روزنامه صمت شماره 1493 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1493

روزنامه صمت شماره 1493

روزنامه صمت شماره 1493

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫درمان رایگان بیماران کرونایی‬ ‫در مراکز درمانی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 18‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 12‬شعبان‪ 1441‬‬ ‫‪ 6‬اوریل‪2020‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1493‬پیاپی ‪ 8 2811‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫اینده توسعه‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫کرونا و نقش کلیدی‬ ‫مدیران منابع انسانی‬ ‫اهمیت رشد‬ ‫اکتشاف عمقی‬ ‫افزایش شفافیت‬ ‫تراکنش های بانکی‬ ‫انگیزه و امیدمان را‬ ‫از دست ندهیم‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی در نامه ای به رئیسان دانشگاه های‬ ‫علوم پزشکی سراسر کشور بر نگرفتن وجه از بیماران مبتال به ویروس کرونا‬ ‫باتوجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و همچنین استفاده از ظرفیت بیمه سالمت‬ ‫تاکید کرد‪ .‬به گزارش وزارت بهداش��ت‪ ،‬س��عید نمکی در این نامه همچنین‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬درباره افرادی که فاقد پوش��ش بیمه‪ ،‬بی بضاعت یا اتباع خارجی‬ ‫هس��تند از محل منابع طرح تحول نظام س�لامت محاسبه و در حساب های‬ ‫بستانکار ان دانشگاه لحاظ شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫دولت ‪ :‬در خانه بمانید‬ ‫مردم ‪ :‬هزینه های زندگی را چه کنیم ؟‬ ‫‪2‬و‪7‬‬ ‫اغاز تپش اقتصادی پایتخت از اردیبهشت‬ ‫اغاز به کار کسب وکارهای کم خطر استان ها از ‪ ۲۳‬فروردین‬ ‫‪7‬‬ ‫زنجیره تامین «جهش تولید»‬ ‫یکپارچه نیست‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫امس��ال با ش��عار جهش تولید همراه ش��ده اس��ت؛‬ ‫حال باتوجه به اینکه عنوان می ش��ود با ش��یوع کرونا‬ ‫قطعه س��ازان درخواس��ت تمدید تعطیالت را دارند تا‬ ‫بتوانند س�لامت کارگران خود را پای��ش و با قرنطینه‬ ‫افراد مش��کوک از ش��یوع ویروس کرونا در واحدهای‬ ‫تولیدی جلوگیری کنند‪ ،‬برنامه صنعتگران چیس��ت؟‬ ‫انجمن ها و صنعتگران چه برنامه ای برای تحقق ش��عار‬ ‫سال باتوجه به چالش های موجود دارند؟‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 18‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 12‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 6‬اوریل ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1493‬‬ ‫پیاپی ‪2811‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫عضو انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫س��تاد ملی مب��ارزه ب��ا کرونا صبح دی��روز به‬ ‫ریاس��ت رئیس جمهوری در س��اختمان حافظیه‬ ‫س��عداباد تشکیل جلس��ه داد‪ .‬حسن روحانی در‬ ‫این جلس��ه با تاکی��د بر اینک��ه در روند پیش رو‬ ‫برای مسئله مبارزه و مقابله با کرونا هیچ اختالف‬ ‫نظری میان نهادهای دولتی و قوای سه گانه وجود‬ ‫ن��دارد‪ ،‬گفت‪ :‬همه ارکان کش��ور با هماهنگی در‬ ‫حال انجام امور هستیم و رهبر معظم انقالب نیز‬ ‫همواره حمایت کردند‪.‬‬ ‫انهایی که حضورش��ان در جامعه ضرورتی ندارد‪،‬‬ ‫همچنان در خانه بمانند‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور دوس�وم کارمندان در محل‬ ‫کار‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در کشاکش بحران های داخلی و خارجی ازجمله شیوع‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬نوسان های ارزی‪ ،‬مشکالت زیست محیطی‪،‬‬ ‫تحریم ه��ا‪ ،‬کمبود برق و منابع ابی و بس��یاری از مواردی‬ ‫که خوانن��ده خود به انها واقف اس��ت‪ ،‬موضوع کالن تری‬ ‫باعنوان «اینده توسعه ایران» در سیاست های کلی کشور‬ ‫خودنمای��ی می کند که تمرکز بر ان گاهی نگرانی هایی را‬ ‫برای مسئوالن و مردم به دنبال دارد‪.‬‬ ‫هرچن��د برنامه های پنج س��اله توس��عه ای��ران و برنامه‬ ‫چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬در راس��تای هموارسازی مسیر توسعه‬ ‫تدوین و اجرایی می شود اما میزان تحقق اهداف برنامه در‬ ‫کنار تطبیق ارکان این برنامه ها با ارکان توس��عه موضوعی‬ ‫اس��ت که گاهی رعایت نک��ردن انها ایران را از طی کردن‬ ‫مسیر درست توسعه بازمی دارد‪.‬‬ ‫توسعه کش��ورها مبتنی بر ارکانی است که بدون تحقق‬ ‫و وجود انها توس��عه ای ش��کل نخواهد گرفت‪ ،‬این ارکان‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫ بهره برداری کامل از ظرفیت های اقتصاد جهانی‬‫ حفظ ثبات اقتصاد کالن‬‫ داشتن میزان باالی پس انداز و سرمایه گذاری‬‫ مکانیسم بازار ازاد برای تقسیم منابع‬‫ داشتن حاکمیت متعهد به رشد و توانمند نزد مردم‬‫امروز با بررس��ی دقی��ق اقتصاد ای��ران درمی یابیم هیچ‬ ‫ک��دام از م��وارد یادش��ده به طور موفق در ح��ال پیگیری‬ ‫نیس��ت و بسیاری از ش��اخص ها در حال حرکت به سمت‬ ‫عکس م��وارد یادش��ده هس��تند‪ .‬نکته ای که در همس��و‬ ‫نبودن برنامه های توس��عه ای کالن ایران با ارکان توس��عه‬ ‫جهانی مشاهده می ش��ود‪ ،‬نبود نهادهای توسعه ای هم افزا‬ ‫اس��ت؛ نهادهایی که در تمام کشورهای توسعه یافته و در‬ ‫حال توس��عه بار توس��عه را در کنار تک تک مردم به دوش‬ ‫می کشند و نقشی استراتژیک در پیشرفت کشورها دارند‪.‬‬ ‫برخ��ی وزارتخانه ه��ا در ایران به طور تقریب��ی با همان‬ ‫مدلی اداره می ش��وند ک��ه در دهه ‪ ۳۰‬خورش��یدی اداره‬ ‫می ش��دند؛ این در حالی است که در دهه های اخیر با بروز‬ ‫انقالب دیجیتال و توس��عه روزافزون اطالعات و ارتباطات‬ ‫چ��اره ای جز حرک��ت پابه پای اقتصادهای توس��عه یافته و‬ ‫توس��عه محور نداریم‪ .‬این اجبار فناوری در شرایطی برای‬ ‫اقتصاد و توسعه ایجاد شده که بهره وری نیروی انسانی مان‬ ‫هنوز بس��یار محدود اس��ت‪ .‬هنوز درصدد تقسیم یا ادغام‬ ‫وزارتخانه ها هس��تیم؛ ب��دون توجه به ای��ن نکته که جدا‬ ‫ش��دن یا ادغام چاره کار نیست و تمام این اعمال را انجام‬ ‫می دهیم تا از زیر بار تغییر نگرش فرار کنیم‪ .‬نگرش��ی که‬ ‫در ‪ ۵‬مورد باال به ان اشاره شد‪.‬‬ ‫به راس��تی ک��دام وزارتخان��ه ایران��ی در اولویت هایش‬ ‫به دنبال بهره برداری کام��ل از ظرفیت های اقتصاد جهانی‬ ‫برای توسعه فعالیت هایش است؟‬ ‫ایا وزارت اقتصاد ایران اعتقادی به مکانیس��م بازار ازاد‬ ‫برای تخصیص منابع دارد؟‬ ‫ای��ا وزارت اقتص��اد ایران در ح��د وزارت اقتصاد دکتر‬ ‫عالیخانی در دهه ‪ ۴۰‬دیدگاهی کالن دارد؟‬ ‫ایا برنامه ای عملیاتی برای توسعه صنعتی داریم؟‬ ‫با بررس��ی وزارتخانه ه��ا می بینیم که هم��ه انها درگیر‬ ‫مسائل روزمره شده اند و یک شکاف عمیق بین برنامه های‬ ‫توسعه ای و فعالیت های روزمره ایجاد شده است‪.‬‬ ‫ب��ه همه ای��ن م��وارد نهادها‪ ،‬س��ازمان های م��وازی و‬ ‫غیرموازی را هم اضاف��ه کنیم که گاهی خالف جهت هم‬ ‫حرکت ک��رده و عملکرد انها در نهایت به محدود ش��دن‬ ‫توسعه می انجامد‪.‬‬ ‫حال پرسش این است که چه باید کرد؟‬ ‫به نظر نگارنده‪ ،‬ایران امروز نیازمند نهادهای توس��عه ای‬ ‫هم افزا و کالن نگر است‪ .‬برخالف دیدگاهی که عالقه مندی‬ ‫زی��ادی به خرد کردن وزارتخانه ها و تقس��یم نیروها دارد‬ ‫نگارنده معتقد اس��ت ما نیاز به تجمیع و ادغام و در برخی‬ ‫موارد حذف وزارتخانه ها و ایجاد نهادهایی نوین داریم‪.‬‬ ‫اما برای تحقق این پیش��نهاد نیاز به توس��عه در بخش‬ ‫نرم اف��زاری داری��م‪ .‬انچ��ه که پی��ش از ایج��اد نهادهای‬ ‫توس��عه ای اهمی��ت دارد‪ ،‬شناس��ایی و حضور اف��رادی با‬ ‫دی��دگاه توس��عه در راس تمامی وزارتخانه های کش��ور و‬ ‫نهادهای تصمیم گیر اقتصاد است‪ .‬با بررسی رشد و شتاب‬ ‫بی نظیر اقتصاد ایران در سال های ‪ ۱۳۴۱‬تا ‪ ۱۳۵۲‬متوجه‬ ‫می شویم حضور افرادی توسعه گرا و هم هدف نخستین گام‬ ‫در ایجاد نهادهایی توسعه گرا بود‪.‬‬ ‫حضور اف��رادی توس��عه محور در راس وزارت اقتصاد و‬ ‫دارایی‪ ،‬س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی (فارغ از درس��ت بودن تش��کیل این وزارتخانه)‪،‬‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫(ف��ارغ از چگونگ��ی تجمیع بدون مش��کل اهداف در یک‬ ‫راستا) و بانک مرکزی می تواند نخستین گام باشد‪.‬‬ ‫ویژگی اصلی این افراد توسعه محور بودن انها‪ ،‬استقالل‬ ‫فکری و قدرت اجرایی به همراه دانش روز جهانی اس��ت‪.‬‬ ‫به عن��وان ی��ک نمون��ه در تعیین اف��راد تاثیرگ��ذار برای‬ ‫پیش��برد هدف توس��عه ای فقط بیان این نکته کافی است‬ ‫که «افرادی که برای این جایگاه ها معرفی می ش��وند باید‬ ‫بتوانند در همان مش��اغل در سایر کش��ورها مشغول کار‬ ‫ش��وند؛ این یعنی بکارگیری اف��رادی در کالس جهانی‪ ،‬با‬ ‫دانش جهانی‪».‬‬ ‫کسب وکارهای کم خطر استان ها از ‪ ۲۳‬فروردین اغاز به کار می کنند‬ ‫‹ ‹کل نظام یکپارچه است‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت‪ ،‬روحانی با‬ ‫تاکید بر اینکه در مسئله مقابله با کرونا کل نظام‬ ‫یکپارچه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه بدخواهان ما از این‬ ‫یکپارچگی عصبانی و ناراحت هس��تند‪ ،‬خودشان‬ ‫می دانند‪ ،‬اما کرونا با همه دشواری هایی که ایجاد‬ ‫ک��رده اثار خوبی هم داش��ته که وحدت بیش��تر‬ ‫ارکان مختل��ف جامعه اس��ت؛ امروز ش��اهد یک‬ ‫وحدت و یکپارچگی در سراس��ر کش��ور هستیم‪.‬‬ ‫سالم بودن هوا به دلیل کاهش ترافیک نیز از دیگر‬ ‫اثار خوب کرونا در کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹وزارتخانه ها اختالف نظر ندارند‬ ‫رئیس جمهوری اف��زود‪ :‬در میان وزارتخانه های‬ ‫دولت اختالفی وجود ندارد‪ .‬ممکن اس��ت چیزی‬ ‫را در جایی پیدا کنند و با شیطنت به رسانه های‬ ‫خارج از کشور منتقل کنند و انها نیز این مسئله‬ ‫را ب��زرگ کنند‪ ،‬اما هی��چ اختالفی در این زمینه‬ ‫نداریم‪ .‬برخالف دع��وت بدخواهان و ضد انقالب‬ ‫که مردم را دعوت می کنند به اینکه بین سالمت‬ ‫و فعالی��ت اقتص��ادی یکی را انتخ��اب کنند این‬ ‫مردود و ناصواب اس��ت؛ چرا که هم فعالیت های‬ ‫اقتصادی و هم پروتکل های بهداش��تی هر دو در‬ ‫کنار هم قابل اجرا هس��تند‪ .‬فعالیت های اداری و‬ ‫اقتص��ادی و تولیدی ما باید در جریان باش��د‪ ،‬اما‬ ‫پروتکل های وزارت بهداش��ت باید مورد تاکید و‬ ‫توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح فاصله گذاری هوشمند‬ ‫روحان��ی با اش��اره به بررس��ی جزئی��ات طرح‬ ‫فاصله گذاری هوش��مند در جلس��ه روز گذش��ته‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا خاطرنشان کرد‪ :‬کمیته‬ ‫اجتماعی و امنیتی ستاد پیشنهادات خود را ارائه‬ ‫داد؛ در نهایت خواس��ته های ای��ن کمیته‪ ،‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و فع��االن اقتصادی و‬ ‫اصناف در قالب یک جمع بندی در جلسه مطرح‬ ‫و در نهایت تصمیماتی اتخاذ شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز کار بازار به جز تهران‬ ‫وی با بیان اینکه در تولید از ابتدا با هیچ مانعی‬ ‫روب��ه رو نبودیم و این مراکز همچن��ان با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداش��تی ب��ه فعالیت خ��ود ادامه‬ ‫می دهند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز پیشنهادهایی درباره‬ ‫فعالیت های اقتصادی و کس��ب وکارها مطرح شد‬ ‫که در نهایت پیش��نهادها به تصویب ستاد رسید؛‬ ‫بر این اساس تصویب شد که در استان های کشور‬ ‫به جز تهران کس��ب وکارهای کم ریسک می توانند‬ ‫از ‪ ۲۳‬فروردین فعالیت های خود را اغاز کنند‪ ،‬اما‬ ‫کسب وکارهای پرریسک از جمله مراکز ورزشی‪،‬‬ ‫اس��تخرها و مراکزی که نی��از به حضور جمعیت‬ ‫دارن��د ت��ا اطالع ثان��وی همچن��ان تعطیل باقی‬ ‫می مانند تا بعدا درباره انها تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری ادام��ه داد‪ :‬در بخ��ش‬ ‫کس��ب وکارهای کم ریسک بنا ش��د در استان ها‬ ‫از ش��نبه‪ ۲۳ ،‬فروردی��ن فعالیت ه��ا ب��ا مراعات‬ ‫پروتکل های اعالمی ازس��وی بهداش��ت و درمان‬ ‫اغاز ش��ود؛ به ط��ور حتم باید بر ای��ن پروتکل ها‬ ‫نظارت ش��ود و مس��ئولیت اصلی این نظارت بر‬ ‫عهده وزارت بهداش��ت اس��ت‪ .‬ام��روز همچنین‬ ‫تصویب ش��د تا در صورت نیاز نیروی بس��یج نیز‬ ‫برای نظ��ارت با دقت به وزارت بهداش��ت کمک‬ ‫کن��د‪ .‬روحانی با تاکی��د بر اینک��ه نمی خواهیم‬ ‫فعالیت های اقتصادی سالمت مردم را تحت تاثیر‬ ‫قرار دهد‪ ،‬گفت‪ :‬رعایت پروتکل های بهداشتی در‬ ‫فعالیت های اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ اغ�از فعالیت ه�ادر ته�ران از ‪۳۰‬‬ ‫فروردین‬ ‫وی درب��اره وضعیت فعالیت کس��ب وکارها در‬ ‫استان تهران نیز خاطرنشان کرد‪ :‬در جلسه امروز‬ ‫تصویب ش��د که در اس��تان ته��ران فعالیت های‬ ‫اقتصادی از روز شنبه‪ ۳۰ ،‬فروردین اغاز شود‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری اظهار کرد‪ :‬از کمیته تبلیغات‬ ‫خواس��تیم در این زمینه طرح ها و اطالعات مورد‬ ‫نیاز را اماده کند و در رسانه ها توضیح داده شود‬ ‫ک��ه فروش��ندگان چگونه باید مس��ائل را رعایت‬ ‫کنند؛ همچنین تاکید ش��د ک��ه وظایف و اصول‬ ‫بهداش��تی که باید مورد توجه ق��رار بگیرد برای‬ ‫مردم توضیح داده شود‪.‬‬ ‫روحان��ی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه اغ��از فعالیت‬ ‫کس��ب وکارها به معنای فرام��وش کردن اصل در‬ ‫خانه ماندن نیست‪ ،‬گفت‪ :‬ترجیح بر این است که‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��رای بازگش��ایی فعالیت ه��ای‬ ‫کسب وکارها براساس پیش��نهاد وزارت بهداشت‬ ‫و درم��ان تصمیم گرفتیم که به طور پلکانی عمل‬ ‫کنی��م‪ .‬در زمین��ه فعالیت اداره ه��ای دولتی نیز‬ ‫مصوب ش��د از هفته اینده یعن��ی ‪ ۲۳‬فروردین‬ ‫فعالیت اداره ها به این صورت باش��د که دوس��وم‬ ‫کارمن��دان در مح��ل کار خود حض��ور خواهند‬ ‫داشت و یک سوم دیگر مجاز هستند که در محل‬ ‫کار خود حضور پیدا نکنند؛ در این مصوبه تاکید‬ ‫شد که برای افرادی که سن باال دارند و همچنین‬ ‫به بیماری های زمینه ای مبتال هس��تند اولویت ها‬ ‫لحاظ شود‪.‬‬ ‫روحانی در ادامه اعالم کرد‪ :‬قرار شد ساعت کار‬ ‫اداری از ‪ ۲۳‬فروردین ‪ ۷‬صبح تا ‪ ۱۴‬عصر باش��د‬ ‫و این س��اعت باتوجه به نزدیک بودن ماه رمضان‬ ‫در نظر گرفته ش��ده ک��ه در این زمینه هم اگر تا‬ ‫ماه رمضان چنین وضعیتی داشته باشیم نه نماز‬ ‫جماعت خواهیم داشت و نه وقت ناهار در اداره ها‪.‬‬ ‫‹ ‹عبور و مرور در استان ها ازاد است‬ ‫روحانی همچنین گفت‪ :‬عبور و مرور ماشین ها‬ ‫در استان ها ازاد است‪ ،‬اما تا ‪ ۳۰‬فروردین ممنوع‬ ‫اس��ت که ماش��ین ها از استانی به اس��تان دیگر‬ ‫بروند‪ .‬روحانی یاداور شد‪ :‬ما استان های سفیدی‬ ‫را در منطقه جنوب کشور داریم که هیچ مشکلی‬ ‫در این اس��تان ها برای ام��وزش و پرورش وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬مانند استان بوشهر‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬سیستان و‬ ‫بلوچستان‪ ،‬اینها استان هایی هستند که مشکلی‬ ‫برای بحث ام��وزش ندارند؛ بنابرای��ن اموزش و‬ ‫پرورش می تواند در اس��تان های س��فید فعالیت‬ ‫خود را اغاز کند و هیچ مانعی وجود ندارد‪ ،‬اما اگر‬ ‫ما برای کل کشور بحث می کنیم فعال اموزش تا‬ ‫پایان فروردین تعطیل است تا اینکه ما در جلسه‬ ‫بعدی ببینیم که باید چه تصمیمی اتخاذ کنیم‪.‬‬ ‫عبور از شرایط فعلی بدون هزینه غیرممکن است‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری‪ ،‬تص��ور عب��ور‬ ‫بدون هزینه و اس��یب از مقطع کنونی را تقریباً‬ ‫غیرممکن دانس��ت و گف��ت‪ :‬همانگونه که مردم‬ ‫در این ش��رایط دچار مشکالتی شده اند و هزینه‬ ‫می دهند‪ ،‬بخش خصوصی‪ ،‬دولت و سایر بخش ها‬ ‫نیز هزینه هایی را پرداخت خواهند کرد تا بتوانیم‬ ‫از این شرایط عبور کنیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی مع��اون اول‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬اسحاق جهانگیری در جلسه ای‬ ‫با مدیران و مس��ئوالن وزارت می��راث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی با اش��اره به اینکه‬ ‫فع��االن و بنگاه های اقتص��ادی زیرمجموعه این‬ ‫وزارتخانه مانند هتل ها‪ ،‬اقامتگاه ها و بخش تولید‬ ‫صنایع دس��تی بیش��ترین اس��یب ها را از شیوع‬ ‫وی��روس کرونا متحمل ش��ده اند‪ ،‬گف��ت‪ :‬باید با‬ ‫اقدام��ات و برنامه ریزی های مناس��ب‬ ‫اجازه ندهیم بخش های گردشگری و‬ ‫صنایع دستی و زیرمجموعه های این‬ ‫بخش ها دچار اسیب شوند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه گزارش های وزیر‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دس��تی درباره فعالیت ه��ا و اقدامات‬ ‫بخش های مختل��ف این وزارتخان��ه اظهار کرد‪:‬‬ ‫بخش های زیرمجموعه این سازمان اجرایی نقش‬ ‫مهمی در اشتغالزایی‪ ،‬ارزاوری و افزایش تولید در‬ ‫کش��ور ایفا می کنند و گزارش عملکرد سال های‬ ‫‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬این وزارتخان��ه بیانگر برنامه ریزی ها و‬ ‫اقدامات مناس��ب ای��ن وزارتخانه اس��ت‪ .‬معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری ادامه داد‪ :‬با ش��یوع کرونا‪،‬‬ ‫س��تاد ملی مدیریت بیماری کرون��ا پروتکل ها و‬ ‫دس��تورالعمل هایی تدوی��ن کرد که‬ ‫برای همه بخش ها الزم االجرا اس��ت‬ ‫و البت��ه این تصمیم��ات و پروتکل ها‬ ‫با تبعات��ی در بخش های مختلف نیز‬ ‫همراه ب��وده که یک��ی از اصلی ترین‬ ‫تبعات بر بخش گردش��گری تحمیل‬ ‫و منج��ر ب��ه کاه��ش س��فرها و در‬ ‫نتیجه ضرر و زیان هتل ه��ا‪ ،‬تورها و اژانس های‬ ‫گردشگری شده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اهمیت بخش های زیرمجموعه‬ ‫وزارت می��راث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری و صنایع‬ ‫دس��تی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬براس��اس گزارش ها‬ ‫باوجود اینکه سال ‪ ۹۸‬به جهت اتفاقات و حوادث‪،‬‬ ‫جزو س��خت ترین س��ال ها بود‪ ،‬درامدهای ارزی‬ ‫ای��ن وزارتخانه بیش از ‪ ۱۱‬میلیارد دالر بوده که‬ ‫عددی بزرگ است و نمی توان از ان چشم پوشی‬ ‫ک��رد‪ .‬مع��اون اول رئیس جمهوری با اش��اره به‬ ‫تدوین س��ند راهبردی توسعه گردشگری‪ ،‬برنامه‬ ‫اقدام ملی گردشگری و دیگر اسناد توسط وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی ابراز‬ ‫کرد‪ :‬تدوین این اسناد و برنامه ها اهمیت فراوانی‬ ‫دارند که باید به طور جدی دنبال شوند و در سال‬ ‫‪ ۹۹‬در دولت به تصویب برسد‪.‬‬ ‫جهانگیری با تاکید بر ض��رورت حمایت همه‬ ‫نهادها و بخش های مختلف از جمله نظام بانکی‬ ‫از بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه وزارت میراث‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری و صنای��ع دس��تی بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬بنگاه ه��ا و فعاالن اقتص��ادی زیرمجموعه‬ ‫ای��ن وزارتخانه کانون مهمی برای اش��تغالزایی و‬ ‫ارزاوری هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت دستور داد‪:‬‬ ‫درمان رایگان بیماران کرونایی در مراکز درمانی‬ ‫وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی در نامه ای‬ ‫به رئیس��ان دانش��گاه های علوم پزش��کی سراسر کشور‬ ‫ب��ر نگرفت��ن وج��ه از بیماران مبت�لا به وی��روس کرونا‬ ‫باتوجه به مصوبه س��تاد ملی کرونا و همچنین اس��تفاده‬ ‫از ظرفیت بیمه س�لامت تاکید کرد‪ .