روزنامه صمت شماره 1494 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1494

روزنامه صمت شماره 1494

روزنامه صمت شماره 1494

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 13‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 7‬اوریل ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1494‬پیاپی ‪2812‬‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫چهره ‬ ‫‪ ۷‬محور اصلی برای‬ ‫جهش تولید تدوین شد‬ ‫سرمقاله‬ ‫شوک کرونا‬ ‫به بازار نفت‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫کرونا و نقش کلیدی‬ ‫مدیران منابع انسانی‬ ‫رشد بهره برداری‬ ‫از «دره الو»‬ ‫درمان‬ ‫زخم های اقتصادی کرونا‬ ‫ش روز‬ ‫گزار ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫با تضمین دولت در کنترل بیشتر خریدهای اینترنتی‬ ‫‪7‬‬ ‫تولید و بازار موتورسیکلت‬ ‫در گرو بند ‪ ۱۱‬و ‪۱۲‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫قرار بود ‪ ۲۷‬بهمن س��ال گذش��ته پس از تعویق یک ساله‬ ‫دوباره الزام ارائه برگه اسقاط به ازای تولید هر موتورسیکلت‬ ‫(بن��د ‪ 11‬ایین نامه ماده ‪ 2‬قانون هوای پاک) اجرایی ش��ود‪.‬‬ ‫به گفته اعضای انجمن صنعت موتورس��یکلت این انجمن از‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬پیگیر موضوع برای تامین برگه های اسقاط بوده‬ ‫و با بس��یاری از سازمان ها اعم از ستاد مدیریت حمل ونقل و‬ ‫سوخت کشور‪ ،‬سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد اجرایی‬ ‫فرمان حضرت امام جلسه های متعددی داشته است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫در خانه بمانیم‬ ‫از خانه بخریم‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 13‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 7‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1494‬‬ ‫پیاپی ‪2812‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫حرکت چرخ اقتصاد با حفظ اولویت سالمت‬ ‫رئیس جمهوری از نمایشگاه دستاوردهای داخلی مقابله با کرونا بازدید کرد‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫باتوجه به شیوع باالی ویروس کرونا در جهان و کاهش تقاضای کشورهای‬ ‫مصرف کنن��ده از جمل��ه چین‪ ،‬صادرات به این بازار بزرگ دچار چالش ش��ده‬ ‫ل حاضر بازار نفت‪ ،‬گسترش‬ ‫است‪ .‬بر این اساس می توان گفت چالش اصلی حا ‬ ‫ویروس کرونا در سراس��ر جهان و همچنی��ن غیرقابل پیش بینی بودن زمان‬ ‫کنترل این بیماری اس��ت که به نظر می رس��د تا چند ماه اینده محقق نشود‪.‬‬ ‫همچنین باتوجه به شکس��ت مذاکرات کش��ورهای عضو اوپک و اوپک پالس‬ ‫در وین در جریان برگزاری نشست فوق العاده ‪ ۱۷۸‬اوپک که به دنبال افزایش‬ ‫نرخ نفت به دلیل تقاضا در اثر شیوع ویروس کرونا بودند‪ ،‬کاهش بیشتر تولید‬ ‫برای ‪ ۳‬ماه دوم سال جاری میالدی محقق نشد و از سویی توافق کاهش تولید‬ ‫نیز تمدید نش��د‪ .‬به خوبی می دانیم که عربس��تان بودجه سال جاری میالدی‬ ‫خود را با فروش حدود ‪ ۹‬میلیون بشکه ای نفت ‪ ۶۴‬دالری بسته که هم اکنون‬ ‫می توان گفت با کس��ری ‪ ۵۰‬میلیارد دالری محاسبات درامدی روبه رو است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس عربس��تان اعالم کرده قصد دارد میزان صادرات خود را به ‪۱۰‬‬ ‫میلیون بشکه در روز برساند و به مشتریان خود تخفیفات ویژه ای از ‪ ۳‬تا ‪۱۰‬‬ ‫دالر بدهد‪ ،‬این در حالی است که بازارها به علت شیوع مداوم کرونا از نظر تقاضا‬ ‫وضع خوبی ندارند و با مازاد عرضه روبه رو هستند‪ .‬در این شرایط عربستان با‬ ‫تزریق بشکه های نفتی به بازار باعث کاهش بیشتر نرخ نفت می شود‪ .‬همچنین‬ ‫در طرف مقابل‪ ،‬روسیه بودجه سال جاری میالدی خود را با احتساب نفت ‪۴۸‬‬ ‫دالری بسته که بدین ترتیب روسیه نسبت به نرخ های پایین تر و در مقایسه‬ ‫با اعضای اوپک تا اندازه ای ایمن تر است‪ .‬هر چند در سیاست های خاورمیانه‬ ‫این دو کش��ور تا حدودی روبه روی هم هس��تند‪ ،‬اما بازنده اصلی نبرد نفتی یا‬ ‫بهتر بگوییم جنگ قیمتی نفت کیست؟ به نوعی می توان گفت در این شرایط‬ ‫بازی حساب ش��ده ای ازسوی روس��یه و عربستان شکل گرفته تا رقیب بالقوه‬ ‫خود یعنی ش��یل اویل امریکا را برای همیش��ه از صحنه انرژی جهانی خارج‬ ‫کنند‪ .‬ناگفته نماند که روس��یه و عربستان از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت‬ ‫جهان هستند و باتوجه به مازاد تولیدی که دارند و همچنین به پشتوانه ذخایر‬ ‫استراتژیک خود می توانند با تمهیدات الزم سقوط ‪ ۳۲‬درصدی در نرخ تحویل‬ ‫نفت وس��ت تگزاس اینترمدیت را پش��ت سر بگذارند‪ .‬بر این اساس حتی تا ‪۶‬‬ ‫ماه دیگر هم چنانچه نرخ نفت در محدوده ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬دالری نوس��ان داش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬کشورها می توانند این نرخ را تحمل کنند اما ضربه اصلی به رقیب بالقوه‬ ‫یعنی نفت شیل وارد و موجب اعالم ورشکستگی بسیاری از شرکت های فعال‬ ‫در منطق��ه ش��مال امریکا خواهد ش��د‪ .‬از طرف دیگ��ر و از منظر نگاه کلی به‬ ‫اقتصاد جهانی و بازارهای س��هام نیز باید گفت نخس��تین قدم در درک بازار‬ ‫نفت‪ ،‬تفکیک عوامل موثر بر نوسان نرخ به عوامل شوک عرضه و شوک تقاضا‬ ‫است‪ .‬نرخ نفت می تواند به دلیل هر کدام از این شوک ها باال یا پایین برود اما‬ ‫پیامد انها خیلی با هم متفاوت اس��ت‪ .‬در این میان و در بخش ش��وک تقاضا‬ ‫باید توجه داش��ته باش��یم که نفت خام به خودی خود تقریبا هیچ کاربرد یا‬ ‫مصرف��ی ن��دارد‪ ،‬اما جامعه تقاضا برای فراورده ها مانند بنزین‪ ،‬گازوئیل‪ ،‬نفت‬ ‫سفید‪ ،‬سوخت های دیزلی یا سوخت جت وجود خواهد داشت‪ .‬پس تقاضای‬ ‫نفت خام به اصطالح تقاضای مش��تقه اس��ت‪ ،‬به این ترتیب اگر به هر دلیلی‬ ‫تقاضای فراورده کم ش��ود‪ ،‬نرخ نفت خ��ام هم افت می کند؛ به طور مثال اگر‬ ‫به دلیل نگرانی از کرونا‪ ،‬پروازها و س��فرها لغو ش��ود‪ ،‬تقاضای بنزین و سوخت‬ ‫دیزل و سوخت جت کاهش می یابد و به تبع ان تقاضای نفت کم می شود و‬ ‫نرخ نفت خام افت قابل توجهی می کند‪ .‬در مقابل شوک عرضه را داریم که مثل‬ ‫هر کاالی دیگری‪ ،‬اگر عرضه کل نفت خام کم یا زیاد شود‪ ،‬نرخ ان نیز تغییر‬ ‫می کند‪ .‬مثال وقتی اوپک برای دس��تیابی به یک توافق ناکام می ماند ما یک‬ ‫شوک مثبت عرضه داریم‪ .‬در مقابل وقتی به دلیل توفان یا خرابکاری‪ ،‬بخشی‬ ‫از خط لوله یا تاسیس��ات تخریب می ش��ود‪ ،‬ما شوک منفی عرضه را داریم که‬ ‫خود سرفصل دیگری در بازار قلمداد می شود‪ .‬وقتی بازار با شوک مثبت عرضه‬ ‫(جنگ روسیه و عربستان برای عرضه مازاد) روبه رو شود‪ ،‬نرخ نفت خام افت‬ ‫خواهد کرد‪ .‬نرخ نفت خام به دو دلیل کامال مستقل از هم می تواند افت پیدا‬ ‫کند‪ .‬اگر فقط نرخ را رصد کنیم نمی توانیم تش��خیص بدهیم که ایا افت نرخ‬ ‫به دلیل شوک منفی تقاضا بوده یا به دلیل شوک مثبت عرضه‪ .‬تشخیص این‬ ‫مهم نیاز به دانش بازار و در مرحله بعدی‪ ،‬مدل های اقتصادس��نجی و اقتصاد‬ ‫ساختاری دارد‪ .‬در نتیجه براساس نظریه اعالم شده ازسوی کارشناسان نفتی‬ ‫باید گفت‪ :‬الف‪ -‬افت نرخ ناشی از شوک عرضه و شوک تقاضا پیامدهای خیلی‬ ‫متفاوتی برای صنایع مختلف دارد‪ .‬یعنی اگر افت نرخ به دلیل ش��وک منفی‬ ‫تقاضا باش��د‪ ،‬همه صنایع درگیر در زنجیره تولید و عرضه مثل پاالیش��گاه ها‬ ‫و پمپ بنزین ها و حتی صنایعی مثل خطوط هوایی همس��و با نرخ نفت خام‬ ‫افت می کنند‪ ،‬اما برعکس‪ ،‬اگر افت نرخ نفت خام به دلیل ش��وک عرضه باشد‬ ‫اما شوک تقاضا در کار نباشد‪ ،‬خبر بدی برای شرکت های نفتی و خبر خوبی‬ ‫برای صنایعی مثل پاالیشگاه ها و خطوط هوایی است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬همبستگی‬ ‫س��وداوری و نرخ س��هام شرکت های باالدست و پایین دست‪ ،‬در حالت شوک‬ ‫تقاضا مثبت و در حالت ش��وک عرضه منفی اس��ت‪ .‬ب‪ -‬ش��وک های منفی‬ ‫عرضه به طور معمول گذرا و شوک های مثبت عرضه به طور معمول ماندگارتر‬ ‫هستند‪ .‬شوک های منفی عرضه مثل خرابی خط لوله به طورمعمول به سرعت‬ ‫ریش��ه یابی و تالش می ش��ود رفع شوند‪ .‬اما ش��وک های مثبت عرضه به این‬ ‫س��ادگی تمام نمی شوند‪ ،‬چون محصول عوامل ساختاری هستند‪ .‬شوک های‬ ‫تقاضا به طور معمول کوتاه مدت نیس��تند‪ .‬البته اس��تثنا هم داریم‪ .‬ج‪ -‬شوک‬ ‫تقاضا خبر بدی برای همه کش��ورها اس��ت‪ .‬ش��وک عرضه نیز خبر بدی برای‬ ‫صادرکنندگان و خبر خوبی برای واردکنندگان نفت خام است‪ .‬در زمان شوک‬ ‫منفی تقاضا‪ ،‬به طور معمول نرخ های بهره جهانی و قیمت های سایر شاخص ها‬ ‫هم افت می کند و این به کشورهای صادرکننده نفت کمک می کند تا حدی‬ ‫تراز پرداخت های خود را حفظ کنند‪ .‬در زمان ش��وک مثبت عرضه‪ ،‬برعکس‬ ‫نرخ های بهره جهانی و نرخ س��ایر ش��اخص ها باال اس��ت‪ ،‬زیرا اقتصاد جهانی‬ ‫وضع خوبی دارد و فشار مضاعفی بر تراز پرداخت های کشورهای صادرکننده‬ ‫نفت وارد می شود‪.‬‬ ‫در نتیجه افت ناگهانی نرخ نفت ماحصل دو نیروی مختلف است‪:‬‬ ‫شوک منفی تقاضا ناشی از کرونا و شوک مثبت عرضه ناشی از رقابت روسیه‬ ‫و عربس��تان‪ .‬اما کارشناس��ان جهانی معتقدند اینکه کرونا تبدیل به ریس��ک‬ ‫سیس��تمی و رکود جهانی می ش��ود یا نه را هنوز نمی دانیم اما تقریبا روش��ن‬ ‫اس��ت که ش��وک منفی تقاضا برای چندین ماه خواهیم داش��ت‪ .‬شوک مثبت‬ ‫عرضه نفت به کمک اقتصاد کرونا زده دنیا می اید و می تواند به خروج سریع تر‬ ‫از رکود ناش��ی از کرونا کمک کند‪ .‬و کالم اخر اینکه گس��ترش این بیماری در‬ ‫کره جنوبی و اروپا و همچنین امریکای ش��مالی می تواند تعطیلی گسترده تر و‬ ‫تاثیر به مراتب بیشتر بر تقاضا را به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری از نمایش��گاه دستاوردها و‬ ‫توانمندی ه��ای وزارتخانه های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و دفاع و پشتیبانی و معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاست جمهوری در حوزه مقابله و‬ ‫پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بازدید کرد‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی در حاش��یه جلس��ه هیات‬ ‫دولت از نمایش��گاه دس��تاوردها و محصوالت‬ ‫علم��ی و فناوری کش��ور در مبارزه با بیماری‬ ‫کرونا ضمن اس��تماع گزارش وزیران صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و دفاع و مع��اون علمی و‬ ‫فناوری و مس��ئوالن تعدادی از ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان حاض��ر در محل نمایش��گاه‪ ،‬در‬ ‫جری��ان جدیدتری��ن دس��تاوردها و اقدامات‬ ‫انجام شده برای پیشگیری و مقابله با بیماری‬ ‫کرونا قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت‪ ،‬حسن‬ ‫روحان��ی همچنین در جلس��ه هی��ات دولت‬ ‫تاکید کرد که س�لامت مردم‪ ،‬اولویت نخست‬ ‫کشور به ش��مار می رود اما اش��تغال‪ ،‬تولید و‬ ‫کس��ب وکار نیز در س��الی که به نام «جهش‬ ‫تولی��د» نام گذاری ش��ده‪ ،‬باید م��د نظر قرار‬ ‫گیرد‪ .‬به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر‬ ‫هیات دولت‪ ،‬وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزش��کی در جلسه هیات دولت که به ریاست‬ ‫رئیس جمهوری برگزار ش��د‪ ،‬گزارشی از روند‬ ‫پیش��گیری و مقابله با بیماری کرونا در کشور‬ ‫ارائ��ه داد و پ��س از ان‪ ،‬نهاد ه��ای مختل��ف‬ ‫اجرایی دغدغه های خود را نسبت به سالمت‪،‬‬ ‫اموزش و کسب وکار بیان کردند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری نیز در این جلس��ه با تقدیر‬ ‫مجدد از کادر درمانی و بهداشتی‬ ‫کشور‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه وظیفه دولت‪،‬‬ ‫حمایت از اقش��ار اسیب پذیر است‬ ‫ام��ا در عین ح��ال وظیف��ه دارد‬ ‫همه ش��رایط الزم برای راه اندازی‬ ‫اشتغال و کسب وکار را فراهم کند‪،‬‬ ‫بنابراین با حفظ اولویت س�لامت‪،‬‬ ‫بای��د همه تدابیر الزم ب��ا رعایت پروتکل های‬ ‫بهداش��تی برای حرکت چرخ اقتصاد کش��ور‬ ‫اتخاذ شود‪ .‬در جریان بازدید رئیس جمهوری‬ ‫از نمایش��گاه دس��تاوردهای داخلی مقابله با‬ ‫کرونا‪ ،‬وی دستاوردهای دانشمندان‪ ،‬نخبگان‬ ‫علمی‪ ،‬تولیدکنن��دگان و فعاالن اقتصادی در‬ ‫زمین��ه مقابله و پیش��گیری از کرون��ا را قابل‬ ‫توجه دانست و گفت‪ :‬در حالی که بسیاری از‬ ‫کش��ورهای دنیا در زمینه بهداشت و سالمت‬ ‫و تجهیزات پیش��رفته مرتبط ب��رای مقابله با‬ ‫بیماری کرونا دچار مش��کل شده اند‪ ،‬در ایران‬ ‫به دلیل وجود متخصصان و دانشمندان دلسوز‬ ‫با مشکالت کمتری مواجه هستیم‪.‬‬ ‫حس��ن روحان��ی گف��ت‪ :‬دول��ت یازدهم و‬ ‫دوازده��م از ابت��دای ش��روع ب��ه کار توج��ه‬ ‫ویژه ای به توس��عه و تقویت زیرس��اخت های‬ ‫کشور داشته و امروز ساماندهی برخی از این‬ ‫زیرساخت ها در شرایط شیوع ویروس کرونا به‬ ‫کمک کشور امده است‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری اظه��ار ک��رد‪ :‬در زمین��ه‬ ‫تقویت و توس��عه زیرس��اخت های سالمت و‬ ‫بهداش��ت ش��اهد ان هس��تیم که امکانات و‬ ‫تجهیزات پیش��رفته درمانی و بهداش��تی به‬ ‫کمک پزشکان متخصص و متعهد‬ ‫کش��ورمان ام��ده اس��ت‪ .‬روحانی‬ ‫گف��ت‪ :‬تقوی��ت زیرس��اخت های‬ ‫ح��وزه فض��ای مج��ازی و دولت‬ ‫اکترونیک نیز موجب شده در دوره‬ ‫محدودیت های رفت وامد و ماندن‬ ‫ش��هروندان در خانه ه��ای خ��ود‪،‬‬ ‫فعالیت ه��ای ضروری مردم و کش��ور متوقف‬ ‫نمان��د و از طریق فضای مجازی انجام ش��ود‪.‬‬ ‫ن ک��رد‪ :‬همچنین‬ ‫رئیس جمهوری خاطرنش��ا ‬ ‫توجه دولت به توس��عه فض��ای مجازی باعث‬ ‫شده در شرایط سخت امروز‪ ،‬در عرصه تولید‬ ‫و در انجام امور اجرایی کش��ور و هم در حوزه‬ ‫اموزش و اطالع رس��انی با کاس��تی و مشکل‬ ‫چندان��ی مواجه نباش��یم و بتوانیم در عرصه‬ ‫مقابله با ش��یوع ویروس کرون��ا نقش افرینی‬ ‫کنیم‪ .‬روحان��ی در ادامه به اقدامات دولت در‬ ‫زمینه تقویت و توسعه شرکت های دانش بنیان‬ ‫اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در دوران فعالیت دولت‬ ‫یازدهم و دوازدهم خدم��ات زیادی در حوزه‬ ‫تقویت زیرساخت های مربوط به شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان انجام و ای��ن کار موجب ارتقای‬ ‫کس��ب وکار‪ ،‬توس��عه فناوری و حتی ارتقای‬ ‫رتبه علمی کشورمان در جهان شده است‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری اضاف��ه ک��رد‪ :‬با توس��عه‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان در تولید بسیاری از‬ ‫کااله��ا و تجهیزاتی که پی��ش از این نیازمند‬ ‫واردات بودی��م‪ ،‬ب��ه خودکفایی رس��یده ایم و‬ ‫ای��ن محص��والت را در داخل کش��ور تولید‬ ‫می کنیم و ای��ن کار ضمن صرفه جویی ارزی‬ ‫بازار وس��یع اقتص��ادی نیز برای کش��ورمان‬ ‫ایجاد کرده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬توجه به توسعه‬ ‫شرکت های دانش بنیان همچنین باعث فعال‬ ‫ش��دن نخبگان جوان و ایجاد پیوند و ارتباط‬ ‫نزدیک نخبگان و اندیشمندان با حوزه تولید‬ ‫و صنعت شده است‪ .‬روحانی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫دس��تاوردهای ارائه شده در این نمایشگاه هم‬ ‫نوید تولید دستگاه های مورد نیاز برای درمان‬ ‫و ازمایش های سریع ویروس کرونا در ایران را‬ ‫داد و ه��م موجب تولیدات مضاعف و افزایش‬ ‫تولی��د اقالم بهداش��تی از جمله دس��تکش‪،‬‬ ‫ماسک‪ ،‬گان و دستگاه های پیشرفته پزشکی‬ ‫شده که از همین جا از همه فعاالن این حوزه‬ ‫تشکر و قدردانی می کنم و بی تردید ملت ایران‬ ‫نیز قدردان تالش ش��بانه روزی دانش��مندان‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان و فع��االن اقتص��ادی خ��ود‬ ‫اس��ت‪ .‬در این نمایشگاه بخشی از محصوالت‬ ‫و تجهیزات «ایران س��اخت» در حوزه مقابله‬ ‫با ویروس کرونا به نمایش گذاش��ته ش��د؛ از‬ ‫جمله دستگاه ونتیالتور که به عنوان مهم ترین‬ ‫وس��یله در اتاق های ای س��ی یو برای بیماران‬ ‫ریوی و کرونایی مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫دس��تگاه های اکسیژن س��از‪ ،‬دس��تگاه‬ ‫س��ازنده کاغذ ماس��ک نانو‪ ،‬مواد ش��وینده و‬ ‫ضدعفونی کننده‪ ،‬کیت های تش��خیص کرونا‪،‬‬ ‫دوربین اسکنر حرارتی‪ ،‬دستگاه مانیتور عالئم‬ ‫حیاتی و لباس محافظ بیمارس��تانی از دیگر‬ ‫محصوالت و دس��تاوردهای «ایران س��اخت»‬ ‫بودند که در این نمایشگاه در معرض نمایش‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫در گزارش��ی بر هدفمندس��ازی حمایت های‬ ‫اجتماع��ی از اقش��ار اس��یب پذیر تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬دفت��ر مطالع��ات اجتماع��ی ای��ن‬ ‫مرکز در گزارش��ی باعنوان «مقابله با ش��یوع‬ ‫وی��روس کرون��ا؛ ارزیاب��ی اقدام��ات حمایتی‬ ‫نهاد ها از اقش��ار ضعیف و اس��یب پذیر» اورده‬ ‫اس��ت‪ :‬در وضعیت ه��ای بحران��ی ع�لاوه بر‬ ‫اینک��ه انواع��ی از کنش ه��ای جمعی در بطن‬ ‫جامعه ش��کل می گی��رد‪ ،‬دولت ها نیز مکلفند‬ ‫به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی و سیاس��ی‬ ‫مجموعه ای از اقدامات همگانی و گزینش��ی را‬ ‫ب��رای حمایت از گروه ه��ای اجتماعی از یک ‬ ‫س��و و گروه هایی که بیشتر در معرض اسیب‬ ‫هس��تند ازس��وی دیگر‪ ،‬طراح��ی کنند‪ .‬این‬ ‫گزارش افزود‪ :‬باتوجه به شیوع ویروس کووید‬ ‫حمایت هدفمند اجتماعی از اقشاراسیب پذیر‬ ‫‪ ۱۹‬در کش��ور‪ ،‬شرایط زندگی برای گروه های‬ ‫اجتماعی اسیب پذیر بیشتر از هر زمانی سخت‬ ‫و دش��وار شده و ادامه حیات اجتماعی انها در‬ ‫گرو حمایت های اجتماعی پایدار است‪ .‬گزارش‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫وضعیت عادی در کشور سازمان های مختلفی‬ ‫مس��ئولیت تامین رف��اه و حمایت اجتماعی از‬ ‫اقش��ار ضعیف و اس��یب پذیر را برعهده دارند‬ ‫که ارزیابی و بررسی عملکرد کلی انها فرصت‬ ‫خاص��ی را می طلب��د؛ ام��ا بررس��ی مجموعه‬ ‫اقدام��ات نهاد های حمایتی در زمینه حمایت‬ ‫از اقش��ار ضعیف برای مبارزه ب��ا کرونا جهت‬ ‫بازاندیش��ی و ارائه تصویری روشن از وضعیت‪،‬‬ ‫ضروری است‪ .‬در بخش دیگری از این گزارش‬ ‫امده است‪ :‬نهادهای دولتی و غیردولتی مانند‬ ‫س��ازمان بهزیستی کش��ور‪ ،‬کمیته امداد امام‬ ‫خمینی (ره)‪ ،‬شهرداری ها و بنیاد مستضعفان‬ ‫انقالب اس�لامی از زمان شیوع ویروس کووید‬ ‫‪ ۱۹‬در کشور اقدامات حمایتی را انجام داده اند‪.‬‬ ‫این فعالیت ها گرچه خدماتی قابل تقدیر است‪،‬‬ ‫اما بررس��ی س��ازکارهای حمایتی این نهاد ها‬ ‫حائز اهمیت است‪ .‬گزارش مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس با برش��مردن اهم فعالیت ها و اقدامات‬ ‫حمایتی از اقشار اسیب پذیر و نکات قابل تامل‬ ‫در زمینه س��ازکارهای حمایتی انجام شده در‬ ‫کش��ور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این بررسی ها در شرایط‬ ‫کنونی حاکی از ان اس��ت که همه س��ازمان ها‬ ‫و نهادها س��عی کرده اند که از اقش��ار نیازمند‬ ‫حمایت کنن��د اما در عین حال اقدامات انجام‬ ‫شده از یک سو تابع سیاست اجتماعی مشخص‬ ‫و روشنی نبوده و ازسوی دیگر اقدامات ماهیتی‬ ‫تاخیری‪ ،‬پس��ینی و منفعالنه داشته اند‪ .‬مضاف‬ ‫بر ای��ن‪ ،‬ضع��ف نهاده��ای هماهنگ کننده و‬ ‫نظارتی‪ ،‬منجر به موازی کاری‪ ،‬عدم هدفمندی‬ ‫و ناپایداری حمایت های اجتماعی شده است‪.