روزنامه صمت شماره 1498 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1498

روزنامه صمت شماره 1498

روزنامه صمت شماره 1498

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 19‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 13‬اوریل ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1498‬پیاپی ‪2816‬‬ ‫چهره ها‬ ‫جای خالی لبنیات یارانه ای‬ ‫در سفره مردم‬ ‫پیش بینی قیمت مسکن‬ ‫در سال ‪۹۹‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫بازار اینده‬ ‫از ان خودروهای برقی‬ ‫اصول محیط زیست‬ ‫و معدنکاری‬ ‫موانع جدید صادرات‬ ‫محصوالت فوالدی‬ ‫خبر روز‬ ‫اغاز فعالیت کسب وکارهای‬ ‫کم ریسک تهران از شنبه ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سیاه و سفید رشد قیمت میلگرد و تیراهن‬ ‫تولیدکنن��دگان میلگرد و تیراهن در س��الی که گذش��ت همواره از قیم��ت پایین فروش‬ ‫محصوالت خود در مقایس��ه با هزینه های تمام شده گالیه مند بودند؛ تا جایی که برخی از این‬ ‫واحدها در اس��تانه تعطیلی قرار گرفته اند‪ .‬این تولیدکنندگان با تکیه بر ضرر قابل توجهی که‬ ‫متحمل ش��ده اند خواس��تار افزایش قیمت پایه میلگرد و تیراهن در بورس کاال شدند‪ .‬اکنون‬ ‫کارگروه تنظیم بازار با درخواس��ت این تولیدکنندگان موافقت کرده اس��ت‪ .‬مصوبه کارگروه‬ ‫تنظیم بازار مبنی بر افزایش قیمت میلگرد و تیراهن موافقان و مخالفانی دارد‪ .‬مخالفان مصوبه‬ ‫کارگروه تنظیم بازار با رد دخالت های دولت در قیمت گذاری‪ ،‬چنین اقداماتی را «زمینه س��از‬ ‫رانت جویی» می دانند و تاکید می کنند قیمت ها باید در بازار ازاد و براس��اس مکانیسم عرضه‬ ‫و تقاضا تعیین شود‪ .‬در همین حال موافقان مصوبه یادشده با تاکید بر دخالت های همه جانبه‬ ‫دول��ت در ام��ور تولیدکنندگان معتقدن��د از انجاکه این دخالت ها تمامی ن��دارد‪ ،‬اجرای این‬ ‫مصوب��ه می توان��د زمینه حمایت از تولیدکنن��دگان را فراهم کند‪ .‬این اف��راد تاکید می کنند‬ ‫‪6‬‬ ‫تولیدکنندگان میلگرد و تیراهن سال ‪ ۱۳۹۸‬را با ضرر‪ ،‬پشت سر گذاشتند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫امسال نرخ خودرو چند درصد افزایش می یابد؟‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫اخرین مهلت ثبت نام اصناف‬ ‫درسامانه وزارت بهداشت‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫مصوبه کارگروه تنظیم بازار بررسی شد‬ ‫سرمقاله‬ ‫قواعد بازار نفت و کرونا‬ ‫در اوپک پالس‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 19‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 13‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1498‬‬ ‫پیاپی ‪2816‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫رضا پدیدار‪ -‬رئیس کمیسیون انرژی و محیط‬ ‫زیست اتاق بازرگانی تهران‬ ‫جلس��ه کشورهای اوپک و غیراوپک معروف به «اوپک‬ ‫پالس» عصر پنجشنبه گذشته با هدف بهبود وضع بازار‬ ‫نف��ت و کمک به ثبات نرخ ان در بحبوحه ش��یوع کرونا‬ ‫اغاز شد و تا صبح جمعه ادامه یافت‪ .‬این گروه روز جمعه‬ ‫نیز در نشس��ت وزیران گروه ‪ ۲۰‬که هدف اولیه ان جلب‬ ‫مشارکت امریکا‪ ،‬کانادا‪ ،‬برزیل و سایر تولیدکنندگان مهم‬ ‫خارج از گروه اوپک پالس بود‪ ،‬تالش کردند مکزیک را به‬ ‫همراهی در طرح کاهش تولید مجاب کنند‪.‬‬ ‫دبیر کل اوپک در اجالس مجازی و ویدئوکنفرانس��ی‬ ‫اوپک پالس به مطلب مهمی اش��اره کرد و گفت‪ :‬سقوط‬ ‫تقاضای نفت حیرت انگیز اس��ت و وی��روس کرونا قواعد‬ ‫بازار نفت را به هم ریخته اس��ت‪ .‬ایشان در ادامه مطالب‬ ‫خود نیز اش��اره کرد ک��ه ذخایر نفت جه��ان در ماه مه‬ ‫(اردیبهشت) پر می شود و با ادامه این روند سطح تقاضا‬ ‫دوباره کاهش خواهد یافت‪ .‬در این بین اعالم نظر رسمی‬ ‫روس��یه و درخواست مشارکت تولیدکنندگان نفت برای‬ ‫بازگرداندن ثبات به بازار و کاهش س��طح تولید‪ ،‬یکی از‬ ‫شاخص های مهم در هم افزایی این نشست بود‪.‬‬ ‫درحال��ی که محمد بارکیندو‪ ،‬دبی��ر کل اوپک معتقد‬ ‫اس��ت ش��یوع ویروس کرونا باعث تغییر اصول عرضه و‬ ‫تقاضای بازار ش��ده‪ ،‬گزارش دبیرخانه اوپک درباره بازار‬ ‫نیز نش��ان می دهد برای س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی ش��اهد‬ ‫کاهش روزانه ‪ ۶.۸‬میلیون بشکه ای تقاضای جهانی نفت‬ ‫خواهی��م بود و انتظار می رود این تعداد برای س��ه ماهه‬ ‫دوم س��ال ‪ ۲۰۲۰‬به ‪ ۱۲‬میلیون بش��که در روز برس��د‪.‬‬ ‫دبیر کل اوپک با یدک کشیدن ویروس کرونا در مطالب‬ ‫خود گفت‪ :‬قرار بود تولید کش��ورهای غیراوپک در سال‬ ‫ج��اری میالدی ‪ ۱.۵‬میلیون بش��که کاهش یابد که این‬ ‫حجم کاه��ش باتوجه به نقش اثرگ��ذار این ویروس در‬ ‫رون��د تقاضای نفت به هیچ وجه کافی نیس��ت و اعضای‬ ‫اوپک پالس را به تعمیق کاهش تولید در جهت بازگشت‬ ‫تعادل به بازار ملزم می کند‪ .‬بارکیندو در جلس��ه وزیران‬ ‫اوپک پالس تاکید کرد اینها اعداد اعجاب اوری هس��تند‪،‬‬ ‫چراکه برای ‪3‬ماه نخست سال فعلی حدود ‪ ۱۵‬درصد از‬ ‫مصرف جهانی نفت کاهش یافت��ه و این نامتعادلی باید‬ ‫ازس��وی تولیدکنندگان به س��رعت برطرف شود‪ ،‬چراکه‬ ‫ب��ا نرخ های عرض��ه و تقاض��ای فعلی‪ ،‬ظرفی��ت ذخیره‬ ‫جهانی نفت خام در ماه مه (اردیبهش��ت) پر خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین الکس��اندر نواک‪ ،‬وزیر انرژی روسیه در شروع‬ ‫اجالس اوپک پالس اعالم کرد باتوجه به کاهش تقاضای‬ ‫نفت در پی ش��یوع ویروس کرون��ا‪ ،‬تولیدکنندگان نفت‬ ‫جهان باید متعادل س��ازی عرضه را در دس��تور کار قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫در این میان در یک روز بحث و گفت وگوهای مجازی‬ ‫مقام��ات نفت��ی و تغییرات پ��ی در پی ام��اری ویروس‬ ‫کرون��ا در جهان‪ ،‬واکنش های متع��دد و در بعضی موارد‬ ‫معکوس در بازار به وجود امد که در مرحله نخست باعث‬ ‫افزایش و در مراحل بعدی موجب کاهش قیمت ها ش��د‪،‬‬ ‫زیرا معامله گ��ران منتظر تایید کاهش تولید اوپک پالس‬ ‫و همچنی��ن شفاف س��ازی درب��اره جزئی��ات اج�لاس‬ ‫اوپک پالس بودند‪.‬‬ ‫چگونگ��ی کاه��ش تولی��د و مباحث انجام ش��ده در‬ ‫گفت وگوهای مجازی نش��ان از تاثیر مس��تقیم امارهای‬ ‫مبتالی��ان به ویروس کرون��ا و نیز فوت ش��دگان بر این‬ ‫گفت وگوها داشت چراکه معامله گران نفتی نحوه کاهش ‬ ‫و تقس��یم بندی ان را برای اعض��ا مورد توجه جدی قرار‬ ‫داده و بازارهای مصرف را هدف گذاری کردند‪.‬‬ ‫در حاش��یه اجالس مجازی اوپک پالس بحث س��قوط‬ ‫مصرف انرژی برای بی��ش از ‪ ۳‬میلیارد مصرف کننده در‬ ‫س��طح جهان دلیل محکمی بود که ویروس کرونا با وزن‬ ‫س��نگین خود بر این اجالس‪ ،‬موجب تغییر رویکردهای‬ ‫کش��ورهای بزرگ تولیدکننده و نیز مصرف کننده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سعودی ها در کنفرانس ویدئویی اوپک موافقت کردند‬ ‫ک��ه ‪ ۴‬میلیون بش��که در روز از س��طح تولید ماه اوریل‬ ‫(فروردین) خود بکاهند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��دون هیچ گون��ه وقفه ای روس��یه نیز‬ ‫موافقت خود را برای کاهش ‪ ۲‬میلیون بش��که ای تولید‬ ‫نفت اعالم کرد‪ .‬بدیهی است این اعالم موافقت راهبرد‬ ‫خوبی برای کاهش تولید به وجود می اورد تا با این کار‬ ‫کاهش نرخ نفت خام ناش��ی از حضور کرونا و س��قوط‬ ‫تقاض��ای جهانی نفت از زمان ش��یوع ای��ن ویروس تا‬ ‫حدی جبران شود‪.‬‬ ‫گرچه براس��اس گزارش های رس��یده به ویژه گزارش‬ ‫مبسوط وال استریت ژورنال‪ ،‬عراق و سایر تولیدکنندگان‬ ‫هنوز درب��اره میزان کاهش توافق خود را اعالم نکرده اند‬ ‫ام��ا انتظ��ار می رود این کش��ورها نیز با کاه��ش ‪ ۲‬تا ‪۴‬‬ ‫میلی��ون بش��که ای تولید نف��ت موافقت کنن��د‪ .‬البته با‬ ‫پیش بین��ی تولید نفت حدود ‪ ۷‬کش��ور می ت��وان انتظار‬ ‫داش��ت س��طح کاهش کلی اوپک بین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫بشکه در روز باشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن بلومبرگ گزارش داد انتظار می رود کاهش‬ ‫تولید حداقل ‪ ۵‬میلیون بشکه ای نفت ازجانب کشورهای‬ ‫ج��ی ‪ ۲۰‬انج��ام ش��ود که جلس��ه اخیر این گ��روه نیز‬ ‫پیش بینی بلومبرگ را تایید می کند‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫فعالیت کسب وکارهای کم ریسک در تهران از شنبه اغاز می شود‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬از روز ش��نبه‪ ۳۰ ،‬فروردین‬ ‫کس��ب وکارهای کم ریس��ک با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداش��تی و دریافت کد از س��امانه اغاز می ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬حس��ن روحانی‬ ‫روز گذشته در جلسه س��تاد ملی مدیریت و مقابله با‬ ‫کرونا گفت‪ :‬یکی از برنامه های فاصله گذاری هوشمند‬ ‫شروع کسب وکارهای کم ریسک برای استان ها به جز‬ ‫تهران بود که این کار در روزهای گذش��ته شروع شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این راس��تا وزارت بهداشت و‬ ‫درم��ان با اصناف هماهنگ کردن��د که هر صنفی که‬ ‫می خواهد ش��روع به کار کند و فعال شود وارد سامانه‬ ‫ش��ود و در ان ثبت نام و کد مرب��وط را دریافت کند و‬ ‫همیشه وزارت بهداشت و درمان از طریق این سامانه‬ ‫با انها مرتبط باشند‪ .‬رئیس جمهوری یاداور شد‪ :‬اکثر‬ ‫افراد این کد را دریافت کردند اما ممکن است افرادی‬ ‫جا مانده باش��ند یا هنوز ارتباط با این س��امانه برقرار‬ ‫نشده باشد‪ .‬از همه کسبه و فعاالن اقتصادی که کار را‬ ‫شروع کردند می خواهیم انهایی که به سامانه متصل‬ ‫نش��دند در هفته جاری و تا پایان هفته به این سامانه‬ ‫متصل ش��وند و کاری اس��ت که برای اینده کش��ور و‬ ‫برای خود کسبه مفید اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬قرار شد‬ ‫در پای��ان این دوره افراد و بنگاه هایی که در این زمینه‬ ‫خوب فعالیت کردند دارای امتیاز باش��ند و امتیاز انها‬ ‫هم به صورت خاصی مش��خص و تابلویی به انها داده‬ ‫ش��ود تا مردم بدانند که کدام یک از مغازه ها و بنگاه ها‬ ‫و کسب وکارها بیشتر برای سالمت مردم‬ ‫و جامعه تالش کردند و این مس��یر ادامه‬ ‫پیدا می کن��د‪ .‬روحانی گف��ت‪ :‬دیروز در‬ ‫جلس��ه ای که با روسای کمیته ها داشتیم‬ ‫قرار شد برای کس��ب وکارهای پرریسک‬ ‫ه��م وزارتخانه های بهداش��ت‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و کشور برنامه ریزی کنند‬ ‫و ه��ر زمان که این طرح اماده ش��د‪ ،‬ب��ا پروتکل ها و‬ ‫دستورالعمل هایی که تصمیم گیری می شود‪ ،‬اجرایی‬ ‫ش��ود‪ .‬رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬درب��اره تهران هم‬ ‫همانط��ور که مردم می دانند از ش��نبه‪ ۳۰ ،‬فروردین‬ ‫کس��ب وکارهای کم ریس��ک با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداش��تی و اتصال به س��امانه و دریاف��ت کد اغاز به‬ ‫کار می کنند‪ .‬برای کسب وکارهای پرریسک هم دارد‬ ‫مطالعه می شود و به مردم اطالع داده خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مبنای فعالیت شبکه حمل ونقل‬ ‫رئی��س دول��ت تدبیر و امید با اش��اره ب��ه موضوع‬ ‫حمل ونق��ل گف��ت‪ :‬جلس��اتی در کمیت��ه امنی��ت‬ ‫اجتماعی وزارت کش��ور با مح��ور حمل ونقل برگزار‬ ‫ش��د و در نهای��ت ب��ا هماهنگ��ی وزارت بهداش��ت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزش��کی قرار ش��د هر وسیله نقلیه‬ ‫عموم��ی که می خواهد فعالیت کن��د‪ ،‬در اغاز و پایان‬ ‫کار ضدعفونی ش��ود‪ .‬وی اضافه ک��رد‪ :‬رانندگان باید‬ ‫از ماس��ک و دستکش اس��تفاده کنند‪ .‬مسافران این‬ ‫وس��ایل عمومی هم حق دارند که بخواهند ان وسیله‬ ‫نقلیه به تعداد صندلی مس��افر سوار کند‪،‬‬ ‫نه بیش از ان‪ .‬روحانی گفت‪ :‬مصوبه ای در‬ ‫کمیته اجتماعی امنیتی تصویب ش��د و‬ ‫اینج��ا هم مورد تایید اس��ت و همه موارد‬ ‫برهمین مبنا اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تهرانی ها از وس�ایل ش�خصی‬ ‫استفاده کنند‬ ‫رئیس جمه��وری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در تهران و‬ ‫ش��هرهای بزرگ به دلیل ک��م بودن وس��ایل نقلیه‪،‬‬ ‫توصیه این اس��ت که مردم از وس��یله شخصی خود‪،‬‬ ‫تاکس��ی و اس��نپ اس��تفاده کنند که بهتر از وسایل‬ ‫حمل ونقل عمومی اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬در مرحله‬ ‫نخست قرار ش��د وزارت راه اتوبوس های بین شهری‬ ‫را در اختی��ار تهران و کالنش��هرها بگذارد‪ .‬در مرحله‬ ‫دوم اگ��ر اتوبوس هایی که مث�لا در تهران ‪ ۵۰۰‬مورد‬ ‫و اس��تان ها دیگر ه��م در مجم��وع ‪ ۱۵۰۰‬مورد نیاز‬ ‫است‪ ،‬اگر بتوانند اتوبوس داخلی و خارجی را تا پایان‬ ‫اردیبهش��ت به خدمت بگیرند و تحویل داده ش��ود‪،‬‬ ‫دولت حاضر است در این زمینه کمک کند‪ .‬به ویژه در‬ ‫قس��ط اول که با پرداخت ان‪ ،‬اتوبوس اماده می شود‪،‬‬ ‫دولت کمک می کند؛ قرار شد وزارت کشور این موارد‬ ‫را بررسی کند و بگوید تا اقدامات را انجام دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اجتم�اع حض�وری در م�اه رمض�ان‬ ‫نخواهیم داشت‬ ‫رئیس جمه��وری موض��وع دیگر مطرح ش��ده در‬ ‫نشست روز گذشته هیات دولت را مسئله اجتماعات‬ ‫در م��اه رمضان عنوان و تصریح ک��رد‪ :‬تصمیم گیری‬ ‫در این زمینه برای جلس��ه اینده خواه��د بود‪ .‬مردم‬ ‫در مس��اجد و اماکنی مانند حسینیه‪ ،‬مراسم تبلیغی‪،‬‬ ‫عب��ادی‪ ،‬دعا و قران خوانی داش��تند‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫گرچ��ه تصمیم گی��ری نهایی درباره ای��ن موضوع را‬ ‫برای جلس��ه اینده گذاشتیم اما اگر شرایط به همین‬ ‫ص��ورت که امروز مش��اهده می کنیم باش��د‪ ،‬قاعدتا‬ ‫اجتم��اع حضوری نخواهی��م داش��ت و این زحمت‬ ‫را باید صدا و س��یما و ش��بکه های اجتماعی مجازی‬ ‫برعه��ده بگیرند و مردم از این ها اس��تفاده کنند‪ .‬اگر‬ ‫ه��م تحولی رخ بدهد در جلس��ه اینده تصمیم نهایی‬ ‫را اتخ��اذ می کنیم‪ .‬روحانی با اش��اره به اصول وزارت‬ ‫بهداشت گفت‪ :‬اصول وزارت بهداشت مهم و برمبنای‬ ‫ان اص��ول اس��ت ک��ه کس��ب وکاری راه می افتد یا‬ ‫نمی افتد‪ .‬یکی از اصول‪ ،‬ظرفیت خود وزارت بهداشت‬ ‫از حیث تخت بیمارس��تانی‪ ،‬نیروی انسانی‪ ،‬پزشک‪،‬‬ ‫پرستار‪ ،‬تنخواه ویژه و دستگاه تنفس مصنوعی است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری اضافه کرد‪ :‬این امکانات محدود است‬ ‫و در هم��ه تصمیم گیری ها این مبنای کار ما اس��ت‪.‬‬ ‫مبن��ای دیگ��ر‪ ،‬توانمندی وزارت بهداش��ت از حیث‬ ‫ازمایش��گاه ها و قدرت و توانایی انجام تس��ت اس��ت‪.‬‬ ‫وزارت بهداش��ت باید بتواند تس��ت های مورد نیاز را‬ ‫انج��ام دهد و امکان تس��ت باید در وزارت بهداش��ت‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫جهانگیری در جلسه معارفه وزیر جهاد کشاورزی‪:‬‬ ‫هیچ حکومتی نمی تواند نسبت به بخش کشاورزی بی تفاوت باشد‬ ‫حس��ن روحانی با استناد به اصول ‪ ۸۷‬و ‪۱۳۳‬‬ ‫قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با عنایت‬ ‫ب��ه رای اعتم��اد روز چهارش��نبه‪ ۲۰ ،‬فروردین‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬در حکمی دکتر کاظم‬ ‫خاوازی را به عنوان وزیر جهاد کشاورزی منصوب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اسحاق جهانگیری روزگذشته‬ ‫در جلس��ه معارفه کاظم خ��اوازی به عنوان وزیر‬ ‫جهادکش��اورزی‪ ،‬بخش کش��اورزی را عهده دار‬ ‫تامی��ن امنیت غذایی م��ردم دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫بزرگ ترین مسئله کشور مطمئن شدن از تامین‬ ‫امنیت غذایی مردم اس��ت‪ .‬اس��حاق جهانگیری‬ ‫افزود‪ :‬هیچ حکومتی نمی تواند نس��بت به بخش‬ ‫کشاورزی خود بی تفاوت باشد و بگوید درصورتی‬ ‫که بخش کش��اورزی هم نب��ود در این دنیای به‬ ‫ای��ن بزرگی کاالی مورد نیاز خود را از گوش��ه و‬ ‫کنار دنیا وارد و ان را تامین می کنیم‪ .‬جمهوری‬ ‫اسالمی به طریق اولی نمی تواند چنین کند‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬بخش کش��اورزی مس��ئولیت تامین‬ ‫امنیت غذایی کش��ور را عهده دار است و ما یک‬ ‫کش��ور پرجمعیت با اهداف بلند و مش��خص در‬ ‫دنی��ا حضور داریم و فعالی��ت می کنیم؛ بنابراین‬ ‫بزرگ ترین مسئله این اس��ت که امنیت غذایی‬ ‫مردم تامین ش��ود تا به واس��طه غ��ذای مردم با‬ ‫فشارهای سیاسی انچنانی علیه حکومت و دولت‬ ‫مواجه نش��ویم‪ .‬جهانگیری با اشاره به شخصیت‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی وی را انسان خودساخته ای‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬وقتی ایش��ان به عنوان یکی از‬ ‫گزینه های پیش��نهادی تصدی وزارت کشاورزی‬ ‫معرف��ی ش��دند‪ ،‬هیچ قدم��ی از طرف ایش��ان‬ ‫ندیدم؛ با اینک��ه کانال ه��ای ارتباطی متعددی‬ ‫بی��ن ما وجود داش��ت به هیچ یک از دوس��تان‬ ‫واس��طه نگفت فالنی را ببین��م و خود را معرفی‬ ‫و برنامه های��م را ارائه کنم‪ .‬وی افزود‪ :‬خاوازی در‬ ‫طول بیش از ‪ ۶‬س��الی که در دولت تدبیر و امید‬ ‫مس��ئولیت داشتند‪ ،‬هم خودش��ان و تیم شان با‬ ‫اق��ای حجتی کار می کردن��د و این تیم کارهای‬ ‫درخش��انی انجام داده که در تاریخ کش��اورزی‬ ‫کشور ماندگار خواهد بود‪ .‬ضمنا از اقای حجتی‬ ‫تش��کر می کنم و ارزوی توفیق و سالمتی برای‬ ‫ایش��ان دارم تا ا نش��اهلل بتوانند به کشور و مردم‬ ‫خدمت کنند‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری با بیان‬ ‫اینکه خاوازی نخستین فردی است که برای این‬ ‫مس��ئولیت مورد اتفاق بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم اقای‬ ‫کالنتری و هم اقای حجتی روی ایش��ان اجماع‬ ‫داش��تند و به حجتی گفتم وقتی شما رفتید چه‬ ‫کسی بیاید که در بین دوستانی که نام برد یکی‬ ‫از انان اقای خاوازی بود‪.‬‬ ‫بررسی شرایط کارگران و کسبه خرد در اولویت مجلس‬ ‫هفت��ه گذش��ته جلس��ات علنی مجل��س بعد از‬ ‫تعطیلی بیش از یک ماهه (بنا بر توصیه ستاد ملی‬ ‫مبارزه با کرونا) تش��کیل شد؛ هرچند علی نوبخت‪،‬‬ ‫رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در نامه ای به الریجانی خواستار برگزاری‬ ‫جلس��ات مجل��س ب��ه ص��ورت ویدئوکنفرانس تا‬ ‫زمان فراهم ش��دن زمینه های بهداشتی الزم برای‬ ‫جلوگیری از ش��یوع و ابتالی کرونا در صحن علنی‬ ‫شد‪ .