‬ب��ه گزارش وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬سعید نمکی در این نامه همچنین تاکید کرد‪:‬‬ ‫درباره افرادی که فاقد پوش��ش بیمه‪ ،‬بی بضاعت یا اتباع‬ ‫خارجی هس��تند از محل منابع طرح تحول نظام سالمت‬ ‫محاس��به و در حساب های بس��تانکار ان دانشگاه لحاظ‬ ‫ش��ود‪ .‬کیانوش جهانپور‪ ،‬رئیس مرک��ز روابط عمومی و‬ ‫عکس روز‬ ‫اطالع رس��انی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫روز ش��نبه گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۵۵‬هزار و ‪ ۷۴۳‬نفر در کشور‬ ‫به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده و با فوت ‪۱۵۸‬‬ ‫نفر در ‪ ۲۴‬س��اعت گذشته‪ ،‬تعداد جان باختگان کرونا در‬ ‫کشور به ‪ ۳۴۵۲‬نفر رسیده است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫نخستین قطعنامه سازمان ملل‬ ‫برای مقابله با کرونا‬ ‫سال ‪ 99‬و پرابی سد مازندران‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫به دنبال افزایش ش��مار مبتالیان به ویروس کرونا در سراس��ر جهان و‬ ‫افزایش شمار جان باختگان این بیماری‪ ،‬مجمع عمومی سازمان ملل متحد‬ ‫نخستین قطعنامه خود را در موضوع شیوع جهانی این ویروس صادر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬این قطعنامه که توس��ط کش��ورهای س��وئیس‪ ،‬اندونزی‪،‬‬ ‫سنگاپور‪ ،‬نروژ‪ ،‬لیختن اشتاین و غنا پیشنهاد شده‪ ،‬بر همکاری بین المللی‬ ‫و چندجانبه گرایی کشورها برای مقابله با کرونا‪ ،‬همچنین بر «لزوم رعایت‬ ‫کامل حقوق بش��ر» و خودداری از «اعمال هرگونه تبعیض‪ ،‬نژادپرستی و‬ ‫بیگانه هراس��ی» در راه مقابله با این اپیدمی تاکید دارد‪ .‬قطعنامه سازمان‬ ‫ملل باوجود مخالفت برخی از کش��ورها همچون روس��یه‪ ،‬درنهایت با رای‬ ‫موافق ‪ ۱۸۸‬دولت از ‪ ۱۹۳‬عضو این سازمان به تصویب رسید و موافقان ان‬ ‫بر نقش محوری س��ازمان ملل برای حل بحران های جهانی ناشی از شیوع‬ ‫کرونا به ویژه بحران س�لامت و اقتصاد تاکید کردند‪ .‬به گزارش یورونیوز‪،‬‬ ‫روس��یه یکی از مخالفان قطعنامه جدید سازمان ملل بود‪ .‬نماینده مسکو‬ ‫پیش نویس قطعنامه دیگری را به سازمان ملل ارائه کرد که در ان ضمن‬ ‫تاکید بر همکاری های جهانی برای مبارزه با این بحران‪ ،‬خواسته شده بود‬ ‫تا باتوجه به شیوع جهانی کرونا و با هدف مبارزه موثرتر با ان‪ ،‬تحریم های‬ ‫بین المللی لغو ش��وند‪ .‬این پیش نویس که از حمایت ‪ 4‬کش��ور جمهوری‬ ‫افریقای مرکزی‪ ،‬کوبا‪ ،‬نیکاراگوئه و ونزوئال برخوردار بود در نهایت نتوانست‬ ‫به تصویب اکثریت اعضا برسد‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رس�انی وزارت کشور‪-‬‬ ‫به دنبال پخش یک ش��ایعه و برخی مطالب‬ ‫خ�لاف واقع پیرامون ان مبنی بر «پیگیری‬ ‫مراحل قانونی تش��کیل یک اس��تان جدید‬ ‫شامل برخی مناطق از دو استان در جنوب‬ ‫و جن��وب غ��رب کش��ور» رواب��ط عمومی‬ ‫وزارت کش��ور با تکذیب قاط��ع این ادعای‬ ‫ک��ذب هش��دار داد‪ ،‬باتوج��ه ب��ه اهمیت و‬ ‫ض��رورت حفظ ارامش عمومی در کش��ور‪،‬‬ ‫منتش��رکنندگان اخب��ار ک��ذب در زمینه‬ ‫تقسیمات کشوری‪ ،‬تحت پیگرد قانونی قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬زی��اد النخاله‪ ،‬دبی��رکل جنبش‬ ‫جهاد اس�لامی فلسطین به صورت تلفنی با‬ ‫محمود عباس‪ ،‬رئیس تشکیالت خودگردان‬ ‫فلسطین گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ر ضرورت یکپارچه س��ازی تالش ها و‬ ‫اتخ��اذ تدابیر ضروری برای حفظ س�لامت‬ ‫ش��هروندان و مقابله با ویروس کرونا و دیگر‬ ‫چالش های پیش روی ملت فلسطین تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬عبدالق��ادر المرتض��ی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیته اسرا در دولت نجات ملی یمن گفت‬ ‫توافق با دولت مس��تعفی و ف��راری منصور‬ ‫هادی برای مبادله هزار و ‪ ۴۲۰‬اس��یر در ‪۲‬‬ ‫مرحله اجرا می شود‪ .‬بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫المرتضی تاکید ک��رد‪ :‬طبق این توافق هزار‬ ‫و ‪ ۱۲۰‬اسیر در مرحله نخست و ‪ ۳۰۰‬اسیر‬ ‫دیگر در مرحله دوم مبادله می شوند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬س��ید حس��ن نص��راهلل‪ ،‬دبیرکل‬ ‫حزب اهلل لبنان قرار است سخنرانی جدیدی‬ ‫را ایراد کند‪.‬‬ ‫این سخنرانی به مناسبت نیمه شعبان است‬ ‫و روز سه ش��نبه هفته جاری ای��راد خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬براساس اعالم منابع لبنانی‪ ،‬سخنرانی‬ ‫دبیرکل حزب اهلل لبنان در س��اعت ‪20:30‬‬ ‫سه ش��نبه به وقت لبن��ان (‪ 22:00‬به وقت‬ ‫ایران) انجام می شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬سید حسن نصراهلل در جریان‬ ‫اخرین س��خنرانی خود با اش��اره به مسئله‬ ‫ش��یوع کرون��ا در جهان‪ ،‬بر عج��ز و ناتوانی‬ ‫امریکایی ه��ا در مقابله با این ویروس تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬اس��ماعیل هنی��ه‪ ،‬رئیس دفتر‬ ‫سیاسی جنبش مقاومت اسالمی حماس به‬ ‫صورت تلفنی با نبیه ب��ری‪ ،‬رئیس پارلمان‬ ‫لبنان به رایزنی پرداخ��ت‪ .‬دو طرف درباره‬ ‫وضعی��ت اوارگان فلس��طینی در لبن��ان و‬ ‫ض��رورت تهی��ه تجهیزات پزش��کی و مواد‬ ‫بهداش��تی الزم ب��رای انان ب��رای مقابله با‬ ‫ویروس کرونا گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ی��ک منبع نزدیک ب��ه عدنان‬ ‫الزرفی‪ ،‬نخست وزیر مکلف عراق در سخنانی‬ ‫موعد برگزاری جلس��ه رای اعتماد پارلمان‬ ‫این کش��ور به کابینه الزرف��ی را فاش کرد‪.‬‬ ‫وی در این باره گفت‪ :‬جلسه رای اعتماد به‬ ‫دولت الزرفی چهارش��نبه یا پنجشنبه هفته‬ ‫جاری برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬س��عد جابر‪ ،‬وزیر بهداش��ت اردن‬ ‫اعالم کرد دولت این کش��ور تصمیم گرفته‬ ‫مرزه��ای کش��ور را ت��ا بعد از م��اه مبارک‬ ‫رمضان همچنان بس��ته نگ��ه دارد‪ .‬وی در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬این اقدام در راس��تای مبارزه با‬ ‫گسترش ویروس کرونا انجام می شود‪.‬‬ ‫جابر تاکید کرد‪ :‬مرزها و فرودگاه های اردن‬ ‫ت��ا بعد از م��اه رمضان بس��ته می ماند تا ما‬ ‫بتوانیم بر اوضاع داخلی کش��ور کنترل پیدا‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬محمد شفیق همدم‪ ،‬مشاور سابق‬ ‫نیروهای ناتو در افغانستان با انتشار مطلبی‬ ‫در صفح��ه خود در فیس ب��وک اعالم کرد‪:‬‬ ‫وزارت خارجه امریکا به طور رسمی به اقای‬ ‫غن��ی و اقای عبداهلل اعالم ک��رد که جهان‬ ‫دیگ��ر یکه تازی و بحران سیاس��ی در کابل‬ ‫را قب��ول ن��دارد و نمی تواند مثل س��ابق با‬ ‫افغانستان کمک و همکاری کند‪.‬‬ ‫به نوش��ته همدم‪ ،‬بع��د از قطع کمک یک‬ ‫میلی��ارد دالری این��ک وزارت خارج��ه به‬ ‫نمایندگ��ی از جامع��ه جهانی نیز هش��دار‬ ‫کاهش و قطع کمک ها را داده است‪ .‬وزارت‬ ‫خارج��ه دلیل این هش��دار را نبود حکومت‬ ‫فراگیر و عدم مکانیس��م پاسخگوی رهبران‬ ‫افغانستان عنوان کرده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬درگیری ه��ا می��ان نیروه��ای‬ ‫موس��وم به ارتش ملی لیبی و دولت توافق‬ ‫ملی این کش��ور همچنان ادام��ه دارد‪ ،‬این‬ ‫در حال��ی اس��ت ک��ه مرکز ملی مب��ارزه با‬ ‫بیماری های لیبی اعالم کرد شمار مبتالیان‬ ‫به ویروس کرونا افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش المیادین‪ ،‬محمد قنونو‪ ،‬سخنگوی‬ ‫نیروهای دول��ت توافق ملی لیبی گفت این‬ ‫نیروها دست به اجرای حمالت هوایی زدند‬ ‫و در اثر ان ‪ ۲۵‬تن کشته شدند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اغاز تپش اقتصادی پایتخت از اردیبهشت‬ ‫اینده توسعه‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 18‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 12‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 6‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1493‬‬ ‫پیاپی ‪2811‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫با فعاالن صنعت خودرو مطرح شد‪:‬‬ ‫زنجیره تامین «جهش تولید» یکپارچه نیست‬ ‫(بخش اول)‬ ‫احمد بذلی‬ ‫کارشناس حوزه مدیریت صنعتی‬ ‫جهش تولید‪ ،‬گام سوم‬ ‫امس��ال با ش��عار جهش تولید همراه شده است؛‬ ‫حال باتوجه به اینکه عنوان می شود با شیوع کرونا‬ ‫قطعه سازان درخواست تمدید تعطیالت را دارند تا‬ ‫بتوانند سالمت کارگران خود را پایش و با قرنطینه‬ ‫افراد مشکوک از شیوع ویروس کرونا در واحدهای‬ ‫تولیدی جلوگیری کنند‪ ،‬برنامه صنعتگران چیست؟‬ ‫انجمن ه��ا و صنعتگران چه برنام��ه ای برای تحقق‬ ‫شعار سال باتوجه به چالش های موجود دارند؟‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹برنامه برای جهش تولید‬ ‫‹ ‹ناهماهنگی در برنامه ریزی‬ ‫نجفی س��هی درباره راهکار برون رفت از وضعیت‬ ‫موجود عنوان کرد‪ :‬باید دو موضوع در دس��تور کار‬ ‫باش��د؛ نخس��ت پیش بینی های الزم ازسوی دولت‬ ‫انجام ش��ود ک��ه درحال حاضر به ش��کل ناقص در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ .‬یک مغازه اهنگری با یک یا دو‬ ‫کارگر تعطیل اس��ت اما قطعه س��ازی که فشردگی‬ ‫کار و خطوط تولیدش بیشتر از یک اهنگری است‬ ‫یا حتی تعمیرگاه خودرو‪ ،‬باید فعالیت داشته باشد‪.‬‬ ‫او اظه��ار ک��رد‪ :‬هماهنگ��ی الزم وج��ود ندارد‪.‬‬ ‫قطعه سازان رایزنی بسیاری کردند تا توانستند از ‪۲‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫محم��ود نجفی س��هی‪ ،‬عضو انجم��ن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور‬ ‫درب��اره برنامه های صنعتگران حوزه خودرو و قطعه‬ ‫برای محقق ش��دن جه��ش تولید به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫مشکالت صنعت خودرو جدا از سایر صنایع نیست؛‬ ‫البت��ه برخی چالش ها هم مخت��ص همین صنعت‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر در شکل کالن بخواهیم به موضوع نگاه‬ ‫کنی��م برای تحقق جه��ش تولی��د ‪ ۳‬مرحله قابل‬ ‫براورد اس��ت؛ نخست باید تولید وجود داشته باشد‬ ‫تا رسیدن به مرحله های دیگر ممکن باشد‪ .‬به این‬ ‫مفه��وم که صنعتگر بتواند حق��وق کارگران‪ ،‬بیمه‪،‬‬ ‫مالیات و قس��ط بانک خود را به موقع پرداخت کند‬ ‫و خری��د مواد اولیه را به موقع انجام دهد‪ .‬ازس��وی‬ ‫دیگر بتواند پول محصوالت��ش را به هنگام دریافت‬ ‫کند و در بازار ثبات وجود داش��ته باشد و با همان‬ ‫قیمت که کاالیش را به فروش می رساند محصوالت‬ ‫مورد نیازش را خریداری کند‪ .‬درحال حاضر این امر‬ ‫وجود ندارد‪ .‬البته این موضوع در زمانی که بیماری‬ ‫کرونا وجود نداشت هم فراهم نبود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اگر این شرایط ایجاد شود تا تولیدکننده‬ ‫بتواند مسائل خود را رفع کند و مشکالتی همچون‬ ‫جریم��ه بانکی‪ ،‬بیمه ای و مالیاتی نداش��ته باش��د‬ ‫می توان انتظار داش��ت که تولید به س��وی مرحله‬ ‫دوم یعن��ی رونق حرکت کن��د‪ .‬هنگامی که رونق‬ ‫تولید محقق ش��د می توان انتظار داشت تا جهش‬ ‫تولید نیز به ثبت برسد‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت قطعه عنوان ک��رد‪ :‬رونق یک‬ ‫تعریف و جهش تعریف دیگری دارد‪ .‬معتقدم تولید‬ ‫پیش از ش��یوع وی��روس کرونا به کم��ا رفته بود و‬ ‫صنعت قطعه فقط به وس��یله دس��تگاه ها است که‬ ‫نفس می کشد‪ .‬کارفرما تمام سرمایه و زندگی اش را‬ ‫به میدان اورد‪ .‬گاهی خجالت از کارگرش را تحمل‬ ‫کرد چون نتوانس��ت حق��وق او را به موقع بپردازد‪،‬‬ ‫نتوانس��ت مالیات و اقساط بانکی اش را بپردازد؛ در‬ ‫نتیجه جریمه شد و هنوز بدهکار است‪ .‬با این روند‬ ‫نمی توان انتظار داش��ت مدت زی��ادی ادامه دهد‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر ویروس کرونا هم ب��ه بدن بیمار در‬ ‫کما اضافه شد‪.‬‬ ‫صنف اهن و پروفیل از جمله واحدهایی اس��ت که مجبور‬ ‫به تعطیلی شده اند؛ حال پرسش این است که تولید کننده‬ ‫ورق اه��ن م��ورد نیاز خ��ود را باید از کجا تهی��ه کند؟ این‬ ‫ناهماهنگی سبب می شود هدررفت سرمایه داشته باشیم‬ ‫و تولید مورد انتظار محقق نشود‬ ‫هفته مورد درخواست تنها یک هفته فرصت بگیرند‬ ‫و به پایش س�لامت کارگران خ��ود بپردازند؛ البته‬ ‫خودروساز با درصدی فعالیتش را ادامه می دهد‪.‬‬ ‫عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کش��ور با بی��ان اینکه اگ��ر تولید‬ ‫مرحله نخس��ت را نگذراند به پله دوم راه نمی یابد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این شرایط نمی توان انتظار داشت جهش‬ ‫تولید در واحدهای صنعتی محقق شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت با اش��اره به دو موضوع قاچاق و‬ ‫واردات بی روی��ه‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬همان طور که مبارزه‬ ‫با قاچاق به ش��کل واقعی انجام نشد‪ ،‬برای واردات‬ ‫بی رویه کاالها هم تدبیر درستی نیندیشیدیم‪ .‬رهبر‬ ‫معظم انقالب راه را نش��ان می دهد اما مس��ئوالن‬ ‫فراه��م کردن بس��تر تحقق این ش��عارها‪ ،‬دولت و‬ ‫وزارتخانه ها هس��تند‪ .‬مسئوالن دولتی باید شرایط‬ ‫جهش تولید را برای صنعتگر فراهم کنند‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬شرایط مهیا نیست زیرا محدودیت‬ ‫مناب��ع مال��ی و منابع ارزی داری��م‪ .‬در حال حاضر‬ ‫واحده��ای تولی��دی به س��ختی روی پ��ای خ��ود‬ ‫ایس��تاده اند‪ .‬با ادامه این روند سال ‪ ۹۹‬تعدیل نیرو‬ ‫خواهیم داش��ت‪ ،‬در حالی که پیش بینی شده ‪۷۵‬‬ ‫هزار میلیارد تومان به واحدهایی که اش��تغال خود‬ ‫را حفظ کنند‪ ،‬پرداخت می شود‪.‬‬ ‫نجفی س��هی با اش��اره به نرخ م��واد اولیه مورد‬ ‫نیاز تولی��د ادامه داد‪ :‬در چند ماه گذش��ته قیمت‬ ‫م��واد اولیه ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬برابر ش��ده؛ به عن��وان مثال نرخ‬ ‫ورق ف��والد در اذر ح��دود ‪ ۷‬ه��زار توم��ان بود و‬ ‫درحال حاض��ر بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۶‬ه��زار تومان خرید و‬ ‫فروش می شود‪ .‬از سوی دیگر صنف اهن و پروفیل‬ ‫سرپرس��ت معاونت امور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اعالم ک��رد‪ :‬افزایش خوداتکایی صنعتی در س��ال‬ ‫جه��ش تولید با باال بردن حق��وق ورودی ‪ ۹۵‬ردیف تعرفه‬ ‫و ایجاد ‪۲۳۷‬ردیف تعرفه جدید کلید خورد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ش��اتا‪ ،‬مه��دی صادقی نیارکی با اش��اره به‬ ‫نام گذاری س��ال ‪ ۹۹‬از س��وی رهبر معظم انقالب با عنوان‬ ‫جهش تولید گفت‪ :‬با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫از جمله واحدهایی هستند که اجبار دارند تعطیل‬ ‫باشند؛ حال پرسش این است که تولید کننده ورق‬ ‫اهن م��ورد نیاز خود را باید از کجا تهیه کند؟ این‬ ‫ناهماهنگی سبب می شود هدررفت سرمایه داشته‬ ‫باشیم و تولید مورد انتظار محقق نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبودها برای پایش سالمت کارگران‬ ‫در ادام��ه یون��س اکبرپورپای��دار‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫سازندگان قطعه‪ ،‬ماش��ین و مجموعه های صنعتی‬ ‫و خ��ودرو تبریز درب��اره اه��داف و برنامه های این‬ ‫انجمن در راس��تای تحقق ش��عار سال‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر برای حفظ س�لامت واحدهای‬ ‫صنعتی و اغاز تولید مش��کالتی وجود دارد؛ اینکه‬ ‫انها فق��ط از روی ظاهر اف��راد می توانند به پایش‬ ‫س�لامت انها بپردازند‪ .‬صنعتگران کیت های مورد‬ ‫نیاز را در اختیار ندارند تا بتوانند سالمت نیروهای‬ ‫خود را به طور کامل پایش کنند‪ .‬تنها با تب سنجی‬ ‫سالمت افراد در واحدهای صنعتی کنترل می شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬یکی از مش��کالت واحده��ای تولیدی‬ ‫فاصل��ه نزدی��ک افراد ب��ا یکدیگر به دلیل ش��رایط‬ ‫کاری انها اس��ت؛ همچنین ب��رای جابه جایی افراد‬ ‫از س��رویس های مش��ترک اس��تفاده می شود که‬ ‫خود معضلی دیگر اس��ت و فاصله اجتماعی رعایت‬ ‫نمی شود؛ از این رو صاحبان صنایع با مشکل جدی‬ ‫روبه رو هس��تند‪ .‬رئیس انجمن س��ازندگان قطعه‪،‬‬ ‫ماش��ین و مجموعه ه��ای صنعتی و خ��ودرو تبریز‬ ‫ب��ا بیان اینکه باید کیت های م��ورد نیاز در اختیار‬ ‫صاحبان صنایع قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بخواهیم تولید‬ ‫را اغاز کنیم و نیز برای تحقق ش��عار جهش تولید‬ ‫باید کیت های مورد نیاز تامین و ازمایش��گاه هایی‬ ‫مختص ای��ن امر برای کارگران راه اندازی ش��ود تا‬ ‫سالمت افراد پیش از اغاز کار تایید و برگه سالمت‬ ‫صادر شود‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬این مس��ئله مهم ترین درخواس��ت‬ ‫صنعتگ��ران اس��ت تا دس��ت کم مطمئن باش��یم‬ ‫کارکنان غربال ش��ده و خطری برای شیوع ویروس‬ ‫کرونا وجود ندارد‪.‬‬ ‫این فعال صنعتی ادامه داد‪ :‬اگر هر واحد تولیدی‬ ‫یا ش��هرک صنعتی مجهز به ازمایشگاه یا درمانگاه‬ ‫ش��ود که افراد هر چند روز یک بار غربال ش��وند‪،‬‬ ‫می توان با قوت بیش��تر به س��وی تحقق شعار سال‬ ‫پیش رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹سنگینی مسائل مالی‬ ‫اکبرپور پایدار با اش��اره به شعار سال ‪( ۹۸‬رونق‬ ‫تولی��د) عن��وان ک��رد‪ :‬ب��رای تحقق رون��ق تولید‬ ‫کارهایی ازسوی انجمن سازندگان قطعه‪ ،‬ماشین و‬ ‫مجموعه های صنعتی و خودرو تبریز انجام ش��د اما‬ ‫منجر به براورده ش��دن انتظارات نشد زیرا افزایش‬ ‫نرخ دالر در کنار فرس��ودگی ماش��ین االت ما را از‬ ‫برنامه ه��ا عقب انداخت‪ .‬وی افزود‪ :‬محدودیت هایی‬ ‫که خودروس��ازان در قیمت های تمام ش��ده ایجاد‬ ‫کردن��د از دیگ��ر عواملی بود که قطعه س��ازان را با‬ ‫چال��ش جدی روبه رو کرد و تی��راژ تولید را کاهش‬ ‫داد‪ .‬در بحث جهش تولید تمام قطعه س��ازان تبریز‬ ‫اماده هس��تند باتوجه به ظرفیت ه��ای داخلی که‬ ‫دارند افزایش تیراژ داش��ته باش��ند اما چند مشکل‬ ‫وج��ود دارد که باید برطرف ش��ود تا بس��تر فراهم‬ ‫شود؛ نخست س��ودهای بانکی است که فشار مالی‬ ‫زی��ادی به صنعتگر تحمیل می کند‪ .‬هر قطعه س��از‬ ‫س��ودی که از محل فروش دارد بین ‪ ۳‬تا ‪ ۷‬درصد‬ ‫اس��ت اما س��ودهای بانکی باالی ‪ ۲۰‬درصد است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازندگان قطعه‪ ،‬ماش��ین و مجموعه های‬ ‫صنعتی و خودرو تبریز ادامه داد‪ :‬دولت باید کمک‬ ‫کند تا جه��ش تولید رقم بخورد؛ یعنی ش��رایطی‬ ‫فراهم کند تا صنعتگران بتوانند ماشین االت تولید‬ ‫را بهینه س��ازی کنند‪ .