از صنایع کوچک در زمین��ه صدور ضمانتنامه برای این‬ ‫واحده��ا اقدام کند‪ .‬وی افزود‪ :‬چون مبلغ صدور ضمانتنامه عدد‬ ‫زیادی بود؛ بنابراین س��رمایه صن��دوق کفایت ارائه ضمانتنامه به‬ ‫صنایع پوشاک را نداشت و با پیشنهاداتی که ارائه شد و با کمک‬ ‫و مس��اعدت نهاد های مربوط‪ ،‬س��ال گذش��ته مبلغ ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان افزایش س��رمایه برای صندوق جذب ش��د و منتظر تامین‬ ‫مالی ازسوی بانک عامل هستیم و هر وقت بانک قادر به پرداخت‬ ‫تسهیالت باشد صندوق سرمایه گذاری حمایت از صنایع کوچک‪،‬‬ ‫درخصباره صدور ضمانتنامه برای این واحدها اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫ش بنیان ها تحت‪‎‬حمایت صندوق‬ ‫‹ ‹دان ‪‎‬‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که حمایت صندوق از صنایع تولیدی‬ ‫دانش بنیان چگونه خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اقداماتی که در سال‬ ‫گذشته و سال جاری در دستور کار صندوق قرار گرفته‪ ،‬این است‬ ‫ک��ه حمایت های صن��دوق را از لحاظ کیفی ارتقا دهیم و حمایت‬ ‫از صنایع تولیدی دانش بنیان یکی از این اقدامات اس��ت‪ .‬مقیسه‬ ‫اظهارکرد‪ :‬با توجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور‪ ،‬تصمیم صندوق‬ ‫این اس��ت که از صنایع دانش بنی��ان با صدور ضمانتنام ‪ ‎‬ه حمایت‬ ‫ب��ه عم��ل بیاید‪ .‬ب��ا تفاهمنامه ای که با معاون��ت علمی و فناوری‬ ‫رئیس جمه��وری در س��ال جاری منعقد ش��ده در ماه های اینده‬ ‫این صنایع نیز تحت حمایت های صندوق قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع در راه بورس‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک در‬ ‫پاسخ به این پرسش که صنایع کوچک کشور با مشکل نقدینگی‬ ‫و بیش��تر این صنایع متکی به دریافت تس��هیالت بانکی هستند‪.‬‬ ‫برای اینکه از وابستگی صنایع به بانک ها کاسته شود‪ ،‬چه اقداماتی‬ ‫باید انجام ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬صنایع کشور برای تامین نقدینگی متکی‬ ‫به سیستم بانکی هستند و تصور انها این است که اخذ تسهیالت‬ ‫بانکی تنها راه تامین مالی واحد تولیدی انهاس��ت در صورتی که‬ ‫در کش��ورهای دیگر‪ ،‬تامین مالی واحدهای تولیدی به شکل های‬ ‫گوناگون انجام می‪‎‬ش��ود‪ .‬مقیس��ه اظهارکرد‪ :‬پذیرش واحدهای‬ ‫تولیدی در فرابورس و بورس یکی از راه های تامین مالی انهاست‬ ‫و حض��ور صنای��ع در بازارس��رمایه می تواند وابس��تگی انها را به‬ ‫تس��هیالت بانکی کم کند؛ از این رو با اقداماتی که انجام ش��ده‪،‬‬ ‫زمینه حضور صنایع در بازار سرمایه فراهم شده است و در اینده‬ ‫شاهد عرضه‪‎‬های اولی ه انها خواهیم بود‪.‬‬ ‫محمدحسین مقیسه‬ ‫ی��ک کارش��ناس اقتصاد نیز درباره تامی��ن نقدینگی صنایع از‬ ‫طریق بازارسرمایه گفت‪ :‬جهش ایجادشده در بازارسرمایه بهترین‬ ‫فرصت برای تامین مالی طرح های صنعتی در دست اقدام کشور‬ ‫است و اجرای انها را سرعت می بخشد‪.‬‬ ‫جالل رضایی‪‎‬نور بیان کرد‪ :‬تحریم و کرونا برای اقتصاد کش��ور‬ ‫مشکل ایجاد کرد‪ ،‬اما در کنار ان موجب استفاده از ظرفیت هایی‬ ‫مانند بازارسرمایه شد که می تواند نقش مهمی در مسیر پیشرفت‬ ‫و توس��عه ایران به ویژه در بخش صنعت داش��ته باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬‬ ‫جمع ش��دن س��رمایه های خرد در بورس و بکارگیری انها برای‬ ‫اجرای طرح های صنعتی ‪ ،‬سطح تولید داخلی را افزایش می دهد‬ ‫و این همان راهبردی است که می تواند فشار ناشی از تحریم های‬ ‫ظالمانه را تا حد زیادی کاهش دهد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سرمایه گذاری‬ ‫در بورس عالوه بر رونق بخشیدن به فضای صنعت و تولید کشور‪ ،‬‬ ‫س��وداوری خوبی نیز در پی دارد و بس��یاری از مردم می توانند با‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت بازارس��رمایه ‪ ،‬درامدزایی مطلوبی را تجربه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رضایی‪‎‬نور گفت‪ :‬با رونق گرفتن بازارسرمایه اکنون بسیاری از‬ ‫جوانان به جای اس��تفاده س��رگرمی‪‎‬محور از فضای مجازی ‪ ،‬وقت‬ ‫خود در این فضا را برای اش��نا بیش��تر با بورس و فعالیت در ان‬ ‫اختص��اص می دهند که این مس��ئله نتایج اقتصادی و اجتماعی‬ ‫خوبی به همراه دارد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬تس��هیل شدن حضور هرچه‬ ‫بیشتر قشرهای گوناگون جامعه در بازارسرمایه به منظور فعالیت‬ ‫در ان ‪ ،‬عامل موثری برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه های خرد‬ ‫و مدیریت ان در راستای پیشبرد اهداف موردنظر اقتصادی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نگاه حمایتی دولت به بازارسرمایه نقش موثری‬ ‫در اس��تقبال هرچه بیش��تر مردم از این ظرفیت و جهش یافتن‬ ‫ش��اخص های بورس داش��ته است و ادامه این روند ‪ ،‬موجب رونق‬ ‫یافت��ن هرچه بیش��تر بازارس��رمایه و افزایش ت��وان تامین مالی‬ ‫طرح ه��ای کالن مل��ی به ویژه در حوزه تولی��دات صنعتی از این‬ ‫طریق می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد افزود‪ :‬سودده بودن شرکت ها و افزایش‬ ‫ارزش سهام ش��رکت های عرضه شده در بورس نشان دهنده این‬ ‫اس��ت که ان واحد تولیدی توانس��ته محصوالت خود را به خوبی‬ ‫فروخته و س��ود مناس��بی نیز کس��ب کرده که این موضوع خود‬ ‫موجب جلب اعتماد مردم برای خرید سهام و همچنین محصول‬ ‫ان شرکت می شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬رش��د صعودی ش��اخص بورس که یا به واسطه‬ ‫عرضه اولیه یا دست به دس��ت شدن س��هام در بازار بورس است‪،‬‬ ‫جالل رضایی‪‎‬نور‬ ‫حسن قالیباف‪‎‬اصل‬ ‫نش��ان از استقبال مردم از این بازار و همچنین عالمت این است‬ ‫که اقتصاد کشور وضعیت مناسبی دارد‪.