روزنامه صمت شماره 1492 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1492

روزنامه صمت شماره 1492

روزنامه صمت شماره 1492

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫مدیریت کرونا و کمک به‬ ‫کسب وکارهای اسیب دیده‬ ‫رئیس جمه��وری در تماس ه��ای تلفن��ی ب��ا ‪ 7‬عض��و کابینه‬ ‫و رئی��س کل بانک مرک��زی‪ ،‬دس��توراتی را درب��اره موضوعات‬ ‫مختل��ف‪ ،‬به وی��ژه مب��ارزه و مدیریت بیم��اری کرون��ا و ارزیابی‬ ‫دقیق ط��رح فاصله گ��ذاری اجتماعی ص��ادر ک��رد‪ .‬روحانی در‬ ‫ای��ن تماس ه��ا بر اج��رای اقدام��ات الزم برای مدیری��ت کرونا‬ ‫و کمک به کسب وکارهای اسیب دیده تاکید کرد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 17‬فروردین‪1399‬‬ ‫‪ 11‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪5‬اوریل ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1492‬پیاپی ‪2810‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫عملکرد بخش معدن در سال گذشته را بررسی کرد‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای دولت‬ ‫این نیز بگذرد‬ ‫‪2‬‬ ‫چهره ها‬ ‫تالش جدی برای حمایت‬ ‫از مشاغل اسیب دیده‬ ‫‪2‬‬ ‫اولویت تامین اقالم‬ ‫مورد نیاز تا پایان سال‬ ‫‪4‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫فعالیت های معدنی‪ ،‬یک گام به جلو‬ ‫براس��اس بررسی های اکتشافی ایران ‪ ۶۰‬میلیارد تن ذخیره معدنی شناسایی شده دارد که‬ ‫از این رقم حدود ‪ ۴۰‬میلیارد تن قطعی و مابقی احتمالی اس��ت‪ .‬کش��ور ما با شناسایی ‪ ۶۸‬نوع‬ ‫ماده معدنی در بین کشورهای جهان از نظر تنوع جایگاه دهم را دارد و از نظر ذخیره شناسایی‬ ‫شده رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫با وجود این توانمندی ها در سال ‪ 1398‬مسائلی از قبیل تحریم‪ ،‬افزایش عوارض صادراتی‬ ‫و‪ ...‬پیش امد که بر فعالیت معدنی در کشور تاثیرگذار بود‪ .‬برخی از فعاالن این صنعت معتقدند‬ ‫چالش خصوصی سازی همچنان ادامه دارد‬ ‫‪3‬‬ ‫تاسیس شهرک نمایشگاهی‬ ‫در مسیر اقتصاد مقاومتی‬ ‫‪7‬‬ ‫یادداشت ها‬ ‫نقش اتحادیه های کارگری‬ ‫در بهره وری‬ ‫‪3‬‬ ‫تعامل‬ ‫ذوب اهن با محیط زیست‬ ‫‪5‬‬ ‫نمایشگاه مرغی که‬ ‫در عزا و عروسی سر می برند‬ ‫دنیا دمی‬ ‫ارامش یافت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اانلله و اان الیه راجعون‬ ‫‪8‬‬ ‫پیام تسلیت مدیرعامل و هیات مدیره شرکت فوالد هرمزگان‬ ‫در پی درگذشت مدیر عامل شرکت فوالد شادگان‬ ‫ون‬ ‫اِن َّا لِهَّلِ َواِن َّا اِل َ ْی ِه َرا ِج ُع َ‬ ‫درگذشت دکتر محمد طاهر احمدیان مدیر عامل شرکت فوالد شادگان موجب تاثر و تالم فراوان گردید‪.‬‬ ‫فقدان این مدیر متعهد و س��خت کوش را به جامعه صنعت فوالد کشور‪ ،‬خانواده محترم و همکاران گرامی ایشان‬ ‫تسلیت گفته و از خداوند متعال علودرجات واسعه الهی را برای ان مرحوم و صبرو شکیبایی برای خانواده محترم‬ ‫و همکاران گرامی شان مسالت می نماییم‪.‬‬ ‫اانلله و اان الیه راجعون‬ ‫مدیر عامل و هیات مدیره فوالد هرمزگان جنوب‬ ‫درگذش�ت مهندس محمدرضا س�یابانی مدیر عامل شرکت گس�ترش معادن وصنایع معدنی طالی زرشوران را‬ ‫صمیمانه به خانواده محترم و همکاران ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای ان مرحوم رحمت و برای‬ ‫بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت داریم ‪.‬‬ ‫ناصر بزرگمهر و همکاران موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫اانلله و اان الیه راجعون‬ ‫بسم اهلل الرحمان الرحیم‬ ‫َو ب َ ِّ‬ ‫ون‬ ‫ین الَّذِ َ‬ ‫الصاب ِ ِر َ‬ ‫ین اِ َذا اَ َصاب َ ْت ُه ْم ُم ِصی َب ٌه َقالُوا اِن َّا للِهَّ ِ َواِن َّا اِل َ ْیهِ َراجِ ُع َ‬ ‫ش ِر َّ‬ ‫درگذشت دکتر محمد طاهر احمدیان مدیرعامل شرکت صنعت فوالد شادگان موجب تاثر و تالم فراوان گردید‪.‬‬ ‫وی از مدیران خوشنام‪ ،‬تالشگر و با تجربه صنعت فوالد بود و طی مدتی که مدیریت عامل شرکت صنعت فوالد شادگان را بر عهده‬ ‫داشت‪ ،‬تالش وافری در جهت خدمت به این صنعت‪ ،‬توسعه و اعتالی ان انجام داد‪.‬‬ ‫این خبر در ابتدای سال جدید بسیار تلخ بود و سخت بر باور می نشیند؛ از خداوند متعال ُعلو درجات واسعه الهی را برای ان مرحوم‬ ‫و صبر و شکیبایی برای خانواده و بستگان و همکاران ان عزیز مسالت می نمایم‪.‬‬ ‫علی محمدی ‪ -‬مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان‬ ‫اخرین اخبار وتازه ترین تحلیل ها را در‬ ‫پایـگاه خبری « گسترش نیوز» دنبال کنید‬ ‫‪www.Gostaresh.news‬‬ ‫باوجود اینکه سال ‪ ۱۳۹۸‬سال بسیار سختی بود در مجموعه های معدنی و شرکت های بزرگ‬ ‫ش��اهد توانمندی هایی در تولید و توسعه موفقیت ها بوده ایم‪ .‬به باور کارشناسان در سال مورد‬ ‫بررسی فعالیت های معدنی‪ ،‬یک گام به جلو حرکت داشته اند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 17‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 11‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 5‬اوریل ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1492‬‬ ‫پیاپی ‪2810‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫س��الی که گذش��ت‪ ،‬س��الی عجیب در وقایع اتفاقیه روزگار ما بود؛ سالی که‬ ‫هنرمندان و اندیش��مندان بزرگ این کش��ور بی صدا و باصدا رفتند؛ از جمشید‬ ‫مش��ایخی بزرگ تئاتر تا محمد مطیع بازیگر در غربت‪ ،‬از استاد حسین دهلوی‬ ‫موسیقیدان تا بهنام صفوی خواننده جوان‪ ،‬از حسین اهی شاعر تا مظاهر مصفا‬ ‫محق��ق‪ ،‬از صدای ماندگار پروی��ز بهرام تا فیروزگوران روزنامه نگار و بس��یاری‬ ‫نام های ارزشمند و خاطره انگیز که امروز نیستند‪ ،‬اما یادشان تا ابد با ماست‪.‬‬ ‫در ابتدای یادداش��ت به هنر و مرگ هنرمند و فرهنگس��از به عنوان نخستین‬ ‫اتفاقیه اش��اره کردم تا اهمیت این س��رمایه بزرگ انس��انی ب��ر همگان به ویژه‬ ‫دولتمردان سیاست پیش��ه اشکار باشد و بدانند سیاس��ت بازان می میرند و در‬ ‫تاریخ ذهن و اندیشه مردم نمی مانند‪ ،‬اما مرگ اندیشمندان و هنرمندان و فرار‬ ‫مغزها از هر سیل و زلزله و توفان و اتش و خاک و باد و ویروس و بیماری مهم تر‬ ‫است و برای همیشه خال ان باقی می ماند‪.‬‬ ‫س��الی که گذشت‪ ،‬باران امد‪ ،‬رحمت نش��د‪ ،‬زحمت به راه افتاد؛ سیل امد و‬ ‫ب��ا خود احش��ام و مراتع و ج��اده و پل و زندگی را ب��رد و زخم هایش هنوز بر تن‬ ‫و جان و مال مردم لرس��تان و طبرس��تان و خوزس��تان و سیستان و بلوچستان‬ ‫وگلستان باقی است‪.‬‬ ‫زلزله امد و با خود مدرسه و خانه و کاشانه را ویران کرد‪.‬‬ ‫خاک امد و شهر طالی سیاه را خاکستان کرد‪.‬‬ ‫اتش امد و بر جنگل و درخت و اهن زد و رفت‪.‬‬ ‫باد امد و با خود مهربانی‪ ،‬عطوفت و انسانیت را برد‪.‬‬ ‫سقوط هواپیما‪ ،‬بر غم های ملتی افزود که صاحب رای شان‪ ،‬در خواب است و‬ ‫بیدار که می شود‪ ،‬بنزین گران شده‪ ،‬هواپیما ساقط شده‪ ،‬سردارش شهید شده‪،‬‬ ‫دالرش ‪ ۱۵‬هزار تومان شده و برادرش دربند است‪.‬‬ ‫در اش��فته بازار مدیریت‪ ،‬تورم‪ ،‬گرانی‪ ،‬فقر بیشتر‪ ،‬کارگر ارزان تر‪ ،‬جان مفت‪،‬‬ ‫ارز بی حاص��ل‪ ،‬نفت ارزان‪ ،‬بنزی��ن گران‪ ،‬اتاق های س��رمایه‪ ،‬زدوبند صبحانه‪،‬‬ ‫توفان��ی از نادانی‪ ،‬جه��ل‪ ،‬توهم‪ ،‬خودمحوری‪ ،‬بزرگ بین��ی‪ ،‬برجام‪ ،‬هواپیمای‬ ‫اختصاص��ی‪ ،‬عراقچ��ی‪ ،‬روانچی‪ ،‬ظریفچ��ی‪ ،‬رفیقچی‪ ،‬دالرچ��ی‪ ،‬فامیلچی‪،‬‬ ‫مدیریت ه��ای کوتوله‪ ،‬لی لی پوت ها و فامیل بازی ب��ه راه افتاد و بر همه دردها‪،‬‬ ‫مصیبت ها‪ ،‬مرگ ها‪ ،‬سیاهی ها‪ ،‬غصه ها و قصه های ما‪ ،‬ویروسی ناشناخته و شاید‬ ‫هم دوست و رفیق شرکت های دارویی چندملیتی که بزرگ ترین نهاد اقتصادی‬ ‫جهان بعد از بانک ها به ش��مار می روند‪ ،‬با فرمول انتی ویروس��ی پنهان شده در‬ ‫صندوق محرمانه فروش های بعدی‪ ،‬رونمایی شد‪.‬‬ ‫س��الی که گذش��ت هزاران یادداش��ت و مقاله خطاب ب��ه رئیس جمهوری‬ ‫محبوب‪ ،‬نوشته شد و خوانده نشد‪ .‬من کوچک هم هر شنبه‪ ،‬یادداشتی خطاب‬ ‫به رئیس جمهوری بزرگ نوش��تم‪ .‬او که نخواند‪ ،‬وقت نداشت‪ ،‬اما مهر شما با من‬ ‫بود‪ .‬تماس های خوانندگان همیش��ه با روزنامه نگاران و باعث دلگرمی ماس��ت‪.‬‬ ‫اگر کار ما حاصلی داش��ته باش��د‪ ،‬همین ارتباط با شماست‪ .‬دلخوشی ما‪ ،‬تفکر‬ ‫شماست‪ ،‬شادی شماست‪ ،‬سالمت شماست‪.‬‬ ‫ی که گذش��ت‪ ،‬هرچه یادداش��ت و نقد برای رئیس جمهوری نوشتیم‬ ‫س��ال ‬ ‫اثری نداش��ت‪ .‬امسال می خواهم خطاب به اقای رئیس جمهوری ننویسم‪ ،‬زیرا‬ ‫ایش��ان بنا به فرمایش خودش��ان‪ ،‬معموال اطالعی ندارن��د و مثل ما مردم‪ ،‬بعدا‬ ‫باخبر می ش��وند و در ظاهر هر نوشته و نقدی هم تاثیری نخواهد داشت‪ .‬روابط‬ ‫عمومی هم که ندارند‪ ،‬دفتر اطالع رس��انی دولت هم که تعطیل است‪ ،‬طنازی و‬ ‫شوخی هم که سر جای خودش است‪ ،‬سخنگو هم که از روی کاغذ دیکته شده‬ ‫می خواند؛ پس امسال خطابم به اقای دولت خواهد بود‪ ،‬چون باالخره یک کسی‬ ‫این دولت را اداره می کند؛ هرچند که دولتی ها هم معتقدند اگر دولت با همین‬ ‫شرایط تعطیل باشد‪ ،‬هیچ اتفاق خاصی نمی افتد؛ یعنی به معنای دیگر‪ ،‬با دولت‬ ‫و بی دولت همه کار خودشان را می کنند‪.‬‬ ‫واقعا در این شرایط که هر کس کار خودش را انجام می دهد‪ ،‬اگر دولت نباشد‬ ‫چه اتفاقی رخ می دهد؟‬ ‫به نظ��ر من کل��ی صرفه جویی به وجود می ای��د‪ .‬در دولت ‪ ۲‬گروه مش��غول‬ ‫هس��تند؛ یک گروه به عن��وان مقامات که از نظر س��ازمانی از مدیرکل تا وزیر را‬ ‫ش��امل می ش��وند که حدود ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۲۰۰‬هزار نفر و ش��اید بیشتر تخمین زده‬ ‫می شوند و شامل وزیر‪ ،‬معاون وزیر‪ ،‬مدیرعامل‪ ،‬معاون مدیرعامل‪ ،‬هیات مدیره‪،‬‬ ‫مدیرکل‪ ،‬اس��تاندار‪ ،‬فرماندار‪ ،‬شهردار‪ ،‬رئیس ش��ورای شهر‪ ،‬اعضای شوراهای‬ ‫ش��هر و صدها شورای مش��ورتی در وزارتخانه ها و سازمان ها هستند و حقوق و‬ ‫پاداش و درامدش��ان با ‪ ۳‬میلیون کارمند و کارش��ناس باقیمانده دولت یکسان‬ ‫است‪.‬‬ ‫حاال تصور کنید اگر فقط این تعداد نفر خانه نش��ین شوند‪ ،‬دولت می تواند به‬ ‫‪ ۳‬میلی��ون نفر دیگر حقوق پرداخت کند‪ .‬اب هم از اب تکان نمی خورد؛ حضور‬ ‫بی فایده ‪ ۹۹‬درصدی انها سال هاست که بر خودشان هم معلوم است‪.‬‬ ‫اگر این هزاران مدیر نبودند‪ ،‬ش��اید این همه گرانی بر مملکت تحمیل نشده‬ ‫بود‪ .‬گاهی مردم می گویند اغاز این دولت با پایان ان‪ ،‬مثل از غار امدن اصحاب‬ ‫کهف خواهد ش��د‪ .‬به قول نقی در س��ریال پایتخت‪ ،‬همه مردم دچار س��ندروم‬ ‫دس��ت بی قرار ش��ده اند و باید هر روز توی سر خودش��ان بزنند‪ .‬کافی است این‬ ‫‪ ۴‬سال رفته باش��ی زندان‪ ،‬رفته باشی تبعید‪ ،‬رفته باشی فرنگ‪ ،‬وقتی برگردی‬ ‫باورت نمی شود که سیف و همتی چه بالیی سر ریال اورده اند‪.‬‬ ‫س��الی که گذش��ت‪ ،‬یکی از س��خت ترین س��ال ها بر جامعه مطبوعات و قلم‬ ‫به دستان غیردولتی و حتی دولتی ها بود‪ .‬نرخ کاغذ ‪ 10‬برابر شد‪ .‬اگر خدا دادی‬ ‫به داد ان نرسیده بود حاال از ‪ ۲۰‬برابر هم گذشته بود‪ .‬با سیاست های شهرداری‪،‬‬ ‫دکه ه��ای مطبوعات��ی تبدیل به سیگارفروش��ی و پفک و زیرمیزی ها ش��د‪ ،‬با‬ ‫سیاس��ت وزارت ارش��اد و نهادهای نظارت��ی‪ ،‬خرید روزنامه از س��بد هزینه ای‬ ‫خانوارها حذف ش��د که البته یک خاصیت هم داش��ت و ان هم مافیای توزیع‬ ‫است که خودبه خود از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫ای��ن دولت توانس��ت ب��ه ارزوی همه دولت ه��ا که مطبوع��ات را موی دماغ‬ ‫می دانس��تند‪ ،‬جامه عمل بپوش��اند و با ویروس کرونا اخرین تیر را هم به بدن‬ ‫ناتوان چند رس��انه باقیمانده نیمه سیاس��ی و تخصصی بزند و خیال همه را ارام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬روزنامه دولتی و نیمه دولتی و وابس��ته هم برای ژست داشتن مطبوعات‬ ‫کافی است‪.‬‬ ‫سالی که گذشت‪ ،‬سال بیماری مطبوعات بود‪.‬‬ ‫سالی که در پیش است‪ ،‬سال مرگ مطبوعات خواهد بود‪.‬‬ ‫در ای��ن میان پوس��ت کلفت هایی چون ما همچنان ت�لاش خواهند کرد که‬ ‫اخرین دایناسور صحنه اطالع رسانی باشند‪.‬‬ ‫اقای دولت‪ ،‬صبحانه را همچنان با ارامش در اتاق سرمایه داران تهران و ایران‬ ‫بخورید و نان در استکان هستی مردم بزنید‪ .‬نوش جان تان باد‪.‬‬ ‫دستور رئیس جمهوری به اعضای کابینه‬ ‫مدیریت کرونا و کمک به کسب وکارهای اسیب دیده‬ ‫رئیس جمه��وری در تماس ه��ای تلفن��ی با‬ ‫‪ 7‬عض��و کابین��ه و رئی��س کل بان��ک مرکزی‪،‬‬ ‫دس��توراتی را درباره موضوعات مختلف‪ ،‬به ویژه‬ ‫مب��ارزه و مدیریت بیماری کرونا و ارزیابی دقیق‬ ‫طرح فاصله گذاری اجتماعی صادر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬حسن‬ ‫روحانی در تماس با س��عید نمک��ی و عبدالرضا‬ ‫رحمان��ی فضل��ی وزی��ران بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی و کش��ور دستور داد به سرعت‬ ‫از رون��د اج��را و می��زان تاثی��ر و موفقیت طرح‬ ‫فاصله گ��ذاری اجتماع��ی‪ ،‬ارزیابی های دقیقی‬ ‫تهی��ه کنند تا در جلس��ه س��تاد مل��ی مقابله با‬ ‫بیم��اری کرونا ب��رای هرگون��ه تصمیم گیری‬ ‫درب��اره روند مدیریت و پیش��برد مبارزه با کرونا‬ ‫مورد بهره برداری قرار گی��رد‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫همچنی��ن در گفت وگوهایی با محس��ن حاجی‬ ‫میرزای��ی و منص��ور غالمی وزی��ران اموزش و‬ ‫پ��رورش و علوم‪ ،‬تحقیقات و فن��اوری نیز برای‬ ‫انج��ام بررس��ی های دقیق به منظ��ور طراحی‬ ‫و تدوی��ن پروتکل ه��ای بهداش��تی در دوره‬ ‫بازگشایی دوباره مدرس��ه ها‪ ،‬دانشگاه ها‪ ،‬مراکز‬ ‫علمی و اموزشی و خوابگاه ها و نحوه اجرای این‬ ‫پروتکل ها دستوراتی صادر کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین به جمش��ید انص��اری‪ ،‬معاون‬ ‫رئیس جمه��وری و رئی��س س��ازمان اداری و‬ ‫استخدامی کشور دس��تور داد که شیوه نامه ای‬ ‫را ب��رای طراحی‪ ،‬تدوی��ن و اجرای پروتکل های‬ ‫بهداش��تی در محیط های سازمان ها و اداره های‬ ‫نهاد های دولتی‪ ،‬اماده کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین انرژی بخش تولید‬ ‫رئیس جمه��وری در تم��اس با بی��ژن زنگنه‪،‬‬ ‫وزیر نفت نیز درباره تامین انرژی و فعالیت موثر‬ ‫در تولیدات پتروش��یمی و فضای جهانی نفت و‬ ‫موضوعات پیرامون این موضوع‪ ،‬دس��توراتی را‬ ‫صادر کرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن به محمدباق��ر نوبخت‪ ،‬معاون‬ ‫رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫کشور دستور داد در راستای اختصاص ‪ ۷۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تس��هیالت به رسته های مختلف‬ ‫ش��غلی و گروه های واجد ش��رایط تعریف شده‬ ‫ازطرف ستاد اقتصادی دولت‪ ،‬به سرعت روندی‬ ‫طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شود‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری در تم��اس ب��ا عبدالناصر‬ ‫همتی‪ ،‬رئیس کل بان��ک مرکزی نیز در جریان‬ ‫برنامه ه��ای بانک مرکزی ب��رای اعطای اعتبار‬ ‫‪ ۷۵‬هزار میلیارد تومانی برای کس��ب وکارهای‬ ‫اس��یب دیده از شیوع کرونا و ش��یوه اجرای ان‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این تم��اس روحانی بر ض��رورت حمایت‬ ‫س��ریع تر از واحده��ای تولی��دی و خدمات��ی‬ ‫اسیب دیده تاکید کرد و از خدمات بانک مرکزی‬ ‫و نظام بانکی به ویژه کارکنان ش��عب بانک ها در‬ ‫این روزهای سخت قدردانی کرد‪.‬‬ ‫همچنین در ای��ن گفت وگوی تلفنی همتی‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری را در جری��ان برنامه های بانک‬ ‫مرکزی برای تامین ارز س��امانه نیما و مدیریت‬ ‫بازار ارز در روزهای اینده قرار داد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از تولید‬ ‫در ادامه رئیس جمهوری به وزیر تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی دستور داد ‪ ۷۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬فقط به بنگاه ها و کس��ب وکارهایی‬ ‫اختصاص یابد که اطمینان حاصل ش��ده باشد‬ ‫کارگران خ��ود را از ابتدای اج��رای برنامه های‬ ‫کنترل��ی مقابله با کرونا اخ��راج نکرده اند و پس‬ ‫از دریافت تسهیالت نیز اقدام به اخراج کارگران‬ ‫خود نخواهند کرد‪.‬‬ ‫روحان��ی همچنین با تاکید بر ضرورت تکریم‬ ‫بیش از پیش جانبازان و سالمندان‪ ،‬رعایت حال‬ ‫معلوالن و س��المندان را از اهم واجبات برشمرد‬ ‫و دس��تور داد ب��ا ارزیابی و بازرس��ی های دقیق‪،‬‬ ‫اطمینان حاصل ش��ود که تمامی پروتکل های‬ ‫بهداش��تی در مراک��ز نگه��داری معل��والن و‬ ‫همچنین اسایش��گاه های مراکز بهزیستی ویژه‬ ‫نگهداری سالمندان با دقت و ضریب باال رعایت‬ ‫می ش��ود‪ .‬رئیس جمهوری در تماسی با محمد‬ ‫اس�لامی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی نیز دستور داد‬ ‫باتوجه به کاهش قابل توجه تردد و جابه جایی ها‪،‬‬ ‫در فرص��ت باقیمان��ده نس��بت ب��ه وضعی��ت‬ ‫پایانه های مسافربری و فرودگاه ها‪ ،‬ارزیابی های‬ ‫دقیق��ی انجام دهد و پیش��نهادات خود را برای‬ ‫بهبود روند کار‪ ،‬به جلسه اینده ستاد ملی مبارزه‬ ‫با کرونا ارائه کند‪ .‬جلسه اینده ستاد ملی مبارزه با‬ ‫کرونا قرار است امروز به ریاست رئیس جمهوری‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح فاصله گذاری هوشمند‬ ‫رئیس جمه��وری همچنین صب��ح دیروز در‬ ‫جلس��ه ای با رئیس��ان کمیته ه��ای اجتماعی‪،‬‬ ‫امنیتی‪ ،‬اموزش��ی‪ ،‬اداری‪ ،‬بهداش��تی‪ ،‬اموزش‬ ‫عالی‪ ،‬پش��تیبانی‪ ،‬اصناف و اقتصادی ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا‪ ،‬می��زان تاثیر اجرای مرحله دوم‬ ‫طرح فاصله گ��ذاری اجتماعی را ب��رای اجرای‬ ‫مرحله س��وم این ط��رح باعنوان«فاصله گذاری‬ ‫هوش��مند اجتماعی» مورد ارزیابی و بررس��ی‬ ‫ق��رار داد‪ .‬ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬حس��ن روحان��ی در ای��ن‬ ‫جلس��ه با تاکی��د بر اینکه رئیس��ان کمیته های‬ ‫گوناگون س��تاد مل��ی مبارزه ب��ا کرونا موظفند‬ ‫ارزیاب��ی دقیق��ی از میزان تاثیر تش��دید برنامه‬ ‫فاصله گ��ذاری اجتماعی انج��ام بدهند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بای��د برای دوره بازگش��ایی پ��س از اطمینان از‬ ‫ایجاد وضعیت تثبیت ش��ده در مدیریت مقابله‬ ‫ب��ا کرونا پروتکل های متن��وع و مختلف با دقت‬ ‫نظر در تمامی حوزه ها طراحی و متناس��ب با هر‬ ‫کسب وکار اجرا شود‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری ب��ا بی��ان اینک��ه ط��رح‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی با تبدیل به فاصله گذاری‬ ‫هوش��مند ادامه خواهد یاف��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ما مرحله‬ ‫اول و دوم ان را اج��را کرده ای��م و موفقیت های‬ ‫خوبی داش��ته ایم و االن در مرحله س��وم ان که‬ ‫اجرای فاصله گذاری هوش��مند اجتماعی است‪،‬‬ ‫قرار داریم و مختصات ان باید مش��خص و مدون‬ ‫باشد‪ .‬روحانی ادامه داد‪ :‬پروتکل های بهداشتی‬ ‫باید به گونه ای طراحی ش��ود که همه مردم اعم‬ ‫از ارباب رجوع‪ ،‬کارمند‪ ،‬کارگر و کاس��ب بدانند‬ ‫و مطمئ��ن باش��ند در محی��ط کار و بی��رون از‬ ‫خانه با رعایت ای��ن پروتکل ها می توانند درصد‬ ‫باالی��ی اطمین��ان خاطر داش��ته باش��ند که از‬ ‫سالمتی برخوردار خواهند بود‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید اطمین��ان حاصل کنیم‬ ‫ک��ه از چه زمان��ی دانش اموزان و دانش��جویان‬ ‫می توانند با س�لامت کامل به مراکز اموزش��ی‬ ‫مراجعه کنند؛ بنابراین رئیس��ان کمیته ها باید‬ ‫با روش های دقیق‪ ،‬مطالعات و ارزیابی های الزم‬ ‫را انجام بدهند تا براساس ان ستاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا تصمیمات الزم را اتخاذ کند‪.