روزنامه صمت شماره 1489 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1489

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1489

روزنامه صمت شماره 1489

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫هیچ پمپ بنزین و فروشگاهی‬ ‫در تهران تعطیل نمی شود‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬رجب‪1441‬‬ ‫‪16‬مارس‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1489‬پیاپی ‪2807‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫اطالعیه ستاد ملی مدیریت و‬ ‫مقابله با کرونا‬ ‫شرکت نفت مناطق مرکزی ایران‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫بازار میوه در استانه شب عید‪ ،‬روزهای نسبتاً ارامی را پشت سر می گذارد و جز‬ ‫برخی اقالم‪ ،‬نرخ س��ایر میوه ها و صیفی جات با نوس��انات جزئی همراه اس��ت‪ .‬این‬ ‫بازار متاثر از ش��یوع ویروس کرونا روزهای ناخوش��ی را می گذراند و فعاالن بازار و‬ ‫کش��اورزان نگران نبود تقاضای کافی و زیان ش��ان در شب عید هستند‪ .‬هرجند که‬ ‫ش��یوع کرونا و ش��ایعه تاثیر ویتامین ث بر جلوگیری از این بیم��اری تقاضا برای‬ ‫مرکبات افزایش یافت و مصرف زنجبیل را انقدر باال برد که نرخ این کاالی خوراکی‬ ‫به کیلویی ‪ ۱۲۰‬هزار تومان رسید‪ .‬با این حال مسئوالن و فعاالن اتحادیه های میوه‬ ‫و تره ب��ار معتقدند بازار میوه این روزها در رکود بس��ر می برد و با وجود انکه طبق‬ ‫افزایش ‪11‬درصدی نرخ کرایه تاکسی در تهران‬ ‫‪6‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره مم ن‪98/040/‬‬ ‫نوب‬ ‫شمار ت ا‬ ‫و‬ ‫‪ 66‬ه م ل‬ ‫ج‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 98 . 7‬وز‪:‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مربوط به پروژه احداث جاده دسترسی و موقعیت چاه ‪ E053S‬خانگیران (به صورت ‪)C‬‬ ‫شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (سهامی خاص) در نظر دارد موضوع‬ ‫مناقص ه فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی‬ ‫(یک مرحله ای) به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫الف) شرح مختصر کار‬ ‫پروژه فوق الذکر مختصرا ش��امل‪ :‬محوطه س��ازی محل چاه‪ ،‬احداث س��لر‬ ‫چ��اه (حوضچ��ه) و محوطه بتن��ی پیرامون ان‪ ،‬احداث گ��ودال اب و گل و‬ ‫ایزوالس��یون ان‪ ،‬احداث گودال سوخت و جاده دسترسی به محل ان‪ ،‬تهیه‪،‬‬ ‫حمل و احداث خط لوله اتش‪ ،‬جاده دسترسی به محل چاه در میدان گازی‬ ‫خانگیران به منظور حفاری و بهره برداری از ان جهت افزایش ظرفیت تولید‬ ‫گاز می باشد‪.‬‬ ‫ب) مدت‪ ،‬محل و براورد اولیه اجرای کار‬ ‫م��دت اجرای پروژه ‪( 6‬ش��ش) م��اه بوده و ب��راورد تقریب��ی اجرای کار‬ ‫‪ 55.355.000.000/‬ریال و محل اجرای پروژه واقع در اس��تان خراس��ان‬‫رضوی‪ ،‬منطقه خانگیران می باشد‪.‬‬ ‫ج) شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه (الزامی)‬ ‫‪ -1‬داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبت شرکت شامل‪ :‬اساسنامه‪،‬‬ ‫اگهی روزنامه رسمی تاسیس شرکت و اخرین تغییرات ان‪ ،‬کد اقتصادی و‬ ‫شماره شناسه ملی شرکت‪ ،‬ادرس دقیق پستی‪ ،‬تلفن ثابت و نمابر (فکس)‪.‬‬ ‫‪ -2‬گواهینامه صالحیت معتبر و داش��تن ظرفی��ت ازاد در حداقل پایه ‪5‬‬ ‫در رش��ته راه و ترابری طبق سایت پیمانکاران تایید صالحیت شده سازمان‬ ‫تاریخ انتشار اول ‪1398/12/26‬‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه زاهدان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫تاریخ انتشار دوم‪1398/12/27 :‬‬ ‫برنامه و بودجه کشور‪.