‬نوبخت معتقد است رعایت نکردن پروتکل های‬ ‫بهداشتی به ویژه فاصله مناسب بین نمایندگان در‬ ‫جلس��ات علنی مجلس انتقاده��ای زیادی را در بر‬ ‫داشت‪ .‬انچه در ادامه می خوانید گفت وگوی برخی‬ ‫از نمایندگان با خبرگزاری های رسمی است‪.‬‬ ‫‹ ‹کارگ�ران وضعی�ت س�خت و مبهمی‬ ‫دارند‬ ‫رئی��س فراکس��یون‬ ‫کارگ��ری مجلس ضمن‬ ‫تشریح وضعیت اقتصادی‬ ‫کارگ��ران در ش��رایط‬ ‫کرونایی گفت‪ :‬جان مردم‬ ‫بس��یار مهم اس��ت اما تا‬ ‫جای��ی ک��ه به س�لامت‬ ‫مردم اسیب نرسد‪ ،‬باید دایره تعطیلی اقتصادی را‬ ‫کم کنیم‪.‬‬ ‫علیرضا محجوب ضم��ن تاکید بر ضرورت عمل‬ ‫به دس��تورات س��تاد مبارزه با کرون��ا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫سالمت و جان انسان در گام نخست اهمیت است‪.‬‬ ‫هیچکس نبای��د در این مهم تردی��د کند‪ .‬در این‬ ‫زمینه بای��د نظر علما و اهل دانش را جس��ت وجو‬ ‫کرد‪ ،‬اما با این وضع دش��وار اقتصادی‪ ،‬تا جایی که‬ ‫می شود باید راه زندگی اقتصادی مردم را باز کنیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم ته��ران در مجلس افزود‪ :‬این امکان‬ ‫وجود دارد که ش��یوه های س��ختگیرانه تری پیش‬ ‫بگیریم اما راه معیشتی و اقتصادی مردم را نبندیم‪.‬‬ ‫اگ��ر منظورمان قرنطینه کامل باش��د‪ ،‬هزینه چند‬ ‫میلیون نفر را باید تامین کنیم‪ .‬هم اکنون بسیاری‬ ‫باید مورد حمایت قرار بگیرند اما نمی گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی وضعیت کسبه خرد در نشست‬ ‫با وزیر کار‬ ‫ی��ک عض��و کمیس��یون‬ ‫اجتماعــ��ی مجلــس از‬ ‫موک��ول ش��دن جلس��ه‬ ‫مش��تــرک کـمـیسیون‬ ‫اجتماعی مجلس با وزیر‬ ‫تع��اون‪ ،‬کــ��ار و رفــاه‬ ‫اجتماعــ��ی بـــ��ه روز‬ ‫عکس روز‬ ‫سه ش��نبه‪ ۲۶ ،‬فروردی��ن خب��ر داد‪ .‬محمدرض��ا‬ ‫بادامچی گفت‪ :‬در این جلس��ه قصد داریم وضعیت‬ ‫کس��به خرد و همچنین بازاریانی که بر اثر شرایط‬ ‫کرونای��ی پیش ام��ده دچار مش��کالت اقتصادی‬ ‫شده اند را رسیدگی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نظ�ارت ج�دی در اج�رای ط�رح‬ ‫فاصله گذاری هوشمند‬ ‫ی��ک عض��و کمیس��یون‬ ‫فرهنگی مجلس خروج از‬ ‫ش��رایط فعلی کش��ور را‬ ‫مس��تلزم توجه دقیق به‬ ‫امـــــ��ر فاصله گ��ذاری‬ ‫هوشمند و نظارت جدی‬ ‫ب��ر ان دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫فاصله گذاری موث��ر و مداوم همراه با تقویت بخش‬ ‫بهداش��ت و درمان کش��ور به منظور انجام تس��ت‬ ‫حداکثری و بیماریابی دو موضوع اصلی اس��ت که‬ ‫باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫اصغ��ر مس��عودی‪ ،‬نماین��ده نی ریز و اس��تهبان‬ ‫ادامه داد‪ :‬جلوگیری از گس��ترش ش��یوع ویروس‬ ‫نیازمند توجه الزم به موضوع فاصله و نبود تحرک‬ ‫غیرضروری اس��ت‪ ،‬اگرچه جه��ان هنوز به رویکرد‬ ‫مش��خصی در این باره دست پیدا نکرده‪ ،‬اما در این‬ ‫ازمون و خطا باید ضمن تالش برای عادی س��ازی‬ ‫ش��رایط اقتص��ادی‪ ،‬فاصله گ��ذاری اجتماعی هم‬ ‫رعایت شود‪.‬‬ ‫نماینده نی ریز و استهبان در مجلس با تاکید بر‬ ‫اینکه اعتبارات باید در این زمینه با دقت و مدیریت‬ ‫کارشناسانه هزینه شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دولت باید این‬ ‫فضا را مدیریت کند اما نمی تواند برای تمام اقش��ار‬ ‫نیازمند بس��ته های حمایت��ی در نظر بگیرد چراکه‬ ‫بر س��ر مس��یر تحقق این موضوع مشکالتی وجود‬ ‫دارد؛ پ��س باید باتوجه به فاصله گذاری هوش��مند‬ ‫و نظ��ارت دقیق بر ان با هم��کاری اماکن و نیروی‬ ‫انتظام��ی فضای متعادلی برای بازگش��ت تدریجی‬ ‫کش��ور به ش��رایط عادی مهیا کن��د؛ اگرچه اعالم‬ ‫زودهنگام عادی شدن ش��رایط‪ ،‬خود مشکالتی را‬ ‫ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وی در این ب��اره تصری��ح ک��رد‪ :‬اج��رای دقی��ق‬ ‫فاصله گذاری هوش��مند خود نیازمند نظارت جدی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گرچه اطالع رس��انی و توصیه کردن نقشی‬ ‫موث��ر در این فاصله گذاری ایف��ا می کند اما گاهی‬ ‫باید از مس��ائل قهری نیز بهره جس��ت‪ ،‬برای مثال‬ ‫پلیس گفته بود در روز ‪ ۱۳‬بدر هر خودرویی که در‬ ‫حاش��یه پارک ها توقف داشته باشد جریمه خواهد‬ ‫شد که ما شاهد تاثیر مثبت ان بودیم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫اخرین مهلت ثبت نام اصناف‬ ‫درسامانه وزارت بهداشت‬ ‫سرریز شدن سد قشالق سنندج‬ ‫عکس‪ :‬میزان‬ ‫رئیس مرکز س�لامت محیط و کار وزارت بهداش��ت‪ ،‬ساعت ‪ ۲۴‬روز پنجش��نبه‪ ۲۸ ،‬فروردین را‬ ‫اخرین مهلت ثبت نام در سامانه ثبت نام اصناف و صنایع در راستای گام دوم فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫اع�لام کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬احمد جنیدی‪ ،‬ضم��ن اعالم این مطلب افزود‪ :‬مش��اغل پرخطر در‬ ‫تهران و س��ایر شهرس��تان ها تا اطالع ثانوی تعطیل است و همه صاحبان مشاغل پرخطر و کم خطر‬ ‫خصوصی‪ ،‬دولتی‪ ،‬خیریه شامل صنف‪ ،‬کارگاه‪ ،‬صنعت و واحدهای خدماتی تولیدی باید در سامانه‬ ‫‪ salamat.gov.ir‬ثبت ن��ام کنن��د‪ .‬رئی��س مرکز س�لامت محیط و کار وزارت بهداش��ت گفت‪:‬‬ ‫فعالیت ه��ای پرخط��ر برای ش��یوع کرونا در حوزه اصناف ش��امل ارایش��گاه های مردان��ه و زنانه‪،‬‬ ‫رس��توران ها‪ ،‬تاالرهای پذیرایی و سالن ها‪ ،‬مراکز بازی‪ ،‬تفریحی‪ ،‬گیم نت‪ ،‬قهوه خانه ها‪ ،‬چایخانه ها‬ ‫و تریا‪ ،‬اماکن اقامتی‪ ،‬هتل ها‪ ،‬اس��تخر‪ ،‬س��ونا و ماساژ و باشگاه های بدنس��ازی و ورزشی‪ ،‬سینماها‪،‬‬ ‫جشنواره ها و نمایشگاهای هنری و فرهنگی هستند که ضمن ثبت نام در سامانه منتظر اعالم ستاد‬ ‫بازگش��ایی خواهن��د بود‪ .‬جنیدی افزود‪ :‬پ��س از اتمام این مهلت‪ ،‬با صاحبان حرف و مش��اغلی که‬ ‫ثبت نام نکرده اند به منظور پیشگیری از انتقال کرونا برابر قانون برخورد خواهد شد‪ .‬بنابر اعالم روابط‬ ‫عمومی معاونت بهداش��ت وزارت بهداش��ت‪ ،‬وی در پایان اظهار کرد‪ :‬توصیه می ش��ود همه صنایع‬ ‫شامل صنایع نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬پاالیشگاهی‪ ،‬خودروسازی‪ ،‬شیمیایی‪ ،‬فلزی‪ ،‬معدن و‪ ...‬و همه‬ ‫خدمات از جمله بیمارستان ها‪ ،‬داروخانه ها‪ ،‬مطب ها‪ ،‬ازمایشگاه ها‪ ،‬مراکز فیزیوتراپی‪ ،‬پیشخوان ها‪،‬‬ ‫مدرس��ه ها‪ ،‬دانشگاه ها‪ ،‬اموزشگاه ها و همه مراکز خدمت رسانی و اصناف و شرکت ها و مانند ان در‬ ‫مهلت تعیین شده در سامانه ثبت نام کنند و تاکید می شود ثبت نام را به روزهای اخر موکول نکنند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬ظریف ب��ا دبیرکل س��ازمان ملل متحد‬ ‫درباره تحوالت یمن و تحریم های امریکا علیه ایران‬ ‫گفت وگو کرد‪ .‬وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران و انتونیو گوترش‪ ،‬دبیرکل سازمان ملل متحد‬ ‫در این گفت وگوی تلفنی درباره اخرین تحوالت در‬ ‫یمن و نی��ز تحریم های یکجانبه و غیرقانونی امریکا‬ ‫علیه کشورمان گفت وگو و تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬س��فیر چین در امریکا گفت این کش��ور‬ ‫همچنان فاز نخست توافق تجاری با ایاالت متحده را‬ ‫اجرایی می کند و امیدوار است دو طرف بتوانند برای‬ ‫ارزیابی تغییرات شکل گرفته در وضعیت و همکاری‬ ‫در زمینه واکنش به ان با یکدیگر کار کنند‪ .‬س��فیر‬ ‫چین در امریکا گفت این کش��ور همچنان به خرید‬ ‫محصوالت کشاورزی ایاالت متحده ادامه می دهد‬ ‫و محدودیت های شماری از شرکت ها برای ورود به‬ ‫بازار را برداشته است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گ��زارش پای��گاه اینترنت��ی روزنامه‬ ‫الشرق االوس��ط‪ ،‬مصطفی الکاظمی‪ ،‬نخس��ت وزیر‬ ‫مکلف عراق نخس��تین گام ها برای تش��کیل دولت‬ ‫را طی دیدار با فواد حس��ین‪ ،‬وزی��ر دارایی و یکی از‬ ‫رهبران کرد عراق برداش��ت‪ .‬الکاظم��ی در دیدار با‬ ‫حس��ین درباره تشکیل دولت اینده و موضع مثبت‬ ‫کرده��ا و اهل تس��نن در قبال نخس��ت وزیری وی‬ ‫بحث و گفت وگو کرد‪ .‬مصطفی الکاظمی پنجشنبه‬ ‫گذش��ته ازسوی برهم صالح‪ ،‬رئیس جمهوری عراق‬ ‫به عن��وان نخس��ت وزیر مکلف به تش��کیل کابینه‬ ‫انتخاب شد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬سفیر ایران در عراق گفت‪ :‬هر شخصیتی‬ ‫که در فرایند قانونی و با رای اعتماد پارلمان عراق به‬ ‫نخس��ت وزیری انتخاب شود مورد حمایت ما است‪.‬‬ ‫ایرج مس��جدی در صفحه توییتر خ��ود در واکنش‬ ‫به معرفی مصطفی الکاظمی به عنوان گزینه جدید‬ ‫پیشنهادی برای تصدی پست نخست وزیری عراق‬ ‫نوش��ت‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران به قانون و نظام‬ ‫سیاس��ی عراق احترام می گذارد و هر ش��خصیتی‬ ‫ک��ه در فرایند قانونی و با رای اعتم��اد پارلمان این‬ ‫کشور به نخست وزیری انتخاب شود‪ ،‬مورد حمایت‬ ‫ما است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬یک کارشناس مس��ائل عراق می گوید‬ ‫مصطف��ی الکاظم��ی گزین��ه جدید پیش��نهادی‬ ‫نخس��ت وزیری عراق از ش��انس بیشتری نسبت به‬ ‫دیگر گزینه ها که پیش از این برای تش��کیل دولت‬ ‫معرفی شده بودند‪ ،‬برخوردار است‪ .‬علی اکبر اسدی‬ ‫در گفت وگو با ایس��نا درباره چالش های پیش روی‬ ‫مصطفی الکاظمی برای تش��کیل دول��ت در عراق‬ ‫گف��ت‪ :‬به نظر می رس��د او نس��بت ب��ه گزینه های‬ ‫قبلی ش��انس بیش��تری برای تش��کیل دولت دارد‬ ‫چراک��ه برخی از گروه های ش��یعه عراق��ی روی او‬ ‫اجم��اع نظر دارند و باتوجه ب��ه ادامه خال قدرت در‬ ‫ع��راق و موفق نبودن گزینه های قبلی در تش��کیل‬ ‫کابین��ه‪ ،‬به احتمالی او بتواند دول��ت جدیدی را در‬ ‫عراق تشکیل دهد؛ گرچه نمی توان چیزی را در این‬ ‫زمینه قطعی دانست‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬س��فارت جمهوری اس�لامی ای��ران در‬ ‫روس��یه در بیانیه ای اعالم کرد سفیر کشورمان در‬ ‫مس��کو باتوجه به افزایش نگرانی هموطنان ایرانی‬ ‫حاضر در مس��کو‪ ،‬ب��ا مدیران ش��رکت هواپیمایی‬ ‫ماهان رایزنی هایی داشته تا عالوه بر بررسی دوباره‬ ‫قیمت ها امکان تخفیف بیش��تر به هموطنان ایرانی‬ ‫فراهم ش��ود تا زمینه بازگشت دانشجویان ایرانی به‬ ‫کشور در ش��رایط کنونی ش��یوع بیماری کرونا در‬ ‫روسیه فراهم شود‪.‬‬ ‫ایلنا‪-‬یک سناتور امریکایی در نامه ای به وزرای‬ ‫ام��ور خارج��ه و خزانه داری این کش��ور خواس��تار‬ ‫حمایت دول��ت دونالد ترام��پ از دریافت وام ایران‬ ‫از صن��دوق بین المللی پول در پی ش��یوع ویروس‬ ‫کرون��ای جدید ش��د‪ .‬دایان فینش��تاین س��ناتور‬ ‫امریکای��ی در صفح��ه توییترش با انتش��ار تصویر‬ ‫نام��ه ای به مایک پمپئو‪ ،‬وزی��ر امور خارجه امریکا و‬ ‫استیون منوچین‪ ،‬وزیر خزانه داری این کشور که در‬ ‫ان خواستار ممانعت نکردن دولت امریکا با دریافت‬ ‫وام ای��ران از صندوق بین المللی پول در پی ش��یوع‬ ‫ویروس کرونای جدید شده‪ ،‬نوشت‪ :‬ویروس کرونای‬ ‫جدید به ش��دت به ایران خسارت زده و ظرفیت این‬ ‫وج��ود دارد ک��ه به ط��ور گس��ترده تری در منطقه‬ ‫پراکنده شود‪ .‬ترامپ باید به خاطر منافع بین المللی‬ ‫از درخواس��ت وام ای��ران از صندوق بین المللی پول‬ ‫برای کنترل این ویروس حمایت کند‪ .‬به تازگی نیز‬ ‫روزنامه وال اس��تریت ژورنال به نقل از مقامات ارشد‬ ‫دولت امریکا گزارش داد این کشور می خواهد مانع‬ ‫از درخواست ایران برای دریافت وام فوری ‪ 5‬میلیارد‬ ‫دالری از صن��دوق بین المللی پول ب��رای مقابله با‬ ‫شیوع کرونا و پیامدهای ناشی از ان شود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬بلومبرگ گزارش داد واش��نگتن به دنبال‬ ‫تشدید فشار بر ریاض است تا توافق تاریخی کاهش‬ ‫تولید نفت جهان حاصل ش��ود‪ .‬در این گزارش امده‬ ‫اس��ت گروهی از س��ناتورهای برجس��ته نسبت به‬ ‫پیامدهای شکس��ت توافق نفتی به ریاض هش��دار‬ ‫داده ان��د‪ .‬مذاک��رات هدفمند برای پای��ان دادن به‬ ‫جنگ نرخ نفت که خس��ارت فراوانی به صنعت نفت‬ ‫امریکا وارد کرده و بودجه های کش��ورهای نفتی را‬ ‫به س��ختی و ب��ا روند کندی برای روز س��وم تهدید‬ ‫می کند‪ ،‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫قواعد بازار نفت‬ ‫و کرونا‬ ‫در اوپک پالس‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 25‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 19‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 13‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1498‬‬ ‫پیاپی ‪2816‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫افزایش بیش از ‪ ۳۰‬درصدی قیمت تمام شده قطعات در سال ‪۹۹‬‬ ‫تعمیق س��اخت داخل قطعات از تیر سال ‪ ۹۸‬کلید‬ ‫خ��ورد و ای��ن امر در حدود ‪ ۴‬می��ز تخصصی تعریف‬ ‫شد و به سرانجام رسید‪ .‬انتظار می رود با داخلی سازی‬ ‫قطعات از قیمت تمام ش��ده محصوالت کاسته شود و‬ ‫خودروها با قیمت پایین تری وارد بازار رقابت شوند اما‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬نهاده های تولید و تورم همیش��ه این بازی را‬ ‫به گونه ای دیگر پیش می برد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت قطعات‬ ‫فرهاد به نیا‪ ،‬س��خنگوی انجمن س��ازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه های خودرو کش��ور درباره وضعیت قیمت‬ ‫خودرو به‬ ‫گفت‪ :‬امسال قیمت قطعات خودرو‬ ‫به ط��ور قطع افزای��ش خواهد یافت؛ به عن��وان مثال‬ ‫امس��ال حقوق پایه کارگران ‪ ۲۱‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫این درصد در کنار س��ایر موارد مانن��د بن کارگری‪،‬‬ ‫سنوات و‪ ...‬سبب شده دس��تمزد کارگری حدود ‪۴۰‬‬ ‫درصد ب��رای بنگاه های اقتص��ادی افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫اگ��ر حقوق و دس��تمزد ‪ ۲۵‬درصد قیمت تمام ش��ده‬ ‫یک محصول باش��د درحال حاضر حدود ‪ ۱۱‬درصد به‬ ‫قیمت تمام ش��ده محصوالت فقط با افزایش دستمزد‬ ‫کارگران افزوده شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬موض��وع دوم ک��ه مهم ت��ر از افزایش‬ ‫دس��تمزد کارگران اس��ت قیمت مواد اولیه است که‬ ‫باتوج��ه به نرخ تورمی که بان��ک مرکزی اعالم کرده‬ ‫قیم��ت فروش مواد خام افزایش قابل توجهی داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬نرخ مواد اولیه پ��س از گردش در بازار بورس‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰‬درصد افزایش یافته که طبیعی اس��ت به‬ ‫قیمت تمام شده محصوالت اضافه شود‪.‬‬ ‫این عض��و هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه های خودرو کش��ور به موضوع سوم اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬بخش��ی از قطعات و م��واد اولیه مورد‬ ‫نیاز س��اخت داخل نیستند؛ به عنوان مثال همه فوالد‬ ‫الیاژی در داخل س��اخته نمی ش��ود یا هنوز فناوری‬ ‫بخش��ی از قطعات های تک مانند ‪ ECU‬را در اختیار‬ ‫نداریم‪ .‬بخشی از مواد اولیه و قطعات منفصله قطعاتی‬ ‫مانن��د ‪ ABS‬ی��ا ‪ EMC‬و‪ ...‬نی��ز ب��ا واردات تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬نرخ ارز مبادله ای حدود ‪ ۱۶‬هزار تومان‬ ‫اعالم شده که این برای صنعت چالش بزرگ دیگری‬ ‫است‪ .‬نرخ ارز ازاد تا ‪ ۲‬ماه قبل حدود ‪ ۱۱‬هزار تومان‬ ‫ب��ود اما ام��روز با افزای��ش ح��دود ‪ ۴۰‬درصدی (که‬ ‫شاخص بانک مرکزی تایید کرده) به بیش از ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫تومان رس��یده اس��ت‪ .‬تمام این موارد‪ ،‬افزایش نرخ ها‬ ‫را به دنب��ال دارد که این موض��وع در کنار هزینه های‬ ‫س��ربار‪ ،‬خدمات کارگاهی و پیمان��ی افزایش قیمت ‬ ‫محصول نهایی را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫به نی��ا با بیان اینکه درحال حاضر باتوجه به ش��یوع‬ ‫برخ��ی فعاالن صنعت قطع��ه پیش بینی می کنن��د قیمت محصوالت‬ ‫خودرویی بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد افزایش یابد‬ ‫کرونا تی��راژ تولید کاهش یافته‪ ،‬گف��ت‪ :‬به طور قطع‬ ‫کاهش تیراژ تولید قیمت تمام شده محصوالت را باز‬ ‫هم باالتر می برد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬دولت باید در ش��رایط فعل��ی راهکار ارائه‬ ‫بده��د زیرا عام��ل تورم و باال رفتن نرخ ارز ناش��ی از‬ ‫سیاس��ت های دول��ت اس��ت‪ .‬درحال حاضر پرس��ش‬ ‫این اس��ت ک��ه چ��را وام هایی ک��ه ب��رای کمک به‬ ‫تولیدکنندگان اعالم می شود پرداخت نمی شود؟ چرا‬ ‫حمایت های تلویحی در اختیار بنگاه های صنعتی قرار‬ ‫نمی گیرد؟ به فرمایش رهبر معظم انقالب امسال سال‬ ‫جهش تولید است چرا ابزار ان در اختیار صنعتگر قرار‬ ‫نمی گیرد؟‬ ‫سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرو کش��ور در ادامه عنوان کرد‪ :‬با ش��یوع ویروس‬ ‫کرون��ا دو انجمن س��ازندگان قطعات خودرو کش��ور‬ ‫و انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازان کش��ور ب��ا ارس��ال نامه های بس��یار به‬ ‫مس��ئوالن ذی ربط خواس��تار تمدید تعطیالت برای‬ ‫قطعه س��ازان تا پایان فروردین ش��دند ت��ا بتوانند به‬ ‫غربالگری کارگران خ��ود بپردازند‪ .‬اگر این غربالگری‬ ‫به طور کامل انجام می شد واحدهای تولیدی با اعتماد‬ ‫بیشتر از س�لامتی نیروهای انسانی خود فعالیت ها را‬ ‫اغاز می کردند ام��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫معاون مهندسی سایپا از اعمال تغییرات کاری‬ ‫در تمامی خطوط تولید در س��ایت های مختلف‬ ‫گ��روه با هدف رعایت فاصله فردی بین کارکنان‬ ‫تا زمان پایان اپیدمی ویروس کرونا خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز پرویز افتاب سوار گفت‪:‬‬ ‫با دس��تور و تاکید مدیرعامل گروه س��ایپا و در‬ ‫راس��تای جلوگیری از ش��یوع وی��روس کرونا و‬ ‫نیز صیانت از س�لامت کارکنان و س��رمایه های‬ ‫انسانی گروه س��ایپا برای نخستین بار تغییراتی‬ ‫در خط��وط تولید در س��ایت های مختلف گروه‬ ‫سایپا با هدف رعایت فاصله فردی بین کارکنان‬ ‫هنگام کار تا زمان پای��ان اپیدمی ویروس کرونا‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مرحله نخس��ت‪ ،‬ش��روع فعالیت‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ مواد اولیه‬ ‫در ادام��ه رضا رضای��ی‪ ،‬عضو انجمن قطعه س��ازان‬ ‫کش��ور درباره نرخ خودرو در س��ال جاری به‬ ‫گف��ت‪ :‬در صنعتی اس��تراتژیک مانند خ��ودرو که در‬ ‫ان ه��ر خودروس��از اس��تانداردهای خ��اص خود را‬ ‫دارد‪ ،‬وضعیت تولید متفاوت اس��ت‪ .