‬‬ ‫ورود کاالی مورد نیاز وزارت بهداشت با پرواز اختصاصی‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی مهم ترین اقدام��ات این مجموعه در‬ ‫مقابل��ه با کرونا و همچنی��ن برنامه ها ب��رای تحقق نام گذاری‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬را تش��ریح کرد و افزود‪ :‬در این مدت کاالهای مورد‬ ‫نیاز وزارت بهداش��ت با پرواز اختصاصی وارد شده و این روند‬ ‫ادامه خواهد داش��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمد اسالمی‪ ،‬وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی با حضور در یک برنامه تلویزیونی در پاس��خ‬ ‫به س��والی درباره اقدامات انجام شده ازسوی این مجموعه در‬ ‫مب��ارزه با کرونا اظهار کرد‪ :‬براس��اس مصوبه س��تاد مبارزه با‬ ‫کرونا‪ ،‬مهم ترین وظیفه ای که وزارت راه و شهرس��ازی برعهده‬ ‫داش��ت‪ ،‬این بود که پروتکل های بهداشتی را براساس خطوط‬ ‫راهنمای وزارت بهداش��ت تدوین و در تمامی فضاهای مربوط‬ ‫به حمل ونقل عمومی مستقر و پیاده سازی کند‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫موارد شامل غربالگری مسافران ورودی و خروجی‪ ،‬ضدعفونی‬ ‫وسیله های حمل ونقل‪ ،‬فضای کار کارکنان‪ ،‬وسایل به کار گرفته‬ ‫ش��ده در فرودگاه ها‪ ،‬ایس��تگاه های راه اهن‪ ،‬بنادر و همچنین‬ ‫حمل ونقل جاده ای بود که این مجموعه اقدامات از نیمه بهمن‬ ‫اغ��از ش��د‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬این‬ ‫اقدامات از همان زمان اعالم ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا در ووهان چین در ‪۲۲‬‬ ‫پایانه مرزی بین المللی زمینی‪ ،‬بنادر‪،‬‬ ‫فرودگاه ها و ایستگاه های راه اهنی که‬ ‫تردد بین المللی در انها انجام می شود‪ ،‬اجرا شد‪ .‬اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬هم اکنون مس��ئولیت کمیته حمل ونقل ستاد ملی مبارزه‬ ‫با کرونا برعهده وزارت راه و شهرسازی قرار دارد‪.‬‬ ‫تعیین خط مشی «جهش تولید» در کمیسیون تولید ملی‬ ‫رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی‬ ‫از تعیین الزامات «جهش تولید» در جلس��ات‬ ‫مجازی کمیس��یون ویژه تولید ملی و اصل ‪۴۴‬‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫حمیدرضا فوالدگر‪ ،‬رئیس کمیس��یون ویژه‬ ‫حمای��ت از تولی��د مل��ی و نظارت ب��ر اجرای‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی در گفت وگو با ایس��نا‬ ‫درباره راهکاره��ای جهش تولید گفت‪ :‬باتوجه‬ ‫ب��ه کاهش درامدهای نفتی و رش��د اقتصادی‬ ‫منف��ی که پیش بین��ی می ش��ود‪ ،‬رهبر معظم‬ ‫انقالب باوجود ش��یوع بیماری کرونا‪ ،‬سال ‪۹۹‬‬ ‫را نیز براس��اس اولویت های اقتصادی کش��ور‬ ‫نام گذاری کردند و ش��عار «جه��ش تولید» را‬ ‫برای سال ‪ ۹۹‬برگزیدند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��رای حل مش��کالت اقتصاد و‬ ‫اینفو‬ ‫اش��تغال کش��ور‪ ،‬حفظ پای��ه پول��ی‪ ،‬افزایش‬ ‫صادرات و افزای��ش تولید ناخالص ملی باید از‬ ‫تولید حمایت کرد‪ .‬اگر بخواهیم تولید به عنوان‬ ‫امری راهگشا برای اقتصاد کشور به کار گرفته‬ ‫ش��ود باید دولت حرکت جهش��ی در تولید را‬ ‫مدنظ��ر ق��رار دهد‪ .‬رئی��س کمیس��یون ویژه‬ ‫حمای��ت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساس��ی خاطرنشان کرد‪ :‬جهش در‬ ‫تولید به معنای اس��تفاده بیشتر از ظرفیت های‬ ‫موجود اس��ت‪ .‬اصالح س��اختار تولید ملی‪ ،‬به‬ ‫حداقل رساندن فرایند صدور مجوزها‪ ،‬توسعه‬ ‫دولت الکترونیک‪ ،‬توس��عه کانون های تولیدی‬ ‫خرد‪ ،‬اشباع بازار داخل و توسعه صادرات کاالی‬ ‫ایرانی‪ ،‬تکمیل زنجی��ره تولید با بهره مندی از‬ ‫توانایی نخبگان‪ ،‬گس��ترش صنایع تبدیلی در‬ ‫بخش کش��اورزی و تکیه ب��ر مزیت های بومی‬ ‫تولید از محورهایی اس��ت که باید در راستای‬ ‫جهش در تولید م��ورد توجه دولت قرار گیرد‪.‬‬ ‫فوالدگر ادامه داد‪ :‬جلس��ه مجازی کمیسیون‬ ‫وی��ژه تولید ملی و اص��ل ‪ ۴۴‬در زمینه جهش‬ ‫تولید هفته گذشته تشکیل شد و پس از بحث‬ ‫و گفت وگو خط مشی تصویب شد که موارد ان‬ ‫عبارت است از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬رس��یدن به تعریف واحد از جهش تولید‬ ‫و الزامات ان‬ ‫‪ -۲‬ش��ناخت ظرفیت های نرم افزاری (منابع‬ ‫انس��انی‪ ،‬سیاس��ت ها‪ ،‬قوانین و س��اختارها) و‬ ‫سخت افزاری (س��رمایه و امکانات و تجهیزات‬ ‫و ماش��ین االت و ش��رکت های دانش بنیان در‬ ‫زنجیره های تولید)‬ ‫‪ -۳‬اسیب شناس��ی و بررس��ی نحوه اجرای‬ ‫سیاس��ت ها و قوانی��ن و کیفی��ت اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت های مذکور‬ ‫‪ -۴‬راهکارها (در موارد اصالح س��اختارها و‬ ‫تنقی��ح قوانین و مق��ررات و روش های اجرایی‬ ‫در کوتاه مدت و میان مدت) در دوره باقیمانده‬ ‫مجلس دهم و بعدا ً مجلس یازدهم‬ ‫‪ -۵‬بررس��ی اث��ار اقتص��ادی کرون��ا ب��ر‬ ‫کس��ب وکارها و روش های جبران (مستقیم و‬ ‫غیرمستقیم)‪.‬‬ ‫کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی منتظر‬ ‫پیشنهادهای صاحب نظران و فعاالن اقتصادی‬ ‫است و جلس��ات مجازی و حقیقی کمیسیون‬ ‫نیز با همکاری مرک��ز پژوهش ها ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫ایرنا‪ -‬کارگروه اطالع رس��انی ستاد ملی کرونا با صدور اطالعیه ای‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تمامی واحدهای توزیعی و خدماتی که مش��مول ممنوعیت‬ ‫و محدودی��ت ت��ردد و تجم��ع بوده و رس��ته های انها پی��ش از این در‬ ‫اطالعیه ه��ای کمیته اجتماعی س��تاد ملی کرونا اعالم ش��ده‪ ،‬تا اطالع‬ ‫بعدی تعطیل خواهند بود‪ .‬براس��اس این اطالعیه‪ ،‬در عین حال فعالیت‬ ‫تمامی واحدهای تولیدی ‪-‬با رعایت کامل پروتکل های بهداش��تی اعالم‬ ‫شده ازسوی ستاد ملی مقابله با کرونا‪ -‬از ‪ ۱۶‬فروردین بالمانع است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ائتالف کش��ورهای در حال توسعه موسوم به گروه ‪ ۷۷‬و‬ ‫چین در بیانیه ای که اش��کارا درباره امریکا است که تحریم های سختی‬ ‫را علی��ه ایران و ونزوئال اعم��ال کرده‪ ،‬تاکید کردن��د‪ :‬اقدامات قهری و‬ ‫یک جانبه اقتصادی تاثیری منفی بر توان کش��ورها برای پاسخ مناسب‬ ‫به ش��یوع ویروس کرونا خواهد داش��ت‪ .‬این بیانیه هش��دار داد که این‬ ‫اقدام��ات در کش��ورهای مورد هدف بر دس��ت یافتن ب��ه تجهیزات و‬ ‫کمک های پزش��کی و درمان مناسب جمعیت ش��ان در رویارویی با این‬ ‫بیماری همه گیر تاثیر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬معاون کل وزارت بهداشت ضمن اعالم روند کاهشی شیوع‬ ‫کرونا در برخی اس��تان های پرش��یوع‪ ،‬در عین حال درباره وضعیت این‬ ‫بیم��اری در تهران و همچنین ترافیک امروز س��طح ش��هر تهران‪ ،‬ابراز‬ ‫نگرانی کرد‪ .‬ایرج حریرچی‪ ،‬نماینده ویژه وزیر بهداشت و ناظر بر اجرای‬ ‫طرح بس��یج ملی مبارزه با بیماری کرونا در ارتباط ویدئوکنفرانس��ی با‬ ‫خبرن��گاران‪ ،‬افزود‪ :‬از انجایی که تهران نقش کلیدی ارتباطی با س��ایر‬ ‫اس��تان ها دارد‪ ،‬هرگونه وجود و شیوع ویروس حتی در حد متوسط هم‬ ‫می تواند باعث انتشار به سایر شهرها به ویژه شهرهای اطراف تهران شود‬ ‫که تبادل زیادی از نظر اشتغال دارند‪.‬‬ ‫تالش جدی‬ ‫برای حمایت‬ ‫از مشاغل‬ ‫اسیب دیده‬ ‫یادداشت‬ ‫اقای دولت‬ ‫این نیز بگذرد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی ربیعی‬ ‫سخنگوی دولت‬ ‫ای��ن روزه��ا اث��ار اقتص��ادی کرون��ا یک��ی از‬ ‫موضوعات مورد بحث در تمام جلس��ه ها است‪ .‬بنا‬ ‫بر گزارش های ‪ ،ILO‬اقتصاد دنیا با اثار ناش��ی از‬ ‫این بیماری ‪ ۲‬تریلیون دالر خسارت خواهد دید‪.‬‬ ‫کرون��ا به اقتصاده��ای بزرگ و بانش��اط دنیا‪،‬‬ ‫شوک عظیم وارد کرده است‪ .‬در همین اوایل کار‬ ‫‪ ۲۵‬میلیون نفر در س��طح دنی��ا به تعداد بیکاران‬ ‫افزوده ش��ده اس��ت‪ .‬برخی گزارش ها بر تعمیق و‬ ‫گس��ترش فقر در کش��ورهایی با درامد پایین هم‬ ‫اشاره کرده اند‪ .‬ما در ایران‪ ،‬عالوه بر اثار کرونا‪ ،‬در‬ ‫‪ ۲‬سال اخیر درگیر تحریم شدید بوده ایم‪ .‬اقتصاد‬ ‫ما بر اثر تحریم کوچک ش��ده است‪ .‬با اینکه در ‪۳‬‬ ‫ماه پایانی س��ال ‪ ،۹۸‬نرخ رشد خوبی در اقتصاد با‬ ‫نف��ت و بدون نفت تجربه کرده ایم‪ ،‬به طور قطع با‬ ‫تاثیر از کرونا‪ ،‬رش��د منفی در اقتصاد ما هم وارد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫با معاون اش��تغال وزارت کار صحبت می کردم‪.‬‬ ‫به گفته وی ‪ ۵۱‬درصد اش��تغال م��ا (یعنی بیش‬ ‫از ‪ ۱۲‬میلی��ون نفر) در بخش خدمات اس��ت‪ .‬در‬ ‫کوتاه مدت بخش کشاورزی اسیب زیادی نخواهد‬ ‫دید‪ .‬در بخش صنایع بزرگ‪ ،‬اثار بیشتر میان مدت‬ ‫و درازمدت خواهد بود اما بیشترین ضربه را بخش‬ ‫خدمات خواهد دید‪.‬‬ ‫همین حدود اش��تغال سهم بخش خدمات در‬ ‫‪ GDP‬کش��ور اس��ت‪ .‬فقط ‪ ۱.۵‬میلی��ون نفر در‬ ‫بخش حمل ونقل درون شهری و جاده ای مشغول‬ ‫کار هستند‪.‬‬ ‫همچنین در کشور یک میلیون واحد صنفی در‬ ‫بخش خدمات داریم‪ .‬رستوران ها‪ ،‬هتل ها و حتی‬ ‫بخش فرهنگ و هنر و رسانه در کوتاه مدت اسیب‬ ‫دیده ان��د‪ .‬در ص��ورت توجه نک��ردن و پیش بینی‬ ‫برنام��ه حمایتی الزم برای تداوم اش��تغال‪ ،‬امکان‬ ‫ری��زش نیروی قابل توجه��ی (تا ‪ ۴۰۰‬هزار نفر) از‬ ‫شاغلین حوزه خدمات وجود دارد‪.‬‬ ‫امروز کرونا در امریکا و اروپا و اس��یای جنوبی‬ ‫ش��رقی‪ ،‬در دل اقتصاده��ای ق��وی واهمه ایجاد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به طور قطع در اس��یا و ش��به قاره و‬ ‫همچنی��ن امریکای جنوبی و اقتصادهای ضعیف‪،‬‬ ‫اثار ش��دیدتری تجربه خواهد شد‪ .‬بی گمان هیچ‬ ‫کش��وری نیست که همزمان با کرونا‪ ،‬سخت ترین‬ ‫تحریم های اعالم شده در جهان را نیز تجربه کند‪.‬‬ ‫با س��قوط نرخ نفت‪ ،‬یکی از دل مش��غولی های‬ ‫اعض��ای اقتص��ادی دولت‪ ،‬عالوه ب��ر هدف گیری‬ ‫کاه��ش صادرات ایران از س��وی امری��کا‪ ،‬اثر این‬ ‫س��قوط (عالوه بر کرونا) بر درامدهای دولت نیز‬ ‫هست‪ .‬بنابراین نگرانی رئیس جمهوری و اعضای‬ ‫اقتص��ادی دولت از اینکه اقتصاد ای��ران نباید به‬ ‫زمین بنش��یند و رکود درازمدت را متحمل شود‬ ‫یک بحث کلیدی و ریشه ای است‪ .‬باتوجه به اثار‬ ‫تحریم بر افزایش س��قوط دهک های متوس��ط به‬ ‫دهک ه��ای پایی��ن و کاهش ق��درت خرید مردم‬ ‫به ویژه کارگران و بازنشس��تگان و به ویژه کارگران‬ ‫روزمرد و غیررسمی‪ ،‬اقتصاد کرونایی می تواند فقر‬ ‫را عمیق ت��ر کن��د‪ .‬باتوجه به این موارد اس��ت که‬ ‫بخش اعظمی از جلس��ه دولت و س��تاد اقتصادی‬ ‫این روزها به برنامه ریزی برای س��رپا نگه داش��تن‬ ‫اقتصاد در برابر هم بسته تحریم‪-‬کروناست‪.‬‬ ‫یک��ی از مباحث مهم و نگران کننده برای همه‬ ‫ما حفظ اشتغال است‪ .‬کارگران نباید بیکار شوند‪.‬‬ ‫من خود در خانواده کارگری و محله کارگرنشین‬ ‫ب��زرگ ش��ده ام‪ .‬از ان دوران چهره ه��ای نگران‬ ‫بیکار ش��ده و ش��رمندگی پدران در خاطرم باقی‬ ‫مانده است‪ .‬تجربه تلخ کارگری و بیکاری را خود‬ ‫چشیده ام‪ .‬در یک خانواده کارگری ارزش مشغول‬ ‫کار بودن‪ ،‬جوهره کار و امنیت شغلی‪ ،‬حتی منهای‬ ‫درامد و معیشت‪ ،‬در جای خود حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫یکی از تاکیدهای رئیس جمهوری ماندن کارگران‬ ‫در کارخانه ها بود‪ .‬برای افراد به اجبار بیکار ش��ده‬ ‫در مش��اغلی که مشمول بیمه بیکاری نبودند‪5 ،‬‬ ‫هزار میلیارد تومان اختصاص یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش س��ازمان جهانی کار‪ ۴۶ ،‬کش��ور‬ ‫کرونازده سیاس��ت های حمایتی داشته اند که ما‬ ‫هم در میان انها هستیم‪.‬‬ ‫ما ‪ ۷۵‬هزار میلیارد تومان برای ارائه تسهیالت‬ ‫ارزان قیم��ت در نظر گرفته ای��م‪ .‬نکته مهم دیگر‬ ‫ای��ن اس��ت ک��ه نباید اج��ازه دهیم هی��چ واحد‬ ‫صنعت��ی و خدماتی و تجاری ای ب��دون پروتکل‬ ‫بهداشتی بازگشایی شود که در این مورد هم باید‬ ‫تصمیم های درست و جدی ای گرفته شود‪.‬‬ ‫باتوج��ه به منابع موج��ود و کارهایی که به طور‬ ‫واقعی انجام می ش��ود‪ ،‬وضعیت تحریم ها‪ ،‬اجرای‬ ‫فاصله گ��ذاری‪ ،‬تعمیم نیافتن فقر و س��رپاماندن‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬بای��د سیاس��ت گذاری ک��رد و از همه‬ ‫اقتصاددان ه��ا دعوت می کنم که با در نظرگرفتن‬ ‫این عناصر پیشنهادهای سیاستی و عملیاتی خود‬ ‫را به دولت و ستاد اقتصادی کرونا ارائه دهند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 17‬فروردین ‪ 1399‬‬ ‫‪ 11‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 5‬اوریل ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1492‬‬ ‫پیاپی ‪2810‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چالش خصوصی سازی همچنان ادامه دارد‬ ‫تردیدی نیس��ت که خصوصی سازی در کشور کارنامه‬ ‫خوبی ندارد و در حال حاضر که بحث خصوصی س��ازی‬ ‫صنعت خودرو مطرح ش��ده و قرار اس��ت تا ‪ ۱۴۰۰‬این‬ ‫صنع��ت از حال��ت خصولت��ی خارج و خصوصی ش��ود‬ ‫دل نگرانی هایی را به دنبال داش��ته است‪ .‬پیش تر‬ ‫در گزارش��ی ب��ه اما و اگره��ای ان پرداخته بود و امده‬ ‫اس��ت‪ ،‬خرداد ‪ ،۱۳۸۴‬بند یک اصل ‪ ۱۱۰‬قانون اساسی‬ ‫سیاس��ت های کلی اصل ‪ ۴۴‬را تعریف کرد‪ .‬در ادامه تیر‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬بند ج اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی ابالغ شد که دولت‬ ‫را موظف کرد ‪ ۸۰‬درصد س��هام بخش های دولتی را به‬ ‫بخش خصوصی واگذار کند اما شرکت های واگذار شده‬ ‫به بخش خصوصی انتظارها را از مسئله خصوصی سازی‬ ‫براورده نکرد زیرا مش��کالت از بخش��ی به بخش دیگر‬ ‫منتقل ش��د‪ .‬ضعف در تصمیم گیری ها و نداشتن هدف‬ ‫مشخص مشکل خصوصی س��ازی ماست‪ .‬در کشورهای‬ ‫دیگر نمونه های زیادی از ش��رکت های دولتی س��وداور‬ ‫و ش��رکت های خصوصی موفق وج��ود دارد؛ در نتیجه‬ ‫موفقیت و س��وداور ب��ودن فعالیتی‪ ،‬ارتب��اط به دولتی‬ ‫و غیردولت��ی ب��ودن ان ندارد‪ .‬هر کش��وری براس��اس‬ ‫نیازمندی ه��ا و اهدافی که در برنامه های بلندمدت خود‬ ‫برای توسعه و پیش��رفت دارد در ارزیابی مهندسی شده‬ ‫تصمیم می گیرد چقدر از بخش خصوصی کمک بگیرد‬ ‫که به طور قطع این همکاری و تعامل برد‪-‬برد است‪.‬‬ ‫خصوصی س��ازی صنع��ت خ��ودرو کش��ور یک��ی از‬ ‫موضوع های پرچالش این روزهای این صنعت پیش��ران‬ ‫اس��ت‪ .‬واگذاری خودروس��ازی ها به بخش خصوصی در‬ ‫طرح ساماندهی بازار خودرو مطرح شده است‪ .‬براساس‬ ‫سخنان مهدی دادفر یکی از کارشناسان صنعت خودرو‬ ‫که جزو نخس��تین کارشناسان در نوش��تن طرح اولیه‬ ‫س��اماندهی حوزه خ��ودرو بوده‪ ،‬ط��رح اولیه بیش از ‪۵‬‬ ‫بار ویرایش ش��د‪ .‬این طرح ب��ا اتکا بر یافته های تحقیق‬ ‫و تفحص قبلی مجلس ش��ورای اسالمی(مجلس نهم) و‬ ‫بررس��ی های مرکز پژوهش های مجلس در کنار تجربه‬ ‫نماین��دگان و نظر اس��تادان فن و دانش��گاهیان که در‬ ‫ای��ن موضوع به نوعی دخیل بودن��د‪ ،‬پایه ریزی و کار با‬ ‫هم اندیشی انها پی ریزی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت ناظر باشد‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند اگر تصدی گری دولت از‬ ‫خودروسازی ها برداشته ش��ود و دولت فقط نقش ناظر‬ ‫را داش��ته باش��د در یک رقابت س��الم بخش خصوصی‬ ‫تالش بیش��تری برای کیفیت و اس��تاندارد محصوالت‬ ‫خواهد کرد‪ .‬حال با تمام این س��خنان کارشناس��ان و‬ ‫مدیران مرب��وط به این صنع��ت از چالش های حقوقی‬ ‫و غیرحقوق��ی این مس��ئله گالیه دارن��د‪ .‬در حالی که‬ ‫اردیبهش��ت امسال س��عید باس��تانی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی گفته بود‪ ،‬با‬ ‫تصویب نهایی واگذاری حدود ‪۱۴‬درصد سهام دولت در‬ ‫ایران خودرو و حدود ‪۱۷‬درصد س��هام دولت در س��ایپا‬ ‫در هیات وزیران‪ ،‬این اتفاق به زودی عملیاتی می ش��ود‪،‬‬ ‫موضوع از س��وی شورای نگهبان رد ش��د چراکه ان را‬ ‫مغایر با قانون دانسته است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬نص��راهلل پژمانفر یکی از نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در نامه ای خط��اب به احمد‬ ‫جنتی‪ ،‬دبیر ش��ورای نگهبان درباره ایرادهای اساس��ی‬ ‫طرح عنوان کرد «طرح س��اماندهی صنعت خودرو قرار‬ ‫ب��ود در فضای ن��اارام و بی ثبات ب��ازار و صنعت خودرو‬ ‫اث��رات مطلوبی را رقم بزند اما با وجود ایرادهای قانونی‬ ‫و سیاس��ت گذاری‪ ،‬مانع اثرگ��ذاری مثبت این طرح در‬ ‫دومین صنعت بزرگ کش��ور خواهد ش��د از مهم ترین‬ ‫ای��ن مس��ائل به ش��رح ذی��ل خدمت اعضای ش��ورای‬ ‫نگهبان اش��اره می ش��ود‪ :‬هرچند ش��ورای نگهبان ‪۱۲‬‬ ‫تی��ر ‪ ۹۸‬ایرادهایی را به برخی م��واد طرح وارد کرد اما‬ ‫اصالحات انجام شده ازسوی کمیسیون صنایع و معادن‪،‬‬ ‫رافع ایرادهای موردنظ��ر نخواهد بود‪ .‬یکی از مهم ترین‬ ‫ایرادهای وارد ش��ده درباره واگذاری کامل خودروسازی‬ ‫به بخش خصوصی بوده که خالف سیاست های بند (ج)‬ ‫اصل‪ ۴۴‬قانون اساس��ی اس��ت اما این مسئله همچنان‬ ‫در اصالحات جدید پابرجاس��ت‪ .‬براس��اس متن جدید‬ ‫اصالح شده «دولت موظف اس��ت‪ ...‬زمینه رقابت پذیری‬ ‫صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که صرفا اقدام های‬ ‫نظارتی‪ ،‬سیاس��ت گذاری و تنظیم گری انجام دهد‪ ».‬در‬ ‫واق��ع تنها عبارت «تصدی گری دول��ت خاتمه یافته» از‬ ‫متن قبلی حذف ش��ده اس��ت که با حذف این عبارت‪،‬‬ ‫ایراد شورای نگهبان رفع نشده است زیرا بر واژه «صرفا»‬ ‫تصریح ش��ده که داللت بر نفی تصدی گری دولت دارد؛‬ ‫بنابراین مفه��وم ماده قبلی در عم��ل تغییری نکرده و‬ ‫مشکل واگذاری همچنان باقی است‪ .‬دیگر اینکه عالوه بر‬ ‫ایرادهای قانونی و حقوقی باقی مانده در طرح یادش��ده‪،‬‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برخی مواد این طرح‬ ‫را مغایر با سیاست های کلی نظام دانسته و موارد مورد‬ ‫نظر را برای این شورا ارسال کرده است‪.»...‬‬ ‫گفتنی است براس��اس ماده(‪ )۲‬طرح ساماندهی بازار‬ ‫خودرو دولت مکلف شده شرکت های خودروسازی را به‬ ‫بخش خصوصی واگذار کند‪.‬‬ ‫‪ ۲۴‬تیر هم رئیس پیش��ین س��ازمان خصوصی سازی‬ ‫عن��وان ک��رده ب��ود‪ ،‬س��هام دولت��ی دو ش��رکت‬ ‫خودروس��از(ایران خودرو و س��ایپا) در وثیق��ه اس��ت‬ ‫و بای��د پی��ش از فراین��د واگ��ذاری از وثیق��ه خ��ارج‬ ‫حرکت جهادی سایپا برای تولید محلول ضدعفونی کننده‬ ‫فرمانده س��تاد مقابله با بیم��اری کرونا در بازدید از‬ ‫خطوط تولید محلول ضدعفونی کننده دست و سطوح‬ ‫گروه سایپا گفت‪ :‬سایپا در یک اقدام جهادی دو خط‬ ‫تولید اس��تاندارد محلول ضدعفونی کننده راه اندازی‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬علیرضا زالی افزود‪ :‬حرکت‬ ‫سایپا در راه اندازی این خط تولید در کنار تولید ماسک‬ ‫که از چند هفته گذشته در این خودروساز بزرگ اغاز‬ ‫شده‪ ،‬یک رکورد افتخارامیز صنعتی در شرایط بحران‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬به گفته وی در ش��رایطی که کشور‬ ‫نیازمند عزم و مشارکت همگانی برای مقابله با شیوع‬ ‫بیماری کرونا اس��ت‪ ،‬س��ایپا به عنوان یک پیشگام در‬ ‫این عرصه‪ ،‬اقدام به تولید نیازهای کشور می کند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬خط تولید محلول ضدعفونی کننده در سایپا با‬ ‫رعای��ت تمام اس��تانداردهای الزم و در کمترین زمان‬ ‫ممکن راه اندازی ش��ده اس��ت‪ .‬فرمانده س��تاد مقابله‬ ‫با بیم��اری کرونا تصریح کرد‪ :‬محصوالت س��ایپا هم‬ ‫در عرص��ه ضدعفونی س��طوح و ه��م ضدعفونی برای‬ ‫بهداش��ت فردی اش��خاص‪ ،‬ب��ا کیفیت بس��یار باال و‬ ‫رعایت تمام الزامات بهداش��تی‪ ،‬تولید و بس��ته بندی‬ ‫می ش��وند‪ .‬وی گفت‪ :‬مهم ترین وج��ه این اقدام وجه‬ ‫فرهنگی ان اس��ت که مدیران ارش��د سایپا در ایفای‬ ‫یک نقش مس��ئوالنه اجتماعی و با درک و شناس��ایی‬ ‫نی��از اجتناب ناپذیر و قطعی کش��ور ب��ه این اقالم در‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹خصوصی سازی ضروری است‬ ‫خودروس��ازان جهانی چون در یک مکانیسم رقابتی فعالیت دارند‪،‬‬ ‫نه دولتی هستند و نه سیاسی؛ بنابراین بسیاری از موضوعاتی که در‬ ‫ایران درباره نحوه واگذاری و اهلیت‪ ،‬رانت و انحصار مطرح می شود‪،‬‬ ‫در خودروساز بین المللی محلی از اعراب ندارد‬ ‫حوزه خدمات رس��انی عمومی‪ ،‬ظرفی��ت و توان خود‬ ‫را ب��ه ای��ن کار مهم اختص��اص داده اند‪ .