‬اگر تجهیزات س��خت افزاری‬ ‫نو سازی شوند به طور قطع اتفاق های خوبی در سال‬ ‫جهش تولید رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ ۲۳۷‬ردیف تعرفه جدید برای حمایت از تولید‬ ‫اولویت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت امسال‪ ،‬تمرکز بیشتر‬ ‫بر اجرای سیاست های حمایتی از بخش صنعت خواهد بود‬ ‫و در این راس��تا نی��ز تعرفه ها با رویک��رد صیانت از صنایع‬ ‫داخلی مورد بازنگری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت امور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت تصریح کرد‪ :‬تغیی��رات تعرفه های مربوط به بخش‬ ‫صنعت در س��ال ‪ ۹۹‬پس از بررسی های الزم از سوی دفاتر‬ ‫تخصصی معاونت امور صنایع در کمیسیون ماده یک تصویب‬ ‫و طی مصوبه هیات وزیران ابالغ شد‪ .‬صادقی نیارکی در ادامه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬حدود ‪ ۷‬هزار تعرفه در حوزه صنعت وجود‬ ‫دارد که بخش��ی از این تعرفه ها در راس��تای شفاف سازی و‬ ‫صیانت تولیدات داخلی مورد اصالح و بازنگری قرار گرفت‪.‬‬ ‫به منظور حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات حقوق‬ ‫ورودی ‪ ۹۵‬ردی��ف تعرف��ه افزای��ش و ‪ ۲۳۷‬ردی��ف تعرفه‬ ‫محمود نجفی سهی‬ ‫هنگامی که‬ ‫رونق تولید‬ ‫محقق شود‬ ‫جهش تولید‬ ‫را نیز به دنبال‬ ‫خواهد داشت‬ ‫یونس اکبرپورپایدار‬ ‫اگر تجهیزات‬ ‫سخت افزاری‬ ‫نو سازی شوند‬ ‫به طور قطع‬ ‫اتفاق های‬ ‫خوبی در سال‬ ‫جهش تولید‬ ‫رخ خواهد داد‬ ‫نی��ز ایجاد و تفکیک س��ازی ش��د‪ .‬این سیاس��ت به منظور‬ ‫شفاف س��ازی و جلوگی��ری از خالف اظه��اری و حمایت از‬ ‫تولید داخل و تس��ریع در امور گمرک��ی واردات مواد اولیه‬ ‫واس��طه ای وکاالهای مورد نیاز اتخاذ شده است‪ .‬سرپرست‬ ‫معاونت امور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار‬ ‫امیدواری کرد با اصالح تعرفه های فوق بس��ترهای مناسبی‬ ‫برای رونق و جهش تولید فراهم شود‪.‬‬ ‫در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا‬ ‫ت مشتریان سایپا تلفنی و اینترنتی پاسخ داده می شود‬ ‫درخواس ‬ ‫معاون ف��روش و بازاریابی گروه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫گفت‪ :‬در راس��تای اجرای مصوبات س��تاد مل��ی مقابله با‬ ‫شیوع کرونا و نیز حفظ سالمت مشتریان این خودروساز‪،‬‬ ‫پرسش ها و درخواست های مشتریان تا اطالع ثانوی فقط‬ ‫به صورت تلفنی و اینترنتی پاس��خ داده می شود و امکان‬ ‫مراجعه حضوری به معاونت فروش سایپا وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬حسین کاظمی با بیان اینکه در‬ ‫اس��فند گذشته و پس از ش��یوع ویروس کرونا در کشور‪،‬‬ ‫ارائه خدمات غیرحضوری به مشتریان گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا روی بسترهای اینترنتی گسترش پیدا کرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫هدف از این اقدام‪ ،‬کاهش مراجعه هموطنان به س��ازمان‬ ‫فروش و نمایندگی های مجاز س��ایپا ب��ود اما با توجه به‬ ‫مصوبات س��تاد ملی مقابله با ش��یوع کرونا پس از پایان‬ ‫تعطی�لات نوروزی تمامی پرس��ش ها و درخواس��ت های‬ ‫مش��تریان س��ایپا فقط به صورت اینترنتی و تلفنی پاسخ‬ ‫داده خواهد ش��د و پاس��خگویی حضوری تا اطالع ثانوی‬ ‫انجام نمی شود‪.‬‬ ‫کاظمی ادامه داد‪ :‬گروه خودروس��ازی س��ایپا با هدف‬ ‫کاهش ترددهای بی رویه ش��هری و جلوگیری از ش��یوع‬ ‫بیش��تر بیماری کرونا‪ ،‬خدمات غیرحضوری خود را روی‬ ‫بس��ترهای اینترنتی گسترش داده تا مشتریان در سراسر‬ ‫کشور بتوانند از ان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی مش��تریان س��ایپا می توانن��د تمام��ی‬ ‫درخواس��ت های خدم��ات مربوط ب��ه فرایندهای فروش‬ ‫و تحوی��ل خ��ودروی خود را در س��ایت اینترنتی س��ایپا‬ ‫به نش��انی ‪ www.saipacorp.com‬ثب��ت و پیگیری‬ ‫کنند؛ همچنین مش��تریان می توانند با مراجعه به ادرس‬ ‫اینترنتی یاد ش��ده‪ ،‬ضمن دانلود و نصب نرم افزار موبایلی‬ ‫(اپلیکیشن) سایپا‪ ،‬درخواست های خدمات فروش خود را‬ ‫ثبت و از همین مسیر انها را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫کرونا و نقش‬ ‫کلیدی مدیران‬ ‫منابع انسانی‬ ‫مرکز امور مش��تریان گروه س��ایپا نیز ساعات کار خود‬ ‫را افزایش داده و مش��تریان س��ایپا می توانند با ش��ماره‬ ‫‪ ۰۹۶۵۵۰‬تماس گرفته و درخواست های خدمات فروش‬ ‫و خدم��ات پ��س از فروش خ��ود را با ای��ن مرکز مطرح‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا در پایان از همه مش��تریان‬ ‫درخواس��ت می کند‪ ،‬خدمات مربوط به خودرو خود را از‬ ‫مسیر های اعالم شده پیگیری و برای حفظ سالمتی خود‬ ‫و دیگران‪ ،‬در جهت تحقق کاهش تردد در اماکن عمومی‬ ‫از مراجعه حضوری جدا خودداری کنند‪.‬‬ ‫بدون ش��ک پیدایش و ش��یوع ویروس کرونا را می توان به عنوان‬ ‫یک بحران بزرگ انس��انی و اقتصادی کم س��ابقه تلق��ی کرد‪ .‬این‬ ‫ت تاثیر خود قرار داده‬ ‫بحران بخ��ش بزرگی از اقتصاد جهانی را تح ‬ ‫و بی��م ان م��ی رود که در صورت تداوم‪ ،‬اقتص��اد جهانی را ب ه ورطه‬ ‫رکود بکشاند‪ .‬پرواضح است که در این شرایط پیچیده برای کاهش‬ ‫اثرات زیانبار بحران‪ ،‬نهادهای گوناگون کش��ور از جمله حاکمیت‬ ‫ش��امل قوای س��ه گانه و نهادهای عمومی‪ ،‬سازمان های مردم نهاد‪،‬‬ ‫بنگاه ها‪ ،‬فضای کس��ب وکار و‪ ...‬هر یک وظیف��ه ای بر عهده دارند و‬ ‫در این مدت هم تالش های قابل تقدیری انجام ش��ده اس��ت؛ البته‬ ‫انسجام و یکپارچگی کامل وجود نداشته و شاید باوجود تالش های‬ ‫ف��راوان‪ ،‬یک��ی از مهم ترین دالیل توفیق نیافتن س��ریع در کنترل‬ ‫شیوع کرونا نیز همین موضوع باشد؛ به عنوان مثال دولت از فرصت‬ ‫طالیی تعطیالت ‪ ۱۶‬روزه نوروزی و قرنطینه کامل که می توانست‬ ‫موجب قطع زنجیره انتقال ش��ود اس��تفاده نکرد و از س��وی دیگر‬ ‫گروه��ی از مردم هم به جای ماندن در خانه‪ ،‬رخت س��فر بس��ته و‬ ‫خود عاملی برای افزایش ش��یوع و انتقال ویروس شدند‪ .‬پیش بینی‬ ‫روندها حکایت از این دارد که کشور ما حداقل در فصل بهار به طور‬ ‫جدی ب��ا این بحران درگی��ر خواهد بود و ناتوانی در پاس��خگویی‬ ‫به موقع چالش های نوظهور ناشی از شیوع ویروس کرونا مشکالت‬ ‫عدیده ای را برای کارکنان و سازمان ها ایجاد خواهد کرد و روزهای‬ ‫س��ختی پیش رو خواهد بود‪ .‬بر این اس��اس مدیران منابع انس��انی‬ ‫نقش بس��یار مهمی برعه��ده دارند و قبل از بازگش��ت کارکنان و‬ ‫ش��روع دوباره فعالیت باید اقدامات مهم��ی را در نقش های حامی‬ ‫کارکنان و ش��رکای کس��ب وکار‪ ،‬برنامه ریزی کرده و انجام دهند‪.‬‬ ‫هرچند مهم ترین اثر زیانبار بحران کرونا بر سالمت انسان ها بوده و‬ ‫این ویروس به طور مستقیم سالمت و حیات سرمایه های انسانی را‬ ‫تحت تاثی��ر قرار می دهد و از همین رو برنامه ریزی و انجام اقدامات‬ ‫مرتبط با حفظ س�لامتی سرمایه های انسانی نیز از اولویت نخست‬ ‫اس��ت؛ اما به دالیل مختلف از جمله کاهش تقاضا برای بس��یاری از‬ ‫کاالها به دلیل پایین امدن اعتماد عمومی‪ ،‬محدودیت تجمع افراد‪،‬‬ ‫محدود ش��دن سفرها‪ ،‬بی انگیزگی و پایین امدن روحیه کارکنان‪،‬‬ ‫محدودی��ت واردات و ص��ادرات برای برخ��ی از کاالها‪ ،‬تعطیالت‬ ‫اجباری‪ ،‬قرنطینه و‪ ...‬بس��یاری از کسب وکارها را با مخاطره جدی‬ ‫روبه رو و به ش��دت اس��یب پذیر کرده اس��ت‪ .‬بر این اساس مدیران‬ ‫منابع انس��انی به عنوان شرکای کس��ب وکار و شریک استراتژیک‬ ‫سازمان در راس��تای حفاظت از کسب وکار و کاهش اسیب پذیری‬ ‫ان نی��ز بای��د اقدامات��ی را برنامه ریزی کنند و مدی��ران و راهبران‬ ‫ارش��د بنگاه ها را در این زمینه یاری دهند‪ .‬به نظر می رس��د در این‬ ‫برهه حس��اس مدیران منابع انس��انی باید رهبری تغییر را برعهده‬ ‫گیرن��د یا حداقل به عن��وان عضو موثر با تیم تغییر همراه باش��ند‪.‬‬ ‫در ادام��ه به برخی از مهم ترین اقدام��ات و راهکارهایی که مدیران‬ ‫منابع انس��انی باید به س��رعت برای صیانت از سرمایه های انسانی‬ ‫اعم از کارکنان‪ ،‬پیمانکاران و مش��تریان و تداوم کس��ب وکار انجام‬ ‫دهند اش��اره می شود‪ - :‬تش��کیل تیم تدبیر برای مقابله با ویروس‬ ‫کرون��ا؛ هرچند این بحران تمام بخش های س��ازمان را تحت تاثیر‬ ‫ق��رار می دهد ام��ا به دلیل اولویت و اهمیت س�لامت کارکنان باید‬ ‫تحت رهبری مدیر ارش��د منابع انسانی این تیم تشکیل و راهکارها‬ ‫اجرا ش��ود‪ - .‬تهیه بروش��ور جامع و مانع در زمینه رعایت بهداشت‬ ‫فردی به منظور جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا و فرهنگ س��ازی‬ ‫و ترغی��ب کارکنان به رعایت اصول بهداش��تی‪ .‬باتوجه به اینکه در‬ ‫فضای مج��ازی انبوهی از اطالعات در این زمین��ه وجود دارد و در‬ ‫برخی موارد موجب سردرگمی افراد می شود؛ الزم است واحدهای‬ ‫‪ HSE‬اطالع��ات معتبر و قابل اتکای��ی را در این زمینه تهیه کنند و‬ ‫در اختیار کارکنان قرار دهند‪ .‬در این باره اطالعات منتش��ر ش��ده‬ ‫ازس��وی نهادهای مس��ئول و ذی ربط قابل اتکا خواهد بود‪ .‬کنترل‬ ‫و غربالگری کارکنان در بدو ورود به س��ازمان و اتخاذ و اس��تفاده از‬ ‫رویکردهای��ی که منجر به کاهش حض��ور کارکنان در محیط کار‬ ‫می شود از دیگر اقدامات الزم در این زمینه است‪ .‬برنامه ریزی برای‬ ‫کاهش متغیرهای روانی بحران‪ :‬فشارهای روانی و استرس ناشی از‬ ‫شیوع ویروس کرونا سبب سردرگمی‪ ،‬عدم قطعیت‪ ،‬بروز شایعات‬ ‫مخرب و فضای روانی نامطلوب در میان کارکنان می ش��ود و انان را‬ ‫در شرایط بسیار بغرنجی قرار می دهد‪ .‬در واقع ترس از بحران از خود‬ ‫بحران کشنده تر است؛ بنابراین در این شرایط مدیران منابع انسانی‬ ‫باید به کمک متخصصان روان شناس��ی ب��رای کاهش متغیرهای‬ ‫روان��ی بحران برنامه ریزی کنن��د‪ .‬از جمله اقدامات مهم در این باره‬ ‫می توان به موارد ذیل اش��اره کرد‪ :‬امروز توس��عه فناوری ارتباطات‬ ‫و اطالعات س��بب شده حجم وسیعی از اطالعات و اخبار به ویژه در‬ ‫فضای مجازی در دس��ترس همگان قرار گیرد‪ .‬جای خالی قوانین‬ ‫شفاف و نبود مدیریت درست در این حوزه موجب شده در کنار ارائه‬ ‫اطالعات درس��ت‪ ،‬اطالعات نادرست با اهداف و نیت های گوناگون‬ ‫از جمله سو ءاس��تفاده اقتصادی‪ ،‬اهداف سیاس��ی‪ ،‬طن��ز و‪ ...‬نیز به‬ ‫مخاطبان انتقال یابد؛ از این رو ضرورت دارد در این شرایط حساس‬ ‫ضم��ن ارائه اموزش ه��ای الزم به کارکنان و خان��واده انها‪ ،‬یکی از‬ ‫واحدهای س��ازمانی مسئولیت دریافت‪ ،‬پردازش و انتقال اطالعات‬ ‫درس��ت و قابل اتکا به کارکنان را بپذیرد‪ .‬بدیهی است ارائه به موقع‬ ‫اطالعات به زبانی س��اده و قابل فهم به کارکنان کمک می کند تا از‬ ‫س��ردرگمی و عدم قطعیت خارج ش��ده و اقدام��ات بهنگامی را در‬ ‫جهت کاهش اس��یب ها انجام دهند‪ .‬همچنی��ن کارکنان در زمان‬ ‫ابتال به ویروس حاالتی همچون ترس‪ ،‬اضطراب‪ ،‬دلهره‪ ،‬ناامیدی و‬ ‫ناتوانی را تجربه می کنند‪ .‬هرچند امکان از بین بردن این احساسات‬ ‫وج��ود ن��دارد اما به کم��ک متخصصان روان شناس��ی می توان به‬ ‫کارکنان کمک کرد تا حاالت و احساس��ات خود را مدیریت کنند و‬ ‫اقدامات عملی را با ارامش بیشتری انجام دهند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 18‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 12‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 6‬اوریل ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1493‬‬ ‫پیاپی ‪2811‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ورود ‪ ۸‬محصول جدید سایپا به بازار‬ ‫سرمایه گذاری ایدرو با‬ ‫امکان سنجی اقتصادی‬ ‫تقویت زیرساخت ها‬ ‫برای جهش تولید‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی الزمه افزای��ش تیراژ‬ ‫خودرو را تقویت زیرس��اخت ها دانس��ت‪ .‬عبداهلل‬ ‫رضی��ان در گفت وگو با خبرخودرو درباره عوامل‬ ‫موثر بر تولید در سال ‪ ،۹۹‬اظهارکرد‪ :‬مقوله تولید‬ ‫در شرایط کنونی‪ ،‬تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا‬ ‫ق��رار گرفت��ه و خ��روج از این وضعی��ت نیازمند‬ ‫ی��ک تحرک جدی اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در اعمال‬ ‫سیاس��ت گذاری ها‪ ،‬ص��ادرات محصوالت داخلی‬ ‫باید بیش از گذش��ته مورد توجه قرار گیرد‪ .‬این‬ ‫نماین��ده مجلس ده��م ادامه داد‪ :‬ارتقای کیفی و‬ ‫کم��ی محصوالت تولیدی عالوه بر اینکه منوط به‬ ‫رش��د جنبه صادراتی ان است‪ ،‬نیازمند حمایت‬ ‫بخش های دولتی است‪ .‬رضیان نقدینگی را یکی‬ ‫از چالش های بخش تولید در کش��ور دانس��ت و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بانک ها و دولت باید ش��رایط تامین‬ ‫س��رمایه را تس��هیل کنن��د تا کمبوده��ا جبران‬ ‫شوند‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی با اش��اره به برخورداری کشور‬ ‫از ظرفیت ه��ای مناس��ب تولید‪ ،‬گف��ت‪ :‬با وجود‬ ‫اعمال تحریم های متعدد‪ ،‬توانایی تامین نیازهای‬ ‫داخل��ی و همچنین تش��خیص بازارهای هدف و‬ ‫ارتق��ای صادرات برای کش��ور وج��ود دارد‪ .‬عضو‬ ‫هیات رئیس��ه کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی درباره مقوله جهش تولید تاکید‬ ‫کرد‪ :‬زیرساخت های مورد نیاز برای جهش تولید‬ ‫باید فراهم ش��ود و این امر فقط با حرف عملیاتی‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬رضیان درب��اره افزایش تیراژ تولید‬ ‫خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاض��ر فضای بازار داخلی‬ ‫برای خودرو بس��یار مناسب اس��ت و اگر بتوانیم‬ ‫تولی��د را افزایش دهیم‪ ،‬ظرفیت خوبی برای بازار‬ ‫داخل��ی ایجاد خواهد ش��د که به نظر می رس��د‬ ‫اجرای ان مستلزم تقویت زیرساخت ها است‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان‬ ‫اینکه تقاضا در بازار داخلی از عرضه پیشی گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬تولید خودروهای ارزان قیمت‬ ‫ب��ا هم��کاری ش��رکت های داخل��ی و برخی از‬ ‫شرکت های خارجی‪ ،‬مطابق بند مندرج در قانون‬ ‫بودج��ه‪ ،‬در جهت تعدی��ل ظرفیت تقاضا‪ ،‬تامین‬ ‫نیاز داخل و کنترل بازار خودرو مفید خواهد بود‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬انحصارطلبی در بازار خودرو منجربه‬ ‫اس��یب پذیری ان‪ ،‬ثبات نداشتن قیمت ها و بروز‬ ‫مشکالتی در تنظیم بازار شده است بنابراین باید‬ ‫ب��ا طراحی مکانیزم هایی‪ ،‬در راس��تای حمایت از‬ ‫مصرف کنندگان‪ ،‬شرایط ایجاد رقابت فراهم شود‪.‬‬ ‫رضیان درباره افزایش ساالنه هزینه های عمومی‬ ‫بنگاه داری بیان کرد‪ :‬افزایش ساالنه هزینه ها که‬ ‫ناش��ی از تورم اس��ت را نمی توان نادیده گرفت؛‬ ‫البت��ه این وضعیت با اعمال مکانیزم های صحیح‬ ‫باید اصالح ش��ود زیرا در ‪ ۲‬س��ال اخیر با نوسان‬ ‫بس��یار در نرخ خودرو و س��ایر کاالهای تولیدی‬ ‫روبه رو بوده ایم‪ .‬عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در پایان‬ ‫ضمن اش��اره ب��ه افزایش دس��تمزدها در ابتدای‬ ‫امسال خاطرنشان کرد‪ :‬هزینه تولید‪ ،‬رقم ناچیزی‬ ‫در برابر این افزایش ها بوده اما به طور قطع افزایش‬ ‫دستمزدها بر افزایش قیمت محصول نهایی موثر‬ ‫بوده و باید لحاظ شود؛ بنابراین طراحی سازکاری‬ ‫در این باره از بدیهیات است‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پ��س از همت جمعی صنعتگران ب��رای رونق تولید‬ ‫در میدان��ی دیگر این بار صنعتگران باید افزایش تیراژ‬ ‫و ارتق��ای کیفی محص��والت خ��ود را به منصه ظهور‬ ‫برس��انند‪ .‬ب��ه اعتق��اد مدیرعامل گروه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا‪ ،‬برای ایجاد جهش تولید باید ابتدا زمینه های‬ ‫ان را ایج��اد کرد‪ .‬در صنعت خودرو مهم ترین پارامتر‪،‬‬ ‫زنجیره تامین اس��ت که می تواند با عملکرد مناس��ب‪،‬‬ ‫س��بب رونق تولید شده و به دنبال خود با فراهم شدن‬ ‫شرایط مناسب‪ ،‬جهش تولید را رقم بزند‪.‬‬ ‫‹ ‹زنجیره تامین و تولید‬ ‫سیدجواد سلیمانی‬ ‫سایپا از‬ ‫اردیبهشت‬ ‫سال ‪ ۹۸‬با‬ ‫عملکرد‬ ‫مطلوب‪ ،‬در‬ ‫عمل به عنوان‬ ‫خودروساز اول‬ ‫کشور مطرح شد‬ ‫و این جایگاه را‬ ‫تا پایان سال نیز‬ ‫حفظ کرد‬ ‫س��الی که «جهش تولید» نام گرفته است همزمان‬ ‫با ش��یوع ویروس کرونا شده که به طور قطع تولید در‬ ‫‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال را تحت تاثیر خود قرار می دهد‪.‬‬ ‫سیدجواد سلیمانی‪ ،‬مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا‬ ‫درگفت وگو با ایس��نا‪ ،‬در رابطه با تحقق شعار «جهش‬ ‫تولید» در صنعت خودرو کشور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نام گذاری‬ ‫هوشمندانه سال جدید با عنوان جهش تولید‪ ،‬در ادامه‬ ‫رونق تولید از سال گذشته برای تولیدکنندگان کشور‬ ‫به ویژه صنعت خ��ودرو انگیزه و مس��ئولیتی مضاعف‬ ‫ایجاد کرده تا با تعهد و تخصص‪ ،‬همت و برنامه ریزی‪،‬‬ ‫خود را برای یک جهش و تحول در سال جدید اماده‬ ‫کنند‪ .‬باید در نظر داش��ت که تولید فرایندی است که‬ ‫خروجی ان «محصول» به شمار می اید؛ بنابراین برای‬ ‫اینک��ه در کمیت و کیفیت محصوالت ش��اهد جهش‬ ‫باش��یم‪ ،‬باید تمام مراحل قبلی در این فرایند‪ ،‬تقویت‬ ‫ش��ده و پیش زمینه های مورد نی��از برای جهش تولید‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا ادامه داد‪ :‬از‬ ‫مهم تری��ن حوزه ه��ا در خودروس��ازی‪ ،‬زنجیره تامین‬ ‫اس��ت که باید عملکردی متناسب برای تحقق افزایش‬ ‫و جهش تولید داش��ته باشد‪ .‬شرایط زنجیره تامین در‬ ‫س��ال های اخیر به دلیل تحریم ها و تنگناهای ش��دید‬ ‫اقتصادی داخلی‪ ،‬سخت تر شده است‪ ،‬بنابراین تقویت‬ ‫این حوزه جهت تحقق ش��عار سال‪ ،‬از الزام های اصلی‬ ‫به ش��مار می اید؛ عالوه بر این تعه��دات فراوانی که از‬ ‫س��وءتدبیرها و عملکردهای گذش��ته مدی��ران قبلی‬ ‫برای مدیریت های فعلی باقی مانده اس��ت‪ ،‬مش��کالت‬ ‫بیشتری را ایجاد کرده و همچون غل و زنجیر‪ ،‬شتاب‬ ‫حرکتی خودروسازان را کند کرده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬خودروس��ازان کش��ور ب��رای تحقق جهش‬ ‫تولید نیاز دارند تا دغدغه زنجیره تامین و مش��کالت‬ ‫باقی مانده از گذشته را نداشته باشند یا دست کم این‬ ‫مشکالت در سطح حداقلی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مسائل درون بنگاهی و برون بنگاهی‬ ‫مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی س��ایپا در رابطه با‬ ‫الزامات رف��ع موانع تولید‪ ،‬با بی��ان اینکه به طور کلی‬ ‫ام��ور تولی��دی در صنع��ت را می توان ب��ه دو بخش‬ ‫مس��ائل درون بنگاه��ی و برون بنگاهی تقس��یم کرد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬مدی��ران خودروس��از متول��ی و پاس��خگوی‬ ‫اصل��ی موضوعات درون بنگاهی هس��تند اما مس��ائل‬ ‫برون بنگاه��ی به هیچ وج��ه در ح��وزه اختی��ار و اقدام‬ ‫خودروس��ازان نیست‪ .‬متاس��فانه این بخش از عوامل‪،‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و‬ ‫رئی��س هیات عامل ای��درو در دی��دار نماینده‬ ‫مردم الیگودرز در مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫اش��اره به اینکه یک��ی از الزامات تحقق راهبرد‬ ‫ش��عار رهبر معظم انق�لاب دقت ویژه در نحوه‬ ‫بهینه س��رمایه گذاری ها و مصارف منابع است‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ایدرو س��رمایه گذاری های استانی‬ ‫خ��ود را ب��ا هدف توس��عه مناطق مح��روم در‬ ‫راس��تای برنامه های ابالغ��ی وزارت متبوع و با‬ ‫امکان س��نجی های اقتصادی روزاوری ش��ده و‬ ‫تعریف ش��یوه اش��تراکی همکاری بین بخشی‬ ‫با س��رمایه گذاران بومی بخش خصوصی و نیز‬ ‫تعامل نه��ادی دولتی همکار انجام می دهد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایدرونیوز‪ ،‬محمدباقر عالی این ش��یوه‬ ‫هم��کاری را در راس��تای اقدام��ات حمایتی و‬ ‫توانمندسازانه ایدرو به عنوان سازمان توسعه ای‬ ‫تسهیل گر دوشادوش بخش خصوصی برای رفع‬ ‫نگرانی از مخاطرات س��رمایه گذاری های خاص‬ ‫به وی��ژه در ح��وزه صنایع نوی��ن و فناوری های‬ ‫نو برش��مرد‪ .