روزنامه صمت شماره 1496 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1496

روزنامه صمت شماره 1496

روزنامه صمت شماره 1496

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ثبت سفارش تا واردات انواع ماسک‬ ‫در ‪ ۴۸‬ساعت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشس��ت هم اندیش��ی اقدام��ات گمرکی برای‬ ‫مقابله با کرونا که با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد و دارایی در‬ ‫محل اداره کل گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬واردات اقالم‬ ‫بهداشتی مرتبط با شیوع کرونا از مرحله ثبت سفارش تا ترخیص اقالم ‪ ۴۸‬ساعت‬ ‫زمان می برد که یک رکورد در سیستم اداری و بین بخشی کشور محسوب می شود‬ ‫و می تواند درباره سایر موارد نیز الگو شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 17‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 11‬اوریل ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1496‬پیاپی ‪2814‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیریت کرونا‬ ‫همت جمعی می خواهد‬ ‫پرو‬ ‫نده‬ ‫‪8‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫چهره‬ ‫‪2‬‬ ‫در شرایط سنگین‬ ‫اقتصادی هستیم‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪2‬‬ ‫تاثیرات کرونا بر‬ ‫صنعت و بازار خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫اکتشاف را‬ ‫عمقی کنیم‬ ‫‪5‬‬ ‫بازار فوالد تحت‬ ‫کنترل کرونا‬ ‫‪6‬‬ ‫لزوم مدیریت عرضه‬ ‫بعد از کرونا‬ ‫‪7‬‬ ‫ساعت کار‬ ‫جهان در انتظار بحران های پساکرونا‬ ‫معامالت برخط در بوته امتحان‬ ‫معدن زغال سنگ‪ ،‬اسیب پذیرترین بخش‬ ‫کاسبان بدهکار‬ ‫تکیه کرونا بر دیوارهای جهان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫سایه کرونا بر صنعت فوالد ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 17‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 11‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1496‬‬ ‫پیاپی ‪2814‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫می گویند یک هواپیما در بهترین ش��رایط و در اب وهوای افتابی و‬ ‫مس��اعد با موتورهای بدون نقص و وزش باد موافق و ارتباطات رادیویی‬ ‫بی نق��ص و خلبان ه��ای حرفه ای و باتجربه س��قوط می کن��د و تمام‬ ‫سرنشینان به جز یک نفر کشته می شوند‪.‬‬ ‫تحقیقات ملی و بین المللی ش��روع می ش��ود و همه چیز را بررس��ی‬ ‫می کنند‪ .‬هیچ مش��کلی از نظر فنی‪ ،‬س��وخت‪ ،‬قابلیت کنترل ازسوی‬ ‫خلبان پی��دا نمی کنند و بعد از اینکه از هم��ه ابزارهای فناوری ناامید‬ ‫می ش��وند‪ ،‬تنها امیدشان مس��افری می ماند که در این حادثه اسیب‬ ‫دیده و در بیمارس��تان بس��تری بوده اس��ت‪ .‬سراغ مس��افر زنده مانده‬ ‫می روند و می پرسند که ایا می داند چرا هواپیما سقوط کرده است؟‬ ‫مسافر می گوید‪ :‬دلیل سقوط هواپیما یک بچه تمساح بود!‬ ‫بچه تمساح؟ یعنی چی؟‬ ‫مس��افر توضیح می دهد‪ :‬یکی از مسافرهای هواپیما که حتما کارش‬ ‫قاچاق تمس��اح بوده با خودش یک تمساح به داخل هواپیما اورده بود‪.‬‬ ‫وقت��ی کیفش را زیر پایش گذاش��ته بود‪ ،‬در ظاهر ی��ادش می رود که‬ ‫زیپ کیفش را درس��ت ببندد و وقت اوج گرفتن هواپیما‪ ،‬بچه تمساح‬ ‫از کیف س��ر می خورد و بیرون می امد و زیر صندلی مسافران می رود و‬ ‫مسافران با دیدن بچه تمس��اح در هواپیما‪ ،‬حسابی می ترسند‪ ،‬جیغ و‬ ‫داد می کنند و از جا بلند شده و به سمت کابین خلبان می روند‪.‬‬ ‫با اضافه شدن بیش از ‪ ۲۰۰۰‬کیلو وزن به دماغه هواپیما‪ ،‬سر هواپیما‬ ‫به سمت پایین امد و بچه تمساح باز سر خورد و به سمت جمعیت رفت‪.‬‬ ‫جمعیت با دیدن تمساحی که به سمت شان می امد بیشتر ترسیدند‬ ‫و همه س��مت کابی��ن خلبان رفتن��د و به خاطر از بی��ن رفتن تعادل‪،‬‬ ‫متاسفانه هواپیما سقوط کرد‪.‬‬ ‫با ش��نیدن این ح��رف‪ ،‬تیم جس��ت وجو دوباره منطق��ه را به دقت‬ ‫می گردد و جنازه بچه تمساح را پیدا می کند‪.‬‬ ‫از مسافر می پرسند‪ :‬تو چطور زنده ماندی؟‬ ‫می گوید‪ :‬من انتهای هواپیما نشس��ته بودم‪ .‬وقتی اندازه بچه تمساح‬ ‫را دیدم‪ ،‬فهمیدم این حیوان خیلی کوچک تر از ان است که بخواهد به‬ ‫من اسیب برس��اند‪ ،‬برای همین روی صندلی ام نشستم و وقتی دیدم‬ ‫هواپیم��ا دارد س��قوط می کند‪ ،‬با رعایت موارد ایمن��ی که در هر پرواز‬ ‫اموزش می دهند به انتهای هواپیما رفتم و توانس��تم سرم را بپوشانم و‬ ‫فقط بدنم اسیب دید‪.‬‬ ‫ان دوست بعد از این قصه نوشت‪ :‬به نظر می رسد‪ ،‬ترس از دیدن بچه‬ ‫تمساح‪ ،‬از خود بچه تمس��اح خطرناک تر بوده و به طور معمول همین‬ ‫ترس ه��ا نه فق��ط در ان هواپیما‪ ،‬بلکه در هم��ه مراحل زندگی ممکن‬ ‫است که اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫واقعی��ت این اس��ت که برای هر مش��کل و هر وضعی��ت خطرناکی‬ ‫چندین راه حل وجود دارد‪ ،‬اما تا امروز هیچ راه حل و دارویی برای ترس‬ ‫از خطر‪ ،‬کشف نشده است‪.‬‬ ‫اکثر مردم بسیاری از وقت ها به خاطر ترس از نگرانی هایی که دارند‪،‬‬ ‫می میرند‪.‬‬ ‫س��کته هایی که بر اثر ترس از مش��کالت رخ می دهد یا وحشتی که‬ ‫افراد از بیماری هایی مانند سرطان پیدا می کنند‪.‬‬ ‫بس��یاری از افراد با کوچک ترین خبرها بدتری��ن نتیجه گیری ها را‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫متاس��فانه مردم ما مثل مسافران همان پروازی هستند که با دیدن‬ ‫یک تمس��اح کوچک‪ ،‬وحشت زده باعث س��قوط خود و اطرافیان شان‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫کاش ما هم مثل مس��افری ک��ه با دیدن بچه تمس��اح منطقی فکر‬ ‫کرد و فهمید که این بچه تمس��اح نمی تواند اس��یبی به کسی برساند‪،‬‬ ‫بفهمیم هر مش��کلی که به وجود می اید قرار نیس��ت همه ما را از بین‬ ‫ببرد و خیلی وقت ها مش��کالت با تصمیم گیری درست و حفظ ارامش‬ ‫به راحتی قابل حل است‪.‬‬ ‫یادمان نرود که انسان ها فقط یک بار می میرند‪ ،‬پس تا وقتی نمردیم‬ ‫اینقدر روزمره خودمان را نکشیم و زندگی کنیم‪.‬‬ ‫باتوجه به ش��یوع ویروس کرونا در جهان و ایران‪ ،‬استرس و تشویش‬ ‫افکار در جامعه عمومی در حد نرمال موضوعی عادی اس��ت‪ ،‬اما نباید‬ ‫م��ردم با نگرانی های بیش از حد یا بی توجهی بیش از حد به اس��تقبال‬ ‫مرگ بروند‪.‬‬ ‫امار م��رگ مبتالیان به وی��روس کرونا در برابر ان��واع مرگ ها زیاد‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اما ده ها میلی��ون نفر در ایران و جهان درگی��ر ویروس روانی‬ ‫کرونا هس��تند‪ .‬وجود اضطراب برای مراقبت و مدیریت ضروری است‬ ‫اما اس��ترس زیاد‪ ،‬نه تنها کمکی به موضوع نمی کند بلکه باعث کاهش‬ ‫قدرت سیس��تم ایمنی بدن و عامل ایج��اد بیماری های روحی و روانی‬ ‫بعدی است‪.‬‬ ‫ب��ه مطالبی ک��ه از منابع بی هویت نامعلوم یا باهویت جعلی منتش��ر‬ ‫می ش��وند‪ ،‬توج��ه نکنیم‪ .‬عده ای دنبال کاس��بی خودش��ان و گروهی‬ ‫هم درگیر مسائل سیاس��ی و باندبازی هستند‪ .‬دروغ پراکنی هر شبکه‬ ‫تلویزیونی و هر رسانه ای را نباید باور کرد‪ .‬مطالبی که مردم را می ترساند‬ ‫و ناامی��د می کن��د و منبع معتب��ری ندارند را در دنی��ای مجازی برای‬ ‫همدیگر ارس��ال نکنیم‪ ،‬به همدیگر امید دهیم و روحیه خود و دیگران‬ ‫را ب��اال نگ��ه داریم‪ .‬البته امید واهی هم نیس��ت‪ ،‬چون کرونا هم مثل هر‬ ‫بیم��اری دیگری تمام می ش��ود و در عین حال جلوگیری از ان بس��یار‬ ‫ساده است؛ شستن دست ها و رعایت فاصله با دیگران کار ساده ای است‪.‬‬ ‫دول��ت هم موظف اس��ت که همه تالش خود را برای اطالع رس��انی‬ ‫مناس��ب انجام دهد‪ ،‬از تالش کادر درمانی کش��ور که ش��بانه روز پای‬ ‫کار ایس��تاده اند باید قدردانی کرد‪ .‬رس��انه ها برای زدودن وحش��ت و‬ ‫برگرداندن ارامش به مردم باید تالش مضاعف انجام دهند‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید در رفع کس��ری مواد بهداش��تی‬ ‫و ضدعفونی کننده توجه بیش��تری از خود نشان دهد‪ .‬قوه قضاییه باید‬ ‫روزانه با گرانفروشان و دالالن مایحتاج مردم برخورد جدی کند‪.‬‬ ‫م��ردم هم باید به جای وحش��ت ی��ا بی توجهی‪ ،‬با دقت دس��تورات‬ ‫پزش��کی و موارد مختلف بهداشتی را برای سالمت خود و جامعه انجام‬ ‫دهند‪ .‬رفع ش��ر کرونا یا هر ویروس دیگری‪ ،‬همت جمعی ملت و دولت‬ ‫را می طلبد‪.‬‬ ‫کارشناسان تاثیر کرونا بر مناسبات بین المللی را بررسی کردند‬ ‫جهان در انتظار‬ ‫بحران های پساکرونا‬ ‫کرونا در حال تحمیل ش��رایط جدیدی در مناس��بات انس��انی و‬ ‫روابط بین المللی است‪ .‬جمعی از کارشناسان‪ ،‬دیپلمات ها و اساتید‬ ‫دانش��گاه در گزارش��ی به تاثیرات ش��یوع این ویروس بر روندهای‬ ‫جهان��ی پرداختن��د‪ .‬در ای��ن گزارش ب��ر تاثیرات ای��ن ویروس بر‬ ‫مناس��بات خارج��ی ایران می پردازیم‪ .‬وی��روس کرونا همچنان در‬ ‫حال تاخت وتاز در جهان اس��ت و قربانی می گیرد‪ .‬نحوه رویارویی‬ ‫کش��ورها با این ویروس و توانشان در مدیریت این بیماری و نجات‬ ‫جان ش��هروندان و جلوگیری از وارد شدن اس��یب های بیش��تر به‬ ‫اقتصادهای ش��ان تا مدت ها در کانون مباحث کارشناس��ی خواهد‬ ‫بود‪ .‬همین االن هم این مس��ائل گفته می ش��ود که کدام الگوهای‬ ‫حکومت��ی در مواجه��ه با این بیماری موفقیت بیش��تر و یا کمتری‬ ‫داش��ته اند‪ .‬در این بین ایران در مواجهه با کرونا ش��رایط منحصر‬ ‫ب��ه ف��ردی دارد‪ .‬اگر چه بهداش��ت و درمان ای��ران در ‪۴‬دهه اخیر‬ ‫زیرس��اخت های قدرتمندی در تامین س�لامت ش��هروندان ایجاد‬ ‫ک��رده و در مهار بیماری های متعدد موفقیت های زیادی به دس��ت‬ ‫اورده اس��ت و نیروی انس��انی ش��اغل در بخش بهداشت و درمان‬ ‫ای��ران از توانمندی ه��ای غیرقابل ان��کاری برخوردارند‪ ،‬با این حال‬ ‫تحریم های یکجانبه امریکا علیه ایران طی س��ال های گذشته توان‬ ‫اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار داده است‪ .‬تداوم تحریم ها مانع از‬ ‫همکاری کشورها و هم افزایی نهادهای مرتبط برای مقابله با کرونا‬ ‫ش��ده است‪ .‬شیوع گس��ترده ویروس کرونا در کشورهای اروپایی و‬ ‫امری��کا ثابت کرد ک��ه امنیت را دیگر نبای��د در چارچوب نظریات‬ ‫سابق ارزیابی و تحلیل کرد‪ .‬امروز ماهیت پدیده هایی که امنیت را‬ ‫تهدید می کنند‪ ،‬تغییر کرده و به راحتی مرزها را در نوردیده است‪.‬‬ ‫پیگیری اقتصاد مبتنی بر صادرات‬ ‫مجی�د تفرش�ی‪ :‬ب��ه نظر‬ ‫می رس��د که ب��ا توج��ه به‬ ‫رویک��رد جدی��د ای��ران در‬ ‫موض��وع تولی��د داخل��ی و‬ ‫ص��ادرات در دور جدی��د‬ ‫تحریم ه��ای غرب��ی و ن��زول‬ ‫ش��دید ناگهانی بهای جهانی نفت خام‬ ‫و بحران های متصور پساکرونایی‪ ،‬ایران‬ ‫می توان��د دامنه بازار صادرات خود را از‬ ‫کش��ورهای منطقه و همسایه گسترش‬ ‫داده و به ط��ور واقعی و جدی‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ب��دون نفت و مبتن��ی بر ص��ادرات را‬ ‫اجرایی کند‪ .‬ایران همچنین به ش��رط‬ ‫تعادل سیاسی در مناسبات بین المللی‬ ‫ق��ادر اس��ت ب��ا داد و س��تد علم��ی و‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬در ای��ن دوران جدی��د ب��ه‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫در شرایط سنگین‬ ‫اقتصادی هستیم‬ ‫جایگاه واقعی و شایسته خود در‬ ‫عرص��ه علم��ی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫فن��اوری در جهان دس��ت‬ ‫یابد‪ .‬هم مسئله صادرات و‬ ‫هم مس��ئله انتقال و تبادل‬ ‫دان��ش و فن��اوری در ش��رایط‬ ‫انزوا و جدا ماندن از مناس��بات عادی و‬ ‫متناسب منطقه ای و بین المللی به دست‬ ‫نخواهد امد‪.‬‬ ‫ل��ذا اگرچه دوران پس��اکرونا از نظر‬ ‫اقتصادی می تواند تهدیدی برای ایران‬ ‫تلقی ش��ود‪ ،‬ولی می توان ب��ا توجه به‬ ‫مش��کالت بقیه کش��ورهای جه��ان‪ ،‬با‬ ‫اتخاذ راهبردهای مناسب و اینده نگری‬ ‫هوش��مندانه‪ ،‬این تهدی��د را به فرصتی‬ ‫جدی برای ایران تبدیل کرد‪.‬‬ ‫ایران ابتکار عمل داشته باشد‬ ‫جهانگیر کرمی‪ :‬به نظر می رسد بخش مهمی‬ ‫از تاثیر بحران کرونا بر سیاست خارجی ایران‪،‬‬ ‫به نتایج گس��ترش و واکنش به این شرایط‬ ‫در امری��کا برمی گ��ردد‪ .‬اگ��ر ای��ن وضعیت‬ ‫برای مدت کوتاهی مث�لا تا ‪ ۶‬ماه ادامه یابد‪،‬‬ ‫طبعا نمی توان��د تاثیر چندان مهمی‪ ،‬مگر برخی‬ ‫تسهیل ها برای نقل و انتقاالت دارویی و درمانی و موارد‬ ‫انسان دوستانه داشته باشد‪.‬‬ ‫ام��ا در ص��ورت ت��داوم ان در میان م��دت و بیش از‬ ‫یک س��ال‪ ،‬ممکن است از تش��دید تحریم ها علیه ایران‬ ‫صرف نظر ش��ده یا احیانا به مرور زمان‪ ،‬با کاهش فش��ار‬ ‫بر سایر طرف ها‪ ،‬به تدریج تحریم ها موضوعیت خود را از‬ ‫دست بدهند‪ .‬اگر سیاست خارجی ایران بخواهد از این‬ ‫شرایط برای کاهش فشارهای تحریمی بهره بگیرد‪ ،‬باید‬ ‫ابتکار عمل هایی داش��ته باشد‪ .‬این ابتکار عمل می تواند‬ ‫نخس��ت در مورد بحران های منطقه ای موجود باشد که‬ ‫خروج از بحران با حداقل صدمات‬ ‫سید علیرضا میریوسفی‪ :‬با وجود انتقادها و کاستی های‬ ‫موج��ود‪ ،‬نیروی انس��انی جوان و ب��ا کیفیت‪ ،‬جای��گاه و توان‬ ‫منطق��ه ای‪ ،‬اقتص��اد متن��وع و اب دی��ده از فش��ار تحریم ها و‬ ‫همینط��ور همبس��تگی ملی می توان��د فضای بیش��تری برای‬ ‫بازیگری ای��ران در منطقه ایجاد کند‪ ،‬به ش��رطی که حداکثر‬ ‫توان کش��ور برای مدیریت و مهار هرچه سریع تر بحران کرونا‬ ‫از ای��ن جهت راهکارهای تامین امنیت هم باید تغییرات اساس��ی‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬با انکه شیوع گس��ترده کرونا موجب شده اقتصاد‬ ‫جهانی روند نزولی را در س��ال جاری میالدی اغاز کند‪ ،‬مداخالت‬ ‫دول��ت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی روز به روز افزایش یابد‪،‬‬ ‫شاخص های بهداشتی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و امنیتی شدیدا زیر و‬ ‫رو ش��د ه و دنیا در انتظار ظهور سلسله بحران های جدید در دوران‬ ‫پس��اکرونا باشد‪ ،‬اما در درون همین بحران‪ ،‬فرصت هایی نیز وجود‬ ‫دارد که می تواند کمک کند تا یک کشور در چشم اندازهای پیش رو‬ ‫در روندهای بین المللی جایگاه خود را ارتقا بخشد‪ .‬در این چارچوب‪،‬‬ ‫اساتید دانش��گاه و تحلیلگران روابط بین الملل دانشگاه های معتبر‬ ‫داخلی و خارجی در درباره «تاثیر شیوع ویروس کرونا در روندهای‬ ‫اتی بین المللی» نظرات خود را بیان کردند‪.‬‬ ‫به کار گرفته ش��ده و این مرحله با حداقل صدمات پش��ت سر‬ ‫گذاشته شود‪.‬‬ ‫ایران تنها کشوری است که زیرسایه سخت ترین تحریم هایی‬ ‫که تاکنون اعمال ش��ده در حال مبارزه با این بیماری اس��ت‪.‬‬ ‫موفقی��ت ای��ران در غلبه بر ای��ن بح��ران در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممک��ن‪ ،‬می توان��د به س��رعت به یک س��رمایه چش��مگیر در‬ ‫هزینه های زی��ادی ایجاد کرده اند و چش��م انداز‬ ‫روش��نی ه��م ندارند‪ .‬دوم ه��م در مورد خود‬ ‫تحریم هاس��ت‪ .‬طبعا مسئله تحریم ها بیشتر‬ ‫ب��ه دول��ت امری��کا مرب��وط اس��ت و نوعی‬ ‫تاکتی��ک خاص می طلبد‪ ،‬اما چون در نگرش‬ ‫دولتمردان ما‪ ،‬ترامپ از بحران کرونا پیروز بیرون‬ ‫نخواهد امد‪ ،‬لذا دشوار است که بتوان این گزینه را مورد‬ ‫توجه قرار داد‪.‬‬ ‫در مجم��وع‪ ،‬دش��وار بتوان امیدوار ب��ود که دولت در‬ ‫مدت باقی مانده و در پرتو شرایط موجود‪ ،‬تحولی جدی‬ ‫در سیاس��ت خارجی ایجاد کن��د‪ .‬بلکه باید به گام هایی‬ ‫کوچک‪ ،‬سیاستی تدریجی و ارام اندیشید که بتواند در‬ ‫کاهش فش��ارها‪ ،‬کنترل تنش ه��ا‪ ،‬جلوگیری از وخامت‬ ‫اوضاع و احیانا درگیری در مس��ائل منطقه ای موثر افتد‪.‬‬ ‫اتفاقا این س��طح از کنش‪ ،‬مورد توجه نظام هم هست و‬ ‫با مانع داخلی کمتری روبه رو می شود‪.‬‬ ‫سیاس��ت خارج��ی تبدیل ش��ود و‬ ‫نه تنه��ا رویای فروپاش��ی ایران را‬ ‫در ذهن ش��ریرترین سیاس��تمداران‬ ‫دولت ترام��پ خاتمه بدهد‪ ،‬بلکه اثباتی‬ ‫بر کارامدی جمهوری اسالمی در مواجهه با دشوارترین چالش‬ ‫مشترک پیش روی کشورهای جهان باشد‪.‬‬ ‫شرایط خاص‪ ،‬تصمیمات خاص می طلبد‬ ‫بررس��ی تاثی��ر بیماری کووی��د ‪ ۱۹‬بر اقتصاد‬ ‫ایران با دیگر کشورها متفاوت است‪ .‬اقتصاد ایران‬ ‫سال هاست زیر شدیدترین تحریم های اقتصادی‬ ‫امریکا و دیگر کش��ورها به س��ر برده است‪ ،‬فاصله‬ ‫بین سال های ‪ ۹۴‬تا ‪ ۹۷‬یعنی دوران اجرای توافق‬ ‫هس��ته ای برجام فرصت کوتاه��ی برای خروج از‬ ‫کم��ای اقتص��ادی ای��ران بود که دونال��د ترامپ‬ ‫رئیس جمه��وری امری��کا اجازه ان را ن��داد و بار‬ ‫دیگر تحریم های نفتی‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬کشتیرانی‪،‬‬ ‫معادن و فلزات‪ ،‬اش��خاص حقیقی و شرکت های‬ ‫بازرگان��ی حقوق��ی و حتی غ��ذا و دارو بر اقتصاد‬ ‫ایران تحمیل ش��د‪ .‬مرک��ز پژوهش های مجلس‬ ‫شورای اس�لامی بهمن ماه امس��ال در گزارشی‬ ‫ش��رایط اقتصاد ایران را اینگونه توصیف کرد‪« :‬با‬ ‫بازگش��ت بخش مهمی از تحریم های اقتصادی‪،‬‬ ‫اقتصاد ایران در سال ‪ ۹۷‬عملکرد ضعیفی داشت‪.‬‬ ‫ازجمله میزان کاه��ش تولید صنعت به خصوص‬ ‫صنای��ع بزرگ نظیر خودروس��ازی و نیز صادرات‬ ‫نف��ت و میعانات گازی قابل توج��ه بود‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر‪ ،‬افزایش س��طح قیمت ه��ا (مصرف کننده و‬ ‫تولیدکننده) درحالی که س��طح اس��می برخی‬ ‫مخ��ارج نظی��ر مخارج ج��اری و عمرانی دولت و‬ ‫نی��ز س��رمایه گذاری بخش خصوص��ی‪ ،‬افزایش‬ ‫چشمگیری نداشت‪ ،‬رشد حقیقی برخی بخش ها‬ ‫نظیر س��اختمان و خدم��ات عمومی را با کاهش‬ ‫قاب��ل مالحظه مواجه کرد‪ .‬ب��ا توجه به اینکه در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬نیز بسیاری از عوامل مذکور از جمله‬ ‫کاهش صادرات نف��ت‪ ،‬محدودیت های واردات و‬ ‫صادرات‪ ،‬کس��ری بودجه و‪ ...‬پابرجاس��ت‪ ،‬انتظار‬ ‫اولیه بر ان بود که رشد اقتصاد غیرنفتی در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬نیز منفی باشد‪».