‬س��یدجواد‬ ‫س��لیمانی‪ ،‬مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا نیز‬ ‫در ای��ن بازدی��د‪ ،‬گفت‪ :‬س��ایپا در راس��تای عمل به‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی و با استفاده از توان داخلی‬ ‫خود برای کمک به هموطنان در این ش��رایط سخت‪،‬‬ ‫پ��س از اقدام به تولید و توزیع رایگان روزانه ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫ک بهداشتی‪ ،‬خط تولید محلول ضدعفونی کننده‬ ‫ماس ‬ ‫اس��تاندارد را راه اندازی کرده ت��ا به صورت رایگان در‬ ‫اختیار ش��بکه سالمت کش��ور و مردم عزیز ایران قرار‬ ‫دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬امکانات و ظرفیت موجود گروه سایپا‬ ‫را در اختیار ش��بکه بهداش��ت و س�لامت کشور قرار‬ ‫داده ای��م تا در کنار هم ب��ا بیماری کرونا مقابله کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تاکید کرد‪ :‬شرکت‬ ‫طیف س��ایپا با توجه به برخورداری از ازمایشگاه های‬ ‫مرجع اس��تاندارد و نیروی انسانی متخصص توانسته‬ ‫محصوالت��ی باکیفیت در زمینه ضدعفونی س��طوح و‬ ‫دس��ت با بهره مندی از استانداردهای الزم تولید کند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت دو خط تولید م��واد ضدعفونی کننده‬ ‫س��طوح و دس��ت س��ایپا ظرفیت تولید روزانه ‪ ۶۰‬تن‬ ‫م��واد ضد عفونی را دارند و قرار اس��ت محصوالت این‬ ‫خطوط به صورت رایگان در اختیار ش��بکه بهداشت و‬ ‫سالمت کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫ش��ود‪ .‬در این ب��اره س��یدجواد حس��ینی کیا‪ ،‬عض��و‬ ‫هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی به خانه ملت گفته بود‪ ،‬یکی از پیش شرط های‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی برای‬ ‫حمایت از رض��ا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫واگذاری س��هام دول��ت در ایران خودرو و س��ایپا بود تا‬ ‫ب��ا تحقق این مهم دولت تصدی گری در خودروس��ازی‬ ‫را ره��ا کرده و فقط نقش سیاس��ت گذار‪ ،‬ناظر و حامی‬ ‫را ایفا کن��د؛ درصورتی که دول��ت تصدی گری خود در‬ ‫خودروس��ازی ها را پای��ان ده��د‪ ،‬می توان��د در صورت‬ ‫خ��ودداری خودروس��ازان از تولید خ��ودرو باکیفیت و‬ ‫روزام��د‪ ،‬تعرف��ه واردات خودرو را صفر ک��رده و اجازه‬ ‫ورود خ��ودرو باکیفیت را صادر کن��د‪ .‬تعرفه واردات در‬ ‫اختیار دولت اس��ت و می توان با اولتیماتوم های مناسب‬ ‫خودروسازان را به س��اخت محصوالت باکیفیت مجبور‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره س��خنان رئی��س پیش��ین س��ازمان‬ ‫خصوصی س��ازی مبن��ی ب��ر اینک��ه س��هام دول��ت در‬ ‫ایران خودرو و س��ایپا قابل واگذاری نیس��ت‪ ،‬هم گفته‬ ‫ب��ود‪ ،‬خودروس��ازی ها حیاط خلوت دولت هس��تند به‬ ‫همین دلیل برخی اف��راد تالش می کنند تا از واگذاری‬ ‫ان جلوگیری کنند‪ .‬برخی از افراد به دنبال این هستند‬ ‫که خودروس��ازی ها را نیز مانند دشت مغان‪ ،‬پاالیشگاه‬ ‫کرمانش��اه و‪ ...‬به تاراج گذاش��ته و تهاتر کنند و صنعت‬ ‫خودرو را به غارت ببرند‪.‬‬ ‫با این وجود ‪ ۲۵‬اذر رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در گفت وگ��و با خانه ملت عن��وان کرده بود‬ ‫واگذاری خودروسازی ها منتفی نشده است‪.‬‬ ‫این امر در قالب فرایندی انجام می ش��ود؛ اصالحات‬ ‫س��اختاری در این صنعت شروع شده و زمینه واگذاری‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫منصور معظمی‬ ‫سعید باستانی‬ ‫نصراهلل پژمانفر‬ ‫سیدجواد حسینی کیا‬ ‫اگهی تاسیس شرکت گستر نگر اریا(مسئولیت محدود)‬ ‫تاس��یس ش��رکت ب��ا مس��ئولیت مح��دود کیمیا گس��تر نگر اری��ا درتاریخ‬ ‫‪ 1399/01/05‬به ش��ماره ثبت ‪ 4298‬به شناس��ه ملی ‪ 14009059436‬ثبت‬ ‫و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به ش��رح زیر جهت اطالع عموم‬ ‫اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬بارگیری و تامین نیروی انس��انی در انجام امور‬ ‫خدماتی نظیر ‪،‬بارگیری و تخلیه اجناس ‪،‬کاالهای مجاز مرتبط با موضوع فعالیت‬ ‫ش��رکت‪،‬صادرات و واردات کاالها‪،‬خرید و فروش کلیه دس��تگاهها ‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫ماشین االت مواد اولیه مجاز بازرگانی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت ‪،‬شرکت‬ ‫در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی‪،‬س��رایداری درصورت لزوم پس از اخذ‬ ‫مجوزه��ای الزم از مراج��ع ذیربط مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود‬ ‫مرکز اصلی ‪ :‬استان مرکزی ‪ ،‬شهرستان ساوه ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر ساوه‪ ،‬محله‬ ‫کارگ��ر ‪ ،‬خیاب��ان نیلوفر ‪ ،‬کوچه کارگر ‪ ، 18‬پالک ‪ ، 39‬طبقه همکف کدپس��تی‬ ‫‪ 3918937875‬س��رمایه شخصیت حقوقی عبارت اس��ت از مبلغ ‪2000000‬‬ ‫ حمید حاج اسماعیلی‬ ‫کارشناس حوزه کسب وکار‬ ‫ش��رکت های ت��و در ت��و در خودروس��ازی ها در ح��ال‬ ‫فراهم ش��دن اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه ب��رای واگذاری‬ ‫خودروس��ازی ها بای��د از ظرفی��ت اف��راد و گروه هایی‬ ‫که توانای��ی و تجربه کافی دارند‪ ،‬اس��تفاده کرد‪ ،‬گفته‬ ‫بود ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت از واگذاری‬ ‫خودروس��ازی ها کوتاه نمی اید‪ .‬نخس��ت بای��د اموال و‬ ‫امالک خودروس��ازان واگذار شود س��پس شرکت های‬ ‫وابسته انها و در مرحله پایانی سهام اصلی خودروسازان‬ ‫واگ��ذار می ش��ود که تحق��ق این امور مس��تلزم برخی‬ ‫زمینه سازی هاست‪.‬‬ ‫در همین زمینه منصور معظمی‪ ،‬معاون پیشین وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت وگویی که با خط بازار‬ ‫داش��ت با بیان اینکه خصوصی س��ازی یک ضرورت در‬ ‫صنعت خودرو کشور اس��ت که باید هرچه زودتر انجام‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬در این باره به طور قطع قطعه ساز اهلیت ان‬ ‫را دارد که س��هام دولت به او واگذار شود‪ .‬یکی از موانع‬ ‫این امر دیوان س��االری درون شرکت های خودروسازی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در تبیین این دیوان س��االری گفت‪ :‬وقتی که در‬ ‫زیرمجموعه ش��رکت های ایران خودرو و سایپا چند دهه‬ ‫شرکت وجود دارد که هر کدام ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬عضو هیات مدیره‬ ‫دارد‪ ،‬خ��ود این افراد گاهی عاملی می ش��وند که اجازه‬ ‫نمی دهند ادغام‪ ،‬واگذاری یا انحالل انجام شود‪ .‬هرگونه‬ ‫حرکت س��اختاری از دولتی ب��ه بخش خصوصی منافع‬ ‫ای��ن افراد را با خطر روبه رو می کند بنابراین نخس��تین‬ ‫اقدام برای امادگی ش��رکت های خودروسازی به منظور‬ ‫واگذاری به بخش خصوصی‪ ،‬ادغام یا انحالل شرکت های‬ ‫زیرمجموعه است‪.‬‬ ‫رئیس پیشین هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ای��ران با بی��ان اینکه چه دلیلی دارد‪ ،‬ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی صاحب بانک‪ ،‬ش��رکت ساختمان سازی‪،‬‬ ‫لیزین��گ‪ ،‬اژانس هواپیمای��ی و‪ ...‬باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫درباره خروج خودروسازی از این فعالیت ها در سال های‬ ‫گذشته برنامه هایی تدوین شد اما به اجرا در نیامد‪.‬‬ ‫معظمی نقش مدیران را در پیش��برد خصوصی سازی‬ ‫و واگ��ذاری بس��یار مه��م دانس��ت و گف��ت‪ :‬برخی از‬ ‫مدیران عامل در سال های گذشته عالقه ای به انجام این‬ ‫کارها نداشتند و بنابراین برنامه ها متوقف شد‪.‬‬ ‫معظمی با بیان اینکه بس��یاری از ش��رکت های تابعه‬ ‫خودروس��ازی هزینه اور و غیرضروری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی جهان چنین مسائلی کمتر‬ ‫دیده می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اختالفات بر س��ر موضوع اهلیت در‬ ‫واگذاری ش��رکت های خودروس��ازی گفت‪ :‬به طور قطع‬ ‫یقین‪ ،‬قطعه س��از اهلیت ان را دارد که س��هام دولت به‬ ‫او واگذار شود‪.‬‬ ‫معظمی تصریح کرد‪ :‬یکی از عوامل مهمی که می تواند‬ ‫به رشد صنعت خودرو کمک کند‪ ،‬واگذاری این صنعت‬ ‫به اهل ان است که قطعه ساز یکی از انهاست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬فرام��وش نکنیم ای��ن واگ��ذاری باید به‬ ‫قطعه سازان بزرگ باش��د در غیر این صورت ثمربخش‬ ‫نخواهد بود‪ .‬معظمی با مقایس��ه س��اختار خودروسازی‬ ‫ایران و سایر کشورها‪ ،‬گفت‪ :‬خودروسازان جهانی چون‬ ‫در یک مکانیسم رقابتی فعالیت دارند‪ ،‬نه دولتی هستند‬ ‫و نه سیاسی بنابراین بسیاری از موضوعاتی که در ایران‬ ‫درب��اره نحوه واگذاری و اهلی��ت‪ ،‬رانت و انحصار مطرح‬ ‫می شود‪ ،‬در خودروساز بین المللی محلی از اعراب ندارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بررسی نظر موافقان و مخالفان واگذاری صنعت خودرو‬ ‫نقش‬ ‫اتحادیه های‬ ‫کارگری‬ ‫در بهره وری‬ ‫ریال نقدی میزان س��هم الش��رکه هر یک از ش��رکا اقای س��ید محمد ذکرگو به‬ ‫ش��ماره ملی ‪ 0602377234‬دارنده ‪ 100000‬ریال س��هم الشرکه اقای حجت‬ ‫محمدی به ش��ماره ملی ‪ 0602636868‬دارنده ‪ 1900000‬ریال سهم الشرکه‬ ‫اعضا هیئت مدیره اقای س��ید محمد ذکرگو به ش��ماره ملی ‪0602377234‬و‬ ‫به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره ب��ه مدت نامحدود اقای حجت محمدی به‬ ‫ش��ماره ملی ‪0602636868‬و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و‬ ‫به س��مت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا ‪ :‬کلیه اس��ناد و اوراق‬ ‫بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات ‪ ،‬قراردادها و عقوداسالمی‬ ‫با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د اختیارات مدیر‬ ‫عامل ‪ :‬طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار گسترش صنعت جهت درج اگهی‬ ‫های ش��رکت تعیین گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور‬ ‫پروانه فعالیت نمی باشد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه (‪)809334‬‬ ‫ســازمان اگهـی ها ‪88 722 733‬‬ ‫کارای��ی و عملکرد کارکن��ان در کارگاه ها‬ ‫به عوام��ل مختلفی بس��تگی دارد‪ .‬مهم ترین‬ ‫عام��ل‪ ،‬اموزش اس��ت ک��ه س��بب افزایش‬ ‫توانای��ی کارکن��ان می ش��ود‪ .‬کارکنان��ی که‬ ‫تجرب��ه بیش��تری دارن��د تمایل ب��ه عملکرد‬ ‫بهتری داش��ته چراکه افزایش مهارت ناش��ی‬ ‫از تجربه کار بیش��تر اس��ت‪ .‬اموزش عالوه بر‬ ‫تاثیر بر نیروی کار بر بازده سرمایه گذاری هم‬ ‫تاثیر دارد‪ .‬عملکرد س��ازمانی کامال وابسته به‬ ‫کارای��ی و عملکرد کارکنان��ی دارد که در ان‬ ‫سازمان اشتغال دارند‪ .‬سرمایه نیروی انسانی‬ ‫نقش مهمی در رش��د و توسعه کارگاه ها ایفا‬ ‫می کند‪ .‬برای بهبود عملکرد سازمان و کارایی‬ ‫نیروی کار‪ ،‬اموزش هایی به کارکنان سازمان‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫توس��عه نیروی کار می توان��د به عنوان یک‬ ‫روند و فرایند س��ازمانی تعریف ش��ود که در‬ ‫ان کارکنان با حمای��ت کارفرما برای ارتقای‬ ‫مهارت های خود برنامه های اموزشی مختلفی‬ ‫را پشت س��ر بگذارند‪ .‬در واقع توس��عه نیروی‬ ‫کار ابتکار عمل مش��ترک کارکنان و کارفرما‬ ‫برای افزایش مهارت و دانش موجود کارکنان‬ ‫را به دنب��ال دارد؛ دانش��ی که به روز اس��ت و‬ ‫سبب ارتقای صالحیت کارکنان می شود‪.‬‬ ‫نگرش سازمانی س��هم بسزایی در عملکرد‬ ‫و اهداف س��ازمانی دارد‪ .‬براساس ارزیابی ها‪،‬‬ ‫رفتار و رویکرد مدیران به انها کمک می کند‬ ‫تا از منابع و امکانات با موفقیت و شایس��تگی‬ ‫استفاده کنند‪ .‬نهادها و اتحادیه های کارگری‬ ‫یکی از منابع مهم به شمار می رود که می تواند‬ ‫م��ورد اس��تفاده ق��رار گی��رد‪ .‬اتحادیه ه��ای‬ ‫کارگری می تواند به عنوان پلی ارتباطی‪ ،‬بین‬ ‫کارکن��ان و مدیری��ت س��ازمان ها عمل کند‪.‬‬ ‫انها می توانند به وس��یله مذاکره با کارفرما در‬ ‫مورد بسته های رفاهی بهتر برای کارکنان که‬ ‫ش��امل دوره های ترفیع و پیشرفت انها است‬ ‫توافق کنند‪.‬‬ ‫تجربه نش��ان داده اگر محیط کار مس��اعد‬ ‫باشد و کارفرمایان و مدیران بنگاه ها انعطاف‬ ‫بیش��تری در مقابل مطالبات و خواسته های‬ ‫کارکن��ان از خود نش��ان دهند به��ره وری و‬ ‫کارایی کارکنان افزایش چش��مگیری خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می دهد تطابق نداشتن‬ ‫بین مهارت ه��ای ایجاد ش��ده و مهارت های‬ ‫م��ورد نی��از در ب��ازار کار چالش اش��تغال را‬ ‫به وجود می اورد بنابراین نقش اموزش بسیار‬ ‫حیاتی و کارس��از اس��ت‪ .‬تغییرات و نوسانات‬ ‫بازار مس��تلزم داشتن نیروی کار ماهر و اگاه‬ ‫اس��ت؛ از این رو برای رفع این چالش حضور‬ ‫فعال هر دو طرف یعنی کارفرما و نیروی کار‬ ‫الزامی است‪.‬‬ ‫اموزش و توسعه جنبه مهم مدیریت منابع‬ ‫انسانی اس��ت‪ .‬برای هر بنگاه و سازمانی مهم‬ ‫اس��ت که کارکن��ان ماه��ر و توانمندی برای‬ ‫عملکرد بهتر داش��ته باشد‪ .‬اموزش و توسعه‬ ‫فرصت هایی را برای کارکنان فراهم می کند تا‬ ‫زندگی شغلی بهتری داشته باشند و موقعیت‬ ‫و جایگاه باالتری را در سازمان کسب کنند‪ .‬با‬ ‫ای��ن اقدامات کارایی بنگاه ها افزایش می یابد‪.‬‬ ‫کارکن��ان‪ ،‬س��رمایه و دارای��ی یک س��ازمان‬ ‫به شمار می روند که هر چقدر دانش و مهارت‬ ‫بیشتری داش��ته باشند عملکرد سازمان ارتقا‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫منابعی که برای اموزش و توس��عه نیروی‬ ‫کار اس��تفاده می ش��ود اتالف و هزینه نیست‬ ‫بلکه س��رمایه گذاری برای اثربخشی و کارایی‬ ‫بنگاه هاس��ت‪ .‬کارفرمایانی که تالش می کنند‬ ‫ب��رای کارکنان خ��ود اموزش هایی را تدارک‬ ‫ببینن��د ای��ن کار را به ص��ورت ی��ک نظم و‬ ‫دستورالعمل مداوم انجام می دهند‪.‬‬ ‫زمانی ک��ه بنگاه ها دغدغه ه��ا و ذی نفعان‬ ‫زیادی دارند نقش اتحادیه های کارگری برای‬ ‫حمایت از کارکنان بسیار با اهمیت تر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مدیریت ممکن اس��ت اقداماتی انجام دهد‬ ‫که حقوق کارکنان را تحت ش��عاع قرار دهد و‬ ‫به انان اسیب برساند‪.‬‬ ‫کارکن��ان به امنیت ش��غلی و محیط کار‬ ‫ایمن نیاز دارند و ممکن است برخی اقدامات‬ ‫مدی��ران باع��ث نارضایت��ی کارکنان ش��ود‪،‬‬ ‫در چنین ش��رایطی اس��ت ک��ه اتحادیه های‬ ‫کارگ��ری ب��رای حفظ حق��وق کارکنان وارد‬ ‫عمل می شوند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 17‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 11‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 5‬اوریل ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1492‬‬ ‫پیاپی ‪2810‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اولویت تامین اقالم مورد‬ ‫نیاز مردم تا پایان سال‬ ‫رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاکید کرد‬ ‫اخبار خوش ایدرو برای سال «جهش تولید»‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تمهی��دات الزم برای تامین و ذخیره س��ازی‬ ‫کااله��ا و اقالم مورد نیاز مردم تا پایان س��ال‬ ‫اندیش��یده می ش��ود و م��ردم از ای��ن لحاظ‬ ‫هیچ گونه نگرانی نداشته باشند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمان��ی در این باره‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کاال به اندازه کافی در بازار وجود‬ ‫دارد و برای ماه مبارک رمضان و حتی بعد از‬ ‫ان تا پایان س��ال برنامه ریزی ها و تدابیر الزم‬ ‫برای تامین و ذخیره سازی کاالها در انبارهای‬ ‫کشور اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫بخش��ی از این کاالها از مح��ل تولید داخل و‬ ‫بخش��ی به وس��یله واردات تامین شده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬واردات کاالهای اساس��ی و مورد نیاز‬ ‫م��ردم با تعرفه گروه یک کاالیی انجام ش��ده‬ ‫اس��ت و کااله��ا در س��ریع ترین زمان ممکن‬ ‫بارگیری و تخلیه شده اند‪.‬‬ ‫رحمان��ی با تاکید بر انجام رصد مداوم بازار‬ ‫نی��ز بیان کرد‪ :‬رصد و پای��ش تولید و واردات‬ ‫کاالهای اساس��ی و مورد نیاز م��ردم و نحوه‬ ‫توزیع و نظارت ب��ر قیمت ها به صورت مداوم‬ ‫انجام می ش��ود و در این باره گزارش های الزم‬ ‫ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫در زمین�� ه تولید اقالم و کااله��ای مورد نیاز‬ ‫ب��رای مقابله ب��ا کرونا افزایش چش��مگیری‬ ‫داشتیم‪ ،‬گفت‪ :‬سالمتی و اطمینان هموطنان ‬ ‫اولوی��ت اصلی ماس��ت و در ای��ن زمینه هم‬ ‫وزارتخانه و هم واحدهای تولیدی شبانه روزی‬ ‫فعالیت دارند‪.‬‬ ‫تعطیلی بازار خودرو‬ ‫ادامه دارد‬ ‫رئی��س اتحادیه صن��ف نمایش��گاه داران و‬ ‫فروشندگان خودرو گفت‪ :‬بازار خودرو تعطیل‬ ‫بوده و همه نمایش��گاه ها بس��ته است و هیچ‬ ‫خرید و فروشی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی در گفت وگو ب��ا ایرنا افزود‪:‬‬ ‫قیمت خودروها همان قیمت های پیش از عید‬ ‫است و در این شرایط هیچ فرد عاقلی به فکر‬ ‫خرید خودرو یا جایگزین و تبدیل به احس��ن‬ ‫خودروی خود نیست‪.‬‬ ‫به اعتقاد این مق��ام صنفی‪ ،‬هر قیمتی نیز‬ ‫که این روزها برای خودروها اعالم شود‪ ،‬غلط‬ ‫بوده چراکه بازار تعطیل است‪.‬‬ ‫موتمنی به طور اجمالی به بازار خودرو سال‬ ‫گذش��ته اش��اره کرد و گفت‪ :‬در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ت شاهد جنب و جوشی در‬ ‫فقط در اردیبهش�� ‬ ‫بازار خودرو بودیم که متاثر از قیمت سازی ها‬ ‫و افزای��ش نرخ ه��ا بود اما پ��س از ان با ورود‬ ‫نهادهای نظارتی تا شهریور ماه بازار ارام بود‪.‬‬ ‫در نیمه دوم سال گذشته‪ ،‬شیب کند افزایش‬ ‫قیمت ها اغاز شد و تا اوایل بهمن به اوج خود‬ ‫رسید و از اواخر بهمن کاهش قیمت ها دوباره‬ ‫شروع شد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صن��ف نمایش��گاه داران و‬ ‫فروش��ندگان خودرو یاداور ش��د‪ :‬در مجموع‬ ‫س��ال گذش��ته بازار خودرو مطل��وب نبود و‬ ‫تنها برچس��ب قیمت خودروها تغییر می کرد‬ ‫و ب��ه جز انهایی ک��ه در فضای مجازی خرید‬ ‫و ف��روش می کردن��د در عم��ل معامله ای در‬ ‫نمایشگاه های خودرو انجام نمی شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬این مس��ئله س��بب اسیب‬ ‫دیدن کسب و کار فعاالن بازار به ویژه افرادی‬ ‫که نمایشگاه های خودرو را اجاره کرده بودند‪،‬‬ ‫شد‪.‬‬ ‫موتمنی خاطرنشان کرد‪ :‬در شرایط کنونی‬ ‫اقتصاد کش��ور و ش��یوع وی��روس کرونا‪ ،‬اگر‬ ‫ه��م فعالیت های اقتصادی اغاز ش��ود به نظر‬ ‫نمی رس��د افراد برای خری��د و فروش خودرو‬ ‫مراجعه کنند و پیش بینی می شود این شرایط‬ ‫تا چند ماه اینده تا ریشه کن شدن کامل این‬ ‫ویروس ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صن��ف نمایش��گاه داران و‬ ‫فروش��ندگان خ��ودرو ابراز امی��دواری کرد با‬ ‫توجه به مسائل یاد شده سازمان امور مالیاتی‬ ‫بخش��ودگی مالیات‪ ۳‬ماهه بهمن‪ ،‬اس��فند و‬ ‫فروردین این صنف را در دستور کار قرار دهد‬ ‫زیرا نمایش��گاه های خودرو س��ال گذشته در‬ ‫رکود بوده و با ش��یوع کرونا این رکود تشدید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۹‬از سوی رهبر معظم انقالب به نام سال‬ ‫«جه��ش تولید» نام گذاری ش��ده اس��ت‪ .‬ای��ن امر در‬ ‫راس��تای ادامه حمایت از تولید ملی سال گذشته بوده‬ ‫که با اعمال تحریم خط مشی داخلی سازی با جدیت از‬ ‫سوی مدیران و صنعتگران دنبال شد‪ .