روزنامه صمت شماره 1589 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1589

روزنامه صمت شماره 1589

روزنامه صمت شماره 1589

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫گام های فوالد مبارکه در جهش تولید‬ ‫رس��الت صنعت فوالد امروز کمک به افزایش رشد اقتصادی‪ ،‬حفظ اشتغال‬ ‫و ب��ه گ��ردش دراوردن چرخ های اقتصاد ملی اس��ت و از ای��ن منظر‪ ،‬دوران‬ ‫حساس��ی پیش روی این صنعت قرار دارد‪ .‬حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه با تاکید بر اینکه جهانی ش��دن و برخورداری از صنعت‬ ‫رقابت پذیر‪ ،‬از بزرگ ترین مس��ائل پیش روی صنعت و اقتصاد کشور است‪ ،‬در‬ ‫پاس��خ به پرسشی درباره گام های فوالد مبارکه در حوزه جهش تولید چنین‬ ‫پاسخ داد‪ :‬امسال از سوی رهبر معظم انقالب سال «جهش تولید» نام گذاری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1589‬پیاپی ‪2907‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪ ‎‬سهم صنایع معدنی از بازارسرمایه واقعی است‬ ‫سرمقاله‬ ‫بخش خصوصی و توسعه‬ ‫صنعت پتروشیمی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫جهش تولید‬ ‫توسعه فراگیر‬ ‫قبل از مرگ «تولید»‬ ‫اقدام کنیم‬ ‫گریزی از‬ ‫اقتصاد دیجیتال نیست‬ ‫اهمیت اینده پژوهی‬ ‫در معدنکاری‬ ‫گزارش های روز‬ ‫قدرت در دست‬ ‫معدنی ها‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چند روزی اس��ت روند رو به رش��د بازارس��رمایه نزولی شده‬ ‫و در این میان‪ ،‬ش��رکت های معدن��ی و صنایع‪‎‬معدنی همچنان‬ ‫با رش��د ارزش سهام مواج ه هستند؛ ش��رکت هایی که جایگاه‬ ‫ویژه ای در بازار س��رمایه ای��ران به خود اختص��اص داده اند‪ .‬با‬ ‫وجود دیدگاه ه��ای منفی درباره اینده این ب��ازار‪ ،‬معدنی ها از‬ ‫وضعیت مناسبی برخوردار هستند و همچنان می توان نسبت‬ ‫ب��ه اینده بازار انه��ا امیدوار ب��ود‪ .‬به ویژه که ب��ه اعتقاد برخی‬ ‫فعاالن اقتصادی‪ ،‬ایران از ظرفیت های ویژه ای در بخش معدن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫تحقق جهش تولید‬ ‫در صنایع کوچک‬ ‫بازار تلخ شیرینی و شکالت!‬ ‫‪8‬‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی برای حذف دالالن‬ ‫بازار محصوالت نوردی‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سرپرستی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به سرقینی رسید‬ ‫بازگشت فوالدین‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ویژه‬ ‫برخوردار اس��ت که زمینه تداوم توسعه فعالیت در این حوزه را‬ ‫فراهم می کند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬تداوم رشد معدنی ها‪ ،‬شائبه رشد‬ ‫حباب��ی و فراتر از ارزش ذاتی انها را مط��رح می کند‪ .‬در مقابل‬ ‫بس��یاری بر این نکته تاکید دارند که بخش قابل توجهی از رشد‬ ‫ارزش سهام ش��رکت های معدنی و صنایع معدنی را باید ناشی‬ ‫از ظرفیت ذاتی این بخش دانس��ت‪ .‬با وجود همه این موارد اگر‬ ‫س��هم صنایع معدنی از بازارس��رمایه را واقعی بدانیم‪ ،‬می توان‬ ‫‪11‬‬ ‫گفت این روزها قدرت در دست معدنی هاست‪.‬‬ ‫گفت و گوی اختصاصی‬ ‫تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی ادامه دارد‬ ‫التهاب یک «گشایش»‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫در س��ال جهش تولید هس��تیم و صنایع کوچک و متوس��ط که حدود‬ ‫‪ ۹۲‬درصد صنایع کش��ور را شامل می شوند‪ ،‬در رسیدن به جهش تولید‬ ‫از جایگاه ویژه ای برخوردار هس��تند‪ .‬این در حالی اس��ت که صنایع با‬ ‫مشکالتی مواجهند و همین موضوع روی راندمان و فعالیت انها اثرات‬ ‫منفی گذاش��ته اس��ت‪ .‬برای اینکه در جریان وضعیت شهرک های‬ ‫صنعتی کش��ورقرار بگیریم‪ ،‬با مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران به گفت وگو پرداخته ایم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1589‬‬ ‫پیاپی ‪2907‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫و توسعه صنعت‬ ‫پتروشیمی‬ ‫(بخش پایانی)‬ ‫رضا پدیدار‪ /‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫سرپرستی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به سرقینی رسید‬ ‫مسعود رمضانی‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬در‬ ‫راستای طرح کوچک سازی دولت با ادغام دو وزارتخانه‬ ‫بازرگان��ی و صنای��ع و معادن پ��س از تصویب مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در ‪ ۸‬تیر ‪ ۱۳۹۰‬و تصویب ش��ورای‬ ‫نگهبان در ‪ ۱۲‬تیر همان سال تشکیل شد؛ وزارتخانه ای‬ ‫عریض و طویل با دامنه مس��ئولیت باال که در سال های‬ ‫دولت یازدهم با بی ثباتی در تصمیم گیری ها و کنترل و‬ ‫ساماندهی بازار مواجه بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫بی ثباتی در قوانین‪ ،‬نبود کنترل و‬ ‫تنظیم بازار و تغییرات بنیادی در بزرگ ترین وزارتخانه‬ ‫کشور در حالی رخ داد که در حدود ‪ ۲‬سال و نیم گذشته‪،‬‬ ‫جعفر س��رقینی چهارمین فردی اس��ت که بر کرس��ی‬ ‫عالی ترین مقام این وزارتخانه می نشیند‪.‬‬ ‫س��رقینی ‪ ۲‬روز پیش و پ��س از انکه مدرس خیابانی‬ ‫موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشد‪ ،‬با حکم حسن‬ ‫روحانی سرپرس��تی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت را‬ ‫عهده دار شده است‪.‬‬ ‫وزارت بزرگ و مهم صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ‪ ۸‬سال‬ ‫گذشته تجربه تصدی ‪ ۴‬وزیر را داشته است‪.‬‬ ‫محمدرضا نعمت زاده از ‪ ۲۴‬مرداد ‪ ۱۳۹۲‬تا ‪ ۲۹‬مرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬به مدت ‪ ۴‬س��ال و ‪ ۱۷‬روز وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت حس��ن روحانی در دولت یازدهم بود‪ .‬پس از ان‬ ‫محمد ش��ریعتمداری از ‪ ۲۹‬مرداد ‪ ۱۳۹۶‬در نخستین‬ ‫س��ال دول��ت دوازدهم به س��اختمان خیابان س��میه‬ ‫نقل م��کان و تا ‪ ۲۸‬مهر ‪ ۱۳۹۷‬یعنی به مدت ‪ ۱‬س��ال و‬ ‫‪ ۱‬م��اه و ‪ ۲۹‬روز به عنوان وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫فعالیت کرد‪.‬‬ ‫با اس��تعفای محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬رض��ا رحمانی‬ ‫از ‪ ۵‬ابان ‪ ۱۳۹۷‬به س��اختمان س��میه رف��ت و روز ‪۲۲‬‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۹‬بعد از ‪ ۱‬س��ال و ‪ ۶‬م��اه و ‪ ۱۷‬روز با‬ ‫حکم حس��ن روحانی‪ ،‬حسین مدرس خیابانی به عنوان‬ ‫سرپرست این وزارتخانه معرفی شد‪ .‬مدرس خیابانی در‬ ‫مجم��وع ‪ ۱۵‬ماه به عنوان قائم مقام و سرپرس��ت وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فعالیت داشت که ‪ ۳‬ماه اخر ان‬ ‫پس از برکناری رضا رحمانی‪ ،‬به عنوان سرپرس��ت این‬ ‫وزارتخانه فعالیت می کرد‪.‬‬ ‫جلس��ه رای اعتماد مدرس خیابانی چهارشنبه هفته‬ ‫گذش��ته در مجلس شورای اس�لامی برگزار شد و اقای‬ ‫سرپرس��ت موفق به کس��ب رای اعتماد از مجلس نشد‪.‬‬ ‫برهمی��ن اس��اس روحانی جعفر س��رقینی را به عنوان‬ ‫سرپرس��ت وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت منصوب و‬ ‫معرفی کرد‪.‬‬ ‫در حکم رئیس جمهوری امده است‪« :‬براساس اصل‬ ‫‪ ۱۳۵‬قانون اساس��ی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق‬ ‫مدیریتی ارزش��مندتان در حوزه صنعت و بازرگانی‪ ،‬به‬ ‫موجب این حک��م جنابعالی را به «سرپرس��تی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت» منصوب می کنم‪».‬‬ ‫‹ ‹روزشمار اقدامات اقای سرپرست‬ ‫ن ‪ ۱۳۹۸‬در حکمی که ازسوی رضا رحمانی‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬بهم ‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت وقت ب��رای داریوش‬ ‫اس��ماعیلی صادر شد‪ ،‬سرقینی از معاونت امور معادن و‬ ‫صنایع معدنی رسما برکنار شد؛ هرچند عمر کاری وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز دیری نپایید و تنها بعد از ‪۵۱‬‬ ‫ت ‪ ۹۹‬وزیر‬ ‫روز از عزل س��رقینی و در تاریخ ‪ ۲۲‬اردیبهش ‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز برکنار شد‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫مجلس طرح گشایش‬ ‫اقتصادی را بررسی می کند‬ ‫بازگشت فوالدین‬ ‫جعفر سرقینی متولد س��ال ‪ ۱۳۳۷‬در شهرستان اهر استان اذربایجان شرقی و دارای دکترای‬ ‫کانه ارایی از دانش��گاه نیوساوت ولز استرالیا است‪ .‬معاون معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت کل معادن ایران‪ ،‬سرپرست شرکت اس��کوتک‪ ،‬مدیرعامل شرکت الومیینوم‬ ‫ای��ران (ایرالکو)‪ ،‬مدیر کل معادن و فلزات اذربایجان ش��رقی و مدیر کل دفتر برنامه ریزی وزارت‬ ‫معادن و فلزات از جمله س��وابق کاری او است‪ .‬سرقینی همچنین در دانشگاه های تهران و سهند‬ ‫به عنوان اس��تادیار تدریس کرده و دارای تالیفاتی در حوزه معدن اس��ت‪ .‬عضو موس��س انجمن‬ ‫مهندس��ی معدن و عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندس��ی معدن ایران نیز از دیگر سوابق‬ ‫حرفه ای او به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین تصمیم سرقینی‬ ‫یکی از مهم ترین تصمیمات س��رقینی در دورانی که‬ ‫تص��دی معاونت ام��ور معادن و صنای��ع معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را برعهده داشت‪ ،‬وضع عوارض‬ ‫‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۲۵‬درصدی بر صادرات مواد معدنی خام بود که‬ ‫از مهر ‪ ۱۳۹۸‬اجرایی ش��د‪ .‬وی معتقد بود وضع عوارض‬ ‫سبب می ش��ود ارزش افزوده بیش��تری از مواد معدنی‬ ‫در داخل کش��ور به دس��ت اید و این موضوع با تولیدات‬ ‫فوالدی نقش موثر خود را ایفا می کند و در حقیقت یک‬ ‫تصمیم هوشمندانه برای رونق تولید محسوب می شود‪.‬‬ ‫س��رقینی در ان زم��ان گفت��ه ب��ود‪ :‬دش��من برای‬ ‫جلوگیری از صادرات فوالد و فلزات ایران موانع بسیاری‬ ‫ایجاد کرد‪ ،‬اما برای صادرات سنگ اهن خام نه تنها هیچ‬ ‫محدودیتی ایجاد نکرده‪ ،‬بلکه کشتی های بی شماری را‬ ‫برای حمل مواد معدنی به منطقه اعزام کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫همین باره تشکل های مختلف معدنی مخالفت خود را با‬ ‫سیاست وضع عوارض اعالم کردند اما سرقینی در پاسخ‬ ‫ب��ه این افراد گفت‪ :‬واقعیت این اس��ت که تش��کل های‬ ‫صنفی هم��واره از منافع خود یا صن��ف دفاع می کنند‪،‬‬ ‫درحال��ی که دولت‪ ،‬منافع مردم را به عنوان اولویت خود‬ ‫در زمینه پیاده سازی سیاست های گوناگون مورد توجه‬ ‫قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می دهد‪ :‬تصمیم گیری برای وضع عوارض‬ ‫صادرات مواد معدنی به ویژه س��نگ اهن جنبه شخصی‬ ‫ندارد؛ چنانچه ایده شخصی مطرح بود به منظور حیات‬ ‫بلندم��دت صنعت ف��والد صادرات این م��اده معدنی را‬ ‫به طور کلی ممنوع می کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیمات بخش زغال سنگ‬ ‫ن ‪ ۱۳۹۸‬نی��ز در نام��ه ای ب��ه انجم��ن‬ ‫وی در بهم�� ‬ ‫زغال س��نگ ایران سیاست های جدید برای حوزه زغال‬ ‫س��نگ کش��ور را ابالغ کرد‪ .‬این سیاس��ت گذاری ها در‬ ‫بخش ایمنی معادن زغال س��نگ‪ ،‬امکان��ات زیربنایی‪،‬‬ ‫ارائه تسیهالت و‪ ...‬بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه به صنعت فوالد‬ ‫س��رقینی در مهر ‪ ۱۳۹۸‬درباره صنعت فوالد کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬امروز صنعت فوالد در کش��ور بومی ش��ده و این‬ ‫به علت زحمتی است که شرکت های داخلی کشیده اند‪.‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان توجه داشته باشند که صنعت‬ ‫فوالد جعبه سیاه نیست‪ ،‬شرکت های داخلی تمام راه ها‬ ‫و مسائل و مشکالت این صنعت را طی کرده اند‪ .‬سرقینی‬ ‫درب��اره تحری��م امریکا در حوزه فوالد ای��ران بیان کرد‪:‬‬ ‫این تحریم ها هوش��مندانه اس��ت‪ ،‬چراکه انها صادرات‬ ‫مواد اولیه را ازاد گذاش��ته اند اما جلوی صادرات فوالد را‬ ‫گرفته ان��د؛ از این رو با وضع عوارض به دنبال تامین مواد‬ ‫اولی��ه فوالد داخل هس��تیم و دولت بای��د در این زمینه‬ ‫هوشمندانه وارد عمل شود‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬برخی انتقاد‬ ‫می کنند که چرا مصرف س��رانه فوالد ایران پایین است؛‬ ‫این انتقاد بجاست اما به طور قطع مصرف فوالد در اینده‬ ‫در کشور باتوجه به بهس��ازی مناطق مسکونی افزایش‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬خوش��بختانه زنجیره ف��والد و مس در‬ ‫کشور تکمیل شده‪ ،‬چراکه کامل کردن زنجیره صنعت‬ ‫فوالد یکی از برنامه های اصلی اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹بورس کاال‬ ‫س��رقینی در خ��رداد ‪ ۱۳۹۸‬نیز درب��اره بورس کاال‬ ‫گف��ت‪ :‬از کارکرده��ای اصلی بورس کاال‪ ،‬کش��ف نرخ‬ ‫کاالها براساس عرضه و تقاضا است؛ به این ترتیب اینکه‬ ‫برخی ه��ا افزایش ی��ا کاهش نرخ ی��ک کاال را به بورس‬ ‫نس��بت می دهند‪ ،‬کارشناس��ی نیس��ت‪ .‬وی همچنین‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نقش بورس کاال در ایجاد ش��فافیت و تعادل‬ ‫بازار فوالد و فلزات به ویژه در ش��رایط بحرانی اخیر موثر‬ ‫بوده و هم اکنون نیز معامالت به شیوه مطلوب در جریان‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست های بازگشت ارز صادراتی‬ ‫س��رقینی در خرداد ‪ ۱۳۹۸‬نیز درباره حمایت وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت از صادرکنندگان این بخش‬ ‫گفت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به منظور حمایت‬ ‫از سیاست های بازگش��ت ارز صادراتی بخشنامه هایی‬ ‫را درباره س��نگ اهن‪ ،‬سیمان و برخی کاالهای معدنی‬ ‫از جمل��ه تعدیل نرخ پایه گمرکی محصوالت معدنی به‬ ‫گمرکات کش��ور اعالم کرده که برمبن��ای ان صادرات‬ ‫تنها ازس��وی شرکت تولیدی یا نماینده رسمی و قانونی‬ ‫ان امکان پذیر است‪.‬‬ ‫س��رقینی ادامه داد‪ :‬براس��اس این بخشنامه ها تنها‬ ‫ش��رکت های تولیدی یا نمایندگان قانونی انها صادرات‬ ‫خواهند داش��ت و البته ارز حاصل از صادرات را هم باید‬ ‫مطابق با تعهد به کش��ور بازگردانن��د؛ ضمن اینکه باید‬ ‫توجه داش��ت که صدور این بخش��نامه فقط در راستای‬ ‫شفاف س��ازی اس��ت و تجار و فعاالن اقتصادی به هیچ‬ ‫عنوان نباید نگران باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹خام فروشی مواد معدنی‬ ‫ت ‪ ۱۳۹۸‬درباره اقدامات وزارت‬ ‫سرقینی در اردیبهش ‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در جلوگیری از خام فروش��ی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از س��ال ‪ ۹۲‬ای��ن وزارتخانه اقداماتی را برای‬ ‫جلوگیری از خام فروش��ی مواد معدن��ی انجام داده و در‬ ‫دو دس��ته اصلی تقس��یم بندی کرد که یکی از ان موارد‬ ‫ایجاد محدودیت قانونی برای صادرات مواد خام معدنی‬ ‫بود و بدین منظور معافیت ه��ای مالیاتی صادرات مواد‬ ‫خام معدنی را برداشتیم و از طریق قانون و وضع عوارض‬ ‫حداقل ‪ 5‬درصدی بر صادرات مواد خام برای سال ‪ ۹۷‬و‬ ‫‪ ۸‬درصدی برای امسال و ‪ ۱۰‬درصدی برای سال اینده‪،‬‬ ‫خام فروشی را کنترل کردیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اقدام دوم ای��ن بود که زنجیره تولید فوالد‬ ‫را کامل کردیم و ام��روز زنجیره نامتوازن فوالد متوازن‬ ‫ش��ده‪ ،‬به طوری که کل زنجیره تولید فوالد که در سال‬ ‫‪ ۹۲‬ح��دود ‪ ۱۲۰‬میلی��ون تن ظرفیت داش��ت امروز به‬ ‫حدود ‪ ۲۱۰‬میلیون تن رس��یده و می توان گفت طی ‪5‬‬ ‫سال ‪ ۹۰‬میلیون تن به ظرفیت زنجیره فوالد افزوده شد‬ ‫که خود باعث کنترل صادرات سنگ اهن شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتشافات معدنی‬ ‫ت ‪ ۱۳۹۸‬تعری��ف پهنه های‬ ‫س��رقینی در اردیبهش�� ‬ ‫جدی��د معدنی را مهم ترین فعالی��ت اصلی این معاونت‬ ‫عنوان و اظهار کرد‪ :‬با انجام ژئوفیزیک هوایی و اقدامات‬ ‫زمین��ی و حفاری های اولیه و ب��ا تعریف پهنه ها و انجام‬ ‫عملیات اکتش��اف پهنه ها می��زان ذخایر معدنی فلزی‬ ‫کشف شده حدود ‪ 2‬برابر شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با تعریف پهنه ها از س��ال ‪ ۹۳‬تاکنون‬ ‫توانستیم س��رمایه ها را به سمت اکتشاف سوق دهیم و‬ ‫امروز س��رمایه گذاری خوبی در اکتشاف انجام و ذخایر‬ ‫خوبی هم کشف شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم ها و اجرای پروژه های معدنی‬ ‫سرقینی در مهر ‪ ۱۳۹۷‬گفت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در اجرای پروژه های معدنی خود به هیچ عنوان‬ ‫معطل نمی ماند و هر ش��رکتی ک��ه به دلیل تحریم ها از‬ ‫ایران خارج ش��ده یا قصد خروج دارد‪ ،‬با شرکت دیگری‬ ‫جایگزین خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬زمزم��ه خ��روج از بازار ای��ران به دلیل‬ ‫تحریم های تازه‪ ،‬اغاز شده و اگر در عمل اتفاقی بیفتد یا‬ ‫مدت زمانی از خروج شرکتی بگذرد‪ ،‬انگاه وزارتخانه در‬ ‫این زمینه به سرعت تصمیم گیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫غیرت ایرانی بر شکنجه پیروز است‬ ‫سالروز بازگشت ازادگان به کشور‬ ‫وزیر امور خارجه نوش��ت‪ :‬ازادگان ما‪ ،‬با ایس��تادگی و بردباری‬ ‫نشان دادند که انسانیت‪ ،‬ش��رف‪ ،‬غیرت و عزت ایرانی بر «شالق‬ ‫و ش��کنجه و انفرادی» پیروز اس��ت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬محمدجواد‬ ‫ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه به مناس��بت س��الروز بازگشت ازادگان‬ ‫س��رافراز به میهن در پیامی نوش��ت‪ :‬ازادگان ما‪ ،‬با ایس��تادگی و‬ ‫بردباری نش��ان دادند که انسانیت‪ ،‬شرف‪ ،‬غیرت و عزت ایرانی بر‬ ‫«شالق و شکنجه و انفرادی» پیروز است‪.‬‬ ‫متن این پیام بدین شرح است‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫تاریخ ایران و انقالب اس�لامی رشادت ها و افتخارات فراوان به‬ ‫خود دیده‪ ،‬اما تاریخچه ‪ 8‬سال دفاع جانانه شیرمردان و شیرزنان‬ ‫سرزمین مان‪ ،‬جایگاه ویژه ای دارد و در این تاریخچه افتخارافرین‪،‬‬ ‫ازادگان شجاع و غیرتمند که دوری و شکنجه و ناجوانمردی های‬ ‫رژیم بعث را به جان خریده و ازادگی مردم ایران را نشان دادند‪،‬‬ ‫نقشی بی بدیل و شاخص دارند‪.‬‬ ‫ازادگان ما‪ ،‬با ایس��تادگی و بردباری نش��ان دادند که انسانیت‪،‬‬ ‫ش��رف‪ ،‬غیرت و عزت ایرانی بر «ش�لاق و ش��کنجه و انفرادی»‬ ‫پیروز است‪.‬‬ ‫سالروز بازگشت ازادگان سرافراز گرامی باد‪.‬‬ ‫رئی��س مجل��س‬ ‫شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫ق��رار ب��ر این اس��ت‬ ‫که چند کمیس��یون‬ ‫مجلس طرح گشایش‬ ‫اقتص��ادی را م��ورد‬ ‫بحث و بررسی دقیق‬ ‫قرار دهند و نتیجه را ارائه کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خانه مل��ت‪ ،‬محمدباق��ر قالیباف‬ ‫در ابتدای جلس��ه علنی دیروز مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬گفت‪ :‬در جلس��ه غیرعلن��ی مجلس‪،‬‬ ‫فروش اوراق س��لف نفت��ی که در دس��تور کار‬ ‫ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی اس��ت‪ ،‬مورد‬ ‫بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی بیان ک��رد‪ :‬باتوجه به اینکه این مس��ئله‬ ‫در دس��تور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ ،‬الزم بود همه نمایندگان هم درباره این‬ ‫موضوع نظرات خود را مطرح کنند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اس�لامی تصریح کرد‪:‬‬ ‫روس��ای کمیس��یون های اقتص��ادی و برنامه و‬ ‫بودج��ه مجلس گزارش��ی درباره ای��ن موضوع‬ ‫ارائه کردند و قطعا جمع بندی های این جلس��ه‬ ‫می تواند در تصمیم گیری شورای عالی هماهنگی‬ ‫اقتصادی تاثیرگذار باش��د‪ .‬قالیب��اف افزود‪ :‬قرار‬ ‫بر این ش��د که کمیس��یون های انرژی‪ ،‬برنامه و‬ ‫بودجه و اقتصادی به طور جداگانه یا مش��ترک‬ ‫این مسئله را مورد رسیدگی قرار دهند و نهایی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با اش��اره به برگ��زاری کنکور‬ ‫سراسری در هفته جاری گفت‪ :‬در بخش دیگری‬ ‫از جلس��ه غیرعلنی قرار بر این ش��د باتوجه به‬ ‫اینک��ه پایان این هفته کنکور سراس��ری برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬برخی اعضای کمیسیون های بهداشت‬ ‫و درم��ان و ام��وزش در حوزه ه��ای انتخابی��ه‬ ‫خودشان بر روند برگزاری کنکور نظارت داشته‬ ‫باش��ند و توجه کنن��د پروتکل های بهداش��تی‬ ‫به صورت دقیق رعایت شود‪.‬‬ ‫بررسی پیش فروش نفت‬ ‫در جلسه غیرعلنی مجلس‬ ‫نا یب ر ئی��س‬ ‫کمیس��یون برنام��ه و‬ ‫بودجه مجلس گفت‪:‬‬ ‫نماین��دگان مجل��س‬ ‫ش��ورای اس�لامی در‬ ‫جلس��ه ای غیرعلن��ی‬ ‫موض��وع پیش فروش‬ ‫نفت را بررسی کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬محمدرض��ا میرتاج الدینی‪،‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬نمایندگان در‬ ‫جلس��ه غیرعلنی دی��روز موض��وع پیش فروش‬ ‫نف��ت و همچنین اوراق فروش نفت را بررس��ی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬محمدرض��ا پورابراهیمی در این‬ ‫جلسه برای نمایندگان سخن گفت و محمدباقر‬ ‫قالیباف‪ ،‬رئیس مجلس شورای اسالمی گزارشی‬ ‫در این باره به نمایندگان ارائه کرد‪.‬‬ ‫خطیب زاده سخنگوی‬ ‫وزارت امور خارجه شد‬ ‫مراس��م تودی��ع و‬ ‫معارف��ه س��خنگوی‬ ‫سابق و جدید وزارت‬ ‫امور خارجه با حضور‬ ‫محمدج��واد ظری��ف‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر در‬ ‫این مراس��م س��عید‬ ‫خطی��ب زاده به عن��وان جانش��ین س��یدعباس‬ ‫موسوی س��خنگوی س��ابق وزارت امور خارجه‬ ‫که به عنوان سفیر جدید کشورمان در جمهوری‬ ‫اذربایجان انتخاب ش��ده‪ ،‬به عنوان س��خنگوی‬ ‫جدید دستگاه دیپلماسی معرفی شد‪.‬‬ ‫خطی��ب زاده دوازدهمین س��خنگوی وزارت‬ ‫ام��ور خارجه و پنجمین س��خنگوی دس��تگاه‬ ‫دیپلماس��ی در دوران وزارت محمدجواد ظریف‬ ‫اس��ت و پی��ش از ای��ن معاون پژوهش��ی مرکز‬ ‫مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫در بخ��ش نخس��ت این یادداش��ت به توان‬ ‫بخ��ش خصوص��ی در تامین نی��از بخش های‬ ‫مختل��ف ان��رژی پرداخت��ه و مطرح ش��د که‬ ‫براساس براوردهای صورت گرفته بیش از ‪۸۰‬‬ ‫درصد لوازم و تجهی��زات موردنیاز بخش های‬ ‫مختلف حوزه انرژی و صنعت پتروش��یمی با‬ ‫تکی��ه بر توان فعاالن بخش خصوصی و تولید‬ ‫داخل تامین می شود‪ .‬همانگونه که وزیر نفت‬ ‫هم اشاره داش��تند فقط در زمینه پتروشیمی‬ ‫شاهد تحول بسیار بزرگی هستیم که می تواند‬ ‫بخش��ی از فاصله گرفتن از صادرات نفت خام‬ ‫را از طریق تولید فراورده های باارزش جبران‬ ‫کن��د‪ .‬این به نوبه خود ی��ک تحول همه جانبه‬ ‫و موث��ر ب��رای توس��عه صنعت نف��ت به ویژه‬ ‫پتروشیمی به ش��مار می رود‪.‬در بیان دستیابی‬ ‫به توسعه اقتصادی با استفاده از ظرفیت های‬ ‫بخش خصوصی در حوزه انرژی به چند مثال‬ ‫ام��اری اش��اره می شود‪.‬براس��اس امار بخش‬ ‫خصوصی در اجرای پروژه های باالدستی توان‬ ‫بی��ش از ‪ ۷۵‬درصدی‪ ،‬در اج��رای پروژه های‬ ‫میان دس��تی توان ‪ ۷۰‬درص��دی و در اجرای‬ ‫پروژه ه��ای پایین دس��تی توان بی��ش از ‪۸۵‬‬ ‫درصدی دارد و اجرای این طرح ها با استفاده‬ ‫از ت��وان و ظرفیت بخش خصوصی امکان پذیر‬ ‫است‪.‬در بخش پتروشیمی و توسعه این صنعت‬ ‫می توان گفت به رش��د قابل توجه ارزاوری در‬ ‫این صنعت دس��ت یافته ایم؛ چنانچه ارزاوری‬ ‫صنع��ت پتروش��یمی قابلیت افزای��ش از ‪۱۱‬‬ ‫میلیارد دالر کنونی به ‪ ۲۵‬میلیارد دالر تا سال‬ ‫این��ده و ‪ ۳۷‬میلیارد دالر تا ‪ ۱۴۰۴‬را دارد که‬ ‫در ص��ورت تحقق می توان به تحول بزرگ در‬ ‫تولید ملی و ارزاوری دست یافت‪.‬توجه داشته‬ ‫باشیم که دستیابی به امار و ارقام فوق نیاز به‬ ‫اتحاد همه جانبه و ملی دارد و تنها در صورت‬ ‫مش��ارکت گروهی و با استفاده از ظرفیت های‬ ‫ایج��ادی در بخش خصوصی عمل��ی خواهد‬ ‫ب��ود‪.‬دو دهه اخی��ر گرچه ظرفیت س��ازی در‬ ‫ساخت وس��از و اجرای طرح ها در کشور چند‬ ‫برابر ش��ده اما نبود توجه جدی به استفاده از‬ ‫ظرفیت ه��ای بخش خصوصی در حوزه انرژی‬ ‫ضمن وارد اوردن خس��ارت های عمده به این‬ ‫بخش موجب فرار مغزها در این حوزه ش��ده‬ ‫است‪.‬براس��اس امار ارائه شده ازسوی معاونت‬ ‫علمی فن��اوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬از س��ال‬ ‫گذش��ته تاکنون بیش از ‪ ۱۱۰۰‬نخبه کش��ور‬ ‫در زمینه ه��ای تخصصی مختلف از حوزه های‬ ‫فعالیتی خود دور ش��ده یا به خارج از کش��ور‬ ‫مهاج��رت کرده ان��د که این موض��وع یکی از‬ ‫تهدیدهای جدی برای حوزه انرژی به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬شناس��ایی و بکارگی��ری نخب��گان و‬ ‫فرهیخت��گان ح��وزه ان��رژی به وی��ژه صنعت‬ ‫پتروش��یمی در کشور را می توان به عنوان یک‬ ‫واقعیت انکارناپذیر در صحنه توسعه اقتصادی‬ ‫مورد توجه قرار داد تا ش��اهد جهش بزرگ در‬ ‫صنعت پتروش��یمی باشیم که قابلیت افزایش‬ ‫ظرفیت فعلی تا ‪ 2‬برابر را دارد‪.‬برای تحقق این‬ ‫هدف بخش های دولتی پس از سرمایه گذاری‬ ‫تنها به عنوان سرمایه گذار باید ناظر بر عملکرد‬ ‫بخ��ش خصوصی مج��ری باش��ند‪ ،‬چراکه با‬ ‫تحقق این سیاست و بهره گیری از ظرفیت ها‬ ‫و ت��وان بخش خصوصی می توان با بکارگیری‬ ‫س��رمایه های س��رگردان (مالی‪ ،‬تجهیزاتی و‬ ‫نیروی انس��انی) کش��ور را برای جهش سوم‬ ‫رش��د و تعالی پتروش��یمی ها در سال ‪۱۴۰۴‬‬ ‫اماده کرد‪.‬‬ ‫داده ه��ای اماری نش��ان می ده��د در حال‬ ‫ حاض��ر فق��ط کمت��ر از یک چه��ارم بخ��ش‬ ‫خصوصی در حوزه انرژی اش��تغال مس��تقیم‬ ‫دارند و نزدیک س��ه چهارم نیروهای فعال در‬ ‫ای��ن بخش در حداقل یا س��ردرگمی کاری و‬ ‫اقتصادی به سر می برند‪.‬‬ ‫در کنار تمام این موارد باید به شوک وارده‬ ‫به صنعت نفت و س��قوط قیم��ت این کاالی‬ ‫استراتژیک در بازارهای جهانی به دنبال تداوم‬ ‫شیوع ویروس کرونا نیز توجه داشت‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن صنع��ت پتروش��یمی گرچه‬ ‫در مقطع��ی دچار ش��وک اقتصادی ش��د اما‬ ‫براس��اس اخری��ن اطالعات و اماره��ای ارائه‬ ‫شده به ویژه ازس��وی اژانس بین المللی انرژی‬ ‫و س��ایر پایگاه های بین المللی‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫در م��دار باالترین ضریب رش��د اقتصادی در‬ ‫مقایس��ه با س��ایر فعالیت های ح��وزه انرژی‬ ‫قرار گرفته است؛ بنابراین صنعت پتروشیمی‬ ‫در کش��ورهای دارن��ده ای��ن مناب��ع می تواند‬ ‫جبران کننده بخشی از ضریب کاهنده خالص‬ ‫تولید ملی باشد‪.‬‬ ‫ملت ایران‬ ‫به صالبت ازادگان‬ ‫گرانقدر خود می بالد‬ ‫‪ ۲۶‬مرداد یاداور بازگشت سرافرازانه ازادگان به میهن در سال ‪۱۳۶۹‬‬ ‫و فرصتی برای مرور رشادت های این غیورمردان است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری به مناس��بت س��الروز ورود غرورافری��ن ازادگان به‬ ‫میهن اس�لامی در پیامی به کنگره ملی «الماس های درخشان» تاکید‬ ‫کرد ملت قدرش��ناس ایران به والیتمداری‪ ،‬استواری و صالبت ازادگان‬ ‫گرانقدر خود می بالد و به مقام صبر و اس��تقامت این اسوه های پایداری‬ ‫درود می فرستد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاست جمهوری‪ ،‬در متن پیام حسن‬ ‫روحانی که توس��ط س��عید اوحدی‪ ،‬معاون رئیس جمه��وری و رئیس‬ ‫بنیاد ش��هید و امور ایثارگران در کنگره ملی «الماس های درخش��ان»‬ ‫قرائت شد‪ ،‬امده است‪ ۲۶« :‬مرداد یاداور بازگشت غرورافرین ازادگان‬ ‫همیشه سرافراز به میهن اسالمی‪ ،‬فرصت مغتنمی است تا به یاد بیاوریم‬ ‫که اس��تقالل و امنیت امروز کش��ور‪ ،‬مرهون پایمردی و مجاهدت های‬ ‫خاموش راست قامتانی است که در سنگر دفاع از نظام و کشور شجاعانه‬ ‫جنگیدند و ش��ب های تلخ و پردرد اسارت در اردوگاه های مخوف رژیم‬ ‫بعث��ی را مردانه ت��اب اوردند تا به «الماس های درخش��ان» ازادگی و‬ ‫پایداری تبدیل شده و جهانی را مبهوت خویش کنند‪.‬‬ ‫ملت قدرش��ناس ایران که س��ال های زیادی را در کنار خانواده های‬ ‫این عزیزان در چش��م انتظاری سپری کرد‪ ،‬به والیتمداری‪ ،‬استواری و‬ ‫صالب��ت ازادگان گرانقدر خود می بالد و به مقام صبر و اس��تقامت این‬ ‫اسوه های پایداری درود می فرستد‪».‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‬ ‫تحقق جهش تولید‬ ‫در صنایع کوچک‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1589‬‬ ‫پیاپی ‪2907‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬گمرک و همکاری زنجیره تامین در هفته اینده‬ ‫همزمان با تعطیالت تابستانی این خودروساز‪ ،‬تکمیل و تجاری سازی ‪۳۵‬‬ ‫هزار خودرو از خودروهای دارای کسری در دستور کار قرار می گیرد‪.‬‬ ‫تخصی��ص نیافتن ارز مورد نیاز قطعه س��ازان‪ ،‬منجر به تامین نش��دن‬ ‫قطع��ات خارجی م��ورد نیاز و در نتیجه تولید خودرو با کس��ری قطعات‬ ‫خواهد شد که در ادامه‪ ،‬شمارگان تولید خودروسازان را با کاهش روبه رو‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫پرونده چالش های قطعه سازان روی میز مجلسی ها‬ ‫قطعه سازان امیدوارند با اصالح برخی قوانین از بار مشکالت شان کاسته شود‬ ‫در نشس��ت های چند ماه گذشته قطعه سازان با نمایندگان مجلس یازدهم‪۶ ،‬پیشنهاد‬ ‫ب��رای اصالح برخ��ی قوانین جاری و تدوین مقررات جدید به مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫ارائه ش��ده اس��ت‪ .‬قطعه س��ازان امیدوارند با طرح این پیش��نهادات‪ ،‬مش��کالت صنعت‬ ‫خودرو سازی با تصمیم گیری مجلس حل شود‪ .‬این پیشنهادات عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اصالح شیوه قیمت گذاری خودرو و واقعی شدن قیمت ان برای امکان اصالح قیمت‬ ‫قطعات؛ در این زمینه قطعه سازان پیشنهاد کردند قیمت خودرو متناسب با نرخ نهاده های‬ ‫تولید ان واقعی ش��ود که در این صورت امکان اصالح قیمت قطعات وجود خواهد داشت‪،‬‬ ‫اما در صورت تداوم سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو از سوی شورای رقابت‪ ،‬قیمت‬ ‫مواد اولیه داخلی و ارز مورد نیاز صنعت خودرو نیز به طور دستوری تعیین شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اجرایی شدن بسته های مشوق ساخت داخل برای ترغیب سرمایه گذاری در صنعت‬ ‫قطعه سازی و تعمیق ساخت داخل به منظور کاهش وابستگی به واردات؛‬ ‫دغدغه بزرگ قطعه سازان‬ ‫برهمی��ن اس��اس‪،‬‬ ‫هفته گذش��ته نشس��ت‬ ‫هم اندیش��ی انجم��ن‬ ‫همگ��ن‬ ‫صنای��ع‬ ‫قطعه سازی و نمایندگان‬ ‫کمیس��یون صنای��ع‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫و مس��ئوالن گم��رک با‬ ‫هدف بررس��ی چالش ها و گلوگاه های رش��د تولید‬ ‫برگزار شد‪ .‬در این نشست‪ ،‬ضمن اشاره به تخصیص‬ ‫نیافتن ارز ازسوی بانک مرکزی‪ ،‬افزایش قیمت مواد‬ ‫اولی��ه در عین ثابت ماندن قیمت قطعات و مش��کل‬ ‫تامی��ن نقدینگی موردنی��از صنعت قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور‪۳ ،‬چالش اصلی و مشکل این صنعت مطرح‬ ‫ش��د‪ .‬محمدرضا نجفی منش‪ ،‬رئیس انجمن صنایع‬ ‫همگن قطعه سازی با بیان اینکه بزرگ ترین دغدغه‬ ‫قطعه س��ازان کش��ور‪ ،‬مش��کل تامی��ن نقدینگی و‬ ‫دریافت ه��ای انهاس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪۸‬ماه اس��ت‬ ‫تامین نقدینگی و وصول مطالبات قطعه سازان دچار‬ ‫مشکل و س��بب گرفتاری واحدها شده است‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه باوجود افسارگسیخته شدن قیمت مواداولیه‬ ‫ت قطعات‬ ‫که به س��رعت به روز می ش��وند‪ ،‬ام��ا قیم ‬ ‫همچن��ان ثابت می ماند‪ .‬وی ک��ه صحبت های خود‬ ‫را به ارائه مش��کالت به صورت تیتروار بس��نده کرد‪،‬‬ ‫توضیح و تش��ریح مسائل را به اعضای انجمن همگن‬ ‫واگذار کرد و از نمایندگان حاضر در مجلس شورای‬ ‫اسالمی و مسئوالن گمرک جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫درخواس��ت هم اندیش��ی و هم فکری برای کاهش و‬ ‫از بین بردن چالش های پیش رو این صنعت کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫صنعت قطعه سازی در چند س�ال گذشته‪ ،‬متاثر از تحریم های‬ ‫خارج�ی و به تازگ�ی تحت تاثیر ش�یوع کرونا روزهای دش�واری‬ ‫را پشت س�ر می گ�ذارد‪ ،‬صنعتی ک�ه به دلیل ارتباط مس�تقیم و‬ ‫تنگاتنگ ب�ا خودروس�ازی از تالطمات این صنع�ت نیز بی بهره‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬قطعه س�ازی‪ ،‬صنعتی ب�ا ‪ ۵۵۰‬هزار نیروی کار‬ ‫از سال ‪ ۹۷‬تاکنون با نوسان باالی تعلیق به دلیل مشکالت تامین‬ ‫نقدینگی روبه رو بوده اند‪ .‬بخشی از نیروهای تعلیق شده با تزریق‬ ‫‪۴‬هزار میلیارد تومان تس�هیالت در پایان س�ال ‪ ۹۷‬و بخش�ی از‬ ‫تسهیالت ‪ ۵‬هزار میلیارد تومانی در سال ‪ ۹۸‬به طور موقت به کار‬ ‫بازگش�تند و براوردها حاکی اس�ت با ادامه نهضت ساخت داخل‬ ‫قطعات خودرو و تحقق شعار سال ‪ ،۹۹‬باقیمانده نیروهای تعلیق‬ ‫یا تعدیل ش�ده در زنجیره تامین به س�ر کار بازگردند‪ .‬براس�اس‬ ‫اخبار منتشرشده‪ ،‬اکنون از هزار و ‪ ۲۰۰‬قطعه ساز رسمی فعال در‬ ‫رده های ‪ ۲ ،۱‬و ‪ ۳‬حدود ‪ ۴۰۰‬واحد تعطیل و نیمه تعطیل هس�تند‪.‬‬ ‫در این زمینه ش�اهدیم اصالح قیمت های فروش قطعات با وجود‬ ‫ش چندباره قیمت م�واد اولیه و نهاده ه�ای تولید به موقع‬ ‫افزای� ‬ ‫انجام نمی ش�ود‪ .‬با روی کار امدن مجلس یازدهم قطعه س�ازان‬ ‫امیدوارن�د با اصالح برخی قوانین یا تدوین بعضی مقررات‪ ،‬از بار‬ ‫مشکالت این صنعت کاسته شود‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪ - ۳‬تس��هیل تامین مواد اولیه داخلی شامل محصوالت پتروشیمی ‪ ،‬فلزی و‪ ...‬به قیمت‬ ‫مناسب خارج از بورس به گونه ای که خودروسازان امکان خرید مستقیم به قیمت مناسب‬ ‫از تولیدکنندگان را داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬اص�لاح قانون مالیات ارزش اف��زوده به مالیات بر مص��رف در زنجیره تامین خودرو‬ ‫به گونه ای که کل مالیات بر مصرف ازس��وی خودروس��از و در زمان تس��ویه با مشتری به‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی پرداخت شود و قطعه س��ازان از گردونه محاسبه و پرداخت مالیات‬ ‫به دلیل عدم وصول به موقع مطالبات شان خارج شوند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬تدوی��ن مقررات و قوانین مقابله با تخریب تولی��د داخلی به منظور حمایت از تولید‬ ‫داخل؛‬ ‫‪ -۶‬انجماد اصل بدهی بانکی خودروسازان و قطعه سازان به نظام بانکی و فقط پرداخت‬ ‫بهره بانکی مربوط‪.‬‬ ‫راه نجات صنعت خودرو‬ ‫عزت اهلل اکبری تاالرپشتی‪،‬‬ ‫رئیس کمیس��یون صنایع و‬ ‫مع��ادن در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در ارائه راهکارهای‬ ‫خ��ود در راس��تای رف��ع‬ ‫مش��کالت قطعه س��ازان‪،‬‬ ‫ضمن اش��اره به فرمایش��ات‬ ‫رهب��ر معظم انق�لاب درباره‬ ‫ال��زام ورود و نقش افرین��ی بخ��ش خصوصی در عرصه‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬راه نجات صنعت خودروس��ازی را واگذاری‬ ‫ان به بخش خصوصی دانس��ته و گفت‪ :‬دولت باید سهام‬ ‫خود در خودروس��ازی ها را واگذار کرده و از میدان کنار‬ ‫رود تا بخش خصوصی وارد عمل ش��ده و ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی ق��درت رقابت با دنیا را داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫دول��ت باید حمایت الزم از صنعت را داش��ته باش��د‪ ،‬اما‬ ‫تصدی گ��ری در کار نباش��د‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬چرا باید‬ ‫ش��رایط به گونه ای باشد که قطعه ساز با وجود مشکالت‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬به موق��ع و در زمان مش��خص قطعات الزم‬ ‫خودروس��ازان را تحویل دهد‪ ،‬ام��ا مطالبات خود را بعد‬ ‫از ماه ه��ا دریافت کند؟! باور و اعتقاد من این اس��ت که‬ ‫مردم و بخش خصوصی باید وارد اقتصاد کش��ور شوند‪.‬‬ ‫ب��ا حضور بخ��ش خصوص��ی در اقتصاد اث��ر تحریم ها‬ ‫کمرنگ ت��ر خواهد ش��د‪ .‬نماین��ده مردم ته��ران‪ ،‬ری‪،‬‬ ‫شمیرانات و اسالمش��هر‪ ،‬با بیان اینکه وجود انجمن ها‪،‬‬ ‫سبب ایجاد همبس��تگی میان قطعه سازان خواهد بود‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در این انجمن هاست که مشورت الزم انجام و‬ ‫راهکارهای مناسب ارائه می شود‪ .‬حتی همین ها هستند‬ ‫که می توانند شخصی توانمند را به عنوان گزینه ای برای‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معرفی کنند‪.‬‬ ‫قطعه س��ازان ‪ ۴‬مورد دیگر را نیز عنوان می کنند که به باور انها از مش��کالت قابل حل با‬ ‫سیاست گذاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت و همکاری خودروسازان است که عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬افزایش بدون قید و ش��رط دس��ت کم ‪ ۶۵‬درصدی علی الحس��اب میانگین قیمت‬ ‫قطعات خودرو؛‬ ‫‪ -۲‬انتقال بدهی های دولتی قطعه س��ازان به خودروسازان و تجمیع و انجماد یک ساله‬ ‫بدهی های دولتی صنعت خودرو به س��ازمان تامین اجتماعی‪ ،‬سازمان امور مالیاتی و‪ ...‬یا‬ ‫تقسیط بلندمدت با اقساط قابل پرداخت و بخشودگی جرایم؛‬ ‫‪ -۳‬تامین کس��ری نقدینگی قطعه س��ازان به مبلغ ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان برای تحقق‬ ‫جهش تولید؛‬ ‫‪ - ۴‬تخصی��ص ارز کافی به صنعت خودرو و در صورت امکان صدور مجوز واردات بدون‬ ‫انتقال ارز‪.‬‬ ‫تحویل قطعات زیر قیمت واقعی‬ ‫ارش محبی ن��ژاد‪ ،‬دبیر انجمن صنایع همگن نیروی محرکه و‬ ‫قطعه س��ازی کشور نیز با اشاره به مشکل جلب رضایت و اعتماد‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اس�لامی به وزیر پیشنهادی صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت (حس��ین مدرس خیابانی)‪ ،‬از دولت و نمایندگان‬ ‫مجلس خواس��ت تا با مش��ایعت و تعامل مهربان ت��ر با یکدیگر‬ ‫هم��کاری کنند تا ای��ن وزارتخانه ای که دو ب��ال مهم تجارت و‬ ‫تولید است و فعالیت ان در نهایت به جهش تولید ختم می شود‪،‬‬ ‫بی سرپرس��ت و بی یاور نماند و هرچه س��ریع تر این موضوع حل‬ ‫ش��ود‪ .‬وی ضمن تاکید براینکه‪ ،‬درحال حاضر ‪ ۳‬مش��کل اصلی گریبانگیر‬ ‫صنعت قطعه سازی کشور شده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬نخستین موضوع در بحث قرارداد‬ ‫قطعه سازان با خودروسازان است که قسمت شیرین ان‪ ،‬بحث قیمت است‬ ‫و خواس��ت انجمن همگن قطعه سازی کشور این است که قیمت براساس (‬ ‫مثبت و منفی ‪۱۰‬درصد) نرخ نهاده های تولید‪ ،‬ش��ناور باشد‪ .‬در این زمینه‬ ‫پیش��نهاداتی مطرح ش��ده که هر ‪ ۳‬ماه یک بار بازنگ��ری در قیمت ها انجام‬ ‫شود که به طور قطع بهتر از وضعیت فعلی است که ساالنه انالیز قیمت رخ‬ ‫دهد‪ .‬چنانچه غیر از بازنگری قیمت ها باشد‪ ،‬ادامه فعالیت محال خواهدبود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی کش��ور یاداور شد‪ :‬مسئوالن توجه‬ ‫داش��ته باشند که همچنان مبنای محاسبه نرخ ارز در قرارداد قطعه سازان‪،‬‬ ‫همان ‪ ۱۱‬هزار تومان است‪ .‬چنانچه اکنون نیز بخواهند قیمت ها را تجدید‬ ‫کنند‪ ،‬میانگین افزایش قیمت قطعه سازی ‪ ۶۵‬درصد خواهد بود‪ .‬در نتیجه‬ ‫هر قطعه ای که ما تحول می دهیم‪ ۶۵ ،‬درصد به نس��بت قیمت های واقعی‬ ‫«زیرفروشی» می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه ارباب‪ -‬رعیتی برداشته شود‬ ‫این عضو انجمن قطعه سازان کشور تصریح کرد‪ :‬در این شرایط‪ ،‬خواست‬ ‫م��ا اصالح قراردادها عالوه بر ابعاد قیمت‪ ،‬در ابعاد تعهدات دوجانبه اس��ت‪.‬‬ ‫دیگ��ر باید نگاه ارباب‪-‬رعیتی میان خودروس��از و قطعه س��از تغییر کند و‬ ‫رابطه برد‪-‬برد جایگزین ش��ود‪ .