‬محمد خدابخشی‪ ،‬نماینده فعلی‬ ‫و منتخ��ب دوره یازدهم الیگ��ودرز در مجلس‬ ‫شورای اسالمی نیز با تاکید بر رفع محرومیت ها‬ ‫با توجه به ظرفیت های بالقوه منطقه و اس��تان‬ ‫لرس��تان خواس��تار بررس��ی نحوه مشارکت و‬ ‫س��رمایه گذاری ایدرو و همچنین امکان سنجی‬ ‫س��رمایه گذاری در حوزه قطعات خودرو در این‬ ‫پهنه جغرافیایی شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صنع��ت خ��ودرو کش��ور از نظ��ر مدیریت��ی و رویک��ردی در ح��ال‬ ‫پوس��ت اندازی و جراح��ی بزرگ��ی برای ای��ن صنع��ت‪ ،‬در حال رقم‬ ‫خوردن است‬ ‫تاثیرات غیرقابل انکاری بر عملکرد شرکت ها گذاشته‬ ‫و گاه��ی در مدیریت مس��ائل درون بنگاهی نیز موثر‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��لیمانی گف��ت‪ :‬واقعیت این اس��ت ک��ه صنعت‬ ‫خودرو کش��ور از نظر مدیریت��ی و رویکردی در حال‬ ‫پوست اندازی بوده و جراحی بزرگی برای این صنعت‪،‬‬ ‫در حال رقم خوردن است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعتگران‪ ،‬جهادگران سنگر تولید‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا در بخش��ی‬ ‫دیگر از س��خنان خود گفت‪ :‬برای عبور از این گذرگاه‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬نیاز اس��ت حمایت ه��ای الزم از صنعتگران‬ ‫انجام ش��ود تا عملکرد انها و محصوالت خروجی شان‬ ‫متحول شده و به سطحی برسد که انتظارات مشتریان‬ ‫را براورده کند‪ .‬هدف از طرح این نکته سربس��ته این‬ ‫اس��ت که بگویم وقتی صنعتگران این کش��ور همانند‬ ‫جهادگران س��نگر تولید‪ ،‬در تالش برای بقا و رونق یا‬ ‫جهش تولید هستند‪ ،‬نباید دغدغه های دیگری داشته‬ ‫باشند و درگیر تحریم های داخلی و همکاری نکردن و‬ ‫کارشکنی بعضی از بخش ها نیز باشند‪.‬‬ ‫سلیمانی درباره تحقق شعار «رونق تولید» در سال‬ ‫‪ ،۹۸‬خاطرنشان کرد‪ :‬برای قضاوت درباره میزان تحقق‬ ‫ش��عار رونق تولید در سال ‪ ۹۸‬باید عملکردهای انجام‬ ‫ش��ده را با توجه به ش��رایط حاکم بر حوزه های تولید‬ ‫تحلیل کرد‪ .‬ما در گروه خودروسازی سایپا با مدیریت‬ ‫قطعه سازان تا ‪ ۲۲‬فروردین تعطیل هستند‬ ‫در پی درخواست و پیگیری دو انجمن قطعه سازان کشور مبنی‬ ‫بر تعطیلی این صنایع و خطوط تولید قطعه سازی و خودروسازی‪،‬‬ ‫به منظ��ور جلوگیری از ش��یوع بیش��تر کروناوی��روس‪ ،‬در نهایت‬ ‫ن به منظ��ور پیاده س��ازی پروتکل های‬ ‫ب��ا تعطیلی ت��ا ‪ ۲۲‬فروردی ‬ ‫بهداشتی موافقت شد‪.‬‬ ‫به گزاش ایس��نا‪ ،‬از هفته گذش��ته دو انجمن س��ازندگان قطعه‬ ‫و مجموعه ه��ای خودرو و انجمن تخصص��ی صنایع همگن نیروی‬ ‫محرکه و قطعه سازان کشور‪ ،‬از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬وزیر‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬اس��تاندار تهران و رئیس س��تاد مقابله با ویروس کرونا‬ ‫درخواس��ت کردند تا تمام خط��وط تولید خودروس��ازان تا اوایل‬ ‫اردیبهش��ت برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا تعطیل‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬س��عید نمکی‪ ،‬وزیر بهداشت در نامه ای خطاب به‬ ‫رئیس جمهوری اعالم کرد که به تازگی نامه ای بدون اطالع س��تاد‬ ‫مقابله با کرونا از س��وی قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫تمام اس��تان ها ابالغ شده اس��ت که در عمل «دستورالعمل اداری‬ ‫برای بازگش��ایی تمام مشاغل و مراکز کسب وکار تلقی می شود که‬ ‫این ش��یوه با نقش‪ ،‬مس��ئولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫مغایرت دارد»‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت ضمن تاکید بر اعتقاد راسخ این وزارتخانه و وزارت‬ ‫کشور و دیگر همکاران برای کمک به کاهش اثرات اپیدمیولوژیک‬ ‫کرونا بر اقتصاد کشور و تدوین پروتکل برای بازگشایی فعالیت های‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو در راس��تای پاسخگویی به سلیقه‬ ‫و نیاز شهروندان ‪ ،‬محصوالت جدیدی را در سال جهش تولید‬ ‫به بازار عرضه می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬کیانوش پورمجی��ب‪ ،‬معاون معاون‬ ‫تحقیق��ات‪ ،‬طراحی و تکوی��ن محصول ایران خ��ودرو‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این گروه صنعتی امس��ال محصوالت جدید رانا پالس‪ ،‬سورن‬ ‫پالس‪ ،‬سمند بهینه‪ ،‬دنا پالس اتوماتیک‪ ۲۰۷ ،‬پانوراما دستی‬ ‫و اتوماتیک و ‪ K132‬را روانه بازار می کند‪.‬‬ ‫اقتصادی با اولویت ویژه‪ ،‬هش��دار داد که «هرگونه تصمیم اتش به‬ ‫اختیار از س��وی هر نهاد دولت��ی‪ ،‬غیردولتی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬مذهبی و‪...‬‬ ‫که مورد تایید نباشد شعله های ان به سرعت دامن نظام سالمت و‬ ‫متعاقب ان اقتصاد کشور را خواهد گرفت»‪.‬‬ ‫در نهایت پیرو مکاتبات با مسئوالن کشور درباره پیشنهادهای دو‬ ‫انجمن قطعه سازی کشور درباره جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس‬ ‫کرونا در صنعت قطعه س��ازی کشور‪ ،‬نتایج مذاکرات با شرکت های‬ ‫خودروس��ازی و س��تاد کرونای استان ها به ویژه اس��تان تهران‪ ،‬به‬ ‫شرح زیر است‪ :‬از شنبه ‪ ۱۶‬فروردین تا جمعه ‪ ۲۲‬فروردین شروع‬ ‫فعالیت های ش��رکت های قطعه س��از به منظور فرصت پیاده سازی‬ ‫پروتکل های بهداشتی در خطوط تولیدی به تاخیر بیفتد؛ بنابراین‬ ‫انجمن ها از تمامی همکاران قطعه س��از خود خواسته اند تا در این‬ ‫هفته اقدام به پیاده س��ازی پروتکل های بهداش��تی و پیش��گیرانه‬ ‫در خطوط تولید و س��طح ش��رکت کنند تا پس از ان به خواست‬ ‫خداوند متعال‪ ،‬ش��روع تولید زنجیره تامین قطعه س��ازی کشور با‬ ‫تم��ام ظرفیت و با رعایت تم��ام الزامات و نکات بهداش��تی مورد‬ ‫نظر انجام ش��ود‪ .‬گفتنی است قطعه س��ازان متعهد و خدوم کشور‬ ‫خود را موظف می دانند تا در س��ال «جهش تولید» تمام همت و‬ ‫توان خود را به کار گیرند تا براس��اس منویات رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫نسبت به جبران تولید از دست رفته خود در هفته های ابتدای سال‬ ‫اقدام کنند تا عالوه بر دستیابی به برنامه تولید کالن خودروسازان‪،‬‬ ‫بتوانند رکورد جدیدی را در این سال ثبت کنند‪.‬‬ ‫جهادی در همه بخش ه��ا تحقق عملی رونق تولید را‬ ‫ش��اهد بودیم؛ تیراژ تولید محصوالت س��ایپا در سال‬ ‫‪ ۹۸‬در مقایس��ه با س��ال پیش از ان‪ ،‬افزایش داشت؛‬ ‫این رش��د تولید در حالی رخ داد که نیمی از سال ‪۹۷‬‬ ‫شرایط تحریمی نبود و همکاری های بین المللی وجود‬ ‫داش��ت اما تمام طول س��ال ‪ ۹۸‬ما شرایط تحریمی را‬ ‫تجربه کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬می توان گفت گروه سایپا موفق شد سال‬ ‫‪ ،۹۸‬تولید در ش��رایط تحریم را به تیراژ غیرتحریمی‬ ‫برس��اند‪ .‬این مهم مصداق بارز تحقق رونق تولید بود‪.‬‬ ‫مش��ابه همی��ن عملکرد در بس��یاری از ش��رکت های‬ ‫تولیدی زیرمجموعه گروه خودروس��ازی سایپا نیز در‬ ‫س��الی که گذشت‪ ،‬تجربه ش��د؛ به شکلی که بسیاری‬ ‫از انه��ا تا دی یا بهمن‪ ،‬به اندازه کل س��ال ‪ ۹۷‬تولید‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬س��ایپا از اردیبهشت س��ال ‪ ۹۸‬با‬ ‫عملک��رد مطل��وب‪ ،‬در عمل به عنوان خودروس��از اول‬ ‫کش��ور مطرح ش��د و این جایگاه را تا پایان س��ال نیز‬ ‫حفظ کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام�ات س�ال ‪ ،۹۸‬زیرس�اخت جه�ش‬ ‫تولید‬ ‫س��لیمانی با یاداوری اینکه عالوه بر حوزه تولید‪ ،‬در‬ ‫بخش های دیگر هم شاهد بهبود فرایندهای کاری در‬ ‫گروه خودروسازی سایپا بودیم اظهار کرد‪ :‬ما در نیمه‬ ‫محصوالت نامرغوب و چالش بازار موتورسیکلت‬ ‫نایب رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان موتورسیکلت‬ ‫کشور بر ساخت موتور ملی و افزایش توان صادراتی تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫حبی��ب اهلل محمودان در گفت وگو ب��ا خبرخودرو درباره‬ ‫وضعیت صنعت موتورس��یکلت اظهارکرد‪ :‬س��ال ‪ ۹۸‬برای‬ ‫این صنعت س��ال خوبی نبود به طوری که متاسفانه تیراژ‬ ‫تولید به شدت کاهش یافت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پوش��ش بازار داخلی از س��وی ش��رکت های‬ ‫خارجی به ش��کل ‪ CKD‬س��ال گذش��ته در حالی انجام‬ ‫گرف��ت که توان تولی��دی ایران با کش��ورهای همجوار از‬ ‫جمله روسیه و کشورهای ‪ CIS‬برابری می کند‪.‬‬ ‫نایب رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان موتورسیکلت‬ ‫کش��ور ادامه داد‪ :‬اگر این مس��یر را یک بار برای همیشه‬ ‫اص�لاح و تولید داخل را س��رلوحه کار خود قرار دهیم‪ ،‬از‬ ‫این دوراهی نجات می یابیم‪.‬‬ ‫محمودان با تاکید بر لزوم کاهش حداکثری وابس��تگی‬ ‫صنعت موتورس��یکلت به خارج از کش��ور گف��ت‪ :‬تبدیل‬ ‫بازار ایران به نمایش��گاه تولیدات نامرغوب و بسیار متنوع‬ ‫خارجی‪ ،‬اقتصادی و حتی تجاری نیس��ت‪ .‬اگر در گذشته‬ ‫ب��رای تولید موتور ملی با مدل های مختلف اقدام می ش��د‬ ‫درحال حاضر توان صادرات به کش��ورهای همجوار و حتی‬ ‫همس��ایگان ش��مالی میس��ر می گش��ت نه اینکه اقدام به‬ ‫تنوع بازار با محصوالت جدید ایران خودرو‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تولید و عرضه ‪ ۴‬محص��ول صندوق دار ‪،۱۳۲K‬‬ ‫ک��راس اوور ‪ K125‬و هاچ بک ‪ K121‬و دن��ای برقی از بهمن‬ ‫‪ ۹۹‬تا بهمن ‪ ۱۴۰۱‬در دستور کار این خودروساز قرار دارد‪.‬‬ ‫پورمجیب خاطرنش��ان کرد‪ :‬خودرو ‪ K132‬که حاصل تفکر‬ ‫دانش ایرانی اس��ت برپای��ه پلتفرم ایران خ��ودرو با ‪ ۹۲‬درصد‬ ‫ساخت داخلی‪ ،‬تولید ان از بهمن امسال اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این خودرو به گیربکس اتوماتیک و موتور ‪EF7‬‬ ‫توربوشارژ مجهز خواهد شد‪.‬‬ ‫نخس��ت س��ال ‪ ،۹۸‬تمام تعهدات تعیین تکلیف شده‬ ‫از س��ال ‪ ۹۷‬را تحویل دادیم؛ از س��وی دیگر عالوه بر‬ ‫تکمیل ‪ ۸۰‬هزار خودرو که با کسری قطعه تولید شده‬ ‫بودند‪ ،‬موفق شدیم تولید به شکل «عبور مستقیم» را‬ ‫در سایپا عملیاتی کنیم‪ ،‬همچنین در مقطعی از سال‪،‬‬ ‫تمام محصوالت گروه خودروس��ازی س��ایپا به ش��کل‬ ‫کامل تولید شدند‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا با بیان اینکه‬ ‫تح��ول و جراحی بزرگ در س��بد محصوالت س��ایپا‬ ‫و همچنی��ن اجرای��ی ک��ردن برنامه خ��روج پراید از‬ ‫خط��وط تولی��د در کنار طراح��ی و برنامه ریزی برای‬ ‫ورود ‪ ۸‬محصول جدید در ‪ ۳‬س��ال اینده‪ ،‬از اقداماتی‬ ‫بود که س��ایپا در بخش توس��عه محصول انجام داد؛‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬این اتف��اق می تواند به عنوان یک اقدام‬ ‫زیرس��اختی برای تحقق جهش تولید در سال جدید‬ ‫قلمداد شود‪.‬‬ ‫س��لیمانی در رابط��ه ب��ا تفاوت «جه��ش تولید» با‬ ‫«رونق تولید» در این مجموعه صنعتی‪ ،‬گفت‪ :‬ما برای‬ ‫جه��ش تولید‪ ،‬به اقداماتی فرات��ر از تمهیدات متداول‬ ‫ب��رای تولید نی��از داریم چراکه صحب��ت از «جهش»‬ ‫است‪ .‬جهش‪ ،‬افزایشی اس��ت با شیب و شتاب بیشتر‬ ‫که تحقق این امر مهم‪ ،‬یک تالش همدالنه و همس��و‬ ‫را می طلبد‪.‬‬ ‫این تالش نه تنها در حوزه خودروس��ازی و صنعت‬ ‫و اقتصاد بلکه در تمامی بخش های جامعه باید ش��کل‬ ‫بگی��رد ت��ا در نهایت جه��ش را در حوزه های تولیدی‬ ‫شاهد باش��یم‪ ،‬البته خودروسازی یک صنعت محرک‬ ‫و پیشرو در کش��ور است که ده ها صنعت دیگر به ان‬ ‫وابس��ته اس��ت و ما برای جهش تولی��د در این حوزه‬ ‫نیازمند همت ملی هستیم‪.‬‬ ‫معاون تحقیق��ات‪ ،‬طراحی و تکوین محصول ایران خودرو از‬ ‫عرضه پژو ‪ ۲۰۷‬پانوراما در نیمه اول امسال خبر داد و تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬این خودرو در نیمه دوم امس��ال به گیربکس اتوماتیک‬ ‫تجهیز می شود‪ .‬پورمجیب درباره توسعه قوای محرکه هیبرید‬ ‫و برق��ی اظه��ار کرد‪ :‬محصول رانا و دنا پ�لاس برای تولید در‬ ‫این بخش در نظرگرفته ش��ده و دنای برقی در نیمه اول سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬قابل عرضه است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دنا پالس به عنوان نخستین محصول به گیربکس‬ ‫واردات قطعات بسیار ساده کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت موتورس��یکلت درباره تاثیر ش��یوع‬ ‫وی��روس کرونا ب��ر این صنعت بیان کرد‪ :‬این مس��ئله اثار‬ ‫کوتاه مدت و بلندمدت دارد‪ .‬در شرایط فعلی عالوه بر اینکه‬ ‫تردد قش��رهای ضعیف تر جامعه ب��ه مراکز اداری‪ ،‬صنعتی‬ ‫و تجاری با اس��تفاده از موتورس��یکلت تسهیل می شود‪ ،‬با‬ ‫توجه به وضعیت اقتصادی ش��کننده قشر کارمند‪ ،‬کارگر‬ ‫و حتی کس��به خرد‪ ،‬از صرف هزینه های بسیار جلوگیری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫محم��ودان درباره اقدام��ات صنعت موتورس��یکلت در‬ ‫ش��رایط بروز ویروس کرونا گفت‪ :‬قطعه س��ازان احس��اس‬ ‫مس��ئولیت می کنند که در شرایط فعلی برای یاری رسانی‬ ‫به کادر پزشکی کشور در صورت امکان در خط تولید خود‬ ‫تغییر س��اختاری ایجاد کنند همان گونه که درحال حاضر‬ ‫ساخت یک نوع عینک حفاظتی پزشکی را در دستور کار‬ ‫داریم که قالب های ان از قبل موجود بوده و نمونه هایی از‬ ‫ان برای ارائه به سازمان ها و اخذ تاییدیه تولید شده است‪.‬‬ ‫نایب رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان موتورسیکلت‬ ‫کش��ور با اش��اره به اهمیت گندزدایی و ضدعفونی محیط‬ ‫کارخانجات افزود‪ :‬وس��ایل حفاظتی از جمله دس��تکش‪،‬‬ ‫ماس��ک و الکل از س��وی نهادهای نظارتی و بازرس��ی در‬ ‫اختیار کارخانه ها قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫‪ ۶‬سرعته تجهیز می شود‪ .‬براساس برنامه قرار است امسال ‪۱۰‬‬ ‫هزار گیربکس دس��تی ‪ ۶‬س��رعته تولید شود‪ .‬تولید گیربکس‬ ‫‪ ۶ AMT‬س��رعته اتوماتیک با ‪ ۶۰‬درصد داخلی س��ازی در ‪۳‬‬ ‫ماه پایانی سال اغاز می شود و قرار است هزار گیربکس از این‬ ‫نوع تولید شود‪.‬‬ ‫پورمجیب با اشاره به طراحی پلتفرم اختصاصی ایران خودرو‬ ‫افزود‪ :‬این پلتفرم قابلیت پوشش سگمنت های مختلف خودرو‬ ‫شامل سدان‪ ،‬وانت‪ ،‬هاچ بک و کراس اوور را خواهد داشت‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 18‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 12‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 6‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1493‬‬ ‫پیاپی ‪2811‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان درباره تحقق شعار سال مطرح کردند‬ ‫امادگی بخش معدن برای جهش تولید در سال ‪99‬‬ ‫علیرضا شهیدی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کش��ور ما با برخ��ورداری از ‪ ۶۸‬نوع ماده معدنی از‬ ‫لحاظ تنوع‪ ،‬رتبه دهم جهان را دارد و با اکتش��اف و‬ ‫شناس��ایی حدود ‪ ۶۰‬میلیارد ت��ن ذخیره معدنی که‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی اس��ت‪،‬‬ ‫در جای��گاه پانزدهم دنیا ق��رار دارد‪ .‬به این ترتیب به‬ ‫دلیل داش��تن معادن غنی از جایگاه باالیی در جهان‬ ‫برخوردار هستیم‪.‬‬ ‫با توجه به ای��ن توانمندی ها بخش معدن می تواند‬ ‫به رش��د تولید کمک و در س��ال جهش تولید نقش‬ ‫بس��زایی را ایف��ا کند‪ .‬رض��ا رحمانی‪ ،‬وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت درباره این مهم بیان کرد در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬برنامه توسعه معادن و صنایع معدنی با تاکید‬ ‫بر نقش��ه راه معدن پیگیری خواهد شد و امیدواریم‬ ‫اقدامات زیربنایی که در این بخش در سال ‪ ۹۸‬انجام‬ ‫دادیم در س��ال جهش تولید به ش��کوفایی برسد‪ .‬به‬ ‫این ترتیب با تعیین راه درست می توان امسال شاهد‬ ‫جه��ش تولید در بخش معدن بود‪ .‬روزنامه‬ ‫در‬ ‫این باره با کارشناسان گفت وگو کرده که می خوانید‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹هدف گذاری های ایمیدرو برای جهش‬ ‫تولید‬ ‫س��میه خلوص��ی‪ ،‬مدی��ر‬ ‫برنامه ری��زی و نظ��ارت‬ ‫راهبردی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع‬ ‫معدنی ایران به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫به دلیل اینکه ایمیدرو نظارت‬ ‫بر ش��رکت های بزرگ معدنی‬ ‫را برعه��ده دارد‪ ،‬از ‪ ۴‬فروردین ‪ ۱۳۹۹‬یعنی یک روز‬ ‫قبل از ش��روع رس��می کار ما به ای��ن فکر بودیم که‬ ‫چطور شعار «جهش تولید» را عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه‬ ‫و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫با مدیریت اقای دکتر غریب پور به تمام ش��رکت های‬ ‫ب��زرگ زیرمجموعه ایمیدرو ازجمله ش��رکت تهیه و‬ ‫تولید مواد معدنی‪ ،‬ش��رکت ملی فوالد‪ ،‬شرکت ملی‬ ‫مس ایران‪ ،‬فوالد مبارکه‪ ،‬ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر‪ ،‬فوالد خوزس��تان و در کل تمام شرکت هایی‬ ‫که در ان نه فقط س��هام مدیریتی بلکه سهام عدالت‬ ‫هم داشتیم نامه نگاری کردیم‪.‬‬ ‫خلوص��ی ادامه داد‪ :‬جلس��ه ای درب��اره برنامه های‬ ‫جه��ش تولی��د ب��ا حض��ور جن��اب غریب پ��ور و‬ ‫معاون��ان س��ازمان با مدیرعامل ش��رکت ها به صورت‬ ‫ویدئوکنفران��س برگ��زار ش��د تا اهمی��ت موضوع را‬ ‫ب��ه انها منتقل کنیم‪ .‬درخواس��ت ش��د ش��رکت ها‬ ‫برنامه های کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلندمدت ش��ان را‬ ‫با محورهای ظرفیت تولید‪ ،‬پروژه های بهینه سازی و‬ ‫افزایش بهره وری تولید و تکمیل طرح های نیمه تمام‬ ‫به ما ارائه دهند‪ .‬او با اش��اره به س��ختی کار به دلیل‬ ‫ش��یوع ویروس کرون��ا گفت‪ :‬باوج��ود اینکه به دلیل‬ ‫شیوع ویروس کرونا مش��کالتی برای کشور به وجود‬ ‫امده‪ ،‬ایمیدرو توانست برنامه های خوبی از شرکت ها‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت رشد‬ ‫اکتشاف عمقی‬ ‫سمیه خلوصی‪ :‬ایمیدرو گلوگاه هایی شامل تامین خوراک واحدهای‬ ‫ف��والدی و تامین ارز ب��رای تولید را شناس��ایی و راهکارهایی اتخاذ‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به این ترتی��ب هدف گذاری های الزم را انجام داده ایم‬ ‫تا مش��کالت شرکت های بزرگ معدنی را حل و برنامه جهش تولید را‬ ‫محقق کنیم‬ ‫جمع اوری کند‪.‬‬ ‫مدی��ر برنامه ری��زی و نظ��ارت راهبردی س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران در‬ ‫پاسخ به این پرس��ش که نظر شما درباره برنامه های‬ ‫ارائه شده ازسوی شرکت های معدنی چیست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برخی از ش��رکت ها برنامه های خوبی داده اند‪ ،‬به طور‬ ‫مث��ال قصد دارند تعدادی از معادن خود را وارد مدار‬ ‫تولید کنند‪.