روزنامه صمت شماره 1491 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1491

روزنامه صمت شماره 1491

روزنامه صمت شماره 1491

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫محدودیت های سختگیرانه تا ‪ ۲۰‬فروردین تمدید شد‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬فروردین‪1399‬‬ ‫‪ 10‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪4‬اوریل ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1491‬پیاپی ‪2809‬‬ ‫چهره ها‬ ‫رعایت فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫تا کشف داروی کرونا‬ ‫‪2‬‬ ‫صرفه جویی جدی در‬ ‫مصرف اب شرب‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫راهی جز مشارکت همگانی‬ ‫نداریم‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت ها‬ ‫کرونا‪ ،‬مهمان ناخوانده‬ ‫جهانی‬ ‫سال دشوار‬ ‫برای معدنکاران‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬موفقیت جمهوری اسالمی ایران در مقابله با ویروس خطرناک کرونا تا امروز به خاطر‬ ‫همکاری و حمایت مردم بوده است‪ .‬حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا افزود‪ :‬الزم‬ ‫است تشکر ویژه ای از مردم داشته باشم که از اغاز بروز موارد ابتال به ویروس کرونا همکاری بسیار خوبی را‬ ‫با ستاد ملی کرونا داشته و امروز هم دارند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما در مراحل مختلف‪ ،‬فاصله گذاری های اجتماعی‬ ‫را مدنظر قرار دادیم و در هر مرحله ای مردم حمایت کردند‪ .‬روحانی درباره پروتکل ها و محدودیت ها بعد از‬ ‫‪ ۲۰‬فروردین گفت‪ :‬محدودیت های سختگیرانه که تا ‪ ۱۵‬فروردین اعالم شده بود تا ‪ ۲۰‬فروردین ماه تمدید‬ ‫ش��د اگرچه هنوز امارها و گزارش های تحلیلی به ستاد نرس��یده و قرار است وزارت بهداشت این گزارش را‬ ‫ارسال کند اما ستاد این شرایط سخت گیرانه را تا ‪ ۲۰‬فروردین ‪ ۹۹‬تمدید کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫بسته پیشنهادی فعاالن بخش خصوصی به دولت‬ ‫‪12‬راهکار برای عبور اقتصاد از کرونا‬ ‫ب��ا ش��یوع وی��روس کرون��ا‪ ،‬در کن��ار دغدغه های س�لامتی مردم ک��ه منجر به‬ ‫برنامه ریزی های گس��ترده از س��وی دولت ش��ده‪ ،‬نحوه مواجهه با تبعات اقتصادی‬ ‫این ویروس نیز به س��والی مهم بدل شده است‪ ،‬س��والی که به نظر می رسد هریک‬ ‫از دولت ها پاس��خی جداگانه برای ان دارند‪ .‬دولت ایران نیز نخس��تین تس��هیالت‬ ‫اقتصادی خود را پیش از پایان سال ‪ ۱۳۹۸‬و در چارچوب های مانند امکان تعویق در‬ ‫پرداخت تسهیالت بانکی‪ ،‬تامین اجتماعی یا مالیات کلید زد اما در روزهای گذشته‬ ‫نیز صحبت ها درباره بس��ته اقتصادی جدید برای اعطا به خانوارها و مشاغل اسیب‬ ‫دیده ادامه داشته است‪ .‬در این بین فعاالن بخش خصوصی نیز ‪12‬راهکار برای عبور‬ ‫اقتصاد از کرونا به دولت ارائه داده اند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫صنعتگرانی که چشم انتظار عبور از بحران کرونا هستند‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مراقب سرمایه های اجتماعی‬ ‫باشیم‬ ‫‪6‬‬ ‫کرونا؛ مسئولیت مردم‬ ‫پیشنهاد به مسئوالن‬ ‫‪8‬‬ ‫ویروسی شدن‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 10‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 4‬اوریل ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1491‬‬ ‫پیاپی ‪2809‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫امیرعباس فیضی‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫مسئولیت اجتماعی موضوعی است که در سال های‬ ‫اخیر به یک پارادایم غالب در کشورهای توسعه یافته‬ ‫و کش��ورهای دارای اقتصاد باز تبدیل شده و به طور‬ ‫جدی ازس��وی س��ازمان های مردم نهاد‪ ،‬شرکت های‬ ‫بین المللی‪ ،‬دولت ها و س��ایر نهادهای سیاس��ت گذار‬ ‫مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫با بررس��ی دقی��ق مفه��وم مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫درمی یابیم که بنگاه های اقتصادی حیطه مسئولیت‬ ‫اجتماع��ی خ��ود را گس��ترده تر ک��رده و ع�لاوه بر‬ ‫ذی نفعان و س��هامداران طیف وسیع اجتماع و احاد‬ ‫جامعه را زیر پوش��ش مسئولیت اجتماعی خود قرار‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫امروزه مفاهیم مس��ئولیت اجتماعی عالوه بر انکه‬ ‫مدیران بنگاه های اقتصادی را وادار به جلب رضایت‬ ‫احاد جامع��ه کرده بلکه گروه ه��ای مختلف مرتبط‬ ‫ازجمل��ه س��هامداران‪ ،‬کارگ��ران‪ ،‬سیاس��ت گذاران‪،‬‬ ‫مصرف کنن��دگان و حتی دولتمردان را نیز مجبور به‬ ‫پایبندی به تعهدات مسئولیت اجتماعی کرده است‪.‬‬ ‫مس��ئولیت اجتماع��ی یک چارچ��وب و محدوده‬ ‫اخالقی اس��ت که در ان وظایف مختلفی که تمامی‬ ‫انها دارای منافع برای جامعه هس��تند‪ ،‬بر عهده فرد‪،‬‬ ‫سازمان یا نهادی خاص گذاشته می شود‪ .‬این مفهوم‬ ‫به طور دقیق تر به معنای انجام وظایف فردی ازسوی‬ ‫تک تک افراد جامعه اس��ت که باعث می شود تعادل‬ ‫مناسبی در اقتصاد جامعه برقرار شود‪.‬‬ ‫البت��ه در بیش��تر جوام��ع این مفه��وم یک حوزه‬ ‫قانون��ی الزام اور نیس��ت و بیش��تر در ح��وزه اخالق‬ ‫مطرح می ش��ود‪ .‬در جوامع بیشتر توس��عه یافته که‬ ‫در چارچ��وب اخالق‪ ،‬وظایف ف��ردی دارای اهمیت‬ ‫بیشتری است‪ ،‬مسئولیت اجتماعی مفهومی اجباری‬ ‫و البته پذیرفته شده توسط بیشتر افراد جامعه دارد‪،‬‬ ‫اما در س��ایر جوامع که از نظر سطح فرهنگی دارای‬ ‫فقر هس��تند‪ ،‬چنین مس��ئولیت هایی معنای خاصی‬ ‫ندارد و کمتر کس��ی خ��ود را ملزم به انجام و رعایت‬ ‫انها می داند‪.‬‬ ‫در روزه��ای اخیر جامعه جهانی با پدیده ای به نام‬ ‫«کرونا ویروس» روبه رو ش��ده و این موضوع سالمت‬ ‫مردم را با خطر مواجه س��اخته‪ ،‬به طوری که تنها راه‬ ‫عبور از این مرحله و تضمین مدیریت مطلوب حوزه‬ ‫سالمت جامعه‪ ،‬مشارکت و همکاری نهادهای دولتی‬ ‫و بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی است‪.‬‬ ‫ایران نیز از این روند مستثنا نیست‪.‬‬ ‫هرچن��د گرای��ش منفعت طلبانه کارک��رد برخی‬ ‫نهادهای مرتبط نیز می تواند برای کاهش اثار س��وء‬ ‫و پیامدهای فاجعه بار جامعه بش��ری اثربخشی الزم‬ ‫را داش��ته باش��د‪ ،‬اما در چنین ش��رایطی استفاده از‬ ‫طرح های خالق و همچنین حذف بروکراس��ی اداری‬ ‫موج��ود برای بکارگیری طرح ه��ای نواورانه ازجمله‬ ‫بهره من��دی از نواوری های ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫و فعال در حوزه نانو برای ضدعفونی کردن س��طوح‬ ‫باتوجه به کمبود اقالم بهداشتی می تواند گره گشای‬ ‫مشکالت این بخش باشد‪.‬‬ ‫در کش��ور ما در رویارویی ب��ا چنین رخدادهایی‬ ‫ع�لاوه بر برخ��ورداری از اموزه های دینی و س��ابقه‬ ‫س��نتی و فرهنگی همواره عملکرد برجس��ته ای در‬ ‫تع��اون و همی��اری بوده ک��ه بدون تردید ب��ا انجام‬ ‫مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی و نظارت های‬ ‫بهنگام نهادهای نظارتی دولتی و مردم نهاد و تقویت‬ ‫رابط��ه نهادهای دولت��ی و غیردولتی می توان ضمن‬ ‫پایش عملک��رد بنگاه های اقتصادی درگیر در تامین‬ ‫اقالم بهداش��تی و دارویی‪ ،‬از فرصت های سودجویانه‬ ‫و احتکار اقالم یادش��ده ازسوی برخی افراد ممانعت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نکته بس��یار حائ��ز اهمیت درباره ض��رورت توجه‬ ‫ب��ه مس��ئولیت اجتماعی در ش��رایط بحرانی‪ ،‬حفظ‬ ‫س��وداوری بنگاه های اقتصادی اس��ت‪ ،‬به طوری که‬ ‫در دوران بحران نرخ س��وداوری بنگاه های اقتصادی‬ ‫به ش��دت کاهش می یابد‪ .‬هرچند در مواردی خاص‬ ‫ممکن است برخی فعاالن اقتصادی که عمدتاً شامل‬ ‫توزیع کنندگان و شبکه عرضه می شود‪ ،‬به دلیل خال‬ ‫نظارت انگیزه دسترس��ی به س��ود مضاع��ف را پیدا‬ ‫کنند‪ ،‬اما در این ش��رایط نهادهای نظارتی می توانند‬ ‫ش��اخص های متفاوتی برای هدایت گسترده فعاالن‬ ‫اقتصادی برای همکاری بیش��تر با بخش غیردولتی‬ ‫اعمال کنند‪.‬‬ ‫ب��رای تحقق این مهم حض��ور بخش خصوصی در‬ ‫کارگروه ه��ای گوناگون مدیریت بحران در س��طوح‬ ‫مختل��ف با هدف کاهش پیامده��ای بحران بیش از‬ ‫پیش ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫ناگفت��ه نمان��د یک��ی از راه های جلب مش��ارکت‬ ‫بنگاه ه��ای اقتص��ادی در یاری رس��انی‪ ،‬اعم��ال‬ ‫معافیت های مالیاتی اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر تسهیل‬ ‫مکانیسم بهره گیری از ستادهای خبری با تخصیص‬ ‫پ��اداش و قدردانی از ارس��ال گزارش ه��ای مردمی‬ ‫می تواند اثرات مثبتی در این فرایند داشته باشد‪.‬‬ ‫امیرعباس فیضی ـ کارشناس اقتصاد‬ ‫رئیس جمه��وری گف��ت‪ :‬موفقی��ت جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران در مقابله با وی��روس خطرناک‬ ‫کرونا تا امروز به خاطر همکاری و حمایت مردم‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت‬ ‫و مقابله با کرونا افزود‪ :‬تش��کر ویژه ای را از مردم‬ ‫داشته باش��م که از اغاز بروز موارد ابتال ویروس‬ ‫کرونا همکاری بسیار خوبی را با ستاد ملی کرونا‬ ‫داشته و امروز هم دارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬م��ا در مراح��ل مختل��ف‪،‬‬ ‫فاصله گذاری های اجتماعی را مدنظر قرار دادیم‬ ‫و در هر مرحله ای مردم حمایت کردند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری اف��زود‪ :‬زمان��ی گفتیم از هر‬ ‫ش��هری می خواهی��د خارج ش��وید حتم��ا باید‬ ‫کنترل و غربالگری ش��وید اگر عالمتی نداشتید‬ ‫به س��فر ادامه دهی��د وگرنه باید ب��ه مبدا خود‬ ‫برگردی��د که مردم هم��کاری کردند‪ .‬در مرحله‬ ‫دوم ک��ه گفتیم م��ردم از اس��تان های خود جز‬ ‫موارد ضروری به اس��تان های دیگر س��فر نکنند‬ ‫و افراد مس��افری که از موطن خود خارج شدند‬ ‫سریعتر به وطن اصلی خود برگردند که مردم باز‬ ‫هم حمایت کردند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری گف��ت‪ :‬زمان��ی ک��ه گفتیم‬ ‫فروش��گاه های پرجمعی��ت و پرت��ردد تعطی��ل‬ ‫ش��ود مردم قب��ول کردند‪ .‬ان مقطع��ی که ان‬ ‫(تمهی��دات) را دوب��اره تش��دید کردی��م تا جز‬ ‫مغازه ها و فروش��گاه های ضروری که برای مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬بهداش��تی و دارویی بقی��ه مغازه تا ‪۲۰‬‬ ‫فروردین بس��ته ش��ود باز هم همکاری کردند‪.‬‬ ‫حمایت و همکاری مردم اصل است‪.‬‬ ‫اگر جمهوری اسالمی ایران تا امروز در مقابله‬ ‫ب��ا این وی��روس خطرناک کرون��ا موفقیت های‬ ‫خوبی به دس��ت اورده اس��ت به خاطر حمایت‬ ‫مردم اس��ت‪ .‬به خاطر این بوده اس��ت که مردم‬ ‫برای سالمت خود در صحنه بودند‪.‬‬ ‫روحانی گف��ت‪ :‬در امار و ارقام جلس��ه امروز‬ ‫وزارت بهداش��ت و درمان اع�لام کرد‪ ،‬امارهای‬ ‫امیدوارکننده ای بود‪ .‬هم نس��بت به استان هایی‬ ‫که ورودی بیمارس��تان ما کمتر شده و خروجی‬ ‫از بیمارس��تان بیش��تر ش��ده اس��ت که برخی‬ ‫استان های ما این حالت را دارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬حتی در تهران‪ ،‬بیمارس��تان امام‬ ‫خمینی که یکی از بیمارستان های بزرگ و مهم‬ ‫کش��ور اس��ت اعالم کرده که مراجعه کننده در‬ ‫روزهای اخیر به یک پنجم رسیده است که این‬ ‫مسئله بسیار مهمی اس��ت‪ .‬یعنی مردم شرایط‬ ‫بهداش��تی را مراعات کردن��د و در خانه ماندند‬ ‫و دید و بازدید و س��فر را کنار گذاش��تند البته‬ ‫در کنار ان هم کادردرمانی ما هم تالش بس��یار‬ ‫کردند که مجموعه اینها دست به دست هم داده‬ ‫است و امروز این افتخار را برای ما افریده است‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری با بیان این که صدا و س��یما‬ ‫ای��ن نمودار مقایس��ه ای را برای مردم تش��ریح‬ ‫کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ش��کل نموداری این بیماری در‬ ‫کشورهای غربی و اروپایی با کشور ایران متفاوت‬ ‫اس��ت یعنی در نمودار کش��ورهای دیگر جهش‬ ‫یکمرتبه ای می بینید ک��ه در ایران وجود ندارد‬ ‫و ش��یب منحنی مالیمتر است‪ .‬این امر نشانگر‬ ‫این اس��ت که مردم کش��ور با فرهنگ بلندشان‬ ‫و پزش��کان و پرس��تاران با ایثار و ف��داکاری و‬ ‫مدیریت کشور با همه توان به صحنه امده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در جلس��ه امروز س��تاد ملی‬ ‫کرون��ا اع�لام ش��د که در س��ایه ط��رح تحول‬ ‫س�لامت ش��رایط مراقبت ویژه و ای سی یو در‬ ‫بیمارس��تان ها ش��رایط بهتری پیدا کرده است‪.‬‬ ‫‪ ۸‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬تخ��ت مراقبت ویژه در کش��ور‬ ‫داری��م اگر اینها نبود‪ ،‬اگر طرح تحول س�لامت‬ ‫نب��ود‪ ،‬به جای ‪ ۸‬هزار و ‪ ،۶۰۰‬چهار یا پنج هزار‬ ‫تخت داشتیم‪ ،‬دچار مضیقه و مشکل می شدیم‬ ‫و اعتماد سلب می شد‪ .‬گاهی ممکن است چهار‬ ‫تاکید بر حفظ امنیت شغلی کارگران‬ ‫رئیس جمهوری دس��تور داد ‪۷۵‬‬ ‫ه��زار میلی��ارد تومان تس��هیالت‪،‬‬ ‫صرفاً به بنگاهها و کسب وکارهایی‬ ‫اختص��اص یابد که اطمینان حاصل‬ ‫شده باشد کارگران خود را از ابتدای‬ ‫اجرای برنامه های کنترلی مقابله با‬ ‫کرونا اخراج نکرده و پس از دریافت‬ ‫تسهیالت نیز عذر انان را نخواهند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬حجت االسالم و‬ ‫المسلمین دکتر حسن روحانی روز‬ ‫جمعه همچنین با تاکید بر ضرورت‬ ‫تکریم بی��ش از پی��ش جانبازان و‬ ‫س��المندان‪ ،‬رعایت ح��ال معلوالن‬ ‫و س��المندان را از اه��م واجب��ات‬ ‫برش��مرد و دس��تور داد؛ با ارزیابی‬ ‫و بازرس��ی های دقی��ق‪ ،‬اطمین��ان‬ ‫حاصل شود که تمامی پروتکل های‬ ‫بهداش��تی در مراک��ز نگه��داری‬ ‫معلوالن و همچنین اسایشگاه های‬ ‫مراک��ز بهزیس��تی وی��ژه نگهداری‬ ‫س��المندان ب��ا دق��ت و ضریب باال‬ ‫رعایت می شود‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری همچنی��ن در‬ ‫تماس ب��ا «محمد اس�لامی» وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی دس��تور داد؛ ب��ا‬ ‫توجه ب��ه کاهش قابل توجه تردد و‬ ‫جابه جایی ها‪ ،‬در فرصت باقی مانده‬ ‫نسبت به وضع پایانه های مسافربری‬ ‫و فرودگاه ه��ا‪ ،‬ارزیابی ه��ای دقیقی‬ ‫انج��ام داده و پیش��نهادات خود را‬ ‫ب��رای بهب��ود روند کار‪ ،‬به جلس��ه‬ ‫اتی س��تاد ملی مبارزه با کرونا ارائه‬ ‫کند‪ .‬جلسه بعدی ستاد ملی مبارزه‬ ‫با کرونا قرار اس��ت روز یکشنبه به‬ ‫ریاست رئیس جمهوری برگزار شود‪.‬‬ ‫هزار تخت باش��د و همه هم پر شود‪ .‬همین که‬ ‫می بین��د دیگر تخت ندارد و چیز اضافه ای برای‬ ‫احتیاط ندارد‪ ،‬روحیه را تخریب می کند بنابراین‬ ‫امروز این شرایط خوب است‪.‬‬ ‫روحان��ی با بی��ان این که امروز اث��ار انچه در‬ ‫س�لامت الکترونی��ک‪ ،‬از اغاز س��ال ‪ ۹۸‬اجرا و‬ ‫پیاده شد را می بینیم‪ ،‬گفت‪ :‬با این نظام سالمت‬ ‫الکترونی��ک اس��ت ک��ه کارغربالگ��ری صورت‬ ‫می گی��رد با مردم در تماس هس��تند و به مردم‬ ‫اطالع می دهند و از شرایط انها مطلع هستند‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬تع��داد امبوالن��س در این‬ ‫دول��ت‪ ۲ ،‬برابر ش��ده و این امر امروز دس��ت ما‬ ‫را باز گذاشته اس��ت؛ اگر کسی بدحال می شود‬ ‫با امبوالنس به بیمارستان رسانده می شود‪ ،‬البته‬ ‫شرایط عید هم مقداری به ما کمک کرد‪ .‬معموالً‬ ‫در ایام عید تخت های بیمارستانی مقداری خالی‬ ‫می شود‪ ،‬هم پزشک هایی در ایام عید نیستند و‬ ‫معموالً ه��م بیمارها هر کاری می خواهند انجام‬ ‫دهند برای شب عید نمی گذارند و در ماه بهمن‬ ‫و اسفند انجام می دهند‪.‬‬ ‫روحانی درباره پروتکل ها و محدودیت ها بعد از‬ ‫‪ ۲۰‬فروردین گفت‪ :‬محدودیت های س��ختگیرانه‬ ‫ک��ه ت��ا ‪ ۱۵‬فروردی��ن اعالم ش��ده ب��ود تا ‪۲۰‬‬ ‫فروردی��ن ماه تمدید ش��د اگرچه هنوز امارها و‬ ‫گزارش های تحلیلی به ستاد نرسیده است و قرار‬ ‫اس��ت تا وزارت بهداش��ت این گزارش را ارسال‬ ‫کند اما س��تاد این شرایط سخت گیرانه را تا ‪۲۰‬‬ ‫فروردین ‪ ۹۹‬تمدید کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری افزود‪ :‬قرار شد وزارت بهداشت‬ ‫و کش��ور نهایتا تا فردا گزارش ها و پیش��نهادها‬ ‫را ام��اده و اعالم کنند و ما در جلس��ات بعدی‬ ‫در ای��ن زمینه تصمیم می گیری��م‪ .‬البته به طور‬ ‫طبیعی ما صبح یکش��نبه جلسه داریم ولی اگر‬ ‫زودترهم اماده ش��د ستاد فوری جلسه تشکیل‬ ‫می دهد و تصمیم گیری می کند زیرا برای مردم‬ ‫و اطالع رسانی در صداو سیما‪ ،‬اموزش و پرورش‬ ‫واموزش عالی و والدین و خانواده ها مهم اس��ت‬ ‫که چه زمانی و چگونه سر کار خود حاضر شوند‪.‬‬ ‫ت�لاش می کنیم ت��ا اوایل هفته این��ده در این‬ ‫زمینه تصمیم گیری و تصمیم را اعالم کنیم‪.‬‬ ‫روحانی در ادامه به وضعیت اس��تانها اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬براساس گزارش های وزارت کشور‪،‬‬ ‫اس��تانداران و وزارت بهداش��ت‪ ،‬امروز ش��رایط‬ ‫اس��تان های کشوریکس��ان نیست‪ ،‬ش��رایط در‬ ‫برخی از اس��تان ها نسبتا خوب و در برخی دیگر‬ ‫شرایط خوب نیست و مشکالتی دارند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری افزود‪ :‬بر اساس گزارش وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬در ‪ ۲۳‬استان وضعیت خوب و شرایط‬ ‫قابل قبول است‪ .‬عده ای مبتال و عده ای بستری‬ ‫ش��ده اند و این تعداد امار پایینی است‪ ،‬باید دو‬ ‫تصمیم متف��اوت برای اس��تان ها بگیریم؛ برای‬ ‫استان هایی که شرایط بهتری دارند فعالیت های‬ ‫کاری و اقتصادی زودتر اغاز شود و چند استان‬ ‫باقی مانده که ش��رایط متفاوت��ی دارند با تاخیر‬ ‫چند روزه فعالیت خ��ود را اغاز کنند و یا اینکه‬ ‫تصمیم بگیریم فعالیت در تمام کشور و استان ها‬ ‫همزم��ان و یکس��ان اغاز ش��ود و یکج��ا اعالم‬ ‫می ش��ود که قرار ش��د در یکی دو روز اینده در‬ ‫این زمینه تصمیم بگیریم‪.‬‬ ‫روحان��ی در ادامه ب��ا تقدیر از همه اس��اتید‬ ‫دانش��گاه و پزش��کان پیشکس��وت گفت‪ :‬همه‬ ‫اس��تادان قدیمی و بزرگ دانشگاه ها در سراسر‬ ‫کش��ور به صورت خودجوش به بیمارس��تان ها‬ ‫رفته ان��د و کن��ار پزش��کان و پرس��تاران حاضر‬ ‫ش��ده اند و ب��ه انها روحی��ه داده اند‪ ،‬که بس��یار‬ ‫ارزشمند و قابل تقدیر است و نشان می دهد که‬ ‫مردم ما در س��ایه فرهنگ بلند اسالمی و ایرانی‬ ‫و انقالبی دارند به درجه ای از رش��د رس��یده اند‬ ‫که در این ش��رایط همه در کنار هم هس��تند و‬ ‫فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫تا کشف دارو باید فاصله گذاری اجتماعی ادامه یابد‬ ‫وزیر کش��ورگفت‪ :‬باز فعالیت حوزه های مختلف به معنای‬ ‫رف��ع ویروس کرون��ا‪ ،‬کنترل و مدیریت قطعی ان نیس��ت و‬ ‫در صورت عدم رعایت پروتکل های بهداش��تی دوباره شیوع‬ ‫پیدا می کند براین اس��اس تا کش��ف دارو باید فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی و فیزیکی ادامه یابد‪.‬‬ ‫عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کش��ور روز پنجش��نبه پس‬ ‫از نشس��ت کمیته اجتماعی و انتظامی س��تاد ملی مدیریت‬ ‫بیماری کرونا افزود‪ :‬ممکن اس��ت این بیماری به خاطر عدم‬ ‫رعای��ت یا بی مبادالتی که احتماال ص��ورت گیرد‪ ،‬ادامه یابد‬ ‫بنابراین تا کش��ف داروها‪ ،‬واکسن های موثر و اقدامات باالی‬ ‫بهداش��تی باید شیوع این ویروس را کنترل کنیم که راه حل‬ ‫ان نیز فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی اس��ت که در حوزه‬ ‫فاصله گ��ذاری اجتماع��ی کار خوبی انجام ش��د و باید ادامه‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬فاصله اندازی ه��ای فیزیک��ی را نیز باید‬ ‫دقیق��ا رعایت کنیم تا جایی که اطمینان صد در صد در این‬ ‫خصوص حاصل شود چرا که همکاران ما در وزارت بهداشت‬ ‫همچن��ان اصرار بر این دارند که همه مالحظاتی که از طرف‬ ‫عکس روز‬ ‫مردم رعایت ش��ده باید رعایت ش��ود‪ .