روزنامه صمت شماره 1501 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1501

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1501

روزنامه صمت شماره 1501

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 30‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 24‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 18‬اوریل ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1501‬پیاپی ‪2819‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای دولت‪ ،‬جهش تولید‬ ‫با این سیستم بانکی در‬ ‫ رسد‬ ‫ی‬ ‫پساکرونا هم به جایی نم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫پله‬ ‫نودونهم!‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪2‬‬ ‫پر‬ ‫ونده‬ ‫بکارگیری سیاست های‬ ‫متناسب با شرایط‬ ‫سالی که گذشت‬ ‫و سالی که می اید‬ ‫توسعه در شرکت مس‬ ‫متوقف نمی شود‬ ‫سالی درخشان در‬ ‫انتظارصنعت الومینیوم‬ ‫برای «جهش تولید»‬ ‫ بند ها را باز کنیم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫صنعت ‪ ۵۰۰‬هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش می خواهد‬ ‫شانس جهش تولید با کدام صنایع است؟‬ ‫چالش قطعه سازان در صنعت به کمارفته‬ ‫جهش تولید با اعتماد به ظرفیت صنایع معدنی‬ ‫جهش تولید‪ ،‬رمز عبور اقتصاد از رکود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫طرح‪:‬مسعود رمضانی‬ ‫تمرکز بر اکتشافات تکمیلی در سال ‪۹۹‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 24‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 18‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1501‬‬ ‫پیاپی ‪2819‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫در ای��ن مطل��ب می خواهم درباره جهش تولید و مش��کالت ان در‬ ‫ارتباط با اساس��ی ترین بخش حمایت از تولید یعنی سیس��تم بانکی‬ ‫کش��ور در ش��رایط پیش��اکرونا و پس��اکرونا و این روزها بنویسم و ‪۳‬‬ ‫موض��وع کرون��ا و تولید و بان��ک را با هم درامیزم؛ ش��اید روی کاغذ‬ ‫جهشی اتفاق افتد‪.‬‬ ‫بدون ش��ک ویروس کرون��ا یک تهدید جدی ب��رای جوامع به ویژه‬ ‫کشورهایی مثل کشور ما که با شرایط ویژه و گرفتاری های سیاسی و‬ ‫تحریم و مسائل داخلی و خارجی روبه رو هستیم‪ ،‬است‪.‬‬ ‫اما مگر نه انکه همیش��ه خوانده و ش��نیده ایم که ه��ر تهدیدی را‬ ‫می ت��وان به یک فرصت متفاوت و بس��یار عالی تبدی��ل و از تهدید‪،‬‬ ‫استفاده مفید کرد؟‬ ‫درباره کرونا‪ ،‬تقریبا همه به درجه استادی رسیده ایم و روزی نیست‬ ‫که نش��نویم خانه امن ترین جاست‪ ،‬کسی مبتال به کرونا می شود که‬ ‫مستقیم یا غیرمستقیم با فرد الوده به این ویروس تماس داشته باشد‪،‬‬ ‫وقتی در خانه هستید‪ ،‬این ارتباط به حداقل ممکن می رسد و توصیه‬ ‫می شود تا حد امکان از خانه خارج نشوید‪ .‬بسیاری از جامعه شناسان‬ ‫ه��م می گویند برای بهترین اس��تفاده از زمانی که در خانه هس��تید‪،‬‬ ‫برنامه ریزی کنید و از مهم ترین هدیه خداوند در این مدت بهره ببرید؛‬ ‫یعنی بیشتر از هر کاری فکر کنید‪ .‬وقت بیشتری را با اعضای خانواده‬ ‫بگذرانید‪ ،‬با همدیگر فیلم های بیش��تری ببینی��د‪ ،‬کتاب بخوانید و از‬ ‫مطالعه و موسیقی لذت ببرید‪ ،‬سایت های مفید را مرور کنید‪ ،‬هرگونه‬ ‫ارتب��اط با دنیای خارج را قطع کنید‪ ،‬با کس��انی که مدت هاس��ت به‬ ‫انها تلفن نزده اید تماس بگیرید و گفت وگویی تازه کنید‪ ،‬نرمش های‬ ‫خانگی کنید‪ ،‬بدن ت��ان را گرم نگه دارید‪ ،‬غذاهایی که ویتامین دارند‬ ‫بخورید تا س��طح ایمنی بدن ت��ان باال برود‪ ،‬اگر مدی��ر و تصمیم گیر‬ ‫هس��تید تا حد امکان مجموعه تحت مدیریت تان را دورکار کرده و از‬ ‫اینترنت که خیلی از کارها را از راه دور ممکن ساخته‪ ،‬بیشتر استفاده‬ ‫کنی��د و از همه مهم تر باز هم فکر کنید که بعد از پس��اکرونا چگونه‬ ‫انسانی باشیم و برای کشورمان و همه جهان وابسته به هم‪ ،‬چه کنیم؟‬ ‫دومی��ن موض��وع ما‪ ،‬تولید اس��ت که با ش��رایط کرونای��ی تقریبا‬ ‫متوقف ش��ده و متاس��فانه باتوجه به اینکه پیش از این درباره چنین‬ ‫اتفاق هایی فکر نکرده بودیم و طرح و نقش��ه از قبل نداشتیم‪ ،‬کارمان‬ ‫در کوتاه م��دت گ��ره خورده اس��ت‪( .‬البته در این زمینه بس��یاری از‬ ‫کش��ورها دچار وضعیت مشابه ش��ده اند) اما بدون شک از این مرحله‬ ‫عب��ور خواهیم کرد و نیاز اس��ت که در همی��ن روزهای کرونایی فکر‬ ‫کنیم که بعد از کرونا چگونه می توانیم جهش تولید داش��ته باشیم و‬ ‫به ارزوهای مان برسیم‪.‬‬ ‫س��ومین موضوع ما در میانه ش��رایط کرونایی و تولید متوقف شده‪،‬‬ ‫وضعی��ت اقتص��ادی و نقدینگی و رابطه انها با سیس��تم پولی و مالی‬ ‫است‪.‬‬ ‫تقریبا همه مس��ئوالن به ویژه رئیس جمهوری به خوبی می دانند که‬ ‫موتور محرک تولید در همه جای جهان‪ ،‬سیس��تم بانکی و نقدینگی‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری محترم در طول این ‪ ۶‬سال بارها به موضوع سیستم‬ ‫بانکی و مشکالت ان اشاره کرده اند و حتی گاهی با جزئیات به مواردی‬ ‫از قبیل زیادی شعب یا در کنار هم قرار گرفتن ده ها شعبه بانکی در‬ ‫یک خیابان هم اشاره کرده اند‪ ،‬اما متاسفانه هیچ گونه خروجی از این‬ ‫انتقادها به نفع مردم و حتی خود سیس��تم بانکی مش��اهده نش��ده و‬ ‫طبق معمول در بر همان پاشنه خودمحوری و درامدزایی و تسهیالت‬ ‫خاص برای افراد خاص در سی‪ ،‬چهل بانک کشور چرخیده است‪.‬‬ ‫حاال برای امسال شعار جهش تولید انتخاب شده است‪ .‬در شرایطی‬ ‫ک��ه کرونا جامعه کار را خانه نش��ین کرده و بانک ه��ا هم بدون هیچ‬ ‫تغییر و تحولی در اندیشه و کردار‪ ،‬رفتارشان چون گذشته ادامه دارد‪،‬‬ ‫انتخاب این شعار‪ ،‬می تواند یک فرصت تاریخی باشد که دولت با اتکا‬ ‫به ان بتواند گام های مناس��بی در تغییر سیستم بانکی و سازمان های‬ ‫مرتبط با تولید به ویژه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بردارد‪.‬‬ ‫ش��عار جهش تولید این فرص��ت را در اختیار دول��ت قرار می دهد‬ ‫ک��ه در راس��تای تغییر بخش��ی از قوانین به کم��ک مجلس و حذف‬ ‫بروکراس��ی های اداری که مانع جدی تولید در همه این سال ها بوده‪،‬‬ ‫قدمی بردارد‪.‬‬ ‫دولت باید بخش عظیمی از بروکراسی اداری و موانع جدی تولید را‬ ‫ن و وزارتخانه هایی که بر سر‬ ‫حذف کند‪ ،‬باید از ده ها موضوع‪ ،‬س��ازما ‬ ‫راه تولیدکنندگان مانع ایجاد کرده اند بگذرد‪ .‬تولیدکنندگان همیشه‬ ‫از مجوزه��ا تا س��ازمان های متعدد و تصمیم گیر و کارش��کن و تعداد‬ ‫اقاباالسرها شکایت داشته و دارند‪ .‬دولت باید تعداد این اقاباالسرها را‬ ‫کاهش دهد تا تولیدکننده بتواند به کارش فکر کند‪.‬‬ ‫سیس��تم بانکی باید تغییر کند‪ .‬تسهیالت از انحصار چند نفر خارج‬ ‫شود‪ .‬بانک ها هیات مدیره جوان و دلسوز می خواهند‪ .‬نیروهای فسیل‬ ‫ش��ده و ناکارامد و دور از دردهای جامعه که چهل س��ال است سوار‬ ‫اتوبوس و تاکس��ی و مترو نشده اند و هر روز با راننده از خانه به دفتر‬ ‫و از دفت��ر به خانه می روند چه می دانند ک��ه گرفتاری های این ملت‬ ‫چگونه اس��ت؟ انها که چهل سال است یک نان از نانوایی نخریده اند‬ ‫و ب��ازار میوه و تره بار را نمی شناس��ند چگون��ه می خواهند در ترمیم‬ ‫زخم ه��ای تولید گام بردارند؟ کس��ی که در طول دوران خدمت خود‬ ‫حتی فرصت خرج کردن پول ها و درامدهایش را نداشته و همیشه از‬ ‫امکانات دولتی یا بانکی استفاده کرده و حتی یک عدد بلیت هواپیما‬ ‫نخریده و هزینه یک ش��ب اقام��ت در هتل را نداده و نمی داند هزینه‬ ‫غ��ذای ‪ 4‬نفر در رس��توران چقدر می ش��ود و از گرانی ن��ان و پنیر و‬ ‫هندوانه و دیزی بی خبر اس��ت‪ ،‬چگونه قرار اس��ت برای این سرزمین‬ ‫فکر کند و گامی بردارد؟‬ ‫اقای دولت‬ ‫ش��عار انتخابی جهش تولید را بهانه کنیم و قبل از هر چیز جهش‬ ‫عق��ل و اراده را برای تغییر مدیریت های کوتوله در سیس��تم بانکی و‬ ‫اداری در حوزه ه��ای مرتبط با تولید قرار دهیم تا در دوره پس��اکرونا‬ ‫بتوانیم ایرانی زیباتر بسازیم‪.‬‬ ‫بررسی الزامات تحقق «جهش تولید» در بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫صنعت ‪ ۵۰۰‬هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش می خواهد‬ ‫چن��دی پی��ش برنامه های س��ال جه��ش تولید بخش‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت نهایی و ازس��وی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به همه معاونت ها‪ ،‬سازمان ها و شرکت های‬ ‫تابع ابالغ ش��د؛ این برنامه ها در ‪ ۷‬محور و ‪ ۴۰‬برنامه شامل‬ ‫توسعه و تعمیق س��اخت داخل در راستای جهش تولید با‬ ‫‪ ۱۱‬برنامه‪ ،‬مدیریت واردات و توس��عه صادرات غیرنفتی با‬ ‫‪ ۵‬برنامه‪ ،‬توس��عه معادن و صنایع معدنی با اجرای نقش��ه‬ ‫راه با ‪ 5‬برنامه‪ ،‬توس��عه فن��اوری و محصوالت دانش بنیان‬ ‫با ‪ 5‬برنامه‪ ،‬مدیریت بازار و س��اماندهی لجس��تیک تجاری‬ ‫ب��ا ‪ 5‬برنام��ه‪ ،‬بهبود فضای کس��ب وکار مرتب��ط با بخش‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با ‪ 5‬برنام��ه و تامین منابع مالی و‬ ‫توسعه س��رمایه گذاری با ‪ 4‬برنامه تنظیم شده است‪ .‬طبق‬ ‫پیش بین��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت برای تحقق‬ ‫اهداف برنامه های جهش تولی��د در بخش تولید و تجارت‬ ‫ب��ه ‪ ۴۳‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر منابع ارزی‪ ۵۰۰ ،‬هزار‬ ‫میلیارد تومان سرمایه در گردش و ‪ ۷۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫س��رمایه گذاری ثابت برای طرح ه��ای نیمه تمام باالی ‪۶۰‬‬ ‫درصد پیش��رفت نیاز اس��ت‪ .‬براس��اس این گزارش تحقق‬ ‫جه��ش تولی��د در بخش صنعت و معدن ب��ه ‪ ۴۳‬میلیارد و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلی��ون دالر مناب��ع ارزی نی��از دارد که ‪ ۱۳‬میلیارد‬ ‫حامد پاک طینت‪ ،‬کارشناس اقتصاد‪:‬‬ ‫سال غریبی در راه است‪ .‬سال ‪ ۹۹‬شبیه هیچ‬ ‫س��الی نیست‪ .‬ماجرا از اینجا شروع شد‪ :‬قانون‬ ‫بودج��ه ‪ ۹۹‬تقریب��ا بدون اصالح س��اختاری‬ ‫بسته شد‪ .‬دولت برای تراز کردن بودجه‪ ،‬سهم‬ ‫صندوق توس��عه ملی از درامدهای نفتی را به‬ ‫‪ ۲۰‬درصد کاهش داد و ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫از مناب��ع صندوق برداش��ت ک��رد‪ .‬همچنین‬ ‫بی��ش از ‪ ۹۰‬ه��زار میلی��ارد توم��ان منابع از‬ ‫محل ف��روش ان��واع اوراق مال��ی پیش بینی‬ ‫کرد‪ .‬با ف��رض تحقق کامل هم��ه منابع‪ ،‬ما با‬ ‫کس��ری بودجه ای در ابعاد بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان روبه رو هس��تیم‪ .‬در حال نقد‬ ‫ای��ن بودجه ناقص الخلقه بودیم که کرونا امد؛‬ ‫کرونایی که نه تنها حساب و کتاب های دولت‬ ‫را تغییر داد بلکه محاس��بات شرکت ها و افراد‬ ‫را هم دچ��ار دگرگونی کرد‪ .‬ضرب��ان اقتصاد‬ ‫ایس��تاد‪ ،‬نف��ت نرخ هایی را دید که ‪ ۳۰‬س��ال‬ ‫ندیده ب��ود و هرچند با اهرم سیاس��ت نرخ ها‬ ‫قدری تعدی��ل یافت اما عددهای پارس��ال را‬ ‫با رک��ود جهانی پیش رو نخواهد دید‪ .‬بس��ته‬ ‫‪ ۱۰۰‬ه��زار میلی��ارد تومانی ب��رای کمک به‬ ‫گروه های اس��یب پذیر پیش بینی شد و حاال‬ ‫ما با اقتصادی مواجه هس��تیم که غیر از ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان کس��ری با کاهش درامد‬ ‫حاصل از نفت و محصوالت نفتی‪ ،‬مالیات های‬ ‫وصول نش��ده‪ ،‬هزینه ه��ای مقابله ب��ا کرونا‬ ‫و جه��ش هزینه بخ��ش بهداش��ت و درمان‪،‬‬ ‫دالر برای تامی��ن مواد اولیه‪ 6 ،‬میلیارد دالر برای کاالهای‬ ‫واس��طه ای‪ ۴ ،‬میلیارد دالر برای قطعات منفصل باالی ‪۴۰‬‬ ‫درصد س��اخت داخل برای مونت��اژ و تجهیزات‪ ۴ ،‬میلیارد‬ ‫دالر برای ماش��ین االت صنعتی‪ ۲ ،‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫دالر ب��رای قطعات منفصل زیر ‪ ۴۰‬درصد س��اخت داخل‬ ‫برای مونت��اژ و برخی کاالهای مصرف��ی اولویت دار‪۵۰۰ ،‬‬ ‫میلی��ون دالر س��ایر کاالهای مصرفی که س��اخت داخل‬ ‫ن��دارد و ‪ ۱۳‬میلی��ارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر هم برای واردات‬ ‫کاالهای اساسی در نظر گرفته شده است‪ .‬همچنین منابع‬ ‫مال��ی مورد نیاز برای حفظ وضع موجود در س��ال ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫یعنی س��رمایه در گ��ردش موردنیاز بخ��ش صنعت ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان پیش بینی ش��ده است‪ .‬البته طبق این‬ ‫گزارش س��رمایه در گردش بخش صنعت در سال گذشته‬ ‫معادل ‪ ۳۶۱‬هزار میلیارد تومان بوده اس��ت‪ .‬همچنین بنا‬ ‫بر این گزارش در حالی که بین س��ال های ‪ ۹۳‬تا ‪ ۹۶‬نسبت‬ ‫تسهیالت اعطایی به تسهیالت مورد نیاز حدود ‪ ۷۶‬درصد‬ ‫بوده‪ ،‬این رقم در سال ‪ ۹۷‬به ‪ ۵۷‬درصد رسیده که دلیل ان‬ ‫رش��د ‪ ۶۵‬درصدی هزینه های تولید و ‪ ۲۰‬درصدی میزان‬ ‫تس��هیالت اعطایی بوده اس��ت‪ .‬در زمینه منابع الزم برای‬ ‫تکمیل طرح های نیمه تمام باالی ‪ ۶۰‬درصد پیش��رفت هم‬ ‫باتوجه به نس��بت سرمایه گذاری ثابت ناخالص به تولید در‬ ‫بخ��ش صنعت و معدن ‪ 3‬س��ناریو در نظر گرفته ش��ده که‬ ‫براس��اس نس��بت ‪ ۲۵‬درصد پیش بینی ش��ده به ‪ ۷۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان س��رمایه گذاری ثابت برای تکمیل طرح ها‬ ‫الزم باش��د‪ .‬همچنی��ن در این برنامه به امکان اس��تفاده از‬ ‫مکانیس��م ال س��ی داخلی در تامین م��واد اولیه و قطعات‬ ‫بخش تولید‪ ،‬امکان استفاده از واردات بدون انتقال ارز برای‬ ‫تامین ماش��ین االت و تجهیزات تولید‪ ،‬افزایش اختیارات‬ ‫و تامی��ن منابع مالی از جمله برگش��ت منابع مالی حاصل‬ ‫از واگذاری ش��رکت ها به س��ازمان های توسعه ای ذی ربط‬ ‫به وی��ژه برای حضور فعال تر در مناطق محروم‪ ،‬کاهش نرخ‬ ‫مالیات متناس��ب با ش��رایط رکودی‪ ،‬افزایش دوره تسویه‬ ‫مالیاتی از ‪ ۳‬ماه ب��ه ‪ ۶‬ماه‪ ،‬اجرایی کردن مالیات بر عایدی‬ ‫سرمایه با هدف توازن بخشی به بازدهی بازارهای مختلف‪،‬‬ ‫ایجاد زمینه مش��ارکت فعال ت��ر بخش خصوصی‪ ،‬افزایش‬ ‫س��هم تس��هیالت اعطایی به بخش صنعت و معدن به ‪۴۰‬‬ ‫درصد‪ ،‬عملیاتی کردن حس��اب ویژه تولید برای س��رمایه‬ ‫در گردش بنگاه ها و تسهیل ضمانت از طریق اعتبارسنجی‬ ‫بنگاه ه��ا و جایگزینی تدریجی به ج��ای اخذ وثیقه از دیگر‬ ‫الزامات تحقق جهش تولید عنوان شده است‪.‬‬ ‫پله نودونهم!‬ ‫تامین اجتماع��ی‪ ،‬بیمه بیکاری‬ ‫و کمک ه��ای معیش��تی مواجه‬ ‫اس��ت‪ .‬به تعبیری دول��ت ایران‬ ‫امسال کسری بودجه ای را تجربه‬ ‫خواهد ک��رد که در دوران جنگ‬ ‫تجربه نکرده است! به این شرایط‬ ‫بغرنج‪ ،‬تحریم ه��ای بین المللی‪،‬‬ ‫مش��کالت انتقال پ��ول‪ ،‬دعواهای سیاس��ی‬ ‫مجل��س جدید با دول��ت‪ ،‬نوس��انات مربوط‬ ‫به انتخاب��ات ابان امریکا و فض��ای انتخاباتی‬ ‫ریاس��ت جمهوری ایران که از زمس��تان اغاز‬ ‫خواهد شد را هم که اضافه کنیم نمای کاملی‬ ‫از شرایط سال پیش رو می یابیم! عقیده راسخ‬ ‫دارم ک��ه انچه در اقتصاد ایران در س��ال ‪،۹۹‬‬ ‫پیش رو اس��ت و همه بازاره��ا را به دنبال خود‬ ‫خواهد کش��ید نرخ ارز نیست؛ بلکه نرخ تورم‬ ‫اس��ت‪ .‬انها که با پلیس ب��ازی به دنبال کنترل‬ ‫نرخ ارز هس��تند دزد واقعی را ره��ا کرده اند؛‬ ‫دزد واقعی تورم است‪ .‬امسال ارز‪ ،‬بورس‪ ،‬طال‪،‬‬ ‫خودرو‪ ،‬مس��کن‪ ،‬کاال و هر بازار دیگری دنبال‬ ‫تورم خواهد دوید‪.‬‬ ‫‹ ‹رکود ‪۹۹‬‬ ‫به عل��ت وجود کرون��ا‪ ،‬بنگاه ه��ا در براورد‬ ‫س��طح درامده��ا‪ ،‬هزینه ها‪ ،‬می��زان تولید و‬ ‫فروش‪ ،‬میزان سرمایه در گردش و نرخ فروش‬ ‫با پیچیدگی های جدی روبه رو خواهند شد و‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬فعالیت های عملیاتی بنگاه ها‬ ‫و به تبع ان س��وداوری بنگاه های اقتصادی‪،‬‬ ‫محدود می ش��ود و برخی کاهش‬ ‫خواهد یاف��ت؛ بنابراین از دیدگاه‬ ‫رش��د اقتصادی در صنعت‪ ،‬رش��د‬ ‫منفی قطعی است‪ .‬بخش خدمات‬ ‫اما بزرگ ترین بازنده امسال است‪.‬‬ ‫بخش کش��اورزی غیر از اختاللی‬ ‫که در صادرات ‪ ۳‬ماه نخست سال‬ ‫خواهد داشت کمترین اسیب را خواهد دید‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار سرمایه ‪۹۹‬‬ ‫با اقتصادی که توصیف ش��د‪ ،‬بازار سرمایه‬ ‫می تواند پرریس��ک ترین و پربازده ترین بازار‬ ‫ی که ارزش روزانه‬ ‫امسال باش��د‪ .‬در ش��رایط ‬ ‫معام�لات به ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان رس��یده و‬ ‫در همین چن��د روز ابتدایی س��ال بیش از ‪۵‬‬ ‫هزار میلیارد تومان وارد بازار س��رمایه ش��ده‬ ‫ما با بازار جدیدی مواجه هس��تیم که در عین‬ ‫حال که می تواند بسیار سوداور باشد در همان‬ ‫حال به طور قطع دچار حباب است‪ .‬امسال در‬ ‫بازار س��رمایه برای افراد خبره و صندوق های‬ ‫س��رمایه گذاری سال بسیار خوب و برای افراد‬ ‫کم اطالع و کم تجربه س��ال بس��یار بدی رقم‬ ‫خواهد خورد‪ .‬توجه داش��ته باشیم که دولت‬ ‫‪ ۵۵‬ه��زار میلیارد تومان بابت فروش س��هام‬ ‫دولتی پیش بینی کرده و حساب ویژه ای برای‬ ‫بورس دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹عمران و مسکن ‪۹۹‬‬ ‫بودجه های عمرانی به طور معمول از درامد‬ ‫نفت تغذیه می ش��ود؛ بنابراین فعاالن عمرانی‬ ‫س��ال س��ختی پیش رو دارند‪ .‬داده های مرکز‬ ‫امار نش��ان می دهد تابس��تان س��ال گذشته‬ ‫تعداد پروانه های س��اختمانی صادر ش��ده ‪/۶‬‬ ‫‪ ۹۹‬درصد رش��د کرده و رش��د بخش مسکن‬ ‫نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل ‪ ۹ /۶‬درصد‬ ‫بوده است‪ .‬پیش بینی می شود مسکن با رکود‬ ‫تورمی امسال را به پایان ببرد‪.‬‬ ‫‹ ‹برندگان و بازندگان سال ‪۹۹‬‬ ‫حوزه گردشگری‪ ،‬رستوران و کافه‪ ،‬تفریح‪،‬‬ ‫خط��وط هوایی‪ ،‬خدمات رفاه��ی‪ ،‬دخانیات‪،‬‬ ‫کاالی لوکس‪ ،‬خدمات ورزش��ی و پوشاک در‬ ‫معرض بیشترین اس��یب هستند و در مقابل‬ ‫حوزه س�لامت و دارو‪ ،‬شوینده ها‪ ،‬مواد غذایی‬ ‫و بیم��ه‪ ،‬بخش ه��ای برنده امس��ال خواهند‬ ‫ب��ود‪ .‬بخش فن��اوری اطالع��ات‪ ،‬دیجیتال و‬ ‫ک سال رویایی در انتظارشان‬ ‫استارت اپ ها ی ‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت بنگاه های اقتصادی ‪۹۹‬‬ ‫مدیریت بنگاه های اقتصادی در س��ال ‪۹۹‬‬ ‫پیچیده ترین مدیریت دهه گذش��ته را طلب‬ ‫می کن��د و انها ک��ه خود را برای این ش��رایط‬ ‫ام��اده نکنن��د از گردونه کس��ب وکار خارج‬ ‫خواهند شد‪ .