روزنامه صمت شماره 1490 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1490

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1490

روزنامه صمت شماره 1490

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫مردم در استان های مختلف ایران چگونه به استقبال بهار می روند‬ ‫فرش قرمز برای «نوروز»‬ ‫سه شنبه‬ ‫نوروز برای ما ایرانیان یک جشن ملی محسوب می شود‪ .‬در عین حال برگزاری جشن نوروز در هر قسمت از‬ ‫کشور‪ ،‬ویژگی های خاص خود را دارد‪ .‬اقوام مختلف ایرانی با توجه به محدوده جغرافیایی خاص خود نمادهای‬ ‫فرهنگ��ی خ��ود را حفظ کرده اند و باوجود انکه هر یک از انها اداب و رس��وم خاص خود را نیز در برپایی نوروز‬ ‫دارند‪ ،‬بازهم ان را به دور از همه وابس��تگی های قومی و مذهبی برگزار می کنند‪ .‬در ادامه نگاهی می اندازیم به‬ ‫مراسم نوروز در میان اقوام مختلف ایران؛ مراسمی که هرکدام‪ ،‬لطف خودشان را دارند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 27‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬رجب‪1441‬‬ ‫‪17‬مارس‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1490‬پیاپی ‪2808‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تحلیلی بر شرایط جاری‬ ‫در حوزه سالمت‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫در دام‬ ‫تاجدار کوچک‬ ‫‪2‬‬ ‫نده‬ ‫پرو‬ ‫‪3‬‬ ‫به امید دهه پررونق‬ ‫در حوزه اکتشاف‬ ‫لطفا حواستان‬ ‫جمع باشد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫راه ناهموار صادرات‬ ‫در سال ‪۹۹‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خوابی و چشم حادثه‬ ‫بیدار می شود‬ ‫نوروزتان پیروز‬ ‫به چند حاجی فیروز نیازمندیم‬ ‫نوروز معدنی ها تحت تاثیر کرونا‬ ‫کمدین ها در جعبه جادویی نوروز ‪99‬‬ ‫وسعت بخشی به اطالعات وظیفه رسانه های تخصصی‬ ‫از طرح «تسهیل شروع به کسب وکار» تا «جشنواره بهاره مجازی»‬ ‫اانللهواانالیهراجعون‬ ‫برادرگرامی جناب اقای‬ ‫مهندس مهدی بخشنده‬ ‫رییس محترم اتاق بازرگانی‪،‬صنایع‪،‬معادن و کشاورزی قزوین‬ ‫با نهایت تاثر و تاس��ف ‪ ،‬درگذش��ت پدر گرامی تان حاج اصغر‬ ‫بخش��نده که از بازرگانان خوش ن��ام و خیرین نیک اندیش بودند‬ ‫را خدم��ت جنابعالی و خاندان محترم تس��لیت عرض نموده و از‬ ‫درگاه خداوند سبحان برای ان مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و‬ ‫برای شما و بازماندگان صبر جمیل و طول عمر باعزت خواستارم‪.‬‬ ‫فهیمه زارع دار_ سرپرست روزنامه‬ ‫در استان قزوین‬ ‫اطالعیه‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام )‬ ‫شماره ثبت ‪ 409‬شناسه ملی ‪10860515050‬‬ ‫لغو اگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاد ه‬ ‫بدینوس�یله به اطالع کلیه سهامداران محترم می رساند پیرو اگهی‬ ‫های منتش�ر شده در تاریخ ‪ 1398 / 12 / 15‬و ‪1398 / 12 / 17‬در روزنامه‬ ‫های دنیای اقتصاد و صمت در خصوص دعوت به جلسه مجمع عمومی‬ ‫فوق العاده ش�رکت که مقرر بود در س�اعت ‪ 10:30‬روز سه شنبه مورخ‬ ‫‪ 1398 / 12 / 27‬برگزار شود‪ ،‬با توجه به توصیه ها و تاکیدهای مراجع‬ ‫ذیربط مبنی بر عدم برگزاری هرگونه گردهمایی و جلس�ات عمومی به‬ ‫جهت وجود شرایط اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا و به منظور‬ ‫حفظ سلامت جامعه و س�هامداران محترم‪ ،‬مجمع فوق لغو و به تاریخ‬ ‫دیگری که متعاقبا اعالم خواهد شد موکول می گردد ‪.‬‬ ‫هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام )‬ ‫شرکت نفت مناطق مرکزی ایران‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره مم ن‪98/040/‬‬ ‫تاریخ انتشار اول‪1398/12/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار دوم‪1398/12/27 :‬‬ ‫ش�رکت ش�هرکهای صنعتی فارس در نظ��ر دارد مناقصه‬ ‫عمومی به ش��ماره ‪ 2098001054000087‬را به شرح ذیل به‬ ‫روش یک مرحله ای وفق قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید‪.‬‬ ‫کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقص��ه از دریافت اس��ناد مناقصه‬ ‫ت��ا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ه��ا از طریق‬ ‫ردیف‬ ‫برنامه و بودجه کشور‪.‬‬ ‫‪ -3‬داش��تن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاری صادرشده توسط‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و امور اجتماعی‬ ‫‪ -4‬داشتن صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی ‪.1397‬‬ ‫‪ -5‬داش��تن توانائی‪ ،‬ارائه ضمانتنامه بانکی ب��ه مبلغ ‪2.767.750.000/-‬‬ ‫ریال به عنوان تضمین شرکت در مناقصه‪.‬‬ ‫‪ -6‬تکمی��ل ف��رم اس��تعالم ارزیاب��ی کیف��ی موج��ود در س��ایت‬ ‫‪WWW.ICOFC.IR‬‬ ‫د) مهلت و محل مراجعه متقاضیان‬ ‫متقاضی��ان واجد ش��رایط من��درج در بند "ج" که امادگ��ی اجرای پروژه‬ ‫را دارند می توانند فرم های اس��تعالم ارزیابی کیف��ی ان مناقصه را از پایگاه‬ ‫اینترنت��ی این ش��رکت ب��ه نش��انی (‪ )WWW.ICOFC.IR‬دریافت و‬ ‫براساس ان مدارک الزمه شامل سوابق و مدارک کاری و مالی ‪ 5‬سال اخیر‬ ‫را تکمی��ل و در قالب یک عدد ‪( CD‬لوح فش��رده) به انضم��ام “نامه اعالم‬ ‫امادگی جهت شرکت در مناقصه فوق الذکر” حداکثر تا پایان وقت اداری روز‬ ‫دوشنبه مورخ ‪ ،99/01/18‬به این شرکت به نشانی‪ :‬تهران‪ -‬خیابان طالقانی‪-‬‬ ‫خیابان حافظ‪ -‬خیابان رودس��ر غربی‪ -‬پالک ‪( 30‬س��اختمان خلیج فارس)‪-‬‬ ‫طبقه پنجم تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫در ص��ورت نیـاز به اطالعـات بیش��تـر متقاضیـان می توانند با تلفن هـای‬ ‫‪( 87520‬داخلی ‪ 1045‬و یا ‪ )4441‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران‬ ‫اگهی فراخوان‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی فارس‬ ‫موضوع‬ ‫درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت (س��تاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انج��ام خواه��د ش��د و الزم اس��ت‬ ‫مناقصه گ��ران در صورت عدم عضویت قبل��ی مراحل ثبت نام در‬ ‫س��ایت مذکور و دریاف��ت گواهی امض��ای الکترونیکی را جهت‬ ‫شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ‪ 1398/12/27‬می باشد‪.‬‬ ‫رتبه‬ ‫تجدی��د مناقص��ه پ��روژه خرید و اجرای ش��بکه رتبه ‪ 4‬و ‪ 5‬اب با قابلیت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪( joint‬شریک)‬ ‫فاضالب شهرک صنعتی بزرگ شیراز توسعه فاز‪5‬‬ ‫‪ .1‬زم�ان دریافت اس�ناد مناقصه از س�ایت‪ :‬از ‪1398/12/27‬‬ ‫لغایت ‪1399/01/05‬‬ ‫‪ .2‬اخرین مهلت تس�لیم پیش�نهاد‪ :‬در سامانه تدارکات ساعت‬ ‫‪ 14‬م��ورخ ‪ 1399/01/16‬و فیزیکی پاکت ال��ف (ضمانتنامه یا فیش‬ ‫نقدی) ساعت ‪ 16‬مورخ ‪ 1399/01/16‬دبیرخانه شرکت‬ ‫‪ .3‬زم�ان بازگش�ایی پاکت ه�ا‪ :‬یکش��نبه س��اعت ‪ 9‬م��ورخ‬ ‫‪1399/01/17‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫شرکت در مناقصه‬ ‫‪40.169.398.233‬‬ ‫‪2.009.000.000‬‬ ‫مدت محل تامین‬ ‫اعتبار‬ ‫(ماه)‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نوب‬ ‫شما ت د‬ ‫‪ 66‬ره م وم‬ ‫ج‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 98 . 7‬وز‪:‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مربوط به پروژه احداث جاده دسترسی و موقعیت چاه ‪ E053S‬خانگیران (به صورت ‪)C‬‬ ‫شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (سهامی خاص) در نظر دارد موضوع‬ ‫مناقص ه فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی‬ ‫(یک مرحله ای) به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫الف) شرح مختصر کار‬ ‫پروژه فوق الذکر مختصرا ش��امل‪ :‬محوطه س��ازی محل چاه‪ ،‬احداث س��لر‬ ‫چ��اه (حوضچ��ه) و محوطه بتن��ی پیرامون ان‪ ،‬احداث گ��ودال اب و گل و‬ ‫ایزوالس��یون ان‪ ،‬احداث گودال سوخت و جاده دسترسی به محل ان‪ ،‬تهیه‪،‬‬ ‫حمل و احداث خط لوله اتش‪ ،‬جاده دسترسی به محل چاه در میدان گازی‬ ‫خانگیران به منظور حفاری و بهره برداری از ان جهت افزایش ظرفیت تولید‬ ‫گاز می باشد‪.‬‬ ‫ب) مدت‪ ،‬محل و براورد اولیه اجرای کار‬ ‫م��دت اجرای پروژه ‪( 6‬ش��ش) م��اه بوده و ب��راورد تقریب��ی اجرای کار‬ ‫‪ 55.355.000.000/‬ریال و محل اجرای پروژه واقع در اس��تان خراس��ان‬‫رضوی‪ ،‬منطقه خانگیران می باشد‪.‬‬ ‫ج) شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه (الزامی)‬ ‫‪ -1‬داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبت شرکت شامل‪ :‬اساسنامه‪،‬‬ ‫اگهی روزنامه رسمی تاسیس شرکت و اخرین تغییرات ان‪ ،‬کد اقتصادی و‬ ‫شماره شناسه ملی شرکت‪ ،‬ادرس دقیق پستی‪ ،‬تلفن ثابت و نمابر (فکس)‪.‬‬ ‫‪ -2‬گواهینامه صالحیت معتبر و داش��تن ظرفی��ت ازاد در حداقل پایه ‪5‬‬ ‫در رش��ته راه و ترابری طبق سایت پیمانکاران تایید صالحیت شده سازمان‬ ‫‪8‬‬ ‫جاری‬ ‫بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬ش��یراز‪ -‬بلوار زند‪ -‬روبروی دانش��کده پزش��کی‪ -‬ش��رکت‬ ‫شهرکهای صنعتی فارس تلفن‪32360570 :‬‬ ‫اطالع�ات س�امانه س�تاد جهت انج�ام مراح�ل عضویت در‬ ‫سامانه‪ :‬مرکز تماس‪02141934 :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نامه س��ایر اس��تان ها‪ ،‬در سایت سامانه‬ ‫(‪ )www.setadiran.ir‬بخ��ش “ثبت نام‪ /‬پروفای��ل تامین کننده‪/‬‬ ‫مناقصه گر” موجود است‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی فارس‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫از «خرید امن اینترنتی» تا «نسیه معکوس»‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 17‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1490‬‬ ‫پیاپی ‪2808‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫تحلیلی بر‬ ‫شرایط جاری‬ ‫در حوزه‬ ‫سالمت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫راه های عبور کسبه و مردم از روزهای سخت بازار‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫ب و کارهای الکترونیکی در روزهای‬ ‫کس ‬ ‫پایانی س��ال و در شرایطی که شهروندان‬ ‫برای رعایت بیشتر اصول بهداشتی کمتر‬ ‫به بازارهای فیزیک��ی مراجعه می کنند‪ ،‬با‬ ‫وجود س��ختی های تامی��ن کاال در حال‬ ‫خدمت رس��انی به اقش��ار مختلف جامعه‬ ‫هس��تند‪ .‬فراموش نکنیم در شرایط فعلی‪،‬‬ ‫ب و کارهای الکترونیکی همانند سایر‬ ‫کس ‬ ‫گروه ه��ای جامعه می توانن��د با همدلی و‬ ‫حمایت از یکدیگر دوران گذار از این بحران‬ ‫را با اس��یب های کمتری بگذرانند‪ .‬اما این‬ ‫سکه همچنان روی دیگری هم دارد و ان‬ ‫حمل��ه به کاربران با وعده اینترنت رایگان‬ ‫اس��ت‪ .‬اس��تفاده اف��راد از اینترن��ت این‬ ‫روزها به دلیل خانه نش��ینی افزایش یافته‬ ‫و س��ودجویان از وع��ده اینترن��ت رایگان‬ ‫اس��تفاده می کنند تا کارب��ران را با کلیک‬ ‫کردن روی لینک های الوده‪ ،‬به سایت های‬ ‫فیش��ینگ هدای��ت ک��رده و اطالع��ات‬ ‫مرورگرها را ذخیره یا حس��اب های بانکی ‬ ‫را خال��ی کنند‪ .‬در ای��ن روش‪ ،‬پیامی در‬ ‫گروه ها و کانال های ش��بکه های اجتماعی‬ ‫دست به دس��ت می ش��ود که برای دریافت‬ ‫اینترن��ت رایگان��ی که به م��دت ‪ ۶۰‬روز‬ ‫برای ه��ر اپراتور تلفن همراه ارائه ش��ده‪،‬‬ ‫می توانی��د روی لینک��ی ک��ه در پی��ام‬ ‫هس��ت‪ ،‬کلیک کنید‪ .‬غاف��ل از اینکه این‬ ‫لینک تنها روش��ی جدید برای فیشینگ‬ ‫محسوب می ش��ود و درصورتی که اگر از‬ ‫افزونه ضدفیشینگ استفاده کنید‪ ،‬با وارد‬ ‫ش��دن به این سایت به شما اعالم می کند‬ ‫که احتمال فیش��ینگ وجود دارد و بهتر‬ ‫اس��ت از وارد شدن به ان خودداری شود‪.‬‬ ‫باای��ن همه چندی اس��ت که پویش��ی با‬ ‫عنوان«پیش خریدخدم��ات» ی��ا «نس��یه‬ ‫معکوس» راه افتاده که راهی برای کمک‬ ‫به کسب وکارهای در معرض ورشکستگی‬ ‫در بحران کرونا محس��وب می شود‪ .‬انچه‬ ‫در ادام��ه می خوانی��د راهکارهای��ی برای‬ ‫کس��به و مشتریان اس��ت تا این روزها با‬ ‫بح��ران و پیامد کمتری بگ��ذرد‪ .‬به امید‬ ‫روزهای بهتر در سال جدید‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در حالی ک��ه ح��دود یک م��اه از ج��والن ویروس کرونا در کش��ور‬ ‫می گذرد و این ویروس سراس��ر کش��ور را فراگرفته‪ ،‬همچنان عرضه‬ ‫محصوالت بهداش��تی و ضدعفونی کننده‪ ،‬ماسک و دیگر مایحتاج هم‬ ‫برای مردم و هم برای کادر درمانی‪ ،‬ش��رایط مناس��بی ندارد‪ .‬در این‬ ‫م��دت‪ ،‬جامعه عالوه بر رن��ج بیماری و بیمارداری‪ ،‬با مش��کل تامین‬ ‫مایحت��اج پیش��گیری و مراقبتی مورد نیاز نیز روبه رو بوده اس��ت‪ .‬در‬ ‫کنار این مسائل‪ ،‬همکاری نکردن برخی از افراد نااگاه نیز بر مشکالت‬ ‫افزوده و بر تسریع گس��ترش این بیماری دامن زده است‪ .‬درحالی که‬ ‫متولیان سالمت‪ ،‬افراد را از هرگونه تردد غیرضروری نهی می کنند ‪ ،‬اما‬ ‫برخی ها بار و بندیل سفر را بسته و راهی جاده ها شده اند که این اقدام‬ ‫ان ه��ا در جه��ش حرکت ویروس کرونا به کل کش��ور تاثیرگذار بوده‬ ‫است‪ .‬واقعیت امر این است که شرایط کنونی جامعه مجموعه ای است‬ ‫ت و نداش��تن یک رویکرد مناس��ب برای هدایت درست‬ ‫از نبود مدیری ‬ ‫بیم��اری و بیمار از یک س��و و همکاری نکردن برخ��ی از مردم و افراد‬ ‫موث��ر در زنجیره تولید تا مصرف‪ .‬در این میان‪ ،‬ذکر چند نکته ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬با گذش��ت حدود ‪ ۳ ،۲‬ماه از ش��یوع ویروس کرون��ا در چین‪،‬‬ ‫متولیان موضوع س�لامت کشور می توانس��تند به این فکر بیفتند که‬ ‫برای سالمت جامعه و پیشگیری از وقوع بیماری‪ ،‬پیش بینی های الزم‬ ‫هم در حوزه مراقبت و کنترل و هم در بخش امکانات و تجهیزات انجام‬ ‫دهند‪ .‬پیش بینی در زمینه اس��تفاده از دس��تاوردهای کشور چین در‬ ‫مبارزه پیشگیرانه از شیوع بیماری‪ ،‬از طریق اعزام گروهی پژوهشی و‬ ‫کارشناسی به منظور شناسایی ابعاد گوناگون نفوذ پذیری این ویروس‬ ‫و رفتاره��ای الزم برای مقابله با ان و همچنین دریافت دس��تاوردها و‬ ‫تجارب چین در فرایند مبارزه با کرونا‪ ،‬می توانس��ت کمک حداکثری‬ ‫ب��رای پیش بینی و ممانعت از نفوذ پذی��ری و راهکارهای مقابله با این‬ ‫ویروس را برای مردم و کادر درمانی کش��ور باش��د‪ .‬در این مدت‪ ،‬این‬ ‫فرصت وجود داش��ت تا تمهیدات مناس��بی برای تهی��ه و تامین مواد‬ ‫بهداشتی و ضدعفونی کننده و ماسک های پیشگیری کننده‪ ،‬از طریق‬ ‫ظرفی��ت باالی تولید کنندگان داخلی و واردکنندگان این محصوالت‬ ‫برای تولید و در صورت نیاز واردات به طور مناس��ب اندیش��یده شود تا‬ ‫براس��اس نیاز کشور در ش��رایط حاد بتوان از این ذخایر استفاده کرد‪.‬‬ ‫موضوعی که اجرای به نس��بت موفق ان در شرایط تحریمی پیرامون‬ ‫کاالهای اساسی ازس��وی وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت تجربه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی‬ ‫متولی اصلی مدیریت تامین‪ ،‬توزیع و نظارت بر محصوالت بهداشتی و‬ ‫ضدعفونی کننده ها به شمار می رود‪ ،‬شایسته بود اقدام هایی به منظور‬ ‫مدیریت بازار و کنترل عرضه این محصوالت از طریق زنجیره منسجم‬ ‫توزیع و با اس��تفاده از راهکارهای عملی در بهره مندی مناس��ب از این‬ ‫محصوالت برای هم��ه افراد جامعه انجام می ش��د‪ .‬مقوله ای که بنابر‬ ‫ش��واهد‪ ،‬باوجود تولید محصوالت بهداش��تی و ضدعفونی کننده هم‬ ‫باع��ث نابس��امانی هایی در زنجیره توزیع تا مصرف و ایجاد احس��اس‬ ‫کمبود در بازارهای رسمی شده است‪ .‬با توجه به اطالعات منتشرشده‬ ‫در منابع رس��می‪ ،‬بضاعت ش��بکه تولید برای تامین نیازهای کشور با‬ ‫توج��ه به مجاهدت های تولید کنندگان و فعالی��ت انها در ‪ ۳‬نوبت‪ ،‬تا‬ ‫ح��دودی وجود دارد و ب�� ه احتمال زیاد انها در ای��ن زمینه می توانند‬ ‫نیاز کش��ور را تامین کنند؛ بنابراین پیشنهاد می شود وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و س��تاد تنظیم بازار که تجربه های مناس��بی در این‬ ‫حوزه دارند به این موض��وع به طور جدی ورود کنند‪ .‬در حوزه نظارت‬ ‫و کنترل ش��بکه توزیع تا مصرف نیز نهادهایی مانند سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولید کنندگان و س��ازمان های صنفی با داش��تن‬ ‫ح��دود‪ ۱۰‬ه��زار بازرس و ناظر‪ ،‬از ظرفیت مناس��بی ب��رای نظارت و‬ ‫کنت��رل بر بازار برخوردار هس��تند و تفویض امور ب��ه این بخش ها تا‬ ‫ح��دودی می تواند ش��رایط را ب��رای امنیت این ب��ازار فراهم کند‪ .‬در‬ ‫زمین��ه برخورد با متخلفان نیز با توجه ب��ه موضع گیری قاطع رئیس‬ ‫ دس��تگاه قضا در برخورد با متخلفان این عرصه‪ ،‬مش��خص اس��ت که‬ ‫هرگونه فرصت طلبی در این حوزه فقط مشمول تخلفات رایج صنفی‬ ‫نش��ده و برای مجرمان و قانون ش��کنان مجازات های شدیدی تا حد‬ ‫افساد فی االرض نیز در نظر گرفته شده است؛ بنابراین ضمن قدردانی‬ ‫از ق��وه قضاییه و انجام برخوردهای بازدارن��ده‪ ،‬هزینه وقوع تخلف به‬ ‫حدی باال خواهد رفت تا بس��تر انجام اقدام ه��ای مجرمانه و تعدی به‬ ‫س�لامت جامعه از فرصت طلبان سلب شود‪ .‬گفتنی است که با توجه‬ ‫به ش��یوع این بیماری در کشورهای همس��ایه‪ ،‬جذابیت های زیادی‬ ‫ب��رای قاچاق این قبیل کاالها مش��اهده می ش��ود؛ از این رو از تمامی‬ ‫دست اندرکاران امر مبارزه با قاچاق به ویژه نیروی انتظامی و نیروهای‬ ‫امنیتی و اطالعاتی تقاضا می ش��ود به منظور صیانت از سالمت جامعه‬ ‫و همچنین جلوگیری از هدررفت منابع کشور‪ ،‬نسبت به جلوگیری از‬ ‫خروج و قاچاق این محصوالت دقت نظر کافی را داشته باشند؛ چراکه‬ ‫براس��اس اطالعات واصله‪ ،‬کامیون ها و کانتینرهایی با پوشش حمل‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬میوه و‪ ...‬با جاس��ازی مواد بهداش��تی و ضدعفونی کننده‬ ‫قصد خروج از کش��ور را داش��ته اند که شناس��ایی و کش��ف شده اند‪.‬‬ ‫براس��اس انچه گفته ش��ده‪ ،‬پیشنهاد می ش��ود با توجه به عدم امکان‬ ‫وزارت بهداشت در مدیریت شبکه توزیع و کنترل بازار این محصوالت ‬ ‫در ش��رایط فعلی و با توجه به حجم فعالیت های این وزارتخانه‪ ،‬تمامی‬ ‫وظای��ف مرتبط با کنترل و مدیریت بازار از این وزارتخانه جدا ش��ده و‬ ‫در ش��رح وظایف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و حوزه های ذی ربط‬ ‫قرار گیرد تا وزارت بهداش��ت بتواند با فراغ بال به انجام وظایف خود در‬ ‫مبارزه با بیماری و حفظ سالمت جامعه بپردازد‪ .‬در اینجا الزم است از‬ ‫مجاهدت ها و رش��ادت های تمامی پزشکان‪ ،‬پرستاران و کادر درمانی‬ ‫همه بیمارس��تان های کشور که با وجود همه مشکالت و کمبودها‪ ،‬با‬ ‫تالش ش��بانه روزی و گذشت و ایثار تالش دارند به درمان و مراقبت از‬ ‫بیماران بپردازند ‪ ،‬قدردانی و تشکر ویژه به عمل اوریم‪ .‬این قشر شریف‬ ‫و ف��داکار بدانند که خاط��ره این مجاهدت ها و رش��ادت ها که یاداور‬ ‫مجاهدت های ش��هدای انقالب در ‪ ۸‬سال دفاع مقدس است‪ ،‬هرگز از‬ ‫اذهان ملت بزرگ و ش��ریف ایران پاک نخواهد شد و این ملت همواره‬ ‫قدردان زحمات و تالش های این عزیزان خواهند بود‪.‬‬ ‫از «خرید امن اینترنتی» تا «نسیه معکوس»‬ ‫پویش «پیش خرید خدمات»‬ ‫ی��ک راه برای کمک به کس��ب و کارهایی که کس��اد‬ ‫ش��ده اند می تواند «نس��یه معک��وس» ی��ا «پیش خرید‬ ‫خدمات» باش��د‪ .‬مثال م��ن در دو هفته اخیر س��لمانی‬ ‫نرفت��ه ام و تا عید نخواهم رفت‪ .‬دیروز به س��لمانی محل‬ ‫که چند سال است به صورت مرتب پیش او می روم زنگ‬ ‫زدم و گفت��م می دانم خیلی های دیگ��ر هم مثل من به‬ ‫سلمانی نمی ایند و کارش شب عیدی کساد است‪ .‬برای‬ ‫همی��ن می خواهم ‪۵‬نوبت س��لمانی را پیش خرید کنم و‬ ‫مبل��غ ان را برایش کارت به کارت کنم‪ .‬طبعا او هم باید‬ ‫یک دفتر شبیه دفتر نسیه درست کند و حساب مرا انجا‬ ‫نگه دارد و در ‪ ۵‬نوبت بعدی س��لمانی در ماه های اتی و‬ ‫بعد از افول اپیدمی از من پولی نگیرد‪ .‬س��لمانی محل ما‬ ‫که از این حرکت خوش��حال شده بود‪ ،‬قرار شد بعدا یک‬ ‫نوبت مجانی هم من را مهمان کند!‬ ‫احتماال اگر ‪ ۲۰‬درصد از مش��تریان س��لمانی محل ما‬ ‫همین کار را بکنند‪ ،‬او ش��ب عید را به س�لامت سپری‬ ‫خواهد کرد‪ .‬ولی اگر هیچ کس این کار را نکند چه بسیار‬ ‫کاس��ب هایی که بع��د از عید دیگر س��ر کار برنگردند و‬ ‫ورشکست شده باشند‪ .‬خود صاحبان این کسب و کارهای‬ ‫در معرض فش��ار و تهدی��د هم می توانن��د در تماس با‬ ‫مشتریان ش��ان بگویند اگر چنین کنن��د به انها تخفیف‬ ‫خواهن��د داد‪ .‬البت��ه مدل ه��ای پیچیده ت��ر مثل کوپن‬ ‫تخفیف و اوراق فالن و بهمان شبیه تخفیفان و نت برگ‬ ‫هم ممکن است کار کند‪ ،‬ولی اگر مولفه کار خیر در ان‬ ‫نباشد احتماال چندان رونقی نگیرد‪.