‬البته در این ش��رایط‬ ‫تس��لط همکاران در وزارت بهداشت‪ ،‬پزشکان و پرستاران به‬ ‫س��رعت و به خوبی باال رفته و تجربه انها زیاد ش��ده و نحوه‬ ‫اش��نایی با این ویروس ناشناخته بهتر شده است در کنار ان‬ ‫هم اگاهی ه��ای عمومی نیز افزایش یافته ک��ه امیدواریم با‬ ‫رعایت پروتکل­های بهداشتی از این مرحله عبور کنیم‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی با اش��اره به اینکه نشست کمیته اجتماعی‬ ‫و انتظامی س��تاد ملی مدیریت بیم��اری کرونا با حضور وزیر‬ ‫اموزش و پرورش‪ ،‬معاونان وزارتخانه ها و س��ایر دستگاه های‬ ‫عضو تش��کیل شد‪ ،‬افزود‪ :‬ماموریت ما این بود که شرایط باز‬ ‫فعالیت حوزه ها را بررسی کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یکی از حوزه ها ح��وزه اموزش و پرورش و‬ ‫اموزش عالی بود که از هر دو حوزه وزیران توضیحاتی دادند‬ ‫و ش��رایط را ترس��یم کردند و نظرات و پروتکل هایی که باید‬ ‫اجرا ش��ود را مطرح کردند که امیدواریم با لحاظ این شرایط‬ ‫و پروتکل ها و نظرات وزارتخانه ها‪ ،‬در ستاد ملی تصمیم برای‬ ‫شروع در هر تاریخی که مقتضی بود‪ ،‬گرفته شود اما در عین‬ ‫حال وزارتخانه ها امادگی الزم را برای کار داشته باشند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫هشدار قانون گذاران به ترامپ‬ ‫جای خالی مهمانان نوروزی شیراز‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫سناتورهای ارشد حزب دموکرات امریکا در نامه ای به رئیس جمهور‬ ‫این کشور درباره هر گونه اقدام نظامی علیه ایران هشدار دادند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه سی‪.‬بی‪.‬اس‪ ،‬گروه‬ ‫‪ 8‬نفره ای از سناتورهای دموکرات امریکایی که توضیحات رده باالیی‬ ‫را درباره اطالعات نظامی دریافت می کنند‪ ،‬در تاریخ ‪ ۲۷‬مارس سال‬ ‫جاری در نام��ه ای از دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهور امریکا خواس��تند‬ ‫پیش از دس��تور حمل ه به ایران یا هر گون��ه اقدام دیگری که ممکن‬ ‫اس��ت منجر به جنگ شود‪ ،‬با کنگره مشورت کند‪ .‬این قانون گذاران‬ ‫اخبار رسانه ها را در نظر داشتند که نشان می داد دولت امریکا برای‬ ‫اقدامی نظامی اماده می شود‪ .‬این نامه که به مشاهده شبکه سی‪.‬بی‪.‬‬ ‫اس نیز رسیده است‪ ،‬هش��دار می دهد که برای دولت امریکا الزامی‬ ‫ش نظامی‬ ‫قانونی وجود دارد تا ریاست کنگره را از گسترش بالقوه تن ‬ ‫مطلع کند‪ .‬نامه این گروه از س��ناتورهای امریکایی توس��ط نانس��ی‬ ‫پلوس��ی‪ ،‬رئیس مجلس نمایندگان امریکا‪ ،‬چاک شومر رئیس اقلیت‬ ‫س��نا‪ ،‬ادام شیف مس��ئول کمیته اطالعاتی و مارک وارنر معاون این‬ ‫کمیته امضا شده است‪ .‬این قانون گذاران امریکایی همچنین با اشاره‬ ‫به اقدام دولت این کشور در به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی‬ ‫ط��ی یک حمله پهپادی در عراق‪ ،‬اظه��ار کردند که این دولت تا به‬ ‫امروز تا حد زیادی در عمل به این تعهدات قانونی موفق نبوده است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬رئیس جمهور امریکا در پی حمالتی که در‬ ‫چند وقت اخیر علیه نظامیان امریکایی در عراق انجام گرفته اس��ت‬ ‫با مطرح کردن ادعاهایی این حمالت را به «حلقه های نیابتی» ایران‬ ‫نسبت داده و در این باره هشدارهایی به ایران داد‪.‬‬ ‫وزی��ر نی��رو گفت‪:‬‬ ‫از م��ردم می خواهیم‬ ‫نکات بهداش��تی را به‬ ‫گونه ای رعایت کنند‬ ‫که اب شرب کمتری‬ ‫مصرف ش��ود تا بدون‬ ‫مش��کل بتوانیم این‬ ‫روزها را پش��ت س��ر گذاش��ته و به اس��تقبال‬ ‫تابستان برویم‪.‬‬ ‫رضا اردکانیان در حاشیه جلسه هیات دولت‬ ‫گفت‪ :‬اگر از خود طبیعت س��وال شود که کدام‬ ‫روز طبیع��ت (‪ ۱۳‬فروردین ماه) بیش از همه به‬ ‫ان خوش گذشته است‪ ،‬می گوید همین امروز‪،‬‬ ‫که مردم قبول کردند در منازل ش��ان باش��ند و‬ ‫ارامشی به طبیعت حاکم شده است‪ .‬امیدواریم‬ ‫هر چه زودتر شرایط به روال عادی برگردد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه وضعیت اب همیش��ه‬ ‫مه��م اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬همکاران م��ا هم در بخش‬ ‫اب و ه��م در ح��وزه برق‪ ،‬در کنار بهداش��ت و‬ ‫درمان کش��ور جزو خام��وش کمپین مقابله با‬ ‫این بیماری هستند‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو اف��زود‪ :‬حدود ‪ ۲۰‬هزار پرس��نل‬ ‫در صنع��ت ب��رق و بیش از ‪ ۵‬هزار نفر ش��بانه‬ ‫روز در نیروگاه ه��ا و پس��ت ها‪ ،‬تصفی��ه خانه ها‬ ‫و ایس��تگاه های پمپاژ مش��غول هستند و هیچ‬ ‫مشکلی در این زمینه نداریم‪.‬‬ ‫اردکانی��ان ادامه داد‪ :‬عوارض س��یالب های‬ ‫اخیر هم تا حدود زیادی مرتفع ش��ده اس��ت و‬ ‫از حیث قطع اب و برق روستا موارد محدودی‬ ‫است که در حال حل و فصل است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان این که مصرف اب افزایش یافته‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی می گوییم چالشی در مصرف‬ ‫اب داریم لزوما به حجم موجود اب در مخازن‬ ‫و سدها برنمی گردد‪ ،‬به ظرفیت تصفیه خانه ها‬ ‫ن��گاه می کنیم‪ ،‬انها باید کش��ش تامین اب را‬ ‫داشته باشند‪ .‬وزیر نیرو ادامه داد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫اب را بیش��تر ب��رای بخش بهداش��ت مصرف‬ ‫می کنی��م‪ ،‬اما این همان اب ش��رب اس��ت‪ .‬در‬ ‫برخی مناطق بیش از ‪ ۴۰‬درصد نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل افزایش داریم‪ .‬به طور متوسط‬ ‫در س��طح کش��ور و در مدتی مش��ابه‪ ،‬افزایش‬ ‫مصرف ح��دود ‪ ۱۲‬درصد اس��ت‪ .‬اردکانیان با‬ ‫بی��ان این که در تعدادی از اس��تان ها به تدریج‬ ‫وارد فصل گرم می ش��ویم و طبیعتا مصرف برق‬ ‫افزایش پیدا می کند‪ ،‬گفت‪ :‬از مردم می خواهیم‬ ‫شیوه رعایت نکات بهداشتی را به گونه ای انجام‬ ‫دهند که اب شرب کمتری مصرف شود تا بدون‬ ‫مشکل بتوانیم این ایام را پشت سر بگذاریم و به‬ ‫اس��تقبال تابستان برویم‪ .‬وی به بارش ها اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬در مجموع بارش هایی که داشتیم‪،‬‬ ‫هرچند نسبت به پارسال ‪ ۱۱‬درصد کمتر است‬ ‫اما سال گذشته سال استثنایی بود‪ .‬ولی نسبت‬ ‫به متوس��ط ‪ ۵۰‬ساله کش��ور حدود ‪ ۲۳‬درصد‬ ‫بارش ها افزایش داش��ته است البته این به این‬ ‫معنا اس��ت ک��ه مخازن م��ا در وضعیت خوبی‬ ‫هس��تند‪ .‬وزیر نیرو یاداور ش��د‪ :‬فقط در استان‬ ‫خوزس��تان برای اماده شدن مهار سیالب های‬ ‫احتمال��ی پیش رو ح��دود ‪ ۵.۵‬میلی��ارد متر‬ ‫مکعب حجم خالی در مخازن داریم‪.‬‬ ‫اردکانی��ان در ادام��ه ب��ه برنامه ه��ای ای��ن‬ ‫وزارتخانه در س��ال ‪ ۹۹‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬ما‬ ‫برای س��ال ‪ ۹۹‬در ‪ ۲‬س��رفصل کارهای مان را‬ ‫برنامه ری��زی کردیم که یکی ساخت وس��ازها‬ ‫اس��ت که مانند س��ال گذش��ته که ‪ ۲۲۷‬طرح‬ ‫ب��زرگ را ظ��رف ‪ ۶‬م��اه افتت��اح کردیم حدود‬ ‫‪ ۴۰‬ط��رح ب��زرگ اب و برق فق��ط برای فصل‬ ‫بهار اماده کردیم که با س��رمایه گذاری ‪ ۶‬هزار‬ ‫میلیارد تومان افتتاح شود‪ .‬وی افزود‪ :‬سرفصل‬ ‫دیگر کارمان در س��ازوکارها است که با کمک‬ ‫اصالحاتی که در س��ازوکارها می کنیم‪ ،‬س��عی‬ ‫داریم موضوع جهش تولید را در تس��ریع انجام‬ ‫کارها و سیستم های مدیریتی انجام بدهیم‪.‬‬ ‫وزی��ر نی��رو ادام��ه داد‪ :‬یکی از ای��ن موارد‪،‬‬ ‫یکپارچه کردن ش��رکت های اب و فاضالب در‬ ‫ش��هرها و روس��تاها بود که انجام ش��د و از اول‬ ‫امس��ال در همه استان ها شرکت های یکپارچه‬ ‫اب و فاضالب اس��تانی داریم که هم ش��هرها و‬ ‫هم روستاها را در برمی گیرد‪.‬‬ ‫اردکانی��ان گفت‪ :‬دیگری نی��ز اصالحی بود‬ ‫که ام��روز در هیات وزیران به تصویب رس��ید‬ ‫و ما در س��تاد اب کش��ور برای نزدیک تر کردن‬ ‫کانون ه��ای سیاس��تگذاری و تنظیم و نظارت‬ ‫و همچنی��ن تمرکز ب��ر مدیری��ت در مقیاس‬ ‫حوزه ه��ای ابریز‪ ،‬معاون��ت اب و ابفای وزارت‬ ‫نیرو و همچنین مدیریتی شرکت مدیریت اب‬ ‫را یکی کردیم البته س��اختاری بود که قبال هم‬ ‫وجود داش��ت‪ .‬در انجام این کار به طور قطع از‬ ‫موازی کاری ها پرهیز خواهد ش��د و از سیستم‬ ‫متمرکزتری اس��تفاده می شود که نتیجه ان را‬ ‫در اینده خواهیم دید‪.‬‬ ‫ویژه از خبر‬ ‫محدودیت های سختگیرانه تا ‪ ۲۰‬فروردین تمدید شد‬ ‫راهی جز مشارکت‬ ‫همگانی نداریم‬ ‫صرفه جویی جدی در‬ ‫مصرف اب شرب‬ ‫شنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 16‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 10‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 4‬اوریل ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1491‬‬ ‫پیاپی ‪2809‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ویروسی شدن صنعت خودرو‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹پایش در استان ها‬ ‫‹ ‹تامین کنندگان اصلی قطعات‬ ‫در ادامه ارش محبی ن��ژاد‪ ،‬دبیر انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور با‬ ‫اش��اره به امار به دس��ت امده از این رصد‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬شیوع بیماری کرونا روی صنعت خودرو کشور‬ ‫تاثیر مس��تقیم و غیرمس��تقیم داشته اس��ت‪ .‬تاثیر‬ ‫غیرمس��تقیم این بیماری با ش��یوع ان در چین بود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه پس از تحریم بیش��تر تامین مواد‬ ‫اولیه و قطعات از این کشور بود با تعطیلی واحدهای‬ ‫قطعه س��ازی چین��ی‪ ،‬صنعتگران داخل��ی با کمبود‬ ‫مواد اولیه روبه رو ش��دند؛ درواقع انبار قطعه سازان و‬ ‫خودروس��ازان خالی ماند و رون��د تامین دچار وقفه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در روند تولی��د وقفه ای نبود و خال فقط‬ ‫مربوط به تامین و موجودی انبارها می ش��د‪ ،‬به ویژه‬ ‫اینکه به همت قطعه س��ازان تی��راژ تولید خودرو هم‬ ‫افزایش یافته بود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬به دلیل تاخیر در‬ ‫پرداخت تس��هیالت ‪۵‬هزار میلیارد تومانی و س��ایر‬ ‫معوقه های خودروسازان‪ ،‬قطعه ساز به موقع نتوانست‬ ‫از کش��ورهای جایگزین‪ ،‬مواد اولیه مورد نیاز خود را‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطع��ه در ادامه ب��ه تاثیر ورود‬ ‫وی��روس کرون��ا ب��ر وضعیت کش��ور اش��اره کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬جدا از تاثیر روانی این مس��ئله در واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬اس��تان قم درگیر ویروس کرونا شد و چند‬ ‫م��ورد مثب��ت از ازمایش کرونا در می��ان واحدهای‬ ‫قطعه س��ازی این استان داش��تیم‪ .‬در سایر استان ها‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محمود نجفی س��هی از اعض��ای انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور به‬ ‫گفت‪ :‬انجمن‪ ،‬استان های فعال صنعت قطعه‬ ‫را رصد کرده اس��ت اینکه در کدام استان ها مشکل‬ ‫وی��روس کرونا را داریم و ایا واحد صنعتی درگیر ان‬ ‫شده است؟‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ارزیابی ها در حال انجام اس��ت‪ .‬بعضی‬ ‫اس��تان ها مشکلی در این زمینه نداشتند و در برخی‬ ‫استان ها هم با وجود شیوه ویروس کرونا‪ ،‬واحدهای‬ ‫صنعتی درگیر نش��ده اند‪ .‬البته در برخی استان ها در‬ ‫بین کارگران فعال این صنعت چند مورد دیده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نجفی س��هی اظهارکرد‪ :‬اگ��ر در جمع بندی نهایی‬ ‫مش��خص ش��ود ش��رایط واحده��ای قطعه س��ازی‬ ‫نگران کننده اس��ت‪ ،‬برنامه هایی در راس��تای مذاکره‬ ‫با نهادهای ذی ربط انجام خواهد ش��د تا در این باره‬ ‫تصمیم گیری شود واحدهای تولیدی به فعالیت خود‬ ‫ادام��ه دهند یا تا اطالع بعدی برای حفظ س�لامت‬ ‫افراد و جامعه تعطیل شوند‪.‬‬ ‫وی��روس کرونا تاثیرش را بر بازار گذاش��ت‪ .‬پیش تر نیز رکود در‬ ‫بازار خودرو وجود داش��ت اما پس از این مس��ئله رکود س��نگین تر‬ ‫شد‪ .‬افرادی که به دنبال خرید خودرو نو و تبدیل وسیله نقلیه خود‬ ‫به احسن بودند‪ ،‬به دلیل خطر اپیدمی شدن ویروس کرونا مراجعه ای‬ ‫به اماکن عمومی به ویژه بازار ندارند‬ ‫و به ویژه در اس��تان های البرز‪ ،‬خراس��ان و بخشی از‬ ‫مازن��دران هم ب��ه نوعی درگیر این موضوع ش��دند‪.‬‬ ‫برای جلوگیری از شیوع کرونا‪ ،‬یک سلسله تدابیری‬ ‫اندیشیده شده است و کارخانه ها هم موارد مربوط به‬ ‫ایمنی و بهداش��ت خود را تشدید کرده اند‪ .‬به هرحال‬ ‫کارگ��ران در فاصل��ه نزدی��ک و پرتماس��ی در حال‬ ‫فعالیت هستند و کارخانه ها به راحتی می تواند محلی‬ ‫برای اپیدمی شدن کرونا باشد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازان کشور در پاسخ به این پرسش که چند‬ ‫درص��د قطعات از اس��تان قم تامین می ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درصد بسیار پایینی است اما تامین قطعات از البرز‪،‬‬ ‫تهران و خراسان زیاد بوده و اگر این استان ها درگیر‬ ‫شوند‪ ،‬به احتمال زیاد تولید خودرو متوقف می شود‪،‬‬ ‫زی��را حجم زیادی از قطعات خودروس��ازی از این ‪۳‬‬ ‫اس��تان در حال تامین است‪ .‬به جای تامین از سوی‬ ‫قطعه سازان قمی می توان از سورس های جایگزین تا‬ ‫رفع مس��ئله کمک گرفت اما برای ‪ ۳‬استان یادشده‬ ‫قابل جبران نیست‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد گف��ت‪ :‬یک سلس��له بخش��نامه هایی‬ ‫ابالغ ش��ده و در حال اجراس��ت و خودروسازان هم‬ ‫بس��ته اموزشی برای اطالع رسانی اماده کرده اند‪ ،‬اما‬ ‫مهم ترین مسئله مواد ضدعفونی کننده است که برای‬ ‫صیانت از تولید باید به اندازه کافی تامین شود‪.‬‬ ‫می یابد‪ ،‬مردم برای س��رمایه گذاری بیشتر تمایل به‬ ‫خرید دارند اما پس از اس��فند با افزایش غیرمعقول‬ ‫نرخ خودرو بازار راکد ش��د‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬اعضای‬ ‫اتحادی��ه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو از‬ ‫ماه ه��ا پی��ش از رکود خریدوفروش خ��ودرو در این‬ ‫ب��ازار می گفتن��د‪ .‬در ادام��ه‬ ‫گفت وگوی��ی با‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و‬ ‫فروش��ندگان خودرو داشت‪ .‬موتمنی درباره وضعیت‬ ‫بازار خ��ودرو پس از کرونا‪ ،‬گف��ت‪ :‬ویروس تاثیرش‬ ‫را ب��ر بازار گذاش��ت‪ .‬پیش تر رکود در ب��ازار خودرو‬ ‫وجود داش��ت پس از این مس��ئله رکود س��نگین تر‬ ‫ش��د‪ .‬افرادی که به دنبال خرید خ��ودرو نو و تبدیل‬ ‫وس��یله نقلیه خود به احس��ن بودن��د‪ ،‬به دلیل خطر‬ ‫اپیدمی ش��دن وی��روس کرونا مراجع��ه ای به اماکن‬ ‫عمومی و به ویژه بازار ندارند‪ .‬او افزود‪ :‬در این شرایط‬ ‫نمایش��گاه ها به حالت نیمه تعطیل درامده اند‪ .‬ممکن‬ ‫اس��ت در فضای مج��ازی و در کانال ه��ای تلگرامی‬ ‫اف��رادی که خ��ودرو در اختی��ار دارند برای س��ود‪،‬‬ ‫بخواهند بازارگرمی کنند اما مشتری وجود ندارد‪.‬‬ ‫موتمنی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه چقدر از‬ ‫نمایش��گاه داران خودرو به دلی��ل خطر ویروس کرونا‬ ‫تعطیل ش��ده اند‪ ،‬گف��ت‪ :‬هنگامی که نمایش��گاه دار‬ ‫مشتری نداشته باشد به حالت نیمه تعطیل درمی اید؛‬ ‫ازاین رو ساعت کاری انها کاهش یافته است‪.‬‬ ‫پیش تر برخی فعاالن ب��ازار عنوان کردند پیش از‬ ‫اسفند معامالت زیادی در بازار خودرو انجام می شد‪.‬‬ ‫انه��ا عنوان می کردند هر زم��ان نرخ خودرو افزایش‬ ‫مهدی س��توده یک��ی از فعاالن ب��ازار لوازم یدکی‬ ‫خ��ودرو درب��اره وضعیت این ب��ازار به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫بیش از تاثیر کرونا افزایش نرخ دالر س��بب کسادی‬ ‫‹ ‹بازار راکد خودرو‬ ‫‹ ‹بازار لوازم یدکی و کرونا‬ ‫بازار ش��ده است‪ .‬با افزایش نرخ ارز بازار لوازم یدکی‬ ‫خوابید‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬مش��تری وج��ود دارد اما به دلیل گرانی و‬ ‫کمیابی قطعات خریدوفروش��ی انجام نمی شود‪ .‬نرخ‬ ‫دالر که باال رفت نرخ مواد اولیه هم افزایش یافت در‬ ‫نتیجه نرخ محصوالت نهایی روندی صعودی گرفت‪.‬‬ ‫در این فضای نابس��امان فروش��ندگان هم رغبتی به‬ ‫ف��روش ندارند زیرا باید همان قلم محصول را با نرخ‬ ‫خیلی باالتری دوباره خریداری و در فروشگاه ش��ان‬ ‫جایگزین کنند‪.‬‬ ‫ستوده ادامه داد‪ :‬اهن گران شد و توزیع کنندگان‬ ‫و فروش��ندگان ترجی��ح می دهن��د ف��روش را برای‬ ‫س��ال اینده بگذراند‪ .‬در نتیجه معامله ای نمی کنند؛‬ ‫بنابراین کس��ادی بازار لوازم یدکی ارتباطی به کرونا‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫محمود نجفی سهی‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫‹ ‹تاثیر ارز بیش از ویروس‬ ‫در ادام��ه مه��دی نامدار از بنک��داران این بازار به‬ ‫گفت‪ :‬خرید نکردن مردم بیشتر در بازارهای‬ ‫دیگ��ر بوده اما در بازار لوازم یدکی این گونه نیس��ت‬ ‫زیرا پیش تر به دلیل تالطم باال در این بازار معامالت‬ ‫دچار افت شده بود و دلیل ان هم نرخ ارز است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬محصولی خریدوفروش نمی ش��ود زیرا‬ ‫بین ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬درصد نرخ محصوالت افزایش یافته و‬ ‫درواقع می توان گفت از ‪ ۱۰‬روز قبل تا امروز ش��اهد‬ ‫افزایش ‪ ۱۵‬تا ‪۳۰‬درصدی نرخ ها در این بازار بودیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬باوجود افزای��ش قیمت ها در بخش‬ ‫عمده فروش��ی مش��تری وجود دارد و خرده فروشان‬ ‫ب��رای تامین فروش��گاه های خ��ود اقدام ب��ه خرید‬ ‫می کنن��د‪ .‬وقت��ی ب��ازار دچ��ار تالط��م می ش��ود‬ ‫فروش��ندگان خ��رد به دنبال محص��والت کمیاب در‬ ‫بازار هس��تند‪ .‬هنگامی که مردم فکر می کنند کاالیی‬ ‫نیست صف می ایستند تا ان کاال را تهیه کنند‪.‬‬ ‫نام��دار در پایان گف��ت‪ :‬اگر اف��راد تقاضای بیش‬ ‫از معمول داش��ته باش��ند بنکدار ن��دارد زیرا تهیه و‬ ‫جایگزی��ن ان ب��رای او هم از س��وی تولیدکنندگان‬ ‫سخت شده است چراکه قیمت مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫دوباره روند صعودی دارند‪.‬‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫مهدی ستوده‬ ‫مهدی نامدار‬ ‫در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬از اغاز مرحله دوم‬ ‫فروش های اینترنتی از فردا(‪۱۶‬فروردین ‪ )۹۹‬خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫حمایت جدی از واحدهای صنفی که در ش��ب عید نتوانستند‬ ‫فروش خوبی داشته باشند‪ ،‬در این قالب انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬حس��ین مدرس خیابانی از اغاز دور جدید‬ ‫فروش های اینترنتی از فردا(شنبه ‪ ۱۶‬فروردین ‪ )۹۹‬خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬در پی اجرای مرحله اول فروش های اینترنتی که از ‪۲۳‬‬ ‫تا ‪ ۲۹‬اسفند برگزار شد‪ ،‬قرار است که دور جدید این فروش ها‬ ‫با مش��ارکت گس��ترده اصناف و واحدهای فروشگاهی‪ ،‬از فردا‬ ‫دوباره اغاز به کار کند‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت اف��زود‪ :‬در این‬ ‫فروش ها‪ ،‬سه هدف اصلی دنبال می شد که از جمله ان‪ ،‬تالش‬ ‫برای تش��ویق مردم ب��ه خانه ماندن به منظ��ور مهار و کنترل‬ ‫وی��روس کرونا‪ ،‬تقاضاهای معطل مانده از کس��ب وکارهایی که‬ ‫به دلی��ل وضعیت کنونی امکان فعالیت نداش��ته یا مش��تری‬ ‫چندانی نداش��تند و در عین حال‪ ،‬برای فروش های پایان سال‬ ‫برنامه ری��زی کرده بودند و در نهای��ت‪ ،‬تامین نیازها و کاالهای‬ ‫مورد نیاز مردم در ش��رایطی بود که از انها تقاضا می ش��ود از‬ ‫خانه خارج نشوند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬به هر حال وقتی که ب��ه مردم گفته‬ ‫می شود که از خانه خارج نش��وند‪ ،‬باید نیاز انها را تامین کرد؛‬ ‫بنابراین بهترین راه حل فروش اینترنتی اس��ت که البته اجرای‬ ‫ان از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬با اهداف بلندمدت‬ ‫دنبال می ش��ود؛ بنابراین اگر فرهن��گ فروش های اینترنتی در‬ ‫حمایت از اصناف کرونازده‬ ‫می��ان مردم جا بیفتد تا به جای حض��ور در بازارها‪ ،‬به صورت‬ ‫غیرحضوری و اینترنتی خرید کنند‪ ،‬انگاه می توان این بخش از‬ ‫اقتصاد را نیز توسعه داد و عالوه بر کمک به اقتصاد ملی‪ ،‬مزایای‬ ‫دیگری هم در پی دارد‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی با برشمردن شاخصه های برگزاری مرحله اول‬ ‫فروش های اینترنتی گفت‪ :‬در مرحله اول فروش های اینترنتی‬ ‫که دو شاخصه داش��ت‪ ،‬بیش از ‪ ۳۰۰‬فروشگاه مشارکت کرده‬ ‫و در عی��ن ح��ال‪ ۶ ،‬ه��زار واحد صنفی که تا ب��ه حال فروش‬ ‫اینترنتی نداشتند نیز به این جمع پیوستند؛ این در حالی است‬ ‫که فروش های اینترنتی این فروش��گاه ها در اسفند ‪ ۹۸‬نسبت‬ ‫به اس��فند ‪ ،۹۷‬معادل ‪۲۳۶‬درصد رشد داشته و در عین حال‪،‬‬ ‫در مدت یک هفته نیز انواع فروش��گاه های مشارکت کننده بین‬ ‫‪ ۱۰۰‬تا ‪۲۰۰‬درصد رشد فروش را تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫ای��ن مق��ام مس��ئول در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬مرحله دوم طرح فروش اینترنتی از روز شنبه‬ ‫‪ ۱۶‬تا ‪ ۳۱‬فروردین ‪ ۹۹‬اغاز می شود که این مرحله‪ ،‬چند تفاوت‬ ‫با مرحله اول دارد؛ به این معنا که وزارتخانه های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و ارتباط��ات که تا پیش از این‪ ،‬ه��ر یک به صورت‬ ‫جداگان��ه‪ ،‬این اقدام را انجام می دادند‪ ،‬در مرحله دوم‪ ،‬در قالب‬ ‫یک همکاری و هم افزایی مشترک‪ ،‬فروش اینترنتی را به صورت‬ ‫مشترک و بر اساس مصوبه کارگروه اقتصادی ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا به صورت همزمان انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬کمیت��ه سیاس��ت گذاری برگ��زاری ف��روش‬ ‫اینترنتی با مسئولیت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و عضویت‬ ‫وزارت ارتباط��ات‪ ،‬معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪،‬‬ ‫بانک مرکزی و سازمان صداوسیما تشکیل شده و البته تفاوتی‬ ‫هم ب��ا مرحله قبل دارد و ان‪ ،‬اینکه کار اجرایی برون س��پاری‬ ‫و به اتحادیه سراس��ری کس��ب وکارهای اینترنتی با این هدف‬ ‫سپرده شده که استفاده بهتر و بیشتر از توان و ظرفیت بخش‬ ‫خصوصی انجام ش��ود؛ چراکه این اقدام می تواند فروشگاه های‬ ‫اینترنت��ی عضو این اتحادیه را نیز به صورت گس��ترده پای کار‬ ‫اورده و نگاه تخصصی تری را به جشنواره حاکم کند‪.