روزنامه صمت شماره 1499 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1499

روزنامه صمت شماره 1499

روزنامه صمت شماره 1499

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫وام کرونا به کام اصناف شیرین نشد‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 20‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 14‬اوریل ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1499‬پیاپی ‪2817‬‬ ‫بررسی چالش های تولید خودرو جدید‬ ‫چهره ها‬ ‫کاالهای اساسی ماه رمضان‬ ‫گران نمی شوند‬ ‫نخستین نمایشگاه ‪۹۹‬‬ ‫در حوزه جهش تولید‬ ‫سرمقاله‬ ‫قواعد بازار نفت و کرونا‬ ‫در اوپک پالس‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫اتحادیه های کارگری‬ ‫و ارتقای بهره وری‬ ‫ظرفیت معدن‬ ‫بالقوه است‬ ‫روند نزولی قیمت فوالد‬ ‫ادامه دارد‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خودکفایی درانزوا محقق نمی شود‬ ‫یکی از خودروسازان تیراژ تولید خود را برای سال ‪ ۶۰۰ ،۹۹‬هزار خودرو هدف گذاری کرده‬ ‫است‪ .‬این رقم ‪ ۵۰‬درصد تیراژ تولید سال های پیش از ‪ ۹۸‬است‪ .‬سال گذشته به دلیل تحریم‬ ‫و مش��کالت تامین م��واد اولیه و قطعات مورد نیاز‪ ،‬تیراژ تولید کاه��ش یافت اما اتفاق خوبی‬ ‫که در این س��ال رقم خورد حرکت به س��وی ساخت داخل برخی از قطعات بود‪ .‬محدودیت ها‬ ‫سبب شد ساخت خودروهای جدید نیز کلید بخورد‪ .‬گرچه بخش زیادی از میزهای تخصصی‬ ‫س��اخت داخل‪ ،‬مربوط به قطعات مدل های قدیمی خودروس��ازان بود اما قرار اس��ت بخش‬ ‫اعظم��ی از قطعات پژو ‪ ۳۰۱‬ک��ه با تغییرات پلتفرم با نام ‪ ۳۲۲‬عرضه خواهد ش��د‪ ،‬در داخل‬ ‫تولید و تامین شود‪ .‬حال باید دید این رویه چقدر به طور جدی برای خودروهای جدید پیش‬ ‫خواهد رفت ‪ .‬البته برخی از خودروسازان هم ممکن است به دلیل مشکالت نقدینگی به سوی‬ ‫بازار لوازم یدکی داخل و کش��ورهای همس��ایه ش��یفت پیدا کنند‪ .‬کارشناس��ان در بررسی‬ ‫چالش های تولید خودرو جدید معتقدند خودکفایی در انزوا محقق نمی شود و باید بازنجیره‬ ‫جهانی در ارتباط بود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫صنعت فوالد‪ ،‬چشم انتظار حمایت دولت در روزهای کرونایی است‬ ‫فوالد ایران در شرایط اضطرار‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فصل جدید سرمایه گذاری در تاالر شیشه ای‬ ‫اختالل در هس��ته معامالت بازار سرمایه‪ ،‬صدای بسیاری‬ ‫از س��هامداران را دراورده است و برای حل مشکل‪ ،‬از امروز‬ ‫چهارش��نبه‪ ۲۰ ،‬فروردین‪ ،‬قرار است محدودیت های تازه ای‬ ‫برای ورود سرمایه گذاران برقرارشود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫تازه واردها‬ ‫باید ازمون بدهند‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 20‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 14‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1499‬‬ ‫پیاپی ‪2817‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫(بخش پایانی)‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق بازرگانی تهران‬ ‫در یادداشت روز گذشته گفتیم جلسه کشورهای اوپک و‬ ‫غیراوپک معروف به «اوپک پالس» عصر پنجش��نبه گذشته‬ ‫با ه��دف بهبود وضع بازار نفت و کمک به ثبات نرخ ان در‬ ‫بحبوحه شیوع کرونا اغاز شد و تا صبح جمعه ادامه یافت‪.‬‬ ‫ای��ن گروه روز جمعه نیز در نشس��ت وزیران جی ‪ ۲۰‬که‬ ‫هدف اولیه ان جلب مش��ارکت امریکا‪ ،‬کانادا‪ ،‬برزیل و سایر‬ ‫تولیدکنن��دگان مهم خارج از اوپک پالس بود‪ ،‬تالش کردند‬ ‫مکزیک را به همراهی با کاهش تولید مجاب کنند‪.‬‬ ‫دبی��ر کل اوپ��ک در اجالس مجازی و ویدئو کنفرانس��ی‬ ‫اوپک پ�لاس به مطلب مهمی اش��اره کرد و گفت‪ :‬س��قوط‬ ‫تقاضای نفت حیرت انگیز اس��ت و ویروس کرونا قواعد بازار‬ ‫نفت را به هم ریخته است‪.‬‬ ‫ایشان در ادامه مطالب خود نیز اشاره کرد که ذخایر نفت‬ ‫جهان در ماه مه (اردیبهشت) پر می شود و با ادامه این روند‬ ‫سطح تقاضا دوباره کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن اعالم نظر رس��می روس��یه و درخواس��ت‬ ‫مش��ارکت تولیدکنن��دگان نفت ب��رای بازگرداندن ثبات به‬ ‫ب��ازار و کاهش س��طح تولید‪ ،‬یکی از ش��اخص های مهم در‬ ‫هم افزایی این نشست بود‪.‬‬ ‫همچنین در حاش��یه اجالس مجازی اوپک پالس بحث از‬ ‫سقوط مصرف انرژی در بین بیش از ‪ ۳‬میلیارد مصرف کننده‬ ‫در س��طح جهان دلیل محکمی بود که ویروس کرونا با وزن‬ ‫س��نگین خود بر این اج�لاس‪ ،‬موجب تغیی��ر رویکردهای‬ ‫کشورهای بزرگ تولیدکننده و نیز مصرف کننده شد‪.‬‬ ‫س��عودی ها در اج�لاس ویدئوکنفرانس��ی اوپک موافقت‬ ‫کردند که ‪ ۴‬میلیون بشکه در روز از سطح تولید ماه اوریل‬ ‫(فروردین) خود بکاهند‪.‬‬ ‫همچنی��ن بدون هیچ وقفه ای روس��یه نیز موافقت خود‬ ‫را ب��رای کاهش ‪ ۲‬میلیون بش��که ای تولید نفت اعالم کرد‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت این اعالم موافقت راهبرد خوبی برای کاهش‬ ‫تولید به وجود اورد تا با این کار کاهش نرخ نفت خام ناشی‬ ‫از حضور کرونا و سقوط تقاضای جهانی نفت از زمان شیوع‬ ‫این ویروس تاحدی جبران شود‪.‬‬ ‫پی��ش از این بلومب��رگ گزارش داده ب��ود انتظار می رود‬ ‫کاه��ش حداق��ل ‪ ۵‬میلیون بش��که ای تولید نف��ت ازجانب‬ ‫کشورهای جی ‪ ۲۰‬انجام شود که جلسه اخیر این گروه نیز‬ ‫پیش بینی بلومبرگ را تایید می کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬همانگونه که اشاره شد و نیز برپایه اعالم‬ ‫دبیرخانه اوپک‪ ،‬پیش بینی می ش��ود مصرف جهانی نفت در‬ ‫این ماه تا حدود ‪ ۳۰‬میلیون بشکه در روز کاهش یابد‪.‬‬ ‫گرچ��ه در اجالس اوپک پ�لاس‪ ،‬اعضا تواف��ق کردند در‬ ‫مجموع تولید نفت حدود ‪ ۱۰‬میلیون بش��که در روز کاهش‬ ‫یاب��د‪ ،‬اما این مهم منوط به همکاری تمامی اعضا از اول ماه‬ ‫م��ه ‪ ۲۰۲۰‬خواهد بود؛ همکاری و توافقی که باید به همین‬ ‫منوال ادامه یابد تا بازار نفت خود را با روند کنترلی ویروس‬ ‫همگام کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این اجالس مقرر ش��د باتوج��ه به اقدامات‬ ‫گس��ترده کش��ورها برای مهار این وی��روس ویرانگر‪ ،‬میزان‬ ‫کاهش تولید از اول ژوئیه (تیر ‪ )۱۳۹۹‬به ‪ ۸‬و سپس از اول‬ ‫ژانویه ‪( ۲۰۲۱‬دی ‪ )۱۴۰۰‬به ‪ ۶‬میلیون بش��که تغییر یابد و‬ ‫نیاز بازار و کنترل سطح قیمتی ان نیز حفظ و رعایت شود‪.‬‬ ‫البته توجه داش��ته باش��یم که ایران‪ ،‬لیب��ی و ونزوئال از‬ ‫کاه��ش تولید معاف هس��تند‪ .‬در حال حاض��ر بیش از ‪۳۰‬‬ ‫کشور در حال تالش برای ایجاد تعادل در بازار نفت هستند‪.‬‬ ‫بد نیس��ت بدانی��د که مکزیک با نحوه س��همیه بندی کامال‬ ‫مخالف بود و در اجرای نظر خود نیز پافشاری می کرد‪.‬‬ ‫در این ش��رایط همه کشورهای عضو اوپک خواستار دفاع‬ ‫از جای��گاه اوپ��ک بودند و بر نقش ای��ران در این هم افزایی‬ ‫تاکید داشتند‪.‬‬ ‫به هرح��ال مجموع عوامل از جمله نقش ایران‪ ،‬ش��رایط‬ ‫جهانی و سایه کرونا بر اقتصاد جهان‪ ،‬در نهایت وضعیتی را‬ ‫به وجود اورده که امریکا از س��عودی ها و روسیه‪ ،‬نه از اوپک‬ ‫خواست تولید را به خاطر شیل اویل کاهش دهند‪.‬‬ ‫البته ش��رایط کم کم امریکا را هم به کاهش و همکاری با‬ ‫اوپک و غیراوپک مجبور کرد که این هم یکی از قواعد بازی‬ ‫کرونا با نفت بود‪.‬‬ ‫هرچند برای مشاهده واکنش بازار به تصمیم اوپک پالس‬ ‫بای��د چند روزی صبر کنیم تا نتیج��ه را به طور کامل رصد‬ ‫ک��رده و ب��ه اهداف بازار نفت و تطبیق خ��ود با قواعد بازی‬ ‫کرونا دست یابیم‪.‬‬ ‫به هر حال کروناویروس یک سیاست جدید در رویکردهای‬ ‫رفتاری کش��ورهای تولیدکننده نفت ایجاد کرد و این الزام‬ ‫را در هم��کاری اوپکی ه��ا و غیراوپکی ه��ا به وجود اورد‪ .‬در‬ ‫این بین همچنان باید مراقب باش��یم که از س��ازمان اوپک‬ ‫به عنوان یک کارتل یاد نشود و همواره هم افزایی تصمیمات‬ ‫این سازمان بین المللی را با غیراوپکی ها عملکردی با هدف‬ ‫حفظ ساختار انرژی در جهان بدانیم‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال این بار فقط کرونا ب��ود که قواعد جدیدی را‬ ‫در ایجاد همبستگی حرفه ای بین تولیدکنندگان نفت برای‬ ‫حفظ تولید و رعایت حقوق مصرف کنندگان پایدار کرد‪.‬‬ ‫امی��د م��ی رود این تصمیم��ات با ضمان��ت اجرایی خود‬ ‫تولیدکنندگان که با حکم دادگاه کرونا پش��تیبانی می شود‬ ‫دعوای دیگری راه نیندازد‪.‬‬ ‫در شماره های بعد بحث نقش این اتحاد را در قواعد بازی‬ ‫کرونا دنبال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مبارزه همزمان دولت با دو ویروس تحریم و کرونا‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری گف��ت‪ :‬از مردم و‬ ‫خیرخواهان و کسانی که از تمکن مالی مناسبی‬ ‫برخوردار هس��تند می خواهم ب��ا کمک نهادهای‬ ‫یاری رس��ان مانند جمعیت هالل احمر به اقشار‬ ‫بی بضاعت کمک کنند تا با کمترین هزینه از این‬ ‫مرحله عبور کنیم‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری‪ ،‬اس��حاق جهانگیری‬ ‫در ایی��ن معارف��ه رئیس جمعیت ه�لال احمر‬ ‫ایران با بیان اینکه جامعه ایران همواره با حوادث‬ ‫متع��دد طبیعی و اجتماعی مانند س��یل و زلزله‬ ‫یا س��قوط هواپیما روبه رو بوده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫از ویژگی جامعه ما احس��اس مسئولیت مدنی و‬ ‫همبستگی اجتماعی میان مردم است که همواره‬ ‫زنده است و مردم نس��بت به وضعیت همنوعان‬ ‫خود حس��اس هس��تند و اگاهانه در‬ ‫جهت خدمت رسانی همت می کنند‪.‬‬ ‫جهانگیری به پدیده ناش��ناخته کرونا‬ ‫و چالش جهانی ناشی از ان نیز اشاره‬ ‫ک��رد و با بیان اینک��ه ابعاد اجتماعی‬ ‫و اقتص��ادی کرونا هم��ه دنیا و ایران‬ ‫را متاث��ر کرده‪ ،‬گفت‪ :‬کادر پزش��کی‬ ‫قدرتمند و نظام س�لامت سازمان یافته کشور در‬ ‫این ایام کار بزرگی انجام دادند‪ .‬جامعه پزش��کی‬ ‫نمایش��ی از انسان دوس��تی به اجرا گذاش��ت که‬ ‫در تاری��خ ایران ثبت خواهد ش��د و هنرمندان و‬ ‫نویس��ندگان و صاحب نظ��ران به ط��ور حتم این‬ ‫فداکاری ه��ا را ثبت خواهند ک��رد‪ .‬وی با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه باید تبعات کرون��ا را به کمترین میزان‬ ‫برسانیم‪ ،‬به اسیب دیدن برخی اقشار‬ ‫از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬جمعیت هالل‬ ‫احمر باتوجه به اینکه یکی از نهادهای‬ ‫خدمت رس��ان و مورد اعتم��اد مردم‬ ‫است می تواند حلقه وصل میان مردم‬ ‫و اس��یب دیدگان باش��د‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در زمینه کرونا باید بیش��تر از کمک های‬ ‫مردم استفاده کنیم‪ .‬واقعیت این است که دولت‬ ‫ب��ه قول رئیس جمه��وری در بره��ه کنونی با دو‬ ‫ویروس تحریم و کرون��ا همزمان مقابله می کند‪.‬‬ ‫گرچه به فضل اله��ی می توانیم با حداقل هزینه‬ ‫از این شرایط عبور کنیم‪ ،‬اما مطمئن هستم اگر‬ ‫موضوع را ب��رای مردم خوب توضیح دهیم حتما‬ ‫از کمک های خیرین بیشتر بهره مند خواهیم شد‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری با تش��ریح اقدامات‬ ‫دول��ت برای کمک به اقش��ار ضعیف و بنگاه های‬ ‫اسیب دیده گفت‪ :‬حتما تعداد کسانی که نیازمند‬ ‫کمک هس��تند بیش��تر از اماری است که دولت‬ ‫توانس��ته برای انه��ا مبالغی واریز کن��د و باید با‬ ‫کمک مردم‪ ،‬تعداد بیش��تری از نیازمندان را زیر‬ ‫پوشش قرار دهیم‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد‪ :‬امروز در‬ ‫بسیاری از کشورهای دنیا صاحبان صنایع و افراد‬ ‫ثروتمن��د اعالم کردند که بخش��ی از ثروت خود‬ ‫را به بخش های مختل��ف جامعه هدیه می کنند‪.‬‬ ‫انتظار این است که فعاالن بخش خصوصی کشور‬ ‫هم چنین اقداماتی انجام دهند‪.‬‬ ‫بیماران کرونا در قرنطینه زیر پوشش بیمه قرار می گیرند‬ ‫وزیر بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و اموزش پزش��کی‬ ‫گف��ت‪ :‬در س��تاد مل��ی کرونا مص��وب کردیم‬ ‫بیمارانی که در قرنطینه ها هس��تند زیر پوشش‬ ‫یک بیمارس��تان حامی قرار گیرند و اسناد انها‬ ‫زیر پوشش بیمه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫س��عید نمک��ی در اجالس مدیران س��ازمان‬ ‫بیمه س�لامت ک��ه به صورت ویدئ��و کنفرانس‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬سال گذش��ته بسیار سخت‬ ‫گذش��ت‪ .‬با سیالب های سنگین شروع شد‪ ،‬بعد‬ ‫از ان پوشش مراسم اربعین حسینی را داشتیم‪.‬‬ ‫خدمات الزم در این مراس��م به ‪ ۳.۵‬میلیون نفر‬ ‫داده شد‪ ،‬بعد از ان انفلوانزا را داشتیم و زائران‬ ‫مشکلی پیدا نکردند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��ا ش��روع کرون��ا و‬ ‫مش��کالت بیم��اری کووی��د ‪،۱۹‬‬ ‫توانس��تیم بخ��ش مه��م معوق��ات‬ ‫بیمارستان های دولتی و مراکز طرف‬ ‫حس��اب را تا پایان اذر ‪ ۹۸‬پرداخت‬ ‫کنیم‪ .‬بسیاری از مطالبات پرداخت‬ ‫ش��ده و بقیه را هم پرداخت می کنیم و به زودی‬ ‫معوقات را به صفر می رسانیم‪.‬‬ ‫وزیر بهداش��ت افزود‪ :‬با مدیری��ت منابع که‬ ‫انجام ش��د‪ ،‬در سال ‪ ۹۹‬مانند سال های گذشته‬ ‫کس��ری جدی��د نداریم‪ .‬زمانی که در س��ازمان‬ ‫خسارت ‪ ۹۷۶‬میلیارد تومانی‬ ‫ ‬ ‫کرونا به فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه‬ ‫وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫در نامه های��ی جداگان��ه ب��ه مع��اون‬ ‫اول رئیس جمه��وری‪ ،‬رئی��س دفت��ر‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬رئی��س س��ازمان‬ ‫برنام��ه و بودجه و مع��اون اقتصادی‬ ‫رئیس جمه��وری ب��ا اعالم خس��ارت‬ ‫بی��ش از ‪ ۹۷۶‬میلی��ارد تومانی کرونا‬ ‫به بخش فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه کشور‪ ،‬خواستار‬ ‫مس��اعدت های هرچه سریع تر دولت به مشاغل‬ ‫اسیب پذیر فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه کشور شد‪.‬‬ ‫براس��اس اع�لام وزارت فرهن��گ و ارش��اد‬ ‫اسالمی‪ ،‬در نامه سید عباس صالحی به اسحاق‬ ‫جهانگیری‪ ،‬محم��ود واعظی‪ ،‬محمدباقر نوبخت‬ ‫و محمد نهاوندیان امده اس��ت‪« :‬همانگونه که‬ ‫مس��تحضرید روزه��ای رونق کس��ب وکارهای‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬هنری و رس��انه ای کش��ور‪ ،‬ب��ا اغاز‬ ‫بح��ران همه گیری بیم��اری کرون��ا به گونه ای‬ ‫دیگر رقم خورد‪ ،‬چنانچه روند رکود و کس��ادی‬ ‫در س��ال جاری نیز تدوام یافته اس��ت‪ .‬باتوجه‬ ‫ب��ه نگاه همدالنه و متعهدان��ه دولت و در راس‬ ‫ان ریاس��ت جمه��وری ب��رای بهب��ود محیط‬ ‫کسب وکارها و ضرورت انجام اقدامات حمایتی‬ ‫در ای��ن بخش‪ ،‬سپاس��گزار خواه��د بود مطابق‬ ‫دس��تور جنابعال��ی و باتوجه به ویژگی ش��غلی‬ ‫هنرمن��دان و فع��االن فرهنگ��ی ک��ه عموما از‬ ‫جمله اس��یب پذیرترین اقش��ار جامعه هستند‪،‬‬ ‫عنای��ت وی��ژه ای به منظور کاس��تن حداقلی از‬ ‫فش��ار مالی و معیشتی انان صورت پذیرد‪ ».‬در‬ ‫همین راس��تا وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی یکشنبه شب‪ ۲۳ ،‬فروردین‬ ‫‪ ۹۹‬در توئیت��ی با اش��اره به اعالم‬ ‫خسارت های ناشی از بیماری کرونا‬ ‫تصریح ک��رد‪« :‬امروز نام��ه براورد‬ ‫جامع خس��ارت های حوزه فرهنگ‪،‬‬ ‫نش��ر‪ ،‬تئاتر‪ ،‬موس��یقی‪ ،‬تجسمی‪،‬‬ ‫سینما‪ ،‬رسانه‪ ،‬اموزشگاه ها‪ ،‬موسسات‪ ،‬کانون ها‬ ‫و مش��اغل مرتب��ط به وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اسالمی به اقایان جهانگیری و نهاوندیان ارسال‬ ‫ش��د‪ .‬اصحاب فرهنگ و هن��ر منتظر خبرهای‬ ‫خوب از جلس��ه کمیت��ه اقتصادی س��تاد ملی‬ ‫کرونا هستند‪».‬‬ ‫در راس��تای پیگیری های انجام شده وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی برای ق��رار گرفتن‬ ‫کس��ب وکارهای فرهنگ��ی هنری و رس��انه ای‬ ‫در رس��ته مشاغل اس��یب دیده از بروز و ظهور‬ ‫بیماری کرونا‪ ،‬با دس��تور س��ید عباس صالحی‪،‬‬ ‫معاونت توس��عه مدیری��ت و مناب��ع وزارتخانه‬ ‫متبوع ماموریت یافته بود با همکاری معاونت ها‬ ‫و واحده��ای مرتبط و نظرخواه��ی از نهادها و‬ ‫صنوف معین وابس��ته سراس��ر کش��ور گزارش‬ ‫دقیق و کمی از میزان خس��ارت های واردشده‬ ‫به کسب وکارهای موضوع مصوبه هیات وزیران‬ ‫تهیه و برای تامین اعتبار الزم به منظور جبران‬ ‫خسارت های واردشده و اقدامات حمایتی دولت‬ ‫از فعاالن فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه کشور به کمیته‬ ‫اقتصادی ستاد ملی کرونا ارسال کند‪.‬‬ ‫برنامه بودم یکی از مش��کالت جدی‬ ‫سازمان بیمه سالمت و حفره کسری‬ ‫بودجه ان بود که مدام افزایش پیدا‬ ‫می کرد‪ .‬با مدیری��ت منابع و تالش‬ ‫س��ازمان بیمه سالمت و کمک هایی‬ ‫که در اخر س��ال گذشته انجام شد‪،‬‬ ‫به سطح مطلوب تری از نظر گردش‬ ‫مال��ی و مطالبات با بخ��ش دولتی و خصوصی‬ ‫رسیده ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدوارم در س��ال ‪ ۹۹‬در کنار هم‬ ‫بتوانیم نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک‬ ‫را به عنوان یکی از برنامه های مهم به س��رانجام‬ ‫برس��انیم‪ .‬راهنماه��ای بالین��ی ک��ه به ش��دت‬ ‫هزینه ه��ای بیه��وده را کنترل می کن��د و نیز‬ ‫سیستم پزشک خانواده را امسال اجرا کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر بهداش��ت گفت‪ :‬بیمه س�لامت مقتدر‬ ‫زمان��ی خواه��د ب��ود ک��ه پرون��ده الکترونیک‬ ‫س�لامت را همه جا داشته باشیم‪ .‬در پایان بهار‬ ‫سال گذشته براس��اس وعده ای که داده بودیم‬ ‫پرون��ده الکترونیک س�لامت را اجرایی کردیم‪.‬‬ ‫ریل گذاری مطلوبی انجام شد و امروز که بسیج‬ ‫ملی کرونا و فش��ار خون را انج��ام دادیم برای‬ ‫این اس��ت که ‪ ۸۰‬میلیون پرون��ده الکترونیک‬ ‫سالمت داریم‪.‬‬ ‫دومین گفت وگوی ظریف و گوترش در ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫مذاکرات دیپلماتیک ایران ادامه دارد‬ ‫دبیرکل س��ازمان مل��ل متحد با‬ ‫وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران درباره اقدامات انجام ش��ده‬ ‫در جه��ت ت��داوم اتش ب��س یمن‬ ‫گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫انتونیو گوترش‪ ،‬دبیرکل سازمان‬ ‫مل��ل متحد ش��امگاه یکش��نبه در‬ ‫تماس تلفنی ب��ا محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه جمهوری اس�لامی ایران گزارش��ی از‬ ‫اقدامات و تالش های سازمان ملل متحد برای‬ ‫تداوم اتش بس در یمن ارائه کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن گفت وگو‪ ،‬ظریف نیز ضمن حمایت‬ ‫از تالش های دبی��رکل برای برقراری اتش بس‬ ‫در یم��ن با بی��ان اینکه بحران یم��ن راه حل‬ ‫نظامی ن��دارد‪ ،‬برق��راری اتش بس پای��دار را‬ ‫مقدمه ای برای اغاز روند سیاس��ی حل و فصل‬ ‫بحران یمن خواند‪ .‬وزیر امور خارجه جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران همچنین با ارائه گزارش��ی از‬ ‫تالش ه��ای دیپلماتیک ایران برای حل بحران‬ ‫سیاس��ی در افغانستان و پیش��برد روند صلح‬ ‫در این کش��ور‪ ،‬جزئیاتی از تماس های خود با‬ ‫مقامات این کشور از جمله اقایان محمد اشرف‬ ‫غنی‪ ،‬عبداهلل عب��داهلل و حنیف اتمر ارائه کرد‪.