‬‬ ‫در این روزهای سخت‪ ،‬اگر راهی برای کمک به همدیگر‬ ‫نیابیم‪ ،‬زندگی بس��یاری از هموطنان مان بس��یار سخت‬ ‫فریب تبلیغات دروغ را نخورید‬ ‫مع��اون اجتماعی پلیس فتا نیروی انتظامی اعالم کرد‪ :‬ش��یوع‬ ‫کرونا منجر به افزایش خریدهای اینترنتی نوروزی ش��ده اس��ت‬ ‫بر این اس��اس ضرورت دارد تا راه های یک خرید اینترنتی امن را‬ ‫اموخت‪ .‬به گزارش پایگاه خبری پلیس س��رهنگ رامین پاشایی‬ ‫گفت‪ :‬باتوجه به شیوع کرونا ویروس در کشور و نظر به توصیه های‬ ‫مکرر مس��ئوالن بهداشتی مبنی بر عدم ترددهای غیرضروری در‬ ‫سطح معابر عمومی‪ ،‬رعایت قرنطینه خانگی به منظور پیشگیری‬ ‫از شیوع و انتشار کرونا ویروس و نزدیک شدن به ایام نوروز سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬س��طح تمایالت هموطنان مبنی بر ثبت سفارش و خرید‬ ‫اقالم مورد نیاز روزمره از س��ایت های فروش��گاهی افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با اس��تناد به پرونده های قضائی و گزارشات‬ ‫واصله به پلیس فتا؛ افراد س��ودجو و کالهبردار با سوء استفاده از‬ ‫موقعیت پیش امده و با ایجاد س��ایت های فروش��گاهی جعلی و‬ ‫انج��ام تبلیغات فریبنده در ش��بکه های اجتماعی با تبلیغ فروش‬ ‫کااله��ا و خدمات موردنیاز مردم در اوض��اع کنونی با قیمت های‬ ‫پایین ت��ر از عرف ب��ازار و با جلب اعتماد مش��تریان پس از ثبت‬ ‫سفارش کاال و اقالم مورد نیاز‪ ،‬پس از دریافت وجه تعیین شده یا‬ ‫کاال و اقالم سفارش داده شده را برای مشتریان ارسال نمی کنند‪،‬‬ ‫ی��ا ب��ا کالهب��رداری اقالم بنج��ل و تقلب��ی را ب��رای متقاضیان‬ ‫می فرس��تند‪ .‬سرهنگ سرهنگ پاشایی به هموطنان توصیه کرد‪:‬‬ ‫به هیچ عنوان فریب تبلیغات دروغ را نخورند و سفارش��ات کاال و‬ ‫اقالم مورد نیاز خود را فقط از سایت های فروشگاهی معتبر انجام‬ ‫دهند و در صورت تمایل به ثبت س��فارش از سایت ها و کانال ها‪،‬‬ ‫می ش��ود‪ .‬با کمک به نش��ر ایده پویش «نسیه معکوس»‬ ‫یا «پیش خریدخدمات» و عمل خودمان به این پیشنهاد‬ ‫می توانیم فشار روی بسیاری از هموطنان و کسب وکارها‬ ‫را ک��م کنیم و عم�لا در چش��م اندازی چندماهه هزینه‬ ‫بیش��تری هم نکرده باشیم‪ .‬ارایشگرتان‪ ،‬کسی که برای‬ ‫کمک به نظافت منزل تان می امده‪ ،‬کارگر روزمزد‪ ،‬معلم‬ ‫خصوصی‪ ،‬اتوشویی‪ ،‬س��اندویچی‪ ،‬رستوران و هر کسب‬ ‫و کار محل��ی دیگری که مش��تری اش بوده اید می تواند‬ ‫مصداق ان باشد‪.‬‬ ‫اغاز به کار جشنواره بهاره مجازی‬ ‫پس از دریافت و اطمینان از اصالت کاال همزمان با دریافت کاال‪،‬‬ ‫اقدام به پرداخت وجه کنند‪.‬‬ ‫همچنین در صورت مش��اهده موارد مش��کوک ضمن مراجعه‬ ‫به س��ایت پلیس فتا به نشانی ‪ www.cyberpolice.ir‬قسمت‬ ‫ثبت گزارشات مردمی جهت رسیدگی اطالع دهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه هموطنان در ثبت س��فارش کاال و اقالم‬ ‫موردنی��از باید ن��کات امنیتی را هن��گام مراجعه به س��ایت های‬ ‫فروش��گاهی و اینترنتی رعایت کنند‪ ،‬اصلی ترین نکات امنیت در‬ ‫این حوزه را‪ ،‬ثبت سفارش از سایت های فروشگاهی مجاز و دارای‬ ‫نشان اعتماد الکترونیکی برشمرد‪.‬‬ ‫پاش��ایی اف��زود‪ :‬در هن��گام ثب��ت سفارش��ات ب��ا مراجعه به‬ ‫نش��ان« ای‪ -‬نماد» فروش��گاهی از مدت اعتبار‪ ،‬موقعیت مکانی و‬ ‫شخصی صاحب امتیاز اطالعات الزم را کسب کرده؛ سپس نسبت‬ ‫به ثبت سفارش اقدام کنند‪.‬‬ ‫مع��اون اجتماع��ی پلی��س فتا اضافه ک��رد‪ :‬با اج��رای رمز دوم‬ ‫یکبار مصرف در کش��ور خوش��بختانه س��طح جرائم فیشینگ و‬ ‫برداشت های غیرمجاز از حساب های مالی افراد کاهش محسوسی‬ ‫پیدا ک��رده و هموطنان باید هنگام مراجعه ب��ه درگاه های بانک‬ ‫پرداخ��ت الکترونیک از اصال��ت درگاه موردنظر اطمینان حاصل‬ ‫کرده و سپس نسبت به پرداخت وجه اقدام کنند‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی اصلی ترین راه ش��ناخت درگاه های اصلی از‬ ‫درگاه های جعلی را توجه به نش��انی ‪ shaparak.ir‬عنوان کرد و‬ ‫از شهروندان خواست مراقب ترفند کالهبرداران باشند‪.‬‬ ‫رئی��س مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی‬ ‫وزارت صنعت‪،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬جشنواره‬ ‫به��اره مجازی با معرفی فروش��گاه های انالین‬ ‫معتبر از شنبه اغاز به کار می کند‪.‬‬ ‫به گزارش صدا و س��یما‪ ،‬علی رهبری درباره‬ ‫اغاز جش��نواره مجازی گفت‪ :‬در این جشنواره‬ ‫کاال با تخفیف عرضه می ش��ود تا مردم بدون‬ ‫مراجعه فیزیکی در من��زل بتوانند اقالم مورد‬ ‫نیاز خود را خریداری کنند‪.‬‬ ‫رئی��س مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی‬ ‫وزارت صنعت‪،‬مع��دن و تج��ارت اف��زود‪:‬‬ ‫فروش��گاه های دارای مجوز و نماد الکترونیکی‬ ‫در ای��ن ط��رح حض��ور دارند و م��ردم نگران‬ ‫خریده��ای مجازی خود نش��وند و در صورت‬ ‫بروز هر گونه مش��کل قابل پیگیری اس��ت و‬ ‫به زودی نشانی سایت در وزارت صنعت‪،‬معدن‬ ‫و تجارت بارگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬جش��نواره با فروش��گاه های‬ ‫اینترنت��ی مجوز دار هم��کاری می کند و طی‬ ‫صحبت های��ی که ب��ا وزارت ارتباطات صورت‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬س��عی می کنی��م در مدت یک‬ ‫هفته‪ ،‬اینترنت جشنواره رایگان یا بسیار ارزان‬ ‫در اختیار مردم قرار گیرد‪.‬‬ ‫رهبری با بیان اینکه بس��یاری از فروشگاه ها‬ ‫کااله��ای خ��ود را با تخیف عرض��ه می کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای ارس��ال محصوالت خریداری شده‬ ‫با وزارت بهداشت تعامل کردیم که محصوالت‬ ‫ب��ا رعایت نکات بهداش��تی‪ ،‬بس��ته بندی و به‬ ‫مشتریان عرضه شود‪.‬‬ ‫رئی��س مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیک‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گفت‪ :‬در‬ ‫این طرح به کمک ات��اق اصناف به واحدهای‬ ‫صنف��ی که در این ش��رایط ب��ا کاهش فروش‬ ‫مواجه ش��ده اند‪ ،‬کم��ک می کنیم تا به راحتی‬ ‫محصوالت خ��ود را در فضای مجازی بفروش‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫رهبری ادام��ه داد‪ :‬در فروش��گاه های بهاره‬ ‫واحده��ای صنفی باید هزین��ه ای برای اجاره‬ ‫غرف��ه پرداخ��ت می کردند‪ ،‬ام��ا در این طرح‬ ‫بسیاری از فروشگاه های اینترنتی کارمزد خود‬ ‫را از واحده��ای صنفی کاهش و برخی از انها‬ ‫دریاف��ت نمی کنند و تا مش��کالت واحدهای‬ ‫صنف��ی کاهش یابد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬در تالش‬ ‫هس��تیم تا به تاکسی های مس��افربری مجوز‬ ‫جابه جای��ی کاال بدهن��د ت��ا کاالها ب��ه موقع‬ ‫به دست مصرف کننده برسد‪.‬‬ ‫ب و کارهای الکترونیکی‬ ‫توصیه هایی به کس ‬ ‫امکان خرید کاال در فضای مجازی‪ ،‬اسودگی خاطر را‬ ‫برای مصرف کنندگان به ارمغان اورده است‪.‬‬ ‫ب و کارهای الکترونیکی باید‬ ‫اما در این شرایط‪ ،‬کس ‬ ‫ب��ا دقت مضاعفی حقوق مصرف کنن��دگان را در تامین‬ ‫کاالهای مرتبط با بهداشت فردی رعایت کنند‪ .‬منظور‪،‬‬ ‫کاالهای بهداشتی است که کسب و کارهای الکترونیکی‬ ‫اجازه عرضه و فروش ان را در فضای مجازی دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی مرکز توس��عه تجارت‬ ‫الکترونیکی توصیه هایی به کسب و کارهای الکترونیکی‬ ‫برای فعالیت در ش��رایط بحرانی مقابله با ویروس کرونا‬ ‫ارائه شده است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬کارکنان کس��ب و کار الکترونیکی حتی االمکان‬ ‫از مسافرت به شهرهای الوده اعالم شده به وسیله ستاد‬ ‫ملی مبارزه با کرونا‪ ،‬خودداری کنند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬کس��ب و کارهای��ی که ب��ه صورت پلتف��رم ارائه‬ ‫خدم��ت می کنن��د‪ ،‬موظف ب��ه کنترل ن��رخ کاالهای‬ ‫بهداش��تی عرضه ش��ده برای مقابله با ویروس هستند‪.‬‬ ‫ای��ن کاالها با توجه به نیاز جامع��ه نباید با قیمت های‬ ‫نامتعارف عرضه شوند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬با توجه به محدودیت کاالهای بهداشتی مقابله با‬ ‫ویروس‪ ،‬الزم است س��قف معینی برای تعداد کاالهای‬ ‫سفارش داده ش��ده تعریف شود و امکان ثبت سفارش‬ ‫برای تعداد باالیی از این اقالم وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬با وجود به اثبات نرس��یدن امکان انتقال ویروس‬ ‫ازکاالهای وارداتی و در زمان مش��خصی در انبار کسب‬ ‫و کار یا تامین کننده‪ ،‬الزم است کسب و کارها‪ ،‬محیط‬ ‫نگه��داری کااله��ا و انبار خود را به ش��کل مناس��بی‬ ‫ضدعفونی و گندزدایی کنند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬کس��ب و کارهایی که در قال��ب پلتفرم‪ ،‬مبادرت‬ ‫ب��ه عرضه کاال می کنن��د الزم اس��ت نظارت های ویژه‬ ‫و مس��تمر در زمین��ه ارائه نش��دن کااله��ای تقلبی و‬ ‫غیربهداش��تی مقابله با ویروس داش��ت ه باشند‪ ،‬چنانچه‬ ‫تخلف مش��اهده شود‪ ،‬ضمن توقف عرضه کاالی تقلبی‪،‬‬ ‫برخورد جدی با تامین کننده داشته باشند‪.‬‬ ‫ب و کاره��ای الکترونیکی الزم اس��ت دقت‬ ‫‪ -۶‬کس�� ‬ ‫کاف��ی در ارائ��ه کاالهای بهداش��تی مقابل��ه با ویروس‬ ‫داشته باشند و از فروش کاالهایی که موجودی ندارند‪،‬‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ ‫‪ -۷‬با هدف ترویج اس��تفاده از محصوالت بهداش��تی‬ ‫برای مقابله ب��ا ویروس و در نظر گرفتن نیازمندی های‬ ‫موج��ود در س��طح جامعه‪ ،‬توصیه می ش��ود در صورت‬ ‫تبلی��غ یک محصول بهداش��تی‪ ،‬هزین��ه کمتری برای‬ ‫تبلیغ ان از سفارش دهنده تبلیغ در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‪ -۸‬کس��ب و کار الزم اس��ت در زمان بس��ته بندی و‬ ‫ارس��ال بس��ته های سفارش��ی به درب منازل‪ ،‬نکات و‬ ‫توصیه های بهداشتی را رعایت کند‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬ابوالفضل عبدالهی‪ ،‬کارشناس فناوری‬ ‫اطالعات در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با بیان اینکه فیشینگ‬ ‫هر روز با یه ترفند جدید وارد می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬یک روز‬ ‫با پیام برنده شدن بانک‪ ،‬یک روز با این پیام که شما از‬ ‫طریق شرکت در برنامه تلویزیونی برنده جایزه شدید و‬ ‫روز دیگر از طریق خرید بسته اینترنتی ارزان یا رایگان‪.‬‬ ‫این ترفندها هرروز با توجه به س��واد عمومی رسانه ای‬ ‫تغییر می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عموما هدف این حمالت فیش��ینگ‬ ‫به س��رقت ب��ردن اطالعات بانکی و اطالعات ش��خصی‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬حتی برخی از این حمالت فیشینگ بدون‬ ‫دادن اطالعات ش��خصی و کارت ه��ای بانکی‪ ،‬از طریق‬ ‫باگ مرورگر و تنها ب��ا باز کردن لینک الوده‪ ،‬اطالعات‬ ‫ذخیره ش��ده روی مرورگر شما را به سرقت می برد و از‬ ‫انها سوءاستفاده کرده یا حساب ها را خالی می کند‪.‬‬ ‫عبداله��ی با بی��ان اینکه حتی با داش��تن رمز یک بار‬ ‫مصرف هم امکان حمله فیش��ینگ وجود دارد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬رم��ز یکب��ار مصرف تا حد زی��ادی جلوی حمالت‬ ‫فیشینگ را گرفته اس��ت‪ ،‬اما نه کامال‪ ،‬زیرا رمز یک بار‬ ‫مصرف تا مدت کوتاهی ولو یک دقیقه یا بیش��تر از ان‬ ‫قابلیت استفاده دارد‪.‬‬ ‫اگر حمالت توس��ط ربات و به صورت هوشمند باشد‪،‬‬ ‫در خالل زمانی که ش��خص اطالعات را وارد می کند و‬ ‫کد یک بار مص��رف را می زند‪ ،‬چون به سیس��تم اصلی‬ ‫بانک وصل نیس��ت که کد باطل شود‪ ،‬این کد می تواند‬ ‫در همان لحظه در اختیار ربات قرار گیرد و حس��اب را‬ ‫خالی کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فناوری اطالعات درب��اره روش های‬ ‫جلوگی��ری از اینگونه حمالت بی��ان کرد‪ :‬اقدامات الزم‬ ‫ش��امل باال بردن سواد رس��انه ای‪ ،‬عمل به توصیه های‬ ‫پلیس فتا و باز نکردن لینک های مشکوک می شود‪.‬‬ ‫در کل باید نس��بت به مواردی که س��عی دارد کاربر‬ ‫را به س��ایت دیگ��ری هدایت کن��د‪ ،‬پیام های��ی مانند‬ ‫اینکه گوشی شما ویروسی ش��ده و این برنامه را نصب‬ ‫کنید تا ویروس کش��ی ص��ورت بگیرد‪ ،‬یا م��واردی که‬ ‫مانن��د اینترنت رایگان اغواکننده اس��ت‪ ،‬بااحتیاط بود‬ ‫و حت��ی از کلیک روی لینک های داده ش��ده خودداری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 27‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 17‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1490‬‬ ‫پیاپی ‪2808‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫وسعت بخشی به اطالعات وظیفه رسانه های تخصصی‬ ‫فاطمه امیر احمدی‪ :‬ارتباطات عمری به بلندای تاریخ بش�ر دارد و ش�اید‬ ‫نخس�تین رش�ته علمی باش�د که همزمان با بش�ر زاده شده اس�ت‪ .‬انواع‬ ‫وس�ایلی ارتباطی و رس�انه ها‪ ،‬فرزندان ح�وزه ارتباطات بش�ری بوده که‬ ‫هر یک رس�التی به عهده دارند‪ .‬بخش مهم این رس�الت در اطالع رسانی و‬ ‫اعالم خبرهای رخ داده در کوتاه ترین زمان ممکن است و در ادامه می توان‬ ‫وظایف اموزش�ی و س�رگرمی را هم ب�ه ان اضافه کرد‪ .‬مطبوع�ات در این‬ ‫کارگروه برای انکه مخاطبان خود را در مقابل رسانه های تصویری از دست‬ ‫ندهند ش�رایط س�خت تری دارند به ویژه در ایران ک�ه به طور معمول مردم‬ ‫بیگانه با نوش�تار و خواندن از نوع کتاب و رس�انه های کاغذی هستند‪ .‬این‬ ‫روزها کمتر ش�هروندی روزنامه در دس�ت دارد و اندک کسانی که مشغول‬ ‫خواندن روزنامه هس�تند افراد جویای کار بوده که به نوعی مطالب روزنامه‬ ‫برای ش�ان جذابیت ندارد‪ .‬این برای یک جامعه نمی تواند خوشایند باشد و‬ ‫در بخش فرهنگی‪ ،‬اشاره به خالهای زیادی دارد‪ .‬بخشی مربوط به کم کاری‬ ‫مطبوعات بوده که نتوانس�ته اند مطال�ب جذاب را تهیه کنند و گاهی هم به‬ ‫هر حال مقهور فضای مجازی و رسانه های تصویری شده اند‪.‬‬ ‫رسانه و نقش ان در توسعه صنعت خودرو‬ ‫امیرحس�ن کاکایی‪-‬عضو هیات علمی دانش�گاه علم و‬ ‫صنع�ت‪ :‬صنعت خ��ودرو‪ ،‬صنعتی بزرگ و پیچیده با س��اختاری‬ ‫مبتنی بر نواوری و بکارگیری اخرین دس��تاوردهای مهندس��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬به طور قطع پیشران توسعه صنعت خودرو‪ ،‬فناوری است و‬ ‫بنابراین به طور عمده موضوع نقاط ضعف و قوت صنعت در مس��یر‬ ‫توس��عه از منظر مهندس��ی مورد نقد و بررس��ی قرار می گیرد؛ در‬ ‫حالی که انچه این صنعت را از صنایع پیش��رفته ای مانند س��اخت‬ ‫موش��ک و دیگر ادوات نظامی متف��اوت می کند‪ ،‬موضوع اقتصاد و‬ ‫پیشران های اقتصادی اس��ت‪ .‬محصولی با بهترین فناوری ها‪ ،‬اگر‬ ‫نتواند رضایت مشتری را با سطوح تحصیالتی ابتدایی تا دکتری را‬ ‫متناسب با پول پرداختی کسب کند یا اینکه حجم بازار ان به تیراژ‬ ‫اقتصادی نرس��د در عمل نمی تواند به حیات خود ادامه دهد؛ البته‬ ‫صنع��ت خودرو در ایران به موضوعی فراتر از مهندس��ی و اقتصاد‬ ‫وابس��ته اس��ت و ان سیاست اس��ت‪ .‬چه بخواهیم و چه نخواهیم‪،‬‬ ‫موضوع مدیریت و توس��عه صنعت خودرو در ایران به سیاست گره‬ ‫خورده اس��ت‪ .‬به همین دلیل اس��ت که به عنوان مثال در ‪ ۲‬سال‬ ‫گذش��ته با وجود بازار انحصاری ب��رای صنعت خودرو و رونق بازار‬ ‫خودرو‪ ،‬خودروس��ازان ما به تعطیلی کش��یده شدند یا عملکردی‬ ‫زیان ده داشته اند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬خودروس��از بخش خصوصی ما که مونتاژکار بوده اند‬ ‫و البته در شرایط عادی هم رضایت مشتریان را براورده می کردند‬ ‫و هم از نظر اقتصادی سوداوری بوده اند‪ ،‬به دلیل رویکرد سیاسی‪،‬‬ ‫در عم��ل ناچ��ار به قطع رابطه با ش��رکای خارجی خود ش��دند و‬ ‫ب��ا وجود داش��تن یک بازار خوب به تعطیلی کش��یده ش��دند‪ .‬دو‬ ‫خودروس��از اصلی ما هم ک��ه توان تولید مبتنی ب��ر تولید داخلی‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬در حالی که می توانس��تند س��ال پرسودی‬ ‫را پشت س��ر بگذارن��د‪ ،‬ب��ه روزگاری افتاده اند که حتی‬ ‫برای ادامه تولید خود بای��د برای ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫(نقدینگی مورد نیاز برای کمتر از ‪ ۲‬ماه) ‪ ،‬منت نهادهای‬ ‫مختلف را بکش��ند‪ .‬این نش��ان دهنده تاثیر سیاست بر‬ ‫دنیای مدیریتی و اقتصادی این صنعت در ایران است‪.‬‬ ‫متاس��فانه فضای افکار عمومی ما در این س��ال ها به‬ ‫صورتی تغییر یافته اس��ت که سیاس��تمداران به دلیل ضرباتی که‬ ‫به صنعت خودرو می زنند‪ ،‬نه تنها مورد بازخواس��ت افکار عمومی‬ ‫واقع نمی شوند‪ ،‬بلکه مورد تش��ویق هم قرار می گیرند‪ .‬در صنعت‬ ‫خودرو در این س��ال ها‪ ،‬موضوع رسانه ها در مدیریت افکار عمومی‬ ‫و مطالبه گری جامعه اصوال دس��ت کم گرفته شده است‪ .‬نتیجه ان‬ ‫این ش��ده که سیاستمداران ما در این سال ها‪ ،‬خواسته های خود را‬ ‫به نام مردم به این صنعت تحمیل کرده اند و در نهایت بدون اینکه‬ ‫رد پایی ا ز انها در وضعیت فعلی بازار و صنعت خودرو دیده ش��ود‪،‬‬ ‫با کمترین هزینه بیشترین بهره برداری را کرده اند‪.‬‬ ‫واقعیت این است که اگر رسانه ها در گذشته از سوی صنعتگران‬ ‫ما جدی تر گرفته می شدند و مردم اگاهی بیشتری به سازکارهای‬ ‫اقتصاد صنعتی پیدا می کردند یا از نتایج حرف های پوپولیس��تی‬ ‫برخی سیاس��تمداران‪ ،‬بیش��تر اگاه می ش��دند‪ ،‬ما امروز کمتر با‬ ‫تصمیم های سیاس��ی مهلک برای اقتصاد صنعتی روبه رو بودیم؛‬ ‫ی مانند‬ ‫البته امسال روزنامه های تخصص ‬ ‫‪ ،‬با اگاهی بیشتر از‬ ‫این مهم و نقش خود‪ ،‬به ارائه مقاالت و مطالب تخصصی تر با نگاهی‬ ‫عمیق تر پرداخت و به نظر می رس��د که از این منظر باید سپاسگزار‬ ‫این رسانه و موارد مشابه بود‪ .‬حداقل نتایج چنین حرکتی این است‬ ‫سالی که با‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫اگهیمناقصهعمومی‬ ‫(فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین کاال‪/116‬ت ک اج‪)98/‬‬ ‫ش�رکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری در نظ��ر دارد از طریق مناقصه عمومی دو‬ ‫مرحله ای کاالی مشروحه ذیل را از طریق شرکت های تامین کننده داخلی خریداری نماید‪:‬‬ ‫‪-1‬شرح مختصر کاالی مورد نیاز‪ :‬مولد برق‪ ،‬دیزل ژنراتور ‪ 170‬کیلو ولت امپر‬ ‫اطالعات تکمیلی متعاقبا به همراه فرم مناقصه ارسال می گردد‪.‬‬ ‫‪-2‬محل تحویل کاال‪ :‬شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری‪-‬اداره تدارکات و امور کاال‬ ‫‪-3‬ن�وع و مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در مناقص�ه‪ :‬ضمانت نام��ه بانک��ی ب��ه مبلغ‬ ‫‪ 250،000،000‬ریال‬ ‫‪-4‬شرایط متقاضی‪ :‬توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات‬ ‫قرارداد طبق ضوابط جاری شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬داشتن شخصیت حقیقی‪/‬حقوقی‪،‬شماره‬ ‫اقتصادی‪ ،‬توانایی مالی‪ ،‬ارائه س��وابق کاری و همچنین مدارک و گواهینامه های مرتبط و‬ ‫متناسب با موضوع مناقصه‬ ‫متقاضی��ان می توانند پس از انتش��ار اگه��ی نوبت دوم با مراجعه حض��وری و یا پایگاه‬ ‫اطالع رسانی زیر نسبت به تهیه و تکمیل اطالعات مورد نیاز اقدام نموده و تقاضای کتبی‬ ‫خود را به همراه مدارک درخواستی حداکثر ظرف مدت ‪ 14‬روز پس از انتشار اگهی نوبت‬ ‫تاریخ انتشار اول‪ 1398/12/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار دوم‪1398/12/27 :‬‬ ‫گذشت‬ ‫بتوانند مس��تقیم یا غیرمستقیم نقش خاص خویش را‬ ‫در زندگی گروهی ایفا کنن��د‪ .‬به همین جهت اگاهی‬ ‫اجتماعی از مهم ترین ویژگی های زمان معاصر به‪‎‬شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫انجمن صنف��ی مراکز معاینه فنی خ��ودرو به مانند‬ ‫س��ایر س��ازمان های مردم‪‎‬نهاد رس��الت خ��ود را برای‬ ‫صیان��ت و دفاع از مراکز معاینه فنی و فرهنگ س��ازی‬ ‫اجتماعی برای پیشبرد حقوق اجتماعی بنا نهاده است‪.‬‬ ‫در این رهگ��ذر ارتباط با کانون های رس��انه ای از اولویت‪‎‬های‬ ‫بس��یار مهم این انجمن اس��ت‪ .‬یکی از مهم تری��ن این ارتباطات‬ ‫رابط��ه نزدیک ای��ن انجمن با موسس��ه فرهنگ��ی و مطبوعاتی‬ ‫بوده و انجمن در س��ال ‪ 98‬در راستای رسالت خود برای‬ ‫اطالع‪‎‬رس��انی و اگاه کردن ش��هروندان نس��بت‪‎‬به معاینه فنی و‬ ‫ملزومات ان مقاله و یاداش��ت‪‎‬هایی را برای بخش‪‎‬های خبری این‬ ‫موسسه فرهنگی و مطبوعاتی از جمله‬ ‫‪ ،‬گسترش صنعت‪،‬‬ ‫روزگارخودرو و‪ ...‬نوشته است‪.‬‬ ‫انجمن در این مقاالت امکان فرهنگ سازی اجتماعی‪ ،‬اموزش‬ ‫نوب‬ ‫شما ت د‬ ‫‪ 10‬ره م وم‬ ‫‪9‬‬ ‫ج‬ ‫‪ 98 . 7‬وز‪:‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوم جهت ارزیابی کیفی و بررسی صالحیت تامین کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه‬ ‫به ادرس مناقصه گزار تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و ارزیابی‬ ‫کیف��ی مناقصه گران طبق قانون برگزاری مناقصات از ش��رکت های واجد ش��رایط جهت‬ ‫شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد اورد‪ .