‬‬ ‫‪ -3‬داش��تن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاری صادرشده توسط‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و امور اجتماعی‬ ‫‪ -4‬داشتن صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی ‪.1397‬‬ ‫‪ -5‬داش��تن توانائی‪ ،‬ارائه ضمانتنامه بانکی ب��ه مبلغ ‪2.767.750.000/-‬‬ ‫ریال به عنوان تضمین شرکت در مناقصه‪.‬‬ ‫‪ -6‬تکمی��ل ف��رم اس��تعالم ارزیاب��ی کیف��ی موج��ود در س��ایت‬ ‫‪WWW.ICOFC.IR‬‬ ‫د) مهلت و محل مراجعه متقاضیان‬ ‫متقاضی��ان واجد ش��رایط من��درج در بند "ج" که امادگ��ی اجرای پروژه‬ ‫را دارند می توانند فرم های اس��تعالم ارزیابی کیف��ی ان مناقصه را از پایگاه‬ ‫اینترنت��ی این ش��رکت ب��ه نش��انی (‪ )WWW.ICOFC.IR‬دریافت و‬ ‫براساس ان مدارک الزمه شامل سوابق و مدارک کاری و مالی ‪ 5‬سال اخیر‬ ‫را تکمی��ل و در قالب یک عدد ‪( CD‬لوح فش��رده) به انضم��ام “نامه اعالم‬ ‫امادگی جهت ش��رکت در مناقصه فوق الذک��ر” حداکثر تا پایان وقت اداری‬ ‫روز دوش��نبه مورخ ‪ ،99/01/18‬به این ش��رکت به نش��انی‪ :‬تهران‪ -‬خیابان‬ ‫طالقانی‪ -‬خیابان حافظ‪ -‬خیابان رودس��ر غربی‪ -‬پالک ‪( 30‬ساختمان خلیج‬ ‫فارس)‪ -‬طبقه پنجم تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫در ص��ورت نیـاز به اطالعـات بیش��تـر متقاضیـان می توانند با تلفن هـای‬ ‫‪( 87520‬داخلی ‪ 1045‬و یا ‪ )4441‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫شما ت ا‬ ‫‪ 68‬ره م ول‬ ‫ج‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 98 . 7‬وز‪:‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‪ /‬منطقه زاهدان‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه زاهدان در نظر دارد‬ ‫اجرای پروژه موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط‬ ‫و دارای صالحیت واگذار نماید‪.‬‬ ‫الف‪ :‬موضوع مناقصه‪ :‬بازس��ازی و کف س��ازی مسیر تردد نفتکش ها مقابل‬ ‫درب انبار نفت ش��ماره‪ 2‬زاهدان با ش��ماره مج��وز ‪2098091583000003‬‬ ‫سامانه ستاد‬ ‫ب‪ :‬تاری�خ‪ ،‬مهلت‪ ،‬نش�انی محل دریاف�ت و تحویل اس�تعالم کیفی‬ ‫و اس�ناد مناقصه‪ :‬از کلیه ش��رکت های واجد ش��رایط دعوت به عمل می اید‬ ‫بعد از انتش��ار نوبت دوم این اگهی نس��بت به دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی از‬ ‫طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (س��تاد) اقدام نمایند الزم به‬ ‫ذکر اس��ت کلیه مراحل این مناقصه از دریافت اس��ناد تا بارگذاری اسناد و ارائه‬ ‫پیش��نهادات مناقصه گران و بازگش��ایی پاکات از طریق سامانه ستاد به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫اطالع�ات مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش�تر و ارائه پاکات‬ ‫الف‪ :‬زاهدان‪ ،‬خیابان دانش��گاه‪ ،‬س��ه راه دانش‪ ،‬جنب پل روگذر شهدای وحدت‬ ‫شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه زاهدان‬ ‫حضور مناقصه گران در جلس��ه بازگشایی پاکات با ارائه معرفی نامه دارای مهر‬ ‫و امضاء مجاز تعهداور بالمانع است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اول ‪1398/12/26‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫رکود بازار میوه در استانه شب عید‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫با توجه به بحران جاری ناش��ی از شیوع ویروس کرونا در بیشتر‬ ‫کشورهای جهان و به تبع ان ورود و شیوع کرونا در ایران نکات زیر‬ ‫برای اگاهی مردم عزیز ایران به اطالع می رساند‪:‬‬ ‫‪ .