روزنامه صمت شماره 1495 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1495

روزنامه صمت شماره 1495

روزنامه صمت شماره 1495

‫میالد منجی عالم بشریت‪ ،‬مهدی موعود برهمگان مبارک باد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫گام های اولیه برداشته شده‬ ‫در «اینستکس» ناکافی است‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 14‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 8‬اوریل ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1495‬پیاپی ‪2813‬‬ ‫چهره ها‬ ‫اکنون در مرحله مدیریت‬ ‫کرونا هستیم‬ ‫دانش بنیان ها‬ ‫پیشگامان جهش تولید‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫نگاهی به‬ ‫الزامات جهش تولید‬ ‫به دنبال تحول‬ ‫در بخش معدن‬ ‫وقت پشتیبانی‬ ‫از صنعت ‪ IT‬است‬ ‫ش روز‬ ‫گزار ‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫با تعیین کم ریسک وپرریسک بودن مشاغل‬ ‫‪2‬‬ ‫اصناف برای فروش‬ ‫اینترنتی«مشوق» می گیرند‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪ 16‬صفحه ‪8+8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رئیس جمهوری گام های اولیه برداش��ته شده در راستای برقراری سازکار اینستکس را‬ ‫مثبت اما ناکافی برش��مرد و گفت‪ :‬تحریم های امریکا علیه ایران‪ ،‬نقض مقررات س��ازمان‬ ‫بهداشت جهانی است‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت‪ ،‬حسن روحانی عصر دوشنبه‬ ‫در تماس تلفنی «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه با وی‪ ،‬ضمن ارزوی موفقیت‬ ‫برای دولت و ملت فرانسه و همه مردم جهان در مسیر مقابله با بیماری کرونا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫همه کش��ورها و دولت ها باید توجه داشته باشند که بدون کمک و همکاری و بهره مندی‬ ‫از تجربه های یکدیگر نمی توانند از این شرایط حساس عبور کنند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فعالیت کسب وکارها‬ ‫وارد مرحله سوم شد‬ ‫؟؟؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫«کرونا» و فعالیت بازار لوازم یدکی روی میز مذاکره‬ ‫صنعت خودرو کم ریسک است‬ ‫یا پرریسک؟‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫معادن کوچک‬ ‫پرچمدار جهش تولید‬ ‫عکس‪:‬ایدا فریدی‬ ‫یکی از مواردی که در س��ال جهش تولید باید مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬رش��د و احیای معادن کوچک اس��ت‪ .‬اگ��ر امار و وضعیت‬ ‫معادن کش��ور را بررس��ی کنیم متوجه می ش��ویم که بیشتر انها‬ ‫معادن کوچک هستند‪ .‬توسعه این معادن باعث می شود اشتغال‬ ‫در مناطق مختلف کشور افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 14‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 8‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1495‬‬ ‫پیاپی ‪2813‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫روحانی در تماس تلفنی مکرون تاکید کرد‪:‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫گام های اولیه برداشته شده در «اینستکس» ناکافی است‬ ‫امیرعباس فیضی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫چند س��الی اس��ت که رهبر معظم انقالب پیام ه��ای نوروزی را به‬ ‫مس��ئله تولید اختصاص داده اند و با انتخاب شعارهایی حول و حوش‬ ‫تولید س��عی در انتقال اهمیت موضوع به س��طوح مختلف جامعه از‬ ‫جمله دولت و مردم داشته اند‪.‬‬ ‫با مروری بر حوادث گوناگون کش��ور مانن��د دوران دفاع مقدس و‬ ‫تحریم های ظالمانه بین المللی به روش��نی درمی یابیم که تنها مسیر‬ ‫عبور از موانع و مش��کالت کش��ور توجه به تولید اس��ت که عالوه بر‬ ‫ایج��اد قدرت اقتصادی در عرصه جهان��ی‪ ،‬رفاه و امنیت اجتماعی را‬ ‫نیز در پی خواهد داش��ت‪ .‬اکنون پس از اجرای سیاس��ت های رونق‬ ‫تولید‪ ،‬باید تدوین سیاست های جهش تولید در دستور کار مسئوالن‬ ‫قرار گیرد؛ بنابراین بیش��ترین بار مس��ئولیت برعهده وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به عنوان پیشران عرصه تولید است که بی تردید بدون‬ ‫برنامه ریزی و تدوین سیاست های اصولی‪ ،‬مقررات کارامد‪ ،‬استفاده از‬ ‫دانش روز و تحلیل روندهای سیاسی و اقتصادی بازارهای بین المللی‬ ‫و منطقه ای امکان تحقق راهبرد جهش تولید فراهم نخواهد شد‪.‬‬ ‫توج��ه به اس��تفاده از فناوری روز و راهکاره��ای کاهش نرخ تمام‬ ‫شده در کنار درک محیط عمومی بازاریابی بین المللی به مثابه دو بال‬ ‫جهش تولید اس��ت که باید به طور متوازن ازس��وی متخصصان علوم‬ ‫مرتبط از جمله کارشناس��ان بازاریابی م��ورد بهره برداری قرار گیرد‪.‬‬ ‫امروزه رقابت در بازارهای بین المللی به گونه ای اس��ت که ش��رکت ها‬ ‫بدون کس��ب تجربه و ابدیده ش��دن در کوره رقابت بازارهای داخلی‬ ‫امکان دسترسی به موفقیت های پایدار‪ ،‬تقویت نام و نشان تجاری در‬ ‫بازارهای بین المللی و کس��ب س��هم در بازارهای جهانی را نخواهند‬ ‫داشت؛ هرچند که ماهیت تجارب این گونه بازارها از حیث پیچیدگی‬ ‫با بازارهای داخلی دارای تفاوت ها و ش��باهت هایی است‪ .‬مدت هاست‬ ‫ک��ه دوره تولید انبوه بدون مالحظات بازاره��ای بین المللی به پایان‬ ‫رسیده‪ ،‬بنابراین تدوین سیاست های جهش تولید باید به صورت یک‬ ‫زنجیر درنظر گرفته ش��ود‪ ،‬زیرا نگرش بخش��ی به مقوله تولید بدون‬ ‫انج��ام بازاریاب��ی منج��ر به جهش تولید نخواهد ش��د و یک نظریه و‬ ‫مدیری��ت بازار بین المللی در سیس��تم کس��ب و کار از ضرورت های‬ ‫راهبرد جهش تولید به ش��مار می رود‪ ،‬به طوری که تصمیمات مربوط‬ ‫به تولید و بازاریابی را به صورت منسجم مورد رصد و پایش قرار دهد؛‬ ‫بنابرای��ن یک��ی از اولویت های اجرای راهب��رد جهش تولید‪ ،‬توجه به‬ ‫ابعاد تجاری بازاریابی بین المللی است‪ ،‬به طوری که برخالف اقدامات‬ ‫کام�لا داخل��ی‪ ،‬فعالیت ه��ای بازاریابی که در م��اورای مرزهای ملی‬ ‫انجام می ش��ود نیاز به اش��نایی قابل توجهی به محیط های چندگانه‬ ‫بازاریاب��ی و فرهنگ های متفاوت بازاره��ای هدف دارد‪ .‬ناگفته نماند‬ ‫الگوی تجارت بین المللی که شامل جریان جهانی واردات و صادرات‬ ‫اس��ت می تواند کمک قابل توجهی به برندهای داخلی کند و در واقع‬ ‫به واس��طه اعتب��ار تامین کنندگان به طور مثال م��واد اولیه یا فناوری‬ ‫تولید بتوانند در بازارهای کشورهای تامین کننده فعالیت کنند‪ .‬یکی‬ ‫دیگ��ر از اقدامات��ی که می تواند مقدمات جه��ش تولید را فراهم کند‬ ‫شناس��ایی و فعالیت در صنایعی اس��ت که تولید در انها دارای س��ود‬ ‫باش��د و از سرمایه گذاری گسترده در صنایع دارای ضرر پرهیز شود؛‬ ‫به عبارتی برای صنایع و محصوالت دارای س��ود با محصوالت دارای‬ ‫ریسک زیاندهی‪ ،‬سیاست های متفاوتی در پیش گرفته شود‪ .‬منطقی‬ ‫اس��ت در صنایع دارای س��ود س��رمایه گذاری های گسترده منجر به‬ ‫تخصصی سازی تولید می شود و تامین محصوالت دارای ضرر از سایر‬ ‫کشورها از طریق مبادله خارجی منطقی تر است‪ .‬همچنین توجه به‬ ‫مزیت نسبی در کشور از دیگر موضوعات مهمی است که می تواند در‬ ‫تنظیم راهبرد جهش تولید نقش بسزایی داشته باشد‪ ،‬به طوری که با‬ ‫شناس��ایی صنایع دارای مزیت نسبی بتوانیم در بازارهای بین المللی‬ ‫شرکت های داخلی را منتفع کنیم‪ .‬یکی از مهم ترین پیشنهادهایی که‬ ‫درحال حاضر به دلیل تحریم های ظالمانه می تواند دارای اثرگذاری در‬ ‫جهش تولید باش��د توجه ویژه به شرکت های دانش بنیان است‪ ،‬زیرا‬ ‫چنین ش��رکت هایی با تولید خدمات می توانند به منبعی مهم برای‬ ‫ایجاد س��ود پایدار برای ش��رکت ها تبدیل شوند‪ .‬از دیگر اقداماتی که‬ ‫می تواند مسیر جهش تولید را هموار کند تدوین سیاست های مربوط‬ ‫به محافظت و صیانت دولت از نام و نشان تجاری بنگاه های اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع به حدی اهمیت دارد ک��ه از ان می توان به عنوان‬ ‫پایه اصلی جهش تولید نام برد‪ ،‬این درحالی اس��ت که متاس��فانه به‬ ‫دالیل گوناگون درحال حاضر کش��ور ما فاقد چارچوب های قانونی و‬ ‫مش��خصی برای متمایز کردن فعالیت برندها با سایر شرکت ها است؛‬ ‫بنابرای��ن تدوین مق��ررات مختص فعالیت برنده��ا می تواند موجب‬ ‫ارزش افرینی مضاعف برای بنگاه های داری نام و نش��ان تجاری شده‬ ‫و در نهای��ت عالوه بر جهش کیفی تولی��د در افزایش تولید ناخالص‬ ‫داخلی نیز اثرگذار باشد‪ .‬نواوری از دیگر مولفه های اثرگذار در عرصه‬ ‫تولید اس��ت که با اس��تفاده از جهش فناوریک می تواند با بکارگیری‬ ‫ایده های نو و خالقانه و توجه به سیس��تم های مختلف فرایند توسعه‬ ‫محص��ول جدید ایجاد کن��د‪ .‬توجه به نواوری در بازارهای بین المللی‬ ‫از مهم ترین موضوعاتی است که به دلیل اهمیت گسترش محصوالت‬ ‫و رقابت در نواوری به عنوان یک فاکتور اثرگذار می تواند س��هم بازار‬ ‫را به صورت پرشی ارتقا بخشد‪ .‬البته استفاده از فناوری روز در برخی‬ ‫صنای��ع کش��ور ما به دلیل هزینه های بس��یار ب��اال و محدودیت های‬ ‫بودج��ه ای ان ب��ا اس��تقبال چن��دان مطلوب��ی از جان��ب بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی مواجه نمی ش��ود‪ .‬یک راه اجتناب از شکس��ت های بزرگ‬ ‫ن اس��ت که شرکت های دانش بنیان با ورود‬ ‫در بازارهای بین المللی ای ‬ ‫ب��ه بازارهای با مقیاس کوچک تر و انجام فعالیت رقابتی در بازارهای‬ ‫داخل��ی و منطق��ه ای‪ ،‬تجربه الزم برای فعالیت در عرصه بین الملل را‬ ‫به دس��ت اورند‪ .‬درحال حاضر شرایط پیشروی بازارهای جهانی و به‬ ‫تبع ان بازارهای داخلی به دلیل ش��یوع کرونا ویروس عرصه را برای‬ ‫تولید کنندگان بس��یار سخت تر از قبل کرده و شرایط بعد از قرنطینه‬ ‫را با مش��کالتی مواج��ه خواهد کرد که انتظار م��ی رود با بکارگیری‬ ‫سیاس��ت های متناسب با ش��رایط جاری و حمایت های الزم از جانب‬ ‫دولت راهبرد جهش تولید محقق شود‪.‬‬ ‫کاخ الیزه‪ :‬فرانسه و شرکای اروپایی اش اماده ادامه همکاری با ایران هستند‬ ‫رئیس جمهوری گام های اولیه برداشته شده در‬ ‫راس��تای برقراری سازکار اینستکس را مثبت اما‬ ‫ناکافی برش��مرد و گفت‪ :‬تحریم های امریکا علیه‬ ‫ایران‪ ،‬نقض مقررات س��ازمان بهداش��ت جهانی‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش پای��گاه اطالع رس��انی دولت‪،‬‬ ‫حس��ن روحانی عصر دوش��نبه در تماس تلفنی‬ ‫«امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه با وی‪،‬‬ ‫ضمن ارزوی موفقیت برای دولت و ملت فرانس��ه‬ ‫و هم��ه م��ردم جهان در مس��یر مقابله با بیماری‬ ‫کرون��ا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همه کش��ورها و دولت ها باید‬ ‫توجه داش��ته باش��ند که بدون کمک و همکاری‬ ‫و بهره من��دی از تجربه های یکدیگر نمی توانند از‬ ‫این ش��رایط حساس عبور کنند‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫با اش��اره به اینکه مبارزه با این بیماری در شرایط‬ ‫تحریم برای ایران دشوارتر از دیگر کشورهاست‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬دول��ت امریکا باوج��ود اینکه ب��ا اعمال‬ ‫تحریم ه��ای غیرقانون��ی علی��ه ای��ران‪ ،‬مقررات‬ ‫بین المللی را زیر پا گذاشته‪ ،‬در این شرایط نیز با‬ ‫اقدامات خود مقررات بهداشتی سازمان بهداشت‬ ‫جهان��ی را زیرپ��ا می گ��ذارد‪ .‬روحان��ی گام های‬ ‫اولیه برداشته ش��ده در راستای برقراری سازکار‬ ‫اینس��تکس را مثبت اما ناکافی برش��مرد و گفت‪:‬‬ ‫این مسیر نباید تنها منحصر به کاالهای پزشکی‬ ‫و غذایی باش��د و باید بتوانی��م از ان برای تامین‬ ‫تمامی نیازمندی های کشورمان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تقبال از ابتکار دبیرکل س�ازمان‬ ‫ملل‬ ‫رئیس جمهوری با اس��تقبال از ابتکار دبیرکل‬ ‫سازمان ملل متحد برای اعالم اتش بس در جنگ‬ ‫میان کش��ورها در دوران شیوع بیماری کرونا در‬ ‫جه��ان‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که این ابتکار ش��امل‬ ‫جنگ اقتصادی علیه ایران هم باشد و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬انتظار داریم کش��ورهای دوس��ت برای رفع‬ ‫تحریم ه��ای ظالمان��ه و یکطرفه در این ش��رایط‬ ‫امریکا را زیر فشار قرار دهند‪.‬‬ ‫روحانی با اش��اره ب��ه اینکه در صورتی که همه‬ ‫تحریم ها برداشته شود اماده ایم به تعهدات خود‬ ‫در زمینه هسته ای بازگردیم‪ ،‬گفت‪ :‬رفع تحریم ها‬ ‫و عم��ل به تعهدات ازس��وی اروپ��ا یک ضرورت‬ ‫اس��ت و در ای��ن ش��رایط خاص ام��روز اهمیتی‬ ‫مضاع��ف یافته اس��ت‪ .‬رئیس جمه��وری با بیان‬ ‫اینکه جمهوری اس�لامی ایران براساس انچه در‬ ‫طرح صلح هرمز عنوان ش��ده‪ ،‬تنها راه حل تامین‬ ‫امنی��ت دریای عمان‪ ،‬خلیج فارس و تنگه هرمز را‬ ‫در همکاری کشورهای منطقه می داند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫ایران از هیچ تنش��ی در منطقه استقبال نکرده و‬ ‫همواره در راس��تای ایجاد صلح و ثبات پایدار در‬ ‫منطقه تالش کرده و خواهد کرد‪.‬‬ ‫حسن روحانی‬ ‫امانوئل مکرون‬ ‫روحان��ی احترام و رعای��ت حاکمیت مردم در‬ ‫کشورهای منطقه را حائز اهمیت دانست و گفت‪:‬‬ ‫بر این اس��اس برخی از تح��رکات اخیر امریکا در‬ ‫ع��راق را اقدامی خطرناک و ب��ه ضرر امنیت این‬ ‫کشور و منطقه می دانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹جه�ان ش�رایط س�ختی را تجرب�ه‬ ‫می کند‬ ‫امانوئل مکرون‪ ،‬رئیس جمهوری فرانسه نیز در‬ ‫این گفت وگوی تلفنی‪ ،‬با بیان گزارشی از وضعیت‬ ‫ش��یوع بیماری کرون��ا و چگونگی مقابله با ان در‬ ‫فرانس��ه و دیگر کشورهای اروپایی‪ ،‬گفت‪ :‬جهان‬ ‫ش��رایط سختی را تجربه می کند و امیدوارم همه‬ ‫کش��ورهای جه��ان بتوانند با هم��کاری یکدیگر‬ ‫از این ش��رایط دش��وار عبور کنند‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به عالقه مندی فرانس��ه به گس��ترش همه جانبه‬ ‫همکاری ها با ایران‪ ،‬گام های برداش��ته شده برای‬ ‫ش��روع به کار سازکار مالی اینس��تکس را مثبت‬ ‫دانس��ت و ابراز امیدواری کرد که با استفاده از ان‬ ‫تبادالت ایران و اروپا افزایش یابد تا همکاری های‬ ‫مالی اروپا با ایران به شکل راحت تری انجام شود‪.‬‬ ‫مکرون با اش��اره به نقش مهم و س��ازنده ایران‬ ‫در مناس��بات منطق��ه ای‪ ،‬ب��ر ضرورت توس��عه‬ ‫همکاری ه��ا و تعام�لات دوجانب��ه‪ ،‬منطقه ای و‬ ‫بین المللی ایران و فرانس��ه در راس��تای توس��عه‬ ‫صلح‪ ،‬ثبات و امنیت منطقه تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اماده ادامه همکاری با ایران‬ ‫کاخ الیزه نیز پس تماس تلفنی سران جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران و فرانس��ه در بیانیه ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫امانوئ��ل مک��رون ب��ار دیگ��ر بر ض��رورت تداوم‬ ‫همکاری ه��ای پاریس و ش��رکای اروپایی اش با‬ ‫ایران تاکید کرده اس��ت‪ .‬روزنامه «لوفیگارو» هم‬ ‫روز سه ش��نبه نوش��ت‪ :‬برلین هفته گذشته اعالم‬ ‫کرد فرانسه‪ ،‬المان و انگلیس در اواخر ماه مارس‬ ‫به عنوان بخش��ی از نخس��تین اقدام در چارچوب‬ ‫اینس��تکس تجهیزات پزش��کی به ایران ارس��ال‬ ‫کردند‪ .‬به نقل از این رس��انه فرانسوی‪ ،‬کاخ الیزه‬ ‫در بیانیه ای با اش��اره به گفت وگوی تلفنی حسن‬ ‫روحانی و امانوئل مکرون اعالم کرد‪ :‬مکرون ضمن‬ ‫اب��راز همدردی با مردم ایران که متاثر از ویروس‬ ‫کرونا هس��تند گفت فرانسه و شرکای اروپایی اش‬ ‫ام��اده تداوم همکاری های بشردوس��تانه با ایران‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫افتتاح خط تولید ماسک با حضور معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫کیت تشخیص و ماسک ضدویروس ایرانی به بازار می اید‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با حضور در ش��هرک‬ ‫صنعتی نصیراباد رباط کریم خط تولید انواع ماسک‬ ‫پزش��کی و فیلتردار را افتتاح کرد‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی معاون اول رئیس جمهوری‪ ،‬در این‬ ‫خ��ط تولی��د‪ ،‬روزانه ‪ ۳۰‬ه��زار عدد انواع ماس��ک‬ ‫فیلتردار و قابل اس��تفاده در بیمارس��تان ها تولید و‬ ‫نیازمندی های داروخانه ها و مراکز درمانی اس��تان‬ ‫تهران تامین می ش��ود‪ .‬گ��روه صنعتی یحیی که تا‬ ‫پی��ش از این در زمینه تولید انواع کفش های ایمنی‬ ‫فعالی��ت می کرد‪ ،‬همزمان با ش��یوع و گس��ترش‬ ‫بیماری کرونا در کش��ور با تغییر برخی از خط های‬ ‫تولیدی خود و سرمایه گذاری ‪ ۵۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫انواع ماسک چندالیه که دارای مجوز اداره تجهیزات‬ ‫پزشکی اس��ت را تولید می کند‪ .‬درحال حاضر ‪۲۵۰‬‬ ‫نفر در این واحد صنعتی مش��غول کار هستند‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و استاندار تهران معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری را در این بازدید همراهی کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹کیت تش�خیص و ماسک ضدویروس‬ ‫ایرانی‬ ‫درهمین حال معاون پژوهش��ی دانشگاه شهید‬ ‫بهش��تی گف��ت‪ :‬کیت های تش��خیصی‪ ،‬ماس��ک‬ ‫ضدویروس کرونا و ونتیالتورهای سبک که توسط‬ ‫پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی ساخته شده اند‪،‬‬ ‫به زودی به تولید انبوه رس��یده و وارد بازار می شوند‪.‬‬ ‫بابک ش��کری در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬دانش��گاه‬ ‫ش��هید بهش��تی باتوجه به ش��رایط فعلی کش��ور‬ ‫‪ ۶‬بخ��ش علمی و پژوهش��ی در حوزه های زیس��ت‬ ‫فن��اوری‪ ،‬تولید و تجهی��زات‪ ،‬مس��ائل اجتماعی‪،‬‬ ‫مسائل حقوقی‪ ،‬اقتصادی و سیاسی و اخالق و دین‬ ‫در مقابله با کرونا ویروس تش��کیل داده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬این بخش ها تالش می کنند به طور کلی‬ ‫وضعیت سالمت کش��ور را در شرایط فعلی و اینده‬ ‫از نظر تخصصی ارزیابی و اسیب شناسی کنند تا به‬ ‫مس��ئوالن کشور در مهار کرونا کمک کنند‪ .‬معاون‬ ‫پژوهشی دانشگاه شهید بهش��تی تصریح کرد‪ :‬هر‬ ‫یک از ای��ن بخش ها به دنبال طرح ه��ای مرتبط با‬ ‫خود هس��تند تا طرح هایی را تعریف کنند که نقشه‬ ‫راه��ی برای برون رفت از وضعیت کنونی باش��د‪ .‬در‬ ‫شرایط فعلی بسیاری از گروه ها ادعای تولید برخی‬ ‫محصوالت را دارند که باید به تایید نهادهای مربوط‬ ‫برس��د‪ .‬وی با اش��اره به س��ال جه��ش تولید اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برخی طرح های بخ��ش «تولید و تجهیزات»‬ ‫دانشگاه ارزیابی و تست اولیه و مقرر شده با حمایت‬ ‫بنی��اد نیکوکاری جمیلی به تولید انبوه برس��د و در‬ ‫سطح ملی و بین المللی توزیع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تشخیص بیماری در ‪ ۲۰‬دقیقه‬ ‫شکری با اشاره به تولید انواع مختلف کیت های‬ ‫تش��خیصی اظهار کرد‪ :‬کیت های موجود در بازار‬ ‫برای تشخیص بیماری از یک تا چند ساعت زمان‬ ‫نیاز دارند اما در دانش��گاه ش��هید بهش��تی تولید‬ ‫کیت های��ی ک��ه حداکثر تا ‪ ۲۰‬دقیق��ه بیماری را‬ ‫تش��خیص می دهند‪ ،‬مورد نظر ق��رار گرفته و این‬ ‫کیت ه��ای تولی��دی نه تنها برای کرون��ا ویروس‬ ‫بلک��ه برای تمام ویروس های مط��رح اعم از ایدز و‬ ‫انفلوانزای پرندگان مورد اس��تفاده است‪ .‬شکری‬ ‫ب��ا بیان اینکه کیت های تش��خیص ویروس اماده‬ ‫برای سرمایه گذاری اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دانشگاه‬ ‫نمونه های مورد نیاز را تولید کرده اس��ت‪ .‬دانشگاه‬ ‫شهید بهش��تی ‪ 3‬دسته کیت تش��خیصی متغیر‬ ‫تولی��د کرده که باید تایید س��ازمان غ��ذا و دارو را‬ ‫بگیرد اما این روند طوالنی است و نیاز به همکاری‬ ‫ای��ن س��ازمان دارد و در صورت تس��ریع در صدور‬ ‫مجوز از یک تا ‪ 3‬ماه اینده به تولید انبوه می رسد و‬ ‫وارد بازار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ماسکی که ویروس کرونا را می کشد‬ ‫وی با اش��اره به طرح پژوهش��ی دوم اظهار کرد‪:‬‬ ‫پژوهشگران دانشگاه توانس��ته اند برای نخستین‬ ‫بار در کش��ور دستگاه هایی تولید کنند که با انجام‬ ‫عملی��ات فیزیکی و ش��یمیایی روی پارچه ها انها‬ ‫را در براب��ر وی��روس کرونا مقاوم کند‪ .