‬ضمنا ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی‬ ‫را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوب‬ ‫قانون برگزاری مناقصات مختار است‪.‬‬ ‫«فقط مدارک ارزیابی ارس��الی که در دفترخانه رسمی کپی برابر اصل شده باشد مورد‬ ‫استناد خواهد بود»‬ ‫ادرس پایگاه اطال ع رسانی‪ http://agogpc.nisoc.ir :‬بخش مناقصه ها و مزایده ها‬ ‫نش�انی محل اعالم امادگی و دریافت اسناد‪ :‬استان خوزستان‪-‬شهرستان امیدیه‪-‬‬ ‫بلوار نفت‪ -‬شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری‪ /‬اداره تدارکات و امور کاال‬ ‫تلفکس‪06152620897:‬‬ ‫فکس‪06152622683 :‬‬ ‫داخلی‪06152622273 :‬‬ ‫تاییدیه فکس‪3504 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری‬ ‫و اش��نایی با خ��ودرو‪ ،‬انتقادات س��ازنده با قوانی��ن‪ ،‬ایین‪‎‬نامه و‬ ‫ش��یوه‪‎‬نامه ب��رای راحتی ش��هروندان و جلوگی��ری از عواقب که‬ ‫جامعه را تهدید می کند انجام داده که البته این بستر با همکاری‬ ‫مدیریت موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫موثر شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن فرصت انجمن بر خود واجب می داند که از همکاری و‬ ‫همراهی این موسسه قدردانی کند‪.‬‬ ‫در پایان موردی به‪‎‬نظر می رس��د که اگر مصلحتی نس��بت‪‎‬به‬ ‫ان اندیش��یده ش��ود مزین بر امتنان خواهد ب��ود؛ محدودیت در‬ ‫حج��م مقاالت گاهی س��بب می‪‎‬ش��ود تا مطلب دقی��ق و کامل‬ ‫ب��ه خوانن��دگان منتقل نش��ود که ب��رای درک و انتق��ال دانش‬ ‫ممکن اس��ت کج‪‎‬فهم��ی به‪‎‬وج��ود اورد‪ .‬اگر تدبیری نس��بت‪‎‬به‬ ‫ای��ن موض��وع اندیش��یده ش��ود می‪‎‬توان��د مق��االت را مفیدتر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫باری در س��الی که گذش��ت انجمن صنفی مراکز معاینه فنی‬ ‫توانس��ت با مساعدت و همکاری موسس��ه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫بخش��ی از این بار بزرگ اجتماعی که بخش��ی از رسالت‬ ‫سازمان ها و انجمن‪‎‬ها است را به‪‎‬انجام برساند‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫حض��ور موج��ودی تاج��دار‪ ،‬اما ناش��ناخته‪،‬‬ ‫پایان بخش روزهای پایانی امس��ال شده و سفر‬ ‫جهان��ی ان روزهای ملتهبی را برای اغاز ‪۲۰۲۰‬‬ ‫می�لادی و پای��ان ‪ ۱۳۹۸‬خورش��یدی رقم زده‬ ‫اس��ت‪ .‬دس��ت های دس��تکش دار‪ ،‬صورت های‬ ‫ماس��ک دار‪ ،‬فاصله ه��ای بین اف��راد‪ ،‬کم حرف‬ ‫ش��دن مردم در اماکن و وس��ایل نقلیه عمومی‪،‬‬ ‫داروخانه های ش��لوغ و بازارهای خلوت نشان از‬ ‫ی��ک وضعیت خ��اص ملی دارد‪ .‬کس��ادی بازار‬ ‫اما در روزهای پایانی س��ال رونق نس��بی گرفت‬ ‫و حض��ور کرونای تاجدار پذیرفته و عادی ش��د‪.‬‬ ‫دولتم��ردان در اطالع رس��انی موضوع همچون‬ ‫گذش��ته در مقاب��ل بح��ران هوش��مندانه عمل‬ ‫نکردند و کرونا‪ ،‬با ش��تابی که در خود داش��ت‪،‬‬ ‫مهمان استان ها و شهرهای گوناگون کشور شد‪.‬‬ ‫از رفتاره��ای غیرمنطقی برخی افراد که فاکتور‬ ‫بگیری��م‪ ،‬از نااگاه��ی ش��هروندان در برخورد با‬ ‫این مهم��ان ناخوانده باید گفت که موضوع را با‬ ‫ش��وخی و شعر پیش بردند‪ ،‬اما ویروس جدید با‬ ‫کسی ش��وخی ندارد از این رو بسیاری را قربانی‬ ‫خ��ود ک��رده و می کن��د‪ .‬ش��عارهای «در خانه‬ ‫بمانید»‪« ،‬ما کرونا را شکست می دهیم»‪« ،‬عید‬ ‫در خانه بمانیم» و حتی شعارها و همبستگی ها‬ ‫فرام��رزی اینکه گروهی از ش��هروندان چینی با‬ ‫انتش��ار ویدئویی با مضمون «قوی ب��اش ایران‪،‬‬ ‫قوی باش چین» همبس��تگی خود را با ایرانیان‬ ‫اعالم کردند‪ ،‬بخش��ی دیگر از این ماجراس��ت‪.‬‬ ‫فرام��وش نکنیم برخی هم به دلیل مس��مومیت‬ ‫در خ��وردن م��واد ضدعفونی کنن��ده جان خود‬ ‫را از دس��ت دادند‪ .‬برخ��ورد و عملکرد در مقابل‬ ‫یک موضوع جهانی به گونه ای در کارنامه س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬دولت ثبت ش��د که فقط سرگردانی و باری‬ ‫به ه��ر جهت را به ذهن متبادر می کند‪ .‬نه دولت‬ ‫توانس��ت در مدت ی��ک ماه برنامه منس��جمی‬ ‫تدوین کند و نه مردم توانستند شناخت درستی‬ ‫از اصل موضوع داش��ته باش��ند‪ .‬هن��وز برخی از‬ ‫شهروندان نمی دانند دستکش دست کردن برای‬ ‫جلوگیری از ورود ویروس کرونا به بدن اس��ت و‬ ‫نباید با همان دستکش سیگار بکشند و راه ورود‬ ‫این تاجدار کوچک را هموار کنند‪ .‬مشما کردن‬ ‫قفل های فروش��گاه ها هن��گام تعطیلی‪ ،‬روکش‬ ‫ک��ردن دس��تگیره های در و‪ ...‬چق��در می تواند‬ ‫راهکار درستی برای مقابله با یک ویروس باشد؟‬ ‫نمی دان��م‪ .‬به هر روی بخش خودرو گروه صنعت‬ ‫روزنامه‬ ‫سال ‪ ۹۸‬خود را با ‪ ۲۳۲‬گزارش‬ ‫به پایان برد و بسیاری از حرف ها ماند برای سال‬ ‫‪ ،۹۹‬البته به شرط بقا‪.‬‬ ‫عیدتان مبارک‪ ،‬نوروزتان پیروز‬ ‫تاثیر واردات خودروهای‬ ‫لوکس بر نرخ چارچرخ ها‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬از انجای��ی که در‬ ‫تجارت‪ ،‬عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کند‬ ‫و در ش��رایط کنونی عرضه چارچرخ ها نسبت‬ ‫به سنوات گذشته ‪ ۴۰‬درصد افت داشته‪ ،‬تورم‬ ‫در بازار خودرو موضوع دور از انتظاری نیست‪.‬‬ ‫ول��ی ملکی در گفت وگو ب��ا خانه ملت درباره‬ ‫عل��ت افزایش قیم��ت خ��ودرو در هفته های‬ ‫گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬از انجایی که در تجارت‪ ،‬عرضه‬ ‫و تقاضا قیمت را تعیین می کند و در ش��رایط‬ ‫کنونی عرضه چارچرخ ها نس��بت به س��نوات‬ ‫گذش��ته ‪ ۴۰‬درصد افت داشته‪ ،‬تورم در بازار‬ ‫خودرو موضوع دور از انتظاری نبود و سرازیر‬ ‫ش��دن نقدینگی موجود در جامعه به س��مت‬ ‫بازار یکی از دالیل گرانی خودرو شد‪ .‬نماینده‬ ‫مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسالمی‬ ‫اف��زود‪ :‬از انجای��ی ک��ه نقدینگی م��ورد نیاز‬ ‫قطعه س��ازان در موعد مقرر ب��ه انها پرداخت‬ ‫نشد‪ ،‬ش��رکت های خودروس��ازی نتوانستند‬ ‫میزان تولید و در نتیجه عرضه خودرو به بازار‬ ‫را افزای��ش دهند‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اسالمی تامین نشدن‬ ‫به موق��ع نقدینگی مورد نیاز قطعه س��ازان را‬ ‫یکی دیگ��ر از دالیل افزای��ش قیمت خودرو‬ ‫در هفته های گذش��ته برش��مرد و اظهارکرد‪:‬‬ ‫در جلس��ات متعددی این مش��کل با حضور‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬قطعه س��ازان و‬ ‫نماین��دگان بانک مرکزی مورد بررس��ی قرار‬ ‫گرفت و مقرر ش��د برای حف��ظ تیراژ کنونی‬ ‫تولید و افزایش ان‪ ،‬به خودروسازان تسهیالت‬ ‫پرداخت شود در حالی که این اتفاق نیفتاد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عباس مجیدی‪‎‬ن�ژاد‪ -‬رئیس انجمن صنفی مراکز معاینه‬ ‫فنی خ�ودرو کش�ور‪ :‬س��ازمان های مردم‪‎‬نهاد در کش��ورهای‬ ‫جهان ب��ا عنوان‪‎‬های گوناگون مش��غول به فعالیت هس��تند‪ .‬در‬ ‫عرصه بین المللی از این نهادها به‪‎‬عنوان س��ازمان های غیردولتی‬ ‫(‪ )NGO‬یاد می ش��ود و در ایران نیز ان را با اختصار «س��من»‬ ‫می شناس��ند‪ .‬این نهادها خارج از س��اختار دولت بوده و به‪‎‬عنوان‬ ‫واس��طه‪‎‬هایی میان جامع��ه و دولت عمل می کنند‪ .‬س��من ها در‬ ‫دنی��ای کنونی وظیفه های بس��یار مهمی را بر دوش می کش��ند‬ ‫به‪‎‬گونه ای که نمی توان نقش انها را در جامعه نادیده گرفت‪.‬‬ ‫سازمان های مردم‪‎‬نهاد به‪‎‬طور معمول در تعامل و همسو با دولت‬ ‫فعالیت دارند‪ .‬در مدل همس��ویی با دولت‪ ،‬زمانی که وزارتخانه ها‬ ‫و سازمان های دولتی به امری مشغول می شوند نهادهای مردمی‬ ‫نیز در این امر مش��ارکت می کنند؛ به این ترتیب تعامل دوسویه‬ ‫میان دولت و نهادهای اجتماعی ایجاد می شود‪ .‬با افزایش ازادی‬ ‫بیان و مطبوعات‪ ،‬مش��ارکت اجتماعی و توسعه‪‎‬یافتگی کشورها‪،‬‬ ‫سازمان های مردم‪‎‬نهاد احساس مسئولیت بیشتری خواهند کرد‪.‬‬ ‫رس��انه ها و مطبوعات نقش کلیدی برای هر ‪ NGO‬دارد‪ .‬در‬ ‫جهان امروز‪ ،‬وس��ایل ارتباط جمعی از جمله روزنامه‪،‬‬ ‫رادیو‪ ،‬تلویزیون و س��ینما ب��ا انتقال اطالعات و مبادله‬ ‫اف��کار و عقای��د عموم��ی در راه پیش��رفت فرهنگ و‬ ‫تمدن بش��ری نق��ش بزرگی در جامع��ه ایفا می کنند‪.‬‬ ‫بسیاری از اندیشمندان‪ ،‬عصر کنونی را عصر ارتباطات‬ ‫نام گ��ذاری کرده اند‪ .‬تمرکز گروه های وس��یع انس��انی‬ ‫در ش��هرهای بزرگ‪ ،‬ش��رایط خاص تمدن صنعتی و‬ ‫پیچیدگی وضع زندگی اجتماعی‪ ،‬وابس��تگی ها و همبستگی های‬ ‫ملی و بین المللی‪ ،‬ناامنی و بحران‪‎‬ها‪ ،‬تحول نظام های سیاس��ی و‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬دگرگونی مبانی فرهنگی‪ ،‬ترک س��نت های قدیمی و‬ ‫به‪‎‬ویژه بیداری وجدان اجتماعی‪ ،‬همه از جمله عواملی هس��تند‬ ‫که روزبه‪‎‬روز نیاز انسان را به اگاهی از تمام حوادث و قایع جاری‬ ‫محیط زندگی بیش��تر کرده اس��ت تا جایی که پیشرفت وسایل‬ ‫ارتباط جمعی و توس��عه اقتصادی و اجتماع��ی و تحکیم مبانی‬ ‫دموکراس��ی و تفاه��م بین المللی الزم و ملزوم یکدیگر ش��ده اند‪.‬‬ ‫در این جوامع افراد انس��انی س��عی بر ان دارند که همیش��ه در‬ ‫جری��ان تمام امور و مس��ائل اجتماع��ی روزمره قرار داش��ته تا‬ ‫که در ماه های اخیر وکالی مجلس ش��ورای اسالمی که‬ ‫خودشان مس��بب اصلی قانون گذاری های ناکارامد در‬ ‫ای��ن صنعت و بازار در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته بوده اند‪ ،‬جرات‬ ‫نمی کنند ان تصمیمات قبلی را تکرار کنند‪ .‬به شخصه‬ ‫از این روزنامه و دس��ت اندرکاران ان سپاسگزارم که به‬ ‫من اجازه دادند با ارائه سلس��له یادداشت هایی به تدریج‬ ‫برخی مسائل را برای خوانندگان فرهیخته این روزنامه‬ ‫بش��کافم و البته بر مبنای بازخوردی که از انها گرفتم دیدگاه های‬ ‫خود را تصحیح کنم‪.‬‬ ‫در ادامه این مس��یر باید یاداور ش��وم که نخس��ت تاثیرپذیری‬ ‫اف��کار عموم��ی هم به مداومت رس��انه ها وابس��ته اس��ت و هم به‬ ‫کیفیت مطال��ب‪ .‬این مهم امکان پذیر نیس��ت مگر با توجه جدی‬ ‫خود دس��ت اندرکاران صنعت خودرو ش��امل خودروس��ازی ها‪،‬‬ ‫قطعه س��ازی ها و خدمات دهندگان‪ .‬متاسفانه خودروسازی های‬ ‫بزرگ که دولتی هستند و در عمل نیازی به همراهی افکار عمومی‬ ‫نمی بینند و خودروسازی ها خصوصی هم تا وقتی سر پا بودند‪ ،‬فقط‬ ‫ب��ه جنبه تبلیغاتی محصوالت خود به رس��انه ها توجه می کردند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان قطعه س��ازان به نظ��ر فعال تر از بقی��ه در این زمینه‬ ‫عمل کرده ان��د که روزنامه‬ ‫به نظر بیش��ترین بهره برداری‬ ‫را از ای��ن موضوع انج��ام داد و در عمل تریبون موفقی ش��د برای‬ ‫این صنف زحمتکش و پیش��رو صنایع کشور؛ همچنین مجموعه‬ ‫دس��ت اندرکاران خدمات پس از فروش نیز به نظر کم کاری زیادی‬ ‫در این زمینه دارند در حالی که همه بر خودروسازان تمرکز دارند‪،‬‬ ‫این ش��بکه فروش��ندگان خودرو و قطعات یدک��ی و تعمیرکاران‬ ‫هس��تند که بیش��ترین س��ود را از برخی تصمیمات در این کشور‬ ‫می گیرن��د و طبیعی اس��ت که ترجیح می دهند ک��ه اب گل الود‬ ‫باشد تا سود بیشتری ببرند‪.‬‬ ‫نکته دیگری ک��ه در این روزهای پایان س��ال می توانم از نقش‬ ‫روزنامه ه��ا و رس��انه های عموم��ی بگویم لزوم توجه به مس��ائل‬ ‫ریش��ه ای مانن��د حمل ونقل عمومی و االیندگی اس��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال هر چند ک��ه همه می دانند که توس��عه حمل ونقل عمومی‬ ‫بیش��تر از افزایش تی��راژ تولید خودرو س��واری در بهبود کیفیت‬ ‫زندگ��ی ما تاثیر می گذارد اما موضوع بازس��ازی ناوگان فرس��وده‬ ‫خودروه��ای س��نگین به هیچ عن��وان دغدغه ش��ماره یک مردم‬ ‫و رس��انه ها در زمین��ه صنعت خودرو نیس��ت؛ همچنین در ذهن‬ ‫همگان جا نیفتاده اس��ت ک��ه اگر بخواهیم الودگی کمتر ش��ود‪،‬‬ ‫ باید عالوه بر توجه به توس��عه فن��اوری در صنعت خودرو که منجر‬ ‫به هزینه بیش��تر مصرف کننده می ش��ود‪ ،‬باید مراقبت بیشتری از‬ ‫رفتاره��ای رانندگی خودمان و کلیت حمل ونقل کش��ور داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬به نظر می رسد که روزنامه های تخصصی در کنار اطالعات‬ ‫و تحلیل ه��ای مناس��ب در زمین��ه خ��ودرو‪ ،‬باید دید خ��ود و نیز‬ ‫خوانندگان خود را وس��عت بخشیده و توسعه حمل ونقل عمومی‪،‬‬ ‫توسعه فرهنگ رانندگی‪ ،‬احترام به محیط زیست و مصرف درست‬ ‫را به دغدغه عمومی تبدیل کنند و این مهم ممکن نیس��ت مگر با‬ ‫مشارکت دست اندرکاران اجرایی و سیاست گذار کشور‪.‬‬ ‫امید اس��ت با شکس��ت کرونا‪ ،‬این بالی خانمان س��وز‪ ،‬در سال‬ ‫جدید‪ ،‬این دست اندرکاران به یاری رسانه هایی مانند این روزنامه‬ ‫برای باال بردن سطح فرهنگ عمومی در زمینه خودرو‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫و حفظ محیط زیست و همچنین فرهنگ توسعه صنعتی در سطح‬ ‫ملی بشتابند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نظر برخی کارشناسان درباره‬ ‫در سالی که گذشت‬ ‫در دام تاجدار‬ ‫کوچک‬ ‫‪4‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 27‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 17‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1490‬‬ ‫پیاپی ‪2808‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مردم در استان های مختلف ایران چگونه به استقبال بهار می روند‬ ‫فرش قرمز برای «نوروز»‬ ‫ن��وروز برای م��ا ایرانیان یک جش��ن ملی محس��وب‬ ‫می ش��ود‪ .‬در عین حال برگزاری جش��ن ن��وروز در هر‬ ‫قس��مت از کش��ور‪ ،‬ویژگی های خاص خود را دارد‪ .‬اقوام‬ ‫مختلف ایرانی با توجه به محدوده جغرافیایی خاص خود‬ ‫نماده��ای فرهنگی خود را حفظ کرده اند و باوجود انکه‬ ‫هر یک از انها اداب و رسوم خاص خود را نیز در برپایی‬ ‫ن��وروز دارند‪ ،‬بازهم ان را به دور از همه وابس��تگی های‬ ‫قوم��ی و مذهب��ی برگ��زار می کنن��د‪ .‬در ادام��ه نگاهی‬ ‫می اندازیم به مراس��م نوروز در میان اقوام مختلف ایران؛‬ ‫مراسمی که هرکدام‪ ،‬لطف خودشان را دارند‪.‬‬ ‫قیچی در سفره هفت سین تالشی ها‬ ‫در سفره هفت سین مناطقی مثل ماسال‪ ،‬قیچی از لوازم سفره است چون در‬ ‫میان تالش ها رسم است که هرکس به عید دیدنی می رود‪ ،‬باید مقداری از سبزه‬ ‫س��فره عید را بچیند که باعث افزایش برکت شود‪ .‬هنگام چیدن سبزه با قیچی‬ ‫نیت می کنند و معتقدند حاجت انها براورده می شود‪.‬در بین گیلک ها رسم است‬ ‫که خانواده عزادار س��فره عیدی پهن نکند‪ ،‬شیرینی نگذارد و از مهمانان خود با‬ ‫خرما و چای پذیرایی کند‪.‬‬ ‫تکم اذری ها‬ ‫یکی از مهم ترین رسوم ها در میان اذری ها رسم‬ ‫تک��م و تکم چی اس��ت‪ .‬این رس��م در اصل همان‬ ‫نوروزخوانی اس��ت که با ش��عرخوانی و موس��یقی‬ ‫نوید امدن بهار را می دهند‪ .‬تکم عروس��کی است‬ ‫که تکم چی به دست می گیرد و با تکان دادن تکم‪،‬‬ ‫تصنیف های به��اری و ن��وروزی می خواند‪ .‬برخی‬ ‫معتقدند حاجی فیروز از همین نوروز خوانی الهام‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫از دیگر رس��وم در میان مردم اذری ایران‪ ،‬پهن‬ ‫کردن س��فره عید یا سفره خوراکی است که برای‬ ‫پذیرایی از مهمانان است و این رسم در میان مردم‬ ‫ساکن در ش��هرها و روستاهای اذربایجان غربی و‬ ‫ش��رقی و اردبیل رایج اس��ت‪ .‬این س��فره عالوه بر‬ ‫هفت سین شامل تنقالتی مانند نخود و کشمش‪،‬‬ ‫مغز بادام و گردو‪ ،‬خرما‪ ،‬انجیر خشک‪ ،‬انار‪ ،‬سیب‪،‬‬ ‫انگ��ور‪ ،‬ش��یرینی کوک��ه و حلوای خانگی اس��ت‪.‬‬ ‫یکی از رس��وم ن��وروزی م��ردم اذری ایران هدیه‬ ‫دادن به عروس و دامادی اس��ت که نخستین عید‬ ‫مشترکش��ان را جشن می گیرند‪ .‬چند روز مانده به‬ ‫نوروز خانواده نو عروس هدایایی به عروس و داماد‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫منجوق اتدی ترکمن ها‬ ‫در ترکمن صحرا‪ ،‬پس از انجام مناسک خانه تکانی‪،‬‬ ‫رس��م است که نخ سفید و س��یاه را با هم می بافند‬ ‫و در میان ه ان اس��پند‪ ،‬نظر چشم‪ ،‬منجوق‪ ،‬نمک و‬ ‫داغدان (که نوعی چوب اس��ت) قرار می دهند و ان‬ ‫را‪ ،‬به نشانه ی برکت‪ ،‬باالی در خانه ها می اویزند‪ .‬از‬ ‫دیگر سنت های این قوم‪ ،‬تراشیدن موی سر پسرها‬ ‫در چهارش��نب ه اخر س��ال بوده است‪ ،‬به طوری که‬ ‫مقداری مو را در دو طرف س��ر‪ ،‬روی گوش یا پشت‬ ‫س��رها باقی می گذاشتند و به ان قولپاق می گفتند‪.‬‬ ‫از دیگر رسومی که امروزه کمرنگ تر شده‪ ،‬رفتن به‬ ‫صحراها در چهارش��نبه سوری است‪ .‬انها نگریستن‬ ‫به چش��مه های اب را به فال نیک می گرفتند و در‬ ‫راه بازگشت‪ ،‬تعدادی سنگریزه برمی داشتند و هفت‬ ‫ب��ار به طرفی غیر از قبله پرتاب می کردند تا بدی ها‬ ‫دفع شود‪ .‬از جمله س��رگرمی های نوروزی مردمان‬ ‫ترکمن‪ ،‬بازی منجوق اتدی به معنای انداختن دانه ‬ ‫منجوق است‪ .‬که در این بازی دختران ترکمن دور‬ ‫هم جمع می شوند و منجوق های خود را با عالمتی‬ ‫مش��خص می کنند و دان��ه دانه در ظرف��ی پر اب‬ ‫می اندازند‪ .‬سپس یکی از دختران ظرف را می گیرد‪،‬‬ ‫باالی سر دوستانش می برد و در حالی که یک بیت‬ ‫ش��عر می خواند‪ ،‬منجوق ها را با هم مخلوط می کند‬ ‫و بع��د یکی را از ظ��رف در می اورد‪ .‬منجوق متعلق‬ ‫به هر دختری که باشد‪ ،‬معنای شعر در ارتباط با او‬ ‫قلمداد می شود‪.‬‬ ‫میرنوروزی کردها‬ ‫ایین های جش��ن ن��وروز در غ��رب ایران‪ ،‬ضمن‬ ‫سازگاری با ویژگی های بومی از جمله زبان‪ ،‬شیوه‬ ‫و جایگاه زندگی انها‪ ،‬بسیار با ایین های کهن نوروز‬ ‫همسویی دارد‪ .‬میر نوروزی یا مراسم کوسه گردی‬ ‫از نمایش های��ی بوده که در می��ان کردهای ایران‬ ‫برگزار می شده است‪ .‬میر نوروزی نمایشی کمدی‬ ‫اس��ت که فردی به عنوان فرمان��دار در ایام نوروز‬ ‫انتخاب می ش��ود و مدیریت ام��ور در این مدت به‬ ‫او محول می گردد‪ .‬این مراس��م امروز تنها در چند‬ ‫روس��تای مهاباد و در نخس��تین چهارشنب ه سال‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬با ای��ن حال ما در ای��ام نوروز و‬ ‫قب��ل از ان افرادی را با لباس های س��رخ و چهره ‬ ‫سیاه شده می بینیم که تحت عنوان حاجی فیروز‬ ‫مردم را شاد و سرگرم می کنند‪ .‬این می تواند همان‬ ‫بازماند ه شوخی های میر نوروزی باشد که با روش‬ ‫دیگری در ایام نوروز به اجرا درمی اید‪.‬‬ ‫در مراسم کوسه گردی روستاییان با راه انداختن‬ ‫دس��ته ای که ماس��ک های خنده دار پوش��یده اند‪،‬‬ ‫کوس��ه و عروس��ش را بدرق��ه می کنن��د‪ .‬انها در‬ ‫حالی که ش��عر می خوانند ب��ه در خانه ها می روند‬ ‫و نوید اتمام زمس��تان را می دهند و هدیه دریافت‬ ‫می کنند‪ .‬کوسه با سخنانی جالب حضار را متوجه‬ ‫حضور خ��ود می کن��د‪ .‬عامه مردم ان را رس��می‬ ‫فکاهی می دانند اما باید گفت که کوس��ه گردی از‬ ‫قدمت بسیاری برخوردار است‪ .‬در حقیقت شخص‬ ‫در هیات کوس��ه‪ ،‬با زبانی طنزگون‪ ،‬از عمیق ترین‬ ‫واقعی��ات تلخ جامعه پرده بر م��ی دارد و از دردها‬ ‫و رنج ه��ا و ارزوهای تحقق نیافت ه یک قوم س��خن‬ ‫می گوید‪.‬‬ ‫همچنین در ش��هر بانه‪ ،‬رس��م بوده که زنان در‬ ‫ش��ب چهارشنبه سوری‪ ،‬دسته ای از موی کودکان‬ ‫خ��ود را می بریدند و ب��ه دور می انداختند تا از هر‬ ‫اس��یبی به دور باش��ند و معتقد بودن��د که انجام‬ ‫ندادن این کار موجب انتقال بالها به س��ال جدید‬ ‫می شود‪ .‬نوروز خوانی از دیگر مراسمی است که در‬ ‫کردستان برگزار می شود‪ .‬امروزه این رسم فقط در‬ ‫مناطق روستایی اجرا می شود و مناطق شهری این‬ ‫رسم را به فراموشی سپرده اند‪ .‬در این مراسم مردم‬ ‫شب را در خان ه یکی از اهالی محل جمع می شوند‪.‬‬ ‫در این ش��ب‪ ،‬نق��ال‪ ،‬نوروزنام��ه را مانند خواندن‬ ‫ش��اهنامه نقالی می کند‪« .‬هه ته ری‪ ،‬مه ته ری» هم‬ ‫یکی دیگر از اداب نخس��تین روز نوروز اس��ت که‬ ‫کودکان ان را اجرا می کنند‪ .‬انها شال خود را از بام‬ ‫پایی��ن می اندازند و به کردی می گویند‪« :‬هدیه ای‬ ‫برایمان بیاورید! »‬ ‫لیکوخوانی بلوچ ها‬ ‫یکی از مراسم های نوروزی در استان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان‪ ،‬جشن بهارگاهی است‪ .‬این جشن‬ ‫توس��ط عش��ایر و کوچ نش��ین های بلوچ برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬با توجه به اینکه ق��وم بلوچ از قبیله ها‬ ‫و طایفه ه��ای زیادی تش��کیل ش��ده‪ ،‬هر یک از‬ ‫انه��ا با دعوت ب��زرگان قوم ب��ه برنامه ریزی این‬ ‫جش��ن هایی که اجدادش��ان ان��ان را مهم ترین‬ ‫مراس��م قوم بلوچ می دانند‪ ،‬مش��غول می شوند‪.‬‬ ‫ایین دیگری که در س��رزمین بلوچستان برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬مراسم سرمه سایی است‪ .‬زنان بلوچ در‬ ‫گذشته س��نگ سرمه را روی س��نگی که وسط‬ ‫ان گود بود‪ ،‬می س��اییدن و از ان در طول سال‬ ‫اس��تفاده می کردن��د‪ .