۱‬اقدامات انجام شده در مقابله با کرونا متناسب با استانداردهای‬ ‫اعالم شده از سوی سازمان بهداشت جهانی و پژوهش گران داخلی‬ ‫در ح��ال انجام اس��ت و در این مهم ب��ا عنایت حضرت حق و همت‬ ‫شبانه روزی پزشکان پرس��تاران و پژوهشگران داخلی از باالترین‬ ‫دان��ش روز جه��ان برای ریش��ه کن کردن این بیماری در کش��ور‬ ‫استفاده می ش��ود‪-۲ /.‬عالوه بر ظرفیت کامل تمامی دستگاه های‬ ‫دولت��ی – امکان��ات لجس��تیک درمانی و بهداش��تی در نیروهای‬ ‫مسلح(س��پاه‪ ،‬ارتش‪ ،‬ناجا و بسیج) و سایر نهادهای کشور نیز برای‬ ‫درمان به خدمت س��تاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا قرارگرفته تا‬ ‫در باالترین ظرفیت ممکن در کوتاه ترین زمان نسبت به مدیریت‪،‬‬ ‫پیشگیری و درمان مبتالیان اقدام کنند ‪ -۳ /‬ستاد ملی مدیریت و‬ ‫مقابله با کرونا در مرکز و اس��تان ها به صورت ‪ ۲۴‬ساعته فعال است‬ ‫و نسبت به تامین نیازها – پشتیبانی از موضوع پیشگیری و درمان‬ ‫تمامی مس��اعی ممکن را با بهره از ظرفیت های سه قوه و نهادهای‬ ‫مردمی ب��کار گرفته اس��ت ‪ -۴ /‬درموضوع اطالع رس��انی‪ ،‬تعداد‬ ‫مبتالیان و تلفات ناش��ی از کرونا‪ ،‬مطابق اس��تانداردهای جهانی‪،‬‬ ‫مسئولیت های علمی و شرعی همچنین طبق دستور صریح و مکرر‬ ‫ریاست جمهوری مبنی بر شفافیت‪ ،‬دقت و صحت مبنای کار بوده‬ ‫و هی��چ دلیل و بهان��ه ای از هیچ نهادی مبنی ب��ر کتمان پذیرفته‬ ‫نخواهد بود‪ .۵ / .‬تنها مرجع رس��می انتشار و اعالم اطالعات و امار‬ ‫در موضوع مذکور‪ ،‬وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی است‪.‬‬ ‫‪ -۶ /‬س��تاد ملی مدیریت و مقابله با کرون��ا خود را متعهد و موظف‬ ‫می دان��د تا مردم را در جری��ان اخرین اقدامات‪ ،‬ام��ار و اطالعات‬ ‫مربوط این موضوع در سراس��ر کش��ور قراردهد و ازاین مهم بدلیل‬ ‫مسئولیت شرعی و ملی خود قطعا کوتاهی نخواهد کرد‪ -۷ /.‬ستاد‬ ‫ملی مدیریت و مقابله با کرونا اماده دریافت نظرات و پیش��نهادات‬ ‫هم وطنان ‪،‬کارشناسان و متخصصان بهداشت و درمان می باشد و‬ ‫عزیزان می توانند نکات مورد نظر خود را از طریق وبس��ایت وزارت‬ ‫بهداشت به نشانی (‪ )behdasht.gov.ir‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت‪ :‬تعطیلی فروش��گا ه و پمپ بنزین های پایتخت کذب محض اس��ت مردم به‬ ‫این ش��ایعات توجه نکنند‪ .‬س��ردار حسین رحیمی پس از بازدید از چند مرکز و محله های شوش و هرندی گفت‪:‬‬ ‫روز به روز مبارزه با محتکرین با جدیت بیشتری پیگیری می شود و باور ما بر این است که با همکاری‪ ،‬همراهی‬ ‫و جدی گرفتن موضوع کرونا توس��ط همه مردم می توانیم این ویروس منحوس را شکس��ت دهیم‪ .