‬‬ ‫به گفته قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬این جشنواره‬ ‫با نظارت اتاق اصناف ای��ران قرار می گیرد؛ چراکه هدف اصلی‬ ‫فروش اینترنتی‪ ،‬اتصال فروش��گاه هایی اس��ت ک��ه تا به حال‬ ‫فروش اینترنتی نداش��ته اند؛ عالوه بر اینکه هدف ان اس��ت که‬ ‫س��قف فروش اینترنتی اضافه شود و دیگر هدف این است که‬ ‫کس��ب وکارهای سنتی و محلی که قدرت عرضه نداشته اند‪ ،‬در‬ ‫طرح فروش های اینترنتی فضا فروش بیابند‪.‬‬ ‫وی با برشمردن ویژگی های دور جدید فروش های اینترنتی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬درس��ت مث��ل مرحله اول‪ ،‬بس��ته حمایتی‬ ‫پش��تیبان این جش��نواره در نظر گرفته ش��ده است؛ به نحوی‬ ‫که ادرس خرید از جشنواره فروش اینترنتی به سایت بازارگاه‬ ‫ای��ران تغییر یافته اس��ت و عالوه بر ان‪ ،‬به خاط��ر هم افزایی و‬ ‫اجرای مش��ترک با صداوس��یما‪ ،‬نیز تبلیغات گسترده ای انجام‬ ‫می ش��ود تا مردم از منزل خارج نش��وند؛ ضمن اینکه همچون‬ ‫مرحل��ه اول‪ ،‬اینترن��ت رای��گان در اختی��ار خری��داران از این‬ ‫فروش��گاه ها به صورت اینترنتی است و تمامی این فروشگاه ها‬ ‫یادداشت‬ ‫ویروس کرونا صنایع جهان را به ش��دت تحت تاثیر‬ ‫ق��رار داده که برخ��ی ان را بازی سیاس��ی اقتصادی‬ ‫کش��ورها می دانن��د‪ .‬به ه��ر روی چ��ه ای��ن ب��ازی‬ ‫سیاسی اقتصادی باش��د و چه یک اتفاق غیرعمدی‪،‬‬ ‫کش��ورهای زی��ادی را درگیر کرده اس��ت‪ .‬از زمان‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا در چین‪ ،‬قطعه س��ازی کشور‬ ‫تحت تاثیر ق��رار گرفت و لغو پروازه��ا‪ ،‬واردات مواد‬ ‫اولی��ه و قطع��ات منفصله مورد نیاز ای��ن واحدها را‬ ‫دچار چالش کرد‪ .‬حال با ورود این ویروس به کشور‪،‬‬ ‫واحدهای قطعه سازی چه سرنوش��تی پیدا کرده اند‬ ‫و بازار فروش قطعات و خودرو چه وضعیتی دارد؟‬ ‫کرونا‪ ،‬مهمان‬ ‫ناخوانده جهانی‬ ‫نیز دارای مجوز و نماد اعتماد الکترونیکی دارند‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی گفت‪ :‬قابلیت پس دادن کاال یک هفته مطابق‬ ‫با قانون تجارت وجود دارد؛ ضمن اینکه دستگاه های ناظر مثل‬ ‫تعزیزات حکومتی‪ ،‬سازمان حمایت و دادستانی نیز به شکایات‬ ‫رس��یدگی می کنند؛ ضمن اینکه خدمات ویژه ای نیز از س��وی‬ ‫ش��رکت پس��ت در مرحله دوم قرار دارد که با توان بیش��تری‬ ‫حمل را به صورت ‪ ۲۴‬ساعته انجام می دهند؛ همچنین همراه با‬ ‫بسته های ارسالی‪ ،‬بسته ای بهداشتی شامل ماسک و دستکش‬ ‫نیز همراه با پروتکل های بهداشتی برای مشتری ارسال خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گف��ت‪ :‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود که بیش از ‪ ۳۰۰‬فروشگاه جدید به صورت اینترنتی‬ ‫در این طرح مش��ارکت کنند؛ این در حالی است که در مرحله‬ ‫قب��ل نیز ‪ ۶‬هزار واحد جدید اضافه ش��دند؛ ام��ا به هر حال به‬ ‫صورت روزانه تعداد فروشگاه های تازه وارد به این طرح از سوی‬ ‫اتاق اصناف ایران‪ ،‬رصد می ش��ود؛ این در حالی اس��ت که عیار‬ ‫س��نجش موفقیت این طرح از سوی اتاق اصناف ایران‪ ،‬میزان‬ ‫فروش��گاه های جدیدالوورد هس��تند که برای فروش اینترنتی‬ ‫ثبت نام می کنند‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی افزود‪ :‬پوش��اک‪ ،‬کیف و کفش‪ ،‬لوازم خانگی‪،‬‬ ‫لوازم ورزشی‪ ،‬ارزاق و مایحتاج روزانه مردم و اجیل و خشکبار‬ ‫در این فروش ها وجود دارند؛ ضمن اینکه ثبت نام فروش��گاه ها‬ ‫برای مش��ارکت در ای��ن طرح رایگان اس��ت و اموزش الزم به‬ ‫حاضران داده خواهد شد‪.‬‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫خیابان ه��ا و اماکن عمومی خلوت اس��ت‪.‬‬ ‫حمل ونق��ل عموم��ی ک��ه در پیک ش��لوغی‬ ‫صبح و عص��ر جای س��وزن انداخت��ن نبود‪،‬‬ ‫همچ��ون روزهای تعطیل کم مس��افر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬افراد کمی برای خرید در فروش��گاه ها‬ ‫ت��ردد دارند‪ ،‬با دس��تکش هس��تند و پس از‬ ‫خروج هم دس��تکش ها را درمی اورند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب انتهای س��ال ‪ ۹۸‬و ابتدای سال ‪ ۹۹‬با‬ ‫کرونا همراه ش��د‪ .‬کاهش تردد مردم نشان از‬ ‫هوش��مندی انها برای اپیدمی نشدن ویروس‬ ‫کرونا دارد‪ ،‬اما به هرحال این وضعیت منجربه‬ ‫از بین رفتن بازار ش��ب عی��د تولیدکنندگان‬ ‫شده است‪ .‬براساس عادت‪ ،‬استفاده از ماسک‬ ‫و دس��تکش برای خانم ها عجیب نیس��ت‪ ،‬اما‬ ‫ت��ردد مردان با دس��تکش ک��ه زمانی رعایت‬ ‫این اندازه از بهداش��ت را وسواس زنانه تلقی‬ ‫می کردن��د‪ ،‬عجی��ب اس��ت‪ .‬یک��ی از موارد‬ ‫عجیب تر افرادی هس��تند که همراه جوراب‪،‬‬ ‫مش��ما ه��م به پ��ا دارن��د‪ .‬در پی��اده رو وقتی‬ ‫اقایی خم شد تا مش��مای داخل کفش خود‬ ‫را مرت��ب کند به این اندیش��یدم که ایا کرونا‬ ‫از طری��ق پا هم منتقل می ش��ود‪ .‬ایا مرطوب‬ ‫ش��دن پا و جوراب به دلیل مشما و عرق بیش‬ ‫از حد معمول‪ ،‬خود محلی برای جمع ش��دن‬ ‫باکتری ها و خطرناک نیست؟‬ ‫این روزها مترو بوی س��یر می ده��د‪ .‬افراد با‬ ‫فاصل��ه در واگن ه��ا می ایس��تند‪ .‬کمتر حرف‬ ‫می زنن��د‪ .‬برخی هم به نوع��ی اجازه مهربانی در‬ ‫روزهای کرونای��ی نمی دهند و روی صندلی ها‬ ‫با فاصله می نش��ینند‪ .‬از حواشی کرونا در بخش‬ ‫تولی��د هم بگوی��م؛ «تولیدکننده فعالیتش را با‬ ‫امید در ابتدای س��ال شروع می کند که بخشی‬ ‫عالقه و بخشی هم سود و منفعت است‪ .‬در یکی‬ ‫دو سال گذشته‪ ،‬نرخ دالر از ‪ ۳‬به ‪۱۳‬هزار تومان‬ ‫رس��ید و صنعتگر با ان کن��ار امد؛ تولید کرد و‬ ‫ب��ا هر مش��قتی بود چراغ واحد خود را روش��ن‬ ‫نگه داش��ت اما حجم مشکالت به جایی رسیده‬ ‫که دیگ��ر همه مانده اند‪ .‬صنعتگر یک س��ال با‬ ‫تم��ام چالش ها کنار می اید‪ ،‬نوس��ان نرخ دالر‪،‬‬ ‫مشقت های ترخیص کاال از گمرک‪ ،‬گرانی مواد‬ ‫اولیه و‪ ...‬که نفس تولید را تنگ کرده است‪۱۰ ،‬‬ ‫ماه تولید می کند تا ‪ ۲‬ماه پایان س��ال بهره ان‬ ‫را ببرد اما اتفاقی پیش بینی نش��ده همه چیز را‬ ‫بهم می ریزد‪ ».‬این س��خنان یک صنعتگر حوزه‬ ‫پوش��اک است‪« .‬محصوالت تولید شده به دلیل‬ ‫ش��یوع کرون��ا ف��روش نرف��ت‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫ف��روش روزانه حدود ‪ ۲۰‬جف��ت کفش به یک‬ ‫تا ‪ ۳‬جفت(حدود ‪۲‬درصد) کاهش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس روال هر س��ال‪ ،‬روند تولی��د در پایان‬ ‫سال با تیراژ باال بوده و تولیدکننده سفارش دو‬ ‫برابری دارد؛ با افت فروش‪ ،‬محصوالت در انبارها‬ ‫دپو ش��دند و برای ‪ ۶‬ماه اینده بازار تامین است‬ ‫چراک��ه ماه رمضان را در پیش داریم و در ادامه‬ ‫محرم و صفر که به طورقطع فروش را تحت شعاع‬ ‫قرار می دهند‪ ».‬این هم پیش بینی دس��ت کم ‪۶‬‬ ‫ماه نخست سال جدید‪ .‬پیامک می اید که فالن‬ ‫برند نساجی تخفیف ‪۸۰‬درصدی گذاشته است‪.‬‬ ‫این یعنی تولید بازارش را گم کرده و برای نجات‬ ‫به ه��ر دری می زند‪ .‬فروش��گاه های دیگر مانند‬ ‫کفش‪ ،‬در روزهای پایانی س��ال ‪ ۹۸‬تخفیف ‪۲۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۳۰‬درصدی گذاش��ته بودند‪ .‬فروش ‪ ۵۰۰‬تا‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیون تومانی فروشگاه ها در ‪ ۲‬ماه پایانی‬ ‫س��ال براس��اس گفته یکی از فع��االن صنعت و‬ ‫بازار ش��اید به زور به ‪۷۰‬میلیون تومان برس��د‪.‬‬ ‫وی��روس کرونا حتی واحده��ای تولیدی را هم‬ ‫تحت شعاع قرار داده و باوجود ضدعفونی روزانه‪،‬‬ ‫رعایت بهداش��ت و نکات ایمنی باز هم کارگران‬ ‫می ترس��یدند در محل کار حاضر شوند‪ .‬احتکار‬ ‫این روزها‪ ،‬رو سیاهی را برای سوداگران این بازار‬ ‫به ثبت رساند دالالنی که برای پول با جان مردم‬ ‫بازی می کنند‪ .‬از سوداگر هوشمندی بگویم که‬ ‫تولیدکنن��ده ای ب��ه ماجرای او اش��اره کرد‪ .‬در‬ ‫مهمان��ی خصوصی تع��دادی از تولیدکنندگان‬ ‫و بازاری��ان دور ه��م جم��ع می ش��وند‪ .‬یکی از‬ ‫فعاالن بازار که فرد متمولی هم هس��ت در این‬ ‫مهمانی یک میلیون ماسک معامله می کند‪ .‬او از‬ ‫تولیدکننده ای این تعداد ماسک را ‪۸.۵‬میلیون‬ ‫توم��ان می خ��رد به عبارتی هر ماس��ک ‪۸۵۰۰‬‬ ‫تومان‪ .‬تولیدکننده راوی می گوید من و یکی از‬ ‫دوس��تان تعجب کردیم چرا یک جا برای خرید‬ ‫ماسک ‪۸.۵‬میلیون تومان پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫او می گفت درس��ت ‪ ۴۰‬روز بعد این فرد همان‬ ‫ماسک ها را به نرخ ‪۱۶‬هزار تومان فروخت‪ .‬یعنی‬ ‫در مدت ‪ ۴۰‬روز ‪ ۲‬برابر پولش برگشت شد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 16‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 10‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 4‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1491‬‬ ‫پیاپی ‪2809‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان وضعیت معدن در سال ‪ 1399‬را پیش بینی می کنند‬ ‫امید به عبور از شرایط سخت‬ ‫احمد مشکانی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫تشویق سرمایه گذاری در اکتشاف‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مشکالتی که کش��ور در سال ‪ ۱۳۹۸‬پشت سر گذاشته‬ ‫است انقدر گس��ترده بود که توانست بر تمامی حوزه های‬ ‫اقتصادی تاثیر گذار باش��د‪ .‬ازجمله انها می توان به س��یل‪،‬‬ ‫ش��روع دوب��اره تحریم ها‪ ،‬افزایش ن��رخ دالر و تاثیر ان بر‬ ‫قیمت ماش��ین االت و ابزاراالت معدنی‪ ،‬ایجاد موانع برای‬ ‫رش��د تولید و در اخر ویروس کرونا اشاره کرد‪.‬‬ ‫در‬ ‫این ش��ماره با توجه به تمامی موانع و مشکالتی که بخش‬ ‫معدن در س��ال گذش��ته با ان روبه رو ش��د با کارشناسان‬ ‫این حوزه درباره پیش بینی ها برای س��ال ‪ ۱۳۹۹‬گفت وگو‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹امید به اینده معدن‬ ‫دقیق پیش بینی کرد‪ ،‬گفت‪ :‬با همه اینها‪ ،‬بخش معدن به‬ ‫نس��بت س��ایر بخش ها وضعیت بهتری خواهد داش��ت و‬ ‫می تواند از شرایط سخت عبور کند و به رشد خود هرچند‬ ‫به کندی ادامه دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹دسترس�ی ازاد ب�ه اطالعات پای�ه در حوزه‬ ‫معدن‬ ‫راضیه ل��ک‪ ،‬رئیس و دانش��یار‬ ‫پژوهش��کده علوم زمین سازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��افات‬ ‫معدن��ی کش��ور گف��ت‪ :‬جایگاه‬ ‫ساختاری پژوهشکده علوم زمین‬ ‫در ارتب��اط دوس��ویه ب��ا دو‬ ‫وزارتخان��ه عل��وم تحقیق��ات و‬ ‫فناوری و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موقعیت ویژه ای‬ ‫را در ارتباط دانشگاه و جامعه فراهم کرده است‪.‬‬ ‫رئی��س و دانش��یار پژوهش��کده عل��وم زمین س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی کش��ور بابیان اینکه‬ ‫برای س��ال جاری محورهایی موردتوجه این پژوهش��کده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کمک به تولید ثروت جدید ملی (اش��تغال‪،‬‬ ‫پیشرفت و توس��عه منطقه ای) از طریق دسترسی ازاد به‬ ‫اطالعات تولیدش��ده در کل کشور در حوزه زمین شناسی‬ ‫و معدن‪ ،‬تولید اطالعات پایه موردنیاز و کاربردی‪ ،‬کش��ف‬ ‫ذخایر جدید و توس��عه معادن و تش��ویق سرمایه گذاری‬ ‫در ام��ر اکتش��اف و خدم��ات پش��تیبان ازجمل��ه موارد‬ ‫موردتوجه س��ازمان زمین شناسی در س��ال جاری است‪.‬‬ ‫ل��ک در ادامه به محور دیگر فعالیت پژوهش��کده ش��امل‬ ‫جلوگیری از هدر رفت س��رمایه با شناس��ایی دقیق علمی‬ ‫مخاطرات زمین شناختی اشاره کرد و گفت‪ :‬شناخت تمامی‬ ‫ظرفیت های علوم زمین در رابطه با امایش سرزمین و ارائه‬ ‫راهکار کاهش ریس��ک باالی طبیعی و همچنین توجه به‬ ‫تغیی��رات اقلیمی و پررنگ ک��ردن نقش مطالعات مرتبط‬ ‫ب��ا علوم زمین در کاهش اثرات مرب��وط به تغییر اقلیم بر‬ ‫اکوسیس��تم های مختلف ازجمله م��وارد دیگر موردتوجه‬ ‫برای سال جاری سازمان زمین شناسی است‪ .‬او به برنامه‬ ‫پیشنهادی پژوهشکده علوم زمین در حوز ه اکتشاف مواد‬ ‫معدنی اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬تولی��د اطالعات پایه و تهیه‬ ‫بس��تر مناسب جهت اکتشاف سیستماتیک از طریق تهیه‬ ‫نقشه های کاربردی و تعیین مدل های کانی سازی بر اساس‬ ‫تیپ های مختلف کانیزایی‪ ،‬توس��عه عمق اکتشاف جهت‬ ‫شناسایی کانسارهای پنهان با تکیه بر روش های ژئوفیزیک‬ ‫هوایی و شناسایی تیپ ماده معدنی‪ ،‬باز پردازش و تفسیر‬ ‫داده های ژئوفیزیک هوایی تولیدشده در کشور و تلفیق با‬ ‫سایر الیه های اطالعاتی به منظور هر چه کاربردی تر کردن‬ ‫داده ها در راس��تای اکتشاف معادن‪ ،‬نفت و اب زیرزمینی‪،‬‬ ‫واگذاری گواهینامه ها و پروانه های اکتشاف از بخش دولتی‬ ‫به بخش خصوصی در صورت داش��تن متقاضی و از طریق‬ ‫مزایده ازجمله مواردی اس��ت که در حوزه اکتش��اف این‬ ‫سازمان برای سال جاری در نظر گرفته شده است‪ .‬رئیس‬ ‫و دانش��یار پژوهشکده علوم زمین س��ازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتشافات معدنی کش��ور همچنین ادامه داد‪ :‬مشارکت‬ ‫بخش خصوص��ی در عملی��ات اکتش��افی در مرحله پروانه‬ ‫اکتش��اف و تهی��ه ش��یوه نامه و راهنمای س��رمایه گذاری‬ ‫اکتشافی‪ ،‬به روزرسانی اس��تراتژی اکتشاف با به کارگیری‬ ‫از فناوری ه��ای نوین‪ ،‬به روز نگه داش��تن ازمایش��گاه های‬ ‫جامع تخصصی معدن��ی و جلوگیری از خروج ارز ازجمله‬ ‫موارد دیگر برای رش��د اکتشاف در س��ال جاری است‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد برای تحقق این هدف باید موارد دیگر ش��امل‬ ‫شناس��ایی و تعیین نیاز اتی صنایع کشور به مواد معدنی‬ ‫و برنامه ری��زی کالن جهت اکتش��اف انها‪ ،‬توجه خاص به‬ ‫اکتش��اف عناصرنادرخاکی و عناصر استراتژیک‪ ،‬توجه به‬ ‫اشتغال زایی و توسعه در مناطق محروم از طریق شناسایی‬ ‫و پی جویی مواد معدن��ی کانی های قیمتی و نیمه قیمتی‬ ‫و هدای��ت س��رمایه گذاریهای معدنی را نی��ز مدنظر قرار‬ ‫داد‪ .‬لک به برنامه پیش��نهادی این پژوهش��کده در حوزه ‬ ‫فعالیت های زمین شناس��ی نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬عالوه بر‬ ‫تولید و انتش��ار نقشه های زمین شناسی کشور در راستای‬ ‫سیاس��ت های کالن کش��ور و برنامه بین المللی یونس��کو‪،‬‬ ‫تمرک��ز بر فعالیت های زمین شناس��ی کش��ور در ‪ ۳‬حوزه‬ ‫اب‪ ،‬محیط زیس��ت و علوم زمی��ن و جامعه و یا به عبارت‬ ‫بهتر ترویج علوم زمین برای کلیه اقشار از اهمیت خاصی‬ ‫برای این پژوهش��کده برخوردار اس��ت‪ .‬رئیس و دانش��یار‬ ‫پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات‬ ‫کرونا در کمین بازار های وارداتی‬ ‫محمدعلی ابوطالبی‪-‬کارش�ناس مع�دن‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه ش��یوع ویروس کرونا باعث ش��ده بخش هایی از کشور‬ ‫چی��ن قرنطینه ش��ود در نتیجه فعالیت ه��ای اقتصادی این‬ ‫کش��ور راکد ش��ده اس��ت و این موضوع در بخش معدن هم‬ ‫تاثیر گذار بوده اس��ت‪ .‬به طور مث��ال صنایع فوالد تقاضا برای‬ ‫س��نگ اهن را کاه��ش داده اند و این مهم باع��ث افت قیمت‬ ‫سنگ اهن ش��ده است‪ .‬بر اساس امارها قیمت سنگ اهن در‬ ‫مدت ش��یوع بیماری بیش از ‪ ۱۰‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬البته تاثیر‬ ‫تعطیالت س��ال جدید در چین را نیز نباید فراموش کرد چراکه به نوعی‬ ‫مزید بر علت ویروس کرونا ش��ده اس��ت‪ .‬اما درباره بازار س��نگ اهن در‬ ‫داخل کشور باید گفت که این مهم چندان با خارج از ایران و موضوع کرونا‬ ‫مرتبط نیس��ت‪ .‬تقاضای س��نگ اهن در داخل کشور همچنان باال است‬ ‫ب��ه طوری که واحدهای تولید کننده فوالد با کمبود س��نگ اهن مواجه‬ ‫هستند‪ .‬البته با توجه به اینکه قیمت سنگ اهن در داخل کشور درصدی‬ ‫از میانگین سه ماهه قیمت شمش فوالدی است ممکن است‬ ‫با کاهش قیمت جهانی فوالد ناش��ی از بیماری مذکور سنگ‬ ‫اهن نیز تحت تاثیر قرار بگیرد‪ .‬به هرحال مس��ئله این اس��ت‬ ‫که بازار س��نگ اهن در داخل با کمبود عرضه مواجه اس��ت و‬ ‫ب��ا توجه به برنامه افزایش تولید فوالد در س��ال های اتی این‬ ‫کمبود بیش��تر هم می ش��ود‪ .‬با توجه به این مسئله اگر منابع‬ ‫جدید سنگ اهن کشف نشوند ممکن است مجبور به واردات‬ ‫سنگ اهن ش��ویم که درنتیجه ان و در صورت رفع نشدن ویروس کرونا‬ ‫س��نگ اهن داخلی از ان تاثیر می پذی��رد‪ .‬امروز باوجود وضع عوارض بر‬ ‫صادرات س��نگ اهن و کاهش صادرات س��نگ اهن‪ ،‬واحدهای فوالدی‬ ‫همچنان با کمبود س��نگ اهن مواجه هس��تند‪ .‬در این روند نیاز به انجام‬ ‫کارهای اکتش��افی جهت اکتش��اف معادن جدید س��نگ اهن به شدت‬ ‫احساس می شود و دولت و واحدهای فوالدی و معدنی در این زمینه باید‬ ‫سرمایه گذاری الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫معدنی کش��ور درباره برنامه های س��ازمان زمین شناس��ی‬ ‫در ح��وزه اب نیز گفت‪ :‬مطالعات و شناس��ایی منابع اب‬ ‫کارس��تی ب��ا اولویت اب ه��ای مرزی که از کش��ور خارج‬ ‫می ش��ود ازجمله مهم ترین برنامه های س��ال جاری است‪.‬‬ ‫ای��ن مطالعات باید به منظور تامی��ن منابع جایگزین برای‬ ‫اب شرب‪ ،‬کاهش فشار بر ابخوان های ابرفتی و مرتبط با‬ ‫بحران اب از قبیل فرونشس��ت و فروچاله ها در دشت های‬ ‫کش��ور باش��د‪ .‬او همچنین درباره برنامه های این سازمان‬ ‫برای حفظ محیط زیست گفت‪ :‬مطالعات تغییر اقلیم شامل‬ ‫خشکس��الی‪ ،‬ریزگرد‪ ،‬زلزله ‪ ،‬تهیه نقشه و ارائه راهکارهای‬ ‫مناس��ب ازجمله موارد موردتوجه برای س��ال جاری این‬ ‫پژوهش��کده اس��ت‪ .‬لک در ادامه از اهمیت اگاهی مردم و‬ ‫مسئوالن سخن گفت و بیان کرد‪ :‬اگاهی انها از موضوعات‬ ‫مرتبط ب��ا علوم زمین می تواند کش��ور را از اس��یب های‬ ‫مرتبط با مخاطرات زمین ش��ناختی تا حدودی حفظ کند‪.‬‬ ‫در همین رابطه متخصصان و اس��اتید وظیفه دارند با بیان‬ ‫موضوع ها و دستاوردهای علمی به بیان ساده تمرکز کرده‬ ‫و اموزش همگانی را در دستور کار خود قرار دهند‪.