‬برای باال رفتن از پله نودونهم باید‬ ‫تصمیم های س��ریع و دقیق بگیرید و این امر‬ ‫بدون داش��تن اتاق فکری متشکل از مدیرانی‬ ‫جس��ور و مشاورانی زبده میس��ر نخواهد شد‪.‬‬ ‫خالصه اینکه سال ‪ ۹۹‬س��الی منحصر به فرد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫خط اهن شلمچه‪-‬بصره‪ ،‬گامی در مسیر جهش تولید‬ ‫در حال��ی که مرزهای جاده ای ایران و عراق به دلیل ش��یوع‬ ‫کرونا مس��دود و به ارتباط با اقلیم کردس��تان محدود ش��ده‪،‬‬ ‫اهمیت تکمیل خط اهن شلمچه‪-‬بصره‪ ،‬بیش از پیش نمایان‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در روزهای اخیر هم وزیر راه و شهرسازی و هم‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه اهن از س��اخت و تولید نزدیک ‪۸۰۰‬‬ ‫دس��تگاه انواع واگن در س��ال گذش��ته و همچنین از افزایش‬ ‫تولید ناوگان ریلی به ‪ ۲‬هزار دس��تگاه تا پایان س��ال ‪ ۹۹‬خبر‬ ‫داده ان��د‪ .‬با این ح��ال گرچه ارتباط مس��تقیم بخش ریلی با‬ ‫جهش تولید‪ ،‬به ساخت ناوگان و زیرساخت منتهی می شود‪،‬‬ ‫اما نباید از اهمیت افزایش تولید انواع کاال و صادرات غیرنفتی‬ ‫با اس��تفاده از حمل ونقل ریلی غافل مان��د؛ اتفاقی که ارتباط‬ ‫غیرمس��تقیم جهش تولید با بخش حمل ونقل ریلی را نمایان‬ ‫می کند؛ به ویژه که در شرایط فعلی شیوع کرونا‪ ،‬بخش مهمی‬ ‫از ارتباطات ایران با کش��ورهای همسایه به عنوان اصلی ترین‬ ‫مصرف کنندگان تولیدات ایرانی‪ ،‬به حمل ونقل ریلی محدود‬ ‫و مرزهای جاده ای ما با ممنوعیت یا محدودیت ش��دید تردد‬ ‫کامیون ها روبه رو شده است‪ .‬کشور ما درحال حاضر با ‪ ۷‬کشور‬ ‫مرز مش��ترک زمینی دارد‪ .‬براس��اس کارشناسی های انجام‬ ‫ش��ده برقراری و اس��تحکام روابط اقتصادی با این کش��ورها‬ ‫تاثیرات ش��گرفی بر اقتصاد ایران خواهد داشت‪ .‬عالوه بر این‬ ‫با نگاه منطقه ای در کل بیش از ‪ ۱۵‬کش��ور می توانند در حوزه‬ ‫تمرکز اقتصادی کشورمان قرار گیرند‪ ۱۵ .‬کشوری که ارزش‬ ‫بازار انها به حدود ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد دالر می رسد و تنها ‪ 2‬درصد‬ ‫از این بازار پررونق در اختیار محصوالت صادراتی کش��ورمان‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬در ای��ن میان‪ ،‬ع��راق به عنوان یک��ی از بزرگترین‬ ‫مقاصد صادراتی ایران و مصرف کننده اصلی تولیدات ایرانی‪،‬‬ ‫مرز ریلی با کش��ورمان ندارد و سال هاس��ت که پروژه اتصال‬ ‫راه اهن ش��لمچه‪-‬بصره و س��پس از بصره با خط اهن به بندر‬ ‫الذقیه س��وریه‪ ،‬معطل ‪ ۳۲‬کیلومتری اس��ت که بارها کلنگ‬ ‫احداث ان بر زمین خورده و حتی در قوانین بودجه س��نواتی‬ ‫نیز هزینه احداث این خط اهن درج شده‪ ،‬اما خبری از تکمیل‬ ‫ان وجود ندارد‪ ،‬این در حالی است که میزان صادرات کاالهای‬ ‫غیرنفتی ایران به عراق ساالنه افزون بر ‪ ۶‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین وضعیت‬ ‫براساس اخرین گزارش های اعالمی ازسوی مقامات ارشد‬ ‫وزارت راه و شهرسازی و شرکت های راه اهن و ساخت و توسعه‬ ‫زیربناهای حمل ونقل کشور‪ ،‬بنیاد مستضعفان قرار است این‬ ‫پروژه را از مح��ل منابع داخلی خود احداث کند؛ ضمن اینکه‬ ‫ایران‪ ،‬هزینه احداث این خط اهن در کشور عراق را نیز خواهد‬ ‫پرداخ��ت و در مقابل‪ ،‬هزین��ه ان را به تدری��ج از محل «حق‬ ‫دسترس��ی به ریل»‪ ،‬مستهلک خواهد کرد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬در‬ ‫نیمه دوم س��ال گذشته کارشناس��ان بنیاد مستضعفان بارها‬ ‫از اراضی محل س��اخت پ��روژه بازدید کرده ان��د؛ اما به گفته‬ ‫مسئوالن ش��رکت های راه اهن و ساخت و توسعه زیربناهای‬ ‫حمل ونق��ل‪ ،‬واگذار نش��دن زمین از س��وی عراقی ها‪ ،‬یکی از‬ ‫اصلی ترین علل اغاز نشدن این پروژه عنوان می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حمل جاده ای عقالنی نیست‬ ‫در همین راستا علی ضیایی‪ ،‬کارشناس حمل ونقل ریلی‬ ‫در گفت وگو با مهر‪ ،‬درباره لزوم احداث خط اهن ش��لمچه‪-‬‬ ‫بصره با اش��اره به صادرات س��االنه ‪ ۶‬میلیارد دالری ایران به‬ ‫عراق اظهار کرد‪ :‬باتوجه به ظرفیت های این کش��ور و روابط‬ ‫موجود فرهنگی و راهبردی میان ایران و عراق‪ ،‬این س��طح‬ ‫از ص��ادرات چندان هم مطلوب نیس��ت و کم��اکان رقبای‬ ‫مطرح��ی مانند ترکیه و چین تهدی��دی برای بازار کاالهای‬ ‫ایران��ی در عراق به ش��مار می روند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬از مهم ترین‬ ‫پیش نیازه��ای الزم ب��رای تحکی��م جایگاه تج��اری ایران‬ ‫در عراق بس��تر و انتخاب ش��یوه حمل ونقل اس��ت‪ .‬در دنیا‬ ‫ب��رای حمل بارهای با چگالی و وزن باال و مس��افت طوالنی‬ ‫از حمل ونقل ریلی اس��تفاده می شود؛ به ویژه که حمل ونقل‬ ‫ریل��ی برای بارهایی با ویژگی های یادش��ده‪ ،‬تنها یک هفتم‬ ‫حمل ونقل جاده ای س��وخت مصرف می کن��د و ایمنی ان‬ ‫‪ ۲۴‬برابر جاده است‪ .‬ضمن اینکه نرخ حمل ریلی بار ارزان تر‬ ‫از حم��ل جاده ای و خس��ارت های زیس��ت محیطی ان هم‬ ‫به مراتب کمتر از حمل کاال با کامیون اس��ت‪ .‬این کارشناس‬ ‫حمل ونق��ل ریلی ادام��ه داد‪ :‬تحقیقات نش��ان می دهد در‬ ‫مس��یرهایی که ساالنه بیش از ‪ ۴۰۰‬هزار تن کاال از ان عبور‬ ‫می کن��د ترجیح جاده به ریل عقالنی نیس��ت‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که هم اکنون ساالنه ‪ ۱۲‬میلیون تن کاال تنها از ایران‬ ‫به عراق حمل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دسترسی ریلی ایران به الذقیه‬ ‫وی درباره اتصال خط ریلی ش��لمچه‪-‬بصره به بندر الذقیه‬ ‫س��وریه نیز گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی تنها ش��یوه حمل ونقل‬ ‫کاالیی ما با س��وریه‪ ،‬دریایی اس��ت که این مسئله تا حدودی‬ ‫باعث متوقف ماندن تجارت کاال میان ایران و س��وریه ش��ده‬ ‫اس��ت؛ ان هم در ش��رایطی که این کش��ور به دلیل فراغت از‬ ‫جنگ با داعش‪ ،‬به ش��دت نیازمند بازس��ازی زیرساخت ها و‬ ‫احداث انواع مس��تحدثات بزرگ و کوچک است که صادرات‬ ‫اقالمی مانند انواع مصالح ساختمانی سنگین‪ ،‬نیازمند حمل‬ ‫منظم ریلی اس��ت‪ .‬ضیایی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر‬ ‫واگذاری طوالنی مدت اپراتوری بندر راهبردی الذقیه سوریه‬ ‫به شرکت های اپراتوری ایرانی‪ ،‬امضای تفاهمنامه ساخت ‪۳۰‬‬ ‫هزار واحد مس��کونی در دمشق ازس��وی انبوه سازان ایرانی و‬ ‫همچنین واگذاری امتیاز استخراج برخی از معادن ارزشمند‬ ‫این کش��ور به شرکت های ایرانی سرمایه گذار در بخش معدن‬ ‫که همگی به دلیل داشتن بارهای سنگین‪ ،‬نیاز به حمل ونقل‬ ‫ریلی دارند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با این حس��اب در صورت هموار ش��دن‬ ‫بستر حمل ونقل ریلی میان ایران و سوریه‪ ،‬در عمل کشورمان‬ ‫به اب های مدیترانه متصل خواهد شد‪ .‬به گفته این کارشناس‬ ‫صنع��ت ریلی‪ ،‬این محور حمل ونقلی عالوه بر ایجاد پلی برای‬ ‫مبادله کاالهای صادراتی ایران به سوریه و محصوالت معدنی‬ ‫از این کشور به ایران‪ ،‬بس��تری ترانزیتی برای حمل کاالهای‬ ‫اسیا به اروپا نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود ب�ه پ�روژه «ی�ک کمربند‪-‬ی�ک راه»‬ ‫چینی ها‬ ‫وی با اش��اره به صادرات ‪ ۸۰‬درصد کاالهای چینی به اروپا‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬درحال حاضر این حجم باالی تجارت از بس��تر‬ ‫حمل ونق��ل دریایی اس��ت که باتوجه به پروژه کش��ور چین‬ ‫برای ساخت یک کمربند‪-‬یک راه ‪ ،‬به نظر می رسد این کشور‬ ‫به دنبال مس��یر زمین��ی جایگزین برای حم��ل این حجم از‬ ‫کاالس��ت‪ .‬در صورتی که ایران بتواند زیرس��اخت های ریلی‬ ‫مورد نظر را تکمیل کن��د که البته خط اهن چابهار‪-‬زاهدان‪،‬‬ ‫مهم ترین زیرساخت مورد نظر است و پس از ان نیز‪ ،‬خط اهن‬ ‫شلمچه‪-‬بصره قرار دارد‪ ،‬درامد ترانزیتی سرشاری از این راه‬ ‫به کش��ور سرازیر می شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه درحال حاضر‬ ‫درصد بس��یار باالیی از زیرس��اخت ریلی اتصال کشورمان به‬ ‫عراق و س��وریه در هر س��ه کش��ور موجود است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬مهم ترین حلقه مفقوده این فرایند‪ ،‬احداث ‪ ۳۲‬کیلومتر‬ ‫خط اهن میان «ش��لمچه» در ایران و «بصره» در عراق است؛‬ ‫قراردادی که سال هاس��ت مورد تفاهم مس��ئوالن دو کشور‬ ‫ق‬ ‫ق��رار گرفته‪ ،‬اما به دالیلی که قابل قبول نیس��ت‪ ،‬هنوز تحق ‬ ‫نیافته است‪.‬‬ ‫بکارگیری‬ ‫سیاست های‬ ‫متناسب با‬ ‫شرایط‬ ‫یادداشت‬ ‫اقای دولت‬ ‫جهش تولید با این سیستم‬ ‫بانکی در پساکرونا هم‬ ‫به جایی نمی رسد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امیرعباس فیضی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫چند س��الی اس��ت که رهبر معظم انقالب پیام های نوروزی را به‬ ‫مسئله تولید اختصاص داده اند و با انتخاب شعارهایی حول و حوش‬ ‫تولید س��عی در انتقال اهمیت موضوع به س��طوح مختلف جامعه از‬ ‫جمله دولت و مردم داش��ته اند‪ .‬با مروری بر حوادث گوناگون کشور‬ ‫مانند دوران دفاع مقدس و تحریم های ظالمانه بین المللی به روشنی‬ ‫درمی یابیم که تنها مس��یر عبور از موانع و مش��کالت کشور توجه به‬ ‫تولید است که عالوه بر ایجاد قدرت اقتصادی در عرصه جهانی‪ ،‬رفاه‬ ‫و امنیت اجتماعی را نیز در پی خواهد داش��ت‪ .‬اکنون پس از اجرای‬ ‫سیاس��ت های رونق تولید‪ ،‬باید تدوین سیاست های جهش تولید در‬ ‫دستور کار مس��ئوالن قرار گیرد؛ بنابراین بیش��ترین بار مسئولیت‬ ‫برعهده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان پیشران عرصه تولید‬ ‫اس��ت که بی تردید بدون برنامه ریزی و تدوین سیاست های اصولی‪،‬‬ ‫مقررات کارامد‪ ،‬اس��تفاده از دانش روز و تحلیل روندهای سیاس��ی‬ ‫و اقتص��ادی بازارهای بین المللی و منطق��ه ای امکان تحقق راهبرد‬ ‫جه��ش تولید فراهم نخواهد ش��د‪ .‬توجه به اس��تفاده از فناوری روز‬ ‫و راهکاره��ای کاهش نرخ تمام ش��ده در کنار درک محیط عمومی‬ ‫بازاریاب��ی بین الملل��ی به مثاب��ه دو بال جهش تولید اس��ت که باید‬ ‫به طور متوازن ازسوی متخصصان علوم مرتبط از جمله کارشناسان‬ ‫بازاریابی م��ورد بهره برداری قرار گیرد‪ .‬ام��روزه رقابت در بازارهای‬ ‫بین الملل��ی به گونه ای اس��ت که ش��رکت ها بدون کس��ب تجربه و‬ ‫ابدیده ش��دن در کوره رقاب��ت بازارهای داخلی امکان دسترس��ی‬ ‫ب��ه موفقیت ه��ای پایدار‪ ،‬تقویت نام و نش��ان تج��اری در بازارهای‬ ‫بین المللی و کس��ب س��هم در بازارهای جهانی را نخواهند داش��ت؛‬ ‫هرچن��د که ماهی��ت تجارب این گونه بازاره��ا از حیث پیچیدگی با‬ ‫بازارهای داخلی دارای تفاوت ها و ش��باهت هایی است‪ .‬مدت هاست‬ ‫ک��ه دوره تولید انبوه بدون مالحظ��ات بازارهای بین المللی به پایان‬ ‫رس��یده‪ ،‬بنابراین تدوین سیاس��ت های جهش تولید باید به صورت‬ ‫یک زنجیر درنظر گرفته ش��ود‪ ،‬زیرا نگرش بخش��ی به مقوله تولید‬ ‫بدون انجام بازاریابی منجر به جهش تولید نخواهد شد و یک نظریه‬ ‫و مدیریت بازار بین المللی در سیس��تم کس��ب و کار از ضرورت های‬ ‫راهبرد جهش تولید به شمار می رود‪ ،‬به طوری که تصمیمات مربوط‬ ‫به تولید و بازاریابی را به صورت منسجم مورد رصد و پایش قرار دهد؛‬ ‫بنابرای��ن یکی از اولویت های اج��رای راهبرد جهش تولید‪ ،‬توجه به‬ ‫ابعاد تجاری بازاریابی بین المللی است‪ ،‬به طوری که برخالف اقدامات‬ ‫کام�لا داخلی‪ ،‬فعالیت ه��ای بازاریابی که در م��اورای مرزهای ملی‬ ‫انجام می ش��ود نیاز به اشنایی قابل توجهی به محیط های چندگانه‬ ‫بازاریاب��ی و فرهنگ های متفاوت بازارهای هدف دارد‪ .‬ناگفته نماند‬ ‫الگوی تجارت بین المللی که شامل جریان جهانی واردات و صادرات‬ ‫اس��ت می تواند کمک قابل توجهی به برندهای داخلی کند و در واقع‬ ‫به واس��طه اعتبار تامین کنندگان به طور مث��ال مواد اولیه یا فناوری‬ ‫تولی��د بتوانند در بازارهای کش��ورهای تامین کننده فعالیت کنند‪.‬‬ ‫یک��ی دیگر از اقداماتی که می توان��د مقدمات جهش تولید را فراهم‬ ‫کند شناس��ایی و فعالیت در صنایعی اس��ت که تولید در انها دارای‬ ‫سود باش��د و از سرمایه گذاری گسترده در صنایع دارای ضرر پرهیز‬ ‫ش��ود؛ به عبارتی برای صنایع و محصوالت دارای سود با محصوالت‬ ‫دارای ریسک زیاندهی‪ ،‬سیاست های متفاوتی در پیش گرفته شود‪.‬‬ ‫منطقی اس��ت در صنایع دارای سود س��رمایه گذاری های گسترده‬ ‫منجر به تخصصی سازی تولید می ش��ود و تامین محصوالت دارای‬ ‫ضرر از س��ایر کش��ورها از طری��ق مبادله خارجی منطقی تر اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین توجه به مزیت نس��بی در کشور از دیگر موضوعات مهمی‬ ‫است که می تواند در تنظیم راهبرد جهش تولید نقش بسزایی داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬به طوری که با شناس��ایی صنایع دارای مزیت نسبی بتوانیم‬ ‫در بازارهای بین المللی ش��رکت های داخل��ی را منتفع کنیم‪ .‬یکی‬ ‫از مهم ترین پیش��نهادهایی که درحال حاضر ب��ه دلیل تحریم های‬ ‫ظالمان��ه می توان��د دارای اثرگ��ذاری در جهش تولید باش��د توجه‬ ‫ویژه به ش��رکت های دانش بنیان اس��ت‪ ،‬زیرا چنین ش��رکت هایی‬ ‫با تولید خدم��ات می توانند به منبعی مهم برای ایجاد س��ود پایدار‬ ‫برای ش��رکت ها تبدیل ش��وند‪ .‬از دیگر اقداماتی که می تواند مسیر‬ ‫جهش تولید را هموار کند تدوین سیاس��ت های مربوط به محافظت‬ ‫و صیان��ت دولت از نام و نش��ان تجاری بنگاه های اقتصادی اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع به ح��دی اهمیت دارد که از ان می ت��وان به عنوان پایه‬ ‫اصل��ی جهش تولید ن��ام برد‪ ،‬این درحالی اس��ت که متاس��فانه به‬ ‫دالیل گوناگون درحال حاضر کش��ور ما فاقد چارچوب های قانونی و‬ ‫مشخصی برای متمایز کردن فعالیت برندها با سایر شرکت ها است؛‬ ‫بنابراین تدوی��ن مقررات مختص فعالیت برنده��ا می تواند موجب‬ ‫ارزش افرینی مضاعف برای بنگاه های داری نام و نشان تجاری شده‬ ‫و در نهای��ت عالوه بر جهش کیفی تولی��د در افزایش تولید ناخالص‬ ‫داخلی نیز اثرگذار باشد‪ .‬نواوری از دیگر مولفه های اثرگذار در عرصه‬ ‫تولید است که با اس��تفاده از جهش فناوریک می تواند با بکارگیری‬ ‫ایده های نو و خالقانه و توجه به سیستم های مختلف فرایند توسعه‬ ‫محصول جدید ایجاد کند‪ .‬توجه به نواوری در بازارهای بین المللی از‬ ‫مهم ترین موضوعاتی است که به دلیل اهمیت گسترش محصوالت‬ ‫و رقابت در نواوری به عنوان یک فاکتور اثرگذار می تواند س��هم بازار‬ ‫را به صورت پرشی ارتقا بخشد‪ .‬البته استفاده از فناوری روز در برخی‬ ‫صنایع کش��ور ما به دلیل هزینه های بس��یار ب��اال و محدودیت های‬ ‫بودج��ه ای ان ب��ا اس��تقبال چندان مطلوب��ی از جان��ب بنگاه های‬ ‫اقتصادی مواجه نمی ش��ود‪ .‬یک راه اجتناب از شکس��ت های بزرگ‬ ‫ن است که شرکت های دانش بنیان با ورود‬ ‫در بازارهای بین المللی ای ‬ ‫ب��ه بازارهای با مقیاس کوچک تر و انجام فعالیت رقابتی در بازارهای‬ ‫داخل��ی و منطقه ای‪ ،‬تجربه الزم برای فعالیت در عرصه بین الملل را‬ ‫به دس��ت اورند‪ .‬درحال حاضر شرایط پیشروی بازارهای جهانی و به‬ ‫تبع ان بازارهای داخلی به دلیل ش��یوع کرونا ویروس عرصه را برای‬ ‫تولید کنندگان بسیار سخت تر از قبل کرده و شرایط بعد از قرنطینه‬ ‫را با مش��کالتی مواج��ه خواهد کرد که انتظار م��ی رود با بکارگیری‬ ‫سیاس��ت های متناسب با شرایط جاری و حمایت های الزم از جانب‬ ‫دولت راهبرد جهش تولید محقق شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 30‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 24‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 18‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1501‬‬ ‫پیاپی ‪2819‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫کرونا‪ ،‬انقباض جهانی را رقم زد‬ ‫شانس جهش تولید با کدام صنایع است؟‬ ‫حرکت جهانی اقتصاد‪ ،‬به سوی درون گرا شدن‬ ‫فقط ‪5‬گرم ویروس کرونا جهانی را به خود مش��غول کرده است‪.‬‬ ‫چالش این بیماری تمام اقتصاد جهانی را درگیر و با اسیب جدی‬ ‫روبه رو کرده و تحوالتی را ناشی از این امر در اینده شاهد خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در ادام��ه رون��د نام گذاری ش��عار س��ال های گذش��ته «اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی؛ اقدام و عمل» س��ال ‪« ،۹۵‬اقتص��اد مقاومتی؛ تولید‪-‬‬ ‫اشتغال» س��ال ‪« ،۹۶‬حمایت از کاالی ایرانی» سال ‪ ۹۷‬و «رونق‬ ‫تولید» سال ‪ ،۹۸‬امسال هم با عنوان «جهش تولید» نام گرفته تا‬ ‫این پازل اقتصادی کامل ش��ود‪ .‬سال ‪ ۹۹‬که همراه با شیوع کرونا‬ ‫اغاز ش��ده (گرچه یک ماه پیش از سال جدید این ویروس مهمان‬ ‫ایرانیان ش��ده بود) سال پایانی قرن چهاردهم خورشیدی را سالی‬ ‫بسیار دشوار برای صنعتگران و کسب وکارها کرده زیرا «کرونا» در‬ ‫کن��ار «تحریم» و چالش «کمبود نقدینگی» تجربه ای جدید برای‬ ‫اقتصاد و صنعت ایران رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹چشم انداز تولید صنایع‬ ‫ابوالفض��ل روغنی گلپایگان��ی‪ ،‬رئی��س کمیس��یون صنایع اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران درباره چگونگی تحقق‬ ‫ش��عار س��ال در بین صنایع ایران به‬ ‫گفت‪ :‬هر امری دارای‬ ‫سلس��له شاخص های اس��تانداردی اس��ت؛ به عنوان مثال وقتی از‬ ‫رونق تولید س��خن می گوییم به این معنی اس��ت که ش��اخص ها‬ ‫در این راس��تا باید خط سیری مثبت داش��ته باشند؛ اما براساس‬ ‫امارهایی که در کش��ور وجود دارد سال گذشته رشد تولید نسبت‬ ‫به س��ال ‪ ۹۷‬روند نزولی داش��ت‪ .‬این به این معنی اس��ت که اگر‬ ‫بخواهیم نس��بت به س��ال قبل ان نگاهی داش��ته باشیم به طور‬ ‫مشخص ما شاهد کاهش رونق تولید در سال ‪ ۹۸‬بوده ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امس��ال هم مس��یر را رهبر معظم انقالب نشان دادند‬ ‫و بای��د برای تحقق ان تالش کرد‪ .‬بحث مهمی که در حال حاضر‬ ‫وج��ود دارد این اس��ت که کش��ور گرفتار چند بحران اس��ت که‬ ‫نخس��تین انها کرونا اس��ت‪ .‬مشخص نیست ش��رایط فعلی تا چه‬ ‫زمانی ادامه داشته باشد؛ ‪ ۲‬ماه یا بیشتر‪ .‬در حال حاضر چشم انداز‬ ‫مثبتی درباره این ویروس وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون صنای��ع اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی به نکته دوم اش��اره کرد و گفت‪ :‬مسئله تحریم چالش‬ ‫دوم است که کشور را درگیر خود کرده است‪.