‬‬ ‫این شواهد نش��ان می دهد که اقتصاد ایران تا‬ ‫قبل از ش��یوع کرونا هم روزگار بس��یار سختی را‬ ‫می گذراند و دولت در تنگنای مالی اداره کش��ور‬ ‫بود و پس از بحران کرونا هم ش��رایط دش��وارتر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬درامدهای داخلی دول��ت در یک‬ ‫م��اه گذش��ته کاهش یافت��ه اس��ت‪ ،‬درامدهای‬ ‫نفت��ی ه��م با وج��ود تحریم و کاهش نرخ س��یر‬ ‫نزول��ی را ط��ی می کن��د این در حالی اس��ت که‬ ‫هزینه ه��ای دول��ت به ویژه در حوزه بهداش��ت و‬ ‫درم��ان با ش��دت و مدام در حال افزایش اس��ت‪.‬‬ ‫حمایت از اقشار اسیب پذیر‪ ،‬کارگران و صاحبان‬ ‫کس��ب و کارهای کوچک‪ ،‬تامین مایحتاج غذایی‬ ‫و حق��وق کارمن��دان و ده ها حوزه ریز و درش��ت‬ ‫دیگ��ر در صف دریافت منابع مالی محدود دولت‬ ‫ق��رار دارند‪ .‬رک��ود و تورم‪ ،‬کاهش تولید و عرضه‪،‬‬ ‫کاهش ش��دید صادرات غیرنفتی و س��نتی ایران‬ ‫هم از متغیرهای تلخی اس��ت که دولت در مسیر‬ ‫تصمیم گی��ری در بحران کرونا باید انها را در نظر‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬دولت‪ ،‬رئیس جمهوری و ستاد ملی‬ ‫مقابله ب��ا کرونا طی ‪ ۴۷‬روز پس از ورود ویروس‬ ‫کرونا به کش��ور برای مهار این پاندمی جهانی در‬ ‫تالش بوده اند و تصمیمات اتخاذ شده از سوی این‬ ‫گروه ها گرچه مورد انتقاداتی قرار می گیرد اما بر‬ ‫اس��اس واقعیات موجود در خارج از خواسته ها و‬ ‫اذهان منتقدان انجام می ش��ود‪ .‬دولت در دوران‬ ‫تعطیالت نوروزی کوش��ید با تدبیر فاصله گذاری‬ ‫اجتماع��ی و دع��وت م��ردم به مان��دن در خانه‬ ‫س��رعت انتش��ار این ویروس در جامعه را کندتر‬ ‫کن��د‪ .‬امارها از موفقیت نس��بی ای��ن طرح خبر‬ ‫می دهن��د‪ .‬با پایان یافت��ن تعطیالت اما واقعیات‬ ‫ت��ازه ای در تصمیم گیری دولت نقش ایفا می کند‬ ‫که مهم ترین ان دغدغه معیش��تی اس��ت‪ .‬تامین‬ ‫حداقل نیازهای مردم با ش��رایط موجود حداکثر‬ ‫درامده��ای داخل��ی و خارج��ی را می طلبد که‬ ‫دس��تان دولت در این حوزه بسته است‪ .‬واقعیت‬ ‫ان اس��ت ک��ه وزرا و معاون��ان رئیس جمهوری و‬ ‫ش��خص حسن روحانی بیش از هر ایرانی دیگری‬ ‫این روزها با واقعیت کرونا روبه رو است و بیش از‬ ‫هر ش��خص دیگری به ابعاد این مسئله و در عین‬ ‫حال محدودیت های دولت و کشور واقف است‪ .‬بر‬ ‫همین اساس تصمیمات اتخاذ شده طی روزهای‬ ‫گذش��ته و اینده ریشه در این اگاهی دولت دارد‪.‬‬ ‫همانگونه که رئیس جمهوری هم در جلسه ستاد‬ ‫مقابله با کرونا تاکید کرده است درباره واقعیات و‬ ‫محدودیت های مورد اشاره میان وزرا و همکاران‬ ‫دول��ت اخت�لاف نظری وجود ن��دارد‪ .‬دولت باید‬ ‫بتواند هم از س�لامت مردم تا حد امکان حفاظت‬ ‫کند و هم معیشت انها را تامین کند‪ .‬پیش بردن‬ ‫این دو به صورت موازی وظیفه دشواری است‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫کرونا اقتصاد جهان را ‪ ۱۱‬درصد کوچک تر می کند‬ ‫صندوق بین المللی پول‪ ،‬س��ازمان ملل متحد‪،‬‬ ‫تحلیلگران اقتصادی اتحادیه اروپا و بس��یاری از‬ ‫تحلیلگران مس��تقل جهان از بحرانی که کرونا بر‬ ‫جه��ان تحمیل کرده به عنوان بحران بی س��ابقه‬ ‫اقتص��ادی دس��ت کم از زمان پای��ان جنگ دوم‬ ‫جهانی یاد می کنند‪ .‬س��ازمان همکاری و توسعه‬ ‫اقتص��ادی پیامدهای ناش��ی از بیم��اری کرونا‬ ‫را بزرگ تری��ن چال��ش اقتص��ادی جه��ان پس‬ ‫از بح��ران مالی س��ال ‪ ۲۰۰۸‬می�لادی( ‪۱۳۸۷‬‬ ‫خورش��یدی)اعالم ک��رده اس��ت‪ .‬حت��ی گفته‬ ‫می شود که نرخ رش��د اقتصادی جهان می تواند‬ ‫به نصف کاه��ش یابد‪ .‬کرونا می��زان تقاضا را در‬ ‫بخش بزرگی از حوزه های اقتصادی کاهش داده‬ ‫و تولیدکنن��دگان بزرگ جه��ان را با بحران های‬ ‫بس��یاری مواجه ک��رده و خواهد ک��رد‪ .‬با بحران‬ ‫ب��ه وجود امده تج��ارت و حمل ونقل بین المللی‬ ‫امارها از اقتصاد فلج جهان می گویند‬ ‫در عمل مختل ش��ده و دادوستدهای کشورها به‬ ‫ش��دت کاهش یافته اس��ت‪ .‬بر اساس پیش بینی‬ ‫نهادهای بین المللی‪ ،‬اقتص��اد اروپا پس از کرونا‬ ‫کوچک ت��ر از حجم فعلی اش خواه��د بود و باید‬ ‫انتظ��ار تاثیرات ش��دید بر اقتصاد کش��ورهای‬ ‫اروپایی را داش��ته باشیم‪ .‬رشد اقتصادی شتابان‬ ‫در چین از ‪ ۶‬درصد پیش بینی شده به ‪ ۴.۵‬درصد‬ ‫خواهد رسید‪ .‬ایاالت متحده امریکا هم به عنوان‬ ‫ابرق��درت اقتصادی جهان اقتصاد خود را بیش از‬ ‫همیش��ه در معرض تهدیدات کرونایی می بیند‪.‬‬ ‫بورس وال اس��تریت به عن��وان یکی از مهم ترین‬ ‫بازاره��ای بورس جهان با ریزش ش��دید س��هام‬ ‫مواجه ش��ده اس��ت و بر اس��اس گزارش ها هر ‪۳‬‬ ‫ش��اخص مهم «داوجونز ایندانستریال اوریج»‪،‬‬ ‫«اس ان��د پ��ی ‪ »۵۰۰‬و «ن��زدک کامپوزی��ت»‬ ‫ب��ا ری��زش بی س��ابقه س��هام مواجه ش��ده اند‪.‬‬ ‫گزارش های منتش��ر ش��ده در رادیو فرانس��ه از‬ ‫س��وی اقتصاددان��ان بانک گلدمن س��اکس از‬ ‫س��قوط ‪ ٢٤‬درصدی تولید ناخالص داخلی این‬ ‫کش��ور در ‪3‬ماهه دوم سال ‪ ٢٠٢٠‬و افزایش ‪۳۰‬‬ ‫درصدی امار بیکاران در امریکا خبر می دهند‪ .‬در‬ ‫نهایت و بر اساس شواهد موجود بحران اقتصادی‬ ‫در جهان‪ ،‬گس��ترده و ش��امل تمام اقتصادهای‬ ‫بزرگ دنیا است‪.‬‬ ‫‹ ‹خبر بد برای اقتصاد جهان‬ ‫مدی��ر موسس��ه بل��ک راک ک��ه بزرگ ترین‬ ‫صندوق سرمایه گذاری جهان محسوب می شود‬ ‫پیش بینی کرد در نتیجه شیوع گسترده ویروس‬ ‫کرونا در س��طح جهان‪ ،‬میزان تولیدات ناخالص‬ ‫داخلی جهان در نیمه نخس��ت امسال‪ ۶‬تریلیون‬ ‫دالر کاهش یابد که معادل ‪ ۱۱‬درصد کل اقتصاد‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬وی همچنین هشدار داد ‪ ۵‬میلیون‬ ‫نفر در سراس��ر جهان باخطر از دست دادن شغل‬ ‫خود مواجهند و شمار بسیار بیشتری نیز احتماال‬ ‫با کاهش حق��وق و مرخصی های اجباری مواجه‬ ‫خواهند شد‪ .‬از سوی دیگر بانک گلدمن ساکس‬ ‫در گزارش��ی با هشدار نس��بت به جدی تر بودن‬ ‫بحران کرونا نس��بت به رکود بزرگ سال ‪۲۰۰۸‬‬ ‫میالدی هشدار داد که در سناریو بدبینانه ممکن‬ ‫است رشد اقتصادی امریکا در ‪۳‬ماهه دوم امسال‬ ‫به منفی ‪ ۳۴‬درصد برس��د که ‪ ۱۰‬درصد بیش��تر‬ ‫از رقم پیش بینی ش��ده در گزارش قبلی اس��ت‬ ‫همچنین انتظار می رود در ‪۳‬ماهه نخست امسال‬ ‫اقتصاد امریکا ‪ ۹‬درصد کوچک تر ش��ود‪ .‬گلدمن‬ ‫س��اکس همچنین پیش بینی ک��رده در صورت‬ ‫وخیم تر شدن ش��رایط در امریکا‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫امریکا با تزریق ‪ ۴۵۴‬میلیارد دالر نقدینگی اقدام‬ ‫به ثبات بخشی به بازار اوراق این کشور کند‪.‬‬ ‫وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی‬ ‫گف��ت‪ :‬ام��روز وارد مرحله دوم ط��رح مقابله‬ ‫ب��ا کرون��ا می ش��ویم و در این مرحله س��راغ‬ ‫افراد بدون عالمت که منش��ا عفونت هستند‬ ‫می رویم و ب��رای این اقدام ب��ه ازمایش های‬ ‫گس��ترده نیاز داریم‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬س��عید‬ ‫نمک��ی درباره اجرای گام دوم طرح غربالگری‬ ‫و مقابله با کرونا در کش��ور اف��زود‪ :‬امروز این‬ ‫م��ژده را می دهی��م که در مرحل��ه اول طرح‬ ‫بس��یج مل��ی مقابله ب��ا کرونا ک��ه یک طرح‬ ‫س��نگین بین بخش��ی بود و در دنیا به عنوان‬ ‫ی��ک رک��ورد تاریخی ثبت ش��د‪ ،‬بیش از ‪۷۰‬‬ ‫میلیون از جمعیت کش��ور رصد شده و تعداد‬ ‫قابل توجهی از افراد عالمت دار که در مرحله‬ ‫اول بیماری بودند شناس��ایی و ایزوله شده و‬ ‫بار مراجعه به بیمارستان ها کاهش یافت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬امروز وارد مرحله دوم طرح بس��یج‬ ‫ملی مقابله با کرونا می ش��ویم‪ .‬در این مرحله‬ ‫هدف این اس��ت که فاصله گذاری هوش��مند‬ ‫را ک��ه بع��د از فاصله گ��ذاری اجتماعی اجرا‬ ‫می ش��ود انجام دهیم‪ .‬نمک��ی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫شرایط سنگین اقتصادی هستیم و شهروندان‬ ‫و کس��به و فعاالن اقتصادی روزهای سختی‬ ‫را می گذرانن��د و هم��کاری قابل تحس��ینی‬ ‫ب��ا وزارت بهداش��ت انج��ام داده اند و فش��ار‬ ‫اقتص��ادی را تحمل کرده ان��د و دولت هم بر‬ ‫اس��اس مقدورات به اقشار اسیب پذیر کمک‬ ‫می کن��د‪ .‬تحریم های ظالمانه به ش��دت به ما‬ ‫فش��ار اورده و نمی توانیم ادعا کنیم که همه‬ ‫اسیب های ناش��ی از در خانه ماندن مردم را‬ ‫می توانیم پاسخگو باشیم‪ .‬برای به گردش در‬ ‫امدن چرخ اقتصادی‪ ،‬با اجرای دستورالعمل ها‬ ‫و پروتکل ها باید کاری کنیم که کس��ب و کار‬ ‫مردم از رونق نیفت��د‪ .‬وی افزود‪ :‬این اقدام به‬ ‫ش��کل نسبی و بازگش��ایی های تدریجی باید‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬در این مرحله ب��ا اجرا و نظارت‬ ‫همه نمایندگان کسب و کارها در کنار بسیج‬ ‫و وزارت بهداش��ت‪ ،‬فاصله گذاری هوش��مند‬ ‫اجرایی می شود‪.‬‬ ‫خطر پیک های دیگر‬ ‫کرونا جدی است‬ ‫مع��اون درمان وزیر بهداش��ت ضمن اش��اره‬ ‫ب��ه وضعی��ت بخش ه��ای بس��تری و ‪ICU‬‬ ‫در بیمارس��تان ها‪ ،‬گف��ت‪ :‬اینک��ه بخواهیم تا‬ ‫پایان اردیبهش��ت م��اه به نقطه مه��ار بیماری‬ ‫کرونا برس��یم‪ ،‬مش��روط بر این است که بحث‬ ‫فاصله گذاری اجتماع��ی و فیزیکی اتفاق افتد؛‬ ‫اگر مالحظاتی که باید اتفاق افتد‪ ،‬انجام ش��ود؛‬ ‫تا پایان اردیبهشت ماه به نقطه مهار می رسیم‪،‬‬ ‫اما هر اتفاق��ی خالف این می توان��د مهار را به‬ ‫تعویق اندازد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬قاسم جان بابایی‬ ‫در ارتباط ویدئو کنفرانسی با خبرنگاران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه درحال حاض��ر به دلی��ل زحمات‬ ‫هم��ه دوس��تان و مراع��ات مردم ک��ه در خانه‬ ‫ماندند‪ ،‬ش��رایط م��ان بهتر اس��ت و مراجعات‬ ‫س��رپایی بیمارس��تانی ما به ط��رز قابل قبولی‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ ،‬اورژانس های بیمارستانی‬ ‫ما نسبتا خلوت ش��ده و بخش های بستری که‬ ‫ب��رای بیماران قرار داده بودی��م‪ ،‬نزدیک به ‪۵۰‬‬ ‫درصد تخت های بیمارس��تانی ما ظرفیت خالی‬ ‫دارد که این نش��ان دهنده این اس��ت که مردم‬ ‫مراقبت های درس��تی را انج��ام دادند‪ .‬در عین‬ ‫حال به دلیل مراقبت هایی که در بیمارستان ها‬ ‫انجام شده‪ ،‬میزان ماندگاری بیماران بدحال در‬ ‫بیمارستان ها بیشتر ش��ده است؛ به طوری که‬ ‫ظرفیت تخت های ای س��ی یو ما پر اس��ت‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬مجموع��ا تعطیلی مدارس‪ ،‬دانش��گاه ها‪،‬‬ ‫ب��ازار و ایج��اد فاصله گ��ذاری و همراهی مردم‬ ‫کمک کرد که به س��مت مه��ار بیماری حرکت‬ ‫کنیم‪ ،‬البته تا مهار کامل‪ ،‬هنوز زمان داریم و هر‬ ‫گونه رفتار اجتماعی اش��تباه می تواند پیک های‬ ‫دیگری از بیم��اری ایجاد کند‪ .‬جان بابایی ادامه‬ ‫داد‪ :‬خوشبختانه در کشور ما‪ ،‬نگرانی که برخی‬ ‫کش��ورهای اروپای��ی در بس��تری بیم��اران در‬ ‫ای س��ی یو دارند‪ ،‬وجود ن��دارد‪ .‬در همین مدت‬ ‫کوتاه حدود ‪ ۳۰۰‬تخت ای سی یو با دستور وزیر‬ ‫بهداش��ت به ظرفیت تخت های ما اضافه ش��ده‬ ‫و توس��عه دس��تگاه های بخش های ویژه را هم‬ ‫داش��تیم‪ .‬در کنار ان با کمک همه س��ازمان ها‬ ‫و خیری��ن نگرانی عمده ای برای لوازم حفاظتی‬ ‫ب��رای کادر پزش��کی نداری��م و تقریبا همه جا‬ ‫تامین اس��ت‪ .‬حضور خیرین در بیمارس��تان ها‬ ‫باع��ث افتخار ماس��ت ک��ه با اش��کال مختلف‬ ‫در بیمارس��تان ها حاضر ش��ده اند‪ .‬حتی برخی‬ ‫گروه ه��ای جهادی در بیمارس��تان ها مس��تقر‬ ‫ش��دند که جوانانی هستند که در کنار بیماران‬ ‫قرار گرفتند و کاره��ای خدماتی برای بیماران‬ ‫انجام می دهند که برای ما جای افتخار دارد‪.‬‬ ‫پای صحبت مسئوالن‬ ‫مدیریت کرونا‬ ‫همت جمعی می خواهد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 23‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 17‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 11‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1496‬‬ ‫پیاپی ‪2814‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫با فعاالن صنعت خودرو مطرح شد‬ ‫‹ ‹محدودیت های فروش برخط‬ ‫یکی از بخش هایی که نیاز اس��ت‬ ‫خدمات رس��انی برخ��ط خ��ود را‬ ‫افزایش دهد‪ ،‬تامین قطعات مورد‬ ‫نی��از صاحب��ان خ��ودرو از جمله‬ ‫امبوالنس‪ ،‬خودروهای س��نگین و‬ ‫وسایل نقلیه عمومی است؛ به ویژه‬ ‫قطعات پرمصرفی مانند لنت ترمز‪.‬‬ ‫ح��ال پرس��ش این اس��ت که چه‬ ‫تعداد از تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات انواع خودرو‬ ‫به س��وی خرید و فروش انالین حرکت کرده اند؟ محس��ن‬ ‫رزم خ��واه‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان اس��تان‬ ‫تهران در این باره به‬ ‫گفت‪ :‬فعالیت به شکل انالین‬ ‫پیچیدگ��ی خاص��ی ن��دارد و ش��رایط ان ب��رای هم��ه‬ ‫تولیدکنندگان و فروشندگان فراهم است؛ بنابراین بسیاری‬ ‫از قطعه سازان امکان فروش انالین را دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زیرساخت ها وجود دارد اما تعداد بسیار کمی‬ ‫برای این امر در گذشته اقدام کرده اند و در عمل امار انها‬ ‫بسیار پایین است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه یکی از دالیل این امر را محدود‬ ‫شدن ارتباط تجاری قطعه سازان به خودروسازان دانست و‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫فاطم�ه امیراحمدی‪ :‬ابتدای س��ال جدی��د میالدی با‬ ‫ویروس تاجدار اغاز ش��د که گویا به دنبال به رخ کش��یدن‬ ‫ق��درت و س��لطنت خ��ودش ب��ه جامعه بش��ری اس��ت‪.‬‬ ‫کروناویروس از گوش��ه ش��رق نم��ود پیدا ک��رد و اکنون‬ ‫حضورش را تا منتهی الیه غرب اعالم می کند‪ .‬این ویروس‬ ‫تاج��دار نه تنها زندگی اجتماعی اف��راد را به نوعی مختل و‬ ‫انها را خانه نش��ین کرده‪ ،‬بلکه چرخ��ه اقتصادی جهانی را‬ ‫با چالش های ج��دی روبه رو کرده که تاثیرش در اینده ای‬ ‫نه چندان دور بیش��تر بروز خواهد کرد‪ .‬تنها راه چاره برای‬ ‫مقابله با موجودی که با چشم غیرمسلح قابل رویت نیست‬ ‫کاهش ترددها و برخوردهای فیزیکی افراد با یکدیگر است‪.‬‬ ‫برخی تولیدکنندگان و فروش��ندگانی که از هوشمندی‬ ‫نس��بی برخوردار بوده اند با رص��د تحوالت جهانی خرید و‬ ‫فروش برخط خود را از یکی دو سال گذشته اغاز کرده اند‬ ‫و امروز با مش��کالت کمتری روبه رو هس��تند؛ البته عادت‬ ‫مشتری به خرید برخط هم شرط معامله الکترونیکی است‪.‬‬ ‫اما انهایی که به ش��یوه سنتی خرید و فروش دارند امروز با‬ ‫مشکالت بیشتری دست و پنجه نرم می کنند زیرا مشخص‬ ‫نیست تا چه تاریخی بشر بتواند خطر ویروس کرونا را دفع‬ ‫کند و زندگی عادی با این موجود تاجدار همچون ویروس‬ ‫انفلوانزا اغاز شود‪.‬‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال مردم از فروش برخط قطعه‬ ‫برخی تولیدکنندگان و فروش��ندگانی که از هوشمندی نسبی برخوردار‬ ‫بوده ان��د با رصد تحوالت جهانی خرید و ف��روش برخط خود را از یکی دو‬ ‫س��ال گذش��ته اغاز کرده اند و امروز با مشکالت کمتری روبه رو هستند؛‬ ‫البته عادت مشتری به خرید برخط هم شرط معامله الکترونیکی است‬ ‫گفت‪ :‬چون ظرفیت تجاری قطعه سازان داخلی محدود به‬ ‫خودروسازان ش��ده‪ ،‬تعداد بسیار کمی فراتر از خودروساز‪،‬‬ ‫ب��رای بازار لوازم یدکی خ��ودرو تامین قطعه می کنند و از‬ ‫ای��ن تعداد هم باز امار کمتری فروش انالین دارند‪ .‬برخی‬ ‫ه��م امکان این را داش��ته اند اما چون ظرفیت ش��ان اجازه‬ ‫نمی داده به این س��و نرفته اند‪ .‬اگر شرایط فعلی ادامه پیدا‬ ‫کند به ناچار بسیاری باید به این سو حرکت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین نیاز امروز‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان اس��تان تهران با‬ ‫اشاره به ضعف قطعه سازان در امر فروش روزامد و عملکرد‬ ‫س��نتی انها‪ ،‬گفت‪ :‬باید خیلی زودتر از این تولیدکنندگان‬ ‫روزام��د می ش��دند و در بحث تجارت با ش��یوه های نوین‬ ‫بین المللی معامالت ش��ان را انجام می دادند‪ .‬صنعت قطعه‬ ‫محدودیت ه��ای زی��ادی دارد؛ یکی از انها این اس��ت که‬ ‫ظرفیت زیادی برای بیش از بازار خودروساز ندارد‪ .‬از سوی‬ ‫در پی تصمیمات گرفته ش��ده مبنی بر اغاز فعالیت های اقتصادی در استان تهران از ‪۳۰‬‬ ‫فروردین و البته ضرورت تولید با رعایت کامل مس��ائل بهداش��تی در سال جهش تولید‪ ،‬در‬ ‫حال��ی که برخی معتقد به ادامه تعطیلی ها و برخی نظر بر اغاز کس��ب وکارها دارند‪ ،‬یکی از‬ ‫کارشناسان صنعت خودرو معتقد است راه سومی هم وجود دارد و ان هم رعایت پروتکل های‬ ‫س��ختگیرانه بهداش��تی تعیین شده ازسوی س��تاد مبارزه با کرونا به ش��رط تعریف شفاف‬ ‫پروتکل های بهداشتی برای محیط های تولیدی است‪ .‬حسن کریمی سنجری در گفت وگو‬ ‫با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحالی که بسیاری از پزشکان بر این عقیده اند که درحال حاضر باتوجه‬ ‫به فعالیت سینوس��ی ویروس کرونا ش��روع فعالیت تولیدی و کسب وکارها چندان به صالح‬ ‫نیست و ممکن است با شروع تولید و افزایش تجمعات و رفت وامدها‪ ،‬کشور به ویژه شهرهای‬ ‫بزرگ��ی همچون تهران‪ ،‬پیک ه��ای مجدد و متعددی از این بیماری را تجربه کنند‪ ،‬معتقدم‬ ‫اغاز کار و اغاز فعالیت ها تبدیل به چالش��ی ش��ده که می توان ان را با عنوان «چالش نان و‬ ‫دیگر چون قطعه س��ازی صنعتی نوپا در کش��ور ما اس��ت‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان داخلی نتوانس��تند در مقابل قطعه س��ازان‬ ‫بین المللی که فعالیت یک صد ساله دارند‪ ،‬محصوالت خود‬ ‫را متنوع کنند و وارد بازارهای جهانی شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این مس��ائل سبب ش��ده صنعتگر در اندیشه‬ ‫فروش انالین نباش��د و برحس��ب نیاز امروز جلو برود‪ ،‬نه‬ ‫فردا‪.‬‬ ‫رزم خ��واه در پای��ان گفت‪ :‬یکی از دالی��ل اینکه صنعت‬ ‫قطعه کش��ور دارای بحران اس��ت و به ق��ول معروف تمام‬ ‫تخم مرغ هایش را در یک سبد چیده‪ ،‬محدود کردن ارتباط‬ ‫تجاری اش به خودروس��از داخلی است‪ .