روزنامه صمت شماره 1500 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1500

روزنامه صمت شماره 1500

روزنامه صمت شماره 1500

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 27‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اوریل ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1500‬پیاپی ‪2818‬‬ ‫بازافرینی اعتماد‬ ‫از دست رفته‬ ‫رشد اقتصادی‬ ‫با افزایش اکتشاف‬ ‫حاشیه امن صنایع معدنی‬ ‫در بازار سرمایه‬ ‫چراغ کسب وکار اصناف‬ ‫را روشن نگه داریم‬ ‫ش روز‬ ‫گزار ‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫شرایط فروش اینترنتی اقالم فراهم شود‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫شفافیت‬ ‫در ابرهلدینگ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تنظیم بازار رمضان با ‪200‬هزار تن کاالی اساسی‬ ‫ماه رمضان نزدیک است و به روال هر سال‪ ،‬مردم انتظار دارند دولت شرایط را برای دسترسی‬ ‫انها به کاالهای مورد نیازش��ان فراهم کند‪ .‬اما امسال همزمانی ماه مبارک رمضان با مشکالت‬ ‫اقتصادی ایجاد ش��ده بر اثر ش��یوع کرونا ویروس‪ ،‬ش��اید کار را برای مسئوالن سخت تر کرده‬ ‫باش��د‪ .‬با این همه اقدامات س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬با توزیع ‪ ۲۰۰‬هزار تن کاالی اساسی اغاز شده و‬ ‫براساس برنامه ریزی های انجام شده اعتبار الزم برای تهیه و توزیع انواع کاالی اساسی از محل‬ ‫ذخایر و واردات با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تامین ش��ده است‪ .‬نایب رئیس اتاق اصناف اطمینان داده‬ ‫که ذخایر کاالهای اساس��ی کشور مطلوب است و کاالها در استانه ماه رمضان به وفور در بازار‬ ‫عرضه می شود‪ .‬رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم اعالم کرده هیچ‬ ‫کمب��ودی در تامین و توزیع کاالهای ضروری مردم برای ایام ماه مبارک رمضان وجود ندارد و‬ ‫اجازه هیچ افزایش قیمتی را نخواهیم داد‪ .‬در این بین نمی توان از تاثیر محدودیت های تجارت‬ ‫ خارجی بر تامین کاالهای اساسی گذشت‪ .‬با این همه امروز امنیت ملی کشور به امنیت غذایی‬ ‫گره خورده است؛ پس باید تولید داخلی افزایش یابد و وابستگی به واردات کم شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ارزاوری‪ ،‬رمز موفقیت‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫طرح فاصله گذاری اجتماعی چالش جدی تاکسی داران‬ ‫کرایه نفر چهارم از جیب مردم می رود؟‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ارزش ب��ازار ‪ ۸۵‬ش��رکت مع��دن و صنای��ع معدنی ایران‬ ‫در روزه��ای ابتدایی هفته س��وم فروردین ‪ ،۱۳۹۹‬با رش��د‬ ‫‪ ۱۱.۸‬درصدی‪ ،‬از م��رز ‪ ۶۰۰‬هزار میلیارد تومان عبور کرد‪.‬‬ ‫درحال حاضر شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی‪۲۳ ،‬‬ ‫درص��د از کل ارزش بورس را به خ��ود اختصاص می دهند‪.‬‬ ‫عملکرد درخش��ان این ش��رکت ها در س��ال گذش��ته تاثیر‬ ‫بسزایی در جذب س��رمایه به این شرکت ها داشته است‪ .‬از‬ ‫انجاکه اغلب شرکت های فعال در این حوزه‪ ،‬صادرات محور‬ ‫هس��تند‪ ،‬میزان فروش انها در سال گذشته در پی افزایش‬ ‫ارزش دالر در مقابل ریال‪ ،‬رشد یافت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 27‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1500‬‬ ‫پیاپی ‪2818‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫روحانی در گفت وگو با وزیران کشور و بهداشت تاکیدکرد‬ ‫یادداشت‬ ‫شفافیت در‬ ‫ابرهلدینگ‬ ‫حمیدرضا هوشیاری‬ ‫مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان‬ ‫ورود ش��رکت ها و بنگاه ه��ای اقتص��ادی به بورس ع�لاوه بر تمام‬ ‫مزیت هایی که برای اقتصاد کش��ور دارد‪ ،‬پلی است به سوی شفافیت‬ ‫و اتاق شیش��ه ای‪ .‬در س��ال های گذشته‪ ،‬دیدگاه عامه مردم نسبت به‬ ‫شستا نوعی تاریکخانه بود که شاید کمتر کسی از بیرون این مجموعه‬ ‫می توانست‪ ،‬شناخت درستی نسبت به وسعت و جزئیات ان به دست‬ ‫اورد‪ ،‬اما ش��اهد ان خواهیم بود که این مهم به زودی محقق خواهد‬ ‫شد و فواید و محسنات ان شامل حال کل اقتصاد کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫با این حال باید در نظر داش��ت که ش��فافیت‪ ،‬ان هم در ابرهلدینگی‬ ‫مانند شستا‪ ،‬مخالفان بسیاری دارد و مقابله با انها نیاز به تدبیر و عزم‬ ‫راس��خی دارد‪ .‬سیاست های ضدفساد از میان سدهای این تاریکخانه‬ ‫که گاهی بی ش��باهت به حیاط خلوت هم نبود‪ ،‬عبور کرد و به داخل‬ ‫شس��تا تابید‪ .‬این سیاست ها تا جایی راه یافت که رفته رفته شفافیت‬ ‫در این ابرهلدینگ ش��کوفا و مراحل بورسی شدن ان طی شد‪ .‬شیوه‬ ‫و س��بک مدیریت شس��تا در دوره حاضر نش��ان می دهد س��ناریوی‬ ‫بی نقصی برای ایجاد ش��فافیت در این بنگاه اقتصادی طراحی شده و‬ ‫اجرای ان تاکنون گام به گام و با شهامت و عزم راسخ ادامه پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در جزئی از کارنامه حرفه ای مدیرعامل شستا‪ ،‬بورسی کردن‬ ‫‪ ۲۵‬شرکت دیده می شود و همچنین سهم شستا به لحاظ تعدادی‪ ،‬از‬ ‫میان عرضه های اولیه بورس ایران در سال ‪ ۹۸‬به ‪ ۳۵‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫این امار و ارقام نش��ان می دهد ش��فافیت‪ ،‬تخصص جناب اقای دکتر‬ ‫رضوانی فر اس��ت و امروز مرز این ش��فافیت از شرکت های تابع عبور‬ ‫کرده و پرتو ان قرار اس��ت به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی‬ ‫بتابد‪ .‬تا پایان س��ال ‪ ۹۸‬باورپذیری احاد تحلیلگران اقتصادی نسبت‬ ‫به بورس��ی ش��دن شستا و ورود ‪ ۱۰‬درصد س��هام این ابرهلدینگ به‬ ‫بورس در کمترین حد ممکن بود اما دیدیم که گام های استواری در‬ ‫این زمینه برداشته شد‪ .‬بورسی شدن شستا یک بار برای همیشه مانع‬ ‫بزرگ��ی برای متخلفان و مخالفان ش��فافیت ایجاد می کند‪ .‬مخالفان‬ ‫ورود شستا به بورس به واقع مخالفان شفافیت هستند و راه انها برای‬ ‫همیشه مسدود خواهد شد‪ .‬بورسی شدن شستا پیام مشخصی برای‬ ‫اقتص��اد ایران دارد و ان عزم جدی این ابرهلدینگ برای حفظ ارزش‬ ‫حقوق و دارایی ش��ریف ترین اقشار جامعه یعنی کارگران‪ ،‬کارمندان‬ ‫و بازنشس��تگان اس��ت‪ .‬شس��تا با ورود به بورس و عرضه ‪ ۱۰‬درصد از‬ ‫س��هام خود به مردم تالش می کند این میراث میان نس��لی را حفظ و‬ ‫پرتوی شفافیت را برای همیشه بر ان بتاباند‪.‬‬ ‫ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی در حمل ونقل شهری‬ ‫رئیس جمه��وری با اش��اره به از س��رگیری‬ ‫فعالیت کسب وکارهای کم ریسک در تهران از‬ ‫‪ ۳۰‬فروردین به وزیر کش��ور دستور داد همه‬ ‫تمهیدات الزم برای رعایت کامل پروتکل های‬ ‫بهداش��تی در حمل ونقل عمومی شهری انجام‬ ‫شود تا با از سرگیری کسب وکارهای کم ریسک‬ ‫خدش��ه ای به س�لامت مردم وارد نش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫حس��ن روحانی در گفت وگ��وی تلفنی با وزیر‬ ‫کش��ور‪ ،‬ضم��ن دریاف��ت گ��زارش ارزیابی از‬ ‫روند اج��رای طرح فاصله گذاری هوش��مند و‬ ‫اغ��از فعالیت کس��ب وکارهای کم ریس��ک در‬ ‫اس��تان های کشور بر ضرورت هماهنگی کامل‬ ‫بین اس��تان ها در اجرای دقیق مصوبات ستاد‬ ‫مل��ی کرونا و دس��تورالعمل های صادر ش��ده‬ ‫ازسوی استانداران تاکید کرد‪.‬‬ ‫روحانی همچنین در این گفت وگوی تلفنی‬ ‫به وزیر کش��ور دس��تور داد افزایش و تقویت‬ ‫توان ناوگان حمل ونقل شهری براساس مصوبه‬ ‫جلسه روز یکشنبه س��تاد ملی کرونا پیگیری‬ ‫و تهمیدات الزم برای تس��هیل در رفت و امد‬ ‫مردم و استفاده از حمل ونقل عمومی با رعایت‬ ‫کامل پروتکل های بهداشتی اندیشیده شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬باتوجه‬ ‫ب��ه اینکه ط��رح فاصله گذاری هوش��مند و از‬ ‫س��رگیری فعالیت کس��ب وکارهای کم ریسک‬ ‫در ته��ران از هفت��ه این��ده اج��را خواه��د‬ ‫ش��د‪ ،‬هماهنگی ه��ای الزم بی��ن نهاد ه��ای‬ ‫ذی رب��ط انج��ام و نظ��ارت کامل ب��ر رعایت‬ ‫دس��تورالعمل های بهداشتی ازس��وی اصناف‬ ‫و کس��به به طور دقیق صورت گی��رد و مردم‬ ‫هم در اجرای پروتکل های بهداشتی و رعایت‬ ‫فاصله گ��ذاری فیزیک��ی با کس��به همکاری و‬ ‫همراهی کنند‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه اطالع رسانی بهنگام و‬ ‫اقناع سازی مردم برای همراهی با توصیه های‬ ‫بهداش��تی و ضرورت در خانه ماندن و پرهیز‬ ‫از ترددهای غیرض��روری تاثیر باالیی در مهار‬ ‫س��ریع وی��روس کرون��ا دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬کمیته‬ ‫امنیتی‪-‬اجتماع��ی س��تاد مل��ی کرونا وظیفه‬ ‫خطیری در تحقق این هدف برعهده دارد‪.‬‬ ‫عبدالرض��ا رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر کش��ور نیز‬ ‫در ای��ن گفت وگوی تلفنی گ��زارش کاملی از‬ ‫روند اج��رای طرح فاصله گذاری هوش��مند و‬ ‫ازس��رگیری فعالیت کسب وکارهای کم ریسک‬ ‫در اس��تان های مختل��ف و همچنین وضعیت‬ ‫ت��ردد در ش��هرها ب��ا رعای��ت پروتکل ه��ای‬ ‫بهداشتی به رئیس جمهوری ارائه کرد‪.‬‬ ‫روحان��ی همچنی��ن در گفت وگ��وی تلفنی‬ ‫با وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی‪،‬‬ ‫ضمن دریافت گزارش روند وضعیت بهداشت‬ ‫و درمان کش��ور در سومین روز از اجرای طرح‬ ‫فاصله گذاری هوش��مند و از سرگیری فعالیت‬ ‫کس��ب وکارهای کم ریس��ک در اس��تان های‬ ‫حسن روحانی‬ ‫عبدالرضا رحمانی فضلی‬ ‫سعید نمکی‬ ‫رئیس جمهوری با ابراز خرس��ندی از روند کاهشی امار‬ ‫ابتال به وی��روس کرونا بر نظارت دقی��ق بر رعایت کامل‬ ‫بو کارها تاکید کرد‬ ‫پروتکل های بهداشتی در کس ‬ ‫کش��ور اظهار کرد‪ :‬اجرای طرح فاصله گذاری‬ ‫هوش��مند نباید موجب سهل انگاری در اعمال‬ ‫محدودیت های الزم و نظارت و کنترل ها باشد‬ ‫و مس��یر در پی گرفته شده تاکنون در زمینه‬ ‫اجرای پروتکل های بهداشتی باید همچنان با‬ ‫قوت و قدرت ادامه یابد‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری با ابراز خرس��ندی از روند‬ ‫کاهشی امار ابتال به ویروس کرونا و همچنین‬ ‫فوتی ها در اس��تان های کش��ور‪ ،‬ب��ار دیگر بر‬ ‫نظارت دقیق ب��ر رعایت کام��ل پروتکل های‬ ‫بهداشتی در کسب و کارها تاکید کرد و دستور‬ ‫داد گ��زارش مربوطه به ط��ور روزانه تهیه و به‬ ‫مراجع ذی ربط اعالم ش��ود‪ .‬روحانی با تاکید‬ ‫بر ضرورت تش��ویق اصنافی ک��ه پروتکل های‬ ‫بهداش��تی را اجرا می کنند‪ ،‬دس��تور داد برای‬ ‫تش��ویق واحده��ای صنفی ک��ه پروتکل های‬ ‫بهداش��تی را ب��رای حف��ظ س�لامت م��ردم‬ ‫رعایت می کنند با همکاری وزارت بهداش��ت‪،‬‬ ‫اصناف و س��ازمان های دیگ��ر تمهیدات الزم‬ ‫اندیشیده ش��ود‪ .‬وی با دعوت دوباره از مردم‬ ‫ب��رای در خانه ماندن و اجتن��اب از ترددهای‬ ‫غیرضروری در س��طح ش��هرها‪ ،‬ضرورت ادامه‬ ‫مس��یر اطالع رس��انی درس��ت و اقناع س��ازی‬ ‫مردم در پایبندی به ش��عار «در خانه ماندن»‬ ‫را م��ورد تاکید قرار داد‪ .‬س��عید نمکی‪ ،‬وزیر‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی نیز در این‬ ‫گفت وگوی تلفنی ضم��ن ارائه گزارش کاملی‬ ‫از وضعی��ت ابتال و درمان بیم��اران کرونایی و‬ ‫همچنین امار بهبودیافتگان و فوتی ها در روز‬ ‫س��وم اجرای طرح فاصله گذای هوش��مند در‬ ‫استان های کشور به جز استان تهران‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬خوش��بختانه ش��اهد روند کاهشی مرگ‬ ‫در کشور هس��تیم و ابتال به ویروس کرونا نیز‬ ‫شیب نزولی داشته است‪.‬‬ ‫وزی��ر بهداش��ت ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر همکاری‬ ‫و همراه��ی م��ردم در اج��رای پروتکل ه��ای‬ ‫بهداش��تی‪ ،‬در خان��ه مان��دن و پرهی��ز از‬ ‫ترددهای غیرضروری در س��طح شهرها ادامه‬ ‫یابد و همچنین ب��ا رعایت کامل پروتکل های‬ ‫بهداش��تی ازس��وی کس��ب وکارها‪ ،‬می توانیم‬ ‫امیدوار باش��یم که در روزه��ای اینده در امار‬ ‫ابت�لا ب��ه وی��روس و فوتی ها ش��اهد کاهش‬ ‫قابل توجهی باشیم‪.‬‬ ‫نمک��ی با بیان اینکه با همکاری همه نهادها‬ ‫و س��ازمان های اجرای��ی و نظارت��ی ذی ربط‪،‬‬ ‫نظارت ه��ا به ط��ور دقی��ق اعم��ال می ش��ود‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬همه تالش ما بر این اس��ت‬ ‫که تمامی کسب وکارها با دقت و به طور کامل‬ ‫پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند‪.‬‬ ‫ادامه گفت وگو های منطقه ای درباره بحران افغانستان‬ ‫وزیر امور خارجه ای��ران در گفت وگوی تلفنی با همتایان‬ ‫ترک‪ ،‬قطری و هندی خ��ود‪ ،‬درباره اخرین تحوالت بحران‬ ‫سیاس��ی در افغانس��تان‪ ،‬به وی��ژه روند صلح در این کش��ور‬ ‫رایزنی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل اطالع رس��انی و امور سخنگویی وزارت‬ ‫ام��ور خارجه‪ ،‬درگفت وگ��وی محمدجواد ظری��ف با مولود‬ ‫چ��اوش اوغلو‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه ترکیه‪ ،‬ش��یخ محمد بن‬ ‫عبدالرحمن ال ثانی‪ ،‬معاون نخس��ت وزیر و وزیر امورخارجه‬ ‫قطر و سابرامانیام جایشانکار‪ ،‬وزیر امور خارجه هند‪ ،‬اخرین‬ ‫تح��والت بحران سیاس��ی در افغانس��تان‪ ،‬مورد بررس��ی و‬ ‫تبادل نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫در ادامه این روند‪ ،‬ظریف با حنیف اتمر‪ ،‬سرپرست وزارت‬ ‫امور خارجه افغانستان نیز تلفنی گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن گفت وگو‪ ،‬وزیر امور خارجه لزوم وحدت در بین‬ ‫گروه های مختلف افغانس��تان‪ ،‬برقراری صلح و ثبات در این‬ ‫کشور و همچنین گس��ترش همکاری های دوجانبه را مورد‬ ‫تاکید قرار داد‪ .‬اخرین تحوالت سیاس��ی افغانس��تان‪ ،‬روند‬ ‫صلح در این کش��ور‪ ،‬اخرین وضعیت شیوع کرونا در منطقه‬ ‫و جه��ان و راه های جمع��ی مقابله ب��ا ان و نیز تحریم های‬ ‫غیرقانون��ی و یکجانب��ه امری��کا ضد ملت ای��ران‪ ،‬مهم ترین‬ ‫محوره��ای مذاک��رات این روزها بود‪ .‬ظری��ف همچنین در‬ ‫پیام��ی توئیتری با اش��اره به موفقیت های ای��ران در مقابله‬ ‫با کرونا باوجود تحریم های واش��نگتن‪ ،‬نوش��ت‪ :‬کووید ‪۱۹‬‬ ‫فرصتی بود که امریکا اعتیاد به تحریم را ترک کند‪.‬‬ ‫در پیام وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران امده‬ ‫اس��ت‪ :‬ایران باوج��ود تحریم های ای��االت متحده و به لطف‬ ‫منابع انس��انی و علمی و دوس��تان خارجی خود‪ ،‬پیش��رفت‬ ‫چشمگیری در مقابله با همه گیری کرونا داشته است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 27‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1500‬‬ ‫پیاپی ‪2818‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫طرح فاصله گذاری اجتماعی چالش جدی تاکسی داران‬ ‫کرایه نفر چهارم از جیب مردم می رود؟‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫نظریه پرداز توسعه پایدار‬ ‫ژل‪ ،‬دستکش و ضدعفونی کننده ها با نرخ دولتی در اختیار صنف تاکسیرانی قرار بگیرد‬ ‫‹ ‹مردم برای سالمت خود هزینه کنند‬ ‫درخواست پرداخت بیمه بیکاری به رانندگان تاکسی‬ ‫ش��هردار تهران در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫خواس��تار پرداخت بیمه بیکاری به رانندگان تاکس��ی زیر‬ ‫پوشش بیمه تامین اجتماعی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬در نام��ه پیروز حناچ��ی خطاب به‬ ‫اس��حاق جهانگیری‪ ،‬مع��اون اول رئیس جمه��وری امده‬ ‫اس��ت‪« :‬با عنایت به تاکید ریاست جمهوری مبنی بر لزوم‬ ‫حمایت از اقش��ار اسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا‬ ‫و لزوم پرداخت بیمه بیکاری به مش��موالن تعریف شده در‬ ‫مصوبات دولت همان گونه که مس��تحضر هستید رانندگان‬ ‫فعال در حوزه حمل ونقل عمومی شهری که در قالب بیمه‬ ‫رانن��دگان از خدمات تامین اجتماعی برخوردار هس��تند‬ ‫از جمله اقش��اری هس��تند که بیشترین اس��یب را در این‬ ‫بحران دیده اند‪ ،‬لیکن این افراد در مراجعه به سامانه تامین‬ ‫اجتماعی جهت ثبت درخواست دریافت بیمه بیکاری با این‬ ‫پیغام مواجه می شوند که به علت پرداخت ‪۲۷‬درصد سهم‬ ‫بیمه و نداش��تن کارفرما امکان پرداخت بیمه بیکاری برای‬ ‫ش��ما میسر نیست که این موضوع سبب اعتراض رانندگان‬ ‫به دلیل مشکالت مالی ناشی از محدودیت فعالیت انها شده‬ ‫است‪ .