‬خودرو از قطعات‬ ‫متنوعی تش��کیل ش��ده که هر یک از قطعات هم از‬ ‫اجزای دیگر س��اخته ش��ده اند؛ به عنوان مثال برخی‬ ‫مواد برای گونی بافی اس��تفاده می شود اما همان مواد‬ ‫در صنعت خودرو با استانداردها و افزودنی های خاص‬ ‫برای ساخت داشبورد به کار می رود؛ بنابراین بخشی از‬ ‫قیمت خودرو به مواد اولیه ان برمی گردد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بخ��ش عمده این مواد اولیه چه در بخش‬ ‫فلزات و چه پتروش��یمی ازس��وی دولت و واحدهای‬ ‫دولتی تولید می ش��ود اما خودروس��از به دلیل شرایط‬ ‫رویکردهای یازده گانه ایدرو در راستای تحقق جهش تولید‬ ‫برنامه های خود با محوریت جهش تولید براس��اس تجربه ها‬ ‫و دس��تاوردهای س��ال ‪ ۹۸‬در حوزه رونق تولید اقدام کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدباقر عالی جهت گیری س��ازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنای��ع ایران را مبتنی بر همگرای��ی فعالیت ها و برنامه های‬ ‫س��تاد و ش��رکت های تابع‪ ،‬ارتقای بهره وری تولید‪ ،‬توس��عه‬ ‫س��هم بازار و محصوالت و کسب وکارها و تکمیل پروژه های‬ ‫نیمه تم��ام‪ ،‬تولی��د محص��والت جایگزین اق�لام وارداتی و‬ ‫همچنین س��رمایه گذاری در حوزه محص��والت دانش بنیان‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه رویکردهای‬ ‫تغییر در خطوط تولید سایپا‬ ‫خطوط تولید س��ایپا در یک ش��یفت و با حضور‬ ‫‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد نیروی انسانی به طور چرخشی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫معاون مهندسی سایپا ادامه داد‪ :‬فاصله گذاری‬ ‫فردی به گونه ای اس��ت که در هر ایستگاه تولید‬ ‫به ط��ور میانگی��ن ‪ ۲‬نفر با رعای��ت حریم فردی‬ ‫حض��ور خواهند داش��ت تا ضریب س�لامتی و‬ ‫ایمنی کارکنان حفظ ش��ود‪ .‬به گفته افتاب سوار‬ ‫با این طراح��ی عالوه بر کاه��ش ظرفیت تولید‬ ‫س��ایپا که اج��رای طرح فاصله گذاری را میس��ر‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬کاهش س��اعات کاری کارکنان نیز‬ ‫اجرا شده است‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬برنامه ایج��اد فاصله فردی در‬ ‫گ��روه به موازات رعایت بهداش��ت فردی‪ ،‬تجهیز‬ ‫کالن ایدرو در تحقق جهش تولید را توس��عه توان س��اخت‬ ‫داخل‪ ،‬ارائه بس��ته نوس��ازی صنایع‪ ،‬حمایت از شرکت های‬ ‫نیروها به اقالم حفاظتی مانند ماسک و دستکش‬ ‫و همچنین پاک سازی و ضدعفونی مداوم محیط‬ ‫کار به اج��را درامده و تا پای��ان اپیدمی ویروس‬ ‫کرونا ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫معاون مهندسی سایپا گفت‪ :‬در گام های بعدی‬ ‫و پس از حصول اطمینان نس��بت به س�لامتی‬ ‫نیروی انس��انی‪ ،‬ظرفیت خطوط گروه س��ایپا با‬ ‫رعایت شرایط یادشده افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫افتاب سوار تاکید کرد‪ :‬حفظ سالمت کارکنان‬ ‫به عنوان س��رمایه های انسانی شرکت‪ ،‬مهم ترین‬ ‫اولوی��ت مدی��ران گروه س��ایپا در مس��یر تولید‬ ‫خواهد ب��ود و ت�لاش خواهیم ک��رد خطوط با‬ ‫حض��ور بهینه و ایمن نیروی انس��انی به فعالیت‬ ‫خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫کارشناس صنعت‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرهاد به نیا‬ ‫کاهش تیراژ‬ ‫تولید قیمت‬ ‫تمام شده‬ ‫محصوالت را‬ ‫باالتر می برد‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫یکی از مسائلی که در حوزه تولید خودرو بارها مورد‬ ‫س��وال قرار گرفته این است که چرا اعمال محدودیت‬ ‫درباره قیمت ها فقط مختص صنعت خودرو اس��ت و‬ ‫همی��ن امر برای م��واد اولیه تولید داخ��ل که به طور‬ ‫معمول دولتی اس��ت اعمال نمی ش��ود‪ .‬قیمت گذاری‬ ‫خودرو در حالی که قیمت م��واد اولیه روند صعودی‬ ‫دارن��د نوعی تناق��ض در تولید اس��ت‪ .‬برخی فعاالن‬ ‫صنعت قطعه پیش بین��ی می کنند قیمت محصوالت‬ ‫خودرویی بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫احمدرضا رعنایی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬به این موضوع‬ ‫اشاره کرده و گفته بود احتمال اینکه به لحاظ تامین‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬قیمت ها باال رود زیاد است‪.‬‬ ‫رضا رضایی‬ ‫سال ‪ ۹۹‬هزینه‬ ‫تمام شده‬ ‫قطعه سازی‬ ‫بیش از ‪۳۰‬‬ ‫درصد افزایش‬ ‫خواهد یافت‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬راهبری شرکت های زیر پوشش با هدف جهش‬ ‫تولید و شتاب بخشیدن به تکمیل پروژه های نیمه تمام ذکر‬ ‫و تصری��ح کرد‪ :‬نقش افرین��ی ایدرو به عنوان یک س��ازمان‬ ‫توسعه ای در تکمیل زنجیره تولید صنایع هدف از مواد خام‬ ‫تا محصوالت نهای��ی در داخل و تولید محصوالت جایگزین‬ ‫اقالم وارداتی است‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایدرو ارتقای به��ره وری عوامل تولید‪،‬‬ ‫متنوع سازی ابزار تامین مالی‪ ،‬حمایت و کمک به واحدهای‬ ‫تولیدی صادرات گرا و تبدیل دارایی سازمان به دارایی مولد‬ ‫را از دیگر رویکردهای س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران در راستای تحقق جهش تولید برشمرد‪.‬‬ ‫تکمیل وجه خودرو به صورت غیرحضوری‪ ،‬امکان پذیر شد‬ ‫گروه خودروسازی س��ایپا در اقدامی دیگر برای‬ ‫جلوگیری از شیوع بیماری کرونا‪ ،‬مراجعه حضوری‬ ‫مش��تریان برای پرداخت مابه التفاوت بیمه س��ال‬ ‫جدید را لغو و اعالم کرد این مبلغ از س��ود تاخیر‬ ‫تحویل خودرو مشتریان کم خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬در بخش��نامه ارس��الی‬ ‫ازسوی س��ازمان فروش سایپا برای نمایندگی های‬ ‫مجاز این گروه خودروس��ازی در سراس��ر کش��ور‪،‬‬ ‫اعالم ش��ده در صورتی که مشتری به دلیل تاخیر‬ ‫در تحوی��ل خ��ودرو ثبت نامی مش��مول پرداخت‬ ‫س��ود تاخی��ر ش��ود‪ ،‬مابه التف��اوت افزای��ش حق‬ ‫بیمه در س��ال جدید از این س��ود کم می ش��ود و‬ ‫نیاز نیس��ت ش��هروندان مراجعه حضوری داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫رضا محمدی‬ ‫براس��اس این تصمیم که با ه��دف جلوگیری از‬ ‫مراجعه حضوری مشتریان و حفظ فاصله اجتماعی‬ ‫گرفته شده‪ ،‬مشتریانی که دعوتنامه تحویل خودرو‬ ‫برای انان صادر می شود نیز برای تکمیل وجه نیاز‬ ‫به مراجعه حضوری ندارند و می توانند با مراجعه به‬ ‫ادرس اینترنتی ‪http: //saipa.iranecar.com‬‬ ‫و ورود به سامانه و پروفایل مشتری از طریق گزینه‬ ‫«پرداخت دعوتنامه» نسبت به تکمیل وجه خودرو‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است مش��تریان گروه سایپا برای کسب‬ ‫اطالعات بیش��تر هر روز می توانند با ش��ماره تلفن‬ ‫‪ ۰۹۶۵۵۰‬تم��اس گرفت��ه و پرس��ش های خود را‬ ‫درباره این طرح و سایر طرح های این گروه مطرح‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫باوجود اینده مبهم خودروه��ای برقی در ایران‪،‬‬ ‫تولید این نوع خودروها را در جهان ش��اهد هستیم‪.‬‬ ‫چش��م انداز خودروهای برقی ‪ ۱۵‬س��ال اینده‪ ،‬بازار‬ ‫تقاضای بس��یار بزرگی برای برخ��ی عناصر را باعث‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬در گام نخس��ت باید سیاس��ت کلی‬ ‫برای تولید خودروهای برقی در کش��ور با اس��تفاده‬ ‫از ظرفیت های موجود خودروس��ازان در همکاری با‬ ‫ش��رکت های بین المللی تدوین شود‪ .‬ایران به دلیل‬ ‫داش��تن منابع عظیم معدن��ی در گام دوم می تواند‬ ‫از ای��ن رویکرد جهانی بهترین اس��تفاده را ببرد و با‬ ‫اقداماتی برای خودروهای برقی‪ ،‬در اینده نه چندان‬ ‫دور ارزش اف��زوده باالی��ی هم��راه اعتم��اد جهانی‬ ‫به دس��ت اورد‪ .‬در این بی��ن دولت‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫و س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران باید با برنامه ریزی مشخصی اقدام به اکتشافات‬ ‫جدید و استخراج عناصر کنند‪ .‬در این زمینه ارتباط‬ ‫دانش��گاه و صنعت برای تحقیق و توس��عه در جهت‬ ‫تولی��د باتری های لیتیومی‪ ،‬فراوری نوین و به صرفه‬ ‫فلزات و‪ ...‬از موارد ضروری به شمار می رود‪ .‬استفاده‬ ‫از ظرفیت های موفق می تواند در اکتشافات جدید و‬ ‫بهره برداری از عناصر راهگش��ا و مفید باشد‪ .‬به دلیل‬ ‫نبود برنامه راهبردی مش��خص ب��رای خودروهای‬ ‫برقی در ایران‪ ،‬بازار تقاضای خودرو برقی در کش��ور‬ ‫ترکیه می تواند بازار تقاضای بس��یار بزرگ این نوع‬ ‫خودروها ب��ه مواد اولیه را نش��ان دهد‪ .‬نخس��تین‬ ‫خ��ودرو برقی ترکی��ه با همکاری چندین ش��رکت‬ ‫داخلی و خارجی به ن��ام «تاگ» با هزینه ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫دالری در سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی (‪ ۱۳۹۸‬خورشیدی)‬ ‫رونمایی شد‪ .‬هدف ترکیه تولید ‪ ۵‬نوع از این خودرو‬ ‫در ‪ ۱۵‬سال اینده است‪ .‬چشم انداز خودروهای برقی‬ ‫در ترکیه در سال ‪ )۱۴۰۹( ۲۰۳۰‬تولید ‪ ۲.۵‬میلیون‬ ‫خودرو تمام برقی ب��ا باتری لیتیومی ‪ ۱۰۰‬کیلووات‬ ‫س��اعت و برد مس��افتی تقریبا ‪ ۳۵۰‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫برای س��اخت این خودرو تمام برقی به طور تقریبی‬ ‫ب��ه ‪ ۱۰‬گ��رم لیتی��وم‪ ۳۲ ،‬گرم کبال��ت‪ ۱۰۴ ،‬گرم‬ ‫نی��کل‪ ۱۰۲ ،‬گرم منگن��ز‪ ۲۰۰ ،‬کیلوگ��رم فوالد‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬کیلوگ��رم الومینی��وم و ‪ ۵۰۰‬کیلوگرم فوالد‬ ‫استحکام باال با دانس��یته پایین نیاز است؛ بنابراین‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۳۰‬ترکی��ه به بازار مص��رف بزرگی در‬ ‫زمینه خودروهای برقی تبدیل خواهد شد‪ .‬براساس‬ ‫پیش بینی ه��ا‪ ،‬میزان تقاض��ای لیتیوم در ترکیه در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۳۰‬برای س��اخت باتری ه��ای لیتیومی‬ ‫به طور تقریب��ی ‪ ۳۰‬درصد می��زان لیتیوم تولیدی‬ ‫در جهان در س��ال ‪ )۱۳۹۷( ۲۰۱۸‬است؛ همچنین‬ ‫میزان مصرف الومینیوم و فوالدهای استحکام باال با‬ ‫دانسیته پایین به ترتیب ‪ ۵۰۰‬هزار تن و یک میلیون‬ ‫تن خواهد بود‪.‬‬ ‫بکارگیری اتوبوس های‬ ‫برون شهری در شهرها به‬ ‫کجا رسید؟‬ ‫در حالی که گفته می ش��د قرار است اتوبوس های‬ ‫برون شهری در شهرها سرویس دهی کنند و سرویس‬ ‫اداره ها نیز برای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫دوب��اره فعال ش��ود‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه تعاونی های‬ ‫مس��افری گفت‪ :‬هنوز چیزی در این باره اعالم نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در حالی که معاون عمرانی‬ ‫وزیر کش��ور اع�لام کرده بود برای کم��ک به اجرای‬ ‫طرح فاصله گذاری هوش��مند در راس��تای مدیریت‬ ‫بیم��اری کرون��ا ضم��ن اس��تفاده از اتوبوس ه��ای‬ ‫بین ش��هری در درون ش��هرها س��رویس اداره ها بار‬ ‫دیگ��ر برقرار خواهد ش��د‪ ،‬احمدرضا عامری‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادیه تعاونی های مسافری در این باره گفت‪ :‬هنوز‬ ‫چیزی در این زمینه به ما ابالغ نشده اما عملی شدن‬ ‫چنین اظهاراتی نمی تواند کمک چندانی در راستای‬ ‫طرح فاصله گذاری اجتماعی کند‪ .‬وی افزود‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۱۳‬هزار اتوبوس برون ش��هری در ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی وجود دارد که این تعداد برای کالنشهرهایی‬ ‫مانند تهران هم چندان نمی تواند پاس��خگو باش��د‪،‬‬ ‫چه رس��د به حدود ‪ ۵۰۰‬شهر کشور‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫تعاونی های مس��افری افزود‪ :‬بهترین کار این اس��ت‬ ‫که م��ردم رعایت کنن��د و از خانه های ش��ان خارج‬ ‫نشوند و طرح فاصله گذاری اجتماعی با ادامه داشتن‬ ‫تعطیلی ها اجرایی شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نخس��تین نشست حضوری شورای معاونان و سازمان های‬ ‫تابع و وابسته وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سال جهش‬ ‫تولید در راستای مش��ارکت حداکثری زیرمجموعه های این‬ ‫وزارتخانه به میزبانی س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران (ایدرو) برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایدرونیوز‪ ،‬معاون وزی��ر و رئیس هیات عامل‬ ‫ایدرو در این نشس��ت با اش��اره به نام گذاری امسال ازسوی‬ ‫رهبر معظم انقالب به عنوان س��ال جهش تولید و همچنین‬ ‫دس��تور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��رای تطبیق برنامه‬ ‫رونق تولید ب��ا الزامات جهش تولید گفت‪ :‬این س��ازمان با‬ ‫همفکری های انجام ش��ده نس��بت به بازطراحی و بازبینی‬ ‫درخواس��ت انجمن های قطعه س��ازی موافقت نکرد و‬ ‫اجازه تعطیلی تنها یک هفته ای را برای غربالگری به‬ ‫مدیران قطعه ساز داد‪.‬‬ ‫به نی��ا اظهار ک��رد‪ :‬امار کارخانه های��ی که به دلیل‬ ‫مش��کالت کارگ��ری به عل��ت ابتال به وی��روس کرونا‬ ‫امروز یا فردا تعطیل ش��وند ک��م نخواهد بود؛ عالوه بر‬ ‫اینکه تعداد خودروهای ناقصی که در خودروسازی ها‬ ‫تجمیع می شود عدد قابل توجهی پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫دستوری ناگزیر اس��ت محصولش را زیر قیمت تمام‬ ‫شده به فروش برساند‪.‬‬ ‫رئی��س پیش��ین انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه های خودرو کش��ور با اش��اره ب��ه باال رفتن‬ ‫قیم��ت مواد اولیه گف��ت‪ :‬در ‪ ۳‬ماه پایانی س��ال ‪۹۸‬‬ ‫نرخ فل��زات تا حدود ‪ ۵۰‬درصد ه��م افزایش یافت و‬ ‫این افزای��ش در بخش مواد اولی��ه پلیمری تا حدود‬ ‫‪ ۴۰‬درصد بود‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬امسال هم به طور قطع افزایش قیمت‬ ‫م��واد اولیه را خواهیم داش��ت ک��ه در کنار باال رفتن‬ ‫دس��تمزد نیروی کار که تاکید می کنم کفاف زندگی‬ ‫انه��ا را نمی دهد قیمت تمام ش��ده محص��ول را باال‬ ‫می ب��رد‪ .‬به ظاهر حقوق کارگ��ران ‪ ۲۱‬درصد افزایش‬ ‫یافته اما در عمل این رقم برای تولیدکننده با در نظر‬ ‫گرفتن حق بیمه و س��ایر خدمات بیش از ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫خواهد بود‪ .‬پس طبیعی اس��ت که قیمت تمام ش��ده‬ ‫قطعات خودرو درصدی افزایش یابد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه با اش��اره به نرخ دالر ادامه‬ ‫داد‪ :‬درحال حاضر قیمت ارز نس��بت به ‪ ۶‬ماه نخست‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬افزایش یافته و باتوجه ب��ه اینکه همچنان‬ ‫قطعه سازان برای تامین بخشی از مواد اولیه و قطعات‬ ‫نیمه س��اخته وابسته به واردات هس��تند مجموع این‬ ‫عوامل تاثیر زیادی روی محصول نهایی (خودرو) دارد‪.‬‬ ‫رضای��ی در پای��ان گف��ت‪ :‬س��ال ‪ ۹۹‬هزینه ه��ای‬ ‫قطعه س��ازی بیش از ‪ ۳۰‬درصد باال خواهد رفت؛ اگر‬ ‫این رقم در خودروس��ازی لحاظ نش��ود صنعت قطعه‬ ‫دوام و پایداری نخواهد داش��ت‪ .‬پیش بینی این است‬ ‫که الزامات ش��رایط فعلی به دلیل شیوع ویروس کرونا‬ ‫و تامین مواد ضدعفونی کننده‪ ،‬هزینه درمان بیماران‬ ‫کرونایی و‪ ...‬هزینه ها را برای تولیدکننده بس��یار باال‬ ‫ببرد‪ .‬اگر خودروس��از نتواند مابه التفاوت تحمیل شده‬ ‫به قطعه س��از را با س��ود معقول بپ��ردازد این صنعت‬ ‫نمی تواند به فعالیتش ادامه دهد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫امسال نرخ خودرو چند درصد افزایش می یابد؟‬ ‫بازار اینده‬ ‫از ان‬ ‫خودروهای‬ ‫برقی‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 19‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 13‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1498‬‬ ‫پیاپی ‪2816‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫سایپا بازار خودرو را متنوع می کند‬ ‫تولید ‪۱۵‬هزار خودرو‬ ‫برقی و هیبریدی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به بخشی‬ ‫از فرمایش��ات رهبر معظم انق�لاب درباره ضرورت‬ ‫جهش تولید به عنوان یک عامل حیاتی در کش��ور‬ ‫و مسئولیت مسئوالن و فعاالن جوان در عرصه علم‬ ‫و فناوری گفت‪ :‬در برنامه های تدوین شده از سوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای س��ال جهش‬ ‫تولید‪ ،‬توس��عه فناوری و محص��والت دانش بنیان‬ ‫به عن��وان یک��ی از محورهای اصل��ی فعالیت این‬ ‫وزارتخان��ه در س��ال ‪ ۹۹‬و به عن��وان فرصتی برای‬ ‫تحقق حداکثری اهداف جهش تولید‪ ،‬مد نظر قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی افزود‪:‬‬ ‫برای این محور مهم‪ ۵ ،‬پروژه مش��خص با همکاری‬ ‫معاونت ه��ای علمی و س��ازمان های توس��عه ای و‬ ‫فناوری وزارتخانه طراحی ش��ده اس��ت که فراخور‬ ‫ش��رح وظایف خود مکلف هس��تند از ظرفیت های‬ ‫مختلف کشور اعم از ظرفیت های لجستیکی‪ ،‬علمی‬ ‫و نواورانه نیروی انس��انی به بهترین ش��کل ممکن‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬طراحی و اس��تقرار‬ ‫م��دل چرخ��ه مدیریت به��ره وری‪ ،‬اج��رای طرح‬ ‫توانمند س��ازی تولید و توسعه اشتغال پایدار(طرح‬ ‫ملی ت��اپ)‪ ،‬ایجاد هاب تبادل فن��اوری در داخل و‬ ‫خارج از کشور‪ ،‬ارتقای بهره وری به وسیله بازسازی‬ ‫و نوسازی صنایع و صنوف تولیدی‪ ،‬حمایت از تولید‬ ‫خودروهای برقی و هیبریدی و موتورسیکلت های‬ ‫برقی‪ ،‬ب��ه عنوان س��رفصل های اقدام��ات وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای توس��عه فناوری و‬ ‫محص��والت دانش بنیان در دس��تور کار هس��تند‪.