‬رئیس پلیس‬ ‫پایتخت با اشاره به اینکه ‪ ۱۰۰‬درصد انبارهای نگهداری اقالم بهداشتی و غذایی تهران مورد بازرسی قرار گرفته‬ ‫‪2‬‬ ‫است افزود‪ :‬خوشبختانه ‪ ۹۸‬درصد از این انبارها کار خود را به درستی انجام دادند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار دوم‪1398/12/27 :‬‬ ‫پ‪ :‬تلفن ه�ای تم�اس‪ 054-33287932 :‬واح��د مهندس��ی منطق��ه و‬ ‫‪ 054-33428301‬داخلی ‪121‬‬ ‫ت‪ :‬نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه‪ :‬واریز سپرده نقدی به مبلغ‬ ‫‪ 232.000.000‬میلیون ریال به حس��اب ش��ماره ‪ 9200055319‬با شناس��ه‬ ‫پرداخ��ت ‪ 25300000029‬ن��زد بانک ملت و ارائه رس��ید وجه فیش مربوطه‬ ‫یا ضمانتنامه بانکی‬ ‫ج‪ :‬شرایط متقاضیان‪ :‬کلیه شرکت های توانمند‬ ‫‪ .1‬دارای شخصیت حقیقی و حقوقی‬ ‫‪ .2‬دارای امکانات و تجهیزات و توانایی تخصصی‬ ‫‪ .3‬دارای رتب��ه حداق��ل ‪ 5‬ابنی��ه از معاونت برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی‬ ‫ریاست جمهوری‬ ‫‪ .4‬احراز امتیاز حداقل ‪ 60‬براس��اس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداش��تی‪،‬‬ ‫ایمنی و زیست محیطی‬ ‫‪ .5‬احراز امتیاز حداقل ‪ 60‬در ارزیابی کیفی‬ ‫‪ .6‬ارائه خالصه سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه‬ ‫‪ .7‬ارائه تصویر اساسنامه شرکت‪ ،‬تصویر اگهی ثبت شرکت با اخرین تغییرات‬ ‫در روزنامه رسمی‪ ،‬تصویر کد اقتصادی‬ ‫‪ .8‬کلیه مستندات ارائه شده در مناقصه می بایستی اصل و یا برابر اصل باشند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه زاهدان‬ ‫اعالم مسئوالن دولتی حدود ‪ ٣٥‬هزارتن پرتقال و حدود ‪ ٢٥‬هزارتن سیب درختی‬ ‫برای شب عید ذخیره شده‪ ،‬فعاالن بازار معتقدند امسال نیازی به تنظیم بازار میوه‬ ‫ش��ب عید نیس��ت و نگرانی ها به جای کمبود میوه‪ ،‬به سمت نگرانی از فاسد شدن‬ ‫‪7‬‬ ‫تولیدات کشاورزان و باغداران معطوف شده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 16‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1489‬‬ ‫پیاپی ‪2807‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫محمد جعفری ‪ -‬رئیس کمیسیون تسهیل تجارت‬ ‫و مدیریت واردات اتاق ایران‬ ‫بازار ماسک و ضدعفونی کننده ها همچنان داغ است‬ ‫روزهای پایانی س��ال معموال با شور و شادی‬ ‫و خرید در پاس��اژها همراه اس��ت؛ اما این روزها‬ ‫با وضعیت اقتصادی کش��ور و در کنار ان شیوع‬ ‫وی��روس کرونا‪ ،‬بس��یاری از بازارها و به خصوص‬ ‫خ��رده فروش ها روزهای خوبی را نمی گذرانند‪.‬‬ ‫چند هفته ای اس��ت که همچنان بازار کاالهای‬ ‫بهداشتی و ضدعفونی کننده در صدر خبرها قرار‬ ‫گرفته اند و به تبع تولید و توزیع در این بازارها‬ ‫ه��م ص��در بازرس��ی ها دارد‪ 30 .‬بهمن وزارت‬ ‫بهداشت به طور رس��می اعالم کرد که کرونا به‬ ‫ایران رس��یده و از چند روز بعد ماس��ک و انواع‬ ‫مواد ضدعفونی کننده مانند پنبه الکلی و اسپری‬ ‫و ژل ضدعفونی در بازار کمیاب ش��د‪ .‬در همان‬ ‫روزهای نخست‪ ،‬سازمان غذا و دارو بخشنامه ای‬ ‫در زمینه مقررات فروش‪ ،‬توزیع و عرضه ماسک‬ ‫پزش��کی ارائه کرد و از تولید ماس��ک با حداکثر‬ ‫ظرفی��ت کارخانه ه��ا و ممنوعیت ص��ادرات تا‬ ‫اطالع ثانوی خبر داد‪ .‬س��ازمان حمایت مصرف‬ ‫کنن��دگان و تولیدکنندگان نیز اعالم کرد کلیه‬ ‫احتکارکنندگان و گرانفروشان انواع ماسک های‬ ‫پزش��کی شناس��ایی و با ان ها برخ��ورد قانونی‬ ‫خواهد شد‪ .