‬‬ ‫او درب��اره این پرس��ش که ایمیدرو چ��ه اقداماتی‬ ‫برای حل مش��کل شرکت های معدنی انجام می دهد‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬ایمیدرو گلوگاه هایی شامل تامین خوراک‬ ‫واحدهای ف��والدی و ارز برای تولید را شناس��ایی و‬ ‫راهکارهایی اتخاذ کرده است؛ به عنوان مثال ایمیدرو‬ ‫معادن را ظرفیت س��نجی کرده و قصد دارد از طریق‬ ‫افزایش میزان استخراج‪ ،‬سنگ اهن مورد نیاز زنجیره‬ ‫ف��والد کش��ور را تامین کن��د‪ .‬همچنی��ن از انجایی ‬ ‫ک��ه واحدهای الومینیوم مش��کل ص��ادرات و تامین‬ ‫الومینای مورد نیاز را دارند ایمیدرو هدف گذاری های‬ ‫الزم را انجام داده تا مش��کالت انه��ا را حل و برنامه‬ ‫جهش تولید را محقق کند‪.‬‬ ‫خلوصی درب��اره تاثیر منفی ویروس کرونا بر حوزه‬ ‫معدن نیز گفت‪ :‬تا امروز خیلی بدبین نیس��تیم؛ مگر‬ ‫اینکه کرونا تاثیر بس��یار زیادی بر اقتصاد بگذارد‪ .‬او‬ ‫در پای��ان تاکید کرد‪ :‬امیدواریم برنامه ای که در حال‬ ‫تدوین ان هستیم‪ ،‬عملیاتی شود تا بتوانیم در جهت‬ ‫جهش تولید گام های موثری برداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹جهش تولید جبرانی برای کسری ها‬ ‫مجید وفایی فرد‪ ،‬مدیر مرکز تحقیقات فراوری مواد‬ ‫معدنی ایران به‬ ‫گف��ت‪ :‬باتوجه به تحریم ها و‬ ‫ش��رایطی ک��ه منجر ب��ه کاهش قیمت نفت ش��ده‪،‬‬ ‫جهش تولید یکی از اصلی ترین برنامه هایی است که‬ ‫می تواند کسری ها را جبران کند‪.‬‬ ‫مدی��ر مرکز تحقیقات فراوری م��واد معدنی ایران‬ ‫با اش��اره ب��ه وجود مزیت نس��بی در بخ��ش معدن‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬خوش��بختانه ما در بخ��ش تولید فوالد‪،‬‬ ‫صنایع س��نگین‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬سرب و روی ظرفیت ها‬ ‫و زیرس��اخت های خوبی داریم که فضا را برای رشد‬ ‫تولید اماده کرده است‪.‬‬ ‫وفایی ف��رد ب��ر اهمی��ت مدیری��ت درس��ت و‬ ‫سیاس��ت گذاری های کالن تاکی��د و بی��ان کرد‪ :‬اگر‬ ‫ب��ه لحاظ مدیریتی گش��ایش هایی داش��ته باش��یم‬ ‫زمینه برای جه��ش و افزایش تولید مهیا می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنی��ن باید سیاس��ت گذاری های کالن با دیدگاه‬ ‫توس��عه و افزایش تولید پیش برود ت��ا موانع اداری‪،‬‬ ‫قانون��ی و‪ ...‬بخش معدن را برطرف کند‪ .‬او با اش��اره‬ ‫ب��ه نقش فعاالن معدنی در این حوزه گفت‪ :‬البته این‬ ‫مهم تالش کارکنان درگیر در بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی را می طلبد‪.‬‬ ‫مدی��ر مرکز تحقیقات فراوری م��واد معدنی ایران‬ ‫ب��ا بیان اینکه نقش س��ازمان های توس��عه ای نیز در‬ ‫جهش تولید کلیدی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط‬ ‫حاضر فرصتی فراهم ش��ده تا سازمان های توسعه ای‬ ‫تقویت شوند‪ .‬در تمامی کشورها چنین سازمان هایی‬ ‫وامدار ساماندهی و مدیریت راهبردی زیرمجموعه ها‬ ‫و صنایع مرتبط هس��تند؛ بنابراین ما هم باید بیشتر‬ ‫به انها بها دهیم‪ .‬س��ازمان هایی مثل ایمیدرو تجربه‬ ‫و تخصص الزم را دارند و می توانند به رش��د معدن و‬ ‫صنایع معدنی کمک کنند‪.‬‬ ‫وفایی فرد با اش��اره به اهمیت تحقیق و توسعه در‬ ‫کشور گفت‪ :‬یکی از ملزومات جهش تولید توجه ویژه‬ ‫ب��ه تحقیق و پژوهش های کاربردی اس��ت‪ .‬در بخش‬ ‫فراوری فضای زیادی برای افزایش تولید وجود دارد؛‬ ‫بنابراین اگر بر رشد تحقیق در بخش فراوری تمرکز‬ ‫کنی��م می توانی��م گام های مثبت��ی در جهت جهش‬ ‫تولی��د برداریم؛ به ط��ور مثال می توان ب��ه طرحی با‬ ‫عنوان عارضه یابی‪ ،‬اس��تاندارد و بهینه سازی خطوط‬ ‫فراوری اشاره کرد که خروجی ان جهش تولید است‪.‬‬ ‫مدی��ر مرکز تحقیقات فراوری م��واد معدنی ایران‬ ‫درنهایت با اش��اره به ش��یوع ویروس کرونا در کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬این ویروس س��رعت فعالیت ه��ای معدنی را‬ ‫کاه��ش داده و نمی توان ان را نادی��ده گرفت‪ .‬البته‬ ‫این چالش مختص ایران نیس��ت و بیشتر کشورها را‬ ‫درگیر کرده است‪ .‬امیدواریم با کاهش پیامدهای ان‬ ‫و رشد پیشگیری ها بتوان به توسعه مطلوب در بخش‬ ‫معدن دست یافت‪.‬‬ ‫مجید وفایی فرد‬ ‫یکی از ملزومات‬ ‫جهش تولید‬ ‫توجه ویژه‬ ‫به تحقیق و‬ ‫پژوهش های‬ ‫کاربردی است؛‬ ‫به طور مثال‬ ‫می توان به‬ ‫طرحی باعنوان‬ ‫عارضه یابی‪،‬‬ ‫استاندارد و‬ ‫بهینه سازی‬ ‫خطوط فراوری‬ ‫اشاره کرد که‬ ‫خروجی ان‬ ‫جهش تولید‬ ‫است‬ ‫اجرای طرح های توسعه ای سرعت می گیرد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع مس سرچشمه با بیان اینکه در سال گذشته‬ ‫درب��اره فناوری های نو در مجتمع مس سرچش��مه اقدامات‬ ‫خوبی انجام شد‪ ،‬گفت‪ :‬برگزاری نخستین استارت اپ ویکند‬ ‫ایمنی ب��ا محوریت فناوری های هوش��مند در مجتمع مس‬ ‫سرچشمه از مهم ترین این اقدامات در سال گذشته بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بس��تر ای��ن رویداد ب��ر پای��ه ایده هایی جهت‬ ‫پیش��گیری از ح��وادث و ارتقای س��طح ایمن��ی معادن بود‬ ‫ک��ه در ای��ن برنامه ایده پ��ردازان ح��وزه ایمن��ی‪ ،‬اینترنت‬ ‫اش��یاء‪ ،‬هوش مصنوع��ی‪ ،‬واقعیت مجازی‪ ،‬علوم ش��ناختی‪،‬‬ ‫برنامه نویس��ان‪ ،‬مدی��ران کس��ب وکار و طراحان از سراس��ر‬ ‫کش��ور و دانش��گاه های معتبر گردهم امده و ایده هایش��ان‬ ‫را مط��رح کردن��د‪ ،‬گروه تش��کیل داده و هر گ��روه ایده ای‬ ‫را اج��را ک��رد ک��ه در پای��ان از گروه ه��ای برت��ر تجلی��ل‬ ‫به عمل امد‪.‬‬ ‫احم��دی ب��ه برگ��زاری همای��ش مل��ی ایمنی مع��ادن و‬ ‫صنای��ع معدن��ی اش��اره و بی��ان ک��رد‪ :‬در ای��ن همایش دو‬ ‫روزه مقاالت��ی در زمین��ه ایمن��ی مع��ادن و صنای��ع معادنی‬ ‫ارائ��ه و همچنی��ن کارگاه های��ی در زمین��ه رعای��ت م��وارد‬ ‫ایمن��ی در مع��ادن برگ��زار ش��د و در ایی��ن اختتامی��ه‬ ‫مقاله ه��ای برت��ر معرفی و از پژوهش��گران برتر تجلیل ش��د‪.‬‬ ‫ساخت سیستم‬ ‫گندزدایی اتومایزر‬ ‫توسط گل گهر‬ ‫ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی گل گه��ر در‬ ‫تازه ترین اقدام خود در راستای مسئولیت های‬ ‫اجتماعی و کمک به س��تاد مقابله با کرونای‬ ‫شهرستان سیرجان‪ ،‬اقدام به ساخت سیستم‬ ‫گندزدایی اتومایزر (م��ه پاش صنعتی) کرده‬ ‫ط عموم��ی و امور‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش رواب�� ‬ ‫بین الملل ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر‪،‬‬ ‫ب��ا رهنم��ود و حمای��ت مدیرعامل ش��رکت‬ ‫معدن��ی و صنعتی گل گه��ر از همان روزهای‬ ‫ابتدای��ی ش��یوع وی��روس کرونا در کش��ور‪،‬‬ ‫یکی از ش��رکت های پیش��رو در امر مقابله و‬ ‫پیش��گیری با این ویروس گل گه��ر بود‪ .‬این‬ ‫ش��رکت در ادامه به کمک و یاری همه جانبه‬ ‫س��تاد مقابله با کرونای شهرس��تان سیرجان‬ ‫نیز پرداخت‪ .‬گفتنی اس��ت این دستگاه پس‬ ‫از س��اخت و اماده س��ازی با حضور برخی از‬ ‫مسئوالن شهرستان سیرجان با موفقیت مورد‬ ‫ازمایش قرار گرفت و جهت اس��تفاده تحویل‬ ‫ستاد پیش��گیری و مدیریت بحران شهرداری‬ ‫سیرجان شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حس��ین احمدی‪ ،‬مدیر مجتمع مس سرچشمه اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به فرمایش��ات رهب��ر معظم انق�لاب‪ ،‬مجتمع مس‬ ‫سرچش��مه با لطف پ��روردگار و حمایت دکتر س��عدمحمدی‬ ‫مدیرعام��ل و هیات مدی��ره و ت�لاش ش��بانه روزی کارکنان‬ ‫زحمتک��ش موفق به اج��رای برنامه تولید پیش بینی ش��ده و‬ ‫دستیابی به رکوردهای جدید تولید شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی مجتم��ع مس سرچش��مه‪،‬‬ ‫ای��ن رکورده��ا نش��ان از توج��ه ب��ه بح��ث تولی��د در‬ ‫مجتم��ع م��س سرچش��مه در س��الی ک��ه گذش��ت دارد‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع مس سرچش��مه در ادامه به دستاوردهای مس‬ ‫سرچش��مه در حوزه توسعه اش��اره کرد و گفت‪ :‬مجتمع مس‬ ‫سرچشمه در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در مجموع بالغ بر ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان و ‪ ۱۴‬میلیون یورو در پروژه های توس��عه هزینه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این س��ال طرح‪‎‬های بزرگ��ی در بخش های‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬به��ره وری و بهینه س��ازی مص��ارف اب‪،‬‬ ‫پای��داری و افزای��ش تولی��د به ثمر نشس��ت که تع��دادی از‬ ‫انها در س��فر رئیس جمهوری در ابان س��ال گذش��ته افتتاح‬ ‫و بهره ب��رداری از تع��دادی دیگ��ر نیز ت��ا پایان س��ال انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫احم��دی با بیان اینکه ازجمله این پروژه ها‪ ،‬احداث کارخانه‬ ‫اسیدسولفوریک سرچشمه با ظرفیت تولید ساالنه ‪ ۶۱۰‬هزار‬ ‫تن اس��ید در سال اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح یکی از بزرگ ترین‬ ‫طرح های زیست محیطی کشور است که به همت متخصصین‬ ‫داخلی اجراشده و تست های عملکردی ان حاکی از موفقیت‬ ‫ط��رح ب��وده و هم اکنون نی��ز در ح��ال بهره برداری اس��ت‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع مس سرچش��مه با اش��اره به محدودیت منابع‬ ‫ابی در کش��ور به ویژه در اس��تان کرمان‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬سیاس��ت‬ ‫به��ره وری و اس��تفاده بهین��ه در مص��ارف اب مجتم��ع در‬ ‫دس��تور کار ش��رکت مل��ی صنای��ع م��س ای��ران قرارگرفته‬ ‫اس��ت به طوری که پ��روژه افزایش ظرفی��ت تیکنرهای باطله‬ ‫تغلی��ظ در مجتمع مس سرچش��مه یک��ی از موفق ترین این‬ ‫طرح ه��ا بوده اس��ت‪ .‬با اجرای ای��ن پروژه‪ ،‬س��االنه موفق به‬ ‫ذخی��ره ‪ ۵.۷‬میلی��ون مترمکع��ب اب در کارخان��ه تغلی��ظ‬ ‫شده ایم‪.‬‬ ‫احمدی با اش��اره به مهم ترین طرح های در دس��ت اقدام‬ ‫معاونت توس��عه مجتمع مس سرچش��مه‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬طرح‬ ‫اح��داث کارخان��ه تغلیظ دره زار برای تولی��د ‪ ۱۴۳‬هزار تن‬ ‫کنس��انتره مس در سال که عملیات اجرایی ان در سال ‪۹۷‬‬ ‫اغازش��ده با پیش��رفت فیزیکی ‪ ۳۹‬درصد در حال اجراست‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه طرح دره زار از اولویت های ش��رکت ملی‬ ‫صنای��ع مس ایران اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬طرح اح��داث کارخانه‬ ‫فلوتاسیون سرباره برای تولید ‪ ۷۰‬هزار تن کنسانتره مس در‬ ‫سال از فراوری س��رباره های کارخانه های ذوب که عملیات‬ ‫اجرایی ان در امسال شروع شد از دیگر اقدامات حوزه توسعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫این طرح با پیشرفت فیزیکی ‪ ۲۲‬درصد در حال اجرا است‬ ‫که به چرخه تولید مجتمع مس سرچشمه اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫مدی��ر مجتمع مس سرچش��مه ب��ا بیان اینکه ط��رح احداث‬ ‫کارخانج��ات تغلیظ معدن مس درالو ب��رای تولید ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تن کنسانتره مس در سال در دست اجرا است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫افزایش س��رعت فعالیت های اجرایی در سال ‪ ۹۸‬به پیشرفت‬ ‫فیزیکی ‪ ۶۲‬درصد در این پروژه دست یافتیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه در س��ال ‪ ۹۸‬مراحل مطالع��ات فنی و‬ ‫اقتص��ادی و مهندس��ی مفهومی پ��روژه خردای��ش و انتقال‬ ‫م��اده معدن��ی و باطله از محل پیت معدن با اس��تفاده از نوار‬ ‫نقاله اغاز ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬عملیات اجرایی پ��روژه خردایش ماده‬ ‫معدن��ی توس��ط سنگ ش��کن های قابل جابه جای��ی در محل‬ ‫پی��ت مع��دن و انتقال ماده معدنی به اس��توک پایل و انتقال‬ ‫باطل��ه ب��ه دامپ ه��ای در نظر گرفته ش��ده امس��ال نیز اغاز‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنین در س��ال گذش��ته تفاهمنامه همکاری‬ ‫سه جانبه راه اندازی مرکز نواوری و شتاب دهی شهید ستاری‬ ‫رفس��نجان بین مجتمع مس سرچش��مه‪ ،‬معاون��ت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه ولی عصر رفسنجان به امضا‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مدی��ر مجتمع مس سرچش��مه ای��ن تفاهمنامه‬ ‫با ه��دف ایج��اد زیس��ت بوم کارافرینی برای دانش��جویان و‬ ‫دانش اموختگان دانش��گاهی از طریق راه اندازی مرکز نواوری‬ ‫و ش��تاب دهی با حضور دکتر س��ورنا س��تاری معاون علمی و‬ ‫فناوری رئیس جمهوری منعقد ش��د‪ .‬ب��ا انعقاد این تفاهمنامه‬ ‫فضای��ی به ابعاد ‪ ۳۰‬ه��زار مترمربع برای اس��تقرار واحدهای‬ ‫فن��اور و فضای اداری به زیس��ت بوم نواوری اف��زوده خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع مس سرچش��مه امض��ای تفاهمنامه با مراکز‬ ‫علمی ازجمله دانشگاه صنعتی شریف‪ ،‬دانشگاه ولیعصر (عج)‬ ‫و مرکز تحقیقات پس��ته کش��ور را از دیگ��ر اقدامات مجتمع‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬برش��مرد و افزود‪ :‬در زمینه اقتصاد مقاومتی هم‬ ‫توس��ط مجتمع مس سرچش��مه در س��ال ‪ ۹۸‬همکاری ها و‬ ‫حمایت هایی در صنایع معدنی و کشاورزی رفسنجان ازجمله‬ ‫احداث مزرعه زعفران‪ ،‬احداث مزرعه گل محمدی و همچنین‬ ‫راه اندازی استخر پرورش ماهی و‪ ...‬صورت گرفته است‪.‬‬ ‫احمدی در پای��ان تاکید کرد‪ :‬امیدوارم در س��ایه مدیریت‬ ‫دکتر س��عد محمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت و همدلی ایجاد شده‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬که ثمرات ان به وضوح دیده شده است بتوانیم در‬ ‫س��ال جدید نیز در جهش تولیدات مجتمع موفق باشیم و در‬ ‫سایه الطاف الهی و پشتوانه مدیریت ارشد شرکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران اس��توارتر از همیش��ه در سالی که «جهش تولید»‬ ‫نام گرفته در مس��یر افزایش رونق صنعت مس گام برداشته و‬ ‫با همت و تالش بی وقفه‪ ،‬همدلی و مسئولیت پذیری کارکنان‬ ‫سخت کوش اهداف برنامه تولید امسال را محقق کنیم‪.‬‬ ‫براس��اس اس��تانداردهای بین المللی زمان‬ ‫اکتشاف یک کانسار تا تبدیل شدن به معدن‬ ‫ممکن است تا ‪ ۱۰‬سال طول بکشد‪ ،‬در حالی‬ ‫که این مهم در کشور ما گاهی تا ‪ 2‬برابر یعنی‬ ‫‪ ۲۰‬س��ال به طول انجامیده اس��ت؛ بنابراین‬ ‫مش��کلی که بخش معدن مدت ها است که با‬ ‫ی ش��دن زمان تبدیل‬ ‫ان روبه رو اس��ت طوالن ‬ ‫کانس��ار به معدن است‪ .‬این فرایند فرسایشی‬ ‫به معنای ایجاد مش��کل ب��رای فعالیت بخش‬ ‫خصوصی در امر اکتشاف معادن کشور است‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن س��ازمان زمین شناس��ی‬ ‫ت معدن��ی کش��ور س��عی ک��رده‬ ‫و اکتش��افا ‬ ‫وظیف��ه خود در تهیه و تولی��د اطالعات پایه‬ ‫زمین شناس��ی و اکتشاف مواد معدنی را برای‬ ‫بخش ه��ای س��رمایه گذار و عالقه من��دان به‬ ‫فعالیت های زیرس��اختی‪ ،‬عمران��ی و معدنی‬ ‫اجرا کند‪ .‬این سازمان تالش کرده یک برنامه‬ ‫مدون و اجرایی برای اکتش��اف ذخایر معدنی‬ ‫داشته باشد تا ریسک اکتشاف را برای فعاالن‬ ‫معدن کاهش دهد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر بخ��ش خصوص��ی نیازمند‬ ‫حرکت به س��وی اکتشافات تفصیلی‪ ،‬عمیق و‬ ‫کاهش زمان تبدیل کانس��ار به معدن اس��ت‪.‬‬ ‫حرکتی عقالیی اس��ت که به سوی اکتشافات‬ ‫عمیق حرکت کنیم و ب��رای این مهم باید از‬ ‫تکرار فرایند شناسایی و پی جویی که سال ها‬ ‫پیش توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات‬ ‫ معدنی کشور انجام شده‪ ،‬پرهیز کرد‪.‬‬ ‫با نگاه��ی به ش��رح خدمات شناس��ایی و‬ ‫پی جویی که س��ازمان زمین شناس��ی تاکنون‬ ‫به عنوان وظیف��ه حاکمیتی خود انجام داده و‬ ‫همچنین توجه به موازین موجود در نقشه راه‬ ‫معدن از طرف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫می ت��وان این موضوع را دریاف��ت که به دلیل‬ ‫ریس��ک باال در بخش شناس��ایی و پی جویی‬ ‫م��واد معدن��ی در عمل بخ��ش خصوصی از‬ ‫فعالی��ت در این عرصه باز مان��ده و نمی توان‬ ‫شاهد تحول شایسته در بخش معدن بود‪.‬‬ ‫در ای��ن بین س��ازمان زمین شناس��ی برای‬ ‫دس��تیابی به اهداف اکتش��افی و اغاز چرخه‬ ‫معدنکاری ‪۲‬زون س��اختاری برای اکتشافات‬ ‫کش��ور را تعریف ک��رد و به تولی��د اطالعات‬ ‫پایه دقیق دست زد‪ .‬حدود ‪۲۵‬درصد مناطق‬ ‫اولویت دار کش��ور به کمک فناوری ژئوفیزیک‬ ‫هوایی مورد رصد قرار گرفت‪.‬‬ ‫در کنار تالش هایی که برای حرکت به سوی‬ ‫اکتش��افات عمیق ت��ر انجام دادیم‪ ،‬س��ازمان‬ ‫امادگ��ی خود را برای حضور بخش خصوصی‬ ‫در مطالع��ات عمقی اعالم ک��رده و امیدواریم‬ ‫بتوانیم فض��ا را برای فعالیت بخش خصوصی‬ ‫فراهم کنیم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 18‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 12‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 6‬اوریل ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1493‬‬ ‫پیاپی ‪2811‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معامله طال و جواهر در فضای مجازی همچنان ممنوع است‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش‬ ‫شفافیت‬ ‫تراکنش های‬ ‫بانکی‬ ‫اینترنتی طال نخرید‬ ‫سیامک تقی پور‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫تغییر در سود سپرده ‬ ‫تکذیب شد‬ ‫خبر‬ ‫بان��ک مرکزی با تکذیب تغییر س��ود بانکی‪ ،‬اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬این بانک برنام��ه ای برای تغییر در نرخ س��ود‬ ‫س��پرده ها ندارد؛ ش��ایعاتی از روز گذشته در فضای‬ ‫مجازی درباره احتمال کاهش س��ود بانکی منتش��ر‬ ‫شده اس��ت‪ .‬این شایعه به پیشنهاد یکی از بانک های‬ ‫خصوصی در این خصوص باز می گردد‪ .‬روابط عمومی‬ ‫بانک مرکزی در واکنش به این ش��ایعه اعالم کرد که‬ ‫این بانک برنامه ای برای تغییر در نرخ س��ود سپرده ها‬ ‫ن��دارد‪ .‬پیش از این نیز بارها چنین ش��ایعاتی درباره‬ ‫کاهش سود بانکی و یا اخذ مالیات از سود حساب های‬ ‫بانکی مطرح شده بود که همه انها تکذیب شده بود‪.‬‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫براس��اس قانون از اذر امس��ال صدور و انتقال‬ ‫چ��ک در وج��ه حامل‪ ،‬صدور و انتقال چک صرفا‬ ‫به صورت فیزیکی‪ ،‬صدور و اعطای دس��ته چک‬ ‫برای افراد دارای چک برگش��تی‪ ،‬ورشکس��ته و‬ ‫معس��ر از پرداخت محکوم به ممنوع خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که برای اج��رای موفق این‬ ‫دس��تورالعمل باید بانک مرکزی زیرساخت الزم‬ ‫برای صدور و تس��ویه چک در س��امانه چکاوک را‬ ‫فراهم اورد و این امر بدون ثبت در سیس��تم و با‬ ‫صرف نوش��تن برگه چک و یا امضای پش��ت چک‬ ‫امکان پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫همانطور که در اخبار امده‪ ،‬کمیس��یون تلفیق‬ ‫درب��اره بودج��ه ‪ ۱۳۹۹‬مصوب کرد برای افزایش‬ ‫ش��فافیت تراکنش ه��ای بانک��ی‪ ،‬بانک ها و کلیه‬ ‫موسس��ه های اعتباری غیر بانکی مکلف هس��تند‬ ‫تا پایان خردادماه ‪ ۱۳۹۹‬تمام حساب های بانکی‬ ‫فاقد شناسایی هویت الکترونیک بانکی (شهاب)‬ ‫را مس��دود کنن��د و هیچگون��ه خدمات بانکی و‬ ‫پرداخت سود به این حساب ها نداشته باشند‪.