‬روز اول به��ار و در لحظه‬ ‫تحویل س��ال این س��رمه ها را به دختران هدیه‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫اما مراس��م دیگری ک��ه در ای��ن منطقه اجرا‬ ‫می شود‪ ،‬مراسم هلک لدیی یا گدام لدیی است‪.‬‬ ‫در این مراس��م ک��ه به معن��ی جابه جایی محل‬ ‫س��کونت است‪ ،‬طی مراسم ویژه ای سیاه چادرها‬ ‫از منطق��ه فعلی جمع اوری ش��ده و با یک حلقه‬ ‫دایره ای و خواندن اوازهای مخصوص لیکو انجا‬ ‫را ت��رک کرده و به س��مت م��کان جدید بهاری‬ ‫حرکت می کنن��د‪ .‬اوازهایی که در این مراس��م‬ ‫خوانده می شود‪ ،‬همه دسته جمعی اجرا می شوند‬ ‫و در وص��ف توصیف بهار اس��ت‪ .‬کاش��تن نهال‬ ‫درخ��ت خرما در نخس��تین روز عید هم یکی از‬ ‫رس��وم ایام نوروز در بلوچس��تان اس��ت‪ .‬نهال یا‬ ‫پاجوش های��ی ک��ه از قبل‪ ،‬طی مراس��م خاصی‬ ‫از بدن��ه درخت خرما جدا ش��ده اس��ت از طرف‬ ‫بزرگ ترها به کوچک ترها عیدی داده می شود تا‬ ‫انها را در زمین کشاورزی خود بکارند‪.‬‬ ‫نوروز خوانی‬ ‫عروس گولی گیلک ها‬ ‫در گیالن‪ ،‬در ش��هرها و روستاهایی که امامزاده و‬ ‫زیارت��گاه وجود دارد‪ ،‬بس��یاری از مردم برای تحویل‬ ‫س��ال به انجا می روند‪ .‬از مراسم مهم نوروز در گیالن‬ ‫می ت��وان به نوروز خوانی اش��اره کرد ک��ه هم اکنون‬ ‫نی��ز کم و بی��ش رواج دارد‪ .‬برای ای��ن کار‪ ،‬گروهی‬ ‫نوروزخ��وان در کوچ��ه و خیابان ب��ه راه می افتند و‬ ‫اش��عاری می خوانند‪ .‬گیلکی ه��ا ایین هایی از جمله‬ ‫رسوم شال اندازان را نیز برگزار می کردند؛ که سال ها‬ ‫درنیمه دوم اس��فند م��اه در اس��تقبال از نوروز اجرا‬ ‫می ش��د اما امروزه به فراموشی سپرده شده است‪ .‬در‬ ‫این خط��ه‪ ،‬بهار‪ ،‬عالوه بر صدای خ��وش فاخته ها و‬ ‫شانه بسرها و گل های زیبای پامچال‪ ،‬با مراسم زیبای‬ ‫عروس گول��ی می اید‪ .‬عروس گولی ی��ا گل عروس‪،‬‬ ‫نمایشی س��ت که غول‪ ،‬پیربابو و نازخانم نقش اصلی‬ ‫ان را ایفا می کنند‪ .‬پیربابو ش��خصی است که خود را‬ ‫به هیات پیرمردی در می اورد و غول مردی است که‬ ‫کالهی از ساقه های خشک شالی (کلش یا کلوش) بر‬ ‫س��ر می گذارد و نقش نازخانم را هم یکی از جوانانی‬ ‫ک��ه لباس زنانه به تن دارد‪ ،‬اجرا می کند‪ .‬موضوع این‬ ‫نمایش میدانی شادی بخش‪ ،‬دعوای غول و پیربابو بر‬ ‫سر نازخانم است که به کشتی بین این دو می انجامد‪.‬‬ ‫غول مظهر سیاهی و زمستان و پیربابو‪ ،‬نماد باغبانی‬ ‫و زیبایی پس��ندی اس��ت‪ .‬در این کشتی‪ ،‬غول پیروز‬ ‫می ش��ود و همراه نازخانم رقص کنان بازی را به پایان‬ ‫می برد‪ .‬زمان برگزاری نمایش در روستاهای مختلف‪،‬‬ ‫از حدود نیمه دوم اس��فند ماه ش��روع می شود‪ .‬گروه‬ ‫نمای��ش پس از غروب افتاب از خانه ای به خان ه دیگر‬ ‫می رون��د و در حی��اط و فضای باز جل��وی هر خانه‪،‬‬ ‫برنام�� ه خود را اجرا می کنند و در هر خانه ای هم که‬ ‫این نمایش شادی بخش را انجام دهند‪ ،‬هدایایی مثل‬ ‫برنج‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬شیرینی و گاهی هم پول می گیرند‪.‬‬ ‫از گذشته دور با فروکش کردن سرمای زمستان و نزدیک‬ ‫ش��دن بهار و تجدید حیات طبیع��ت‪ ،‬پیک های نوروزی‬ ‫روس��تاها و ش��هرهای کوهپایه ای البرز‪ ،‬دش��ت گیالن‪،‬‬ ‫مازن��دران‪ ،‬گرگان(اس��تراباد)‪ ،‬ش��هرهای خراس��ان و‬ ‫اذربایجان‪ ،‬همدان‪ ،‬فارس و دیگر نواحی ایران با اجرای‬ ‫مراسم‪ ،‬بازی های نمایشی‪ ،‬خواندن اشعار و ترانه هایی‬ ‫در وصف بهار و نوروز‪ ،‬به عاشقان طبیعت بشارت امدن‬ ‫نوروز را می دادند‪.‬‬ ‫در گ��رگان نوروزخوان��ان از دهه دوم اس��فند به تدریج از‬ ‫مناطق اطراف وارد شهر و روستاهای منطقه استراباد می شدند‬ ‫و معموال تا دو سه روز مانده به عید یعنی تا قبل از روز «عرفه» کار‬ ‫خود را به پایان می رساندند‪.‬‬ ‫انها که معموالً دو نفر و به ندرت سه نفر بودند‪ ،‬از صبح تا اوایل تاریکی در کوچه های شهر و روستاها‬ ‫در حالی که بچه های کوچه ها و محالت شهر انها را همراهی می کردند‪ ،‬مشغول نوروزخوانی بودند و به‬ ‫ندرت اتفاق می افتاد که «پی خوان» به عنوان «فانوس کش» فانوس��ی روشن را در دست می گرفت و در‬ ‫محله سبزه مشهد تا اندکی از شب گذشته هم به کار خود ادامه می دادند‪.‬‬ ‫اس��اس کار نوروزخوانان اس��ترابادی‪ ،‬خواندن اشعاری در وصف بهار‪ ،‬طبیعت‪ ،‬مدح پیامبر و ائمه و‪...‬‬ ‫بود‪.‬‬ ‫گاه گری��زی ه��م به مدح صاحبخانه و افراد خانواده اش می زدند و ب��رای انها فی البداهه ارزوی رفع‬ ‫بال‪ ،‬بیماری و بهبود حال بیمار احتمالی انها‪ ،‬شوهر دادن دختران دم بخت‪ ،‬داماد کردن پسرها‪ ،‬ارزوی‬ ‫سفر به مکه‪ ،‬کربال و مشهد کرده و در پایان صاحبخانه را تشویق به دادن جنس و پول می نمودند‪ .‬انها‬ ‫چون پیام اوران شادی‪ ،‬بهار و تجدید احیاء طبیعت‪ ،‬زندگی نو و‪ ...‬بودند‪ ،‬همیشه از سوی صاحبخانه ها‬ ‫مورد مهربانی و عنایت واقع می شدند‪.‬‬ ‫اصوالً نوروزخوانی منطقه اس��تراباد(گرگان) نیم نگاهی به منطقه مازندران و شاهرود داشت‪ .‬چرا که‬ ‫گویش اوازخوانان ان بیش��تر تحت تاثیر زبان طبری(مازندرانی) بود‪ .‬به ویژه انکه نوروز خوانان بیشتر‬ ‫برامده از روس��تاهای غرب اس��تراباد بودند که همگی گویش مازندرانی داش��ته و دارند‪ .‬علت ان نیز‬ ‫همجواری غرب ایالت استراباد با شرق ایالت مازندران بود‪.‬‬ ‫شوالفه لرها‬ ‫شوالفه به معنی شب عرفه‪ ،‬عصر یک روز پیش از شب عید در خرم اباد است‪.‬‬ ‫در این شب مراسمی مانند شب جمعه اخر سال برگزار می کنند که برای شادی‬ ‫ارواح اس��ت و با دادن غ��ذا به فقیران و خیرات‪ ،‬موجبات رضایت و خش��نودی‬ ‫رفت��گان را فراهم می کنند‪ .‬مردم همچنین با خواندن فاتحه و خواندن دعا برای‬ ‫انان طلب امرزش می کنند‪ .‬عشایر بختیاری نیز با تحویل سال حرکت به سمت‬ ‫مکانی سبزتر را شروع و سیاه چادر خود را در انجا برپا می کنند‪.‬‬ ‫هفت میم بوشهر‬ ‫با اینکه در گذش��ته در این شهر عید فطر از اهمیت بیشتری نسبت به نوروز‬ ‫برخوردار بوده‪ ،‬اما س��فر ه هفت سین بوشهری ها یکی از جالب ترین سفره ها در‬ ‫میان اقوام مختلف اس��ت‪ .‬انها عالوه بر س��فر ه هفت سین‪ ،‬یک سفر ‪ ‎‬ه هفت میم‬ ‫نیز‪ ،‬متشکل از ماهی‪ ،‬میگو‪ ،‬میوه‪ ،‬مرغ‪ ،‬مربا‪ ،‬ماست و مسقطی بر خوان نوروزی‬ ‫برپا می کنند‪ .‬همچنین عالوه بر شیرینی های خانگی‪ ،‬تهیه قراپیچ و بی بی گلی‬ ‫نیز از رسوم نوروزی مردم جنوب کشورمان است‪.‬‬ ‫بایرام پایی‬ ‫یکی از مهم ترین رس��وم عید در اذربایجان ش��رقی که هم اکنون نیز در بیشتر‬ ‫خانواده ها حفظ ش��ده‪ ،‬فرستادن غذا از خانه پدری به خانه دختران شوهر کرده‬ ‫اس��ت‪« .‬بایرام پایی» به عبارتی تبریک عید مادر به دختران ش��وهر کرده است‬ ‫که نه تنها در س��ال های نخس��ت ازدواج دختر‪ ،‬بلکه تا زمانی که والدین در قید‬ ‫ت هس��تند بجا اورده می ش��ود‪ .‬از ‪ ۲۰‬روز قبل از عید تا چهارشنبه س��وری‬ ‫حیا ‬ ‫دریک��ی از ش��ب ها از طرف هر یک از خانواده های پ��دری دختر مانند عموها و‬ ‫دایی ه��ا و برادران به وی��ژه خود خانواده پدری غذاهایی پخت��ه و به خانه دختر‬ ‫فرستاده می شود‪ .‬مادران با پختن غذاهایی مانند پلو‪ ،‬مرغ‪ ،‬کوکو‪ ،‬قیمه گوشت و‬ ‫ماهی دودی اب پز به تناسب تعداد اعضای خانواده به همراه هدایایی مانند پارچه‬ ‫در مجموعه های مسی بایرام پایی را روانه خانه دختر می کنند‪.‬‬ ‫باران خواهی اصفهانی ها‬ ‫یکی از رس��وم منسوخ ش��ده در اصفهان که اکنون کمتر دیده می شود‪ ،‬رسم شاد‬ ‫«باران خواهی» است که کودکان و نوجوانان با زدن قاشق به یک ظرف فلزی‪ ،‬به در‬ ‫خانه ها همس��ایه ها می رفتند و انها هم با انداختن شیرینی و شکالت و تنقالت در‬ ‫ظرف کودکان این رس��م را گرامی می داشتند و شادی را به انها هدیه می دادند‪ .‬به‬ ‫عقیده بیشتر مردم‪ ،‬نوروز اصفهان تنها با زاینده رودی پراب معنا پیدا می کند و چند‬ ‫سال گذشته فقدان این جاذبه طبیعی باعث ناراحتی مردم و کاهش دلپذیری نوروز‬ ‫برای مسافران و اصفهان دوستان شده است‪.‬در ایران باستان «جشن باران خواهی»‬ ‫در روز «تیر» از فروردین برگزار می شد و امروزه هم برگزاری جشن سیزده به در»‬ ‫و روز طبیعت ریشه در همان ایین کهن دارد و باور به نحوست ‪ ۱۳‬نوروز خرافه ای‬ ‫اس��ت که وارد این جش��ن فرخنده شده است‪ .‬مردم شهرس��تان دلیجان نوروز را‬ ‫همزمان و همگام با مردم سراسر کشورمان با شور و هیجان بسیار‪ ،‬جشن می گیرند‬ ‫و همه سعی در هر چه با شکوه تر برگزار کردن ان دارند‪.‬‬ ‫یکی از رسوم گذشته در منطقه هله هله بود و به این صورت اجرا می شود که ‪۵۰‬‬ ‫روز ب��ه عید نوروز مانده‪ ،‬عده ای از جوانان در حالی که کیس��ه ای روی دوش خود‬ ‫دارند‪ ،‬جمع ش��ده و یکی از انها لباس زنانه پوش��یده و دیگری به نقش تکه (بز نر)‬ ‫درمی اید و زنگوله های زیادی به کمر خود می بندد س��پس در شهر به راه می افتند‬ ‫و با سر و صدا و شادی چنین می خوانند‪:‬‬ ‫«هله هله هوهو» یعنی صد روز به جمع اوری غله (گندم و جو) مانده است و اهالی‬ ‫ش��هر از خانه بیرون می ایند و هر چیزی در خانه دارند از قبیل کشک‪ ،‬روغن‪ ،‬ارد‪،‬‬ ‫کشمش‪ ،‬نخود‪ ،‬پول و‪ ...‬در کیسه انها می ریزند‪.‬‬ ‫در روز س��وم نوروز زنان خانه دار دلیجانی اقدام به پخت اش اسفندی می کردند‬ ‫ن اش بیش از ‪ ۴۰‬نوع مواد اس��تفاده می شد که از جمله ان استفاده‬ ‫که در تهیه ای ‬ ‫از تمامی حبوبات اس��ت که بس��یار پر طرفدار بوده و خواهان زیادی برای صرف و‬ ‫خوردن داش��ته است که اکنون متاسفانه فقط اندکی از زنان روش پختن ان را در‬ ‫نزد خود دارند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 27‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 17‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1490‬‬ ‫پیاپی ‪2808‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫نوروز معدنی ها تحت تاثیر کرونا‬ ‫در اطالع رسانی اخبار‬ ‫چن��د روزی تا بهار ‪ ۱۳۹۹‬مانده اس��ت‪ ،‬امس��ال هم با همه‬ ‫مشکالت و س��ختی ها رو به پایان است‪ .‬چیزی که از سال ‪۹۸‬‬ ‫باقی می مان��د نتیجه عملکرد فعاالن مع��دن‪ ،‬دولت و بخش‬ ‫خصوصی درحوزه ه��ای مختلف اقتصادی به خصوص بخش‬ ‫معدن اس��ت‪ .‬انچه که ش��اهد ان هس��تیم نتیجه یک س��ال‬ ‫همکاری یا کارشکنی واحدهای مختلف است‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫اخرین ش��ماره خود در سال ‪ ۹۸‬را به پیغام‬ ‫نوروزی کارشناسان و فعاالن حوزه معدن و همچنین نظر انها‬ ‫درباره عملکرد این روزنامه اقتصادی اختصاص داده است که‬ ‫در زیر می خوانیم‪.‬‬ ‫عب��داهلل رضیان‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬سال ‪ ۹۸‬نسبت به سال های قبل چندان‬ ‫مطلوب نبوده اس��ت چراکه مردم با مش��کالت زیادی روبه رو‬ ‫شدند‪ .‬امیدوارم سال ‪ ۹۹‬سال خوبی برای تمامی مردم کشور‬ ‫باشد و دیگر شاهد حوادث تلخ نباشند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با‬ ‫اشاره به حوادث سال ‪ ۹۸‬بیان کرد‪ :‬افزایش نرخ بنزین‪ ،‬مسائل‬ ‫معیش��تی‪ ،‬سیل‪ ،‬ویروس کرونا از مشکل های جدی مردم در‬ ‫یک سال گذشته بود که امیدوارم در سال جدید شاهد چنین‬ ‫حوادثی نباشیم‪ ،‬مشکالت را پشت سر گذاشته و مردم را شاد‪،‬‬ ‫سالمت و با زندگی در خور ببینیم‪.‬‬ ‫رضیان با اش��اره به ش��هادت سردار س��لیمانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫امس��ال ما یکی از س��رداران بزرگ را از دست دادیم و خباثت‬ ‫امریکا بار دیگر بر ما ثابت ش��د‪ .‬سرداری که برای حفظ امنیت‬ ‫کشور تالش های خستگی ناپذیری داشت‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫درباره این س��وال که روزنامه‬ ‫را در طول این یک سال‬ ‫چط��ور دیدید‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬به صورت م��داوم موفق به خوانده‬ ‫نس��خه کاغ��ذی روزنامه نمی ش��وم اما لینک ه��ای ان را در‬ ‫فضای مج��ازی مطالعه می کن��م‪ .‬در مجموع‬ ‫یکی از‬ ‫روزنامه ه��ای خوب و توانمند در بی��ن روزنامه های اقتصادی‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬س��عی می کنم تاجایی که وقت داش��ته باشم‬ ‫از مطال��ب ان بهره بب��رم اما به هر حال بای��د قبول کنیم که‬ ‫روزنامه های مکتوب در شرایط حاضر دیگر جذابیتی ندارند و‬ ‫باید به سمت الکترونیکی شدن پیش بروند‪.‬‬ ‫‹ ‹روزنامه‬ ‫؛ فضایی برای فعاالن معدنی‬ ‫عباسعلی ایروانی‪ ،‬مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نیز با بیان اینکه به اینده امیدواریم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مردم در سال ‪ ۹۸‬با مشکل های متعددی روبه رو شدند‪،‬‬ ‫امیدواریم این مسئله در سال جدید تکرار نشود و دغدغه های‬ ‫انها کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر نظارت امور معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت درب��اره عملکرد روزنام��ه‬ ‫در طول این یک‬ ‫س��ال گفت‪ :‬روزنامه‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬نق��ش ارزنده ای را‬ ‫در اطالع رس��انی اخبار معدنی ایفا کرده اس��ت‪ .‬این روزنامه‬ ‫تخصص��ی با بی��ان و بررس��ی ش��رایط موجود‪ ،‬اظه��ار نظر‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹س�ال این�ده م�ردم زندگ�ی در خور داش�ته‬ ‫باشند‬ ‫به طور تخصصی با بررسی شرایط‬ ‫عباسعلی ایروانی‪ :‬روزنامه‬ ‫موجود‪ ،‬بیان اظهار نظر کارشناسان و متخصصان معدنی‪ ،‬اطالع رسانی‬ ‫تمام��ی فعالیت های بخش مع��دن‪ ،‬چالش ها‪ ،‬فرصت ه��ا‪ ،‬ظرفیت ها‬ ‫و ارائ��ه راهکارها توانس��ته موف��ق عمل کند‪ .‬ای��ن روزنامه فضای‬ ‫مناسبی برای فعاالن و برنامه ریزان معدنی ایجاد کرده است‬ ‫کارشناس��ان و متخصص��ان معدنی و اطالع رس��انی تمامی‬ ‫فعالیت های بخش مع��دن‪ ،‬چالش ها‪ ،‬فرصت ها‪ ،‬ظرفیت ها و‬ ‫ارائه راهکارها توانسته موفق عمل کند‪ .‬به این ترتیب روزنامه‬ ‫یک فضای مناسب برای فعاالن و برنامه ریزان معدنی‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه ویژه به مواد معدنی غیرفلزی‬ ‫محمدباقر دری‪ ،‬معاون اکتش��اف سازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتش��افات معدنی کش��ور گفت‪ :‬نوروز پیش رو و حتی سال‬ ‫این��ده مانند خیلی از پدیده ها تح��ت تاثیر ویروس کرونا قرار‬ ‫دارد ام��ا می ت��وان با رعای��ت اصول بهداش��تی و توصیه های‬ ‫متخصصان این امر را با کمترین چالش پش��ت س��ر گذاشت‬ ‫و حتی ان را به فرصت تبدیل کرد‪.‬‬ ‫معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫کش��ور با اشاره به وابس��تگی کم بودجه س��ال اینده به نفت‬ ‫گفت‪ :‬افت ش��دید نرخ نفت در امسال به خصوص در روزهای‬ ‫پایانی س��ال باعث توجه ویژه به بخش مع��دن در حو زه های‬ ‫اکتشاف‪ ،‬اس��تخراج‪ ،‬بهره برداری و صادرات شده است‪ .‬با کم‬ ‫کردن قوانین دس��ت و پا گیر ب��رای بخش خصوصی و نگاهی‬ ‫کارشناسانه به قوانین محیط زیست و منابع طبیعی و صادرات‬ ‫می توان از این فرصت اس��تفاده کرد و اقدامات مهمی را در امر‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬به خصوص در اکتشاف منابع معدنی زیر سطحی و‬ ‫همچنین در زمینه فراوری و کانه ارایی انجام داد‪.‬‬ ‫دری با اشاره به مسئله خام فروشی گفت‪ :‬عالوه بر اکتشاف‬ ‫مناب��ع جدید می توانیم در زمینه خام فروش��ی و صادرات نیز‬ ‫ایمیدرو از نیمه دوم س��ال گذش��ته به این س��و به دنبال توس��عه‬ ‫بخش مع��دن و صنایع معدن��ی به معنای وس��یع تری بوده و تالش‬ ‫کرده تمرکز این س��ازمان تنها بر زنجیره فلزات نباشد‪ ،‬بلکه عملیاتی‬ ‫کردن نقش��ه راه معدن و صنایع معدنی‪ ،‬توس��عه پژوهش‪ ،‬فناوری و‬ ‫اموزش‪ ،‬رشد فعالیت های اکتشافی‪ ،‬احیای معادن کوچک‪ ،‬توجه به‬ ‫عناصر نادرخاکی‪ ،‬توس��عه برنامه گوهرسنگ ها و همچنین مدیریت‬ ‫س��ود بنگاه ها در راستای توس��عه و در کنار ان‪ ،‬افزایش فعالیت های‬ ‫مرتبط با مسئولیت اجتماعی‪ ،‬انجام و همکاری گفت وگوی مستمر با‬ ‫تش��کل های مختلف نزدیک با مراکز علمی و پژوهشی در جهت رفع‬ ‫نیازهای مجموعه های فوق‪ ،‬در شمار راهبری این سازمان قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹عملیاتی شدن نقشه راه‬ ‫‪ ،‬برپایه گزارش ویژه نامه س��االنه سازمان توسعه‬ ‫به گزارش‬ ‫و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نقشه راه معدن و‬ ‫صنایع معدنی نقشه راه معدن و صنایع معدنی مشتمل بر ‪ ۷۲‬راهبرد‬ ‫است که س��ازمان ایمیدرو مسئولیت اجرای ‪ ۳۳‬راهبرد را در اختیار‬ ‫دارد‪ .‬این س��ازمان برای اجرایی س��ازی این مهم ‪ ۱۴۵‬هدف تعریف‬ ‫کرده که تا پایان دی ماه ‪ ۹۸‬این سازمان توانست ‪ ۵۸‬درصد از اهداف‬ ‫را محقق کند‪ .‬سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫تا پایان دی ماه ‪ ۹۸‬توانسته ‪ ۵۸‬درصد از اهداف را محقق کند‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی طرح ها‬ ‫از ابتدای س��ال تاکنون‪ ،‬برنامه راه ان��دازی ‪۳.۵‬میلیارددالر پروژه‬ ‫معدنی و صنایع معدنی اجرایی شده و تا نیمه زمستان امسال نزدیک‬ ‫به ‪ ۱.۲‬میلیارد دالر طرح افتتاح ش��ده اس��ت‪ .‬تعداد قابل توجهی از‬ ‫دیگر پروژه ها به مرحله راه اندازی‪ ،‬تولید ازمایش��ی یا تس��ت مراحل‬ ‫مختلف رس��یده اند‪ .‬الومینیوم جنوب (س��الکو) اکنون بزرگترین و‬ ‫(ب��ا ‪ ۴۳۰‬کیلوامپ��ر) مدرن تری��ن کارخانه الومینی��وم تکنولوژی‬ ‫ایران اس��ت که از ابتدای زمس��تان جاری به تولید ازمایش��ی دست‬ ‫یافته اس��ت‪ ،‬از س��رمایه گذاری ‪۱.۲‬میلیارددالری برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین طرح های گندله س��ازی توس��عه ملی (واقع در سنگان) با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪۱۹۰‬میلیون دالری به هم��راه ‪۴‬میلیون دالر پروژه‬ ‫زیربنایی در مجموع(س��ه طرح) با رقم نزدیک ب��ه ‪۱.۴‬میلیارد دالر‬ ‫اماده افتتاح شده اند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬تا پایان سال جاری نیز بیش از یک‬ ‫میلی��ارد دالر طرح در مدار تولید قرار می گیرد که ش��امل حوزه های‬ ‫کنس��انتره س��نگ اهن مبارکه در س��نگان‪ ۴ ،‬ط��رح صنعت مس‪،‬‬ ‫خردایش س��نگ اهن گل گهر‪ ،‬فاز نخس��ت بندر پارسیان و تعدادی‬ ‫موف��ق عمل کنیم‪ .‬ب��ه عنوان مثال با وج��ود ذخیره کم عیار‬ ‫بوکس��یت‪ ،‬فسفات‪ ،‬پتاس‪ ،‬عناصر نادر خاکی و غیره در کشور‬ ‫با کمی کوش��ش ن��ه تنها کش��ور را از واردات نجات می دهیم‬ ‫بلک��ه می توانی��م در زمینه صادرات این م��واد نیز با موفقیت‬ ‫پیش برویم‪.‬‬ ‫معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫کش��ور در پاس��خ به این س��وال که چه نظری درباره روزنامه‬ ‫داری��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬روزنامه‬ ‫ب��ه عنوان یک‬ ‫روزنامه تخصصی می تواند در نش��ان دادن مش��کالت معدن‬ ‫و راه حل ه��ای ان از دی��دگاه صاحب نظ��ران اس��تفاده کند‪.‬‬ ‫امیدواریم این روزنامه س��ال اینده به روش��ن شدن و اجرای‬ ‫قوانی��ن حاکمیت��ی نقش��ه راه معدن‪ ،‬وظایف س��ازمان های‬ ‫ذی رب��ط و موازی کاری هایی که انجام می ش��ود‪ ،‬کمک کند‪.‬‬ ‫دری در پای��ان پیش��نهاد داد‪ :‬امیدوارم این روزنامه در س��ال‬ ‫اینده به مواد معدنی غیرفلزی توجه ویژه ای داشته باشد زیرا‬ ‫اهمی��ت ان از نظ��ر اقتصادی به مراتب از م��واد معدنی فلزی‬ ‫بیشتر و سود اورتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیم های ضد تولید‬ ‫حس��ن حسین قلی‪ ،‬رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و‬ ‫روی ایران گفت‪ :‬امسال بدترین سالی بود که در طول ‪ ۴۰‬سال‬ ‫کاری دیده ام؛ وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مسئوالن بدون‬ ‫توجه به شرایط بحرانی‪ ،‬تحریم و جنگ اقتصادی در بسیاری‬ ‫از م��وارد تصمیم های ضد تولید گرفتن��د که اثرات مخربی بر‬ ‫فعاالن معدنی گذاشت‪ .‬رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و‬ ‫روی ایران ادامه داد‪ :‬ویروس کرونا هم در اخر س��ال برمجموع‬ ‫این مش��کالت افزود و باعث ش��د که دیگر نوروزی نداش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬حسین قلی با اشاره به مشکالت فعاالن معدنی گفت‪:‬‬ ‫امس��ال تمام تولید کننده ها شرمنده کارگران خود هستند به‬ ‫این خاطر که نقدینگی وجود ندارد‪ ،‬بازارها فلج شده اند‪ ،‬فشار‬ ‫مالیات‪ ،‬عوارض و جریمه های گمرک از طرف دیگر باعث شده‬ ‫برای س��ال جدید دیگر رمقی برای فع��االن اقتصادی نمانده‬ ‫باش��د‪ .‬رئیس اتحادیه صادرکنندگان س��رب و روی ایران در‬ ‫پاس��خ به این س��وال که فعالیت روزنامه‬ ‫را س��الی که‬ ‫گذش��ت چطور ارزیابی می کنید‪ ،‬گف��ت‪ :‬این روزنامه فعالیت‬ ‫خوبی در حوزه اطالع رسانی اخبار معدنی داشته است اما اگر‬ ‫انتقادی ت��ر و واقع بینانه تر نگاه کند بهتر می تواند به رس��الت‬ ‫خ��ود بپردازد‪ .‬انتظار ما این اس��ت که با مس��ئوالن چالش��ی‬ ‫مصاحبه کند تا مردم بیشتر با مشکالت معدن اشنا شوند‪.