‬‬ ‫همچنین به گزارش اداره کل اطالع رس��انی و‬ ‫امور سخنگویی وزارت امور خارجه‪ ،‬ظریف روز‬ ‫یکش��نبه با حنیف اتمر‪ ،‬سرپرست وزارت امور‬ ‫خارجه جمهوری اسالمی افغانستان گفت وگو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه در این گفت وگو‬ ‫ب��ر لزوم وح��دت می��ان گروه های‬ ‫مختلف افغانس��تان‪ ،‬برقراری صلح‬ ‫و ثبات در این کش��ور و همچنین‬ ‫گس��ترش همکاری ه��ای دوجانبه‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫محمدجواد ظریف سه شنبه هفته‬ ‫گذش��ته هم در تماس ه��ای تلفنی جداگانه با‬ ‫محمد اش��رف غنی و عبداهلل عب��داهلل‪ ،‬درباره‬ ‫موضوعات م��ورد عالقه در رواب��ط دوجانبه و‬ ‫همچنین اخرین وضعیت سیاس��ی افغانستان‬ ‫و اختالف های ایجاد شده بعد از انتخابات اخیر‬ ‫ریاست جمهوری ان کش��ور‪ ،‬مذاکرات صلح و‬ ‫گفت وگوه��ای بین االفغان��ی و همکاری ه��ای‬ ‫دوجانب��ه برای مبارزه با بیم��اری کرونا با انها‬ ‫گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫وزی��ر امور خارج��ه در گفت وگ��و با محمد‬ ‫اش��رف غن��ی و عبداهلل عب��داهلل ب��ار دیگر بر‬ ‫محوری��ت س��اختارهای سیاس��ی مبتن��ی بر‬ ‫قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی افغانستان‬ ‫در روند صلح و اش��تی ملی ان کش��ور تاکید‬ ‫و حمایت کش��ورمان از روند صلح با مشارکت‬ ‫تمام گروه های سیاسی افغانستان در چارچوب‬ ‫قانون اساس��ی ان کش��ور را اعالم کرد‪ .‬غنی‬ ‫و عب��داهلل هم ضم��ن تش��کر از حمایت های‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬از پیشنهاد ایران برای‬ ‫کمک به حل مش��کالت سیاس��ی افغانستان‬ ‫استقبال کردند‪.‬‬ ‫پیش بینی ‪ ۵‬سناریو برای مقابله با کرونا‬ ‫س��خنگوی دول��ت گف��ت‪ :‬هرگون��ه اتخ��اذ‬ ‫سیاس��ت در بازگش��ایی و رف��ع محدودیت ها‬ ‫مبتنی بر دیدگاه کارشناسان خواهد بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬علی‬ ‫ربیعی در نخس��تین نشس��ت خبری حضوری‬ ‫ب��ا خبرن��گاران در س��ال ‪ ۹۹‬در س��اختمان‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬گفت‪ :‬تمامی سیاس��ت های‬ ‫مقابل��ه ب��ا کرون��ا ب��ا نظ��ر وزارت بهداش��ت‬ ‫و کارشناس��ان س�لامت دنب��ال می ش��ود و‬ ‫هرگونه اتخاذ سیاس��ت در بازگشایی ها و رفع‬ ‫محدودیت ه��ا مبتنی بر دیدگاه کارشناس��ی و‬ ‫نظر نهایی مسئوالن سالمت است‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت ادام��ه داد‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫کارشناس��ان ما در حوزه سالمت و کارشناسان‬ ‫در بهداش��ت محی��ط کار ام��روز ب��ا همکاری‬ ‫اتاق های ذی ربط تشکل های صنفی و اقتصادی‬ ‫و تولیدی در کنار ه��م انبوهی از پروتکل های‬ ‫بهداشتی را تولید کردند‪.‬‬ ‫ربیع��ی افزود‪ :‬م��ا از این پس کار‬ ‫در کارخانه ه��ا‪ ،‬صن��وف و حت��ی‬ ‫ش��یوه کار در اداره ه��ا را مبتنی بر‬ ‫پروتکل ه��ا خواهیم گذاش��ت؛ این‬ ‫امری اس��ت که نیازمن��د همکاری‪،‬‬ ‫اموزش پذی��ری‪ ،‬نظ��ارت و کنترل‬ ‫سازمان های بازرسی ماست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این پروتکل ه��ا در اختیار اصناف‬ ‫مختل��ف ق��رار گرفت��ه اس��ت؛ فک��ر می کنیم‬ ‫موفقیت این سیاست ها در گرو همکاری کامل‬ ‫واحدهای صنفی با این پروتکل ها است‪.‬‬ ‫ربیع��ی ادامه داد‪ :‬هم��کاری کامل و رعایت‬ ‫ش��هروندان الزمه دنبال کردن سیاست حفظ‬ ‫ج��ان و س�لامت و در کنار ان حف��ظ جان و‬ ‫معیشت مردم اس��ت‪ .‬ما برای حفظ سالمت و‬ ‫جان م��ردم در برابر کرونا و ع��وارض و تبعات‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫با باال گرفتن انتقادها نس��بت به دس��تمزد ‪ ۹۹‬کارگران‪ ،‬جلسات‬ ‫بازنگ��ری با حضور نماین��دگان کارگری و کارفرمایی در این زمینه‬ ‫ش��روع ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬تعیین دستمزد ‪ ۹۹‬کارگران‬ ‫در هفت��ه گذش��ته با حاش��یه های زی��ادی از جمل��ه امضا نکردن‬ ‫صورتجلسه شورای عالی کار ازسوی نمایندگان کارگری همراه بود‪.‬‬ ‫پ��س از ان مناقش��ات بی��ن کارگران و کارفرمای��ان در زمینه مزد‬ ‫‪ ۹۹‬در رس��انه های مختلف ادامه داش��ت و در این بین کارشناسان‬ ‫اقتص��ادی و اجتماع��ی ان‪ ،‬از جان‬ ‫م��ردم مقابل کرونا و تبعات ناش��ی‬ ‫از فش��ار و سنگینی کرونا بر اقتصاد‬ ‫باید محافظت کنیم‪.‬‬ ‫دس��تیار ارتباط��ات اجتماع��ی‬ ‫رئیس جمه��وری گف��ت‪ :‬دولت در‬ ‫ادامه طرح هوش��مند‪ ،‬مدام در حال‬ ‫رصد اس��ت و باتوجه به شرایط پویای بیماری‬ ‫بر اخرین تحوالت جهانی اش��راف داش��تیم و‬ ‫سیاس��ت های خود را براس��اس تجارب دانش‬ ‫بشری ارتقا داده ایم‪.‬‬ ‫ربیعی ادامه داد‪ :‬باید در نظر داش��ته باشیم‬ ‫اطالعات جهان��ی هم درباره این بیماری اندک‬ ‫اس��ت و جهان با یک بیماری نادر مواجه شده‬ ‫اس��ت؛ از ای��ن رو دولت از هر دانش��ی در هر‬ ‫جای جهان در مبارزه با ش��یوع این ویروس و‬ ‫برنامه های اقتصادی که دنبال می شود استفاده‬ ‫بازنگری در دستمزد ‪ ۹۹‬کارگران‬ ‫اقتصادی و نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی نی��ز وارد میدان‬ ‫ش��دند و نظرات خود را در تایید و رد افزایش مزد ‪ ۹۹‬بیان کردند‪.‬‬ ‫نمایندگان کارفرمایی معتقد بودند مصوبه ش��ورای عالی کار قانونی‬ ‫و الزم االجراس��ت و از سوی دیگر نمایندگان کارگری معتقدند در‬ ‫این مصوبه مفاد ماده ‪ ۴۱‬قانون کار که تعیین دس��تمزد براس��اس‬ ‫نرخ تورم و هزینه زندگی کارگران اس��ت لحاظ نش��ده است‪ .‬با باال‬ ‫گرفت��ن انتقادها‪ ،‬ذی نفعان در این موضوع مذاکرات برای بازنگری‬ ‫می کند‪ .‬س��خنگوی دولت افزود‪ :‬در کنار همه‬ ‫اقدام��ات‪ ،‬دولت از دو هفته گذش��ته مطالعات‬ ‫پیشین که در دانش��گاه های ما انجام شده بود‬ ‫و همچنین مطالعاتی که در کارگروه های ستاد‬ ‫ملی انجام ش��د را به جلسات سطح باال انتقال‬ ‫داد‪ .‬خوشبختانه از روزهای اول شیوع کرونا در‬ ‫ایران دانشگاه ها و موسسات مطالعاتی تحقیقات‬ ‫گس��ترده ای را اغاز کرده اند و خوشحالم اعالم‬ ‫کنم این مطالعات و فناوری های بررس��ی شده‬ ‫در روزه��ای بع��د در کنار ط��رح فاصله گذاری‬ ‫فیزیکی هوشمند قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫ربیعی ادامه داد‪ :‬دولت در کنار موفقیت های‬ ‫ه��ر یک از انان س��ناریویی را ک��ه با وضعیت‬ ‫فرهنگی ایران سازگاری بیشتری داشته باشد‪،‬‬ ‫دنب��ال می کن��د ک��ه در این میان ‪ ۵‬س��ناریو‬ ‫در جلس��ه گذشته س��تاد ملی مبارزه با کرونا‬ ‫مشخص شده است‪.‬‬ ‫دستمزد ‪ ۹۹‬را شروع کردند و جلساتی در وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی برای رس��یدن اجماع شروع شده است‪ .‬به روال سال های‬ ‫گذش��ته وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی باید بخشنامه دستمزد‬ ‫را پس از پایان جلس��ه ش��ورای عالی کار و تعیین دس��تمزد ابالغ‬ ‫می ک��رد که باتوج��ه به اینکه تاکنون اقدام��ی در این زمینه انجام‬ ‫نشده‪ ،‬پیش بینی می شود مصوبه مزد ‪ ۹۹‬دستخوش تغییراتی شود‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود نتیجه این بازنگری تا پایان فروردین اعالم شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش ش��بکه خب��ری المیادین‪،‬‬ ‫محم��د عبدالس�لام‪ ،‬س��خنگوی انص��اراهلل یمن‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ائتالف س��عودی به حم�لات هوایی و‬ ‫زمینی خود ادامه می ده��د و اعالم اتش بس فقط‬ ‫برای گمراه ک��ردن افکار عمومی اس��ت‪ .‬اگر اراده‬ ‫واقعی برای صلح وجود داشته باشد شورای امنیت‬ ‫تصمی��م واضحی درباره توقف جنگ و لغو محاصره‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬همچنین یحیی س��ریع‪ ،‬سخنگوی‬ ‫نیروهای مس��لح یمن از کشته و زخمی شدن ده ها‬ ‫تن از نیروهای ائتالف س��عودی در منطقه صرواح‬ ‫استان مارب و قانیه در البیضاء خبر داد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬دفتر اطالع رس��انی مصطفی الکاظمی‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر مکلف عراق در بیانی��ه ای اعالم کرد‬ ‫رایزنی ها درباره تش��کیل دولت جدید با همکاری‬ ‫گروه های سیاس��ی مثبت پیش می رود‪ .‬در بیانیه‬ ‫یادشده همچنین امده اس��ت مصطفی الکاظمی‬ ‫در روزهای اخیر با گروه های سیاس��ی و اجتماعی‬ ‫در فضای��ی مثبت دیدار و رایزنی داش��ته و در این‬ ‫دیدارها تاکید کرده که تالش دارد در اس��رع وقت‬ ‫کابینه را تشکیل و برنامه دولتی را ارائه دهد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در دفتر س��ازمان ملل متحد در نیویورک تحریم ها‬ ‫را «س��تون پنجم» کووید‪ ۱۹-‬خواند و اعالم کرد‪:‬‬ ‫ه��ر عملی که توانای��ی یک ملت را ب��رای مقابله با‬ ‫بحران محدود کند‪ ،‬باعث گس��ترش این بیماری و‬ ‫تضعیف مبارزه جهانی با همه گیری ان می شود‪.‬‬ ‫در این گزارش امده اس��ت‪ :‬اکن��ون تمام جهان با‬ ‫جن��گ جهان��ی علیه کووی��د‪ ۱۹-‬روبه رو اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن وی��روس بی امان و بس��یار مس��ری به عنوان‬ ‫دشمن مش��ترک کل خانواده بش��ر‪ ،‬زندگی همه‬ ‫را ب��دون هیچ گونه تمایز ملیت‪ ،‬ن��ژاد‪ ،‬رنگ‪ ،‬دین‬ ‫و جنس��یت تهدید می کند‪ .‬در این نبرد مش��ترک‪،‬‬ ‫تمام بش��ریت در یک جبهه ق��رار دارند‪ ،‬اما باوجود‬ ‫تالش های خس��تگی ناپذیر‪ ،‬طبق گفته س��ازمان‬ ‫جهانی بهداش��ت (‪ ،)WHO‬ویروس به وضوح در‬ ‫حال انتش��ار اس��ت‪ .‬ما باید با متحد شدن و فراتر از‬ ‫ابراز همبس��تگی و نشان دادن همبستگی در عمل‬ ‫و همچنین همکاری های هماهنگ بین المللی‪ ،‬در‬ ‫این نبرد پیروز شویم‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬س��فارت جمهوری اسالمی ایران در وین‬ ‫در اطالعیه ای خطاب به دانش��جویان و هموطنان‬ ‫مقی��م اتریش و اس��لوواکی اعالم ک��رد باتوجه به‬ ‫مش��کالت ایجاد ش��ده برای پروازهای بین المللی‬ ‫در نتیحه ش��رایط کنونی و ش��یوع کرونا‪ ،‬سفارت‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در وین در تالش است تا‬ ‫در هماهنگی با هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫(ایران ای��ر) برای بازگردان��دن هموطنانی که مایل‬ ‫به بازگش��ت به کشور هس��تند‪ ،‬از طریق یک پرواز‬ ‫اختصاصی اقدام کند‪.‬‬ ‫مهر‪-‬دونال��د ترامپ‪ ،‬رئیس جمه��وری امریکا‬ ‫ب��ا تقدی��ر از توافق جدی��د «اوپک پ�لاس» ان را‬ ‫«معامل��ه ای خوب برای همه» دانس��ت‪ .‬وزیر نفت‬ ‫کویت پیش از این اعالم کرد که کش��ورهای عضو‬ ‫اوپک پالس بر کاهش تولید نفت و ذخایر جهانی به‬ ‫توافق رسیدند‪ .‬این توافق بعد از چراغ سبز مکزیک‬ ‫حاصل ش��د‪ .‬بر این اساس‪ ،‬روزانه ‪ ۹‬میلیون و ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار بشکه از تولید نفت این کشورها کاسته خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬جاسم البخاتی‪ ،‬نماینده جریان حکمت‬ ‫ملی در پارلمان عراق نس��بت به س��کوت مقامات‬ ‫کش��ورش در قبال بازدیدهای مقام��ات امریکا از‬ ‫پایگاه ه��ای نظام��ی محل حضور نیروهای ش��ان‬ ‫انتق��اد کرد‪ .‬وی در این ب��اره گفت‪ :‬عالوه بر نگرانی‬ ‫نسبت به استقرار س��امانه های پدافندی پاتریوت‪،‬‬ ‫نگرانی ه��ای دیگری نیز در داخل عراق نس��بت به‬ ‫حضور امریکا و تحرکات ان در کش��ور وجود دارد‪.‬‬ ‫س��کوت در مقابل این اقدام��ات و تحرکات امریکا‬ ‫نگران کننده است و باید یک موضع سیاسی در این‬ ‫زمینه اتخاذ شود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬اس��ماعیل هنیه‪ ،‬رئیس دفتر سیاس��ی‬ ‫جنب��ش حماس در تم��اس تلفنی با س��عدالدین‬ ‫العثمانی‪ ،‬نخس��ت وزیر مراک��ش در زمینه معامله‬ ‫قرن‪ ،‬مس��ئله قدس‪ ،‬الحاق اراضی کرانه باختری به‬ ‫اراضی اش��غالی و نیز اوضاع فلسطینی ها در خارج‬ ‫به ویژه اوضاع نوار غزه در سایه شیوع کروناویروس‬ ‫گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬نهاد ریاس��ت جمهوری ترکیه اعالم‬ ‫کرد رجب طی��ب اردوغ��ان‪ ،‬رئیس جمهوری این‬ ‫کش��ور با اس��تعفای س��لیمان صویلو‪ ،‬وزیر کشور‬ ‫ترکی��ه موافق��ت نک��رده و ان را نپذیرفته اس��ت‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ترکیه اندکی پس از اعالم استعفا‬ ‫ازجانب وزیر کش��ور‪ ،‬اعالم کرد استعفای سلیمان‬ ‫صویل��و هم برای او و هم برای کش��ور «مناس��ب»‬ ‫نیس��ت و با تقاضای او موافق��ت نخواهم کرد و وی‬ ‫همچنان در سمت خود به فعالیت ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬کاخ کرملین با صدور بیانیه ای اعالم کرد‬ ‫والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری روسیه با سلمان‬ ‫بن عبدالعزیز‪ ،‬پادش��اه عربس��تان و دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری امریکا به صورت تلفنی گفت وگو‬ ‫کرد‪ .‬در جریان این تماس تلفنی رهبران ‪ ۳‬کش��ور‬ ‫رضایت خود را از تواف��ق اوپک پالس برای کاهش‬ ‫تولی��د نفت با ه��دف برقراری ثب��ات در بازارهای‬ ‫جهانی و تضمین ثبات اقتصاد جهانی اعالم کردند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫قواعد بازار نفت و‬ ‫کرونا در اوپک پالس‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 20‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 14‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1499‬‬ ‫پیاپی ‪2817‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫بررسی چالش های تولید خودرو جدید‬ ‫خودکفایی در انزوا محقق نمی شود‬ ‫حمید حاج اسماعیلی‬ ‫حرکت به سوی قطعات روزامد‪ ،‬به شرط بازار تقاضا‬ ‫‹ ‹تحقیق وتوسعه به شرط تقاضا‬ ‫باب��ک کریم خان‪ ،‬رئیس‬ ‫انجمن قطعات خودرویی‬ ‫اس��تان کرمانشاه در این‬ ‫باره ب��ه‬ ‫گفت‪۲ :‬‬ ‫خودروس��از بزرگ برای‬ ‫س��اخت خودروه��ای‬ ‫جدی��د گام های��ی را‬ ‫برداش��ته اند‪ .‬تدارکاتی در این زمینه از سال قبل‬ ‫چیده و مذاکرات با زنجیره تامین انجام شد‪ .‬حتی‬ ‫کارشناس حوزه کسب وکار‬ ‫این ب��اره گفت‪ :‬م��ا از هر فرصتی اس��تفاده و اگر‬ ‫بازاری برای طرح ها و قطعات جدید وجود داشته‬ ‫باش��د از ان اس��تقبال می کنیم‪ .‬نواوری و تولید‬ ‫محصوالت جدید بستگی به بازار تقاضا دارد‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت قطعه در بخ��ش دیگری از‬ ‫سخنان خود درباره بازارهای صادراتی هم گفت‪:‬‬ ‫صادرات قطعات پیچیدگی های خود را دارد‪ ،‬زیرا‬ ‫ارتباطات در ش��رایط فعلی باتوجه به شیوع کرونا‬ ‫و نیز تحریم برای قطعه س��از داخلی سخت شده‪،‬‬ ‫اما بازار لوازم یدک��ی خودرو ظرفیت خوبی برای‬ ‫قطعه س��ازان داخلی اس��ت و اگر تقاضا ازس��وی‬ ‫خودروس��از کاهش یابد‪ ،‬می ت��وان روی این بازار‬ ‫هدف گذاری کرد‪.‬‬ ‫کریم خ��ان در پایان عنوان کرد‪ :‬خودروس��ازان‬ ‫جهانی به س��وی تولی��د مدل های��ی می روند که‬ ‫قطعات مشترک بیشتری دارند تا به کارها سرعت‬ ‫بدهند‪ .‬خودروس��از داخلی هم مستثنا از این امر‬ ‫نیس��ت و با اصالحاتی روی مدل های قبلی سعی‬ ‫در روزام��د ک��ردن خودروها می کن��د تا رضایت‬ ‫حداکثری مشتریان تامین شود‪.‬‬ ‫خودروسازان اعالم کرده اند برای ‪ ۳‬سال اینده‬ ‫محصوالت جدیدی به ب��ازار عرضه خواهند کرد‪.‬‬ ‫به طور قطع س��اخت قطعات ای��ن خودروها باید‬ ‫امسال کلید بخورد تا در ‪ ۳‬سال اینده تولید انبوه‬ ‫ای��ن خودروها اغاز ش��ود‪ .‬کریم خ��ان در این باره‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬بس��یاری از این قطع��ات مربوط به‬ ‫پلتفرم های مشترک است و همه جدید نخواهند‬ ‫ب��ود‪ .‬بخش عمده همان قطعات قبلی با تغییرات‬ ‫جزئی است‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن قطع��ات خودروی��ی اس��تان‬ ‫کرمانش��اه گف��ت‪ :‬وقتی از یک محص��ول جدید‬ ‫صحبت می ش��ود‪ ،‬می تواند بخشی از قطعات ان‬ ‫مرب��وط به مدل ه��ای قبل باش��د؛ به عنوان مثال‬ ‫شرکت تویوتا ممکن است یک مدل موتور را روی‬ ‫‪ ۴‬مدل خودرو استفاده کند‪ .‬در این سیر‪ ،‬مدل ها‬ ‫تکام��ل پیدا می کنند و ضعف ه��ای قبلی خودرو‬ ‫رفع می ش��ود و می��زان رضایتمندی مش��تریان‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫در ادام��ه س��یدجالل‬ ‫موس��وی خطیبی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدی��ره انجم��ن‬ ‫سازندگان قطعه‪ ،‬ماشین‬ ‫و مجموعه های صنعتی و‬ ‫خ��ودرو تبری��ز درب��اره‬ ‫کاه��ش تی��راژ تولی��د‬ ‫خ��ودرو به‬ ‫گفت‪ :‬چند س��الی اس��ت که‬ ‫برخی قطعه سازان به جای خط تولید خودرو‪ ،‬روی‬ ‫بازار ل��وازم یدکی خودرو هدف گذاری کرده اند‪ .‬با‬ ‫کاه��ش تی��راژ خودروس��از واحده��ای صنعتی‬ ‫بیش��تری به س��وی بازار لوازم یدکی شیفت پیدا‬ ‫می کنند‪ .‬در این سیاس��ت گذاری جدید شاید در‬ ‫سال نخست موفقیت چندانی کسب نشود اما در‬ ‫ادامه قطعه سازان می توانند سهمی از این بازار را‬ ‫به خود اختصاص دهند‪.‬‬ ‫ای��ن مس��ئول صنفی درب��اره تامی��ن قطعات‬ ‫خودروه��ای جدی��د معتقد اس��ت ش��رکت های‬ ‫‹ ‹روزامدی مدل ها‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‪ :‬یکی از خودروسازان تیراژ‬ ‫تولی��د خود را برای س��ال ‪ ۶۰۰ ،۹۹‬هزار خودرو‬ ‫هدف گذاری کرده است‪ .‬این رقم ‪ ۵۰‬درصد تیراژ‬ ‫تولید س��ال های پیش از ‪ ۹۸‬است‪ .‬سال گذشته‬ ‫به دلیل تحریم و مش��کالت تامین م��واد اولیه و‬ ‫قطع��ات مورد نیاز‪ ،‬تیراژ تولی��د کاهش یافت اما‬ ‫اتف��اق خوبی که در این س��ال رقم خورد حرکت‬ ‫به س��وی س��اخت داخل برخ��ی از قطع��ات بود‪.‬‬ ‫محدودیت ها سبب شد ساخت خودروهای جدید‬ ‫نیز کلید بخ��ورد‪ .‬گرچه بخش زیادی از میزهای‬ ‫تخصص��ی س��اخت داخ��ل‪ ،‬مربوط ب��ه قطعات‬ ‫مدل های قدیمی خودروس��ازان بود اما قرار است‬ ‫بخش اعظمی از قطعات پژو ‪ ۳۰۱‬که با تغییرات‬ ‫پلتف��رم با نام ‪ ۳۲۲‬عرضه خواهد ش��د‪ ،‬در داخل‬ ‫تولید و تامین شود‪ .‬حال باید دید این رویه چقدر‬ ‫به طور جدی برای خودروهای جدید پیش خواهد‬ ‫رفت؛ به ویژه که با کاه��ش تیراژ خودرو‪ ،‬زنجیره‬ ‫تامین فرصت بیش��تری برای تحقیق و توسعه و‬ ‫ساخت قطعات مدل های جدید را خواهد داشت؛‬ ‫البته برخی هم ممکن اس��ت به دلیل مش��کالت‬ ‫نقدینگ��ی به س��وی بازار ل��وازم یدک��ی داخل و‬ ‫کشورهای همسایه شیفت پیدا کنند‪.‬‬ ‫برخ��ی قطع��ات در میزهای تخصص��ی تعریف و‬ ‫س��فارش گذاری هم ش��ده اما وضعی��ت موجود‬ ‫صنعت خودرو به دلیل شرایطی است که دامنگیر‬ ‫کل خودروس��ازان جهانی ش��ده است‪ .‬از یک سو‬ ‫کاهش تقاضا داریم و از س��وی دیگر مش��کالت‬ ‫تامین مواد اولیه و قطعات منفصله مورد نیاز؛ زیرا‬ ‫ارتباطات بین المللی برای خرید بس��یار س��خت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاضر مش��کالت تامین ارز‬ ‫هم گریبانگیر صنعتگران شده و باوجود قول های‬ ‫مس��اعد داده ش��ده ازس��وی مس��ئوالن‪ ،‬به نظر‬ ‫می رس��د تولیدکنندگان امس��ال در تامین ارز با‬ ‫چال��ش روبه رو باش��ند زیرا تامین بخش��ی از ارز‬ ‫برعهده خود متقاضی گذاشته شده است‪.