‬این موضوع کمبود‬ ‫نقدینگی را رقم زده‪ ،‬به همین دلیل قطعه س��از نمی تواند‬ ‫خ��ود را روزامد کند‪ .‬اگر بخواهیم در بعد کالن نگاه کنیم‬ ‫زیرس��اخت های صنعت خودرو کشور کهنه و قدیمی است‬ ‫و مدرنیزه نش��ده و به این گونه در ش��رایط بحران خود را‬ ‫تعطیلی‪ ،‬اغاز فعالیت ها یا راه سوم؟‬ ‫جان» مورد بحث و بررسی قرار داد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در نقطه مقابل نیز عده ای از صاحب نظران‬ ‫اقتصادی بر این باورند که اقتصاد کشور از نقطه تاب اوری پایینی برخوردار است‪ ،‬به طوری که‬ ‫در صورت ادامه تعطیلی ها ممکن است غ ِم نان‪ ،‬قاتل جان برخی شود؛ از سوی دیگر به لحاظ‬ ‫فرهنگی و اجتماعی در کش��ورمان با مردمانی روبه رو هس��تیم که چندان خطرات کشنده‬ ‫ای��ن وی��روس را درک نکرده و حتی با وجود تعطیلی مراک��ز اداری و کاری باز هم ترددهای‬ ‫غیرض��روری و مخاطره امیز وجود دارد؛ کما اینکه تاکنون ش��اهد بی توجهی این دس��ته از‬ ‫هموطنان بوده ایم‪.‬این کارشناس افزود‪ :‬در این بین به نظر می رسد راه سومی هم وجود دارد‬ ‫و ان هم ش��روع فعالیت های کاری به شرط رعایت اصول بهداشتی و ایمنی ان هم با تدوین‬ ‫پروتکل های سختگیرانه بهداشتی ازسوی ستاد مبارزه با کرونا باشد‪ .‬به گفته وی در شرایط‬ ‫فعلی‪ ،‬اداره ها و شرکت های تولیدی از جمله خودروسازی ها بهتر است با بخشی از ظرفیت‬ ‫خود فعال ش��وند؛ البته تعریف و س��پس رعایت این پروتکل های بهداشتی در محیط های‬ ‫به س��راغ یکی از‬ ‫در ادام��ه‬ ‫قطعه س��ازانی که ف��روش انالین‬ ‫دارد رفت و س��یدعباس نیکخو در‬ ‫پاسخ به این پرسش که در شرایط‬ ‫فعلی ای��ا خرید و ف��روش انالین‬ ‫افزایش پیدا ک��رده یا خیر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر تفاوت��ی در خرید و‬ ‫فروش های انالین در صنعت قطعه‬ ‫دیده نمی ش��ود‪ .‬ممکن اس��ت در بازار کسانی با این روش‬ ‫افزای��ش فروش داش��ته باش��ند اما این امر برای س��ازنده‬ ‫محقق نشده است‪ .‬وی افزود‪ :‬از انجایی که تولیدکنندگان‬ ‫بخش زیادی از فروش خود را به ش��کل عمده به بنکداران‬ ‫می دهند‪ ،‬بازار تقاضای ش��ان افزایش نداشته است‪ .‬نیکخو‬ ‫در توضیح سیس��تم خرید و فروش انالین با عمده فروشان‬ ‫گف��ت‪ :‬فعاالن بازار تعداد س��فارش های خود را به وس��یله‬ ‫ش��بکه های مجازی به کانال های ارتباط��ی کارخانه اعالم‬ ‫می کنند و تولیدکننده اگر موجودی کافی داش��ت مبلغ را‬ ‫اعالم می کند و پرداخت انجام و محموله به وسیله کامیون‬ ‫به مقصد ارس��ال می شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در فروش انالین به‬ ‫عمده فروش��ان انبارها باید باز باشد تا محموله تحویل داده‬ ‫ش��ود‪ .‬این امر در شرایط فعلی برای استان هایی که فاصله‬ ‫زی��ادی با پایتخ��ت دارند مانن��د اهواز‪ ،‬مش��کالتی ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬ممکن اس��ت پلیس راه��ور مانع تردد کامیون در‬ ‫جاده ش��ود زیرا بار ارسالی کاالهای اساسی برای مایحتاج‬ ‫روزانه مردم نیس��ت؛ اما اگر قرار باشد شرایط موجود بیش‬ ‫از ‪ ۲‬م��اه ادام��ه پی��دا کن��د به طور قط��ع بای��د به دنبال‬ ‫راهکارهای��ی برای ارائه خدمات اینچنینی به مردم بود‪.‬وی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اگر قرار باش��د تولیدکننده به ط��ور اینترنتی‬ ‫س��فارش دریافت کند برای اس��تان های همج��وار تهران‬ ‫امکان خدمات دهی وجود دارد اما برای سایر استان ها این‬ ‫امکان فراهم نیس��ت‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬درحال حاضر باتوجه‬ ‫به مذاکره ای که با عمده فروش��ان داشته ایم انها منتظرند‬ ‫شرایط موجود به پایان برسد و سپس اقدام به خرید کنند‪.‬‬ ‫نیکخو درباره مشتریان خرد و فروش انالین گفت‪ :‬تعداد‬ ‫این خریداران محدود است اما قطعه سازان امادگی افزایش‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی فروش برخط را دارند؛ به شرط انکه مردم هم‬ ‫راغب به خرید انالین باش��ند‪ .‬افراد ممکن است استقبال‬ ‫خوبی از س��ایتی مانند دیجی کاال داش��ته باشند اما هنوز‬ ‫به خرید برخط از تولیدکننده عادت نکرده اند‪ ،‬درحالی که‬ ‫خرید بدون واسطه به طور قطع ارزان تر تمام می شود‪.‬‬ ‫تولیدی‪ ،‬کار س��اده ای نیست اما نکته اصلی انجاس��ت که هنوز چنین پروتکل هایی به طور‬ ‫کامل و ش��فاف برای محیط های تولیدی تعریف نش��ده اس��ت‪ .‬اگرچه وزارت بهداش��ت بر‬ ‫تامین وسایل حفاظت شخصی مانند ماسک‪ ،‬دستکش و ضدعفونی کننده ها تاکید کرده اما‬ ‫شاید تحویل این بسته های حفاظت شخصی هم نتواند ضامن مراقبت های دقیق بهداشتی‬ ‫ازس��وی کارکنان باشد‪.‬این کارشناس حوزه صنعت با تاکید بر اینکه نباید فراموش کرد که‬ ‫کش��ورمان این روزها در چه وضعیت اقتصادی قرار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر در بخش‬ ‫اقتصاد کالن‪ ،‬وضعیت از ناحیه تحریم ها چندان مناسب نیست‪ .‬در حوزه اقتصاد خرد مانند‬ ‫کس��ب وکارهای فردی نیز تعطیلی انها زندگی فردی بس��یاری از ش��اغالن این حوزه ها را‬ ‫تحت تاثیر قرار داده اما در حقیقت دولت برای جبران این زیان ها‪ ،‬به ویژه اسیب های بخش‬ ‫خصوصی و کس��ب وکارهای خرد‪ ،‬برنامه چندان جامعی ارائه نکرده اس��ت‪ .‬وعده های داده‬ ‫شده نیز شاید تنها بخش کوچکی از هزینه ها را پوشش دهد‪.‬‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬را با پدیده ش��وم کرونا اغاز کردی��م؛ پدیده ای که‬ ‫به ط��ور قطع نه تنها روی اقتصاد جه��ان و ایران بلکه روی رفتار‬ ‫جامع��ه و حتی فرهنگ تک تک جوامع اث��رات ماندگار خواهد‬ ‫گذاشت‪ .‬از رفتارهای ساده و شخصی مانند نحوه شست وشوی‬ ‫دس��ت ها یا نحوه دیدوبازدیدها گرفته تا روند جهانی س��ازی‪،‬‬ ‫تحت تاثی��ر این پدیده وحش��تناک قرار گرفته اس��ت‪ .‬یکی از‬ ‫مهم تری��ن اثار این پدیده ش��وم در کل جهان‪ ،‬طبق پیش بینی‬ ‫اقتصاددانان‪ ،‬عقب نشینی کشورها از جهانی سازی خواهد بود‪.‬‬ ‫مطمئن هستم که دنیا در چند سال اینده منطق توسعه محلی‬ ‫را پیش خواهد گرفت و معلوم نیس��ت کی دوباره جهانی سازی‬ ‫به ط��ور جدی در دنیا مطرح ش��ود‪ .‬پیش بین��ی عمق تغییرات‬ ‫به شدت به این بستگی دارد که کرونا در چه مدت زمانی کنترل‬ ‫و زندگ��ی معمولی مردم اغاز ش��ود‪ .‬اگر زم��ان پاندمیک و اثار‬ ‫ان به تابس��تان بکشد‪ ،‬می توان حتی فروپاش��ی اتحادیه اروپا‬ ‫را پیش بین��ی کرد‪ .‬رفتار دنیا با چین تغییرات اساس��ی خواهد‬ ‫کرد و مسیرهای سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری صنعتی‬ ‫نی��ز دچار تحول خواهد ش��د‪ .‬من فکر می کنم دنیا به اش��تباه‬ ‫چن��د دهه ای فراموش کرد که چی��ن در طول تاریخ امپراتوری‬ ‫بزرگ��ی بوده و فقط حدود ‪ ۲۰۰‬س��ال در تاریخ هزاران س��اله‬ ‫خود ضعیف ش��د‪ .‬حال که دوباره با س��رمایه گذاری ‪ ۳۰‬س��اله‬ ‫خارجی ها‪ ،‬چینی ها رش��د کرده اند و به دان��ش و فناوری های‬ ‫روز مس��لط ش��ده اند‪ ،‬حتی اگر تمام غربی ها سرمایه های شان‬ ‫را از همی��ن فردا بیرون ببرند که البته در کوتاه مدت غیرممکن‬ ‫اس��ت‪ ،‬این حکومت با این مردم سختکوش و مطیع امپراتوری‪،‬‬ ‫چین را دوباره احیا می کند و فعال نمی توان جلوی قدرت نمایی‬ ‫و رش��د ان را گرفت؛ هرچند این رش��د کند خواهد ش��د؛ البته‬ ‫غربی ه��ا پیش بینی می کردند که چین با رش��د اقتصادی خود‬ ‫دچار تنش های اجتماعی ش��ده و حکوم��ت قدرتمند مرکزی‬ ‫کمونیس��ت از هم می پاشد اما در عمل ش��اهد انعطاف پذیری‬ ‫عجیب حکومت مرکزی چین بودیم و نتیجه اش این ش��ده که‬ ‫می بینیم‪ .‬چگونگی ان برای من خیلی مبهم است‪ ،‬اما وقوع ان‬ ‫را هم اکنون شاهدیم و کسی نمی تواند کتمان کند‪.‬‬ ‫حداقل نتیجه ای که از این بحث مقدماتی می توان گرفت این‬ ‫اس��ت که در ‪ ۳ ،۲‬سال اینده جهان در یک تغییر راهبردی قرار‬ ‫می گیرد؛ دنیای چندقطبی بی اخالق تر و بی قانون تر از گذشته‬ ‫ک��ه می توان ادع��ا کرد فضای مناس��بی برای توس��عه اقتصاد‬ ‫بین الملل نخواهد بود‪ .‬در چنین شرایطی نمی توان خیلی دقیق‬ ‫اثار بعدی را پیش بینی ک��رد؛ به عبارتی می خواهم تاکید کنم‬ ‫که تاریخ پس از این‪ ،‬به دوران پیش��ا و پساکرونا تقسیم خواهد‬ ‫شد و از انجا که فعال ما درست در میان این تغییر بزرگ هستیم‬ ‫خیلی راحت نمی توان درباره اثار ان نظر داد‪.‬‬ ‫اما اگر بخواهم کمی متهورانه نظر دهم و برای همین سال ‪۹۹‬‬ ‫خورش��یدی یک پیش بینی انجام ده��م‪ ،‬می توانم ادعا کنم که‬ ‫در کوتاه مدت به طورقطع جه��ان با یک رکود بزرگ در اقتصاد‬ ‫به طورع��ام و بازار خودرو‪ ،‬به طورخاص روبه رو می ش��ود؛ البته‬ ‫این موضوع پیش بینی نیس��ت چراکه هم اکنون ما در میان این‬ ‫رکود هستیم‪ .‬به طور مشخص در ظاهر فروش خودرو در جهان‬ ‫در دو ماه گذش��ته کاهش چش��مگیری داش��ته و گزارش های‬ ‫دریافت ش��ده حاکی از کاهش پیش بینی فروش خودروسازان‬ ‫دنیا در سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی به میزان حداقل ‪ ۱۵‬درصد خواهد‬ ‫بود؛ البته این پیش بینی مبتنی بر اعداد ارائه ش��ده تا حدود یک‬ ‫ماه پیش از ان هم ناش��ی از کاهش تولید در چین بوده اس��ت‪.‬‬ ‫ان طور ک��ه امارهای فراگیری در اروپا و امریکا نش��ان می هد‪،‬‬ ‫ای��ن عدد در پیش بینی های جدید باالتر خواهد رفت چراکه در‬ ‫همین چند روز مسئوالن مختلف اقتصادی دنیا اعالم کرده اند‬ ‫ک��ه دنیا به دوران رکود وارد ش��ده و برخ��ی نیز اعالم می کنند‬ ‫ک��ه دنیا به بدترین رکود اقتص��ادی از تاریخ جنگ جهانی دوم‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫یاداوری می کنم که هنوز فاجعه پاندمیک کرونا تمام نش��ده‬ ‫اس��ت؛ درست اس��ت که در ظاهر در ووهان مشکل حل شده و‬ ‫مردم دارند به تدریج به سر کار برمی گردند‪ ،‬اما معلوم نیست که‬ ‫حتی در انجا هم یک بازگشت دوباره ویروس رخ ندهد؛ بنابراین‬ ‫به راحتی می توان در کنار رکود اقتصاد‪ ،‬ادامه کاهش توان تولید‬ ‫در دنیا را پیش بینی کرد‪ .‬کشور ما در دوران تحریم جدید که از‬ ‫حدود ‪ ۲‬سال پیش شروع شده مهم ترین قطعات مورد نیاز خود‬ ‫را از همی��ن منطقه وارد می کن��د؛ بنابراین می توان پیش بینی‬ ‫کرد که توان تولید داخل کشور هم حداقل در کوتاه مدت پایین‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫پدیده کرون��ا همچنان در حال تاثیرگذاری مس��تقیم روی‬ ‫صنعت خودرو در کشورمان است‪ .‬درحال حاضر به ناچار شروع‬ ‫تولید یک هفته به تعویق افتاده است‪ .‬تولید در خوشبینانه ترین‬ ‫حالت هفته چهارم فروردین با کندی اغاز می ش��ود‪ .‬بس��ته به‬ ‫نتایج رفتار مردم و نحوه ش��یوع کرونا‪ ،‬اگر ش��یوع کنترل شود‪،‬‬ ‫می ت��وان امیدوار بود که صنعت در ادامه با افزایش ش��یفت ها و‬ ‫س��رعت تولید‪ ،‬چند هفته عقب ماندگی را جب��ران کند؛ البته‬ ‫گفته اند با اجرای کامل پروتکل های بهداش��تی‪ ،‬جلوی شیوع‬ ‫در صنع��ت خودرو گرفته می ش��ود اما از انجا ک��ه این ویروس‬ ‫همچنان ناش��ناخته و به طرز کم س��ابقه ای س��ریع تر از هوش‬ ‫انس��ان ها در حال جهش اس��ت‪ ،‬این احتمال ه��م وجود دارد‬ ‫ک��ه دوباره با یک افزایش همه گیری روبه رو ش��ویم که به توقف‬ ‫دوباره کل خطوط تولید خواهد انجامید و مش��کالت همچنان‬ ‫افزایش خواهد یافت‪ .‬خالصه اینکه کرونا به نس��ل بش��ر نشان‬ ‫داد که خیلی اس��یب پذیر است و باید در افکار و روش های خود‬ ‫تجدیدنظر کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معامالت برخط در بوته امتحان‬ ‫تاثیر کرونا‬ ‫بر صنعت و‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 17‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 11‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1496‬‬ ‫پیاپی ‪2814‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نرخ خودرو در سال جدید تغییر خواهد کرد؟‬ ‫خصوصی سازی‬ ‫از شروط جهش تولید‬ ‫افزایش تولید ماسک‬ ‫به ‪ ۵‬میلیون عدد‬ ‫سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت پیش بینی کرد که ظرفیت تولید‬ ‫ماس��ک به ‪ ۵‬میلیون ع��دد در روز ارتقا یابد‪ .‬به‬ ‫گزارش ش��اتا‪ ،‬مهدی صادقی نیارکی در نشست‬ ‫بررسی وضعیت تولید ماسک با حضور اتحادیه ها‬ ‫و انجمن ه��ای تخصصی و برخی تولیدکنندگان‬ ‫بی��ان ک��رد‪ :‬تولیدکنن��دگان ب��ا کار جهادی و‬ ‫ش��بانه روزی صنعت تولید ماس��ک را که بیشتر‬ ‫مختص مراکز درمانی بود به صنعتی راهبردی‪،‬‬ ‫پویا و رقابتی در این ش��رایط تبدیل کردند‪ .‬وی‬ ‫در این ب��اره افزود‪ :‬خود اتکای��ی در حوزه تامین‬ ‫مواد اولیه(ماس��ک‪ ،‬لباس پزشکی و گان) نکته‬ ‫قابل توجهی بوده اس��ت‪ .‬هم��ت جهادی فعاالن‬ ‫عرصه تولید س��بب ش��د ت��ا از ‪ ۱۶۰‬هزار عدد‬ ‫تولید روزانه ماسک به بیش از یک میلیون عدد‬ ‫درحال حاضر برس��یم و پیش بینی می ش��ود که‬ ‫ظرفیت تولید ماس��ک به ‪ ۵‬میلیون عدد در روز‬ ‫ارتقا یابد‪ .‬صادقی نیارکی در ادامه س��خنان خود‬ ‫با اش��اره به فعالیت های صنعت ماشین س��ازی‬ ‫و تجهی��زات در ای��ن ش��رایط گف��ت‪ :‬صنع��ت‬ ‫ماشین س��ازی و تجهیزات در این ش��رایط برای‬ ‫تولید اقالم و کااله��ای مرتبط با کرونا‪ ،‬توانمند‬ ‫و خوداتکا ظاهر ش��د‪ .‬صنعت ماشین س��ازی و‬ ‫تجهیزات با مهندس��ی معک��وس در مدت زمان‬ ‫کوتاهی برای تامین نیازها باید خود را با شرایط‬ ‫جدید وفق داد‪ .‬سرپرس��ت معاونت امور صنایع‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت یاداوری کرد‪:‬‬ ‫گروه ه��ای جه��ادی و خانگی نی��ز وارد عرصه‬ ‫تولید ماسک شدند و بخش��ی از نیازهای مردم‬ ‫را کاهش دادن��د‪ .‬صادقی نیارکی در پایان گفت‪:‬‬ ‫زنجیره تولید ماسک از تامین کنندگان مواد اولیه‬ ‫تا تولیدکنندگان ماسک و صنعت ماشین سازی‬ ‫و تجهی��زات که در میانه این زنجیره هس��تند‪،‬‬ ‫در این ش��رایط سخت با همت و تالش مضاعف‬ ‫خوش درخشیدند‪ .‬در این جلسه تولیدکنندگان‬ ‫ماس��ک به بیان مهم ترین دغدغه ها و مشکالت‬ ‫خود درب��اره تامین مواد اولی��ه به ویژه پارچه و‬ ‫کش پرداختند و راهکارهای الزم برای رفع این‬ ‫مشکالت از سوی مسئوالن نیز ارائه شد‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫با اغاز س��ال جدید س��خنانی درباره تغییر نرخ خودروها‬ ‫مطرح ش��ده‪ ،‬این در حالی اس��ت که یکی از مدیران عامل‬ ‫خودروس��ازی پیش از س��ال جدید عنوان کرده بود قیمت‬ ‫محص��والت در س��ال ‪ ۹۹‬افزایش نخواهد یاف��ت‪ .‬برخی از‬ ‫فع��االن صنعت خودرو پیش تر در گفت وگو با‬ ‫اعالم‬ ‫ک��رده بودند اگر قیمت مواد اولیه روند افزایش��ی نداش��ته‬ ‫باش��د می توان ثبات قیمتی روی محصوالت داخلی داشت‪.‬‬ ‫درحال حاضر کارشناسان حوزه خودرو معتقدند با وجود دو‬ ‫نرخ کارخانه و بازار‪ ،‬کاهش قیمت ها از س��وی خودروسازان‬ ‫امکان پذیر نیست؛ عالوه بر اینکه درحال حاضر خودروسازان‬ ‫ه��م با زی��ان تولید دارند‪ .‬یکی از اعض��ای انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور پیش بینی‬ ‫می کن��د که با توجه به افزایش قیمت پارامترهایی همچون‬ ‫قیمت مواد اولیه‪ ،‬نرخ ارز‪ ،‬حقوق و دستمزد کارگران و‪ ...‬در‬ ‫س��ال جدید‪ ،‬قیمت خودروها بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد افزایش‬ ‫خواه��د یافت؛ مگر اینکه دولت بخواهد همچون س��ال های‬ ‫گذش��ته با قیمت های دستوری از افزایش قیمت خودرو در‬ ‫کارخانه ها جلوگیری کند‪.‬‬ ‫تولید به ویژه در کاالهای واس��طه ای و کاالهای پایه ای برای‬ ‫تولید قطعات خواه��د بود که می تواند از جمله پارامترهای‬ ‫افزایش قیمت خودرو باش��د‪ .‬او گفت‪ :‬با توجه به چشم انداز‬ ‫کاهش قیم��ت و صادرات نفت‪ ،‬احتمال افزایش دوباره نرخ‬ ‫دالر وج��ود دارد؛ بنابراین به نظر می رس��د امس��ال قیمت‬ ‫خودرو در ش��رکت های خودروس��ا ز افزای��ش خواهد یافت‪.‬‬ ‫تمام این مولفه ها زنجیر وار بهم پیوسته هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید با زیان‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫در حالی رهبر معظم انقالب سال جدید را‬ ‫به نام «جهش تولید» نام گذاری کردند که به‬ ‫اذعان بسیاری از مس��ئوالن و کارشناسان به‬ ‫منظور رش��د تولید در کش��ور نیازمند اصالح‬ ‫ساختار و فرایندها هس��تیم‪ .‬این ضرورت در‬ ‫بخش ه��ای مختل��ف از جمله خودروس��ازی‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬تولید در صنعت خودرو به دلیل‬ ‫س��اختار شبه دولتی و سیاسی ان‪ ،‬با مسائل و‬ ‫حواشی بس��یاری روبه رو است؛ از این رو برای‬ ‫جهش تولید در صنعت خودرو تصمیم گیران‬ ‫باید اقدام عاجل و ساختاری در این باره انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫محمدعل��ی دهقان دهن��وی‪ ،‬مع��اون امور‬ ‫اقتص��ادی وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی در‬ ‫گفت وگ��و با خط بازار‪ ،‬با تاکی��د بر این نکته‬ ‫ک��ه صنعت خ��ودرو نیازمند تغییر س��اختار‪،‬‬ ‫ازادس��ازی و بهب��ود رقاب��ت در محی��ط‬ ‫کس��ب وکار اس��ت و درباره صنعت خودرو با‬ ‫یک مس��ئله دوجانبه مواجه هس��تیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صنع��ت خودرو در س��ال های گذش��ته مورد‬ ‫حمایت سیاس��تمداران در دولت های مختلف‬ ‫قرار گرفت��ه درحالی که ای��ن حمایت ها باید‬ ‫کوتاه مدت‪ ،‬زمان بندی شده و مشروط می بود‬ ‫ت��ا زمینه رقاب��ت در این صنعت مهیا ش��ود‬ ‫اما در عم��ل این صنعت م��ورد حمایت های‬ ‫همیش��گی و بلندم��دت ب��ود‪ .‬دهقان دهنوی‬ ‫درباره اسیب شناس��ی این مس��ئله گفت‪ :‬این‬ ‫ن��وع حمایت ها باعث ش��ده تا ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی داخلی با دیگر کشورها نتوانند‬ ‫وارد رقابت ش��وند‪ .