‬در این باره معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معتقد اس��ت نام گذاری‬ ‫«جهش تولید» برای س��ال ‪ ،۹۹‬در ادامه سال «رونق‬ ‫تولید» مس��ئولیت بخش صنعت کش��ور را در تحقق‬ ‫منوی��ات رهبر معظم انقالب از پیش س��نگین تر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت ها و تجربه های ارزشمند‬ ‫محمدباقر عالی‬ ‫تجربه های‬ ‫جمهوری اسالمی‬ ‫در شرایط سخت‬ ‫با وجود انواع‬ ‫محدودیت ها و‬ ‫تحریم ها‪ ،‬اکنون‬ ‫به بلوغ کامل‬ ‫رسیده است‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬با تمام فراز و نشیب هایی که در صنعت‬ ‫و تولید کش��ور وجود داش��ت به پایان رسید و نهضت‬ ‫داخلی س��ازی کارنامه خوبی از خود به ثبت رس��اند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایدرونیوز‪ ،‬محمدباقر عالی‪ ،‬رئیس هیات عامل‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬عنایت وی��ژه رهبر انقالب به گام های برداش��ته‬ ‫ش��ده در افزایش تولید‪ ،‬فعال سازی و احیای واحدهای‬ ‫صنعتی در س��طح کشور در طول سال ‪ ۹۸‬و تذکر وی‬ ‫برای ملموس تر شدن اثار اقدامات‪ ،‬وظیفه ای خطیر بر‬ ‫دوش ما گذارده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬ب��ا وج��ود تش��دید تحریم ه��ا‪،‬‬ ‫خوش��بختانه ب��ا گام های موث��ری ک��ه در این باره در‬ ‫مدت یک س��ال گذشته برداشته ش��د‪ ،‬اخبار خوشی‬ ‫از گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران در سال «جهش‬ ‫تولید» شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬س��ازمان توس��عه ای ایدرو ذیل برنامه های‬ ‫عملیاتی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬برای گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنای��ع ایران به وی��ژه در مناطق محروم و‬ ‫کم برخوردار اقداماتی اساس��ی در دستور کار داشته و‬ ‫دارد ک��ه بس��یاری از موارد در طول س��ال ‪ ۹۹‬به ثمر‬ ‫خواهند نشست‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬سال‬ ‫گذشته به ویژه پس از ش��یوع بیماری کرونا‪ ،‬تجربه ای‬ ‫بسیار ارزشمند از بسیج همه ظرفیت ها و توان تولیدی‬ ‫کشور برای افزایش تولید و تامین نیازمندی های مردم‪،‬‬ ‫حاصل ش��د که قدر مس��لم به عنوان الگویی ارزشمند‬ ‫سال گذش��ته تجربه ای بسیار ارزش��مند از بسیج همه ظرفیت ها‬ ‫و توان تولیدی کش��ور برای افزایش تولی��د و تامین نیازمندی های‬ ‫مردم‪ ،‬حاصل ش��د که قدر مس��لم به عنوان الگویی ارزشمند برای‬ ‫تحقق اهداف «جهش تولید» در سطح کشور به کار خواهد امد‬ ‫برای تحقق اهداف «جهش تولید» در س��طح کشور به‬ ‫کار خواهد امد‪.‬‬ ‫عال��ی اف��زود‪ :‬س��خنی گزاف نیس��ت اگ��ر بگوییم‬ ‫تجربه های جمهوری اسالمی در شرایط سخت با وجود‬ ‫ان��واع محدودیت ها و تحریم ها‪ ،‬اکن��ون به بلوغ کامل‬ ‫رس��یده و در مدت چند روز بس��یاری از صنایع کشور‬ ‫افزایش تولید داشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین نیاز با تغییر کاربری‬ ‫رئیس هیات عامل سازمان ایدرو یاداور شد‪ :‬اقدامات‬ ‫انجام شده در این مدت موید این نکته ارزشمند است‬ ‫که بخش صنعت کش��ور از چن��ان ظرفیتی برخوردار‬ ‫اس��ت که ب��رای تامی��ن کاالهای م��ورد نی��از‪ ،‬حتی‬ ‫کارخانجات و واحدهای تولیدی که به هر دلیلی راکد‬ ‫بودند‪ ،‬فعال ش��دند و بس��یاری از کارخانجات با تغییر‬ ‫خطوط‪ ،‬به س��مت تولید اقالم مورد نظر شیفت شده و‬ ‫به سرعت تغییر کاربری دادند‪.‬‬ ‫عالی با اش��اره به پیام لبیک وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به نام گذاری سال «جهش تولید» رهبر معظم‬ ‫انقالب‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬دس��تورات و پیگیری های قاطع‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در بازدیدهای میدانی‬ ‫از اس��تان های کش��ور در طول سال گذشته که رکورد‬ ‫بی نظی��ری را به ثبت رس��اند‪ ،‬در س��ال پی��ش رو نیز‬ ‫به عنوان یک راهبرد اساس��ی در ای��ن وزارتخانه دنبال‬ ‫خواهد شد و به طور قطع در سایه حمایت های مستمر‬ ‫و بی دری��غ رئیس جمهوری و س��ایر نهادهای دولتی‪،‬‬ ‫گام های برداشته شده تکمیل تر می شود و اثار اقدامات‬ ‫در دس��ت انجام ب��رای م��ردم کش��ورمان ملموس تر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫سال «جهش تولید» وظیفه خود می دانیم برای تحقق‬ ‫منویات رهبر معظم انقالب و جلب رضایت حداکثری‬ ‫ملت تالش کنیم‪ .‬قدر مسلم با استمرار تالش مجاهدانه‬ ‫همه کارکنان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و به طور‬ ‫اخص مجموعه س��ازمان ایدرو‪ ،‬همراهی سازنده همه‬ ‫نهادهای مس��ئول در ح��وزه تولید و البته همت واالی‬ ‫هم��ه صنعتگ��ران و تولیدکنندگان‪ ،‬می توانیم س��الی‬ ‫سرشار از موفقیت و پیروزی را رقم بزنیم‪.‬‬ ‫تولید تعطیل بردار نیست‬ ‫قائم مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی‬ ‫با اشاره به افزایش چندین برابری تولید اقالم بهداشتی در‬ ‫س��طح کشور همزمان با ش��یوع کرونا‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با تداوم‬ ‫فعالی��ت بخش تولید در ایام تعطی��ل و طرح فاصله گذاری‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬کادر درمانی کش��ور نیز با اطمین��ان از تامین‬ ‫نیازهای اولیه خود به ملزومات و محصوالت بهداش��تی‪ ،‬در‬ ‫حال خدمت رسانی هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬حسین مدرس خیابانی تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫مهم نش��ان دهنده اهمیت فعالیت مس��تمر بخش تولید و‬ ‫تالش های مجاهدانه تولید کنندگان کش��ور در این شرایط‬ ‫خاص اس��ت که به عنوان پش��تیبان میدان مقابله با کرونا‬ ‫در ح��ال خدمت بی منت هس��تند و در تم��ام ایام تعطیل‬ ‫عید‪ ،‬تولید کنندگان و کارگران صنعت‪ ،‬همچون پزش��کان‪،‬‬ ‫پرستاران و پرس��نل بیمارستان ها فداکارانه لحظه ای تولید‬ ‫را تعطی��ل نکردند و س��ه ش��یفت با رعای��ت پروتکل های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬تاکنون کارنامه درخشانی را ثبت کرده اند‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی با‬ ‫اش��اره به نامه خود به سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان ها و درخواس��ت صریح و مش��خص درباره فعالیت‬ ‫واحدهای تولید کننده اقالم بهداش��تی و مایحتاج ضروری‬ ‫م��ردم‪ ،‬گفت‪ :‬در این نام��ه بر ضرورت فعالی��ت واحدهای‬ ‫تولی��دی پیرو دس��تور رئیس جمهوری تاکید ش��ده و روند‬ ‫کاری س��ایر کس��ب وکارها از جمل��ه اصن��اف‪ ،‬کامال تابع‬ ‫تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت بوده‬ ‫اس��ت؛ البت��ه متخصصان امر می دانند ک��ه از مرحله تولید‬ ‫ت��ا بخش عرض��ه‪ ،‬یک زنجی��ره منفصل به لح��اظ برخورد‬ ‫فیزیک��ی بی��ن نیروهای فع��ال وج��ود دارد و نقطه تماس‬ ‫م��ردم با کاالها و تجم��ع افراد اص��وال در مراکز عرضه رخ‬ ‫می دهد که خوشبختانه طرح فاصله گذاری اجتماعی شامل‬ ‫خدمات رس��انی واحد ه��ای صنفی و مح��ل تجمعات مردم‬ ‫می ش��ود‪ ،‬نه بخش تولید که به ط��ور کامل تحت ضوابط و‬ ‫پروتکل های بهداشتی فعال می باشند‪.‬‬ ‫مدرس خیابان��ی ب��ا تاکید ب��ر ضرورت خدمات رس��انی‬ ‫ب��ه مردم در ح��وزه تامین کاالهای اساس��ی و تامین اقالم‬ ‫ض��روری م��ورد نیاز در ای��ام اعم��ال محدودیت های تردد‬ ‫مرتبط با ش��یوع ویروس کرونا از سوی ستاد ملی مبارزه با‬ ‫کرونا گفت‪ :‬کار و تولید تعطیل پذیر نیست و بر این اساس‪،‬‬ ‫موضع رس��می وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت بر ادامه‬ ‫فعالیت واحده��ای تولیدی به ویژه واحده��ای تولیدکننده‬ ‫مواد غذایی و اقالم ش��وینده و بهداش��تی م��ورد نیاز مردم‬ ‫است‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اضافه کرد‪:‬‬ ‫در ح��وزه تولید اق�لام پرمصرف از جمله مواد ش��وینده و‬ ‫بهداش��تی‪ ،‬تجهیزات پزش��کی و صنایع غذایی‪ ،‬مقرر شده‬ ‫تولیدکنن��دگان ب��ا ایجاد ش��یفت کاری مضاع��ف‪ ،‬تامین‬ ‫نیازه��ای مردم را به س��رعت انج��ام دهند؛ ضم��ن اینکه‬ ‫در ح��وزه حمل ونق��ل اقالم غذایی و ش��وینده و نیز تامین‬ ‫مایحت��اج م��ردم‪ ،‬هیچ گون��ه تعطیل��ی یا وقف��ه ای در کار‬ ‫نیس��ت و هماهنگی های الزم برای ادامه فعالیت این گروه‬ ‫به عمل امده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به افزایش چندین برابری‬ ‫تولید اقالم بهداش��تی در کش��ور همزمان با ش��یوع کرونا‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬همان گونه که امارها نش��ان می ده��د و بنابر تایید‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬در ای��ن مدت تولی��د ضدعفونی کننده ها‬ ‫بیش از ‪ ۸‬برابر افزایش داشته است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬بناب��ر تاکی��دات رهب��ر معظ��م انق�لاب و‬ ‫سیاست گذاری های دولت دوازدهم‪ ،‬استفاده از ظرفیت های‬ ‫داخل��ی تولید در کنار تس��هیل و تس��ریع در واردات اقالم‬ ‫مورد نیاز ش��بکه بهداش��ت و درمان کش��ور به عنوان یک‬ ‫اولوی��ت کل��ی‪ ،‬در دس��تور کار وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت قرار گرفته اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬در کنار تولید‬ ‫داخل��ی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در عرصه واردات‬ ‫مایحت��اج ش��بکه بهداش��ت و درم��ان کش��ور از بازارهای‬ ‫خارجی نیز به طور گس��ترده فعال بوده و با وجود تحریم ها‬ ‫تاثیر کرونا بر صنایع نساجی کشور‬ ‫عض��و هیات مدیره جامعه متخصصان نس��اجی ایران‪،‬‬ ‫وضعیت صنایع نساجی در سال ‪ ۱۳۹۸‬را خوب توصیف‬ ‫کرد اما گفت شیوع ویروس کرونا این صنعت را نیز مانند‬ ‫س��ایر بخش ها فلج کرده و احتماال باید امس��ال منتظر‬ ‫س��ونامی چک های برگشتی باش��یم که تولیدکنندگان‬ ‫برای تامین مواد اولی��ه پرداخت کردند‪ .‬علیرضا حائری‬ ‫در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با بی��ان اینکه ممنوعیت واردات‪،‬‬ ‫تحریم ه��ا و باال رفتن ارزش دالر س��ال گذش��ته کمک‬ ‫کرد صنایع نساجی حجم بیش��تری از بازار داخل را در‬ ‫اختیار بگیرند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این ش��رایط باعث شد که در‬ ‫بخش صادرات به ازای هر دالر‪ ،‬ریال بیش��تری دریافت‬ ‫شود‪ .‬عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران‬ ‫همچنین با بیان اینک��ه این ظرفیت به ویژه برای بخش‬ ‫پوش��اک‪ ،‬نخ های فیالمنت‪ ،‬پلی اس��تر و فرش ماشینی‬ ‫وضعی��ت خوبی ایجاد ک��رده بود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬با این‬ ‫وجود شیوع ویروس کرونا سبب شد همه صنایع به جز‬ ‫مواد خوراکی‪ ،‬اشامیدنی و بهداشتی فلج شوند‪ .‬به گفته‬ ‫حائری‪ ،‬در اذر و دی س��ال گذشته صنایع نساجی مواد‬ ‫اولی��ه خود را به صورت چک و قس��طی تهیه کردند که‬ ‫تاریخ این چک ها عمدتا در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬اس��ت و برای‬ ‫پرداخت انها روی فروش شب عید حساب شده بود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬برخی واحدهای تولیدی حتی محصوالت خود را‬ ‫تولید هم کردند اما ش��یوع ویروس کرونا باعث شده این‬ ‫محصوالت فروش نرود و احتماال با سونامی از چک های‬ ‫برگش��تی روب��ه رو خواهیم ش��د‪ .‬حائری با بی��ان اینکه‬ ‫تصمیمات خوبی در زمینه مهل��ت دادن برای پرداخت‬ ‫چک ها و اقس��اط گرفته شده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با این حال‪،‬‬ ‫تحریم ها مش��کالتی در زمینه تامین هزینه های جاری‬ ‫دولت و مطالبات معوق سیس��تم بانکی ایجاد کرده که‬ ‫سبب شده تمدید بیش از ‪ ۴‬ماهه این مهلت امکان پذیر‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت نس��اجی ب��ا بیان اینک��ه دولت در‬ ‫بودج��ه ‪ ۹۹‬برای تامین هزینه های جاری بیش��تر روی‬ ‫درامده��ای مالیاتی تمرکز کرده‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬درامد‬ ‫زمانی محقق می شود که کسب وکارها سوداوری داشته‬ ‫باشند و بتوانند مالیات خود را پرداخت کنند بنابراین در‬ ‫و محدودیت ها علیه اقتصاد کشور‪ ،‬توانسته اقالم مورد نیاز‬ ‫را وارد کش��ور کن��د‪ .‬مدرس خیابانی تصری��ح کرد‪ :‬در کنار‬ ‫این اقدامات‪ ،‬شرکت های بزرگ زیرمجموعه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با اختصاص کم��ک ‪ ۱۳۶‬میلیارد تومانی‪،‬‬ ‫خرید ‪ ۹‬میلیون عدد ماس��ک س��ه الیه و ‪ ۲‬میلیون و ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار عدد ماس��ک ‪ N ۹۵‬و اهدا به س��تاد مب��ارزه با کرونا‬ ‫در تمامی اس��تان های کش��ور با هماهنگی وزارت بهداشت‬ ‫درم��ان و اموزش پزش��کی در حرکت مل��ی مقابله با این‬ ‫بیماری مشارکت کردند‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬در س��الی‬ ‫که با عنوان س��ال جه��ش تولید نام گذاری ش��ده‪ ،‬به طور‬ ‫قط��ع تولید کش��ور با قدرت و ق��وت ادام��ه خواهد یافت‬ ‫این در حالی اس��ت که هرگونه وقف��ه در تولید تحت تاثیر‬ ‫محدودیت های مرتبط با ش��یوع کرونا برای اقالم اساسی و‬ ‫مایحتاج ضروری م��ورد نیاز مردم‪ ،‬ممنوع خواهد بود بلکه‬ ‫توق��ف فعالیت ها عمدتا از جن��س فعالیت های غیرضروری‬ ‫همچون گردش��گری‪ ،‬مسافرت های غیرضرور‪ ،‬کسب وکارها‬ ‫و مغازه هایی اس��ت که اقالم غیرض��روری عرضه می کنند؛‬ ‫در غیر این صورت‪ ،‬عرضه مواد غذایی‪ ،‬شوینده و بهداشتی‬ ‫و نی��ز خدمات فن��ی و تعمیراتی خ��ودرو و منزل همچون‬ ‫گذشته ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫ضرورت اصالح شیوه پیش فروش خودرو‬ ‫صورت کنترل شیوع ویروس کرونا و رونق کسب وکارها‬ ‫می توانیم شاهد بهبود وضعیت باشیم‪.‬‬ ‫گزارش دفت��ر امور اقتصادی و سیاس��ت های تجاری‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در روزه��ای پایانی‬ ‫اس��فند ‪ ۹۸‬نیز حاکی از کاه��ش ‪ ۷۰‬درصدی تقاضای‬ ‫پوشاک در پی ش��یوع ویروس کرونا بود؛ البته در هفته‬ ‫س��وم شیوع ویروس کرونا نیز عضو هیات مدیره اتحادیه‬ ‫صنف تولیدکنندگان و فروش��ندگان پوش��اک تهران از‬ ‫افت ‪ ۹۰‬درصدی فروش پوش��اک بعد از شیوع ویروس‬ ‫کرونا نسبت به بهمن سال گذشته خبر داده و پیشنهاد‬ ‫کرده بود که دولت پایان س��ال مالی را به جای اسفند‪،‬‬ ‫اردیبهش��ت در نظ��ر بگیرد و ب��رای پرداخ��ت حقوق‬ ‫کارکنان کمک هزینه کوتاه مدت پرداخت کند‪.‬‬ ‫نایب رئی��س کمیس��یون قضای��ی و‬ ‫حقوقی مجلس ش��ورای اسالمی معتقد‬ ‫اس��ت از انجای��ی ک��ه مصرف کنندگان‬ ‫اصل��ی نمی توانن��د در طرح ه��ای‬ ‫پیش ف��روش خ��ودرو ثبت ن��ام کنن��د‪،‬‬ ‫خودروسازان باید در سال ‪ ۹۹‬مکانیسم‬ ‫پیش فروش خود را تغییر دهند‪.‬‬ ‫یحی��ی کمالی پور در گفت وگو با خانه‬ ‫مل��ت درب��اره وضعیت بازار خ��ودرو در‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر می رس��د‬ ‫درحال حاض��ر هی��چ نهادی ت��وان الزم‬ ‫برای کنت��رل و نظارت بر ب��ازار خودرو‬ ‫را ن��دارد‪ .‬اگرچه صحب��ت و برنامه های‬ ‫بسیاری برای س��اماندهی وضعیت بازار‬ ‫خ��ودرو ارائه می ش��ود اما اق��دام عملی‬ ‫انج��ام نگرفته و بازار ب��ه حال خود رها‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این نماینده م��ردم در مجلس دهم با‬ ‫بیان اینکه برخی‪ ،‬طرح های پیش فروش‬ ‫خودرو را یکی از راهکارهای ساماندهی‬ ‫ب��ازار می دانن��د درحالی ک��ه به دلی��ل‬ ‫مکانیس��م ثبت ن��ام‪ ،‬خ��ودرو ب��ا قیمت‬ ‫کارخان��ه به دس��ت مصرف کنن��دگان‬ ‫اصلی نمی رس��د‪ ،‬افزود‪ :‬پس از باز شدن‬ ‫س��امانه های ثبت نام‪ ،‬تنها عده ای خاص‬ ‫می توانند در این طرح ها شرکت کنند و‬ ‫سیستم به سرعت بسته می شود‪.‬‬ ‫نایب رئی��س کمیس��یون قضای��ی و‬ ‫حقوقی مجلس شورای اسالمی با تاکید‬ ‫بر اینکه طرح ه��ای پیش فروش خودرو‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬باید اصالح شود‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫بسیاری از مردم از مکانیسم ثبت نام در‬ ‫طرح ه��ای پیش فروش خ��ودرو ناراضی‬ ‫بوده و ادع��ا می کنند ظرفیت‪ ،‬در مدت‬ ‫چند ثانیه تکمیل ش��ده و مصرف کننده‬ ‫واقعی نمی تواند این خودرو را خریداری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫کمالی پ��ور طرح ه��ای پیش ف��روش‬ ‫خودروس��ازان را به نوعی ب��ازی با روح‬ ‫و روان م��ردم قلمداد ک��رد و ادامه داد‪:‬‬ ‫افزای��ش قیمت خودرو در س��ال ‪ ۹۸‬با‬ ‫توجه به مش��کالت اقتص��ادی مردم بار‬ ‫مضاعفی برای جامعه بود و هیچ نهادی‬ ‫نتوانس��ت اشوب موجود در بازار خودرو‬ ‫را ساماندهی کرده و از لجام گسیختگی‬ ‫بیشتر جلوگیری کند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 17‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 11‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 5‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1492‬‬ ‫پیاپی ‪2810‬‬ ‫ش��رکت برای جلوگی��ری از گس��ترش ان گفت‪:‬‬ ‫مجتمع س��رب و روی انگوران ب��ا اطالع یافتن از‬ ‫ورود این ویروس به کش��ور و ش��یوع ان‪ ،‬جلس��ه‬ ‫مدیریت بح��ران با حض��ور مدیران و مس��ئوالن‬ ‫کارگاهی در معدن برگزار کرد و در ان تدابیر الزم‬ ‫با توجه به فعالیت حدود ‪ ۱۰۰۰‬نفر نیروی کار در‬ ‫معدن اتخاذ شد‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع س��رب و روی انگ��وران ادامه داد‪:‬‬ ‫با رعایت موارد بهداشتی‪ ،‬ضدعفونی کردن برخی‬ ‫مکان های عمومی‪ ،‬اماکن اداری و مسکونی معدن‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫همچنین با وجود مش��کالت در تامین ماس��ک‬ ‫و دس��تکش م��ورد نیاز ب��رای کارکن��ان اما این‬ ‫اق�لام تهیه ش��د و هیچ کمب��ودی در این زمینه‬ ‫نداشته ایم‪.‬‬ ‫ف�لاح به دیگ��ر اقدامات مجتمع س��رب و روی‬ ‫انگ��وران در زمین��ه مقابله با کرون��ا‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تعطیلی رس��توران ها و نظارت وی��ژ ه بر تهیه غذا‪،‬‬ ‫نظارت بر ورود و خروج کارکنان در مبادی ورودی‬ ‫با دستگاه های تب سنج و انتقال افراد دارای عالئم‬ ‫به مراکز درمانی و نیز اعطای مرخصی به کارکنان‬ ‫با بیماری قبلی‪ ،‬از جمله این موارد است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تدابی��ر احتمال��ی الزم ب��رای‬ ‫جلوگی��ری از ش��یوع این وی��روس در حال انجام‬ ‫اس��ت و به دلیل پیش��تاز بودن معدن انگوران در‬ ‫پیگیری و مب��ارزه با این بیماری‪ ،‬م��ورد تقدیر و‬ ‫تشکر اداره بهداشت شهرستان ماه نشان و استان‬ ‫زنجان قرار گرفتیم‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع س��رب و روی انگوران با اش��اره به‬ ‫اقدامات صورت گرفته برای جذب گردشگر معدنی‬ ‫در ای��ن مجتمع از س��ال ‪ ۱۳۹۹‬گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫برنامه ریزی صورت گرفته در معدن انگوران‪ ،‬بازدید‬ ‫از پیت معدنی انگوران‪ ،‬معدن زیرزمینی سولفوره‪،‬‬ ‫مع��دن تراورتن و ورودی یی�لاق‪ ،‬جزو جاذبه های‬ ‫گردشگری این معدن محسوب می شود‪.‬‬ ‫فالح ادامه داد‪ :‬این مجتمع برای اسکان تورهای‬ ‫گردشگری معدنی‪ ،‬اقدام به اماده سازی واحدهای‬ ‫اقامتی ک��رده و در مراحل پایان��ی دریافت مجوز‬ ‫گردشگری از سازمان میراث فرهنگی کشور است‪.‬‬ ‫گردشگران پس از موضوع فروکش کردن موضوع‬ ‫کرونا‪ ،‬می توانند از طریق دفاتر خدمات گردشگری‬ ‫اقدام به تهیه تور معدن انگوران کنند‪.‬‬ ‫عملکرد بخش معدن در سال گذشته را بررسی کرد‬ ‫فعالیت های معدنی‪ ،‬یک گام به جلو‬ ‫ایران براساس بررس��ی های اکتشافی ‪ ۶۰‬میلیارد تن‬ ‫ذخیره معدنی شناسایی شده دارد که از این رقم حدود‬ ‫‪ ۴۰‬میلیارد تن قطعی و مابقی احتمالی اس��ت‪ .‬کش��ور‬ ‫ما با شناس��ایی ‪ ۶۸‬نوع ماده معدنی در بین کشورهای‬ ‫جه��ان از نظر تنوع جایگاه دهم را دارد و از نظر ذخیره‬ ‫شناسایی ش��ده رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با وجود این توانمندی ها در س��ال ‪ 1398‬مسائلی از‬ ‫قبیل تحریم‪ ،‬افزایش عوارض صادراتی و‪ ...‬پیش امد که‬ ‫بر فعالیت معدنی در کشور تاثیرگذار بود‪ .‬روزنامه‬ ‫برای بررسی این تاثیرات بر بخش معدن‪ ،‬مثبت یا منفی‬ ‫بودن انها و در کل عملکرد بخش معدن در سال گذشته‬ ‫با کارشناسان این حوزه گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹گام های مثبت به نفع معدنکاران‬ ‫اسداله کش��اورز‪ ،‬مدیر کل اکتش��اف وزارت صنعت‪،‬‬ ‫ معدن و تجارت با اشاره به تحریم هایی که سال قبل در‬ ‫بخش معدن اعمال شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر چند تحریم هایی‬ ‫در کش��ور اغاز شد اما فعالیت معدنی در کشور به طور‬ ‫گس��ترده تر ادامه یافت و رش��د کرد‪ .‬به دلیل تحریم ها‬ ‫ریسک پذیری سرمایه گذاران در بخش های دیگر اقتصاد‬ ‫افزای��ش پیدا کرد و فعاالن اقتصادی با مش��کل روبه رو‬ ‫ش��دند؛ بنابراین بس��یاری از فعاالن اقتصادی به سمت‬ ‫س��رمایه گذاری و فعالی��ت در بخش معدن س��وق پیدا‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مدیر کل اکتش��اف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫اشاره به اهمیت عملیاتی کردن شعار اقتصاد بدون نفت‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه این شعار و دوری از اقتصاد نفتی به‬ ‫صورت یک روند تدریجی در حال ش��کل گیری است‪ .