روزنامه صمت شماره 1506 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1506

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1506

روزنامه صمت شماره 1506

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫تسهیالت‪ ،‬پاسخگوی‬ ‫اسیب های کرونایی صنایع نیست‬ ‫حضور ناخوانده کروناویروس بس��یاری از کسب وکارها را با مشکالت جدی روبه رو کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬تعطیلی بازار و کاهش تیراژ تاثیر مستقیمی بر درامد تولیدکنندگان و فروشندگان‬ ‫داش��ته و امس��ال کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی وضعیت انها را س��خت تر از سال‬ ‫گذشته خواهد کرد‪ .‬در این راستا مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران گفت‪:‬‬ ‫بیشتر تولیدکنندگان معتقدند مشوق ها و تسهیالتی که دولت برای واحدهای اسیب دیده‬ ‫از کرونا در نظر گرفته ناکافی و بسیار کم است و نیز به موقع نیست‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 6‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫اول رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 25‬اوریل ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1506‬پیاپی ‪2824‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫مدیریت خطرو ریزش کوه‬ ‫وحمل ونقل ایمن‬ ‫‪2‬‬ ‫پرو‬ ‫نده‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫قفل شدگی‬ ‫تاریخی‬ ‫ایمنی خودرو‬ ‫یا ایمنی حمل ونقل‬ ‫ارتقای اموزش‬ ‫برای رشد ایمنی معدن‬ ‫ایمنی در حمل ونقل‬ ‫مغفول مانده است‬ ‫الگوی توسعه حمل و نقل‬ ‫کشور همسایه‬ ‫حمل ونقل ایمن‪ ،‬شاه کلید توسعه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫لو نقل ریلی‪ ،‬ایمن تر و کم هزینه تر‬ ‫حم ‬ ‫‪5‬‬ ‫توسعه حمل ونقل‪ ،‬ضرورتی برای صنایع معدنی‬ ‫‪6‬‬ ‫تکمیل زیرساخت های حمل ونقل و لجستیک در اولویت‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ایمنی «تجاری» ها در وضعیت قرمز‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 6‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫اول رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 25‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1506‬‬ ‫پیاپی ‪2824‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی اعالم کرد‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیریت خطر و ریزش کوه‬ ‫و حمل ونقل ایمن‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫س��ازمان توس��عه و همکاری های اقتصادی‬ ‫اع�لام کرده هر ماه تعطیلی کس��ب وکارها‪۲ ،‬‬ ‫درصد کاهش در رش��د تولید ناخالص داخلی‬ ‫ساالنه اقتصادهای بزرگ را به همراه دارد‪.‬‬ ‫شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب وکارها‬ ‫در دنیا را به تعطیلی کش��انده است‪ .‬در ایران‬ ‫نی��ز وضعیت ب��ه همین ترتیب اس��ت و تنها‬ ‫واحده��ای تولیدی ک��ه در عرص��ه کاالهای‬ ‫حساس��ی همچون م��واد غذایی‪ ،‬ش��وینده و‬ ‫بهداش��تی فعالی��ت می کنن��د‪ ،‬مش��غول کار‬ ‫هس��تند‪ .‬واحدهای صنفی کم ریس��ک هم با‬ ‫رعایت ضوابط و پروتکل های بهداشتی مجدد‬ ‫بازگشایی شده و به عرصه فعالیت بازگشته اند‪.‬‬ ‫براس��اس امار هنوز بخ��ش قابل توجهی از‬ ‫کس��ب وکار اجازه فعالی��ت ندارند و باید زمان‬ ‫بگذرد و ش��یوع کرونا متوقف یا کام ً‬ ‫ال کنترل‬ ‫شود و بعد سایر رده های شغلی به طور پلکانی‬ ‫ب��ه عرص��ه کار و فعالی��ت برگردن��د‪ .‬اما در‬ ‫دنیا نیز ش��رایط متفاوت تر از ایران نیس��ت و‬ ‫بسیاری از کش��ورها‪ ،‬محدودیت های جدی را‬ ‫در ای��ن عرصه اعمال کرده اند‪ .‬حال براس��اس‬ ‫جدیدتری��ن تخمین های س��ازمان توس��عه و‬ ‫همکاری های اقتصادی‪ ،‬تعطیلی کسب وکارها‬ ‫به ط��ور مس��تقیم‪ ،‬بخش های��ی مش��تمل بر‬ ‫یک س��وم تولید ناخالص داخل��ی اقتصادهای‬ ‫بزرگ را متاثر س��اخته اس��ت‪ .‬ازس��وی دیگر‬ ‫هر ماه تعطیلی کس��ب وکارها‪ ،‬زیانی معادل ‪۲‬‬ ‫واح��د درصد کاهش در رش��د تولید ناخالص‬ ‫داخلی س��االنه اقتصادهای بزرگ را به همراه‬ ‫دارد‪ .‬در ای��ن گ��زارش تاکی��د ش��ده بخش‬ ‫گردش��گری به تنهای��ی ‪ ۷۰‬درص��د کاه��ش‬ ‫فعالیت را تجربه کرده اس��ت‪ .‬سازمان توسعه‬ ‫و همکاری ه��ای اقتص��ادی (‪ )OECD‬در‬ ‫این گزارش که ازس��وی معاونت بررس��ی های‬ ‫اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتش��ر ش��ده‪،‬‬ ‫به بررس��ی اثرات اقتصادی وی��روس کرونا بر‬ ‫چش��م انداز اقتصادی جهان پرداخته اس��ت‪.‬‬ ‫این س��ازمان ضمن بررس��ی اثرات اقتصادی‬ ‫ویروس کرونا بر چش��م انداز اقتصادی جهان‪،‬‬ ‫توصیه های چهارگانه ای را در راس��تای مقابله‬ ‫با ش��وک های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا‬ ‫و احیای اقتصادهای جهان داشته که دولت ها‪،‬‬ ‫بانک های مرکزی و سران اقتصادی کشورها را‬ ‫راهنمایی می کند تا ضمن افزایش مشارکت و‬ ‫همکاری های بین المللی‪ ،‬بتوانند سیاست هایی‬ ‫را در سطح ملی برای حمایت از مردم‪ ،‬بنگاه ها‬ ‫و حفاظت بیش��تر در حوزه بهداشت و درمان‬ ‫به انجام رسانند‪.‬‬ ‫در گزارش این س��ازمان با بیان اینکه تاثیر‬ ‫تعطیلی مش��اغل بر کاهش تولید اقتصادهای‬ ‫فرش�اد مومن�ی‪ ،‬اس�تاد اقتص�اد دانش�گاه عالمه‬ ‫طباطبایی‪ :‬این روزها مسئله تقاضای ایران برای وام گیری‬ ‫از صندوق بین المللی پول چه در ایران و چه در س��طح دنیا‬ ‫به واس��طه مسائل‪ ،‬چالش ها و حواشی زیادی که ایجاد کرده‬ ‫در مرک��ز توجه قرار گرفت��ه و به نظر می رس��د که فرصتی‬ ‫فراهم می کند تا ما از منظر اقتضائات توس��عه ملی و در یک‬ ‫چارچوب دورنگرانه هم به این مسئله نگاه کنیم‪.‬‬ ‫از دیدگاه کارشناسی در چارچوب مطالعات سطح توسعه‬ ‫گفته می شود که وام گیری خارجی حسن و قبح ذاتی ندارد‪،‬‬ ‫بلکه یک ابزار اس��ت‪ ،‬اما این ابزار برحسب انکه چه کسانی‪،‬‬ ‫در چه ش��رایطی و چگون��ه بخواهند از ان اس��تفاده کنند‪،‬‬ ‫ق ش��ود یا تشدیدکننده حرکت‬ ‫می تواند نیروی محرکه رون ‬ ‫به سمت اضمحالل و انحطاط هم باشد‪.‬‬ ‫اما در چارچوب مناس��بات بین الملل��ی‪ ،‬بدهی خارجی به‬ ‫هی��چ وجه به نام این دولت ی��ا ان دولت یا حتی به نام این‬ ‫رژیم یا ان رژیم نیس��ت؛ بنابراین عزیزان باید دقت داش��ته‬ ‫باش��ند که کش��وری به نام ایران قرار است بدهکار شود‪ .‬ما‬ ‫در تجربه جنگ تحمیلی شاهد این بودیم که حتی با تغییر‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در ط��ول عمرم‪ ،‬هر وقت تابلو خطر ریزش کوه را در جاده های‬ ‫کوهستانی دیدم‪ ،‬فکر کردم که معنای این تابلو چیست؟‬ ‫تابل��و می گوی��د احتمال س��قوط بهمن یا صخ��ره ای بزرگ یا‬ ‫س��نگریزه هایی کوچک در چندصدمتری ش��ما وجود دارد؛ خب‬ ‫چ��ه باید کرد؟ مس��افر و رانن��ده باید چه کنند؟ بایس��تند و راه‬ ‫امده را برگردند؟ یا پا را بیش��تر روی پدال بفشارند؟ یا اهسته تر‬ ‫و بی صدا از گردنه ها عبور کنند؟ اص ً‬ ‫ال این تابلو باش��د یا نباش��د‬ ‫چه فرقی می کند؟‬ ‫به نظ��ر من این تابلو در میان عالئم راهنمایی و رانندگی خیلی‬ ‫بی ربط اس��ت‪ ،‬یا حداقل رانندگان هیچ کاری در مقابل این گونه‬ ‫عالئم راهنمایی و رانندگی از دست ش��ان برنمی اید‪ .‬مسئول این‬ ‫عالئم مردم نیس��تند‪ ،‬وزارت راه اس��ت‪ .‬به جای نصب این تابلوها‬ ‫بای��د جاده ها را ایمن کنند‪ ،‬کوه را بتراش��ند‪ ،‬حفاظ نصب کنند‪،‬‬ ‫س��قف بزنند‪ ،‬تونل ایجاد کنند؛ نه انکه ش��صت‪ ،‬هفتاد س��ال از‬ ‫ایجاد یک جاده کوهس��تانی بگ��ذرد و همچنان تابلو راهنمایی و‬ ‫رانندگی سرافراز باقی مانده باشد که در پشت این گردنه‪ ،‬احتمال‬ ‫س��قوط س��نگ و صخره و برف و بهمن وج��ود دارد‪ .‬خب چکار‬ ‫کنیم؟‬ ‫گاه��ی فکر می کنم همین جاده چالوس و هراز خودمان را اگر‬ ‫در این ‪ ۴۰‬س��الی که گذش��ت‪ ،‬روزی ‪ ۱۰‬متر درست می کردند‪،‬‬ ‫امروز کار تعمیرات ان به پایان رسیده بود و حداقل ‪ ۱۵۰‬کیلومتر‬ ‫جاده عریض و چندبانده داشتیم‪ .‬این جاده های کوهستانی را باید‬ ‫فقط ب��ا بولدوزر و دینامیت کمی عریض تر کرد‪ .‬این س��اده ترین‬ ‫ش��کلی است که مردم از وزارت راه انتظار دارند‪ .‬همین امروز هم‬ ‫دیر نیس��ت‪ ،‬می توان در یک طرح جهادی و در راس��تای اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی با بس��یج بول��دوزر و کامیون و دینامی��ت و عقل چند‬ ‫مهندس جوان‪ ،‬از تلف ش��دن میلیون ها ساعت وقت مردم و هدر‬ ‫رفتن میلیون ه��ا لیتر بنزین در ترافیک ای��ن جاده ها جلوگیری‬ ‫ک��رد‪ .‬هراز و چال��وس با حداق��ل امکانات در ‪ ۷۰‬س��ال پیش و‬ ‫برای تعداد محدودی اتومبیل س��اخته ش��د و باعث ش��رمندگی‬ ‫ده ها دولتی اس��ت که در این سال ها امده و رفته اند و هنوز یک‬ ‫تونل یا جاده جدید نس��اخته اند‪ .‬داستان بزرگراه شمال یا همین‬ ‫ادامه بزرگراه همت یا عریض کردن چند کیلومتر اتوبان کرج که‬ ‫هرکدام اینه عبرت اس��ت؛ طرح های بهتر و س��اخت بزرگراه هم‬ ‫پیشکش وزارت راه بماند‪.‬‬ ‫ای��ن وزارت راه که سال هاس��ت در کار خودش هم مانده‪ ،‬حاال‬ ‫شهرس��ازی هم در کنارش قرار گرفته و به طور حتم می خواست‬ ‫در دولت معجزه‪ ،‬معجزه ای بکند؛ هرچند از زمان ادغام هم چند‬ ‫دولت امد و رفت و نتیجه ای هنوز دیده نش��ده اس��ت‪ .‬داس��تان‬ ‫شهرس��ازی و مسکن مهر و موارد دیگر هم که خودش یک رمان‬ ‫است و صدها مقاله می طلبد‪.‬‬ ‫بع��د از جن��گ جهان��ی دوم‪ ،‬المان برای ‪ ۲‬س��ال همه بودجه‬ ‫مملک��ت را ب��ه وزارت راه س��پرد‪ .‬تنها پول و خزان��ه دولت نبود‬ ‫که به این وزارتخانه س��پرده ش��د بلکه مثل انقالب فرهنگی ما‪،‬‬ ‫بس��یاری از پروژه ها و حتی گویا مدارس و دانش��گاه ها تعطیل و‬ ‫کارکنان مازاد بیش��تر وزارتخانه ها به وزارت راه مامور شدند تا در‬ ‫یک اقدام انقالبی همه جاده های المان بازسازی و نوسازی شوند‪.‬‬ ‫جاده سازی مهم ترین دستور کار دولت المان شد؛ با این اعتقاد که‬ ‫جاده ها رگ های بدن کشور هستند‪ ،‬جاده های اصلی شریان های‬ ‫حیات��ی جامع��ه به ش��مار می روند‪ ،‬س��رخرگ ها و س��یاهرگ ها‬ ‫بزرگراه های جریان س��از اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خواهند‬ ‫بود‪ .‬شهرهای بزرگ باید با اتوبان و قطار به هم وصل شوند‪ ،‬همه‬ ‫نقاط بدن کش��ور به جریان خون نیاز دارن��د‪ .‬جاده های کوچک‬ ‫و بزرگ براس��اس نیاز مویرگی به حیات اقتصادی کش��ور کمک‬ ‫می کنند‪ .‬ش��بکه جاده ای یعنی پویایی اقتصاد‪ ،‬یعنی صرفه جویی‬ ‫در س��وخت و بنزی��ن و گازوئیل‪ ،‬یعنی امدن توریس��ت و رونق‬ ‫گردشگری‪ ،‬یعنی ارتباطات اسان برای مردم‪ ،‬یعنی جلوگیری از‬ ‫سیل مهاجرت به شهرهای بزرگ‪ ،‬یعنی حفظ محیط زیست یک‬ ‫کش��ور‪ ،‬یعنی کشته نش��دن مردم در جاده ها‪ ،‬یعنی جلوگیری از‬ ‫تصادفات و هدررفت جان و مال ش��هروندان‪ ،‬یعنی سرازیر شدن‬ ‫ثروت به جیب مردم‪ ،‬یعنی صدها امتیاز دیگر‪.‬‬ ‫جاده س��ازی مهم تری��ن وظیفه دولت هاس��ت که در کش��ور ما‬ ‫‪ ۴۰‬س��ال از ان غفلت شده اس��ت‪ .‬اعالم و افتتاح هرازگاهی یک‬ ‫بزرگراه‪ ،‬نش��انه کار و تالش و خدمت کردن نیست‪ .‬این سرزمین‬ ‫بی��ش از این حرف ها ثروت و دانش داش��ته اس��ت‪ .‬مش��کل ما‬ ‫همیش��ه مدیریتی اس��ت‪ .‬امیدوارم در دولت تدبیر و امید‪ ،‬جناب‬ ‫رئیس جمهوری ارجمند فکری کنند‪ .‬این یک سال هم می گذرد؛‬ ‫اقای روحانی‪ ،‬بگذارید تحول در جاده های کش��ور را به نام ش��ما‬ ‫ثبت کنند‪.‬‬ ‫براس��اس امار ناجا س��االنه حدود ‪ ۲۴‬هزار نف��ر در جاده های‬ ‫کش��ور می میرند؛ میلیون ها لیتر بنزین‪ ،‬این سرمایه ملی که دود‬ ‫می ش��ود‪ ،‬وقتی که می گویند طال اس��ت‪ ،‬هدر می رود؛ مردم در‬ ‫ترافیک ها بیمار و عصبی می شوند؛ اقتصاد کند است؛ محصوالت‬ ‫به موقع جابه جا نمی ش��وند؛ کش��اورزی ضرر می کند و ده ها نکته‬ ‫مهم دیگر که خود بهتر می دانید‪ .‬من هیچ مس��ئولی را در وزارت‬ ‫راه از نزدی��ک نمی شناس��م‪ ،‬ام��ا همی��ن چند وق��ت پیش وزیر‬ ‫محترم پیش��ین راه از مش��کالت و کمبودهای شبکه ریلی بنادر‬ ‫گفت��ه و صدای اعتراضش برخاس��ته بود‪ .‬ظاه��را ً یکی هم نبوده‬ ‫که به ایش��ان به عنوان باالترین مس��ئول و متولی ش��بکه ریلی و‬ ‫جاده ای بگوید ش��ما به چه کس��ی اعت��راض می کنید‪ ،‬اص ً‬ ‫ال مگر‬ ‫دولتم��ردان خودش��ان حق اعتراض دارند؟ همه چیز که دس��ت‬ ‫شماس��ت؛ تعیین معاون��ان و مدیران و تخصی��ص بودجه و‪ ...‬که‬ ‫برعهده ش��ما عالیجنابان است‪ .‬برای چه اعتراض می کنید‪ .‬کمی‬ ‫فک��ر کنید‪ ،‬کمی کار کنید‪ .‬حمل ونقل ایمن‪ ،‬ش��اه کلید توس��عه‬ ‫است‪ .‬همین و بس‪.‬‬ ‫هر ماه تعطیلی کسب وکارها‪ ۲ ،‬درصد کاهش ‪GDP‬‬ ‫پیش��رفته و اقتصاده��ای ب��زرگ نوظهور ‪۱۵‬‬ ‫درص��د یا بیش��تر و در اقتصادهای متوس��ط‬ ‫تا ‪ ۲۵‬درصد اس��ت‪ ،‬بر ضرورت اقدام س��ریع‬ ‫دولت ها به منظور حفظ جان مردم و همچنین‬ ‫احیای بخش خصوصی تاکید شده است‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬س��ازمان توس��عه و همکاری های‬ ‫اقتص��ادی به منظ��ور تامین مناب��ع الزم برای‬ ‫انج��ام فوریت ه��ای بهداش��ت عموم��ی در‬ ‫راستای مقابله با ش��وک های اقتصادی ناشی‬ ‫از ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬توصیه های اقتصادی‬ ‫را به دولت کشورهای مختلف ارائه داده که ‪۴‬‬ ‫مورد زیر را ش��امل می شود‪ :‬پیشنهاد اول این‬ ‫قفل شدگی تاریخی‬ ‫رژیم پهلوی و در ش��رایط جنگی از دولت شهید‬ ‫رجای��ی تا پایان دفاع مق��دس‪ ،‬هنگام جنگ در‬ ‫حال بازپرداخت اقس��اط بدهی ه��ای بازمانده از‬ ‫رژیم س��ابق بود یم؛ بنابرای��ن باید دقت کنیم که‬ ‫برنامه ای درخور نام ایران داش��ته باش��یم و تنها‬ ‫پ��س از تهیه یک برنامه علمی دقیق و قابل دفاع‬ ‫به دنبال وام گیری خارجی برویم‪.‬‬ ‫تا انجا که به ایران مربوط می شود‪ ،‬باید به این نکته توجه‬ ‫داشته باش��یم که در شرایطی این کار را انجام می دهیم که‬ ‫در ‪ 2‬س��ال گذشته یعنی ش��رایطی که هنوز کرونا نیامده و‬ ‫در بخش��ی از ان حتی تحریم ها نیز برنگشته بود‪ ،‬ما از نظر‬ ‫اقتصادی به ویژه از نظر مالی در یک ش��رایط بس��یار بد قرار‬ ‫داش��تیم و به طبع تحری��م و کرونا چالش های م��ا را از این‬ ‫زاویه قابل اعتناتر می کند و این مس��ئله‪ ،‬هم قدرت چانه زنی‬ ‫م��ا را در وام گیری تحت تاثیر قرار می دهد و هم سرنوش��ت‬ ‫اینده کش��ور تحت تاثیر این اس��ت که وام های اتخاذ شده‪،‬‬ ‫قرار اس��ت صرف چه اموری ش��ود‪ .‬انچ��ه در دنیا و در این‬ ‫زمینه مطرح می ش��ود این اس��ت که هر کشوری که بدون‬ ‫برنامه اقدام به وام گیری خارجی کرده باشد خود‬ ‫ان وام یک ابزار برای گس��ترش و تعمیق فساد‪،‬‬ ‫گس��ترش و تعمیق ناکارامدی ها و عقب افتادگی‬ ‫کشور و نابرابری های ناموجه فزاینده بوده است؛‬ ‫بنابراین باوجود اینکه رقم درخواستی از صندوق‬ ‫بین المللی پول در مقایسه با انچه که از ‪ ۱۳۸۰‬تا‬ ‫امروز در زمینه تخصیص منابع ارزی‪ ،‬پشت سر ما‬ ‫است بسیار ناچیز به نظر می رسد‪ ،‬از انجایی که این احتمال‬ ‫وجود دارد که در ش��رایط فترت یا غفلت مجلس‪ ،‬وام گیری‬ ‫از صن��دوق بین الملل��ی پول ب��ا این خطر همراه باش��د که‬ ‫وام گیری از کش��ورها را هم به طور غیرشفاف باوجود تصریح‬ ‫قانون اساسی بدون تصویب مجلس مباح کند‪ ،‬باید درنهایت‬ ‫خض��وع و ادب از مس��ئوالن کلیدی کش��ور بخواهیم که به‬ ‫این مسئله به عنوان یک مسئله بسیار خطیر و سرنوشت ساز‬ ‫نگاه کنند‪ .‬اثار بس��یار ارزش��مندی از دانشمندان بزرگ در‬ ‫این زمینه به زبان فارس��ی وج��ود دارد که به صراحت اظهار‬ ‫می کنند وقتی برنامه پیش گیرنده از فس��اد وجود نداش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬وام گیری خارجی در معرض این خطر قرار دارد که به‬ ‫توسعه در ایران از کدام مسیر می گذرد؟‬ ‫مهران صولتی‪ -‬جامعه ش�ناس‪ :‬در ایام‬ ‫خانه نش��ینی اجباری فرصتی فراهم ش��د تا‬ ‫مطالعه اثر درخشان فرانسیس فوکویاما یعنی‬ ‫«نظم و زوال سیاس��ی» که با ترجمه رحمن‬ ‫قهرمانپور در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬ازسوی انتشارات‬ ‫روزنه به زیور طبع اراسته شده را اغاز کنم‪.‬‬ ‫ل��ب کالم نویس��نده کتاب این اس��ت که‬ ‫توس��عه در نهای��ت محص��ول تصمیم ه��ای‬ ‫سیاس��ی در مقاطع حساس تاریخی است‪ .‬او‬ ‫به بیان روایتی تاریخی از مسیر توسعه یافتگی‬ ‫در کش��ورهایی مانند امریکا‪ ،‬بریتانیا‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫ژاپن‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬یونان و‪ ...‬می پردازد و بر اهمیت‬ ‫یک نظام اداری مس��تقل و شایسته ساالر در‬ ‫توس��عه این کش��ورها تاکید می کند‪ .‬به باور‬ ‫فوکویاما توسعه هر کش��ور نیازمند توجه به‬ ‫ابعاد پنج گانه توس��عه یعنی دولت‪ ،‬حاکمیت‬ ‫قانون‪ ،‬دموکراس��ی‪ ،‬رش��د اقتصادی‪ ،‬بسیج‬ ‫اجتماع��ی و مهم تر از ان توضیح روابط میان‬ ‫این پنج جنبه است‪.‬‬ ‫جمال رزاقی‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی شیراز‪:‬‬ ‫وی��روس کرونا همچن��ان در جه��ان می تازد و‬ ‫متاس��فانه تلف��ات انس��انی بر ج��ای می گذارد‪.‬‬ ‫این وی��روس به اقتصاده��ای قدرتمند دنیا هم‬ ‫رحم نکرده و بحران ه��ای اقتصادی و اجتماعی‬ ‫بسیاری در پی داشته است‪ .‬کاهش فعالیت های‬ ‫اقتصادی و تعطیلی بیش��تر کس��ب وکارها‪ ،‬نرخ‬ ‫بیکاری را افزایش داده و عالوه بر افزایش بالقوه‬ ‫فقر و جرم‪ ،‬رکود شدیدی را بر بازارهای جهانی‬ ‫حاکم کرده است‪ .‬بحران مالی دولت ها و شکاف‬ ‫بودجه نیز از نتایج شیوع کرونا است‪ .‬تاثیر منفی‬ ‫این بیماری بر زنجی��ره تامین و تجارت جهانی‬ ‫نیز قابل توجه بوده‪ ،‬به طوری که سازمان تجارت‬ ‫جهانی کاهش ‪ ۱۳‬تا ‪ ۳۲‬درصدی حجم تجارت‬ ‫جهان��ی را ب��رای س��ال ‪ ۲۰۲۰‬پیش بینی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬افزایش بی��کاری و ناتوان��ی در پرداخت‬ ‫بدهی ها‪ ،‬موسس��ات مال��ی را دچار بحران کرده‬ ‫است‪ .‬برخی پیش بینی ها از وخیم تر بودن رکود‬ ‫ناش��ی از کرونا نس��بت به رکود بزرگ ‪ ۱۹۳۰‬و‬ ‫از نگاه وی مس��یر توس��عه‬ ‫در الم��ان از دولت س��ازی در‬ ‫دوران بیس��مارک اغاز شد‪ ،‬با‬ ‫حاکمیت قان��ون ادامه یافت‬ ‫و س��پس با گذار از ایس��تگاه‬ ‫رشد اقتصادی موجبات ظهور‬ ‫و بس��یج نیروه��ای مختل��ف‬ ‫اجتماع��ی را فراه��م اورده و درنهای��ت ب��ه‬ ‫پاس��خگو شدن دولت انجامید (دولت در این‬ ‫معنا عبارت از همان حکومت است)‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر توس��عه در امریکا به دلیل‬ ‫قدرتمن��د بودن یک س��نت لیب��رال مدافع‬ ‫حقوق ش��هروندان از مقوله حاکمیت قانون‬ ‫اغاز ش��د‪ ،‬سپس با رش��د اقتصادی به بسیج‬ ‫نیروه��ای اجتماعی انجامی��د و در نهایت به‬ ‫یک دولت مدرن و پاسخگو ختم شد‪.‬‬ ‫ام��ا ای��ن همه را ب��رای این گفتی��م تا به‬ ‫پرس��ش اصلی یادداش��ت ب��ا بهره گیری از‬ ‫رویکرد فوکویاما پاسخ بگوییم‪ .‬اینکه توسعه‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۰۸‬حکایت دارد‪ .‬بس��یاری از دولت ها‬ ‫در راستای کمک به کسب وکارهای اسیب دیده‬ ‫بسته های حمایتی مختلفی ارائه کرده اند‪ .