‬کما اینکه یکی دوبار در پروژه پژو سیتروئن‬ ‫به طورجداگانه سعی شد این اتفاق بیفتد و تجربه شد‪ .‬خودروساز اعالم کرد‬ ‫راس زمان ‪ ۳‬ماه‪ ،‬قطعه س��از مطالبات خ��ود را دریافت می کند و اگر قطعه‬ ‫تحویل نش��د‪ ،‬قطعه ساز مش��مول جریمه خواهد شد و چنانچه‬ ‫در موعد مقرر من خودروس��از نیز ب��ه تعهد خود عمل نکردم و‬ ‫پول قطعه س��از را پرداخت نکردم‪ ،‬جریمه خواهم پرداخت و این‬ ‫اتفاق نیز افتاد‪ .‬بنابراین باید این سیستم تعهدات دوجانبه شکل‬ ‫بگیرد که باعث خواهد ش��د زنجیره تامی��ن وفادار و پرانگیزه ای‬ ‫برای خودروس��از ایجاد شود‪ .‬وی اعالم کرد‪ :‬میزان مطالبات کل‬ ‫زنجیره تامین داخلی از خودروس��ازان کش��ور ح��دود ‪ ۳۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اس��ت که ‪ ۱۴‬ه��زار میلیارد توم��ان از این رقم‪،‬‬ ‫مطالبات معوق به اصطالح ‪ ۱۲۰‬روز گذش��ته اس��ت‪ .‬حدود ‪ ۸۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان از اعتبار خود قطعه س��ازان چک خرید دین برای ‪ ۶‬ماه دیگر داده اند‬ ‫که قطعه س��از در اختیار بانک قرار داده و از اعتبار خود پول دریافت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته تاریخ چک ها به تازگی یک ساله شده و جایی هم شنیدیم که‬ ‫دوستان خودروساز درخواست تاریخ ‪ ۱۸‬ماهه هم داشته اند؛ بنابراین ‪۶۰۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان دیگر همچنان سررس��ید گذش��ته طلبکار هستیم‪ .‬وی در‬ ‫پایان تاکید کرد‪ :‬باتوجه به اینکه کش��ور با کمبود ارز روبه رو است‪ ،‬ساخت‬ ‫داخل مشکل را حل خواهد کرد‪.‬‬ ‫سخن اخر‪...‬‬ ‫قطعه سازان معتقدند مشکل قیمت گذاری خودرو و به تبع ان قیمت گذاری‬ ‫قطعات‪ ،‬حل و فصل مشکل نقدینگی است‪ .‬به اعتقاد انها‪ ،‬اگر این مهم اتفاق‬ ‫بیفتد‪ ،‬سایر اصالحات ساختاری را می توان به تدریج و مرور زمان انجام داد‪.‬‬ ‫بررسی امار تولید خودرو در ‪ ۳‬ماه نخست امسال و تولید ‪ ۲۱۶‬هزار و ‪۸۴۱‬‬ ‫خودرو از سوی خودروسازان از ابتدای امسال تا پایان خرداد‪ ،‬حاکی از تالش‬ ‫مضاعف خودروس��ازان و قطعه سازان برای تحقق شعار سال است‪.‬اماری که‬ ‫در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذش��ته (تولید ‪ ۱۹۹‬هزار و ‪ ۵۶۴‬خودرو) ‬ ‫رش��د ‪ ۸.۷‬درصدی را نش��ان می دهد و تداوم ان تا پایان سال‪ ،‬عنایت ویژه‬ ‫مسئوالن دولتی و نمایندگان خانه ملت را می طلبد‪.‬‬ ‫فقر عمیق‬ ‫نظری‪-‬‬ ‫کاربردی‬ ‫یادداشت‬ ‫تکمیل همه‬ ‫خودروهای‬ ‫ناقص با ترخیص‬ ‫قطعات از گمرک‬ ‫انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان‬ ‫ته��ران اعالم کرد قادر به تکمیل و تجاری س��ازی همه خودروهای ناقص‬ ‫باقیمانده در کف پارکینگ خودروس��ازان با ترخی��ص قطعات مربوط از‬ ‫گمرک هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬براساس اخرین امارها‪ ،‬اکنون ‪ ۱۵۰‬هزار خودرو در کف‬ ‫پارکینگ های دو خودروس��از بزرگ کش��ور (ایران خودرو و سایپا) وجود‬ ‫دارد که هر یک از انها با کس��ری در چند قطعه روبه رو بوده و به همین‬ ‫دلیل تجاری نشده اند‪ .‬براس��اس گزارش انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرو محرکه و قطعه س��ازان خودرو اس��تان تهران‪ ،‬قطعات مورد نیاز همه‬ ‫این خودروها وارد ش��ده و در گمرکات کش��ور موجود اس��ت‪ ،‬اما منتظر‬ ‫تخصیص ارز از س��وی بانک مرکزی اس��ت‪ .‬این مقام صنف��ی تاکیدکرد‪:‬‬ ‫چنانچه مشکل تخصیص ارز حل شود‪ ،‬قطعات به سرعت به خطوط تولید‬ ‫رسیده و نواقص ها خودروها برطرف خواهند شد‪.‬‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬مدیرعامل ایران خودرو اعالم ک��رده بود حمایت وزارت‬ ‫‪3‬‬ ‫بانک های ایران در‬ ‫ترازوی«بال»‬ ‫جایگاهی ندارند‬ ‫سیدمحمد بحرینیان‬ ‫پژوهشگر توسعه صنعت‬ ‫ما گرفت��ار فقر عمیق نظری‪ -‬کاربردی هس��تیم‪.‬‬ ‫هم��ه نظری��ات را می دانیم‪ ،‬اما بلد نیس��تیم چگونه‬ ‫انه��ا را کارب��ردی کنیم‪ .‬ما نیاز داش��تیم و هنوز هم‬ ‫داری��م ک��ه خرده دانش هایم��ان را روی هم بریزیم‬ ‫هم��ان کاری که کره ای ها کردن��د؛ نخبه ها را جذب‬ ‫کردند تا به ش��رایط س��امان دهند‪ .‬داده های اماری‬ ‫متعددی از واحدهای صنعت��ی و واحدهای در حال‬ ‫بهره برداری داریم‪ .‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد این واحدها در‬ ‫سطح فناوری متوسط رو به پایین هستند‪ .‬دولت های‬ ‫ما نگران تولید نیس��تند‪ .‬یک مثال س��اده می زنم‪ .‬از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۴۶‬امار مانده تس��هیالت را در نظام بانکی‬ ‫داریم‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۸۴‬قبل از شروع تحریم ها سهم‬ ‫صنعت و معدن از مانده تس��هیالت ‪ ۳۳.۴‬درصد بود‪.‬‬ ‫با ش��روع تحریم ها در س��ال ‪ ۸۵‬این س��هم به ‪۳۱.۶‬‬ ‫درصد کاهش می یابد و همچن��ان از ان پس به طور‬ ‫مزمن کاهشی شده و در سال ‪ ۱۳۹۵‬به ‪ ۱۸.۵‬درصد‬ ‫می رسد‪ .‬یا سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیالت‬ ‫از ‪ ۱۶‬درصد در س��ال ‪ ۸۴‬به طور مزمن کاهش یافته‬ ‫تا به ‪ ۸.۸‬درصد در س��ال ‪ ۹۶‬می رسد‪ .‬اما سهم بخش‬ ‫بازرگانی داخلی‪ ،‬خدم��ات و متفرقه از ‪ ۲۴.۷‬درصد‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۸۴‬به طور مزمن افزایشی می شود و در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۵‬به میزان ‪ ۴۸.۷‬درصد می رسد‪ .‬بخش‬ ‫مسکن و س��اختمان نیز ابتدا افزایشی شده و سپس‬ ‫ثابت مانده اس��ت‪ .‬این نش��ان می دهد دولت های ما‬ ‫پشت شان به تولید است و رو به بخش مولد نیستند‪،‬‬ ‫بلک��ه رو به بخش غیرمولد هس��تند‪ .‬مگر از صادرات‬ ‫دفاع نمی کنند؟ در س��ال ‪ ۸۴‬ص��ادرات ‪ ۲.۱‬درصد‬ ‫بوده که این رقم در س��ال ‪ ،۹۵‬به ‪ ۱۴‬درصد رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬پرسش این اس��ت که کدام عقل سلیم حکم‬ ‫می کند کش��وری که در تهاجم تحریم ها قرار گرفته‪،‬‬ ‫این گون��ه عمل کن��د؟ دولت ها به ج��ای حمایت از‬ ‫بخ��ش مولد‪ ،‬راحت ترین کار را انجام و همه چیز را به‬ ‫س��مت بخش غیرمولد سوق داده اند‪ .‬دولت ها بیشتر‬ ‫با واردات‪ ،‬برای حل مس��ائل و ناکارامدی ها‪ ،‬مانوس‬ ‫بوده اند‪ .‬تاجرباشی ها هم از این شرایط سوءاستفاده‬ ‫کرده اند‪ .‬در پژوهشی میزان تولید و واردات خودرو از‬ ‫سال ‪ ۷۶‬تا ‪ ۹۴‬محاسبه شد؛ همچنین ارزش دالری‬ ‫مصرف بنزین و گازوئیل مورد محاس��به و استخراج‬ ‫قرار گرفت‪ .‬براساس ارزشی که استخراج شد‪ ،‬ارزش‬ ‫بنزینی که س��وزاندیم‪ ۱۵۵ ،‬میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫ارزش گازوئیل مصرف��ی که ‪۷۰‬درصد ان در خودرو‬ ‫مصرف می شود‪ ۲۰۳ ،‬میلیارد دالر بوده است‪ .‬ارزش‬ ‫بنزین و گازوئیل مصرف ش��ده در داخل حدود ‪ ۳۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر بوده اس��ت‪ .‬اگ��ر ‪ ۳‬درصد این رقم را در‬ ‫صنعت خودرو خ��رج می کردیم‪ ،‬ام��روز دو خودرو‬ ‫ملی و دو پلتفرم داش��تیم‪ .‬اما هنوز وامانده ایم‪ ،‬چون‬ ‫عموم دولت ها و نماین��دگان مجلس به دیدگاه های‬ ‫بلندم��دت و اینده نگر باور و اعتقاد ندارند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬کش��ور بیهوده از یک س��وراخ ده ها بار گزیده‬ ‫ش��ده و مثال بارز ان مسئله ارز است‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫در کتاب های گروه مشاوران دانشگاه هاروارد درباره‬ ‫وضعی��ت اقتصاد ای��ران امده اس��ت‪ ...« :‬فراوانی ارز‬ ‫خارجی و ثبات نس��بی قیمت ها در یک دوره ‪ ۳‬ساله‬ ‫منجر به تورم شد و چیزی نمانده بود به ورشکستگی‬ ‫منج��ر ش��ود‪ .‬دلی��ل ان اوض��اع چیزی نب��ود جز‬ ‫س��هل انگاری مالی و ریخت وپاش منابع برای اهداف‬ ‫غیرتولیدی‪ .‬چون بخش بزرگی از ارزهای وارد شده‬ ‫در قال��ب پ��ول درامدند‪ ،‬عرضه پول دو برابر ش��د‪ .‬با‬ ‫این حال کسری بودجه و گسترش وام دهی‪ ،‬موجب‬ ‫رش��دی متناسب با حجم کسری ها و وام ها در بخش‬ ‫تولید نش��د و در عوض به افزایش موجودی کاالها در‬ ‫انبارها‪ ،‬مصرف کاالهای اقس��اطی‪ ،‬خانه های مجلل‪،‬‬ ‫داللی مس��تغالت و افزایش هزینه های جاری منجر‬ ‫ش��د‪ .‬مخارج س��رمایه ای نیز به تنگناهای قیمت ها‬ ‫درکوتاه مدت دامن زد‪ .‬بخش اعظم س��رمایه گذاری‬ ‫ب��ه ساخت وس��ازهای غیرمولد اختص��اص یافت و‬ ‫سرمایه گذاری های توسعه هم ‪ -‬به ویژه در طرح های‬ ‫از نوع ابرس��ازه ها‪ -‬پس از مدت��ی طوالنی به افزایش‬ ‫تولی��د کاالها انجامی��د درحالی که ص��ادرات نفتی‬ ‫ثابت مانده بود‪ ،‬رشد تقاضای لجام گسیخته موجب‬ ‫ش��د واردات در فاصله س��ال های ‪ ۱۳۳۴‬تا ‪،۱۳۳۹‬‬ ‫‪ ۶‬برابر ش��ود‪ ...‬کنار ه��م قرارگرفت��ن عوامل مانند‬ ‫وام های س��هل الوصول‪ ،‬افزایش قیمت ها‪ ،‬ازاد بودن‬ ‫خریدوف��روش ارز و واردات بی حدوحس��اب باع��ث‬ ‫کاهش چش��مگیر در ذخایر ارزهای خارجی ش��د»‪.‬‬ ‫همواره بحث واردات بی رویه در ایران وجود داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬ارزش واردات کاال و خدمات در ‪ ۴‬س��ال اول‬ ‫دول��ت روحانی ‪ ۸۰.۱‬میلیارد دالر به طور متوس��ط‬ ‫در هر س��ال بود‪ .‬این رقم در دوره احمدی نژاد ‪ ۷۹.۶‬‬ ‫میلیارد دالر به طور متوس��ط برای هر س��ال به ثبت‬ ‫رسیده است‪ .‬در دو دوره کشور با تحریم روبه رو بوده‬ ‫و این ولنگاری ها برای کشور مسئله ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫در کشور باید صنعت‪ ،‬محور توسعه قرار گیرد‪ ،‬اما در‬ ‫ایران هیچ گاه چنین اعتقادی وجود نداشته است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1589‬‬ ‫پیاپی ‪2907‬‬ ‫اثر کرونا بر صنایع کوچک‬ ‫چهره‬ ‫سهم اندک‬ ‫تولید و صنعت‬ ‫از معوقات‬ ‫بانکی‬ ‫دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به سهم اندک بخش‬ ‫تولی��د و صنع��ت از معوقات بانکی گفت‪ :‬پیش��نهاد دبیرخانه‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫کارشناسان دادگستری برای محاسبه دقیق میزان معوقات است‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬هفتادودومین جلسه دبیرخانه‬ ‫ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با موضوع بررسی نحوه اجرای وظایف‬ ‫قانون��ی مندرج در ماده ‪ ۶۱‬قانون رف��ع موانع تولید مبنی بر تعیین تکلیف‬ ‫بدهی معوق بانکی واحدهای تولیدی برگزار شد‪.‬‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫میثم زالی در این جلس��ه با اش��اره به امار یکی از نهادهای قانونی درباره‬ ‫نکول تسهیالت بانکی گفت‪ :‬براساس این امار حدود ‪ ۲۳‬درصد تسهیالت‬ ‫بانکی دچار نکول می ش��وند که درصد بس��یار کمی از این نکول مربوط به‬ ‫بخش تولید اس��ت‪ .‬دبیر س��تاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اظهارکرد‪:‬‬ ‫حل و فصل این موضوع در مرحله نخست به نفع خود بانک هاست؛ یکی از‬ ‫اصلی ترین خواسته های سیستم بانکی وصول مطالبات و پرداخت معوقات‬ ‫اس��ت و در صورتی که س��امانه ای طراحی شود که در ان قوانین و مقررات‬ ‫بانک مرکزی نیز لحاظ و میزان دقیق و درس��ت بدهی به افراد اعالم ش��ود‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان نیز مایل به تس��ویه بدهی خود هس��تند‪ .‬بدین ترتیب مانع‬ ‫بزرگی از پیش پای تولید و سیستم بانکی برداشته خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬پیش��نهاد دبیرخانه اس��تفاده از ظرفیت کارشناس��ان‬ ‫رسمی دادگستری برای محاسبه دقیق میزان معوقات است‪ .‬برای بررسی‬ ‫بیش��تر و دقیق تر اعضا‪ ،‬تصمیم گیری درباره این پیش��نهاد به جلسه هفته‬ ‫اینده موکول شد‪.‬‬ ‫با مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مطرح شد‬ ‫تحقق جهش تولید در صنایع کوچک‬ ‫سجاد صفری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محسن صالحی نیا‬ ‫براساس امار‪،‬‬ ‫درحال حاضر در‬ ‫برخی واحدهای‬ ‫تولیدی کشور‬ ‫که در زمینه‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫فعالیت دارند‪،‬‬ ‫شاهد افزایش‬ ‫ارقام تولید‬ ‫هستیم‬ ‫در س��ال جه��ش تولید هس��تیم و صنای��ع کوچک و‬ ‫متوس��ط که حدود ‪ ۹۲‬درصد صنایع کش��ور را ش��امل‬ ‫می ش��وند‪ ،‬برای رس��یدن ب��ه جهش تولی��د از جایگاه‬ ‫ویژه ای برخوردار هس��تند‪ .‬این در حالی است که صنایع‬ ‫با مشکالتی روبه رو بوده و همین موضوع روی راندمان و‬ ‫فعالیت انها اثرات منفی گذاش��ته است‪ .‬برای در جریان‬ ‫ق��رار گرفت��ن وضعیت ش��هرک های صنعتی کش��ور با‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران به گفت وگو پرداخته ایم‪.‬‬ ‫محس��ن صالحی نیا در گفت وگو با‬ ‫در پاسخ به‬ ‫این پرسش که درباره راه اندازی مجدد صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط تاکنون چه اقداماتی انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫مجموع واحدهای تولیدی مس��تقر در شهرک و نواحی‬ ‫صنعتی کش��ور ‪ ۹۸۰۰‬واحد غیرفعال هس��تند که این‬ ‫تع��داد ح��دود ‪ ۲۱‬درص��د کل واحده��ای تولی��دی به‬ ‫بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫گفت وگ��وی‬ ‫ب��ا مدیرعام��ل س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €یکی از اقدامات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در چند س�ال گذشته راه اندازی دوباره واحدهای‬ ‫راکد بوده‪ ،‬درباره راه اندازی مجدد صنایع کوچک‬ ‫و متوسط تاکنون چه اقداماتی انجام شده است؟‬ ‫براس��اس امار منتشرش��ده درحال حاض��ر از مجموع‬ ‫واحدهای تولیدی مس��تقر در شهرک و نواحی صنعتی‬ ‫کشور ‪ ۹۸۰۰‬واحد غیرفعال هستند که این تعداد حدود‬ ‫‪ ۲۱‬درصد کل واحدهای تولیدی به بهره برداری رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬در س��ال جاری و طبق برنامه ریزهای انجام شده‬ ‫قرار است ‪ ۱۵۰۰‬واحدی تولیدی در کل کشور به چرخه‬ ‫تولید بازگردد و تاکنون توانس��ته ایم ‪ ۴۶۸‬واحد تولیدی‬ ‫را احیا کنیم که این واحدها زمینه اش��تغال ‪ ۸‬هزار نفر‬ ‫را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫€ €برای توسعه زیرساخت های واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی کشور چه اقداماتی انجام شده است؟‬ ‫امس��ال ب��ا توجه ب��ه محدودیت های داخل��ی به ویژه‬ ‫محدودی��ت در مناب��ع عمران��ی‪ ،‬برنامه ه��ای مبتنی بر‬ ‫در ص��ورت تصویب نهایی طرح تغییر س��همیه بندی بنزین‪،‬‬ ‫ماهانه به هر فرد ‪ ۳۰‬لیتر بنزین سهمیه ای پرداخت خواهد شد‬ ‫که به کارت سرپرس��ت خانوار واریز می شود و سرپرست خانوار‬ ‫فرصت دارد تا پایان ماه ان را مصرف کند‪ .‬براس��اس این طرح‪،‬‬ ‫در صورتی که تا پایان مهلت مقرر مقداری از سهمیه بنزین نیز‬ ‫در کارت سرپرست خانوار بماند‪ ،‬دولت موظف است زمان شارژ‬ ‫مج��دد کارت‪ ،‬باقیمانده بنزین را براس��اس قیمت بنزین فوب‬ ‫خلیج فارس از صاحب کارت خریداری و مبلغ ان را به حس��اب‬ ‫سرپرس��ت واریز کند‪ .‬زیرساخت های این طرح ازسوی شرکت‬ ‫پخ��ش و پاالی��ش فراورده های نفتی اماده ش��ده و نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی درحال بررسی این طرح هستند‪.‬‬ ‫اسداله قره خانی‪ ،‬سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫محمـدحس�ـیـن‬ ‫مقیس�ه‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫صنـ�دوق ضمـانت‬ ‫س�ـرمایه گــذاری‬ ‫صنای�ع کوچک‪۸۳۹ :‬‬ ‫ضمانتنام��ه از ابت��دای‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۶‬تا پایان تیر‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬در راستای دو راهبرد جهش تولید و اتمام‬ ‫طرح ها و پروژه های نیمه تمام صادر یا تمدید شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مجموع مبلغ ضمانتنامه های صادرشده و‬ ‫تمدیدی از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۶‬تا پایان تیر ‪۱۳۹۹‬‬ ‫حدود ‪ ۶۱۷۶‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫از این تعداد‪ ۳۶۱ ،‬ضمانتنامه سرمایه در گردش‬ ‫صادر یا تمدید ش��د ک��ه ارزش این ضمانتنامه ها‬ ‫‪ ۳۲۲۳‬میلی��ارد ری��ال ب��وده و در مجموع صدور‬ ‫ضمانتنامه به عنوان س��رمایه در گردش بیشترین‬ ‫موض��وع ضمانتنامه ه��ا بوده اس��ت‪ .‬همچنین در‬ ‫مدت یادشده ‪ ۱۸۳‬ضمانتنامه در حوزه طرح های‬ ‫ایج��ادی به ارزش هزار و ‪ ۹۱۴‬میلیارد ریال‪۱۲۵ ،‬‬ ‫ضمانتنامه در حوزه حسن انجام کار به ارزش ‪۲۲۵‬‬ ‫میلیارد ری��ال‪ ۷۰ ،‬ضمانتنامه در حوزه طرح های‬ ‫توس��عه ای و ب��ه ارزش ‪ ۵۳۱‬میلی��ارد ری��ال‪۶۳ ،‬‬ ‫ضمانتنامه ب��ه ارزش ‪ ۱۴۹‬میلیارد ریال در حوزه‬ ‫پیش پرداخت‪ ۲۳ ،‬ضمانتنامه در حوزه شرکت در‬ ‫مناقصه به ارزش ‪ ۳۷‬میلیارد ریال و ‪ ۱۴‬ضمانتنامه‬ ‫در حوزه اعتب��ار خرید به ارزش ‪ ۹۸‬میلیارد ریال‬ ‫تمدید یا صادر شده است‪.‬‬ ‫طرح های دانش بنی��ان دارای مجوز‪ ،‬واحدهای‬ ‫صادرات��ی دارای س��وابق صادرات��ی در ‪ ۳‬س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬طرح های ایجادی با پیش��رفت فیزیکی‬ ‫حداقل ‪ ۶۰‬درصد‪ ،‬تامین سرمایه در گردش جهت‬ ‫افزایش ظرفیت تولید واحدها‪ ،‬طرح های توس��عه‬ ‫که با ظرفیت کامل درحال حاضر فعالیت می کنند‬ ‫و طرح های اشتغالزا اولویت های صدور ضمانتنامه‬ ‫هستند‪ .‬صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچ��ک به واس��طه مس��ئولیتی ک��ه در زمینه‬ ‫ص��دور ضمانتنام��ه به منظور تس��هیل امر تامین‬ ‫مال��ی واحده��ای صنعتی کوچ��ک دارد‪ ،‬طبیعتا‬ ‫اتفاقات��ی مثل ویروس کرونا ک��ه فعل و انفعاالت‬ ‫فعالیت ه��ای اقتص��ادی و صنعت��ی کش��ور را‬ ‫تحت تاثیر قرار می ده��د‪ ،‬بر فعالیت های متعارف‬ ‫ای��ن صندوق نیز اث��ر می گذارد‪ .‬به عن��وان مثال‪،‬‬ ‫بخشی از اقساط واحدهای صنعتی کوچک که ما‬ ‫برای انها تضامینی را صادر کرده و به نظام بانکی‬ ‫و یا سایر ذی نفعان ارائه دادیم در بازپرداخت دچار‬ ‫مشکالتی می شوند یا بازپرداخت را به خود سیستم‬ ‫بانکی با تاخیر پرداخت می کنند که اثار ان متوجه‬ ‫کار صندوق می شود‪ .‬کرونا در ماه های پایانی سال‬ ‫گذش��ته اتفاق افتاد و در ان مقطع گرفتاری هایی‬ ‫برای نهاد های دولتی و‪ ...‬ایجاد ش��د‪ .‬کاری که در‬ ‫صندوق در واکنش به این مش��کالت و در مس��یر‬ ‫سیاس��ت های کلی اقتصادی مملکت انجام دادیم‬ ‫این بود که در نخس��تین گام‪ ،‬بدهی های اس��فند‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬فروردین و اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۹‬واحدهای‬ ‫تولی��دی ضمانت گیرنده را معلق نگه داش��تیم و‬ ‫مقرر شد از خرداد‪ ،‬بازپرداخت اقساط انجام شود‪.‬‬ ‫در واقع براس��اس تصمیمات اتخاذشده‪ ،‬در این ‪۳‬‬ ‫ماه‪ ،‬کس��انی که مشکل پرداختی داشتند به پایان‬ ‫دوره منتقل شد‪ .‬تولید و رونق تولید پیشران اصلی‬ ‫رش��د و توسعه در اش��تغالزایی خواهد بود‪ .‬امسال‬ ‫در همین راستا و به همین مناسبت‪ ،‬سال جهش‬ ‫تولی��د‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به عنوان‬ ‫متول��ی امر تولید و تج��ارت و به ویژه تنظیم بازار‪،‬‬ ‫از ابتدای امسال‪ ،‬تحقق محورهای چهارگانه ای را‬ ‫در نظر گرفته اس��ت‪ .‬محور نخس��ت همان عنوان‬ ‫جهش تولید اس��ت‪ .‬در این راستا‪ ،‬اتمام طرح های‬ ‫نیمه تم��ام یکی از جهت گیری هایی اس��ت که به‬ ‫بحث جهش تولید کمک می کند‪.‬‬ ‫هم کارشناس��ان اقتصادی و هم متخصصان در‬ ‫بدنه اجرایی وزارتخانه به این جمع بندی رسیده اند‬ ‫که باید به س��مت حمایت از طرح های نیمه تمام‬ ‫حرکت کنیم و ان دس��ته از طرح های نیمه تمامی‬ ‫که در سنوات گذشته استارت اجرایی شان خورده‬ ‫باید در مرحله اتمام کار قرار بگیرند‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫صن��دوق ه��م منطبق با همین سیاس��ت حرکت‬ ‫کرده و از طریق س��ایت مجموعه‪ ،‬اطالع رس��انی‬ ‫دقیق درباره انها انجام ش��ده اس��ت‪ .‬به طور کلی‪،‬‬ ‫این ش��فافیت یکی از ویژگی های فعالیت صندوق‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طوری که تمام دستاوردها و عملکردها‬ ‫در اختی��ار مخاطب��ان و فع��االن اقتص��ادی قرار‬ ‫می گیرد و صندوق تالش می کند ارتباط دوسویه‬ ‫و چندسویه ای را در این زمینه ایجاد کند‪.‬‬ ‫درباره محوردوم یعنی بحث توس��عه صادرات و‬ ‫مدیریت واردات نیز باید گفت؛ صندوق در مس��یر‬ ‫برنامه ه��ای کالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‬ ‫ش��روع به انج��ام اقداماتی کرده اس��ت‪ .‬از جمله‬ ‫اینک��ه جلس��اتی با بانک توس��عه ص��ادرات برای‬ ‫تمرک��ز بر تولیدکنندگان��ی که در زمینه صادرات‬ ‫ه��م فعالیت می کنند داش��تیم ت��ا در مدل های‬ ‫اعتب��اری و همچنی��ن در کمیت��ه و هیات مدیره‬ ‫ای��ن تولیدکنندگان امتی��ازات خاص و ویژه ای را‬ ‫برایشان در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫امس��ال با توج��ه به محدودیت ه��ای داخلی و به وی��ژه محدودیت‬ ‫در مناب��ع عمرانی‪ ،‬برنامه ه��ای مبتنی بر اجرای طرح ه��ا و اقدامات‬ ‫مش��ارکتی با ه��دف تامین زیرس��اخت های ش��هرک های صنعتی در‬ ‫دستور کار قرار گرفت‬ ‫اج��رای طرح ه��ا و اقدامات مش��ارکتی با ه��دف تامین‬ ‫زیرس��اخت های ش��هرک های صنعتی در دس��تور کار‬ ‫ق��رار گرف��ت‪ .‬برنامه هایی که مقرر ش��د در هماهنگی و‬ ‫همکاری با نهاد های اجرایی ذی ربط‪ ،‬س��ازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی و منابع داخلی‪ ،‬به طور ترکیبی اجرا شوند‪.‬‬ ‫برهمی��ن اس��اس مقرر ش��د واحدهای مرب��وط اجرای‬ ‫طرح های مش��ترک را ب��رای تامین اب و برق واحدهای‬ ‫صنعتی و تولیدی در دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا ای�ن رون�د توس�عه زیرس�اخت ها و رف�ع‬ ‫مشکالت در این حوزه چگونه اجرایی شد؟‬ ‫در این مدت‪ ،‬توسعه زیرساخت ها از دو جنبه پیگیری‬ ‫ش��ده است‪ .‬در یک بعد به توسعه فیزیکی توجه شده که‬ ‫در ای��ن بخش صنعتگران گوناگون‪ ،‬بنگاه های تولیدی و‬ ‫تخصیص بنزین به فرد به جای خودرو‬ ‫اس�لامی ب��ا بیان اینکه اگ��ر طرح جدید س��همیه بندی بنزین‬ ‫به تصویب مجلس برس��د و ش��ورای نگهبان ان را تایید کند‪،‬‬ ‫سهمیه بندی بنزین از هر خودرو به هر فرد و کد ملی هر ایرانی‬ ‫تغیی��ر خواهد کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این طرح افراد و خانوارهای فاقد‬ ‫خودرو در یک نظام عادالنه تر از یارانه بنزین بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫حمیدرضا صالحی‪ ،‬رئیس کمیس��یون ان��رژی اتاق بازرگانی‬ ‫نی��ز در گفت وگ��و با ایلنا‪ ،‬درباره طرح جدی��د مجلس مبنی بر‬ ‫تخصی��ص بنزی��ن به فرد به جای خ��ودرو اظهارکرد‪ :‬اصل این‬ ‫موض��وع ک��ه یارانه بنزین و بقی��ه حامل های ان��رژی به مردم‬ ‫نمی رس��د‪ ،‬حرف درستی است‪ ،‬متاسفانه تقریبا نیمی از جامعه‬ ‫از یاران��ه بنزین اس��تفاده نمی کنند و حتی کس��انی که تعداد‬ ‫بیشتری اتومبیل دارند یارانه بیشتری هم دریافت می کنند‪.‬‬ ‫توسعه استانی ناوگان خدمات خودرو در محل گروه سایپا‬ ‫مدیر عملیات شرکت امداد خودرو سایپا گفت‪:‬‬ ‫ناوگان خدمات خودرو در محل گروه خودروسازی‬ ‫سایپا در ‪ ۱۲‬استان دیگر کشور توسعه می یابد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی امدادخودرو س��ایپا‪،‬‬ ‫عب��اس فخاریان با اعالم این خبر اظهارکرد‪ :‬طرح‬ ‫خدم��ات خودرو در محل با اس��تقبال مش��تریان‬ ‫گروه خودروس��ازی سایپا روبه رو شده و قرار است‬ ‫همچنان با هزینه ایاب وذهاب رایگان اجرا ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫ارائه این خدمت در ‪ ۱۲‬اس��تان دیگر کش��ور نیز توسعه پیدا‬ ‫کرده است‪ .‬فخاریان افزود‪ :‬در ادامه اجرا و تکمیل خدمات در‬ ‫محل امداد خودرو سایپا‪ ،‬این طرح در استان های قم‪ ،‬زنجان‪،‬‬ ‫اذربایجان غرب��ی‪ ،‬اردبی��ل‪ ،‬خوزس��تان‪ ،‬همدان‪ ،‬خراس��ان‬ ‫ش��مالی‪ ،‬مازندران‪ ،‬اذربایجان شرقی‪ ،‬سیستان وبلوچستان‪،‬‬ ‫فارس و یزد نیز توسعه پیدا کرد‪.‬‬ ‫به گفته فخاریان‪ ،‬با ش��یوع کرونا و به منظور حفظ سالمت‬ ‫دارندگان محصوالت گروه خودروسازی سایپا‪ ،‬طرح خدمات‬ ‫خودرو در محل از سوی امداد خودرو سایپا با اجرت و ایاب‬ ‫کارافرین��ان عالقه مند به فعالیت در نقاط تقاضامحور با‬ ‫دریافت مجوزها از مراجع ذی ربط به ما مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫تالش ما این اس��ت که محلی برای اس��تقرار واحدهای‬ ‫تولیدی این گروه فراهم کنیم‪.‬‬ ‫در شرایط فعلی در استان های مختلف تقاضای بسیار‬ ‫باالی��ی برای احداث واحدهای صنعتی در ش��هرک های‬ ‫صنعتی وجود دارد که س��عی داریم با توس��عه فیزیکی‬ ‫مکان ها و با رعایت مس��ائل زیس��ت محیطی و مقررات‬ ‫موجود بتوانیم به توسعه زیرساخت ها در ‪ ۸۵۰‬شهرک و‬ ‫ناحیه صنعتی اقدام کنیم‪.‬‬ ‫جنبه دیگر توس��عه زیرساخت های واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی کشور است‪ .‬تامین زیرساخت هایی مانند اب‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬راه دسترس��ی و ش��بکه فیبر ن��وری در این بخش‬ ‫و ذهاب رایگان اجرا و در ‪ 4‬ماه نخس��ت امس��ال‪،‬‬ ‫اف��زون بر ‪ ۱۱‬هزار خدمت برای مش��تریان انجام‬ ‫ش��د‪ .‬مدیر عملیات ش��رکت امداد خودرو س��ایپا‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬با توجه به تاکید س��تاد ملی مبارزه با‬ ‫کرون��ا مبنی بر رعای��ت فاصله گذاری اجتماعی تا‬ ‫نابودی کامل ویروس کرونا‪ ،‬ش��رکت امداد خودرو‬ ‫س��ایپا همچن��ان طرح خدمات خ��ودرو در محل‬ ‫را ب��ا گارانت��ی خدم��ات و قطعات و ایاب وذه��اب رایگان به‬ ‫دارندگان و مش��تریان محصوالت گروه خودروسازی سایپا‬ ‫ارائ��ه می دهد‪ .‬فخاریان ادامه داد‪ :‬بازه ارائه خدمات در طرح‬ ‫یادش��ده تا س��اعت ‪ ۲۲‬اس��ت و طرح خدمات قابل ارائه نیز‬ ‫شامل تعمیرات و سرویس تمام خودروهای سواری مشتریان‬ ‫گروه خودرو سازی سایپاست‪ .‬وی در پایان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫هموطنان گرامی می توانند برای درخواست خدمات خودرو‬ ‫در محل با ش��ماره سراس��ری ‪ ۰۹۶۵۵۰‬یا ‪۰۲۱ – ۸۴۴۴۴‬‬ ‫تماس گرفته و از خدمات پس از فروش گروه خودروس��ازی‬ ‫سایپا بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در کن��ار تعدیل بح��ث یارانه بنزین که از رهگذر‬ ‫افزایش سهمیه و اعطای یارانه خواهد بود‪ ،‬باید دید ایا به سمت‬ ‫واقعی سازی قیمت هم حرکت خواهیم کرد یا خیر؟‬ ‫رئی��س کمیس��یون انرژی ات��اق بازرگان��ی در ادامه گفت‪ :‬با‬ ‫تعریف ش��ده است‪ .‬در چند س��ال گذشته برای توسعه‬ ‫این زیرساخت ها به ویژه در حوزه اب و برق با هماهنگی‬ ‫و مشارکت استان ها اقدامات مطلوبی انجام شده است‪.‬‬ ‫توسعه واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫ی��ا واحده��ای جدیدی ک��ه بخواهند در ش��هرک های‬ ‫صنعتی مس��تقر شوند نیازمند تامین اب و برق هستند‪.‬‬ ‫با توجه به تعاملی که با وزارت نیرو و ش��رکت های اب و‬ ‫برق منطقه ای اس��تان های کشور و شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی وج��ود دارد برای تامین اب و ب��رق انها اقدام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫€ €واحده�ای تولیدی کش�ور با مش�کل تامین‬ ‫نقدینگی روبه رو هس�تند‪ .‬برای تامین سرمایه در‬ ‫گردش انها چه اقداماتی انجام شده است؟‬ ‫تامین نقدینگی مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی‬ ‫اس��ت‪ .‬براساس هماهنگی های انجام ش��ده این واحدها‬ ‫می توانن��د بخش��ی از نقدینگ��ی را از طری��ق دریاف��ت‬ ‫تس��هیالت بانک��ی فراهم کنن��د‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬س��هم‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی کشور از دریافت تسهیالت‬ ‫بانک��ی حدود ‪ ۳۱‬درصد اس��ت و نیاز اس��ت که س��هم‬ ‫بیش��تری از تس��هیالت بانکی به ح��وزه تولید و صنعت‬ ‫کش��ور اختصاص داده ش��ود‪ .‬با توجه ب��ه جایگاه تولید‬ ‫در اقتصاد و اش��تغال کش��ور و اینکه واحدهای تولیدی‬ ‫ب��ا کمبود نقدینگی برای تامین م��واد اولیه و تجهیزات‬ ‫روبه رو هستند نیاز است که ‪ ۳۱‬درصد تسهیالت بانکی‬ ‫به حوزه صنعت به ‪ ۴۰‬درصد افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫€ €در س�ال جهش تولید قرار داریم‪ .‬ایا تا پایان‬ ‫امس�ال جهش تولید در واحدهای تولیدی صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران محقق خواهد‬ ‫شد؟‬ ‫براس��اس امار درحال حاضر نیز در برخی از واحدهای‬ ‫تولیدی کش��ور که در زمینه تولید لوازم خانگی فعالیت‬ ‫دارند ش��اهد افزایش ارقام تولید هستیم‪ .‬به عالوه اینکه‬ ‫با توجه به برنامه ریزی های انجام ش��ده و رفع مش��کالت‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی تا پایان امسال شاهد تحقق‬ ‫جهش تولید خواهیم بود‪.‬‬ ‫واقعی س��ازی قیمت بنزین به س��مت ثبات و واقعی سازی رشد‬ ‫اقتصادی می رویم و از س��ویی دولت هم در این مسئله ذی نفع‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر این سیاس��ت به درس��تی انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬درامد دولت هم از مح��ل یارانه ها باال می رود و به جای‬ ‫اینکه از محل مالیات به مردم فشار وارد شود‪ ،‬دولت می تواند از‬ ‫محل حامل های انرژی بخشی از درامدهای خود را جبران کند‪.‬‬ ‫صالحی خاطرنشان کرد‪ :‬سازکار این طرح باید اندیشیده شود‪،‬‬ ‫اینکه در قالب کارت انرژی میزان مابه التفاوت واریز شود یا اینکه‬ ‫بنزی��ن به خان��وار تعلق گیرد‪ .‬وی اصل طرح تخصیص بنزین به‬ ‫خانوار به جای خودرو را مثبت ارزیابی کرد و افزود‪ :‬با این اقدام‬ ‫اقتصاد خانوار تحت تاثیر قرار می گیرد‪ ،‬اما باید جوانب کار دیده‬ ‫شود و موضوع واقعی سازی قیمت هم مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫موفقیت زامیاد در افزایش داخلی سازی‬ ‫رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫و هیات همراه در بازدید از شرکت زامیاد از نزدیک در جریان‬ ‫روند تولید محصوالت این شرکت و تالش برای تحقق شعار‬ ‫جهش تولید قرار گرفتند‪.‬‬ ‫به گزارش سایپا به نقل از ارتباطات زامیاد‪ ،‬عزت اهلل اکبری‬ ‫عالوه بر بازدید‪ ،‬در نشس��تی با به��روز غفاری‪ ،‬مدیرعامل و‬ ‫نیز اعضای هیات مدیره شرکت زامیاد ضمن مثبت دانستن‬ ‫روند فعالیت های این ش��رکت در یک س��ال اخیر‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اقدامات‬ ‫و فعالیت های انجام ش��ده در زمینه افزایش تیراژ تولید‪ ،‬توس��عه سبد‬ ‫محصول و نیز افزایش کیفی محصوالت در زامیاد موجب ش��ده شاهد‬ ‫رشد کمی و کیفی تولید خودرو در بخش خودروهای تجاری باشیم‪.‬‬ ‫اکبری با بیان اینکه شرکت زامیاد در افزایش داخلی سازی و کاهش‬ ‫ارزبری موفق عمل کرده‪ ،‬افزود‪ :‬تمرکز بر افزایش داخلی س��ازی و نیز‬ ‫توجه به ارتقای کیفی قطعات از جمله موارد مهم و ضروری موردتوجه‬ ‫در صنعت خودروس��ازی کش��ور است و شرکت زامیاد با بهره مندی از‬ ‫ظرفی��ت و توانمندی فنی باالی مجموعه خود‪ ،‬اقدامات مناس��بی در‬ ‫این زمینه انجام داده است‪ .‬رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی همچنین در بازدید خ��ود از خط تولید‬ ‫محصوالت مس��افری این شرکت‪ ،‬توسعه ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی با استفاده از فناوری جدید و بومی را یکی از برنامه ها‬ ‫و اولویت ه��ای اصلی قوای مجریه و مقننه دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫به دنبال تحقق استراتژی تجهیز ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫کش��ور با استفاده از توان داخلی هستیم و شرکت زامیاد به‬ ‫لح��اظ داش��تن توانمندی و دانش فنی ب��اال در حوزه تولید‬ ‫و عرض��ه محص��والت تجاری س��نگین و نیمه س��نگین به ویژه حوزه‬ ‫حمل ونق��ل عمومی می تواند نقش مهم و راهبردی را به منظور تحقق‬ ‫این امر مهم ایفا کند‪.‬‬ ‫اکبری همچنین در ادامه تصریح کرد‪ :‬با توجه به شعار سال «جهش‬ ‫تولید» باید تمرکز تولید را به س��مت داخلی س��ازی و حمایت از توان‬ ‫داخلی متخصصان پیش ببریم‪ .‬ضمن اینکه کمیسیون صنایع مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی‪ ،‬در این راستا‪ ،‬اماده شنیدن مشکالت و موانع بخش‬ ‫تولید و پیگیری برای حل انهاس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در این نشس��ت‪،‬‬ ‫غفاری مدیرعامل ش��رکت زامیاد به تش��ریح برنامه های این ش��رکت‬ ‫برای افزایش تولید در سال جاری و تحقق شعار جهش تولید پرداخت‪.‬‬ ‫سیلندر گاز خودروهای سواری استاندارد است‬ ‫معاون نظارت بر اجرای اس��تاندارد س��ازمان ملی اس��تاندارد‬ ‫گفت‪ :‬در تولید و اس��تاندارد س��یلندرهای خودروهای س��واری‬ ‫مش��کلی وجود ندارد و این س��یلندرها سال هاس��ت استاندارد‬ ‫هس��تند‪ .‬ب��ه گ��زارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتج��ارت‪ ،‬وحید‬ ‫مرندی مقدم درباره خبر بخش خبری ‪ ۲۱‬ش��بکه یک س��یما‬ ‫درباره تولید کپس��ول های نوع ‪ ۴‬کامپوزیتی که برای مخزن گاز‬ ‫اتوبوس ها به کار می رود‪ ،‬افزود‪ :‬واحد تولیدی این نوع کپسول ها‬ ‫یک س��ری نواقص و مشکالت دارد که به ان اعالم کرده ایم و در‬ ‫جلس��ه هفته گذشته نیز مقرر ش��د نماینده وزارت نفت حضور‬ ‫داش��ته باش��د که هر گاه مشکالت این واحد تولید رفع شد‪ ،‬یک‬ ‫یا دو روز بعد پروانه استاندارد ان صادر شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ازمایش هیدرواس��تاتیک سیلندرهای کامپوزیت با‬ ‫سیلندرهای فوالدی متفاوت است و واحد تولیدی سیلندرهای‬ ‫کامپوزیت تا یک هفته پیش تجهیزات این ازمایش را نداشت و‬ ‫ما نمی توانیم به دلیل نصب این سیلندرها روی سقف اتوبوس با‬ ‫جان مردم بازی کنیم‪.‬‬ ‫مرندی مقدم افزود‪ :‬این واحد تولیدی‪ ۵ ،‬س��ال پیش اقدام به‬ ‫تولید کپس��ول های کامپوزیت کرد‪ ،‬اما برای استاندارد انها دیر‬ ‫اقدام کرده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬برای هر واحد تولیدی ازمون ها و‬ ‫زمان های متفاوتی برای ارائه پروانه استاندارد وجود دارد که اگر‬ ‫زمان این ازمون ها و الزامات تولیدکننده را کنار بگذاریم صدور‬ ‫پروانه استاندارد‪ ،‬یک هفته زمان می برد‪ .‬وی گفت‪ :‬هفته اینده‬ ‫در شورای عالی استاندارد روش های جدید ارزیابی انطباق و بحث‬ ‫ارزیابی از راه دور مطرح می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1589‬‬ ‫پیاپی ‪2907‬‬ ‫قدرت در دست‬ ‫معدنی ها‬ ‫گام های فوالد مبارکه‬ ‫در جهش تولید‬ ‫رشد تولید و فروش‬ ‫گل گهر در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫مجری طرح ایجاد زیربناهای معادن اعالم کرد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مجری طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ و‬ ‫مناطق معدنی اعالم کرد‪ :‬ایمیدرو در سال جاری ‪ ۷‬طرح‬ ‫زیربنایی برای توسعه معادن کشور اجرا می کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدن��ی ای��ران (ایمی��درو)‪ ،‬داریوش‬ ‫دیودیده با اعالم ای��ن مطلب گفت‪ :‬ایمیدرو در مناطق‬ ‫معدنی‪ ۵ ،‬طرح برق رسانی و ‪ ۲‬طرح جاده دسترسی به‬ ‫معادن را با پیشرفت میانگین ‪ ۶۵‬درصد به ارزش ‪۸۵۹‬‬ ‫میلیارد ریال در حال اجرا دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبق برنامه ریزی های انجام شده پیش بینی‬ ‫می ش��ود کل این پروژه های اجرایی تا پایان سال ‪ ۹۹‬به‬ ‫بهره برداری برسند‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات طرح های در حال اجرا‬ ‫مجری طرح ایجاد زیربناه��ای الزم در معادن بزرگ‬ ‫و مناط��ق معدنی با اش��اره به طرح ه��ای در حال اجرا‬ ‫گفت‪ :‬این طرح ها ش��امل تعریض و به سازی قطعه اول‬ ‫راه دسترس��ی به معادن زغال س��نگ تاش‪ ،‬به سازی راه‬ ‫دسترس��ی به معادن باریت شهرس��تان مهاباد و تهیه و‬ ‫تامی��ن برج‪ ،‬یراق االت و مقره س��یلیکون رابر و احداث‬ ‫خط ‪ ۱۳۲‬کیلوولت ‪ ۲‬مداره پست ‪ ۴۰۰‬کیلوولت گلشن‬ ‫طبس‪-‬پست ‪ ۱۳۲‬کیلوولت زغال سنگ پروده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬طرح های دیگر ش��امل تهیه و تامین‬ ‫تجهی��زات و عملی��ات اجرایی کامل اح��داث خط ‪۲۰‬‬ ‫کیلوول��ت از پس��ت فوق توزیع س��لطانیه ت��ا معدن و‬ ‫کارخانه مس طارم و س��اخت س��یم های هاک و هاینا‪،‬‬ ‫محافظ مغ��زی هاک و محافظ ح��اوی فیبرنوری برای‬ ‫پس��ت ‪ ۱۳۲‬کیلوولت ‪ ۲‬مداره ‪ ۴۰۰‬کیلوولت گلش��ن‬ ‫طب��س‪ ،‬پس��ت ‪ ۱۳۲‬کیلوولت زغال س��نگ پ��روده و‬ ‫خطوط ‪ ۲۰‬کیلوولت عباس اباد و طارم است‪.‬‬ ‫دیودی��ده گف��ت‪ :‬تامی��ن تجهیزات و اح��داث کامل‬ ‫خ��ط ‪ ۲۳۰‬کیلوول��ت ‪ ۲‬مداره ابرکوه‪ -‬مروس��ت و خط‬ ‫اختصاص��ی ‪ ۱۳۲‬کیلوولت تک م��داره پایه بتنی معدن‬ ‫اس��مالون و اجرای خط ‪ ۲۰‬کیلوول��ت ‪ ۲‬مداره هوایی‬ ‫کارخان��ه مس عباس اباد‪-‬میام��ی از دیگر طرح های در‬ ‫ایمیدرو در سال جاری‪ ۷ ،‬طرح زیربنایی برای توسعه معادن کشور‬ ‫اج��را می کند‪ .‬این س��ازمان در مناطق معدنی‪ ۵ ،‬طرح برق رس��انی و‬ ‫‪ ۲‬طرح جاده دسترس��ی به معادن را با پیشرفت میانگین ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫به ارزش ‪ ۸۵۹‬میلیارد ریال در حال اجرا دارد‬ ‫حال اجراست‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۸‬طرح مطالعاتی زیربنایی‬ ‫مجری طرح ایجاد زیربناه��ای الزم در معادن بزرگ‬ ‫و مناطق معدنی با اش��اره به وضعیت ‪ ۸‬طرح مطالعاتی‬ ‫زیربنای��ی (‪ ۶‬طرح راهس��ازی و ‪ ۲‬طرح برق رس��انی)‬ ‫گفت‪ :‬این طرح ها با پیشرفت میانگین ‪ ۸۸‬درصد انجام‬ ‫ش��ده اند‪ .‬مجموع مبلغ قرارداد ای��ن طرح ها حدود ‪۱۸‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۶۰۵‬میلی��ون ریال ب��وده و به طول ‪۲۳۹.۲‬‬ ‫کیلومتر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این طرح ها ش��امل مطالعات برق رسانی و‬ ‫خدمات مهندس��ی احداث خط انتقال برق از نهبندان‬ ‫به معادن شاهکوه‪ ،‬مطالعات تعریض و بازسازی اسفالت‬ ‫جاده تنب گوراب‪ ،‬خورموج و اهرم‪ ،‬احداث راه دسترسی‬ ‫ب��ه مع��ادن ط�لای زراخت��ران و به س��ازی راه معادن‬ ‫گلیران‪-‬بندپی اس��ت‪ .‬دیودیده بیان کرد‪ :‬بخش دیگر‬ ‫طرح های مطالعاتی شامل به سازی جاده های معادن گچ‬ ‫بندر خمیر و احداث راه دسترس��ی ب��ه معادن کژدمی‬ ‫بروجن‪ ،‬مع��دن اهک ماغر و معادن خ��اش با مجموع‬ ‫‪ ۱۳‬کیلومتر اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬به سازی مسیر جاده های‬ ‫معادن هفتومان خور و بیابانک و برق رس��انی به معادن‬ ‫بیدکل و باباحیدر (‪ ۲۰‬کیلومتر) سرب و روی غنی اباد و‬ ‫مس چشمه خضر پلنگی (مجموع ‪ ۴۸‬کیلومتر) از دیگر‬ ‫طرح های مطالعاتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹انعقاد ‪ ۶‬تفاهمنامه‬ ‫مجری طرح ایجاد زیربناه��ای الزم در معادن بزرگ‬ ‫و مناط��ق معدنی با اش��اره ب��ه انعق��اد ‪ ۶‬تفاهمنامه با‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫داریوش دیودیده‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫مرک��زی گف��ت‪ :‬واردات‬ ‫ان��واع ماش��ین االت‬ ‫فرس��وده راه س��ازی ب��ا‬ ‫هدف حمایت گس��ترده‬ ‫از واح��د تولی��دی هپکو‬ ‫اراک در س��ال جه��ش‬ ‫تولید از س��وی وزارتخانه متوقف شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬‬ ‫س��عید جعفری کرهرودی اظهارکرد‪ :‬براساس دستور‬ ‫مس��تقیم وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬تمامی‬ ‫ثبت سفارش های ماش��ین االت دست دوم و فرسوده‬ ‫راه س��ازی لغو ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫منویات رهب��ر معظم انقالب مبنی ب��ر حمایت موثر‬ ‫از واحدهای صنعتی و تولیدی در س��ال جهش تولید‬ ‫و پیش��گیری از بروز اختالل در روند تولید و اش��تغال‬ ‫ش��رکت هپک��و و پیگیری های انجام ش��ده از س��وی‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‪ ،‬ثبت سفارش‬ ‫ماش��ین االت معدنی متوقف شده و بعد از ابالغ هیات‬ ‫دولت هیچ ثبت سفارش��ی انجام نش��ده است‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان مرکزی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬با اجرای این مصوبه زمینه س��فارش گیری‬ ‫برای محصوالت این واحد صنعتی ش��تاب بیش��تری‬ ‫می گیرد‪ .