‬‬ ‫او همچنین به چالش های موجود در اینده اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ 3 :‬چالش پیش رو در اینده عبارت از تغییر اقلیم‪ ،‬رشد‬ ‫هوش مصنوعی و ضعف دسترسی به اطالعات تولیدشده در‬ ‫کش��ور اس��ت که با اثرات مثبت و منفی بر اکوسیستم های‬ ‫مختل��ف‪ ،‬ما را متوجه نگاه نو به دانش علوم زمین می کنند‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت با در نظر گرفتن ش��رایط کش��ور که درگیر‬ ‫موارد مختلف سیالب ها‪ ،‬خشکسالی ها‪ ،‬ریزگردها‪ ،‬نوسانات‬ ‫س��طح اب دریاچه ها و غیره است‪ ،‬موضوع تغییر اقلیم نیاز‬ ‫ب��ه مطالع��ات وس��یع تر و خاص تر دارد‪ .‬رئیس و دانش��یار‬ ‫پژوهش��کده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات‬ ‫معدنی کش��ور به رش��د هوش مصنوع��ی به عنوان چالش‬ ‫دوم اش��اره کرد و گفت‪ :‬رش��د روزاف��زون هوش مصنوعی‬ ‫و توانای��ی ربات ه��ا در دنیا ازجمله موارد بدیهی اس��ت که‬ ‫در اینده ای نه چندان دور بش��ر را با چالش روبه رو می کند‪.‬‬ ‫ازانجایی که ربات ها قادر هستند بخش زیادی از کارهایی را‬ ‫که هم اکنون انسان انجام می دهد‪ ،‬انجام دهند به این ترتیب‬ ‫الزم است فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با موضوع ذکرشده‬ ‫در حوزه زمین شناس��ی و معدن شناس��ایی شود و اموزش‬ ‫نیروه��ای ج��وان و دانش��جویان با تغییراتی همراه ش��ود‬ ‫به گون��ه ای ک��ه بتوانند امادگی الزم را برای اینده داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬او ضعف دسترسی به اطالعات تولیدشده در کشور‬ ‫را ب��ه عن��وان چالش اخر بررس��ی کرد و گف��ت‪ :‬برای رفع‬ ‫ان باید دس��ت به تکمیل و توس��عه پای��گاه داده های علوم‬ ‫زمین و برنامه ریزی سریع جهت دسترسی ازاد به داده های‬ ‫تولیدشده در کشور زد‪.‬‬ ‫راضیه لک‪:‬‬ ‫مشارکت بخش‬ ‫خصوصی‬ ‫در عملیات‬ ‫اکتشافی در‬ ‫مرحله پروانه‬ ‫اکتشاف و‬ ‫تهیه شیوه نامه‬ ‫و راهنمای‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫اکتشافی ازجمله‬ ‫موارد موردتوجه‬ ‫پژوهشکده‬ ‫علوم زمین‬ ‫سازمان‬ ‫زمین شناسی‬ ‫برای سال‬ ‫سال جاری است‬ ‫مشکالت فوالدی ها‬ ‫علیرض�ا زاهدیان‪-‬مدیرعامل فوالد نی ریز‪:‬‬ ‫برخورداری کش��ور از مزیت هایی چون س��نگ اهن‬ ‫و انرژی س��بب شده کش��ور ما به یکی از کشورهای‬ ‫مط��رح در زمینه تولید فوالد تبدیل ش��ود؛ اما باید‬ ‫در نظر داش��ت که با وج��ود تمام مزیت هایی که در‬ ‫این زمینه داریم‪ ،‬بتوانیم که قیمت تمام ش��ده خود‬ ‫را کاهش دهیم‪ .‬یکی از عواملی که بس��یار در قیمت‬ ‫تمام ش��ده فوالد تاثیرگذار اس��ت‪ ،‬مواد اولیه اس��ت که حدود‬ ‫دوس��وم قیم��ت نهایی را به خود اختص��اص می دهد‪ .‬هرچند‬ ‫این روزها توزیع نامناس��ب سنگ اهن به عنوان خوراک اولیه‬ ‫فوالدسازان سبب شده قیمت تمام شده فوالد را افزایش دهد‪.‬‬ ‫البته باید یاداوری کرد که این روزها هرچند با کمبود سنگ‬ ‫اهن انچنانی روبه رو نیستیم‪ ،‬اما توزیع نشدن مناسب و تا حد‬ ‫هم صادرات ان‪ ،‬س��بب ایجاد مش��کل برای واحدهای تولیدی‬ ‫فوالدی شده است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر موضوع هزینه مواد اولیه‪ ،‬باید در زمینه‬ ‫قیمت تمام ش��ده فوالد هزینه ه��ای حمل و نقل را‬ ‫نی��ز در نظر گرفت‪ .‬ای��ن روزها که هزینه های حمل‬ ‫روند صعودی به خود گرفته اند‪ ،‬سبب افزایش قیمت‬ ‫نهایی محصول می شوند‪.‬‬ ‫عام��ل دیگ��ری ک��ه بر قیم��ت تمام ش��ده فوالد‬ ‫اثرگ��ذار اس��ت‪ ،‬بهای انرژی اس��ت ک��ه به نوب��ه قیمت ها را‬ ‫افزایش می دهد‪ .‬از چند س��ال گذشته تا کنون نرخ حامل های‬ ‫ان��رژی به وی��ژه گاز در حال افزایش اس��ت ب��رای نمونه‪ ،‬بهای‬ ‫گاز از س��ال گذش��ته تا کنون دوبرابر و این موضوع نیز س��بب‬ ‫افزایش قیمت فوالد ش��ده اس��ت‪ .‬ناگفته نماند که با بهره وری‬ ‫بیش��تر می ت��وان قیمت تمام ش��ده در تولید ف��والد را کاهش‬ ‫داد‪.‬‬ ‫س��ال اینده بنا به پیش بین��ی اقتصاد دانان‬ ‫س��ال سختی برای اقتصاد ایران است‪ ،‬تحریم‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی ایران‪ ،‬تولید کمتر نفت‪،‬‬ ‫مبهم بودن وضعیت ‪ ،FATF‬تورم باالی ‪۲۰‬‬ ‫درصد‪ ،‬افزای��ش قیمت دالر‪ ،‬نب��ود مبادالت‬ ‫اقتصادی بین بانکی‪ ،‬س��خت شدن صادرات و‬ ‫موارد دیگر فشارهایی را به بخش معدن وارد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫افزایش قیمت ماشین االت‪ ،‬افزایش قیمت‬ ‫س��وخت‪ ،‬افزایش حقوق دس��تمزد‪ ،‬افزایش‬ ‫حقوق دولت��ی و موارد دیگر باعث می ش��ود‬ ‫هزینه های تولید افزایش پیدا کند‪ .‬اگر خرید‬ ‫محصوالت معدنی باقیمت مناس��ب در ایران‬ ‫انج��ام نش��ود‪ ،‬در ابتدا ش��رکت های کوچک‬ ‫ کم س��ود ش��ده و با ادامه روند ممکن اس��ت‬ ‫ش��رکت های بزرگ دولتی دچار ورشکستگی‬ ‫یا کمبود نقدینگی شوند‪.‬‬ ‫دراین بین باید راه حل های سریعی پیشنهاد‬ ‫و اجرا ش��ود تا معدنکاران در سال اتی به کار‬ ‫خود ادام��ه دهند‪ .‬کم کردن حق��وق دولتی‪،‬‬ ‫خرید مناس��ب محصوالت معدنی در داخل‪،‬‬ ‫افزایش قیمت مواد معدنی‪ ،‬تس��هیل قوانین‬ ‫معدنی و کار‪ ،‬افزایش صادرات حتی به صورت‬ ‫تهاتر و ایجاد محصوالت با ارزش افزوده بیشتر‬ ‫می تواند کمک مثبتی به این بخش باشد‪.‬‬ ‫با وجود تمام موارد یادش��ده‪ ،‬س��ال اینده‬ ‫معدن��کاران هم بای��د تمهیداتی ب��رای خود‬ ‫داش��ته باش��ند و اس��تراتژی مناس��بی را با‬ ‫چالش ه��ای روب��ه رو ب��رای خ��ود در نظ��ر‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫انتظ��ارات بخ��ش معدن را می ت��وان به دو‬ ‫بخش تقسیم کرد‪ ،‬بخش اول مرتبط به دولت‬ ‫و دولتمردان اس��ت و بخش دوم به کارمندان‬ ‫شرکت ها مربوط می شود‪.‬‬ ‫بخش مرتبط به دولت بیش��تر به کم کردن‬ ‫هزینه های��ی ک��ه مرب��وط ب��ه دولت اس��ت‬ ‫بر می گردد که ش��امل کمک دولت برای ورود‬ ‫ماش��ین االت معدنی‪ ،‬ایجاد فضای مناس��ب‬ ‫ب��رای معدن��کاری‪ ،‬حمایت از معدن��کاران و‬ ‫تس��ریع در امور اداری و اخذ مجوز های الزم‬ ‫و درنهای��ت ایجاد فضای مناس��ب بین بخش‬ ‫خصوصی و دولتی است‪.‬‬ ‫بخ��ش مرتبط به کارمندان ش��رکت ها هم‬ ‫شامل کم کردن هزینه های اضافی‪ ،‬تصمیمات‬ ‫صحی��ح در اجرای کاره��ا و پروژه ها‪ ،‬تحلیل‬ ‫دقیق از بازار‪ ،‬کاهش تولید و افزایش فروش‪،‬‬ ‫تحمل نوسانات اقتصادی‪ ،‬کار بیشتر و باانگیزه‬ ‫نگه داشتن شرکت ها است‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه ‪۳۶.۲‬‬ ‫درصدی سرمایه گذاری‬ ‫«ومعادن»‬ ‫افزایش س��رمایه ش��رکت س��رمایه گذاری‬ ‫توس��عه معادن و فلزات با حضور ‪ ۸۲‬درصدی‬ ‫س��هامداران ای��ن هلدینگ ب��زرگ معدنی و‬ ‫ف��والدی در مجم��ع فوق العاده این ش��رکت‬ ‫معدنی به تصویب رسید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ومعادن در مجمع‬ ‫عمومی فوق العاده این شرکت افزایش سرمایه‬ ‫به میزان ‪ ۳۶.۲‬درصد تصویب ش��د و مجموع‬ ‫س��رمایه ان به ‪54. 900‬میلیارد ریال رسید‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش هیات مدیره به مجمع‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۳۰‬درصد این افزایش سرمایه از محل مطالبات‬ ‫و اورده نق��دی س��هامداران و حدود ‪ ۶‬درصد‬ ‫باقیمانده از محل سود انباشته تامین می شود‪.‬‬ ‫مص��ارف افزای��ش س��رمایه مذک��ور ای��ن‬ ‫ش��رکت در افزای��ش س��رمایه ش��رکت های‬ ‫زی��ر مجموع��ه و جب��ران مخ��ارج باب��ت‬ ‫سرمایه گذاری های صورت گرفته خواهد بود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ای��ن هلدینگ بزرگ بورس��ی‬ ‫در س��ال های اخیر‪ ،‬رش��د کمی و کیفی قابل‬ ‫توجهی در فعالیت های خود داشته و بنا دارد‬ ‫در افزایش سرمایه ش��رکت های زیرمجموعه‬ ‫خود نظیر گل گهر‪ ،‬چادرملو‪ ،‬گهرزمین‪ ،‬ارفع‪،‬‬ ‫فوالد خراسان و توسعه اهن و فوالد گل گهر‬ ‫شرکت کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عباسعلی ایروانی‪ ،‬مدیرکل دفتر‬ ‫نظ��ارت ام��ور معدن��ی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬وقایع غیرقابل پیش بینی که‬ ‫درحال حاضر در کش��ور در حال‬ ‫وق��وع اس��ت باع��ث ش��ده که‬ ‫پیش بینی فعالیت های اقتصادی‬ ‫ازجمله فعالیت های معدنی برای س��ال ج��اری با چالش‬ ‫روبه رو ش��ود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬انچه می ت��وان پیش بینی کرد‬ ‫امید به اینده و تالش برای رفع مش��کالت موجود اس��ت‪.‬‬ ‫م��ردم ما متاس��فانه روزبه روز با مش��کالت بزرگی مواجه‬ ‫می ش��وند‪ ،‬راه های مبارزه ب��ا ان را تجربه می کنند و این‬ ‫باعث می شود تاب اوری اقتصادی و اجتماعی انها افزایش‬ ‫پی��دا کن��د‪ .‬مدیرکل دفتر نظ��ارت امور معدن��ی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به اس��یب هایی که به‬ ‫اقتصاد و بخش معدن وارده ش��ده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تا به‬ ‫امروز اس��یب در بخش های مختلف اقتص��ادی زیاد بوده‬ ‫است‪ ،‬ضعف توانایی در کنترل و جلوگیری از بروز بحران ها‬ ‫و ایج��اد فض��ای مناس��ب ب��رای محتک��ران و‬ ‫سوءاستفاده کنندگان از ش��رایط‪ ،‬اسیب های زیادی را به‬ ‫م��ردم وارد کرده اس��ت‪ .‬در ای��ن روند تم��ام بخش های‬ ‫اقتص��ادی ازجمله مع��دن از ان بی نصیب نبوده و گریزی‬ ‫برایش��ان نیست‪ .‬ایروانی با اش��اره به شرایط سخت برای‬ ‫معدنکاران کشور ادامه داد‪ :‬فعالیت ها در بخش معدن جزو‬ ‫کارهای س��خت و پر ریسک هس��تند ولی فعاالن معدنی‬ ‫کش��ور ب��ه خاط��ر موقعی��ت و ویژگ��ی ش��غلی افرادی‬ ‫س��خت کوش بوده و در ش��رایط دش��وار‪ ،‬قدرت مقابله با‬ ‫بحران ها و رفع مشکالت را داشته اند‪ .‬به این ترتیب اگر یک‬ ‫همبس��تگی‪ ،‬همدلی و حمایت ملی وجود داش��ته باش��د‬ ‫می توانن��د مش��کالت را شکس��ت دهند‪ .‬مدی��رکل دفتر‬ ‫نظ��ارت امور معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بابیان‬ ‫اینکه وضعیت معدن در س��ال ج��اری را نمی توان به طور‬ ‫عباسعلی ایروانی‪ :‬بااینکه وضعیت معدن در سال جاری را نمی توان‬ ‫به طور دقیق پیش بینی کرد اما می توان گفت که بخش معدن به نسبت‬ ‫س��ایر بخش ه��ا وضعیت بهتری خواهد داش��ت و می تواند از ش��رایط‬ ‫سخت عبور کند و به رشد خود هرچند به صورت کند ادامه دهد‬ ‫یادداشت‬ ‫سال دشوار‬ ‫برای‬ ‫معدنکاران‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 10‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 4‬اوریل ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1491‬‬ ‫پیاپی ‪2809‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫عملکرد قابل قبول صنایع معدنی در سال ‪۹۸‬‬ ‫کمپین هایی صنفی برای عبور از کرونا‬ ‫فرهاد منفرد کارشناس فوالد درباره وضعیت صنعت فوالد و‬ ‫چش��م انداز ان در س��ال ‪ ۹۹‬در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫قیمت انواع محصوالت فوالدی سال جاری روندی کاهشی در‬ ‫پیش رو خواهد گرفت‪ .‬البته در دو ماه نخس��ت س��ال‪ ،‬چندان‬ ‫نمی توان روند باثبات را در بازار پیش بینی کرد‪ .‬از این رو ممکن‬ ‫است که از اردیبهشت به بعد‪ ،‬شاهد ثبات در بازار باشیم‪ .‬از نظر‬ ‫مراودات نیز برای صادرات احتماال س��ال سختی را در پیش رو‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫منف��رد در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��یوع وی��روس کرونا‬ ‫باع��ث رکود بازار فوالد خواهد ش��د‪ .‬موضوع ان اس��ت که دو‬ ‫سال گذش��ته‪ ،‬ضربه های بسیاری از تحریم ها خورده ایم و تازه‬ ‫می خواستیم نفسی تازه کنیم که گرفتار شیوع بیماری‬ ‫کرونا شدیم‪ .‬با توجه به این شرایط‪ ،‬سال ‪ ۹۹‬سال‬ ‫سختی را در پیش رو خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بحران بیماری کرونا در کشور‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در این شرایط کاالهای میانی بیشتر‬ ‫بنگاه ها ممکن است دپو شوند‪ .‬از همین رو بدون‬ ‫نس��خه خاص و سیاست گذاری مش��خص از سوی‬ ‫دولت‪ ،‬نمی توان از این بحران عبور کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد ادامه داد‪ :‬برای عبور از ش��رایط شیوع‬ ‫ویروس کرونا باید هر صنفی‪ ،‬کمپین هایی را راه اندازی کند تا‬ ‫بتواند از این بحران عبور کند‪.‬‬ ‫منفرد در ادامه درباره وضعیت صنعت فوالد تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬صنعت ف��والد یک صنعت ارزبری به ش��مار‬ ‫م��ی رود و به جریان نقدینگی باالی��ی نیاز دارد‪.‬‬ ‫از این رو در دوران شیوع بیماری کرونا و در این‬ ‫مقطع‪ ،‬بازار ان دچار رکود داخلی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫البته این رکود گریبانگیر تمام کش��ورهای دیگر‬ ‫نیز شده اس��ت‪ .‬از همین رو فش��اری که از ناحیه‬ ‫رکود ب��ر بازار فوالد وارد خواهد ش��د‪ ،‬روند قیمت ها را‬ ‫کاهشی خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اتفاق های ماه های پایانی س��ال ‪ ۹۸‬عنوان‬ ‫کرد ‪ :‬در ماه های پایانی سال با افزایش قیمت های ناگهانی انواع‬ ‫نمی توان اینده را پیش بینی کرد‬ ‫غالمرضا خلیقی مدیرعامل فوالد غرب اسیا درباره وضعیت‬ ‫کلی بازار فوالد چه در س��الی که گذش��ت و چه در س��ال‬ ‫ج��اری در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬امس��ال س��ال‬ ‫خوبی برای فوالدس��ازان بود و بیشتر واحدهای فوالدی‬ ‫با رشد روبه رو ش��دند و در حقیقت می توان اذعان کرد‬ ‫که این صنعت به اهداف تعیین ش��ده خود رسیده است‪.‬‬ ‫خلیقی در پاس��خ به این پرسش که به چه دلیل واحدهای‬ ‫فوالدی با رش��د روبه رو بودند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این رش��د بیشتر به‬ ‫دلیل جنبه صادراتی ان بوده و چندان جنبه داخلی نداش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر نیز وارداتی در زمینه ورق نداش��تیم و بیشتر به سمت‬ ‫تامی��ن از طریق مصرف داخلی پیش رف��ت‪ .‬در مجموع حدود ‪ ۱.۵‬تا‬ ‫‪ ۲‬میلیون تن ورق وارد نش��د‪ .‬همین موضوع س��بب شد که واحدها با‬ ‫سیستم بانکی به کمک تولیدکنندگان بشتابد‬ ‫حداکثر ظرفیت خود کار کنند‪ .‬وی در پاس��خ به این پرسش‬ ‫ک��ه با وجود ش��یوع بیم��اری کرونا را چگون��ه پیش بینی‬ ‫می کنید‪ ،‬گفت ‪ :‬در عبور از بحران رکود ناش��ی از بیماری‬ ‫کرونا‪ ،‬دولت باید به دنبال برنامه های منس��جمی باشد‪.‬‬ ‫منته��ی موضوع مهم این اس��ت که برای خ��ود ما این‬ ‫پرسش مطرح است که این بیماری تا چه زمانی ادامه دار‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬از این رو هیچ ب��ازاری را نمی توان پیش بینی‬ ‫کرد‪ .‬مدیرعامل فوالد غرب اس��یا درباره تاثیر ش��یوع بیماری‬ ‫کرون��ا بر اقتصاد جهان عنوان کرد‪ :‬این بیماری کل بازارهای جهانی را‬ ‫با رکود همراه کرده است‪ .‬کشور چین بر اثر این بیماری بسیار متضرر‬ ‫م به سر می بریم‪ ،‬بدون شک شرایط‬ ‫ش��د‪ .‬بنابراین برای ما که در تحری ‬ ‫سخت تر خواهد بود‪.‬‬ ‫خروج از رکود با کنترل کرونا‬ ‫رضا اعتدال کارش��ناس حوزه سرب و روی‪ ،‬درباره وضعیت‬ ‫بازار س��رب و روی و عبور از بحران شیوع بیماری کرونا در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قیمت های جهانی س��رب‬ ‫و روی در چن��د م��اه اخیر حالت نزولی ب��ه خود گرفته‬ ‫بود و مس��ائل مختلفی از جمله بیماری کرونا باعث افت‬ ‫قیمت فلزات رنگی شد؛ برای مثال قیمت سرب و روی به‬ ‫کف قیمتی خود رس��ید‪ .‬البته با خبرهایی که از بازار لندن‬ ‫رس��یده اس��ت‪ ،‬تا حدودی افت قیمت ها پوشش داده می شود‪.‬‬ ‫اعت��دال در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬اما در کل وضعی��ت بازار وضعیت‬ ‫باثابتی نیس��ت‪ .‬از انجا که تولیدکنندگان سرب و روی صادرات محور‬ ‫هس��تند و باید تولید خود را حتما صادر کنند‪ ،‬به دلیل شیوع بیماری‬ ‫کرون��ا در ی��ک ماه اخیر با اف��ت قیمت و رکود روبه رو ش��ده اند‪ .‬وی‬ ‫در ادامه عنوان کرد ‪ :‬چش��م انداز کوتاه مدت مناسبی را نمی توان برای‬ ‫صنعت س��رب و روی پیش بینی کرد‪ ،‬زیرا بیماری کرونا در فصل بهار‬ ‫نیز ادامه دار خواهد بود‪ .‬از این رو با شروع فصل گرما و گرم شدن هوا‪،‬‬ ‫ممکن اس��ت که بازاره��ا به روال خود بازگردند‪ .‬در کل خارج ش��دن‬ ‫بازاره��ا از رکود به این موضوع بس��تگی دارد که ت��ا چه اندازه بتوانیم‬ ‫بیماری کرونا را کنترل کنیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس س��رب و روی ادام��ه داد ‪ :‬هم اکن��ون ترکیه یکی از‬ ‫بازاره��ای صادراتی س��رب و روی به ش��مار می رود که ای��ن روزها به‬ ‫س��ختی اجازه واردات به ایران را می دهد‪ .‬البته بس��یاری از کش��ورها‬ ‫مرزهای خود را بس��ته اند و ترانزیت ما به مقصد اروپا از طریق ترکیه‬ ‫انجام می گیرد که در این زمینه نیز با مشکل روبه رو شده ایم‪ .‬اعتدال‬ ‫با اش��اره به این موضوع که بازار ایران کشش الزم برای مصرف سرب‬ ‫محصوالت فوالدی روبه رو بودیم که ناشی از ورود نقدینگی به‬ ‫بازارهای سرگردان بود‪.‬‬ ‫البته این بازارهای سرگردان در عین حال که تهدید به شمار‬ ‫می روند‪ ،‬به نوبه خود می توانند فرصت تلقی شوند‪ ،‬به این شرط‬ ‫که بتوان به ان مسیر مشخصی داد‪.‬‬ ‫این کارشناس فوالد ادامه داد‪ :‬واحدهای تولید فوالد با توجه‬ ‫به ش��رایطی که پیش امده اس��ت‪ ،‬ممکن است تا اوایل خرداد‬ ‫نیمه تعطیل باش��ند‪ .‬بعد از ان ه��م در کل وضعیت ها بازارها‬ ‫به این س��مت خواه��د رفت که تا چه ان��دازه اقتصاد ما در اثر‬ ‫ناش��ی از بیماری کرونا ضربه خورده و چه مش��کالتی را برای‬ ‫تولیدکنندگان ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫و روی را در داخل ندارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با توجه به این ش��رایط‪،‬‬ ‫تولیدکننده سرب و روی باید محصوالت خود را یا به بازار‬ ‫داخ��ل بفروش��د یا اینکه صادر یا انب��ار کنند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬با توجه به اینکه کشور ما در شرایط تحریمی به سر‬ ‫می برد‪ ،‬به نظر می رس��د توان دپو کردن از عهده بیشتر‬ ‫شرکت ها برنیاید‪ ،‬زیرا شرکت هایی توان دپو کردن دارند‬ ‫که توان مالی باالیی داش��ته باشند‪ .‬این کارشناس سرب و‬ ‫روی در پاسخ به این پرسش که دولت برای عبور از بحران کرونا‬ ‫چه کمک هایی می تواند به تولیدکنندگان داشته باشد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫کل بیشتر تولیدکنندگان در کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا دچار‬ ‫رکود شده اند‪ .‬از انجا بیشتر تولیدکنندگان به نوعی درگیر بازپرداخت‬ ‫تس��هیالت و مالیات هس��تند‪ ،‬دولت می تواند تس��هیالتی را برای کل‬ ‫صنع��ت در نظر گیرد تا به ش��رایط نرمال و باثباتی برس��یم‪ .‬اعتدال‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬مشکل این است که از یک سو ما تحریم هستیم و از‬ ‫س��وی دیگر با قفل شدن واردات و صادرات نیز روبه رو شده ایم؛ زمانی‬ ‫ک��ه نمی توانیم کاالیی صادر کنی��م‪ ،‬نمی توانیم کاال و مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز تولید را نیز وارد کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه توضیح داد‪ :‬در یکی دو س��ال اخیر شرکت های ایرانی‪،‬‬ ‫تامین بخش��ی از مواد اولیه خود را از طریق کش��ورهای همس��ایه و‬ ‫کش��ورهای افریقایی انجام می دادند که با بس��ته ش��دن مرزها و وارد‬ ‫نش��دن کاال در عمل تولید متوقف خواهد ش��د‪ .‬زمان��ی تولید نکنیم‪،‬‬ ‫ش��رکت ها با وضعیت بحرانی روبه رو می ش��وند و بیش��تر بازارها دچار‬ ‫رکود خواهند شد‪ .‬بنابراین به نظر می رسد که اگر به نوعی این شرایط‬ ‫ادامه دار باشد‪ ،‬وضعیت شرکت ها مشکل ساز خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن مجید رضاپور کارش��ناس فوالد‬ ‫درب��اره وضعی��ت ف��والد در گفت وگ��و با‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬به هر حال س��ال‬ ‫گذش��ته ب��ا مش��کالتی در زمینه فوالد‬ ‫روبه رو بودیم‪ ،‬برخی مش��کالت ناشی از‬ ‫اثرات تصمیم گیری های نامناسب دولت‬ ‫بود که در صنعت فوالد خودش را نشان داد‬ ‫و به تبع ان‪ ،‬اثراتش را در بازار فوالد مش��اهده‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫رضاپور در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در بازار فوالد با‬ ‫افراد ابن الوقتی روبه رو بودیم که چه در بورس کاال‪ ،‬چه‬ ‫در ب��ازار و چه در قیمت گذاری ها ورود پیدا کردند که‬ ‫سبب شد س��ود باالیی به جیب برخی فرصت طلب ها‬ ‫و رانت خواران برود؛ میزان این س��ود به باالی ‪ ۵‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان نیز می رس��د؛ در حالی که این س��ود‬ ‫متعلق به تولیدکنندگان است‪.