‬تزریق‬ ‫نقدینگی ‪ ۲۳۰۰‬میلیارد دالری امریکا به بازارها‪،‬‬ ‫بس��ته حمایتی ‪ ۵۰۰‬میلیارد یورویی کشورهای‬ ‫عضو اتحادیه اروپا و تس��هیالت پرداخت بدهی‬ ‫صن��دوق بین الملل��ی پ��ول ب��رای کش��ورهای‬ ‫عض��و از جمله ای��ن اقدامات اس��ت‪ .‬در اخرین‬ ‫روزهای س��ال گذش��ته دالر با رس��یدن به ‪۱۶‬‬ ‫ه��زار تومان به باالترین نرخ خود در ‪ ۱.۵‬س��ال‬ ‫گذش��ته رسید‪ .‬نرخ س��که نیز در پایان سال به‬ ‫‪ ۶‬میلی��ون و ‪ ۲۰‬هزار تومان رس��ید و در طول‬ ‫تعطیالت ن��وروز با تاثیرپذی��ری از بازار جهانی‬ ‫طال ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان ش��د‪ .‬هرچند‬ ‫نرخ دالر در س��ال جدید نی��ز افزایش یافته و از‬ ‫م��رز ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان گذش��ته اما در دو‬ ‫هفته اخیر روندی نس��بتا کاهشی داشته و افت‬ ‫‪ ۲.۲‬درصدی را به ثبت رس��انده اس��ت‪ .‬افزایش‬ ‫نرخ ارز در سال جدید باتوجه با کاهش تقاضای‬ ‫س��ازمان ان اس��ت که دولت ها باید به منظور‬ ‫پاس��خگویی به چالش های بهداشت و درمان‪،‬‬ ‫همکاری های بین المللی خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫همچنین بای��د اطمینان حاصل ش��ود که‬ ‫واکس��ن ها و داروهای مقابله ب��ا این بیماری‪،‬‬ ‫پ��س از تهی��ه و تولید‪ ،‬در س��ریع ترین زمان‬ ‫ممکن به دس��ت افراد خواهد رس��ید‪ .‬در این‬ ‫راستا‪ ،‬نهادهای تنظیم گر باید نسبت به حذف‬ ‫موان��ع تنظیم��ی در رمینه واکس��ن و درمان‬ ‫کرونا اقدام کنند‪ .‬س��ومین پیشنهاد ان است‬ ‫که دولت ها سیاست های مشترک را جانشین‬ ‫روش ه��ای ناهماهنگ کنند‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫ایران از کدام مسیر می گذرد؟‬ ‫به نظر من به دلیل برخی مشکالت‬ ‫حاکمی��ت قان��ون و س��ابقه ان��دک‬ ‫دولت مندی در ایران‪ ،‬فرایند توس��عه‬ ‫در ایران باید از نقطه رش��د اقتصادی‬ ‫شروع شود؛ رشد پایداری که می تواند‬ ‫پ��س از چند س��ال به ش��کل گیری‬ ‫و بس��یج مجموعه ای از نیروه��ای اجتماعی‬ ‫بینجامد‪ .‬پ��س از ان این نیروهای اجتماعی‬ ‫می توانند به پش��توانه محکمی برای مطالبه‬ ‫حاکمی��ت قان��ون در کلیت نظام سیاس��ی‬ ‫تبدیل شوند و در نهایت پاسخگویی حکومت‬ ‫را رقم بزنند‪.‬‬ ‫البته روش��ن اس��ت که خواس��ت رش��د‬ ‫اقتص��ادی پایدار ب��ه الزاماتی نی��از دارد که‬ ‫رابطه س��ازنده با دنیا‪ ،‬وداع با استثناگرایی و‬ ‫پذی��رش نظم اقتصادی جه��ان از جمله انها‬ ‫است‪ .‬پرواضح است که ما اکنون با تحقق این‬ ‫مقدمات فرسنگ ها فاصله داریم‪.‬‬ ‫اقتصاد دنیادرسراشیبی‬ ‫نام کش��ور‪ ،‬منابعی را وارد می کند‪ ،‬اما در یک فاصله زمانی‬ ‫ان��دک این منابع به کام افراد خصوصی و حقیقی از کش��ور‬ ‫خارج می ش��ود؛ بنابرای��ن همین اندازه کم وام درخواس��ت‬ ‫ش��ده اگر بهانه ای ش��ود ب��رای افزایش دقت و حساس��یت‬ ‫ما ت��ا زمانی که برنامه مش��خص و ش��فاف درب��اره چگونه‬ ‫هزینه کردن ان نداش��ته باش��یم این کار بسیار خطرناک و‬ ‫فاجعه ساز است؛ بنابراین ش��فافیت و ارائه برنامه برای ملت‬ ‫درباره نحوه کاربس��ت منابع وام گیری شده یک مطالبه ملی‬ ‫است‪ .‬متاسفانه یک عادت نادرست نظام تصمیم گیری ما را‬ ‫دچار قفل ش��دگی تاریخی کرده و وقتی دچار کمبود منابع‬ ‫مالی می ش��ویم‪ ،‬به ج��ای اصالح رویه و بازنگ��ری بنیادی با‬ ‫وام گی��ری خارجی همان کاری را می کنی��م که با دالرهای‬ ‫نفتی می کردیم‪ .‬اگر این عادت نادرس��ت کنار گذاشته شود‪،‬‬ ‫تردیدی ندارم که تمام کارشناسان میهن دوست و عدالتخواه‬ ‫کش��ور در خدمت دولت خواهند بود ت��ا برنامه های اصولی‬ ‫برای اس��تفاده کارامد از منابع را یاداور ش��وند و چشم انداز‬ ‫قابل دفاع و ثمربخشی برای اینده اقتصاد ایران طراحی شود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایلنا‬ ‫ادرس غلط ندهیم‬ ‫حسین سالح ورزی‪ ،‬عضو هیات‬ ‫رئیس�ه کانون عال�ی کارفرمایی‪:‬‬ ‫براس��اس مصوبه ش��ورای عالی کار‪،‬‬ ‫امسال افزایش حداقل دستمزد نسبت‬ ‫به سال ‪ ۹۸‬معادل ‪ ۲۱‬درصد بوده اما‬ ‫در واقع با لحاظ کردن س��ایر ایتم ها‪،‬‬ ‫هزینه های پرس��نلی و دس��تمزد که‬ ‫توس��ط کارفرمایان پرداخت می ش��ود‪ ،‬در عمل‬ ‫بی��ش از ‪ ۴۰‬درص��د افزای��ش می یاب��د‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که چنین هزینه هایی خارج از توان‬ ‫فعلی کس��ب وکارها و بنگاه های زیر فشار است‪.‬‬ ‫افزایش دس��تمزدها در ای��ن حد و بی توجهی به‬ ‫این خطرات و تهدیدها ممکن اس��ت باعث بروز‬ ‫بیکاری گسترده تر و از دست رفتن مشاغل فعلی‬ ‫هم بشود‪.‬‬ ‫در این بین برخی جریانات سیاسی هستند که‬ ‫به اسم دفاع از منافع کارگران و بیشتر به منظور‬ ‫س��هم خواهی‪ ،‬در حال تیشه زدن به ریشه نظام‬ ‫کار و تولید در کش��ورند‪ .‬به عالوه اینکه از منظر‬ ‫ارز معامالتی و مس��افرتی‪ ،‬به علت‬ ‫هیجان��ات ناش��ی از گس��ترش‬ ‫وی��روس کرون��ا و نااطمینان��ی از‬ ‫اینده و شرایط بازارها است‪ .‬البته‬ ‫احتم��ال می رود باتوجه به کاهش‬ ‫تقاضای ارز و امکان کاهش حواله‬ ‫درهم‪ ،‬نرخ دالر کاهش��ی شود‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر ممکن اس��ت به دلی��ل نااطمینانی‬ ‫گس��ترده‪ ،‬افزایش تقاضای احتیاطی نرخ دالر را‬ ‫افزایش دهد‪ .‬همچنین کاهش نرخ جهانی نفت‬ ‫و ص��ادرات ایران‪ ،‬عرضه ارز را با مش��کل مواجه‬ ‫کرده و زمینه س��از افزایش نرخ ارز خواهد ش��د‪.‬‬ ‫نرخ سکه نیز در سال جدید به ‪ ۶‬میلیون و ‪۵۷۰‬‬ ‫هزار تومان رس��ید و با اندکی نوس��ان رشد ‪۱.۶‬‬ ‫درص��دی را در دو هفت��ه گذش��ته تجربه کرده‬ ‫است‪ .‬باوجود افزایش نرخ جهانی طال‪ ،‬نرخ سکه‬ ‫در کشور به تبعیت از دالر اندکی کاهش داشته؛‬ ‫هرچن��د کاهش نرخ ط�لا در دو روز منتهی به‬ ‫هفته گذشته بر روند قیمتی سکه نیز تاثیرگذار‬ ‫تامی��ن مالی س��پرهای محافظتی فوری برای‬ ‫مقابله ب��ا اثرات منفی این ویروس و تس��ریع‬ ‫احی��ای اقتصادی ازس��وی دولت ه��ا ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬این اقدامات محافظتی باید بخش های‬ ‫«بهداش��ت و درمان»‪« ،‬م��ردم» و «بنگاه ها»‬ ‫را ش��امل ش��ود‪ .‬در ای��ن میان باوج��ود انکه‬ ‫بانک های مرکزی تاکنون اقدامات جسورانه ای‬ ‫ب��رای حمایت از اقتصاد انجام داده اند‪ ،‬نظارت‬ ‫و تنظیم گری ه��ای مالی حوزه دیگری اس��ت‬ ‫ک��ه هماهنگی در ان می توان��د نتایج بهتری‬ ‫را رق��م زن��د‪ .‬پیامده��ای اقتصادی ناش��ی از‬ ‫بحران کووی��د ‪ ،19‬بازارهای مالی‪ ،‬ترازنامه ها‬ ‫و درامدهای بانک ها را تحت ش��عاع قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬اتخاذ یک رویکرد هماهنگ در زمینه‬ ‫پایش‪ ،‬شناس��ایی اس��یب ها و انجام اقدامات‬ ‫تنظیمی نتایج بس��یار مثبت��ی را در قیاس با‬ ‫برخورده��ای منقط��ع و متناقض ب��ه همراه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬هر کاری باید انجام ش��ود تا‬ ‫اعتماد ب��ه عرصه جهانی بازگ��ردد‪ .‬در حالی‬ ‫که نکته اصلی‪ ،‬کنترل ش��یوع ویروس است‪،‬‬ ‫این تالش ها کم��ک می کند عواملی که حتی‬ ‫پیش از شیوع این ویروس اعتماد را از صحنه‬ ‫جهانی س��لب کرده بود از میان برداشته شود‬ ‫که از جمله ان‪ ،‬حذف محدودیت های تجاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫بوده است‪ .‬شاخص کل بورس در اوایل‬ ‫س��ال جدید رشد ‪ ۶.۸‬درصدی داشته‪،‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که بازار س��هام‬ ‫کش��ورهای قدرتمند اقتصادی به دلیل‬ ‫همه گی��ری کرون��ا وضعیت مناس��بی‬ ‫نداشته اند‪ .‬در حالی شاخص سهام در ‪2‬‬ ‫هفته گذشته رشد ‪ ۱۳.۸‬درصدی را به‬ ‫ثبت رسانده که بسیاری از کارشناسان معتقدند‬ ‫این رشد باوجود تعطیلی بنگاه ها و هجوم تقاضا‬ ‫به بازار س��رمایه و کم عمق بودن این بازار‪ ،‬ناشی‬ ‫از حب��اب قیمتی در بازار اس��ت‪ .‬عرض��ه اولیه‬ ‫شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و حمایت‬ ‫دولت از بازار سهام و همچنین ورود نقدینگی از‬ ‫بازارهای موازی به بورس‪ ،‬روند افزایشی شاخص‬ ‫س��هام را در روزه��ای این��ده به دنب��ال خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬به دنبال کاهش تقاض��ای جهانی نفت‪،‬‬ ‫نرخ انواع نفت افت ش��دیدی را نشان داده است‪.‬‬ ‫حتی توافق کاهش روزانه ‪ ۱۰‬میلیون بش��که ای‬ ‫تولید نفت نیز نتوانست رشد نرخ نفت را به ثبت‬ ‫کارفرمای��ان‪ ،‬کارگران مهم ترین رکن‬ ‫تولید و س��تون اصلی فعالیت بنگاه ها‬ ‫ب��وده و هس��تند‪ ،‬اما دول��ت نیز باید‬ ‫به دنب��ال پی��دا ک��ردن راه حل هایی‬ ‫برای تقویت و تامین معیش��ت جامعه‬ ‫کارگری باشد‪ .‬در این شرایط هرگونه‬ ‫بهره برداری سیاس��ی و پوپولیستی از‬ ‫موضوع دستمزد به اس��م دفاع از کارگر و دادن‬ ‫ادرس غلط و توجه نکردن به ش��رایط موجود و‬ ‫واقعیت های اقتصادی جامعه‪ ،‬نه تنها در راستای‬ ‫تقویت اش��تغال نیس��ت‪ ،‬بلکه روز ب��ه روز باعث‬ ‫کاه��ش فرصت های ش��غلی در جامع��ه خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در نهای��ت لح��اظ و توجه نکردن به ش��رایط‬ ‫حاک��م ب��ر اقتص��اد کالن کش��ور و فش��ارها و‬ ‫محدودیت ه��ای بنگاه ه��ا و کس��ب وکارها باعث‬ ‫از دس��ت رفتن بیش از پی��ش منافع کارگران و‬ ‫افزایش مش��اغل و اقتصاد غیررسمی خواهد بود‬ ‫که درنهایت به زیان کارگران است‪.‬‬ ‫رساند‪ .‬اژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده‬ ‫تقاضا برای نفت در ماه اوریل ‪ ۳۰‬درصد نسبت‬ ‫به قبل از ش��یوع کرونا و ب��ه میزان ‪ ۲۹‬میلیون‬ ‫بش��که کاهش یابد که پایین تری��ن رقم در ‪۲۵‬‬ ‫سال گذشته است‪ .‬کاهش ‪ ۳۰‬درصدی تقاضای‬ ‫نفت در ماه اوریل به دلیل ش��یوع ویروس کرونا‬ ‫به ق��دری بازار نفت را تحت تاثی��ر قرار داده که‬ ‫تنها در بلندمدت و پس از فروکش کردن بحران‬ ‫کرونا می توان اثر کاهش تولید نفت را مش��اهده‬ ‫کرد‪ .‬کاه��ش تقاضای نفت و ادامه رکود جهانی‬ ‫باعث افزایش نرخ جهانی ط�لا به عنوان دارایی‬ ‫امن ش��ده است‪ .‬پیش بینی می ش��ود باتوجه به‬ ‫کاه��ش نرخ های بهره دنیا و ادامه رکود ناش��ی‬ ‫از همه گی��ری کرونا همچنان بر نرخ جهانی طال‬ ‫افزوده ش��ود‪ .‬نرخ بیت کوین نیز کاهش یافته و‬ ‫رک��ود بازارهای مالی این تفکر را ایجاد کرده که‬ ‫ارزه��ای دیجیتالی نمی توانن��د به عنوان دارایی‬ ‫امن به کار برده شوند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬خبرانالین‬ ‫ شنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 6‬اردیبهشت‪1399‬‬ ‫اول رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 25‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1506‬‬ ‫پیاپی ‪2824‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫فاطم�ه امیراحمدی‪ :‬به طورقطع بخشی زیادی‬ ‫از ایمن��ی خ��ودرو به قطعات اس��تاندارد و باکیفیت‬ ‫ان برمی گردد؛ البته بخش��ی هم ب��ه کیفیت مونتاژ‬ ‫قطعات روی خودرو مربوط می ش��ود‪ .‬از دی س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬رعای��ت اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه در‬ ‫تولی��د خ��ودرو الزامی ش��د ام��ا به دلی��ل تحریم و‬ ‫بعضی مش��کالت واردات قرار ش��د اعمال ‪ ۳‬مورد از‬ ‫‪ ۸۵‬اس��تاندارد برای مدتی به تاخی��ر افتد و در حال‬ ‫حاضر نیز خبرها حاکی از ان است که تا اطالع ثانوی‬ ‫ای��ن مصوبه به تعلیق افتاده اس��ت‪ .‬کیفیت و رعایت‬ ‫اس��تانداردها در تولی��د خودرو در حفظ س�لامت‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬کاهش الودگی هوا‪ ،‬ایمنی صاحب‬ ‫خودرو و سرنشینان و در نهایت سالمت جامعه تاثیر‬ ‫بس��یاری دارد؛ به ویژه در حوزه خودروهای سنگین‬ ‫این امر ضروری تر است‪.‬‬ ‫‹ ‹مثلث ایمنی‬ ‫چند درص��د اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه‬ ‫مربوط به قطعات خودرو می شود؟ ارش محبی نژاد‪،‬‬ ‫دبی��ر انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کش��ور در این ب��اره به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫بخش��ی از ایمن��ی در هن��گام رانندگ��ی مربوط به‬ ‫زیرس��اخت های مل��ی و کش��وری اس��ت؛ مانن��د‬ ‫اس��تاندارد جاده ه��ا‪ ،‬س��وخت‪ ،‬فرهنگ س��ازی در‬ ‫جامعه در راستای حفظ محیط زیست؛ به طور مثال‬ ‫رس��انه ها می توانند در زمینه فرهنگ س��ازی برای‬ ‫تعوی��ض فیلتره��ا در زمان مقرر ازس��وی صاحبان‬ ‫خودرو کم��ک کنند‪ .‬او افزود‪ :‬انچ��ه تحقق این امر‬ ‫را ب��ا چالش روبه رو کرده‪ ،‬هزینه ب��ر بودن تعویض و‬ ‫حتی تعمیر قطعات اس��ت زی��را تا حد زیادی قدرت‬ ‫خرید مردم کاهش یافته است؛ بنابراین ضرورت دارد‬ ‫موضوع را از دو منظر پیگیری کرد؛ نخس��ت رعایت‬ ‫اس��تانداردها در س��اخت و تولید قطع��ات و خودرو‬ ‫که همان اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه اس��ت‬ ‫و دیگ��ری مربوط به فرهنگ س��ازی ملی در جامعه‬ ‫می ش��ود؛ البته تامین زیرس��اخت ها مانند جاده ها‪،‬‬ ‫سوخت مورد نیاز و ده ها عامل دیگر هم هست که در‬ ‫حیطه مسئولیت دولت است‪.‬دبیر انجمن تخصصی‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫حسن کریمی سنجری‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور گفت‪:‬‬ ‫انچه وظیفه فعاالن حوزه صنعت خودرو است تغییر‬ ‫خطوط تولید یا س��اخت قطعات با فناوری روز است‪.‬‬ ‫در بخش قطعه س��ازی بخش��ی از فناوری مورد نیاز‬ ‫تولید در کشور موجود است و بخشی باید با مشارکت‬ ‫وارد ش��ود؛ همچنین قطعه س��ازان برای رس��یدن‬ ‫به اس��تانداردهای روز جهانی نیاز دارند بخش��ی از‬ ‫تجهیزات و زیرس��اخت های واحدهای صنعتی خود‬ ‫را نوس��ازی و بهسازی کنند که در ش��رایط فعلی با‬ ‫کمبود نقدینگی که قطعه س��ازان با ان دست وپنجه‬ ‫نرم می کنند ش��دنی نیس��ت‪.‬محبی نژاد اظهار کرد‪:‬‬ ‫برای رس��یدن به این اهداف و تامین ایمنی و کیفیت‬ ‫مورد نیاز باید اولویت بندی انجام ش��ود‪ .‬اینکه کدام‬ ‫یک از این استانداردها اهمیت بیشتری دارد و کدام‬ ‫کمتر و براساس اصل پارتو (‪)Pareto principle‬‬ ‫و قان��ون ‪۲۰ ،۲۰-۸۰‬درصدی که ‪۸۰‬درصد اهمیت‬ ‫دارد در اولویت داخلی سازی گذاشته شود تا بتوانیم‬ ‫با رعایت حداکثر اس��تانداردها ایمنی بیشتری را در‬ ‫خودروها تامین کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ایمنی در سایه قطعات و سوخت‬ ‫در ادامه حس��ن کریمی س��نجری‪ ،‬یک��ی دیگر از‬ ‫کارشناس��ان صنعت خودرو درباره وضعیت سالمت‬ ‫خودروها به ویژه خودروهای سنگین و نیمه سنگین‬ ‫داخل��ی ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬بخش��ی از خودروهای‬ ‫س��اخت داخل به ش��کل ‪ CKD‬وارد می ش��ود که‬ ‫در ش��رایط تحری��م خودروهای چین��ی و در زمان‬ ‫غیرتحریمی اروپایی اس��ت‪ .‬این خودروها براساس‬ ‫استانداردهای تدوین شده در سازمان ملی استاندارد‬ ‫کش��ور وارد می ش��وند که دارای اس��تاندارد یورو ‪ ۵‬‬ ‫ای ای دی یا ی��ورو‪ ۴‬وی پی اف یا یورو ‪ ۶‬هس��تند‪.‬او‬ ‫علیرضا نیک ایین‬ ‫افزود‪ :‬خودروهای داخلی هم با همین اس��تانداردها‬ ‫در حال ساخت هستند که باتوجه به شرایط تحریم‪،‬‬ ‫سازمان ملی اس��تاندارد درباره الزام استانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه انعطاف نشان داد و اجرای انها را به ‪۶‬‬ ‫ماه پس از لغو تحریم ها موکول کرد‪ .‬کریمی سنجری‬ ‫در پاسخ به این پرسش که خودروهای کشور به ویژه‬ ‫در بخش خودروهای سنگین نسبت به استاندارد روز‬ ‫جهان��ی چه وضعیتی قرار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬انچه در اروپا‬ ‫الزامی و اجباری است تولید براساس استانداردهای‬ ‫یورو‪ ۶‬اس��ت‪ .‬در محصوالت دارای اس��تانداردهای‬ ‫ی��ورو‪ ،۶‬جدا از تحری��م و اینکه این ام��کان برای ما‬ ‫فراهم باش��د که محصوالت را با فناوری یورو‪ ۶‬تولید‬ ‫کنیم‪ ،‬مس��ئله سوخت اس��ت‪ .‬الزام ساخت خودرو‬ ‫با اس��تاندارد یورو‪ ۶‬منوط به تامین س��وخت یورو ‪۶‬‬ ‫اس��ت که یا باید تولید ش��ود یا وارد کنیم‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬درحال حاضر در بس��یاری از شهرهای کوچک‬ ‫یا جاده های کش��ور تامین سوخت یورو‪ ۴‬هم ممکن‬ ‫نیس��ت؛ بنابراین الزام اصلی در اعمال اس��تانداردها‬ ‫به وی��ژه در ح��وزه محیط زیس��ت‪ ،‬تامین س��وخت‬ ‫مناس��ب با هم��ان استانداردهاس��ت‪ .‬دولت عنوان‬ ‫می کند س��وخت یورو‪ ۴‬تامین اس��ت اما در واقعیت‬ ‫این گونه نیس��ت‪ .‬موضوع مهم دیگر هم این اس��ت‬ ‫که برای تحقق این اس��تانداردها باید در یک شرایط‬ ‫غیرتحریم��ی فعالیت انجام ش��ود‪ .‬ارتقای فناوری و‬ ‫تولی��د قطعات متناس��ب با الزام��ات جدید و درصد‬ ‫ایمن��ی باال نیاز به مش��ارکت بین المللی دارد‪ .‬چون‬ ‫درحال حاضر کشور در ان شرایط قرار ندارد طبیعی‬ ‫است که نمی توانیم استانداردها را مطابق سطح اروپا‬ ‫در محص��والت خ��ود رعایت کنیم‪.‬او اف��زود‪ :‬برخی‬ ‫ بندهای استاندارد هش��تادوپنج گانه اپشن به شمار‬ ‫می رود؛ مانند رادار که این قطعه محصولی نیس��ت‬ ‫که ما بتوانیم وارد کنیم‪.‬کریمی سنجری درباره تاثیر‬ ‫تحریم روی ایمنی خودروها گفت‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫ت در رشد استانداردها‪،‬‬ ‫دغدغه های قانون گذار و دول ‬ ‫ایمنی خودروهاس��ت‪ .‬به هرحال در کشوری زندگی‬ ‫می کنیم که س��طح ایمنی لجس��تیک ان با س��طح‬ ‫ایمنی حمل ونقل کشورهای توسعه یافته اقتصادی‬ ‫تفاوت دارد‪ .‬اگر بخواهیم کشوری شویم که در همه‬ ‫زمینه ها به ش��کل همگن رشد کنیم الزم است رشد‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی همزمان رخ‬ ‫دهد‪ .‬تحریم برای کشورهای اروپایی و جنوب شرقی‬ ‫اس��یا معنی ندارد‪ .‬باید بپذیری��م ایمنی حمل ونقل‬ ‫کشور در ش��رایط تحریمی نمی تواند به پای ایمنی‬ ‫حمل ونقل کشورهای صنعتی برسد‪ .‬نمی توانیم در‬ ‫حوزه اقتصاد توس��عه نیافته باشیم اما انتظار داشته‬ ‫باش��یم ایمنی خودروها در حد اس��تانداردهای روز‬ ‫جهانی باشد‪ .‬کریمی سنجری در پایان سخنان خود‬ ‫اظهار کرد‪ :‬واقعیت این اس��ت ک��ه اگر موتور خودرو‬ ‫براس��اس استاندارد یورو‪ ۶‬س��اخته شود اما سوخت‬ ‫موردنیازش تامین نباش��د موتور پس از مدتی دچار‬ ‫اس��یب می ش��ود زیرا قطعاتی مانند کاتالیست و‪...‬‬ ‫متفاوت با کاتالیس��ت خودروهای یورو‪ ۴‬و ‪ ۵‬است؛‬ ‫بنابراین تمام بخش ها باید متناسب با یکدیگر پیش‬ ‫برده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش قیمت و تعمیر‬ ‫به س��راغ علیرض��ا نیک ایی��ن‪،‬‬ ‫در ادام��ه‬ ‫رئی��س اتحادیه صن��ف تعمیرکاران خ��ودرو رفت‬ ‫و موضوع ایمن��ی خودروه��ا را از وی پیگیری کرد‪.‬‬ ‫نیک ایی��ن در این باره عنوان کرد‪ :‬متاس��فانه تعداد‬ ‫زیادی از خودروهای س��نگین و تجاری که در سطح‬ ‫جاده های کش��ور تردد دارند از استانداردهای الزم‬ ‫برخوردار نیستند؛ درنتیجه نمی توانند ایمن باشند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬این خودروها عم��ر باالیی دارند یا جزو ان‬ ‫دس��ته خودروهایی به شمار می روند که از چین وارد‬ ‫ش��دند و درصد امار تصادفات کش��وری را افزایش‬ ‫دادند مانن��د هوو‪ .‬این خودرو با ‪ ۲‬بار ترمز زدن دیگر‬ ‫ق��ادر به ترمزگی��ری نبود‪.‬وی افزود‪ :‬از س��وی دیگر‬ ‫خودروهای نسل قدیم هیچ کدام دارای ترمز ‪ABS‬‬ ‫یا سیستم هوش��مند جاده ای نیستند و این موضوع‬ ‫در کنار جاده های غیراس��تاندارد مزید بر علت شده‬ ‫و ایمنی ناوگان حمل ونقل جاده ای را زیرسوال برده‬ ‫است‪.