‬ش��کری در‬ ‫ای��ن باره توضیح داد‪ :‬ماس��ک هایی که در کش��ور‬ ‫تولید می ش��وند‪ ،‬تنها می توانن��د از ورود ویروس‬ ‫جلوگی��ری کنن��د و گاهی اوقات ه��م ویروس از‬ ‫طری��ق انها وارد دهان و بینی می ش��ود و مطمئن‬ ‫نیس��ت؛ بنابراین این دس��تگاه ها با انجام عملیات‬ ‫ش��یمیایی و فیزیک��ی روی پارچه های ماس��ک‬ ‫می توانند وی��روس را از بین ببرند یا فعالیت انها را‬ ‫کم کنند زیرا احتمال اینکه ویروس از ماسک عبور‬ ‫کن��د‪ ،‬وجود دارد‪ .‬اما این ن��وع پارچه ها می توانند‬ ‫فعالی��ت ویروس را کاهش داده یا حت��ی انها را از‬ ‫بین ببرند‪ .‬معاون پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬زمانی که پارچه در این دس��تگاه ها‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬پس از پردازش فیزیکی و شیمیایی‪،‬‬ ‫برای تولید ماسک اماده می شود‪.‬‬ ‫هیچ پدیده ای برای اقتصاد سهمگین تر از تداوم کرونا نیست‬ ‫وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی‬ ‫گف��ت‪ :‬هی��چ پدیده ای ب��رای اقتصاد کش��ور‬ ‫س��همگین تر از طوالنی ش��دن کرونا نیست و‬ ‫باید در کمترین زم��ان ممکن این بیماری را‬ ‫مهار کنیم تا به اقتصاد کشور هم کمک کرده‬ ‫باشیم‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬سعید نمکی در صحن‬ ‫علنی مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬امار کرونا‬ ‫اگر در کش��ور ما رو به افزایش اس��ت‪ ،‬به این‬ ‫علت اس��ت که ما بیماریاب��ی را فعال کردیم‪.‬‬ ‫یعنی به جای اینکه بنشینیم و کرونا به سراغ‬ ‫ما بیاید‪ ،‬ما به س��راغ ان رفتی��م و غربالگری‬ ‫کردیم‪ .‬اعضای کمیس��یون بهداشت و درمان‬ ‫مجلس مشاهده کردند که در گیالن داشتیم‬ ‫زیر فشار تخت بیمارس��تانی له می شدیم‪ .‬در‬ ‫اکنون در مرحله مدیریت کرونا هستیم‬ ‫حال حاضر ‪ ۷۱‬میلیون نفر از مردم کش��ور را‬ ‫با اتکا به س��امانه س��یب و پرونده الکترونیک‬ ‫س�لامت و سامانه ‪ ۴۰۳۰‬غربالگری و مواردی‬ ‫ک��ه در مرحل��ه اولی��ه بیم��اری هس��تند را‬ ‫شناس��ایی کردیم‪ .‬این پروتکل تایید شده در‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫نمکی اف��زود‪ :‬اکنون ب��ا بیماریابی‪ ،‬اعالم و‬ ‫گزارش بیماری باال رفت و به علت کاهش بار‬ ‫بیمارستان و رس��یدگی بیشتر کادر بهداشت‬ ‫و درم��ان‪ ،‬مرگ و میر کاهش پی��دا کرد‪ .‬در‬ ‫روزه��ای اینده ش��اهد این خواهی��م بود که‬ ‫فاصله بین مرگ ها و موارد مثبت ابتال بیشتر‬ ‫می شود‪ .‬این فاصله بیش��تر‪ ،‬وضعیت ایران را‬ ‫بهتر نش��ان می دهد‪ .‬امروز از نظ��ر ابتال رتبه‬ ‫عکس روز‬ ‫دریاچه شهداد کرمان در دل کویر‬ ‫هفتم و در مرگ و میر رتبه ششم را در جهان‬ ‫داریم‪ .‬وزیر بهداش��ت گفت‪ :‬در گام نخس��ت‪،‬‬ ‫فاصله گ��ذاری اجتماعی ی��ا فیزیکی و در گام‬ ‫دوم‪ ،‬فاصله گذاری هوش��مند مطرح ش��د‪ .‬در‬ ‫ای��ران با پدیده حصر و جنگ اقتصادی مواجه‬ ‫هس��تیم‪ .‬نمی توانیم جوراب فروش��ی را که با‬ ‫فروختن ‪ 5‬جوراب امور خود را می گذراند رها‬ ‫کنی��م؛ نمی توانیم صنع��ت و تولید را تعطیل‬ ‫کنی��م؛ از تولی��د ماس��ک و دارو ت��ا کارخانه‬ ‫خودروسازی قابل تعطیل نیست و در شرایط‬ ‫س��خت اقتصادی قرار داریم‪ .‬وزیر بهداش��ت‬ ‫گفت‪ :‬از اوایل بهمن‪ ،‬خروج ماس��ک از کشور‬ ‫را ممن��وع کردیم‪ .‬حتی یک بیم��ار در پیک‬ ‫بیماری‪ ،‬پش��ت در بیمارس��تان ها س��رگردان‬ ‫نمان��د و این افتخار جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫است‪ .‬در فرانسه به ازای هر هزار نفر‪ ،‬دست کم‬ ‫‪ 7‬تخت بیمارستانی وجود دارد و ما ‪ ۱.۶‬تخت‬ ‫داریم‪ .‬میزان تخت های بیمارستانی اروپا ‪ ۴‬تا‬ ‫‪ ۵‬برابر ایران است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬انچه امروز‬ ‫در کش��ور می بینیم‪ ،‬مرحله مدیریت بیماری‬ ‫اس��ت و به مهار و کنترل نرسیده ایم‪ .‬البته در‬ ‫روزه��ای اینده در برخی اس��تان ها به مرحله‬ ‫کنترل هم خواهیم رسید و امیدواریم تا پایان‬ ‫اردیبهش��ت به مرحله مهم تری برسیم‪ .‬نباید‬ ‫دچار توهم یا گرفتاری محاسباتی شویم‪ .‬این‬ ‫کار در اوج تحریم ها انجام ش��ده است‪ .‬کسی‬ ‫باور نمی کرد ایران در ش��رایط سخت تحریم‬ ‫این کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫عکس‪ :‬تسنیم‬ ‫ایرنا‪ -‬فرمانده س��تاد مبارزه با کرونا کالنش��هر تهران اعالم کرد‪ :‬ش��یب بیماری کرونا در پایتخت‬ ‫همچنان صعودی اس��ت و باید بس��یار هوش��مندانه عمل کرد‪ .‬علیرضا زالی در جلسه علنی شورای شهر‬ ‫تهران گفت‪ :‬در هفته اینده با تعداد بیشتر مبتالیان رو به رو خواهیم بود و حضور پرشمار شهروندان در‬ ‫‪ ۳‬روز گذش��ته در پایتخت اثار خود را نش��ان خواهد داد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اثار این حضور ‪ ۵‬تا ‪ ۹‬روز اینده‬ ‫مش��خص می ش��ود‪ ،‬تلفات ان نیز تا ‪ 2‬هفته اینده معلوم می ش��ود و نباید گفت شلوغی دو روز پیش در‬ ‫پایتخت هیچ اثری نداشت‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رس�انی دولت‪ -‬س��خنگوی دولت با تاکید بر اینکه جایگزینی برای حفظ س�لامت‬ ‫جامعه وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬این تصور که اولویت ها در حال تغییر است‪ ،‬درست نیست‪ ،‬بلکه اساس و اصل‬ ‫همه تالش های دولت و ستاد مقابله با کرونا‪ ،‬حفظ سالمت مردم است‪ .‬علی ربیعی درباره نظریه دولت و‬ ‫کرونا گفت‪ :‬استراتژی اصلی ما همچنان حفظ سالمت و جان انسان هاست‪ .‬اگر برخی از تعابیری اینچنین‬ ‫استفاده می کنند که اولویت ها تغییر می کند به خطاست و هر تصمیمی می گیریم برای بقای بلندمدت و‬ ‫حفظ جان انسان ها و سالمت محور بودن تمام تصمیم ها است‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬نایب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬اگر یک ماه با قدرت عمل کنیم‪ ،‬می توانیم‬ ‫ویروس کرونا را زمین گیر کنیم‪ .‬مس��عود پزش��کیان در ابتدای جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی‬ ‫در نطق پیش از دستور خود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر با مشارکت همه مردم یک ماه با قدرت عمل کنیم‪ ،‬می توانیم این‬ ‫ویروس را زمین گیر کنیم و باید دس��ت به دس��ت هم دهیم تا بتوانیم از این بحران عبور کنیم‪ .‬پزشکیان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬قرار است در این جلسه درباره مباحث اقتصادی و معیشتی هم بحث و بررسی انجام شود‪.‬‬ ‫وزی��ر پیش��ین‬ ‫بهداش��ت همزمان‬ ‫ب��ا روز جهان��ی‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬ب��ر لزوم‬ ‫اس��تفاده حداکثری‬ ‫از ظرفی��ت ش��بکه‬ ‫بهداش��تی کش��ور‪،‬‬ ‫بهورزها‪ ،‬مراقبین سالمت و پزشکان خانواده‬ ‫برای شناسایی و درمان بیماران کرونا تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در این مسیر‪ ،‬بیماران شناسایی ‬ ‫ش��ده و افرادی که به عنوان ناقل یا مشکوک‬ ‫تش��خیص داده می ش��وند‪ ،‬در منزل و تحت‬ ‫نظر پزش��ک خانواده درمان و در صورت نیاز‬ ‫ب��ه ونتیالتور‪ ،‬ب��ه مراکز یا بیمارس��تان های‬ ‫وی��ژه این بیم��اران هدایت می ش��وند‪ .‬دکتر‬ ‫سیدحس��ن هاشمی در پس��ت اینستاگرامی‬ ‫خ��ود در مطلب��ی ب��ا عن��وان «روز جهانی‬ ‫بهداشت و یک راهکار» نوشت‪:‬‬ ‫امروز ‪ ۱۸‬فروردی��ن مصادف با روز جهانی‬ ‫بهداش��ت اس��ت؛ به این مناسبت ذکر نکاتی‬ ‫ضروری به نظر می رسد‪ .‬شبکه بهداشت کشور‬ ‫عزیز ما مرکب اس��ت از حدود ‪ ۱۸‬هزار خانه‬ ‫بهداشت و مراکز بهداشتی در روستاها و نیز‬ ‫‪ ۱۱‬هزار پایگاه و مراکز جامع خدمات سالمت‬ ‫در ش��هرها؛ بنابرای��ن ما دارای زیرس��اختی‬ ‫بی نظیر در منطقه و کم نظیر در سطح جهان‬ ‫هستیم؛ زیرساختی که برای برپایی و ارتقای‬ ‫ان‪ ،‬دولت های مختلف طی بیش از ‪ ۴۵‬سال‬ ‫هزینه کرده و زحمت کشیده اند‪.‬‬ ‫در این مراکز عالوه بر پزشک خانواده‪ ،‬ماما‪،‬‬ ‫دندانپزشک‪ ،‬کارشناسان بهداشت و تغذیه و‬ ‫س�لامت روان‪ ،‬دو گروه از انس��ان های بسیار‬ ‫س��ختکوش و نازنین مشغول خدمت هستند‬ ‫که برای این روزها خیلی می توانند موثر واقع‬ ‫شوند؛ بهورز در روستاها و مراقب سالمت در‬ ‫شهرها‪.‬‬ ‫بهورزها مسئول سالمت روستاییان هستند‬ ‫و به ازای حداکثر هر هزار نفر‪ ،‬یک بهورز و در‬ ‫مجموع حدود ‪ ۳۵‬هزار بهورز در کشور داریم‪.‬‬ ‫مراقبین س�لامت نیز مس��ئول س�لامت‬ ‫حاشیه نشینان‪ ،‬ساکنان شهرها و کالن شهرها‬ ‫هس��تند که به ازای هر ‪ ۲‬هزار تا ‪ ۲۵۰۰‬نفر‬ ‫یک مراقب س�لامت (در مجموع بیش از ‪۴۵‬‬ ‫ه��زار مراقب س�لامت) داری��م‪ .‬همچنین ‪2‬‬ ‫میلیون سفیر سالمت در کشور فعال هستند‪.‬‬ ‫به دالیل یادش��ده‪ ،‬ب��ر این ب��اورم که باید‬ ‫هرچه س��ریع تر ت�لاش کنیم ت��ا از ظرفیت‬ ‫شبکه بهداش��تی کش��ور‪ ،‬بهورزها‪ ،‬مراقبین‬ ‫سالمت و پزش��کان خانواده حداکثر استفاده‬ ‫بشود‪.‬‬ ‫به این معنا که هر بهورز‪ ،‬مراقب س�لامت‬ ‫و پزش��ک خانواده مسئول مستقیم جمعیت‬ ‫زیر پوش��ش خود باش��د و هر روز از وضعیت‬ ‫سالمتی مردم گزارش تهیه کند‪.‬‬ ‫در این مسیر‪ ،‬بیماران شناسایی شده و نیز‬ ‫افرادی که به عنوان ناقل یا مشکوک تشخیص‬ ‫داده می ش��وند در منزل و زیر نظر پزش��ک‬ ‫خانواده درمان و در صورت نیاز به ونتیالتور‪،‬‬ ‫به مراکز یا بیمارستان های ویژه این بیماران‬ ‫هدایت شوند‪.‬‬ ‫ضروری اس��ت مجلس و ق��وه قضاییه نیز‬ ‫اختی��ارات خ��اص ب��ه به��ورزان و مراقبین‬ ‫سالمت‪ ،‬به عنوان ضابطین بهداشتی‪ ،‬دهند تا‬ ‫انها بتوانند بیماران یا افراد ناقل و مشکوک را‬ ‫به کمک نیروهای انتظامی و امنیتی قرنطینه‬ ‫کامل کنند‪.‬‬ ‫خوب اس��ت بپذیریم ای��ن دوران بهترین‬ ‫فرصت برای کش��ور و نظام سالمت است که‬ ‫بتواند خدمات بهداشتی و درمانی را در قالب‬ ‫نظام ارجاع و پزشک خانواده در شهر و روستا‬ ‫یک بار برای همیش��ه عمال ش��کل دهد و به‬ ‫ای��ن ترتیب با خارج ش��دن از حالت تدافعی‬ ‫و حمله به بیماری‪ ،‬از پرس��تاران‪ ،‬پزشکان و‬ ‫کادر درم��ان که به علت تالش ش��بانه روزی‬ ‫‪ ۵۰‬روز گذش��ته‪ ،‬به س��رعت دچار خستگی‬ ‫و فرسودگی ش��دید خواهند شد نیز مراقبت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫باور کنی��م ک��ه جهانی��ان و همچنین ما‬ ‫نمی توانیم کرونا را جز با تهیه واکسن و دارو‬ ‫شکست دهیم و این مسیر زمان بر است‪ ،‬پس‬ ‫باید شعارمان «مراقبت از مردم ایران در برابر‬ ‫کرونا» باشد‪.‬‬ ‫عزیزان سیس��تم بهداش��تی کشور؛ ضمن‬ ‫تبری��ک این روز به ش��ما بزرگواران و تمامی‬ ‫همکاران��م در وزارت بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و‬ ‫ام��وزش پزش��کی‪ ،‬باید ع��رض کنم بخش‬ ‫بهداشت ما به کمک سفیران سالمت و مردم‪،‬‬ ‫می تواند کش��ور را از ای��ن بحران که طوالنی‬ ‫شدن ان موجب فقر‪ ،‬ناامنی‪ ،‬نافرمانی مدنی‬ ‫و مرگ ومیر بیشتر می شود‪ ،‬نجات دهد‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫دانش بنیان ها پیشگامان‬ ‫جهش تولید‬ ‫راهکار نجات کشور‬ ‫از بحران کرونا‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 14‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 8‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1495‬‬ ‫پیاپی ‪2813‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫«کرونا» و فعالیت بازار لوازم یدکی روی میز مذاکره‬ ‫برای اغاز به کار کسب وکارها در سال جاری مشاغل به‬ ‫دو دس��ته کم ریسک و پرریسک تقسیم شده اند‪ .‬مشاغل‬ ‫کم ریس��ک اس��تان ها می توانند ش��نبه‪ ۲۳ ،‬فروردین با‬ ‫رعایت پروتکل بهداش��تی فعالیت خ��ود را اغاز کنند اما‬ ‫این تاریخ برای استان تهران سی ام فروردین درنظر گرفته‬ ‫شده است؛ عالوه بر اینکه فعالیت ها باید با حضور دوسوم‬ ‫نیرو ها اغاز شود‪.‬‬ ‫صنعت خودرو به عنوان صنعتی پیشران یکی از صنایع‬ ‫مهم در جهان به شمار می رود؛ ازهمین رو دولت ها سعی‬ ‫در حفظ ان دارند تا درامد حاصل از ان به کمک اقتصاد‬ ‫کش��ورها بیاید‪ .‬باتوجه به وضعیت موجود صنعت خودرو‬ ‫(خودروسازی و قطعه سازی) ایا این صنعت جزو مشاغل‬ ‫پرریسک به شمار می رود یا کم ریسک؟‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تنوع صنایع در خودروسازی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫امی��د رضای��ی‪ ،‬عضو انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور در پاسخ به این پرسش‬ ‫که صنعت خودرو و قطعه جزو مشاغل کم ریسک است یا‬ ‫پرریسک‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت خودرو از تنوع وسیعی برخوردار‬ ‫اس��ت؛ از قطع��ات پلیمری ت��ا الکترونیک��ی‪ ،‬از قطعات‬ ‫مونتاژی تا ساخته ش��ده که فعالیت شان به لحاظ نیروی‬ ‫انسانی متفاوت است؛ بنابراین چون صنعت خودرو صنایع‬ ‫گوناگونی را در برمی گیرد نه می توان گفت جزو مش��اغل‬ ‫کم ریس��ک اس��ت و نه به طور کامل پرریس��ک به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ان چیزی که به عنوان مبنا برای مش��اغل‬ ‫کم ریس��ک و پرریس��ک ازس��وی وزارت بهداشت تعیین‬ ‫ش��ده مسئله فاصله گذاری اجتماعی است؛ به این ترتیب‬ ‫اگر فاصله افراد در خطوط تولید براس��اس ان چیزی که‬ ‫پروتکل بهداشتی عنوان می کند‪ ،‬باشد صنعت کم ریسک‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬مبنای دیگر در تقس��یم بندی مش��اغل‪،‬‬ ‫ارتب��اط انها با عموم مردم اس��ت‪ .‬می توان گفت صنعت‬ ‫قطعه در این ش��اخص جزو مش��اغل پرریس��ک نیست و‬ ‫مانند صنعت گردشگری یا صنوفی همچون رستوران ها‪،‬‬ ‫اغذیه فروشی ها و‪ ...‬با مردم ارتباط مستقیم ندارد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازان کشور با بیان اینکه عمده ترین‬ ‫موضوعی که درحال حاضر مطرح است بحث فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی است‪ ،‬گفت‪ :‬قطعه سازی جزو ان دسته صنایعی‬ ‫اس��ت که در وس��عت بزرگ در حال تولید است و بیشتر‬ ‫خطوط اتوماس��یون هس��تند و نیروی انس��انی کمی در‬ ‫ان دخال��ت دارن��د؛ در نتیج��ه رعایت فاصل��ه اجتماعی‬ ‫امکان پذیر اس��ت ام��ا در همین صنع��ت قطعاتی وجود‬ ‫دارد ک��ه خط تولید ان انس��ان محور اس��ت‪ ،‬یعنی تعداد‬ ‫زی��ادی کارگ��ر در خ��ط تولید در حال فعالیت هس��تند‬ ‫مانند دسته سیم؛ بنابراین تعریف و مشخص کردن فاصل ه‬ ‫اجتماعی در چنین خطوطی به راحتی امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫رضایی در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به‬ ‫ش��رایط خطوط تولید خودروسازان‪ ،‬افزود‪ :‬خودروسازی‬ ‫دارای سالن های بزرگ و بهم پیوسته است و یک خودرو‬ ‫در خطوطی کامال پیوس��ته تولید می شود‪ .‬در این بخش‬ ‫رعایت فاصله اجتماعی دشوار است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬راه��کاری که توانس��ته کمک کند و‬ ‫ریسک را در این خطوط کاهش دهد این است که دولت‬ ‫با محدودیت هایی ش��روع فعالیت ها را با کمترین نیروی‬ ‫براس��اس تصمیم مس��ئوالن دولتی صنف لوازم یدکی در ش��رایط‬ ‫فعلی جزو صنوف غیرضروری به شمار می رود و اجازه فعالیت ندارد‪،‬‬ ‫درحالی ک��ه گاه��ی ممکن اس��ت نبود قطعه ای س��بب ش��ود فعالیت‬ ‫خودروهایی مانند امبوالنس دچار مش��کل ش��ود؛ از این رو اتحادیه‬ ‫برای پیگیری موضوع با اتاق اصناف تهران وارد مذاکره شده است‬ ‫انسانی در نظر گرفته تا به شکل پلکانی به تعداد نیروهای‬ ‫انس��انی افزوده ش��ود؛ از این رو در گام نخست قرار است‬ ‫فعالیت ها با یک سوم کارکنان و کارگران اغاز شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه گفت‪ :‬با این راهکار و با مدیریت‬ ‫اجرای��ی در رعای��ت پروت��کل بهداش��تی‪ ،‬صنایع زیادی‬ ‫می توانند فعالیت خود را اغاز کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید نمی تواند متوقف شود‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور با اش��اره به صنایع و‬ ‫اصنافی که ارتباط مس��تقیم با مردم دارند‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت‬ ‫خ��ودرو از این گروه نیس��ت و اگر فعالیتش را با کمترین‬ ‫می��زان نی��رو اغاز کن��د‪ ،‬در ادامه تولید با ش��یب مالیم‬ ‫افزایش یابد و می توانیم انتظار داش��ته باشیم این بحران‬ ‫را با موفقیت پشت سر بگذاریم اما کار ساده ای نیست‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬ب��رای برخی فعالیت ها ک��ه با صنایع‬ ‫بس��یاری ارتب��اط دارند مانن��د صنعت خ��ودرو و قطعه‬ ‫نمی توان یک نسخه پیچید‪.‬‬ ‫رضایی با اشاره به اینکه اگر تولید به طور کامل متوقف‬ ‫ش��ود در ادامه مشکالتی جدید به وضعیت موجود اضافه‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه به اینکه خودرو متشکل از قطعات‬ ‫گوناگون اس��ت اگر فعالیت قطعه س��ازی متوقف ش��ود‬ ‫خودرو به ش��کل ناقص تولید می ش��ود‪ ،‬در نتیجه خودرو‬ ‫تجاری نمی ش��ود‪ .‬موض��وع قابل بحث دیگر این اس��ت‬ ‫ک��ه جابه جایی نیروی انس��انی کارخانه های این صنعت‬ ‫ب��ا وس��ایل حمل ونقلی اس��ت که رعای��ت فاصله گذاری‬ ‫نوسازی کامیون و مینی بوس های فرسوده‬ ‫‹ ‹توقف فعالیت بازار لوازم یدکی‬ ‫یکی از محل های پرتجمع بازار اس��ت؛ در نتیجه حرفه‬ ‫کسانی که در بازارهای گوناگون فعالیت دارند جزو مشاغل‬ ‫پرریسک به شمار می رود اما برخی محصوالت مانند لوازم‬ ‫یدکی به نوعی جزو کاالهای مصرفی به ش��مار می روند و‬ ‫نیاز است در شرایط فعلی فعالیت محدودی داشته باشند‪.‬‬ ‫خودروهایی مانند امبوالنس یا خودروهای نیمه س��نگین‬ ‫ک��ه در زمین��ه حمل مواد خوراکی فعالی��ت دارند نیاز به‬ ‫تعوی��ض و تعمیر برخی قطعات از جمله لنت ترمز دارند؛‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬با توجه به محدودیت منابع اعتباری‪ ،‬پیش��نهاد ش��ده‪ ،‬ضمانت‬ ‫بازپرداخ��ت هزینه های نصب و راه اندازی ‪۲‬هزار دوربین کنترل س��رعت به‬ ‫پیمان��کاران منتخ��ب در فرایندهای قانونی از محل بند (ج) ماده ‪ ۲۳‬قانون‬ ‫رسیدگی به تخلفات رانندگی انجام شود‪.‬‬ ‫عضو هیات عامل س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای درباره نوسازی‬ ‫ماش��ین االت راهداری با خرید تولیدات ش��رکت هپکو نیز گفت‪ :‬باتوجه به‬ ‫سیاست گذاری های انجام شده برای خروج تدریجی ماشین االت فرسوده و‬ ‫خرید ماشین االت مدرن‪ ،‬سازمان در نظر دارد امسال با استفاده از ظرفیت‬ ‫ش��رکت هپک��و‪ ،‬تالش مضاعفی ب��رای تامین اعتبار م��ورد نیاز خرید ‪۳۵۰‬‬ ‫دستگاه انواع ماشین االت راهداری شامل گریدر‪ ،‬لودر و بیل مکانیکی انجام‬ ‫دهد‪ .‬وی اظهار امیدواری کرد‪ :‬شرکت هپکو ماشین االت مورد نیاز سازمان‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای را براساس برنامه و مطابق کیفیت پیش بینی‬ ‫ش��ده تحویل دهد که البته باتوجه به نبود امکان بهره مندی از تس��هیالت‬ ‫تبص��ره ‪ ۱۸‬قان��ون بودج��ه‪ ،‬تحقق اختصاص ‪ ۲۲۰‬میلی��ارد تومان از محل‬ ‫اعتبارات مدیریت بحران که در روزهای پایانی س��ال گذشته در دستور کار‬ ‫سازمان برنامه و بودجه قرار داشت‪ ،‬ضرورتی اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫عض��و هیات عامل س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای به تش��ریح‬ ‫شش��مین برنامه مهم سازمان در س��ال جهش تولید پرداخت و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬باتوجه به عمر باالی ماشین االت راهداری و نبود ظرفیت تولید با تیراژ‬ ‫باال در داخل‪ ،‬پیش��نهاد ش��ده زمان رشد ظرفیت داخل با تایید و تشخیص‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬گریدر و لودر دست دوم دارای استاندارد روز جهان‬ ‫و برخوردار از عمر کمتر از ‪ ۳‬س��ال مش��روط به خدمات پس از فروش وارد‬ ‫شود و دولت نیز تخفیفات و تسهیالت گمرکی را در راستای حمایت از امر‬ ‫مهم نگهداری و ایمن سازی راه های کشور اعمال کند‪.‬‬ ‫تیم��وری اع�لام کرد‪ :‬باتوج��ه به نقش مهم بخ��ش حمل ونقل در تامین‬ ‫کاالهای اساس��ی‪ ،‬انتظار می رود وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای صدور‬ ‫اجازه واردات الس��تیک‪ ،‬قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی کشور ازسوی تشکل های صنفی مربوط و با تایید سازمان راهداری‬ ‫و حمل ونقل جاده ای همکاری الزم را داشته باشد‪.‬‬ ‫امید رضایی‬ ‫صنایع زیادی‬ ‫می توانند با‬ ‫یک سوم‬ ‫نیروها و نیز‬ ‫رعایت پروتکل‬ ‫بهداشتی‪،‬‬ ‫فعالیت خود‬ ‫را اغاز کنند‬ ‫سیدمهدی کاظمی‬ ‫پیشنهاد‬ ‫اتحادیه صنف‬ ‫فروشندگان‬ ‫لوازم یدکی‬ ‫فعالیت محدود‬ ‫برخی از‬ ‫فروشگاه های‬ ‫این صنف است‬ ‫راهکارهای «جهش تولید» به صحن علنی مجلس می رود‬ ‫رئیس کمیس��یون ویژه حمای��ت از تولید ملی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی از بررس��ی تبعات اقتص��ادی کرونا و‬ ‫راهکاره��ای جه��ش تولید و حمایت از کس��ب وکارهای‬ ‫اسیب دیده در کمیسیون متبوعش خبر داد‪.