‬‬ ‫رضایی‪‎‬نور‪ ،‬جذب نقدینگی و هدایت ان به بخش های تولید را‬ ‫مهم ترین دستاورد بورس برای مهار نقدینگی در کشور دانست و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بخش زیادی از نقدینگی که می توانست به بازارهایی‬ ‫مانند طال‪ ،‬ارز و زمین وارد و این بازارها و به تبع ان بخش زیادی‬ ‫از اقتصاد کش��ور را دچار التهاب کند‪ ،‬به‪‎‬وسیله بورس جذب شده‬ ‫که اقدامی ارزشمند است‪.‬‬ ‫‹ ‹دانش بنیان ها با بورس تقویت می‪‎‬شوند‬ ‫ی��ک تحلیلگ��ر اقتصادی نیز در این زمینه گفت ‪ :‬در راس��تای‬ ‫عمل به ش��عار جهش تولید‪ ،‬توان علمی و فناوری ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان برای رفع نیازهای کش��ور به محصوالت راهبردی با‬ ‫ن مالی بهت��ر طرح ها تا حد زیادی تقویت‬ ‫ورود ب��ه بورس و تامی ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫علیرضا باباخ��ان بیان کرد‪ :‬بازارس��رمایه ظرفیت خوبی برای‬ ‫تامین اعتبارات موردنیاز طرح های مهم و راهبردی در شرکت های‬ ‫دانش بنیان دارد و اکنون شرایط استفاده از این ظرفیت با توجه به‬ ‫جهش رخ داده در بورس به خوبی مهیا شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تولیدمحور بودن فعالیت شرکت های دانش بنیان‬ ‫و مزای��ای اقتصادی انها ‪ ،‬افزود ‪ :‬به طور حتم تعداد زیادی از افراد‬ ‫عالقه مند به س��رمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان هستند‬ ‫و مدیران این ش��رکت ها با جذب سرمایه گذاران می توانند نقش‬ ‫موثری در ارتقای هرچه بیش��تر شاخص های بازارسرمایه داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با ورود ش��رکت های دانش بنیان به بورس‬ ‫عالوه بر تامین مالی طرح ها ‪ ،‬فعالیت علمی و پژوهش��ی جوانان‬ ‫نخبه کشور نیز با رشد چشمگیری روبه رو می شود‪.‬‬ ‫باباخان گفت‪ :‬ارتقا یافتن توان مالی ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫موجب می شود نیازهای کشور به محصوالت راهبردی با سرعت‬ ‫بیش��تری داخلی‪‎‬سازی و رفع شده و سطح تاثیرگذاری تحریم و‬ ‫فشارهای اقتصادی دشمنان کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬متخصصان فعال در ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫نخبگان کشور توان خنثی کردن فشار تحریم ها و تقویت اقتصاد‬ ‫ملی را دارند که در این زمینه ورود به بازارس��رمایه نقش مهمی‬ ‫در حمایت از این جریان تاثیرگذار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری کریمه ادامه داد‪ :‬تقویت‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و توانمند شدن کشور در رفع نیازهای‬ ‫داخل��ی به ویژه محصوالت راهبردی ‪ ،‬تحریم ها را بی اثر می کند و‬ ‫موجب تقویت تعامالت اقتصادی سایر کشورها با ایران می شود‪.‬‬ ‫علیرضا باباخان‬ ‫سخن اخر‪...‬‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان‪ ،‬سیاس��ت دولت برای رونق ب��ورس به منظور هدایت‬ ‫نقدینگی به تولید را درس��ت و اصولی دانس��ته و معتقدند رونق بورس امتیازهای‬ ‫متعددی ازجمله جذب نقدینگی‪ ،‬جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارها غیرمولد و‬ ‫همچنین توزیع درامد را به همراه دارد‪ .‬به‪‎‬گفته کارشناسان اگر سرمایه های زیادی‬ ‫به سمت بازار بورس هدایت شود این بازار می تواند نبض اقتصاد کشور تلقی شود‪.‬‬ ‫این گروه معتقدند به‪‎‬دلیل اینکه شرکت های متعددی به صورت سهامی در بورس‬ ‫وجود دارند و در ان اوراق بهادار مالی منتشر می شود‪ ،‬رونق بورس موجب هدایت‬ ‫نقدینگی جامعه به سمت تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫رونق بورس و ادامه داش��تن عرضه سهام ش��رکت ها به این بازار‪ ،‬موجب جذب‬ ‫نقدینگی به سمت تولید و درنهایت رونق تولید می شود که در این صورت فرصت‬ ‫برای ایجاد خط های جدید تولید در واحدهای تولیدی عرضه شده در بورس فراهم‬ ‫می شود که رشد اقتصادی و افزایش اشتغالزایی را در پی دارد‪.‬‬ ‫سازمان خصوصی سازی هشدار داد‬ ‫س��ازمان خصوصی سازی با انتش��ار اطالعیه ای نسبت به شیوه‬ ‫جدید کالهبرداری و اخاذی از مردم با عنوان «ثبت‪‎‬نام و تخصیص‬ ‫س��هام عدالت به جاماندگان» هشدار داد‪ .