‬باتوجه به شرایط حساس کنونی نظر مساعد دولت در‬ ‫حمایت همه جانبه از مشاغل اسیب دیده به منظور همکاری‬ ‫و همراهی هرچه بیشتر رانندگان در این ایام و در راستای‬ ‫قط��ع زنجیره انتقال ای��ن ویروس و کاهش فعالیت ناوگان‬ ‫عمومی‪ ،‬خواهش��مند است دس��تور فرمایید ترتیبی اتخاذ‬ ‫شود که تمامی رانندگان فعال در حوزه حمل ونقل عمومی‬ ‫ش��هری نیز بتوانند در مدت زمان مشخص از بیمه بیکاری‬ ‫یا کمک های مشابه جایگزین برخوردار شوند»‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از ش��یوع ویروس کرونا حدود ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫از فعالیت صاحبان تاکس��ی کاسته شده و بعد از اغاز به کار‬ ‫دوباره هم فعالیت انها به ‪ ۶۰‬درصد رسیده و در عمل بخشی‬ ‫از ظرفیت انها تا اغاز دوباره تمام کسب وکارها خالی است‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬جبران این ضرر ازسوی دولت امکان پذیر‬ ‫نیس��ت زی��را درحال حاضر دول��ت با توجه به مش��کالت‬ ‫اقتصادی که دارد‪ ،‬نمی تواند هزینه مالی مازاد داشته باشد؛‬ ‫بنابراین وقتی تکلیف می ش��ود برای س�لامت شهروندان و‬ ‫قاعدت��ا رانندگان باید یک مس��افر کمتر از ش��رایط عادی‬ ‫سوار تاکسی ها شود پس شهروندانی که از این وسیله نقلیه‬ ‫برای جابه جایی استفاده می کنند باید هزینه مازاد را که در‬ ‫واقع هزینه س�لامت خودشان است‪ ،‬بپردازند‪ .‬این مسئول‬ ‫صنفی ادامه داد‪ :‬س��هم راننده الزامات دیگری اس��ت زیرا‬ ‫در پروتکل های وزارت بهداش��ت امده که راننده الزام دارد‬ ‫روزانه از دس��تکش و ماسک اس��تفاده کند اما پرسش این‬ ‫است که ایا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان متولی‬ ‫تولی��د و تهیه ای��ن اقالم ضروری برای ش��رایط اضطراری‬ ‫فعل��ی‪ ،‬تدبیری اتخاذ ک��رده که این کاالها برای این صنف‬ ‫تامین ش��ود؛ نه رایگان‪ ،‬بلکه به نرخ مصوب که مس��ئوالن‬ ‫صنفی بدانند نخست اینکه اقالم تهیه شده تقلبی نیست و‬ ‫دوم اینکه قیمت ان نرخ مصوب دولتی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های شهری کشور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این موارد جزئی برای حمایت از صنف تاکسیرانی هنوز‬ ‫محقق نش��ده‪ ،‬در حالی که یک��ی از دغدغه های این صنف‬ ‫بوده و نادیده گرفته شده است‪.‬‬ ‫ضامن��ی ب��ا اش��اره به ای��ن اقالم ض��روری گف��ت‪ :‬این‬ ‫نیازمندی ها در ‪ ۳‬بخش محلول ضدعفونی کننده‪ ،‬ماسک و‬ ‫دستکش است‪ .‬براساس پروتکل وزارت بهداشت روزانه هر‬ ‫راننده متحمل هزینه ای افزون بر ‪ ۱۵‬هزار تومان می ش��ود‬ ‫که هزینه سرباری برای این صنف به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹منطق چیست؟ عدالت کجاست؟‬ ‫در شکل معمول و رایج هر ساله‪ ،‬پس از اغاز سال جدید‬ ‫با احتس��اب ت��ورم و افزایش حقوق کارگ��ران و کارمندان‬ ‫قیم��ت تم��ام محص��والت و خدمات افزای��ش (البته چند‬ ‫برابری) می یابد؛ به این ترتیب امسال هم هزینه حمل ونقل‬ ‫عمومی به ویژه در صنف تاکسیرانی درصدی افزایش یافته‬ ‫که اگر هزینه مازاد مس��افر چهارم هم بین ‪ ۳‬نفر در حالت‬ ‫خوش��بینانه تقسیم شود‪ ،‬باتوجه به تعطیلی حدود دوماهه‬ ‫کسب وکارها کرایه پرداختی برای افرادی که ناگزیر هستند‬ ‫برای حاضر شدن در محل کار از تاکسی استفاده کنند رقم‬ ‫س��نگینی خواه��د بود‪ .‬حال دولت تدبی��ر و امید برای این‬ ‫موضوع چه راهکاری اندیش��یده است؟ ضامنی در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که ایا اتحادیه در این باره با دولت و مسئوالن‬ ‫دولت��ی رایزنی ک��رده‪ ،‬گف��ت‪ :‬پیگیری ها در ح��ال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬سلسله حمایت هایی ازس��وی دولت به دلیل شیوع‬ ‫کروناویروس از اقشار گوناگون جامعه انجام شده است‪ .‬این‬ ‫حمایت ه��ا از تمام کس��ب وکارهایی که در مصوبه دولت از‬ ‫انها نام برده شده انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ناوگان تاکسیرانی پاسخگو نیست‬ ‫یک��ی از دغدغه ه��ای موجود خطر س��رایت این ویروس‬ ‫در محل تجمع مس��افران برای رس��یدن به مقصد اس��ت‪.‬‬ ‫علیرضا قنادان‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی شهر تهران‬ ‫در این باره عنوان می کند‪ :‬اگر از چند روز اینده همه افراد‬ ‫بخواهند در محل کار خود حاضر ش��وند و فعالیت خود را‬ ‫از سر بگیرند باتوجه به تعداد تاکسی ها اگر صاحب تاکسی‬ ‫بخواهد مس��افران کمتری س��وار کند صف های طویلی در‬ ‫پایانه ها و خطوط تاکس��یرانی به ویژه در پیک س��فر ایجاد‬ ‫می شود که می تواند عامل انتقال ویروس باشد زیرا خطوط‬ ‫فعل��ی ظرفیت اجرای طرح فاصله گذاری را ندارد؛ بنابراین‬ ‫بحث فاصله گذاری اجتماعی در خطوط تاکسی دوباره باید‬ ‫مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫مرتض��ی ضامن��ی‪ ،‬مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های‬ ‫ش��هری کشور در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که جامعه‬ ‫اماری صنف تاکسیرانی کشور چقدر است‪ ،‬گفت‪ :‬این صنف‬ ‫دارای ‪ ۳۲۰‬هزار عضو در کش��ور اس��ت که اگر با رانندگان‬ ‫کمکی لحاظ ش��ود حدود ‪ ۴۰۰‬هزار راننده تاکسی در کل‬ ‫کشور فعالیت دارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از این امار حدود ‪ ۸۰‬ه��زار راننده مربوط به‬ ‫کالنش��هر تهران اس��ت که اگر با افراد خانوارها لحاظ شوند‬ ‫به طور قطع رقم بزرگ تری خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫گفتنی اس��ت ب��رای کاه��ش دغدغه ش��هروندان برای‬ ‫پرداخت کرایه تاکسی‪ ،‬اعالم شده که ‪ ۷۰‬درصد تاکسی ها‬ ‫مجهز به سیس��تم پرداخ��ت الکترونیکی و درحال حاضر ‪۳‬‬ ‫اپلیکیش��ن پرداخت انالین کرایه فعال است‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫برای اطمینان از س�لامت رانندگان تاکسی هم مدیرعامل‬ ‫س��ازمان تاکس��یرانی ش��هر تهران در نشس��ت خبری که‬ ‫ب��ه صورت ویدئوکنفرانس برگزار ش��د تاکی��د کرد‪ :‬بحث‬ ‫شناس��ایی‪ ،‬پایش و کنترل ناوگان تاکس��یرانی در دستور‬ ‫کار قرار دارد‪ ،‬بر همین اس��اس با ارس��ال فرم های انالین‬ ‫به وسیله پیامک‪ ،‬نسبت به شناسایی رانندگان مشکوک به‬ ‫کرونا اقدام شده است‪.‬‬ ‫یورو ‪ ۵‬به پایان سال موکول شود‬ ‫براس��اس اعالم مس��ئوالن دفتر نیرومحرکه و صنایع وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬گرچه قرار بوده از ابتدای امس��ال‪،‬‬ ‫تمامی خودروها براساس استاندارد یورو‪ ۵‬باشند و دیگر خودرو‬ ‫با اس��تاندارد یورو‪ ۴‬تولید نش��ود‪ ،‬با این حال باتوجه به ش��رایط‬ ‫فعلی و مشکالت ناشی از تحریم ها‪ ،‬این سازمان خواستار اجرای‬ ‫این تصمیم در پایان سال ‪ ۹۹‬شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬براساس ایین نامه فنی ماده ‪ ۲‬قانون هوای‬ ‫پاک مقرر شده بود از ابتدای سال ‪ ۹۸‬تمامی خودروهای داخلی‬ ‫با استاندارد یورو ‪ ۵‬تولید و روانه بازار شوند اما اواخر بهمن سال‬ ‫‪ ۹۷‬بود که الزام رعایت این قانون به خواس��ت خودروس��ازان به‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬موکول ش��د‪ .‬قانون هوای پاک خودروسازان را مکلف‬ ‫کرد تا از ابتدای سال ‪ ۹۹‬خودروهای بنزینی با کیفیت االیندگی‬ ‫یورو ‪ ۵‬ارائه دهند‪.‬‬ ‫اس��تاندارد االیندگ��ی ای��ن خودروها باید پی��ش از مرحله‬ ‫پیش فروش‪ ،‬به تایید سازمان محیط زیست می رسید و چنانچه‬ ‫خودروسازان این الزام را رعایت نکنند‪ ،‬طبق اعالم معاون مرکز‬ ‫ملی هوا و تغییر اقلیم س��ازمان ملی حفاظت محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫این خودروها ش��ماره گذاری نخواهند ش��د و در صورت انجام‬ ‫پیش فروش این محصوالت‪ ،‬این سازمان پیگیری قانونی را در‬ ‫دستور کار خود قرار خواهد داد‪ .‬این در حالی است که اسفند‬ ‫سال ‪ ۹۸‬نیز دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره الزام اجرایی‬ ‫شدن ارتقای خودروهای سواری به استاندارد یورو ‪ ۵‬در شرایط‬ ‫تحمیل شده ناشی از تحریم های ظالمانه هشدار داده و معتقد‬ ‫ب��ود ک��ه قان��ون هوای پاک در زمان به امضا رس��یدن برجام و‬ ‫زمانی که مس��ائل خوش��بینانه تصور می شد‪ ،‬تنظیم شد‪ .‬یکی‬ ‫از ایین نامه های قانون یادش��ده بر این اس��اس بود که از ابتدای‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬اس��تاندارد خودروها را به یورو ‪ ۵‬ارتقا دهیم اما‬ ‫به دلیل مش��کالت به وجود امده از تحریم ها‪ ،‬س��ال گذش��ته به‬ ‫درخواس��ت انجمن خودروس��ازان ایران نامه ای به وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و معاون اول رئیس جمهوری ارسال شد تا اجرای‬ ‫برخ��ی از بنده��ای ایین نام��ه قانون مذبور را تا رفع تحریم ها به‬ ‫حال��ت تعلی��ق دراورند؛ اما خ�لاف ان که قرار بود خودروهای‬ ‫تولیدی کشور از ابتدای سال ‪ ۹۹‬براساس استاندارد االیندگی‬ ‫یورو ‪ ۵‬تولید شوند‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در اواخر اسفند‬ ‫‪ ،۹۸‬با ارسال نامه ای به معاون اول ریاست جمهوری‪ ،‬خواستار‬ ‫تعلیق این الزام شده است‪ .‬رضا رحمانی در این نامه از اسحاق‬ ‫جهانگیری خواسته تا الزام به رعایت استاندارد االیندگی یورو‬ ‫‪ ۵‬به ‪ ۶‬ماه پس از لغو تحریم ها علیه خودروسازی موکول شود‬ ‫اما دوباره وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خواس��تار تعویق در‬ ‫اجرای این الزام شده است‪.‬‬ ‫امی��ر جعفرپ��ور‪ ،‬مع��اون نی��رو دفتر نیرو محرک��ه و صنایع‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار کرد‪ :‬در پی نامه ارسالی‬ ‫وزارتخانه به معاون اول رئیس جمهوری در اواخر سال گذشته‬ ‫که خواستار اجرای الزام قانونی استاندارد یورو ‪ ۵‬به ‪ ۶‬ماه پس‬ ‫از لغو تحریم های صنعت خودرو شده بود‪ ،‬در تصمیمی جدید‬ ‫و باتوجه به مشکالت موجود‪ ،‬دوباره خواستار تعویق این مصوبه‬ ‫تا پایان سال ‪ ۹۹‬شدیم؛ عالوه بر اینکه تا ان زمان فرصت تولید‬ ‫و توزیع سوخت یورو ‪ ۵‬نیز در کشور فراهم می شود‪.‬‬ ‫جعفرپور با اشاره به اینکه البته خودروسازان زودتر از موعد‬ ‫مقرر محصوالتی را با اس��تاندارد یورو ‪ ۵‬تولید و به بازار عرضه‬ ‫کردند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬توزیع نش��دن س��وخت متناس��ب با این‬ ‫خودروها در سطح شهر‪ ،‬اعتراض خریداران را به دنبال خواهد‬ ‫داشت؛ هرچند که در این شرایط تولید خودرو با استاندارد یورو‬ ‫‪ ۵‬نیز کمکی به بهبود وضعیت محیط زیست و کاهش الودگی‬ ‫هوا نخواهد کرد چراکه در غیاب سوخت مناسب‪ ،‬خودروهای‬ ‫با اس��تاندارد یورو ‪ ۵‬که از س��وخت یورو ‪ ۴‬اس��تفاده می کنند‪،‬‬ ‫موجب افزایش االیندگی خواهند شد‪.‬‬ ‫معاون نیرو دفتر نیرو محرکه و صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با تاکید بر اینکه الزام استاندارد یورو ‪ ،۵‬سبب افزایش‬ ‫هزینه های تولید خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬براساس ایین نامه اجرایی‬ ‫قان��ون حمای��ت از حق��وق مصرف کنندگان خ��ودرو‪ ،‬افزایش‬ ‫هزینه ه��ای تولی��دی که از مس��یر تولید محصوالت براس��اس‬ ‫اس��تانداردهای جدید رقم می خورد‪ ،‬برعهده خودروس��از است‬ ‫و ش��رکت عرضه کنن��ده خ��ودرو بای��د هزین��ه ان را پرداخت‬ ‫کند‪ ،‬این درحالی اس��ت که در س��ال گذش��ته‪ ،‬خودروسازان و‬ ‫قطعه س��ازان اعالم کرده بودند که تفاوت قیمتی برای ارتقای‬ ‫موتور خودروهای سواری از یورو ‪ ۴‬به یورو ‪ ۵‬صفر است و بنابر‬ ‫اعالم ش��رکت های خودروس��از‪ ،‬این ارتقای سیستم االیندگی‬ ‫تاثیر افزایشی در قیمت خودروها نخواهد گذاشت‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مرتضی ضامنی‬ ‫منطق این است‬ ‫که کرایه مسافر‬ ‫چهارم بین ‪ ۳‬نفر‬ ‫سرشکن شود‪،‬‬ ‫نه اینکه یک‬ ‫نفر (راننده)‬ ‫ان را بپردازد‬ ‫باوجود افزایش رنج و دغدغه مردم جهان با‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬این شرایط یک فرصت‬ ‫اس��تثنایی و دس��تاورد مهم را به وجود اورده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر به ط��ور نظام من��د و عقالیی روی‬ ‫مردم و افراد ش��اغل در کسب وکارها متمرکز‬ ‫شویم و به نیازها و خواسته های انان گوش فرا‬ ‫دهیم‪ ،‬قادر خواهیم ش��د اعتماد‪ ،‬کار تیمی و‬ ‫تاب اوری را در فعالیت های اقتصادی افزایش‬ ‫داده و کاستی های امروز را در رشد اقتصادی‬ ‫و توس��عه پایدار جبران کنیم‪ .‬این دس��تاورد‬ ‫منجر ب��ه نیکب��ودی (‪ )Well-being‬و باال‬ ‫رفتن کیفیت زندگی بشری می شود که حلقه‬ ‫گمشده جهان امروز است‪.‬‬ ‫بر این باورم ک��ه ماتریس اعتماد در جهان‬ ‫امروز و کس��ب وکارها با چالش بزرگی روبه رو‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫قابل اعتمادتری��ن نهاد در زندگی انس��انی‪،‬‬ ‫شرکت ها و س��ازمان های ما هستند اما حتی‬ ‫در ای��ن نهادها هم اخالق به چالش کش��یده‬ ‫شده است‪ .‬اگر بپذیریم که اعتماد بر ‪ ۳‬محور‬ ‫استوار است؛‬ ‫‪ )۱‬شایستگی‪ ،‬انجام کارها به خوبی‬ ‫‪ )۲‬اخالق‪ ،‬زندگی با یک سیس��تم ارزش��ی‬ ‫اخالقی‬ ‫‪ )۳‬صدا‪ ،‬دادن فرصت صحبت به مردم‬ ‫ان وق��ت باید در توس��عه و گس��ترش انها‬ ‫ت�لاش مضاعف داش��ته باش��یم؛ به ویژه انکه‬ ‫ش��رایط امروز و حاکم شدن ویروس کرونا بر‬ ‫روابط فردی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫حاکمیتی را بای��د فرصتی بدانیم تا اعتماد از‬ ‫دست رفته را به کسب وکارها و جامعه بشری‬ ‫بازگردانیم‪.‬‬ ‫اگر جه��ان و جوام��ع بش��ری در این باره‬ ‫بازاندیشی نکنند‪ ،‬شوربختی های عصر جدید‬ ‫دوچندان خواهد شد‪.‬‬ ‫مهر تایید‬ ‫وزارت بهداشت بر‬ ‫اقدامات گروه سایپا‬ ‫علیرضا قنادان‬ ‫باتوجه به تعداد‬ ‫تاکسی ها و‬ ‫فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫صف های طوالنی‬ ‫مسافر می تواند‬ ‫عامل انتقال‬ ‫ویروس باشد‬ ‫اغاز تولید ایران خودرو‬ ‫با رعایت پروتکل بهداشتی‬ ‫مدیر خطوط مونتاژ گروه صنعتی ایران خودرو از اغاز تولید در این مجموعه‬ ‫پس از تعطیالت بهاره با رعایت پروتکل بهداشتی ارائه شده ازسوی ستاد ملی‬ ‫مبارزه با کرونا خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش صداوس��یما‪ ،‬علیرضا بخت ازما گفت‪ :‬در روزهایی که روند تولید‬ ‫در ایران خ��ودرو تعطی��ل ب��ود مقدمات و هماهنگی برای اغ��از تولید البته با‬ ‫رعایت پروتکل بهداش��تی س��تاد ملی مبارزه با کرونا انجام شد؛ به گونه ای که‬ ‫در ورودی های شرکت با نصب تجهیزات جدید‪ ،‬پاشش مواد ضدعفونی کننده‬ ‫روی کارکنان و تب س��نجی در همه افراد انجام می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬در کنار‬ ‫فعالیت برای تحقق جهش تولید‪ ،‬سالمتی کارکنان نیز در اولویت است که با‬ ‫متوازن کردن نیروی انسانی و فاصله گذاری هوشمند ترتیبی اتخاذ کرده ایم‬ ‫که هم تولید انجام و هم سالمتی کارکنان تامین شود‪.‬‬ ‫مدی��ر خط��وط مونتاژ گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو گفت‪ :‬هم��ه کارکنان‬ ‫در خط��وط تولی��د موظ��ف ب��ه اس��تفاده از دس��تکش‪ ،‬ماس��ک و ژل های‬ ‫ضدعفونی کننده هس��تند؛ عالوه بر اینکه فاصله گذاری های مناسبی در سالن‬ ‫غذاخوری کارکنان انجام ش��ده و س�لامتی کارکنانی که در سالن غذاخوری‬ ‫روبه روی یکدیگر قرار می گیرند با جداکننده سلفونی‪ ،‬تامین می شود؛ عالوه بر‬ ‫ارائه بس��ته بهداش��تی به کارکنان برای خانواده های کارکنان نیز بس��ته های‬ ‫بهداش��تی و ضدعفونی کننده مجزا در نظ��ر گرفتیم و اهدا کردیم‪ .‬بخت ازما‬ ‫گفت‪ :‬با ترتیبات انجام شده‪ ،‬همچنین ضدعفونی دستگاه ها و ابزارهای مورد‬ ‫اس��تفاده خطوط تولید که به طور مداوم انجام می ش��ود‪ ،‬کارکنان از اطمینان‬ ‫در خطوط تولید برخوردارند‪.‬‬ ‫نمایندگان وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی با حضور در گروه خودروسازی سایپا‬ ‫عالوه ب��ر بازدید و بررس��ی چگونگ��ی اجرای‬ ‫پروتکل ه��ا ب��رای مب��ارزه با ش��یوع ویروس‬ ‫کووی��د‪ ۱۹-‬در س��الن ها و خط��وط تولی��د‪،‬‬ ‫اقدامات درون س��ازمانی و برون سازمانی سایپا‬ ‫در مقابل��ه با کرون��ا را تایی��د و ان را مثبت‬ ‫ارزیابی کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش س��ایپانیوز‪ ،‬معاون بهداش��تی‬ ‫دانش��گاه عل��وم پزش��کی ته��ران و مع��اون‬ ‫اجرای��ی بهداش��ت دانش��گاه علوم پزش��کی‬ ‫ای��ران با حض��ور در جلس��ه س��تاد مقابله با‬ ‫کرون��ا گ��روه خودروس��ازی س��ایپا و بازدید‬ ‫از وضعی��ت س��الن های تولیدی به بررس��ی‬ ‫پروتکل های اجرایی و اقدامات درون سازمانی‬ ‫و برون سازمانی سایپا پرداختند‪.