‬‬ ‫وی همچنین یاداور شد‪ :‬به دلیل تصمیم گیری های‬ ‫دولت و جابه جایی مدیران فوالدی موفق و بر س��ر کار‬ ‫ام��دن برخی اف��راد کم تجربه‪ ،‬ش��اهد لطمه هایی در‬ ‫صنعت فوالد بودیم‪.‬‬ ‫این کارشناس فوالد با اشاره به کمبود مواد اولیه ای‬ ‫که فوالدس��ازان در سال ‪ ۹۸‬با ان روبه رو بودند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬فوالدس��ازان با کمب��ود مواد اولی��ه روبه رو‬ ‫بودند‪ .‬در کل زنجیره ب��ازار فوالد با کمبود مواد اولیه‬ ‫روب هر و ش��د و به دنبال ان ش��اهد افزایش قیمت های‬ ‫افسارگس��یخته در ماه های پایانی س��ال بودیم‪ .‬البته‬ ‫برخ��ی‪ ،‬این س��وءمدیریت ها را با کمبود گاز و س��رما‬ ‫توجیه کردند؛ در حالی که موضوع س��رما مشکل یک‬ ‫ماه فوالدسازان بود‪.‬‬ ‫رضاپور با اشاره به چشم اندازی که برای سال جاری‬ ‫صنعت بازار فوالد متصور بود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬سال جاری‬ ‫به دلیل کمبود مواد اولیه فوالدس��ازان و کس��انی که‬ ‫در این زنجیره هس��تند‪ ،‬چشم اندازی چندان خوبی را‬ ‫نمی توان برای این صنعت متصور بود‪ .‬در س��ال جاری‬ ‫به ویژه در نیمه نخس��ت دچار کمبود محصوالت تخت‬ ‫خواهی��م بود و ممکن اس��ت که قیم��ت ان به صورت‬ ‫تصاع��دی افزایش پی��دا کند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬به دلیل‬ ‫مسائل سیاسی و تحریم ها بازار داخلی در سال جاری‬ ‫دچار رکود خواهد بود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ف��والد با اش��اره به موضوع‬ ‫واردات م��واد اولیه و صادرات فوالد عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در زمین��ه واردات و صادرات نیز با‬ ‫کمب��ود ارز و تحریم ها روبه رو هس��تیم‪.‬‬ ‫اگر بنا باش��د که حتی با هزینه گمرکی‬ ‫صفر درصد‪ ،‬محصوالت تخت وارد کشور‬ ‫ش��ود‪ ،‬با افزایش قیم��ت ارز بازهم قیمت‬ ‫محصوالت گران خواهد شد‪ .‬در کل در زمینه‬ ‫صادرات نیز جابه جایی پول با مشکالتی همراه خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫رضاپور درباره تامین مواد اولیه کل فوالد عنوان کرد‪:‬‬ ‫همچنان فوالدسازان سال جاری با مشکل تامین مواد‬ ‫اولی��ه روبه رو خواهند بود‪ .‬در زمینه تامین فروالیاژها‪،‬‬ ‫الکترود گرافیتی و س��نگ کک شو و‪ ...‬نیز ممکن است‬ ‫با مش��کالتی روبه رو باش��ند‪ .‬البته بخ��ش خصوصی‬ ‫راهکارهایی را برای تامین مواد اولیه خود پیدا خواهد‬ ‫کرد؛ اما ممکن است با قیمت های باالتر این اتفاق روی‬ ‫بدهد‪ ،‬زیرا هر اندازه که واسطه ها در بازار اضافه شوند‪،‬‬ ‫قیمت ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سال جاری نهاده های فوالد با افزایش‬ ‫قیمت روب��ه رو خواهند بود‪ .‬به هر ح��ال اگر وضعیت‬ ‫تحریم ها بدتر ش��ود و سیس��تم حم��ل و نقل دریایی‬ ‫در تنگن��ا قرار گیرد‪ ،‬در میزان تولی��د داخلی اثرگذار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ف��والد ادامه داد‪ :‬موض��وع دیگری‬ ‫قیمت ارز در س��ال جاری خواهد بود که تا چه اندازه‬ ‫نوس��ان خواهد داشت‪ .‬از سوی دیگر موضوع ان است‬ ‫ک��ه به دنبال گران ش��دن نرخ ارز‪ ،‬قیم��ت ارز نیمایی‬ ‫چ��ه روالی پیدا خواهد ک��رد؟ این موضوع ها بر قیمت‬ ‫محصول نهایی تاثیر خود را نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫رضاپ��ور درباره تاثیر ش��یوع بیماری کرون��ا بر بازار‬ ‫فوالد عنوان کرد‪ :‬بعد از ش��یوع بیماری کرونا تا حدی‬ ‫از تب و تاب افزایش قیمت ها در بازار فوالد که ماه های‬ ‫پایانی سال‪ ۹۸‬با ان روبه رو شده بود‪ ،‬کاست‪.‬‬ ‫بخشی از فعاالن بازار به دلیل شیوع بیماری تعطیل‬ ‫یا نیمه تعطیل شده اند و روی قیمت ها تاثیرگذار بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید فکری اساسی برای سیستم بانکی‬ ‫کشور شود و به کمک تمام تولیدکنندگان کشور بیاید‪.‬‬ ‫بازار شیشه مشکلی جز کرونا ندارد‬ ‫حسین زجاجی دبیر انجمن صنفی صنعت شیشه ایران نیز‬ ‫درباره وضعیت صنعت شیش��ه ای��ران در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬وضعیت بازار شیش��ه چه در زمینه تولید و چه در‬ ‫ل ‪ ۹۸‬عملکرد خوبی را به ثبت رسانده‪،‬‬ ‫زمینه صادرات در سا ‬ ‫اما موضوع ان اس��ت که با بحران شیوع بیماری کرونا روبه رو‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬زجاجی در ادامه یاداور ش��د‪ :‬با وجود همکاری‬ ‫نکردن سازمان های توسعه و تجارت و وزارتخانه ها اما صادرات‬ ‫خوبی را در این سال به ثبت رسانده ایم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که می��زان تولید و صادرات‬ ‫شیش��ه در س��ال ‪ ۹۸‬به چه میزان بوده است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬تولید شیش��ه شامل شیشه جام‪ ،‬بسته بندی‬ ‫و بلور و ‪ ...‬در س��ال ‪ ۹۸‬به می��زان ‪ ۲.۵‬میلیون‬ ‫تن رس��ید که از این میزان ‪ ۸۰۰‬هزار تن ان به‬ ‫صادرات اختصاص داشت‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن صنفی صنعت شیش��ه ایران با‬ ‫اشاره به این موضوع که مشکل تحریم ها تا حدی‬ ‫صادرات ما را محدود کرد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر با مش��کل تحریم‬ ‫روبه رو نبودیم‪ ،‬صادرات شیش��ه ایران از مرز یک میلیون تن‬ ‫نیز در این سال می گذشت‪.‬‬ ‫زجاج��ی ادامه داد‪ :‬اما موضوع ان اس��ت که با‬ ‫توجه به ش��یوع بیماری کرونا بیش��تر مرزهای‬ ‫صادراتی کشور بسته شده اند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬با ورود به سال‬ ‫جدی��د و عبور از بیماری کرونا‪ ،‬بازار شیش��ه با‬ ‫مشکل خاصی روبه رو نخواهد بود و حتی می توان‬ ‫ادعا کرد با رش��د نیز روبه رو خواهد بود‪ .‬در کل صنایع‬ ‫معدنی به نسبت وضعیت خوبی دارند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی صنعت شیش��ه ایران در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که خود صنعت شیش��ه با مش��کل خاص��ی روبه رو‬ ‫نخواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬مش��کالت صنعت شیشه‪ ،‬مشکالت عموم‬ ‫تولیدکنندگان در کشور است و مختص تولیدکنندگان شیشه‬ ‫نیست؛ بیش��تر صادرات این صنف‪ ،‬بازگشت پول ندارد‪ .‬تمام‬ ‫صنایع دیگر از جمله صنعت کاش��ی و س��رامیک‪ ،‬س��یمان و‬ ‫‪ ...‬نی��ز این مش��کالت را دارند و به صورت عمومی مش��کالت‬ ‫مش��ترک دارند ؛ وگرنه ما مش��کلی مختص به صنعت شیشه‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬صنایع معدنی در سال ‪ ۹۸‬نسبت به سایر صنایع‬ ‫در کشور چه در زمینه تولید و چه در زمینه صادرات‪ ،‬عملکرد قابل‬ ‫قبولی را در کارنامه خود به ثبت رس��انیده است‪ .‬بیشتر این صنایع‬ ‫چه در حوزه فلزات و چه در حوزه غیرفلزات به اهداف تعیین ش��ده‬ ‫خود در این س��ال دس��ت یافته اند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬عملکرد تولید‬ ‫صادرات واحدهای بزرگ عملکرد تولید شـرکت های بزرگ بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی در مدت ‪ ۱۰‬ماه س��ال ‪ ۹۸‬نشان دهنده رشد‬ ‫در بیش��تر بخش ها اسـت‪ ،‬به طوری که تولید کنسانتره سنگ اهن‬ ‫با افزایش ‪ ۳‬درصدی‪ ،‬اهن اس��فنجی افزایش ‪ ۸‬درصـدی‪ ،‬شمش‬ ‫فوالد رشد ‪ ۵‬درصد و تولیدات فو الدی رشـد ‪ ۸‬درصدی‪ ،‬کاتد مس‬ ‫افزایش ‪ ۳‬درصدی و تولید پودر الومینا تقریبا به اندازه تولید س��ال‬ ‫گذش��ته ثبت شده اس��ت‪ .‬امار عملکرد صادرات واحدهای بزرگ‬ ‫معدن و صنایع معدنی کشورمان نیز نشان می دهد در مدت ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫سال ‪ ،۹۸‬صدور انواع محصول این شرکت ها رشد ‪ ۲۵‬درصدی را به‬ ‫ثبت رسانده است‪ .‬بیشتر فعاالن صنایع معدنی در چشم انداز سال‬ ‫‪ ۹۹‬مرب��وط به صنعت خود معتقدند که اگر بحران ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا پیش نمی امد‪ ،‬چشم انداز به نسبت خوبی را برای این صنایع‬ ‫می توانستند متصور شوند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫صنعتگرانی که چشم انتظار عبور از بحران کرونا هستند‬ ‫امید که چرخ‬ ‫تولید در‬ ‫کشور بچرخد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫صنعتگ��رات و تولیدکنن��دگان مختل��ف‬ ‫در صنای��ع معدن��ی در س��ال ‪ ۹۸‬ب��ا تمام‬ ‫محدودیت های ناش��ی از تحریم ها به خوبی‬ ‫توانستند از این س��ال که گاه با بحران های‬ ‫مختل��ف همراه ب��ود‪ ،‬عبور کنن��د و هم در‬ ‫زمینه تولید و هم در زمینه صادرات کارنامه‬ ‫قابل قبولی برای خود داشته باشند‪.‬‬ ‫اگ��ر چه تولیدکنن��دگان صنایع مختلف‬ ‫ب��ا مش��کالتی روب��ه رو بودند که انه��ا را با‬ ‫تنگناهای��ی روب��ه رو می کرد ک��ه از جمله‬ ‫ای��ن تنگناها‪ ،‬می توان به رکود در س��اخت‬ ‫و س��از اش��اره کرد که تاثیر خود را در بازار‬ ‫ای��ن صنعتگ��ران به خوبی نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫البته رکود س��اخت و ساز و مسکن مشکل‬ ‫چندین ساله کشور اس��ت که بیشتر حوزه‬ ‫صنای��ع باالدس��تی و پایین دس��تی در این‬ ‫صنع��ت را با خ��ود به رکود برده اس��ت که‬ ‫صنایع معدنی هم جزو این دس��ته به شمار‬ ‫م��ی رود‪ .‬هرچن��د صنعتگران ای��ن حوزه با‬ ‫تم��ام قوا‪ ،‬ت�لاش کرده اند ک��ه اگر رکودی‬ ‫در ب��ازار داخلی وج��ود دارد‪ ،‬موضع خود را‬ ‫به گونه ای تغییر داده و از سمت و سوی بازار‬ ‫داخلی به سمت بازارهای صادراتی به پیش‬ ‫ببرن��د‪ .‬هرچن��د در این راس��تا و در حوزه‬ ‫صادرات نیز نبای��د نقش تحریم ها را نادیده‬ ‫گرفت ک��ه محدودیت های بس��یاری برای‬ ‫صادرکنن��دگان در این س��ال ایج��اد کرد‪،‬‬ ‫اما موضوع ان اس��ت ک��ه تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان از پا ننشس��ته و با دور زدن‬ ‫تحریم ها یا تغییر بازارهای هدف صادراتی‪،‬‬ ‫محص��والت خود را راهی بازارهای صادراتی‬ ‫ک��رده و اج��ازه ندادند که مس��یر صادرات‬ ‫ای��ران بخواب��د و به دنب��ال ان تولید‪ ،‬روند‬ ‫کن��دی به خود بگیرد‪ .‬مش��کل دیگری که‬ ‫تولیدکنن��دگان در س��ال ‪ ۹۸‬ک��م و بیش‬ ‫ب��ا ان روب��ه رو و از ان گالیه من��د بودن��د‪،‬‬ ‫تصمیم گیری دولتمردان بدون مش��ورت با‬ ‫انها و ص��دور ایین نامه ها و بخش��نامه های‬ ‫ناگهان��ی و خلق الس��اعه مختل��ف ب��ود که‬ ‫تولیدکنن��دگان را گاه دچ��ار س��ردرگمی‬ ‫و ش��وک می ک��رد‪ ،‬به ویژه اینک��ه در حوزه‬ ‫صادرات این قوانین جدید و متعدد به نوعی‬ ‫بی��ش از تحریم های خارجی تولیدکنندگان‬ ‫را با موانع جدی روبه رو می کرد‪.‬‬ ‫ب��ازار ارز و نوس��ان ن��رخ ان و همچنین‬ ‫بازگشت ارز صادراتی به سامانه های داخلی‬ ‫کش��ور‪ ،‬مش��کل دیگری بود ک��ه کماکان‬ ‫تولیدکنن��دگان از ان گالیه مند بودند؛ زیرا‬ ‫نوس��ان نرخ ارز به نوبت خ��ود به بازارهای‬ ‫داخلی سرایت کرده و سبب افزایش قیمت‬ ‫برخ��ی محصوالت صنای��ع معدنی از جمله‬ ‫انواع محصوالت فوالدی در بازار ش��د‪ .‬الزم‬ ‫به یاداوری اس��ت که بی ثباتی در قیمت ها‬ ‫هم��واره زمینه س��از چالش ه��ای مختلفی‬ ‫خواه��د ش��د ک��ه می تواند پ��ای دالالن و‬ ‫واس��طه گران را بی��ش از پیش به ب��ازار باز‬ ‫کند‪.‬‬ ‫کمبود مواد اولیه ب��رای برخی واحدهای‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬مش��کلی بود که صنعتگران‬ ‫داخل��ی در س��ال ‪ ۹۸‬از ان در رن��ج بودند‪،‬‬ ‫ای��ن مش��کل در صنع��ت ف��والد بی��ش از‬ ‫صنایع معدن��ی دیگر نمایان بود‪ ،‬مش��کلی‬ ‫که ظرفی��ت واحدهای بزرگ فوالدس��ازی‬ ‫کش��ور را با چالش های مه��م روبه رو کرده‪،‬‬ ‫به گونه ای که برخی واحدهای بزرگ تنها به‬ ‫همی��ن دلیل به تمام ظرفیت تعیین ش��ده‬ ‫خود در این سال دس��ت نیافتند؛ از همین‬ ‫رو اگ��ر ب��رای س��ال های اتی تامی��ن مواد‬ ‫اولیه صنعتگران فوالد‪ ،‬چاره اندیش��ی نشود‪،‬‬ ‫می توان چالش ه��ای بزرگی را برای زنجیره‬ ‫فوالد کشور متصور بود‪.‬‬ ‫البته موضوعی که در ماه پایانی سال ‪۹۸‬‬ ‫گریبانگی��ر صنایع معدنی و بیش��تر صنایع‬ ‫داخلی کش��ور شد‪ ،‬شیوع ویروس کرونا بود‬ ‫که بیشتر وضعیت بازارهای داخلی کشور را‬ ‫به مرحله بحرانی رسانیده است‪.‬‬ ‫در اس��فند ‪ ۹۸‬بیش��تر صنایع معدنی به‬ ‫دلیل ش��یوع بیماری کرون��ا تعطیل یا نیمه‬ ‫تعطیل ش��دند و بیش��تر صنعتگران چشم‬ ‫انتظ��ار برای عبور از این بح��ران در انتظار‬ ‫سال ‪ ۹۹‬هستند‪.‬‬ ‫با تمام این ش��رایط ای��ن تولیدکنندگان‬ ‫هس��تند که همواره با حضور خود مشکالت‬ ‫را پشت سر گذاش��ته‪ ،‬به این امید که چرخ‬ ‫هیچ تولیدی در کشور نخوابد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 16‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 10‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 4‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1491‬‬ ‫پیاپی ‪2809‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫بسته پیشنهادی فعاالن بخش خصوصی به دولت‬ ‫‪12‬راهکار برای عبور اقتصاد از کرونا‬ ‫یادداشت‬ ‫مراقب‬ ‫سرمایه های‬ ‫اجتماعی‬ ‫باشیم‬ ‫علی اکبر نیکواقبال‬ ‫اقتصاددان‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫با شیوع ویروس کرونا‪ ،‬در کنار دغدغه های سالمتی‬ ‫مردم که منجر به برنامه ریزی های گس��ترده از س��وی‬ ‫دولت ش��ده‪ ،‬نحوه مواجه��ه با تبع��ات اقتصادی این‬ ‫ویروس نیز به س��والی مهم بدل شده است‪ ،‬سوالی که‬ ‫به نظر می رسد هریک از دولت ها روشی جداگانه برای‬ ‫برخورد با ان دارند‪.‬‬ ‫در طول هفته های گذشته ویروس کرونا به بسیاری‬ ‫از کش��ورهای دنی��ا راه یافته و با توج��ه به قرنطینه یا‬ ‫محدودیت های اجباری امد و ش��د‪ ،‬بسیاری از شغل ها‬ ‫یا تعطیل ش��ده اند یا عمال ام��کان فعالیت ندارند و از‬ ‫این رو دولت ها به منظور حمایت از اقشار کم درامد و‬ ‫جلوگیری از موج شدید بیکاری سیاست های حمایتی‬ ‫اقتص��ادی در نظر گرفته اند که از ایاالت متحده امریکا‬ ‫و انگلیس گرفته تا ایران در دستور کار اجرا قرار دارند‪.‬‬ ‫هرچند دولت ایران نخس��تین تس��هیالت اقتصادی‬ ‫خ��ود را پی��ش از پای��ان س��ال ‪ ۱۳۹۸‬و در چارچوب‬ ‫برخی تسهیالت دولتی مانند امکان تعویق در پرداخت‬ ‫تس��هیالت بانکی‪ ،‬تامین اجتماع��ی یا مالیات کلید زد‬ ‫ام��ا در روزهای گذش��ته نیز صحبت ها درباره بس��ته‬ ‫اقتصادی جدید برای اعطا به خانوارها و مشاغل اسیب‬ ‫دیده ادامه داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران‬ ‫اتاق بازرگانی تهران با ارائه یک بس��ته پیشنهادی به‬ ‫دولت طرح ه��ای تولید و کوتاه مدت خود برای کاهش‬ ‫اثرات اقتصادی ویروس کرونا در ایران را ارائه کرد‪.‬‬ ‫براس��اس اطالع��ات ارائه ش��ده در این بس��ته‪ ،‬اتاق‬ ‫بازرگان��ی پیش بینی کرده در صورتی که ش��یوع این‬ ‫ویروس در مدت زمان کوتاه مدت بین س��ه تا شش ماه‬ ‫باش��د دولت باید در چند حوزه اقدامات حمایتی را در‬ ‫دس��تور کار قرار دهد که به وسیله ان تبعات اقتصادی‬ ‫این ویروس کاهش یابد‪.‬‬ ‫براین اس��اس دو نوع حمایت اصلی باید در دس��تور‬ ‫کار ق��رار گیرد؛ حمایت نخس��ت معطوف به کمک به‬ ‫کاهش ش��یوع بیماری و حفظ س�لامت افراد جامعه و‬ ‫کمک دوم در ح��وزه اقتصاد برای کاهش اثرات منفی‬ ‫این ویروس خواهد بود‪.‬‬ ‫اتاق بازرگانی در ادامه این بس��ته به شرایط خاصی‬ ‫که کرونا برای اقتصاد ایجاد کرده اش��اره کرده و اورده‬ ‫اس��ت با توجه به این که فراگی��ری این ویروس هم به‬ ‫بخش عرضه و هم به بخش تقاضا اس��یب وارد کرده‪،‬‬ ‫صرف سیاست های کالس��یک تحریک عرضه یا تقاضا‬ ‫مناس��ب نخواهد بود و باید ش��رایط را پیچیده تر دید‪.‬‬ ‫همچنی��ن با توجه به کاهش ش��دید درامدهای نفتی‬ ‫باید در ح��وزه درامدهای دولت نیز تجدیدنظر صورت‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫کمک ب��ه بنگاه ها‪ ،‬کمک به تامی��ن معاش حداقلی‬ ‫خانواده ه��ای ایرانی‪ ،‬کاهش عدم اطمین��ان در اینده‬ ‫اقتص��اد و برنامه ریزی هدف برای عبور از این ش��رایط‬ ‫اولویت هایی اس��ت که بخش خصوصی اجرای ان را به‬ ‫دو نوع حمایت اصلی باید در دستور کار قرار گیرد؛ حمایت نخست‬ ‫معطوف به کمک به کاهش ش��یوع بیماری و حفظ سالمت افراد جامعه‬ ‫و کم��ک دوم در حوزه اقتصاد برای کاهش اثرات منفی این ویروس‬ ‫خواهد بود‬ ‫دولت پیشنهاد کرده است‪.‬‬ ‫پس از بررس��ی کلیات شرایط موجود اتاق بازرگانی‬ ‫پیشنهادهای اجرایی خود در کوتاه مدت را ارائه کرده‬ ‫اس��ت که این پیش��نهادها با هدف مقابل��ه با رکود و‬ ‫کاهش تولید‪ ،‬افزایش بیکاری و همچنین افزایش فقر‬ ‫در دستور کار قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در حوزه معیش��ت خانوار اتاق پیشنهاد کرده که به‬ ‫خانوارهای اس��یب دیده از ای��ن بحران کارت اعتباری‬ ‫خرید یک میلیون تومانی برای هر نفر ارائه شود‪ .‬براین‬ ‫اساس این کارت نه پول نقد است و نه تسهیالت بانکی‬ ‫به حس��اب می اید بلکه به وسیله ان افراد می توانند از‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای مواد غذایی و مایحتاج اصلی‬ ‫خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫اتاق پیش��نهاد کرده که ای��ن کارت اعتباری در دو‬ ‫نوبت به این اقش��ار ارائه شود که بخش نخست ان در‬ ‫فروردین ماه و بخش دوم در خردادماه خواهد بود و در‬ ‫هر مرحل��ه ‪ ۵۰۰‬هزار تومان به ازای هر نفر در اختیار‬ ‫این خانوارها ق��رار گیرد‪ .‬دوره تنفس این تس��هیالت‬ ‫ش��ش ماهه در نظر گرفته می شود و پس از ان در ‪۱۲‬‬ ‫قس��ط بازپرداخت صورت می گیرد‪ .‬یارانه ماهانه افراد‬ ‫ضمانت بازپرداخت این تس��هیالت در نظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اتاق بازرگانی همچنین به خانوارهایی اشاره کرده که‬ ‫نیاز به کمک نقدی بالعوض برای خرید مواد غذایی و‬ ‫ضروری خود دارند بر این اساس این گروه ها می توانند‬ ‫در س��طوح مختلف شناسایی شده و به صورت ماهیانه‬ ‫کمک هایی را دریافت کند‪ .‬اتاق پیش بینی کرده که در‬ ‫این مرحله برای حدود هفت میلیون نفر در سه سطح‬ ‫کمک های ماهیانه ‪ ۷۵‬هزار تومان‪ ۱۵۰ ،‬هزار تومان و‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار تومان به ازای هر نفر واریز شود‪.‬‬ ‫اقش��ار دهک های یک تا ‪ ۳‬جامعه ک��ه درامد ثابت‬ ‫ندارند و تحت پوش��ش بیمه نیستند کارگران روزمزد‬ ‫و کسب وکارهای خرد و همچنین اقشار تحت حمایت‬ ‫دولت در قالب کمیته امداد و بهزیس��تی می توانند در‬ ‫این بستر قرار گیرند‪.‬‬ ‫اتاق بازرگان��ی در ادامه به سیاس��ت های مورد نیاز‬ ‫دول��ت در حمایت از بنگاه های اقتصادی اش��اره کرده‬ ‫اس��ت براین اس��اس کمک به بنگاه هایی که به اجبار‬ ‫تعطیل ش��ده اند اصلی ترین اولوی��ت خواهد بود‪ .‬تقبل‬ ‫بخش��ی از حقوق افراد ش��اغل در این بنگاه ها‪ ،‬اعطای‬ ‫تا س��قف ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان خط اعتباری مش��روط‬ ‫تعرفه ورود و خروج کاال در سال ‪ ۹۹‬ابالغ شد‬ ‫ج��دول تعرف�� ه و حق��وق ورودی‬ ‫کاالهای وارداتی ک��ه به تصویب دولت‬ ‫رس��یده اس��ت‪ ،‬برای اجرا از فروردین‬ ‫س��ال ‪ ،۹۹‬با امضای معاون اول رییس‬ ‫جمهوری ابالغ شد‪ .‬بر اساس این ابالغ؛‬ ‫مجموع حقوق گمرکی س��ود بازرگانی‬ ‫‪ ۴۶۴‬ردی��ف هم��راه با ح��ذف‪ ،‬ایجاد‪،‬‬ ‫اصالح ش��رح ردیف تعرفه و مندرجات‬ ‫ذیل یادداش��ت فصول کت��اب مقررات‬ ‫صادرات و واردات اس��ت ک��ه به تائید‬ ‫دفتر هیات دولت رس��یده است و برای‬ ‫اجرا از اول سال جاری ابالغ می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا؛ هرکشوری همان طور‬ ‫ک��ه مرزهای زمینی‪ ،‬دریای��ی و هوایی‬ ‫دارد‪ ،‬در اقتص��ادش هم مرزهایی برای‬ ‫کنت��رل ورود و خ��روج کاال درنظر می‬ ‫گیرد؛ در واقع هر کشوری برای ورود یا‬ ‫خروج کاالهای مختلف را از مرزهایش‪،‬‬ ‫رعایت قوانینی دارد؛ دلیل ان هم لزوم‬ ‫محافظت ان کش��ور از اقتصادش است‪،‬‬ ‫چرا که ورود بی رویه یا خروج بی حساب‬ ‫و کتاب کاالها ممکن است باعث بر هم‬ ‫خوردن توازن در اقتصاد ان کشور شود‬ ‫و به گرانی ی��ا کمیابی یک کاال یا بروز‬ ‫تورم در ان کشور منجر شود‪ .