‬‬ ‫روغنی گلپایگانی اظهار کرد‪ :‬در جلس��ات متعدد عنوان کرده ام‬ ‫ما اگر بتوانیم تیراژ تولید س��ال گذشته را حفظ کنیم موفق عمل‬ ‫کرده ای��م‪ .‬فکر می کنم وضعیت کش��و‪ ،‬صنعتگ��ران را چالش های‬ ‫بزرگی روبه رو کرده که نمی توان انتظار موفقیت های خیلی بزرگ‬ ‫داش��ت؛ البته این موض��وع به این معنا و مفهوم نیس��ت که تمام‬ ‫صنایع ما دچار اسیب هستند‪.‬‬ ‫بخش��ی از صنایع به شدت دچار اسیب ش��ده اند؛ مانند صنعت‬ ‫گردش��گری‪ ،‬صنعت س��یمان و‪ ...‬اما برخی صنایع هم رشد دارند‬ ‫و جهش تولید خواهند داش��ت؛ به ویژه صنایعی که در زمینه های‬ ‫ارایش��ی و بهداش��تی فعالیت دارند‪ .‬به طور قطع این صنایع رشد‬ ‫خیلی خوبی خواهند داش��ت و جهش تولید را باید در این بخش‬ ‫دنبال کرد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬صنعت حمل ونق��ل‪ ،‬س��اختمان و‪ ...‬دچار ضرر و‬ ‫اس��یب زیادی ش��ده اند؛ به عنوان مثال اگر فوالد مبارکه یک یا ‪۲‬‬ ‫ماه تولید خود را از دست بدهد دیگر جبران ان سخت خواهد بود‬ ‫و هزینه ها خیلی راحت برنمی گردد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در این ش��رایط فضای مج��ازی موقعیت خوبی‬ ‫پیدا کرده و فروش��گاه های انالین رش��د و رونق به نس��بت خوبی‬ ‫داش��ته اند و صنایع��ی که بخش��ی از محصوالت خ��ود را انالین‬ ‫به فروش می رسانند اسیب کمتری دیده اند‪.‬‬ ‫حتی شرایط پساکرونایی این فروشگاه ها‪ ،‬خوب است زیرا باتوجه‬ ‫به اینکه شیوه زندگی در حال تغییر است و در اینده به طور قطع‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد‬ ‫افزایش تولید اقالم بهداشتی و تحقق «جهش تولید»‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جلس��ه کمیس��یون امنیت ملی مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به بخش��ی از اقدامات انجام شده ازسوی‬ ‫این وزارتخانه برای تامین و تولید اقالم بهداش��تی مرتبط با کرونا و نیز تامین کاالهای اساس��ی مورد نیاز مردم‪ ،‬گفت‪ :‬در این مدت با همت‬ ‫تولیدکنندگان و پیگیری های انجام ش��ده در بخش��ی از اقالم بهداش��تی‪ ،‬مواد غذایی و برخی اقالم خاص‪ ،‬جهش تولید به معنای واقعی کلمه‬ ‫اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی گفت‪ :‬باید تهدیدهای موجود را ب��ه فرصت تبدیل کنیم و از انها نهایت بهره را ببریم؛ در همین زمینه یکی‬ ‫از محورهای هفت گانه فعالیت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سال جدید‪ ،‬توسعه فناوری و افزایش تولید محصوالت دانش بنیان است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باوجود ش��رایط خاص حاکم بر روند تبادالت تجاری در س��طح جهان و محدودیت های به وجود امده در رشد اقتصادی کشورها‪،‬‬ ‫یکی از تالش های وزارتخانه در کنار توجه به بازارهای داخلی‪ ،‬حفظ روند صادرات غیرنفتی به ویژه به کش��ورهایی که ش��ریک تجاری ما به‬ ‫شمار می روند‪ ،‬است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش دیگری از س��خنان خود در پاس��خ به سواالت اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی‬ ‫با یاداوری فرمایش رهبر معظم انقالب در ابتدای سال درباره اتفاقات خوب رخ داده در حوزه تولید کشور در سال رونق تولید و لزوم افزایش‬ ‫‪ ۱۰‬برابری اقدامات در این حوزه در سال جهش تولید‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه در سال ‪ ،۹۸‬فقط در حوزه ساخت داخل بیش از ‪ ۳.۵‬میلیارد دالر‬ ‫از اقالم وارداتی به کشور داخلی سازی و موجبات کاهش ارزبری این کاالها و تجهیزات فراهم شده است‪.‬‬ ‫مردم نسبت به امور بهداشتی تغییرات رفتاری خواهند داشت این‬ ‫ام��ر باید دیر ی��ا زود اتفاق می افتاد‪ .‬پ��س در این بخش ها جهش‬ ‫تولید محقق خواهد ش��د اما در برخ��ی صنایع این جهش ممکن‬ ‫نخواهد بود‪ ،‬به طور مثال صنعت گردش��گری به این زودی ها رونق‬ ‫گذشته را نخواهد یافت زیرا مردم با احتیاط رفتار می کنند و وارد‬ ‫محیط هایی که تجمع زیادی از افراد در ان وجود دارد‪ ،‬نمی شوند‪.‬‬ ‫صنع��ت خودرو یکی از صنایع داخلی اس��ت ک��ه در این حوزه‬ ‫یکی از خودروس��ازان تولی��د‪ ۶۰۰‬هزار خودرو را برای س��ال ‪۹۹‬‬ ‫هدف گذاری کرده اس��ت؛ در نتیجه این صنعت هم با کاهش تیراژ‬ ‫روبه رو خواهد بود‪.‬‬ ‫روغنی گلپایگان��ی درب��اره صنعت خودرو معتقد اس��ت صنعت‬ ‫خودرو متفاوت با س��ایر صنایع اس��ت چون مردم در هر شرایطی‬ ‫برای خرید خودرو اقدام می کنند؛ البته ش��رایط حاضر در تولید و‬ ‫بازار ای��ن محصول بی تاثیر نخواهد بود و با کاهش س��طح درامد‬ ‫عمومی مردم اقتصاد خانوار کوچک و در نتیجه خریدها محدودتر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون صنای��ع اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی با بیان اینکه پیش بینی رش��د صنایع به معنای واقعی‬ ‫برای کس��ب وکارهای اینترنتی و محصوالت بهداش��تی و ارایشی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر محصوالت بهداشتی و ارایشی را به عنوان صنعت‬ ‫پزشکی درنظر بگیریم یکی از صنایعی که می تواند به تحقق شعار‬ ‫س��ال کمک کند همین صنعت است اما درباره سایر صنایع شاید‬ ‫شاهد رکود باشیم‪.‬‬ ‫روغنی گلپایگانی در پایان درباره صنایع نس��اجی و لوازم خانگی‬ ‫ه��م گفت‪ :‬این صنایع جزو صنایع بینابین هس��تند و بعید اس��ت‬ ‫امسال جهش تولید داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹انقباض جهانی اقتصاد‬ ‫در ادامه نصراله محمدحس��ین فالح‪ ،‬عض��و هیات مدیره انجمن‬ ‫مدی��ران صنایع و انجمن صنفی کارخانج��ات صنعت ریخته گری‬ ‫درباره مشکالت فعلی و تحقق جهش تولید به‬ ‫گفت‪ :‬منطق‬ ‫در این بستر به این برمی گردد که نخست واقعیت ها را دید؛ کدام‬ ‫ی��ک از رفتارهای اقتصادی بین المللی یا داخلی در راس��تای این‬ ‫اس��ت که جهش تولید داشته باش��یم‪ .‬درحال حاضر هیچ کدام از‬ ‫ش��اخص های اقتصادی در موقعیت جهش تولید نیست‪ .‬انچه در‬ ‫حال رخ دادن اس��ت و رخ داده این است که این ویروس فراگیر و‬ ‫اثار تبعی ان حداقل یک سال و نیم قربانی می گیرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬انچ��ه در نهاده��ای تصمیم گی��ر روزان��ه در حال‬ ‫پیگیری اس��ت‪ ،‬مشاغل کم ریسک و پرریسک است؛ اینکه مشاغل‬ ‫کم ریس��ک تر فعالیت ش��ان را اغاز کنند‪ .‬حال اینکه این فعالیت ها‬ ‫باید با چه ضوابطی اغاز ش��ود وزارت بهداشت اعالم می کند‪ .‬انچه‬ ‫س��تاد مبارزه با کرونا درباره نگرانی های ش��یوع ویروس منتش��ر‬ ‫می کن��د با انچه رئیس دولت عنوان می کند کمی متفاوت اس��ت‬ ‫زیرا س��تاد مبارزه با کرونا نگران امار مبتالی��ان و اغاز فعالیت ها‬ ‫است‪ ،‬درحالی که عملکرد دولت به گونه ای است که گویا اطالعات‬ ‫و ام��ار را خیل��ی در اختیار ن��دارد‪ .‬این روند پیگی��ری با یکدیگر‬ ‫تضاد دارد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه اقتصادهای‬ ‫برتر جهان رقم های بزرگی در حد ‪ ۳۰‬درصد تولید ناخالص داخلی‬ ‫کشورها برای کمک به صنایع تخصیص داده اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این امر‬ ‫در کش��ور ما به چشم نمی خورد‪ .‬از سوی دیگر شاهد این هستیم‬ ‫که گفته می ش��ود انقباض در اقتصاد جهان اعدادی نجومی است؛‬ ‫در نتیج��ه نمی توان س��خن از افزایش تیراژ و جهش داش��ت‪ .‬در‬ ‫این راس��تا خیلی ها وارد تئوریزه شدن شعار می شوند که مشخص‬ ‫نیست بر چه مبنایی است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬پیش بینی می ش��ود تعداد بیکاران امس��ال بین ‪ ۴‬تا ‪۵‬‬ ‫میلیون نفر باش��د که خود چالش��ی دیگر در راستای تحقق شعار‬ ‫س��ال اس��ت‪ .‬تنها جایی که در حال رشد اس��ت بورس است زیرا‬ ‫مش��تریان دولتی براساس دس��تور در بازار بورس هستند‪ ،‬وگرنه‬ ‫شرکت ها فعالیتی ندارند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته گری‬ ‫در ادام��ه درباره راهکار کش��ورهای صنعتی ب��رای مقابله با رکود‬ ‫اقتص��ادی و بیکاری کارگ��ران گفت‪ :‬به طور معمول کش��ورها در‬ ‫این ش��رایط با اس��تقراض چه داخلی و چ��ه خارجی صنعت خود‬ ‫را فعال نگه می دارند؛ حتی به ش��کل مصنوعی یعنی با روش هایی‬ ‫مانند جاده س��ازی‪ ،‬حف��ر تونل و کارهایی که تولی��د عاجل ندارد‬ ‫کارگر را مش��غول می کنند تا مانع تعدیل نیرو و بیکاری کارگران‬ ‫ش��وند‪ .‬درحال حاضر کش��ور ما طرح های عمرانی ندارد‪ .‬بودجه ای‬ ‫که نوشته و ارائه شد به هر ترتیب اجازه بررسی پیدا نکرد‪ .‬بودجه‬ ‫دو وجه داشت‪ :‬نخس��ت سلسله اموری که منابعش وجود ندارد و‬ ‫دیگری نهادهای هزینه بر؛ به عنوان مثال مدارس مذهبی بودجه ای‬ ‫بیش��تر از دانش��گاه ها دارند‪ .‬حال پرسش این اس��ت که نهادهای‬ ‫اصلی یا نه��ادی که در حال مبارزه با ویروس کرونا اس��ت چقدر‬ ‫بودجه در اختیار دارد؟‬ ‫فالح در پاس��خ به این پرس��ش که وضعیت اش��تغال در صنایع‬ ‫چگونه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به طور تقریبی ‪ ۴۰‬درصد از اشتغال کشور در‬ ‫بخش صنایع خرد و متوس��ط اس��ت و ‪ ۶۰‬درصد در بخش صنایع‬ ‫بزرگ؛ چه خصوصی و چه دولتی (البته بخش اعظم صنایع بزرگ‬ ‫کشور دولتی هستند)‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬سهام این صنایع اگرچه به ظاهر به مردم فروخته شده‪،‬‬ ‫ام��ا مدیریتش در کنترل دولت اس��ت‪ .‬اش��تغال در حوزه اصناف‬ ‫و خدمات حدود ‪ ۱۰‬میلیون نفر اس��ت‪ .‬بخ��ش عمده بیکاری در‬ ‫صنایع خرد و متوسط در حال رخ دادن است‪ .‬تنها بخش کوچکی‬ ‫از صنایع غذایی‪ ،‬بهداش��تی و دارویی رشد داشت؛ ان هم به دلیل‬ ‫کرونا‪.‬‬ ‫این مس��ئول صنفی با بیان اینکه بازار در بخش تقاضا اس��یب‬ ‫زیادی دیده که در اینده بار ان مش��خص خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫روند همچنان ادامه دارد و در کنار تورم حالت انقباضی بیش��تری‬ ‫را تجربه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ف�لاح در پایان با اش��اره به تح��والت اقتص��ادی جدید به دلیل‬ ‫ش��یوع کروناوی��روس عنوان ک��رد‪ :‬درحال حاضر اقتص��اد جهانی‬ ‫به سوی درون گرا شدن در حرکت است و همه دولت ها با پرداخت‬ ‫هزینه های��ی در تالش هس��تند ت��ا س��رمایه گذاری های خارج از‬ ‫کشورشان را به درون کشور بازگردانند‪ .‬به طور قطع بازار داخلی و‬ ‫بین المللی در حال تغییر است‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ابوالفضل روغنی گلپایگانی‬ ‫اگر محصوالت‬ ‫بهداشتی و‬ ‫ارایشی را‬ ‫به عنوان صنعت‬ ‫پزشکی درنظر‬ ‫بگیریم‪ ،‬این‬ ‫صنعت می تواند‬ ‫به جهش تولید‬ ‫کمک کند‬ ‫نصراله محمدحسین فالح‬ ‫اقتصادهای‬ ‫برتر جهان‬ ‫رقم های‬ ‫بزرگی در حد‬ ‫‪ ۳۰‬درصد‬ ‫تولید ناخالص‬ ‫کشورها را‬ ‫برای کمک به‬ ‫صنایع تخصیص‬ ‫داده اند‬ ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 24‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 18‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1501‬‬ ‫پیاپی ‪2819‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫سالی که‬ ‫گذشت و‬ ‫سالی که‬ ‫می اید‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چالش قطعه سازان در صنعت به کمارفته‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹برنامه ها و سیاست های ضروری‬ ‫محمود نجفی سهی‬ ‫شرایط مهیا‬ ‫نیست؛‬ ‫محدودیت منابع‬ ‫مالی و ارزی‬ ‫داریم‬ ‫یونس اکبرپور پایدار‬ ‫دولت باید کمک‬ ‫کند تا جهش‬ ‫تولید رقم بخورد‬ ‫محمود نجفی سهی‪ ،‬عضو انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگ��ن نیرومحرک��ه و قطعه س��ازان کش��ور درباره‬ ‫برنامه ه��ای صنعتگ��ران حوزه خ��ودرو و قطعه برای‬ ‫محقق شدن جهش تولید به‬ ‫گفت‪ :‬مشکالت‬ ‫صنع��ت خ��ودرو جدا از س��ایر صنایع نیس��ت؛ البته‬ ‫برخ��ی چالش ه��ا هم مختص همین صنعت اس��ت‪.‬‬ ‫اگ��ر در ش��کل کالن بخواهیم به موض��وع نگاه کنیم‬ ‫برای تحقق جهش تولید ‪ ۳‬مرحله قابل براورد است؛‬ ‫نخس��ت باید تولید وجود داش��ته باشد تا رسیدن به‬ ‫مرحله ه��ای دیگر ممکن باش��د‪ .‬به ای��ن مفهوم که‬ ‫صنعتگ��ر بتوان��د حق��وق کارگران‪ ،‬بیم��ه‪ ،‬مالیات و‬ ‫قس��ط بانک خ��ود را به موقع پرداخ��ت کند و خرید‬ ‫مواد اولیه را به موقع انجام دهد‪ .‬ازس��وی دیگر بتواند‬ ‫پول محصوالت��ش را به هنگام دریافت کند و در بازار‬ ‫ثبات وجود داشته باشد و با همان قیمت که کاالیش‬ ‫را ب��ه فروش می رس��اند محصوالت م��ورد نیازش را‬ ‫خری��داری کند‪ .‬درحال حاضر این ام��ر وجود ندارد‪.‬‬ ‫البت��ه این موضوع در زمان��ی که بیماری کرونا وجود‬ ‫نداشت هم فراهم نبود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اگر این ش��رایط ایجاد شود تا تولیدکننده‬ ‫بتواند مس��ائل خود را رفع کند و مشکالتی همچون‬ ‫جریم��ه بانک��ی‪ ،‬بیمه ای و مالیاتی نداش��ته باش��د‬ ‫می توان انتظار داش��ت که تولید به سوی مرحله دوم‬ ‫یعن��ی رونق حرک��ت کند‪ .‬هنگامی ک��ه رونق تولید‬ ‫محقق ش��د می توان انتظار داشت تا جهش تولید نیز‬ ‫به ثبت برسد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطع��ه عنوان ک��رد‪ :‬رونق یک‬ ‫تعریف و جه��ش تعریف دیگری دارد‪ .‬معتقدم تولید‬ ‫پی��ش از ش��یوع ویروس کرون��ا به کما رفت��ه بود و‬ ‫صنعت قطعه فقط به وسیله دستگاه ها است که نفس‬ ‫می کش��د‪ .‬کارفرم��ا تمام س��رمایه و زندگی اش را به‬ ‫میدان اورد‪ .‬گاهی خجالت از کارگرش را تحمل کرد‬ ‫چون نتوانس��ت حقوق او را به موقع بپردازد‪ ،‬نتوانست‬ ‫مالی��ات و اقس��اط بانک��ی اش را بپ��ردازد؛ در نتیجه‬ ‫جریمه شد و هنوز بدهکار است‪ .‬با این روند نمی توان‬ ‫انتظار داش��ت مدت زیادی ادامه دهد‪ .‬ازس��وی دیگر‬ ‫ویروس کرونا هم به بدن بیمار در کما اضافه شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ناهماهنگی های نهادی‬ ‫نجفی س��هی درباره راه��کار برون رفت از وضعیت‬ ‫موج��ود عنوان کرد‪ :‬باید دو موضوع در دس��تور کار‬ ‫باش��د؛ نخس��ت پیش بینی های الزم ازس��وی دولت‬ ‫انجام ش��ود که درحال حاضر به شکل ناقص در حال‬ ‫انجام اس��ت‪ .‬یک مغازه اهنگ��ری با یک یا دو کارگر‬ ‫تعطی��ل اس��ت اما قطعه س��ازی که فش��ردگی کار و‬ ‫خطوط تولیدش بیشتر از یک اهنگری است یا حتی‬ ‫تعمیرگاه خودرو‪ ،‬باید فعالیت داشته باشد‪.‬‬ ‫او اظه��ار ک��رد‪ :‬هماهنگ��ی الزم وج��ود ن��دارد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫صنعت خودرو سال ‪ ۹۸‬را در حالی پشت سر گذاشت که با رویارویی‬ ‫با س��خت ترین تحریم ه��ای‪ ،‬تورم باالی تمام نهاده��ای تولید و البته‬ ‫قیمت گذاری دس��توری غلط‪ ،‬س��نگین ترین زیان های تاریخ خود را‬ ‫به چش��م دید‪ ،‬این در حالی است که باوجود اصرار دولتمردان بر ثبات‬ ‫قیمت خودروها در خودروس��ازی ها که این ش��رکت ها را به مرزهای‬ ‫ورشکس��تگی نزدیک کرد‪ ،‬قیمت خودرو در بازار نیز مرزهای تاریخی‬ ‫را در نوردی��د و خودروی��ی مانند پراید به مرزه��ای ‪۷۰‬میلیون تومان‬ ‫رسید‪ .‬یاداوری می کنم که تقریبا در کل سال ‪ ،۹۸‬قیمت خودروهای‬ ‫ن س��ال ‪ ۹۷‬فروخته‬ ‫پرتی��راژ تحویلی به مردم‪ ،‬به قیمت مصوب بهم ‬ ‫ش��د و همچنان بیش از ‪۱۰۰‬هزار خودرو با همین قیمت قرار است به‬ ‫مردم در س��ال ‪ ۹۹‬تحویل شود‪ .‬تحریم ها در سال ‪ ۹۸‬خیلی سخت تر‬ ‫از ‪ ۹۷‬بود‪ .‬دو س��ال قبل خودروسازان فرانس��وی ایران را ترک کردند‬ ‫و تامین کنندگان اروپایی نیز ما را گذاش��تند و رفتند‪ .‬س��ال گذش��ته‬ ‫هم خودروس��ازان اصلی و قطعه س��ازان بزرگ چینی ای��ران را ترک‬ ‫کردند‪ .‬این دو س��ال نکات مثبتی هم به همراه داش��ت‪ .‬قطعه س��ازان‬ ‫و دو خودروس��از اصل��ی در داخلی س��ازی س��نگ تمام گذاش��تند و‬ ‫در م��ورد کاهش ارزب��ری و البته دور زدن تحریم ه��ا و ادامه تولید به‬ ‫نسبت موفق عمل کردند‪ .‬خودروس��ازان و قطعه سازان برای طراحی‬ ‫و س��اخت پیچیده ترین قطعات خودرو‪ ،‬یعنی ‪ ،ECU‬توربوشارژ و رام‬ ‫اق��دام کرده اند؛ البته این کارها ب��ا همکاری برخی طرف های خارجی‬ ‫همراه بوده است‪ .‬با یاداوری اینکه بیشتر قطعه سازان اصلی چینی هم‬ ‫امس��ال با ما کار نکردند‪ ،‬متوجه عمق ریس��ک پذیری صنعت خودرو‬ ‫و دان��ش باالی انه��ا در مدیریت این مجموعه خواهیم ش��د‪ .‬جالب تر‬ ‫اینکه سال گذشته خودروس��ازان با این همه مشکالت‪ ،‬طراحی چند‬ ‫خودرو جدید را در دس��تورکار قرار دادند و اگر قیمت گذاری دستوری‬ ‫امس��ال متوقف شود‪ ،‬می توان امیدوار بود که با ورود دو محصول کامال‬ ‫جدید و س��ه محصول به روزشده(توربوش��ارژ و گیربکس اتوماتیک)‬ ‫س��ال خوبی برای صنعت خودرو رقم بخورد‪ .‬خودروسازان پا را از این‬ ‫هم فراتر گذاشته و به ارزوی دیرینه صنعت یعنی تولید گیربکس های‬ ‫اتوماتیک در ایران ورود پیدا کرده اند و امید اس��ت با س��رمایه گذاری‬ ‫که انجام ش��د بتوان طی دو سال اینده خودروهای ایرانی با گیربکس‬ ‫اتوماتیک ایرانی را در خیابان های کش��ور مشاهده کرد‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫خودروس��ازان در ح��ال حذف برخی خودروها و ارائ��ه خودروهایی با‬ ‫اس��تاندارد یورو ‪ ۵‬و اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه هستند و انها‬ ‫که دس��تی بر اتش دارند و با مش��کالت فنی این ارتقا اش��نا هستند‪،‬‬ ‫می دانند در ش��رایط تحریمی کاری س��خت و طاقت فرسا است‪ .‬باید‬ ‫امیدوار باش��یم که این مسیر سخت را در سال اینده به انتها برسانند‪.‬‬ ‫این تحوالت در ‪ ۲‬خودروس��از دولتی بود اما ‪ ۲۸‬خودروس��از دیگر که‬ ‫عمدت��ا مونتاژ کار بوده اند‪ ،‬به دلیل خ��روج کامل اروپایی ها و کره ای ها‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬و خروج بیشتر چینی ها در س��ال ‪ ،۹۸‬تقریبا به تعطیلی‬ ‫کامل کش��یده ش��ده اند و اینکه در س��ال جدید چه اتفاقی برای انها‬ ‫می افتد در هاله ای از ابهام است‪ .‬اینکه همین سال گذشته را هم با چه‬ ‫ترفندهای��ی همچنان توانس��تند در کارخانه های خود را باز نگه دارند‬ ‫و کارگ��ران خود را ب��ه کار گرفتند‪ ،‬می توان��د در کتاب های مدیریتی‬ ‫سال ها تدریس شود‪ .‬سال ‪ ۹۸‬هر چه بود‪ ،‬گذشت اما دو مسیر متفاوت‬ ‫برای امسال قابل پیش بینی است‪ .‬اگر سیاست گذاران بر قیمت گذاری‬ ‫غلط خود ادامه دهند‪ ،‬نخس��ت بیش��تر قطعه سازان ورشکسته شده و‬ ‫دو خودروس��از بزرگ دوباره شاهد زیان دهی هزاران میلیاردی جدید‬ ‫خواهن��د بود و بازار هم ب��ه اوج گیری خود بدون توجه به دس��تورات‬ ‫دولت ادامه می دهد‪ .