‬او‬ ‫با تاکید بر اینکه در سالی که گذشت به نفع معدنکاران‬ ‫گام های مثبتی برداش��ته شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امسال‬ ‫خوش��بختانه پایه ریزی های خوبی برای سال های اینده‬ ‫ش��کل گرفته که قابل تقدیر بوده اس��ت‪ ،‬به این ترتیب‬ ‫معدن در اینده می تواند جایگزین نفت شود‪.‬‬ ‫کشاورز در پاسخ به این سوال که افزایش عوارضی که‬ ‫از نیمه دوم س��ال گذشته دولت برای مواد خام معدنی‬ ‫درنظ��ر گرفت چه تاثی��ری بر فعالیت فع��االن معدنی‬ ‫گذاشته اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬سیاس��ت های دولت در این‬ ‫رابطه به دلیل کنترل عرضه و تقاضا و تامین مواد اولیه‬ ‫بوده است‪ ،‬واحدهای فوالدی و واحدهای صنایع معدنی‬ ‫همگ��ی در اینده به مواد معدنی نیاز دارند؛ بنابراین اگر‬ ‫محدودیت یا تعرفه عوارض گذاش��ته می شود به خاطر‬ ‫کنترل و به نوعی تامین مواد اولیه واحدهایی اس��ت که‬ ‫به زودی وارد چرخه تولید می شوند‪.‬‬ ‫مدیر کل اکتشاف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫پاسخ به سوال بحران گسترش کرونا در کشور و تاثیر ان‬ ‫بر حوزه معدن بیان کرد‪ :‬خوشبختانه ما هنوز یک مورد‬ ‫جمش��ید مالرحمان‪ :‬باوجود اینکه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬سال بسیار سختی‬ ‫بود در مجموعه های معدنی و شرکت های بزرگ شاهد توانمندی هایی‬ ‫در تولید و توسعه موفقیت ها بوده ایم‬ ‫هم نش��نیده ایم که این ویروس وارد چرخه معدن شده‬ ‫باش��د‪ ،‬حتی مدیران و معاونان وزی��ر به صراحت اعالم‬ ‫کردند که هنوز گزارشی از کرونا در معادن اعالم نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬البته در رون��د تولید مواد معدنی‬ ‫اختالل ایجاد ش��ده است چراکه ساعت کاری کاهش و‬ ‫ مراقبت ها افزایش یافته است‪ .‬هرچند این روندی است‬ ‫که برای تمامی واحدهای تولیدی کشور پیش امده که‬ ‫گذرا است و امیدواریم به زودی رفع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گل گهر موفق در تامین نیاز فوالدی ها‬ ‫جمش��ید مالرحم��ان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعت��ی گل گهر در پاس��خ به این س��وال که عملکرد‬ ‫مجموعه خود را در س��الی که گذش��ت چطور ارزیابی‬ ‫می کنید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��ال ‪ ۱۳۹۸‬باوجود اینکه س��ال‬ ‫بس��یار س��ختی ب��ود ام��ا در مجموعه ه��ای معدنی و‬ ‫ش��رکت های بزرگ��ی مثل ش��رکت معدن��ی و صنعتی‬ ‫گل گه��ر ش��اهد توانمندی های��ی در تولید و توس��عه‬ ‫موفقیت ه��ا بودی��م‪ .‬مدیرعام��ل ش��رکت معدن��ی و‬ ‫صنعتی گل گهر با اش��اره به اینکه در س��ال قبل شاهد‬ ‫رکورد بی س��ابقه در زمینه تولید بوده ای��م‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫خوشبختانه ش��رکت گل گهر در مقایسه با سال ‪1397‬‬ ‫شاهد افزایش تولید ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬درصدی در تمامی زمینه ها‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬بنابراین هرچند تحریم ه��ا اثرات خود را در‬ ‫کش��ور داش��ته اما تالش و برنامه ریزی در کار‪ ،‬شناخت‬ ‫موان��ع تحریم و دور زدن ان توانس��ت تا حدود زیادی‬ ‫مش��کل ما را حل کند‪ .‬مالرحمان درباره این سوال که‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۸‬چه رشدی در حوزه صادرات داشته اید‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ب��ا توجه به اینکه عمده محصوالت تولیدی‬ ‫م��ا تامین نیاز واحدهای داخلی اس��ت در نتیجه هرچه‬ ‫تولید ش��ده واحدهای فوالدی مصرف کرده اند‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬با توجه به اینکه ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫تامین کننده نیاز صنایع فوالدی اس��ت و مواد اولیه این‬ ‫صنایع را در کش��ور تامین می کن��د درنتیجه تولیدات‬ ‫خ��ود را در اختی��ار بخش فوالد کش��ور می گذاریم‪ .‬او‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬اگ��ر فوالدی ها برنامه ریزی درس��تی برای‬ ‫صادرت خود داش��ته باشند به طبع عملکرد موفق انها‬ ‫و هم��کاری ما برای تامین مواد اولیه می تواند ش��رایط‬ ‫خوبی را برای کشور فراهم کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر درباره‬ ‫س��خن اخیر معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت که در س��ال ‪ 1399‬صادرات‬ ‫س��نگ اهن را ی��ا ممنوع می کنیم یا عوارض س��نگین‬ ‫برای صادرات ان وضع خواهیم کرد‪ ،‬گفت‪ :‬س��نگ اهن‬ ‫محصول مورد نیاز کش��ور اس��ت چرا که برای رسیدن‬ ‫ب��ه ‪ ۵۵‬میلیون تن تولید فوالد ت��ا افق ‪ ۱۴۰۴‬به ‪۱۶۰‬‬ ‫میلیون تن سنگ اهن نیاز داریم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه دید وزارتخانه جامع اس��ت و انها اطالعات کاملی‬ ‫دارن��د بنابراین معموال س��عی می کنن��د تصمیم گیری‬ ‫کالن داش��ته و تعادل الزم را در کشور مدیریت کنند‪.‬‬ ‫وزارتخانه همیش��ه حرکت های مثبت و سازنده داشته‬ ‫و بر اس��اس داده های کالن تصمیم گیری کرده اس��ت‪.‬‬ ‫مالرحم��ان درب��اره ویروس کرون��ا که اخری��ن اتفاق‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬بوده اس��ت و عملکرد شرکت گل گهر‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به ش��یوع ویروس کرونا در کشور ما برای‬ ‫جلوگیری از ش��یوع ان در شهرس��تان س��یرجان و به‬ ‫وی��ژه منطقه معدنی و صنعتی گل گهر‪ ،‬کمیته مقابله با‬ ‫ویروس کرونا را تشکیل داده و راهکارهای ضروری برای‬ ‫ارتقای بهداش��تی و ایمنی مجموعه را بررس��ی کردیم‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬این کمیته اقدامات پیش��گیرانه ای را در‬ ‫زمین��ه ارتقای بهداش��ت نیروی انس��انی‪ ،‬محیط و نیز‬ ‫حذف عوامل احتمالی دخیل در شیوع ویروس کرونا را‬ ‫اجرایی کرده است‪ .‬خوشبختانه تا کنون یک مورد مبتال‬ ‫هم در مجموعه ما گزارش نش��ده است‪ ،‬امید است این‬ ‫مش��کل در اینده نزدیک در کل کشور و دنیا ریشه کن‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اسداله کشاورز‬ ‫جمشید مالرحمان‬ ‫تالش گل گهر برای مقابله با کرونا‬ ‫به دس��تور مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر کمیته‬ ‫ویژه مقابله با کرونا تش��کیل و زیرنظر مدیریت ایمنی‪ ،‬بهداشت و‬ ‫محیط زیس��ت تصمیمات الزم و ضروری در این باره اتخاذ ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫از انجایی که بنا به گفته مس��ئوالن بهداش��تی و درمانی کشور‪،‬‬ ‫معادن و صنایع معدنی یکی از مکان های در خطر ابتال به ویروس‬ ‫کرونا هستند اما خوشبختانه با توجه به برگزاری جلسات مستمر‬ ‫کمیته مقابله با ویروس کرونا در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫و رصد تمامی مسائل بهداشتی و ایمنی و نیز تاکیدات ویژه جناب‬ ‫مالرحمان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر مبنی بر‬ ‫به کارگی��ری تمام توان موجود در مقابله ب��ا این ویروس و حفظ‬ ‫س�لامت پرسنل زحمتکش این ش��رکت‪ ،‬اوضاع در این مجموعه‬ ‫به طور کامل در دس��ت کنترل اس��ت و هیچ مورد مشکوکی در‬ ‫این باره وجود ندارد‪ .‬برخی از اقدامات پیش��گیرانه کمیته مقابله‬ ‫ب��ا ویروس کرونا در ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر عبارتند از‬ ‫لغو ماموریت های خارج از اس��تان‪ ،‬پایش مامورین بازگش��تی از‬ ‫مناطق با ش��یوع باال‪ ،‬پایش اتباع خارجی مستقر در مجتمع‪ ،‬لغو‬ ‫ورود تم��ام اتباع خارجی به مجتمع‪ ،‬لغ��و ورود بازدیدکنندگان‪،‬‬ ‫لغو تمام دوره های اموزش��ی‪ ،‬سمینارها و همایش ها‪ ،‬لغو شرکت‬ ‫در نمایش��گاه ها و کارگاه های کش��ور‪ ،‬جمع اوری کلیه لیوان ها و‬ ‫لوازم مش��ترک مصرفی در دفاتر و جایگزینی با لیوان و اقالم یک‬ ‫بار مصرف و لغو تمامی مسابقات و رویدادهای ورزشی‪ .‬همچنین‬ ‫از جمله موارد دیگری که مورد توجه این ش��رکت معدنی اس��ت‬ ‫می توان به تعطیلی مهمانس��رای شرکت و پذیرش نکردن مهمان‬ ‫از س��ایر ش��هرها‪ ،‬لغو و تعطیلی مهمانسراهای ش��رکت در سایر‬ ‫اس��تان ها و شهرها‪ ،‬بازرسی و سرکش��ی مداوم و روزانه بازرسان‬ ‫بهداش��ت محی��ط از کمپ ه��ای کارگری‪ ،‬کاه��ش ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫نیروهای س��تادی و اداری‪ ،‬لغو ثبت انگشت ورود و خروج و تایید‬ ‫کارکرد توسط مدیریت های مربوط‪ ،‬اطالع رسانی و اگاهی بخشی‬ ‫روزان��ه به صورت چاپ بنر‪ ،‬تراکت و اموزش های چهره به چهره‪،‬‬ ‫تعطیلی رستوران ها و توزیع غذای بیرون بر برای نیروهای شیفتی‬ ‫با رعایت کلیه نکات بهداش��تی اعم از حفاظت بهداش��ت غذایی‬ ‫و فردی و س��رو در ظروف یک بار مص��رف الومینیومی‪ ،‬تعطیلی‬ ‫ابدارخانه ها و عدم س��رو میوه و ش��یرینی در سطح شرکت اشاره‬ ‫کرد‪ .‬توزیع گس��تره لوازم حفاظت فردی اعم از ماسک‪ ،‬دستکش‬ ‫و مواد ضد عفونی کننده دست بین پرسنل با مواجه باال‪ ،‬ممانعت‬ ‫از ورود نیروهای جدید به سایت و افزایش تاریخ اعتبار کارت های‬ ‫ص��ادره تردد‪ ،‬ثابت ش��دن و لغو چرخش��ی بودن س��رویس های‬ ‫ای��اب و ذهاب اعم از س��واری و اتوبوس‪ ،‬کاهش فعالیت نیروهای‬ ‫پروژه ای‪ ،‬عدم حضور پرس��نل خانم دارای فرزند کمتر از ‪ ۶‬سال‬ ‫در سایت‪ ،‬کاهش ساعت کار پرسنل‪ ،‬عدم تایید اضافه کار پرسنل‬ ‫عادی و روزکار‪ ،‬اصالح و مدیریت س��اعات ش��یفت پرسنل نوبت‬ ‫کار‪ ،‬ع��دم حضور بانوان ب��اردار و بیماران خاص (دس��تورالعمل‬ ‫وزارت بهداشت) در س��ایت و اعمال دور کاری برای ایشان‪ ،‬الزام‬ ‫اس��تفاده از ماس��ک در محل کار و داخل اتوبوس و سواری‪ ،‬الزام‬ ‫گزارش و معرفی افراد مشکوک به بیماری به واحدهای بهداشتی‬ ‫و درمان��ی از دیگر موارد مورد توجه این ش��رکت معدنی اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن می توان به موارد دیگری اش��اره کرد ک��ه از دید این‬ ‫ش��رکت دور نمانده اند که عبارتن��د از برگزاری ادامه اموزش های‬ ‫الزم در خصوص پیش��گیری از بیماری‪ ،‬اختصاص یک دس��تگاه‬ ‫امبوالن��س جهت انتق��ال بیماران احتمالی و مش��کوک به محل‬ ‫اعالمی از س��وی دانشگاه‪ ،‬اموزش و تدوین دستورالعمل و فرایند‬ ‫مواجه با بیماران مش��کوک با پرس��نل درمانی‪ ،‬تعبیه و جانمایی‬ ‫جهت اس��تقرار بیماران انتقالی (قرنطین��ه)‪ ،‬تهیه ملزومات کادر‬ ‫درمان��ی مواجه با بیماران مش��کوک‪ ،‬ضد عفون��ی روزانه محیط‬ ‫اورژانس و امبوالنس ها‪ ،‬توزیع ماس��ک به بیماران مراجعه کننده‬ ‫و اموزش چهره به چهره‪ ،‬پایش بیماران اعزامی به ش��هر‪ ،‬ارتباط‬ ‫موثر با مس��ئوالن و مرتبطین بهداشتی شهر‪ ،‬ارسال پیام و نکات‬ ‫بهداش��تی در قالب سیس��تم پیام و پیامک‪ ،‬ارزیابی و تب سنجی‬ ‫موارد درخواستی‪ ،‬کاهش جلسات غیر ضروری و برگزاری جلسات‬ ‫به صورت مجازی و حضوری با فاصله‪ ،‬امحا و دفن استاندارد لوازم‬ ‫مصرفی بیماران مش��کوک‪ ،‬توزیع اق�لام ضد عفونی محیطی بین‬ ‫پیمانکاران‪ ،‬حضور ‪ ۲۴‬س��اعت کادر درمانی در مجتمع و امادگی‬ ‫خدمات رس��انی‪ ،‬ضد عفونی روزانه ناوگان حمل ونقل‪ ،‬س��واری و‬ ‫اتوبوس ها‪ ،‬ضد عفونی تمامی س��اختمان ها‪ ،‬اماکن و رختکن ها‪،‬‬ ‫تش��کیل کمیته و گارکروه بهداشت در سطح شرکت‪ ،‬لغو تمامی‬ ‫ازمون های استخدامی و ارتقایی‪ ،‬جلوگیری از ورود غذا به سایت‬ ‫از ش��هر و رستوران های اطراف‪ .‬گفتنی است این شرکت معدنی‬ ‫تش��کیل تیم بازرس��ی بهداش��تی و بازدید از تمامی شرکت های‬ ‫پیمان��کار‪ ،‬کمپ ه��ای کارگری‪ ،‬اماک��ن عموم��ی و به کارگیری‬ ‫همیاران س�لامت به منظور پیشگیری از ش��یوع بیماری و پایش‬ ‫افراد را نیز مد نظر قرار داده است‪.‬‬ ‫تعامل‬ ‫ذوب اهن با‬ ‫محیط زیست‬ ‫مجید مکاری‪ ،‬مدیرایمنی و محیط‬ ‫ زیست ذوب اهن اصفهان‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در کش��ور ما س��الی پر از‬ ‫تالطم ب��ود‪ .‬با توجه به ش��رایطی که برای‬ ‫ایران پیش ام��د به ویژه اعمال تحریم ها از‬ ‫سوی کش��ور امریکا شاهد فشارهای زیادی‬ ‫ب��ر بخش ه��ای مختل��ف صنع��ت و معدن‬ ‫بوده ایم‪.‬‬ ‫البته تحریم ها هرچند شرایط دشواری را‬ ‫بر کشور حاکم کرده اما از طرف دیگر باعث‬ ‫شکوفایی بسیاری از اس��تعدادها در کشور‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ذوب اه��ن اصفهان با توجه به دغدغه ای‬ ‫که برای مشکالت زیس��ت محیطی داشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬س��عی کرده تعامل هایی با سازمان‬ ‫محیط زیست داشته باش��د و در این حوزه‬ ‫توانس��ته به موفقیت هایی هم دس��ت پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ب��ه خاط��ر اینک��ه پرس��نل ذوب اهن و‬ ‫م��ردم س��اکن در اط��راف ان در مع��رض‬ ‫االینده ها نباش��ند فعالیت هایی را در حوزه‬ ‫محیط زیست انجام داده ایم‪.‬‬ ‫از مهم تری��ن اقدام��ات ای��ن مجموع��ه‬ ‫می ت��وان ب��ه تعوی��ض دره��ای س��لول‬ ‫باتری ش��ماره ‪ ۳‬اش��اره کنیم ک��ه تا قبل‬ ‫از ان االیندگ��ی زی��ادی ب��ه ه��وا منتقل‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫هرچند از شرکت های خارجی که در این‬ ‫زمینه تخصص داشتند استعالم گرفتیم اما‬ ‫به خاطر تحریم ها هیچ ش��رکتی حاضر به‬ ‫همکاری با ما نبود؛ بنابراین این مهم باعث‬ ‫شد که ذوب اهن به تنهایی برای نخستین‬ ‫ب��ار درهای��ی بس��ازد که ب��ه ن��ام درهای‬ ‫قابل انعطاف معروف است‪.‬‬ ‫تمام مراحل طراحی‪ ،‬مهندس��ی‪ ،‬ساخت‬ ‫و نص��ب ان را در داخ��ل انج��ام داده ایم و‬ ‫توانس��تیم در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬ان را به عنوان‬ ‫یک پروژه موفق به ثبت برسانیم‪.‬‬ ‫تا ب��ه امروز حدود ‪ ۳۰‬درص��د کار انجام‬ ‫ش��ده و تا پایان اردیبهشت سال اینده این‬ ‫پروژه عملیاتی می ش��ود‪ .‬اهمیت س��اخت‬ ‫این درها این اس��ت که از انتشار االینده ها‬ ‫جلوگی��ری کرده و خوش��بختانه ب��ه تایید‬ ‫سازمان محیط زیست هم رسیده است‪.‬‬ ‫همچنین در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬چندین پروژه‬ ‫داخل��ی را در ذوب اهن انج��ام داده ایم که‬ ‫می ت��وان به تعمی��رات غبارگیری و کاهش‬ ‫انتشار االیندگی به هوا اشاره کنیم‪.‬‬ ‫با این مهم توانس��تیم یکی از پروژه های‬ ‫الکتروفیلت��ری ک��ه قبال اجرا ش��ده بود و‬ ‫مش��کالتی داش��ت را ب��ا اس��تفاده از توان‬ ‫داخلی به حد استاندارد برسانیم‪.‬‬ ‫در ح��وزه اب نیز چندین ط��رح را اغاز‬ ‫کرده ای��م‪ ،‬به خصوص در بحث اس��تفاده از‬ ‫پس��اب فاضالب ش��هری گام ه��ای مثبتی‬ ‫برداشته و تفاهمنامه هایی را امضا کرده ایم‬ ‫که می توان به جمع اوری پس��اب فاضالب‬ ‫فوالد ش��هر‪ ،‬فالورجان و نجف اباد اش��اره‬ ‫ک��رد‪ .‬این تفاهمنامه ها بر این اس��اس بوده‬ ‫که پساب فاضالب شهری را تصفیه کرده و‬ ‫به حد استاندارد برسانیم و در ذوب اهن از‬ ‫ان بهره ببریم‪.‬‬ ‫تا ب��ه ام��روز مص��رف عم��ده اب ذوب‬ ‫اهن بهره از پس��اب بوده اس��ت که بیشتر‬ ‫ان از فاضالب زرین ش��هر تامین می ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنی��ن از اب چ��اه و مق��دار‬ ‫اندک��ی از رودخان��ه زاین��ده رود برداش��ت‬ ‫می کردیم‪.‬‬ ‫البته با توجه به ش��رایطی که چند سال‬ ‫قبل ایجاد شد‪ ،‬محدودیت هایی در برداشت‬ ‫اب زاینده رود داشتیم و همین مقدار اندک‬ ‫نیز حذف ش��د و برخی ماه ها برداشت ما به‬ ‫صفر رس��ید‪ .‬امروز با یک ش��رکت قرارداد‬ ‫بس��ته ایم تا تصفیه خانه ای با ظرفیت ‪۲۸۰‬‬ ‫مترمکعب بس��ازیم و در ان بتوانیم پس��اب‬ ‫فاض�لاب را تصفیه کرده و اب را به صنعت‬ ‫برگردانیم‪ .‬این مسئله حجم زیاد برداشت‬ ‫ذوب اه��ن از اب خ��ام را کاهش می دهد‬ ‫و ق��دم بزرگی اس��ت که اگر اجرایی ش��ود‬ ‫تاثیرات مثبتی را خواهد گذاش��ت‪ .‬به این‬ ‫ترتیب ذوب اهن ب��ا تغییر فرایند فناوری‪،‬‬ ‫ مدیریت مصرف اب و استفاده از روش های‬ ‫بازچرخانی اب تا به امروز توانس��ته اس��ت‬ ‫‪ ۵۰‬درصد مصرف اب خام در ذوب اهن را‬ ‫نسبت به ‪ ۸‬سال قبل کاهش دهد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش‬ ‫استخراج‬ ‫سرب و روی‬ ‫انگوران‬ ‫مدیر مجتمع سرب و روی انگوران گفت‪ :‬برنامه‬ ‫اس��تخراج مجتمع س��رب و روی انگوران در سال‬ ‫‪ ۷۵۰ ،1398‬هزار تن بوده اس��ت ک��ه پیش بینی‬ ‫می شود میزان استخراج این مجتمع تا پایان سال‪،‬‬ ‫از ‪ ۸۳۰‬هزار تن فراتر رفته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی مجتمع س��رب و روی‬ ‫انگوران امید فالح افزود‪ :‬این مجتمع تا ‪ ۱۵‬اسفند‬ ‫سال ‪ ۸۱۸ ،1398‬هزار تن در بخش روباز تولید کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معدن مذک��ور در ‪ ۲‬بخش روباز و زیرزمینی در‬ ‫حال فعالیت است که ذخیره باقیمانده بخش روباز‬ ‫ان‪ ،‬حدود ‪ ۴‬میلیون تن اس��ت و طی مدت ‪ ۴‬تا ‪۵‬‬ ‫سال اینده این ذخیره استخراج می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به موضوع کرون��ا و تمهیدات این‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 17‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 11‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 5‬اوریل ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1492‬‬ ‫پیاپی ‪2810‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫برگی از تاریخ‬ ‫صنعت خوزستان‬ ‫فوالد خوزستان «جهش تولید»را در عمل اثبات می کند‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه فوالد خوزس��تان در راس��تای تحقق منویات‬ ‫رهب��ر معظ��م انق�لاب در نام گ��ذاری س��ال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫جهش تولی��د را در عمل اثبات خواه��د کرد‪ .‬قطب‬ ‫تولی د فوالد کش��ور در سال ‪ ۱۳۹۸‬توانست به اهداف‬ ‫از پیش تعیین ش��ده دس��ت پیدا کند؛ دستیابی به‬ ‫تولی��د ‪ 3‬میلی��ون و ‪ 700‬هزار تن ش��مش فوالد در‬ ‫حالی محقق ش��د که ش��رایط تحریم ه��ای ظالمانه‬ ‫امریکا هر روز س��خت تر می ش��د‪ .‬افتخار این میزان‬ ‫از تولید هم زم��ان با محدودیت ه��ای بین المللی در‬ ‫کن��ار عمل به مس��ئولیت های اجتماعی مانند کمک‬ ‫‪ ۲۸‬میلیارد تومانی به س��یل زدگان استان خوزستان‬ ‫و تامین اقالم ضروری س��اکنان مناطق س��یل زده‪،‬‬ ‫استفاده از ادوات ش��رکت به منظور خدمت رسانی به‬ ‫مناطق کم برخوردار‪ ،‬تشکیل قرارگاه محرومیت زدایی‬ ‫ش��هدای ف��والد جه��ت شناس��ایی محرومیت های‬ ‫مناطق اطراف ش��رکت‪ ،‬کمک یک میلیارد تومانی به‬ ‫سیل زدگان استان سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬ساخت و‬ ‫ترمیم ساختمان مدارس‪ ،‬س��اخت درمانگاه پزشکی‬ ‫و مجتمع فنی و حرفه ای شهرس��تان کارون‪ ،‬اجرای‬ ‫م ملی و جش��ن ها در‬ ‫برنامه ه��ای فرهنگی و مراس�� ‬ ‫مناط��ق کم برخوردار‪ ،‬اع��زام گروه های پزش��کی به‬ ‫مناط��ق محروم و ویزیت رای��گان و تامین دارو برای‬ ‫ساکنان این مناطق‪ ،‬احداث ‪ ۵۰‬واحد مسکونی برای‬ ‫س��اکنان محروم شهرستان کارون‪ ،‬اهدای ده ها هزار‬ ‫بسته معیش��تی ارزاق و نوشت افزار و اقالم اموزشی‬ ‫ی جهت‬ ‫ب��ه محرومان‪ ،‬افتت��اح کارگاه ب��زرگ خیاط ‬ ‫تولید پوشاک کارکنان و اشتغال بانوان بی سرپرست‬ ‫در ش��هرک صنعتی شماره چهار اهواز‪ ،‬توسعه فضای‬ ‫س��بز و افتتاح طرح های زیس��ت محیطی‪ ،‬راه اندازی‬ ‫فاز دوم بیمارستان تخصصی تنفسی و ریوی فوالد و‬ ‫چندین طرح در راس��تای مسئولیت پذیری اجتماعی‬ ‫محقق شد‪ .‬الزم به ذکر است که این دستاوردها تنها‬ ‫بخشی از کمک های انسان دوستانه فوالد خوزستان‬ ‫اس��ت ‪ .‬همچنین انتخاب مدیرعامل این مجموعه به‬ ‫عنوان مدیر نمونه جهادی کشور و کسب تندیس های‬ ‫متعدد در راس��تای ایفای مس��ئولیت های اجتماعی‬ ‫افتخاری اس��ت ک��ه در همین راس��تا نصیب فوالد‬ ‫خوزس��تان شد‪ .‬این سازمان س��رامد کشور در بحث‬ ‫گروه فوالد خوزستان در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقالب‬ ‫در نام گذاری سال ‪ ۱۳۹۹‬جهش تولید را در عمل اثبات خواهد کرد‬ ‫صادرات توانس��ت با اولویت تامین نیاز داخلی کشور‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصد محصوالت خود را صادر کند‪ .