‬‬ ‫در ای��ن بازدی��د س��یدجواد س��لیمانی‪،‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا بر ضرورت‬ ‫همکاری دوجانبه با این وزارتخانه در راستای‬ ‫مقابله با ش��یوع این بیم��اری تاکید کرد و از‬ ‫برنامه ریزی ویژه سایپا برای صیانت از سالمت‬ ‫کارکنان و کنترل شیوع این ویروس در زمان‬ ‫اغاز به کار دوب��اره فعالیت های تولیدی خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی‬ ‫تهران نیز ضمن قدردانی از عملکرد س��ایپا و‬ ‫ستاد مبارزه با کرونا این گروه در اجرای کامل‬ ‫پروتکل های بهداشتی گفت‪ :‬فعالیت های موثر‬ ‫و پیش بینی های هوش��مندانه در گروه سایپا‬ ‫نق��ش پررنگی در کاهش ش��یوع این ویروس‬ ‫در س��طح کارکنان ای��ن واحد بزرگ صنعتی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫بابک عش��رتی ادامه داد‪ :‬امیدواریم با تداوم‬ ‫اجرا و استمرار اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی‬ ‫در س��ایپا‪ ،‬همزمان با حفظ سالمت کارکنان‪،‬‬ ‫گام ه��ای اولیه تحقق ش��عار جهش تولید در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬برداشته شود‪.‬‬ ‫معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی‬ ‫ته��ران اف��زود‪ :‬فعالی��ت دوب��اره در خطوط‬ ‫تولیدی و س��طح کارخانه ها ب��ا رعایت موارد‬ ‫بهداش��تی و اصول مهندس��ی ک��ه کمترین‬ ‫تداخ��ل انس��انی را به همراه داش��ته باش��د‬ ‫امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫علیرضا قنادان‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی ش��هر‬ ‫تهران درباره موضوع فاصله گذاری اجتماعی در تاکسی های‬ ‫پایتخ��ت اظهار ک��رد‪ :‬موضوع فاصله گ��ذاری اجتماعی در‬ ‫ش��ورای ترافیک تهران مطرح ش��د و در ص��ورت ادامه دار‬ ‫ب��ودن ای��ن طرح برای اینکه تاکس��یرانان اس��یب نبینند‬ ‫باید کرایه های تاکس��ی براس��اس ظرفیت ‪ ۴‬نفر در خطوط‬ ‫اش��تراکی در نظ��ر گرفته ش��ود‪ .‬اگر قرار باش��د این طرح‬ ‫اجباری و در بلندمدت اجرا شود یا دولت باید مابه التفاوت‬ ‫کرایه را بپردازد یا ما در بخشنامه نرخ گذاری بازنگری کنیم‬ ‫و کرایه را براس��اس تعداد سرنش��ین کمتر در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫ما نمی توانیم هزینه س�لامت را از جیب تاکسیران بدهیم؛‬ ‫به وی��ژه در ش��رایط فعلی که رانندگان نیز از ش��یوع کرونا‬ ‫بس��یار متضرر ش��ده اند یا باید دولت مابه التفاوت کرایه نفر‬ ‫چه��ارم را پرداخ��ت کند یا باید کرایه نفر چهارم بین ‪ ۳‬نفر‬ ‫دیگر تقسیم شود‪.‬‬ ‫این طرح از نیمه اسفند ‪ ۹۸‬در خطوط تاکسیرانی اجرایی‬ ‫شده اما از ‪ ۱۵‬فروردین ‪ ۹۸‬اجرای ان الزامی است و به طور‬ ‫م��داوم گزارش ه��ای مردمی و گزارش ناظ��ران خطوط را‬ ‫پایش می کنیم تا این طرح به نحو احس��ن اجرایی ش��ود‪،‬‬ ‫اما دقت داش��ته باشید که تداوم این طرح نیازمند دریافت‬ ‫خدمات است‪.‬‬ ‫مرتض��ی ضامن��ی‪ ،‬مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های‬ ‫ش��هری کش��ور درباره پروتکل های بهداشتی برای صنف‬ ‫تاکسیرانی به‬ ‫گفت‪ :‬یکی از الزامات وزارت بهداشت‬ ‫برای صنف تاکسی دارها این بوده که باید رانندگان تاکسی‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی را در مسافرگیری رعایت کنند‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که ش��غل و منبع درامد رانندگان تاکسی‬ ‫از همین محل جابه جایی مس��افر اس��ت‪ .‬باتوجه به شیوع‬ ‫وی��روس کرونا و کاهش تردده��ا درامد این صنف کاهش‬ ‫یافت��ه و ضرر زی��ادی به ناوگان حمل ونقل عمومی تحمیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی یکی از پروتکل های بهداشتی در‬ ‫وضعیت کرونایی جهانی است‪ .‬نزدیک ‪ ۲‬ماه است که فضای‬ ‫کسب وکار کش��ور با چالش جدی روبه رو شده و باتوجه به‬ ‫تعطیلی صنوف و بازار‪ ،‬هزینه های زندگی برای حفظ جان‬ ‫و س�لامت دوچندان شده است‪ .‬به گفته برخی کارشناسان‬ ‫حوزه ش��هری و بهداشتی مدیریت بحران نه چندان کارامد‬ ‫دولت زمان طالیی برای زنجیره انتقال کروناویروس از دست‬ ‫رفت‪ .‬براس��اس انچه برخی مدیران بهداشتی دولت عنوان‬ ‫می کنند ش��هروندان باید به نوعی زندگی مسالمت امیز در‬ ‫کنار این ویروس را در پیش بگیرند تا وضعیت به ش��رایط‬ ‫عادی برگردد‪.‬‬ ‫یکی از صنوفی که در ‪ ۲‬ماه اخیر دچار زیان ش��د صنف‬ ‫تاکسیرانی بود که به دلیل کاهش ترددها به نوعی به حالت‬ ‫نیمه تعطیل درامده بود؛ اما با اغاز فعالیت ها از ‪ ۲۳‬فروردین‬ ‫در اس��تان ها و ش��هرهای کشور و از ‪ ۳۰‬فروردین در استان‬ ‫ته��ران ب��رای کاهش خطر س��رایت کرون��ا فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی از الزامات پروتکل بهداشتی وزارت بهداشت بوده‬ ‫و در نتیجه هر تاکسی باید فقط ‪ ۳‬مسافر سوار کند‪ .‬پرسشی‬ ‫که ذهن بس��یاری را به خود مش��غول کرده این اس��ت که‬ ‫هزینه نفر چهارم را باید چه کس��ی بپردازد؟ ایا این هزینه‬ ‫مازاد باید بر گردن رانندگان باشد یا شهروندان؟ باتوجه به‬ ‫اینکه هر دو قش��ر دچار اس��یب و ضرر مالی شده اند‪ ،‬نقش‬ ‫دولت به عنوان ضلع س��وم و تامین کننده ارامش و سالمت‬ ‫مردم چیست؟‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در جایی تکلیف می ش��ود که راننده ملزم‬ ‫اس��ت یک یا دو نفر کمتر از قبل مس��افر سوار کند‪ .‬در این‬ ‫باره رقم ها بزرگ می ش��وند؛ بنابراین اتحادیه تاکسیرانی به‬ ‫ش��ورای ترافیک شهرهای کش��ور اعالم کرد این هزینه را‬ ‫ی��ا دولت باید تقب��ل کند که معتقدم ای��ن راهکار قابلیت‬ ‫اجرا ندارد یا اینکه خود مس��افران برای حفظ سالمتی شان‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های ش��هری کش��ور در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که اگر مدت زمان اجرای این طرح‬ ‫طوالنی شود ایا راهکار عادالنه ای است؟ گفت‪ :‬چاره ای جز‬ ‫این وجود ندارد‪ .‬منطق این اس��ت که این مبلغ بین ‪ ۳‬نفر‬ ‫سرشکن شود نه اینکه یک نفر (راننده) ان را بپردازد‪ .‬به این‬ ‫ترتیب فش��ار کمتری به این صنف وارد می شود‪ .‬حال باید‬ ‫دید این طرح چقدر به طول می انجامد زیرا هنوز پروتکل ها‬ ‫به طور روشن بیان و ابالغ و روزانه در حال بروزرسانی است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اتحادیه تاکس��یرانی های ش��هری کش��ور‬ ‫دغدغه های خود را به ش��ورای ترافیک ش��هرهای کشور و‬ ‫مجموعه دولت اعالم کرده و تابع نظرات و مصوباتی اس��ت‬ ‫ک��ه به تصویب می رس��د‪ .‬به طور قط��ع تصمیم های دولت‬ ‫جامع الشرایط است که هم رانندگان را می بیند و هم مردم‬ ‫را‪ .‬هرچه مصوب شود ما هم در حوزه تاکسیرانی تابع همان‬ ‫مصوبات خواهیم بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫باز افرینی‬ ‫اعتماد از‬ ‫دست رفته‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 27‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1500‬‬ ‫پیاپی ‪2818‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫حمایت صندوق نواوری از دانش بنیان ها برای جهش تولید‬ ‫صادرات ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫دالر محصوالت‬ ‫دانش بنیان ‬ ‫افزایش مقاومت به‬ ‫سایش با نانوپوشش ها‬ ‫یک��ی از ش��رکت های فن��اور ب��ا اعم��ال‬ ‫نانو پوشش ها راهکاری برای افزایش مقاومت به‬ ‫س��ایش و خوردگ��ی و دوام طوالنی مدت رنگ‬ ‫بر دستگیره های مورد اس��تفاده در منازل ارائه‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬پوش��ش های الیه نازک‬ ‫نیتریدی فلزات واسطه مانند ‪ TiN‬و ‪TiAlN‬‬ ‫دارای کاربردهای صنعتی گسترده ای در زمینه‬ ‫پوش��ش های محافظ س��خت‪ ،‬موانع نفوذی در‬ ‫فناوری نیمه رساناها‪ ،‬کاربردهای نوری و تزیینی‬ ‫هس��تند‪ .‬رنگ مهم ترین خاصیت پوش��ش های‬ ‫تزیینی بوده و شناخته شده ترین پوشش سخت‬ ‫تزیین��ی ‪ TiN‬و ‪ TiAlN‬اس��ت‪ .‬با اعمال این‬ ‫پوشش ها روی زیرالیه ای صاف‪ ،‬سطح ظاهری‬ ‫جذاب داش��ته و سختی باال و س��ایش کم ان‬ ‫را با دوام تر می کند‪ .‬چنین پوش��ش های سخت‬ ‫تزیین��ی الیه ن��ازک در لوله کش��ی‪ ،‬کااله��ای‬ ‫ورزش��ی‪ ،‬لوازم غذاخوری فل��زی‪ ،‬فریم عینک‪،‬‬ ‫ل��وازم تزیین��ی‪ ،‬جواهراالت بدلی‪ ،‬ش��یراالت‪،‬‬ ‫دس��تگیره و ی��راق االت کارب��رد دارد‪ .‬از‬ ‫پرکاربردترین یراق االت دستگیره در و کابینت‪،‬‬ ‫ش��یر اب‪ ،‬قالب لباس و مغزی است‪ .‬از انجایی‬ ‫که دس��تگیر ه درها مهم ترین یراق االت خانه و‬ ‫اشپزخانه به شمار می روند‪ ،‬باید عالوه بر امنیت‬ ‫از زیبایی طرح‪ ،‬رنگ و مقاومت در برابر سایش‬ ‫و خوردگ��ی و تغییر رنگ برخوردار باش��ند‪ .‬به‬ ‫منظور ممانعت از س��یاه شدن و فرسودگی های‬ ‫ناش��ی از استفاده زیاد دستگیره‪ ،‬اعمال پوشش‬ ‫در س��طح م��ورد توجه ق��رار می گی��رد بر این‬ ‫اس��اس یکی از ش��رکت های فن��اوری با اعمال‬ ‫پوشش های نانوساختار به روش رسوب فیزیکی‬ ‫بخار (‪ ،)PVD‬عالوه بر حص��ول یکنواختی در‬ ‫ضخامت و همچنین چسبندگی باال به زیرالیه‪،‬‬ ‫ی مدت را‬ ‫رنگ ه��ای متنوع همراه با دوام طوالن ‬ ‫برای این محصول فراهم کرده است‪ .‬این شرکت‬ ‫با بهره گیری از روش ‪ PVD‬دس��تگیره هایی با‬ ‫پوشش نانوس��اختار ‪ TiN‬دارای سختی باال و‬ ‫مقاومت به س��ایش مناس��ب همراه با ظاهری‬ ‫جذاب را تولید می کند‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهمن س��ال گذش��ته رئی��س هیات عام��ل صندوق‬ ‫ن��واوری و ش��کوفایی در گردهمای��ی ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان و استارت اپ ها ابزارهای مالی این صندوق‬ ‫را کامل دانس��ت و اعالم کرد در چند س��ال گذش��ته‬ ‫برای حمایت از دانش بنیان مبالغی به شرکت ها تزریق‬ ‫ش��د‪ .‬علی وحدت از دیگر خدم��ات صندوق نواوری و‬ ‫ش��کوفایی در زمینه توانمندس��ازی در ای��ن حوزه به‬ ‫حمایت از حضور حدود ‪ ۱۳۰۰‬ش��رکت دانش بنیان در‬ ‫‪ ۱۵۱‬نمایش��گاه داخلی و خارجی‪ ،‬حمایت از اعزام ‪۱۷‬‬ ‫هیات تجاری به کش��ورهای گوناگون و برپایی پاویون‬ ‫شرکت های دانش بنیان در ‪ ۳۷‬نمایشگاه داخلی اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت صندوق از دانش بنیان ها‬ ‫روح اله ذوالفقاری‬ ‫برای تحقق‬ ‫موضوع جهش‬ ‫تولید‪ ،‬ارائه‬ ‫‪ ۶‬هزار و ‪۳۶۰‬‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫انواع حمایت از‬ ‫سوی صندوق‬ ‫شکوفایی‬ ‫و نواوری‬ ‫پیش بینی شده‬ ‫است‬ ‫برای تحقق موضوع جهش تولید‪ ،‬ارائه ‪ ۶‬هزار و ‪۳۶۰‬‬ ‫میلیارد تومان انواع حمایت از سوی صندوق پیش بینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬صن��دوق نواوری و ش��کوفایی در‬ ‫راس��تای تایید و تصویب قانون حمایت از شرکت های‬ ‫دانش بنیان به منظور کمک به تحقق و توسعه اقتصاد‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬تکمیل زنجیره ایده تا بازار و تجاری سازی‬ ‫نواوری دستاوردهای پژوهشی و اختراعات و کاربردی‬ ‫کردن دانش به وس��یله ارائه کمک ها و خدمات مالی و‬ ‫پشتیبانی از شرکت ها و موسسات دانش بنیان‪ ،‬تشکیل‬ ‫و فعالیت خود را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫ارائ��ه خدم��ات مالی و تس��هیالت به ش��رکت ها و‬ ‫موسس��ات و فعالیت های دانش بنیان به صورت اعطای‬ ‫کم��ک بالع��وض و یاران��ه و تس��هیالت کوتاه مدت و‬ ‫بلندم��دت و ارائه خدم��ات ضمانتنام��ه ای به صورت‬ ‫مس��تقیم و غیرمس��تقیم‪ ،‬مشارکت و س��رمایه گذاری‬ ‫ریس��ک پذیر در مراح��ل تجاری س��ازی طرح ه��ا و‬ ‫فعالیت ه��ای دانش بنی��ان ب��ه ص��ورت مس��تقیم و‬ ‫غیرمس��تقیم و نی��ز کم��ک مال��ی بالع��وض در این‬ ‫م��ورد‪ ،‬کمک مال��ی و حمایت از نهادهای پش��تیبان‬ ‫تجاری سازی نواوری و فناوری و فراهم کردن خدمات‬ ‫توانمندسازی شرکت ها و موسسات دانش بنیان از مفاد‬ ‫اساسنامه صندوق نواوری و شکوفایی است‪.‬‬ ‫ای��ن مفاد همگ��ی برای جهش تولی��د و خودکفایی‬ ‫در کش��ور اس��ت و همواره موض��وع حمایت از جهش‬ ‫تولید در دس��تور صن��دوق نواوری و ش��کوفایی بوده‬ ‫است‪ ،‬امس��ال نیز با نامگذاری س��ال ‪ ۹۹‬توسط مقام‬ ‫معظم رهبری به نام «جهش تولید» این امر به صورت‬ ‫مضاعف در دستورکار صندوق نواوری و شکوفایی قرار‬ ‫گرفته اس��ت؛ به طوری که به گفته روح اهلل ذوالفقاری‬ ‫مع��اون برنامه ریزی صندوق نواوری و ش��کوفایی‪ ،‬این‬ ‫صندوق تحقق برنامه امس��ال را که جهش تولید است‪،‬‬ ‫از سال قبل شروع کرده است‪.‬‬ ‫روح ال��ه ذوالفق��اری‪ ،‬مع��اون برنامه ری��زی صندوق‬ ‫نواوری و ش��کوفایی برای تحقق برنامه امس��ال مبنی‬ ‫بر جهش تولید گفت‪ :‬در سالی که گذشت بیش از ‪۱۰‬‬ ‫برابر نسبت به سال ‪ 97‬توانستیم در مجموعه صندوق‬ ‫نواوری و ش��کوفایی عملکرد داش��ته باش��یم‪ .‬س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬ح��دود هزار و ‪ ۳۰۰‬میلی��ارد تومان ضمانتنامه‬ ‫به ش��رکت های دانش بنیان داده ای��م و بیش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مدیر دفت��ر کس��ب وکار بین الملل��ی مرکز‬ ‫تعام�لات بین الملل��ی علم و فن��اوری معاونت‬ ‫علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری گف��ت‪:‬‬ ‫ن ایرانی در‬ ‫صادرات ش��رکت های دانش بنی��ا ‬ ‫سال ‪ ۹۸‬بیش از ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش معاون��ت علم��ی و فن��اوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬روح اهلل اس��تیری درب��اره‬ ‫فعالیت دانش بنیان ها در حوزه صادرات گفت‪:‬‬ ‫دفت��ر کس��ب وکار بین المللی مرک��ز تعامالت‬ ‫بین الملل��ی عل��م و فناوری معاون��ت علمی و‬ ‫فن��اوری یکی از ماموریت های کاری خود را بر‬ ‫توسعه صادرات دانش بنیان ها متمرکز کرده و‬ ‫در این مس��یر گام های قابل توجهی برداش��ته ‬ ‫است‪ .‬یکی از این اقدامات ارائه ‪ ۴‬هزار خدمت‬ ‫برای توانمندس��ازی و توس��عه بازار‪ ،‬به ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬ش��رکت دانش بنیان اس��ت‪ .‬مدیر دفتر‬ ‫کسب وکار بین المللی مرکز تعامالت بین المللی‬ ‫عل��م و فن��اوری معاون��ت علم��ی و فن��اوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری با اش��اره به اینک��ه تاکنون‬ ‫بیش از ‪ ۴۵۰‬ش��رکت دانش بنیان محصوالت‬ ‫خود را به دیگر کش��ورها صادر کرده اند‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬بیش��تر محصوالت مربوط به حوزه دارو و‬ ‫تجهیزات پزشکی است‪ .‬داروهایی که از صفر تا‬ ‫ن داخلی‬ ‫صد ان از سوی شرکت های دانش بنیا ‬ ‫تولید ش��ده و ب��ه دلیل باال ب��ودن کیفیت به‬ ‫بازارهای بین المللی رسیده اند‪ .‬استیری ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��ا توجه به فعالیت های انجام ش��ده بازار‬ ‫صادرات دانش بنیان های توانمند ایرانی شرایط‬ ‫خوبی دارد و امسال تالش می کنیم این بازار را‬ ‫با وجود موانعی چون بیماری کرونا و تحریم ها‬ ‫بیشتر توس��عه دهیم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬پیش بینی‬ ‫برای توس��عه صادرات دانش بنیان ها امس��ال‬ ‫کمی مشکل است اما در تالش هستیم تا بازار‬ ‫کش��ورهای اسیای میانه و همس��ایه را هدف‬ ‫بگیری��م و محصوالت ایران��ی را در این بازارها‬ ‫توسعه دهیم‪ .