‬با اغاز روند تولید فزاینده مشکالت اصلی ان‬ ‫رفع و یکی از بزرگ ترین ش��رکت های مادر تخصصی‬ ‫کش��ور به مدار تولید بازمی گردد‪ .‬جعفری کرهرودی‬ ‫بیان کرد‪ :‬واردات ماش��ین االت راه سازی به کشور که‬ ‫بیش��تر کارکرده هس��تند‪ ،‬یکی از عوام��ل مهم رکود‬ ‫ش��رکت هپکو اراک بود ک��ه انتظار می رود جلوگیری‬ ‫از واردات این محصوالت گام مهمی برای رونق دوباره‬ ‫ای��ن واحد تولیدی باش��د‪ .‬هپکو در س��ال ‪ ۱۳۵۱‬در‬ ‫زمینی به وس��عت ‪ ۹۰‬هکتار با هدف مونتاژ ماش��ین‬ ‫االت راه سازی در اراک تاسیس و از سال ‪ ۱۳۵۴‬شروع‬ ‫به فعالیت کرده اس��ت‪ .‬این ش��رکت ‪ ۲۵‬نوع ماش��ین‬ ‫االت راه س��ازی از جمله گریدر‪ ،‬ل��ودر و غلتک تولید‬ ‫می کن��د که ‪ 8‬ن��وع از محصوالت ان تحت لیس��انس‬ ‫کشورهایی مانند ژاپن‪ ،‬المان و سوئد تولید می شوند‪.‬‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای‬ ‫حذف دالالن بازار محصوالت نوردی‬ ‫علی محمدی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزس��تان‪ ،‬اولویت اصلی‬ ‫مجموعه فوالد را حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان داخلی دانست‬ ‫و این مهم را باعث کوتاهی دست دالالن از بازار فوالد برشمرد‪.‬‬ ‫محم��دی در گفت وگ��و با خبرن��گار روابط عمومی اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫سیاست کلی شرکت فوالد خوزستان از بدو تاسیس تا به االن‪ ،‬تامین‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز ش��رکت های داخلی کشور بوده و این مهم باعث‬ ‫جهش تولید در کارخانه های زنجیره پایین دس��تی فوالد و به تبع ان‬ ‫حمایت از اشتغال پایدار برای جوانان خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت فوالد خوزستان افتخار دارد در سال های اخیر که‬ ‫دزفول و دیگر تولیدکنندگان داخلی اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫فشارهای تحریم ها دوچندان ش��ده است‪ ،‬با بکارگیری ‪ ۱۱‬هزار نیرو‬ ‫محمدی ادامه داد‪ :‬در سیاس��ت های ش��رکت فوالد خوزس��تان در‬ ‫به طور مس��تقیم و پنجاه هزار نیرو به طور غیرمستقیم‪ ،‬نقش عمده ای‬ ‫تامین ش��مش مورد نی��از کارخانجات داخلی تاکن��ون تغییری داده‬ ‫در اقتصاد کشور و استان ایفا نماید‪.‬‬ ‫نشده‪ ،‬کما اینکه در چهار ماهه نخست سال ‪ ۱۳۹۹‬در مقایسه با سال‬ ‫محمدی تاکید داش��ت‪ :‬این مجموعه عظیم صنعتی با بهره گیری از‬ ‫قبل‪ ۴۶ ،‬درصد کاهش صادرات داش��ته ایم و این بدان معناس��ت که‬ ‫نیروی های متخصص و تکیه بر توان داخلی و با اولویت تامین شمش‬ ‫تولید فوالد خوزس��تان جهت تامین مواد اولیه به شرکت های نوردی‬ ‫مورد نیاز ش��رکت های داخلی‪ ،‬مازاد محصوالت خود را به اقصی نقاط‬ ‫در سراسر کشور اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫جه��ان صادر می کند و ارز حاصل از ان نیز به اقتصاد کش��ور تزریق‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬شرکت فوالد خوزستان به عنوان یک ناشر بورسی‬ ‫می گردد‪ .‬ارزاوری شمش صادراتی فوالد خوزستان در شرایطی میسر‬ ‫موظف اس��ت همیش��ه اطالعات مالی و اقتصادی خود را در ش��بکه‬ ‫شده است که تحریم های ظالمانه‪ ،‬فروش نفت کشور را به پایین ترین‬ ‫عموم��ی «کدال» گذاش��ته تا هیچ گونه ابهام��ی در تولید و فروش و‬ ‫حد ممکن رسانده است‪.‬‬ ‫صادرات خویش نداشته باشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن فوالد خوزس��تان علی رغم فش��ار دالالن ب��رای فروش‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزستان افزود‪ :‬ما به دنبال تکمیل زنجیره ارزش‬ ‫محص��والت در بازار ازاد‪ ،‬همه ارز حاصل از صادرات خود را به صورت‬ ‫از معدن تا نورد هستیم‪ ،‬بنابراین با تعامل سازنده با صنایع باالدستی‬ ‫قانون��ی و تحت نظ��ارت بانک مرکزی قرار داده و تابع سیاس��ت های‬ ‫و همچنین حمایت هم جانبه از صنایع پایین دس��تی س��عی بر حفظ‬ ‫عمومی دولت و بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫پایداری و توسعه در زنجیره صنعت فوالد داریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزستان تصریح کرد‪ :‬در واقع تولید این‬ ‫وی در پایان اظهار داش��ت‪ :‬متاسفانه پاره ‪‎‬ای از محافل که بیشتر به‬ ‫مجموع��ه‪ ،‬محصول نیمه نهای��ی صنعت فوالد به ش��مار می اید و با‬ ‫دنبال تامین رانت تعدادی خاص از نوردکاران هستند ظرف هفته های‬ ‫افتخار اعالم می داریم که در سال جاری بیش از ‪ ۶۰‬درصد محصوالت‬ ‫اخیر تالش دارند تا سیاس��ت های حمایتی ش��رکت هایی مثل فوالد‬ ‫ش��رکت فوالد خوزس��تان در اختیار کارخانه های نوردی استان قرار‬ ‫خوزس��تان را که تولیدکننده کاالی واس��طه ای فوالد اس��ت را تحت‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬تا چرخه ی تولید در شرکت های داخلی و پایین دستی‬ ‫عنوان صادرات مواد خام جلوه دهند که الحمداهلل با کارنامه درخشان‬ ‫متوقف نگردد‪.‬‬ ‫این ش��رکت در تامین مواد اولیه کارخانه های نورد اس��تان و کشور و‬ ‫وی افزود‪ :‬بخش��ی از فروش این شرکت در پنج ماهه نخست سال‬ ‫همچنین تامین ارز حاصل از صادرات و گردش ان در سیس��تم بانک‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬به ش��رکت های داخلی اس��تان نظیر‪ :‬گروه ملی صنعتی فوالد‬ ‫مرک��زی‪ ،‬چنین تبلیغاتی هیچ گونه خللی در عزم دس��ت اندرکاران و‬ ‫ایران‪ ،‬فوالد اکسین خوزستان‪ ،‬نورد کاویان‪ ،‬نورد و لوله اهواز‪ ،‬روهینا‬ ‫کارکنان این مجموعه بزرگ صنعتی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫توقف واردات‬ ‫ماشین االت فرسوده‬ ‫اجرای ‪ ۷‬طرح زیربنایی برای توسعه معادن‬ ‫س��ازمان های ذی ربط برای احداث جاده دسترس��ی به‬ ‫مع��ادن گفت‪ :‬ای��ن تفاهمنامه ها ش��امل احداث محور‬ ‫زنجان‪-‬دندی‪-‬تکاب اذربایجان‪‎‬غربی‪ ،‬محور چهارگنبد‪-‬‬ ‫امامزاده کرمان‪ ،‬محور س��ورک‪-‬قلعه خرگوش��ی یزد و‬ ‫محور جغتای‪-‬منیدر‪-‬کاهک خراسان رضوی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین تفاهمنامه راه دسترس��ی به‬ ‫مع��ادن س��رب و روی نخلک اصفهان و برق‪‎‬رس��انی به‬ ‫معادن شاهکوه نهبندان خراسان جنوبی‪ ،‬با سازمان های‬ ‫مربوط امض��ا ش��ده و تفاهمنامه های بهس��ازی محور‬ ‫بلورد سیرجان و تکمیل پروژه احمداباد باش و دیرکلو‬ ‫کردستان در حال بررسی است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬کش��ور ما از نظر مواد معدنی‪ ،‬کیفیت‬ ‫و کمیت دارای ش��رایط بس��یار خوبی اس��ت و در رده‬ ‫کش��ورهای معدن��ی غن��ی جهان ق��رار دارد‪ .‬ای��ران با‬ ‫دارا ب��ودن حدود ‪ ۶۸‬ن��وع ماده معدن��ی (غیر=نفتی)‪،‬‬ ‫‪ ۳۷‬میلیارد تن ذخایر کش��ف ش��ده و ‪ ۵۷‬میلیارد تن‬ ‫ذخای��ر بالقوه در میان ‪ ۱۵‬ق��درت معدنی جهان جای‬ ‫گرفته و یکی از کش��ورهای غن��ی از حیث دارایی های‬ ‫معدنی به ش��مار می اید‪ .‬ازانجاکه یک��ی از مهم ترین و‬ ‫اساسی ترین پایه های اقتصاد هر کشوری منابع معدنی و‬ ‫ذخایر تحت االرضی ان کشور است؛ درنتیجه در شرایط‬ ‫حاضر باید ن��گاه ما به بخش معدن به عن��وان زیربنای‬ ‫اقتصادی و موتور محرکه باش��د‪ .‬نخستین حلقه از این‬ ‫زنجیره بخش تولیدات مواد معدنی اس��ت که می تواند‬ ‫بخش های مهم دیگر اقتصادی کشور را هم فعال کرده‬ ‫و موجب رونق اقتصادی شود‪ .‬پایه و اساس ایجاد معادن‬ ‫و رونق انها اکتش��اف مواد معدنی اس��ت‪ ،‬در صورتی که‬ ‫دولت تمایل به رونق بخ��ش معدن و درامدزایی از ان‬ ‫دارد‪ ،‬باید ابتدا به بخش اکتش��اف توجه خاص داش��ته‬ ‫ باشد‪ .‬با سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫می توان ارزش افزوده ناش��ی از ف��روش و صادرات مواد‬ ‫معدنی را افزایش داد‪ .‬گفتنی اس��ت سرمایه گذاری در‬ ‫حوزه ف��راوری موجب رونق بخش های اکتش��اف و به‬ ‫طبع ان رشد بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1589‬‬ ‫پیاپی ‪2907‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫گام های فوالد مبارکه در جهش تولید‬ ‫جهش تولید‬ ‫توسعه فراگیر‬ ‫سیداصغر مدنی‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان‬ ‫ش��رکت ف��والد هرم��زگان جن��وب در طول‬ ‫س��ال های گذشته همواره کوشیده سهم بسزایی‬ ‫از تولی��د در صنعت فوالد را در اختیار بگیرد و در‬ ‫مس��یر تحقق شعارهای مطرح شده از سوی رهبر‬ ‫معظم انقالب حرکت کند‪ .‬مجموع تولید شرکت‬ ‫ف��والد هرمزگان در س��ال ‪ ۹۸‬برابر یک میلیون و‬ ‫‪ ۴۶۰‬هزار تن گزارش ش��د‪ .‬این ش��رکت در نظر‬ ‫دارد در س��ال جاری نیز در مس��یر تحقق ش��عار‬ ‫جهش تولید گام بردارد‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬تولید‬ ‫یک میلی��ون و ‪ ۵۲۰‬ه��زار تن محص��ول در این‬ ‫ش��رکت هدف گذاری ش��ده اس��ت‪ .‬توجه به این‬ ‫نکته ضروری به نظر می رس��د که در س��ال جاری‬ ‫چالش های متعددی مانند شیوع کرونا و تحریم ها‬ ‫در برابر تولیدکنندگان قرار دارد‪ ،‬با این وجود مصر‬ ‫به تحقق این هدف هستیم‪.‬‬ ‫ش��رکت های ف��والد مبارک��ه اصفه��ان‪ ،‬فوالد‬ ‫خوزستان و فوالد هرمزگان‪ ،‬تنها تولیدکنندگان‬ ‫تختال در کش��ور هس��تند‪ .‬در ای��ن میان‪ ،‬فوالد‬ ‫ش ب��وده محصوالتی‬ ‫هرم��زگان هم��واره در تال ‬ ‫تولی��د کند ک��ه قابلیت رقابت با تولیدات س��ایر‬ ‫رقبای خود را داش��ته باش��د و باید تاکید کرد که‬ ‫در تحقق این هدف‪ ،‬موفق هم بوده است‪ .‬تا جایی‬ ‫که محصوالت ش��رکت فوالد هرمزگان از کیفیت‬ ‫قابل توجه��ی برخوردارند‪ .‬محص��والت ان از نظر‬ ‫کیفیت حرف نخس��ت را در میان تولیدکنندگان‬ ‫داخلی می زند‪ .‬س��ال گذشته حدود ‪ ۹۸.۲‬درصد‬ ‫تختال های تولیدش��ده در این شرکت بدون عیب‬ ‫بودن��د‪ .‬در س��ال جاری نیز در نظ��ر داریم میزان‬ ‫تختال ه��ای بدون عی��ب در این واحد تولیدی به‬ ‫‪ ۹۸.۵‬درصد افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫البته محصولی که عیب داش��ته باش��د به هیچ‬ ‫عنوان برای مشتریان ارسال نمی شود؛ یعنی ابتدا‬ ‫مش��کالت این تختال ه��ا در واحد اصالح برطرف‬ ‫و س��پس ب��رای خریداران فرس��تاده می ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن وجود‪ ،‬همچن��ان کاه��ش درصد عیوب‬ ‫م��ورد توجه ق��رار دارد‪ ،‬چراکه ب��ا کاهش درصد‬ ‫عیوب‪ ،‬یک مرحله از فعالیت ما کاس��ته می شود‪.‬‬ ‫تالش های انجام ش��ده در شرکت فوالد هرمزگان‬ ‫ب��رای ارتق��ای کیفی��ت تولیدات ای��ن مجموعه‬ ‫موجب ش��ده بازارهای صادراتی این شرکت حفظ‬ ‫ش��وند‪ .‬در بازار داخلی نیز حسن نیت این شرکت‬ ‫به خریداران اثبات ش��ده؛ درنتیجه مش��تریان ما‬ ‫پذیرفته اند کیفیت تختال تولید ش��ده در شرکت‬ ‫بسیار عالی است و اعتماد کاملی به ما دارند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت ش��رکت ف��والد هرم��زگان از‬ ‫مزیت ه��ای متع��ددی برخوردار اس��ت که نقش‬ ‫بس��زایی در موفقیت این مجموعه بر عهده دارند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬اس��تقرار این ش��رکت فوالدی در‬ ‫کن��ار اب های ازاد موجب ش��ده بس��تری برای‬ ‫جهش تولید ازسوی این مجموعه فوالدی فراهم‬ ‫شود‪ .‬فاصله این واحد تا بندر شهید رجایی حدود‬ ‫‪ ۴‬کیلومتر است و همین فاصله نزدیک‪ ،‬صادرات‬ ‫و واردات را ب��رای ما تس��هیل می کند‪ .‬در چنین‬ ‫موقعیتی‪ ،‬ش��رایط برای رشد و تداوم تولید برای‬ ‫ما فراهم اس��ت‪ .‬امکان صادرات برای شرکت های‬ ‫فوالدی بس��یار مهم اس��ت‪ ،‬چراکه امکان تحقق‬ ‫اهداف توس��عه ای تولید را ب��رای این مجموعه ها‬ ‫فراه��م می کن��د‪ .‬به ع�لاوه انک��ه از ارز حاصل از‬ ‫صادرات می توان ب��رای ورود قطعات‪ ،‬تجهیزات‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و برخ��ی م��واد مصرف��ی وارداتی‬ ‫استفاده کرد‪ .‬این موضوع به ویژه در شرایط کنونی‬ ‫که کش��ور با شدید ترین تحریم ها از سوی جوامع‬ ‫بین المللی روبه رو ش��ده‪ ،‬اهمیت بیش��تری دارد‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی‪ ،‬صادرات و دریافت ارز الزمه‬ ‫ماندگاری در بازار تولید فوالد به شمار می رود‪ .‬در‬ ‫همین حال‪ ،‬با وجود شرایط دشواری که تحریم ها‬ ‫در مسیر صادرات ایجاد کرده‪ ،‬اما کیفیت تولیدات‬ ‫ف��والد هرمزگان همانطور که پیش تر هم اش��اره‬ ‫ش��د‪ ،‬انقدر باالست‪ ،‬که این محصوالت همچنان‬ ‫در ب��ازار بین الملل��ی خری��دار دارن��د‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی از مس��ئوالن درخواس��ت می ش��ود با‬ ‫درک درس��ت ش��رایط موجود‪ ،‬قوانین س��خت و‬ ‫دس��ت وپاگیر را از مسیر تولید‪ ،‬صادرات و واردات‬ ‫بردارند‪ .‬تسهیل قوانین زمینه رشد تولید و تحقق‬ ‫ش��عار س��ال یعنی جهش تولید را فراهم می کند‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬در مواردی هم برای تولید محصول‬ ‫ب��ه قطعه ی��ا تجهیز وارداتی نیاز داریم که ان را با‬ ‫دش��واری ف��راوان وارد می کنیم و در ترخیص ان‬ ‫با گمرک با مش��کل روبه رو می شویم؛ بنابراین از‬ ‫متولیان و سیاس��ت گذاران انتظار می رود شرایط‬ ‫را به گونه ای تس��هیل کنند که امکان رشد تولید‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬این ش��رکت برای تامین قطعات و‬ ‫تجهیزات مورد نیاز خود در مس��یر تولید اقدام به‬ ‫بومی س��ازی کره‪ ،‬تا جایی که بومی سازی از سوی‬ ‫مس��ئوالن در اولویت برنامه های شرکت قرار دارد‬ ‫و با جدیت دنبال می شود‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‬ ‫صنعت فوالد‪،‬‬ ‫به ویژه فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬با قدرت‬ ‫مسیر توسعه را‬ ‫ادامه می دهد‬ ‫و نمونه بارز‬ ‫ان رشد سود‬ ‫عملیاتی فوالد‬ ‫مبارکه است‬ ‫که در سال‬ ‫گذشته به رقم‬ ‫قابل توجه ‪۶۲‬‬ ‫درصد رسید‬ ‫رس��الت صنع��ت ف��والد امروز کم��ک به افزایش رش��د‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬حفظ اش��تغال و به گ��ردش دراوردن چرخ های‬ ‫اقتصاد ملی اس��ت و از این منظر‪ ،‬دوران حساسی پیش روی‬ ‫این صنعت قرار دارد‪ .‬به گزارش روابط عمومی ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل این شرکت با تاکید‬ ‫بر اینکه جهانی ش��دن و برخورداری از صنعت رقابت پذیر‪ ،‬از‬ ‫بزرگ ترین مس��ائل پیش روی صنعت و اقتصاد کشور است‪،‬‬ ‫در پاس��خ به پرسشی درباره گام های فوالد مبارکه در حوزه‬ ‫جهش تولید چنین پاسخ داد‪ :‬امسال به فرموده رهبر معظم‬ ‫انقالب سال «جهش تولید» نام گذاری شده است‪ .‬سالی که‬ ‫درس��ت در ش��دیدترین تحریم های بین المللی علیه اقتصاد‬ ‫ایران‪ ،‬قرار اس��ت حرکتی جهش گونه در اقتصاد ایران شکل‬ ‫گیرد و تا امروز که ‪ ۵‬ماه از سال سپری شده‪ ،‬نمود عینی این‬ ‫امر در برخی بخش های صنعتی و معدنی کشور به ویژه حوزه‬ ‫فوالدسازی اشکار شده است‪ .‬ایران با برخورداری از نیروهای‬ ‫جوان و تحصیلکرده‪ ،‬دسترس��ی به بازار ‪ ۴۰۰‬میلیون نفری‬ ‫منطق��ه‪ ،‬وجود ظرفیت های درون��ی‪ ،‬مانند معادن و راه های‬ ‫اس��تراتژیک‪ ،‬ظرفیت ه��ای زیادی در حوزه ه��ای گوناگون‬ ‫اقتص��ادی دارد و حوزه صنایع معدنی و به ویژه فوالدس��ازی‬ ‫نیز از این امر مستثنا نیست‪ .‬واقعیت ان است که فشارهای‬ ‫خصمانه امریکا در ‪ ۳‬سال گذشته سبب شده رشد اقتصادی‬ ‫در کارنامه اقتصاد ایران منفی شود‪ ،‬اما بدنه تولید و صنعت‬ ‫کش��ور توانسته همچنان استوار باش��د و نه تنها نیاز داخلی‬ ‫کشور را براورده‪ ،‬بلکه محصوالت خود را روانه بازارهای هدف‬ ‫صادرات��ی کند و در دوره ای که فروش نفت عمال امکان پذیر‬ ‫نیس��ت‪ ،‬برای کش��ور ارزاوری داشته باشد‪ .‬شاید به صراحت‬ ‫بتوان گفت همین ایس��تادگی است که نماد تاب اوری باالی‬ ‫اقتصاد ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹جهش تولید استراتژی اصلی‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در ای��ن می��ان‪ ،‬نکت��ه‬ ‫حائ��ز اهمیت ان اس��ت که اکنون در س��ایه ش��دیدترین و‬ ‫بی س��ابقه ترین تحریم ها علیه اقتصاد ایران‪« ،‬جهش تولید»‬ ‫اس��تراتژی اصلی کش��ور قلمداد شده و بخش های گوناگون‬ ‫صنعت��ی و تولیدی نیز به خوبی ب��ه این نکته پی برده اند که‬ ‫نه تنها نباید متوقف شوند‪ ،‬بلکه باید در مسیر توسعه حرکت‬ ‫کنن��د‪ .‬اما نبای��د این واقعیت را نیز از ذهن دور داش��ت که‬ ‫وضعی��ت کنون��ی با نقطۀ مطلوب فاصل��ه دارد‪ ،‬چراکه در ‪۳‬‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬رشد بخش واقعی اقتصاد کشور منفی بوده و‬ ‫صن��دوق بین المللی پ��ول پیش بینی کرده این روند تا پایان‬ ‫سال ‪ ۹۹‬در اقتصاد ایران ادامه داشته باشد و رشد اقتصادی‬ ‫به منفی ‪ ۵‬درصد برس��د‪ ،‬البته باید ش��رایط ناش��ی از شیوع‬ ‫وی��روس کرونا را نی��ز در این زمینه لحاظ ک��رد‪ .‬نکته حائز‬ ‫اهمیت ان اس��ت ک��ه از منظر علمی‪ ،‬اقتص��اد ایران اکنون‬ ‫در دوره رک��ود تورم��ی قرار دارد و انچ��ه در این دوره زمانی‬ ‫نیاز کش��ور است‪ ،‬سرمایه گذاری های جدید و توسعه صنایع‬ ‫مولد و باالدس��تی اس��ت‪ ،‬البته باید توجه داشت که در کنار‬ ‫برخی بدبینی ها به وضعیت ش��اخص های کالن اقتصادی و‬ ‫رشدهای پیش بینی شده‪ ،‬این وضعیت نشان می دهد صنعت‬ ‫کش��ور‪ ،‬با وجود ظرفیت های قابل توجه‪ ،‬نیاز به حمایت های‬ ‫جدی و اساس��ی دارد‪ ،‬به ویژه اینکه صنایع با وجود تحریم ها‬ ‫و فشارهای مالی در ‪ ۲‬سال گذشته ایستادگی کرد ه و اجازه‬ ‫نداده اند وضعیت اشتغال کشور با بحران روبه رو شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش شرط های تداوم تولید‬ ‫عظیمی��ان گف��ت‪ :‬حرک��ت جهش گون��ه تولی��د نی��ز‬ ‫پیش شرط هایی برای تداوم دارد که نباید انها را از ذهن دور‬ ‫داشت‪ .‬یکی از مهم ترین موضوع هایی که در یک دهه گذشته‬ ‫در اقتصاد ایران مطرح شده موضوع شیوه حمایت از صنایع‬ ‫است‪ .‬برخی اقتصاددانان معتقدند حمایت از صنایع به معنای‬ ‫تزریق منابع به انهاست‪ ،‬یعنی حمایت از صنعت را فقط در‬ ‫قالب موضوعات مالی می دانند‪ .‬گروه دوم بر این اعتقادند که‬ ‫صنایع بیش از منابع مالی‪ ،‬به رفع موانع تولیدی نیازمندند‪.‬‬ ‫ش��اید یک دهه قب��ل هرکدام از این راهکارها می توانس��ت‬ ‫به طور جداگانه موثر باش��د‪ ،‬اما ام��روز و در میانه تحریم ها‪،‬‬ ‫صنایع نیازمند حمایت مالی و س��اختاری شده اند‪ .‬البته رفع‬ ‫انعقاد تفاهمنامه میان ذوب اهن اصفهان و شرکت زغال سنگ کرمان‬ ‫کاهش وابستگی به زغال خارجی‬ ‫ایین انعق��اد تفاهمنامه بی��ن ذوب اهن اصفهان و‬ ‫ش��رکت زغال س��نگ کرمان‪ ،‬با حضور باقر نیک طبع‬ ‫مدیرعامل شرکت زغال سنگ کرمان و هیات همراه در‬ ‫حض��ور علی احمدیان‪ ،‬رئیس هیات مدیره ذوب اهن‬ ‫و منص��ور یزدی زاده مدیرعامل این ش��رکت با هدف‬ ‫تامین زغال سنگ با توجه به دو پارامتر کمی و کیفی‬ ‫به امضا رس��ید‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬باقر نیک طبع گفت‪:‬‬ ‫نخس��تین بار اس��ت که چنین بازدیدی از ذوب اهن‬ ‫اصفه��ان دارم و عظمت این مجموعه مادر صنعتی را‬ ‫از نزدیک می بینم‪ .‬همکاری معادن زغال سنگ کرمان‬ ‫با ذوب اهن به سال ها پیش برمی گردد و امروز با انعقاد‬ ‫ای��ن تفاهمنامه‪ ،‬فصل جدی��دی در همکاری این دو‬ ‫مجموع��ه رقم می خورد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬کرمان به لحاظ‬ ‫موادمعدنی به ویژه زغال س��نگ‪ ،‬اس��تان برخورداری‬ ‫به شمار می رود و ما برنامه داریم ‪ ۱۵‬درصد زغال فعلی‬ ‫که برای ذوب اهن تامین می کنیم را در فاز نخس��ت‬ ‫به باالی ‪ ۴۰‬درصد برس��انیم‪ .‬مدیرعامل زغال س��نگ‬ ‫کرمان تصریح کرد‪ :‬هدف این اس��ت که در میان مدت‬ ‫بهره ب��رداری از مع��ادن موج��ود را افزای��ش داده و‬ ‫کوتاه م��دت نیز روی کیفی��ت و تولید فعلی اقداماتی‬ ‫داشته باشیم تا واردات زغال داخلی به حداقل برسد‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع ارزبری کمت��ر را نصیب ذوب اهن کرده‬ ‫و ب��رای معادن نیز افزایش تولید و تبع امتیازات دیگر‬ ‫را ایج��اد می کند‪ .‬این مقام مس��ئول بیان کرد‪ :‬ذوب‬ ‫اهن اصفهان اغازکننده اکتشاف و استخراج از معادن‬ ‫کشور بوده است و همگان به این سابقه درخشان واقف‬ ‫هس��تند‪ .‬امیدواریم در سالی که از سوی رهبر معظم‬ ‫انق�لاب «جه��ش تولید» نام گذاری ش��ده‪ ،‬بتوانیم با‬ ‫همدلی و هم افزایی بیش از پیش برای رشد و اعتالی‬ ‫کش��ور در جبهه تولید و اقتص��اد گام برداریم‪.‬منصور‬ ‫یزدی زاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ذوب اهن اصفهان نیز‬ ‫گفت‪ :‬کک نقش بس��یار مهمی در س��بد م��واد اولیه‬ ‫ذوب اهن دارد‪ .‬زغال سنگ همواره برای ذوب اهن از‬ ‫اهمیت ویژه ای برخوردار است‪ .‬حدود ‪ ۵۰‬درصد سهم‬ ‫قیمت تمام ش��ده محصوالت ذوب اهن به زغال سنگ‬ ‫و کک برمی گردد و بخش��ی از ان را به ناچار به دلیل‬ ‫به دس��ت اوردن ترکیب مناس��ب وارد می کنیم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬امروز زمینه های توسعه همکاری با زغال سنگ‬ ‫کرم��ان در بُعد اکتش��افات و مع��ادن جدید را مدنظر‬ ‫داریم‪ .‬ارزوی ذوب اهن اصفهان این اس��ت که روزی‬ ‫برسد نیاز به واردات زغال سنگ نداشته باشیم و البته‬ ‫این موضوع هم به نوع معادن در ایران بازمی گردد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت از تش��کیل کارگروهی برای‬ ‫پیگ��ری مفاد ای��ن تفاهمنام��ه خب��ر داد و گفت‪ :‬با‬ ‫حضور نفراتی از طرفین قرارداد به طور مس��تمر مفاد‬ ‫این قرارداد پیگیری می ش��ود تا بتوانیم در بازه زمانی‬ ‫مناسب به نتیجه مطلوب دست یابیم‪.‬‬ ‫این مقام مسئول تصریح کرد‪ :‬نیاز زغال سنگ امروز‬ ‫ذوب اهن با دو باتری کک سازی‪ ،‬حدود یک میلیون و‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار تن اس��ت که تامین ان از داخل امکان پذیر‬ ‫نیس��ت و در چارچ��وب ای��ن تفاهمنام��ه امیدواریم‬ ‫وابستگی این شرکت به زغال خارجی کاهش یابد‪.‬‬ ‫تولید فوالد چین رکورد زد‬ ‫تولی��د فوالد خام در چین طی ماه ژوئیه با افزایش‬ ‫بودجه زیرس��اخت این بخش و بازگشایی اقتصاد پس‬ ‫از شیوع کرونا در این کشور رکورد زد‪ .‬به گزارش دنیای‬ ‫معدن به نقل از رویترز‪ ،‬تولید فوالد خام در چین طی‬ ‫م��اه ژوئیه با افزایش بودجه زیرس��اخت این بخش و‬ ‫بازگش��ایی اقتصاد پس از ش��یوع کرونا در این کشور‬ ‫رکورد زد‪.‬‬ ‫براس��اس داده های منتشرشده ازس��وی اداره ملی‬ ‫امار چین‪ ،‬بزرگ ترین تولیدکننده فوالد جهان در ماه‬ ‫گذش��ته ‪ ۹۳.۳۶‬میلیون تن فوالد خام تولید کرد که‬ ‫‪ ۱.۹‬درصد باالتر از تولیدی اس��ت که در ژوئن رخ داد‬ ‫و ‪ ۹.۱‬درصد نسبت به ژوئیه ‪ ۲۰۱۹‬رشد داشته است‪.‬‬ ‫طبق محاس��بات رویترز براساس داده های رسمی‪،‬‬ ‫میانگی��ن تولید روزانه این فلز در چین طی ماه ژوئیه‬ ‫‪ ۳.۱‬میلیون تن و در ماه ژوئن ‪ ۳.۰۵‬میلیون تن بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیش بینی رش��د ‪ ۲‬درصدی اقتصاد چین در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬بهبود اقتصاد چین پس از تجربه یک س��قوط‬ ‫ب��زرگ اقتصاد چین در ‪ ۳‬ماهه دوم امس��ال میالدی‬ ‫دوباره رش��د خواهد کرد‪ .‬بنا ب��ر این گزارش‪ ،‬مصرف‬ ‫ف��والد در ماه ژوئیه تحت تاثیر تقاضا برای محصوالت‬ ‫فوالدی مس��طح در صنع��ت خ��ودرو و لوازم خانگی‬ ‫افزایش یافت‪ .‬حتی خس��ارت های ناشی از باران های‬ ‫ش��دید اخیر باع��ث افزایش تقاضا ب��رای محصوالت‬ ‫فوالدی در بخش ساخت وساز شد‪.‬‬ ‫براس��اس داده های جمع اوری شده ازسوی موسسه‬ ‫مش��اوره مای اس��تیل‪ ،‬تولید کویل های ن��ورد گرم و‬ ‫کویل های نورد س��رد در کارخانه ه��ای بزرگ در ماه‬ ‫ژوئیه حدود ‪ ۲۸‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت که تولی��د ب��رای میله های‬ ‫تقویت ش��ده فوالدی که در س��اختمان ها اس��تفاده‬ ‫می ش��ود ‪ ۱۸‬درصد افزای��ش یافته اس��ت‪ .‬تحلیلگر‬ ‫ش��رکت جینرویی کپیت��ال گف��ت‪ :‬ب��ا پای��ان فصل‬ ‫توفان ه��ای موس��می‪ ،‬تقاضا ب��رای میلگرد در بخش‬ ‫ساخت وساز از اواخر ژوئیه تثبیت شده است و انتظار‬ ‫می رود در ماه های اینده بهبود یابد‪.‬‬ ‫انواع موانع تولید‪ ،‬مانند تس��هیل ش��رایط تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫اشتغال بیشتر برای‬ ‫مالیاتی‪ ،‬گمرکی و بانکی به نفع تولید و‬ ‫ِ‬ ‫کش��ور‪ ،‬مقدم بر هر عملی اس��ت‪ .‬دولت در این مقطع زمانی‬ ‫که فش��ارهای ناش��ی از تحریم ها بر دوش صنایع‪ ،‬سنگینی‬ ‫می کند‪ ،‬باید به تغییر روندها و رویه ها بیندیشد‪ ،‬به ویژه اینکه‬ ‫تغییر این شرایط نه نیازمند تامین منابع است و نه به شرایط‬ ‫ان س��وی مرزها و تحریم ها وابستگی دارد‪ .‬در این موقعیت‪،‬‬ ‫جهش تولید‪ ،‬ایجاد اشتغال و کمک به معیشت مردم درگرو‬ ‫رفع موانع تولید است‪ .‬از منظر اقتصاد کالن‪ ،‬موقعیت صنعت‬ ‫فوالد با موقعیت دیگر صنایع کشور متفاوت نیست‪ ،‬اما فشار‬ ‫تحریم ها بر این صنایع به ش��دت س��نگین شده و یک نمونه‬ ‫ان اقدامات خزانه داری امریکاست که می کوشد با شناسایی‬ ‫روندهای مالی‪ ،‬هر ش��خص و ش��رکتی را که با صنعت فوالد‬ ‫ایران در ارتباط اس��ت زمینگیر کند‪ .‬بااین حال مسیر توسعه‬ ‫در این بخش نه متوقف شده و نه می توان ان را متوقف کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹با قدرت در مسیر توسعه‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه افزود‪ :‬در این میان‪ ،‬توسعه صنعت‬ ‫فوالد کش��ور در دورانی انجام می ش��ود که موقعیت اقتصاد‬ ‫ملی از هر نظر حس��اس اس��ت‪ ،‬هم کرونا روندها و رفتارها را‬ ‫تغییر داده و هم تحریم ها مدام روی هم تلنبار می ش��ود‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬در همین مقطع زمانی‪ ،‬چندین دستاورد بزرگ در‬ ‫کارنامه صنعت فوالد کشور ثبت شده است‪ .‬یکی از مهم ترین‬ ‫و اس��تراتژیک ترین انها مشارکت قابل تحسین صنعت فوالد‬ ‫در راه اندازی خط لوله انتقال نفت گوره به جاس��ک اس��ت‪.‬‬ ‫برای نخس��تین بار در تاریخ اقتصاد کشور‪ ،‬لوله های فوالدی‬ ‫مناس��ب برای انتقال نفت ترش در کش��ور ب��ه کمک فوالد‬ ‫مبارکه و فوالداکسین تولید شده است‪ .‬همین اقدام موجب‬ ‫صرفه جویی چندین میلیون دالری در کش��ور شده و عالوه‬ ‫ب��ر ان‪ ،‬صنع��ت ف��والد را نیز از نظر فن��اوری تولید و تجربه‬ ‫ساخت‪ ،‬چندین گام به پیش رانده است‪ .‬عظیمیان در ادامه‬ ‫گف��ت‪ :‬هم زمان‪ ،‬راه اندازی ابرپروژه نورد گرم ش��ماره ‪ ۲‬نیز‬ ‫موفقیت بزرگ دیگری اس��ت که در کارنامه فوالد مبارکه و‬ ‫اساس��ا صنعت فوالد کش��ور به ثبت رسیده است‪ .‬این اقدام‬ ‫«پوی��ش تولی��د‪ ،‬تداوم و امید» برای فوالد مبارکه اس��ت‪ .‬با‬ ‫راه اندازی ابرپروژه نورد گرم ش��ماره ‪ ۲‬ظرفیت تولید کالف‬ ‫گ��رم در ف��والد مبارکه به ‪ ۷.۲‬میلیون تن خواهد رس��ید و‬ ‫بر این اس��اس نه تنه��ا از واردات بی نیاز خواهیم ش��د‪ ،‬بلکه‬ ‫ام��کان صادرات نیز خواهیم یافت‪ .‬همین امروز نیز بخش��ی‬ ‫از ورق ه��ای موردنی��از صنایع خودروس��ازی‪ ،‬صنایع نفت و‬ ‫گاز و لوله س��ازی و لوازم خانگ��ی در داخل تولید می ش��ود‪.‬‬ ‫هم زمان با افتتاح نورد گرم ش��ماره ‪ ،۲‬اش��تغال قابل توجهی‬ ‫برای جوانان کشور ایجاد می شود‪.‬خوشبختانه صنعت فوالد‪،‬‬ ‫به ویژه فوالد مبارکه‪ ،‬با قدرت مسیر توسعه را ادامه می دهد‬ ‫و نمونه بارز ان رش��د س��ود عملیاتی فوالد مبارکه است که‬ ‫در س��ال گذش��ته به رقم قابل توجه ‪ ۶۲‬درصد رس��ید‪ .‬سال‬ ‫گذشته فروش صادراتی فوالد هم رشد ‪ ۱۴۶‬درصدی داشت‬ ‫و میزان فروش وزنی فوالد نیز با رشد ‪ ۵‬درصدی همراه بود‬ ‫و به رقم ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۱۳۰‬هزار تن رسید‪ .‬در فروردین امسال‬ ‫هم میزان فروش فوالد ‪ ۱۱‬درصد رشد کرد و حتی عملکرد‬ ‫س��هام فوالد با بازدهی بیش از ‪ ۲۴۰‬درصدی در سال جاری‬ ‫همراه بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫به هرح��ال‪ ،‬ش��رکت ف��والد مبارک��ه‪ ،‬ب هعنوان‬ ‫بزرگ ترین شرکت فوالدی کشور‪ ،‬با حدود ‪ ۳‬دهه‬ ‫تجرب��ه در تولی��د انواع محص��والت تخت فوالدی‪،‬‬ ‫نق��ش مح��وری در توس��عه صنعت��ی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫اجتماعی کشور داش��ته است‪ .‬این شرکت در سال‬ ‫‪ ۹۸‬ب��ا تولی��د ‪ ۷.۵‬میلی��ون تن ان��واع محصوالت‬ ‫فوالدی عملک��رد قابل توجهی داش��ته و در همین‬ ‫س��ال از رش��دی افزون بر ‪ ۱۲.۵‬درصد نس��بت به‬ ‫برنامه و ‪ ۶۷‬درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫برخوردار بوده است‪.‬‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‬ ‫بازار تلخ‬ ‫شیرینی و شکالت!‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1589‬‬ ‫پیاپی ‪2907‬‬ ‫رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران گف��ت‪ :‬موافقتنامه اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراس��یا با ای��ران نه‪‎‬تنها مبادالت تجاری را ب��رای تامین اقالم‬ ‫ضروری کش��ور تس��هیل کرد‪ ،‬بلکه منافع سیاس��ی بس��یاری را به دنبال‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬حمید زادبوم در گفت وگ��و با ایرنا با اش��اره به اینکه در‬ ‫برخی تحلیل ه��ا درباره موافقتنامه ایران با اتحادیه اقتصادی اوراس��یا از‬ ‫واژه عامیانه منفعت اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬سود فقط در حساب‬ ‫ک��ردن واردات و صادرات خالصه نمی ش��ود‪ ،‬بلکه در ش��رایط فعلی و با‬ ‫وجود تحریم ها امضا و اجرایی ش��دن چنین قراردادی با ‪ 5‬کشور اوراسیا‬ ‫که روسیه یکی از مهم ترین انها محسوب می شود‪ ،‬منافع سیاسی بسیاری‬ ‫برای ایران به همراه داشته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینکه در ش��رایط فعلی با توجه به سیاس��ت فش��ار‬ ‫حداکثری امریکا هر کش��وری حاضر به همکاری ه��ای اقتصادی با ایران‬ ‫نیس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬ایران در همین وضعیت توانس��ت با اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراسیا موافقتنامه ای را امضا کند و ان را به اجرا برساند که در‬ ‫مجموعه اقتصاد خارجی کش��ور اتفاق خوبی است‪ ،‬اما کسی به ان توجه‬ ‫نمی کند‪ .‬به گفته زادبوم‪ ،‬مبادالت تجاری با کش��وری مانند روسیه اتفاق‬ ‫مهمی در مقابله با دش��منان اس��ت که این کشور برای اجرایی شدن ان‬ ‫تالش می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تحلیلگر موافقتنامه اقتصادی ایران با اتحادیه اوراسیا باید به‬ ‫اقتصاد‪ ،‬اصول موافقتنامه‪ ،‬اقالم و کاالها اشراف داشته باشد زیرا نمی توان‬ ‫بدون دانش درباره قراردادی با این وسعت تحلیل مناسب ارائه داد‪.‬‬ ‫راهکار دقیقه‪ 90‬ترخیص نهاده های دامی از گمرک‬ ‫حال نهاده ها خوب است؟!‬ ‫قیمت مرغ در بازار داخلی همچنان روزهای متالطمی را پشت‪‎‬سر می گذارد و هنوز بر سر قیمت ان بین مسئوالن‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و تولیدکنندگان اختالف‪‎‬نظر است‪ .‬از یک سو دست اندرکاران تنظیم بازار می خواهند‬ ‫قیم�ت ای�ن کاال ک�ه به نوعی معی�ار و عیار قیمت های بازار اس�ت را تاحد ممکن پایین تعیین کنند و از س�وی دیگر‪،‬‬ ‫تولیدکنن�دگان اعتق�اد دارن�د با توجه به افزایش هزینه ه�ای جاری و باال رفتن قیمت اقالم م�ورد نیاز و به عالوه در‬ ‫دسترس نبودن نهاده های دامی با قیمت تعیین شده دولتی‪ ،‬نمی توان مرغ را با قیمت های مصوب وارد بازار کرد‪ .‬البته‬ ‫بیش�ترین گالیه مرغداران در این باره مربوط به تامین نهاده ها با قیمت چندبرابری از بازار ازاد اس�ت که اجازه ورود‬ ‫این واحدها به کانال سوددهی را نمی دهد‪ .‬این گالیه ها در حالی است که چندین تن نهاده دامی در گمرک در انتظار‬ ‫مجوز ترخیص اس�ت و اگر این اتفاق رخ دهد ش�اید معضل تعیین قیمت و اختالف نظر در این باره هم کمی کمرنگ تر‬ ‫ش�ود‪ .‬اما نکته نگران کننده در این میان این اس�ت که امکان فاس�د ش�دن نهاده های دامی دپو شده در گمرک کشور‬ ‫ممکن است امید تنظیم متناسب قیمت مرغ در بازار داخلی را بر باد دهد‪ .‬به این بهانه‪ ،‬روزنامه‬ ‫در این شماره‬ ‫به بررسی تاثیر ترخیص نهاده های دامی دپو شده در گمرک کشور و نقش ان در تنظیم بازار پرداخته است که شرح‬ ‫ان را در ادامه می خوانید‪ :‬چند ماهی اس�ت تولیدکنندگان مرغ‪ ،‬چش�م امید به ترخیص نهاده های دامی از گمرک و‬ ‫در اختیار گرفتن ان با قیمت مصوب دارند تا از این طریق بتوان توازنی میان هزینه های تولید و قیمت های دستوری‬ ‫بازار برقرار کرد‪ .‬این در حالی است که روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با ایسنا خبر‬ ‫از فاسد شدن سویا و ذرت های دپوشده در گمرک داد‪ .‬نهاده هایی که ماه هاست در انتظار تخصیص و تامین ارز بانک‬ ‫مرکزی برای ترخیص از گمرک و ورود به مسیر تولید هستند‪.‬‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نهاده های دامی دپو در حال فاسد شدن‬ ‫نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از‬ ‫فاسد ش��دن نهاده های دامی معطل در بنادر‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬متاسفانه مقدار زیادی سویا‬ ‫و ذرت فاسد شده است‪.‬‬ ‫محمدج��واد عس��کری درب��اره تغیی��رات‬ ‫افزایشی و کاهشی قیمت مرغ در بازار گفت‪:‬‬ ‫مشکل عمده ما در بحث مرغ‪ ،‬نهاده ها دامی‬ ‫اس��ت‪ .‬ما به نهاد های متولی پیشنهاد کردیم در جیره‬ ‫غذایی کشور تغییراتی ایجاد کنند‪ ،‬چراکه با اعمال این‬ ‫تغییرات مشکل خوراک دام حل می شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون کش��اورزی مجلس با بیان‬ ‫اینکه دولت ب��رای وارد کردن نهاده ه��ای مرغی‪ ،‬باید‬ ‫ارز ازاد کن��د گفت‪ :‬س��ویا‪ ،‬ذرت و جو روی دریا اماده‬ ‫اس��ت‪ .‬تنها مسئله ازاد شدن ارز از سوی بانک مرکزی‬ ‫سالمت کاال را مراجع قانونی مشخص می کنند‬ ‫است که متاس��فانه در این زمینه تعلل هایی‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬نماین��ده م��ردم داراب و‬ ‫رزین دش��ت در مجلس شورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫یکی از ‪ ۲۵۰‬نف��ری که از بانک مرکزی پول‬ ‫گرفت��ه‪ ،‬اما کاال وارد نکرده ب��ود‪ ،‬وارد کننده‬ ‫نهاده دامی بوده است‪.‬‬ ‫ما در حال فش��ار به بانک مرکزی هستیم‪،‬‬ ‫تا اتفاقات خوبی در اینده بیفتد‪ .‬عس��کری درباره ازاد‬ ‫ش��دن نهاده هایی که در بن��ادر بود نیز گفت‪ :‬من عضو‬ ‫کمیته ای بودم که برای سرکش��ی و نظ��ارت به بنادر‬ ‫رفته بودیم‪.‬‬ ‫مقدار زیادی از نهاده ها مثل س��ویا و ذرت فاسدشده‬ ‫و غیرقابل استفاده اس��ت ‪ ،‬اما قسمت های سالم ان در‬ ‫حال ورود به کشور است‪.‬‬ ‫البت��ه اخری��ن اخب��ار از گم��رک ایران فس��اد کاالهای‬ ‫دپوش��ده را تایید نمی کند و در عین حال حاکی از برطرف‬ ‫ش��دن مشکل ترخیص کاالهای اساسی از جمله نهاده های‬ ‫دامی از گمرک است و براس��اس این خبرها واردکنندگان‬ ‫نهاده های دامی می توانند ب��دون اعالمیه تامین ارزی‪ ،‬این‬ ‫کاالهای اساسی را وارد کشور کنند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس مهرداد جمال ارونق��ی‪ ،‬معاون فنی و امور‬ ‫گمرک��ی گمرک ای��ران در گفت وگو با‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬در زمینه‬ ‫فساد یا س�لامت کاالهای وارداتی به کشور‪ ،‬گمرک براساس وظایف‬ ‫قانون��ی عم��ل می کند و مجوزه��ای الزم را از مراجع ذی صالح مثل‬ ‫جهادکش��اورزی دریافت و پ��س از ان مجوزهای مربوط به ترخیص‬ ‫کاال را صادر می کند‪.‬‬ ‫وی درباره خبر منتش��ر ش��ده مبنی بر فس��اد نهاده های دپوشده‬ ‫در گم��رک خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬قاعدت��ا درب��اره فس��اد ای��ن کاالها‬ ‫به دلی��ل تخصصی بودن موضوع باید س��ازمان های مربوط‬ ‫اظهارنظ��ر کنند و نمی ت��وان به طور کلی درب��اره ان نظر‬ ‫داد‪ .‬جمال ارونق��ی با اش��اره به برطرف ش��دن مش��کالت‬ ‫کاالهای اساس��ی متوقف ش��ده در گمرک ب��ا توافق بانک‬ ‫مرک��زی و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت تصریح کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر بان��ک مرک��زی در زمینه ترخی��ص ‪ ۵‬قلم‬ ‫کاالی ذرت‪ ،‬ج��و‪ ،‬دانه های روغنی‪ ،‬س��ویا و روغن خام به‬ ‫واردکنن��دگان اجازه داده تا بدون اینک��ه اعالمیه تامین ارزی وجود‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬کاالی خود را از گمرک ترخیص کنند‪ .‬معاون فنی و‬ ‫امور گمرکی گمرک ایران یاداور شد‪ :‬تا امروز حدود ‪ ۳.۳‬میلیون تن‬ ‫کاالی اساسی در گمرک کشور وجود دارد که صاحبان کاال می توانند‬ ‫برای ترخیص حدود ‪ ۲.۵‬میلیون تن ان اقدام کنند و مهم این است‬ ‫که صاحبان کاال ک��ه مجوزهای مربوط را دریافت کرده اند‪ ،‬در هفته‬ ‫جاری به گمرک مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مشکل فقط ترخیص نیست‬ ‫اگرچه ترخی��ص نهاده های دامی برای مرغ��داران اهمیت‬ ‫ویژه ای دارد و می تواند بازار مرغ را کمی از نابسامانی دراورد‪،‬‬ ‫ام��ا دس��ت اندرکاران تولید بر این اعتقادن��د که ترخیص این‬ ‫کاالها تنها بخش��ی از مش��کل تنظیم قیمت و تعادل در بازار‬ ‫را ح��ل می کند و باید به این موض��وع از جنبه های دیگر نیز‬ ‫توجه شود‪.‬‬ ‫مهدی یوس��ف خانی‪ ،‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان پرنده و‬ ‫ماهی در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر قیمت‬ ‫مصوب م��رغ مصرفی برای مصرف کنن��ده ‪ ۱۵۷0۰‬تومان در‬ ‫هر کیلو اس��ت در حالی که این قیمت در بازار ‪ ۱۹۵۰۰‬تومان‬ ‫اس��ت و دلیل اصلی این اختالف قیمت‪ ،‬تامین نشدن نهاده ها‬ ‫به قیمت مصوب برای تولیدکننده است‪.‬‬ ‫وی در این‪‎‬ب��اره خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬قیمت م��رغ زنده در‬ ‫مرغ��داری نیز اگرچه ‪۱۰‬هزارتومان تعیین ش��ده اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫فروش این کاال با قیمت کمت��ر از ‪ ۱۳۵۰۰‬برای تولیدکننده‬ ‫هم��راه ب��ا زیان خواهد ب��ود؛ بنابرای��ن جبران این‬ ‫اخت�لاف قیم��ت منوط ب��ه تامین ش��دن به موقع‬ ‫نهاده ه��ای دامی برای تولیدکننده به قیمت مصوب‬ ‫دولت خواهد بود‪.‬‬ ‫یوس��ف خانی ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن موض��وع که‬ ‫درحال حاضر چند ماهی اس��ت که نه��اده دامی با‬ ‫قیم��ت مصوب در اختیار مرغ��داران قرار نمی گیرد‬ ‫و انه��ا ناگزیرند این نهاده ه��ا را از بازار ازاد و با قیمت حدود‬ ‫‪ ۳‬برابر تهیه کنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬وقتی نهاده در زمان و به‬ ‫قیمت مناسب به دست تولیدکننده نمی رسد‪ ،‬دو اتفاق ممکن‬ ‫اس��ت رخ دهد؛ نخس��ت اینکه مرغدار مجبور می ش��ود برای‬ ‫از دس��ت نرفتن محصول خود‪ ،‬نه��اده را با هر قیمتی از بازار‬ ‫ازاد خری��داری کند که این موضوع ب��ه باال رفتن هزینه های‬ ‫تولید می انجامد یا اینکه مرغدار تصمیم می گیرد که به دلیل‬ ‫عدم تامی��ن به موقع نهاده‪ ،‬جوجه ری��زی را انجام ندهد که با‬ ‫کاه��ش میزان تولید در کش��ور‪ ،‬دوباره قیمت مرغ‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در کنار‬ ‫این موضوع‪ ،‬عام��ل دیگری را نیز در کنترل قیمت‬ ‫مرغ موثر دانست‪.