‬معاون امور اقتصادی وزیر‬ ‫ام��ور اقتصادی و دارایی عل��ت این موضوع را‬ ‫ناکارامدی های داخل این صنعت و مشکالت‬ ‫ساختاری در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫با وجود تمام این مس��ائل باید از اش��تغال و‬ ‫تولیدی ک��ه تاکنون در ای��ن صنعت حاصل‬ ‫ش��ده حمایت ک��رد و از س��وی دیگ��ر باید‬ ‫مس��یر صنعت خودرو به سمت رقابت پذیری‪،‬‬ ‫خصوصی س��ازی و کاه��ش حمایت ها تغییر‬ ‫کند‪ .‬او گفت‪ :‬در س��ال های گذشته اقدامات‬ ‫خوب��ی در زمین��ه تولی��د و افزای��ش س��هم‬ ‫داخلی س��ازی در صنعت خودرو انجام شد اما‬ ‫بخش��ی از ظرفیت ها به دلیل تحریم ها روی‬ ‫زمین مانده اس��ت‪ .‬دهقان دهنوی تاکید کرد‪:‬‬ ‫به ط��ور قطع با کاهش مداخله دولت‪ ،‬افزایش‬ ‫خصوصی س��ازی و بهبود محیط کس��ب وکار‬ ‫می توان انتظار داش��ت تا تغییرات اساسی در‬ ‫تولید رخ دهد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در تولید است‪ .‬احمدرضا رعنایی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان‬ ‫اینک��ه به طور قطع بین ‪ ۳۰‬الی ‪ ۷۰‬درصد افزایش قیمت در‬ ‫محصوالت خودرویی کشور در کارخانه ها ایجاد خواهد شد‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬قیمت مواد اولیه در س��ال جدید روند صعودی‬ ‫خواهند داشت؛ بنابراین احتمال اینکه به لحاظ تامین مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬قیمت ها باال رود زیاد اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر در رابطه‬ ‫با برخی مواد اولیه ای که وارداتی هس��تند‪ ،‬با توجه به اینکه‬ ‫ن��رخ دالر افزای��ش یافته و به باالی ‪ ۱۶‬هزار تومان رس��یده‬ ‫روند صعودی خواهند داشت‪ .‬وی افزود‪ :‬افزایش قیمت دالر‬ ‫منجربه گران ش��دن نهاده های تولید می شود؛ عالوه بر این‬ ‫افزای��ش هزینه های حقوق و دس��تمزد نی��ز بر هزینه تولید‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت نهاده های تولید‬ ‫یکی از مس��ائلی که در حوزه تولید خودرو بارها پرس��ش‬ ‫ش��ده این اس��ت که چرا اعمال محدودیت درباره قیمت ها‬ ‫فقط مختص صنعت خودرو اس��ت و همی��ن امر برای مواد‬ ‫اولیه تولید داخل اعمال نمی ش��ود‪ .‬قیمت گذاری خودرو در‬ ‫حالی که قیمت مواد اولیه روند صعودی دارند نوعی تناقض‬ ‫در ش��رایطی که برخی معتقدند الزم اس��ت با رعایت کامل‬ ‫نکات بهداشتی‪ ،‬فعالیت های اقتصادی از سرگرفته شود‪ ،‬برخی‬ ‫نیز معتقدند که باید یک قرنطینه کامل ش��کل گیرد تا هرچه‬ ‫زودت��ر از بالی این ویروس رها ش��ویم از جمله این افراد یکی‬ ‫از فعاالن صنعت قطع ه اس��ت که معتقد اس��ت همچون برخی‬ ‫کش��ورها قرنطینه برای مدتی با حمای��ت دولت‪ ،‬جدی گرفته‬ ‫ش��ود چراکه اگر به موقع تصمیم درس��ت اتخاذ نشود‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت بسیار بیش��تر از حال حاضر گرفتار و متحمل خسارات‬ ‫جانی ش��ویم‪ .‬در ش��رایطی که تولید و جه��ش ان از الزامات‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۹‬اس��ت اما جا خوش کردن کروناویروس‪ ،‬بسیاری‬ ‫را موافق تعطیلی صنایع و به تعویق افتادن اغاز فعالیت مجدد‬ ‫کس��ب وکار و صنایع کرده اس��ت؛ هچنین برخی صنعتگران و‬ ‫برای از سرگیری فعالیت های اقتصادی نباید عجله کرد‬ ‫کارش��ناس اقتصادی تاکید دارند که با توجه به ش��عار امسال‬ ‫و ب��رای تحقق جهش تولید‪ ،‬برای جلوگیری از رکود اقتصادی‬ ‫بهتر اس��ت که طبق تاری��خ تصویب ش��ده (از ‪ ۳۰‬فروردین)‪،‬‬ ‫فعالیت ه��ای اقتصادی با رعایت کامل پروتکل های بهداش��تی‬ ‫در مقابله با کرونا اغاز ش��ود‪ .‬سعید صبوری‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازان‬ ‫کش��ور در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با روش هایی که اتخاذ‬ ‫ش��ده در عمل دس��ت و پای س��تاد مبارزه با کرونا بسته شده‬ ‫است‪ .‬براساس امارها این ‪ ۸‬میلیون نفری که از تهران به سفر‬ ‫رفته اند‪ ،‬با بازگش��ت به شهرهای خود و مهم تر از ان بازگشت‬ ‫به محل کار خود می توانند امارها را افزایش دهند‪ .‬چنانچه این‬ ‫موضوع جدی گرفته نش��ود‪ ،‬زنجیره گسترش ادامه پیدا کرده‪،‬‬ ‫دولت به کارخانه ها کیت تشخیص کرونا بدهد‬ ‫عض��و هیات مدیره کان��ون انجمن های صنایع‬ ‫غذایی ایران از دولت خواس��ت که با بازگشایی‬ ‫واحدهای تولیدی‪ ،‬کارکن��ان انها را بیمه کرونا‬ ‫کن��د و کیت تش��خیص در اختی��ار کارخانه ها‬ ‫قرار دهد‪ .‬احمد ازادمرد در گفت وگو با ایس��نا‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اگر بخواهیم در این ش��رایط تولید‬ ‫تداوم داش��ته باش��د‪ ،‬دولت باید تدابیری اتخاذ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ب�� ه عنوان مثال به جای بخش��ودگی مالیاتی‪،‬‬ ‫با ش��رکت های بیمه هم��کاری و به عنوان بیمه‬ ‫تکمیلی‪ ،‬همه کارکن��ان و مدیران کارخانه ها را‬ ‫بیمه کرون��ا کند‪ .‬این فع��ال صنعت یکی دیگر‬ ‫از ملزومات کارخانه ها را داشتن کیت تشخیص‬ ‫کرونا عنوان کرد و گفت‪ :‬تامین کیت تشخیص‬ ‫کرونا برای کارخانه ها می تواند تا حدی از شیوع‬ ‫وی��روس بین کارگران جلوگی��ری کند؛ البته به‬ ‫نظر می رس��د درحال حاض��ر دو کارخانه بزرگ‬ ‫توانسته اند کیت تش��خیص برای کارکنان خود‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫درحال حاضر بس��یاری از کش��ورهای جهان‬ ‫برای ش��هروندان خود هزینه می کنند تا انها را‬ ‫در خانه نگه دارند اما در ایران واحدهای تولیدی‬ ‫موظف شدند فعالیت خود را اغاز کنند‪.‬‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی حض��ور کارگ��ران در‬ ‫سرویس های ایاب وذهاب و همچنین در محیط‬ ‫کارخانه خطرافرین بوده و ممکن اس��ت منجر‬ ‫به س��ونامی کرونا در واحدهای تولیدی ش��ود‪.‬‬ ‫ازادم��رد از توزی��ع ناکافی ملزومات بهداش��تی‬ ‫مانند ماس��ک‪ ،‬دس��تکش و مواد ضدعفونی در‬ ‫واحدهای تولیدی خبر داد و خواستار رسیدگی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به این موضوع‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سورن گازسوز ایران خودرو با پیمایش باال‬ ‫وزی��ر نف��ت از خ��ودرو س��ورن گازس��وز‬ ‫ایران خ��ودرو ب��ا پیمای��ش ‪ ۴۰۰‬کیلومت��ر در‬ ‫پژوهش��گاه صنع��ت نفت بازدید ک��رد که این‬ ‫خ��ودرو م��ورد توج��ه و اس��تقبال وی ق��رار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬بیژن نامدار زنگنه در‬ ‫این بازدید با اش��اره به همکاری مش��ترک این‬ ‫وزارتخان��ه با ش��رکت ایران خودرو در توس��عه‬ ‫نخس��تین موتور پایه گازس��وز‪ EF ۷‬خواستار‬ ‫تولید بیش��تر خودروها با موتور پایه گازسوز‪۷‬‬ ‫‪ EF‬ب��ا ه��دف جایگزینی ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫متر مکعب گاز طبیعی با بنزین شد‪.‬‬ ‫وی س��وخت ملی ایران را گاز طبیعی اعالم‬ ‫و از عالق��ه وزارت نفت به توس��عه موتورهای‬ ‫پایه گازس��وز نیمه س��نگین و سنگین خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬گاز طبیع��ی به صورت مایع (‪)LNG‬‬ ‫می تواند جایگزین مناسبی برای سوخت دیزل‬ ‫در حمل ونقل تجاری باشد‪.‬‬ ‫در ادامه مهدی رجبعلی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫تحقیق‪ ،‬طراح��ی و تولید موت��ور ایران خودرو‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سورن گازسوز با پیمایش باال به دو‬ ‫دلیل مطلوبیت خواهد داش��ت؛ نخست اینکه‬ ‫خودروه��ا فقط ب��ا گاز می توانند بیش از ‪۴۰۰‬‬ ‫کیلومتر پیمایش داشته باشند و در عمل تعداد‬ ‫مراجعه رانندگان به جایگاه های توزیع ‪CNG‬‬ ‫کمتر می ش��ود‪ .‬دیگر اینکه مخازن گاز ان در‬ ‫زیر خودرو و در کف کار شده و فضای صندوق‬ ‫ان کامال در دسترس بوده و باز است‪.‬‬ ‫توزیع روزانه ‪۱۰‬هزار ماسک رایگان و ضدعفونی کننده‬ ‫بس��یجیان گروه خودروس��ازی س��ایپا در‬ ‫اقدام��ی جهادی در یک ماه گذش��ته هر روز‬ ‫مناطق پرت��ردد‪ ،‬معابر عمومی‪ ،‬عابربانک ها و‬ ‫خودروهای منطقه ‪ ۲۱‬ته��ران را با ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫لیتر مواد ضدعفونی کردند‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز؛ با شیوع ویروس کرونا‬ ‫در کشور حوزه بسیج گروه خودروسازی سایپا‬ ‫ط��رح جهادی مبارزه با ش��یوع کرونا را اجرا‬ ‫کرد که با اقداماتی همچون ضدعفونی کردن‬ ‫معابر و خیابان ها‪ ،‬توزیع ماسک و تب سنجی‬ ‫انجام شد؛ همچنین به همت بسیجیان گروه‬ ‫تاثیر خواهد گذاشت‪ .‬تمام این مولفه ها از جمله پارامترهای‬ ‫تاثیرگذار بر قیمت تمام ش��ده تولید و دستمزد خواهند بود‬ ‫ک��ه به هرحال باید در یک جا لحاظ ش��ده و در قیمت های‬ ‫جدید دیده شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این افزایش قیمت ها در همه‬ ‫ش��رکت های قطعه س��ازی اتفاق خواهد افتاد که به تبع ان‪،‬‬ ‫در قیمت تمام شده قطعاتی که به خودروسازان تحویل داده‬ ‫می شود‪ ،‬اثرگذار خواهد بود؛ از سوی دیگر خودروسازان نیز‬ ‫مس��تثنا از این افزایش دس��تمزد کارکنان خود و هزینه ها‬ ‫نخواهن��د بود‪ .‬این فعال صنعت قطعه یاداور ش��د‪ :‬افزایش‬ ‫نرخ دالر در س��ال جدید نسبت به سال گذشته محسوس و‬ ‫قابل توجه بوده که تاثیرگذار بر قیمت مواد اولیه و نهاده های‬ ‫سایپا در مس��یر جاده مخصوص تهران کرج‪،‬‬ ‫ایس��تگاه های متعدد س�لامت برپا ش��د که‬ ‫ماسک های تولیدی گروه خودروسازی سایپا‬ ‫توزیع و تب س��نجی انجام شد و خودروهای‬ ‫عبوری نیز ضدعفونی شدند‪.‬‬ ‫حوزه بس��یج گروه خودروس��ازی سایپا با‬ ‫تمامی امکانات و مسئولیت پذیری خود برای‬ ‫حفظ س�لامت هموطنان و هم��کاران گروه‬ ‫س��ایپا با اقدامات جهادی در میدان مبارزه با‬ ‫این ویروس حضور یافت و تا شکس��ت کامل‬ ‫این ویروس در کنار مردم خواهد بود‪.‬‬ ‫گرفت��اری بزرگ تری ایجاد خواهد کرد و خس��ارت های بعدی‬ ‫بس��یار بیش��تر خواهد بود‪ .‬وی افزود‪ :‬راه منطقی این است که‬ ‫همانند بس��یار از کش��ورها تعطیلی یک ماهه به معنای واقعی‬ ‫ایجاد کنیم و به هیچ عنوان اجازه تردد داده نش��ود؛ البته این‬ ‫ش��رایط حمایت بیشتر دولت را می طلبد به عنوان مثال دولت‬ ‫می توان��د بیمه و مالیات ها را ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬ماه مش��مول بخش��ودگی‬ ‫کن��د‪ .‬به گفته او بهتر اس��ت به جای انک��ه بخواهیم در لحظه‬ ‫بحران‪ ،‬تصمیم اس��تراتژیک بگیریم‪ ،‬اکنون که مجال بیشتری‬ ‫برای اتخاذ تصمیم های بهتر اس��ت از زمان استفاده کنیم‪ .‬این‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازان کش��ور با اشاره به احتمال ابتال در روزهای اینده‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با ش��روع فعالیت های اقتصادی چنانچه مس��ائل‬ ‫رعنای��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬با توجه به ش��رایط و محاس��بات‬ ‫اقتصادی پیش بینی می شود همچون سال های گذشته‪ ،‬این‬ ‫افزایش قیمت ها بر دوش خودروس��از بوده و اجازه افزایش‬ ‫قیمت محصوالتش را نداشته باشد‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در صورتی که دولت اجازه اصالح قیمت را به‬ ‫خودروس��ازان در س��ال جدید ندهد‪ ،‬این افزایش قیمت در‬ ‫بازار ثانویه رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫به جای انکه خودروس��ازان به قیمت واقعی‪ ،‬کاالی خود‬ ‫را عرض��ه و پ��ول خود را دریافت کنند‪ ،‬دالالن س��ود کرده‬ ‫و در مرحل��ه بع��د از تحویل خودروس��از این افزایش قیمت‬ ‫لحاظ و به مش��تریان عرضه می شود‪ .‬رعنایی افزود‪ :‬در چند‬ ‫سال گذشته خودروساز ب ه دلیل قیمت گذاری های دستوری‬ ‫ناچار بوده محصوالتش را بسیار پایین تر از قیمت تمام شده‬ ‫انها عرضه کند‪ ،‬در نتیجه متحمل ضرر و زیان های بسیاری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بهداشتی و اقدامات الزم برای جلوگیری از شیوع هم به درستی‬ ‫انجام نشود‪ ،‬با وجود رفت وامدها و ارتباطات ممکن است تعداد‬ ‫افراد بس��یاری درگیر این بیماری ش��وند‪ .‬صبوری ادامه داد‪ :‬با‬ ‫توجه به اعالم کادر پزشکی ظرفیت بیمارستان ها‪ ،‬ای سی یو ها‬ ‫و مراکز درمانی پر ش��ده است‪ .‬اگر قرار بر افزوده شدن یکباره‬ ‫چندین هزار بیمار دیگر باش��د‪ ،‬واقع��ا توانایی های الزم وجود‬ ‫ن��دارد؛ بنابراین منطقی ترین راه این اس��ت که قرنطینه کامل‬ ‫درنظ��ر گرفته ش��ود و تنها مش��اغل عرضه کنن��ده کاالهایی‬ ‫همچ��ون نانوایی‪ ،‬داروخانه ها‪ ،‬فروش��گاه های م��واد خوراکی و‬ ‫کاالهای اساس��ی به ش��کل محدود در هر محله فعال باشند و‬ ‫افراد مجبور نباشند مس��افت زیادی را برای تهیه کاالی مورد‬ ‫نیاز طی کنند که منجر به افزایش عبورومرور شود‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 23‬فروردین ‪ 1399‬‬ ‫‪ 17‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 11‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1496‬‬ ‫پیاپی ‪2814‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی تاثیر کرونا بر فعالیت معادن کشور مطرح شد‬ ‫‹ ‹تعطیلی ‪ ۸۰‬درصدی معادن زغال سنگ‬ ‫س��عید صمدی‪ ،‬دبیر انجمن زغال س��نگ با اش��اره به تعطیلی ‪۸۰‬‬ ‫درصد معادن زغال س��نگ در کش��ور به دلیل ش��یوع ویروس کرونا به‬ ‫گفت‪ :‬بیش��تر معادن زغال س��نگ از اواسط اسفند ‪ ۹۸‬تعطیل ‬ ‫ش��ده اند و ان دس��ته هم که تاکنون به فعالیت خود ادامه داده اند زیان‬ ‫سنگینی را شامل هزینه های جاری پرداخت کرده اند‪.‬‬ ‫صمدی درب��اره دالیل این تاثیرپذیری گف��ت‪ :‬ازانجایی که معادن‬ ‫زغال س��نگ زیرزمینی هستند و در محیط بسته قرار دارند‪ ،‬در مقابل‬ ‫ویروس کرونا نس��بت به دیگر معادن اس��یب پذیرتر هستند‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬در معادن زغال س��نگ تجمع نیروی انسانی زیاد است‪ ،‬همچنین‬ ‫کارگران به دلیل اینکه در محیط بسته فعالیت می کنند همواره با خطر‬ ‫اس��یب ریه ای روبه رو هستند؛ بنابراین این نوع معادن در بین معادن و‬ ‫صنایع معدنی اسیب پذیرترین بخش در مقابل ویروس کرونا هستند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬نمود این مسئله این است که با شیوع کرونا معادن دیگر‬ ‫ازجمله س��نگ اهن و مس مثل گذشته به فعالیت خود ادامه داده اند و‬ ‫هیچ مشکلی نداشته اند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن زغال س��نگ با اش��اره به کاهش نی��روی کار در معادن‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫منی�ر حضوری‪ :‬ویروس کرونا اقتصاد کش��ور را تح��ت تاثیر قرار‬ ‫داده و معدن هم از این قاعده مس��تثنا نبوده اس��ت‪ .‬اما در بین معادن‪،‬‬ ‫زغال س��نگی ها به دلیل فعالی��ت جمعی در محیط و فض��ای تونلی و‬ ‫اس��یب پذیری در برابر بیماری های ریوی نس��بت ب��ه دیگر معادن با‬ ‫خطر بیش��تری روبه رو بوده اند؛ بنابراین از اواس��ط اس��فند ‪ ۹۸‬اغلب‬ ‫معادن زغال س��نگ ب��رای جلوگیری از گس��ترش بیم��اری به ناچار‬ ‫تعطی��ل و کارگ��ران را از محی��ط کاری خارج کردن��د‪ .‬بخش کمی از‬ ‫معادن زغال س��نگ نیز با پذیرش هزینه های س��نگین بهداش��تی و‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی به فعالیت خود ادامه دادند‪ .‬اما باتوجه به اینکه‬ ‫ای��ن ماده معدنی حلقه اول زنجیره تولید فوالد کش��ور اس��ت و تولید‬ ‫ان تعطیل بردار نیس��ت‪ ،‬فعاالن بخش خصوص��ی در نامه ای از دولت‬ ‫درخواست کمک کرده اند‪ .‬اعضای انجمن زغال سنگ خطاب به معاون‬ ‫ام��ور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ضمن اعالم‬ ‫وضعیت نامناس��ب معادن زغال س��نگ کشور خواس��تار جبران زیان‬ ‫این معادن در ش��رایط ش��یوع ویروس کرونا شدند تا بتوانند با دریافت‬ ‫تسهیالت و کمک های دولتی هزینه واردشده را جبران کنند‪.‬‬ ‫سعید صمدی‪ :‬انتظار داریم ایمیدرو با فعاالن بخش خصوصی معادن زغال سنگ‬ ‫وارد مذاکره شود تا کمک مالی و بهداشتی در اختیار انها قرار دهد‬ ‫زغال س��نگ گفت‪ :‬تا پیش از ش��یوع کرونا‪ ،‬هر س��رویس ظرفیت ‪۴۰‬‬ ‫نیروی کار را داشت اما امروز به دلیل رعایت فاصله اجتماعی این عدد به‬ ‫‪ ۱۵‬نفر رسیده است‪ .‬در کارگاه های استخراج نیز فاصله بین کارمندان‬ ‫زیاد ش��ده و نیروها کمتر ش��ده اند؛ درنتیجه ویروس کرونا باعث شده‬ ‫تولید در معادن زغال سنگ کاهش و هزینه ها افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫صمدی با تاکید بر اینکه معادن زغال سنگ باید بتوانند از تسهیالت‬ ‫دولت��ی بهره ببرن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایمیدرو مدعی اس��ت که در مقابله با‬ ‫کرونا ح��دود ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان هزینه کرده اس��ت؛ بنابراین انتظار‬ ‫داریم به معادن زغال س��نگ که حدود ‪ ۱۷‬هزار کارگر را در خود جای ‬ ‫داده اند‪ ،‬کمک کند و این دس��ته از معادن را جزو مش��اغلی که از کرونا‬ ‫ب دیده اند‪ ،‬معرف��ی کند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬انتظ��ار داریم ایمیدرو با‬ ‫اس��ی ‬ ‫فعاالن بخش خصوصی این معادن وارد مذاکره شود تا هم کمک مالی‬ ‫کرده و هم اینکه تسهیالت بهداشتی از قبیل ماسک و دستکش و مواد‬ ‫ضدعفونی کنن��ده در اختی��ار انها قرار دهد‪ .‬او با بیان اینکه سیاس��ت‬ ‫دولت تعطیلی معادن نیست‪ ،‬گفت‪ :‬به محض اینکه معادن زغال سنگ‬ ‫تعطیل شوند بر تعطیلی ذوب اهن هم تاثیر می گذارند و اقتصاد کشور‬ ‫را ب��ا اختالل روب��ه رو می کنند؛ بنابراین در این ش��رایط دولت باید به‬ ‫معادن زغال س��نگ کمک کند تا ادامه حیات دهند و به رش��د اقتصاد‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعطیلی معادن‪ ،‬خطری برای کشور‬ ‫حجت اله دربانی‪ ،‬مدیرعامل یک ش��رکت زغال س��نگ که در شرق‬ ‫کش��ور فعالیت می کن��د بابیان اینکه امکان ش��یوع و ابتال به کرونا در‬ ‫معادن زغال سنگ بیش��تر از معادن دیگر است به‬ ‫گفت‪ :‬رشد‬ ‫تولید در معادن زغال س��نگ بر نیروی انسانی استوار است؛ به عبارتی‬ ‫زغال س��نگ بر بازوان نیروی انس��انی تکیه دارد؛ بنابراین در ش��رایط‬ ‫حاض��ر تجمع نیروی انس��انی در زیرزمین و حت��ی در محیط کارگاه‬ ‫به شدت خطرناک است و باید تمهیدات الزم برای ان در نظر گرفت‪.