‬‬ ‫در ای��ن خص��وص پیش از ای��ن بانک مرکزی‬ ‫بخشنامه ها و تاکیداتی داشت و شبکه بانکی نیز به‬ ‫این موضوع ورود کرده بود اما کماکان شاهد بودیم‬ ‫که برخی بانک ها برای حساب های بانکی برخی‬ ‫از مش��تریان فاقد شناس��ه شهاب‪ ،‬خدمات بانکی‬ ‫را ارائه می کردند که در مصوبه کمیسیون تلفیق‬ ‫درمورد بودجه ‪ ۹۹‬این موضوع به صورت صریح و‬ ‫شفاف مطرح شد و این ممنوعیت برای کل شبکه‬ ‫بانکی صراحتا مورد تاکید قرار گرفته است‪ .‬البته‬ ‫پیش از این و از اذرماه ‪ ۹۷‬براساس مصوبه سران‬ ‫ق��وا ص��دور چک های تضمین��ی در وجه حامل‬ ‫ممنوع شده بود و همچنین بر اساس تبصره ماده‬ ‫‪ ۲۱‬مکرر قانون چک‪ ،‬از ‪ ۲۱‬اذر ‪ ۹۹‬صدور و انتقال‬ ‫چک های عادی در وجه حامل نیز ممنوع شده بود‬ ‫اما حاال عالوه بر موارد قانونی یاد شده‪ ،‬محدودیت‬ ‫جدیدی نیز در نظر گرفته شده تا پرداخت وجه‬ ‫چک های عادی و رمزدار در س��ال ‪ ۹۹‬مس��تلزم‬ ‫اظهار توس��ط پرداخت کنن��ده و دریافت کننده‬ ‫باشد‪.‬همچنین از سوم خردادماه ‪ ۱۳۹۹‬بر اساس‬ ‫بخشنامه بانک مرکزی بدون اخذ شماره پیگیری‬ ‫از س��امانه س��یاح‪ ،‬افتتاح حساب هم امکان پذیر‬ ‫نخواهد بود‪ .‬بنابراین در سال ‪ ۹۹‬باید زیرساخت‬ ‫الزم برای ایجاد امکان اس��تعالم اخرین وضعیت‬ ‫صادرکننده چک(سقف اعتبار مجاز‪ ،‬سابقه چک‬ ‫برگش��تی در ‪ ۳‬سال اخیر‪ ،‬میزان تعهدات تسویه‬ ‫نشده) برای دریافت کننده چک را فراهم کند‪.‬‬ ‫با اجرایی ش��دن این قانون صدور چک بانکی‬ ‫در وجه حامل‪ ،‬پشت نویس��ی و ظهرنویسی چک‬ ‫بر اساس قانون جدید چک از ‪ ۲۱‬اذر ‪ ۹۹‬ممنوع‬ ‫خواه��د ب��ود و هر گونه نقل و انتقال چک باید در‬ ‫سیس��تم یکپارچه بانک مرکزی به ثبت برس��د‪.‬‬ ‫با این روند در س��ال ‪ ۹۹‬ش��اهد تغییرات بس��یار‬ ‫عمده ای در زمینه چک خواهیم بود که مهم ترین‬ ‫این تغییرات‪ ،‬ممنوعیت صدور و انتقال چک در‬ ‫وجه حامل و صدور چک به صورت فیزیکی است‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬برای پرداخت وجه هر چک بانکی‪،‬‬ ‫باید استعالم الزم از سامانه صیاد صورت گرفته و‬ ‫بر اس��اس ان‪ ،‬پرداخت انجام ش��ود؛ این در حالی‬ ‫است که بر اساس این روش‪ ،‬صدور و ظهرنویسی‬ ‫چ��ک در وج��ه حامل ممنوع اس��ت؛ پس نتیجه‬ ‫می گیری��م اگ��ر فردی بخواه��د چکی را از تاریخ‬ ‫‪ ۲۱‬اذر ‪ ۹۹‬به بعد صادر نماید‪ ،‬باید وارد س��امانه‬ ‫چ��کاوک ش��ده و مبلغ چ��ک را درج کند؛ ضمن‬ ‫اینک��ه ذی نف��ع را مش��خص ک��رده و پس از ان‪،‬‬ ‫عملی��ات فیزیک��ی صدور چ��ک را انجام دهد‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬در زمان صدور چک سیس��تم به فرد‬ ‫نشان می دهد که ایا اجازه صدور چنین چکی را‬ ‫دارد و در سقف مجاز برای صدور چک قرار دارد‬ ‫یا خیر؛ البته در این سامانه تعداد چک برگشتی‬ ‫وی نیز نمایش داده ش��ده و اگر چک برگش��تی‬ ‫نداش��ته باش��د‪ ،‬انگاه در صالحیت وی هست که‬ ‫چک جدید صادر نماید‪.‬‬ ‫محمد کشتی ارای‬ ‫مسعود یزدانی‬ ‫ای��ن روزها با همه گیر ش��دن برنامه های موبایلی و‬ ‫نف��وذ فضای مج��ازی در زندگی مردم‪ ،‬از یک س��و و‬ ‫ش��یوع بیماری کرونا و محدودی��ت در رفت و امدها‪،‬‬ ‫ش��اهد رونق خری��د و فروش های مج��ازی و انالین‬ ‫هستیم‪ .‬به ش��کلی که بس��یاری از واحدهای صنفی‬ ‫عالوه بر فعالیت فیزیکی‪ ،‬در فضای مجازی نیز شروع‬ ‫به خرید و فروش های انالین کرده اند‪.‬‬ ‫اما بحث خرید و فروش انالین طال و جواهر و سکه‬ ‫در فضای مج��ازی و برنامه هایی مثل اینس��تاگرام و‬ ‫تلگرام بس��یار متفاوت اس��ت و با توجه به حساسیت‬ ‫معامالت طال و سکه‪ ،‬خطرات احتمالی باالیی دارد و‬ ‫قانون هم هنوز خرید و فروش این کاالی س��رمایه ای‬ ‫در فضای مجازی را بدون مش��کل ندانسته و تاکید بر‬ ‫ممنوعیت دارد‪.‬‬ ‫با این هم��ه بحث معامالت اینترنتی طال و س��که‬ ‫در فض��ای مج��ازی تمامی ن��دارد و هر روز ش��اهد‬ ‫م��دل جدی��دی از فعالیت ای��ن واحده��ا در فضای‬ ‫مجازی هس��تیم‪ .‬برخی به صورت رس��می از اتحادیه‬ ‫ط�لا و جواه��ر مج��وز فعالی��ت دارند‪ ،‬برخ��ی نماد‬ ‫اعتم��اد الکترونیک��ی دارند و برخی هم س��ودجو در‬ ‫ای��ن بین ب��دون دریافت هیچگونه مج��وزی در حال‬ ‫معامل��ه و خری��د و فروش ط�لا در فض��ای مجازی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹فقط حرفه ای ها معامله کردند‬ ‫ایت محمدولی‬ ‫رئیس کمیسیون طال و جواهر اتاق اصناف با اشاره‬ ‫به وضعیت بازار سکه و طال در روزهای کرونایی گفت‪:‬‬ ‫طال و جواهر از جمله مشاغل غیر ضروری هستند که‬ ‫در این ایام باید تعطیل باش��ند و پ��س از اطالعیه و‬ ‫ابالغیه س��تاد مبارزه با کرونا بازار اصلی طالی تهران‬ ‫تعطیل شد‪.‬‬ ‫کش��تی ارای با تاکی��د بر اینکه همچن��ان خرید و‬ ‫فروش اینترنتی ممنوع اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این ایام‬ ‫فقط معامالت پش��ت خطی بین افراد حرفه ای انجام‬ ‫ش��د‪.‬وی با بیان اینک��ه خرید و ف��روش در روزهای‬ ‫ابتدای اسفند ماه بسیار محدود و جزئی بود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫بیش از یک هفته گذشته تمام واحدهای فروش طال‬ ‫بح��ث خرید و فروش انالین طال و جواهر و س��که در فضای مجازی‬ ‫و برنامه هایی مثل اینس��تاگرام و تلگرام بس��یار متفاوت است و با‬ ‫توجه به حساسیت معامالت طال و سکه‪ ،‬خطرات باالیی دارد‬ ‫بس��ته بودند و معامالتی نداشتیم‪ .‬هر واحد فعالی هم‬ ‫توسط اماکن اخطار دریافت کرده یا پلمب شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوگیری از ضرر احتمالی‬ ‫مس��عود یزدانی‪ ،‬عضو اتحادیه طال و جواهر اگاهی‬ ‫و اط�لاع م��ردم از قوانی��ن و مقررات صنف��ی برای‬ ‫جلوگی��ری از ضرر احتمالی در معامالت طال و جواهر‬ ‫را ام��ری مه��م عنوان ک��رد و افزود‪ :‬حجم گس��ترده‬ ‫ش��اکیان و پرونده های اختالفی در این صنف از نبود‬ ‫اگاهی و طمع خریداران نشات گرفته است‪.‬‬ ‫وی در گفت وگ��و ب��ا صدا و س��یما با بی��ان اینکه‬ ‫همه اقدام��ات و پیگیری های اتحادی��ه طال و جواهر‬ ‫در جه��ت حفظ حق��وق مردم و اعض��ای صنفی این‬ ‫اتحادیه است‪ ،‬گفت‪ :‬از نظر اتحادیه هرگونه معامالت‬ ‫طال اعم از مصنوعات طال‪ ،‬س��که و جواهر در «فضای‬ ‫مجازی» ممنوع بوده و از مردم درخواس��ت داریم تا‬ ‫زمان ایجاد بس��ترهای الزم برای اینگونه معامالت‪ ،‬از‬ ‫خرید و ف��روش این مصنوعات و س��کوک به صورت‬ ‫اینترنتی خودداری و حتما مصنوعات طال را فیزیکی‬ ‫خریداری کنند‪ .‬یزدانی با اش��اره به مش��کالت ایجاد‬ ‫ش��ده در رابطه با «ط�لای ثامن»­ اف��زود‪ :‬خریداران‬ ‫س��که حتما از واحدهای دارای «جواز سکه فروشی»‬ ‫ک��ه دارای هلوگ��رام اتحادیه هس��تند‪ ،‬خرید و دقت‬ ‫کنند که پلمب س��که با واحد صنف��ی یکی بوده و از‬ ‫خرید س��که از افراد متفرقه یا دیگر رس��ته های این‬ ‫صن��ف به طور جدی خودداری کنند‪ .‬وی در ادامه به‬ ‫مردم توصیه کرد که از خرید «طالی دس��ت دوم» و‬ ‫«طالی قسطی» اجتناب کنند که این دو مورد تبعات‬ ‫و پیامدهایی را برای خریداران ایجاد می کند که باعث‬ ‫متضرر ش��دن انان و کل صنف می شود­­و متاسفانه با‬ ‫توجه به شرایط فعلی اقتصاد‪ ،‬این موارد بیش از بقیه‬ ‫افزایش ‪ ۱۶.۲‬درصدی نرخ سکه در یک ماه‬ ‫بررس��ی نرخ س��که تمام به��ار ازادی در فاصله بین ‪۲۷‬‬ ‫بهمن تا ‪ ۲۷‬اسفندماه ‪ ۱۳۹۸‬در بازار ازاد شهر تهران نشان‬ ‫می دهد که ‪ ۱۶.۲‬درصد افزایش نرخ را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬در یک ماهه منتهی به ‪ ۲۷‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید به طور میانگین‬ ‫در بازار با نرخ ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان معامله می شده‬ ‫اس��ت که این رق��م در یک ماهه منتهی به ‪ ۲۷‬اس��فندماه‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۴۰‬هزار تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫قیمت فروش هر قطعه نیم سکه بهار ازادی نیز طی این‬ ‫م��دت از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬ه��زار تومان به ‪ ۳‬میلیون و ‪۵۰‬‬ ‫هزار تومان افزایش یافته اس��ت که رشدی ‪ ۱۳‬درصدی را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه هر قطعه ربع س��که به��ار ازادی در یک‬ ‫ماه��ه منتهی به ‪ ۲۷‬بهمن ماه ‪ ۱۳۹۸‬معادل یک میلیون و‬ ‫‪ ۶۳۰‬هزار تومان داد و س��تد می شده اما این رقم برای یک‬ ‫ماهه منتهی به ‪ ۲۷‬اس��فندماه به یک میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار‬ ‫توم��ان افزایش یافته که ‪ ۷.۴‬درصد افزایش را تجربه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاونت بررس��ی های اقتصادی ات��اق بازرگانی تهران در‬ ‫گزارش خ��ود اعالم کرده که هر گرم ط�لای ‪ ۱۸‬عیار نیز‬ ‫که در مدت م��ورد گزارش با نرخ ‪ ۵۳۳‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان‬ ‫فروخته می ش��ده به ‪ ۶۰۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین طال نیز در ای��ن مدت ‪ ۱۴.۳‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ن��رخ هر اونس طالی جهانی در‬ ‫این مدت ‪ ۳.۲‬درصد کاهش را تجربه کرده اس��ت‪ .‬در یک‬ ‫ماهه منتهی به ‪ ۲۷‬بهمن ماه ‪ ۱۳۹۸‬میانگین نرخ هر اونس‬ ‫یک هزار و ‪ ۵۸۴‬دالر بوده که تا ‪ ۲۷‬اسفندماه به یک هزار‬ ‫و ‪ ۵۳۳‬دالر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫با این حس��اب بیش��ترین افزایش نرخ مربوط به س��که‬ ‫تم��ام بهار ازادی با ‪ ۱۶.۲‬درصد و کمترین افزایش نرخ نیز‬ ‫مربوط به ربع سکه با ‪ ۷.۴‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫مشاهده شده است‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و اتحادیه طال و جواهر ته��ران‪ ،‬تقاضای‬ ‫م��ردم برای خرید طالی اب ش��ده را یک��ی دیگر از‬ ‫مش��کالت س��ال های اخیر این صنف عن��وان کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬به مردم توصیه می کنیم که به س��مت خرید‬ ‫طالی اب شده یا شمش طال نروند‪ ،‬چرا که در بیشتر‬ ‫موارد با بحث تخصصی و عیار ان اش��نایی نداشته و‬ ‫موجب ضررش��ان می شود‪ .‬از همکاران هم درخواست‬ ‫کرده ایم ک��ه فقط به اعضای صنفی طالی اب ش��ده‬ ‫عرض��ه کنن��د‪ .‬در همین راس��تا م��ردم می توانند از‬ ‫مصنوعات طالی کم اج��رت که هم مقرون به صرفه‬ ‫و هم دارای کد اس��تاندارد و کد شناسایی است برای‬ ‫خرید طال استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی در مورد س��ایت هایی که به اسم سایت اتحادیه‬ ‫در صنف طال و جواهر اطالع رسانی و تبلیغ می کنند‬ ‫نیز گفت‪ :‬مردم به هر س��ایت اینترنتی در زمینه طال‬ ‫اعتم��اد نکنند و تاکید می کن��م اتحادیه صنف طال و‬ ‫جواهر هیچ مجوزی برای خرید و فروش طال و جواهر‬ ‫به هیچ س��ایتی نداده و هر فردی ک��ه در این رابطه‬ ‫چنی��ن ادعایی کند کذب محض اس��ت و قطعا تحت‬ ‫پیگرد قانونی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫یزدانی در پایان از همه خریداران طال‪ ،‬جواهر‪ ،‬نقره‬ ‫و سکه خواس��ت با دقت و رعایت موارد قانونی اقدام‬ ‫به خرید کنند و در معام�لات خود از موضوعاتی که‬ ‫از ان اطالع ندارند با مشورت از اتحادیه یا افراد مورد‬ ‫وثوق و مورد اعتماد صنفی خرید کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹زمینه سازی صحیح نداریم‬ ‫ایت محمدولی‪ ،‬رئیس اتحادیه طال و جواهر نیز در‬ ‫گفت وگ��و با ایبِنا در این ب��اره گفت‪ :‬درحال حاضر به‬ ‫دلیل نبود فرهنگ سازی و زمینه سازی صحیح‪ ،‬زمینه‬ ‫برای خرید و فروش مجازی طال مساعد نیست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬خرید و فروش ط�لا در فضای مجازی‬ ‫به حدی اقدام حساس��ی اس��ت که اه��ل فن در این‬ ‫صن��ف نیز نمی توانند به راحتی اصل یا فرع بودن این‬ ‫محصوالت را تشخیص دهند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه طال و جواهر افزود‪ :‬افرادی که قصد‬ ‫فعالیت صرفا در فضای مجازی دارند‪ ،‬باید مجوز الزم‬ ‫را از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و اتحادیه کس��ب‬ ‫و کارهای اینترنتی داش��ته باش��ند اما اگر جزو صنف‬ ‫طال فروش��ان باشند و فعالیت انها به صورت فیزیکی‬ ‫و انالین باش��د‪ ،‬باید از اتحادیه ط�لا و جواهر مجوز‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫محمدول��ی در ادامه اظهارک��رد‪ :‬اتحادیه به تمامی‬ ‫طالفروش��انی که در فضای مجازی فعالیت دارند‪ ،‬در‬ ‫مرحل��ه اول تذکر داده و در صورت عدم توجه‪ ،‬اخطار‬ ‫و پیگیری قانونی می شود که تاکنون نیز برخی موارد‬ ‫پیش ام��ده و اتحادیه نیز فعالیت تمامی این واحدها‬ ‫را پیگی��ری کرده اس��ت‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬طبق قانون‪،‬‬ ‫هیچ یک از واحدهای طال فروش��ی‪ ،‬اجازه فعالیت در‬ ‫اینس��تاگرام‪ ،‬تلگرام و سایر برنامه های فضای مجازی‬ ‫را ندارند‪.‬‬ ‫محمدول��ی همچنی��ن ب��ا توج��ه به تاکی��د مکرر‬ ‫نس��بت ب��ه ممنوعیت خری��د و فروش طال و س��که‬ ‫در فض��ای جهان��ی‪ ،‬درباره فعالی��ت برخی واحدهای‬ ‫طال فروش��ی در فضای مج��ازی با اس��تفاده از نماد‬ ‫اعتم��اد الکترونیکی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬یک��ی از مواردی که‬ ‫درحال حاضر وجود دارد‪ ،‬لزوم دریافت مجوز از سوی‬ ‫افرادی است که قصد فعالیت در این فضا را دارند زیرا‬ ‫دریافت پروانه کسب طالفروشی یا طالسازی از جمله‬ ‫مدارک حداقلی در این خصوص است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قانونی بودن یا نبودن فعالیت انها توسط‬ ‫ما مش��خص نمی شود زیرا ما تنها به مواردی که عضو‬ ‫اتحادیه هستند می توانیم وارد شویم‪ ،‬اما اگر واحدی‬ ‫تح��ت مجوز اتحادیه نباش��د‪ ،‬ام��کان ورود نخواهیم‬ ‫داش��ت و در صورت بروز هرگونه مش��کل ارتباطی به‬ ‫اتحادیه نخواهد داشت‪.‬‬ ‫تعداد چک های برگشتی زیاد شد‬ ‫بانک مرکزی گ��زارش داد که در بهمن ‪ ۹۸‬حدود ‪٧١٩‬‬ ‫هزار فقره چک به ارزش ‪ ١١٦‬هزار میلیارد ریال برگش��ت‬ ‫خورده که نس��بت به ماه قبل از نظ��ر تعداد ‪ ۳.۶‬درصد و‬ ‫از نظر مبلغ ‪ ۴.۱‬درصد افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬بر اس��اس‬ ‫تازه تری��ن امار بانک مرکزی‪ ،‬حدود ‪ 8‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫فق��ره چک به ارزش حدود ‪ ١٢١٩‬ه��زار میلیارد ریال در‬ ‫بهمن ‪ ١٣٩٨‬در کل کش��ور مبادله ش��د که نسبت به ماه‬ ‫قب��ل از نظر تع��داد و مبلغ به ترتی��ب ‪ ۱.۶‬درصد و ‪۱۰.۳‬‬ ‫درصد افزایش را نش��ان می دهد‪.‬در دوره مورد بررسی‪ ،‬در‬ ‫اس��تان تهران حدود ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۹۰۰‬هزار فقره چک به‬ ‫ارزشی بالغ بر ‪ ٦٣٠‬هزار میلیارد ریال مبادله شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بهمن م��اه ‪ ،١٣٩٨‬در کل کش��ور بالغ بر‬ ‫‪ 7‬میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار فقره چک به ارزش��ی بیش از یک‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۲‬میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل‬ ‫از نظ��ر تعداد و مبلغ به ترتی��ب ‪ ۱.۵‬درصد و ‪ ١١‬درصـد‬ ‫افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫از کل تع��داد و مبل��غ چک ه��ای مبادله ش��ده در ماه‬ ‫مذکور به ترتیب ‪ ۹۱.۶‬درصد و ‪ ۹۰.۵‬درصد وصول ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله ش��ده در‬ ‫بهمن ‪ ١٣٩٨‬به ترتیب ‪ ۸.۴‬درصد و ‪ ۹.۵‬درصد برگش��ت‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫درصد تعداد و مبلغ چک های برگشـت داده شده در دی‬ ‫‪ ١٣٩٨‬ب��ه ترتیب معادل ‪ ۸.۲‬درص��د و ‪ ۱۰.۱‬درصد و در‬ ‫بهمن ماه س��ال ‪ ١٣٩٧‬بـه ترتیب برابر ‪ ۹.۷‬درصد و ‪۱۱.۱‬‬ ‫درصد بوده است‪.‬‬ ‫در ماه مورد گزارش در اس��تان تهران حدود ‪ ٢١٤‬هزار‬ ‫فق��ره چک بـ��ه ارزش بـی��ش از ‪ ٥٣‬هزار میلی��ارد ریال‬ ‫برگش��ت داده ش��د که از نظر تع��داد ‪ ۷.۴‬درصد و از نظر‬ ‫ارزش ‪ ۸.۵‬درصد از کل چک های مبادله ای برگش��ت داده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 18‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 12‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 6‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1493‬‬ ‫پیاپی ‪2811‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫دولت ‪ :‬در خانه بمانید‬ ‫مردم ‪ :‬هزینه های زندگی را چه کنیم ؟‬ ‫سید علی ناظم زاده‬ ‫مشاور کسب و کار‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بخش خدمات اخرین حلقه زنجیره تولید هس��تند که بیشترین مواجهه‬ ‫ب��ا افراد و خانوار را دارند‪ .‬با کاهش مراجعه خانوارها برای دریافت خدمات‬ ‫و کاالها‪ ،‬بیشترین اسیب به این بخش وارد می شود‪ .‬طبق روال بازار حجم‬ ‫گردش مالی بخش خدمات همیش��ه در ماه های پایانی س��ال و ش��ب عید‬ ‫باالتر از همیش��ه است و کسبه و بازار همیشه روی کسب درامد شب عید‬ ‫حس��اب ویژه ای باز می کنند‪ .‬حاال با گذشت حدود یک ماه از شیوع کرونا‬ ‫و تعطیل��ی بازار و فعالیت ه��ای اقتصادی‪ ،‬همه بخش ها و به خصوص بخش‬ ‫خدمات که س��هم حدود ‪ ۵۰‬درصدی در اش��تغال دارد‪ ،‬بیشترین اسیب را‬ ‫خواهند دید‪.‬‬ ‫بررس��ی های اماری نش��ان می دهد از حدود ‪ ۱۲‬میلیون و ‪ ۲۲۲‬هزار نفر‬ ‫شاغل بخش خدمات‪ ،‬در حال حاضر حدود ‪ ۴۲‬درصد از انان‪ ،‬یعنی نزدیک‬ ‫به ‪ ۵‬میلیون و ‪۱۰۰‬هزار نفر‪ ،‬در بنگاه های بخش خدمات مش��غول بوده و‬ ‫‪ ۵۸‬درصد (‪ ۷‬میلیون و ‪ ۸۹‬هزار نفر) نیز دارای مش��اغل شخصی و خانگی‬ ‫هس��تند‪ .‬دراین بین بسیاری از مشاغل همچون تعمیرکاران سیار‪ ،‬شاغالن‬ ‫حمل اثاثی��ه‪ ،‬خدمات زیبایی‪ ،‬خیاطی‪ ،‬خدمات نظافتی‪ ،‬محصوالت غذایی‬ ‫خانگی‪ ،‬ش��اغالن تدریس خصوصی‪ ،‬دستفروشان و‪ ...‬بیشترین اسیب را از‬ ‫شرایط فعلی ناشی از شیوع ویروس کرونا خواهند دید‪.‬‬ ‫کرونا‪ ،‬ویروس همه گیری اس��ت که این روزه��ا تاثیر عجیبی بر اقتصاد‬ ‫ایران و جهان گذاشته و بخش قابل توجهی از کسب و کارها را تحت تاثیر‬ ‫قرار داده اس��ت‪ .‬ایران نیز با ش��روع تعطیالت نوروز ب��ا قرنطینه و تعطیلی‬ ‫فعالیت ه��ای اقتصادی در راس��تای مب��ارزه با این میهم��ان ناخوانده گام‬ ‫برداش��ت‪ .‬حاال با گذشت چند هفته‪،‬بسیاری از فعاالن اقتصادی و کسبه و‬ ‫به خصوص کسب و کارهای خرد با ابراز نگرانی از تامین هزینه های زندگی‬ ‫می گویند اگر در خانه بمانیم‪ ،‬هزینه های زندگی را چه کنیم؟‬ ‫براس��اس اخرین تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا کسب و کارهای کم‬ ‫خطر استان ها از ‪ ۲۳‬فروردین اغاز به کار می کنند و تپش اقتصادی پایتخت‬ ‫نیز از اول اردیبهشت اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫بازگشایی مرحله به مرحله واحدهای صنفی‬ ‫تعطیلی یا بازگش��ایی واحدهای صنفی و تولیدی پس از‬ ‫ایام تعطیالت عید‪ ،‬یکی از دغدغه های کارکنان این واحدها‬ ‫و مردم بوده که نظرات و اخبار متناقض باعث س��ردرگمی‬ ‫شده است‪ .‬هرچند که روزگذشته حسن روحانی در جلسه‬ ‫ستاد ملی مبارزه با کرونا با تاکید بر اینکه در روند پیش رو‬ ‫برای مس��ئله مبارزه و مقابله ب��ا کرونا هیچ اختالف نظری‬ ‫میان دستگاه های دولتی و قوای سه گانه وجود ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همه ارکان کشور با هماهنگی در حال انجام امور هستند‪.