‬او با اشاره به طرح نوسازی ‪۲۰۲‬هزار کامیون و‬ ‫اتوبوس ناوگان حمل ونقل کشوری گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫تحریم این طرح متوقف ش��د زیرا با محدودیت های‬ ‫فعلی بین المللی نمی توانیم خودروهای ‪ CKD‬وارد‬ ‫کنیم‪ .‬امروز در پایانه ه��ای بندرعباس خودروهایی‬ ‫موجود است که عمر بیش از ‪ ۳۰‬سال دارند و این امر‬ ‫برای صنع��ت حمل ونقل جاده ای مطلوب و منطقی‬ ‫نیست‪.‬نیک ایین با اشاره به خطراتی که خودروهای‬ ‫ن��اوگان حمل ونقل جاده ای دارن��د‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت‬ ‫سیس��تم تعلی��ق و فرم��ان خودروها و نیز ش��رایط‬ ‫ک انها برای تردد جاده ای مناس��ب نیست و‬ ‫الس��تی ‬ ‫خطرات جانی را برای سرنش��ینان و سایر خودروها‬ ‫به هم��راه دارد‪ .‬به طور معمول اتوبوس ها در پایانه ها‬ ‫به لحاظ ایمنی و سالم بودن قطعات مورد بررسی قرار‬ ‫می گیرن��د اما این الزام در زمین��ه کامیون ها رعایت‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬او یاداور ش��د‪ :‬هزینه قطعات بسیار باال‬ ‫رفته و این امر حادثه های زیادی را به دنبال دارد زیرا‬ ‫کرایه های دریافتی مطابق ب��ا هزینه های مورد نیاز‬ ‫تعمیر نیس��ت؛ در نتیجه صاحب خودرو برای تعمیر‬ ‫سیستم تعلیق و ترمز که رقم باالیی است تا زمانی که‬ ‫خودرو دچار مشکل اساسی نشود اقدام نمی کند‪ .‬بنا‬ ‫به دالیلی که گفته ش��د صاحبان خودرو تا زمانی که‬ ‫خودرو روشن می شود برای تعمیر و تعویض قطعات‬ ‫به تعمیرگاه ها مراجعه نمی کنند‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که تعمیر دوره ای از الزامات اس��تفاده از یک خودرو‬ ‫است‪ .‬نیک ایین با بیان اینکه کشورهای صنعتی در‬ ‫حال ساخت کامیون های بدون سرنشین هستند اما‬ ‫کامیون های دارای سرنشین ما ایمن نیستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سیستم ترمز و تعلیقی که امروز روی خودروها نصب‬ ‫می ش��ود قابل قیاس با خودروه��ای قدیمی که در‬ ‫کشور تردد دارند‪ ،‬نیست؛ بنابراین دولتمردان برای‬ ‫نوسازی و بهسازی این خودروها باید تدابیری داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫تغییر خط تولید برای بیکار نشدن کارگران‬ ‫رئی��س اتحادیه پوش��اک ته��ران گفت‪:‬‬ ‫تعداد زیادی از اعضای اتحادیه پوشاک خط‬ ‫تولید خود را تغییر دادند و امروز ماس��ک‪،‬‬ ‫اق�لام بهداش��تی و گان تولید می کنند که‬ ‫هدف اصلی ش��ان بیکار نماندن کارگران و‬ ‫همچنین پرداخت حقوق انهاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬ابوالقاسم شیرازی گفت‪:‬‬ ‫ل حاضر انچه که در درجه نخس��ت‬ ‫در حا ‬ ‫برای کش��ور ض��رورت و نیاز به مش��ارکت‬ ‫عمومی دارد حفظ اشتغال و توجه به تولید‬ ‫اس��ت و یکی از نیازهای اصلی کشور امروز‬ ‫تولید کاالهای پزش��کی و بهداش��تی است‬ ‫و اینکه گروهی از تولیدکنندگان پوش��اک‬ ‫خط تولید خود را تغییر دادند و به س��مت‬ ‫تولید اقالم بهداش��تی حرکت کردند بسیار‬ ‫ارزش��مند اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬از نیمه‬ ‫بهمن ‪ ۹۸‬فروش پوشاک در کشور کاهش‬ ‫پی��دا کرد و به نوعی س��ود تولیدکنندگان‬ ‫پوش��اک تا امروز به صفر رس��یده و تمامی‬ ‫‪ ۲۰‬هزار عضو اتحادیه پوشاک و همچنین‬ ‫اتحادیه ه��ای اس��تان های دیگ��ر در حال‬ ‫ حاضر به دلیل کاهش شدید فروش‪ ،‬متضرر‬ ‫ش��ده اند‪ .‬تولیدکنندگان پوش��اک عالوه بر‬ ‫اینکه س��ود روزانه خود را از دس��ت دادند‬ ‫سرمایه انها نیز دچار ضرر شد زیرا پوشاک‬ ‫و لباس اگر امروز عرضه نشود یک ماه دیگر‬ ‫نمی توان ان را به یک پنجم قیمت فروخت‬ ‫و خریدار ندارد‪ .‬بس��یاری از تولیدکنندگان‬ ‫هدف ش��ان این بوده که اش��تغال را حفظ‬ ‫کنند و کارگران شان بیکار نشوند‪.‬‬ ‫شیرازی با اش��اره به اینکه فروش ‪ ۲‬ماه‬ ‫اخ��ر س��ال و نزدیکی های عی��د در صنف‬ ‫پوش��اک برابر با فروش ‪ ۸‬ماه س��ال است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امسال از اسفند تعطیلی بازار پوشاک‬ ‫اغاز ش��د و این مس��ئله تا امروز نیز ادامه‬ ‫دارد و فروشندگان پوشاک ضرر اقتصادی‬ ‫زیادی کردند‪ ،‬ب��ه همین دلیل ما از دولت‬ ‫می خواهی��م که در بخش مالیات بر درامد‬ ‫و عملکرد س��ال ‪ ،۹۸‬این تولیدکنندگان از‬ ‫پرداخت مالیات معاف ش��وند و مالیات بر‬ ‫ارزش اف��زوده ‪ ۳‬م��اه پایانی س��ال ‪ ۹۸‬و ‪۳‬‬ ‫ماه ابتدایی س��ال ‪ ۹۹‬نیز دریافت نش��ود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه پوش��اک ادام��ه داد‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۴۰‬درصد اعض��ای صنف و تولیدکنندگان‬ ‫پوش��اک به ش��دت متضرر ش��دند و حتی‬ ‫ب��ه زیر خ��ط فقر امدن��د و به دلی��ل انکه‬ ‫دستگاه های انها کم است توان تغییر خط‬ ‫تولید را نیز ندارند‪ .‬بسیاری از فروشندگانی‬ ‫که مغازه های کوچک داشتند نیز از هستی‬ ‫ساقط ش��ده اند‪ ،‬به همین دلیل باید از این‬ ‫گروه حمایت ویژه تری ش��ود و حتی دولت‬ ‫باید به این بخش‪ ،‬هرچند کارفرما هستند‬ ‫حقوق بیمه بیکاری بدهد‪ .‬بس��یاری از انها‬ ‫با ما در تماس هستند و اعالم می کنند که‬ ‫حتی هزینه زندگی نیز ندارند‪.‬‬ ‫انتصاب ‪ ۳‬مدیر کل در معاونت صنایع‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با صدور‬ ‫ل دفتر صنایع‬ ‫احکامی جداگان��ه مدیران ک ‬ ‫برق‪ ،‬فل��زی و لوازم خانگ��ی‪ ،‬دفتر صنایع‬ ‫نساجی‪ ،‬پوش��اک و سلولزی و دفتر صنایع‬ ‫غیرفل��زی را در معاون��ت ام��ور صنایع این‬ ‫وزارتخان��ه منصوب کرد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪،‬‬ ‫براس��اس این احکام کی��وان گردان باتوجه‬ ‫به تغییرات انجام ش��ده در ساختار معاونت‬ ‫امور صنای��ع و ادغام دفاتر برق‪ ،‬الکترونیک‬ ‫و صنای��ع فل��زی و لوازم خانگ��ی به عنوان‬ ‫«مدیرکل دفتر صنای��ع برق‪ ،‬فلزی و لوازم‬ ‫خانگی» منصوب ش��د؛ همچنین باتوجه به‬ ‫تغییرات انجام شده ساختاری و انتقال گروه‬ ‫صنایع س��لولزی به حوزه صنایع نساجی و‬ ‫پوشاک افسانه محرابی به عنوان «مدیرکل‬ ‫دفتر صنایع نس��اجی‪ ،‬پوشاک و سلولزی»‬ ‫منصوب شد‪ .‬رضا رحمانی در حکمی دیگر‬ ‫محس��ن صف��دری را به عن��وان «مدیرکل‬ ‫صنایع غیرفل��زی» در معاونت امور صنایع‬ ‫وزارتخان��ه منصوب کرده اس��ت‪ .‬در احکام‬ ‫صادر ش��ده ام��ده اس��ت‪ :‬ض��رورت دارد‬ ‫براس��اس وظایف و تکالیف ابالغی‪ ،‬نسبت‬ ‫به برنامه ریزی و طراحی شیوه های روزامد‪،‬‬ ‫بهره گیری از توان علمی و تخصصی نیروی‬ ‫انسانی و سازماندهی امکانات و ظرفیت های‬ ‫موج��ود‪ ،‬در راس��تای سیاس��ت های ای��ن‬ ‫وزارتخان��ه ب��رای تحقق اهداف و توس��عه‬ ‫صنایع این حوزه اقدام کنید‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ایمنی «تجاری» ها در وضعیت قرمز‬ ‫ایمنی خودرو‬ ‫یا ایمنی‬ ‫حمل ونقل‬ ‫امیرحسن کاکایی‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه علم و صنعت‬ ‫تصادف��ات جاده ای در ای��ران نه تنها جان عده ای را می گیرد بلکه‬ ‫تعداد خیلی بیش��تری افراد مجروح و گاهی با مش��کالت جس��می‬ ‫جدی تا اخر عمر به جای می گذارد‪ .‬در ‪ ۱۱‬ماه ابتدایی سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫امار قربانیان تصادفات جاده ای حدود ‪ ۱۶‬هزار کشته و حدود ‪۳۳۰‬‬ ‫هزار مجروح بوده اس��ت؛ البته خدا را ش��کر این امار روند کاهش‬ ‫را نس��بت به سال ‪ ۹۷‬نش��ان می دهد اما هرچه که هست نسبت به‬ ‫وضعیت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عدد باالیی به نظر‬ ‫می رسد (‪ ۵۰‬درصد بیشتر از میانگین جهانی)؛ به عبارتی تصادفات‬ ‫س��االنه خسارت های انس��انی و اقتصادی غیرقابل جبرانی به کشور‬ ‫وارد می کند‪ .‬باتوجه به هزینه رشد جسمی‪ ،‬فکری و علمی این تعداد‬ ‫انسان‪ ،‬جدا از ارزش ذاتی انسانی‪ ،‬با یک ضرب ساده می توان نشان‬ ‫داد که هزینه این افراد برای یک کشور چقدر بوده و در نهایت هزینه‬ ‫ت دادن این افراد چه مقدار است‪ .‬می توان ادعا کرد که ساالنه‬ ‫از دس ‬ ‫باالی ‪ ۸۰‬هزار میلیارد تومان به کشور ضرر وارد می شود؛ البته این‬ ‫فقط مربوط به کش��ته ها اس��ت و با احتس��اب افرادی که متاسفانه‬ ‫مشکالت جسمی پیدا می کنند‪ ،‬این رقم سر به فلک می کشد‪ .‬نکته‬ ‫کلیدی در این میان بررس��ی علل این تصادفات و زیان های ناش��ی‬ ‫از ان اس��ت‪ .‬باالی ‪ ۷۰‬درصد این مرگ ومیر ناش��ی از خطای راننده‬ ‫است‪ ،‬حدود ‪ ۲۰‬درصد مربوط ب ه مشکالت راه هاست و کمتر از ‪۱۰‬‬ ‫درصد مربوط به خودروها شامل موتورسیکلت‪ ،‬خودروهای سواری و‬ ‫خودروهای مسافری و دیگر انواع خودرو می شود‪ .‬درباره خودرو هم‬ ‫باید یاداوری کنم که متاس��فانه درصد باالیی از تصادفات به وسیله‬ ‫خودروهای فرس��وده رخ می دهد‪ ،‬این در حالی است که دولت دائم‬ ‫فش��ار خود را برای توس��عه ایمنی خودروهای سواری وارد می کند‪.‬‬ ‫امسال دوباره خودروها از نظر ایمنی به روز می شوند و استانداردهای‬ ‫روز اروپا را کس��ب می کنند‪ .‬تعداد ایربگ ها بیشتر می شود‪ ،‬سازه ها‬ ‫تقویت می ش��وند‪ ،‬سیستم های فرمان و ترمز بهبود می یابد‪ ،‬برخی‬ ‫هشداردهنده ها اضافه می شوند و‪ ...‬البته دست اخر هزینه خودروها‬ ‫هم افزایش می یابد؛ نتیجه چه می ش��ود‪ :‬تعداد خودرو فرس��وده در‬ ‫عمل باال می رود چراکه هزینه مردم برای جایگزینی خودر وی شان‬ ‫با خودرو نو‪ ،‬هر روز باالتر می رود‪ .‬دولت هم دلش خوش اس��ت که‬ ‫ایمنی را بیشتر کرده است‪ .‬همین ‪ ۲‬سال پیش بود که یک اتوبوس‬ ‫کامال فرس��وده در یک نهاد کامال رس��می (دانش��گاه ازاد ) به علت‬ ‫فرس��ودگی و نقص ایمنی نتوانس��ت ترمز بگیرد و با سقوطش چند‬ ‫خانواده را عزادار کرد‪ .‬پرسش��ی که در این میان کسی نپرسید‪ ،‬این‬ ‫بود که چرا ان راننده بیچاره با ان اتوبوس قدیمی و کامال فرسوده‬ ‫در ان ش��رایط س��خت (شیب تند مس��یر) در حال کار بود ؟ اموری‬ ‫که کمتر به ان توجه می شود‪ .‬وقتی اقتصاد بیمار می شود‪ ،‬به تدریج‬ ‫اقتص��اد حمل ونقل هم با مش��کل روبه رو می ش��ود‪ .‬ح��ال هرقدر‬ ‫س��ختگیری بیش��تری در تولید خودرو شود‪ ،‬مشکل ایمنی در کل‬ ‫جامعه کاهش نخواهد یافت؛ بنابراین می توان این طور نتیجه گرفت‬ ‫که ‪ 2‬ایربگ را ‪ ۴‬تا کردن و س��ازه را به روز کردن‪ ،‬درحالی که مردم‬ ‫پول خرید ندارند‪ ،‬مشکل را حل نمی کند‪ .‬فقط می توان امید داشت‬ ‫که خودش به طورمستقیم مشکل ایجاد نمی کند؛ اما در هر صورت‬ ‫وقت��ی به طور مثال راننده اتوبوس نتواند کرایه اقتصادی را دریافت‬ ‫و هزینه نگهداری و بروزرسانی اتوبوس خود کند‪ ،‬به تدریج کیفیت‬ ‫تایر کم می ش��ود‪ ،‬بعد کیفیت ترمز و درنهایت کیفیت اعصاب‪ .‬ان‬ ‫راننده یا مالک راهی ندارد جز سر کردن با مشکالت و ریسک کردن‬ ‫با زندگی خود و البته دیگران‪ .‬بماند که در این حالت‪ ،‬پلیس وقتی‬ ‫تعداد این رانندگان و مالکان زیاد می شود در عمل نمی تواند جلوی‬ ‫همه این افراد بایس��تد و به تدریج کن��ار امدن با این موضوع عادی‬ ‫می ش��ود‪ .‬حال برعکس‪ ،‬وقتی کسی می خواهد یک اتوبوس مدرن‬ ‫ب��ا کیفی��ت باال بخرد در عمل خیلی نمی تواند در این بازار اش��فته‬ ‫رقاب��ت کند‪ .‬در ادامه چه می ش��ود‪ :‬قدرت خری��د اتوبوس نو پایین‬ ‫می ای��د‪ .‬نتیجه بعدی این اس��ت که خرید اتوبوس کم می ش��ود و‬ ‫درنهایت شرکت های اتوبوس سازی ورشکست می شوند‪ .‬بعدش چه‬ ‫می شود ‪ :‬باید خودرو از خارج بیاوریم که طبیعتا قیمت پایه گران تر‬ ‫می شود‪ .‬خالصه اینکه این چرخه معیوب ادامه می یابد‪ .‬ما درنهایت‬ ‫چه می بینیم‪ :‬کاهش بهره وری ناوگان حمل ونقل و افزایش خطرات‬ ‫و صدم��ات‪ .‬واقعیت این اس��ت که ام��روز در جهان همتراز با بهبود‬ ‫فناوری ها در خودرو‪ ،‬بهبود کل حمل ونقل مدنظر اس��ت؛ همچنین‬ ‫صنعت خودرو جدا از رشد کل اقتصاد پیش نمی رود‪.‬‬ ‫در اروپ��ا‪ ،‬اس��تاندارد ایمنی وقت��ی ارتقا پی��دا می کند که چند‬ ‫خودروس��از توانسته باش��ند یک فناوری را با قیمتی معقول اعمال‬ ‫چ کس نمی اید به طور مثال اخرین فناوری را که در ولوو‬ ‫کنند‪ .‬هی ‬ ‫یا بنتلی پیاده ش��ده‪ ،‬به عنوان اس��تاندارد کش��ور یا اتحادیه مطرح‬ ‫کند‪ .‬نکته مهم دیگری که باید در همین جا مطرح کنم این اس��ت‬ ‫ک��ه نبای��د با تمرکز بیش از حد روی اس��تانداردها در خودرو و راه‪،‬‬ ‫کاری کنیم که مردم نقش خود را فراموش کنند‪ .‬متاس��فانه امروز‬ ‫رسانه های ما در کنار قوانین موجود طوری رفتار می کنند که مردم‬ ‫فکر می کنند یک موتورسیکلت سوار هرطور که رانندگی کند‪ ،‬محق‬ ‫اس��ت و برعکس اگر یک خودرو لوکس با یک موتورسیکلت س��وار‬ ‫برخورد کند‪ ،‬راننده موتورس��یکلت مسئول نیست‪ .‬همچنین مردم‬ ‫فکر می کنند اگر بتوانند پولدار شوند و یک خودرو گرانقیمت بخرند‪،‬‬ ‫از ایمنی باالیی برخوردار و مجاز هس��تند که تمام مس��ئولیت را به‬ ‫گردن خودرو و راه بیندازند‪ .‬نتیجه اش این می شود که همین ادم ها‬ ‫یو‬ ‫وقتی پولدار ش��وند به خود حق می دهند که به قوانین راهنمای ‬ ‫رانندگی بی اعتنا باشند؛ به عنوان مثال رعایت نکردن سرعت مجاز و‬ ‫فاصله ایمن از جمله مواردی است که جزو باالترین عوامل تصادفات‬ ‫است و دیگر اینکه در رانندگی روزمره ما امری متداول شده است‪.‬‬ ‫ایمن��ی حمل ونق��ل در کل جامعه قبل از انکه با توس��عه فناوری و‬ ‫خودرو و راه افزایش یابد‪ ،‬با مس��ئولیت پذیری من و ش��ما توس��عه‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 6‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫اول رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 25‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1506‬‬ ‫پیاپی ‪2824‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫سیر صعودی‬ ‫تولید وانت‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫تسهیالت‪ ،‬پاسخگوی اسیب های کرونایی صنایع نیست‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫براس��اس جدول اماری اعالم شده از سوی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در تولید انواع‬ ‫خودروها در س��ال ‪ ۹۸‬نس��بت به س��ال ‪،۹۷‬‬ ‫تنها وانت ه��ا بوده اند که ام��ار تولیدی مثبت‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بر اساس گزارش ‪ ۱۲‬ماهه‬ ‫عملکرد تولیدی انواع خودروها در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫در حالی که از ‪ ۸۳۱‬هزار و ‪ ۳۳۴‬دستگاه تولید‬ ‫شده انواع خودروها نسبت به ‪ ۹۵۵‬هزار و ‪۴۴۴‬‬ ‫دستگاه تولید شده در تمام طول سال ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫افت تولید ‪ ۱۳‬درصدی در سال ‪ ۱۳۹۸‬نسبت‬ ‫به س��ال پیش از ان رخ داده اس��ت؛ تنها امار‬ ‫تولید وانت ها بوده اس��ت که مثبت ثبت شده‬ ‫است‪ .‬براین اساس در طول سال ‪ ،۱۳۹۷‬میزان‬ ‫تولید وانت ‪ ۴۹‬هزار و ‪ ۶۸۵‬خودرو بوده اس��ت‬ ‫که در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬با رش��د ‪ ۳۵.۱‬درصدی به‬ ‫‪ ۶۷‬هزار و ‪ ۱۴۶‬خودرو رسیده است‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۲‬ماهه س��ال ‪ ۵۱ ،۱۳۹۸‬هزار و ‪۹۲۵‬‬ ‫وانت تولید شده در مقایسه با ‪ ۳۲‬هزار و ‪۶۱۶‬‬ ‫دستگاهی تولید ش��ده در سال ‪ ۱۳۹۷‬با رشد‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۹‬درص��دی‪ ،‬مربوط ب��ه وانت های‬ ‫تولی��دی گروه صنعتی س��ایپا بوده اس��ت؛ اما‬ ‫در گروه صنعتی ایران خودرو تولید وانت ها در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬نسبت به سال پیش از ان‪ ،‬کاهش‬ ‫تولید ‪ ۲۶.۴‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫میزان تولید وانت این خودروس��از در س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۶‬هزار و ‪ ۹۲‬دس��تگاه بوده در حالی‬ ‫که در س��ال ‪ ۸۲۸۸ ،۱۳۹۷‬وانت تولید کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬بدی��ن ترتیب ‪ ۹‬هزار و ‪ ۱۲۵‬دس��تگاه‬ ‫دیگر وانت های تولیدی در سال ‪ ،۱۳۹۸‬مربوط‬ ‫به سایر خودروسازان بوده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حضور ناخوانده کروناویروس بس��یاری از کسب وکارها‬ ‫را با مش��کالت جدی روبه رو کرده اس��ت‪ .‬تعطیلی بازار و‬ ‫کاهش تیراژ تاثیر مس��تقیمی ب��ر درامد تولیدکنندگان و‬ ‫فروشندگان داشته و امسال کمبود نقدینگی در واحدهای‬ ‫تولیدی وضعیت انها را س��خت تر از س��ال گذشته خواهد‬ ‫کرد‪ .‬در این راستا مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان تهران گف��ت‪ :‬بیش��تر تولیدکنن��دگان معتقدند‬ ‫مشوق ها و تسهیالتی که دولت برای واحدهای اسیب دیده‬ ‫از کرون��ا در نظر گرفته ناکافی و بس��یار کم اس��ت و نیز‬ ‫به موقع نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ کمک ها کافی نیستند‬ ‫صابر پرنیان‬ ‫بیشتر‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫معتقدند‬ ‫مشوق ها و‬ ‫تسهیالتی که‬ ‫دولت برای‬ ‫واحدهای‬ ‫اسیب دیده از‬ ‫کرونا در نظر‬ ‫گرفته ناکافی و‬ ‫بسیار کم است‬ ‫و نیز به موقع‬ ‫نیست‬ ‫در سال جهش تولید صنعتگران باید سخت تر از گذشته‬ ‫فعالیت داش��ته باش��ند تا بتوانند با وجود معضلی جهانی‬ ‫مانند کروناویروس در کنار تحریم ش��عار س��ال را محقق‬ ‫کنن��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان تهران‪ ،‬صابر پرنیان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان تهران در برنامه رهیافت رادیو‬ ‫اقتصاد گفت‪ :‬قرار اس��ت دولت ‪ ۷۵‬هزار میلیارد تومان در‬ ‫قالب تس��هیالت کم بهره با نرخ ‪ ۱۲‬درص��د به واحدهای‬ ‫ح��وزه صنف و صنعت پرداخت کند تا این واحدها بتوانند‬ ‫نیروهای انسانی خود را حفظ کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هنوز بخشنامه اجرایی این تسهیالت تدوین‬ ‫و ابالغ نش��ده اما پرواضح اس��ت این تسهیالت نمی تواند‬ ‫اس��یبی که کرونا به صنایع‪ ،‬واحدهای تولیدی‪ ،‬اصناف و‬ ‫دیگر بنگاه های اقتصادی وارد کرده را جبران کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان تهران‬ ‫گفت‪ :‬کرونای اقتصادی وحش��تناک تر‪ ،‬خس��ارت بارتر و‬ ‫اسیب زننده تر از کرونای سالمت خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بیش��تر تولیدکنن��دگان‪ ،‬صنعتگ��ران و‬ ‫کارافرین��ان و فع��االن اقتص��ادی معتقدند مش��وق ها و‬ ‫تس��هیالتی ک��ه دول��ت در نظ��ر گرفته ب��رای واحدهای‬ ‫کرونا زده ناکافی و بسیار کم است و نیز به موقع نیست‪.‬‬ ‫پرنیان با اش��اره ب��ه اینکه برخی کمک ها خوب اس��ت‬ ‫ام��ا به موق��ع عملیات��ی نمی ش��ود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬انتظار‬ ‫تولید کنندگان این اس��ت که بخشنامه های این تسهیالت‬ ‫هرچه سریع تر نهایی و ابالغ شود‪.‬‬ ‫در ش��اخص اش��تغال و سرمایه گذاری رش��د قابل توجهی‬ ‫داش��ته است‪ .‬اگر چالش کروناویروس در ماه اخر سال رخ‬ ‫نمی داد جا داش��ت جشن ملی رونق تولید در مملکت برپا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نهضت تعمیق ساخت داخل سال گذشته در‬ ‫کشور محقق شد و برای نخستین بار نمایشگاه ها از حالت‬ ‫عرضه محوری به حالت تقاضامحوری تغییر مسیر دادند‪.