‬‬ ‫گزارش مرکز پژوهش های مجلس براساس‬ ‫ش��واهد و داده های تجربی عنوان کرد‪ :‬ویروس‬ ‫کرون��ا در بس��تر زندگ��ی روزمره ت��ا مدت ها‬ ‫ماندگار خواهد ش��د‪ .‬تداوم این وضعیت باعث‬ ‫می ش��ود اقش��ار ضعیف و در معرض اس��یب‬ ‫در مواجه��ه با این وی��روس تاب اوری کمتری‬ ‫داش��ته باش��ند و رخدادهای دردناک دیگری‬ ‫را به همراه داش��ته باش��د؛ ازاین رو الزم اس��ت‬ ‫مجموعه تصمیم گیران‪ ،‬ضمن بازاندیش��ی در‬ ‫رویه ها و اقدامات انجام شده‪ ،‬سیاست جدیدی‬ ‫متناس��ب با ش��رایط کنونی ابداع و از اقدامات‬ ‫تاخیری‪-‬تعجیلی غیرکارشناسی پرهیز کنند؛‬ ‫چراکه رفع این نقیص��ه در گرو برنامه محوری‬ ‫س��ازمان های اجرایی و فعال ش��دن نهادهای‬ ‫مدیریتی‪-‬نظارتی در راس��تای هدفمندسازی‬ ‫حمایت های اجتماعی است‪.‬‬ ‫یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی خواستار شد‬ ‫ی��ک عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکید بر ضرورت‬ ‫ارائ��ه الیحه ای ازس��وی دولت ب��رای جبران‬ ‫خس��ارت های اصناف و مشاغل گفت مجلس‬ ‫هم در این مس��یر دول��ت را همراهی خواهد‬ ‫کرد‪ .‬محمدرضا منصوری در گفت وگو با ایسنا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باوجود شرایط پایان سال گذشته و‬ ‫ابتدای امسال‪ ،‬انتظارهای حوزه تولید‪ ،‬اصناف‬ ‫و همچنی��ن بخ��ش اقتصادی محقق نش��د؛‬ ‫در ه��ر حال ما باید برای ش��رایط غیرمترقبه‬ ‫برنامه ریزی داشته باش��یم؛ همانطور که برای‬ ‫دولت برای جبران خسارت اصناف الیحه بدهد‬ ‫سیل و زلزله برنامه ریزی می کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در هفته های اخیر تعداد زیادی‬ ‫در اصناف و صنایع متضرر ش��دند‪ ،‬بسیاری از‬ ‫ش��اغالن مغازه دار یا حتی دستفروش بودند و‬ ‫در این بحران اس��یب دیدن��د‪ .‬نماینده مردم‬ ‫ساوه در مجلس ادامه داد‪ :‬درس عبرتی که باید‬ ‫از فراگیر ش��دن این بیماری بگیریم این است‬ ‫که باید به خدا نزدیک شویم‪ ،‬محیط زیست را‬ ‫س��الم نگه داریم‪ ،‬از اسراف جلوگیری کنیم و‬ ‫در مجم��وع روش زندگی خود را تغییر دهیم‪،‬‬ ‫ام��ا درباره جبران خس��ارات‪ ،‬مجلس و دولت‬ ‫عکس روز‬ ‫می توانند با س��ازکارهای الزم به دنبال جبران‬ ‫بخشی از خسارت باش��ند‪ .‬بهترین حالت این‬ ‫اس��ت که دولت در این زمین��ه الیحه بیاورد؛‬ ‫چراکه عموما چنین احکام��ی‪ ،‬بار مالی برای‬ ‫دول��ت در پ��ی دارد و ارائ��ه الیح��ه ان را به‬ ‫س��رانجام می رس��اند‪ ،‬به طور قطع مجلس هم‬ ‫در این مس��یر دول��ت را همراهی خواهد کرد‪.‬‬ ‫البته ممکن اس��ت نمایندگان هم برای اینکه‬ ‫مسئولیت شان را انجام دهند طرح سه فوریتی‬ ‫بیاورن��د‪ .‬منص��وری تصریح کرد‪ :‬ب��ه هر حال‬ ‫چنین اقدامات��ی نیاز به تامی��ن بودجه دارد‪.‬‬ ‫تعداد زیادی از مردم متضرر ش��دند و به انها‬ ‫فشار امده اس��ت؛ ما باید همیشه پس اندازی‬ ‫برای روز مبادا داشته و اینده نگر باشیم‪ .‬اکنون‬ ‫بیش از همیش��ه نیاز به این موضوع احساس‬ ‫می ش��ود‪ .‬ما باید در ‪ ۱۱‬ماه باقیمانده س��ال‪،‬‬ ‫ب��ا همه وجود تولی��د صادرات محور را تقویت‬ ‫کنیم‪ .‬تولید ب��رق‪ ،‬گاز و بنزین باید با مصرف‬ ‫کمتر‪ ،‬صادرات محور شود تا بتوانیم ذخیره ای‬ ‫برای مقابله با بحران ها داشته باشیم‪ .‬همچنین‬ ‫درحال حاضر این احس��اس نیاز می ش��ود که‬ ‫پشتیبانی ارزی خود را محکم کنیم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫برخی خواستند از این اب گل الود ماهی بگیرند‬ ‫دشت کلزا در مازندران‬ ‫عکس‪ :‬میزان‬ ‫س��ید عباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه در نخس��تین نشست خبری ویدئوکنفرانسی خود‬ ‫با اصحاب رس��انه با تبریک فرارس��یدن سال نو گفت‪ :‬امیدوارم س��ال جدید سال ارامش و برکت برای ملت‬ ‫ای��ران و جهانیان باش��د و بر تم��ام چالش ها از جمله ویروس کرونا فائق اییم و ب��ر همه ویروس دیگر اعم از‬ ‫افراط گری‪ ،‬خشونت‪ ،‬تحریم و‪ ...‬پیروز شویم‪ .‬وی روز ملی فناوری هسته ای را تبریک گفت و ضمن قدردانی‬ ‫از تالش های دانش��مندان هس��ته ای اف��زود‪ :‬امیدوارم این فناوری بومی با صالب��ت و قدرت پیش برود و در‬ ‫خدمت صلح‪ ،‬رفاه و امنیت ایران و منطقه باشد‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز همدردی با همه ملت ها‬ ‫و دولت هایی که کرونا در این کش��ورها ش��یوع پیدا کرده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کرونا در بیش از ‪ ۲۰۰‬کش��ور شیوع‬ ‫یافته و با همه ملت ها و دولت ها ابراز همدردی می کنیم‪ .‬ایرانیان نش��ان دادند ملتی قدردان و قدرش��ناس‬ ‫هستند و همانطور که سعدی گفته بنی ادم اعضای یک پیکرند‪ .‬ملت ایران ارام و قراری ندارد؛ در شرایطی‬ ‫که بش��ریت در رنج این بیماری است‪ .‬موس��وی ادامه داد‪ :‬از این شرایط ناراحت هستیم و از رنج هیچ کسی‬ ‫خوشحال نیستیم؛ هرچند برخی از کشورها خواستند از این اب گل الود ماهی خود را بگیرند‪ .‬وی با تشکر‬ ‫از کمک های��ی ک��ه دولت و ملت ایران دریافت کرده اند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬بیش از ‪ ۳۰‬کش��ور و تعدادی از‬ ‫سازمان های بین المللی در زمینه مقابله با کرونا به ایران کمک کردند‪ .‬عالوه بر این ایرانیان خارج از کشور از‬ ‫طریق سفارتخانه های ما کمک های زیادی را جمع اوری و ارسال کردند که از انها ازسوی دولت و ملت ایران‬ ‫تشکر می کنم‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه کرونا موجب همبستگی در دنیا شد‪ ،‬ابراز کرد‪:‬‬ ‫در ایران هم این همبستگی ایجاد شد‪ .‬کمپین های بین المللی زیادی تشکیل شد و ضمن ابراز همدردی با‬ ‫ملت ها‪ ،‬بعد انسانی این چالش از جمله تحریم ها را برجسته کردند که از این کمپین ها نیز قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬س��ازمان تبلیغات اسالمی ایران از مردم‬ ‫خواس��ته به دلیل ممنوع بودن اجتماعات در دوره‬ ‫کرونا‪ ،‬جشن مذهبی نیمه شعبان را در خانه برگزار‬ ‫کنن��د‪ ،‬دعا بخوانند و از پش��ت بام ه��ا و پنجره ها‬ ‫به ط��ور همزمان ش��عارهای مذهبی س��ر دهند‪.‬‬ ‫پیش تر اعالم ش��د مس��جد جمکران قم امس��ال‬ ‫بسته است و جشنی در ان برگزار نمی شود‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬نماین��ده روس��یه در س��ازمان های‬ ‫بین المللی از ت��داوم نظارت اژانس اتمی بر ایران‬ ‫خب��ر داد‪ .‬میخائی��ل اولیانوف‪ ،‬نماینده روس��یه‬ ‫در س��ازمان های بین الملل��ی‪ ،‬در توئیت��ر خ��ود‬ ‫نوش��ت‪ :‬باوجود ش��یوع اپیدمی کرون��ا‪ ،‬اقدامات‬ ‫راس��تی ازمایی و نظارتی اژان��س اتمی بر ایران با‬ ‫موفقی��ت تداوم دارد‪ .‬تهران هم��کاری الزم را در‬ ‫این زمینه دارد‪ .‬چنین تعامالتی به خنثی س��ازی‬ ‫تفکرات نادرس��ت درباره برنامه هس��ته ای ایران‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش پایگاه خبری بغدادالیوم‪،‬‬ ‫ی��ک منبع نزدیک ب��ه جریان حکم��ت عراق از‬ ‫نتیجه نشست سه جانبه عمار الحکیم رهبر جریان‬ ‫حکمت ع��راق با هادی العام��ری‪ ،‬رئیس ائتالف‬ ‫الفت��ح و نوری مالکی‪ ،‬رئیس ائتالف دولت قانون‬ ‫خبر داد‪ .‬این منبع گفت نشست یادشده با توافق‬ ‫رهبران س��ه ائتالف برای تعیین جایگزین عدنان‬ ‫الزرفی‪ ،‬نخست وزیر مکلف به پایان رسید اما این‬ ‫رهب��ران نام��زد مورد نظر خ��ود را اعالم نکردند‪،‬‬ ‫این درحالی است که منابع اگاه از احتمال توافق‬ ‫‪ ۳‬ائتالف اصلی ش��یعه بر س��ر نامزدی مصطفی‬ ‫کاظم��ی‪ ،‬رئیس س��ازمان اطالعات ع��راق خبر‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گ��زارش رویت��رز‪ ،‬ش��ینزو اب��ه‪،‬‬ ‫نخست وزیر ژاپن در این کشور وضعیت اضطراری‬ ‫اع�لام کرده تا از ش��یوع هرچه بیش��تر ویروس‬ ‫«کرون��ا» جلوگیری کن��د‪ .‬این خب��ر را روزنامه‬ ‫یومی��وری گزارش داد‪ .‬ای��ن روزنامه گزارش داد‬ ‫که ابه بناست خبر این قضیه را امروز اعالم کند‪،‬‬ ‫اما از س��وی دیگر خبرگزاری کیودو گزارش داد‬ ‫ک��ه اقدام ه��ای جدید دول��ت در زمینه وضعیت‬ ‫اضط��راری از روز چهارش��نبه اجرای��ی خواه��د‬ ‫ش��د‪ .‬این در حالی است که «یوشیهیده سوگا»‪،‬‬ ‫سخنگوی دولت ژاپن اعالم کرد هنوز در این باره‬ ‫تصمیمی گرفته نشده است‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رس�انی ریاست جمهوری‪-‬‬ ‫حس��ن روحانی در حکمی کری��م همتی را برای‬ ‫مدت ‪ ۴‬س��ال به عنوان «رئی��س جمعیت هالل‬ ‫احمر جمهوری اس�لامی ای��ران» منصوب کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری اف��زود‪ :‬انتظ��ار دارد ب��ا جلب‬ ‫بی��ش از پیش مش��ارکت م��ردم نوع دوس��ت و‬ ‫ش��ریف ایران و س��ازمان های مردم نهاد داخلی و‬ ‫بین المللی و تعامل مثبت و س��ازنده با س��ازمان‬ ‫صلیب سرخ جهانی و موسسه های مرتبط جامعه‬ ‫ملل و کش��ورها نس��بت به ارائه بهنگام خدمات‬ ‫انسان دوس��تانه به نیازمندان و اسیب دیدگان از‬ ‫حوادث طبیعی به ویژه در ش��رایط کنونی کشور‬ ‫ب��رای مقابله جدی با ش��یوع ویروس کرونا اقدام‬ ‫کنید‪ .‬همتی از ‪ ۲۲‬اسفند ‪ 98‬به عنوان سرپرست‬ ‫هالل احمر فعالیت می کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��فارت جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫کویت‪ ،‬در اطالعیه ای نوش��ت‪ :‬با توجه به انتش��ار‬ ‫گسترده کلیپ یکی از هموطنان مقیم کویت که‬ ‫به شرایط نابسامان قرنطینه معترض بود‪ ،‬سفارت‬ ‫پیگیر بهبود ش��رایط ایرانیان قرنطینه ش��ده در‬ ‫کویت اس��ت و ای��ن افراد به مکان مناس��ب تری‬ ‫منتقل خواهند شد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش اس��پوتنیک‪ ،‬عدنان الزرفی‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر مکلف عراق با تاکید بر اینکه ایران‬ ‫کش��وری همسایه و دوست است‪ ،‬گفت تهران به‬ ‫بغ��داد در زمینه اقتص��ادی و نظامی کمک های‬ ‫زیادی کرده اس��ت؛ ما ای��ن کمک ها را فراموش‬ ‫نخواهیم کرد‪ .‬وی همچنین با اشاره به چشم انداز‬ ‫تش��کیل دولت جدید در عراق گفت هفته اینده‬ ‫ش��اهد برگزاری جلس��ه رای اعتماد به دولت در‬ ‫پارلمان خواهیم بود‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬اس��ماعیل هنیه رئیس دفتر سیاس��ی‬ ‫جنب��ش حماس در تماس��ی تلفنی ب��ا علی اکبر‬ ‫والیت��ی‪ ،‬مش��اور رهب��ر معظم انق�لاب در امور‬ ‫بین الملل‪ ،‬با تبریک س��ال جدید و ابراز همدلی و‬ ‫همبستگی با ملت بزرگ ایران در مبارزه با شیوع‬ ‫کرون��ا‪ ،‬ضمن احوالپرس��ی و اگاه��ی از وضعیت‬ ‫س�لامتی دکتر والیت��ی‪ ،‬از بهب��ودی کامل وی‬ ‫ابراز خرسندی کرد‪ .‬مش��اور رهبر معظم انقالب‬ ‫در ام��ور بین الملل در گفت وگوی تلفنی با رئیس‬ ‫دفتر سیاس��ی حماس گفت‪ :‬مسیری که مبارزان‬ ‫مقاومت همچون س��ردار سلیمانی گشوده اند‪ ،‬با‬ ‫اقت��دار و تا تحقق اهداف و ارمان ها ادامه خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬محمد کشاورززاده‪ ،‬سفیر ایران در چین‬ ‫با انتش��ار مطلبی در فضای مج��ازی تاکید کرد‪:‬‬ ‫امشب طی دو پرواز از شهر پکن کمک های چین‬ ‫برای مقابله با ویروس کرونا به ایران ارسال خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬تاکنون کمک های دولتی و مردمی چین از‬ ‫شهرهای پکن‪ ،‬شانگهای و گوانگجو به کشورمان‬ ‫ارسال شده است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫شوک کرونا‬ ‫به بازار نفت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 13‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 7‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1494‬‬ ‫پیاپی ‪2812‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چالش های قانون هوای پاک در سال ‪۹۹‬‬ ‫تولید و بازار موتورسیکلت در گرو بند ‪ ۱۱‬و ‪۱۲‬‬ ‫(بخش پایانی)‬ ‫احمد بذلی‬ ‫کارشناس حوزه مدیریت صنعتی‬ ‫تیراژ موتورسیکلت به کمتر از ‪ ۱۰۰‬هزار دستگاه می رسد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ق��رار بود ‪ ۲۷‬بهمن س��ال گذش��ته پ��س از تعویق‬ ‫یک س��اله دوباره الزام ارائه برگه اسقاط به ازای تولید هر‬ ‫موتورس��یکلت (بند ‪ 11‬ایین نام ه م��اده ‪2‬قانون هوای‬ ‫پ��اک) اجرایی ش��ود‪ .‬به گفته اعض��ای انجمن صنعت‬ ‫موتورس��یکلت این انجمن از سال ‪ ۱۳۹۷‬پیگیر موضوع‬ ‫ب��رای تامین برگه های اس��قاط ب��وده و با بس��یاری از‬ ‫س��ازمان ها اعم از س��تاد مدیریت حمل ونقل و سوخت‬ ‫کشور‪ ،‬سازمان حفاظت محیط زیس��ت و ستاد اجرایی‬ ‫فرمان حضرت امام جلسه های متعددی داشته است‪ .‬در‬ ‫نهایت نتیجه این شد که چون درحال حاضر زیرساخت‬ ‫تجمیع موتورسیکلت های فرسوده و تامین برگه اسقاط‬ ‫فراهم نیس��ت برگه اس��قاط خودرو جایگزین ان شود؛‬ ‫همچنین انجمن صنفی مراکز اس��قاط خودرو کش��ور‬ ‫اعالم ک��رده بود ‪ ۸۰‬هزار برگه اس��قاط در اختیار دارد‬ ‫ک��ه از این تعداد ‪ ۲۵‬ه��زار برگه اماده ارائه اس��ت‪ .‬به‬ ‫این ترتیب مقرر ش��د تا فراهم ش��دن زیرس��اخت های‬ ‫جمع اوری و اسقاط موتورسیکلت های فرسوده از سطح‬ ‫ش��هرها‪ ،‬پالک گذاری هر موتورس��یکلت ب��ا ارائه برگه‬ ‫اسقاط خودرو انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹الزامات موتورسیکلت و تیراژ‬ ‫بهمن ضیامقدم‪ ،‬دبیر انجمن صنعت موتورس��یکلت‬ ‫کش��ور درب��اره چگونگی تولی��د و رون��د پالک گذاری‬ ‫موتورسیکلت ها در سال جدید به‬ ‫گفت‪ :‬مشکل‬ ‫پالک گذاری موتورسیکلت ها در نیمه دوم اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫رفع ش��د اما درحال حاضر به دلیل جلوگیری از ش��یوع‬ ‫وی��روس کرونا کارخانه های س��ازنده هنوز فعالیت خود‬ ‫را اغاز نکرده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬امس��ال با اجرایی شدن بند‬ ‫‪ ۱۲‬ایین نام��ه ماده ‪ ۲‬قانون هوای پاک (الزام اختصاص‬ ‫دادن ‪ ۳۰‬درصد محصوالت ازس��وی تولیدکنندگان به‬ ‫موتورسیکلت های برقی) اگر تولیدکننده نتواند این بند‬ ‫را اجرایی کند دوباره ملزم به ارائه برگه اس��قاط بیشتر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬این فعال صنعت موتورس��یکلت در ادامه‬ ‫چالش الزام تولید موتورس��یکلت برقی گفت‪ :‬باتوجه به‬ ‫ش��رایطی که ش��یوع ویروس کرونا در بازار و واحدهای‬ ‫صنعتی کش��ور به وجود اورده‪ ،‬این ماده نیاز به بازنگری‬ ‫دارد‪ .‬شرایط اقتصادی کش��ور مناسب نیست و باتوجه‬ ‫به معضل اپیدمی ش��دن کرونا پیش بینی می شود بازار‬ ‫تقاضا در س��ال ‪ ۹۹‬افت بیشتری داشته باشد؛ از این رو‬ ‫باید پیگیری ش��ود تا اجرای این بند که قرار اس��ت از‬ ‫تیر امسال عملیاتی شود به طور موقت به تعویق بیفتد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنعت موتورس��یکلت کش��ور در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که ایا امس��ال صنعت موتورس��یکلت‬ ‫افزایش تیراژ خواهد داش��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بعید اس��ت؛‬ ‫زیرا ب��ا وضعیت موجود مش��کالت زی��ادی در صنعت‬ ‫موتورسیکلت کش��ور خواهیم داش��ت‪ ،‬به عنوان نمونه‬ ‫تامی��ن مواد اولی��ه مورد نیاز با چال��ش جهانی کرونا و‬ ‫مسئله ثبت س��فارش روبه رو شده و پیش بینی می شود‬ ‫تیراژ امسال نسبت به سال گذشته باز هم کمتر باشد‪.‬‬ ‫تامی��ن م��واد اولی��ه م��ورد نیاز ب��ا چالش جهان��ی کرونا و مس��ئله‬ ‫ثبت سفارش روبه رو شده و پیش بینی می شود تیراژ موتورسیکلت‬ ‫امسال نسبت به سال گذشته باز هم کاهش یابد‬ ‫ضیامقدم خاطرنش��ان کرد‪ :‬با اجرایی ش��دن بند ‪۱۲‬‬ ‫ایین نامه ماده ‪ ۲‬قانون هوای پ��اک اگر تولیدکننده ای‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د محصوالت��ش را ب��ه موتورس��یکلت برقی‬ ‫اختص��اص نده��د باید ‪ ۳‬برگه اس��قاط موتورس��یکلت‬ ‫خری��داری کند؛ به این ترتی��ب نرخ محصوالت افزایش‬ ‫می یابد و بازار تقاضا با چالشی دیگر روبه رو می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های تولید و بازار‬ ‫ابوالفضل حجازی‪ ،‬رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت‬ ‫اس��تان قم هم درباره وضعیت تولید موتورس��یکلت در‬ ‫سال جدید به‬ ‫گفت‪ :‬موتورسیکلت چون وسیله‬ ‫حمل ونقل و کس��ب وکار قش��ر ضعیف جامعه به شمار‬ ‫م��ی رود‪ ،‬باتوج��ه به کاهش قدرت خری��د تولید ان در‬ ‫سال گذشته به کمتر از ‪ ۱۰۰‬هزار دستگاه رسید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تی��راژ تولید بس��تگی به ن��رخ ارز دارد‪،‬‬ ‫ب��ه همین دلی��ل باتوجه به ش��رایط موج��ود می توان‬ ‫ت به س��ال گذشته باز هم‬ ‫پیش بینی کرد امس��ال نسب ‬ ‫‪ ۳۰‬درصد کاهش تولید داسته باشیم‪ ،‬زیرا قدرت خرید‬ ‫مردم بسیار کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬فعاالن این صنعت در حال هدف گذاری‬ ‫هس��تند تا بخش زیادی از حمایت های دولتی به سوی‬ ‫قطعه س��ازان موتورسیکلت سوق داده شود تا تولید این‬ ‫‪ ۷۰‬هزار موتورس��یکلت با تعمیق ساخت داخل بیشتر‬ ‫انجام شود؛ از این رو باید از موتورسیکلت هایی که عمق‬ ‫ساخت داخل بیشتری دارند حمایت شود تا اشتغال در‬ ‫صنعت موتورسیکلت به ویژه قطعه سازی حفظ و به این‬ ‫ترتیب باتوجه به ش��عار س��ال‪ ۳۰ ،‬درصد کاهش تولید‬ ‫موتورسیکلت در صنعت قطعه ان جبران شود‪.‬‬ ‫این عضو انجمن صنعت موتورس��یکلت کشور تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برخ��ی محصوالت ‪ ۳۰‬درص��د و برخی دیگر ‪۹۰‬‬ ‫درصد ارزب��ری دارند‪ .‬اگ��ر موتورس��یکلتی ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫داخلی س��ازی ش��ده باید تیراژ تولی��د روی این مدل ها‬ ‫متمرکز شود‪ .‬با این راهکار شاید بتوان قیمت تمام شده‬ ‫را کاهش داد و به بازار تقاضا کمک کرد‪.‬‬ ‫حجازی با بیان اینکه درحال حاضر حدود ‪ ۲۰‬سازنده‬ ‫در صنعت موتورس��یکلت فعالیت دارند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تیراژ‬ ‫تولید بین انها تقس��یم شود‪ ،‬سهم هر سازنده حدود ‪۴‬‬ ‫هزار موتورس��یکلت اس��ت‪ .‬این تیراژ توجیه اقتصادی‬ ‫ندارد؛ عالوه بر اینکه امسال پیش بینی می شود تعدادی‬ ‫از واحدهای صنعتی موتورسیکلت تعطیل شوند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت موتورس��یکلت اظهار کرد‪ :‬با سخت‬ ‫شدن شرایط تولید هر سال حدود ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬سازنده از این‬ ‫صنف خارج ش��ده اند چراکه هزینه های تولیدشان بیش‬ ‫از درامدش��ان بود‪ .‬امس��ال هم شاید با حدود ‪ ۱۵‬واحد‬ ‫صنعتی فعالیت ها ادامه یابد‪.‬‬ ‫حج��ازی اظهار امیدواری کرد دولت برنامه ای در نظر‬ ‫بگیرد که صادرات موتورسیکلت توجیه اقتصادی داشته‬ ‫باشد تا شاهد تعطیلی این صنعت در کشور نباشیم‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن صنعت موتورس��یکلت اس��تان قم با‬ ‫اشاره به موتورسیکلت های وارداتی گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫در س��طح ش��هرها تردد موتورس��یکلت هایی را شاهد‬ ‫هس��تیم که به طور کام��ل وارداتی هس��تند زیرا تولید‬ ‫‪ ۴‬هزار موتورس��یکلت برای واحده��ای صنعتی توجیه‬ ‫اقتص��ادی ندارد‪ .‬او گفت‪ :‬هر واح��د تولیدی حدود ‪۱۰‬‬ ‫م��دل دارد و اگ��ر بخواه��د تیراژ تولی��دش را بین انها‬ ‫تقس��یم کند باید از هر مدل حدود ‪ 400‬موتورسیکلت‬ ‫تولی��د کند‪ .‬این تیراژ توجیه اقتص��ادی ندارد‪ ،‬از این رو‬ ‫ترجیح می دهد موتورس��یکلت وارد کند‪ .