‬این‬ ‫حج��م از صادرات عالوه بر جایگزینی صادرات نفتی‪،‬‬ ‫ارز اوری چش��م گیری برای کش��ور به همراه داشته‬ ‫و فوالد خوزس��تان را در می��ان صادرکنندگان نمونه‬ ‫کش��ور جای داده است‪ .‬در اسفند سال ‪ ۱۳۹۸‬شیوع‬ ‫ویروس کرونا ش��رایطی رقم زد که وضعیت کش��ور‬ ‫را به حالت غیرعادی س��وق داد‪ .‬فوالد خوزس��تان از‬ ‫هم��ان ابتدا و به منظور حفظ س�لامتی و جلوگیری‬ ‫از ش��یوع ای��ن وی��روس‪ ،‬اق��دام به تش��کیل کمیته‬ ‫پیش��گیری کرد‪ .‬در این کمیت��ه تصمیماتی همگام‬ ‫با اس��تانداری خوزس��تان اتخاذ و اجرا ش��د‪ .‬شایان‬ ‫ذکر اس��ت این کمیته در اخذ تصمیمات نس��بت به‬ ‫تحقق «جهش تولید » با اجرای نوردگرم ‪۲‬‬ ‫در فوالد مبارکه‬ ‫با حضور معاون رئیس جمهوری انجام شد‬ ‫امضای تفاهمنامه ‪ ۵۴۰۰‬میلیارد ریالی گل گهر با راه اهن‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر در مراسمی‬ ‫ب��ا حض��ور دکت��ر محمد باق��ر نوبخ��ت‪ ،‬معاون‬ ‫رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫و محمد اس�لامی وزی��ر راه و شهرس��ازی‪ ،‬طی‬ ‫تفاهمنامه ای با ش��رکت راه اهن‪ ،‬اقدام به توسعه‬ ‫خطوط ریلی حمل محصوالت شرکت های مجتمع‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر در مراسم امضای این تفاهمنامه‬ ‫ع�لاوه بر رئیس س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬محمد‬ ‫اس�لامی وزیر راه و شهرس��ازی‪ ،‬خ��داداد غریب‬ ‫پ��ور‪ ،‬رئیس س��ازمان ایمیدرو و محمد رس��ولی‬ ‫مدیرعامل شرکت راه اهن جمهوری اسالمی نیز‬ ‫حضور داشتند‪ .‬شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫در قالب این تفاهمنامه در س��اخت ‪ ۹۲‬کیلومتر‬ ‫خط��وط فرعی ریلی به منظور حم��ل مواد اولیه‬ ‫و محصوالت مجتمع های معدنی خود‪ ،‬مشارکت‬ ‫می کند‪ .‬ارزش س��رمایه گذاری ش��رکت معدنی‬ ‫و صنعت��ی گل گهر در ن��اوگان ریلی‪ ،‬به بیش از‬ ‫‪ ۵۴۰۰‬میلیارد ریال خواهد رس��ید‪ .‬گفتنی است‬ ‫عالوه بر شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‪ ،‬شرکت‬ ‫مل��ی صنایع مس نیز تفاهمنامه ای جداگانه برای‬ ‫توسعه خطوط ریلی خود امضا کرد‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت مبنا پویش نوین(مسئولیت محدود)‬ ‫اگهی تغییرات ش��رکت مبنا پوی��ش نوین البرز (با مس��ئولیت محدود) به‬ ‫ش��ماره ثبت ‪ 12609‬و شناس��ه ملی ‪ 10570027686‬به استناد صورتجلسه‬ ‫مجم��ع عمومی فوق العاده م��ورخ ‪ 1398/11/23‬تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د‬ ‫‪ .1 :‬اقای محس��ن مه��رزاده کد ملی ‪ 5560022608‬مبل��غ پانصد هزار ریال‬ ‫(تمام��ی س��هم الش��رکه خود را) طبق س��ند صل��ح ش��ماره ‪113564‬مورخ‬ ‫‪ 1398/11/23‬تنظیم��ی دفت��ر اس��ناد رس��می ‪ 11‬قزوین ب��ه اقایان ارش‬ ‫میرزاجانی لیچایی فرزند نادر کد ملی ‪ 0084488050‬نش��انی قزوین ش��هر‬ ‫قزوی��ن میدان گلها بلوار‪22‬بهمن خیابان‪ 17‬ش��هریور کوچ��ه نیرو پالک ‪17‬‬ ‫کدپس��تی ‪ 3471965739‬به میزان یکصد هزار ریال و علیرضامالیجردی کد‬ ‫مل��ی ‪ 5739764637‬به می��زان چهارصد هزار ریال انتقال داد و از ش��رکت‬ ‫خارج ش��د و دیگر حقی و س��متی ندارد‪ .‬سهم الشرکه شرکا به شرح ذیل می‬ ‫باش��د‪ :‬اقایان علیرضا مالیجردی دارای مبلغ نهصد هزار ریال س��هم الش��رکه‬ ‫و ارش میرزاجان��ی لیچای��ی دارای مبلغ یکصد هزار ریال س��هم الش��رکه‪.2 .‬‬ ‫موارد ذیل به موضوع ش��رکت ماده ‪ 2‬اساس��نامه اضافه والحاق گردید‪( :‬انجام‬ ‫خدم��ات اجرائی وعملیاتی وفنی مهندس��ی درزمینه موضوع ش��رکت‪-‬نصب‬ ‫وراه ان��دازی وتعمیر ونگه��داری تجهیزات رایان��ه ای والکترونیکی ومخابراتی‬ ‫وس��ویچینگ –تهیه وتامین تجهیزات وقطع��ات یدکی رایانه ای والکترونیکی‬ ‫ومخابراتی‪-‬طراحی واجرای سیستم های امنیت شبکه وارائه خدمات تخصص‬ ‫دررابطه با ش��بکه های مبتنی برفیبر نوری وش��بکه های بی س��یم‪-‬طراحی‬ ‫ونصب وپش��تیبانی شبکه های کامپیوتری‪-‬تامین تجهیزات ونیروی مورد نیاز‬ ‫جهت اجرای موضوع شرکت‪.‬پس از اخذمجوزهای الزم)‪( .‬ثبت موضوع فعالیت‬ ‫مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین (‪)809266‬‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫ش�رکت مدیریت تولید برق هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار‬ ‫در نظ�ر دارد مناقصه مش�روحه ذی�ل را از طریق س�امانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫کلی�ه مراح�ل برگزاری مناقص�ه از دریافت اس�ناد مناقص�ه تا ارائه‬ ‫پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه‬ ‫ت�دارکات الکترونیکی دولت ب�ه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام‬ ‫خواهد ش�د و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪،‬‬ ‫مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫را جهت ش�رکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬پیشنهاددهندگان موظف‬ ‫می باش�ند اس�ناد مناقصه را از س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫دریاف�ت و باتوجه به مندرجات اس�ناد مناقصه مدارک الزم ش�امل‬ ‫پ�اکات الف‪ ،‬ب و ج تهیه و به صورت فایل های ‪ pdf‬در س�امانه فوق‬ ‫درج نمایند‪ .‬س�ایر جزئیات و ش�رایط در اس�ناد مناقصه درج ش�ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪98/04‬‬ ‫اورهال چهار دس��تگاه اسانس��ور باربر‬ ‫بویلر و تعمیر و نگهداری چهار دستگاه‬ ‫اسانس��ور باربر و دو دس��تگاه اسانسور‬ ‫نفربر نیروگاه بخار بندرعباس‬ ‫‪726.000.000‬‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫‪209900702000001‬‬ ‫مدت انجام کار‬ ‫یک سال‬ ‫تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه)‪:‬‬ ‫‪ -1‬واریز وجه به ش�ماره حس�اب ج�اری ‪ 0104672500005‬نزد بانک‬ ‫صادرات ایران شعبه شهید رجایی بندرعباس به نام شرکت مدیریت‬ ‫تولید برق هرمزگان‪.‬‬ ‫‪ -2‬ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادرشده از سوی موسسات‬ ‫اعتب�اری غیربانک�ی ک�ه دارای مج�وز الزم از طرف بان�ک مرکزی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران هستند‪.‬‬ ‫‪ -3‬ضمانتنامه صادره توس�ط موسس�ات بیمه گر دارای مجوز الزم‬ ‫برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫حمیدرضا عظیمی��ان مدیرعامل گ��روه فوالد‬ ‫مبارکه در یادداشتی به برنامه سال ‪ ۱۳۹۹‬اشاره‬ ‫ک��رد و در ان اج��رای ط��رح نورد گ��رم ‪ ۲‬را در‬ ‫راستای تحقق «جهش تولید» دانست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عموم��ی ایمیدرو‪ ،‬عظیمیان‬ ‫در این یادداش��ت با اش��اره به پیام نوروزی رهبر‬ ‫معظ��م انقالب درباره جهش تولید که برگرفته از‬ ‫ابعاد قدرت و قوت سیاسی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی‪،‬‬ ‫علمی اس��ت به عملکرد سال گذشته این شرکت‬ ‫در تحق��ق ش��عار رونق تولید و برنامه های س��ال‬ ‫جدی��د در «جه��ش تولی��د» پرداخ��ت و گفت‪:‬‬ ‫گ��روه فوالد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگ ترین‬ ‫تولیدکننده ورق های تخ��ت خاورمیانه و منطقه‬ ‫‪ MENA‬ب��ا وج��ود تمام س��ختی ها و تحریم ها‬ ‫توانست سال گذش��ته را با گام های استوار پشت‬ ‫س��ر بگذارد و س��ال جدید را نیز ب��ا قوت هرچه‬ ‫تمام تر در راس��تای منویات رهبر معظم انقالب با‬ ‫ثبت رکوردهای تولید اغاز کند‪.‬‬ ‫به گفته عظیمیان در س��ال گذشته گروه فوالد‬ ‫مبارکه در تولید‪ ،‬فروش و سوداوری‪ ،‬هم راستا با‬ ‫شعار سال ‪ ۹۸‬و «رونق تولید» اقدام های موثری‬ ‫را انجام داد که نتیجه ان دستیابی به تولید بیش‬ ‫از‪ ۶‬میلیون و ‪ ۴۵۳‬هزارتن کالف گرم و فروش ‪۷‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۵۸۰‬هزار تن محصول به ارزش ‪۳۹۱‬‬ ‫هزار میلیارد ریال بود‪ .‬وی معتقد است این ثمره‬ ‫ارزش��مند در س��ایه کوش��ش همه کارکنان این‬ ‫مجتم��ع عظیم و در س��ایه همدل��ی رقم خورد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه درباره برنامه های امسال‬ ‫نیز تاکید کرد‪ :‬امسال مصمم هستیم تا با تکمیل‬ ‫طرح ش��هید خرازی (نورد گرم ‪ ) ۲‬در ش��رکت‬ ‫فوال د مبارکه‪ ،‬توسعه فوالد هرمزگان‪ ،‬بهره برداری‬ ‫از فوالد سنگان و فوالد سفیددشت‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫جدیدی را به توان تولیدی کش��ور اضافه کنیم تا‬ ‫عالوه ب��ر تامین نیاز بازار داخل‪ ،‬معضالت صنایع‬ ‫پایین دست مرتفع شود‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬فوالد مبارکه همراه با نهضت‬ ‫ساخت داخل و بومی س��ازی قطعات و تجهیزات‬ ‫اس��تراتژیک‪ ،‬توانس��ته نوی��د بخش «رنس��انس‬ ‫بومی س��ازی » ایران اس�لامی باش��د‪ .‬اقدامی که‬ ‫به یقی��ن تقویت بنی��ه اقتصادی کش��ور و قطع‬ ‫وابستگی را به همراه دارد‪.‬‬ ‫به گفته عظیمیان اگرچه شرکت فوالد مبارکه‬ ‫به صورت مستقیم تحت فشار تحریم های ظالمانه‬ ‫امریکا قرارگرفته اس��ت اما تمامی س��ختی های‬ ‫پیش رو با هدف عزت و سربلندی نظام جمهوری‬ ‫اسالمی و اراده اهنین رزمندگان خط مقدم جبهه‬ ‫صنع��ت از بین خواهد رفت‪ .‬انچ��ه که تاکنون با‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬تالش و کوشش تمام مردان فوالدی‬ ‫رقم خورده نیز جز این نبوده و نیست‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬تکمی��ل زنجی��ره ف��والد‪،‬‬ ‫بومی سازی‪ ،‬افزایش کمی و کیفی تولید‪ ،‬باالبردن‬ ‫به��ره وری‪ ،‬توس��عه پایدار و توجه به س��وداوری‬ ‫مس��تمر‪ ،‬رویکرد گ��روه فوالد مبارکه در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬همگام با فرمایش��ات رهبر معظم انقالب‬ ‫است که عزم و اراده تمامی کارکنان این مجتمع‬ ‫صنعتی نیز بر این رویکرد اهتمام ویژه دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه خاطر نش��ان کرد‪ :‬در‬ ‫پایان ضمن تبریک س��ال نو و ارزوی س�لامتی‬ ‫ب��رای تمام��ی همکارانم در گروه ف��والد مبارکه‬ ‫امیدوارم همانند س��ال های گذشته بیش از پیش‬ ‫در راه پیشرفت‪ ،‬توسعه و ابادانی میهن عزیزمان‬ ‫قدم برداریم‪.‬‬ ‫سایر ارگان ها پیش��تاز بوده است و اقداماتی را انجام‬ ‫داده که عبارتند از راه اندازی خط تولید ماس��ک های‬ ‫تنفسی به منظور رفع نیاز کادر درمانی‪ ،‬بیمارستانی‬ ‫و شهروندان عزیز‪ ،‬تهیه تب سنج و پایش ‪ ۲۴‬ساعته‬ ‫کارکنان‪ ،‬اعمال محدودیت س��اعات حضور کارکنان‬ ‫ب��ا توجه ب��ه بخش��نامه های ابالغی‪ ،‬تهی��ه و توزیع‬ ‫بس��ته های س�لامت میان کارکنان و بازنشستگان و‬ ‫س��اکنان مناطق محروم‪ ،‬اجرای عملیات ضدعفونی‬ ‫و گندزدای��ی تمامی قس��مت های ش��رکت‪ ،‬مجتمع‬ ‫مس��کونی ‪ 200‬دستگاه و مناطق محروم و در نهایت‬ ‫کمک ‪ ۱۰‬میلیارد تومانی جهت جلوگیری از ش��یوع‬ ‫این ویروس با هماهنگی ستاد بحران استان‪ .‬با وجود‬ ‫این محدودیت ها تولید در این شرکت متوقف نشده و‬ ‫شاهد کسب رکوردهای متعدد بوده ایم‪  .‬سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫با تمام فراز و فرودها به پایان رس��ید و در این میان‬ ‫مجموعه فوالد خوزستان با اس��تعانت از پروردگار و‬ ‫بهره گی��ری از جوانان متعه��د و نیروهای متخصص‬ ‫داخلی توانس��ت با همت مضاعف و مدیریت جهادی‬ ‫به ش��عار «رونق تولید» جامه عمل بپوشاند‪ .‬اکنون با‬ ‫فرارسیدن سال ‪ ۱۳۹۹‬و نام گذاری این سال از سوی‬ ‫رهبر معظم انقالب به نام «جهش تولید» گروه فوالد‬ ‫خوزس��تان همچون سال های گذشته در مسیر تولید‬ ‫پایدار و با کیفیت گام برمی دارد‪ .‬ش��عار سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫این شرکت «تکمیل زنجیره ارزش و تحول در تولید‬ ‫محصوالت خاص با تمرکز بر اجرای طرح های توسعه‪،‬‬ ‫ایمنی و بهداش��ت محیط کار و تقویت س��رمایه های‬ ‫انسانی» اس��ت‪ .‬کارکنان تالش��گر خط مقدم جبهه‬ ‫مقابله با تحریم ها دست به دست هم می دهند و مانند‬ ‫یک س��رباز در این مجموعه برای ابادی و سربلندی‬ ‫ایران اسالمی تا پای جان پیش خواهند رفت‪.‬‬ ‫روابط عمومی فوالد خوزستان‬ ‫ول‬ ‫تا‬ ‫غالمرضا فروغی‬ ‫نی�ا‪ :‬اوای��ل اب��ان‬ ‫س��ردبیر‬ ‫‪۱۳۸۰‬‬ ‫ماهنام��ه پیام فوالد‬ ‫ب��ودم و هم زمان در‬ ‫هفته نام��ه روزان نیز‬ ‫قلم می زدم‪ .‬معموال‬ ‫مباح��ث اقتص��ادی را ب��ه مقتضای رش��ته‬ ‫تحصیلی پیگیری می کردم‪.‬‬ ‫در ان زم��ان مدیر مس��ئول ماهنامه پیام‬ ‫فوالد احمد کرمی‪ ،‬معاون وقت تامین منابع‬ ‫انسانی ش��رکت فوالد خوزستان بود‪ ،‬مردی‬ ‫که دلسوزی اش برای منافع استان خوزستان‬ ‫بر همه روش��ن ب��ود‪ .‬عباس وردی ن��ژاد نیز‬ ‫به عن��وان مدیرعام��ل وقت ش��رکت فوالد‬ ‫خوزس��تان به طور حتم تاثیر س��ازنده ای در‬ ‫توس��عه صنعت فوالد در اس��تان خوزستان‬ ‫داش��ت و با عالقه وافری پروژه های تکمیلی‬ ‫شرکت فوالد خوزستان را پیگیری می کرد‪.‬‬ ‫یک��ی از حلقه های مفقوده ش��رکت فوالد‬ ‫خوزستان پس از فراز و فرودهای فراوان ان‬ ‫دوران‪ ،‬پروژه ورق عریض بود‪ .‬ابتدا قرار ش��د‬ ‫در محوطه داخلی این ش��رکت یک کارخانه‬ ‫زده ش��ود اما پس از کش و قوس های فراوان‬ ‫زمین روبه روی فوالد خوزس��تان مشخص و‬ ‫فعالیت ه��ای زیادی ب��رای گرفتن مجوز ان‬ ‫اغاز ش��د‪ .‬در نهای��ت از پایتخ��ت و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت تاییدی��ه گرفته‬ ‫و مقرر ش��د ش��رکت «دانیل��ی» ایتالیا این‬ ‫کارخانه را در اهواز راه اندازی کند‪.‬‬ ‫دورنمای اتصال مهم ترین حلقه برای تولید‬ ‫کاالی ورق عریض می توانست شرکت فوالد‬ ‫خوزستان را به عرش صنایع کشور رسانده و‬ ‫ان را تبدیل به یک قدرت صنعتی و مالی با‬ ‫توانایی نقدینگی باال کند‪.‬‬ ‫پ��روژه تولی��د ورق عری��ض ب��ه ص��ورت‬ ‫انحصاری در ایران ق��ادر بود ورق های فلزی‬ ‫با س��ایز حداکثر ع��رض ‪ 4/5‬مت��ر تا طول‬ ‫‪ ۴۰‬مت��ر را تولید کن��د و چنین اتفاقی برای‬ ‫وزارت نفت به خاط��ر تولید لوله های انتقال‬ ‫محصوالت نفتی و یا مخازن مربوطه بس��یار‬ ‫با اهمی��ت بود‪ .‬همچنین پ��روژه تولید ورق‬ ‫عریض می توانست در ساخت تانکرهای غول‬ ‫پیکر ذخیره سوخت موثر واقع شود‪.‬‬ ‫با ای��ن پیش درام��د این حرک��ت عظیم‬ ‫اقتص��ادی اغاز ش��د و تمام��ی مراحل وفق‬ ‫م��راد پیش می رفت اما به ناگهان با مخالفت‬ ‫سازمان مسکن و شهرسازی و محیط زیست‬ ‫روبه رو ش��د و در عمل داش��ت به سرنوشت‬ ‫پ��روژه کارخانه ف��والد الیاژی اه��واز دچار‬ ‫می ش��د‪ .‬پروژه فوالد الیاژی کارخانه ای بود‬ ‫ک��ه در س��ال ‪ ۱۳۷۴‬کلن��گ ان را در اهواز‬ ‫زدن��د اما درحال حاضر در ش��هر یزد احداث‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در حقیقت پروژه ورق عریض نیز داش��ت‬ ‫با هم��ان رویک��رد و به همان سرنوش��ت و‬ ‫در نقطه دیگری از کش��ور منتقل می ش��د‪.‬‬ ‫وقتی مخالفت ها روش��ن تر شد احمد کرمی‬ ‫ب��ا عجل��ه به س��راغم ام��د و گف��ت‪ « :‬اگر‬ ‫نجنبی��د و فش��اری از طریق رس��انه ها وارد‬ ‫نکنید سرنوش��ت پروژه نورد ورق عریض در‬ ‫ناکج��ا اباد رقم خواهد خورد و از اهواز جمع‬ ‫می ش��ود! »‪ .‬صحبت های کرمی تلنگری بود‬ ‫که باعث ش��د بالفاصله مقال��ه ای تهیه و در‬ ‫نشریه «روزان» منتشر کنیم‪.‬‬ ‫در مقال��ه مذک��ور نتای��ج کج س��لیقگی‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیست خوزستان و‬ ‫س��ازمان مسکن و شهرس��ازی خوزستان به‬ ‫چالش کش��یده شد‪ .‬انتشار مقاله بالفاصله با‬ ‫عکس العمل عبدالحس��ن مقتدایی‪ ،‬استاندار‬ ‫وقت مواجه ش��د‪ .‬وی پ��س از اطالع از چند‬ ‫و چون ماج��را در فراخوانی دو مدیر مخالف‬ ‫پ��روژه ن��ورد ورق عری��ض را به س��اختمان‬ ‫اس��تانداری خوزستان دعوت و انها را مجبور‬ ‫کرد تا علی رغم میل باطنی شان رضایت خود‬ ‫را مکتوب کنند‪ .‬ب��ه این ترتیب برگ زرینی‬ ‫در کارنامه رس��انه های خوزستان رقم خورد‬ ‫و ای��ن پروژه مهم با تاثیر بی بدیل رس��انه ای‬ ‫محقق شد‪.‬‬ ‫البته متاس��فانه پس از مدت��ی پروژه نورد‬ ‫ورق عری��ض در ی��ک فراین��د قاب��ل نقد از‬ ‫شرکت فوالد خوزستان جدا شد و به صورت‬ ‫یک کارخانه مس��تقل به نام «شرکت فوالد‬ ‫اکس��ین خوزستان» درامد‪ .‬س��هام ان را در‬ ‫نهای��ت با بی برنامگی تقس��یم کردند و هیچ‬ ‫س��همی هم برای ش��رکت فوالد خوزستان‬ ‫قائل نش��دند‪ .‬در نهایت دوران س��خت تهیه‬ ‫م��واد اولی��ه و مش��کالت ضعف دسترس��ی‬ ‫ب��ه نقدینگی کافی ای��ن کارخان��ه نوپا را با‬ ‫چالش های شکننده ای روبه روکرده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ -4‬ضمانتنامه های صادره توس�ط صندوق ه�ای ضمانت دولتی که‬ ‫به موجب قانون تاس�یس شده یا می ش�وند و طبق اساسنامه فعالیت‬ ‫می نمایند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪:‬‬ ‫از س�اعت ‪ 13‬روز یکش�نبه مورخ ‪ 1399/01/17‬تا س�اعت ‪ 19‬روز‬ ‫چهارشنبه مورخ ‪.1399/01/27‬‬ ‫مهلت بارگذاری پیشنهادات‪:‬‬ ‫تا ساعت ‪ 15‬روز سه شنبه مورخ ‪.1399/02/09‬‬ ‫محل و تاریخ گشایش پیشنهادات‪:‬‬ ‫ادرس بندرعب�اس‪ -‬ج�اده اس�کله ش�هید رجای�ی‪ -‬نی�روگاه‬ ‫بندرعباس‪ ،‬ساعت ‪ 8:30‬صبح روز شنبه مورخ ‪1399/02/13‬‬ ‫تذکر ‪ :1‬س�ایر اطالعات تکمیلی در اس�ناد مناقص�ه درج گردیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تذک�ر ‪ :2‬به پیش�نهادهایی که فاق�د امضاء‪ ،‬مش�روط‪ ،‬مخدوش و‬ ‫پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود‪،‬‬ ‫مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫تذک�ر ‪ :3‬پیش�نهاددهنده مکل�ف اس�ت مع�ادل مبلغ س�پرده‪،‬‬ ‫تضمین های معتبر تس�لیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت‬ ‫واریز و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد‬ ‫به شرکت تس�لیم نماید‪ .‬به پیشنهادهای فاقد س�پرده‪ ،‬سپرده های‬ ‫مخدوش‪ ،‬س�پرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان‬ ‫ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :4‬ارائه کد اقتصادی الزامی می باشد‪.‬‬ ‫ضمن�ا ب�رای کس�ب اطالع�ات بیش�تر می توانی�د ب�ه ادرس‬ ‫‪ www.tender.tpph.ir‬و یا س�ایت ملی اطالع رسانی مناقصات به‬ ‫ادرس ‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعه فرمایید و یا با ش�ماره تلفن‬ ‫‪ 076-33591700‬داخلی ‪ 622‬و ‪ 576‬تماس حاصل نمایید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 17‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 11‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 5‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1492‬‬ ‫پیاپی ‪2810‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫مرغی که در‬ ‫عزا و عروسی‬ ‫سر می برند‬ ‫با مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان مطرح شد‬ ‫تاسیس شهرک نمایشگاهی در مسیر اقتصاد مقاومتی‬ ‫حسام گودرزی ‪ -‬مدیر اجرایی انجمن‬ ‫غرفه سازان تهران‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به زودی شاهد انقالبی بزرگ در صنعت نمایشگاهی‬ ‫کش��ور هس��تیم‪ .‬انقالبی که ش��هر اصفهان با افتتاح‬ ‫ش��هرک نمایش��گاهی اصفه��ان‪ ،‬اغازگ��ر ان خواهد‬ ‫بود‪ .‬اس��تان اصفهان یک��ی از قطب های اصلی صنعت‬ ‫نمایش��گاهی در کشور اس��ت که همواره با دارا بودن‬ ‫رویدادهای قدمت دار و مشهور نقش موثری در ایجاد‬ ‫درامده��ای پایدار برای کل رویدادهای نمایش��گاهی‬ ‫ایف��ا می کند‪ .‬ب��ه بهانه نزدیک ش��دن زم��ان افتتاح‬ ‫شهرک نمایشگاهی اصفهان گفت وگویی داریم با علی‬ ‫یارمحمدیان‪ ،‬مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان‬ ‫و رئیس هیات مدیره انجمن نمایشگاه های ایران‪ .‬با ما‬ ‫همراه باشید‪.‬‬ ‫€ €گفت وگ�و را ب�ا نگاه�ی به س�وابق ش�رکت‬ ‫نمایش�گاه های بین المللی استان اصفهان شروع‬ ‫کنیم؛ نمایشگاه اصفهان چند سال سابقه فعالیت‬ ‫دارد؟ برنامه ه�ای اساس�ی ش�ما برای توس�عه‬ ‫نمایشگاه چه بوده است؟‬ ‫فعالیت رس��می اس��تان اصفهان در ح��وزه صنعت‬ ‫نمایش��گاهی از سال ‪ ۱۳۷۲‬اغاز ش��د و تاکنون روند‬ ‫رو به رش��دی را با س��رعت قابل توجه��ی دنبال کرده‬ ‫است‪ .