‬‬ ‫حمیدرضا فوالدگر‪ ،‬رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از‬ ‫تولی��د مل��ی و نظارت بر اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‬ ‫مجل��س در گفت وگو با خانه ملت در تش��ریح نشس��ت‬ ‫کمیس��یون متبوع��ش‪ ،‬به حض��ور نماین��دگان وزارت‬ ‫ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات‪ ،‬بخ��ش خصوصی‪ ،‬مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس‪ ،‬اتاق اصناف و بازرگانی اشاره کرد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات گزارشی‬ ‫از وضعیت شرکت های نوپا و اقداماتی که برای حمایت‬ ‫از کس��ب وکارها ح��وزه ‪ IT‬در حال انجام اس��ت‪ ،‬ارائه‬ ‫داد؛ همچنین براس��اس توضیحات ارائه ش��ده‪ ،‬وزارت‬ ‫ارتباط��ات در ح��ال برنامه ریزی برای افزایش س��رعت‬ ‫اینترنت است‪.‬‬ ‫فوالدگر با بیان اینکه اعضای کمیسیون ویژه حمایت از‬ ‫تولید ملی مجلس بر تسریع در استقرار دولت الکترونیک‬ ‫تاکی��د کردند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬با اجرای دول��ت الکترونیک‬ ‫بس��یاری از امور غیرحضوری انجام می ش��ود و براساس‬ ‫برنامه شش��م توسعه س��االنه باید ‪ ۱۲.۵‬درصد از حضور‬ ‫م��ردم به اداره ها کاهش یاب��د؛ همچنین باید ‪ ۷.۵‬درصد‬ ‫معامالت و تجارت در حوزه اینترنت انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون ویژه حمای��ت از تولید ملی مجلس‬ ‫شورای اسالمی با اشاره به گزارش اتاق بازرگانی و اصناف‬ ‫درباره راهکارهای کاهش تبع��ات اقتصادی کرونا‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬براس��اس ای��ن گزارش حفظ اش��تغال‪ ،‬تخفیف های‬ ‫مالیات��ی و بیم��ه ای‪ ،‬کاهش بهره بانکی‪ ،‬تامین س��رمایه‬ ‫در گ��ردش‪ ،‬تحری��ک تقاضا و‪ ...‬می تواند ت��ا حدودی به‬ ‫کسب وکارهای اسیب دیده کمک کند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین به گزارش‬ ‫مرکز پژوهش ها درباره راهکارهای جهش تولید و کاهش‬ ‫تبع��ات اقتصادی کرونا اش��اره کرد و افزود‪ :‬جهش تولید‬ ‫در گ��رو ایجاد انگی��زه برای بخش خصوص��ی به منظور‬ ‫س��رمایه گذاری در تولید‪ ،‬شفافیت و رقابت پذیری تولید‪،‬‬ ‫اج��رای قانون رفع موان��ع تولید و کنترل قاچاق و مبارزه‬ ‫با واردات است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬بانک مرکزی پیش��نهادهای خود درباره‬ ‫راهکارهای جهش تولید و کاهش تبعات اقتصادی کرونا‬ ‫را به کمیس��یون ارائه کرد که بر اس��اس ان‪ ،‬کاهش نرخ‬ ‫سود تسهیالت و به تعویق افتادن معوقات بانکی از جمله‬ ‫راهکاره��ای بانک مرکزی برای حمایت از کس��ب وکارها‬ ‫در کرونا است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت‪ :‬رکود‬ ‫ناش��ی از کرون��ا باید با ارائه راهکاره��ای جهش تولید تا‬ ‫حدودی رفع ش��ود زیرا اگرچه این ویروس باعث کاهش‬ ‫ظرفیت فعالیت واحدهای تولیدی و در نتیجه رکود شده‬ ‫اما این مشکالت با جهش تولید برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫فوالدگ��ر با بی��ان اینکه دولت بای��د از جزیره ای عمل‬ ‫کردن پرهیز کند‪ ،‬افزود‪ :‬واحدهای تولیدی باید با رعایت‬ ‫پروتکل ه��ای بهداش��تی و اج��رای ط��رح فاصله گذاری‬ ‫اجتماع��ی به فعالیت های خ��ود ادامه دهند‪ .‬باید تحلیل‬ ‫ت اید تا‬ ‫دقیق��ی از وضعیت اقتصادی پس��اکرونا به دس�� ‬ ‫راهکاره��ای جب��ران ضرر و زیان کس��ب وکارها همراه با‬ ‫راهکارهای جهش تولید بررسی شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬گزارش اولیه کمیسیون ویژه حمایت از تولید‬ ‫مل��ی ت��ا پایان هفته جاری درباره اث��ار اقتصادی کرونا و‬ ‫تحقق شعار سال ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫حمیدرضا یعقوبی اوینی‬ ‫کارشناس ارشد کسب وکار‬ ‫ش��عار جه��ش تولید به عنوان ش��عار س��ال بر‬ ‫قل��ه کوهی قرار گرفت��ه که پایه ان را ش��عارهای‬ ‫س��ال های قبل تشکیل می دهند‪ ،‬به همین جهت‬ ‫کمک به تحقق ش��عارهای سال های قبل در سال‬ ‫‪ 1399‬می توان��د نقش بس��یار مهم��ی در تحقق‬ ‫ش��عار امسال داش��ته باش��د؛ بنابراین باید به طور‬ ‫ج��دی پیگیر جنبه های مختل��ف این امر در میان‬ ‫مردم‪ ،‬واحده��ای تولیدی و بنگاه های اقتصادی و‬ ‫مسئوالن اجرایی باشیم‪.‬‬ ‫فلسفه نام گذاری های هر سال هرچه باشد‪ ،‬وجه‬ ‫اشتراک ان تمرکز بر یک مسئله محوری است که‬ ‫ارزش جلب توجه عموم مردم و سیاس��ت گذاران‬ ‫و مجریان را دارد؛ مس��ئله ای که ممکن اس��ت در‬ ‫مدت یک س��ال به س��رانجام نرسد و ضرورت دارد‬ ‫سال های بعد هم پیگیری و بدان اهتمام شود‪.‬‬ ‫در همین ب��اره با رویکرد جه��ش تولید می توان‬ ‫به بیان کارامدی و اهتمام و ایجاد اعتماد نس��بت‬ ‫به سیاس��ت ها و اهداف نظام جمهوری اسالمی در‬ ‫حوزه تولی��د و اقتصاد‪ ،‬معرفی و برجسته س��ازی‬ ‫توانمندی و ظرفیت های داخلی در جهت حرکت‬ ‫و جه��ش تولی��د‪ ،‬جامعه پذیری و نهادینه س��ازی‬ ‫سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی‪ ،‬اشتغال و جهش‬ ‫تولید‪ ،‬اصالح و بهینه س��ازی فرایند چرخه تولید‪،‬‬ ‫کسب وکار و سایر حوزه های کالن اقتصاد از جمله‬ ‫حوزه بانکی‪ ،‬واردات و صادرات و‪ ،...‬فرهنگ سازی‬ ‫ب��رای اصالح الگو و فرهنگ مص��رف و کار و تولید‬ ‫داخل��ی‪ ،‬ارتق��ای همراه��ی‪ ،‬حضور و مش��ارکت‬ ‫حداکثری مردمی در این مسیر و تقویت این نقش‬ ‫مهم مردمی پرداخت‪.‬‬ ‫انچ��ه بر اهمی��ت نام گذاری امس��ال می افزاید‬ ‫توجه به عمق مس��ئله تحریم ها اس��ت چراکه در‬ ‫مقابل این تک دش��من که با هدف ایجاد فش��ار بر‬ ‫ملت ایران برای به تس��لیم کشاندن ان وارد کارزار‬ ‫ش��ده‪ ،‬پاتک ان اهتمام به اقتص��اد ملی و اقتصاد‬ ‫مقاومتی و تولید و اشتغال و در نهایت جهش تولید‬ ‫ازسوی رهبر معظم انقالب اسالمی اعالم می شود؛‬ ‫بنابرای��ن در نقطه مقابل تحریم همه جانبه‪ ،‬تالش‬ ‫و فعالیت همه جانبه در تمام عرصه ها اس��ت‪ .‬پس‬ ‫جریان س��ازی مستمر و ترویج شعار و فرهنگ «ما‬ ‫می توانیم» در راس��تای جهش تولی��د با پرهیز از‬ ‫س��یاه نمایی های کاذب راه توسعه کشور را هموار‬ ‫خواهد ک��رد‪ .‬در این راس��تا نق��ش مجموعه ها و‬ ‫شرکت های دانش بنیان بسیار مهم است؛ بنابراین‬ ‫معرفی و برجسته س��ازی این نقش و انعکاس اثار و‬ ‫نتایج فعالیت این ش��رکت ها در جهش تولید باید‬ ‫مورد توجه مسئوالن اجرایی کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫تحقق سیاست جهش تولید نیازمند برنامه ریزی‬ ‫و اینده نگری و بکارگیری الزامات و سیاست هایی‬ ‫است که موجب تس��هیل تولید و سرمایه گذاری و‬ ‫اشتغال ش��ود و درمقابل باید ابزار و مکانیسمی را‬ ‫ب��ه کار گرفت که موانع تولید را از پیش پای فعاالن‬ ‫اقتصادی و سرمایه گذاران بخش خصوصی بردارد‪.‬‬ ‫تعویق زمان برگزاری‬ ‫نمایشگاه خودرو پکن‬ ‫برگزارکنندگان نمایش��گاه خ��ودرو پکن زمان‬ ‫برگ��زاری این نمایش��گاه را که ق��رار بود از ‪ ۲۱‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬اوری��ل (‪ ۲‬تا ‪ ۱۱‬اردیبهش��ت) برگزار ش��ود‬ ‫به ‪ ۲۶‬س��پتامبر تا ‪ ۵‬اکتب��ر (‪ ۵‬تا ‪۱۴‬مهر) تغییر‬ ‫داده اند‪.‬به گزارش خبرخودرو‪ ،‬همان طور که قابل‬ ‫پیش بینی بود‪ ،‬دلیل این تصمیم ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا بوده است‪.‬‬ ‫برگزارکنن��دگان در بیانی��ه ای در وب س��ایت‬ ‫رس��می این نمایش��گاه اع�لام کردن��د‪ :‬به دلیل‬ ‫چالش ه��ای ج��دی ش��یوع وی��روس کرون��ا و‬ ‫پس از مش��ورت ب��ا طرفین‪ ،‬م��ا از طرف کمیته‬ ‫برگزارکننده ش��انزدهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫خودرو پکن تصمیم گرفته ایم زمان برگزاری این‬ ‫نمایش��گاه را به تعویق انداخته و سالمت و ایمنی‬ ‫غرف��ه داران و بازدیدکنن��دگان را تضمین کنیم‪.‬‬ ‫نمایش��گاه خودرو چین ‪ ۲۰۲۰‬از ‪ ۲۶‬سپتامبر تا‬ ‫‪ ۵‬اکتبر ‪ ۲۰۲۰‬برگزار خواهد ش��د‪ .‬این تصمیم از‬ ‫انتخاب های دیگر برگزارکنندگان نمایشگاه های‬ ‫بزرگ پیروی می کند‪ .‬برگزارکنندگان نمایش��گاه‬ ‫خ��ودرو دیترویت نیز تصمیم به لغ��و این برنامه‬ ‫و تبدیل مکان نمایش��گاه به بیمارستان صحرایی‬ ‫برای درمان بیماران کرونایی گرفته اند‪.‬‬ ‫برگزارکنندگان نمایش��گاه خودرو پاریس نیز‬ ‫تصمیم به تبدیل ان به یک گردهمایی متمرکز‬ ‫بر تجارت گرفته اند؛ جش��نواره سرعت گودوود‬ ‫نیز به زمانی دیگر موکول شده که اواخر تابستان‬ ‫یا اوایل پاییز خواهد بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و منابع س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫‪ ۹‬برنامه مهم این س��ازمان در س��ال جهش تولید از جمله نوس��ازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی‪ ،‬توس��عه حمل ونقل هوش��مند و دوربین های نظارتی در‬ ‫جاده ها‪ ،‬نوس��ازی ماش��ین االت راهداری با خرید تولیدات ش��رکت هپکو‬ ‫را تش��ریح ک��رد‪ .‬محمد تیم��وری در گفت وگو با ایس��نا‪ ۹ ،‬برنامه مهم این‬ ‫س��ازمان در سال جهش تولید از جمله نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی‪،‬‬ ‫توسعه حمل ونقل هوشمند و دوربین های نظارتی در طول جاده ها‪ ،‬نوسازی‬ ‫ماش��ین االت راه��داری از طریق خرید تولیدات ش��رکت هپکو‪ ،‬تامین قیر‬ ‫مورد نیاز پروژه های راهداری از محل تهاتر نفت‪ ،‬اولویت تخصیص اعتبارات‬ ‫راهداری‪ ،‬واردات ماشین االت راهداری کارکرده‪ ،‬تجهیز واحدهای راهداری‬ ‫مس��تقر در راه های کش��ور‪ ،‬صدور مجوز واردات الس��تیک‪ ،‬قطعات و لوازم‬ ‫یدک��ی م��ورد نیاز ن��اوگان حمل نقل جاده ای و صدور مج��وز واردات بوژی‬ ‫حمل محموالت ترافیکی سنگین و فوق سنگین نو و کارکرده را تشریح کرد‪.‬‬ ‫او درباره برنامه های این سازمان برای نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫بار و مس��افر کشور‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه به فرسودگی ‪۱۰۰‬هزار کامیون و ‪۲۸‬هزار‬ ‫مینی بوس در ناوگان حمل ونقل عمومی جاده ای و در راستای تامین نقدینگی‬ ‫کارخانج��ات تولیدی باتوجه به ش��رایط تحریم و درخواس��ت کارخانجات‬ ‫تولیدی‪ ،‬پیش��نهاد شده طرح نوس��ازی ‪۶۵‬هزار کامیون که مصوبه شورای‬ ‫اقتصاد را نیز دارد‪ ،‬با حذف بند ‪ ۲۰‬و ‪ ۲۱‬دوباره فعال و همچنین ‪۸۰‬درصد‬ ‫قیم��ت خودرو به صورت تس��هیالت کم بهره بانک��ی از محل منابع عمومی‬ ‫پرداخت ش��ود‪ .‬این منابع به عنوان یارانه تس��هیالت بانکی به مالکان ناوگان‬ ‫فرس��وده پرداخت ش��ده که در این باره در حال رایزنی با مبادی تصمیم گیر‬ ‫هس��تیم‪ .‬معاون توس��عه مدیریت و منابع س��ازمان راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای با اشاره به برنامه توسعه حمل ونقل هوشمند و دوربین های نظارتی‬ ‫در جاده ها‪ ،‬افزود‪ :‬در راستای طرح نصب و راه اندازی سامانه های کنترل عبور‬ ‫و م��رور به عن��وان یکی از راهکارهای نظارتی و بازدارنده در حوادث جاده ای‬ ‫که باتوجه به گستردگی شبکه راه های کشور نیاز به سرمایه گذاری هنگفتی‬ ‫دارد‪ ،‬روش بهینه با بیش��ترین بازدهی‪ ،‬جلب مش��ارکت بخش خصوصی با‬ ‫اس��تفاده از روش س��اخت(نصب) بهره برداری و واگذاری(‪ )BOT‬است‪ .‬او‬ ‫اجتماعی در انها امکان پذیر نیس��ت‪ .‬همچنین براس��اس‬ ‫سخنان کارشناسان وزارت بهداشت با رعایت تمام موارد‬ ‫بهداشتی در نهایت ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد مردم مبتال به ویروس‬ ‫کرونا خواهند شد؛ در نتیجه مدیریت تجهیزات مورد نیاز‬ ‫برای مراقبت و به دس��ت اوردن سالمتی افراد مهم است‬ ‫که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور ادامه داد‪ :‬در این باره‬ ‫فرهنگ بهداش��تی مردم هم مهم است‪ .‬اگر تعدادی افراد‬ ‫پروتکل بهداشتی را رعایت کنند اما برخی دیگر توجهی‬ ‫به رعایت موازین بهداش��تی نداش��ته باش��ند‪ ،‬نمی توان‬ ‫از س��رایت این وی��روس جلوگیری ک��رد‪ .‬موضوع پایانی‬ ‫مهم هم این اس��ت که هرقدر راه ان��دازی تولید و چرخه‬ ‫اقتصاد کش��ور با تاخیر اغاز ش��ود ب��ار مالی ان بر دوش‬ ‫دولت سنگین تر خواهد شد زیرا در ادامه موضوع بیکاری‪،‬‬ ‫تسهیالت و‪ ...‬مطرح می شود‪.‬‬ ‫از این رو ضرورت دارد قطعات ش��ان به نوعی تامین ش��ود‪.‬‬ ‫در این باره سیدمهدی کاظمی‪ ،‬سخنگوی اتحادیه صنف‬ ‫فروشندگان لوازم یدکی در گفت وگو با صمت عنوان کرد‪:‬‬ ‫براساس تصمیم مسئوالن دولتی صنف لوازم یدکی جزو‬ ‫صنوف غیرضروری در ش��رایط فعلی بوده و اجازه فعالیت‬ ‫ندارد‪ ،‬درحالی که گاهی ممکن است نبود قطعه ای سبب‬ ‫ش��ود فعالیت خودروهایی مانند امبوالنس دچار مشکل‬ ‫شود؛ از این رو اتحادیه برای پیگیری موضوع با اتاق اصناف‬ ‫تهران وارد مذاکره شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد سالمتی‬ ‫مردم واجب تر است اما ما هم دلیل خود را مطرح کردیم‬ ‫مبنی ب��ر اینکه خودروهای بیمارس��تانی ممکن اس��ت‬ ‫ب��رای ترددهای زیادی که ای��ن روزها دارند نیاز به قطعه‬ ‫داش��ته باشند و در اینجا هم جان و سالمتی مردم مطرح‬ ‫اس��ت‪ .‬در نهایت تصمیم گرفته ش��د تعداد محدودی از‬ ‫فروشگاه های لوازم یدکی که محصوالت متنوع تری دارند‬ ‫و در خیابان های اصلی واقع ش��ده اند فعالیت خود را اغاز‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بازار ل��وازم یدکی ادامه داد‪ :‬قرار ش��د اتاق‬ ‫اصناف تهران با س��تاد ملی مبارزه با کرونا مذاکره داشته‬ ‫باشد و نتیجه را به اتحادیه اعالم کند‪.‬‬ ‫س��خنگوی اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم یدکی با‬ ‫بیان اینکه در مذاکره اتحادیه با اتاق اصناف تهران تصمیم‬ ‫این ش��د ک��ه اتحادیه نام برخی از این فروش��گاه ها را در‬ ‫اختیار این اتاق قرار دهد تا مجوز الزم صادر شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فهرست فروش��گاه ها ازسوی اتحادیه ارسال شد اما هنوز‬ ‫پاسخی دریافت نکرده ایم‪.‬‬ ‫کاظمی در پایان عنوان کرد‪ :‬اتحادیه صنف فروشندگان‬ ‫لوازم یدکی معتقد اس��ت برای جلوگیری از ش��یوع کرونا‬ ‫باید در خانه بمانیم اما ازس��وی دیگر دولت و مس��ئوالن‬ ‫دولتی نیز باید برای حمایت از صنوف تدبیری بیندیشند‬ ‫زیرا تعداد چک های برگش��تی در پایان فروردین و اوایل‬ ‫اردیبهش��ت زیاد می ش��ود و باتوجه به اینکه فعاالن بازار‬ ‫در ‪ ۲‬ماه اخیر درامدی نداشته اند با چالش جدی روبه رو‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت خودرو کم ریسک است یا پرریسک؟‬ ‫نگاهی به‬ ‫الزامات‬ ‫جهش تولید‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 14‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 8‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1495‬‬ ‫پیاپی ‪2813‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫امادگی تولیدکنندگان برای تامین ماسک و گان‬ ‫تسهیل پرداخت اقساط‬ ‫حق بهره برداری اراضی‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران ب��ا ه��دف مس��اعدت ب��ه‬ ‫س��رمایه گذاران واحده��ای تولی��دی‪ ،‬نحوه‬ ‫پرداخت اقس��اط حق بهره ب��رداری اراضی در‬ ‫ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی تابع��ه خود را‬ ‫تسهیل کرد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬هیات مدیره سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران با توجه‬ ‫به مش��کالت به وجود امده ناش��ی از ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا برای فع��االن اقتصادی‪ ،‬به ویژه‬ ‫صاحبان بنگاه های کوچک و متوسط مستقر‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی در پرداخت‬ ‫اقس��اط ح��ق بهره ب��رداری اراض��ی واگ��ذار‬ ‫ش��ده‪ ،‬مصوب کرد‪ :‬اقساط اس��فند ‪ ۱۳۹۸‬تا‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۹‬واحده��ای صنعتی بدون‬ ‫هیچ گونه تعدیلی به انتهای اقس��اط مربوطه‬ ‫منتقل شود‪.‬‬ ‫هیات مدی��ره س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ای��ران همچنی��ن در‬ ‫راس��تای تکریم هرچ��ه بهت��ر ارباب رجوع و‬ ‫ض��رورت رس��یدگی ب��ه حجم ب��االی تقاضا‬ ‫در ایام پایانی س��ال در ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان ها‪ ،‬با توجه به شرایط به وجود‬ ‫ام��ده و رعایت ضوابط ایمنی و بهداش��تی به‬ ‫منظ��ور جلوگیری از ش��یوع هرچه بیش��تر‬ ‫بیماری کرونا‪ ،‬شرایط واگذاری زمین بر اساس‬ ‫بخشنامه بهره برداری سال ‪ ۱۳۹۸‬را تا انتهای‬ ‫اردیبهشت سال ‪ ۱۳۹۹‬تمدید کرد‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫و مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران در همین راستا با‬ ‫ارسال نامه ای به سعید زرندی‪ ،‬معاون طرح و‬ ‫برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خواست‬ ‫تا ترتیبی اتخاذ ش��ود که این موارد در بسته‬ ‫حمایتی طراحی ش��ده و از سوی این معاونت‬ ‫لحاظ شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران و ش��رکت های‬ ‫اس��تانی تابع��ه ان اکنون ب��ا دارا بودن ‪۴۹۹‬‬ ‫شهرک و ‪ ۳۱۹‬ناحیه صنعتی و ‪ ۳‬منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی در حال بهره برداری‪ ۶۵ ،‬ش��هرک و‬ ‫ناحیه صنعتی تخصصی‪ ۶ ،‬ش��هرک فناوری‪،‬‬ ‫‪ ۳۷‬مرک��ز خدم��ات فن��اوری و کس��ب وکار‪،‬‬ ‫‪ ۲‬مجتم��ع فن��اوری اطالع��ات و خدم��ات‬ ‫نرم افزاری‪ ۸۱ ،‬هزار و ‪ ۳۳‬قرارداد منعقد شده‬ ‫و بهره برداری از ‪ ۴۴‬هزار و ‪ ۸۹۹‬واحد صنعتی‬ ‫و ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۹۸۷‬واح��د کارگاهی‪ ،‬موجبات‬ ‫اشتغال مس��تقیم ‪ ۹۰۴‬هزار و ‪ ۵۳۷‬نفر را در‬ ‫سراسر کشور فراهم کرده است‪.‬‬ ‫عبور از پیامدهای‬ ‫اقتصادی کرونا‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی عبور از پیامدهای اقتصادی‬ ‫کرون��ا را ب��ا بکارگیری ظرفیت ه��ای نهفته‬ ‫تولی��دی و ظرفیت های مردم��ی امکان پذیر‬ ‫دانس��ت‪ .‬محم��د حس��ینی در گفت وگ��و با‬ ‫خانه ملت به راهکاره��ای عبور از پیامدهای‬ ‫اقتص��ادی ش��یوع بیماری کرونا اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬دادوس��تدهای م��ردم در روزهای‬ ‫پایانی س��ال چ��ون روال هر س��ال‪ ،‬افزایش‬ ‫یافت و گردش اقتص��ادی خوبی را به همراه‬ ‫داش��ت اما تالقی کرونا ب��ا این روزها‪ ،‬مانع از‬ ‫ای��ن گردش اقتصادی ش��د ب��ه همین دلیل‬ ‫اس��یب های اقتصادی وارد ش��ده ب��ه ایران‬ ‫نس��بت به کش��ورهای دیگر متفاوت اس��ت‪.‬‬ ‫نماینده مجلس دهم اف��زود‪ :‬عالوه بر کاهش‬ ‫درامد دولت‪ ،‬اقتصاد خانوارها‪ ،‬مش��اغل خرد‬ ‫نیز به ش��دت اس��یب دیده اند اما بیش��ترین‬ ‫ضرره��ا برای صن��وف مختلف رق��م خورد و‬ ‫ضرر انها ب��ه درامدهای مالیات��ی دولت نیز‬ ‫اسیب رسانده است‪ .‬حس��ینی با بیان اینکه‬ ‫بس��یاری از چک ها به دلیل رکود بازار ش��ب‬ ‫عید برگش��ت خورده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پرداخت‬ ‫تس��هیالت ارزان ب��ه کارگاه ه��ای تولیدی و‬ ‫پرداخت بس��ته های حمایتی به روزکاران از‬ ‫جمله راهکارهای دولت برای جبران خسارات‬ ‫است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات‬ ‫در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه باید‬ ‫برای جبران درامدهای مالیاتی‪ ،‬عقب ماندگی‬ ‫تسهیالت و معیشت مردم از منابع دیگری به‬ ‫غیر از منابع موجود‪ ،‬جبران شود‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫در این گونه موارد دولت ها بدهی های خود را‬ ‫افزای��ش می دهند ک��ه این اق��دام نیز برای‬ ‫اقتصاد نگران کننده اس��ت در حالی که باید‬ ‫ظرفیت های نهفته تولیدی را در کشور به راه‬ ‫انداخت تا بتوان با بهبود ش��رایط کسب وکار‬ ‫وضعیت اقتصادی را سامان داد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مجید نامی‬ ‫دولت می تواند‬ ‫به ظرفیت‬ ‫و توانمندی‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫صنعت نساجی‬ ‫برای تولید‬ ‫محصوالتی‬ ‫مانند ماسک و‬ ‫گان اعتماد کند‬ ‫زیرا دانش فنی‪،‬‬ ‫امکان تولید و‬ ‫مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز در کشور‬ ‫وجود دارد‬ ‫کرون��ا فضای کس��ب وکارها را به نوعی بهم ریخت‬ ‫و ب��ا توجه به وضعیت پیش امده مس��ئوالن دولتی‬ ‫و تولیدکنن��دگان به دنبال راهکاره��ای متعدد برای‬ ‫عب��ور از ای��ن برهه زمان��ی هس��تند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫انچه بیش از س��ایر محص��والت ضرورت دارد تامین‬ ‫ژل های ضدعفونی کننده‪ ،‬ماس��ک‪ ،‬دس��تکش و گان‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��رای تامین ای��ن اقالم برخ��ی صنایع خط‬ ‫تولید جداگانه در کارخانج��ات راه اندازی کرده و به‬ ‫کمک تولیدکنندگان این حوزه امده اند از ان جمله‬ ‫می توان به خودروسازان اشاره کرد‪ .