‬در این راستا‬ ‫متاسفانه قطعه سازانی که توانمند بودند و می توانستند‬ ‫ب��ه تولید داخل رونق بدهند با حمایت از واردات حذف‬ ‫ش��دند‪ .‬درحال حاضر هم واردات ب��ا حجم کم در حال‬ ‫انجام است زیرا دیگر انگیزه ای نمانده تا سازنده قطعات‬ ‫را ب��ه تولیدکننده داخلی س��فارش دهد‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫قطعه ای که س��االنه ‪ ۵۰۰‬هزار تا تولید می ش��د امروز‬ ‫میزان تولید ان به کمتر از ‪ ۲۰‬هزار عدد رس��یده است‪.‬‬ ‫چرا؟ چون موتورس��یکلت های گران قیمت وارد می شود‬ ‫که خریدارانش جوانان متمول هستند‪ .‬حجازی در پایان‬ ‫با اش��اره به قیمت موتورس��یکلت در بازار گفت‪ :‬امروز‬ ‫موتورس��یکلت زیر ‪ ۱۰‬میلیون تومان در ب��ازار نداریم‬ ‫و ن��رخ هوندا ‪ ۱۲۵‬از ‪ ۱۲‬میلیون تومان اغاز می ش��ود‪،‬‬ ‫درحالی که برخی موتورسیکلت ها در بعضی نمایشگاه ها‬ ‫تا ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان هم خریدوفروش می شوند‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهمن ضیامقدم‬ ‫با اپیدمی شدن‬ ‫ویروس کرونا‬ ‫بازار تقاضا افت‬ ‫بیشتری خواهد‬ ‫داشت‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫یک��ی از گالی��ه صنعتگران حوزه موتورس��یکلت این‬ ‫اس��ت که ارائه برگه اس��قاط خودرو تاثیری در افزایش‬ ‫بازار تقاض��ای انها ندارد و فقط ب��رای احترام به قانون‬ ‫و تعطیل نش��دن خط تولید این ام��ر را پذیرفته اند اما‬ ‫در بح��ث ال��زام تولید موتورس��یکلت برق��ی باتوجه به‬ ‫وضعی��ت تولید و ب��ازار باید بن��د ‪ ۱۲‬ایین نامه ماده ‪۲‬‬ ‫قانون هوای پاک با تاخیر اجرا یا دس��ت کم اصالح شود‬ ‫تا تولیدکنندگان بتوانند تیراژ تولید خود را حفظ کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ه��ر برگه اس��قاط خ��ودرو معادل ‪۷‬‬ ‫برگه اس��قاط موتورس��یکلت محسوب می ش��ود و اگر‬ ‫تولیدکنن��ده ای هزار برگه اس��قاط خ��ودرو خریداری‬ ‫کن��د‪ ،‬می تواند ‪ ۷‬هزار پ�لاک جدید دریافت کند و اگر‬ ‫تولیدکننده ای نتواند الزام بند ‪ ۱۲‬را به انجام برساند ‪۳‬‬ ‫برگه اس��قاط موتورسیکلت دیگر باید ارائه دهد‪ .‬به این‬ ‫ترتیب اگر تولیدکننده ای هزار برگه اسقاط خودرو تهیه‬ ‫کن��د به دلیل اجرا نکردن بند ‪ ۱۲‬تنها می تواند کمتر از‬ ‫‪ ۲‬هزار پالک برای موتورس��یکلت های نوشماره دریافت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ابوالفضل حجازی‬ ‫امروز‬ ‫موتورسیکلتی‬ ‫با نرخ زیر ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تومان‬ ‫در بازار نداریم‬ ‫اولویت ایساکو همچنان ارائه خدمات در محل است‬ ‫ش��رکت خدمات پس از ف��روش ایران خودرو‬ ‫در راس��تای اجرای مصوبات س��تاد ملی مقابله‬ ‫با ش��یوع وی��روس کرونا و نیز حفظ س�لامت‬ ‫مش��تریان همچن��ان با تم��ام ظرفی��ت اماده‬ ‫ارائ��ه خدم��ات خودرویی مورد نیاز مش��تریان‬ ‫در مح��ل اس��ت‪ .‬به گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬این‬ ‫مجموع��ه خدمات��ی‪ ،‬در ش��رایط بحرانی پیش‬ ‫ام��ده تالش کرده اس��ت ب��ا اولوی��ت دادن به‬ ‫خدم��ات ب��ه روش ه��ای غیرحض��وری حامی‬ ‫س�لامت مردم بوده و با ایمن س��ازی بهداشتی‬ ‫حوزه خدمت رس��انی خود‪ ،‬ش��رایط مناسبی را‬ ‫برای هموطنان فراه��م اورد‪ .‬بنابراین گزارش‪،‬‬ ‫این مجموعه عالوه بر استفاده از زیرساخت های‬ ‫پیشین و گسترش ان‪ ،‬امادگی کامل برای ارائه‬ ‫خدمات در محل مورد نظر مشتریان را دارد که‬ ‫این امر با استقبال هموطنان روبه رو شد این در‬ ‫حالی است که ش��رکت خدمات پس از فروش‬ ‫ایران خودرو از اواس��ط اس��فند سال گذشته‪ ،‬به‬ ‫دلیل شیوع ویروس کرونا‪ ،‬هموطنان را به ماندن‬ ‫در خان��ه و بهره من��دی از خدمات غیرحضوری‬ ‫این مجموع��ه دعوت کرده بود؛ همچنین بیش‬ ‫از ‪ ۱۳۰‬نمایندگی خود را در ایام نوروز با رعایت‬ ‫کامل پروتکل های بهداش��تی به نحوی تجهیز‬ ‫کرد که در صورت ضرورت مش��تریان با خیالی‬ ‫اسوده از خدمات این مراکز بهره مند شوند‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که در تعطی�لات نوروز‪ ،‬برخی‬ ‫کارکنان کلیدی‪ ،‬مدیران‪ ،‬روسا و امدادگران به‬ ‫ص��ورت حضوری یا دورکاری ب��رای جلوگیری‬ ‫از خلل و وقف��ه در ارائه خدمات پس از فروش‬ ‫در خدمت هموطن��ان بوده اند؛ همچنین مرکز‬ ‫تم��اس ایران خ��ودرو در حوزه ه��ای مختل��ف‬ ‫یادداشت‬ ‫کرونا و نقش‬ ‫کلیدی مدیران‬ ‫منابع انسانی‬ ‫کاری با بیش از ‪ ۳۰۰‬کارش��ناس در ‪ ۳‬شیفت‬ ‫به صورت ش��بانه روزی مش��غول پاسخگویی به‬ ‫م��وارد مطرح ش��ده از س��وی مش��تریان بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این ایام ن��اوگان امدادی مجموعه به‬ ‫اقالم بهداشتی تجهیز شد و امدادگران شرکت‬ ‫امدادخودروای��ران ب��ا رعایت تمام��ی اصول و‬ ‫با اس��تفاده از م��واد ضدعفونی کننده در محل‬ ‫مش��تریان حضور پیدا کردند‪ .‬ش��رکت خدمات‬ ‫پس از فروش ایران خ��ودرو به منظور مبارزه با‬ ‫اپیدمی ویروس کرونا‪ ،‬از هموطنان خواس��ت از‬ ‫ترددهای غیرضروری در س��طح شهر بپرهیزند‬ ‫و در ص��ورت نیاز به خدم��ات محصوالت گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خ��ودرو ب��ا ش��ماره سراس��ری‬ ‫‪ ۰۹۶۴۴۰‬تماس بگیرند؛ همچنین این خدمات‬ ‫با اس��تفاده از اپلیکیش��ن شرکت ایس��اکو و یا‬ ‫س��ایت ش��رکت امدادخودرو ای��ران به ادرس‬ ‫‪ https: //۰۹۶۴۴۰.com‬قاب��ل ثب��ت و ارائه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت در پای��ان اع�لام ک��رد‪ ،‬تمام‬ ‫نمایندگی های مجاز گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫با رعای��ت کامل پروت��کل بهداش��تی‪ ،‬پذیرای‬ ‫خودروهایی که مش��کل ان در محل مش��تری‬ ‫و ب��ا اس��تفاده از امکانات غیرحض��وری مرتفع‬ ‫نمی شود‪ ،‬هستند‪.‬‬ ‫همان ط��ور که در بخش اول این نوش��تار‬ ‫ام��د یکی از مدیریت ه��ای مهم صنعتی در‬ ‫گذر از بحران کرونا مدیریت منابع انس��انی‬ ‫اس��ت‪ .‬برای عب��ور از این بح��ران بازنگری‬ ‫در سیاس��ت ها و رویکرده��ای مرتب��ط ب��ا‬ ‫کارکن��ان ض��روری اس��ت‪ .‬از انجای��ی که‬ ‫رویه ها و ش��یوه نامه های حوزه منابع انسانی‬ ‫به ط��ور عمده ب��رای روزه��ای ارام طراحی‬ ‫ش��ده‪ ،‬مدیران منابع انس��انی باید به سرعت‬ ‫مس��تندات س��ازمانی مرتبط با کارکنان را‬ ‫باتوجه به شرایط حال حاضر مورد بازنگری‬ ‫ق��رار دهن��د‪ .‬تدوی��ن ش��یوه نامه برگزاری‬ ‫جلس��ات با رویکرد کاهش ابتالی کارکنان‬ ‫به ویروس کرونا با تاکید بر موارد ذیل نیز از‬ ‫اقدامات ضروری اس��ت‪ .‬حتی المقدور جلسه‬ ‫حضوری برگزار نش��ود و تمام جلس��ه ها به‬ ‫صورت غیرحضوری باش��د‪ .‬زیرس��اخت های‬ ‫مورد نیاز برای جلس��ات غیرحضوری ایجاد‬ ‫و اموزش های الزم به کارکنان داده شود‪ .‬در‬ ‫صورت ضرورت برگزاری جلس��ات حضوری‪،‬‬ ‫بای��د پیش از برگزاری جلس��ه مجوز الزم از‬ ‫مدیریت ارشد اخذ شود‪ .‬ترجیحا یک سالن‬ ‫مش��خص برای برگ��زاری جلس��ات تعیین‬ ‫و ب��ه دقت قب��ل و بعد از جلس��ه محیط و‬ ‫تجهیزات و اشیای موجود در ان ضدعفونی‬ ‫ش��ود‪ .‬فاصله ایمن بین صندلی ها براس��اس‬ ‫ش��یوه نامه های بهداشتی رعایت شود و تمام‬ ‫اعضای جلس��ه از دستکش و ماسک مناسب‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫ایجاد تس��هیالت حمایتی برای کارکنانی‬ ‫که خ��ود یا یکی از اعضای خان��واده انها به‬ ‫ویروس کرونا مبتال شده اند از دیگر اقدامات‬ ‫مه��م در مدیری��ت ای��ن بحران اس��ت‪ .‬این‬ ‫تس��هیالت می تواند در قال��ب ارائه خدمات‬ ‫مددکاری و مش��اوره ای‪ ،‬تامی��ن هزینه های‬ ‫درم��ان‪ ،‬بازنگ��ری در مق��ررات مرتب��ط با‬ ‫مرخصی های اس��تعالجی و ب��دون حقوق‪،‬‬ ‫بازنگ��ری در بازپرداخت وام ه��ای دریافتی‬ ‫باتوجه به کاهش احتمال��ی درامد و قدرت‬ ‫خرید باشد‪ .‬بازنگری در سیاست های مرتبط‬ ‫ب��ا مزای��ای رفاهی و جایگزین��ی کارت های‬ ‫خرید به ج��ای اه��دای کاالی فیزیکی نیز‬ ‫کارساز است‪.‬‬ ‫باتوجه به کمبود ملزومات بهداشت فردی‬ ‫از قبیل ماس��ک‪ ،‬مواد ضدعفونی‪ ،‬دستکش‬ ‫و‪ ...‬و توانایی نداشتن بسیاری از کارکنان در‬ ‫تامین این اقالم‪ ،‬تهیه و توزیع اقالم یادشده‬ ‫در قالب س��بد بهداشتی می تواند در کاهش‬ ‫ابتالی کارکنان به ویروس کرونا موثر باشد‪.‬‬ ‫ایج��اد تمهی��دات الزم ب��رای کاه��ش‬ ‫حض��ور کارکن��ان دارای بیماری های خاص‬ ‫و کارکنان باالی ‪ ۶۰‬س��ال س��ن در محیط‬ ‫کار‪ ،‬تغییر در سیاست های اموزش کارکنان‬ ‫و جایگزینی اموزش ه��ای انالین و مجازی‬ ‫ب��ه ج��ای اموزش های حض��وری‪ ،‬تغییر در‬ ‫رویکرده��ای جذب‪ ،‬اس��تخدام و جایگزینی‬ ‫شیوه های مجازی به جای حضوری از جمله‬ ‫مصاحبه انالین‪ ،‬برگزاری جلس��ات ارزیابی‬ ‫به ط��ور انالین و‪ ،...‬ارزیاب��ی دقیق فرصت ها‬ ‫و تهدیده��ای محیط��ی ناش��ی از ش��رایط‬ ‫حادث ش��ده و تحلیل تغییرات ایجاد ش��ده‬ ‫در ب��ازار (عرضه و تقاضا)‪ ،‬رفتار مش��تریان‪،‬‬ ‫رفتار تامین کنندگان‪ ،‬رقبا و سایر ذی نفعان‬ ‫و بازنگ��ری در مدل کس��ب وکار با توجه به‬ ‫ضرورت ه��ا و اقتضائ��ات به منظ��ور کاهش‬ ‫اس��یب پذیری کس��ب وکار از دیگر اقدامات‬ ‫مهم در این حوزه است‪.‬‬ ‫در این ب��اره توجه به این موارد نیز توصیه‬ ‫می ش��ود‪ :‬برنامه ریزی برای حفظ مشتریان‬ ‫و تامین کنن��دگان و طراح��ی پروتکل های‬ ‫رفتاری و ارتباطی متناسب با شرایط بحران‬ ‫ب��ا انها‪ ،‬بهره مندی از خدمات س��ازمان های‬ ‫تخصص��ی مش��اوره ای در راس��تای کاهش‬ ‫اسیب های کس��ب وکار‪ ،‬ایجاد تیم های حل‬ ‫مس��ئله برای عب��ور از چالش ه��ا و خطرات‬ ‫پیش رو‪ ،‬تدوین س��ناریوهای گوناگون برای‬ ‫کس��ب وکار به منظ��ور رویارویی با ش��رایط‬ ‫متفاوت باتوجه به پیچیدگی و عدم قطعیت‬ ‫موضوع و مش��خص نب��ودن زم��ان کنترل‬ ‫و ایج��اد امادگ��ی ب��رای تمام س��ناریوها و‬ ‫برنامه ریزی در راستای ایفای مسئولیت های‬ ‫اجتماعی سازمان نسبت به جامعه‪ ،‬مشتریان‬ ‫و سایر ذی نفعان‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 13‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 7‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1494‬‬ ‫پیاپی ‪2812‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪ ۷‬محور اصلی برای جهش‬ ‫تولید تدوین شد‬ ‫اقدامات ضدکرونایی سایپا برای اغاز تولید‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا با ه��دف حفظ جریان‬ ‫تولید در کش��ور و پاس��خ به تعهدات خ��ود در زمینه‬ ‫تحویل خودرو به مش��تریان‪ ۱۹ ،‬اقدام درون سازمانی‬ ‫و برون سازمانی را بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا انجام داده تا با تالش در جهت حفظ سالمت‬ ‫کارکنان خود‪ ،‬تولید محصوالت در سال جدید را پس‬ ‫از تایید ستاد ملی مقابله با کرونا اغاز کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدامات درون سازمانی‬ ‫در نخستین‬ ‫روزهای سال‬ ‫جدید خط تولید‬ ‫جهادی محلول‬ ‫ضدعفونی کننده‬ ‫در کمتر از ‪ ۳‬روز‬ ‫در شرکت طیف‬ ‫سایپا تجهیز و‬ ‫راه اندازی شد‬ ‫توسعه خدمات‬ ‫غیرحضوری‬ ‫و برقراری‬ ‫میز خدمت‬ ‫با استفاده‬ ‫از بسترهای‬ ‫اینترنتی برای‬ ‫مشتریان و‬ ‫خریداران از‬ ‫جمله اقدامات‬ ‫بخش خدمات‬ ‫پس از فروش‬ ‫شرکت سایپا‬ ‫بوده است‬ ‫به گزارش سایپانیوز‪ ،‬سال گذشته تمامی خطوط و‬ ‫سالن های تولید گروه خودروسازی سایپا تا ‪ ۲۸‬اسفند‬ ‫سال ‪ ۹۸‬فعال بوده و با اجرای موثر و صحیح اقدامات‬ ‫الزم و پروتکل ه��ای بهداش��تی در زمین��ه جلوگیری‬ ‫از ش��یوع ویروس کرونا مش��کلی در راس��تای حفظ‬ ‫س�لامت کارکنان این گروه خودروسازی پیش نیامد؛‬ ‫بر این اساس‪ ،‬این اقدامات در اغاز سال جهش تولید‬ ‫گسترده تر شده و با جدیت بیشتری اجرا خواهند شد‬ ‫تا عالوه بر تضمین سالمت کارکنان‪ ،‬تولید محصوالت‬ ‫سایپا برای پاسخ به تعهدات به مشتریان از سر گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نخس��تین اق��دام درون س��ازمانی ای��ن گ��روه‬ ‫خودروس��ازی تش��کیل کارگروه تخصص��ی مقابله با‬ ‫ش��یوع کروناویروس در س��ایپا در نخستین روزهای‬ ‫اسفند ‪ ۹۸‬بود تا با هماهنگی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشکی و در ادامه ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫اقداماتی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کووید‪۱۹-‬‬ ‫در سطح گروه سایپا انجام شود‪.‬‬ ‫ضدعفون��ی مداوم مب��ادی ورودی‪ ،‬س��رویس های‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬س��طوح و سالن های تولید به همراه نصب‬ ‫مخ��ازن محل��ول ضدعفونی در س��طح ش��رکت های‬ ‫گ��روه جهت اس��تفاده کارکن��ان از جمل��ه اقدامات‬ ‫درون س��ازمانی گروه خودروس��ازی س��ایپا در جهت‬ ‫گندزدای��ی از محیط کاری کارکن��ان بود؛ همچنین‬ ‫بالفاصله بعد از اعالم مشاهده نمونه هایی از مبتالیان‬ ‫به ویروس کرونا در کشور‪ ،‬از صبح روز سوم اسفندماه‬ ‫‪ ۹۸‬ه��ر روز و در ه��ر ش��یفت کاری تب س��نجی و‬ ‫تس��ت های پزش��کی از تم��ام کارکن��ان در مب��ادی‬ ‫ورودی ش��رکت های گروه انجام ش��د و در ادامه نیز‬ ‫با تغییر ش��یفت های کاری‪ ،‬ضمن کاهش مدت زمان‬ ‫حضور کارکنان در هر ش��یفت‪ ،‬فعالیت رستوران های‬ ‫کارکنان متوقف و س��رو غذا در سطح شرکت ممنوع‬ ‫شد؛ عالوه بر این‪ ،‬تمامی ظروف‪ ،‬یخچال‪ ،‬دستگاه های‬ ‫پخت وپز موجود در واحدها‪ ،‬جمع اوری ش��ده و برای‬ ‫موارد ضروری اس��تفاده از ظ��روف یک بارمصرف در‬ ‫دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫در زمین��ه فرهنگ س��ازی و اطالع رس��انی نیز بنر‪،‬‬ ‫پوستر و شیوه نامه های رعایت بهداشت فردی در تمام‬ ‫نقاط ش��رکت جهت ارتقای س��طح اموزش کارکنان‬ ‫نص��ب و پیامک های اموزش بهداش��ت فردی به طور‬ ‫مستمر و روزانه برای تمام کارکنان گروه خودروسازی‬ ‫‪ ۴۰‬پروژه در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تدوین شد‬ ‫مع��اون ط��رح و برنامه وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گف��ت‪ :‬برنامه های این‬ ‫وزارتخانه در س��ال ‪ ۹۹‬در ‪ ۷‬محور اصلی و ‪ ۴۰‬پروژه عملیاتی تدوین ش��ده که‬ ‫به زودی ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬سعید زرندی در جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬در تدوین برنامه از صاحب نظران‪ ،‬اقتصاددانان‪،‬‬ ‫تش��کل های تخصص��ی و انجمن ها نظرخواهی خواهد ش��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در این‬ ‫برنامه‪ ،‬ش��رایط موجود اقتصادی کش��ور و الزامات تحقق ان دیده شده و تالش‬ ‫می کنیم تا قبل از پایان فروردین ان را نهایی و به طور رسمی ابالغ کنیم‪.‬‬ ‫معاون طرح و برنامه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬بخش��ی از این برنامه‬ ‫ادامه و تکمیل اقدامات و فعالیت های س��ال گذش��ته وزارتخانه است که با قوت‬ ‫بیش��تری ادامه خواهد یاف��ت‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬مهم ترین جهت گیری در س��ال‬ ‫‪ ۹۹‬نهضت س��اخت داخل‪ ،‬توس��عه صادراتی‪ ،‬تمرکز بر صنایع پیشران‪ ،‬هدایت‬ ‫سرمایه های مردمی به سوی تولید و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫زرندی تصریح کرد‪ :‬توس��عه س��اخت داخل‪ ،‬مدیریت واردات‪ ،‬توسعه صادرات‬ ‫غیرنفتی‪ ،‬توس��عه فناوری و محصوالت دانش بنیان‪ ،‬مدیریت بازار و س��اماندهی‬ ‫لجستیک از جمله محورهای برنامه های سال ‪ ۹۹‬است‪.‬‬ ‫مع��اون ط��رح و برنامه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اف��زود‪ :‬پروژه هایی مانند‬ ‫توس��عه تجارت الکترونیک و تکمیل زنجیره تولید از موضوعات با اهمیتی است‬ ‫که در سال ‪ ۹۹‬به طور ویژه به ان پرداخته خواهد شد‪.‬‬ ‫زرن��دی تاکید کرد‪ :‬در این برنامه میزان مورد نیاز تس��هیالت ریالی و ارزی و‬ ‫الزاماتی در بخش های مالیاتی‪ ،‬بیمه ای و‪ ...‬در راستای تحقق این برنامه ها به طور‬ ‫شفاف دیده شده است‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت درباره تاثیر تولید‬ ‫محص��والت جدید بر کاهش قیمت ه��ا اظهارکرد‪ :‬با وجود دو‬ ‫نرخ کارخانه و بازار‪ ،‬کاهش قیمت ها از س��وی خودروس��ازان‬ ‫امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫امیرحس��ن کاکای��ی در گفت وگ��و ب��ا خبرخ��ودرو درباره‬ ‫خودروه��ای پرتیراژ داخلی گف��ت‪ :‬قیمت ها در این بخش نیز‬ ‫زیان ده هس��تند به عنوان مث��ال مبنای قیم��ت ‪ ۳۸‬میلیونی‬ ‫خودروی پراید‪ ،‬بهمن ‪ ۹۷‬اس��ت و با وجود تورم ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫امکان کاهش ان میسر نیست‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خ��ودرو درباره قیمت ب��ازار افزود‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مهم ترین اقدامات‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در افزای��ش‬ ‫تولیدات اقالم بهداشتی و محورهای برنامه ای این‬ ‫وزارتخانه را برای سال جهش تولید تشریح کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی گف��ت‪ :‬قبل از‬ ‫شیوع کرونا در کشور‪ ،‬ظرفیت تولید انواع ماسک‬ ‫حدود ‪ ۷۰۰‬هزار قطعه بود که همزمان با ش��یوع‬ ‫کرونا نخستین برنامه تشویق و ترغیب واحدهای‬ ‫تولیدی به فعالیت ‪ ۳‬شیفت و شبانه روزی بود که‬ ‫عملیاتی ش��د‪ .‬تمام اقدام��ات بخش تولید با نظر‬ ‫پروتکل های وزارت بهداش��ت بوده و هماهنگ با‬ ‫ستاد ملی مبارزه با کرونا عمل کردیم‪.‬‬ ‫او اع�لام کرد‪ :‬تولید مواد ش��وینده از اس��فند‬ ‫‪ ۹۸‬تاکن��ون ‪ ۸‬برابر و تولید الکل ‪ ۲۰‬برابر ش��ده‬ ‫است و تولید دستکش بیش از ‪ ۲‬برابر شده است‪.‬‬ ‫تولیدات روزهای اول به بیمارستان ها ارسال شد؛‬ ‫ب��ا این حال در ‪ ۱۰۴‬واحد تولیدی مرتبط با اقالم‬ ‫و کاالهای مربوط به مقابله با کرونا‪ ،‬بازرس مقیم‬ ‫از ‪ ۱۰‬اسفند ‪ ۹۸‬مستقر شده است‪ .‬رحمانی گفت‪:‬‬ ‫تم��ام تولی��دات به وزارت بهداش��ت تحویل داده‬ ‫می شود و توزیع با نظارت و کنترل این وزارتخانه‬ ‫اس��ت‪ .‬همه اقدام��ات در ارتباط با تولید کاالهای‬ ‫مرتب��ط با کرونا با همکاری بخش خصوصی بوده‬ ‫و البت��ه نباید تالش ه��ا و پیگیری های همکاران‬ ‫در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت را نادی��ده‬ ‫گرفت‪ .‬ب��ا توجه به تدابیر انجام ش��ده‪ ،‬همکاران‬ ‫م��ا ق��ول داده اند که ت��ا پایان فروردی��ن و اوایل‬ ‫اردیبهش��ت تولید ماس��ک به ‪ ۴‬میلیون عدد در‬ ‫روز و دغدغه ه��ای مردم در این بخش به حداقل‬ ‫ممک��ن خواهد رس��ید‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬در این‬ ‫مسیر ستاد اجرایی فرمان امام هم پای کار امده‪،‬‬ ‫اصناف و اتحادیه ها و بسیج اصناف هم برای کمک‬ ‫و مقابله با کرونا همکاری وس��یعی با ما داش��تند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه اتحادیه پوش��اک تهران هم اکنون‬ ‫روزانه ‪ ۵‬هزار لباس بیمارس��تانی تولید می کند و‬ ‫به مراکز درمانی تحویل می دهد‪ .‬برخی واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬خطوط تولید خود را برای تهیه و تامین‬ ‫اقالم و کاالهای مرتبط با کرونا تغییر داده اند‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬برای پساکرونا نیز‬ ‫برنام��ه داریم و برای برخی اصن��اف و واحدهای‬ ‫تولیدی که بخاطر کرونا اسیب دیده اند‪ ،‬بسته های‬ ‫حمایتی درنظر گرفته شده است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫‪ ۱۰۴‬واحد تولید اقالم و کاالهای مرتبط با کرونا‪،‬‬ ‫ب��ازرس مقیم داریم‪ ،‬فراین��د تولید تحت کنترل‬ ‫اس��ت امار احتکار و‪ ...