‬‬ ‫فعالیت های ایمیدرو در سالی که گذشت‬ ‫طرح زیربنایی اس��ت‪ .‬کل س��رمایه گذاری هایی که تا پایان امسال به‬ ‫ثمر می نش��یند بیش از ‪ ۷۶۰۰‬شغل مس��تقیم و نزدیک به ‪ ۲۹‬هزار‬ ‫شغل به طور غیرمستقیم ایجاد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد تولید و صادرات واحدهای بزرگ‬ ‫عملکرد تولید ش��رکت های بزرگ بخش مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫در مدت ‪۱۰‬ماه س��ال ‪ ۹۸‬نشان دهنده رش��د در اکثر بخش ها است‬ ‫به طوری تولید کنس��انتره س��نگ اهن با افزای��ش ‪۳‬درصدی‪ ،‬اهن‬ ‫اس��فنجی افزایش ‪۸‬درصدی‪ ،‬شمش فوالد رشد ‪ ،۵‬و محصول فوالد‬ ‫رش��د ‪ ۸‬درصدی‪ ،‬کاتد مس افزایش ‪۳‬درصدی و تولید پودر الومینا‬ ‫تقریبا امار به اندازه تولید سال گذشته بوده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬امار‬ ‫عملکرد صادرات واحدهای بزرگ معدن و صنایع معدنی کش��ورمان‬ ‫نیز نش��ان می دهد ‪،‬طی مدت‪ ۱۰‬ماه س��ال ‪ ۹۸‬صدور انواع محصول‬ ‫این شرکت ها رشد ‪ ۲۵‬درصدی را به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتشاف ‪ ۶۵۰‬هزار کیلومتر مربع‬ ‫از ابتدای تاسیس ایمیدرو تا نیمه نخست سال ‪ ،۹۷‬برنامه اکتشاف‬ ‫این س��ازمان در مس��احت ‪۲۵۰‬هزار کیلومترمربع اجرایی شد‪ .‬اما از‬ ‫نیمه دوم س��ال گذشته‪ ،‬برنامه توسعه اکتشافات با جهش ‪۴۰۰‬هزار‬ ‫کیلومتر مربعی همراه ش��د به گونه ای که با هدف افزایش ذخایر مواد‬ ‫اس��تراتژیک معدنی در ‪۶۵۰‬هزار کیلومترمربع به اجرا امد‪ .‬ایمیدرو‬ ‫اکنون ‪ ۸۰‬درصد مس��احت اکتش��افی کش��ور را در اختیار دارد‪ .‬این‬ ‫برنام��ه در واقع گامی در جهت ایجاد توازن در زنجیره صنایع معدنی‬ ‫محس��وب می ش��ود که خوراک اتی صنایع را تامی��ن کند‪ .‬تاکنون‬ ‫در ایران مرکزی‪ ،‬ذخایر قابل توجهی کش��ف ش��ده است‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه بخش خصوصی با حمایت ایمیدرو موفق به اجرای بخش��ی از‬ ‫فعالیت های اکتش��افی مذکور شده است‪ ،‬همکاری بخش خصوصی‬ ‫در تکمیل فعالیت های اکتش��افی نیز از سیاست های جدید ایمیدرو‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال سازی معادن کوچک‬ ‫طرح احیای معادن کوچک و متوسط که با هدف توسعه اشتغال و‬ ‫همچنین تامین بخشی از خوراک شرکت های بزرگ از سوی شرکت‬ ‫تهی��ه و تولید م��واد معدنی ایران (از ش��رکت های تابعه ایمیدرو) به‬ ‫اجرا درامده تا‪ ۳‬اس��فند‪۱۴۵ ،‬معدن را احیا کرده اس��ت‪ .‬این طرح با‬ ‫مشارکت تش��کل ها از جمله خانه معدن ایران اجرایی شده است‪ .‬در‬ ‫همین حال‪ ،‬تفاهمنامه ای در راس��تای کمک به فعال س��ازی معادن‬ ‫کوچک با تولیدکنندگان کنس��انتره و گندله امضا ش��ده است که به‬ ‫علی اصغرزاده‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹یاور همیشگی زمین شناسی کشور‬ ‫رضا جدیدی‪ ،‬مدیرکل دفتر برنامه ریزی‪ ،‬فناوری اطالعات‬ ‫س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با اشاره به اهمیت‬ ‫س��ال جدید برای بخش معدن کشور گفت‪ :‬سال ‪۱۳۹۹‬برای‬ ‫بخش زمین شناس��ی و اکتشافات کش��ور سال بسیار مهمی‬ ‫محسوب می شود‪ .‬ازانجایی که اهداف سازمان زمین شناسی‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۸‬به طور کامل محقق شده است امیدواریم برای‬ ‫س��ال اینده نیز برنامه های دقیق��ی را اجرایی کنیم‪ .‬مدیرکل‬ ‫دفتر برنامه ریزی‪ ،‬فناوری اطالعات س��ازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتشافات معدنی با اشاره به برنامه های این سازمان برای سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬گفت‪ :‬ما در س��ازمان زمین شناسی برنامه های جدید‬ ‫و بس��یار متنوعی برای س��ال اینده در بخ��ش معدن در نظر‬ ‫داریم‪ .‬به طور مثال در ‪ ۳‬ماهه نخس��ت س��ال شاهد برگزاری‬ ‫مناقصه برای توسعه فعالیت های زمین شناسی و برنامه هایی‬ ‫برای ارتقای ش��اخص های عملکردی سازمان در بخش زمین‬ ‫شناس��ی و اکتش��اف خواهیم بود‪ .‬جدیدی به دشواری های‬ ‫س��ال جدید نیز اش��اره کرد و گفت‪ :‬حذف ردیف درامدهای‬ ‫اختصاصی سازمان زمین شناسی در سال جدید کار را برای ما‬ ‫مشکل می کند‪ ،‬طوری که می تواند نحوه ارائه خدمات سازمان‬ ‫به بخش خصوصی را ب��ا اختالل مواجه کند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫ای��ن رابطه باید به دنبال راه حل بگردی��م چراکه به طور قطع‬ ‫م��ا را در تامین منابع با محدودی��ت روبه ور می کند‪ .‬مدیرکل‬ ‫دفتر برنامه ریزی‪ ،‬فناوری اطالعات س��ازمان زمین شناس��ی‬ ‫و اکتش��افات معدنی درباره این س��وال که چ��ه نظری درباره‬ ‫داری��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬روزنامه‬ ‫روزنام��ه‬ ‫یکی از‬ ‫رسانه های تاثیر گذار در بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫این روزنامه تریبون بس��یار مناس��بی برای ارائ��ه فعالیت ها و‬ ‫برنامه های صنعت و معدن کش��ور بوده ک��ه به صورت جامع‬ ‫بر موض��وع تمرکز ک��رده اس��ت‪ .‬جدیدی تاکید ک��رد‪ :‬این‬ ‫روزنام��ه تخصصی می تواند منبع خوبی برای اخبار‪ ،‬اطالعات‬ ‫و گزارش هایی باشد که در حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه‬ ‫می ش��ود‪ .‬ما از روزنامه‬ ‫به عنوان یاور همیشگی بخش‬ ‫زمین شناسی کشور یاد می کنیم و امیدواریم در رسالت خود‬ ‫موفق باشد‪.‬‬ ‫نقش افرینی این معادن کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سرمایه صندوق بیمه معدن‬ ‫صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی در ‪۱۴‬س��ال از‬ ‫فعالیت خود‪ ۱۷۴۲ ،‬فقره بیمه نامه سرمایه گذاری و اعتباری به مبلغ‬ ‫‪۱۰۲۸‬میلیارد تومان ص��ادر کرده که ‪۵۹۲‬میلیارد تومان ان مربوط‬ ‫به ‪۲‬س��ال گذشته است‪ .‬یکی از پش��توانه های این صندوق‪ ،‬افزایش‬ ‫سرمایه است که در سال جاری از ‪۱۴۰‬میلیارد به ‪۳۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬طبق برنامه های ایمیدرو‪ ،‬این نهاد پشتیبان معادن‬ ‫بخ��ش خصوصی‪ ،‬س��ال ‪ ۹۹‬برنامه افزایش س��رمایه تا ‪۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان را پی��ش رو دارد‪ .‬صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های‬ ‫معدنی‪ ،‬همچنین حمایت از طرح فعال س��ازی معادن کوچک را نیز‬ ‫جزو فعالیت های خود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز توسعه مناطق ویژه صنایع انرژی بر‬ ‫ِ‬ ‫صنایع انرژی بر‬ ‫طی س��ال های اخیر‪ ،‬ایمیدرو عالوه بر منطقه ویژه‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬توس��عه مناط��ق ویژه المرد (جنوب اس��تان فارس) و‬ ‫پارس��یان (غرب اس��تان هرمزگان) و همچنین کاش��ان را پیش رو‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬منطقه المرد اکنون میزبان بزرگ ترین و مدرن ترین‬ ‫طرح تولید الومینیوم ایران (س��الکو) اس��ت و منطقه پارس��یان نیز‬ ‫در ح��ال جذب س��رمایه گذاران حوزه صنایع معدنی و پتروش��یمی‬ ‫اس��ت‪ .‬وزارت نفت‪ ،‬منطقه پارس��یان را به عنوان هاب س��وم اجرای‬ ‫طرح ه��ای پتروش��یمی ق��رار داده اس��ت‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬س��اخت‬ ‫فاز نخس��ت اس��کله اختصاصی منطقه پارس��یان در مراحل پایانی‬ ‫اس��ت‪ .‬منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس نیز ‪۱۸‬طرح‬ ‫توس��عه ای در ح��ال اجرا و برنام��ه واگذاری زمین ب��ه ‪ ۱۱‬متقاضی‬ ‫س��رمایه گذاری را در دستور کار دارد‪ .‬این منطقه در عین حال برنامه‬ ‫دس��تیابی به ظرفیت تولید ‪۱۰‬میلیون تن فوالد را در برنامه دارد‪ .‬در‬ ‫همی��ن حال‪ ،‬به دلیل اینکه اس��کله منطقه ویژه خلیج فارس یکی از‬ ‫مزیت های این منطقه به شمار می اید‪ ،‬توسعه ان از محورهایی است‬ ‫که توس��ط ایمیدرو پیگیری می ش��ود و در این راستا فراخوان جذب‬ ‫سرمایه گذار در دست اقدام است‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی پایلوت عناصر نادرخاکی‬ ‫پایلوت تولید عناصر نادر خاکی در دهه نخست بهمن ‪ ۹۸‬با حضور‬ ‫«معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری» و «وزیر صنعت معدن‬ ‫و تجارت» افتتاح ش��د‪ .‬این پایلوت با اس��تفاده از دانش متخصصان‬ ‫داخلی راه اندازی ش��ده است که انعطاف پذیری باالیی در استحصال‬ ‫عبداهلل رضیان‬ ‫عباسعلی ایروانی‬ ‫محمدباقر دری‬ ‫حسن حسین قلی‬ ‫عناصر استراتژیک با عیارهای بسیار پایین یا بسیار باال دارد و با توجه‬ ‫به اینکه از روش ه��ای مختلف فراوری از جمله روش های فیزیکی و‬ ‫هیدرومتالورژی در ان استفاده شده‪ ،‬امکان حذف همه ناخالصی ها را‬ ‫دارد‪ .‬مطالعات نشان می دهد عناصر نادر خاکی کشور‪ ،‬با غنی شدگی‬ ‫ضعیف‪ ،‬اغلب همراه سایر عناصر از جمله اهن‪ ،‬تیتان‪ ،‬فسفات و مواد‬ ‫پرتوزا هستند که راه اندازی این پایلوت‪ ،‬به کامل شدن زنجیره دانش‬ ‫استحصال مواد معدنی و استراتژیک کمک شایانی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهمنامه با دانشگاه ها و مراکز علمی‬ ‫ایمیدرو در راس��تای برطرف س��ازی نیاز مع��دن و صنایع معدنی‪،‬‬ ‫از س��ال گذش��ته اقدام به «نیازمحور کردن» پروژه های پژوهش��ی‬ ‫ک��رده و از انها حمایت می کند‪ .‬این س��ازمان طبق تفاهمنامه های‬ ‫امضا ش��ده‪ ،‬با ‪ ۱۱‬دانش��گاه و مراکز علمی در حال همکاری اس��ت و‬ ‫‪ ۲۰‬پروژه نیازمحور در حال اجرا دارد‪ .‬س��ازمان ایمیدرو همچنین از‬ ‫‪۱۹۴‬پایان نامه بخش معدن و صنایع معدنی حمایت کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫همین حال‪ ،‬بودجه حوزه پژوهش رش��د ‪۵۰‬درصدی و بودجه بخش‬ ‫اموزش رشد ‪۱۰۰‬درصدی در مقایسه با سال ‪ ۹۷‬داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت از صنع�ت گوهرس�نگ ها و س�نگ ه�ای‬ ‫تزئینی‬ ‫ایمی��درو در کنار حمایت از صنایع بزرگ‪ ،‬برنام��ه بازبینی و تدوین‬ ‫ط��رح جام��ع گوهرس��نگ ها (س��نگ های قیمت��ی و نیمه قیمتی) و‬ ‫همچنین سنگ های تزئینی را با حضور تشکل های تخصصی در دست‬ ‫اجرا دارد‪ .‬هم اکنون کمیته های مختلفی در این بخش مش��غول به کار‬ ‫هس��تند‪ .‬این برنام��ه با هدف رفع موانع این صنایع ب��ه اجرا در می اید‪.‬‬ ‫مقرر ش��ده به زودی بازار گوهرسنگ ها در اصفهان با همکاری مقامات‬ ‫اس��تانی و بخش خصوصی ایجاد شود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬عارضه یابی بخش‬ ‫س��نگ های تزئینی نیز اغاز شده تا ش��رایط رشد و به روزاوری صنعت‬ ‫س��نگ تزئینی مهیا شود‪ .‬ایمیدرو به عنوان متولی توسعه بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی در کنار فعاالن این حوزه قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین زیرساخت‬ ‫یادداشت‬ ‫قدردانی از نقش ارزنده روزنامه‬ ‫به امید دهه‬ ‫پررونق در‬ ‫حوزه اکتشاف‬ ‫تامین و توس��عه زیرساخت موجب تسهیل در انتقال و جا به جایی‬ ‫مواد خام و تولید شده ش��ود‪ .‬ایمیدرو با همکاری شرکت های بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬توسعه زیرساخت ها را در اولویت برنامه ها و اقدامات خود‬ ‫قرار داده که برجس��ته ترین انها شامل حمل جاده ای‪ ،‬ریلی و انتقال‬ ‫اب از دریا اس��ت‪ .‬این س��ازمان تاکنون ‪ ۶۶۰‬کیلومتر مسیر جاده ای‬ ‫برای معادن و ‪۳۷۳‬کیلومتر خط انتقال برق ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫مدیر اکتشاف ایمیدرو‬ ‫خوش��بختانه ایمی��درو در حوزه اکتش��اف‬ ‫فعالیت های خوبی را از چند سال گذشته اغاز‬ ‫کرده است‪ .‬این اقدامات منجر به این شده که‬ ‫حجم وسیعی از کشور تحت پوشش اکتشاف‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬ایمیدرو ت��ا به امروز روی حدود‬ ‫‪ ۶۵۰‬ه��زار کیلومت��ر از پهنه های اکتش��افی‬ ‫کشور در قالب ‪ ۱۰۵‬پهنه کار اکتشافی انجام‬ ‫داده است‪ .‬همچنین از این ‪ ۶۵۰‬هزار کیلومتر‬ ‫مربع در حدود ‪ ۲۸۰‬ه��زار کیلومتر مربع فاز‬ ‫شناسایی و پی جویی را به اتمام رسانده است‬ ‫و برای شناس��ایی ح��دود ‪ ۳۸۰‬هزار کیلومتر‬ ‫دیگر دست به فعالیت زده است‪ .‬قسمت اعظم‬ ‫کار شناس��ایی این بخش نیز ت��ا هفته اینده‬ ‫تمام ش��ده و تحویل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت داده می ش��ود‪ .‬انتظار ما بر این اس��ت‬ ‫که ب��ه جز ‪ ۶۰‬هزار کیلومتر که تا تیر س��ال‬ ‫اینده ادامه پیدا می کند مابقی فاز شناس��ایی‬ ‫تا پایان س��ال خاتمه پیدا کند‪ .‬همچنین در‬ ‫‪ ۲۸۰‬هزا کیلومت��ر مربع حدود ‪ ۷۹۰‬محدود‬ ‫امیدبخش جدید پیدا و انه��ا را به وزارتخانه‬ ‫و س��ازمان صمت اس��تان ها معرفی کرده ایم‪.‬‬ ‫از این تعداد حدود ‪ ۲۸۲‬مورد در اس��تان های‬ ‫مختلف برای ادامه کار در اختیار ایمیدرو قرار‬ ‫داده ش��ده است و مابقی نیز در اختیار صمت‬ ‫استان ها قرار گرفته تا به تدریج فراخوان زده و‬ ‫در اختی��ار بخش خصوصی قرار دهند‪ .‬اتفاق‬ ‫بسیار خوب دیگری که در کشور افتاده است‬ ‫ پیدا شدن این محدوده های امید بخش روی‬ ‫مواد معدنی مختلف اس��ت ک��ه نوید روزهای‬ ‫خوبی را برای کش��ور در این��ده دارد‪ .‬هر چه‬ ‫بیش��تر بتوانیم مع��ادن را افزایش دهیم امار‬ ‫اشتغال را باال برده ایم و همچنین سهم معدن‬ ‫را در تولید ناخال��ص داخلی افزایش داده ایم‪.‬‬ ‫ت��ا ب��ه ام��روز از ‪ ۲۸۲‬مح��دوده امید بخش‬ ‫توانسته ایم ‪ ۵۲‬پروانه اکتشاف دریافت کنیم‪،‬‬ ‫البت��ه برای مابقی ان نیز پیگیری های الزم را‬ ‫انجام داده ایم تا با تعامل با سازمان هایی مثل‬ ‫محیط زیست و منابع طبیعی بتوانیم برای ان‬ ‫محدوده ها نیز به تدریج پروانه اکتشاف دریافت‬ ‫کنیم‪ .‬انتظار ما این اس��ت که در سال اینده‬ ‫روی پروانه ه��ا کار کرده و انه��ا را به گواهی‬ ‫کشف و در مرحله بعد به معدن تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫این ظرفیت می تواند حجم فعالیت اکتش��افی‬ ‫کش��ور را افزای��ش دهد و نویدی ب��رای کلیه‬ ‫شرکت های بخش خصوصی‪ ،‬شامل مشاورین‬ ‫و پیمانکاران باشد که می توانند برای سال های‬ ‫اتی فعال ش��وند و در توسعه معدن مشارکت‬ ‫کنن��د‪ .‬ازانجایی که س��ال های اینده دهه پر‬ ‫رونق��ی را در حوزه اکتش��اف داری��م بنابراین‬ ‫نشست هایی را با مشاوران و پیمانکاران معدنی‬ ‫گذاش��ته ایم تا خود را تجهیز و به روز رسانی‬ ‫کنن��د‪ .‬اقداماتی انجام داده ای��م تا پیمانکاران‬ ‫حف��اری بتوانن��د دس��تگاه های جدی��دی را‬ ‫خری��داری کرده و یا تجهیزات موجود خود را‬ ‫به روز رسانی کنند‪ .‬در همین راستا با صندوق‬ ‫بیمه و اتحادیه حفاران هماهنگی هایی را انجام‬ ‫داده ایم‪ ،‬درحال حاضر به دنبال اجرای طرحی‬ ‫در صندوق بیمه هستیم تا هر شرکت پیمانکار‬ ‫برای خرید دستگاه های جدید و به روز رسانی‬ ‫ناوگان خود بتواند ‪۸۰‬درصد از هزینه های خود‬ ‫را به صورت وام دریافت کند‪ .‬ش��رایطی را در‬ ‫نظر گرفته ایم که انها وسیقه سنگینی نگذارند‬ ‫و بتوانن��د از قراردادهای کاری خود به عنوان‬ ‫وسیقه استفاده کنند‪ .‬در این راستا با مشاوران‬ ‫هم جلس��ات متعددی گذاشته ایم که تا سال‬ ‫اینده نیز ادامه دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ما در ایمیدرو ب��ه دنبال حمایت‬ ‫و ارتق��ای فعاالن معدنی هس��تیم ت��ا بتوانند‬ ‫نیروه��ای تخصصی بهتر و بیش��تری را جذب‬ ‫ک��رده و از خدم��ات بهتری بهره مند ش��وند‪.‬‬ ‫همچنین طرح هایی را از گذشته داشته ایم که‬ ‫قرار اس��ت انها را نیز به گواهی کشف تبدیل‬ ‫کنی��م‪ .‬گزارش های پایان عملیات اکتش��افی‬ ‫در حال اماده ش��دن اس��ت و در سال جدید‬ ‫انها را به سرانجام می رس��انیم‪ .‬در این باره در‬ ‫استان های متعدد از جمله استان های محروم‬ ‫اقدامات��ی را انجام داده ای��م و درحال حاضر به‬ ‫دنبال گرفتن گواهی کشف هستیم‪ .‬این نوید‬ ‫را می دهی��م که در س��ال جدید ان مناطق را‬ ‫تبدیل به معادن جدید کش��ور کنیم‪ .‬به این‬ ‫ترتیب س��ال پرباری را اغاز می کنیم‪ ،‬در این‬ ‫روند روزنامه صمت از جمله روزنامه هایی است‬ ‫ک��ه به صورت تخصصی کار کرده اس��ت و در‬ ‫سال اینده نیز در کنار ما خواهد بود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ 27‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 17‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1490‬‬ ‫پیاپی ‪2808‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش‬ ‫لطفا حواستان‬ ‫جمع باشد‬ ‫کمدین ها در جعبه جادویی نوروز ‪99‬‬ ‫حسن خسروی‬ ‫مدرس دانشگاه‬ ‫اگ��ر ف��رض کنیم که ویروس کرون��ا پدیده ای‬ ‫از صنف جنگ های میکروبی و بیولوژیک اس��ت‬ ‫شاید ذکر چند نکته خالی از لطف نباشد‪.‬‬ ‫چند سال پیش مطلبی می خواندم که پنتاگون‬ ‫( مق��ر فرمانده��ی وزارت دفاع امری��کا _ به این‬ ‫خاط��ر به س��اختمان ان پنتاگ��ون میگویند که‬ ‫در زب��ان یونان��ی پنتاگ��ون به معن��ی ‪ ۵‬ضلعی‬ ‫است) مطالعات گس��ترده ای پیرامون سالح های‬ ‫ش��یمیایی جدی��د انجام داده اس��ت از ان جمله‬ ‫اینکه پنتاگون یک سالح شیمیایی درست کرده‬ ‫که وقتی به زمین دشمن پرتاب و شلیک می شود‬ ‫تمام جانوران موذی اطراف را به خود جذب کرده‬ ‫و افرادی که در ان منطقه هستند ناگزیر به فرار و‬ ‫عقب نشینی می شوند و در عوض باعث پیشروی‬ ‫نیروه��ای مقابل و تصرف خاک دش��من خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬بگذریم‪ .‬حدود ‪ 3‬ماه است (کمتر یا بیشتر)‬ ‫ک��ه ویروس کرونا در دنیای ما خودنمایی کرده و‬ ‫بیش��ترین تاکیدات برای پیشگیری از شیوع این‬ ‫وی��روس ای��ن بوده که «در خان��ه بمانید و کمتر‬ ‫بیرون بروید»‪ .‬همچنین بیشترین تاکید دیگر بر‬ ‫این بوده که هرجا مرکز تجمع افراد اس��ت حتما‬ ‫تعطیل یا محدود شود و‪...‬‬ ‫س��وال‪ :‬کج��ا مرکز تجمع اس��ت؟ مدرس��ه و‬ ‫دانش��گاه و مس��جد و نم��از جمعه‪ .‬دق��ت کنید‪.‬‬ ‫وی��روس کرونا دو جا را تعطی��ل کرد‪ :‬مرکز علم‬ ‫و مرک��ز دی��ن‪ .‬در این فاصل��ه ؛ تلویزیونهای ضد‬ ‫انقالب ش��روع کرده اند به ایجاد کرونا هراس��ی و‬ ‫پمپاژ اضطراب و وحشت و ناامنی و نابودشدن و‪...‬‬ ‫در این فاصله؛ البوم ساس��ی مانکن به سرعت‬ ‫پخش می ش��ود‪ .‬ایش��ان به دانش اموزانی که از‬ ‫قضا مدتهاس��ت در خانه قرنطینه بوده و تعطیل‬ ‫هس��تند و تشنه تفریح هستند می گوید که قبل‬ ‫از خواب «دوشات» بزنند‪ .‬خب مشکل دو تا شد‪.‬‬ ‫دانش اموز خانه نش��ینی که مدرسه و مسجدش‬ ‫تعطیل شده؛ حال باید برود دنبال «شات» زدن‪.‬‬ ‫بگذریم‪ .‬ماموریت ساسی جون هم در این فاصله‬ ‫به نحو احس��ن اجرا می شود (این موضوع تحلیل‬ ‫جامعه شناس��ی و روانش��ناختی جداگان��ه ای را‬ ‫می طلبد)‪ .‬حال اگر داده های مسئله را به درستی‬ ‫کناره��م بگذاریم و خوب مشکل شناس��ی کنیم‬ ‫می توان یافته های خوبی نیز به دس��ت اورد‪ .‬این‬ ‫مل��ت؛ ظرفیت و امادگی این را پیدا می کنند که‬ ‫احتماال در اراء و اندیش��ه ها و باورها و اعتقادات‬ ‫خود؛ تجدیدنظری داش��ته باش��ند‪ .‬اینجا پاشنه‬ ‫اشیل داستان است‪ .‬لطفا حواستان جمع باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رمزگشایی از مرگ پرندگان‬ ‫میانکاله در یک مستند‬ ‫پس از فاجعه محیط زیستی در پناهگاه زیستی‬ ‫میانکال��ه ک��ه منجر به تلف ش��دن بی��ش از ‪۳۰‬‬ ‫ه��زار پرن��ده مهاجر به این مناطق ش��د‪ ،‬راز مرگ‬ ‫پرندگان میانکاله در قالب مس��تندی به نام «مرگ‬ ‫در میانکاله» به کارگردانی مس��عود دهنوی کشف‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬پس از وقوع فاجعه محیط‬ ‫زیستی تلف ش��دن بیش از ‪ ۳۰‬هزار پرنده مهاجر‬ ‫در تاالب میانکاله شهرستان بهشهر همچنان اخبار‬ ‫ضد و نقیضی از علت این تلفات به گوش می رس��د‬ ‫و به همین دلیل گروهی از مستندسازان با حضور‬ ‫در محل سعی در کشف حقایق پنهان این موضوع‬ ‫در قالب مس��تندی بلند به نام م��رگ در میانکاله‬ ‫دارن��د‪ .‬موضوع فاجعه محیط زیس��تی میانکاله از‬ ‫جایی حائز اهمیت اس��ت که گروه های مختلف از‬ ‫جمله مس��ئوالن سازمان محیط زیست‪ ،‬نیروهای‬ ‫مردمی فعال محیط زیس��ت‪ ،‬مردم محلی و حتی‬ ‫شکارچیان هرکدام روایت متفاوتی را از علل وقوع‬ ‫این حادثه بیان می کنند و به همین دلیل مسعود‬ ‫دهنوی از مستند سازان خانه مستند به همراه تیم‬ ‫اش راهی منطقه میانکاله شد تا با تحقیق میدانی‬ ‫ب��ه کش��ف علت م��رگ این پرندگان دس��ت پیدا‬ ‫کنند‪ .‬مجتبی عمارلو به عنوان تصویربردار‪ ،‬مجید‬ ‫مس��تعلی به عنوان صدابردار و س��جاد دهنوی به‬ ‫عنوان دستیار تصویر چندی پیش به میانکاله رفته‬ ‫و از نزدیک با محیط زیست منطقه‪ ،‬فعاالن محیط‬ ‫زیستی و شکارچیان بومی ان منطقه وارد صحبت‬ ‫ش��دند تا از چند و چون این ماجرا با خبر ش��وند‪.‬‬ ‫تصویرب��رداری فاز اول این پروژه محیط زیس��تی‬ ‫چندی قبل به پایان رسید و گروه تولید که در یک‬ ‫ماه اخیر دائما در میانکاله مشغول تصویربرداری و‬ ‫تحقیق بوده اند به زودی برای تصویربرداری فاز دوم‬ ‫دوباره عازم این منطقه خواهند ش��د‪ .