‬شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان‬ ‫رس��الت خویش را با برگزاری نمایشگاه با موضوع های‬ ‫متعدد و متنوع و با هدف اصلی ایجاد بس��تر اقتصادی‬ ‫مناسب‪ ،‬رقابت سالم‪ ،‬شناسایی واحدهای برتر و ایجاد‬ ‫ارتباط بی��ن اعضای مجموعه ه��ای مختلف صنعتی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬خدماتی و‪ ...‬دنبال کرده است‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۷۲‬فقط ‪ ۹‬نمایشگاه در استان اصفهان‬ ‫برگزار شد اما این روند هرسال افزایش یافت و در سال‬ ‫‪ ۹۸‬به ‪ ۵۵‬عنوان نمایش��گاهی رسید‪ .‬در واقع می توان‬ ‫این گون��ه نتیجه گی��ری کرد که صنعت نمایش��گاهی‬ ‫اصفهان به گونه ای فعال شده که هر هفته‪ ،‬یک رویداد‬ ‫نمایش��گاهی را برگزار می کند‪ .‬الزم است این موضوع‬ ‫را نیز بیان کنم که وقتی به عنوان مدیرعامل ش��رکت‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفه��ان منصوب‬ ‫ش��دم‪ ،‬م��واردی نظیر افزای��ش اثربخش��ی فعالیت ها‬ ‫ب��ا برنامه مح��وری‪ ،‬ن��گاه اس��تراتژیک و بلندمدت به‬ ‫فعالیت های نمایش��گاهی‪ ،‬فعال ش��دن نمایشگاه های‬ ‫اصفه��ان به عنوان ابزاری برای توس��عه گردش��گری‬ ‫ش��هر اصفه��ان‪ ،‬اس��تفاده از توانمندی ه��ای دولت‪،‬‬ ‫دس��تگاه دیپلماسی کشور و ظرفیت های بین المللی و‬ ‫جهانی شهر اصفهان در راستای ارتقای کمی و کیفی‬ ‫نمایش��گاه های اصفه��ان‪ ،‬تکمیل و راه ان��دازی پروژه‬ ‫نمایش��گاه بزرگ اصفهان‪ ،‬ایجاد بس��ترهای مشارکت‬ ‫بخ��ش خصوصی و عموم��ی در افزایش کمی و کیفی‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه ها و همچنی��ن اس��تفاده از این‬ ‫ظرفیت در راستای سرعت بخشیدن به احداث پروژه‬ ‫نمایشگاه بزرگ اصفهان‪ ،‬حمایت از اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫اقتصاد دانش بنیان و تولیدکنن��دگان داخلی با ایجاد‬ ‫بسترهای مناسب نمایشگاهی با برپایی نمایشگاه های‬ ‫تخصصی‪ ،‬حمایت از کارافرینان و شرکت های کوچک‬ ‫و متوس��ط و اس��تفاده از ظرفیت های نمایشگاهی در‬ ‫مس��یر توس��عه بازاریابی ش��هری و به صورت متقابل‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت ه��ای ش��هر در مس��یر توس��عه‬ ‫نمایش��گاه ها را ب��ه عنوان اهداف نهای��ی خود در این‬ ‫مس��ئولیت انتخاب و فعالیت در راس��تای تحقق انها‬ ‫را اغاز کردم‪.‬‬ ‫€ €چه موفقیت ها و دس�تاوردهایی در سال ‪۹۸‬‬ ‫کسب کرده اید؟‬ ‫هیچ موفقیتی ارزش��مندتر از این نیست که بگویم‬ ‫نمایش��گاه اصفهان در س��ال ‪ ،۹۸‬برگزاری ‪ ۵۵‬عنوان‬ ‫ی کرد و به هدف خود نیز دست‬ ‫نمایشگاهی را برنامه ریز ‬ ‫یافت‪ .‬در کنار این موضوع‪ ،‬پروژه نمایشگاه بین المللی‬ ‫اصفهان که محل دائمی برگزاری نمایشگاه های استان‬ ‫اصفهان نیز محس��وب می شود‪ ،‬در حال ساخت است‬ ‫و پیش��رفت ان به بیش از ‪ ۹۰‬درصد رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫دلیل رش��د و توس��عه صنعت نمایش��گاهی در استان‬ ‫درباره تاثیر حضور ش��رکت ها در رویدادهای نمایشگاهی بر روند‬ ‫ف��روش محصوالت یا انعقاد قرارداد با ش��رکت های داخلی و خارجی‬ ‫باید به این نکته اش��اره کنم که حضور در رویدادهای نمایش��گاهی‬ ‫همواره با اثرات درخور توجهی همراه بوده است‬ ‫اصفهان‪ ،‬در نظرگیری برنامه های رش��د و توسعه بوده‬ ‫است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬برنامه های چشم انداز کوتاه مدت و‬ ‫بلندمدتی در شرکت نمایشگاه های بین المللی استان‬ ‫اصفهان به عنوان متولی صنعت نمایشگاهی این استان‬ ‫تهیه ش��ده که بر دو اصل اساس��ی «تبدیل شدن به‬ ‫کیفی ترین س��ایت نمایش��گاهی کش��ور» و «افزایش‬ ‫رضایتمندی ذی نفعان ش��رکت» متمرکز شده است‪.‬‬ ‫در این چشم انداز‪« ،‬ذی نفعان» تمامی افرادی را شامل‬ ‫می ش��ود که به نحوی با موضوع نمایش��گاه در ارتباط‬ ‫هس��تند‪ .‬این ذی نفعان می توانند فعاالن کس��ب وکار‪،‬‬ ‫شرکت های تولیدکننده‪ ،‬فعاالن اقتصادی‪ ،‬سهامداران‬ ‫و یا مردم عادی باشند‪.‬‬ ‫€ €برنامه های ش�رکت نمایش�گاه های اس�تان‬ ‫اصفهان برای سال ‪ ۹۹‬چیست؟‬ ‫انچه برنامه چشم انداز توس��عه صنعت نمایشگاهی‬ ‫در اصفه��ان را مه��م جل��وه می ده��د‪ ،‬فعالیت هایی‬ ‫اس��ت که برای توسعه پیش بینی ش��ده است‪ .‬در این‬ ‫زمینه‪ ،‬استانداردس��ازی خدمات (شامل ضابطه مندی‬ ‫روش های اجرایی‪ ،‬نظام کنترل عملیات‪ ،‬ارائه خدمات‬ ‫تحت وب یکپارچه‪ ،‬تطابق با استانداردهای بین المللی‬ ‫و هماهنگی بازاریابی و عملیات)‪ ،‬توس��عه بازار (شامل‬ ‫گس��ترش تحقیقات بازار و تقویت بازاریابی)‪ ،‬توس��عه‬ ‫تعامالت راهبردی (ش��امل بهبود رفتار تش��ریفاتی و‬ ‫توس��عه ارتباطات موثر) و اطالع یابی و اطالع رس��انی‬ ‫موثر (ش��امل یکپارچه س��ازی بانک ه��ای اطالعاتی و‬ ‫توس��عه س��خت افزاری و نرم اف��زاری) موردتوجه قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫ارتقای فرهنگ س��ازمانی‪ ،‬توس��عه برن��د‪ ،‬افزایش‬ ‫درام��د‪ ،‬مدیری��ت هزینه ها‪ ،‬اموزش نیروی انس��انی‪،‬‬ ‫افزایش تعلق سازمانی و شکار نیروهای انسانی خالق‬ ‫نی��ز از دیگر م��واردی بوده که در چش��م انداز صنعت‬ ‫نمایش��گاهی اصفه��ان اهمی��ت یافت��ه و ب��ه صورت‬ ‫جدی تری به ان پرداخته ش��ده است‪ .‬برای سال ‪۹۹‬‬ ‫تاکنون ‪ ۵۰‬عنوان نمایش��گاهی پیش بینی ش��ده اما‬ ‫یقین��اً تا ‪ ۶۰‬عنوان نیز افزای��ش خواهد یافت؛ چراکه‬ ‫مح��ل دائم��ی برگ��زاری نمایش��گاه های اصفهان در‬ ‫نیمه های س��ال اینده به بهره برداری می رسد و فضای‬ ‫بیش��تری برای برگ��زاری نمایش��گاه های مختلف در‬ ‫اختیار خواهیم داشت‪.‬‬ ‫€ € نمایشگاه ها چگونه می توانند در رونق تولید‬ ‫تاثیر بگذارند؟‬ ‫صنعت نمایش��گاهی نه به عنوان راهکاری مقطعی و‬ ‫موقت‪ ،‬بلکه به عنوان سیاس��تی همیشگی و بنیادین‪،‬‬ ‫اقتصاد ایران را به س��احل ش��کوفایی و رونق و ثروت‬ ‫می رس��اند؛ به ش��رطی که هم��ه عوام��ل یکپارچه و‬ ‫همسو در خدمت اجرای درست سیاست ها باشند‪ .‬در‬ ‫چارچوب اقتصاد مقاومت��ی و رونق تولید باید دریچه‬ ‫و نگرش جدیدی به روی صنعت نمایش��گاهی کشور‬ ‫گش��وده ش��ود و به این صنعت نگاه حمایتی داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬در همس��ایگی ما کشورهایی هستند که فقط‬ ‫ربع قرن فعالیت های نمایش��گاهی دارند اما با اصالح‬ ‫نگ��رش خود در م��دت کوتاه��ی از نمایش��گاه داری‬ ‫س��وله ای به نمایش��گاه داری مدرن و هدفمند تبدیل‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫یکی از تغییرات نگرش��ی این کش��ورها ان بوده که‬ ‫ب��ه اهمی��ت «حمایت» پی برده اند ت��ا انجا که ‪ ۸۰‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬درص��د هزینه های مش��ارکت تولیدکنندگان و‬ ‫صنعتگ��ران خ��ود را در نمایش��گاه های معتبر جهان‬ ‫تقب��ل می کنند و می پردازن��د؛ درحالی که ما در ایران‬ ‫ب��ه صادرات نفت و م��واد معدنی خ��ام اکتفا کردیم‪،‬‬ ‫انها فناوری های پیش��رفته جهان را وارد کشورش��ان‬ ‫کردند‪ .‬م��ن با صراحت و جدیت می گویم اگر تصمیم‬ ‫گرفته ایم بودجه کش��ور را از تسلط نفت برهانیم باید‬ ‫راهکارها و ابزارهای مناسبی را به کار گیریم و صنعت‬ ‫نمایش��گاهی یک��ی از کارس��ازترین و مهم ترین این‬ ‫ابزارهاست‪.‬‬ ‫€ €تالش�ی ک�ه ش�ما ب�رای توس�عه صنع�ت‬ ‫نمایش�گاهی در اصفه�ان انج�ام می دهی�د‪ ،‬به‬ ‫رونق کس�ب وکارها نیز می انجامد یا فعالیت های‬ ‫نمایشگاهی‪ ،‬جنب ه نمایشگاهی دارند؟‬ ‫ب��ا جدیت اعتقاد داریم که حضور در نمایش��گاه ها‪،‬‬ ‫می تواند به توس��عه و رونق کس��ب وکارها منجر شود‬ ‫و بر همین اس��اس تالش می کنیم نمایش��گاه ها را به‬ ‫بهترین ش��کل ممکن و با حضور همه جانبه صاحبان‬ ‫کس��ب وکار از اس��تان اصفه��ان و دیگر اس��تان های‬ ‫کش��ور برگزار کنیم‪ .‬نمایشگاه های سال ‪ ۹۸‬اصفهان‪،‬‬ ‫با برخورداری از کیفیت بس��یار مطلوب‪ ،‬توانس��ته اند‬ ‫نیازه��ای مخاطبان ای��ن رویدادها را به خوبی پاس��خ‬ ‫گویند‪.‬‬ ‫درب��اره تاثی��ر حض��ور ش��رکت ها در رویداده��ای‬ ‫نمایش��گاهی بر روند ف��روش محصوالت و ی��ا انعقاد‬ ‫قرارداد با شرکت های داخلی و خارجی نیز باید به این‬ ‫نکته اشاره کنم که حضور در رویدادهای نمایشگاهی‬ ‫هم��واره با اثرات درخ��ور توجهی همراه بوده اس��ت؛‬ ‫البته به شرط انکه ش��رکت ها بتوانند از موقعیت های‬ ‫ایجادش��ده در این رویدادها به نحو احس��ن استفاده‬ ‫کنند‪ .‬حضور در یک نمایش��گاه تنها به انعقاد قرارداد‬ ‫و یا فروش محصوالت محدود نمی شود‪ ،‬بلکه برقراری‬ ‫ی��ک ارتب��اط کاری و ی��ا رونمایی از ی��ک محصول‬ ‫می توان��د با نتایج فراوان��ی از حیث همکاری های اتی‬ ‫همراه باشد‪.‬‬ ‫€ €مدی�ران ش�هری اصفه�ان اعتق�اد دارن�د‬ ‫نمایشگاه بخش�ی از فضای ش�هری است؛ خود‬ ‫ش�ما ه�م باره�ا تاکی�د کرده اید که نمایش�گاه‬ ‫می تواند تاثیر زیادی در فضای اقتصاد ش�هری و‬ ‫گردشگر ش�هری داشته باشد؛ جزییات این الگو‬ ‫را بیشتر تشریح کنید‬ ‫فضاه��ای ش��هری هم��واره یک��ی از موضوع��ات و‬ ‫دغدغه های اصل��ی مدیران و برنامه ریزان ش��هری به‬ ‫ش��مار می اید‪ .‬این فضاها قادر هس��تند ادراک ذهنی‬ ‫ش��هروندان از ش��هر را در رابطه با نمادها و مصادیق‬ ‫فیزیک��ی انها بازنمایی کنند و ارتب��اط پایداری میان‬ ‫مردم و ش��هر برقرار س��ازند‪ .‬نقش کارکردی فضاهای‬ ‫ش��هری به عنوان مکان فعالیت ه��ای عمومی و عرصه‬ ‫تعامالت ش��هری‪ ،‬یکی از مهم ترین اموری اس��ت که‬ ‫در این راس��تا موردتوجه قرار می گیرد‪ .‬این فضاها در‬ ‫دوران گوناگون تاریخی کارکردهای ویژه ای داش��تند‬ ‫و ح��اوی اطالع��ات مهمی ب��ه لحاظ مردم شناس��انه‬ ‫بودن��د‪ .‬به گون��ه ای ک��ه ام��روزه می توان با بررس��ی‬ ‫فضاه��ای عمومی ش��هر‪ ،‬اطالعات بس��یاری پیرامون‬ ‫تاری��خ ان به دس��ت اورد‪ .‬به این ترتی��ب همواره خلق‬ ‫فضای شهری پویا به گونه ای که با نیازهای اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬زیس��ت محیطی‪ ،‬فیزیکی‪ ،‬روان شناس��انه و‬ ‫اقتصادی مردم جامعه هماهنگ باش��د‪ ،‬دغدغه اصلی‬ ‫ش��هرداری ها به عن��وان متولیان مدرن ای��ن امر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬تنوع‪ ،‬پویایی و عدم ثبات در طراحی معماری‬ ‫جدید موجب می شود که فضاهای شهری محلی برای‬ ‫مالق��ات و مش��ارکت مردم باش��د و بر می��زان روابط‬ ‫اجتماعی در شهرها می افزاید‪ .‬نمایشگاه ها یکی از این‬ ‫فضاها هس��تند که با توجه ب��ه خصوصیات کالبدی و‬ ‫اهمیت اجتماعی انها عالوه بر کارکردهای اقتصادی‪،‬‬ ‫فضایی برای دیدار و اجتماع مردم‪ ،‬ایجاد همبس��تگی‬ ‫اجتماعی‪ ،‬انتق��ال فرهنگ در کن��ار دانش و فناوری‬ ‫فراه��م می اورند و در پویایی و رش��د حیات ش��هری‬ ‫نقشی تعیین کننده دارد‪.‬‬ ‫امروزه فضاهای ش��هری به جهت افزایش س��رعت‬ ‫زندگی به محل هایی برای گذار پرشتاب تبدیل شده و‬ ‫کمتر به اهمیت توقف‪ ،‬همزیستی‪ ،‬مشارکت اجتماعی‬ ‫و ایجاد یکپارچگی و پیوستگی در انها توجه می شود‪.‬‬ ‫بااین حال نمایش��گاه یکی از معدود فضاهایی است که‬ ‫به جهت قابلیت انعط��اف و انطباق‪ ،‬این کارکردها در‬ ‫قالب ان تعریف ش��ده و به صورت��ی طبیعی با حیات‬ ‫اجتماعی در پیوند است‪.‬‬ ‫این فضاها از ان جهت که اهداف س��ازماندهی انها‬ ‫منطب��ق بر اهداف عملکردی ش��ان تعریف می ش��ود‪،‬‬ ‫فضاهای��ی معن��ادار محس��وب می ش��وند و وض��وح‬ ‫این معناداری زمانی اش��کار می ش��ود ک��ه به میزان‬ ‫مش��ارکت در فض��ا یعنی حرکت م��ردم‪ ،‬فعالیت ها و‬ ‫اس��تفاده انها از ای��ن فضا توجه کنیم‪ .‬در نمایش��گاه‬ ‫نظم فضای��ی‪ ،‬فعالیت ها و معانی عملکردی با یکدیگر‬ ‫س��ازگار می شوند و این امر به تقویت روابط اجتماعی‬ ‫می انجامد‪.‬‬ ‫€ € در واقع شما نمایشگاه را محلی برای تعامل‬ ‫بیش�تر اقش�ار مختلف مردم می دانید؛ درس�ت‬ ‫است؟‬ ‫در نمایش��گاه رواب��ط ب��ه صورت��ی اگاهان��ه و‬ ‫هدف دار ب��ر مبنای مناف��ع اقتص��ادی طرفین یعنی‬ ‫مش��ارکت کنندگان و بازدیدکنندگان تنظیم می شود‬ ‫که در کنار فضای س��ازمان یافت��ه‪ ،‬مکانی مطلوب را‬ ‫ب��رای ش��هروندان فراهم م��ی اورد‪ .‬این فض��ا میل به‬ ‫مش��ارکت در زیست اجتماعی را حول محور نیازهای‬ ‫اقتص��ادی افزایش می دهد و می تواند به منزله کانونی‬ ‫ب��رای دیدارها‪ ،‬مالقات ه��ا و ارتباطات چهره به چهره‬ ‫ن��زد گروه ه��ای مختلف تلقی ش��ود که ب��رای مدتی‬ ‫محدود جامعه هدف نمایشگاه هستند‪.‬‬ ‫در این راستا مهم ترین اصل در طراحی مجتمع های‬ ‫نمایش��گاهی به جهت تسهیل فرایند مشارکت مردم‪،‬‬ ‫اص��ل پویای��ی در کنار اطالع رس��انی صحیح اس��ت‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬ایجاد نوع��ی تحرک از اهداف مهم در‬ ‫فضای نمایش��گاه محسوب می ش��ود‪ .‬همچنین اصل‬ ‫ن��واوری‪ ،‬ابداع و بیان تفکری تازه به ش��یوهای نوین‬ ‫و ایجاد رواب��ط تجاری و فرهنگی مواردی اس��ت که‬ ‫نمایشگاه می تواند در اختیار مخاطبین خود قرار دهد‪.‬‬ ‫نحوه شکل گیری و استقرار فضاها‪ ،‬وحدت بین عناصر‬ ‫و عوام��ل مجموع��ه در عین تنوع انها ش��اخص هایی‬ ‫اس��ت که فضاه��ای نمایش��گاهی را از دیگر فضاهای‬ ‫شهری متمایز می کند‪ .‬به این معنا نمایشگاه کارکردی‬ ‫دوگانه و در ظاهر متض��اد دارد یعنی درعین حال که‬ ‫محل گردهمایی و توقف اس��ت و مانند فضاهای کهن‬ ‫ش��هری منجر به انس��جام اجتماعی و روابط انس��انی‬ ‫می شود‪ ،‬محل پویایی و حرکت و دستیابی به اخرین‬ ‫دس��تاوردهای صنعتی و تجاری نیز محسوب می شود‬ ‫که ماهیتی جدید به ان می بخشد‪.‬‬ ‫مراکز تجاری نمایشگاهی همسو با رشد و تراکم هر‬ ‫چه بیشتر توسعه شهری‪ ،‬دچار تغییر و تحول و ازدیاد‬ ‫خاصی شده اند‪ .‬براین اساس نمایشگاه های تجاری به‬ ‫عن��وان بازوی توانمندی اقتص��ادی و نمادی از قدرت‬ ‫مال��ی‪ ،‬نقش تعیین کننده ای در ش��هرها دارند‪ .‬مراکز‬ ‫نمایشگاهی درصورتی که معیارهای مناسب را از لحاظ‬ ‫موقعیت‪ ،‬عملکرد‪ ،‬مدیریت و برنامه دارا باش��د‪ ،‬نقش‬ ‫بسزایی در توسعه ش��هری و همچنین تاثیر مستقیم‬ ‫بار جذب گردشگر تجاری و سرمایه گذاری در مناطق‬ ‫واج��د ش��رایط خواهد داش��ت و می توان��د در میزان‬ ‫پویایی و تحرک شهرها تاثیر قابل توجهی داشته باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫علی یارمحمدیان‬ ‫انچه چشم انداز‬ ‫توسعه صنعت‬ ‫نمایشگاهی در‬ ‫اصفهان را مهم‬ ‫جلوه می دهد‪،‬‬ ‫فعالیت هایی‬ ‫است که‬ ‫برای توسعه‬ ‫پیش بینی‬ ‫شده است‬ ‫امس��ال میزبان یک مهمان بودیم و ان هم‬ ‫ویروس��ی بود از ش��رق دور و انقدر که کلمه‬ ‫ویروس کرونا را تک��رار کردیم و یا از یکدیگر‬ ‫ش��نیدیم؛ کلمه س��ال نو مبارک را نگفتیم و‬ ‫نشنیدیم‪ .‬بسیاری از مش��اغل در سراسر دنیا‬ ‫با حضور ویروس��ی به نام کرون��ا دچار بحران‬ ‫گردیدن��د و بس��یاری دیگر هم م��ورد تهدید‬ ‫واقع ش��دند‪ .‬شاید تمام مشاغل و حرفه هایی‬ ‫که از این بیماری اس��یب دیدند‪ ،‬چشم انداز و‬ ‫س��ناریوهایی برای بازگشت ترسیم کرده اند و‬ ‫زمان پایان رکود ناشی از کرونا را با محاسبات‬ ‫مختلف تخمین زده اند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان ش��اید بتوان اذعان داش��ت‬ ‫دورترین و بعیدترین س��ناریوهای بازگش��ت‬ ‫ب��رای فعاالن صنعت نمایش��گاهی قابل تصور‬ ‫اس��ت‪ .‬این نب��ود انتظار ب��رای بازگش��ت از‬ ‫یکس��و به علت ش��یوع بیماری کرون��ا و نبود‬ ‫مش��ارکت کننده و بازدیدکنن��ده و از س��وی‬ ‫دیگر به علت استفاده از فضاهای نمایشگاهی‬ ‫(ک��ه در واقع محل کار و اش��تغال فعاالن این‬ ‫صنف می باش��ند) به عنوان بیمارس��تان های‬ ‫موق��ت و یا اقامتگاه بیماران در دوران نقاهت‪،‬‬ ‫ایجاد شده اس��ت‪ .‬محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی تهران را با برگزاری کنسرت هایش‬ ‫و سالن میالد می شناسند‪ .‬البته موضوع برای‬ ‫بسیاری از شاغالن حرفه ای و فعاالن اقتصادی‬ ‫در حوزه ه��ای گوناگون در سراس��ر ایران که‬ ‫از نمایش��گاه های برگ��زار ش��ده در این محل‬ ‫در طول س��ال بازدید داش��ته و ی��ا به عنوان‬ ‫مش��ارکت کننده در رویدادهای نمایش��گاهی‬ ‫حض��ور می یابن��د؛ متفاوت اس��ت‪ .‬ولی قطعا‬ ‫بسیاری از ما؛ در روزهای گذشته خبر ساخت‬ ‫نقاهت��گاه ‪ ۲۰۰۰‬تختخواب��ی در این مکان را‬ ‫ش��نیده ایم‪ .‬در دیگر س��ایت های نمایشگاهی‬ ‫مانند «ایران مال» نیز بیمارستان موقت ایجاد‬ ‫شده اس��ت‪ .‬البته این موضوع دقیقا در نوروز‬ ‫سال گذش��ته در دوران س��یل مهلک استان‬ ‫گلس��تان نیز انجام ش��د و مرکز نمایشگاهی‬ ‫این اس��تان به اقامتگاه اس��یب دیدگان سیل‬ ‫اختصاص یافت‪ .‬فارغ از اظهارنظر در خصوص‬ ‫صحیح و یا اش��تباه ب��ودن تصمیماتی از این‬ ‫دس��ت؛ باید اذعان داشت که سال هاست که‬ ‫مراکز نمایش��گاهی در مناسبت های مختلف‪،‬‬ ‫بهره برداری های متفاوت��ی را تجربه می کنند‪.‬‬ ‫در زمان های برگزاری نشس��ت های سیاس��ی‬ ‫و دولت��ی مانند اجالس س��ران؛ در زمان های‬ ‫برگزاری اتفاقات فرهنگی مانند کنس��رت ها؛‬ ‫در زمان ه��ای وقوع بح��ران و بالیای طبیعی‬ ‫مانند بیماری کرونا و‪ ...‬؛ در این میان نکته ای‬ ‫که ب��رای تمام��ی فعاالن و ش��اغلین صنعت‬ ‫نمایشگاهی همیش��ه عالمت سوال باقی مانده‬ ‫است‪ ،‬امنیت شغلی یش��ان است‪ .‬شغلی که با‬ ‫تمام س��ختی ها و فشارها و پیچیدگی هایش‪،‬‬ ‫ان را انتخ��اب کرده ان��د و منب��ع درامد بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬حرفه ای که بی ش��ک به عن��وان یکی‬ ‫از مش��اغل سخت شناخته می ش��ود و تعداد‬ ‫زی��ادی کارگر‪ ،‬کارمند و مدی��ر در حوزه های‬ ‫س��ایت داری‪ ،‬برگزاری‪ ،‬غرفه سازی و خدمات‬ ‫مرتبط در بخش ه��ای خصوصی و دولتی‪ ،‬در‬ ‫ان سال های سال از عمرش��ان را گذرانده اند‪.‬‬ ‫شغلی که با یک س��یل و یا یک بیماری‪ ،‬یک‬ ‫نشست سیاسی و یا حتی برگزاری یک جشن‬ ‫ب��ه تعطیلی می انجامد و ش��اغالن ان به صف‬ ‫بی��کاران می پیوندند‪ .‬ش��اید بت��وان به جرات‬ ‫بیان کرد که صنعت نمایشگاهی در زمان های‬ ‫مختلف نقش مرغ عروس��ی و ع��زا را دارد که‬ ‫در ه��ر دو س��ربریده می ش��ود‪ .‬ای��ن موضوع‬ ‫جایی حادتر می ش��ود که در فهرست منتشر‬ ‫ش��ده از س��وی دولت در خصوص حمایت از‬ ‫مش��اغل اسیب دیده از کرونا‪ ،‬نامی از مشاغل‬ ‫ح��وزه صنعت نمایش��گاهی دیده نمی ش��ود‬ ‫و بیش از ‪ ۵۰۰‬ش��رکت خصوصی ش��اغل در‬ ‫حوزه ه��ای مختل��ف نمایش��گاهی‪ ،‬جایی در‬ ‫بس��ته های حمایتی دولت ندارند‪ .‬البته شاید‬ ‫مهم تری��ن علت عدم توجه و ش��ناخت دولت‬ ‫و س��ازمان های مرتب��ط نس��بت ب��ه صنعت‬ ‫نمایش��گاهی‪ ،‬در ای��ن موض��وع نهفته اس��ت‬ ‫که فع��االن این حوزه با گذش��ت بیش از ‪۵۰‬‬ ‫سال از اغاز رس��می فعالیت های نمایشگاهی‬ ‫در ای��ران‪ ،‬تاکنون موفق به تاس��یس اتحادیه‬ ‫و یا مرج��ع صنفی جامع��ی در این خصوص‬ ‫نگردیده اند و سه انجمن فعال این صنعت نیز‬ ‫با محدودیت ها و مش��کالت بسیاری دست و‬ ‫پنجه نرم می نمایند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 17‬فروردین ‪ 11 -1399‬شعبان ‪ 5 - 1441‬اوریل‪-2020‬شماره‪-1492‬پیاپی‪2810‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪instagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫ویروس کرونا و بازار داغ شایعه پراکنی‬ ‫«یک نفس عمیق» برای این سیاره‬ ‫یادبود‬ ‫به یاد «استاد»‬ ‫دست داد‪ ،‬اظهار تاسف کرده بود‪.‬‬ ‫اس��تاد زرین ک��وب در زادگاه��ش‪ ،‬خرم اباد و‬ ‫بعد در بروج��رد به کار معلم��ی پرداخت‪ .‬کاری‬ ‫ک��ه به تدری��ج عالقه جدی به ان پی��دا کرد‪ .‬وی‬ ‫در دوران معلمی تاریخ‪ ،‬جغرافیا‪ ،‬ادبیات فارسی‪،‬‬ ‫ادبیات عرب‪ ،‬فلسفه‪ ،‬زبان خارجی و حتی ریاضی‬ ‫و فیزیک‪ ،‬علم الهیات را تدریس کرده است‪.‬‬ ‫عش��ق و عالقه اس��تاد به دانش��گاه او را دوباره‬ ‫ب��ه تهران بازگرداند‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۲۴‬در امتحان‬ ‫ورودی دانش��کده علوم معقول و منقول دانشکده‬ ‫ادبیات دانش��گاه تهران رتبه نخس��ت را کس��ب‬ ‫کرد و دانش��جوی رش��ته ادبیات فارسی دانشگاه‬ ‫تهران شد‪ .