‬مردم نیز در یک‬ ‫پویش ملی به ط��ور خودجوش مب��ادرت به دوخت‬ ‫ماس��ک کرده اند تا ب��ه این ترتیب نیاز کش��ور رفع‬ ‫شود‪ .‬در این راس��تا عضو هیات مدیره اتحادیه تولید‬ ‫و صادرات نس��اجی و پوشاک کش��ور گفت‪ :‬فعاالن‬ ‫صنعت نساجی و پوشاک می توانند به شرط حمایت‬ ‫دول��ت و در نظر گرفته ش��دن ارزش افزوده کافی در‬ ‫مقایسه با نمونه های مشابه خارجی‪ ،‬ماسک و لباس‬ ‫گان مورد نیاز کش��ور را تامین ک��رده و حتی صادر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رکود بازار پوشاک‬ ‫به ط��ور معمول مردم در برخورد با یک چالش که‬ ‫کل کش��ور را درگی��ر خود می کند با پویش��ی ملی‬ ‫س��عی در مقابله ب��ا ان می کنن��د‪ .‬درحال حاضر با‬ ‫اپیدمی شدن ویروس کرونا در جهان‪ ،‬تمام کشورها‬ ‫به کمک هم امده تا زنجیره را قطع کنند‪ .‬ایران هم‬ ‫از این امر مس��تثنا نیست و مسئوالن کشوری و نیز‬ ‫مردم در ی��ک اراده جمعی س��عی در قطع زنجیره‬ ‫انتقال دارند‪.‬‬ ‫مجید نام��ی‪ ،‬عضو هیات مدی��ره اتحادیه تولید و‬ ‫صادرات نس��اجی و پوشاک کش��ور در گفت وگو با‬ ‫ایرنا گفت‪ :‬اسفند سال گذشته به دلیل شیوع کرونا‪،‬‬ ‫رکود مطلق را در صنعت پوشاک کشور شاهد بودیم‬ ‫و همه مراکز خرید و فروشگاه ها تعطیل شد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬هرچند ف��روش برخط(انالین) در‬ ‫موضوع پوش��اک وجود دارد اما هنوز جایگاهی بین‬ ‫مردم و فروش��ندگان پیدا نک��رده و به همین دلیل‬ ‫بازار‪ ،‬رکودی سنگین را تجربه کرد‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه پوشاک ادامه داد‪ :‬اگر حوادث‬ ‫ابان س��ال گذش��ته و افزایش قیمت بنزین و شوک‬ ‫ناش��ی از س��قوط هواپیمای اوکراینی را که فروش‬ ‫پوش��اک را تحت تاثیر قرار داد‪ ،‬در نظر بگیریم همه‬ ‫فعاالن این صنعت امیدوار به بازار شب عید و اسفند‬ ‫و بازپرداخ��ت طوالنی مدت‪ ،‬به ادامه فعالیت ش��ان‬ ‫کمک کن��د‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬براس��اس محاس��بات‬ ‫انجام شده‪ ،‬سرمایه در گردش مورد نیاز این صنعت‬ ‫نزدی��ک به یک میلی��ارد دالر یا ‪ ۱۵‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان است تا از بروز بحران در ان جلوگیری شود‪.‬‬ ‫فعاالن صنعت نس��اجی و پوش��اک می توانند به شرط حمایت دولت‬ ‫و در نظر گرفته ش��دن ارزش افزوده کافی در مقایس��ه با نمونه های‬ ‫مشابه خارجی‪ ،‬ماسک و لباس گان مورد نیاز کشور را تامین کرده و‬ ‫حتی صادر کنند‬ ‫بودن��د که این بار ویروس کرونا همه پیش بینی ها را‬ ‫نقش بر اب کرد‪.‬‬ ‫این مقام صنفی اضافه کرد‪ :‬تولیدکنندگان به ویژه‬ ‫اعضای شورای عالی برند و اتحادیه تولید و صادرات‬ ‫نساجی و پوشاک در فراخوانی به فعاالن این صنعت‪،‬‬ ‫از وزارتخانه های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و بهداشت‬ ‫و درمان درخواس��ت کردند تا ستاد مشترکی برای‬ ‫تامین ماسک و لباس گان تشکیل شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬فعالیت ه��ای این س��تاد‬ ‫به طور عمده به ش��کل خیریه‪ ،‬کمک های مردمی و‬ ‫تولیدکنندگان بود که رایگان انجام شد یعنی فروش ‬ ‫صفر ب��ود و انها هیچ درامدی از این محل کس��ب‬ ‫نکردن��د‪ ،‬با وجود این ب��ه فعالیت خود در تعطیالت‬ ‫نوروز ‪ ۹۹‬نیز بدون وقفه ادامه دادند‪.‬‬ ‫نامی گفت‪ :‬چند برند اصلی و حدود ‪ ۴۰‬ش��رکت‬ ‫ب��زرگ همراه با کارگاه های کوچ��ک و دوزنده هایی‬ ‫که برای این ش��رکت ها کار می کردند‪ ،‬در این طرح‬ ‫حضور دارند که همه انه��ا ایثار کرده و تاکنون نیز‬ ‫پای کار مانده اند‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬درحال حاضر هم��ه لباس های‬ ‫مربوط به فصل زمستان و کاالهای بهاره تولید شده‬ ‫اما به فروش نرفته و انبارها مملو از لباس است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی‬ ‫و پوش��اک بیان کرد‪ :‬صنعت پوشاک جزو ‪ ۵‬صنعت‬ ‫اس��یب دیده از کرون��ا بوده که دس��تور به تعطیلی‬ ‫داش��تند؛ بنابراین هیچ درامدی در این مدت کسب‬ ‫نکردند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ ۸۰ :‬درصد تجارت زنجیره تولید‬ ‫تا فروش محصوالت پوشاکی در سال گذشته اسیب‬ ‫دیده است‪.‬‬ ‫نامی یاداوری کرد‪ :‬به دلیل فروش نرفتن لباس ها‪،‬‬ ‫تعهدات مال��ی زیادی ب��ر دوش تولیدکنندگان(در‬ ‫تامین مواد اولیه) و فروش��ندگان واقعی باقی مانده‪،‬‬ ‫چک ه��ای زیادی وجود دارد که برگش��ت خورده و‬ ‫بیش��تر این واحدها در پرداخت حق��وق کارکنان و‬ ‫‹ ‹اعالم امادگی برای تغییر کاربری‬ ‫کارگران خود به مشکل برخورده اند‪.‬‬ ‫ای��ن مقام صنف��ی ادامه داد‪ :‬به ط��ور معمول ‪۷۰‬‬ ‫تا ‪ ۸۰‬درصد از کل بازار پوش��اک کش��ور مربوط به‬ ‫اسفند و ش��ب عید اس��ت که به دلیل شیوع کرونا‬ ‫از دست رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد فعاالن حوزه پوشاک‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی‬ ‫و پوشاک گفت‪ :‬اکنون به دلیل موضوع فاصله گذاری‬ ‫اجتماع��ی و قرنطینه‪ ،‬عالوه بر رک��ود‪ ،‬قدرت خرید‬ ‫افراد نیز کاهش یافته و در این ش��رایط مردم سعی‬ ‫می کنن��د مایحتاج ضروری خ��ود را تامین کنند و‬ ‫طبیعی است خرید پوشاک خیلی معنی ندارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تولیدکنندگان زیادی از این‬ ‫صنعت‪ ،‬از ابتدای امس��ال تولید و صادرات ماس��ک‬ ‫و لباس گان را در دس��تور کار خ��ود قرار داده اند و‬ ‫درخواس��ت های متعددی در ای��ن زمینه به انجمن‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫نامی گفت‪ :‬فعاالن پوش��اک اکنون خواس��ته های‬ ‫متعددی از ستاد مبارزه با کرونا دارند که اگر اجابت‬ ‫نش��ود این صنعت اشتغال زا را با مشکالت متعددی‬ ‫روبه رو خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬اعتبارات و تس��هیالت بانکی به‬ ‫منظور تقویت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫بخشودگی سهم بیمه کارگر و کارفرما و بخشودگی‬ ‫یا تعویق مالیات ها از جمله این خواس��ته ها است و‬ ‫در غیر این صورت به ویژه تامین نش��دن منابع مالی‬ ‫الزم‪ ،‬نگه داش��تن کارگران و س��ایر نیروهای انسانی‬ ‫برای بسیاری واحدها دشوار خواهد بود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی‬ ‫و پوشاک با بیان اینکه در صورت بروز بیکاری‪ ،‬افراد‬ ‫باید برای دریافت بیمه بیکاری به وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف��اه اجتماعی معرفی ش��وند‪ ،‬گف��ت‪ :‬این امر بار‬ ‫مالی ش��دیدی برای دولت به همراه خواهد داش��ت‬ ‫و به همین دلیل بهتر اس��ت دولت با تامین سرمایه‬ ‫در گردش الزم برای شرکت های سرپا با بهره اندک‬ ‫نام��ی در ادامه س��خنان خود اعالم ک��رد‪ :‬اکنون‬ ‫بس��یاری از واحده��ای تامین پوش��اک اماده تغییر‬ ‫کاربری برای تامین گان و ماس��ک مورد نیاز کشور‬ ‫و حتی صادرات انها هس��تند‪ ،‬در این زمینه ظرفیت‬ ‫حرکت خوبی در داخل کش��ور وجود داشته و کافی‬ ‫اس��ت ماده اولیه مورد نیاز یعنی پارچه برای تولید‬ ‫لوازم بهداشتی و پزشکی تهیه شود‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬با وجود اینک��ه امکان تولید اقالم‬ ‫بهداش��تی و پزشکی یاد ش��ده در کشور وجود دارد‬ ‫با بروکراسی اداری مواجه هس��تیم‪ ،‬به عنوان نمونه‬ ‫اسفند سال گذشته شرکت ها برای تامین ماده اولیه‬ ‫پارچه با معطلی زیادی روبه رو می شدند‪ ،‬گویا وزارت‬ ‫بهداشت و درمان زیاد این موضوع را جدی نگرفته و‬ ‫بیشتر متمایل به واردات بود‪.‬‬ ‫این مقام صنفی افزود‪ :‬اگر قرار باش��د هر دس��ت‬ ‫لب��اس گان خارجی ‪ ۸‬دالر باش��د‪ ،‬اما ب��رای تولید‬ ‫داخ��ل همی��ن کاال دولت ح��دود ‪ ۱.۵‬ت��ا ‪ ۲‬دالر‬ ‫بپردازد‪ ،‬چرخ کار به درستی نمی چرخد‪.‬‬ ‫وی از ارائه پیشنهادی به ستاد ملی مبارزه با کرونا‬ ‫در حمایت این ستاد از تغییر کاربری های واحدهای‬ ‫پوشاکی برای تامین ماسک و گان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫باید دولت از این سرمایه گذاری ها به صورت ضربتی‬ ‫حمایت کند که در این صورت حتی امکان صادرات‬ ‫این محصوالت نیز فراهم می شود‪.‬‬ ‫نام��ی‪ ،‬از چی��ن‪ ،‬مال��زی و برخ��ی کش��ورهای‬ ‫اس��یای جنوب ش��رقی به عنوان نمونه نام برد که‬ ‫س��رمایه گذاری زیادی در این زمین��ه انجام داده و‬ ‫اکنون به صادرات ماس��ک و گان به سایر کشورهای‬ ‫جهان مشغول هستند‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬دول��ت می تواند به ظرفیت و‬ ‫توانمن��دی تولیدکنندگان این محص��والت اعتماد‬ ‫کن��د زی��را دانش فنی‪ ،‬ام��کان تولید و م��واد اولیه‬ ‫مورد نیاز در کش��ور وجود دارد‪ ،‬بنابراین به ش��رط‬ ‫قیمت گ��ذاری مناس��ب و توجیه اقتص��ادی تولید‬ ‫انها و نیز ارزش افزوده می توان به این س��و(تولید و‬ ‫صادرات) حرکت کرد‪.‬‬ ‫درخواست فعاالن صنعت نساجی و پوشاک از رئیس جمهوری‬ ‫هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران‬ ‫با ارس��ال نامه ای به رئیس جمهوری و رئیس س��تاد مدیریت و‬ ‫مب��ارزه با کرونا‪ ،‬برای صیانت از این صنعت پراهمیت و کلیدی‬ ‫در شرایط حساس کنونی بسته پیشنهادی با ‪ ۲۲‬عنوان ارسال‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در این نامه خطاب به حس��ن روحانی امده‬ ‫اس��ت‪ :‬با توجه به مش��کالت اقتصادی و تولیدی پیش امده به‬ ‫دلیل فراگیر ش��دن ویروس کرونا و مطابق با بخشنامه شماره‬ ‫‪ ۹۸ /۴۴۱۸۷۵‬بانک مرکزی‪ ،‬صنعت تولید و فروش پوشاک از‬ ‫صنایع بس��یار اسیب دیده کشور است که با توجه به اهمیت و‬ ‫اشتغال بسیار باال نیاز به حمایت های فوری دارد‪.‬‬ ‫در ادامه عنوان شده‪ ،‬با وجود فشارهای مالی شدید در اسفند‬ ‫ک��ه در ادام��ه رکود بازار اب��ان و دی بود و ب��ازار اصلی یعنی‬ ‫بازار اخر س��ال هم از دست رفت‪ ،‬این اتحادیه با تشکیل ستاد‬ ‫مش��ترک تولید اقالم بهداشتی مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز‬ ‫درمانی با حکم دفتر صنایع نس��اجی و پوشاک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و وزارت بهداش��ت در خط مقدم مبارزه با این‬ ‫مهمان ناخوانده بوده و بدون تعطیلی حتی در ایام نوروز نسبت‬ ‫به تولید و تامین ماسک و گان(لباس یکسره) مورد نیاز کشور‬ ‫اقدامی جهادی کرده است که همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫در خاتمه این نامه‪ ،‬ب��رای صیانت از این صنعت پراهمیت و‬ ‫کلیدی در این ش��رایط حساس بسته پیشنهادی اتحادیه برای‬ ‫اقدام حمایتی فوری نهادهای ذی ربط به شرح زیر عنوان شد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬کاهش س��اعت های کاری و زوج و فرد کردن کارکنان و‬ ‫پرداخت حقوق بر اساس ساعت های کارکرد و روزهای کاری و‬ ‫بقیه تا سقف حقوق فهرست بیمه از سوی دولت تامین شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اجرا نش��دن قانون کار در دوره کرونا و قراردادهای کاری‬ ‫براس��اس توافق بین کارگ��ر و کارفرما باش��د و تعیین حداقل‬ ‫دستمزد سال ‪ ۹۹‬ابالغ و اجرایی شدن ان به پس از رفع شدن‬ ‫بحران کرونا موکول شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬بخش��ودگی س��هم بیمه کارگر و کارفرم��ا در طول دوره‬ ‫حالت فوق العاده تا زمان عادی ش��دن وضعیت تولید و اشتغال‬ ‫به منظور تشویق برای حفظ کارکنان و استفاده نکردن از منابع‬ ‫بیمه بیکاری و کم شدن بار تعهدات مالی دولت‪.‬‬ ‫‪ -۴‬تقویت صندوق بیمه بیکاری و تسهیل و تسریع پرداخت‬ ‫بیمه بیکاری بدون تشریفات اداری طوالنی‪ ،‬تعویق در دریافت‬ ‫جرایم و معوق های تامین اجتماعی تا برگش��ت به حالت عادی‬ ‫و رفع بحران کرونا‪.‬‬ ‫‪ -۵‬تخصیص یارانه به اقش��ار کم درامد شاغل در واحدهای‬ ‫اسیب پذیر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی به مدت ‪ ۳‬ماه‪.‬‬ ‫‪ -۶‬تعوی��ق در پرداخت همه تعه��دات جاری مالیاتی فعاالن‬ ‫اقتصادی تا ‪ ۳‬ماه نخست سال ‪.۹۹‬‬ ‫‪ -۷‬بخش��ودگی ارزش اف��زوده واحدها از ابت��دای بهمن ‪۹۸‬‬ ‫حداقل به مدت ‪ ۶‬ماه‪.‬‬ ‫‪ -۸‬تعوی��ق ارائه اظهارنامه های مالیاتی س��ال ‪ ۹۸‬به مدت ‪۶‬‬ ‫ماه‪.‬‬ ‫‪ -۹‬تس��ریع در اس��ترداد مطالب��ات مالی��ات ارزش اف��زوده‬ ‫واحدهای صادراتی‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬تعویق سررسید وام های شرکت های تولیدی و مشاغل‬ ‫اسیب دیده و توقف دریافت اقساط تا عادی شدن اوضاع‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬تصوی��ب تس��هیالت بانکی برای س��رمایه در گردش و‬ ‫تامین مواد اولیه به شرکت های فعال بر اساس تعداد پرسنل با‬ ‫باز پرداخت دو ساله و بهره بانکی تک رقمی‪.‬‬ ‫‪ -۱۲‬تخصی��ص ارز ب��رای تامین مواد اولیه‪ ،‬ماش��ین االت و‬ ‫قطعات مورد نیاز واحده��ای تولیدی در حداقل زمان و حذف‬ ‫تشریفات‪.‬‬ ‫‪ -۱۳‬تسریع در عملیاتی شدن مصوبات دولت و بانک مرکزی‬ ‫در اعطای تس��هیالت به واحدهای اسیب دیده با نظارت بخش‬ ‫خصوص��ی و با ش��فافیت کامل نحوه اعطا و چگونگی تقس��یم‬ ‫ان بی��ن بخش های مختلف صنایع ب��رای جلوگیری از رانت و‬ ‫البی گری برخی صنایع خاص‪.‬‬ ‫‪ -۱۴‬تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع نس��اجی و پوش��اک‬ ‫که به وس��یله پتروشیمی ها تولید می ش��ود به صورت اقساط و‬ ‫بازنگری در قیمت انها با توجه به کاهش ش��دید قیمت نفت و‬ ‫خوراک پتروشیمی ها‪.‬‬ ‫‪ -۱۵‬تعویق س��ه ماهه در پرداخت و اقساط هزینه های اب‪،‬‬ ‫ب��رق و گاز صنای��ع و واحده��ای صنفی اس��یب دیده و حذف‬ ‫هزینه های دیماند و اشتراک قبوض‪.‬‬ ‫‪ -۱۶‬مبارزه جدی‪ ،‬قهری و بدون اغماض با قاچاق از ورود تا‬ ‫سطح عرضه برای حمایت از تولید داخل‪.‬‬ ‫‪ -۱۷‬ممنوعیت واردات کاالهایی که در داخل تولید می شوند‬ ‫و نظ��ارت کامل و جدی بر قیمت م��واد اولیه مورد نیاز که در‬ ‫داخل تولید می شوند‪.‬‬ ‫‪ -۱۸‬حمایت از تش��کل های بخش خصوصی برای پیش��برد‬ ‫اه��داف خ��ود و همی��ن ط��ور مش��اوره و کم��ک در تصویب‬ ‫بخشنامه های دولت و بانک مرکزی برای گذر از شرایط بحرانی‬ ‫کنونی‪.‬‬ ‫‪ -۱۹‬ارائه تسهیالت با نرخ بهره پایین و حمایت از واحدهایی‬ ‫ک��ه ب��رای تولید اق�لام و کاالهای م��ورد نیاز کش��ور در این‬ ‫ش��رایط(همچون اقالم بهداش��تی برای ص��ادرات) تصمیم به‬ ‫س��رمایه گذاری جدید یا تغییر کارب��ری دارند‪ ،‬موارد مورد نیاز‬ ‫می توان��د از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و وزارت‬ ‫بهداشت یا ستاد مقابله با کرونا اعالم شود‪.‬‬ ‫‪ -۲۰‬بازنگری جدی در چگونگی توزیع بودجه کشور در سال‬ ‫‪ ۹۹‬و اولویت قراردادن بهداشت‪ ،‬تولید و معیشت و حذف یا به‬ ‫حداقل رساندن بودجه نهادها‪ ،‬گروه ها و مراکز تبلیغاتی که در‬ ‫مدیریت و رفع بحران به وجود امده نقشی ندارند‪.‬‬ ‫‪ -۲۱‬اس��تفاده از همه ظرفیت های مالی و اعتباری نهادهای‬ ‫حاکمیتی خ��ارج از دولت که عالوه بر منتفع ش��دن از بودجه‬ ‫عمومی دارای درامدهای خود نیز هستند‪.‬‬ ‫‪ -۲۲‬برای همه چک های صادر شده در بازه زمانی اسفند ‪۹۸‬‬ ‫تا اردیبهشت ‪ ۹۹‬تاریخ سررسید چک ها اتوماتیک به مدت ‪۹۰‬‬ ‫روز تمدید ش��ود تا از بروز بی نظمی و اشفتگی ناشی از وصول‬ ‫نش��دن چک ها جلوگیری شود و در ادامه‪ ،‬عالوه بر حفظ اعتبار‬ ‫چک ه��ا تعامل و توافق بین طرفین در ش��رایط عادی و نرمال‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪ 1399‬‬ ‫‪ 14‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 8‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1495‬‬ ‫پیاپی ‪2813‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معادن کوچک‪ ،‬پرچمدار جهش تولید‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به دنبال تحول‬ ‫در بخش‬ ‫معدن‬ ‫مالک رحمتی‪ ،‬نایب رئیس انجمن‬ ‫سنگ ایران‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹کمک به جهش تولید‬ ‫غالمرضا مالطاهری‪ ،‬مدیر اموزش ایمیدرو به‬ ‫گفت‪ :‬باتوجه به اینکه تعداد زیادی از معادن کش��ور را‬ ‫معادن کوچک تش��کیل می دهند‪ ،‬اگ��ر بتوانیم انها را‬ ‫فعال و زمینه های تولیدشان را فراهم کنیم‪ ،‬به طور حتم‬ ‫جهش تولید مدنظر محقق می شود‪.‬‬ ‫مدیر ام��وزش ایمیدرو در پاس��خ به این س��وال که‬ ‫توج��ه به مع��ادن کوچک چگون��ه می تواند ب��ه تولید‬ ‫کمک کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از مواردی که برای معادن‬ ‫کوچک مقیاس حائز اهمیت اس��ت‪ ،‬توانمندی در تولید‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ .‬فاصل��ه حمل بس��یاری از این معادن‬ ‫تا مح��ل کارخانه های فراوری زیاد اس��ت یا عیار ماده‬ ‫معدن��ی به گونه ای اس��ت که ان ماده به طور مس��تقیم‬ ‫قابل ف��روش نیس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬یک��ی از دالیلی که‬ ‫بس��یاری از معادن کوچک غیرفعال هس��تند و تاکنون‬ ‫تولیدی نداش��ته اند‪ ،‬ان است که ماده معدنی انها عیار‬ ‫پایینی دارد و استخراج انها به صرفه نیست و حمل مواد‬ ‫معدنی به بنادر یا کارخانه های فراوری با سود اقتصادی‬ ‫مناسب همراه نیست‪ .‬برای اینکه این معادن را اقتصادی‬ ‫کنیم باید در معدن باطله ها را جدا کرده و ماده معدنی‬ ‫را به عیار قابل قبولی برسانیم تا بتوانیم انها را به سمت‬ ‫منابع مصرف حم��ل کنیم‪ .‬مالطاهری به عنوان راهکار‬ ‫گفت‪ :‬یکی از راهکارها این اس��ت که کارخانه را نزدیک‬ ‫مع��دن ببریم ت��ا هزینه حمل ونق��ل را کاهش دهیم و‬ ‫اس��تخراج ماده معدنی را اقتصادی کنیم‪ .‬همچنین اگر‬ ‫بتوانیم یک واحد فراوری تجمیعی در نظر بگیریم یا از‬ ‫یک واحد فراوری سیار استفاده کنیم‪ ،‬به طبع تولید این‬ ‫دسته از معادن اقتصادی خواهد شد و فعاالن اقتصادی‬ ‫هم حاضر می شوند انها را احیا کنند‪.‬‬ ‫مدیر اموزش ایمیدرو با اشاره به تنوع معادن کوچک‬ ‫در کشور و اقدامات ایمیدرو برای احیای انها نیز گفت‪:‬‬ ‫ما معادن منگنز‪ ،‬اهن‪ ،‬سرب و روی و‪ ...‬زیادی در کشور‬ ‫داری��م که مواد انها عیار پایین��ی دارند‪ ،‬به همین خاطر‬ ‫غیرفعال هس��تند‪ .‬ایمیدرو‪ ،‬به ویژه شرکت تهیه و تولید‬ ‫م��واد معدن��ی برنامه دارد ب��ا همکاری صن��دوق بیمه‬ ‫معادن‪ ،‬واحدهای فراوری الزم را به طور ثابت یا متحرک‬ ‫تاسیس کند تا به احیای این گونه معادن کمک شود‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬اگر در س��ال جدید پروژه فعال س��ازی‬ ‫معادن کوچک بتواند به اهداف خود یعنی افزایش تولید‬ ‫معادن و راه اندازی بس��یاری از معادن با موفقیت دست‬ ‫پیدا کند‪ ،‬جهش تولیدی که مدنظر اس��ت به طورقطع‬ ‫محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق معادن کوچک با هماهنگی نهادها‬ ‫س��یدرضا عظیمی‪ ،‬مجری طرح احیا‪ ،‬فعال س��ازی و‬ ‫توس��عه معادن کوچک و متوسط به‬ ‫گفت‪ :‬طرح‬ ‫احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با اتکا‬ ‫به تجربه موفق سال گذشته و مهیا شدن زیرساخت های‬ ‫الزم با تحقق بیش از ‪ ۹۷‬درصد اهداف پیش بینی ش��ده‬ ‫سال ‪ ۹۸‬در سال ‪ ۹۹‬می تواند پرچمدار جهش تولید در‬ ‫حوزه مواد معدنی و صنایع معدنی باشد‪.‬‬ ‫مجری طرح احیا‪ ،‬فعال سازی و توسعه معادن کوچک‬ ‫و متوس��ط ادامه داد‪ ۱۳۹۸ :‬س��ال رونق تولید در طرح‬ ‫احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توس��عه معادن کوچک مقیاس بود‪.‬‬ ‫پس از شناس��ایی ‪ ۴۴۹۶‬معدن غیرفعال و قابل توسعه‬ ‫کوچک مقیاس در کش��ور‪ ۲۱۳۰ ،‬معدن در قالب ‪۳۶۴‬‬ ‫پروژه تعریف شد و ضمن انجام اقدامات کلینیکی برای‬ ‫‪ ۹۷۰‬معدن غیرفعال درنهایت در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬مطابق‬ ‫با هدف گذاری انجام ش��ده مبنی بر احیای ‪ ۱۵۰‬معدن‪،‬‬ ‫برای فعال سازی و احیای ‪ ۱۴۶‬معدن تعیین تکلیف شد‪.