‬‬ ‫این فع��ال معدنی با اش��اره به تعطیلی معادن زغال س��نگ گفت‪:‬‬ ‫از نیم��ه دوم اس��فند ‪ ۹۸‬در اقدامی پیش��گیرانه ب��رای جلوگیری از‬ ‫همه گیر ش��دن ویروس کرونا اغلب معادن زغال سنگ رو به تعطیلی‬ ‫رفتند‪ .‬در س��ال جدید نیز معادن زغال س��نگ با رعایت پروتکل های‬ ‫تعیین ش��ده ازس��وی وزارت بهداش��ت از ‪ ۱۵‬فروردی��ن به تدریج در‬ ‫حال اغاز کار هس��تند‪ .‬البته متاس��فانه برخی مع��ادن به دلیل ضعف‬ ‫در زیرس��اخت ها نتوانس��ته اند پروتکل ه��ای الزم را رعای��ت کنند؛‬ ‫درنتیجه ادامه فعالیت ش��ان دچار مشکل ش��ده است‪ .‬دربانی با بیان‬ ‫اینکه تعطیلی معادن زغال س��نگ برای کش��ور خطرناک است‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬در کن��ار ضرر اقتصادی و کاهش س��ود و درام��د بحث امنیت‬ ‫اجتماعی نیز مطرح اس��ت‪ .‬به طور مثال اگر یک معدن زغال س��نگ‬ ‫برای مدتی طوالنی تعطیل باش��د عالوه بر اینک��ه تولید ندارد منجر‬ ‫ب��ه تخریب بلندم��دت فعالیت معدنی هم می ش��ود‪ .‬به این خاطر که‬ ‫این معادن در اعماق زمین ایجاد ش��ده اند‪ ،‬تعطیلی طوالنی مدت انها‬ ‫منج��ر به تخریب و ممکن نبودن تولید در اینده می ش��ود‪ .‬این فعال‬ ‫معدنی در ادامه با اشاره به اسیب به بخش های دیگر درنتیجه تعطیلی‬ ‫معادن زغال سنگ کش��ور گفت‪ :‬ازانجایی که زغال سنگ در کارخانه‬ ‫کک سازی استفاده می شود‪ ،‬با تعطیلی معادن زغال سنگ ضربه های‬ ‫شدیدی به این بخش وارد می شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬فراموش نکنیم برای‬ ‫صنایع و مع��ادن تعطیلی یک ماهه قابل مالحظه اس��ت و ضربه های‬ ‫شدیدی را به کشور وارد می کند‪.‬‬ ‫دربان��ی درباره تالش ه��ای بخش خصوصی ب��رای جذب حمایت‬ ‫دول��ت گفت‪ :‬انجمن زغال س��نگ به نمایندگی از فع��االن این عرصه‬ ‫از وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو‬ ‫درخواس��ت کردند تا باتوجه به وضعیت معادن زغال سنگ این بخش‬ ‫را موردحمایت قرار دهند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در مرحله نخس��ت باید تجهی��زات و امکانات الزم برای‬ ‫جلوگیری از ش��یوع و کشف بیماری در اختیار کارگران قرار داده شود‪.‬‬ ‫برای جبران اس��یب اقتصادی که به ش��رکت های معدنی واردش��ده‬ ‫و هزینه ه��ای باالی��ی ک��ه بعد از تعطیلی ب��ا ان روبه رو ش��ده اند باید‬ ‫تولیدکننده ه��ا موردحمایت قرار گیرن��د‪ .‬در این روند باید کمک های‬ ‫مالی مس��تقیم‪ ،‬به تعویق انداختن مالیات‪ ،‬ارائه مش��وق ها‪ ،‬به تعویق‬ ‫انداخت��ن مطالبات س��ازمان تامین اجتماعی و ه��ر روش دیگری که‬ ‫می تواند به صنعتگران و معدنکاران کمک کند‪ ،‬لحاظ شود‪.‬‬ ‫عباسعلی ایروانی‪ ،‬مدیرکل دفتر نظارت‬ ‫امور معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫م��واد معدنی زیادی در اعماق زمین وجود دارند‬ ‫اما متاس��فانه ما برای اکتش��اف ان نتوانس��ته ایم‬ ‫سرمایه گذاری الزم را داشته باشیم‪ .‬متوسط عمق‬ ‫اکتشاف در کش��ور ما ‪ ۱۰۰‬متر است‪ ،‬درحالی که‬ ‫این مهم در کش��ورهای پیشرفته تا ‪ ۵۰۰۰‬متر هم‬ ‫می رس��د‪ .‬اکتشاف باید ازسوی شرکت های بزرگ‬ ‫و توانمندی اعمال ش��ود ک��ه توانایی مالی دارند و‬ ‫می توانند این مه��م را به طور اصولی انجام دهند و‬ ‫از روش های علمی بهره ببرند‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که بخش عمده ای از متقاضیان اکتشاف در کشور‬ ‫ش خصوصی هس��تند و ضمن داشتن مشکل‬ ‫بخ ‬ ‫مالی نمی توانند از روش های درس��ت هم استفاده‬ ‫کنند‪ .‬بخش خصوصی به دنبال کسب سود سریع‬ ‫اس��ت؛ بنابرای��ن در منطقه ای ک��ه ظرفیت ماده‬ ‫معدنی دارد دس��ت به اکتشاف س��طحی می زند‬ ‫و بعد اع�لام گزارش پایان کش��ف می کند‪ ،‬مجوز‬ ‫برداش��ت می گیرد و درنهایت درخواست اکتشاف‬ ‫ی که این مس��ئله با بحث‬ ‫تکمیلی می دهد‪ ،‬در حال ‬ ‫اکتشاف همخوانی ندارد و به نفع رشد اکتشاف در‬ ‫کش��ور نیس��ت‪ .‬البته این مدل اکتشاف زیر سوال‬ ‫رفت��ه و تالش بر این اس��ت که ه��ر معدنکاری که‬ ‫پروانه اکتشاف می گیرد به صورت اصولی کار خود‬ ‫را انجام دهد‪ .‬یکی از مشکالت دیگری که در حوزه‬ ‫اکتش��اف در کش��ور وجود دارد‪ ،‬عرصه محدودی‬ ‫اس��ت که به متقاضیان واگذار می شود‪ .‬امروز با هر‬ ‫اس��تعالمی که از منابع طبیعی گرفته می شود در‬ ‫حد هکتار موافقت می ش��ود‪ .‬منابع طبیعی تنها با‬ ‫مرز ‪ ۱۰‬هکتار موافقت می کند که این مسئله اصل‬ ‫کار اکتشاف را زیر سوال می برد‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که قانون مع��ادن به معدنکاران اج��ازه داده برای‬ ‫کش��ف تا ‪ ۲۵۰‬کیلومتر پیش��روی داشته باشند؛‬ ‫بنابراین وقتی تنها با یک محدوده کوچک موافقت‬ ‫می شود فرد نمی تواند اکتشاف کاملی داشته باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معدن زغال سنگ‪ ،‬اسیب پذیرترین بخش‬ ‫اکتشاف را‬ ‫عمقی کنیم‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 17‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 11‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1496‬‬ ‫پیاپی ‪2814‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در گفت وگو با تولیدکنندگان فوالد کشور عنوان شد‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار فوالد‬ ‫تحت کنترل‬ ‫کرونا‬ ‫سایه کرونا بر صنعت فوالد ایران‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‬ ‫کارشناس بازار‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا در ایران و دنیا به طور مستقیم‬ ‫بر تقاضای فوالد اثرگذار اس��ت و ب��ه کاهش ان منجر‬ ‫می ش��ود‪ .‬همین کاه��ش تقاضا نیز زمین��ه افت تولید‬ ‫در ای��ن صنعت را فراهم می کن��د‪ .‬در پی کاهش تقاضا‪،‬‬ ‫برخی از تولیدکنندگان قوی فوالد برای کس��ب س��هم‬ ‫بیش��تری از بازار‪ ،‬قیمت ف��روش را پایین می اورند؛ در‬ ‫همی��ن حال برخ��ی تولیدکنن��دگان از گردونه رقابت‬ ‫خارج می ش��وند‪ .‬ترس از ش��یوع این ویروس در سطح‬ ‫جوامع بین المللی موجب ش��ده روند ساخت وس��از در‬ ‫دنیا کند ش��ود‪ .‬فعالیت های توسعه ای اغاز نمی شود و‬ ‫مصرف س��رانه فوالد در همه کشورها به شدت کاهش‬ ‫می یاب��د‪ ،‬تا جایی که بس��یاری از ش��رکت های بزرگ‬ ‫فوالدی دنیا در برنامه های تولید و توس��عه خود در سال‬ ‫‪ ،۲۰۲۰‬بازنگری کرده اند و اجرای بس��یاری پروژه ها از‬ ‫جمله ساخت کارخانجات جدید را به تعویق انداخته اند‪.‬‬ ‫در اثبات ادع��ای کاهش قیمت درنتیجه کاهش تقاضا‬ ‫می ت��وان به قیمت مزایده ف��روش بیلت ایران در فوریه‬ ‫‪( ۲۰۲۰‬بهم��ن ‪ )۱۳۹۸‬اش��اره کرد‪ .‬ای��ن محصول در‬ ‫تاریخ یادش��ده با قیمت بیش از ‪ ۳۹۰‬دالر فروش رفت؛‬ ‫درحالی که شاهد ان بودیم که در اخرین مزایده شمش‬ ‫بیلت فوالد خوزس��تان طی هفته گذشته‪ ،‬تولیدات این‬ ‫ش��رکت با قیمت حدود ‪ ۳۵۰‬دالر فوب‪ ،‬فروخته ش��د‪.‬‬ ‫به عالوه باتوجه به ش��رایط موجود انتظ��ار می رود این‬ ‫رون��د نزولی قیم��ت ت��ا ‪ ۳۲۰- ۳۱۰‬دالر ادام��ه یابد؛‬ ‫بنابراین انتظار اس��یب ناشی از کاهش قیمت صادرات‬ ‫فوالد به این صنایع دور از ذهن نیس��ت‪ .‬باید تاکید کرد‬ ‫بررسی وضعیت شیوع و بهبود ویروس کرونا در جهان‪،‬‬ ‫نق��ش مهم��ی در بازاریابی فوالد دارد‪ .‬چی��ن در ‪ ۳‬ماه‬ ‫ابتدایی س��ال ‪ ۲۰۲۰‬با چالش های متعددی درنتیجه‬ ‫ش��یوع این ویروس روبه رو شد اما در ‪ ۳‬ماه دوم ‪،۲۰۲۰‬‬ ‫شرایط ان به حالت عادی تر بازمی گردد و انتظار می رود‬ ‫‪ ۸۰‬درصد صنایع این کشور در ‪ ۳‬ماه سوم سال میالدی‬ ‫جاری‪ ،‬به رون��د طبیعی تولید خ��ود بازگردند‪ .‬ایاالت‬ ‫متح��ده ‪ ۳‬ماه دوم س��ختی را پی��ش رو دارد اما گمان‬ ‫می رود ش��یوع این ویروس در این کشور در ‪ ۳‬ماه سوم‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۲۰‬به ثبات برسد و فعالیت های اقتصادی در‬ ‫سه ماهه چهارم ‪ ۲۰۲۰‬در امریکا دوباره روند بهبود را در‬ ‫پیش گیرند‪ .‬کشورهای منطقه خاورمیانه‪ ،‬شمال افریقا‬ ‫و ایران نیز ‪ ۳‬ماه دوم (بهار ‪ )۹۹‬سختی را پیش رو دارند‬ ‫و حداکثر یک س��وم یعنی ‪ ۳۳‬درص��د صنایع و معادن‬ ‫فعالیت خواهند داش��ت‪ .‬همچنین انتظار می رود در ‪۳‬‬ ‫ماه س��وم (به ش��رطی که گرمای هوا کمکی در کاهش‬ ‫و توقف ش��یوع ویروس کرونا در تابس��تان ‪ ۹۹‬نکند) و‬ ‫س��پس در س��ه ماهه چهارم س��ال ‪( ۲۰۲۰‬پاییز ‪)۹۹‬‬ ‫امکان کنترل و ثبات نس��بی این ویروس در کشورهای‬ ‫مورد بحث فراهم ش��ود و به تدری��ج ‪ ۵۰‬درصد صنایع‬ ‫و معادن وارد مدار فعالیت ش��وند‪ .‬س��پس فعالیت های‬ ‫اقتصادی در این منطقه در ‪ ۳‬ماه نخس��ت سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫(زمس��تان ‪ )۹۹‬به حالت طبیعی تر بازخواهد گش��ت و‬ ‫حداق��ل دوس��وم فعالیت ها یعن��ی ‪ ۶۶‬درصد به حالت‬ ‫طبیعی برگردند‪ .‬نمی توان انتظار داش��ت که واحدهای‬ ‫اقتص��ادی در س��ال ‪ ۹۹‬با حداکثر ظرفی��ت کار کنند‪.‬‬ ‫کش��ورهای اروپایی نیز شرایط دش��وارتری را پیش رو‬ ‫خواهند داش��ت و انتظ��ار می رود بهب��ود فعالیت های‬ ‫اقتصادی در این کشورها تا ‪ ۳‬ماهه نخست یا دوم سال‬ ‫‪ ،۲۰۲۱‬تداوم یابد‪ .‬کشورهای شرق و جنوب شرق اسیا‬ ‫همچون کره جنوبی‪ ،‬تایوان‪ ،‬تایلند‪ ،‬س��نگاپور‪ ،‬مالزی‪،‬‬ ‫میانم��ار‪ ،‬فیلیپین و اندونزی نی��ز درحال حاضر در اوج‬ ‫شیوع ویروس کرونا قرار دارند اما انتظار می رود تا پایان‬ ‫س��ال جاری میالدی‪ ،‬به شرایط ثبات و بهبود اقتصادی‬ ‫بازگردن��د‪ .‬توجه به این نکته ضروری به نظر می رس��د‬ ‫که کش��ورهای منطقه خاورمیانه و جنوب شرق اسیا‪،‬‬ ‫جزو مقاصد اصلی صادرات فوالد ایران هستند؛ بنابراین‬ ‫ت��داوم این روند نابس��امان اقتصادی در این کش��ورها‪،‬‬ ‫صنعت فوالد ایران را نیز متاثر می کند؛ به ویژه که چین‬ ‫نیز در مقام بزرگ ترین تولیدکننده فوالد دنیا به زودی‬ ‫ب��ا کاهش ظرفیت خود به تولید بازمی گردد و درنتیجه‬ ‫بدون تردید به دنبال کس��ب سهمی از بازارهای جنوب‬ ‫ش��رق اسیا با هدف جبران خس��ارت های خود خواهد‬ ‫بود‪ .‬در چنین ش��رایطی از میزان صادرات ایران کاسته‬ ‫می ش��ود و افت قیمت ها دور از انتظ��ار نخواهد بود‪ .‬در‬ ‫ادامه این روند ب��ر کل زنجیره فوالد نیز اثرگذار خواهد‬ ‫بود‪ .‬باید تاکید کرد ک��ه در موقعیت کنونی‪ ،‬واحدهای‬ ‫تولیدی داخلی ما نیز از ش��یوع این ویروس در کش��ور‬ ‫متاثر شده اند‪.‬‬ ‫رون��د کاهش تقاض��ا برای فوالد در ای��ران نیز حاکم‬ ‫اس��ت‪ .‬در چنین شرایطی فوالدسازان کشور می توانند‬ ‫به س��مت تولید فوالدهای خاص و براس��اس سفارش‬ ‫مش��تری خارجی‪ ،‬پیش بروند‪ .‬درواق��ع باید تولیدات‬ ‫خود را با س��لیقه مش��تریان خاص ت��ر تطبیق دهند تا‬ ‫از گردون��ه رقابت با فروش فوالد ب��ا قیمت باالتر خارج‬ ‫نش��وند‪ .‬همچنین باید این نکت��ه را مورد توجه قرار داد‬ ‫که افزایش تولید بدون مشتری‪ ،‬خطرناک است و باعث‬ ‫س��قوط قیمت های ف��والد ایران در داخ��ل و بازارهای‬ ‫جهانی می شود؛ بنابراین انتظار می رود شرایط موجود‬ ‫در هدف گذاری های تولیدی کشور لحاظ شود‪.‬‬ ‫همه گی��ری ویروس کرونا در دنیا‪ ،‬اقتص��اد را در تمام جوامع‬ ‫بین المللی متاثر کرده و بر عملکرد صنایع مختلف تاثیر گذاشته‬ ‫اس��ت‪ .‬صنعت فوالد به عنوان یکی از صنایع اس��تراتژیک دنیا‪ ،‬از‬ ‫اث��رات این ویروس بی نصیب نمانده اس��ت‪ .‬در همین حال باید‬ ‫تاکی��د ک��رد صنعت فوالد در ای��ران از جایگاه وی��ژه و ممتازی‬ ‫برخوردار است؛ بنابراین بررسی عملکرد این صنایع در اثر شیوع‬ ‫این وی��روس و همچنین تداوم فعالیت ای��ن واحدهای تولیدی‬ ‫در چنین ش��رایطی ضروری به نظر می رس��د‪ .‬بر همین اس��اس‬ ‫با تولیدکنندگان صنعت فوالد کش��ور به گفت وگو نشس��ته ایم‪.‬‬ ‫باتوجه به مجموع بررسی های انجام شده می توان گفت تولید در‬ ‫اغلب واحدهای بزرگ فوالدی کشور طی یک ماه اخیر با رعایت‬ ‫تمامی پروتکل های بهداشتی ادامه داشته و شاهد کاهش تولید‬ ‫در ای��ن حوزه نخواهیم بود‪ .‬ام��ا از انجاکه صنایع مصرف کننده‬ ‫ف��والد در ای��ران و دنیا با رکود مواجه ش��ده اند‪ ،‬تقاضا برای این‬ ‫فلز با محدودیت روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬درنتیجه انتظار می رود با‬ ‫تس��هیل بیش��تر صادرات این محصوالت‪ ،‬از این صنایع حمایت‬ ‫الزم ب��ه عمل اید‪ .‬البته تولید فوالد در برخی واحدهای کوچک‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬در این بازه زمانی متوقف ش��ده و دوباره از ‪۲۳‬‬ ‫فروردین در شهرستان ها و ‪ ۳۰‬فروردین در تهران‪ ،‬با رعایت نکات‬ ‫بهداشتی اغاز می شود‪ .‬این شرکت ها اغلب از گذشته با زیان های‬ ‫متعددی روبه رو بوده اند و اکنون کرونا مزید بر مشکالت انها شده‬ ‫اس��ت؛ بنابراین باید هرچه س��ریع تر گامی برای رفع چالش های‬ ‫انها برداشته شود‪.‬‬ ‫تسهیل صادرات‪ ،‬الزمه ماندگاری فوالد‬ ‫ش��یوع گس��ترده کرونا در دنی��ا‪ ،‬اثرات زیان ب��اری را بر‬ ‫عملکرد صنایع مختلف به دنبال داش��ته اس��ت‪ .‬در همین‬ ‫ح��ال انتظار م��ی رود اثار مخ��رب این بیم��اری بر صنعت‬ ‫فوالد در میان مدت ظاهر ش��ود‪ .‬چراکه از هم اکنون صنعت‬ ‫ساخت وس��از و خودروس��ازی که ج��زو بزرگ ترین صنایع‬ ‫مصرف کننده فوالد هس��تند از ش��یوع این وی��روس متاثر‬ ‫ش��ده و در رکود عمیقی به سر می برند‪ .‬بنابراین در چنین‬ ‫شرایطی تقاضا برای این فلز پر مصرف و استراتژیک کاهش‬ ‫خواهد یافت و مش��کالت جدیدی در مسیر این صنعت قرار‬ ‫می گی��رد‪ .‬تا جایی که برخ��ی از تولیدکنندگان فوالد دنیا‪،‬‬ ‫از میزان تولید خود کاس��ته اند؛ ساعت کاری در واحدهای‬ ‫تولیدی کاهش یافته و حتی به اخراج کارگران نیز‪ ،‬منتهی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬همچنین انتظار می رود این روند کاهش تولید‬ ‫در همین جا خاتمه نیابد و تداوم داش��ته باشد‪ .‬بنابراین در‬ ‫چنین شرایطی‪ ،‬بسیاری از دولت ها در پی ان هستند که با‬ ‫ان��واع اقدامات از صنایع فوالد خود‪ ،‬حمایت کنند‪ .‬توجه به‬ ‫این نکته ضروری به نظر می رسد که صنعت فوالد در ایران‪،‬‬ ‫یک صنعت صادرات محور محس��وب می شود‪ .‬چراکه تولید‬ ‫اغل��ب محصوالت فوالدی در ایران‪ ،‬بیش از س��رانه مصرف‬ ‫کشور اس��ت‪ .‬به عالوه انکه طی سال های گذشته‪ ،‬ظرفیت‬ ‫قابل توجهی به این صنایع افزوده شده است تا هدف تولید‬ ‫‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد در چشم انداز ‪ ،۱۴۰۴‬محقق شود‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی و با رکودی که درحال حاضر گریبانگیر این‬ ‫صنایع ش��ده اس��ت؛ انتظار می رود از هم اکنون به راه حلی‬ ‫برای رفع چالش های پیش روی این صنایع اندیشیده شود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر تمام موارد یاد ش��ده باید تاکی��د کرد که صنعت‬ ‫فوالد کشور در سال گذشته نیز از شرایط ایده الی برخوردار‬ ‫نب��ود‪ ،‬اعم��ال تحریم ه��ای س��ختگیرانه از س��وی جوامع‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬فعالیت را برای صاحبان این صنایع در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬دش��وار کرد و هزینه های متعددی برای صادرات به‬ ‫این صنایع وارد شد‪.‬‬ ‫با این وجود شاهد ان بودیم که این صنایع عملکرد قابل‬ ‫قبولی را از خود به نمایش گذاشتند‪ .‬حتی براوردهای اولیه‬ ‫حکایت از ان دارد که در س��ال گذش��ته حدود ‪ ۱۱‬میلیون‬ ‫تن فوالد از کشور صادر شد‪ .‬بدون تردید با اجرای طرح های‬ ‫توسعه مختلف در این صنعت‪ ،‬انتظار می رود در سال جاری‬ ‫تولید فوالد کشور همچنان در مسیر صعود باشد‪ .‬در همین‬ ‫ح��ال باید صادرات محصوالت این صنعت نیز بیش از پیش‬ ‫افزایش یابد اما شیوع کرونا همچون سدی در مقابل تحقق‬ ‫تولید فوالد تعطیلی ندارد‬ ‫برای بررس��ی ش��رایط فعالیت این واحدها به سراغ‬ ‫تولیدکنندگان فوالد بزرگ و کوچک رفته ایم و شرایط‬ ‫فعالیت انها را جویا شده ایم‪ .‬علی محمدی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت فوالد خوزس��تان در گفت وگو با‬ ‫تاکید‬ ‫کرد‪ :‬فعالیت این واحد تولیدی فوالدی پس از ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا با رعایت تمامی پروتکل های بهداش��تی‪،‬‬ ‫تداوم داشته است‪ .‬از انجا که توقف تولید‪ ،‬امکان پذیر‬ ‫نب��ود‪ ،‬در نخس��تین روز اطالع از ش��یوع این ویروس‬ ‫در کش��ور‪ ،‬کمیته ای با حضور مدیران عالی ش��رکت‪،‬‬ ‫پزشکان و مسئوالن ‪ HSE‬کلیه فرایندهای عملیاتی‬ ‫شرکت‪ ،‬تشکیل شد‪ .‬هدف از تشکیل این کمیته حفظ‬ ‫س�لامتی کارکنان در عین تداوم تولید بود‪ .‬بنابراین با‬ ‫ابالغ پروتکل های بهداش��تی مناسب و توزیع ماسک‪،‬‬ ‫دس��تکش و مواد ضد عفونی کننده در محل اس��تقرار‬ ‫پرسنل‪ ،‬از ش��یوع ویروس در بین همکاران جلوگیری‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین با اس��تفاده از امکان دورکاری برخی‬ ‫فعالیت ها‪ ،‬حضور پرس��نل در محل کار و س��اعات کار‬ ‫روزانه‪ ،‬کاهش یافت‪ .‬در همین حال محل کار کارکنان‬ ‫به صورت روزانه ضد عفونی می شود‪.‬‬ ‫محم��دی افزود‪ :‬باید تاکید کرد که ش��رکت فوالد‬ ‫خوزس��تان با هدف اجرای وظای��ف اجتماعی خود‪ ،‬از‬ ‫تمام توان برای تهیه و توزیع ماسک‪ ،‬دستکش و مواد‬ ‫ضد عفونی کننده در مناطق محروم استان خوزستان‪،‬‬ ‫بهره گرفته اس��ت‪ .‬بنابراین با رعای��ت تمام نکاتی که‬ ‫از ان ن��ام برده ش��د‪ ،‬تعالی تولی��د در مجموعه فوالد‬ ‫خوزس��تان در این دوره به بهترین شکل تداوم داشته‬ ‫و حت��ی در روز ‪ ۱۴‬فروردین امس��ال رکورد تولید در‬ ‫این ش��رکت شکس��ته و تولید ‪ ۱۳‬هزار و ‪۱۰۴‬‬ ‫ت��ن ش��مش ف��والدی در روز‪ ،‬محقق ش��د‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان ساخت‪ :‬ش��یوع ویروس کرونا‬ ‫در جهان‪ ،‬فعالیت ه��ای اقتصادی و تولیدی‬ ‫را در همه کش��ورها کاه��ش داده و به صورت‬ ‫ناگهانی زمینه بروز رکود ش��دید اقتصادی را در سطح‬ ‫بین المللی فراهم کرده اس��ت‪ .