‬نه تنها در اقالم بهداش��تی‬ ‫بلکه در سایر اقالم نیز خیلی پایین است‪.‬‬ ‫رحمانی تصریح ک��رد‪ :‬در حوزه کرونا اقدامات‬ ‫دیگری نیز در دس��تور کار بوده اس��ت‪ ،‬از جمله‬ ‫اینک��ه ص��ادرات اقالم مرتبط با کرون��ا را ممنوع‬ ‫کردیم‪ ،‬تعرف��ه واردات ‪ ۵۵‬درصدی برخی از این‬ ‫اق�لام را ب��ه ‪ ۵‬درصد کاهش دادیم تا قیمت تمام‬ ‫ش��ده پایین بیاید‪.‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره به تس��هیالت درنظر گرفته ش��ده برای‬ ‫کس��ب وکارها‪ ،‬گفت‪ :‬با پیش��نهاد وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ‪ ۷۵‬هزار میلی��ارد تومان برای‬ ‫حمایت از کسب وکارهای اسیب دیده بر اثر کرونا‬ ‫مانند اصناف‪ ،‬شرکت های حمل ونقل و گردشگری‬ ‫و‪ ...‬تامین اعتبار شده است و دولت روی ان تاکید‬ ‫فراوان دارد‪ .‬با دس��تور رئیس جمهور‪ ۱۰ ،‬میلیارد‬ ‫دالر برای واحدهای تولیدی اس��یب دیده هم در‬ ‫نظر گرفته شده و سایر اقدامات حمایتی از جمله‬ ‫استمهال مالیات‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی و معوقات‬ ‫بانک��ی و چک های برگش��تی واحدهای تولیدی‬ ‫اسیب دیده بر اثر کرونا نیز از دیگر اقداماتی است‬ ‫که انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫رحمان��ی تاکی��د کرد‪ :‬قیمت ه��ا روزانه رصد و‬ ‫پایش می شود‪ ،‬شفافیت در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با اس��تفاده از سامانه ها افزایش بسیاری‬ ‫خواه��د داش��ت‪ .‬ش��فافیت به زیرس��اخت های‬ ‫مهم��ی نی��از دارد و تکمیل دول��ت الکترونیک از‬ ‫مهم ترین اولویت ها اس��ت و در وزارتخانه با وجود‬ ‫محدودیت ه��ای بودج��ه ای‪ ،‬م��ا در حال تکمیل‬ ‫ک��ردن س��امانه های الکترونیکی برای ش��فافیت‬ ‫بیشتر امور هستیم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت با ی��اداوری‬ ‫دس��تاوردهای برنامه ساخت داخل در سال رونق‬ ‫تولی��د‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫توم��ان از واردات قطعات و تجهی��زات در برنامه‬ ‫رونق تولید ساخت داخل‪ ،‬داخلی سازی شده است‬ ‫که حاصل همین تغییر نگرش ها است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ ۷ :‬محور‬ ‫کاری امس��ال دنبال می شود که توسعه فناوری و‬ ‫شرکت های دانش بنیان یکی از این محورها است‪.‬‬ ‫ب��رای تحقق برنامه ما ابزارهای حمایتی همچون‬ ‫صندوق حمایت از صنایع پیشرفته را داریم که در‬ ‫کنار صندوق نواوری و شکوفایی ریاست جمهوری‬ ‫از ش��رکت های دانش بنی��ان و های تک حمایت‬ ‫می کند و این شرکت ها در اولویت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت هس��تند‪ .‬رحمانی افزود‪ ۷ :‬محور‬ ‫کاری برنامه های وزارتخانه در س��ال جهش تولید‬ ‫با ‪ ۴۰‬برنامه دنبال می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه خودروس��ازی سایپا با هدف حفظ جریان تولید در کشور و پاسخ‬ ‫به تعه��دات خ��ود در زمینه تحویل خ��ودرو به مش��تریان‪ ۱۹ ،‬اقدام‬ ‫درون س��ازمانی و برون سازمانی را بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا انجام داد‬ ‫سایپا ارسال شد‪.‬‬ ‫تامین و توزیع ماسک و دستکش بهداشتی در میان‬ ‫کارکنان نی��ز از دیگر اقدام های گروه خودروس��ازی‬ ‫سایپا در بخش درون سازمانی بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدامات برون سازمانی‬ ‫گروه خودروسازی سایپا پس از شیوع بیماری کرونا‬ ‫و در راس��تای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود‪،‬‬ ‫مجموع��ه ای از اقدامات برون س��ازمانی را برای کمک‬ ‫به ش��بکه نظام سالمت کش��ور به صورت جهادی در‬ ‫دستور کار قرار داد‪.‬‬ ‫راه ان��دازی دو س��ایت تولید ماس��ک بهداش��تی با‬ ‫ظرفی��ت روزان��ه ‪ ۲۵‬هزار عدد ماس��ک در ش��رکت‬ ‫س��ایپااذین و یکی از شرکت های زنجیره تامین گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا یکی از این اقدامات در واپسین‬ ‫روزهای س��ال‪ ۹۸‬بود؛ همچنین در نخستین روزهای‬ ‫سال جدید و با وجود تعطیالت نوروز و محدودیت های‬ ‫ناشی از شیوع ویروس کووید‪ ،۱۹-‬خط تولید جهادی‬ ‫محلول ضدعفونی کننده در کمتر از ‪ ۳‬روز در شرکت‬ ‫طیف سایپا تجهیز و راه اندازی و با دریافت گواهینامه‬ ‫اس��تاندارد سیب سالمت از سازمان غذا و دارو‪ ،‬تولید‬ ‫محلول های ضدعفونی کننده سطوح و دست زیر نظر‬ ‫کارشناسان وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫اغاز ش��د؛ عالوه بر تولید محل��ول و محصوالت مورد‬ ‫نیاز ش��بکه بهداشتی کشور‪ ،‬گروه خودروسازی ساپیا‬ ‫برای ارج نهادن به تالش های ش��بانه روزی جهادگران‬ ‫عرصه س�لامت‪ ،‬ارائه خدمات رایگان خودرو ش��امل‬ ‫حم��ل خ��ودرو ب��ه نمایندگ��ی‪ ،‬اجرت تعمی��رات و‬ ‫س��رویس های دوره ای را برای پزش��کان و پرستاران‬ ‫فع��ال در واحدهای درمانی مقابله با بیماری کرونا در‬ ‫نظر گرفت‪.‬‬ ‫از دیگر اقدامات قابل اشاره در حوزه خدمات پس از‬ ‫فروش گروه خودروس��ازی سایپا برای مقابله با شیوع‬ ‫بیماری کرونا می توان به توسعه خدمات غیرحضوری‬ ‫و برقراری میز خدمت با استفاده از بسترهای اینترنتی‬ ‫جهت مش��تریان و خریداران اش��اره کرد که منجر به‬ ‫کاهش تعداد قابل توجهی از س��فرهای درون ش��هری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همیاری در اجرای پویش ملی «درخانه بمانیم» به‬ ‫وس��یله ارائه خدمات امدادی در درب منازل از سوی‬ ‫امدادخودرو سایپا‪ ،‬راه اندازی نخستین سامانه اموزش‬ ‫انالین تعمیرات فنی خودرو از س��وی س��ایپایدک با‬ ‫هدف توس��عه اموزش غیرحض��وری‪ ،‬تمدید گارانتی‬ ‫محصوالت سایپا از س��وی سایپایدک و ارائه خدمات‬ ‫در مح��ل با ه��دف جلوگیری از تردد مش��تریان در‬ ‫س��طح ش��هرها و نمایندگی ها و افزایش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫ناوگان خدمت در محل از سوی سایپا با هدف پوشش‬ ‫گس��ترده خدمات به مش��تریان نیز از دیگر اقدامات‬ ‫خدمات پس از فروش گروه خودروس��ازی سایپا برای‬ ‫مقابله با ویروس کووید‪ ۱۹-‬بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن اقدامات س��ایپا باعث ش��د دبیر س��تاد ملی‬ ‫کرونا کش��ور با ارس��ال نامه ای به مدیرعامل سایپا از‬ ‫اقدامات ای��ن گروه تقدیر کرده و نیز فرمانده س��تاد‬ ‫مقابل��ه با کرونا تهران در بازدید از خط تولید محلول‬ ‫ضدعفونی کننده س��ایپا اقدام مدیران ارش��د سایپا را‬ ‫ایف��ای یک نقش مس��ئوالنه اجتماعی ب��ا درک نیاز‬ ‫اجتناب ناپذیر و قطعی کشور در حوزه خدمات رسانی‬ ‫عمومی بداند و از اینکه س��ایپا ظرفیت و توان خود را‬ ‫برای مقابله با ش��یوع ویروس کرونا اختصاص داده از‬ ‫این مجموعه تقدیر کند‪.‬‬ ‫نیاز تولیدکننده داخلی تامین مواد اولیه است‬ ‫به اعتقاد س��خنگوی انجمن س��ازندگان قطعه و مجموعه های خودرو‪ ،‬یکی از موانع‬ ‫رونق تولید‪ ،‬خام فروش��ی مواد اولیه اس��ت‪ .‬این وظیفه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��ت که ابتدا نیاز تولیدکنندگان داخل را تامین و س��پس مازاد مواد اولیه را صادر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫فره��اد به نیا در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با بی��ان اینکه یکی از مش��کالت بزرگی که بر‬ ‫رونق تولید تاثیر گذاش��ته و به دنبال ان مانع ایجاد فضای مناسب برای جهش تولید‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬خام فروشی مواد اولیه است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تولیدات فوالد‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫الومینیوم و س��ایر مواد اولیه یا صادر می ش��ود یا در بورس با قیمت های بسیار باال به‬ ‫فروش می رس��د‪ .‬انچه در عمل به دس��ت تولید کننده می رسد‪ ،‬بخشی است که دالل‬ ‫س��ود خود را روی ان اعمال کرده و در حقیقت عالوه بر قیمت تمام شده‪ ،‬سود دالل‬ ‫هم بر ان اضافه شده که روشی بسیار غلط است‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن س��ازندگان قطعه و مجموعه های خودرو‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید س��هم‬ ‫بنگاه ه��ای تولی��دی از محل تولید مواد اولیه کش��ور‪ ،‬اس��تخراج ش��ده و در اختیار‬ ‫بنگاه ه��ای تولیدی قرار گیرد‪ .‬بعد از تامین نی��از تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬چنانچه مواد‬ ‫اولی��ه ای باالتر از ظرفیت بازار داخل‪ ،‬باقی مان��د‪ ،‬برای صادرات در نظر گرفته یا وارد‬ ‫بورس ش��ود‪ .‬این مه��م از جمله وظایف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت اما در‬ ‫کشور ما برعکس عمل می شود‪ ،‬مواد اولیه داخلی‪ ،‬ابتدا صادر شده یا در بورس عرضه‬ ‫می شود و در نهایت اگر چیزی باقی ماند در اختیار تولیدکننده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با تاکید بر اقداماتی که کش��ورهای دیگر انجام می دهند اما‬ ‫ما ‪ ۱۵‬س��الی می ش��ود که فراموش کرده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر بس��یاری از جوانان‬ ‫فارغ التحصی��ل عالقه مند به راه ان��دازی بنگاه های تولیدی هس��تند(این بحث جدا از‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان اس��ت) اما ش��رایط برای انها فراهم نیست‪ .‬براساس قوانینی‬ ‫که تا ‪ ۱۵‬س��ال پیش در صنایع اجرا می ش��د‪ ،‬شرکت های تولیدی بین ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬سال و‬ ‫در برخی صنایع تا ‪ ۱۰‬س��ال‪ ،‬معاف از پرداخت مالیات بوده اند چراکه شرکت تولیدی‬ ‫که تازه از صفر اغاز به کار می کند تا یکی دو سال اول سودده نیست و هزینه بر است‪.‬‬ ‫دولت باید از این بنگاه ها که در چند س��ال اول در ش��رایط ذکر شده هستند و نیاز به‬ ‫س��رمایه گذاری دارند‪ ،‬حمایت کرده و انها را از پرداخت مالیات معاف کند‪ .‬این مهم‬ ‫موضوعی است که در کشور درنظر گرفته نمی شود‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعه های خودرو یاداور شد‪ :‬یکی از بالهایی‬ ‫که در س��ال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬بر س��ر تولید کشور امد‪ ،‬بحث تخصیص ارز غیرمتعارف به‬ ‫بنگاه های غیرمولد بود که بزرگترین ضربه را به تولید داخل کشور وارد کرد که تورم‬ ‫و فساد اقتصادی را به دنبال اورد به گونه ای که همچنان قوه قضاییه در حال رسیدگی‬ ‫به انهاس��ت‪ .‬به عنوان مثال یکی از موارد عجیبی که ش��نیده می شود‪ ،‬موضوع واردات‬ ‫خودرو بدون انتقال ارز اس��ت؛ درحال حاضر مشکل واحدهای تولیدی و مردم‪ ،‬درامد‪،‬‬ ‫نبود ثبات اقتصادی‪ ،‬تورم‪ ،‬مواد اولیه و‪ ...‬اس��ت؛ با وجود این مش��کالت دولت چگونه‬ ‫می تواند ته مانده ارزی که در صندوق توس��عه‪ ،‬بانک مرکزی یا هرجای دیگر حاصل‬ ‫شده را به شکلی به سمت واردات هدایت کند؟‬ ‫تجربه سال های گذش��ته نشان داد هرگاه اجازه واردات خودرو داده شد‪ ،‬خودرویی‬ ‫وارد نش��ده است که منفعت اقتصادی داشته باش��د بلکه همیشه خودروهای لوکسی‬ ‫وارد ش��دند که قیمت های باالیی داش��ته و ثروت ملی کش��ور در جیب یک سلس��له‬ ‫دالالن رفته است‪.‬‬ ‫به نی��ا افزود‪ :‬در س��الی که ش��عار ان جهش تولید اس��ت و تولید داخ��ل مبنا قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬باید ارز در خدمت تولید کشور قرار گیرد بنابراین می توان روی خودروهای‬ ‫تولیدی داخل س��رمایه گذاری و مواد اولیه و قالب های مورد نیاز برای تولید محصول‬ ‫داخلی وارد کنیم؛ در این صورت است که کشور رونق و جهش تولید را تجربه خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫کاهش قیمت خودرو در سال ‪ ۹۹‬چگونه خواهد بود؟‬ ‫قیمت ‪ ۷۰‬میلیونی پراید ناشی از حباب ایجاد شده در بازار و‬ ‫برمبنای عرضه و تقاضای مبتنی بر س��رمایه گذاری است نه بر‬ ‫مبنای عرضه و تقاضای واقعی مصرف کننده و تولید کننده‪.‬‬ ‫کاکای��ی ادامه داد‪ :‬قیمت معقول پرای��د ‪ ۵۰‬میلیون تومان‬ ‫اس��ت و قیمت فعلی براس��اس هیجان بازار ش��کل گرفته که‬ ‫درصورت افزایش تیراژ به تدریج کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬ش��رکت س��ایپا حداقل قیمت تمام ش��ده‬ ‫خودرو و قطع��ات پراید را حدود ‪ ۴۲.۵‬میلی��ون تومان اعالم‬ ‫کرده که برمبنای اقالم خریداری شده باید ‪ ۵۰‬میلیون تومان‬ ‫محاس��به ش��ود‪ .‬کاکایی با بیان اینکه قیمت های بازار باالتر از‬ ‫قیمت های پایه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کاهش قیمت ها به واکنش بازار‬ ‫می انجامد و معتقدم که ش��اهد س��یر نزولی قیمت خودرو در‬ ‫ب��ازار ‪ ۹۹‬نخواهیم بود‪ .‬این کارش��ناس صنعت خودرو درباره‬ ‫داخلی س��ازی ‪ ۹۰‬درصدی قطعات در کشور گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫تحریم داخلی سازی ‪ ۱۰‬درصد باقی مانده و به دلیل نبود مواد‬ ‫اولیه ان روند افزایش تیراژ را کند می کند‪.‬‬ ‫کاکای��ی قیمت فعلی خودرو را ناش��ی از وضعیت اقتصادی‬ ‫کشور دانست و یاداور شد‪ :‬تقاضای واقعی یک میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫ه��زار خودرو در س��ال بوده که تولید فعل��ی حدود ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫خودرو است‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت یاداور شد‪ :‬عرضه‬ ‫خودروه��ای جدید بر هیجان بازار و قیم��ت محصوالت تاثیر‬ ‫چندانی نخواهد داش��ت اما در بلندمدت عملکرد قوی صنعت‬ ‫خودرو و ایجاد ارزش افزوده باال به معنی افزایش قدرت اقتصاد‬ ‫کشور بوده و به تدریج به کاهش قیمت ها می انجامد‪.‬‬ ‫کاکای��ی در پای��ان ب��ا تاکی��د بر اهمی��ت اقتص��اد خودرو‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬این اقتصاد درحال حاضر به ش��دت بیمار و‬ ‫تحت تاثیر اتفاقات کالنی اس��ت که در کشور می افتد؛ بنابراین‬ ‫ن��رخ خودرو در کوتاه مدت کاه��ش نمی یابد مگر ریال تقویت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 13‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 7‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1494‬‬ ‫پیاپی ‪2812‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫افزایش صدور گواهی کشف و پروانه بهره برداری معادن‬ ‫تحریم ها‪ ،‬فرصتی برای رشد بخش معدن‬ ‫اردشیر سعدمحمدی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اگر بخواهیم در معدنی دس��ت به بهره برداری بزنیم‬ ‫نخستین گام دریافت مجوز عملیات اکتشاف و گواهی‬ ‫کش��ف اس��ت‪ .‬تا گواهی کش��ف ص��ادر نش��ود پروانه‬ ‫بهره برداری هم صادر نمی ش��ود و این دو به هم وابسته‬ ‫هس��تند‪ .‬بعد از این مرحله ش��اهد مرحله استخراج و‬ ‫بهره برداری از معدن خواهیم بود‪.‬‬ ‫براس��اس امار منتش��ر شده ازس��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در ‪ ۱۰‬ماه ابتدایی س��ال قبل تعداد‬ ‫گواهی کشف صادر ش��ده در حوزه معدن افزایش ‪۲.۵‬‬ ‫درص��دی و پروان��ه بهره برداری افزای��ش ‪ ۰.۳‬درصدی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫بنا به گزارش ایس��نا در ‪ ۱۰‬ماه ابتدایی سال ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫‪ ۲۸۲‬گواهی کشف و در مدت مشابه سال ‪۲۸۹ ،۱۳۹۸‬‬ ‫گواهی کش��ف صادر ش��ده که نس��بت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته رشد ‪ ۲.۵‬درصدی داشته است‪ .‬همچنین‬ ‫در این مدت تعداد پروانه های بهره برداری صادرش��ده‬ ‫نسبت به مدت مش��ابه سال ‪ ۰.۳ ،۱۳۹۷‬درصد بیشتر‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬در ‪ ۹‬ماه ابتدایی سال گذشته ‪ ۳۳۳‬پروانه‬ ‫بهره برداری صادر ش��ده‪ ،‬در حالی که میزان صدور این‬ ‫مجوز معدنی در مدت مش��ابه س��ال پیش از ان ‪۳۳۲‬‬ ‫فقره بوده اس��ت‪ .‬در مقابل در مدت ذکر ش��ده س��ال‬ ‫گذشته ‪ ۵۰۴‬پروانه اکتش��اف صادر شده که نسبت به‬ ‫‪ ۵۹۳‬پروانه اکتشاف صادر شده در ‪ ۱۰‬ماه سال ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۵‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫روزنام��ه‬ ‫درباره اهمیت افزایش صدور گواهی‬ ‫کش��ف و پروانه بهره برداری معادن در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬با‬ ‫کارشناسان گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور گواهی کشف‪ ،‬شرط کافی نیست‬ ‫این نماین��ده مجل��س درباره‬ ‫رش��د صدور گواهی کش��ف و‬ ‫پروان��ه بهره ب��رداری مع��ادن‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع مثبت است‬ ‫ام��ا بای��د توج��ه کنی��م ک��ه‬ ‫به تنهای��ی برای رش��د بخش‬ ‫معدن کاف��ی نیس��ت؛ به طور‬ ‫مث��ال در بح��ث اس��تخراج ب��ه میزانی که باید رش��د‬ ‫نداشته ایم که باید در این زمینه هم تالش کنیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم س��بزوار و جغتای و جوین با تاکید بر‬ ‫اینکه کار اکتشاف هزینه بر است و تسهیالت الزم برای‬ ‫این حوزه در نظر گرفته نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬شاید پروانه های‬ ‫زیادی در بخش کش��ف معدن صادر شده باشد اما باید‬ ‫در دیگر زمینه ها هم توانمند شویم‪ .‬به طور مثال پروانه‬ ‫اس��تخراج به اندازه کافی در کشور صادر نشده و حجم‬ ‫برداشت به میزان قابل انتظار نرسیده است‪.‬‬ ‫س��بحانی فر تاکی��د کرد‪ :‬مع��ادن کش��ور باید مورد‬ ‫حمایت بیش��تری ق��رار گیرند ت��ا بتوانیم اس��تخراج‬ ‫بیش��تری داش��ته باش��یم و مواد معدن��ی را جایگزین‬ ‫نف��ت و کاهش صادرات نفت را جبران کنیم‪ .‬این عضو‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در‬ ‫ارائه پیش��نهاد برای افزایش پروانه استخراج در کشور‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬باید منابع مالی در قالب تسهیالت در اختیار‬ ‫معدنکاران قرار گیرد و ماش��ین االت جدید و متناسب‬ ‫م شود و‬ ‫با کار معدن وارد کش��ور شود تا امکانات فراه ‬ ‫معدنکاران بتوانند دست به اس��تخراج بیشتری بزنند‪.‬‬ ‫متاس��فانه به دلیل نبود امکانات و ماشین االت متناسب‬ ‫نوع برداش��ت در معادن اغلب به صورت سرباز و تونلی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این نوع برداشت هم تخریب محیط زیست‬ ‫را به همراه دارد و هم اینکه برداش��تی که مورد انتظار‬ ‫است‪ ،‬انجام نمی شود‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس با اش��اره به اینکه بخش فراوری‬ ‫در حوزه معدن رشد شایسته ای در کشور داشته‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬هرچند در گذش��ته به بخ��ش معدن کمتر توجه‬ ‫ش��ده و متاسفانه اگر توجهی هم شده بیشتر به صورت‬ ‫خام فروشی مواد معدنی بوده‪ ،‬اما خوشبختانه در ‪۶‬سال‬ ‫گذشته بخش معدن رشد بسیار خوبی داشته که نمود‬ ‫ان را می ت��وان در بخش فراوری مواد معدنی مالحظه‬ ‫کرد‪ .