‬‬ ‫این مس��ئول صنفی ادامه داد‪ :‬ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا در اج��رای کار و رون��د فعالیت ها‪ ،‬اختالل‬ ‫به وج��ود اورده و تولیدکنن��دگان ناگزیر ش��دند‬ ‫شیفت ها و نیروی کار هر شیفت را کاهش دهند‪.‬‬ ‫حتی بعض��ی صنعتگران تعدیل نیرو داش��ته اند‪.‬‬ ‫خودروساز و قطعه س��از در تیراژ تولید همیشه با‬ ‫احتیاط حرکت می کند تا دچار مشکل حاد نشود‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن قطع��ات خودروی��ی اس��تان‬ ‫کرمانشاه با بیان اینکه هدف گذاری خودروسازان‬ ‫در نظر گرفت��ن کمترین تیراژ اس��ت تا تولید با‬ ‫ریسک کمتری همراه باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قطع‬ ‫اگ��ر ش��رایط پیش رو بهتر ش��ود ظرفی��ت برای‬ ‫افزایش تیراژ وجود دارد‪ .‬قطعه سازان توان ‪ 2‬برابر‬ ‫کردن تیراژ کنونی را دارند؛ به شرط اینکه سازکار‬ ‫ان فراهم شود‪.‬‬ ‫به نظر می اید کاهش تیراژ کنونی تنفسی باشد‬ ‫تا قطعه س��از به س��وی تحقیق و توس��عه و تولید‬ ‫قطعات به روزتر ش��یفت پی��دا کند‪ .‬کریم خان در‬ ‫یادداشت‬ ‫اتحادیه های‬ ‫کارگری و‬ ‫ارتقای بهره وری‬ ‫‹ ‹نواوری در مشارکت‬ ‫قطعه س��از داخل��ی در ای��ن زمین��ه چالش هایی‬ ‫خواهند داش��ت زی��را زنجیره تامی��ن نمی تواند‬ ‫تم��ام نیاز خود را از داخ��ل تامین کند؛ به عنوان‬ ‫مثال درحال حاضر برخی قطعه سازان برای تولید‬ ‫قطعات با ترکیه همکاری دارند تا عالوه بر تولید‪،‬‬ ‫محصوالت خود را روزامد کنند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجمن س��ازندگان قطعه‪،‬‬ ‫ماشین و مجموعه های صنعتی و خودرو تبریز در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که ایا در تعمیق ساخت‬ ‫داخل این چالش رفع نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬وابستگی ما‬ ‫به مواد اولیه از قبل بوده و مختص ایران نیس��ت‪.‬‬ ‫تم��ام خودروس��ازان جهانی محص��والت خود را‬ ‫در ی��ک زنجی��ره تامین جهانی تولی��د می کنند‪.‬‬ ‫داخلی س��ازی ‪ ۱۰۰‬درص��دی ممکن نیس��ت و‬ ‫این طبیعی اس��ت‪ .‬اگر قرار بود خودکفایی ‪۱۰۰‬‬ ‫درص��دی به وج��ود ای��د زنجیره تامی��ن جهانی‬ ‫ش��کل نمی گرفت‪ .‬زنجیره تامی��ن جهانی یعنی‬ ‫تی��راژ میلیونی خودرو به کمک ای��ن زنجیره در‬ ‫حال تحقق اس��ت؛ بنابراین زنجیره تامین ترکیه‬ ‫کارامدت��ر از زنجی��ره تامین ماس��ت زیرا جهانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫موسوی اظهار کرد‪ :‬اگر می خواهیم خودروساز‬ ‫و قطعه س��از جهانی ش��ویم‪ ،‬نمی توانی��م جدا از‬ ‫زنجیره جهانی حرکت کنیم‪ .‬هر ش��رکتی توان و‬ ‫تخص��ص خود را دارد‪ .‬مش��ارکت در این زنجیره‬ ‫ارزش افزوده به دنبال دارد‪.‬‬ ‫اقدامات سایپا برای مقابله با کرونا‬ ‫گروه خودروس��ازی سایپا با هدف حفظ جریان تولید‬ ‫در کشور و پاسخ به تعهدات خود در زمینه تحویل خودرو‬ ‫به مش��تریان‪ ۱۹ ،‬اقدام درون سازمانی و برون سازمانی را‬ ‫بر اس��اس مصوبات س��تاد ملی مقابله با کرونا انجام داده‬ ‫تا با تالش در جهت حفظ س�لامت کارکنان خود‪ ،‬تولید‬ ‫محصوالت در سال جدید را پس از تایید ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا اغاز کند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬س��ال گذشته تمامی خطوط و‬ ‫س��الن های تولید گروه خودروسازی سایپا تا ‪ ۲۸‬اسفند‬ ‫سال ‪ ۹۸‬فعال بوده و با اجرای موثر و صحیح اقدامات الزم‬ ‫و پروتکل های بهداش��تی در زمینه جلوگیری از ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا مشکلی در راستای حفظ سالمت کارکنان‬ ‫این گروه خودروس��ازی پیش نیامد؛ بر این اس��اس‪ ،‬این‬ ‫اقدامات در اغاز س��ال جهش تولید گس��ترده تر شده و با‬ ‫جدیت بیش��تری اجرا خواهند ش��د تا عالوه بر تضمین‬ ‫س�لامت کارکنان‪ ،‬تولید محصوالت سایپا برای پاسخ به‬ ‫تعهدات به مشتریان از س��ر گرفته شود‪ .‬نخستین اقدام‬ ‫درون س��ازمانی این گروه خودروسازی تشکیل کارگروه‬ ‫تخصص��ی مقابل��ه با ش��یوع کروناویروس در س��ایپا در‬ ‫نخستین روزهای اس��فند ‪ ۹۸‬بود تا با هماهنگی وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی و در ادامه ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا اقداماتی جهت جلوگیری از شیوع ویروس‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬در س��طح گروه سایپا انجام شود‪ .‬ضدعفونی‬ ‫م��داوم مب��ادی ورودی‪ ،‬س��رویس های حمل ونق��ل‪،‬‬ ‫س��طوح و س��الن های تولی��د ب��ه همراه نص��ب مخازن‬ ‫محلول ضدعفونی در س��طح ش��رکت های گروه جهت‬ ‫اس��تفاده کارکنان از جمله اقدامات درون سازمانی گروه‬ ‫خودروس��ازی سایپا در جهت گندزدایی از محیط کاری‬ ‫کارکن��ان بود؛ همچنین بالفاصله بعد از اعالم مش��اهده‬ ‫نمونه های��ی از مبتالی��ان به ویروس کرونا در کش��ور‪ ،‬از‬ ‫صبح روز س��وم اس��فندماه ‪ ۹۸‬هر روز و در هر ش��یفت‬ ‫کاری تب سنجی و تس��ت های پزشکی از تمام کارکنان‬ ‫در مبادی ورودی ش��رکت های گروه انجام شد و در ادامه‬ ‫نیز با تغییر ش��یفت های کاری‪ ،‬ضمن کاهش مدت زمان‬ ‫حضور کارکنان در هر ش��یفت‪ ،‬فعالیت رس��توران های‬ ‫کارکنان متوقف و س��رو غذا در س��طح ش��رکت ممنوع‬ ‫ش��د؛ عالوه بر این‪ ،‬تمامی ظروف‪ ،‬یخچال‪ ،‬دستگاه های‬ ‫پخت وپ��ز موج��ود در واحدها‪ ،‬جمع اوری ش��ده و برای‬ ‫موارد ضروری استفاده از ظروف یک بارمصرف در دستور‬ ‫کار قرار گرفت‪ .‬در زمینه فرهنگ س��ازی و اطالع رسانی‬ ‫نیز بنر‪ ،‬پوستر و شیوه نامه های رعایت بهداشت فردی در‬ ‫تمام نقاط شرکت جهت ارتقای سطح اموزش کارکنان‬ ‫نص��ب و پیامک های اموزش بهداش��ت ف��ردی به طور‬ ‫مس��تمر و روزانه برای تمام کارکنان گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا ارسال ش��د‪ .‬تامین و توزیع ماس��ک و دستکش‬ ‫بهداش��تی در میان کارکنان نیز از دیگر اقدام های گروه‬ ‫خودروسازی سایپا در بخش درون سازمانی بوده است‪.‬‬ ‫گروه خودروسازی س��ایپا پس از شیوع بیماری کرونا‬ ‫و در راس��تای عم��ل به مس��ئولیت های اجتماعی خود‪،‬‬ ‫مجموع��ه ای از اقدام��ات برون س��ازمانی را برای کمک‬ ‫به ش��بکه نظام س�لامت کش��ور به ص��ورت جهادی در‬ ‫دس��تور کار قرار داد‪ .‬راه اندازی دو س��ایت تولید ماسک‬ ‫بهداش��تی با ظرفی��ت روزانه ‪ ۲۵‬هزار عدد ماس��ک در‬ ‫شرکت س��ایپااذین و یکی از شرکت های زنجیره تامین‬ ‫گروه خودروسازی سایپا یکی از این اقدامات در واپسین‬ ‫روزهای س��ال‪ ۹۸‬بود؛ همچنین در نخس��تین روزهای‬ ‫س��ال جدید و با وجود تعطیالت نوروز و محدودیت های‬ ‫ناشی از ش��یوع ویروس کووید‪ ،۱۹-‬خط تولید جهادی‬ ‫محل��ول ضدعفونی کننده در کمتر از ‪ ۳‬روز در ش��رکت‬ ‫طیف س��ایپا تجهیز و راه اندازی و ب��ا دریافت گواهینامه‬ ‫اس��تاندارد سیب س�لامت از س��ازمان غذا و دارو‪ ،‬تولید‬ ‫محلول های ضدعفونی کننده س��طوح و دس��ت زیر نظر‬ ‫کارشناسان وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫اغاز ش��د؛ عالوه بر تولید محل��ول و محصوالت مورد نیاز‬ ‫شبکه بهداشتی کش��ور‪ ،‬گروه خودروسازی ساپیا برای‬ ‫ارج نهادن به تالش های ش��بانه روزی جهادگران عرصه‬ ‫س�لامت‪ ،‬ارائ��ه خدمات رای��گان خودرو ش��امل حمل‬ ‫خ��ودرو به نمایندگی‪ ،‬اجرت تعمیرات و س��رویس های‬ ‫دوره ای را برای پزش��کان و پرستاران فعال در واحدهای‬ ‫درمانی مقابل��ه با بیماری کرونا در نظ��ر گرفت‪ .‬از دیگر‬ ‫اقدام��ات قابل اش��اره در حوزه خدمات پ��س از فروش‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا برای مقابله با شیوع بیماری‬ ‫کرونا می توان به توسعه خدمات غیرحضوری و برقراری‬ ‫میز خدم��ت با اس��تفاده از بس��ترهای اینترنتی جهت‬ ‫مش��تریان و خریداران اش��اره کرد ک��ه منجر به کاهش‬ ‫تعداد قابل توجهی از س��فرهای درون شهری شده است‪.‬‬ ‫همی��اری در اجرای پوی��ش ملی «درخان��ه بمانیم» به‬ ‫وس��یله ارائه خدم��ات امدادی در درب منازل از س��وی‬ ‫امدادخودرو س��ایپا‪ ،‬راه اندازی نخستین سامانه اموزش‬ ‫انالین تعمیرات فنی خودرو از سوی سایپایدک با هدف‬ ‫توسعه اموزش غیرحضوری‪ ،‬تمدید گارانتی محصوالت‬ ‫س��ایپا از س��وی س��ایپایدک و ارائه خدمات در محل با‬ ‫هدف جلوگیری از تردد مش��تریان در س��طح شهرها و‬ ‫نمایندگی ه��ا و افزایش ‪ ۲۰‬درص��دی ناوگان خدمت در‬ ‫محل از س��وی سایپا با هدف پوش��ش گسترده خدمات‬ ‫ب��ه مش��تریان نی��ز از دیگر اقدام��ات خدم��ات پس از‬ ‫فروش گروه خودروسازی س��ایپا برای مقابله با ویروس‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬بوده است‪ .‬این اقدامات سایپا باعث شد دبیر‬ ‫س��تاد ملی کرونا کشور با ارس��ال نامه ای به مدیرعامل‬ ‫سایپا از اقدامات این گروه تقدیر کرده و نیز فرمانده ستاد‬ ‫مقابل��ه با کرونا ته��ران در بازدید از خ��ط تولید محلول‬ ‫ضدعفونی کننده سایپا اقدام مدیران ارشد سایپا را ایفای‬ ‫یک نقش مسئوالنه اجتماعی با درک نیاز اجتناب ناپذیر‬ ‫و قطعی کش��ور در حوزه خدمات رسانی عمومی بداند و‬ ‫از اینکه سایپا ظرفیت و توان خود را برای مقابله با شیوع‬ ‫ویروس کرونا اختصاص داده از این مجموعه تقدیر کند‪.‬‬ ‫کارای��ی و عملکرد کارکن��ان در کارگاه ها‬ ‫به عوام��ل مختلفی بس��تگی دارد‪ .‬مهم ترین‬ ‫عام��ل‪ ،‬ام��وزش اس��ت ک��ه س��بب افزایش‬ ‫توانایی کارکنان می شود‪ .‬کارکنانی که تجربه‬ ‫بیشتری دارند تمایل به عملکرد بهتری دارند‬ ‫چراک��ه افزای��ش مهارت ناش��ی از تجربه کار‬ ‫بیشتر اس��ت‪ .‬اموزش عالوه بر تاثیر بر نیروی‬ ‫کار بر بازده س��رمایه گذاری ه��م تاثیر دارد‪.‬‬ ‫عملکرد س��ازمانی کامال وابس��ته به کارایی و‬ ‫عملکرد کارکنانی اس��ت که در ان س��ازمان‬ ‫اش��تغال دارند‪ .‬س��رمایه نیروی انسانی نقش‬ ‫مهمی در رشد و توسعه کارگاه ها ایفا می کند‪.‬‬ ‫برای بهبود عملکرد سازمان و کارایی نیروی‬ ‫کار‪ ،‬اموزش های��ی به کارکنان س��ازمان داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫توس��عه نیروی کار می توان��د به عنوان یک‬ ‫روند و فرایند س��ازمانی تعریف ش��ود که در‬ ‫ان کارکنان با حمای��ت کارفرما برای ارتقای‬ ‫مهارت های خود برنامه های اموزشی مختلفی‬ ‫را پشت سر می گذارند‪ .‬در واقع توسعه نیروی‬ ‫کار ابتکار عمل مش��ترک کارکنان و کارفرما‬ ‫ب��رای افزای��ش مه��ارت و دان��ش کارکنان‬ ‫است؛ دانش��ی که به روز است و سبب ارتقای‬ ‫صالحیت کارکنان می شود‪.‬‬ ‫نگرش سازمانی سهم بس��زایی در عملکرد‬ ‫و اهداف س��ازمانی دارد‪ .‬براس��اس ارزیابی ها‪،‬‬ ‫رفت��ار و رویکرد مدیران به انها کمک می کند‬ ‫تا از منابع و امکانات با موفقیت و شایس��تگی‬ ‫اس��تفاده کنن��د‪ .‬نهاده��ا و اتحادیه ه��ای‬ ‫کارگری یکی از منابع مهم به ش��مار می روند‬ ‫ک��ه می توانن��د مورد اس��تفاده ق��رار گیرند‪.‬‬ ‫اتحادیه ه��ای کارگری می توانند به عنوان پلی‬ ‫ارتباطی‪ ،‬بین کارکنان و مدیریت س��ازمان ها‬ ‫عم��ل کنند‪ .‬انها می توانن��د از طریق مذاکره‬ ‫با کارفرما درباره بس��ته های رفاهی بهتر برای‬ ‫کارکنان که شامل دوره های ترفیع و پیشرفت‬ ‫انها است‪ ،‬توافق کنند‪.‬‬ ‫تجربه نش��ان داده اگر محیط کار مس��اعد‬ ‫باش��د و کارفرمایان و مدیران بنگاه ها انعطاف‬ ‫بیش��تری در مقابل مطالبات و خواس��ته های‬ ‫کارکن��ان از خود نش��ان دهند به��ره وری و‬ ‫کارایی کارکنان افزایش چش��مگیری خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می دهد تطابق نداشتن‬ ‫مهارت های ایجاد شده و مهارت های مورد نیاز‬ ‫در بازار کار چالش اشتغال را به وجود می اورد؛‬ ‫بنابراین نقش اموزش بسیار حیاتی و کارساز‬ ‫است‪ .‬تغییرات و نوسانات بازار مستلزم داشتن‬ ‫نی��روی کار ماهر و اگاه اس��ت؛ از این رو برای‬ ‫رفع این چالش حضور فعال هر دو طرف یعنی‬ ‫کارفرما و نیروی کار الزامی است‪.‬‬ ‫اموزش و توسعه جنبه مهم مدیریت منابع‬ ‫انسانی اس��ت‪ .‬برای هر بنگاه و سازمانی مهم‬ ‫اس��ت که کارکن��ان ماه��ر و توانمندی برای‬ ‫عملکرد بهتر داشته باش��د‪ .‬اموزش و توسعه‬ ‫فرصت هایی را برای کارکنان فراهم می کند تا‬ ‫زندگی شغلی بهتری داشته باشند و موقعیت‬ ‫و جایگاه باالتری را در سازمان کسب کنند‪ .‬با‬ ‫ای��ن اقدامات کارایی بنگاه ها افزایش می یابد‪.‬‬ ‫کارکن��ان‪ ،‬س��رمایه و دارای��ی یک س��ازمان‬ ‫به ش��مار می روند که هرق��در دانش و مهارت‬ ‫بیشتری داشته باش��ند‪ ،‬عملکرد سازمان هم‬ ‫به همان نسبت ارتقا می یابد‪.‬‬ ‫منابع��ی که برای اموزش و توس��عه نیروی‬ ‫کار اس��تفاده می ش��ود اتالف و هزینه نیست‬ ‫بلکه س��رمایه گذاری برای اثربخشی و کارایی‬ ‫بنگاه هاس��ت‪ .‬کارفرمایانی که تالش می کنند‬ ‫ب��رای کارکنان خود اموزش های��ی را تدارک‬ ‫ببینن��د ای��ن کار را به ص��ورت ی��ک نظم و‬ ‫دستورالعمل مداوم انجام می دهند‪.‬‬ ‫زمانی ک��ه بنگاه ها دغدغه ه��ا و ذی نفعان‬ ‫زیادی دارند نقش اتحادیه های کارگری برای‬ ‫حمایت از کارکنان بس��یار بااهمیت تر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مدیریت ممکن اس��ت اقداماتی انجام دهد‬ ‫که حقوق کارکنان را تحت ش��عاع قرار دهد و‬ ‫به انان اسیب برساند‪.‬‬ ‫کارکن��ان ب��ه امنیت ش��غلی و محیط کار‬ ‫ایمن نیاز دارند و ممکن است برخی اقدامات‬ ‫مدی��ران باع��ث نارضایت��ی کارکنان ش��ود‪،‬‬ ‫در چنین ش��رایطی اس��ت ک��ه اتحادیه های‬ ‫کارگری برای حفظ حقوق کارکنان وارد عمل‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 20‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 14‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1499‬‬ ‫پیاپی ‪2817‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫فصل جدید سرمایه گذاری در تاالر شیشه ای‬ ‫نظرگاه‬ ‫ایا بورس جاذب‬ ‫فعالیت های سوداگرانه‬ ‫شد؟‬ ‫تازه واردها باید ازمون بدهند‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اکنون بهترین‬ ‫زمان برای‬ ‫عرضه سهام‬ ‫شرکت های‬ ‫دولتی در بورس‬ ‫است‬ ‫اخت�لال در هس��ته معام�لات بازار س��رمایه‪ ،‬صدای‬ ‫بس��یاری از س��هامداران را دراورده اس��ت و ب��رای‬ ‫ح��ل مش��کل‪ ،‬از چهارش��نبه ‪ ۲۰‬فروردین‪ ،‬قرار ش��د‬ ‫محدودیت ه��ای ت��ازه ای ب��رای ورود س��رمایه گذاران‬ ‫برقرارشود‪.‬‬ ‫بازار س��رمایه روزهای خاصی را می گذراند‪ .‬از یک سو‬ ‫ش��اخص ماه ها است که با س��رعت فزاینده ای‪ ،‬در حال‬ ‫حرکت است و بس��یاری از مردم و سرمایه گذاران خرد‬ ‫و کالن را تش��ویق می کن��د تا وارد این حوزه ش��وند و‬ ‫از این جهش ش��اخص به نفع خ��ود بهره برداری کنند‬ ‫و از س��وی دیگر با افزایش اقبال م��ردم به ورود به این‬ ‫بازار‪ ،‬محدودیت ها و مش��کالت فنی س��امانه معامالت‪،‬‬ ‫چالش هایی جدی برای سهامداران ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫مدت ها سیاس��ت گذاران بازار س��رمایه ب��ه دنبال ان‬ ‫بودند تا به بازار عمق بیشتری بخشیده و تعداد بازیگران‬ ‫ان را افزایش دهند‪ .‬کمتر از ‪۲‬سال پیش بود که سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار به عنوان دس��تگاه سیاست گذار و‬ ‫متولی بازار سرمایه‪ ،‬تالش زیادی را برای فرهنگ سازی‬ ‫برای حضور صحیح مردم در بازار س��رمایه صورت داد و‬ ‫نتایج مطلوبی را هم به دست اورد؛ طی ماه های گذشته‬ ‫نیز س��ایر بازارهای موازی از رونق افت��اده و به رکودی‬ ‫عمیق فرو رفته است و به دلیل افزایش نرخ ارز و برخی‬ ‫برنامه های توسعه ای شرکت های بزرگ بورسی که منجر‬ ‫به افزایش تولید و صادرات و سوداوری بسیار باالی انها‬ ‫ش��ده است‪ ،‬بازار سرمایه رونق فراوانی گرفته و شاخص‬ ‫کل از مح��دوده کمتر از ‪ ۱۰۰‬هزار واحد به باالی ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار واحد صعود کرده است‪.‬‬ ‫همین ام��ر‪ ،‬بازار س��رمایه را با جذابیت های بس��یار‬ ‫مواجه س��اخته اس��ت؛ به خصوص اینکه ه��ر فردی با‬ ‫هر میزان س��رمایه ای که در اختیار دارد‪ ،‬می تواند وارد‬ ‫این بازار ش��ده و در صورت سرمایه گذاری هوشمندانه‪،‬‬ ‫س��ود مناسبی کس��ب کند‪ .‬البته در این میان خطا در‬ ‫محاسبات و سرمایه گذاری های بدون مطالعه و تحلیل‪،‬‬ ‫منجر به از دس��ت رفتن س��رمایه برخی از سهامداران‬ ‫هم ش��ده اس��ت؛ اما ش��رایط به گونه ای است که برای‬ ‫قدیمی های ب��ازار و تازه واردانی که با مطالعه و تحقیق‬ ‫اقدام به خرید س��هام می کنند س��ودهای خوبی ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت هایی برای سرمایه گذاران‬ ‫بر اساس انچه که از سوی سیاست گذاران بازار سرمایه‬ ‫ابالغ شده‪ ،‬از روز چهارشنبه ‪ ۲۰‬فروردین‪ ،‬حداقل مبلغ‬ ‫الزم برای س��فارش گذاری خرید سهام ‪۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫تعیین شده است؛ به این معنا که بر اساس اعالم سازمان‬ ‫بورس‪ ،‬حداقل ارزش هر سفارش خرید ارسالی از طریق‬ ‫س��امانه معامالت برخط به استثنای سفارش های خرید‬ ‫در روز عرض��ه اولیه‪ ،‬از ‪ ۱۰۰‬ه��زار تومان به ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬ش��رکت های کارگزاری موظف هستند‬ ‫نسبت به اعمال این محدودیت در زیرساخت های برخط‬ ‫خ��ود اقدام کرده و همزمان با اعمال ان‪ ،‬جزئیات را نیز‬ ‫به مشتریان اطالع رسانی کنند‪.‬‬ ‫دومی��ن م��وردی ک��ه در این راس��تا ب��رای هدایت‬ ‫سرمایه ها در بازار س��رمایه در نظر گرفته شده‪ ،‬کاهش‬ ‫ضری��ب خرید اعتباری س��هام به ‪ ۳۵‬درصد اس��ت‪ .‬در‬ ‫حالی که پیش از این‪ ،‬ضریب خرید اعتباری س��هام ‪۵۰‬‬ ‫درصد تعیین ش��ده بود‪ ،‬ای��ن رقم به ‪ ۴۵‬درصد کاهش‬ ‫پی��دا کرد‪ ،‬اما این پایان راه نبود‪ ،‬بلکه این ضریب از ‪۲۰‬‬ ‫فروردین به ‪ ۳۵‬درصد کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫س��ومین تغیی��ری ک��ه اعمال ش��ده‪ ،‬تغیی��ر حجم‬ ‫س��فارش های فرابورس اس��ت‪ .‬به نحوی ک��ه به منظور‬ ‫ایجاد امکان افزایش سرعت معامالت و همچنین کاهش‬ ‫بار ترافیکی س��امانه معامالتی فرابورس ایران‪ ،‬حداکثر‬ ‫تع��داد اوراق بهاداری که طی هر س��فارش در س��امانه‬ ‫معام�لات فرابورس وارد می ش��ود نی��ز از ‪ ۱۸‬فروردین‬ ‫تغییر کرده اس��ت که این حکایت از محدودیت حجمی‬ ‫هر سفارش است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اطالعیه ای که فراب��ورس ایران اعالم کرده‬ ‫حجم س��فارش های فراب��ورس در نماده��ای معامالتی‬ ‫مربوط به ش��رکت های با س��رمایه پای��ه ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫و بیش��تر‪ ،‬ب��ه می��زان ‪ ۲۰۰‬هزار س��هم و همچنین در‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫علی سعدوندی‪-‬‬ ‫کارش�ناس اقتصاد‪:‬‬ ‫ش��اخص بورس اوراق‬ ‫به��ادار در س��ال ‪ 98‬با‬ ‫رش��دی ح��دودا ‪200‬‬ ‫درصدی ب��ه ‪ 512‬هزار‬ ‫و ‪ 900‬واحد در اخرین‬ ‫روز کاری س��ال گذش��ته رس��ید‪ .‬جهش شاخص‬ ‫بورس به ویژه در زمس��تان س��ال گذشته به حدی‬ ‫بود که در برخی روزها بازار شاهد رشدهای بیش از‬ ‫‪ 10‬هزار واحدی بود‪ .‬همین جهش ها باعث ترغیب‬ ‫بخش��ی از مردم به سرمایه گذاری در بورس شد‪ .‬به‬ ‫این ترتیب بخش قابل توجهی از نقدینگی در سال‬ ‫گذش��ته وارد بازار سرمایه ش��د‪ .