‬‬ ‫عظیمی در پاس��خ به این پرس��ش که چقدر احیای‬ ‫مع��ادن کوچ��ک به جه��ش تولی��د کم��ک می کند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬باتوجه به تجربه های ارزش��مند ط��رح احیا در‬ ‫زمینه ه��ای مختل��ف مرتبط با توس��عه و فعال س��ازی‬ ‫مع��ادن کوچک مقیاس به ویژه در زمین��ه رونق تولید و‬ ‫افزایش ظرفیت اشتغال در یک سال گذشته و همچنین‬ ‫خی��ز بلند و حرکت جس��ورانه در عرصه اجرایی کردن‬ ‫ایده های نو و اس��تارت اپی و حمای��ت از دانش بنیان ها‪،‬‬ ‫سیدرضا عظیمی‬ ‫در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫برای فعال سازی‬ ‫و احیای ‪۱۴۶‬‬ ‫معدن تعیین‬ ‫تکلیف شد‬ ‫اتمام فاز شناسایی ‪ ۳۲۰‬هزار کیلومتر مربع پهنه های اکتشافی‬ ‫علی اصغ��رزاده‪ ،‬مدیر اکتش��اف ایمی��درو درب��اره اقدامات‬ ‫اکتش��افی ایمیدرو بیان کرد‪ :‬فعالیت های اکتش��افی کشور در‬ ‫سال های گذشته حجم چندانی نداشته و بیشتر صنایع معدنی‬ ‫ما با بحران و کمبود مواد معدنی روبه رو بودند‪ .‬از سویی انچنان‬ ‫چشم انداز و دورنمای مناسبی برای تامین مواد اولیه در داخل‬ ‫کشور وجود نداشت‪.‬‬ ‫به گزارش معدن نیوز‪ ،‬اصغرزاده گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۲‬تصمیم‬ ‫گرفته ش��د حجم فعالیت های اکتش��افی را در کش��ور افزایش‬ ‫دهیم و ب��ر این اس��اس محدوده های امیدبخش بیش��تری را‬ ‫شناس��ایی کنیم تا در فرایندهای اکتش��اف این محدوده ها به‬ ‫معادن جدید کشور تبدیل شوند‪.‬‬ ‫به گفته مدیر اکتشاف ایمیدرو با هماهنگی هایی که با وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام شد پهنه هایی در اختیار ایمیدرو‬ ‫قرار گرفت که مساحت این پهنه ها تا سال ‪ ۹۸‬به بیش از ‪۶۵۰‬‬ ‫هزار کیلومتر مربع رسید‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در س��ال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۲۷۰‬ه��زار کیلومتر‬ ‫مربع کار اکتش��افی از ‪ ۶۵۰‬هزار کیلومتر مربع به پایان رسید‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مراحل شناس��ایی و پی جویی حدود ‪ ۲۷۰‬هزار کیلومتر‬ ‫مربع کار اکتش��افی در س��ال ‪ ۹۷‬به اتمام رسید و در سال ‪۹۸‬‬ ‫پهنه هایی به ما واگذار ش��د که قرار ش��د تا پایان این سال کار‬ ‫شناسایی و پی جویی ان به پایان برسد‪.‬‬ ‫اصغرزاده همچنین افزود‪ :‬خوشبختانه در ‪ ۲۵‬اسفند سال ‪۹۸‬‬ ‫نامه ازادس��ازی پهنه ها را به همراه گزارش��ات فاز شناسایی به‬ ‫وزارتخانه ارس��ال کردیم‪ ،‬به غیر از بخشی از پهنه ها که از ابتدا‬ ‫در اختیار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی قرار گرفته بود که‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬هزار کیلومتر مربع است و تا پایان نیمه نخست سال‬ ‫‪ ۹۹‬برای اتمام کار فرصت دارند‪.‬‬ ‫مدیر اکتش��اف ایمی��درو یکی از اقدامات ایمیدرو در س��ال‬ ‫گذش��ته را به اتمام رساندن فاز شناس��ایی و پی جویی حدود‬ ‫‪ ۳۲۰‬هزار کیلومتر مربع پهنه های اکتش��افی دانس��ت و عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬در محدوده هایی که فاز شناس��ایی و پی جویی به اتمام‬ ‫رس��ید حدود ‪ ۷۵۹‬محدوده امیدبخش جدید کش��ف شد که‬ ‫حدود ‪ ۲۸۰‬محدوده را با اس��تان های مختلف مکاتبه و از انها‬ ‫تقاضا کردیم که س��ازمان ایمیدرو عملی��ات اجرایی ان را در‬ ‫فاز عمومی و تفصیلی انجام دهد و باقی را در اختیاز س��ازمان‬ ‫اس��تان ها قرار دادیم تا از طریق فراینده��ای قانونی مزایده به‬ ‫بخش های خصوصی واگذار کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬از ‪ ۲۸۰‬مح��دوده ای ک��ه در اختی��ار‬ ‫ایمیدرو ب��ود جهت ورود به فازهای عموم��ی و تفصیلی برای‬ ‫پروانه اکتش��اف پیگیری کردیم ک��ه از این تعداد ‪ ۷۳‬محدوده‬ ‫ب��ه پروان��ه اکتش��اف تبدیل ش��ده‪ ،‬همچنین در ح��ال انجام‬ ‫فعالیت های اکتش��افی روی این محدوده ها هستیم که عمدتا‬ ‫ش��امل م��واد معدنی مختلفی مانند س��رب و روی‪ ،‬طال‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫اهن‪ ،‬زغال سنگ‪ ،‬شورابه‪ ،‬کرومیت و انتیموان است‪.‬‬ ‫اصغرزاده با اشاره به اینکه ایمیدرو در بخش اکتشاف ‪ ۳‬محور‬ ‫را در دستور کار قرار داده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬محور بلندمدت کار شامل‬ ‫کار روی این پهنه ها اس��ت که س��عی داریم مناطق امیدبخش‬ ‫جدید را شناس��ایی کنیم‪ .‬خوشبختانه از یک میلیون کیلومتر‬ ‫مربع مس��احت اصلی کل کش��ور برای اکتش��اف مواد معدنی‬ ‫فلزی موفق عم��ل کردیم؛ ‪ ۶۵۰‬هزار کیلومتر مربع را به اتمام‬ ‫رساندیم که حدود ‪ ۶۵‬درصد از مساحت مفید کشور است‪.‬‬ ‫مدیر اکتشاف ایمیدرو افزود‪ :‬محور بعدی میان مدت است که‬ ‫کارهای اکتش��افی را روی پروانه های اکتشافی متمرکز کردیم‬ ‫و امیدواریم در چند سال اینده انها را به گواهی کشف تبدیل‬ ‫کنیم و به پروانه بهره برداری برسانیم‪.‬‬ ‫به گفته وی درحال حاضر حدود ‪ ۷۳‬پروانه اکتش��افی گرفته‬ ‫ش��ده‪ ،‬تعدادی پروانه نیز از قبل بوده که روی انها در حال کار‬ ‫هستیم‪ .‬در س��ال ‪ ۹۸‬نیز به ‪ ۱۲‬گواهی کشف جدید رسیدیم‬ ‫و با اقداماتی که در حال انجام اس��ت س��ایر پروانه ها را نیز به‬ ‫گواهی کشف تبدیل می کنیم‪.‬‬ ‫اصغرزاده در پاس��خ به این پرسش که شیوع ویروس کرونا تا‬ ‫چ��ه میزان بر عملکرد این بخش تاثیرگ��ذار خواهد بود گفت‪:‬‬ ‫وی��روس کرون��ا در عملکرد ما موثر خواهد ب��ود چراکه در پی‬ ‫ش��یوع این ویروس و به جهت پیش��گیری از ابت�لای افراد به‬ ‫تیم های اکتشافی دستور دادیم که رفت و امدها را تا حد امکان‬ ‫کاهش دهند و از برگزاری جلسات خودداری کنند‪.‬‬ ‫مدیر اکتش��اف ایمیدرو بیان کرد‪ :‬پیشگیری از این ویروس‬ ‫یک��ی از الزامات کش��ور اس��ت و هم��ه موظف هس��تیم برای‬ ‫متوقف کردن شیوع ویروس همکاری های الزم را داشته باشیم‪.‬‬ ‫البته س��عی ما بر این اس��ت که ب��ا برنامه ریزی هایی که انجام‬ ‫می دهیم و هماهنگی با تیم های اکتشافی تاثیر این ویروس بر‬ ‫کارها را به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬شرکت برتر بورسی مشخص شدند‬ ‫‪ ۸‬شرکت معدنی و صنایع معدنی‪ ،‬جزو برترین های بورس‬ ‫‪ ۸‬شرکت معدنی و صنایع معدنی جزو برترین های بورسی در‬ ‫دوره زمستان ‪ ۹۸‬معرفی شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو ‪ ۵۰‬ش��رکت فعال کش��ور ازس��وی اداره‬ ‫ام��ار و اطالعات بورس اوراق بهادار معرفی ش��دند که در این‬ ‫رده بندی شرکت های فوالد مبارکه رتبه دوم‪ ،‬ملی صنایع مس‬ ‫ایران رتبه سوم‪ ،‬گل گهر رتبه شش��م‪ ،‬چادرملو رتبه شانزدهم‬ ‫و توس��عه مع��ادن و فلزات رتبه هجده��م را به خود اختصاص‬ ‫دادند‪ .‬همچنین‪ ،‬ش��رکت های فوالد خوزس��تان‪ ،‬فوالد کویر و‬ ‫یو پنجم و‬ ‫فوالد خراس��ان به ترتیب رتبه های بیس��ت ویکم‪ ،‬س ‬ ‫سی وششم را از ان خود کردند‪.‬‬ ‫شناس��ایی ش��رکت های فعال در ب��ورس اوراق بهادار تهران‬ ‫برپایه ترکیبی از قدرت نقدش��وندگی سهام و میزان دادوستد‬ ‫س��هام در تاالر معامالت (تعداد و ارزش سهام دادوستد شده)‪،‬‬ ‫تناوب دادوستد سهام در تاالر معامالت (تعداد روزها و دفعات‬ ‫دادوستد ش��ده) و معیار تاثیرگذاری شرکت بر بازار (میانگین‬ ‫تعداد سهام منتشر شده و میانگین ارزش جاری سهام شرکت‬ ‫در دوره بررسی) است‪.‬‬ ‫بن��ا به این گ��زارش ‪ ۵۰‬نماد فعال بورس براس��اس دوره ‪۳‬‬ ‫ماهه محاسبه شده و هر ‪ ۳‬ماه یک بار به صورت انباشته به روز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بهره برداری از‬ ‫‪ ۲۷۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫سرمایه گذاری معدنی‬ ‫در کرمانشاه‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان کرمانش��اه از بهره ب��رداری از بیش از‬ ‫‪ ۲۷۰۰‬میلیارد ریال س��رمایه گذاری صنعتی‬ ‫و معدنی در استان در سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محس��ن داراب��ی با بیان‬ ‫اینکه سال گذش��ته فعالیت های خوبی برای‬ ‫جذب س��رمایه گذاری های جدید در اس��تان‬ ‫انجام ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا این اقدام��ات موفق به‬ ‫صدور ‪ ۷۴۸‬جواز تاسیس و طرح توسعه برای‬ ‫واحدهای صنعتی ش��دیم که سرمایه گذاری‬ ‫این واحدها در صورت بهره برداری حدود ‪۷۰‬‬ ‫هزار میلیارد ریال و اش��تغالزایی انها ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۷۳‬نفر است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به عالوه در س��ال گذش��ته‬ ‫‪ ۹۰‬واح��د صنعتی در اس��تان کرمانش��اه به‬ ‫بهره ب��رداری رس��ید که س��رمایه گذاری این‬ ‫واحدها ‪ ۲۶۳۶‬میلیارد ریال و اشتغالزایی انها‬ ‫‪ ۱۰۹۵‬نفر بود‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان کرمانش��اه از فعال سازی ‪۳۳‬‬ ‫واحد صنعتی راکد استان در سال گذشته نیز‬ ‫یاد کرد و افزود‪ :‬س��رمایه گذاری این واحدها‬ ‫‪ ۱۸۴۸‬میلیارد ریال بود و با برگش��ت انها به‬ ‫چرخه تولید‪ ۵۴۴ ،‬نفر مشغول کار شدند‪.‬‬ ‫محس��ن دارابی درباره فعالیت های معدنی‬ ‫انج��ام ش��ده در س��ال قبل نیز خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬در ای��ن م��دت ‪ ۹‬پروان��ه بهره برداری‬ ‫معدن با س��رمایه گذاری ‪ ۱۰۵‬میلیارد ریال و‬ ‫اش��تغالزایی ‪ ۸۲‬نفر در استان صادر شد‪ .‬وی‬ ‫ذخی��ره قطعی این معادن را حدود ‪ ۹‬میلیون‬ ‫تن اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گفته این مس��ئول‪ ،‬س��ال گذش��ته ‪۲۲‬‬ ‫معدن راکد اس��تان نیز با سرمایه گذاری ‪۴۹۶‬‬ ‫میلیارد ریال و اشتغالزایی ‪ ۲۰۰‬نفر فعال شد‪.‬‬ ‫دارابی اظهار کرد‪ :‬س��ال گذشته ‪ ۱۱۶‬جلسه‬ ‫ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز در استان‬ ‫برگزار شد که ‪ ۱۷۰۷‬مصوبه داشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یک��ی از مواردی که در س��ال جهش تولید باید مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪ ،‬رش��د و احیای معادن کوچک اس��ت‪.‬‬ ‫اگ��ر امار و وضعی��ت معادن کش��ور را بررس��ی کنیم‬ ‫متوجه می شویم که بیشتر انها معادن کوچک هستند‪.‬‬ ‫ازانجایی ک��ه ای��ن مع��ادن در مناطق مختلف کش��ور‬ ‫پراکنده هستند‪ ،‬توس��عه انها باعث می شود اشتغال در‬ ‫مناطق مختلف کش��ور افزایش پیدا کند و تولید جانی‬ ‫تازه بگیرد‪.‬‬ ‫مجموعه ه��ای مختلف��ی ب��ر‬ ‫احیای مع��ادن کوچک تمرکز‬ ‫کرده اند‪ ،‬به طور مثال ش��رکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی ایران‬ ‫(ایمپاسکو) اعالم کرده در سال‬ ‫جدی��د باه��دف دس��تیابی به‬ ‫جه��ش تولید برنام��ه افزایش‬ ‫تولید با احیا و فعال سازی ‪ ۲۰۰‬معدن کوچک مقیاس و‬ ‫توس��عه س��رمایه گذاری و تولید با احداث ‪ ۲۵‬کارخانه‬ ‫فراوری در معادن کوچک مقیاس را در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫روزنامه صمت درباره اهمیت توجه به معادن کوچک و‬ ‫نقش ان در جهش تولید با کارشناسان گفت وگو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫غالمرض��ا مالطاهری‪ :‬اگر در س��ال جدید پروژه فعال س��ازی معادن‬ ‫کوچک بتواند به اهداف خود یعنی افزایش تولید معادن و راه اندازی‬ ‫بس��یاری از معادن دس��ت پیدا کند‪ ،‬جهش تولیدی که مدنظر است‪،‬‬ ‫به طورقطع محقق خواهد شد‬ ‫بس��تر مناسب برای سال جهش تولید ایجاد شده است‪.‬‬ ‫امیدواریم امس��ال با ع��زم و اراده مضاع��ف برنامه های‬ ‫طرح احیا در مس��یر تحقق ش��عار اقتص��اد مقاومتی‪-‬‬ ‫جه��ش تولی��د عملیاتی ش��ود‪ .‬او با اش��اره ب��ه نقاط‬ ‫ق��وت طرح احیای معادن کوچک گف��ت‪ :‬یکی از نقاط‬ ‫قوت دس��تاوردهای این طرح در س��ال گذشته‪ ،‬تجربه‬ ‫هم افزایی و هم س��ویی نهادها و س��ازمان های دولتی و‬ ‫تشکل های بخش خصوصی است‪ .‬به طورقطع امسال نیز‬ ‫این طرح باقوت و انسجام بیشتری دنبال خواهد شد‪.‬‬ ‫عظیمی با اشاره به مجموعه هایی به عنوان بازیگر اصلی‬ ‫رشد معادن کوچک گفت‪ :‬صندوق بیم ه سرمایه گذاری‬ ‫فعالیت ه��ای معدن��ی‪ ،‬مرک��ز تحقیقات ف��راوری مواد‬ ‫معدنی ایران‪ ،‬سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‪،‬‬ ‫تشکل ها و انجمن های بخش خصوصی مانند کمیسیون‬ ‫معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬خانه معدن‪،‬‬ ‫انجمن س��نگ ایران‪ ،‬انجمن صنفی شن و ماسه تهران‪،‬‬ ‫انجمن زغال س��نگ ایران‪ ،‬انجمن س��نگ اهن‪ ،‬اتحادیه‬ ‫حف��اران غیرنفت��ی‪ ،‬انجمن های س��رب و روی‪ ،‬انجمن‬ ‫صنعت نس��وز‪ ،‬انجمن مس و‪ ...‬را می توان از جمله این‬ ‫بازیگران دانست‪ .‬مجری طرح احیا‪ ،‬فعال سازی و توسعه‬ ‫معادن کوچک و متوس��ط اظه��ار کرد‪ :‬در هر امری اگر‬ ‫هماهنگی و هم س��ویی نهادها و س��ازمان های ذی ربط‬ ‫وجود داشته باش��د‪ ،‬به طورحتم جهش و تحولی شایان‬ ‫اتف��اق خواهد افت��اد‪ .‬در طرح احیای مع��ادن کوچک‪،‬‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور‬ ‫و ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با پشتیبانی‬ ‫معاون��ت معدن��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫همکاری های مثمرثمری داشته اند‪ .‬همچنین همکاری‬ ‫س��ازمان های اس��تان ها با عقد ‪ ۳۲‬تفاهمنامه همکاری‬ ‫در زمینه های س��رمایه گذاری‪ ،‬تامین مالی‪ ،‬اموزشی و‬ ‫پژوهش��ی و اس��تارت اپ ها مدنظر قرار داده شده است‪.‬‬ ‫ن ترتیب بس��تر مشارکت بی سابقه بیشتر نهادهای‬ ‫ب ه ای ‬ ‫معدنی دولتی و غیردولتی در این طرح ملی فراه م شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایران با داشتن ‪ ۷‬درصد ذخایر معدنی و یک‬ ‫درصد جمعیت دنیا دارای ظرفیت بی نظیری‬ ‫در بخش معدن است اما برای اینکه بتوانیم از‬ ‫این ظرفیت استفاده کنیم الزم است گام هایی‬ ‫برداشته شود‪.‬‬ ‫اقدامات��ی که در ‪ ۴۰‬س��ال گذش��ته انجام‬ ‫ش��ده با ضع��ف و قوت هایی همراه ب��وده اما‬ ‫امروز نیازمن��د برنامه هایی برای تحول بخش‬ ‫معدن هس��تیم‪ .‬مجموعه هایی مث��ل وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت باید به دنبال تحول‬ ‫بخش معدن باشند تا بتوانند با استفاده از این‬ ‫ذخایر نقش تاثیرگذاری را در بودجه و تولید‬ ‫ناخالص داخلی کشور ایفا کنند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان باید به فکر صادرات باشند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد بس��یاری از تولیدکنندگان و‬ ‫حت��ی معادن کوچ��ک فرصت خوب��ی دارند‬ ‫که بتوانند ص��ادرات را اغاز کنند‪ .‬البته همه‬ ‫می دانی��م که ش��روع ص��ادرات ی��ک فرایند‬ ‫زمان بر است و به طور حتم باید بتوانیم تولید‬ ‫در ت��راز صادرات یعن��ی تولید با اس��تاندارد‬ ‫بین المللی داش��ته باش��یم‪ .‬مجموعه هایی که‬ ‫دغدغ��ه این مباحث را دارن��د باید به معادن‬ ‫کوچک و متوسط کمک کنند تا تولید خود را‬ ‫باکیفیت انجام دهند چراکه تولید باکیفیت را‬ ‫می توان در کوتاه ترین زمان ممکن صادر کرد‪.‬‬ ‫ام��روز به دلی��ل فرصتی که در کش��ورهای‬ ‫همس��ایه و جن��گ زده پیش ام��ده همه باید‬ ‫کمک کنیم تا برای توسعه بازارهای صادراتی‬ ‫کش��ور گام برداری��م و در رفع موانع بیش��تر‬ ‫تالش کنیم‪ .‬البته امیدواریم مش��کل ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا هم در اینده ای نزدیک به پایان‬ ‫برس��د تا صادرات در این حوزه رونق داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 14‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 8‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1495‬‬ ‫پیاپی ‪2813‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۱۴۶‬معدن کوچک‬ ‫ ‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬احیا شد‬ ‫«مس» ‪250‬هزار تن کاتد تولید کرد‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اردشیر سعدمحمدی‬ ‫مدیر عامل ش��رکت ملی مس ایران با بیان اینکه شرکت‬ ‫مس در دوره یک ماهه منتهی به پایان اس��فند‪ ۹۸‬از محل‬ ‫ف��روش محصوالت خ��ود ‪25 ،187‬میلی��ارد ریال درامد‬ ‫داش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬خوشحال هس��تیم در حوزه فروش‬ ‫موفق به ثب��ت رکورد ‪۲۲۰‬هزار و‪۷۰۰‬میلیارد ریالی برای‬ ‫نخستین بار در تاریخ شرکت شدیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬اردشیر سعدمحمدی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با اعالم این خبر افزود‪ :‬همچنین‬ ‫تا پایان س��ال ‪ ۹۸‬تولید کاتد ش��رکت مس برای نخستین‬ ‫بار در تاریخ شرکت به ‪ ۲۵۰‬هزار و ‪۱۳۳‬تن رسید و تولید‬ ‫کنسانتره شرکت مس نیز برای نخستین بار از یک میلیون‬ ‫و‪ ۱۸۰‬ه��زار تن فراتر رفت‪ .‬س��عدمحمدی با اعالم اینکه‬ ‫فروش ش��رکت مس در س��ال گذش��ته به رغم مناسبات‬ ‫س��ختی که بر شرایط اقتصادی کش��ور حاکم بود به طور‬ ‫کام��ل و حتی بی��ش از برنامه محقق ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫هرچند قیمت جهانی مس نسبت به مدت مشابه سال ‪۹۷‬‬ ‫کاهش چش��مگیری داش��ت؛ اما میزان فروش شرکت در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬نسبت به مدت مشابه سال قبل از ان رشدی‬ ‫بیش از ‪ ۱۲۵‬درصدی داشته است‪ .‬مدیرعامل شرکت مس‬ ‫افزایش حجم تولید شرکت‪ ،‬نرخ ارز و بازاریابی گسترده را‬ ‫از مهم ترین دالیل رش��د سوداوری شرکت مس دانست و‬ ‫گفت‪ :‬در سال گذشته به رغم تحریم های سخت قدرت های‬ ‫استکباری و سخت ترین شرایط مبادالت بین المللی موفق‬ ‫ب��ه ثبت بیش از یک میلیارد دالر صادرات ش��دیم که در‬ ‫مقایس��ه با سال ‪ ۱۳۹۷‬رشد بیش از دو برابری صادرات را‬ ‫شاهد بودیم‪.‬‬ ‫وی درباره س��ایر دس��تاوردهای شرکت مس نیز گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه سهام مس تحت تاثیر عملکرد خوب شرکت‬ ‫مس‪ ،‬سال پربازدهی را تجربه کرد؛ به طوری که ارزش بازار‬ ‫ش��رکت مس از ‪۳۰‬هزار میلیارد تومان به بیش از ‪۷۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی با قدردانی از همراهی س��هامداران مس‬ ‫گفت‪ :‬س��هام مس جزو سهم های بنیادی در بازار سرمایه‬ ‫محس��وب می ش��ود و با توجه به موقعیت استراتژیک فلز‬ ‫مس و اینده درخش��ان فلز س��رخ در مناسبات اقتصادی‬ ‫دنیا‪ ،‬بدون شک سهام مس ارزندگی و ارزش خود را حفظ‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمی��درو با بیان اینکه‬ ‫ش��عار س��ال جدید مبنی بر «جهش تولید»‬ ‫مس��ئولیت پذیری این س��ازمان توسعه ای را‬ ‫دوچن��دان خواهد ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬در راس��تای‬ ‫رش��د تولید سال گذشته ‪ ۱۴۶‬معدن کوچک‬ ‫و متوسط مقیاس در نقاط مختلف کشور احیا‬ ‫شد و پیش بینی می شود در سال جدید تعداد‬ ‫بیشتری از اینگونه معادن راه اندازی شود‪.‬‬ ‫به گزارش رواب��ط عمومی ایمیدرو‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب پ��ور افزود‪ :‬معادن کوچک و متوس��ط‬ ‫به دلیل اش��تغال‏زایی و گس��تردگی در نقاط‬ ‫مختلف کش��ور‪ ،‬می توانند در ایجاد اش��تغال‬ ‫پایدار در بخش معدن و توسعه متوازن کشور‬ ‫نقش بسیار مهمی ایفا کنند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬در ای��ن راس��تا ط��رح‬ ‫فعالس��ازی معادن کوچک و متوسط در نقاط‬ ‫مختلف کش��ور‪ ،‬با هدف فعال س��ازی معادن‬ ‫بخش خصوصی که به دلیل ش��رایط داخلی‬ ‫یا بین المللی نیمه فعال و یا تعطیل شده اند‪ ،‬از‬ ‫اذر س��ال ‪ ۹۷‬تعریف و در سال ‪ ۹۸‬عملیاتی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪:‬‬ ‫ط��رح احیای مع��ادن کوچک و متوس��ط با‬ ‫مشارکت تشکل ها از جمله خانه معدن ایران‬ ‫با هدف توس��عه اش��تغال و همچنین تامین‬ ‫بخش��ی از خوراک شرکت های بزرگ از سوی‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید مواد معدن��ی ایران به‬ ‫اجرا درامد‪ .‬غریب پور تصریح کرد‪ :‬همچنین‬ ‫تفاهمنامه ای در راستای کمک به فعال سازی‬ ‫معادن کوچک با تولیدکنندگان کنس��انتره و‬ ‫گندله از جمله شرکت های بزرگ معدنی امضا‬ ‫ش��ده اس��ت که به نقش افرینی این معادن‬ ‫کمک خواهد کرد‪ .