‬او ابراز امیدواری کرد که در س��ال جدید به مقوله‬ ‫فراوری بیشتر توجه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه رشد عملیات اکتشافی‬ ‫اسداهلل کش��اورز‪ ،‬مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬صدور‬ ‫گواهی کش��ف و پروانه بهره برداری معادن در سال ‪۹۸‬‬ ‫افزایش پیدا کرد و می توان گفت که درصد این افزایش‬ ‫قابل توجه بوده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور اکتش��اف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با اش��اره به اینکه تحریم ها فرصتی برای رش��د‬ ‫اسداهلل کشاورز‬ ‫علت اصلی رشد‬ ‫بخش معدن را‬ ‫می توان اعمال‬ ‫تحریم های‬ ‫ظالمانه دانست‬ ‫که از جهتی به‬ ‫نفع بخش معدن‬ ‫تمام شد‬ ‫برنامه های ایمپاسکو در سال جهش تولید‬ ‫شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) برنامه های‬ ‫س��ال جدید را اعالم ک��رد‪ .‬این برنامه که ب��ر مبنای «جهش‬ ‫تولید» قرار داده ش��د احیای ‪ ۲۰۰‬معدن‪ ،‬راه اندازی یک معدن‬ ‫جدید طال‪ ،‬حفاری های اکتش��افی و افزای��ش تولید واحدهای‬ ‫تحت پوش��ش را پیش رو دارد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬ایمپاسکو در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬با هدف دستیابی به جهش تولید برنامه افزایش تولید‬ ‫ب��ا احیا و فعال س��ازی ‪ ۲۰۰‬معدن کوچک مقیاس‪ ،‬توس��عه و‬ ‫افزایش سرمایه گذاری و همچنین تولید با احداث ‪ ۲۵‬کارخانه‬ ‫احیای ‪ ۲۰۰‬معدن کوچک‬ ‫فراوری در معادن کوچک مقیاس را در دس��تور کار قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬به بهره برداری رس��یدن کارخانه فراوری‬ ‫طالی هیرد به ظرفیت ‪ ۲۰۰‬کیلوگرم شمش طال تا پایان سال‬ ‫‪( ۱۳۹۹‬برنامه تولید ‪ ۱۰۰‬کیلوگرم طال در سال ‪ ۱۴۰۰‬و ‪۲۰۰‬‬ ‫کیلوگرم در س��ال ‪ )۱۴۰۱‬و نیز اح��داث کارخانه تولید اهک‬ ‫هیدرات��ه کوه الر به ظرفیت ‪30‬هزار تن تا پایان س��ال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫از جمله برنامه های ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در‬ ‫امسال است‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬انجام ‪ ۵۲‬هزار متر حفاری‬ ‫اکتش��افی و مطالعه ‪ ۵۲‬هزار کیلومتر مربع پهنه اکتش��افی از‬ ‫دیگر برنامه های ایمپاسکو در سال ‪ ۹۹‬است‪.‬‬ ‫افزای��ش تولید در مجتم��ع نفلین س��ینیت کلیبر با اصالح‬ ‫خ��ط تولید فعل��ی و اجرای ط��رح ‪ ۴۰‬هزار تنی ف��راوری به‬ ‫روش تر با مش��ارکت سرمایه گذار خارجی و تولید ‪ ۱۰‬هزارتن‬ ‫کنس��انتره نفلین سینیت در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬و همچنین اصالح‬ ‫فراین��د خردای��ش‪ ،‬جایگزینی کوره و افزای��ش راندمان تولید‬ ‫در انتیم��وان س��فید اب��ه و افزایش تولید به ‪ ۱۰‬تن ش��مش‬ ‫انتیم��وان از دیگر برنامه های امس��ال در جهت اصالح خطوط‬ ‫تولید‪ ،‬افزایش بهره وری در مجتمع های تولیدی تابعه ش��رکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی ایران اس��ت‪ .‬در س��ال های گذش��ته‬ ‫مجتمع های تولیدی س��رب نخلک‪ ،‬فروکروم سبزوار و فسفات‬ ‫اس��فوردی به رکورد تولید دس��ت یافته اند‪ ،‬به عنوان نمونه در‬ ‫واحد نخلک تولید از ‪ ۱۸۰۰‬تن در سال ‪ ۹۵‬به ‪ ۸۰۰۰‬تن و در‬ ‫واحد فروکروم س��بزوار تولی��د از ‪ ۸۰۰۰‬تن به ‪ ۲۰‬هزار تن در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬رسیده است‪.‬‬ ‫باید مراقب بحران اقتصادی بعد از کرونا هم بود‬ ‫در پی برخی اظهارات مبن��ی بر ضرورت تعطیلی واحدهای‬ ‫تولیدی ش��رکت معدن��ی و صنعتی چادرملو‪ ،‬ناص��ر تقی زاده‬ ‫مدیرعام��ل چادرملو ب��ا تاکید بر ض��رورت تش��دید اقدامات‬ ‫پیشگیرانه برای مقابله با ویروس کرونا در مجتمع های معدنی‬ ‫و صنعت��ی چادرمل��و گف��ت‪ :‬متوقف کردن خط��وط تولید در‬ ‫ش��رایطی که کش��ور بیش از هر زمان دیگ��ری نیازمند کار و‬ ‫تالش است جایز نیست‪ ،‬در عین حال حفظ سالمتی کارکنان‬ ‫از اولویت های اصلی ما است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬تق��ی زاده ادامه داد‪ :‬این‬ ‫روزها بیش از هر زمان دیگری مدیریت بحران نمود پیدا کرده‬ ‫اس��ت و باید با اتخاذ تدابیر منطقی و بدور از احساسات‪ ،‬با این‬ ‫بیماری مهلک مقابله کرد و به فکر اقتصاد کشور بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به فرمایش��ات رهبر معظم انقالب و نام گذاری‬ ‫امس��ال با عنوان س��ال (جهش تولید) گفت‪ :‬اکنون بسیاری از‬ ‫واحدهای صنفی و تولیدی تعطیل هس��تند و مشخص نیست‬ ‫این ش��رایط تا چ��ه زمانی ادامه خواهد داش��ت بنابراین نباید‬ ‫ب��ه گون��ه ای عمل کرد که بع��د از پایان این بح��ران با بحران‬ ‫دیگ��ری چون رکود اقتصادی مواجه ش��ویم‪ .‬بحران کرونا دیر‬ ‫ی��ا زود به یاری خداوند متعال و هم��کاری همه احاد ملت به‬ ‫ویژه تالشگران س��نگر تولید به پایان می رسد اما نمی خواهیم‬ ‫به دست خودمان بحران دیگری (اقتصادی) ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل چادرمل��و در ادام��ه افزود‪ :‬از هنگام ش��یوع این‬ ‫بیم��اری ش��رکت معدنی و صنعت��ی چادرملو با تم��ام توان و‬ ‫امکانات خود عملیات مقابله و نظارت بر کنترل پرسنل و اماکن‬ ‫را اغ��از کرد و یکی از مهم ترین اقدامات‪ ،‬انجام الزامی ازمایش‬ ‫خون و معاینات پزش��کی همه کارکنان در محل کار انها بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬خوش��بختانه تا کنون موارد جدی الودگی و سرایت در‬ ‫بین کارکنان مشاهده نشده است و در عین حال کار تولید هم‬ ‫متوقف نگردیده است‪.‬‬ ‫ناصر تقی زاده گفت‪ :‬همه پرسنل هنگام بازگشت از مرخصی‬ ‫و پیش از ش��روع کار مکلف به انجام معاینات پزشکی هستند‬ ‫و در صورت س�لامتی کامل اجازه ورود به مجتمع ها را دارند و‬ ‫چنانچه عالیم ویروس کرونا در انها مشاهده شود بدون استثناء‬ ‫با هزینه شرکت تحت درمان قرار می گیرند‪ .‬تمامی پیمانکاران‬ ‫نیز مکلف شده اند هزینه درمان پرسنل و خانواده انها را متقبل‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل چادرملو در خصوص اقدامات دیگر چادرملو خارج‬ ‫از مجتمع ه��ای صنعتی و معدنی خود نی��ز گفت‪ :‬ما عالوه بر‬ ‫تجهی��ز نقاهتگاه اضطراری ش��هر اردکان ب��ا ‪ ۱۰۰‬تخت برای‬ ‫قرنطینه بیماران مبتال به ویروس کرونا از ‪ ۲۷‬اسفند با تشکیل‬ ‫‪ ۱۵‬اکیپ مکانیزه و مجهز به لوازم و وس��ایل ضد عفونی کننده‬ ‫ب��ا هماهنگی س��تادهای محلی اقدام به اع��زام این گروه ها به‬ ‫شهر های اردکان‪ ،‬عقدا‪ ،‬میبد‪ ،‬بهاباد و روستاهای مجاور کردیم‬ ‫تا نس��بت به ضد عفونی کردن اماکن عمومی این مناطق اقدام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬به همین منظور تاکنون با تهیه ‪ ۱۳‬دس��تگاه‬ ‫تانک��ر‪ ۲۵ ،‬دس��تگاه ماش��ین االت مجه��ز ب��ه وس��ایل ضد‬ ‫عفونی کنن��ده‪ ۲۵ ،‬تن مواد ضد عفونی کنن��ده مایع و جامد و‬ ‫ده ها هزار عدد ماس��ک و دستکش و توزیع ان بین شهروندان‬ ‫و پاکسازی اماکن عمومی اقدام کرده ایم که این خدمات رسانی‬ ‫همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫تق��ی زاده در پایان افزود‪ :‬بالغ بر ‪ ۳۳‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫ری��ال کمک نقدی نیز ب��رای مقابله با کرونا به مراکز نظارتی و‬ ‫پزشکی استان یزد و شهرستان اردکان اهدا شده است‪.‬‬ ‫ش��رکت مس تا پایان سال ‪ ۱۳۹۸‬ظرفیت‬ ‫ذوب م��س را ب��ه ‪ ۴۰۰‬ه��زار تن ارتق��ا داد‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب ظرفی��ت ذوب در خاتون اباد ‪۲‬‬ ‫برابر ظرفیت پیشین این شرکت شده است‪.‬‬ ‫درب��اره س��رمایه گذاری م��س در بخ��ش‬ ‫اکتش��اف و پی��دا کردن ظرفیت ه��ای جدید‬ ‫نی��ز باید گف��ت در مس س��ونگون افزون بر‬ ‫‪ ۲‬میلیارد تن‪ ،‬در سرچش��مه اف��زون بر ‪۲.۸‬‬ ‫میلیارد تن و در میدوک افزون بر یک میلیارد‬ ‫ت��ن ذخیره داش��ته ایم؛ در نتیج��ه ذخایر ما‬ ‫براساس اکتشافات خوشبختانه گستره خوبی‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫همچنین پروژه های جدی��دی را در بخش‬ ‫کنس��انتره تعری��ف کرده ای��م و امیدواری��م‬ ‫در تولید کنس��انتره برای س��ال ‪ ۹۹‬ش��اهد‬ ‫بهره برداری از کارخانه کنس��انتره ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫تنی دره الو باش��یم‪ .‬کارخانه کنسانتره دره زا‬ ‫نیز در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به بهره برداری می رس��د‬ ‫و کارخانه کنس��انتره سونگون در فاز سوم در‬ ‫حال عملیاتی شدن است‪.‬‬ ‫در می��دوک باتوجه ب��ه افزای��ش ذخیره‪،‬‬ ‫کارخان��ه جدیدی را برای کنس��انتره طراحی‬ ‫کرده ایم‪ .‬درامد کارخانه کنسانتره قابل توجه‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طوری که هر ک��دام از کارخانه های‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار تنی ح��دود ‪ ۱۳۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫گ��ردش مالی را در س��ال فراهم می کنند که‬ ‫خوش��بختانه س��وددهی باالیی را به ارمغان‬ ‫می اورند‪.‬‬ ‫همچنین حدود ‪ ۴‬س��ال اس��ت که شرکت‬ ‫ل گرفته و هر سال رشد خوبی‬ ‫ایمارک ش��ک ‬ ‫داشته است‪ .‬افزایش ایمنی و سرعت عملیات‬ ‫معدنکاری و صنایع معدنی از مسائل مهم در‬ ‫ایمارک اس��ت‪ .‬سرعت در تصمیم سازی برای‬ ‫کاهش هزینه ه��ا و افزایش بهره وری‪ ،‬موضوع‬ ‫اصلی این شرکت بوده است‪.‬‬ ‫خوش��بختانه امروز تمام عملی��ات معدنی‬ ‫دنیا به صورت هوش��مند و نرم افزاری اجرایی‬ ‫می شود‪ .‬از دیش های ماهواره ای برای کنترل‬ ‫عملیات حفاری انفجاری اس��تفاد ه و ارزیابی‬ ‫دقی��ق و انالین عیار م��اده معدنی نیز به طور‬ ‫هوش��مند انجام می ش��ود‪ .‬امی��دوارم ما هم‬ ‫بتوانیم برای رش��د معادن کشور در این حوزه‬ ‫رشد کنیم‪.‬‬ ‫رضایت ستاد مدیریت‬ ‫کرونا از گل گهر‬ ‫نوذر نخعی‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه علوم پزشکی‬ ‫کرمان و ب��ازرس ویژه س��تاد مدیریت کرونا‬ ‫اس��تان کرمان به هم��راه رئی��س و معاونان‬ ‫دانش��کده علوم پزش��کی س��یرجان و رئیس‬ ‫بازرس��ی اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫استان از بخش های مختلف منطقه معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر بازدید به عمل اوردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت معدنی‬ ‫و صنعت��ی گل گهر‪ ،‬نخعی به منظور بررس��ی‬ ‫اقدامات بهداشتی و درمانی انجام شده در این‬ ‫منطق��ه معدنی و صنعتی در مقابله با کرونا و‬ ‫مش��کالت موجود در این زمینه به س��یرجان‬ ‫سفر کرده بود که پس از بازدید از قسمت های‬ ‫مختلف این منطقه در جلسه ستاد پیشگیری‬ ‫و مدیریت کرونای شهرس��تان در فرمانداری‬ ‫سیرجان شرکت کرد‪.‬‬ ‫او در این جلسه‪ ،‬اقدامات انجام شده توسط‬ ‫مدیران گل گهر را قابل قبول و رضایت بخش‬ ‫اع�لام کرد و گف��ت‪ :‬خوش��بختانه اوضاع به‬ ‫خوبی در این منطقه مدیریت ش��ده اس��ت و‬ ‫ای��ن منطق��ه از لحاظ انتقال بیم��اری کرونا‪،‬‬ ‫بالق��وه فضای پرخطری نیس��ت به این خاطر‬ ‫که بیش��تر اف��راد فاصله ایمنی و اس��تاندارد‬ ‫بهداشتی را مورد توجه قرار داده اند‪.‬‬ ‫بازرس ویژه س��تاد مدیریت کرونا اس��تان‬ ‫افزود‪ :‬ذهنیت کارگران این اس��ت که بازار و‬ ‫مغازه ها تعطیل ش��دند‪ ،‬انها هم باید تعطیل‬ ‫شوند در صورتی که بازارها محل تجمع است‬ ‫و شرایط اقتضا می کند که تعطیل شوند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه یاداور ش��د ک��ه اگر یکی دو‬ ‫م��ورد از کارگ��ران به ویروس مبتال ش��دند‪،‬‬ ‫ابتالی انها در داخل ش��هر بوده‪ ،‬نه در محیط‬ ‫معادن بنابراین معادن می توانند با تمام تالش‬ ‫و توان با رعایت اصول ایمنی و بهداش��تی به‬ ‫فعالیت خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رمضانعل��ی س��بحانی فر‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی به‬ ‫گفت‪ :‬طبیعی‬ ‫اس��ت که باتوجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی کشور‬ ‫ما‪ ،‬معادن از انرژی های دیگ��ر مثل مواد نفتی اهمیت‬ ‫کمتری نداشته باشند و انها هم مثل نفت مهم باشند‪.‬‬ ‫رمضانعل��ی س��بحانی فر‪ :‬رش��د ص��دور گواه��ی کش��ف و پروان��ه‬ ‫بهره برداری معادن برای اقتصاد کش��ور مثبت اس��ت اما باید توجه‬ ‫کنیم که به تنهایی برای رش��د بخش معدن کافی نیست‪ .‬به طور مثال‬ ‫در بحث اس��تخراج به میزانی که باید رش��د نداشته ایم که باید در‬ ‫این زمینه هم تالش کنیم‬ ‫بخش معدن ایجاد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬علت اصلی این رش��د را‬ ‫می ت��وان در اعمال تحریم های ظالمانه دانس��ت که از‬ ‫جهتی به نفع بخش معدن تمام شد‪ .‬در زمان تحریم ها‪،‬‬ ‫لغ��و برجام و درنتیجه ان فش��اری که به کش��ور وارد‬ ‫ش��د تنها بخش��ی که توانمند به حیات خود ادامه داد‬ ‫بخش معدن بود‪ .‬کش��اورز تاکید کرد‪ :‬باوجود تحریم ها‬ ‫ح��وزه معدن نه تنه��ا ضعیف بلکه قوی تر هم ش��د‪ .‬در‬ ‫این روند هرچند واردات برخی از مواد به داخل کش��ور‬ ‫مح��دود یا به کل ممنوع ش��د اما همی��ن امر بر رقابت‬ ‫بخش خصوصی و دولت بر س��ر اکتشاف بیشتر افزود‪.‬‬ ‫به این ترتیب در بخش معدن ما رشد فزاینده ای نسبت‬ ‫به سال های قبل داشته ایم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور اکتش��اف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با اشاره به اینکه بخشی از این رشد تحت تاثیر‬ ‫اقدامات س��ال های قبل و رشد عملیات اکتشافی بوده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬صدور گواهی کش��ف و پروانه بهره برداری معادن‬ ‫نتیجه انجام عملیات اکتشافی در کشور است‪ .‬تعدادی‬ ‫که در س��ال ‪ ۹۸‬اعالم شد و رشد صعودی را هم نشان‬ ‫داد بخش��ی متعلق به س��ال ‪ ۹۲‬یا ‪ ۹۳‬بوده که فرایند‬ ‫‪۵‬ساله را طی کرده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این موضوع در فلزی ها بیش��تر مش��هود‬ ‫بوده‪ ،‬به این دلیل که وس��عت کارش��ان بیشتر‪ ،‬زمان بر‬ ‫و هزینه بر هس��تند‪ .‬درواقع فلزی ها حجم عملیاتی که‬ ‫انجام می دهند خیلی بیش��تر از مواد معدنی غیرفلزی‬ ‫است‪ .‬کش��اورز درباره اهمیت گواهی کشف نیز گفت‪:‬‬ ‫اگر معدنی نخس��تین بار است که دست به بهره برداری‬ ‫در ان زده می ش��ود بهره ب��ردار ان با نخس��تین حلقه‬ ‫یعنی دریافت عملیات اکتش��اف و گواهی کشف روبه رو‬ ‫است‪ .‬تا گواهی کشف صادر نش��ود پروانه بهره برداری‬ ‫هم صادر نمی ش��ود و این دو به هم وابس��ته هس��تند‪.‬‬ ‫بعد از این مرحله شاهد مرحله استخراج و بهره برداری‬ ‫از معدن هس��تیم که برای رش��د ان نیز باید تدابیری‬ ‫اتخاذ شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رشد‬ ‫بهره برداری از‬ ‫«دره الو»‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 13‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 7‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1494‬‬ ‫پیاپی ‪2812‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر مطرح کرد‬ ‫خبر‬ ‫تعطیلی واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی به‬ ‫ضرر کشور است‬ ‫هدف گذاری زنجیره‬ ‫فوالد‪ ،‬همسو با‬ ‫جهش تولید‬ ‫امس��ال که به عنوان «سال جهش تولید»‬ ‫نام گذاری ش��ده‪ ،‬واحدهای تولیدی نیز روند‬ ‫فعالیت خ��ود را در این چارچوب برنامه ریزی‬ ‫کرده اند و در بخش تولی��د زنجیره فوالد نیز‬ ‫ضمن اجرای برنام��ه هدفدار‪ ،‬با جهش تولید‬ ‫نیز همس��ویی دارد و انتظ��ار می رود در قالب‬ ‫برنام��ه چش��م انداز(‪)۱۴۰۴‬پیش رون��د‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬براساس جداول اماری نقشه راه‬ ‫معدن برای تولید‪ ‬زنجیره فوالد روند صعودی‬ ‫تولید پیش بینی ش��ده و این امر تا پایان عمر‬ ‫دول��ت دوازده��م ( س��ال ‪ ) ۱۴۰۰‬در برنامه‬ ‫گنجانده شده اس��ت‪ .‬امسال قرار است میزان‬ ‫استخراج س��نگ اهن از سطح ‪ ۱۰۱‬میلیون‬ ‫ت��ن در س��ال ‪ ۹۸‬ب��ا افزایش چه��ار میلیون‬ ‫تنی به ‪ ۱۰۵‬میلیون تن برس��د و کنس��انتره‬ ‫نیز با رش��د سه میلیون تنی رقم ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫ت��ن را ثبت کند‪ .‬همچنی��ن در زمینه گندله‬ ‫س��نگ اهن قرار اس��ت س��ال ‪ ۹۹‬به رقم ‪۴۸‬‬ ‫میلی��ون تن برس��د که افزایش س��ه میلیون‬ ‫تنی را محقق خواهد ساخت‪ .‬ایران در زمینه‬ ‫فوالد س��ازی اکنون رتبه دهم جهان را کسب‬ ‫کرده و انتظار می رود در قالب سند چشم انداز‬ ‫( ‪ )۱۴۰۴‬و دس��تیابی به ظرفیت ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تنی به رتبه هفتم دنیا ارتقا یابد‪ .‬عالوه براین‬ ‫در زمینه تولید اهن اسفنجی که اکنون بعد از‬ ‫هند رتبه دوم جهانی را کسب کرده ایم‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود از میزان ‪ ۳۰‬میلیون تن در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫رقم ‪ ۳۳‬میلیون تن را امسال ثبت کنیم‪.‬‬ ‫براساس نقشه راه معدن قرار است در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬میزان اس��تخراج سنگ اهن به ‪۱۰۷‬‬ ‫میلیون تن و کنسانتره نیز به رقم ‪ ۵۱‬میلیون‬ ‫تن برسد که به مفهوم تداوم رشد تولید است‪.‬‬ ‫براس��اس جدول مقایس��ه ای برنامه مزبور‪،‬‬ ‫میزان استخراج سنگ اهن درسال ‪( ۹۶‬شروع‬ ‫کار دول��ت دوازده��م) تا س��ال ‪(۱۴۰۰‬پایان‬ ‫فعالی��ت ان) افزایش ‪ ۲۲‬میلیون تنی را ثبت‬ ‫خواه��د کرد که این امر در ش��رایط تحریم ها‬ ‫و موانع مختلف بین المللی مثال زدنی است‪.‬‬ ‫تالش جدی برای پیشبرد «جهش تولید»‬ ‫منیرحضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫استاندار کرمان گفت‪ :‬با توجه به تاکید دولت‬ ‫برای حفظ س�لامتی مردم هم زم��ان با حفظ‬ ‫فرایند تولید و اقتصاد کش��ور‪ ،‬س��تاد اس��تانی‬ ‫مدیری��ت کرونا فعالیت واحده��ای تولیدی و‬ ‫صنعت��ی را با رعایت پروتکل های بهداش��تی و‬ ‫جلوگی��ری از تجم��ع کارگران در دس��تور کار‬ ‫قرار دارد‪ .‬به گزارش روابط عمومی اس��تانداری‬ ‫کرمان‪ ،‬محمد جواد فدائی در س��تاد اس��تانی‬ ‫مدیریت بیماری کرونا افزود‪ :‬در بحث تعطیلی‬ ‫واحده��ای تولیدی و صنعت��ی اصل بر رعایت‬ ‫پروتکل های بهداش��تی و نه تعطیلی واحدهای‬ ‫صنعتی اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به فشارهای وارد‬ ‫ش��ده از جانب اف��راد و گروه های مختلف برای‬ ‫تعطیل��ی واحدهای صنعتی و معدنی اس��تان‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬از همان ابت��دای ورود ویروس‬ ‫کرونا به کش��ور عده ای می خواس��تند به بهانه‬ ‫این ویروس‪ ،‬صنایع تولیدی کش��ور را تعطیل‬ ‫کنن��د و متاس��فانه ع��ده ای اگاهان��ه و برخی‬ ‫نااگاهان��ه بر طبل تعطیل��ی در داخل و خارج‬ ‫از کشور می کوبند‪.‬‬ ‫اس��تاندار کرمان اضافه ک��رد‪ :‬همان طور که‬ ‫رئیس جمه��وری گفتن��د ما موظ��ف به حفظ‬ ‫س�لامتی م��ردم و همچنی��ن حفظ کش��ور و‬ ‫اقتصاد ان هس��تیم‪ .‬فدائی با ذکر مثال هایی از‬ ‫تبعات تعطیل کردن واحدهای صنعتی سخن‬ ‫گف��ت و بیان کرد‪ :‬اگر الس��تیک ب��ارز را برای‬ ‫مثال تعطیل کنیم و یک ماه دیگر کش��ور نیاز‬ ‫به الس��تیک داش��ت چه باید کرد؟ یا وقتی در‬ ‫معدن گل گهر هر راننده تراک پش��ت دستگاه‬ ‫خ��ودش نشس��ته و تجمعی وجود ن��دارد چه‬ ‫دلیلی برای تعطیلی معدن است‪ .‬در بحث ایاب‬ ‫و ذهاب برای جلوگیری از تجمع افراد می توان‬ ‫با افزای��ش تعداد اتوبوس ها از ش��یوع ویروس‬ ‫جلوگیری کنیم‪ .