‬نکته جالب این اس��ت که دولت همزمان اصرار بر‬ ‫اجرای ارتقای فناوری برای کاهش مصرف س��وخت به س��طح یورو‪۵‬‬ ‫و دیگر اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه دارد اما چند مشکل بزرگ‬ ‫را در این س��ال که تحریم ها س��خت تر می شود‪ ،‬ش��اهد خواهیم بود؛‬ ‫این امر از یک س��و هزینه خودروس��ازان را باال می برد و از طرف دیگر‬ ‫ب��ا توجه به ظرفیت های موجود کش��ور‪ ،‬منجربه کاه��ش تیراژ تولید‬ ‫و در نتیج��ه کمبود بیش��تر عرضه خواهد ش��د و درنهای��ت باعث باال‬ ‫رفت��ن قیمت های واقعی در ب��ازار؛ همچنین باتوجه به اینکه به تازگی‬ ‫قطعه س��ازان با س��رمایه گذاری روی فناوری قطعات پیشرفته برای‬ ‫استاندارد موجود توانسته اند ظرفیت س��ازی برای تولید خودروهای‬ ‫فعلی را به ثمر برس��انند‪ ،‬هنوز س��رمایه گذاری قبلی مستهلک نشده‪،‬‬ ‫نیازمند سرمایه گذاری جدید برای تامین قطعات پیشرفته تر هستند‪.‬‬ ‫این نیز سبب ضربه ای ماندگار تر به این صنعت خواهد شد‪.‬‬ ‫اگر قیمت گذاری به مسیر منطق اقتصادی خود بازگردد‪ ،‬می توان‬ ‫امیدوار ب��ود که حرکت های دانش بنیان و فناورانه خودروس��ازان و‬ ‫قطعه س��ازان به نتیج��ه رس��یده و به تدریج ش��اهد افزای��ش تولید‬ ‫خودروه��ای موج��ود و حتی جهش کیفی تولی��د و جهش در تنوع‬ ‫تولید باش��یم؛ البته در این حالت قیمت در ابتدای س��ال(بعداز رفع‬ ‫بحران کرونا) به افزایش خود با نرخی کمتر از س��ناریوی قبلی ادامه‬ ‫می ده��د اما ب��ا افزایش تیراژ و ورود خودروه��ای جدید به بازار‪ ،‬نرخ‬ ‫افزای��ش کند ش��ده و به تدریج قیمت ها ثبات پی��دا می کند‪ .‬اگر این‬ ‫حرکت ها ادامه پیدا کند در پایان س��ال عالوه بر ثبات قیمت با رکود‬ ‫بازار روبه رو خواهیم ش��د که باعث کاهش قیمت های واقعی در بازار‬ ‫می شود درنتیجه این رفتار درست‪ ،‬سال ‪ ۱۴۰۰‬با اوج گیری صنعت‬ ‫خ��ودرو از نظر فناوری روبه رو خواهیم ش��د و محتک��ران خودروها‬ ‫که در این دو س��ال جیب ه��ای خود را پر کرده اند‪ ،‬ناچار می ش��وند‬ ‫که خودروها را از انبارها دراورده و به فروش برس��انند‪ .‬مس��یری که‬ ‫ظاهرش با ش��عارهای پوپولیس��تی سیاس��تمداران و البته پرکردن‬ ‫جیب دالالن همخوانی ندارد‪ .‬در مورد استانداردها هم پیشنهاد من‬ ‫این اس��ت که فعال اجبار ان را یک س��ال دیگر ب��ه تعویق بیندازند و‬ ‫مکانیسم های تشویقی طراحی شود تا همزمان خودروسازان بتوانند‬ ‫کارهای ظرفیت س��ازی در زمینه اجرای اس��تانداردهای جدید را با‬ ‫س��رعت ادامه دهند و امادگی الزم را برای جهش صنعت خودرو در‬ ‫امسال و س��ال اینده ایجاد کنند‪ .‬امیدوارم امسال شاهد جایگزینی‬ ‫عقالنیت اقتص��ادی به جای عقالنیت سیاس��ی در مدیریت صنعت‬ ‫خودرو بوده تا رشد و ش��کوفایی دوباره این صنعت بزرگ که میراث‬ ‫کارافرینان بزرگ است‪ ،‬محقق شود‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۹‬س��ال جهش تولید نام گذاری ش��ده‬ ‫اس��ت حال با توجه به اینکه فعالیت خودروس��ازان و‬ ‫قطعه سازان به دلیل شیوع ویروس کرونا با اختالالتی‬ ‫همراه بوده است جهش تولید با چه راهکارهایی قابل‬ ‫دستیابی است؟ برنامه فعاالن صنعت خودرو چیست؟‬ ‫انجمن ها و صنعتگران چه برنامه ای برای تحقق شعار‬ ‫سال با توجه به چالش های موجود دارند؟‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬س��ال جهش تولید نام گذاری شده است؛ حال با‬ ‫توجه به اینکه فعالیت خودروس��ازان و قطعه س��ازان به دلیل‬ ‫شیوع ویروس کرونا با اختالالتی همراه بوده‪ ،‬جهش تولید با چه‬ ‫راهکارهایی قابل دستیابی است؟‬ ‫قطعه س��ازان رایزنی بسیاری کردند تا توانستند از ‪۲‬‬ ‫هفته مورد درخواس��ت تنها یک هفته فرصت بگیرند‬ ‫و به پایش سالمت کارگران خود بپردازند‪.‬‬ ‫عضو انجمن تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کش��ور با بیان اینکه اگر تولید مرحله‬ ‫نخس��ت را نگذراند به پله دوم راه نمی یابد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این ش��رایط نمی توان انتظار داشت جهش تولید در‬ ‫واحدهای صنعتی محقق شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت با اش��اره ب��ه دو موضوع قاچاق و‬ ‫واردات بی روی��ه‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬همان ط��ور که مبارزه‬ ‫ب��ا قاچاق به ش��کل واقعی انجام نش��د‪ ،‬برای واردات‬ ‫بی رویه کاالها هم تدبیر درس��تی نیندیشیدیم‪ .‬رهبر‬ ‫معظم انقالب راه را نشان می دهد اما مسئوالن فراهم‬ ‫کردن بس��تر تحقق این شعارها‪ ،‬دولت و وزارتخانه ها‬ ‫هستند‪ .‬مسئوالن دولتی باید شرایط جهش تولید را‬ ‫برای صنعتگر فراهم کنند‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬ش��رایط مهیا نیست زیرا محدودیت‬ ‫مناب��ع مال��ی و مناب��ع ارزی داریم‪ .‬در ح��ال حاضر‬ ‫واحده��ای تولی��دی به س��ختی روی پ��ای خ��ود‬ ‫ایس��تاده اند‪ .‬با ادامه این روند س��ال ‪ ۹۹‬تعدیل نیرو‬ ‫خواهیم داشت‪ ،‬در حالی که پیش بینی شده ‪ ۷۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان به واحدهایی که اشتغال خود را حفظ‬ ‫کنند‪ ،‬پرداخت می شود‪.‬‬ ‫نجفی س��هی با اش��اره به نرخ مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫تولید ادامه داد‪ :‬در چند ماه گذشته قیمت مواد اولیه‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۴‬برابر ش��ده؛ به عن��وان مثال نرخ ورق فوالد در‬ ‫اذر حدود ‪ ۷‬هزار تومان بود و درحال حاضر بین ‪ ۱۵‬تا‬ ‫‪ ۱۶‬هزار تومان خرید و فروش می شود‪ .‬ناهماهنگی ها‬ ‫سبب می شود هدررفت سرمایه داشته باشیم و تولید‬ ‫مورد انتظار محقق نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود مواد بهداشتی‬ ‫در ادام��ه یون��س اکبرپورپای��دار‪ ،‬رئی��س انجمن‬ ‫سازندگان قطعه‪ ،‬ماش��ین و مجموعه های صنعتی و‬ ‫خ��ودرو تبریز درباره اهداف و برنامه های این انجمن‬ ‫در راس��تای تحقق ش��عار س��ال‪ ،‬ب��ه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر برای حفظ س�لامت واحدهای صنعتی‬ ‫و اغاز تولید مش��کالتی وج��ود دارد؛ اینکه انها فقط‬ ‫از روی ظاه��ر افراد می توانند به پایش س�لامت انها‬ ‫بپردازند‪ .‬صنعتگران کیت های مورد نیاز را در اختیار‬ ‫ندارن��د تا بتوانند س�لامت نیروهای خ��ود را به طور‬ ‫کامل پایش کنند‪ .‬تنها با تب س��نجی س�لامت افراد‬ ‫در واحدهای صنعتی کنترل می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬یکی از مشکالت واحدهای تولیدی فاصله‬ ‫نزدی��ک اف��راد با یکدیگر به دلیل ش��رایط کاری انها‬ ‫است؛ همچنین برای جابه جایی افراد از سرویس های‬ ‫مشترک استفاده می شود که خود معضلی دیگر است‬ ‫و فاصله اجتماعی رعایت نمی شود؛ از این رو صاحبان‬ ‫صنایع با مشکل جدی روبه رو هستند‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن س��ازندگان قطع��ه‪ ،‬ماش��ین و‬ ‫مجموعه ه��ای صنعتی و خ��ودرو تبریز با بیان اینکه‬ ‫بای��د کیت های مورد نی��از در اختیار صاحبان صنایع‬ ‫ق��رار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬اگ��ر بخواهیم تولید را اغاز کنیم و‬ ‫نی��ز برای تحقق ش��عار جهش تولی��د باید کیت های‬ ‫م��ورد نیاز تامین و ازمایش��گاه هایی مختص این امر‬ ‫برای کارگران راه اندازی شود تا سالمت افراد پیش از‬ ‫اغاز کار تایید و برگه سالمت صادر شود‪.‬‬ ‫مشارکت در تولید موتورسیکلت های برقی‬ ‫عض��و هیات مدیره یک ش��رکت دانش بنیان از‬ ‫حمایت و مشارکت س��ازمان اوقاف و امور خیریه‬ ‫از تولید موتورس��یکلت های برقی و عرضه ‪ ۲‬مدل‬ ‫محصول جدید در سال ‪ ۹۹‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش وب س��ایت س��ازمان اوق��اف و امور‬ ‫خیریه‪ ،‬محمدامین رحیمی‪ ،‬عضو هیات مدیره این‬ ‫شرکت دانش بنیان گفت‪ :‬ما طراحی‪ ،‬مهندسی و‬ ‫ساخت محصوالت را با اس��تفاده از فناوری برتر‪،‬‬ ‫هوش��مند‪ ،‬ایمن تر و س��ازگارتر با محیط زیس��ت‬ ‫انج��ام می دهی��م و تجلی این ام��ر در تولید پک‬ ‫باتری و قوای محرکه موتورسیکلت دیده می شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ای��ن ش��رکت دانش بنیان ب��ا تولید‬ ‫موتورس��یکلت های برقی نقش موثری در کاهش‬ ‫مصرف بنزی��ن و الودگی ه��وا دارد که به دنبال‬ ‫ان هزینه های اقتص��ادی نیز کاهش می یابد‪ .‬این‬ ‫فناوری پیش تر به صورت وارداتی در ایران تامین‬ ‫می ش��د‪ ،‬با طراح��ی قطعات این موتورس��یکلت‬ ‫در داخل توانس��تیم تولید محصوالت و س��اخت‬ ‫باتری های مطابق اس��تاندارد اروپا را اغاز کنیم و‬ ‫درحال حاضر این ش��رکت ‪ ۴‬م��دل محصول دارد‬ ‫و ‪ ۲‬مدل دیگر نیز در سال ‪ ۹۹‬عرضه می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همراه با عرضه موتورسیکلت های‬ ‫برقی هوش��مند‪ ،‬باتری های لیتیومی نیز تولید و‬ ‫ب��رای کاربری های مختلف محصوالتی با توان باال‬ ‫از ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۹‬کیل��ووات در این ش��رکت دانش بنیان‬ ‫ساخته می شود‪ .‬موتورس��یکلت ها نیز بین ‪ ۵۰‬تا‬ ‫‪ ۲۴۰‬کیلومت��ر پیمای��ش با یک بار ش��ارژ دارای‬ ‫اپشن انتخابی برای مشتریان هستند‪.‬‬ ‫رحیمی به نقش کلیدی س��ازمان اوقاف و امور‬ ‫خیریه در تامین سرمایه و رونق تولید این شرکت‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬س��ازمان اوق��اف همزمان با‬ ‫ش��روع تولید انبوه در این شرکت ورود پیدا کرد‪،‬‬ ‫پیش از ان تولید انبوه اغاز نشده بود‪ .‬این شرکت‬ ‫دانش بنیان تا راه اندازی خط تولید و گرفتن مجوز‬ ‫سخنگوی صنعت برق گفت‪ :‬توافقنامه احداث ایستگاه های شارژ‬ ‫وس��ایل نقلیه برقی در کش��ور میان توانیر و شرکت مپنا به امضا‬ ‫رس��ید‪ .‬به گزارش پایگاه خبری توانیر‪ ،‬مصطفی رجبی مش��هدی‬ ‫افزود‪ :‬این توافقنامه با توجه به توانمندی ش��رکت مپنا در احداث‬ ‫ایستگاه های شارژ وسایل نقلیه برقی شامل موتورسیکلت‪ ،‬خودرو‪،‬‬ ‫اتوبوس و امادگی شرکت توانیر در تامین برق مورد نیاز و اتصال‬ ‫ایستگاه ها ش��ارژ به شبکه سراس��ری‪ ،‬به امضای دوطرف رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬براساس این توافقنامه شرکت توانیر متعهد‬ ‫شده است که شرایط فنی و سازکارهای مورد نیاز اتصال به شبکه‬ ‫ایس��تگاه های ش��ارژ را که محل انها از سوی مپنا اعالم می شود‪،‬‬ ‫مورد بررس��ی قرار دهد و نتیجه را به ش��رکت مپن��ا اعالم کند‪.‬‬ ‫س��خنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد‪ :‬این توافقنامه منجربه ان‬ ‫می ش��ود که در مدت زمانی کوتاه مکان های احداث ایستگاه های‬ ‫ش��ارژ به لحاظ فنی و قراردادی مورد بررس��ی قرار گیرد و باعث‬ ‫اطمینان دارندگان خودروهای برقی از وجود زیرساخت های مورد‬ ‫نیاز برای شارژ این نوع وسایل شود‪.‬‬ ‫رجبی مش��هدی با بی��ان اینکه درحال حاض��ر تعداد محدودی‬ ‫ایستگاه شارژ وس��ایل برقی در کشور وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬همزمان‬ ‫با توسعه اس��تفاده از وسایل نقلیه برقی‪ ،‬س��ازکارهای الزم برای‬ ‫احداث بیشتر ایستگاه های شارژ این وسایل فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بار سنگین نقدینگی‬ ‫اکبرپور پایدار با اش��اره به ش��عار س��ال ‪( ۹۸‬رونق‬ ‫تولی��د) عن��وان ک��رد‪ :‬ب��رای تحق��ق رون��ق تولید‬ ‫کارهایی ازس��وی انجمن سازندگان قطعه‪ ،‬ماشین و‬ ‫مجموعه ه��ای صنعتی و خودرو تبریز انجام ش��د اما‬ ‫منجر به براورده شدن انتظارات نشد زیرا افزایش نرخ‬ ‫دالر در کنار فرس��ودگی ماشین االت ما را از برنامه ها‬ ‫عقب انداخت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬محدودیت هایی که خودروس��ازان در‬ ‫قیمت های تمام ش��ده ایج��اد کردند از دیگر عواملی‬ ‫بود که قطعه س��ازان را با چالش جدی روبه رو کرد و‬ ‫تیراژ تولید را کاهش داد‪.‬‬ ‫در بح��ث جه��ش تولید تمام قطعه س��ازان تبریز‬ ‫اماده هستند باتوجه به ظرفیت های داخلی که دارند‬ ‫افزایش تیراژ داشته باشند اما چند مشکل وجود دارد‬ ‫که باید برطرف ش��ود تا بس��تر فراهم ش��ود؛ نخست‬ ‫سودهای بانکی است که فشار مالی زیادی به صنعتگر‬ ‫تحمی��ل می کند‪ .‬هر قطعه س��از س��ودی که از محل‬ ‫ف��روش دارد بین ‪ ۳‬تا ‪ ۷‬درصد اس��ت اما س��ودهای‬ ‫بانکی باالی ‪ ۲۰‬درصد است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازندگان قطعه‪ ،‬ماش��ین و مجموعه های‬ ‫صنعت��ی و خودرو تبری��ز ادامه داد‪ :‬دولت باید کمک‬ ‫کن��د ت��ا جهش تولید رق��م بخورد؛ یعنی ش��رایطی‬ ‫فراهم کند تا صنعتگران بتوانند ماش��ین االت تولید‬ ‫را بهینه س��ازی کنن��د‪ .‬اگر تجهیزات س��خت افزاری‬ ‫نوس��ازی شوند به طور قطع اتفاق های خوبی در سال‬ ‫جهش تولید رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫تولید تایر‪ ،‬تیوب و فلپ ‪۵‬درصد رشد داشت‬ ‫که فرایند سنگینی بود پیش رفته بود و همزمان‬ ‫با ورود سازمان اوقاف تولید انبوه اغاز شد‪.‬‬ ‫این فع��ال در حوزه دانش بنیان ها با اش��اره به‬ ‫دو محصول جدید که امس��ال از س��وی ش��رکت‬ ‫عرض��ه می ش��ود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬ی��ک محصول‬ ‫کالس کار اس��ت ک��ه هم به لح��اظ قابلیت فنی‬ ‫قابل رقابت اس��ت و هم از نظر قیمت سعی شده‬ ‫کالس اقتصادی باشد‪ .‬محصول دیگر بین کالس‬ ‫اس��کوتر و کالس کار است که با هدف سازمانی و‬ ‫بهره مندی عموم مردم طراحی ش��ده که تمامی‬ ‫محصوالت استانداردها را طی کرده اند و تا ‪ ۳‬ماه‬ ‫اینده عرضه خواهند شد‪.‬‬ ‫رحیمی درباره صادرات این نوع موتورسیکلت ها‬ ‫گف��ت‪ :‬تاکنون توانس��ته ایم به بازار ع��راق ورود‬ ‫پی��دا کنیم و امیدواریم ایران بتواند منش��ا تولید‬ ‫موتورسیکلت های برقی در خاورمیانه و عرضه به‬ ‫اروپا باشد‪.‬‬ ‫ایستگاه شارژ برای وسایل نقلیه برقی‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬این مس��ئله مهم ترین درخواس��ت‬ ‫صنعتگران است تا دست کم مطمئن باشیم کارکنان‬ ‫غربال شده و خطری برای شیوع ویروس کرونا وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫این فعال صنعتی ادامه داد‪ :‬اگر هر واحد تولیدی یا‬ ‫ش��هرک صنعتی مجهز به ازمایشگاه یا درمانگاه شود‬ ‫ک��ه افراد هر چند روز یک بار غربال ش��وند‪ ،‬می توان‬ ‫با قوت بیشتر به سوی تحقق شعار سال پیش رفت‪.‬‬ ‫بررس��ی امار کارخانجات تایرس��ازی کشور‬ ‫حاکی از تولید ‪ ۲۵۹‬هزار و ‪ ۴۲۹‬تن تایر‪ ،‬تیوب‬ ‫و فلپ(روبان الستیکی دور چرخ) در سال ‪ ۹۸‬و‬ ‫رشد ‪۵‬درصدی ان در مقایسه با سال ‪ ۹۷‬است‪.‬‬ ‫ای��ن میزان تولید‪ ،‬مع��ادل ‪ ۴۱‬میلیون و ‪۱۹۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۱۶‬حلقه تایر‪ ،‬تیوب و فلپ اس��ت که‬ ‫در مقایس��ه با سال ‪ ۹۷‬رشد ‪۴‬درصدی داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬در س��الی ک��ه گذش��ت کارخانج��ات‬ ‫تایرس��ازی موف��ق ش��دند ‪ ۱۳۱‬ه��زار و ‪۸۴۳‬‬ ‫ت��ن الس��تیک سواری(رش��د ‪۱۵‬درصدی در‬ ‫مقایس��ه ب��ا س��ال ‪ ۲۳ ،)۹۷‬ه��زار و ‪ ۶۹۴‬تن‬ ‫الس��تیک وانتی(اف��ت ‪۴‬درصدی در مقایس��ه‬ ‫با س��ال ‪ )۹۷‬و ‪ ۵۱‬هزار و ‪ ۲۱۳‬تن الس��تیک‬ ‫باری و اتوبوسی(افت ‪۱۳‬درصدی در مقایسه با‬ ‫س��ال ‪ )۹۷‬تولید کنند؛ همچنین میزان تولید‬ ‫الس��تیک های کشاورزی س��بک و سنگین در‬ ‫این س��ال ب��ه ترتیب ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۸۷۳‬تن(افت‬ ‫‪۲‬درص��دی) و ‪ ۱۶‬ه��زار و ‪ ۸۵۹‬تن(رش��د‬ ‫‪۲۱‬درصدی) به ثبت رسید‪.‬‬ ‫برپایه این گزارش‪ ،‬سال گذشته کارخانجات‬ ‫تایرس��ازی ‪ ۵۶‬ه��زار و ‪ ۹۰۳‬ت��ن الس��تیک‬ ‫ماش��ین االت راهس��ازی و صنعتی(رش��د ‪۱۸‬‬ ‫درص��دی ) تولی��د کردن��د؛ همچنی��ن هزار و‬ ‫‪ ۲۳‬ت��ن تایر دوچرخه(اف��ت ‪۳۷‬درصدی)‪۱۰ ،‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۷۶۹‬ت��ن تایر موتورس��یکلت (کاهش‬ ‫‪۱۱‬درص��دی)‪ ۳ ،‬ه��زار و ‪ ۳۴۲‬ت��ن تی��وب‬ ‫خودرو(اف��ت ‪۸‬درص��دی)‪ ۳۱۸ ،‬ت��ن تی��وب‬ ‫دوچرخه(رش��د ‪ ۱۶‬درصدی) و ‪ ۳‬هزار و ‪۶۴۶‬‬ ‫تن تیوب موتورسیکلت(رشد ‪ ۱۶‬درصدی) در‬ ‫این کارخانجات تولید شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۷‬نیز در مجموع‬ ‫‪ ۲۴۷‬هزار و ‪ ۶۷۳‬تن معادل ‪ ۳۹‬میلیون و ‪۷۰۱‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۴۶۱‬حلقه تایر‪ ،‬تیوب و فلپ از س��وی‬ ‫کارخانجات تایرسازی کشور تولید شده بود‪.‬‬ ‫تداوم خدمات در محل رایگان امدادخودرو سایپا‬ ‫ط��رح «خدمات خودرو در محل» امدادخودرو س��ایپا تا‬ ‫پایان فروردین به صورت رایگان برای دارندگان محصوالت‬ ‫سایپا همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬طرح ویژه «خدم��ات خودرو در‬ ‫محل» ش��رکت امدادخودرو س��ایپا ک��ه از روزهای پایانی‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬اغاز ش��ده است تا پایان فروردین ‪ ۹۹‬همچنان با‬ ‫اجرت و ایاب وذهاب رایگان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫در اجرای این طرح که با هدف اجرای صحیح پویش «در‬ ‫خانه بمانیم» انجام ش��ده خدم��ات در محل امدادی گروه‬ ‫خودروسازی سایپا ‪۵۶‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬درحال حاضر ط��رح «خدمات‬ ‫خ��ودرو در محل» امدادخودرو س��ایپا ب��ا هدف کمک به‬ ‫مقابله با ش��یوع ویروس کرونا با ش��دت بیش��تری در حال‬ ‫انجام اس��ت به طوری که با افزایش امدادگران‪ ،‬خودروهای‬ ‫امدادی و تقویت مرکز تماس‪ ،‬ارائه خدمات روزانه تا ساعت‬ ‫‪ ۲۲‬شب ادامه دارد‪.‬‬ ‫هموطنان می توانند برای درخواس��ت «خدمات خودرو‬ ‫در محل» با ش��ماره سراسری ‪ 096550‬و یا ‪021 84444‬‬ ‫تماس گرفته و از خدمات پس ازفروش گروه خودروس��ازی‬ ‫سایپا بهره مند شوند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 30‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 24‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 18‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1501‬‬ ‫پیاپی ‪2819‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫با بررسی اهمیت جهش تولید در بخش معدن مطرح شد‬ ‫منیر حضوری‪ :‬رشد تولید‪ ،‬توسعه اکتشاف‪ ،‬اجرای طرح های‬ ‫توس��عه و احی��ای مع��ادن کوچک همه جزو م��واردی بود که در‬ ‫سال رونق تولید موردتوجه مسئوالن دولتی در بخش معدن قرار‬ ‫گرفت‪ .‬امسال نیز با نام گذاری جهش تولید‪ ،‬مجموعه های مختلف‬ ‫برنامه های بلندمدت و هدف داری را برای حرکت در این مس��یر‬ ‫در نظ��ر گرفته ان��د‪ .