‬‬ ‫رحمانی تصریح کرد‪ :‬در این ‪ ۵‬پروژه تعریف ش��ده‪،‬‬ ‫اندازه گی��ری و بهبود بهره وری عوامل تولید در ‪۲۰‬‬ ‫بنگاه بزرگ صنعتی‪ ،‬توانمندسازی حداقل ‪ ۸‬هزار‬ ‫بنگاه اقتصادی‪ ،‬تمرکز در تبادل فناوری های نوین‬ ‫در سطح کش��ور و بین المللی‪ ،‬اجرای حداقل ‪۱۰۰‬‬ ‫پروژه در حمایت از رس��وخ فناوری های ایجاد شده‬ ‫از سوی ش��رکت های دانش بنیان به صنعت‪ ،‬ایجاد‬ ‫مراکز تح��ول انقالب صنعتی چهارم‪ ،‬بازس��ازی و‬ ‫نوسازی حداقل ‪ ۵۰‬واحد صنعتی بزرگ‪ ،‬بازسازی‬ ‫و نوس��ازی حداقل ‪ ۱۵۰۰‬واح��د صنفی تولیدی و‬ ‫تولید ‪ ۱۵‬هزار خودرو برقی و هیبریدی و همچنین‬ ‫تولید ‪ ۵۰‬هزار موتورسیکلت برقی مدنظر است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گ�روه صنعت‪ :‬پ��س از همت جمعی صنعتگ��ران برای رونق‬ ‫تولی��د در میدانی دیگ��ر این بار صنعتگران بای��د افزایش تیراژ و‬ ‫ارتقای کیفی محصوالت خود را به منصه ظهور برسانند‪ .‬به اعتقاد‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا‪ ،‬برای ایجاد جهش تولید باید‬ ‫ابت��دا زمینه ه��ای ان را ایجاد کرد‪ .‬در صنع��ت خودرو مهم ترین‬ ‫پارامتر‪ ،‬زنجیره تامین است که می تواند با عملکرد مناسب‪ ،‬سبب‬ ‫رونق تولید ش��ده و به دنبال خود با فراهم شدن شرایط مناسب‪،‬‬ ‫جهش تولید را رقم بزند‪.‬‬ ‫تولید در حالی رخ داد که نیمی از سال ‪ ۹۷‬شرایط تحریمی نبود‬ ‫و همکاری های بین المللی وجود داشت اما تمام طول سال ‪ ۹۸‬ما‬ ‫شرایط تحریمی را تجربه کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬می توان گفت گروه س��ایپا موفق شد سال ‪ ،۹۸‬تولید‬ ‫در شرایط تحریم را به تیراژ غیرتحریمی برساند‪ .‬این مهم مصداق‬ ‫بارز تحقق رونق تولید بود‪ .‬مش��ابه همین عملکرد در بسیاری از‬ ‫ش��رکت های تولیدی زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا نیز در‬ ‫سالی که گذشت‪ ،‬تجربه شد؛ به شکلی که بسیاری از انها تا دی‬ ‫یا بهمن‪ ،‬به اندازه کل سال ‪ ۹۷‬تولید داشتند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬سایپا از اردیبهشت سال ‪ ۹۸‬با عملکرد مطلوب‪،‬‬ ‫در عمل به عنوان خودروساز اول کشور مطرح شد و این جایگاه را‬ ‫تا پایان سال نیز حفظ کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش زمین ه جهش تولید فراهم شود‬ ‫س��الی که «جهش تولید» نام گرفته اس��ت همزمان با ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا شده که به طور قطع تولید در ‪ ۳‬ماه نخست سال را‬ ‫تحت تاثیر خود قرار می دهد‪.‬‬ ‫س��یدجواد س��لیمانی‪ ،‬مدیرعامل گروه‬ ‫خودروسازی سایپا درگفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫در رابطه با تحقق شعار «جهش تولید»‬ ‫در صنع��ت خودرو کش��ور‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫نام گذاری هوش��مندانه س��ال جدید با‬ ‫عنوان جهش تولید‪ ،‬در ادامه رونق تولید‬ ‫از س��ال گذش��ته برای تولیدکنندگان‬ ‫کش��ور به ویژه صنعت خودرو انگیزه و مس��ئولیتی مضاعف ایجاد‬ ‫کرده تا با تعهد و تخصص‪ ،‬همت و برنامه ریزی‪ ،‬خود را برای یک‬ ‫جهش و تحول در سال جدید اماده کنند‪ .‬باید در نظر داشت که‬ ‫تولید فرایندی است که خروجی ان «محصول» به شمار می اید؛‬ ‫بنابراین برای اینکه در کمیت و کیفیت محصوالت ش��اهد جهش‬ ‫باش��یم‪ ،‬باید تمام مراح��ل قبلی در این فرایند‪ ،‬تقویت ش��ده و‬ ‫پیش زمینه های مورد نیاز برای جهش تولید فراهم شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا ادام��ه داد‪ :‬از مهم ترین‬ ‫حوزه ها در خودروس��ازی‪ ،‬زنجیره تامین است که باید عملکردی‬ ‫متناس��ب برای تحقق افزایش و جهش تولید داشته باشد‪ .‬شرایط‬ ‫زنجیره تامین در س��ال های اخیر ب��ه دلیل تحریم ها و تنگناهای‬ ‫ش��دید اقتصادی داخلی‪ ،‬سخت تر شده است‪ ،‬بنابراین تقویت این‬ ‫حوزه جهت تحقق ش��عار سال‪ ،‬از الزام های اصلی به شمار می اید؛‬ ‫عالوه بر این تعه��دات فراوانی که از س��وءتدبیرها و عملکردهای‬ ‫گذش��ته مدیران قبلی برای مدیریت های فعلی باقی مانده است‪،‬‬ ‫مشکالت بیش��تری را ایجاد کرده و همچون غل و زنجیر‪ ،‬شتاب‬ ‫حرکتی خودروس��ازان را کند کرده اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬خودروسازان‬ ‫کشور برای تحقق جهش تولید نیاز دارند تا دغدغه زنجیره تامین‬ ‫و مشکالت باقی مانده از گذشته را نداشته باشند یا دست کم این‬ ‫‹ ‹اقدامات سال ‪ ۹۸‬و زیرساخت های جهش تولید‬ ‫ب��رای جهش تولید‪ ،‬ب��ه اقداماتی فراتر از تمهی��دات متداول برای تولید‬ ‫نیاز داریم چراکه صحبت از «جهش» است‪ .‬جهش‪ ،‬افزایشی است با شیب‬ ‫و ش��تاب بیش��تر که تحقق این امر مه��م‪ ،‬یک تالش همدالنه و همس��و را‬ ‫می طلبد‬ ‫مشکالت در سطح حداقلی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مسائل درون بنگاهی و برون بنگاهی‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا در رابطه با الزامات رفع‬ ‫موانع تولی��د‪ ،‬با بیان اینکه به طور کلی ام��ور تولیدی در صنعت‬ ‫را می ت��وان ب��ه دو بخش مس��ائل درون بنگاه��ی و برون بنگاهی‬ ‫تقس��یم کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬مدیران خودروس��از متولی و پاس��خگوی‬ ‫اصلی موضوعات درون بنگاهی هس��تند اما مس��ائل برون بنگاهی‬ ‫به هیچ وجه در حوزه اختیار و اقدام خودروسازان نیست‪ .‬متاسفانه‬ ‫این بخش از عوامل‪ ،‬تاثیرات غیرقابل انکاری بر عملکرد شرکت ها‬ ‫گذاشته و گاهی در مدیریت مسائل درون بنگاهی نیز موثر است‪.‬‬ ‫سلیمانی گفت‪ :‬واقعیت این اس��ت که صنعت خودرو کشور از‬ ‫نظ��ر مدیریتی و رویکردی در حال پوس��ت اندازی بوده و جراحی‬ ‫بزرگی برای این صنعت‪ ،‬در حال رقم خوردن است‪.‬‬ ‫‹ ‹جهادگران سنگر تولید‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه خودروس��ازی س��ایپا در بخش��ی دیگر از‬ ‫س��خنان خود گفت‪ :‬ب��رای عبور از ای��ن گ��ذرگاه صنعتی‪ ،‬نیاز‬ ‫اس��ت حمایت های الزم از صنعتگران انجام ش��ود تا عملکرد انها‬ ‫و محصوالت خروجی ش��ان متحول ش��ده و به س��طحی برس��د‬ ‫که انتظارات مش��تریان را براورده کند‪ .‬ه��دف از طرح این نکته‬ ‫سربس��ته این است که بگویم وقتی صنعتگران این کشور همانند‬ ‫جهادگران سنگر تولید‪ ،‬در تالش برای بقا و رونق یا جهش تولید‬ ‫هس��تند‪ ،‬نبای��د دغدغه های دیگری داش��ته و درگیر تحریم های‬ ‫داخل��ی و هم��کاری نکردن و کارش��کنی بعض��ی از بخش ها نیز‬ ‫باشند‪.‬س��لیمانی درباره تحقق ش��عار «رونق تولید» در سال ‪،۹۸‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای قضاوت درباره میزان تحقق ش��عار رونق‬ ‫تولید در س��ال ‪ ۹۸‬بای��د عملکردهای انجام ش��ده را با توجه به‬ ‫ش��رایط حاکم ب��ر حوزه ه��ای تولید تحلی��ل کرد‪ .‬م��ا در گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا با مدیریت جهادی در همه بخش ها تحقق‬ ‫عملی رونق تولید را شاهد بودیم؛ تیراژ تولید محصوالت سایپا در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬در مقایسه با سال پیش از ان‪ ،‬افزایش داشت؛ این رشد‬ ‫س��لیمانی با یاداوری اینکه عالوه بر حوزه تولید‪ ،‬در بخش های‬ ‫دیگر هم ش��اهد بهبود فرایندهای کاری در گروه خودروس��ازی‬ ‫سایپا بودیم اظهار کرد‪ :‬ما در نیمه نخست سال ‪ ،۹۸‬تمام تعهدات‬ ‫تعیین تکلیف ش��ده از س��ال ‪ ۹۷‬را تحویل دادیم؛ از سوی دیگر‬ ‫عالوه بر تکمیل ‪ ۸۰‬هزار خودرو که با کس��ری قطعه تولید ش��ده‬ ‫بودند‪ ،‬موفق ش��دیم تولید به شکل «عبور مستقیم» را در سایپا‬ ‫عملیاتی کنی��م‪ ،‬همچنین در مقطعی از س��ال‪ ،‬تمام محصوالت‬ ‫گروه خودروسازی سایپا به شکل کامل تولید شدند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی س��ایپا با بی��ان اینکه تحول و‬ ‫جراحی بزرگ در سبد محصوالت سایپا و همچنین اجرایی کردن‬ ‫برنامه خروج پراید از خطوط تولید در کنار طراحی و برنامه ریزی‬ ‫برای ورود ‪ ۸‬محصول جدید در ‪ ۳‬س��ال این��ده‪ ،‬از اقداماتی بود‬ ‫که س��ایپا در بخش توس��عه محصول انجام داد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫اتفاق می تواند به عنوان یک اقدام زیرساختی برای تحقق جهش‬ ‫تولید در س��ال جدید قلمداد شود‪ .‬س��لیمانی در رابطه با تفاوت‬ ‫«جه��ش تولید» با «رونق تولید» در این مجموعه صنعتی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫م��ا برای جه��ش تولید‪ ،‬ب��ه اقداماتی فراتر از تمهی��دات متداول‬ ‫برای تولید نیاز داریم چراکه صحبت از «جهش» اس��ت‪ .‬جهش‪،‬‬ ‫افزایشی است با شیب و شتاب بیشتر که تحقق این امر مهم‪ ،‬یک‬ ‫تالش همدالنه و همس��و را می طلبد‪ .‬این تالش نه تنها در حوزه‬ ‫خودروسازی و صنعت و اقتصاد بلکه در تمامی بخش های جامعه‬ ‫باید ش��کل بگیرد ت��ا در نهایت جه��ش را در حوزه های تولیدی‬ ‫ش��اهد باشیم‪ ،‬البته خودروسازی یک صنعت محرک و پیشرو در‬ ‫کش��ور اس��ت که ده ها صنعت دیگر به ان وابسته است و ما برای‬ ‫جهش تولید در این حوزه نیازمند همت ملی هستیم‪.‬‬ ‫نامه ‪ ۷‬محوری صنعتگران شهرک های صنعتی استان تهران‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان تهران گفت‪ :‬صنعتگران و تولیدکنندگان‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران با ارسال‬ ‫نامه ای در ‪ ۷‬محور مهم به رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫ضمن لبیک به ش��عار سال «جهش تولید» از‬ ‫انتخاب حکیمانه و ن��گاه علمی و عمیق رهبر‬ ‫معظم انقالب قدردانی کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ش��هرک های‬ ‫صنعتی تهران‪ ،‬ب��ه گفته صابر پرنیان در متن‬ ‫این نامه امده است‪:‬‬ ‫محضر مبارک رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫حضرت ای��ت اهلل العظم��ی ام��ام خامنه ای‬ ‫(مدظله العالی)‬ ‫با اهدای س�لام و تحیت و ارزوی طول عمر‬ ‫با عزت و سالمتی‬ ‫با عنایت ب��ه تاکید چندین س��اله معظم له‬ ‫مبن��ی بر حمایت از تولی��د و اقتصاد مقاومتی‬ ‫و بهره گی��ری از هم��ه ابزارهای ق��درت برای‬ ‫تبدی��ل کش��ور به ایران قوی‪ ،‬امس��ال ش��عار‬ ‫«جهش تولید» روح و نفس تازه ای به فرزندان‬ ‫جهادگرتان در عرصه تولید بخشید‪.‬‬ ‫نام گ��ذاری امس��ال که بر اس��اس‬ ‫ش��ناخت دقیق‪ ،‬علم��ی و حکیمانه‬ ‫رهب��ر فرزان��ه انق�لاب از وضعی��ت‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬سیاس��ی و اجتماع��ی‬ ‫کش��ور و جهان انجام شده‪ ،‬می تواند‬ ‫به عنوان نسخه شفابخش اقتصاد پویا‬ ‫و قدرتمند موثر واقع شود‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان و صنعتگران استان‬ ‫تهران ضم��ن لبیک به فرمان حضرتعالی خود‬ ‫را مخاط��ب اصلی جهش تولی��د می دانند و با‬ ‫جان و دل اماده تحقق این مهم هستند‪.‬‬ ‫امید داریم تمام نهاد های اجرایی و حاکمیتی‬ ‫و قوای سه گانه در جهت جهش تولید و لبیک‬ ‫به فرمان حضرتعالی و در حمایت از واحدهای‬ ‫صنعتی قیام کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان تهران همچنین تصری��ح کرد که اهم‬ ‫درخواس��ت ها از ارکان کشور به شرح زیر بوده‬ ‫است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تخصی��ص اعتب��ارات وی��ژه و اهتم��ام‬ ‫ج��دی نهادهای خدمت رس��ان ب��رای تکمیل‬ ‫زیرس��اخت های ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی(از قبی��ل اب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز و‬ ‫تلفن) موضوع ماده ‪ ۵۴‬احکام دائمی‬ ‫برنامه های توسعه کشور‬ ‫‪ -۲‬انتق��ال س��هم ‪ ۹‬درص��دی‬ ‫ارزش اف��زوده از تولیدکنن��ده ب��ه‬ ‫مصرف کننده نهایی‬ ‫‪ -۳‬کاهش بروکراس��ی های اداری‬ ‫و اجرای کامل قان��ون رفع موانع تولید و ارائه‬ ‫گزارش های مس��تمر ‪ ۳‬ماهه و جامع از سوی‬ ‫نهادهای اجرایی کشور به رهبر معظم انقالب‬ ‫‪ -۴‬ال��زام تمام نهادهای اجرایی و سیس��تم‬ ‫بانک��ی به پذیرش و عملیات��ی کردن مصوبات‬ ‫ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور‬ ‫‪ -۵‬ارائه بس��ته جامع مشوقات جهش تولید‬ ‫از سوی ارکان اجرایی و مالی کشور حداکثر تا‬ ‫پایان اردیبهشت ‪۱۳۹۹‬‬ ‫‪ -۶‬قدردانی مل��ی از قهرمانان جهش تولید‬ ‫در پایان سال ‪ ۱۳۹۹‬به صورت ملی‬ ‫‪ -۷‬حمای��ت قاطعانه نه��اد قضایی از جهش‬ ‫تولید‬ ‫استان ‬ ‫کمک ‪ ۹‬میلیارد تومانی پاالیش نفت اصفهان در مقابله با کرونا‬ ‫اصفهان –بهمن راعی‪ :‬س��خنگوی شرکت‬ ‫پاالی��ش نفت اصفهان از اعط��ای کمک مالی‬ ‫‪ ۹‬میلی��ارد تومانی این ش��رکت برای مقابله با‬ ‫ویروس کرونا خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬محمدصادق‬ ‫حاجیان با تبریک سال جدید‪ ،‬به تولید و توزیع‬ ‫ح��دود ‪ ۱۰۰‬هزار لیتر م��اده ضدعفونی کننده‬ ‫ب��رای س��ازمان ها وادارات متقاض��ی اصفهان‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬بسته های بهداشتی اعم از‬ ‫ماسک‪ ،‬ژل و اسپری ضدعفونی کننده نیز تهیه‬ ‫و عالوه ب��ر توزیع در بین همکاران برای مراکز‬ ‫بهداشتی و بیمارستان ها ارسال شد‪.‬‬ ‫سخنگوی ش��رکت پاالیش نفت اصفهان در‬ ‫ادامه به تش��ریح فعالیت های کمیته س�لامت‬ ‫ش��رکت پاالی��ش نف��ت اصفه��ان پرداخت و‬ ‫افزود‪ :‬این ش��رکت با خرید دس��تگاه تب سنج‬ ‫غیرتماس��ی(ترمومتر پزش��کی) دم��ای بدن‬ ‫ش��اغالن‪ ،‬رانن��دگان و تم��ام مراجع��ان ب��ه‬ ‫پاالیش��گاه را موردس��نجش ق��رار می دهد و‬ ‫اف��رادی که دمای ب��دن انها باالت��ر از ‪۳۷. ۵‬‬ ‫درجه س��انتی گراد باش��د‪ ،‬براس��اس پروتکل‬ ‫تعریف ش��ده ب��ه کانک��س مس��تقر در ابتدای‬ ‫پاالیشگاه منتقل می شوند‪.‬‬ ‫پس از تایید پزش��ک یار مبنی بر عالمت دار‬ ‫ب��ودن فرد(ت��ب و لرز‪ ،‬س��رفه‪ ،‬ابریزش بینی‪،‬‬ ‫تنگ��ی نفس) برای بررس��ی بیش��تر به مرکز‬ ‫س�لامت کار منتق��ل و به صالحدید پزش��ک‬ ‫مرک��ز س�لامت کار‪ ،‬اقدام��ات الزم از جمله‬ ‫اس��تراحت در منزل و یا انتقال به بیمارستان‬ ‫انج��ام می ش��ود‪ .‬تعطیل��ی رس��توران و تمام‬ ‫اماک��ن فرهنگی‪ ،‬ورزش��ی و تفریح��ی و‪ ...‬در‬ ‫پاالیش��گاه و شهرک ش��هید محمد منتظری‪،‬‬ ‫نصب پوس��تر شست وشوی درس��ت دست ها‬ ‫در تمام سرویس های بهداش��تی‪ ،‬ابدارخانه ها‬ ‫و رس��توران از دیگر مصوبات ای��ن کمیته در‬ ‫مقابله با این ویروس است‪.‬‬ ‫حاجی��ان تصری��ح ک��رد‪ :‬ای��ن ش��رکت با‬ ‫ضدعفونی کردن مس��تمر روزانه تمام مکان ها‬ ‫و فضاه��ای عمومی ش��امل محیط های کاری‪،‬‬ ‫ابدارخانه ها‪ ،‬رایانه ها‪ ،‬سرویس های ایاب وذهاب‬ ‫و‪ ...‬تم��ام تالش خ��ود را برای پیش��گیری از‬ ‫انتش��ار وی��روس کرونا انجام می ده��د و مواد‬ ‫ضدعفونی کنن��ده به هم��کاران متقاضی ارائه‬ ‫می ش��ود‪ .‬برای کارکنان تنظیف��ات‪ ،‬ابدارخانه‬ ‫و اش��پزخانه نی��ز دوره های اموزش��ی مانند‬ ‫بهداش��ت فردی و‪ ...‬برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که برای دیگ��ر کارکنان پیام‬ ‫اموزش��ی در قالب پیامک‪ ،‬فیلم‪ ،‬بنر‪ ،‬اس��تند‪،‬‬ ‫تراکت های اموزش��ی‪ ،‬تهیه و عالوه بر نصب در‬ ‫س��طح پاالیشگاه‪ ،‬به کارپوش��ه تمام کارکنان‬ ‫به وس��یله سیس��تم اتوماس��یون اداری ارسال‬ ‫می ش��ود‪ .‬همکاران خانم ب��اردار و همکارانی‬ ‫ک��ه دارای بیماری ه��ای خ��اص و زمین��ه ای‬ ‫هس��تند می توانن��د از مرخص��ی اس��تعالجی‬ ‫اس��تفاده کنند؛ همچنین ارائ��ه کلیه خدمات‬ ‫دندانپزشکی غیر از موارد کنترل عفونت و درد‬ ‫(اورژانس��ی) تا اطالع ثانوی تعطیل اس��ت‪ .‬در‬ ‫این شرکت به منظور جذب انرژی های مثبت و‬ ‫رفع نگرانی همکاران‪ ،‬برنامه های صوتی مفرح‬ ‫اموزشی در سیستم اداری بارگذاری می شود‪.‬‬ ‫سخنگوی ش��رکت پاالیش نفت اصفهان در‬ ‫پایان ضمن ارزوی س�لامتی ب��رای همه ابراز‬ ‫امی��دواری کرد‪ :‬با همراه��ی و همدلی زنجیره‬ ‫س��رایت این ویروس را قطع خواهیم کرد و در‬ ‫کنار هم و مراقبت های شخصی و اجتماعی از‬ ‫این بحران‪ ،‬به سرعت عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 25‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 19‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 13‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1498‬‬ ‫پیاپی ‪2816‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر مطرح کرد‬ ‫هدف گذاری گل گهر برای توسعه طرح های ملی‬ ‫‹ ‹گل گهر؛ توانمند در تولید‬ ‫جمش��ید مالرحم��ان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعت��ی گل گه��ر درباره اهمیت ش��عار جه��ش تولید‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬بدون ش��ک این نام گ��ذاری در امتداد‬ ‫ش��عار س��ال قبل یعنی رونق تولید است و در این زمینه‬ ‫مجموعه گل گهر همچون گذش��ته‪ ،‬در س��ال جدید نیز‬ ‫به دنبال تحقق این ش��عار خواهد بود‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر با اش��اره به دشواری های سال‬ ‫گذش��ته به تش��ریح اقدامات گل گهر ب��رای رونق تولید‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران حدود ‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬معدن‬ ‫فعال دارد که از این تعداد هر سال به طور متوسط ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون تن ماده معدنی اس��تخراج می ش��ود‪ .‬کشور ما با‬ ‫برخ��ورداری از ‪ ۶۸‬نوع ماده معدنی از لحاظ تنوع‪ ،‬رتبه‬ ‫دهم جهان را دارد و با اکتش��اف و شناس��ایی حدود ‪۶۰‬‬ ‫میلی��ارد ت��ن ذخیره معدنی که ح��دود ‪ ۴۰‬میلیارد تن‬ ‫قطع��ی و بقیه احتمالی اس��ت در جای��گاه پانزدهم دنیا‬ ‫ایستاده است‪.‬‬ ‫اهمی��ت بخش مع��دن وقتی پررنگ تر می ش��ود که‬ ‫تحریم ه��ا در حوزه نفت و به تبع ان کاهش درامدهای‬ ‫ای��ن م��اده معدن��ی را در کش��ور لحاظ کنی��م‪ .‬برخی‬ ‫کارشناس��ان ب��اور دارن��د که باتوجه ب��ه کاهش قیمت‬ ‫نفت ش��رکت های بزرگ معدنی به دلیل داشتن ذخایر‪،‬‬ ‫زیرساخت ها و توانمندی الزم می توانند در جهت تحقق‬ ‫شعار جهش تولید گام های موثری بردارند‪.‬‬ ‫به طور مثال منطقه معدنی گل گهر با داش��تن معادن‬ ‫غن��ی از س��نگ اهن در جای��گاه یک��ی از مطرح تری��ن‬ ‫قطب های فع��ال معدنی‪ ،‬صنعتی در خاورمیانه و دارای‬ ‫قابلیت ه��ای بس��یاری برای تبدیل ش��دن به منطقه ای‬ ‫ب��زرگ و رقابت��ی در س��طح ایران و حتی جهان اس��ت‪.