‬به‪‎‬گزارش روابط‪‎‬عمومی‬ ‫س��ازمان خصوصی س��ازی‪ ،‬پیرو انتشار خبرهای نادرست ازسوی‬ ‫برخی افراد س��ودجو ب��ا مقاصد کالهبرداری و اخ��اذی با عنوان‬ ‫کالهبرداری با عنوان«تخصیص سهام عدالت به جاماندگان»‬ ‫«تخصیص س��هام عدالت به جاماندگان» از طریق انتش��ار لینک‬ ‫س��ایت های جعلی منتس��ب به‪‎‬نام س��ازمان خصوصی سازی در‬ ‫ش��بکه های مجازی‪ ،‬این سازمان اعالم کرد‪ :‬حسب اطالع واصله‪،‬‬ ‫به‪‎‬تازگ��ی لین��ک س��ایت اینترنتی جعلی منتس��ب به س��ازمان‬ ‫خصوصی‏س��ازی در ش��بکه‏های مجازی با عنوان تخصیص سهام‬ ‫عدالت به جاماندگان منتشر شده است‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬افراد با‬ ‫ورود به این لینک جعلی و وارد کردن کدملی برای ثبت نام سهام‬ ‫عدالت‪ ،‬به طور مستقیم به یک درگاه الکترونیکی هدایت می شوند‬ ‫و ب��رای ثبت نام‪ ،‬درخواس��ت پرداخت هزینه‏ش��ده و از حس��اب‬ ‫کاربران مبالغی کسر می شود‪ .‬این سازمان ضمن تکذیب موضوع‬ ‫تخصیص س��هام عدالت به افراد جدید یا جامانده اعالم می کند‪،‬‬ ‫اکنون برنامه ای برای توزیع س��هام عدالت وجود ندارد و س��ازمان‬ ‫خصوصی س��ازی با پیگیری این موضوع از طریق مراجع قضایی و‬ ‫پلیس فتا‪ ،‬نس��بت به برخورد قانونی با شخص یا اشخاص خاطی‬ ‫اقدام می کند و نتیجه ان را به اطالع عموم مردم خواهد رساند‪.‬‬ ‫بردیا امیرتیموری‬ ‫روزنامه‪‎‬نگار‬ ‫ب��ورس ته��ران از اوایل دهه ‪ 40‬در ایران اغاز‬ ‫به‪‎‬کار کرد‪ .‬ان روزها‪ ،‬نام ناشران را بر تخته‪‎‬سیاه‬ ‫می نوش��تند‪ ،‬سال‪‎‬های زیادی گذشته و اتفاقات‬ ‫خوب و ب��د زی��ادی روی داده‪ ،‬انقالب ‪،‬جنگ‪،‬‬ ‫قطعنام��ه ‪ ،۵۹۸‬تحری��م و‪ ...‬این ب��ازار متوقف‬ ‫نش��ده و راه خودش را رفته اس��ت ای��ن بازار با‬ ‫همه بازارهای دیگر یک تفاوت اساسی دارد و ان‬ ‫حس زندگی در ان است‪ .‬بازار بورس زنده است‪.‬‬ ‫حس زندگی که نشات گرفته از تفکرات و نحوه‬ ‫عمل و حتی س��بک زندگی میلیون‪‎‬ها سهامدار‬ ‫ی‪‎‬های زیادی عبور کرده‬ ‫است! این بازار از سخت ‏‬ ‫و نامالیمت‏های زیادی کش��یده است‪ ،‬اما زنده‬ ‫مانده‪ ،‬نفس کشیده و از همه مهم‪‎‬تر رشد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این روزها ورود تعداد زیادی س��هامدار‬ ‫جدی��د بدون اموزش‪‎‬های اولیه اگرچه بازار را با‬ ‫مخاطرات بسیاری همراه کرده‪ ،‬اما در نهایت به‬ ‫نفع بازارسرمایه تمام خواهد شد‪ ،‬زیرا به سرمایه‬ ‫انس��انی ان افزوده اس��ت‪ .‬این روزه��ا نام بازار‬ ‫بورس را همه ایرانی‪‎‬ها شنیده‏اند و میلیون‏ها نفر‬ ‫روزانه درگیر این بازار هستند‪ .‬هرچند عملکرد‬ ‫دولت در پاس��خ به اعتماد مردم مطلوب نبود و‬ ‫زیرس��اخت‪‎‬ها هم فراهم نبوده است‪ ،‬اما نباید از‬ ‫این بازار ناامید ش��د زیرا فکر و عمل میلیون‏ها‬ ‫ایرانی در ان جریان دارد‪ .‬همانطور که در طول‬ ‫نیم قرن گذش��ته این بازار همواره رشد کرده و‬ ‫بلوغ پیدا کرده این‪‎‬بار هم به مس��یر خود ادامه‬ ‫خواهد داد‪ .‬انها که می مانند پاداش صبرش��ان‬ ‫را خواهن��د گرف��ت و انها ک��ه می‪‎‬روند‪ ،‬تجربه‬ ‫می‪‎‬کنند و حس��رت خواهند خورد‪ .‬یادتان باشد‬ ‫این بازار هرگز برای بلندمدت به عقب بازنگشته‬ ‫و همیشه افراد عجول را پشیمان کرده است‪.‬‬ ‫ضریب بتای‬ ‫زندگی شما‬ ‫چقدر است؟‬ ‫یادداشت‬ ‫مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری حمایت از صنایع کوچک‪ ،‬با‬ ‫اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته صنایع از طریق بازارسرمایه‬ ‫و روش ه��ای دیگری تامین مالی می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬در کش��ور ما‬ ‫صنایع فقط متکی به تس��هیالت بانکی هستند و بورس می تواند‬ ‫گزین��ه جدیدی برای تامین مالی صنایع باش��د‪ .‬محمدحس��ین‬ ‫مقیسه در گفت وگو با‬ ‫در پاسخ به این پرسش که صندوق‬ ‫سرمایه گذاری حمایت از صنایع کوچک چگونه از صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط حمایت می کند‪ ،‬گفت‪ :‬صنایع بزرگ کش��ور به‪‎‬دلیل‬ ‫اینکه وثیقه های الزم را در اختیار دارند‪ ،‬اگر در زمینه نقدینگی با‬ ‫مش��کلی روبه رو شوند با ارائه وثیقه واحد تولیدی خود به بانک ها‬ ‫خواهند توانس��ت تسهیالت مورد نیاز را اخذ کنند‪ .‬در نتیجه این‬ ‫صنایع مش��کل چندانی در زمینه تامی��ن نقدینگی ندارند و این‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط هس��تند که وثایق مورد تایید سیستم‬ ‫بانکی کش��ور را در اختیار ندارند و به حمایت نیاز دارند؛ بنابراین‬ ‫می‪‎‬ت��وان تامین نقدینگی از ب��ورس را برگ برنده‪‎‬ای برای صنایع‬ ‫کوچک به‪‎‬شمار اورد‪ .‬وی افزود‪ :‬حمایت صندوق سرمایه‪‎‬گذاری‪،‬‬ ‫مش��خص و هدف دار اس��ت و این صندوق با صدور ضمانتنامه به‬ ‫صنای��ع کوچ��ک به انها کم��ک خواهد کرد ت��ا بتوانند از طریق‬ ‫سیس��تم بانکی تامین مالی شوند‪ .‬وقتی صنایع کوچک برای اخذ‬ ‫وام ب��ه بانک ها مراجعه می کنند‪ ،‬وثیقه الزم برای ارائه به بانک ها‬ ‫را ندارند و این صندوق به‪‎‬واس��طه ص��دور ضمانت ها برای صنایع‬ ‫کوچک زمینه اخذ تس��هیالت بانکی را ب��رای ان فراهم می کند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول تصریح کرد‪ :‬صندوق س��رمایه گذاری حمایت‬ ‫از صنای��ع کوچک فقط با صدور ضمانتنامه ها از صنایع کوچک و‬ ‫متوسط حمایت می کند‪.