‬روزنامه‬ ‫برای بررس��ی اهمیت جهش‬ ‫تولید در بخش معدن و اگاهی از برنامه های دولتی در س��ال ‪۹۹‬‬ ‫با مسئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت معادن برای جهش تولید‬ ‫‹ ‹ برنامه ایمیدرو در تحقق جهش تولید‬ ‫خداداد غریب پ��ور‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و رئی��س هیات عامل‬ ‫ایمی��درو به برنامه های امس��ال ایمیدرو‬ ‫برای عملیاتی کردن جهش تولید اشاره‬ ‫کرد و به‬ ‫گفت‪ :‬توس��عه اکتشاف‬ ‫برای شناس��ایی ذخایر معدنی‪ ،‬افزایش‬ ‫اس��تخراج مواد معدنی در کل کش��ور‪،‬‬ ‫تکمیل س��ریع تر طرح های نیمه تمام‪ ،‬افزایش بهره وری واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬افزایش سرمایه گذاری و در کل مجموعه ای از برنامه های‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار کرد‪ :‬س��ال ‪ ۹۹‬که ازس��وی‬ ‫رهبر معظم انقالب باعنوان جهش تولید نام گذاری شده‪ ،‬در واقع‬ ‫ادامه س��ال رونق تولید و مکمل اهداف عالیه ان اس��ت؛ بنابراین‬ ‫باید تمامی رشته ها و بخش های مختلف صنعتی و معدنی کشور‬ ‫خود را مهیا کنند تا به نتایج و اهداف حداکثری نام گذاری س��ال‬ ‫‪ ۹۹‬دس��ت پیدا کنیم‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی تاکید کرد‪:‬‬ ‫در س��ال جهش تولید یکی از پیش��ران های اقتصاد‪ ،‬حوزه معدن‬ ‫و صنایع معدنی اس��ت‪ .‬خوش��بختانه در س��ال گذشته این حوزه‬ ‫عملکرد خوبی داشته اس��ت؛ بنابراین باید اقدامات انجام شده در‬ ‫س��ال جدید نیز تداو م یافته و تقویت ش��وند‪ .‬رضا رحمانی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باتوجه به اکتش��افات موجود در بخش معدن‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫بس��یار خوب��ی در ح��وزه معادن داری��م و بای��د در تامین مالی و‬ ‫س��رمایه گذاری به س��راغ ش��یوه های جدید برویم‪ .‬خوشبختانه‬ ‫امادگی الزم برای س��رمایه گذاری در این حوزه وجود دارد و الزم‬ ‫است روند سرمایه گذاری ها را تسهیل کنیم و به بخش خصوصی‬ ‫اعتماد کافی داشته باشیم‪.‬‬ ‫خداداد غریب پور‪ :‬امسال به واسطه س��رمایه گذاری ‪ ۲.۳‬میلیارد دالری در‬ ‫طرح های توس��عه نیمه تمام حدود ‪ ۷‬هزار ش��غل مس��تقیم و ‪ ۶۴‬هزار شغل‬ ‫غیرمستقیم خواهیم داشت‬ ‫کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلندمدت را برای دستیابی به جهش تولید‬ ‫در نظ��ر گرفته ایم‪ .‬غریب پور با اش��اره ب��ه فعالیت کارگروه جهش‬ ‫تولید بیان کرد‪ :‬از س��ال گذشته در س��ازمان ایمیدرو کارگروهی‬ ‫برای کنترل مدیریت شرکت های تولیدکننده تشکیل شد که رونق‬ ‫تولید را پایش می کرد‪ .‬امسال این کارگروه به جهش تولید تغییر‬ ‫ن��ام داد ت��ا بتواند در بخش های مختلف معدن و صنایع معدنی به‬ ‫ای��ن مهم توجه کند‪ .‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با مهم‬ ‫دانس��تن تمرک��ز بر اکتش��افات تکمیلی بیان ک��رد‪ :‬ازانجایی که‬ ‫اکتشافات اولیه انجام شده‪ ،‬باید بر اکتشافات تکمیلی تمرکز کنیم‪.‬‬ ‫در س��ال گذش��ته بیش از ‪ ۳‬میلیارد دالر و امسال نیز ‪ ۲.۳‬میلیارد‬ ‫دالر طرح ه��ای توس��عه را پی��ش رو داریم‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬در بحث‬ ‫اکتش��افات از نیم��ه دوم س��ال ‪ ۹۷‬ت��ا ام��روز ح��دود ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫کیلومترمربع پهنه اکتش��افی جدید تعریف کردیم که با پهنه های‬ ‫قبلی در مجموع به ‪ ۶۵۰‬هزار کیلومترمربع می رسد‪ .‬رئیس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو درباره تالش این سازمان برای افزایش تولید و رونق‬ ‫اش��تغال نیز گفت‪ :‬می ت��وان با کمی س��رمایه گذاری در برخی از‬ ‫بخش ه��ای معدن��ی‪ ،‬اش��تغال را ب��اال ب��رد‪ .‬امس��ال به واس��طه‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۲.۳‬میلیارد دالری در طرح های توسعه نیمه تمام‬ ‫حدود ‪ ۷‬هزار ش��غل مس��تقیم و ‪ ۶۴‬هزار شغل غیرمستقیم ایجاد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫درمجموع بیش از ‪ ۷۰‬هزار نفر به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم از‬ ‫این حوزه صاحب درامد می شوند‪ .‬با توسعه این طرح ها کشورمان‬ ‫نیز از ثمرات افزایش تولید بهره مند خواهد ش��د‪ .‬او درباره معادن‬ ‫کوچک مقی��اس نی��ز بیان کرد‪ :‬مع��ادن کوچک مقیاس را تعریف‬ ‫کرده ای��م و در ای��ن روند برنام��ه احیای ‪ ۲۰۰‬مع��دن کوچک را‬ ‫داری��م‪ .‬در ای��ن روند اگر بتوانیم پروژه ه��ای نیمه تمام را نیز وارد‬ ‫م��دار کنیم به طور حتم به جهش تولید کمک کرده ایم چراکه در‬ ‫کن��ار افزایش بهره وری و احی��ای پروژه های نیمه تمام‪ ،‬غیرفعال و‬ ‫نیمه فعال می توان تولید را افزایش داد‪ .‬غریب پور به افزایش سرمایه‬ ‫مع��ادن از طریق صندوق توس��عه ملی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬یکی‬ ‫دیگر از برنامه های ایمیدرو برای س��ال جهش تولید‪ ،‬تامین مالی‬ ‫مجموعه های معدنی از طریق صندوق توسعه ملی است‪ .‬همان طور‬ ‫که می دانید تامین مالی معادن به معنای افزایش س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫تولید و اش��تغال خواهد بود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در س��ال گذشته افزایش‬ ‫س��رمایه معادن ازجمله راهکارهایی بود که نتایج مثبتی داش��ته‬ ‫است؛ به طور مثال مجموعه هایی مانند فوالد مبارکه و شرکت ملی‬ ‫مس تجربه های بس��یار خوبی داشتند‪ .‬در سال جدید نیز افزایش‬ ‫س��رمایه در گل گهر را در دس��تور کار داریم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬افزایش‬ ‫دوباره س��رمایه صندوق بیم ه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی‬ ‫نیز یکی دیگر از برنامه های ایمیدرو در سال جهش تولید است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه سرمایه گذاری در معدن‬ ‫مجی��د پورمقدم‪ ،‬مش��اور معاون معدنی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫گفت‪ :‬جهش تولید در راس��تای اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی و رونق تولید ق��رار دارد‪ .‬اگر‬ ‫بخواهیم در راس��تای این اهداف حرکت‬ ‫کنیم باید سرمایه گذاری و فرصت شغلی‬ ‫را در بخ��ش مع��دن و صنای��ع معدنی‬ ‫توس��عه دهیم‪ .‬مشاور معاون معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با تاکید بر لزوم افزایش عمق اکتش��افات مواد معدنی در کش��ور‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ران ‪ ۷۰‬نوع ماده معدن��ی و از این نظر رتبه ‪ ۱۵‬جهان را‬ ‫دارد اما در سال جدید حفاری های معدنی باید عمق بیشتری پیدا‬ ‫کنند تا بتوانیم این جایگاه را ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫پورمقدم با اش��اره به فعال کردن پروژه های عمرانی تصریح کرد‪:‬‬ ‫یکی از مواردی که می تواند به جهش تولید کمک کند‪ ،‬بازسازی و‬ ‫نوسازی بافت های فرسوده است‪ .‬برای تامین مواد اولیه پروژه های‬ ‫عمرانی‪ ،‬بافت های فرسوده و ساخت اتوبان ها به طور حتم به مواد‬ ‫معدنی نیاز داریم؛ بنابراین در سال جاری می توانیم شاهد جهش‬ ‫بزرگی در بخش معدن همراه با ایجاد اشتغال چشمگیر در کشور‬ ‫باشیم‪ .‬مشاور معاون معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید‬ ‫بر لزوم تشکیل انجمن های مواد معدنی نیز گفت‪ :‬به تفکیک برای‬ ‫هر ‪ ۷۰‬نوع ماده معدنی باید ‪ ۷۰‬تشکل ایجاد کنیم که با این مهم‬ ‫اتفاق بزرگی در جهش تولید رقم خواهد خورد‪.‬‬ ‫اردشیر سعدمحمدی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫معدن قادر اس��ت جایگاه خ��ود را در اقتصاد‬ ‫کشور از انچه امروز می بینیم‪ ،‬ارتقا دهد‪ .‬معدن‬ ‫می توان��د در کنار نفت ق��رار بگیرد و به ارتقای‬ ‫سطح دانش‪ ،‬عملیات توسعه و اشتغال در کشور‬ ‫کمک کند‪ .‬باتوجه به پیشینه ای که صنعت نفت‬ ‫در ایران دارد و به نسبت معدن از نظر تکنیکی‬ ‫قدیمی تر و تخصصی تر است‪ ،‬می تواند به بخش‬ ‫معدن کمک کند و باعث رشد این حوزه شود‪.‬‬ ‫مس��ئله مهم در حوزه اقتصاد توجه به رش��د‬ ‫ارزش افزوده است؛ بنابراین کسانی که در حوزه‬ ‫صنعت و معدن فعال هستند باید برای این مهم‬ ‫برنامه ریزی کنند و هدفمند پیش بروند‪ .‬به طور‬ ‫مثال در ایاالت متحده امریکا ارزش مواد معدنی‬ ‫استخراج شده ساالنه ‪ ۷۵‬میلیارد دالر است که‬ ‫با فراوری و رش��د ارزش افزوده به ‪ ۷۷۲‬میلیارد‬ ‫دالر ارتق��ا پی��دا می کن��د؛ بنابرای��ن زمانی که‬ ‫م��واد معدنی فراوری می ش��وند‪ ،‬گردش اعداد‬ ‫افزایش پیدا می کند و از مواد خام چندین برابر‬ ‫ارزش افزوده به دس��ت می اید‪ .‬این اعداد نشان‬ ‫می ده��د ما هم باید اقدام��ات مهمی در بخش‬ ‫معدن و توسعه فراوری انجام دهیم‪.‬‬ ‫توسعه در شرکت مس برای جهش و افزایش‬ ‫تولید در هیچ ش��رایطی متوقف نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫درواقع ازانجایی که توسعه و اشتغال نیاز کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬ش��رکت مس نیز در این راس��تا حرکت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫خوشبختانه سال گذشته رکورد تولید فلزات‬ ‫اساس��ی در کشور شکسته شد و ما در محصول‬ ‫مس موفق ش��دیم بیش��ترین تولید را داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬امروز خانواده صنعت مس نزدیک ‪۲۰‬‬ ‫ی داده که نشان می دهد‬ ‫هزار نفر را در خود جا ‬ ‫این صنعت می تواند در افزایش اش��تغال نقش‬ ‫مثبتی ایفا کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تمرکز بر اکتشافات تکمیلی در سال ‪۹۹‬‬ ‫توسعه در‬ ‫شرکت مس‬ ‫متوقف‬ ‫نمی شود‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 24‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 18‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1501‬‬ ‫پیاپی ‪2819‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫جهش تولید با اعتماد به ظرفیت صنایع معدنی‬ ‫سالی درخشان‬ ‫در انتظارصنعت‬ ‫الومینیوم‬ ‫امیر صباغ‪ ،‬مدیر اقتصادی و توسعه‬ ‫سرمایه گذاری ایمیدرو‬ ‫‹ ‹رشد تولید در سایه توسعه صادرات‬ ‫ف��رزاد ارزانی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت فوالد هرمزگان‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫درب��اره الزام��ات تحقق‬ ‫ه��دف جه��ش تولید در‬ ‫س��ال ج��اری به ویژه در‬ ‫صنع��ت ف��والد کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی‬ ‫در صنعت فوالد کش��ور پایین تر از ظرفیت اسمی‬ ‫خ��ود‪ ،‬فعالی��ت می کنن��د‪ .‬چنانچه ای��ن واحدها‬ ‫فوالد خراسان در میان ‪ ۵۰‬شرکت برتر تاالر سرمایه‬ ‫نام شرکت مجتمع فوالد خراسان با کسب رتبه‬ ‫‪ ۳۶‬در اخرین ارزیابی س��ازمان بورس‪ ،‬به عنوان‬ ‫یکی از ‪ ۵۰‬ش��رکت برتر بازار سرمایه ایران در ‪3‬‬ ‫ماه اخر س��ال ‪ ۱۳۹۸‬ثبت شد‪.‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی مجتمع فوالد خراسان‪ ،‬در‬ ‫اخرین فهرست ارائه شده ازسوی سازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار‪ ،‬نماد شرکت فوالد خراسان (فخاس)‬ ‫کماکان در میان ‪ ۵۰‬ش��رکت برتر این بازار و در‬ ‫جایگاه سی وشش��م شرکت های برتر بورسی قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬در بررسی شرکت های فعال بورس‪،‬‬ ‫ش��اخص های ارزیاب��ی همچون نقدش��وندگی و‬ ‫میزان دادوستد س��هام در تاالر معامالت (تعداد‬ ‫و ارزش س��هام دادوستد شده)‪ ،‬تناوب دادوستد‬ ‫سهام در تاالر معامالت (تعداد روزهای دادوستد‬ ‫ش��ده و دفعات ان) و معیار تاثیرگذاری ش��رکت‬ ‫بر بازار (میانگین تعداد س��هام منتش��ر ش��ده و‬ ‫میانگی��ن ارزش جاری س��هام ش��رکت در دوره‬ ‫بررس��ی) مد نظر قرار می گی��رد‪ .‬در این گزارش‪،‬‬ ‫‪ ۵۰‬نماد فعال تر بورس براس��اس داده های دوره‬ ‫س��ه ماهه محاس��به ش��ده و هر ‪ 3‬ماه یک بار به‬ ‫صورت انباشته به روز می شود‪ .‬در اخرین گزارش‬ ‫رتبه بندی بورس‪ ،‬رتبه های نخس��ت تا س��وم به‬ ‫ترتیب به «پتروش��یمی خلیج ف��ارس»‪« ،‬فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان» و «ش��رکت ملی صنایع مس»‬ ‫اختص��اص یافته اس��ت‪ .‬همچنین ش��رکت های‬ ‫«گل گه��ر»‪« ،‬چادرمل��و»‪« ،‬توس��عه مع��ادن و‬ ‫فلزات»‪« ،‬فوالد خوزس��تان» و «فوالد کویر» به‬ ‫ترتیب در جایگاه های ششم‪ ،‬شانزدهم‪ ،‬هجدهم‪،‬‬ ‫تو یکم و سی وپنجم قرار گرفته اند‪ .‬در بازار‬ ‫بیس�� ‬ ‫بورس و اوراق بهادار ایران ‪ ۵۰۰‬شرکت ثبت شده‬ ‫و فعالیت دارند‪.‬‬ ‫گفتنی است موسسه «صندوق بیمه اجتماعی‬ ‫کش��اورزان‪ ،‬روس��تاییان و عش��ایر»‪ ،‬ش��رکت‬ ‫«س��رمایه گذاری مع��ادن و فلزات» و موسس��ه‬ ‫«صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد»‬ ‫سهامداران عمده مجتمع فوالد خراسان هستند‪.‬‬ ‫کارنامه درخشان فوالد خراسان در سال ‪۹۸‬‬ ‫مدیرعامل مجتمع فوالد خراس��ان با تش��ریح‬ ‫دستاوردهای تولیدی این مجتمع در سال ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫از دس��تیابی به رکوردهای کم نظیر تولید در سال‬ ‫گذش��ته و ادامه رکوردزنی های این شرکت خبر‬ ‫داد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت فوالد خراسان‪ ،‬کس��ری غفوری با بیان‬ ‫ای��ن خبر گفت‪ :‬س��ال ‪ ۱۳۹۸‬به گونه ای پش��ت‬ ‫سرگذاش��ته ش��د که باوجود مش��کالت ناشی از‬ ‫تحریم ه��ای ظالمانه و ش��رایط حاکم بر صنعت‬ ‫و تولی��د‪ ،‬جهادگ��ران جبهه صنعت در ش��رکت‬ ‫فوالد خراسان با تالش شبانه روزی در بخش های‬ ‫فوالدس��ازی‪ ،‬گندله سازی‪ ،‬اهن س��ازی و تولید‬ ‫بریک��ت‪ ،‬عملکرد درخش��انی را در کارنامه فوالد‬ ‫خراس��ان ثبت کردند‪ .‬به گفته غفوری‪ ،‬در بخش‬ ‫اهن س��ازی و بریک��ت‪ ،‬باوج��ود محدودیت های‬ ‫مصرف گاز در فصل زمستان‪ ،‬با ‪ ۷‬هزار و ‪ ۸۱۷‬تن‬ ‫افزایش تولید‪ ،‬درمجموع تولید یک میلیون و ‪۳۴۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۴۴‬تن اهن اسفنجی و بریکت رقم خورد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خراسان افزود‪ :‬همکاران پرتالش‬ ‫در کارخانه گندله سازی شرکت نیز موفق شدند با‬ ‫افزایش ‪ ۶۰۹‬هزار و ‪ ۳۲۵‬تن گندله نسبت به سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬رکورد یک میلیون و ‪ ۴۵۲‬هزار و ‪۷۷۳‬‬ ‫تن برای تولید س��االنه گندل��ه را ثبت کنند‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اینکه تامین به موقع مواد اولیه‪ ،‬یکی‬ ‫از دالی��ل مهم ثب��ت این موفقیت ها و رونق تولید‬ ‫فوالد خراس��ان در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬ب��وده‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫ح��وزه تامین مواد اولیه اصلی‪ ،‬ثبت رکورد تامین‬ ‫ی��ک میلی��ون و ‪ ۶۵۹‬هزار و ‪ ۲۲۰‬تن کنس��انتره‬ ‫سنگ اهن و ارتقای ‪ ۲۱۵‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تنی میزان‬ ‫تامی��ن نس��بت به رکورد قبلی نش��ان از عملکرد‬ ‫قاب��ل تقدیر هم��کاران در این واحد دارد‪ .‬غفوری‬ ‫تولید یک میلیون و ‪ ۷۴‬هزار و ‪ ۸۹۰‬تن ش��مش‬ ‫درس��ال ‪ ۹۸‬و ارتقای تولید ساالنه این مجتمع به‬ ‫میزان ‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تن را موفقیت دیگری برای‬ ‫بزرگ ترین واحد صنعتی ش��رق کشور اعالم کرد‪.‬‬ ‫نای��ب رئیس هیات مدیره فوالد خراس��ان با بیان‬ ‫اینکه کارخانه تازه تاس��یس «فوالدسازی شماره‬ ‫‪ »۲‬ای��ن ش��رکت نیز خوش��بختانه در کنار دیگر‬ ‫بخش های مجتمع‪ ،‬موف��ق به ارتقای تولید خود‬ ‫ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬این واحد در س��ال ‪ ۹۸‬رکورد تولید‬ ‫‪ ۵۰۷‬هزار و ‪ ۳۶۸‬تنی را از خود به جا گذاشت که‬ ‫در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‪ ۱۲ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۷۷‬تن ارتقا داشته است‪ .‬غفوری با اشاره به فروش‬ ‫محصوالت فوالد خراسان‪ ،‬فروش داخلی میلگرد‬ ‫نیش��ابور را در سال گذشته‪ ۶۰۹ ،‬هزار و ‪ ۱۸۷‬تن‬ ‫اعالم کرد و افزود‪ :‬رکورد فروش س��ال قبل از ان‪،‬‬ ‫‪ ۴۸۱‬هزار و ‪ ۵۹۳‬تن محصول نهایی بوده که ‪۸۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۴۹‬تن رشد را نشان می دهد‪ .‬وی درباره‬ ‫میزان صادرات میلگرد و ش��مش فوالد خراس��ان‬ ‫گف��ت‪ :‬نظر ب��ه کیفیت و اس��تحکام محصوالت‬ ‫این مجتمع‪ ،‬تولیدات فوالد خراس��ان با استقبال‬ ‫خوبی در بازارهای صادراتی هدف مواجه اس��ت‪.‬‬ ‫ثبت رکورد فروش ‪ ۲۳۵‬هزار و ‪ ۶۳‬تنی ش��اهدی‬ ‫بر این استقبال است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در عص��ر حاضر‪ ،‬بس��یاری الومینیوم را فلز‬ ‫اینده می دانند‪ .‬ویژگی های کاربردی و متنوع‬ ‫این فلز به وی��ژه در صنایع نوین و محصوالت‬ ‫جدید‪ ،‬زمینه رش��د بیش��تر مص��رف این فلز‬ ‫را فراه��م می کند؛ بنابراین تالش برای رش��د‬ ‫و توس��عه صنعت الومینیوم ض��روری به نظر‬ ‫می رس��د و حتی می تواند نقش بس��زایی در‬ ‫رشد اقتصادی کش��ورها ایفا کند‪ .‬باید تاکید‬ ‫ک��رد وجود ذخایر عظی��م گاز در ایران‪ ،‬یکی‬ ‫از مهم تری��ن مزیت های کش��ور ب��رای تولید‬ ‫الومینیوم و رشد این صنعت‪ ،‬به شمار می رود‪.‬‬ ‫ت��ا پایان دی س��ال گذش��ته‪ ،‬رون��د تولید‬ ‫الومینیوم در کش��ور کاهش��ی بود‪ .‬این افت‬ ‫به دلیل توقف تولید در ش��رکت های المهدی‬ ‫و هرمزال حاصل ش��د‪ .‬دو ش��رکت یادش��ده‬ ‫در س��ال های گذش��ته به بخ��ش خصوصی‬ ‫واگذار ش��ده بودند اما متاس��فانه مدیران این‬ ‫دو مجموعه نتوانس��تند م��واد اولیه مورد نیاز‬ ‫تولید را فراهم کنند‪ .‬مش��کالت در روند اداره‬ ‫این دو مجموعه صنعتی به اندازه ای تش��دید‬ ‫ش��د که سازمان خصوصی س��ازی دو شرکت‬ ‫را ب��ه مپن��ا واگذار ک��رد‪ .‬در ادام��ه اقداماتی‬ ‫برای رف��ع چالش های این دو ش��رکت انجام‬ ‫و ارز و نقدینگ��ی به این دو ش��رکت تزریق و‬ ‫درنهایت به رش��د تولید ای��ن دو مجموعه در‬ ‫دو ماه پایانی س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬منتهی شد‪ .‬کما‬ ‫اینکه شاهد رشد ‪ ۱۲۵‬درصدی تولید شرکت‬ ‫المهدی در بهمن و رشد تولید ‪ ۱۲۸‬درصدی‬ ‫تولید هرمزال بودیم‪ .‬اگر این س��رعت رش��د‬ ‫در اس��فند نیز تداوم داش��ت‪ ،‬ام��کان جبران‬ ‫کاهش تولید الومینیوم کش��ور در کل س��ال‬ ‫فراهم خواهد شد‪ .