‬‬ ‫گل گهر این توانمندی را دارد که در س��ال جهش تولید‬ ‫گام ه��ای موثری بردارد و جایگاه ای��ران را در دنیا ارتقا‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫در این شماره خود با مدیرعامل شرکت معدنی‬ ‫و صنعتی گل گهر درباره اهمیت جهش تولید و اقدامات‬ ‫این شرکت گفت وگو کرده که می خوانید‪.‬‬ ‫اسفند ‪ ۹۸‬شرکت معدنی و صنعتی گل گهر باوجود مشکالت ناشی از‬ ‫بیماری کرونا بی��ش از ‪ ۲.۱‬میلیون تن محصول تولید کرده و بیش از‬ ‫‪ ۱۱.۸۲۳‬میلیارد ریال فروش داشته است‪ .‬این مقادیر در مقایسه با‬ ‫اسفند ‪ ۹۷‬رشد ‪ ۲۲‬و ‪ ۷۱‬درصدی را نشان می دهد‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬س��ال ‪ ۱۳۹۸‬س��ال بسیار سختی بود‬ ‫ام��ا در مجموعه های معدنی و ش��رکت های بزرگی مثل‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر شاهد توانمندی هایی‬ ‫در تولید و توس��عه موفقیت ه��ا بوده ایم‪ .‬هرچند تحریم‬ ‫اثرات زیان اوری برای برخی حوزه های اقتصادی داشت‬ ‫اما ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر توانست با تالش و‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬شناخت موانع و دور زدن تحریم ها تا حدود‬ ‫زیادی راهگشای جهش تولید باشد‪ .‬مالرحمان با اشاره‬ ‫به اقداماتی که در منطقه معدنی و صنعتی گل گهر برای‬ ‫رش��د تولید انجام ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سال گذشته گام های‬ ‫بزرگی در حوزه تولید برداش��ته ش��د و شعار رونق تولید‬ ‫به خوبی تحقق پیدا ک��رد‪ .‬رکوردهای تولیدی خوبی به‬ ‫ثبت رس��ید و بس��یاری از طرح های بزرگ این منطقه از‬ ‫کشور با حضور مقامات دولتی افتتاح و بهره برداری شد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۸‬به همت سربازان و جهادگران عرصه‬ ‫معدن و صنعت باوجود بحران ناشی از بیماری کرونا در‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شاهد رشد ‪ ۳‬درصدی‬ ‫تولید و ‪ ۴۳‬درصدی فروش محصوالت در مقایسه با سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬بوده ایم‪ .‬او در مقایسه تولید محصوالت سال ‪۹۷‬‬ ‫و ‪ ۹۸‬گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۱۱.۷‬میلیون تن گندله‬ ‫و ‪ ۱۴.۶‬میلیون تن کنسانتره و در سال ‪ ۹۸‬حدود ‪۱۲.۱‬‬ ‫میلیون تن گندله و ‪ ۱۵‬میلیون تن کنسانتره تولید شد‪.‬‬ ‫درمجموع تولید گندله و کنس��انتره در س��ال ‪ ۹۷‬حدود‬ ‫‪ ۲۶.۳‬میلیون تن و در س��ال بعد ‪ ۲۷.۲‬میلیون تن بوده‬ ‫که در مجموع رش��د ‪ ۳‬درصدی داشته است‪ .‬مالرحمان‬ ‫همچنین در مقایس��ه فروش ریالی محصوالت سال ‪۹۷‬‬ ‫و ‪ ۹۸‬بیان کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬در بخش گندله ‪۷۷.۱۸۱‬‬ ‫میلیارد ریال و در بخش کنسانتره ‪ ۱۲.۷۹۵‬میلیارد ریال‬ ‫فروش داش��ته ایم و درمجموع سال ‪ ۹۷‬فروش ما حدود‬ ‫‪ ۹۰.۹۶۲‬میلیارد ریال بوده است‪ .‬در سال ‪ ۹۸‬در بخش‬ ‫گندل��ه ‪ ۱۱۴.۵۲۰‬میلیارد ریال و در بخش کنس��انتره‬ ‫‪ ۱۶.۰۰۵‬میلیارد ریال فروش داش��ته ایم که درمجموع‬ ‫حدود ‪ ۱۳۰.۵۲۶‬میلیارد ریال بوده اس��ت‪ .‬فروش ریالی‬ ‫‪2‬س��ال گذشته در مجموع رش��د ‪ ۴۳‬درصدی را نشان‬ ‫می ده��د‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در اس��فند ‪ ۹۸‬ش��رکت معدنی‬ ‫و صنعت��ی گل گهر باوجود مش��کالت ناش��ی از بیماری‬ ‫کرون��ا بی��ش از ‪ ۲.۱‬میلیون تن محص��ول تولید کرده‬ ‫و بیش از ‪ ۱۱.۸۲۳‬میلیارد ریال فروش داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫این مقادیر در مقایس��ه با اس��فند ‪ ۹۷‬به ترتیب رشد ‪۲۲‬‬ ‫درص��دی و ‪ ۷۱‬درصدی را نش��ان می ده��د‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر به تشریح برنامه این‬ ‫ش��رکت در سال جدید پرداخت و گفت‪ :‬در سال جدید‬ ‫طرح ه��ای بزرگ و ملی ک��ه در منطقه گل گهر در حال‬ ‫اجرا اس��ت با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد‪ .‬به طور‬ ‫مثال باتوجه به اینکه ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫نیاز صنایع فوالدی کش��ور را تامین می کند‪ ،‬تمام تالش‬ ‫خود را برای تامین مواد اولیه این صنعت به کار می بریم‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬همکاری ما برای تامین مواد اولیه صنایع‬ ‫فوالدی می تواند ش��رایط خوبی را برای اقتصاد کش��ور‬ ‫فراهم کند‪ .‬مالرحمان در پاسخ به این پرسش که باوجود‬ ‫ش��یوع کرونا چطور می توان جهش تولید را محقق کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از ‪ ۲‬ماه گذشته که ویروس کرونا در کشور شیوع‬ ‫پیدا کرد‪ ،‬تمامی ش��رکت های منطقه معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر با نظارت کمیته پیش��گیری و مقابله با کرونای‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر طرح فاصله گذاری را‬ ‫اجرایی کرده و اقدامات الزم برای پیش��گیری و مقابله با‬ ‫ویروس کرونا را به طور جدی در نظر گرفته اند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اصول‬ ‫محیط زیست و‬ ‫معدنکاری‬ ‫محمد رسا‬ ‫فعال معدنی‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جمشید مالرحمان‬ ‫شرکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر‬ ‫در سال گذشته‬ ‫توانست‬ ‫با تالش و‬ ‫برنامه ریزی‪،‬‬ ‫شناخت موانع‬ ‫و دور زدن‬ ‫تحریم ها تا‬ ‫حدود زیادی‬ ‫راهگشای جهش‬ ‫تولید باشد‬ ‫متاس��فانه اس��تاندارد و بیانیه مش��خصی برای‬ ‫تعامل و همراهی فعالیت معدنی با محیط زیس��ت‬ ‫در کش��ور وج��ود ندارد که این مهم باعث ش��ده‬ ‫ارتباط محیط زیس��ت و معدن سلیقه ای باشد‪ .‬اگر‬ ‫وضعیت معدن در کش��ورهای پیشرفته را بررسی‬ ‫کنیم متوجه می ش��ویم انها وس��ط جنگل معدن‬ ‫زده ان��د‪ ،‬درحالی که محیط زیس��ت را هم تخریب‬ ‫نکرده ان��د‪ .‬درواقع این کش��ورها ب��رای راه اندازی‬ ‫معدن تعاریف مش��خص دارن��د و با ارزیابی دقیق‬ ‫دست به فعالیت معدنی می زنند؛ به همین خاطر‬ ‫ضربه مهلکی به محیط زیس��ت وارد نمی کنند‪ .‬ما‬ ‫هم باید س��عی کنیم با الگوب��رداری از روش های‬ ‫درس��ت و اس��تاندارد همین مس��یر را طی کنیم‪.‬‬ ‫به ط��ور مثال در کش��ورهای پیش��رفته هر فردی‬ ‫ک��ه فعالیت معدنی انجام می ده��د باید عوارضی‬ ‫ب��ه نام بازس��ازی منابع طبیعی و محیط زیس��ت‬ ‫پرداخ��ت کند‪ ،‬این درحالی اس��ت ک��ه در ایران‬ ‫این مس��ئله لحاظ نمی ش��ود‪ .‬اگر جایی معدنکار‬ ‫درخت��ی را قطع کند باید در جای دیگر به همان‬ ‫ان��دازه درختکاری کن��د اما می بینیم که معدنکار‬ ‫ب��دون توج��ه به ای��ن مهم ضربات مهلک��ی را به‬ ‫محیط زیس��ت وارد می کن��د‪ .‬البت��ه ضایع کردن‬ ‫منابع طبیعی فقط شامل قطع درختان نمی شود‪.‬‬ ‫وقتی خاک منطقه ای را برداشت می کنیم در واقع‬ ‫بیش��تر ان منطقه را ضایع کرده و فکری هم برای‬ ‫ن نمی کنیم‪ .‬ب��رای عملکرد بهینه در‬ ‫بازس��ازی ا ‬ ‫بخش معدن و حفظ ارتباط با محیط زیس��ت باید‬ ‫بتوانیم به بازیافت و بازسازی معدن فکر کنیم‪ .‬در‬ ‫این روند نیاز است شیوه نامه واحدی وجود داشته‬ ‫باشد تا معدنکاران خود را موظف به رعایت اصول‬ ‫زیست محیطی کنند‪ .‬در این زمینه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و منابع طبیعی مسئول هستند تا‬ ‫با همفکری به یک نتیجه واحد برسند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 19‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 13‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1498‬‬ ‫پیاپی ‪2816‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫مصوبه کارگروه تنظیم بازار درباره رشد قیمت میلگرد و تیراهن بررسی می شود‬ ‫یادداشت‬ ‫موانع جدید‬ ‫صادرات‬ ‫محصوالت‬ ‫فوالدی‬ ‫سیاه و سفید رشد قیمت پایه میلگرد و تیراهن در بورس کاال‬ ‫امیرحسین کاوه‪ ،‬دبیر سندیکای‬ ‫تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سید رضا شهرستانی‬ ‫کریم رحیمی‬ ‫تولیدکنن��دگان میلگ��رد و تیراه��ن در س��الی ک��ه‬ ‫گذش��ت همواره از قیمت پایین ف��روش محصوالت خود‬ ‫در مقایس��ه با هزینه های تمام ش��ده گالیه مند بودند؛ تا‬ ‫جای��ی که برخی از این واحدها در اس��تانه تعطیلی قرار‬ ‫گرفته اند‪ .‬این تولیدکنندگان با تکیه بر ضرر قابل توجهی‬ ‫که متحمل ش��ده اند خواستار افزایش قیمت پایه میلگرد‬ ‫و تیراهن در بورس کاال ش��دند‪ .‬اکن��ون کارگروه تنظیم‬ ‫ب��ازار با درخواس��ت ای��ن تولیدکنن��دگان موافقت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬مصوب��ه کارگروه تنظیم ب��ازار مبنی ب��ر افزایش‬ ‫قیم��ت میلگ��رد و تیراهن موافق��ان و مخالفان��ی دارد‪.‬‬ ‫مخالف��ان مصوبه کارگروه تنظیم ب��ازار با رد دخالت های‬ ‫دولت در قیمت گ��ذاری‪ ،‬چنین اقداماتی را «زمینه س��از‬ ‫رانت جوی��ی» می دانن��د و تاکید می کنن��د قیمت ها باید‬ ‫در بازار ازاد و براس��اس مکانیس��م عرضه و تقاضا تعیین‬ ‫ش��ود‪ .‬در همین ح��ال موافقان مصوبه یادش��ده با تاکید‬ ‫ب��ر دخالت های همه جانبه دول��ت در امور تولیدکنندگان‬ ‫معتقدند از انجاکه این دخالت ها تمامی ندارد‪ ،‬اجرای این‬ ‫مصوبه می تواند زمینه حمایت از تولیدکنندگان را فراهم‬ ‫کن��د‪ .‬این افراد تاکید می کنن��د تولیدکنندگان میلگرد و‬ ‫تیراهن سال ‪ ۱۳۹۸‬را با ضرر‪ ،‬پشت سر گذاشتند‪ .‬تدوین‬ ‫بخشنامه های متعدد و سلیقه ای‪ ،‬خودتحریمی‪ ،‬نوسانات‬ ‫اقتصادی و سنگ اندازی هایی که در مسیر صادرات انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬صاحبان صنایع را با چالش ه��ای متعددی روبه رو‬ ‫ک��رد؛ بنابراین امکانی برای افزایش قیمت محصوالت این‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬فرصتی است که باید مغتنم شمرده شود‪.‬‬ ‫ضری��ب پایه قیم��ت میلگ��رد و تیراهن در گذش��ته‬ ‫براس��اس ضریب ‪ ۷‬درصدی قیمت شمش تعیین می شد‬ ‫اما بناب��ر مصوبه جدید یادش��ده‪ ،‬قیمت پای��ه میلگرد و‬ ‫تیراهن در بورس کاال براس��اس قیمت متوسط هفته ای‬ ‫که ش��مش در ان خریداری ش��ده‪ ،‬ب��ه ترتیب با ضریب‬ ‫‪ ۱۱‬و ‪ ۱۴‬درص��د تعیین می ش��ود‪ .‬در ادام��ه این مصوبه‬ ‫تاکید ش��ده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت امکان حذف‬ ‫قیمت های پیش��نهادی نامتعارف و غیرنرمال (پایین تر و‬ ‫باالت��ر)‪ ،‬محدودیت صادراتی و برخ��ورد قهری درصورتی‬ ‫که روند عرضه و ایفای تعهدات عرضه ش��مش‪ ،‬میلگرد‪،‬‬ ‫تیراه��ن‪ ،‬اس��لب‪ ،‬ورق و‪ ...‬را دارد تا هدف کاهش قیمت‬ ‫و تعادل بازار حاصل ش��ود‪ .‬همچنین معاونت امور صنایع‬ ‫مجاز اس��ت نسبت به اجرای فرمول مصوب قیمت گذاری‬ ‫جلسه کارگروه تنظیم بازار اقدام کند‪ .‬صمت برای بررسی‬ ‫این موضوع با کارشناس��ان و فعاالن صنعت فوالد کشور‬ ‫گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد فضای رانتی‬ ‫اکبر فرضی موالن‬ ‫س��ید رضا شهرس��تانی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد ای��ران در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬این‬ ‫مصوبه را غلط ارزیابی کرد و گفت‪ :‬چنین اقداماتی مسیر‬ ‫سودجویی بیشتر واسطه ها را هموار و زمینه رانت خواهی‬ ‫ع��ده ای را فراهم می کند‪ .‬شهرس��تانی بیان کرد‪ :‬دخالت‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در تعیین قیمت ها که‬ ‫به قیمت گذاری دس��توری منجر می شود‪ ،‬زمینه متضرر‬ ‫ش��دن صنایع و تولیدکنن��دگان را فراهم می کند‪ .‬چنین‬ ‫اقدام��ی در هیچ کجای دنیا مرس��وم نیس��ت و محلی از‬ ‫اعراب ندارد‪ .‬بورس کاال مکانی برای قیمت گذاری شفاف‬ ‫براس��اس عرضه و تقاضاس��ت؛ درنتیجه نبای��د با چنین‬ ‫دستورالعمل هایی‪ ،‬ماهیت ان را از اساس زیر سوال برد‪.‬‬ ‫این عض��و انجمن تولیدکنن��دگان ف��والد تاکید کرد‪:‬‬ ‫اجرای مصوبه یادش��ده‪ ،‬به منزله ایج��اد رانت خواهد بود‬ ‫و دس��ت عده ای س��ودجو را در بازار ف��والد و محصوالت‬ ‫ان ب��از خواهد ک��رد‪ .‬او در ادامه افزود‪ :‬در ش��رایطی که‬ ‫قوانین بازار ازاد بر خرید و فروش حاکم باشد‪ ،‬در شرایط‬ ‫با حضور حجت االسالم والمس��لمین سید عبدالنبی موسوی فرد‬ ‫نماینده ولی فقیه و امام جمعه اهواز‪ ،‬علی حسین حسین زاده معاون‬ ‫سیاسی استاندار خوزستان‪ ،‬فرهاد ابول نژادیان سرپرست دانشگاه‬ ‫علوم پزش��کی اهواز و دبیر س��تاد اس��تانی مدیریت کرونا و سایر‬ ‫مس��ئوالن استانی از خدمات ش��رکت فوالد خوزستان در راستای‬ ‫پیشگیری از شیوع ویروس کرونا‪ ،‬در ستاد مرکزی مبارزه با کرونا‬ ‫تقدیر ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫فوالد خوزس��تان‪ ،‬هجدهمین جلسه ستاد مرکزی مبارزه با کرونا‬ ‫اس��تان خوزستان‪ ،‬سه شنبه‪ 12 ،‬فروردین ‪ ۱۳۹۹‬با حضور جمعی‬ ‫از مس��ئوالن دولتی‪ ،‬لش��کری‪ ،‬کادر درمان��ی و فعاالن این عرصه‬ ‫در س��الن جلسات س��ازمان مرکزی دانش��گاه علوم پزشکی اهواز‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫صادرات یک��ی از الزمه های توس��عه صنایع‬ ‫گوناگون به ش��مار می رود و تاثیر بس��زایی در‬ ‫رش��د ارزاوری دارد؛ از ای��ن رو جایگاه ویژه ای‬ ‫را به خ��ود اختصاص داده و بای��د مورد توجه‬ ‫قرار گی��رد‪ .‬با ای��ن وجود تامین نی��از داخلی‬ ‫کش��ور باید در اولویت قرار گیرد و از صادرات‬ ‫مواد خامی که امکان اس��تفاده از انها در کشور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬جلوگیری شود‪ .‬می توان تاکید کرد‬ ‫صادرات محصوالت فوالدی در مقام محصوالت‬ ‫نهای��ی این صنعت باید مورد توجه قرار گیرد و‬ ‫با اجرای اقدامات مختلف از توس��عه و رشد ان‬ ‫حمایت شود‪ .‬درحال حاضر در کشور ما بیش از‬ ‫‪ ۶۰۰‬گروه از انواع محص��والت لوله و پروفیلی‬ ‫تولی��د می ش��ود و توجه به ای��ن نکته ضروری‬ ‫به نظر می رسد که ظرفیت تولید در این صنعت‬ ‫به مراتب بیش��تر از نیاز کشور اس��ت؛ بنابراین‬ ‫بای��د مازاد نیاز‪ ،‬صادر ش��ود‪ .‬می��زان صادرات‬ ‫این صنعت در سال گذشته ‪ ۵۰۰‬میلیون یورو‬ ‫براورد ش��ده و چنانچه مواد اولیه موردنیاز این‬ ‫صنایع با قیمت مناس��ب تامین ش��ود‪ ،‬امکان‬ ‫رش��د صادرات ان نیز وجود دارد‪ .‬همانطور که‬ ‫پیش تر هم اشاره شد ممانعت از صادرات مواد‬ ‫خام‪ ،‬زمین��ه ایجاد ارزش افزوده بیش��تر را در‬ ‫کش��ور فراهم می کند و رونق بیشتر اقتصادی‬ ‫را به همراه دارد‪ .‬در همین راس��تا ستاد تنظیم‬ ‫ب��ازار با ه��دف تحقق هدف یادش��ده در چند‬ ‫ماه قبل مصوب ک��رد صادرات محصوالت خام‬ ‫نیازمند کس��ب مجوز از وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اس��ت‪ .‬هرچند این مصوب��ه به طور‬ ‫ناخواس��ته به صنعت لوله و پروفیل نیز تعمیم‬ ‫داده شد اما با پیگیری های انجام شده و پس از‬ ‫تغییر معاونت امور معدن و صنایع معدنی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬اج��رای این مصوبه‬ ‫برای تولیدکنن��دگان لول��ه و پروفیل‪ ،‬منتفی‬ ‫ش��د‪ .‬در ادامه قرار شد مجوزهای صادرات این‬ ‫محصوالت فوالدی به صورت ‪ ۳‬ماهه یا ‪ ۶‬ماهه‬ ‫ب��رای تولیدکنندگان صادر ش��ود‪ ،‬اما دو هفته‬ ‫مانده به پایان س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬در نامه ای ازسوی‬ ‫دفت��ر مدی��رکل صنایع فل��زی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬دوباره صادرات هر کامیون از‬ ‫محصوالت لوله و پروفیل منوط به کسب مجوز‬ ‫از این مقام شد‪ .‬بدون تردید اجرای این مصوبه‪،‬‬ ‫زمینه کاهش ص��ادرات در این صنایع و رکود‬ ‫بیش��تر انها را فراهم می کن��د‪ .‬در همین حال‬ ‫باید خاطرنش��ان کرد که در پی شیوع ویروس‬ ‫کرونا در کش��ور‪ ،‬ش��رایط اضطراری بر فعالیت‬ ‫صنایع حاکم اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان در صنایع‬ ‫مختلف از جان خود می گذرند تا در جبهه های‬ ‫تولید حضور پیدا کنند‪ ،‬اما به جای انکه حمایت‬ ‫الزم از انها انجام شود‪ ،‬تغییرات مداوم قوانین‪،‬‬ ‫فعالی��ت انها را بیش از پیش دش��وار می کند‪.‬‬ ‫توجه ب��ه این نکت��ه ضروری به نظر می رس��د‬ ‫که درحال حاضر‪ ،‬بس��یاری از مرزهای ایران با‬ ‫کشورهای همس��ایه بسته شده و درحال حاضر‬ ‫تنه��ا امکان ص��ادرات از مرزهای افغانس��تان‪،‬‬ ‫جمهوری اذربایجان و ارمنستان وجود دارد‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی سازکارهای اداری نیز به شدت‬ ‫به عملک��رد صادرکنندگان ضرب��ه می زند‪ .‬در‬ ‫همین راس��تا انجم��ن تولیدکنن��دگان لوله و‬ ‫پروفی��ل برای رفع چالش یادش��ده ب��ا وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تم��اس گرفت تا این‬ ‫مش��کل برطرف ش��ود ام��ا تاکن��ون نتیجه ای‬ ‫حاصل نش��ده اس��ت؛ بنابراین از معاونت امور‬ ‫معادن و صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت انتظار می رود به زیرمجموعه های شان‬ ‫اعالم کنند چالش هایی که در گذش��ته مرتفع‬ ‫ش��ده اند را دوباره ایجاد نکنند‪ .‬هدف از اجرای‬ ‫قانون یادشده این بود که ابتدا نیاز داخل تامین‬ ‫و س��پس مازاد ان صادر ش��ود‪ .‬به ع�لاوه انکه‬ ‫موضع اصلی ان محصوالت خام اس��ت‪ ،‬نه لوله‬ ‫و پروفیل فوالدی که محصوالت نهایی زنجیره‬ ‫فوالد هستند و صادرات ان به منزله حمایت از‬ ‫ص��ادرات‪ .‬در همین حال باید افزود در صنعت‬ ‫لوله و پروفیل کش��ور‪ ،‬نه س��همیه بندی انجام‬ ‫و نه کمبودی اعالم ش��ده و همواره نیز تامین‬ ‫نی��از بازار داخلی در اولویت قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین درحال حاضر با شیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫فعالی��ت صنایع مصرف کننده لول��ه و پروفیل‪،‬‬ ‫متوقف شده اس��ت‪ .‬در چنین موقعیتی انتظار‬ ‫می رود این تولیدکنندگان به توس��عه صادرات‬ ‫تش��ویق ش��وند چراکه این مه��م‪ ،‬الزمه حفظ‬ ‫تولی��د انهاس��ت‪ ،‬اما متاس��فانه نه تنه��ا موانع‬ ‫برطرف نمی ش��ود بلکه به ازای هر مانعی که از‬ ‫مسیر تولید برداشته می شود‪ ،‬چاله جدیدی در‬ ‫مقابل ان‪ ،‬حفر می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نوردکارانسال‪۱۳۹۸‬راباضررپشتسرگذاشتند‪.