‬مستند بلند‬ ‫مرگ در میانکاله به کارگردانی مس��عود دهنوی و‬ ‫تهیه کنندگی احمد ش��فیعی تولید شده در خانه‬ ‫مس��تند و محصول س��ازمان هنری رسانه ای اوج‬ ‫است‪.‬‬ ‫از تولیدات تلویزیونی در روزهای کرونایی سال جدید‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در روزهایی که شیوع ویروس کرونا بسیاری از برنامه های‬ ‫نوروزی ایرانی ها را تعطیل کرده است و خانه ها تنها محیط‬ ‫امن برای جلوگیری از پخش ش��دن ویروس کرونا اس��ت‪،‬‬ ‫رس��انه ملی با پخش برنامه های مختلف و سریال های طنز‬ ‫ت�لاش می کند روزهای ن��وروز ‪ 99‬را برای مخاطبان خود‬ ‫خاطره ساز کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬با مرور س��ریال های طن��ز نوروزی‬ ‫شبکه های مختلف سیما و برنامه های ترکیبی که در ادامه‬ ‫گ��زارش می خوانید‪ ،‬در می یابیم تنه��ا راه پر کردن اوقات‬ ‫فراغت در روزهای مالل اور خانه نشینی تماشای برنامه ها‬ ‫و س��ریال هایی اس��ت که در دوران نوروز ‪ 99‬از شبکه های‬ ‫مختلف سیما تدارک دیده شده است‪.‬‬ ‫امس��ال نیز مانند س��ال های گذش��ته گروه های تولید‬ ‫مشغول ساخت سریال هایی برای تعطیالت نوروزی هستند‬ ‫تا بتوانند اوقات فراغت مخاطبان خود را پر کنند‪.‬‬ ‫این روزها بس��یاری از ای��ن گروه ها با وجود به ش��یوع‬ ‫بیماری کرونا‪ ،‬مشغول ضبط قسمت های پایانی سریال ها‬ ‫هس��تند تا بتوانند در ایام نوروز که اتفاقا به دلیل ش��یوع‬ ‫کرونا مردم باید در خانه هایش��ان بمانند و از دید و بازدید‬ ‫عید هم خبری نیست‪ ،‬مخاطب خود را سرگرم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹«پایتخت‪ »6‬برگ برنده تلویزیون‬ ‫این روزها‬ ‫بسیاری از‬ ‫گروه ها با وجود‬ ‫شیوع بیماری‬ ‫کرونا‪ ،‬مشغول‬ ‫ضبط قسمت های‬ ‫پایانی‬ ‫سریال های‬ ‫خود هستند تا‬ ‫بتوانند در ایام‬ ‫نوروز که اتفاقا‬ ‫به دلیل شیوع‬ ‫کرونا مردم باید‬ ‫در خانه هایشان‬ ‫بمانند و از دید و‬ ‫بازدید عید هم‬ ‫خبری نیست‪،‬‬ ‫مخاطبان خود‬ ‫را سرگرم کنند‬ ‫س��ریال «پایتخت ‪ »6‬به کارگردانی سیروس مقدم برای‬ ‫پخش از ش��بکه یک س��یما در حال تولید است و گروه به‬ ‫تازگی از ش��یرگاه به تهران رس��یده تا ضبط قسمت های‬ ‫پایانی را به سرانجام برس��اند‪ .‬سریال پرمخاطب تلویزیون‬ ‫ک��ه پس از فوت خش��ایار الوند نویس��نده اصلی مجموعه‬ ‫برای مدتی از ساخت “پایتخت» انصراف داده بود‪ ،‬حاال به‬ ‫سرپرستی محسن تنابنده و نویسندگی ارش عباسی فصل‬ ‫ششم خود را تولید کرده است و قرار است طی ‪ 15‬قسمت‬ ‫ساعت ‪ 22:15‬از شبکه یک سیما روی انتن برود‪ .‬محسن‬ ‫تنابنده‪ ،‬ریم��ا رامین فر‪ ،‬احمد مهران ف��ر‪ ،‬مهران احمدی‪،‬‬ ‫هومن حاجی عبداللهی‪ ،‬بهرام افش��اری‪ ،‬نس��رین نصرتی‪،‬‬ ‫سارا و نیکا فرقانی‪ ،‬سیدامیرسیدزاده‪ ،‬عطیه جاوید‪ ،‬سلمان‬ ‫خط��ی‪ ،‬ابوالفضل رجبی و غالمعلی رضایی بازیگران اصلی‬ ‫این سریال هستند‪ .‬در این فصل‪ ،‬بهبود فریبا که در فصل‬ ‫گذش��ته خبر از فوت او داده شده بود به همراه دو کودک‬ ‫افریقایی به وطن بازمی گردد‪ .‬از س��وی دیگر نقی معمولی‬ ‫راننده نماینده مجلس می شود و همین اتفاقات بستر اصلی‬ ‫قصه را ش��کل می دهد‪ .‬بهتاش فریب��ا فرزند بهبود نیز به‬ ‫لیل قد و قواره ای که دارد س��ر از تیم فوتبال و دروازه بانی‬ ‫در م��ی اورد‪ .‬حاال باید دید با این حجم از اتفاقات خانواده‬ ‫معمولی در ‪ 15‬قس��مت چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد و‬ ‫ایا این فصل پرونده این خانواده جذاب و دوس��ت داشتنی‬ ‫بسته می شود یا این قصه همچنان ادامه دارد!‬ ‫‹ ‹کامیون اطیابی در شبکه دو‬ ‫س��ریال «کامی��ون» با ن��ام قبلی«قصه ه��ای کامیون»‬ ‫ساخته نوروزی شبکه دو سیماست که مسعود اطیابی ان‬ ‫را کارگردانی کرده اس��ت و هر شب ساعت ‪ 21:30‬در ‪30‬‬ ‫قسمت به روی انتن می رود‪ .‬داستان این سریال را شهاب‬ ‫عباسی بر اساس طرحی از شهروز شکورزاده نوشته است‪.‬‬ ‫این مجموعه طنز درباره یک پیشکس��وت فوتبال است که‬ ‫مدتی روی کامیون باربری کار می کند و پس از اشنایی با‬ ‫سه دانشجو که صاحب خانه به دلیل مشکالتی اثاثیه شان را‬ ‫به خیابان ریخته است‪ ،‬درگیر ماجراهایی می شود‪ .‬مهدی‬ ‫هاش��می‪ ،‬لعیا زنگنه‪ ،‬جهانبخش سلطانی‪ ،‬بیتا سحرخیز‪،‬‬ ‫نادر سلیمانی و با معرفی علی عامل هاشمی‪ ،‬بهنام شرفی‪،‬‬ ‫ه��ادی مرتضی زاده‪ ،‬ماهان عبدی و کامیاب دانش��پور در‬ ‫این س��ریال به ایف��ای نقش پرداخته اند‪ .‬موس��یقی تیتراژ‬ ‫این سریال نیز توس��ط ماکان بند که این روزها در عرصه‬ ‫موسیقی از جایگاه خوبی برخوردارند خوانده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دوپینگ مقصودی با حجازی فر‬ ‫ش��بکه سه س��یما س��ریال «دوپینگ» را به کارگردانی‬ ‫رضا مقصودی اماده کرده اس��ت که قرار است این سریال‬ ‫در ‪ 15‬قس��مت هر شب ساعت ‪ 20:45‬دقیقه از تلویزیون‬ ‫پخش شود‪ .‬مقصودی که نخس��تین تجربه کارگردانی در‬ ‫س��ینما را با فیلم «خجالت نکش» پش��ت سرگذاشت این‬ ‫بار به سراغ ساخت سریالی ‪ 15‬قسمتی امده که مضمونی‬ ‫کم��دی – فانت��زی دارد و فیلمنام��ه ان نیز توس��ط رضا‬ ‫مقص��ودی به نگارش درامده اس��ت‪ .‬ش��بنم مقدمی‪ ،‬الناز‬ ‫حبیبی‪ ،‬محمد بحرانی‪ ،‬نیما ش��عبان نژاد و هادی حجازی‬ ‫ف��ر از جمل��ه بازیگران این س��ریال هس��تند‪« .‬دوپینگ»‬ ‫هرچند توس��ط رضا مقصودی کارگردانی خواهد ش��د‪ ،‬اما‬ ‫به دلیل اینکه پروژه برای رس��یدن به انتن نوروزی شبکه‬ ‫س��ه س��یما دیرتر از برنامه ریزی کلید خورده است‪ ،‬سید‬ ‫امیر پروین حسینی‪ ،‬تهیه کننده سریال از برزو نیک نژاد نیز‬ ‫برای تصویربرداری برخی بخش های س��ریال کمک گرفته‬ ‫تا با حضور غیررسمی او به عنوان کارگردان‪ ،‬این مجموعه‬ ‫به پخش قطعی نوروزی برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹«میانبر» شبکه پنج با کمدین های قدیمی‬ ‫و در نهایت س��ریال «میانبر» س��اخته یزدان فتوحی و‬ ‫امیرنوری در ‪ 30‬قس��مت تولید شده و قرار است هر شب‬ ‫س��اعت ‪ 23‬از شبکه پنج سیما پخش ش��ود‪ .‬سریالی در‬ ‫ژانر طنز و با رویکرد مسئله «انتخاب» درباره داستان هایی‬ ‫اس��ت که برای چند خانواده س��اکن در یک اپارتمان رخ‬ ‫می دهد‪ .‬این س��ریال در صدا و س��یمای مرکز البرز تولید‬ ‫ش��ده اس��ت و غالمرضا نیکخ��واه‪ ،‬کمند امیر س��لیمانی‪،‬‬ ‫محمود جعفری‪ ،‬س��یاوش رچاغی پور‪ ،‬ش��هین تس��لیمی‪،‬‬ ‫حمید نیک نبرد‪ ،‬ارش نوذری و اش��کان اشتیاق در ان به‬ ‫ایفای نقش پرداخته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹احسان علیخانی و ویژه برنامه تحویل سال‬ ‫در کن��ار پخش س��ریال هایی که از چهار ش��بکه اصلی‬ ‫تلویزیون پخش می ش��ود مرور پخش برنامه های ترکیبی‬ ‫نیز خالی از لطف نیست‪.‬‬ ‫ب��ه غی��ر از پخ��ش برنامه ه��ای ترکیب��ی و ش��وهای‬ ‫اس��تعدادیابی همچ��ون «عصر جدید» با اجرای احس��ان‬ ‫علیخانی از شبکه ‪ 3‬س��یما و «دورهمی» با اجرای مهران‬ ‫مدیری از ش��بکه نس��یم‪ ،‬برنامه «کودک ش��و» با اجرای‬ ‫پژمان بازغی نیز از شبک ه نسیم پخش می شود‪.‬‬ ‫شبکه سه سیما که هر سال با اجرای ویژه برنامه تحویل‬ ‫س��ال بیش��ترین بازدیدکننده را در میان شبکه های سیما‬ ‫دارد امس��ال نیز با حضور رضا رشیدپور و احسان علیخانی‬ ‫قرار اس��ت ویژه برنامه مفصلی را از ‪ 25‬اس��فند روی انتن‬ ‫شبکه سه ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹«شما و ای فیلم» نوروزی می شود‬ ‫برنامه «شما و ای فیلم» با اجرای مجید افشاری و تهیه‬ ‫کنندگ��ی مصطفی هیودی برای پخش در نوروز ‪ ۹۹‬اماده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫«ش��ما و ای فیلم» روزهای س ه شنبه ساعت ‪ ۲۳:۳۰‬با‬ ‫اجرای مجید افشاری روی انتن می رود و بازپخش ان نیز‬ ‫ساعت ‪ ۷:۳۰‬چهارشنبه اس��ت‪ .‬هم اکنون فصل سوم این‬ ‫برنامه روی انتن اس��ت و دس��ت اندرکاران برنامه در حال‬ ‫تدارک ویژه برنامه ای به مناس��بت فرارسیدن سال جدید‬ ‫و عید نوروز هستند‪.‬‬ ‫مصطفی هیودی تهیه کننده برنامه «ش��ما و ای فیلم»‬ ‫درباره این برنامه نوروزی به مهر بیان کرد‪ :‬برای ایام نوروز‬ ‫هم یک ویژه نامه را با حضور هنرمندان عرصه طنز کشور‬ ‫تدارک دیده ایم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬در ویژه برنامه نوروزی که قرار اس��ت‬ ‫برای ‪ ۱۳‬ش��ب روی انتن باش��د مهمانان ویژه خواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬کمدین ها و هنرمندانی که اس��تنداپ کمدی‬ ‫می کنند در برنامه حاضر می ش��وند و با اقای افش��اری‪،‬‬ ‫مج��ری برنام��ه گ��پ و گفت هایی صمیمان��ه و طنازانه‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫این تهیه کننده با اشاره به بازخوردها از این برنامه طی‬ ‫این مدت اظهار کرد‪ :‬بازخوردهای خوبی دریافت کرده ایم‬ ‫و مردم با دیدن برنامه به اندازه ‪ ۲۰‬دقیقه حال شان خوب‬ ‫می شود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬تعامالتی میان مخاطبان و شبکه‬ ‫هم به وجود می اید‪ .‬سعی می کنیم با استنداپ کمدی و‬ ‫خلق لحظه های کمیک‪ ،‬لحظات مفرحی را برای مخاطب‬ ‫فراهم بیاوریم‪.‬‬ ‫‹ ‹علی ضیا در شبکه یک‬ ‫ویژه برنامه تحویل س��ال ش��بکه یک سیما نیز همچون‬ ‫ل گذشته با اجرای علی ضیا خواهد بود‪.‬‬ ‫سا ‬ ‫سیدعلی ضیا اعالم کرد روند انتخاب چهره مردمی سال‬ ‫‪ ۹۸‬برای حفظ س�لامت مردم به اوایل سال اینده موکول‬ ‫ش��ده اما ویژه برنامه تحویل س��ال «فرم��ول یک» از ‪۲۴‬‬ ‫اسفند روی انتن خواهد رفت‪.‬‬ ‫سیدعلی ضیا تهیه کننده و مجری «فرمول یک» درباره‬ ‫وضعی��ت طرح انتخاب چهره مردمی پس از ش��یوع کرونا‬ ‫در کش��ور اعالم کرد‪ :‬شورای سیاست گذاری چهره مردمی‬ ‫س��ال و مدیر شبکه یک به جهت شیوع کرونا و مشکالتی‬ ‫که در کشور پیش امده تصمیم گرفتند معرفی قهرمانان و‬ ‫چهره های مردمی را به سال اینده موکول کنند‪ .‬تاریخ این‬ ‫موضوع نیز به زودی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از انجایی که بس��یاری از ای��ن چهره ها باید‬ ‫از شهرس��تان های مختل��ف ب��ه تهران می امدن��د یا ما به‬ ‫شهرس��تان ها می رفتی��م تا مس��تند زندگی ای��ن عزیزان‬ ‫ساخته ش��ود‪ ،‬حساسیت های موجود عم ً‬ ‫ال چنین اجازه ای‬ ‫ب��ه ما نمی داد‪ .‬این روزها تاکید وزارت بهداش��ت بر س��فر‬ ‫نکردن است و ما هم تابع این رویکرد هستیم‪.‬‬ ‫ضی��ا در پایان اعالم کرد‪ :‬از ‪ ۲۴‬اس��فند تا یک فروردین‬ ‫ویژه برنامه «فرمول یک» برای تحویل س��ال را با رویکرد‬ ‫امیدبخشی و ش��ادی برای مردم ایران خواهیم داشت‪ .‬ان‬ ‫ش��اءاهلل در س��ال اینده نیز پرتوان در کنار مردممان قرار‬ ‫بگیریم تا چهره مردمی سال را معرفی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹هاردتاک سلوکی در شبکه دو‬ ‫ش��بکه دو س��یما نیز با اج��رای یک برنام��ه هاردتاک‬ ‫(گفت وگو محور) به استقبال بهار می رود‪.‬‬ ‫برنامه زن��ده «دو نیمه ماه» ب��ه تهیه کنندگی و اجرای‬ ‫محمد سلوکی از پنجشنبه ‪ ۲۲‬اسفند از شبکه دو سیما به‬ ‫استقبال بهار می رود‪.‬‬ ‫حبیب میدانچی مدیر طرح و برنامه و سرپرس��ت گروه‬ ‫اجتماعی فرهنگی ش��بکه دو درباره برنامه «دو نیمه ماه»‬ ‫توضیح داد‪ :‬در «دو نیمه ماه» که با هدف ایجاد س��اعاتی‬ ‫خوش برای افراد خانواده تهیه ش��ده‪ ،‬بخش های مختلفی‬ ‫در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬یکی از بخش های این برنامه‬ ‫«عیدان��ه» نام دارد که با دع��وت از بازیگران و هنرمندانی‬ ‫که با نقش افرینی درمجموعه اثار و س��ریال های شبکه دو‬ ‫س��یما خوش درخش��یده اند؛ محفلی گرم و صمیمی رقم‬ ‫خواهد خورد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪« :‬مکث» عن��وان یکی دیگر از بخش های‬ ‫«دو نیمه ماه» است که در ان محمد سلوکی با هنرمندان‪،‬‬ ‫مسئوالن‪ ،‬نخبگان‪ ،‬ورزش��کاران و ‪ ...‬گفت وگویی سخت و‬ ‫ویژه (هارد تاک) خواهد داش��ت‪ .‬همچنین هر ش��ب یک‬ ‫خواننده در سه بخش به اجرا می پردازد‪.‬‬ ‫میدانچی عنوان کرد‪« :‬ماه نگار» عنوان بخش دیگری از‬ ‫این برنامه است که به اتفاقات ‪ ۱۲‬ماه از سالی که گذشت‬ ‫می پ��ردازد‪ .‬نگاهی به جذابیت ها و دیدنی های س��یاحتی‬ ‫و زیارتی ش��هر تهران با حضور یک تهران ش��ناس از دیگر‬ ‫بخش های این برنامه است‪.‬‬ ‫این برنامه ش��گفتانه ای برای مخاطبان ش��بکه دو اماده‬ ‫کرده که پنجش��نبه ‪ ۲۲‬اسفند همزمان با روی انتن رفتن‬ ‫نخستین قسمت از «دو نیمه ماه» تقدیم خواهد شد‪.‬‬ ‫«دو نیم��ه ماه» کاری اس��ت از گروه اجتماعی فرهنگی‬ ‫که از پنجشنبه ‪ ۲۲‬اس��فند ‪ ۱۳۹۸‬تا جمعه ‪ ۲۲‬فروردین‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬هر شب بعد از خبر ‪ ۲۲:۳۰‬از شبکه دو سیما پخش‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مسابقه «هوش برتر» نوروزی شد‬ ‫مسابقه «هوش برتر» که تاکنون ‪ ۹‬فصل از ان از شبکه‬ ‫نسیم روی انتن رفته‪ ،‬قرار است همزمان با نوروز ‪ ۹۹‬فصل‬ ‫جدید ان به پخش برسد‪.‬‬ ‫این مس��ابقه با اجرای افشین زی نوری و تهیه کنندگی‬ ‫پیمان پورمقیمی از شبکه نسیم پخش می شود‪.‬‬ ‫«هوش برتر» یکی از مس��ابقات تلویزیونی اس��ت که در‬ ‫چند بخش با بازی های ش��نیداری‪ ،‬دیداری و … هوش و‬ ‫قدرت ذهنی افراد به چالش کشیده می شود‪.‬‬ ‫«هوش برتر» از یک اتاق فکر برخوردار است که چند نفر‬ ‫با مدرک کارشناس��ی ارشد در رشته های مختلف سواالت‬ ‫ان را طراحی می کنند‪ .‬ش��رکت کنندگان مسابقه «هوش‬ ‫برتر» نیز از میان نخبگان دانشگاهی انتخاب می شوند‪.‬‬ ‫ارزوها و توصیه های افتخاری‪ ،‬چکناواریان‪ ،‬عقیلی و صادقی در روزهای پایانی سال و استقبال از بهار‪99‬‬ ‫بس��یاری از اهالی موس��یقی در روزهایی که شیوع بیماری‬ ‫کرونا اغلب مردم را خانه نش��ین و خیلی ها را نگران و افسرده‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬به اشکال مختلف می کوش��ند امید را در جامعه‬ ‫تزریق کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش هنرانالین‪ ،‬چه بخواهیم و چ��ه نخواهیم کرونا‬ ‫به کش��ور م��ا امد و همه را به جنگ با خ��ود فرا خواند‪ .‬یکی‬ ‫از مهم ترین چالش های امروزی که همه با ان درگیر هس��تیم‬ ‫قرنطینه خانگی است که روزبه روز همه گیرتر شده و بر تعداد‬ ‫افرادی که بین سالمتی و شغل خود مجبور به انتخاب هستند‬ ‫افزوده می شود‪.‬‬ ‫قطعاً اهالی هنر از این قاعده مس��تثنا نیس��تند و بیشتر با‬ ‫این مس��ئله درگیر هستند اما تفاوت اصلی و مهم بسیاری از‬ ‫ان ها با دیگر افراد قرنطینه ش��ده این اس��ت که حقوق ماهانه‬ ‫و دریافت��ی ثابت ندارند و درامد ان ها عموماً از س��وی مردم‬ ‫اس��ت‪ ،‬مردمی که بسیاری از ان ها خود در این روزها به خانه‬ ‫و خانواده هایش��ان پن��اه برده اند و به درس��تی حاضر به خطر‬ ‫انداختن سالمتی خود نیستند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان بس��یاری هنرمندان عطای هن��ر و درامد را‬ ‫از این روزهای تلخ هم رد می شویم‬ ‫به لقایش بخش��یده اند و خود نیز در خانه هایش��ان محبوس‬ ‫ش��ده اند‪ .‬البته گروهی نیز هستند که تالش می کنند تهدید‬ ‫موج��ود را ب��ه فرصت تبدیل کنند‪ ،‬ازجمله س��ینا حجازی و‬ ‫بنیامی��ن بهادری خواننده پاپ که به تازگی بعد از لغو اجباری‬ ‫کنس��رتش‪ ،‬در یک اقدام تحس��ین برانگیز به ص��ورت انالین‬ ‫کنسرتش را در اینستاگرام به مدت یک ساعت برگزار کرد‪.‬‬ ‫در ادامه تعداد دیگری از گروه ها و خوانندگان که با ش��یوع‬ ‫بیم��اری کرون��ا در ایران با توق��ف ناخواس��ته اجراهای زنده‬ ‫خ��ود رو به رو ش��دند‪ ،‬در روزهای گذش��ته در فضای مجازی‬ ‫کنسرت هایی را برای مخاطبان و طرفداران خود اجرا کردند‪.‬‬ ‫ساالر عقیلی‪ ،‬حجت اشرف زاده‪ ،‬گروه دال و گروه سون ازجمله‬ ‫خوانندگانی بودند که پس از اطالعیه های اخیر وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی مبنی بر تعطیلی کنسرت های اسفند به دلیل‬ ‫پیشگیری از ش��یوع بیماری مرگبار کرونا تصمیم گرفتند در‬ ‫فضای مجازی کنسرت هایی را به صورت زنده برگزار کردند‪.‬‬ ‫نوع برنامه ریزی این گروه ها و خوانندگان در روزهای گذشته‬ ‫به ش��کلی بوده است که در ابتدا اطالع رسانی مختصری برای‬ ‫برگزاری یک کنسرت زنده در فضای مجازی صورت می گیرد‬ ‫و پس از چند روز در تاریخ و ساعت مقررشده‪ ،‬گروه متشکل‬ ‫از تع��دادی از نوازندگان به اجرای قطع��ات خود می پردازند‪.‬‬ ‫البت��ه برخ��ی از خوانن��دگان ه��م ترجی��ح داده اند ف��ارغ از‬ ‫چارچوب های همیشگی اجرای کنسرت ها در حضور خانواده‬ ‫یا در محل هایی چون پش��ت بام منزل یا اتاق کارشان اثاری‬ ‫را پی��ش روی مخاطبان خود قرار دهند که با اجرای زنده در‬ ‫تاالرها تفاوت هایی داشته باشد‪.‬‬ ‫مس��ئله به همین جا ختم نش��ده اس��ت و برخ��ی دیگر از‬ ‫هنرمندان روش دیگری را پیش گرفته و به روش های مختلف‬ ‫یا در گفت وگو با رسانه ها یا در صفحه های مجازی خود نسبت‬ ‫به این اتفاق واکنش نش��ان داده ان��د‪ .‬هنرمندان و گروه هایی‬ ‫چون محمد اصفهانی‪ ،‬احسان خواجه امیری‪ ،‬محمد معتمدی‪،‬‬ ‫سامان احتشامی‪ ،‬داماهی‪ ،‬چارتار نیز تالش کرده اند به مردم‬ ‫امید بدهند‪ .‬انتش��ار تک اهنگ هایی متفاوت از س��وی برخی‬ ‫خوانندگان ب��ا هدف تلطیف فضای ناش��ی از بحران بیماری‬ ‫کرونا از دیگر فعالیت های هنرمندان در این روزها بوده است‪.‬‬ ‫در ادامه این گزارش واکنش برخی از اهالی موس��یقی به این‬ ‫ویروس را می خوانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بنی ادم اعضای یک پیکرند‬ ‫لوریس چکناواریان اهنگساز و رهبر ارکستر پیشکسوت هم‬ ‫ویدئوی��ی از اجرای قطعه «بنی ادم اعض��ای یک پیکرند» در‬ ‫تاالر وحدت به رهبری خودش با همراهی گروه ُکر به اشتراک‬ ‫گذاشته و زیر این پست نوشت‪« :‬با ارزوی بهبودی و سالمتی‬ ‫همه بیماران و به امید گذر از روزهای سخت‪ ،‬شادمانی مردم‬ ‫و بازگشت سالمتی کامل به میهن عزیزمان‪».‬‬ ‫رضا صادقی خواننده پاپ هش��تگ «ما با همیم شکستش‬ ‫می دهیم» منتش��ر کرد‪ .‬او در کپشن این پست نوشت‪ :‬به هم‬ ‫روحیه می دهیم و هم و راهنمایی می کنیم‪ ،‬رعایت می کنیم‪،‬‬ ‫حمای��ت می کنیم‪ ،‬رفاقت می کنی��م و از این روزهای تلخ هم‬ ‫رد می ش��ویم‪ .‬ما تاریخ با ه��م بودنمان خیلی ریش��ه دارد‪...‬‬ ‫س��پس ویدئوی��ی از فرزند خود در حال خوان��دن ترانه ای به‬ ‫زبان فرانس��وی منتشر کرد و نوش��ت‪“ :‬این روزها هر خانه ای‬ ‫بحث و نگرانی از کرونا اس��ت‪ ،‬بچه ها ق��درت تحلیل ندارند‪،‬‬ ‫لطفاً ان ها را از این بحث ها با هر بازی و رفتاری که می دانید‪،‬‬ ‫دور کنید‪ .‬بچه ها امانت هستند؛ هم جسمشان و هم روحشان‬ ‫باید ارام باشد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 27‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 17‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1490‬‬ ‫پیاپی ‪2808‬‬ ‫با رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک تشریح شد‬ ‫از طرح «تسهیل شروع به کسب وکار» تا «جشنواره بهاره مجازی»‬ ‫س��ال ‪ 98‬در حالی به روزه��ای پایانی خود نزدیک‬ ‫می ش��ود ک��ه وی��روس کرون��ا باوج��ود مش��کالت‬ ‫عدیده ای که به همراه داش��ته و دارد‪ ،‬حال بس��یاری‬ ‫از کس��ب وکارهای اینترنتی را به احسن الحال تبدیل‬ ‫کرد! از س��وی دیگر خبری از شب عید و رونق هرساله‬ ‫بازار نیست و جشنواره های بهاره نیز لغو شد اما انطور‬ ‫که رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی خبر داد؛‬ ‫جش��نوراه به��اره در فضای مجازی برپا خواهد ش��د‪.‬‬ ‫اتفاقی که هم به س��ود مردم است و هم فروشندگان و‬ ‫تولیدکنندگانی که نگران کس��ب درامد در این روزها‬ ‫بودند‪ .‬عالوه براین موضوع‪ ،‬این مرکز در س��الی که رو‬ ‫به پایان اس��ت اقدامات بسیار خوب دیگری نیز داشت‬ ‫که برخی به نتیجه رس��ید و برخی نیز در دس��تور کار‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫عل��ی رهب��ری‪ ،‬رئیس مرکز توس��عه تج��ارت در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫به تش��ریح ای��ن اقدامات پرداخت‬ ‫که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €در ابتدا به ص�ورت مختصر درباره عملکرد‬ ‫یکساله و دستاوردهای مرکز بفرمایید‪.‬‬ ‫فعالیت ها و پروژه های مرکز در س��ال ‪ ۹۸‬براساس‬ ‫وظای��ف تعیی��ن ش��ده در اساس��نامه مرکز با س��ه‬ ‫مح��ور ‪ eCommerce، eGovernment‬و‬ ‫‪ eCertificate‬تعریف ش��ده است که خوشبختانه‬ ‫اقدامات بس��یاری نیز در دستور کار قرار گرفت که به‬ ‫مهم ترین انها اشاره می کنم‪.