‬‬ ‫سرعت در اجرای طرح های صنعتی‬ ‫یادداشت‬ ‫با عرضه بلوکی‬ ‫قیمت سهام‬ ‫عادالنه می شود‬ ‫مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی اظهارکرد‪ :‬یکی‬ ‫از مشکالت به وجود امده که امکان واریز پول را غیرممکن کرده‪ ،‬این است‬ ‫که افراد دو کد ش��با ثبت کرده اند و راس��تی ازمایی انها در سیس��تم هنوز‬ ‫بروزرس��انی نشده باشد‪ .‬هر چند ممکن است یک کد درست باشد‪ ،‬اما باید‬ ‫فقط یک کد ثبت ش��ود‪ .‬محمدجواد فرهانیان در گفت وگو با ایس��نا درباره‬ ‫عرضه بلوکی سهام عدالت بیان کرد‪ :‬تغییر مکانیسم عرضه به عرضه بلوکی‬ ‫هیچ ارتباطی به نحوه س��فارش گذاری مردم ندارد و برای س��فارش گذاری‬ ‫سهام مشموالن هیچ تغییری ایجاد نمی شود‪ ،‬مردم مانند روال قبلی عمل‬ ‫کنن��د و اطالع��ات خود را به ش��عب بانک یا کارگزاری ه��ا ارائه دهند فقط‬ ‫مکانیس��م اجرا و عملیات بازار تغییر می کند‪ .‬مدیر برنامه ریزی و توس��عه‬ ‫شرکت سپرده گذاری مرکزی با بیان اینکه تغییر روش معامله کمک می کند‬ ‫که قیمت عادالنه تر ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی س��هم به این حجم می رسد‪ ،‬قدرت‬ ‫تصاحب سیت و جایگاه هیات مدیره ایجاد می شود‪ .‬افرادی که تمایل دارند‬ ‫در این ش��رکت ها قدرت کنترلی و راهبردی داشته باشند‪ ،‬معامالت بلوکی‬ ‫و عمده انجام دهند‪ .‬فرهانیان همچنین درباره کس��انی که اطالعات خود‬ ‫را درست در سامانه ثبت کرده ‪ ،‬اما هنوز پول حاصل از فروش سهام عدالت‬ ‫را دریاف��ت نکرده اند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ای��ن گروه می توانند با تلفن گویای ‪1569‬‬ ‫تماس بگیرند و مش��کل خود را به کارشناسان اطالع دهند‪ .‬به‪‎‬احتمال زیاد‬ ‫هر مش��مول دچار یک مشکل متفاوت باش��د‪ ،‬به همین دلیل کارشناسان‬ ‫متعددی پاس��خگوی مش��کل مشموالن سهام عدالت هستند‪ .‬تماس با این‬ ‫شماره محدودیت زمانی ندارد‪.‬‬ ‫بورس‬ ‫زنده می ماند‬ ‫نیما بیات‬ ‫م��ا در بورس ضریب مقاومت��ی داریم که از ان‬ ‫به ضریب بت��ا نام می‪‎‬بریم‪ .‬ضریب بتا چیس��ت و‬ ‫چقدر در انتخاب سهام مناسب می تواند تاثیرگذار‬ ‫باش��د؟ ضریب بتا‪ ،‬ابزاری اماری است که به ما در‬ ‫انتخاب سهم کمک می‪‎‬کند یا میزان ریسکی است‬ ‫که س��رمایه‏گذار با خرید سهام نسبت به شاخص‬ ‫کل می پذیرد‪ .‬به‏عبارت دیگر‪ ،‬میزان همسو بودن‬ ‫بازده یک س��هم نس��بت به شاخص کل را ضریب‬ ‫بت��ا گوین��د‪ .‬ضریب بت��ا را برابر ی��ک می‪‎‬گیریم‪.‬‬ ‫همانطور که ش��ما یک نفر هستید و شاخص کل‪،‬‬ ‫اعضای خانواده ش��ما و میزان موفقیت شما یعنی‬ ‫همسو بودن ش��ما با اعضای خانواده را ضریب بتا‬ ‫می‪‎‬نامی��م و حمایت‪‎‬ه��ای دوطرفه یعنی ش��ما (‬ ‫س��هم) با خانواده (ش��اخص‪‎‬کل) است که شما را‬ ‫در مقابل ریس��ک‪‎‬های زندگی با صالبت و خوش‬ ‫نگه می‏دارد‪ .‬باید اضافه کنم که ما دو نوع ریس��ک‬ ‫داریم‪ .۱ :‬ریس��کی که مختص بازار است و تغییر‬ ‫و تح��ول بازار مثل تحوالت اقتصادی‪ ،‬سیاس��ی‪،‬‬ ‫تغییر نرخ ارز ک��ه به‪‎‬طور همزمان بر قیمت اوراق‬ ‫بهادار تاثی��ر می‏گذارد‪ .2 .‬ریس��کی که مختص‬ ‫ت ها و تغییرات درون شرکت‪‎‬هاست‪ .‬درباره‬ ‫شرک ‪‎‬‬ ‫ریس��ک اول‪ ،‬کاری از ما ساخته نیس��ت و باید با‬ ‫همدلی و محبت این ریس��ک را س��پری کرده و‬ ‫از کان��ون خانواده‪‎‬تان محافظ��ت کنید‪ .‬اما درباره‬ ‫ریس��ک دوم ضریب بتا به کمک ما می‪‎‬ش��تابد و‬ ‫با مدیریت درس��ت می‪‎‬توان در زندگی موفق شد‪.‬‬ ‫بتای مثبت‪ ،‬نش��انه همس��و بودن با شاخص کل‪،‬‬ ‫بتای منفی‪ ،‬نش��انه واگرایی با شاخص کل و بتای‬ ‫خنثی عدم‪‎‬تاثیرپذیری سهم از شاخص کل است‪.‬‬ ‫ما باید متوجه این موضوع باشیم که معامله‪‎‬گری‬ ‫همیشه هیجان‏انگیز نیس��ت و خیلی زمان‏ها در‬ ‫ب��ازار بورس اتفاق خاصی برای س��اعت‏ها و حتی‬ ‫کل روز رخ نمی‪‎‬ده��د‪ .‬پرخ��اش ک��ردن و دع��وا‬ ‫کردن با خانواده یا کوبیدن مشت روی میز نشانه‬ ‫عدم‪‎‬کنترل احساس��ات اس��ت‪ .‬بنابراین عالوه بر‬ ‫اینکه شما دارید حس��اب بانکی خود را در بورس‬ ‫افزایش می‪‎‬دهید باید حس��اب بانک عاطفی خود‬ ‫را هم در زندگی خانوادگی افزایش دهید و ضریب‬ ‫بتای خانواده را همیشه مثبت نگه دارید و نگذارید‬ ‫به بتای منفی (مش��کالت عاطف��ی) یا بتا خنثی‬ ‫(طالق عاطفی) بینجامد‪ .‬چارلز َهندی می گوید‪:‬‬ ‫در نهایت‪ ،‬هیچ‪‎‬کس انسان‪‎‬ها و جوامع را با نحوه به‬ ‫دس��ت اوردن ثروت‪‎‬شان به خاطر نخواهد سپرد‪.‬‬ ‫بلکه انچه در خاطره ها باقی می‪‎‬ماند این است که‬ ‫ثروت‪‎‬شان را چگونه هزینه کرده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫ضریب بتای زندگی شما چند است؟