‬‬ ‫وی در این ب��اره گفت‪ :‬البت��ه نباید تصور کرد که‬ ‫تمام مش��کل مرغداران کش��ور با ترخیص نهاده ها‬ ‫از گم��رک برطرف می ش��ود‪ ،‬زیرا ما در مقاط��ع زمانی قبلی‬ ‫نیز ب��ا وجود ترخی��ص نهاده ها از گمرک‪ ،‬به ان دسترس��ی‬ ‫نداش��تیم‪ .‬بنابرای��ن الزم اس��ت دس��ت اندرکاران وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و نهادهای‬ ‫دس��ت اندرکار دیگر درب��اره این موضوع وارد عمل ش��وند و‬ ‫بررس��ی های الزم در زمین��ه اینکه نهاده ها پ��س از ترخیص‬ ‫چگون��ه در بی��ن تولیدکنن��دگان توزی��ع می ش��وند را انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫یوس��ف خانی درباره می��زان تاثیر تامین نه��اده در کاهش‬ ‫قیم��ت تمام‪‎‬ش��ده مرغ در کش��ور عنوان ک��رد‪ :‬اگر ترخیص‬ ‫نهاده ه��ا به موقع انجام ش��ود و با توزیع ب��ه موقع این کاالبه‬ ‫میزان مناس��ب در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد‪ ،‬فروش مرغ‬ ‫زنده به قیم��ت ‪۱۰‬هزار تومان به ازای ه��ر کیلوگرم‪ ،‬توجیه‬ ‫اقتص��ادی پیدا خواهد ک��رد و این کاهش قیم��ت به همین‬ ‫نسبت نیز در قیمت مصرف کننده تاثیر گذار خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان پرنده و ماهی در پایان با ابراز‬ ‫امیدواری درباره س�لامت نهاده های دامی دپوشده در گمرک‬ ‫کشور‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ترخیص نهاده‪ ،‬توزیع مناسب و به‪‎‬موقع در‬ ‫کنار قیمت مصوب این کاال برای تولیدکنندگان عواملی است‬ ‫ک��ه می تواند تنظیم بازار این کاال بر مبنای انها انجام ش��ود‪،‬‬ ‫وگرنه نمی توان انتظار داش��ت که فق��ط با تعیین قیمت های‬ ‫دس��توری در ای��ن زمینه‪ ،‬مرغ ب��ا قیمت منطقی به دس��ت‬ ‫مصرف کننده برسد‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫فاسد شدن و از بین رفتن نهاده های دامی متوقف شده در گمرک در جای خود بسیار‬ ‫بااهمیت اس��ت و باید با دقت فراوان درباره ان تصمیم گیری ش��ود تا زیانی دوجانبه و‬ ‫مضاعف را برای کشور به همراه نداشته باشد‪ ،‬اما موضوع مهم دیگر در این باره این است‬ ‫که اگر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و بانک مرکزی در طول ماه های گذشته این راهکار‬ ‫را برای تامین مواد اولیه مرغداری های کش��ور می ش��ناختند‪ ،‬چرا در این چند ماه برای‬ ‫بکارگیری ان تعلل کرده اند‪ .‬یعنی چطور با وجود این کار‪ ،‬نابسامانی های ماه های اخیر‬ ‫‪7‬‬ ‫در بازار مرغ و اگاهی از امکان فساد این کاالها در گمرک‪ ،‬تازه امروز تصمیم به ترخیص‬ ‫اعتباری این کاالها گرفته اند و چرا تا پیش از اینکه خبری از احتمال فس��اد این کاالها‬ ‫نبود‪ ،‬چنین تصمیمی را برای نهاده های مانده در گمرک اتخاذ نکردند؟!‬ ‫قبل از مرگ‬ ‫«تولید»‬ ‫اقدام کنیم‬ ‫برومند چهارایین ‪ ،‬مدیرعامل اتحادیه‬ ‫سراسری مرغداران گوشتی کشور‬ ‫اقتصاد کشور ما در حال حاضر روزهای سختی‬ ‫را پشت‪‎‬س��ر می گذارد‪ .‬بخش��ی از این سختی و‬ ‫نابسامانی شاید به دلیل تصمیم گیری های خود‬ ‫ما در حوزه سیاست گذاری های اقتصادی کشور‬ ‫باشد‪ .‬داستان امروز مرغ در کشور نیز نمونه ای از‬ ‫همین ماجراهاست‪ .‬شاید اگر از روز اول به جای‬ ‫دمیدن شیپور از دهان گشاد ان و قیمت گذاری‬ ‫دس��توری ‪ ،‬با اسیب شناس��ی و رفع کمبودها و‬ ‫نقایص ان به طور ریشه ای و اساسی مورد بررسی‬ ‫ق��رار می گرفت‪ ،‬مرغدار و تولیدکننده ما در این‬ ‫روزهای اش��فته اقتصادی تا این حد تحت فشار‬ ‫قرار نمی گرفت‪ .‬هزینه های تولید مرغ در کشور‬ ‫مقادیری اس��ت که با یک حساب ساده می توان‬ ‫به ان پی برد و حاش��یه س��ود تولیدکننده را در‬ ‫ان براورد کرد‪ .‬وقتی قیمت تمام اقالم و خدمات‬ ‫در کش��ور ما بیش از ‪ ۳۵‬ت��ا ‪ ۴۰‬درصد افزایش‬ ‫پیدا کرده است و بانک مرکزی نرخ تورم را بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬درص��د عنوان می کند‪ ،‬س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان چطور انتظار‬ ‫دارد قیمت های ارائه‪‎‬ش��ده از سوی تولید کننده‬ ‫با توجه به قیمت های گذشته مواد اولیه و حتی‬ ‫پایین ت��ر از بهای تم ام ش��ده محصول وارد بازار‬ ‫ش��ود!؟ امروز مرغداران م��ا به نهاده های دامی‬ ‫واردشده در کشور نیاز دارند تا با قیمت مصوب‬ ‫در اختی��ار انها ق��رار گیرد؛ بنابراین یک راهکار‬ ‫عملی ب��رای ترخیص نهاده های دپو ش��ده در‬ ‫گمرک می تواند تاثیر بس��زایی بر کاهش قیمت ‬ ‫تمام‪‎‬ش��ده مرغ بگذارد و بازار را به سمت تعادل‬ ‫پی��ش ببرد ام��ا این اتفاق خیل��ی دیر می افتد‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان ما س��رمایه در گردش محدود و‬ ‫ناچیزی دارند و وقتی نهاده‪‎‬ها به موقع در اختیار‬ ‫انها قرار نمی گیرد‪ ،‬مرغ ها شروع به خود خوری‬ ‫می کنند و این یعنی زیان مرغدار و از بین رفتن‬ ‫سرمایه او‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬اگر مرغ��دار این نهاده ها را از‬ ‫ب��ازار ازاد به چندبرابر قیمت تهیه کند‪ ،‬هنگام‬ ‫فروش با مش��کل قیمت های دس��توری مواجه‬ ‫می ش��ود و باز سرمایه خود را از دست می دهد‪.‬‬ ‫در حالی که این اتفاق می توانس��ت با ترخیص‬ ‫ب��ه موقع نهاده ها و نظارت بر توزیع عادالنه انها‬ ‫به شکل مطلوب تری بیفتد‪ .‬اگرچه ما بارها این‬ ‫موضوع را با نهادهای دس��ت اندرکار در سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح کرده ایم‪،‬‬ ‫ام��ا انها باز فقط فاکتوره��ای خرید و فروش را‬ ‫مورد اس��تناد قرار می دهن��د؛ فاکتورهایی که‬ ‫قیمت ه��ای درج ش��ده در انها صوری اس��ت‪.‬‬ ‫شاید این تصمیم بانک مرکزی در صدور مجوز‬ ‫ب��رای ترخیص کاالها اگر زودتر انجام می ش��د‪،‬‬ ‫می توانس��ت تاثیر مطلوب ت��ری در کنترل بازار‬ ‫داش��ته باشد بازار این کاال پیش از این به ثبات‬ ‫نس��بی می رس��ید‪ ،‬اما اتالف زمان موجب شد‬ ‫مرغدار زیان ببیند‪ ،‬مصرف کننده متضرر شود‪،‬‬ ‫واسطه گری س��وداور و بازار چندنرخی مرغ در‬ ‫کش��ور ایجاد شود و در نهایت دولت در تنظیم‬ ‫بازار نیز به ش��کل مطلوب موفق نباش��د‪ .‬دولت‬ ‫بای��د به تولیدکنندگان و دغدغه های انها بهای‬ ‫بیش��تری بده��د و راهکاره��ای عملیاتی خود‬ ‫ب��رای تامین مواد اولیه‪ ،‬افزایش تولید و تنظیم‬ ‫قیم��ت ب��ازار را با توجه به نیازه��ا‪ ،‬توانایی ها و‬ ‫محدودیت های انها هدف گ��ذاری کند‪ ،‬وگرنه‬ ‫پ��س از ناب��ود ش��دن س��رمایه تولید کننده و‬ ‫صرف نظر ک��ردن او برای تولی��د مجدد‪ ،‬اجازه‬ ‫ترخی��ص نهاده ه��ا از گم��رک و در اختیار قرار‬ ‫دادن ان در دس��ترس تولیدکنن��دگان هی��چ‬ ‫س��ودی نخواهد داش��ت و ماج��رای ما حکایت‬ ‫«نوشدارو بعد از مرگ سهراب» خواهد بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تامین منافع‬ ‫اقتصادی‬ ‫و سیاسی‬ ‫از طریق همکاری‬ ‫با اوراسیا‬ ‫بالیی که کرونا بر سر‬ ‫صنعت نمایشگاهی‬ ‫اورد‬ ‫همدان در بین ‪ 4‬منطقه‬ ‫ویژه فناوری های برتر‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1589‬‬ ‫پیاپی ‪2907‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫یادداشت‬ ‫گریزی از‬ ‫اقتصاد‬ ‫دیجیتال‬ ‫نیست‬ ‫کیارش عباس زاده‬ ‫ب‪‎‬وکار نوین‬ ‫کارشناس کس ‬ ‫تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی ادامه دارد‬ ‫بازار تلخ شیرینی و شکالت!‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگرچه به نظر می رس��د مردم کم کم دیگر به حضور دائمی وی��روس کرونا در جریان زندگی خود عادت کرد ه و‬ ‫ان را پذیرفته ان��د ک��ه در هر حال باید با این مهمان ناخوانده زندگی کنند‪ ،‬اما گویا این ویروس نمی خواهد دامنه‬ ‫اسیب های خود را محدود کند و عالوه بر قربانیان انسانی‪ ،‬مدام به افزودن بر تعداد قربانیان اقتصادی خود مشغول‬ ‫اس��ت؛ قربانیانی که یکی پس از دیگری در حال خاموش کردن دائمی چرا غ واحدهای کس��ب و کار خود هستند‪.‬‬ ‫یکی از این قربانیان صنعت شیرینی و شکالت کشور است که این روزها درگیر مشکالت مالی فراوانی است‪.‬‬ ‫امارهای ابتدایی سال ‪ ۹۹‬از کاهش ‪ ۳۰‬درصدی تولید شیرینی و شکالت بسته بندی به دنبال شیوع کرونا خبر‬ ‫می داد و با اینکه کارخانه های تولیدی بعد از ‪ ۱۶‬فروردین با رعایت نکات بهداش��تی ش��روع به فعالیت کردند‪ ،‬در‬ ‫پ��ی کاهش تقاضای مصرف ش��یرینی‪ ،‬واحده��ای این بخش ظرفیت تولید خود را ت��ا ‪ ۳۰‬درصد کاهش دادند‪ .‬با‬ ‫گذشت بیش از ‪ ۵‬ماه از سال ‪ ۱۳۹۹‬و تداوم این شرایط و همراه شدن ان با افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های‬ ‫ج��اری تولی��د‪ ،‬اگرچه نیاز به افزایش قیمت این محصوالت از نظر تولیدکنندگان این حوزه منطقی اس��ت‪ ،‬اما به‬ ‫نظر می رس��د کاهش بیش��تر تقاضای بازار همچنان تهدید و مانعی جدی برای این کار باشد‪ .‬با گزارش‬ ‫در‬ ‫این باره همراه باشید‪:‬‬ ‫در حالی که تا س��ال گذش��ته کارشناس��ان اقتصاد و صاحب نظران‪،‬‬ ‫شیرینی و شکالت ایران را یکی از معدود حوزه های موفق و همسطح با‬ ‫کش��ورهای صاحب نام در این حوزه می دانستند و اینده روشنی را برای‬ ‫این صنعت در کش��ور ترسیم می کردند‪ ،‬ورود ویروس کرونا به کشور و‬ ‫همه گیری ان در تمام کشورها‪ ،‬این معادالت و پیش بینی ها را به هم زد‬ ‫و بازار این محصوالت را دچار رکود زیادی کرد‪ .‬در پی توقف صادرات و‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫نخس��تین بار اقتص��اد دیجیتال در س��ال ‪۱۹۹۶‬‬ ‫میالدی مطرح ش��د‪ .‬اقتصادی ک��ه در ان بیت ها‪،‬‬ ‫ج��ای اتم ها را خواهن��د گرفت‪ .‬از اقتصاد دیجیتال‬ ‫ب��ا عنوان چهارمین موج بزرگ صنعتی ش��دن یاد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اما هنوز تعریف مش��ترکی که همه روی‬ ‫ان اتفاق نظر داش��ته باش��ند‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬اقتصاد‬ ‫دیجیت��ال بر پایه فناوری اطالع��ات و فناوری های‬ ‫دیجیت��ال بن��ا ش��ده اس��ت و از ان ب��ا عناوی��ن‬ ‫دیگ��ری مانن��د اقتص��اد اینترنت‪ ،‬اقتص��اد جدید‬ ‫ی��ا اقتص��ادوب نیز یاد می ش��ود‪ .‬همانط��ور که از‬ ‫نام‪‎‬گذاری های مختلف اقتص��اد دیجیتال می توان‬ ‫اس��تنباط کرد‪ ،‬این اقتصاد جدید بر پایه تعامالت‬ ‫و ارتباطات اینترنتی پی ریزی ش��ده است‪ .‬اختراع‬ ‫ان��واع کامپیوترها‪ ،‬توس��عه تجهی��زات مخابراتی‪،‬‬ ‫ش��کل گیری و همه گی��ری اینترن��ت‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫گسترده از تلفن های هوشمند و حسگرهای متنوع‬ ‫انها‪ ،‬همین طور گس��ترش کاربرد هوش مصنوعی‪،‬‬ ‫همگی زمینه س��از ش��کل گیری اقتصاد دیجیتال‬ ‫بوده ان��د‪ .‬درواق��ع کاهش نرخ فن��اوری و به‪‎‬تبع ان‬ ‫افزایش دسترسی و گسترش استفاده از انها‪ ،‬جهان‬ ‫را به س��مت دیجیتالی ش��دن اقتصاد سوق داده و‬ ‫دس��تاورد توس��عه فناوری های دیجیتال‪ ،‬اقتصاد‬ ‫دیجیت��ال اس��ت‪ .‬اقتصاد دیجیت��ال ابعاد مختلف‬ ‫زندگ��ی مردم و نحوه تعامل انها در جامعه را دچار‬ ‫تحول می کند‪ .‬در این گذار‪ ،‬مدل کس��ب و کارها‪،‬‬ ‫ب‪‎‬وکار و همین‪‎‬طور فرهنگ دچار‬ ‫فرایندهای کس�� ‬ ‫تغییر خواهند ش��د‪ .‬در اقتص��اد دیجیتال‪ ،‬فناوری‬ ‫به ج��ای ابزاری ک��ه با کمک ان سیس��تم ها خلق‬ ‫می شوند‪ ،‬خود خالق سیستم هاست‪ .‬در سال ‪2016‬‬ ‫می�لادی‪ ،‬اقتصاد دیجیتال مع��ادل ‪ ۱۱.۵‬تریلیون‬ ‫دالر یعنی ‪ ۱۸.۵‬درصد ‪ GDP‬اقتصادهای توسعه‬ ‫یافته و ‪۱۰‬درصد ‪ GDP‬اقتصادهای درحال توسعه‬ ‫را ش��کل داده است‪ .‬با نگاه به ‪ ۵‬شرکت برتر لیست‬ ‫فورچون ‪ ۱۰۰‬خواهیم دید که اپل‪ ،‬امازون‪ ،‬گوگل‪،‬‬ ‫مایکروس��افت و فیس‪‎‬ب��وک همگی ش��رکت های‬ ‫فناوری‪‎‬اطالعات هستند که بازار را تصاحب کرده اند‬ ‫و در زم��ره غول های نفتی‪ ،‬بانکی‪ ،‬خودروس��ازی و‬ ‫سایر صنعت ها به شمار نمی روند‪ .‬در چنین فضایی‪،‬‬ ‫ت کم‪ ،‬تغییرات س��ریع و س��رعت باال از صفات‬ ‫ثبا ‬ ‫ب��ارز اقتص��اد دیجیت��ال خواهند ب��ود‪ .‬در اقتصاد‬ ‫دیجیتال‪ ،‬تفکر اکوسیستمی پررنگ تر خواهد شد‬ ‫ب‪‎‬وکار دلتا که در سال‬ ‫و به نظر می رس��د مدل کس ‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬میالدی در دانش��گاه ‪ MIT‬توسط ارنولدو‬ ‫هکس ابداع ش��د‪ ،‬بیشتر و بیشتر درک شده است‬ ‫ب‪‎‬وکار‬ ‫و مورد اس��تفاده قرار گیرد‪ .‬در این مدل کس ‬ ‫ک��ه اینترنت و س��رعت ارتباطات یکی از مهم ترین‬ ‫اجزای ان است‪ ،‬رویکرد رقابتی پورتر به‪‎‬عنوان یکی‬ ‫از مهم تری��ن ابزارها برای تحلیل رقابت در صنعت‬ ‫کمرنگ می ش��ود‪ .‬درمقابل‪ ،‬نقش تکمیل کنندگان‬ ‫و کس��ب و کارهای مکمل که ب��رای خلق ارزش و‬ ‫هم افزایی به یکدیگ��ر کمک می کنند‪ .‬همین‪‎‬طور‬ ‫داده های کالن و داده‪‎‬کاوی‪ ،‬رواج و اهمیت بیشتری‬ ‫پیدا می کند؛ بنابراین تصمیم گیری داده محور قوت‬ ‫بیش��تری می گیرد‪ .‬پلتفرم ها و اثرات شبکه ای که‬ ‫متاثر از اعضا و کاربران ان شبکه است‪ ،‬بیش از پیش‬ ‫م��ورد توجه قرار خواهدگرف��ت‪ .‬اقتصاد دیجیتال‪،‬‬ ‫اقتص��ادی دانش‪‎‬محور خواهد بود و به همین دلیل‬ ‫است که سرمایه های فکری و دارایی های ناملموس‬ ‫و غیرفیزیک��ی‪ ،‬اصلی ترین ثروت حاصل از اقتصاد‬ ‫دیجیتال خواهند بود‪.‬‬ ‫در ایران نیز‪ ،‬سبک زندگی ما هر روز بیشتر و بیشتر‬ ‫در حال تغییر از شیوه سنتی به سبک و سیاق نوین‬ ‫ان و اس��تفاده از فناوری و اپلیکیش��ن‪‎‬هایی مانند‬ ‫اس��نپ‪ ،‬تپسی‪ ،‬علی‪‎‬بابا و دیجی‪‎‬کاالست‪ .‬با افزایش‬ ‫ضری��ب نفوذ اینترنت به باالی ‪ ۹۰‬درصد و افزایش‬ ‫تعداد تلفن های هوشمند‪ ،‬مقدمات دیجیتالی شدن‬ ‫اقتصاد ایران در حال فراهم ش��دن اس��ت‪ .‬اگرچه‬ ‫هنوز راه درازی در پیش است و زیرساخت ها و پیش‬ ‫نیازهای بس��یاری برای رس��یدن به ان نقطه باید‬ ‫فراهم شوند‪ .‬مانند همه پدیده ها‪ ،‬اقتصاد دیجیتال‬ ‫نی��ز هم جوان��ب مثبت و هم پیامده��ای منفی را‬ ‫به طور توام با خود به همراه دارد‪ .‬کس��ب وکارهای‬ ‫س��نتی و بسیاری ش��غل ها از صحنه کنار خواهند‬ ‫رفت و جای خود را به کس��ب وکارهای دیجیتال و‬ ‫شغل های جدید می دهند‪.‬‬ ‫بخشی از این تغییرات در راستای بهبود کیفیت‬ ‫زندگی انسان ها و رشد و توسعه خواهد بود و بخش‬ ‫دیگر ان می تواند پیامدهای نامطلوبی را نیز با خود‬ ‫به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫اگ��ر عالقه مند به مطالعه درباره اقتصاد دیجیتال‬ ‫هس��تید‪ ،‬می توانید کتاب انق�لاب صنعتی چهارم‬ ‫(‪)The Fourth Industrial Revolution‬‬ ‫را بخوانید‪ .‬شرکت های دانش بنیان و استارت اپ ها‬ ‫هر روز مس��ائل بیشتری از مسائل زندگی ما را حل‬ ‫می کنند و از سویی دیگر بیشتر و بیشتر‪ ،‬زندگی ما‬ ‫را به خود وابسته می کنند‪.‬‬ ‫واریز نشدن‬ ‫وجه اولیه‬ ‫یعنی انصراف‬ ‫معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد‪ :‬کسانی‬ ‫ن شده نسبت به افتتاح حساب و واریز وجه اقدام نکنند‪،‬‬ ‫که در مهلت تعیی ‪‎‬‬ ‫ج��زو انصراف دهن��دگان و حذفی های طرح اقدام ملی مس��کن به ش��مار‬ ‫می رون��د‪ .‬محم��ود محمودزاده درب��اره طرح اقدام ملی مس��کن با اعالم‬ ‫اینک��ه عم��ده افتتاح های طرح در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬انجام می ش��ود‪ ،‬از برخی‬ ‫افتتاح های طرح اقدام ملی مس��کن در هفته دولت خبر داد‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫افتت��اح برخی واحدهای باقیمانده مس��کن مهر‪ ،‬ح��دود ‪ ۳۸‬هزار واحد و‬ ‫همچنین طرح اقدام ملی مس��کن بخش��ی از برنامه ه��ای هفته دولت در‬ ‫بخش مس��کن اس��ت‪ .‬معاون مسکن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی‬ ‫گفت‪ :‬تعیین‪‎‬تکلیف ثبت نام کنندگان طرح اقدام ملی مس��کن در استان ها‬ ‫انجام ش��ده اس��ت و افرادی که فرم ج انها قرمز ب��وده و عدم‪‎‬مالکیت انها‬ ‫محرز ش��ناخته شده اس��ت‪ ،‬به چرخه اقدام ملی مسکن باز می گردند‪ .‬بنا‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬محمودزاده تصریح کرد‪ :‬تا پایان ش��هریور‪ ،‬تکلیف تمامی‬ ‫ثبت نام‪‎‬ش��دگان طرح اقدام ملی مسکن تعیین می شود‪ .‬بدین‪‎‬معنا افرادی‬ ‫که واجد شرایط واقعی هستند‪ ،‬در این طرح باقی می مانند و ردصالحیت‬ ‫ش��ده ها در صورتی که نتوانند مدارک مس��تدلی ارائه‪‎‬کنند‪ ،‬از این گردونه‬ ‫خارج خواهند ش��د‪ .‬معاون وزیر راه و شهرس��ازی توضیح داد‪ :‬افرادی که‬ ‫تایید ش��رایط نهایی ش��ده و نسبت به واریز وجوه اعالم شده به بانک برای‬ ‫افتتاح حس��اب اقدام ملی‪ ،‬اقدام می کنند‪ ،‬در پروژه می مانند‪ .‬بدین معنا‪،‬‬ ‫کس��انی که در مهلت تعیین ش��ده نسبت به افتتاح حساب و واریز وجه نیز‬ ‫اقدام نکنند‪ ،‬جزو حذف‪‎‬شدگان طرح اقدام ملی مسکن به‪‎‬شمار می روند‪.‬‬ ‫کاهش مصرف داخلی‪ ،‬تولیدات این ش��رکت ها کاهش محسوسی یافت‬ ‫و این موضوع به دلیل طوالنی ش��دن‪ ،‬باعث تعدیل نیرو در بس��یاری از‬ ‫واحدهای تولید کننده شد‪.‬‬ ‫قیمت ها ثابت می ماند‬ ‫جمش��ید مغازه ای‪ ،‬رئیس انجمن صنفی صنایع بیس��کویت‪،‬‬ ‫ش��یرینی و ش��کالت با بیان اینکه ش��یرینی و ش��کالت جزو‬ ‫کاالهای اساس��ی مردم نیس��ت و به نس��بت ق��درت خرید در‬ ‫فهرست خرید انها قرار می گیرد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در شرایط کنونی‬ ‫اقتص��اد کش��ور این محص��والت جزو اولویت چه��ارم یا پنجم‬ ‫مردم اس��ت؛ بنابراین در حال حاضر‪ ،‬تغییرات قیمت ش��یرینی‬ ‫و ش��کالت چندان مالک نیس��ت‪ ،‬تقاضا کمتر از عرضه اس��ت‬ ‫و قیمت این محصوالت گران نمی ش��ود؛ چراکه ممکن اس��ت‬ ‫بازه��م تقاض��ا کمتر ش��ود‪ ،‬اما باید در نظر داش��ت که به دلیل‬ ‫افزایش قیمت مواد اولیه قیمت تمام‪‎‬شده هم بیشتر شده است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از اف��ت ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصدی صادرات ش��یرینی و‬ ‫ش��کالت نس��بت به سال های قبل در پی ش��یوع ویروس کرونا‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬در این مدت بس��یاری از کشورهای‬ ‫همسایه تمایل چندانی به خرید محصوالت شیرینی‬ ‫و ش��کالت نداش��تند و به همین دلیل اگر مرزها هم‬ ‫بسته نمی شد‪ ،‬باز هم صادرات این محصوالت کاهش‬ ‫می یاف��ت‪ .‬در این ش��رایط و در ح��ال حاضر عرضه‬ ‫شیرینی و شکالت در بازار داخل بیش از تقاضاست‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت و کاهش کیفیت‬ ‫مغازه ای با اشاره به تامین برخی مواد اولیه محصوالت شیرینی‬ ‫و شکالت مانند شکر و ارد و روغن در بازار داخلی‪ ،‬گفت‪ :‬سایر‬ ‫مش��تقات مورد اس��تفاده در محصوالت ش��یرینی و شکالت از‬ ‫خارج تامین می شود که در چند وقت گذشته ثبت‪‎‬سفارش انها‬ ‫به‪‎‬دلیل کمبود ارز با مش��کل مواجه ش��ده است‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫بیسکویت‪ ،‬ش��یرینی و شکالت درباره مشکالتی که‬ ‫تحریم ها پیش‪‎‬پای این صنعت گذاش��ته‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫به‪‎‬دلی��ل تحریم‪ ،‬واردات مواد اولیه و اس��انس از اروپا‬ ‫متوقف ش��ده و محصوالتی از کشورهای جنوب شرق‬ ‫اس��یا مانند مالزی‪ ،‬اندونزی و چین جایگزین ش��ده‬ ‫که کیفیتی به مراتب پایین‪‎‬تر دارند و به همین دلیل‬ ‫در مجموع کیفیت محصوالت شیرینی و شکالت نیز‬ ‫دستخوش تغییر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نه صادرات و نه خرید داخلی‬ ‫مغ��ازه ای در ادام��ه ب��ا تاکید ب��ر اینکه ق��درت خرید مردم‬ ‫مهم‪‎‬ترین عامل در بازگش��ت بازار به شرایط قبل است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تنها در صورتی مردم نسبت به خرید محصوالت شیرینی‬ ‫همچنان کوچک تر می شویم‬ ‫البت��ه موضوع رک��ود اقتصادی در حوزه ش��یرینی و‬ ‫ش��کالت تنها محدود به محصوالت صنعتی نمی ش��ود‬ ‫و قنادی ه��ا نیز در این روزها اس��یب های بس��یاری را‬ ‫به‪‎‬واس��طه همه گیری ویروس کرونا از زمس��تان س��ال‬ ‫گذش��ته متحمل ش��دند‪ .‬می��زان زیان مال��ی در برخی‬ ‫شیرینی فروش��ی ها و قنادی ه��ا به حدی ب��ود که پس‬ ‫از رف��ع محدودیت ها نیز برخی از ای��ن واحد ها قادر به‬ ‫جبران خسارت ها و بازگش��ت به عرصه فعالیت نبودند‪.‬‬ ‫علی نوری که صاحب دو ش��عبه شیرینی فروشی در دو‬ ‫منطقه مختلف ش��هر تهران است‪ ،‬درباره زیان های مالی‬ ‫تو گ��و با‬ ‫ایجادش��ده در این مدت در گف ‬ ‫عنوان‬ ‫کرد ‪ :‬ما تمام اندوخته های خود را صرف جبران زیان های‬ ‫مالی ماه های اخیر کرده ایم و با این حال مجبور ش��دیم‬ ‫یکی از ش��عبه های خود را که ملک ان استیجاری بود‪،‬‬ ‫تعطیل کنیم‪ .‬وی گفت‪ :‬در این ش��رایط هنوز هم کسی‬ ‫برای خرید شیرینی رغبت انچنانی ندارد‪ .‬در عین حال‪،‬‬ ‫م��ا بخش عم��ده ای از درامد خود را از طریق س��فارش‬ ‫و ش��کالت تمایل بیشتری پیدا می کنند که درامد زندگی انها‬ ‫کفاف مخارج ش��ان را بدهد‪ .‬رئیس اتحادیه بیسکویت‪ ،‬شیرینی‬ ‫و ش��کالت درباره عامل بعدی موثر در تداوم فعالیت واحدهای‬ ‫تولیدی در این حوزه گفت‪ :‬اگر توان خرید مردم افزایش نیابد‪،‬‬ ‫تنها راهکار حفظ وضعیت تولید ش��یرینی و شکالت‪ ،‬صادرات‬ ‫اس��ت که ان هم در حال حاضر با مش��کالت تحریم و کمبود‬ ‫تامی��ن مواد اولیه با کیفیت مواجه اس��ت و نمی توان حس��اب‬ ‫چندانی روی ان کرد‪ .‬وی در پایان با بیان اینکه در یک س��ال‬ ‫گذش��ته برخی از واحدهای تولیدی شیرینی و شکالت نیروی‬ ‫انس��انی خ��ود را تعدیل کرده اند‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬اگر بازار با همین‬ ‫روند ادامه داشته باشد باز هم احتمال تعدیل نیروی انسانی در‬ ‫واحدهای شیرینی و شکالت وجود دارد‪.‬‬ ‫تنگنای اقتصادی‬ ‫ی های مجالس به دس��ت می اوردیم که‬ ‫کیک و ش��یرین ‪‎‬‬ ‫به‪‎‬دلی��ل فاصله گذاری ه��ای اجتماع��ی و لغ��و این‪‎‬گونه‬ ‫مراس��م‪ ،‬این بخش از درامد خود را نیز دیگر در اختیار‬ ‫نداری��م‪ .‬نوری خاطرنش��ان کرد‪ :‬فش��ار مالی و در عین‬ ‫ح��ال کاهش مخاطب در این مدت به حدی بوده که ما‬ ‫مجبور به تعدیل نیرو شده ایم و در حال حاضر نیروهای‬ ‫خود را به یک سوم رسانده ایم و همچنان نیز برای تامین‬ ‫هزینه های جاری خود دچار مش��کل هستیم‪ .‬این فعال‬ ‫ی و شیرینی فروش��ی یاداور ش��د‪ :‬در حال‬ ‫حوزه قن��اد ‬ ‫حاضر‪ ،‬میزان فروش ما در این ش��عبه نس��بت به س��ال‬ ‫ گذش��ته از نصف هم کمتر بوده و تنه��ا نقطه اتکای ما‬ ‫این اس��ت که ملک این شعبه شخصی است و پرداخت‬ ‫اجاره نداریم‪ .‬نوری در پایان تاکید کرد‪ :‬ادامه پیدا کردن‬ ‫این شرایط در حال کوچک تر کردن ماست و به‪‎‬احتمال‬ ‫زیاد امکان ادامه فعالیت در این شعبه را نیز از ما خواهد‬ ‫گرفت و این مش��کل بس��یاری از شیرینی فروش��ی ها و‬ ‫قنادی های شهر تهران است‪.‬‬ ‫علی بهر مندی‪ ،‬رئیس اتحادیه ش��یرینی فروش��ی های و‬ ‫تو گو‬ ‫قنادی ه��ای تهران نیز با تایید این مش��کالت در گف ‬ ‫ب��ا‬ ‫عنوان ک��رد ‪ :‬ما در تنگنای اقتص��ادی بدی قرار‬ ‫گرفته ایم؛ از یک س��و کرونا و کاهش خریداران ش��یرینی‬ ‫و کاهش درامد و از س��وی دیگر‪ ،‬افزایش قیمت مواد اولیه‬ ‫شرایط طاقت فرسایی را برای فعاالن این صنف ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬بهر مندی در توضیح این مطل��ب اظهارکرد ‪ :‬اگرچه‬ ‫کرونا و محدودیت های حاصل از ان‪ ،‬تمام اصناف را درگیر خود کرد‬ ‫و زیان های قابل توجهی برای فعاالن حوزه کسب و کار به جا گذاشت‪،‬‬ ‫اما زیان حاصل از کرونا و تعطیلی ها برای قنادی ها بسیار بیشتر بود‪،‬‬ ‫زیرا فعاالن این صنف عالوه بر از دس��ت دادن س��ود ماه های پرفروش‬ ‫خ��ود‪ ،‬س��رمایه ای را نیز که برای تولید محص��والت انجام داده بودند‬ ‫در ای��ن ای��ام از دس��ت دادند‪ .‬وی گفت‪ :‬ما در این ش��رایط با افزایش‬ ‫قیمت های بی‪‎‬س��ابقه ای در تامین مواد اولیه روبه‪‎‬رو ش��دیم و اقالمی‬ ‫مثل پودر نارگیل‪ ،‬پودر کاکائو و هل را با افزایش بیش از ‪ 100‬در صدی‬ ‫قیمت تهیه کردیم‪ .‬رئیس اتحادیه شیرینی فروشی های و قنادی های‬ ‫تهران خاطرنشان کرد ‪ :‬ما از دولت و نهادهای سیاست‪‎‬گذار اقتصادی‬ ‫انتظ��ار داش��تیم با توج��ه به این ش��رایط و در نظر گرفتن‬ ‫وضعیت معیش��ت این صنف‪ ،‬اندکی ب��ا ما مدارا کنند و ما‬ ‫را از مواردی مثل مالیات معاف کنند که متاسفانه این طور‬ ‫نش��د و ما ش��اهد افزایش مالیات ها نیز بودیم‪ .‬بهر مندی با‬ ‫اشاره به تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای قنادی در تهران‬ ‫و سایر شهرها تصریح کرد‪ :‬بسیاری از واحدهای این صنف‬ ‫مجبور به تعدیل نیرو شده اند؛ در عین حال‪ ،‬بسیاری دیگر‬ ‫از واحدها به ویژه انها که محل کس��ب استیجاری در اختیار داشتند‪،‬‬ ‫به دلیل مش��کالت مالی واحدهای خ��ود را تعطیل‪ ،‬قراردادهای خود‬ ‫را فس��خ و پروانه خود را باطل کرده اند و از این صنف خارج ش��ده اند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه شیرینی فروش��ی های و قنادی های ته��ران در پایان‬ ‫گف��ت‪ :‬اصن��اف در طول این مدت س��عی کردند نهای��ت همکاری را‬ ‫با دس��ت اندرکاران اجرایی داشته باش��ند‪ ،‬اما مسئوالن باوجود تمام‬ ‫وعده هایی که داد ه بودند از یاری رساندن به واحدهای در معرض خطر‬ ‫ورشکستگی امتناع کردند و دیگر حتی با عادی شدن شرایط نیز باید‬ ‫انتظار دیدن تصویر ازاردهنده جای خالی بسیاری از واحدهای صنفی‬ ‫در جای جای شهرها باشیم‪.‬‬ ‫سخن اخر‪...‬‬ ‫وقتی یک مش��کل همه گیر در یک جامعه بروز می کن��د‪ ،‬نقش نهادهای حمایتی‬ ‫اصناف ایجاد ش��رایطی است تا این واحدها بتوانند همچنان روی پای خود بایستند‬ ‫و حتی با حداقل سود به بقا ادامه دهند‪ ،‬اما متاسفانه شرایط بد اقتصادی و همزمان‬ ‫شدن همه گیری ویروس کرونا با تشدید تحریم های اقتصادی کشور باعث شد دولت‬ ‫نخواهد یا نتواند گام موثری در این راستا بردارد و تنها به ارائه وعده وعید هایی برای‬ ‫اینده بسنده کند‪.‬‬ ‫در ه��ر حال باید منظر ماند و دی��د که ایا پس از خروج از «چاله» کرونا اوضاع به‬ ‫روال س��ابق خود باز خواهدگشت با اینکه باید منتظر «چاه» بیکاری و فقر حاصل از‬ ‫بی تدبیری این روزها باشیم‪.‬‬ ‫وقتی پیش بینی ها درست از اب در نمی اید!‬ ‫پیمان صفردوس�ت‪ :‬اینکه «در همیش��ه روی یک پاش��نه‬ ‫نمی چرخد» ضرب المثلی اس��ت که ش��اید درباره وضعیت امروز‬ ‫صنعت ش��یرینی و ش��کالت ایران مصداق داشته باشد‪ .‬صنعتی‬ ‫که باوجود تمام فش��ارهای بیرونی و داخلی‪ ،‬مسیر درستی را در‬ ‫پیش گرفته بود و داشت تجربه های تازه ای را در این صنعت رقم‬ ‫می زد‪ ،‬اما یک اتفاق جهانی این روند رو به رشد را متوقف کرد و‬ ‫در سراشیبی انداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف گذاری یک میلیارد دالری‬ ‫سال گذش��ته صاحب نظران اقتصادی کش��ور اعتقاد داشتند‬ ‫صنعت شیرینی و شکالت می تواند یکی از صنایع با ارزش افزود ِه‬ ‫باال در کش��ور باش��د و هدف گذاری یک میلیارد دالری صادرات‬ ‫شیرینی و شکالت را در صورت رفع موانع و مشکالت موجود بر‬ ‫س��ر راه صادرات شیرینی و شکالت و فراورده های غالت در نظر‬ ‫داش��تند‪ .‬در ان دوران مش��کل اصلی بر سر راه افزایش صادرات‬ ‫تامین مواد اولیه و نقدینگی مورد نیاز بود و به نظر می رسید این‬ ‫صنعت بتواند هدف بیش از یک میلیارد دالر صادرات را در سال‬ ‫دو روی سکه شیرینی و شکالت‬ ‫‪ ۹۸‬محقق کند‪ .‬امارها در ان روزها نشان می داد محصوالت این‬ ‫صنع��ت‪ ،‬عالوه بر تامین نی��از داخلی‪ ۶۷۸ ،‬میلیون دالر از لحاظ‬ ‫ارزشی و ‪ ۴۴۸‬هزار تن از لحاظ وزنی صادرات داشته که این رقم در‬ ‫مقایسه با سال قبل از ان‪ ،‬نشان دهنده ‪ ۱۳‬درصد افزایش ارزشی‬ ‫ب��ود‪ .‬عمده بازارهای هدف صادراتی این محصوالت کش��ورهای‬ ‫عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪ ،‬امارات و‬ ‫قطر بودند و کشور عراق به عنوان نخستین کشور هدف بیشترین‬ ‫سهم صادراتی محصوالت شیرینی و شکالت و فراورده های غالت‬ ‫را ب��ه خ��ود اختصاص داده به طوری که صادرات این محصول به‬ ‫عراق رقمی حدود ‪۳۷۵‬میلیون دالر و س��هم افغانستان‪ ،‬به عنوان‬ ‫دومین کشور هدف صادراتی‪ ،‬از واردات شیرینی و شکالت ایران‬ ‫‪ ۱۳۴‬میلی��ون دالر بود‪ .‬بررس��ی ها در این زمینه نش��ان می داد‬ ‫ظرفیت صادرات ایران در این زمینه فقط در کش��ورهای منطقه‬ ‫از جمله عراق‪ ،‬افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس ساالنه‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیارد دالر اس��ت‪ .‬در این س��ال براس��اس امارهای ‪،ITC‬‬ ‫صنعت شیرینی و شکالت ایران توانسته بود به بیش از ‪ ۸۰‬کشور‬ ‫جهان صادرات داشته باشد و رتبه ‪ ۳۰‬جهانی را در صادرات این‬ ‫محصول به خود اختصاص بدهد‪ ،‬اما این موفقیت ها پایدار نماند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ۳۰‬درصدی صادرات شکالت در سال ‪۹۸‬‬ ‫برخالف پیش بینی ها‪ ،‬امارهای سال ‪ ۹۸‬از کاهش ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫صادرات محصوالت این صنف نس��بت به س��ال ‪ ۱۳۹۷‬را نش��ان‬ ‫می دهد‪ .‬امارهای س��ال ‪ ۹۸‬در این زمینه بیانگر این نکته اس��ت‬ ‫که صادرات ش��یرینی و ش��کالت در سال گذش��ته حدود ‪۵۵۰‬‬ ‫میلی��ون دالر بوده که نس��بت به ص��ادرات ‪ ۸۰۰‬میلیون دالری‬ ‫این محصوالت در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬حدود ‪ ۳۰‬درصد کاهش داش��ته‬ ‫اس��ت که دالیل اصلی این کاهش صادرات‪ ،‬بسته شدن مرزهای‬ ‫کش��ور در ماه ه��ای پایانی و در پی ش��یوع کرون��ا‪ ،‬کمبود برخی‬ ‫مواد اولیه و وجود مش��کالتی در حمل ونقل اعالم شد‪ .‬همچنین‬ ‫پیش بینی ها در امس��ال با توجه به تداوم وضعیت ش��یوع کرونا‪،‬‬ ‫حکایت از احتمال کاهش صادرات در صنعت شیرینی و شکالت‬ ‫وجود دارد که عدم بازگش��ایی کامل مرزهای صادراتی‪ ،‬برگشت‬ ‫خوردن محموله ها از مرز‪ ،‬روند کند صادرات‪ ،‬مش��کالتی که در‬ ‫زمینه تامین مواد اولیه مانند ش��کر‪ ،‬روغن و گندم وجود دارد و‬ ‫همچنین نوسانات نرخ ارز و قیمت مواد اولیه از مهم ترین دالیل‬ ‫این موضوع هس��تند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬وقتی به دلیل این مشکالت‬ ‫قدرت رقابت ایران در بازارهای صادراتی کاهش می یابد و تعهدات‬ ‫صادراتی به هر دلیلی به بازارهای تثبیت ش��ده نمی رسد‪ ،‬رقبای‬ ‫صادراتی جایگزین ایران می ش��وند و احی��ای مجدد این بازارها‬ ‫نیز کار س��ختی است‪ .‬امارهای جدید نشان می دهد محصوالت‬ ‫ش��یرینی و ش��کالت ایران درحال حاضر به ‪ ۶۶‬کش��ور جهان از‬ ‫جمله کشورهای اروپای شرقی‪ ،‬کره‪ ،‬ژاپن‪ ،‬استرالیا و روسیه صادر‬ ‫می ش��ود که البته بس��ته شدن مرز ترکیه به دنبال شیوع ویروس‬ ‫کرونا ارتباط ایران با کش��ورهای اروپایی مقصد را نیز قطع کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در ه��ر ح��ال باید منتظر ماند و دید ش��یوع کرونا‪ ،‬موانع‬ ‫صادراتی کش��ور و همچنین مش��کالتی از قبیل کاهش کیفیت‬ ‫محصوالت ایرانی به دلیل توقف واردات مواد اولیه از کش��ورهای‬ ‫صاح��ب فناوری های برت��ر در این حوزه چه اینده ای را برای این‬ ‫صنعت کشور رقم خواهند زد‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1589‬‬ ‫پیاپی ‪2907‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫بالیی که کرونا بر سر صنعت نمایشگاهی اورد‬ ‫پس از انکه ویروس کرونا که اینده اقتصاد جهان را‬ ‫در هاله ای از ابهام فرو برده است‪ ،‬در جهان شیوع پیدا‬ ‫کرد‪ ،‬بس��یاری از صنایع از جمله صنعت نمایشگاهی‬ ‫ک��ه بعضا ماه ها برای برگزاری انها برنامه ریزی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در ایران و جهان یکی پس از دیگری تعطیل‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫به دنب��ال تعلی��ق صنع��ت نمایش��گاهی‪ ،‬صنای��ع‬ ‫وابس��ته به ان‪ ،‬مانند صنعت هتل داری‪ ،‬رستوران‪‎‬ها‪،‬‬ ‫خطوط حمل ونق��ل هوایی‪ ،‬صنعت بازاریابی‪ ،‬گمرک‪،‬‬ ‫صنع��ت گردش��گری و‪ ...‬با مش��کالت فراوانی روبه رو‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از انجایی که چین به‪‎‬عنوان قطب‬ ‫مهم صنعت نمایشگاهی در جهان به‪‎‬شمار می اید‪ ،‬در‬ ‫مقایسه با کش��ورهای دیگر به سبب تعلیق برگزاری‬ ‫نمایشگاه ها متحمل بیشترین خسارات شده است‪.‬‬ ‫این کش��ور دومین قدرت اقتصادی دنیا به‪‎‬ش��مار‬ ‫می اید‪ ،‬بنابراین تحوالت صنعت نمایش��گاه ان‪ ،‬تاثیر‬ ‫فراوانی را بر صنعت نمایش��گاهی جهان دارد‪ .‬امارها‬ ‫نشان می دهد از اغاز شیوع کرونا در ‪ ۶‬ماه گذشته در‬ ‫چین‪ ،‬صنعت نمایشگاهی جهان متحمل ‪ ۵.۲‬تریلیون‬ ‫دالر خسارت مالی شده است‪.‬‬ ‫بدون ش��ک نمایش��گاه های ای��ران نیز به س��بب‬ ‫ای��ن بیماری ب��ا مش��کالت فراوانی دس��ت و پنجه‬ ‫نرم می کنن��د‪ .‬به‪‎‬گفته مدیرعامل ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران از‬ ‫زمان ش��یوع کرونا‪ ،‬صنعت نمایشگاهی کشور حدود‬ ‫‪3‬هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال ضرر کرده است‪.‬‬ ‫فعاالن صنعت نمایشگاهی که با شیوع کرونا حدود‬ ‫‪ ۶‬ماه اس��ت فعالیت خود را تقریبا به صفر رسانده اند‪،‬‬ ‫همچن��ان در انتظار حمایت های دولت از این صنعت‬ ‫هس��تند‪ ،‬اما تا کنون این غوره به حلوا تبدیل نشده و‬ ‫انتظار به پایان نرسیده است‪.‬‬ ‫بهمن حس��ین زاده در ای��ن زمینه گف��ت‪ 3 :‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬نف��ر فع��ال حاض��ر در این صنعت ب��ه همراه‬ ‫‪ ۴۵۰‬ش��رکت غرفه س��از که هر یک ش��اغالن زیادی‬ ‫در مجموعه خود دارند‪ ،‬از ش��رایط یادش��ده متضرر‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬همچنین از بین رفتن اش��تغالزایی یک نفر‬ ‫ب��ه ازای هر ‪ ۴.۵‬ت��ا ‪ 5‬مترمربع فضا ب��ا برگزاری هر‬ ‫نمایشگاه را باید به این امارها اضافه کرد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که به‪‎‬گفته معاون پش��تیبانی‪،‬‬ ‫برنامه ریزی و تحقیقات و مس��ئول امور نمایش��گاهی‬ ‫اتاق تعاون‪ ،‬برگزاری نمایش��گاه های بین المللی نقش‬ ‫مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر صنعت نمایشگاهی بر اقتصاد‬ ‫عل��ی مطیع جهان��ی یک��ی از برگزارکنن��دگان‬ ‫برگزار کنیم‪.‬‬ ‫مطیع جهانی تصریح کرد‪ :‬کشورهایی مانند المان‪،‬‬ ‫ انگلیس‪ ،‬اس��پانیا و ایتالیا که اقتصادش��ان مبتنی بر‬ ‫نفت نیس��ت در زمینه صنعت نمایشگاهی بهتر عمل‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬خ��وب اس��ت ب��رای برگ��زاری مجدد‬ ‫نمایش��گاه ها در ش��رایط کنون��ی از تجربی��ات مفید‬ ‫کشورهایی دیگر مانند چین‪ ،‬امارات و المان استفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫برگزار کنن��ده نمایش��گاه های بین المللی در منطقه‬ ‫س��ی‪‎‬ای اس و غرب اس��یا نی��ز معتقد اس��ت‪ ،‬تعلیق‬ ‫برگزاری نمایشگاه به س��بب شیوع کرونا سبب شده‬ ‫خس��ارات مالی فراوانی به بازار کس��ب وکار مرتبط با‬ ‫این صنعت وارد ش��ود و شمار فراوانی از افراد مرتبط‬ ‫با این صنعت نیز بیکار شده است‪.‬‬ ‫گروه نمایشگاه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹نقش برگزاری نمایشگاه ها در ارزاوری‬ ‫به دنبال تعلیق صنعت نمایشگاهی‪ ،‬صنایع وابسته به ان‪ ،‬مانند‬ ‫صنعت هتل داری‪ ،‬رستوران‪‎‬ها‪ ،‬خطوط حمل ونقل هوایی‪ ،‬صنعت‬ ‫بازاریابی‪،‬گمرک‪،‬صنعتگردشگریو‪...‬بامشکالتفراوانیروبه رو‬ ‫شده اند‬ ‫نمایش��گاهی با اش��اره به برگزار نش��دن برنامه های‬ ‫نمایش��گاهی امس��ال به دلیل ش��یوع بیم��اری کرونا‬ ‫اظهارکرد‪ :‬صنعت نمایشگاهی در بیشتر کشورها تاثیر‬ ‫مس��تقیمی بر اقتصاد دارد و به سبب تعلیق برگزاری‬ ‫ش��ماری از نمایشگاه ها در ایران و جهان‪ ،‬این صنعت‬ ‫متحمل خسارات مالی فراوانی شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ضرورت توس��عه اقتصاد غیرنفتی‬ ‫و کاه��ش اتکا به صادرات نفتی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬توس��عه‬ ‫صنعت نمایشگاهی می تواند نقش مهمی در گسترش‬ ‫اقتصاد در کشور ایفا کند‪.‬‬ ‫این در حالی است که معاون پشتیبانی برنامه ریزی‬ ‫و تحقیق��ات نمایش��گاهی ات��اق تع��اون می گوی��د‪:‬‬ ‫نمایش��گاه ها نقش مهمی در برق��راری ارتباط میان‬ ‫تولید کننده و مصرف کننده ایفا می کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬از زم��ان ش��یوع بیم��اری‬ ‫مرگب��ار کرونا در ایران (اس��فند‪ )۱۳۹۸‬تاکنون فقط‬ ‫‪ 3‬نمایشگاه برگزار شده است‪.‬‬ ‫ مطیع‪‎‬جهانی افزود‪ :‬برای برگزاری هر نمایش��گاه در‬ ‫ایران‪ ،‬برگزارکنندگان و دس��ت‪‎‬اندرکاران از یک سال‬ ‫قبل شروع به برنامه ریزی می کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به س��بب تعلیق نمایشگاه ها شمار‬ ‫زیادی از مش��اغل مرتبط به ان مانند غرفه‪‎‬س��ازان و‬ ‫حتی بخ��ش حمل ونقل و‪ ...‬متحمل خس��ارات مالی‬ ‫فراوانی ش��ده اند‪ ،‬به نحوی که بسیاری از افراد شغل‬ ‫خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫مع��اون پش��تیبانی برنامه ری��زی و تحقیق��ات‬ ‫نمایش��گاهی ات��اق تعاون اف��زود‪ :‬به‪‎‬تازگ��ی صنعت‬ ‫نمایش��گاهی کش��ور در فهرست کس��ب و کارهایی‬ ‫متضرر از بیماری کرونا قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اب��راز امی��دواری ک��رد ب��ا رعایت‬ ‫پروتکل ه��ای بهداش��تی در این��ده نزدی��ک ش��اهد‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه های تخصص��ی در س��طح ملی‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫مطیع جهانی درباره ادامه برگزاری نمایشگاه ها نیز‬ ‫گفت‪ :‬همس��و با وزارت بهداشت عمل می کنیم و در‬ ‫صورتی که ستاد مقابله با کرونا دستورالعمل جدیدی‬ ‫اعالم کن��د از ان تبعیت خواهیم کرد‪ ،‬اما با توجه به‬ ‫اینکه فضای نمایش��گاه بین الملل��ی تهران ‪ ۸۵‬هکتار‬ ‫و به عنوان بزرگ‪‎‬ترین فضای نمایش��گاهی خاورمیانه‬ ‫دارای فضای باز است با رعایت نکات بهداشتی مانند‬ ‫رعایت فاصله بهداش��تی‪ ،‬اجرای ط��رح غربالگری در‬ ‫مب��ادی ورودی‪ ،‬توزیع ماس��ک رای��گان و راه اندازی‬ ‫ازمایش��گاه های سیار در سطح نمایش��گاه می توانیم‬ ‫طبق تقویم مصوب‪ ،‬نمایشگاه ها را بدون هیچ مشکلی‬ ‫همچنین حس��ن مرتجی در این زمینه اظهارکرد‪:‬‬ ‫ابهام درباره برگزاری نمایشگاه در کشورهای خارجی‬ ‫س��بب بروز مشکالت فراوانی برای شرکت های ایرانی‬ ‫شرکت کننده در این نمایشگاه ها‪ ،‬غرفه‪‎‬داران و‪ ...‬شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به سبب شیوع کرونا از ارائه مجوز‬ ‫تردد به ش��رکت ها برای ش��رکت در نمایش��گاه ها در‬ ‫کش��ورهای خارجی جلوگیری به عمل امده اس��ت‪.‬‬ ‫مرتجی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تاکنون چندین تاریخ برای‬ ‫برگزاری نمایشگاه های گوناگون از سوی شرکت های‬ ‫خارج��ی ارائه‪ ،‬ام��ا دوباره این تاریخ ها لغو ش��ده که‬ ‫این مس��ئله مشکالت فراوانی را برای برگزار کنندگان‬ ‫نمایشگاه ها به وجود اورده است‪.