‬در کشور‬ ‫م��ا نیز قوانینی در این باره وضع ش��ده‬ ‫اس��ت که مهم ترین انها قانون صادرات‬ ‫و واردات کاال و ایین نامه ه��ای اجرایی‬ ‫ان است که در سال ‪ ۱۳۷۲‬در ‪ ۴۶‬ماده‬ ‫تصویب شد‪.‬‬ ‫به حفظ حداقل ‪ ۹۰‬درصد نیروی کار تا ش��هریورماه‪،‬‬ ‫پرداخت س��هم کارفرما از تامین اجتماعی برای مدت‬ ‫حداقل س��ه ماه و حمایت از افراد پرریسک که امکان‬ ‫حض��ور در محیط کار را ندارند اولویت هایی اس��ت که‬ ‫اتاق در این حوزه مطرح کرده است‪.‬‬ ‫همچنین برای بنگاه های اس��یب دی��ده تحت تاثیر‬ ‫کرونا نیز افزایش ش��ش ماهه مهل��ت زمان پرداختی‬ ‫بیمه و مالیات‪ ،‬ارائه ی خدمات درمانی به انها و تامین‬ ‫س��رمایه در گردش بنگاه های فعال دیگر اولویت هایی‬ ‫است که اتاق بازرگانی به دولت پیشنهاد داده است‪.‬‬ ‫در بخش پایانی این بس��ته به دولت پیش��نهاد شده‬ ‫که با ازادس��ازی مرحله ای سهام عدالت و وضع کردن‬ ‫مالیات بر ت��ردد خودروها و ش��یوه هایی مانند به این‬ ‫کس��ری درامدی خ��ود را تا حدی جب��ران کرده و به‬ ‫اقتصاد کشور کمک کند تا از این دوران عبور کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۸‬پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران‬ ‫این پیشنهادات درحالی عنوان شده که پیش از این‬ ‫نیز در نیمه اسفند فعاالن بخش خصوصی با ارسال نامه‬ ‫به رئیس جمهور پیش��نهاداتی برای جبران اسیب های‬ ‫اقتصادی کرونا ارائه کرده بودند‪.‬‬ ‫ان زمان اتاق بازرگانی صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫ایران با ارسال نامه ای به رئیس جمهور ‪ ۸‬پیشنهاد خود‬ ‫را برای مقابله با اس��یب های اقتصادی ناشی از شیوع‬ ‫کرونا اعالم کرد که عبارت بودند از‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ��ـ تس��ریع در فعال س��ازی دیپلماس��ی توامان‬ ‫اقتصادی ــ بهداشتی با کشورهای پیرامونی و مقاصد‬ ‫صادراتی به منظور تدوین و اجرایی شدن پروتکل های‬ ‫مشترک بهداش��تی ‪ /‬امنیت زیستی به منظور استمرار‬ ‫صادرات و واردات می تواند در این شرایط راه گشا باشد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ــ تس��هیل فرایند ثبت س��فارش‪ ،‬اعطای موقت‬ ‫فرص��ت واردات ب��دون انتق��ال ارز و اعط��ای ف��وری‬ ‫تس��هیالت مالی ارزی و ریالی ب��رای تامین مواد اولیه‬ ‫بنگاه ه��ای تولی��دی و تامین نیازهای وارداتی کش��ور‬ ‫برای پیشگیری‪ ،‬محافظت و مقابله با ویروس کرونا‬ ‫‪ ۳‬ـ��ـ ارتقای اولویت بازپرداخ��ت بدهکاری و دیون‬ ‫دول��ت به بخش خصوص��ی در الیحه بودج��ه و نظام‬ ‫مدیریت مالی دولت‬ ‫‪ ۴‬ــ تمدی��د ‪ ۶‬ماهه کلیه مزای��ا و معافیت هایی که‬ ‫موع��د انها به موجب مقررات موضوع��ه خاص تا پایان‬ ‫امس��ال بوده اس��ت؛ نظیر ایین نامه افزایش سرمایه از‬ ‫محل تجدید ارزیابی دارایی ها‬ ‫فهرست کاالهای مشمول مقابله با کرونا‬ ‫اعالم شد‬ ‫معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران‬ ‫با هدف ساده س��ازی تش��ریفات گمرکی‬ ‫و تس��ریع در واردات و ص��دور مجوزه��ا‪،‬‬ ‫فهرس��ت کاالهای مشمول مقابله با کرونا‬ ‫را به تفکیک ردیف های تعرفه ای به وزارت‬ ‫صمت اعالم کرد‪ .‬به گزارش گمرک ایران‪،‬‬ ‫فهرس��ت تعرفه ها و شرح مشخصات اقالم‬ ‫م��ورد نیاز جهت مقابله ب��ا ویروس کرونا‬ ‫(کووید ‪ )۱۹‬توس��ط مرج��ع طبقه بندی‬ ‫نظ��ام هماهنگ س��ازمان جهانی گمرک‬ ‫(‪ )WCO‬به زبان انگلیسی تهیه و تنظیم‬ ‫شده است که به همراه ترجمه ان به زبان‬ ‫فارس��ی به وزارت صمت اعالم ش��د‪ .‬این‬ ‫اق��دام به دنبال واگ��ذاری رفع ممنوعیت‬ ‫واردات‪ ،‬اعم��ال محدودی��ت و ممنوعیت‬ ‫صادرات‪ ،‬تغییر در س��ود بازرگانی واردات‬ ‫و ع��وارض صادراتی اقالم مورد نیاز وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و اموزش پزش��کی به‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و ب��ا‬ ‫ه��دف تامین نیاز مراکز درمانی و مردمی‬ ‫ب��رای مقابله و مهار وی��روس کرونا انجام‬ ‫شده اس��ت‪.‬در این پیوست محتوای نامه‬ ‫مع��اون گمرک ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت به همراه مراج��ع طبقه بندی‬ ‫نظام هماهنگ برای اقالم پزشکی مربوط‬ ‫به کووید ‪ ۱۹‬تنظیمی از س��وی س��ازمان‬ ‫جهانی گمرک ‪ wco‬به زبان انگلیس��ی و‬ ‫ترجمه فارسی امده است‪.‬‬ ‫ن اجتماعی و‬ ‫‪ ۵‬ــ بخشودگی مالیات‪ ،‬حق بیمه تامی ‬ ‫سایر عوارض (نظیر عوارض شهرداری ها و دهیاری ها)‬ ‫برای کسب وکارهای تولیدی و خدماتی خرد تا انتهای‬ ‫اردیبهشت ماه‬ ‫‪ ۶‬ــ امه��ال و تنفس ‪ ۶‬ماهه وص��ول کلیه مطالبات‬ ‫بانک ه��ا‪ ،‬دوایر دولت��ی و عمومی نظی��ر مالیات‪ ،‬حق‬ ‫بیمه تامین اجتماعی و س��ایر ع��وارض (نظیر عوارض‬ ‫شهرداری ها و دهیاری ها) برای کسب وکارهای تولیدی‬ ‫و خدماتی خرد‬ ‫‪ ۷‬ــ تدوین «برنامه جام��ع نقش افرینی نظام پولی‬ ‫ــ مالی ــ اعتباری کش��ور در کنترل بحران اقتصادی‬ ‫کرونا» با مشارکت بخش خصوصی‬ ‫‪ ۸‬ــ تدوین «برنامه جامع بهبود فضای کسب وکار و‬ ‫ارتقای سرمایه پذیری کسب وکارهای خدماتی کوچک‬ ‫و متوس��ط» با مش��ارکت بخش خصوص��ی و با هدف‬ ‫ارتق��ای ت��اب اوری این بخش از اقتص��اد ملی در برابر‬ ‫تهدیدات ناشی از بحران کرونا‬ ‫‹ ‹تامین منابع مالی‪ ،‬مهم ترین نکته‬ ‫عباس ارگون با اش��اره به پیشنهادات اتاق بازرگانی‬ ‫برای مش��کالت اقتص��ادی بلند مدت ناش��ی از کرونا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مهم ترین نکته در اجرای این پیش��نهادات‬ ‫و راهکاره��ا تامی��ن مناب��ع مالی ان هاس��ت‪ .‬وضعیت‬ ‫بین المللی ع�لاوه بر تحریم ها حاکی از ان اس��ت که‬ ‫ای��ران امکان ف��روش نفت با نرخ پیش بینی ش��ده در‬ ‫بودجه را برای امس��ال ن��دارد و صادرات ما نیز کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر تعطیلی بنگاه ها و کس��اد‬ ‫فعالیت ه��ای اقتص��ادی امکان وص��ول مالیات در نظر‬ ‫گرفته ش��ده در بودجه را برای دولت ندارد‪ .‬بنابراین نه‬ ‫تنها درامدهای نفتی بلکه درامدهای غیر نفتی دولت‬ ‫هم کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬انچه که در ش��رایط فعلی اهمیت دارد‬ ‫این است که باید مراقبت شود برای مثال بانک مرکزی‬ ‫از چاپ پول جلوگیری کند تا از تورم س��نگینی که از‬ ‫پیامدهای ان است‪ ،‬جلوگیری شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه ایران در خصوص‬ ‫محل تامین منابع م��ورد نیاز دولت برای اجرای طرح‬ ‫پیش��نهادی اتاق بازرگانی بیان کرد‪ :‬دولت باید تمرکز‬ ‫خود را بر فروش اوراق مش��ارکت بگذارد‪ ،‬همچنین از‬ ‫نهادهایی مثل بنیاد مستضفعان‪ ،‬استان قدس و ستاد‬ ‫اجرای��ی امام(ره) کمک مال��ی دریافت کند‪ .‬همچنین‬ ‫دولت می تواند به فروش دارایی های خود از طریق بازار‬ ‫سرمایه که در وضعیت مناسبی به سر می برد‪ ،‬بپردازد‪.‬‬ ‫اس��تفاده از منابع صندوق توس��عه مل��ی و کمک های‬ ‫بین المللی دیگر گزینه ممکن پیش روی دولت خواهد‬ ‫بود‪ .‬ارگون معتقد اس��ت در ش��رایط فعلی حفظ امار‬ ‫اش��تغال کش��ور اهمیت فراوانی دارد و اگر بناست در‬ ‫چارچوب ش��عار سال یعنی جهش تولید حرکت شود‪،‬‬ ‫باید حمایت از مردم و فعاالن اقتصادی در دس��تور کار‬ ‫باقی بماند‪.‬‬ ‫عباس ارگون‬ ‫مهم ترین‬ ‫نکته در اجرای‬ ‫پیشنهادات‬ ‫و راهکارهای‬ ‫فعاالن‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫تامین منابع‬ ‫مالی ان هاست‬ ‫اقالم جدید ممنوعه صادراتی برای مقابله با کرونا‬ ‫گمرک ایران فهرست جدیدی از اقالم‬ ‫جدی��د ممنوعه صادراتی را برای مقابله با‬ ‫کرونا به گمرکات سراسر کشور اعالم کرد‪.‬‬ ‫گم��رک ای��ران با انتش��ار فهرس��تی‪،‬‬ ‫جدیدتری��ن اق�لام مش��مول ممنوعیت‬ ‫ص��ادرات از جمله تجهیزات پزش��کی را‬ ‫ب��رای مقابله با وی��روس کرونا اعالم کرد‪.‬‬ ‫این اقالم جدیدترین فهرس��تی است که‬ ‫از س��وی س��ازمان غذا و دارو به گمرک‬ ‫جه��ت اجرا ت��ا اطالع ثانوی ابالغ ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬اقالم این فهرس��ت عبارت است‬ ‫از؛تجهیزات م��ورد نیاز‪-‬ونتیالتور مراقبت‬ ‫وی��ژه بزرگس��االن‪-‬مانیتور عالئم حیاتی‬ ‫پرتابل‪-‬مانیت��ور عالئم حیاتی بدس��اید‪-‬‬ ‫مانیت��ور عالئ��م حیاتی س��انترال‪-‬پمپ‬ ‫سرنگ‪-‬پمپ سرم‪-‬دس��تگاه رادیوگرافی‬ ‫موبایل دیجیتال‪-‬سی تی اسکن‪-‬دستگاه‬ ‫الکتروشوک دستی‪-‬س��ی پپ‪-‬بای پپ‪-‬‬ ‫ساکش��ن‪-‬نبوالیزر اولتراس��ونیک‪-‬انواع‬ ‫فشارسنج‪-‬دس��تگاه الرینگوس��کوپ‪-‬‬ ‫دس��تگاه الکتروکاردیوگرافی‪-‬تش��ک‬ ‫مواج‪-‬گوشی پزش��کی‪-‬کپنوگراف‪-‬گان‪-‬‬ ‫ماس��ک س��ه الیه‪-‬ماس��ک ‪-N۹۵‬لباس‬ ‫‪-COVERALL‬کاور سر‪-‬کاور کفش‪-‬‬ ‫دستگاه اکسیژن ساز‪-‬انواع تب سنج‪-‬انواع‬ ‫پالس اکسی متر‪.‬‬ ‫پس از شیوع کرونا در کشورهای جهان‬ ‫بسیاری از کشورها از جمله ایران صادرات‬ ‫م��ورد نیاز برای مقابله ب��ا این ویروس را‬ ‫ممنوع اعالم کردند‪.‬‬ ‫با ش��یوع ویروس کرونا در جهان ش��اهد‬ ‫رفتاره��ای متفاوت��ی در جامع��ه و ب��ازار‬ ‫هس��تیم ک��ه در این ب��اره بای��د گفت در‬ ‫ای��ن مواقع واکنش انس��ان ها در تمام دنیا‬ ‫حدودا یکس��ان است‪ .‬خداوند این ودیعه را‬ ‫در وجود انها قرار داده که به دنبال س��ود‬ ‫شخصی باش��ند و در نتیجه اعمال و رفتار‬ ‫انها از این فطرت انس��انی نشات می گیرد‬ ‫که ب��ه دنبال بهبود زندگی و رفاه باش��ند‪.‬‬ ‫اما نکته مهم اینجاس��ت که در بسیاری از‬ ‫کش��ورها توانستند ش��رایط اقتصادی را به‬ ‫نحوی تنظیم کنند که این سود شخصی به‬ ‫سود اقتصاد کل تمام شود‪ .‬هرقدر انسان ها‬ ‫بیش��تر فعالیت کنند ب��رای بهبود زندگی‬ ‫خودش��ان خواه��د بود ک��ه به ق��ول ادام‬ ‫اسمیت‪ ،‬افرادی مانند قصاب ها یا رانندگان‬ ‫تاکس��ی و ‪ ...‬برای مردم از صبح زود تا اخر‬ ‫ش��ب کار نمی کنند بلکه برای زندگی بهتر‬ ‫خودشان اس��ت‪ .‬یا اینکه همیشه گفته اند‬ ‫که هیچ گربه ای برای سوددهی به انسان ها‬ ‫موش نمی گیرد‪ .‬بنابراین سیاست اقتصادی‬ ‫خوب‪ ،‬ان اس��ت که بتوان��د از این ویژگی‬ ‫ک��ه خداوند در نهاد انس��ان ها ق��رار داده‪،‬‬ ‫به س��ود کل جامعه و اقتص��اد بهره برداری‬ ‫کند‪ .‬در کش��ور ما نی��ز فعالیت های بخش‬ ‫خصوص��ی ک��ه به س��ود جامع��ه در بیاید‬ ‫تاحدودی تحت الش��عاع بسیاری از مسائل‬ ‫دیگر از مسائل اداری و سوءاستفاده گرفته‬ ‫تا س��وءمدیریت ها قرار گرفت��ه که این امر‬ ‫ممک��ن اس��ت مق��داری بدبینی را اس��ت‬ ‫در کش��ور رواج دهد‪ .‬ای��ن بدبینی هم به‬ ‫یکباره ب��ا نگرانی مبنی براینک��ه مبادا در‬ ‫چنین مس��ائلی مانند کرون��ا دولت نتواند‬ ‫وظیفه خ��ودش ک��ه تامین نی��از مردم و‬ ‫جامعه اس��ت را به خوب��ی ایفا کند‪ ،‬همراه‬ ‫می شود‪ .‬به این مهم‪ ،‬بی اعتمادی اجتماعی‬ ‫یا نزول سرمایه های اجتماعی می گویند در‬ ‫حالی که در این ش��رایط بای��د به گونه ای‬ ‫تصمی��م گرف��ت که م��ردم ب��ه یکدیگر و‬ ‫دولت اعتماد داش��ته باشند و دولت نیز بر‬ ‫پایه های مردمی فعالیت های خود را استوار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اما متاسفانه در حال حاضر با این مشکل‬ ‫روبه رو ش��دیم که مدام فکر می کنیم مبادا‬ ‫دول��ت نتواند از این اتفاق س��ربلند بیرون‬ ‫بیای��د و نیازه��ای م��ردم را تامی��ن کند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که تحریم ها به صورت‬ ‫ک��م یا زی��اد اثرگ��ذاری خود را ک��رده یا‬ ‫می کند و این امر فضای مبادالت اقتصادی‬ ‫و کس��ب وکار اقتص��ادی را تحت الش��عاع‬ ‫قرار می دهد چ��را که هر فعالیت اقتصادی‬ ‫خوب حاص��ل واردات قطعات مواد اولیه و‬ ‫تجهی��زات‪ ،‬تولید کیفی کاالها و خدمات و‬ ‫در نهایت صادرات به بازارهای هدف است‪.‬‬ ‫وقتی جریان اقتصادی خدش��ه دار می شود‬ ‫حاص��ل ان ت��ورم اس��ت که در یک س��ال‬ ‫گذش��ته با نوس��انات تورمی روبه رو بودیم‬ ‫و این موضوع در قش��ر فقی��ر تاب اوری را‬ ‫ضعیف کرده است‪.‬‬ ‫ح��اال تصور کنی��د در این فض��ا بیماری‬ ‫جدید واگیردار هم وارد ش��ود که منجر به‬ ‫تعطیلی مدارس و دانش��گاه ها و ‪ ...‬شود که‬ ‫در نهای��ت نگرانی مردم را افزایش می دهد‬ ‫و به سود فرد یا اجتماع هم نیست‪ .‬چرا که‬ ‫در این ش��رایط امکان دارد مردم به سوی‬ ‫فروش��گاه ها و خری��د با حجم ب��اال هجوم‬ ‫ببرن��د که این رفت��ار اجتماعی برای حتی‬ ‫خود افراد هم مناس��ب نیس��ت چه برسد‬ ‫ب��ه دول��ت و جامعه‪ .‬در ش��رایط کنونی به‬ ‫هرح��ال باید بین دو ض��رر تعطیلی مراکز‬ ‫عمومی و اداره ها و دانش��گاه ها و مدارس و‬ ‫همچنین اسیب های اقتصادی و ‪ ...‬ناشی از‬ ‫این ان‪ ،‬ضرر کوچک تر را انتخاب کرد تا از‬ ‫فاجعه بزرگ پیشگیری کنیم‪ .‬این تصمیم‬ ‫به طور قطع خسارت اقتصادی کوتاه مدتی‬ ‫هم به همراه دارد اما از خس��ارت بزرگ تر‬ ‫جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫همانط��ور که در حال حاضر بس��یاری از‬ ‫کشورها به سمت قرنطینه و تعطیلی روی‬ ‫ اورده اند‪ .‬در این ش��رایط دولت باید باید با‬ ‫اس��تفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی‬ ‫تدابیر ویژه ای بیاندیشد تا اثار منفی را به‬ ‫حداقل برس��اند که البته در این میان باید‬ ‫کمتر نگران امور سیاس��ی باش��د و فضای‬ ‫عقالیی و روشنی ایجاد کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 10‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 4‬اوریل ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1491‬‬ ‫پیاپی ‪2809‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از پیش بینی وضعیت سینمای ایران در سال ‪۹۹‬‬ ‫بازگشت رونق به سینما در گرو شفافیت‬ ‫علی نعیمی ‪ :‬سینمای ایران در سال ‪ ۹۸‬روزهای پر فراز و‬ ‫نشیبی را سپری کرد‪ .‬اتفاقات تلخ اجتماعی که در نیمه دوم‬ ‫س��ال رخ داد عملکرد س��ینماها در فروش فیلم را با مشکل‬ ‫روبه رو کرد به نحوی که بر اس��اس اعالم س��ازمان سینمایی‬ ‫متوسط فروش سینمای ایران در مقایسه با سال گذشته خود‬ ‫در جذب مخاطب با کاهش ‪ ۱۰‬درصدی روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ش��یوع ویروس کرونا در ماه پایانی سال‬ ‫‪ ۹۸‬نیز باعث ش��د سینمادارها و سینمای ایران چه در عرصه‬ ‫تولید و چه در عرصه اکران با مشکالت بسیاری روبه رو شوند‪.‬‬ ‫بس��یاری از دفاتر تولید به دلیل رکود در بازار سینمای ایران‬ ‫ب��ا تعطیلی روبه رو ش��دند و تهیه کنن��دگان و مدیران تولید‬ ‫س��ینمای ایران امیدوارند سینما در سال جاری بتواند نسبت‬ ‫به کمبودهای رخ داده در سال ‪ ۹۸‬با جبران روزهای تلخ‪ ،‬افق‬ ‫روشنی را پیش روی خود بگذارد‪.‬‬ ‫یکی از ش��اخص هایی که سینمای ایران می تواند در عرصه‬ ‫مدیریت منابع با دس��تمایه ق��رار دادن ان به روزهای بهتری‬ ‫برسد شفافیت در عرصه هزینه های جاری در سینمای ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه جویی در هزینه ها‬ ‫مهدی رحمانی کارگردان س��ینمای‬ ‫ای��ران که س��ال ‪ ۹۸‬فیل��م «کارت‬ ‫پرواز» از او در گروه سینمایی هنر و‬ ‫تجربه روی پرده رفت در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره ب��ه پیش بینی اش‬ ‫درباره س��ینما در س��ال ‪ ۹۹‬گفت‪:‬‬ ‫پیش بینی کردن در چنین شرایطی‬ ‫بیشتر شبیه رویا س��ازی است‪ .‬ما شاید بتوانیم از رویاهایمان‬ ‫صحبت کنیم‪ .‬اما اینکه چقدر شرایط سینمای ایران در سال‬ ‫ج��اری می توان��د رون��د رو به بهب��ودی را س��پری کند‪ ،‬به‬ ‫مولفه های مختلفی بستگی دارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬قطعا در س��ال جاری با س��ختی های‬ ‫بس��یاری به خصوص در زمینه بودجه روبه رو هستیم‪ .‬شرایط‬ ‫کش��ور به صورت کلی شرایط س��ختی از لحاظ مالی است و‬ ‫س��ینمای ایران و مجموعه مدیریتی نیز از این قاعده مستثنا‬ ‫نیستند‪ .‬در چنین شرایطی صرفه جویی در هزینه های اضافه‬ ‫باعث می ش��ود بودجه محدود سینما صرف کارهای بیشتری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ش��یوع ویروس کرونا گفت‪ :‬ویروس کرونا‬ ‫به ما نش��ان داد تعطیلی بعضی از رویدادهای سینمایی هیچ‬ ‫اسیبی به بدنه سینما نمی زند و اساسا برگزاری شان ضرورتی‬ ‫ندارد‪ .‬طبیعی است که وقتی می توانیم این مخارج را به جای‬ ‫اینکه خرج مراسم های بی مصرف و بی خاصیت و جشنواره های‬ ‫بدون بازدهی کنیم خرج تولید و زیرس��اخت های س��ینمایی‬ ‫کنیم انوقت سینمای ایران می تواند روند رو به رشدی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رحمانی در پایان گفت‪ :‬س��ینمای ای��ران باید پیش گام در‬ ‫تولید امید و پیدایش جریان های امید س��از در کش��ور باشد‪.‬‬ ‫ساخت فیلم هایی با مضامین امید نیازمند جامعه ما است که‬ ‫در ماه های اینده از شر ویروس کرونا خالص می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت فیلم های امیدبخش‬ ‫صحبت های رحمانی ناظر بر یک اصل مهم در سینما است‪.‬‬ ‫هرگاه روحیه جمعی جامعه نسبت به رخدادها با ضعف هایی‬ ‫روبه رو است ساخت اثار امیدبخش می تواند به جامعه کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫محمدحس��ین فرح بخش تهیه کننده با سابقه سینمای ایران‬ ‫در گفت وگو با روزنامه‬ ‫با اشاره به روند سینمای ایران‬ ‫در س��ال ‪ ۹۹‬گفت‪ :‬به نظر می رسد س��ینمای ایران با توجه‬ ‫به ویروس کرونا روزهای س��ختی را در س��ال جاری پیش رو‬ ‫داشته باشد‪ .‬از طرفی بسیاری از سینمادارها و سینماگران با‬ ‫مش��کالت معیشتی و شغلی روبه رو می شوند و از سوی دیگر‬ ‫ضررهایی ناش��ی از تعطیلی سینماها بود به کل بدنه سینما‬ ‫اسیب می زند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬کل چرخش مالی س��ینمای ایران در‬ ‫خوش بینانه ترین حالت در سال ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان است که‬ ‫با وجود از دس��ت رفتن فصل اکران نوروزی به نظر می رس��د‬ ‫از لح��اظ جذب مخاطب س��ینمای ایران در س��ال جاری با‬ ‫مشکالت جدی روبه رو خواهد بود‪.‬‬ ‫فرح بخش گفت‪ :‬در چنین شرایطی‬ ‫بای��د ترکیب اک��ران فیلم ها را برای‬ ‫باقیمانده فصول سال ‪ ۹۹‬به طوری‬ ‫چید که بتوانیم اثار شاد و کمدی و‬ ‫امیدبخ��ش را تولی��د و اکران کنیم‪.‬‬ ‫جامعه ایرانی پ��س از ویروس کرونا‬ ‫روحیه ضعیف و شکننده ای خواهد‬ ‫داشت و نیازمند التیام زخم هایش است و سینمای ایران باید‬ ‫با تولیدات خود امید و نشاط را به جامعه بازگرداند‪.‬‬ ‫‹ ‹پساکرونای سینمای ایران‬ ‫منوچه��ر محم��دی با بیان اینکه به نظر می رس��د س��ازمان‬ ‫س��ینمایی در حوزه سینما در سکوت و سکون به سر می برد‪،‬‬ ‫پیشنهاد کرد‪ :‬برای جبران خسارت وارد شده به سینماها در‬ ‫پی شیوع ویروس کرونا‪ ،‬هزینه برگزاری جشنواره جهانی فجر‬ ‫صرف حفظ س��ینما ش��ود و نیز تغییراتی در چیدمان اکران‬ ‫نوروز برای جذب مخاطب در دوران پساکرونا صورت گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن تهیه کننده و مدیر دو مجموعه س��ینمایی «زندگی»‬ ‫و «مگامال» در گفت وگویی با ایس��نا ضمن اش��اره به اینکه‬ ‫به نظر می رس��د برای وضعیت سینما و مشکالت پیش امده‬ ‫ناش��ی از ش��یوع کرونا ویروس اقدامی عملی انجام نمی شود‪،‬‬ ‫پیشنهادهایی مطرح و بر نکاتی تاکید کرد‪.‬‬ ‫او پی��ش از هر چیز گفت‪ :‬به ش��خصه ارزو می کنم هرچه‬ ‫زودتر و با کمک پزش��کان و پرس��تاران و کادر درمانی کشور‬ ‫و مدیریت صحیح در این زمینه‪ ،‬ریش��ه ش��یوع این ویروس‬ ‫از ایران عزیز قطع ش��ود و ما ب��ا حداقل ضرر و زیان در همه‬ ‫عرصه ها از جمله در عرصه س�لامت مواجه باشیم چون بیش‬ ‫از هر چیز سالمت ایرانیان عزیز باید هدف و ارزوی ما باشد‪.‬‬ ‫محمدی افزود‪ :‬اما وقتی ش��رایطی اضطراری از این دست‬ ‫پیش می اید و یک اپیدمی ان هم در این ابعاد و گس��تردگی‬ ‫که می تواند اثرات زیانباری بر بخش های دیگر داش��ته باشد‪،‬‬ ‫ش��کل می گی��رد‪ ،‬طبیعی اس��ت ک��ه دولت به عن��وان نماد‬ ‫حاکمی��ت نباید از عرصه های دیگر غفل��ت کند‪ .‬به هر حال‬ ‫با دس��تورالعمل های س��تاد مبارزه با کرونا و قرنطینه کردن‬ ‫نس��بی ای که االن در کشور جریان دارد‪ ،‬بسیاری از کسب و‬ ‫کارها به طور جدی دچار ضرر و زیان شده‪ ،‬به خصوص برای‬ ‫ما ایرانیان که معموالً در شب عید و نوروز حجم باالی گردش‬ ‫اقتصادی در تمامی حوزه های جریان پیدا می کند‪.