‬رشد خیره کننده‬ ‫ب��ازار س��رمایه اما ب��ا انتقادهایی از س��وی برخی‬ ‫کارشناس��ان همراه ش��د‪ .‬واقعیت این است که از‬ ‫سال ‪ 92‬تا ‪ 97‬به منظور کنترل تورم‪ ،‬سیاست های‬ ‫پولی با عنوان «تعویق تورم» یا «انباش��ت شوک»‬ ‫اتخاذ ش��د که نتیجه ان‪ ،‬رشد باالی نقدینگی بود‪.‬‬ ‫متاسفانه ما از جمله معدود کشورهایی هستیم که‬ ‫بر اجرای این سیاست اصرار ورزیدیم‪ .‬این وضعیت‬ ‫مثل جمع ش��دن اب در پش��ت س��د و در نتیجه‬ ‫شکسته شدن سد و تخریب گسترده اقتصاد است‪.‬‬ ‫فن��ر تورم��ی و ارزی از ابتدای س��ال ‪ 97‬به تدریج‬ ‫ازاد و باع��ث افزایش قیمت ارز و دارایی ها ش��د و‬ ‫الج��رم این تورم به بورس رس��ید که اگر به بورس‬ ‫نمی رس��ید‪ ،‬وضعیت تورم ب��ه مراتب بدتر از امروز‬ ‫بود‪ .‬اما بورس جاذب فعالیت های سوداگرایانه شد‬ ‫و بخشی از نقدینگی مازاد از حساب های هزینه زای‬ ‫بانک ها به حس��اب های پول یا حساب های جاری‬ ‫منتقل و باعث افزایش چندبرابری شاخص بورس‬ ‫در دو سال گذشته شد‪ .‬اما اینکه ایا این روند سالم‬ ‫ب��وده یا مخرب‪ ،‬باید به ای��ن موضوع توجه کرد که‬ ‫بخش��ی از افزایش قیمت ه��ای رخ داده در بورس‬ ‫ناش��ی از افزایش دارایی ها بوده و سوددهی برخی‬ ‫ش��رکت ها نیز افزایش یافته اس��ت‪ .‬اتفاق دیگری‬ ‫ک��ه رخ داد ای��ن بود که تا پیش از ش��یوع کرونا‪ ،‬از‬ ‫نظر رش��د تولید صنعتی در شرکت های پذیرفته‬ ‫شده در بورس تقریبا به زمان پیش از خروج امریکا‬ ‫از برجام رس��یدیم‪ .‬یعنی کام�لا اثر تحریم خنثی‬ ‫شده بود‪ .‬بنابراین بخشی از افزایش قیمت سهام ها‬ ‫در بورس توجیه فنی داش��ت‪ .‬اما به نظر می رس��د‬ ‫بورس دچار بیش جهش ش��ده اس��ت‪ .‬یعنی رشد‬ ‫قیمت ها در بورس بس��یار باالتر از رشد سوداوری‬ ‫ش��رکت ها اس��ت‪ .‬این موضوع باعث ایجاد حباب‬ ‫به ویژه در سهام ش��رکت های کوچک شده است‪.‬‬ ‫سهام ش��رکت های بزرگ همچنان ارزان هستند‬ ‫اما ش��رکت های کوچ��ک قیمت های��ی دارند که‬ ‫بعضا حدود ‪ 10‬برابر ارزش ذاتی معامله می شوند‪.‬‬ ‫طبیعی است که وقتی بازار بورس به شرایط عادی‬ ‫بازگردد‪ ،‬سهام این ش��رکت ها بعضا در حدود ‪ 5‬تا‬ ‫‪ 10‬درصد ارزش کنونی معامله می شوند‪ .‬بنابراین‬ ‫در ش��رکت های کوچک‪ ،‬وضعیت مناسبی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬همچنین در چند س��ال گذش��ته راهی که‬ ‫ب��ورس در پیش گرفته این اس��ت که س��هام های‬ ‫دول��ت را یکپارچه کرده و در اختیار س��هامداران‬ ‫خ��رد قرار دهد‪ .‬یعن��ی کنت��رل را در اختیار نهاد‬ ‫جدی��دی به اس��م ‪ ETF‬قرار داده و س��رمایه را از‬ ‫س��هامداران خرد ج��ذب کند‪ .‬طبیعی اس��ت که‬ ‫هیات مدیره ای که تشکیل می شود‪ ،‬از مزایای مالی‬ ‫خوبی بهره مند ش��ده و در مقابل سهام های دولت‬ ‫بی��ن ‪ 20‬تا ‪50‬درصد زیر قیم��ت روز بازار در قالب‬ ‫‪ ETF‬ب��ه فروش خواهد رس��ید‪ .‬این طرح مخرب‬ ‫به وضوح حیف و میل بیت المال اس��ت و در سکوت‬ ‫کامل خبری هم توس��ط رئیس جمهوری تصویب‬ ‫و امضا ش��د‪ .‬این طرح چندین هزار میلیارد تومان‬ ‫در چند ماه اینده به بیت المال زیان خواهد رساند‪.‬‬ ‫تسریع مورد اشاره رئیس جمهوری این طور نبوده‬ ‫که س��هام این ش��رکت ها به صورت تک به تک در‬ ‫بورس عرضه شود؛ بسیاری از این سهام صف خرید‬ ‫دارند؛ چرا س��هام را تک به تک عرضه نمی کنند؟‬ ‫متاس��فانه ای��ن کار را نکردن��د و هم��ه را در قالب‬ ‫‪ ETF‬قرار اس��ت به زیر قیمت ب��ازار عرضه کنند‪.‬‬ ‫این نحوه عرضه ش��رکت ها ضدخصوصی س��ازی‬ ‫است‪ .‬مس��ئله دیگر ان است که قیمت عرضه های‬ ‫اولیه را س��ازمان بورس به مراتب پایین تر از قیمت‬ ‫ذاتی تعیین و س��هامدار فعلی را به فروش س��هام‬ ‫به قیمت های بس��یار پایین مجبور می کند و رانت‬ ‫در اختی��ار نزدیکان س��ازمان ب��ورس و نزدیکان‬ ‫کارگزاران قرار می دهد‪ .‬رانتی که در این معامالت‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬میلیارده��ا تومان در هر روز اس��ت‪.‬‬ ‫براورد من این اس��ت که رانتی ک��ه به برخی افراد‬ ‫خاص منتقل می شود در طول سال شاید به بیش‬ ‫از ‪100‬ه��زار میلیارد تومان برس��د‪ .‬چرا نهادهای‬ ‫نظارت��ی در این مورد نظارت نمی کنند؟ جایی که‬ ‫باید س��هام ش��رکت های دولتی عرضه شود‪ ،‬نهاد‬ ‫نظارتی جلوی ای��ن کار را می گیرد؛ جای دیگری‬ ‫که باید نظ��ارت کند و جلوی این ویژه خواری ها را‬ ‫بگیرد‪ ،‬کامال دست افراد را باز می­ گذارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از انج��ا ک��ه در بازاره��ای ارز‪ ،‬ط�لا‪ ،‬مس��کن‪ ،‬خ��ودرو و‪ ...‬امکان‬ ‫س��رمایه گذاری وج��ود ندارد‪ ،‬م��ردم به س��رمایه گذاری در بورس‬ ‫ترغیب شده اند‬ ‫نمادهای معامالتی مربوط به شرکت های با سرمایه پایه‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰۰‬میلیون‪ ،‬به میزان ‪ ۱۰۰‬هزار س��هم تغییر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫همچنین در خصوص نمادهای معامالتی که به تازگی‬ ‫عرضه اولیه شده اند نیز‪ ،‬نحوه تعیین محدودیت حجمی‬ ‫هر سفارش تا اطالع ثانوی بر اساس وضعیت فعلی است‪.‬‬ ‫مورد چهارم تغییراتی که در این رابطه اعمال خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬تغییر زمان ارس��ال دسته س��فارش است؛ ضمن‬ ‫اینکه تغییر زمان ارس��ال دسته سفارش کارگزاران نیز‬ ‫از دیگر مواردی اس��ت که از ش��نبه اعمال ش��ده که بر‬ ‫اساس ان‪ ،‬ارسال دسته سفارش توسط کارگزاران عضو‬ ‫فرابورس ایران در تمامی بازارها‪ ،‬تا اطالع ثانوی صرفاً از‬ ‫ساعت ‪ 8:32‬امکان پذیر شده است‪.‬‬ ‫م��ورد پنجم‪ ،‬ان اس��ت که در صورتی که در ارس��ال‬ ‫س��فارش ها و یا انجام معامالت مش��تریان ش��رکت های‬ ‫کارگ��زاری ک��ه از طریق س��امانه های معامالت��ی اعم از‬ ‫برخط‪ ،‬انالین گروهی و یا نامک صورت می پذیرد‪ ،‬فاصله‬ ‫زمان��ی حداقل ‪ ۳۰۰‬میلی ثانیه در ارس��ال سفارش��ات‬ ‫رعایت نش��ود‪ ،‬موضوع به س��ازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫و مراجع انضباطی مربوطه ارجاع می شود و حسب مورد‬ ‫در ص��ورت وجود امکان فنی در تایید نش��دن معامالت‪،‬‬ ‫کلیه معامالت مشتریان در نماد مربوطه تایید نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹راه حل مشکل محدود کردن نیست‬ ‫اگرچه به نظر می رس��د محدودیت های مذکور اقدامی‬ ‫مقطع��ی برای مدیریت اختالالت س��امانه معامالت بازار‬ ‫س��رمایه اس��ت اما کارشناس��ان همین محدودیت های‬ ‫مقطع��ی را هم برای این بازار اقدام مناس��بی نمی دانند‪.‬‬ ‫در همی��ن ارتب��اط‪ ،‬محمدهادی بحرالعلوم‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫بازار س��رمایه در گفت وگو با مهر گفت‪ :‬درست است که‬ ‫طراحی و ارتقای س��امانه های بورسی در دنیا در انحصار‬ ‫ش��رکت های انگشت ش��ماری اس��ت و اکنون ب��ه دلیل‬ ‫تحریم‪ ،‬امکان استفاده از خدمات انها را نداریم‪ ،‬اما نباید‬ ‫از سازکارهای دس��توری و مداخله گرایانه در مدت زمان‬ ‫طوالنی استفاده کرد و من ان را مفید نمی دانم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مش��کالت متعدد در هسته معامالت‬ ‫بازار سرمایه از نیمه اس��فند تا به حال باعث سردرگمی‬ ‫سهامداران شده است‪ ،‬گفت‪ :‬هفته گذشته اعالم شد که‬ ‫هر کد معامالت��ی می تواند به می��زان ‪ ۴۵‬درصد دارایی‬ ‫خ��ود خرید کند؛ اما دو روز قبل اعالم ش��د که این عدد‬ ‫به ‪ ۳۵‬درصد دارایی تقلیل یافته اس��ت‪ ،‬این امر نش��ان‬ ‫می دهد در تصمیم گیری ها انس��جام وجود ندارد؛ اگر ما‬ ‫براس��اس یک تحلیل‪ ،‬تصمیم گرفته ایم‪ ،‬نباید هیجانی و‬ ‫لحظه ای تصمیم دیگری بگیریم و وقتی می بینیم حجم‬ ‫افسارگس��یخته ای از مناب��ع به بورس امده اس��ت‪ ،‬برای‬ ‫کنت��رل ان از هر ابزاری اس��تفاده کنی��م‪ .‬به اعتقاد وی‪،‬‬ ‫نباید بخاطر یک مشکل فنی‪ ،‬قشری از جامعه را از ورود‬ ‫به بازار س��رمایه محروم و برای ورود سرمایه‪ ،‬محدودیت‬ ‫ایجاد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری ازمون ورود به بورس‬ ‫حمیدرضا مه��راور‪ ،‬عضو هیات‬ ‫مدیره کانون کارگزاران از ایجاد‬ ‫یک بانک اطالعاتی س��وال خبر‬ ‫داد و به ایس��نا گف��ت‪ :‬تاکنون‬ ‫بعضی از سرمایه گذاران در بازار‬ ‫سرمایه فعالیت می کردند بدون‬ ‫اینکه از تخصص و دانش کامل‬ ‫در رابطه با بعضی از فعالیت های بازار برخوردار باشند‪ .‬در‬ ‫ای��ن راس��تا س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار از کانون‬ ‫درخواست کرد که در این زمینه ورود کند و کانون برای‬ ‫ای��ن موض��وع برای اقش��ار خاصی بانک س��وال طراحی‬ ‫می کند‪ .‬البته کانون پیش��نهاد دهنده اس��ت و در نهایت‬ ‫س��ازمان باید درم��ورد این موض��وع تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫بنابراین نظر کانون این اس��ت که معامالت فوق حرفه ای‬ ‫را بای��د اف��رادی انجام دهن��د که تبحر زی��ادی در بازار‬ ‫س��رمایه دارند‪ .‬فردی که تخصص و دان��ش کافی ندارد‬ ‫نمی تواند وارد شود‪.‬وی افزود‪ :‬فردی که وارد بازار سرمایه‬ ‫می شود باید قوانین ابتدایی بازار سرمایه را بداند و افرادی‬ ‫ک��ه از تبح��ر الزم برخوردار نیس��تند باید ب��ه طور غیر‬ ‫مس��تقیم در ب��ازار جذب ش��وند و س��راغ صندوق های‬ ‫س��رمایه گذاری مش��ترک بروند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه دو‬ ‫دس��ته معامالت وجود دارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬یک دس��ته از‬ ‫معامالت‪ ،‬تخصصی هس��تند و در واقع معامالتی نیستند‬ ‫که یک نفر با ازمون بتواند انجام دهد‪ .‬فردی که اقدام به‬ ‫انجام این معامالت می کند‪ ،‬باید از دانش و تبحر خاصی‬ ‫برخوردار باش��د‪ .‬دسته دیگر معامالتی است مانند عرضه‬ ‫اولیه ها که همه افراد می توانند انجام دهند و محدودیت‬ ‫خاصی وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت مشروط به قبولی در ازمون‬ ‫ای��ن مباح��ث درحالی مطرح‬ ‫ش��د ک��ه عل��ی صحرای��ی‪،‬‬ ‫مدیرعامل بورس اوراق بهادار‬ ‫تهران درم��ورد اینکه افرادی‬ ‫که به تازگی اقدام به دریافت‬ ‫ک��د بورس��ی می کنن��د‪ ،‬چه‬ ‫زمانی اج��ازه معامل��ه دارند‪،‬‬ ‫توضی��ح داده ب��ود درحال ح��ال حاضر هم ب��ه افراد‬ ‫تازه وارد کد داده می ش��ود اما این افراد فقط می توانند‬ ‫در حوزه های عرضه اولی��ه‪ ،‬صندوق ها و اوراق معامله‬ ‫کنند و فق��ط زمانی می توانند س��هام خرید و فروش‬ ‫کنند که در ازمون پذیرفته شوند‪.‬‬ ‫وی به این س��وال که ایا از هم��ه متقاضیان ازمون‬ ‫گرفته می شود‪ ،‬پاس��خ داد‪ :‬احتماال افرادی که دیپلم‬ ‫دارند حتما باید در ازمون شرکت کنند‪ .‬البته جزئیات‬ ‫این موضوع هنوز مشخص نیست و شرایط بعدا اعالم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد حبابی سهم های نامرغوب‬ ‫لطفعلی بخش��ی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫اقتصادی نی��ز در گفت وگو با‬ ‫ایسنا در این زمینه اظهار کرد‪:‬‬ ‫اکن��ون در بورس ش��اهد یک‬ ‫اس��تقبال خیلی گس��ترده از‬ ‫سوی س��رمایه گذاران و عامه‬ ‫مردم هس��تیم و این استقبال‬ ‫موجب رش��د حدود ‪ ۲۰۰‬درصدی شاخص بورس در‬ ‫سال گذشته ش��د و در همین روزهای ابتدایی امسال‬ ‫هم رشد ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی از انجا که‬ ‫در بازاره��ای ارز‪ ،‬ط�لا‪ ،‬مس��کن‪ ،‬خ��ودرو و‪ ...‬امکان‬ ‫سرمایه گذاری وجود ندارد‪ ،‬مردم به سرمایه گذاری در‬ ‫بورس ترغیب شده اند که این استقبال از بازار سرمایه‬ ‫برای اقتصاد کشور مفید است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اکنون به دلیل این اس��تقبال ممکن‬ ‫اس��ت ک��ه برخ��ی از س��هام های بورس ک��ه مرغوب‬ ‫نیس��تند‪ ،‬دچار حباب ش��وند و مردم س��هام هایی را‬ ‫نااگاهانه خری��داری کنند و متضرر ش��وند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫فرصت مناس��بی اس��ت تا عرضه را در بورس افزایش‬ ‫دهیم که امکانات بیش��تری برای سرمایه گذاران خرد‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫در ش��رایط حاضر با توجه به استقبال و پولی که به‬ ‫بورس وارد می شود‪ ،‬می توان سهام شرکت های دولتی‬ ‫و نیمه دولتی را عرضه کرد و به نرخ خوب فروخت‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این اقتص��اددان با توجه ب��ه اینکه دولت‬ ‫اکنون از نظر مالی به ش��دت در مضیقه قرار دارد‪ ،‬اگر‬ ‫این س��هام ها به فروش بروند‪ ،‬تامین مالی خوبی برای‬ ‫هزینه های دولت انجام می شود‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اکنون بهترین‬ ‫زمان برای عرضه س��هام شرکت های دولتی در بورس‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬عرضه سهام شرکت های دولتی هم مانع‬ ‫حباب در بورس می شود و هم برای دولت منابع مالی‬ ‫را تامین می کند‪.‬‬ ‫این تحلیلگ��ر اقتصادی در پایان س��خنانش درباره‬ ‫تاثیر عرضه سهام ش��رکت های دولتی بر بازار سرمایه‬ ‫و اقتص��اد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬رونق بورس موجب می ش��ود‬ ‫کس��انی ک��ه می خواهن��د پ��ول و س��رمایه خ��ود را‬ ‫سرمایه گذاری کنند س��راغ ارز‪ ،‬طال و مسکن نروند و‬ ‫این موضوع برای اقتصاد ما مفید است‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹توق�ف برداش�ت اقس�اط از حس�اب مش�تریان‬ ‫«توسعه تعاون»‬ ‫برداش��ت خودکار اقساط تسهیالت قرض الحسنه از حساب‬ ‫مش��تریان طبق بخش��نامه بانک مرکزی طی زمان مقرر و از‬ ‫تاریخ اجرای بخش��نامه در بانک توسعه تعاون غیرفعال شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک توس��عه تع��اون‪ ،‬با توجه‬ ‫به بخش��نامه بانک مرکزی مبنی بر عدم برداش��ت اقس��اط‬ ‫قرض الحسنه از حساب مشتریان‪ ،‬بانک توسعه تعاون اقدام به‬ ‫غیرفعال نمودن سیستم خودکار برداشت اقساط نموده است‪.‬‬ ‫در صورتی که مبالغی به صورت سهوی از حساب مشتریان‬ ‫کس��ر شده باش��د مش��تریان می توانند با ثبت ش��کایات در‬ ‫س��امانه این بانک نسبت به اس��ترداد این مبالغ اقدام نمایند‬ ‫که بالفاصله پس از بررس��ی‪ ،‬وجوه برداشت شده بابت اقساط‬ ‫به حساب شان عودت خواهد شد‪.‬‬ ‫براس��اس بخش��نامه بانک مرکزی طی ماه های اسفند ‪۹۸‬‬ ‫و فروردین و اردیبهش��ت ‪ ۹۹‬اقس��اط وام های قرض الحسنه‬ ‫مش��تریان و همچنین اقساط صاحبان کسب وکارهایی که به‬ ‫دلیل ش��رایط ناشی از کرونا‪ ،‬متضرر شده و با مشکالت مالی‬ ‫مواجه ش��ده اند و لیس��ت ان اعالم گردیده اس��ت از حساب‬ ‫مشتریان کسر نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹یکپارچه س�ازی فراین�د ارائ�ه خدم�ات بانک‬ ‫مسکن‬ ‫مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات از یکپارچه س��ازی‬ ‫تمام فرایندهای ارائه خدمات به مش��تریان بانک مسکن در‬ ‫بستر بانکداری متمرکز تا پایان خرداد سال اینده خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مس��کن‪ ،‬ساس��ان شیردل با‬ ‫بیان اینکه با تحقق «‪ »Core Banking‬در بانک مس��کن‪،‬‬ ‫ش��اهد رفع نواقص فرایندهای ارائه خدمات به مش��تریان در‬ ‫سطح ش��عب خواهیم بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تعدادی از ماژول های‬ ‫پیچیده تس��ت و پیاده سازی شد و در سال ‪ ۹۹‬تحقق اهداف‬ ‫پروژه بانکداری متمرکز سرعت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مدیر امور فن��اوری اطالعات و ارتباطات بانک مس��کن به‬ ‫ارائ��ه نرم افزار «رمزنما» برای تولید رمز دوم پویا نیز به عنوان‬ ‫یکی از اقدامات مهم این حوزه در امس��ال اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫کارب��ران این نرم افزار می توانند به صورت افالین در هر نقطه‬ ‫رم��ز دوم پویا که ‪ ۲‬دقیقه اعتب��ار دارد را دریافت کنند و از‬ ‫طریق هر درگاهی که مایل باش��ند‪ ،‬تراکن��ش الکترونیک و‬ ‫غیرحضوری خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫شیردل با اشاره به اینکه نرم افزار «رمزنما» هم برای کاربران‬ ‫تلفن ه��ای همراه اندروی��د و هم برای کاربران گوش��ی های‬ ‫دارای سیس��تم عامل ‪ IOS‬از طریق فروش��گاه های نرم افزار‬ ‫فارسی زبان این سیستم عامل قابل نصب و استفاده است‪.‬‬ ‫‹ ‹انتصاب رئیس هیات مدیره بانک رفاه کارگران‬ ‫فرش��ید فرخ ن��ژاد به عن��وان رئیس‬ ‫هیات مدی��ره بان��ک رف��اه کارگران‬ ‫منصوب شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک‬ ‫رف��اه کارگران‪ ،‬ب��ه اس��تناد مصوبه‬ ‫هیات مدی��ره بان��ک رف��اه کارگران‪،‬‬ ‫فرش��ید فرخ ن��ژاد به عن��وان رئیس‬ ‫هیات مدیره این بانک منصوب شد‪.‬‬ ‫وی پی��ش از این عالوه بر ایفای س��مت های مدیریتی در‬ ‫بخش های مختل��ف بانک‪ ،‬به عنوان عض��و هیات مدیره ناظر‬ ‫بر حوزه های بین الملل‪ ،‬اعتبارات‪ ،‬حقوقی‪ ،‬مالی‪ ،‬پش��تیبانی‪،‬‬ ‫مناطق چهارگانه بانک و فناوری اطالعات بوده است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 20‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 14‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1499‬‬ ‫پیاپی ‪2817‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫مطرح کردند‪:‬‬ ‫منی�ر حض�وری‪ :‬چندی پی��ش رئیس جمه��وری با بیان‬ ‫اینکه چرخ س�لامت و اقتصاد کش��ور باید با ه��م بچرخد بر‬ ‫ای��ن مهم تاکید کرد که ت��اب اوری اقتصاد ایران برای اجرای‬ ‫قرنطینه نیم بند به پایان رس��یده و به زودی باید بس��یاری از‬ ‫کس��ب وکارهایی که به اقتصاد ایران کم��ک می کردند دوباره‬ ‫فعالیت خود را اغاز کنند‪.‬‬ ‫هرچند شروع مجدد فعالیت های اقتصادی می تواند موجب‬ ‫ش��یوع بیشتر کرونا شود اما منابع مالی دولت اجازه نمی دهد‬ ‫که رویکرد قرنطینه مانند کش��ورهای پیش��رفته به طور کامل‬ ‫اجرا شود‪ .‬البته دولت فهرستی از مشاغل اسیب پذیر و پرخطر‬ ‫در مقابل ش��یوع کرونا تهیه کرده تا تس��هیالتی برای جبران‬ ‫خس��ارت ها به انها ارائه ش��ود‪ .‬ازانجایی که فعالیت معدنی در‬ ‫فهرست مش��اغل پرریسک نیامده است‪ ،‬صمت با کارشناسان‬ ‫درب��اره اینکه ایا معدن در زمینه ش��یوع وی��روس کرونا جزو‬ ‫مش��اغل پرریسک اس��ت یا خیر و اینکه مالک تشخیص ان‬ ‫چیست با کارشناسان گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹معدن تعطیل بردار نیست‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹کاهش فعالیت معدن به ضرر تولید‬ ‫محمدحس��ین بصیری‪ ،‬استاد دانش��گاه با اشاره به اهمیت‬ ‫کارب��رد نی��روی انس��انی در بخش معدن ب��ه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫معدن به طور مس��تقیم با نیروی انس��انی در ارتباط اس��ت و‬ ‫مثل مش��اغل دیگر نیس��ت که بتوان دورکاری یا ماشین ها را‬ ‫جایگزین کارگ��ران کرد؛ بنابراین با توجه به ش��یوع ویروس‬ ‫کرون��ا برخی مطرح کردن��د که نی��روی کار در بخش معدن‬ ‫می توان��د با خطر انتقال ویروس روبه ور باش��د و معدن را باید‬ ‫جزو مشاغل پرریسک دانست‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معدن با اشاره به معادن روباز و خطر انتقال‬ ‫ویروس کرونا گفت‪ :‬بیش��تر معادن در کشور ما روباز هستند‬ ‫و کارگران در محیط گس��ترده و فض��ای باز کار می کنند و با‬ ‫جریان باد روبه رو هس��تند‪ .