‬‬ ‫برگزار کنن��ده نمایش��گاه های بین المللی در منطقه‬ ‫سی‪‎‬ای‪‎‬اس و غرب‪‎‬اس��یا افزود‪ :‬برگزاری نمایشگاه در‬ ‫کش��ورهای خارجی می تواند نقش مهمی در چرخش‬ ‫اقتصادی‪ ،‬توس��عه صادرات‪ ،‬چرخه تولید کاال‪ ،‬ایجاد‬ ‫اشتغال و ارزاوری داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹الکامپ هم فعال برگزار نمی شود‬ ‫مطیع جهانی‪:‬‬ ‫همسو با وزارت‬ ‫بهداشت عمل‬ ‫می کنیم و در‬ ‫صورتی که ستاد‬ ‫مقابله با کرونا‬ ‫دستورالعمل‬ ‫جدیدی اعالم‬ ‫کند از ان تبعیت‬ ‫خواهیم کرد‬ ‫تاریخ برگزاری رویداد الکامپ ‪ ۲۶‬دستخوش تغییر‬ ‫شد‪ .‬ستاد اجرایی الکامپ ‪ ۲۶‬ضمن سپاس از استقبال‬ ‫دلگرم کننده شرکت‪‎‬ها‪ ،‬اس��تارت‪‎‬اپ ها و سازمان های‬ ‫دولت��ی که منجر ب��ه پیش‪‎‬ثبت‪‎‬نامی بی س��ابقه برای‬ ‫بی��ش از ‪ ٣٠‬هزارمترب��ع فضای نمایش��گاهی و ‪٧٠٠‬‬ ‫ش��رکت کننده ش��د‪ ،‬اعالم می کند با توجه به شیوع‬ ‫مجدد وی��روس کرونا و نگرانی های��ی که در به خطر‬ ‫افتادن س�لامت ش��رکت کنندگان و بازدید کنندگان‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬تاری��خ برگ��زاری نمایش��گاه الکامپ به‬ ‫ماه های پایانی امسال موکول می شود‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه های تبریز با رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫مدیرعام��ل نمایش��گاه بین المللی تبریز با اش��اره به اینکه‬ ‫نخس��تین نمایشگاه کشور پس از ش��یوع کرونا در این شهر‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬تمامی شرایط سنجیده شده و زمینه الزم‬ ‫برای رعای��ت بهتر و بیش��تر پروتکل های بهداش��تی هنگام‬ ‫برگزاری نمایشگاه ها فراهم شده است و تمامی نمایشگاه ها با‬ ‫هماهنگی ستاد استانی مقابله با کرونا برگزار می شود‪.‬‬ ‫حبیب ماهوتی در جمع خبرنگاران با‬ ‫بیان اینکه براس��اس مجوز کارگروه‬ ‫توس��عه صادرات غیرنفتی‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی تبریز اجازه برگزاری ‪۶۲‬‬ ‫نمایشگاه را در سال ‪ ۹۹‬دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به‪‎‬ج��ز ‪ ۲‬نمایش��گاهی ک��ه به‪‎‬دلیل‬ ‫ش��رایط کرونای��ی لغ��و ش��د‪ ،‬بقیه‬ ‫نمایش��گاه ها را با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در سال جاری توانستیم نمایشگاه های‬ ‫عمومی مانند نمایشگاه جهیزیه را تخصصی‪‎‬تر برگزار کنیم تا‬ ‫از امدن و تجمع بیشتر مردم جلوگیری شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نمایشگاه متالورژی و ریخته‪‎‬گری نیز با سطح‬ ‫بسیار باال و فوق‪‎‬تخصصی برگزار شد که حتی در کشور بازتاب‬ ‫بس��یار خوبی داش��ت‪ ،‬زیرا هرچند در متراژ پایینی برپاشد‪،‬‬ ‫اما به‪‎‬دلیل حضور ش��رکت های قدرتمند‪ ،‬بسیار با کیفیت بود‬ ‫و بی��ش از ‪ ۹۰‬درصد غرفه‪‎‬داران نی��ز از برگزاری ان رضایت‬ ‫کامل داشتند‪ .‬ماهوتی با اش��اره به برگزاری نمایشگاه علمی‬ ‫و تخصصی رنوتکس امس��ال در تبریز‪ ،‬گفت‪ :‬این نمایشگاه با‬ ‫برنامه ریزی های انجام ش��ده بسیار قدرتمند و خوب در ابان‬ ‫امسال در محل نمایشگاه های بین المللی تبریز برگزار خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نخس��تین نمایش��گاه پس از دهه محرم‬ ‫نیز دومین نمایش��گاه تخصصی کتاب های اموزشی و کمک‬ ‫اموزش��ی ایران‪-‬تبریز است که در روزهای ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۷‬شهریور‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬در راس��تای حمایت از کتابفروش��ی های‬ ‫س��طح شهر‪ ،‬سعی می کنیم فقط ش��رکت های قوی و بزرگ‬ ‫در این نمایش��گاه حضور داشته باش��ند و اجازه حضور برای‬ ‫فروش��ندگان کوچک داده نش��ود تا خرید و فروش کتاب در‬ ‫کتابفروشی ها نیز انجام شود و ضربه ای به این صنف در سطح‬ ‫شهر وارد نشود‪.‬‬ ‫مدیرعامل نمایشگاه بین المللی تبریز درباره نحوه برگزاری‬ ‫نمایش��گاه در ش��رایط کرونایی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬غرفه ها با فاصله‬ ‫زیادی برپا خواهند ش��د به‪‎‬طوری که در هر سالن ‪ ۱۰۰‬غرفه‬ ‫حضور می یابند‪ .‬وی گفت‪ :‬تمامی اماکن‪ ،‬نیمکت ها‪ ،‬غرفه ها‪،‬‬ ‫لباس و دس��ت و کفش افراد ضدعفونی می ش��ود و مردم از‬ ‫یک در وارد س��الن ش��ده و از در دیگری خارج می ش��وند و‬ ‫تمامی محصوالت هر غرفه و کف س��الن ها نیز به صورت دائم‬ ‫و چرخشی با دستگاه ها ضدعفونی می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به توزیع رایگان روزانه حدود ‪ ۲۸‬هزار ماسک‬ ‫هنگام برگزاری نمایش��گاه ها گفت‪ :‬امس��ال مج��وز برگزاری‬ ‫نمایشگاه های گوناگونی مانند هیجدهمین نمایشگاه صنعت‬ ‫دام و طیور‪ ،‬ماش��ین االت کش��اورزی‪ ،‬قطعات یدکی خودرو‪،‬‬ ‫ع چوب‪ ،‬لوازم‪‎‬خانگ��ی‪ ،‬صنعت حمل ونقل‬ ‫ماش��ین االت صنای ‪‎‬‬ ‫و فل��زات گرانبها‪ ،‬جواهرات و ماش��ین االت مربوط در تبریز‬ ‫صادر شده اس��ت‪ .‬ماهوتی درباره ماجرای تعطیلی نمایشگاه‬ ‫جهیزیه پس از برگزاری یکروزه اظهارکرد‪ :‬عصر روز برگزاری‬ ‫این نمایشگاه‪ ،‬مسئوالن بهداش��ت و عوامل سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت حضور داش��تند و از نحوه اجرای پروتکل ها‬ ‫بسیار راضی بودند با این حال نصف شب با من تماس گرفتند‬ ‫که نمایشگاه جهیزیه به‪‎‬دلیل عمومی بودن و تجمع زیاد افراد‬ ‫باید تعطیل شود و ادعا کردند که ستاد استانی مقابله با کرونا‬ ‫نیز برای ان مجوزی صادر نکرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه این دلیل نمایش��گاه را در روز دوم تعطیل‬ ‫کردی��م ت��ا رایزنی ها اتفاق افتد که در این راس��تا تعدادی از‬ ‫غرف��ه داران مهمان‪ ،‬به محل اس��تانداری رفتن��د تا با اعضای‬ ‫ستاد کرونا صحبت کنند و این موضوع بدون هرگونه مشکلی‬ ‫حل شد و از فردای ان روز‪ ،‬نمایشگاه با ‪ 4‬ساعت اضافه کاری‬ ‫از س��اعت ‪ ۱۱‬صبح برگزار ش��د‪ .‬ماهوتی خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫طول دوران تعطیلی کرونا نه‪‎‬تنها یک نفر هم تعدیل نداشتیم‪،‬‬ ‫بلکه تعدادی افراد جدید نیز به مجموعه اضافه شده اند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬به تمامی کارکنان‪ ،‬ماسک و مواد ضدعفونی‬ ‫به وفور داده می ش��ود‪ ،‬در زمان های مشخص تب سنجی نیز‬ ‫انجام می شود و خوشبختانه تاکنون موارد مثبت کرونایی در‬ ‫این مجموعه ثبت نشده است‪.‬‬ ‫ماهوتی درباره خس��ارت نمایشگاه بین المللی تبریز در ایام‬ ‫کرونای��ی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬نمی ت��وان دقیق گفت ک��ه چه میزان‬ ‫خس��ارت دیدیم اما بیش از ‪ 7‬میلیارد تومان فقط در اسفند‬ ‫سال گذشته ضرر کردیم‪ 3 ،‬نمایشگاه مهم در فروردین لغو و‬ ‫در مرداد برگزار شد‪ ،‬شرکت های خارجی هم حضور نداشتند‬ ‫که از نظر ارزی خسارت وارد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬حت��ی برخی غرف��ه داران داخلی ه��م به دلیل‬ ‫وضعیت قرمز کرونایی اذربایجان شرقی در نمایشگاه شرکت‬ ‫نمی کنن��د ک��ه بر این اس��اس از نظر مالی خس��ارات باالیی‬ ‫داش��تیم‪ ،‬ام��ا از نظر معنوی توانس��تیم با برگ��زاری محدود‬ ‫نمایش��گاه ها وجهه خود را در بین شرکت های داخلی حفظ‬ ‫کنی��م‪ .‬وی گفت‪ :‬با وجود تمامی خس��ارت ها اما توانس��تیم‬ ‫نمایشگاه ها را هرچند محدود با رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫و حتی بدون سود مالی برگزار کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه بی��ش از ‪ ۲۵۰‬میلی��ون تومان در‬ ‫نمایش��گاه جهیزیه هزینه مواد ضدعفون��ی پرداخت کردیم‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬تولیدکنن��دگان با ه��زاران برنامه به نمایش��گاه‬ ‫می این��د و ب��رای ف��روش و عرض��ه محصوالت خ��ود وقت‬ ‫می گذارند و نمی توان کمر این تولیدکنندگان را شکس��ت و‬ ‫با تعطیلی نمایشگاه‪ ،‬چرخ های اقتصاد را دچار مشکل کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نمایشگاه بین المللی تبریز مانند بازار مدرنی‬ ‫است که تهویه دارد و هزاران بار بهتر از بازارهای سطح شهر‬ ‫اس��ت‪ ،‬پس بهتر اس��ت هر زمان که بازارهای ش��هر تعطیل‬ ‫شدند‪ ،‬نمایشگاه ها را نیز تعطیل کنند‪.‬‬ ‫ماهوتی با اش��اره به گسترش نمایش��گاه بین المللی تبریز‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از س��ال ‪ ۱۴۰۰‬تغییراتی در داخل سالن ها‪ ،‬تجهیزات‬ ‫بیرون س��الن ها و نماه��ا رخ خواهد داد و برخی س��الن های‬ ‫کوچک نیز تجمیع خواهند شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬نمایشگاه بین المللی تبریز‪ ،‬نخستین‬ ‫نمایش��گاه بزرگ س��طح کش��ور از نظر برگزاری‪ ،‬بهره وری و‬ ‫تجهیزات به شمار می رود و در راستای بهبود و توسعه نیز گام‬ ‫برمی دارد‪ .‬گفتنی است نمایشگاه بین المللی تبریز دارای ‪۵۰‬‬ ‫هزار مترمربع سالن مسقف است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پیش ثبت‪‎‬نام‬ ‫رویداد‬ ‫بزرگ نفت‬ ‫به پایان رسید‬ ‫پیش ثبت نام بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش‬ ‫و پتروشیمی پایان یافت‪.‬‬ ‫پیش ثبت نام بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش‬ ‫و پتروش��یمی از ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۷‬مرداد ‪ ۱۳۹۹‬از طریق سایت این نمایشگاه‬ ‫به نشانی ‪ www.iran-oilshow.ir‬انجام شد‪.‬‬ ‫پیش ثبت نام نمایش��گاه بین المللی صنعت نفت با هدف شناس��ایی‬ ‫ش��رکت های متقاضی و نیازسنجی انجام ش��ده و ثبت نام قطعی تلقی‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬این پیش ثبت نام برای ستاد اجرایی این نمایشگاه تعهداور‬ ‫نیست و حق تصمیم گیری این ستاد محفوظ است‪.‬‬ ‫پ��س از پیش ثبت نام‪ ،‬فرم های درخواس��تی بررس��ی می ش��ود و در‬ ‫صورت احراز صالحیت براس��اس ارتباط موضوع��ی‪ ،‬ثبت نام قطعی از‬ ‫طریق پست الکترونیک اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت اختصاص فضای درخواس��تی به متقاضیان براس��اس‬ ‫تصمیم ستاد برگزاری خواهد بود‪.‬‬ ‫بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫در صورت اخذ مجوزهای مربوط از ستاد ملی مبارزه با کرونا و نهادهای‬ ‫ذی ربط با رعایت پروتکل های بهداش��تی مصوب س��تاد ملی مبارزه با‬ ‫کرونا و شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی برگزار می شود‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته این رویداد تمام فضای برگزاری ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران را در اختیار داشت‬ ‫اما امسال با افت شدید متراژ مواجه خواهد بود‪.‬‬ ‫نبود امنیت‬ ‫شغلی‬ ‫در نمایشگاه‪‎‬ها‬ ‫امید فدایی‬ ‫برگزارکننده نمایشگاهی‬ ‫یک��ی از دغدغه های مهم زندگی هر انس��ان بالغ‬ ‫به ویژه در کش��ور ما که پیش بینی ش��رایط‪ ،‬سخت‬ ‫و ش��اید امکان ناپذیر باش��د‪ ،‬امنیت شغلی است که‬ ‫اگر این مورد حل ش��ود‪ ،‬ش��خص به راحتی با سایر‬ ‫مش��کالت زندگ��ی کنار ام��ده و زندگ��ی خوب و‬ ‫کم حاش��یه ایی را ط��ی خواه��د کرد‪ ،‬ام��ا برعکس‬ ‫عدم امنیت شغلی نه‪‎‬تنها باعث افت کارایی می شود‪،‬‬ ‫بلکه سالمت فرد را به دلیل استرس و اضطراب بیش‬ ‫از حد به خطر می اندازد‪.‬‬ ‫وارد بحث تخصصی امنیت ش��غلی نمی ش��وم که‬ ‫هم در تخصص من نیست و هم براساس شرایط هر‬ ‫جامعه و کشور تعاریف متفاوت دارد‪.‬‬ ‫این روزها ک��ه جهان درگیر چالش کرونا ش��ده‪،‬‬ ‫بسیاری از مش��اغل دچار رکود و ورشکستگی شده‬ ‫و بس��یاری نیز کاروکس��ب خود را از دست داده اند‪.‬‬ ‫شرایطی که شاید حتی در خواب هم نمی دیدند‪.‬‬ ‫یکی از فعالیت‪‎‬هایی که به‪‎‬طور جدی حیات و ادامه‬ ‫فعالیت و کس��ب درامد در ان با خطر روبه رو ش��د‪،‬‬ ‫فعالیت های نمایش��گاهی و زیرمجموعه های مرتبط‬ ‫با ان است‪.‬‬ ‫فعالیت های نمایشگاهی با ش��روع پاندمی کووید‬ ‫‪ ۱۹‬در جهان عمال متوقف ش��ده و بعد از گذش��ت‬ ‫چندین ماه هنوز نتوانسته به شرایط قبل بازگردد و‬ ‫هر روز با چالشی جدی با لغو یا تاخیر در برگزاری ها‬ ‫به ویژه در کش��ور ما روبه رو بوده است‪ ،‬در هیچ جای‬ ‫جهان ش��اهد پدیده لغو یک نمایشگاه بزرگ ان هم‬ ‫در اصلی ترین مکان برگزاری نمایش��گاه یک کشور‬ ‫روبه رو نیستیم‪ ،‬مگر در ایران‪ .‬حال به همین ترتیب‬ ‫باید حدس زد که داشتن امنیت شغلی در کشور ما‬ ‫بس��یار کار سخت و ش��اید امکان‪‎‬ناپذیر باشد‪ ،‬چون‬ ‫ش��ما حتی از برگزاری یک نمایشگاه یک شب مانده‬ ‫به افتتاح مطمئن نیس��تید ح��اال بماند که بخواهید‬ ‫پیش بینی کنید در ‪ ۵‬سال اینده وضعیت کسب وکار‬ ‫و پیشرفت شغلی شما چه خواهد بود؟‬ ‫البته ش��اید فع��االن بخش نمایش��گاهی به دلیل‬ ‫ماهی��ت ای��ن صنعت ک��ه زیربن��ای ان براس��اس‬ ‫روابط‪‎‬عمومی و بازاریابی بنا نهاده ش��ده اس��ت‪ ،‬در‬ ‫تغییر شغل خود از بخش نمایشگاه به یک صنعت یا‬ ‫فعالیت دیگر زیاد با مشکل روبه رو نشوند و همینطور‬ ‫زیرمجموعه ه��ای این صنعت از جمله فعاالن بخش‬ ‫غرفه س��ازی به دلیل ماهیت کارش��ان امکان تغییر‬ ‫ش��غل یا رسته کاری برایش��ان زیاد مشکل نباشد و‬ ‫البته این موضوع هم بس��تگی به ش��رایط اقتصادی‬ ‫دارد‪ .‬ب ه نظر من بیش��ترین ضربه را در این موضوع‬ ‫س��رمایه گذاران و صاحب��ان ای��ن صنع��ت از جمله‬ ‫سایت داران‪ ،‬مجریان و غرفه سازان خواهند خورد که‬ ‫عالوه بر تعطیلی ناخواس��ته با معضل از دست دادن‬ ‫نیروهای متخصص و تربیت شده روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫اصلی تری��ن عامل نبود امنیت ش��غلی در صنعت‬ ‫نمایش��گاهی ایران‪ ،‬نبود یک قان��ون جامع و فراگیر‬ ‫و به رس��میت شناخته شدن این صنعت است‪ .‬ورود‬ ‫ب��ه فعالیت ه��ای نمایش��گاهی در ایران کار بس��یار‬ ‫اس��ان و س��هلی اس��ت و افراد زیادی بدون داشتن‬ ‫حتی تجربه و تخصص و به واس��طه یک ارتباط وارد‬ ‫کارش��ده و عالوه بر اینکه خودش��ان در کوتاه مدت‬ ‫با شکس��ت یا ض��رر و زیان روبه رو می ش��وند‪ ،‬باعث‬ ‫نابودی شرکت های متخصص و باسابقه خواهند شد‪،‬‬ ‫چ��ه در بخش مجریان و چه در بخش ش��رکت های‬ ‫غرفه س��از‪ ،‬افرادی ت��ازه‪‎‬وارد و چمدانی (یعنی بدون‬ ‫هیچ شرکت رسمی یا سابقه پرداخت بیمه و مالیات)‬ ‫با قیمت های عجیب و غریب ورود کرده و ش��اید به‬ ‫ظن خودش��ان در کوتاه م��دت س��ود می کنند‪ ،‬اما‬ ‫ضرب��ات جبران‪‎‬ناپذیری به این صنعت وارد می کنند‬ ‫و در مقابل سایت‪‎‬داران نیز مقصر هستند که به دلیل‬ ‫کس��ب درامد باالت��ر به‪‎‬راحتی نمایش��گاهی را که‬ ‫در چندین دوره ازس��وی یک ش��رکت متخصص و‬ ‫حرفه ایی به دوران درامدزایی رس��یده است‪ ،‬به یک‬ ‫شرکت تازه از راه رسیده واگذار می کنند و در سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬مش��ارکت کنندگان برای ف��رار از هزینه های‬ ‫استاندارد غرفه سازی کار خودشان را به افراد متفرقه‬ ‫گاه��ی با نصف قیمت های رس��می واگذار می کنند‪.‬‬ ‫ح��ال صحب��ت درب��اره امنی��ت ش��غلی در صنعت‬ ‫نمایشگاهی ایران تا حد یک شوخی تنزل می کند‪.‬‬ ‫بررسی امنیت شغلی در صنعت نمایشگاهی ایران‬ ‫کار س��ختی نبوده و نیست و به اذعان بیشتر فعاالن‬ ‫ای��ن بخش چی��زی به‪‎‬نام امنیت ش��غلی در صنعت‬ ‫نمایشگاهی وجود ندارد‪ .‬حتی در شرکت های بزرگ‬ ‫و باس��ابقه ش��اید هیچ عاملی به اندازه شیوع کرونا‬ ‫نمی توانست نقایص و مشکالت صنعت نمایشگاهی‬ ‫ایران را برمال کند‪ .‬بدون ش��ک این صنعت در ایران‬ ‫نیاز به یک پوس��ت‪‎‬اندازی کامل دارد و ش��اید زمان‬ ‫ان رس��یده که فعاالن و انجمن های این صنعت در‬ ‫بخش های گوناگون به جای تک روی و نگاه به منافع‬ ‫ش��خصی خود‪ ،‬به یک کار و خردجمعی وارد شوند‬ ‫و برای این صنعت شناس��نامه رسمی و مورد تایید‬ ‫بگیرند‪.‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1589‬‬ ‫پیاپی ‪2907‬‬ ‫استان ها‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان مطرح کرد‬ ‫خبر‬ ‫مقام نخست عملکرد‬ ‫فن بازارها به یزد رسید‬ ‫مقام نخس��ت عملک��رد فن ب��ازار در میان دیگر‬ ‫فن بازار های کش��ور به استان یزد رسید‪ .‬به گزارش‬ ‫از یزد‪ ،‬چهاردهمین نشس��ت فن بازارهای‬ ‫کش��ور‪ ۷ ،‬مرداد ‪ ۹۹‬با حضور کارگزاران و مدیران‬ ‫فن بازارهای کش��ور و رئیس فن بازار ملی ایران به‬ ‫صورت مجازی برگزار ش��د‪ .‬در این نشست فن بازار‬ ‫اس��تان یزد به دلیل تاثیر گذاری در تجاری سازی‪،‬‬ ‫فروش‪ ،‬س��رمایه گذاری و رفع نیازه��ای فناوری‬ ‫به عنوان فن بازار برتر س��ال ‪ ۹۸‬در کش��ور انتخاب‬ ‫ش��د‪ .‬گفتنی است فن بازار اس��تان یزد از سال ‪۹۴‬‬ ‫که فعالیت خود را با کارگزاری ش��رکت سورنا اغاز‬ ‫کرده‪ ،‬به طور مس��تمر هر س��ال جزو فن بازارهای‬ ‫برتر و شرکت س��ورنا به عنوان کارگزار برتر کشور‬ ‫انتخاب ش��ده است‪ .‬مس��ئوالن دانشگاه صنعتی‬ ‫س��یرجان با حضور در پارک علم و فناوری یزد‪ ،‬از‬ ‫بخش ه��ای گوناگون ان بازدید کردند‪ .‬این بازدید‬ ‫با هدف کس��ب راهبردهای موفقیت و الگوبرداری‬ ‫و همکاری های مش��ترک در توسعه مراکز رشد و‬ ‫نواوری شهرستان س��یرجان برگزار شده و رئیس‬ ‫و معاون اموزش��ی و پژوهش��ی و مدیر مرکز رشد‬ ‫و مدی��ر پژوه��ش و امور فناوری این دانش��گاه در‬ ‫ان حضور داش��تند‪ .‬گفتنی اس��ت بازدید از مرکز‬ ‫نواوری‪ ،‬پارک علم��ی کودکان و نوجوانان‪ ،‬فضای‬ ‫س��الن موسس��ات و صندوق پژوه��ش و فناوری‬ ‫اس��تان یزد از جمله برنامه های حضور مس��ئوالن‬ ‫دانشگاه صنعتی سیرجان در پارک یزد بود‪.‬‬ ‫همدان در بین ‪ 4‬منطقه ویژه فناوری های برتر‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا بادامی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان همدان با‬ ‫بیان اینک��ه همدان در بین ‪ 4‬منطقه ویژه مبتنی بر فناور های‬ ‫برت��ر در کنار مش��هد‪ ،‬تهران و تبریز قرار گرفته اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اقدام��ات تحقیقات��ی و دانش��گاهی‪ ،‬ارتقای جای��گاه فنی در‬ ‫واحده��ای صنعتی و مراکز علمی را به دنبال خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان همدان‪ ،‬محمدرضا بادامی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان همدان با اشاره به اینکه همدان‬ ‫در بی��ن ‪ 4‬منطقه ویژه مبتن��ی بر فناور های برت��ر قرار دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در همین راس��تا و در اغ��از کار‪ 50 ،‬هکتار به این حوزه‬ ‫اختصاص داده ش��ده و با ‪ 3‬واحد فناور خوب عقد قرارداد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بادامی با بیان اینکه منطقه وی��ژه اقتصادی جهان اباد‬ ‫به عن��وان یکی از مهم تری��ن مناطق اقتص��ادی و صنعتی در‬ ‫اس��تان شناخته شده‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬پیگیری الزم انجام و‬ ‫مجوزهای موردنیاز دریافت ش��ده و در یک فاز ‪ 200‬هکتاری‬ ‫عملیات زیر درحال اجراست که با توجه به اینکه نیاز برق پایدار‬ ‫مهم ترین موضوع برای این منطقه به شمار می رود‪ ،‬قراردادی‬ ‫با ش��رکت برق باختر به منظور ساخت پست ‪ 663‬ولت منعقد‬ ‫شد‪ .‬بادامی در ادامه گفت‪ :‬برای تامین اب منطقه قراردادی با‬ ‫وزارت نیرو منعقد ش��د که ‪ 3‬میلیون مترمکعب از محل پساب‬ ‫فاضالب هم��دان به این امر اختصاص پی��دا کند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان همدان در ادامه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در مجموعه ش��رکت شهرک های صنعتی ‪ 2‬رسالت مهم‬ ‫را پیگیری می کنیم که یکی از مهم ترین این عملکرد ها ایجاد‬ ‫زیرساخت های مناسب در راستای استقرار واحد های صنعتی‬ ‫اس��ت که ش��امل گرفتن زمین‪ ،‬مطالعات و دریافت مجوزها و‬ ‫امتی��ازات(اب‪ ،‬برق‪ ،‬تلفن و گاز) می ش��ود‪ .‬بادامی در ادامه با‬ ‫بی��ان اینکه حمایت از صنایع کوچ��ک در حوزه اموزش برای‬ ‫مدیران و کارگران یکی دیگر از رسالت های مهم این مجموعه‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این راس��تا‪ ،‬برگزاری تور های صنعتی‬ ‫در قالب بازدید از خوش��ه های صنعتی واقع در سایر استان ها‬ ‫با محوری��ت مباحث اموزش��ی از مهم تری��ن برنامه های این‬ ‫حوزه محس��وب می شود‪ .‬وی در ادامه همدان را پایلوت حوزه‬ ‫صنایع غذایی دانس��ت و افزود‍‪ :‬به همین دلیل ارتباط مناسبی‬ ‫در ح��وزه صنعت و مراک��ز تحقیقاتی و علمی در این اس��تان‬ ‫برقرار اس��ت که به طور قطع در ترس��یم سیاس��ت ها و اجرای‬ ‫ان در پیش��رفت تولیدات باکیفیت موث��ر خواهد بود‪ .‬بادامی‬ ‫با اش��اره به اینکه بحث حمایت مالی از پایان نامه های ارش��د و‬ ‫دکترا در اولویت برنامه های این مجموعه قرار دارد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫به منظور حضور واحد های صنعتی در نمایشگاه های داخلی و‬ ‫خارجی حمایت های الزم انجام می ش��ود و بدین منظور یارانه‬ ‫نی��ز به انها تعلق می گیرد که این اقدامات برای تقویت ارتباط‬ ‫بی��ن واحد ها به منظور تامین مواد اولیه تولید و تقویت مبحث‬ ‫بازاریابی مدرن انجام می شود‪.‬‬ ‫وی یکی از مصادیق حمایت از مشارکت واحد های تولیدی‬ ‫در نمایش��گاه های بین المللی را حضور خوشه کشمش مالیر‬ ‫در نمایش��گاه مس��کو دانس��ت که در نهایت به عقد قرارداد ‪4‬‬ ‫میلی��ون دالری منجر ش��د‪ .‬بادامی برگ��زاری کلینیک های‬ ‫س��یار و خدمات مشاوره ای در حوزه مالیات‪ ،‬بازاریابی و تامین‬ ‫اجتماع��ی را از دیگر اقدامات ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫دانس��ت و اظهارک��رد‪ :‬وجود این نوع مش��اوره ها و کمک های‬ ‫فکری در کنار واحد های صنعتی به رفع مشکالت و چالش های‬ ‫روزم��ره انها منجر خواهد ش��د‪ .‬وی ارائ��ه خدمات ایمنی در‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی را ضروری برش��مرد و گفت‪ :‬به همین‬ ‫منظور ‪ 2‬س��اختمان اتش نشانی و خرید یک دستگاه ماشین‬ ‫اتش نش��انی انجام ش��د ک��ه در مجموع هزینه ای��ن پروژه ‪3‬‬ ‫میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان همدان در‬ ‫ادامه با بیان اینکه اقدامات مهمی در ‪ 4‬ماه نخست سال جاری‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬مطالعه خوشه صنعتی فرش و‬ ‫چرم همدان که یکی از موضوع های مهم و تاثیرگذار در استان‬ ‫بوده‪ ،‬به پایان رس��یده و اجرای این موضوع در سال جاری اغاز‬ ‫خواهدشد که در مدت زمان ‪ 3‬تا ‪ 5‬ساله عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ه برخی اقدام��ات مهم انجام ش��ده در این‬ ‫ح��وزه به ص��ورت تیتروار اش��اره ک��رد‪ :‬برگ��زاری دوره های‬ ‫اموزش��ی ایمنی و بهداش��ت همه برای مدی��ران و کارکنان و‬ ‫واح��د صنعتی؛ برگزاری ‪ 2‬دوره نمایش��گاه توانمندی داخلی‬ ‫و خارجی؛ برگزاری ‪ 9‬مورد تور صنعتی؛ شناس��ایی ‪ 30‬مورد‬ ‫عارضه یابی‪ ،‬برگزاری ‪ 150‬دوره اموزش��ی با تعداد ‪ 4‬هزار نفر؛‬ ‫برگزاری ‪ 40‬دوره اموزش��ی ایمنی و بهداشت با حضور هزار و‬ ‫‪ 300‬نفر؛ پروژه توسعه خوشه صنعتی مبل و منبت تویسرکان‬ ‫و پروژه توسعه خوشه صنعتی مبل و منبت نهاوند‪.‬‬ ‫ناهماهنگی در اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار‬ ‫معاون اقتصادی اس��تاندار همدان با اش��اره به ناهماهنگی‬ ‫بین استان ها در اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره قیمت‬ ‫مرغ‪ ،‬پیشنهادی مبنی بر رسیدگی و بررسی به این وضعیت و‬ ‫در راس��تای برقراری انسجام در این زمینه مطرح کرد‪ .‬ظاهر‬ ‫پورمجاه��د در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به مصوبه تنظیم‬ ‫بازار کش��ور درباره قیمت مرغ ابراز کرد‪ :‬قیمت مرغ از س��وی‬ ‫ستاد تنظیم بازار که مسئوالن مرتبط در ان حضور دارند‪۱۵ ،‬‬ ‫هزار تومان در در ازای هر کیلو مقرر شده است‪.‬‬ ‫پورمجاه��د اف��زود‪ :‬البت��ه این مبل��غ می تواند ب��ا توجه به‬ ‫وضعیتی که در اس��تان ها حاکم اس��ت‪ ۵ ،‬درص��د افزایش یا‬ ‫کاهش داش��ته باش��د و در این زمینه این اختیار به استان ها‬ ‫واگذار ش��ده است‪ .‬وی با بیان اینکه در استان همدان تالش‬ ‫بر اعمال قیمت ستاد تنظیم بازار است‪ ،‬گفت‪ :‬از انجایی که در‬ ‫استان های دیگر به هر دلیلی انجام قیمت مصوب ستاد تنظیم‬ ‫بازار رخ نداد‪ ،‬این امر موجب ناهماهنگی ها و ایجاد مش��کالت‬ ‫برای اس��تان هایی شد که به دنبال تحقق این امر یعنی قیمت‬ ‫‪ 15‬هزار و ‪ ۷۵۰‬تومان بودند‪.‬‬ ‫دراستان همدان همچنان بر حفظ مصوبه ستاد تنظیم بازار‬ ‫درباره قیمت مرغ تاکید می ش��ود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬زمانی که‬ ‫تصمیمی در سطح ملی از سوی ستاد تنظیم بازار کشور اتخاذ‬ ‫می ش��ود‪ ،‬باید از سوی تمامی اس��تان ها مورد توجه‬ ‫ق��رار گیرد و رعای��ت این مهم در ارتب��اط با قیمت‬ ‫مرغ‪ ،‬از انتقال مرغ به صورت زنده یا کشته ش��ده به‬ ‫اس��تان های دیگر جلوگیری خواهد کرد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه ممکن است سازمان جهاد کشاورزی و به ویژه‬ ‫اتحادیه مرغداران کش��ور به هر دلیلی در این زمینه‬ ‫دارای نظرات کارشناسی باشند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬نظرات‬ ‫کارشناس��ی را نمی توان رد و نفی کرد‪ ،‬اما انکه در این زمینه‬ ‫دارای اختیار اس��ت و می تواند قیم��ت را اصالح کند‪ ،‬کمیته‬ ‫تنظیم بازار کشور است‪.‬‬ ‫معاون اس��تاندار همدان خواس��تار رسیدگی و‬ ‫بررس��ی وضعیت موجود در اس��رع وق��ت و اعالم‬ ‫مجدد به استان ها شد‪.‬‬ ‫پورمجاهد با ارائه پیش��نهادی در این باره افزود‪:‬‬ ‫اکن��ون اگر ج��دول مربوط به قیمت اس��تان ها را‬ ‫مالحظه کنید مش��اهده می کنی��د قیمت مرغ در‬ ‫بیشتر استان ها باالتر از قیمت مصوب ستاد تنظیم‬ ‫بازار است و دقت و نظارت بیشتری را می طلبد و اگر مصوبه ای‬ ‫نیاز به اصالح دارد با نظرات کارشناس��ی ان را مورد بررس��ی‬ ‫قرار داد و به اس��تان ها مج��دد اعالم کرد‪ .‬مع��اون اقتصادی‬ ‫اس��تاندار همدان با اشاره به اینکه مرغ مشمول قیمت گذاری‬ ‫اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در س��امانه ای به نام «سامانه مدیریت‬ ‫اطالعات صنع��ت طیور» تمامی اطالع��ات مرتبط به مرغدار‬ ‫درج می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن س��امانه‪ ،‬اطالعات مربوط ب��ه جوجه ریزی مرغدار‪،‬‬ ‫نظارت دامپزش��کی و س��همیه نهاده هایی ک��ه بین ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫درصد به مرغدار پرداخت می شود و‪ ...‬درج خواهد شد‪ .‬معاون‬ ‫اقتصادی استاندار همدان اضافه کرد‪ :‬براساس داده های موجود‬ ‫س��ازمان های جهاد کشاورزی استان ها باید تامین مرغ استان‬ ‫را به عنوان متولی تامین بازار مواد پروتئینی بر عهده گیرد‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1589‬‬ ‫پیاپی ‪2907‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪ ‎‬سهم صنایع معدنی از بازارسرمایه واقعی است‬ ‫‹ ‹رقابت بیشتر شده است‬ ‫برخی کارشناس��ان بخش قابل‏توجهی از رش��د س��هام‬ ‫ش��رکت های معدنی را نتیجه افزایش ارزش دالر در مقابل‬ ‫ریال دانسته و معتقدند انتظار برای تداوم این رشد منطقی‬ ‫بوده و ناش��ی از تورم قابل‪‎‬توجه در جامعه رخ داده اس��ت‪.‬‬ ‫در همین حال تاکید دارند اقتصاد ایران به س��بب سال ها‬ ‫تحریم‪ ،‬ش��رایطی متفاوت از سایر کشورها دارد‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬هر چیزی در ایران می توان��د به مراتب گران تر‬ ‫از س��ایر کشورها مبادله ش��ود و اساسا مقایسه ارزش یک‬ ‫ش��رکت یا یک خودرو یا یک لپ تاپ در ایران و در سطح‬ ‫بین المللی اش��تباه اس��ت‪ .‬به عالوه انکه در ماه های اخیر و‬ ‫با تش��دید بی ارزش شدن پول ملی‪ ،‬جریان قابل‪‎‬توجهی از‬ ‫نقدینگی به س��وی بازارسرمایه روان شده است‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬رقابت برای خرید س��هام شرکت های معدنی و‬ ‫صنایع معدن��ی که اغلب از پش��توانه های ق��وی برخوردار‬ ‫هس��تند‪ ،‬بیشتر شده و طبیعی اس��ت در چنین شرایطی‬ ‫ارزش این مجموعه ها بیش ازپیش افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد حبابی در کار نیست‬ ‫س��عید برزگر‪ ،‬کارش��ناس بازارس��رمایه در گفت وگو با‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬عوامل متعددی زمینه جذب س��رمایه‬ ‫را به بازار سهام و به‪‎‬ویژه شرکت های بزرگ و موفقی مانند‬ ‫مجموعه های صنایع معدنی جذب کرده است‪ .‬کاهش نرخ‬ ‫س��ود بانکی‪ ،‬جهش نرخ ارز‪ ،‬حمایت لفظی مس��ئوالن از‬ ‫بازارس��رمایه‪ ،‬ورود به این بازار با حداقل س��رمایه‪ ،‬امکان‬ ‫نقدش��وندگی باال و اس��ان این بازار و ریس��ک قابل‪‎‬توجه‬ ‫سرمایه گذاری در بازار های موازی فراهم کرده است‪.‬‬ ‫برزگر در ادام��ه افزود‪ :‬ایران از ظرفیت های ویژ ه معدنی‬ ‫ابالغ مصوبه دولت‬ ‫درباره تامین سنگ اهن‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫«رش��د حبابی ش��رکت های معدنی در بازارس��رمایه»‪،‬‬ ‫«ریزش بورس»‪« ،‬خطر در انتظار س��هامداران» و جمالتی‬ ‫از این دس��ت‪ ،‬عبارت هایی هس��تند که این روزها بیشتر‬ ‫به گ��وش می خورند‪ .‬چند روزی اس��ت روند رو به رش��د‬ ‫بازارسرمایه نزولی شده و در این میان‪ ،‬شرکت های معدنی‬ ‫و صنایع‪‎‬معدن��ی همچن��ان با رش��د ارزش س��هام مواجه ‬ ‫هس��تند؛ ش��رکت هایی که جایگاه ویژه ای در بازار سرمایه‬ ‫ایران به خود اختصاص داده اند‪ .‬با وجود روند نزولی حاکم‬ ‫بر بازار س��هام و دیدگاه های منف��ی درباره اینده این بازار‪،‬‬ ‫ش��رکت های معدنی و صنایع معدنی از وضعیت مناس��بی‬ ‫برخوردار هس��تند و همچن��ان می توان نس��بت به اینده‬ ‫ب��ازار انها امیدوار بود‪ .‬به ویژه که ب��ه اعتقاد برخی فعاالن‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬ایران از ظرفیت های وی��ژه ای در بخش معدن‬ ‫برخوردار است که زمینه تداوم توسعه فعالیت در این حوزه‬ ‫را فراهم می کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬تداوم رش��د معدنی ها‪ ،‬ش��ائبه رش��د‬ ‫حباب��ی و فرات��ر از ارزش ذاتی انها را مط��رح می کند‪ .‬در‬ ‫مقابل بس��یاری از کارشناس��ان بر این نکت��ه تاکید دارند‬ ‫که بخش قابل توجهی از رش��د ارزش س��هام شرکت های‬ ‫معدنی و صنایع معدنی را باید ناش��ی از ظرفیت ذاتی این‬ ‫بخش دانس��ت و تاکید دارند حبابی دانستن ارزش سهام‬ ‫معدنی ها‪ ،‬اشتباه اس��ت‪ .‬با وجود همه این موارد اگر سهم‬ ‫صنایع معدنی از بازارسرمایه را واقعی بدانیم‪ ،‬می توان گفت‬ ‫این روزها قدرت در دست معدنی هاست‪.‬‬ ‫برای بررس��ی این موضوع و ریس��ک های حاکم بر بازار‬ ‫سهام شرکت های صنایع معدنی با کارشناسان بازارسرمایه‬ ‫گفت وگو کرده ایم‪.‬‬ ‫قدرت در دست معدنی ها‬ ‫بازار ایران از س��ایر کش��ورها جداست‪ .‬س��ال ها تحریم و شرایط‬ ‫خاصی که بر اقتصاد کشور سایه افکنده است‪ ،‬موجب شده‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ایران قابلیت مقایسه با سایر کشورها را نداشته باشد‬ ‫برخوردار است و بر همین اساس نیز فعالیت در این حوزه‬ ‫و صنایع وابسته به ان‪ ،‬با مزیت اقتصادی همراه است‪.‬‬ ‫تمام��ی فاکتوره��ای م��ورد نظر ب��رای رش��د و پویایی‬ ‫صنایع‪‎‬معدن��ی از جمله ذخایر طبیع��ی‪ ،‬منابع غنی انرژی‬ ‫و همچنی��ن نی��روی کار ارزان در ایران وج��ود دارد‪ .‬این‬ ‫ش��اخصه ها در کنار یکدیگر زمینه رش��د و توسعه فعالیت‬ ‫در ح��وزه معدن و صنایع معدنی را فراهم می کند‪ .‬بنابراین‬ ‫واحدهایی که در این حوزه فعالیت می کنند از ارزش باالیی‬ ‫برخوردار هستند و برای سرمایه گذاری در بلندمدت بسیار‬ ‫مناس��ب به نظر می رسند‪ .‬این کارش��ناس بازار گفت‪ :‬در‬ ‫چنین شرایطی در ارزش شرکت های فعال در حوزه معدن‬ ‫و صنایع‪‎‬معدنی و سهام انها‪ ،‬هیچ حبابی وجود ندارد‪ .‬البته‬ ‫ای��ن امکان وجود دارد که در یک ب��ازه زمانی کوتاه مدت‪،‬‬ ‫سهم یک شرکت رشد فوق العاده ای کند‪ ،‬اما این رشد عمال‬ ‫در میان م��دت با توجه به تورم موجود در کش��ور و رش��د‬ ‫ارزش دارایی های ان مجموعه تعدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصادی جدا از دنیا‬ ‫برزگر در ادامه و در پاس��خ به سوالی مبنی بر دالیل باال‬ ‫بودن ارزش شرکت های ایرانی در مقایسه یا مجموعه های‬ ‫مش��ابه انها در جوامع بین المللی گفت‪ :‬بازار ایران از سایر‬ ‫کش��ورها جداست‪ .‬سال ها تحریم و ش��رایط خاصی که بر‬ ‫اقتصاد کش��ور س��ایه افکنده است‪ ،‬موجب ش��ده‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ایران قابلیت مقایس��ه با سایر کشورها را نداشته باشد‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬وقتی شما بازاری جدا از بازارهای جهانی داشته‬ ‫باش��ید‪ ،‬مقایس��ه دارایی های ش��ما با دارایی های جهانی‪،‬‬ ‫اشتباه است‪.‬‬ ‫این مش��خصه فقط به بازار س��هام و ارزش شرکت های‬ ‫صنای��ع معدنی فعال در ان اختصاص ن��دارد‪ ،‬یعنی اغلب‬ ‫کاالها در ایران گران تر از سایر کشورهاست‪ .‬درواقع اقتصاد‬ ‫ای��ران همچون جزیره ای مجزاس��ت ک��ه قیمت ها در این‬ ‫جزیره نیز عمال به صورت محلی تعیین‪‎‬تکلیف می ش��وند‪.‬‬ ‫به عالوه انکه امکان سرمایه گذاری از سوی ایرانیان در سایر‬ ‫کشورها وجود ندارد‪.‬‬ ‫ب��ا امض��ای مع��اون اول رئیس جمه��وری‪ ،‬مصوب��ه مربوط به‬ ‫تامین س��نگ اهن مجتمع ذوب اهن پاسارگاد ابالغ شد‪ .‬پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی دفتر هیات دول��ت‪ ،‬هیات وزیران‪ ،‬درب��اره تامین‬ ‫س��نگ اهن مجتمع صنعتی ذوب اهن پاس��ارگاد تصمیم گیری‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬به موجب این تصمیم‪ ،‬مصوب ش��د در‬ ‫صورتی که مجتمع صنعتی یادش��ده برای تکمیل زنجیره تولید‬ ‫فوالد نس��بت به احداث واحد کنس��انتره س��نگ اهن (به میزان‬ ‫‪ ۲.۵‬میلیون تن) در جوار معادن سنگ اهن خواف سرمایه گذاری‬ ‫کند‪ ،‬س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع‪‎‬معدنی ایران‬ ‫مکلف است س��نگ اهن مورد نیاز واحد یادش��ده را متناسب با‬ ‫ذخایر قطعی حاصل از انومالی های جدید اکتش��افی در س��نگان‬ ‫خواف تامین کند‪ .‬همچنین زمین مورد نیاز برای سرمایه گذاری‬ ‫ازسوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با‬ ‫قیمت کارشناسی رسمی دادگستری قابل واگذاری است‪ .‬سازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز مکلف شد‬ ‫در صورت عدم‪‎‬احداث واحد کنس��انتره یادشده‪ ،‬نسبت به تامین‬ ‫کلوخه سنگ اهن مورد نیاز مجتمع صنعتی ذوب اهن پاسارگاد‬ ‫(کارخانه کنسانتره به ظرفیت ‪ ۲.۵‬میلیون تن در سال) متناسب‬ ‫با ذخایر قطعی حاصل از انومالی های اکتش��افی جدید در منطقه‬ ‫سنگان خواف اقدام کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد افزود‪ :‬شرکت های ایرانی به‪‎‬دلیل‬ ‫تحریم ها و نبود ارتب��اط با بازارهای بین المللی هزینه های‬ ‫م��ازاد متع��ددی را متحمل می ش��وند؛ بنابرای��ن چنانچه‬ ‫این گون��ه محدودیت ها از میان برود‪ ،‬ب��ا حضور در جوامع‬ ‫بین المللی و برقراری تعامل‪ ،‬سوداوری این دست شرکت ها‬ ‫تیز به مراتب افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازارس��رمایه خاطرنش��ان کرد‪ :‬مجموع‬ ‫شرکت هایی که سهام انها در بازارسرمایه عرضه می شوند‪،‬‬ ‫چندان هم باال نیس��ت‪ .‬در میان ش��رکت های عرضه‪‎‬شده‪،‬‬ ‫برخ��ی از طرفیت بیش��تری ب��رای س��وداوری برخوردار‬ ‫هستند‪ .‬شرکت های فعال در حوزه صنایع‪‎‬معدنی به دالیلی‬ ‫که پیش تر اش��اره ش��د و ظرفیت هایی که دارند‪ ،‬جزو این‬ ‫دس��ته قرار دارن��د؛ بنابراین رقابت برای خرید س��هام این‬ ‫مجموعه ها بیش��تر اس��ت‪ .‬همین موضوع نیز زمینه رشد‬ ‫ارزش انها را فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در همین حال‪ ،‬بیش��تر از انکه س��هام این‬ ‫ش��رکت ها حباب داش��ته باش��د‪ ،‬ریال ما حباب دارد‪ .‬در‬ ‫ماه های اخیر شاهد کاهش ارزش ریال در برابر دالر بودیم‪.‬‬ ‫ب��ا این وج��ود‪ ،‬همچنان این دیدگاه وجود دارد که رش��د‬ ‫بیشتر دالر امکان پذیر است‪ ،‬همین موضوع نیز زمینه رشد‬ ‫مجدد قیمت ها را فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تاکیدکرد‪ :‬با وجود تمام تالش��ی که برای‬ ‫س��یاه نمایی اینده بازار س��هام می ش��ود‪ ،‬اما شرکت های‬ ‫فعال در بخش معدن و صنایع معدنی از اینده درخش��انی‬ ‫برخوردار هس��تند؛ بنابراین باید به تداوم روند س��وداوری‬ ‫انها امیدوار بود‪.‬‬ ‫‹ ‹همه نگاه ها متوجه بورس است‬ ‫و درباره‬ ‫البرت بغزیان‪ ،‬اقتصاددان در گفت وگو با‬ ‫رشد سهام شرکت های صنایع‪‎‬معدنی در بازارسرمایه گفت‪:‬‬ ‫نگرانی هایی درباره رش��د حبابی برخی شرکت های صنایع‬ ‫معدنی در بازارس��رمایه و خطر ریزش انها مطرح می شود‬ ‫که از اصل بی‪‎‬اساس و اشتباه است‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی‪ ،‬این س��وال مطرح می شود که چرا‬ ‫هیچ نگرانی در قبال رش��د افسارگسیخته قیمت مسکن یا‬ ‫خودرو وجود ندارد؟ بدون تردی��د چنانچه واردات خودرو‬ ‫به کش��ور ازاد ش��ود‪ ،‬تمامی افرادی که خودرو خریده اند‬ ‫ی��ا روی این کاال س��رمایه گذاری کرده اند‪ ،‬متضرر خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬یا قیمت تلف��ن هم��راه تحت‪‎‬تاثیر جه��ش نرخ ارز‬ ‫و همچنی��ن محدودی��ت در واردات به‏دلی��ل تحریم های‬ ‫بین المللی در ماه های اخیر به‪‎‬ش��دت افزایش یافته است‪،‬‬ ‫در چنین ش��رایطی‪ ،‬چنانچه هرکدام از این محدودیت ها‬ ‫برطرف شود‪ ،‬عده بسیاری متضرر می شوند‪ .‬اما نگرانی در‬ ‫باره این موارد مطرح نیس��ت و تنها انگشت اتهام به سوی‬ ‫بازارسرمایه دراز می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد اف��زود‪ :‬بنابرای��ن مطرح کردن‬ ‫چنی��ن ش��ائبه هایی تنها با ه��دف تخریب بازارس��رمایه‬ ‫مطرح می ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اح��داث یک واحد فعال‬ ‫در حوزه صنایع‪‎‬معدنی به این س��ادگی ها نیست‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬احداث یک واحد فوالدی جدید در کشور با توجه به‬ ‫ش��رایط موجود به این سادگی ها نیست‪ ،‬چراکه از یک سو‬ ‫س��اخت واحدی جدید بسیار زمانبر است و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫تحریم موانع متعددی را در این مسیر ایجاد می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬بخش��ی از رش��د ارزش این ش��رکت ها‬ ‫نی��ز درنتیجه افزای��ش دارایی انها رقم خورده اس��ت‪ .‬هر‬ ‫کارخانه ای به میزان قابل توجهی زمین و س��اختمان دارد‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت که ارزش این دس��ت دارایی ها طی ماه های‬ ‫گذش��ته رشد قابل‪‎‬توجهی یافته و این رشد همچنان ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بغزیان گفت‪ :‬جهش رشد دالر نیز تاثیر بسزایی بر افزایش‬ ‫ارزش شرکت های فوالدی و صنایع‪‎‬معدنی دارد‪ .‬وقتی نرخ‬ ‫دالر ب��ه بیش از ‪ ۲۰‬ه��زار تومان افزای��ش پیدا می کند و‬ ‫همچنان انتظار رشد بیشتر ان دور از ذهن نیست‪ ،‬طبیعی‬ ‫اس��ت که ارزش ش��رکت ها نیز افزایش می یاب��د‪ .‬یا زمانی‬ ‫ک��ه دولت نرخ ت��ورم را ‪ ۲۵‬درصد هدف گ��ذاری می کند‪،‬‬ ‫بدین معنی اس��ت که ارزش هر شرکت ‪ ۲۵‬درصد افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬درواقع تمام پارامترهای اقتصادی زمینه رشد بازار‬ ‫سهام را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫البرت بغزیان در پایان اظهارکرد‪ :‬در همین حال چنانچه‬ ‫دول��ت بخواهد این بازار را مدیریت کن��د و از نگرانی های‬ ‫موجود بکاهد‪ ،‬باید س��هام شرکت های بیشتری را در بازار‬ ‫سهام عرضه کند‪ ،‬تا خریداران حق انتخاب بیشتری داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫سعید برزگر‬ ‫البرت بغزیان‬ ‫سخن پایانی‬ ‫‹‹‬ ‫نگونه برداش��ت‬ ‫از مجم��وع م��وارد یادش��ده ای ‬ ‫چند رش��د بازارس��رمایه با شتاب‬ ‫می ش��ود که هر‬ ‫وده‪ ،‬اما سهام شرکت ها حباب ندارد‪.