‬‬ ‫در بخ��ش ‪ eCommerce‬و سیاس��ت گذاری‬ ‫و تنظی��م مق��ررات‪ ،‬با همکاری دس��تگاه های ذینفع‬ ‫ایین نام��ه ای برای تبلیغ��ات الکترونیکی تدوین و در‬ ‫حال نهایی ش��دن نس��خه پیش نویس و اخذ نظرات‬ ‫دستگاه های ذی نفع است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر ب��ا وج��ود اینک��ه نرم افزاره��ا یا‬ ‫وب س��ایت هایی که در فضای مجازی بس��تر تجارت‬ ‫الکترونی��ک را فراهم می کنند بای��د مطابق با قوانین‬ ‫و مق��ررات مش��خصی فعالی��ت کنن��د‪ ،‬تاکن��ون در‬ ‫کش��ور برای انها مقرراتی تنظیم نش��ده است و مرکز‬ ‫براس��اس ظرفیت سیاس��ت گذاری که در اساسنامه‬ ‫ان مصوب ش��ده اس��ت می تواند این مقررات را وضع‬ ‫کند‪ .‬درحال حاضر ایین نامه سکوهای الکترونیکی با‬ ‫همکاری ذی نفعان تدوین شده و در حال نهایی سازی‬ ‫برای تصویب در مراجع قانونی است‪.‬‬ ‫همچنی��ن طرح تس��هیل ش��روع به کس��ب وکار‬ ‫براس��اس ایده ‪ sandbox‬طراحی ش��ده اس��ت که‬ ‫کس��ب وکارهایی که فعالیت انها اث��ار زیانبار جانی و‬ ‫س�لامت محور ندارند می توانند در یک محیط ایزوله‬ ‫ب��ا محدودیت های خاصی فعالیت خ��ود را بدون اخذ‬ ‫هیچ گون��ه مجوزی اغاز کنند‪ .‬این طرح تدوین ش��ده‬ ‫و در شورای اجرایی فناوری اطالعات مراحل تصویب‬ ‫را می گذران��د‪ .‬ب��رای تدوین و اجرای ط��رح نظارت‬ ‫هوش��مند و غیرمانع در ح��ال مذاکره با بانک مرکزی‬ ‫برای پایش تراکنش های بانکی و نظارت مستمر برای‬ ‫اعالن هشدار تراکنش های باال به سامانه نماد هستیم‪.‬‬ ‫در بخ��ش توس��عه زیرس��اخت ها نی��ز رتبه‏بندی‬ ‫واحده��ای کس��ب‏وکار الکترونیک��ی را داش��تیم‪.‬‬ ‫در راس��تای حمای��ت از حق��وق مصرف کنن��ده و‬ ‫اطالع رس��انی به خریدار براساس انتشار شاخص های‬ ‫ش��کایات پاسخ داده نش��ده و تاخیر در پاسخگویی و‬ ‫همچنی��ن تخلفات کس��ب وکار در ح��وزه مغایرت با‬ ‫ش��یوه نامه اعطای نماد در پروفایل کسب وکار اگاهی‬ ‫به مصرف کننده یا خریدار داده می ش��ود که تا حدی‬ ‫شرکت مخابرات ایران‬ ‫(سهامی عام )منطقه قزوین‬ ‫با گذش��ت چند ماه از توس��عه و اجرای پایشگر هوشمند‪،‬‬ ‫پیشرفت چشمگیری در شناسایی تخلفات کسب و کارها در‬ ‫فضای مجازی صورت گرفته است‬ ‫بتواند رفتار کسب وکار را پیش بینی کند‪ .‬این اقدام دو‬ ‫بو کار‬ ‫مزیت عمده دارد؛ نخست پیش بینی رفتار کس ‬ ‫توس��ط مصرف کنن��ده برای تصمیم ب��ه خرید و دوم‬ ‫ایجاد خودنظمی برای کس��ب وکار که براین اس��اس‬ ‫به ص��ورت خودکار رفت��ارش را اص�لاح و در بهترین‬ ‫حالت قرار خواهد داد‪ .‬ضمن اینکه به طور کامل نظارت‬ ‫حاکمیت بر کس��ب وکار را به نظارت مصرف کننده به‬ ‫کس��ب وکار تغییر داده و در واقع یک پارادایم نظارتی‬ ‫به حساب می اید‪.‬‬ ‫مورد بعدی س��امانه پایشگر هوشمند است‪ .‬از انجا‬ ‫که نظارت دستی در فضای پویای مجازی پاسخگوی‬ ‫نظارت نیست س��امانه پایشگر هوشمند با استفاده از‬ ‫خزش��گرهای موازی و الگوریتم های هوش مصنوعی‬ ‫و از طری��ق متن کاوی و پردازش تصویر‪ ،‬وبس��ایت ها‬ ‫را براس��اس س��ناریوهای تخلف تعریف ش��ده پایش‬ ‫و کس��ب وکارهای مش��کوک به تخلف را شناسایی و‬ ‫به صورت سیس��تمی به پنل نظارت دستگاه های ناظر‬ ‫جهت بررسی و اخطار نظارتی به کسب و کارها ارسال‬ ‫می کند‪ .‬درحال حاضر پایشگر در حال توسعه تا سطح‬ ‫بلوغ اس��ت و در راستای اجرا هم سه سناریوی تخلف‬ ‫یعنی «ارائ��ه کاال و خدمات ممنوعه»‪« ،‬جعل لوگوی‬ ‫نماد اعتم��اد» «وجود درگاه های پرداخت فعال برای‬ ‫کس��ب وکارهایی ک��ه مجوز معتبر ندارن��د»‪ ،‬قابلیت‬ ‫پایش را دارد و سناریوی بعدی که هنوز اجرایی نشده‬ ‫اس��ت فیشینگ کس��ب وکارها اس��ت‪ .‬تا کنون از ‪۵۰‬‬ ‫هزار کس��ب وکار نماددار و غیرنماددار حدود ‪۲۰۰۰‬‬ ‫کسب وکار مش��کوک به تخلف شناس��ایی شدند که‬ ‫‪ ۲۰۰‬کسب وکار مشکوک به جعل لوگوی نماد بودند‬ ‫ک��ه پس از ارس��ال اخطار تقریب��ا ‪ ۸۵‬درصد تخلف را‬ ‫اصالح کردند و مابقی انها که حدود ‪ ۳۰‬کسب وکار بود‬ ‫به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه معرفی شدند‪.‬‬ ‫در ح��وزه ‪ eGovernment‬نی��ز س��امانه جامع‬ ‫تج��ارت‪ ،‬س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت‪،‬‬ ‫سامانه های قیمت‪ ،‬شکایت‪ ،‬بازرسی‪ ،‬گارانتی‪ ،‬مجوز‬ ‫پیش فروش خودرو و‪ ...‬اجرایی ش��ده است‪ .‬همچنین‬ ‫در ح��وزه ‪ eCertificate‬اقدام عم��ده ای که انجام‬ ‫ش��ده در حوزه توسعه زیرس��اخت کلید عمومی بوده‬ ‫است؛ مانند ارتقای امنیت و بهبود نسل امضا (‪to G۲‬‬ ‫‪ )G۳‬که در این اقدام تمامی سیاست ها و فناوری های‬ ‫مرتبط با امضا ارتقا پیدا کرده و الگوریتم های با امنیت‬ ‫بیشتر در ایجاد امضا استفاده می شود‪.‬‬ ‫م��وردی بعدی امضای همراه اس��ت؛ این پروژه نیز‬ ‫مراحل پایانی خود را ط��ی می کند و به زودی امضای‬ ‫دیجیت��ال به متقاضیان از طریق س��یم کارت و تلفن‬ ‫همراه س��رویس دهی می ش��ود‪ .‬با عملیاتی شدن این‬ ‫اق��دام دیگر نیازی ب��ه دریافت توکن س��خت افزاری‬ ‫نیس��ت و از طریق گوش��ی های همراه امض��اء مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫€ €در شرایط سخت ش�یوع ویروس کرونا ایا‬ ‫خریدهای اینترنتی بیشتر شده است و شما در‬ ‫مرکز چه تمهیداتی در این باره اندیشیده اید؟‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه ارائه کاال و خدم��ات متنوعی در‬ ‫فروش��گاه های اینترنتی انجام می ش��ود و براس��اس‬ ‫مذاکراتی که با فروش��گاه های اینترنتی برتر کشوری‬ ‫داش��تیم‪ ،‬در کس��ب و کارهایی که در ح��وزه کاالیی‬ ‫س�لامت محور نبودند در برخی موارد فروش بیش��تر‬ ‫ش��ده اما در مواردی که م��واد غذایی باز یا مثال فروش‬ ‫غذا داش��تند به ش��دت با کاهش فروش مواجه بودند‪.‬‬ ‫مسائل متفاوتی روی کسب وکارها اثر گذاراست که با‬ ‫توجه به رفتار مردم تاثیر مثبت یا منفی اثار کرونا را بر‬ ‫کس��ب وکارهای اینترنتی در پیش دارد‪ .‬اگر بخواهیم‬ ‫به ط��ور کل��ی اظهار نظ��ر کنیم در کس��ب وکارهای‬ ‫اینترنتی بزرگ و پرمصرف که در حوزه فروشگاه های‬ ‫زنجی��ره ای فعالیت می کنند فروش به مراتب بیش��تر‬ ‫ش��ده به طوری ک��ه نیازمند توان پ��ردازش اطالعات‬ ‫فروش و لجس��تیک بیش��تری هس��تند اما در برخی‬ ‫فروش��گاه هایی که موادغذایی ب��از عرضه می کردند‬ ‫فروش‪ ،‬رونق زیادی نداشته است‪ .‬در کسب وکارهای‬ ‫اینترنت��ی حوزه خدمات نیز تقاضا پایین بوده به دلیل‬ ‫اینک��ه مردم از درخواس��ت بس��یاری از خدمات مثل‬ ‫رس��توران ها‪ ،‬خدم��ات نظافتی‪ ،‬تعمیرات��ی و‪ ...‬برای‬ ‫جلوگیری از ش��یوع کرونا منصرف ش��دند و خدمات‬ ‫درخواستی را نیز لغو کرده اند‪.‬‬ ‫مرک��ز ب��ا توجه ب��ه این م��وارد فرهنگ س��ازی و‬ ‫اطالع رسانی به کس��ب وکارها را برای رعایت الزامات‬ ‫بهداشتی در بسته بندی کاالها و لجستیک انها انجام‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫شرح مناقصه ‪ :‬انجام امور خدمات خودرویی شرکت در سطح استان بصورت حجمی‬ ‫نوب‬ ‫تا‬ ‫ول‬ ‫براساس شرایط و ریز مشخصات اسناد وطرح قراردادارائه شده‬ ‫شماره مناقصه ‪ /98/67‬ق‬ ‫ مدارک الزم برای دریافت اس�ناد ‪:‬ارائه ادرس دقیق مکاتباتی‬‫باذکرکدپس�تی وش�ماره تلفن تماس به همراه ارائه نسخه صاحب‬ ‫حس�اب فیش بانکی واریزی مبلغ‪ 350000‬ریال به حس�اب جاری‬ ‫‪0105988843006‬نزد بانک ملی مرکزی قزوین‬ ‫ مهل�ت دریاف�ت اس�ناد مناقصه‪:‬ازتاری�خ‪1398/12/27‬‬‫لغایت‪1399/01/18‬‬ ‫ مهل�ت ارائ�ه پاکته�ای مناقصه‪:‬لغای�ت پای�ان وق�ت اداری‬‫مورخ‪1399/01/31‬‬ ‫ میزان تضمین شرکت درمناقصه‪:‬به مبلغ ‪1/368/792/800‬ریال‬‫بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش نقدی واریزی به حس�اب جاری‬ ‫‪0105988843006‬نزدبانک ملی شعبه مرکزی قزوین‬ ‫ به پیش�نهاد های فاقد سپرده ‪،‬س�پرده های مخدوش ‪،‬سپرده‬‫های کمتر از میزان مقرر‪،‬چک ش�خصی ونظایر ان ترتیب اثر داده‬ ‫نخواهد شد‬ ‫ مح�ل دریافت اس�ناد مناقصه وتحویل پاکتهای پیش�نهادی‪:‬‬‫قزوی�ن انتهای بلوار امام خمینی (نوروزیان )ش�رق صداوس�یمای‬ ‫قزوین ‪,‬ساختمان س�تادی مخابرات استان قزوین ‪ -‬طبقه همکف‬ ‫ واحد قرارداد ها‬‫ تاریخ بازگش�ائی ‪:‬پاکتهای الف وب مناقصه گران در س�اعت‬‫‪14‬مورخ ‪ 1399/02/01‬بازگش�ائی میگ�ردد ضمنا حضور نمایندگان‬ ‫رسمی ش�رکتهای مناقصه گربا داش�تن معرفی نامه کتبی وکارت‬ ‫ملی در کمیسیون مناقصه بالمانع است‪.‬‬ ‫ به پیشنهادهای فاقد امضاء ‪،‬مشروط‪،‬مخدوش وپیشنهادهایی‬‫ک�ه بعد از انقض�اء مدت مق�رر دراین فراخوان واصل ش�ود مطلقا‬ ‫ترتیب اثر داده نخواهد شد‬ ‫ س�ایر اطالعات وجزئیات مربوطه دراس�ناد مناقصه درج شده‬‫است‬ ‫سایت اینترنتی‪WWW. qazvin.tci.ir :‬‬ ‫شرکت مخابرات استان قزوین(سهامی خاص)‬ ‫داده و همچنی��ن به مردم اطالعات الزم درباره رعایت‬ ‫م��وارد بهداش��تی پ��س از تحوی��ل کاال را انجام داده‬ ‫اس��ت‪ .‬بزرگ ترین کاری که با محوریت مرکز در حال‬ ‫انجام اس��ت «جش��نواره بهاره مجازی همدلی مردم‬ ‫و اصناف» اس��ت که یک طرح مل��ی بین حاکمیت و‬ ‫بخش خصوصی بوده و با هدف تامین نیازهای مردم و‬ ‫رونق بازار کس��ب و کارهای سنتی و فیزیکی در حال‬ ‫اجرا است‪.‬‬ ‫€ €درباره نظارت بر کس�ب و کارهای اینترنتی‬ ‫با س�امانه پایش�گر هوش�مند هم بگویید‪ .‬چه‬ ‫دستاوردهایی داشته است؟‬ ‫با گذش��ت چن��د ماه از توس��عه و اجرای پایش��گر‬ ‫هوشمند‪ ،‬پیشرفت چشمگیری در شناسایی تخلفات‬ ‫کس��ب و کارها در فضای مجازی صورت گرفته است‬ ‫به طوری که پایش ‪۵۰‬هزار کسب وکار اینترنتی در سه‬ ‫س��ناریوی تخلف ارائ��ه کاال و خدمات ممنوعه‪ ،‬جعل‬ ‫لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی و درگاه های پرداخت‬ ‫فعال در کس��ب و کارهای بدون مجوز فعالیت‪ ،‬منجر‬ ‫به شناسایی ‪2‬هزار کسب وکار مشکوک به تخلف شد‪.‬‬ ‫کس��ب وکارهای مش��کوک ب��ه تخل��ف‪ ،‬توس��ط‬ ‫دس��تگاه های عضو کمیته نظارت بر کسب‏وکارهای‬ ‫اینترنتی مورد بررس��ی قرار گرفت ه و اطمینان و دقت‬ ‫شناسایی افزایش می‏یابد‪ .‬سپس‪ ،‬اخطارهای نظارتی‬ ‫الزم به کسب‏وکارهای مظنون ارسال شده و در مهلت‬ ‫مقرر دوباره بررسی می‏ ش��وند و در نهایت‪ ،‬در صورت‬ ‫رفع نشدن مش��کل‪ ،‬تعدادی از کسب وکارها به عنوان‬ ‫متخلف قطعی تعیین می شوند‪.‬‬ ‫بط��ور خاص در ح��وزه جعل لوگوی نم��اد اعتماد‬ ‫الکترونیک��ی که جعل یک مجوز و یک نش��ان دولتی‬ ‫محس��وب می ش��ود‪ ،‬مص��داق مجرمان��ه داش��ته و‬ ‫می بایس��ت برخورد قضایی صورت گیرد‪ .‬در فاز اول‬ ‫پایش این س��ناریو‪ ،‬حدود ‪ ۳۰‬هزار کس��ب وکار فاقد‬ ‫نماد اعتماد الکترونیکی معتبر توس��ط خزشگرهای‬ ‫هوش��مند م��ورد بررس��ی ق��رار گرفتند ک��ه ‪۲۰۰‬‬ ‫کسب وکار لوگوی نماد را جعل کرده بودند و با بررسی‬ ‫دس��تگاه های نظارتی حدود ‪ ۸۵‬درصد از متخلفان‪،‬‬ ‫ای��ن تخلف را اص�لاح و اعالم نااگاه��ی از ابعاد اقدام‬ ‫صورت‏گرفته داشتند و فقط ‪ ۱۵‬درصد کسب و کارها‬ ‫که حدود ‪ ۳۰‬کس��ب وکار از ‪ ۲۰۰‬کسب وکار متخلف‬ ‫بودند همچنان متخلف شناخته شدند‪ .‬در این راستا‬ ‫مرکز توس��عه تجارت الکترونیک��ی از طریق ارتباط‬ ‫سیس��تمی با س��امانه رصد کارگروه تعیین مصادیق‬ ‫مجرمانه که متعلق به دادس��تانی کل کش��ور است‏‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬کس��ب وکار متخل��ف را که مرتکب جعل نش��ان‬ ‫دولتی ش��ده بودند به کارگروه مذکور معرفی کردند‬ ‫و کارگ��روه مذکور پس از ط��ی روال قانونی‪ ،‬مجازات‬ ‫مربوط��ه از جمل��ه فیلتر کردن س��ایت مربوطه را به‬ ‫اجرا گذاش��ت‪ .‬مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی در‬ ‫راس��تای حمایت از حقوق مصرف کنندگان‪ ،‬تجارت‬ ‫الکترونیک پایشگر هوشمند را راه اندازی و توسعه ان‬ ‫را تا باالترین س��طوح بلوغ سناریوهای تخلفات ادامه‬ ‫می ده��د تا ضم��ن تقویت اعتماد ب��ه فضای تجارت‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬حق��وق خری��داران اینترنتی حفاظت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بو کارهای‬ ‫€ €ب�رای چال�ش مالیات�ی کس� ‬ ‫الکترونیکی چه اقدامی انجام داده اید؟‬ ‫در ای��ن زمینه س��ند چالش ه��ای مالیاتی تدوین‬ ‫و راهکارهای��ی ه��م پیش��نهاد ش��د ک��ه در ح��ال‬ ‫عملیاتی سازی ان با سازمان مالیاتی هستیم‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی رهبری‬ ‫طرح تسهیل‬ ‫شروع به‬ ‫کسب وکار‬ ‫براساس ایده‬ ‫‪sandbox‬‬ ‫طراحی شده‬ ‫است که‬ ‫کسب وکارهایی‬ ‫که فعالیت انها‬ ‫اثار زیانبار‬ ‫جانی و سالمت‬ ‫محور ندارند‬ ‫می توانند در یک‬ ‫محیط ایزوله با‬ ‫محدودیت های‬ ‫خاصی فعالیت‬ ‫خود را بدون‬ ‫اخذ هیچ گونه‬ ‫مجوزی اغاز کنند‬ ‫اگر اجیل شب عید خریداری کرده اید‬ ‫بخوانید‬ ‫اگر جزو افرادی هس��تید که اجیل شب عید خریداری کرده و نگران شیوع ویروس‬ ‫کرونا از طریق اجیل هس��تید بنا بر گفته رئیس اتحادیه اجیل و خش��کبار می توانید‬ ‫برای رفع این نگرانی‪ ،‬انها را در خانه حرارت دهید‪.‬‬ ‫مصطفی احمدی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با تاکید بر رعایت بهداشت اجیل از فراوری تا‬ ‫فروش گفت‪ :‬طبق دستورالعمل ابالغ شده به اعضای اتحادیه اجیل و خشکبار‪ ،‬بایستی‬ ‫حتما بر روی تمام اجیل و خشکبار سلفون کشیده شود و امکان تست توسط مشتری‬ ‫نیز وجود ندارد‪ .‬از طرفی مش��تری و فروش��ندگان حق دست زدن به اجیل و خشکبار‬ ‫را ندارند و فروش��ندگان موظفند حتما از دستکش و ماسک استفاده کرده و بهداشت‬ ‫فردی را رعایت کنند‪ .‬همچنین در ورودی مغازه ها نیز بایس��تی افرادی ایس��تاده و به‬ ‫مشتریان مواد ضدعفونی کننده دهند تا مشکلی برای جنس ایجاد نشود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه کارگاه های فراوری اجیل نیز اع�لام کردیم که افراد باید هنگام‬ ‫ورود به هر بخش از کفش های متفاوتی استفاده کنند و مشتریانی که سال های قبل‬ ‫از پای دس��تگاه فراوری به صورت عمده اجیل را خری��داری می کردند نیز حق ورود‬ ‫به کارگاه را ندارند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه اجیل و خش��کبار با بی��ان اینکه توصیه می کنیم امس��ال از اجیل‬ ‫فراوری شده بیشتر استفاده شود تا خام‪ ،‬گفت‪ :‬همه اجناس فراوری شده بین ‪ ۲۰۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰۰‬درجه س��انتی گراد حرارت داده می ش��وند و در این دما ویروسی باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫همچنین اگر بعد ازخرید مش��تری حساسیت بیشتری داش��ت می تواند با استفاده از‬ ‫مایکروویو یا روی گاز پروس��ه حرارت دهی را انجام دهد‪ .‬به گفته وی پروس��ه حرارت‬ ‫دهی مجدد بر روی اجیل تاثیری در کیفیت اجیل نخواهد گذاش��ت و مردم با خیال‬ ‫راحت می توانند این کار را انجام دهند‪.‬‬ ‫راه ناهموار صادرات‬ ‫در سال ‪۹۹‬‬ ‫محمدرضا مودودی ‪ /‬رئیس امور هماهنگی و نظارت‬ ‫همکاری های منطقه ای حوزه معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی کش��ور در س��الی که گذش��ت و در ادامه سلس��له‬ ‫بحران ه��ای س��ال ‪ ،۹۷‬همچنان ب��ا چالش های بس��یاری مواجه بود که‬ ‫اخرین ان ش��یوع ویروس کووید‪ ۱۹‬بود که تج��ارت خارجی ایران را بار‬ ‫دیگر غافلگیر و در برخی بخش ها زمینگیر کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان گرچه مقامات مس��ئول حوزه تجارت خارجی کش��ور‬ ‫همچنان امیدوارانه به س��ال ‪ ۹۹‬چش��م دوخته و از موفقیت و تداوم رشد‬ ‫صادرات و اقتصاد در س��ال اینده س��خن به میان می اورند؛ چنانکه وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت راه��کار نجات ایران از تنگن��ای تحریم ها را در‬ ‫جهش صددرصدی صادرات به همس��ایگان به عنوان «راه نجات اقتصاد‬ ‫ایران» دانس��ته (از ‪ ۲۴‬میلیارد دالر س��ال ‪ ۹۷‬به ‪ ۴۸‬میلیارد دالر) و قائم‬ ‫مقام وی در امور بازرگانی نیز ابراز امیدواری کرده که «س��ال اینده س��ال‬ ‫موفقیت امی��زی برای کش��ور خواهد ب��ود»؛ و البته ی��اداوری کرده که‬ ‫«تحریم‪ ،‬بیش��تر از انکه اث��ر فیزیکی بر اقتصاد ای��ران باقی بگذارد‪ ،‬یک‬ ‫شوی سیاسی است» و «اهرم تحریم ها امروز کم اثرتر شده است» و رئیس‬ ‫گم��رک ایران نیز پیش بینی کرده که صادرات س��ال ‪ ۹۸‬با ‪ ۴۲/۵‬میلیارد‬ ‫دالر همتراز س��ال ‪ ۹۷‬شود (در حالیکه صادرات در سال ‪ ۹۷‬در حدود ‪۴۴‬‬ ‫میلیارد دالر بوده! ) و این روند در سال ‪ ۹۹‬نیز حفظ شود؛ اما بر هیچ فعال‬ ‫و کارشناس اقتصادی پوشیده نیست که چنین ادبیاتی دیگر امیدبخش و‬ ‫قابل اتکا نیست و باعث طمانینه قلبی فعاالن اقتصادی و تجار نمی شود‪.‬‬ ‫و دلیل ان نیز بسیار واضح است‪:‬‬ ‫• در وهل��ه نخس��ت اینکه دورنمای توس��عه صادرات به همس��ایگان‬ ‫در حال��ی به س��ال ‪ ۱۴۰۰‬حواله ش��ده که همه می دانن��د در ان مقطع‪،‬‬ ‫دولت کنونی دیگر بر س��ر کار نیس��ت و بنابراین دلیلی برای پاسخگویی‬ ‫به دست نیافتن به این هدف نیز نخواهد بود(!) اما به این امر نیز واقفند که‬ ‫هیچ مس��ئولی الزم نیس��ت تا ان تاریخ به پرسش فعاالن و افکار عمومی‬ ‫درباره راهکارهای اجرایی و گام هایی که تا ان موقع باید برداش��ته می شد‬ ‫نیز جواب دهد‪.‬‬ ‫• در حالی که س��ال ‪ ۹۸‬سپری ش��ده اما هنوز مشخص نیست که برای‬ ‫تحق��ق دورنمای افزایش صادرات به همس��ایگان تا به ام��روز چه برنامه‬ ‫و راهبرد مش��خصی تعریف ش��ده و چه اقدامات عملیاتی صورت گرفته؛‬ ‫چرا که صادرات به همس��ایگان نسبت به مدت مشابه در سال ‪ ۹۷‬نه تنها‬ ‫بهبود پیدا نکرده که در برخی کشورها با افت نیز مواجه شده و اگر افزایش‬ ‫صددرصدی گاز مایع طبیعی به عراق و برخی کشورهای دیگر نبود‪ ،‬امار‬ ‫صادرات با افت چشمگیری نیز مواجه می شد!‬ ‫• وقتی مقام مس��ئولی از برنامه توسعه سخن می گوید ابزارهای تحقق‬ ‫ان و مس��یر گام ه��ا را نیز روش��ن می کند که این جهش و توس��عه با چه‬ ‫مکانیس��می صورت می پذیرد‪ ،‬کدام محصوالت جدید قرار است در سبد‬ ‫صادراتی کش��ور قرار گیرند‪ ،‬کدام سیاس��ت راهبردی و اقدامات اجرایی‬ ‫در اولوی��ت برنامه ها ق��رار دارند‪ ،‬کیفیت و محت��وای پیمان های تجاری‬ ‫ترجیحی با کشورهای هدف چیست و کدام بازارهای هدف در این بخش‪،‬‬ ‫موف��ق و کدام یک ناموفق بوده اند؟! راهکارهای عملیاتی برای رقابت پذیر‬ ‫کردن محصوالت داخلی کدامند و کدام سیاست ها برای تسهیل تجارت‬ ‫پیاده شده اند؟!‬ ‫• ایا فرماندهی واحدی در نظام تجاری کش��ور تعیین ش��ده است؟ ایا‬ ‫سیاس��ت ها و برنامه ها در ستاد جنگ اقتصادی مشخصی در حال تدوین‬ ‫است؟! ایا سبد صادراتی کشور با افزودن تولیدات جدید صادراتی غنی تر‬ ‫و با تعریف مگاپروژه های صادراتی متنوع تر شده اند؟ و ایا فهرستی از این‬ ‫اقالم در دس��ت هس��ت که بتوان اینده صنایع و زنجیره های تامین ان را‬ ‫پیش بینی کرد؟ ایا برای تقویت و توانمندس��ازی ش��رکت های صادراتی‬ ‫برنام��ه ویژه ای با کمک نهادهای اموزش��ی داخلی و خارجی اجرا ش��ده‬ ‫اس��ت؟! ایا برای بهبود تصویر صنعتی و برند «ساخت ایران» در نزد افکار‬ ‫عمومی دنیا برنامه هدفمندی تعریف ش��ده است؟! ایا دیپلماسی تجاری‬ ‫از طریق افزایش تعداد رایزنان بازرگانی به کشورهای همسایه و سفرهای‬ ‫رس��می مقامات تجاری به کشورهای هدف تشدید ش��ده؟ ایا اتاق های‬ ‫بازرگانی برای حضور جدی تر در بازارهای هدف صادراتی بسیج شده اند؟‬ ‫ایا سیاست های ارزی و تنظیم بازار‪ ،‬خود را با سیاست های تجاری تطبیق‬ ‫داده ان��د؟ ایا فعالیت کارت های اجاره ای متوقف ش��ده اند یا اینکه س��هم‬ ‫ص��ادرات صادرکنندگان برتر کش��ور در حال تقلیل اس��ت؟! ایا قاچاق‬ ‫کاالی اساس��ی که با ارز دولتی تامین ش��ده اند‪ ،‬کاهش یافته؟ در بخش‬ ‫قرارداده��ای تعرفه ترجیحی ایا توافقات جدیدی با همس��ایگان صورت‬ ‫گرفته اس��ت؟ ایا مذاکره جدی و اثربخش��ی با کشورهای مهم صادراتی‬ ‫صورت گرفته؟ ایا بخشنامه های محدودکننده تجاری در داخل کشور که‬ ‫به ممنوعیت ناگهانی صادرات منجر می شوند‪ ،‬به حداقل رسیده است؟ ایا‬ ‫مشوق های صادراتی برای تشویق فعاالن تجاری احصا و پرداخت شده؟!‬ ‫ایا روابط بانکی برای جابه جایی ارز برقرار شده است؟‬ ‫متاس��فانه واقعیت های فضای کسب وکار کش��ور گویای این حقیقت‬ ‫اس��ت که در تمام سال های گذش��ته دولت دوازدهم فقط واژه ها اینده را‬ ‫نقش زده اند و اقدامات عملیاتی بس��یار ناچیز بوده اند! این در حالی است‬ ‫که جنگ اقتصادی هرلحظه در حال سخت تر کردن شرایط تجاری ایران‬ ‫اس��ت و دولتمردان نباید دس��تاوردهای بخش خصوصی را که با ریسک‬ ‫بسیار و شرایط ناهموار تجاری کسب می کنند را نشانه توفیق خود دانسته‬ ‫و با امار رو به رش��د تجارت فخر بفروش��ند‪ .‬چرا که انچه به دولت مربوط‬ ‫می ش��ود‪ ،‬س��وای از اماری است که توس��ط بخش فعال اقتصادی کشور‬ ‫محقق ش��ده و دولت باید فهرس��ت اقدامات خود را عرضه کند که به نظر‬ ‫نمی رس��د که گام های چندانی برداشته باشد‪ .