‬‬ ‫پرنی��ان تصریح ک��رد‪ ۳ :‬میلی��ارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر‬ ‫تجهیزات‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬ماش��ین االت‪ ،‬قطعات و دیگر اقالم‬ ‫مورد نی��از که ارزبری داش��ت به هم��ت تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫صنعتگران‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان و‪ ...‬به صورت داخلی‬ ‫تامین شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان تهران‬ ‫گفت‪ :‬با ش��یوع کرونا تمام مردم مالحظه کردند که هیچ‬ ‫کمبودی به لحاظ تامین انواع کاال به ویژه ارزاق و مایحتاج‬ ‫عموم��ی در کش��ور ایجاد نش��د‪ .‬تمام این عوامل نش��ان‬ ‫می دهد توانمندی تولید در کشور بسیار باالست‪.‬‬ ‫پرنی��ان با بیان اینکه درحال حاض��ر برخی از واحدهای‬ ‫صنعتی در اثر ش��یوع کرونا با دپوی کاال روبه رو هس��تند‬ ‫چون امکان عرضه وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی اس��ت‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بیماری کرونا جهان را ب��ا رکود روبه رو‬ ‫ک��رده و ایران ه��م مس��تثنا از این امر نیس��ت؛ بنابراین‬ ‫صنعتگران با چالش های جدی روبه رو هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد صنعتی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان تهران‬ ‫گفت‪ :‬به طورکلی استان تهران ‪ ۱۸‬شهرک صنعتی دولتی‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬ش��هرک صنعتی خصوص��ی و ‪ ۴۷‬بافت صنعتی دارد‪.‬‬ ‫اس��تان تهران با احتس��اب بافت های صنعت��ی دارای ‪۸۰‬‬ ‫ش��هرک‪ ،‬ناحیه صنعتی و مجتمع صنعتی با اشتغال ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار نیروی فعال مستقیم کارگری‪ ۴۵ ،‬هزار واحد صنعتی‬ ‫و ‪ ۵‬هزار طرح صنعتی است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬نصف این طرح ه��ای صنعتی باالی‬ ‫‪ ۵۰‬درص��د پیش��رفت فیزیک��ی دارند و امید م��ی رود در‬ ‫س��ال جهش تولی��د بتوان طرح های صنعت��ی مزبور را به‬ ‫بهره برداری رساند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬خوش��بختانه با وج��ود تحریم ها‪ ،‬فش��ارها و‬ ‫محدودیت های بین المللی ش��اخص های اقتصادی کشور‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬به استثنا نفت رشد داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان تهران‬ ‫گفت‪ :‬کش��ور در اثر این مشکالت نه تنها اسیب ندید بلکه‬ ‫که برخی دیگ��ر از واحدهای صنعتی با کمبود مواد اولیه‬ ‫مواجهن��د؛ واحده��ای صادر کننده محص��والت نیز در اثر‬ ‫ش��یوع ویروس با مش��کالت عدیده ای دس��ت وپنجه نرم‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای تحقق‬ ‫ش��عار س��ال برنامه ریزی خود را در قالب ‪ ۷‬محور عمده و‬ ‫‪ ۴۰‬برنامه تدوین کرده است؛ بنابراین تمام زیرساخت های‬ ‫الزم برای جهش تولید در کشور فراهم است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مهم تر از این ادبیات‪ ،‬گفتمان و نگاه مشترک‬ ‫در کشور برای رونق و جهش تولید با تکیه بر توان داخلی‬ ‫بوده که به طور مطلوب شکل گرفته است‪.‬‬ ‫او اظهارکرد‪ :‬ابعاد ویروس کرونا ناشناخته است و کسی‬ ‫نمی داند ش��یوع این وی��روس تا چه زمان��ی ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫پرنیان با اشاره به اینکه چشم انداز روشنی برای بیماری‬ ‫کرونا در کش��ور وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬تولید کنندگان انتظار‬ ‫دارند یک بس��ته ملی مشوق جامع جهش تولید در کشور‬ ‫طراحی‪ ،‬تدوین و حداکثر تا ‪ ۱۵‬اردیبهش��ت امسال ابالغ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان تهران‬ ‫افزود‪ :‬سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫با توجه به مش��کالت به وجود امده ناشی از شیوع ویروس‬ ‫کرونا برای فع��االن اقتصادی به وی��ژه صاحبان بنگاه های‬ ‫کوچک و متوسط مس��تقر در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫در پرداخت اقس��اط حق بهره برداری اراضی واگذار ش��ده‬ ‫مصوب کرده اقس��اط اس��فند ‪ ۱۳۹۸‬تا اردیبهشت ‪۱۳۹۹‬‬ ‫واحدهای صنعتی بدون هیچ گونه تعدیلی به انتهای اقساط‬ ‫مربوطه منتقل شود‪.‬‬ ‫پرنیان اظهار کرد‪ :‬این س��ازمان همچنین در راس��تای‬ ‫تکریم هرچه بهتر ارباب رجوع و ضرورت رسیدگی به حجم‬ ‫باالی تقاضا در ایام پایانی س��ال در ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان ها ب��ا توجه به ش��رایط به وج��ود امده و‬ ‫رعای��ت ضوابط ایمنی و بهداش��تی به منظور جلوگیری از‬ ‫ش��یوع ویروس‪ ،‬شرایط واگذاری زمین بر اساس شیوه نامه‬ ‫بهره برداری س��ال ‪ ۱۳۹۸‬را تا انتهای اردیبهش��ت س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬تمدید کرده است‪.‬‬ ‫در پی برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر‬ ‫صاحبان سهام شرکت با تقسیم ‪ 1650‬ریال سود نقدی به ازای هر سهم موافقت کردند‬ ‫به گزارش صمت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال‬ ‫مالی منتهی به ‪ 30‬اذرماه س��ال‪ ۱۳۹8‬ش��رکت مدیریت صنعت‬ ‫شوینده توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام) در ساعت ‪ 9‬صبح روز‬ ‫شنبه ‪ 30‬فروردین ماه ‪ ۹9‬درمحل شرکت پاکسان واقع در کیلومتر‬ ‫‪ 8‬جاده فتح با حضور‪ 80/37‬درصد سهامداران برگزار شد‪.‬‬ ‫ترکیب هیات رئیس��ه مجمع با حضور اقای علی ملکی به عنوان‬ ‫رئی��س مجمع و نظارت اقای همایون باقری طادی و اقای مهدی‬ ‫صدقیانی و به دبیری اقای داراب وکیلی تشکیل شد‪.‬‬ ‫همچنین نماینده س��ازمان بورس ب��ه صورت انالین و نماینده‬ ‫موسسه حسابرسی هشیار بهمند نیز در جلسه حضور داشتند‪.‬‬ ‫مجمع عادی پس از قرائت گزارش فعالیت هیات مدیره توس��ط‬ ‫اق��ای مهندس داراب وکیلی مدیرعامل ش��رکت مدیریت صنعت‬ ‫شوینده توسعه صنایع بهشهر و استماع گزارش حسابرس و بازرس‬ ‫قانونی‪ ،‬تصمیمات ذیل را اتخاذ کرد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬صورت های مالی تلفیقی گروه وش��رکت اصلی برای س��ال‬ ‫مالی منتهی به ‪ 1398/09/30‬مورد تصویب قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪ -۲‬مق��رر گردید مبلغ ‪ 1650‬ریال به ازای هر س��هم به صورت‬ ‫خال��ص از مح��ل س��ود قابل تخصی��ص به عنوان س��ود نقدی به‬ ‫سهامداران پرداخت گردد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬موسس��ه حسابرسی هش��یار بهمند به عنوان بازرس اصلی و‬ ‫موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 1399/09/30‬انتخاب گردید‪.‬‬ ‫‪ -۴‬روزنام��ه ((اطالعات)) به عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار برای‬ ‫درج اگهی های رسمی شرکت انتخاب گردید‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام هیات مدیره‬ ‫پ��س از حم��د خداون��د‬ ‫متعال‪ ،‬موجب سربلندی‬ ‫اس��ت که به اس��تحضار‬ ‫برس��اند‪ ،‬با اس��تعانت از‬ ‫درگاه احدی��ت و ب��ا‬ ‫همراه��ی و پش��تیبانی‬ ‫سهامداران عزیز شرکت‪،‬‬ ‫علی رغم وجود مشکالت‬ ‫و تنگناه��ای متع��دد‬ ‫محیطی‪ ،‬تحقق اهداف و‬ ‫ارمان های بلند ش��رکت‬ ‫در سال مالی منتهی به ‪ 1398/09/30‬با جدیت پیگیری و در این‬ ‫راستا دستاوردهای بزرگی حاصل شد‪.‬‬ ‫نتیجه ارزیابی هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع‬ ‫بهش��هر به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ های تخصصی کشور‪،‬‬ ‫حاکی از نقش تعیین کننده و موثر گروه مدیریت صنعت ش��وینده‬ ‫توسعه صنایع بهشهر در اقتصاد ملی‪ ،‬حوزه های متنوع تولید کاالی‬ ‫ایرانی و بازار سرمایه است‪ .‬این جایگاه و عملکرد مهم‪ ،‬یادگار نیک‬ ‫بنیان گ��ذاران و مدیران دوره های پیش��ین و همچنین تالش های‬ ‫هوشمندانه و هدفمند مدیران ارشد و همکاران و کارکنان محترم‬ ‫در شرکت های گروه در دوره مالی مورد گزارش است‪ .‬از مهم ترین‬ ‫دس��تاوردهای ش��رکت در س��ال مالی منتهی به پایان اذر ‪1398‬‬ ‫می توان به موارد زیر اشاره نمود‪:‬‬ ‫الف‪ :‬کسب رکورد مبلغ فروش ‪ 17.849‬میلیارد ریال در گروه‪،‬‬ ‫ب‪ :‬بازدهی ‪ 1.150‬درصدی س��هام ش��رکت از زمان عرضه در‬ ‫بورس اوراق بهادار تهران تا تاریخ ‪98/09/30‬‬ ‫ت‪ :‬افزای��ش ‪46‬درصدی خالص ارزش دارایی های ش��رکت در‬ ‫سال جاری نسبت به پایان سال مالی قبل‪.‬‬ ‫ث‪ :‬ص��ادرات ارزی محصوالت ش��رکت های گروه در راس��تای‬ ‫رعایت دستورالعمل بانک مرکزی و سیاست گروه‬ ‫هیات مدیره و مدیریت ش��رکت معتقد است تمامی افتخارات و‬ ‫موفقیت ها در س��ایه حمایت های بی دریغ و با پشتوانه سهامداران‬ ‫محترم حاصل گردیده است‪ .‬در این راستا با تاکید بر رعایت اصول‬ ‫اخالق حرفه ای‪ ،‬اصول حاکمیت ش��رکتی‪ ،‬الزامات زیست محیطی‬ ‫و مس��ئولیت های اجتماعی‪ ،‬در مسیر رش��د و اعتالی اقتصادی و‬ ‫کس��ب وکار ایرانی از هیچ تالش��ی فروگذار نخواهد نمود و بر این‬ ‫باور اس��ت که با اتکا بر راهبری موثر در مس��یر اهداف راهبردی؛‬ ‫حمایت از تولید محصوالت داخلی و فرهنگ کارافرینی‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫از فرصت ه��ای موج��ود در اقتص��اد داخلی و فض��ای بین المللی و‬ ‫توانمندی ه��ای منابع انس��انی‪ ،‬ضمن تحقق چش��م انداز و اهداف‬ ‫شرکت‪ ،‬قادر خواهد بود نقش موثر و سازنده ای در اقتصاد ملی ایفاد‬ ‫نماید‪ .‬امید اس��ت در سایه الطاف الهی نویدبخش اینده ای روشن‬ ‫برای گروه مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مرور کلی بر جایگاه ش�رکت در صنعت و وضعیت‬ ‫رقابتی ان طی سال مالی ‪1398‬‬ ‫در حال حاضر تعداد ‪ 220‬واحد تولیدی در زمینه مواد شوینده‬ ‫در کش��ور فعال هس��تند و حدود ‪ 70‬تا ‪ 85‬درصد تولید داخل این‬ ‫صنعت در اختیار ‪15‬واحد صنعتی بزرگ اس��ت‪ .‬در این خصوص‬ ‫طبق رتبه بندی انجام ش��ده توسط س��ازمان مدیریت صنعتی در‬ ‫س��ال ‪ 1397‬که براس��اس اطالعات مالی س��ال ‪ 1396‬انجام شده‬ ‫است این هلدینگ در گروه محصوالت شیمیایی و بهداشتی رتبه‬ ‫اول و در میان ‪ 500‬ش��رکت بزرگ ایران رتبه ‪ 124‬را از نظر مبلغ‬ ‫فروش کس��ب کرده اس��ت و در کل رتبه گ��روه در بین ‪ 10‬واحد‬ ‫صنعتی بزرگ محصوالت شوینده کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرور کلی بر عملکرد ش�رکت‪ ،‬میزان دس�تیابی به‬ ‫اهداف تعیین ش�ده و دس�تاوردهای مهم در س�ال مالی‬ ‫مورد گزارش‪:‬‬ ‫هیات مدیره ش��رکت مدیریت صنعت شوینده در سال جاری در‬ ‫راستای اجرای فعالیت اصلی هلدینگ و به منظور راهبری مناسب‬ ‫ش��رکت های زیرمجموعه اقدام به بهینه س��ازی ساختار سازمانی‬ ‫هلدینگ نموده اند‪ .‬در این خصوص با هدف کس��ب حداکثر س��ود‬ ‫و افزای��ش ثروت س��هامداران عملیات راهب��ری و هدایت اجرایی‬ ‫ش��رکت های زیرمجموع��ه و رویکرد عملیات��ی‪ ،‬اداری و مدیریتی‬ ‫ان ها با هلدینگ از طریق به روزرس��انی اس��تراتژیت و هماهنگی‬ ‫ان با چارت سازمانی در سال جاری انجام شد‪ ،‬تا از طریق راهبری‬ ‫اس��تراتژیک ش��رکت های زیرمجموعه و انجام خدمات مشترک‪،‬‬ ‫فضای کس��ب وکار و رقابت پذیری را برای ش��رکت های تابعه خود‬ ‫مساعد و هموار نماید‪.‬‬ ‫ازجمل��ه مهم تری��ن دس��تاوردهای س��ال مال��ی منته��ی به‬ ‫‪ 1398/09/30‬می توان به موارد زیر اشاره نمود‪:‬‬ ‫ متمرکزسازی امور سهام شرکت های زیرمجموعه و هلدینگ‬‫ نظ��ارت مس��تمر بر سیاس��ت های تامین مالی ش��رکت های‬‫زیرمجموع��ه و در مواق��ع تنگن��ای مالی‪ ،‬تامی��ن نقدینگی برای‬ ‫ش��رکت های س��رمایه پذیر از منابع داخلی شرکت در جهت رشد‬ ‫و توس��عه ان ها به نحوی که در س��ال جاری مطلوب ترین عملکرد‪،‬‬ ‫در کل ط��ول دوره فعالی��ت ش��رکت های بورس��ی و غیربورس��ی‬ ‫ پیگی��ری و راه ان��دازی عملی��ات فروش ش��رکت ها از طریق‬‫اعتبارات اس��نادی داخلی (‪ )LC‬در جهت کاهش ریسک اعتباری‬ ‫و ریسک نقدینگی‪.‬‬ ‫‹ ‹خالص ارزش دارایی های شرکت‬ ‫باتوجه به ترکیب س��بد سرمایه گذاری ها‪ ،‬برای محاسبه خالص‬ ‫ارزش دارایی های ش��رکت (‪ ،NAV‬ابتدا خالص ارزش دارایی های‬ ‫(‪ )NAV‬ش��رکت های س��رمایه پذیر محاس��به و براس��اس سهم‬ ‫ش��رکت مدیریت صنعت ش��وینده توسعه صنایع بهشهر در ان ها‪،‬‬ ‫خالص ارزش دارایی های ش��رکت مدیریت صنعت شوینده توسعه‬ ‫صنایع بهش��هر محاس��به گردیده اس��ت‪ .‬در ای��ن خصوص برای‬ ‫ارزش گذاری س��رمایه گذاری های بورس��ی از قیمت تابلو بورس و‬ ‫برای س��رمایه گذاری های غیربورسی جهت رعایت محافظه کاری‬ ‫در براوردها‪ ،‬احتیاطا از بهای تمام شده سرمایه گذاری ها در دفاتر‬ ‫ش��رکت مدیریت صنعت شوینده توس��عه صنایع بهشهر استفاده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نتایج سنجش خالص ارزش دارایی های شرکت مدیریت صنعت‬ ‫ش��وینده توس��عه صنایع بهشهر (س��هامی عام) به ازای هر سهم با‬ ‫س��رمایه ‪ 1.000‬میلی��ارد ریال‪ ،‬در تاری��خ ‪ 1398/09/30‬و تاریخ‬ ‫تائید گزارش به شرح زیر است‪:‬‬ ‫در تاریخ ترازنامه (‪)1398/09/30‬‬ ‫با سرمایه ثبت شده ‪ 1.000‬میلیارد ریال‬ ‫ریال‬ ‫ارزش دفتری هر سهم شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر‬ ‫‪ NAV‬هر سهم مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر‬ ‫قیمت سهام طبق تابلوی بورس‬ ‫‪3.589‬‬ ‫‪31.559‬‬ ‫‪16.199‬‬ ‫ارزش دفتری هر سهم شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بوشهر‬ ‫‪ NAV‬هر سهم مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر‬ ‫قیمت هر سهم طبق تابلو بورس‬ ‫‪3.666‬‬ ‫‪48.288‬‬ ‫‪32.846‬‬ ‫در تاریخ تائید گزارش (‪)1398/12/25‬‬ ‫با سرمایه ثبت شده ‪ 1.000‬میلیارد ریال‬ ‫زیرمجموعه کسب شده است‪.‬‬ ‫ برنامه ریزی جهت تامین به موقع مواد اولیه و داخلی س��ازی‬‫برخی از مواد اولیه و استفاده از فرصت های موجود در زمان پیش‬ ‫از اغاز تحریم های ظالمانه علیه کشورمان در گروه‬ ‫ رصد شرایط بازار محصوالت و حذف تخفیفات اضافی‪.‬‬‫ ایج��اد زمینه های جدید در جهت توزیع و فروش محصوالت‬‫شرکت های گروه‪.‬‬ ‫ طراحی و تدوین استراتژی در قالب اهداف و موضوع فعالیت‬‫هلدینگ و شرکت های گروه‪.‬‬ ‫ پیگی��ری انجام افزایش س��رمایه ش��رکت های زیرمجموعه و‬‫ثبت ان در اداره ثبت ش��رکت ها که در جهت اصالح ساختار مالی‬ ‫و استفاده از معافیت های مالیاتی قانونی صورت پذیرفته است‪.‬‬ ‫ تمرکز بر فعالیت ش��رکت های کوچک و اصالح ساختار مالی‪،‬‬‫عملیاتی و سازمانی در جهت رشد فعالیت و سوداوری‬ ‫ کسب حداکثر منافع از منابع نقد موجود در شرکت و فروش‬‫اموال سرمایه ای غیرمولد شرکت‪.‬‬ ‫ بهبود س��اختار مالی هلدینگ و ش��رکت های زیرمجموعه از‬‫طریق تهاتر مطالبات و بدهی های درون گروهی‬ ‫ برگزاری کالس های اموزش��ی در زمین��ه تعمیر و نگهداری‪،‬‬‫اعتبارات اسنادی و گزارشات مالی‬ ‫ریال‬ ‫‹ ‹برنامه های اینده‬ ‫ افزایش به��ره وری و بازده دارایی ها‪ ،‬واگ��ذاری دارایی های‬‫غیرمول��د‪ ،‬تکمیل زنجیره های صنعت توزی��ع و مدیریت برند و‬ ‫ارتقای سطح انگیزه ها؛‬ ‫ اهتمام به توسعه توانایی های مدیریتی در مجموعه از طریق‬‫به کارگی��ری مدیران توانمند‪ ،‬انتقال تجارب و برگزاری دوره های‬ ‫هدفمند در حوزه کالن و عملیاتی؛‬ ‫ اس��تفاده از مزایای حض��ور موثر در بازار س��رمایه در کنار‬‫ارتق��ای ش��فافیت فعالیت های ش��رکت از طریق اطالع رس��انی‬ ‫مناسب در بورس؛‬ ‫ مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها به منظور کسب حداکثر‬‫بازدهی و افزایش ثروت سهامداران؛‬ ‫ افزایش سهم بازار داخلی و خارجی؛‬‫ توسعه صادرات و افزایش حضور در بازارهای هدف؛‬‫ اصالح و افزایش ساختار س��رمایه شرکت های زیرمجموعه‬‫(مروارید هامون و الی شیمی قم)‬ ‫ ایجاد بسترسازی الزم جهت پذیرش و عرضه سهام شرکت‬‫مروارید هامون در فرابورس‬ ‫ تولید گلیسیرین بهداش��تی و دارویی با اخذ استانداردهای‬‫الزم مربوطه در شرکت الی شیمی قم‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 30‬اذر ‪1398‬‬ ‫عملیات در حال تداوم‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫سایر درامدها‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات‬ ‫هزینه مالیات بر درامد‬ ‫سود خالص‬ ‫یادداشت‬ ‫سال مالی منتهی‬ ‫به ‪1398/09/30‬‬ ‫سال مالی منتهی‬ ‫به ‪1397/09/30‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1.668.411‬‬ ‫(‪)61.403‬‬ ‫‪197.730‬‬ ‫‪1.804.738‬‬ ‫‪45.221‬‬ ‫‪1.849.959‬‬ ‫‪669.325‬‬ ‫(‪)44.852‬‬ ‫‪58.964‬‬ ‫‪683.437‬‬ ‫‪145.581‬‬ ‫‪829.018‬‬ ‫‪1.849.959‬‬ ‫‪829.018‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)‬ ‫صورت وضعیت مالی در تاریخ ‪1398/09/30‬‬ ‫‪1398/09/30‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دارایی ها‬ ‫دارایی های غیرجاری‬ ‫دارایی های ثابت مشهود‬ ‫دارایی های نامشهود‬ ‫سرمایه گذاری های بلندمدت‬ ‫دریافتنی های بلندمدت‬ ‫سایر دارایی ها‬ ‫جمع دارایی های غیرجاری‬ ‫دارایی های جاری‬ ‫پیش پرداخت ها‬ ‫دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها‬ ‫سرمایه گذاری های کوتاه مدت‬ ‫موجودی نقد‬ ‫جمع دارایی های جاری‬ ‫جمع دارایی ها‬ ‫حقوق مالکانه و بدهی ها‬ ‫حقوق مالکانه‬ ‫سرمایه‬ ‫اندوخته قانونی‬ ‫سایر اندوخته ها‬ ‫سود انباشته‬ ‫جمع حقوق مالکانه‬ ‫بدهی ها‬ ‫بدهی های غیرجاری‬ ‫ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان‬ ‫جمع بدهی های غیرجاری‬ ‫بدهی های جاری‬ ‫پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها‬ ‫سود سهام پرداختنی‬ ‫جمع بدهی های جاری‬ ‫جمع بدهی ها‬ ‫جمع حقوق مالکانه و بدهی ها‬ ‫‪1397/09/30‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪121.350‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪1.432.782‬‬ ‫‪6.195‬‬ ‫‬‫‪1.560.509‬‬ ‫‪124.352‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪1.133.830‬‬ ‫‪54.460‬‬ ‫‪1.161‬‬ ‫‪1.314.030‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪2.213.493‬‬ ‫‪192.981‬‬ ‫‪32.250‬‬ ‫‪2.438.894‬‬ ‫‪3.999.403‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1.322.412‬‬ ‫‪316.243‬‬ ‫‪95.752‬‬ ‫‪1.734.482‬‬ ‫‪3.048.512‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1.000.000‬‬ ‫‪100.000‬‬ ‫‪382.307‬‬ ‫‪2.106.986‬‬ ‫‪3.589.293‬‬ ‫‪1.000.000‬‬ ‫‪100.000‬‬ ‫‪187.838‬‬ ‫‪1.171.496‬‬ ‫‪2.459.334‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪11.546‬‬ ‫‪11.546‬‬ ‫‪5.690‬‬ ‫‪5.690‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪160.690‬‬ ‫‪237.874‬‬ ‫‪122.167‬‬ ‫‪461.321‬‬ ‫‪398.564‬‬ ‫‪410.110‬‬ ‫‪3.999.403‬‬ ‫‪583.488‬‬ ‫‪589.178‬‬ ‫‪3.048.512‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 6‬اردیبهشت‪1399‬‬ ‫اول رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 25‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1506‬‬ ‫پیاپی ‪2824‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست معدن مطرح کردند‬ ‫حمل و نقل ریلی‪ ،‬ایمن تر و کم هزینه تر‬ ‫‹ ‹افزای�ش ایمن�ی گل گه�ر ب�ا جی پ�ی اس و‬ ‫دیسپاچینگ‬ ‫حمزه اهلل بخش��ی‪ ،‬مدی��ر ایمنی‪،‬‬ ‫بهداش��ت و محیط زیست شرکت‬ ‫معدنی و صنعت��ی گل گهر درباره‬ ‫اهمیت ایمنی در حمل ونقل گفت‪:‬‬ ‫یک��ی از موضوعات مه��م و اصلی‬ ‫ح��وزه مع��دن بح��ث ایمن��ی و‬ ‫حمل ونقل اس��ت‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫برای ان دستورالعمل جداگانه ای وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیر ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر با اش��اره به س��نگین بودن ماشین االتی که در معادن‬ ‫تردد می کنند و لزوم رعایت ایمنی گفت‪ :‬براس��اس ایین نامه‬ ‫ایمنی معادن و حمل ونقل‪ ،‬برای دستگاه های مختلف معدنی‬ ‫قوانی��ن متفاوت و خاصی وجود دارد که ش��رکت ها موظف به‬ ‫رعایت انها هستند‪ .