‬شرایط یاد شده کاهش‬ ‫مص��رف و نرخ فوالد و همچنی��ن بخش قابل توجهی‬ ‫از س��ایر کاالهای صنعتی را به دنبال داشته است‪ .‬در‬ ‫ادامه ش��اهد افت ش��دید نرخ نف��ت در روزهای اخیر‬ ‫بودی��م و این موض��وع نیز از منظر تقاض��ای خرید و‬ ‫کاه��ش هزینه تولید بر بازار فوالد اثرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫محم��دی ادامه داد‪ :‬البته انتظ��ار می رود که به زودی‬ ‫فعالیت های صنعتی در بسیاری از کشورها اغاز شود؛‬ ‫کما اینک��ه درحال حاضر فعالیت اقتصادی در چین از‬ ‫س��ر گرفته شده اس��ت‪ .‬در همین حال نیز کشورهای‬ ‫مختل��ف برای جبران کاهش رش��د اقتص��ادی خود‪،‬‬ ‫بسته های حمایتی قابل توجهی را تعریف کرده اند‪ ،‬اما‬ ‫در ش��رایط کنونی دولت ایران در موقعیتی نیست که‬ ‫از ان توقع جبران هزینه ها و ضررهای خود را داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬با این وجود انتظار می رود با تس��هیل شرایط‬ ‫کس��ب وکار به ویژه در زمینه صادرات‪ ،‬به رشد صنعت‬ ‫فوالد کمک کنند‪.‬‬ ‫توج��ه ب��ه این نکته ض��روری به نظر می رس��د که‬ ‫این دس��ت اقدامات حمایتی زمین��ه ارز اوری هرچه‬ ‫بیش��تر برای کش��ور و تزری��ق ان به س��امانه نیما را‬ ‫اهداف این صنعت‪ ،‬قرار گرفته اس��ت‪.‬پس از شیوع ویروس‬ ‫کرونا در ایران‪ ،‬بسیاری از واحدهای تولیدی صنایع مختلف‬ ‫در راستای صیانت از جان کارگران‪ ،‬فعالیت خود را متوقف‬ ‫کردند‪ .‬با این وجود تعطیلی بس��یاری از واحدهای صنعتی‬ ‫در کشور امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫از جمله این فعالیت ها می توان به فوالدسازی اشاره کرد‪.‬‬ ‫خاموش کردن کوره های بس��یار بزرگ فوالدسازی به منزله‬ ‫اس��یب های بس��یار جدی به این واحدهای تولیدی است‪.‬‬ ‫بنابراین شاهد ان هستیم که بسیاری از فوالدسازان بزرگ‬ ‫کشور‪ ،‬با رعایت پروتکل های بهداشتی به فعالیت خود ادامه‬ ‫می دهن��د‪ .‬اما برخی واحدهای کوچ��ک که اغلب متعلق به‬ ‫بخش خصوصی هس��تند‪ ،‬با در نظر گرفتن شرایط‪ ،‬فعالیت‬ ‫خود را متوقف کرده اند‪.‬‬ ‫تولید ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫فراهم می کند‪ .‬ب��دون تردید این ارزاوری الزمه‬ ‫تامین کاالهای اولویت دار برای کش��ور است‪.‬‬ ‫محم��دی همچنی��ن گفت‪ :‬پس از ش��یوع‬ ‫این ویروس در دنی��ا‪ ،‬فعالیت های عمرانی و‬ ‫ساخت وساز در تمامی کشورها‪ ،‬کاهش یافت‬ ‫که به طور طبیعی زمین��ه کاهش مصرف فوالد‬ ‫را پدی��د م��ی اورد‪ .‬در ایران نیز با توج��ه به مصوبات‬ ‫ستاد ملی مبارزه با کرونا مشاغل مرتبط با محصوالت‬ ‫س��اختمانی‪ ،‬اه��ن و پروفیل‪ ،‬درحال حاض��ر تعطیل‬ ‫هس��تند‪ .‬در همین حال با توجه به سرمایه در گردش‬ ‫محدود نوردکاران طبیعتا از تولید این صنعتگران نیز‬ ‫کاس��ته می ش��ود و مصرف مواد اولیه تولی��د انها که‬ ‫شمش فوالدی اس��ت‪ ،‬کاهش خواهد یافت‪ .‬درنتیجه‬ ‫باید اذعان کرد که بازار داخلی فوالد نیز با محدودیت‬ ‫تقاضا روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬البته همچنان با توجه به‬ ‫گس��تردگی بازارهای جهانی علی رغم اعمال قرنطینه‬ ‫در بسیاری از کشورها‪ ،‬همچنان امکان صادرات فوالد‬ ‫از برخ��ی بنادر بین المللی فراهم اس��ت‪ .‬بنابراین باید‬ ‫از فرصت بیش��ترین بهره را برد ک��ه نیازمند همراهی‬ ‫مسئوالن و تس��هیل شرایط صادرات است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت فوالد خوزستان در پایان افزود‪ :‬شرکت فوالد‬ ‫خوزستان برای صادرات حدود ‪ ۲‬میلیون تن و فروش‬ ‫داخلی یک میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار تن از تولیدات خود‬ ‫در س��ال جاری برنامه ریزی کرده است‪ .‬با لحاظ تاثیر‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا در میان مدت‪ ،‬امید داریم برنامه‬ ‫یاد ش��ده با تالش فعاالن این ش��رکت و با هماهنگی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬محقق شود‪.‬‬ ‫با وجود انچه گفته ش��د بای��د تاکید کرد تولید در‬ ‫برخی واحدهای تولیدی که اغلب کوچک و متعلق‬ ‫به بخش خصوصی هستند متوقف شده است‪ .‬بنابر‬ ‫مصوب��ه کمیته ملی مبارزه ب��ا کرونا فعالیت در این‬ ‫واحده��ا از ‪ ۳۰‬فروردی��ن در ته��ران و ‪ ۲۳‬فروردین‬ ‫در شهرس��تان ها اغاز می ش��ود‪ .‬حال باید دید که روند‬ ‫بازگشت به تولید این تولیدکنندگان چگونه خواهد بود‪.‬‬ ‫برای بررسی‬ ‫این موض��وع با احمد س��عدی‪ ،‬مدیرعامل گروه فوالد الب��رز غرب گفت وگو‬ ‫کرده است‪ .‬احمد سعدی گفت‪ :‬درحال حاضر بسیاری از شرکت های فوالدی‬ ‫کوچک که متعلق به بخش خصوصی هستند‪ ،‬فعالیت خود را متوقف کرده اند‬ ‫چرا که بنا بر مصوبه س��تاد ملی مبارزه با کرونا‪ ،‬این واحدها تا ‪ ۲۳‬فروردین‬ ‫اجازه فعالیت ندارند‪ .‬به عالوه انکه پس از شیوع این ویروس در کشور‪ ،‬امکان‬ ‫فراه��م کردن مواد اولیه تولید از این مجموعه ها س��لب و عمال تولید متوقف‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س��عدی اف��زود‪ :‬درحال حاضر منتظر ش��روع فعالیت هس��تیم تا در درجه‬ ‫نخس��ت‪ ،‬مواد اولیه مورد نیاز خود را تامی��ن و در ادامه‪ ،‬فعالیت را با رعایت‬ ‫تمامی پروتکل های بهداشتی از سر بگیریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه فوالد البرز غرب افزود‪ :‬شیوع ویروس کرونا در ایران تاثیر‬ ‫منفی بس��یار گس��ترده ای بر عملکرد ش��رکت های فوالدی به ویژه در بخش‬ ‫خصوصی داش��ت‪ .‬این تولیدکنندگان از گذش��ته در تامین نقدینگی و برای‬ ‫ادامه فعالیت خود با چالش مواجه بودند‪ .‬توقف تولید در یک ماه اخیر‪ ،‬مزید‬ ‫بر مش��کالت تولیدکنندگان فوالد کشور شده و اگر کمکی از سوی مسئوالن‬ ‫دولتی انجام نش��ود‪ ،‬تولیدکنندگان فوالد با چالش های بس��یار جدی روبه رو‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬بنابراین از تمامی مس��ئوالن انتظار می رود تسهیالت الزم را با‬ ‫به��ره پایی��ن در اختیار تولیدکنندگان قرار دهن��د‪ .‬در همین حال با در نظر‬ ‫گرفتن تنفس��ی حدودا ‪ ۶‬ماهه تا یک ساله به انها فرصتی داده شود تا تولید‬ ‫دوباره به شرایط عادی بازگردد‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع سرب و روی مهدی اباد اعالم کرد‬ ‫مع��دن روی مهدی اب��اد به عن��وان یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫معادن جهان‪ ،‬دومین معدنی اس��ت که کارخانه تولید کاتد‬ ‫روی از خاک کم عیار اکس��یدی ب��ا روش لیچینگ احداث‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی س��ازمان‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬امین صفری مدیر مجتمع سرب و روی مهدی اباد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬مهدی اباد در ‪ ۳‬فاز اقدام به تولید کنس��انتره روی‬ ‫می کند که ‪ ۲‬فاز نخس��ت‪ ،‬به تولید ‪ ۴۰۰‬هزار تن کنسانتره‬ ‫سولفیدی و فاز سوم به تولید ‪ ۴۰۰‬هزار تن خاک اکسیدی‬ ‫تعل��ق دارد‪ .‬درحال حاض��ر نیز برنامه تولی��د ‪ ۲۰۰‬هزار تن‬ ‫اول در ح��ال اجرا اس��ت بطوری که بتن ری��زی برای نصب‬ ‫تجهیزات به زودی اغاز می شود و تجهیزات اصلی در بخش‬ ‫سنگ شکن‪ ،‬اسیا و فلوتاسیون ساخته شده و در حال ورود‬ ‫تولید ‪ ۴۰۰‬هزار تن کنسانتره سولفیدی روی‬ ‫به سایت معدن هستند‪.‬‬ ‫صف��ری ب��ا تاکید ب��ر اینکه بخ��ش فلوتاس��یون یکی از‬ ‫مهم ترین قس��مت های کارخانه اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عالوه بر‬ ‫س��فارش خرید و س��اخت‪ ،‬دانش فنی ای��ن بخش نیز وارد‬ ‫می شود به طوری که تمامی نقشه های ساخت‪ ،‬امور مربوط‬ ‫به تعمی��رات و‪ ...‬در اختیارمان ق��رار می گیرد‪ .‬او همچنین‬ ‫درباره زیرس��اخت های این مجتمع گف��ت‪ :‬خط انتقال اب‬ ‫به طول ‪ ۱۰۰‬کیلومتر از فاضالب یزد وارد س��ایت می شود‬ ‫که درحال حاضر ‪ ۲۰‬کیلومتر ان اجرا ش��ده اس��ت و پیش‬ ‫از راه ان��دازی کارخان��ه به معدن می رس��د‪ .‬مطالعات بخش‬ ‫ب��رق نیز انج��ام و اماده اجراس��ت‪ .‬مدیر مجتمع س��رب و‬ ‫روی مهدی اباد درباره س��رمایه گذاری انجام ش��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کنسرس��یوم‪ ،‬تاکنون هزار میلیارد توم��ان در بخش معدن‬ ‫و تجهیزات ان‪ ،‬س��رمایه گذاری کرده اس��ت‪ .‬جذب سرمایه‬ ‫بخش خصوصی در معدن مهدی اباد‪ ،‬در قالب استراتژی های‬ ‫ایمیدرو صورت گرفته است‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع س��رب و روی و باریت مهدی اباد به بخش‬ ‫اکس��یدی توس��عه معدن اش��اره کرد و افزود‪ :‬در فاز سوم‪،‬‬ ‫سالیانه حدود ‪ ۴‬میلیون تن خاک اکسیدی با عیار ‪ ۴‬درصد‬ ‫به طور مس��تقیم و به روش لیچینگ‪ ،‬ب��ه حدود ‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫تن کات��د روی تبدیل می ش��ود‪ .‬صفری درب��اره پیش نیاز‬ ‫تولید صنعتی کاتد روی گفت‪ :‬تا پاییز س��ال ‪ ۹۹‬واحد نیمه‬ ‫صنعت��ی این روش راه اندازی می ش��ود تا نتایج ان مس��یر‬ ‫س��اخت کارخانه لیچینگ اکسیدی را هموار سازد‪ .‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬سرمایه گذاری این پایلوت‪ ،‬به ‪ ۲۰‬میلیارد تومان می رسد‬ ‫که از سوی کنسرسیوم سرمایه گذار‪ ،‬انجام می شود‪ .‬صفری‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬فاز نخست در اوایل س��ال ‪ ،۱۴۰۰‬فاز دوم در‬ ‫س��ال ‪ ۱۴۰۱‬و فاز س��وم (راه اندازی کارخانه کاتد روی) در‬ ‫پایان ‪ ۱۴۰۱‬محقق می شود‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 23‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 17‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 11‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1496‬‬ ‫پیاپی ‪2814‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫فعاالن صنفی باتوجه به شرایط کرونایی خواستار بخشش مالیاتی و حق بیمه شدند‬ ‫کاسبان بدهکار‬ ‫عده ای از صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که اقتصاد کش��ور از‬ ‫نقطه تاب اوری پایینی برخوردار اس��ت؛ به طوری که در صورت ادامه‬ ‫تعطیلی ها ممکن اس��ت غ ِم نان‪ ،‬قاتل جان برخی از هموطنان ش��ود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر به لحاظ فرهنگی و اجتماعی در کش��ورمان با مردمانی‬ ‫مواجه هس��تیم که هنوز انطور که باید خطرات کش��نده این ویروس‬ ‫را درک نک��رده و حت��ی باوجود تعطیلی مراک��ز اداری و کاری باز هم‬ ‫ترددهای غیرضرور و مخاطره امیز وجود دارد؛ با اینکه برخی معتقدند‬ ‫در صورت رعایت نکردن نکات ایمنی و بهداش��تی ممکن اس��ت وارد‬ ‫چرخه معیوبی از کنترل بیماری‪ ،‬شیوع و تعطیلی دوباره شویم‪ .‬اما در‬ ‫مقابل نمی توان بیش از این روند تعطیلی تولید و بازار کش��ور را ادامه‬ ‫داد‪ ،‬چراکه معیشت ش��هروندان هم از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫در این بین به نظر می رس��د راه س��ومی هم وجود دارد و ان هم شروع‬ ‫فعالیت های کاری به ش��رط رعایت اصول بهداشتی و ایمنی ان هم با‬ ‫تدوین پروتکل های سختگیرانه بهداشتی ازسوی ستاد مبارزه با کرونا‬ ‫باش��د‪ .‬برای بررسی تاثیر هجوم ویروس تاجدار بر اقتصاد پای صحبت‬ ‫برخی از فعاالن صنفی نشسته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش اجاره بها کمتر از نرخ تورم‬ ‫نای��ب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک از افزای��ش اجاره بها در بهار‬ ‫امس��ال در محدوده یا کمتر از تورم عمومی به دلیل ش��یوع کرونا خبر‬ ‫داد‪ .‬حس��ام عقبایی درباره رشد اجاره بها در ‪ ۳‬ماه پایانی سال گذشته‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اجاره بها تابعی از رش��د نرخ مس��کن است و این دو شاخص‬ ‫همواره با هم ارتباط مس��تقیم دارند؛ هرگاه نرخ مسکن روند صعودی‬ ‫بگیرد‪ ،‬اجاره بها نیز افزایش��ی می ش��ود‪ .‬اما به طور معمول میزان رشد‬ ‫اجاره بها در مواردی که دچار سونامی نرخ خرید و فروش مسکن شویم‪،‬‬ ‫متناسب با این سونامی افزایش نمی یابد‪ .‬عقبایی درباره بازار اجاره بها‬ ‫در س��ال جاری گفت‪ :‬در فصل ابتدایی س��ال جاری به طور قطع رشد‬ ‫اجاره به��ا را خواهیم داش��ت‪ .‬باتوجه به اینکه ت��ورم عمومی حاکم بر‬ ‫جامعه در بخش مس��کن اثر مهمی دارد‪ ،‬موجران نیز تحت تاثیر تورم‬ ‫عموم��ی اقدام به افزایش اجاره بها خواهند ک��رد‪ .‬دیدگاه عمومی این‬ ‫است که تورم کاالها و خدمات مصرفی مانند نان‪ ،‬کرایه تاکسی‪ ،‬بنزین‬ ‫و‪ ...‬بر اجاره بها تاثیر بیش��تری دارد تا نرخ مس��کن؛ از انجایی که تورم‬ ‫عمومی در س��ال جاری کم نش��ده و نخواهد ش��د‪ ،‬در بهار ‪ ۹۹‬ش��اهد‬ ‫افزای��ش اجاره بها حول و حوش یا حتی کمتر از تورم عمومی خواهیم‬ ‫بود‪ .‬شیوع ویروس کرونا نیز بر این شاخص موثر است‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود و گرانی نهاده های دامی‬ ‫بخ��ش دیگری از اصن��اف که با معیش��ت مردم در ارتباط اس��ت‪،‬‬ ‫ح��وزه دام و طیور اس��ت ک��ه به گفته رئی��س هیات مدی��ره اتحادیه‬ ‫کارخانج��ات خوراک دام‪ ،‬طیور و ابزیان کش��ور این صنف با کمبود و‬ ‫گرانی نهاده ها روبه رو هس��تند‪ .‬حسین کیهانی گفت‪ :‬دالیل مختلفی‬ ‫ب��رای کمبود و گران��ی نهاده های دامی وج��ود دارد که مهم ترین انها‬ ‫مربوط ب��ه تخصیص نیافتن ارز مرغوب ب��رای خرید نهاده های دامی‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال حاضر بانک مرکزی به جای دالر به تاجران برای خرید‬ ‫نهاده ه��ا یوان می دهد‪ .‬وی با بیان اینکه حدود ‪ ۲‬ماه اس��ت که تامین‬ ‫ارز برای کاالهای اساس��ی گروه یک به کندی انجام می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫طوالنی ش��دن صف تامین ارز‪ ،‬تامی��ن نهاده هایی که از طریق واردات‬ ‫تامین می شوند نیز دچار خلل شده است‪ .‬رئیس هیات مدیره اتحادیه‬ ‫کارخانجات خوراک دام‪ ،‬طیور و ابزیان کش��ور با اش��اره به مشکالت‬ ‫انتق��ال ارز این امر را نیز در کمبود و گرانی نهاده دامی موثر دانس��ت‪.‬‬ ‫کیهانی افزود‪ :‬همچنین انتق��ال ارز ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۷‬درصد برای تجار هزینه‬ ‫در بر دارد که تنها ‪ ۱۰‬درصد ان را دولت پرداخت می کند‪ .‬وی از دیگر‬ ‫دالی��ل کمبود و گرانی نهاده دام��ی در روزهای اخیر را اجبار به عرضه‬ ‫نهاده های دامی در س��امانه بازارگاه برش��مرد و گفت‪ :‬اجبار به عرضه‬ ‫نهاده های دامی در س��امانه بازارگاه در ش��رایطی که زیرساخت های‬ ‫ان اماده نش��ده بر کندی عرضه نهاده ها تاثیر داش��ته و زمینه کمبود‬ ‫را در روزهای اخیر فراهم کرده اس��ت‪ .‬کیهانی از ش��ایعه افزایش نرخ‬ ‫مص��وب برخ��ی نهاده ها مانند ذرت و جو خب��ر داد و اظهار کرد‪ :‬گفته‬ ‫می ش��ود برخی تجار براساس این ش��ایعه از عرضه نهاده ها خودداری‬ ‫می کنن��د و منتظر افزایش نرخ مصوب هس��تند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫اخرین مذاکراتی که با وزارت جهاد کشاورزی داشته ایم انها اطمینان‬ ‫دادن��د که افزایش نرخ مصوب نخواهیم داش��ت و نهاده ها با همان نرخ‬ ‫س��ال گذشته عرضه می شود‪ .‬کیهانی با اش��اره به جهانی شدن شیوع‬ ‫ویروس کرونا بخش��ی از مش��کالت تامین نهاده های اساسی را مربوط‬ ‫به این مش��کل جهانی عنوان کرد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬شیوع ویروس کرونا‬ ‫حمل ونقل و کار شرکت ها را در کشور مبدا با چالش روبه رو کرده و این‬ ‫حسام عقبایی‬ ‫حسین کیهانی‬ ‫خسرو ابراهیمی نیا‬ ‫موضوع تنها مختص نهاده ها نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت وخیم تاالرداران‬ ‫رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران نیز گفت‪:‬‬ ‫وضعیت تاالرهای پذیرایی به ش��دت وخیم است و تاالرداران با قرض‬ ‫و بده��ی و فروش مال اقدام به حل مش��کالت خود می کنند‪ .‬خس��رو‬ ‫ابراهیمی نیا با بیان اینکه تاالرهای پذیرایی در ‪ ۳‬ماه گذشته به معنای‬ ‫واقعی در عس��ر و حرج قرار گرفتن��د‪ ،‬گفت‪ :‬تاالرهای پذیرایی به دلیل‬ ‫رکود س��ال ‪ ۹۸‬چشم امیدشان به ماه های مبارک رجب و شعبان بود‪،‬‬ ‫به همین دلیل در ماه های اخر سال قراردادهای شان را با مردم بسته و‬ ‫پول شان را هم گرفته بودند‪ .‬ابراهیمی نیا با بیان اینکه متاسفانه برخی‬ ‫از موجرین با اخذ چک و سفته های سنگین از مستاجران اقدام به اجاره‬ ‫مح��ل خود کرده ان��د و از این موقعیت سوءاس��تفاده می کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بس��یاری از تاالرداران ب��ا قرض و بدهی و فروش مال خود توانس��تند‬ ‫فقط گوشه ای از مشکالت خود را حل کنند‪ .‬وی با بیان اینکه وضعیت‬ ‫تاالرهای پذیرایی به ش��دت وخیم اس��ت و امیدواریم هرچه زودتر از‬ ‫این فاجعه جهانی عبور کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬از دولت تقاضا داریم مس��اعدت و‬ ‫همکاری کند و مالیات س��ال ‪ ۹۸‬را ببخشند زیرا تاالرداران پولی برای‬ ‫پرداخت ندارند‪ ،‬همچنین بانک ها باتوجه به تعداد کارگران و کارکنان‬ ‫تاالرها وام هایی با سود ‪ ۱۲‬درصد ارائه کنند تا تاالرداران بتوانند هزینه‬ ‫اجاره و حقوق کارکنان خود را پرداخت کنند‪ .‬توجه شود که در تهران‬ ‫حدود ‪ ۶۰۰‬واحد صنفی داریم که اگر هر کدام از این واحدها فقط ‪۱۰‬‬ ‫نیرو داشته باشند‪ ،‬چیزی حدود ‪ ۶‬هزار نفر بیکار خواهند شد و صدمه‬ ‫خواهند خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست حمایت مالیاتی و حق بیمه‬ ‫حبیب اهلل طهماس��بی نیک‪ ،‬رئی��س اتحادیه خیاط��ان‪ ،‬وضعیت‬ ‫صاحبان این صنف را «کاس��بان بدهکار» توصیف کرد و گفت‪ :‬قبل از‬ ‫شیوع کرونا شرایط بد اقتصادی مردم این صنف را تحت تاثیر قرار داده‬ ‫بود و بیشتر کاسبان از پس هزینه زندگی خود برنمی امدند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اغاز ش��یوع کرونا و در پی ان ممنوعیت فعالیت شرایط اقتصادی‬ ‫خیاطان را بدتر کرده؛ تا جایی که امروز بس��یاری از انها به ش��غل های‬ ‫کاذب از جمله دستفروشی در خیابان روی اورده اند‪ .