‬‬ ‫ب��ه گفت��ه معاون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬طی س��ال ‪ ۹۸‬اخذ و بررس��ی امار‬ ‫مع��ادن از تمام اس��تان‏ها‪ ،‬شناس��ایی ‪۲۱۳۰‬‬ ‫مع��دن و نی��ز انعقاد ‪ ۲۸‬تفاهمنام��ه از دیگر‬ ‫فعالیت های انجام شده در طرح مذکور است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تا پایان س��ال ‪ ۹۸‬تولید کاتد ش��رکت مس برای نخس��تین بار در‬ ‫تاری��خ ش��رکت به ‪ ۲۵۰‬هزار و ‪۱۳۳‬تن رس��ید و تولید کنس��انتره‬ ‫ش��رکت مس نیز برای نخس��تین بار از یک میلیون و‪ ۱۸۰‬هزار تن‬ ‫فراتر رفت‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬بازدهی بی��ش از ‪۲۶۳۲‬درصدی‬ ‫سهام شرکت مس از بدو پذیرش در بورس در سال ‪۱۳۸۵‬‬ ‫تاییدکننده این موضوع است که این سهم حتی در مواقعی‬ ‫ک��ه قیمت جهانی مس با کاهش ش��دید نیز روبه رو بوده‪،‬‬ ‫سوداوری خود را حفظ کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس تصریح کرد‪ :‬در سال گذشته‪،‬‬ ‫سهام شرکت ملی صنایع مس ایران بازدهی ‪۱۴۳‬درصدی‬ ‫را باوجود کاهش قیمت جهانی مس نصیب س��هامدارانش‬ ‫کرده است که بازدهی سالیانه سهام شرکت طی یک دهه‬ ‫اخیر محسوب می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبت رکورد فروش بی سابقه‬ ‫کیارش مهرانی نیز بیان کرد‪ :‬خوش��حال هس��تیم که با‬ ‫حمایت و همراهی دکتر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت‬ ‫مس و اعضای هیات مدیره موفق به تحقق برنامه های مالی‬ ‫و اقتصادی ش��رکت مس فراتر از برنامه پیش بینی شده و‬ ‫همپای برنامه های تولیدی شرکت شدیم‪.‬‬ ‫معاون مالی و اقتصادی شرکت مس با بیان این که سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬با توجه به تالطمات ارزی و تحریم های ش��دیدی‬ ‫که ناجوانمردانه بر کش��ور تحمیل ش��د سال سختی برای‬ ‫شرکت مس بود گفت‪ :‬این میزان از تحریم ها و کنترل های‬ ‫بین الملل��ی برای محدود کردن ما بی س��ابقه بوده اس��ت‪.‬‬ ‫برای نخس��تین بار شرکت مس به طور مستقیم در لیست‬ ‫تحریم ها قرار گرفت‪ ،‬با این وجود توانس��ت رکورد فروش‬ ‫را در صادرات مس کاتد س��ال گذش��ته ارتقا بدهد که در‬ ‫تاریخ ان بی سابقه بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اخرین رکوردی که داشتیم فروش ‪ ۱۰۴‬هزار‬ ‫تن کاتد بود که در سال ‪ ۹۸‬موفق به صادرات ‪۱۱۶‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تن شدیم که موفقیت چشمگیری محسوب می شود‪.‬‬ ‫مهرانی افزود‪ :‬همچنین ش��رکت مس برای نخستین بار‬ ‫بیش از ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان فروش داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ارزش بازار مس در پایان سال ‪ ۱۳۹۸‬به‬ ‫بیش از ‪ ۷۲‬هزار میلیارد تومان رسید و شرایط مناسبی برای‬ ‫س��هامداران ایجاد شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در سال گذشته شرکت‬ ‫مس به خوبی و به موقع سود سهام خود را بین سهامداران‬ ‫توزیع کرد و این موضوع بازخورد مثبتی در بین سهامداران‬ ‫داشته است‪ .‬مهرانی با بیان اینکه بیش از ‪ ۹۰‬درصد بخش‬ ‫بازرگانی ما از مجموعه های داخلی تامین می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شرکت مس در پی کاهش وابستگی به خارج از کشور است‪.‬‬ ‫معاون مالی و اقتصاد ش��رکت مس با اشاره به اینکه حقوق‬ ‫و عوارض دولتی شرکت مس با پیگیری متعدد و در نتیجه‬ ‫تعام��ل و هم��کاری با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از ‪۱۲‬‬ ‫درصد به ‪ ۹‬درصد کاهش پیدا کرده اس��ت اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫خبر خوبی برای سهامداران است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در س��ال گذشته توانس��تیم ‪ ۲۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان افزایش س��رمایه داشته باش��یم و مجوزهای ان را‬ ‫دریاف��ت و عملیات��ی کنیم و برنامه داریم در س��ال اینده‬ ‫به س��رمایه ش��رکت مس اضافه کنی��م و مقدمات ان در‬ ‫ح��ال انجام اس��ت‪ .‬مهران��ی اضافه کرد‪ :‬ع�لاوه بر این در‬ ‫بازار س��رمایه در حال انجام تمهیداتی هس��تیم که سهام‬ ‫شرکت نقدشونده باشد یعنی ورود و خروج به سهام برای‬ ‫سهامداران ساده باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا قدردانی از مدیرعامل ش��رکت م��س و اعضای‬ ‫هیات مدی��ره برای تحق��ق برنامه های مال��ی و اقتصادی‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت مس در یک دوره خوب ش��کوفایی اس��ت‬ ‫و کارنام��ه س��ال ‪ ۹۸‬هیات مدیره ان خیلی درخش��ان و‬ ‫قابل قبول است‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫رئیس کل دادگستری استان فارس تاکید کرد‬ ‫نظارت و بازرسی بیشتر باهدف تعادل در بازار‬ ‫رئیس کل دادگس��تری فارس به همراه معاونین قضایی‬ ‫از سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان بازدید و برنظارت‬ ‫و بازرس��ی بیشتر س��ازمان صنعت‪،‬معدن و تجارت باهدف‬ ‫تع��ادل در بازار تاکید ک��رد‪ .‬در ابتدای ای��ن دیدار رئیس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان فارس ضمن ارائه‬ ‫گزارشی از اقدامات این سازمان از نقش دادگستری استان‬ ‫به ویژه رئیس کل دادگستری استان در راه اندازی و حمایت‬ ‫از برخی واحدهای تولیدی تش��کر و قدردانی نمود‪ .‬حمید‬ ‫رضا ایزدی همچنین با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در‬ ‫تولید مواد ضدعفونی‪ ،‬ماسک و سایر اقالم مورد نیاز مردم‬ ‫در موضوع مبارزه با کرونا گفت‪ :‬در راس��تای جهش تولید‬ ‫این اقدامات بس��یار موثر و پراثر بوده اس��ت و بر اس��اس‬ ‫فرامی��ن رهبر معظ��م انقالب (مدظله العال��ی) برنامه های‬ ‫مختلفی تدارک دیده ش��ده اس��ت و استان فارس از حیث‬ ‫عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در زمره استان های‬ ‫برتر است‪ .‬وی همچنین با اشاره به اینکه ‪ 14‬کارخانه برای‬ ‫تولید مواد ضدعفونی تغییر خط تولید داده اند گفت‪ :‬قبل از‬ ‫بحران کرونا شرکتی برای تولید این مواد نداشتیم و تالش‬ ‫شد الکل مورد نیاز نیز از راه های مختلف فراهم شود و این‬ ‫امر موجب افزایش قابل توجه تولیدات در این زمینه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی همچنین اظهار داشت‪ :‬در زمینه تولید ماسک‬ ‫اقدامات موثری برای افزایش تولید داشته ایم‪.‬‬ ‫در ادامه جلس��ه نیز رئیس کل دادگستری فارس ضمن‬ ‫تبریک میالد حضرت ولیعصر(عج) و اعیاد ش��عبانیه توجه‬ ‫به دعا و اس��تغاثه را ضروری و ظهور حضرت را کلید همه‬ ‫دردها و رنج ها دانست‪ .‬سید کاظم موسوی با اشاره به شعار‬ ‫محوری «جهش تولید»‪ ،‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫را خاکریز اول جنگ اقتصادی با دش��من دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫تجرب��ه مبارزه با ویروس کرونا نش��ان داد ب��ا کار جهادی‬ ‫می ت��وان جهش تولی��د را محقق ک��رد‪ .‬وی از تالش های‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تش��کر و قدردانی کرد و‬ ‫راه حل «جهش تولید» را کار جهادی و تالش ش��بانه روزی‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬دس��تگاه قضای��ی از مدی��ران خالق و‬ ‫ریسک پذیر حمایت می کند‪.‬‬ ‫رئیس شورای قضایی اس��تان فارس استفاده از ظرفیت‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و هم��کاری نماین��دگان جهت‬ ‫پیش��برد امور اس��تان را ضروری خواند و گفت‪ :‬ظرفیت ها‬ ‫و نهادهای زیادی در اس��تان وجود دارد که ش��کوفایی ان‬ ‫می تواند جهش تولید را محقق کند‪.‬‬ ‫عالی تری��ن مقام قضایی اس��تان ورود بیش��تر س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت جهت بازرس��ی و تع��ادل بازار را‬ ‫ضروری دانست و گفت‪ :‬در همه زمینه ها به ویژه در زمینه‬ ‫اقالم و مواد ضد عفونی و ماس��ک و دستکش نظارت الزم‬ ‫از س��وی این سازمان ودانشگاه علوم پزشکی ضروری است‬ ‫تا س�لامت مردم حفظ گ��ردد‪ .‬وی ضمن اع�لام حمایت‬ ‫همه جانبه دادگستری استان از فعالیت های مولد و مدیران‬ ‫فع��ال در زمین��ه تولید گفت‪ :‬ب��ا ایج��اد ارزش افزوده در‬ ‫تولیدات اس��تان می توانیم نگاه جدیدی به صادرات داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬حجت االسالم والمسلمین موسوی همچنین اعالم‬ ‫کرد با انج��ام اقدامات فرهنگی باید فرهنگ کار و تالش و‬ ‫فرهنگ صرفه جویی در جامعه نهادینه شود‪.‬‬ ‫سومین مرکز تولید ماسک شهرداری شیراز راه اندازی شد‬ ‫با افتتاح س��ومین مرکز تولید ماسک سازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز ظرفیت تولید ماسک‬ ‫در شهرداری شیراز مجموعا به روزانه ‪۲۵‬هزار عدد رسید‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ب��ه نقل از اداره ارتباطات س��ازمان‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬اجتماعی و ورزش��ی ش��هرداری ش��یراز‪13 ،‬‬ ‫فروردین ماه با حضور مهندس حیدر اس��کندپور شهردار‬ ‫ش��یراز‪ ،‬تنی چند از اعضای ش��ورای اسالمی شهر شیراز‬ ‫مهن��دس نوذر امامی‪ ،‬مهندس ن��واب قائدی و دکتر لیال‬ ‫دودمان‪ ،‬س��ردار رهام بخ��ش حبیبی فرمان��ده انتظامی‬ ‫استان فارس‪ ،‬دکتر مرتضی جعفری معاون شهردار شیراز‬ ‫و رئیس سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری‬ ‫شیراز و تنی چند از مسئوالن شهری سومین مرکز تولید‬ ‫ماسک شهرداری شیراز رسما اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫مرتضی جعفری در حاش��یه این مراس��م با اش��اره به‬ ‫اقدامات س��تاد اجتماعی مبارزه با کرونا که در س��ازمان‬ ‫فرهنگی شهرداری شیراز‪ ،‬راه اندازی شده است‪ ،‬ابرازکرد‪:‬‬ ‫روند تولید ماس��ک از ‪ ۲۲‬اس��فندماه توسط این سازمان‬ ‫اغ��از ش��د و هم اکنون قری��ب به ‪ ۱۵۰‬نی��روی داوطلب‬ ‫در مراکز س��ه گانه ش��هرداری به صورت جهادی فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬توزیع ماس��ک های تولیدی ش��هرداری‬ ‫در اختیار دانش��گاه علوم پزشکی و نیز معاونت اجرایی و‬ ‫خدمات ش��هری شهرداری شیراز است که انها را در بین‬ ‫نیرو های زحمت کش��ی که این روز ه��ا همچنان در بدنه‬ ‫شهرداری مشغول به فعالیت هستند‪ ،‬تقسیم می کند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری‬ ‫ش��یراز عنوان کرد‪ :‬جز این ها‪ ،‬بخش��ی از ای��ن تولیدات‬ ‫در اختیار اقش��ار خ��اص همچ��ون خانواده های محالت‬ ‫حاشیه نش��ین‪ ،‬ک��ودکان کار و مراک��زی مانن��د خان��ه‬ ‫سالمندان و گروه های هدف اجتماعی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫معاون شهردار ش��یراز با بیان اینکه نیروهای داوطلب‬ ‫مردمی به صورت ش��بانه روزی در تدارک تولید ماس��ک‬ ‫مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر گفت‪ :‬سومین مرحله غربالگری علیه‬ ‫ کرونا از ‪ ۱۶‬فروردین جاری در هش��ت ایستگاه سالمت بنادر استان درحال‬ ‫اجراست‪ .‬حمید رضا محمدحسینی در بازدید از ایستگاه های سالمت افزود‪:‬‬ ‫‪ ۵‬ایس��تگاه س�لامت در نقاط مختلف بندر شهید باهنر و ‪ ۳‬ایستگاه نیز در‬ ‫بنادر تابعه( شهید حقانی‪ ،‬هرمز و جاسک) مستقر هستند‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد ‪ :‬عالوه بر همکاران س��ازمانی‪ ،‬تمام��ی کارکنان اداره های‬ ‫مستقر در بنادر‪ ،‬پیمانکاران‪ ،‬کارگران خنکار و خدمه شناورها سالمت سنجی‬ ‫می ش��وند‪ .‬مدیر بنادر و دریانوردی ش��هید باهنر اظهارکرد‪ :‬مرحله س��وم‬ ‫تولید ‪۲۵‬هزار ماسک در روز‬ ‫هس��تند‪ ،‬ابرازکرد‪ :‬نیروهای داوطلب مردمی‪ ،‬جهادگران‬ ‫و گروه های مختلف بسیج به ویژه بسیج ناحیه دانشجویی‬ ‫فارس‪ ،‬س��پاه پاسداران و اداره کل فنی و حرفه ای استان‬ ‫ف��ارس بنابر وظیفه انسان دوس��تانه خ��ود در این مراکز‬ ‫فعالی��ت می کنند و بدون کمک انها راه اندازی این مراکز‬ ‫غیرممکن بود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ه هم افزایی و تعامل بین س��ه بخش‬ ‫دولتی‪ ،‬خصوصی و خیران و سازمان های مردم نهاد اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬در حوزه دولتی همکاری ویژه دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی شیراز و دانشگاه شیراز ستودنی است؛ همچنین‬ ‫س��ازمان فن��ی و حرفه ای اس��تان ف��ارس ب��ا در اختیار‬ ‫گذاشتن امکانات و تسهیل ش��رایط تولید ماسک کمک‬ ‫شایانی به شهرداری شیراز کرده است‪.‬‬ ‫جعفری از خیران به مثابه نیروی محرکه تولید ماس��ک‬ ‫ی��اد کرد و گف��ت‪ :‬فعالیت بخش مدن��ی از اغاز بحبوحه‬ ‫ش��یوع کرونا در ش��یراز در عرصه های مختلفی همچون‬ ‫تهیه و توزیع اقالم بهداشتی و نیز تهیه ماسک اغاز شد و‬ ‫اقدامات داوطلبانه انان چراغی روشن و گامی پیش برنده‬ ‫در مسیر توس��عه فعالیت های مدنی است که سرمایه ای‬ ‫عظیم را برای این سازمان فراهم اورده است‪.‬‬ ‫مع��اون اجتماع��ی و مش��ارکت های مردمی س��ازمان‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز نیز با بیان‬ ‫اینکه شهرداری شیراز از اسفندماه ستاد اجتماعی مبارزه‬ ‫ب��ا کرونا را تش��کیل داد و اقدامات��ی را در ابعاد مختلف‬ ‫اغاز کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬این اقدامات طیفی از فعالیت های‬ ‫تولیدی (راه اندازی سه مرکز تولید ماسک و گان)‪ ،‬توزیع‬ ‫اقالم بهداش��تی و خوراکی بین گروه های هدف اجتماعی‬ ‫ت��ا تولید محص��والت اجتماع��ی اموزش��ی و راه اندازی‬ ‫پویش های مردمی مختلف را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫بتول معلم اظهارکرد‪ :‬ایجاد ‪ 3‬مرکز کامال مجهز تولید‬ ‫ماس��ک که تمامی مراح��ل از تهیه پارچه تا اس��تریل و‬ ‫بسته بندی محصوالت در انها صورت می گیرد‪ ،‬از اقدامات‬ ‫‪ 8‬ایستگاه سالمت در بنادرهرمزگان راه اندازی شد‬ ‫غربالگری نه تنها معطوف به کارکنان اداری و عملیاتی اس��ت بلکه تمامی‬ ‫مراجعان به بنادر مرکز و شرق استان را شامل می شود‪.‬‬ ‫محمدحسینی ادامه داد‪ :‬این اقدام براساس تدوین برنامه مستمر در ادامه‬ ‫مراح��ل قبلی و با تاکید بر اقدام های کنترلی و مراقبتی همزمان با ش��روع‬ ‫فعالیت های اقتصادی و مراجعه به بنادر با دقت وحساس��یت درحال انجام‬ ‫است‪ .‬وی همچنین از اتصال بندر شهید حقانی به سامانه کیا منطقه ازاد‬ ‫قشم‪ http: //qea.qeshm.ir‬با هدف احراز برخط ضرورت سفر و ممانعت‬ ‫جدی از سفر های غیر ضرور به جزیره قشم خبر داد‪ .‬این مسئول یاداورشد‪:‬‬ ‫انجام تمامی مراحل تهیه بلیت به ش��کل هوشمند و بدون رد و بدل شدن‬ ‫اسکناس در بندر شهید حقانی و هرمز و همچنین توزیع ماسک بین تمامی‬ ‫کارکنان بنادر مس��افری‪ ،‬خدمه ش��ناورها و کارگ��ران خدمات حمل بار با‬ ‫اس��تفاده از ظرفی��ت ‪ NGO‬ها وتعاونی ها از دیگ��ر اقدام های مهم درحال‬ ‫انجام در بنادر مسافری هرمزگان است‪.‬‬ ‫وی انجام فعالیت های پیش��گیرانه نظیر تب سنجی‪ ،‬تامین وتوزیع اقالم‬ ‫بهداشتی بین کارکنان و گند زدایی بنادر‪ ،‬پایانه ها‪ ،‬شناورها‪ ،‬ساختمان های‬ ‫اداری و ش��هرک مسکونی بر اساس برنامه زمانبندی و به شکل مداوم را از‬ ‫بسیار مهم ستاد اجتماعی کرونا در شهرداری شیراز بوده‬ ‫است که تا پایان شیوع این بیماری تداوم خواهد داشت‪.‬‬ ‫مع��اون اجتماع��ی و مش��ارکت های مردمی س��ازمان‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزش��ی ش��هرداری شیراز با اشاره‬ ‫به نقش بس��یار مهم خیران‪ ،‬نیروهای بسیجی‪ ،‬گروه های‬ ‫مردم��ی و س��من ها در تحق��ق این امور گفت‪ :‬س��ازمان‬ ‫فرهنگی ش��هرداری ش��یراز ب��ا حمایت ای��ن عزیزان در‬ ‫زمینه ریش��ه کن کردن بیماری کرون��ا فعالیت می کند و‬ ‫از برخورداری از چنین س��رمایه های اجتماعی بزرگی به‬ ‫خود می بالد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با یادکرد دیگر اقدامات این س��تاد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫س��ازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزش��ی شهرداری شیراز‬ ‫در اغاز فعالیت س��تاد اجتماعی مبارزه با کرونا‪ ،‬با دعوت‬ ‫از مردم برای پیوس��تن به پویش مردمی در خانه بمانیم‪،‬‬ ‫انان را به حضور در خانه تشویق و در گام دوم برای ایام‬ ‫قرنطینه شهروندان فعالیت های متنوعی را اغازکرد‪.‬‬ ‫دیگر برنامه های صورت گرفته برشمرد‪.‬‬ ‫محمد حس��ینی ارتقای فناوری ارتباطی به منظور ایجاد بس��تر مناسب‬ ‫جه��ت اجرای ط��رح فاصله گذاری فیزیک��ی و بهره مندی ارب��اب رجوع از‬ ‫خدمات بندر به ش��کل اینترنتی و از راه دور را جزو برنامه های کاری بندر‬ ‫شهید باهنر اعالم کرد‪ .‬محمدحسینی گفت‪ :‬طبق دستورالعمل های ابالغی‬ ‫از س��وی وزارت بهداش��ت وهماهنگی با س��ازمان بنادر با تقویت و ارتقای‬ ‫فناوری های ارتباطی همواره سعی کردیم همسو با پویش درخانه بمانیم‪ ،‬از‬ ‫هرگونه خروج ومراجعه غیرضروری به بنادر خودداری کنیم‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 14‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 8‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1495‬‬ ‫پیاپی ‪2813‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫با تعیین کم ریسک وپرریسک بودن مشاغل‬ ‫فعالیت کسب وکارها وارد مرحله سوم شد‬ ‫فعاالن صنفی متعهد شوند؛ رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا‬ ‫وزیر کش��ور اعالم کرد‪ :‬همه اصناف و مش��اغلی که بر اس��اس تصمیم ستاد‬ ‫مل��ی مدیریت بیماری کرونا تا پایان فروردین فعالیت خود را از س��ر می گیرند‬ ‫باید پیش از ان‪ ،‬گواهی س�لامت از وزارت بهداشت دریافت کنند و در مغازه ها‬ ‫نی��ز اهم محورهای پروتکل های بهداش��تی در زمینه این بیماری را در معرض‬ ‫دید مردم قرار دهند‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت کش��ور‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫رحمان��ی فضلی در ای��ن زمینه به دس��ته بندی فعالیت های صنف��ی در قالب‬ ‫کم ریسک‪ ،‬متوس��ط و دارای ریسک باال از نظر شیوع بیماری کرونا اشاره کرد‬ ‫ازاد معروفی‪ -‬رئیس کمیسیون شبکه‬ ‫سازمان نظام صنفی رایانه ای‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫با شدت ش��یوع ویروس کرونا دولت دستور قرنطینه و تعطیلی‬ ‫مش��اغل غیر ضرور را صادر کرد و چند روز پیش رئیس جمهور در‬ ‫جلس��ه ستاد مقابله با کرونا اعالم کرد مشاغل کم ریسک استان ها‬ ‫می توانند از ‪ ۲۳‬فروردین اغاز به کار کنند و مش��اغل کم ریس��ک‬ ‫استان تهران هم از اول اردیبهشت به چرخه فعالیت بازمی گردند‪.‬‬ ‫با اجرای این طرح می توان گفت ش��روع فعالیت های اقتصادی از‬ ‫زمان ش��یوع ویروس کرونا و تعطیلی کس��ب وکارها در ‪ ۳‬مرحله‬ ‫اجرایی شده است‪.‬‬ ‫در مرحله نخست‪ ،‬فعالیت مراکز و ادارات دولتی و بانک ها شروع‬ ‫ش��د‪ .‬مرحله دوم را می توان مربوط به توسعه خریدهای مجازی و‬ ‫راه اندازی پویش از «خانه بخریم» دانست و در مرحله سوم‪ ،‬اصناف‬ ‫به تدریج وارد چرخه اقتصاد خواهند شد‪.‬‬ ‫ام��ا نح��وه و معیار تش��خیص و طبق��ه بندی کس��ب وکارهای‬ ‫کم ریسک و پرریسک چیست و این مشاغل شامل چه صنف هایی‬ ‫می ش��ود؟ برای شفاف شدن موضوع و پاسخ به این پرسش‪ ،‬اتاق‬ ‫اصناف ایران از تعیین تکلیف ‪ ۷۱‬صنف خبر داد‪ .‬براین اس��اس ‪۶‬‬ ‫صنف در حوزه های «مواد غذایی و حمل ونقل» به طور کامل امکان‬ ‫فعالیت دارند‪ ۱۶.‬صنف هم به صورت نیمه وقت می توانند کار کنند‬ ‫و ‪ ۴۹‬صنف هم به طور کلی تعطیل خواهند بود‪.‬‬ ‫برخی از اصناف که به طور کامل تعطیل ش��ده اند شامل صنف‬ ‫خیاطان‪ ،‬خرازان‪ ،‬ابزارفروش ها‪ ،‬ارایشگاه ها‪ ،‬خشکشویی ها‪ ،‬طال و‬ ‫جواهر‪ ،‬تاالرهای پذیرایی‪ ،‬پوش��اک‪ ،‬تلف��ن همراه‪ ،‬کیف و کفش‪،‬‬ ‫ص��وت و تصویر‪ ،‬عینک س��ازان‪ ،‬ف��رش و موکت‪ ،‬صنایع دس��تی‪،‬‬ ‫عکاس��ان و فیلمب��رداران‪ ،‬مصالح س��اختمانی‪ ،‬اه��ن و پروفیل‪،‬‬ ‫نمایش��گاه های اتومبی��ل‪ ،‬مش��اورین امالک‪ ،‬اجیل و خش��کبار‪،‬‬ ‫ش��یرینی فروش ها‪ ،‬س��فره خانه های س��نتی و ابمیوه و بس��تنی‬ ‫و‪ ...‬هس��تند‪ .‬بر اس��اس امارهای وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪ ۷.۵‬میلیون نفر به طور مس��تقیم در اصناف کش��ور فعالیت دارند‬ ‫و به صورت غیرمس��تقیم‪ ۱۸.۵ ،‬میلیون نفر با مش��اغل صنف های‬ ‫مختلف در تماس و ارتباط هس��تند‪ .‬در حوزه تولید نیز نزدیک به‬ ‫‪۲.۵‬میلیون نفر شاغل مس��تقیم وجود دارد که ‪ ۵۰‬درصد انها در‬ ‫صنایع کوچک و متوسط فعال هستند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه در بخش اصناف تعدادی از نیروها به عنوان کارگران‬ ‫روزمزد هس��تند و فع��االن اقتصادی و دول��ت امیدوارند با اجرای‬ ‫«طرح فاصله گذاری هوشمند» این واحدهای صنفی به چرخه کار‬ ‫بازگشته و مشکالت معیشتی این گروه تا حدی حل شود‪ .