‬حداکثر نرخ فروش به مصرف کننده‬ ‫نهایی هر عدد ماس��ک سه الیه‪ ،‬مطابق مصوبه‬ ‫کمیس��یون نرخ گذاری مربوط��ه ‪ ۴۱۰۰‬ریال‬ ‫اعالم ش��د و تاکید شد کلیه داروخانه ها و مراکز‬ ‫عرضه مکلف به رعایت سقف قیمت تعیین شده‬ ‫در فروش انواع ماسک سه الیه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹اولوی�ت بازرس�ی ه�ای س�ازمان‬ ‫حمایت‬ ‫معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان در‬ ‫گفت وگو با ایس��نا اعالم ک��رد‪ :‬کار گروه تنظیم‬ ‫بازار در هفته منتهی به‪ 21‬اسفند اقالم بهداشتی‬ ‫ش��امل ماس��ک‪ ،‬الکل‪ ،‬ضدعفون��ی کننده های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬گوشت قرمز‪ ،‬حبوبات‪ ،‬میوه و تره بار‬ ‫و شکر را به عنوان کاالهای اولویت دار بازرسی ها‬ ‫عنوان کرد‪ .‬س��یدجواد احم��دی با اعالم اینکه‬ ‫اقالم بهداش��تی نیز به جمع کاالهای اولویت دار‬ ‫در بازرسی ها پیوسته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از ابتدای‬ ‫اسفند با شیوع ویروس کرونا در کشور و تاثیر ان‬ ‫برحوزه اقتصاد کاالهای سالمت محور‪ ،‬بازرسان‬ ‫ای��ن س��ازمان و س��ازمان های صنعت‪،‬مع��دن‬ ‫و تج��ارت ب��ا تمام ت��وان و ظرفیت ب��ه منظور‬ ‫تش��دید نظارت بر ب��ازار و جلوگیری از افزایش‬ ‫نرخ هرگونه اقالم بهداش��تی پر مصرف از قبیل‬ ‫ماسک‪ ،‬الکل‪ ،‬ضدعفونی کننده های بهداشتی‪،‬‬ ‫ضمن اولویت بندی و برنامه ریزی دقیق و بسیج‬ ‫تمام��ی امکان��ات‪ ،‬نیروی انس��انی و تجهیزات‬ ‫به ص��ورت تمام وقت طرح نظارت بر بازار تولید‬ ‫کاالهای بهداشتی مورد نیاز هموطنان را تشدید‬ ‫و با متخلفین در صحنه برخورد قانونی می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تقاضای رو به افزایش‬ ‫معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان‬ ‫حمایت متذکر شد‪ :‬درحال حاضر که تقاضا برای‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مراکز درمانی‪ ،‬اولویت توزیع‬ ‫‪ 30‬بهمن وزارت بهداشت به طور رسمی اعالم کرد که‬ ‫کرونا به ایران رسیده و از چند روز بعد ماسک و انواع‬ ‫مواد ضدعفونی کننده مانند پنبه الکلی و اس��پری و ژل‬ ‫ضدعفونی در بازار کمیاب شد‬ ‫خرید ماسک‪ ،‬دستکش و مواد ضدعفونی کننده‬ ‫در بازار افزایش داشته است در تالش هستیم با‬ ‫نظارت بیشتر بر بازار‪ ،‬شرایط عرضه و همچنین‬ ‫نرخ این اقالم بهداشتی را متناسب کنیم‪.‬‬ ‫احمدی‪ ،‬اجرای اقدامات نظارتی را در راستای‬ ‫جلوگیری از اقدامات برخی افراد س��ودجو برای‬ ‫اخالل در ش��بکه توزیع و انتفاع س��ود بیش��تر‬ ‫دانس��ت و خاطر نشان کرد‪ :‬حضور بازرسان در‬ ‫بازار طی هفته های گذش��ته‪ ،‬ارامشی را در بازار‬ ‫حاک��م و روند کاالرس��انی به بازار را نس��بت به‬ ‫گذش��ته تسهیل کرده اس��ت که امیدواریم این‬ ‫ارام��ش افزای��ش یاب��د‪ .‬وی همچنین وضعیت‬ ‫انباره��ای کاال را درحال حاض��ر مطلوب عنوان‬ ‫ک��رد و اف��زود‪ :‬با تدابیر و تمهیدات اندیش��یده‬ ‫ش��ده در حوزه تنظیم بازار و تدارک محصوالت‬ ‫ضروری‪ ،‬کاالهای اساس��ی مورد نیاز شب عید‬ ‫هموطنان تامین ش��ده اس��ت و هیچ کمبودی‬ ‫در بازار نیس��ت و به ش��دت بازار رصد می شود‪.‬‬ ‫بن��ا بر اعالم س��ازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان احم��دی با تاکی��د بر اینکه‬ ‫بازرس��ان س��ازمان حمایت و نیز سازمان های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تانها با محتکران و‬ ‫همچنین گرانفروش��ان که از ش��رایط به وجود‬ ‫ام��ده در زمینه ویروس کرونا س��وء اس��تفاده‬ ‫می کنن��د و به دنبال س��ودجویی هس��تند‪ ،‬به‬ ‫صورت جدی برخورد خواهد کرد‪ .