‬به عالوه انکه انتظار می رود‬ ‫تولید این فلز در فروردین نیز صعودی باش��د‬ ‫و جهش��ی در تولید ان محقق شود‪ .‬در ادامه‬ ‫باید خاطرنش��ان کرد از انجاکه ش��رکت های‬ ‫الومینای ایران (جاجرم) و شرکت الومینیوم‬ ‫جن��وب (س��الکو) وارد م��دار تولید ش��ده اند‬ ‫صنعت الومینیوم کشور در سال جاری‪ ،‬هدف‬ ‫جه��ش تولید را محقق خواه��د کرد‪ .‬درواقع‬ ‫انتظار می رود این صنعت س��ال فوق العاده ای‬ ‫را پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫البت��ه ای��ن صنعت در س��ال ج��اری با دو‬ ‫چالش عمده روبه رو است؛ حجم قابل توجهی‬ ‫از م��واد اولیه مورد نی��از این صنعت از طریق‬ ‫واردات تامی��ن می ش��ود‪ .‬در ش��رایط کنونی‬ ‫تامین ماده اولیه با دشواری هایی روبه رو و به‬ ‫بزرگ ترین چالش این صنعت بدل شده است‪.‬‬ ‫بازار فروش را باید از دیگر مش��کالتی دانست‬ ‫ک��ه فعالیت این صنع��ت را تهدید می کند‪ .‬از‬ ‫انجاکه بازار داخلی توان جذب تمام تولیدات‬ ‫صنعت الومینیوم کش��ور را ندارد‪ ،‬باید حجم‬ ‫قابل توجه��ی از این تولیدات صادر ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫شاهد ان هستیم که برخی کشورها بر واردات‬ ‫الومینیوم ایران تعرف��ه وضع می کنند‪ .‬عالوه‬ ‫بر این تحریم های بین المللی نیز صادرات این‬ ‫فلز را دش��وارتر از پیش کرده است؛ بنابراین‬ ‫باید در سال جاری تالش شود تا با شناسایی‬ ‫بازارهای جدید‪ ،‬زمینه توسعه صادرات محقق‬ ‫ش��ود‪ .‬البته باید خاطرنشان کرد که اقدامات‬ ‫متعددی در دست اجرا هستند که به رفع این‬ ‫مشکالت‪ ،‬منتهی خواهند شد‪.‬‬ ‫در ادامه باید تاکید کرد رفع مش��کالت این‬ ‫صنایع در درجه نخست برعهده هر شرکت و‬ ‫اعضای هیات مدیره ان است‪ .‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬س��ازمان توس��عه و نوسازی‬ ‫معادن و صنای��ع معدنی ای��ران (ایمیدرو) و‬ ‫سازمان توس��عه تجارت نیز بر حسب وظیفه‬ ‫خود‪ ،‬تالش هایی را برای رفع این مش��کالت‬ ‫ترتیب می دهند‪ .‬به عن��وان نمونه تالش برای‬ ‫حذف یا کاهش تعرفه های گمرکی که س��ایر‬ ‫کش��ورها بر صادرات الومینیوم ایران‪ ،‬اعمال‬ ‫می کنن��د‪ ،‬برعهده س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫اس��ت‪ .‬یا در مواردی که افزایش قیمت انرژی‬ ‫مشکالتی را برای این صنعت‪ ،‬پدید می اورد‪،‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تعامالتی را با‬ ‫وزارت نفت ترتیب می دهد تا تولیدکنندگان‬ ‫از امتیازات��ی برخ��وردار ش��وند‪ .‬ایمیدرو نیز‬ ‫موضوعاتی چون تامین نقدینگی و ارز موردنیاز‬ ‫این مجموعه ها را پیگیری می کند‪ .‬مشکالت‬ ‫انها را در کمیته های خاص‪ ،‬مطرح و درصدد‬ ‫رفع انها تالش می کند‪ .‬باوجود مجموع موارد‬ ‫یادش��ده و توجه به چالش هایی که در س��ال‬ ‫جاری پی��ش روی این تولیدکنن��دگان قرار‬ ‫دارد‪ ،‬می توان انتظار داش��ت سال خوبی برای‬ ‫این صنعت رقم بخورد و جهش تولید در این‬ ‫صنعت‪ ،‬محقق شود‪.‬‬ ‫رهب��ر معظ��م انقالب ط��ی س��ال های اخیر با‬ ‫انتخاب یک ش��عار برای ان س��ال‪ ،‬سیاست های‬ ‫کل��ی نظ��ام را مش��خص می کنند‪ .‬چند س��الی‬ ‫اس��ت که این انتخاب ها‪ ،‬رن��گ اقتصادی به خود‬ ‫گرفته که حکایت از اهمی��ت و اثرگذاری اقتصاد‬ ‫ب��ر س��اختار کلی کش��ور دارد‪ .‬س��ال ‪ ۱۳۹۹‬نیز‬ ‫باعنوان «جهش تولید» نام گذاری ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫جهش تولی��د در ادامه اهداف��ی همچون اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬حمایت از کاالی ایرانی و افزایش تولید‪،‬‬ ‫قرار دارد‪ .‬در این میان توجه به این نکته ضروری‬ ‫به نظر می رس��د که صنایع معدنی و فلزی با تکیه‬ ‫بر مناب��ع و مزیت های کش��ور از ظرفیت ویژه ای‬ ‫برای تحقق شعار س��ال برخوردار هستند؛ به ویژه‬ ‫که طرح های توس��عه متعددی در زنجیره فوالد‪،‬‬ ‫مس‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬س��رب و روی‪ ،‬طال و‪ ...‬در دستور‬ ‫کار قرار دارد که اجرایی ش��دن انها به منزله رشد‬ ‫تولید خواهد بود‪ .‬باید خاطرنشان کرد که در سایه‬ ‫اجرایی ش��دن جهش تولید در این بخش‪ ،‬اقتصاد‬ ‫در مسیر رشد قرار می گیرد و موقعیت های شغلی‬ ‫متع��ددی حاصل خواهد ش��د؛ بنابراین در چنین‬ ‫ش��رایطی باید ضمن ش��ناخت موان��ع موجود در‬ ‫مس��یر تحقق جهش تولید‪ ،‬زمینه گام برداش��تن‬ ‫در ان فراه��م ش��ود و در ادام��ه نیز ب��ا اقداماتی‬ ‫همچون تس��هیل توس��عه صادرات‪ ،‬بهبود فضای‬ ‫کسب وکار و همچنین تامین منابع مالی و توسعه‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬زمینه رشد بیشتر تولید را فراهم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫برای بررس��ی ای��ن موضوع با فعاالن‬ ‫صنایع فوالد و الومینیوم گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫بتوانن��د تولی��د خود را ب��ه ظرفیت ایجاد ش��ده‬ ‫برس��انند‪ ،‬گام بزرگ��ی در مس��یر اج��رای هدف‬ ‫یاد شده‪ ،‬برداشته می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ف��والد هرم��زگان‪ ،‬تامین‬ ‫س��رمایه را یکی از پیش ش��رط های جهش تولید‬ ‫در س��ال جاری دانست و افزود‪ :‬بعضی از پروژه ها‬ ‫به دلیل مشکل در تامین مالی‪ ،‬نیمه کاره مانده اند‪،‬‬ ‫این درحالی است که می توان با جذب سرمایه های‬ ‫کوچک‪ ،‬روند اجرای این طرح ها را مدیریت کرد تا‬ ‫در کوتاه مدت یا میان مدت به مرحله بهره برداری‬ ‫برسند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بانک ها نیز می توانند با ارائه‬ ‫تسهیالت مالی‪ ،‬ش��رایطی را فراهم اورند که این‬ ‫پروژه های نیمه کاره به اتمام برسند‪.‬‬ ‫ارزان��ی در ادامه تاکید ک��رد‪ :‬فروش محصوالت‬ ‫تولیدش��ده در ش��رکت های مختل��ف را بای��د از‬ ‫دیگ��ر الزامات در این مس��یر دانس��ت که زمینه‬ ‫تولی��د با حداکثر ظرفی��ت و افزایش ان را فراهم‬ ‫می کند‪ .‬اولویت فوالدس��ازان کش��ور‪ ،‬تامین نیاز‬ ‫ب��ازار داخلی اس��ت‪ ،‬اما بازار کش��ور تنه��ا توان‬ ‫جذب بخش مح��دودی از محصوالت این صنایع‬ ‫را دارد؛ درنتیج��ه بای��د مابقی ای��ن تولیدات به‬ ‫بازارهای بین المللی صادر ش��وند‪ .‬در همین راستا‬ ‫ش��رکت های فوالدی کشور کوش��یده اند صادرات‬ ‫خ��ود را افزایش دهند‪ .‬باید خاطرنش��ان کرد که‬ ‫توسعه صادرات در ش��رایط تحریم‪ ،‬بسیار دشوار‬ ‫و به منزله دور زدن تحریم هاس��ت؛ بنابراین تالش‬ ‫برای توسعه صادرات گریزناپذیر و از مقدمات اولیه‬ ‫گام برداشتن در این مسیر است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد هرمزگان تاکید کرد‪:‬‬ ‫صادرات از منظر تامین ارز مورد نیاز ش��رکت های‬ ‫فوالدی نیز حائز اهمیت اس��ت‪ .‬م��ا قصد نداریم‬ ‫تامی��ن ارز م��ورد نیاز خود در مس��یر تولید را به‬ ‫دوش دول��ت بیندازیم؛ بنابراین ص��ادرات نه تنها‬ ‫نیاز فوالدس��ازان به ارز را تامین می کند‪ ،‬بلکه در‬ ‫صورت لزوم می تواند به عنوان منبعی برای تامین‬ ‫نیاز سایر تولیدکنندگان و فعاالن در این زنجیره‪،‬‬ ‫استفاده شود‪ .‬او افزود‪ :‬فوالد یک زنجیره است که‬ ‫ه��ر حلقه ان‪ ،‬مواد اولیه س��ایر بخش ها را تامین‬ ‫می کن��د؛ بنابراین الزمه موفقی��ت در یک حلقه‪،‬‬ ‫عملکرد مثبت در تمامی زنجیره است‪.‬‬ ‫ارزانی تاکی��د کرد‪ :‬مدیریت زنجی��ره فوالد‪ ،‬از‬ ‫دیگر الزامات رشد تولید فوالد در کشور محسوب‬ ‫می ش��ود‪ .‬در موارد متعددی ش��اهد هس��تیم که‬ ‫تولیدکنن��دگان در حلقه ه��ای مختلف زنجیره از‬ ‫ش��رایط خود ناراضی هس��تند‪ ،‬اما می توان با رفع‬ ‫چالش ه��ای موجود‪ ،‬بس��تری برای رش��د فراهم‬ ‫کرد‪ .‬متاس��فانه قیمت گذاری یک��ی از اصلی ترین‬ ‫موضوعاتی اس��ت که فعاالن صنعت��ی را ناراضی‬ ‫می کن��د‪ .‬چنانچ��ه تعیی��ن قیمت ه��ا از منط��ق‬ ‫صحیحی تبعیت نکند‪ ،‬بخش��ی از انرژی ما صرف‬ ‫رف��ع این چالش ها می ش��ود و حت��ی دولت برای‬ ‫رفع مش��کالت ناچار به دخالت خواهد بود‪ .‬بدون‬ ‫تردید مداخله دولت محدودیت ایجاد و بس��تر را‬ ‫برای رانت اماده می کند‪ .‬درچنین شرایطی افراد‪،‬‬ ‫به ج��ای مجموعه های تولی��دی از منافع بهره مند‬ ‫خواهند ش��د و ض��رر قابل توجهی ب��ه تولید وارد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین سرمایه‪ ،‬پیش شرط تولید‬ ‫اکب��ر ت��رکان‪ ،‬رئی��س‬ ‫هیاتمدی��ره ش��رکت‬ ‫الومینی��وم جن��وب‬ ‫(س��الکو) در گفت وگو با‬ ‫درب��اره جه��ش‬ ‫تولی��د در صنع��ت‬ ‫الومینیوم کش��ور گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت های ایرالکو‪ ،‬المهدی‪ ،‬هرمزال‪ ،‬جاجرم و‬ ‫سالکو تولید ش��مش الومینیوم کشور را برعهده‬ ‫دارند‪ .‬مجموع تولید ش��رکت های یادشده بسیار‬ ‫پایین ت��ر از ظرفیت ه��ای جهان��ی اس��ت و باید‬ ‫جهش��ی در تولید این صنعت‪ ،‬ایجاد شود‪ .‬ترکان‬ ‫افزود‪ :‬توجه به این نکته ضروری به نظر می رس��د‬ ‫ک��ه وج��ود ذخایر عظی��م گاز در ای��ران یکی از‬ ‫مهم ترین ظرفیت ها برای رشد صنعت الومینیوم‬ ‫کش��ور محسوب می شود‪ .‬با تکیه بر ذخایر عظیم‬ ‫گاز انتظ��ار م��ی رود ای��ن صنع��ت پیش��رفت‬ ‫قابل توجه��ی را از ان خود کند‪ .‬در گام نخس��ت‬ ‫تحقق تولید ‪ ۱.۵‬میلیون تن فوالد براس��اس سند‬ ‫چشم انداز توسعه کشور مورد توجه قرار دارد‪ .‬در‬ ‫گام بعدی نیز این ظرفیت تولید باید به ‪ ۳‬میلیون‬ ‫تن افزایش یابد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره س��الکو خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر مانع کمبود سرمایه در مسیر توسعه‬ ‫این صنعت و افزایش تولید ان وجود دارد؛ چراکه‬ ‫دیگر نمی توان از وام و تسهیالت بانکی بین المللی‬ ‫اس��تفاده کرد؛ درنتیجه باید از منابع مالی داخلی‬ ‫همچ��ون بانک ها‪ ،‬صندوق توس��عه مل��ی و بازار‬ ‫سرمایه استفاده کرد‪ .‬رئیس هیات مدیره شرکت‬ ‫الومینیوم جن��وب اظهار کرد‪ :‬س��اختار صنعتی‬ ‫کش��ور ما اش��کاالتی دارد؛ از همی��ن رو پس از‬ ‫این همه سال اجرای برنامه های توسعه ای‪ ،‬هنوز‬ ‫س��هم صنعت در تولید ناخالص داخلی محدود و‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تنها حدود ‪ ۱۲‬درصد است‪ .‬صنعتی شدن به این‬ ‫معنی اس��ت که س��هم صنعت در تولید ناخالص‬ ‫داخلی ب��ه باالی ‪ ۳۰‬درصد افزایش یابد‪ .‬چنانچه‬ ‫این هدف محقق شود‪ ،‬تولید نیز جهش می یابد‪.‬‬ ‫ترکان یکی از چالش های موجود در این مسیر‬ ‫را اتکای صنایع به یک نس��ل از افراد نسبت داد‪.‬‬ ‫یعنی ش��خص کارافرینی متکی ب��ه ظرفیت ها‪،‬‬ ‫اس��تعدادها و ش��رایط محیطی خود‪ ،‬یک بنگاه‬ ‫صنعتی را ایجاد می کند اما این بنگاه برای چند‬ ‫نسل فعالیت خود را ادامه نمی دهد‪ .‬این ویژگی‬ ‫مخصوص ایران اس��ت و در کش��ورهای صنعتی‬ ‫ش��اهد تداوم فعالیت یک کسب وکار برای چند‬ ‫نسل هستیم‪ .‬حتی در مواردی شاهد ان هستیم‬ ‫که س��رمایه ایجاد ش��ده در کشور در گذر زمان‬ ‫از کش��ور خارج می شود؛ بنابراین باید تمهیداتی‬ ‫برای رفع این چالش اندیش��یده ش��ود‪ .‬یکی از‬ ‫این راهکارها ورود س��هام این شرکت ها به بازار‬ ‫سرمایه اس��ت‪ .‬با این کار این واحدهای تولیدی‬ ‫در گذر زمان از بین نمی روند‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره ش��رکت الومینیوم جنوب‬ ‫جذب سرمایه موجود در جامعه و در دست افراد‬ ‫به بازار سرمایه را یکی دیگر از مقدماتی دانست‬ ‫که ش��رایط جه��ش تولید را فراه��م می کند‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬متاس��فانه بیش��ترین س��رمایه موجود در‬ ‫کشور ما جذب بازار پولی یعنی بانک ها می شود‪.‬‬ ‫به این س��رمایه س��ود تعلق می گیرد و شبهاتی‬ ‫به ان وارد اس��ت؛ در حالی که اگر سرمایه های‬ ‫یادش��ده جذب بازار سرمایه ش��وند‪ ،‬بدون هیچ‬ ‫ش��بهه ای‪ ،‬زمینه توس��عه صنایع و تقویت تولید‬ ‫فراهم می شود‪.‬‬ ‫ترکان گفت‪ :‬س��هم قابل توجه��ی از واحدهای‬ ‫تولیدی کش��ور را شرکت های کوچک و متوسط‬ ‫تش��کیل می دهن��د‪ .‬درواق��ع تنه��ا ‪ ۴‬درص��د‬ ‫بنگاه های ایران‪ ،‬در رده شرکت های بزرگ جای‬ ‫می گیرند‪ .‬حال حضور این ش��رکت ها در بورس‪،‬‬ ‫زمینه جذب س��رمایه به انه��ا را فراهم می کند‬ ‫و ب��ا تبدیل این بنگاه ها به ش��رکت های بزرگ‪،‬‬ ‫زمینه موفقیت این ش��رکت ها در سطح جهانی‬ ‫فراهم می شود‪.‬‬ ‫در راستای حمایت از سالمت استان هرمزگان صورت گرفت‪:‬‬ ‫کمک ‪۵۰‬میلیارد ریالی شرکت فوالد هرمزگان به دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان‬ ‫ف��رزاد ارزان��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت فوالد‬ ‫تو گ و با رواب��ط عمومی این‬ ‫هرم��زگان در گف ‬ ‫ش��رکت ضمن اظهار تاس��ف از شیوع بیماری‬ ‫کرون��ا در کش��ور گف��ت‪ :‬فوالد هرم��زگان در‬ ‫لحظات سخت در کنار مردم استان است‪.‬‬ ‫وی ضم��ن تش��کر و حمای��ت از اقدام های‬ ‫صورت گرفته در جلوگیری از ش��یوع بیش��تر‬ ‫کروناویروس در اس��تان هرمزگان‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬فوالد هرمزگان در راستای مسئولیت های‬ ‫اجتماعی و همیاری با اس��تانداری هرمزگان و‬ ‫دانش��گاه علوم پزش��کی درجهت کنترل بهتر‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا و بهبودی بیماران مبتال‬ ‫به ای��ن بیماری مبلغ ‪۵۰‬میلی��ارد ریال جهت‬ ‫خرید تجهیزات و وس��ایل م��ورد نیاز بیماران‬ ‫کروناویروس اختصاص داده است‪.‬‬ ‫ارزانی همچنین به اقدامات پیشگیرانه فوالد‬ ‫هرم��زگان در مقابله با ش��یوع وی��روس کرونا‬ ‫در س��طح شرکت اش��اره کرد و گفت‪ :‬افزایش‬ ‫اگاهی از طریق پورتال س��ازمانی‪ ،‬شبکه های‬ ‫اجتماع��ی و پخ��ش پمفلت ه��ای اموزش��ی‪،‬‬ ‫تعطیل��ی رس��توران ها‪ ،‬ضدعفون��ی ک��ردن و‬ ‫گندزدای��ی ناوگان حمل ونقل و س��اختمان ها‪،‬‬ ‫تب سنجی از پرس��نل هنگام ورود به شرکت‪،‬‬ ‫کاهش زمان حضور نیروهای س��تاد‪ ،‬غیرفعال‬ ‫کردن اثر انگش��ت و الزا م پرس��نل در استفاده‬ ‫از کارت‪ ،‬لغ��و ماموریت ها‪ ،‬اعطای مرخصی به‬ ‫پرس��نل دارای عالئم س��رماخوردگی‪ ،‬کاهش‬ ‫زمان حضور پرسنل و تعطیلی پرسنل ستادی‬ ‫از ‪ ۲۸‬اس��فند تا ‪ 29‬فروردین ازجمله اقداماتی‬ ‫است که تاکنون انجام پذیرفته است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 30‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 24‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 18‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1501‬‬ ‫پیاپی ‪2819‬‬ ‫‹ ‹سیاست گذاری برای تولید صادراتی‬ ‫حس�ین سلاح ورزی‪ ،‬نای�ب رئی�س ات�اق‬ ‫بازرگان�ی ای�ران تا قبل از ش��یوع وی��روس کرونا‬ ‫تنها کانال درامد یا تامین نیاز ارزی کش��ور به دلیل‬ ‫تحریم های گسترده از محل صادرات غیرنفتی یعنی‬ ‫تولیدات صادراتی بود‪ .‬حال باتوجه به اینکه ویروس‬ ‫کرونا بخش عمده ای از مش��اغل و کس��ب وکارهای‬ ‫کوچ��ک را از بی��ن ب��رده و نیازهای ارزی کش��ور را‬ ‫به ش��دت افزای��ش داده؛ جه��ش تولی��د می تواند از‬ ‫اهمی��ت بس��زایی برخوردار باش��د‪ .‬در کنار موضوع‬ ‫ضرورت بهبود فضای کس��ب وکار و کاهش مقررات‬ ‫محدودکنن��ده برای جهش تولی��د‪ ،‬تامین نقدینگی‬ ‫و س��رمایه مورد نیاز بنگاه ه��ا به عنوان امری حیاتی‬ ‫و ض��روری تلقی می ش��ود‪ .‬با این هم��ه نمی توان از‬ ‫محدودیت ه��ای موجود در بانک ها و بازار پول برای‬ ‫تامین مالی بنگاه ها گذشت و درعین حال نقش بازار‬ ‫س��رمایه در تقویت شرکت ها‪ ،‬بنگاه ها و تداوم تولید‬ ‫صادراتی اساسی و حیاتی است‪ .‬بنگاه ها در سال ‪۹۹‬‬ ‫می توانند به جای مراجعه بیش��تر به بانک ها و تامین‬ ‫نیاز خود از طریق بازار پول به س��مت بازار س��رمایه‬ ‫بروند و از ظرفیت های موجود در این بازار برای تامین‬ ‫نیاز مالی خود اس��تفاده کنند‪ .‬عمق بازار سرمایه که‬ ‫به عن��وان یک��ی از بازارهای مهم در اقتصاد کش��ور‬ ‫محسوب می شود می تواند از طریق تامین های مالی‬ ‫گس��ترده افزایش یابد و از میزان تالطم و نوس��انات‬ ‫ان کاس��ته ش��ود‪ ،‬همچنین این اقدام باعث کاهش‬ ‫فش��ار به بازار پول و بانک ها برای تامین مالی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬اما حاال باتوجه به مجموع شرایط روز اقتصاد‪،‬‬ ‫جهش تولید‪ ،‬رمز عبور اقتصاد از رکود‬ ‫حسین سالح ورزی‬ ‫یونس ژائله‬ ‫به ش��عار جهش تولید باید فراتر از ش��عار نگاه کرد‪.‬‬ ‫هم��ه برنامه های پیش رو باید برمبنای بهبود فضای‬ ‫کسب وکار و کاهش مقررات محدودکننده در جهت‬ ‫افزایش توان تولید داخلی تدوین و اجرایی ش��ود تا‬ ‫بتوان در نهایت به جهش تولید صادراتی رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به بخش کشاورزی و صنعت‬ ‫یون�س ژائله‪ ،‬رئیس ات�اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کش�اورزی تبریز‪ :‬شعار جهش تولید که‬ ‫ازس��وی رهبر معظم انقالب برای س��ال ‪ ۹۹‬انتخاب‬ ‫ش��ده‪ ،‬با افزایش تولید داخلی در بخش های مختلف‬ ‫به ویژه صنعت و کش��اورزی محقق می شود‪ .‬در سال‬ ‫جدید ب��ا کاهش درامده��ای ارزی مواجه خواهیم‬ ‫ش��د؛ بنابراین باید با استفاده از ظرفیت های داخلی‬ ‫در تولی��د داخلی جهش ایجاد کرد‪ .‬همچنین باید با‬ ‫تولید محصوالت باکیفیت و صادرات انها به بازارهای‬ ‫جهانی به ویژه کشورهای منطقه‪ ،‬نیازهای ارزی خود‬ ‫را تامی��ن کنیم‪ .‬هم اکنون ‪ ۱۷‬میلیون هکتار اراضی‬ ‫کشاورزی وجود دارد‪ ،‬از همین رو اولویت امسال باید‬ ‫توجه به تولید داخلی در بخش کشاورزی و استفاده‬ ‫از ظرفیت این بخش برای تامین نیاز کش��ور باش��د‪.‬‬ ‫اولویت دوم نیز می تواند داخلی س��ازی ماشین االت‬ ‫و قطع��ات بخش صنعت باش��د‪ .‬در این بخش باید با‬ ‫استفاده از ظرفیت باالی صنعتگران توانمند داخلی‪،‬‬ ‫عالوه برحفظ اش��تغال موجود‪ ،‬زمینه ایجاد اشتغال‬ ‫بیش��تر را فراهم کرد‪ .‬مدیران ارشد نهادها‪ ،‬اداره های‬ ‫دولت��ی و بانک ها نیز باید با ت�لاش در جهت بهبود‬ ‫فضای کس��ب وکار و حمایت از تولید داخل و بخش‬ ‫خدم��ات زمینه را برای جهش تولی��د فراهم کنند‪.‬‬ ‫بخش خصوصی و دولتی باید در کنار هم باش��ند تا‬ ‫با اس��تفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود‪ ،‬عالوه بر‬ ‫تامین نیازه��ای داخلی بتوان با جهش تولید زمینه‬ ‫صادرات محصوالت به بازارهای جهانی و کشورهای‬ ‫همسایه را فراهم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت اصالح روند تولید‬ ‫مس�عود پزش�کیان‪ ،‬نای�ب رئی�س مجلس‬ ‫مسعود پزشکیان‬ ‫محمدحسین فرهنگی‬ ‫ش�ورای اسالمی‪ :‬برای تحقق ش��عار امسال‪ ،‬باید‬ ‫برای تولید کش��ور برنامه جدید تدوین و روند فعلی‬ ‫تولی��د اصالح ش��ود‪ .