‬با توجه‬ ‫به تصمیمات جلس��ه اخیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا‪ ،‬مقرر‬ ‫ش��ده فضای فعالیت اقتصادی و بازار‪ ،‬به گونه ای هدایت ش��ود که‬ ‫اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی دچار خلل نشود‪ .‬برای تحقق‬ ‫ای��ن هدف و کنترل بیماری اصناف بای��د الزاماتی را رعایت کنند‬ ‫که در این گزارش به چگونگی طبقه بندی مش��اغل کم ریس��ک و‬ ‫پرریسک و الزاماتی که باید رعایت شود می پردازیم‪.‬‬ ‫و گفت‪ :‬مش��اغل کم ریسک براس��اس ضرایب ‪ ۷۰‬درصد بهداشتی و ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫اقتصادی و اجتماعی تعیین و در مرحله نخست مقرر شده است فعالیت مشاغل‬ ‫دارای ریسک پایین از ‪ ۲۳‬فروردین در استان ها و از ‪ ۳۰‬فروردین در تهران اغاز‬ ‫ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین همه کسانی که فعالیت صنفی دارند باید در شروع‬ ‫کار‪ ،‬گواهی سالمت و مجوز فعالیت از وزارت بهداشت بگیرند و متعهد شوند که‬ ‫پروتکل های بهداش��تی را در زمینه مقابله با بیماری کرونا رعایت خواهند کرد‪.‬‬ ‫وزیر کشور افزود‪ :‬در حوزه حمل ونقل موضوع به گونه ای ساماندهی خواهد شد‬ ‫که ب��ا کاهش تقاضا‪ ،‬افزایش ظرفیت و ضدعفونی ک��ردن مداوم‪ ،‬پروتکل های‬ ‫بهداشتی در این زمینه به صورت حداکثری اجرا شود‪ .‬رحمانی فضلی در مورد‬ ‫نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی و نظارت بر ان نیز گفت‪ :‬در این زمینه مقرر‬ ‫شد‪ ،‬هر دستگاه خودش متولی اجرا باشد و به عنوان مثال‪ ،‬صنوف‪ ،‬اتحادیه ها‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن وتج��ارت باید اجرای پروتکل ها و دس��تورالعمل های‬ ‫بهداش��تی را در مورد صنوف بر عهده داشته باشند اما در همه شرایط‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداشت باید ناظر باشد‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ :‬بخش توزیع هم باید به مرور فعال شود‬ ‫کمیته اطالع رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا در اطالعیه ای موارد‬ ‫مهمی از طرح فاصله گذاری هوش��مند که از تاریخ ‪ ۲۳‬فروردین در‬ ‫اس��تان های کش��ور و از ‪ ۳۰‬فروردین در تهران ب��ه اجرا در می اید‬ ‫را برای اطالع عموم مردم منتش��ر کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬در این‬ ‫اطالعیه امده است‪« :‬ضمن تشکر از همکاری و مشارکت مردم عزیز‬ ‫ایران در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی برای مقابله با ویروس‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬و با توجه به مصوبات س��تاد ملی مقابله با کرونا در مورد‬ ‫طرح فاصله گذاری هوشمند‪ ،‬موارد زیر را به اطالع عموم می رساند‪:‬‬ ‫‪-۱‬ب��ا توج��ه به ماهیت گس��ترش و قابلیت بیم��اری کووید ‪۱۹‬‬ ‫(کرونا)‪ ،‬فاصله گذاری اجتماعی مهم ترین راهکار کنترل همه گیری‬ ‫این بیماری است و رعایت این فاصله تا زمانی که بیماری در جامعه‬ ‫درچرخش باشد ضروری و با عنایت به اینکه می تواند تا ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫مانع ازشیوع گردد‪ ،‬باید ادامه یابد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ط��رح فاصله گ��ذاری هوش��مند ادام��ه ط��رح فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی است که از اسفند ماه همزمان با شیوع بیماری کرونا در‬ ‫ایران اجرا ش��ده و در این مرحله‪ ،‬صرفا مش��اغل «غیر پر ریسک»‬ ‫هم��راه با الت��زام به رعایت دس��تورالعمل های بهداش��تی مصوب‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی از تاریخ ‪ ۲۳‬فروردین‬ ‫در اس��تان های کش��ور و از ‪ ۳۰‬فروردین در ته��ران مجوز فعالیت‬ ‫پیدا می کنند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬سیاس��ت کلی و راهبرد عمومی س��تاد مل��ی مقابله با کرونا‪،‬‬ ‫همچنان استمرار اصل «در خانه بمانیم» است و خروج از منزل تنها‬ ‫در صورت اضطرار‪ ،‬به صورت بسیار محدود با رعایت دقیق و کامل‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی برای مقابله با کرونا ممکن می باشد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بخش های تولیدی ‪ -‬اصناف و مش��اغل مش��خص ش��ده در‬ ‫طرح برای خدمت رس��انی به مردم نیز با اجرای دستورالعمل های‬ ‫تخصصی و عمومی بهداش��تی مصوب و ابالغی وزارت بهداش��ت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی امکان فعالیت کسب و کار خواهند داشت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ب��ا تالش مس��تمر و هماهنگی بین ات��اق بازرگانی و اصناف‬ ‫و وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی دس��تورالعمل های‬ ‫بهداش��ت صنوف و کس��ب و کارها تدوین و طی روزهای اینده در‬ ‫اختیار عموم قرار خواهد گرفت و هرگونه فعالیت صنفی منوط به‬ ‫اجرای این دستورالعمل ها خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬براس��اس برنامه ریزی انجام شده کلیه صنوف موظف به ثبت‬ ‫ن��ام و اخذ تعه��د از صاحبان کارگاه ها و صنوف در س��ایت وزارت‬ ‫بهداشت (مبنی بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی) خواهند بود‬ ‫و پس از دریافت کد مجوز فعالیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬با اجرای این طرح‪ ،‬تعطیلی های پایه (شامل تعطیلی مدارس‪،‬‬ ‫دانش��گاه ها‪ ،‬ورزشگاه ها‪ ،‬مراکز فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬مشاغل پرریسک‬ ‫و‪ ) ...‬و همچنین ممنوعیت ترددهای بین اس��تانی‪ ،‬تا اطالع ثانوی‬ ‫ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪ .۸‬مراک��ز اداری نی��ز از تاری��خ ‪ ۲۳‬فروردی��ن ب��ا رعایت اصول‬ ‫بهداشتی‪ ،‬به جای یک سوم‪ ،‬با دوسوم کارمندان خود فعال خواهند‬ ‫شد و ساعت کاری از ‪۷‬صبح تا ‪ ۱۴‬خواهد بود‪.‬‬ ‫ادامه تعطیلی مدارس‪ ،‬دانشگاه ها و مشاغل پرریسک‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬برای کسب وکارهای حوزه ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات به دالیلی از جمله نوس��انات نرخ ارز‬ ‫تغییر کرد‪ ،‬قطع اینترنت و شیوع کرونا‪ ،‬سال دشواری‬ ‫بود؛ البته در مواردی کس��ب وکارهای شناخته شده با‬ ‫وجود س��ختی های موجود از پس مشکالت برامدند‬ ‫اما در مقابل‪ ،‬شرکت های کوچک و متوسط که کمتر‬ ‫توانایی مقابله با مش��کالت را دارند‪ ،‬خسارات زیادی‬ ‫دیدند‪ .‬مش��کالت این حوزه مثل بس��یاری از صنوف‬ ‫دیگر‪ ،‬ش��امل بخش های عمومی ازجمله کمبود ارز‪،‬‬ ‫موارد ثبت سفارش‪ ،‬تصدی گری دولتی در بسیاری از‬ ‫موارد ازجمله امنیت تجهیزات ش��بکه و تست و تایید‬ ‫نمونه و موارد عمومی دیگر در همه حوزه های مختلف‬ ‫فعالیت های تجاری‪ ،‬خدماتی و تولیدی در کشور بود‪،‬‬ ‫ام��ا دو حادثه قطع اینترنت و کرونا به طور خاص تاثیر‬ ‫زیادی در این حوزه داش��ته اس��ت‪ .‬در این شرایط و با‬ ‫توجه به ریس��ک های سال گذش��ته برای این صنف‪،‬‬ ‫وزارت ارتباطات به عنوان راس هرم ‪ ICT‬در کش��ور‬ ‫بای��د ش��رایطی را فراهم کند ک��ه فعالیت این بخش‬ ‫هم در امور صنعتی و تجاری و کس��ب وکار تس��هیل‬ ‫ش��ود و هم امکان توس��عه و بهبود فضای کسب وکار‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬این موضوع در تعامل با بخش خصوصی‬ ‫و تعامالتی ک��ه صورت می گیرد‪ ،‬امکان پذیر اس��ت‪.‬‬ ‫هرچند ممکن اس��ت وزیر و معاونانش تمایل داشته‬ ‫باش��ند که با بخش خصوصی از جمله س��ازمان نظام‬ ‫صنفی تعامل بیش��تری داشته باش��د و با کمک انها‬ ‫و کمیسیون هایش��ان و بدن��ه اصلی بخش خصوصی‬ ‫‪ IT‬کارها را پیش ببرند ام��ا موانع زیادی وجود دارد‪.‬‬ ‫این موانع ش��امل قوانین و مقررات‪ ،‬اسناد باالدستی‬ ‫و بس��یاری م��وارد دیگر می ش��ود‪ .‬به همی��ن دلیل‬ ‫تس��هیل گری ان طور که باید اتف��اق نیفتاده و با تمام‬ ‫تالش��ی که در وزارتخانه صورت گرفته‪ ،‬بنیاد کار در‬ ‫مواردی ایراد دارد‪ .‬اقتصاددان ها می گویند‪ ،‬درشرایط‬ ‫حاضر با دو س��ناریوی مختلف می توان به سال جدید‬ ‫نگاه ک��رد‪ ،‬در مورد اول س��ناریوها اصال خوش بینانه‬ ‫نیس��ت‪ .‬تداوم تحریم ها‪ ،‬کاهش ن��رخ نفت و موضوع‬ ‫کرونا و تاثیرش بر اقتصاد و ورشکس��تگی بس��یاری‬ ‫از ش��رکت ها ک��ه توانای��ی مقابله را ن��دارد‪ ،‬در پیش‬ ‫است‪ .‬ش��رکت های کوچک و متوس��ط و رو به پایین‬ ‫که صدم��ات جبران ناپذی��ری می بینن��د‪ .‬درمقابل‬ ‫س��ناریوهای خوش بینانه هم وجود دارد که ش��رایط‬ ‫تحریم ها عوض شود و اتفاقات خوبی بیفتد‪ .‬درمجموع‬ ‫در این شرایط برای حمایت از این بخش‪ ،‬باید به جای‬ ‫ایجاد فشار بیش��تر مالیاتی و دریافت بیمه بیشتر‪ ،‬به‬ ‫شیوه های مختلف از این صنعت پشتیبانی کرد‪.‬‬ ‫طرح گمرک هوشمند‬ ‫رونمایی شد‬ ‫با حضور اس��حاق جهانگیری‪ ،‬مع��اون اول رئیس‬ ‫جمهور‪ ،‬دژپس��ند‪ ،‬وزیر اقتصاد و دارایی و رحمانی‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬طرح گمرک هوشمند‬ ‫در راستای امنیت و تس��هیل تجارت‪ ،‬رونمایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬س��رویس تب��ادل اطالعات انبارها با‬ ‫همکاری مش��ترک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫وزارت اقتصاد و دارایی در چهارچوب س��امانه جامع‬ ‫انبارها و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک در ‪۲۰‬‬ ‫اسفندماه سال ‪ ۹۸‬رونمایی شده بود‪ .‬در طرح گمرک‬ ‫هوشمند به کارگیری کنترل های نامحسوس و غیر‬ ‫مزاحم با کمک پهپاد‪ ،‬پیاده س��ازی و توسعه گمرک‬ ‫موبایل از طریق س��امانه ما (‪ )We‬و توس��عه برنامه‬ ‫فعاالن اقتصادی مجاز عملیاتی خواهند شد‪ .‬توسعه‬ ‫دروازه مش��ترک م��رزی و پنج��ره واح��د تجارت‬ ‫فرامرزی‪ ،‬به کارگیری مدیریت ریس��ک هوش��مند‬ ‫و پوی��ا و همچنین توس��عه تیر الکترونی��ک نیز در‬ ‫برنامه های گمرک هوشمند مورد توجه هستند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به فعالیت ‪۷.۵‬‬ ‫میلیون ش��اغل مس��تقیم در شبکه صنفی کشور ادامه داد‪ :‬باید در‬ ‫طرح فاصله گذاری اجتماعی هوش��مند‪ ،‬اث��رات تصمیمات بر این‬ ‫قش��ر را در نظر گرفت‪ ،‬چراکه این حوزه حدود ‪ ۱۸.۵‬میلیون نفر‬ ‫از جمعیت کش��ور را ش��امل می ش��ود و هر گونه تصمیم در این‬ ‫رابط��ه باید با لحاظ تمامی مالحظ��ات اجتماعی صورت گیرد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬حس��ین مدرس خیابانی‬ ‫گف��ت‪ :‬خوش��بختانه مرحله اول ط��رح فاصله گ��ذاری اجتماعی‪،‬‬ ‫با همکاری بس��یاری از اصناف‪ ،‬کس��به و کس��ب و کارهای فعال‬ ‫در کش��ور ب��ه خوبی اجرایی ش��ده و همچنان ک��ه اصناف در ایام‬ ‫پایانی س��ال و با توجه به اهمیت بازار ش��ب عید‪ ،‬همکاری بس��یار‬ ‫خوب و گس��ترده ای با دولت داشتند‪ ،‬در مرحله دوم فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی نیز که قرار اس��ت به صورت هوش��مند پیاده سازی شود‪،‬‬ ‫اجازه فعالیت خواهند داش��ت که البته ش��امل ان دسته از کسب و‬ ‫کارهایی خواهد ش��د که فعالیت انها از ریس��ک کمتری برخوردار‬ ‫است‪ .‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬در مرحله دوم‬ ‫اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬مش��اغل و کس��ب و کارهایی‬ ‫که دارای ریس��ک فعالیت باالیی هستند‪ ،‬اجازه فعالیت‬ ‫نخواهن��د یافت که در زمره این کس��ب و کارها‪ ،‬فعالیت‬ ‫باش��گاه های ورزش��ی‪ ،‬ارایش��گاه ها‪ ،‬تاالرهای پذیرایی‪،‬‬ ‫رس��توران ها و مراکز تجاری پرت��ردد قرار می گیرد؛ این‬ ‫در شرایطی است که حتی صنوفی هم که اجازه فعالیت‬ ‫دارند‪ ،‬مکلفند مطابق با ضوابط و پروتکل های بهداش��تی‬ ‫وزارت بهداشت و درمان فعالیت نمایند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در مرحله اول طرح فاصله گذاری اجتماعی نیز‪ ،‬ان بخش از کسب و‬ ‫کارهای ضروری که تامین کننده مایحتاج روزانه زندگی مردم و نیز‬ ‫تامین تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی بودند‪ ،‬به فعالیت ادامه‬ ‫دادند و در مرحله دوم نیز‪ ،‬با رعایت همین پروتکل های بهداشتی‪،‬‬ ‫همچن��ان می توانند به فعالیت خ��ود ادامه دهند‪ .‬به گفته مدرس‬ ‫خیابانی‪ ،‬فهرس��ت ان دسته از واحدهای صنفی که امکان فعالیت‬ ‫در مرحله دوم فاصله گذاری اجتماعی خواهند یافت‪ ،‬از سوی اتاق‬ ‫اصناف‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت و سایر دستگاه های مرتبط‪،‬‬ ‫در حال نهایی ش��دن است؛ ضمن اینکه همچنان با تعریف میزان‬ ‫ریسک فعالیت‪ ،‬بقیه کسب و کارها نیز به تدریج و به صورت پلکانی‬ ‫و البته با نظر وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫به این فهرست اضافه می شوند‪ .‬مدرس خیابانی با بیان‬ ‫اینک��ه الزام به رعایت پروتکل های بهداش��تی ش��امل‬ ‫خود مس��ئول واح��د صنفی و ی��ا تولی��دی‪ ،‬ابزارهای‬ ‫مورد اس��تفاده انها و همچنین مش��تریان این واحدها‬ ‫نیزاست‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تمامی افراد و ذی نفعان‪ ،‬باید‬ ‫در چارچوب پروتکل های بهداش��ت عمومی و تخصصی‬ ‫عمل کرده و البته دس��تورالعمل های بهداش��تی را نیز در معرض‬ ‫دی��د عموم قرار دهند؛ به خصوص اینکه بازرس��ان اصناف‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداش��ت و س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫بر حس��ن اجرای این پروتکل ها‪ ،‬به دقت نظارت خواهند داش��ت‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬البته‬ ‫خود مردم نیز مکلف هس��تند در خصوص مش��اغل و نحوه اجرای‬ ‫پروتکل های بهداش��تی‪ ،‬دقت نظر و نظارت کافی داش��ته باشند و‬ ‫در صورت وجود تخلف یا رعایت نش��دن ضوابط از س��وی هر واحد‬ ‫صنفی‪ ،‬ضمن عدم مراجعه به این واحدهای صنفی‪ ،‬موارد را جهت‬ ‫نظارت به بخش بازرس��ی و رس��یدگی به ش��کایات اتاق اصناف و‬ ‫س��ایر دس��تگاه های ناظر گزارش دهند‪ .‬مدرس خیابانی ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنین در این طرح مقرر شده تا خود متصدیان صنفی و کسب‬ ‫و کارها نیز پروتکل ها و ضوابط بهداش��تی تعریف ش��ده را به طور‬ ‫کامل رعایت کنند؛ به هر حال قدر مسلم ان است که نظارت ها به‬ ‫دقت صورت خواهد گرفت و به شدت با متخلفان برخورد می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگرچ��ه تولید با مصوبه س��تاد کرونا با رعایت ضوابط و‬ ‫پروتکل های بهداشتی از شمول محدودیت در فعالیت مستثنا شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما به هر حال تولیدات باید وارد بازار عرضه ش��ود تا بتواند‬ ‫چرخه توزیع را نیز به حرکت دراورد و در عین حال‪ ،‬شبکه توزیع‬ ‫نی��ز همپای تولی��د حرکت نمایند‪ .‬مدرس خیابان��ی افزود‪ :‬تامین‬ ‫نقدینگ��ی واحدهای تولیدی با به حرک��ت دراوردن چرخه تولید‬ ‫انجام خواهد شد؛ در حالیکه اگر تولید روانه بازار نشده و در شبکه‬ ‫توزیع قرار نگیرد‪ ،‬نقدینگی نیز دچار مش��کل خواهد ش��د‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر ضرورت حمایت از کارگرهای روزمزد در سایه شیوع کرونا‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬این دسته از کارگران بیشترین اسیب را از شیوع‬ ‫ویروس کرونا و تعطیلی کسب وکارها دیده اند که باید مورد حمایت‬ ‫جدی واقع شوند؛ چراکه انها حقوق ثابتی ندارند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫وقت پشتیبانی‬ ‫از صنعت ‪IT‬‬ ‫است‬ ‫اصناف برای فروش اینترنتی«مشوق» می گیرند‬ ‫رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اشاره‬ ‫به ام��ار و ارقام فروش جش��نواره بهاری مجازی‬ ‫گف��ت‪ :‬در زمان جش��نواره های به��اره مجازی‪،‬‬ ‫فروش کسب و کارهای پیشرو اینترنتی بین ‪۱۰۰‬‬ ‫‪،‬‬ ‫تا ‪ ۲۰۰‬درصد افزایش داش��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫علی رهبری در نشس��ت خب��ری مجازی خود با‬ ‫خبرنگاران با اشاره به جشنواره بهاره مجازی که‬ ‫در اس��فند ماه برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬این جشنواره‬ ‫ش��امل س��ه رکن خریداران اینترنت��ی (مردم)‪،‬‬ ‫فروشگاه های اینترنتی (بس��تر فروش اینترنتی)‬ ‫و فروشگاه های افالین (واحدهای صنفی) که در‬ ‫دوران کرونا با کاهش جدی فروش مواجه ش��ده‬ ‫و در ریسک ورشکستگی قرار گرفته اند‪ ،‬هستند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬نتایج جش��نواره دوره اول یعن��ی در بازه‬ ‫زمانی ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۹‬اس��فند نشان می دهد‬ ‫ح��دود ‪۲۰۸‬ه��زار بازدی��د از س��ایت‬ ‫جش��نواره انجام شد‪ .‬همچنین ‪۱۲۰۰‬‬ ‫فروش��گاه اینترنت��ی متقاضی عضویت‬ ‫در جش��نواره بهاره مج��ازی بودند‪ ،‬اما‬ ‫باتوجه به سوابق عملکرد و پاسخگویی‬ ‫به ش��کایات ح��دود ‪ ۳۱۹‬متقاضی در‬ ‫جشنواره شرکت کردند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول همچنین اعالم کرد که ‪۳۰۰‬‬ ‫واحد صنفی افالین در سایت جشنواره و بیش از‬ ‫‪ ۵۵۰۰‬واحد صنفی در فروشگاه ها ثبت نام کردند‪.‬‬ ‫رهبری با اش��اره به ‪3‬رکن برگزاری فروش��گاه‬ ‫اینترنت��ی گف��ت‪ :‬قرار ب��ود اصن��اف افالین در‬ ‫فروش��گاه های اینترنتی ثبت نام س��ریع و رایگان‬ ‫کرده و غرفه رایگان بگیرند‪ ،‬همچنین در کارمزد‬ ‫تخفی��ف بگیرند و مش��اوره رایگان نیز‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫رئی��س مرک��ز توس��عه تج��ارت‬ ‫الکترونیک با اش��اره برگزاری جشنواره‬ ‫دور دوم گف��ت‪ :‬عملی��ات اجرایی این‬ ‫جشنواره به بخش خصوصی یعنی اتاق‬ ‫اصناف واگذار شده است‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫پایش و ارزیابی عملکرد فروشگاه های اینترنتی در‬ ‫ارائه خدمات به واحدهای صنفی افالین توس��ط‬ ‫دولت انجام می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫رهب��ری با بی��ان اینکه در تالش هس��تیم دو‬ ‫مشوق بلند مدت برای فروش اینترنتی اصناف در‬ ‫نظر بگیریم‪ ،‬گفت‪ :‬نخستین مشوق کاهش میزان‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده و دومین مش��وق تحریک‬ ‫عرضه در فضای مجازی است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪ 14 -1399‬شعبان ‪ 8 - 1441‬اوریل‪-2020‬شماره‪-1495‬پیاپی‪2813‬‬ ‫اغاز ارتقای سرعت اینترنت خانگی‬ ‫در تهران‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫دست دادن یکی از راه های انتقال ویروس کرونا است‬ ‫بحران جهانی گردشگری‪ ،‬عقبگرد ‪ ۷‬ساله‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫‹ ‹سیر تحول در ‪ ۲۰‬سال اخیر‬ ‫«زوراب پولولیکاش��ویلی» رئیس س��ازمان جهانی‬ ‫ترک عادت موجب مرض است‬ ‫ در نقطه ای دیگر از ش��هر جریان اب‬‫را در بستری بتنی می بینید که جایگزین‬ ‫رود دره های قدیمی شهر است‪.‬‬ ‫ در نقط��ه ای دیگ��ر از همین ش��هر‬‫(ته��ران) ش��مال پ��ارک گفت وگ��و‪ ،‬با‬ ‫ش��رایطی دیگر مواجه می شوید‪ .‬بخشی‬ ‫از بوستان که خوش��بختانه علف هایش‬ ‫زده نمی ش��ود‪ .‬اینجا تنها جایی اس��ت که پروانه ها و‬ ‫زنبورها و دیگر حش��رات می توانند س��هم ناچیزی از‬ ‫طبیعت ببرند‪.‬‬ ‫ با نگاهی دقیق تر با یکی از تلخ ترین پدیده های این‬‫س��ال ها مواجه می شوید‪ .‬در بس��یاری از بوستان های‬ ‫بزرگ ش��هرها از جمل��ه بخش ه��ای مختلف پارک‬ ‫گفت وگوی تهران چمن باکیفیت سرتاس��ر محیط را‬ ‫پوشانده‪ ،‬اما تنها نقطه پارک که محل بازی بچه هاست‬ ‫با چمن مصنوعی پوش��یده ش��ده است‪ .‬من دلم برای‬ ‫بچه ه��ای خودمان می س��وزد که ح��ق ندارند روی‬ ‫چمن طبیعی بازی کنند؟ ما چمن را برای دلخوش��ی‬ ‫پیمانکاران می کاریم؛ نه برای استفاده کودکان؟ باالی‬ ‫سر هر چمن هم چند مامور باتوم به دست می گذاریم‬ ‫که پ��ای کودک��ی انها را لم��س نکند‪ .‬در‬ ‫صورتی که فلس��فه چمن کاری در دنیا ان‬ ‫است که مردم پای خود را روی ان بگذارند‪.‬‬ ‫دس��ت کم به کودک مان این حق را بدهیم‬ ‫تا زمین و خاک ایران را لمس کنند‪ .‬ش��اید‬ ‫این طور عشق ش��ان به وطن ش��ان بیشتر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ در برخ��ی از بوس��تان ها و پارک ه��ا مس��یر‬‫دوچرخه س��واری ایجاد شده اس��ت‪ .‬امیدوارم هرچه‬ ‫زودت��ر این اتف��اق برای هر م��کان عمومی ممکن که‬ ‫زیرس��اخت ها و ش��رایط الزم را دارد بیفتد‪ .