‬‬ ‫در روزه��ای گذش��ته نامه ای از س��وی حس��ین مدرس‬ ‫خیابان��ی‪ ،‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با موضوع‬ ‫«عدم وقفه در کار و تولید کش��ور» منتش��ر ش��د که ابهام‬ ‫کارمن��دان برای حض��ور در محل کار خود را بیش��تر کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن نامه تاکید ش��ده بود ک��ه موضع رس��می وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت جلوگی��ری از ایجاد هرگونه وقفه‬ ‫در فعالی��ت واحدهای تولیدی کش��ور در تمام بخش های‬ ‫صنعتی‪ ،‬معدنی و کشاورزی است‪ .‬این نامه با واکنش سعید‬ ‫نمکی‪ ،‬وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی مواجه شد‬ ‫و او نی��ز در نامه ای گالیه امیز خطاب ب��ه رئیس جمهوری‬ ‫نوشت‪« :‬اخیرا ً بدون اطالع س��تاد‪ ،‬نامه ای توسط قائم مقام‬ ‫وزیر صنعت در امور بازرگانی به کلیه اس��تان ها ابالغ شده‬ ‫که عم ً‬ ‫ال دس��تورالعمل اداری برای بازگش��ایی کسب و کار‬ ‫تلقی می ش��ود که این ش��یوه با نقش‪ ،‬مسئولیت و جایگاه‬ ‫س��تاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد‪ ».‬وزیر بهداشت در‬ ‫این نامه هش��دار داد‪« :‬ضمن اعتقاد راسخ اینجانب و وزیر‬ ‫کش��ور و دیگر همکاران به کمک ه��ر چه زودتر به کاهش‬ ‫اثرات اپیدمیولوژیک کرونا بر اقتصاد کشور و تدوین پروتکل‬ ‫برای بازگش��ایی فعالیت های اقتصادی با اولویت ویژه اعالم‬ ‫می کنی��م که ه��ر گونه تصمیم اتش به اختیار توس��ط هر‬ ‫دس��تگاه دولتی‪ ،‬غیردولتی‪ ،‬فرهنگ��ی‪ ،‬مذهبی و غیره که‬ ‫مورد تایید نباشد شعله هایش به سرعت دامن نظام سالمت‬ ‫اسیب کدام شغل ها بیشتر است‬ ‫یک عضو کانون عالی ش��وراهای اسالمی‬ ‫کار با اش��اره به زیان وارده به بس��یاری‬ ‫از مشاغل خدماتی و کسب و کارهای‬ ‫کوچک به دلیل ش��یوع کرونا بر لزوم‬ ‫حمایت از کارگاه های تولیدی و کسب‬ ‫و کارهای خرد و کوچک تاکید کرد‪.‬‬ ‫علی اصالن��ی در گفت وگو با ایس��نا‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به دنبال گسترش کروناویروس‪،‬‬ ‫متاس��فانه بس��یاری از مش��اغل خ��رد و کوچک و‬ ‫کارگاه ه��ا زی��ان دیدند و مش��اغل خدماتی عمدتا‬ ‫ناچار به تعطیلی یا تعدیل نیروهای خود در ش��ب‬ ‫عی��د ش��دند‪ .‬وی افزود‪ :‬این ویروس ناش��ناخته به‬ ‫تمام ارایش��گاه ها‪ ،‬باشگاه های ورزشی‪ ،‬رستوران ها‪،‬‬ ‫تاالره��ا‪ ،‬هتل ه��ا‪ ،‬اس��تخرها‪ ،‬مراک��ز تفریح��ی و‬ ‫فس��ت فودها ضربه زده اس��ت به نح��وی که اکثر‬ ‫این مشاغل بیکار ش��ده و کارگرانشان را شب عید‬ ‫تعدیل یا اخراج کرده اند‪.‬‬ ‫اصالنی‪ ،‬کارگران روزمزد‪ ،‬کارگران س��اختمانی‪،‬‬ ‫کارگ��ران واحده��ای زیرپل��ه ای‪ ،‬برخی مش��اغل‬ ‫ازاد‪ ،‬بس��اطی ها و دستفروش��ان را از جمله کسب‬ ‫و کارهای اس��یب دیده از کرونا عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫و گفت که واحدهای صنفی به صورت تدریجی و مرحله به‬ ‫مرحله از تاریخی مشخص‪ ،‬بازگشایی خواهند شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی صنوف ارائه دهن��ده خدمات ضروری تر در‬ ‫اولویت قرار خواهند گرفت و برای صنوفی که فعالیت ان ها‬ ‫با تجمع مردم همراه خواهد بود‪ ،‬برنامه ریزی جداگانه انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫پ��س از ان س��اعات کاری واحدهای صنف��ی ضروری و‬ ‫غیر ضروری منتشر ش��د که بر اساس ان صنوفی همچون‬ ‫طال و جواهر‪ ،‬صنایع دس��تی‪ ،‬کاالی خواب‪ ،‬ابزار فروش��ان‪،‬‬ ‫ارایش��گران و ‪ ...‬تا اطالع ثانوی تعطیل هس��تند‪ .‬براساس‬ ‫اخری��ن اطالعیه کارگروه اطالع رس��انی س��تاد ملی کرونا‪،‬‬ ‫تمامی واحدهای توزیعی و خدماتی که مشمول ممنوعیت‬ ‫و محدودی��ت تردد و تجمع بوده و رس��ته های انها قب ً‬ ‫ال در‬ ‫اطالعیه های کمیته اجتماعی س��تاد ملی کرونا اعالم شده‪،‬‬ ‫تا اطالع بعدی تعطیل خواهند بود‪.‬‬ ‫حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط‬ ‫این کسب و کارها جزو مشاغل غیر رسمی‬ ‫به ش��مار می روند که به ش��کل قانونی‬ ‫حمایت نمی ش��وند و از پوشش بیمه‬ ‫ای برخوردار نیس��تند؛ از این جهت‬ ‫نیازمند حمایت و ساماندهی هستند‪.‬‬ ‫این عض��و کانون عالی ش��وراهای‬ ‫اس�لامی کار درباره حمایت از مشاغل‬ ‫اسیب دیده از ویروس کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر این بحث مطرح اس��ت که مش��اغل موجود‬ ‫بتوانند یک��ی دو ماه دوام بیاورند و به همین دلیل‬ ‫برخ��ی کارفرمایان با درک ش��رایط موجود نهایت‬ ‫هم��کاری را ب��ا صاحبان کس��ب و کارها داش��ته‬ ‫اند؛ حت��ی برخی پاس��اژها اج��اره غرفه های خود‬ ‫را یک��ی دو م��اه بخش��یده اند که کار انه��ا از این‬ ‫جهت قابل تقدیر اس��ت‪ .‬وی درباره مصوبه تمدید‬ ‫زمان بازپرداخت اقس��اط سر رس��ید شده و امهال‬ ‫بدهی های بانکی بنگاه ه��ا‪ ،‬گفت‪ :‬این مصوبه برای‬ ‫حمایت از تولید کارگش��ا نیس��ت‪ ،‬چون واحدهای‬ ‫تولی��دی و کارگاه ه��ای کوچک وام��ی ندارند که‬ ‫بازپرداخت اقساط ش��ان تمدید یا بدهی انها امهال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مس��ئول جش��نواره بهاره مجازی مرکز توس��عه تجارت‬ ‫الکترونیک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از استقبال خوب‬ ‫اصناف از فروش اینترنتی در جشنواره بهاره خبر داد‪.‬‬ ‫سارا جامی در گفت وگو با ایرنا با اشاره به استقبال اصناف‬ ‫از جشنواره بهاره مجازی گفت‪ :‬طرح جشنواره بهاره تا اخر‬ ‫اس��فند ماه برقرار بود‪ ،‬اما باتوجه به ادامه دار ش��دن شرایط‬ ‫پیش��ین‪ ،‬تصمیم گرفته ش��د که این طرح به صورت ملی‬ ‫و بلندم��دت ادامه یابد‪ .‬بنابرای��ن از روز جمعه طرح فروش‬ ‫و متعاقب ان اقتصاد کشور را خواهد گرفت‪».‬‬ ‫پ��س از ان وزارت صنعت‪،‬معدن وتج��ارت تاکید کردکه‬ ‫نامه قائ��م مقام این وزارتخانه برای تولی��د اقالم مربوط به‬ ‫مبارزه با کرون��ا و کاالهای مورد نیاز مردم بوده و به معنی‬ ‫بازگشایی واحدهای صنفی و کسبه نیست‪.‬‬ ‫م��درس خیابانی همچنین گفته اس��ت ک��ه نامه مذکور‬ ‫ب��ر اس��اس دس��تور صریح رئی��س جمهوری و بر اس��اس‬ ‫سیاس��ت ستاد ملی مقابله با کرونا و صرفاً بر اساس رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی این ستاد ابالغ شده است‪.‬‬ ‫به گفته او فعال مراکز عرضه از جمله فروش��گاه ها تعطیل‬ ‫اس��ت و عدم رعایت پروتکل های بهداش��تی س��تاد کرونا‪،‬‬ ‫تخلف محس��وب می شود و اصناف با کمک نیروی انتظامی‬ ‫واحدهای صنفی متخلف را جریمه و پلمب می کنند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر قاس��م نوده فراهانی‪ ،‬رئی��س اتاق اصناف‬ ‫ی واحدهای صنفی خبر داده‬ ‫تهران از ادامه دار شدن تعطیل ‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه ازاد اس�لامی واحد تهران‬ ‫مرک��زی نیز برای حمایت از کس��ب و کارهای کوچک‬ ‫و متوسط در روزهای ش��یوع کرونا پیشنهادهایی را‬ ‫مطرح کرد‪.‬‬ ‫حی��در امی��ران در گفت وگو با انا‪ ،‬درب��اره راه های‬ ‫پیشنهادی برای حمایت از کسب وکارهای کوچک و‬ ‫متوسط در روزهای شیوع کرونا اظهار کرد‪ :‬شیوع کرونا‬ ‫ب��ه عنوان یک��ی از چالش های بزرگ برای کس��ب وکارهای‬ ‫کوچک و متوس��ط اس��ت که می تواند موجب تعطیلی بسیاری از‬ ‫این نوع کس��ب و کارها را که استخوان بندی اصلی فضای کسب و‬ ‫کار ایران را تش��کیل می دهند‪ ،‬شود؛ از همین رو پیشنهاد می شود‬ ‫برای حمایت از این کسب و کارها دولت به خصوص وزارتخانه های‬ ‫اصلی مرتبط با این کس��ب و کارها اقداماتی را در دس��تور کارخود‬ ‫قرار بدهند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه ازاد اسالمی واحد تهران مرکزی در‬ ‫خص��وص اقدامات مرتبط با ح��وز ه کاری وزارت اقتصاد و دارایی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این وزارتخانه می بایس��ت نسبت به بخشودگی مالیاتی‬ ‫هم ه این کسب وکارها به مدت حداقل ‪ ۶‬ماه و یا تعویق یکسال ه ان‪،‬‬ ‫بخش��ودگی جرایم مالیاتی این کسب و کارها در سال های ‪۱۳۸۹‬‬ ‫و ‪ ۱۳۹۹‬یا اس��تمهال ان ها و بخش��ودگی یا تخفیف و یا استمهال‬ ‫بدهی این شرکت ها به بانک های کشور اقدام کند‪.‬‬ ‫استقبال اصناف از فروش اینترنتی‬ ‫اینترنت��ی اصناف با رونمایی از س��امانه اینترنتی «بازارگاه‬ ‫ای��ران» مجدد اغاز ب��ه کار کرد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬این طرح‬ ‫بلندمدت بوده و قرار اس��ت در کل س��ال فروش اینترنتی‬ ‫برقرار باش��د؛ به این ترتیب ف��روش تنها به ایام عید و بهار‬ ‫محدود نمی شود‪.‬‬ ‫جامی افزود‪ :‬بانک مرکزی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫وزارت ارتباطات و صدا و س��یما شورای سیاست گذاری این‬ ‫طرح هس��تند اما اجرای ان به بخش خصوصی واگذار شده‬ ‫امیران گفت‪ :‬وزارت کار‪ ،‬رفاه و اموراجتماعی می تواند یا‬ ‫بخشودگی حق بیمه کارکنان این سازمان حداقل برای‬ ‫‪ ۶‬ماه اول س��ال جاری‪ ،‬تامین و پرداخت هم ه حقوق‬ ‫کارکنان که خوش��بختانه درای��ن زمینه دولت ‪۸۰‬‬ ‫درصد ان را تقبل کرده است و بخشودگی بدهی های‬ ‫بیمه ای این کسب وکارها و یا استمهال یک سال ه ان ها‬ ‫قدم های موثری در راس��تای حمایت از این کس��ب و‬ ‫کارها بردارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اعمال تس��هیالت وتعرفه های وارداتی وصادراتی‬ ‫برای این دس��ته از شرکت ها‪ ،‬خرید تضمینی محصوالت وخدمات‬ ‫این ش��رکت ه��ا و پرداخت وام ه��ای ارزان قیمت و ی��ا کم بهره‬ ‫به این ش��رکت ها نی��ز از جمله اقدام��ات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت می تواند باشد‪ .‬وزارت نیرو نیز می تواند در راستای حمایت‬ ‫از کس��ب وکارهای کوچک و متوس��ط در روزهای شیوع اقداماتی‬ ‫هم چ��ون بخش��ودگی کامل هزینه های اب و برق این ش��رکت ها‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال و بخش��ودگی بدهی های این شرکت ها در‬ ‫زمین��ه اب و ب��رق و هم چنین وزارت نفت نی��ز می تواند اقداماتی‬ ‫همانند بخش��ودگی هزینه های کامل گاز و سایر حامل های انرژی‬ ‫ای��ن ش��رکت ها به مدت ‪ ۶‬م��اه را انجام ده��د‪ .‬وزارت ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات نیز می تواند در این راس��تا هزینه های اینترنت و‬ ‫تلفن این شرکت ها به مدت ‪ ۶‬ماه را ببخشد‪.‬‬ ‫اس��ت؛ در واقع سیاستگذاری توس��ط دولت و اجرا توسط‬ ‫بخش خصوصی انجام می شود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیک‬ ‫درباره میزان اس��تقبال از جش��نواره به��اره مجازی گفت‪:‬‬ ‫هن��وز امار دقیقی از میزان فروش اینترنتی در اس��فند ماه‬ ‫وجود ندارد اما بررسی ها نشان می دهد فروش اینترنتی در‬ ‫حوزه کاال نس��بت به زمان مشابه س��ال های قبل افزایشی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اس��تقبال خوب اصناف از این‬ ‫یادداشت‬ ‫انگیزه و‬ ‫امیدمان را از‬ ‫دست ندهیم‬ ‫طرح ادامه داد‪ :‬یکی از سایت ها اعالم کرد که ‪ ۴‬هزار واحد‬ ‫صنفی سنتی در ان س��ایت ثبت نام کرده اند که امار قابل‬ ‫توجهی اس��ت‪ .‬حتی ‪ ۳۰۰‬واحد صنفی درخواست مشاوره‬ ‫در این بازه زمانی را داش��تند اما به علت کوتاه بودن زمان‬ ‫جش��نواره‪ ،‬نتیجه انچنان که بای��د مطلوب نبود‪ .‬وی اظهار‬ ‫امیدواری کرد که با اغاز طرح جدید‪ ،‬اصناف سنتی بتوانند‬ ‫بخ��ش قابل توجهی از اجناس و کاالهای خود را به صورت‬ ‫اینترنتی به فروش برسانند‪.‬‬ ‫بح��ران کرونا تنها مختص ایران نیس��ت و ای��ن ویروس تاجدار‬ ‫قلدرانه تمام جهان را درگیر کرده اس��ت‪ .‬بااین همه این روزها هم‬ ‫خواهد گذشت‪ .‬اقتصاد ایران و جهان هم به هر ترتیب ترمیم خواهد‬ ‫شد‪ ،‬گرچه با شرایطی جدید و وضعیتی متفاوت‪ .‬تجربه نشان داده‬ ‫جامعه‪ ،‬فرهنگ و اقتصاد در هر ش��کلی‪ ،‬خودش را بهینه می کند و‬ ‫از نو می سازد‪ .‬اما وظیفه ما در این میان چیست؟ اگر کسب و کاری‬ ‫داریم و کارفرما‪ ،‬مدیر یا کارافرین هستیم‪ ،‬برای عبور از این بحران‬ ‫باید موارد ذیل را مد نظر قرار دهیم‪-۱ :‬انگیزه و امیدمان را از دست‬ ‫ندهیم‪ .‬باور کنیم که این بحران خواهد گذشت و ما دورانی بهتر را‬ ‫تجربه خواهیم کرد‪ .‬خدا هست‪ ،‬ایمان هست‪ ،‬توکل هست‪ ،‬انرژی‬ ‫مثبت هست و ما هم با تمام خوبی ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪ – ۲‬از اخبار نگران کننده‪ ،‬یاس و ناامیدی به دور باش��یم‪ .‬اکنون‬ ‫گروه های��ی ب��ا جهالت یا عناد‪ ،‬هر روزه با س��اخت کلیپ و عکس و‬ ‫خب��ر دروغ‪ ،‬در حال پاک کردن امید و انگیزه از ذهن ما و کاش��تن‬ ‫بذر یاس‪ ،‬عناد و بدبینی هس��تند‪ .‬ت��ا می توانیم از این موارد دوری‬ ‫کنیم‪ ،‬استرس و ترس و نگرانی‪ ،‬بدترین افت برای شما‪ ،‬خانواده تان‬ ‫و سازمانتان است‪.‬‬ ‫‪ – ۳‬هوای کارمندان را داش��ته باشیم‪ .‬نیروهای انسانی که شما‬ ‫ظ��رف روزها و ماه ها و س��ال ها ج��ذب کرد ه و ام��وزش داده اید‪،‬‬ ‫س��رمایه های شما هس��تند‪ .‬اگر روزی به اینجا رس��یدید که کولر‬ ‫گازی و سیس��تم تهویه فروش��گاه یا دفترتان را به خاطر مشکالت‬ ‫بفروش��ید‪ ،‬پس می توانید‪ ،‬سرمایه های انس��انی تان را هم تعدیل‬ ‫کنید‪ .‬س��عی کنید احساس��ی تصمیم نگیرید‪ ،‬اگر مشکل تامین‬ ‫حقوق و مزایای انها را دارید‪ ،‬نیروها را به شکلی حفظ کنید‪ ،‬با انها‬ ‫گفت وگو کنید و مش��کالت را برایشان بگویید و با هم تفاهم کنید‬ ‫که هر دو طرف بتوانید تا بعد از بحران کنار هم باش��ید و بعد از ان‬ ‫جبران کنید‪ .‬اگر هم سرمایه و درامد کافی دارید که این روزها‪ ،‬انها‬ ‫محتاج حمایت بیشتر هستند؛ از انها دریغ نکنید‪.‬‬ ‫‪ – ۴‬با تامین کننده ها ارتباط بگیرید‪ .‬اگر کارخانه یا فروشگاهی‬ ‫دارید که با تامین کننده های مختلفی مرتبط هستید‪ ،‬با انها ارتباط‬ ‫بگیرید‪ ،‬اگر قرار است چک هایتان پاس نشود‪ ،‬از قبل به انها بگویید‬ ‫و ب��ا انها مصالحه و تفاهم کنید‪ .‬اگر می توانید بخش��ی از هزینه ها‬ ‫و بدهی ها را بدهید‪ .‬س��عی کنید گفت وگو کنی��د‪ ،‬تلفن هایتان را‬ ‫ج��واب دهید‪ .‬انها را توجیه کنید و البته انها را هم درک کنید‪ .‬این‬ ‫زنجیره‪ ،‬متصل و دورانی اس��ت‪ .‬بدانید که انها هم مش��کل دارند‪،‬‬ ‫پس س��عی کنید با درک متقابل‪ ،‬مسائل را مطرح کنید و با رفاقت‬ ‫و دوستی جلو ببرید‪.‬‬ ‫‪ – ۵‬با مش��تری هایتان مرتبط باش��ید‪ .‬خیلی از کس��ب و کارها‬ ‫قرار بوده که ش��ب عید به مشتری هایشان‪ ،‬هدایای عید بدهند‪ ،‬اما‬ ‫اکنون که وضع این گونه شده‪ ،‬از هم دور شده اند‪ .‬حتماً تبریک عید‬ ‫بگویی��د‪ ،‬اگر می توانید هدیه ای هم بدهی��د‪ .‬با انها تماس بگیرید‪،‬‬ ‫اگر نیازی دارند‪ ،‬تامین کنید‪ ،‬اگر نزد ش��ما چکی دارند‪ ،‬انها را نیز‬ ‫درک کنید‪ ،‬با انها راه بیایید و از این تهدید‪ ،‬یک فرصت برای ارتباط‬ ‫بیشتر و بهتر بسازید‪ .‬االن زمان اثبات مشتری مداری است‪.‬‬ ‫‪ – ۶‬نقدینگی را تا حدودی حفظ کنید‪ .‬از انجا که معلوم نیس��ت‬ ‫ای��ن بحران تا چه زمانی به طول انجام��د‪ ،‬حتماً تا حدی نقدینگی‬ ‫خ��ود را حفظ نمایید‪ .‬از خریدهای بیجا‪ ،‬ریخت و پاش‪ ،‬خرید دالر‪،‬‬ ‫س��که‪ ،‬ملک‪ ،‬خودرو و‪ ...‬اجتناب کنید‪ .‬حتی اگر نقدینگی ندارید‪،‬‬ ‫بخش��ی از اموال را به صورت نقد داش��ته باش��ید ت��ا در زمان های‬ ‫حس��اس‪ ،‬برای تامین برخی نیازهای ض��روری‪ ،‬مبلغی موجودی‬ ‫داشته باشید‪.‬‬ ‫‪ – ۷‬از فضای مجازی غافل نشوید‪ .‬اگر کسب و کار شما به شکلی‬ ‫است که می توانید از طریق فضای مجازی کار فروش را انجام دهید‪،‬‬ ‫از ان غافل نش��وید‪ .‬از طریق س��ایت های موجود‪ ،‬فروش��گاه های‬ ‫انالین‪ ،‬اینس��تاگرام و‪ ...‬با مشتریان ارتباط بگیرید‪ ،‬کاال را به شکل‬ ‫مجازی بفروشید و در منزل تحویل دهید‪ .‬همواره به مشتریان این‬ ‫اطمینان را بدهید که کاالهای درخواستی انها به صورت استاندارد‬ ‫و ضدعفونی شده تحویلشان خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ – ۸‬سوءاس��تفاده نکنید‪ .‬برخی از ما فکر می کنیم هر واقعه ای‪،‬‬ ‫فرصتی اس��ت برای حداکثر بهره برداری‪ .‬ش��اید این بحران برای‬ ‫برخی ش��غل ها و برخی کس��ب و کارها و برخ��ی تامین کننده ها‪،‬‬ ‫زمان اس��تفاده از فرصت هاس��ت نه‬ ‫فرص��ت باش��د‪ ،‬اما این زمان‪ِ ،‬‬ ‫سوءاس��تفاده از ان‪ .‬گران فروشی‪ ،‬کم فروش��ی‪ ،‬احتکار‪ ،‬تقلب و‪...‬‬ ‫مواردی اس��ت که نیاز به گفتن ندارد و هر فرد منصف و هر انسانی‬ ‫می دان��د که در این ش��رایط نبای��د از ترس‪ ،‬اس��ترس و نیاز مردم‬ ‫سوءاس��تفاده کند‪ .‬هر فرد و هر ش��غلی در این وضعیت باید سعی‬ ‫کند از گران فروشی و سوءاستفاده بر حذر باشد؛ به مردم رحم کند‬ ‫تا مردم هم به او رحم کنند و خدا هم به او رحم کند‪.‬‬ ‫سخنی هم با دیگر اقش��ار جامعه دارم‪ .‬اگر مدیر‪ ،‬استاد‪ ،‬کارمند‬ ‫و کارگر دولتی هس��تیم‪ ،‬سعی کنیم وظیفه مان را به بهترین وجه‬ ‫انجام دهیم‪ .‬س��عی کنیم بار از دوش مردم برداریم‪ .‬سعی کنیم هم‬ ‫خودمان ارامش داش��ته باشیم و هم به دیگران استرس جدید وارد‬ ‫نکنیم‪ .‬ارامش روانی مردم را بیش��تر کنیم‪ .‬برای بهره وری بیشتر و‬ ‫کمک به تمام هم میهنان عزیزمان تالش کنیم‪.‬‬ ‫اگر کارمند و کارگر بخش خصوصی هس��تیم‪ ،‬کارفرمای خود را‬ ‫درک کنیم‪ .‬بدانیم که او هم در حال ضرر کردن است‪ ،‬اگر نمی تواند‬ ‫حق��وق و عیدی ما را بدهد‪ ،‬با او کنار بیاییم‪ .‬همراه او باش��یم برای‬ ‫اینده ای که به زودی خواهد امد و جبران مافات خواهد ش��د‪ .‬ثابت‬ ‫کنیم که همه عضو یک تیم هس��تیم و در سازمان مفید و موثریم!‬ ‫االن وقت یاس‪ ،‬ناامیدی و غرزدن نیس��ت‪ ،‬بلکه باید س��عی کنیم‬ ‫بهره وری خود را باالتر ببریم‪ ،‬صرفه جویی کنیم و هزینه ها را پایین‬ ‫بیاوریم و بدون اس��ترس و اضطراب بیجا و با امید به خدا و با انرژی‬ ‫مثبت به فعالیت خویش ادامه دهیم‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 18‬فروردین ‪ 12 -1399‬شعبان ‪ 6 - 1441‬اوریل‪-2020‬شماره‪-1493‬پیاپی‪2811‬‬ ‫خاصیت درسی کرونا و قرنطینه خانگی‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫سینما ها متاثر از ویروس کرونا‬ ‫بعد از کرونا تعطیلی عمومی اعالم کنید‬ ‫پیش ام��ده‪ ،‬ای��ن اف��راد قادر ب��ه بازپرداخت این‬ ‫تس��هیالت نیس��تند‪ ،‬بنابراین از شما درخواست‬ ‫داریم تا این امهال یک س��اله ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫زمان پرداخت بیمه حق کارفرما تا پایان شهریور‬ ‫تمدید شود‪.‬‬ ‫مونسان همچنین درخواست و پیشنهاد کرد‬ ‫دولت برای جبران زیان های وارد شده به بخش‬ ‫گردش��گری و با هدف ایجاد نش��اط اجتماعی‪،‬‬ ‫بعد از مهار ویروس کرونا‪ ،‬با چند روز تعطیلی‬ ‫عمومی‪ ،‬موافقت کند‪.‬‬ ‫وزی��ر می��راث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دستی افزود‪ :‬در شرایط فعلی که بسیاری‬ ‫از فعاالن حوزه گردشگری دچار مشکل شده اند‪،‬‬ ‫به نظر می رسد مهم ترین موضوعی که می تواند‬ ‫ب��ه انه��ا کم��ک کند این اس��ت ک��ه بعد از مهار‬ ‫کرونا با ایجاد محرک هایی برای س��فر‪ ،‬بخش��ی‬ ‫از زیان های واردشده به این قشر جبران شود که‬ ‫به همین منظور برگزاری سفرهای اقساطی برای‬ ‫کارمندان دولت و نیز تعیین چند روز تعطیلی‬ ‫عمومی در یک فرصت مناس��ب (به عنوان مثال‬ ‫مانند عید فطر) می تواند باعث رونق دوباره سفر‬ ‫و گردشگری در کشور شود‪.