‬وی با انتقاد از فشارهای وارده‬ ‫به استانداری تصریح کرد‪ :‬دلیل فشارهای وارده‬ ‫برای تعطیل کردن واحدهای صنعتی را متوجه‬ ‫نمی ش��ویم و از اداره کل بازرسی استانداری و‬ ‫اداره کل تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��تان‬ ‫می خواهم به طور مرتب در کارخانجات حضور‬ ‫داشته باشند و بر رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫نظارت کنند‪ .‬اس��تاندار کرمان گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫فک��ر می کنم برخی می خواهند از اب گل الود‬ ‫ویروس کرونا ماهی بگیرند و واحدهای صنعتی‬ ‫را به دلی��ل منافع خودش��ان تعطی��ل کنند‪ ،‬ما‬ ‫نباید پیگیر تامین منافع این افراد باشیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جمشید مالرحمان‬ ‫تاکید رهبر معظم‬ ‫انقالب بر مسئله‬ ‫تولید نشان از‬ ‫اهمیت بسیار‬ ‫زیاد این مسئله‬ ‫برای اقتصاد‬ ‫کشور دارد‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت معدنی و صنعت��ی گل گهر از‬ ‫تالش جدی این مجموعه برای تحقق ش��عار جهش‬ ‫تولید با توجه به منویات رهبر معظم انقالب خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت‬ ‫معدن��ی و صنعت��ی گل گه��ر‪ ،‬جمش��ید مالرحمان‬ ‫با بی��ان اینکه رهب��ر معظم انقالب س��ال ‪ ۱۳۹۹‬را‬ ‫ب��ه عنوان س��ال جهش تولی��د نام گ��ذاری کرده اند‬ ‫و در س��خنرانی ن��وروزی خ��ود ب��ه بی��ان اهداف و‬ ‫سیاس��ت های مربوط به این نام گ��ذاری پرداخته اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بدون ش��ک ای��ن نام گذاری در امتداد ش��عار‬ ‫س��ال قبل یعن��ی رونق تولی��د اس��ت و تاکید رهبر‬ ‫معظ��م انقالب بر مس��ئله تولی��د نش��ان از اهمیت‬ ‫بس��یار زیاد این مس��ئله ب��رای اقتصاد کش��ور دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعت��ی گل گهر افزود‪:‬‬ ‫خوشبختانه سال گذشته در منطقه معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر قدم های بس��یار بزرگی در حوزه تولید برای‬ ‫کش��ور و در راس��تای عمل به منوی��ات رهبر معظم‬ ‫انقالب برداش��ته ش��د و ش��عار رونق تولی��د در این‬ ‫منطق��ه به خوبی تحقق پیدا کرد‪ .‬به همت پرس��نل‬ ‫زحمتک��ش ش��اغل در منطقه رکورد ه��ای تولیدی‬ ‫بس��یار خوبی به ثبت رسید که بسیاری از طرح های‬ ‫ب��زرگ ای��ن منطقه نیز ب��ا حض��ور رئیس جمهوری‬ ‫و مقام��ات دولتی به افتت��اح و بهره برداری رس��ید‪.‬‬ ‫مالرحم��ان اف��زود‪ :‬طرح ه��ای بزرگ و مل��ی که در‬ ‫رئیس خان��ه معدن ایران گف��ت‪ :‬اگر می خواهی��م در ادامه‬ ‫رونق تولید جهش تولید داش��ته باش��یم الزمه ان اماده بودن‬ ‫زیرساخت ها برای توس��عه است‪ .‬زیرساخت ها در بخش معدن‬ ‫باید به نحوی تعریف ش��ود که س��رمایه های داخلی و خارجی‬ ‫فضای امنی را برای س��رمایه گذاری احس��اس کنند‪ .‬لذا دولت‬ ‫باید از س��رمایه گذاری های بخش معدن خ��ارج و اجازه جذب‬ ‫س��رمایه گذاری های بزرگ در معدن را بدهد‪ .‬در چنین زمانی‬ ‫می توانیم شاهد جهش تولید باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادانالین‪ ،‬محمدرضا بهرامن درباره شعار سال‬ ‫‪ ۹۹‬که جهش تولید اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در ابتدا باید بررسی کرد که‬ ‫ایا در سال ‪ ۱۳۹۸‬که رونق تولید نام داشت با توجه به ظرفیت‬ ‫بخش معدن کشور توانستیم رونق بزرگی در این بخش داشته‬ ‫باشیم یا خیر‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاسفانه سال گذشته سرمایه های بزرگ در بخش‬ ‫معدن جذب نش��د که اگر شده بود‪ ،‬می توانس��تیم ادعا کنیم‬ ‫رونق تولید میس��ر ش��ده اس��ت‪ .‬لذا جهش تولید نیز در سال‬ ‫‪ ۹۹‬زمانی اتفاق می افتد که زیرس��اخت ها فراهم و باعث تولید‬ ‫مطلوب تر شود‪ .‬بخش معدن با سایر بخش ها تفاوت دارد برای‬ ‫اینکه ریس��ک پذیر و سرمایه بر است و هرگونه قوانین بازدارنده‬ ‫در این بخش می تواند عاملی برای عدم ورود سرمایه های جدید‬ ‫که از س��نگ معدن گل گهر اس��تفاده کرده است در‬ ‫حدود ‪ ۹۰۰‬سال تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫خوش��بختانه س��ال گذش��ته در منطق��ه معدنی و صنعت��ی گل گهر‬ ‫قدم های بسیار بزرگی در حوزه تولید برای کشور و در راستای عمل‬ ‫به منویات رهبر معظم انقالب برداش��ته شد و شعار رونق تولید در‬ ‫این منطقه به خوبی تحقق پیدا کرد‬ ‫منطقه گل گهر‪ ،‬توس��ط ش��رکت معدن��ی و صنعتی‬ ‫گل گه��ر و ش��رکت های زیرمجموعه در ح��ال اجرا‬ ‫اس��ت‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۹۹‬در راس��تای عمل به منویات‬ ‫رهب��ر معظم انقالب و تحقق ش��عار جه��ش تولید با‬ ‫عزم و اراده پرس��نل ش��اغل در مجموع��ه با جدیت‬ ‫بیش��تری دنب��ال خواهد ش��د و اج��رای طرح های‬ ‫جدی��د با بهره گی��ری از متخصصان اغاز می ش��ود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه جهش تولید می تواند مشکل بیکاری‪،‬‬ ‫ت��ورم و نقدینگی را برطرف کند‪ ،‬افزود‪ :‬به طور حتم‬ ‫نگاه حاکم بر مجموعه گل گهر در سال جدید اجرای‬ ‫سیاس��ت های رهب��ر معظم انق�لاب در بحث جهش‬ ‫تولی��د و همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد بود و این‬ ‫دو مقوله به طور ویژه در مجموعه گل گهر مورد توجه‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگ تری�ن تولید کنن�ده کنس�انتره و‬ ‫گندله‬ ‫منطق��ه معدنی و صنعتی گل گهر از ‪ ۶‬توده معدنی‬ ‫تشکیل ش��ده است‪ ،‬شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫با ‪ ۸‬خط تولید کنسانتره و با ظرفیت ‪ ۱۵‬میلیون تن‬ ‫و ‪ ۲‬خط تولید گندله به ظرفیت مجموع ‪ ۱۱‬میلیون‬ ‫ت��ن‪ ،‬بزرگ ترین تولید کننده کنس��انتره و گندله در‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫منطقه معدنی گل گهر با داش��تن مع��ادن غنی از‬ ‫س��نگ اهن در جایگاه یکی از مطرح ترین قطب های‬ ‫فعال معدنی‪ ،‬صنعتی در خاورمیانه اس��ت که دارای‬ ‫قابلیت های بس��یاری برای تبدیل شدن به منطقه ای‬ ‫بزرگ و رقابتی در سطح ایران و حتی جهان است‪.‬‬ ‫ای��ن ذخای��ر معدنی در اس��تان کرم��ان و در ‪۵۰‬‬ ‫کیلومتری جنوب غربی شهرستان سیرجان واقع شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اثار موجود و حفاری های باقی مانده در محل‬ ‫کانس��ار داللت بر ان دارد که این کانس��ار در قرون‬ ‫گذش��ته مورد شناس��ایی و بهره ب��رداری قرارگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫سن تقریبی یک نمونه از سرباره کوره های قدیمی‬ ‫توسعه بخش معدن نیازمند پایش بخشنامه های معاونت معدنی‬ ‫باشد‪ .‬بهرامن افزود‪ :‬اگر زیرساخت ها و شرایط مناسب در بخش‬ ‫معدن فراهم باشد بخش��ی از نقدینگی می تواند در اکتشاف تا‬ ‫فراوری سرمایه گذاری شود و به طور قطع اینده مطلوبی برای‬ ‫ای��ن بخش می توان متصور بود ام��ا به دلیل تغییرات لحظه ای‬ ‫در قوانین این بخش‪ ،‬س��رمایه ها هر لحظه به خطر می افتند و‬ ‫س��رمایه گذار ترجیح می دهد س��رمایه خود را وارد بخش های‬ ‫دیگر مانند دالر‪ ،‬سکه‪ ،‬طال‪ ،‬مسکن و‪ ...‬کند‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن به مبانی اصلی بخش معدن اشاره داشت‬ ‫و گفت‪ :‬خوش��بختانه معاون امورمعدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت پذیرفته اند که باید تغییرات اساس��ی در این بخش‬ ‫ایجاد ش��ود تا بتوانیم س��رمایه های جدید را جذب و یا فضا را‬ ‫برای سرمایه گذاری های نو مساعد کنیم که نتیجه ان افزایش‬ ‫سرمایه های ملی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��رمایه ها به اکتشاف و بعد از تحقق اکتشاف‬ ‫تبدیل به گواهی کش��ف می شوند که باعث می شود این ذخایر‬ ‫جدید به س��رمایه های ملی کشور تبدیل ش��وند‪ .‬دولت باید تا‬ ‫جایی که امکان دارد فضا را برای حضور بخش خصوصی فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بهرامن با تاکید بر اینکه شرایط حضور بخش خصوصی در ‪۱۰‬‬ ‫س��ال گذشته میسر نشده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این موضوع هرچه‬ ‫‹ ‹شناسایی ‪ ۵۴‬محدوده امیدبخش‬ ‫س��ریع تر و در زمان مناس��ب باید اتفاق افتد و فضاسازی های‬ ‫الزم صورت بگیرد‪ .‬در پنج سال گذشته‪ ،‬حدود ‪ ۱۳۲‬بخشنامه‬ ‫از س��وی معاونت معدنی وزارتخانه صادر شده است‪ .‬در جهت‬ ‫توسعه بخش معدن این بخشنامه ها باید تغییرات اساسی یابند‬ ‫و پایش شوند‪ .‬بهرامن افزود‪ :‬خوشبختانه متولیان بخش معدن‬ ‫موافقت کرده اند تا بازنگری درجهت احیاء محیط کسب و کار‬ ‫معدنی صورت گیرد و این یک حرکت ارزشمند از سوی معاون‬ ‫امور معدنی است‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن ضمن اش��اره به شرایط نامناسب در بحث‬ ‫تامین ماش��ین االت معدنی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از س��ال گذشته بحث‬ ‫احیاء معادن کوچک مقیاس در برنامه ها قرار گرفته اس��ت اما‬ ‫وقتی این طرح به مرحله اجرا می رس��د با کمبود ماشین االت‬ ‫اواخر سال گذشته بود که نتایج اقدامات اکتشافی‬ ‫توس��ط ش��رکت معدنی و صنعتی گل گه��ر‪ ،‬خبر از‬ ‫شناس��ایی ‪ ۵۴‬محدوده امیدبخش داد‪ .‬اعالم شد که‬ ‫این ش��رکت تاکنون فاز شناسایی و پی جویی ‪۹۶۰۰‬‬ ‫کیلومترمرب��ع از پهنه هایی ک��ه در اختیار دارد را به‬ ‫اتمام رسانده است‪.‬‬ ‫هم اینک ‪۱۱‬هزار و ‪ ۳۰۰‬کیلومترمربع از مس��احت‬ ‫پهنه های اکتش��افی در اختی��ار گل گهر قرار دارد که‬ ‫تاکنون فاز شناس��ایی و پی جویی حدود ‪۸۵‬درصد به‬ ‫اتمام رس��یده است‪ .‬این پهنه ها شامل پهنه بم‪ ،‬پهنه‬ ‫‪ ،۱۱‬پهنه ‪ ،۱۳‬ایران مرک��زی و محدوده بین معادن‬ ‫گل گهر است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر فرایند اخذ مجوزهای قانونی برای‬ ‫‪ ۵‬محدوده شناسایی شده در پهنه بم و یک محدوده‬ ‫در پهنه ‪ ۱۱‬در حال انجام اس��ت‪ .‬عالوه بر این انجام‬ ‫فعالیت ه��ای تکمیلی اکتش��اف در محدوده های بین‬ ‫معادن گل گهر‪ ،‬ایران مرکزی و بم (منطبق بر قوانین‬ ‫و مقررات) مورد توجه اس��ت‪ .‬بر اس��اس نتایج اولیه‬ ‫حفاری های انجام شده‪ ،‬ذخایر تخمینی کشف شده در‬ ‫محدوده بی��ن معادن گل گهر ب��ه ‪ ۱۴۳‬میلیون تن‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫روبه رو می شود‪ .‬این کمبود هیچ ارتباطی به تحریم های خارجی‬ ‫ندارد‪ .‬خانه معدن ایران این موضوع را واکاوی کرده که ریش��ه‬ ‫ان به تحریم هایی که با دست خود ایجاد کرده ایم‪ ،‬برمی گردد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪:‬مس��ئولیت سیاست گذاری در زمینه ماشین االت‬ ‫معدنی را دست کسانی سپرده ایم که هیچ ارتباطی با این بخش‬ ‫و عملیات معدنی ندارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ماشین االت بخش معدن برای خط تولید است‬ ‫که با وضع مقررات س��ختگیرانه برای ورود این ماشین االت به‬ ‫کش��ور ان هم به هر دلیلی‪ ،‬باعث ایجاد کمبود ان شده ایم‪ .‬به‬ ‫همین خاطر زمانی که تقاضا باال و عرضه کم باش��د‪ ،‬مجبور به‬ ‫تامین ان با هزینه های باال هستیم‪.‬‬ ‫این فعال معدنی در ادامه به تغییرات اساس��ی پیش امده در‬ ‫نگاه متولی بخش معدن در برنامه ریزی ها اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر این تغییرات به عمل رس��د دیگر مش��کلی وجود نخواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬لذا می توانیم ش��رایط را بر مبنای ای��ن تغییرات مهیا‬ ‫و زیرس��اخت ها را ب��رای جهش تولید ام��اده کنیم‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬باید س��رمایه های س��رگردان را جذب این بخش کرده و‬ ‫زیرس��اخت های مورد نیاز برای تامین و نوس��ازی ماشین االت‬ ‫فراهم ش��ود و ب��ا پایش و ارزیاب��ی مجدد مق��ررات و قوانین‬ ‫بازدارنده فضای خوبی را در بخش معدن ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫سهم ‪ ۲۵‬درصدی بخش معدن از اجرای طرح های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫وزارت صعن��ت‪ ،‬معدن و تجارت امار داد که در دوره ‪ ۱۱‬ماهه‬ ‫س��ال گذش��ته (منتهی به بهم��ن) از مجم��وع ‪ ۱۰۴‬طرح مهم‬ ‫راه اندازی ش��ده‪ ،‬بخش معدن و صنایع معدنی س��هم حدود ‪۲۵‬‬ ‫درص��دی را به خود اختصاص داده اس��ت‪  .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬بر‬ ‫اساس جداول اماری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ‪ ۱۱‬ماهه‬ ‫س��ال گذش��ته بالغ بر ‪ ۲۵‬طرح مهم در بخ��ش معدن و صنایع‬ ‫معدنی راه اندازی ش��ده که سهم واحدهای‪ ‬ایجادی ‪ ۳۲‬درصد و‬ ‫مابقی طرح های توس��عه ای بوده اس��ت‪ .‬برپایه امار‪ ‬مورد بررسی‬ ‫‪ ۸‬ط��رح ایجادی در اس��تان های هرمزگان (ی��ک طرح)‪ ،‬کرمان‬ ‫(در مجموع س��ه طرح)‪ ،‬خراسان رضوی (دو طرح)‪ ،‬خوزستان و‬ ‫اصفهان در مدت‪ ‬مزبور راه اندازی ش��دند‪ .‬همچنین در این مدت‬ ‫‪ ۱۷‬طرح توسعه ای در ‪ ۱۱‬استان‪ ‬کشور راه اندازی شد که استان‬ ‫اصفهان با ‪ ۳‬طرح بیش��ترین س��هم‪ ،‬خراس��ان رضوی‪ ،‬فارس و‬ ‫کرمان هر کدام ‪ ۲‬طرح و بقیه استان ها (خراسان شمالی‪ ،‬مرکزی‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬اذربایجان ش��رقی‪ ،‬لرستان‪ ،‬مازندران و گیالن) یک طرح‬ ‫را ب��ه خود اختص��اص دادند‪ .‬طرح های ایجادی و توس��عه ای در‬ ‫زمینه های استخراج کانه های فلزی‪ ،‬سایر کانی غیر فلزی‪ ،‬ساخت‬ ‫فلزات اساس��ی و استخراج س��ایر معادن ثبت شده اند که در این‬ ‫بین ساخت فلزات اساسی با ‪ ۹‬طرح و استخراج کانه های فلزی با‬ ‫‪ ۷‬طرح بیش��ترین سهم را داشته اند‪ .‬مجموع طرح های راه اندازی‬ ‫شده در بخش معدن و صنایع معدنی موجب سرمایه گذاری ‪۱۰۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۴۴‬میلیارد ریالی ش��د که از این رقم ‪ ۵۷.۶‬درصد سهم‬ ‫طرح ه��ای ایجادی ب��ا رقم ‪ ۶۰‬هزار و ‪ ۵۴۱‬میلیارد ریال ش��د و‬ ‫بقیه مربوط به طرح های توس��عه ای است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬مجموع‬ ‫اش��تغال ایجاد ش��ده حداقل ‪۴‬هزار و یکصد نفر براورد شده که‬ ‫س��هم واحد های ایجادی ‪ ۴۹.۶‬درصد با رق��م ‪۲‬هزار و ‪ ۳۴‬نفر و‬ ‫بقیه مربوط به طرح های توس��عه ای است‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ‬براورد کرده بود که س��ال ‪ ۹۸‬ح��دود ‪۱۰‬میلیارد دالر‬ ‫ارزش ص��ادرات بخش معدن و صنایع معدنی باش��د درحالی که‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬بیش از ‪ ۹‬میلیارد دالر ارزش صادرات این بخش بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن اج��رای طرح احیای مع��ادن کوچک مقی��اس که از‬ ‫س��وی خانه معدن ایران مطرح‪ ‬و توسط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از اردیبهشت ‪ ۹۸‬کلید خورد‪ ‬و سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به عنوان بازوی اجرایی‬ ‫وزارتخانه پیاده س��ازی ان را توس��ط ش��رکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران برعهده گرفت‪ ۵۰۰ ،‬معدن با اش��تغال ‪ ۲۵‬هزار نفر‬ ‫را در یک دوره پنج ساله در مدار تولید قرار می دهد‪.‬‬ ‫گفتنی است ایران با اکتشاف ‪ ۶۸‬نوع ماده معدنی از نظر تنوع‬ ‫مواد در جایگاه دهم قرار دارد و با شناسایی حدود ‪ ۶۰‬میلیارد تن‬ ‫ذخی��ره معدنی که حدود ‪ ۴۰‬میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی‬ ‫است‪ ،‬رتبه پانزدهم را از لحاظ ذخیره مواد معدنی در دنیا دارد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 13‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 7‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1494‬‬ ‫پیاپی ‪2812‬‬ ‫با تضمین دولت در کنترل بیشتر خریدهای اینترنتی‬ ‫در خانه بمانیم؛ از خانه بخریم‬ ‫عباس ارگون‪ -‬نایب رئیس کمیسیون بازارپول‬ ‫و سرمایه اتاق بازرگانی تهران‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫راهی برای جلوگیری از ضرر و زیان اصناف‬ ‫قائ��م مقام وزیر صنعت‪،‬معدن و تجارت‬ ‫در امور بازرگانی با اش��اره به تمهیدات‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫جلوگی��ری از ضرر و زی��ان اصناف و‬ ‫ان دس��ته از واحده��ای صنف��ی که‬ ‫فعالی��ت انها به دلیل ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا متوقف شده گفت‪ :‬با تمهیدات در‬ ‫نظر گرفته شده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت برگزاری ف��روش اینترنتی در قالب یک‬ ‫جشنواره تدارک دیده شده بود که مرحله دوم ان‬ ‫از شنبه ‪ ۱۶‬فروردین ‪ ۹۹‬اغاز شده است‪.‬‬ ‫مرحله نخست این طرح نیز از ‪ 11‬فروردین کلید‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫م��درس خیابانی گفت‪ :‬در بخش اصناف‪ ،‬اجرای‬ ‫طرح فروش اینترنت��ی را به این دلیل اغاز کردیم‬ ‫که ع�لاوه بر اینکه م��ردم در من��ازل بمانند و به‬ ‫شکس��تن زنجیره ش��یوع وی��روس کرون��ا کمک‬ ‫نماین��د‪ ،‬زمینه ای برای تامی��ن مایحتاج مورد نیاز‬ ‫انها و نیز رونق بخش��ی به کسب و کارهای صنفی‬ ‫فراهم شود که خوشبختانه با استقبال مردم و نیز‬ ‫اصناف مواجه شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اماره��ای فزاینده میزان فروش‬ ‫اینترنتی در واحدهای صنفی مش��ارکت کننده در‬ ‫اجرای این طرح‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬برای حمایت‬ ‫درمان‬ ‫زخم های‬ ‫اقتصادی کرونا‬ ‫و تش��ویق کس��ب وکارها ب��رای حض��ور‬ ‫در ای��ن جش��نواره ف��روش اینترنتی‪،‬‬ ‫پیش��نهادهای حمایت��ی از جمل��ه‬ ‫تخفیف مالیات و نیز سهمیه سوخت‬ ‫و مواردی از این دس��ت ارائه کردیم‬ ‫چراکه ب��ر این باوریم اث��رات فروش‬ ‫اینترنت��ی در اینده اقتصاد کش��ور موثر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬هم‬ ‫اکن��ون در حوزه تولید کش��ور حدود ‪ 2. 5‬میلیون‬ ‫نفر شاغل مستقیم وجود دارد که حدود ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫انه��ا در صنایع متوس��ط و بخش عم��ده دیگر ان‬ ‫در صنای��ع کوچ��ک فعال هس��تند‪ ،‬ضم��ن اینکه‬ ‫در بخ��ش اصن��اف تع��دادی از نیروها ب��ه عنوان‬ ‫کارگ��ران روزمزد فعال هس��تند ک��ه در یک نگاه‬ ‫جامع االط��راف‪ ،‬در طرح فاصله گذاری هوش��مند‬ ‫تامی��ن معیش��ت این نیروه��ا با فعال ش��دن این‬ ‫واحده��ای صنف��ی ب��ه چرخ��ه کار وارد خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ب��رای اینکه بتوانی��م کاالهای تولید‬ ‫شده در واحدهای صنعتی را به مردم عرضه کنیم‪،‬‬ ‫باید اصناف مشارکت کننده با چارچوب مشخصی‪،‬‬ ‫فعال باش��ند تا بتوانیم س��یکل فعالیت و معیشت‬ ‫مردم را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫نمی توانیم به مردم فقط بگوییم در خانه بمانید‬ ‫وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز معتقد اس��ت؛‬ ‫پوی��ش «از خانه بخریم» تکمیل کنن��ده پویش «در‬ ‫خانه بمانیم» اس��ت که جامعه فعاالن مجازی ان را‬ ‫با جدیت دنبال می کند‪.‬‬ ‫محمد جواد اذری جهرمی در حاش��یه نشس��ت‬ ‫هی��ات دولت گف��ت‪ :‬م��ا نمی توانیم به م��ردم فقط‬ ‫بگویی��م در خانه بمانید بلکه بای��د نیاز های انها را هم‬ ‫تامین کنیم و این اقدامی اس��ت که اتحادیه کسب وکار های‬ ‫مج��ازی‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬وزارت ارتباط��ات‪،‬‬ ‫صداوس��یما و دیگر دستگاه های دخیل در این موضوع با همکاری‬ ‫یکدیگر پیش می برند‪.