‬ صفحه 15 ‫دوشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 3‬شهریور‪ 4 -1399‬محرم ‪ 24 - 1442‬اوت ‪-2020‬شماره‪-1594‬پیاپی‪2912‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫‪% 60‬‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪% 40‬‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬دالالن از هر یک کیلو گوشت ‪ 40‬درصد سود می برند‬ ‫درخواست ستاد کرونا از مردم‪:‬‬ ‫در تعطیالت پیش رو سفر نروید‬ ‫س��تاد ملی کرونا در اطالعیه ای ضمن تشکر‬ ‫از اکثری��ت مردم کش��ورمان که ب��ا همراهی و‬ ‫همکاری با کادر بهداش��ت و درمان در مقابله با‬ ‫کرونا‪ ،‬حداقل تردد در س��طح شهرها و جاده ها‬ ‫را داش��ته اند‪ ،‬از اقلیتی که در این باره بی توجه‬ ‫هس��تند‪ ،‬خواس��ت که به جمع کثی��ر ایرانیان‬ ‫همراه برای مقابله با کرونا بپیوندند و باتوجه به‬ ‫دس��تورات پزشکان و پرستاران وزارت بهداشت‬ ‫با رعایت کلیه دس��تور العمل ها ب��ه کرونا مبتال‬ ‫نشوند و دیگران را مبتال نکنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬در این اطالعیه امده اس��ت‪:‬‬ ‫ضمن تش��کر از همراهی و همکاری مردم ایران‬ ‫اسالمی در اجرای کلیه دستورالعمل های ستاد‬ ‫مل��ی کرونا برای پیش��گیری از ابتال به ویروس‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬باتوجه تعطیالت پیش رو و احتمال‬ ‫س��فر رفتن برخی هموطنان نکات ذیل دوباره‬ ‫تاکید می شود‪.‬‬ ‫‪ -۱‬براس��اس اخری��ن توصیه های س��ازمان‬ ‫بهداشت جهانی فاصله گذاری اجتماعی با ماندن‬ ‫در خانه و حداقل جابه جایی در س��طح شهرها‬ ‫و جاده ها و اس��تفاده از ماسک موثرین ترین راه‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬بررسی میدانی متخصصان اپیدمی وزارت‬ ‫بهداش��ت در ‪ 6‬ماه گذشته موید این نکته مهم‬ ‫اس��ت که میزان ابت�لا و فوت ناش��ی از کرونا‪،‬‬ ‫ارتباط مستقیم با رفتن به سفر در سطح کشور‬ ‫داشته اس��ت؛ بنابراین رفتن به س��فر به معنی‬ ‫قبول ریس��ک مبتال ش��دن و مبتال کردن سایر‬ ‫هموطنان به ویروس کووید ‪ ۱۹‬است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬کاهش تلفات ناشی از کرونا تنها با کنترل‬ ‫ابتال ب��ه این ویروس میس��ر اس��ت و همزمان‬ ‫کم��ک ب��ه کادر درمان ب��رای فراه��م اوردن‬ ‫امکان رس��یدگی به س��المندان و اف��راد دارای‬ ‫بیماری های زمینه ای است‪.‬‬ ‫‪ -۵‬باتوجه به ناش��ناخته بودن ویروس کووید‬ ‫‪ ۱۹‬و به همین میزان امکان تغییرات غیر قابل‬ ‫پیش بینی و واکنش این ویروس در بدن انسان‪،‬‬ ‫هش��دار جدی کارشناسان بر افزایش مراقبت و‬ ‫اجرای دقیق دستورالعمل های وزارت بهداشت‬ ‫در پیشگیری از ابتال به کرونا است‪.‬‬ ‫‪ -۶‬در پایان ضمن تش��کر مج��دد از اکثریت‬ ‫مردم عزیز کشورمان که با همراهی و همکاری‬ ‫با کادر بهداش��ت و درمان در مقابل��ه با کرونا‪،‬‬ ‫حداقل ت��ردد در س��طح ش��هرها و جاده ها را‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬از اقلی��ت بی توجه انتظ��ار دارد به‬ ‫جمع کثی��ر ایرانی��ان هم��راه ب��رای مقابله با‬ ‫کرونا بپیوندند و باتوجه به دس��تورات پزشکان‬ ‫و پرس��تاران وزارت بهداش��ت ب��ا رعایت کلیه‬ ‫دس��تور العمل ها به کرونا مبتال نشوند و دیگران‬ ‫را مبتال نکنند‪.‬‬ ‫‹ ‹استمرار حساس سازی جامعه‬ ‫درخواست ستاد ملی مبارزه با کرونا از مردم‬ ‫در حالی عنوان می شود که رئیس مرکز مشاوره‬ ‫دانشگاه تهران معتقد است حساس سازی ذهنی‬ ‫موثرترین روش ترغی��ب افراد جامعه به رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی برای مقابله با کرونا است‪.‬‬ ‫حمی��د پیروی ضمن بی��ان این مطلب افزود‪:‬‬ ‫تداوم حساس س��ازی ذهن��ی و افزایش اگاهی‬ ‫جامع��ه درباره اس��یب ها و مخاط��رات کرونا و‬ ‫چگونگ��ی محافظت ش��خصی از ای��ن ویروس‪،‬‬ ‫رعای��ت پروتکل ه��ای بهداش��تی را در کش��ور‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫از طرف ارگان ها و س��ازمان های دولتی به ویژه‬ ‫متولی��ان بهداش��ت و درمان نی��ز به طور حتم‬ ‫جامعه را به رعایت این اصول تشویق می کند‪.‬‬ ‫به گفته پیروی‪ ،‬در عین حال تناقض در رفتار‬ ‫و گفتار نیز حساسیت ذهنی شهروندان و به تبع‬ ‫رعایت اصول پزشکی را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در ابتدای شیوع کرونا‬ ‫تمرکز بر این بیماری‪ ،‬با تعطیلی کسب وکارها‪،‬‬ ‫مراک��ز اقتصادی و تجاری و همچنین وحش��ت‬ ‫روانی جامع��ه از این ویروس پی��ک بیماری را‬ ‫شکست‪.‬‬ ‫پیروی افزود‪ :‬با گذشت زمان به تدریج بیماری‬ ‫برای ش��هروندان ع��ادی و وضعی��ت اقتصادی‬ ‫کشور سبب بازگشایی مراکز تجاری‪-‬اقتصادی‬ ‫و حضور دستفروش��ان و کارگ��ران روزمزد در‬ ‫س��طح ش��هر (بدون رعایت اصول بهداش��تی)‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز مش��اوره دانش��گاه تهران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اموزش درباره مخاطرات کرونا باید تداوم‬ ‫داشته باش��د؛ اعالم و انتشار امار ابتال به کرونا‬ ‫باید ب��ا برنامه های اموزش��ی تصوی��ری‪ ،‬طنز‪،‬‬ ‫کاریکات��ور‪ ،‬تهیه و تولید ماس��ک در منزل و‪...‬‬ ‫همراه باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون برخی شهروندان نیز سبک‬ ‫جدید زندگی س��ازگار با کرون��ا را پذیرفته اند‪.‬‬ ‫تاکنون دارو و واکس��ن قطعی برای این ویروس‬ ‫پیدا نش��ده اس��ت؛ بر این اساس بهترین گزینه‬ ‫س��ازگاری و اهتم��ام ب��رای پیش��گیری از این‬ ‫بیماری است‪.‬‬ ‫پی��روی ی��اداور ش��د‪ :‬پیش��گیری از ابتال به‬ ‫ویروس کرونا مس��تلزم اتص��ال زنجیره جامعه‬ ‫است؛ ارگان های خصوصی و دولتی‪ ،‬شهروندان‪،‬‬ ‫متولیان بهداش��ت و درمان باید با حفظ وحدت‬ ‫برای مقابله با بیماری اقدام کنند‪.