‬اس��تیری یاداور شد‪ :‬رسیدن به‬ ‫بازارهای بین المللی یک��ی از اهداف بلندمدت‬ ‫و خواس��ته همه دانش بنیان هایی است که در‬ ‫کش��ور فعالیت می کنند‪ ،‬ش��اید بهترین روش‬ ‫دیده ش��دن در بازار این است که بتوانید خود‬ ‫را به مش��تریان بین المللی اثبات کنید‪ ،‬اینکه‬ ‫محصوالت تولیدی یک ش��رکت هم س��طح با‬ ‫برندهای مقبول جهانی عرضه شوند و مشتریان‬ ‫دیگر کشورها بتوانند با اطمینان خرید کنند‪،‬‬ ‫اتفاقی اس��ت که برای دانش بنیان های ایرانی‬ ‫افتاده اس��ت و درحال حاضر برخی محصوالت‬ ‫تولیدی داخلی به دیگر کشورها صادر می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صن��دوق نواوری و ش��کوفایی در ابتدای ش��یوع وی��روس کرونا در‬ ‫کشور ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان برای فعالیت دانش بنیان ها در زمینه تولید‬ ‫محصوالت الزم برای مقابله با کرونا مصوب کرده که توانس��ته تاکنون‬ ‫ن را به شرکت های دانش بنیان تخصیص دهد‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان ا ‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان وام های مختلف به ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان اعطا شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بخش��ی از اثرات این فعالیت ها در س��ال‬ ‫گذشته هویدا شد و شرکت ها توانستند نقش خوبی را‬ ‫در کش��ور بر عهده بگیرند و بخشی از ان نیز در سال‬ ‫پیش رو اتفاق می افت��د و تولیدات قابل مالحظه ای از‬ ‫این شرکت ها خواهیم دید‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬با وجود کارهای انجام ش��ده در س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬در س��ال پی��ش رو ه��م برنامه ریزی ه��ای‬ ‫مفصل��ی ب��رای حمای��ت از ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫ش��ده و ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد تومان وام برای تولید‬ ‫محص��والت دانش بنی��ان در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫پیش بین��ی کرده ای��م امس��ال بی��ش از ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان س��رمایه گذاری در بخش های خطرپذیر داشته‬ ‫باش��یم و بتوانیم تولید محصوالت جدید را رقم بزنیم‬ ‫و خطراتی را که به حوزه س��رمایه گذاری وارد اس��ت‪،‬‬ ‫بتوانیم با بیمه سرمایه گذاری پوشش دهیم؛ همچنین‬ ‫در نظر داریم با انتش��ار اوراق نواوری از ش��رکت هایی‬ ‫که نیاز به تامین س��رمایه دارن��د‪ ،‬حمایت کنیم و این‬ ‫ش��رکت ها بتوانند دسترسی به بازار سرمایه پیدا کنند‬ ‫و م��ا نیز در این حوزه کمک ش��ان کنیم؛ عالوه بر این‬ ‫در ح��وزه کمک های بالعوض نیز ح��دود ‪ ۶۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان پیش بینی کرده ایم که بتوانیم از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان حمایت داش��ته باش��یم تا انها نیز بتوانند‬ ‫محص��والت خود را تجاری کنن��د و اگر در فاز تحقیق‬ ‫و توس��عه قرار دارند‪ ،‬تحقیقات و پژوهش های خود را‬ ‫در هم��کاری با مجموعه های علمی و ازمایش��گاهی و‬ ‫دانشگاه ها و مراکز پژوهشی جلو ببرند‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ریزی صندوق نواوری و ش��کوفایی با‬ ‫بی��ان اینکه برای تحقق موض��وع جهش تولید‪ ۶ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۶۰‬میلی��ارد تومان انواع حمایت از س��وی صندوق‬ ‫پیش بینی شده است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬بیش از هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان نیز صدور ضمانتنامه برای ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان در س��ال ‪ ۹۹‬پیش بینی شده است که این‬ ‫موارد منجر به عقد ق��راداد با مراکز و نهادهای دولتی‬ ‫و صنایع بزرگ می ش��ود که خود این مقوله نقش قابل‬ ‫مالحظه ای در تولید سال ‪ ۹۹‬خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹اعطای وام برای مقابله با کرونا‬ ‫ذوالفقاری گف��ت‪ :‬صندوق نواوری و ش��کوفایی در‬ ‫ابتدای ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان ب��رای فعالی��ت دانش بنیان ه��ا در زمینه تولید‬ ‫محصوالت در مقابله با کرونا مصوب کرده که توانسته‬ ‫اس��ت تاکن��ون ‪ ۲۰۰‬میلی��ارد تومان به ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان تخصیص دهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن مبلغ به ش��رکت های فعال در‬ ‫حوزه تولید لوازم بهداش��تی‪ ،‬م��واد ضدعفونی کننده‪،‬‬ ‫تجهیزات پزش��کی و دارویی و حتی ش��رکت هایی که‬ ‫با ش��یوع ویروس کرونا در کشور اس��یب دیده بودند‪،‬‬ ‫پرداخ��ت ش��د‪ .‬او گفت‪ :‬صندوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫درخواس��ت هایی را ب��رای دریافت منابع بیش��تر برای‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان در زمین��ه تولید محصوالت‬ ‫برای مقابله با ویروس کرونا ارسال کرده است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درب��اره س��هم صن��دوق ن��واوری و‬ ‫شکوفایی از برداشت های انجام شده از صندوق توسعه‬ ‫ملی برای مقابله با کرونا گفت‪ :‬با توجه به موافقت رهبر‬ ‫معظم انقالب مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی‬ ‫ب��رای مقابله با ویروس کرون��ا و تاکید رئیس جمهوری‬ ‫مبن��ی بر اختصاص دادن بخش��ی از ای��ن مبلغ برای‬ ‫کمک ب��ه ش��رکت های دانش بنیان در زمین��ه تولید‬ ‫محصوالت مورد نیاز‪ ،‬پیگیر هس��تیم تا بتوانیم نقشی‬ ‫در توزی��ع این منابع در بین ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫ذوالفق��اری درباره تس��هیالت ویژه ب��رای مقابله با‬ ‫کرون��ا از س��وی صندوق ن��واوری و ش��کوفایی برای‬ ‫شرکت های دانش بنیان گفت‪ :‬این تسهیالت یا مربوط‬ ‫به ش��رکت های دانش بنیانی اس��ت که کسب وکار انها‬ ‫در ش��رایط کرونا اس��یب دیده و نیاز به حمایت دارند‬ ‫یا ش��رکت های دانش بنیانی اس��ت ک��ه در حوزه های‬ ‫تولید مواد ضدعفونی کننده‪ ،‬دارو‪ ،‬ماس��ک‪ ،‬کیت های‬ ‫تش��خیص کرونا و حوزه نرم افزاری در تشخیص کرونا‪،‬‬ ‫توانمن��دی دارند‪ .‬در ابتدای ش��یوع کرون��ا فراخوانی‬ ‫منتش��ر ش��د که حدود ‪ ۵۰۰‬طرح در این فراخوان به‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی ارسال شده است‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ریزی صن��دوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫اف��زود‪ :‬در ای��ن فراخ��وان طرح های منتخ��ب معرفی‬ ‫ش��دند و تاکنون بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان از منابع‬ ‫تخصص��ی در راس��تای این فعالیت ه��ا تخصیص داده‬ ‫ش��ده و ش��رکت ها نیز توانس��ته اند اتفاقات بزرگی در‬ ‫زمینه کیت های تش��خیص کرونا‪ ،‬تولید ماسک و مواد‬ ‫ضدعفونی کننده رقم بزنند‪.‬‬ ‫ذوالفق��اری یاداور ش��د‪ :‬صن��دوق همچنان در حال‬ ‫رایزنی با شرکت ها و بررسی طرح های انها برای مقابله‬ ‫با ویروس کرونا اس��ت تا بتوانیم در زمینه مقابله با این‬ ‫ویروس و تولید محصوالت این شرکت ها کمک کنیم و‬ ‫انها را مورد حمایت این صندوق قرار دهیم‪.‬‬ ‫ساخت دستگاه الیه بردار با کاربرد در صنایع فضایی و خودرو‬ ‫محققان یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم‬ ‫و فناوری دانشگاه تهران‪ ،‬در حالی دستگاه الیه برداری با کاربرد‬ ‫در صنایع خودروس��ازی و فضایی را بومی سازی کردند که این‬ ‫دستگاه در فهرست تحریم قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در‬ ‫پارک علم و فناوری دانشگاه تهران فعالیت خود را از سال ‪۱۳۸۹‬‬ ‫در حوزه فناوری پالس��ما اغاز کرد‪ .‬طراحی و ساخت دستگاه‬ ‫الیه نشانی ش��یمیایی بخار از سوی پالسمای جریان مستقیم‬ ‫(‪ )DC-PECVD‬برای استفاده در تحقیق‪ ،‬توسعه و ساخت‬ ‫فیلم های نازک و همچنین دس��تگاه زدایش عمودی سیلیکون‬ ‫(‪ )Deep Reactive Ion Etch‬به عن��وان ابزاری برای ایجاد‬ ‫ساختارهای نانویی از محصوالت دانش بنیان این شرکت است‪.‬‬ ‫الیه نشانی شیمیایی بخار (‪ )CVD‬یکی از مهم ترین روش های‬ ‫پوش��ش دهی است که امروز کاربردهای ان در حوزه صنعتی و‬ ‫تحقیقاتی بسیار گسترده شده است‪ .‬الیه نشانی شیمیایی از فاز‬ ‫بخار پالسمایی (‪ )PECVD‬نیز نوعی فرایند ‪ CVD‬است که‬ ‫حضور محیط پالسما همه فرایندهای ‪ CVD‬را تحت تاثیر قرار‬ ‫می دهد و س��رعت و بازدهی واکنش های مرتبط را در دماهای‬ ‫به نس��بت پایین تر(نسبت به اس��تفاده از فرایند ‪ CVD‬بدون‬ ‫حضور پالس��ما) افزایش و ارتقا می دهد‪ .‬این روش اغلب برای‬ ‫تولید نانولوله های کربنی استفاده می شود‪.‬‬ ‫عل��ی اخوان فراهانی فعال یکی از ش��رکت های نانویی گفت‪:‬‬ ‫دس��تگاه زدایش عمودی س��یلیکون از جمله تجهیزات دارای‬ ‫ی های تک اس��ت که در س��اخت شتاب س��نج ها و ادوات‬ ‫فناور ‬ ‫میکرومت��ری صنایع الکترونیک کارب��رد دارد‪ .‬از جمله صنایع‬ ‫خودرو س��ازی از این دستگاه در ساخت شتاب سنج های به کار‬ ‫رفته روی ایربگ خودرو اس��تفاده می کنند‪ .‬او ژیروسکوپ های‬ ‫حمایت از شرکت های دانش بنیان فاوا‬ ‫پژوهش��گاه ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫ب��ا انعق��اد ق��رارداد هم��کاری ب��ا پارک‬ ‫فن��اوری اطالعات و ارتباط��ات‪ ،‬حمایت از‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان فعال ف��اوا برای‬ ‫تحقق ش��عار «جهش تولید» را در دستور‬ ‫کار قرار داد‪ .‬به گزارش پژوهشگاه ارتباطات‬ ‫و فناوری اطالعات‪ ،‬مهدی فسنقری‪ ،‬معاون‬ ‫پژوه��ش و توس��عه ارتباط��ات علمی این‬ ‫پژوهش��گاه از انعقاد تفاهمنامه همکاری با‬ ‫پارک فناوری اطالعات و ارتباطات خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬در س��ال جهش تولید‪ ،‬پژوهشگاه‬ ‫‪ ICT‬و پارک ‪ ICT‬به دلیل بهره مندی از‬ ‫ظرفیت های باالی توسعه ای و اجرایی‪ ،‬یک‬ ‫تصمیم راهبردی برای همکاری مش��ترک‬ ‫ب��رای حمایت از ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫فع��ال در صنعت فاوا اتخاذ کردند تا گامی‬ ‫مهم و رو به جلو در راس��تای ش��عار سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬و در مس��یر شکوفایی هرچه بیشتر‬ ‫اقتصاد دیجیتال برداشته باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��رای تحق��ق ای��ن تصمیم‬ ‫در نخس��تین گام تفاهمنام��ه همکاری به‬ ‫امضای ریاست دو مجموعه رسیده است‪.‬‬ ‫فسنقری گفت‪ :‬مهم ترین موضوع در این‬ ‫تفاهمنام��ه‪ ،‬هم��کاری در راه اندازی مرکز‬ ‫رش��د پژوهش��گاه و اس��تقرار ان در محل‬ ‫پارک اس��ت که در پی ان زیرساخت های‬ ‫قانون��ی الزم جهت اس��تقرار ش��رکت های‬ ‫واجد ش��رایط مانند ش��رکت های زایشی‪،‬‬ ‫فناور و نوپا در مرکز رش��د و بهره گیری از‬ ‫مزایای استقرار در پارک فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون پژوهش و توس��عه ارتباطات علمی‬ ‫پژوهش��گاه ‪ ICT‬ادام��ه داد‪ :‬برنامه ریزی‬ ‫برای توس��عه و ارائه خدمات ازمایشگاهی‬ ‫و راه اندازی ازمایشگاه مرجع جهت براورده‬ ‫س��اختن نیازهای تحقیقاتی ش��رکت های‬ ‫مس��تقر در پ��ارک نیز از ن��کات دیگر این‬ ‫تفاهمنامه بود‪ .‬وی گف��ت‪ :‬طراحی و ارائه‬ ‫دوره های اموزش��ی مورد نیاز شرکت های‬ ‫مس��تقر در پارک‪ ،‬برنامه مشترک دیگری‬ ‫اس��ت و امید می رود که این تفاهمنامه با‬ ‫همت اجرایی طرفین عملیاتی ش��ده و به‬ ‫اهداف خود دست یابد‪.‬‬ ‫جهت یاب ماهواره بر را از دیگر کاربردهای این دس��تگاه نام برد‬ ‫و یاداور شد‪ :‬نمونه داخلی ساخته شده یک هشتم نمونه مشابه‬ ‫خارجی قیمت دارد‪ .‬قیمت نمون��ه خارجی بیش از ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫دالر براورد شده است‪.‬‬ ‫اخوان فراهانی با بیان اینکه این دستگاه از جمله مواردی بود‬ ‫که در همان ابتدای تحریم ها‪ ،‬فروش ان به ایران ممنوع ش��د‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬همین مسئله انگیزه ای ش��د تا با استفاده از‬ ‫نیروهای جوان و متخصص داخلی نس��بت به ساخت و توسعه‬ ‫ان در داخل‪ ،‬اقدام کنیم‪.‬‬ ‫عرضه نانوفیلترهایی برای انتقال گاز‬ ‫همکاری دو ش��رکت فن��اور منجر ب��ه تولید نانو‬ ‫فیلتره��ای ه��وا ب��رای لکوموتیوها‪ ،‬کمپرس��ورها و‬ ‫توربین ها شده و به تازگی نیز این پژوهشگران موفق‬ ‫ب��ه تولید فیلتر گاز طبیعی خش��ک ب��رای خطوط‬ ‫انتقال گاز شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪« ،‬فیلتر» وسیله ای است که مانع‬ ‫عبور مواد زائد موجود در یک س��یال مانند هوا‪ ،‬اب‬ ‫یا روغن می شود و فیلتر هوا نیز وسیله ای متشکل از‬ ‫الیاف است که ذرات جامد مانند گردوغبار‪ ،‬الودگی‬ ‫و باکت��ری را از هوا پ��اک می کند‪ .‬ای��ن الودگی ها‬ ‫هن��گام عبور از فیلت��ر به الیاف تش��کیل دهنده ان‬ ‫متص��ل ش��ده و از ان عبور نخواهند ک��رد بنابراین‬ ‫هرچه منافذ موجود در فیلتر کوچک تر باشد‪ ،‬کارایی‬ ‫فیلتر افزایش یافته و از عبور ذرات ریزتری می تواند‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اهمیت فیلتر در صنایع پژوهش��گران‬ ‫یکی از ش��رکت های فناوری موفق ب��ه تولید فیلتر‬ ‫ح��اوی نانوالیاف جهت بهبود راندمان فیلتراس��یون‬ ‫ذرات جامد از گاز طبیعی خشک (فیلتر گاز خشک)‬ ‫ش��ده اند‪ .‬این نوع فیلترها در خط��وط انتقال گاز و‬ ‫واحدهای فیلتراس��یون ایس��تگاه های گاز اس��تفاده‬ ‫می ش��وند که قابلیت جداسازی ذرات جامد از سیال‬ ‫گاز عبوری را دارند‪.‬‬ ‫در تولی��د ای��ن ن��وع فیلتره��ا از «پلی پروپیلن»‪،‬‬ ‫«پلی استر» و «س��لولز» و در ساختار این فیلترها از‬ ‫الیه های توری پشتیبان به منظور باال بردن مقاومت‬ ‫بدنه فیلتر در فش��ارهای باالی گاز اس��تفاده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬فیلترهای تولیدی این شرکت با گارد داخلی‬ ‫‪ Spiral‬تولید می ش��وند که باعث باال بردن مقاومت‬ ‫گارد داخلی در برابر فش��ار می شود‪ .‬بستر فیلتر که‬ ‫وظیفه اصلی فیلتراسیون را بر عهده دارد با نانوالیاف‬ ‫پوش��ش داده ش��د و این امر س��بب افزایش کارایی‬ ‫فیلتر شده است‪ .‬افزایش کارایی فیلتر به طور معمول‬ ‫با افزایش تراکم الیاف بس��تر فیلتر ایجاد می ش��ود‬ ‫و ای��ن امر افزای��ش افت فش��ار و در نتیجه افزایش‬ ‫مصرف انرژی را در پی دارد اما با استفاده از پوشش‬ ‫نانوالیاف بدون افزایش محسوس افت فشار‪ ،‬افزایش‬ ‫کارایی و در نتیجه کیفیت بهتر فرایند فیلتراس��یون‬ ‫به دست امد‪.‬‬ ‫تولی��د انواع مختلف فیلترها نظیر فیلترهای هوای‬ ‫لکوموتی��و‪ ،‬فیلت��ر ه��وای کمپرس��ور و فیلتر هوای‬ ‫ورودی توربین از دیگر محصوالت این شرکت است‬ ‫ک��ه درحال حاضر به بازار عرضه ش��ده اس��ت‪ .‬برای‬ ‫ساخت این نانوفیلترها از کاغذهای سلولزی ویژه ای‬ ‫استفاده می شود که روی انها الیاف پلیمری سنتزی‬ ‫قرار داده ش��ده و در ادامه نانوالیاف به این محصول‬ ‫اضافه می شود‪.‬‬ ‫فن��اوری تولی��د نانوالیاف نی��ز از س��وی یکی از‬ ‫شرکت های دانش بنیان خلق و در اختیار این شرکت‬ ‫فناور قرار گرفت‪ .‬فیلترهای نانویی به دلیل استفاده‬ ‫از موادنانوس��اختار امکان تصفیه هوا با کارایی باال را‬ ‫دارد؛ از ای��ن رو این فیلترها برای اس��تفاده در بخش‬ ‫نیروگاهی تولید ش��ده و نیروگاه ه��ای متعددی در‬ ‫کشور از این فیلترها استفاده می کنند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 27‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1500‬‬ ‫پیاپی ‪2818‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در گفت وگو با کارشناس فنی شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر مطرح شد‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫منی�ر حضوری‪ :‬معدن همچون نف��ت یک ثروت طبیعی‬ ‫و خدادادی اس��ت ک��ه بهره برداری بهینه و شایس��ته از ان‬ ‫می تواند منجر به رش��د و توس��عه اقتصادی بلندمدت شود‪،‬‬ ‫اما خام فروشی و بی توجهی به رشد ارزش افزوده مواد معدنی‬ ‫می توان��د همان بالیی را س��ر ما اورد که ام��روز نفت اورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رش��د به��ره وری و دوری از خ��ام فروش��ی در حوزه نفت‬ ‫می توانس��ت وضعیت بهتری را برای م��ا رقم بزند اما تمرکز‬ ‫صرف بر خام فروش��ی مواد معدنی و وابستگی شدید به ان‬ ‫درحال حاضر شرایط س��ختی را برای اقتصاد کشور به وجود‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫با مرتضی ش��اهکار‪ ،‬کارشناس فنی شرکت‬ ‫سرمایه گذاری و توسعه گل گهر به عنوان یکی از شرکت های‬ ‫زیرمجموعه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر درباره مضرات‬ ‫خام فروش��ی در بخش معدن‪ ،‬تاثی��ر ان بر اقتصاد و اهمیت‬ ‫سنگ اهن در کشور گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫€ €خام فروش�ی در بخ�ش معدن چه می�زان به ضرر‬ ‫اقتصاد است؟‬ ‫خام فروش��ی ضرر زیادی به اقتص��اد وارد می کند و به طور‬ ‫حتم باید جلوی این مسئله گرفته شود‪ .‬باارزش ترین معادن‬ ‫کشور سنگ اهن و مس هستند‪.‬‬ ‫در ای��ن حوزه ما از نظر تولید بعد از چین‪ ،‬برزیل‪ ،‬اوکراین‬ ‫و هن��د رتبه باالیی داریم‪ .