‬متذکر ش��د‪:‬‬ ‫در این راس��تا با هماهنگی دستگاه های نظارتی‬ ‫و اغ��از طرح ویژه ن��وروزی اقدام ب��ه برگزاری‬ ‫گش��ت های مش��ترک نظارت��ی در نوبت اداری‬ ‫و غی��ر اداری کرده ایم و ب��ه تخلفات واحدهای‬ ‫فروش منجمله تجهیزات پزش��کی‪ ،‬محصوالت‬ ‫بهداشتی و‪ ...‬به صورت خارج از نوبت رسیدگی‬ ‫اعالم فهرست کاالهای ممنوعه صادراتی برای‬ ‫مقابله با کرونا‬ ‫طبق اعالم گمرک‪ ،‬برای مقابله با ویروس کرونا در کش��ور صادرات برخی اقالم بهداش��تی‪،‬‬ ‫نساجی و سلولزی ممنوع اعالم شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت ایجاد تمهیدات الزم برای مقابله‬ ‫با گس��ترش ان در شرایط حس��اس کنونی و تامین اقالم مورد نیاز وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی به گمرک اعالم شده است که صادرات ‪ ۹‬دسته از کاالها را ممنوع کند‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬صادرات اقالم حوزه تجهیزات پزش��کی با زیرمجموعه ماسک‪ ،‬لباس گان و دستکش‬ ‫ممنوع اس��ت‪ .‬در مجموعه محصوالت بهداش��تی و ضدعفونی کننده نیز ص��ادرات اقالمی از‬ ‫قبیل اب ژاول‪ ،‬ضد عفونی کننده ها‪ ،‬صابون و کلیه تعرفه های ذیربط ان ممنوع ش��ده است‪.‬‬ ‫همچنین صادرات مایعات ش��وینده و ضد عفونی کنن��ده محیط‪ ،‬الکل و کلیه تعرفه های ذیل‬ ‫ان‪ ،‬پمپ و پودرزن‪ ،‬ش��یر مخصوص ظروف اس��پری ممنوع اس��ت‪ .‬محصوالت حوزه نساجی‬ ‫و س��لولزی با زیرمجموعه محصوالت منس��وج نیافته هم صادرات ش��ان ممنوع است‪ .‬از دیگر‬ ‫اقالم ممنوعه صادراتی برای مقابله با ویروس کرونا در کشور‪ ،‬کاغذ تیشو‪ ،‬دستمال کاغذی و‬ ‫بهداشتی اعالم شده است‪ .‬طبق اعالم گمرک‪ ،‬صادرات این اقالم تا اطالع ثانوی ممنوع است‪.‬‬ ‫هیچ پمپ بنزین و فروشگاهی در تهران تعطیل نمی شود‬ ‫فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت‪ :‬تعطیلی فروشگا ه و پمپ بنزین های پایتخت کذب محض‬ ‫اس��ت مردم به این ش��ایعات توجه نکنند‪ .‬سردار حس��ین رحیمی پس از بازدید از چند مرکز و‬ ‫محله ه��ای ش��وش و هرندی گفت‪ :‬روز ب��ه روز مبارزه با محتکرین با جدیت بیش��تری پیگیری‬ ‫می شود و باور ما بر این است که با همکاری‪ ،‬همراهی و جدی گرفتن موضوع کرونا توسط همه‬ ‫مردم می توانیم این ویروس منحوس را شکس��ت دهیم‪ .‬رئیس پلیس پایتخت با اش��اره به اینکه‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد انبارهای نگهداری اقالم بهداش��تی و غذایی تهران مورد بازرس��ی قرار گرفته اس��ت‬ ‫افزود‪ :‬خوشبختانه ‪ ۹۸‬درصد از این انبارها کار خود را به درستی انجام دادند‪ .‬رحیمی در خصوص‬ ‫راه اندازی قرارگاه زیستی در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت‪ :‬این قرارگاه از همان روزهای‬ ‫ابتدای در فرماندهی تهران بزرگ راه اندازی شد و تاکنون‪ 7‬هزار بسته بهداشتی‪ ۳۰ ،‬هزار ماسک‬ ‫و دو هزار و ‪ ۸۰۰‬قرص کلر بین کالنتری های پایتخت توزیع شده است‪ .‬وی گفت‪ :‬در نظارت بر‬ ‫چرخه توزیع اقالم بهداشتی‪ ،‬منتظر تصمیمات بعدی دولت هستیم‪.‬‬ ‫مدی��رکل نظ��ارت بر محصوالت بهداش��تی‬ ‫س��ازمان حمایت با بیان اینک��ه هر انچه تولید‬ ‫می شود به زنجیره توزیع وزارت بهداشت تحویل‬ ‫داده می شود‪ ،‬گفت‪ :‬طبق اعالم وزارت بهداشت‬ ‫تقاضای هفته ای ماسک‪ ۴۰ ،‬میلیون عدد است‬ ‫و اولوی��ت توزیع اقالم بهداش��تی درحال حاضر‬ ‫مراکز درمانی هس��تند‪ .