‬‬ ‫به گفت��ه این روانش��ناس‪ ،‬اعم��ال بلندمدت‬ ‫محدودیت ها نظیر قرنطینه خانگی نیز گاه تاثیر‬ ‫فرسایشی دارد و موجب تبعات روانی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و اقتصادی متعددی می شود‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫نظرگاه‬ ‫فردین علیخ�واه‪ ،‬جامعه ش�ناس‪:‬‬ ‫«نت��رس دخت��ر غوغ��ا به پا ک��ن»؛ «تو‬ ‫می توان��ی‪ ،‬فقط باید تصمی��م بگیری»؛‬ ‫«ده راه��کار برای پیش��رفت در کمتر از‬ ‫یک ماه»؛ «امروز روز توست و دنیا اماده‬ ‫خدمتگزاری به توس��ت»؛ «فقط و فقط‬ ‫خودت باش»؛ «با س��رعت بتاز؛ چرا که‬ ‫نه؟»‪.‬‬ ‫ب��ه این جمله ه��ا می توانم ده ه��ا جمله دیگر اضاف��ه کنم که‬ ‫در ط��ول روز روی جل��د کتاب های انگیزه بخش یا پوس��ترها یا‬ ‫نوش��ته های اینس��تاگرامی دیده و خوانده می ش��ود‪ .‬واقعیت ان‬ ‫اس��ت که همیش��ه به این جمله ها با تردید نگاه می کنم‪ .‬ضعف‬ ‫اساس��ی توصیه های اینچنینی را جدا کردن فرد از متن و زمینه‬ ‫اجتماعی می دانم‪ .‬متاس��فانه بیش��تر این جمله ها به شدت بوی‬ ‫ترجمه می دهند و با وارد کردن ورژن انگلیس��ی انها به اس��انی‬ ‫می ت��وان عین انها را در س��ایت های روان شناس��ی عامه پس��ند‬ ‫کش��ورهایی مانند س��وئیس‪ ،‬هلند‪ ،‬امریکا‪ ،‬س��وئد ی��ا انگلیس‬ ‫یاف��ت؛ اما مگر می ش��ود به فردی که در ای��ران یا عراق یا لیبی‬ ‫یا افغانس��تان زندگی می کند دقیقا هم��ان توصیه ای را کرد که‬ ‫به ش��کل انبوه و ماشینی برای افراد در هلند یا سوئد تهیه شده‬ ‫است؟ مگر شرایط این جوامع مانند هم است؟‬ ‫م��ا نمی توانی��م خودم��ان را از جامع��ه ای ک��ه در ان زندگی‬ ‫می کنیم منف��ک کنیم‪ .‬جمله «خودت باش» در جامعه س��وئد‬ ‫ی��ک معن��ا دارد و در جامعه ایران یا عراق معنای��ی دیگر‪ .‬البته‬ ‫منظور ان نیس��ت که از تجربه بشر برای ایجاد یک زندگی بهتر‬ ‫غافل ش��ویم اما توصیه ها را باید در متن اجتماعی شان قرار داد‪.‬‬ ‫بیایید فقط تصور کنید که وقتی یک فرد ساکن سوئد یا اتریش‬ ‫س��اعت ‪ 8‬صبح به سایت های خبری کشورش مراجعه می کند با‬ ‫چه اخباری مواجه می ش��ود و فردی که در ایران زندگی می کند‬ ‫با چه اخباری؟‬ ‫ما به دنبال توصیه هایی هس��تیم که بگویند در کش��وری مانند‬ ‫ایران یا عراق یا لیبی یا افغانس��تان چط��ور می توان پس از مرور‬ ‫صبحگاهی اخبار کشور اش��ک نریخت‪ ،‬افسرده و اندوهگین نشد‬ ‫و البت��ه‪ ،‬انگی��زه الزم برای انجام کارهای بس��یار معمولی ان روز‬ ‫را حف��ظ کرد! توصیه هایی که چنین ش��رایطی را نبیند بی تردید‬ ‫راهگش��ا نیست‪ .‬جامعه شناسی قرار نیس��ت انگیزه ادم ها را برای‬ ‫پیش��رفت نابود کن��د‪ .‬جامعه شناس��ی انگیزه ُکش نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫فق��ط دع��وت به این می کند ک��ه محیط و مت��ن اجتماعی را در‬ ‫انگیزش��ی‬ ‫معادالت ت��ان لحاظ کنید‪ .‬خ�لاف برخی توصیه های‬ ‫ِ‬ ‫ارمانش��هری و خیاالتی‪ ،‬جامعه شناسی شما را به واقع بینی دعوت‬ ‫می کند‪ .‬گاهی اوقات ما فقط به دنبال داشتن یک زندگی معمولی‬ ‫و ارام هستیم؛ همین‪ .‬من از شبه روان شناسی درخواست می کنم‬ ‫که لطفا به ما بگوید چطور در شرایط اجتماعی مملو از بحران های‬ ‫مختلف و نابس��امان و حاکمان عقل گریز و عقل س��تیز‪ ،‬می توانیم‬ ‫ارام باشیم و زندگی کنیم؟ سطح توقع ما همین قدر است‪.‬‬ ‫قهرمانان صف اول مبارزه با کرونا‬ ‫یک پنجم کودکان مبتال به س��رطان در ایران‪ ،‬در بیمارستان محک به عنوان تنها‬ ‫بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان ایران دوره درمان خود را سپری می کنند‪.‬‬ ‫این بیمارس��تان که از س��ال ‪ ۱۳۸۶‬فعالیت خود را اغاز ک��رده‪ ،‬خدمات خود را‬ ‫به صورت فوق تخصصی به کودکان مبتال به س��رطان ارائه می کند و بازوی موسس��ه‬ ‫خیریه محک در موضوع درمان اس��ت که تنها ب��ا اتکا به کمک های مردمی به این‬ ‫موسسه اداره می شود‪.‬‬ ‫در نخس��تین روزهای شیوع ویروس کرونا‪ ،‬بیمارس��تان محک اقدامات مبتنی بر‬ ‫پروتکل ها و قوانین تعیین ش��ده ازس��وی وزارت بهداش��ت را اغاز کرد و برمبنای‬ ‫سیاس��ت کلی موسس��ه خیریه حمایت از کودکان مبتال به س��رطان محک‪ ،‬حفظ‬ ‫سالمت تک تک افراد اعم از کودک و خانواده‪ ،‬نیکوکاران‪ ،‬کارکنان و کادر درمان و‪...‬‬ ‫را در اولویت اقدامات خود قرار داد‪.‬‬ ‫علیرضا دانشگری به مناسبت روز پزشک‪ ،‬ضمن قدردانی از زحمات کادر درمان در‬ ‫این روزهای سخت گفت‪ :‬در این روزها که همه جهان برای پیروزی بر بیماری کرونا‬ ‫تالش می کنند‪ ،‬پزشکان در محک باتوجه به شرایط ویژه کودکان مبتال به سرطان‬ ‫و ق��رار داش��تن انها در گروه پرخط��ر در زمینه ابتال به کرون��ا در تالش و تکاپویی‬ ‫بیش از پیش هستند‪ .‬قوانین و پروتکل ها با حساسیت ویژه دنبال می شود و برخی‬ ‫ش��یوه های کاری نیز برای کاهش ریسک ابتال و کنترل سالمت محیط تغییر کرده‬ ‫است‪ .‬معاون مدیرعامل محک با اشاره به سایر اقدامات بیمارستان در مسیر مبارزه‬ ‫با بیماری کرونا‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کمیته پیش��گیری و کنترل عفونت از اسفند سال ‪ ۹۸‬تا‬ ‫امروز به طور مس��تمر به نظارت و رص��د فعالیت های حوزه مرتبط خود می پردازد و‬ ‫گزارش های ماهانه این کمیته به گزارش های هفتگی تبدیل شده که به ستاد کرونا‬ ‫بیمارستان محک ارائه می شود‪.