‬استفاده‬ ‫از دوچرخ��ه یک��ی از موثرتری��ن راه های مب��ارزه با‬ ‫کروناس��ت؛ با ایجاد فاصله اجتماع��ی‪ ،‬تقویت ریه ها‬ ‫ب��رای زمان��ی که در مع��رض ویروس ق��رار گرفتید و‬ ‫استفاده نکردن از خودروهای شخصی که در هر کدام‬ ‫در ه��ر کیلومت��ر ‪ ۳۱۳‬گرم دی اکس��ید کربن به کره‬ ‫زمی��ن تزری��ق می کنند‪ .‬برای ابی اس��مان و در امان‬ ‫مان��دن از کرونا در خانه بمانیم و از مدیریت ش��هری‬ ‫بخواهیم که عصر پس��اکرونایی پایان ن��گاه بتونیزه و‬ ‫مهندسی مصنوعی در طبیعت شهر باشد‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫ادامه تعطیلی کارخانه بوئینگ‬ ‫ش��رکت هواپیمایی بوئینگ تعطیلی عملیات تولید خود را در پی ادامه ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا ادامه داد‪ .‬به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی‬ ‫س��ی ان ان‪ ،‬شرکت هواپیمایی بوئینگ تعطیلی عملیات تولید خود را در پی ادامه‬ ‫شیوع ویروس کرونا ادامه داد‪ .‬بوئینگ ‪ ۲۳‬مارس اعالم کرد که فعالیت در کارخانه‬ ‫خود در واش��نگتن را در پی ش��یوع کووید‪ ۱۹-‬به حالت تعلیق درمی اورد و این‬ ‫تعطیلی را به مدت دو هفته ادامه خواهد داد‪ .‬با ادامه بحران در واشنگتن‪ ،‬بوئینگ‬ ‫اعالم کرد فعالیت عملیات این کارخانه «تا اطالع ثانوی» متوقف خواهد ماند‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ش��رکت ائودی‪ ،‬مرس��دس ‪-‬بنز و فولکس واگن در فراخوانی با هدف‬ ‫جلوگیری از ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬به طور موق��ت ارم های خود را تغییر‬ ‫دادند‪ .‬در ارم های جدید‪ ،‬بخش های ب ه هم پیوس��ته نش��ان تجاری این‬ ‫ش��رکت ها از هم جدا ش��ده تا بر اهمیت فاصله گ��ذاری اجتماعی تاکید‬ ‫شود‪ .‬این شرکت ها با انتشار ارم های جدید خود در شبکه های اجتماعی‬ ‫در پیام هایی از مردم خواسته اند از سفرهای غیرضروری اجتناب کنند و‬ ‫از یکدیگر دو متر فاصله بگیرند‪.‬‬ ‫«اپل» ماسک تولید می کند‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬اپل سپر محافظتی ویژه‬ ‫خ��ود را طراح��ی و تولی��د انبوه این ماس��ک ها را در‬ ‫کارخانه ه��ای امریکا و چین اغاز کرده اس��ت‪ .‬کوک‬ ‫گفت‪ :‬قصد داریم بیش از یک میلیون ماسک ویژه را‬ ‫تا پایان هفته جاری منتقل کنیم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫توزیع اولیه ماسک ها در امریکا انجام می شود‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬این شرکت امیدوار است به سرعت عملیات توزیع‬ ‫این ماس��ک ها به کشورهای دیگر گسترش یابد‪ .‬اپل‬ ‫همچنین با چند ش��رکت بین الملل��ی دیگر از جمله‬ ‫برند ایتالیایی «پرادا» در اصالح خط تولید انها برای‬ ‫تامی��ن نی��از تجهیزات محافظتی در ش��رایط بحران‬ ‫کرونا همکاری می کند‪ .‬اپل اسفند سال گذشته‪ ،‬همه‬ ‫فروشگاه هایش در خارج از چین را برای کنترل شیوع‬ ‫کرونا تعطیل کرد‪ .‬با این حال‪ ،‬این ش��رکت همه ‪۴۲‬‬ ‫فروش��گاه خود در چین را در همان زمان بازگش��ایی‬ ‫کرد زیرا چین موفق به کنترل شیوع این ویروس شده‬ ‫بود و تعداد افراد مبتال سیر نزولی گرفته بودند‪ .‬البته‬ ‫ش��رکت اپل به فروش انالین خود ادامه می دهد‪ .‬تیم‬ ‫کوک همچنین اعالم کرد‪ :‬در همه دفاتر اپل در خارج‬ ‫از چین‪ ،‬در حال ایجاد شرایط منعطف برای کارکنان‬ ‫هستیم؛ به این معنی که اعضای تیم ما در صورتی که‬ ‫نوع شغل شان اجازه دهد‪ ،‬دورکاری می کنند‪.‬‬ ‫دکت�ر محمود انوش�ه‪،‬‬ ‫روانش�ناس‪ :‬به زن و دختر‬ ‫جامعه بی��ش از انچه که در‬ ‫فایل و ارش��یو ذهنت اس��ت‬ ‫حریم بگ��ذار‪« .‬کدبانو» واژه‬ ‫مقدس��ی اس��ت ک��ه ب��رای‬ ‫شناخت ان باید با جان و دل وارد میدان شوی‪.‬‬ ‫می دانی «بانه» کجاست؟ در کردستان و در یکی از مرتفع ترین‬ ‫نقاط کشور‪.‬‬ ‫بانو ب��ه یک عبارتی از واژه «بانه» می اید؛ یعنی کس��ی که در‬ ‫بلندترین نقطه ایستاده‪.‬‬ ‫«بانو» یعنی کسی که روی سر همه جا دارد‪.‬‬ ‫«بانو» در اوستا یعنی چراغ روشنایی‪.‬‬ ‫«کد» یعنی خانه‪.‬‬ ‫کدخدا یعنی صاحبخانه‪.‬‬ ‫«کدبانو» یعنی چراغ خانه‪.‬‬ ‫نور و روشنایی خانه‪.‬‬ ‫اقایان این موجودات چراغ خانه هستند‪.‬‬ ‫حریم عزت شان را حفظ کنید‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫اینقدر به تن نحیف مردم تبر‬ ‫نزنید؛ انها مقصر نیستند‬ ‫دانن�ده‪،‬‬ ‫مصطف�ی‬ ‫نویسنده‪ :‬در بازی مافیا وقتی‬ ‫نقش بازیکن ها معلوم می شود‬ ‫و مافیاه��ا مث��ل قارچ ه��ای‬ ‫باران خ��ورده بی��رون می زنند‪،‬‬ ‫تبر به دس��ت گرفتن و زدن به‬ ‫ریشه شهر‪« ،‬ندارد» بازی است‪ .‬حاال هم در ماجرای کرونا‪ ،‬میکروفن‬ ‫به دست گرفتن و محکوم کردن مردم برای بیرون رفتن از خانه‪ ،‬ندارد‬ ‫ماجرای کروناست‪.‬‬ ‫جیب ه��ا خالی اس��ت‪ .‬چند هفته اس��ت مردم‪ ،‬به وی��ژه انهایی که‬ ‫حقوق بگی��ر نیس��تند از جیب خورده اند‪ .‬خانه نش��ینی خ��رج دارد‪،‬‬ ‫ب��رج دارد‪ .‬می گویید مغازه را ببند‪ .‬می گویید کارگر س��ر س��اختمان‬ ‫نرود‪ .‬می گویید ش��غل های ازاد فعال بیکار باش��ند؛ خب بسم اهلل خرج‬ ‫زندگی شان را بدهید‪.‬‬ ‫به خدا زندگی خرج دارد‪ .‬دالر به نزدیکی ‪ ۱۶‬هزار تومان رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬نرخ کاالها باال رفته اس��ت‪ .‬گوجه فرنگی روی گرانی را سفید‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬مردم در خانه اب خالی که نمی توانند بخورند‪ .‬وضعیت‬ ‫به گونه ای است که غذاهای ساده هم در این کشور الکچری شده است‪.‬‬ ‫زمان��ی نداره��ا با ابگوش��ت تن قوی می کردند؛ ح��اال خوردن یک‬ ‫ابگوشت برای خیلی ها تبدیل به یک حسرت شده است‪.‬‬ ‫خ��رج زندگ��ی مردم را بدهید تا انها در خانه بمانند‪ .‬اگر نمی توانید‬ ‫یا نمی ش��ود هزینه زندگی مردم را بپردازید پس س��عی نکنید انها را‬ ‫مقصر جلوه دهید‪.‬‬ ‫مردم گناهی ندارند‪ .‬منظورم از مردم انهایی نیستند که بار و بندیل‬ ‫س��فر بس��تند یا انهایی که برای تفریح و خوشگذرانی خیابان گردی‬ ‫می کنن��د؛ ن��ه‪ ،‬منظور من از مردم انهایی هس��تند که مجبورند برای‬ ‫ی��ک لقمه ن��ان‪ ،‬صابون کرونا گرفتن را به تن بمالند تا ش��رمنده زن‬ ‫و بچه خود نشوند‪.‬‬ ‫برخی با کرونا به خاک سیاه نشسته اند‪ .‬وضعیت فعلی زندگی شان‬ ‫بدتر از کرونا گرفتن اس��ت‪ .‬تصور کنید در این زمانه هستند برخی ها‬ ‫که حقوق های ماه های قبل خود را هم نگرفته اند‪.‬‬ ‫کارگر ساختمانی که دلخوشی اش به حقوق اخر شب کارفرما بود‪،‬‬ ‫حاال بعد از ‪ ۲۰‬روز از کجا بیاورد بخورد؟ دس��تفروش گوش��ه خیابان‬ ‫یا مترو با کسادی بازارش از کجا نان زن و بچه اش را تامین کند؟‬ ‫شترسواری دوالدوال نمی شود یا باید زنگی زنگ باشیم یا رومی روم‪.‬‬ ‫اگر می خواهیم کمر کرونا را بش��کنیم باید هوای قش��ری که کم توان‬ ‫اس��ت را داش��ته باشیم‪ .‬اگر می خواهید در خانه بمانیم باید اسباب در‬ ‫خانه ماندمان را فراهم کنید؛ اگر نه که باید منتظر ش��هرهای شلوغ و‬ ‫زندگی عادی مردم در زمانه کرونا باش��یم‪ .‬کرونا هس��ت‪ ،‬ما هستیم تا‬ ‫وقتی قرصی و امپولی برای ان ساخته شود‪.‬‬ ‫بازی کرونا و ما بس��یار واضح اس��ت‪ .‬در اینجای بازی ما باید مافیای‬ ‫کرون��ا را بیرون کنیم؛ نه ش��هروندان نااگاهی که درگیر رندبازی این‬ ‫ویروس المذهب شده اند‪ .‬اینقدر تبر بی مسئولیتی را به تن شهروندان‬ ‫نزنید‪ .‬انها چاره ای ندارند‪ .‬چرخ زندگی مردم نمی چرخد‪ .‬ان زمان که‬ ‫کرونا نبود نمی چرخید وای به امروزی که کرونا هم هس��ت و جلوی‬ ‫اب باریکه زندگی انها را هم گرفته است‪.‬‬ ‫رضا بابایی از میان ما رفت‬ ‫رضا بابایی‪ ،‬نویسنده و پژوهشگر دینی‪ ،‬در ‪ ۵۵‬سالگی‬ ‫درگذشت‪ .‬به گزارش ایسنا موسسه فرهنگی شهر کتاب‬ ‫با اعالم این خبر نوش��ت‪ :‬رضا بابایی‪ ،‬نویسنده نواندیش‬ ‫حوزوی درگذشت‪ .‬نوشته های روان و دیدگاه های روشن‬ ‫او درباره تحوالت فک��ری و فرهنگی جامعه امروز ایران‬ ‫خواندنی بود‪ .‬او از چند ماه گذش��ته به بیماری سرطان‬ ‫مبتال بود‪.‬‬ ‫رضا بابایی متولد ‪ ،۱۳۴۳‬مدرس حوزه و دانشگاه‪ ،‬پژوهشگر و مسئول انجمن‬ ‫قلم ح��وزه بود‪ .‬از جمله اثار او به «مولوی و قران»‪« ،‬درامدی بر دین شناس��ی‬ ‫حافظ»‪« ،‬بهتر بنویسیم»‪« ،‬خارج از نوبت»‪« ،‬ایین قلم»‪« ،‬نیایش نامه»‪« ،‬اعجاز‬ ‫بیانی قران»‪« ،‬پیش ش��رط های پژوهش در علوم دین��ی»‪« ،‬دین و دینداری» و‬ ‫«محمد برگزیده خدا» می توان اشاره کرد‪.‬‬ ‫بس��یار خوان��د‪ ،‬گزیده نوش��ت‪ ،‬پاکی��زه زندگی ک��رد و فراوان خیر رس��اند‪.‬‬ ‫یادداشت های دردمندانه‪ ،‬روان‪ ،‬کوتاه و غنی او بعد از رفتنش هم خواندنی است‪.‬‬ ‫روحش شاد و دل بازماندگانش صبور و ارام‪.‬‬ ‫نرخ جدید عوارض ازادراه های دولتی‬ ‫ن��رخ جدید ع��وارض ازادراه های دولتی برای خودروهای س��واری و وانت اعالم‬ ‫شد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬اعضای شورای اقتصاد در ‪ ۲۱‬اسفند سال گذشته با پیشنهاد‬ ‫وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش عوارض ازادراه های دولتی موافقت کردند‪.‬‬ ‫ن��رخ جدید عوارض ازادراه ه��ای دولتی برای خودروهای س��واری و وانت به این‬ ‫شرح است‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬قم به طول ‪ ۱۳۵‬کیلومتر با ‪ ۶‬الین رفت و برگشت‪1200 :‬تومان‬ ‫کرج‪-‬قزوین به طول ‪ ۱۰۰‬کیلومتر با ‪ ۶‬الین رفت و برگشت‪ 1200 :‬تومان‬ ‫بندرعباس‪-‬بندر ش��هید رجایی به طول ‪ ۳۵‬کیلومتر با ‪ ۴‬الین رفت و برگشت‪:‬‬ ‫‪ 1200‬تومان‬ ‫کمربن��د جنوب��ی و غرب��ی تبری��ز به ط��ول ‪ ۳۵‬کیلومت��ر با ‪ ۴‬الی��ن رفت و‬ ‫برگشت‪ 1200:‬تومان‬ ‫همچنین ضریب قیمتی برای کامیونت و مینی بوس‪ ۲۴۰۰( ۲ ،‬تومان)‪ ،‬کامیون‬ ‫دومحوره و اتوبوس‪ ۳۶۰۰( ۳ ،‬تومان) و کامیون س��ه محوره و بیش��تر ‪۴۸۰۰( ۴‬‬ ‫تومان) محاسبه می شود‪.‬‬ ‫براساس این مصوبه‪ ،‬سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای موظف شد تا پایان‬ ‫امسال برای تمامی ازادراه های دولتی یادشده‪ ،‬سیستم اخذ عوارض الکترونیکی در‬ ‫تمامی باندها‪ ،‬به جز یک الین در هر یک از باندهای رفت و برگشت را اجرایی کند‪.‬‬ ‫ک با جمله ای امیدبخش از موالنا‬ ‫ارسال کم ‬ ‫ارسال کمک های پزشکی ترکیه با سخنی از موالنا روی جعبه ها به اسپانیا و ایتالیا‬ ‫واکنش ه��ای کاربران در فضای مجازی را به دنبال داش��ت‪ .‬به گزارش اس��پوتنیک‪،‬‬ ‫کمک های پزش��کی کش��ور ترکیه که تولید داخلی بوده و ش��امل هزاران تجهیزات‬ ‫پزش��کی همچون ماس��ک‪ ،‬لباس های پیش��گیرانه و مواد ضدعفونی کننده می باشد‬ ‫توس��ط هواپیمای باری از فرودگاه نظامی «اتیمسگوت» انکارا به اسپانیا و ایتالیا‪ ،‬دو‬ ‫کشور اسیب دیده از اپیدمی کرونا ارسال شد‪ .‬نکت ه جالب توجه در این اقدام این بوده‬ ‫اس��ت که عالوه بر اینکه روی این جعبه ها عبارت «از ترکیه تقدیم با عش��ق به مردم‬ ‫اس��پانیا و ایتالیا» نوشته شده بود‪ ،‬س��خنی از موالنا جالل الدین بلخی که می فرماید‬ ‫«امیدهای فراوانی ورای ناامیدی وجود دارد و خورشیدهای بی شماری پشت تاریکی‬ ‫است»‪ ،‬نیز به دو زبان اسپانیایی و ایتالیایی روی این جعبه های ارسالی حک شده بود‬ ‫که با واکنش های کاربران در صفحات اجتماعی همراه شده است‪.‬‬ ‫ان سوی مرز‬ ‫ش��رکت اپل که به دلیل تعطیل کردن برخی مراکز‬ ‫تولید خود از یک سو و کاهش فروش محصوالتش از‬ ‫سوی دیگر دچار خسارت های مالی قابل توجهی شده‪،‬‬ ‫برای جبران بخشی از این زیان ها ب ه تولید ماسک های‬ ‫ویژه برای کادر پزش��کی روی اورده است‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری فرانسه از سانفرانسیسکو این شرکت اعالم‬ ‫کرد به زودی یک میلیون ماسک ویژه محافظ صورت‬ ‫برای کادر پزشکی که در خط مقدم مبارزه با بیماری‬ ‫کووی��د ‪ ۱۹‬هس��تند‪ ،‬تولید می کن��د‪« .‬تیم کوک»‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اپل گفت‪ :‬این غول فناوری پیش‬ ‫از این ‪ ۲۰‬میلیون ماس��ک از سراس��ر جهان دریافت‬ ‫کرونا ارم بنز و ائودی را عوض کرد‬ ‫«کدبانو» یعنی چراغ خانه‬ ‫خبر‬ ‫حس�ین اخانی‪ ،‬اس�تاد دانش�گاه‪ :‬جمعه‪۱۵ ،‬‬ ‫فروردین با صدای گوشخراش��ی شبیه اره موتوری از‬ ‫خواب بیدار ش��دم‪ .‬دوچرخه خود را برداش��تم تا سر‬ ‫و گوش��ی اب بدهم و البت��ه ورزش روزانه خود را هم‬ ‫انجام دهم‪ .‬کارگر فضای سبز برج میالد در حال قلع و‬ ‫قمع علف های خودرو بود‪ .‬سال گذشته بعد از مدت ها‬ ‫تالش س��ازمان پارک ها به مناطق بخش��نامه کرد که‬ ‫علف های خودرو را قلع و قمع نکنند اما امس��ال‪ ،‬حتی‬ ‫قبل از شروع سال این کار اغاز شده تا پیمانکاران ثابت‬ ‫کنند که انها حاکمان ش��هر هس��تند؛ بله ترک عادت‬ ‫موجب مرض است‪.‬‬ ‫ اگر گشتی در شهر بزنید‪ ،‬به وضوح چمن کاری های‬‫بی خاصیت در ش��هر را می بینی��د‪ .‬حتی در یک هفته‬ ‫گذش��ته در حالی که همه فعالیت های شهر براساس‬ ‫ش��یوه نامه کارگروه ملی کرونا تعطی��ل بود‪ ،‬کارگران‬ ‫مهاجر که با حقوق های ناچیز در پارک ها کار می کنند‬ ‫و اغلب نیز ش��ب ها در پارک ها می خوابند‪ ،‬کارشان را‬ ‫خوب انجام می دادند‪ .‬مهندس مس��ئول انها را مجبور‬ ‫می کن��د که هر انچه از زمی��ن درمی اید را خوب درو‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو این پیش بین��ی را باید با احتیاط و با در نظر‬ ‫گرفتن ماهیت بی نهایت بی ثبات بحران کنونی تفسیر‬ ‫کرد‪ .‬براساس این پیش بینی‪ 5 ،‬تا ‪ 7‬سال رشد صنعت‬ ‫گردش��گری بر اثر بحران کرونا از دس��ت خواهد رفت‬ ‫و دوب��اره به امارهای بین س��ال های ‪ ۲۰۱۲‬تا ‪۲۰۱۴‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۱‬تا ‪ )۱۳۹۳‬بازخواهیم گش��ت‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬میالدی (‪ ۱۳۸۸‬خورش��یدی) و در سایه بحران‬ ‫اقتصادی جهانی‪ ،‬میزان سفر گردشگران خارجی تنها‬ ‫‪ ۴‬درصد نزول داش��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت که در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۳‬میالدی (‪ ۱۳۸۲‬خورشیدی) و با شیوع ویروس‬ ‫سارس گردشگری بین المللی با نزول تنها ‪ ۰.۴‬درصدی‬ ‫رو به رو شد‪.‬‬ ‫دلنوشته‬ ‫تسلیت‬ ‫براس��اس پیش بینی س��ازمان جهانی گردش��گری‪،‬‬ ‫امارهای مالی صنعت گردش��گری بر اثر بحران شیوع‬ ‫وی��روس کرونا می تواند با کاه��ش ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫سفر در سال جاری میالدی‪ ،‬به امارهای ‪ ۷‬سال پیش‬ ‫بیانجامد‪ .‬برهمین اساس سازمان جهانی گردشگری از‬ ‫روزهای اغازین شیوع ویروس کرونا‪ ،‬همکاری نزدیکی‬ ‫با س��ازمان جهانی بهداش��ت در ارائه راهکارهایی برای‬ ‫هدایت گردشگری به مسئوالن این حوزه و گردشگران‬ ‫داش��ته و سازمان جهانی بهداش��ت نیز کمیته ای را با‬ ‫عنوان «بحران جهانی گردشگری» تشکیل داده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬س��ازمان جهانی گردشگری سازمان‬ ‫مل��ل (‪ )UNWTO‬در جدیدترین گ��زارش خود با‬ ‫اشاره به محدودیت های اجتناب ناپذیر سفر در سراسر‬ ‫جهان به س��بب ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬پیش بینی کرد‬ ‫میزان س��فرهای بین المللی در سال ‪ ۲۰۲۰‬در مقایسه‬ ‫با امار سال گذشته ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد نزول خواهد داشت‬ ‫ک��ه در این صورت زیان ‪ ۲۹۰‬ت��ا ‪ ۴۴۰‬میلیارد دالری‬ ‫ب��رای این صنع��ت ایجاد خواهد بود‪ .‬س��ازمان جهانی‬ ‫گردش��گری تاکی��د می کند این امار و ارقام براس��اس‬ ‫اخری��ن تحوالت جهانی ارائه و جامعه جهانی با بحران‬ ‫اجتماعی و اقتصادی بی س��ابقه ای مواجه ش��ده است؛‬ ‫گردش��گری در ای��ن ب��اره گفت‪ :‬گردش��گری یکی از‬ ‫بخش های اقتصادی است که بیشترین اسیب را از این‬ ‫ویروس دیده اس��ت؛ با این وجود نخستین و مهم ترین‬ ‫اولویت ما همکاری و تعامل برای کاهش دادن تاثیرات‬ ‫این بحران به ویژه روی اش��تغال و همچنین اس��تفاده‬ ‫از اقدام��ات حمایتی چون اش��تغالزایی و افزایش رفاه‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫او همچنی��ن اضافه کرد‪ :‬گرچه هن��وز برای ارزیابی‬ ‫کامل تاثیرات این بحران جهانی بر صنعت گردشگری‬ ‫خیلی زود اس��ت اما مشخص است که میلیون ها شغل‬ ‫وابس��ته به این صنعت در خطر نابودی هستند‪ .‬حدود‬ ‫‪ ۸۰‬درص��د کس��ب وکارهای مرتب��ط با گردش��گری‪،‬‬ ‫کوچک و متوس��ط هستند و حوزه گردشگری همواره‬ ‫برای اشتغالزایی برای زنان‪ ،‬جوانان و جمعیت روستایی‬ ‫پیشتاز بوده است‪.‬‬ ‫در ادامه این ارزیابی‪ ،‬رئیس سازمان جهانی گردشگری‬ ‫به مقاومت و ظرفیت تاریخی صنعت گردش��گری برای‬ ‫اشتغالزایی پس از غلبه بر شرایط بحرانی کنونی اشاره‬ ‫و در عی��ن حال به اهمی��ت همکاری بین المللی و قرار‬ ‫دادن گردشگری به عنوان بخشی اساسی از تالش ها در‬ ‫جهت بهبود شرایط تاکید کرد‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫وزی��ر ارتباطات در الیو اینس��تاگرام از اغ��از ارتقای‬ ‫سرعت اینترنت خانگی در تهران خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬محمدج��واد اذری جهرمی در الیو‬ ‫اینس��تاگرام از اغاز ارتقای سرعت اینترنت خانگی برای‬ ‫‪ ۱۰‬ه��زار مش��ترک اینترنت خانگی مخاب��رات ایران و‬ ‫شرکت شاتل خبر داد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طرح ارتقای سرعت اینترنت خانگی به‬ ‫‪ ۴‬برابر از شهر قم اغاز شده و هم اکنون ‪ ۳۰‬هزار مشترک در این استان از سرعت‬ ‫اینترنت با ‪ ۵‬برابر برخوردار شده اند‪.‬‬ ‫اذری جهرمی یکی از موانع ارتقای س��رعت اینترنت خانگی را کابل های مسی‬ ‫دانست که اکنون برای ارتباط بین شرکت مخابرات و مشترکان استفاده می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برای ارتقای سرعت اینترنت خانگی الزم است ‪ ADSL‬به ‪VDSL‬‬ ‫تغییر یابد‪.‬‬ ‫اذری جهرمی با تاکید بر اینکه در این راستا نیاز به تغییر در تجهیزات از سمت‬ ‫مش��ترکان نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ما تجهیزات خود را تا نزدیکی مش��ترکان که با سیم‬ ‫مسی‪ ،‬اینترنت را دریافت می کنند تغییر می دهیم‪.‬‬ ‫اذری جهرم��ی افزایش ظرفیت ش��بکه موبایلی را نیز ض��روری عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬با افزایش مصرف اینترنت شبکه موبایلی نیز دچار مشکل شده و در حال‬ ‫تالش هس��تیم تا با دریافت منابع فرکانسی کیفیت اینترنت موبایلی را افزایش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫به گفته وزیر کش��ور از روز ‪ 18‬اس��فند سال گذشته اپراتورهای موبایلی کشور‬ ‫وارد ترافیک شبکه اینترنت شدند‪.‬‬ ‫اذری جهرمی یاداور ش��د‪ :‬شبکه تلفن همراه کش��ور برای ترافیک روزانه ‪۷.۵‬‬ ‫پتابایت طراحی ش��ده بود‪ ،‬در حالی که این عدد در ‪ 18‬اس��فند برای هر یک از‬ ‫اپراتور به حدود ‪ ۶.۸‬پتابایت رسید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه افزایش ظرفیت ش��بکه موبایلی را از ‪ 18‬اسفند سال گذشته‬ ‫اغ��از کردی��م‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اپراتوره��ای موبایل ظرفیت ش��بکه را افزایش دادند و‬ ‫هم اکنون ظرفیت ش��بکه موبایل از متوسط روزانه ‪ ۷.۵‬پتابایت به ‪ ۱۱.۲‬پتابایت‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫اذری جهرمی تصریح کرد‪ :‬در صورتی که منابع فرکانس��ی بیشتری در اختیار‬ ‫داشته باشیم می توانیم این ظرفیت را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به برگزاری کالس های مدرس��ه ها و دانش��گاه ها به طور مجازی‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تمامی تالش مان این اس��ت ک��ه بتوانیم ظرفیت ش��بکه موبایل را برای‬ ‫کالس های مجازی مدرس��ه ها و دانشگاه ها افزایش دهیم و در این راستا نیازمند‬ ‫منابع فرکانس��ی جدیدی هس��تیم که بخش��ی از ان در اختیار س��ازمان صدا و‬ ‫سیما است‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات از ارس��ال نامه ای به رئیس جمهوری و ارائه گزارش ‪ ۶‬س��اله از‬ ‫پیگیری ه��ا برای ازادس��ازی فرکانس ‪ ۷۰۰‬و ‪ ۸۰۰‬که در اختیار صدا و س��یما‬ ‫است خبر داد‪.‬‬ ‫اذری جهرمی اضافه کرد‪ :‬در این نامه خواستار بررسی این درخواست در ستاد‬ ‫ملی کرونا شده ایم‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬در صورت همراهی صدا و سیما و افزوده شدن این فضای‬ ‫فرکانسی به شبکه موبایلی کشور شاهد افزایش کیفیت این خدمات خواهیم بود‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!