‬به این ترتیب معادن جزو مش��اغل‬ ‫پرریس��ک در زمینه کرونا شناخته نمی ش��وند‪ .‬او با اشاره به‬ ‫محیط کارخان��ه و کارگاه ها نیز گفت‪ :‬فضای کارخانه ها اغلب‬ ‫بزرگ اس��ت؛ بنابراین نیروی انسانی می تواند با رعایت فاصله‬ ‫اجتماعی و خیالی اسوده به کار خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تاد دانش��گاه در پاس��خ به ای��ن نکته ک��ه تجمع‬ ‫مواد معدنی دنیا ارزان تر هس��تند‪ .‬نیروی جوان و اماده به کار‬ ‫در حوزه مهندسی معدن و زمین شناسی نیز در کشور فراوان‬ ‫اس��ت‪ .‬مس��ئله دیگر اینکه معادن در ایران پراکنده هستند و‬ ‫مثل نفت فقط در جنوب کشور متمرکز نیستند؛ در نتیجه با‬ ‫تمرکز بر بخش معدن می توانیم رشد تولید را عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫محمدحس��ین بصیری‪ :‬بیشتر معادن در کش��ور ما روباز هستند‪ ،‬کارگران‬ ‫در محیط گسترده و فضای باز کار می کنند‪ .‬به این ترتیب معادن جزو مشاغل‬ ‫پرریسک در برابر کرونا شناخته نمی شوند‬ ‫کارگری در معادن زغال س��نگ باعث نگرانی هایی شده‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬ازانجایی که معادن زغال س��نگ زیرزمینی هس��تند و در‬ ‫محیط بس��ته قرار دارند‪ ،‬در مقابل ویروس کرونا اس��یب پذیر‬ ‫هستند‪ .‬همان طور که در خبرها امده بیشتر این معادن برای‬ ‫پیش��گیری از انتقال ویروس از اس��فند س��ال گذشته یعنی‬ ‫همزمان با اغاز ش��یوع این بیماری تعطیل ش��ده اند؛ بنابراین‬ ‫معادن زغال س��نگ اس��تثنا هس��تند و دولت بای��د برای انها‬ ‫تسهیالتی در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫بصیری با بیان اینکه بخش معدن تعطیل بردار نیست‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاض��ر باتوجه به اینکه درامدهای نفت کاهش ‬ ‫یافته و تاکید بر درامدزایی از منابع دیگر همچون معدن بیش‬ ‫ از پیش افزایش یافته‪ ،‬نقش ش��رکت ها و سازمان هایی که در‬ ‫حوزه معدن ورود کرده اند‪ ،‬مهم و کلیدی است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬معدن یکی از منابع درامدی کش��ور است که‬ ‫تاثی��ر زیادی بر تولید ناخالص داخلی دارد‪ .‬اگر در این بخش‪،‬‬ ‫نی��روی کار کاهش یابد و فعالیت خود را به حداقل برس��اند‬ ‫اقتصاد کش��ور ضرر می بیند؛ به عبارتی کاهش فعالیت معدن‬ ‫برابر با کاهش تولید است که به صالح کشور نیست‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه بابیان اینکه تحریم ها در بخش معدن‬ ‫تاثیری نداشته اند‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند تحریم ها بر نفت اثرگذار بود‬ ‫اما این مس��ئله تقریبا بر معادن کشور بی تاثیر بوده است‪ .‬او با‬ ‫اش��اره به توانمندی های ایران در حوزه معدن ادامه داد‪ :‬ایران‬ ‫ظرفیت و توانمندی باالیی در ح��وزه معدن دارد‪ .‬حامل های‬ ‫انرژی در کشور ما نسبت به سایر کشورهای اصلی تولیدکننده‬ ‫مرتضی احمدی‪ ،‬استاد دانشگاه با تقسیم بندی فعالیت های‬ ‫معدنی به ‪ ۲‬بخش س��تاد و صف به‬ ‫گفت‪ :‬معدن یک‬ ‫صنعت اس��ت که از قس��مت های مختلف تشکیل شده است‪.‬‬ ‫می توان در کل ان را به ‪ ۲‬بخش س��تاد و صف تقس��یم بندی‬ ‫کرد‪ .‬بخش ستاد ش��امل قسمت های اداری است که مثل هر‬ ‫س��ازمانی قوانین خاص خ��ود را دارد و ب��رای مقابله با کرونا‬ ‫پروتکل های الزم را رعایت می کند اما بخش صف که ش��امل‬ ‫بخش ه��ای اس��تخراج‪ ،‬ف��راوری و فعالیت ه��ای زیرزمینی و‬ ‫روزمینی می شود با خطر ابتال به کرونا روبه رو است‪ ،‬به همین‬ ‫خاطر وضعیت قرارگیری کارگران مورد توجه است‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت رعایت اصول بهداشتی‬ ‫در مع��ادن روب��از و زیرزمینی گفت‪ :‬اگر ه��ر واحد معدنی به‬ ‫اصول ایمنی و بهداش��ت توجه و بر فاصله گ��ذاری اجتماعی‬ ‫تاکی��د کند‪ ،‬به طورقطع می تواند بدون هیچ مش��کلی فعالیت‬ ‫خ��ود را ادامه دهد؛ بنابراین مس��ئوالن واحدها باید بتوانند با‬ ‫همکاری نیروهای کار موضوع را به خوبی مدیریت کنند‪.‬‬ ‫احمدی با بیان اینکه نباید معدن را جزو مش��اغل پرریسک‬ ‫در نظ��ر گرف��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬اینک��ه معادن را جزو مش��اغل‬ ‫پرریس��ک در مقابله با ویروس کرونا تعریف کنیم به هیچ وجه‬ ‫درس��ت نیس��ت چراکه همان طور که گفتیم با رعایت مسائل‬ ‫بهداشتی و پروتکل های مطرح شده می توان به فعالیت در این‬ ‫بخش ادامه داد‪.‬‬ ‫او در نتیجه گیری گفت‪ :‬باتوجه به اهمیت معدن در اقتصاد‬ ‫باید گفت کار معدنی تعطیل بردار نیس��ت و فعالیت کارگران‬ ‫در بخش های ستادی و صف با رعایت پروتکل های الزم باید‬ ‫ادامه داشته باشد‪ .‬هرچند ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا‬ ‫کرده اما بخش معدن به دلیل اینکه جزو مش��اغل کم ریسک‬ ‫در برابر کرونا است باید مثل قبل به فعالیت خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معدن جزو مشاغل کم ریسک است‬ ‫ظرفیت معدن‬ ‫بالقوه است‬ ‫امیر بیژن یثربی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫از ظرفیت ه��ای موجود معدنن در کش��ور اس��تفاده‬ ‫چندان��ی برای رش��د و توس��عه اقتص��اد نکرده ایم‪ ،‬این‬ ‫درحالی اس��ت که م��ا ‪ ۶۸‬نوع ماده معدن��ی داریم و در‬ ‫دنی��ا رتبه دوازدهم را به خود اختصاص داده ایم‪ .‬با اینکه‬ ‫مع��دن در کش��ور ما ظرفیت باالی��ی دارد و هر انچه که‬ ‫در دنی��ا وجود دارد به وفور در ایران هم یافت می ش��ود‪،‬‬ ‫نتوانس��ته ایم در ای��ن حوزه وضعیت خوبی کس��ب و به‬ ‫توس��عه اقتصاد کمک کنیم‪ .‬برای رش��د جایگاه معدن‬ ‫باید چالش ها را بررس��ی کرد‪ .‬در ای��ن روند باید ببینیم‬ ‫در صادرات مواد معدنی چه رتبه ای داریم و بازار جهانی‬ ‫چند درصد به تولید مواد معدنی ایران وابس��ته اس��ت‪.‬‬ ‫در این زمین��ه نقش دولت‪ ،‬مجل��س و نهادهای دولتی‬ ‫مهم اس��ت‪ .‬مسئله دیگر در بررسی ضعف جایگاه معدن‬ ‫در رشد و توس��عه اقتصاد را می توان در فرهنگ ضعیف‬ ‫س��رمایه گذاری بلندمدت دانس��ت‪ .‬متاس��فانه بخش‬ ‫خصوصی تنه��ا به دنبال س��رمایه گذاری های زودبازده‬ ‫است‪ ،‬ریسک الزم برای سرمایه گذاری بلندمدت را قبول‬ ‫نمی کند و سرمایه های سرگردان خود را بیشتر به سمت‬ ‫بازار مسکن‪ ،‬ارز و س��که می برد‪ .‬البته یکی از دالیل این‬ ‫مهم را باید ضعف ثبات و امنیت سرمایه گذاری در کشور‬ ‫دانست که باعث شده سرمایه گذاری به سمت ارز و سکه‬ ‫سوق داده شود و کمتر به سمت معدن و فعالیت معدنی‬ ‫ب��رود‪ .‬یک��ی از بالیای دیگری که اقتصاد کش��ور درگیر‬ ‫ان اس��ت و به رشد بخش معدن ضربه زده‪ ،‬شرکت های‬ ‫خصولتی هستند‪ .‬این شرکت ها تاکنون نقش منفی در‬ ‫اقتصاد بازی کرده اند‪ .‬انها جایی که به نفع ش��ان اس��ت‬ ‫خ��ود را دولتی و جایی هم که به ضررش��ان اس��ت خود‬ ‫را خصوص��ی معرفی می کنند‪ .‬همچنین در بس��یاری از‬ ‫این ش��رکت ها افراد بازنشسته هنوز فعالیت می کنند و‬ ‫حقوق های نجومی می گیرن��د؛ درنتیجه فرصتی برای‬ ‫نی��روی کار ج��وان فراهم نمی ش��ود‪ .‬به این ترتیب باید‬ ‫تالش کنیم تا ظرفیت های بالقوه معدن بالفعل شود و در‬ ‫ادامه ان شاهد رشد و توسعه اقتصادی در کشور باشیم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 20‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 14‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1499‬‬ ‫پیاپی ‪2817‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت فوالد‪ ،‬چشم انتظار حمایت دولت در روزهای کرونایی است‬ ‫یادداشت‬ ‫روند نزولی‬ ‫قیمت فوالد‬ ‫ادامه دارد‬ ‫فوالد ایران در شرایط اضطرار‬ ‫احسان سلطانی‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹چراغ س�بز دولت ها در حمایت از صنعت‬ ‫فوالد‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‬ ‫بهادر احرامیان‬ ‫در روزهای گذشته مدیریت بحران کرونا از جنبه های‬ ‫مختلفی مورد توجه قرار گرفته اس��ت‪ .‬حمایت از صنایع‬ ‫از طریق تدوی��ن برنامه های مح��رک اقتصادی پیگیری‬ ‫می ش��ود‪ .‬صنعت فوالد نیز به واس��طه اثرگ��ذاری که در‬ ‫توسعه اقتصادی کش��ورها دارد‪ ،‬در فهرست حمایت های‬ ‫دولتی قرار گرفته است‪ .‬س��ایت خبری‪-‬تحلیلی تریبون‬ ‫فوالد‪ ،‬در گزارشی به بررسی اقدامات حمایتی دولت های‬ ‫مختل��ف از صنعت فوالد در س��طح بین المللی‪ ،‬پرداخته‬ ‫اس��ت‪ .‬در بررس��ی مهم ترین اقدامات انجام شده ازسوی‬ ‫کش��ورهای مختلف‪ ،‬می توان به تدوین برنامه ای ازسوی‬ ‫هند برای حمایت از تولیدکنندگان فوالد این کشور اشاره‬ ‫کرد‪ .‬در همین راس��تا گروه مش��اوره بوستون که یکی از‬ ‫مشاوران وزارت فوالد هند است‪ ،‬بسته ای به وزارت فوالد‬ ‫هند‪ ،‬ارائه داده که پیش��نهادهایی چ��ون کاهش مالیات‬ ‫ش��رکت های فوالدی‪ ،‬اس��تمهال بدهی های انان و رشد‬ ‫پروژه های زیرس��اختی دولت مانند «خ��ط لوله ملی» را‬ ‫دربر می گیرد‪ .‬این گروه همچنین پیشنهاد کرده مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده بخش هایی که مصرف ف��والد باالیی دارند‪،‬‬ ‫کاهش یابد‪ .‬دریافت وام اولویت دار از دیگر مواردی است‬ ‫که ازسوی این گروه پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫چی��ن نی��ز در مق��ام بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده و‬ ‫مصرف کنن��ده ف��والد دنی��ا‪ ،‬اقدامات متع��ددی را برای‬ ‫حمای��ت از صنعت ف��والد خود ترتیب داده اس��ت‪ .‬ارائه‬ ‫مش��وق های صادراتی به تولیدکنن��دگان و افزایش نرخ‬ ‫ع��ودت مالی��ات (‪ )Export Tax Rebate‬در صادرات‬ ‫ف��والد و محصوالت فوالدی به ‪ ۱۳‬درص��د‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫اقدامات انجام شده ازسوی دولت چین هستند‪ .‬براساس‬ ‫برنامه یادش��ده‪ ،‬مالی��ات ارزش افزوده ای ک��ه در تولید‪،‬‬ ‫گ��ردش و فروش ف��والد صادراتی پرداخت ش��ده‪ ،‬بنا به‬ ‫این نرخ‪ ،‬بازگش��ت داده می ش��ود تا صادرات فوالد چین‬ ‫از مزیت رقابتی بیش��تری برخوردار شود‪ .‬این کشور روند‬ ‫ارائه تس��هیالت به بخش مس��کن و زیرساخت های خود‬ ‫را ش��دت بخشیده است؛ تاجایی که باید گفت بانک های‬ ‫چینی تنها در ماه مارس (اسفند‪-‬فروردین) مبلغی معادل‬ ‫‪ ۴۰۵‬میلی��ارد دالر وام پرداخت کرده اند‪ .‬چینی ها انتظار‬ ‫دارن��د اقدامات انجام ش��ده زمینه تحری��ک تقاضا برای‬ ‫محص��والت ف��والدی و نجات تولیدکنن��دگان فوالد این‬ ‫کش��ور از بحران کرونا را فراهم کند‪ .‬دولت ایاالت متحده‬ ‫نی��ز برنامه اقتصادی ب��ا هزینه ‪ ۲.۳‬تریلی��ون دالر برای‬ ‫حمایت از مردم و کس��ب وکارهای داخلی در این کش��ور‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بازار فوالد در س��ال ج��اری از منظرهای متفاوتی‬ ‫تهدید می ش��ود‪ .‬از یک س��و پس از همه گیری کرونا‬ ‫در دنی��ا‪ ،‬فعالیت در صنایع مختلف‪ ،‬با سیاس��ت های‬ ‫محدودکننده روبه رو ش��ده است‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫کاه��ش قیمت فوالد در ب��ازار جهان��ی به دلیل افت‬ ‫تقاض��ا دور از انتظار نیس��ت‪ .‬صنعت ف��والد در ایران‬ ‫نی��ز به صورت مس��تقیم از ش��رایط ای��ن صنعت در‬ ‫س��طح بین المللی تاثیر می پذیرد‪ .‬عالوه بر این شاهد‬ ‫کاهش ش��دید قیمت نفت در بازاره��ای بین المللی‬ ‫بوده ایم‪ .‬باید خاطرنش��ان کرد قیمت فوالد وابستگی‬ ‫مس��تقیمی به قیمت منابع انرژی همچون نفت و گاز‬ ‫دارد؛ بر همین اس��اس در پی اف��ت قابل توجه قیمت‬ ‫نفت در بازار جهانی‪ ،‬قیمت این فلز نیز روند کاهش��ی‬ ‫را تجرب��ه کرد‪ .‬در همین حال پیش بینی ها حکایت از‬ ‫ان دارد که قیمت نفت در سال جاری پایین می ماند؛‬ ‫کما اینکه شاهد بودیم باوجود اینکه سران ‪ ۲۰‬کشور‬ ‫نفتی دنی��ا در تالش بودند تا قیم��ت نفت را افزایش‬ ‫دهند‪ ،‬عربستان اعالم کرد به دلیل وضعیت نامطلوب‬ ‫اقتصاد جهانی در شرایط گسترش ویروس کرونا‪ ،‬قصد‬ ‫دارد نف��ت خود را همچنان با قیمت پایینی به فروش‬ ‫برس��اند‪ .‬همین موضوع تاثیر منف��ی بر صنعت فوالد‬ ‫دنی��ا و ایران دارد‪ .‬در همین حال امکان ابتالی فعاالن‬ ‫زنجیره فوالد و صنایع وابس��ته ب��ه ان به این ویروس‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬تاثیر ابتالی نی��روی کار صنعت فوالد بر‬ ‫عملکرد این صنعت قابل مالحظه نیست اما نمی توان‬ ‫از اثرات منفی ان نیز صرف نظر کرد‪ .‬مسئله مهم دیگر‬ ‫بالتکلیفی و ش��وک انتظاری اس��ت که صنعت فوالد‬ ‫را در دنی��ا و ای��ران تهدید می کند‪ .‬گویی بس��یاری از‬ ‫فعالیت های اقتصادی متوقف شده اند تا نتیجه نهایی‬ ‫ش��یوع این ویروس‪ ،‬اش��کار ش��ود‪ .‬ایا کرونا کنترل‬ ‫می ش��ود؟ واکس��ن این ویروس چه زمانی س��اخته‬ ‫می شود؟ دنیا به کدام س��مت و سو می رود؟ سواالت‬ ‫یادش��ده ذهن جهانیان را درگیر و عملکرد بس��یاری‬ ‫از صنایع را متوقف کرده اس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی‬ ‫و باتوج��ه به مجموع موارد یادش��ده‪ ،‬می توان انتظار‬ ‫داش��ت که روند رو به کاهش تقاضا در س��طح جهانی‬ ‫و به دنب��ال ان روند نزولی قیمت ها تداوم یابد‪ .‬چنین‬ ‫چالش هایی می تواند زمینه کاهش تولید بس��یاری از‬ ‫فوالدس��ازان ازجمله در ایران را فراهم کند‪ .‬در ادامه‬ ‫باید تاکید کرد که صنعت ساخت وساز و خودروسازی‬ ‫به عن��وان دو صنعت مهم و اصلی مصرف کننده فوالد‬ ‫در دنیا شناخته می ش��وند‪ .‬اکنون با محدودیت هایی‬ ‫که ب��رای فعالیت های مختلف ایجاد ش��ده‪ ،‬صنعت‬ ‫ساخت وساز با رکود روبه رو شده است‪ .‬حدود یک ماه‬ ‫است که ساختمان سازی و سایر عملیات های عمرانی‬ ‫در ایران متوقف ش��ده است‪ .‬انتظار می رود این دست‬ ‫فعالیت ها در سایر کشورها حتی برای چند ماه متوقف‬ ‫ش��وند‪ .‬این دس��ت موضوعات زمینه کاهش مصرف‬ ‫قابل توجه فوالد را فراهم می کند‪ .‬در همین حال باید‬ ‫گفت براساس گزارش انجمن جهانی تولیدکنندگان‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬تولید این محصول در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬کاهش‬ ‫یاف��ت‪ .‬از انجاکه خودروس��ازی ج��زو صنایع اصلی‬ ‫مصرف کنن��ده فوالد دنیا محس��وب می ش��ود‪ ،‬این‬ ‫رون��د کاهش��ی در تقاض��ا و تولید‪ ،‬تاثیر بس��زایی بر‬ ‫عملکرد صنعت فوالد دارد‪ .‬درحال حاضر نیز ش��یوع‬ ‫وی��روس کرونا زمینه کاهش مص��رف و تولید خودرو‬ ‫را فراهم کرده اس��ت‪ .‬براساس گزارش های اقتصادی‬ ‫منتشر ش��ده بین المللی‪ ،‬انتظار می رود تولید خودرو‬ ‫در س��ال ج��اری میالدی حدود ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۵‬درصد در‬ ‫س��طح دنیا کاهش یابد‪ .‬این گزارش ها حکایت از ان‬ ‫دارد ک��ه مصرف خودرو در منطقه اس��یا‪ ،‬قبل از این‬ ‫شوک کاهش یافته بود؛ حال با شیوع کرونا‪ ،‬این روند‬ ‫نزول��ی مصرف‪ ،‬ادامه دار خواهد بود‪ .‬روند نزولی تولید‬ ‫و مصرف خودرو در بس��یاری از کش��ورهای دیگر نیز‬ ‫دیده می شود؛ بنابراین باید اذعان کرد که تمام موارد‬ ‫یادش��ده به طور طبیعی زمینه کاهش تقاضا و قیمت‬ ‫را برای محصوالت ف��والدی‪ ،‬فراهم می کند‪ .‬طبیعی‬ ‫اس��ت که با کاهش تقاض��ا‪ ،‬قیمت ای��ن محصوالت‬ ‫نی��ز کاهش یاب��د‪ .‬توجه به این نکته ض��روری به نظر‬ ‫می رسد که اسیب های ناش��ی از موضوعات یادشده‬ ‫تنه��ا صنعت ف��والد را تهدید نمی کن��د بلکه کل این‬ ‫زنجیره را در فش��ار قرار داده است؛ به ویژه بخش های‬ ‫پایین دس��تی صنعت فوالد کشور که از اسیب پذیری‬ ‫باالت��ری برخوردارند‪ ،‬بیش از پیش ب��ه حمایت نیاز‬ ‫دارند‪ .‬در چنین شرایطی دولت ها می توانند با اجرای‬ ‫اقدامات مختلفی‪ ،‬زمین��ه حمایت از صنعت فوالد را‬ ‫فراهم کنن��د‪ .‬ازجمله این راهکارها می توان به کمک‬ ‫دولت به صنایع پایین دس��تی اشاره کرد تا این صنایع‬ ‫بتوانن��د قیمت نهایی خود را کاهش دهند‪ .‬همچنین‬ ‫می توان با فراهم کردن شرایط فروش مدت دار‪ ،‬زمینه‬ ‫بهبود عملکرد انها را فراهم کرد‪ .‬فروش مدت دار فوالد‬ ‫در اغلب کش��ورها در حال اجراست و تاثیر بسزایی در‬ ‫جذب نقدینگی به شرکت های تولیدکننده واحدهای‬ ‫پایین دس��تی دارد‪ .‬این موضوع به ویژه درحال حاضر‬ ‫که نقدینگی تولیدکنندگان به ش��دت کاهش یافته‪،‬‬ ‫اهمیت ویژه تری دارد‪.‬‬ ‫فوالد در زمره صنایع استراتژیک دنیا قرار دارد‪ ،‬از این‬ ‫رو عملک��رد ان از اهمیت ویژه ای برای دولت ها برخوردار‬ ‫است‪ .‬این صنعت اثرگذاری بسزایی بر عملکرد اقتصادی‬ ‫کش��ورها دارد و در عین حال از ش��رایط اقتصادی دنیا‪،‬‬ ‫تاثی��ر می پذیرد؛ بنابراین حال که در اثر ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا در دنیا‪ ،‬اقتصاد جهانی در استانه رکود قرار گرفته‪،‬‬ ‫این صنعت نیز با تهدیدی جدی روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی بس��یاری از دولت ها به دنبال ان هستند‬ ‫که با ارائه انواع تس��هیالت‪ ،‬مسیر تولید را در این بخش‪،‬‬ ‫هموارتر از گذش��ته کنند‪ .‬همچنین با ارائه مش��وق های‬ ‫صادرات��ی و انواع معافیت ه��ای مالیاتی‪ ،‬ب��ه کمک این‬ ‫صنعتگران می ش��تابند‪ .‬تالش برای رش��د تقاضا در بازار‬ ‫فوالد با تحریک اقتصاد‪ ،‬از دیگر مواردی اس��ت که مورد‬ ‫توجه دولتمردان قرار گرفته اس��ت‪ .‬باید خاطرنشان کرد‬ ‫صنع��ت فوالد در ایران نیز جای��گاه ویژه و ممتازی دارد‪.‬‬ ‫این صنعت پ��س از همه گیری جهانی وی��روس کرونا با‬ ‫تهدی��د کاهش تقاضا در بازار داخلی و بین المللی روبه رو‬ ‫شده‪ ،‬اما باوجود اهمیت و اثرگذاری این صنعت در رشد و‬ ‫توسعه اقتصادی کشور‪ ،‬هنوز هیچ راهکاری برای حمایت‬ ‫از ان‪ ،‬ارائه نشده است‪.‬‬ ‫انجم��ن فوالد تقاضا دارد با تمدید س��ه ماهه رف��ع تعهد صادراتی‬ ‫صادرکنندگان فوالد کش��ور که عموما بنگاه ه��ای بزرگ اقتصادی و‬ ‫بورسی هس��تند‪ ،‬زمینه برای کاهش دغدغه فعاالن جبهه اقتصادی‬ ‫در شرایط تحریم مهیا شود‬ ‫تدارک دیده است‪ .‬این بسته که ‪ ۱۱‬درصد تولید ناخالص‬ ‫داخلی امریکا اس��ت‪ ،‬بزرگ ترین بسته محرک اقتصادی‬ ‫در تاریخ این کش��ور اس��ت‪ .‬در همین حال دولت ایاالت‬ ‫متحده از بس��ته ای جدید برای بازسازی زیرساخت ها در‬ ‫امری��کا صحبت می کند ک��ه ارزش ان حدود ‪ ۲‬تریلیون‬ ‫دالر براورد می ش��ود‪ .‬اجرای بسته های حمایتی یادشده‪،‬‬ ‫تقاضاه��ای جدید فوالدی پ��س از فروکش کردن بحران‬ ‫کرونا ایجاد می کند‪.‬‬ ‫کشورهای اروپایی نیز درحال حاضر با کاهش قابل توجه‬ ‫تقاضای فوالد روبه رو ش��ده اند‪ .‬ای��ن افت تقاضا درنتیجه‬ ‫رکود حاکم بر صنعت ساخت وساز و خودروسازی‪ ،‬ایجاد‬ ‫شده است‪ .‬در چنین شرایطی انجمن فوالد اتحادیه اروپا‬ ‫(یوروفر) خواس��تار افزایش محدودیت های واردات فوالد‬ ‫ازس��وی اتحادیه اروپا شد ه است‪ .‬در همین راستا یوروفر‬ ‫از اتحادیه اروپا درخواست کرده سهمیه واردات فوالد در‬ ‫این اتحادیه ب��رای یک دوره ‪ ۶‬ماهه به میزان ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫کاهش یابد! وارداتی که بیش از این س��همیه انجام شود‬ ‫مشمول عوارض س��نگین گمرکی (‪ ۲۵‬درصدی) خواهد‬ ‫شد‪ .