‬‬ ‫وی در خص��وص س��ازکار خرید ه��ای اینترنت��ی گفت‪ :‬س��هم‬ ‫شرکت های اینترنتی از خرید «خرده فروشی در کشور» و «خرید‬ ‫مردم» در سال ‪ ۱۳۹۸‬به لحاظ مبلغی به ‪ 6.5‬درصد رسید‪ ،‬اما با‬ ‫شیوع کرونا این مقدار به لحاظ عددی افت کرد‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود‪ :‬ما هدف گذاری کردیم‬ ‫که ای��ن مقدار را به ‪ ۱۰‬درصد برس��انیم و خدمات به مردم را از‬ ‫طری��ق خرید اینترنتی افزایش دهیم به همین دلیل جلس��ه های‬ ‫متعددی را با گروه های مختلف گذاشتیم‪.‬‬ ‫اذری جهرم��ی گفت‪ :‬این موضوع باعث ش��د حج��م زیادی از‬ ‫نی��روی انس��انی یعنی بیش از ‪ ۲۴۰۰‬نفر در این ش��رکت ها و در‬ ‫همین مدت کوتاه اس��تخدام شوند که درحال حاضر بخشی از این‬ ‫استخدام ها انجام شده و یا در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ظرفی��ت ن��اوگان حمل ونقل برای انتقال بس��ته ها‬ ‫و س��فارش های مردم در حال افزایش اس��ت که این ها‬ ‫اکنون جوابگوی نیاز مردم نیس��ت و به همین منظور‬ ‫تس��هیالتی را از س��مت وزارت نفت برای س��وخت‬ ‫ای��ن ن��اوگان در نظ��ر گرفته ایم ک��ه بتوانند اقالم‬ ‫و کاال ه��ای سفارش��ی را تامین کنن��د و با وزارت‬ ‫بهداشت هماهنگ کرده ایم پروتکل های بهداشتی را‬ ‫اب�لاغ کنند‪ .‬وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات گفت‪:‬‬ ‫من فکر می کنم تا پایان فروردین و با توجه به ش��یوع کرونا‬ ‫در سراسر کشور شرایط را به حدی برسانیم که سطح ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫را در کالنش��هر ها بتوانیم پوشش دهیم و برای شهر های کوچک‬ ‫هم پلتفرمی را تهیه کرده ایم که با همکاری س��ازمان بسیج پیش‬ ‫می بریم‪ .‬جهرمی افزود‪ :‬طبق مذاکره اولیه ای که انجام شده است‬ ‫قرار شد بس��یج وارد میدان شود و بتواند برخی نیاز های مردم را‬ ‫در شهر های کوچک از س��وپرمارکت ها با پروتکل های بهداشتی‪،‬‬ ‫به دست مردمی که در خانه مانده اند‪ ،‬برساند‪.‬‬ ‫وی در خصوص پهنای باند اینترنت نیز گفت‪ :‬با توجه به این که‬ ‫ام��روز تمام فعالیت های کش��ور از اموزش و خرید و س�لامت و‬ ‫سرگرمی به صورت مجازی شده است‪ ،‬همه این ها روی چارچوب‬ ‫ش��بکه ما قرار گرفت��ه و ازمونی بزرگ برای ماس��ت که البته در‬ ‫همه کش��ور های دنیا هم با این مس��ئله مواجه هس��تند و شبکه‬ ‫در بسیاری کش��ور ها به دلیل باال رفتن ترافیک‪ُ ،‬کند شده و این‬ ‫پدیده ای جهانی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همه بخش ه��ای ش��رکت های اینترنتی در تالش‬ ‫هستند که بتوانند ظرفیت را افزایش دهند‪.‬‬ ‫هنوز مردم به خرید اینترنتی اعتماد کافی ندارند‬ ‫رئیس انجمن صنفی کس��ب وکارهای اینترنتی نیز در‬ ‫گفت وگویی تلویزیونی با اش��اره به اینکه از زمان شیوع‬ ‫وی��روس کرونا در کش��ور‪ ،‬فروش اینترنت��ی انواع کاالها‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬درصد افزایش پیدا کرده گفت‪ :‬کاالهای تند و‬ ‫سریع مصرف در این ایام فروش بیشتری نسبت به سایر‬ ‫کاالها داشته اند‪.‬‬ ‫رض��ا الفت نس��ب‪ ،‬در م��ورد پوی��ش از خان��ه بخریم‬ ‫گفت‪ ۳۵۰:‬هزار ظرفیت حمل ونقل برای فروش اینترنتی‬ ‫فروش��گاه ها در پویش از خانه بخریم ایجاد ش��ده است‪.‬‬ ‫برخی از فروش��گاه ها در وب سایت پویش از خانه بخریم‬ ‫و س��ایت بازارگاه ایران ثبت شده اند و فعالیت انها قابل‬ ‫پیگرد خواهد بود‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره انجمن صنفی کس��ب وکارهای‬ ‫اینترنتی افزود‪ :‬با توجه به شیوع ویروس کرونا و در ادامه‬ ‫راه افت��ادن پویش در خانه بمانیم بای��د اتفاقی می افتاد‬ ‫ب��ا تعطیل ش��دن بس��یاری مش��اغل و اصن��اف برای‬ ‫جلوگی��ری از ش��یوع هرچ��ه بیش��تر وی��روس کرونا در‬ ‫کش��ور‪ ،‬مشکالت معیش��تی و ترس از بیکار شدن هم به‬ ‫دغدغه های مردمی اضافه شده است‪.‬‬ ‫قشر عظیم هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی به ویژه‬ ‫انهایی که در روس��تاها مش��غول به کار بودند نیز از این‬ ‫جمله ان��د که بیکاری انها در ای��ن روزهای کرونایی برای‬ ‫برخی از فعاالن این حوزه دغدغه افرین شده است‪.‬‬ ‫در همین راستا حس��ین بختیاری‪ ،‬رئیس هیات مدیره‬ ‫و مدیرعامل مجمع مل��ی هنرمندان و صنعتگران صنایع‬ ‫دس��تی گفت‪ :‬در ش��رایط فعل��ی تنه��ا راه ممکن اعمال‬ ‫کمک های حمایتی اس��ت؛ یعنی تسهیالتی که بتواند به‬ ‫تا م��ردم بتوانند کارهای خ��ود را انجام دهند‪ .‬از‬ ‫این رو با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫ات��اق اصناف و بازرگانی و اتحادیه کس��ب‬ ‫و کاره��ای اینترنت��ی تصمی��م گرفتیم با‬ ‫راه اندازی پویش از خانه بخریم به کمک افراد‬ ‫بیاییم‪.‬‬ ‫الفت نس��ب با توضیح ای��ن موضوع که قبل از‬ ‫عید نی��ز وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��راغ فروش‬ ‫اینترنتی رفته بود اما با مش��کالتی در زمینه لجستیک‬ ‫رو به رو شده بود ادامه داد‪ :‬برای محقق شدن این روند با‬ ‫اداره پست و ناوگان های حمل ونقل انالین وارد همکاری‬ ‫ش��ده ایم تا به تس��هیل روند خرید اینترنتی افراد کمک‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫او در رابطه با چگونگی ثبت نام سایت ها در این پویش‬ ‫گفت‪ :‬سایت هایی که امادگی ارائه خدمات دارند‬ ‫از سراس��ر کش��ور می توانن��د در این پویش‬ ‫شرکت کرده و حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫م��ردم نی��ز می توانن��د با خری��د از این‬ ‫س��ایت ها بیش��تر از پی��ش س��راغ خرید‬ ‫اینترنتی بروند و در صورتی که ش��کایتی‬ ‫از س��ایتی داشته باشند اتحادیه حتما پیگیر‬ ‫موضوع خواهد بود‪.‬‬ ‫الفت نس��ب ب��ا عنوان اینک��ه فاز دوم ای��ن پویش از‬ ‫‪ 16‬فروردین اغاز ش��ده گفت‪ :‬در ف��از دوم این پویش؛‬ ‫بس��تر فروش غیرحضوری در اختیار اصن��اف قرار داده‬ ‫ش��د تا ضمن راه اندازی غرفه ه��ای الکترونیکی از لحاظ‬ ‫لجستیک و حمل ونقل نیز تامین باشند‪.‬‬ ‫الفت نس��ب معتقد اس��ت هدف این پویش اش��نایی‬ ‫بیش��تر مردم با فرهنگ خرید اینترنتی اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫تمام س��ایت هایی ک��ه ثبت نام می کنند کامال بررس��ی‬ ‫می شوند و در مواردی حتی تایید نمی شوند‪.‬‬ ‫الفت نس��ب در پاسخ به این سوال که استقبال از این‬ ‫پویش تا به ام��روز به چه صورتی بوده گفت‪ :‬تا به امروز‬ ‫کس��ب وکارهای فعلی که در این پویش شرکت کرده اند‬ ‫از روند کلی راضی بوده اند‪.‬‬ ‫الفت نس��ب با تاکید بر این نکته که امیدوار اس��ت با‬ ‫پای��ان یافت��ن دوران کرونایی اطالع��ات و اگاهی مردم‬ ‫نس��بت به خرید اینترنتی بیشتر شده باشد گفت‪ :‬هنوز‬ ‫ه��م برخی از م��ردم به خری��د اینترنتی اعتم��اد کافی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫کس��ب و کارهای اینترنتی باید به این نکته توجه ویژه‬ ‫داش��ته باش��ند تا به مرور زمان فرهنگ سازی درست و‬ ‫الزم ش��کل گرفته و به صورت فرهنگی درست در میان‬ ‫مردم جا بیفتد‪.‬‬ ‫در شرایط فعلی کسی صنایع دستی نمی خرد‬ ‫عنوان راه حل مدبرانه عمل کند و نه اینکه ُمس��کنی داده‬ ‫ش��ود که دردهای بعدی را بیش��تر کند؛ ب��ه عنوان مثال‬ ‫متولیان و دستگاه های مسئول نباید امکاناتی را در اختیار‬ ‫هنرمندان قرار بدهند و س��پس با درص��دی بازپرداخت‬ ‫بگیرن��د‪ .‬این باعث می ش��ود که هنرمن��دان در اینده با‬ ‫چالش بزرگ تری برای ادامه کارشان مواجه شوند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در واقع باید تدبیر مس��ئوالنه و عادالنه ای‬ ‫اتخاذ و بس��ته حمایتی برای هنرمندانی که واقعا اس��یب ‬ ‫دیده اند در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫بس��یاری از تولیدکنن��دگان صنایع دس��تی نی��ازی به‬ ‫کمک ه��ای دولت��ی ندارند و ب��ه همین خاط��ر هم باید‬ ‫به کس��انی توجه ش��ود که بیش��تر نیاز دارن��د؛ بنابراین‬ ‫اگ��ر متولی��ان امور امکان��ات و بودجه ای دارن��د که کنار‬ ‫گذاش��ته اند و می خواهند برای پروژه ای هزینه کنند باید‬ ‫این هزینه را االن برای هنرمندان مصرف کنند‪.‬‬ ‫بختیاری همچنین درباره احتمال راه اندازی بازار مجازی‬ ‫صنایع دس��تی‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تصمیم خوبی اس��ت‪،‬‬ ‫ولی در ش��رایطی که فعال مردم در ک��ش و قوس تامین‬ ‫مایحتاج عمومی خودش��ان هستند‪ ،‬کسی صنایع دستی‬ ‫نمی خرد‪ .‬االن شرایط بحرانی است و باید مدبرانه تصمیم‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫پیش��نهادم این اس��ت که هر چند مختصر‪ ،‬اما باید در‬ ‫شان افراد به این هنرمندان کمک های مالی شود‪ .‬به ویژه‬ ‫ان قش��ری که در روستا هس��تند و جزو قشر اسیب پذیر‬ ‫صنایع دستی محسوب می شوند‪ .‬ما نیز به عنوان تشکل ها‬ ‫می توانیم به این جریان کمک و هنرمندان و کارگاه هایی‬ ‫که نیاز به کمک دارند را شناسایی کنیم و اطالعات را در‬ ‫اختیار متولیان امور در استان ها قرار دهیم‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مجمع ملی هنرمندان‬ ‫و صنعتگران صنایع دستی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای انجام این امر‬ ‫باید در میان تصمیم گیران و متولیان اصلی همانند وزیر و‬ ‫معاونان انگیزه الزم وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫قشر میلیونی صنایع دستی ایران امروز در مضیقه و در‬ ‫فشار معیش��تی قرار گرفته اند؛ قشری که بخش زیادی از‬ ‫انها زنان هنرمندی هس��تند که سرپرستی خانواده را بر‬ ‫عهده دارند‪.‬‬ ‫اقتصاد کالبدی زنده و پویاس��ت؛ ارگان های و اعضا تشکیل‬ ‫دهنده این کالبد نیز برای حیات خود نیازمند شرایط زیستی‬ ‫س��الم و امنی هستند؛ شکی نیس��ت که حمله هر بیماری یا‬ ‫ویروس��ی به این کالبد زنده ش��رایط حیات را دچار بحران یا‬ ‫اختالل خواهد کرد‪.‬‬ ‫ویروس کرونا نیز به واق��ع کالبد اقتصاد بین المللی و البته‬ ‫اقتصاد و تجارت کشور را مورد حمله ای جدی قرار داده است‪.‬‬ ‫حال م��ا با پیکری که از اس��یب ها و تهدیدها در امان نبوده‬ ‫مواجهی��م که بای��د با تجزیه و تحلیل دقیق ش��رایط موجود‬ ‫ضمن بهره مندی از تجارب گذش��ته‪ ،‬بهترین روش و راهکار‬ ‫مقابله را یافته و اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫کاهش جهانی نرخ نفت و ادامه تحریم های ظالمانه‪ ،‬اقتصاد‬ ‫کشور را اسیب پذیرتر کرده و در شرایط سخت تری قرار داده‬ ‫اس��ت و در زمانی که بح��ران حاصل از بیماری کرونا‪ ،‬اقتصاد‬ ‫بین الملل��ی را از مدار طبیعی خود خارج کرده و رکود جهانی‬ ‫همراه با ابهامات ناشی از تبعات این بیماری دامن گیر اقتصاد‬ ‫جهانی ش��ده است‪ ،‬ما باید در جریان درمان عوارض و تبعات‬ ‫ناش��ی از تهاجم ویروس کرونا‪ ،‬بیماری های زمینه ای اقتصاد‬ ‫کش��ور را شناس��ایی و در مس��یر درمان ان گام های سریع و‬ ‫موثرت��ری برداریم‪ .‬درمان اس��یب های حاصل از بحران کرونا‬ ‫نخست مس��تلزم شناس��ایی مش��کالت این بحران و براورد‬ ‫خس��ارت ها و تبعات ان بر بخش های مختلف اقتصاد و یافتن‬ ‫راهکارهای مناس��ب به منظور درمان این بخش های اس��یب‬ ‫دیده است‪ .‬مرحله بعدی این درمان بی شک تامین امکانات و‬ ‫پیش نیازها و منابع مالی الزم برای بهبود زخم های وارد شده‬ ‫از سوی این بحران جهانی است‪.‬‬ ‫روش��ن اس��ت که در ش��رایط فعلی پیش بینی های بودجه‬ ‫بر اس��اس نرخ نفت از امکان تحقق پذیری کمتری برخوردار‬ ‫می باش��د و از سویی دیگر‪ ،‬شرایط موجود صادرات غیر نفتی‬ ‫را نیز کاهش��ی کرده و بر این دو می توان شاخص مهم رکود‬ ‫نس��بی بنگاه ها و کس��ادی فعالیت های اقتصادی را نیز افزود‬ ‫ک��ه در نتیجه موجب کاهش یافتن یک��ی از مهم ترین منابع‬ ‫درامدی دولت (مالیات که بخش��ی از بودج��ه بر این درامد‬ ‫تکیه زده )شده است‪.‬‬ ‫ن��ه تنها تجارت و تولید دچار اخالل ش��ده بلکه به تبع ان‬ ‫اقش��ار اسیب پذیر جامعه نیز ناگزیر دچار این بحران شده اند‪.‬‬ ‫در همین راستا هزینه های دولت در حوزه کمک و تسهیالت‬ ‫به فعاالن و بنگاه های اقتصادی و همچنین تامین بس��ته های‬ ‫معیشتی برای اقشار اسیب دیده افزایش یافته است‪ .‬درچنین‬ ‫موقعیتی همدلی و همبستگی توام با هوشمندی و ارامش به‬ ‫مدیریت بهتر ش��رایط کمک خواهد کرد‪ .‬وفاق و همبستگی‬ ‫ملی هم��ان حلقه اتصالی اس��ت که در این ش��رایط با بهره‬ ‫جس��تن از ان می توان ارامش‪ ،‬سالمت و امنیت اجتماعی و‬ ‫اقتصادی را بهتر از همیشه احساس کرد‪.‬‬ ‫پیش از این در شرایط مختلف شاهد ان بودیم که اشخاص‪،‬‬ ‫نهاده��ا‪ ،‬ارگان ه��ا و س��ازمان های مختلف اع��م از عمومی و‬ ‫خصوصی با تمام قوا وارد میدان شده و برای گشایش گره های‬ ‫مختلف اقتص��ادی و اجتماعی فعالیت ه��ای جدی و موثری‬ ‫داشته اند و امروز در ش��رایطی که بحران اقتصادی حاصل از‬ ‫کرونا غیرقابل پیش بینی و به صورت ناگهانی گریبانگیر کشور‬ ‫ش��ده‪ ،‬امید ان می رود که با یک عزم ملی بتوان بر ش��رایط‬ ‫ناخ��وب پیش امده فائق امد و ضمن کنترل و کاهش تبعات‬ ‫ان از این مرحله نیز به سالمت گذر کنیم‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن بنگاه های تج��اری به عنوان یک��ی از ارکان‬ ‫سیستم اقتصادی کشور و ارگان های حیاتی این کالبد اسیب‬ ‫دیده‪ ،‬باید به شکل تخصصی و با تمرکزی بیشتر مورد درمان‬ ‫و حمای��ت قرار گیرند که البته تامین منابع مالی و همچنین‬ ‫تقویت همزمان بخش عرضه و تقاضا در کشور می تواند یکی‬ ‫از مناسب ترین و سریع ترین ش��یوه های بهبود مورد استفاده‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫در این راس��تا تامین مناب��ع مالی دولت ب��رای حمایت از‬ ‫بنگاه ها واقشار اس��یب پذیر با کمترین اثار تورمی از اهمیت‬ ‫شایان توجهی برخوردار است‪ .‬در این خصوص دولت می تواند‬ ‫ضمن کاهش معافیت ها و توس��عه پایه ه��ای مالیاتی‪ ،‬فروش‬ ‫دارایی ه��ای خود از طریق بازار س��رمایه‪ ،‬اس��تفاده از منابع‬ ‫صندوق توس��عه ملی‪ ،‬دریافت کمک های بین المللی و تامین‬ ‫مالی از بازار سرمایه (انتشار اوراق ) و‪...‬نسبت به تامین منابع‬ ‫مالی مورد نیاز اقدام کند تا س��طح اشتغال کشور حفظ شود‪.‬‬ ‫در این صورت‪ ،‬در س��ال جهش تولید با بهره مندی بیشتر از‬ ‫توانمندی ها و ظرفیت های داخلی گام های دقیق تری برداشته‬ ‫و با صیانت از توان تولیدی گذشته ظرفیت تولید را با توجه به‬ ‫کنترل شرایط بهداشتی مبارزه با این ویروس افزایش دهیم‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم توس��عه اشتغال مبتنی بر تولید نه تنها در‬ ‫ش��رایط بحرانی بلکه در ش��رایط عادی نیز مهم ترین امکان‬ ‫ادامه حیات و رونق همه جانبه جامعه اس��ت؛ بنابر این‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود با توجه به موج های پی در پی اسیب به اقتصاد کشور‪،‬‬ ‫با تدابیر ویژه س��طح اشتغال حفظ ش��ود‪ .‬این نکته اگر مورد‬ ‫توج��ه جدی قرار نگیرد‪ ،‬موج بی��کاری‪ ،‬خود به بحرانی دیگر‬ ‫دامن خواه��د زد‪ .‬حمایت از اجزای جامعه به معنای حمایت‬ ‫از کل واح��د جامعه اس��ت‪ .‬این حمایت نی��ز محقق نخواهد‬ ‫ش��د مگر با تمرکز یکپارچه و همبس��تگی همه س��ازمان ها‪،‬‬ ‫تصمیم گیرن��دگان و مس��ئوالن ب��ر جلوگیری از گس��ترش‬ ‫اسیب های حاصل از این بحران جهانی‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پوی��ش «از خان��ه بخری��م» ب��ا هم��کاری وزارت ارتباط��ات و‬ ‫فناوری اطالعات ‪ ،‬صدا وس��یما‪ ،‬اتاق اصناف ایران‪ ،‬اتحادیه کش��وری‬ ‫کس��ب و کار های مجازی‪ ،‬اداره پس��ت‪ ،‬س��ازمان فناوری و اطالعات‬ ‫و وزارت صنعت‪،‬مع��دن و تج��ارت ب��ا هدف ترغیب م��ردم به خرید‬ ‫اینترنتی و همچنین حمایت از کس��ب وکار ها از ‪11‬فروردین ماه اغاز‬ ‫ش��ده است‪ .‬داش��تن پروانه کسب از اتحادیه کس��ب و کار مجازی یا‬ ‫تاییدیه موقت‪ ،‬ارسال رایگان سفارشات باالی ‪ ۱۰۰‬هزار تومان‪ ،‬زمان‬ ‫ارس��ال کاالها از ‪ ۲۴‬تا حداکثر ‪ ۷۲‬ساعت‪ ،‬پذیرش قوانین اختصاصی‬ ‫پویش‪،‬رعایت پروتکل بهداش��تی اماده س��ازی و ارسال کاال و انتشار‬ ‫محتوای تولید ش��ده پویش توسط کسب و کارها از الزامات پیوستن‬ ‫فعاالن اقتصادی و کسبه به این پویش است‪ .‬امکان خرید نیز از طریق‬ ‫س��امانه «بازارگاه ایران» به نش��انی ‪http: //bazargaheiran.ir‬‬ ‫برای شهروندان فراهم شده است‪ .‬تمامی عرضه کنندگان محصوالت‬ ‫نی��ز می توانند محصوالت خود را از طریق این س��امانه معرفی کرده و‬ ‫در معرض فروش بگذارند‪ .‬متقاضیان باید با مراجعه به ادرس س��امانه‬ ‫‪ ،http: //bazargaheiran.ir‬نسبت به ثبت نام و پذیرش مقررات و‬ ‫شرایط سامانه اقدام کنند‪ .‬کسب وکارهای عضو اتحادیه‪ ،‬برای ثبت نام‬ ‫در پویش «از خانه بخریم» می توانند از این لینک وارد پروفایل خود در‬ ‫سایت اتحادیه شده و از طریق منوی کناری وارد پویش از خانه بخریم‬ ‫شوند‪ .‬کسب وکارهای غیر عضو نیز برای ثبت اطالعات خود می توانند‬ ‫از طریق این لینک اقدام کنند‪ .‬بعد از ثبت اطالعات درخواستی و تایید‬ ‫وب س��ایت از سوی اتحادیه‪ ،‬مراتب از سوی کارشناسان اعالم خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین متقاضیان می توانند برای دریافت اطالعات بیش��تر‬ ‫ب��ا ش��ماره ‪ ۹۱۳۰۳۲۳۰‬تماس بگیرند‪ .‬بر اس��اس امار مرکز اصناف‬ ‫وزارت صنعت‪،‬معدن وتجارت هم اکنون ‪ ۱۳۳۰‬پروان ه کسب اینترنتی‬ ‫از سوی اتحادی ه کسب وکارهای اینترنتی صادر شده است‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪ 13 -1399‬شعبان ‪ 7 - 1441‬اوریل‪-2020‬شماره‪-1494‬پیاپی‪2812‬‬ ‫چطور کشور را نجات دهیم‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫تولید ماسکی که ویروس کرونا را تشخیص می دهد‬ ‫کرونا؛ سوژه طنزپردازان جهان‬ ‫سالمت مردم همچنان اصل است‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی با‬ ‫اش��اره به مصوبات هیات دولت‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬س�لامت م��ردم همچن��ان اصل‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ید عباس صالحی در جدیدترین‬ ‫پی��ام خ��ود در حس��اب کارب��ری در‬ ‫توئیت��ی با اش��اره به مصوب��ات هیات‬ ‫دولت‪ ،‬نوشت‪ :‬براس��اس تصمیم هیات دولت و نشست کمیته‬ ‫ملی مبارزه با کرونا فقط فعالیت مش��اغل غیرپرریسک از ‪۲۳‬‬ ‫فروردی��ن در غیر تهران و ‪ ۳۰‬فروردین در تهران مجاز ش��د‪،‬‬ ‫سالمت مردم همچنان اصل است‪.‬‬ ‫پخش انالین «مبارک و کرونا»‬ ‫خطر تکرار چرخه بیماری‬ ‫تداوم جنگ بر سر ماسک در غرب‬ ‫سوئد اعالم کرده از اقدام فرانسه در ارسال نشدن محموله ماسک های‬ ‫سفارشی این کشور‪ ،‬به کمیسیون اروپا شکایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از ایریش تایمز‪ ،‬انگونه که وزارت خارجه س��وئد‬ ‫اعالم کرده‪ ،‬فرانسه‪ 4‬میلیون ماسک سفارش شرکت «مولن لیک» را در‬ ‫گمرک نگه داشته و انها را تاکنون به سوئد ارسال نکرده است‪.‬‬ ‫به گفته وزارت خارجه س��وئد‪ ،‬این اقدام فرانس��ه نقض قوانین است‪.‬‬ ‫درگیری میان کش��ورهای غربی بر س��ر محموله های ماسک باال گرفته‬ ‫و پی��ش از این نیز‪ ،‬امریکا یک محموله ماس��ک به مقصد المان را قبل‬ ‫از رس��یدن ب��ه مقصد با پول نق��د خریداری و از اع��زام این محموله به‬ ‫المان خودداری کرده بود‪ .‬گزارش های مشابهی نیز در ارتباط با سرقت‬ ‫محموله های ماس��ک پیش از رس��یدن به مقصد در برخی کش��ورهای‬ ‫اروپایی از جمله ایتالیا و اسپانیا منتشر شده است‪.