‬پرواضح است که قوانین ایمنی برای تراکم‬ ‫ماش��ین االت معدنی با قوانین ایمنی داخل ش��هری متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬به طور مثال س��رعت مجازی که برای ماشین االت در‬ ‫بخش معادن تعریف می شود حداکثر ‪ ۳۰‬کیلومتر است؛ البته‬ ‫این عدد بسته به نوع دستگاه و عرض مسیر تغییر می کند‪.‬‬ ‫اهلل بخش��ی بابیان اینک��ه تمامی ماش��ین االت معدنی در‬ ‫مجموعه گل گهر مجهز به دس��تگاه جی پی اس هستند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��رای کنترل ایمن��ی حمل ونقل روی تمام دس��تگاه ها‬ ‫ب کرده ایم‪.‬‬ ‫و تراک ه��ای معدن��ی دس��تگاه جی پی اس نص�� ‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫یکی از م��واردی ک��ه در ادامه کار معدن کلیدی به ش��مار‬ ‫می رود‪ ،‬موضوع ایمنی در حمل ونقل اس��ت‪ .‬بدون رعایت این‬ ‫مهم نه تنها کار پیش نمی رود و س��رعت کند می ش��ود بلکه بر‬ ‫رونق تولید نیز تاثیر منفی می گذارد‪.‬‬ ‫کار در مع��دن به دلی��ل خط��رات زیادی ک��ه دارد‪ ،‬یکی از‬ ‫دش��وارترین ش��غل ها اس��ت‪ ،‬به همین دلیل رعایت ایمنی و‬ ‫حفظ ان ازجمله موارد مورد توجه معدنکاران اس��ت‪.‬‬ ‫باتوج��ه ب ه در پیش ب��ودن روز ایمنی و حمل ونقل به س��راغ‬ ‫کارشناس��ان این حوزه در بخش معدن رفته که این گفت وگو‬ ‫را در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫همچنین از طریق سیستم دیسپاچینگ سرعت ماشین االت‬ ‫را کنترل می کنیم‪ .‬س��امانه هوش��مند راهبری ماشین االت‬ ‫عملیاتی برای افزایش راندمان نظارت و عملیات استخراج در‬ ‫معدن راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫مدیر ایمنی‪ ،‬بهداش��ت و محیط زیس��ت ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر ادامه داد‪ :‬این سیستم به رفع مشکل ترافیک‬ ‫و افزایش سرعت ماشین االت در مناطق مختلف معدن کمک‬ ‫می کند‪ .‬به این ترتیب براساس سیستم دیسپاچینگ ترافیک‬ ‫را توزی��ع می کنیم تا در نقاط مختلف معدن با مش��کل روبه رو‬ ‫نشویم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬بکارگیری دستگاه جی پی اس و سیستم‬ ‫دیس��پاچینگ عالوه بر اینکه به باال بردن ایمنی ماشین االت‬ ‫معدنی کمک می کند منجر به رشد تولید هم می شود‪.‬‬ ‫اهلل بخش��ی بابیان اینکه مش��کل اصلی در معدن نقطه کور‬ ‫ماشین االت است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬گاهی نقطه کور به دلیل ارتفاع و‬ ‫حجم زیاد ماشین االت معدنی تا شعاع ‪ ۳۰‬متر هم می رسد‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل س��بقت گرفتن در پیت معدن به طور کل ممنوع‬ ‫اس��ت‪ .‬هر تراک معدنی به طور معم��ول ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬ترمز دارد و نوع‬ ‫کاربرد هر کدام از انها متفاوت است و استفاده اشتباه از هر ترمز‬ ‫می تواند مجموعه را با فاجعه روبه رو کند‪ .‬به طورمعمول عرض‬ ‫مس��یر اصلی حمل ونقل را ‪ ۲.۵‬برابر در نظر می گیریم و مطرح‬ ‫می کنیم که اولویت با ماشین االت سنگین تر و بزرگ تر است‪.‬‬ ‫او درب��اره ماش��ین االت س��بک تر نی��ز گف��ت‪ :‬ای��ن نوع‬ ‫ماش��ین االت باید مجوز و برچس��ب تردد داشته باشند‪ .‬برای‬ ‫اینکه مش��کل نقطه کور را حل کنیم و ماش��ین االت سنگین‬ ‫بتوانند س��بک ترها را ببینند‪ ،‬روی ماشین االت سبک پرچم‬ ‫نصب می ش��ود که ‪ ۱.۵‬متر باالتر از نقط��ه کور قرار دارد‪ .‬برای‬ ‫شیفت ش��ب نیز تمام ماش��ین االت س��بک از چراغ گردون‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫مدیر ایمنی‪ ،‬بهداش��ت و محیط زیس��ت ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر در پاس��خ به این سوال که حفظ ایمنی چقدر‬ ‫می تواند به رون��ق تولید کمک کند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬به طورقطع‬ ‫وقتی ایمنی رعایت نشود به جز پیامدهای قانونی ممکن است‬ ‫مجموع��ه را مدت ه��ا درگیر و کار را با کن��دی مواجه کند‪ .‬در‬ ‫مجموعه های معدنی ماش��ین االت با هزینه های زیادی تهیه‬ ‫می ش��وند و نرخ هیچ دس��تگاهی کمت��ر از ‪ ۱۰‬میلیارد تومان‬ ‫نیست؛ بنابراین رعایت ایمنی می تواند به افزایش جابه جایی‪،‬‬ ‫حمل بار و در مجموع رونق تولید کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت ایمنی در جاده ها‬ ‫باب��ک میرش��کاری‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫ایمنی‪ ،‬بهداش��ت و محیط زیست‬ ‫هلدینگ توس��عه معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی خاورمیان��ه (میدکو) در‬ ‫پاسخ به این سوال که چقدر رعایت‬ ‫ایمنی در حمل ونقل بخش معدن‬ ‫مهم است‪ ،‬گفت‪ :‬ایمنی موضوعی‬ ‫کلیدی اس��ت ک��ه در بح��ث حمل ونقل معدن ب��ر ان تاکید‬ ‫می کنی��م چراکه این موضوع به طور مس��تقیم در تناژ تولید و‬ ‫پیشرفت کار تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫میرش��کاری درباره اهمیت طراحی مع��دن و نگاهی که در‬ ‫داخ��ل معدن به موضوع حمل ونق��ل وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫رعایت اس��تاندارد در ع��رض جاده های معدن یک��ی از موارد‬ ‫کلی��دی برای باال بردن ایمنی و کاهش حوادث ناگوار اس��ت‪.‬‬ ‫هرچه فاصله معدن تا محل فراوری کمتر باش��د و حمل ونقل‬ ‫به صورت ریلی انجام ش��ود‪ ،‬حوادث هم کمتر و س��رعت و تناژ‬ ‫تولید بیشتر می شود‪.‬‬ ‫کارش��ناس ایمن��ی‪ ،‬بهداش��ت و محیط زیس��ت میدکو با‬ ‫بیان اینکه سیس��تم های هوش��مندی که روی ماشین االت‬ ‫معدنی نصب می ش��ود یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد ایمنی ‬ ‫بخش معدن اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ماش��ین های معدنی به ویژه‬ ‫ماش��ین های ب��زرگ و دامپتراک ب��ا کامیون ه��ای جاده ای‬ ‫متفاوتند چراکه سیستم های هوشمندی انها را تحت کنترل‬ ‫دارد‪ .‬اگر ماش��ینی بیش ازحد تناژ بار داش��ته‪ ،‬سرعتش باال یا‬ ‫نقص فنی داش��ته باشد‪ ،‬سیستم های نرم افزاری با جی پی اس‬ ‫انها را شناسایی و کنترل می کنند‪.‬‬ ‫میرش��کاری به ل��زوم تربی��ت راننده های ماه��ر در بخش‬ ‫مع��دن اش��اره و بیان ک��رد‪ :‬رانندگی با ماش��ین االت معدنی‬ ‫متفاوت از ماش��ین های دیگر اس��ت؛ بنابرای��ن باید هر یک از‬ ‫مجموعه ه��ای معدن��ی تربیت رانندگان خ��ود را مدنظر قرار‬ ‫دهن��د‪ .‬باید مهارت ه��ای تکمیلی برای انه��ا در نظر گرفت و‬ ‫به صرف اینک��ه گواهینامه گرفته اند به انه��ا اعتماد نکنیم‪ .‬او‬ ‫ب��ه حمل ونقل های جاده ای نیز اش��اره کرد و گفت‪ :‬رس��اندن‬ ‫م��واد معدنی به کارخانه ها برای ف��راوری باید در ایمنی کامل‬ ‫انجام ش��ود؛ بنابراین رعایت استاندارد در جاده های کشور هم‬ ‫مسئله مهمی است که می تواند به رشد تولیدات معدن کمک‬ ‫کند‪ .‬کارش��ناس ایمنی‪ ،‬بهداش��ت و محیط زیست میدکو در‬ ‫پایان تاکید کرد‪ :‬ماشین های معدنی باید به روز باشد‪ ،‬سیستم‬ ‫کنترل هوشمند روی انها نصب شود‪ ،‬بعضی از قطعات باید در‬ ‫زمان مشخصی تعمیر یا تعویض شوند‪ ،‬بازدیدها و تعمیرات و‬ ‫چک های مستمری از انها انجام شود تا بتوانیم با ایمنی کامل‬ ‫به ادامه فعالیت بپردازیم‪.‬‬ ‫کوروش شعبانی‪ ،‬رئیس کمیته‬ ‫اکتشاف خانه معدن ایران‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بابک میرشکاری‪:‬‬ ‫هرچه فاصله‬ ‫معدن تا‬ ‫محل فراوری‬ ‫کمتر باشد و‬ ‫حمل ونقل به‬ ‫صورت ریلی‬ ‫انجام شود‪،‬‬ ‫حوادث هم کمتر‬ ‫و سرعت و تناژ‬ ‫تولید بیشتر‬ ‫می شود‬ ‫هرچن��د در قانون معادن به بح��ث ایمنی توجه‬ ‫ویژه ای ش��ده اما متاس��فانه انقدر که بایدوش��اید‬ ‫از ط��رف فع��االن معدنی به این مه��م اهمیت داده‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬باتوجه به اخباری که از حوادث معادن‬ ‫از گوش��ه و کنار کشور می شنویم‪ ،‬متوجه می شویم‬ ‫ایمنی در معادن کشور به طور کامل رعایت نمی شود‬ ‫و بیش��تر فعاالن معدنی هنوز از روش های سنتی و‬ ‫قدیم��ی به��ره می گیرند‪ .‬هرچن��د مجموعه هایی‬ ‫هستند که به ایمنی و حمل ونقل اهمیت می دهند‬ ‫و نمی ش��ود این موض��وع را به هم��ه تعمیم داد اما‬ ‫اقدام��ات انه��ا کافی نیس��ت و با اس��تانداردهای‬ ‫جهانی فاصله زی��ادی دارد‪ .‬هرچند افزایش ایمنی‬ ‫دغدغه اغلب معدنکاران اس��ت اما روش های ما در‬ ‫سال های گذشته بیشتر سنتی بوده است؛ به طوری‬ ‫ک��ه درحال حاضر مرحل��ه گذر را ب��ا بهره گیری از‬ ‫روش های مکانیزه طی می کنیم‪ .‬در این روند باید از‬ ‫روش های مکانیزه ای که در دنیا اس��تفاده می شود‪،‬‬ ‫بهره ببریم تا اس��تخراج با ماش��ین و تجهیزات روز‬ ‫انجام شود و دیگر نیروی انسانی در ان دخالت نکند‪.‬‬ ‫مسئله دیگر اینکه ما در بخش ایمنی معادن هزینه‬ ‫چندانی نمی کنیم چراکه اگر هزینه می کردیم امار‬ ‫حوادث مان اینقدر نبود‪ .‬متاسفانه برخی معدنکاران‬ ‫بر این باورند که هزینه های مرحله نخست اکتشاف‬ ‫هم غیرضروری اس��ت؛ چه برسد به هزینه در حوزه‬ ‫ایمنی‪ .‬برای اینکه ایمنی بخش معدن را در کش��ور‬ ‫ارتق��ا دهیم باید بر اموزش تمرکز کنیم‪ .‬انتظار این‬ ‫اس��ت که در تمام زمینه های معدن به طور دوره ای‬ ‫و دائمی به اموزش نیروها بپردازیم‪ .‬هرچند فعاالن‬ ‫معدنی و کارگران معدن سوابق خوبی داشته باشند‬ ‫اما نیاز اس��ت که دوره های بازام��وزی را برای انها‬ ‫هم برگزار کنیم‪ ،‬این در حالی اس��ت که متاس��فانه‬ ‫در ای��ران خالف انتظارات م��ان هیچ گونه بهایی به‬ ‫اموزش در زمینه ایمنی معادن داده نمی شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ارتقای اموزش‬ ‫برای رشد‬ ‫ایمنی معدن‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 6‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫اول رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 25‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1506‬‬ ‫پیاپی ‪2824‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫ایمنی‬ ‫در حمل ونقل‬ ‫مغفول‬ ‫مانده است‬ ‫حامد الماسی‪ ،‬مدیر برنامه ریزی و‬ ‫پشتیبانی خرید شرکت فوالد هرمزگان‬ ‫در گفت وگو با فعاالن صنایع معدنی و فلزی بررسی شد‬ ‫توسعه حمل ونقل‪ ،‬ضرورتی برای صنایع معدنی‬ ‫توس��عه صنعت حمل ونق��ل و جابه جایی کاال در‬ ‫محدودترین زمان ممکن‪ ،‬تاثیر بسزایی در پیشرفت‬ ‫کش��ورها دارد‪ .‬صنعت حمل ونقل در حوزه معدن و‬ ‫صنایع معدنی به دلیل حجم قابل توجه جابه جایی ها‬ ‫اهمی��ت ویژه ت��ری دارد‪ .‬در میان روش های مختلف‬ ‫حمل ونقل (ریل��ی‪ ،‬جاده ای و دریای��ی) جابه جایی‬ ‫از طری��ق خط��وط اهن در صنای��ع معدنی اهمیت‬ ‫ویژه ت��ری دارد؛ ت��ا جای��ی که در اغلب کش��ورهای‬ ‫پیش��رفته حدود نیمی از م��واد معدنی با کمک ریل‬ ‫جابه جا می ش��ود‪ ،‬اما درصد جابه جایی مواد و صنایع‬ ‫معدن��ی از طریق خطوط ریلی در کش��ور ما بس��یار‬ ‫ناچیز است‪ .‬درواقع حجم عمده جابه جایی از طریق‬ ‫ج��اده و به وس��یله کامی��ون انجام می ش��ود‪ .‬همین‬ ‫موضوع نیز چالش های متعددی را پدید می اورد که‬ ‫ازجمل��ه انها می توان به افزایش هزینه حمل اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬باید تاکید کرد باتوجه به اهداف توس��عه ای که‬ ‫در صنایع معدنی کش��ور وجود دارد‪ ،‬توسعه صنعت‬ ‫حمل ونقل ض��روری به نظر می رس��د‪.‬‬ ‫برای‬ ‫بررس��ی کاس��تی های موجود در صنعت حمل ونقل‬ ‫و تاثی��ر ان بر عملکرد صنای��ع معدنی با فعاالن این‬ ‫صنایع گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تحول اساسی در زیرساخت‬ ‫علی محمدی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت فوالد خوزستان‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫درباره چالش های صنعت‬ ‫حمل ونقل ب��رای صنایع‬ ‫معدن��ی و فل��زی‪ ،‬به ویژه‬ ‫ف��والد گف��ت‪ :‬حمل ونقل‬ ‫م��واد اولیه و محصوالت زنجیره تولید فوالد‪ ،‬باتوجه‬ ‫به مس��افت های طوالنی میان معادن س��نگ اهن و‬ ‫کارخانه ه��ای گندله س��ازی و همچنی��ن واحدهای‬ ‫تولیدی اهن اس��فنجی‪ ،‬با مشکالتی مواجه است‪ .‬او‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬براساس امار‪ ۳ ،‬کشور برتر در حوزه‬ ‫لو نق��ل ریلی بیش از ‪ ۸۴‬درص��د خطوط ریلی‬ ‫حم ‬ ‫جهان را در اختیار دارند و ایران نیز با داشتن حدود‬ ‫‪ ۱۵‬هزار کیلومتر خط ریلی‪ ،‬رتبه بیس��ت ویکم را در‬ ‫جهان به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬در همین حال‬ ‫باید تاکید کرد حجم جابه جایی بار در کشور بیش از‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تن براورد می ش��ود که تنها ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫ان از طری��ق ری��ل انجام می ش��ود؛ بنابرای��ن باید با‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬هدف گذاری و اختصاص س��هم عمده از‬ ‫اعتبارات کلی‪ ،‬در این حوزه س��رمایه گذاری ویژه ای‬ ‫ش��ود‪ .‬مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزستان در ادامه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬حمل ونقل یکی از اصلی ترین زیرساخت ها‬ ‫در حوزه صنعت است که سهم قابل توجهی از قیمت‬ ‫تمام ش��ده محص��ول را به خود اختص��اص می دهد‪.‬‬ ‫لو نقل ریلی شیوه ای موثرتر و ارزان تر نسبت به‬ ‫حم ‬ ‫لو نق��ل جاده ای اس��ت که می توان��د بازدهی و‬ ‫حم ‬ ‫به��ره وری یک مجموعه را تا حد قابل قبولی افزایش‬ ‫دهد‪ ،‬اما بررسی ها نشان می دهد توسعه خطوط ریلی‬ ‫کش��ور متناسب با توس��عه معادن و صنایع معدنی و‬ ‫فلزی‪ ،‬انجام نش��ده اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬ش��رکت فوالد‬ ‫خوزستان با ظرفیت حمل ‪ ۱۰‬میلیون تن کنسانتره‬ ‫و محصوالت تولی��دی‪ ،‬ظرفیت قابل قبولی در حوزه‬ ‫حمل ونقل به ویژه حمل ریلی دارد‪ .‬این شرکت با دارا‬ ‫بودن ‪ ۷۰‬کیلومتر خط ریلی در داخل ش��رکت‪۱۴ ،‬‬ ‫کیلومت��ر خط ریل��ی در اس��کله اختصاصی‪ ،‬زمین‬ ‫صادرات��ی در بندر امام خمینی‪ ۸ ،‬دیزل مانوری‪ ،‬دو‬ ‫تیپلر (واگن برگردان) و یک سکوی تخلیه با ظرفیت‬ ‫‪ ۵‬میلیون تن‪ ،‬در این حوزه موفق عمل کرده اس��ت‪.‬‬ ‫این مجموعه باتوجه به زیرس��اخت ریلی مناسب در‬ ‫داخ��ل ش��رکت‪ ،‬ت��وان بارگی��ری و ارس��ال کامل‬ ‫محصوالت تولیدش��ده با ظرفیت ‪ 3 .8‬میلیون تن با‬ ‫اس��تفاده از واگن را دارد‪ ،‬اما در خطوط ریلی کش��ور‬ ‫ب��رای این صنعت‪ ،‬ظرفی��ت ریلی کافی وجود ندارد‪،‬‬ ‫به همی��ن دلیل بخش ریل��ی باوجود تالش هایی که‬ ‫انجام شده کمتر از ‪ ۵۰‬درصد حمل ونقل این شرکت‬ ‫را انج��ام می دهد‪ .‬باتوجه به روند توس��عه واحدهای‬ ‫معدن��ی و همچنین افزای��ش میزان حمل ونقل مواد‬ ‫معدن��ی و س��نگ اهن و محص��ول در اینده نزدیک‬ ‫به ویژه در چشم انداز ‪ ۱۴۰۴‬توسعه‪ ،‬الزم است توجه‬ ‫امار تولید سال ‪ ۹۸‬اعالم شد‬ ‫عملکرد موفق شرکت های زنجیره فوالد در سال رونق تولید‬ ‫می��زان تولی��د محص��والت فوالدی و ش��مش‬ ‫ش��رکت های بزرگ کش��ور در س��ال رونق تولید‪،‬‬ ‫(س��ال ‪ )۹۸‬به ترتیب ‪ ۶‬و ‪ ۵‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی سازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‪،‬‬ ‫فوالد س��ازان بزرگ در ‪ ۱۲‬ماه سال گذشته‪۲۰ ،‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۲۲۶‬ه��زار و ‪ ۸۸۱‬تن ش��مش تولید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫از ای��ن میزان‪ ،‬ش��رکت های ف��والد مبارکه ‪۹‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۲۵‬هزار و ‪ ۶۵۱‬تن‪ ،‬فوالد خوزستان ‪۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۸۹‬هزار و ‪ ۳۸۸‬تن‪ ،‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۱۹‬ه��زار و ‪ ۷۴۱‬تن‪ ،‬فوالد الیاژی‬ ‫‪ ۴۹۱‬ه��زار و ‪ ۲۸۳‬تن‪ ،‬گروه ملی فوالد ‪ ۱۹‬هزار و‬ ‫‪ ۳۹۸‬تن‪ ،‬ف��والد کاوه جنوب یک میلیون و ‪۱۵۷‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۴۸۴‬تن‪ ،‬فوالد خراس��ان ی��ک میلیون و‬ ‫‪ ۱۶۸‬ه��زار و ‪ ۶۸۲‬تن‪ ،‬چادرملو یک میلیون و ‪۲۱‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۱۹۲‬تن‪ ،‬اهن و ف��والد ارفع ‪ ۸۶۵‬هزار و‬ ‫‪ ۳۰۷‬ت��ن‪ ،‬فوالد بناب ‪ ۲۶۸‬هزار و ‪ ۷۵۵‬تن تولید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ ۱۰‬ش��رکت بزرگ فوالدی ش��امل‬ ‫فوالد مبارکه اصفه��ان‪ ،‬ذوب اهن اصفهان‪ ،‬فوالد‬ ‫اذربایجان‪ ،‬فوالد خراس��ان‪ ،‬ف��والد الیاژی ایران‪،‬‬ ‫نورد و لوله اهواز‪ ،‬گ��روه ملی صنعت فوالد‪ ،‬فوالد‬ ‫اکس��ین‪ ،‬ورق خ��ودرو چهارمح��ال و بختیاری و‬ ‫فوالد بناب‪ ،‬در سال گذش��ته ‪ ۱۳‬میلیون و ‪۳۷۸‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۶۶۹‬تن انواع محصوالت ف��والدی تولید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫میزان تولید اهن اسفنجی ‪ ۲۱‬واحد تولیدکننده‬ ‫بزرگ در س��ال ‪ ،۹۸‬حدود ‪ ۲۷‬میلیون و ‪ ۳۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۳۱‬تن بوده که نسبت به رقم سال گذشته‪۷ ،‬‬ ‫درصد رشد نشان می دهد‪ .‬در همین حال مجموع‬ ‫تولید این ش��رکت ها در اسفند‪ ۲ ،‬میلیون و ‪۳۸۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۸۱‬تن گزارش ش��د ک��ه درمجموع ‪۱۶‬‬ ‫درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫صادرات طالی روسیه ازاد شد‬ ‫دول��ت روس��یه در فرم��ان جدی��دی اج��ازه‬ ‫داد مجوزه��ای ص��ادرات ش��مش و ط�لا برای‬ ‫تولیدکنن��دگان فل��زات ارزش��مند صادر ش��ود‪.‬‬ ‫شرکت های معدنی روس��یه مدت ها منتظر اعالم‬ ‫این سیاس��ت بودن��د که از هفته ج��اری اجرایی‬ ‫ش��د و به انها اجازه می دهد مجوزهای بلندمدت‬ ‫ب��رای صادرات طال و نقره پاالیش ش��ده را مانند‬ ‫بانک های بازرگانی دریافت کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬این مجوزها ازس��وی وزارت‬ ‫صنع��ت و تجارت صادر می ش��ود و به معدنکاران‬ ‫و تولیدکنندگان فلزات ارزش��مند اجازه می دهد‬ ‫تولیدشان را به شکل ش��مش های خالص فلزات‬ ‫صادر کنند‪.‬‬ ‫معدن��کاران طالی روس��یه از این تصمیم برای‬ ‫ص��دور مجوزهای ص��ادرات کلی ک��ه جایگزین‬ ‫مجوزه��ای مح��دود قبل��ی می ش��ود اس��تقبال‬ ‫کردند‪ .‬س��خنگوی ش��رکت پلی متال که دومین‬ ‫تولیدکننده بزرگ طالی روسیه است‪ ،‬اظهار کرد‬ ‫ازادسازی فروش بین المللی فلزات ارزشمند برای‬ ‫معدنکاران روس��یه فرصت های صادرات را بهبود‬ ‫خواهد بخشید و بروکراسی غیرضروری را کاهش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫هن��وز معلوم نیس��ت ایا سیس��تم جدید اجازه‬ ‫ص��ادرات نامح��دود را خواه��د داد ی��ا همچنان‬ ‫محدودیت هایی وجود خواهد داشت‪ .‬مدت اعتبار‬ ‫این مجوزها هم معلوم نیست‪.