‬‬ ‫اینجا سوئد نیست!‬ ‫دانش��گری پزش��کان و کادر درمان را قهرمانان صف اول مب��ارزه با بیماری کرونا‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬تالش ها و از جان گذش��تگی های پزش��کان و کادر درمان همواره‬ ‫برای ما و تمام مردم کشورمان ستودنی است و از دیرباز طبیب و طبابت مفاهیمی‬ ‫کهن در ادبیات و فرهنگ بوده است؛ اما این روزها و با بحران حاکم بر تمامی جهان‬ ‫وجهه ای دیگر از تلفیق دانش و تخصص با انسان دوس��تی و مسئولیت پذیری شکوفا‬ ‫شده که مورد تقدیر همگان است‪.‬‬ ‫وی در پایان با اش��اره به اینکه مردم می توانند بزرگ ترین حمایت را از پزش��کان‬ ‫و کادر درمان داش��ته باش��ند‪ ،‬افزود‪ :‬هموطن��ان با رعایت پروتکل های بهداش��تی‬ ‫بزرگ ترین کمک را به قطع زنجیره انتقال ویروس خواهند داشت تا پزشکان و کادر‬ ‫درمان از فشار مضاعفی که این روزها برای سالمتی احاد جامعه متحمل می شوند‪،‬‬ ‫قدری اس��وده ش��وند‪ .‬رعایت فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬اس��تفاده از ماسک و کاهش‬ ‫رفت وامده��ای غیرضروری نظیر حضور در مهمانی ه��ا و مجالس از جمله اقداماتی‬ ‫است که مردم می بایست برای قطع این زنجیره انجام دهند‪.‬‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫محمد فاضلی‪ -‬استاد دانشگاه‪ :‬رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی تهران به استناد امار بانک مرکزی گفت‬ ‫در س��ال های ‪ ۱۳۹۰‬ت��ا ‪ ۱۳۹۸‬به ان��دازه ‪۹۸.۴‬‬ ‫میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج شده است‪.‬‬ ‫ارق��ام خروج س��رمایه از کش��ور بی��ن ‪ ۲.۵‬تا‬ ‫‪ ۱۹.۳‬میلیارد دالر در سال های مختلف متفاوت‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این ام��ار ظاهرا خروج ارز ازس��وی‬ ‫توریست ها را هم شامل می شود‪.‬‬ ‫می خواهم با مقایس��ه هایی‪ ،‬بزرگی این عدد را نش��ان دهم؛ شاید انها‬ ‫که باید‪ ،‬جدی تر به این بیندیشند که چرا چنین شده است‪ .‬پس سوال‬ ‫ما این اس��ت که «معنای ‪ ۹۸.۴‬میلیارد دالر فرار س��رمایه از ایران در ‪۹‬‬ ‫سال ‪-‬هر سال ‪ ۱۰.۹‬میلیارد دالر‪ -‬چیست؟»‬ ‫معنای اول‬ ‫ای��ن مقدار س��رمایه با احتس��اب ه��ر دالر ‪ 20‬هزار توم��ان معادل‬ ‫یک میلی��ون و ‪ 968‬ه��زار میلیارد توم��ان اس��ت (‪ ۱۹۶۸۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان)‪ .‬این رقم را اگر به ‪ ۸۴‬میلیون نفر جمعیت ایران تقس��یم کنیم‪،‬‬ ‫‪ 23‬میلیون و ‪ 428‬و هزار و ‪ 571‬تومان می شود‪.‬‬ ‫هر ایرانی در س��ال ‪ ۵۴۰‬هزار تومان یارانه می گیرد و این رقم معادل‬ ‫‪ 43‬سال یارانه هر ایرانی است‪.‬‬ ‫معنای دوم‬ ‫براوردهای معاونت اش��تغال وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی نشان‬ ‫می ده��د س��رمایه گذاری الزم برای ایجاد هر فرصت ش��غلی در مناطق‬ ‫شهری (در س��ال ‪ )99‬به طور متوسط ‪ ۲۸۱‬میلیون تومان و در مناطق‬ ‫روستایی ‪ ۲۳۲‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫این ارقام متوس��ط میزان س��رمایه گذاری مورد نی��از برای هر فرصت‬ ‫ش��غلی جدید در بخش های اقتصادی براس��اس میزان منابع مورد نیاز‬ ‫زیرساخت ها (اعتبارات عمومی)‪ ،‬سهم اورده بخش خصوصی‪ ،‬تسهیالت‬ ‫بانکی و سایر منابع حسب موضوع را نشان می دهد‪.‬‬ ‫مقدار س��رمایه خارج ش��ده از کشور معادل س��رمایه الزم برای ایجاد‬ ‫‪ 7‬میلی��ون فرصت ش��غلی به طور متوس��ط یا ‪ 6‬میلی��ون و ‪ 100‬هزار‬ ‫فرصت ش��غلی صنعتی در مناطق شهری (گران ترین نوع مشاغل از نظر‬ ‫سرمایه گذاری) است‪.‬‬ ‫معنای سوم‬ ‫انکت��اد (‪ )UNCTAD‬اژانس��ی در س��ازمان ملل متحد اس��ت که‬ ‫امارهای توسعه به ویژه امارهای سرمایه گذاری خارجی در جهان را منتشر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بیایید به جریان های سرمایه گذاری خارجی در جهان نگاهی بیندازیم‬ ‫و عظمت مصیبت بار ‪ ۹۸.۴‬میلیارد دالر س��رمایه خارج ش��ده را براورد‬ ‫کنیم‪ .‬اماره��ا را از «گزارش س��رمایه گذاری جهانی ‪ »۲۰۲۰‬در بخش‬ ‫جریان های س��رمایه گذاری مستقیم خارجی مربوط به سال ‪ ۲۰۱۹‬نقل‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫‪ -۱‬کل س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی در ق��اره افریق��ا ‪ ۴۵.۳‬و‬ ‫سرمایه گذاری مستقیم کل افریقا در کشورهای بیرون این قاره نیز ‪۵.۳‬‬ ‫میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬کل س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی در اس��یا ‪ ۴۷۳.۸‬و‬ ‫سرمایه گذاری اسیا در بیرون این قاره ‪ ۳۲۷.۶‬میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫‪ ۹۸.۴ -3‬میلیارد دالر معادل ‪ ۷‬س��ال جذب س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫کره جنوبی‪ ۷.۵ ،‬س��ال روسیه‪ ۶ ،‬سال ویتنام‪ ۴ ،‬سال ایتالیا‪ ۳.۷ ،‬سال‬ ‫المان‪ ۲.۳ ،‬سال هند و ‪ ۲.۲‬سال اسپانیا است‪ .