‬در کنار برنام��ه و اصالح روند‬ ‫تولید‪ ،‬نواوران‪ ،‬دانش��گاهیان‪ ،‬شرکت های نوبنیان و‬ ‫ش��هرک های خالق نیز باید حمایت و تقویت شوند‬ ‫و موانع تولید و صادرات نیز برداش��ته شود‪ .‬تولیدات‬ ‫داخلی باید براساس نیاز کشور باشد و برای صادرات‬ ‫ان نیز باید بازار هدف مش��خص باشد‪ .‬به عالوه اینکه‬ ‫بی��ن تولید و ب��ازار باید تع��ادل برقرار ش��ود‪ .‬برای‬ ‫موفقیت در تحقق ش��عار س��ال باید با برنامه حرکت‬ ‫کنیم تا به موفقیت چشمگیری دست یابیم‪ .‬معتقدم‬ ‫ش��عار س��ال گذش��ته هم که رونق تولید بود تا حد‬ ‫زیادی محقق شد اما دستیابی به توسعه اقتصادی و‬ ‫تحقق تولید به طور قطره چکانی ممکن نیست و باید‬ ‫به صورت جامع و کامل عمل شود‪ .‬درنهایت حمایت‬ ‫از تولیدکنندگان به ویژه حمایت های مالی و بانکی از‬ ‫انها در کنار رفع بروکراسی های اداری و دست وپاگیر‬ ‫در بخش تولی��د‪ ،‬صنعت و صادرات می تواند موجب‬ ‫جهش تولید شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نگرش های جدید در اقتصاد‬ ‫محمدحس�ین فرهنگ�ی‪ ،‬عضو کمیس�یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش�ورای اسالمی‪ :‬الزمه‬ ‫تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید حذف قوانین‬ ‫اضاف��ی و مقررات دس��ت وپا گیر اس��ت‪ .‬حدود ‪۱۰‬‬ ‫س��ال است که رهبر معظم انقالب عناوین اقتصادی‬ ‫همچون حمای��ت از تولید ملی‪ ،‬اقتص��اد مقاومتی‪،‬‬ ‫رونق تولی��د‪ ،‬حمایت از کاالی ایرانی‪ ،‬اصالح الگوی‬ ‫مصرف و حمایت از کار و س��رمایه ایرانی را به عنوان‬ ‫اولویت س��ال ها تعیین می کنن��د که بیانگر ضرورت‬ ‫وابستگی نداشتن به سایر کشورها است‪.‬‬ ‫خروج از وابستگی در حوزه های مختلف اقتصادی‬ ‫تنها با ات��کا به تولید و توانمندی های داخلی محقق‬ ‫می ش��ود‪ ،‬فرهنگ سازی و برنامه ریزی در حوزه حل‬ ‫مشکالت و تولید داخلی تاثیری مثبت و مستقیم بر‬ ‫تمامی حوزه های اقتصادی خواهد داشت‪.‬‬ ‫محمدرضا میرتاج الدینی‬ ‫چنانچه در سال های گذشته سیاست های اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی به طور دقی��ق و اصولی اجرایی می ش��د‪،‬‬ ‫بس��یاری از مشکالت کنونی به وجود نمی امد‪ ،‬اما در‬ ‫هرحال ش��رایط کنونی کشور را می توان به فرصتی‬ ‫بی بدیل برای تحقق ش��عار س��ال تبدیل کرد که در‬ ‫ای��ن زمین��ه باید تصمیمات و اقدامات مس��ئوالن با‬ ‫عملکرد انها نس��بت به س��ال های گذشته متفاوت‬ ‫باش��د‪ .‬به عالوه اینکه اگر از تولید داخل به درس��تی‬ ‫حمایت شود‪ ،‬ضوابط و مقررات دست وپاگیر حذف و‬ ‫تصمیمات مناسب مربوط به حمایت از تولید داخل‬ ‫اجرایی شود‪ ،‬اتفاقات خوشایندی در حوزه تولید رخ‬ ‫می دهد و اینده ای روش��ن در پیش خواهد بود‪ .‬اگر‬ ‫مسئوالن تنها به دنبال شعار دادن و روزمرگی بدون‬ ‫پش��توانه عملی باش��ند‪ ،‬نه تنها وضعیت تولید بهتر‬ ‫نخواهد ش��د‪ ،‬بلکه موانع پیش رو بیشتر نیز می شود‬ ‫که ای��ن وضعیت به ض��رر مجموعه ه��ای اقتصادی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ل حاضر الزم است راه و روش و نگرش های‬ ‫در حا ‬ ‫جدی��دی در ح��وزه اقتصاد‪ ،‬صنعت و تولید کش��ور‬ ‫اعمال شود تا بتوان راهکارهای دیگری برای رونق و‬ ‫جهش تولید داخلی ارائه داد و باید تالش ها را بیش‬ ‫از پیش افزایش داد‪.‬‬ ‫اگ��ر جهش در تولی��د داخلی اتفاق افتد‪ ،‬کش��ور‬ ‫در کن��ار س��ایر توانمندی ه��ا‪ ،‬از نظ��ر اقتصادی نیز‬ ‫حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت‪ ،‬اما برای‬ ‫رسیدن به این امر باید تالش بسیاری کرد و به لحاظ‬ ‫فرهنگی باید اقدامات گس��ترده ای برای سوق دادن‬ ‫احاد مردم به مصرف کاالهای داخلی انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیگیری موانع داخلی در مجلس‬ ‫محمدرض�ا میرتاج الدین�ی‪ ،‬منتخ�ب مردم‬ ‫تبری�ز در مجل�س یازدهم‪ :‬بدون ش��ک جهش‬ ‫تولید‪ ،‬نس��خه درم��ان تمامی مش��کالت اقتصادی‬ ‫جامعه به ویژه در شرایطی است که دچار تحریم های‬ ‫ظالمانه و ناجوانمردانه هستیم‪ .‬موانع داخلی جهش‬ ‫تولی��د را باید در مجلس ش��ورای اس�لامی پیگیری‬ ‫حفظ اشتغال با توسعه‬ ‫مشاغل اینترنتی‬ ‫کنی��م؛ به عنوان مثال تجهی��زات تولید یا مواد اولیه‬ ‫باوج��ود تحریم ه��ای س��خت وارد و ‪ ۶‬ماهی هم در‬ ‫گم��رک نگهداری می ش��وند که این نش��ان دهنده‬ ‫وجود برخی مش��کالت است‪ .‬باخبر هستم که حدود‬ ‫‪ ۶۰‬دس��تگاه امبوالنس به مدت ‪ 2‬سال است که در‬ ‫گمرک گی��ر کرده و باوجود خری��دار‪ ،‬اختالف های‬ ‫گمرکی و مش��کالتی مانند نرخ ارز‪ ،‬س��بب ترخیص‬ ‫نش��دن ان شده اس��ت؛ البته به تازگی شنیده ام که‬ ‫مشکل در شرف برطرف شدن است‪ .‬از نگاهی دیگر‪،‬‬ ‫برای تحقق ش��عار امسال‪ ،‬تولیدکنندگان می توانند‬ ‫با اس��تفاده از واحد تحقیق و توس��عه ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان‪ ،‬کیفیت محصوالت ش��ان را افزایش و‬ ‫بهب��ود دهند؛ به طور مثال مواد غذایی تولیدی ایران‬ ‫به ویژه تبریز و اذربایجان ش��رقی مانند ش��یرینی و‬ ‫ش��کالت‪ ،‬یکی از بهترین محصوالت در کش��ورهای‬ ‫منطقه به شمار می اید‪.‬‬ ‫تحق��ق ش��عار س��ال ‪ ۹۹‬مبنی بر جه��ش تولید‪،‬‬ ‫راه مقابل��ه ب��ا بس��یاری از تحریم ها مانن��د تحریم‬ ‫بانک ها‪ ،‬نفت و بس��یاری از تجهیزات و داروها است‪.‬‬ ‫همانگون��ه ک��ه تحریم ها در زمان جنگ باعث ش��د‬ ‫صنعتگران م��ان دس��ت به تالش بزنن��د و در زمینه‬ ‫تولید برخی محصوالت به انبوه سازی برسند‪ ،‬امروزه‬ ‫نی��ز تحریم می تواند فرصت��ی برای رونق اقتصادی و‬ ‫کاهش بیکاری باش��د‪ .‬برای موفقیت در این مس��یر‬ ‫رف��ع موانع کس��ب وکار و تولید‪ ،‬حمای��ت جدی از‬ ‫واحده��ای تولیدی و در اختیار قرار دادن س��رمایه‬ ‫در گ��ردش برای این واحده��ا از مهم ترین راهکارها‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫حمایت ه��ای دول��ت از تولیدکنندگان در س��ال‬ ‫گذش��ته هرچند مناس��ب بود‪ ،‬اما کافی نبود؛ بر این‬ ‫اس��اس دول��ت باید با حمایت ه��ای همه جانبه خود‬ ‫از تولیدکنن��دگان و ب��ا اختص��اص وام های کم بهره‬ ‫و بلندم��دت در جه��ش تولی��د نقش بس��زایی ایفا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مجموعه دولت اعم از استانداران و فرمانداران باید‬ ‫مشکالت موجود بر سر راه تولید را مرتفع کنند و در‬ ‫جهش تولید‪ ،‬کمک حال جامعه باش��ند و مجوزهای‬ ‫الزم ب��رای تولید انواع محصوالت را در حداقل زمان‬ ‫ممک��ن صادر کنند‪ .‬اگر مص��رف تولیدات داخلی در‬ ‫کش��ور افزایش یاب��د‪ ،‬عالوه بر فراهم ش��دن زمینه‬ ‫اش��تغال و درامد پایدار برای مردم‪ ،‬حاکمیت نیز در‬ ‫برابر جنگ ظالمانه اقتصادی استکبار جهانی‪ ،‬پیروز‬ ‫می��دان خواهد ش��د و تهدیده��ا را به فرصت تبدیل‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫بهروز راعی‪ -‬عضو هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬حمایت از راه اندازی کسب وکارهای‬ ‫اینترنتی‪ ،‬اعطای تسهیالت ویژه سرمایه در گردش‬ ‫ب��ه بنگاه های اقتصادی ازس��وی بانک ها‪ ،‬تس��هیل‬ ‫صادرات و واردات و کاهش عوارض گمرکی‪ ،‬تمدید‬ ‫مهلت پرداخت قبوض اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و خدمات دولتی‪،‬‬ ‫تقویت بازار س��رمایه‪ ،‬تمدید ق��رارداد پیمانکاران با‬ ‫دولت و کاهش فش��ارهای مالیاتی و ارائه تسهیالت‬ ‫مالیاتی به بنگاه های اقتصادی می تواند راهکارهایی‬ ‫برای کاه��ش تاثیر منفی ویروس کرون��ا بر اقتصاد‬ ‫ایران باش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬س��ید‬ ‫رس��ول رنجبران‪ ،‬حفظ اش��تغال موجود بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی را اولوی��ت مهم برای س��اختار اقتصادی‬ ‫کش��ور دانس��ت و گفت‪ :‬دولت با اختصاص یارانه به‬ ‫واحدهای تولیدی که در ش��رایط کنونی به ش��دت‬ ‫اس��یب دیده ان��د و تقب��ل ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۵۰‬درصد حقوق‬ ‫کارکنان این واحدها‪ ،‬می تواند اش��تغال موجود انها‬ ‫را حفظ کند‪ .‬وی با اش��اره ب��ه تاثیر ویروس کرونا بر‬ ‫اقتص��اد ایران و جهان گف��ت‪ :‬وضعیت اقتصاد ایران‬ ‫قبل از شیوع ویروس کرونا قابل تامل است‪ .‬براساس‬ ‫گزارش مرکز پژوهش های مجلس رش��د اقتصادی‬ ‫کشور در ‪ ۹‬ماه سال ‪ ۹۸‬منفی ‪ ۷.۶‬درصد بوده و رشد‬ ‫اقتصادی بدون نفت صفر درصد گزارش ش��ده‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که تورم نقطه به نقطه در بهمن ‪،۹۸‬‬ ‫‪ ۲۵‬درصد گزارش ش��ده اس��ت‪ .‬عضو هیات رئیسه‬ ‫اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنش��ان کرد‪ :‬با ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا از اس��فند س��ال گذش��ته هزینه های‬ ‫دولت برای رفع و دفع این ویروس افزایش یافته‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که شاخص های اقتصادی کشور‪ ،‬قبل‬ ‫از کرونا مطلوب نبودند‪ .‬رنجبران افزود‪ :‬در ش��رایط‬ ‫کنونی بس��یاری از ش��رکت های تولیدی و خدماتی‬ ‫با ه��دف کاهش تجمعات اجتماعی مجبور ش��دند‬ ‫فعالیت های خود را یا تعطیل کنند یا کاهش دهند و‬ ‫به دنبال این امر تولید نیز کاهش چشمگیری داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬رنجبران شیوع ویروس کرونا را عامل تغییر‪،‬‬ ‫تحوالت و دگرگونی اساس��ی در ح��وزه اقتصادی و‬ ‫سایر بخش های ایران و جهان برشمرد و گفت‪ :‬رشد‬ ‫سریع کسب وکارهای اینترنتی‪ ،‬دورکاری‪ ،‬برگزاری‬ ‫جلس��ات مجازی‪ ،‬برگزاری اموزش ه��ای مجازی‪،‬‬ ‫توس��عه خریدهای اینترنتی و مدیری��ت از منزل از‬ ‫پیامدهای ش��یوع این ویروس بوده که فرصت های‬ ‫جدیدی برای مدیریت بنگاه ها ایجاد کرده و مدیران‬ ‫بای��د از این فرصت حداکثر اس��تفاده را ببرند‪ .‬عضو‬ ‫هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بنگاه های اقتصادی که نتوانند با شرایط جدید وفق‬ ‫پیدا کنند به زودی به تعطیلی کش��یده می ش��وند‪.‬‬ ‫رنجبران با اش��اره به تاثیر منفی شیوع ویروس کرونا‬ ‫بر صنعت گردش��گری ایران به وی��ژه در دوران پیک‬ ‫کاری ن��وروز گفت‪ :‬صنعت گردش��گری و خدمات‬ ‫بیشترین ضربه را از گسترش ویروس کرونا در ایران‬ ‫و سایر کشورها متحمل شد‪.‬‬ ‫ نامه شهردار اصفهان‬ ‫به جهانگیری‬ ‫ش��هردار اصفهان برای حل مش��کالت رانندگان‬ ‫حمل ونقل عمومی به دلیل ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬به‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری نامه نوش��ت و خواستار‬ ‫کم��ک دولت در این زمینه ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬ق��درت اهلل ن��وروزی گف��ت باتوجه به‬ ‫اینکه یکی از اقش��ار اس��یب دیده از شیوع ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬رانندگان ح��وزه حمل ونقل عمومی بوده اند‪،‬‬ ‫در نام��ه ای ب��ه اس��حاق جهانگی��ری‪ ،‬مع��اون اول‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬خواس��تار کمک به حل مشکالت‬ ‫این قش��ر ش��د‪ .‬نوروزی در متن این نامه خطاب به‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری اورده اس��ت‪« :‬با عنایت‬ ‫به تاکید ریاس��ت جمهوری مبنی ب��ر لزوم حمایت‬ ‫از اقش��ار اسیب دیده ناشی از ش��یوع ویروس کرونا‬ ‫و پرداخت بیمه بیکاری به مش��موالن تعریف ش��ده‬ ‫در مصوب��ات دولت‪ ،‬به اس��تحضار می رس��اند یکی‬ ‫از صنوف��ی که بیش��ترین اس��یب را در این بحران‬ ‫دیده ان��د‪ ،‬رانن��دگان فع��ال در حمل ونقل عمومی‬ ‫ش��هری بوده ان��د ک��ه در قال��ب بیمه رانن��دگان از‬ ‫خدمات تامین اجتماعی برخوردار هس��تند‪ ،‬اما این‬ ‫افراد در مراجعه به س��امانه تامی��ن اجتماعی برای‬ ‫ثبت درخواس��ت دریافت بیمه بیکاری با پیغامی به‬ ‫این مضمون مواجه می ش��وند ک��ه به علت پرداخت‬ ‫‪ ۲۷‬درصد س��هم بیمه و نداش��تن کارفرما پرداخت‬ ‫بیم��ه بیکاری برای انها امکان پذیر نیس��ت‪ .‬باتوجه‬ ‫به ش��رایط حس��اس کنون��ی و نظر مس��اعد دولت‬ ‫محترم در حمایت همه جانبه از مشاغل اسیب دیده‬ ‫خواهشمند است دستور فرمایید به منظور همکاری‬ ‫و همراهی بیش��تر رانندگان در این ایام و در راستای‬ ‫قط��ع زنجیره انتقال این وی��روس و کاهش فعالیت‬ ‫ن��اوگان عموم��ی‪ ،‬تمامی رانندگان فع��ال در حوزه‬ ‫حمل ونقل عمومی ش��هری بتوانن��د در مدت زمان‬ ‫مش��خص از بیمه بیکاری یا کمک ه��ای جایگزین‬ ‫مشابه ان برخوردار شوند‪».‬‬ ‫استان ها‬ ‫حدود یک دهه اس��ت که ش��عار س��ال باتوجه به‬ ‫ش��رایط روز و برنامه ه��ای هدف گذاری ش��ده فردا‬ ‫انتخاب می شود و از ان پس برنامه ها برای تحقق ان‬ ‫پایه ریزی و اجرایی می ش��وند‪ .‬اما دستیابی به اهداف‬ ‫ان شعار نیازمند تحقق بسیاری از برنامه هایی است‬ ‫که زنجیروار به هم متصل هس��تند و درصورت نقص‬ ‫در اجرای یکی از حلقه ها ممکن اس��ت کل مجموعه‬ ‫با مش��کل مواجه ش��ود‪ .‬امس��ال نیز برای دستیابی‬ ‫به موفقیت در تحقق ش��عار جه��ش تولید به ابزار و‬ ‫زیرس��اخت هایی نی��از داریم که البت��ه بروز بیماری‬ ‫کرونا تا حدی شرایط را سخت تر می کند‪ .‬بااین همه‬ ‫در ش��رایطی که رکود اقتصادی ازسوی کارشناسان‬ ‫به عنوان یکی از مش��کالت پیش روی جامعه عنوان‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ع��ده ای معتقدند عملیاتی کردن ش��عار‬ ‫جه��ش تولی��د می تواند رمز عب��ور از این وضعیت و‬ ‫تبدیل تهدید به فرصت باشد‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬فروردین ‪ 24 -1399‬شعبان ‪ 18 - 1441‬اوریل‪-2020‬شماره‪-1501‬پیاپی‪2819‬‬ ‫مجسمه مسیح سفیدپوش شد‬ ‫مجس��مه عظیم مس��یح واقع در ریودوژانیرو برای‬ ‫احت��رام ب��ه تالش کادر پزش��کی ک��ه در خط مقدم‬ ‫مبارزه با ویروس «کرونا» قرار دارند‪ ،‬سفیدپوش شد‪.‬‬ ‫به گزارش ارت دیلی‪ ،‬از زمان گسترش کرونا در سراسر‬ ‫جهان‪ ،‬مجس��مه مس��یح در برزیل ب��رای دومین بار‬ ‫ب��ا تصوی��ر پرچم کش��ورهای درگیر ای��ن ویروس از‬ ‫جمل��ه ایاالت متحده‪ ،‬چین‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬ایتالیا و برزیل‬ ‫نورپردازی ش��د‪ .‬عبارت های «متش��کریم»‪« ،‬امید» و «در خان��ه بمانید» نیز به‬ ‫زبان ه��ای مختلف روی این مجس��مه به نمایش درام��د‪ .‬همچنین تصاویری از‬ ‫چهره های پرستاران و پزشکان روی این مجسمه ‪ ۳۹‬متری نقش بست‪ .‬تاکنون‬ ‫کش��ورهای مختلفی با هدف اعالم همبستگی و قدردانی از پزشکان و پرستاران‬ ‫اقدام به پخش تصاویر نورپردازی روی ساختمان ها و بناهای نمادین کرده اند‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫سرنوشت «کن ‪ »۲۰۲۰‬در ابهام‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بازداشت ‪ 4‬داماد مقابل ارایشگاه زنانه‬ ‫دغدغه ای به نام «تعطیلی کتاب فروشی ها»‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫‹ ‹توجه همزمان به ‪ ۵‬حلقه‬ ‫در ‪ ۴‬س��ال به تولیدکننده بازگردد‪ .‬باید این ها را‬ ‫کن��ار هم دید و گفت که چقدر کتاب فروش��ان یا‬ ‫ناشران ضرر کرده اند‪.‬‬ ‫حس��ینی پور با اش��اره به اغاز همه گیری کرونا‬ ‫در اس��فند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این ماه اوج فروش و عید‬ ‫کتاب فروشان است‪ .‬در اسفند و فروردین استقبال‬ ‫مردم برای خرید کتاب بیش��تر اس��ت و از سوی‬ ‫دیگر نمایشگاه بین المللی کتاب را داریم که فروش‬ ‫چند ‪ ۱۰۰‬میلیون کتاب در س��ال در این فرصت‬ ‫مهم بوده اس��ت‪ .‬براورد ما این اس��ت که بیش از‬ ‫میلیاردها تومان ضرر ناش��ران و کتاب فروشان در‬ ‫حوزه های مختلف اس��ت‪ .‬همه این امارها تقریبی‬ ‫است و هیچ چیز به یقین نخواهد بود‪.‬‬ ‫در چرخه تولید و انتش��ار کتاب ‪ 5‬حلقه وجود‬ ‫دارد‪ .‬حلقه نخست شامل نویسندگان‪ ،‬ویراستاران‪،‬‬ ‫مترجمان‪ ،‬تصویرگران و همه تولیدکنندگان فکر‬ ‫و اندیشه که دس��ت به قلم می برند‪ ،‬می شود‪ .‬بعد‬ ‫از انه��ا ناش��ران‪ ،‬کتاب فروش��ان‪ ،‬توزیع کنندگان‬ ‫و مخاطبان ق��رار دارند‪ .‬ما باید ب��رای کل این ‪۵‬‬ ‫حلقه فک��ری کنیم‪ ،‬نه فقط ی��ک بخش خاص و‬ ‫یکی از این اعضا‪ .‬اگر فقط به ناش��ر فکر کنیم اما‬ ‫کتاب ف��روش را نبینیم‪ ،‬تکلیف دیگر بخش ها چه‬ ‫می شود؟‬ ‫‹ ‹راه های حمایت‬ ‫حس��ینی پور حمای��ت از بخ��ش کت��اب را در‬ ‫ش��اخه های مختل��ف ش��رح داد و بیان ک��رد‪ :‬ما‬ ‫باید به نیروی انس��انی فکر کنیم‪ .‬برای بیمه های‬ ‫تامی��ن اجتماعی‪ ،‬بیمه بی��کاری و دیگر بخش ها‪،‬‬ ‫برنامه هایی داشته باشیم‪.‬‬ ‫برای ناش��ران تس��هیالتی در نظ��ر بگیریم که‬ ‫نهاده��ا بتوانند کتاب بخرند‪ .‬برای کتاب فروش��ان‬ ‫تس��هیالت خاصی در نظ��ر گرفته ش��ود‪ ،‬به ویژه‬ ‫برای کتاب فروشانی که از وام های خاصی استفاده‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬ازجمل��ه وام های خ��ود وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اسالمی که سال گذش��ته به تعدادی از‬ ‫کتاب فروشان داده شد‪.‬‬ ‫تعویق اقس��اط وام ها و کارهایی از این دست به‬ ‫انها کمک می کند‪ .‬تس��هیالت بیمه ای‪ ،‬تسهیالت‬ ‫بی��کاری‪ ،‬کمک کردن در پرداخ��ت یا کم کردن‬ ‫تعرفه ه��ای اب و برق و گاز‪ ،‬می تواند تس��هیالتی‬ ‫باشد که به انها داده می شود‪.‬‬ ‫حس��ینی پور با اش��اره به طرح های خانه کتاب‬ ‫برای اق��دام عملی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬م��ا برنامه هایی را‬ ‫برای حمایت از اهل قلم‪ ،‬ناشران و کتاب فروشان‪،‬‬ ‫ب��ه معاون��ت فرهنگ��ی وزارت فرهنگ و ارش��اد‪،‬‬ ‫پیش��نهاد داده ای��م و دوس��تان در ح��ال تحلیل‬ ‫هستند و بسته های پیشنهادی مختلف از نهادهای‬ ‫گوناگ��ون را دریافت می کنند و به طور قطع با یک‬ ‫جمع بندی اقدام خواهند کرد‪ ،‬چون حمایت کننده‬ ‫اصلی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهارانه انالین‬ ‫وی در توضی��ح بهاران��ه کت��اب و اختصاص ‪۲‬‬ ‫میلیارد تومان بودجه به این طرح گفت‪ :‬این طرح‬ ‫همان طرح عیدانه کتاب اس��ت که قرار بود اواخر‬ ‫اسفند و اوایل فروردین برگزار شود‪.‬‬ ‫حس��ینی پور با اش��اره به هماهنگی های انجام‬ ‫ش��ده با معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬از قب��ل هماهنگی هایی با‬ ‫محس��ن جوادی‪ ،‬معاون فرهنگی وزیر ارشاد برای‬ ‫عیدانه کتاب انجام شده بود‪.