‬‬ ‫تهیه کننده فیلم های «مارمولک»‪« ،‬ارتفاع پس��ت» و «طال‬ ‫و مس» در ادامه ی اظهارنظر خود درباره ضررهای وارد شده‬ ‫به مشاغل به طور اختصاصی درباره سینماها گفت‪ :‬سال ‪،۹۸‬‬ ‫از جنبه های مختلف س��ال خیلی خوبی برای سینمای ایران‬ ‫نبود و اهالی سینما به ویژه کسانی که صاحب سالن هستند به‬ ‫امید س��ال ‪ ۹۹‬و نوروز بودند که متاسفانه با این اتفاق روبه رو‬ ‫ش��دند‪ .‬اگر بخواهی��م روی اعداد و ارق��ام صحبت کنیم باید‬ ‫بگویم فارغ از اینکه سینماها دایر باشند یا تعطیل‪ ،‬هر صندلی‬ ‫ب��ه طور متوس��ط بین ‪ ۲‬هزار ت��ا ‪ ۲۵۰۰‬تومان برای صاحب‬ ‫س��الن هزینه می برد که شامل هزینه های مربوط به پرسنل‪،‬‬ ‫حقوق‪ ،‬بیمه‪ ،‬ش��ارژ و سایر هزینه هاست‪ .‬چنین عددی را اگر‬ ‫در تعداد صندلی های مجموعه ضرب کنیم به راحتی متوجه‬ ‫می شویم که حتی اگر نخواهیم دست به تعدیل نیرو بزنیم‪ ،‬با‬ ‫چه رقم هایی مواجه هس��تیم‪ .‬البته تا جایی که من خبر دارم‬ ‫بیشتر س��ینماداران نه تنها تعدیل نیرو نکردند‪ ،‬بلکه حقوق‬ ‫اس��فند را به رغم مضیقه ش��دیدی که وجود داشته پرداخت‬ ‫می کنند‪ ،‬ان هم در ش��رایطی که این حقوق اس��فند شامل‬ ‫عی��دی و پاداش س��نوات و در واقع مع��ادل چهار ماه حقوق‬ ‫است و فشار سنگین به صاحبان سینماها وارد می کند‪.‬‬ ‫این سینمادار یاداور شد‪ :‬در سال های گذشته وقتی حوادث‬ ‫و بالیای طبیعی نازل ش��دند‪ ،‬دول��ت بالفاصله در حوزه های‬ ‫مختل��ف وارد عمل ش��د و حداقل یک کمیته ویژه تش��کیل‬ ‫می داد تا بر اس��اس ان ضرر و زیانی ک��ه مثال به بخش های‬ ‫کش��اورزی و صنعت وارد ش��ده را جبران کند؛ بخشی از این‬ ‫کمک به ش��کل پرداخت نقدی بود‪ ،‬بخشی به شکل پرداخت‬ ‫وام با سود بانکی اندک و بخشی هم کمک های دیگر‪ .‬در این‬ ‫اتفاق اخیر ان طور که از ش��واهد و قراین برمی اید به احتمال‬ ‫بس��یار زیاد تا اواخر فروردین همچنان ماجرا ادامه دار است و‬ ‫این دو ماه که برای صاحبان س��ینماها محل تامین کس��ری‬ ‫هزینه ه��ای ماه های اینده مثل محرم و صف��ر و ماه رمضان‬ ‫هم بود‪ ،‬از دس��ت می رود‪ .‬این ش��رایط یک��ی از اتفاقات نادر‬ ‫و سخت سینماس��ت و اگر دولت به کمک سینماداران نیاید‬ ‫مش��کالت عدیده ای را می توان پیش بینی کرد از جمله اینکه‬ ‫برخی س��الن ها تصمیم بگیرند طور کامل تعطیل شوند که با‬ ‫توجه به ناوگان کوچک سینمای ایران ضرر بزرگی به صنعت‬ ‫سینمای کشور وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اتفاق دیگر ممکن اس��ت تعدیل نیرو باش��د و در‬ ‫ش��رایطی که کش��ور ما هم با تورم باال و هم رکود سنگین و‬ ‫بیکاری فزاینده مواجه اس��ت‪ ،‬اق��دام خوبی نخواهد بود پس‬ ‫الزم اس��ت دولت چاره اندیشی کند‪ .‬توصیه من این است که‬ ‫دولت به خصوص وزارت ارش��اد هر چه س��ریعتر در روزهای‬ ‫باقیمانده س��ال تصمی��م جدی بگیرد‪ .‬یک��ی از کارهایی که‬ ‫می تواند انجام دهد حداقل این است که با توجه به تاخیر در‬ ‫تغییر زمان جش��نواره جهانی فیلم فجر‪ ،‬منابع میلیاردی که‬ ‫برای ان جش��نواره بوده را ب��ه جبران ضرر و زیان این بخش‬ ‫اختصاص دهند‪ .‬چه اش��کالی دارد یک س��ال جشنواره را با‬ ‫توجه به این ش��رایط برگزار نکنیم و منابعش را به «اساس»‬ ‫سینما و حفظ ان اختصاص دهیم؟‬ ‫منوچهر محمدی گفت‪ :‬نکته بعدی‬ ‫این اس��ت ک��ه اکران زمس��تان که‬ ‫شامل بهمن و اسفند می شد عم ً‬ ‫ال از‬ ‫بین رفته و اکران عید هم به طریق‬ ‫اولی از بین م��ی رود‪ .‬اگر این ماجرا‬ ‫ادام��ه پی��دا کند احتیاج اس��ت که‬ ‫حداقل ب��ا صنف ه��ای مرتبط مثل‬ ‫تهیه کنندگان‪ ،‬پخش کنندگان و سینماداران جلساتی برگزار‬ ‫ش��ود تا چاره اندیشی صورت گیرد وگرنه با یک اشفتگی در‬ ‫این زمینه مواجه خواهیم شد و مشکالتی بروز خواهد کرد که‬ ‫ح��ل ان به نظرم پیچیده خواهد بود‪ .‬اصال برای من اس��باب‬ ‫تعجب اس��ت که در این روزها ارشاد در یک سکوت و سکون‬ ‫به سر می برد و انگار هیچ فعالیتی در ان نیست‪ .‬در حالی که‬ ‫یکی از شاخص هایی که سینمای ایران می تواند در عرصه مدیریت منابع‬ ‫با دس��تمایه قرار دادن ان به روزهای بهتری برس��د ش��فافیت در عرصه‬ ‫هزینه های جاری در سینمای ایران است‬ ‫قاعدتا می توانستند در این مورد جلساتی را تشکیل دهد که‬ ‫لزوما به این معنا نیست به شکل فیزیکی باشد ولی باید زودتر‬ ‫چاره اندیشی شود‪.‬‬ ‫او با اشاره به تعدد اراء و سالیق در سینما تاکید کرد‪ :‬فکر‬ ‫می کنم دوران پساکرونا‪ ،‬مجموعه ای از اختالفات و مشکالت‬ ‫را در سینما به وجود اورد که خودش داستان مفصلی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫محمدی در بخش��ی دیگر از صحبت ه��ای خود ادامه داد‪:‬‬ ‫نکته مهم دیگر این اس��ت که باالخره ای��ن ویروس از ایران‬ ‫خواهد رفت و اعالم می کنند بازگش��ایی س��ینماها اشکالی‬ ‫ن��دارد‪ ،‬ولی چگونه باید اعتمادی را برای مخاطب ایجاد کرد‬ ‫که دوباره به س��ینماها برگردد؟ چون مطمئنا تا وقتی مردم‬ ‫به درجه ای از اعتماد روحی و روانی نرس��ند‪ ،‬س��ینماها باید‬ ‫با حداقل ظرفیت ش��روع ب��ه کار کنند و این باز هم خودش‬ ‫یک ضرر اس��ت‪ ،‬براین اس��اس دامنه این ضرر و زیان را باید‬ ‫تقس��یم بندی کنیم و برای هر دوره ای از این تقسیم بندی‬ ‫هم برنامه‪ ،‬هم راهکار و هم روش های خاصی طراحی کنیم‪.‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال اگ��ر وظایفی بر عهده سالن دارهاس��ت از نظر ایمنی و‬ ‫مس��ائل بهداشتی اقدام ش��ود اما به نظرم همه چیز در یک‬ ‫س��کوت و س��کون غیرقابل باور رفته و این ها چیزی نیست‬ ‫که برعهده وزارت بهداش��ت بگذاریم‪ ،‬اساساً حوزه تخصصی‬ ‫وزارت بهداش��ت نیس��ت که برای س��ینما و وضعیت اکران‬ ‫اینده تصمیم بگیرد بلکه باید در یک ترکیب صنفی و دولتی‬ ‫بررسی شود‪.‬‬ ‫اصال این وضعیت ش��اید هیچ خدمتی به بعضی فیلم های‬ ‫انتخاب ش��ده نکند و بیش��تر انها را دچار مشکل کند‪ .‬البته‬ ‫همه این ها را می گوییم اما متاسفانه عالئم و نشانه هایی مبنی‬ ‫بر ایجاد کارگروه یا تصمیم گیری در این باره دیده نمی شود‬ ‫و انگار همه چیز در کماست‪ ،‬چون اگر هم کاری انجام شده‬ ‫حداقل خبری به ما نرسیده اس��ت‪ .‬بنابراین دوستان بدانند‬ ‫این دوران س��پری می ش��ود و در نهایت ما می مانیم و حجم‬ ‫زیادی مشکل که اگر فکری نشود‪ ،‬به جز اینکه رابطه جامعه‬ ‫سینمایی و دولت تیره تر شود نتیجه دیگری باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�رای رونق گیش�ه س�ینما از االن برنامه ریزی‬ ‫کنیم‬ ‫بازیگر و تهیه کننده س��ینما‪ ،‬گفت‪ :‬س��ینما بهترین زمان‬ ‫اکران خود را از دس��ت داده اس��ت و برای جبران ان باید از‬ ‫االن برنامه و طرح های مناسبی را تدوین کرد تا خسارت های‬ ‫گیشه جبران شود‪.‬‬ ‫حبیب اس��ماعیلی ک��ه عالوه ب��ر تهیه کنندگی ب��ه عنوان‬ ‫پخش کننده نیز در سینمای ایران فعالیت دارد‪ ،‬در گفت وگو‬ ‫با ایرنا درباره تعطیلی س��ینماها و پیش بینی وضعیت اکران‬ ‫فیلم ها‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬فعال کسی اطالع دقیقی از زمان بازگشایی‬ ‫س��ینماها ندارد اما انچه مسلم است اینکه حتما برنامه ریزی‬ ‫اکران فیلم های نوروز با تغییرات بسیاری همراه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه احتمال وقفه دو ماهه برای بازگشایی‬ ‫س��ینماها وجود دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬این وقفه می تواند فش��ردگی‬ ‫نمای��ش فیلم ه��ای پش��ت صف اکران را بیش��تر و بیش��تر‬ ‫کند و در واقع این معضل هم برای س��ینما بس��یار س��خت‬ ‫است‪.‬‬ ‫تهیه کننده فیلم سینمایی خرگیوش‬ ‫افزود‪ :‬نکت��ه دیگر از دس��ت دادن‬ ‫بهترین زمان اکران سال است که از‬ ‫اواخر اس��فند ماه ش��روع و تا نیمه‬ ‫فروردین ادام��ه دارد و ما این زمان‬ ‫طالیی اکران را متاس��فانه از دست‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی تاکید ک��رد‪ :‬حتما بای��د از االن برای وضعیت‬ ‫اکران فیلم ها و س��ینماها برنامه ری��زی کاملی کنیم تا زمان‬ ‫بازگش��ایی سینماها با برنامه درس��ت صاحبان فیلم ها کمتر‬ ‫متضرر شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از اواس��ط اردیبهشت ماه هم ماه مبارک‬ ‫رمض��ان اغاز خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا برنامه ری��زی و اجرای‬ ‫طرح های مناس��ب ای��ن زمان را ه��م می توان ب��رای رونق‬ ‫سینماها مانند چند س��ال گذشته فعال کرد یعنی به نوعی‬ ‫ب��ا اکران فیلم های جذاب و برنامه ریزی درس��ت تا حدی از‬ ‫ت گیشه در تعطیالت به دلیل بیماری کرونا را جبران‬ ‫خسار ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بازیگر فیلم س��ینمایی ‪ ۳۶۰‬درجه درباره اینکه ایا افزایش‬ ‫نرخ بلیت سینماها می تواند کمکی به این صنف کند؟ گفت‪:‬‬ ‫بل��ه قطع��ا افزایش نرخ بلیت س��ینما به نف��ع تهیه کننده و‬ ‫سینمادار است اما با توجه به این وضعیت اقتصادی کشور و‬ ‫اتفاقات روی داده بعید به نظر می رسد که گزینه افزایش نرخ‬ ‫بلیت سینماها رای اورده و اعمال شود‪.‬‬ ‫موسیقی‪ ،‬دارویی برای تلطیف ذهن در برابر کرونا‬ ‫ای��ن روزها که روزهای پرنگرانی ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا‬ ‫را می گذارنیم؛ ش��نیدن موس��یقی راه موثری برای تلطیف شرایط‬ ‫ذهنی خود و اطرافیان خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬نقش انکار نش��دنی موس��یقی در تحت تاثیر‬ ‫قرار دادن احساس��ات ما بر کسی پوش��یده نیست‪ .‬امواج موسیقی‬ ‫ب��ه دلی��ل برخورداری از ب��ار هیجانی و عاطف��ی‪ ،‬تاثیرات عمیقی‬ ‫بر روحیه و عواطف انس��انی دارد‪ .‬از موس��یقی می ت��وان ب ه عنوان‬ ‫یک ابزار قدرتمند برای دور کردن اس��ترس اس��تفاده کرد‪ .‬گوش‬ ‫کردن به موس��یقی ممکن اس��ت ارامش زیادی ب��ه ذهن و بدن ما‬ ‫بدهد‪ ،‬مخصوصاً یک قطعه موس��یقی مالیم تاثیرات مفیدی روی‬ ‫عملکردهای فیزیولوژیک خواهد داش��ت‪ .‬ضرب��ان قلب را کاهش‬ ‫می ده��د‪ ،‬فش��ارخون را پایی��ن م��ی اورد و ترش��ح هورمون های‬ ‫استرس زا را کم می کند‪ .‬موسیقی باعث می شود بعضی احساسات‬ ‫سرکوب ش��دۀ خود را کشف کنیم و مانع پرسه زدن ذهن در حوالی‬ ‫کوچه وسواس و اضطراب می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹موسیقی؛ همراهی برای تمام فصول‬ ‫بر اس��اس یکی از اصول علم زیبایی شناس��ی‪ ،‬مفهوم زیبایی در‬ ‫زمان ها و مکان های مختلف متغیر خواهد بود‪ .‬پس تاثیر موس��یقی‬ ‫هم در ش��رایط یکس��ان نه چندان خوش��ایند فعلی بر روی هر فرد‬ ‫میتواند متفاوت باش��د‪ .‬پس اشتباه ترین کار در این زمان این است‬ ‫که از یک س��بک موسیقی بعنوان یک نسخه عمومی برای همگان‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫از انجا که یک قطعه موس��یقی ب��ر روی هر فردی تاثیر متفاوتی‬ ‫ب��ر جای می گ��ذارد فقط خود ف��رد می تواند تش��خیص دهد چه‬ ‫موس��یقی ای دوس��ت دارد و در حاالت روحی مختلف چه اهنگی‬ ‫برایش مناس��ب تر است‪ .‬هیچ بعید نیست ارامشی که یک شنونده‬ ‫از ش��نیدن تکنوازی ویلنس��ل هنرمن��دی مانند ژاکلی��ن دوپره‬ ‫در کنس��رتو ویلنسل الگار به دس��ت می اورد را شخص دیگری در‬ ‫ش��نیدن سونات مهتاب بتهوون و قطعه لبه تاریکی اریک کالپتون‬ ‫به موسیقی به مراتب بهتر از گوش دادن به موسیقی نامناسب است‪.‬‬ ‫زیرا بعضی موس��یقی ها بس��یار غمگین و پ��ر از کلمات تلقینی‬ ‫منفی هس��تند و با گوش دادن به انها احس��اس یاس و بدبختی بر‬ ‫شنونده غالب می ش��ود‪ .‬گوش دادن به چنین اشعار و اهنگ هایی‬ ‫به مرورزمان فرد را به وادی افس��ردگی می کش��اند‪ .‬حتی بعضی از‬ ‫موسیقی ها ظاهرا ً شاد هس��تند؛ درحالی که درون خود بار منفی و‬ ‫اشعار محزون کننده دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ریتم‪ ،‬ملودی و سروتونین‬ ‫به دست اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹هر موسیقی زیبایی مناسب این شرایط نیست‬ ‫اما در تمام این موارد مشخص و ثابت است که در چنین شرایطی‬ ‫دوری از اثار موس��یقی با بار اعتراضی و مفهومی خشن کار درستی‬ ‫می تواند باشد‪ .‬بعضی موسیقی ها باعث هماهنگی و همسویی ذهن‬ ‫و بدن می شوند و درنتیجه کیفیت زندگی را بهبود می بخشند‪.‬‬ ‫البت��ه ب��ه جرات می ت��وان گف��ت هنگامی که به بررس��ی نقش‬ ‫موس��یقی در کاهش اس��ترس می پردازیم منظورمان از موسیقی‬ ‫خوب نوعی از موس��یقی اس��ت که بتواند در کاهش استرس به فرد‬ ‫کم��ک کند و در این مقاله به هیچ عن��وان قصد ارزش گذاری روی‬ ‫سبک های موسیقی نداریم‪.‬‬ ‫موسیقی مناس��ب‪ ،‬هیجان‪ ،‬غم و اندوه مزمن را کاهش می دهد‪،‬‬ ‫افس��ردگی را درمان می کند و اعتماد ب ه نفس اف��راد را باال می برد‪.‬‬ ‫با نیم نگاهی به تصاویر منتش��ر شده در فضای مجازی در خواهیم‬ ‫یافت که پرس��تاران با شنیدن موس��یقی کمتر احساس خستگی‬ ‫ک��رده و باروحیۀ بهتری در محل کار خود ب��ه انجام وظیفه خطیر‬ ‫خود مشغول هستند‪.‬‬ ‫و در شرایط فعلی که در جامعه ما موجی از استرس ناشی از شیوع‬ ‫وی��روس کرونا به راه افتاده و بس��یاری از ما باالجبار در خانه ماندن‬ ‫را برگزیده ایم انواع موس��یقی کالس��یک به وی��ژه مربوط به دوران‬ ‫رمانتیک و باروک از سویی و شنیدن اثار موسیقی کالسیک سبک‬ ‫و ملودی مح��ور مانند البوم های ریچارد کالیدرم��ن‪ ،‬اندره ریو از‬ ‫سوی دیگر و تکنوازی های هنرمندان ایرانی مانند مسعود شعاری‬ ‫و حس��ین علیزاده و بسیاری دیگر می تواند در دور کردن ذهن ما از‬ ‫انواع و اقسام تشویش ها یاری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بی گدار به اب نزنیم‬ ‫در چنین شرایطی اگر شنونده حرفه ای موسیقی و اشنا به زیبایی‬ ‫شناسی سبک های مختلف موسیقی و ساختار اثار نیستید شنیدن‬ ‫اثار هوی متال اثاری که دارای پیچیدگی های تخصصی هستند به‬ ‫هیچ روی پیشنهاد نمی ش��ود‪ .‬اگر تاثیر موسیقی را بر ذهن و روان‬ ‫خود جدی نگیرید و ذهن خود را به هر چه که در بازار ارائه می شود‬ ‫یا از رسانه ها پخش می شود‪ ،‬بسپارید باید به شما گفت گوش ندادن‬ ‫پژوهش ه��ای دانش��گاهی نشان داده اس��ت ریت��م و مل��ودی‬ ‫ موسیقی کالس��یک س��طح س��روتونین تولیدی در مغز را افزایش‬ ‫ن قلب‬ ‫می دهد‪ .‬ریتم موسیقی‪ ،‬ضربان های طبیعی بدن مانند ضربا ‬ ‫یا امواج الفای مغز را نیز تحریک می نماید‪ .‬ملودی موسیقی یا تعداد‬ ‫اصواتی که به دنبال یکدیگر اجرا ش��ده اند نی��ز به مثابه جرقه های‬ ‫شتاب دهنده در مغز عمل می کند‪.‬‬ ‫س��روتونین به عنوان یک هورمون عصب��ی‪ ،‬پالس های اعصاب را‬ ‫برای برقراری حس ش��ادمانی و رضای��ت و ارامش منتقل می کند‪.‬‬ ‫اگر مغز تولید س��روتونین را کاهش دهد افسردگی بروزمی کند‪ ،‬اما‬ ‫وقتی عاملی بتواند بر مغز انس��ان اثر بگذارد که سروتونین را تولید‬ ‫نماید‪ ،‬به انس��ان ارامش و نشاط دست می دهد‪ .‬این عامل می تواند‬ ‫یک اهنگ موزون باش��د‪ .‬در پی نفوذ این عوامل‪ ،‬مغز دستور تولید‬ ‫مقداری س��روتونین را صادر می کند و برحس��ب مقدار سروتونین‬ ‫تولیدشده احساس خوشی و راحتی ایجاد می گردد‪.‬‬ ‫البته باید توجه داش��ت مل��ودی و ریتم درموس��یقی از یکدیگر‬ ‫جدایی ناپذیرند هس��تند و هر دو براحس��اس و عواطف ادمی تاثیر‬ ‫گذار‪.‬که هم س��بب ارامش می شوند و هم می توانند به نظام دفاعی‬ ‫بدن کمک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹موسیقی کالسیک یک ارامبخش بی عارضه‬ ‫موسیقی می تواند بر دستگاه هورمونی‪ ،‬ضربان قلب و فشارخون‬ ‫موثر باشد‪ .‬پژوهش��گران بر این باوراند که هنگامی که به موسیقی‬ ‫کالس��یک گ��وش می دهیم‪ ،‬این نوع موس��یقی اثراتی ب��ر مغز ما‬ ‫می گذارد و این اثرات تغییراتی در مغز ما ایجاد می کند که بر جسم‬ ‫و روان ما اثر می گذارد‪.‬‬ ‫تحقیقات نشان داده اند هنگامی که در حال انجام کاری هستید‬ ‫و همزمان به یک موسیقی ارام کالسیک گوش می دهید موسیقی‬ ‫تنها پس زمینه برای فعالیت هایتان نیس��ت؛ بلکه موجب سالمت‬ ‫روحی‪ ،‬فکری‪ ،‬جس��می و ذهنی شما شده موجب کارامدتر شدن‬ ‫عملکرد شما و بهینه تر شدن نتیجه فعالیت هایتان می شود‪ .‬عالوه‬ ‫بر این نتها هنگام کار و فعالیت و در کل‪ ،‬زمان بیداری بلکه در هنگام‬ ‫استراحت و خواب نیز به شما ارامش می دهد و باعث بهبود کیفیت‬ ‫خواب تان خواهد شد‪.‬‬ ‫تاثیر مثبت موس��یقی کالس��یک انکارناپذیر اس��ت‪ .‬اینکه شما‬ ‫در چه س��ن و س��الی باش��ید یا در چه جایگاه اجتماعی قرار داشته‬ ‫باشید‪ ،‬فرقی نمی کند‪ .‬دانشجو باشید یا دانش اموز‪ ،‬کارمند باشید‬ ‫یا کارافرین‪ ،‬در هر صورت انس��ان هس��تید و موس��یقی کالسیک‬ ‫می تواند یکی از بهترین غذاهای جس��م و روح شما باشد‪ .‬به طوری‬ ‫که هیچ چیز نتواند بیش��تر از ان به ش��ما ارام��ش و راحتی خاطر‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهبود احساسات با موسیقی کالسیک‬ ‫بر اس��اس نتایج پژوهشی که در سال ‪ ۲۰۱۶‬در مجله پالس وان‬ ‫منتشر شد‪ ،‬میزان همدلی افرادی که موسیقی کالسیک تصویری‬ ‫نگاه می کنند‪ ،‬با سایر افراد بیشتر است‪ .‬پژوهش دیگری که در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۱‬انجام شده است نیز نشان داد افرادی که بیشتر به موسیقی‬ ‫کالسیک گوش می دهند‪ ،‬تمایل زیادتری برای به اشتراک گذاشتن‬ ‫عواطف و احساساتشان با سایر افراد از طریق نوشتن دارند‪.‬‬ ‫بنابر این می توان گفت موس��یقی یک نوع داروی ارامش بخش‬ ‫اس��ت‪ .‬تحقیق��ات نش��ان داده اند گ��وش دادن به موس��یقی های‬ ‫کالسیک ارام می تواند سطح کورتیزول خون را پایین تر بیاورد و از‬ ‫این طریق منجر به ایجاد و حفظ ارامش در افراد شود‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬فروردین ‪ 10 -1399‬شعبان ‪ 4 - 1441‬اوریل‪-2020‬شماره‪-1491‬پیاپی‪2809‬‬ ‫کرونا؛ مسئولیت مردم ‬ ‫پیشنهاد به مسئوالن‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪instagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫«عبور از کرونا» را جشن می گیریم‬ ‫مجید مجی�دی ‪-‬کارگردان ‪ :‬این بار با کرونا‪ ،‬در نگاه اول‬ ‫س��ایه ترس و وحشت و نگرانی اس��ت و به ظاهر هرچه جلوتر‬ ‫برویم انگار این نگرانی بیش��تر و بیش��تر می شود! اما این یک‬ ‫روی س��که اس��ت‪ .‬روی دیگر س��که همدلی‪ ،‬ایثار‪ ،‬فداکاری‬ ‫و گذش��ت ان ه��م در حد اعالی خودش‪ ،‬یعن��ی از جان خود‬ ‫گذش��تن برای نجات یک هموطن و در خط مقدم این جبهه‪،‬‬ ‫جامعه پزش��کی و پرس��تاران و کادر درمانی و همه گروه هایی‬ ‫است که به نوعی با این عزیزان پیوند دارند‪.‬‬ ‫دس��ت تک تک این عزیزان را می بوسیم‪ .‬اینها حماسه می افرینند همانند رزمندگان‬ ‫جان بر کفی که هشت سال از خاک و ناموس کشور عزیزمان دفاع کردند‪.‬‬ ‫جامعه پزش��کی و پرس��تاران و کادر درمانی امروز دوباره به ای��ن واژه ها جان دادند و‬ ‫غبارروبی کردند از واژه های ایثار‪ ،‬فداکاری و گذش��ت و مطمئن باش��ید شما عزیزان که‬ ‫همیشه جایگاه اجتماعی تان محترم بوده ولی این بار قلب مردم ایران را تسخیر خواهید‬ ‫کرد‪ .‬ش��ک ندارم ما مردم بزرگ ایران این مش��کل را هم همانند همه مش��کالت جمعی‬ ‫دیگر‪ ،‬با همدلی‪ ،‬همراهی و ایمان پشت سر خواهیم گذاشت و بعد از این روزها‪ ،‬روزهای‬ ‫گذر از این بیماری را در کنار هم جشن خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫یکی از جدی ترین راهکارها برای روبه رو ش��دن با‬ ‫یک بحران بزرگ اجتماعی شوخی با ان است‪ .‬کمدی‬ ‫هم��واره زه��ر یک اتفاق تلخ را می گی��رد و جامعه را‬ ‫نس��بت به موضوع اگاه تر می س��ازد‪ .‬شوخی کردن با‬ ‫پدیده شوم و تلخی همچون کرونا نه تنها می تواند به‬ ‫هضم این رویداد تلخ کمک کند‪ ،‬بلکه موجب می شود‬ ‫بسیاری از نکات و توصیه ها از طریق همین شوخی ها‬ ‫در ذهن ثبت می شود‪ .‬امارهای وزارت بهداشت نشان‬ ‫می ده��د کنترل این بیماری در کش��ور و روند رو به‬ ‫کاه��ش مرگ و می��ر این بیماری ش��یب مثبتی به‬ ‫خود گرفته اس��ت که نش��ان از اگاهی جامعه نسبت‬ ‫به توصیه های بهداشتی است‪ .‬در گیر و دار مواجهه با‬ ‫این ویروس خطرناک موج شوخی ها با ویروس چشم‬ ‫بادامی در ش��بکه های اجتماعی منتشر شده است و‬ ‫در پیج های مختلف دست به دست می چرخد‪ .