‬‬ ‫ح��دود ‪ 2‬هفته پی��ش انجم��ن فاینانس ملی‬ ‫روس��یه که نماینده نهاده��ای اعتب��ار بازرگانی‬ ‫ش��امل بانک های صادرکننده بزرگ طال است‪ ،‬از‬ ‫بانک مرکزی و وزارت حمل ونقل و وزارت دارایی‬ ‫خواس��ت صادرات فلزات ارزش��مند را باتوجه به‬ ‫محدودیت ه��ای به وجود امده در بحران ش��یوع‬ ‫وی��روس کرونا مانن��د توقف پروازهای مس��افری‬ ‫بین المللی‪ ،‬تسهیل کند‪.‬‬ ‫ام��ا فرم��ان جدید ممکن اس��ت ان ط��ور که‬ ‫بانک ه��ا امی��دوار بودند به انها کم��ک نکند زیرا‬ ‫ب��ه معدنکاران اجازه می دهد بدون واس��طه عمل‬ ‫کنند و س��ود بانک ها را که تنها صادرکننده طال‬ ‫بودند‪ ،‬تضعیف می کند‪ .‬همچنین قدرت مذاکرات‬ ‫بانک ها را کاهش می دهد‪ ،‬چراکه تولیدکنندگان‬ ‫یکب��اره گزینه های بیش��تری برای ف��روش پیدا‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش پالتس‪ ،‬با ای��ن فرمان میزان‬ ‫ص��ادرات مس��تقیم معدن��کاران در مقایس��ه با‬ ‫فروش ش��ان به بانک ها افزایش پیدا خواهد کرد؛‬ ‫مگر اینکه برخی از ش��رکت ها سیس��تم صادرات‬ ‫جدید را نامناسب بیابند‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫حمل ونقل در سه حوزه دریایی‪ ،‬زمینی و ریلی‬ ‫مطرح اس��ت‪ .‬ش��رکت های فوالدی بیشتر مواد‬ ‫اولیه موردنیاز خود برای تولید را از طریق حمل‬ ‫ریلی و جاده ای تامین می کنند و تنها مواد اولیه‬ ‫واردات��ی از طریق دریا حمل می ش��ود‪ .‬صنعت‬ ‫حمل ونقل در ای��ران در حوزه های مختلفی که‬ ‫از انها یاد شد با کاس��تی هایی روبه رو است‪ .‬در‬ ‫حمل ریلی با محدودیت هایی روبه رو هس��تیم و‬ ‫باوجود توسعه هایی که در این بخش پدید امده‪،‬‬ ‫همچنان کش��ور ما در حوزه زیرساخت ریلی به‬ ‫توجه بیش��تری نی��از دارد‪ .‬اضافه کردن خطوط‬ ‫راه اهن‪ ،‬تامی��ن لکوموتیو‪ ،‬کش��نده های واگن‪،‬‬ ‫تامی��ن امکانات تخلیه واگن و‪ ...‬باید مورد توجه‬ ‫قرار گیرند و با س��رمایه گذاری مناسب‪ ،‬امکانات‬ ‫بارگی��ری‪ ،‬حمل و تخلیه فراهم ش��ود‪ .‬توجه به‬ ‫اه��داف توس��عه ای در صنعت فوالد کش��ور نیز‬ ‫ضرورت گسترش حمل ریلی را نمایان می سازد‪.‬‬ ‫حمل ونقل ریلی از یک س��و از شرایط ایمن تری‬ ‫برخوردار اس��ت و از سوی دیگر صرفه اقتصادی‬ ‫بیشتری به همراه خواهد داشت؛ بنابراین توسعه‬ ‫صنع��ت حمل ونقل می تواند راهگش��ای صنعت‬ ‫فوالد و بسیاری از دیگر صنایع کشور باشد‪.‬‬ ‫باید تاکید کرد باتوجه به محدودیت یادش��ده‬ ‫در حمل ریلی‪ ،‬س��هم عم��ده ای از جابه جایی ها‬ ‫در کش��ور ما از طریق جاده ای انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫در حالی که انتقال بار از جاده نیز با مش��کالتی‬ ‫روبه رو اس��ت‪ .‬در س��ال گذش��ته ش��اهد رشد‬ ‫قیم��ت ناگهانی و قاب��ل مالحظه حمل جاده ای‬ ‫بودیم‪ .‬این دس��ت تغییرات تولیدکنندگان را از‬ ‫مس��یر برنامه ریزی ش��ده دور و انه��ا را متضرر‬ ‫می کن��د؛ هرچند ک��ه اکنون قیمت ه��ا تثبیت‬ ‫ش��ده اند‪ .‬درواقع ممنوعیت های صادرات سنگ‬ ‫اه��ن و گندل��ه و تعرفه ای که بر ص��ادرات این‬ ‫محصوالت معدنی اعمال شد‪ ،‬به مدیریت تامین‬ ‫مواد اولیه برای ما کمک کرد‪ .‬حال اگر ش��رایط‬ ‫موجود تغییر نکن��د‪ ،‬قیمت ها ثابت می ماند‪ .‬در‬ ‫حمل جاده ای که اغلب به وس��یله کامیون انجام‬ ‫می شود‪ ،‬قیمت حامل های انرژی اهمیت ویژه ای‬ ‫دارد‪ .‬چنانچه قیمت گازوئیل افزایش یابد به طور‬ ‫قط��ع بر بهای حم��ل محصول نیز اث��ر خواهد‬ ‫داش��ت و ما را با چالش تازه ای روبه رو می کند‪.‬‬ ‫هزینه حمل ونقل در گذش��ته بخش کوچکی از‬ ‫قیمت تمام ش��ده محصوالت فوالدی را به خود‬ ‫اختصاص می داد‪ ،‬ام��ا درحال حاضر نزدیک ‪۱۰‬‬ ‫درصد قیمت تمام شده تولیدات فوالدی مربوط‬ ‫به هزینه های حمل است‪ .‬البته باید خاطرنشان‬ ‫ساخت در براورد این هزینه مجموع بهای حمل‬ ‫دریایی‪ ،‬ج��اده ای‪ ،‬ریلی و همچنین جریمه های‬ ‫دموراژ محاسبه می شود‪.‬‬ ‫بخش دیگ��ری از جابه جایی های م��ورد نیاز‬ ‫فوالدس��ازان و فعاالن صنای��ع معدنی از طریق‬ ‫حم��ل دریایی انجام می ش��ود‪ .‬پ��س از اعمال‬ ‫تحریم ه��ای بین المللی علیه ای��ران‪ ،‬نرخ حمل‬ ‫دریایی برای ما به ش��دت افزای��ش یافت‪ .‬گاهی‬ ‫مجبوریم برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود از‬ ‫حمل یکسره جاده ای استفاده کنیم که این کار‬ ‫هزینه حمل را افزایش می دهد و تاثیر مستقیم‬ ‫روی بهای تمام شده می گذارد‪.‬‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان جنوب در منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی صنایع معدنی و فل��زی خلیج فارس‬ ‫در بندرعب��اس واقع اس��ت‪ .‬در این منطقه یک‬ ‫اسکله اختصاصی برای صادرات صنایع معدنی و‬ ‫فلزی وجود دارد و انتظار می رود از ظرفیت های‬ ‫این اس��کله بهتر اس��تفاده ش��ود تا حمل ونقل‬ ‫ش��رکت های این منطقه تسهیل شود‪ .‬اقداماتی‬ ‫همچ��ون الیروب��ی اس��کله در ای��ن منطقه‪ ،‬به‬ ‫پهلوگیری کش��تی هایی با ظرفیت باال کمک و‬ ‫امکان توسعه صادرات محصوالت معدنی از این‬ ‫اسکله را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫در پای��ان بای��د تاکید کرد رعای��ت ایمنی در‬ ‫حمل ونق��ل یک��ی از ضروری��ات اس��ت‪ .‬ایمنی‬ ‫ضامن حفظ س�لامت و جان انسان هاس��ت و از‬ ‫این رو اهمیت ویژه ای دارد‪ .‬هرچند در کشور ما‬ ‫این موضوع باتوجه به گس��تردگی و پراکندگی‬ ‫صنای��ع‪ ،‬مغف��ول مان��ده‪ ،‬با این وجود ش��رکت‬ ‫ف��والد هرمزگان با اقداماتی چون الزام رانندگان‬ ‫ب��ه ارائ��ه م��دارک و مس��تندات‪ ،‬در راس��تای‬ ‫افزایش س��طح ایمن��ی در حمل ونق��ل‪ ،‬تالش‬ ‫می کن��د‪ .‬ای��ن س��ختگیری ها در بس��یاری از‬ ‫ش��رکت های معدنی و صنعتی انجام می ش��ود‬ ‫و به نظر می رس��د بای��د مطالعات��ی متمرکز در‬ ‫این زمینه انج��ام و دس��تورالعمل هایی تدوین‬ ‫ش��ود تا ش��رکت های فعال در حوزه حمل ونقل‬ ‫و مجموعه های��ی ک��ه خدمات از انه��ا دریافت‬ ‫می کنند ملزم ب��ه رعایت این دس��تورالعمل ها‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ویژه و یک نگاه کلی برای توسعه حمل ونقل ریلی در‬ ‫کش��ور به وجود ای��د‪ .‬محمدی درباره کاس��تی های‬ ‫صنعت حمل ونقل کش��ور به وی��ژه باتوجه به اهداف‬ ‫توس��عه ای صنعت فوالد گفت‪ :‬تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫فوالد در چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬به ‪ ۸۰‬میلیون تن گندله‬ ‫و ‪ ۵۰‬میلیون تن اهن اس��فنجی نیاز دارد‪ .‬این حجم‬ ‫از تولی��د با در نظر گرفت��ن ظرفیت های حمل ونقل‬ ‫کشور در س��ال های اینده مشکل س��از خواهد بود؛‬ ‫بنابراین رفع این چالش نیازمند برنامه ریزی دقیق و‬ ‫تحول اساس��ی در زیرساخت های حمل ونقل به ویژه‬ ‫در حوزه ریلی اس��ت‪ .‬او در ادامه گفت‪ :‬شرکت فوالد‬ ‫خوزس��تان با بهره گیری از تمام��ی توان موجود و با‬ ‫ایجاد شرکت حمل ونقل چندوجهی فوالد لجستیک‬ ‫توانس��ته بخش عمده ای از مدیریت این بخش را در‬ ‫ح��وزه تخصص��ی خود متمرک��ز کن��د و باتوجه به‬ ‫محدودیت ها و مشکالت موجود در حوزه حمل ونقل‬ ‫کمبودها را پوشش دهد‪ ،‬اما همچنان با چالش هایی‬ ‫در این حوزه به ویژه در حمل ریلی و جاده ای مواجه‬ ‫اس��ت و انتظار می رود مس��ئوالن ذی ربط در حوزه‬ ‫وزارت محترم راه و شهرسازی و به تبع ان دولت در‬ ‫راستای توسعه این بخش تصمیمات و تدابیر الزم را‬ ‫اتخ��اذ کنند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزس��تان‬ ‫درباره اهمیت ایمنی در حمل ونقل بیان کرد‪ :‬رعایت‬ ‫مسائل ایمنی‪ ،‬مهم ترین مسئله در انجام کارها است؛‬ ‫به عن��وان مث��ال در حمل جاده ای مس��ئله اصلی در‬ ‫حوادث و تصادفات‪ ،‬عموما کمبود مهارت و نقص در‬ ‫اموزش رانندگان و رعایت نکردن قوانین ازسوی انان‬ ‫است‪ ،‬اما در عرصه بازار رقابتی کنونی‪ ،‬تنها سازمان ها‬ ‫و صنایع��ی به موفقیت دس��ت خواهند یافت که در‬ ‫زمینه ه��ای خدمات��ی از اس��تانداردهای مرتب��ط و‬ ‫متناسب با نوع و ماهیت کارشان پیروی کنند و خود‬ ‫را هرچه بیشتر در جهت تحقق اهداف استانداردهای‬ ‫م��ورد نظر قرار دهند‪ .‬با رش��د روزاف��زون فناوری و‬ ‫ماش��ینی ش��دن‪ ،‬هر روز ش��اهد امار باالی حوادث‬ ‫صنعتی و اتالف سرمایه های انسانی و مادی در کشور‬ ‫هس��تیم؛ بنابراین نی��از به اس��تانداردهای ایمنی و‬ ‫بهداش��ت حرفه ای بیش از پیش احس��اس می شود‪.‬‬ ‫چنانچه س��ازمان ها از حدود مش��خص شده تجاوز‬ ‫کنند‪ ،‬مش��کالتی بی‏ ش��مار و در نهایت ضرر و زیان‬ ‫جبران ناپذیری برای شان رقم می خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت نوسازی ناوگان حمل ونقل‬ ‫محمدرض��ا احم��دی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت صنایع‬ ‫ف��والد کردس��تان در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫درباره‬ ‫زیرس��اخت های صنعت حمل ونقل کشور و تاثیر ان‬ ‫بر صنایع معدنی و فلزی گفت‪ :‬باوجود توسعه صنعت‬ ‫حمل ونقل در س��ال های پس از انقالب‪ ،‬متاس��فانه‬ ‫هن��وز س��رمایه گذاری و برنامه ریزی به منظور حم ‬ ‫ل‬ ‫مواد معدنی و محصوالت صنایع معدنی انجام نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬این محص��والت اغلب از ش��اهراه های اصلی‬ ‫کش��ور که محل عبور و مرور مس��افران است‪ ،‬انتقال‬ ‫می یابند‪ .‬از طرفی توسعه نیافتن زیرساخت های ریلی‬ ‫به ویژه در مناطقی مانند سنگان که ذخایر عظیمی از‬ ‫سنگ اهن ایران در ان واقع شده‪ ،‬مشکالت بزرگی را‬ ‫ایجاد کرده است‪ .‬فاصله طوالنی بسیاری از واحدهای‬ ‫تولیدی کش��ور از زیرساخت های حمل ونقل دریایی‬ ‫نیز این واحدها را با چالش هایی در تامین مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز خود در تولید روبه رو می کند‪.‬‬ ‫احم��دی در ادام��ه افزود‪:‬‬ ‫انتق��ال م��واد معدن��ی از‬ ‫فاصله ه��ای طوالنی انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬همین موضوع‬ ‫قیمت حمل ای��ن مواد را‬ ‫افزایش و حاش��یه سود را‬ ‫برای شرکت های فعال در‬ ‫ح��وزه مع��دن و صنای��ع معدنی کاه��ش می دهد؛‬ ‫بنابراین امید اس��ت با توس��عه هرچه بیشتر صنعت‬ ‫حمل ونقل در کش��ور‪ ،‬گرهی از مشکالت این فعاالن‬ ‫اقتصادی باز ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت صنایع فوالد‬ ‫کردستان خاطرنشان کرد‪ :‬باتوجه به برنامه تولید ‪۵۵‬‬ ‫میلی��ون ف��والد در اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬و ب��ا در نظر گرفتن‬ ‫اس��تخراج حدود ‪ ۲۰۰‬میلیون تن سنگ اهن و ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ون تن کنس��انتره و گندله و حج��م بزرگی از‬ ‫جابه جایی ها به طور قطع ش��بکه جاده ای چاره س��از‬ ‫نخواهد بود و باید شبکه ریلی به طور گسترده ایجاد‬ ‫شود و به بهره برداری برسد‪ .‬احمدی درباره ایمنی در‬ ‫حمل ونقل گفت‪ :‬حمل ونقل در داخل ش��بکه معادن‬ ‫و صنایع معدنی با نظارت کامل واحد ‪ HSEE‬انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اما به دلیل فرس��وده بودن ماش��ین االت‪،‬‬ ‫مشکالت ناشی از تحریم و نبود قطعات یدکی‪ ،‬سطح‬ ‫ایمنی ماش��ین االت کاهش یافته است؛ بنابراین نیاز‬ ‫اساسی برای نوسازی ناوگان حمل ونقل کشور وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 6‬اردیبهشت‪1399‬‬ ‫اول رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 25‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1506‬‬ ‫پیاپی ‪2824‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫در بررسی الزامات توسعه صادرات غیرنفتی عنوان شد‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫امسال‪ ،‬س��ال جهش تولید است و صادرات با تکیه بر محصوالت‬ ‫غیرنفتی بهترین راه تحقق شعار جهش تولید عنوان می شود‪.‬‬ ‫یکی از عواملی که باعث رش��د فزاینده صادرات می ش��ود‪ ،‬توسعه‬ ‫زیرس��اخت های تجاری از جنس توسعه مراکز لجستیک‪ ،‬پایانه های‬ ‫صادراتی‪ ،‬تقویت ن��اوگان حمل ونقل برای صادرات‪ ،‬توس��عه مراکز‬ ‫نمایش��گاهی دائم��ی و ایجاد مراک��ز یکپارچه کنترل‪ ،‬بازرس��ی و‬ ‫استاندارد است‪.‬‬ ‫برهمین اساس تکمیل زیرساخت های تجاری نیمه تمام و تقویت‬ ‫پایانه های صادراتی در حوزه مراکز لجس��تیکی و اولویت بندی برای‬ ‫اختصاص تس��هیالت‪ ،‬در دس��تور کار جدی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت قرار دارد‪ .‬لجس��تیک ش��بکه ای از فعالیت ها و خدمات است‬ ‫که جابه جایی فیزیکی کاالها در داخل و خارج از مرزها را پشتیبانی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫براساس تعریف بانک جهانی‪ ،‬لجستیک مجموعه ای از فعالیت ها از‬ ‫قبیل حمل ونقل‪ ،‬انبارداری‪ ،‬یکپارچه سازی بارهای تجاری‪ ،‬ترخیص‬ ‫کاال از گمرک‪ ،‬سیستم های توزیع درون کشوری و نظام های پرداخت‬ ‫است که ازسوی نهادهای دولتی و بخش خصوصی صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫تجارت جهانی توس��ط شبکه ای از فعالیت های لجستیکی جهانی‬ ‫هدایت می ش��ود و وجود یک ش��بکه رقابتی از خدمات لجس��تیک‬ ‫جهانی‪ ،‬ستون فقرات تجارت بین الملل را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫اتمام پروژه های نیمه تمام در مراکز لجستیکی‬ ‫حس�ین مدرس خیابان�ی‪ ،‬قائم مقام وزیر‬ ‫صنع�ت‪ ،‬معدن و تج�ارت‪ :‬تج��ارت خارجی‬ ‫یکی از ارکان مهم اقتصادی هر کش��وری اس��ت‬ ‫و برای توس��عه این نوع تجارت حمل ونقل یکی‬ ‫از مهم ترین موضوعات اس��ت؛ برهمین اس��اس‬ ‫ب��ا مروری ب��ر تعداد مراکز لجس��تیک کش��ور‪،‬‬ ‫مکان یابی انه��ا‪ ،‬اتمام پروژه ه��ای نیمه تمام در‬ ‫مراکز لجس��تیکی و اولویت بندی اختصاص تس��هیالت در‬ ‫دس��تور کار امس��ال وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬تالش بر این اس��ت ک��ه از طریق بانک های‬ ‫توس��عه صادرات و بانک های توس��عه ای‪ ،‬بتوان تسهیالتی‬ ‫را به ای��ن بخش اختصاص داد‪ .‬همچنین س��ازمان برنامه‬ ‫و بودج��ه قول داده در س��ال ‪ ۹۹‬منابع مالی مناس��بی را‬ ‫برای ای��ن کار در اختیار ما قرار دهد‪ .‬ت��ا امروز ‪ ۳۲‬پایانه‬ ‫صادراتی در کش��ور ثبت ش��ده که باید باتوجه به ضرورت‬ ‫توس��عه صادرات غیرنفتی‪ ،‬تجهیز و ان دسته از پایانه های‬ ‫صادراتی دارای مجوز تکمیل شوند‪ .‬همچنین در مطالعات‬ ‫وزارت راه‪ ۵۸ ،‬مرک��ز لجس��تیک مکان یابی ش��ده و طبق‬ ‫امروزه موضوع کاهش هزینه و افزایش س��رعت ارائه محصول یا‬ ‫خدمت به مش��تری از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت و کارامدی‬ ‫خدمات لجستیکی نقش کلیدی در تحقق این دو امر ایفا می کند‪.‬‬ ‫بنگاه ه��ا با بهره گیری از فعالیت ها و خدمات لجس��تیکی کارامد‪،‬‬ ‫نه تنها می توانند در گس��ترش بازار محصوالت خود در س��طح ملی‬ ‫موفق عمل کنند‪ ،‬بلکه از این توانایی نیز برخوردار هستند که توان‬ ‫رقابت پذیری و تجارت خود را در سطح بین المللی افزایش دهند‪.‬‬ ‫زیرساخت های لجستیکی کارامد به واسطه کاهش قیمت تمام شده‬ ‫محصول و کاهش اختالف قیمت میان تولیدکننده و مصرف کننده‪،‬‬ ‫منجر به افزایش رفاه هر دو طرف و شکوفایی اقتصادی می شود‪.‬‬ ‫مشوق های صادراتی با اولویت زیرساخت های تجاری‬ ‫برنامه ریزی های صورت گرفته مراکز لجس��تیک‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ا این مراکز‬ ‫منطب��ق خواهند ش��د تا از ظرفیت ه��ای فعلی‬ ‫اس��تفاده بهینه ش��ود‪ .‬خدماتی همچون صنایع‬ ‫تبدیلی‪ ،‬تخلی��ه‪ ،‬بارگیری‪ ،‬انبارش‪ ،‬س��ردخانه‪،‬‬ ‫س��ورتینگ‪ ،‬بس��ته بندی‪ ،‬حمل ونق��ل ترکیبی‪،‬‬ ‫مکان ه��ای یکپارچ��ه کنترل کیفی‪ ،‬بازرس��ی‪،‬‬ ‫استاندارد‪ ،‬مراکز بهداش��تی‪ ،‬گمرکی و نیز مرکز یکپارچه‬ ‫مال��ی‪ ،‬پول��ی‪ ،‬بانکی‪ ،‬کنس��ولی و ص��دور وی��زا از جمله‬ ‫زیرساخت های الزم برای توسعه مراکز لجستیک و به دنبال‬ ‫ان توس��عه صادرات هس��تند؛ بنابراین با فراهم سازی این‬ ‫زیرس��اخت ها می توان عالوه بر افزایش صادرات به جهش‬ ‫تولی��د نیز رس��ید‪ .‬گاه��ی پایانه های صادرات��ی‪ ،‬خدمات‬ ‫لجس��تیک و صادرات��ی کاف��ی را به صادرکنن��دگان ارائه‬ ‫نمی دهند که رفع این مش��کل نیاز به همکاری مش��ترک‬ ‫دارد‪ .‬جای گیری مراکز لجستیک و پایانه صادراتی براساس‬ ‫اولویت بندی مناطق مرزی و دارای اولویت و نیز محل دپو‬ ‫تولید از دیگر موارد قابل توجه است‪.‬‬ ‫حمیدرض�ا زادب�وم‪ ،‬رئیس س�ازمان‬ ‫توس�عه تجارت ایران‪ :‬هر س��اله متناسب‬ ‫ب��ا بودج��ه در زمینه مش��وق های صادراتی‬ ‫تصمیم گیری می ش��ود‪ .‬س��ال ‪ ۹۹‬نیز برای‬ ‫مش��وق های صادرات��ی رق��م ‪ ۶۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان به اضافه منابع ریالی از محل صندوق‬ ‫توسعه ملی در نظر گرفته شده است‪ .‬باتوجه‬ ‫به محدودیت های بودجه الزم است گلوگاه های اصلی‬ ‫را شناس��ایی کنیم و با تمرکز بر ‪ ۳‬نقطه مرزها‪ ،‬مراکز‬ ‫تولید و بنادر‪ ،‬نیاز این زیرس��اخت ها به بودجه بررسی‬ ‫شود؛ به عنوان نمونه در مرز با عراق از ‪ ۹‬مرز ‪ ۳‬مرز فعال‬ ‫اس��ت‪ .‬به طبع در این شرایط ترافیک ایجاد می شود و‬ ‫الزم است زیرساخت های صادراتی تقویت شود‪ .‬درباره‬ ‫محصوالت کش��اورزی نیز که ام��کان صادرات در این‬ ‫بخش فراه��م اس��ت‪ ،‬راه اندازی خط��وط حمل ونقل‪،‬‬ ‫احداث سردخانه در مرزها‪ ،‬ایجاد انبار و مکان قرنطینه‬ ‫نیاز است و باید بررسی شود که زیرساخت ها در مرزها‪،‬‬ ‫مراک��ز تولی��د یا بنادر چه مش��کالتی دارن��د تا موانع‬ ‫نقش حمل ونقل در تجارت خارجی‬ ‫الن�از میاندوابچی‪ ،‬عضو هی�ات علمی‬ ‫موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی‪:‬‬ ‫انچ��ه ک��ه به طور معم��ول از توس��عه تجارت‬ ‫خارجی به ذهن متبادر می شود‪ ،‬افزایش حجم‬ ‫و ارزش ص��ادرات غیرنفت��ی و البت��ه مدیریت‬ ‫واردات کاال به کش��ور اس��ت‪ ،‬اما سیاست های‬ ‫توسعه تجارت در این ابعاد به تنهایی نمی تواند‬ ‫در تحق��ق اه��داف موث��ر واقع ش��ود‪ .‬در واقع‬ ‫براساس مطالعات جهانی‪ ،‬ناکارامدی مبادالت‬ ‫تجاری در کش��ورهای در حال توس��عه‪ ،‬خود‬ ‫مانع بزرگی بر سر راه جهانی شدن انهاست‪.‬‬ ‫ب��رای تحقق ی��ک مبادله تج��اری‪ ،‬عوامل‬ ‫متع��ددی بای��د به درس��تی و به ط��ور مطلوب‬ ‫عم��ل کنند‪ .‬ای��ن عوام��ل طیف وس��یعی از‬ ‫مولفه ها مانند تش��ریفات و رویه های صادرات‬ ‫و واردات‪ ،‬خدمات تج��اری اعم از حمل ونقل‪،‬‬ ‫بانک‪ ،‬بیمه‪ ،‬زیرس��اخت های فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫زیرس��اخت های حمل ونق��ل و لجس��تیک‪،‬‬ ‫گم��رکات و نظی��ر ان را دربرمی گیرن��د‪.‬‬ ‫ناکارام��دی در هر ی��ک از این عوامل می تواند‬ ‫به ط��ور مس��تقیم در زم��ان و هزین��ه تجارت‬ ‫تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫در واق��ع یک��ی از عوامل موفقی��ت تجارت‬ ‫خارج��ی‪ ،‬وج��ود زنجیره ه��ای کارام��دی از‬ ‫عملی��ات و زیرس��اخت های لجس��تیک و‬ ‫حمل ونقل از مبدا تا مقصد است‪ .‬این زنجیره ها‬ ‫شامل مولفه هایی هس��تند که در هماهنگی با‬ ‫یکدیگر‪ ،‬جری��ان کاال را از نقطه مبدا به‬ ‫مقصد ممکن می سازند‪ .‬زیرساخت های‬ ‫حمل ونقل و لجستیک شامل شبکه های‬ ‫ج��اده ای‪ ،‬ریل��ی‪ ،‬هوای��ی و دریای��ی و‬ ‫پایانه ه��ای اتصال دهن��ده از مهم تری��ن‬ ‫الزامات یک تجارت موفق هستند که در‬ ‫سایه قوانین‪ ،‬استانداردهای و ایمنی های‬ ‫بین الملل��ی مس��یر مب��ادالت بین المللی یک‬ ‫کشور را هموار می سازند‪ .