‬ظرفیت اس��تخراج س��نگ اهن و‬ ‫مس در ایران بس��یار باال اس��ت و می توانیم برای ‪ ۲۰‬س��ال‬ ‫این��ده تناژه��ای قابل قبولی را از پوس��ته زمین اس��تخراج ‬ ‫کنی��م؛ بنابراین هرچه بتوانیم از خام فروش��ی فاصله بگیریم‬ ‫به نفع مان است‪.‬‬ ‫وقت��ی می توانیم جلوی خام فروش��ی را بگیری��م که توان‬ ‫تبدی��ل مواد معدنی ازجمله س��نگ اهن به محصول تجاری‬ ‫باارزش افزوده را داشته باشی؛ بنابراین توجه به دانش و رشد‬ ‫فناوری در این حوزه کلیدی است‪.‬‬ ‫بع��د از رش��د ف��راوری محص��والت معدن��ی وقت��ی نیاز‬ ‫کارخانه های داخل��ی را تامین کردیم‪ ،‬می توانیم مازاد تولید‬ ‫را صادر کنیم تا ارزش ریالی بیش��تری برای کش��ور به وجود‬ ‫جای خالی یک مرکز امار برای بخش معدن به ویژه حوزه فوالد و مس احساس‬ ‫می شود‪ .‬هر ساعت باید اطالعات الزم و ضروری در اختیار متقاضیان و فعاالن‬ ‫معدنی قرار گیرد تا انها براساس ان اطالعات تصمیم گیری کنند‬ ‫اوریم‪.‬‬ ‫€ €توج�ه ب�ه افزایش ارزش اف�زوده س�نگ اهن چه‬ ‫اهمیتی برای اقتصاد دارد؟‬ ‫وقتی سنگ اهن از معدن استخراج می شود‪ ،‬ارزش پایینی‬ ‫دارد و بس��ته به درصد اهن با قیمت ه��ای متفاوت فروخته‬ ‫می شود‪ .‬وقتی سنگی که نرخ ان کیلویی ‪ ۳۰۰‬تومان است‪،‬‬ ‫مراح��ل مختلف ف��راوری ازجمله کنس��انتره‪ ،‬گندله‪ ،‬اهن‬ ‫اس��فنجی و ش��مش را طی می کند و در نهایت به محصول‬ ‫ف��والدی تبدیل می ش��ود‪ ،‬ن��رخ ان به کیلوی��ی ‪ ۵۰‬هزار تا‬ ‫‪۱۰۰‬هزار تومان می رسد‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب وقتی ارزش اف��زوده س��نگ اهن را افزایش‬ ‫دهیم‪ ،‬ارزش فوالد به ‪ ۱۰۰‬هزار تومان افزایش پیدا می کند‬ ‫و به اصط�لاح به فوالد تجاری تبدیل می ش��ود‪ .‬این روند در‬ ‫داخل و خارج کش��ور قدرت مانور بیش��تری به ما می دهد و‬ ‫می توانیم به سود اقتصادی باالتری دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫€ €سیاس�ت های دولت در زمینه ص�ادرات مواد خام‬ ‫معدنی را چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫زمان��ی دول��ت قوانین خاص��ی را وضع می کن��د و مجوز‬ ‫ص��ادرات می دهد اما بعد از م��دت کوتاهی بدون هیچ دلیل‬ ‫مش��خصی ان مجوز را قطع می کند و عوارض صادرات مواد‬ ‫خام معدنی را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ن بین عده ای که از اخبار محرمانه باخبر هس��تند‪،‬‬ ‫در ای�� ‬ ‫مش��تری خود را پیدا می کنند و قب��ل از اعالم قانون جدید‬ ‫کاالی خود را می فروشند اما عده کثیری که با قوانین جدید‬ ‫دولت روبه رو می شوند به طور حتم ضرر می کنند؛ بنابراین ما‬ ‫با اقدامات مقطعی مخالف هس��تیم و انتظار داریم که دولت‬ ‫در ارائه قوانین جدید به طور ناگهانی و یک شبه عمل نکند‪.‬‬ ‫از طرفی ه��م نمی توان تمامی تصمیم ه��ای دولت را زیر‬ ‫س��وال برد‪ .‬وقتی امار تولید باال برود و نیاز کارخانه ها تامین‬ ‫ش��ود‪ ،‬دولت عوارض را کاهش می دهد تا ش��رکت ها بتوانند‬ ‫دست به صادرات بزنند و درامد خود را افزایش دهند‪ .‬به طور‬ ‫مثال نرخ س��نگ اهنی که دانه بندی و برای صادرات اماده‬ ‫می ش��ود به جای کیلویی ‪ ۳۰۰‬توم��ان‪ ،‬حدود ‪ ۳۵۰۰‬تومان‬ ‫خواهد شد که سود قابل توجهی را به فعال معدنی می رساند؛‬ ‫بنابراین دولت با کار کارشناسی و براساس تصمیمات هیات‬ ‫دولت پیش می رود و نمی توان همواره به ان خرده گرفت‪.‬‬ ‫€ €چقدر امارها برای فعاالن معدنی به روز است؟‬ ‫مش��کل اساسی ما نداشتن امار است‪ .‬به شدت جای خالی‬ ‫ی��ک مرکز امار برای بخش معدن به ویژه حوزه فوالد و مس‬ ‫احس��اس می ش��ود‪ .‬مثل اینکه نرخ دالر مشخص می شود تا‬ ‫فرد به این فکر کن��د که ایا باید دالر خریداری کند یا خیر‬ ‫درباره فوالد و مس هم چنین مس��ئله ای باید وجود داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ازانجایی ک��ه تغیی��ر یک س��نت در قیمت ف��والد و اهن‬ ‫اسفنجی در دنیا مهم است‪ ،‬باید مرکز اماری زیر نظر وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ش��کل گیرد که هر ساعت اطالعات‬ ‫الزم و ض��روری را در اختیار متقاضیان و فعاالن معدنی قرار‬ ‫دهد تا براساس ان اطالعات تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫بای��د بدانیم به طور مثال چه بخش��ی از گل گهر اماده کار‬ ‫است و برای یک ماه اینده قرار است راه اندازی شود و اینکه‬ ‫مجموعه ه��ای معدن��ی مثل س��نگان‪ ،‬چادرمل��و و‪ ...‬در چه‬ ‫ش��رایطی قرار دارند‪ .‬باید بدانیم برای ‪ ۶‬ماه بعد‪ ،‬کش��ور به‬ ‫چه میزان اهن اسفنجی نیاز دارد تا شرایط برای صادرات و‬ ‫تولید به طور اصولی پیش برود‪.‬‬ ‫مهدی مرادی‪ ،‬معاون امور معادن سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کردستان‬ ‫باتوج��ه به اینکه اکتش��اف در س��طح به‬ ‫پایان رس��یده و هرچه در س��طح بوده یا در‬ ‫ح��ال بهره برداری یا رو به اتمام اس��ت‪ ،‬باید‬ ‫به سمت اکتش��افات عمقی پیش برویم‪ .‬این‬ ‫مهم س��ال ها است که مورد توجه کشورهای‬ ‫توس��عه یافته قرار گرفته و ما هم باید به ان‬ ‫اهمیت دهیم‪ .‬در حالی که تا امروز در کشور‬ ‫ما متوسط اکتشاف عمقی نیم متر بوده‪ ،‬این‬ ‫عدد در کش��ورهای دیگر ت��ا ‪ ۵‬هزار متر هم‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬از انجایی که بیش��تر معادن‬ ‫عمقی شامل سنگ اهن‪ ،‬مس و طال هستند‪،‬‬ ‫ارزش ان را دارن��د که به اعماق زمین برویم‬ ‫و اکتش��اف را توسعه دهیم‪ .‬اگر در منطقه ای‬ ‫معدنی در س��طح دیده نمی شود دلیل بر ان‬ ‫نیس��ت که بگویی��م انج��ا ارزش معدنکاری‬ ‫ن��دارد چراکه ممکن اس��ت در اعماق همان‬ ‫منطقه مواد باارزشی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه نیاز امروز کش��ور افزایش‬ ‫تولی��د اس��ت‪ ،‬افزای��ش اکتش��اف می تواند‬ ‫به رش��د اقتص��ادی کمک کن��د‪ .‬اینکه چرا‬ ‫ت��ا امروز به این س��مت نرفته ای��م را باید در‬ ‫ضعف احس��اس نیاز و اینده نگری دانس��ت‪.‬‬ ‫اگر قبل از اتمام مناب��ع طبیعی به این مهم‬ ‫توج��ه کنیم که انها روزی تمام می ش��وند و‬ ‫بای��د به دنبال جایگزین باش��یم‪ ،‬دیگر دچار‬ ‫نگرانی نمی ش��ویم‪ .‬فرام��وش نکنیم مرحله‬ ‫اکتشاف مرحله بس��یار مهمی است و بخش‬ ‫خصوص��ی نمی تواند به راحت��ی در ان ورود‬ ‫کند؛ بنابراین انتظار ما این اس��ت که دولت‬ ‫برای رشد ان هزینه کند‪ .‬در این بین دولت‬ ‫باید به مجموعه های مس��ئول مثل س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی بودجه پرداخت کند و از انها‬ ‫حمایت بیشتری انجام دهد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ظرفیت باالی استخراج سنگ اهن تا ‪ ۲۰‬سال اینده‬ ‫رشد اقتصادی‬ ‫با افزایش‬ ‫اکتشاف‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 27‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1500‬‬ ‫پیاپی ‪2818‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حاشیه امن‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫در بازار‬ ‫سرمایه‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دالیل رشد ارزش شرکت های معدن و صنایع معدنی در بازار بورس بررسی شد‬ ‫همایون دارابی‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‬ ‫ارزش بازار ‪ ۸۵‬ش��رکت معدن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران در روزهای ابتدایی هفته س��وم فروردین‬ ‫‪ ،۱۳۹۹‬با رش��د ‪ ۱۱.۸‬درصدی‪ ،‬از مرز ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان عبور کرد‪ .‬درحال حاضر شرکت های‬ ‫بخش معدن و صنای��ع معدنی‪ ۲۳ ،‬درصد از کل‬ ‫ارزش ب��ورس را ب��ه خ��ود اختص��اص می دهند‪.‬‬ ‫عملکرد درخش��ان این شرکت ها در سال گذشته‬ ‫تاثیر بس��زایی در جذب سرمایه به این شرکت ها‬ ‫داشته است‪ .‬از انجاکه اغلب شرکت های فعال در‬ ‫این حوزه‪ ،‬صادرات محور هس��تند‪ ،‬میزان فروش‬ ‫انها در س��ال گذش��ته در پی افزایش ارزش دالر‬ ‫در مقابل ریال‪ ،‬رش��د یافت‪ .‬همین رشد در سال‬ ‫جاری از عملکرد این شرکت ها پس از کاهش نرخ‬ ‫کامودیتی های فلزی در سطح بین المللی‪ ،‬حمایت‬ ‫کرد؛ بنابراین باوجود تمام چالش هایی که صنایع‬ ‫و تولیدکنن��دگان را تهدی��د می کن��د‪ ،‬همچنان‬ ‫ش��رکت های معدنی و صنایع وابس��ته به انها در‬ ‫وضعیت امیدوارکننده تری قرار دارند‪.‬‬ ‫ش��رکت های فع��ال در حوزه مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی ایران در س��ال های اخی��ر‪ ،‬نقش ویژه ای‬ ‫در جذب سرمایه از طریق بازار بورس‪ ،‬داشته اند‪،‬‬ ‫ت��ا جایی که ارزش ای��ن مجموعه ها در فروردین‬ ‫امس��ال از مرز ‪ ۶۰۰‬هزار میلیارد تومان گذشت‪.‬‬ ‫این رش��د در جذب سرمایه را می توان به کارنامه‬ ‫درخش��ان این شرکت ها و س��وددهی قابل توجه‬ ‫انها نس��بت داد‪ .‬براساس امار منتشر شده از ‪۷۲‬‬ ‫ش��رکت فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی در‬ ‫بورس تهران‪ ،‬این شرکت ها در سال ‪ ۱۳۹۸‬بیش‬ ‫از ‪ ۱۵۶‬هزار میلیارد تومان فروش داشته اند‪ .‬رقم‬ ‫فروش یادش��ده در مقایسه با سال ‪ ،۱۳۹۷‬حدود‬ ‫‪ ۶۰‬درص��د افزایش یافته اس��ت‪ .‬در همین حال‬ ‫باید خاطرنش��ان کرد که شرکت فوالد مبارکه در‬ ‫س��الی که گذشت در مجموع ‪ ۳۹.۱‬هزار میلیارد‬ ‫تومان فروش داش��ت‪ .‬میزان فروش این ش��رکت‬ ‫در مقایسه با سال ‪ ،۱۳۹۷‬حدود ‪ ۶۷‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪ .‬این مجموعه فوالدی در رتبه نخست‬ ‫سوداوری میان شرکت های بخش معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی بورس جای گرفته اس��ت‪ .‬ش��رکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران نیز با فروش ‪ ۲۲.۷‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در س��الی که گذش��ت در جایگاه دوم قرار‬ ‫گرفت‪ .‬همچنین باید تاکید کرد که میزان فروش‬ ‫این مجموع��ه در قیاس با س��ال ‪ ۱۳۹۷‬افزایش‬ ‫‪ ۱۲۷‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫فوالد خوزس��تان هم با مجم��وع فروش ‪۱۵.۸‬‬ ‫هزار میلیارد تومان در سال ‪ ،۱۳۹۸‬در رتبه سوم‬ ‫قرار گرفت‪ .‬مقدار فروش این مجموعه فوالدی در‬ ‫مقایسه با س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬حدود ‪ ۴۰‬درصد بیشتر‬ ‫ش��ده است‪ .‬مبلغ فروش ش��رکت گل گهر نیز در‬ ‫سالی که گذشت در مقایسه با سال ‪ ،۱۳۹۷‬حدود‬ ‫‪ ۴۶‬درصد بیشتر شد و به ‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومان‬ ‫رس��ید‪ .‬همچنین ش��رکت ذوب اه��ن اصفهان با‬ ‫فروش ‪ ۱۰.۸‬هزار میلیارد تومانی در جایگاه پنجم‬ ‫قرار گرفت‪ .‬مبلغ فروش این شرکت در مقایسه با‬ ‫سال ‪ ،۹۷‬بیش از ‪ ۵۰‬درصد بیشتر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹موج مثبت ادامه دارد‬ ‫ولید هالالت‪ ،‬کارشناس‬ ‫بازار سرمایه در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫درب��اره دالیل‬ ‫رش��د ارزش ب��ازار‬ ‫ش��رکت های مع��دن و‬ ‫صنای��ع معدن��ی گفت‪:‬‬ ‫رشد نرخ کامودیتی ها در‬ ‫بازار جهانی به عنوان یکی از شاخص های اثرگذار‬ ‫در عملکرد این ش��رکت ها ارزیابی می شود‪ .‬روند‬ ‫قیمت��ی کامودیتی ه��ا در بازار جهانی در س��ال‬ ‫گذش��ته نزولی بوده اس��ت؛ اما این روند کاهشی‬ ‫تاثیر چندانی بر ارزش شرکت های بخش معدن و‬ ‫صنای��ع معدنی ایران نداش��ته اس��ت‪ ،‬چراکه در‬ ‫همین بازه زمان��ی‪ ،‬ارزش دالر در مقابل ریال به‬ ‫ش��دت افزایش پیدا کرد و از انجا که شرکت های‬ ‫یادش��ده‪ ،‬اغل��ب صادرات محور هس��تند‪ ،‬همین‬ ‫موضوع زمینه س��وداوری انه��ا را در بازه زمانی‬ ‫مورد بحث فراهم کرده است‪ .‬درواقع افزایش نرخ‬ ‫ارز اث��رات کاهش ن��رخ این محص��والت در بازار‬ ‫هوشمندسازی مدیریت فوالدمبارکه با نسل چهارم فناوری‬ ‫مدیرعام��ل گروه فوالد مبارکه در ایین تکریم‬ ‫و معارف��ه مدی��ران پیش��ین و جدید ش��رکت‬ ‫ایریس��ا که با حضور جمعی از معاونان‪ ،‬مدیران‬ ‫و کارشناس��ان این گ��روه ‪ ۲۴‬فروردین در محل‬ ‫شرکت ایریسا برگزار شد‪ ،‬نقش شرکت ایریسا را‬ ‫در هوشمندسازی مدیریت فوالد مبارکه با ورود‬ ‫نسل چهارم فناوری‪ ،‬مهم خواند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬حمیدرض��ا عظیمی��ان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��رکت فوالدمبارکه بر تمایز‬ ‫در ارائه خدمات در تمام��ی حوزه ها تاکید دارد‬ ‫و حضور ش��رکت های تخصصی مانند ایریسا در‬ ‫کنار فوالد مبارکه نیز موید همین نکته است‪ .‬در‬ ‫شرکت های صنعتی و فوالدی وجوه تمایز زیادی‬ ‫وجود دارد اما انچه که فوالد مبارکه را از دیگران‬ ‫متفاوت تر می کند انج��ام فعالیت های این بنگاه‬ ‫صنعتی در قالب فرایندها و سیستم های تعریف‬ ‫ش��ده در بخش های س��خت افزاری و نرم افزاری‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرگروه فوالد مبارک��ه تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫زمانی که پایه و اس��اس ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫بنا نهاده ش��د‪ ،‬همواره به موضوع جذب و انتقال‬ ‫فناوری توجه ویژه ای شد و با همین تفکر‪ ،‬بنیان‬ ‫حرکت مولودی بنا ش��د که امروز ان را در قالب‬ ‫ش��رکت ایریسا می بینیم‪ .‬ایریس��ا در کنار فوالد‬ ‫مبارکه ش��کل گرفت‪ ،‬رشد کرد‪ ،‬به بلوغ رسید و‬ ‫امروز در عرصه فناوری و ‪ IT‬شناخته شده است‪.‬‬ ‫در ط��ول بازه ‪ ۳۰‬س��اله نیز ش��اهد بوده ایم که‬ ‫ایریسا در نگهداری سیس��تم های موجود‪ ،‬خلق‬ ‫سیستم های جدید و نوشتن برنامه های متفاوت‬ ‫به خوبی در کن��ار فوالد مبارکه بوده اس��ت‪ .‬در‬ ‫مواقعی که فوالد مبارکه قصد راه اندازی‪ ،‬تجهیز‬ ‫یا تعریف سیستم جدیدی را داشته و با بدعهدی‬ ‫طرف ه��ای خارج��ی مواجه بوده‪ ،‬ب��ا دلگرمی و‬ ‫پشتوانه توان و تخصص شرکت ایریسا توانستیم‬ ‫کمبوده��ا و نواقص را رفع کنی��م و به اهداف از‬ ‫پیش تعیین شده برسیم‪ .‬وی افزود‪ :‬فوالد مبارکه‬ ‫همواره با همکاری و همراهی تیم های تخصصی‬ ‫خود توانس��ته در عرصه حمایت از بومی س��ازی‬ ‫تمام ش��اخه های صنعت در کشور فعالیت کند‪.‬‬ ‫همین حمایت موجب ش��ده بخ��ش خصوصی‬ ‫نیز از قوت خاصی برخوردار ش��ود و رش��د یابد‪.‬‬ ‫همگ��ی اذعان دارند دولت هایی موفق هس��تند‬ ‫که بتوانند بخش های خصوصی قوی و قدرتمند‬ ‫را به وجود اورن��د‪ .‬در همین حال می توان گفت‬ ‫ف��والد مبارکه توانس��ته باتوجه به ش��رکت های‬ ‫همکار خود‪ ،‬بخشی از این وظیفه را انجام دهد‪.‬‬ ‫ب��ر این اعتقاد هس��تیم که هر پ��روژه ای که در‬ ‫گروه فوالدمبارکه تعریف می ش��ود تا حد امکان‬ ‫از توانمندی مجموعه های مرتبط پیرامون خود‬ ‫در جای جای کش��ور استفاده کنیم و این اقدام‬ ‫هم انجام ش��ده است؛ اما در بخش اتوماسیون و‬ ‫بکارگیری سیستم های نوین از توانمندی داخلی‬ ‫شرکت های گروه فوالدمبارکه به ویژه ایریسا البته‬ ‫در قالب قراردادهای ش��فاف و مشخص استفاده‬ ‫کرده ایم‪ .‬گ��روه فوالدمبارکه همواره در مس��یر‬ ‫بهبود گام برداشته و هر تغییری هم انجام شده‬ ‫در تکامل و تعالی سازمانی این مجموعه صنعتی‬ ‫است‪ .‬به یقین همکاری و همراهی همه مدیران‬ ‫و کارکنان گروه نیز در کسب موفقیت های گروه‬ ‫حائز اهمیت اس��ت‪ .‬عظیمیان با اش��اره به معنا‬ ‫و تفس��یر واژه ‪ development‬گفت‪ :‬این واژه‬ ‫همانگونه که پیشرفت و توسعه معنا می شود در‬ ‫بس��یاری از موارد تولد را هم شامل می شود؛ ما‬ ‫نیز در این مقطع ش��اهد هس��تیم که ایریسا با‬ ‫تولدی دوباره و با بکارگیری نسل چهارم فناوری‬ ‫می تواند در راس��تای هوشمندس��ازی مدیریت‬ ‫فوالد مبارکه گام بردارد‪ .‬همانگونه که بس��یاری‬ ‫از ش��رکت ها از فوالدمبارکه در صنعت کش��ور‬ ‫الگوب��رداری می کنند ما ب��ا همراهی و حمایت‬ ‫همه جانبه از همدیگر می توانیم در این مهم نیز‬ ‫الگوی دیگر ش��رکت ها و صنایع کشور باشیم و‬ ‫این نقش برعهده شرکت ایریسا است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه س��وابق دکتر س��راییان‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل جدید ش��رکت ایریس��ا‪ ،‬در عرصه‬ ‫فن��اوری ابراز امی��دواری کرد با حضور ایش��ان‪،‬‬ ‫ش��رکت ایریسا در جهت رش��د و توسعه علم و‬ ‫فناوری و استفاده از توان و تخصص کارشناسان‬ ‫زبده گام بردارد و با علم و تجربه ایش��ان شاهد‬ ‫اتفاقات خوبی باشیم‪.‬‬ ‫جهانی را خنثی می کند‪.