‬طهماسبی نیک‬ ‫با تاکی��د بر اینکه برخ��ی از خیاطان در مغازه های اج��اره ای فعالیت‬ ‫حبیب اهلل طهماسبی نیک‬ ‫سید حسین دکمه چی‬ ‫می کردند‪ ،‬افزود‪ :‬بالتکلیفی در زمان اغاز فعالیت اصناف موجب شده‬ ‫خیاطان س��عی در حفظ مغازه های خود کنند و در واقع اجاره مغازه ای‬ ‫را بدهند که در عمل غیرفعال اس��ت‪ .‬وی در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫اتحادی��ه چه برنامه ای برای کمک به عبور خیاطان از بحران اقتصادی‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬جلس��ه ای در اتاق اصناف خواهیم داش��ت تا مش��کالت‬ ‫موجود را از طریق اتاق به مس��ئوالن دولتی منتقل و درخواس��ت های‬ ‫خ��ود را عنوان کنیم‪ .‬طهماس��بی نیک درخواس��ت های این صنف از‬ ‫مسئوالن را مربوط به مالیات‪ ،‬بیمه و تسهیالت بانکی برشمرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تابع دستور اتاق اصناف هستیم‬ ‫س��ید حس��ین دکمه چی‪ ،‬رئیس اتحادیه صنف خرازی فروشان نیز‬ ‫درب��اره وضعیت این صنف در روزهای تعطیلی اجباری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما‬ ‫تابع دستور اتاق اصناف هستیم و براساس ابالغ این اتاق صنف خود را‬ ‫تعطیل کرده ایم‪ ،‬اما وقتی دس��تور به تعطیلی داده می شود باید برای‬ ‫ش��اغالنی که اکنون بیکار شده اند فکری شود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬تعطیلی‬ ‫به معنی بیکاری و نداش��تن درامد اس��ت که می تواند نتایج اجتماعی‬ ‫نامطلوب زیادی به دنبال داش��ته باشد‪ .‬دکمه چی تاکید کرد‪ :‬هرچند‬ ‫ما تابع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هس��تیم و از دستور اتاق اصناف‬ ‫تبعیت می کنیم‪ ،‬اما نس��بت به نتایج بیکاری هشدار می دهیم‪ .‬به گفته‬ ‫وی اتحادی��ه توان انجام حمایت های مالی موث��ر برای کاهش بحران‬ ‫اقتصادی برای صنف را ندارد و تنها می تواند مش��کالت اعضای خود را‬ ‫به مسئوالن از طریق نامه یا جلسات حضوری منتقل کند‪.‬‬ ‫ابزارفروش��ان از دیگ��ر صنوفی هس��تند ک��ه فعالیت انه��ا ممنوع‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬فریدون غمام نو‪ ،‬رئیس اتحادیه ابزارفروش��ان‪ ،‬شرایط‬ ‫اقتصادی ش��اغالن این صنف را بس��یار بد عنوان کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬قبل‬ ‫از ش��یوع ویروس کرونا نیز ش��رایط اقتصادی صنف ما مناسب نبود و‬ ‫تعطیلی های اجباری اوضاع را بدتر کرده اس��ت‪ .‬به گفته وی در شرایط‬ ‫پیش امده انتظار کاهش مالیات و پرداخت تسهیالت کم یا بدون بهره‬ ‫برای ادامه حیات اصناف و پایداری مشاغل کمتر کاری است که دولت‬ ‫بای��د انجام دهد‪ .‬رئیس اتحادیه ابزارفروش��ان تنها مرجعی که اصناف‬ ‫می توانند به ان پناه ببرند را اتاق اصناف دانس��ت که انتظار می رود در‬ ‫شرایط بحران به وظیفه ذاتی خود یعنی حمایت از اصناف بپردازد و از‬ ‫مسئوالن دولتی مطالبه گری کند‪.‬‬ ‫ثبت سفارش تا واردات انواع ماسک در ‪ ۴۸‬ساعت‬ ‫غالمرضا میری‪ ،‬نایب رئیس شورای‬ ‫ملی زعفران‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا در ‪ ۲‬ماه اخیر باعث‬ ‫بس��ته ش��دن برخی از بازاره��ای صادراتی‬ ‫ازجمله زعفران شده است‪.‬‬ ‫باتوجه به نق��ش و اهمیت صادرات طالی‬ ‫سرخ در س��بد صادرات غیرنفتی باید بعد از‬ ‫کرونا و باز ش��دن بازارها روند عرضه زعفران‬ ‫را مدیریت کنیم ت��ا قیمت ها بیش از اندازه‬ ‫افت نکند‪.‬‬ ‫هرچن��د درحال حاض��ر به دلی��ل ش��یوع‬ ‫وی��روس کرونا در عم��ل نمی توانیم صادرات‬ ‫زعفران داشته باشیم و درخواستی هم برای‬ ‫صادرات وجود ندارد و می توان گفت صادرات‬ ‫درحال حاضر به طور کلی متوقف شده‪ ،‬اما تا‬ ‫اخر بهمن ‪ ۹۸‬صادرات زعفران تقریباً مشابه‬ ‫سال ‪ ۹۷‬بود‪.‬‬ ‫در اس��فند به طور قطع با کاهش صادرات‬ ‫مواجه ش��دیم که البته هن��وز امار دقیقی را‬ ‫نمی توان در این زمین��ه اعالم کرد؛ بنابراین‬ ‫باتوجه به تعطیلی بازار و متوقف بودن خرید‬ ‫و فروش‪ ،‬نرخی هم نمی توان اعالم کرد‪.‬‬ ‫پیش از ش��یوع کرونا روزانه دست کم بین‬ ‫یک تا ‪ ۳‬تن زعفران در بازار معامله می ش��د‬ ‫که درحال حاضر این رقم به حدود ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬‬ ‫کیلوگرم رسیده؛ ان هم در شرایط اضطراری‬ ‫که به طور مثال کشاورزی به پول نیاز دارد و‬ ‫از واحده��ای مربوط تقاضا می کند زعفرانش‬ ‫را خریداری کنند‪.‬‬ ‫درباره تاثیر این مس��ئله بر بازار زعفران در‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬نیز باید گفت ما هن��وز نمی دانیم‬ ‫این ش��رایط ت��ا چه زمان��ی ادام��ه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫زعفران یک کاالی لوکس تلقی می ش��ود‬ ‫که در ش��رایط فعلی رغبت��ی برای خرید ان‬ ‫وجود ن��دارد؛ ضمن اینک��ه بخش خصوصی‬ ‫خریدار عمده زعفران است که درحال حاضر‬ ‫نیز بخش خصوصی تعطیل اس��ت و درامدی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫تمام واحدهای عرضه کننده زعفران‪ ،‬برای‬ ‫شب عید در اسفند خرید کرده اند که به دلیل‬ ‫ش��رایط ایج��اد ش��ده‪ ،‬موفق به ف��روش ان‬ ‫نش��دند؛ بنابراین وقتی بازار باز شود زعفران‬ ‫دارند و دوباره خرید نمی کنند‪.‬‬ ‫ع�لاوه برای��ن س��ازمان مرک��زی تع��اون‬ ‫روستایی نیز حدود ‪ ۷۰‬تن زعفران خریداری‬ ‫ک��رده و منتظ��ر فرصتی اس��ت ک��ه انها را‬ ‫بفروشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ‪ ۵‬انب��ار بورس ح��دود ‪۱۵‬‬ ‫تن زعف��ران وج��ود دارد و کش��اورزان هم‬ ‫نتوانس��تند طی ح��دود ‪ ۴‬ماهی که از فصل‬ ‫برداش��ت گذش��ته‪ ،‬تمام محص��ول خود را‬ ‫بفروش��ند؛ بنابراین کش��اورزان ه��م مقدار‬ ‫قابل توجهی زعفران دارند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن بای��د دید چه زمانی ش��رایط به‬ ‫حالت عادی برمی گردد و چقدر زمان می برد‬ ‫تا محص��ول باقیمانده در انباره��ا به فروش‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫با این حال ما بای��د بازار را مدیریت کنیم‬ ‫تا با جهش عرضه روبه رو نش��ویم‪ ،‬چراکه در‬ ‫این ص��ورت قیمت ها بس��یار افت می کند و‬ ‫کشاورزان زیان خواهند کرد‪.‬‬ ‫خاوازی وزیر جهاد‬ ‫کشاورزی شد‬ ‫کاظ��م خاوازی با‬ ‫کس��ب ‪ ۱۹۶‬رای‬ ‫موافق توانس��ت از‬ ‫مجلس ده��م رای‬ ‫اعتم��اد بگی��رد و‬ ‫به عنوان وزیر جهاد‬ ‫کش��اورزی انتخاب‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خانه ملت‪ ،‬در پایان بررس��ی‬ ‫صالحی��ت کاظم خ��اوازی به عن��وان وزیر‬ ‫پیشنهادی جهاد کشاورزی و پس از سخنان‬ ‫نماین��دگان مواف��ق و مخال��ف‪ ،‬نمایندگان‬ ‫ب��ا تصدی وی ب��ر وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫موافق��ت کردن��د‪ .‬بر ای��ن اس��اس از ‪۲۱۰‬‬ ‫نماین��ده حاضر در جلس��ه علنی ‪ ۱۹۶‬رای‬ ‫مواف��ق و ‪ ۱۵‬رای مخالف ب��ه خاوازی داده‬ ‫ش��د و ‪ ۴‬نفر نیز رای ممتنع دادند‪ .‬اسحاق‬ ‫جهانگیری‪ ،‬مع��اون اول رئیس جمهوری از‬ ‫برنامه های خاوازی در مجلس دفاع کرد‪.‬‬ ‫خانه ملت‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در نشس��ت‬ ‫هم اندیش��ی اقدامات گمرکی ب��رای مقابله با کرونا‬ ‫که ب��ا حضور مع��اون اول رئیس جمه��وری و وزیر‬ ‫اقتص��اد و دارایی در محل اداره کل گمرک فرودگاه‬ ‫ام��ام خمینی (ره) برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬واردات اقالم‬ ‫بهداش��تی مرتبط با ش��یوع کرون��ا از مرحله ثبت‬ ‫س��فارش تا ترخیص اقالم ‪ ۴۸‬ساعت زمان می برد‬ ‫که یک رک��ورد در سیس��تم اداری و بین بخش��ی‬ ‫کش��ور محس��وب می ش��ود و می تواند درباره سایر‬ ‫موارد نیز الگو ش��ود‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضارحمانی‬ ‫افزود‪ :‬با ش��یوع کرونا در کش��ور و ب��ا هدف تامین‬ ‫اق�لام مورد نیاز در این مدت بی��ش از ‪ ۲۴‬میلیون‬ ‫عدد ماس��ک وارد ش��ده و هم اکنون مراحل واردات‬ ‫بی��ش از ‪ ۴۰‬میلیون عدد دیگر نی��ز در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬گمرک جمهوری اس�لامی ایران‪،‬‬ ‫تش��ریفات واردات و ص��ادرات را انج��ام می دهد و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مسئولیت اصلی این‬ ‫حوزه را برعهده دارد؛ بسیاری از مسائل و مشکالت‬ ‫واردات و صادرات در این مدت به دقت رصد شده و‬ ‫از سال گذشته در تالش هستیم کمبودهای موجود‬ ‫در زیرس��اخت صادرات��ی را رف��ع کنی��م‪ .‬رحمانی‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬باتوجه ب��ه فرمایش رهب��ر معظم‬ ‫انقالب‪ ،‬موتور پیش��ران تجارت در س��ال ‪ ۹۹‬توجه‬ ‫به بازارهای داخلی اس��ت که به ط��ور حتم این امر‬ ‫مهم را همزمان با توسعه صادرات غیرنفتی و توجه‬ ‫به تجارت خارجی کش��ور با جدیت دنبال خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬باتوجه‬ ‫به موفقیت های به دست امده در سال ‪ ۹۸‬در حوزه‬ ‫تج��ارت خارج��ی و توجه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به فرصت ه��ای تجاری و بازارهای صادراتی‬ ‫‪ ۱۵‬کشور همسایه به عنوان یک پروژه ویژه‪ ،‬امسال‬ ‫نیز این برنامه تداوم خواهد یافت‪.‬‬ ‫رحمانی تاکید کرد‪ :‬س��ال ‪ ۹۸‬اقدامات خوبی در‬ ‫حوزه توسعه تجارت خارجی کشور انجام شد و یکی‬ ‫از دالی��ل پایین نیامدن میزان ص��ادرات‪ ،‬همکاری‬ ‫خ��وب بین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی به ویژه گمرکات کشور بوده‬ ‫است‪ .‬وی گفت‪ :‬یکی از مواردی که امسال می تواند‬ ‫به توسعه امور در حوزه تجارت خارجی کمک کند‪،‬‬ ‫ش��فافیت در حوزه انبارداری در گمرکات و دیگری‬ ‫رسوبات کاال در گمرکات است که باید در این زمینه‬ ‫اقدامات مناس��ب تری انجام ش��ود‪ .‬رحمانی افزود‪:‬‬ ‫گمرک جمهوری اسالمی در زمینه توسعه سامانه ها‬ ‫عملکرد قابل قبولی داش��ته‪ ،‬با این حال مس��ئولیت‬ ‫کلی این سامانه ها در چارچوب سامانه جامع تجارت‬ ‫با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬با راه اندازی س��امانه جامع تجارت و س��امانه‬ ‫جام��ع انبارها‪ ،‬تاکنون بی��ش از ‪ ۵۳۸‬هزار انبار در‬ ‫کشور شناسایی و ثبت ش��ده و تالش می کنیم در‬ ‫چارچوب عملکرد س��امانه جامع تج��ارت‪ ،‬از مبدا‬ ‫ورود ی��ا تولید تا مرحله عرضه به مش��تری‪ ،‬کاال را‬ ‫رصد و ردگیری کنیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در فضای تعاملی بس��یاری از موارد و‬ ‫مشکالت بین بخشی قابل حل و تفاهم است و هدف‬ ‫ما این اس��ت که فرایندها را ب��ه صورت حداکثری‬ ‫سیستمی کنیم و بتوانیم از این طریق کنترل موارد‬ ‫و مس��ائل را دقیق تر انجام دهی��م‪ .‬رحمانی درباره‬ ‫واردات برخی اقالم بهداشتی مرتبط با شیوع کرونا‬ ‫توضیح داد‪ :‬مرحله ثبت س��فارش تا ترخیص اقالم‪،‬‬ ‫در مجموع در ‪ ۴۸‬ساعت زمان اداری انجام شده که‬ ‫این یک رکورد در تعامالت بین بخش��ی و سیستم‬ ‫اداری محسوب می شود و می تواند به سایر موارد نیز‬ ‫تسری پیدا کند‪ .‬وی افزود‪ :‬پیش از شیوع کرونا در‬ ‫کش��ور حدود ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬هزار عدد ماسک تولید‬ ‫می ش��د و این ظرفیت در ان زم��ان‪ ،‬تامین کننده‬ ‫بازار نیز بود و ما در این زمینه مش��کلی نداش��تیم؛‬ ‫اما پس از ش��یوع کرونا و افزای��ش تقاضا برای این‬ ‫کاال در س��طح کش��ور و همچنین باتوجه به اینکه‬ ‫وزارت بهداشت درخواس��ت حداقل ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬میلیون‬ ‫عدد ماس��ک در روز داش��ته‪ ،‬ما در این مدت تمام‬ ‫توان موجود را بسیج کرده ایم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اعالم کرد‪ :‬باوجود ظرفیت های قبلی تولید‪،‬‬ ‫حداکثر تولید ماسک صنعتی در کشور‪ ،‬در بهترین‬ ‫ش��رایط می توانس��ت به یک میلیون عدد برسد‪ ،‬در‬ ‫حالی که مصرف کش��ور براساس براورد اعالم شده‬ ‫حدود ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬میلیون عدد اس��ت‪ .‬در همین راس��تا‬ ‫واردات این کاال در دستور کار قرار گرفته و تاکنون‬ ‫بیش از ‪ ۲۴‬میلیون عدد انواع ماس��ک وارد کش��ور‬ ‫ش��د و ‪ ۴۰‬میلیون عدد دیگ��ر نیز مراحل واردات و‬ ‫ترخی��ص خود را طی می کند؛ البته در بخش تولید‬ ‫صنعتی این کاال در داخل کشور نیز اقدامات بزرگی‬ ‫انجام ش��ده و امیدواریم تا هفته اول اردیبهش��ت‪،‬‬ ‫تولی��د روزانه ما به ‪ ۴‬میلیون عدد برس��د‪ .‬رحمانی‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬همه عزیزان فعال در حوزه بهداش��ت‬ ‫کش��ور‪ ،‬اعم از پزشکان‪ ،‬پرس��تاران و کادر درمانی‬ ‫در خ��ط مقدم مقابله با وی��روس کرونا قرار دارند و‬ ‫عملکرد انها جای تقدیر دارد؛ اما بخش های دیگری‬ ‫مانند ح��وزه تولید یا همین گمرکات نیز در تامین‬ ‫اقالم بهداشتی مورد نیاز کادر درمانی با همه وجود‬ ‫پای کار امده اند و اقدامات بزرگی نیز در این مدت‬ ‫انجام داده اند که شایسته قدردانی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از اوایل اس��فند ‪ ۹۸‬و همزمان با شیوع‬ ‫کرون��ا تاکنون‪ ،‬تولید مواد ضدعفونی کننده کش��ور‬ ‫بیش از ‪ ۸‬برابر ش��د و ‪ ۲۲‬واحد جدید با تغییر خط‬ ‫در این حوزه فعال ش��ده اند‪ ،‬همچنین بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫مج��وز برای تغییر خطوط ص��ادر کردیم تا بتوانیم‬ ‫کاالهای مورد نیاز را به بهترین شکل ممکن تولید‬ ‫و تامین کنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم مدیریت‬ ‫عرضه‬ ‫بعد از کرونا‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 23‬فروردین ‪ 17 -1399‬شعبان ‪ 11 - 1441‬اوریل‪-2020‬شماره‪-1496‬پیاپی‪2814‬‬ ‫قوت های جامعه ایرانی در برابر کرونا‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫با کنترل نگرانی مانع تضعیف بدن کودک تان در برابر کرونا ویروس شوید‬ ‫تکیه کرونا بر دیوارهای جهان‬ ‫در روزهایی که صدای کرونا از سراس��ر جهان‬ ‫به گوش می رس��د دیوارها نیز به صدا درامدند‪.‬‬ ‫بدون ش��ک اختصاص گرافیتی ه��ای دیوارهای‬ ‫شهرهای مختلف جهان به یک موضوع مشخص‬ ‫بی سابقه بوده‪ ،‬این در حالی است که گرافیتی ها‬ ‫در ای��ن ای��ام از رویک��رد انتق��ادی به س��مت‬ ‫اطالع رس��انی تغییر موضع داده ان��د که این امر‬ ‫نیز کم سابقه است‪.‬‬ ‫نقاش��ی دیواری هنرمند ایتالیایی س��الواتوره‬ ‫باعن��وان موبای��ل وی��روس جهانی که نقاش��ی‬ ‫مونالی��زا اث��ر لئون��اردو داوینچی را با ماس��ک‬ ‫محافظ و تلفن همراه نشان می دهد‪ ،‬یکی از این‬ ‫اثار است‪ .‬کنگره جهانی موبایل به دلیل هراس‬ ‫ناشی از شیوع ویروس کرونا لغو شد‪.‬‬ ‫اث��ر دیگر به گروه هنرمن��دان گرافیتی به نام‬ ‫‪ RBS CREW‬تعلق دارد‪ .‬در این اثر در داکار‪،‬‬ ‫پایتخت س��نگال عبارت همه علیه کووید ‪ ۱۹‬با‬ ‫حروف بزرگ زرد و سیاه روی دیوار نوشته شده‬ ‫و همچنین متن هایی با مضمون تشکر از جامعه‬ ‫پزشکان و پرستاران بر ان دیده می شود‪.‬‬ ‫یک هنرمند فلسطینی در حال نوشتن جمله‬ ‫م��ا از انس��ان ها در برابر این بیم��اری واگیردار‬ ‫محافظ��ت و زمی��ن را حفظ می کنی��م‪ .‬این اثر‬ ‫گرافیتی در نوار غزه است‪.‬‬ ‫هنرمن��دان نقاش��ی دی��واری از گال��ری‬ ‫‪ HOPE Outdoor‬در ح��ال کش��یدن‬ ‫نقاش��ی هایی با پیام ه��ای محافظ��ت در برابر‬ ‫ویروس کرونا در شهر تگزاس هستند‪.‬‬ ‫نقاش��ی دیواری از رئیس جمهوری برزیل در‬ ‫ش��هر ریودوژانیرو ب��ر دیوار نقش بس��ته که با‬ ‫ماسک صورت خود را پوشانده است‪.‬‬ ‫نقاش��ی دی��واری بر دی��وار ش��انگهای چین‬ ‫نخس��تین کش��وری که ویروس کرون��ا در ان‬ ‫مشاهده شده است‪.‬‬ ‫نقاش��ی دیواری در یونان که زنی را با ماسک‬ ‫به تصویر کشیده است‪.‬‬ ‫نقاش��ی دیواری در ش��هر برگامو در ش��مال‬ ‫ایتالیا که پرس��تاری را نشان می دهد که نقشه‬ ‫مزی��ن به پرچ��م ایتالیا را همچ��ون نوزادی در‬ ‫اغوش گرفته و مراقبت می کند‪.‬‬ ‫نقاش��ی دی��واری در برلین که زن��ی نگران را‬ ‫کشیده که به ویروس کرونا می نگرد‪.‬‬ ‫نقاش��ی دیواری در هند که زن��ی را با لباس‬ ‫س��نتی روی دیوار کشیده که با ماسک دهان و‬ ‫بینی خود را پوشانده است‪.‬‬ ‫این هنر ب��ه منزله راهی ب��رای بیان عقاید و‬ ‫دیدگاه های گروه های سیاس��ی به حاشیه رانده‬ ‫ش��ده یا محروم که از امکانات تبلیغات رس��می‬ ‫(پروپاگاندا) برخوردار نیستند نیز مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫نقاش��ی دیواری که با واژه گرافیتی ش��ناخته‬ ‫می ش��ود به طور عمده رویکردی اعتراضی دارد‬ ‫که به اسیب های طبقه فرودست اشاره دارد که‬ ‫در رسانه های جمعی جایی برای خود نمی یابند‬ ‫و نقش دیوارها را صدای خود می دانند‪.‬‬ ‫گرافیت��ی یک��ی از پدیده ه��ای هن��ری‬ ‫مردم پس��ند اس��ت که به ویژه از نظر ارتباط با‬ ‫خرده فرهنگ ها‪ ،‬فرهنگ اعتراض جوانان و هنر‬ ‫خیابانی در ش��هرهای بزرگ م��ورد توجه قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫خبر ویژه‬ ‫راز موفقیت کره جنوبی‬ ‫در مقابله با کووید ‪۱۹‬‬ ‫‹ ‹پذیرش اهمیت نظارت بر افراد مبتال‬ ‫گزارش تحلیلی‬ ‫ردیابی کرونا روی نقشه های انالین‬ ‫‹ ‹ویروس کرونا چگونه کش�ورها را‬ ‫قرنطینه کرد؟‬ ‫همزمان با انتش��ار ای��ن امار‪ ،‬گوگل مپ هم‬ ‫پیمان مولوی‪ -‬اقتصاددان‪ :‬یک س��ال بود از انگلستان‬ ‫برگش��ته بودم و انرژی بسیار زیادی برای تغییر داشتم‪ ،‬البته‬ ‫االن ه��م دارم‪ .‬ان زم��ان ه��م تحریم ها در اوج بود و فش��ار‬ ‫اقتصادی بس��یار! وقتی به گذش��ته می نگرم می بینم همواره‬ ‫فش��ارهای اقتصادی در ‪ ١٢‬سال گذشته وجود داشته اما ان‬ ‫چیزی که همواره موتور محرک اس��ت امید اس��ت! امید به‬ ‫فردایی بهتر برای خود‪ ،‬خانواده‪ ،‬محله‪ ،‬ش��هر‪ ،‬کش��ور و البته‬ ‫کل جهان‪ .‬کرونا پایان دنیا نیست! بزرگ ترین اتفاق بد در جهان هم نیست! تواتر اتفاقات‬ ‫بد و هولناک از بعد از جنگ جهانی کمتر و کمتر ش��ده اس��ت‪ .