‬اسماعیل مهدی پور با‬ ‫بی��ان این که بازرس��ان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در تمام واحد های تولیدی ش��بانه روز‬ ‫مستقر ش��ده اند تا بر تحویل اقالم بهداشتی به‬ ‫وزارت بهداش��ت نظارت شود‪ ،‬گفت‪ :‬تمام انچه‬ ‫از ماسک و مواد ضد عفونی و دستکش و لباس‬ ‫حفاظتی تولید می شود به زنجیره توزیع وزارت‬ ‫بهداش��ت تحویل داده می شود‪ .‬همچنین طبق‬ ‫تدبیری که در جلس��ات اتخاذ ش��ده این است‬ ‫که اولویت توزیع این اقالم مراکز درمانی اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن به گفته وی درحال حاضر امار تولید‬ ‫و توزیع همه واحدهای تولیدی احصا می شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل نظ��ارت بر محصوالت بهداش��تی‬ ‫س��ازمان حمای��ت ب��ا بی��ان اینک��ه در صورت‬ ‫تجمی��ع و ص��ادر ش��دن حواله ها ب��ه صورت‬ ‫متمرکز مش��کالتی بر طرف خواهد شد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر برای ‪ ۲۷‬ش��رکت تولید الکل‬ ‫حواله صادر می ش��ود و در صورتی که محصول‬ ‫مطابق حواله صادر ش��ده از سوی سازمان غذا و‬ ‫دارو باش��د‪ ،‬بازرس مقیم در شرکت های تولید‬ ‫ژل و ضدعفونی کنن��ده اج��ازه می دهند کاال از‬ ‫انب��ار خ��ارج و وارد چرخه توزیع تعیین ش��ده‬ ‫از س��وی وزارت بهداشت ش��ود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫حضور ‪ ۱۶‬ش��رکت پخش منتخ��ب برای ژل و‬ ‫مواد ضدعفونی‪ ،‬گفت‪ :‬روند توزیع ماسک هم به‬ ‫ت پخش دولتی‬ ‫همین شکل اس��ت و سه شرک ‬ ‫که از سوی وزارت بهداشت تعیین شدند‪ ،‬حواله‬ ‫دریاف��ت می کنن��د و اولویت توزی��ع نیز مراکز‬ ‫درمانی هستند نه داروخانه ها‪.‬‬ ‫‹ ‹تحوی�ل به زنجی�ره توزیع وزارت‬ ‫بهداشت‬ ‫این مقام مسئول با بیان اینکه هر انچه تولید‬ ‫می شود به زنجیره توزیع وزارت بهداشت تحویل‬ ‫داده می شود‪ ،‬گفت‪ :‬بعد از ورود و شیوع بیماری‪،‬‬ ‫واحد های نیمه تعطیل فعال شدند‪ ،‬شیفت های‬ ‫کاری افزایش یافته و االن ‪ ۲۱‬واحد تولید کننده‬ ‫ماسک های پزشکی فعال هستند که یک واحد‬ ‫خصوصی ماسک ان‪ ۹۵‬تولید می کند‪ .‬از حدود‬ ‫‪ ۷۶۶‬ه��زار ماس��کی که روزانه تولید می ش��ود‪،‬‬ ‫‪ ۳۱‬ت��ا ‪ ۴۰‬هزار ماس��ک ان ‪ ۹۵‬و بقیه ماس��ک‬ ‫س��ه الیه اس��ت‪ ،‬اما طبق اعالم وزارت بهداشت‬ ‫تقاضای هفته ای ماسک‪ ۴۰ ،‬میلیون عدد است‪.‬‬ ‫وی همچنین کاهش تعرفه واردات ماسک‪ ،‬لغو‬ ‫ممنوعی��ت واردات ال��کل و ممنوعیت صادرات‬ ‫ماسک و مواد اولیه ان را از جمله اقدامات دیگر‬ ‫برای تامین بازار اقالم بهداشتی عنوان کرد‪.‬‬ ‫شلوغی خیابان ها موجب اوج گرفتن بیماری می شود‬ ‫معاون وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی گفت‪ :‬با شلوغی که امروز در سطح شهر مشاهده‬ ‫می شود‪ ،‬ممکن است بیماری اوج گرفته و تعدادش بیشتر شود‪.‬‬ ‫ایرج حریرچی که به قم سفر کرده است‪ ،‬درباره اخرین وضعیت بیماری ناشی از ویروس کرونا‬ ‫در قم افزود‪ :‬در میزان بیماری ناش��ی از ویروس کرونا در قم ثبات نسبی داریم و در بستری ها با‬ ‫کاهش نسبی مواجهیم اگر جداسازی بیماران با افراد عادی و کاهش تماس افراد عادی با یکدیگر‬ ‫و پرهیز از هر گونه اجتماعات دونفره و چندنفره جدی گرفته شود شیوع بیماری تا اخر فروردین‬ ‫کاهش پیدا می کند ولی اگر رفتار مردم مطابق روشهای توصیه شده نباشد متاسفانه میزان ابتال‬ ‫و شیوع بیماری همچنان ادامه پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬م��ردم دو نکته مهم جداس��ازی بیماران و افراد مش��کوک به بیماری و حداقل‬ ‫مواجه��ه افراد با این بیماران را انجام بدهن��د و همچنین کاهش تماس افراد عادی و معمولی با‬ ‫یکدیگر و پرهیز از اجتماعات را اجرا کنند‪.