‬‬ ‫هالالت در ادامه افزود‪ :‬متوس��ط ‪( p/e‬نس��بت‬ ‫نرخ به درامد) در بازار بورس نس��بت به گذشته‬ ‫رشد قابل توجهی داش��ته اما شرکت های فلزی و‬ ‫معدنی هنوز این مقدار رش��د را تجربه نکرده اند‪.‬‬ ‫فصل مجامع و تقسیم سود شرکت ها نیز به زودی‬ ‫اغ��از می ش��ود؛ بنابرای��ن از این م��وارد می توان‬ ‫به عنوان فاکتورهایی نام برد که سرمایه گذاران را‬ ‫عالقه من��د می کند تا در میان مدت و همچنین تا‬ ‫پایان امسال‪ ،‬روی فلزی و معدنی ها سرمایه گذاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار سرمایه در پاسخ به سوالی‬ ‫مبنی بر نگرانی های موجود درباره تاثیرات شیوع‬ ‫کرونا بر بازار ش��رکت های معدن و صنایع معدنی‬ ‫در بازار س��رمایه گفت‪ :‬بحران کرون��ا بر تولید و‬ ‫فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی اثرگذار‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��یوع این ویروس تاثیر خ��ود را بر نرخ‬ ‫کامودیتی ها در س��طح بین المللی گذاشته است؛‬ ‫کم��ا اینک��ه در ‪ ۲‬ماه گذش��ته ش��اهد افت نرخ‬ ‫قابل توجه این محصوالت در بازارهای بین المللی‬ ‫بوده ای��م و افت بیش از این مق��دار‪ ،‬دور از ذهن‬ ‫اس��ت؛ بنابراین امید اس��ت پس از مدیریت این‬ ‫بحران در میان مدت‪ ،‬ش��اهد ح��ذف اثرات ان بر‬ ‫قیمت ها باش��یم و نرخ جهان��ی کامودیتی ها در‬ ‫مس��یر صعود قرار گیرد‪ .‬در ادامه بررس��ی اثرات‬ ‫کرونا بر عملکرد این صنایع باید میزان فروش این‬ ‫تولیدکنندگان در موقعیت کنونی نیز مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪ .‬درواقع انتظار می رود بخشی از فروش‬ ‫این شرکت ها از دس��ت برود و درنهایت می توان‬ ‫باتوجه به فروش از دست رفته این مجموعه های‬ ‫تولی��دی‪ ،‬ش��رایط اینده انه��ا را بررس��ی کرد‪.‬‬ ‫درمجموع باید تاکید کرد که به مدت زمانی نیاز‬ ‫اس��ت تا به طور کامل مشخص شود که کرونا چه‬ ‫تاثیری بر میزان فروش این شرکت ها می گذارد‪.‬‬ ‫هالالت افزود‪ :‬نوس��انات ن��رخ نفت نیز از دیگر‬ ‫عوامل اثرگذار بر بازار محصوالت معدنی و صنایع‬ ‫معدنی است‪ .‬همزمان با کاهش نرخ نفت در بازار‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫بورس ایران جزو بازارهای س��رمایه ای است‬ ‫ک��ه ش��رکت های تولیدکنن��ده م��واد اولیه و‬ ‫خام‪ ،‬اکثریت ارزش��ی ان را به خود اختصاص‬ ‫می دهن��د‪ .‬در واق��ع در ب��ازار س��رمایه ایران‬ ‫همچ��ون بورس کش��ورهایی چ��ون برزیل و‬ ‫استرالیا‪ ،‬صنایع معدنی‪ ،‬فلزی و صنایع وابسته‬ ‫به انها‪ ،‬سهم مهمی دارندگ بنابراین شاهد ان‬ ‫هستیم که نمایندگانی از صنایع فوالد‪ ،‬سنگ‬ ‫اهن‪ ،‬مس‪ ،‬س��رب و روی کارنامه درخشانی را‬ ‫از خود در بازار سرمایه به نمایش بگذارند‪ .‬یکی‬ ‫از دالی��ل اصلی این عملک��رد مثبت را باید به‬ ‫ظرفیت های کش��ور در صنایع معدنی و فلزی‬ ‫نس��بت داد‪ .‬ایران در مقایس��ه با کش��ورهای‬ ‫همس��ایه خود‪ ،‬از مزیت های ویژه ای برخوردار‬ ‫است که زمینه موفقیت بسیاری از صنایع را در‬ ‫ان فراه��م می کند‪ .‬وجود منابع عظیم معدنی‪،‬‬ ‫انرژی فراوان و نیروی ارزان را باید از مهم ترین‬ ‫عواملی دانس��ت که زمینه موفقیت بس��یاری‬ ‫از صنای��ع کش��ور را فراهم می کن��د‪ .‬موقعیت‬ ‫ژئوپلتیک و اس��تراتژیک ایران را باید از دیگر‬ ‫امتیازاتی دانس��ت که دسترس��ی به بازارهای‬ ‫منطقه را برای کش��ور تس��هیل می کند‪ .‬یعنی‬ ‫امکان صادرات تولیدات صنایع معدنی و فلزی‬ ‫کش��ور به اس��انی حتی تا غرب افریقا‪ ،‬منطقه‬ ‫خاورمیانه و کشورهای اروپایی فراهم می شود‪.‬‬ ‫بای��د خاطرنش��ان ک��رد چنی��ن ترکیبی در‬ ‫هیچ کدام از کشورهای همسایه دیده نمی شود‪.‬‬ ‫به دلی��ل مزیت های یادش��ده‪ ،‬صاحب��ان این‬ ‫صنایع در طول س��ال های گذشته مورد توجه‬ ‫بودند و س��هامداران انها نیز در زمره برندگان‬ ‫بازار س��رمایه ق��رار گرفتند‪ .‬ب��ه همین دلیل‬ ‫نیز س��رمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی‬ ‫ایران توجیه بس��یار باالیی دارد‪ .‬درواقع ایران‬ ‫از چنان ظرفیتی برخوردار اس��ت که به رکن‬ ‫اصلی تولید فوالد‪ ،‬سیمان‪ ،‬مس‪ ،‬سرب و روی‬ ‫منطقه بدل شود‪ .‬عالوه بر مزیت های اقتصادی‬ ‫صنایع یادش��ده‪ ،‬صادرات محور ب��ودن صنایع‬ ‫موردبح��ث از دیگر دالیلی اس��ت که مقدمات‬ ‫رش��د س��هام این ش��رکت ها را فراه��م کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به ویژه که در نزدیک به ‪ ۲‬س��ال اخیر‬ ‫ب��ا افزایش ارزش دالر در مقابل ریال‪ ،‬صادرات‬ ‫به صرفه تر از گذشته است‪ ،‬به همین دلیل نیز‬ ‫ش��رکت های این گروه که بازار صادراتی قوی‬ ‫در منطقه دارند ارزش بس��یار قابل مالحظه ای‬ ‫یافته اند‪ .‬همچنین بای��د تاکید کرد از انجاکه‬ ‫دورنمای تورم و رش��د ارزش دالر در کش��ور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬صنایع معدنی و فلزی عموما سپر‬ ‫تورمی خوبی در کشور به شمار می روند چراکه‬ ‫همراه با رشد ارزش دالر‪ ،‬درامد صادراتی انها‬ ‫نیز افزایش خواهد یافت‪ .‬به عالوه انکه اهمیت‬ ‫این صنایع در کلیت اقتصاد کشور زمینه توجه‬ ‫دولت و تس��هیل ش��رایط برای فعالیت انها را‬ ‫فراه��م می کن��د‪ ،‬به همین دلیل ش��رایط این‬ ‫صنای��ع در اینده نیز مثبت ارزیابی می ش��ود‪.‬‬ ‫یعنی شرکت های گروه معدن و صنایع معدنی‪،‬‬ ‫به عنوان یکی از ستون های قوی بازار شناخته‬ ‫خواهند ش��د و رشد بازار را به دست می گیرند‪.‬‬ ‫درنهایت درباره تاثیر ش��یوع ویروس کرونا بر‬ ‫بازار س��رمایه بای��د گفت اغل��ب پیش بینی ها‬ ‫حکایت از ان دارد که این بحران در میان مدت‬ ‫مرتف��ع می ش��ود‪ .‬درنتیجه انتظ��ار داریم این‬ ‫ش��رایط تنها چن��د ماه اقتصاد دنی��ا و منطقه‬ ‫را زیر فش��ار قرار دهد و س��پس مرتفع شود‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی باید تاکید کرد مزیت های‬ ‫اقتصادی و مزیت ه��ای صنایع معدنی و فلزی‬ ‫در طول هزاران س��ال ایجاد شده و قرار نیست‬ ‫در م��دت کوتاه��ی از می��ان ب��رود‪ .‬به همین‬ ‫خاطر عموما س��هامداران چنی��ن چالش هایی‬ ‫را کوتاه م��دت ارزیابی می کنند‪ .‬هرچند ممکن‬ ‫اس��ت برای چن��د ماه‪ ،‬فروش و ص��ادرات این‬ ‫ش��رکت ها زیر فشار قرار گیرد اما پس از پایان‬ ‫این بحران به طور قطع بالفاصله این مشکالت‬ ‫جب��ران خواهد ش��د‪ .‬درواقع انتظ��ار می رود‬ ‫چ��رخ اقتصادی پس از رفع این بحران ها برای‬ ‫جبران دوره توقف خود‪ ،‬با س��رعت بیش��تری‬ ‫حرکت کند‪ .‬درواق��ع این االکلنگ نرخ دالر و‬ ‫نفت باعث می ش��ود صنای��ع معدنی و فلزی از‬ ‫یک حاش��یه امنی نسبت به تحوالت قیمت ها‬ ‫در بازار جهانی برخوردار باش��ند و این رش��د‬ ‫قیمت��ی تاثیر کمت��ری روی ارزش ریالی انها‬ ‫بگذارد‪ .‬ضمن انکه باید تاکید کرد که به عقیده‬ ‫بسیاری از کارشناسان‪ ،‬کاهش قیمت نفت نیز‬ ‫ممکن اس��ت مسئله کوتاه مدتی باشد‪ .‬با پایان‬ ‫یافت��ن بحران کرونا و اغ��از حرکت چرخ های‬ ‫اقتصادی تقاضا برای نفت بیش��تر و قیمت ان‬ ‫افزایشی می شود‪.‬‬ ‫ارزاوری‪ ،‬رمز موفقیت صنایع معدنی‬ ‫جهانی شاهد افت نرخ مواد خام و فلزات بوده ایم‪،‬‬ ‫اما اوض��اع در ایران کمی متفاوت اس��ت چراکه‬ ‫کاهش بهای نفت‪ ،‬زمینه رشد نرخ دالر را فراهم‬ ‫کرده و انتظار می رود درامد شرکت های یادشده‬ ‫تغیی��ر چندانی نکند؛ بنابراین درمجموع می توان‬ ‫به عملکرد مثبت این ش��رکت ها در بازار سرمایه‬ ‫امیدوار بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار فلزات پایه‪ ،‬امن است‬ ‫محمدحس��ین بابال��و‪،‬‬ ‫کارش��ناس اقتص��اد در‬ ‫تش��ریح تاثی��ر کرونا بر‬ ‫عملک��رد ش��رکت های‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫گف��ت‪ :‬تغیی��رات ن��رخ‬ ‫کامودیتی ه��ا در ب��ازار بین المللی بر بازار س��هام‬ ‫شرکت های فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی‬ ‫تاثیرگذار اس��ت؛ بر همین اس��اس بررسی روند‬ ‫تغییرات قیمتی ای��ن محصوالت در بازار جهانی‪،‬‬ ‫خالی از لطف به نظر نمی رسد‪.‬‬ ‫بابال��و اف��زود‪ :‬درحال حاضر تقاضا ب��رای انواع‬ ‫کامودیتی ه��ای معدن��ی و صنایع وابس��ته به ان‬ ‫همچ��ون اغلب فل��زات در ب��ازار جهانی کاهش‬ ‫یافته و تنها کش��ور چین تقاضای خود را افزایش‬ ‫داده است‪ .‬این کشور از موقعیت کاهش قیمت ها‬ ‫اس��تفاده و تا حد ام��کان‪ ،‬خرید می کند‪ .‬هرچند‬ ‫هنوز ای��ن رویکرد‪ ،‬خود را در موج��ودی انبارها‬ ‫نش��ان نداده اس��ت؛ یعنی کاالهایی که ازس��وی‬ ‫این کش��ور خری��داری ش��ده اند به ب��ازار چین‬ ‫منتقل نش��ده اند‪ ،‬اما درمجموع شاهد رشد تقاضا‬ ‫در بازار ش��رق اس��یا با محوریت چین هس��تیم‪.‬‬ ‫البته نمی توانیم مطمئن باش��یم که این روند رو‬ ‫به رش��د تقاضا ازس��وی چین تا چه زمانی ادامه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬در همین حال باید تاکید کرد که‬ ‫س��یگنال هایی که از تزریق نقدینگی و س��رمایه‬ ‫در ب��ازار داخلی چین به گوش می رس��د جذاب‬ ‫هس��تند؛ هرچند به تنهایی نمی توانند بار توسعه‬ ‫در اقتصاد جه��ان را با محوریت بازارهای کاالیی‬ ‫به دوش بکشند‪.‬‬ ‫بابالو درباره تاثیر ش��یوع کرونا ب��ر بازار مواد و‬ ‫صنای��ع معدنی گف��ت‪ :‬نرخ کامودیتی ه��ا در اثر‬ ‫ش��یوع کرونا کاهشی بوده است‪ .‬البته در مواردی‬ ‫بهبودهای��ی نیز اتفاق افت��اده اما همگی مقطعی‬ ‫بوده ان��د‪ .‬همچنین باید تاکید کرد که نوس��انات‬ ‫قیمتی در مواردی با محوریت تغییرات نرخ نفت‬ ‫خام حاصل می ش��ود‪ .‬با این وجود‪ ،‬نبود اینده ای‬ ‫روش��ن از روند تغییرات قیمتی نفت‪ ،‬ابهاماتی را‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬این کارش��ناس اقتص��اد در پایان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬عالوه بر تمام موارد یادشده باید‬ ‫گفت درمجموع بازار فلزات با محوریت فلزات پایه‬ ‫به ویژه فوالد‪ ،‬از امنیت بیش��تری نسبت به سایر‬ ‫صنایع برخوردار هستند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 27‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1500‬‬ ‫پیاپی ‪2818‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫شرایط فروش اینترنتی اقالم فراهم شود‬ ‫تنظیم بازار رمضان با ‪200‬هزار تن کاالی اساسی‬ ‫‹ ‹کاالهای اساسی گران نمی شوند‬ ‫رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان اع�لام کرد‪ :‬هیچ کمب��ودی در تامین و‬ ‫توزی��ع کااله��ای ضروری م��ردم برای ایام م��اه مبارک‬ ‫رمض��ان وجود ن��دارد و اج��ازه هیچ افزای��ش قیمتی را‬ ‫نخواهیم داد‪ .‬به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫قاسم نوده فراهانی‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ماه رمضان نزدیک است و به روال هر سال‪ ،‬مردم انتظار‬ ‫دارند دولت ش��رایط را برای دسترس��ی انها به کاالهای‬ ‫مورد نیازشان فراهم کند‪ .‬اما امسال همزمانی ماه مبارک‬ ‫رمضان با مشکالت اقتصادی ایجاد شده بر اثر شیوع کرونا‬ ‫ویروس‪ ،‬شاید کار را برای مسئوالن سخت تر کرده باشد‪.‬‬ ‫با این همه اقدامات ستاد تنظیم بازار‪ ،‬با توزیع ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تن کاالی اساسی اغاز ش��ده و براساس برنامه ریزی های‬ ‫انجام ش��ده اعتبار الزم برای تهی��ه و توزیع انواع کاالی‬ ‫اساس��ی از محل ذخای��ر و واردات ب��ا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫تامین شده است‪ .‬نایب رئیس اتاق اصناف اطمینان داده‬ ‫که ذخایر کاالهای اساس��ی کشور مطلوب است و کاالها‬ ‫در اس��تانه ماه رمضان به وفور در بازار عرضه می ش��ود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫هم اعالم کرده هیچ کمبودی در تامین و توزیع کاالهای‬ ‫ضروری مردم برای ایام م��اه مبارک رمضان وجود ندارد‬ ‫و اج��ازه هیچ افزای��ش قیمتی را نخواهی��م داد‪ .‬در این‬ ‫بی��ن نمی توان از تاثیر محدودیت های تجارت خارجی بر‬ ‫تامین کاالهای اساس��ی گذشت‪ .‬با این همه امروز امنیت‬ ‫ملی کش��ور به امنیت غذایی گره خورده است؛ پس باید‬ ‫تولید داخلی افزایش یابد و وابستگی به واردات کم شود‪.‬‬ ‫حس��ین مدرس خیابانی در جلسه ستاد تنظیم بازار که‬ ‫به منظور بررسی و تصمیم گیری درباره برنامه های تامین‬ ‫کاالهای مورد نیاز بازار در ماه مبارک رمضان برگزار شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امسال دو مناسبت عید و ماه رمضان پشت سر هم‬ ‫ق��رار گرفته اند و در این میان‪ ،‬ش��یوع ویروس کرونا نیز‬ ‫رخ داده ک��ه مجموعه ای از نقاط ق��وت و ضعف را برای‬ ‫کش��ور فراهم اورده است‪ .‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت افزود‪ :‬نقطه قوت نزدیکی زمانی ش��ب عید با ایام‬ ‫ماه مبارک رمضان‪ ،‬اتصال و تداوم برنامه های تنظیم بازار‬ ‫شب عید برای ایام ماه مبارک رمضان است؛ این در حالی‬ ‫اس��ت که ممکن اس��ت جای تجدید قوا و امور توسعه ای‬ ‫بازار برای ماه مبارک رمضان نداشته باشیم‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی بیان ک��رد‪ :‬معاونت بازرگانی داخلی و‬ ‫دو شرکت اجرایی ان یعنی شرکت بازرگانی دولتی ایران‬ ‫و ش��رکت پش��تیبانی امور دام باید ت�لاش کنند تا بازار‬ ‫در ای��ام ماه مبارک رمضان به خوبی اداره و کاالرس��انی‬ ‫به موقع انجام ش��ود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬تفاوتی میان تنظیم‬ ‫بازار ش��ب عی��د با ایام ماه مبارک رمض��ان وجود دارد و‬ ‫ان کااله��ای خاصی مانن��د خرما‪ ،‬زولبی��ا‪ ،‬اش و حلیم‬ ‫اس��ت که باتوجه به وضعیت ش��یوع کرونا و محدودیت‬ ‫در برخی کس��ب وکارها‪ ،‬بای��د برنامه ها را به نحوی پیش‬ ‫برد که ش��رایط فروش اینترنتی این اقالم نیز مهیا شود‪.‬‬ ‫بای��د زمینه ای را فراهم کرد ک��ه با همکاری اتاق اصناف‬ ‫ایران و اتحادیه های مربوط در کنار مرکز توس��عه تجارت‬ ‫الکترونیک��ی‪ ،‬بس��ترهای الزم را برای ف��روش اینترنتی‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫دالر رشد زیادی را تجربه کرد و این رشد تمام کاالهایی‬ ‫وارداتی از جمله پاکت های مخصوص بس��ته بندی ش��یر‬ ‫استریل را تحت تاثیر خود قرار داد‪.‬‬ ‫بنی طبا ب��ا تاکید ب��ر اینکه خالف تصور عموم ش��یر‬ ‫استریل فاقد هرگونه ماده نگهدارنده است‪ ،‬افزود‪ :‬در شیر‬ ‫استریل عالوه بر فرایند متفاوت تولید ان‪ ،‬نوع بسته بندی‬ ‫و پاکت چند الیه مورد اس��تفاده‪ ،‬موجب حفظ س�لامت‬ ‫محص��ول در طوالنی م��دت می ش��ود‪ .‬وی اضاف��ه کرد‪:‬‬ ‫عالوه ب��ر هزینه های مربوط به بس��ته بندی محصول که‬ ‫با رشد نرخ باال همراه بوده‪ ،‬سایر مواد اولیه و هزینه های‬ ‫س��ربار تولید نیز در سال گذش��ته افزایش نرخ را تجریه‬ ‫کرده ان��د‪ .‬بنی طب��ا با یاداوری اینک��ه ‪ ۱۲‬محصول لبنی‬ ‫ش��امل قیمت گذاری دستوری می ش��وند و این ‪ ۱۲‬قلم‬ ‫اصلی ترین کاالهای صنعت لبنیات هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این محصوالت ازس��وی س��تاد تنظیم بازار قیمت گذاری‬ ‫می ش��وند و تولیدکنندگان نیز باوجود اینکه هزینه های‬ ‫تولید انها افزایش چش��مگیری داش��ته‪ ،‬به مصوبه ستاد‬ ‫تنظیم بازار تمکین می کنند‪.‬‬ ‫و تولیدکنندگان‪ ،‬عباس تابش بر ضرورت نظارت گسترده‬ ‫ب��ر بازار و تثبیت نرخ در ماه مبارک رمضان تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬هیچ افزایش قیمتی در این ماه نخواهیم داشت و از‬ ‫هرگونه اقدام احتمالی مبنی بر افزایش نرخ با محدودیت‬ ‫کااله��ای پرمصرف در ماه مب��ارک رمضان به طور جدی‬ ‫پیش��گیری خواهد ش��د‪ .‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با تاکید بر اینکه به میزان کافی کاالهای اساسی‬ ‫برای این ایام ذخیره س��ازی شده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امروز‬ ‫اغلب کش��ورهای بزرگ برای تامین کاالهای اساس��ی و‬ ‫ضروری خود با مش��کل مواجه هستند اما خوشبختانه ما‬ ‫در کش��ورمان به لحاظ تامین کاال با هیچ مشکلی روبه رو‬ ‫نیستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رصد و پایش مستمر بازار‬ ‫مدی��رکل دفتر برنامه ری��زی تامین‪ ،‬توزی��ع و تنظیم‬ ‫ب��ازار نی��ز با تاکید بر تامین و توزی��ع ‪ ۲۰۰‬هزار تن کاال‬ ‫از محل ذخایر و واردات کاالهای اساس��ی بین اس��تان ها‬ ‫گفت‪ ۵۰ :‬هزار تن برنج‪ ۵۰ ،‬هزار تن ش��کر‪ ۵۰ ،‬هزار تن‬ ‫روغن نباتی‪ ۱۵ ،‬هزار تن گوش��ت مرغ منجمد‪ ۱۰ ،‬هزار‬ ‫تن گوش��ت قرمز منجمد و خرما ب��ه میزان کافی با نرخ‬ ‫تنظی��م بازار برای مصرف در م��اه رمضان تامین و توزیع‬ ‫ان در سطح کشور اغاز شده است‪ .