‬کیفیت زندگی بشر ارتقا‬ ‫یافته اما مقایسه پذیری و همه گیری داده ها انتظارها را از دولت ها و البته خود مردم باال‬ ‫برده اس��ت‪ .‬کرونا نش��ان داد که یک فرد در ووهان نمی تواند نسبت به زندگی فردی در‬ ‫میالن بی تفاوت باش��د! اثر پروانه ای مگر همین نیس��ت!؟ کرونا نشان داد بین تلقی ما از‬ ‫اماده بودن و واقعیت فاصله ای بسیار زیاد است‪ .‬کرونا نشان داد کدام کشورها اهل عمل‬ ‫(المان) و کدام کشورها اهل حرف هستند‪ .‬کرونا نشان داد که امریکا می تواند از روسیه‬ ‫وس��ایل بهداش��تی قبول کند ( با اینکه او را تحریم کرده) و ایتالیا (اقتصاد ‪ ٧‬ام جی ‪)٧‬‬ ‫ابایی از درخواست کمک ندارد!‬ ‫کرونا نشان داد مفاهیم توسعه یافته و نیافته و درحال توسعه‪ ،‬ذهنیتی است که باید‬ ‫شکسته شود! ما دو گونه کشور داریم‪:‬‬ ‫پیشرو‬ ‫پیرو‬ ‫انتخاب با خودمان است؛ پیشرو باشیم یا پیرو!‬ ‫تمام رویدادها به من اموخته که روندهای کالن را ببینم‪ ،‬روندهای یک ماهه‪ ،‬سه ماهه‪،‬‬ ‫شش ماهه‪ ،‬یک ساله‪ ،‬پنج ساله‪ ،‬ده ساله را! و زود تحت تاثیر هیجانات قرار نگیرم!‬ ‫تجربه به من اموخته که در کشوری پرریسک زندگی می کنم و باید مدیریت ریسک‬ ‫را جدی بگیرم‪.‬‬ ‫تجرب��ه ب��ه من اموخته که باید همه افرادی که مطلب��ی یا فکری برای ارائه دارند ان‬ ‫را با هموطنان ش��ان به اش��تراک بگذارند و این هم افزایی موتور محرک توسعه فردی و‬ ‫عمومی خواهد بود‪.‬‬ ‫تغییر سبک زندگی‬ ‫وی��روس تاجدار‪ ،‬این مهمان ناخوانده جهان در ‪ 2‬ماه گذش��ته ب��ا خوبی ها و بدی های‬ ‫بسیاری امد و هنوز هم ماندگاراست‪ .‬اما این مهمان ناخوانده ویژگی های منحصر به فردی‬ ‫داشت که قابل تامل است‪ .‬ویژگی هایی که چه بخواهیم و چه نخواهیم روش زندگی انسانی‬ ‫را از این به بعد با تغییراتی همراه خواهد کرد‪ .‬در این مدت تجربه نشان داد که‪:‬‬ ‫کرونا استراحت داد‬ ‫به پروازها‪ ،‬به ماش��ین ها‪ ،‬به مدرسه ها و دانش��گاه ها‪ ،‬به مساجد و امامزاده ها‪ ،‬به اعتکاف‬ ‫و معتک��ف‪ ،‬ب��ه نماز جمعه و جماعت‪ ،‬به بازار و بازاری‪ ،‬ب��ه رفت وامد های تکراری‪ ،‬به دیدو‬ ‫تو پاش های عزا و عروس��ی‪ ،‬به خرید های دم عید‪ ،‬به جنگل‬ ‫بازدید های بی حاصل‪ ،‬به ریخ ‬ ‫و دریا و شمال‪ ،‬به جلسات بی نتیجه اداره ها‬ ‫کرونا از هر ابرقدرتی قوی تر بود‬ ‫خیلی کارها کرد‪...‬‬ ‫کرون��ا خیلی ه��ا را امتح��ان کرد‪ ،‬پزش��ک ها و پرس��تارها‪ ،‬هالل احم��ر و داروخانه ها‪،‬‬ ‫امبوالنس ها و اتش نشان ها‪ ،‬بسیج و سپاه و مردم خودجوش‬ ‫سلبریتی ها و هنرمندان‪ ،‬محتکران و دالالن لیموترش و زنجبیل و عسل و سیر‪ ،‬صبوری‬ ‫خانواده های مبتال به کرونا‬ ‫مسافران هر سال شمال کشور‬ ‫کرونا خیلی ها را امیدوار کرد‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫اماره��ای مس��یریاب بوم��ی «بلد» نش��ان‬ ‫می ده��د که تح��ت تاثیر گس��ترش ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬الگوهای ت��ردد افراد در فضای عمومی‬ ‫ب��ا تغیی��رات بس��یاری هم��راه بوده اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس این ارزیابی به نظر می رسد سیاست‬ ‫فاصله گ��ذاری اجتماع��ی از ابت��دای اس��فند‬ ‫ت��ا انته��ای تعطی�لات فروردین باعث ش��ده‬ ‫رفت وامد افراد به سمت رستوران ها و کافه ها‬ ‫‪ ۹۱‬درصد کمتر شود‪.‬‬ ‫اطالعات در بلد (پرنصب ترین نقشه انالین‬ ‫فارسی) نمایش دهنده این است که جست وجو‬ ‫و مس��یریابی مراکز خرید و س��ینماها در این‬ ‫م��دت ت��ا ‪ ۹۶‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫ش��روع قرنطینه را همزمان با تعطیلی مدارس‬ ‫در نظ��ر بگیری��م‪ ،‬ح��دودا از ابتدای اس��فند‬ ‫جمعیت زیادی از افراد خانه نش��ین شدند‪ .‬در‬ ‫این مدت مس��یریابی پارک ها‪ ،‬رس��توران ها و‬ ‫کافه ه��ا و جایگاه های س��وخت هم به ترتیب‬ ‫‪ ۹۱ ،۸۶‬و ‪ ۸۶‬درصد کمتر شده است‪.‬‬ ‫گزارش این مس��یریاب که با هدف اقدامات‬ ‫پیشگیرانه در برابر ویروس کرونا منتشر شده‬ ‫نشان می دهد سیاست فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫برای کاهش تردد در ش��هرها به ترتیب ‪ ۹۳‬و‬ ‫‪ ۹۲‬درص��د باعث کاهش مس��یریابی افراد به‬ ‫سمت مساجد و ایستگاه های مترو شده است‪.‬‬ ‫همچنین براساس این گزارش که الگوهای‬ ‫حرکت��ی افراد را در دس��ته بندی های مختلف‬ ‫نمایش می دهد‪ ،‬میزان جست وجو و مسیریابی‬ ‫س��وپرمارکت ها در بین کاربران این نرم افزار با‬ ‫‪ ۶۳‬درصد کاهش همراه بوده اس��ت‪ .‬براساس‬ ‫این اطالع��ات که می تواند ب��رای بازبینی در‬ ‫سیاس��ت های اجتماع��ی نهاده��ای دولتی و‬ ‫س��ازمان های فع��ال بهداش��تی مفید باش��د‪،‬‬ ‫می توان گف��ت باوجود کاهش کل��ی تردد به‬ ‫سمت سوپرمارکت ها‪ ،‬رفت وامد شهروندان به‬ ‫این اماکن بیش��تر از مکان های عمومی دیگر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫روند کاهش��ی در تردد افراد به شعب بانک‬ ‫در روزهای کاری هم حاکی از این اس��ت که‬ ‫به طور کلی مس��یریابی افراد به بانک ها س��یر‬ ‫نزولی داش��ته اما تا قب��ل از تعطیالت نوروز با‬ ‫سرعت کمتری نس��بت به مکان های عمومی‬ ‫دیگر خلوت ش��ده اس��ت؛ یعنی اگرچه افراد‬ ‫رفت وامد به رس��توران ها‪ ،‬پارک ها و سینماها‬ ‫را کاه��ش دادن��د ام��ا همچنان ب��رای انجام‬ ‫فعالیت های بانکی وارد فضای عمومی شده اند‪.‬‬ ‫امار جست وجوی مراکز درمانی هم در این‬ ‫مدت نوس��ان های زی��ادی را نمایش می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه طور کل��ی مراجعه ب��ه مراک��ز درمانی و‬ ‫داروخانه ها در این مدت نسبت به قبل کاهش‬ ‫یافته اما تطبیق این نقشه با امار منتشر شده‬ ‫وزارت بهداشت حاکی از این است که هر زمان‬ ‫در بلد مراجعه به بیمارستان ها افزایش یافته‪،‬‬ ‫نمودار شناسایی بیماران در ان روز هم بیشتر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اطالعات مش��ابهی از نحوه مسیریابی افراد در‬ ‫کشورهای مختلف منتشر کرد که نام ایران در‬ ‫میان اطالعات ان دیده نمی ش��د‪ ،‬با این حال‬ ‫حتی روی نقش��ه های انالین بلد و گوگل مپ‬ ‫هم می توان شاهد مسیر حرکت ویروس کرونا‬ ‫در بین کشورهای درگیر این بیماری بود‪.‬‬ ‫براس��اس مقایس��ه الگوی مس��یریابی افراد‬ ‫دوران قرنطین��ه بین ای��ران و ایتالیا می توان‬ ‫گفت حدود یک هفته بعد از گسترش ویروس‬ ‫در ای��ران‪ ،‬رفت وامده��ا در ایتالیا هم کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫امار گوگل مپ از ‪ ۲۷‬بهمن تا ‪ 10‬فروردین‬ ‫حاکی از ان است که تردد افراد در این کشور‬ ‫حدودا از ‪ 19‬اس��فند روند کاهشی پیدا کرده‬ ‫اس��ت؛ یعنی اتفاقی که براساس نقشه بلد در‬ ‫ایران حدودا از ‪ 6‬اسفند افتاد‪ ،‬در ایتالیا از نیمه‬ ‫اسفند شروع شد‪.‬‬ ‫همچنین گزارش گوگل م��پ درباره امریکا‬ ‫می گوید تردد اف��راد در فضاهای عمومی این‬ ‫کش��ور از ‪ 23‬اس��فند به م��رور کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این ‪ ۴۰‬روز محاس��به شده گوگل مپ‪،‬‬ ‫تردد افراد در ایتالیا و امریکا به رس��توران ها‪،‬‬ ‫کافه ها‪ ،‬مراکز خرید‪ ،‬س��ینما‪ ،‬موزه و کتابخانه‬ ‫ب��ه ترتی��ب ‪ ۹۶‬و ‪ ۴۶‬درص��د کاه��ش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬رفت وامد به خواربارفروشی‪ ،‬داروخانه‪،‬‬ ‫همچنی��ن مس��یریابی به پارک ه��ا و باغ های‬ ‫عمومی هم بین ایتالیایی ه��ا و امریکایی ها با‬ ‫‪ ۹۰‬و ‪ ۲۲‬درصد کاهش همراه بوده است‪.‬‬ ‫چندی پیش جونگ وون س��ون دانش��یار دانش��گاه ‪ UCL‬در مقاله ای علت‬ ‫موفقی��ت کره جنوبی در کنترل بیم��اری کووید ‪ ۱۹‬را پذیرش اهمیت نظارت بر‬ ‫افراد مبتال ازسوی دولت این کشور دانسته بود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬کره جنوبی بر انجام‬ ‫تس��ت کرونا از گروه های مختلف مردم تمرکز کرده‪ ،‬به طوری که برجسته ترین‬ ‫قسمت استراتژی این کشور به اندازه کافی ساده است‪ :‬تست‪ ،‬تست و تست‪.‬‬ ‫بسیاری قدرت کره جنوبی در کنترل کووید ‪ ۱۹‬را این گونه توجیه می کنند که‬ ‫کره جنوبی از ش��یوع بیماری مرس در سال ‪ ۲۰۱۵‬به اندازه کافی تجربه کسب و‬ ‫سیس��تم کنترل بیماری خود را دوباره سازماندهی کرده است‪ .‬به طوری که حاال‬ ‫این کش��ور دارای یک سیستم بهداشتی و درمانی با ظرفیت بزرگ و یک صنعت‬ ‫پیش��رفته زیست فناوری است که می تواند کیت های ازمایش را به سرعت تولید‬ ‫کند؛ عواملی که این کشور را قادر می سازد روزانه ‪ ۱۵‬هزار تست انجام دهد‪.‬‬ ‫وون س��ون در بخش��ی از مقاله خود اورده اس��ت‪ :‬از انجا که کووید ‪ ۱۹‬برای‬ ‫بس��یاری از افراد ی��ک بیماری خفیف اس��ت‪ ،‬فقط بخش کوچک��ی از بیماران‬ ‫تمایل دارند باتوجه به عالئم یا تماس با افراد الوده با مس��ئوالن بهداش��ت تماس‬ ‫بگیرند‪ .‬در این میان‪ ،‬بسیاری از بیماران به ویژه افراد جوان با عالئم خفیف‪ ،‬درک‬ ‫نمی کنن��د که بیمار بوده و می توانن��د دیگران را الوده کنن��د؛ بنابراین اگر این‬ ‫بیماران پیدا نش��وند‪ ،‬ظرفیت گسترده کشور در انجام تست کرونا فایده چندانی‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬همین دلیل کافی بود تا دول��ت کره جنوبی را مجبور به ردیابی‬ ‫اف��راد بیمار و همچنین افرادی که با انه��ا در تماس بودند‪ ،‬کند تا زنجیره انتقال‬ ‫شکسته شود‪ .‬دولت کره جنوبی برای ردیابی از سه راه اصلی استفاده می کند‪.‬‬ ‫وون س��ون این سه روش را در مقاله خود تشریح کرده است که شامل استفاده‬ ‫از کارت های اعتباری‪ ،‬تلفن همراه و دوربین های مداربسته است‪.‬‬ ‫کره جنوبی بیشترین میزان معامالت بدون پول در جهان را در اختیار دارد‪ .‬با‬ ‫ردیابی معامالت‪ ،‬می توان حرکات کاربر کارت اعتباری را روی نقشه ترسیم کرد‪.‬‬ ‫از تلفن های همراه می توان برای همین منظور استفاده کرد‪ .‬در سال ‪ ،۲۰۱۹‬کره‬ ‫جنوبی یکی از باالترین نرخ مالکیت تلفن همراه در جهان را داشت؛ به طوری که‬ ‫تعداد تلفن همراه بیش از جمعیت افراد بود‪ .‬موقعیت و مکان تلفن همراه به طور‬ ‫خودکار با دقت کامل ضبط می شود‪ ،‬زیرا تلفن های همراه در هر زمان به یک یا ‪3‬‬ ‫فرس��تنده متصل می شوند‪ .‬تقریباً ‪ ۸۶۰‬هزار فرستنده ‪ ۴G‬و ‪ ۵G‬وجود دارد که‬ ‫کل کش��ور کره جنوبی را پوشش می دهد‪ .‬از طرفی بدیهی است که شرکت های‬ ‫تلفنی نیاز دارند تا مش��تریان نام واقعی و شماره ثبت ملی خود را ارائه دهند‪ .‬این‬ ‫بدان معنی اس��ت که می توان با دنبال کردن موقعیت تلفن های انها‪ ،‬تقریباً همه‬ ‫را ردیابی کرد‪ .‬دولت‪ ،‬کره ای هایی را که از س��فر خارجی بازگشته بودند‪ ۱۴ ،‬روز‬ ‫از طریق کارت های اعتباری ش��ان زیر نظر ق��رار داد‪ .‬در این مدت هر فردی که با‬ ‫کارت اعتباری اش خرید کرده بود‪ ،‬رهگیری ش��د تا اگر ناقل ویروس بود‪ ،‬کسانی‬ ‫که با او در تماس بوده اند‪ ،‬شناسایی شوند‪ .‬هر کسی که نتیجه ازمایش کرونای او‬ ‫مثبت می شد‪ ،‬برنامه ای شبیه جی پی اس در موبایلش نصب می شد و بدون اینکه‬ ‫هویتش فاش شود‪ ،‬حضورش در هر جا مشخص می شد‪ .‬مردم با نصب نقشه کره‬ ‫جنوبی در گوشی هایش��ان‪ ،‬توانس��تند در هر جا از وج��ود و حضور افراد مبتال یا‬ ‫مشکوک مطلع شوند‪ ،‬بدون اینکه هویت او را بشناسند‪.‬‬ ‫اما س��ومین روش برای ردیابی‪ ،‬اس��تفاده از دوربین های مداربس��ته است که‬ ‫دول��ت را قادر می س��ازد افرادی را ک��ه در تماس با بیماران کووی��د ‪ ۱۹‬بوده اند‪،‬‬ ‫شناسایی کنند‪.‬‬ ‫انتخاب با خودمان است‬ ‫یادداشت‬ ‫راهبرد کره جنوبی در کنترل بیماری کووید ‪ ۱۹‬حاال ازس��وی کشورهایی که‬ ‫توانایی انجام ان را دارند‪ ،‬دنبال می ش��ود‪ .‬یکی از این کش��ورها المان اس��ت که‬ ‫به تازگی این راهبرد را ش��روع کرده اس��ت‪ .‬نکته اصلی در این راهبرد‪ ،‬شناسایی‬ ‫زودهنگام افراد مبتالس��ت؛ پیش از اینکه بیماری خود را به فرد دیگری منتقل‬ ‫کنند که این نیازمند ردیابی بیماری و انجام تست های گسترده است‪ .‬این روزها‬ ‫کره جنوبی به عنوان الگوی موفق در مقابله با ویروس کرونا شناخته شده و اغلب‬ ‫کشورها به این نتیجه رسیده اند که برای خالص شدن از شر این ویروس‪ ،‬راه این‬ ‫اس��ت که از مدل کره جنوبی الگوبرداری کنن��د‪ .‬چند روز پیش بود که یورونیوز‬ ‫در گزارش��ی اعالم ک��رد دولت المان برای مقابله با ش��یوع ویروس کرونا در این‬ ‫کش��ور‪ ،‬راهبرد کره جنوبی را دنبال می کند‪ .‬هدف اصلی این راهبرد‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫زودهنگام افراد مبتالست تا پیش از انکه ویروس را به فرد دیگری منتقل کنند‪،‬‬ ‫قرنطینه شوند‪ .‬همین باعث شده المان این روزها ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬هزار تست کرونا‬ ‫در هر هفته انجام دهد‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود ظرفیت انجام تس��ت کرونا در المان هم اکنون در مقایس��ه با‬ ‫دیگر کش��ورهای اروپایی بیشتر است و همین موضوع این امکان را به این کشور‬ ‫می ده��د تا بتواند راهب��رد کره جنوبی را دنبال کند‪ .‬براس��اس گزارش یورونیوز‬ ‫دولت المان در نظر دارد ظرفیت تست کرونا را به روزانه ‪ ۲۰۰‬هزار مورد برساند‪.‬‬ ‫الگوی موفق کره جنوبی توجه مس��ئوالن ایرانی را نیز به خود جلب کرده اس��ت‪.‬‬ ‫علی اکبر حق دوس��ت‪ ،‬مدیر کارگروه اپیدمیولوژی بیماری کرونا به تازگی گفته‬ ‫اس��ت‪ :‬کره جنوبی تجربه ویروس س��ارس را داشت و توانست از تجربه های خود‬ ‫به خوبی استفاده کند‪ .‬این کش��ور از سیاست ایزوالسیون به خوبی استفاده کرد‬ ‫و هر فرد مثبتی را که پیدا می کرد‪ ،‬به شناس��ایی اطرافیانش و ایزوله کردن انها‬ ‫می پرداخت و مانع پخش بیماری می شد‪ .‬کره جنوبی در تعداد مرگ ها روند ثابتی‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ ،‬این کشور امکانات ارائه خدمات پیشرفته ای دارد؛ به طوری که‬ ‫توانسته خدمات بسیار خوبی را به مبتالیان ارائه دهد‪.‬‬ ‫محمد فاضلی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه شهید‬ ‫بهش�تی‪ :‬جامعه ایرانی مث��ل همه جوام��ع‪ ،‬ترکیبی از‬ ‫قوت ها و ضعف هاس��ت‪ .‬من در این یادداش��ت می خواهم‬ ‫ش��ماری از قوت هایش را که در برابر کرونا اش��کار شده‪،‬‬ ‫پررنگ کنم‪.‬‬ ‫میلیون ها ایرانی ازموده شده در سال های تلخ تحریم و‬ ‫فشار اقتصادی‪ ،‬بس��یار عقالنی و اخالقی عمل کرده اند و‬ ‫بسیار ارام تر از مردمان کشورهای توس��عه یافته‪ ،‬در مقابل خطرات ناشی از کرونا‪،‬‬ ‫فروشگاه ها را غارت نکرد ه و در عمل به جلوگیری از تعمیق بحران کمک کرده اند‪.‬‬ ‫سال ها س��رمایه گذاری در اموزش گرچه به دلیل سیاست های غلط باعث ارتقای‬ ‫بهره وری و رشد اقتصادی نشده‪ ،‬اما امروز در مواجهه با کرونا‪ ،‬جامعه ای با میلیون ها‬ ‫دانش اموخته‪ ،‬نوع��ی نظم درونی در تطبی��ق یافتن با رعایت ملزومات بهداش��ت‬ ‫فردی برای پیش��گیری از بیماری نش��ان می دهد‪ .‬باوجود س��ال ها سیاست غلط‬ ‫رس��انه ای و تولید بی اعتمادی گس��ترده‪ ،‬هزاران فعال اجتماعی بسیج شده اند و با‬ ‫فع ً‬ ‫ال صرف نظر کردن از همه کاستی ها‪ ،‬می خواهند جامعه را از دست این بال نجات‬ ‫دهند‪ .‬انها در تلگرام می نویسند‪ ،‬ایده پردازی می کنند‪ ،‬سمن ها و خیریه ها را بسیج‬ ‫می کنند و در عمل می کوشند ضعف های نظام سیاسی را جبران کنند‪.‬‬ ‫میلیون ها ایرانی در اخرین روزهای س��الی بس��یار سخت و فرس��اینده اعتماد و‬ ‫انس��جام اجتماعی‪ ،‬از صمیم قلب با کادرهای درمانی همدلی کرده اند و قوت قلب‬ ‫انها شده اند‪ .‬قدرشناسی در این مقیاس سرمایه ای برای هر ملتی است‪.‬‬ ‫گرچه انها که بهداش��ت عمومی را رعایت نمی کنند‪ ،‬س��فر می رون��د و در خانه‬ ‫نمی مانند به چش��م می ایند؛ اما ده ه��ا میلیون ایرانی‪ ،‬باوج��ود کمبود برخی مواد‬ ‫و وس��ایل بهداش��تی‪ ،‬رعایت بهداش��ت عمومی‪ ،‬ماندن در خانه و کمک به کنترل‬ ‫اپیدمی کرونا را انتخاب کرده اند‪ .‬ده ها میلیون ایرانی در ش��بکه های اجتماعی و با‬ ‫هر وسیله ای که در اختیار دارند‪ ،‬باوجود فیلترینگ بسیار بسیار غلط تلگرام در این‬ ‫روزهایی که به تلگرام نیاز است‪ ،‬کوش��یده اند دیگران را به رعایت اصول پیشگیری‬ ‫از کرونا تشویق کنند‪ .‬بس��یج و انس��جام عمومی برای رفتار عقالنی در میلیون ها‬ ‫ایرانی بروز کرده است‪ .‬میلیون ها ایرانی یکصدا شده اند و از حاکمان شان کارامدی‪،‬‬ ‫ش��فافیت‪ ،‬صداقت‪ ،‬عقالنی��ت و جدیت بیش��تر مطالبه می کنند‪ .‬خس��تگی ناپذیر‬ ‫این کار را انجام می دهند‪ .‬میلیون ها ایرانی بس��یار انسان دوس��تانه‪ ،‬راه های کمک‬ ‫کردن به ضعیف ترین اقش��ار اس��یب دیده از بیماری کرونا را جست وجو می کنند‪.‬‬ ‫درست اس��ت که کردار غیراخالقی چند محتکر رسانه ای می ش��ود‪ ،‬اما میلیون ها‬ ‫ایرانی هم اخالق انسان دوس��تی را تجربه می کنند‪ .‬ه��زاران تحصیلکرده‪ ،‬مهندس‬ ‫و متخصص درصدد راه ان��دازی نرم افزارهایی ب��رای کمک به غلبه ب��ر کرونا‪ ،‬رفع‬ ‫مشکالت اقتصادی اسیب دیدگان و اس��تفاده از فناوری اطالعات برای حل مشکل‬ ‫هستند‪ .‬این ظرفیت جامعه ایرانی است‪ .‬جامعه ایرانی که هرگز تجربه رویارویی با‬ ‫چنین بحرانی را نداشته‪ ،‬صبورانه خود را با اموزش از راه دور‪ ،‬تغییر سبک زندگی‬ ‫روزانه‪ ،‬مقابله با جهالت های گروه های افراطی و طیفی از رفتارهای عقالنی تطبیق‬ ‫می دهد‪ .‬ما هنوز کاس��تی های خودم��ان را داریم و به واقع از ی��ک نظام حکمرانی‬ ‫شایس��ته جمعیتی ‪ 84‬میلیون نفری و مناسب زیس��تن در دنیای مدرن برخوردار‬ ‫نیس��تیم‪ ،‬اما تصویر تاریکی هم نداری��م‪ .‬ده ها میلیون ایرانی ای��ن روزها در کوران‬ ‫تحریم‪ ،‬مشکالت اقتصادی سنگین‪ ،‬چشم اندازهای مبهم‪ ،‬کاستی های عمیق نظام‬ ‫اداری و کج رفتاری های قدرت سیاسی‪ ،‬فرهیخته و میهن دوست عمل می کنند‪.‬‬ ‫این ها قوت های جامعه ایرانی اس��ت‪ .‬خودمان انها را نادی��ده نگیریم و حاکمان‬ ‫نیز چشم بر این همه حسن جامعه ایرانی نبندند‪ .‬جامعه ایرانی شایسته حکمرانی‬ ‫بسیار کارامدتر‪ ،‬اخالقی تر و انسانی تر است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!