‬‬ ‫قابل توجهی ب‬ ‫در مواردی ارزش بازار یک شرکت‬ ‫به عالوه انکه اگر‬ ‫رشد یابد در میان‪‎‬مدت و تحت تاثیر‬ ‫بیش از اندازه‬ ‫بازار و با توجه ب��ه افزایش نرخ تورم‪،‬‬ ‫س��ازکارهای‬ ‫ش��د‪ .‬توجه به ای��ن نکته ضروری‬ ‫تعدی��ل خواهد‬ ‫بسیاری از شرکت هایی که در این‬ ‫ب هنظر می رس��د‬ ‫رند‪ ،‬نقش قابل‪‎‬توجهی در توس��عه‬ ‫حوزه فعالیت دا‬ ‫کش��ور دارند‪ ،‬بنابراین استفاده از‬ ‫و رشد اقتصادی‬ ‫انند «رشد حبابی»‪« ،‬ریزش بورس»‬ ‫عبارت هایی م‬ ‫اشتباه و به ضرر اقتصاد ملی است‪.‬‬ ‫و‪...‬‬ ‫تفکر جزیره ای‪ ،‬سرنوشت ذوب اهن را به خطر می اندازد‬ ‫با وجود جایگاه ویژه تقویت و توسعه زنجیره فوالد در اقتصاد‬ ‫کش��ور‪ ،‬اما گاهی ش��اهد صادرات س��نگ اهن به عنوان ماده‬ ‫اولیه مورد نیاز صنایع فوالدی کش��ور مانند ذوب اهن اصفهان‬ ‫هس��تیم تا جایی‪‎‬که امروز این صنعت مادر از کمبود مواد اولیه‬ ‫تولی��د خود دچار چالش ش��ده و به نوعی با ‪ ۶۰‬درصد ظرفیت‬ ‫خود تولید دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬فعاالن حوزه معدن معتقدند ایران دارای‬ ‫معادنی غنی اس��ت و در صورت بررس��ی‪ ،‬اکتشاف و استخراج‬ ‫می توان نیاز ذوب اهن را برطرف کرد‪ ،‬اما انچه مشخص است‬ ‫اینکه طی سال های گذش��ته برخی معادن در مناطق مختلف‬ ‫کش��ور خود اقدام به احداث و توس��عه صنایع فوالدی و ذوب‬ ‫اه��ن کرد ه و ب��ا تفکری جزیره ای موجب ش��ده اند ذوب اهن‬ ‫اصفهان در انزوا قرار بگیرد‪.‬‬ ‫به‪‎‬گفته ش��هرام مبصر‪ ،‬رئیس نظام مهندس��ی معدن استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬اگرچه صنایع مادر فوالدی از سال ها قبل باید به فکر‬ ‫اکتش��اف و اس��تخراج معادن مورد نیاز برای تامین مواد اولیه‬ ‫خ��ود می افتادند‪ ،‬اما نباید با نگاه جزیره ای سرنوش��ت و اینده‬ ‫‪ ۱۴‬ه��زار از کارکنان این صنعت را ب��ه خطر بیندازیم‪ .‬مبصر‬ ‫درب��اره اینکه ذوب‪‎‬اهن اصفهان به عن��وان یکی از صنایع مادر‬ ‫کشور برای ادامه فعالیت نیازمند مواد اولیه است‪ ،‬گفت‪ :‬معادن‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫استان اصفهان از دسته معادن اسکارنی هستند که ذخایر انها‬ ‫باال نیست و به طور معمول کمتر از ‪ ۵‬میلیون تن ذخیره دارند‪.‬‬ ‫رئیس نظام مهندسی معدن استان اصفهان اظهارکرد‪ :‬از سوی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬برای تامی��ن نیازهای صنعت بزرگ��ی مانند ذوب اهن‬ ‫نیازمند معدنی با ذخیره باالی ‪ ۳۰‬تا ‪ ۱۰۰‬میلیون تن هستیم‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬بخش عظیمی از ذخایر معدنی کش��ور مانند‬ ‫گل گه��ر و چادرمل��و در بخش ای��ران مرکزی ق��رار دارند که‬ ‫به راحت��ی می توانند مواد اولیه مورد نی��از ذوب اهن را تامین‬ ‫کنند‪ ،‬اما متاسفانه از زمانی که سنگ بنای ذوب اهن در کشور‬ ‫زده ش��د‪ ،‬با توجه به اینکه ذوب اهن هایی در کش��ور نبود که‬ ‫نیاز به معدن داش��ته باش��ند‪ ،‬تصور می ش��د تامین مواد اولیه‬ ‫این صنعت مادر بدون مش��کل انجام شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ایجاد‬ ‫کارخانجات جدید موجب ش��د ذوب‪‎‬اهن اصفهان دچار کمبود‬ ‫مواداولیه شود‪.‬‬ ‫ام��روز معادن این مناطق‪ ،‬اولویت را تامین نیاز کارخانجات‬ ‫هم��ان منطق��ه می دانند که ای��ن امر به‪‎‬مش��کالت ذوب‪‎‬اهن‬ ‫دامن‪‎‬زده است‪ .‬مبصر بیان کرد‪ :‬مدیران صنایع فوالدی کشور‬ ‫باید ‪۱۵‬س��ال پیش احساس خطر کرده و با بررسی و اکتشاف‬ ‫معادن نس��بت ب��ه تامین م��واد اولیه خود مانند س��نگ اهن‬ ‫برنامه ریزی می کردند‪ .‬البته برخی صنایع فوالدی کش��ور نظیر‬ ‫فوالد مبارکه اس��تارت ای��ن کار را زده ان��د و حتی ذوب اهن‬ ‫نیز امروز به‪‎‬دنبال مطالعات و اکتش��افات معدنی است‪ ،‬اما باید‬ ‫توجه داش��ت که این فرایند زمانبر است‪ .‬مطالعات‪ ،‬اکتشاف تا‬ ‫اس��تخراج نیازمند حدود ‪ ۲۰‬سال زمان است و اگر از گذشته‬ ‫تا به امروز این‪‎‬گونه شده بود‪ ،‬اکنون ذوب اهن و فوالد مبارکه‬ ‫دغدغه ای برای تامین مواد اولیه خود نداش��تند‪ ،‬با این وجود‪،‬‬ ‫هنوز هم دیر نشده است‪.‬‬ ‫رئیس نظام مهندس��ی معدن اس��تان اصفهان درباره اینکه‬ ‫چرا برخ��ی معدنی ها از تحویل مواد اولیه م��ورد نیاز به ذوب‬ ‫اه��ن خ��ودداری می کنن��د و ص��ادرات را به ف��روش داخل‬ ‫ترجیح می دهند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬متاس��فانه موضوعی که در کشور‬ ‫اپیدمی‪‎‬ش��ده نگران��ی برخی معادن نس��بت ب��ه اینکه صنایع‬ ‫فوالدی در پرداخت هزینه های اکتش��اف و بهره برداری تاخیر‬ ‫دارند‪ ،‬اس��ت‪ .‬بنابراین زمانی که مش��تری به اصطالح دس��ت‬ ‫به نقدی داش��ته باش��ند‪ ،‬ترجیح می دهند با انها معامله کنند‪.‬‬ ‫متاس��فانه این نقیصه اقتصادی اس��ت که گاه��ی به بهر ه‪‎‬بردار‬ ‫اج��ازه نمی دهد ب��ا صنایع فوالدی م��ا همکاری کن��د‪ .‬البته‬ ‫مس��ئوالن استان و کش��ور همواره بر تامین مواد اولیه ازسوی‬ ‫معادن ب��رای فوالد مبارک��ه و ذوب اهن تاکی��د کرده‪‎‬اند‪ ،‬اما‬ ‫نمی توان به بهره برداران معادن اصرار کرد‪.‬‬ ‫کارش��ناس اج��رای پروژه ه��ای س��اختمانی‪،‬‬ ‫محوطه سازی و اسکلت فلزی فوالد مبارکه از دمونتاژ‬ ‫دو دس��تگاه جرثقی��ل ‪ 03‬و ‪ HSM 02‬انبار تختال‬ ‫واحد نورد گرم و مونتاژ انها روی انبار صادراتی جدید‬ ‫‪ S10‬و انبار جدید کویل واحد ‪ 52‬خبر داد‪ .‬به‪‎‬گزارش‬ ‫روابط‪‎‬عمومی ش��رکت فوالد مبارکه‪ ،‬امیر چاوش��ی‪،‬‬ ‫ه��دف از اج��رای این پ��روژه را اس��تفاده از حداکثر‬ ‫ظرفی��ت فضای انب��ار صادرات��ی ‪ S10‬و بخش نورد‬ ‫گرم انب��ار واحد ‪ 52‬برای نصب دپوی کویل به منظور‬ ‫افزای��ش ظرفیت انبارهای روباز خطوط نورد س��رد و‬ ‫گرم با اس��تفاده از جرثقیل ه��ای موجود انبار تختال‬ ‫واح��د نورد گرم و بهینه س��ازی انها اع�لام کرد‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه براس��اس اهداف س��ازمان‪ ،‬در راستای‬ ‫توسعه انبارهای ش��رکت‪ ،‬این پروژه در قالب دستور‬ ‫کار به ق��رارداد احداث انبار روباز کویلی واحد ‪ 52‬و با‬ ‫براورد ریالی حدود ‪ 30‬میلیارد ریال ابالغ شد‪ ،‬درباره‬ ‫مزایای اجرای ای��ن طرح ها گفت‪ :‬به همین منظور با‬ ‫نصب و راه اندازی جرثقیل ‪ HSM02‬روی قس��مت‬ ‫نورد گرم انبار واحد ‪ ،52‬ظرفیت انبار به مقدار حدود‬ ‫‪ 50‬ه��زار تن کالف به ص��ورت دوطبقه و همچنین با‬ ‫نصب جرثقیل ‪ HSM03‬بر روی انبار ‪ S10‬ظرفیت‬ ‫ان ت��ا حدود ‪ 10‬ه��زار تن کالف دوطبق��ه روی هم‬ ‫افزای��ش خواهد یافت‪ .‬چاوش��ی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫تمامی روش های اجرایی فنی با مش��ارکت گروهی از‬ ‫کارشناس��ان واحدهای گوناگون فوالد مبارکه شامل‬ ‫اجرای پروژه های س��اختمانی‪ ،‬بازرسی جرثقیل ها‪،‬‬ ‫تعمیرات جرثقیل های نورد گرم و س��رد‪ ،‬مهندس��ی‬ ‫کارخانه و شرکت مهندسی فوالد در جلسات متعدد‬ ‫مورد تدوین و بررس��ی ق��رار گرفت و در حداقل زمان‬ ‫ممکن در تعمیرات برنامه ریزی ش��ده س��االنه واحد‬ ‫نورد گرم با موفقیت انجام ش��د‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫تمامی عملیات اماده س��ازی و انجام عملیات دمونتاژ‬ ‫و مونت��اژ هر دو دس��تگاه جرثقیل در م��دت ‪ 13‬روز‬ ‫انجام شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تمامی متریال مصرفی شامل‬ ‫ریل‪ ،‬ش��ین برق‪ ،‬تابلوهای ب��رق‪ ،‬کلمپ و همچنین‬ ‫تمامی مکانیس��م های دمونتاژ و مونت��اژ و حمل انها‬ ‫ازس��وی واحدهای داخل��ی فوالد مبارک��ه تامین و‬ ‫عملیاتی ش��د‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬در حال حاضر با نصب‬ ‫ش��اهین های مخصوص برداشت بار به جرثقیل های‬ ‫یادش��ده‪ ،‬مطابق ب��ا برنامه ریزی انجام تس��ت های‬ ‫مربوط‪ ،‬بهره برداری از این جرثقیل ها ابتدا در س��الن‬ ‫انبار صادراتی ‪ S10‬و س��پس در بخش نورد گرم انبار‬ ‫کویل��ی ‪ 52‬انجام خواهد ش��د‪ .‬چاوش��ی در همین‬ ‫راستا از شرکت های برق ارا‪ ،‬مهندسی فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫حمل ونق��ل توکا و دس��تگاه نظارت‪ ،‬واحد بازرس��ی‬ ‫جرثقیل ها و بازرس��ی خوردگ��ی‪ ،‬واحد حمل ونقل‬ ‫پش��تیبانی‪ ،‬ایمنی فنی و مدیری��ت واحدهای نورد‬ ‫گرم و س��رد که نهای��ت همکاری را در ای��ن زمینه با‬ ‫واحد اجرای پروژه های ساختمانی داشتند‪ ،‬قدردانی‬ ‫ک��رد‪ .‬برخ��ی از مهم ترین اقدامات انجام ش��ده روی‬ ‫جرثقیل سقفی ‪ HSM03‬و س��الن ‪ S10‬نورد سرد‬ ‫عبارتند از‪ :‬نقش��ه برداری از تیرکرین های سالن ‪S10‬‬ ‫و اخ��ذ تاییدیه های الزم برای نص��ب ریل و کلمپ و‬ ‫همچنین شین های برق رسان حرکت طولی؛ تامین‬ ‫شین های برق رس��ان حرکت طولی جرثقیل ازسوی‬ ‫کارفرما در راس��تای حمای��ت از تولیدکننده داخلی؛‬ ‫نصب ش��ین های برق رس��ان به همراه ساپورت های‬ ‫نگهدارن��ده انه��ا روی تیرکری��ن س��الن و انج��ام‬ ‫نقش��ه برداری؛ دمونتاژ جرثقیل س��قفی یادش��ده از‬ ‫انبار تختال نورد گرم؛ انتقال جرثقیل سقفی یادشده‬ ‫از انب��ار تختال نورد گرم به س��الن ‪ S10‬نورد س��رد؛‬ ‫انج��ام تس��ت های غیرمخ��رب (‪ )NDT‬مربوط به‬ ‫بخش س��ازه ای جرثقیل؛ تغیی��ر کاربری جرثقیل از‬ ‫سیس��تم حمل اس��لب به حمل کویل؛ مونتاژ و نصب‬ ‫مجدد جرثقیل س��قفی یادش��ده در سالن ‪ S10‬نورد‬ ‫س��رد راه ان��دازی و بهره ب��رداری از جرثقی��ل پس از‬ ‫انجام تس��ت های دینامیکی و تست های عملکردی‪.‬‬ ‫برخی از مهم ترین اقدامات انجام ش��ده روی جرثقیل‬ ‫س��قفی ‪ HSM02‬و بخش نورد گرم س��الن ‪ 52‬نیز‬ ‫عبارتند از‪ :‬نقش��ه برداری از تیرکرین های بخش نورد‬ ‫گرم س��الن ‪ 52‬و اخذ تاییدیه ه��ای الزم برای نصب‬ ‫ریل و کلمپ همچنین ش��ین های برق رسان حرکت‬ ‫طولی جرثقیل؛ تامین و نصب ش��ین های برق رسان‬ ‫به همراه ساپورت‪‎‬های نگهدارنده انها روی تیرکرین‬ ‫سالن؛ نصب ریل و کلمپ حرکت طولی جرثقیل روی‬ ‫تیرکرین س��الن؛ دمونتاژ جرثقیل سقفی یادشده از‬ ‫انب��ار تخت��ال ن��ورد گ��رم؛ انتقال جرثقیل س��قفی‬ ‫یادش��ده از انب��ار تختال نورد گرم به س��الن ‪ 52‬نورد‬ ‫گرم؛ انجام تست های غیرمخرب (‪ )NDT‬مربوط به‬ ‫بخش س��ازه ای جرثقیل به هماهنگی واحد بازرسی‬ ‫جرثقیل ها جهت مش��خص ک��ردن عیوب احتمالی؛‬ ‫جوش��کاری و رفع عیوب مربوط به ترک های موجود‬ ‫در بخش س��ازه ای پل ها و ترولی جرثقیل یادش��ده و‬ ‫انجام مجدد تس��ت های غیرمخرب (‪)NDT‬؛ تغییر‬ ‫کاربری جرثقیل از سیس��تم حمل اس��لب به حمل‬ ‫کویل؛ مونتاژ و نصب مجدد جرثقیل س��قفی یادشده‬ ‫در س��الن ‪ L2‬نورد گ��رم و راه ان��دازی و بهره برداری‬ ‫از جرثقی��ل پ��س از تکمیل نصب ریل‪ ،‬ش��ین های‬ ‫برق رس��ان و همچنین انجام تست های دینامیکی و‬ ‫تست های عملکردی‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫کاهش‬ ‫‪ ۳۲‬درصدی‬ ‫صادرات‬ ‫فوالد ایران‬ ‫بن��ا ب��ه تازه ترین گزارش ام��اری انجمن تولیدکنندگان ف��والد ایران‪،‬‬ ‫مجموع ص��ادرات فوالد ایران (فوالد میان��ی و محصوالت فوالدی) در ‪4‬‬ ‫ماهه نخس��ت س��ال جاری‪ ۲ ،‬میلیون و ‪ ۲۳۶‬هزار تن بوده که نسبت به‬ ‫دوره مشابه سال قبل‪ ،‬کاهش شدید ‪ ۳۱.۸‬درصدی را نشان می دهد‪ .‬این‬ ‫میزان کاهش صادرات فوالد‪ ،‬در ش��رایطی که کشور به درامدهای ارزی‬ ‫حاص��ل از صادرات غیرنفتی نیاز مبرم دارد و بازار ارز نیر ملتهب اس��ت‪،‬‬ ‫نگران کننده اس��ت‪ .‬کاهش صادرات در حالی در ‪ 4‬ماهه نخس��ت س��ال‬ ‫جاری انجام ش��ده که تولید فوالد کشور صعودی بوده و رشد ‪ ۹‬درصدی‬ ‫را تجربه کرده اس��ت‪ .‬به گزارش چیالن‪ ،‬در ‪ 4‬ماهه نخست سال جاری‪،‬‬ ‫صادرات فوالد میانی کشور‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۶۶۵‬هزار تن بوده که کاهش‬ ‫‪ ۲۳‬درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می دهد‪ .‬از صادرات‬ ‫فوالد میانی‪ ،‬س��هم صادرات بیلت و بلوم در ‪ 4‬ماهه نخست سال جاری‪،‬‬ ‫‪ ۱.۹۹‬میلیون و ‪ ۳۴۳‬هزار تن و سهم صادرات اسلب‪ ۳۲۲ ،‬هزار تن بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬صادرات اسلب در فصل بهار امسال‪ ،‬کاهش شدید ‪ ۵۹‬درصدی را‬ ‫تجرب��ه کرده و میزان کاهش صادرات بیلت و بلوم‪ ۲ ،‬درصد بوده اس��ت‪.‬‬ ‫کل صادرات محصوالت فوالدی کشور در ‪ 4‬ماهه نخست سال جاری نیز‬ ‫نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل‪ ،‬کاهش ‪ ۴۹‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫از میان محصوالت فوالدی‪ ،‬س��هم ص��ادرات مقاطع طویل فوالدی‪۴۹۱ ،‬‬ ‫هزار تن بوده و صادرات این مقاطع‪ ،‬در مجموع ‪ 4‬ماه نخس��ت امس��ال‪،‬‬ ‫‪ ۴۰‬درصد کاهش یافته است‪ .‬صادرات مقاطع تخت فوالدی نیز با کاهش‬ ‫‪ ۷۴‬درصدی در ‪ 4‬ماهه نخست سال جاری‪ ،‬به ‪ ۸۰‬هزار تن رسیده است‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت انبارهای‬ ‫روباز خطوط نورد سرد و گرم‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1589‬‬ ‫پیاپی ‪2907‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫در بررسی عملکرد ‪ ۴‬ماه اول سال مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت‬ ‫اینده پژوهی‬ ‫در معدنکاری‬ ‫محمدرضا بهرامن‬ ‫رئیس خانه معدن ایران‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جمشید مالرحمان‬ ‫گل گهر در عمل‬ ‫نقش‬ ‫‪ ۳۰‬درصدی در‬ ‫توسعه زنجیره‬ ‫اهن و فوالد‬ ‫کشور دارد‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر موفق شد از ابتدای امسال‬ ‫تا پایان خرداد‪ ۶.۷ ،‬میلیون تن انواع محصوالت را تولید کند‪.‬‬ ‫در این مدت‪ ،‬حدود ‪ ۳.۶‬میلیون تن کنسانتره و ‪ ۳.۱‬میلیون‬ ‫تن گندله سنگ اهن در این شرکت تولیدشده است‪ .‬مجموع‬ ‫فروش محصوالت این شرکت گل گهر در ‪ ۳‬ماه نخست سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬به طور علی الحساب به ‪ ۴۱‬هزار میلیارد ریال رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر موفق‪‎‬شده از اغاز‬ ‫س��ال مالی ‪۱۳۹۸‬تا پایان اسفند سال گذشته‪ ،‬حدود ‪۲۷.۳‬‬ ‫میلیون تن انواع محصوالت را تولید کند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫با مطالعه و بررسی گزارش فعالیت شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر با نماد «کگل» می توان گفت که این شرکت معدنی‬ ‫و صنعتی از ابتدای سال مالی تا تاریخ ‪ ۱۳۹۹.۴.۳۱‬در تولید‬ ‫و فروش داخلی و صادراتی گندله‪ ،‬گندله ریزدانه و کنسانتره‬ ‫سنگ اهن رشد خوبی داش��ته است‪ .‬از ابتدای سال مالی تا‬ ‫تاریخ ‪ ، ۱۳۹۹.۳.۳۱‬تولی��د گندله ‪ ۳.۰۵۳.۹۲۴‬تن‪ ،‬فروش‬ ‫ان ‪ ۳.۱۱۹.۲۷۶‬ت��ن و مبل��غ ف��روش ‪ ۳۷.۷۲۰.۱۶۳‬بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین از ابتدای س��ال مالی تا تاریخ ‪۱۳۹۹.۴.۳۱‬‬ ‫تولید گندل��ه ‪ ۴.۱۱۸.۹۶۴‬تن‪ ،‬ف��روش ‪ ۴.۲۰۶.۱۸۰‬تن و‬ ‫مبلغ ف��روش ‪ ۵۰.۶۳۳.۲۳۷‬میلیون ریال بوده اس��ت‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که در سال گذشته یعنی از ابتدای سال مالی‬ ‫ت��ا تاریخ ‪ ۱۳۹۸.۴.۳۱‬تولید گندله ‪ ۴.۱۰۸.۹۰۶‬تن‪ ،‬فروش‬ ‫ان ‪ ۳.۷۷۵.۱۸۲‬تن و مبلغ ف��روش ‪ ۳۳.۶۹۹.۷۸۳‬میلیون‬ ‫ریال بوده اس��ت‪ .‬تولید کنسانتره س��نگ اهن داخلی نیز از‬ ‫ابتدای س��ال مالی تا تاریخ ‪ ۱۳۹۹.۳.۳۱‬حدود ‪۳.۶۱۴.۶۳۹‬‬ ‫ت��ن‪ ،‬ف��روش ‪ ۳۸۹.۱۷۲‬ت��ن و مبلغ ف��روش ‪۳.۱۶۴.۷۷۰‬‬ ‫میلیون ریال بوده اس��ت‪ .‬همچنین از ابتدای س��ال مالی تا‬ ‫تاری��خ ‪ ،۱۳۹۹.۴.۳۱‬تولید کنس��انتره س��نگ اهن داخلی‬ ‫‪ ۴.۹۳۳.۸۲۱‬ت��ن‪ ،‬ف��روش ‪ ۶۲۶.۹۲۹‬ت��ن و مبل��غ فروش‬ ‫‪ ۵.۰۸۹.۲۹۸‬میلیون ریال بوده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که از ابتدای س��ال مالی ت��ا تاریخ ‪ ۱۳۹۸.۴.۳۱‬تولید همین‬ ‫محصول معدنی ‪ ۴.۶۴۲.۴۵۳‬ت��ن‪ ،‬فروش ‪ ۳۵۲.۲۲۹‬تن و‬ ‫مبلغ فروش ‪ ۲.۱۶۱.۲۹۲‬میلیون ریال بوده اس��ت‪ .‬براساس‬ ‫این امار می توان گفت تولید و فروش کنس��انتره سنگ اهن‬ ‫داخلی نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته رشد خوبی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬در مجموع‪ ،‬ف��روش داخلی گندل��ه‪ ،‬گندله‬ ‫ریزدان��ه و کنس��انتره س��نگ اهن داخلی در این ش��رکت‬ ‫معدنی و صنعتی از ابتدای س��ال مالی تا تاریخ ‪،۱۳۹۹.۳.۳۱‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫معدن یکی از بخش هایی اس��ت که باید اخرین‬ ‫فناوری ه��ا و تغیی��رات را در خود احس��اس کند و‬ ‫به این خاطر که فعالیت ه��ای معدنی تجدید پذیر‬ ‫نیس��تند‪ ،‬نباید این س��رمایه ملی را به طور سنتی‬ ‫برداش��ت کنیم‪ .‬در این بی��ن اینده پژوهی و دوری‬ ‫از روش های سنتی در تمامی بخش های معدنی از‬ ‫جمله موضوع هایی است که باید مورد توجه فعاالن‬ ‫بخش معدن قرار گی��رد‪ .‬به‪‎‬عنوان نمونه‪ ،‬در بخش‬ ‫برداشت سنگ های تزئینی‪ ،‬خاک های صنعتی و‪...‬‬ ‫باید از روش های س��نتی فاصل��ه بگیریم و به‪‎‬دنبال‬ ‫روش های نوین باش��یم‪ .‬فراموش نکنیم اگر چنین‬ ‫اقدامات��ی را انجام ندهیم نه‪‎‬تنها به توس��عه بخش‬ ‫معدن کمکی نکرده ایم‪ ،‬بلکه تنها سرمایه ملی را از‬ ‫بین برده ایم‪ .‬باید بدانیم معدن از جمله سرمایه های‬ ‫ملی اس��ت که جزو منابع مالی ما به ش��مار می رود‬ ‫و بای��د در حفظ ان کوش��ا ب��ود‪ .‬ازانجایی که مواد‬ ‫معدنی تجدیدپذیر یا وارداتی نیس��تند و همگی در‬ ‫دل زمین نهفته هستند؛ بنابراین فراوری یک عامل‬ ‫مهم و کلیدی اس��ت‪ .‬ما باید با نگاه توس��عه یافته به‬ ‫این سرمایه ملی نگاه کنیم تا بتوانیم از مواد معدنی‬ ‫در رش��د و توسعه کش��ور بهره الزم را ببریم‪ .‬امروز‬ ‫در ح��وزه معدن باید به‪‎‬دنب��ال دانش روز برویم و از‬ ‫به روزترین فناوری ها بهره بجوییم‪ .‬به طور مثال‪ ،‬در‬ ‫حوزه اکتش��اف هنوز س��نتی عمل کرده و مواردی‬ ‫را دنبال می کنیم که تمام انها را کش��ورهای دیگر‬ ‫جهان طی کرده و پش��ت سرگذاش��ته‪‎‬اند‪ .‬ما برای‬ ‫حل این مش��کل باید به حض��ور در کنفرانس ها و‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی و داخل��ی توجه کنیم‪،‬‬ ‫چراکه فعاالن معدنی در ارتباط با یکدیگر می توانند‬ ‫از اخری��ن تغییرات در بخش ه��ای گوناگون اگاه‬ ‫ش��وند‪ ،‬داده ها را دریافت کرده و نیازهای خود را با‬ ‫ان تطبیق دهند‪ .‬در این بین‪ ،‬فضا برای دانشجویان‬ ‫باز است‪ ،‬ش��رکت های معدنی بارها نیازهای خود‬ ‫را مطرح کرد ه و از دانش��جویان و توانمندان کشور‬ ‫درخواست همکاری داشته اند‪.‬‬ ‫رشد تولید و فروش گل گهر در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫ح��دود ‪ 41. ۰۶۷. 991‬میلیون ریال بوده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫از ابتدای س��ال مالی تا تاری��خ ‪۱۳۹۹.۴.۳۱‬مبلغ فروش این‬ ‫محصوالت حدود ‪ 55. ۹۴۳ .366‬میلیون ریال بوده اس��ت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در سال گذش��ته از ابتدای سال مالی تا تاریخ‬ ‫‪ ۱۳۹۸.۴.۳۱‬جم��ع مبلغ ف��روش ‪ 35. ۸۶۴. 372‬میلیون‬ ‫ری��ال و جمع ف��روش صادراتی این ش��رکت معدنی حدود‬ ‫‪ ۶. ۴۸۲. 860‬میلیون ریال ثبت ش��ده اس��ت‪ .‬در کل‪ ،‬جمع‬ ‫تولی��دات و ف��روش داخل��ی و صادراتی ش��رکت از ابتدای‬ ‫س��ال مالی ت��ا تاری��خ ‪۱۳۹۹.۳.۳۱‬ح��دود ‪۴۱.۰۶۷.۹۹۱‬‬ ‫میلی��ون ریال و همچنی��ن این میزان از ابتدای س��ال مالی‬ ‫ت��ا ‪ ۱۳۹۹.۴.۳۱‬ح��دود ‪ ۵۵.۹۴۳.۳۶۶‬میلی��ون ریال بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که از ابتدای س��ال مالی تا تاریخ‬ ‫‪ ۱۳۹۸.۴.۳۱‬مبل��غ ف��روش ای��ن ش��رکت ‪۴۲.۳۴۷.۲۳۲‬‬ ‫میلیون ریال بوده اس��ت‪ .‬این موضوع نش��ان می دهد تولید‬ ‫و فروش داخلی و صادراتی ش��رکت گل گهر تا به امروز‪ ،‬رشد‬ ‫خوبی را پشت‪‎‬سر گذاشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید به مرز ‪ ۲۷.۳‬میلیون تن رسید‬ ‫تولید انواع محصول ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گهر‬ ‫در ‪ ۱۱‬م��اه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬به مرز ‪ ۲۶‬میلیون تن رس��ید‪ .‬این‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی موفق شد از اغاز سال مالی ‪۱۳۹۸‬‬ ‫تا پایان اسفند سال گذش��ته‪ ،‬حدود ‪ ۲۷.۳‬میلیون تن انواع‬ ‫محصوالت را تولید کند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬بزرگ ترین ش��رکت‬ ‫تولیدکننده س��نگ اهن ایران در تولید کنسانتره نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه سال ‪ ۱۳۹۷‬رشد ‪۳‬درصدی را تجربه کرد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت معدنی تا پایان بهمن ‪ ۱۳۹۸‬توانست با تولید ‪۱۴.۸‬‬ ‫میلی��ون تن کنس��انتره‪ ۹۶ ،‬درصد از برنامه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬را‬ ‫اجرایی کند‪ .‬تولید گندله س��نگ اهن در گل گهر در ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫امس��ال نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد یک درصدی‬ ‫همراه بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گل گهر به‪‎‬دنبال تحقق جهش تولید‬ ‫مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر با اش��اره به‬ ‫ش��عار سال ‪ ۹۹‬به‬ ‫گفت‪ :‬رهبر معظم انقالب امسال را‬ ‫س��ال جهش تولید نام گذاری کرده و گل گهر با افتخار از اغاز‬ ‫س��ال به‪‎‬دنبال تحقق ان بوده اس��ت‪ .‬جمشید مالرحمان‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به رشد تولید این شرکت در سال گذشته خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬گل گهر در عمل نقش ‪ ۳۰‬درصدی در توس��عه زنجیره‬ ‫اهن و فوالد کشور دارد و با رشد ‪ ۴‬درصدی تولید همراه بوده‬ ‫که درنتیجه ان توانس��ته شاهکار بزرگی را در اقتصاد کشور‬ ‫خل��ق کند‪ .‬مالرحمان با بیان اینکه منطقه معدنی گل گهر‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصد ذخایر اصلی س��نگ اهن کشور را در اختیار دارد‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬براس��اس این مهم باید در تولید و فروش‬ ‫نی��ز همین نقش را ایفا کنیم‪ .‬همان طور که می دانید س��ال‬ ‫گذشته با رشد ‪ ۴‬درصدی افزایش در تولید توانستیم رکورد‬ ‫بی س��ابقه ای از تاریخ تولید گندله در ش��رکت ثبت کنیم‪ .‬او‬ ‫در زمینه توس��عه س��رمایه گذاری گل گهر در ش��رکت های‬ ‫زیرمجموع��ه در س��ال ‪ ۹۸‬نی��ز گفت‪ :‬گل گه��ر بیش از ‪۶۰‬‬ ‫درصد س��رمایه گذاری در ش��رکت های زیرمجموعه اعمال‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫اظهارکرد‪ :‬از ‪ ۳‬میلیارد تن ذخیره س��نگ اهن کشور حدود‬ ‫‪ ۳۰‬درصد در منطقه گل گهر ذخیره ش��ده اس��ت‪ .‬این مهم‬ ‫نش��ان می دهد گل گهر به عنوان یکی از ظرفیت های اصلی‬ ‫در حوزه تامین مواد اولیه فوالد در راستای طرح جامع فوالد‬ ‫کشور شناخته ش��ده است‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬ظرفیت کنسانتره‬ ‫موج��ود در این ش��رکت معدن��ی و صنعتی و ش��رکت های‬ ‫هم گروه حدود ‪ ۱۹‬میلیون تن بوده اس��ت که از این ظرفیت‬ ‫حدود ‪ ۱۶‬میلیون تن در اختیار گل گهر قرار دارد‪ .‬همچنین‬ ‫این شرکت حدود ‪ ۱۰‬میلیون تن ظرفیت گندله سازی دارد‪.‬‬ ‫در این بی��ن‪ ،‬مهم اس��ت که بتوانی��م از ظرفیت های موجود‬ ‫استفاده کرده و تالش کنیم خروجی ها را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۶‬توده معدنی در گل گهر‬ ‫منطق��ه معدن��ی و صنعت��ی گل گه��ر از ‪ ۶‬ت��وده معدنی‬ ‫تشکیل ش��ده که بهره برداری از توده ش��ماره یک در اختیار‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بوده و سایر توده ها ازسوی‬ ‫شرکت های متعدد دیگر در حال بهره برداری است‪ .‬شرکت‬ ‫معدن��ی و صنعت��ی گل‪‎‬گهر ب��ا ‪ ۸‬خط تولید کنس��انتره و با‬ ‫ظرفی��ت ‪ ۱۵‬میلی��ون تن و ‪ ۲‬خط تولی��د گندله به ظرفیت‬ ‫مجموع ‪ ۱۱‬میلیون تن‪ ،‬بزرگ ترین تولیدکننده کنس��انتره‬ ‫و گندله در کش��ور است‪ .‬چشم انداز منطقه گل گهر و تامین‬ ‫زیرس��اخت های موردنیاز ان‪ ،‬چنان گسترده و متنوع است‬ ‫که اداره تمام مجموعه در قالب یک ش��رکت امری دش��وار‬ ‫اس��ت‪ .‬تنوع کسب وکارها و گستردگی فعالیت ها باعث شده‬ ‫بسیاری از شرکت ها در سازمان دهی کسب وکارهای خود به‬ ‫هلدینگ تبدیل ش��وند که چند شرکت در زیرمجموعه انها‬ ‫فعالیت می کند و با ایجاد هم افزایی بین انها ش��رکت مادر به‬ ‫اهداف کالن خود دست می یابد‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫‹‹‬ ‫کرد ‪ ۴‬ماه نخس��ت شرکت معدنی‬ ‫با بررس��ی عمل‬ ‫ه��ر و ن��گاه به جدول ک��دال برای‬ ‫و صنعت��ی گل گ‬ ‫لگهر‬ ‫معدنی متوجه می ش��ویم که گ ‬ ‫این ش��رکت‬ ‫تیر س��ال ‪ ۱۳۹۹‬رش��د خوبی را‬ ‫از فروردین تا اخر‬ ‫و فروش گندل��ه‪ ،‬گندله ریزدانه و‬ ‫در زمین��ه تولید‬ ‫نگ اهن داخلی تجربه کرده است‪.‬‬ ‫کنسانتره س‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫نگاهی به عملکرد پنج ماهه‬ ‫شرکت اب منطقه ای ایالم‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1589‬‬ ‫پیاپی ‪2907‬‬ ‫گزارش‬ ‫حض��ور مهن��دس پ��ور احم��د‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت اب منطقه ای‬ ‫ای�لام در مرک��ز س��امانه س��امد‪،‬‬ ‫ساختمان برنامه و بودجه استانداری‬ ‫ایالم مورخ ‪ 99/04/18‬س��اعت ‪۱۰‬‬ ‫صب��ح و پاس��خگویی به س��ئواالت‬ ‫شهروندان ایالمی‬ ‫نشست خبری با اصحاب رسانه استان‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای استان خبر داد‪:‬‬ ‫توزیع نامناسب مکانی و زمانی بارش ها‪ ،‬چالش اصلی منابع اب در ایالم‬ ‫ایسنا‪ /‬ایالم مدیرعامل اب منطقه ای استان ایالم‪ ،‬توزیع نامناسب‬ ‫مکانی و زمانی بارش ها را اصلی ترین چالش منابع اب اس��تان عنوان‬ ‫ک��رد‪ .‬علی پوراحمد با اش��اره به بهره برداری و افتتاح س��د مخزنی‬ ‫گالل (ش��هدای ایالم) به دستور رئیس جمهور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این طرح‬ ‫در اواس��ط سال ‪ 94‬کمتر از ‪15‬درصد پیش��رفت فیزیکی داشت اما‬ ‫در دول��ت تدبیر و امید از محل صندوق توس��عه ملی‪ ،‬با درخواس��ت‬ ‫رئیس جمهور محترم و اذن رهبری معظم انقالب تامین اعتبار شده‬ ‫و خوشبختانه در کمترین زمان ممکن تکمیل و افتتاح شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینکه بهره برداری از این طرح ملی کمک بس��یار‬ ‫بزرگی به پایداری منابع ابی و استان کرد‪ ،‬افزود‪ :‬هم اکنون اب مورد‬ ‫نیاز صنایع پتروش��یمی و پاالیش��گاه گاز ایالم از سد ایالم و اب های‬ ‫زیرزمینی تامین می ش��ود که با بهره برداری از این س��د‪ ،‬کمبود اب‬ ‫شرب شهر ایالم و بخش چوار جبران خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب منطقه ای ای�لام با بیان اینکه هم اکنون از‬ ‫لحاظ تامین اب مش��کل نداریم‪ ،‬افزود‪ :‬حجم سد مخزنی ایالم بطور‬ ‫صددرصد پر است و از حیث ذخیره هیچگونه مشکلی نداریم‪.‬‬ ‫پوراحم��د مهمترین مش��کل در این حوزه را فرس��ودگی خطوط‬ ‫انتقال و شبکه توزیع برشمرد و تصریح کرد‪ :‬در صورتی که خطوط و‬ ‫شبکه بازسازی شود از پرت اب جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫وی درباره اخرین وضعیت س��د چناره گفت‪ :‬این س��د قرار بود از‬ ‫س��ال ‪ 91‬عملیات اجرایی ان اغاز شود اما بنا به محدودیت هایی‪ ،‬از‬ ‫جمله تخصیص اب و عدم بازنگری در مطالعات این مهم انجام نش��د‬ ‫که با پیگیری های اس��تاندار‪ ،‬تخصیص اب ای��ن طرح ابالغ و ظرف‬ ‫حدود یکس��ال مطالعات س��د بازنگری و مصوبه مطالعات از وزارت‬ ‫نیرو اخذ ش��د‪ .‬پوراحمد با بیان اینکه با پیگیری های مستمر‪ ،‬مشکل‬ ‫موافقتنامه ای این س��د مرتفع ش��ده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پیمانکار سد‬ ‫انتخاب و به زودی عملیات اجرایی ان اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ضم��ن تقدیر از تالش های بی وقفه اس��تاندار و دکتر میرزایی‬ ‫نماینده سابق استان در زمینه اخذ موافقتنامه های این طرح‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با به بهره برداری از این س��د‪ ،‬اب شرب بلندمدت سه شهرستان‬ ‫ایالم‪ ،‬سیروان و چرداول و همچنین اب کشاورزی و صنعت چرداول‬ ‫تامی��ن خواهد ش��د‪.‬پوراحمد با بیان اینکه ش��بکه اصل��ی ابیاری و‬ ‫زهشکی ‪ 50‬هزار هکتاری ایالم و خوزستان که با دستور رهبر معظم‬ ‫انقالب در قالب طرح ‪ 550‬هزار هکتاری استان ایالم و خوزستان اغاز‬ ‫شده بود به طور کامل در استان ایالم تکمیل و به بهره برداری رسید‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬باقیمانده این طرح‪ ،‬کانال اصلی و ش��بکه ابیاری‬ ‫و زهش��کی فکه به مس��احت ‪ 22‬هزار هکتار بود که اخیرا ًبا دس��تور‬ ‫ریاست محترم جمهوری اسالمی افتتاح شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای تامین اب این اراضی که از دریاچه سد کرخه‬ ‫تامین می شود امسال هیچگونه محدودیتی اعمال نکردیم و هرانچه‬ ‫نیاز کش��اورزی بود در اختیار کش��اورزان قرار گرفت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫مساعدت جناب اقای حاج رسولی ها مدیرعامل محترم شرکت منابع‬ ‫اب ایران‪ ،‬برای کشت تابستانه هم به اندازه نیاز استان تامین اب شده‬ ‫و امادگی الزم برای مش��روب نمودن اراضی به هر میزان وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل اب منطقه ای استان ایالم‪ ،‬با بیان اینکه برابر قانون توزیع‬ ‫عادالنه اب‪ ،‬ش��رکت های اب منطقه ای‪ ،‬متولی حفاظت و صیانت از‬ ‫منابع اب‪ ،‬اعم از سطحی و زیرزمینی و هر منبع ابی شامل دریاچه ها‪،‬‬ ‫تاالب ه��ا و رودخانه ها و‪ ...‬هس��تند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در راس��تای صیانت و‬ ‫حفاظت از این منابع ارزش��مند جلس��ات ش��ورای حفاظت از منابع‬ ‫اب اس��تان به ریاست جناب اقای اس��تاندار و حضور مدیران ذیربط‬ ‫به صورت مستمر برگزار می گردد و تاکنون نتایج بسیار مثبتی هم به‬ ‫همراه داشته اس��ت‪.‬پوراحمد گفت‪ :‬یکی از این مصوبات‪ ،‬جداسازی‬ ‫اب مورد نیاز فضای س��بز ش��هرها از منابع اب شرب است؛ به عنوان‬ ‫نمونه در س��طح شهر ایالم چند رش��ته قنات وجود دارد که با وجود‬ ‫داشتن حتی اب باکیفیت برای شرب‪ ،‬تاکنون بالاستفاده مانده بودند‬ ‫و مقرر ش��د شهرداری ایالم نسبت به مطالعه و ارائه طرح جمع اوری‬ ‫و اس��تفاده از اب ای��ن قن��وات اقدام کن��د‪.‬وی با بی��ان اینکه اعمال‬ ‫محدودیت برای کشت های پر اب بر در جاهایی که محدودیت منابع‬ ‫اب داریم و همچنین جلوگیری از کاشت اراضی اطراف چاه های اب‬ ‫ش��رب به شعاع ‪ 500‬متر در شهرستان مهران و دهلران برای صیانت‬ ‫و جلوگیری از الودگی این منبع ارزشمند از دیگر مصوبات این شورا‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬ما باید به سمت ترویج الگوهای متناسب با اقلیم استان و‬ ‫با ارزش اقتصادی و بازده باال حرکت کنیم و از منابع اب و خاک استان‬ ‫بیشترین بهره وری را داشته باشیم‪.‬مدیرعامل اب منطقه ای استان‬ ‫ایالم در بخش دیگری از س��خنانش به نصب کنتورهای هوش��مند‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬از دیگر تکالیف شرکت اب منطقه ای استان که به‬ ‫جد پیگیری می شود و نقش بسیار مهمی درکنترل اضافه برداشت ها‬ ‫و کمک به بهبود وضعیت اب خوان ها دارد نصب کنتورهای هوشمند‬ ‫بر روی چاه های کش��اورزی‪ ،‬ش��رب و صنعت است ‪.‬پوراحمد تاکید‬ ‫کرد‪ :‬به واس��طه برداش��ت های بی رویه و خشکس��الی های سنوات‬ ‫گذشته ابخوان های استان از لحاظ کمی و کیفی تهدید می شوند که‬ ‫امیدواریم با اجرای کامل طرح تعادل بخشی و روند مثبتی که ایجاد‬ ‫ش��ده‪ ،‬احیای کامل ابخوان ها ادامه پیدا کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در سطح‬ ‫اس��تان بجز چاهک های خانگی و شرب احش��ام‪ 1820 ،‬حلقه چاه‬ ‫عمیق فعال داریم و در حال حاضر خوش��بختانه تنها استانی هستیم‬ ‫که فاقد چاه غیرمجاز عمیق بوده و این قانونمند بودن هم استانی های‬ ‫عزیز را ثابت می کندکه جای قدردانی و س��پاس دارد‪.‬مدیرعامل اب‬ ‫منطقه ای استان ایالم به تجاوز به حریم رودخانه ها اشاره کرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬یکی دیگر از وظایف مهم ش��رکت های اب منطقه ای حفاظت و‬ ‫صیانت از مسیل ها و رودخانه هاست که متاسفانه در سنوات گذشته‬ ‫به حریم و بس��تر برخی از این رودخانه ها تجاوز ش��ده اس��ت که این‬ ‫موضوع توان ابگذری رودخانه را محدود می کند و در زمان س��یالب‬ ‫موجب خس��ارت می ش��ود ‪.‬پوراحمد تصریح کرد‪ :‬برای ازاد سازی و‬ ‫جلوگیری از تعرض به رودخانه ها همکاری همه دستگاه های متولی‬ ‫را می طلبد که این موضوع در جلس��ات ش��ورای حفاظت مطرح شد‬ ‫و جا دارد در این خصوص از دس��تگاه قضا‪ ،‬دادس��تان های محترم و‬ ‫ریاس��ت کل دادگستری استان کمال تشکر را داشته باشم که انصافاً‬ ‫همکاری بسیار خوبی در این زمینه دارند‪.‬وی در جواب به این سئوال‬ ‫که س��یل سال گذش��ته چگونه فرصت شد؟ گفت‪ :‬س��ال گذشته با‬ ‫س��یل شروع ش��د و اگر درایت مدیریت ارشد اس��تان نبود و از قبل‬ ‫تمهیدات الزم اندیش��یده نمی ش��د می توانس��ت خسارات سنگین‬ ‫جان��ی و مالی را بر جای بگذارد‪.‬وی با بیان اینکه انتهای اس��فند ماه‬ ‫تقدیر مدیرعامل شرکت مدیریت منابع اب ایران از‬ ‫مهندس پور احمد مدیرعامل اب منطقه ای ایالم‬ ‫‪ 1397‬مرکز تحقیق��ات اب وزارت نیرو پیش بینی هایی از وضعیت‬ ‫بارش های پیش��رو انج��ام داد و به ش��رکت های اب منطقه ای اعالم‬ ‫کرد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬بال فاصله پس از دریاف��ت این پیش بینی ها‬ ‫در ‪ 28‬اس��فندماه (اخرین روز کاری س��ال) جلسه مدیریت سیالب‬ ‫ش��رکت برگزار و بیش از سه ساعت این جلس��ه به طول انجامید که‬ ‫در این جلس��ه ضمن لغو مرخص های هم��کاران بخصوص مدیران‬ ‫شهرستان ها‪ ،‬مقرر شد تا پایان بارش ها همه در محل کار خود حضور‬ ‫داش��ته باشند و اکیپ های گشت و بازرسی برای بازدید از رودخانه ها‬ ‫و اعالم هش��دار به گردشگران فعال شدند‪.‬پوراحمد افزود‪ :‬در همین‬ ‫راس��تا به همه فرمانداران‪ ،‬بخش��داران و ش��هرداران استان هشدار‬ ‫مکتوب صادر و با مدیریت بحران اس��تانداری مکاتبه ش��د و از همه‬ ‫مهمتر تخلیه مخازن س��دها به صورت کنترل ش��ده و با محاسبه در‬ ‫دس��تورکار قرار گرفت که در نهایت هم��ه دیدند که علی رغم حجم‬ ‫باالی بارندگی ها‪،‬خسارت زیادی به استان وارد نشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به عنوان مثال در طول یک ش��بانه روز در شهرس��تان‬ ‫ابدانان ‪ 230‬میلیمتر بارش ثبت ش��دکه اگر مخزن س��د دویرج در‬ ‫مس��یر راه این سیالب نبود قطعاً ش��هر موسیان و روستاهای اطراف‬ ‫رودخان��ه دویرج بزی��ر اب می رفت و این موضوع برای س��د ایالم و‬ ‫شهرس��تان مهران هم به همین شکل مدیریت شد که خوشبختانه‬ ‫س��یل سال ‪ 98‬هم ضمن اینکه خس��ارت های جانی نداشت حداقل‬ ‫خس��ارت های مالی را در بر داش��ت و درس اموخته هایی برای ما به‬ ‫ارمغان اورد که بایستی همه از ان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫پوراحمد در پایان از هم اس��تانی های عزیز خواست که با توجه به‬ ‫افزای��ش مصرف اب به دلیل گرمای هوا و بیماری کرونا‪ ،‬صرفه جویی‬ ‫را کمافی السابق مدنظر داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل اب منطقه ای ایالم خبر داد‪:‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان در طرح انتقال اب به دشت فکه‬ ‫مدیرعامل اب منطقه ای اس��تان ایالم گفت‪ :‬در طرح بزرگ‬ ‫انتقال اب به دش��ت فکه ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان س��رمایه گذاری‬ ‫ش��ده و هدف ان تثبیت کانون های جمعیتی در حاش��یه مرز‬ ‫و توسعه کشاورزی در منطقه مرزی و محروم دهلران است‪.‬‬ ‫مهندس عل��ی پوراحمد اظهار کرد‪ :‬ب��رای کانال انتقال اب‬ ‫و ش��بکه ابیاری و زهکش��ی تحت فش��ار فکه در دهلران ‪۹۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان س��رمایه گذاری صورت گرفته که ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان ان از منابع دولتی و مابقی به ارزش ‪ ۵۰‬میلیون یورو از‬ ‫بانک توسعه اسالمی تامین شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬کار احداث این پروژه در س��ال ‪ ۸۵‬اغاز گردید و‬ ‫برای ‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر به صورت مستقیم فرصت اشتغال ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬مدیرعامل اب منطقه ای استان ایالم تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫پروژه شامل ش��بکه ابیاری فکه به مساحت ‪ ۲۲‬هزار هکتار در‬ ‫قالب ‪ ۴‬واحد عمرانی‪ ،‬کانال انتقال اب به طول ‪ ۴۰‬کیلومتر و با‬ ‫ظرفی��ت انتقال ‪ ۱۴.۶‬مترمکعب در ثانیه‪ ،‬لوله گذاری به میزان‬ ‫‪ ۱۶۲‬کیلومت��ر ‪ ۳۶ GRP ،‬کیلومتر پلی اتیلن‪ ۱۹۸ ،‬کیلومتر‬ ‫جاده سرویس و ‪ ۹۰۰‬سازه فنی و هیدرولیکی است‪ .‬وی هدف‬ ‫از بهره ب��رداری از این طرح را تثبی��ت کانون های جمعیتی در‬ ‫حاش��یه مرز و توس��عه کش��اورزی در منطقه مرزی و محروم‬ ‫دهلران عنوان کرد‪ .‬این طرح بزرگ با حضور مهندس تقی زاده‬ ‫خامس��ی معاون وزیر نیرو‪ ،‬دکتر احم��د کرمی معاون عمرانی‬ ‫اس��تاندار و فرماندار دهلران و مدیرعامل اب منطقه ای ایالم به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫سد مخزنی شهدای ایالم (گالل) افتتاح شد‬ ‫خبرگ��زاری می��زان‪ -‬س��د مخزن��ی‬ ‫ش��هدای ایالم هم زمان ب��ا دومین هفته‬ ‫پوی��ش ‪#‬هرهفته_الف_ب_ای��ران در‬ ‫سال ‪ ،۹۹‬با دستور رئیس جمهور و حضور‬ ‫وزی��ر نیرو ب��ه ص��ورت ویدئوکنفرانس‬ ‫افتتاح ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫ش��رکت اب منطقه ای ایالم‪ ،‬از مجموع‬ ‫سرمایه گذاری انجام شده برای ابگیری‬ ‫سد مخزنی شهدای ایالم (گالل) که کار‬ ‫احداث ان از س��ال ‪ ۸۹‬اغاز ش��ده‪۱۸۵ ،‬‬ ‫میلیارد تومان از محل صندوق توس��عه‬ ‫ملی ب��وده و ‪ ۱۵‬میلی��ارد تومان دیگر را‬ ‫اعتبارات دولتی شامل می شود‪ .‬ابگیری‬ ‫این سد برای ‪ ۵۰‬نفر به صورت مستقیم و‬ ‫سه هزار نفر دیگر به صورت غیرمستقیم‬ ‫اش��تغالزایی دارد‪ .‬این پروژه ش��امل یک‬ ‫سد خاکی با هسته رسی به طول تاج ‪۳۸۴‬‬ ‫متر و ارتفاع ‪ ۶۸‬متر‪ ،‬حجم بدنه س��د یک‬ ‫میلیون و ‪ ۸۲۰‬ه��زار مترمکعب و حجم‬ ‫مخزن ‪ ۲۰‬میلیون مترمکعبی اس��ت که‬ ‫با ه��دف تامین اب صنایع پتروش��یمی‬ ‫و پاالیش��گاه گاز‪ ،‬مه��ار اب های مرزی‪،‬‬ ‫کنترل س��یالب و جلوگیری از تاثیرات‬ ‫مخرب سیالب بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫بازدید دکتر سارا فالحی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬مهندس پوراحمد مدیرعامل شرکت اب منطقه ای و مهندس فتاحی فرماندار چرداول از ساختگاه سد مخزنی چناره‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ش��رکت اب منطقه ای ای�لام؛ مهندس‬ ‫پوراحم��د مدیرعام��ل اب منطقه ای ایالم در این بازدی��د با بیان اینکه‬ ‫براس��اس طرح مطالعاتی‪ ،‬س��د چناره روی رودخانه ای به همین نام در‬ ‫حد فاصل استان های ایالم و کرمانشاه‪ ،‬در ‪ ۲۴‬کیلومتری اسالم اباد و ‪۲۵‬‬ ‫کیلومتری س��رابله باید تاکنون احداث می شد گفت‪ :‬ساخت سد چناره‬ ‫به عنوان یک پروژه ملی و تاثیرگذار در تامین اب ش��رب شهرستان های‬ ‫ایالم‪ ،‬س��یروان و چرداول و همچنین تامین اب صنعت و ابیاری اراضی‬ ‫شهرس��تان چرداول سال هاس��ت که به دالیلی منجمله عدم تخصیص‬ ‫اب و مشکالت و محدویت های مندرج در موافقتنامه اجرایی نشده بود‬ ‫که با پیگیری ها و حمایت استاندار محترم و مساعدت وزیر محترم نیرو‬ ‫موانع برطرف و در حال اغاز فعالیت اجرایی می باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬ظرف‬ ‫کمتر از دوس��ال تخصیص اب این طرح ابالغ‪ ،‬مطالعات س��د منطبق بر‬ ‫تخصی��ص ابالغی بازنگری و به تصویب کمیته تخصصی ویژه ش��رکت‬ ‫مدیریت منابع اب ایران رسید و در سال ‪ ۱۳۹۸‬موافقتنامه طرح اصالح‬ ‫و در پیوست قانون بودجه سال جاری اعتباری برای این طرح پیش بینی‬ ‫شد‪.