‬حمیدرضا کالمی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫از حمای��ت از تولیدکنندگان داخلی‬ ‫مرغ خبر داد و گفت‪ :‬رصد و پایش مستمر وضعیت بازار‬ ‫خرم��ا نیز به منظور حمایت از تولیدکنندگان و تامین ان‬ ‫برای ایام ماه رمضان با قیمت مناس��ب از جمله اقداماتی‬ ‫اس��ت که برای این ماه انجام ش��ده اس��ت‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫اقداماتی که برای تنظیم ب��ازار ماه مبارک رمضان انجام‬ ‫ش��ده ارائه بس��ته حمایتی برای صنعت مرغداری کشور‬ ‫به منظ��ور ادامه تولید پایدار گوش��ت مرغ کش��ور برای‬ ‫تمام��ی ایام س��ال به ویژه ایام ماه مب��ارک رمضان‪ ،‬رصد‬ ‫و پایش بازار حبوبات کش��ور و برنامه ریزی برای واردات‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬هزار تن عدس ازسوی شرکت بازرگانی دولتی‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬به گفته کالمی ب��رای ثبات قیمت ارد و نان‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬و همچنین افزایش نیافتن قیمت محصوالت‬ ‫حاص��ل از ارد از جمل��ه ماکارونی تا پای��ان ماه مبارک‬ ‫رمضان نیز برنامه ریزی های الزم انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه اصناف برای حمایت از اقشار ضعیف‬ ‫خس��رو ابراهیمی نیا‪ ،‬نایب رئیس ات��اق اصناف نیز در‬ ‫برنامه گفت وگوی ‪ ۱۸:۳۰‬ش��بکه خبر با اشاره به تامین‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تن کاالی اساس��ی برای م��اه مبارک رمضان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬جلس��ات تنظی��م بازار به ط��ور دائم برگزار‬ ‫می ش��ود و براساس دس��تورالعمل این جلسات‪ ،‬کاالهای‬ ‫مصرفی ماه مبارک رمضان همچون گوش��ت قرمز‪ ،‬مرغ‪،‬‬ ‫شکر‪ ،‬روغن و خرما فراوان با قیمت مصوب در بازار توزیع‬ ‫می ش��وند‪ .‬او افزود‪ :‬اتاق اصناف با همکاری اتحادیه های‬ ‫صنفی‪ ،‬امس��ال ب��رای حمایت از اقش��ار ضعیف حرکت‬ ‫جدیدی ش��روع کردند‪ ،‬همچنین در این ایام چند درصد‬ ‫تخفیف روی اجناس خ��ود اعمال می کنند‪ .‬نایب رئیس‬ ‫اتاق اصناف با اش��اره به تدابیر اندیش��یده ش��ده باتوجه‬ ‫به ش��رایط کرونایی گفت‪ :‬امسال امادگی بیشتری برای‬ ‫فعالیت ه��ای اینترنت��ی اصناف ایجاد ش��ده‪ ،‬اقبال مردم‬ ‫هم در خرید اینترنتی بیش��تر ش��ده و اتاق اصناف هم از‬ ‫واحده��ای صنفی که کاالی خ��ود را به صورت اینترنتی‬ ‫عرضه می کنن��د‪ ،‬حمایت می کند‪ .‬ابراهیمی نیا بیان کرد‪:‬‬ ‫بازرسی اصناف با همکاری سایر حوزه های مرتبط در ایام‬ ‫ماه مبارک رمضان‪ ،‬گش��ت بازرسی دارد و نظارت بر بازار‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹دلیل افزایش نرخ فراورده های لبنی‬ ‫فراورده ه��ای لبن��ی در ای��ام م��اه مب��ارک رمضان با‬ ‫مصرف باالتری روبه رو می ش��وند‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫در فروردی��ن نرخ این محصوالت ب��ا افزایش مواجه بوده‬ ‫که انجمن صنایع فراورده ه��ای لبنی‪ ،‬دلیل این افزایش‬ ‫چشمگیر نرخ را هزینه تمام شده تولید می داند‪.‬‬ ‫س��یدمحمدرضا بنی طب��ا در گفت وگو ب��ا ایلنا یکی از‬ ‫مواد اولیه این محصوالت که نقش بسیار تاثیرگذاری در‬ ‫افزایش ن��رخ تمام ش��ده ان دارد را پاکت های چند الیه‬ ‫مخصوص بس��ته بندی شیر اس��تریل که بخش عمده ان‬ ‫از طریق واردات تامین می ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ .‬مدیر روابط‬ ‫عموم��ی انجمن صنایع فراورده ه��ای لبنی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫خرداد س��ال ‪ ۹۸‬دولت و ستاد تنظیم بازار نرخ شیرخام‬ ‫را افزایش داد و به تبع ان نرخ تمام شده همه محصوالت‬ ‫شیرپایه افزایش داشت‪ .‬عالوه بر این در سال گذشته‪ ،‬نرخ‬ ‫‹ ‹گوشت قرمز و سفید گران نمی شود‬ ‫درهمین حال مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از‬ ‫ثبات قیمت گوشت قرمز و مرغ خبر داد و گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫تولی��د و ذخیره زیاد‪ ،‬ن��رخ مرغ و گوش��ت قرمز در ماه‬ ‫مبارک رمضان از نرخ مصوب باالتر نخواهد رفت‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬حس��ن عباس��ی‬ ‫معروف��ان تاکید ک��رد‪ :‬مردم برای خرید گوش��ت و مرغ‬ ‫عجله نکنند؛ چراکه تا اخر س��ال افزایش قیمتی در این‬ ‫حوزه وجود نخواهد داش��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه صادرات‬ ‫به گونه ای انجام خواهد ش��د ک��ه کمبودی در بازار ایجاد‬ ‫نش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬گوشت مرغ و قرمز به میزان کافی و با نرخ‬ ‫مناسب در بازار موجود است و در هر ساعتی از شبانه روز‬ ‫در فروشگاه ها مرغ و گوشت تازه و منجمد با نرخ مصوب‬ ‫وجود دارد و در دسترس همگان است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به اینکه‬ ‫باتوجه به ش��رایط موجود نبای��د بگذاریم تولیدکنندگان‬ ‫متضرر ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬مرغ را از مرغداری ها با نرخ مصوب‬ ‫خری��داری می کنیم و ت��ا اطالع ثانوی ای��ن خرید ادامه‬ ‫خواهد داش��ت و ت��ا زمانی که مرغ م��ازاد در بازار وجود‬ ‫داشته باشد خرید تضمینی ادامه دارد‪.‬‬ ‫حسین مدرس خیابانی‬ ‫حمیدرضا کالمی‬ ‫خسرو ابراهیمی نیا‬ ‫‹ ‹گوشت گوسفندی کیلویی ‪ ۱۱۰۰۰۰‬تومان‬ ‫رئی��س اتحادیه گوش��ت گوس��فندی نی��ز از کاهش‬ ‫‪ ۱۲۰۰۰‬تومانی نرخ این گوشت در بازار خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ن��رخ هر کیلوگرم ش��قه بدون دنبه ب��رای مصرف کننده‬ ‫نهایی ‪ ۱۱۰۰۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫علی اصغ��ر ملکی در گفت وگو ب��ا‬ ‫درباره اینکه‬ ‫برای روزهای اینده چه ش��رایطی را پیش بینی می کنید‪،‬‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬اخر ماه جاری به دلیل اینکه در اس��تانه ماه‬ ‫مب��ارک رمضان قرار می گیری��م‪ ،‬احتمال دارد نرخ کمی‬ ‫افزایش یابد‪ .‬ملکی اضافه کرد‪ :‬س��ازمان دامپزش��کی در‬ ‫ص��دور مجوز ب��رای ورود دام از غرب کش��ور به تهران‪،‬‬ ‫مق��داری کن��د عمل می کند ک��ه ما از انها درخواس��ت‬ ‫می کنیم این روند را سرعت ببخشند تا مشکلی در عرضه‬ ‫ایجاد نشود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چراغ کسب وکار‬ ‫اصناف را روشن‬ ‫نگه داریم‬ ‫حسن عباسی معروفان‬ ‫علی اصغر ملکی‬ ‫ش��یوع کرون��ا فعالیت ه��ای صنفی را ب��ه حالت‬ ‫تعطی��ل و نیمه تعطی��ل دراورده اس��ت‪ .‬اجب��ار به‬ ‫قرنطینه و تعطیلی کس��ب وکار از سویی و ضرورت‬ ‫تامین معیش��ت مردم از س��وی دیگر دوگانه نان و‬ ‫جان��ی را برای دولت ایجاد کرده که برای برون رفت‬ ‫از ان راه��ی جز هم��کاری و همیاری نیس��ت‪ .‬در‬ ‫نهای��ت پس از گذش��ت حدود یک ماه از ش��رایط‬ ‫قرنطینه و تعطیالت عمومی‪ ،‬با تصمیم س��تاد ملی‬ ‫مبارزه با کرونا‪ ،‬بازگش��ت صنوف به چرخه فعالیت‬ ‫اغاز شد‪ .‬براساس این دستورالعمل کسب وکارهای‬ ‫کم ریسک در شهرس��تان ها از ‪ ۲۳‬فروردین اغاز به‬ ‫کار کردن��د و از ابتدای اردیبهش��ت هم واحدهای‬ ‫صنفی مج��از در تهران اغاز ب��ه کار می کنند‪ .‬البته‬ ‫براس��اس تصمیم های س��تاد ملی مب��ارزه با کرونا‪،‬‬ ‫اصناف متقاضی برای ش��روع فعالیت باید در سایت‬ ‫وزارت بهداش��ت ثبت ن��ام کنند و تعه��د دهند که‬ ‫به پروتکل س��تاد کرونا در زمین��ه رعایت فاصله و‬ ‫موازین بهداشتی عمل خواهند کرد‪ .‬انها بعد از اخذ‬ ‫یک کد مش��خص که باید پش��ت شیشه واحدهای‬ ‫صنفی نصب شود و در معرض دید عموم قرار گیرد‪،‬‬ ‫فعالیت خود را اغاز خواهند کرد‪ .‬اخذ این کد به ان‬ ‫معناست که س��تاد کرونا به ان واحد صنفی اجازه‬ ‫فعالیت داده است‪ .‬رعایت نکردن استانداردهای در‬ ‫نظر گرفته ش��ده ازسوی واحدهای صنفی‪ ،‬برخورد‬ ‫قانون��ی و قهری به دنب��ال خواهد داش��ت‪ .‬فعالیت‬ ‫واحدهای صنفی کم ریسک درحالی شروع می شود‬ ‫که فعالیت تع��دادی از واحدهای صنفی‪ ،‬موس��وم‬ ‫ب��ه واحده��ای پرخطر فع�لا در دس��تور کار قرار‬ ‫ندارد‪ .‬واحدهایی که س��بب ایجاد تجمع می ش��وند‬ ‫از ان جمله هستند‪ .‬پاس��اژها‪ ،‬تاالرهای پذیرایی و‬ ‫رس��توران ها جزو واحدهای پرخطر هس��تند‪ .‬البته‬ ‫رس��توران ها می توانند به ش��کل بیرون ب��ر فعالیت‬ ‫کنند اما فعال اجازه خدمات دادن در داخل واحد را‬ ‫ندارند‪ .‬به احتمالی اوایل اردیبهش��ت ستاد کرونا با‬ ‫در نظر گرفتن دستورالعمل های الزم درباره فعالیت‬ ‫واحدهای دیگر تصمیم گیری می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن م��دت قول ه��ای مس��اعد و برنامه های‬ ‫متع��ددی برای حمای��ت از کس��به و بازاریان داده‬ ‫ش��ده و از اغاز ش��یوع کرونا تاکنون مس��ئوالن و‬ ‫مدیران وزارتخانه ها و س��ازمان های مختلف از لزوم‬ ‫حمایت همه جانبه از فعاالن صنفی و بازاریان و ارائه‬ ‫مش��وق های الزم سخن گفته اند؛ اما به عنوان رئیس‬ ‫اتاق اصناف تاکید می کنم که فعاالن صنفی نیاز به‬ ‫حمایت های بیش��تر دارند‪ .‬باتوجه به نیاز واحدهای‬ ‫صنفی به حمایت های عملیاتی بیشتر‪ ،‬چندی پیش‬ ‫ازس��وی اتاق اصناف ایران نام��ه ای به وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و وزیر امور اقتصاد و دارایی نوش��ته‬ ‫و ارس��ال و رونوش��ت ان نی��ز برای اط�لاع و ابالغ‬ ‫دس��تورات مقتضی به رهبر معظم انقالب و رئیس‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی فرستاده ش��د‪ .‬این نامه‬ ‫در اص��ل به بیان مش��کالت و گالیه ها می پرداخت‪.‬‬ ‫اصناف در ‪ ۴۱‬س��ال گذشته هر کاری که توانستند‬ ‫برای کش��ور و انقالب و نظام اس�لامی انجام دادند‬ ‫و حاال به دلیل مش��کالت مختلف‪ ،‬از جمله موضوع‬ ‫روز یعن��ی ویروس کرونا‪ ،‬زمینگیر ش��ده اند‪ .‬چرا به‬ ‫داد اصناف رسیده نمی ش��ود‪ .‬اصناف پشتوانه نظام‬ ‫هستند‪ .‬اگر برای روشن نگه داشتن چراغ کسب وکار‬ ‫اصناف‪ ،‬دلسوزانه کمک نشود‪ ،‬بسیاری از واحدهای‬ ‫صنفی از گردونه فعالیت خارج می شوند‪ .‬مسئوالن‬ ‫در براب��ر این هم��ه واحد صنفی مس��ئولیت دارند‪.‬‬ ‫موفقی��ت در اجرای این طرح ها بس��تگی به رعایت‬ ‫کامل ط��رح فاصله گذاری اجتماعی ازس��وی همه‬ ‫مردم و کس��به دارد و تامین اقالم اولیه بهداشتی از‬ ‫جمله ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی کننده نیز‬ ‫از ضروریات است‪ .‬باتوجه به برنامه ریزی های انجام‬ ‫ش��ده در حوزه تولی��د و توزیع این اق�لام می توان‬ ‫گف��ت درحال حاض��ر در زمینه اق�لام و تجهیزات‬ ‫پزشکی کاستی و کمبود خاصی وجود ندارد‪ .‬تولید‬ ‫ماسک در واحدهای صنفی و کارخانه های تولیدی‬ ‫به اندازه کافی و نیاز بازار اس��ت‪ .‬کارگاه های خاصی‬ ‫که در زمینه تولید ماسک فعالیت می کنند نیاز بازار‬ ‫را تامی��ن می کنند‪ .‬حمایت های الزم ازس��وی اتاق‬ ‫اصناف هم انجام می شود‪ ،‬به طوری که با هر جا الزم‬ ‫شد تماس می گیریم و متقاضیان را معرفی می کنیم‬ ‫که ماس��ک موردنیاز خود را تامین کنند؛ به عنوان‬ ‫مثال اگر فالن کارخانه و واحد تولیدی به ماس��ک‬ ‫نیاز داش��ته باشد معرفی می کنیم تا از مجرایی غیر‬ ‫از شبکه بهداشت و درمان‪ ،‬ماسک موردنیاز خود را‬ ‫با نرخ مناسب تهیه کنند‪ .‬از چند واحد تولیدکننده‬ ‫ماس��ک بازدیدهایی به عم��ل اورده ایم و اطمینان‬ ‫می دهیم که تولید در جریان اس��ت و در این زمینه‬ ‫دیگر مشکلی نیست و راه برای فعالیت سودجویان‬ ‫و برهم زنندگان نظم بازار بسته شده است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 27‬فروردین ‪ 21 -1399‬شعبان ‪ 15 - 1441‬اوریل‪-2020‬شماره‪-1500‬پیاپی‪2818‬‬ ‫ترمز دستی برای مهار سرعت این روزگار‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بذون شرح‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫مسیحیان جهان عید پاک را انالین برگزار کردند‬ ‫ای��ن روزها که وی��روس کرونا در‬ ‫همه ج��ای جهان گس��ترش یافته‬ ‫و م��ردم را مجب��ور به خانه نش��ینی‬ ‫کرده‪ ،‬افراد بیش��ترین اوقات خود را‬ ‫با اس��تفاده از اینترنت می گذرانند و‬ ‫البته سرعت اینترنت از مواردی است‬ ‫که همواره منتقدانی داشته؛ خصوصا‬ ‫در ش��رایطی که افزای��ش ترافیک‪،‬‬ ‫منجر به کندی در شبکه بسیاری از‬ ‫کاربران هم شده است‪ .‬در این میان‬ ‫عالوه بر امکانات دورکاری و اموزش‬ ‫انالین‪ ،‬بس��یاری اوقات فراغت خود‬ ‫را ب��ه س��رگرمی می پردازن��د و از‬ ‫ابزارهای نوظه��ور الکترونیکی مثل‬ ‫تلویزیون ه��ای ‪ ۴K‬تا دس��تگاه های‬ ‫پخش ویدئوهای انالین و بازی های‬ ‫ویدئوی��ی اس��تفاده می کنند‪ .‬وقتی‬ ‫صحبت از سرعت اینترنت می شود‪،‬‬ ‫اس��تفاده از کلمات تخصصی ممکن‬ ‫اس��ت کم��ی گیج کننده باش��د‪ ،‬اما‬ ‫به طور خالصه‪ ،‬سرعت های اینترنتی‬ ‫به ط��ور معم��ول ب��ا مگابیت برثانیه‬ ‫ی��ا ‪ Mbps‬اندازه گیری می ش��ود و‬ ‫هرچه این نرخ باالتر باشد‪ ،‬اینترنت‬ ‫شما سریع تر خواهد بود‪ .‬هر مگابیت‬ ‫حضور تماشاگران حاضر در کلیسا در حالی برگزار‬ ‫کرد که این کنس��رت از طریق فض��ای مجازی و‬ ‫صفحات خصوص��ی این هنرمند به ط��ور زنده در‬ ‫سراسر جهان پخش شد‪.‬‬ ‫این کنسرت در لحظه اغاز اجرا در حالی که در‬ ‫یوتیوب ‪2‬میلیون و ‪ 358‬هزارو ‪ ۳۵۴‬بازدیدکننده‬ ‫داش��ت به خاط��ر در خان��ه ماندن م��ردم میالن‬ ‫ش��هرهای میالن در سکوتی سنگین و غمبار قرار‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫همزم��ان با کنس��رت ای��ن اس��طوره ایتالیایی‬ ‫موس��یقی جهان که از طریق ش��بکه های مختلف‬ ‫مجازی پخش می شد‪ ،‬تصاویر زنده ای از شهرهای‬ ‫ب��زرگ جهان مانند رم‪ ،‬می�لان‪ ،‬نیویورک و لندن‬ ‫نیز ب��ه نمایش درامد که به خاطر ش��یوع بیماری‬ ‫کرونا در س��کوتی عمیق فرو رفت��ه و گویی مردم‬ ‫جه��ان تصمیم گرفته بودند عی��د پاک را در خانه‬ ‫و با دیدن کنس��رت اندره ا بوچلی جش��ن بگیرند؛‬ ‫همان گونه که ما ایرانی��ان نیز حدود یک ماه قبل‬ ‫جشن س��ال نو و عید باستانی خود را با سکوت و‬ ‫خلوتی خیابان ها و در خانه خود جشن گرفتیم‪.‬‬ ‫برای هر کاری چه سرعت اینترنتی الزم دارید؟‬ ‫یک هشتم یک مگابایت است (برای‬ ‫مثال دانلود یک تصویر ‪ ۱۰‬مگابایتی‬ ‫با س��رعت ی��ک مگابیت برثانیه‪۸۰ ،‬‬ ‫ثانی��ه طول می کش��د‪ ).‬وب س��ایت‬ ‫تایم به بررسی این موضوع پرداخته‬ ‫که ایا از بیش��ترین امکان س��رعتی‬ ‫اینترن��ت خود اس��تفاده می کنید و‬ ‫اینکه چط��ور می توانید بدون اینکه‬ ‫منجربه افزایش هزینه برای تان شود‪،‬‬ ‫به این سرعت برسید‪.‬‬ ‫سرعت اینترنت بیشتر هنگام لذت‬ ‫ب��ردن از پخ��ش تلویزی��ون انالین‪،‬‬ ‫دانل��ود فایل ه��ای حجیم ی��ا مرور‬ ‫ش��بکه های اجتماع��ی اهمیت پیدا‬ ‫می کند‪ .‬هرچه س��رعت دانلود شما‬ ‫بیشتر باش��د‪ ،‬می توانید از داده های‬ ‫بیش��تری نیز اس��تفاده کنید و این‬ ‫حال��ت ب��رای محتواه��ای باکیفیت‬ ‫ب��اال که به جریان دانل��ود ثابت نیاز‬ ‫دارند تا کیفیت تصاویر را به حداکثر‬ ‫برساند‪ ،‬ایده ال است‪.‬‬ ‫س��رعت اپلود ه��م زمانی اهمیت‬ ‫دارد ک��ه پ��ای محتوای مش��ارکتی‬ ‫در می��ان باش��د؛ مثل زمان��ی که با‬ ‫دوس��تان تان بازی های انالین انجام‬ ‫می دهی��د ی��ا وقتی از ی��ک تماس‬ ‫ویدئویی اس��تفاده می کنید یا اینکه‬ ‫بخواهی��د فایل ه��ای خ��ود را در‬ ‫س��رویس ذخیره فض��ای ابری خود‬ ‫اپل��ود کنید‪ .‬س��رعت اپلود بس��ته‬ ‫ب��ه ‪ ISP‬ش��ما (ارائه دهنده خدمات‬ ‫اینترنتی)‪ ،‬نوع اتص��ال اینترنتی که‬ ‫اس��تفاده می کنید (از قبیل ‪،DSL‬‬ ‫کابل یا فیبر) و موقعیت مکانی شما‬ ‫می تواند متف��اوت باش��د‪ .‬از طرفی‬ ‫به ط��ور کلی‪ ،‬ن��رخ دانلود همیش��ه‬ ‫باالتر از نرخ اپلود است‪.‬‬ ‫اگ��ر فقط می خواهی��د گاه به گاه‬ ‫برخ��ی بازی ه��ای انالی��ن را انجام‬ ‫دهید یا اخر هفته خود را به تماشای‬ ‫ویدئوی انالین بپردازید‪ ،‬به س��رعت‬ ‫باالیی نیاز ندارید‪ .‬سایت های پخش‬ ‫انالین فیلم مانن��د نتفلیکس‪ ،‬برای‬ ‫لذت بردن از محتوای ‪ ،HD‬سرعت‬ ‫پنج مگابیت برثانیه (یا بیش��تر) را به‬ ‫شما توصیه می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن س��رعت دانلود ب��رای لذت‬ ‫بردن از محتوایی با حداقل رزولوشن‬ ‫‪ ۷۲۰‬پیکس��ل کافی اس��ت؛ البته با‬ ‫چنین س��رعتی هیچ وقت محتوایی‬ ‫باکیفی��ت ‪ ۴K‬را دریافت نمی کنید‬ ‫و حت��ی ممکن اس��ت فایل هایی با‬ ‫رزولوش��ن ‪ ۱۰۸۰‬پیکس��لی ه��م با‬ ‫چنی��ن س��رعتی‪ ،‬به کن��دی دانلود‬ ‫ش��وند‪ .