‬در سال ‪ ۱۳۲۷‬با رتبه اول از دانشگاه‬ ‫فارغ التحصیل ش��د و رس��اله دکتری خ��ود را با‬ ‫عنوان‪« :‬نقد الش��عر تاری��خ و اصول ان» زیر نظر‬ ‫اس��تاد بدیع الزمان فروزانفر ب��ا موفقیت به پایان‬ ‫رساند و دفاع کرد‪.‬‬ ‫وی پس از اخذ درجه دکتری ازس��وی اس��تاد‬ ‫فروزانفر به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دعوت‬ ‫به کار ش��د و در سال ‪ ۱۳۳۵‬رتبه دانشیاری خود‬ ‫را در دانشگاه تهران احراز کرد‪.‬‬ ‫استاد زرین کوب به تدریس تاریخ ادبیات ایران‪،‬‬ ‫تاریخ اسالم‪ ،‬تاریخ ادیان‪ ،‬تاریخ کالم و مجادالت‬ ‫فرق‪ ،‬تاریخ مصوف اسالم و تاریخ علوم پرداخت‪.‬‬ ‫وی در س��ال ‪ ۱۳۳۰‬در کنار استادانی همچون‬ ‫عب��اس اقبال اش��تیانی‪ ،‬س��عید نفیس��ی‪ ،‬دکتر‬ ‫معین‪ ،‬پرویز فاضل خانلری‪ ،‬غالمحسین صدیقی‬ ‫و عب��اس زریاب برای مش��ارکت در طرح ترجمه‬ ‫مقاالت دایره المعارف اسالمی به هلند دعوت شد‪.‬‬ ‫این اس��تاد ادبیات نزد حاج ش��یخ ابوالحس��ن‬ ‫ش��عرانی با مباحث فقه و فلسفه اشنایی بیشتری‬ ‫پیدا کرد و در همان روزگار با فلس��فه های عناصر‬ ‫غربی نیز اش��نا ش��د‪ .‬به‬ ‫تصوف عالقه مند ش��د و‬ ‫اثار به ج��ا مانده از او در‬ ‫عرفان مول��وی و تصوف‬ ‫یک��ی از مناب��ع مرج��ع ‬ ‫در علم تص��وف و عرفان‬ ‫است‪.‬‬ ‫در س��ال های جن��گ جهان��ی دوم و بعد از ان‬ ‫عالقه او به زبان های خارجی‪ ،‬روش هایی نوین در‬ ‫زمینه اموزش زبان ایجاد کرد‪ .‬استاد عبدالحسین‬ ‫زرین کوب اثار مکت��وب ادبی و تاریخی ارزنده ای‬ ‫از خود به یادگار گذاش��ته اند‪ .‬پرفروش بودن اثار‬ ‫استاد در میان ایرانیان‪ ،‬بعد از چندین بار تجدید‬ ‫چاپ نشان از اهمیت و زنده بودن اثار دارد‪.‬‬ ‫بعد از وفات اس��تاد در س��ن ‪ ۷۷‬سالگی‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۶۵۰۰‬جلد کتاب کتابخانه ش��خصی استاد به‬ ‫همراه بس��یاری از مقاالت چاپ نش��ده به مرکز‬ ‫دایره المعارف اسالمی س��پرده شده است‪ .‬اثاری‬ ‫ارزنده از اس��تاد به یادگار مانده که برخی از انها‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫پله پله تا مالقات خدا‪ ،‬دو قرن س��کوت‪ ،‬سرنی‪،‬‬ ‫در کوچه رن��دان‪ ،‬بحر در کوزه‪ ،‬ب��ا کاروان حله‪،‬‬ ‫ش��عر بی نقاب‪ ،‬از نی نامه‪ ،‬ش��عر بی دروغ‪ ،‬ش��عر‬ ‫بی نقاب‪ ،‬ش��عله‪ ،‬نقد الهی‪ ،‬نقش ب��ر اب‪ ،‬فرار از‬ ‫مدرس��ه‪ ،‬س��یری در شعر فارس��ی‪ ،‬فتح عرب در‬ ‫ایران به زبان انگلیس��ی در تاریخ ایران کمبریج‪،‬‬ ‫پیرگنجه در جس��ت وجوی ناکجا اباد‪ ،‬روزگاران‬ ‫ایران‪ ،‬در قلمرو وجدان‪ ،‬بنیاد شعر فارسی‪ ،‬ادبیات‬ ‫فرانس��ه در قرون وس��طا‪ ،‬ادبیات فرانسه در دوره‬ ‫رنس��انس‪ ،‬شرح قصیده ترسائید خاقانی‪ ،‬فن شعر‬ ‫ارسطو‪ ،‬فرمانروایی ایرانیان بر یمن و‪...‬‬ ‫یادش گرامی و روحش قرین رحمت الهی‬ ‫ضرر ‪ ۱۷‬میلیارد تومانی سینماها‬ ‫در نوروز‬ ‫دبیر انجمن سینماداران می گوید کسی از کارکنان سالن های‬ ‫س��ینما اخراج نش��ده‪ ،‬بلکه باتوجه به قانون مصوب دولت برای‬ ‫دریافت حقوق و پاداش به سازمان تامین اجتماعی معرفی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا صابری‪ ،‬دبیر انجمن س��ینماداران در گفت وگو با‬ ‫ایلنا‪ ،‬درباره اینکه گفته می شود بعضی سالن های سینما کارکنان‬ ‫خود را به دلیل تعطیلی اخراج کردند‪ ،‬گفت‪ :‬کس��ی از کارکنان‬ ‫س��الن های سینما اخراج نشده و اگر س��ینماها باز شود‪ ،‬به طور‬ ‫قطع همه کارکنان به کار خود بازخواهند گشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مصوب شدن قانون حمایت از مشاغل ازسوی‬ ‫دول��ت در زمان کرونا ادامه داد‪ :‬برخی س��ینماها که از اس��فند‬ ‫تعطیل بوده و درامدی نیز نداش��تند کارکنان خود را براس��اس‬ ‫قانون برای دریافت حقوق و پاداش به س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫معرفی کردند و بدیهی اس��ت که بعد از بازگشایی سینماها انها‬ ‫نیز به سر کار خود بازخواهند گشت‪.‬‬ ‫صابری با اش��اره به اینکه زمان بازگش��ایی سینماها مشخص‬ ‫نیس��ت و همین مسئله باعث ش��ده نتوان برای ان برنامه ریزی‬ ‫ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬باید برنامه ریزی هایی انجام ش��ود تا از ضرر و زیان‬ ‫سینماها کاسته شود و ما به طرح هایی همچون ارائه وام های ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تومانی به س��ینماداران اعتراض داریم و معتقدیم چنین‬ ‫طرح هایی سودی ندارد‪.‬‬ ‫صابری با اش��اره به اینکه اکران فیلم ه��ا در نوروز به اصطالح‬ ‫گل اصل��ی اکران فیلم ها در س��ال بود‪ ،‬افزود‪ :‬س��ینماها در ‪۱۵‬‬ ‫روز ابتدای��ی فروردین ‪ ۹۸‬بی��ش از ‪ ۱۷‬میلی��ارد تومان درامد‬ ‫کس��ب کرده بودند ک��ه این درامد در نوروز ‪ ۹۹‬صفر ش��د و از‬ ‫س��وی دیگر از ‪ ۴‬اسفند نیز س��ینماها تعطیل بود‪ .‬این اتفاق در‬ ‫حالی رخ داده که در اس��فند مدیران سالن های سینما براساس‬ ‫وظیفه ای که داش��تند‪ ،‬حقوق‪ ،‬سنوات‪ ،‬عیدی و پاداش کارکنان‬ ‫را کامل پرداخت کردند؛ با اینکه درامدی نداشتند‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫سینماداران ادامه داد‪ :‬بهتر است به جای انکه به هر سالن سینما‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون تومان وام پرداخت شود طرح های ماندگاری مصوب‬ ‫شود که برای همه سینما سود دارد؛ مثال می توان با پیگیری های‬ ‫جدی مالیات بر ارزش افزوده را از روی بلیت های س��ینما حذف‬ ‫ک��رد واال پرداخت وام ‪ ۱۰‬میلیون تومانی برای هر پرده س��ینما‬ ‫مشکلی را حل نخواهد کرد‪ .‬صابری افزود‪ :‬حتی اگر همین امروز‬ ‫نیز سینماها دوباره باز شود چند ماه زمان خواهد برد تا وضعیت‬ ‫حداقل مانند پیش از ش��یوع کرونا ش��ود و این مسئله نه برای‬ ‫سینما بلکه برای سایر رشته های هنری نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫اجرای زنده «خاله سوسکه»‬ ‫س��ینا نورایی ‪ ۱۵‬فروردی��ن نمایش «خاله سوس��که» را در الیو‬ ‫اینستاگرام برای کودکان اجرا کرد‪ .‬نورایی وعده اجرای نمایشی دیگر‬ ‫را هم در اینستاگرام برای روز سه شنبه‪ ۱۹ ،‬فروردین داده که به گفته‬ ‫خودش حاصل هنر کودکان اس��ت‪ .‬او ک��ه از هنرمندان فعال حوزه‬ ‫کودک و نوجوان اس��ت‪ ،‬از کودکان خواس��ته نقاشی هایشان را برای‬ ‫او بفرس��تند تا هفته اینده به ‪ 5‬نقاش��ی منتخب جوایزی اهدا کند‪.‬‬ ‫کارگردان و عروس��ک گردان نمایش «خاله سوسکه» سینا نورائی و‬ ‫صداپیشگان ان راوی (خاله پیرزن) انا نمکچیان‪ ،‬خاله سوسکه پانیذ‬ ‫بدیعی‪ ،‬قصاب‪ ،‬اهنگر‪ ،‬عالف و اقا موشه سینا نورائی هستند‪.‬‬ ‫تصنیف «سرنوشت» رونمایی شد‬ ‫همایون شجریان به تازگی از‬ ‫تصنیفی قدیمی با اهنگسازی‬ ‫انوش��یروان روحان��ی و صدای‬ ‫خودش رونمایی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫به گفت��ه او این اثر بیش از یک‬ ‫دهه پیش ازس��وی انوشیروان‬ ‫همایون شجریان‬ ‫روحانی ش��کل گرفته اس��ت‪ .‬انوشیروان روحانی‬ ‫همایون شجریان با انتشار اثر در صفحه شخصی خود‪ ،‬یادداشتی را نیز ضمیمه‬ ‫ان کرده اس��ت‪ .‬او در این یادداش��ت پیش از توضیح درباره اثر و چگونگی تولید‬ ‫ان درب��اره ویژگی های اخالقی و حرفه ای انوش��یروان روحانی به عنوان نوازنده و‬ ‫اهنگساز توضیحاتی داده است‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬همایون شجریان ضمن رونمایی‬ ‫از تصنیف «سرنوشت» به اهنگسازی انوشیروان روحانی‪ ،‬درباره این موسیقیدان‬ ‫نوش��ته است‪ :‬انس��انیت و اخالق مثال زدنی ایش��ان با افراد به خصوص با دیگر‬ ‫هنرمن��دان‪ ،‬چه انهایی که اس��تاد موس��یقی بودند و چه انهایی ک��ه تازه پا به‬ ‫این راه گذاش��ته بودند‪ ،‬ان چیزی است که همیش��ه برای من مورد توجه بوده‬ ‫و لذتبخش‪ .‬همایون ش��جریان نوشته است‪ :‬دوس��تان گرامی تصنیف سرنوشت‬ ‫تقدیم اس��ت به ش��ما عزیزان‪ .‬بیش از ‪ ۲۰‬سال است که افتخار اشنایی با استاد‬ ‫بزرگوار انوشیروان روحانی را دارم‪ ،‬همینطور رضا جان روحانی که دوستی است‬ ‫قدیمی‪ .‬دلم می خواست این نکته را در مورد استاد روحانی عزیز عرض کنم که‬ ‫غیر از تس��لط ایشان بر موس��یقی و نوازندگی همراه با نگرش حرفه ای و ذوق و‬ ‫خالقیت ش��ان در اهنگسازی (که بر عالقه مندان پوش��یده نیست) و حاصل ان‬ ‫بی شمار کارهای جاودانه با سبک و سیاق مخصوص به خودشان است‪ ،‬انسانیت‬ ‫و اخالق مثال زدنی ایش��ان با افراد به خصوص با دیگر هنرمندان‪ ،‬چه انهایی که‬ ‫استاد موسیقی بودند و چه انهایی که تازه پا به این راه گذاشته بودند‪ ،‬ان چیزی‬ ‫است که همیشه برای من مورد توجه بوده و لذت بخش‪ .‬امید که همواره سالمت‬ ‫و برقرار باشند‪ .‬همایون شجریان در ادامه این یادداشت‪ ،‬درباره چگونگی ساخت‬ ‫تصنیف نوشته ا ست‪ :‬شکل گرفتن تصنیف سرنوشت به گفته خود ایشان مربوط‬ ‫می ش��ود به سال ها پیش (شاید ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬س��ال) که در روزهای پایانی زندگی‬ ‫مادر محترم شان به مطب پزشک مراجعه کرده بودند‪ .‬انجا روی تابلو خطی این‬ ‫طور نوشته شده بود‪« :‬سرنوشت را باید از سر نوشت»‪ .‬دوستان شاعر ایشان ان‬ ‫را بس��ط می دهند و ایش��ان نیز ان را خلق می کنند‪ .‬سرنوشت باعث شد افتخار‬ ‫خواندن این کار پس از مدتی طوالنی‪ ،‬چند س��ال پیش قسمت این حقیر شود‪.‬‬ ‫امروز که این تصنیف تقدیم تان می ش��ود بسیار خوشحالم که من هم سهمی در‬ ‫ان دارم‪ .‬امیدوارم با این تصنیف در روزهای دوری‪ ،‬شریک لحظه های تان باشیم‪.‬‬ ‫همایون ش��جریان در پایان از نوا روحانی و غالمرضا صادقی برای میکس اواز‬ ‫تشکر کرد‪.‬‬ ‫عبور از کرونا با کتاب‬ ‫مدیرعامل موسس��ه خانه کتاب‪ ،‬از ارسال ‪۲۵‬‬ ‫هزار بس��ته پس��تی بعد از اجرای ط��رح «عبور‬ ‫از کرون��ا با کتاب» موسس��ه خان��ه کتاب تا ‪۱۲‬‬ ‫ن خبر داد ‪ .‬به گزارش مرکز روابط عمومی‬ ‫فروردی ‬ ‫و اطالع رس��انی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪،‬‬ ‫نیکن��ام حس��ینی پور درب��اره می��زان مراجعه و‬ ‫اس��تفاده از س��امانه پست موسس��ه خانه کتاب‬ ‫گف��ت‪ :‬در مجم��وع ‪ ۶۲۰‬ناش��ر‪ ،‬کتابف��روش و‬ ‫فروشگاه انالین کتاب عضو سامانه پست موسسه‬ ‫خانه کتاب هستند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اعضای سامانه‬ ‫به تفکیک شامل ‪ ۴۷۸‬ناشر‪ ۸۲ ،‬کتابفروش و ‪۶۰‬‬ ‫فروشگاه انالین کتاب است‪ .‬بعد از اعالم امادگی‬ ‫موسس��ه خانه کت��اب و اجرای ط��رح «عبور از‬ ‫کرونا با کتاب» ‪ ۲۵‬هزار بس��ته پس��تی ازسوی‬ ‫اعضا ارسال شده اس��ت‪ .‬ارزش ریالی مرسوله ها‬ ‫در این مدت برابر با ‪ 2‬و نیم میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسسه خانه کتاب یاداور شد‪ :‬پیش‬ ‫از برگزاری طرح «عبور از کرونا با کتاب» به طور‬ ‫متوس��ط ماهانه ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬هزار ارسال مرسوله در‬ ‫س��امانه به ثبت می رس��ید‪ ،‬درحالی که در طول‬ ‫اجرای طرح این میزان ‪ 2‬برابر ش��ده است‪ .‬وی‬ ‫ضمن تاکید بر اهمیت این طرح و کاربرد ان در‬ ‫چرخه نش��ر افزود‪ :‬یکی از راهکارهای حمایتی‬ ‫که می توان یارانه کتاب را در طول س��ال به ان‬ ‫اختصاص داد‪ ،‬همین روش پس��ت کتاب است‪.‬‬ ‫ش��یوه نامه و مراحل استفاده از تخفیف خدمات‬ ‫پس��تی در طرح «عبور از کرونا با کتاب» عبارت‬ ‫است از‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ثبت نام و عضویت در «سامانه پست کتاب»‬ ‫به نشانی ‪ posteketab.com‬یا در سایت خانه‬ ‫کتاب به نشانی ‪ketab.ir‬‬ ‫‪ -۲‬تکمی��ل اطالع��ات متقاض��ی و ارس��ال‬ ‫الکترونیکی مدارک و ثبت درخواست پنل پستی‬ ‫‪ -۳‬کنترل مدارک و تایید ثبت نام اولیه توسط‬ ‫خان�� ه کت��اب (ظ��رف ‪ ۲۴‬س��اعت کاری بعد از‬ ‫ثبت نام و تایید مدارک)‬ ‫‪ -۴‬تایی��د م��دارک و فعال س��ازی موقت پنل‬ ‫پستی به مدت دو هفته‬ ‫‪ -۵‬دانلود قرارداد‪ ،‬مهر و امضای دو نس��خه از‬ ‫ان و ارسال به خانه کتاب (بخش اطالع رسانی)‪.‬‬ ‫در صورتی ک��ه ظرف ‪ 2‬هفته قرارداد به خانه‬ ‫کتاب ارسال نشود پنل غیرفعال خواهد شد‪.‬‬ ‫ تایی��د ق��رارداد و فعال س��ازی نهایی بعد از‬‫دریافت قرار داد‪ .‬در این س��امانه یک پیشخوان‬ ‫مجازی پستی ‪ ۲۴‬ساعته در اختیار کاربران قرار‬ ‫می گیرد که می توانند تمامی مرس��والت پستی‬ ‫خود را با تخفیف ویژه در ش��بکه پس��تی ارسال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫فراخوان‬ ‫منظ�ر پورثانی‪ -‬کارش�ناس ارش�د علوم‬ ‫ارتباطات اجتماعی‪:‬‬ ‫عبدالحس��ین زرین ک��وب‪ ،‬ادی��ب‪ ،‬تاریخ نگار‪،‬‬ ‫نویس��نده‪ ،‬محقق‪ ،‬مترجم‪ ،‬منتقد ادبی و اس��تاد‬ ‫برجسته ایران معاصر است که در ‪ ۲۷‬اسفند سال‬ ‫‪ ۱۳۰۱‬در بروجرد چش��م به جهان گش��ود و ‪۲۴‬‬ ‫ش��هریور سال ‪ ۱۳۷۸‬از دنیا رفت‪ .‬به بهانه زادروز‬ ‫تولد این استاد گرانقدر نگاهی مختصر به زندگی‬ ‫و اثار وی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫اس��تاد عبدالحس��ین زرین ک��وب تحصی�لات‬ ‫ابتدایی را در زادگاهش به پایان رساند‪ .‬در دوران‬ ‫تحصیالت متوس��طه به تش��ویق پ��در که فردی‬ ‫متدین ب��ود‪ ،‬اوق��ات فراغت را ص��رف فراگیری‬ ‫عل��وم دین��ی و حوزه ک��رد‪ .‬وی ضم��ن تحصیل‬ ‫فق��ه به ادبیات و ش��عر عرب هم عالقه مند ش��د‪.‬‬ ‫زرین کوب تا پایان سال پنجم متوسطه در رشته‬ ‫علمی تحصیل ک��رد‪ .‬در این میان مطالعه تاریخ‪،‬‬ ‫فلسفه‪ ،‬ادیان‪ ،‬ادبیات فارسی‪ ،‬زبان خارجه نیز به‬ ‫اندوخته های اس��تاد افزوده شد‪ .‬استاد زرین کوب‬ ‫برای ادامه تحصیل سال ششم متوسطه به تهران‬ ‫امد‪ .‬رش��ته ادبی را در س��ال ‪ ۱۳۱۹‬برگزید و در‬ ‫همان سال مقام دوم را در این رشته کسب کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۲۰‬در امتحانات ورودی دانشکده‬ ‫حقوق ش��رکت کرد و کسب رتبه نخست در این‬ ‫رش��ته ثمره تالش و عالقه او ب��ه تحصیل علم و‬ ‫فرهن��گ بود‪ ،‬اما به اصرار پدر ب��ه زادگاهش نزد‬ ‫خان��واده بازگش��ت و در انجا ب��ه تدریس و تعلم‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫اس��تاد علی اکبر دهخدا که لغت نامه فاخر ادب‬ ‫فارسی گنجینه ماندگار حیات او است و ان زمان‪،‬‬ ‫ریاست دانشکده حقوق دانشگاه تهران را برعهده‬ ‫داش��ت‪ ،‬از اینک��ه چنین دانش��جوی فاضلی را از‬ ‫می تواند به صورت غیرمس��تقیم و گاهی مس��تقیم‪ ،‬از‬ ‫نابودی جنگل های بسیاری جهت چاپ کتب درسی و‬ ‫اموزشی در سراسر سیاره جلوگیری کند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬کرون��ا‪ ،‬ب��ه ط��رز ش��گفت انگیزی میانگی��ن‬ ‫مطالع��ه افراد س��یاره را در یک س��ال افزایش خواهد‬ ‫داد‪ .‬انس��ان های زی��ادی برای زنده مان��دن مجبور به‬ ‫یادگیری و خواندن خواهند شد‪ .‬قرنطینه های درمانی‬ ‫ویروس تاجدار‪ ،‬به کتاب های دیجیتال و خاک خورده‬ ‫کتابخانه ها جان دوباره خواهد داد‪.‬‬ ‫ویروس تاج��دار‪ ،‬هنر و خالقیت فردی را به ش��کل‬ ‫قابل توجهی رشد خواهد داد‪ .‬هورکس معتقد است در‬ ‫یک س��ال‪ ،‬صنایع دستی و هنرهای مبتنی بر فرد‪ ،‬یک‬ ‫رنسانس تازه را تجربه خواهد کرد‪.‬‬ ‫مرک��ز مطالع��ات بیولوژیک میش��یگان‪ ،‬متش��کل‬ ‫از ی��ک تیم تحقیقاتی محیط زیس��ت ش��امل بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬دانش��مند در زمینه محیط زیس��ت و بیماری های‬ ‫بیولوژیکی‪ ،‬نظر جالب دیگری دارد‪ .‬این گروه معتقدند‬ ‫کرونا‪ ،‬حیات بیولوژیک سیاره را متحول خواهد کرد و‬ ‫بر این اساس شاهد تغییرات پایه ای در زیست خواهیم‬ ‫بود؛ از جمله‪:‬‬ ‫‪ -‬کاهش بی��ش از ‪ ۲۰۰‬میلیون مترمکعب گازهای‬ ‫گلخانه ای و دی اکسیدکربن‪.‬‬ ‫ پایین امدن دمای کره زمین در اینده نزدیک‬‫ حفظ بقای بیش از ‪ ۷۰۰‬گونه گیاهی و جانوری در‬‫صورت حفظ این وضعیت به مدت یک سال‬ ‫ اسمانی ابی تر و هوای پاک تر‬‫ کاهش چندصد میلیون تن زباله پالستیکی‬‫ افزایش چشمگیر بهداشت عمومی‬‫ اختص��اص بودجه های هنگف��ت جهانی و احیای‬‫س��ندیکاها و مجامع بهداش��ت در سراسر جهان برای‬ ‫حفظ انسان‬ ‫ بهره من��دی عمومی تر کش��ورهای فقی��ر دنیا از‬‫بهداشت و اموزش‬ ‫ و در نهایت باورپذیرتر بودن این دیدگاه که انس��ان‬‫مالک این سیاره نیست‪ .‬تغییر این نگاه برای بقای نسل‬ ‫بشر حیاتی است‪.‬‬ ‫دانشمند ارشد این تیم تحقیقاتی‪ ،‬از کرونا به عنوان‬ ‫«یک نفس عمیق» این س��یاره نام برد‪ .‬ش��اید حیات‬ ‫سیاره ابی به این اتفاق نیاز شدیدی داشت‪.‬‬ ‫و پرس��ش نهایی ش��اید این اس��ت که ایا کوئید ‪۱۹‬‬ ‫می تواند ان حلقه گمش��ده دفاعی این س��یاره در برابر‬ ‫موجودی به نام انسان باشد‪...‬؟!‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫خبر روز‬ ‫ایا نسل انسان‪ ،‬تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا تغییر‬ ‫خواهد کرد؟ اگر ش��رایط فعلی به مدت یک سال ادامه‬ ‫داشته باشد‪ ،‬چهره شهرها و انسان ها و طبیعت چگونه‬ ‫خواه��د بود؟ ماتیاس هورک��س و همکارانش در مرکز‬ ‫پژوهش های وابسته به موسس��ه رابرت کخ در المان‪،‬‬ ‫به این پرس��ش ها به ص��ورت بی وقفه فک��ر می کنند و‬ ‫تحقیقات گس��ترده ای را برای پاسخ به این پرسش ها‬ ‫اغاز کردند‪ .‬بی شک جهان امروز تحت اثر این فراگیری‬ ‫وی��روس‪ ،‬در حال تغییر اس��ت‪ .‬ف��ارغ از تبعات تلخ و‬ ‫کشنده این اپیدمی‪ ،‬نیمه دیگر این اتفاق شنیدنیست‪.‬‬ ‫هورکس و همکارانش به س��ه س��رفصل اساسی اشاره‬ ‫می کنند‪ .‬اگر کرونا تا یک سال مهمان این سیاره باشد‬ ‫شاهد تغییراتی ش��گرف خواهیم بود‪ .‬رخدادهایی که‬ ‫شاید رفتار تازه انسان اینده باشد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬کرون��ا فرهنگ م��راودات و تعامالت اجتماعی را‬ ‫تغییر می دهد‪ .‬جمع های دوستانه کوچک تر می شود‪.‬‬ ‫حض��ور و فیزیک افراد جای خود را به تصاویر دیجیتال‬ ‫و مجازی می دهد‪ .‬دلتنگی ها بیش��تر می شود و اهسته‬ ‫اهسته س��یطره تلفن ها و دنیای اینترنت‪ ،‬جای خالی‬ ‫افراد و عزیزان مان را پر خواهد کرد‪ .‬انس��ان‪ ،‬موجودی‬ ‫اس��ت که در طول فرهیختگی اجتماع��ی اش‪ ،‬نیاز به‬ ‫م��راودات و ارتباطات حضوری و دیده ش��دن ها دارد‪.‬‬ ‫دنی��ای بعد از کرونا‪ ،‬ش��اید میزها و صندلی های خالی‬ ‫بسیاری باشد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬وی��روس تاجدار‪ ،‬به ما یاداور می ش��ود که توجه‬ ‫وی��ژه به نیمه روش��ن فن��اوری چقدر حیاتی اس��ت‪.‬‬ ‫انس��ان پس از کرونا باید بیش از هر چیز وامدار‬ ‫ش��اید‬ ‫ِ‬ ‫فناوری باش��د‪ .‬سیستم اموزش انس��انی تغییر خواهد‬ ‫کرد‪ .‬ویدئوکنفرانس ها و اموزش های وابسته به شبکه‬ ‫اینترنت‪ ،‬سرفصل تازه ای از اینده علم و اموزش است‪.‬‬ ‫تمام��ی مدارس به ناچ��ار به جدیدترین اب��زار انتقال‬ ‫علم مجه��ز خواهند ش��د و تعاریف بس��یاری از علوم‬ ‫اموزش��ی دچار تحولی بزرگ خواهد ب��ود‪ .‬این اتفاق‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫محمدرض�ا م�ودودی‪ ،‬رئی�س ام�ور هماهنگ�ی و‬ ‫نظ�ارت همکاری ه�ای منطق�ه ای ح�وزه مع�اون اول‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫تعطی�لات عی��د تمام ش��د و م��ا تمام ای��ن ای��ام را زندانی‬ ‫قرنطینه ای بودیم که بانی اش دشمنی ناپیدا بود‬ ‫دشمنی که تمام زرادخانه های عالم مقابلش عاجز بودند‬ ‫تمام محراب ها بی اثر‬ ‫تمام دانش ها مستاصل‬ ‫و تمام باورها در خطر!‬ ‫شاید تلخ ترین تعطیالت این سال ها را تجربه کردیم‬ ‫شاید دلتنگی مان دوصد چندان شد‬ ‫ش��اید که باور نکردیم س��ال کهنه تحویل شده و هنوز هم س��ال نو‪ ،‬ادامه سال دردناک‬ ‫گذشته است!!‬ ‫اما باید صادقانه اعتراف کنیم که‬ ‫زمین بعد قرن ها نفس کشید‬ ‫اسمان ابی تر از همیشه شد‬ ‫رنگین کمان ها دوباره مجال روییدن و شکفتن یافتند‬ ‫پرندگان بدون دلواپسی پر کشیدند‬ ‫علفزارها کمتر از همیشه لگدمال شدند‬ ‫جویبارها دیگر با زباله های رهگذران الوده نگشتند‬ ‫و خستگی یادگار ما روی دوش کوه ها نبود‬ ‫و موسیقی امواج دریا در ساحل را فریادهای ناکوک مردمان خراب نکرد‬ ‫و دنیا دمی ارامش یافت‬ ‫کمی سکوت‬ ‫لختی سکون‬ ‫که به خوابی بعید می مانست‬ ‫و البته‬ ‫بعد از این همه سال‬ ‫استحقاق ان را داشت‪...‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫دنیا دمی ارامش یافت‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!