‬مدیرعامل اب منطقه ای ایالم تصریح کرد‪ :‬پس از اجرا و بهره برداری‬ ‫از این طرح بزرگ و موثر‪ ،‬تحولی اساس��ی در بخش صنعت و کشاورزی‬ ‫شهرس��تان چرداول و به تب��ع ان‪ ،‬رونق تولید‪ ،‬افزای��ش درامد و ایجاد‬ ‫اش��تغال پای��دار در منطقه را در پی خواهد داش��ت‪ .‬مهندس پوراحمد‬ ‫درخصوص مش��خصات فنی این این پروژه خاطرنشان ساخت‪ :‬این سد‬ ‫از نوع س��نگریزه ای با هسته رس��ی به ارتفاع حدود ‪ ۱۰۰‬متر ‪ ،‬طول تاج‬ ‫‪ ۵۵۰‬مت��ر و حجم مخزن ‪ ۷۷‬میلیون متر مکعب با ایجاد چش��م اندازی‬ ‫مناس��ب‪ ،‬پتانسیل توسعه گردش��گری و توریس��م را در منطق ه ایجاد‬ ‫خواهد نمود‪.‬وی در پایان س��خنانش از تالش ها و پیگیری های مجدانه‬ ‫مهندس سلیمانی دشتکی استاندار محترم استان و همچنین مساعدت‬ ‫و پشتیبانی وزیر محترم نیرو دکتر اردکانیان که منجر به اجرایی شدن‬ ‫این س��د شد قدردانی نمود‪ .‬در ادامه دکتر س��ارا فالحی نماینده مردم‬ ‫استان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه این پروژه قطعا در توسعه‬ ‫کشاورزی شهرستان چرداول نقش مهمی را ایفا می کند‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫ای��ن طرح مه��م که پس از س��ال ها انتظار از روی کاغذ ب��ه روی زمین‬ ‫امده‪ ،‬نقش موثری در توس��عه بخش صنعت و کشاورزی‪ ،‬تامین حقابه‬ ‫محیط زیست و تامین اب شرب درازمدت سه شهرستان خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنین ایشان ابراز امیدواری کرد با پیگیری های مشترکی که به عمل‬ ‫خواه��د امد اعتبار مورد نی��از طرح به موقع تامین تا بت��وان به موازات‬ ‫پیش��برد طرح‪ ،‬تملک اراضی کش��اورزی و منازل روستاه های موجود‬ ‫در مخزن س��د انجام ش��ود‪ ،‬وی در ادامه بر استفاده از ظرفیت بنیادها و‬ ‫نهادهای غیر دولتی جهت تامین منابع مالی این طرح و سایر طرح های‬ ‫مش��ابه تاکید نمود‪ .‬در ادامه چند نفر به نمایندگی از اهالی س��اکن در‬ ‫روستاهای موجود در حوضه سد نقطه نظرات و دغدغه های خود را بیان‬ ‫داشتند و دکتر فالحی با بیان اینکه دولت برای تامین اب مورد نیاز مردم‬ ‫ناگزیر به اجرای س��دهای مخزنی اس��ت اطمینان خاطر داد که حقی از‬ ‫کسی به واسطه اجرای این طرح تضییع نخواهد شد‪.‬‬ ‫بررسی مشکالت و محدودیت های حوزه اب استان در جلسه هم اندیشی با نمایندگان حوزه شمالی استان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫مهندس علی اکبر بس��طامی نماینده مردم حوزه شمالی‬ ‫استان ایالم در مجلس با اشاره به دیدار و جلسه هم اندیشی‬ ‫ب��ا مدیران کل اس��تان‪ ،‬گفت‪ :‬رصد مش��کالت م��ردم در‬ ‫ح��وزه انتخابی��ه و چالش هایی که با ان درگیر هس��تند‪ ،‬را‬ ‫بررس��ی خواهم کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬جلسات مستمری با اقشار‬ ‫مختلف مردم جهت اس��تماع مش��کالت انها و رسیدگی به‬ ‫مطالبات انها با نمایندگان مجلس برگزار می ش��ود‪ .‬عالوه‬ ‫بر اینها‪ ،‬ش��رکت در جلسات بررسی استانی و شهرستانی از‬ ‫برنامه ریزی نمایندگان برای استان است‪ .‬دکتر سارا فالحی‬ ‫دیگر نماینده مردم حوزه ش��مالی اس��تان ایالم در مجلس‬ ‫نیز در این نشس��ت به پیگیری مش��کالت مردم در دیدار با‬ ‫مدیران اش��اره کرد و گفت‪ :‬انتظار ما این است که برای حل‬ ‫مشکالت‪ ،‬همه مدیران در تمامی سطوح پای کار باشند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬موضوعی که در این دیدارها مطرح است این است که‬ ‫م��ردم همه کمبودها را رو به نماین��ده مطرح می کنند‪ ،‬در‬ ‫حالی که وی نه عامل اجرایی است و نه اعتبارات و بودجه ای‬ ‫در دست دارد‪ .‬اما خوبی این دیدارها این است که مسئوالن‬ ‫مش��کالت مردم را از نزدیک مش��اهده و بررسی می کنند‪.‬‬ ‫نمود‪.‬وی گفت‪ :‬برابر قانون توزیع عادالنه اب ش��رکت های‬ ‫اب منطق��ه ای متولی حفاظت وصیان��ت از منابع اب‪ ،‬اعم‬ ‫از س��طحی و زیرزمین��ی و هر منبع ابی ش��امل دریاچه ها‪،‬‬ ‫تاالب ه��ا و رودخانه ها و‪ ...‬هس��تند‪ .‬در راس��تای صیانت و‬ ‫حفاظت از این منابع ارزش��مند جلسات شورای حفاظت از‬ ‫منابع اب اس��تان به ریاست جناب اقای استاندار و با حضور‬ ‫مهندس پوراحمد مدیرعامل ش��رکت اب منطقه ای ایالم مدیران ذیربط به صورت مس��تمر برگزار می گردد و تاکنون‬ ‫نیز ضم��ن بیان محدودیت ها و تناقض��ات قانونی در حوزه نتایج بسیار مثتبی هم به همراه داشته است‪ .‬پوراحمد ادامه‬ ‫اب؛ گزارش��ی از عملکرد ش��رکت اب منطقه ای ایالم ارائه داد‪ :‬یک��ی دیگر از وظایف مهم ش��رکت های اب منطقه ای‬ ‫که با همکاری س��ایر دستگاه های ذیربط میسر خواهد بود‬ ‫حفاظت و صیانت از مسیل ها و رودخانه هاست که متاسفانه‬ ‫در س��نوات گذشته به حریم وبستر برخی از این رودخانه ها‬ ‫تجاوز ش��ده اس��ت که این موضوع توان ابگذری رودخانه‬ ‫را مح��دود می کن��د و در زمان س��یالب موجب خس��ارت‬ ‫می ش��ود‪ .‬ای��ن موضوع هم در جلس��ات ش��ورای حفاظت‬ ‫مطرح ش��د که برای ازادس��ازی و جلوگی��ری از تعرض به‬ ‫رودخانه ه��ا همکاری نماین��دگان محترم مردم در مجلس‬ ‫و همه دس��تگاه های متولی و ذیربط را می طلبد که جا دارد‬ ‫اعضای جدید هیات مدیره خانه مطبوعات اس��تان با‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای ایالم دیدار و گفت وگو‬ ‫کردند‪.‬به گ��زارش روابط عموم��ی اب منطقه ای ایالم؛‬ ‫مهندس پوراحم��د مدیرعامل ش��رکت اب منطقه ای‬ ‫ایالم در این دیدار ضمن تبریک به منتخبین جدید خانه‬ ‫مطبوعات اس��تان‪ ،‬گزارشی از وضعیت سدهای مخزنی‬ ‫استان ارائه نمود‪ .‬وی بر نقش خانه مطبوعات در معرفی‬ ‫و توسعه استان تاکید کرد و گفت‪ :‬خانه مطبوعات دارای‬ ‫رسالت سنگینی است که از یک سو حامی فعاالن عرصه‬ ‫رس��انه استان و از س��وی دیگر به توسعه و ایجاد وحدت‬ ‫و همدلی بین مردم و مسئوالن کمک شایانی می کند‪.‬‬ ‫مهن��دس پوراحمد ضمن تقدی��ر از ارتباط موثر بین‬ ‫رس��انه های استان با این ش��رکت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تعامل‪،‬‬ ‫هم افزایی و استفاده از نظرات و پیشنهادات پیشکسوتان‬ ‫و صاحب نظ��ران عرص��ه مطبوعات از اهمی��ت ویژه ای‬ ‫برخوردار اس��ت که این موضوع از برنامه های اصلی این‬ ‫شرکت است‪.‬مدیرعامل اب منطقه ای ایالم تاکید کرد‪:‬‬ ‫از مهم ترین اقداماتی که اس��تان را در مسیر توسعه قرار‬ ‫می ده��د‪ ،‬بیان صحیح و صریح عملکرد ادارات‪ ،‬تبلیغات‬ ‫و معرفی توانمندی ها و جاذبه های استان به عالقمندان‬ ‫اس��ت و رس��انه ها می توانند با ایفای نقش در این مسیر‬ ‫گام های موث��ری بردارند‪.‬در ادام��ه رییس هیات مدیره‬ ‫خانه مطبوعات اس��تان از نگاه ویژه مهندس پوراحمد به‬ ‫جایگاه خبر و اطالع رسانی تقدیر نمود و گفت‪ :‬برگزاری‬ ‫جلس��ات دوره ای با مدیران اس��تانی برای مطرح کردن‬ ‫مس��ایل مختلف و بررسی و پردازش به انها از برنامه های‬ ‫اصلی خانه مطبوعات اس��تان اس��ت‪ .‬س��امی شهبازی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬جامعه رس��انه ای اس��تان در کنار پوشش‬ ‫اخبار و گزارش��ات متعدد‪ ،‬همواره به دنبال این هستند‬ ‫ک��ه بتوانند به عنوان رکن چهارم دموکراس��ی نقش پل‬ ‫ارتباطی بین مردم و مسئولین را به درستی ایفا نمایند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت این دیدار در راستای تعامل شرکت‬ ‫اب منطق��ه ای ایالم با اعض��ای جدید هیات مدیره خانه‬ ‫مطبوعات استان به منظور تقدیر از اصحاب رسانه استان‬ ‫به مناسب گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شد‪.‬‬ ‫دیدار اعضای جدید هیات مدیره خانه مطبوعات استان با مدیرعامل اب منطقه ای ایالم‬ ‫در این خصوص از دس��تگاه قضا‪ ،‬دادس��تان های محترم و‬ ‫ریاس��ت کل دادگستری استان کمال تشکر را داشته باشم‬ ‫که انصافاً همکاری بسیار خوبی با ما در این زمینه دارند‪ .‬در‬ ‫ادامه پوراحمد پیگیری در راستای تقنین قوانین مورد نیاز‬ ‫و ح��ذف و اصالح قوانی��ن مزاحم و متناقض در بخش اب را‬ ‫خواس��تار شد و مهندس بس��طامی و دکتر فالحی نیز ابراز‬ ‫امیدواری کردند که در این راس��تا با همکاری و مش��ارکت‬ ‫س��ایر همکاران در مجلس شورای اسالمی گام های مثبتی‬ ‫در این خصوص برداشته خواهد شد‪.‬‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1589‬‬ ‫پیاپی ‪2907‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫یادداشت‬ ‫معمای‬ ‫کنترل نرخ ارز‬ ‫تیمور رحمانی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫بانک های ایران در ترازوی«بال» جایگاهی ندارند‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به گفته بس��یاری از کارشناس��ان حتی اگر همین امروز‬ ‫تحریم ها برداشته شود‪ ،‬بانک های جهانی با اغلب بانک های‬ ‫ایران کار نخواهند کرد‪ .‬این گفته کارشناسان بعد از نگاهی‬ ‫اجمالی بر لیس��ت کفایت س��رمایه تع��دادی از بانک‪‎‬ها و‬ ‫موسس��ات اعتباری مصداق بهتری پیدا می کند‪ .‬نس��بت‬ ‫ی کمیته ‬ ‫ل ‪ ۱۹۸۸‬ازسو ‬ ‫کفایت سرمایه‪ ،‬نخستین‪‎‬بار در سا ‬ ‫ل‬ ‫ن سا ‬ ‫ی شد‪ .‬این کمیته در ا ‬ ‫ی جهان معرف ‬ ‫ل ب ه بانک ها ‬ ‫با ‬ ‫ل سرمای ه را ب ه بانک ها پیشنهاد‬ ‫ط حداق ‬ ‫ی از شرو ‬ ‫مجموع ه‪‎‬ا ‬ ‫ف ش��د‪ 11 .‬س��ال بعد‬ ‫ن بال » معرو ‬ ‫کرد ک ه بعدها ب ه «پیما ‬ ‫ن «بال‪»2‬‬ ‫ی سرمای ه ب ه‪‎‬عنوا ‬ ‫ی جدید اس��تانداردها ‬ ‫معیارها ‬ ‫ ارائه ش��د که براس��اس ان نسبت کفایت سرمایه ‪ 8‬درصد‬ ‫عنوان شده است‪ .‬همان نسبتی که در ایران ‪ 4‬درصد است‬ ‫و همین امر افزایش س��رمایه بانک ها را ضروری می کند‪ .‬با‬ ‫افزایش کفایت س��رمایه اس��ت که نظام بانکی می تواند در‬ ‫برابر هرگونه بحران داخلی و خارجی مقاومت داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹دروازه افزایش تعامل بین المللی‬ ‫شاهین شایان ارانی‬ ‫محمد ربیع زاده‬ ‫حمید تهرانفر‬ ‫«بانک ها برای اینکه بتوانند در برابر شوک ها و نوسانات‬ ‫بازار مقاومت الزم را داش��ته باش��ند‪ ،‬باید از میزان سرمایه‬ ‫مناس��بی برخوردار ش��وند که این میزان سرمایه‪ ،‬براساس‬ ‫اس��تانداردهای کمیته بال تعریف ش��ده و یکی از الزامات‬ ‫بانک ه��ای ایران��ی برای حضور در عرصه ه��ای بین‪‎‬المللی‬ ‫و تقوی��ت س��اختار انطباق با این استانداردهاس��ت‪ ».‬این‬ ‫بخش��ی از س��خنان شاهین ش��ایان ارانی است که معتقد‬ ‫اس��ت اگ��ر بانک ها تمای��ل دارند وارد صحن��ه بین المللی‬ ‫ش��وند و با بانک های دنیا تعامل داش��ته باش��ند‪ ،‬مکلف به‬ ‫رعای��ت اس��تانداردهای کمیته بال هس��تند و در صورتی‬ ‫که این اس��تانداردها رعایت نشود‪ ،‬بدون تردید‪ ،‬بانک های‬ ‫بین الملل��ی نمی توانن��د حتی ب��ا وجود لغ��و تحریم ها‪ ،‬با‬ ‫بانک های بزرگ بین‪‎‬المللی مراودات پولی داش��ته باشند‪.‬‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان اقتصاد از جمله ش��ایان ارانی بر‬ ‫این نکته تاکید دارند که اگر بانک های کش��ور‪ ،‬خودش��ان‬ ‫را با استانداردهای بین المللی کمیته بال‪ ،‬در حوزه کفایت‬ ‫س��رمایه و روش ه��ای مدیریت��ی منطبق نکنن��د‪ ،‬از دور‬ ‫خارج خواهند ش��د‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬مجبوریم‪ ،‬برای اتصال‬ ‫اقتصادمان به اقتصاد بین الملل و تعامل سیس��تم بانکی با‬ ‫بانک های دنیا‪ ،‬سرمایه بانک های کشور را با استانداردهای‬ ‫بازل ‪ ۳‬منطبق کنیم و برای این کار نیاز به افزایش جدی‬ ‫سرمایه بانک ها داریم که این وظیفه برعهده بانک مرکزی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای جایگاه ایران در دنیا‬ ‫محمد ربیع زاده‪ ،‬از دیگر کارشناسان حوزه پولی و بانکی‬ ‫در زمینه اهمیت باال رفتن جایگاه نظام بانکی ما در صحنه‬ ‫بین المللی‪ ،‬به پایین بودن کفایت سرمایه بانک ها‪ ،‬به عنوان‬ ‫ی��ک مانع در این زمینه اش��اره ک��رده و می گوید‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه دوران جدید برای بهره بهینه از موقعیت پس��ابرجام و‬ ‫بهاءالدین حسینی‪‎‬هاشمی حضور درعرصه بین المللی باید س��رمایه بانک ها براساس‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫فرض کنید در شرایط کنونی و با مفروض‬ ‫دانس��تن مش��کالت روابط مال��ی و تجاری‬ ‫موج��ود و همچنین ناترازی های گس��ترده‬ ‫در کش��ور که تداوم رشد باالی نقدینگی را‬ ‫اجتناب‪‎‬ناپذیر کرده اس��ت‪ ،‬ن��رخ ارز به بازار‬ ‫ازاد واگذار شود‪.‬‬ ‫با توجه به چندبرابر شدن ثروت دهک های‬ ‫ب��اال در ب��ازار س��هام‪ ،‬ارز‪ ،‬طال‪ ،‬مس��کن و‬ ‫مستغالت حتی اتومبیل و کاالهای بادوام و‬ ‫در غیاب قانون و نظام مالیاتی که به تعدیل‬ ‫ثروت های چندبرابر شده بپردازد‪ ،‬دهک های‬ ‫باال ق��ادر خواهند ب��ود تم��ام درامد ارزی‬ ‫ناش��ی از صادرات نفتی و غیرنفتی کش��ور‬ ‫را خریداری ک��رده و صرف واردات کاالهای‬ ‫لوکس به خروج سرمایه اقدام کنند‪.‬‬ ‫در ان ص��ورت‪ ،‬حتی یک ی��ورو هم برای‬ ‫تامین کاالهای اساس��ی حتی با قیمت های‬ ‫کنونی بازار ازاد باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫طبیعی است که این به معنی بروز یک اثر‬ ‫خارجی منفی قابل توجه است که نمی توان‬ ‫چشم را روی ان بست و گفت که امیدواریم‬ ‫نیروهای بازار همه چیز را حل کنند‪ .‬اساس��ا‬ ‫علم اقتصاد هی��چ‪‎‬گاه ادعا نکرده که همواره‬ ‫عملکرد بازار بهینه است و نیازی به مداخله‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ی��ادی از زنده یاد مرحوم دکتر جمش��ید‬ ‫پژوی��ان هم بکنی��م که به ما ی��اد داد نقاط‬ ‫حدی منحنی ق��رارداد هم از نظر تخصیص‬ ‫مناب��ع بهین��ه هس��تند‪ ،‬ام��ا بهین��ه بودن‬ ‫تخصی��ص الزاما به معنی حداکثر بودن رفاه‬ ‫اجتماعی نیست‪.‬‬ ‫بنابراین در ش��رایطی مانن��د انچه اکنون‬ ‫در ایران هس��ت‪ ،‬مح��دود ک��ردن راه های‬ ‫خروج س��رمایه اجتناب‪‎‬ناپذیر است و حتی‬ ‫در شرایط بس��یار حاد‪ ،‬مدیریت واردات نیز‬ ‫ضرورت می یابد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬در چنین ش��رایطی و با‬ ‫قیده��ای برونزایی که وج��ود دارد‪ ،‬اصرار بر‬ ‫اینک��ه با نظام جیره‪‎‬بندی س��فت و س��خت‬ ‫ارزی و پایی��ن نگهداش��تن دس��توری نرخ‬ ‫ارز می ت��وان به مدیریت ب��ازار ارز پرداخت‪،‬‬ ‫ضم��ن انکه رانت و منافع ویژه و ناکارامدی‬ ‫گسترده ای ایجاد می کند‪ ،‬انگیزه صادرات و‬ ‫به ویژه صادرات غیرنفتی را به‪‎‬ش��دت کاهش‬ ‫می دهد و انگاه حتی تامین کاالهای اساسی‬ ‫و تداوم تولید داخلی نیز امکان پذیر نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫گرچ��ه ترکیب صادرات ای��ران حکایت از‬ ‫ان دارد که بخش عمده ای از صادرات ایران‬ ‫عمدتا متکی به ران��ت منابع طبیعی بوده و‬ ‫مبتنی بر بهره وری نیست‪ ،‬اما تداوم این نوع‬ ‫صادرات برای مقطعی که فشارهای خارجی‬ ‫بر اقتصاد کش��ور وج��ود دارد و تا زمانی که‬ ‫امکان بهبود رش��د بهره وری فراهم نش��ده‬ ‫اجتناب‪‎‬ناپذیر است‪.‬‬ ‫در واق��ع‪ ،‬گرچه م��ا از ترکی��ب صادرات‬ ‫رضای��ت نداری��م و می دانی��م ک��ه این‪‎‬گونه‬ ‫ص��ادرات ام��کان رقابت بلندم��دت اقتصاد‬ ‫ای��ران با دنیای خ��ارج را تحلیل می برد‪ ،‬اما‬ ‫برای انکه حتی ص��ادرات موجود نیز امکان‬ ‫تداوم داش��ته باشد و اقتصاد کشور با بحران‬ ‫در تامین کاالها و خدمات اساس��ی و تداوم‬ ‫تولید روبه رو نش��ود‪ ،‬چاره ای جز این نیست‬ ‫که ن��رخ ارز تعلق گرفته ب��ه صادرکنندگان‬ ‫به‪‎‬گونه ای مدیریت ش��ود که تفاوت فاحش‬ ‫با نرخ ارز بازار ازاد نداش��ته باش��د‪( .‬البته با‬ ‫توجه به محدود کردن خروج س��رمایه‪ ،‬خود‬ ‫این نرخ به‪‎‬طور طبیعی کمتر از انچه اس��ت‬ ‫که در شرایط معمول بازار رخ می داد)‪.‬‬ ‫هرگونه تالش برای ایجاد فاصله چشمگیر‬ ‫بی��ن ن��رخ ارز مورد اس��تفاده در صادرات و‬ ‫واردات رس��می کش��ور با نرخ ارز بازار ازاد‬ ‫سبب انواع کژی ها در مبادالت خارجی شده‬ ‫و زمینه س��فته‪‎‬بازی و جهش ه��ای ارزی را‬ ‫فراهم می اورد‪.‬‬ ‫اگ��ر چنین به قضایا ن��گاه کنیم‪ ،‬به جای‬ ‫اینک��ه در نقاط حدی نح��وه تعیین نرخ ارز‬ ‫ق��رار گیریم‪ ،‬در دامنه ان قرار می گیریم که‬ ‫بازار ارز را موقتا قابل مدیریت کرده و تمرکز‬ ‫اصلی بر تداوم روابط تجاری است‪.‬‬ ‫ب��ا این هم��ه نباید فراموش ک��رد که این‬ ‫روش فق��ط یک روش موقت��ی و گذرا برای‬ ‫دورانی غیرعادی اس��ت و نمی تواند به‪‎‬عنوان‬ ‫سیاس��ت بلندمدت ارزی م��ورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫مبلغ مالیات‬ ‫خریداران سکه‬ ‫اعالم شد‬ ‫رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعملی‪ ،‬نحوه اخذ‬ ‫مالیات مقطوع عملکرد سال ‪ ۱۳۹۸‬اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه‬ ‫از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬امیدعلی پارس��ا‪ ،‬نحوه اخذ مالیات از خریداران سکه‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬را تعیی��ن ک��رد و گفت‪ :‬با توجه به مفاد م��واد (‪ )۱‬و (‪)۹۳‬‬ ‫قانون مالیات های مس��تقیم‪ ،‬مش��موالن مالیات مقطوع دریافت کنندگان‬ ‫س��که تمام بهار ازادی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مشخص‬ ‫اس��اس‪ ،‬تمامی اش��خاص حقیقی خریدار سکه از بانک‬ ‫ش��ده‪‎‬اند‪ .‬بر این‬ ‫????‬ ‫مرکزی جمهوری اس�لامی ایران که در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬نس��بت به دریافت‬ ‫حداکثر ‪ ۱۸۵‬قطعه سکه اقدام کرده‪ ،‬مشمول مالیات مقطوع موضوع این‬ ‫دستورالعمل هستند‪ .‬مالیات اش��خاصی که اظهارنامه مالیاتی خود را در‬ ‫موعد مقرر تس��لیم کنند‪ ،‬براساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده‬ ‫تعیین خواهد شد‪.‬‬ ‫پرداخ��ت مالیات بعد از سررس��ید تعیین ش��ده موج��ب تعلق جریمه‬ ‫دیرک��رد خواهد ش��د‪ .‬همچنین می��زان مالیات مقطوع قاب��ل پرداخت‬ ‫اش��خاص حقیقی دریافت‪‎‬کننده سکه براس��اس تعداد سکه تحویلی طی‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬بدین گونه است‪ :‬خریداران کمتر از ‪ ۱۰‬سکه معاف از مالیات‪ ،‬‬ ‫مازاد ‪ ۱۰‬تا ‪ ۳۰‬سکه؛ به ازای هر سکه ‪ ۲۰۰‬هزار تومان‪ ،‬مازاد ‪ ۳۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫س��که؛ به ازای هر سکه ‪ ۵۲۰‬هزار تومان‪ ،‬مازاد ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۸۵‬سکه؛ به ازای‬ ‫هر س��که ‪ ۶۵۰‬هزار تومان و مازاد باالی ‪ ۱۸۵‬س��که؛ تس��لیم اظهارنامه‬ ‫مالیاتی‪.‬‬ ‫حفظ و نگهداری س��رمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود‪ ،‬منبع‬ ‫اصلی اعتماد عمومی مردم به سیستم بانکی است‬ ‫اس��تانداردهای کمیت��ه بال‪ ،‬افزایش یاب��د‪ .‬به گفته او این‬ ‫ش��رایط می تواند هم جایگاه بانک های ایرانی را در صحنه‬ ‫بین المللی ارتقا دهد و هم شرایطی ایجاد کند که بانک ها‬ ‫در داخل کش��ور بتوانند از تولید و صنعت کش��ور حمایت‬ ‫بهتری کنند‪ .‬وی در همین زمینه افزایش سرمایه بانک ها‪،‬‬ ‫وصول مطالبات معوق و پرداخت بدهی دولت به بانک ها را‬ ‫از راهکارهایی دانس��ت که می تواند برای تقویت توان مالی‬ ‫بانک ه��ا در دس��تور کار قرار گیرد و اف��زود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫نس��بت کفایت س��رمایه بانک های کش��ور‪ ،‬در مقایسه با‬ ‫کش��ورهای دیگ��ر جایگاه پایین��ی دارد و به طور حتم این‬ ‫امر می تواند در مراودات بانک های ایرانی با بانک های دنیا‪،‬‬ ‫تاثیر منفی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹چتر حمایتی بانک مرکزی‬ ‫حمی��د تهرانفر‪ ،‬کارش��ناس دیگر بانکی اس��ت که نظر‬ ‫دیگ��ری درب��اره وضعیت موجود کفایت س��رمایه بانک ها‬ ‫دارد‪ .‬وی می گوی��د‪ :‬درصده��ای پایین یا منفی موجود در‬ ‫جداول نس��بت کفایت سرمایه بانک ها خطرناک نیست و‬ ‫فقط پارامتری برای ارزیابی است‪ .‬او علت گفته خود را این‬ ‫طور بیان می کند؛ واقعیت این است که کفایت سرمایه هیچ‬ ‫وقت برای بانک های دولتی اهمیت ندارد چراکه پشتش��ان‬ ‫ب��ه دولت گرم اس��ت‪ ،‬برای بانک ه��ای خصوصی هم چتر‬ ‫حمایتی بانک مرکزی و صندوق ضمانت س��پرده ها وجود‬ ‫دارد؛ بنابراین کس��ی به این پارامت��ر توجه نمی کند و در‬ ‫واقعیت تنها وسیله ای است برای ارزیابی بانک ها‪ ،‬تا بتوان‬ ‫گفت کدام بانک از نظر س��رمایه مطلوب تر اس��ت‪ .‬اما اگر‬ ‫کفایت س��رمایه در داخل بی اهمیت به نظر می رس��د پس‬ ‫اهمیت ان در چیس��ت؟ این کارش��ناس بانکی در پاس��خ‬ ‫� سخن اخر‪...‬‬ ‫به این س��وال عنوان می کند؛ کفایت س��رمایه از این نظر‬ ‫اهمی��ت دارد که وقتی بانک های خارجی قصد همکاری با‬ ‫ما یا ارزیابی ما را داش��ته باشند کفایت سرمایه در ارزیابی‬ ‫ما نقش اساسی را ایفا می کند و جزو نخستین موضوع هایی‬ ‫است که مورد بررسی واقع می شود‪ .‬برای انها مهم است که‬ ‫بدانند سرمایه ما نسبت به ریسکی که متوجه بانک است‪،‬‬ ‫چه میزان اس��ت و هر چه این نس��بت کمتر ش��ود‪ ،‬به تبع‬ ‫ان اعتماد به این بانک هم کمتر می شود‪ .‬او تاکید می‪‎‬کند‬ ‫که مس��لما این موضوع بعد از برجام اهمیت بیشتری پیدا‬ ‫کرده‪ ،‬چراکه کفایت س��رمایه معیار ما برای ارزیابی روابط‬ ‫بین المللی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تساهل و تسامح بانک مرکزی‬ ‫س��ود سپرده باالتری داشته باشد‪ .‬بانک مرکزی هم ظاهرا‬ ‫توجه چندانی به این موضوع ندارد؛ اگرچه بخشنامه در این‬ ‫ب��اره ابالغ می کند‪ ،‬اما عم�لا هیچ بانکی را به خاطر پایین‬ ‫بودن کفایت س��رمایه مواخذه نک��رده و هیچ محدودیتی‬ ‫برای��ش قائل نش��ده و اقداماتش در ای��ن زمینه محدود به‬ ‫ابالغ تعدادی بخش��نامه و دس��تور بوده است‪ .‬درحالی که‬ ‫ک‏ها را‬ ‫از وظای��ف اصلی بانک مرکزی‪ ،‬این اس��ت ک��ه بان ‪‎‬‬ ‫به رعایت اس��تانداردهای بانک��ی مکلف کرده و در صورت‬ ‫س��رپیچی‪ ،‬با انه��ا برخورد کند‪ .‬حسینی هاش��می معتقد‬ ‫اس��ت کاهش کفایت س��رمایه دو عل��ت دارد؛ یکی اینکه‬ ‫سرمایه پایه بانک‪‎‬ها (یعنی سرمایه اصلی به اضافه سرمایه‬ ‫کمکی اندوخته های افزایش س��رمایه و‪ )...‬همپای افزایش‬ ‫دارایی های انها (تس��هیالت اعطای��ی) افزایش نمی یابد و‬ ‫دیگر انکه بانک ها س��ودده نیستند‪ .‬او توضیح می دهد‪ :‬در‬ ‫محاس��به نسبت کفایت سرمایه‪ ،‬صورت کسر سرمایه پایه‬ ‫است و مخرج کسر دارایی های موزون شده به ریسک‪.‬‬ ‫بهاءالدین حسینی‪‎‬هاش��می‪ ،‬دیگر کارشناس بانکی نیز‬ ‫‪ 3‬عامل را در روند کاهش کفایت س��رمایه بانک ها بس��یار‬ ‫موثر دانس��ته و می گوید‪ :‬ساختار سهامی بانک ها‪ ،‬تسامح‬ ‫و تس��اهل بانک مرکزی در مواجهه با این موضوع و مهم تر‬ ‫از هم��ه‪ ،‬وجود تحریم ها همواره مهم‪‎‬ترین عامل ها کاهش‬ ‫کفایت س��رمایه بانک ه��ا بوده اند‪ .‬براس��اس اظهارات این‬ ‫کارش��ناس‪ ،‬ما در ح��ال حاضر با بانک ه��ای خارجی کار‬ ‫نمی کنیم و الزم نیست به انها گزارش صورت های مالی یا‬ ‫گزارش س��االنه بدهیم؛ بنابراین بحث کفایت سرمایه برای‬ ‫ما به حاش��یه رفته اس��ت؛ درحالی که اگر با بانک هایبین‬ ‫المللی در ارتباط بودیم‪ ،‬مجبور می ش��دیم به این پارامتر‬ ‫مهم در ارزیابی از نگاه انها توجه کنیم‪ .‬در کنار این مسئله‪،‬‬ ‫در داخل هم مشتریانی که قصد سپرده گذاری دارند‪ ،‬هیچ‬ ‫اهمیتی به کفایت سرمایه بانک ها و ریسکی که متوجه انها‬ ‫خواهد بود‪ ،‬نمی دهند و بیشتر سراغ بانکی می روند که نرخ‬ ‫به دلیل عقب ماندن سیس��تم بانکی از قوانین‬ ‫به روز بانکداری بین‪‎‬الملل در س��ال های تحریم‬ ‫و کاه��ش ارزش ری��ال در ای��ن س��ال ها‪ ،‬لزوم‬ ‫بروزرسانی نسبت های کفایت سرمایه و افزایش‬ ‫سرمایه بانک ها از جمله موارد ضروری در انطباق‬ ‫سیستم بانکی با فضای بین‪‎‬الملل است‪.‬‬ ‫همچنی��ن حفظ و نگهداری س��رمایه کافی و‬ ‫متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد‬ ‫عمومی مردم به سیس��تم بانکی است‪ .‬برهمین‬ ‫اس��اس در قانون پولی و بانکی کشور نیز بر این‬ ‫ضرورت تاکید ش��ده و در ماده ‪ ١٤‬این قانون به‬ ‫همین نسبت س��رمایه به انواع دارایی‪‎‬ها صریحا‬ ‫اشاره شده است‪.‬‬ ‫بر همین اساس می توان گفت یکی از مهم ترین‬ ‫یه��ای افزای��ش کفایت س��رمایه بانک ها‪،‬‬ ‫ویژگ ‬ ‫مقاو مسازی در برابر هر بحران داخلی و خارجی‬ ‫ی از پشتوانه ‬ ‫ن مهم ‬ ‫احتمالی اس��ت‪ .‬س��رمای ه رک ‬ ‫ک را ق��ادر می کند‬ ‫ت ک ه بان ‬ ‫ک اس�� ‬ ‫ی هر بان ‬ ‫مال�� ‬ ‫ی توانایی ‬ ‫ت اقتصاد ‬ ‫ی با مش��کال ‬ ‫هن��گا م رویاروی ‬ ‫ی خود را داش��ت ه باش��د‪ .‬سرمایه ‬ ‫ت بده ‬ ‫بازپرداخ ‬ ‫ی بانک ها‬ ‫ت مال ‬ ‫ی در ثبا ‬ ‫ش مهم ‬ ‫عالو ه بر انک ه نق ‬ ‫ی ایفا می کند‪ ،‬در ایجاد‬ ‫ی ریسک پذیر ‬ ‫و انگیزه ها ‬ ‫ن بانک ها نیز بسیار موثر است ‪.‬‬ ‫ت میا ‬ ‫ت مثب ‬ ‫رقاب ‬ ‫یتوانند‬ ‫به ع�لاوه در بعد داخلی نیز بان��ک ها م ‬ ‫با تکیه بر افزایش س��رمایه قدرت تسهیالت دهی‬ ‫را نیز ب��اال ببرند‪ ،‬مولفه ای ک��ه می تواند یکی از‬ ‫حلقه های زنجیر حمایت از تولید تلقی شود‪.‬‬ ‫‪ ۷‬اقدام بانک مرکزی برای اصالح نظام بانکی‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪ ۷ ،‬اقدام این بانک برای اصالح نظام بانکی‬ ‫را تشریح کرد‪ .‬به‪‎‬گزارش ایسنا‪ ،‬عبدالناصر همتی در اینستاگرام خود‬ ‫درباره اقدامات این بانک برای اصالح نظام بانکی‪ ،‬نوشت‪:‬‬ ‫‪ -۱‬س��اماندهی بانک های ناس��الم‪ :‬تغییر مدیران متخلف بانک های‬ ‫ناسالم‪ ،‬کاهش تسلط سهامداران عمده بر ان بانک ها و کاهش شدید‬ ‫اتکای بانک های ناسالم براضافه برداشت از بانک مرکزی؛‬ ‫‪ -۲‬تعیین هیات سرپرس��تی برموسسات اعتباری ناسالم و متوقف‬ ‫کردن روند تخریبی انها در بازار و شروع اصالح ترازنامه و حل مشکل‬ ‫ناترازی انها و تعیین‪‎‬تکلیف موسسات اعتباری غیرمجاز؛‬ ‫‪ -۳‬ادغام بانک ها و موسس��ه اعتباری وابس��ته به نیروهای مس��لح‬ ‫در بانک س��په‪ :‬این طرح طبق برنامه و با دقت‪ ،‬با همکاری س��تاد کل‬ ‫نیروهای مسلح درحال تحقق و در مراحل پایانی است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬تدوین و اجرای سیاس��ت گذاری نوین پولی‪ ،‬س��اماندهی اضافه‬ ‫برداش��ت بانک ها و کاهش ش��دید حجم ان و من��وط کردن هرگونه‬ ‫دریافت اعتبار و اضافه برداشت بانک ها به ارائه وثیقه؛‬ ‫‪ -۵‬اصالح ضوابط تایید صالحیت مدیران‪ ،‬نحوه شناسایی درامد و‬ ‫حد مجاز تملک سهام بانک ها‪ ،‬با هدف ارتقای نظارت بانک مرکزی و‬ ‫الزام بانک ها به افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها اورده‬ ‫نقدی و صرف سهام و نیز تسریع در فروش اموال مازاد؛‬ ‫‪ -۶‬وضع مقررات جدید در تراکنش‪‎‬های بانکی‪ :‬تفکیک حساب های‬ ‫تجاری ازحس��اب های اشخاص‪ ،‬محدودیت در تراکنش های اشخاص‬ ‫حقیق��ی و ل��زوم ارائ��ه اس��ناد مثبته برای اش��خاص حقوق��ی و نیز‬ ‫حس��اب های تج��اری‪ .‬همچنین‪ ،‬معرفی ضوابط جدید در بخش��ی از‬ ‫تراکنش ها و مبادالت چک های تضمینی برای مقابله با پولشویی؛‬ ‫‪ -۷‬تدوین و ابالغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق بانک ها‬ ‫در راس��تای رعای��ت مالحظات و قواعد ش��رعی در امهال مطالبات و‬ ‫وص��ول مطالبات مع��وق بدهکاران کالن با پش��تیبانی قوه قضاییه و‬ ‫پیگیری کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹حمایت بانک اینده از صنعت گردشگری‬ ‫نشست وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی با مدیران‬ ‫عامل و معاونان اعتباری بانک ها‪ ،‬به منظور تقویت هم افزایی بین این‬ ‫وزارتخانه و بانک های گوناگون کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫به‪‎‬گ��زارش روابط عمومی بانک اینده‪ ،‬در این نشس��ت‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ک درباره‬ ‫بانک اینده‪ ،‬ضمن ارائه گزارش��ی از مهم ترین اقدامات بان ‬ ‫حمای��ت از صنعت گردش��گری و صنایع دس��تی‪ ،‬بر ل��زوم تقویت‬ ‫حمایت ها از این دو حوزه تاکید کرد‪.‬‬ ‫فطانت با اشاره به ظرفیت باالی حوزه گردشگری داخلی‪ ،‬با تبیین‬ ‫لزوم حمایت بیش��تر از حوزه های گردشگری و صنایع دستی گفت‪:‬‬ ‫شایس��ته است بانک ها با استفاده جدی تر از ابزارهای مختلف بانکی‬ ‫و جلب مشارکت عمومی برای انجام کارهای بزرگ تر از این حوزه ها‬ ‫حمایت کنند‪ .‬وی ضمن اعالم امادگی و همراهی بیشتر بانک اینده‬ ‫درباره حمایت و پشتیبانی از حوزه گردشگری و صنایع‪‎‬دستی کشور‬ ‫و فعاالن ش��اغل در ای��ن بخش‪ ،‬ابراز امیدواری ک��رد بانک اینده با‬ ‫اس��تفاده از ابزاره��ای گوناگون بانکی و ارائه تس��هیالت‪ ،‬به ویژه در‬ ‫ش��رایط مقابله با کرونا‪ ،‬منشاء اثر بس��یار خوبی در این زمینه باشد‬ ‫تا با س��همی بیش��تر‪ ،‬شاهد افزایش اش��تغال و درامد باشیم‪ .‬در این‬ ‫نشست‪ ،‬مونس��ان‪ ،‬وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‪‎‬دستی‬ ‫از حمایت ها و همراهی های بانک اینده در راس��تای تقویت صنعت‬ ‫گردشگری و صنایع دستی کشور قدردانی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ افتتاح نیروگاه خورش�یدی البرز با مشارکت بانک‬ ‫ملی ایران‬ ‫پ��روژه نی��روگاه خورش��یدی (فتوولتائیک) در راس��تای اجرای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی بانک ملی ایران و استفاده‬ ‫از انرژی پاک و توسعه پایدار انرژی به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫به‪‎‬گ��زارش روابط‪‎‬عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬احمد ملکی راد‪ ،‬رئیس‬ ‫اداره امور شعب استان البرز در مراسم افتتاح این نیروگاه گفت‪ :‬این‬ ‫پروژه گام مهمی در راستای صرفه جویی مصرف سوخت های فسیلی‬ ‫و استفاده از انرژی پاک و توسعه پایدار در استان است که از طریق‬ ‫مناقصه و با هزینه ‪ ۱۸۸‬میلیون تومان اجرا ش��د‪ .‬بیات‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان البرز نیز ضمن قدردانی از بانک ملی‬ ‫ایران به عنوان یکی از نخستین سازمان‪‎‬هایی که در طرح های زیست‬ ‫محیطی استان مشارکت داشته‪ ،‬جزئیات فنی طرح را تشریح کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تمدید اعتبار سپهرکارت صادرات‬ ‫سپهرکارت های منقضی شده ‪ 6‬ماه نخست سال ‪ ٩٩‬بانک صادرات‬ ‫ای��ران تا س��ال ‪ ١٤٠٠‬تمدید ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک‬ ‫صادرات ایران‪ ،‬این بانک براس��اس دس��تورالعمل بانک مرکزی و در‬ ‫راستای مدیریت‪ ،‬کنترل و پیشگیری از شیوع کرونا و تمرکز هر چه‬ ‫بیش��تر بر خدمات بانکی الکترونیکی و همچنین تس��هیل استفاده‬ ‫هموطنان و مشتریان از درگاه های غیرحضوری و کاهش مراجعات‬ ‫حضوری به ش��عب‪ ،‬ضمن تمدید یک ساله تاریخ سپهرکارت های ‪6‬‬ ‫ماهه نخس��ت سال ‪ ،٩٩‬س��قف انتقال وجه کارت به کارت شتابی و‬ ‫درون‪‎‬ش��بکه ای از طریق درگاه های اینترنتی‪ ،‬خودپرداز و کیوسک‬ ‫بان��ک ص��ادرات ایران در هر ش��بانه‪‎‬روز را از ‪ ٣٠‬میلیون ریال به ‪٦٠‬‬ ‫میلیون ریال افزایش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ سفر مدیرعامل بانک سینا به کرمان‬ ‫مدیرعامل بانک سینا با سفر به استان کرمان و دیدار با همکاران‬ ‫خ��ود در این ش��هر گفت‪ :‬ه��دف و اولویت اصلی بانک س��ینا‪ ،‬ارائه‬ ‫خدم��ات نوی��ن و با کیفیت و توجه ویژه به اصول مش��تری‪‎‬مداری و‬ ‫رفتار حرفه ای کارکنان است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک س��ینا‪ ،‬سیدضیا ایمانی اظهارکرد‪:‬‬ ‫ه��دف و اولوی��ت اصلی بانک‪ ،‬ارائه خدمات نوین و با کیفیت و توجه‬ ‫ویژه به اصول مش��تری مداری و رفتار حرفه ای کارکنان اس��ت‪ .‬در‬ ‫این سفر از شرکت صنایع مس شهید باهنر بازدید و درباره افزایش‬ ‫سطح مراودات و همکاری‪‎‬های بانکی به ویژه تامین سرمایه در گردش‬ ‫شرکت‪ ،‬بحث و گفت وگو شد‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری جلسه هم‪‎‬اندیشی شورای عالی استان ها‬ ‫نشس��ت هم اندیشی اعضای شورای عالی استان ها با حضور فرهاد‬ ‫فنودی عضو هیات مدیره و مس��عود جاللیان معاون اعتبارات بانک‬ ‫کشاورزی و همچنین مدیرکل دفتر طرح ریزی شهری و طرح های‬ ‫توسعه عمران در ساختمان قدیم مجلس شورای اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‪‎‬عمومی بانک کش��اورزی‪ ،‬در ابتدای این جلس��ه‬ ‫اعضای ش��ورای عالی اس��تان ها درباره مش��کالت کشاورزان سخن‬ ‫گفتند‪ .‬چگونگی ارتقای س��طح زندگی روستاییان و عشایر‪ ،‬امنیت‬ ‫غذایی کشور‪ ،‬ضرورت ایجاد نقدینگی در بانک کشاورزی‪ ،‬مشکالت‬ ‫کش��اورزان و دام��داران برای دریافت تس��هیالت و ض��رورت ایجاد‬ ‫مش��وق های الزم برای کش��اورزان برای عبور از مرحله س��نتی به‬ ‫مدرنیته از مهم ترین موضوعاتی بود که اعضای شورای عالی استان ها‬ ‫به انها اشاره کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹ رضا مصطفوی‪ ،‬سکاندار بیمه میهن شد‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی جهموری اسالمی ایران با صدور ابالغیه ای‪،‬‬ ‫صالحی��ت حرفه ای رضا مصطفوی برای تص��دی مدیرعاملی بیمه‬ ‫میهن را تایید و بر بهبود عملکرد شرکت‪ ،‬اجرای حاکمیت شرکتی‬ ‫و رعایت مقررات و اصول بیمه‪‎‬گری تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‪‎‬عمومی بیمه میهن‪ ،‬مصطفوی‪ ،‬مدیرعامل جدید‬ ‫بیمه میهن از سوابق درخشان و موثر بیمه ای در حوزه فنی و اجرایی‬ ‫برخ��وردار اس��ت و پی��ش از این‪ ،‬مدیر اموزش و توس��عه‪ ،‬مدیرکل‬ ‫پذیرش موسس��ات و دفاتر بیمه ای‪ ،‬مدیرکل مبارزه با پولش��ویی و‬ ‫مدیرکل توس��عه مدیریت ریس��ک بیمه مرکزی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران را عهده دار بوده است‪.‬‬ ‫مصطفوی دانش��جوی دکترا در رشته مدیریت تطبیقی و توسعه‬ ‫و در مرحله دفاع از رس��اله اس��ت و سوابق پژوهشی متعددی نیز در‬ ‫حوزه بیمه دارد‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1589‬‬ ‫پیاپی ‪2907‬‬ ‫بورس‬ ‫التهاب یک «گشایش»‬ ‫خبری که به جای خبر خوش رئیس جمهوری جا خوش کرد‬ ‫فروش ‪ 530‬هزار بشکه نفت با قیمت هر بشکه ‪944‬‬ ‫هزار تومان (معادل ‪ 43‬دالر حس��ب قیمت گذاری دالر‬ ‫در صرافی ملی) در بورس انرژی اغاز شد و این درحالی‬ ‫است که متوسط قیمت هر بشکه نفت سنگین صادراتی‬ ‫ایران از ابتدای س��ال ‪ 2020‬حدود ‪ 40‬دالر بوده است‪.‬‬ ‫حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه‬ ‫و حداکثر ‪ ۲۰‬هزار بشکه بود‪ .‬اوراق سلف نفتی دو ساله‬ ‫بوده و سررسید قرارداد ‪ ۲۶‬مرداد ‪ ۱۴۰۱‬است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ف��روش این اوراق ب��ا خبر خوش‬ ‫رئیس‪‎‬جمهوری گره خورد و بس��یاری ف��روش نفت را‬ ‫همان خبر خوش روحانی دانستند که قرار بود گشایش‬ ‫اقتص��ادی و معیش��تی برای م��ردم به همراه داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬درحالی‪‎‬که مدیرعامل بورس ان��رژی تاکید دارد‬ ‫که انتش��ار اوراق س��لف نفتی با ط��رح رئیس جمهوری‬ ‫فرق دارد‪ .‬ب ‏ه‪‎‬گفته س��یدعلی حس��ینی‪ ،‬این اوراق طبق‬ ‫روال انتش��ار اوراق تامین مالی شرکت ملی نفت انجام‬ ‫می ش��ود و طرح اعالمی اقای رئیس جمهور در صورت‬ ‫نهایی ش��دن الزامات حقوقی و مقررات اجرایی ان‪ ،‬در‬ ‫قالب یک برنامه و از طریق مراجع ذی‪‎‬ربط اطالع‪‎‬رسانی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹متفاوت با مصوبه شورای عالی اقتصاد‬ ‫در همی��ن حال رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی نیز تاکید کرد اوراق سلف نفتی با طرح‬ ‫دول��ت در ش��ورای‪‎‬عالی اقتصاد‪ ،‬متفاوت ب��وده و به ان‬ ‫مربوط نیست‪.‬‬ ‫محمدرضاپورابراهیم��ی در گفت‪‎‬وگ��و ب��ا خانه ملت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬دولت مطابق اختیارات اعطاشده در قانون برنامه‬ ‫ششم توس��عه و همچنین قانون بودجه سال‪ ،‬می تواند‬ ‫نف��ت خام و میعان��ات گازی را از طریق بورس انرژی با‬ ‫انواع قراردادها از جمله انتشار اوراق سلف نفتی بفروشد‪.‬‬ ‫در گذشته هم دولت با این شیوه تامین مالی کرده بود‪.‬‬ ‫البته انتشار این اوراق باید در سقف بدهی محدود شده‬ ‫دولت انجام شود که در حال حاضر این‪‎‬گونه است‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی اظهارکرد‪ :‬اما‬ ‫طرح دولت در ش��ورای‪‎‬عالی هماهنگی اقتصادی انتشار‬ ‫این اوراق به میزان ‪ ۲۰۰‬میلیون بشکه و با تسویه نقدی‬ ‫در سررس��ید دو ساله با نرخ تس��عیر ارز در ان روز بود‬ ‫که تعهدی حدود ‪ ۲۵۰‬هزار میلیارد تومان در سررسید‬ ‫دوس��اله ایجاد می کرد که از این حیث مورد نقد و ایراد‬ ‫کارشناسی قرار گرفت و فروش قطعی نفت پذیرفته شد‬ ‫تا نیاز پاالیشگاه های داخلی نیز از این بازار تامین شود‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای‪‎‬عالی هماهنگی اقتصادی با اش��اره به‬ ‫مباح��ث مطرح در دو جلس��ه ش��ورای‪‎‬عالی هماهنگی‬ ‫اقتصادی گفت‪ :‬در مجموع تالش شد با اعمال اصالحات‬ ‫دقی��ق در ط��رح دولت‪ ،‬بازار واقعی فروش نفت ش��کل‬ ‫بگیرد‪ ،‬اما ب ه هرحال فراخوان عرضه روز یکشنبه ربطی‬ ‫به ان طرح ندارد‪.‬‬ ‫اتی و متضرر شدن مردم در اینده خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹چند سوال از مسئوالن‬ ‫است‪ .‬با هدف تامین مالی پروژه‪‎‬های اولویت دار شرکت‬ ‫مل��ی نفت ایران‪ ،‬امس��ال ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد تومان اوراق با‬ ‫نرخ حدود ‪ ۱۹‬درصد و به صورت دو ساله منتشر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام طبق روال‬ ‫س��ال های پیش منتشر می شود‪ .‬سال های قبل هم این‬ ‫اوراق از س��وی ش��رکت ملی نفت ایران منتشر می شد‪.‬‬ ‫ایین‪‎‬نامه این طرح نیز در سال های گذشته تدوین شده‬ ‫است و طرح جدیدی نیست‪.‬‬ ‫البته این طرح با طرح فروش نفت دولت تفاوت دارد‬ ‫و ان ه��م این اس��ت که در طرح قبل��ی عرضه نفت در‬ ‫بورس انرژی‪ ،‬مشتریان ان عمدتا پاالیشگاه‪‎‬ها بودند‪ ،‬اما‬ ‫در ط��رح جدید‪ ،‬مردم نیز می توانند اقدام به خرید نفت‬ ‫کنند‪ .‬همچنین طرح جدید دولت هنوز ایین نامه مدون‬ ‫و تصویب شده‪‎‬ای ندارد و این طرح طبق سنوات قبل هر‬ ‫س��اله برای تامین مالی پروژه های نفت منتشر می شود‪.