‬این ارقام براساس میزان‬ ‫جذب س��رمایه گذاری خارجی این کش��ورها در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬محاسبه‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫دقت کنید که در مدت ‪ ۹‬سال به اندازه ‪ ۲.۱۷‬برابر کل سرمایه گذاری‬ ‫مستقیم خارجی در افریقا در سال ‪ ،۲۰۱۹‬یک پنجم کل سرمایه گذاری‬ ‫خارجی در اس��یا در همین س��ال و به اندازه ‪ 4‬س��ال س��رمایه گذاری‬ ‫خارج��ی در المان یا ایتالیا و ‪ 7‬س��ال س��رمایه گذاری خارجی در کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬سرمایه از کشور خارج شده است‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫نوشته من متن تخصصی اقتصادی نیست و برای مثال پیچیدگی های‬ ‫تبدیل سرمایه به فرصت شغلی‪ ،‬دقت های مربوط به امار خروج سرمایه‬ ‫مبتنی بر امار اقتصادی یا اینکه س��رمایه های باقیمانده در ایران نیز به‬ ‫طال‪ ،‬ارز و دارایی های سرمایه ای غیرمولد بدل شده اند را لحاظ نمی کند‪،‬‬ ‫اما برای درک بزرگی سرمایه خارج شده از ایران به کار می اید‪.‬‬ ‫امیدوارم این متن برای توضیح بخش��ی از اینکه چرا رش��د اقتصادی‬ ‫در طول یک دهه گذش��ته نزدیک صفر بوده و چرا نرخ تشکیل سرمایه‬ ‫ثاب��ت منفی‪ ،‬بیکاری و تورم دورقمی و فق��را رو به ازدیاد بوده اند به کار‬ ‫بیاید؛ چش��م ها و گوش هایی را برای ش��نیدن واقعیات باز کند و عزمی‬ ‫برای بررسی و درمان ریشه های بی ثباتی‪ ،‬بی سیاستی یا هر بی‪ ...‬مسبب‬ ‫فرار سرمایه و فقیرتر شدن ایرانیان شکل بگیرد‪.‬‬ ‫این همه پول بابت چی؟‬ ‫س��اعت ‪ ۱۳:۳۰‬همراه با یکی از اقوام برای خرید یک واحد‬ ‫اپارتم��ان به بنگاه معام�لات ملکی مراجع��ه کردیم‪ .‬بازدید‬ ‫صورت گرفت‪ ،‬بالفاصله نشس��ت معامله انجام ش��د و ساعت‬ ‫‪ ۴‬معامله تمام و هر دو طرف از بنگاه معامالت خارج ش��دند‪.‬‬ ‫وقتی نوبت به پرداخت حق کمیس��یون رس��ید‪ ،‬یک درصد‬ ‫معامله باید به عنوان حق کمیسیون پرداخت می شد‪.‬‬ ‫ام��روزه در تهران معمولی ترین معامالت اپارتمان کمتر از‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۴‬میلیارد تومان نیس��ت؛ یعنی برای یک معامله ساده با‬ ‫نوش��تن یک قولنامه ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیون تومان حق کمیسیون‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫ب��ا قضات دیوان عالی کش��ور و چندین اس��تاد و دکترای‬ ‫حقوق مش��ورت کردم تا بدانم مس��ئولیت قانون��ی این افراد‬ ‫در برابر معامالت مربوط چیس��ت؟ جملگ��ی گفتند تعهد بر‬ ‫عهده طرفین معامله است و مشاوران امالک هیچ مسئولیتی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫پس این همه پ��ول بابت چی؟ کدام جراح‪ ،‬وکیل‪ ،‬قاضی‪،‬‬ ‫سردفتر‪ ،‬مهندس و حتی فوتبالیست و هنرپیشه به این اندازه‬ ‫درامد دارد؟ فس��اد به اینجا ختم نمی شود‪ .‬وقتی حق العمل‬ ‫براساس نرخ معامله پرداخت می شود‪ ،‬می بینیم که مهم ترین‬ ‫عامل رشد نرخ مسکن همین افراد هستند‪.‬‬ ‫برای پاس��خگویی به این وضعیت نابسامان به سازمان ثبت‬ ‫مراجعه کردم‪ ،‬گفتند از وظیفه ما خارج اس��ت؛ به س��ازمان‬ ‫تعزی��رات حکومتی مراجعه ک��ردم‪ ،‬گفتن��د وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت باید به عنوان ضاب��ط به ما گزارش بدهد؛ به‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مراجعه کردم گفتند براساس‬ ‫مصوبه قانونی است‪.‬‬ ‫به مصوبه مراجعه کردم دیدم بله؛ مصوبه از طرف صنف یا‬ ‫همان اتحادیه مربوط است با مهر گنجعلی و امضای پنجعلی‬ ‫این وضعیت ایجاد شده است‪.‬‬ ‫به ق��وه قضایی��ه به عنوان مرج��ع نظارت بر حق��وق عامه‬ ‫مراجعه کردم‪ ،‬گفتند الیحه ای نوشتیم با عنوان اعتبار اسناد‬ ‫رس��می و در ان پیش بینی شده که رئیس قوه قضاییه تعرفه‬ ‫این موضوع را تعیین کند‪.‬‬ ‫با امیدواری به مجلس مراجعه کردم گفتند تصویب شده و‬ ‫رفته ش��ورای نگهبان‪ .‬به شورای نگهبان مراجعه کردم دیدم‬ ‫به موجب ایراد شماره ‪ ۹۹/۱۰۲/۱۸۳۶۸‬مورخ ‪ ۹۹/۳/۲۶‬قید‬ ‫شده این امر از حوزه وظیفه قوه قضاییه خارج است و رئیس‬ ‫قوه قضاییه حق این کار را ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه فضای مجازی پناه ب��ردم تا مردم این مش��کل را حل‬ ‫کنند‪ .‬ش��اید دس��ت به دس��ت این پیام بگردد و مسئول این‬ ‫نابسامانی را که من نتوانستم پیدا کنم‪ ،‬مردم پیدا کنند و به‬ ‫این وضعیت سر و سامانی بدهند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫دالرها که پرواز می کنند‪ ،‬تو فقیر می شوی‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1635

روزنامه صمت 1635

شماره : 1635
تاریخ : 1399/07/23
روزنامه صمت 1634

روزنامه صمت 1634

شماره : 1634
تاریخ : 1399/07/22
روزنامه صمت 1631

روزنامه صمت 1631

شماره : 1631
تاریخ : 1399/07/19
روزنامه صمت 1630

روزنامه صمت 1630

شماره : 1630
تاریخ : 1399/07/16
روزنامه صمت 1629

روزنامه صمت 1629

شماره : 1629
تاریخ : 1399/07/15
روزنامه صمت 1628

روزنامه صمت 1628

شماره : 1628
تاریخ : 1399/07/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!