‬تدوینبخشنامه های‬ ‫متعدد و س��لیقه ای‪ ،‬خودتحریمی‪ ،‬نوسانات اقتصادی و سنگ اندازی هایی‬ ‫که در مس��یر صادرات انجام شد‪ ،‬موجب ش��د این تولیدکنندگان نتوانند‬ ‫اهداف خود را محقق کنند و سال گذشته را با ضرر به پایان رساندند‬ ‫رک��ود‪ ،‬تقاضا کاهش می یاب��د و درنتیجه قیمت ها نزولی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬زمانی هم که تقاضا بیش��تر شود‪ ،‬قیمت ها‬ ‫دوب��اره به مدار صعود بازمی گردند؛ بنابراین قیمت گذاری‬ ‫یادش��ده از اساس اشتباه است و نمی توان روی درصد ان‬ ‫بحث کرد‪ .‬س��ید رضا شهرستانی همچنین تاکید کرد‪ :‬ما‬ ‫اعتقاد داریم عده ای عمدا یا س��هوا‪ ،‬اطالعات اشتباهی را‬ ‫در اختیار مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار‬ ‫می دهند و زمینه دخالت دولت در فرایند قیمت گذاری را‬ ‫فراهم می کنند؛ بنابراین از تصمیم گیران این حوزه انتظار‬ ‫می رود با هوشیاری بیشتری نسبت به چنین موضوعاتی‪،‬‬ ‫عمل کنند‪ .‬این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد درباره بخش دیگری از این مصوبه مبنی بر دخالت‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در بازار فوالد و معامالت‬ ‫بورس کاال گفت‪ :‬متاسفانه در طول سال های گذشته بارها‬ ‫شاهد چنین دخالت هایی ازسوی دولت و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بوده ایم‪ ،‬این در حالی اس��ت که از وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انتظار می رود از اهرم های فش��ار‬ ‫خود برای تحقق برنامه های کالن تولید کش��ور اس��تفاده‬ ‫کند‪ .‬به عنوان نمونه توان خود را بر تحقق سند چشم انداز‬ ‫توس��عه کشور در سال ‪ ،۱۴۰۴‬مبنی بر تولید ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تن فوالد متمرکز کند و با شناس��ایی خالهای موجود در‬ ‫این مسیر‪ ،‬ایجاد مشوق و برقراری تعرفه‪ ،‬بستر دستیابی‬ ‫به ان را فراهم س��ازد‪ .‬شهرس��تانی در پای��ان تاکید کرد‪:‬‬ ‫چنین اقدام��ات دخالت جویانه و قوانین��ی که در پی ان‬ ‫به ص��ورت روزان��ه وضع می ش��ود‪ ،‬زمینه متضرر ش��دن‬ ‫مصرف کنن��ده نهایی و تولیدکنن��دگان را فراهم می کند؛‬ ‫بنابراین تصمیم گیران باید هرچه س��ریع تر از این موضع‬ ‫کناره گیری کنند و به وظیفه اصلی خود مشغول شوند‪.‬‬ ‫در عین حال باید تاکید کرد مصوبه یادش��ده موافقانی‬ ‫نیز دارد که از دو س��ال گذش��ته برای تصویب ان تالش‬ ‫کرده ان��د‪ .‬ای��ن موافقان اغل��ب در زم��ره تولیدکنندگان‬ ‫محص��والت پایین دس��تی فوالد قرار دارن��د و با تاکید بر‬ ‫ضرری که از سال گذشته تاکنون متحمل شده اند‪ ،‬اظهار‬ ‫می کنند این رش��د قیمتی‪ ،‬ضرورتی بود که اکنون امکان‬ ‫اجرای ان‪ ،‬فراهم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار ازاد‪ ،‬جایگاهی در ایران ندارد‬ ‫کری��م رحیمی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد ن��اب تبریز‬ ‫و رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان ف��والد اذربایجان در‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫ضمن مثبت ارزیاب��ی کردن مصوبه‬ ‫کارگ��روه تنظیم ب��ازار گفت‪ :‬ن��وردکاران س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫را با ضرر پش��ت س��ر گذاش��تند‪ .‬تدوین بخش��نامه های‬ ‫متعدد و س��لیقه ای‪ ،‬خودتحریمی‪ ،‬نوس��انات اقتصادی و‬ ‫سنگ اندازی هایی که در مسیر صادرات انجام شد‪ ،‬موجب‬ ‫شد این تولیدکنندگان نتوانند اهداف خود را محقق کنند‬ ‫و س��ال گذش��ته را با ضرر به پایان رس��اندند‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬افزای��ش قیمت محص��والت نهای��ی فوالدی‬ ‫همچ��ون تیراهن و میلگرد خبر خوبی ب��رای نوردکاران‬ ‫اس��ت‪ .‬این تولیدکنن��ده تاکید کرد‪ :‬البت��ه ما درمجموع‬ ‫مخالف قیمت گذاری دس��توری ازس��وی دولت هستیم‪.‬‬ ‫ب��دون تردید بهترین راه برای کش��ف قیمت تقابل میان‬ ‫عرضه و تقاضا در بازار اس��ت؛ اما بازار ازاد در کش��ور ما‬ ‫جایگاهی ندارد‪ .‬از انجا که همواره شاهد انواع دخالت های‬ ‫دول��ت در امور مختلف هس��تیم‪ ،‬از این رش��د قیمتی در‬ ‫قالب مصوبه کارگروه تنظیم بازار نیز حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹چه کسی متضرر می شود؟‬ ‫در همی��ن زمینه اکب��ر فرضی موالن از کارشناس��ان‬ ‫صنعت فوالد کشور در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬موضوع‬ ‫افزای��ش قیمت پایه تیراهن و میلگرد از دو س��ال پیش‬ ‫مط��رح و اکنون در ش��رایطی تصویب ش��ده که بازار در‬ ‫وضعیت نابس��امانی قرار دارد‪ .‬او افزود‪ :‬این اقدام با هدف‬ ‫حمایت از نوردکاران اجرایی شده و باتوجه به ضررهایی‬ ‫ک��ه فعاالن این صنایع در طول س��ال گذش��ته متحمل‬ ‫شده اند‪ ،‬قابل قبول اس��ت اما به نظر نمی رسد در شرایط‬ ‫کنونی‪ ،‬بازار کش��ش چنین رشد قیمتی را داشته باشد‪.‬‬ ‫قدردانی ستاد مبارزه با کرونا از فوالد خوزستان‬ ‫برگزار شد‪ .‬در ابتدای این جلسه نمایندگان شرکت ها‪ ،‬سازمان ها‪،‬‬ ‫اداره ها‪ ،‬ارگان ها و س��ازمان های دولتی‪ ،‬گزارش��ی از عملکرد خود‬ ‫در مقابل��ه با ش��یوع ویروس کرونا ارائ��ه کردند و اخرین اطالعات‬ ‫اماری و نحوه رس��یدگی به بیماران و عملکرد حوزه بهداش��ت و‬ ‫درمان ازسوی فرهاد ابول نژادیان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اهواز و دبیر ستاد استانی مدیریت کرونا به اطالع حاضران رسید‪.‬‬ ‫غالمرضا فروغی نیا مدیر روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان به‬ ‫نمایندگی از مدیرعامل در این جلس��ه گزارشی از خدمات شرکت‬ ‫فوالد خوزس��تان ارائه کرد‪ .‬او گفت‪ :‬ش��رکت فوالد خوزس��تان از‬ ‫ابتدای تایید ورود این ویروس به اس��تان‪ ،‬اقدام به تش��کیل کمیته‬ ‫پیشگیری در عالی ترین سطح کرد و دستورالعمل های مصوب در‬ ‫این کمیته بالفاصله در ش��رکت اجرایی ش��د‪ .‬فروغی نیا افزود‪ :‬این‬ ‫ش��رکت عالوه بر ارائه خدمات به کارکنان و بازنشس��تگان خود‪ ،‬با‬ ‫تاکید مدیرعامل محترم مسئولیت پذیری اجتماعی را سرلوحه کار‬ ‫قرار داده و با توزیع بسته های بهداشتی‪ ،‬اجرای عملیات ضدعفونی‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬در ادامه تعطیالت نوروزی و تداوم‬ ‫ش��یوع این ویروس در کش��ور‪ ،‬صنعت ساخت وساز را با‬ ‫ن مصرف کننده‬ ‫رکود روبه رو کرده است‪ .‬صنعت ساختما ‬ ‫اصل��ی میلگرد و تیراهن کش��ور اس��ت و درحال حاضر‬ ‫فعالیت ان تقریبا متوقف ش��ده است‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫بعید اس��ت که نوردکاران بتوانند قیم��ت تولیدات خود‬ ‫را افزای��ش دهند چراکه بازار کش��ش چنین رش��دی را‬ ‫ندارد و اگر الزام کارگروه تنظیم بازار اجرایی ش��ود‪ ،‬تنها‬ ‫مصرف کننده نهای��ی متضرر خواهد ش��د‪ .‬به عالوه انکه‬ ‫حباب افزایش قیمت را بزرگ تر می کند‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫بازار فوالد افزود‪ :‬در این شرایط انتظار می رود برای حفظ‬ ‫فاصله قیمتی مناس��ب می��ان محص��والت میانی یعنی‬ ‫شمش فوالد و محصوالت نهایی چون میلگرد و تیراهن‪،‬‬ ‫از قیمت ش��مش کاسته ش��ود‪ .‬فرضی در همین حال با‬ ‫اشاره به قانون فاصله گذاری اجتماعی که تولیدکنندگان‬ ‫ش��مش فوالد نی��ز موظف به اجرای ان هس��تند‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬به نظ��ر نمی رس��د تولیدکنندگان نیز در ش��رایط‬ ‫کنونی حاضر به کاهش قیمت های خود شوند؛ درنتیجه‬ ‫همچنان ن��وردکاران از این ش��رایط متضرر می ش��وند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان تیراهن و میلگرد ناچار هستند برای حفظ‬ ‫تولید خود‪ ،‬در هر شرایطی‪ ،‬شمش فوالد را با هر قیمتی‬ ‫خریداری کنن��د‪ .‬در موقعیت کنونی بهتر اس��ت تجربه‬ ‫س��اماندهی عرضه ورق فوالدی درباره شمش نیز اجرایی‬ ‫ش��ود‪ .‬فرضی افزود‪ :‬البته باید تاکید کرد که تنظیم بازار‬ ‫ش��مش به مراتب دش��وارتر از ورق فوالدی است‪ ،‬چراکه‬ ‫تولیدکنن��دگان ورق فوالدی بس��یار محدود هس��تند و‬ ‫نظارت بر فعالیت انها به مراتب اس��ان تر است و درمقابل‬ ‫از انجا که تولیدکنندگان ش��مش فوالدی کش��ور بسیار‬ ‫زیاد هس��تند‪ ،‬نظارت بر انها بس��یار دشوار است‪ .‬به ویژه‬ ‫که بس��یاری از این تولیدکنندگان نیز محصوالت خود را‬ ‫در بورس عرضه نمی کنند و با قانون و قاعده خاص خود‬ ‫پیش می روند تا بیشترین سود ممکن را از شرایط‪ ،‬کسب‬ ‫کنند‪ .‬او خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر در شرایط ایده الی به سر‬ ‫می بردی��م‪ ،‬بدون تردید با چنی��ن چالش هایی در اجرای‬ ‫مصوب��ه مورد بحث روبه رو نبودیم‪ .‬فرضی در پایان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬باوجود اینکه مصوبه یادشده‪ ،‬اقدامی درست است‪،‬‬ ‫باید اجرای ان با نظارت کامل‪ ،‬همراه شود چراکه در غیر‬ ‫این صورت می تواند زمینه سوءاس��تفاده برخی واسطه ها‬ ‫را فراهم کند‪.‬‬ ‫و گندزدایی و همچنین تب سنجی در مناطق محروم و روستاهای‬ ‫اطراف ش��رکت‪ ،‬در جهت پیش��گیری از شیوع ویروس اقدام کرده‬ ‫است‪ .‬او در پایان سخنان خود تاکید کرد‪ :‬شرکت فوالد خوزستان‪،‬‬ ‫با افتتاح خط تولید ماس��ک های تنفسی با ظرفیت تولید ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫ماسک در روز‪ ،‬تاکنون ‪ ۱۰‬میلیارد تومان برای جلوگیری از شیوع‬ ‫ویروس کرونا هزینه کرده و تا عادی ش��دن ش��رایط در کنار مردم‬ ‫عزیز استان خوزستان خواهد بود‪ .‬گفتنی است در پایان این جلسه‬ ‫ب��ا حضور نماین��ده ولی فقیه و امام جمعه اهواز‪ ،‬معاون سیاس��ی‬ ‫اس��تاندار خوزستان‪ ،‬سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز و سایر‬ ‫مس��ئوالن از خدمات مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزستان و هیات‬ ‫مدیره این شرکت با اهدای لوح سپاس‪ ،‬تقدیر شد‪.‬‬ ‫راهی به سوی بهره وری و تحقق اهداف سازمانی‬ ‫مدیریت عملکرد کارکنان رویکردی است که با ایجاد محیط‬ ‫مشارکتی باز (جلسه ابتدای دوره‪ ،‬مربی گری و جلسه ارزیابی) از‬ ‫طریق بهبود عملکرد و تصحیح رفتار شغلی بین اهداف سازمان‬ ‫با یکپارچگی و هم س��ویی فعالیت کارکن��ان بهره وری را ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی شرکت فوالد‬ ‫خوزستان در سالیان گذشته مدیران سنتی‪ ،‬ارزیابی عملکرد را‬ ‫فق��ط به منظ��ور کنترل کارکنان انج��ام می دادند؛ در حالی که‬ ‫ام��روزه جنب��ه رهبری و هدایت این فرایند با هدف مش��ارکت‬ ‫کارکنان به منظور کارایی و اثربخش��ی سازمان اهمیت بسیاری‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬یکی از اهداف مدیریت عملکرد کارکنان این است‬ ‫که اطالعات ضروری درباره کارکنان سازمان را جمع اوری کند‬ ‫و در دسترس تصمیم گیران سازمان قرار دهد‪ .‬مدیریت عملکرد‬ ‫ب��ا رویکرد ارائه اموزش های الزم به نیروی انس��انی و همچنین‬ ‫برق��راری یک نظام منصفان��ه در ارزیابی عملکرد کارکنان و نیز‬ ‫برق��راری نظام های حقوق و دس��تمزد و س��بد جبران خدمت‬ ‫س��عی در ایجاد هم گرایی و همدلی بین کارکنان و سرپرستان‬ ‫دارد‪ .‬اهمی��ت مدیریت عملکرد کارکنان به اندازه ای اس��ت که‬ ‫بس��یاری از شرکت ها شایس��تگی مدیریت عملکرد کارکنان را‬ ‫در فهرس��ت شایس��تگی های مدیریت خود گنجانده اند‪ .‬نتایج‬ ‫مدیریت عملکرد ساالنه کارکنان می تواند مبنای محکمی برای‬ ‫تصمیم گیری مس��ائل کارکنان مانند ترفیع‪ ،‬جابه جایی‪ ،‬اخراج‪،‬‬ ‫کاهش رده یا جذب نیروی انسانی باشد‪ .‬بدون تردید مدیریت‬ ‫عملکرد کارکنان در کنار کارمندیابی و جذب‪ ،‬دو فرایند اصلی‬ ‫مدیریت منابع انسانی هستند که بیشترین نقش را در تغییر یا‬ ‫گسترش فرهنگ سازمانی دارند‪ ،‬چرا که معیارها و شاخص های‬ ‫ارزیابی نشان دهنده ارزش ها‪ ،‬اولویت ها و استراتژی های هر یک‬ ‫از بخش ها و س��ازمان اس��ت‪ .‬از دیگر اث��رات مدیریت عملکرد‬ ‫می توان به هماهنگی مس��تمر فعالیت ه��ای کارکنان با فضای‬ ‫سازمان و تقویت روحیه جامعه پذیری کارکنان در سازمان اشاره‬ ‫کرد‪ .‬هرچه مدیریت عملکرد کارکنان در نیل به اهداف سازمان‬ ‫موفق تر باشد‪ ،‬از طریق بهره وری و درنتیجه افزایش سهم بازار و‬ ‫فروش سود بیشتری برای سازمان رقم می زند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 25‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 19‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 13‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1498‬‬ ‫پیاپی ‪2816‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫با رئیس انجمن صنایع لبنی مطرح شد‬ ‫جای خالی لبنیات یارانه ای در سفره مردم‬ ‫‹ ‹کاهش صادرات و مصرف داخلی‬ ‫رضا باکری‪ ،‬رئیس انجمن صنایع لبنی ایران در پاسخ‬ ‫به این پرسش که فروش و صادرات محصوالت در حال‬ ‫حاضر چه ش��رایطی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر صادرات‬ ‫محصوالت لبنی متوسط اس��ت‪ .‬در گذشته که شرایط‬ ‫این گونه نبود روزان��ه ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۲۰۰‬هزار تن صادرات‬ ‫‹ ‹ش�رکت های بزرگ خرید شیر را متوقف‬ ‫نکرده اند‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫یک��ی از عوامل تاثیرگ��ذار در پیش��گیری از ابتال به‬ ‫بیماری ه��ا‪ ،‬س��بک و الگوی درس��ت تغذیه اس��ت‪ .‬در‬ ‫ای��ن می��ان مصرف ان��واع ویتامین ه��ا و غذاهای مفید‬ ‫می توان��د توان اف��راد را در مقاب��ل بیماری هایی مانند‬ ‫کرونا مق��اوم کند‪ .‬البت��ه به گفته متخصص��ان غذایی‪،‬‬ ‫تغذیه باید متعادل‪ ،‬متناس��ب و متنوع باش��د؛ یعنی از‬ ‫همه گروه های غذایی به میزان کافی و متنوع‪ ،‬طبق هرم‬ ‫غذایی اس��تفاده ش��ود تا بدن افراد دچار کمبود برخی‬ ‫از ریزمغذی ها نش��ود‪ .‬اما در ای��ن روزها که همه نگران‬ ‫از ش��یوع بیماری کرونا هس��تند‪ ،‬در برخی شبکه های‬ ‫اجتماعی معاند مش��اهده می شود که هرازگاهی درباره‬ ‫مصرف مواد غذایی اخباری کذب را از زبان مس��ئوالن‬ ‫منتش��ر می کنند‪ .‬هرچند مسئوالن در این باره واکنش‬ ‫نش��ان داده اند و گفته شد‪ :‬حذف غذاهای سرد از قبیل‬ ‫ش��یر و ماست از رژیم غذایی برای پیشگیری از ابتال به‬ ‫کرونا که به تازگی ش��ایعه شده‪ ،‬علمی نیست و هر فرد‬ ‫باید در روز ‪ ۲‬تا ‪ 3‬سهم از لبنیات مصرف کند‪ .‬تاکنون‬ ‫م��اده غذایی که خاصیت پیش��گیری یا درمان داش��ته‬ ‫باشد ثابت نش��ده و مصرف همه گروه های غذایی برای‬ ‫پیشگیری یا در موارد ابتال برای درمان توصیه می شود‬ ‫و به حذف یکی از گروه های غذایی تاکید نشده است‪.‬‬ ‫محصوالت لبنی جزو گزینه های ثابت س��بد مصرفی‬ ‫خانوارها هستند‪ .‬ایا سرانه مصرف این محصوالت به ویژه‬ ‫در دوره شیوع کرونا تغییر کرده است؟ صنایع لبنی چه‬ ‫شرایطی را س��پری می کنند؟ ایا شاهد تغییر امارهای‬ ‫مربوط ب��ه صادرات و فروش هس��تیم؟ برای بررس��ی‬ ‫ای��ن موضوعات با رئیس انجمن صنای��ع لبنی ایران به‬ ‫گفت وگو نشستیم‪.‬‬ ‫می دهد که کسبه از افزایش قیمت ماست حداقل یکی‬ ‫از شرکت های بزرگ لبنی در هفته اخیر خبر داده اند‪.‬‬ ‫مش��کل اصل��ی صنایع لبنی به کاهش قدرت خری��د مردم و به تبع‬ ‫ان کاهش س��رانه مصرف مربوط می شود‪ .‬تقریبا از سال ‪ ۸۹‬شاهد‬ ‫هیچ گونه رشدی در سرانه مصرف خانوارها نبوده ایم‬ ‫داش��تیم‪ .‬درحال حاضر بیشتر مرزها بسته است‪ .‬فروش‬ ‫داخلی در دوره ش��ایعه افالتوکسین ‪ ۲۰‬درصد کاهش‬ ‫یافت��ه بود‪ .‬البته این تاثیر س��وء تاحدی از بین رفته اما‬ ‫وضعیت هنوز به روال پیش��ین برنگش��ته است‪ .‬مصرف‬ ‫س��رانه درمجموع پایین اس��ت‪ .‬ب��ازار ظرفیت جذب ‪۷‬‬ ‫درصد شیر خام مازاد را ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت های بزرگ فعال هستند‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬واحدهای کوچک با ظرفیت کمتر‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصد کار می کنند‪ 7 .‬یا ‪ 8‬شرکت بزرگی که در‬ ‫حوزه تولید محص��والت لبنی فعالیت می کنند با ‪ ۶۵‬تا‬ ‫میالد محمدی‪ :‬صنعت نمایشگاهی ایران‪ ،‬متشکل از هزاران‬ ‫فرد متخصص و دلسوز به واسطه استفاده از ظرفیت سالن های‬ ‫نمایشگاهی به عنوان مراکز نگهداری از بیماران مبتال به کرونا‪،‬‬ ‫اکنون در تعطیلی کامل بوده و پیش بینی می ش��ود‪ ،‬تا ابتدای‬ ‫تیر‪ ،‬امکان هیچ گونه فعالیت نمایشگاهی وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو فعاالن این عرصه به پیش��نهاد موسس��ه‬ ‫‪ ،‬در نامه ای مش��ترک ب��ه وزرای اقتصادی دولت‪ ،‬خواس��تار‬ ‫توجه بیش��تر به معیش��ت و وضعیت گذران زندگی شاغالن‬ ‫این صنعت شدند‪ .‬متن این نامه به همراه امضای الکترونیکی‬ ‫حدود ‪ ۸۰۰‬فعال نمایشگاهی‪ ،‬در رسانه ها منتشر شده است‪:‬‬ ‫جناب اقای محمد شریعتمداری‬ ‫وزیر محترم تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران‬ ‫جناب اقای رضا رحمانی‬ ‫وزی��ر محترم صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران‬ ‫جناب اقای فرهاد دژپسند‬ ‫وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ ۷۰‬درصد ظرفیت تولیدی خود مش��غول کار هس��تند‪.‬‬ ‫در ارتب��اط با تغییرات قیمتی ه��م باید گفت ‪ ۱۴‬مورد‬ ‫از محص��والت باید ب��ه قیمت مصوب روانه بازار ش��ود‪.‬‬ ‫قیمت گذاری محصوالتی که جزو این ‪ ۱۴‬قلم نیس��تند‬ ‫در اختی��ار خود شرکت هاس��ت‪ ،‬به این معن��ا که انها‬ ‫متناس��ب با ت��راز مالی خود و نیز رون��د عرضه و تقاضا‬ ‫و رقاب��ت ازاد می توانن��د قیمت مدنظر خ��ود را اعمال‬ ‫کنند‪ .‬به هرحال ش��رکت ها فعال گزارشی درباره افزایش‬ ‫قیمت های اخیر خود به انجمن ارائه نکرده اند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت بررس��ی میدانی گس��ترش نیوز نشان‬ ‫گفته می شود خرید ش��یر از دامداران موجب نگرانی و‬ ‫نارضایتی انها ش��ده اس��ت‪ .‬این موضوع تا چه حد صحت‬ ‫دارد؟ رض��ا باک��ری در پاس��خ این پرس��ش اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت های تولیدکنن��ده نه تنها خرید خ��ود را کاهش‬ ‫ن ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد افزایش‬ ‫نداده اند بلکه در مقایسه با بهم ‬ ‫خرید داشته اند‪ .