‬بدون تردید اجرای چنین اقداماتی تاثیر بسزایی در‬ ‫رقابت پذیری بیشتر صنایع فوالد این کشور دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواس�ت انجم�ن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران‬ ‫صنع��ت فوالد ای��ران در طول س��ال های گذش��ته با‬ ‫چالش ه��ای متع��ددی روب��ه رو بوده اس��ت‪ .‬تحریم های‬ ‫ظالمانه امری��کا علیه ایران از هم��ان ابتدا صنعت فوالد‬ ‫کش��ور را نش��انه گرفت و در یک س��ال و نیم اخیر‪ ،‬چند‬ ‫مرتبه تمدید ش��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬صنعت ساخت وساز که‬ ‫به عنوان بزرگ ترین صنعت مصرف کننده فوالد در کشور‬ ‫ما شناخته می شود‪ ،‬ظرف چند سال اخیر با رکود روبه رو‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬ش��یوع ویروس کرونا در ای��ران و تعطیلی‬ ‫بس��یاری از کسب وکارها‪ ،‬عمق این رکود را بیش از پیش‬ ‫افزای��ش داده و میزان تقاضای جهانی برای فوالد نیز در‬ ‫مسیر کاهش��ی قرار گرفته است؛ بنابراین می توان اذعان‬ ‫کرد که این صنعت در شرایط اضطراری قرار دارد‪.‬‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی انتظ��ار می رود هرچه س��ریع تر‬ ‫اقدام��ات حمایت��ی از صنع��ت ف��والد کش��ور در برابر‬ ‫تالطمات بازار جهانی‪ ،‬اغاز شود‪ .‬در همین راستا‪ ،‬انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد ای��ران در نامه ای خطاب به معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری در تش��ریح چالش هایی که ش��یوع‬ ‫کرونا برای صنعت فوالد ایران ایجاد کرده‪ ،‬نوش��ته است‪:‬‬ ‫«دریافت ارز حاصل از صادرات و بازگش��ت ان به کشور‬ ‫مطابق مقررات بانک مرکزی با مشکالتی مواجه و واردات‬ ‫قطعات و لوازم یدکی و مصرفی نیز به دالیل فوق‪ ،‬سخت‬ ‫ش��ده اس��ت»‪ .‬این انجمن در ادامه این نامه با اش��اره به‬ ‫برنامه های س��ایر کش��ورها برای کاهش تبعات اقتصادی‬ ‫کرونا‪ ،‬درخواس��ت تمدید سه ماهه مهلت رفع تعهد ارزی‬ ‫صادرکنندگان فوالد را مطرح کرده و نوش��ته است‪« :‬در‬ ‫ش��رایط اس��تثنایی فعلی دنیا که همه کشورها در جهت‬ ‫کاه��ش تاثیرات منف��ی بحران کرونا تس��هیالت ویژه ای‬ ‫برای فعاالن اقتصادی به ویژه بنگاه های صادرات محور در‬ ‫نظ��ر گرفته اند‪ ،‬تقاضا دارد با تمدید س��ه ماهه رفع تعهد‬ ‫صادراتی صادرکنندگان فوالد کشور که عموما بنگاه های‬ ‫بزرگ اقتصادی و بورس��ی هستند‪ ،‬زمینه را برای کاهش‬ ‫دغدغ��ه فعاالن جبهه اقتصادی در ش��رایط تحریم مهیا‬ ‫فرمایید تا انشااهلل پس از گذار از این بحران موقت جهانی‪،‬‬ ‫بتوان شرایط باثباتی را برای اوضاع صادراتی و ارزی فوالد‬ ‫کش��ور محقق س��اخت»‪.‬‬ ‫با هدف بررسی همین‬ ‫موض��وع با فعاالن صنعت فوالد کش��ور گفت وگو کرده و‬ ‫نظر انها را در این زمینه جویا شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تبعات کرونا برای صنعت فوالد‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬افت تقاضای فوالد‬ ‫در ایران و س��ایر کش��ورهای دنیا پس از شیوع ویروس‬ ‫کرونا در س��طح بین المللی‪ ،‬بزرگ ترین چالش��ی اس��ت‬ ‫که این روزها‪ ،‬فوالدس��ازان را درگیر کرده اس��ت‪ .‬صنایع‬ ‫ساخت وساز و خودروس��ازی را باید از بزرگ ترین صنایع‬ ‫مصرف کنن��ده فوالد دانس��ت‪ .‬این صنای��ع در پی اعمال‬ ‫محدودیت های مختلف‪ ،‬با رکود روبه رو ش��ده اند و بدون‬ ‫تردید کاهش تولید در این صنایع تاثیر باالیی در عملکرد‬ ‫فوالدسازان خواهد داش��ت‪ .‬صنعت فوالد در ایران نیز از‬ ‫مدیرعامل فوالد سفیددشت مطرح کرد‬ ‫فناوری‪ ،‬حلقه مفقوده بومی سازی در صنعت فوالد‬ ‫محم��ود ارب��اب زاده‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت فوالد سفیددش��ت‪،‬‬ ‫فناوری را حلقه مفقوده بومی س��ازی در صنعت فوالد ایران دانست‬ ‫و افزود‪ :‬باتوجه به اهمیت مس��ائل زیست محیطی‪ ،‬باید در انتخاب و‬ ‫بکارگیری فناوری های صنعت فوالد به این مقوله توجه ویژه داشت‪.‬‬ ‫به زبان ساده تر‪ ،‬باید فناوری به کار رفته در این صنعت در بهینه ترین‬ ‫حال��ت به لحاظ مصرف انرژی و اب باش��د که این مهم جز با ارتباط‬ ‫موثر با دانش روز دنیا میس��ر نیس��ت‪ .‬به گ��زارش‬ ‫به نقل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت فوالد سفیددشت‪ ،‬ارباب زاده اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫س��ال های اخیر‪ ،‬رویکرد بومی سازی و س��اخت داخل تا حد بسیار‬ ‫زی��ادی در رف��ع نیازهای صنعت فوالد مفید بوده اس��ت‪ .‬در همین‬ ‫ح��ال اطالع و اس��تفاده از فناوری روز دنیا تاثیر بس��زایی در ارتقا و‬ ‫افزایش بیش��تر بهره وری دارد‪ .‬بدین منظور شایس��ته است با هدف‬ ‫پیشگیری از بروز تبعات فنی و زیست محیطی در اینده که تخریب‬ ‫زیس��ت بوم و تعطیلی واحده��ای صنعتی از ان جمله اس��ت‪ ،‬نگاه‬ ‫سیاس��ت گذاران در امر بومی سازی بر استفاده از دانش‪ ،‬فناوری روز‬ ‫و اجتناب از بکارگیری فناوری های قدیمی و منس��وخ شده معطوف‬ ‫شود‪ .‬مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت یاداور شد‪ :‬اساسا مفهوم‬ ‫بومی س��ازی با خودکفایی متفاوت است؛ بنابراین بومی سازی های‬ ‫امروزی در صنعت فوالد کشور را که عمدتا برپایه مهندسی معکوس‬ ‫اجرایی می ش��ود‪ ،‬باوجود اینکه به برخ��ی انحصارها در‬ ‫س��اخت قطعات موردنی��از این صنعت پای��ان می دهد‪،‬‬ ‫نمی توان به طور کام��ل خودکفایی قلمداد کرد‪ .‬درواقع‬ ‫خودکفایی زمانی اتفاق می افتد که بتوانیم با بهره گیری‬ ‫از ‪ ۲‬ب��ازوی «عل��م و فناوری ه��ای روز جهانی» و «توان‬ ‫ساخت داخل»‪ ،‬عالوه بر تولید قطعات باکیفیت و به روز‪،‬‬ ‫به مرحله س��اخت خط تولید محصوالت فوالدی دست‬ ‫یابیم‪ .‬مدیرعامل فوالد سفیددش��ت افزود‪ :‬البته واحدهای فوالدی‬ ‫تمام کشورهای پیش��رفته نیز خودکفا نیستند‪ .‬برای نمونه چین از‬ ‫زمانی که در مس��یر تعامل با شرکت های دانش بنیان و بهره گیری از‬ ‫توان این ش��رکت ها قرار گرفت‪ ،‬توانست با ترکیب دانش و امکانات‬ ‫داخلی خود به رش��د خوبی برس��د‪ .‬محمود ارباب زاده خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬یکی از چالش های اساس��ی در صنعت فوالد‪ ،‬مسئله تامین اب‬ ‫است؛ از همین رو فوالد سفیددشت نیز باوجود دارا بودن حق امتیاز‬ ‫اس��تفاده از اب تاالب چغاخور‪ ،‬به منظور صیانت از منابع اب شیرین‬ ‫و نگاه به اینده‪ ،‬به عنوان نخس��تین واحد صنعتی اس��تان‪ ،‬استفاده‬ ‫از فاضالب ش��هری تصفیه ش��ده برای تامی��ن اب موردنیاز خود را‬ ‫در دس��تور کار قرار داد‪ .‬در همین راس��تا با یک شرکت دانش بنیان‬ ‫وابس��ته به دانش��گاه صنعتی اصفهان و یکی از پیمانکاران شرکت‪،‬‬ ‫مبحثی باعنوان تصفیه پساب به روش اولترافیلتراسیون‬ ‫تعریف شد‪ .‬خوشبختانه این کار به طور کامل انجام شده‬ ‫و از پاییز س��ال ‪ ،۹۸‬این سیستم در حال استفاده است و‬ ‫از این حیث‪ ،‬فوالد سفیددش��ت نخستین واحد صنعتی‬ ‫در اس��تفاده از فناوری بومی اولترافیلتراسیون در سطح‬ ‫کش��ور محسوب می شود‪ .‬همچنین این شرکت در حوزه‬ ‫س��اخت قطعات یدکی عملکرد خوبی داشته و در تالش‬ ‫است کمپرس��ورهای فرایند واحد احیا را با استفاده از شرکت های‬ ‫داخلی و کمک مش��اوران خارجی‪ ،‬داخلی س��ازی کن��د‪ .‬ارباب زاده‬ ‫افزود‪ :‬متاس��فانه به دلی��ل نبود توازن در زنجیره ف��والد‪ ،‬از معدن تا‬ ‫محصول نهایی‪ ،‬مش��کالتی اساس��ی در صنعت فوالد ایجاد شده؛ تا‬ ‫انج��ا که امروزه مس��ئله مهم در صنعت فوالد‪ ،‬تامین کنس��انتره و‬ ‫گندله اس��ت و در نهایت چنانچه به قید فوریت به موضوع اکتش��اف‬ ‫و استخراج توجه نشود‪ ،‬مس��ئله کمبود سنگ در اینده ای نزدیک‪،‬‬ ‫کاه��ش ظرفیت و حتی تعطیل��ی برخی واحده��ا را در پی خواهد‬ ‫داش��ت؛ ازاین رو معتقدم چ��ه در بخش اس��تخراج و چه در بخش‬ ‫فراوری سنگ اهن‪ ،‬کارهای بسیاری باید انجام شود تا با بهره گیری‬ ‫از تم��ام ظرفیت های واحدهای کنسانتره س��ازی و گندله س��ازی‬ ‫موجود‪ ،‬بتوانیم حداقل نیاز واحدهای فوالدی را تامین کنیم‪.‬‬ ‫دو جبهه داخلی و بین المللی زیر فش��ار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫عظیمیان تاکی��د کرد‪ :‬در همین حال‪ ،‬واردات مواد اولیه‬ ‫موردنیاز این صنعت‪ ،‬دشوارتر از گذشته شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ف��والد مبارکه اف��زود‪ :‬در چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬از دولت ه��ا انتظار می رود با اج��رای اقدامات‬ ‫مختلف زمینه رش��د تقاضا برای صنع��ت فوالد را فراهم‬ ‫کنن��د‪ .‬ارائه تس��هیالت به صنای��ع مصرف کننده فوالد و‬ ‫انواع مش��وق ها برای رونق ساخت وس��از می تواند تقاضا‬ ‫ب��رای این فل��ز اس��تراتژیک را افزایش ده��د‪ .‬در همین‬ ‫ح��ال باید با در نظ��ر گرفتن نقش صادرات در توس��عه‬ ‫این صنعت و لحاظ کاهش تقاضا در س��طح بین المللی و‬ ‫محدودیت هایی که در این عرصه برای فوالدسازان پدید‬ ‫می اید‪ ،‬اس��تراتژی های وی��ژه ای را در این زمینه تدوین‬ ‫کنند‪ .‬تس��هیل صادرات و ارائه مشوق های صادراتی‪ ،‬باید‬ ‫در راس اقدام��ات تصمیم گیران ق��رار گیرد‪ .‬در ادامه نیز‬ ‫از مس��ئوالن و تصمیم گی��ران انتظار م��ی رود در تدوین‬ ‫بخش��نامه ها و قوانین نهایت دقت نظ��ر را به کار ببندند‬ ‫و وضع عوارض به گونه ای نباشد که محدودیت هایی برای‬ ‫صادرات ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مازاد تولید فوالد‪ ،‬نگران کننده است‬ ‫به��ادر احرامیان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد یزد و نایب‬ ‫رئی��س هیات مدیره انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ایران‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫وی��روس کرونا را چالش بس��یار‬ ‫جدی برای صنعت فوالد دنیا دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬پس‬ ‫از ش��یوع این ویروس در چین‪ ،‬بس��یاری از فعالیت های‬ ‫تولی��دی در ای��ن کش��ور متوقف ش��د اما تولی��د فوالد‬ ‫همچن��ان ادامه یافت؛ ت��ا جایی که بررس��ی امار تولید‬ ‫فوالد در ‪ ۲‬ماه نخس��ت سال ‪ ،۲۰۲۰‬حکایت از رشد ‪۳.۱‬‬ ‫درصدی تولید فوالد این کش��ور دارد؛ بنابراین در چنین‬ ‫ش��رایطی موجودی انبارهای تولیدکنندگان محصوالت‬ ‫فوالدی‪ ،‬افزایش یافته اس��ت‪ .‬عض��و هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان ف��والد گف��ت‪ :‬افزایش موج��ودی انبار‬ ‫تولیدکنندگان فوالد به دلی��ل رکود در صنایع مختلف و‬ ‫کاهش تقاضا برای مصرف فوالد‪ ،‬در س��ایر کش��ورها نیز‬ ‫دیده ش��ده است؛ تا جایی که انتظار می رود حتی پس از‬ ‫رفع این بحران‪ ،‬مصرف فوالد رس��وب شده در انبارها‪ ،‬به‬ ‫یک بازه زمانی قابل توجهی‪ ،‬نیاز داشته باشد‪.‬‬ ‫احرامیان افزود‪ :‬در چنین موقعیتی‪ ،‬کشورهای مختلف‬ ‫ب��ه دنبال ان هس��تند که ب��ا اجرای اقدام��ات حمایتی‬ ‫مناس��ب از ای��ن صنعت حمایت کنند‪ .‬در همین راس��تا‬ ‫نیز در چند روز گذش��ته ش��اهد مطرح شدن موضوعاتی‬ ‫همچ��ون محدودیت های واردات فوالد ازس��وی اتحادیه‬ ‫اروپا بوده ایم‪ .‬س��ایر کش��ورها همچون چی��ن و هند که‬ ‫در رده بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد دنیا هس��تند نیز‬ ‫به دنبال ان هستند تا با ارائه مشوق های مالیاتی و تقویت‬ ‫صنایع پایین دستی‪ ،‬از این صنعت حمایت کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد یزد درب��اره وضعیت صنعت‬ ‫فوالد ایران خاطرنش��ان کرد‪ :‬مصرف فوالد در ایران‪ ،‬تنها‬ ‫نیم��ی از تولید این صنعت در داخل کش��ور را پوش��ش‬ ‫می دهد؛ بنابراین مازاد تولید این صنعت باید صادر شود‪.‬‬ ‫درواقع تمام اتکای فوالدسازان در طول سال های گذشته‬ ‫ب��رای مان��دگاری‪ ،‬به ص��ادرات بوده و حال در ش��رایط‬ ‫کنونی‪ ،‬صادرات نیز با مش��کالت متعددی روبه رو ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬متاس��فانه باید اذعان کرد که اگ��ر این چالش ها‬ ‫برطرف نش��وند‪ ،‬بازاری برای فروش ف��والد باقی نخواهد‬ ‫مان��د‪ .‬احرامی��ان در پای��ان تاکید کرد‪ :‬اعم��ال تحریم‬ ‫علی��ه صنعت فوالد ای��ران‪ ،‬این صنع��ت را در طول یک‬ ‫سال اخیر اسیب پذیر کرده اس��ت؛ بنابراین از مسئوالن‬ ‫و تصمیم گیران کش��ور انتظار م��ی رود با درک اهمیت و‬ ‫اثرگذاری این صنعت در اقتصاد کشور و با در نظر گرفتن‬ ‫چالش های حاکم بر ان‪ ،‬بس��ته های حمایتی را باتوجه به‬ ‫تجربه سایر کشورها تدوین و اجرایی کنند‪.‬‬ ‫مساعدت توکافوالد‬ ‫برای مقابله با ویروس کرونا‬ ‫هلدینگ توکافوالد در راس��تای عمل به تعهدات و مسئولیت های‬ ‫اجتماع��ی خود ‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون ریال برای مقابله با کرونا‬ ‫وی��روس‪ ،‬کم��ک کرد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت توکافوالد‪ ،‬سعید بزرگی‪ ،‬عضو هیات مدیره خیریه بیمارستان‬ ‫عیس��ی بن مری��م اصفه��ان و مدیرعامل ش��رکت صنای��ع ورق های‬ ‫پوش��ش دار تاراز چهارمحال و بختیاری ضمن اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫هلدین��گ ت��وکا فوالد برای مقابله با وی��روس کرونا‪ ،‬پس از برقراری‬ ‫ارتباط با قائم مقام ریاس��ت دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان‪ ،‬مبلغ ‪۲‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون ریال برای تامین هزینه های خرید تجهیزات‬ ‫پزش��کی موردنیاز بیمارس��تان های درمانگر بیم��اری کرونا‪ ،‬به ویژه‬ ‫بیمارس��تان حضرت عیس��ی بن مریم اصفهان مساعدت کرد‪ .‬بزرگی‬ ‫در این باره گفت‪ :‬باتوجه به ش��روع موج دوم ش��یوع بیماری کووید‬ ‫‪ ۱۹‬و نیاز ش��دید این بیمارس��تان به انواع تجهیزات پزشکی ازجمله‬ ‫ونتیالت��ور‪ ،‬ب��ا موافقت و دس��تور مدیرعامل هلدین��گ توکافوالد و‬ ‫همچنین با همراهی و همدلی سایر مدیران نیکوکار گروه توکافوالد‪،‬‬ ‫در راس��تای تعهد به مسئولیت های اجتماعی‪ ،‬به ویژه حوزه سالمت‪،‬‬ ‫هزینه خرید تجهیزات پزش��کی به ویژه دس��تگاه ونتیالتور (دستگاه‬ ‫تنفس مصنوعی) ازس��وی گروه توکافوالد‪ ،‬تامین و به دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی اصفهان اهدا شد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 20‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 14‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1499‬‬ ‫پیاپی ‪2817‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ح��دود یک ماه اخیر با افزایش ش��یوع ویروس کرونا‬ ‫و اس��یب هایی که این معضل برای کسب وکار و درامد‬ ‫خانواره��ا ب��ه همراه داش��ت‪ ،‬دولت بس��ته حمایتی را‬ ‫پیش بینی کرد که کمکی برای خانوارهای اس��یب پذیر‬ ‫باش��د؛ به طوری که در ش��رایط موجود در کنار کمک‬ ‫بالعوض ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬هزار تومانی که برای خانوارهای‬ ‫فاقد درام��د پیش بینی و مرحله نخس��ت ان پرداخت‬ ‫ش��د‪ ،‬کمکی هم در قالب اعتب��ار از محل منابع بانکی‬ ‫در دس��تور کار ق��رار گرفت که در این بس��ته تاکنون‬ ‫پرداخ��ت دو نوع تس��هیالت مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫مرحله نخست تسهیالت یک تا ‪ 2‬میلیون تومانی برای‬ ‫حدود ‪ ۴‬میلیون خانوار اعالم ش��د که این گروه از بین‬ ‫گروه های شغلی و کسب وکارهای کوچک که در جریان‬ ‫کرونا اس��یب دیده بودند گزینش ش��دند؛ اما به تازگی‬ ‫همتی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی از تس��هیالت جدیدی‬ ‫خبر داده ک��ه می تواند تمام��ی یارانه بگیران را که ‪۲۳‬‬ ‫میلیون خانوار هستند‪ ،‬ش��امل شود‪ .‬درباره تسهیالتی‬ ‫که برای ‪ ۲۳‬میلیون خانوار در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬بعد از‬ ‫‪ ۴‬ماه تنفس از پرداخت‪ ،‬کس��ر اقساط از یارانه و کمک‬ ‫معیشتی که هر ماه به حساب یارانه بگیر واریز می شود‪،‬‬ ‫اغاز خواهد شد؛ البته درباره تسهیالت یک تا ‪ 2‬میلیون‬ ‫تومانی نیز روال به همین گونه اس��ت‪ .‬رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی در یادداشتی از برنامه های حمایتی نظام بانکی‬ ‫برای کنترل اثرات اقتصادی گس��ترش کرونا نوش��ت و‬ ‫گروه تجارت‬ ‫تاکید کرد بانک ها به کمک بانک مرکزی‪ ،‬به بنگاه ها و‬ ‫مشاغل اسیب دیده نیز با همان نرخ سود ‪ ۱۲‬درصد وام‬ ‫می دهند که دارای تنفس س��ه ماههدر پرداخت اقساط‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته همتی این اقدامات همزم��ان‪ ،‬با هدف‬ ‫پای��دار کردن و حفظ زنجیره تولی��د و عرضه و تقویت‬ ‫قدرت خرید اقشار اس��یب دیده اقتصاد انجام می شود‪.‬‬ ‫این اق��دام حمایتی بانک مرکزی درحالی انجام ش��ده‬ ‫ک��ه برخی کارشناس��ان معتقدند با این اق��دام و نحوه‬ ‫تخصیص اعتبار ممکن اس��ت بس��ته فعلی دولت فشار‬ ‫مضاعفی را بر سیستم بانکی ایجاد کند‪ .‬به عالوه اینکه‬ ‫فعاالن صنفی از مش��کالت اصن��اف در بازپرداخت وام‬ ‫می گوین��د‪ .‬بااین همه نمی توان ت�لاش بی وقفه دولت‬ ‫در بکارگیری ر اه های حمایت از معیش��ت شهروندان و‬ ‫تداوم تولی��د و فعالیت در بازار را نادیده گرفت‪ .‬باید به‬ ‫این نکته نیز توجه کرد که مش��کل امروز تنها مختص‬ ‫اقتصاد ایران نیس��ت و تمام کش��ورهای جهان درگیر‬ ‫تبعات ناش��ی از کروناویروس هس��تند‪ .‬به عالوه اینکه‬ ‫اقتصاد ایران پیش از کرونا هم درگیر پیامدهای منفی‬ ‫ناش��ی از تحریم ها بود؛ بنابراین در شرایط حاضر راهی‬ ‫جز همراهی و همدلی نیس��ت تا به س�لامت و اسیب‬ ‫کمتر از این بحران عبور کنیم‪.‬‬ ‫تالش درخور توجه بانک مرکزی‬ ‫عبدالناصر همت�ی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی‪ :‬منتهای‬ ‫خواس��ته و ارزوی دولت و بانک مرک��زی‪ ،‬ارائه کمک های‬ ‫بیش��تر‪ ،‬در سطح وسیع تر و بالعوض اس��ت‪ ،‬اما همان گونه‬ ‫که می دانید تحریم های ناجوانمردانه امریکا به همراه کاهش‬ ‫ن��رخ نفت‪ ،‬هزینه های مقابله با ویروس کرونا و اثار درامدی‬ ‫ان‪ ،‬امکان��ات داخل و خارج از بودجه دولت را به ش��دت در‬ ‫تنگنا قرار داده است‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬برای کمک ب��ه رفع نیازه��ای اولیه بخش‬ ‫بزرگی از مردم که دچار اس��یب شده اند‪ ،‬سیستم‬ ‫بانکی باید به سرعت تسهیالتی به اقشار یارانه بگیر‬ ‫اختصاص م��ی داد‪ .‬براس��اس تصمیم های جدید‬ ‫‪۴‬میلی��ون خان��وار کم درامد بین ‪ ۱‬ت��ا ‪ ۲‬میلیون‬ ‫توم��ان وام قرض الحس��نه ب��ا نرخ س��ود ‪۴‬درصد‬ ‫دریافت خواهندکرد و مابه التفاوت ان تا ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫را دولت می پردازد‪.‬‬ ‫ ع�لاوه بر این بی��ش از ‪۲۳‬میلیون خان��وار یارانه بگیر نیز‬ ‫مشکالت سیستم بانکی را بیشتر نکنیم‬ ‫محمد صادق الحس�ینی‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫مس�ائل اقتص�ادی‪ :‬دول��ت در بس��ته‬ ‫سیاس��تی خود برای مدیریت پیامدهای‬ ‫اقتص��ادی کرونا توجه کاف��ی به عمق و‬ ‫ش��دت مسئله نداش��ته و منابع طرح هم‬ ‫به درستی دیده نشده و ممکن است فشار‬ ‫بسته فعلی دولت روی سیستم بانکی زیاد‬ ‫باشد‪ .‬از سوی دیگر تجربه سیاست گذاری کشورهای‬ ‫دیگ��ر را داریم که باید به این تجربه ها توجه ش��ود‪.‬‬ ‫سیاس��ت های مالی امریکا معادل ‪ ۱۰.