‬‬ ‫حاال هم در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم در ماه‬ ‫مبارک رمضان‪ ،‬کاری برای کتاب فروش��ی ها انجام‬ ‫دهیم و مردم بتوانن��د کتاب هایی که می خواهند‬ ‫را س��فارش بدهند و به ص��ورت تلفنی‪ ،‬مجازی و‬ ‫راه های مختلف خرید کنند‪.‬‬ ‫حس��ینی پور در تش��ریح برنامه ه��ای حمای��ت‬ ‫از ناش��ران‪ ،‬کتاب فروش��ان و اهالی قلم‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫در ای��ران بی��ن ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۷‬هزار پروانه نش��ر داریم‬ ‫ام��ا امارهای خانه کتاب در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬حکایت‬ ‫از ای��ن دارد ک��ه حدود ‪ ۴۵۰۰‬ناش��ر کتاب چاپ‬ ‫کرده اند؛ البته از ی��ک جلد تا بیش از ‪ ۱۰۰‬جلد‪،‬‬ ‫امار انتشار کتاب های ش��ان متفاوت است‪ .‬به نظر‬ ‫می اید که وزارت ارشاد باید تصمیم بگیرد که در‬ ‫حوزه های مختلف‪ ،‬ایا از ناشران حرفه ای حمایت‬ ‫می کنیم؟ منطقی تر این اس��ت که در این شرایط‬ ‫این فراورده های تقلبی را نخرید‬ ‫مبارزه با کرونا روی خط نت‬ ‫به دنب��ال ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا و هشدارهای بهداشتی‬ ‫مبن��ی ب��ر پیش��گیری از‬ ‫تجمع��ات به منظ��ور قط��ع‬ ‫زنجی��ره انتق��ال بیم��اری‪،‬‬ ‫تمام��ی رویداده��ای فرهنگ��ی و هن��ری و اماک��ن میزبان این‬ ‫فعالیت ها تعطیل شدند‪ .‬تعطیلی این مراکز و فعالیت ها صاحبان‬ ‫کس��ب وکارهای فرهنگی وهنری را به فکر ایده پ��ردازی و ادامه‬ ‫فعالیت در فضای مجازی انداخت‪ .‬موس��یقدانان و خوانندگان با‬ ‫اجرای کنسرت در فضای مجازی و تئاتری ها با اجراهای انالین‪،‬‬ ‫فعاالن گردشگری با موزه گردی مجازی و هنرمندان تجسمی با‬ ‫گالری گردی مجازی هم س��عی در ادام��ه فعالیت هنری خود و‬ ‫هم تالش در جهت تش��ویق مردم به «در خانه ماندن» و گذران‬ ‫دوران قرنطینه داش��ته اند‪ .‬در همین راستا هنرمندان موسیقی‬ ‫از نخس��تین روزهای اغاز خانه نش��ینی مردم که همزمانی ان با‬ ‫ش��ب های عید نوروز ان را س��خت تر کرده ب��ود‪ ،‬با حضور فعال‬ ‫در فض��ای مجازی موفق ش��دند خود را به عن��وان مبارزان خط‬ ‫مقدم جنگ با کرونا از س��نگر فرهنگ معرف��ی کنند‪ .‬برگزاری‬ ‫کنس��رت های انالین و رای��گان نوروزخانه با همت ش��هرداری‬ ‫ته��ران و مس��اعدت دفت��ر موس��یقی وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی‪ ،‬انتش��ار رایگان قطعات موس��یقی در فضای مجازی و‬ ‫برگزاری اجراهای تکنوازی و کنسرت به صورت انالین و استفاده‬ ‫هنرمندان موس��یقی از صفحات شخصی خود در فضای مجازی‬ ‫برای اطالع رس��انی‪ ،‬تش��ویق مردم به در خان��ه ماندن از طریق‬ ‫فض��ای مجازی از جمل��ه اقدامات هنرمندان موس��یقی در این‬ ‫ایام بوده اس��ت‪ .‬ش��یوع عالم گیر ویروس کرون��ا در جهان باعث‬ ‫ش��ده اقدام به برگزاری کنس��رت های انالین مح��دود به ایران‬ ‫نباش��د و بس��یاری از هنرمندان جهان از طریق فضای مجازی‬ ‫به برگزاری کنس��رت های انالین یا اج��رای همزمان گروهی در‬ ‫اینترن��ت پرداخته ان��د‪ .‬کلیپ «تاب خواهم اورد» اثر مش��ترک‬ ‫هنرمندان موس��یقی اسپانیا‪ ،‬اجرای انالین ارکستر ملی فرانسه‪،‬‬ ‫اجرای انالین ارکستر ملی ایران از جالب توجه ترین این اقدامات‬ ‫تاکنون بوده اس��ت‪ .‬موس��یقیدان یونانی هم به جمع هنرمندان‬ ‫موس��یقی سراس��ر جهان ک��ه در روزه��ای خانه نش��ینی مردم‬ ‫هواداران خود را فراموش نکرده اند پیوس��ت و کنس��رت انالین‬ ‫خود را در اخرین روزهای هفته گذشته برگزار کرد‪.‬‬ ‫یانیس کریس��ومالیس‪ ،‬هنرمند بین الملل��ی مطرح جهان که‬ ‫با اجرای کنس��رت اکروپولیس خود با رهبری شهرداد روحانی‬ ‫توانس��ت رکورد جهانی بازدیده��ای اینترنتی را از ان خود کند‬ ‫و به یکی از مش��هورترین موس��یقیدان های جهان تبدیل شود‪،‬‬ ‫سه ش��نبه‪ ۲۶ ،‬فروردین کنسرت زنده خود را برای مردم جهان‬ ‫اجرا کرد‪.‬‬ ‫یانیس کریسومالیس مشهور به یانی‪ ،‬موسیقیدان‪ ،‬پیانیست‪،‬‬ ‫نوازنده کیبورد و اهنگس��از اهل یونان و س��اکن ایاالت متحده‬ ‫اس��ت‪ .‬موسیقی یانی تلفیقی از س��بک های جاز‪ ،‬موسیقی دوره‬ ‫کالسیک‪ ،‬س��افت راک و موسیقی جهان اس��ت و بخش عمده‬ ‫اهنگ های او را س��ازهای موس��یقی تش��کیل می دهند‪ .‬یانی با‬ ‫کنسرت زنده در اکروپولیس به شهرت رسید‪.‬‬ ‫«تهران‪-‬مبارک» هم برگزار نمی شود‬ ‫دبیرخان��ه جش��نواره های اداره کل هنره��ای نمایش��ی در‬ ‫اطالعی��ه ای از برگزار نش��دن هجدهمین جش��نواره بین المللی‬ ‫نمایش عروسکی تهران‪-‬مبارک در تاریخ اعالم شده یعنی ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۸‬مرداد سال جاری و اطالع رسانی درباره تاریخ جدید برگزاری‬ ‫ان خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایش��ی‪ ،‬در متن‬ ‫این اطالعیه امده است‪« :‬با ارزوی سالمت و بهروزی برای تمام‬ ‫هنرمندان و گشایش امور و ضمن دعا برای شادی روح هنرمند‬ ‫فقید و دبیر تالش��گر هجدهمین جش��نواره بین المللی نمایش‬ ‫عروس��کی تهران‪-‬مبارک‪ ،‬گلزار محمدی‪ ،‬ب��ه اطالع گروه های‬ ‫متقاضی ش��رکت در این روی��داد هنری‪ ،‬هنرمن��دان محترم و‬ ‫نمایش��گران عروسکی می رس��اند که باتوجه به شرایط موجود و‬ ‫به جهت صیانت از س�لامت هنرمندان و مخاطبان هنر نمایش‪،‬‬ ‫هجدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران‪-‬مبارک‬ ‫در تاریخ اعالم شده برگزار نخواهد شد‪.‬‬ ‫اداره کل هنرهای نمایشی براساس مصوبات ستاد ملی مبارزه‬ ‫با بیماری کرونا درب��اره برگزاری برنامه ها و رویدادهای هنری و‬ ‫تجمیع نظرات تخصصی شورای سیاست گذاری جشنواره‪ ،‬تاریخ‬ ‫برگزاری این رویداد را ب��ه اطالع هنرمندان و گروه های محترم‬ ‫نمایشی خواهد رساند‪.‬‬ ‫پالسما درمانی کرونا در ‪ ۶‬استان‬ ‫سرپرس��ت طرح پالس��مادرمانی‪ ،‬ای��ن طرح را یکی از روش های م��داوای بیماران‬ ‫کرونایی اعال م کرد و گفت‪ :‬پالس��مادرمانی با کمک س��ازمان انتقال خون کشور در ‪۶‬‬ ‫استان راه اندازی شد‪ .‬حسن ابوالقاسمی در گفت وگو با ایرنا مرکز اصلی پالسمادرمانی‬ ‫را بیمارستان بقیه اهلل (عج) اعالم کرد و افزود‪ :‬این طرح توسعه یافت و بیمارستان های‬ ‫مسیح دانشوری‪ ،‬لبافی نژاد تهران و مرکز درمانی قم هم وارد این طرح شدند‪ .‬این طرح‬ ‫تحقیقاتی به صورت موردی‪-‬شاهد درحال انجام است و در ان از خاصیت پادتنی برای‬ ‫از بین بردن ویروس کرونا اس��تفاده می ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در بررس��ی ها مشخص‬ ‫شد مکانیسمی که سبب مرگ و میر در مبتالیان می شود اثر مستقیم ویروس کرونا‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه به هم خوردن تعادل سیستم ایمنی بدن است؛ به عبارتی واکنش بسیار‬ ‫شدید سیستم ایمنی بدن سبب مرگ ومیر افراد بیمار می شود‪.‬‬ ‫پاندمی وحشت‬ ‫اقتصاددان برنده جایزه نوبل‪ ،‬هش��دار داد که پاندمی وحشت می تواند اقتصاد را‬ ‫به رکود و دلسردی بکش��د که مستحق ان نیست‪ .‬به گزارش سی ان بی سی‪ ،‬رابرت‬ ‫شیلر‪ ،‬اقتصاددان برنده جایزه نوبل هشدار داد که پاندمی وحشت می تواند اقتصاد‬ ‫را به رکود و دلس��ردی بکشد که مستحق ان نیست‪ .‬شیلر که متخصص این است‬ ‫که چطور احساس��ات ما بر تصمیم گیری های مالی ما تاثی��ر می گذارند‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫حجم باالی گمانه زنی ها و صحبت های افراد درباره ریس��ک رکود اقتصادی به علت‬ ‫شیوع ویروس کرونا‪ ،‬می تواند به شدت به اقتصاد اسیب برساند‪ .‬استاد دانشگاه ییل‬ ‫گفت‪ :‬این داستان مانند رکود و یاس اقتصادی بزرگ امریکا در دهه ‪ ۱۹۳۰‬نیست‪.‬‬ ‫یاس بزرگ اقتصادی ‪ ۱۰‬س��ال طول کش��ید‪ .‬وی افزود‪ :‬ت��ا زمانی که این دهه به‬ ‫پایان نرس��یده بود نرخ بیکاری امریکا باالی ‪ ۱۲‬درصد باقی ماند که این داس��تان‬ ‫بس��یار معروف است؛ اما مورد کنونی‪ ،‬یک پاندمی است‪ .‬این اوضاع ‪ ۱۰‬سال طول‬ ‫نمی کشد و در مدت یک یا ‪ ۲‬سال اینده به پایان خواهد رسید؛ با این حال ممکن‬ ‫است تا مدتی طوالنی‪ ،‬به اوج قبلی خود بازنگردیم‪.‬‬ ‫بر فراز اورست‬ ‫پ��ای کوچ های مج��ازی پس از به تعطیلی کش��اندن‬ ‫تمامی برنامه ها و رویدادهای فرهنگی از ق َِبل ویروس��ی‬ ‫کوچک به نام کرونا‪ ،‬این بار به عرصه رونمایی کتاب باز‬ ‫ش��د تا شیوع یک شیوه خوب را در زمانه ای ناخوشایند‬ ‫شاهد باشیم‪ .‬این بار در ادامه فعالیت های هنری مجازی‪،‬‬ ‫رونمایی تازه های نش��ر نیز به فضای مجازی امده است‪.‬‬ ‫یک ناشر بر ان شده تا جشن تولد و رونمایی یک کتاب‬ ‫تازه نشر را به طور مجازی برگزار کند‪ .‬کتاب «بر فراز اورست» تلنگری به کسانی‬ ‫است که روی کانال «نمیشه»‪« ،‬امکان نداره» و «اصال نمی توانم» مکث کرده اند‬ ‫اما مایلند تغییری در ذهنیات و دیدگاه هایش��ان بدهند‪ .‬بر فراز اورست در ‪۲۶۳‬‬ ‫صفحه روزنوش��ت های مارک انگلس مردی اس��ت که از پا درنمی اید که توسط‬ ‫عاطفه مش��هدی ترجمه شده اس��ت‪ .‬مارک انگلس کوهنورد انگلیسی در سال‬ ‫‪ ۱۹۸۲‬می�لادی در یک��ی از صعوده��ای خ��ود بی��ش از ‪ ۱۳‬روز را در پناه یک‬ ‫ش��کاف گذراند و پس از نجات معجزه اس��ا هر دو پای��ش را به دلیل یخ زدگی از‬ ‫دس��ت داد‪ .‬کارهایی که او پس از معلولیتش انجام می دهد‪ ،‬کارهایی اس��ت که‬ ‫انج��ام حت��ی یکی از انها برای افراد عادی ممکن اس��ت ارزو و رویا باش��د‪ .‬این‬ ‫کتاب روزنوش��ت های او در مس��یر فتح اورست و داستانی از استقامت‪ ،‬صبوری‪،‬‬ ‫عزت نفس و عبور از موانعی است که هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روانی به نظر‬ ‫غیرممکن می رس��د‪ .‬برنامه رونمایی این کتاب به ط��ور زنده در صفحه اپارات و‬ ‫اینستاگرام اطلس پیدایش‪ ،‬جمعه‪ ۲۹ ،‬فروردین ساعت ‪ ۱۷‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫مردم مراقب باشند!‬ ‫کالهبرداران در روزهای اخیر با ارس��ال پیامک هایی با محتوای برنده شدن‪ ،‬خود‬ ‫را به عنوان امور مشترکین مخابرات معرفی می کنند تا به مقاصد شوم خود برسند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران اعالم کرد‪:‬‬ ‫در روزهای اخیر‪ ،‬کالهبرداران به تعداد زیادی از مشترکین در استان های مختلف‪،‬‬ ‫پیامکی حاوی وعده دروغین برنده ش��دن تبلت‪ ،‬س��رویس اش��پزخانه و‪ ...‬ارسال و‬ ‫ضمن معرفی خود به عنوان امور مشترکین مخابرات یا همراه اول درخواست اخاذی‬ ‫و واریز پول از انان می کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬اداره کل ارتباطات و امور بین الملل ش��رکت‬ ‫مخابرات ایران در هش��داری اعالم می کند که مش��ترکین مراقب باشند فریب این‬ ‫گونه کالهبرداری ها را نخورند‪ .‬براساس اعالم تعداد قابل توجهی از مشترکین مبنی‬ ‫بر اینگونه کالهبرداری از انان‪ ،‬دفتر مرکزی بازرسی و نظارت و دفتر حقوقی شرکت‬ ‫مخابرات ایران در حال پیگیری ان از طریق مراجع حقوقی است‪.‬‬ ‫هشدار‬ ‫مدیر نظ��ارت بر دارو و مواد بیولوژیک معاونت‬ ‫غ��ذا و داروی دانش��گاه عل��وم پزش��کی اهواز با‬ ‫هش��دار نس��بت به مصرف فراورده ه��ای تقلبی‬ ‫ضدعفونی کنن��ده‪ ،‬برخ��ی فراورده ه��ای تقلبی‬ ‫شناسایی شده را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا یوس��ف بهداروندی گفت‪ :‬در‬ ‫بازرسی کارشناسان حوزه دارویی کشور از سطح‬ ‫عرضه مشخص ش��د فراورده های ضدعفونی زیر‬ ‫تقلبی و حاوی ماده سمی متانول هستند‪.‬‬ ‫ ژل ضدعفونی کننده ش��رکت اوجکو قزوین‬‫با نش��ان تجاری موریور و سری ساخت ‪ ۰۵M‬و‬ ‫‪ ۰۶M‬با درجه پایین الکل و وجود متانول‬ ‫ محل��ول ضدعفونی کنن��ده ش��رکت به پاک‬‫ش��یمی س�لامت با نش��ان تجاری تریتاسپت به‬ ‫دلی��ل اخذ نکردن مجوز و وج��و متانول و درجه‬ ‫پایین الکل‬ ‫ اسپری ضدعفونی کننده عطر اتحاد پایتخت‬‫با نشان تجاری هلنسا به دلیل وجود متانول‬ ‫ ژل ضدعفونی کننده شرکت بهسامان درمان‬‫پارسیان با نشان تجاری پالسترین به دلیل درجه‬ ‫پایین الکل‬ ‫ ژل ضدعفونی کنن��ده ش��رکت دارو درم��ان‬‫سلفچگان با نشان تجاری ‪ PERFECT‬به دلیل‬ ‫درجه پایین الکل‬ ‫ ژل ضدعفونی کنن��ده ش��رکت پالی��ز ط��ب‬‫شفق با نشان تجاری ‪PALYZ POLYGEL‬‬ ‫به دلیل درجه پایین الکل‬ ‫ ژل ضدعفونی کننده ش��رکت فرایندس��ازان‬‫ش��یمی پارس با نش��ان تجاری ‪ Rafael‬به دلیل‬ ‫درجه پایین الکل و وجود متانول‬ ‫ محل��ول ضدعفونی کنن��ده با نش��ان تجاری‬‫‪ Vivacell‬فاقد مش��خصات تولیدکننده به دلیل‬ ‫وجود متانول‬ ‫ محلول ضدعفونی کننده شرکت کیمیا الکل‬‫با نش��ان تجاری کیمیا الکل به دلیل درجه پایین‬ ‫الکل‬ ‫ ژل ضدعفونی کننده ش��رکت پارس هرماس‬‫ب��ا نش��ان تج��اری ‪ Micro ZX HD‬به دلیل‬ ‫نداشتن هیچ گونه مجوز بهداشتی‬ ‫ ژل ضدعفونی کنن��ده ش��رکت کی��ان پلیمر‬‫اناهید با نشان تجاری ‪ CALLARDO‬به دلیل‬ ‫نداشتن هیچ گونه مجوز بهداشتی‬ ‫ محل��ول ضدعفونی کنن��ده ش��رکت ادین��ه‬‫تج��ارت راما ایرانیان با نش��ان تج��اری ‪Rama‬‬ ‫به دلیل نداشتن هیچ گونه مجوز بهداشتی‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫نظرگاه‬ ‫‹ ‹چرخه اقتصاد نشر‬ ‫در حوزه نشر‪ ،‬چرخه اقتصادی با دیگر بخش ها‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬کتاب��ی که وارد بازار می ش��ود تا‬ ‫زمانی که پول تولید ان به ناش��ر برگردد‪ ،‬ممکن‬ ‫است یک تا ‪ ۳‬سال طول بکشد و هزینه تولید ان‬ ‫که محدودیت ه��ای اعتباری و بودج��ه ای داریم‪،‬‬ ‫کمی هوشمندانه تر این اعتبار را تخصیص دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل خان��ه کتاب ادام��ه داد‪ :‬ما در خانه‬ ‫کت��اب تحلیل��ی داش��ته ایم که در س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫نزدیک ‪ ۷۰۰‬ناشر‪ ،‬بیش از ‪ ۵۰‬عنوان کتاب چاپ‬ ‫کرده ان��د‪ .‬در این ش��رایط س��خت کرونایی حفظ‬ ‫نیروه��ای انس��انی الزم برای انتش��ار هر کتاب از‬ ‫کارمند‪ ،‬ویراس��تار و حروفچین کار سختی است‪.‬‬ ‫کتاب فروش��ان هم شرایط سختی دارند‪ .‬متاسفانه‬ ‫وقت��ی بح��ث حمایت می ش��ود‪ ،‬نگاه ها همیش��ه‬ ‫متوجه ناشران اس��ت اما ناشران یک حلقه از این‬ ‫سلسله هستند‪.‬‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫با تمدی��د قرنطینه ملی و ممنوعی��ت برگزاری گردهمایی ه��ای بزرگ چون‬ ‫جش��نواره های هنری در فرانسه‪ ،‬بار دیگر امیدها برای برگزاری هرچند با تاخیر‬ ‫جش��نواره فیلم کن (‪ )Cannes‬امس��ال ناامید شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری اسکرین دیلی‪ ،‬امانوئل مکرون‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری فرانس��ه در یک نطق تلویزیونی خبر‬ ‫تمدی��د محدودیت ه��ای قرنطین��ه را اع�لام ک��رد‪.‬‬ ‫تحوالت اخیر بح��ث و گفت وگوهایی را درباره اینکه‬ ‫ایا جش��نواره کن امس��ال اصال برگزار خواهد شد یا‬ ‫ن��ه‪ ،‬در می��ان اهالی صنعت س��ینمای جه��ان به راه‬ ‫انداخته است‪ ،‬این در حالی است که گمانه زنی ها درباره زمان برگزاری جشنواره‬ ‫بین المللی فیلم ونیز ‪ ۲۰۲۰‬یا لغو کامل ان هم باال گرفته است‪ .‬برگزارکنندگان‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم کن ‪ ۱۹‬مارس (‪ ۲۹‬اسفند) از لغو هفتادوسومین دوره‬ ‫این جش��نواره که قرار بود از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۳‬مه (‪ ۲۳‬اردیبهش��ت تا ‪ ۳‬خرداد) برگزار‬ ‫شود به دلیل شیوع کرونا خبر دادند‪ ،‬اما امید داشتند ان را با تاخیر برگزار کنند‪.‬‬ ‫در شرایط عادی داوران این جشنواره باید در تاریخ ‪ ۱۶‬اوریل (‪ ۲۸‬فروردین) در‬ ‫نشستی مطبوعاتی نامزدهای رس��می را اعالم می کردند‪ .‬دنیای سینما حال در‬ ‫انتظار گام بعدی این جشنواره است‪.‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫مدیرعامل خانه کتاب با اش��اره به اینکه درامد‬ ‫بسیاری از ناش��ران و کتاب فروشان مختل شده و‬ ‫امکان دارد نتوانند به کار خود ادامه بدهند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نگران تعطیلی کتاب فروشی ها هستم‪.‬‬ ‫نیکنام حس��ینی پور در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه درامد نش��ر ما قطره چکانی و کسب درامد‬ ‫ان��دک اندک اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نگرانی ج��دی ما این‬ ‫اس��ت که بس��یاری از ناش��ران و کتاب فروش��ان‪،‬‬ ‫به س��مت تعطیلی بروند و نتوانند به کارشان ادامه‬ ‫بدهند‪ .‬حتی در خود تهران که ‪ ۷۰‬درصد نشر ما‬ ‫در ان متمرکز اس��ت‪ ،‬امکان تعطیلی بس��یاری از‬ ‫کتاب فروشی ها وجود دارد‪ .‬امیدوارم با برنامه هایی‬ ‫ک��ه در نظر می گیری��م‪ ،‬بتوانیم از ای��ن روزهای‬ ‫سخت عبور کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل خان��ه کت��اب‪ ،‬احتم��ال تعطیل��ی‬ ‫برخ��ی ناش��ران و کتاب فروش��ان را مطرح کرد و‬ ‫افزود‪ :‬اگر این ش��رایط ادامه پیدا کند‪ ،‬بس��یاری‬ ‫از کتاب فروش��ان و حتی ناش��ران بیکار می شوند؛‬ ‫به ویژه انها ک��ه در مجتمع های تجاری هس��تند‬ ‫و تعداد نیروی انس��انی بیش��تری داش��تند‪ ،‬برای‬ ‫پرداخ��ت حقوق دچار مش��کل ش��ده اند و امکان‬ ‫تعدیل نیروی گس��ترده وجود دارد‪ .‬این بخش ها‬ ‫مث��ل زنجی��ره به هم وص��ل اس��ت و بحران های‬ ‫اجتماع��ی را تجدید می کند‪ .‬هم��ه این ها را باید‬ ‫کنار هم ببینیم تا بتوانیم از این مس��یر پر پیچ و‬ ‫خم عبور کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاس��فانه در کش��ور یک سیس��تم‬ ‫متمرک��ز که فروش کتاب فروش��ان را رصد کند و‬ ‫بگوید که فروش س��االنه کتابفروشان چقدر است‬ ‫وج��ود ن��دارد‪ .‬حتی این ام��ار ک��ه در ایران چه‬ ‫تع��داد کتابفروش��ی وجود دارد هم در دس��ترس‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫براوردهای ما می گوید که در کل کش��ور‪ ،‬کمتر‬ ‫از ‪ ۲‬هزار کتابفروش��ی داری��م‪ .‬این امار باتوجه به‬ ‫مش��ارکت ها و امارهای فصل��ی و همه اطالعاتی‬ ‫است که داریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل خانه کتاب گفت‪ :‬گردش مالی نش��ر‬ ‫در ایران‪ ،‬براس��اس نرخ کتاب ها در شناس��نامه و‬ ‫پشت جلد کتاب ها و اطالعات ثبت شده در بانک‬ ‫اطالعات خانه کتاب است‪.‬‬ ‫م��ا در س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬نزدیک ‪ ۴‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان گردش حس��اب داشته ایم که البته همه ان‬ ‫سود نیست؛ شاید باید ‪ 30‬تا ‪ 40‬درصد ان را کم‬ ‫کنی��م و گردش مالی این صنعت را بین ‪ ۲۵۰۰‬تا‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬میلیارد بدانیم‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!