‬گرچه سیاست گمرک در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬و به بهانه دسترسی نداشتن دشمن به اطالعات تجاری کشور از‬ ‫ارائه اطالعات ریز تجاری خودداری کرده؛ اما ش��واهد گویای این واقعیت‬ ‫اس��ت که صادرات در ش��رایط کنونی تحریم و جنگ اقتصادی‪ ،‬بس��یار‬ ‫دش��وارتر از گذشته اس��ت و هزینه های وحش��تناکی را بر ساختار مولد‬ ‫اقتص��ادی تحمیل ک��رده و بنابراین هر نوع معاش��قه دولتمردان با امار و‬ ‫ارقامی که به خون دل بخش فعال اقتصادی کش��ور حاصل شده‪ ،‬بی انکه‬ ‫خود نقش خود را در این فرایند به خوبی انجام داده باش��ند و انتس��اب ان‬ ‫به عملکرد دستگاه اجرایی متبوع خود‪ ،‬فقط نمکی است که بر زخم انان‬ ‫پاشیده می شود و درد وضع موجود را دوچندان خواهد کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬اسفند ‪ 22 -1398‬رجب ‪ 17 - 1441‬مارس‪-2020‬شماره‪-1490‬پیاپی‪2808‬‬ ‫خانه نشینی را به فرصت تبدیل کنیم‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫به چند حاجی فیروز نیازمندیم‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫«راهی نیست» و «چرخه زندگی زنانه» منتشر شد‬ ‫ترجمه کتاب های «راهی نیست؟» از نویل شوت‬ ‫و «چرخه زندگی زنانه» نوش��ته جوان بوریس��نکو‬ ‫راهی بازار شده است‪.‬‬ ‫«راهی نیس��ت» نوشته نویل شوت با ترجمه علی‬ ‫کهربایی در ‪ ۳۷۲‬صفحه با ش��مارگان ‪ ۷۷۰‬نسخه و‬ ‫قیمت ‪ ۵۶‬هزار تومان در انتشارات فرهنگ نشر نو با‬ ‫همکاری نشر اسیم عرضه شده است‪.‬‬ ‫در نوشته پشت جلد کتاب امده است‪ :‬بر اساس‬ ‫فرضی ه هانی‪ ،‬قهرمان اصلی داس��تان‪ ،‬خس��تگی‬ ‫فلزات و فشارهای وارد بر بال و دم هواپیما باعث‬ ‫می ش��ود که س��اختار این قطعات پس از میران‬ ‫مش��خصی س��اعت پرواز بی هیچ اخطار و نشانه‬ ‫قبلی‪ ،‬ناگهان دچار فروپاش��ی ش��ود و به سقوط‬ ‫هواپیما بینجامد‪ .‬هانی ضمن پرواز در یک س��فر‬ ‫تحقیقاتی درمی یابد که س��اعت پرواز ان هواپیما‬ ‫به دلیل بهره برداری در چند خط هوایی مختلف‪،‬‬ ‫به رقم پیش بینی ش��ده در فرضیه او نزدیک است‬ ‫و تصمی��م می گیرد به هر ش��کل ممکن از وقوع‬ ‫فاجعه پیشگیری کند‪.‬‬ ‫نویل ش��وت که ع�لاوه بر نویس��ندگی‪ ،‬خلبان و‬ ‫مکانیک پرواز و مهندس علوم هوانوردی و نیز مدیر‬ ‫یک پ��روژه تحقیقاتی مهم هوانوردی بود‪ ،‬تجربیات‬ ‫و دان��ش هوان��وردی خ��ود را ب��ه زیبای��ی و دقت‬ ‫هرچه تمام تر در این زمان جذاب به کار گرفته است‪.‬‬ ‫همچنی��ن «چرخه زندگی زنانه» نوش��ته جوان‬ ‫بوریس��نکو با ترجمه قیطاس مردان��ی راد در ‪۳۸۴‬‬ ‫صفحه با ش��مارگان ‪ ۱۱۰۰‬نسخه و قیمت ‪ ۵۸‬هزار‬ ‫تومان در نشر یادشده منتشر شده است‪.‬‬ ‫در نوش��ته پش��ت جلد کتاب می خوانیم‪ :‬جوان‬ ‫بوریس��نکو‪ ،‬پژوهشگر دانش اموخته هاروارد و معلم‬ ‫معنوی با استفاده از تازه ترین پژوهش های پزشکی‬ ‫ش کردن گس��تره زندگی زنانه بر عدد رمزالود‬ ‫و بخ ‬ ‫هفت س��ال‪ ،‬پرده از ان دس��ته نیروهای زیس��تی‬ ‫برم��ی دارد که موجب تحوالت جس��می و روحی و‬ ‫معنوی زنان می ش��وند‪ .‬وی ب��ه زنان کمک می کند‬ ‫موهبت زن بودن را بهتر بشناسند و بتوانند سالمت‬ ‫و شادکامی شان را افزایش دهند‪.‬‬ ‫خوابی و چشم حادثه بیدار می شود‬ ‫اسماعیل اذر ‪ -‬نویسنده و استاد‬ ‫دانشگاه‪:‬‬ ‫ویلیام بلیک ش��اعر‪ ،‬ع��ارف و موحد‬ ‫انگلیس��ی جمله ای دارد که «انس��ان را‬ ‫از غم و شادی افریده اند» بنابراین پایه‬ ‫شادی ها‪ ،‬غم است‪.‬‬ ‫به قول مرحوم استاد ُهمایی «شادی‬ ‫ن��دارد انکه ندارد ب��ه دل غمی»‪ .‬غم‪ ،‬مجموع��ه ای از حوادث و‬ ‫طبیعی طبیعت اس��ت که می تواند خارج از دسترس‬ ‫کنش های‬ ‫ِ‬ ‫انسان باشد‪ ،‬مثل زلزله‪ ،‬سیل و‪ ....‬این سختی ها و نابه هنگامی ها‬ ‫هم��ه جای عالم وجود دارد ممکن اس��ت بگوی��م برای ما کمی‬ ‫بیشتر‪ .‬مهم این است که بدانیم چه کاری از دستمان برمی اید‪.‬‬ ‫انچه که از دست ما خارج است که کاری نمی توانیم بکنیم‪ .‬پس‬ ‫ما مسئول گره هایی هستیم که می تواند به دست ما باز شود‪.‬‬ ‫ب��ادی وزید و خانه ما را خراب کرد ‪ /‬برخیز تا دوباره بس��ازیم‬ ‫خانه ای‪ ...‬همه س��خن بنده در این جمله خالصه می شود که اگر‬ ‫س��ختی به هر دلیل سراغ ما امد‪ ،‬نگرانی‪ ،‬غم‪ ،‬تشویش‪ ،‬تنش و‬ ‫انواع فشارهای روحی چاره کار نیست‪.‬‬ ‫یادم می اید کس��ی به خانم گل رخسار ش��اعر تاجیکی گفته‬ ‫بود‪ :‬غم مخور‪ .‬پاس��خ داده بود م��ن غم نمی خورم غم می خورد‬ ‫م��را‪ .‬حاال ادامه کار را با این س��وال اغ��از می کنیم که‪ ،‬چرا غم‬ ‫می خورد مرا؟‬ ‫قطع��ه ای را از هنری النگ فلو‪ ،‬ش��اعر امریکایی می خوانم که‬ ‫تاثی��ر فراوانی بر م��ن نهاد‪ .‬بنابراین فکر ک��ردم با هموطنانم به‬ ‫مش��ارکت بگذارم‪ .‬بیایید این قطعه را با هم تجربه کنیم‪ .‬ش��اعر‬ ‫تصویری به دست می دهد از کسی که در مصاف با دشمن‪ ،‬زخم‬ ‫خورده و گریخته اس��ت‪ .‬خ��ون از اندامش فر می ریزد و تا مرگ‬ ‫فاصله چندانی ندارد از دیگران اس��تمداد می خواهد ولی کس��ی‬ ‫دس��تگیری نمی کند بر حصاری تکیه می زند و مرگ را مخاطب‬ ‫خ��ود قرار می دهد و می گوید م��ن نمی توانم با تو (یعنی مرگ)‬ ‫مقابله کنم ولی تس��لیم تو (مرگ) هم نمی ش��وم‪ .‬از بزدالن در‬ ‫اینجا کاری برنمی خیزد‪ .‬این میدانی است که شکست خوردگان‬ ‫پیروز ان میدان هس��تند‪ .‬نام قطع��ه هم همین «‪victor and‬‬ ‫‪ »vanquished‬است‪.‬‬ ‫س��خن این است که در میان سختی ها ما نباید تسلیم شویم‪.‬‬ ‫‪ ۶۰۰‬س��ال پیش حافظ از پش��ت دیوار قرون برای ما پیامی به‬ ‫جا گذاشت‪.‬‬ ‫هان مش��و نومید چون واقف نه ای ز اس��رار غیب ‪ /‬هست اندر‬ ‫پرده بازی های پنهان غم مخور‬ ‫و پس از او موالنا نیز می گوید‪:‬‬ ‫ک��وی نومی��دی م��رو اومیدهاس��ت ‪ /‬س��وی تاریک��ی م��رو‬ ‫خورشیدهاست‬ ‫نی مشو نومید خود را شاد کن ‪ /‬پیش ان فریاد رس فریاد کن‬ ‫بع��د ن��و می��دی بس��ی امیدهاس��ت ‪ /‬از پس ظلمت بس��ی‬ ‫خورشیدهاست‬ ‫ای ز غم مرده که دس��ت از نان تهی است ‪ /‬حق غفور است و‬ ‫رحیم این ترس چیست؟‬ ‫صد هزاران کیمیا حق افرید ‪ /‬کیمیایی هم چو صبر ادم ندید‬ ‫دیوید نیون در اثر خود به نام بر بلندای نش��اط ترجمه نعیمه‬ ‫حسنی گرکانی مطلبی را در اوج سادگی بیان می کند‪.‬‬ ‫ما فکر می کنیم انسان های شاد یا غمگین ذاتا شاد یا غمگین‬ ‫به دنیا می ایند‪ .‬اصال این طور نیست بلکه کارهایی که این افراد‬ ‫انجام می دهند باعث ایج��اد و تثبیت چنین حالت هایی در انها‬ ‫می شود‪ .‬انسان های شاد به خودشان اجازه شاد بودن می دهند و‬ ‫انسان های غمگین کارهایی انجام می دهندها که انها را غمگین‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫این حرف درس��تی است‪ ،‬این ما هستیم که انتخاب می کنیم‬ ‫غم یا شادی‪.‬‬ ‫هله نومید نباش��ی که تو را یار براند ‪ /‬گرت امروز براند نه که‬ ‫فردات بخواند‬ ‫در اگ��ر بر تو ببندد م��رو و صبر کن ان جا ‪ /‬ز پس صبر تو را‬ ‫او به سر صدر نشاند‬ ‫و اگ��ر ب��ر تو ببندد همه ره ها و گذرها ‪ /‬در دیگر بگش��اید که‬ ‫کس ان راه نداند‬ ‫سخن کوتاه ام را با بیتی از حسن دهلوی به فرجام می برم‪.‬‬ ‫روز مرا تو برافروز و ش��بم را تو نور بخش ‪ /‬این کار کار توست‬ ‫کار مه افتاب نیست‬ ‫‹ ‹الف‪ :‬مطالعه و پژوهش‬ ‫کتاب ها و مجله هایی در کتابخانه شخصی ما موجود است که تا کنون مطالعه‬ ‫نکرده ایم‪ .‬از این رو می توان با خواندن انها بخش قابل توجهی از اوقات خود را پر‬ ‫کنیم‪ .‬اقای سعید حجاریان در یادداشتی نوشته است‪« :‬من افرادی را می شناسم‬ ‫که سال هاست از تهران کوچ کرده و به روستاهای دوردست نقل مکان کرده اند‬ ‫تا هم از دسترسی اشنایان و خبرنگاران و‪ ...‬دور باشند و هم بتوانند به مشاغلی‬ ‫مانند ترجمه و تالیف بپردازند‪ .‬انان از زندگی خود راضی اند و می گویند زندگی‬ ‫ش��هری و صنعتی به همراه ترافیک و الودگی مال ش��ما! ما خودمان را قرنطینه‬ ‫می کنیم و به کارهای خود می رس��یم‪ ».‬در عین حال تاکید می کند این رویکرد‬ ‫تنها برای کس��انی امکان پذیر اس��ت که از طریق اثار قلمی ش��ان امرار معاش‬ ‫می کنند‪ .‬بدیهی اس��ت این مورد برای یک کارگر یا خرده فروش که برای تهیه‬ ‫لقمه نانی به تهران و سایر شهرستان ها امده‪ ،‬بی معنی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ب‪ :‬گفت وگوی اعضای خانواده با یکدیگر‬ ‫در زندگی امروز اقتضای ش��غلی پدران و مادران و تغییر سبک زندگی‪ ،‬فاصله‬ ‫بین نسلی به وجود اورده؛ به گونه ای که اشتراکات معنایی بین والدین و فرزندان‬ ‫اندک بوده و گویی درک متقابلی وجود ندارد‪ .‬از س��وی دیگر دسترسی کوچک‬ ‫و بزرگ خانواده به گوش��ی های هوشمند‪ ،‬میزان «گفت وگو» را به عنوان اکسیر‬ ‫حیات بخش تفاهم و دوستی به کمترین میزان در خانواده ( به طور متوسط ‪۱۵‬‬ ‫دقیقه در هر شبانه روز ) رسانده است؛ بنابراین قرنطینه خانگی فرصتی مناسب‬ ‫برای «گفت وگو» میان والدین و بچه ها ایجاد می کند تا بر قوام و استحکام بنیان‬ ‫خانواده بیفزاید‪.‬‬ ‫‹ ‹ج‪ :‬تفکر و بازنگری‬ ‫اغلب افراد به دلیل غرق شدن در کار و فعالیت اجرایی‪ ،‬امکان تفکر و اندیشه‬ ‫ورزی را از دست داده اند ؛ در حالی که به عنوان مسلمان بر این باوریم که «یک‬ ‫ساعت تفکر از هفتاد سال عبادت برتر است‪».‬‬ ‫در دعای تحویل س��ال نیز که خواس��ته ما از خداوند متعال «ح ّ ِول حاَلنا اِلی‬ ‫��ن الحال» می باشد‪ ،‬تفکر و بازنگری در انچه تا کنون انجام داده ایم را باید‬ ‫حس ِ‬ ‫اَ َ‬ ‫به عنوان پیش شرط اساسی تحقق ان قلمداد کنیم‪.‬‬ ‫بدون تردید روزهای س��خت کرونایی س��پری خواهد شد و به خواست خدا با‬ ‫همدلی و همبس��تگی ملی این بحران را پشت سر خواهیم گذارد‪ .‬به قول دکتر‬ ‫مقصود فراس��تخواه ایران از مخاط��رات بزرگ تر از بحران کرونا هم عبور کرده و‬ ‫همچنان پابرجامانده است‪.‬‬ ‫ضمن اظهار همدردی با خانواده های مصیبت دیده و ارزوی ش��فای مبتالیان‪،‬‬ ‫جا دارد به پزش��کان و پرستاران در بیمارستان های سراسر کشور که این روزها‬ ‫مانند فرشته نجات‪ ،‬خود را به خطر افکنده و از جان هموطنان مراقبت می کنند‬ ‫و نی��ز به پاکبان��ان و مامورانی که با ضد عفونی کردن اماکن عمومی از ش��یوع‬ ‫ای��ن ویروس خطرن��اک جلوگیری می کنند‪ ،‬از صمیم قلب درود بفرس��تیم و از‬ ‫خداوند متعال برای امرزش افرادی از کادر درمانی بیمارس��تان ها که در مس��یر‬ ‫خدمتگزاری به مردم جان به جان افرین تسلیم نمودند‪ ،‬طلب امرزش و مغفرت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رقص زوربای یونانی کرونا‬ ‫رمان «زوربای یونانی» نوشته نیکوس کازانتراکیس‪،‬‬ ‫برگرفته از زندگی شخصیتی واقعی است به همین نام؛‬ ‫زوربا مردی اس��ت که با وجود ظاهر خشن و زمختش‪،‬‬ ‫عواطف نیرومندی دارد‪ .‬باورش به زیستن در لحظه‪ ،‬به‬ ‫معنای بی مسئولیتی در قبال دیگران نیست‪ ،‬چون در‬ ‫سخت ترین ش��رایط به یاری دیگران می شتابد‪ .‬رقص‬ ‫زوربا تنها برای شاد بودن نیست‪.‬‬ ‫راوی داس��تان زوربا نویسنده جوانی است که می خواهد معدن زغال سنگی را‬ ‫دوباره راه اندازی کند‪ .‬زوربا که به طور تصادفی با نویس��نده جوان اشنا شده‪ ،‬به‬ ‫عنوان مباشر او را یاری می کند‪ .‬اما در انتها پروژه انان شکست می خورد و همه‬ ‫ارزوهایشان برباد می رود‪.‬‬ ‫در صحن��ه پایان��ی فیلمی که از روی این رمان س��اخته ش��ده (با هنرنمایی‬ ‫جاودانه انتونی کویین در نقش زوربا) نویسنده جوان که دار و ندارش را از دست‬ ‫داده‪ ،‬از زوربا می خواهد به او رقص یاد دهد‪.‬‬ ‫این لحظه ای اس��ت که او باالخره عمق نگرش زوربا را درک می کند و ش��اید‬ ‫می خواهد از او چگونه زیس��تن را فرا گیرد‪ .‬انه��ا در اوج نا امیدی می رقصند تا‬ ‫تسلیم نش��وند‪ .‬بدون اینکه بخواهند تلخی حادثه را با دالیل اخالقی یا منطقی‬ ‫توجیه کنند‪ .‬ازخالل چنین رویکردی اس��ت که فردیت و ازادی معنا می یابد و‬ ‫نتیجه اش «اری» گفتن به زندگی در س��خت ترین شرایط است‪ .‬بی علت نیست‬ ‫که زوربا را با ابرمرد نیچه قیاس کرده اند‪.‬‬ ‫خیل��ی از منتقدان رقص انتونی کویین در صحن��ه پایانی را زیباترین رقصی‬ ‫می دانند که تا کنون بر پرده س��ینما جان گرفته؛ نه ازنظر مهارت های تکنیکی‬ ‫که از نظر حس و حالتی که هنگام رقص دارد‪.‬گویی تنها هنگام رقص ازاد است‬ ‫و به معنای واقعی کلمه «رستگار»‪ ،‬چه دلیلی بهتر از این برای رقصیدن‪...‬‬ ‫و حاال پرستاران و پزشکان ما برای شادی بیماران و روحیه دادن به مردم‪ ،‬به‬ ‫رق��ص و پایکوبی در بدترین ش��رایط پرداخته اند‪ .‬انها می خواهند با این حرکات‬ ‫موزون‪ ،‬تسلیم بیماری و ویروس ناخوانده نشوند‪.‬‬ ‫انها چون زوربای یونانی در تالش مقاومت می رقصند‪.‬‬ ‫دنیای مجازی‬ ‫حاجی فیروز‪ ،‬نخس��تین پیام اور بهار را دست کم‬ ‫گرفتیم‪ .‬با همان روی سیاه به جنگ گرگ زمستان‬ ‫می رفت‪ ،‬خنده و ش��ادی به ارمغان می اورد‪ ،‬با دیو‬ ‫ناامیدی پنجه در پنجه می ش��د و با لباس و زبان‬ ‫سرخ‪ ،‬حرف های مگو می زد‪ .‬در سال های گذشته‪،‬‬ ‫ب��ه دالی��ل مختلف‪ ،‬حاج��ی فی��روز را از کارکرد‬ ‫اصل��ی اش‪ ،‬به نوع��ی تکدی گری س��ر چهارراه ها‬ ‫تقلی��ل دادی��م‪ .‬حاال که هم��ان را هم از دس��ت‬ ‫داده ایم‪ ،‬قدر حاجی فیروز از دس��ت رفته را بیشتر‬ ‫می دانیم‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬روزه��ای کرونایی را‬ ‫می گذرانیم‪ .‬تصویر دقیقی از به سر امدن زمستان‬ ‫کرونا نداریم اما امیدواریم که با فرارس��یدن بهار و‬ ‫طلوع خورش��ید گرما‪ ،‬ویروس کرونا به خط پایان‬ ‫برسد و ش��هرها را از این ارامش یاس الود برهاند‪.‬‬ ‫باز هم بهار قرار اس��ت نویدگر روش��نی و زندگی‬ ‫باشد‪ .‬کرونا مثل چین که در زمان تعطیالت سال‬ ‫ن��وی چینی امد‪ ،‬در اینجا ه��م زمان بدی را برای‬ ‫امدن انتخاب کرده اس��ت‪ .‬در استان ه نوروز ایرانی‪.‬‬ ‫شاید همه مردم دنیا نگران ویروس کرونا باشند اما‬ ‫در ای��ران همزمانی کرونا با اغاز فصل بهار و نوروز‬ ‫تحمل مس��ئله را برای ما ایرانی ها کمی مشکل تر‬ ‫کرده اس��ت اما این پایان ماجرا نیست‪ .‬امید داریم‬ ‫ک��ه قدرت بهار و امیدی که به ارمغان می اورد‪ ،‬بر‬ ‫هر بیماری و ویروسی غلبه کند‪.‬‬ ‫هر س��اله در این روزهای اس��فند‪ ،‬خیابان ها از‬ ‫رفت و امد مردم ش��لوغ و بازار خریدهای نوروزی‬ ‫دا ِغ داغ بود‪ .‬در میان این هیاهوها‪ ،‬حاجی فیروزها‬ ‫هم با دایره زنی و تنبک نوزای و رقص و شعرخوانی‬ ‫صدای بلندی بودند بر همهم ه شهرها‪.‬‬ ‫بنا به س��نت های بس��یار قدیمی ایرانی‪ ،‬حاجی‬ ‫فیروزها در گروه های دو یا سه نفره در ‪ ۱۰‬روز اخر‬ ‫س��ال یا حتی تا روز ‪ ۱۳‬فروردین با لباسی سراسر‬ ‫س��رخ و با صورتی تماماً س��یاه در کوی و برزن ها‬ ‫می گردند‪ ،‬با صدایی خاص و طنزالود ش��عر و اواز‬ ‫س��ر می دهند‪ .‬نقالی می کنند و با شوخی هایشان‬ ‫مردم را به خنده می اورند‪.‬‬ ‫حاجی فیروز برخالف صورت سیاه و دودی اش‪،‬‬ ‫پیام اور بهار پاک و س��بز اس��ت که در هر یک از‬ ‫مناطق کشور‪ ،‬نام و نشان خاص خود را دارد‪.‬‬ ‫بن��ا ب��ه گفت��ه اله��ه شایس��ته رخ در مقال��ه‬ ‫«حاجی فیروز»‪ ،‬برخ��ی او را عمونوروز‪ ،‬ننه نوروز‪،‬‬ ‫و باب��ا نوروز ص��دا می کنند اما گوی��ا قدیمی ترین‬ ‫اسم حاجی فیروز «اتش افروز» است که بر اساس‬ ‫توصیف عبداهلل مس��توفی نویسنده عصر قاجار در‬ ‫کتاب ش��رح زندگانی من‪« ،‬اتش افروز‪ ،‬در اخرین‬ ‫هفته س��ال‪ ،‬دس��ت‪ ،‬صورت و گردن خود را سیاه‬ ‫می کرد‪ .‬مق��داری خمیر‪ ،‬با تک��ه ای پنیر و پارچه‬ ‫اغشته به نفت اتش می زد‪ .‬هریک از اتش افروزان‬ ‫مش��عل هایی در دس��ت می گرفتند و ب��ا ضرب و‬ ‫تنبک و تصنیف خوان��ی از هر دکانی مبلغی دینار‬ ‫دریافت می کردند‪.‬‬ ‫اتش اف��روز چند مش��عل در دس��ت می گرفت‪.‬‬ ‫چند مش��عل کوچک را در دهان فرو می کرد و در‬ ‫دهان خاموش می کرد‪ .‬دستیار و همراه اتش افروز‬ ‫هم دو تخته در دس��ت داش��ت که انه��ا را بر هم‬ ‫می کوبید و می رقصید و شاباش می گرفت‪».‬‬ ‫تاریخچ��ه حاج��ی فیروز ب��ه دوره ساس��انیان‬ ‫می رس��د اما حاج��ی فی��روز در ان دوران نه تنها‬ ‫سیه چرده نبود بلکه مرد خوش سیمایی بود به نام‬ ‫پیروز و خجسته که در ششمین روز سال نزد شاه‬ ‫می امد و پیام اور نوروز بود‪.‬‬ ‫درباره خاس��تگاه حاجی فی��روز اظهار نظرهای‬ ‫متف��اوت و گاه متض��ادی وج��ود دارد‪ .‬یک��ی از‬ ‫اظهارنظره��ای جالب توجه ان اس��ت که حاجی‬ ‫فی��روز‪ ،‬بازمان��ده دوره حرمس��راداری مدانس��ته‬ ‫می ش��ود‪ .‬زمانی که این دوران به پایان می رس��د‪.‬‬ ‫خواجه های حرم بی س��ر و سامان شدند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل تا مدتی داش��تن صورت بی مو و سیاه خود و‬ ‫همچنی��ن با حرکات و رق��ص موجب خنده مردم‬ ‫می شدند‪ .‬به تدریج این سنت توسط مطرب ها ادامه‬ ‫پیدا کرد که با سیاه کردن صورت و پوشیدن لباس‬ ‫سرخ مردم را می خنداند و برای انها شعر های طنز‬ ‫می خواندند‪ .‬برخی پای بردگان افریقایی را به این‬ ‫ماجرا باز ک��رده و معتقدند ک��ه خوانندگان دوره‬ ‫گ��رد ایرانی به تقلید از انان صورت خود را س��یاه‬ ‫می کردند تا نظر م��ردم را به خود جلب کنند و با‬ ‫حرکات و حرف های خود انها را بخندانند‪.‬‬ ‫در این میان رضا مرادی غیاث ابادی ‪-‬پژوهشگر‬ ‫حوزه باستان شناس��ی‪ -‬برای تحلیل خاس��تگاه و‬ ‫تاریخچه حاجی فیروز‪ ،‬دس��ت به نمادشناسی زده‬ ‫و معتقد است که سیاهی چهره حاجی فیروز نماد‬ ‫س��رما و شب های س��رد و طوالنی زمستانی است؛‬ ‫هم��ان ط��ور که در ش��اهنامه فردوس��ی هم بین‬ ‫زمس��تان و سرما با س��یاهی و گرگ سیاه ارتباط‬ ‫وجود دارد‪ .‬بدین ترتیب حاجی فیروز نماد مبارزه‬ ‫با سرما و سیاهی است‪.‬‬ ‫یک��ی از قاب��ل تامل ترین نظرات درباره ریش��ه‬ ‫تاریخ��ی حاجی فی��روز متعلق به مه��رداد بهار ‪-‬‬ ‫اسطوره ش��ناس‪ -‬اس��ت‪ .‬او حاجی فیروز را یاداور‬ ‫سیاوش (از ش��خصیت های ش��اهنامه فردوسی)‪،‬‬ ‫می داند و بیان می کند که برای همین چهره سیاه‬ ‫حاج��ی فیروز‪ ،‬نماد بازگش��ت از جهان مردگان و‬ ‫لباس س��رخ او نماد خون س��رخ سیاوش و حیات‬ ‫مجدد و ش��ادی حاجی فیروز نم��اد زایش دوباره‬ ‫اس��ت‪ .‬دقت داش��ته باش��یم که حاجی فیروز در‬ ‫گذشته یک ش��خصیت اجتماعی‪-‬انتقادی بود که‬ ‫ب��ا زبان طنز حرف دل مردم را می زد‪ .‬به ش��رایط‬ ‫نابس��امان عصر خویش انتقاد می کرد و با شوخی‬ ‫و خن��ده‪ ،‬کنایه های تند و تیزی به رفتارهای غلط‬ ‫حکمران��ان می زد‪ .‬برای همین ش��اید بیش از هر‬ ‫زمان دیگری ب��ه حاجی فیروز نیاز داریم؛ تا مردم‬ ‫رنجور و خس��ته از بیماری و فشارهای اقتصادی را‬ ‫به خنده اورد و در این روزهای کرونایی و در برابر‬ ‫شرایط نابسامان مدیریتی‪ ،‬در قالب شوخی و طنز‬ ‫زبان مردم باشد و حرف های مگوی مردم را بگوید‪.‬‬ ‫از احتکار ماسک و دستکش توسط گروه های قدرت‬ ‫و ثروت اعتراض کن��د و از نبود مدیریت یکپارچه‬ ‫برای قرنطینه یا کنترل رفت وامدهای برون شهری‬ ‫سخن بگوید‪ .‬نیاز داریم که حاجی فیروز رو سیاه‪،‬‬ ‫تجدیدی ها و مردودی های این روزها را در اعطای‬ ‫حقوق مردم نام ببرد و رسوایشان کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ابراهیم جعفری‪ :‬تحرک جغرافیایی از خصوصیت های‬ ‫برجس��ته انسان معاصر به ش��مار می رود‪ .‬این ویژگی از‬ ‫انقالب صنعت��ی تا کنون که به عصر «جهانی ش��دن»‬ ‫معروف ش��ده‪ ،‬همواره رو به افزایش بوده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫راستا شهرها کانون تحرک و تجمع مردم در خیابان ها‪،‬‬ ‫مراک��ز خرید‪ ،‬پارک ها‪ ،‬و‪...‬و نم��ادی از تحرک و پویایی‬ ‫انس��ان به ش��مار می روند‪ .‬بنابراین پذیرش درخواست‬ ‫دولت ها از سوی مردم برای حضور نیافتن در بازار‪ ،‬خیابان و مکان های عمومی (‬ ‫به دالیل مختلف ) در مقاطعی از تاریخ امری سخت ودشوار است‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنونی که نشس��تن در خانه و حضور حداقلی در بیرون‪ ،‬از سوی‬ ‫مراجع ذیربط برای مقابله با ویروس هولناک کرونا توصیه می شود و در برخی از‬ ‫شبکه های اجتماعی به طنز نوروز سال ‪ ۱۳۹۹‬به «دوری و دوستی» تعبیر شده‪،‬‬ ‫می توان از منظر مدیریت استراتژیک‪ ،‬این موضوع را بررسی و راهکار مناسب را‬ ‫اتخاذ کرد‪ .‬مدیریت استراتژیک تاکید می کند با تغییرات سریع و شتابدار جوامع‬ ‫که ناشی از گسترش فناوری‪ ،‬افزایش میزان تحصیالت‪ ،‬مهاجرت های وسیع و‪...‬‬ ‫اس��ت‪ ،‬احتمال دس��تیابی به اهداف بلند مدت به دلی��ل ورود متغیرهای جدید‬ ‫و ناش��ناخته بسیار کم اس��ت‪ .‬نمونه مش��خص ان ورود همین مهمان ناخوانده‬ ‫ویروس کروناست که بسیاری از معادالت را تحت الشعاع قرار داده و از قبل قابل‬ ‫پیش بینی نبوده اس��ت‪ .‬بنابراین در چنین ش��رایطی بهترین اقدام تبدیل نقاط‬ ‫ضعف به قوت و تهدید ها به فرصت است‪.‬‬ ‫این روزها اغلب دوستان که خانه نشین شده اند‪ ،‬با تماس تلفنی می خواهند از‬ ‫خستگی حضور در خانه بکاهند که پسندیده و مطلوب است‪ .‬در استانه سال نو‪،‬‬ ‫خانه تکانی و غبار زدایی از منزل نیز اعضای خانه را مشغول می سازد ؛ اما به نظر‬ ‫من می توان با سه اقدام زیر ایجاد فرصت کرده و از اتالف زمان جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!