۲‬درصد تولید‬ ‫ناخالص داخلی است و سیاست های پولی این کشور‬ ‫احتماال به ‪ ۶‬هزار میلیارد دالر یعنی ‪ ۳۰‬درصد تولید‬ ‫ناخالص داخلی خواهد رسید‪.‬‬ ‫المان ب��رای کنترل تبعات اقتصادی کرونا بس��ته‬ ‫وام خرید با ن��رخ ‪۱۲‬درصد دریافت می کنند‪ .‬نرخ‬ ‫‪۱۲‬درصدی کارمزد این وام ها‪ ،‬تنها با کمک بانک ‬ ‫مرکزی و تعدیل نرخ های ذخیره قانونی میسر شده‬ ‫وکاهش بیش از این در نرخ کارمزد‪ ،‬باتوجه به سایر‬ ‫تکالیف بانک ها‪ ،‬امکان نداشت‪ .‬عالوه بر ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫میلیارد تومان وام به یارانه بگیران‪ ،‬بانک ها به کمک‬ ‫بانک مرکزی‪ ۵۲ ،‬هزار میلیارد تومان ( از کل ‪۷۵‬‬ ‫هزار میلیارد تومان) نیز به بنگاه ها و مش��اغل اسیب دیده با‬ ‫اصناف توان بازپرداخت تسهیالت با بهره ‪ ١٢‬درصد را ندارند‬ ‫طراحی کرده که مجم��وع اعتبار الزم برای‬ ‫اج��رای ان حدود ‪ ۵‬درص��د تولید ناخالص‬ ‫داخلی اس��ت‪ .‬متوس��ط جهانی بس��ته های‬ ‫مح��رک اقتص��ادی همه کش��ورهای جهان‬ ‫در مجموع ‪ ۵‬درص��د تولید ناخالص داخلی‬ ‫کشورها پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫تجربه ه��ای جهان��ی در ح��وزه تدوی��ن‬ ‫بسته های محرک اقتصادی ما را به این نتیجه رساند‬ ‫که اوال بس��ته محرک اقتصادی دولت کوچک است‪،‬‬ ‫دوما منابع تامین مالی اجرای بس��ته قابل اطمینان‬ ‫نیس��ت و ممکن است فشار زیادی به سیستم بانکی‬ ‫وارد کند و س��وما دولت انتش��ار اوراق را که در این‬ ‫ش��رایط کمک زیادی به تامین مالی می کند نادیده‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫قاسم نوده فراهانی‪ ،‬رئیس اتاق اصناف‬ ‫تهران‪ :‬مقرر ش��ده دولت ب��ه اصنافی که با‬ ‫شیوع ویروس کرونا کسب وکار انها تعطیل و‬ ‫متضرر ش��ده اند تسهیالتی با بهره ‪ ١٢‬درصد‬ ‫بدهد اما این افراد برای بازپرداخت اصل پول‬ ‫مشکل دارند‪ ،‬چه برسد به اینکه بخواهند این‬ ‫میزان بهره را هم متقبل شوند‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که اوج کار و فروش اصناف در اسفند‬ ‫اس��ت و بیش��تر انها با در پیش بودن س��ال‬ ‫نو اقالم م��ورد نظر خود را با چک خریداری‬ ‫ک��رده بودند که اکنون قادر به پرداخت وجه‬ ‫چک‪ ،‬اجاره مغازه و مالیات نیستند‪.‬‬ ‫کارکن��ان اصناف از بنده به عنوان نماینده‬ ‫انها خواس��ته اند که در جلسه س��تاد مقابله‬ ‫ب��ا وی��روس کرونا از مس��ئوالن‬ ‫بخواهم بهره تس��هیالت را حذف‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫فع��االن بخ��ش اصن��اف از‬ ‫دولتمردان خواس��ته اند دست کم‬ ‫‪ ۳‬یا ‪۴‬ماه برای انها بیمه بیکاری‬ ‫در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫در جلس��ه س��تاد مقابله با ویروس کرونا‬ ‫درخواس��ت و مش��کالت اصناف اسیب دیده‬ ‫را مطرح کردم‪ .‬در این جلس��ه بعد از مطرح‬ ‫ک��ردن این موضوعات مقرر ش��د افرادی که‬ ‫به دلیل ش��یوع کرونا بیکار شده اند در سامانه‬ ‫تامین اجتماعی ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫نماین��ده اداره امور مالیاتی و دارایی نیز در‬ ‫اصناف توانایی پرداخت مالیات را ندارند‬ ‫مسعود یزدانی‪ ،‬نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر‬ ‫تهران‪ :‬با اش��اره به زمان ارائه اظهارنامه های مالیاتی تا‬ ‫اخ��ر فروردین و تعطیلی واحدهای کس��ب وکار‪ ،‬اصناف‬ ‫خواس��تار تمهیدات الزم و بس��ته های حمایتی هستند‪،‬‬ ‫چراکه باوج��ود تعطیلی اصناف و نداش��تن درامد‪ ،‬انها‬ ‫قدرت پرداخت مالیات را ندارند‪ .‬در حال حاضر در شرایط‬ ‫ی و توقف‬ ‫خ��اص متاثر از وی��روس کرونا‪ ،‬ش��اهد تعطیل ‬ ‫فعالیت هس��تیم که باعث ضربه ش��دید به بدنه اصناف‬ ‫به ویژه صنف و صنعت طال و جواهر شده است‪ .‬وضعیت‬ ‫اصن��اف به ویژه صنف طال و جواهر به گونه ای اس��ت که‬ ‫فعالیت و س��رمایه ها در ‪ ۲‬ماه گذش��ته با رکود شدیدی‬ ‫روب��ه رو بوده و در حقیقت ش��ب عیدی کامال تعطیل را‬ ‫سپری کرده اند؛ بنابراین هیچ خرید و فروشی‬ ‫انجام ن��داده و درامدی در این مدت کس��ب‬ ‫نکرده ان��د‪ .‬عالوه بر ای��ن باتوجه به اینکه طال‬ ‫ابزار کار اصلی اهالی این صنف است‪ ،‬چنانچه‬ ‫در صنف ما طال وجود نداش��ته باشد‪ ،‬در عمل‬ ‫کاری انجام نمی ش��ود؛ بنابراین شرایط ایجاد‬ ‫شده در پی گسترش کرونا‪ ،‬اعضای صنف ما را‬ ‫با مشکالت و معضالت متعددی مواجه کرده است ‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه چک های بانکی دست فعاالن بازار باوجود باز بودن‬ ‫بانک ها که در عمل تبدیل به پول نمی شوند‪ ،‬بسیاری از‬ ‫فعاالن صنفی و کس��به خرد را با مشکالت جدی مواجه‬ ‫می کن��د‪ .‬جلوگیری از این مش��کالت تنه��ا با همدلی و‬ ‫عمده حمایت ها و مصوبات س��ازمان امور مالیاتی از مشاغل‬ ‫اسیب دیده از کرونا به صورت امهال مالیاتی همچون تمدید‬ ‫مهلت ارس��ال اظهارنامه مالیاتی‪ ،‬لغو جلسات هیات اختالف‪،‬‬ ‫تمدید مهلت بخش��ش جرایم قابل بخشش مالیاتی است که‬ ‫طبق گفته وزیر اقتصاد به کمک این مصوبه هر یک از مودیان‬ ‫مالیاتی که به مبارزه به کرونا کمک می کنند‪ ،‬برای انها هزینه‬ ‫قابل قبول مالیاتی محسوب می شود‪.‬‬ ‫به همین منظور‪ ،‬دس��تگاه های اقتصادی کشور در ستادی‬ ‫که برای کنترل و مقابله با اثرات منفی کرونا بر اقتصاد کشور‬ ‫تشکیل ش��ده است؛ هر یک پیش��نهادات و تصمیماتی برای‬ ‫حمایت از فعاالن اقتصادی اس��یب دیده از این ویروس ارائه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫اواخر سال گذش��ته سازمان امور مالیاتی هم در این زمینه‬ ‫به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی کشور‪ ،‬نخستین اقدامی‬ ‫که برای کاهش مراجعات حضوری و جلوگیری از گس��ترش‬ ‫کرونا انجام داد‪ ،‬لغو جلسات هیات های حل اختالف مالیاتی و‬ ‫موکول کردن انها به سال اینده بود‪.‬‬ ‫همان نرخ س��ود ‪ ۱۲‬درصد وام می دهند‪ .‬باتوجه به تعویق‬ ‫س��ه ماهه در پرداخت اقس��اط و مطالبات ج��اری بانک ها و‬ ‫مش��کالت ترازنامه ای انها‪ ،‬این تالش بس��یار درخور توجه‬ ‫اس��ت‪ .‬این اقدام��ات همزم��ان‪ ،‬به دنبال پای��دار کردن و‬ ‫حف��ظ زنجیره تولید و عرضه و تقویت قدرت خرید اقش��ار‬ ‫اسیب دیده اقتصاد است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬تمام��ی تالش خود را کرده و خواهد کرد‬ ‫تا اقتصاد کشور با کمترین اسیب از این گذرگاه عبور کند‪.‬‬ ‫شاید گره چندانی از مشکالت فعلی باز نشود‬ ‫درک مشترک اصناف میسر خواهد بود‪ .‬مشکل‬ ‫این چک ها که زنجیروار به هم متصل هس��تند‬ ‫در بازار جدی اس��ت‪ .‬اگ��ر بانک مرکزی طبق‬ ‫وعده ای که داده‪ ،‬از برگشت چک ها جلوگیری‬ ‫کن��د‪ ،‬به طور قطع گام مهم��ی در ارامش بازار‬ ‫برداشته است‪ .‬بس��یاری از کارگران واحدهای‬ ‫صنفی روزمزد کار می کنند و روزانه با فعالیتی‬ ‫که انجام می دهند به امرار معاش مشغولند و راه دیگری‬ ‫برای ارت��زاق ندارند و اکنون با تعطیل��ی بازار و متوقف‬ ‫شدن کس��ب وکارها با مشکالت جدی مواجه هستند‪ .‬از‬ ‫همین رو امیدواریم بس��ته های حمایتی دولت مشمول‬ ‫حال این افراد هم بشود‪.‬‬ ‫اقدامات سازمان امورمالیاتی برای حمایت از مشاغل‬ ‫طبق گفته معاون درامدهای مالیاتی این سازمان‪ ،‬جلسات‬ ‫هیات های ح��ل اختالف مالیاتی برای مودیان مالیاتی مذکور‬ ‫در تمامی ادارات کل امور مالیاتی لغو و به سال ‪ ۱۳۹۹‬موکول‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عالوه براین‪ ،‬به تازگی رئیس س��ازمان امور مالیاتی کش��ور‬ ‫در بخشنامه ای مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی‬ ‫اسفند ماه ‪ ۱۳۹۸‬که پایان ان اسفندماه بود را تا پایان خرداد‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬تمدید کرد‪.‬‬ ‫طبق اعالم رئیس س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬مودیانی که بدهی‬ ‫قطعی ش��ده خ��ود را باید تا پای��ان خردادماه س��ال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫پرداخ��ت کنند؛ به میزان بخش��ودگی جرایم قابل بخش��ش‬ ‫اس��فندماه ‪ ۹۰( ۱۳۹۸‬درصد برای مودیان واحدهای تولیدی‬ ‫دارای پروان��ه بهره برداری و پروانه کس��ب تولیدی از مراجع‬ ‫ذیربط و ‪ ۸۰‬درصد برای س��ایر مودیان) از بخشودگی جرایم‬ ‫برخوردار خواهند بود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬ان دس��ته از اش��خاص حقیق��ی و حقوقی‬ ‫غیردولتی که مالیات انها از اول مهر ‪ ۱۳۹۸‬تا پایان امسال به‬ ‫س��تاد مقابله با وی��روس کرونا اعالم‬ ‫ک��رد ب��ا دس��تور دولت مق��داری از‬ ‫مالیات اصناف کاهش می یابد‪.‬‬ ‫دول��ت ‪ ٧٥٠‬میلی��ارد تومان برای‬ ‫اس��یب های ناشی از ش��یوع ویروس‬ ‫کرون��ا در بخش ه��ای مختلف مانند‬ ‫معیش��ت م��ردم‪ ،‬مالی��ات‪ ،‬تامی��ن‬ ‫اجتماعی‪ ،‬دفاتر خدماتی‪ ،‬گردشگری‪ ،‬میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬حمل ونقل زمینی و هوایی در نظر‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫امی��دوارم اصناف بیش��تر م��ورد حمایت‬ ‫دولت قرار بگیرند تا بتوانند سرپا شوند‪.‬‬ ‫‪ ٤٥٠‬هزار صنف در اس��تان تهران و ‪٢٨٠‬‬ ‫هزار صنف در شهر تهران وجود دارد‪.‬‬ ‫ناص�ر موس�وی الرگانی‪ ،‬عض�و کمیس�یون اقتصادی‬ ‫مجلس ش�ورای اسلامی‪ :‬اینکه بانک مرکزی برای حمایت‬ ‫از کس��ب وکارها و واحدهای تولیدی اسیب دیده از کرونا تمام‬ ‫تالش خود را به کار می گیرد‪ ،‬قابل تقدیر است؛ هرچند که باید‬ ‫به این نکته هم توجه کرد که شاید تخصیص تسهیالت با سود‬ ‫‪ ۱۲‬درصد به واحدهای تولیدی گره چندانی از مش��کالت فعلی‬ ‫ای��ن واحدها باز نکند‪ .‬گویا امس��ال قرار اس��ت حداقل حقوق‬ ‫کارگران ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان تعیین ش��ود؛ اگر واحدهای تولیدی نتوانند با این‬ ‫ش��رایط فعال به تولید خود ادامه دهند‪ ،‬نخواهند توانس��ت از پس تامین حقوق و مزایای‬ ‫کارگران برایند‪ .‬از سوی دیگر باتوجه به اسیب هایی که کرونا به اقتصاد وارد کرده‪ ،‬سود‬ ‫تس��هیالت دریافتی در کنار حقوق و مزایای کارگران می تواند هزینه سنگینی را متوجه‬ ‫کارفرمایان کند که برای گذر از این بحران راهی جز همیاری دولت و مردم نداریم‪.‬‬ ‫قطعیت می رسد‪ ،‬در صورتی که اصل مالیات و جرایم غیرقابل‬ ‫بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابالغ برگ قطعی‬ ‫پرداخت کنند‪ ،‬معادل ‪ ۱۰۰‬درصد جرایم قابل بخش��ش انها‬ ‫بخشوده خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین مسئوالن بخش خصوصی اقتصاد کشور در نامه ای‬ ‫پیش��نهاداتی برای حمایت از کسب و کارهای متضرر از کرونا‬ ‫همچون اس��تمهال یا تخفیف مالیاتی برای عملکرد سال ‪،۹۸‬‬ ‫استمهال حداقل‪ 8‬ماهه تقسیط پرداخت بدهی های قبلی به‬ ‫س��ازمان مالیاتی‪ ،‬اس��تمهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫متعلق��ه از بهم��ن ماه تا پایان ش��هریور ‪ ۹۸‬و نیز اس��تمهال‬ ‫پرداخ��ت بدهی معوق��ه مالیات بر ارزش اف��زوده قبل از این‬ ‫تاریخ به مدت هشت ماه‪ ،‬به سازمان مالیاتی ارائه کردند‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬معاون درامدهای مالیاتی‪ ،‬موضع و تمهیدات‬ ‫س��ازمان مالیاتی را به ایس��نا اینگونه توضیح داد که بیش��تر‬ ‫تس��هیالت مالیات��ی در این خصوص در قال��ب تمدید مهلت‬ ‫پرداخت های مالیاتی اس��ت و در بس��ته پیش��نهادی امکان‬ ‫دریافت گواهی برای صاحبان مشمول برای اخذ مفاصا حساب‬ ‫مالیاتی به مدت س��ه ماه‪ ،‬امکان تقسیط مجدد برای مودیانی‬ ‫که مهلت قانونی انها طی شده و همچنین لغو انجام عملیات‬ ‫اجرایی درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬رئیس س��ازمان ام��ور مالیاتی در جدیدترین‬ ‫توضیح��ات خود در این زمینه‪ ،‬از قطعی ش��دن تس��هیالت‬ ‫ب��ه بنگاه های کوچک خب��ر داده و اعالم ک��رده که پرداخت‬ ‫تس��هیالت به اشخاص حقیقی از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان به ‪۲۰۰‬‬ ‫میلی��ون تومان افزای��ش خواهد یافت و دیگ��ر نیازی هم به‬ ‫اس��تعالم مالیاتی نخواهد بود‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬برای اشخاص‬ ‫حقوقی هم میزان تس��هیالت از ‪ ۳۰۰‬به ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‬ ‫افزایش یافت که این ارقام از روز ‪ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷‬ابالغ شد‪.‬‬ ‫ع�لاوه براین‪ ،‬برای حمایت از بخش های اقتصادی کش��ور‪،‬‬ ‫مهلت تس��لیم اظهارنامه مالی��ات بر ارزش افزوده زمس��تان‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬تا پایان فروردین امس��ال برای تمامی مودیان و‬ ‫همچنین زمان سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای‬ ‫برخی گروه های اقتصادی تا پایان اردیبهش��ت امسال تمدید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬هی��چ کمبودی‬ ‫در تامی��ن و توزی��ع‬ ‫کاالهای ضروری مردم‬ ‫برای ایام م��اه مبارک‬ ‫رمضان وجود ندارد و اجازه هیچ افزایش قیمتی‬ ‫را نخواهی��م داد‪ .‬ب��ه گزارش س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬عباس تابش‬ ‫با اش��اره به نزدیک ش��دن به ای��ام ماه مبارک‬ ‫رمضان و افزایش تقاضا برای کاالهای اساس��ی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬هیچ مش��کل و کمبودی در تامین‬ ‫و توزیع کاالهای پرتقاضا مانند ش��کر‪ ،‬گوشت‬ ‫قرمز‪ ،‬گوش��ت مرغ‪ ،‬خرما‪ ،‬برن��ج و دیگر اقالم‬ ‫ض��روری وجود ندارد و ب��ا تقویت نظارت نباید‬ ‫اجازه افزای��ش نرخ این کاالها را بدهیم‪ .‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر ضرورت نظارت‬ ‫گسترده بر بازار و تثبیت نرخ کاال در ماه مبارک‬ ‫رمضان تاکید کرد و گفت‪ :‬هیچ افزایش قیمتی‬ ‫در ای��ن ماه نخواهیم داش��ت و از هرگونه اقدام‬ ‫احتمالی مبن��ی بر افزایش نرخ ب��ا محدودیت‬ ‫کاالهای پرمصرف در ماه مبارک رمضان به طور‬ ‫جدی پیش��گیری خواهد ش��د‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینکه ب��ه میزان کاف��ی کاالهای‬ ‫اساس��ی برای این ایام ذخیره سازی شده‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬امروز اغلب کش��ورهای بزرگ برای تامین‬ ‫کاالهای اساسی و ضروری خود با مشکل مواجه‬ ‫هستند اما خوشبختانه ما در کشورمان به لحاظ‬ ‫تامین کاال با هیچ مش��کلی مواجه نیستیم‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به شعار جهش تولید تصریح کرد‪ :‬نباید‬ ‫اجازه دهیم تعطیلی اتفاق افتد‪ ،‬چراکه اگر این‬ ‫زنجیره کار نکند به طور عملی تولید روند کندی‬ ‫خواهد داش��ت و با راه افتادن کسب وکارها نیز‬ ‫این امید وجود دارد که نرخ رشد جدیدی را در‬ ‫تولید به ثبت برسانیم‪.‬‬ ‫نخستین نمایشگاه ‪۹۹‬‬ ‫در حوزه جهش تولید‬ ‫ش��ـرکت س��ـهامی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫نخستین نمایشگاه سال‬ ‫‪ ۹۹‬را باموض��وع جهش‬ ‫تولیدودس��تاوردهای‬ ‫مقابل��ه ب��ا ش��یوع‬ ‫وی��روس کرون��ا برگ��زار می کند‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫رواب��ط عموم��ی و ام��ور بین الملل ش��رکت‬ ‫سهامی نمایش��گاه های بین المللی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬بهمن حسین زاده‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ای��ن مجموعه اعالم کرد‪ :‬ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی ای��ران در نظ��ر‬ ‫دارد نمایش��گاهی در زمین��ه جهش تولید و‬ ‫دستاوردهای تولیدی کشور در بحران جاری‬ ‫پس از ماه مبارک رمضان در خرداد ماه برگزار‬ ‫کند‪ .‬رئیس هیات مدیره ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی ای��ران با یاداوری‬ ‫اس��یب های وارد شده به صنعت نمایشگاهی‬ ‫در ایام شیوع ویروس کرونا‪ ،‬افزود‪ :‬در راستای‬ ‫حمای��ت جدی از ای��ن صنعت ب��ا همکاری‬ ‫بخ��ش خصوص��ی همچ��ون انجمن ه��ای‬ ‫برگزارکنن��دگان نمایش��گاه های بین المللی‪،‬‬ ‫غرفه سازی و سایت داران‪ ،‬نخستین نمایشگاه‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬به منظ��ور معرف��ی تجهی��زات‬ ‫ازمایش��گاهی‪ ،‬لباس ه��ای کادر درمان‪ ،‬انواع‬ ‫ماس��ک های تولیدی‪ ،‬فناوری های جدید در‬ ‫زمینه تولید مواد ضدعفونی کننده و تونل های‬ ‫زدودن باکتری ه��ا که در این مدت ازس��وی‬ ‫تولیدکنن��دگان ایرانی راهی بازار ش��ده اند‪،‬‬ ‫برگ��زار می ش��ود‪ .‬وی به بخ��ش دیگری از‬ ‫بیانات رهب��ری مبنی بر اینکه «جوانان فعال‬ ‫در عرصه عل��م و فناوری کار ازمایش��گاهی‬ ‫و تولی��د نیازهای کش��ور را به صورت جدی‬ ‫پیگیری کنند‪ ».‬نیز اش��اره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫نمایشگاه فرصت مناس��بی فراهم می کند تا‬ ‫فع��االن عرصه عل��م و فناوری ه��م تولیدات‬ ‫خود در این ایام را به مردم کشورمان معرفی‬ ‫کنن��د‪ .‬حس��ین زاده از رعای��ت ن��کات ویژه‬ ‫بهداش��تی الزم در زمان برگزاری نمایش��گاه‬ ‫یادشده خبر داد و گفت‪ :‬تمام تمهیدات الزم‬ ‫به منظور ضدعفونی ش��دن محیط نخس��تین‬ ‫نمایشگاه سال ‪ ۹۹‬مانند رعایت فاصله ایمنی‬ ‫می��ان بازدیدکنندگان و غرف��ه داران‪ ،‬فراهم‬ ‫کردن تجهی��زات ضدعفونی مانن��د تونل در‬ ‫درب ورودی سالن‪ ،‬اسپری الکل در غرفه ها و‬ ‫ماسک به کار گرفته می شود‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫وام کرونا به کام اصناف شیرین نشد‬ ‫کاالهای اساسی ماه‬ ‫رمضان گران نمی شوند‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪ 20 -1399‬شعبان ‪ 14 - 1441‬اوریل‪-2020‬شماره‪-1499‬پیاپی‪2817‬‬ ‫همچنان الزم است در خانه بمانیم‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫ارامش؛ واکسنی که همه به ان نیاز دارند‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫س�لامت روان خ��ود حفاظت و از دیگ��ران نیز‬ ‫حمایت کنند‪.‬‬ ‫س��ازمان جهانی بهداشت در دستورالعمل های‬ ‫بهداش��تی خود تاکی��د کرده اف��راد جامعه باید‬ ‫از یکدیگ��ر حمای��ت کنن��د و با اف��رادی که با‬ ‫همه گیری کروناویروس درگیر هس��تند مهربان‬ ‫و همدل باشند‪.‬‬ ‫در ای��ران نمونه های این همدل��ی میان مردم‬ ‫به ویژه از طریق شبکه های اجتماعی بارها دست‬ ‫به دست شده است‪.‬‬ ‫از فعالیت ه��ای گروه ه��ای مردم��ی ب��رای‬ ‫ضدعفون��ی اماک��ن عمومی تا تهیه بس��ته های‬ ‫بهداش��تی‪ ،‬از همدل��ی و ایج��اد روحی��ه برای‬ ‫مدافعان س�لامت تا پخش بسته های اقالم مورد‬ ‫نیاز ب��رای خانواده ه��ای نیازمن��د جامعه‪ .‬همه‬ ‫اینه��ا از جمل��ه مواردی هس��تند ک��ه عالوه بر‬ ‫ایجاد همدل��ی به ایجاد ارامش در جامعه کمک‬ ‫می کنند و ادامه انها از نکاتی است که باید مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫در ارتب��اط ب��ا ای��ن موضوع‪ ،‬محس��ن عزتی‪،‬‬ ‫روان شناس اجتماعی نیز با بیان اینکه متاسفانه‬ ‫برخ��ی رس��انه ها م��دام در حال مخاب��ره اخبار‬ ‫منف��ی هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬پیش��گیری از ش��یوع و‬ ‫انتقال ویروس کرونا بسیار مهم است‪ ،‬اما همین‬ ‫موضوع ه��م نباید طوری انتقال داده ش��ود که‬ ‫باعث اضطراب جامعه شود‪.