‬‬ ‫هشدار به کشورهای گروه ‪۲۰‬‬ ‫نخست وزیر انگلیس به کشورهای گروه ‪ ۲۰‬درباره اقدام براساس منافع خودشان‬ ‫در مقابله با کووید‪ ۱۹-‬هشدار داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬به نوش��ته روزنامه دیلی میل‪ ،‬بوریس جانسون‪ ،‬نخست وزیر‬ ‫انگلیس در حالی این مس��ئله را مطرح کرده است که چندی پیش المان‪ ،‬دولت‬ ‫امریکا را به «دزدی دریایی مدرن» متهم کرد‪ ،‬زیرا امریکا ‪۲۰۰‬هزار ماسک را که‬ ‫از س��وی چین برای برلین در نظر گرفته ش��ده بود‪ ،‬در فرودگاه بانکوک مصادره‬ ‫و ان را ب��ه ایاالت متحده منتقل کرد‪ .‬جانس��ون و دومینی��ک راب‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫انگلیس نس��بت به از بین بردن و تخریب حفاظت از تولیدات داخلی هشدار داده‬ ‫و ب��ر اهمی��ت کار گروهی در مواجهه با این بیم��اری همه گیر تاکید کردند‪ .‬وزیر‬ ‫خارجه انگلیس همچنین گفت‪ :‬نخست وزیر‪ ،‬وزیر تجارت و من به کشورهای گروه‬ ‫هفت و ‪ ۲۰‬تاکید داریم که مس��یرهای تجاری را باز نگه دارند و حفظ کنند و از‬ ‫ترکیب کووید‪ ۱۹-‬با برنامه حفاظت از تولیدات داخلی اجتناب کنند‪.‬‬ ‫نخستین داروی کرونا در حال تست نهایی‬ ‫میکروبیولوژیس��ت ایرانی نخس��تین داروی ضدویروس کرونای دنیا را ساخته‬ ‫است و با این حساب نخستین داروی اختصاصی کرونا در حال تست نهایی است‪.‬‬ ‫نش��ریه علم��ی ‪ Cell‬خب��ر نتیج��ه موفقیت امی��ز داروی ‪ hrsACE۲‬روی‬ ‫ویروس کرونا را منتش��ر کرد‪ .‬به گزارش خبرانالین‪ ،‬علی میرعظیمی پزش��ک‬ ‫و میکروبیولوژیس��ت جوان ایرانی که ساکن س��وئد است و در پژوهش همزمان‬ ‫با دانش��گاه بریتیش کلمبیا از طریق مهندسی پزش��کی روش درمانی جدیدی‬ ‫برای کرونا کشف کرده‪ ،‬سر تیم پژوهش این تحقیق بین المللی مهم بوده است‪.‬‬ ‫میرعظیمی یکی از پروفسورهای ازمایشگاه پزشکی در انستیتو کارولینسکا و از‬ ‫مولفان این پژوهش بوده است‪.‬‬ ‫استناد به شعر سعدی در اسپانیا‬ ‫نخس��ت وزیر اسپانیا با اس��تناد به یکی از شعرهای‬ ‫س��عدی ش��یرازی‪ ،‬از قدرت جامع��ه ب��رای مقابله با‬ ‫مشکالت سخن گفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر به نق��ل از یورونیوز‪ ،‬پدرو س��انچز‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر اس��پانیا با اس��تناد به یکی از شعرهای‬ ‫س��عدی ش��یرازی و خواندن ش��عر «بنی ادم اعضای‬ ‫یکدیگرند (یک پیکرند)» خواهان اتحاد جامعه اسپانیا‬ ‫در مقابل ویروس کرونا ش��د‪ .‬وی تاکید کرد که این ش��عر نتیجه می گیرد که‬ ‫اگر درد دیگران روی شما اثر نگذارد‪ ،‬سزاوار نیستید که خود را انسان بنامید‪.‬‬ ‫س��انچز افزود‪ :‬کل بشریت امروز یک بدن واحد است که از سوی این بیماری‬ ‫مورد تهدید قرار گرفته اس��ت‪ .‬وی جوانان اسپانیایی را خطاب قرارداد و گفت‪:‬‬ ‫شما نماینده امید و قدرت جامعه هستید‪ .‬قدرت ما زمانی است که بتوانیم روی‬ ‫یکدیگر حس��اب کنیم و امروز بیش از هر زمان دیگری به ش��ما احتیاج داریم‬ ‫زیرا همه ما جزئی از همان بدن هستیم‪.‬‬ ‫وی در س��خنرانی تلویزیونی خود برای اع�لام تمدید وضعیت اضطراری این‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬هفته هایی با محدودیت های بیشتر در انتظار ماست‪ .‬از خانواده ها‬ ‫می خواهی��م که در خانه بمانن��د‪ .‬وی تاکید کرد ک��ه درک می کند چه میزان‬ ‫ماندن در خانه تا دو هفته دیگر دشوار است‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ درگذشت محمود اکبرزاده را‬ ‫تسلیت گفت‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامی درگذشت حاج محمود اکبرزاده از شاعران‬ ‫پیشکس��وت ایینی را تسلیت گفت‪ .‬براس��اس اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫در پیام سید عباس صالحی امده است‪ :‬این شاعر انقالبی و مداح خوشنام و مردمی‪،‬‬ ‫عمر خویش را صرف خدمتگزاری در استان متبرک حضرت ثامن الحجج(ع) وعرض‬ ‫ارادت به پیشگاه ساالر شهیدان(ع) کرد‪ .‬وی در این پیام می افزاید‪ :‬زنده یاد اکبر زاده‪،‬‬ ‫در جامعه ش��اعران ایینی و هیات مذهبی و مردم والیت مدار ایران به ویژه در اس��تان‬ ‫خراس��ان رضوی از جایگاه ویژه و کم مانندی برخوردار بود‪ .‬وزیر فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اسالمی در ادامه این پیام از خداوند متعال برای ان مرحوم رحمت واسعه و همنشینی‬ ‫با اولیاء اهلل و برای بازماندگان محترم صبر و اجر مسالت کرد‪ .‬محمود اکبرزاده متولد‬ ‫‪ ۱۳۱۲‬در محله نوغان مش��هد بود‪ .‬او از پایه گذاران انجمن های قدیمی ش��عر مشهد‬ ‫و همچنین رئیس کانون مداحان این ش��هر بود‪ .‬اکبرزاده مداحی را از ‪ ۱۳۲۵‬ش��روع‬ ‫کرد و عالوه بر پیرغالم اهل بیت علیهم الس�لام‪ ،‬خادم حرم امام رضا علیه الس�لام‬ ‫نیز محس��وب می ش��د‪ .‬این شاعر و مداح اهل بیت (ع) به دلیل عفونت ریه در یکی از‬ ‫بیمارستان های مشهد درگذشت‪ .‬از او به عنوان «مردی که حافظ انجمن های شعر و‬ ‫مداحی مشهد بود» و «از مشوقان شاعران جوان خراسان» یاد می شود‪.‬‬ ‫تسلیت‬ ‫تعطیلی کشورها تا چه زمانی ادامه پیدا خواهدکرد‬ ‫گفت‪ :‬کش��ورها باید از ش��رایط تعطیلی و قرنطینه‬ ‫اس��تفاده کنند و سیستم های بهداشتی را از پایین‬ ‫ت از شهروندان‬ ‫بچینند و بیایند باال و با افزایش تس ‬ ‫اف��راد بیمار را پی��دا کنند‪ .‬زمانی ق��ادر به کاهش‬ ‫ل قرار‬ ‫تعطیل��ی خواهیم بود که ویروس را در کنتر ‬ ‫داده باش��یم‪ .‬اگر کنترل ضعیف داشته باشیم حتماً‬ ‫در اینده نزدیک این ویروس ما را وادار خواهد کرد‬ ‫ک��ه دوباره برگردیم به وضعیت تعطیلی و قرنطینه‬ ‫شدید‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کشورهایی که این کار را درست انجام‬ ‫ندهند دوباره وارد یک چرخه بازگش��ت و ش��یوع‬ ‫بیماری خواهند ش��د‪ .‬بنابر این کشورها حواسشان‬ ‫باشد اگر درست عمل نکنند متاسفانه دچار چرخه ای‬ ‫می ش��وند که مس��یر ان «تعطیلی‪-‬کنترل ناقص‪-‬‬ ‫دوب��اره تعطیلی‪ -‬دوباره کنترل ناقص» خواهد بود‬ ‫و ای��ن چرخه می تواند هفته ه��ا و ماه ها ادامه پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اجرای زنده اثار تئاتری‬ ‫در قالب همکاری سازمان‬ ‫فرهنگی هنری شهرداری‬ ‫تهران و اداره کل هنرهای‬ ‫نمایشی وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اس�لامی در قالب‬ ‫برنامه ری��زی ‪ ۱۰‬روزه از‬ ‫تاری��خ ‪ ۱۷‬ت��ا ‪ ۲۷‬فروردین ماه با پخش دو بخ��ش از نمایش‬ ‫خیمه ش��ب بازی در ش��امگاه ‪۱۷‬فروردین ماه مصادف با میالد‬ ‫باسعادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان اغاز شد‪.‬‬ ‫طبق برنامه ریزی هر ش��ب از ساعت ‪ ۱۹‬یک نمایش از اثار‬ ‫منتخب اجرا ش��ده در فرهنگسراهای کش��ور که پیش از این‬ ‫مجوز اج��رای خ��ود را از اداره کل هنرهای نمایش��ی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی و س��ازمان فرهنگی هنری شهرداری‬ ‫تهران دریافت کرده بودند به صحنه خواهند رفت‪.‬‬ ‫نخس��تین ش��ب پخش انالین تئات��ر از تلویزی��ون تعاملی‬ ‫نمایش نت به عنوان ش��ب افتتاح پخش زنده اجرای گروه های‬ ‫نمایشی در شب های کرونایی کشورمان به روایت قصه مبارک‬ ‫و کرونا در قالب هنر س��نتی و ایینی نمایش خیمه ش��ب بازی‬ ‫ایرانی اختصاص داشت‪.‬‬ ‫بعد از تجربه موفق پخش انالین کنس��رت های موسیقی در‬ ‫ای��ام تعطیالت نوروزی با دو هدف دعوت هرچه بیش��تر مردم‬ ‫برای در خانه ماندن در مس��یر تحقق شکس��ت ویروس کرونا‬ ‫و قطع زنجیره ش��یوع این ویروس و ازس��وی دیگر حمایت از‬ ‫هنرمن��دان و پ��ر کردن اوقات فراغت مخاطب��ان؛ در گام دوم‬ ‫پخ��ش انالین فعالیت های هنری‪ ،‬تلویزیون تعاملی نمایش نت‬ ‫به عنوان نخستین تلویزیون انحصاری پخش هنرهای نمایشی‬ ‫فعالی��ت خود را برای پخ��ش زنده اثار تئاتری در ش��ب های‬ ‫کرونای��ی کش��ورمان هم زم��ان با می�لاد باس��عادت حضرت‬ ‫علی اکبر(ع) و روز جوان اغاز کرد‪.‬‬ ‫در نخس��تین شب از اجرای نمایش های زنده پردیس تئاتر‬ ‫تهران که ب��رای عموم مخاطبان پخش انالین می ش��د گروه‬ ‫خیمه شب بازی برادران ربیعی متشکل از حسن و حسین ربیعی‬ ‫که از گروه های شناخته ش��ده نمایش خیمه شب بازی به عنوان‬ ‫کهن ترین ش��یوه نمایش عروس��کی ایران و از باس��ابقه ترین‬ ‫نمایش های ایینی کش��ورمان به شمار می رود؛ عالوه بر تطبیق‬ ‫قصه قهرمان نمایش خیمه ش��ب بازی یعنی مبارک و پهلوان با‬ ‫ماجرای اتفاق این روزها یعنی ش��یوع ویروس کرونا و راه های‬ ‫پیشگیری و مبارزه با ان؛ برای مخاطبان ساعتی سرگرم کننده‬ ‫و دل چسب رقم زدند‪.‬‬ ‫اجرای گروه خیمه ش��ب بازی برادران ربیعی در دو قس��مت‬ ‫متفاوت صورت گرفت‪ .‬در بخش نخس��ت ک��ه نمودی بارز از‬ ‫قابلی��ت تطبی��ق و تبدی��ل قصه ها و روایت ه��ای نمایش های‬ ‫ایران��ی با حوادث روز و جاری در جامع��ه که به عنوان یکی از‬ ‫مهم ترین مولفه ها و برگ های برنده ایین های نمایشی و خرده‬ ‫روایت های نمایش��ی ایرانی ش��ناخته می ش��ود؛ گروه نمایش‬ ‫خیمه ش��ب بازی برادران ربیعی این بار قهرمانان شناخته شده‬ ‫نمایش خیمه ش��ب بازی یعنی مبارک و پهل��وان را در روایت‬ ‫مس��یر مبارزه و پیش��گیری از ویروس کرونا در قامت اجرایی‬ ‫ظریف‪ ،‬دقیق و جذاب؛ به مخاطبان عرضه کردند‪.‬‬ ‫در بخ��ش اول ای��ن اثر نمایش��ی از زبان مب��ارک به عنوان‬ ‫قهرم��ان نمای��ش خیمه ش��ب بازی مخاطبان راه ه��ای مقابله‬ ‫باش��یوع و مبارزه در مس��یر مهار و شکس��ت وی��روس کرونا‬ ‫را دیدند و ش��نیدند‪ .‬ام��ا بخش دوم این اجرا نی��ز به یکی از‬ ‫داستان های معروف و دوست داشتنی نمایش خیمه شب بازی‬ ‫ایران یعنی حمله غول سیاه به شهر و مبارزه مبارک و پهلوان‬ ‫در مسیر شکست دادن این غول سیاه اختصاص داشت‪.‬‬ ‫خبر خوش‬ ‫ابتدای ش��یوع کرونا‪ ،‬حداق��ل در ایتالیا‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫انگلی��س و ترکیه برخورده��ای طنزامیز با این‬ ‫مشکل داش��تند‪ .‬برای مثال در انگلستان‪ ،‬یکی‪،‬‬ ‫دو روز پ��س از اوج گی��ری ابتال به کرونا و نایاب‬ ‫شدن دس��تمال کاغذی در این کشور‪ ،‬ویدئویی‬ ‫س��اخته ش��د که در ان یک فرد انگلیس��ی به‬ ‫خانه ای دستبرد می زند‪.‬‬ ‫او ب��ه ج��ای دزدی��دن اش��یای گران قیمت‬ ‫مثل طال‪ ،‬دس��تمال کاغذی می دزد‪ .‬این کلیپ‬ ‫پربازدی��د‪ ،‬واکن��ش طنزامی��ز به ی��ک بحران‬ ‫اجتماع��ی اس��ت‪ .‬بنابراین برخ��ورد طنزالود با‬ ‫بحران��ی مث��ل کرونا محدود به ایران نیس��ت و‬ ‫در سطح جهان مش��اهده می شود که هدف ان‬ ‫عالوه بر خنداندن‪ ،‬نقد ساختار قدرت است‪.‬‬ ‫می��ری معتق��د اس��ت؛ طن��ز‪ ،‬خش��م و‬ ‫عصبانی��ت جامع��ه را ف��رو می نش��اند و گاه‬ ‫حت��ی حرکت ه��ای اعتراض��ی را به س��کوت‪،‬‬ ‫رخوت‪ ،‬بی مس��ئولیتی اجتماع��ی و بی توجهی‬ ‫و بی عمل��ی تبدیل می کند‪ .‬برای همین اس��ت‬ ‫ک��ه از طنز ب��ه عنوان س��وپاپ اطمین��ان یاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بر خالف این دیدگاه‪ ،‬رویا صدر‪ ،‬پژوهش��گر و‬ ‫طنزپرداز با بیان این نکته که باید مراقب باشیم‬ ‫ک��ه طنز مطالبه گری اجتماع��ی را به خنده در‬ ‫خل��وت تقلیل ندهد‪ ،‬به ایس��نا می گوید‪ :‬اگرچه‬ ‫گفته می شود طنز به هر حال خشم و عصبانیت‬ ‫جامعه را فرو می نش��اند و گاه حتی حرکت های‬ ‫اعتراضی را به س��کوت‪ ،‬رخوت‪ ،‬بی مس��ئولیتی‬ ‫اجتماع��ی و بی توجه��ی و بی عمل��ی تبدی��ل‬ ‫می کند‪ .‬برای همین اس��ت که از طنز به عنوان‬ ‫س��وپاپ اطمینان یاد می ش��ود که ممکن است‬ ‫باعث از بین ب��ردن تحرکات اجتماعی و روحیه‬ ‫مطالبه گری ش��ود‪ ،‬ام��ا طنز س�لاح انقالبیون‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫با این وجود طنزپردازی در ش��رایط بحرانی و‬ ‫غیر عادی مثل شیوع کرونا‪ ،‬راه رفتن بر لبه تیغ‬ ‫اس��ت‪ .‬در چنین موقعیتی‪ ،‬طناز باید بداند چه‬ ‫هدفی از ارائه طنز دارد؟‬ ‫ای��ا طن��ز او باعث تقویت همدل��ی بین مردم‬ ‫می شود؟‬ ‫باید حدس بزند ک��ه واکنش های احتمالی به‬ ‫طنز او در جامعه چیست و چه انعکاسی دارد؟‬ ‫طنزپ��رداز باید ضمن ش��ناخت دقیق جامعه‬ ‫خود‪ ،‬بداند شوخی با مرگ و بیماری تا چه حد‬ ‫مجاز اس��ت؟ اگر مخاطب طنز او را بشنود‪ ،‬چه‬ ‫حسی در او ایجاد می شود؟‬ ‫بنابرای��ن در افرینش طنز بای��د به این موارد‬ ‫توج��ه کرد تا طنز با بیش��ترین اث��رات مثبت‪،‬‬ ‫کمترین نتایج منفی را در بر داشته باشد‪.‬‬ ‫دقت داشته باشیم شوخی در وضعیت بحرانی‬ ‫باید همدلی و همدردی بین طنزپرداز و مخاطب‬ ‫را تقویت کند‪ .‬در نهایت هر جامعه ای که قدرت‬ ‫طنزافرینی بیشتری داشته باشد‪ ،‬قدرت تداوم و‬ ‫تاب اوری ان هم باالتر است‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫دکتر ادهانوم تدروس‪ ،‬دبیرکل سازمان بهداشت‬ ‫جهان��ی در اخرین کنفرانس خب��ری گفت‪ :‬امروز‬ ‫مدیر اجرایی صن��دوق بین المللی پول گفت بیش‬ ‫از ‪90‬کش��ور از ما درخواس��ت کمک مالی کردند و‬ ‫ما س��عی می کنیم وام هایی که کش��ورها گرفته اند‬ ‫را اس��تمهال کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در نشست با صندوق‬ ‫بین المللی پول تاکید شد که ما هم باید به فکرنجات‬ ‫جان انسان ها باشیم وهم دنبال نجات معاش انها‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬وی در پاس��خ به این س��وال که‬ ‫نگاه روز‬ ‫ان سوی مرز‬ ‫ویروس کرونا که امد‪ ،‬تعدادی ش��روع کردند‬ ‫به س��اختن کلیپ های خنده دار‪ ،‬نوشتن جوک‬ ‫و یادداش��ت های طنزامیز‪ .‬ع��ده دیگری فریاد‬ ‫براوردند که بس اس��ت‪ .‬این چه کاری است که‬ ‫مدام با درد و رنج های مردم ش��وخی می کنید‪.‬‬ ‫با هم��ه کس و همه چیز ش��وخی‪ ،‬با کرونا هم‬ ‫شوخی؟!‬ ‫واکنش طنزامیز به وقای��ع و بحران ها تازگی‬ ‫ندارد‪ .‬از س��یل و زلزله گرفته ت��ا گرانی بنزین‪،‬‬ ‫حاال هم «کرونا»‪ ،‬دستمایه شوخی با مسئوالن‪،‬‬ ‫مدیران و ش��خصیت های سیاسی شده است‪ .‬در‬ ‫این میان هستند کس��انی که واکنش های طنز‬ ‫ی‬ ‫به بحران های طبیعی و انسانی را توطئه داخل ‬ ‫و عاملی برای تداوم و تک��رار مصایب اجتماعی‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫راه درس��ت کدام اس��ت؟ طن��ز‪ ،‬نجات دهنده‬ ‫اس��ت یا بس��تری برای ترویج بی تفاوتی نسبت‬ ‫به رنج ها؟ جواد میری‪،‬پژوهشگر جامعه شناسی‬ ‫هش��دار می دهد که باید بین تمسخر و طنز که‬ ‫م��رز باریکی بین انها وج��ود دارد‪ ،‬تفاوت قایل‬ ‫ش��ویم‪ .‬اما طنز یکی از ساحت های انسانی است‬ ‫که فرصت تفکر و اندیشه را فراهم می کند‪.‬‬ ‫طنزپ��رداز می تواند از ای��ن طریق موضوعات‬ ‫ج��دی‪ ،‬عمی��ق و بنیادین را در ش��کلی جدید‪،‬‬ ‫صورت بندی کند تا مخاطبانش ضمن خندیدن‬ ‫به سوژه‪ ،‬به ان بیندیشند‪.‬‬ ‫با این اوصاف‪ ،‬واضح است که ژانر طنز با هدف‬ ‫ط��رح انتق��ادات اجتماعی‪-‬سیاس��ی‪ ،‬تاریخچه‬ ‫بسیار طوالنی دارد اما به گفته جواد میری‪ ،‬این‬ ‫جامعه شناس فرهنگی‪ ،‬در دوران مدرن به دلیل‬ ‫پیشرفت جامعه و در هم تنیدگی بیش از پیش‬ ‫حوزه ه��ای اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و سیاس��ی‪ ،‬ژانر‬ ‫طنز‪ ،‬دامنه وسیع تری یافته است‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬بارها ش��نیده ایم که برخی افراد‬ ‫در ش��بکه های مجازی‪ ،‬طنز را افت فهم عمیق‬ ‫جامعه دانس��ت ه و معترضند ک��ه چرا عده ای در‬ ‫مواق��ع بحران��ی مانند ش��یوع وی��روس کرونا‪،‬‬ ‫برخوردی توام با شوخی و خنده دارند؟‬ ‫میری ب��ا تاکید ب��ر اینکه واکن��ش طنزالود‬ ‫به کرون��ا‪ ،‬محدود به ایران نیس��ت‪ ،‬به ایس��نا‪،‬‬ ‫می گوی��د‪ :‬می توانم مس��تنداتی ارائه کنم که از‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫چطور اهالی یک روس��تا ‪ ۴۰۰‬سال پیش توانس��تند بریتانیا را از یک اپیدمی‬ ‫طاعون نجات دهند؟‬ ‫زک براون‪ ،‬تدوین گر ویدئویی در روزنامه واشنگتن پست این هفته داستانی را‬ ‫از قرن ‪ ۱۷‬در بریتانیا نقل کرده که در پادکست «گزارشگران پست»مورد توجه‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬این داستان مربوط به روستایی کوچک در شمال انگلستان در‬ ‫سال ‪ ۱۶۶۵‬میالدی است‪.‬‬ ‫در س��پتامبر ‪(۱۶۶۵‬ش��هریور ‪ 1044‬خورش��یدی)‪ ،‬جورج ویکر‪ ،‬شاگرد یک‬ ‫خیاطی در روس��تای کوچک اییم در ناحیه پیک ش��مال انگلستان پتویی که از‬ ‫لندن برایش فرستاده شده بود را باز کرد و بالفاصله طاعون گرفت‪ .‬ویکر تنها یک‬ ‫هفته بعد مرد‪.‬در ان روزها طاعون در لندن شیوع پیدا کرده بود‪.‬‬ ‫درطول ‪ 6‬هفته پس از مرگ ویکر‪ ۲۹ ،‬نفر دیگر هم در روستای اییم که فقط‬ ‫‪ ۸۰۰‬نفر س��کنه داشت جان باختند‪ .‬چون طاعون از طریق موش ها و کک ها به‬ ‫انسان منتقل می شود و جمعیت این جانوران در زمستان کاهش پیدا می کند‪ ،‬با‬ ‫فرا رس��یدن زمستان همه تصور کردند که طاعون رخت بر بسته اما در حقیقت‬ ‫طاعون نهفته مانده و در حال جهش ژنتیکی بود و باگرم ش��دن هوا‪ ،‬طاعون با‬ ‫قدرت بیشتری بازگشت‪ .‬مرگ ومیر میان موش ها افزایش یافت‪ .‬ویلیام مامپسن‪،‬‬ ‫طلبه جوانی که به تازگی کشیش روستا شده بود متوجه شد که باید فورا کاری‬ ‫کرد و گرنه طاعون از این روس��تا به تمام ش��مال انگلستان سرایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫روستای اییم بر سر راه مواصالتی میان منچستر و شفیلد واقع شده و پیامدهای‬ ‫جنگ داخلی انگلستان در ان دوران باعث شده بود که مردم این روستا همچنان‬ ‫به کشیش قبلی‪ ،‬توماس استنلی که یک کشیش پیوریتن (پروتستان اصالح شده‬ ‫انگلستان) بود‪ ،‬وفادار بمانند‪ .‬این حقیقت باعث شد ویلیام مامپسن سراغ توماس‬ ‫استنلی برود و از او بخواهد که وارد میدان شود و مردم روستا را متقاعد کند که‬ ‫باید خود را قرنطینه کنند‪ .‬این دو کشیش مردم روستا را دور هم جمع کردند و‬ ‫به انها گفتند‪« :‬همه ما احتماال خواهیم مرد‪».‬‬ ‫نتیجه مذاکره با مردم این ش��د که برای نجات ج��ان مناطق اطراف‪ ،‬تصمیم‬ ‫گرفتند دور روس��تا را به طور داوطلبانه یک مرز قرنطینه بکش��ند‪ .‬همه روس��تا‬ ‫ب��ا هم قس��م خوردند ک��ه هیچ کس روس��تا را ترک نکند و ب��ه هیچ کس هم‬ ‫اجازه ورود داده نش��ود‪ .‬مرزهای قرنطینه با س��نگ های مشخصی نشانه گذاری‬ ‫ش��د‪ .‬مردم مناطق اط��راف تا لب این مرز می امدند و برای اهالی روس��تا اذوقه‬ ‫می گذاش��تند و در برابر س��که های طالیی را که در داخل پارچ س��رکه انداخته‬ ‫شده بود برمی داشتند چرا که در ان زمان فکر می کردند سرکه ضدعفونی کننده‬ ‫خوبی اس��ت‪ .‬قرنطینه ‪ ۱۴‬ماه طول کشید‪ .‬در این مدت ‪ ۲۶۰‬نفر از ‪ ۸۰۰‬سکنه‬ ‫روس��تای اییم مردند‪ .‬تصور انچه در این مدت در این روس��تای کوچک گذشت‬ ‫واقعا ترس��ناک است‪ .‬انبوه موش های مرده در گوشه کنار کوچه ها و ده ها جسد‬ ‫قربانی طاعون گرد مرگ را در تمام روستا پراکنده کرده بود‪ .‬اما نتیجه این شد‬ ‫که هیچ کدام از مناطق اطراف الوده نش��دند‪ .‬این در حالی بود که اییم به علت‬ ‫قرار گرفتن بر س��ر راه تجاری میان ش��فیلد و منچس��تر می توانست به راحتی‬ ‫هزاران نفر را در سراس��ر انگلستان بکش��د‪ .‬اما از خودگذشتگی مردم این روستا‬ ‫توانست مانع از یک اپیدمی بزرگ طاعون در ان سال شود‪.‬‬ ‫زک براون‪ ،‬قصه روستای اییم را با این جمله تمام می کند که «اگر چه ممکن‬ ‫است در خانه ماندن این روزها بسیار افسرده کننده و یاس اور تلقی شود اما باید‬ ‫دانست که قرنطینه و (در خانه ماندن) کارساز است‪».‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!