‬ایران دارای مزیت ها‬ ‫و ظرفیت های زیادی در زمینه لجستیک است‬ ‫ک��ه از مهم ترین انها می توان ب��ه قرار گرفتن‬ ‫در منطقه خاورمیانه و مس��یر ‪ ۵‬کریدور اصلی‬ ‫ترانزیت و حمل ونقل بین المللی‪ ،‬امکان استفاده‬ ‫از هم��ه روش ه��ای حمل ونقل‪ ،‬دسترس��ی به‬ ‫اب های ازاد‪ ،‬داش��تن س��واحل ابی و مرزهای‬ ‫خشکی گس��ترده‪ ،‬برخورداری از بنادر متعدد‬ ‫و ش��بکه جاده ای گسترده اش��اره کرد‪ .‬کشور‬ ‫م��ا به دلیل برخورداری از این مزیت ها‪ ،‬توانایی‬ ‫تبدیل ش��دن به یکی از مراکز مهم تجارت در‬ ‫منطقه و حتی دنیا را داراس��ت‪ ،‬اما متاس��فانه‬ ‫تاکنون توسعه لجستیک در کشور به طورجدی‬ ‫موردتوجه قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫نگاه��ی ب��ه وضعی��ت کش��ورمان در حوزه‬ ‫لجس��تیک و حمل ونقل برای تجارت خارجی‪،‬‬ ‫این مسئله را اش��کار می کند که اصوال برخی‬ ‫مولفه های مهم و حیاتی مرتبط با این موضوع‬ ‫در کش��ور تقریبا غای��ب هس��تند‪ .‬پایانه های‬ ‫حمل ونقل ترکیبی ب��رای انتقال‬ ‫کاال بی��ن ش��بکه های ج��اده ای‪،‬‬ ‫ریلی‪ ،‬دریایی و هوایی که بتوانند‬ ‫دو یا بیش��تر این ش��بکه ها را به‬ ‫یکدیگر متصل کنند تقریباً وجود‬ ‫ندارند‪ .‬از ط��رف دیگر هنوز هیچ‬ ‫هاب لجستیکی در کشور توسعه‬ ‫نیافته است‪ .‬هاب های لجستیکی بسته به نوع و‬ ‫سطح جغرافیایی ارائه خدمات در انواع مختلف‬ ‫طبقه بندی می شوند که البته به طور حتم باید‬ ‫پایان��ه حمل ونقل ترکیب��ی را به عنوان جزوی‬ ‫از س��اختار خود داشته باش��ند‪ .‬بنادر خشک‪،‬‬ ‫مراکز لجس��تیکی بین المللی و شهر لجستیک‬ ‫مهم ترین هاب های لجس��تیکی با قابلیت ارائه‬ ‫خدم��ات در س��طح بین المللی هس��تند‪ .‬یکی‬ ‫از دالی��ل عمده توس��عه نیافتن ای��ن مولفه ها‬ ‫در کش��ور را ش��اید بتوان ماهیت چندبخشی‬ ‫اغلب انها دانس��ت که ش��اید در حوزه وظایف‬ ‫و ماموریت های یک نهاد مش��خص نمی گنجد‪.‬‬ ‫در اغل��ب این مولفه ها وزارت راه وشهرس��ازی‪،‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬گمرک و سایر‬ ‫دس��تگاه های دولتی به عنوان نهادهای دخیل‬ ‫در ای��ن موضوع��ات مطرح هس��تند‪ .‬تفاوت و‬ ‫گاه تضاد در دیدگاه های دس��تگاه های دخیل‬ ‫می توان��د مانع بزرگی برای توس��عه مولفه های‬ ‫حمل ونقل و لجس��تیک در تجارت بین المللی‬ ‫و حتی داخلی باشد‪.‬‬ ‫برطرف ش��ود‪ ۹۰ .‬درصد بودجه مشوق های‬ ‫صادراتی می تواند به این بخش ها اختصاص‬ ‫پی��دا کند و وام ه��ای ارزان قیمت در اختیار‬ ‫اف��رادی قرار گیرد که در این زیرس��اخت ها‬ ‫فعالی��ت می کنند و ‪ ۱۰‬درص��د بودجه هم‬ ‫به سایر مش��وق ها اختصاص یابد‪ .‬پیشنهاد‬ ‫می کنم صندوق حمایت از توس��عه صادرات‬ ‫تشکیل و از محل درامدهایی همچون عوارض گمرکی‬ ‫شارژ شود تا به طور مستمر بتوانیم به توسعه صادرات‬ ‫کش��ور بپردازیم‪ .‬امس��ال به طور ویژه ش��رایطی پیش‬ ‫ام��ده که می توانی��م صادرکنندگان را به س��مت این‬ ‫زیرساخت ها س��وق دهیم‪ .‬کمک به صادرکنندگان در‬ ‫بخش حمل ونقل می تواند محرک بزرگی برای توسعه‬ ‫ن حال بخش حمل ونقل امسال با‬ ‫صادرات باش��د‪ ،‬با ای ‬ ‫مشکالت جدی مواجه اس��ت؛ به عنوان نمونه با اینکه‬ ‫قیمت س��وخت پایین امده تعرف��ه حمل ونقل کاهش‬ ‫پی��دا نکرده و در این زمینه باید ش��رایط بهتری برای‬ ‫صادرکنندگان ایجاد کرد‪.‬‬ ‫درخواست فعاالن حمل ونقل از وزیر راه و شهرسازی‬ ‫عل�ی محم�ودی س�رای‪ ،‬رئی�س هی�ات مدی�ره‬ ‫فدراس�یون حمل ونق�ل و لجس�تیک‪ :‬فدراس��یون‬ ‫حمل ونق��ل و لجس��تیک در نام��ه ای ب��ه وزی��ر راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬خواه��ان اختص��اص تس��هیالت بیمه ای و‬ ‫مالیاتی به ش��رکت های فعال در ای��ن صنعت به انضمام‬ ‫اعطای تسهیالت ‪ ۸‬هزار میلیارد تومانی شد‪.‬‬ ‫ای��ن فدراس��یون در نامه ای به وزیر راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫اس��یب های وارد شده به بخش حمل ونقل کشور در اثر کرونا را برشمرد و خواهان‬ ‫اختصاص تس��هیالت بانکی همراه با تس��هیالت بیمه ای‪ ،‬مالیاتی و تعویق مطالبات‬ ‫سازمان های اجرایی از شرکت های حمل ونقلی شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن نامه‪ ،‬بزرگ ترین مش��کالت بخ��ش حمل ونقل هوای��ی احتمال تعدیل‬ ‫گس��ترده و قریب الوق��وع نیروه��ای ش��اغل در اژانس های خدمات گردش��گری‪،‬‬ ‫ممنوعیت و محدودیت پروازهای خارجی و کاهش گس��ترده پروازهای داخلی ذکر‬ ‫و راهکارهای معرفی ش��ده در این زمینه‪ ،‬اعطای تس��هیالت بانکی با دوره تنفس‬ ‫طوالنی م��دت‪ ،‬اعمال معافیت های بیم��ه ای و مالیاتی و تعویق مطالبات ش��رکت‬ ‫فرودگاه ه��ا و ف��رودگاه امام خمین��ی (ره) از ایرالین ها و در نهایت امهال اقس��اط‬ ‫تسهیالت بانکی عنوان شده است‪.‬‬ ‫در بخ��ش دریایی و بندری نیز این فدراس��یون خواهان اختصاص ارز دولتی به‬ ‫ش��رکت های کش��تیرانی برای واردات قطعات یدکی یا تجهیزات بندری‪ ،‬حذف یا‬ ‫کاهش اجاره ثابت فعاالن بندری ازس��وی س��ازمان بنادر‪ ،‬اصالح تعرفه های تخلیه‬ ‫و بارگیری کاال‪ ،‬جبران زیان های هنگفت ش��رکت های بانکرینگ و سوخت رس��ان‬ ‫دریایی‪ ،‬حذف هزینه های مترتب بر اجاره ش��رکت های پایانه دار و ارائه تس��هیالت‬ ‫بانک��ی هم��راه با تعوی��ق بدهی های بیمه ای و مالیاتی ش��ده اس��ت‪ .‬فدراس��یون‬ ‫حمل ونق��ل همچنین در حوزه حمل ونق��ل جاده ای از وزیر راه درخواس��ت کرده‬ ‫ت��ا عالوه بر تس��هیالت بانکی‪ ،‬بیمه س��بز کامیونداران فعال در ح��وزه ترانزیت و‬ ‫حمل بین الملل نیز رایگان تمدید و امکان نوس��ازی ناوگان با استفاده از تسهیالت‬ ‫ارزان قیمت فراهم شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تکمیل زیرساخت های حمل ونقل و لجستیک در اولویت‬ ‫الگوی توسعه‬ ‫حمل و نقل‬ ‫کشور همسایه‬ ‫سید جالل ابراهیمی‬ ‫رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه‬ ‫حمل ونقل در تاریخ بش��ری همچون پیدایش اتش و خط در مدنیت و‬ ‫گسترش تمدن موثر بوده است‪ .‬ایجاد وسایل چهارچرخ در حمل وسایل‬ ‫نظامی‪ ،‬تجاری و نیز در حوزه فرهنگ و نیازهای اجتماعی تاثیر گذار بود‪.‬‬ ‫بعد از انق�لاب صنعتی و افزایش تولید و ایجاد محصوالت جدید صنعت‬ ‫حمل ونقل توسعه و پیشرفت زیادی کرد تا بتواند مراکز تولید را به مراکز‬ ‫مصرف متصل کند‪ .‬گسترش محصوالت تولیدی در انواع و اقسام گوناگون‬ ‫نی��از به ناوگان حمل ونقل برای انتقال ان به ش��هرهای داخل و خارج از‬ ‫کشور و حوزه های مصرف داشت و این امر عامل توجه به ابداع و اختراع‬ ‫و س��ازماندهی صنعت حمل ونقل ش��د‪ .‬تولیدات کارخانه ها و محصوالت‬ ‫دپوش��ده در انبارها و نیاز به توزیع انها‪ ،‬برنامه ریزی علمی برای بارگیری‬ ‫و تکنیک و روش های خود را می طلبید‪ .‬برای حمل ونقل و لجس��تیک ‪۵‬‬ ‫مس��ئله مهم باید مد نظر باش��د‪ -۱ :‬مدت زمان حمل ونقل ‪ -۲‬وصل به‬ ‫بازار هدف ‪ -۳‬به حداقل رس��اندن خسارت ناشی از حمل کاال ‪-۴‬تنظیم‬ ‫مراک��ز توزی��ع و پخش کاال قب��ل از حمل ‪ -۵‬دپو ک��ردن کاال در مراکز‬ ‫مصرف حوزه ای و منطقه ای‪ .‬باید در نظر داشت که هزینه های انبارداری‪،‬‬ ‫بارگیری‪ ،‬باراندازی و زمان حمل در نرخ کاال موثر اس��ت و این امر یکی‬ ‫از عوام��ل رقاب��ت در حوزه حمل ونق��ل هوایی‪ ،‬دریایی و زمینی اس��ت؛‬ ‫بنابراین برای پایین اوردن هزینه ها‪ ،‬بسته بندی خوب‪ ،‬وسایل حمل ونقل‬ ‫مطمئ��ن با فناوری روز مورد توجه صاحبان صنعت و تولید اس��ت‪ .‬ایران‬ ‫در حوزه حمل ونقل ریلی و جاده ای تالش های بسیاری کرده‪ ،‬با این همه‬ ‫می توان به بخش حمل ونقل کش��ور همس��ایه (ترکیه) هم به عنوان یک‬ ‫گزینه موفق نگاه و در موارد مش��ابه الگوبرداری کرد‪ .‬جمهوری ترکیه از‬ ‫دولت عثمانی ‪ ۱۸۲۳۵‬کیلومتر جاده شوس��ه بدون کیفیت با زیرساخت‬ ‫نامناس��ب تحویل گرفت و طبق امار سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی هم اکنون طول‬ ‫جاده ها به ‪ ۷۰۰۰۰‬کیلومتر رس��یده اس��ت‪ .‬گفته می شود طول راه های‬ ‫شوس��ه و زمینی ترکیه برابر با کشور فرانسه اس��ت‪ .‬هم اکنون در ترکیه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬ش��رکت حمل ونقل با ظرفیت ‪ ۴۵۰۰۰‬دستگاه وسایل حمل ونقل‬ ‫اع��م از تریلر و کامیون وجود دارد‪ .‬جاده های شوس��ه ترکیه با جاده های‬ ‫اروپ��ا از لحاظ کیفی��ت برابری می کند‪ .‬این کش��ور در حوزه راه اهن نیز‬ ‫جزو کش��ورهای پیشرو به ش��مار می رود‪ .‬طول ش��بکه راه اهن در داخل‬ ‫کش��ور ترکی��ه ‪ ۱۱۰۰۰‬کیلومتر اس��ت‪ .‬ترکیه تصمیم دارد تا ‪ ۳‬س��ال‬ ‫این��ده تمامی خطوط قدیمی ریلی به طول ‪ ۴۴۰۰‬کیلومتر را نوس��ازی‬ ‫کند‪ .‬این کشور درصدد اس��ت که طول خط ریلی قطارهای سریع السیر‬ ‫خ��ود را از ‪ ۶۰۰۰‬کیلومتر به ‪ ۳۱۰۰۰‬کیلومتر افزایش دهد و در صورت‬ ‫اجرای این پروژه این کش��ور تا ‪ ۲۰۲۳‬میالدی از لحاظ حمل ونقل ریلی‬ ‫ب��ه مقام ویژه ای در اروپا و حتی دنیا می رس��د‪ .‬درباره حمل ونقل هوایی‬ ‫این کش��ور نیز می توان گفت ناوگان هوایی حمل مسافر و بار ترکیه جزو‬ ‫ناوگان های هوایی مطرح جهان اس��ت و هم اکنون بیشتر شهرهای ترکیه‬ ‫دارای خط پروازی برای هواپیماهای باری و مسافری هستند و پروازهای‬ ‫خارجی نیز به بیش��تر پایتخت های جهان و ش��هرهای مهم و پرجمعیت‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬حمل ونقل هوایی از حیث اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و سیاسی‬ ‫برای ترکیه دارای اهمیت ویژه ای اس��ت‪ .‬تعداد ش��رکت های هوایی که‬ ‫در ترکی��ه پروازهای داخلی و خارجی را پوش��ش می دهند ‪ ۱۷‬ش��رکت‬ ‫است که معروف ترین انها هواپیمایی ترکیش ایرویز (‪ )THYAO‬با ‪۱۴۷‬‬ ‫هواپیمای مس��افری و ‪ ۴‬هواپیمای باری‪ ،‬هواپیمایی اونور با ‪ ۲۲‬هواپیما‪،‬‬ ‫هواپیمایی پگاس��وس ب��ا ‪ ۲۱‬هواپیم��ا‪ ،‬هواپیمای��ی «ام‪.‬ان‪.‬جی» با ‪۱۰‬‬ ‫هواپیمای باری و هواپیمایی«ای‪.‬س��ی‪.‬تی» با ‪ ۷‬هواپیمای باری هستند‪.‬‬ ‫این کشور در مجموع ‪ ۲۷۴‬هواپیمای مسافری و ‪ ۲۷‬هواپیمای باری دارد‬ ‫که این امار مربوط به سال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی است و به طور قطع هم اکنون‬ ‫بر تعداد ناوگان مسافری و کارکو افزوده و همچنین نوسازی ناوگان انجام‬ ‫شده است‪ .‬براساس امار سال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی‪ ۴۶ ،‬فرودگاه داخلی با ‪۴۱‬‬ ‫میلیون مس��افر داخلی و ‪ ۴۴‬میلیون مس��افر خطوط خارجی در کارنامه‬ ‫پروازهای هواپیمایی ترکیه ثبت ش��ده اس��ت‪ .‬بدیهی است که در طول‬ ‫‪ ۱۱‬سال گذش��ته بر تعداد فرودگاه ها افزوده شده و علت افزایش مسافر‬ ‫هوایی این کشور قیمت های پایین پروازها نسبت به اروپا است‪ .‬از خطوط‬ ‫دریایی این کش��ور نیز نمی توان گذش��ت‪ .‬بنادر ترکیه در حمل بار نقش‬ ‫اساس��ی دارند و این فعالیت به وسیله کشتی هایی با ظرفیت های متفاوت‬ ‫انجام می شود‪ .‬گس��ترش حمل بار با کشتی از ‪ ۴۰‬سال پیش در ترکیه‬ ‫اغاز ش��ده و این امر با تجارت ازاد ترکیه و مش��وق های حمل بار دریایی‬ ‫ادامه یافت‪ .‬به این ترتیب خرید کشتی یا کرایه ان تسهیل شد‪ ،‬اعتبارات‬ ‫الزم ب��ه داوطلبان داده و حتی بان��ک ویژه دریایی به نام دنیز بانک ایجاد‬ ‫ش��د‪ .‬هم اکنون دولت ترکیه با ایجاد امکانات برای سازندگان کشتی های‬ ‫ب��اری و ارائ��ه وام های مدت دار با بهره کم ش��رایط را ب��رای حمل بار در‬ ‫حوزه اروپا و دریای مدیترانه و همچنین ساخت کشتی های اقیانوس پیما‬ ‫فراهم کرده اس��ت‪ .‬به طور کلی حمل ونقل دریایی مورد توجه تمام مراکز‬ ‫تولی��د اس��ت و بن��ادر ترکیه در دریای س��یاه و دری��ای مدیترانه دارای‬ ‫ظرفیت های الزم از لحاظ تجهیزات‪ ،‬باراندازها و اس��کله ها هستند‪ .‬بنادر‬ ‫ساحلی شهر استانبول دارای ظرفیت های بارگیری و باراندازی و انبارهای‬ ‫تجاری اس��ت که ش��رایط را برای حمل بار تاج��ران و تولیدکنندگان به‬ ‫سرتاس��ر جهان فراهم کرده است‪ .‬بنادر مرس��ین‪ ،‬طرابوزان‪ ،‬اسکندرون‪،‬‬ ‫قاضی انتب‪ ،‬ازمیر و سامس��ون نیز روزانه ده ها کش��تی را در اسکله های‬ ‫خود جای می دهند و ش��رایط حمل بار را در حوزه دریای سیاه و دریای‬ ‫مدیترانه‪ ،‬اژه و مرمره فراهم می کنند‪ .‬به طور کلی به جز ش��رق ترکیه که‬ ‫به کش��ورهای ایران و اذربایجان متصل است ترکیه را باید کشور دریاها‬ ‫نامید‪ .‬در پایان الزم اس��ت نگاهی به فهرس��ت اتحادیه ها و سازمان های‬ ‫بین المللی حمل ونقل این کشور نیز داشته باشیم که عبارتند از‪ :‬اتحادیه‬ ‫بین المللی راه اهن ه��ا ‪ -UIC‬اتحادیه واگن های باری ‪ -RIV‬مقاوله نامه‬ ‫حمل ونقل کاال با راه اهن ‪ -SMGS‬کمیته بین المللی حمل ونقل راه اهن‬ ‫‪-IRTS‬اتحادیه تعرفه راه اهن بالکان و خاور نزدیک ‪-B.P.O‬شرکت های‬ ‫بین المللی اینترکانتین��ر و اینتر فریگو ‪ -ICF‬اتحادیه راه اهن خاورمیانه‬ ‫‪ -CMO‬اتحادی��ه تعرفه ای کش��ورهای بالکان ‪ -BPO‬کنفدراس��یون‬ ‫گمرکی حمل ونقل بین المللی کاال در جاده ‪ -TIR‬فدراسیون بین المللی‬ ‫راه ها ‪ -IRF‬دبیرخانه س��ازمان های کنفرانس توسعه و تجارت‪ ،‬سازمان‬ ‫ملل متحد و انکتاد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 6‬اردیبهشت‪ -1399‬اول رمضان ‪ 25 - 1441‬اوریل‪-2020‬شماره‪-1506‬پیاپی‪2824‬‬ ‫باید بی قرار شویم از درد دیگری‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫زیان نا امیدی در جوانان بیشتر از معضل بیکاری و مسائل اقتصادی است‬ ‫امار بازار کتاب در سال ‪۹۸‬‬ ‫پویش‬ ‫‪ ۱۰۵‬هزار عنوان کتاب منتشر شد؛ نرخ کتاب ‪ 2‬برابر شد‬ ‫با ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۴۸۸‬عنوان جای دارند‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نیز‬ ‫باالتری��ن میزان تجدید چاپ به کتاب های کمک درس��ی‬ ‫اختصاص داش��ت‪ .‬ش��مارگان کل انتش��ار کتاب در سال‬ ‫‪ ۱۴۸ ،۱۳۹۸‬میلیون و ‪ ۹۸۱‬هزار و‪ ۱۲۶‬اس��ت که بیش از‬ ‫‪ ۲۸‬میلیون ش��مارگان افزایش یافته است‪ .‬شمارگان کل‬ ‫در ‪ 11‬ماه س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬معادل ‪ ۱۲۰‬میلیون و ‪ ۵۴۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۹۳‬نسخه بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس این امار در س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬از میان ‪ ۱۰۵‬هزار و‬ ‫‪ ۵۸‬عن��وان کتاب‪ ۷۵ ،‬هزار و ‪ ۶۴۴‬عنوان تالیف و ‪۲۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۴۱‬عنوان ترجمه بود ه که نس��بت به س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫کتاب ه��ای تالیف��ی بیش از ‪ ۲۲‬هزار عن��وان و کتاب های‬ ‫ترجمه ‪ ۸‬هزار عنوان افزایش را نشان می دهد‪ .‬در ‪ 11‬ماه‬ ‫سال ‪۱۳۹۷‬در کشور‪ ۶۳ ،‬هزار و ‪ ۹۰۴‬عنوان کتاب تالیفی‬ ‫و ‪ ۲۱‬هزار و ‪۱۰۸‬عنوان کتاب ترجمه روانه بازار نشر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین در س��ال ‪ ۵۷ ،۱۳۹۸‬هزار و ‪ ۸۸۴‬کتاب‬ ‫چاپ اول بوده و ‪ ۴۷‬هزار و ‪ ۷۰۱‬عنوان کتاب تجدید چاپ‬ ‫شده اند؛ یعنی بیش از ‪ ۵۰‬درصد عناوین چاپ اول بوده اند‬ ‫و نس��بت به سال گذش��ته بیش از ‪ ۱۴‬هزار عنوان کتاب‪،‬‬ ‫افزایش تجدید چاپ رخ داده است‪ .‬باالترین میزان تجدید‬ ‫چاپ کتاب در سال ‪ ،۹۸‬مربوط به کتاب های کمک درسی‬ ‫ب��وده ک��ه ‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ ۷۶۴‬عنوان کت��اب در این موضوع‬ ‫بازچاپ ش��ده اند و پس از ان کتاب های کودک و نوجوان‬ ‫ش��مارگان کل انتش��ار کتاب های کودک و نوجوان ‪۳۸‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۱۰‬هزار و ‪ ۲۴۷‬بوده که باالترین شمارگان در‬ ‫همه عنوان های منتشر شده در سال ‪ ۹۸‬را در اختیار دارد‬ ‫و میانگین ش��مارگان ان نیز ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۹۳‬نس��خه است‪.‬‬ ‫ای��ن امار در س��ال ‪ ۲۶ ،۱۳۹۷‬میلیون و ‪ ۱۸۳‬هزار و ‪۷۳‬‬ ‫نسخه است‪ ،‬اما باالترین شمارگان کتاب را در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫کتاب های کمک درس��ی با ش��مارگان‪ ۳۳‬میلیون و ‪۲۱۲‬‬ ‫ه��زار و ‪ ،۹۴۴‬در اختیار داش��ته اند‪ .‬پس از کتاب کودک‪،‬‬ ‫شمارگان کتاب های کمک درسی ‪ ۳۴‬میلیون و ‪ ۷۵۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۱۰‬ب��وده و در رتبه دوم جای می گیرد‪ .‬کتاب هایی که‬ ‫در موضوع ادبیات منتشر شده اند با شمارگان ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۷۶‬هزار و ‪ ۶۴‬در رتبه سوم جای دارد‪ .‬در سال ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫همه موضوعات نس��بت به س��ال گذشته‪ ،‬به طور تقریبی‬ ‫بیش از یک میلیون نس��خه افزایش ش��مارگان داشته اند‪.‬‬ ‫فروش کتاب های کمک درس��ی با اختالف باالترین میزان‬ ‫‹ ‹قیمت کتاب ‪ 2‬برابر شد‬ ‫ی را کنار زد‬ ‫‹ ‹کتاب کودک‪ ،‬کمک درس ‬ ‫ب نس��بت به سال گذش��ته‪ ،‬افزایش حدود‬ ‫اما نرخ کتا ‬ ‫‪ 2‬براب��ری را تجربه کرده اس��ت‪ .‬میانگی��ن نرخ کتاب در‬ ‫س��ال ‪ ۳۴ ،۱۳۹۸‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان و در س��ال ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫‪۱۷‬هزار ‪ ۷۰۱‬تومان بوده که افزایش ‪ ۵۰‬درصدی را نشان‬ ‫می ده��د‪ .‬باالترین ن��رخ کتاب ها نیز در اختیار کتاب های‬ ‫کمک درس��ی با ن��رخ حدود ‪ ۴۴‬هزار توم��ان‪ ،‬کتاب های‬ ‫کلی��ات با میانگین ن��رخ ‪ ۴۱‬هزار تومان و کتاب های هنر‬ ‫با میانگین نرخ ‪ ۴۰‬هزار تومان اس��ت‪ .‬از میان ‪ ۱۰۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۸‬عنوان کتاب‪ ۸۲ ،‬هزار و‪ ۵۳‬عنوان در تهران منتشر‬ ‫ش��ده و ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۵۳۲‬عنوان در شهرس��تان‪‎‬ها به چاپ‬ ‫رسیده است‪ .‬در ‪ 11‬ماه سال ‪ ۱۳۹۷‬نیز در کشور‪ ،‬استان‬ ‫ته��ران با ‪ ۶۵‬ه��زار و ‪ ۶۴۴‬عنوان کتاب در صدر انتش��ار‬ ‫کتاب قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تالیف یا ترجمه؟‬ ‫براس��اس این ام��ار از مجموع ‪ ۱۰۵‬ه��زار و ‪ ۵۸۵‬هزار‬ ‫عنوان کتاب چاپ ش��ده در سال گذشته ‪ ۷۵‬هزار و ‪۶۲۴‬‬ ‫عن��وان تالی��ف و ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۹۴۱‬عنوان ترجمه هس��تند‬ ‫ک��ه بیش��ترین عناوین تالی��ف ابتدا به گ��روه کتاب های‬ ‫کمک درسی با ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۹۶‬عنوان و بعد به گروه ادبیات‬ ‫با ‪۱۰‬هزار و ‪ ۹۰۱‬عنوان اختصاص دارد‪ .‬کتاب های کودک‬ ‫در ترجمه طالیه دار هس��تند و با انتشار هزار و ‪ ۲۲‬عنوان‬ ‫نخستین گروه در این دسته کتاب ها و بعد از ان ادبیات با‬ ‫‪ 6‬ه��زار و ‪ 202‬عنوان قرار دارد‪ .‬در مجموع می توان گفت‬ ‫س��هم تالیف و ترجمه در دس��ته کتاب های کودک با امار‬ ‫‪ ۹‬ه��زار و ‪ ۸۸۲‬عن��وان تالیف در برابر ‪ 8‬هزار و ‪ ۲۲‬عنوان‬ ‫ترجمه تقریبا برابر است‪.‬‬ ‫معرفی سریال های رمضانی ای فیلم‬ ‫ای فیلم همزمان با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان‪،‬‬ ‫س��ریال های مختلفی برای مخاطبان این شبکه در نظر‬ ‫گرفته اس��ت‪.