‬‬ ‫این روان شناس اجتماعی با بیان اینکه انتشار‬ ‫اخب��اری از بهبودیافتگان و کنت��رل بیماری در‬ ‫این ش��رایط به حفظ روحیه مردم کمک زیادی‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬تمرکز روی کرونا به خاطر جدید‬ ‫بودن ان اس��ت‪ ،‬اما متاس��فانه ما به اخبار منفی‬ ‫عادت کرده ایم و این موضوع برای سالمت روانی‬ ‫جامعه مضر است‪.‬‬ ‫عزتی با اشاره به لزوم پرداختن از ابعاد مختلف‬ ‫به موضوع تاثیر انتش��ار اخبار مربوط به کرونا در‬ ‫جامعه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انتش��ار اخبار مربوط به کرونا‬ ‫می تواند از بعد روان شناسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی و سرمایه اجتماعی در جامعه تاثیرگذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی امنی��ت را یکی از نیازهای اساس��ی مردم‬ ‫و در س��طح دوم بع��د از نیازه��ای فیزیولوژیک‬ ‫دانست و افزود‪ :‬زمانی که امنیت روانی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و اجتماع��ی وجود نداش��ته باش��د اف��راد دچار‬ ‫اضطراب می شوند‪ ،‬به ویژه زمانی که اتفاق خاص‬ ‫یا بحرانی رخ می دهد و اثار و تبعات بیشتری در‬ ‫جامعه به همراه دارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن س��ازمان جهان��ی بهداش��ت در‬ ‫دس��تورالعمل خود با تاکید بر اگاه بودن نسبت‬ ‫به انتش��ار اطالعات نادرست از مردم درخواست‬ ‫ک��رده تنها به منابع موثق مراجعه کنند و میزان‬ ‫درگی��ری ب��ا اخباری ک��ه می تواند اس��ترس و‬ ‫اضطراب ایجاد کند را به حداقل برسانند‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه می ت��وان رد پای ش��ایعات و‬ ‫اخباری که باعث ب��ر هم خوردن ارامش جامعه‬ ‫می شود را در برخی رس��انه ها که بعضا خارج از‬ ‫ایران هس��تند و تکثیر ش��ایعات در ش��بکه های‬ ‫اجتماع��ی جس��ت وجو کرد‪ .‬درب��اره این نکته و‬ ‫برای ایجاد ارامش در جامعه مسئوالن می توانند‬ ‫ب��ا مدیریت و اطالع رس��انی درس��ت و پرهیز از‬ ‫پنهان کاری در انتش��ار اخب��ار مرتبط با کرونا به‬ ‫ارام��ش جامعه کم��ک کنند و رس��انه ها هم با‬ ‫پرهیز از انتشار اخبار غیرموثق و شایعات‪ ،‬جلوی‬ ‫به هم خوردن ارامش جامعه را بگیرند‪.‬‬ ‫در همین راس��تا دکت��ر بهن��ام موالیی‪ ،‬فوق‬ ‫دکت��ری مش��اوره و روان درمان��ی حفظ ارامش‬ ‫روانی را مهم ترین راهکار برون رفت از اس��ترس‬ ‫و اضطراب ناش��ی از کرونا عن��وان و اظهار کرد‪:‬‬ ‫مش��کلی که این روزها تجربه می کنیم تنها یک‬ ‫بیماری پزشکی نیست‪ ،‬بلکه تمامی ابعاد فردی‪،‬‬ ‫اجتماعی و اقتصادی مردم را تحت الش��عاع قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫ش��اید مرور نکات اش��اره ش��ده ما را به همان‬ ‫جمل��ه کلی��دی ابتدایی یعنی «ب��رای رهایی از‬ ‫کرون��ا امروز بیش از هر چی��ز نیاز به ارامش در‬ ‫جامعه داریم»‪ ،‬برساند و در شرایط کرونایی امروز‬ ‫می توان به مردم‪ ،‬مسئوالن و رسانه ها تاکید کرد‬ ‫که م��ردم عالوه ب��ر رعایت دس��تورالعمل های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬مس��ئوالن عالوه بر اتخاذ تصمیم های‬ ‫درست و رسانه ها عالوه بر اطالع رسانی صحیح‪،‬‬ ‫بای��د ارامش خ��ود را حفظ و ای��ن ارامش را به‬ ‫جامع��ه هم تزری��ق کنند تا بت��وان هر چه بهتر‬ ‫و سریع تر از زمانه کرونا به سالمت عبور کرد‪.‬‬ ‫همبستگی امروز «الزم» و فردا به شدت «مورد نیاز» است‬ ‫فرس��تاده های ویژه س��ازمان ملل‬ ‫به ‪ ۴‬کش��ور خاورمیانه ضمن ترغیب‬ ‫هم��ه طرف ه��ای درگیر ب��ه توقف‬ ‫درگیری ها‪ ،‬خواس��تار برقراری فوری‬ ‫اتش بس در کشورهای منطقه شده‬ ‫و بار دیگر بر درخواست های پیشین‬ ‫خ��ود درباره ت�لاش ب��رای مقابله با‬ ‫ویروس کرونا تاکید کردند‪.‬به گزارش‬ ‫روس��یاالیوم‪ ،‬فرس��تاده های وی��ژه‬ ‫سازمان ملل به س��وریه‪ ،‬عراق‪ ،‬یمن‬ ‫و لبن��ان و هماهنگ کننده ویژه روند‬ ‫صلح در خاورمیانه در بیانیه مشترکی‬ ‫خواس��تار اجرایی ش��دن درخواست‬ ‫دبیرکل این س��ازمان درب��اره مقابله‬ ‫با کرونا ش��دند‪ .‬انها در این بیانیه از‬ ‫طرف های درگیر در منطقه خواستند‬ ‫ب��رای توقف درگیری ه��ا و حمالت‪،‬‬ ‫حف��ظ اتش بس کنون��ی و پرهیز از‬ ‫هر اقدامی که ممکن اس��ت وضعیت‬ ‫ثب��ات و امنی��ت سراس��ر منطقه را‬ ‫نابس��امان کند‪ ،‬با یکدیگ��ر مذاکره‬ ‫کنن��د‪ .‬در این بیانی��ه از طرف های‬ ‫درگیر خواس��ته شده با سازمان ملل‬ ‫همکاری کنند تا شیوع کرونا متوقف‬ ‫و بیم��اران در ص��ورت نی��از اج��ازه‬ ‫مراجعه به مراکز پزش��کی را داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬در ای��ن بیانیه امده اس��ت‬ ‫هیچ کش��وری یا منطقه یا جامعه ای‬ ‫به تنهای��ی نمی تواند با ویروس کرونا‬ ‫مقابله کند و همبس��تگی امروز الزم‬ ‫است و فردا به شدت مورد نیاز خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ی��ک ظ��رف ی��ک لیتری‬ ‫برداری��د و ش��یر اب را ب��از‬ ‫کنید‪ ۲۰ ،‬ثانیه زمان بگیرید‬ ‫و دس��تان خود را بش��ویید!‬ ‫ظرف ی��ک لیتری پر ش��د!‬ ‫ن��ه؟ حاال این ی��ک لیتر اب‬ ‫را ضرب��در ان ‪ ۲۰‬ب��اری که روزان��ه باید برای مب��ارزه با کرونا‬ ‫دست های مان را بشوییم بکنید‪ .‬بعد ضربدر ‪ ۸۰‬میلیون نفر ادم‪.‬‬ ‫رقم خیلی بزرگی به دست می اید‪.‬‬ ‫ما هر روز این رقم بزرگ از منابع ابی کش��ورمان را از دس��ت‬ ‫می دهیم‪ .‬این خیلی فاجعه است‪ .‬برای جلوگیری از این فاجعه‪،‬‬ ‫فقط کافی است در مدت ‪ ۲۰‬ثانیه ای که مشغول شستن زوایای‬ ‫مختلف دس��ت هستیم ش��یر اب را ببندیم‪ ،‬دس��ت های مان را‬ ‫بشوییم و بعد شیر اب را برای ابکشی دست ها باز کنیم‪.‬‬ ‫مراقب باش��یم برای فرار از یک بح��ران‪ ،‬دچار بحران بزرگ تر‬ ‫نشویم‪.‬‬ ‫هشدار‬ ‫در روش درست استفاده از ماسک‬ ‫دقت کنیم‬ ‫با ش��یوع کروناویروس جدید و توصیه بسیاری از کشورها مبنی بر‬ ‫اس��تفاده از ماسک‪ ،‬بس��یاری از افراد در محیط های خارج از خانه از‬ ‫ماس��ک اس��تفاده می کنند اما روش پوشیدن این ماسک ها در برخی‬ ‫افراد اشتباه است و ان را بی اثر می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬متخصصان می گویند ممکن اس��ت افراد برای‬ ‫عادت کردن به اس��تفاده درس��ت از ماسک به زمان نیاز داشته باشند‬ ‫اما بهتر اس��ت بدانند در روش صحیح استفاده از ماسک ها فرد کمی‬ ‫احساس خفگی می کند که طبیعی است‪.‬‬ ‫یکی از بزرگ ترین اش��تباهاتی که مردم انجام می دهند این اس��ت‬ ‫که زمانی که ماسک به انها احساس ناراحتی می دهد‪ ،‬ان را زیر بینی‬ ‫خود می کشند یا کام ً‬ ‫ال از صورت خود پایین اورده و زیر چانه شان قرار‬ ‫می دهند تا کمی راحت نفس بکشند و استراحت کنند‪.‬‬ ‫متخصصان می گویند پس از پوش��یدن ماس��ک و خروج از خانه به‬ ‫هیچ وجه نباید به ماسک خود دست بزنید و ان را جابه جا کنید‪ .‬اگر‬ ‫فکر می کنید اس��تفاده از ماس��ک شما را با مشکل مواجه و اذیت تان‬ ‫می کند‪ ،‬بهتر است از ابتدا از ماسک استفاده نکنیم‪.‬‬ ‫در ادامه چند اش��تباه رایج در اس��تفاده از ماس��ک و در اخر روش‬ ‫درست پوشیدن ان اورده شده است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ماسک خود را زیر بینی تان قرار ندهید‪.‬‬ ‫‪ -۲‬چانه خود را خارج از ماسک قرار ندهید‪.‬‬ ‫‪ -۳‬از ماس��ک های گش��اد که لبه هایش با صورت ت��ان فاصله دارد‬ ‫استفاده نکنید‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ماس��ک را تنها تا نوک بینی قرار ندهید و ان را به گونه ای قرار‬ ‫دهید که تا باالی بینی تان را پوشش دهد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ماسک را زیر چانه خود و روی گردن تان قرار ندهید‪.‬‬ ‫‪ -۶‬ماس��ک را به گون��ه ای بپوش��ید که تمام ص��ورت از زیر چانه تا‬ ‫باالی بینی و زیر چش��م ها را بپوش��اند‪ .‬س��عی کنید لبه های کناری‬ ‫ماس��ک با صورت تان شکافی ایجاد نکند و تا حد ممکن روی پوست‬ ‫صورت تان بچسبد‪.‬‬ ‫پس از اینکه ماسک خود را به روش درست اشاره شده‪ ،‬پوشیدید‪،‬‬ ‫نکات زیر را نیز برای ایمنی بیشتر رعایت کنید‪:‬‬ ‫ همیش��ه قبل و بعد از پوش��یدن ماس��ک‪ ،‬دستان خود را با اب و‬‫صابون بشویید یا با مایع مخصوص ضدعفونی کنید‪.‬‬ ‫ هنگام پوش��یدن و دراوردن ماس��ک به پوشش پارچه ای جلوی‬‫ماس��ک دس��ت نزنید و بندها یا کش ان را گرفته و ان را از صورت‬ ‫خود بردارید‪.‬‬ ‫ ماس��ک را زمانی که داخل خانه هس��تید بپوش��ید و دربیاورید‪،‬‬‫چراکه محیط اسانس��ورها و راه پله ها می توانن��د مناطقی با الودگی‬ ‫باال باشند‪.‬‬ ‫ ماسک های پارچه ای خود را به طور روزانه شسته و تمیز کنید و‬‫سپس انها را در محیط خشک قرار دهید‪.‬‬ ‫ در صورت اس��تفاده از ماس��ک نیز احساس اشتباه امنیت کامل‬‫نداشته باشید و موارد الزم از جمله فاصله گذاری اجتماعی را رعایت‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫ ماسک ها محافظت محدودی دارند و باوجود استفاده از انها باید‬‫فاصله خود را با دیگران حفظ کنید و دست های خود را مرتب بشویید‪.‬‬ ‫ فراموش نکنید در صورتی که حتی خودتان از ماس��ک اس��تفاده‬‫کنید‪ ،‬نمی توانید تاثیرات دیگران بر شیوع را خنثی کنید؛ از همین رو‬ ‫رعایت تمامی نکات ایمنی از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫کمیاب ترین گروه خونی در ایران‬ ‫س��خنگوی س��ازمان انتق��ال خون ضمن تش��ریح‬ ‫جزئیات وضعیت اهدای خون در سال ‪ ،۱۳۹۸‬شرایط‬ ‫اه��دای خون در ای��ران و کمیاب ترین گروه خونی در‬ ‫ای��ران را اعالم کرد و گفت‪ :‬باید توجه کرد که اهدای‬ ‫خ��ون اقدامی ضروری اس��ت؛ چراکه نی��از به خون و‬ ‫فراورده های ان همیشگی و روزانه است‪.‬‬ ‫بش��یر حاجی بیگ��ی همچنی��ن گف��ت‪ ۹۰ :‬درصد‬ ‫اهداکنن��دگان خ��ون در کش��ور دارای گ��روه خونی‬ ‫مثبت هس��تند و ‪ ۱۰‬درص��د اهداکنندگان خون کش��ور دارن��ده گروه های‬ ‫خون منفی ان��د‪ ۳۳ .‬تا ‪ ۳۴‬درصد اهداکنندگان خون در کش��ور دارای گروه‬ ‫خونی ‪ o‬مثبت هستند و این گروه فراوان ترین گروه خونی در کشور به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫همچنین یک درصد اهداکنندگان خون در کشور دارای گروه خونی ‪AB‬‬ ‫منفی هستند که نایاب ترین گروه خونی در کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درباره وضعیت انتقال خون در س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬از مجموع ‪2‬میلیون و ‪ ۴۰۶‬واحد خون اهدایی در کل‬ ‫کشور‪ ۳۰۵ ،‬هزار واحد در استان تهران اهدا شده که این میزان ‪ ۱۵.۳‬درصد‬ ‫کل خون های اهدایی کش��ور را ش��امل می شود؛ بنابراین استان تهران از نظر‬ ‫اهدای خون در سال ‪ ۹۸‬رتبه نخست را دارا بوده است‪.‬‬ ‫حاجی بیگی همچنین گفت‪ :‬بیش��ترین میزان رشد اهدای خون در کشور‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬نسبت به س��ال ‪ ۹۷‬مربوط به استان های خراسان شمالی با ‪۱۲‬‬ ‫درصد‪ ،‬چهارمحال و بختیاری با ‪ 7‬درصدو گلستان با ‪ 2‬درصد بوده است‪ .‬در‬ ‫عین حال بیش��ترین میزان رش��د در شاخص اهدای خون بانوان در سال ‪۹۸‬‬ ‫مربوط به استان های خراسان ش��مالی با ‪ ۱.۵‬درصد‪ ،‬چهارمحال وبختیاری با‬ ‫‪ ۱.۴‬درصد‪ ،‬البرز با ‪ ۰.۷‬درصد و فارس با ‪ ۰.۵‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫حاجی بیگی تاکید کرد‪ :‬درحال حاضر از نظر تامین خون و فراورده های ان‬ ‫در اورژانس و بیمارستان های تهران هیچ مشکلی نداریم‪ .‬البته باید توجه کرد‬ ‫که نیاز به خون و فراورده های ان روزانه و همیشگی است؛ بنابراین به صورت‬ ‫روزانه به حضور اهداکنندگان خون نیاز داریم‪.‬‬ ‫بای��د توجه کرد ک��ه ‪ ۲۵‬درصد خون اهدایی در کش��ور در تهران مصرف‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در حال��ی که تنه��ا ‪ ۱۶‬درصد خون ه��ای اهدایی در ته��ران اهدا‬ ‫می شوند‪ .‬درحال حاضر میزان ذخایر خون در کشور در حد قابل قبول است‬ ‫و اهداکنندگان جوان و مس��تمر خون می توانن��د در تهران حتی در روزهای‬ ‫تعطیل به مراکز انتقال خون که نش��انی انها در س��ایت سازمان انتقال خون‬ ‫ای��ران و همچنی��ن اداره کل انتقال خون اس��تان تهران درج ش��ده‪ ،‬مراجعه‬ ‫کنند‪ .‬اهداکنندگان خون توجه داش��ته باش��ند که هنگام مراجعه به مراکز‬ ‫انتقال خون برای بار نخس��ت به طورحتم کارت ملی به همراه داش��ته باشند‪.‬‬ ‫از افرادی که اهداکنندگان مس��تمر خون هستند‪ ،‬کارت شناسایی معتبر هم‬ ‫پذیرفته می ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه ش��روع س��ن اهدای خون در ایران ‪۱۸‬‬ ‫س��الگی اس��ت و افراد می توانند تا ‪ ۶۰‬س��الگی هم این اقدام را انجام دهند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اهداکنندگان مس��تمر خون تا ‪ ۶۵‬س��الگی نیز می توانند اهدای خون‬ ‫داشته باشند‪ .‬وزن اهداکنندگان خون باید باالی ‪ ۵۰‬کیلوگرم باشد‪ .‬همچنین‬ ‫اقایان در سال ‪ 4‬بار و بانوان در سال ‪ 3‬بار می توانند اهدای خون کنند‪.‬‬ ‫تجهیزات پزشکی کره جنوبی در راه ایران‬ ‫خبر روز‬ ‫«ب��رای رهایی از کرونا ام��روز بیش از هر چیز‬ ‫نیاز به ارامش در جامعه داریم»‪ .‬این جمله علی‬ ‫ربیعی‪ ،‬سخنگوی دولت شاید مهم ترین نکته ای‬ ‫باشد که در این روزگار کرونایی باید هم ازسوی‬ ‫مردم و هم ازس��وی مسئوالن به ان توجه شود‪.‬‬ ‫این روزها‪ ،‬ارامش دقیقا همان واکس��نی اس��ت‬ ‫که پژوهش��گران برای درم��ان کرونا به دنبال ان‬ ‫می گردن��د؛ البته واکس��نی روانی ک��ه می تواند‬ ‫اثرات به مراتب مهم تری از واکس��ن پزش��کی و‬ ‫درمانی کرونا داشته باشد‪.‬‬ ‫عل��ی ربیع��ی‪ ،‬دس��تیار ارتباط��ات اجتماعی‬ ‫رئیس جمهوری و س��خنگوی دولت‪ ،‬شنبه‪۲۳ ،‬‬ ‫فروردین در یادداش��ت هفتگی اش نوش��ت‪« :‬در‬ ‫این مقاله قصد ندارم به دو مناقشه به هم پیوسته‬ ‫س��ال های اخیر از سیاس��یون مخالف دولت در‬ ‫داخل و رس��انه های خارج که این روزها تعارض‬ ‫بین جان و نان را با متهم کردن دولت علیه جان‬ ‫راه انداخته اند بپردازم‪ .‬نداش��تن درک صحیح از‬ ‫اوضاع و احوال و دمی��دن در دوگانه های کاذب‬ ‫بیش��تر م��ردم را دچ��ار نگرانی و س��ردرگمی‬ ‫می کند‪ .‬پاسخ همه اینها باشد برای پس از کرونا‪.‬‬ ‫برای رهایی از کرونا امروز بیش از هر چیز نیاز به‬ ‫ارامش در جامعه داریم‪».‬‬ ‫نکته درس��تی ک��ه ربیعی به ان اش��اره کرده‬ ‫ایج��اد دوگان��ه کاذب «جان و نان» اس��ت که‬ ‫برخی رسانه ها و افرادی در شبکه های اجتماعی‬ ‫ت�لاش می کنند با دمیدن در ش��یپور ان‪ ،‬دلیل‬ ‫شروع به کار برخی مش��اغل را اهمیت اقتصاد و‬ ‫بی اهمیتی جان مردم برای دولت نش��ان دهند‪.‬‬ ‫این تفکر یکی از مواردی اس��ت که باعث بر هم‬ ‫خوردن ارامش روانی جامعه می شود و دمندگان‬ ‫ب��ر ش��یپور ان هم دقیقا همین هدف را نش��انه‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫این جمله ربیعی که «بازگش��ت به کار جامعه‬ ‫با رعایت پروتکل های بهداش��تی با این شرط که‬ ‫هرگاه میان س�لامت و کار مردم تعارضی ایجاد‬ ‫ش��ود‪ ،‬به نفع س�لامت حل خواهد شد» نشان‬ ‫می دهد که درس��ت اس��ت ک��ه چرخیدن چرخ‬ ‫اقتصاد جامعه برای دولت اهمیت دارد اما اگر بنا‬ ‫باشد دوگانه «جان و نان» به وجود بیاید به طور‬ ‫قطع جان و س�لامت مردم ب��رای دولت اولویت‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت در یادداش��ت خود س��عی‬ ‫ک��رده به برخی امار و ارقامی بپردازد که نش��ان‬ ‫می دهد چرا باید با اس��تراتژی س�لامت محور به‬ ‫س��مت فاصله گذاری هوشمند حرکت کرد؛ زیرا‬ ‫در غی��ر این ص��ورت در میان م��دت‪ ،‬توانی در‬ ‫اقتصاد تحریم زده برای حتی حفظ سیاست های‬ ‫سالمت محور باقی نخواهد ماند‪.‬‬ ‫از طرفی حفظ ارامش جامعه و سالمت روانی‬ ‫مردم از نکات مهمی اس��ت که هم دولتمردان و‬ ‫هم روانشناسان بر ان تاکید داشته و دارند‪.‬‬ ‫در همین زمینه س��ازمان جهانی بهداشت روز‬ ‫دوش��نبه‪ ۲۶ ،‬اسفند ‪ ۹۸‬در دس��تورالعمل های‬ ‫خود برای حفظ بهداش��ت روانی افراد و اهمیت‬ ‫ان در کن��ار رعایت بهداش��ت ف��ردی در دوران‬ ‫ش��یوع کروناوی��روس‪ ،‬ب��ه افراد توصی��ه کرد از‬ ‫دچار بحران بزرگ تر نشویم!‬ ‫رئیس س��ازمان پیش��گیری و مدیریت بحران شهر‬ ‫ته��ران تاکی��د کرد همچنان الزم اس��ت ش��هروندان‬ ‫تهران��ی فاصله اجتماعی را برای مقابله با کرونا رعایت‬ ‫کنند‪ ،‬به همین منظور باید تا جایی که ممکن اس��ت‬ ‫در خانه بمانند و از تردد غیرضروری در شهر و حضور‬ ‫در فضاهای عمومی خودداری کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلن��ا‪ ،‬رضا کرمی محمدی با اش��اره به‬ ‫برگزاری نهمین جلس��ه مجازی روس��ای کارگروه های پنج گانه مقابله با کرونا‬ ‫در تهران اظهار کرد‪ :‬همچنان براس��اس گزارش ها احتمال افزایش موارد ابتال‬ ‫ب��ه کرونا در صورت بی توجهی ش��هروندان در پایتخت وج��ود دارد‪ ،‬از این رو‬ ‫الزم اس��ت همچنان از تردد غیرضروری در معابر شهری و حضور در فضاهای‬ ‫عمومی خودداری شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در این جلسه روسای کارگروه های پنج گانه مقابله با کرونا‬ ‫و س��ایر مدیران شهری گزارشی از عملکرد خود ارائه کردند‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه های‬ ‫پیشنهادی برای تداوم فعالیت های شهرداری تهران با رویکرد مقابله با بحران‬ ‫کرونا بررسی و گزارشی نیز از اخرین وضعیت بارش ها در شهر اعالم شد‪.‬‬ ‫کرمی محمدی افزود‪ :‬در ‪ 3 ،۲‬روز گذشته باوجود بارندگی های گسترده در‬ ‫تهران‪ ،‬خوش��بختانه عوامل امدادی و خدمات شهری شهرداری در اماده باش‬ ‫بودند و نس��بت به نظارت بر مسیل ها و رودها برای جلوگیری از وقوع سیالب‬ ‫و ابگرفتگی اقدام کردند‪.‬‬ ‫در نتیجه این اقدامات که همزمان با اقدامات گس��ترده برای مقابله با کرونا‬ ‫انجام شد‪ ،‬خوشبختانه حادثه خاصی در پایتخت رخ نداد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین با اشاره به‬ ‫بررس��ی چک لیست اقدامات ضروری س��تاد ملی مقابله با کرونا افزود‪ :‬در این‬ ‫زمینه مش��خص شد که مجموعه شهرداری تهران در انجام وظایف پیش بینی‬ ‫ش��ده خود براس��اس چک لیس��ت های س��تاد ملی مقابل��ه با کرون��ا عملکرد‬ ‫قابل قبولی داشته است‪.‬‬ ‫وی درباره فروش انالین در فروش��گاه های شهروند نیز گفت‪ :‬فروش انالین‬ ‫فروش��گاه های ش��هروند افزایش داشته و این شرکت با ش��عار از خانه بخریم‬ ‫س��عی در تشویق بیشتر شهروندان برای خریدهای انالین و حضور نیافتن در‬ ‫مراکز خرید دارد‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫ی��ک مقام وزارت خارجه کره از صادرات تجهیزات پزش��کی به ایران از ماه‬ ‫اینده خبر داد‪ .‬به گزارش ایلنا به نقل از رویترز به نقل از یونهاپ‪ ،‬کره جنوبی‬ ‫از ماه اینده می تواند صادرات تجهیزات پزشکی و درمانی به ایران داشته باشد‪.‬‬ ‫این مقام وزارت خارجه کره جنوبی اعالم کرد براس��اس مجوز دولت امریکا‪،‬‬ ‫ک��ره جنوبی اجازه انج��ام برخی معامالت با ایران را خواهد داش��ت؛ بنابراین‬ ‫ش��رکت های ک��ره ای تالش می کنند ب��ا انجام احتیاط ه��ای الزم‪ ،‬کمک های‬ ‫بشردوستانه به طور حتم به مردم ایران برسد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!