‬‬ ‫براساس این گزارش که در پایگاه اطالع رسانی‬ ‫دولت منتش��ر ش��ده‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫نی��ز در ای��ن جلس��ه از برنامه ه��ای نظ��ام بانکی‬ ‫برای اعطای تس��هیالت به بنگاه های اقتصادی‬ ‫که در این مدت دچار اسیب شده اند‪ ،‬خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬نظام بانکی در راستای رسالت تاریخی‬ ‫خود امادگی دارد ‪ ۷۵‬هزار میلیارد تومان برای‬ ‫جبران اس��یب ها پرداخت کند که بخش��ی از‬ ‫این مبلغ به عنوان سرمایه در گردش و بخشی‬ ‫برای تحریک تقاضا پس از دوران کرونا خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ح��وزه گردش��گری یک��ی از‬ ‫مهم تری��ن حوزه ه��ا در بخ��ش اقتصادی جامعه‬ ‫اس��ت ک��ه ارزاوری و اش��تغالزایی را به دنب��ال‬ ‫دارد؛ بنابراین تمهیداتی را برای حمایت از این‬ ‫ح��وزهاندیش��یده ایمک��هبه عنوان مثالمی توان‬ ‫به تسهیالت با نرخ سود ‪ ۱۲‬درصد اشاره کرد‪.‬‬ ‫همتی افزود‪ :‬در همین زمینه برای سهولت در‬ ‫بازپرداخت اقساط این نوع از تسهیالت تنفس نیز‬ ‫پیش بینی کردیم و تا اول مهر برای بازپرداخت‬ ‫این تسهیالت تنفس در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی گفت‪ :‬پیشنهاد دکتر‬ ‫مونسان خوب است و ما نیز موافق این هستیم‬ ‫که تسهیالت برای جبران زیان های واردشده به‬ ‫ه��ر بخ��ش‪ ،‬ب��ه وزارتخانه مرتبط با همان بخش‬ ‫ارائه شود‪.‬‬ ‫انالین تئاتر ببینید‬ ‫به دنبال تجربه برگزاری کنسرت انالین در‬ ‫روزهای ش��یوع ویروس کرونا مرکز هنرهای‬ ‫نمایش��ی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی با‬ ‫هم��کاری ش��هرداری تهران‪ ،‬از ش��ب میالد‬ ‫حضرت علی اکب��ر (ع) پخش انالین (برخط)‬ ‫تئات��ر را در پردی��س تئاتر ته��ران اغاز کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی‪،‬‬ ‫مدیر مسئول تلویزیون اینترنتی نمایش نت با‬ ‫اعالم خبر اغاز پخش تئاتر انالین در روزهای‬ ‫کرونای��ی‪ ،‬گف��ت‪ :‬پخش تئاتره��ای انالین با‬ ‫حضور قادر اش��نا‪ ،‬مدیرکل هنرهای نمایشی‬ ‫در پردیس تئاتر تهران با ‪ ۷‬س��الن اختصاصی‬ ‫از طریق رسانه های نمایش نت‪ ،‬انتن‪ ،‬پیشتاز‬ ‫‪ movi‬و ‪ ir.mp۴‬اغاز شد‪.‬‬ ‫س��عید نوروزی افزود‪ :‬برنام��ه پخش تئاتر‬ ‫انالین در دوران ش��یوع ویروس کرونا به قبل‬ ‫از اجرای کنسرت ها در اسفند بازمی گردد اما‬ ‫از انجا که کنس��رت جذابیت بیشتری دارد و‬ ‫در عی��ن حال مدیرکل هنرهای نمایش��ی در‬ ‫پایان س��ال تغییر کرد این اتفاق در موسیقی‬ ‫سریع تر رخ داد‪.‬‬ ‫برای پخش انالین تئاتر‪ ،‬سازمان فرهنگی‬ ‫هنری ش��هرداری تهران پردیس تئاتر تهران‬ ‫ب��ا ‪ ۷‬س��الن تخصصی حرفه ای ب��رای اجرای‬ ‫تئات��ر را در اختیار نمایش ن��ت قرار داد‪ .‬یکی‬ ‫از س��الن های پردیس ب��ه تجهیزات و پالتوها‬ ‫اختص��اص یافته ت��ا از طری��ق ان بتوانیم با‬ ‫مدیران و هنرمندان قب��ل از اجراها مصاحبه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫در تولی��د و پخ��ش رس��انه ای‪ ،‬نمایش نت‬ ‫به عنوان نخس��تین تلویزی��ون اینترنتی تئاتر‬ ‫کش��ور این وظیف��ه را برعه��ده دارد‪ .‬پیش از‬ ‫این نی��ز نمایش نت ‪ ۱۶۰۰‬اج��را در تهران و‬ ‫س��ایر استان ها را پخش کرده است‪ 2 .‬شریک‬ ‫تجاری و حامی نیز نمایش نت را در این طرح‬ ‫همراهی خواهند کرد‪.‬‬ ‫گروه پیش��تاز بخش دیتاسنتر و سرورها را‬ ‫تجهیز خواهد کرد‪ .‬این شرکت افزون بر ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون تومان برای پخش انالین تئاتر هزینه‬ ‫کرده است‪ ،‬همچنین با هماهنگی انجام شده‬ ‫ازسوی شرکت پیش��تاز با مخابرات در لحظه‬ ‫‪ ۵۰۰‬ه��زار کاربر می توانند وارد پخش انالین‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در قس��مت پخ��ش انالی��ن‬ ‫نمایش ن��ت به عن��وان س��یگنال اصلی حضور‬ ‫خواهد داش��ت و تا به ح��ال با هماهنگی های‬ ‫انجام ش��ده عالقه من��دان می توانند از طریق‬ ‫نمایش نت‪ ،‬انتن‪ ،‬پیش��تاز ‪ movi‬و ‪ir.mp۴‬‬ ‫نمایش ها را تماشا کنند‪.‬‬ ‫مدیر مسئول تلویزیون اینترنتی نمایش نت‬ ‫درب��اره اجراه��ا خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��ازمان‬ ‫فرهنگی هنری شهرداری تهران ‪ ۱۰‬نمایشی‬ ‫را که در فرهنگس��راها در ح��ال اکران بود و‬ ‫به علت ش��یوع وی��روس کرونا متوقف ش��د‪،‬‬ ‫هماهن��گ کرده ان��د‪ ،‬در عین ح��ال چنانچه‬ ‫گروه های نمایش��ی خواس��تار حضور در این‬ ‫طرح باشند مورد استقبال قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫قواعد کشورداری نظم افرین‬ ‫مجتبی لشکربلوکی‬ ‫بگذارید با چند مسئله که دست به گریبان هستیم‬ ‫شروع کنیم‪.‬‬ ‫حتم��ا ش��نیده اید موق��ع انتخاب��ات برخ��ی را با‬ ‫مینی ب��وس و اتوب��وس و وانت از یک حوزه انتخابیه‬ ‫جمع می کنند و می برند در یک حوزه انتخابیه دیگر‬ ‫رای می دهند؟ راست و دروغش با گویندگان‪.‬‬ ‫اگ��ر ف��ردا اعالم ش��ود به خاطر کرون��ا افراد فقط‬ ‫می توانن��د ب��ه نزدیک ترین فروش��گاه مراجعه کنن��د و مایحتاج خود را بخرند و‬ ‫برگردن��د من��زل و ح��ق ندارند که به جاهای دیگر بروند‪ .‬ایا در ایران امکان پذیر‬ ‫است؟ خیر!‬ ‫تصور کنید که جایی سیل و زلزله می اید‪ .‬می خواهند فقط به افراد ان منطقه‬ ‫کمک سریع کنند ایا می شود فهمید ان کسانی که خواهان کمک هستند واقعا‬ ‫اهل همان منطقه اسیب دیده اند یا خیر؟‬ ‫ایا در ایران می شود گفت اگر کسی می خواهد از مدرسه یا بیمارستان دولتی‬ ‫اس��تفاده کند‪ ،‬حق دارد فقط به نزدیک ترین مدرس��ه یا بیمارس��تان دولتی به‬ ‫منزلش مراجعه کند!‬ ‫المانی ها همه این مسائل را حل کرده اند! چگونه؟ فقط با یک تفاوت کوچک‬ ‫نسبت به ایران‪ .‬در المان ثبت ادرس از نان شب واجب تر است‪ .‬اصال هویت به‬ ‫داشتن نام و نام خانوادگی نیست‪ .‬هویت در المان به نام‪ ،‬نام خانوادگی و ادرس و‬ ‫امضا است‪ .‬حتی این را بگویم که شما می توانید پدر نداشته باشید اما باید ادرس‬ ‫داشته باشید‪ .‬اگر ادرس نداشته باشید نه می توانید حساب بانکی داشته باشید‬ ‫و نه می توانید در مدرس��ه ثبت نام کنید اصال برای اینکه خیال تان راحت باش��د‬ ‫نمی توانید کارت ملی داشته باشید‪ .‬ادرس ثبت شده بخشی از هویت شماست‪.‬‬ ‫حاال ببینیم همین تفاوت کوچک چه منافع فوق العاده ای دارد‪:‬‬ ‫ موظفید فرزندتان را در نزدیک ترین مدرس��ه محل س��کونت تان (مطابق با‬‫ادرس ثبتی)‪ ،‬ثبت نام کنید‪ .‬این یعنی کاهش ترافیک و کاهش مصرف انرژی‪.‬‬ ‫ اگر ش��ما در ش��رایط کرونا وارد ش��هر ش��وید و جلوی شما را بگیرند که برای‬‫چه بیرون امده اید و ش��ما بگویید که برای خرید امده اید‪ ،‬خیلی راحت از روی‬ ‫ادرس ثبت شده روی کارت شناسایی شما متوجه می شوند که دروغ می گویید‬ ‫یا راست می گویید‪.‬‬ ‫ در زمان انتخابات از پیش برای شما نامه ای ارسال می شود‪ ،‬حوزه انتخابیه شما‬‫مشخص می شود و شما حق دارید فقط در ان حوزه رای گیری که از قبل مشخص‬ ‫شده رای خود را بدهید‪ .‬به همین سادگی بحث جابه جایی رای غیرممکن است‪.‬‬ ‫ طرف پرونده های قضایی و مطالبات مالی خیلی راحت تر قابل پیگرد قانونی‬‫دارند‪.‬‬ ‫ طرف نمی تواند در ولنجک مونیخ!! سکونت داشته باشد اما از یارانه روستاها‬‫برخوردار باشد‪.‬‬ ‫ طرف نمی تواند ده حس��اب بانکی داش��ته باش��د و در هر حساب یک ادرس‬‫ثبت کند و بعد هم چک بی محل بکشد‪.‬‬ ‫این ها برخی از فواید برای المانی هاست‪ .‬فواید این کار برای ایران خیلی بیشتر‬ ‫اس��ت؛ فقط یک مورد‪ :‬محل س��کونت اول افراد می تواند نرخ معمولی برای اب‬ ‫و گاز و برق و تلفن داش��ته باش��د اما محل اقامت دوم به بعد می تواند با نرخی‬ ‫دیگر محاسبه شود‪.‬‬ ‫این ایده عجیبی نیس��ت؛ فقط باید س��ازمان های کش��ور با هم کنار بیایند و‬ ‫داده های مختلف را با هم به اشتراک بگذارند‪.‬‬ ‫‪ ۵‬نکته کوتاه‪:‬‬ ‫االن ذه��ن خ�لاق ایرانی ش��روع می کند به اینکه اگ��ر طرف این کار را کرد و‬ ‫ان کار را بکند‪ ،‬اگر طرف این شرایط و ان وضعیت را داشت‪ ،‬چه؟ جواب‪ :‬برای‬ ‫همه این حاالت فکر شده است‪.‬‬ ‫ایا این فقط مختص المان است؟ جواب‪ :‬نه؛ برخی کشورهای دیگر هم ان را‬ ‫اجرا می کنند‪ ،‬اما المانی ها طبق معمول خیلی دقیق!‬ ‫ایا با همین تغییر کوچک همه مشکالت برطرف می شود‪ .‬جواب‪ :‬خیر! بخش‬ ‫تجویز راهبردی را بخوانید‪.‬‬ ‫ایا چون المان چنین کرده‪ ،‬ما نیز باید چنین کنیم؟ جواب‪ :‬خیر! الگوبرداری‬ ‫کور (کپی‪-‬پیست) همیشه غلط است؛ به ویژه در عرصه کشورداری! هر پیراهنی‬ ‫(راه حل) که دوخته می شود باید کامال برای قامت (مسائل) ان کشور باشد‪.‬‬ ‫ایا المانی ها در همه حوزه های بروکراتیک بهتر از ما عمل می کنند؟ خیر! در‬ ‫برخی تعامالت دیجیتالی ما از انها بهتریم‪.‬‬ ‫‹ ‹ تجویز راهبردی‬ ‫برای توسعه باید تغییرات زیادی ایجاد شود‪ .‬برخی تغییرات خارج از توان ما‬ ‫هستند (فعال انسداد وجود دارد)‪ ،‬برخی تغییرات هم خارج از ظرفیت ذهنی ما‬ ‫هستند (یا عقل مان نمی رسد یا امادگی ذهنی وجود ندارد)‪ ،‬اما انهایی که هم‬ ‫می دانیم و هم می توانیم را باید انجام دهیم‪ .‬زمانی خواهد رسید که این تغییرات‬ ‫کوچک‪ ،‬مقطعی و محلی دست به دست هم می دهند و اثر «هم افزایی» رخ خواهد‬ ‫داد؛ یعنی اگر تغییر الف ‪ ۲‬واحد به توسعه کمک می کند و تغییر ب و ج هم ‪۳‬‬ ‫واحد و ‪ ۵‬واحد‪ ،‬جمع این سه تغییر ‪ ۱۰‬نمی شود‪ ،‬بلکه ‪ 20‬می شود‪ .‬اگر در یک‬ ‫یا چند حوزه از مسیر توسعه کشور انسداد وجود دارد‪ ،‬ان مواردی که می دانیم‬ ‫و می توانیم را انجام دهیم‪ ،‬تا پنجره فرصتی برای دیگر تغییرات فراهم شود!‬ ‫جامعه نظم پذیر و بادیسیپلین حاصل قواعد کشورداری نظم افرین است‪.‬‬ ‫کمک «بیل گیتس» به ساخت واکسن کرونا‬ ‫بیل گیتس‪ ،‬بنیان گذار ش��رکت مایکروس��افت در حال‬ ‫تامین مالی ‪ ۷‬شرکت منتخب برای ساخت واکسن «کرونا‬ ‫ویروس» است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از بیزینس اینس��ایدر‪ ،‬گیتس‬ ‫در حال س��رمایه گذاری و تامین منابع مالی برای ساخت‬ ‫کارخانه برای ‪ ۷‬ش��رکتی اس��ت که برای ساخت واکسن‬ ‫کروناویروس انتخاب ش��ده اند‪ .‬بیل گیتس این اقدام را در‬ ‫حالی انجام می دهد که شاید میلیاردها دالر در این پروژه هدر رود‪.‬‬ ‫ی در مصاحبه ای اظهار کرد‪ :‬بنیاد بشردوس��تانه وی می تواند سریع تر‬ ‫وی به تازگ ‬ ‫از دولت ها به مقابله با ش��یوع «کروناویروس» بپردازد‪ .‬گیتس ادامه داد‪ :‬از انجا که‬ ‫بنی��اد ما در زمینه بیماری های عفونی تخصص ویژه ای دارد‪ ،‬ما درباره این بیماری‬ ‫همه گیر فکر کردیم و پول اولیه بنیاد ما می تواند سبب تسریع امور و تهیه واکسن‬ ‫برای بیماری کووید‪ ۱۹-‬شود‪.‬‬ ‫بی��ل گیتس گفت وی از میان ش��رکت های نامزد برای س��اخت واکس��ن کرونا‬ ‫ویروس‪ ۷ ،‬شرکت را برگزیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگرچه در نهایت مجبور به انتخاب دو ش��رکت از میان این ‪ ۷‬ش��رکت‬ ‫خواهیم بود‪ ،‬اما به تامین منابع مالی هر ‪ ۷‬شرکت ادامه خواهیم داد؛ بنابراین وقت‬ ‫خود را هدر نمی دهیم که ببینیم کدام واکس��ن کار می کند و بعد برایش کارخانه‬ ‫بسازیم‪.‬‬ ‫گیتس گفت‪ :‬برای اینکه ساخت واکسن در سریع ترین زمان ممکن میسر شود‪،‬‬ ‫ازمایش و ایجاد ظرفیت تولید به طور همزمان‪ ،‬یک امر ضروری است‪.‬‬ ‫بیل گیتس معتقد اس��ت ‪ ۱۸‬ماه زمان الزم است که واکسن قطعی کروناویروس‬ ‫س��اخته ش��ود‪ .‬وی در گفت وگو با نش��ریه واشنگتن پس��ت گفته بود برخی از این‬ ‫شرکت های برتر به تجهیزات منحصر به فرد و گرانقیمتی نیازمندند‪.‬‬ ‫بیل گیتس اذعان کرد می دانیم که در این پروژه و برای س��اخت این کارخانه ها‬ ‫و تاسیس��ات‪ ،‬میلیارده��ا دالر از بین خواهد رفت اما در ش��رایط فعلی که به دلیل‬ ‫کروناویروس‪ ،‬تریلیون ها دالر در حال نابودی اس��ت‪ ،‬این س��رمایه گذاری ارزشمند‬ ‫است‪.‬‬ ‫گیت��س در نهای��ت گفت‪ :‬ما در بنی��اد گیتس به کار خود ادام��ه می دهیم و در‬ ‫گذشت ماه ها صرفه جویی می کنیم زیرا در این شرایط گذشت هر ماه‪ ،‬حیاتی است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت بیل گیتس و همس��رش به تازگی ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر برای مقابله با‬ ‫بیماری کووید‪ ۱۹-‬اهدا و برای مردم واشنگتن کیت های تشخیص کرونا در منزل‬ ‫ارسال کردند‪.‬‬ ‫گیت��س از دول��ت امریکا خواس��ته که ب��رای مقابله ب��ا این وی��روس‪ ،‬اقدامات‬ ‫س��ختگیرانه ای را برای تعطیلی ایالت ها انجام دهد‪ .‬وی تخمین زده که امریکا ‪۱۰‬‬ ‫هفته باید شهرها را تعطیل کند تا بتواند با این بحران مقابله کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وزی��ر می��راث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دس��تی با طرح این پیش��نهاد که بعد از‬ ‫مهار کرونا برای تزریق نش��اط به جامعه‪ ،‬چند‬ ‫روز تعطیل��ی عموم��ی اع�لام ش��ود‪ ،‬از مع��اون‬ ‫اول رئیس جمهوری درخواس��ت کرد ‪ ۳۸‬هزار‬ ‫میلیارد ریال برای جبران خس��ارت های ناش��ی‬ ‫از کروناویروس به صنعت گردشگری تخصیص‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این مبلغ در حالی پیشنهاد‬ ‫شده که هتلداران مدعی اند به تنهایی متحمل ‪۳‬‬ ‫هزار میلیارد تومان خسارت از شیوع ویروس کرونا‬ ‫در دو ماه اسفند و فروردین شده اند‪.‬‬ ‫علی اصغ��ر مونس��ان‪ ،‬وزیر می��راث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی در جلس��ه ای با‬ ‫حضور معاون اول رئیس جمهوری و رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬گفت ش��یوع ویروس کرونا باعث‬ ‫اس��یب هایی به صنعت گردش��گری ش��ده و اگر‬ ‫دولت کمک نکند شاهد ورشکستگی در این حوزه‬ ‫خواهیم بود‪ .‬در حال حاضر ‪ ۸۰‬هزار نفر به طور‬ ‫مستقیم در صنعت گردشگری فعال هستند که‬ ‫حمایت و برنامه ریزی نکردن برای این صنعت‬ ‫می تواند باعث بیکاری ‪ ۸۰‬هزار نفر در کش��ور‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی خطاب به معاون اول رئیس جمهوری بیان‬ ‫کرد‪ :‬از ش��ما چند تقاضا دارم؛ نخس��ت اینکه‬ ‫پیش تر درخواست تخصیص رقم ‪ ۳۸‬هزار میلیارد‬ ‫ریال برای جبران خس��ارت های ناش��ی از کرونا‬ ‫به شاغالن حوزه میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دس��تی داش��تیم که ‪ ۳۰‬درصد ان به طور‬ ‫بالع��وض و ‪ ۷۰‬درص��د ان در قال��ب تس��هیالت‬ ‫است‪ .‬حال پیشنهاد من این است که این رقم‬ ‫با نظارت مس��تقیم نهادهای متولی و نظارتی‪،‬‬ ‫در اختیار وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری‬ ‫و صنایع دستی قرار گیرد‪.‬‬ ‫اوبااشارهبهتسهیالتیکهدولتبرایبخش های‬ ‫زیان ده در نظر گرفته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درباره امهال‬ ‫تسهیالتاعطاییبهفعاالنحوزهمیراثفرهنگی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی باتوجه به ش��رایط‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫حس�ن خس�روی‪ ،‬مول�ف کت�اب مهارت های‬ ‫زندگی‪ :‬روزهای اول قرنطینه خانگی سخت بود چون‬ ‫عادت داشتم هر روز صبح زود برم سرکار‪ .‬اولش عزت‬ ‫و احترام داش��تم چون عیال فکر می کرد این وضعیت‬ ‫چند روز بیش��تر طول نمی کشه‪ .‬اوایل چای می دادن؛‬ ‫غذا می دادن؛ میوه می اوردن و خالصه محبت ها نثارم‬ ‫می کردند‪ .‬از بد حادثه این نیم وجبی ذلیل مرده‪ ،‬کرونا‬ ‫نرف��ت که نرف��ت و دکتر جون هم گف��ت که باید فاصله گ��ذاری اجتماعی و‬ ‫فیزیک��ی رو رعایت کنید‪ .‬ما که از اول هم خودم��ون اتوماتیک مجبور بودیم‬ ‫فاصله گذاری فیزیکی و اجتماعی رو رعایت کنیم چون بعد از دو ش��یفت کار‬ ‫ک��ردن اینجا و اونجا‪ ،‬خواه ناخواه اصال فرصتی برامون نمی مونه که فاصله ها را‬ ‫کم کنیم‪ .‬شما بگید با این همه سختی و مشکالت‪ ،‬حالی به ادم می مونه؟ نه‬ ‫واهلل‪ .‬احوالی به ادم می مونه؟ نه باهلل‪.‬‬ ‫از سوی دیگر قربونش برم‪ ،‬دولت فخیمه فهیمه جوری حق و حقوق بهمون‬ ‫می ده که اتوماتیک فامیل ها از هم دور شدن و همسایه از همسایه خبر نداره‬ ‫و لذا فاصله گذاری‪ ۴۰-۳۰ ،‬س��الی هست که رعایت می شه‪ .‬دوستی می گفت‬ ‫ای��ا فاصله گذاری اجتماعی باعث قطع صله رحم نمی ش��ود؟ گفتم نه‪ .‬از تلفن‬ ‫و فضای مجازی و‪ ...‬اس��تفاده کن‪ .‬مگه نمی بینی تو س��رعت اینترنت از کره‬ ‫جنوبی هم س��بقت گرفته ایم؟!؟ کرکرکرکر زد زیر خنده‪ .‬گفت‪ :‬خوب گفتی‪.‬‬ ‫گل فرمایش کردی‪ ،‬گل‪.‬‬ ‫بگذریم‪ ،‬بحث رو سیاسی نکنیم‪.‬‬ ‫جونم واس��تون بگه اون روزه��ای اول قرنطینه خانگی خوب بود‪ .‬بعد عیال‬ ‫مربوطه دید اینجوری نمی شه‪ .‬یه شب ناگهان کفگیر به دست چست و چابک‬ ‫ن��رم و نازک مثل عقاب اومد س��روقتم‪ .‬من بیچاره مظلوم داش��تم تو فضای‬ ‫مجازی کتاب می خوندم‪ .‬اخه زشت بود با این سن و سال هندزفری بذارم تو‬ ‫گوشم و اهنگ سلطان و جون بله قربان گوش کنم‪.‬‬ ‫خالصه دردس��رتون ندم‪ .‬عیال گفت پاش��و حاجی‪ .‬پاشو اینجوری فایده ای‬ ‫نداره‪ .‬باید تو کارهای خونه کمک کنی وگرنه‪ ...‬گفتم ای بابا! خانم چی شده؟‬ ‫گفت چی می خواس��تی بشه؟!؟ زن حق داره برای کارهای خونه مزد دریافت‬ ‫کنه پس حقوق زنان و تس��اوی زن و مرد چیه؟ پاش��و یا پول بده یا باید کار‬ ‫کنی تو خونه‪ .‬مگه من جونم رو از س��ر راه اوردم‪ .‬گفتم باش��ه عزیزم چشم‪.‬‬ ‫بگو چیکار کنم‪.‬‬ ‫این بود که عیال رفت و یه برنامه درس��ی برام نوش��ت‪ .‬گفت چون ممکنه‬ ‫جمعه خوابم ببره‪ ،‬از ش��نبه شروع می کنیم‪ .‬اگه درس ها رو با موفقیت پاس‬ ‫کردی که هیچ‪ ،‬وگرنه روزگارت رو س��یاه می کن��م و مهریه رو می ذارم اجرا‬ ‫ت��ا بفهمی که من کجای این زندگی هس��تم‪ .‬برو ببین ش��وهر صغرا خانم و‬ ‫ش��وهر کبرا خانم چقدر به زن هاش��ون اهمیت می دن‪ .‬من هم که تازه عضو‬ ‫انجمن زی ش��ده ام گفتم چشم قول می دم درسامو خوب بخونم‪ ...‬خدایا این‬ ‫چه بالیی بود‪.‬‬ ‫اما برنامه درسی هفتگی ما‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ش��نبه‪ :‬صبح‪ -‬کلی��ات خانه داری‪ .‬عصر‪ -‬روش ه��ای نوین غذا دادن به‬ ‫کفترها و گنجشک های پشت پنجره‪.‬‬ ‫‪ -۲‬یکش��نبه‪ :‬صبح‪ -‬درامدی بر روش��ن کردن زیر کتری و تهیه صبحانه‪.‬‬ ‫عصر‪ -‬اصول و فنون بچه داری‪.‬‬ ‫‪ _ ۳‬دوش��نبه‪ :‬صبح‪ -‬اصول کار با جاروبرقی و سرخ کن و مایکروفر‪ .‬عصر‪-‬‬ ‫مقدمه ای بر بشور و بساب خانگی و برق انداختن اینه توالت‪.‬‬ ‫‪ -۴‬سه ش��نبه‪ :‬صبح‪ -‬مروری بر ظرفشویی سنتی و صنعتی‪ .‬عصر‪ -‬اشنایی‬ ‫با نحوه رفتار با مادرزن و ساکت کردن بچه ها‪.‬‬ ‫‪ -۵‬چهارش��نبه‪ :‬صب��ح‪ -‬قواعد لباسش��ویی و تعویض پوش��ک بچه‪ .‬عصر‪-‬‬ ‫روش های جمع اوری موها در خانه و مرتب کردن اتاق و کمد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬پنجش��نبه‪ :‬صبح‪ -‬فنون اتو کردن و لباس پهن کردن رو طناب بالکن‪.‬‬ ‫عصر‪ -‬اموزش نحوه پیاز سرخ کردن و فنون تمیز کردن گاز‪.‬‬ ‫‪ -۷‬جمعه‪ :‬صبح‪ -‬نظافت و حمام‪ .‬عصر‪ -‬در اختیار همس��ر و مرور تکالیف‬ ‫هفتگی‪.‬‬ ‫الهی بری که دیگه برنگردی کرونا‪...‬‬ ‫سالمت و شاد و خوشبخت باشید‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!