‬البته شرکت های کوچک فعال در استان ها‬ ‫ممکن اس��ت بر اثر مش��کالتی که با انها دست وپنجه نرم‬ ‫می کنن��د خرید خ��ود را کاهش داده باش��ند؛ به هرحال‬ ‫بس��یاری از کسب وکارهایی که مشتری انها هستند دیگر‬ ‫فعالی��ت نمی کنن��د‪ ،‬به عنوان مثال رس��توران ها و هتل ها‬ ‫ل شده اند‪ .‬طبیعی است که از دست رفتن بازار روند‬ ‫تعطی ‬ ‫خرید ش��یر را هم متوقف می کن��د‪ .‬به هرحال این موضوع‬ ‫درباره شرکت های بزرگ واقعیت ندارد»‪.‬‬ ‫‹ ‹لبنیات یارانه ای برای ‪ 4‬دهک پایین‬ ‫رضا باک��ری در پایان گفت‪ :‬مش��کل اصل��ی صنایع‬ ‫لبنی به کاهش ق��درت خرید مردم و به تبع ان کاهش‬ ‫س��رانه مصرف مربوط می شود‪ .‬تقریبا از سال ‪ ۸۹‬شاهد‬ ‫هیچ گونه رش��دی در س��رانه مصرف خانوارها نبوده ایم‪.‬‬ ‫همان طور که بارها گفته ش��ده ظرفیت تولیدی خوبی‬ ‫ایجاد ش��ده اما قدرت و کشش بازار هم باید به موازات‬ ‫ان افزایش یابد‪ .‬در همین راس��تا بارها به نهاد ریاس��ت‬ ‫جمهوری و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نامه نوش��ته‬ ‫و پیش��نهاد داده ایم که حداقل به ‪ ۴‬دهک اس��یب پذیر‬ ‫که مرز فقر را پش��ت س��ر گذاش��ته و به مرز گرسنگی‬ ‫رسیده اند سبد لبنیات اختصاص یابد که کارخانه ها انها‬ ‫را تولی��د و با قیمت یارانه ای در اختیار مصرف کنندگان‬ ‫قرار دهند تا حداقل در شرایط کرونایی که با ان مواجه‬ ‫هستیم س��فره مردم بیش��تر از این کوچک نشود‪ .‬این‬ ‫اقدام حمایتی هم به نفع مردم اس��ت و هم باعث رونق‬ ‫تولید در بخش لبنیات کشور می شود‪.‬‬ ‫بزرگ ترین گردهمایی صنفی در صنعت نمایشگاهی کشور کلید خورد‬ ‫سالم و تهنیت‬ ‫ضمن تبریک سال جدید و با ارزوی صحت و سالمت و نیز‬ ‫توفیق خدمت دوچندان برای حضرتعالی و همکاران خدوم تان‬ ‫که به عنوان پرچمداران اصلی عرصه حمایت از مجموعه های‬ ‫کارافرین‪ ،‬کارفرمایان و کارگران در ش��رایط خطیر کنونی که‬ ‫سالمت بسیاری از هموطنان مان در معرض خطر قرار گرفته‬ ‫و تعداد عدیده ای از کسب وکارهای کوچک و بزرگ نیز دچار‬ ‫اف��ت رکود بیش از پیش واقع ش��ده اند‪ ،‬نقش تاریخی را ایفا‬ ‫می کنید‪ ،‬با احترام به استحضار می رساند مجموعه های شاغل‬ ‫در صنعت نمایش��گاهی کشور که افزون بر ‪ ۵۰۰‬شرکت فعال‬ ‫و چندین هزار کارمند و کارگر را شامل می شوند‪ ،‬در شرایطی‬ ‫که به ش��دت تحت تاثیر رکود ناش��ی از تحریم ها‪ ،‬باتوجه به‬ ‫کم شدن مشارکت ش��رکت های بین المللی در نمایشگاه های‬ ‫گوناگ��ون دچار اس��یب های فراوانی بودند‪ ،‬ب��ا ظهور بیماری‬ ‫کرونا و تعطیلی تمامی سایت های نمایشگاهی و لغو برگزاری‬ ‫نمایشگاه ها‪ ،‬در معرض تهدیدی وسیع تر قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان ش��اید بتوان اذع��ان کرد ش��اغالن صنعت‬ ‫نمایش��گاهی در حوزه ه��ای گوناگ��ون مانن��د س��ایت داری‪،‬‬ ‫شاپور پشابادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫غرفه س��ازی و برگ��زاری از نخس��تین اصناف��ی بوده اند که با‬ ‫تعطیلی عرصه کاری خود مواجه ش��ده و به نظر می رس��د در‬ ‫دس��ته اخرین صنای��ع و صنوفی خواهند ب��ود که به چرخه‬ ‫کار بازمی گردند؛ چراکه بس��یاری از س��ایت های نمایشگاهی‬ ‫در قال��ب نقاهتگاه و بیمارس��تان های موقت مورد اس��تفاده‬ ‫قرار گرفته اند‪ .‬این موضوع در ش��رایطی که بسیاری از فعاالن‬ ‫هزینه های هنگفتی در جهت ایجاد مقدمات فعالیت ماه های‬ ‫اینده خود کرده بودند‪ ،‬ش��رایط را بیش از پیش خطیر کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬باتوجه به حجم باالی شاغالن مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫رضا باکری‬ ‫در صنعت نمایشگاهی و نقش بی همتای این صنعت در رشد‬ ‫تولید و صادرات کش��ور‪ ،‬حف��ظ بقای مجموعه های خصوصی‬ ‫فعال در این حوزه نه تنها برای این صنعت بلکه برای بسیاری‬ ‫از صنای��ع مرتبط واجب و بدیهی اس��ت؛ صنعتی که باوجود‬ ‫بس��یاری از کمبوده��ا و نامالیمات همیش��ه یاری گر و موتور‬ ‫مح��رک تمامی اصن��اف در قال��ب ایجاد مقدم��ات برگزاری‬ ‫نمایشگاه ها در داخل و خارج کشور بوده و نقشی بی بدیل در‬ ‫معرفی فرهنگ‪ ،‬صنعت و تولیدات این مرز و بوم داش��ته و در‬ ‫س��ال جهش تولید نیز این مسئولیت خطیر را برعهده خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬ما امضاکنندگان این طومار خواهشمندیم ضمن قرار‬ ‫دادن حوزه های ش��اغل در صنعت نمایش��گاهی در فهرست‬ ‫مشاغل اس��یب دیده در دوران بیماری کرونا‪ ،‬تمهیداتی را در‬ ‫قال��ب ارائه وام‪ ،‬مهلت در بازپرداخت وام های دریافتی‪ ،‬مهلت‬ ‫در تسویه حس��اب های بیمه تامین اجتماعی و مالیات‪ ،‬ایجاد‬ ‫بس��ته های حمایتی و مواردی از این دست؛ ویژه شرکت های‬ ‫فعال در حوزه های غرفه س��ازی نمایش��گاهی‪ ،‬برگزارکنندگی‬ ‫نمایشگاه ها و سایت های نمایشگاهی در نظر گرفته و یاری گر‬ ‫ما در روزهای سخت باشید‪.‬‬ ‫وضعیت واردات کاالهای اساسی چگونه است؟‬ ‫اخرین امار گمرک ایران حکایت از این دارد که از ابتدا تا‬ ‫انتهای سال گذشته حدود ‪ ۱۵.۵‬میلیارد دالر کاالی اساسی‬ ‫به گمرکات اظهار و ترخیص شده است‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش نیوز‪ ،‬س��خنگوی گمرک ایران اخرین‬ ‫وضعیت واردات و ترخیص کاالهای اساس��ی را تشریح کرد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس در سال گذشته کل واردات کشور حدود ‪۳۵‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۳۶۴‬هزار و ‪ ۳۱۴‬تن ب��ه ارزش ‪ ۴۳‬میلیارد دالر‬ ‫ب��وده که از لحاظ وزنی ‪ ۷۱‬درص��د و در مجموع ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫کل واردات را کاالهای اساسی تشکیل داده است‪ .‬اما در سال‬ ‫گذش��ته حدود ‪ ۱۵.۵‬میلیارد دالر کاالی اساسی‪ ،‬نهاده های‬ ‫تولی��د و دامی به گم��رکات اظهار و ترخیص قطعی ش��ده‬ ‫که مجم��وع وزن ان به ‪ ۲۵‬میلی��ون و ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۲۷۸‬تن‬ ‫می رسد‪ ،‬این در حالی است که میزان واردات کاالی اساسی‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬حدود ‪ ۱۳‬میلی��ارد و ‪ ۲۳۳‬میلیون دالر با‬ ‫مجموع وزن��ی ‪ ۲۰‬میلیون و ‪ ۷۴۹‬هزار تن بوده که اظهار و‬ ‫ترخیص شده بود‪.‬‬ ‫اما از کاالهایی که از س��ال گذشته وارد شده بودند حدود‬ ‫‪ ۲۱۵‬ه��زار و ‪ ۱۷۵‬ت��ن به ارزش ‪ ۷۴‬میلی��ون و ‪ ۷۳۷‬هزار‬ ‫دالر ت��ا ‪ ۱۵‬فروردی��ن در مرحله ترخیص قرار داش��تند که‬ ‫به احتمالی تاکنون ترخیص شدند‪.‬‬ ‫در بین این کاالها گندم‪ ،‬ش��کر‪ ،‬ذرت‪ ،‬الستیک‪ ،‬جو‪ ،‬چای‬ ‫خش��ک‪ ،‬برنج‪ ،‬انواع بذر‪ ،‬گوشت قرمز‪ ،‬سویا‪ ،‬حبوبات‪ ،‬کاغذ‪،‬‬ ‫کود شیمیایی و ماشین االت صنعتی دیده می شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت به دنب��ال رس��وب کاال در گمرک ها و بنادر‬ ‫در س��ال های گذش��ته و مش��کالتی که در این زمینه ایجاد‬ ‫شده بود با دس��تور ویژه رئیس جمهوری برای تعیین تکلیف‬ ‫کاالهای رس��وب کرده در گمرک‪ ،‬بنادر‪ ،‬مناطق ازاد و ویژه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬وزیر اقتصاد به همراه نمایندگانی از وزارتخانه های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬جهاد کش��اورزی‪ ،‬راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬گمرک و س��ازمان ملی استاندارد‬ ‫از بن��ادر بازدید و در ادامه طی توافقاتی که انجام ش��د چند‬ ‫مورد بخش��نامه و دستورالعمل در راس��تای حل اختالف ها‬ ‫برای ترخیص کاال و کاهش رس��وب صادر ش��د و در دستور‬ ‫کار ق��رار گرفت‪ ،‬این در حالی اس��ت که در ان زمان حدود‬ ‫‪ ۸۵‬هزار کانتینر کاالی وارداتی در گمرکات‪ ،‬بنادر و مناطق‬ ‫ازاد رسوب کرده بود‪.‬‬ ‫رئی��س کل س��ازمان توس��عه تج��ارت گفت‪:‬‬ ‫براس��اس پیش بین��ی س��ازمان تج��ارت جهانی‬ ‫(‪ )WTO‬به دلیل تاثیرات شیوع ویروس کووید‬ ‫‪ ۱۹‬بر فعالیت های اقتصادی در سراس��ر جهان‪،‬‬ ‫تج��ارت جهانی کاال در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬بین ‪ ۱۳‬تا‬ ‫‪ ۳۲‬درصد کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫حمید زادبوم گفت‪ :‬س��ازمان های بین المللی‬ ‫ب��راورد می کنند در س��ال ‪ ،۲۰۲۱‬این رکود در‬ ‫تجارت جهانی بهبود یابد که این امر‪ ،‬بستگی به‬ ‫کارایی سیاست های تجاری در مقابل این پدیده‬ ‫و مدت زمان پایداری این رکود دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بر اس��اس گزارش س��ازمان‬ ‫تج��ارت جهان��ی‪ ،‬تمامی مناط��ق جهان کاهش‬ ‫دورقمی تجارت را در سال جاری میالدی تجربه‬ ‫خواهند کرد؛ هرچند ص��ادرات منطقه امریکای‬ ‫خبر‬ ‫پیش بینی قیمت مسکن‬ ‫در سال ‪۹۹‬‬ ‫نایب رئی��س اتحادی��ه مش��اوران ام�لاک‪ ،‬با‬ ‫یاداوری اینکه نیمه نخس��ت سال ‪ ۹۸‬یعنی تا‬ ‫پایان شهریور رکود تورمی بر بازار مسکن حاکم‬ ‫ب��ود اما در نیمه دوم وارد رکود غیرتورمی بازار‬ ‫مسکن ش��دیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از نیمه بهمن سال‬ ‫گذشته بازار مس��کن از رکود غیرتورمی ایجاد‬ ‫ش��ده وارد رکود تورمی (افزایش نرخ مس��کن)‬ ‫ش��د که این وضعیت تا هفته نخس��ت اس��فند‬ ‫ادامه دار بود‪ .‬از هفته نخس��ت اس��فند با جدی‬ ‫شدن بحث شیوع ویروس کرونا حجم معامالت‬ ‫کاهش یافت‪.‬‬ ‫حس��ام عقبای��ی ب��ا تاکید بر اینک��ه کاهش‬ ‫حج��م معامالت ‪-‬براس��اس ام��ار وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ -‬را کام� ً‬ ‫لا تایید می کن��م‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫میزان کاهش معامالت مس��کن در اسفند سال‬ ‫گذشته دست کم ‪ ۲۴‬درصد بوده است؛ چه بسا‬ ‫بیشتر از این هم کاهش یافته است‪ .‬درباره رشد‬ ‫نرخ نیز باید یاداوری کنم که از نیمه دوم بهمن‬ ‫این افزایش نرخ اغاز ش��د و تا اوایل اسفند ‪۹۸‬‬ ‫ادامه داشت‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک درباره‬ ‫دالیل رشد نرخ مسکن در اسفند سال گذشته‬ ‫گفت‪ :‬بازار مسکن از یک رکود تورمی در نیمه‬ ‫نخست سال وارد یک رکود غیرتورمی شده بود‬ ‫و انتظار مردم این بود که کاهش بیش��تری در‬ ‫نرخ مسکن ایجاد شود؛ ازاین رو باتوجه به اینکه‬ ‫اتفاق یادشده روی نداد وارد بازار مسکن شدند‬ ‫تا قبل از سال جدید که به طور معمول متناسب‬ ‫ب��ا تورم قیمت ها افزایش می یابد‪ ،‬خرید خود را‬ ‫انج��ام دهند‪ .‬عقبایی بیان کرد‪ :‬باوجود انکه در‬ ‫فروردین بازار مس��کن تعطیل بوده و مشاوران‬ ‫امالک حق فعالیت را ندارند‪ ،‬در فضای مجازی‬ ‫هنوز کاه��ش قیمتی در نرخ های اعالمی ایجاد‬ ‫نشده است‪ .‬وی درباره وضعیت بازار مسکن در‬ ‫اس��تانه ماه مبارک رمضان نیز گفت‪ :‬از انجاکه‬ ‫یک تورم عمومی در کش��ور داری��م‪ ،‬این تورم‬ ‫قاعدتاً در همه بخش ه��ای اقتصادی تاثیرگذار‬ ‫خواهد بود و نمی توانیم بگوییم باتوجه به رشد‬ ‫باالی نرخ مس��کن در س��ال ‪ ،۹۸‬امس��ال این‬ ‫اثرگذاری وجود نخواهد داش��ت‪ .‬تورم عمومی‬ ‫اث��ر خود را روی نرخ پایه زمین‪ ،‬کارگر‪ ،‬مصالح‬ ‫س��اختمانی‪ ،‬هزینه های صدور پروانه س��اخت‬ ‫و‪ ...‬می گذارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مس��کن با س��هم‬ ‫‪ ۳۵‬ت��ا ‪ ۴۰‬درص��دی از اقتصاد کش��ور از تورم‬ ‫عمومی متاثر خواهد ش��د؛ ازاین رو باید ببینیم‬ ‫تورم عمومی اعالم ش��ده ازس��وی دولت و تورم‬ ‫واقعی چه میزانی اس��ت‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫امیدواریم مرکز امار ت��ورم واقعی را اعالم کند‬ ‫ک��ه همین انتظ��ار هم می رود‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬تا‬ ‫س��قف اعالمی برای تورم‪ ،‬نرخ مسکن در سال‬ ‫‪ ۹۹‬افزای��ش خواهد یافت‪ .‬س��ال گذش��ته نرخ‬ ‫مس��کن بیش از ‪ ۲‬برابر تورم افزایش یافت‪ ،‬اما‬ ‫امس��ال پیش بینی می شود نرخ مسکن در نیمه‬ ‫نخست سال از مرز تورم عبور نکند‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک گفت‪:‬‬ ‫گرچ��ه در عمل چند م��اه ابتدایی س��ال بازار‬ ‫مسکن کم رونق خواهد بود‪ ،‬اما رکود تورمی بر‬ ‫بازار حاکم است‪ .‬عقبایی اظهار کرد‪ :‬درمجموع‬ ‫رش��د نرخ مسکن در ش��هرهای بزرگ در سال‬ ‫جاری به س��قف ت��ورم اعالمی ازس��وی دولت‬ ‫نزدیک می شود‪ ،‬چون توازن بین عرضه و تقاضا‬ ‫کمتر است‪ ،‬اما این افزایش نرخ برای شهرهای‬ ‫کوچ��ک کمتر و فاصله ان با خط تورم بیش��تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫تاثیر کرونا بر اقتصاد جهان‬ ‫شمالی و اسیا دچار اسیب بیشتری خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫براساس این پیش بینی ها‪ ،‬تجارت در بخش هایی‬ ‫ک��ه زنجی��ره ارزش پیچیده تری دارن��د‪ ،‬به ویژه‬ ‫محصوالت الکترونیک و خودروس��ازی ها کاهش‬ ‫بیش��تری خواه��د داش��ت‪ .‬همچنی��ن خدمات‬ ‫بازرگان��ی ممک��ن اس��ت به دلیل ای��ن بیماری‬ ‫و محدودیت ه��ای حمل ونق��ل و س��فر‪ ،‬به طور‬ ‫مستقیم تحت تاثیر بیشتری قرار گیرند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬زادبوم با اش��اره به اینکه ‪۷۹‬‬ ‫کش��ور صادرات محصوالت بهداش��تی و گیاهان‬ ‫خوراک��ی را ممنوع و ‪ ۵۷‬کش��ور هم به علت نیاز‬ ‫به کاالهای اساسی و بهداشتی‪ ،‬واردات این اقالم‬ ‫را تسهیل کرده اند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بسیاری از کشورها‬ ‫محدودیت هایی برای واردات از کش��ورهایی که‬ ‫ویروس کرونا ش��یوع بیش��تری در انها داش��ته‬ ‫و برخ��ی کش��ورها به دلی��ل نیاز داخل��ی خود‬ ‫محدودیت های صادراتی برای کاالهای اساس��ی‬ ‫و محصوالت بهداشتی و پزشکی اعمال کرده اند؛‬ ‫ضم��ن اینک��ه محدودیت تردد مس��افر و به تبع‬ ‫محدودیت تردد رانن��دگان کامیون ها در برخی‬ ‫کشورها و لغو پروازها همه و همه موجب کاهش‬ ‫تجارت بین الملل شده است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 25‬فروردین ‪ 19 -1399‬شعبان ‪ 13 - 1441‬اوریل‪-2020‬شماره‪-1498‬پیاپی‪2816‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه رهاسازی دستکش در اماکن عمومی در پی شیوع ویروس کرونا‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫پای صحبت مسئوالن‬ ‫با جهان دیگری روبه رو خواهیم شد‬ ‫منتقدان فهم درستی از شرایط ندارند‬ ‫مهر‪ -‬رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت‪ :‬فردی می گوید کرونا‬ ‫با جلسات هفته ای یک بار کنترل نمی شود‪ ،‬معنای ان نوعی نبود‬ ‫فهم نسبت به شرایط کشور است‪.‬‬ ‫محم��ود واعظ��ی درب��اره انتقاده��ا ب��ه دول��ت در مواجهه با‬ ‫بیم��اری کرونا‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگر فاصله گ��ذاری اجتماع��ی را راهبرد‬ ‫اصل��ی ای��ران برای مقابل��ه با کرونا فرض کنیم‪ ،‬مرحله نخس��ت‬ ‫ای��ن راهب��رد‪ ،‬از هم��ان ابت��دای بیم��اری اغ��از ش��د و از قضا‬ ‫ای��ن مرحل��ه به اذع��ان متخصصان بهداش��ت و درم��ان‪ ،‬نقش‬ ‫بس��یار مهم��ی در مقابل��ه ب��ا اپیدم��ی در کش��ور ما داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬رئی��س دفت��ر رئیس جمهوری درب��اره ای��ن انتقاد که‬ ‫دول��ت فرصت طالی��ی مهار بیماری را با تعلل از دس��ت داده و‬ ‫سختگیری ها با تاخیر اعمال شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این نقد منصفان ه‬ ‫نیس��ت‪ .‬از لحظه ای که درباره ورود بیماری به کشور به قطعیت‬ ‫رسیدیم‪ ،‬ستاد ملی کرونا را تشکیل دادیم‪.‬‬ ‫عبور اقتصاد از این گذرگاه با کمترین اسیب‬ ‫اینس�تاگرام‪ -‬رئیس کل بانک مرکزی با اشاره‬ ‫به برنامه ه��ای حمایتی نظام بانک��ی برای کنترل‬ ‫اثرات اقتصادی گس��ترش کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬این بانک‪،‬‬ ‫تمامی تالش خود را کرده و خواهد کرد تا اقتصاد‬ ‫کش��ور با کمترین اسیب از این گذرگاه عبور کند‪.‬‬ ‫عبدالناصر همت��ی افزود‪ :‬تمام خواس��ته و ارزوی‬ ‫دول��ت و بانک مرکزی‪ ،‬ارائه کمک های بیش��تر در‬ ‫سطح وس��یع تر و بالعوض اس��ت‪ ،‬اما تحریم های‬ ‫ناجوانمردان��ه امریکا به همراه کاه��ش نرخ نفت‪،‬‬ ‫هزینه های مقابله با وی��روس کرونا و اثار درامدی‬ ‫ان‪ ،‬امکان��ات داخل و خ��ارج از بودج��ه دولت را‬ ‫به ش��دت در تنگنا قرار داده اس��ت؛ ب��ا این حال‪،‬‬ ‫برای کمک ب��ه رفع نیازهای اولیه بخش بزرگی از‬ ‫مردم که دچار اسیب شده اند‪ ،‬سیستم‬ ‫بانکی باید به سرعت تسهیالتی به اقشار‬ ‫یارانه بگی��ر اختصاص م��ی داد؛ بنابراین‬ ‫‪ ۴‬میلیون خان��وار کم درامد بین یک تا‬ ‫‪ 2‬میلی��ون تومان وام قرض الحس��نه با‬ ‫س��ود ‪ ۴‬درصد دریاف��ت خواهند کرد و‬ ‫مابه التف��اوت ان ت��ا ‪ ۱۲‬درصد را دولت‬ ‫می پ��ردازد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬عالوه بر ان بیش از ‪۲۳‬‬ ‫میلیون خان��وار یارانه بگیر وام خرید با نرخ س��ود‬ ‫‪ ۱۲‬درص��د دریافت می کنند‪ .‬ن��رخ ‪ ۱۲‬درصدی‬ ‫کارمزد ای��ن وام ها فقط با کم��ک بانک مرکزی و‬ ‫تعدیل نرخ های ذخیره قانونی میسر شده و کاهش‬ ‫بیش از این در نرخ کارمزد‪ ،‬باتوجه به سایر تکالیف‬ ‫بانک ها امکان نداشت‪ .‬رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی اظهار ک��رد‪ :‬عالوه بر ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫میلی��ارد توم��ان وام ب��ه یارانه بگیران‪،‬‬ ‫بانک ه��ا به کمک بان��ک مرکزی‪۵۲ ،‬‬ ‫ه��زار میلیارد توم��ان (از کل ‪ ۷۵‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان) به بنگاه ها و مش��اغل‬ ‫اسیب دیده با همان نرخ ‪ ۱۲‬درصد وام‬ ‫می دهند‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬باتوجه به تعویق‬ ‫س��ه ماهه اقس��اط و مطالب��ات ج��اری بانک ها و‬ ‫مش��کالت ترازنامه ای انها‪ ،‬این تالش بسیار درخور‬ ‫توجه اس��ت‪ .‬این اقدامات همزمان‪ ،‬به دنبال پایدار‬ ‫ک��ردن و حفظ زنجی��ره تولید و عرض��ه و تقویت‬ ‫قدرت خرید اقشار اسیب دیده اقتصاد است‪.‬‬ ‫ایبن�ا‪ -‬وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی ب��ا بیان اینکه‬ ‫ارزش دارایی ه��ای دول��ت ‪ ۷‬میلیون میلی��ارد تومان‬ ‫براورد می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تنها ‪ ۲۰‬درصد دارایی های‬ ‫دولت ارزیابی ش��ده و در چرخه اقتصاد قرار گیرد‪ ،‬باعث‬ ‫رونق می ش��ود‪ .