‬‬ ‫روز یکش��نبه ‪ ۲۶‬مرداد فروش ای��ن اوراق انجام خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬سید علی حس��ینی‪ ،‬کارشناس‬ ‫ارش��د حوزه انرژی به ایس��نا گفت‪ :‬ای��ن همان طرحی‬ ‫اس��ت که هر سال شاهد انجام ان هستیم و ارتباطی با‬ ‫طرح جدید دولت ندارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اوراق س��لف در گذشته نیز منتشر‬ ‫می شده و بحثی که رئیس‪‎‬جمهوری مطرح کرده موضوع‬ ‫دیگری است‪ ،‬افزود‪ :‬درباره خبر خوش رئیس‪‎‬جمهوری‬ ‫نمی توان تا زمانی که موضوع نهایی و اعالم ش��ود‪ ،‬نظر‬ ‫قطعی داد‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس حوزه ان��رژی‪ ،‬موضوعی که‬ ‫رئیس جمهوری مطرح کرده مربوط به رش��د اقتصادی‪،‬‬ ‫خروج از رکود و فعال شدن پروژه های اقتصادی است و‬ ‫این موضوع با این طرح تفاوت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین سالم کسر بودجه‬ ‫ب��ا این هم��ه‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی معتقد اس��ت‬ ‫ف��روش اوراق ریالی س��لف نفت��ی عالوه ب��ر مدیریت‬ ‫انتظارات تورمی‪ ،‬نس��بت به اوراق قرضه هم کم هزینه تر‬ ‫و قابل مدیریت تر اس��ت و همزمان س��ود بیشتری نیز‬ ‫برای دارنده این اوراق دارد‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی در این یادداش��ت با اذعان به اینکه‬ ‫در ش��رایط اقتصادی خاص امروز کشور‪ ،‬وظیفه اصلی‬ ‫بان��ک مرک��زی مدیریت ب��ازار ارز و پ��ول و در نهایت‬ ‫کنترل تورم اس��ت‪ ،‬درباره تامین س��الم کسری بودجه‬ ‫دولت یاداور شد‪ :‬کسری بودجه دولت‪ ،‬به خاطر تحریم‬ ‫ص��ادرات نفت‪ ،‬ی��ک واقعیت و تامین مالی س��الم این‬ ‫کسری بدون استقراض از بانک مرکزی نیز یک ضرورت‬ ‫است‪.‬‬ ‫همتی کاهش هزینه ه��ا‪ ،‬افزایش درامدهای مالیاتی‪،‬‬ ‫فروش س��هام و ام��وال دولت و انتش��ار اوراق بدهی یا‬ ‫پیش فروش کاالهایی نظیر نفت را در شرایط تحریمی‪،‬‬ ‫‪ 4‬راه حل تامین مالی سالم کسری بودجه دولت دانست‬ ‫و افزود‪ :‬ظرفیت افزایش درامد مالیاتی و کاهش هزینه‬ ‫برای دولت و مجلس در س��ال جاری با عنایت به کرونا‪،‬‬ ‫مش��خص و محدود است‪ .‬فروش سهام با همه موانع در‬ ‫حال انج��ام و اوراق بدهی نیز تاکنون ‪ ۵۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان فروش رفته است‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در پایان هش��دار داد‪ :‬در هر‬ ‫صورت‪ ،‬اگر با منابع چهارگانه باال‪ ،‬کسری بودجه تامین‬ ‫نشود‪ ،‬استقراض از بانک مرکزی‪ ،‬حتی اگر غیرمستقیم‬ ‫باشد‪ ،‬باعث رشد بیش��تر نقدینگی و تورم در سال های‬ ‫‹ ‹تفاوت اوراق س�لف نفتی با عرضه نفت در‬ ‫بورس‬ ‫طبق روال هر سال اوراق سلف نفتی منتشر می شود‬ ‫که براس��اس برنامه‪‎‬ریزی های لحاظ ش��ده قرار اس��ت‬ ‫یکشنبه ‪ ۲۶‬مرداد عرضه شود‪ .‬در واقع تفاوت این طرح‬ ‫با عرضه‪‎‬های مس��تمر نفت س��نگین و سبک در بورس‬ ‫انرژی که پیش از این نیز انجام می‪‎‬ش��د‪ ،‬مش��تری ان‬ ‫در این بین‪ ،‬کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی هم‬ ‫نظرهای متفاوتی دارند و با توجه به روشن نشدن قضیه‬ ‫همچن��ان تحلیل‪‎‬های بس��یاری از کارشناس��ان درباره‬ ‫خوب و بد انتشار اوراق ارزی نفتی و تاثیر ان بر اقتصاد‬ ‫است‪ .‬حامد نیک طینت‪ ،‬کارشناس اقتصاد در یادداشتی‬ ‫در این زمینه با طرح سوال از دولت نوشت‪ :‬ایا اطمینان‬ ‫داری��د اوراق نفتی با س��ود ‪ ۱۹‬درصد ان هم ‪ ۲‬س��اله‬ ‫در کش��وری با تورم س��االنه ‪ 50‬درصد به اندازه کافی‬ ‫جذاب است؟!‬ ‫در ادامه یادداشت این کارشناس اقتصاد امده است‪:‬‬ ‫طراحان بسته گشایش اقتصادی از طریق پیش فروش‬ ‫نفت برای روشنگری و رفع نگرانی ها به پرسش های زیر‬ ‫پاس��خ دهند‪ .‬اگر تحریم ها تا زمان سررسید اوراق نفتی‬ ‫وجود داشت‪ ،‬دولت با چه پشتوانه ای تعهداتش را عملی‬ ‫می کند؟‬ ‫دولت برای رفع نگرانی های حاصل از کاهش ش��دید‬ ‫سرمایه اجتماعی ناشی از عملکرد سابق چگونه اعتماد‬ ‫عمومی را برای مشارکت در این طرح جلب می کند؟‬ ‫در صورت��ی که دولت اوراق را بفروش��د و از ان س��و‬ ‫گشایش��ی در درامدهای ارزی ایجاد نش��ود این هزینه‬ ‫هنگفت از چه طریقی متقبل خواهد شد؟‬ ‫اگر قیمت دالر تا زمان سررسید ‪ 3‬برابر امروز شد که‬ ‫اصال هم بعید نیس��ت‪ ،‬کما اینک��ه قیمت دالر امروز دو‬ ‫برابر قیمت سال گذشته در چنین روزی است یا قیمت‬ ‫نف��ت در بازارهای جهانی به هر علتی اوج گرفت و مثال‬ ‫ان هم دو برابر امروز شد‪ ،‬دولت چگونه تعهدات خود را‬ ‫انجام خواهد داد و از ان مهم تر‪ ،‬مردم چگونه به میس��ر‬ ‫ب��ودن چنین امکانی از طرف دول��ت اعتماد کنند؟ اگر‬ ‫احیانا و به هر دلیلی این طرح با استقبال عمومی همراه‬ ‫نشد‪ ،‬چه باید کرد؟‬ ‫� سخن اخر‬ ‫«گش��ایش اقتصادی» ب هعنوان وعده اقتصادی‬ ‫حس��ن روحانی‪ ،‬این روز ها ب��ا ابهام هایی همراه‬ ‫اس��ت‪ .‬در حالی که اعالم شد این طرح در قالب‬ ‫فروش اوراق س��لفی نفت به مردم عرضه خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬برخی ه��ا این ط��رح را متف��اوت از طرح‬ ‫یدانند‪.‬‬ ‫شفروش پته های نفتی م ‬ ‫پی ‬ ‫بازارس��رمایه نیز نسبت به این موضوع واکنش‬ ‫نشان داد و شاخص بورس در ادامه کاهش خود‬ ‫در چند روز گذش��ته باز هم بر مدار سقوط قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬با این همه‪ ،‬برخی کارشناسان دلیل این‬ ‫س��قوط را اشتباه محاس��باتی یا جو روانی ناشی‬ ‫از طرح پیش ف��روش نفت می دانن��د‪ .‬موضوعی‬ ‫که نش��ان می دهد عدم ش��فافیت دولت در ارائه‬ ‫طرح های خود همچنان س��رمایه گذاران را دچار‬ ‫تردی��د می کند‪ .‬ب��ه عالوه اینکه‪ ،‬ب��ا وجود تمام‬ ‫ابهامات‪ ،‬هیچ یک از مقامات دولت درباره درستی‬ ‫و نادرس��تی یک��ی دانس��تن خبر خ��وب رئیس‬ ‫جمه��وری و خبر اغاز انتش��ار اوراق ارزی نفتی‬ ‫اظهارنظری نداشته اند‪.‬‬ ‫گروه بورس‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضاپورابراهیمی‬ ‫عبدالناصر همتی‬ ‫حامد نیک طینت‬ ‫سیدعلی حسینی‬ ‫اموزش‬ ‫معامالت انالین را چگونه اغاز کنیم؟‬ ‫ب��رای معامل��ه در بازار بورس ش��ما نیاز به ی��ک کارگزار‬ ‫رس��می و کد معامالتی (کد بورسی یا کد سهامداری) دارید‪.‬‬ ‫ش��رکت های کارگزاری در واقع واسط بین شما و بازار بورس‬ ‫هس��تند و وظیفه انتقال سفارشات خرید و فروش سهام را به‬ ‫سامانه معامالتی بورس برعهده دارند‪ .‬این کار می تواند به طور‬ ‫دستی و ازسوی خود کارگزار انجام شود یا اینکه سرمایه گذار‬ ‫با دسترس��ی به نرم افزار معامالت انالین‪ ،‬س��فارش را به‪‎‬طور‬ ‫مستقیم ثبت کند‪.‬‬ ‫کد معامالتی نش��ان دهنده هویت ش��ما در ب��ورس تهران‬ ‫است‪ .‬با وجود حدود ‪ ۱۰۰‬شرکت کارگزاری فعال‪ ،‬انتخاب از‬ ‫بین انها برای ش��ما مشکل خواه بود‪ .‬توجه داشته باشید که‬ ‫خرید و فروش س��هام در ب��ورس اوراق بهادار‪ ،‬فقط از طریق‬ ‫ش��رکت های کارگ��زاری و به یک��ی از روش ه��ای زیر انجام‬ ‫می شود‪:‬‬ ‫مراجعه حض��وری به کارگزاری و ارائه س��فارش خرید یا‬ ‫فروش؛‬ ‫سفارش تلفنی به کارگزاری‪ ،‬برای خرید یا فروش سهام؛‬ ‫سفارش اینترنتی به کارگزاری‪ ،‬برای خرید یا فروش سهام؛‬ ‫خرید یا فروش مستقیم سهام به‪‎‬دست خود فرد‪ ،‬از طریق‬ ‫سامانه معامالت انالین (برخط)‪.‬‬ ‫بنابرای��ن پس از افتتاح حس��اب در کارگزاری‪ ،‬برای خرید‬ ‫و ف��روش س��هام‪ ،‬الزاما نی��ازی به مراجعه به ت��االر بورس یا‬ ‫کارگزاری نیس��ت و کارگزاری ها سیستم معامالت انالین را‬ ‫در اختیار شما قرار می دهند‪.‬‬ ‫در سیس��تم معامالتی انالین که بهتری��ن روش معامالت‬ ‫اس��ت‪ ،‬خرید و فروش انی و لحظه ای سهام امکان پذیر است‪.‬‬ ‫به این معنی که ش��ما به محض وارد کردن س��فارش‪ ،‬خرید‬ ‫یا فروش در همان لحظه انجام می ش��ود و نیازی نیست خود‬ ‫کارگزار‪ ،‬سفارشات شما را در سامانه معامالتی وارد کند‪.‬‬ ‫نمایی از سیس��تم معامالتی که کارگزاری در اختیار ش��ما‬ ‫ق��رار می دهد تا بتوانید به طور انالین اقدام به خرید و فروش‬ ‫سهام کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹مزایای معامالت انالین سهام‬ ‫سرعت عمل در تصمیم گیری‪ :‬می توان در چندثانیه خرید‬ ‫یا فروش را انجام داد‪.‬‬ ‫کاه��ش اختالف��ات بین س��رمایه گذار و کارگزار و کاهش‬ ‫اشتباهات‪ :‬به دلیل اینکه شخص سرمایه گذار سفارشات خود‬ ‫را ارسال می کند‪ ،‬باید در این زمینه مهارت کسب کند‪.‬‬ ‫امنیت باالی معامالت انالین‪ :‬اگر رمز عبور مناسب انتخاب‬ ‫کنید و ان را در اختیار هیچ کس قرار ندهید‪ ،‬کس��ی نخواهد‬ ‫توانس��ت به ان دسترس��ی یاب��د‪ .‬نقل و انتق��ال الکترونیک‬ ‫پ��ول‪ :‬در پنل معام�لات انالین‪ ،‬پرداخت انالین از حس��اب‬ ‫ش��ما به حس��اب کارگزاری میسر اس��ت و نیازی به مراجعه‬ ‫به بانک نیس��ت‪ .‬نداش��تن محدودیت زمان��ی و مکانی برای‬ ‫س��رمایه گذاری‪ :‬در هرجای دنیا که باش��ید‪ ،‬کافی است یک‬ ‫کامپیوتر یا موبایل متصل به اینترنت داشته باشید تا بتوانید‬ ‫معامل��ه کنید‪ .‬از لح��اظ فنی‪ ،‬نحوه ش��روع معامالت انالین‬ ‫سهام و خرید و فروش سهم بسیار ساده است و حتی افرادی‬ ‫که در زمین��ه اینترنت دانش اندکی دارند‪ ،‬می توانند خرید و‬ ‫فروش س��هام را از طریق سیس��تم های انالی��ن انجام دهند‪.‬‬ ‫درباره معامالت غیرحضوری و اینترنتی س��هام در این مطلب‬ ‫می توانید به ص��ورت تصویری توضیحاتی را مش��اهده کنید‪.‬‬ ‫یادگیری مفاهیم و قوانین بورس گام دوم س��رمایه گذاری در‬ ‫بورس اس��ت‪ .‬هیچ فعالیت��ی در جهان وجود ندارد که نیاز به‬ ‫مهارت نداشته باشد‪ .‬به طور مثال‪ ،‬شاید برای شما سوال باشد‬ ‫که ایا بورس تهران ‪ ۲۴‬س��اعت ش��بانه روز باز است و معامله‬ ‫انجام می ش��ود؟ فرابورس چه تفاوت��ی با بورس دارد و از این‬ ‫گونه س��واالت‪ .‬پس س��رمایه گذاری در بازار سهام هم نیاز به‬ ‫یادگیری برخی قوانین‪ ،‬اصطالحات و مفاهیم دارد‪.‬‬ ‫پ��س از یادگی��ری مفاهیم اولیه بورس‪ ،‬بای��د بدانید کدام‬ ‫س��هام یا اوراق به��ادار را در چه زمانی بخری��د و چه زمانی‬ ‫بفروش��ید تا بتوانید کس��ب س��ود کنی��د‪ .‬این��کار از طریق‬ ‫یادگیری روانشناسی بازار‪ ،‬تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال‬ ‫میس��ر اس��ت و همزمان با یادگیری نیاز به کس��ب تجربه و‬ ‫تمرین دارد‪ .‬در این بخش از سفر شما در دنیای بورس‪ ،‬باید‬ ‫بیشترین انرژی و زمان صرف شود‪ ،‬زیرا یک معامله نادرست‬ ‫به هردلیل باعث از دس��ت رفتن بخش بزرگی از سرمایه شما‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پ��س از دریافت کدمعامالتی و خواندن مطالب اموزش��ی‪،‬‬ ‫بهتر اس��ت دست به‪‎‬کار ش��وید و برای به دست اوردن تجربه‬ ‫خری��د و فروش‪ ،‬مبلغ خیلی کمی ( مثال یک میلیون تومان)‬ ‫س��هام خریداری کنید‪ .‬توجه کنید توقع نداریم از این مبلغ‬ ‫کم‪ ،‬س��ودی نصیب شما شود و این خرید فقط برای اشنایی‬ ‫شما با روند معامالت و بازار است‪.‬‬ ‫هشدار‪ :‬به هیچ عنوان بدون اطالعات و دانش کافی و قبل‬ ‫از اینکه درک درس��تی از بازار به دس��ت نیاورده اید‪ ،‬سرمایه‬ ‫اصلی که برای سرمایه گذاری پس انداز کرده اید را وارد بورس‬ ‫نکنی��د‪ .‬بورس تهران برای افراد مبت��دی و افرادی که از ان‬ ‫شناخت کافی ندارند‪ ،‬دارای ریسک زیادی است و احتمال از‬ ‫دست رفتن بخش زیادی از سرمایه وجود دارد‪.‬‬ ‫با توجه به اصالح ش��دید ش��اخص بورس در‬ ‫چند وقت اخیر و نگرانی سهامداران برای ورود‬ ‫س��رمایه های خ��ود به این ب��ازار‪ ،‬اما همچنان‬ ‫کارشناسان‪ ،‬بورس را بهترین گزینه برای حفظ‬ ‫سرمایه های مردم می دانند و معتقدند این بازار‬ ‫در مقایس��ه با دیگر بازارهای س��رمایه گذاری‬ ‫بازده��ی معقول��ی را در اختیار ای��ن افراد قرار‬ ‫می دهد‪ .‬بازار س��هام بع��د از ورود به کانال یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۹۰۰‬هزار واحد و با نزدیک ش��دن‬ ‫ان ب��ه کانال ‪ 2‬میلیون واحد‪ ،‬نوس��ان و افت و‬ ‫خیزهای بسیاری را تجربه کرد که این موضوع‬ ‫بعد از ورود ش��اخص بورس به کانال ‪ 2‬میلیون‬ ‫واحد ش��تاب بیشتری به خود گرفت و تاکنون‬ ‫چندین ب��ار بنا بر دالی��ل گوناگون از این کانال‬ ‫تاریخ��ی عقب نش��ینی و تا کان��ال حدود یک‬ ‫میلیون ‪ ۹۰۰‬هزار واحد کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع چندان برای ب��ازار عجیب به نظر‬ ‫نمی رسد‪ ،‬زیرا تا قبل از ورود شاخص بورس به‬ ‫کانال ‪ 2‬میلیون واحد اغلب کارشناسان معتقد‬ ‫بودند پس از ورود به این کانال‪ ،‬نباید در انتظار‬ ‫رش��دی پرش��تاب مانند گذش��ته در بازار بود‪،‬‬ ‫بلک��ه بعد از این اتفاق ب��ازار برای مدتی مانند‬ ‫کانال یک میلی��ون واحد وارد چرخه جدیدی‬ ‫از معامالت می ش��ود و می تواند برای مدتی در‬ ‫این کانال در جا بزند یا ش��اخص بورس به دلیل‬ ‫افزای��ش عرضه در ای��ن بازار‪ ،‬بارها از این کانال‬ ‫خارج و وارد کانال یک میلیون واحد شود‪.‬‬ ‫اکنون چند هفته ای اس��ت مس��یر شاخص‬ ‫ب��ورس طبق پیش بینی کارشناس��ان در حال‬ ‫طی ش��دن است و نوس��ان و اصالح شدیدی را‬ ‫در بازار تجربه کرده است‪ ،‬با توجه به اینکه اکثر‬ ‫فعاالن بازار روند فعلی بازار را طبیعی می دانند‬ ‫و معتقدن��د خطری معام�لات بورس را تهدید‬ ‫نمی کن��د‪ ،‬ام��ا این موض��وع در کاهش نگرانی‬ ‫سهامداران و افزایش عرضه ها در بازار تاثیرگذار‬ ‫نب��وده و برخی از این اف��راد به منظور دوری از‬ ‫احتمال ضرر و زیان های بیشتر به‪‎‬دنبال عرضه‬ ‫و نق��د کردن س��هام خود در بازار هس��تند‪ .‬از‬ ‫همی��ن‪‎‬رو‪ ،‬ب��ازار در س��ومین هفته م��رداد با‬ ‫اخبار زیادی همراه ش��د که ه��ر یک از انها به‬ ‫مراتب یکی از بدترین روزهای هفته را در سال‬ ‫ج��اری با خود به همراه اورد‪ .‬البته ازادس��ازی‬ ‫‪ ۶۰‬درصد س��هام عدالت و مطرح ش��دن بحث‬ ‫گش��ایش اقتصادی ازس��وی رئیس جمهوری‬ ‫که در اواس��ط هفته ش��ائبه هایی در راس��تای‬ ‫ف��روش اوراق س��لف م��وازی نفت��ی به‪‎‬عنوان‬ ‫گش��ایش اقتصادی عنوان ش��ده بود‪ ،‬توانست‬ ‫ب��ازار را تحت تاثیر خود قرار دهند‪ .‬در کنار این‬ ‫مسائل خبر منتفی ش��دن عرضه صندوق دارا‬ ‫دوم به‪‎‬گون��ه ای روند معام�لات این بازار را بهم‬ ‫ریخت که حاشیه های زیادی را با خود به همراه‬ ‫داش��ت و توانس��ت کل روند معامالت بازار در‬ ‫روزهای دوش��نبه و سه ش��نبه هفته گذشته را‬ ‫ت‪‎‬تاثیر خود قرار دهد‪ .‬یکی از کارشناس��ان‬ ‫تح ‬ ‫بازارس��رمایه در تحلیل معامالت بازار برای روز‬ ‫دوش��نبه و تحت‪‎‬تاثیر ق��رار گرفتن بازار از خبر‬ ‫منتفی شدن عرضه صندوق دارا دوم اعالم کرد‪:‬‬ ‫نمی توان علت افت و نوسان اخیر بورس را فقط‬ ‫به انتشار خبرها مانند منتفی شدن صندوق دارا‬ ‫دوم نس��بت داد‪ ،‬بازار در م��رز ‪ 2‬میلیون واحد‬ ‫نی��از ب��ه اصالح و اس��تراحت دارد که خبرها و‬ ‫صحبت های مطرح‪‎‬شده بهانه ای برای شتاب در‬ ‫اصالح شاخص بورس خواهد شد‪.‬‬ ‫به‪‎‬دنب��ال مش��کالت به وجود ام��ده در بازار‬ ‫به دلی��ل خب��ر عرض��ه بلوک��ی س��هام دولتی‬ ‫پاالیشگاه ها و منتفی شدن عرضه صندوق دارا‬ ‫دوم‪ ،‬در پای��ان معامالت روز سه ش��نبه فرهاد‬ ‫دژپس��ند‪ ،‬وزیر اقتصاد و دارایی در گفت‪‎‬وگویی‬ ‫با اش��اره به حل مش��کالت مرب��وط به عرضه‬ ‫‪ ETF‬دوم از عرض��ه باقیمان��ده س��هام دولت‬ ‫در ش��رکت های پاالیش نفت اصفهان‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫تبریز و بندرعباس در قالب صندوق دارا دوم در‬ ‫هفته نخس��ت شهریور خبر داد که این موضوع‬ ‫توانست روزنه ای از امید را در میان سهامداران‬ ‫ایجاد کند تا س��هامداران ب��ا خیال بهبود روند‬ ‫معامالت بورس در انتظار اغاز معامالت اخرین‬ ‫روز معامالتی هفته باشند‪.‬‬ ‫معام�لات ب��ازار در روز چهارش��نبه طب��ق‬ ‫پیش بین��ی کارشناس��ان به‪‎‬دلی��ل اعالم خبر‬ ‫عرضه صندوق دارا دوم در ش��هریور مثبت اغاز‬ ‫شد و با حدود ‪ ۴۰‬هزار واحد رشد در حال انجام‬ ‫معام�لات ب��ود‪ .‬به م��رور و به‪‎‬دلیل فروش ‪۳۰‬‬ ‫درصد دوم س��هام عدالت ازسوی کارگزاری ها‬ ‫بازار تغییر مس��یر داد‪ ،‬فش��ار ف��روش در بازار‬ ‫افزایش یافت و شاخص بورس در مسیر ریزش‬ ‫ق��رار گرفت که این موض��وع تعجب و ناراحتی‬ ‫بس��یاری از فع��االن ب��ازار را با خ��ود به همراه‬ ‫داش��ت و باعث شد ش��اخص کل با افت بیش‬ ‫از ‪ ۲۴‬ه��زار واح��د‪ ،‬بار دیگر از کانال ‪ 2‬میلیون‬ ‫واحد عقب نش��ینی کند و ب��ا عدد یک میلیون‬ ‫و ‪ ۹۷۵‬ه��زار واحد به معامالت س��ومین هفته‬ ‫مرداد پایان دهد‪.‬‬ ‫تحلیل بازار‬ ‫شناسایی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مشتریان‬ ‫در بازارسرمایه‬ ‫مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در موضوع «شناسایی‬ ‫الکترونیکی مشتریان و انعقاد قرارداد الکترونیکی» اعالم شد که طبق ان‬ ‫نیاز به مراجعه حضوری مشتری نیست‪ .‬به‪‎‬گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه‬ ‫ایران‪ ،‬احمد جاویدی‪ ،‬نایب رئیس هیات‪‎‬مدیره و معاون اجرایی س��ازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار گفت‪ :‬به تازگی نامه مدیریت فناوری‪‎‬اطالعات سازمان‬ ‫و نام��ه کان��ون کارگزاران بورس و اوراق بهادار درباره موضوع شناس��ایی‬ ‫الکترونیک��ی مش��تریان و انعقاد قرارداد الکترونیکی‪ ،‬مورد بررس��ی قرار‬ ‫گرفت و هیات‪‎‬دیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد که دریافت‬ ‫خدمات پایه از قبیل دریافت کدمعامالتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط‬ ‫به مبارزه با پولش��ویی و تامین مالی تروریس��م‪ ،‬نیازمند مراجعه حضوری‬ ‫اس��ت و درباره س��ایر خدمات (غیرپایه) نیاز به مراجعه حضوری مشتری‬ ‫نیس��ت‪ .‬نایب رئیس هیات‪‎‬مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق‬ ‫به��ادار با اش��اره به بند ‪ ۳‬ششصدوش��صتمین صورتجلس��ه هیات مدیره‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق بهادار افزود‪ :‬با لحاظ ش��رایط و مقتضیات جامعه‬ ‫متاثر از ش��یوع کرونا و با اعمال تمهیدات اطمینان بخش الکترونیکی (با‬ ‫مس��ئولیت اشخاص مشمول) شناس��ایی مشتریان در بازارسرمایه به‪‎‬طور‬ ‫موقت از طریق الکترونیکی و غیرحضوری از نظر س��ازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار بالمانع است‪.‬‬ ‫نوسان در بازار مرداد‬ صفحه 15 ‫دوشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 27‬مرداد‪ 27 -1399‬ذی الحجه ‪ 17 - 1441‬اوت ‪-2020‬شماره‪-1589‬پیاپی‪2907‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫بازار کالهبرداری رمدسیویر داغ است‬ ‫رئیس س��ازمان غ��ذا و دارو اظهارکرد‪ :‬از زمان‬ ‫ورود داروی رمدسیویر در فهرست دارویی ایران‪،‬‬ ‫نوع وارداتی این دارو در بیمارستان ها توزیع شد‬ ‫و نمونه تولی��د داخل این دارو نیز از هفته اینده‬ ‫در بیمارستان ها توزیع می شود‪ .‬این دارو فعال در‬ ‫خارج از بیمارستان توزیع نمی شود‪.‬‬ ‫محمدرضا شانه س��از درباره توزیع این دارو در‬ ‫ب��ازار ازاد گفت‪ :‬هم��کاران ما در دانش��گاه های‬ ‫علوم پزش��کی نمونه ه��ای موجود در ب��ازار ازاد‬ ‫را بررس��ی کردن��د و با وج��ود تذک��رات فراوان‬ ‫س��ازمان غذا و دارو مشاهده شد که همچنان در‬ ‫سایت ها افراد سودجود مش��غول سوء استفاده از‬ ‫خانواده و اطرافیان بیماران هس��تند و موادی را‬ ‫که قطعا داروی رمدس��یویر نبوده و در مواردی با‬ ‫انتی بیوتیک های معمولی داخلی پر ش��ده بود را‬ ‫به نام رمدسیویر به مردم می داند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا شانه‪‎‬س��از‬ ‫اف��زود‪ :‬جالب این بود که‬ ‫هیچ ک��دام از افرادی که‬ ‫ای��ن داروی تقلب��ی را‬ ‫دریاف��ت ک��رده بودن��د‪،‬‬ ‫ش��اکی نبودن��د و تصور‬ ‫مــی کــردنــ��د داروی‬ ‫رمدسیویر واقعی را دریافت کرده اند و می گفتند‬ ‫بیمار انها بهبود پیدا کرده است‪.‬‬ ‫در حالی که بیماری ناشی از ویروس کرونا به طور‬ ‫طبیع��ی با مراقبت های الزم و ط��ی دوره زمانی‬ ‫بهبود پیدا می کند و بهبود این بیماران ربطی به‬ ‫داروی رمدسیویر نداشته است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان غذا و دارو ادام��ه داد‪ :‬داروی‬ ‫دیگر مورد اس��تفاده برای بیم��اران کرونا داروی‬ ‫اکتمراس��ت ک��ه ای��ن دارو نیز در کش��ور تولید‬ ‫ش��ده و به‪‎‬زودی به وفور در بیمارس��تان ها توزیع‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫از م��ردم می خواهی��م داروهایی را که مصرف‬ ‫بیمارس��تانی دارند در خارج از بیمارستان دنبال‬ ‫نکنن��د‪ ،‬زیرا هی��چ تاییدیه ای ب��رای توزیع این‬ ‫داروها خارج از بیمارستان داده نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فاویپیراویر تقلبی در بازار ازاد‬ ‫وی اف��زود‪ :‬داروی فاویپیراوی��ر نی��ز هم‪‎‬اکنون‬ ‫در بیمارس��تان ها برای بهبود بیم��اران کرونایی‬ ‫اس��تفاده می ش��ود و در داروخانه ه��ا و خارج از‬ ‫بیمارستان ها توزیع نمی شود‪.‬‬ ‫انچه در بازار غیررس��می به ان دامن می زنند‬ ‫این اس��ت که می خواهن��د بگوین��د داروی انها‬ ‫اص��ل اس��ت و تقلبی نیس��ت‪ ،‬اما ای��ن ترفندی‬ ‫اس��ت که برای فروش داروهای تقلبی و خواهش‬ ‫من از مردم این اس��ت که فریب این تبلیغات را‬ ‫نخورند‪ .‬شانه‪‎‬ساز گفت‪ :‬بهترین روش پیشگیری‬ ‫از کرونا اس��تفاده از ماسک‪ ،‬رعایت فاصله گذاری‬ ‫اجتماع��ی و رعایت اصول بهداش��تی اس��ت‪ ،‬هر‬ ‫دارو‪ ،‬واکس��ن و روش درمانی نیز که مورد تایید‬ ‫قرار گیرد به طور قطع صاحبان فرایند ان نیازی‬ ‫به تبلیغات ندارند و اتفاقا سعی می کنند اطالعات‬ ‫انها محرمانه و محف��وظ باقی بماند و فقط برای‬ ‫اخ��ذ مجوز اطالع��ات خ��ود را در اختیار وزارت‬ ‫بهداش��ت قرار می دهند؛ بنابراین هر تبلیغی که‬ ‫برای دارو‪ ،‬واکسن وجود دارد‪ ،‬برای سوء‪‎‬استفاده‬ ‫از بیماران و خانواده انهاست‪.‬‬ ‫پیش فروش واکسن کرونا کالهبرداری است‬ ‫مع��اون اجتماعی پلیس فت��ا ناجا درباره تبلیغات پیش فروش واکس��ن کرونا در فضای مجازی‬ ‫هش��دار داد‪ .‬سرهنگ رامین پاش��ایی‪ ،‬معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در گفت وگو با ایلنا درباره‬ ‫پیش‪‎‬فروش واکس��ن کرونا در فضای مجازی گفت‪ :‬براساس قانون هرگونه خرید و فروش و تبلیغ‬ ‫دارو در فضای مجازی ممنوع است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برخی افراد مجوزهایی برای خرید و فروش لوازم ارایش��ی یا تجهیزات پزش��کی‬ ‫دریافت می کنند‪ ،‬اما به جای ان داروهایی که حتما باید زیر نظر پزش��ک تجویز شود را در فضای‬ ‫مجازی تبلیغ می کنند که این اقدام جرم است‪.‬‬ ‫مع��اون اجتماعی پلیس فتا ناجا درباره تبلیغ واکس��ن کرونا تصریح کرد‪ :‬واکس��ن کرونا از ان‬ ‫دسته از اقالم پزشکی است که باید از طریق پزشک تجویز شود؛بنابراین هرگونه تبلیغ و فروش و‬ ‫اطالع رس��انی در این زمینه باید زیرنظر معاونت غذا و دارو در سازمان غذا و دارو باشد و هرکسی‬ ‫در فضای مجازی اقدام به تبلیغ یا خرید و فروش این اقالم کند و در رویت ما قرار بگیرد‪ ،‬به طور‬ ‫قطع با ان برخورد خواهیم کرد‪.‬‬ ‫س��رهنگ پاشایی خاطرنش��ان کرد‪ :‬یک کارگروه ویژه در پلیس فتا برای برخورد با موضوعات‬ ‫مرتبط با کرونا تشکیل شده است و هر گونه اخبار مرتبط با کرونا در فضای مجازی را رصد کرده‬ ‫و با متخلفان برخورد می کنیم‪ .‬پیش از این با مواردی که در فضای مجازی در این زمینه مرتکب‬ ‫تخلف شده اند نیز برخورد کرده ایم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه مردم نیز توصیه می کنیم به هیچ عنوان به این تبلیغات توجه نکنند‪ ،‬چراکه‬ ‫بستر این تبلیغات کالهبرداری است و مردم هر گونه پیگیری در این باره را از سیستم بهداشت و‬ ‫درمان و مبادی رسمی داشته باشند‪.‬‬ ‫شیوه‪‎‬نامه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬ابالغ شد‬ ‫با توجه به مصوبه س��تاد ملی مدیریت کرونا‪ ،‬فعالیت رسمی مدارس در‬ ‫س��ال تحصیلی جدید به صورت حضوری و غیرحضوری از ‪ ۱۵‬شهریور ‪۹۹‬‬ ‫با رعایت ش��رایط و ضوابط اعالم ش��ده اغاز خواهد شد‪ .‬به همین مناسبت‬ ‫با توجه به ادامه دار بودن ش��رایط کرونا در کشور‪ ،‬وزارت اموزش وپرورش‪،‬‬ ‫ش��یوه‪‎‬نامه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬را به ادارات‬ ‫کل استان ابالغ کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬ب��ا توجه به ادام��ه دار بودن ش��یوع کووی��د ‪ ۱۹‬در‬ ‫اغاز س��ال تحصیلی جدید و ل��زوم در نظر گرفتن فرض ه��ای متفاوت و‬ ‫اقدامات متناس��ب در وضعیت های س��ه گانه (سفید‪ ،‬زرد و قرمز)‪ ،‬از سوی‬ ‫اموزش وپرورش ش��یوه‪‎‬نامه بازگش��ایی مدارس در سال تحصیلی ‪-۱۴۰۰‬‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬به ادارات کل استان ابالغ شد‪.‬‬ ‫براس��اس بندهایی از این ش��یوه‪‎‬نامه حضور م��داوم و فعال مدیر و تمام‬ ‫همکاران در ش��بکه اموزش دانش اموزی ش��اد به عنوان بخشی از محیط‬ ‫کار‪ ،‬شناس��ایی‪ ،‬ثبت نام‪ ،‬اموزش و نگهداشت تمام دانش‪‎‬اموزان مدرسه و‬ ‫عضویت انها در سامانه شاد ضروری است‪.‬‬ ‫نظارت بر وضعیت بهداش��تی س��رویس های ایاب وذهاب دانش اموزی و‬ ‫توجیه والدین‪ ،‬تعامل مس��تمر با راهبران اموزش��ی‪ ،‬کارشناسان معین و‬ ‫مسئوالن ادارات اموزش وپرورش و حضور مستمر مدیر و کارکنان اجرایی‬ ‫مدرس��ه در مح��ل کار در تمام روزهای کاری هفت��ه در تمام و وضعیت ها‬ ‫به عنوان ش��رح وظایف مدارس در س��ال تحصیلی جدی��د در نظر گرفت ه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫براین اس��اس مدیران موظفند در تنظیم قرارداد س��رویس ایاب وذهاب‬ ‫دانش‪‎‬ام��وزان و نوام��وزان پیش بینی های الزم درباره اثار ناش��ی از تغییر‬ ‫احتمالی وضعیت سفید‪ ،‬زرد و قرمز در ضمن سال تحصیلی را مورد توجه‬ ‫قرار دهند‪ .‬براس��اس این ش��یوه‪‎‬نامه در وضعیت زرد و در صورت ضرورت‬ ‫تقس��یم دانش اموزان و نواموزان یک کالس ب��ه دو گروه به منظور رعایت‬ ‫فاصله گذاری الزامی است‪.‬‬ ‫مدیر مدرس��ه موظف اس��ت دانش اموزان و نواموزان ه��ر کالس را با‬ ‫توجه به مس��احت کالس و تع��داد دانش اموز و نوام��وز به گونه ای توزیع‬ ‫کند که حف��ظ حداقل فاصله مورد انتظار مطابق پروتکل های بهداش��تی‬ ‫امکان پذیر باشد‪.‬‬ ‫بنابراین ممکن اس��ت در وضعیت زرد مدارس با حضور تمام یا بخشی‬ ‫از دانش اموزان و نواموزان دایر باش��ند‪ .‬در این صورت الزم است؛ مدیران‬ ‫مدارس از سامانه ش��اد برای انجام فعالیت ها و تکالیف درسی نواموزان یا‬ ‫دانش ام��وزان با نظارت و هدایت والدین و ارائه بازخورد ازس��وی معلمان‬ ‫انها استفاده شود‪.‬‬ ‫در زنگ تفریح نیز تراکم دانش اموزان و نواموزان در رفت وامد در حیاط‬ ‫مدرسه باید کنترل‪‎‬شده باشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در وضعیت قرم��ز فعالیت های اموزش��ی و تربیتی به صورت‬ ‫مج��ازی در س��امانه ش��اد یا با اس��تفاده از س��ایر روش ها متناس��ب در‬ ‫تمام روزه��ای هفت��ه انج��ام می ش��ود‪ .‬در ای��ن وضعیت حض��ور و غیاب‬ ‫دانش‪‎‬ام��وزان و نواموزان‪ ،‬ارائه درس جدید‪ ،‬ارزش��یابی‪ ،‬تعیین تکالیف و‬ ‫س��ایر فعالیت های مرتبط با فرایند اموزش و یادگیری در س��امانه ش��اد‬ ‫استمرار می یابد‪.‬‬ ‫مردی که زیاد می دانست‬ ‫احس�ان محم�دی‪،‬‬ ‫روزنامه ن�گار‪ :‬افری��ده‬ ‫ش��ده بود که درس بدهد‪.‬‬ ‫ب��ا حوصل��ه و صب��ور‪ ،‬اما‬ ‫س��خت گیر و جدی‪ .‬از ان‬ ‫اس��تادهایی که تا خودش‬ ‫ش��وخی نمی ک��رد‪ ،‬کالس‬ ‫نمی خندید‪ .‬هنریک مجنونیان‪ ،‬یک معلم ممتاز بود‪ .‬اگر حس‬ ‫می کرد‪ ،‬ش��اگردی دل با درس دارد‪ ،‬برایش وقت می گذاشت‪،‬‬ ‫از کتابخانه ش��خصی اش برایش کتاب م��ی اورد‪ ،‬اگر نیاز مالی‬ ‫داشت هم بی سر و صدا کمکش می کرد و دستش را می گرفت‬ ‫و پا به پا می بُرد‪.‬‬ ‫وقتی س��ال ‪ ۸۶‬بازنشس��ته ش��د و از پیش ما در دانشکده‬ ‫محیط زیس��ت رفت‪ ،‬گله و شکایت نکرد که چرا برایش مراسم‬ ‫نگرفتن��د و از ان تابلوفرش های کلیش��ه ای دس��تش ندادند‪.‬‬ ‫مناعت طبع داشت و یک جور بی نیازی عامدانه‪ .‬اگر هم گله ای‬ ‫داش��ت توی جمع نمی گفت‪ .‬نه اهل پس��ت گرفتن و پش��ت‬ ‫میز نشس��تن بود و نه حوصله اش را داشت‪ .‬گاهی در جلسات‬ ‫می دیدم که چقدر کالفه اس��ت و دلش می خواهد مثل وقتی‬ ‫ک��ه توی اتاقش می رود کنار پنجره‪ ،‬س��یگاری روش��ن کند و‬ ‫زل بزن��د به نقط��ه ای دور‪ .‬هنریک مجنونیان س��ال ‪ ۸۸‬گفت‬ ‫می خواهد تعدادی از کتاب های ش��خصی اش را به دانش��کده‬ ‫هدیه بدهد‪ .‬من و دوست کتابخوانی رفتیم خانه اش‪ .‬با مادرش‬ ‫زندگ��ی می ک��رد‪ .‬قهوه ریخ��ت و اول کمی خاط��ره گفت از‬ ‫گذش��ته و از اینکه حال و روز محیط زیس��ت خوب نیس��ت و‬ ‫مدیران االن هم خیلی دل با ان ندارند‪ .‬دوباره با فروتنی رفت‬ ‫و یک س��ینی چای اورد و درباره کتاب گفت‪ .‬اینکه این روزها‬ ‫انقدر کتاب دستش می رسد که وقت نمی کند همه را بخواند‪.‬‬ ‫اهل موعظه و جمله قصار و به رخ کش��یدن سوادش نبود‪ .‬اگر‬ ‫حرفی داش��ت رک و صریح می گفت‪ .‬برای همین خیلی اوقات‬ ‫مدی��ران دولتی با او فاصله احتیاط امیزی را رعایت می کردند‪.‬‬ ‫بعد رفتیم س��راغ کتابخانه اش‪ .‬برای ما که او را بیشتر با ده ها‬ ‫جلد کتاب تخصصی و منبع و مرجعش در حوزه محیط زیست‬ ‫و پارکداری و مناطق حفاظت‪‎‬ش��ده و‪ ...‬می شناختیم ان همه‬ ‫کتاب ادبی و رمان اجتماعی و سیاس��ی غافلگیرکننده بود‪ .‬از‬ ‫«زورب��ای یونانی» چاپ دهه ‪ 40‬ت��ا کتاب هایی که معلوم بود‬ ‫بارها خوانده و جاهایی را خط کش��یده‪ .‬س��خاوتمندانه گفت‬ ‫هرکدام را می خواهید بردارید ببرید ش��اید دانشجوها دوست‬ ‫داش��تند بخوانند‪ .‬به گمانم حدود ه��زار کتاب را جدا کردیم‪.‬‬ ‫بعضی کتاب ها را که توی کارتن می گذاش��تم نگاهی می کرد‪،‬‬ ‫می گرف��ت و می گفت «این نه! دردس��ر داره!» و می گذاش��ت‬ ‫س��رجایش! روی حرفش نمی ش��د خیلی ح��رف زد‪ ،‬اما همه‬ ‫می دانستند که مثل معاون کالنتر «زیر ان ستاره حلبی‪ ،‬قلبی‬ ‫از طال داشت»‪.‬‬ ‫خیلی از کتاب ها را مهر شخصی زده بود‪ ،‬خیلی هایشان هم‬ ‫امضای نویسنده داشت از جمله «م‪.‬ا‪ .‬به اذین» که گویا مدتی‬ ‫ب��ا هم کار کرده بودند‪ .‬وقتی دوس��ت نداش��ت درباره چیزی‬ ‫توضیح بدهد بعید بود بش��ود قانعش کرد‪ ،‬اما سرحال که بود‬ ‫از خاط��رات پ��در در ارومیه می گفت و از دوران س��ربازی اش‬ ‫در کردس��تان‪ ،‬از محیطبان هایی که نگران ش��ان بود تا روزگار‬ ‫س��پری شده ای که خیلی جاها به کامش زهر ریخته بود‪ .‬مثل‬ ‫روزهای پس از انقالب که کس��انی با ژ‪ ۳-‬به شکار اهو و جبیر‬ ‫می رفتن��د و او و چند دلس��وز دیگر حتی ب��ه مالقات ایت اهلل‬ ‫طالقانی رفتند تا وس��اطت کند و به تاراج کنندگان بگوید که‬ ‫حیات‪‎‬وحش و محیط زیس��ت مال همه مردم است و ربطی به‬ ‫رژیم شاهنش��اهی ندارد! ساعت دو نیمه شب خبر رفتنش را‬ ‫خواندم‪ .‬دکتر فرهاد عطایی یکی از شاگردانش در اینستاگرام‬ ‫نوشته بود و سیل تسلیت رگباری دوستداران استاد مولفی که‬ ‫به زحمت می ش��ود س��ه عکس از او در اینترنت پیدا کرد‪ ،‬اما‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬عنوان کتاب نوشته و هزاران شاگرد را اموزش داده‪.‬‬ ‫اهل گفت وگو با رس��انه ها نبود‪ .‬می گفت «فایده ندارد‪ .‬اونایی‬ ‫که باید بشنون‪ ،‬اص ً‬ ‫ال به ما گوش نمیدن»!‪ .‬همیشه چند ستون‬ ‫کتاب روی میزش داش��ت‪ ،‬یک مش��ت کاغذ سفید‪ ،‬خودکار‪،‬‬ ‫زیرسیگاری و فنجانی قهوه‪.‬‬ ‫با انکه کرونا‪ ،‬مرگ را تا حد زیادی برایمان عادی و دم‪‎‬دستی‬ ‫کرده اما خبر رفتن مهندس هنریک مجنونیان در ‪ ۶۹‬سالگی‬ ‫تلخ و گزنده بود‪ .‬باورنکردنی‪ .‬انگار خلق ش��ده بود تا ابد درس‬ ‫بدهد‪ ،‬کتاب بنویس��د‪ ،‬ترجمه کند‪ ،‬س��یگار بکشد و نه دلش‬ ‫را خوش کند به تحس��ین ها و نه غص��ه اش بگیرد از فراموش‬ ‫شدن ها! روحش در ارامش‪.‬‬ ‫‪ ۶۰‬داوطلب کنکور کرونا دارند‬ ‫ازمون سراسری ‪ ۹۹‬در روزهای چهارشنبه ‪ ۲۹‬مرداد‪ ،‬پنجشنبه ‪ ۳۰‬مرداد‪،‬‬ ‫جمعه ‪ ۳۱‬مرداد و ش��نبه اول ش��هریور سال ‪ ۱۳۹۹‬در سراسر کشور با رعایت‬ ‫دس��تورالعمل های بهداش��تی مصوب برگزار خواهد ش��د‪ .‬به دنب��ال نگرانی‪‎‬ها‬ ‫درباره ش��یوع کرونا‪ ،‬سازمان س��نجش با همکاری وزارت بهداشت تمهیداتی‬ ‫برای شناس��ایی افراد مبت�لا به ویروس کرونا درنظر گرفتند‪ .‬برهمین اس��اس‬ ‫فرم خوداظهاری در درگاه اینترنتی س��ازمان سنجش (بخش ازمون سراسری)‬ ‫تعبیه ش��د‪ .‬داوطلبانی که عالئم بیماری انها از تاریخ ‪ ۱۶‬مرداد ‪ ۹۹‬به صورت‬ ‫قطعی تاییدش��ده‪ ،‬از روز چهارش��نبه ‪ ۲۲‬مرداد می توانستند با مراجعه به فرم‬ ‫خوداظهاری را تکمیل کرده و گواهی مبنی بر داش��تن بیماری کرونا (تاییدیه‬ ‫بیمارس��تان یا نتیجه تس��ت یا ازمایش مبنی بر مثبت ب��ودن ابتال به ویروس‬ ‫کرونا) را در بخش مورد نظر بارگذاری کنند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬داوطلبانی که این‬ ‫فرم را تکمیل کنند‪ ،‬طبق دس��تورالعمل های وزارت بهداشت از سایر داوطلبان‬ ‫جدا شده و ازمون انها در یکی از بیمارستان های تعیین شده فقط در شهرهای‬ ‫محل ازمون به همراه سایر داوطلبان مبتال به بیماری کرونا برگزار خواهد شد‬ ‫و این مهلت ساعت ‪ ۲۴‬پنج شنبه ‪ ۲۳‬مرداد پایان یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بر ساس اعالم سازمان سنجش اموزش کشور‪ ۶۰ ،‬داوطلب‬ ‫کنکور به کرونا مبتال هستند که یک نفر این افراد در بیمارستان بستری است‪.‬‬ ‫این افراد در محیطی جداگانه ازمون خواهند داد‪.‬‬ ‫اطالعات این فرم در وزارت بهداش��ت محفوظ اس��ت‪ .‬ضم��ن اینکه تکمیل‬ ‫این فرم به منزله تایید س�لامت داوطلبان ش��رکت کننده در ازمون سراسری‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۹‬است‪ ،‬چراکه سایر داوطلبان مبتال به بیماری کرونا باید به درگاه‬ ‫سازمان سنجش مراجعه و نسبت به تکمیل فرم مربوط اقدام کنند‪.‬‬ ‫سازمان س��نجش اموزش کشور اعالم کرد‪ :‬براساس اخرین اطالعات درباره‬ ‫راه های انتش��ار ویروس کرونا و مخاط��رات احتمالی ان در حوزه های برگزاری‬ ‫ازمون‪ ،‬انتظار می رود داوطلبان دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫زنگ مهر‪ 15 ،‬شهریور به صدا درمی اید‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫مقص�ود فراس�تخواه‪ ،‬جامعه ش�ناس‪ :‬جامعه ما‬ ‫نخبه پرور که نیس��ت‪ ،‬نخبه ستیز هم هست‪ .‬البته الزم‬ ‫اس��ت میان نخبه گرایی و نخبه ‪‎‬پروری تفکیکی داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫در جامعه ما نخبه‪ ‎‬پروری نیست‪ ،‬ولی نخبه گرایی بر‬ ‫ان غالب اس��ت‪ .‬زمینه های نخبه ‪‎‬گرایی و نخبه‪‎‬ساالری‬ ‫سنتی از دیرباز در ایران وجود داشت و در دوره معاصر‬ ‫هم که گرفتار نخبه گرایی پوپولیستی شده ایم‪.‬‬ ‫ما از ملت هایی هستیم که متاسفانه همچنان نیاز به قهرمان داریم و بیشتر‬ ‫وقت ها این قهرمان نماها هس��تند که سوار بر امواج می شوند و پوپولیسم راه‬ ‫می اندازند‪ ،‬اما هرگز ما نخبه پرور نبوده ایم‪.‬‬ ‫تا انجا که من پیگیری کردم‪ ،‬متوس��ط ضریب هوش��ی ایران را حدود ‪۸۴‬‬ ‫براورد می کنند‪ .‬این البته در حد گمانه ای است که باید مورد بررسی و مدا ّقه‬ ‫قرار بگیرد‪ ،‬اما بنابر پاره ای داده ها‪ ،‬رتبه ایران در ‪ ۱۸۵‬کش��ور جهان ‪ ۹۷‬بوده‬ ‫است‪ .‬روشن است که اینجانب به ژنوم قومی خاصی به ان مفهوم ذات باورانه‬ ‫قائل نیستم و دیدگاه نژادپرستانه را موجه نمی دانم‪ ،‬اینکه بیاییم بگوییم برای‬ ‫نمونه نژاد «ژرمن» یا نژاد دیگر بهره هوشی بیشتر و برتری دارد‪.‬‬ ‫تحقیقات زیادی هس��ت که عوامل س��اختی و کارک��ردی مانند فقر غذایی‬ ‫وضعف نهادهای اموزش��ی‪ ،‬متوس��ط هوش م��ردم را پایین م��ی اورد و خود‬ ‫ای��ن می تواند بیانگر تاثیر س��اختار های اقتصادی و فرهنگ��ی در نخبه پروری‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در کش��ورهای توس��عه ‪‎‬یافته یا پیش��رو مانند امریکا و انگلیس تا ژاپن‪ ،‬کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬تایوان و هنگ کنگ‪ ،‬بهره هوش��ی به طور متوس��ط بین ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۰۵‬‬ ‫اس��ت‪ ،‬در کش��ورهای در حال توس��عه مانند ترکیه و این ها‪ ،‬حدود ‪ ۸۰‬تا ‪۹۰‬‬ ‫گفته شده است و درکشورهای محروم و مشکل دار مثال در افریقا‪ ،‬بهره هوشی‬ ‫پایین تر از ‪ ۷۵‬است‪.‬‬ ‫می بینید که هم در س��طح فردی‪ ،‬تفاوت های قابل لمس��ی هست و هم در‬ ‫س��طح جوامع و در میان کش��ورها‪ .‬برمبنای برخی مطالعات علمی‪ ،‬میانگین‬ ‫متوس��ط هوشی ایرانیان در چند س��ال اخیر افت اشکاری داشته است! البته‬ ‫هیچ ‪‎‬کدام از این ها در حکم «امر پیشین» نیستند‪ ،‬بلکه «امر پسینی» به شمار‬ ‫می روند و باید به طور تجربی بررسی و تحقیق و تبیین شوند‪.‬‬ ‫براساس امارهای منتشرشده ما ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬میلیون مهاجر ایرانی در ‪ ۳۲‬کشور‬ ‫جهان داریم که امریکا بیش��ترین س��هم را از ان دارد و یک میلیون ایرانی به‬ ‫انجا مهاجرت کرده اند‪.‬‬ ‫بیش از یک چهارم ایرانی تبارهای امریکا دارای مدارک فوق لیسانس و دکترا‬ ‫هس��تند که در ‪ ۶۷‬گروه نژادی امریکا‪ ،‬این باالترین شاخص تحصیالت است‪.‬‬ ‫ایرانیان مقیم خارج از کش��ور‪ ،‬دس��ت کم س��رمایه ای افزون بر ‪ ۸۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر دارن��د (برابر با بیش از یک دهه پول فروش نفت کش��ور) حاال این ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر به کنار‪ .‬س��رمایه فکری و س��رمایه انس��انی ما نیز عالوه بر این‬ ‫سرمایه اقتصادی ‪ ،‬در خارج از کشور گردش می کند و خیر ان به سیستم های‬ ‫فراملی می رسد‪.‬‬ ‫امروز بیش از ‪ ۵۰۰‬پروفس��ور ایران��ی در ایالت های متحد امریکا وجود دارد‬ ‫که در ام ای تی یا استنفورد یا دیگر مراکز علمی و دانشگاهی امریکا تاثیرگذار‬ ‫هستند و این رقم برابر با یک پنجم کل استادان ما در داخل کشور است‪.‬‬ ‫کل تعداد اس��تادان در داخل کش��ور در س��ال ‪ ۹۰-۸۹‬برابر با ‪ ۲۵۶۰‬نفر‬ ‫بوده است‪ ،‬اما هم اکنون فقط ‪ ۵۰۰‬استاد ایرانی در استانداردهای سطح باالی‬ ‫جهانی در امریکا مش��غول به کارند‪ ،‬ای��ا می توانید عمق ماجرا را تصور بکنید؟‬ ‫تنها در امریکا و نه در تمامی کش��ورهای جهان‪ ،‬یک پنجم استادان در داخل‪،‬‬ ‫استاد ایرانی داریم!‬ ‫همچنین متخصصان ایرانی در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی‬ ‫و توس��عه برابر با یک‪‎‬چهارم کل متخصصان ما در داخل هس��تند‪ .‬بنا بر امار‬ ‫خ��ود اقایان مس��ئول‪ ،‬فقط نیم تا ‪ 2‬درص��د از این ایرانی��ان مهاجرت کرده‬ ‫ب��ه خ��ارج‪ ،‬فعالیت سیاس��ی دارند و مخالف سیاس��ی فعال نظام محس��وب‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫می بینید که مس��ئل ه ما فقط این نیس��ت که نتوانس��ته ایم اپوزوسیون را در‬ ‫داخل نگه داریم و با ان در یک تعامل س��ازنده باش��یم تا کش��ور در مس��یر‬ ‫پیشرفت حرکت کند‪ ،‬چون اپوزوسیون در دنیای ازاد‪ ،‬سبب پیشرفت جوامع‬ ‫اس��ت‪ ،‬ما نه تنها از این ظرفیت اس��تفاده نکرده ایم‪ ،‬بلک��ه کل نخبگان مان را‬ ‫هم داریم از دس��ت می دهیم‪ .‬وقتی خودش��ان می گویند نیم تا ‪ 2‬درصد اینها‬ ‫نیروی مخالف هستند‪ ،‬به این معنی ا ست که دست کم ‪ ۹۸‬درصد دیگر از این‬ ‫نخبگانی که رفتند‪ ،‬به سبب وضعیت و ناکارامدی ساختار است که می روند و‬ ‫نمی توانند اینجا بمانند و این حقیقتا یک فاجعه است‪.‬‬ ‫چندی پیش س��ازمان توسعه ملل متحد گزارش��ی را منتشر کرد و در ان‬ ‫اش��کار ش��د که ایران رکورددار مهاجرت نیروی متخصص اس��ت‪ ،‬با ‪ ۱۵۰‬تا‬ ‫‪ ۱۸۰‬هزار نفر خروجی در س��ال‪ .‬براساس معادله های اقتصادی‪ ،‬خروج ساالنه ‬ ‫این میزان نیروی متخصص برابر اس��ت با خروج ‪ ۵۰‬میلیارد دالر س��رمایه در‬ ‫هر سال‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫غلبه نخبه گرایی در ایران‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!