‬اگر س��رعت اینترنت ش��ما‬ ‫ح��ول و ح��وش ‪ 5‬مگابیت برثانی��ه‬ ‫متغی��ر باش��د‪ ،‬به احتمالی س��رعت‬ ‫اپلود مس��اوی یا کمت��ری خواهید‬ ‫داشت‪ ،‬به این معنی که پخش سریع‬ ‫بازی ه��ا یا گفت وگوه��ای تصویری‬ ‫با دوس��تان تان ممکن اس��ت انقدر‬ ‫س��خت و بی کیفی��ت باش��د که از‬ ‫خیرش بگذرید‪.‬‬ ‫اگر قص��د دارید زم��ان زیادی را‬ ‫به بازی های انالین مش��غول شوید‪،‬‬ ‫س��رعت اپل��ود را در نظ��ر بگیرید؛‬ ‫البت��ه این موض��وع را نی��ز در نظر‬ ‫داشته باش��ید که سرعت های باالی‬ ‫اپلود ممکن است مستلزم پرداخت‬ ‫هزینه به گیگابیت ش��ود که ممکن‬ ‫است برای استفاده های معمول بیش‬ ‫از اندازه باش��د؛ هرچند این سرعت‬ ‫برای استفاده هنگام ویدئوهای زنده‬ ‫ی��ا انتق��ال فایل هایی ب��ا حجم باال‪،‬‬ ‫کارامد است‪.‬‬ ‫شکایت از تاکسی های دارای بیش از ‪ ۳‬سرنشین با ‪۱۸۸۸‬‬ ‫مابه التفاوت کرایه باید از محلی دیگر جبران شود‬ ‫ش��دن بی��ش از ‪ ۳‬نفر در تاکس��ی ها خ��ودداری‬ ‫کنن��د‪ .‬ضامنی افزود‪ :‬پروت��کل گام دوم مبارزه با‬ ‫ویروس کرونا مس��تند به راهنمای گام دوم مبارزه‬ ‫ب��ا این ویروس مصوب وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزش��کی و الزامات فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫و س�لامت محیط کار در ناوگان تاکس��یرانی های‬ ‫شهری کشور به سازمان های تاکسیرانی ابالغ شد؛‬ ‫بر این اس��اس رانندگان موظفند در تاکس��ی های‬ ‫پژوهشگران با دقت به امار تلفات بیماری همه گیر کووید‪۱۹-‬‬ ‫در مناطق الوده اروپا به ارتباط محتمل میان الودگی هوا و میزان‬ ‫مرگ ومیر بر اثر کروناویروس جدید رسیدند‪ .‬به گزارش ایسنا به‬ ‫نقل از ای ای‪ ،‬پژوهشگران اروپایی با بررسی دو منطقه با بیشترین‬ ‫میزان مرگ ومیر که همچنین دو نقطه از الوده ترین ش��هرهای‬ ‫اروپ��ا در ش��مال ایتالیا هس��تند‪ ،‬به یک ارتب��اط احتمالی بین‬ ‫الودگی هوا و میزان مرگ ومیر بر اثر ابتال به بیماری کووید‪۱۹-‬‬ ‫رسیدند‪.‬‬ ‫دانش��مندان در مقاله خود ک��ه در مجله ‪ScienceDirect‬‬ ‫منتش��ر شد‪ ،‬نوشتند‪ :‬ما به شواهدی رسیدیم که افراد ساکن در‬ ‫منطقه ای که دارای االینده های زیادی اس��ت‪ ،‬مس��تعد ابتال به‬ ‫بیماری های مزمن تنفسی و پذیرش هر عامل عفونی هستند‪ .‬در‬ ‫ادامه این مقاله امده است‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬قرارگیری طوالنی مدت‬ ‫در مع��رض الودگی هوا مانند یک نوع محرک در ابتال به التهاب‬ ‫مزمن حتی در افراد جوان و سالم عمل می کند؛ بنابراین نتیجه‬ ‫می گیریم که سطح باالی الودگی در شمال ایتالیا می تواند یک‬ ‫عام��ل مضاع��ف در میزان باالی مرگ ومیر ب��ر اثر کروناویروس‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نویس��ندگان ای��ن مقاله همچنی��ن گزارش دادند موسس��ه‬ ‫هواشناس��ی روی��ال هلند از داده ه��ای ابزار نظ��ارت بر ازن در‬ ‫ماهواره ‪ Aura‬متعلق به ناس��ا اس��تفاده کرده اند که فاش کرده‬ ‫ش��مال ایتالیا یکی از الوده ترین مناطق اروپا است‪ .‬این موضوع‬ ‫به دلیل ش��رایط جوی و جغرافیایی این منطقه اس��ت که منجر‬ ‫به ایس��تایی و س��کون االینده ها می شود‪ .‬پژوهشگران معتقدند‬ ‫الودگ��ی هوا‪ ،‬نخس��تین خط دفاعی در مقاب��ل کروناویروس را‬ ‫مختل می کند؛ بنابراین زندگی در مناطق الوده باعث می ش��ود‬ ‫افراد بیشتر مستعد ابتال به بیماری های مزمن تنفسی شوند‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫کاهش پروازهای عبوری از ایران‬ ‫سعید اکبری‪ ،‬عضو هیات‬ ‫مدی��ره ش��رکت فرودگاه ها‬ ‫و ناوب��ری هوای��ی ای��ران‬ ‫از کاه��ش ‪ ۸۸‬درص��دی‬ ‫پروازهای عبوری از اس��مان‬ ‫ایران خب��ر داده و ان را در‬ ‫‪ ۴۰‬س��ال اخیر «بی سابقه» خوانده اس��ت‪ .‬او به خبرگزاری مهر‬ ‫گفته تعداد پروازهای عبوری از اسمان ایران از ‪ ۹۰۰‬پرواز روزانه‬ ‫در سال پیش به ‪ ۱۱۰‬پرواز در روز رسیده است‪ .‬با شیوع ویروس‬ ‫کرون��ا در ایران و کاهش یا توقف جابه جایی مس��افران‪ ،‬از حجم‬ ‫سفرهای هوایی به شدت کاسته شده است‪.‬‬ ‫اکبری گفت‪ :‬بیشترین میزان پروازهای عبوری از اسمان ایران‬ ‫در روزهایی که کرونا ش��یوع یافته ب��ود‪ ۱۱۷ ،‬پرواز در روز بود‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که سال گذش��ته پیش از بحران نیمه دوم‬ ‫س��ال‪ ،‬روزانه ‪ ۹۰۰‬تا ‪ ۱۰۰۰‬پرواز عبوری از اسمان ایران انجام‬ ‫ت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران درامد ایران از‬ ‫می ش��د‪ .‬شرک ‬ ‫این پروازها در سال ‪ ۱۳۹۷‬را حدود ‪ ۱۷۰۰‬میلیارد تومان اعالم‬ ‫کرده است‪ .‬‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬بوم گردی در مرز ورشکستگی‬ ‫افزایش امار بوم گردی ها به ‪ 2‬هزار واحد‪ ،‬جزو سیاس��ت های‬ ‫اصلی سازمان وقت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫بود‪ .‬روسای ان بارها درباره رسیدن به این عدد ایده ال تا پایان‬ ‫دوران ماموریت ش��ان‪ ،‬س��خن گفته و برنامه ها چیده بودند‪ .‬اما‬ ‫ح��اال نایب رئیس جامعه اقامتگاه های بوم گردی ایران هش��دار‬ ‫می دهد که ‪ ۲‬هزار بوم گردی در خطر ورشکس��تگی و تعطیلی‬ ‫قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫اکب��ر رضوانیان ‪ ،‬نایب رئیس جامع��ه حرفه ای اقامتگاه های‬ ‫بوم گردی ایران که همزمان مس��ئول جامعه بوم گردی اس��تان‬ ‫اصفه��ان اس��ت‪ ،‬در گفت وگ��و با ایس��نا در وص��ف اوضاع این‬ ‫اقامتگاه ها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بوم گردی ها از ابان ماه سال ‪ ،۹۸‬وضعیت‬ ‫تهدیدامیزی پیدا کرده اند‪ .‬همه امید انها به تعطیالت نوروز بود‬ ‫تا ان عقب ماندگی اقتصادی را جبران کنند که با شیوع ویروس‬ ‫کرون��ا‪ ،‬فرصت بهار هم از بین رفت‪ .‬خس��ارت ویروس کرونا به‬ ‫بوم گردی ها ‪ ۱۰۰‬درصد بود‪ .‬این اس��یب به حدی شدید است‬ ‫که برخی از صاحبان بوم گردی را بر ان داش��ته تا اقامتگاه خود‬ ‫را به فروش بگذارند‪.‬‬ ‫درمان پالسمایی کرونا رایگان است‬ ‫باتوجه به پیشینه قابل قبول ایران‬ ‫در حوزه درمان با اس��تفاده از پالسما‬ ‫ک��ه نام کش��ور را در میان ‪ ۵‬کش��ور‬ ‫نخس��ت دنیا در این عرصه قرار داده‪،‬‬ ‫پس از ورود وی��روس کرونا به ایران‪،‬‬ ‫تیم��ی پژوهش��ی کار خ��ود را برای‬ ‫استفاده از روش پالسمادرمانی برای‬ ‫درمان بیماران مبتال به کرونا اغاز کرد؛ موضوعی که به نظر می رسد در گام های‬ ‫نخست نتیجه بخش بوده است‪.‬‬ ‫این تیم پژوهش��ی ابتدا پالس��مای بیماران بهبودیافته از کرونا را دریافت و‬ ‫س��پس به تعدادی از مبتالیان تزریق کرده که براس��اس امار ارائه ش��ده‪ ،‬تاثیر‬ ‫چش��مگیری در بهبود حال این بیماران داش��ته اس��ت‪ .‬بر این اس��اس در گام‬ ‫نخس��ت ‪ ۱۲‬بیمار و در گام بعد ‪ ۲۰۰‬بیمار‪ ،‬پالس��ما دریافت کردند که بخش‬ ‫قابل توجه��ی از انها بعد از این تزریق با س��رعت بیش��تری روند بهبودی را پی‬ ‫گرفته اند‪ .‬در روزهای گذش��ته‪ ،‬شایعه هایی در فضای مجازی مطرح شد مبنی‬ ‫بر اینکه این روش درمانی تنها برای تعدادی از مسئوالن و مقامات ایرانی مورد‬ ‫اس��تفاده قرار گرفته و مردم عادی از دسترسی به ان محروم هستند‪ .‬همچنین‬ ‫به دلیل هزینه باالی این درمان‪ ،‬بسیاری از مردم توانایی تقبل هزینه های ان را‬ ‫ندارند؛ موضوعی که ناصر ریاحی‪ ،‬عضو اتاق بازرگانی تهران و یکی از پایه گذاران‬ ‫این روش درمانی برای کرونا در ایران ان را رد می کند‪.‬‬ ‫او در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬این روش درمانی (پالس��مادرمانی)‬ ‫تاکن��ون به طور کامل رایگان انجام ش��ده و هزینه ه��ای ان را بخش خصوصی‬ ‫حامی طرح پرداخت کرده اند؛ از این رو مطرح شدن این مسئله که درمان کرونا‬ ‫به وس��یله پالسما‪ ،‬گران اس��ت‪ ،‬به هیچ عنوان صحت ندارد‪ .‬عضو اتاق بازرگانی‬ ‫تهران با بیان اینکه عمده بیمارانی که با اس��تفاده از پالس��ما درمان ش��ده اند‪،‬‬ ‫بیم��اران معمول��ی بوده اند‪ ،‬گفت‪ :‬ما در این زمینه ای هی��چ برنامه خاصی برای‬ ‫جداس��ازی یا اولویت دهی بیماران نداش��ته ایم‪ .‬ریاحی خاطرنشان کرد‪ :‬انتخاب‬ ‫بیمار برای دریافت پالس��ما‪ ،‬براس��اس پروتکل درمانی نوشته شده است و این‬ ‫پزش��کان معالج هستند که براس��اس این پروتکل و براساس صالحدید خود و‬ ‫ش��رایط بیمار‪ ،‬این روش درمانی را پیش��نهاد می دهند و کار پس از ان اجرایی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ایرانی ها بیشترین مصرف کننده اب منطقه‬ ‫اطالعات س��ازمان ملل‪ ،‬یونس��کو و س��ازمان فائو نش��ان می دهد شهروندان‬ ‫بحرین کمترین میزان اب را در طول روز مصرف می کنند و ایرانیان بیش��ترین‬ ‫مصرف کنندگان اب در منطقه هس��تند‪ .‬باتوجه به کمبود ش��دید اب در غرب‬ ‫اسیا مردم ایران نیاز به تغییر الگوی مصرف و فرهنگ سازی اصولی دارند‪ .‬سرانه‬ ‫مصرف اب در کشورهای منطقه به این شرح است‪:‬‬ ‫کویت ‪ ۱۱۷۱‬لیتر در روز‬ ‫بحرین ‪ ۸۳۵‬لیتر در روز‬ ‫عمان ‪ ۱۵۱۷‬لیتر در روز‬ ‫قطر ‪ ۱۴۰۶‬لیتر در روز‬ ‫امارات ‪ ۲۳۸۷‬لیتر در روز‬ ‫عربستان ‪ ۱۹۳۳‬لیتر در روز‬ ‫ایران ‪ ۳۷۰۷‬لیتر در روز‬ ‫عراق ‪ ۲۸۸۵‬لیتر در روز‬ ‫زیر ذره بین‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬با ابالغ طرح الزام فاصله گذاری اجتماعی و‬ ‫س�لامت محیط کار در ناوگان تاکسیرانی شهری‬ ‫کشور‪ ،‬رانندگان تاکسی موظفند حداکثر ‪ 3‬مسافر‬ ‫داش��ته باش��ند و مردم می توانند از رانندگانی که‬ ‫بیش از این تعداد مس��افر سوار می کنند‪ ،‬شکایت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مرتض��ی ضامن��ی در گفت وگ��و با ایرن��ا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مردم برای ش��کایت از رانندگان تاکس��ی که‬ ‫از طرح ال��زام فاصله گذاری اجتماعی و س�لامت‬ ‫محیط کار در ناوگان تاکسیرانی برای سوار کردن‬ ‫حداکثر ‪ ۳‬مس��افر پیروی نمی کنند‪ ،‬می توانند در‬ ‫تهران با ش��ماره تلفن ‪ ۱۸۸۸‬و در دیگر شهرها با‬ ‫ش��هرداری ها تماس بگیرند‪ .‬وی از مردم خواست‬ ‫در اج��رای طرح ال��زام فاصله گ��ذاری اجتماعی و‬ ‫س�لامت محیط کار در ناوگان تاکسیرانی شهری‬ ‫کش��ور نی��ز همکاری داش��ته باش��ند و از س��وار‬ ‫درون ش��هری حداکثر ‪ 3‬مسافر س��وار کنند‪ .‬وی‬ ‫اعالم کرد‪ :‬رانندگان تاکس��ی از اقشار اسیب پذیر‬ ‫جامعه هستند و بعد از شیوع ویروس کرونا حدود‬ ‫‪ ۷۰‬درص��د از فعالیت انها کاس��ته ش��ده و بعد از‬ ‫فعالیت مجدد هم فعالیت انها به ‪ ۶۰‬درصد رسیده‬ ‫و در عمل بخش��ی از ظرفیت انها خالی اس��ت و‬ ‫با مش��کالت معیش��تی مواجه می شوند‪ .‬با کاهش‬ ‫تعداد مس��افران ازس��وی اتحادیه تاکسیرانی قرار‬ ‫شد تدابیری اندیشده ش��ود که یکی از ان تدابیر‬ ‫این اس��ت که مس��افران کرایه یک نفری که حاال‬ ‫کمتر سوار تاکسی می شود را پرداخت کنند و در‬ ‫حقیقت این افزایش کرایه هزینه سالمت خودشان‬ ‫است که پرداخت می کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته این‬ ‫پیش��نهاد در صورتی اجرایی است که این طرح تا‬ ‫پایان فروردین باش��د و در صورت ادامه یافتن ان‬ ‫و طوالنی ش��دن‪ ،‬باید مابه التفاوت کرایه از محلی‬ ‫دیگر جبران شود‪.‬‬ ‫ارتباط مرگ ومیر کووید‪۱۹-‬‬ ‫با الودگی هوا‬ ‫خبر خوب‬ ‫شیوع کرونا در سراسر جهان درهای بسیاری از‬ ‫ساختمان های کلیسا را بسته و مسیحیان را مجبور‬ ‫کرده فریضه های مذهبی ش��ان را به صورت انالین‬ ‫انجام دهند‪ .‬در روز عید پاک نیز کلیساهای سراسر‬ ‫جهان برای جشن گرفتن رستاخیز عیسی مسیح‬ ‫به صورت دیجیتالی گرد هم امدند‪.‬‬ ‫شیوع کرونا کلیس��اها را مجبور به ارائه خدمات‬ ‫خود به صورت انالین کرده اس��ت‪ .‬به گزارش ایلنا‬ ‫به نقل از میش��ن نیوز‪ ،‬یک کلیسای دیجیتالی در‬ ‫ایران برای ارائه خدمات تحصیلی‪ ،‬مراسم‪ ،‬اموزش‬ ‫و مش��اوره برای مسیحیان جدا شده از یکدیگر در‬ ‫طول بحران بهداشتی در ایران ایجاد شد‪.‬‬ ‫همچنین همزمان با عید پاک مسیحیان جهان‪،‬‬ ‫اندره ا بوچللی در کلیس��ای جامع میالن کنسرت‬ ‫زن��ده اما بدون تماش��اگر خود را ب��ا اجرای چند‬ ‫«اوه ماریا» از اهنگس��ازان جهان برگزار و سکوت‬ ‫س��نگین ش��هر میالن را با طنین ص��دای خود و‬ ‫کنسرت موسیقی برای امید شکست‪.‬‬ ‫اندبره ا بوچللی‪ ،‬خواننده اس��طوره ای موسیقی‬ ‫جهان همزمان با عید پاک یکشنبه‪ ۲۴ ،‬فروردین‬ ‫در کلیس��ای جامع میالن کنس��رت خود را بدون‬ ‫پژوهش‬ ‫حمیدرضا نعیمی‪ ،‬نمایش�نامه نویس و کارگردان‬ ‫تئاتر‪ :‬دو ماه اس��ت که فقط ‪ 3‬ب��ار برای خرید از خانه‬ ‫بی��رون رفت��ه ام‪ .‬واقعا احس��اس می کنم ش��رایط بدنی‬ ‫خوبی ن��دارم چون در خانه های اپارتمانی امکان ورزش‬ ‫و جنب وجوش نیس��ت‪ .‬امی��دوارم هرچ��ه زودتر برای‬ ‫س�لامتی مان هم که ش��ده‪ ،‬این موضوع برطرف ش��ود‪.‬‬ ‫روزی ک��ه کرونا برود‪ ،‬یک خیاب��ان طوالنی را از اول تا‬ ‫اخ��ر خواهم پیمود‪ .‬حال می فهم��م زندانیان چه حال غریب��ی دارند! وقتی دو‬ ‫متر می روند و به دیوار می خورند و هرگز نمی توانند مس��یری طوالنی را به طور‬ ‫مس��تقیم طی کنند‪ .‬ما نسبت به داش��ته های خود بی تفاوت شده بودیم و حال‬ ‫دوب��اره انچ��ه را که از وج��ودش بهره مندیم‪ ،‬درمی یابیم؛ چیزهای��ی مانند هوا‪،‬‬ ‫دوس��تان‪ ،‬خانواده‪ ،‬خیابان ها و‪ ...‬کرونا ترمز دستی خوبی بود برای مهار سرعت‬ ‫هول اوری که این چند دهه به ما وارد ش��ده اس��ت‪ .‬سبب شد ارام تر شویم‪ ،‬فکر‬ ‫کنیم به اینکه کجا بودیم و کجا هستیم و چرا به این حال و روز اسفبار درامدیم‪.‬‬ ‫وقتی به خوبی ها و بدی های این مهمان ناخوانده فکر می کنم‪ ،‬بیش از اتفاقات‬ ‫درداور این روزها‪ ،‬فکر می کنم ش��یوع ناخواس��ته این ویروس چه درس بزرگی‬ ‫برای م��ان بود‪ .‬اینکه چق��در در جهان تنهاییم‪ ،‬چقدر بی دفاعی��م‪ ،‬در برابر یک‬ ‫ویروس کوچک چقدر بی دس��ت و پاییم‪ .‬کرونا به ما یا داد برخی از ما چقدر از‬ ‫فرهنگ ضعیفی برخورداریم‪ .‬وقتی به ما توصیه می ش��ود برای حفظ س�لامتی‬ ‫خ��ود و اطرافیان ت��ان در خانه بمانید‪ ،‬برخی از ما نتوانس��تیم از ویالی ش��مال‬ ‫بگذریم؛ تا جایی که مس��ئوالن ناچار ش��دند برای نش��اندن ما در خانه‪ ،‬به زور‬ ‫متوس��ل شوند‪ .‬باید پلیس وارد می ش��د تا ما از روی اجبار به فکر جان دیگران‬ ‫بیفتیم‪ .‬با کرونا خسارت چندین دهه کتاب نخواندن را فهمیدیم؛ اینکه به دلیل‬ ‫همین مس��ئله‪ ،‬چقدر عصبی‪ ،‬خودخواه و بی س��واد ش��ده ایم‪ .‬دودش به چش��م‬ ‫کس��انی رفت که خود این وضعیت را رقم زده و مردم را کم فرهنگ نگه داش��ته‬ ‫بودند و حاال خود به دردسر افتادند‪ .‬من معتقدم کرونا بیش از انکه فاجعه باشد‪،‬‬ ‫فرصت بود‪ .‬خیلی از ما در این روزها به خیلی چیزها فکر کردیم‪ ،‬موسیقی های‬ ‫خوب گوش کردیم‪ ،‬کتاب های خوب خواندیم‪ ،‬فیلم و س��ریال های خوب دیدیم‪،‬‬ ‫به کارهایی رسیدیم که هر بار به دلیل همان شتابی که گفتم‪ ،‬فرصتی برای سر‬ ‫و سامان دادن به انها نمی یافتیم‪.‬‬ ‫و اما برای من؛‬ ‫در ای��ن فرصت دوماهه چند نمایش��نامه دیگرم متولد ش��د‪« :‬الل��ه زار‪ ،‬تئاتر‬ ‫پارس» که همان طور که از نامش برمی اید‪ ،‬درباره بخش��ی از تاریخ تئاتر ماست‪.‬‬ ‫سال های پایانی فعالیت تئاتر پارس در الله زار نو‪ ،‬سال هایی که تئاتر الله زار رو به‬ ‫خاموشی و افول می رفت؛ وضعیتی که سبب شد بسیاری از هنرمندان فعال ان‬ ‫در کمتر از یک سال از غصه دق کنند و بمیرند‪ .‬نمایشنامه دیگری هم نوشته ام‬ ‫برای اجرا در کافه ها‪ .‬این نخس��تین تجربه کافه ای من و متنی است اقتباسی از‬ ‫داس��تان «از پا نیفتاده» همینگوی که به طبع فضای غیرایرانی دارد‪ .‬نمایشنامه‬ ‫کمدی «گرگاس ها» را هم نوش��ته ام که یک کمدی سیاس��ی درباره فس��اد در‬ ‫حکومت گران است‪ .‬این روزها مشغول مطالعه درباره یک اثر تاریخی هستم که‬ ‫فعال ترجیح می دهم درباره ان توضیح بیش��تری نده��م اما زمان رخ دادنش به‬ ‫پیش از دوره قاجار برمی گردد‪ .‬اگر درباره این طرح به قطعیت برسم‪ ،‬حاصل ان‬ ‫نمایشنامه ای است که نگارشش بسیار دشوار خواهد بود‪.‬‬ ‫گپ وگفت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!