‬فرهاد دژپس��ند با تاکید ب��ر انجام امور‬ ‫س��رمایه گذاری بدون مراجعه حضوری به مراکز دولتی‬ ‫گفت‪ :‬س��ال ‪ ۹۸‬تالش قابل توجهی در این زمینه انجام‬ ‫ش��د‪ .‬امس��ال قرار اس��ت دادگاه تخصصی امور تجاری برای بررس��ی این دست از‬ ‫تخلفات ایجاد شود‪ .‬همچنین پنجره واحد الکترونیک برای تجارت ایجاد می شود‬ ‫و س��رمایه گذار ب��رای گرفتن مجوزها نبای��د از دفترش بیرون برود و بس��یاری از‬ ‫مجوزهای غیرضروری هم باید لغو ش��ود‪ .‬دژپسند گفت‪ :‬ما در غل و زنجیر حرکت‬ ‫و ه��ر چ��ه تالش می کنیم این غل و زنجی��ر ان را می بلعد‪ .‬مگر من چقدر می توانم‬ ‫وزیر باشم‪ .‬باالخره اگر کوپنی هم باشد‪ ،‬کوپن ما تمام می شود؛ بنابراین باید فضای‬ ‫کسب وکار را روان کنند‪ ،‬زیرا سرمایه گذار گاهی کالفه می شود‪.‬‬ ‫دانش�گاه علوم پزش�کی شهید بهش�تی‪ -‬فرمانده‬ ‫عملیات ستاد مقابله با کرونا در تهران گفت‪ :‬تضمینی وجود‬ ‫ندارد که شرایط متفاوت اقلیمی به ویژه گرم شدن هوا بتواند‬ ‫وضعیت بقای ویروس کرونا را متحول کند‪ ،‬بنابراین بیش��تر‬ ‫از اینکه منتظر گرم ش��دن هوا باشیم باید بر نحوه مداخالت‬ ‫مدیریت��ی و رعایت درس��ت اصول بهداش��تی تمرکز کنیم‪.‬‬ ‫علیرضا زالی با اش��اره به ضرورت اس��تفاده از ماس��ک اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تا زمانی که در بحران ش��یوع کرونا در کش��ور قرار داریم‪ ،‬تا جایی که الزم است باید‬ ‫احتیاط و از وس��ایل حفاظتی اس��تفاده کنیم‪ .‬افرادی که تردده��ای متنوع و زیادی در‬ ‫بخش های مختلف درمانی دارند به طور حتم باید از ماسک به عنوان یک وسیله حفاظتی‬ ‫بهره ببرند‪ .‬فرمانده عملیات س��تاد مقابله با کرونا در تهران با تاکید بر ناش��ناخته بودن‬ ‫ویروس کرونا خاطرنش��ان کرد‪ :‬تعارض نظریه های درمانی یا توصیه های پیش��گیرانه‬ ‫موضوعی جهانی اس��ت و تنها مربوط به متخصصان و کارشناس��ان کش��ور ما نیست و‬ ‫بسیاری از کشورهای دنیا در ابعاد گوناگون کووید ‪ ۱۹‬هنوز به وحدت رویه نرسیده اند‪.‬‬ ‫خطر بروز پیک های بعدی کرونا‬ ‫ایرنا‪ -‬معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداش��ت‪،‬‬ ‫درم��ان و اموزش پزش��کی گفت‪ :‬اگ��ر فاصله گذاری‬ ‫هوش��مند را ب��ه دقت رعای��ت نکنیم بای��د در انتظار‬ ‫پیک های بعدی بیماری کرونا باش��یم‪ .‬رضا ملک زاده‬ ‫با تاکید بر اینکه مردم با رعایت توصیه های بهداشتی‪،‬‬ ‫نق��ش مهم��ی در موفقی��ت ط��رح فاصله گ��ذاری‬ ‫هوش��مند دارن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬رعای��ت ش��یوه نامه های‬ ‫تدوین ش��ده و همچنی��ن مراقبت ه��ای ویژه فردی‬ ‫ه��م می توان��د ما را به مه��ار بیماری کرونا برس��اند و‬ ‫هم ش��رایط مطلوب اقتص��ادی را فراهم کند‪ .‬معاون‬ ‫تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تصمیم��ات اخذ ش��ده در قالب ط��رح فاصله گذاری‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫تاثیرات جهانی یک عطسه!‬ ‫همی��ت جمع��ی و ض��رورت به��روزی همگانی را‬ ‫نمایان تر از هر زمان دیگری به رخ کش��یده است‪.‬‬ ‫بدون توازن و تعادل در نظام زیست محیطی و رفاه‬ ‫عمومی جهان‪ ،‬خوش��بختی یک کشور به تنهایی و‬ ‫الگوی شهروند تقسیم شده‪ ،‬توهمی بیش نیست!‬ ‫‪ -۴‬اینکه بتوان در یک اکوسیستم به شدت الوده‬ ‫و بیمار‪ ،‬س��الم زندگی کرد‪ ،‬بزرگ ترین خودفریبی‬ ‫قرن ب��ود‪ .‬جهانی که ‪ ۱۵‬درص��د جمعیت ان ‪۸۵‬‬ ‫درصد منابع در دس��ترس را در اختیار خود داشته‬ ‫و همچون اژدهایی هفت سر در کار تخریب طبیعت‬ ‫باش��ند‪ ،‬در زهدان خود ابس��تن کروناهای بسیار‬ ‫است‪ ،‬بدون تردید!‬ ‫‪ -۵‬مناب��ع اصلی خط��ر در جه��ان فعلی دیگر‬ ‫نه تنها جهل و نادانی و تعصب‪ ،‬بلکه تلفیق تفرعن‬ ‫فکری با دانش تک س��احتی که فقط اعداد و ارقام‬ ‫و بازاره��ای مال��ی را می بیند با حرص و از‪ ،‬چنین‬ ‫سرنوشت شومی را برای بشر رقم زده اند‪.‬‬ ‫‪ - ۶‬بی گم��ان یک��ی از راه ه��ای برون رف��ت از‬ ‫وضعیت جهنمی جهان کنونی‪ ،‬بازس��ازی بنیادین‬ ‫مدرنیت��ه فعلی و حرکت به س��وی مدرنیته ثانویه‬ ‫اس��ت؛ مدرنیته ای ک��ه س��تون های ان متکی بر‬ ‫اقتصاد س��بز‪ ،‬حفاظ��ت از تنوع زیس��تی‪ ،‬عدالت‬ ‫اجتماعی و زیس��ت یاری گرانه باشد‪ .‬در گشایش و‬ ‫پویایی چنین مسیری‪ ،‬نقش و سهم جامعه مدنی‬ ‫و س��ازمان های مردم نهاد‪ ،‬بدون تردید‪ ،‬بی بدیل و‬ ‫یگانه است!‬ ‫ایران به سطح ثابت رسیده است‬ ‫چن��د روز پیش مدیر منطقه عملیات اضطراری س��ازمان جهانی‬ ‫بهداشت اعالم کرد روند ابتال به کرونا در جمهوری اسالمی ایران به‬ ‫سطح ثابت رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش تارنمای خبری نش��ریه دیلی نیوز‪ ،‬ریچارد برنان گفت‪:‬‬ ‫به واسطه افزایش موثر بس��یاری از اقدامات کنترل کننده‪ ،‬ما شاهد‬ ‫ثابت ماندن تعداد موارد ابتال به کرونا در ایران هستیم و در حقیقت‪،‬‬ ‫برخی اش��اره ها از کاهش تعداد مبتالیان جدی��د در روزهای اخیر‬ ‫خبر می دهد‪ .‬با این همه هنوز هم خبرهای خوب و بد درباره کرونا‬ ‫ادام��ه دارد‪ .‬با همه بدی ها این بیم��اری باعث تغییرات عمده ای در‬ ‫نگاه بس��یاری از جوامع انسانی به اموری شد که به عنوان یک اصل‬ ‫و قانون نانوش��ته پذیرفته بودیم و به نظر امکان تغییر هم نداش��ت‪.‬‬ ‫باورهای مطلقی که امروز دچار تغییرات اساسی شده است‪.‬‬ ‫مواردی که کرونا باعث تغییر و شفافیت انها شد‪:‬‬ ‫ امریکا کشور پیشرو در جهان نیست‪.‬‬‫ چین بدون شلیک حتی یک موشک‪ ،‬جنگ جهانی سوم را اغاز‬‫کرد و پیروز این جنگ بود‪.‬‬ ‫ کرونا باعث شد بفهمیم چه چیزهایی برای مان اهمیت بیشتری‬‫دارد‪.‬‬ ‫ پیشگری مهم تر از درمان است‪.‬‬‫ کودکان نسبت به بزرگساالن امتیاز بیشتری برای زندگی دارند‪.‬‬‫ در جامعه غیرمصرف گرا‪ ،‬نفت هیچ ارزشی ندارد‪.‬‬‫ برای کرونا نژاد‪ ،‬رنگ پوست و وضعیت اجتماعی اهمیتی ندارد‪.‬‬‫ قرنطینه باعث شد حس حیوانات در قفس را بهتر درک کنیم‪.‬‬‫ کرونا نش��ان داد برخی دولت ها به فک��ر جان مردم اند و برخی‬‫به فکر اقتصادشان‪.‬‬ ‫ ش��بکه های اجتماعی ما را به هم نزدیک تر کردند و وس��یله ای‬‫بودند برای انجام اطالع رسانی بیشتر‪.‬‬ ‫ برای ابراز محبت و صمیمیت دست دادن‪ ،‬بغل کردن و بوسیدن‬‫الزامی نیست‪.‬‬ ‫ بدون دخالت انس��ان‪ ،‬طبیعت خیلی س��ریع خود را بازس��ازی‬‫می کند‪.‬‬ ‫ سرمایه گذاری در سیس��تم درمانی مهم تر از سرمایه گذاری در‬‫جشنواره ها و فستیوال هاست‪.‬‬ ‫ افراد مس��ن و بزرگ ترهای خانواده بیشتر از ان چیزی که فکر‬‫می کردیم اسیب پذیرند؛ توجه بیشتری به انها کنیم‪.‬‬ ‫ اس��تفاده از فضای مجازی برای کار کردن (دورکاری) بیشتر از‬‫انچه فکر می کردیم امکان پذیر است‪.‬‬ ‫ زندگی الکچری برای زیستن الزامی نیست‪.‬‬‫ همسایه های مان را بیشتر دوست بداریم‪.‬‬‫ معلم ها برای بهره از سیس��تم اموزش بیش��تر از ان چیزی که‬‫فکر می کردیم ارزشمندند‪.‬‬ ‫ همه چیز موقتی است‪.‬‬‫‪ -‬هیچ گاه برای مصیبت های جهانی اماده نیستیم‪.‬‬ ‫جبران خسارت زیرساخت های گردشگری‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی گفت‪:‬‬ ‫همان گونه که رئیس ش��ورای جهانی سفر و گردشگری‬ ‫به رهبران جهان درباره به خطر افتادن ‪ ۵۰‬میلیون شغل‬ ‫در پی ش��یوع کرونا هش��دار داد و بر لزوم چاره اندیشی‬ ‫فوری تاکید کرد‪ ،‬پیگیر تخصیص ‪ ۳۸‬هزار میلیارد ریال‬ ‫برای جبران خسارت زیرس��اخت های گردشگری ایران‬ ‫هستیم‪ .‬به گزارش میراث اریا‪ ،‬علی اصغر مونسان گفت‪:‬‬ ‫صنعت گردشگری با بخش های مختلف اقتصاد به طور مستقیم و غیرمستقیم در‬ ‫تعامل قرار دارد و با داشتن اثرات عمیق و متقابل اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫از بخش های مهم و حیاتی هر کش��ور محسوب می شود‪ .‬شیوع ویروس کرونا در‬ ‫ایران و جهان موجب ش��د این صنعت بیشترین اسیب را نسبت به سایر صنایع‬ ‫ببیند‪ .‬او افزود‪ :‬امارهای شورای جهانی سفر و گردشگری نشان دهنده این است‬ ‫ک��ه گردش��گری ‪ ۱۰.۴‬درصد رش��د ناخالص ملی جه��ان را در برگرفته و ‪۳۲۰‬‬ ‫میلیون شغل ایجاد می کند و مسئول ایجاد یک از هر ‪ 5‬شغل جدید است و برای‬ ‫‪ 8‬سال متوالی‪ ،‬در رشد اقتصادی جهانی گوی سبقت را از سایرین ربوده است‪.‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی تصریح کرد‪ :‬سازمان جهانی‬ ‫گردش��گری نیز چندی پیش با انتشار گزارشی پیش بینی کرد این صنعت بر اثر‬ ‫بحران ش��یوع ویروس کرونا می تواند با کاهش ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصدی س��فر در سال‬ ‫جاری میالدی و بازگش��ت امار س��فر به ‪ 7‬سال پیش‪ ،‬مواجه شود‪ .‬این سازمان‬ ‫اس��یب ویروس کرونا به صنعت گردش��گری را فعال ‪ ۲۹۰‬تا ‪ ۴۴۰‬میلیارد دالر‬ ‫براورد کرده است‪.‬‬ ‫حسن انوشه‪ ،‬پژوهشگر و ادیب ایرانی‬ ‫درگذشت‬ ‫حس��ن انوشه‪ ،‬پژوهشگر و ادیب ایرانی در سن ‪ ۷۶‬سالگی‬ ‫با ابتال به س��رطان درگذشت‪ .‬انوشه از جمله سرپرست گروه‬ ‫نویس��ندگان دانشنامه ادب فارسی و عضو هیات امنای بنیاد‬ ‫فردوس��ی بود‪ .‬او اثار تاریخی متعددی منتش��ر کرد‪ .‬حسن‬ ‫انوش��ه در دانش��گاه تهران ادبیات خوانده بود و دکترای زبان‬ ‫و ادبیات عرب داش��ت‪ .‬امیرحس��ین اریانپور و جالل همایی‬ ‫از استادانی بودند که بر او تاثیر گذاشتند‪ .‬انوشه انتقادهایی‬ ‫به اموزش و پژوهش در ایران داش��ت‪ .‬او در مصاحبه ای با اش��اره به دوران دانش��جویی‬ ‫خود گفته بود‪« :‬در ان زمان اگر در دانش��گاه پژوهش قابل توجهی داش��تیم مدد معاش‬ ‫می گرفتی��م‪ ،‬همچنی��ن مطمئ��ن بودیم بعد از فارغ التحصیل��ی و ورود به جامعه بیکار‬ ‫نخواهیم بود اما امروز جوان ما به شدت نگران است که بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه‬ ‫چ��ه کار باید بکند؟ من می بینم دانش��جویانی را که در رش��ته ای تحصیل کرده اند اما‬ ‫شغل شان ازسوی افرادی که تحصیالت نامرتبط دارند تصاحب شده است‪».‬‬ ‫تسلیت‬ ‫مسعود موالنا‪ ،‬فعال مدنی‪ -۱ :‬در سال ‪۱۹۷۲‬‬ ‫می�لادی (‪ ۱۳۵۱‬خورش��یدی) ادوارد لورنت��س‪،‬‬ ‫ریاضی��دان و متخص��ص هواشناس��ی در مقاله ای‬ ‫نوش��ت‪ :‬ایا بال زدن پروان��ه ای در برزیل می تواند‬ ‫باعث ایجاد تندباد در تگزاس امریکا شود؟‬ ‫او فرضیه خود را «اثر پروانه ای» نام نهاد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ش��اید ‪ ۵۰‬س��ال پیش این تئوری ش��وخی‬ ‫می نم��ود‪ ،‬اما اکنون که با عطس��ه یک چینی کل‬ ‫جهان درگیر ویروس کرونا ش��ده‪ ،‬هیچ تئوری در‬ ‫جه��ان‪ ،‬جدی ت��ر و مهم تر از نظریه اث��ر پروانه ای‬ ‫نیست!‬ ‫‪ -۳‬جهان کوچک شده و مرزهایی که در مقابل‬ ‫یک ویروس ریز‪ ،‬کامال فرو ریخته‪ ،‬بار دیگر اهمیت‬ ‫هوش��مند دارای ابع��اد اجتماع��ی و‬ ‫اقتصادی اس��ت که موض��وع کم اهمیتی‬ ‫نیست‪ .‬ما نمی خواهیم با سختگیری های‬ ‫بی مورد‪ ،‬مش��کالت اجتماعی و اقتصادی‬ ‫در کش��ور به وجود اوریم‪ .‬ملک زاده یاداور‬ ‫شد‪ :‬مش��اغل و کسب وکارهای کم ریسک‬ ‫باید ش��یوه نامه را به درستی رعایت کنند‬ ‫تا با بهترین ش��رایط این دوره را پش��ت س��ر بگذاریم‪.‬‬ ‫همچنین مردم به ویژه افرادی که در ریس��ک بیماری‬ ‫قرار دارند مانند افراد مس��ن‪ ،‬اصول بهداشت فردی را‬ ‫به دقت رعایت کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬کش��ورهایی که توانستند این‬ ‫بیم��اری را کنت��رل کنن��د‪ ،‬برنامه های‬ ‫مناس��بی را اج��را کردند و ب��ا همراهی‬ ‫م��ردم توانس��تند از ای��ن مرحل��ه عبور‬ ‫کنند‪ .‬معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه‬ ‫همچنان تنه��ا راه کنترل بیماری کرونا‪،‬‬ ‫ماندن در خانه اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬مردم باید‬ ‫س��ایر توصیه ها مانند پرهیز از حضور در‬ ‫اجتماع��ات و گردهمایی ها را به دق��ت رعایت کنند‪.‬‬ ‫ملک زاده ادامه داد‪ :‬تجربیات بیماری س��ارس نش��ان‬ ‫می دهد ای��ن بیماری یک پیک ندارد و رعایت نکردن‬ ‫توصیه های بهداش��تی‪ ،‬می توان��د پیک های بعدی را‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫زیر ذره بین‬ ‫چهره‬ ‫حرکت در غل و زنجیر‬ ‫گرمی هوا تضمینی برای شکست کرونا نیست‬ ‫اس�حاق جهانگی�ری‪،‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫کرونا غیر از س�لامت مردم‬ ‫ک��ه مهم تری��ن مس��ئله در‬ ‫ای��ن موض��وع اس��ت‪ ،‬روی‬ ‫مسائل اقتصادی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫اجتماع��ی ما نی��ز اثر می گذارد؛ برخ��ی می گویند دنیای پس و‬ ‫پیش از کرونا متفاوت خواهد و با جهان دیگری روبه رو خواهیم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫درب��اره اینکه تا کی ای��ن ویروس مان��دگار خواهد بود حرف‬ ‫دقیقی زده نمی ش��ود‪ .‬کرونا غیر از س�لامت مردم که مهم ترین‬ ‫مس��ئله در این موضوع اس��ت‪ ،‬روی مسائل اقتصادی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫اجتماع��ی ما نی��ز اثر می گذارد؛ برخ��ی می گویند دنیای پس و‬ ‫پیش از کرونا متفاوت خواهد و با جهان دیگری روبه رو خواهیم‬ ‫شد‪ .‬کش��ورهای اروپایی می گویند شیوع این بیماری مهم ترین‬ ‫اتفاقی است که بعد از جنگ جهانی افتاده است‪.‬‬ ‫بدون شک از این پس اتفاق های تعیین کننده ای خواهد افتاد‬ ‫و ما هم در ش��رایط اس��یب ناش��ی از این ویروس هستیم‪ ،‬این‬ ‫درحالی اس��ت که پیش از ان امریکا تالش داش��ت با تحریم ها‬ ‫اقتصاد ما را از بین ببرد و مراکز مهم اقتصادی ما را تحت فشار‬ ‫قرار داده ب��ود؛ اکنون نیز باید با این موضوع جدید و تاثیراتش‪،‬‬ ‫اقتصاد را مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫امیرعب�اس زینت بخ�ش‪ ،‬کارش�ناس اقتص�اد‪:‬‬ ‫‪ ۱۵‬س��ال پیش در اوج رقابت های سنگین شرکت های‬ ‫بین الملل��ی «ای بی» و «علی بابا» در بازار چین‪ ،‬پلتفرم‬ ‫حراج علی بابا یعنی تائوبائو‪ ،‬پلتفرم حراج شرکت رقیب‬ ‫«ایچ نت» را به ش��دت شکست داد و به این دلیل «اینچ‬ ‫نت» با مش��کالت جدی برای رقابت ب��ا علی بابا مواجه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ای بی در جلس��ه ای تقاضای خرید تائوبائو را مطرح کرد که متوجه‬ ‫بیان معروف جک ما‪ ،‬کارافرین‪ ،‬صنعتگر و مدیر ارش��د اجرایی چینی و موسس‬ ‫علی بابا شد وی گفته بود‪« :‬ای بی ممکن است کوسه ای در اقیانوس باشد اما من‬ ‫یک کروکدیل در رودخانه یانگ تس��ه (چین) هستیم‪ .‬اگر در اقیانوس بجنگیم‪،‬‬ ‫بازنده ایم اما اگر در رودخانه بجنگیم‪ ،‬برنده ایم!‬ ‫پس از ان‪ ،‬حرف جک ما عملی ش��د و نه تنها کروکدیل وارد اقیانوس ش��د و‬ ‫کوس��ه را شکست داد‪ ،‬بلکه به تعقیب او پرداخت و حتی با ورود رسمی به خانه‬ ‫او در تاریخ ‪ ۱۸‬س��پتامبر ‪ ۲۰۱۴‬میالدی (خورش��یدی) بزرگ ترین عرضه اولیه‬ ‫بازار جهان (تا ان تاریخ) را به میزان ‪ ۲۱.۸‬میلیارد دالر (در بورس نیویورک) با‬ ‫موفقیت تمام به انجام رساند‪.‬‬ ‫کار کروکدیل اکنون به جایی رس��یده که در پلتفرم ان‪ ،‬س��ال گذش��ته ‪۴۶۳‬‬ ‫میلیارد دالر معامالت انجام شد؛ حال انکه معامالت کوسه توانسته به رقم ‪۸۸.۷‬‬ ‫میلیارد دالر برس��د‪ .‬به عالوه اینک��ه کروکدیل تحقق یک تریلیون دالر معامالت‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬میلی��ون ش��غل و خدمات به ‪ 2‬میلیارد مش��تری را برای س��ال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫هدف گذاری و اعالم کرده است‪.‬‬ ‫سال هاس��ت که کوس��ه تلگرام از اقیان��وس وارد رودخان��ه کارون و هم اکنون‬ ‫با خش��م متولیان بازار رس��انه روبه رو ش��ده و به عقب رانده می شود‪ .‬حال انکه‬ ‫معضل اصلی نه وجود نداش��تن یا متنوع نبودن اپلیکیشن های بومی و نداشتن‬ ‫قابلیت های مختلف مانند کانال‪ ،‬سوپرگروه‪ ،‬پرداخت انالین‪ ،‬کارت به کارت و‪،...‬‬ ‫بلکه نبودن اعتماد است و بی شک اعتمادسازی امری حساس و زمانبر است‪.‬‬ ‫یکی می گفت رفتار ما ایرانی ها به ویژه در خارج کشور و در مقابل هموطنان مان‬ ‫همراه با حیا و سانس��ور اس��ت؛ حال انکه در مقاب��ل خارجی ها هیچ چیز برای‬ ‫مخفی کردن نداریم‪.‬‬ ‫باز هم یکی می گفت دلیل اینکه ما از خدا نمی ترسیم و از بندگانش می ترسیم‬ ‫این اس��ت که اگر بندگانش اس��رار ما را بدانند‪ ،‬عجوالن��ه در همین دنیا در پی‬ ‫فراه��م ک��ردن امکان عقوبت برام��ده و همین جا جهنم را نش��ان ما می دهند!‬ ‫حال انکه خدای ش��فیق و مهربان برای نش��ان دادن جهنم خود عجله ای ندارد‬ ‫و حت��ی برای انجام خالف و معصیت مهل��ت را تمدید می کند و البته لحظه به‬ ‫لحظه مش��تاق برگشتن ما به سوی خودش و توبه است؛ بنابراین به نظر می رسد‬ ‫ماجرای رفتار ما در مواجهه با اپلیکیش��ن های خارجی و داخلی هم تا حدودی‬ ‫همین گونه اس��ت‪ .‬اگر خارجی ها اسرار و عقاید ما را بدانند مهم نیست و مشکل‬ ‫اصلی دانستن داخلی هاست‪.‬‬ ‫بگذریم؛ دنیای امروز عرصه گردش ازاد و انی اطالعات است؛ چه درست و چه‬ ‫نادرس��ت‪ .‬زمانی که چرچیل می گفت یک دروغ قبل از اینکه «راس��ت» فرصت‬ ‫باالکشیدن شلوار خود را داشته باشد‪ ،‬نصف جهان را طی کرده است! دیگر تمام‬ ‫ش��ده و راست و دروغ در کس��ری از ثانیه کل کره زمین را که هیچ‪ ،‬حتی ماه و‬ ‫مری��خ را هم درمی نوردند؛ بنابراین بهترین راه مواجه��ه با تلگرام و گردش ازاد‬ ‫اطالعات بستن ان نیست‪ ،‬بلکه سوار شدن بر بستر ان است‪.‬‬ ‫شاید اگر بدون مالحظات فامیلی‪ ،‬جناحی و‪ ...‬هر روز شاهد اجرای بی رحمانه‬ ‫و قاط��ع عدالت بودیم و هیچ مفس��دی پناهگاه امنی در براب��ر ملت برای خود‬ ‫نمی دید‪ ،‬االن سوژه های مس��تند و فراوان تایید و تقویت کننده اعتماد عمومی‪،‬‬ ‫سرمایه اجتماعی و امنیت ملی هم در بین مردم و در بستر همین کوسه دست‬ ‫به دست می شد‪.‬‬ ‫در نهایت اینکه دنیای امروز عرصه رقابت ازاد است‪ .‬اجازه بدهیم در رودخانه‬ ‫کارون و ب��ا حضور جناب کوس��ه ب��زرگ‪ ،‬کروکدیل های ورزی��ده و قدرتمندی‬ ‫به وجود ایند‪ ،‬رشد کنند و ازادانه و منصفانه رقابت و مبارزه کنند و خود‪ ،‬کوسه‬ ‫را به عقب برانند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کروکدیل رودخانه کارون ما کجاست؟‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!