‬در کنار‬ ‫اینها خالقیت کاریکاتوریست ها هم به فضای ملتهب‬ ‫کرونا غلبه کرده و بس��یاری از هنرمندان این عرصه‬ ‫با کارتون های خود زهر این اتفاق را کم می کنند‪ .‬در‬ ‫ادامه به بخش��ی از این ش��وخی ها که در شبکه های‬ ‫اجتماعی دس��ت به دست می شود اش��اره می کنیم‪.‬‬ ‫کارب��ری درباره موج س��فرها بعد از اع�لام تعطیلی‬ ‫مدارس نوشته است‪ :‬االن ویروس های کرونای ایرانی‬ ‫ب��ه ویروس های کرون��ای چین پیام میدن میگن‪ :‬بابا‬ ‫بدبختا س��ر ش��ما کاله رفت‪ .‬اونجا ش��مارو قرنطینه‬ ‫در ستایش پزشکان‬ ‫علی نیک جو‪ :‬می دانم که در تمام پنج س��ال اخیر نه‬ ‫تنها از س��وی حاکمیت نخبه سوز‪ ،‬بلکه از طرف بخشی از‬ ‫پدره��ا و مادره��ا و برادران و خواهره��ای خودمان چقدر‬ ‫تحت اتهامات ن��اروا قرار گرفتید و چ��ه پروپاگاندای غیر‬ ‫منصفانه ای علیه ش��ما ش��کل گرفت‪ .‬اما رفقا؛ امروز نیک‬ ‫واقف��م که چگونه به رغم دل دردمن��د و ذهنی زخمی‪ ،‬در‬ ‫پی پیش��گیری و درمان مردم مظلوم و رنجور و مضطربی‬ ‫هستید که با یک سرفه ایشان ممکن است به کرونا مبتال شوید‪.‬‬ ‫همچنان که همین االن یاران شفیق ما که در خط مقدم جهت حفظ سالمت مردم‬ ‫ت�لاش کردند‪ ،‬خانواده خویش را از وجود پر برکت خویش محروم س��اخته اند و جان‬ ‫شیرین خود را از دست داده اند‪.‬‬ ‫همین حاال همکاران دیگری د ر ای س��ی یو بستری شده اند و مشخص نیست سیر‬ ‫بیم��اری این عزیزان به کدام س��و میل کند‪ .‬تاریخ این دی��ار و وجدان جمعی یک روز‬ ‫خواهد دانست شما در این روزگار چگونه با رفتار ایثارگرانه و مسئوالنه خود و با به خطر‬ ‫انداخت��ن جان جهان افزای خ��ود برتن بیمار و نزار و نحی��ف جامعه ای ردای عافیت‬ ‫پوشاندید‪ .‬دست تک تک شما را می بوسم‪.‬‬ ‫جور دیگر باید دید‬ ‫ناخواند ه و ناراحت کننده در روز را تجربه‬ ‫کرده اند‪ .‬بنابراین می توان چنین تفس��یر‬ ‫کرد که این گونه افکار‪ ،‬بخشی از طبیعت‬ ‫انسان هاست و برچسب غیرعادی را از ان‬ ‫حذف کنیم‪.‬‬ ‫این افکا ِر وس��واس گونه‪ ،‬بالقوه اسیبی‬ ‫به کسی نمی رسانند‪ .‬مشکل از ان جایی‬ ‫اغاز می ش��ود که ای��ن افکار وسواس��ی را جدی‬ ‫می گیریم و سایه ش��ان در زندگی واقعی مان قابل‬ ‫رویت می ش��ود‪ .‬به بیان دیگر با این افکار «یکی»‬ ‫می شویم و به این باور می رسیم که باید در مورد‬ ‫انها کاری کرد و نتیج ه ان رفتارهای وسواس��ی و‬ ‫اسیب زننده است که در نهایت اضطراب ما را باال‬ ‫می برد‪ ،‬واکنش های افراطی ایجاد می کند و همه ‬ ‫این ها م��ا را در معرض چالش ه��ای بزرگ تر هم‬ ‫قرار می دهد‪.‬‬ ‫در هفته های اخیر‪ ،‬در ایران و البته جهان‪ ،‬همه ‬ ‫ما درگیر مقابله با ویروس��ی هس��تیم که با وجود‬ ‫تمام تالش ها‪ ،‬همچنان در حال گسترش است‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی ترس و واکنش های افراطی‬ ‫قابل انتظار است ‪ -‬و در مقال ه هفت ه گذشته به ان‬ ‫پرداخته شد – اما اس��یب روانی دیگری که این‬ ‫اپیدمی ها در پی دارند‪ ،‬تفکرات وسواس��ی اس��ت‬ ‫که البته ناخوانده نیس��تند و خودمان تولیدشان‬ ‫می کنیم!‬ ‫شوخی های مجازی با کرونا‬ ‫می کنن و اینجا ما داریم میریم شمال! کاربر دیگری‬ ‫با اش��اره به وس��واس های فکری که در جامعه شیوع‬ ‫پیدا کرده نوشته‪ :‬کرونا نگرفتم ولی یک بیماری بدتر‬ ‫گرفتم به اس��م «نکنه کرونا گرفتم»‪ .‬کاربری درباره‬ ‫خوش��حالی یه عده بعد از گرفتن کرونا می نویس��د‪:‬‬ ‫ی��ه عده یه جوری از خودش��ون فیل��م می گیرن و با‬ ‫خوش��حالی میگن که تس��ت کروناشون مثبت شده‬ ‫که انگار بعد از ‪ ۱۵‬س��ال نازایی تس��ت بارداریش��ون‬ ‫مثبت شده! کاربر دیگری درباره رعایت بهداشت در‬ ‫مقابله با کرونا نوش��ته‪ :‬وقتی دستاتون رو ‪۲۰‬ثانیه با‬ ‫اب و صابون می ش��ورید که ویروس کرونا از بین بره‬ ‫خواهش��اً با پشت شلوار خش��ک نکنین‪ ...‬این مطلب‬ ‫را س��ازمان بهداش��ت جهانی یادش رفته به ایرانی ها‬ ‫بگه‪ .‬کاربر دیگری نوش��ته‪ :‬ولی این کرونا باعث ش��د‬ ‫بعد از کرباس��چی‪ ،‬عراقچی‪ ،‬تخت روانچی‪ ،‬حناچی‪،‬‬ ‫از مثال ه��ای رفتاری متداول این‬ ‫روزه��ا‪ ،‬می توان زی��اده روی در ضد‬ ‫عفونی کردن دست ها را نام برد که‬ ‫خو ِد این کار باعث ضعیف ش��دن و‬ ‫اس��یب پوس��ت دس��ت می شود و‬ ‫زمینه را برای ورود الودگی بیش��تر‬ ‫ب��ه داخل ب��دن مهیا می کن��د‪ .‬و یا‬ ‫تفکرات وسواس��ی در مورد خری��د و انبار کردن‬ ‫وسایل بهداشتی که سطح عمومی اضطراب را در‬ ‫جامع��ه باال می برد؛ ان هم در ش��رایطی که افراد‬ ‫جامع��ه بیش از پیش نیازمند همدلی و ش��فقت‬ ‫نسبت به همدیگر هس��تند و شاید انچه ما برای‬ ‫مص��رف م اه هایم��ان ذخیره کرده ای��م‪ ،‬بتواند در‬ ‫همین لحظه جان فرد دیگری را نجات دهد‪.‬‬ ‫فائ��ق امدن بر این اف��کار و این واکنش ها‪ ،‬کار‬ ‫همی��ن لحظه و همی��ن امروز نیس��ت و نیازمند‬ ‫تمرین است‪ .‬اما ش��اید در دسترس ترین راه حل‪،‬‬ ‫معط��وف کردن دایره توج��ه و ذهنمان به اکنون‬ ‫و زم��ان حال باش��د که کمکم��ان می کند کمتر‬ ‫با افکار وسواس��ی «یکی» ش��ویم و کمتر در دام‬ ‫واکنش ها بیفتیم‪.‬‬ ‫ابزار دیگر ش��فقت ورزی اس��ت که در مقاالت‬ ‫اینده به ان خواهیم پرداخت‪ .‬تمامی توصیه های‬ ‫بهداشتی را رعایت کنید و مراقب باشید‪ .‬در کنار‬ ‫ان‪ ،‬مراقب درونتان هم باشید‪.‬‬ ‫طهرانچ��ی و مرحوم خاش��قچی یک «چی» دیگه رو‬ ‫هم همه بشناس��یم بنام جناب اقای حریرچی‪ .‬کاربر‬ ‫دیگ��ری درباره قرنطینه مردم در زمان اپیدمی کرونا‬ ‫نوش��ت‪ :‬اخه اونی که میگه ‪ ۱۴‬روز تو خونه بش��ینید‬ ‫و بیرون نیایید‪ ،‬زن و ش��وهرای ایرانی رو نش��ناخته‪.‬‬ ‫اینا اگه کرونا نابودش��ون نکنه خودش��ون تو این ‪۱۴‬‬ ‫روز همدیگ��ر رو ل��ت و پ��ار می کن��ن‪ .‬کاربر دیگری‬ ‫می نویس��د‪ :‬به عنوان یک بیولوژیست عرض کنم که‬ ‫س��عی کنین ت��و وعده های غذا قورمه س��بزی رو تو‬ ‫اولویت قرار بدین‪ .‬از نظر پزشکی اصال فایده ای برای‬ ‫پیشگیری از کرونا نداره ولی این روزا غذای خوشمزه‬ ‫بخوری��د‪ .‬کاربر دیگری با اش��اره ب��ه رخدادهای تلخ‬ ‫امس��ال می نویس��د‪ :‬ما همون مادرشوهرای اینده ایم‬ ‫که عروسامون خواهند گفت‪« :‬این مال دوره ای است‬ ‫که س��یل نبردش زلزله نکش��تش‪.‬گرونی ازپا درش‬ ‫نیاورد حتتتتتتتی کروناهم ن َکش��تش‪ ،‬من چطور از‬ ‫پَس��ش بربی��ام؟» کاربر دیگری درب��اره نکات مثبت‬ ‫کرونا می نویسد‪ :‬انقدر از کرونا نترسین به جنبه های‬ ‫مثبت��ش ه��م نگاه کنی��ن‪ .‬خرید عی��د نداریم چون‬ ‫جایی نمیریم‪ .‬میوه و اجیل الزم نیست بخریم چون‬ ‫عید دیدنی در کار نیس��ت‪ .‬الودگی کم میش��ه چون‬ ‫هیچ کس از خونه خارج نمیش��ه‪ .‬تصادفات کم میشه‬ ‫چون هیچ کس مسافرت نمیره‪ .‬پس کرونا اونقدرا هم‬ ‫بد نیست‪.‬‬ ‫مرهم‬ ‫مادرم ایران بانو‬ ‫‹ ‹مسئولیت شهروندی‬ ‫عرفان نظراهاری – شاعر‪:‬‬ ‫مادرم ایران بانو‪ ،‬خاتون صبور هزاره هاس��ت‪ .‬زخم بسیار بر تن‬ ‫دارد و اندوه بس��یار در دل؛ تاب جراحت بیشتر ندارد که خنجر‬ ‫بسیار بر ُگرده اش جا مانده در گذر زمان‪.‬‬ ‫مادرمان دردمند اس��ت و رنجور و خس��ته و ناتوان اما دردش‬ ‫به خش��م و خش��ونت و خون و اتش درمان نمی شود‪ .‬مادرمان‬ ‫عش��ق می خواهد و تعقل و صبوری و تدبیر‪ .‬سوزاندن دامن مادر‬ ‫و بریدن گیس��وانش نه حال مادر را بهتر می کند‪ ،‬نه حال ما را‪.‬‬ ‫مرگ مادر خوشبختمان نمی کند‪ ،‬یتیم مان می کند‪ .‬مرگ مادر‬ ‫ما عزای ماس��ت اما سور بسیاری کسان است که جنازه مادرمان‬ ‫بیشتر به کارشان می اید تا قامت افراشته و برومندش‪.‬‬ ‫مراقب مادرمان باشیم که رنج مادر‪ ،‬رنج ماست‪.‬‬ ‫مادرم‪ ،‬ایران بانو! جز عش��ق و جز کلمه مرهمی ندارم تا روی‬ ‫زخم هایت بگذارم‪ ،‬همین را برایت می اورم‪ ،‬اغوش��ت را بگشای‬ ‫مادرم‪ ،‬فرزندانت را در اغوش گیر‪.‬‬ ‫نکته‬ ‫ذهن را از کرونا خالی کنیم‬ ‫ب��ه خاط��ر دارید چند وق��ت پیش وقت��ی که به خاط��ر فاجعه‬ ‫س��قوط هواپیما عکس همه پروفایل ها مشکی شد یاداوری کردیم‬ ‫که این س��یاهی م��رگ و تاریکی رو دعوت ب��ه زندگی مون خواهد‬ ‫ک��رد؟ خیلی ها انتق��اد کردن که این یک اعتراض همگانی هس��ت‬ ‫و یک عزاداری دس��ته جمعی‪ .‬من در مورد نتیجه و دس��تاورد این‬ ‫سیاه پوشی صحبت نمی کنم فقط می خواهم کمی فکر کنید که چه‬ ‫چیزی رو فرا خواندیم‪.‬‬ ‫ک��دام بخش از ماج��رای وی��روس کرونا تحت نفوذ ما هس��ت؟‬ ‫بخش��ی که باید نظافت ش��خصی مان را کامل رعایت کنیم‪ .‬هزاران‬ ‫ویدئو و کلیپ و مقاله به ما حمله کرده اس��ت؛ از انواع پزش��ک ها و‬ ‫دانشمندان‪ .‬ایا چیز بیشتری یاد گرفتیم؟ قصه همان است‪ .‬نظافت‬ ‫ش��خصی خودتان را رعای��ت کنید‪ .‬حاال کلی وی��س در گروه های‬ ‫مختلف پخش می ش��ود که قحطی نزدیک است‪ .‬امار مبتالیان باال‬ ‫است‪ .‬قرار است قرنطینه شویم‪ .‬خب حاال سوال این است‪ .‬ما به جز‬ ‫رعایت کامل نظافت ش��خصی خودمان چ��ه کار دیگری می توانیم‬ ‫انجام دهیم؟ جواب مش��خص است‪ :‬می توانیم از ترس و استرس به‬ ‫یک مرده متحرک تبدیل شویم‪.‬‬ ‫حاال س��وال این است‪ .‬ما خیلی از این حرف ها را می دانستیم‪ .‬اما‬ ‫از استرس و ترس حالمان بد بود‪ .‬نمی توانیم زندگی طبیعی داشته‬ ‫باشیم‪ .‬برای تغییر این حال چه کارهایی انجام دهیم؟‬ ‫اول از هم��ه به مدت ‪ ۱۰‬روز از هر گونه خبر فاصله بگیرید‪ .‬هیچ‬ ‫کلیپ و متن و ویس خبری را به ذهنتان دعوت نکنید‪.‬‬ ‫سپس فیلم های کمدی ببینید‪ .‬متن های طنز بخوانید و بی دلیل‬ ‫بخندید‪ .‬قدرت شفادهندگی خنده را جدی بگیرید‪.‬‬ ‫به مدت ‪ ۴۰‬روز مس��ئولیت پرورش و نگهداری از یک گل و گیاه‬ ‫را به عهده بگیرید یا همین االن به رس��م اب��ا و اجدادمان گندم و‬ ‫عدس و ماش را خیس کنید تا سبزه ای متولد شود برای هفت سین‬ ‫عید نوروز‪.‬‬ ‫وقت��ی رخدادهای عجیب و غریب و خارج از کنترل رخ می دهد‬ ‫انگار دریچه ای از اتفاق های دیگر به روی زمین باز شده است‪ .‬یعنی‬ ‫تبادل فرکانس و انرژی در سطح باالیی رخ می دهد‪ .‬و این یک زمان‬ ‫منحصر به فرد اس��ت برای اینکه به کائنات س��فارش بدهید‪ .‬حتما‬ ‫در ای��ن روزها در مورد رویاهایتان بنویس��ید‪ .‬تا جایی که می توانید‬ ‫جاه طلبانه و بدون مرز بنویسید‪ .‬این موقعیت استثنایی را دریابید‪.‬‬ ‫در کنار رنج همیش��ه گنج وجود دارد‪ .‬راهکار اخرمان این اس��ت‬ ‫که پاکس��ازی کنید‪ .‬جان مکس��ول می گوید‪ :‬بحران ها انس��ان ها را‬ ‫قوی تر نمی کند بلکه بحران ها واقعیت انسان ها را مشخص می کند‪.‬‬ ‫به جهان اطرافتان نگاه کنید‪ .‬دوستی که روی فرکانس منفی است‪،‬‬ ‫کسی که در پیج اینستاگرامش بی تفاوت همچنان تبلیغ می کند و‬ ‫پیجی که هر لحظه اخبار ترس��ناک را به انتش��ار می گذارد‪ .‬همین‬ ‫االن از همه انها خداحافظی کنید‪.‬‬ ‫یادمان باش��د ما چیزی به ن��ام خنثی بودن نداری��م‪ .‬یا در حال‬ ‫تولید فرکانس منفی هس��تیم یا مثب��ت‪ .‬زندگی ما حاصل فرکانس‬ ‫ماست‪.‬‬ ‫وقتی کرونا مس��ئله همه ماست‪ ،‬توطئه ای هم در کار نیست‪ ،‬همه کشورها درگیر‬ ‫هستند و توان و قابلیت همه حکومت ها برای مواجهه با این مسئله به نوعی کم است؛‬ ‫و قابلیت ما هم کمتر از کشورهای توسعه یافته است و باید همه با هم عمل کنیم تا‬ ‫کمتر خسارت ببینیم‪ ،‬می شود چند نکته زیر را نتیجه گرفت‪.‬‬ ‫‪ .1‬هر ش��هروند ضمن مطالبه گری از دولت و حکوم��ت برای کارامدتر بودن‪ ،‬باید‬ ‫خودش مس��ئولیت مراقبت پیش��گیرانه را بپذیرد‪ .‬اگر حکومت و دولت را پاسخگو و‬ ‫قابل اعتماد می دانید‪ ،‬ش��ما هم برای بهتر عمل کردنش همراهی کنید و اگر انها را‬ ‫پاسخ گو و غیرقابل اعتماد نمی دانید‪ ،‬بیشتر مراقب باشید زیرا در صورت ابتال و حتی‬ ‫مرگ بر اثر کرونا‪ ،‬این ناپاس��خ گوی غیرقابل اعتماد‪ ،‬کاری برای ش��ما و بازماندگان‬ ‫نخواهد کرد‪ .‬شما در هر دو صورت‪ ،‬بیشتر با اصول پیشگیری همراهی کنید‪.‬‬ ‫‪ .2‬ایام سال نو نزدیک است‪ .‬جمعیت در بازارها خرید می کنند‪ .‬توده جمعیت برای‬ ‫انتقال این ویروس بستر مساعدی است‪ .‬یک راه پیشگیری‪ ،‬خریدهای اینترنتی است‬ ‫(مثل حضوری نیست‪ ،‬ولی از ابتال به کرونا بهتر است‪).‬‬ ‫‪ .3‬م��دارس و هر تجمع��ی را تعطیل می کنند که تحرک و هم جواری ادم ها کمتر‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر قرار باشد با تعطیلی ها همه راهی مسافرت شوند‪ ،‬بمب متحرک جمعیت‬ ‫فقط به ابزار توس��عه انتقال و جابه جایی ویروس بدل می ش��ود‪ .‬مسافرت های نوروز‬ ‫هر س��ال کش��ته های فراوان تصادفات به بار می اورند‪ .‬امسال ممکن است کرونا هم‬ ‫اضافه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد به مسئوالن‬ ‫هر کش��وری ویژگی های فرهنگی‪ -‬اجتماع��ی خاصی دارد و حکومت نیز از اقتدار‬ ‫مشخصی برخوردار است‪ .‬برخی راه حل هایی که کشورهای دیگر به کار می برند ممکن‬ ‫اس��ت در ترکیب خاص الگوهای زندگی مردم و اقت��دار حکومت‪ ،‬برای ایران نتیجه‬ ‫عکس بدهد‪.‬‬ ‫تعطیلی هایی که منجر به مسافرت های میلیونی در سطح کشور شوند‪ ،‬ابزار انتقال‬ ‫ویروس خواهند شد‪ .‬تعطیلی شاید راهکاری برای سایر کشورها باشد‪ ،‬اما درخصوص‬ ‫ع��وارض ان برای ایران دقیق تر فکر کنید‪ .‬این نکت��ه درخصوص هر راهکار دیگری‬ ‫نیز صدق می کند‪.‬‬ ‫بیس��ت وپنج روز به نوروز باقی مانده اس��ت‪ .‬اگر تعطیلی های نوروز س��بب انتقال‬ ‫ویروس بر اثر مس��افرت ها در مقیاس ملی می ش��وند (درس��ت رفت��اری ضد منطق‬ ‫قرنطین��ه) از همی��ن االن ب��ه کاه��ش تعطیلی های ن��وروز‪ ،‬حتی لغ��و تعطیالت و‬ ‫گفت وگوی اجتماعی برای اقناع افکار عمومی فکر کنید‪.‬‬ ‫پیش��نهاد می کنم یک تیم «پزشکی‪ -‬اجتماعی» را مامور مطالعه ابعاد اجتماعی‬ ‫کرونا و راهکارهای مهار بحران کنید‪ .‬هزینه چنین کاری در مقابل خسارات گسترده‬ ‫این ویروس به اقتصاد و فواید احتمالی این مطالعه‪ ،‬هیچ است‪.‬‬ ‫اصلی ترین سهامداران سرمایه های‬ ‫انسانی اینده‬ ‫محسن رنانی – اقتصاددان‪:‬‬ ‫ما روی مادران که اصلی ترین س��هامداران س��رمایه های‬ ‫انسانی اینده هستند‪ ،‬سرمایه گذاری نکرده ایم‪ .‬با وجود اینکه‬ ‫بعد از انقالب پنج تا شش میلیون دانش اموخته زن داریم و به‬ ‫نوعی یکی از پر ش��تاب ترین نرخ های رشد دانش اموختگان‬ ‫زن را در جه��ان داریم و با وجودی که نزدیک به هفتاد درصد‬ ‫صندلی های دانش��گاه ها در اختیار زنان است و ‪ 40‬سال است‬ ‫ت زنان همچنان ‪ ۱۳.۵‬درصداست‪ ،‬در‬ ‫که ازانقالب س��ال ‪ ۱۳۵۷‬می گذرد‪ ،‬نرخ مش��ارک ‬ ‫صورتی که نرخ مشارکت زنان پیش از انقالب نیز همین حدود بوده است‪.‬‬ ‫یعنی ما زنانمان را به دانش��گاه فرستاده ایم و دانشمند کرده ایم اما انها توانمندی الزم‬ ‫برای حضور جدی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و اش��غال مشاغل را نیافته اند‪ .‬در‬ ‫واقع سرمایه گذاری ما بیشتر در حوزه اموزش عالی بوده است نه در حوزه توانمندسازی‬ ‫مادران و کودکان‪ .‬یعنی ما دغدغه اموزش داش��ته ایم نه دغدغه توانمندس��ازی مادران‬ ‫برای پرورش کودکان توانمند‪.‬‬ ‫در واق��ع ب��ا توجه به فضای اعتماد امی��زی که بعد از انقالب در خانواده ها نس��بت به‬ ‫دانش��گاه ایجاد ش��د‪ ،‬به دنبال «فشارهای تورمی» و «تعویق س��ن ازدواج»‪ ،‬خانواده ها‬ ‫متمایل ش��دند دخترانشان را روانه دانش��گاه کنند‪ .‬باید گفت‪ ،‬حضور گسترده دختران‬ ‫در دانشگاه در بعد از انقالب به جای اینکه متاثر از یک برنامه یا سیاست مدون و حساب‬ ‫شده بلندمدت برای افزایش مشارکت زنان باشد‪ ،‬بیشتر ناشی از یک ضرورت تاریخی و‬ ‫اقتصادی بود تا بحران های اجتماعی را به تاخیر بیندازند‪ .‬به واقع اگر ما برای مادرانمان‬ ‫برنامه ریزی و سرمایه گذاری داشتیم‪ ،‬اکنون شاهد بودیم که نرخ مشارکت زنان و سهم‬ ‫زنان در اش��تغال به صورت جدی تغییرکرده اس��ت‪ .‬به اعتقاد بنده مهم ترین ش��اخص‬ ‫برای اینکه دریابیم یک جامعه به س��مت توس��عه حرکت می کند یا نه‪ ،‬روند نرخ واقعی‬ ‫مش��ارکت زنان است‪ .‬منظورم از نرخ مشارکت‪ ،‬سهم زنانی است که در سن اشتغال قرار‬ ‫دارند و در بازار کار حضور دارند یعنی یا ش��اغل اند یا دنبال شغل می گردند‪ .‬متوسط این‬ ‫نرخ در دنیا حدود ‪ ۴۰‬درصد و درتمام کش��ورهایی که در مسیر توسعه حرکت کرده اند‪،‬‬ ‫باالی ‪ ۴۰‬درصد است‪ .‬بنابراین به نظر می رسد تجربه و الگوهای توسعه نشان می دهد با‬ ‫نرخ مش��ارکت اقتصادی ‪۱۳‬درصدی زنان‪ ،‬امکان ندارد بتوان در فرایند توسعه گام های‬ ‫جدی برداشت‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫شهریار وجدانی ‪ -‬روان شناس‬ ‫‪shahriar.vejdani@gmail.com‬‬ ‫در ایس��تگاه مت��رو ایس��تاده اید و ورود قطار را‬ ‫ن��گاه می کنید‪ .‬فکری از ذهنتان می گذرد که اگر‬ ‫به قطار برخورد کنم چه می ش��ود؟ ش��اید حتی‬ ‫در چندصدم ثانی��ه تصویرهایی هم از این حادثه ‬ ‫فرضی خل��ق کنید‪ .‬در نهایت ب��ا وجودی که در‬ ‫حریم امن ایس��تاده بودید‪ ،‬چن��د قدمی عقب تر‬ ‫می روید‪ ...‬در یک مهمانی مش��غول صرف ش��ام‬ ‫هستید و چاقوی بزرگی را در دست دارید‪ .‬فکری‬ ‫به س��راغتان می اید که اگر به بغل دستی تان که‬ ‫حس��ابی ش��ما را اذیت کرده ضربه ای بزنید چه‬ ‫می شود؟ این فکر‪ ،‬ذهن شما را مغشوش می کند‬ ‫و ش��اید از خ��ود و فکرتان بدتان ه��م بیاید و در‬ ‫نهایت چاقو را روی میز رها می کنید‪.‬‬ ‫مش��ابه چنین افکار ناخوان��ده و نامطلوبی که‬ ‫در انواع حالت ها و با ش��دت های مختلف س��راغ‬ ‫م��ا می این��د‪ ،‬احساس��ات زی��ادی را ه��م در ما‬ ‫برمی انگیزانند‪ .‬س��ه دست ه متداول این احساسات‬ ‫شرم‪ ،‬ترس و تنفر هستند‪ .‬با وجود اینکه این گونه‬ ‫اف��کار م��ا را اش��فته می کنن��د‪ ،‬بس��یار عادی و‬ ‫متداولند! در پژوهشی که با بیش از ‪ 700‬شرکت‬ ‫کننده از ‪ 13‬کش��ور مختلف برگزار ش��د‪ ،‬تقریبا‬ ‫هم ه افراد (عدد دقیق ان ‪ 94‬درصد است) اعالم‬ ‫کردند که در س��ه ماه گذش��ته حداقل یک فکر‬ ‫مدیریت بحران در زمستان‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫محمد فاضلی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید‬ ‫بهش�تی‪ :‬هر کسی خواننده نوشته های من باشد می داند‬ ‫ک��ه همواره خطاب به حکمرانان جامعه نوش��ته ام و کمتر‬ ‫(ش��اید یک ب��ار) برای مواجهه با مس��ائل ای��ران‪ ،‬مردم را‬ ‫مخاطب قرار داده ام‪ .‬داستان کرونا اما متفاوت است‪ .‬تفاوت‬ ‫قضیه را در چند واقعیت باید دید‪.‬‬ ‫‪ .1‬ایران تنها کش��وری نیس��ت که با کرونا درگیر ش��ده‬ ‫است‪ .‬کشورهای توسعه یافته – از ایتالیا و فرانسه گرفته تا ژاپن و کره جنوبی – هم‬ ‫ب��ا این ویروس و ش��یوع ان درگیر هس��تند‪ .‬قابلیت حکومت در ای��ران کمتر از ان‬ ‫کشورهاست‪ ،‬اما اگر هم زیاد بود‪ ،‬باز هم درگیر می شدیم‪.‬‬ ‫‪ .2‬توطئه ای در کار نیست‪ .‬شیوع کرونا محصول جهانی شدن و ارتباطات گسترده‬ ‫بین کشورهاست که ویروس را به سرعت در جهان پراکنده می کند‪ .‬هزار نقد هم به‬ ‫حکومت و دولت وارد است‪ ،‬اما هیچ دولتی در جهان تعمدا ً ویروس پراکنده نمی کند‬ ‫و مایل به میلیاردها دالر خسارت مالی و تلفات شهروندانش نیست‪.‬‬ ‫‪ .3‬ش��یوع کرونا فقط مس��ئله حاکمیت و دولت نیست‪ .‬کرونا از جنس مخاطراتی‬ ‫اس��ت که کم وبی��ش دموکراتیک عمل می کن��د‪ .‬ویروس دموکرات وص��ف تلخ و تا‬ ‫اندازه ای واقعی برای کرونا اس��ت (اولریش بک جامعه ش��ناس المانی‪ ،‬دود و الودگی‬ ‫هوا را دموکراتیک می دانس��ت)‪ .‬تبعیض قائل نمی شود‪ ،‬هر کسی را که مستعد باشد‬ ‫می کش��د و فرقی نمی کند مس��ئول‪ ،‬اصالح طلب‪ ،‬اصولگرا‪ ،‬در قدرت یا بیرون قدرت‬ ‫باشد‪ .‬فقیر و غنی هم نمی شناسد‪ .‬کرونا به همه حق برابر برای مردن می دهد‪ .‬منتظر‬ ‫تایید صالحیت اش برای مشارکت در کشتن هم نمی ماند‪.‬‬ ‫‪ .4‬کرونا از جنس مس��ائل بدخیم اس��ت‪ ،‬یعنی سخت ترین مسائلی که بشر با انها‬ ‫گالویز می ش��ود‪ .‬بحث اش مفصل اس��ت‪ ،‬اما یک ویژگی مسائل بدخیم این است که‬ ‫برای حل انها باید با انسان های بی شماری همکاری کنید‪ .‬رویکرد اساسی حل مسائل‬ ‫بدخی��م (از چاقی کودکان گرفت��ه تا بحران در اب ه��ای زیرزمینی و همین جناب‬ ‫کروناویروس) همه با هم (در زبان انگلیسی ‪ )all together approach‬است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!