‬به گزارش روابط عمومی شبکه ای فیلم‪ ،‬با‬ ‫نزدیک ش��دن به ماه مبارک رمضان‪ ،‬ای فیلم فارس��ی‬ ‫س��ریال های جدیدی همچون «ب��رادر جان»‪« ،‬قرعه»‪،‬‬ ‫«متهم گریخت» و «میوه ممنوعه» را برای مخاطبانش‬ ‫تدارک دیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹«برادر جان» به درخواست ای فیلمی ها‬ ‫س��ریال «برادر جان» ب ه کارگردانی محمدرضا اهنج‬ ‫و ب ه قلم س��عید نعم��ت اهلل‪ ،‬یک مل��ودرام خانوادگی با‬ ‫مضمونی اجتماعی و مذهبی است و موضوع اصلی اش‪،‬‬ ‫حق الناس است‪.‬‬ ‫علی نصیریان‪ ،‬حس��ن پورش��یرازی‪ ،‬حس��ام منظور‪،‬‬ ‫افرین عبیس��ی‪ ،‬سعید چنگیزیان‪ ،‬کامران تفتی‪ ،‬سجاد‬ ‫افشاریان‪ ،‬نس��یم ادبی‪ ،‬مارال فرجاد‪ ،‬ش��یوا ابراهیمی‪،‬‬ ‫محبوب��ه صادق��ی‪ ،‬لعی��ا زنگنه‪ ،‬جلی��ل فرج��اد و ندا‬ ‫جبرائیلی در این مجموع��ه ایفای نقش کرده اند‪«.‬برادر‬ ‫جان» از اول اردیبهشت هر شب ساعت ‪ ۱۹‬پخش و در‬ ‫ساعت های ‪ ۳‬و ‪ ۱۱‬روز بعد بازپخش می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹«قرعه» به ای فیلم افتاد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫سیما‬ ‫فروش س��ال ‪ ۱۳۹۸‬را در میان همه عناوین دارند و بیش‬ ‫از یک میلیارد و ‪ ۵۶۷‬میلیون تومان فروش را به نام خود‬ ‫ثبت کرده اس��ت‪ .‬پس از ان کتاب های کودک و نوجوان‪،‬‬ ‫با فروش کلی ساالنه بیش از ‪ ۵۳۲‬میلیون تومان در رتبه‬ ‫دوم جای دارد و رتبه سوم با فروش بیش از ‪ ۴۵۹‬میلیون‬ ‫تومان به موضوع ادبیات اختصاص دارد‪.‬‬ ‫ک نژاد‪ ،‬داستان‬ ‫سریال «قرعه» به کارگردانی برزو نی ‬ ‫قرعه کش��ی میان چن��د خان��واده تهرانی اس��ت که با‬ ‫نزدیک شدن به ایام نوروز به مشکالتی برمی خورند و‪...‬در‬ ‫این س��ریال بازیگرانی همچون حمیدرضا اذرنگ‪ ،‬فریبا‬ ‫متخصص‪ ،‬هدایت هاشمی‪ ،‬مریم سعادت‪ ،‬مهران رجبی‪،‬‬ ‫اشکان اش��تیاق‪ ،‬سحر ولدبیگی‪ ،‬نسرین نصرتی‪ ،‬پرستو‬ ‫گلستانی‪ ،‬میثاق جمشیدی‪ ،‬امیر کربالیی زاده‪ ،‬مصطفی‬ ‫ساس��انی‪ ،‬س��ارا همت��ی‪ ،‬نازنین کریم��ی و محمدرضا‬ ‫علیمردانی به ایفای نقش پرداخته اند‪.‬این سریال از دوم‬ ‫اردیبهشت هر روز ساعت ‪ ۱۸‬روی انتن می رود و تکرار‬ ‫ان ساعت ‪ ۲‬و ‪ ۱۰‬روز بعد پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹«متهم گریخت» در ای فیلم‬ ‫س��ریال طنز «مته��م گریخت» ب��ه کارگردانی رضا‬ ‫عطاران از روز پنجم اردیبهش��ت هر ش��ب ساعت ‪۲۰‬‬ ‫راهی انتن ای فیلم فارس��ی می ش��ود و در ساعت های‬ ‫‪ ۴‬بام��داد و ‪ ۱۲‬تک��رار خواهد ش��د‪ .‬در ای��ن مجموعه‬ ‫می بینید هاشم اقا و خانواده اش در شهرستانی نه چندان‬ ‫دور زندگی س��اده ای دارند‪ .‬او تا پیش از شدت گرفتن‬ ‫بیماری اش در مغازه ای اجاره ای به تعمیر اگزوز مشغول‬ ‫ب��وده ول��ی پزش��کان او را از انج��ام کارهای س��نگین‬ ‫من��ع کرده اند‪ .‬مهاجرت خانواده هاش��م اق��ا به تهران‬ ‫ماجراهایی را ب ه وجود می اورد‪ .‬س��یروس گرجس��تانی‪،‬‬ ‫مری��م امیرجاللی‪ ،‬علی صادقی‪ ،‬ملیکا زارعی و‪ ...‬در این‬ ‫سریال بازی می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹«میوه ممنوعه» روی انتن‬ ‫مجموع��ه تلویزیونی «میوه ممنوع��ه» به کارگردانی‬ ‫حس��ن فتحی از دوم اردیبهش��ت‪ ،‬هر شب ساعت ‪۲۱‬‬ ‫پخش می ش��ود‪.‬در خالصه این سریال امده است‪ :‬حاج‬ ‫یونس فتوحی تاجری اس��ت که به زعم مردمی که او را‬ ‫می شناسند هم در این دنیا و هم در اخرت عاقبت به خیر‬ ‫شده است‪ .‬اوازه خیرخواهی و کمک به مستمندان حاج‬ ‫یون��س بر وی نی��ز اثر کرده و او خ��ود را عارف الی اهلل‬ ‫می داند و مطمئن است تا اخر عمر مرتکب هیچ گناهی‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬تا اینکه سروکله هس��تی پیدا می شود‪...‬علی‬ ‫نصیریان‪ ،‬گوهر خیراندیش‪ ،‬هانیه توسلی‪ ،‬امیر جعفری‪،‬‬ ‫نیما رئیس��ی‪ ،‬عم��ار تفتی و کیانوش گرام��ی از جمله‬ ‫بازیگران این مجموعه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹«زیر پای مادر» سریال شبانه ای فیلمی ها‬ ‫مجموع��ه تلویزیونی «زیر پای م��ادر» ب ه کارگردانی‬ ‫بهرن��گ توفیقی از یکش��نبه ‪ ۱۷‬فروردین ‪ ۱۳۹۹‬روی‬ ‫انتن ای فیلم فارس��ی رفته است‪.‬این س��ریال‪ ،‬داستان‬ ‫خلیل مرد میانسالی اس��ت که با پسرش اشکان دور از‬ ‫تمامی خانواده در مش��هد زندگی می کند‪ .‬اشکان قصد‬ ‫ازدواج با دختری به نام س��تاره را دارد‪ ،‬به همین خاطر‬ ‫از پدر می خواهد برای ازدواجش به خواس��تگاری ستاره‬ ‫برود‪ .‬خلیل که س��ال های س��ال اش��کان را بدون مادر‪،‬‬ ‫بزرگ کرده به خواستگاری ستاره می رود اما عمه ستاره‬ ‫بزرگ ترین مش��کل این ازدواج می شود‪ .‬فیلمنامه «زیر‬ ‫پای مادر» را س��عید نعمت اهلل نوش��ته اس��ت و کامبیز‬ ‫دیرباز‪ ،‬پریوش نظریه‪ ،‬بهناز جعفری‪ ،‬مهدی س��لطانی‪،‬‬ ‫مجید واشقانی و اتیال پسیانی از جمله بازیگران سریال‬ ‫هس��تند‪« .‬زیر پای مادر» هر ش��ب ساعت ‪ ۲۲‬از شبکه‬ ‫ای فیلم فارسی پخش می شود و در ساعت های ‪ ۶‬صبح‬ ‫و ‪ ۱۴‬روز بعد تکرار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مخاطبان در پی «ستایش»‬ ‫مجموعه تلویزیونی «س��تایش» به کارگردانی سعید‬ ‫سلطانی از یکشنبه ‪ ۱۷‬فروردین ‪ ۹۹‬هر شب ساعت ‪۲۳‬‬ ‫از انتن ای فیلم فارسی در حال پخش است‪.‬این سریال‬ ‫پس از درخواس��ت های بینندگان‪ ،‬مدتی در وبس��ایت‬ ‫ای فیلم قرار گرفت و اکنون به جدول پخش این شبکه‬ ‫منتقل ش��د‪ .‬قرار است فصل های دوم و سوم ان نیز در‬ ‫پی فصل اول به نمایش گذاشته شوند‪.‬پخش این سریال‬ ‫از یکشنبه ‪ ۱۷‬فروردین اغاز شده و هر شب ساعت ‪۲۳‬‬ ‫به صورت ‪ ۲‬قسمتی از ای فیلم فارسی پخش می شود و‬ ‫بازپخش ان در ساعت های ‪ ۷‬و ‪ ۱۵‬روی انتن می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹با «عطسه» لحظاتی شاد را تجربه کنید‬ ‫مجموعه طنز «عطسه» ب ه کارگردانی مهران مدیری‪،‬‬ ‫هر شب س��اعت ‪ 00 :30‬پخش و در ساعت ‪ 8 :30‬روز‬ ‫بع��د تکرار می ش��ود‪ .‬بازیگرانی چون مه��ران غفوریان‪،‬‬ ‫فالمک جنیدی‪ ،‬جواد رضویان‪ ،‬عارف لرستانی‪ ،‬سیامک‬ ‫انص��اری‪ ،‬علی اوجی‪ ،‬نصراهلل رادش‪ ،‬نیما فالح‪ ،‬س��حر‬ ‫ولدبیگ��ی و مه��ران مدیری در ای��ن مجموعه به ایفای‬ ‫نقش پرداخته اند‪.‬‬ ‫تمدید «با کتاب در خانه»‬ ‫مدی��رکل دفت��ر‬ ‫و‬ ‫مطالع��ات‬ ‫بر نا مه ر یز ی ه��ا ی‬ ‫فرهنگ��ی وزارت‬ ‫فرهن��گ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی از تمدی��د‬ ‫پوی��ش «ب��ا کتاب در خان��ه» تا ‪ ۱۲‬اردیبهش��ت خبر‬ ‫داد‪ .‬به گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬ابراهی��م حیدری با اش��اره به‬ ‫اس��تقبال خوب از این پویش گف��ت‪ :‬تاکنون تعداد در‬ ‫خ��ور توجهی کودک و نوجوان از سراس��ر ایران اعم از‬ ‫شهری و روستایی در این پویش شرکت کرده اند‪ .‬انها با‬ ‫کتابخوانی و صحبت های ساده و صمیمی درباره کتاب‬ ‫لحظ��ات به یادماندن��ی و ش��یرینی را در این روزهای‬ ‫دش��وار برای همه ما خلق کردند‪ .‬همچنین کلیپ های‬ ‫زیبایی را تهیه و تدوین کرده و در شبکه های اجتماعی‬ ‫بارگ��ذاری کردن��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬باتوجه به اس��تقبال‬ ‫گس��ترده خانواده ه��ا در روزه��ای اخر و درخواس��ت‬ ‫همکاران اداره های کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سراسر‬ ‫کش��ور و نیز اس��تمرار ش��رایط و فرصت بیشتر برای‬ ‫دانش اموزان و غنی کردن اوقات فراغت انها‪ ،‬ش��ورای‬ ‫برنامه ری��زی ای��ن پویش را ت��ا پایان ‪ ۱۲‬اردیبهش��ت‬ ‫تمدی��د کرد‪ .‬پوی��ش «با کت��اب در خان��ه» در نوروز‬ ‫امسال‪ ،‬براساس طرحی از دفتر مطالعات و برنامه ریزی‬ ‫فرهنگ��ی و کتابخوان��ی معاونت ام��ور فرهنگی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری خانه کتاب‪ ،‬شبکه‬ ‫شهرها و روستاهای دوستدار کتاب و اداره های فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی تمامی استان ها راه افتاده است‪ .‬در این‬ ‫پویش‪ ،‬کودکان و نوجوانان سراسر ایران‪ ،‬در کلیپ های‬ ‫کوتاه دودقیقه ای که در ش��بکه های اجتماعی منتش��ر‬ ‫می کنند‪ ،‬به معرف��ی کتابی می پردازند که در قرنطینه‬ ‫خانوادگ��ی مطالعه کرده اند‪ .‬انه��ا در این کلیپ گاهی‬ ‫از معرفی س��اده کتاب فراتر می رون��د و وارد گفت وگو‬ ‫با نویس��نده‪ ،‬ش��خصیت ها و دوستان ش��ان می شوند و‬ ‫نظرشان را درباره کتاب هم می گویند‪.‬‬ ‫فراخوان‬ ‫ششمین دوره جایزه شعر‬ ‫احمد شاملو فراخوان داد‬ ‫فراخوان شش��مین‬ ‫دوره جای��زه ش��عر‬ ‫احمد ش��املو منتشر‬ ‫شد‪ .‬براس��اس اطالع‬ ‫دبیرخانه جایزه شعر‬ ‫شاملو عالقه مندان می توانند حداکثر تا پایان خرداد در‬ ‫این رقابت شرکت کنند‪.‬‬ ‫در متن فراخوان شش��مین دوره جایزه ش��عر احمد‬ ‫ش��املو چنین امده اس��ت‪ :‬دبیرخانه جایزه شعر شاملو‬ ‫مفتخر اس��ت اعالم کند که این جایزه امسال ششمین‬ ‫دوره اش را اغاز می کند‪.‬‬ ‫پای فش��ردن بر منظر و هدفی ک��ه همواره می گوید‬ ‫ام��روز را باید ت��اب اورد چراکه گام هایت رو به س��وی‬ ‫طلوع فردا دارد‪ ،‬عزمی ا س��ت زاده اراده تس��لیم نشدن‬ ‫در براب��ر اندیش��ه های انفعال طلب و مس��ئولیت گریزی‬ ‫ک��ه با هزار بهانه گوش��ه عافیت جس��تن و بی عملی را‬ ‫تجویز می کند تا «در اتاقی بی روزن و بی هوا نشس��تن و‬ ‫نالیدن» را صورتی موجه ببخشد‪.‬‬ ‫مواجهه با دش��واری های این س��ال ها ممکن نبود‪،‬‬ ‫ج��ز با هم��ت خس��تگی ناپذیرانه دس��ت اندرکاران این‬ ‫جایزه‪ ،‬پشتیبانی مشفقانه همراهانی با وسعت توان دید‬ ‫منظ��ر ک��ه از روی دغدغه و حس مس��ئولیت فردی و‬ ‫اجتماعی شان در قبال فرهنگ و ادبیات‪ ،‬در این ‪ ۶‬سال‬ ‫هم دوش این جایزه بوده اند‪.‬‬ ‫موسسه الف‪ .‬بامداد و دبیرخانه ضمن سپاسگزاری از‬ ‫همکاری موثر شاعران‪ ،‬ناشران‪ ،‬خبرنگاران و دوستداران‬ ‫ش��عر فارسی‪ ،‬در نظر دارد در سال جاری و در ششمین‬ ‫دوره این جایزه‪ ،‬از میان کتاب های ش��عر نو منتشرشده‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬خورشیدی مجموعه برگزیده را در روز‬ ‫‪ ۲۱‬اذر ‪ ۹۹‬همزمان با نودوپنجمین زادروز تولد ش��اعر‬ ‫بزرگ معاصر احمد شاملو معرفی کند‪.‬‬ ‫من از پساکرونا بیش از کرونا می ترسم‬ ‫رض�ا دبیری ن�ژاد‪ ،‬فعال فرهنگ�ی‪ :‬کرون��ا نرفته‪،‬‬ ‫پس��اکرونا امده و نش��انه هایش از االن هویدا شده است‪.‬‬ ‫کرون��ا م��ا را دگرگ��ون نکرده‪ ،‬فق��ط هرچ��ه بوده ایم را‬ ‫دوچندان کرده اس��ت‪ .‬من از پس��اکرونا بی��ش از کرونا‬ ‫می ترسم‪.‬‬ ‫کرون��ا برخی از متعصب��ان را متعصب ت��ر‪ ،‬خرافاتی ها‬ ‫را خرافاتی ت��ر‪ ،‬فقیره��ا را فقیرتر‪ ،‬باالنش��ینان را دورتر‪،‬‬ ‫خودخواه��ان را خودخواه تر‪ ،‬بی خیال ها را بی خیال تر‪ ،‬س��اده انگاران را س��اده تر و‬ ‫خودباوران متکبر را خودباورتر و متکبرتر کرده است‪.‬‬ ‫من از همین «ترها» می ترسم‪ ،‬چراکه همین ها از ادم ها در غا ِر خانه ها یا باورها‬ ‫و خیال های ش��ان فاصله های بیشتری ساخته اس��ت‪ .‬وقتی ادم ها شدیدتر از هم‬ ‫دور می شوند‪ ،‬شکاف های جامعه عمیق تر می شود‪ .‬شکاف ها هم سقوط دارند‪ ،‬هم‬ ‫ریزش و من از ریزش ادم ها بر یکدیگر می ترسم‪.‬‬ ‫وقت��ی کارگری می گوید خ��ودش بیمه خودش را م��ی داده و حاال تکلیف چه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬وقتی کارهایی تعطیل ش��ده و گروهی بیکار ش��ده اند‪ ،‬وقتی کس��انی‬ ‫می گویند تا دو ماه حقوق و قرارداد ندارند‪ ،‬وقتی دیگر نظام س��نتی یاری گری در‬ ‫صنوف نیست‪ ،‬وقتی گروه های شکننده پشتیبانی ندارند‪.‬‬ ‫وقت��ی اف��راد تغییری نکرده ان��د و تنها حس��رت عقب افت��ادن روزمرگی ها و‬ ‫عادت های شان را دارند‪ ،‬وقتی بیشتر برای برگشتن به ان چه بوده اند عجله دارند‬ ‫و ه��ر کس ب��رای عادت های خودش ح��رص می خورد و حتی خ��ودش را محق‬ ‫می دان��د ت��ا هر کاری بکند‪ ،‬ه��ر توجیهی و هر کلکی‪ .‬وقتی ب��رای مرگ دیگران‬ ‫توجیه می س��ازیم و پیش��اپیش مرگ و درد دیگری را بی ارزش می کنیم؛ یعنی از‬ ‫کرونا عبور کرده ایم و با همان کوله بار عادت های بی خیالی‪ ،‬تعصب‪ ،‬خرافه س��ازی‪،‬‬ ‫خودخواهی و عاقل پنداری خود به پساکرونا رفته ایم‪.‬‬ ‫من از پساکرونا می ترسم چون عجول هستیم‪ ،‬صبر نداریم‪ .‬عجله کردن بازگشت‬ ‫اس��ت‪ ،‬نه تغییر برای نزدیک ش��دن و درک جمعی‪ .‬همانطور که هنوز باور نداریم‬ ‫سالمتی یک نفر در گرو سالمتی همه و بیماری یک نفر خطری برای همه است‪.‬‬ ‫همه می خواهند روال طبیعی شود و من از این طبیعی شدن می ترسم‪.‬‬ ‫طبیعی انگونه که بود و به واس��طه عادت ها طبیعی شده بود‪ .‬طبیعی شدن بعد‬ ‫از کرونا نادیده گرفتن این دوران اس��ت‪ .‬طبیعی یعنی فراموش کردن‪ ،‬یعنی فرار‬ ‫کردن از دردی که هست‪ ،‬فرار کردن از خانه نشینی؛ نمی دانم فرار از خانه طبیعی‬ ‫ا س��ت؛ فرار از خانه فرار از خودمان اس��ت‪ ،‬فرار از ثب��ات و پناه بردن به چیزهای‬ ‫گذراست‪.‬‬ ‫می خواهن��د به همه ان خودنمایی ها بازگردن��د که بیرون از خانه محل نمایش‬ ‫بود و حاال درهای نمایش��گاه ها بس��ته شده است‪ .‬می خواهند ظاهر شوند و تظاهر‬ ‫کنند به هرچه هستند یا نیستند و حسرتش را دارند‪.‬‬ ‫کرونا تظاهرکنندگان را متظاهرتر کرده است‪.‬‬ ‫ی اس��ت که در کرونا بیش��تر شده و من از ظهور‬ ‫پس��اکرونا عرصه همه چیزهای ‬ ‫انها می ترسم‪.‬‬ ‫کرونا بس��یاری را فروریخته ‪ ،‬از کار و معیش��ت تا اندک تعلقات ش��ان‪ .‬این گونه‬ ‫کرون��ا گروهی را فقیرتر کرده اس��ت؛ دردمندتر‪ ،‬ضعیف ت��ر‪ ،‬عصبی تر‪ ،‬ناامیدتر و‬ ‫افسرده تر کرده است‪.‬‬ ‫پس��اکرونا جایی است که زور این افس��ردگی ها‪ ،‬فقرها و ترس از اینده عصیان‬ ‫ می کند و درها را می شکند و به عرصه ظهور می اید‪ .‬پساکرونا عرصه همنشینی و‬ ‫برخورد همه این شدیدتر شدن ها از فاصله ها تا ضعف ها‪ ،‬از تعصب ها تا فقرهاست‪.‬‬ ‫ما در پس��اکرونا خطرهای تازه ای می س��ازیم و خطرهای ت��ازه ای انتظارمان را‬ ‫می کش��د؛ خطرهایی که همچون بیماری سالمت کل جامعه را به خطر انداخته و‬ ‫می اندازد‪ .‬ایا ما خطرس��ازان پساکرونا خواهیم بود یا انان که شدیدتر نمی شوند‪،‬‬ ‫فراموش نمی کنند و تغییر را می پذیرند تا مسبب فاصله بیشتر نباشند؟‬ ‫منبع‪ :‬ایلنا‬ ‫نظرگاه‬ ‫براساس امار خانه کتاب‪ ،‬بیش از ‪ 105‬هزار عنوان کتاب‬ ‫اعم از چاپ اول و تجدید چاپ در سال ‪ ۱۳۹۸‬منتشر شده‪،‬‬ ‫همچنین مقایس��ه نرخ این کاالی فرهنگی نسبت به سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬افزایش ‪ ۵۰‬درصدی ان را نش��ان می دهد‪ .‬س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬از انجایی که سال دشواری برای بسیاری از صنایع‬ ‫بود‪ ،‬یار مهربان را نیز بی نصیب نگذاش��ت و افزایش شدید‬ ‫و نوسانات نرخ کاغذ بر نرخ نهایی این محصول فرهنگی اثر‬ ‫گذاشت؛ تا جایی که باوجود افزایش مجموع عناوین چاپ‬ ‫ش��ده‪ ،‬نرخ کتاب نس��بت به سال قبل ‪ 2‬برابر شد؛ با اینکه‬ ‫این رقم در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به سال ‪ ۲۶ ،۱۳۹۶‬درصد‬ ‫افزایش یافته بود‪ .‬براساس امار موسسه خانه کتاب در سال‬ ‫گذشته (امار اسفند به دلیل شیوع کرونا و پاره ای اختالل‬ ‫در عملکرد نهادهای متولی هنوز دقیق نیست) ‪ ۱۰۵‬هزار و‬ ‫‪ ۵۸‬عنوان کتاب‪ ،‬در موضوعات گوناگون منتشر شده است‪.‬‬ ‫این امار نسبت به سال ‪( ۱۳۹۷‬امار ‪ ۱۱‬ماهه) با چاپ ‪۸۵‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۱۲‬عنوان کت��اب‪ ،‬افزایش ‪ ۲۰‬هزار عنوان (حدود‬ ‫‪ ۲۵‬درصد) را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹چاپ اول؛ بیش از ‪ ۵۰‬درصد مجموع‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫علی ربیعی‪ ،‬س�خنگوی دولت‪ :‬گاه��ی اتفاقاتی در‬ ‫جوام��ع رخ می دهد که می تواند مس��یر جامعه را تغییر‬ ‫دهد‪ .‬دگرخواهی و خیرخواه��ی و به فکر یکدیگر بودن‬ ‫می تواند تبدیل به فرهنگ ماندگار این جامعه شود‪.‬‬ ‫بای��د در گذار از کرونا‪ ،‬هر کدام بی قرار ش��ویم از درد‬ ‫دیگری‪.‬‬ ‫ادبیات فارس��ی ریش��ه در جان دارد؛ فربه از حماسه‪،‬‬ ‫روایات‪ ،‬اس��اطیر‪ ،‬عرفان‪ ،‬عاشقانه ها‪ ،‬فلس��فه و اخالق‪ .‬رودکی سوی چشم شعر‪،‬‬ ‫فردوس��ی پر از حماسه‪ ،‬گنجینه ادب نظامی‪ ،‬باده عشق خیام‪ ،‬ملت عشق موالنا‪،‬‬ ‫حافظه عاشقانه حافظ‪ ،‬شگفت و بی بدیل های سعدی‪ ... ،‬گویی برخی از سروده ها‬ ‫از ورای اوراق خ��اک خورده تاریخ‪ ،‬اوایی همیش��گی دارند و برای همه نس��ل ها‬ ‫می توانند جاری و س��اری باشند‪ .‬خواندن شان در هر برهه زمانی تازه می نماید و‬ ‫لذتی جاوید دارد‪.‬‬ ‫اول اردیبهش��ت روز س��عدی بود‪ .‬چقدر به خودم بالیدم وقتی «پدرو سانچز»‬ ‫برای همدلی کرونایی «بنی ادم» س��عدی را خواند‪( .‬پدرو س��انچز‪ ،‬نخس��ت وزیر‬ ‫اس��پانیا اواس��ط فروردین ‪ ۹۹‬در زمان اوج گیری بیماری کرونا در این کشور‪ ،‬در‬ ‫س��خنرانی تلویزیونی خود با خواندن شعر «بنی ادم اعضای یکدیگرند» سعدی و‬ ‫اش��اره به اینکه این ابیات در ورودی س��ازمان ملل متحد نوش��ته شده‪ ،‬این شعر‬ ‫را بهترین مثال برای همدلی‪ ،‬همبس��تگی و اتحاد بشریت عنوان کرد و خواستار‬ ‫همدلی و اتحاد ملت اسپانیا شد‪).‬‬ ‫راس��تی وقتی ذهن ادمی سوار بر توس��ن خیال می دود تا هر کجا که بخواهد‬ ‫می رود‪ .‬در یکی از ایس��تگاه های تداعی به صالح ش��مس‪ ،‬دوس��ت روشن ضمیرم‬ ‫رسیدم‪ .‬صالح شمس از دو چشم نابیناست‪.‬‬ ‫ب��ا خواندن ام��رار معاش می کند‪ .‬از گروه هایی اس��ت که در جامعه پرس��ر و‬ ‫صدا‪ ،‬اوای ش��ان ش��نیده نمی ش��ود و در کش وقوس دویدن ها دائم تنه خورده و‬ ‫به عقب رانده می ش��وند‪ .‬نمی دان��م او در این ایام کرونای��ی‪ ،‬چگونه امرار معاش‬ ‫می کند‪ .‬صدای زیبایش را که با ش��عر زیبای سعدی عجین شده نخستین بار در‬ ‫نخس��تین همایش مسئولیت اجتماعی با ش��عار «هوای هم رو داشته باشیم» به‬ ‫گوش جان شنیدم‪.‬‬ ‫در حافظه تاریخی این ملت کارهای بزرگی با «با هم بودن» به س��امان رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اکنون می اندیش��م که چقدر به همدل��ی و در کنار هم بودن نیازمندیم‪ .‬چقدر‬ ‫زندگی بی دیگران س��خت اس��ت‪ .‬هیچ چی��ز کامت را ش��یرین نمی کند‪ .‬گاهی‬ ‫اتفاقاتی در جوامع رخ می دهد که می تواند مسیر جامعه را تغییر دهد‪.‬‬ ‫دگرخواه��ی و خیرخواهی و به فک��ر یکدیگر بودن می تواند تبدیل به فرهنگ‬ ‫مان��دگار این جامعه ش��ود‪ .‬باید در گذار از کرونا‪ ،‬هر کدام بی قرار ش��ویم از درد‬ ‫دیگری‪.‬‬ ‫چق��در باید نیکی‪ ،‬خیر‪ ،‬خوبی و زیبایی جهان را باهم به اش��تراک بگذاریم تا‬ ‫جهان به صلح براید و رام و ارام شود‪.‬‬ ‫دلم می خواست یکی از زیبایی های جهان را با هم بشنویم و ببینیم چقدر این‬ ‫ابیات دلنشین با صدای از جان برخاسته صالح شمس دل های مان را در جدال با‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬همراه تر می کند‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1617

روزنامه صمت 1617

شماره : 1617
تاریخ : 1399/07/01
روزنامه صمت 1612

روزنامه صمت 1612

شماره : 1612
تاریخ : 1399/06/26
روزنامه صمت 1611

روزنامه صمت 1611

شماره : 1611
تاریخ : 1399/06/25
روزنامه صمت 1608

روزنامه صمت 1608

شماره : 1608
تاریخ : 1399/06/22
روزنامه صمت 1595

روزنامه صمت 1595

شماره : 1595
تاریخ : 1399/06/04
روزنامه صمت 1594

روزنامه صمت 1594

شماره : 1594
تاریخ : 1399/06/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!