‬‬ ‫خبر ویژه‬ ‫بهره برداری از ‪ ۳‬پروژه نیروگاهی گروه مپنا‬ ‫عباس علی ابادی‪ ،‬مدیر عامل گروه مپنا از بهره برداری از‬ ‫‪ ۳‬پ��روژه نیروگاهی گروه مپنا خبرداد و گفت‪ :‬اجرای کامل‬ ‫بخش بخار نیروگاه پرند مپنا در جنوب تهران‪ ،‬اجرای واحد‬ ‫اول بخش بخار نیروگاه س��یکل ترکیبی عسلویه مپنا و فاز‬ ‫نخست یا بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی کالس ‪ f‬هنگام‬ ‫در بندرعباس از جمله این پروژه ها هستند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی مپنا‪ ،‬به گفته مدیر‬ ‫عامل گروه مپنا‪ ،‬این‪ 3‬پروژه از چند جهت حائزاهمیت است‬ ‫که عبارتند از‪:‬‬ ‫‪-۱‬ه��ر ‪ 3‬پروژه عالوه بر تولید ب��رق که یک ضرورت زیر‬ ‫س��اختی برای توس��عه به حس��اب می اید منجر به کاهش‬ ‫مصرف سوخت و اجرای طرح های زیست محیطی می شوند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬پ��روژه های بخ��ار نیروگاه های عس��لویه و پرند مپنا‬ ‫در حقیق��ت واحد های نیروگاه هایی هس��تند که از تلفات‬ ‫ح��رارت نیروگاه های موجود حدود ‪ ۵۰۰‬مقاوات برق تولید‬ ‫می کنند و س��وختی تولید نمی کند‪ .‬ب��ه عبارتی هر واحد‬ ‫بخار مع��ادل ‪ ۳۴۰‬میلیون لیتر گازوئیل ی��ا معادل ان گاز‬ ‫طبیعی صرف��ه جویی می کند که خود درامد عظیمی برای‬ ‫کشورمحسوب می شود‪ .‬این فعالیت از جنبه زیست محیطی‬ ‫اقدام بس��یار مهمی به ش��مار می اید که هم اثر جهانی هم‬ ‫محیط��ی و محل��ی دارد‪ .‬بنابرای��ن ‪ ۴‬واح��د نیروگاهی که‬ ‫مراح��ل بهربرداری از انها اغاز می ش��ود می تواند نزدیک به‬ ‫‪ ۱/۴‬میلی��ارد لیتر گازوئیل یا مع��ادل ان گاز طبیعی را در‬ ‫سال صرفه جویی کند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬نی��روگاه هن��گام‪ :‬در این نی��روگاه از توربین جدیدی‬ ‫استفاده میشود این توربین ‪ ۳۱۰‬مگاواتی که راندمان سیکل‬ ‫ساده ان حدود ‪ ۴۰‬درصد یعنی ‪ ۳/۵‬درصد باالتر از توربین‬ ‫های جدید کالس ‪ e‬می باش��د همچنین باالترین راندمان را‬ ‫در بین توربین های کشور دارد‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه ریزی های صورت گرفته گروه مپنا برای‬ ‫سال اینده از محصولی که طراحی و ساخت ان کامال بومی‬ ‫می باشد رونمایی خواهد کرد که عالوه بران راندمان باالتری‬ ‫از توربی��ن ه��ای کالس ‪ f‬موجود در ت��وان ‪ ۲۲۰‬مقاواتی‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬این محصول امکان استفاده از هیدروژن را‬ ‫نیز به عنوان س��وخت ترکیبی ممکن می س��ازد که این یک‬ ‫پدی��ده فوق پیش��رفته در صنعت توربین س��ازی در جهان‬ ‫به شمار می اید ‪.‬‬ ‫فیروزه عسگری‬ ‫کارشناس بورس‬ ‫از وقتی ترامپ رئیس جمهوری امریکا شد نظم‬ ‫دنیا بهم ریخت و به موازات ان‪ ،‬این فرد با مشاوران‬ ‫بی منطقش برای صدمه زدن به کشورهای دیگر‬ ‫از هیچ دسیسه و نیرنگی کم نگذاشت‪.‬‬ ‫ای��ن روزها‪ ،‬با تب تند ش��یوع وی��روس کرونا‪،‬‬ ‫ش��اخص بورس امریکا و هر انچ��ه که ترامپ در‬ ‫این چند س��ال با ان عکس یادگاری می گرفت و‬ ‫پُز می داد یک روزه با افت س��نگین روبه رو شد‪ .‬از‬ ‫طرفی هم با ریزش هماهنگ قیمت نفت جهانی‪،‬‬ ‫کامودیتی ها‪ ،‬ط�لا و نق��ره در بازارهای جهانی؛‬ ‫ریزش بی س��ابقه س��هم هایی نظیر اپل‪ ،‬امازون‪،‬‬ ‫تسال و مایکروسافت هم به ثبت رسید‪ .‬همچنین‬ ‫س��قوط ازاد ارزهای مجازی بیت کوین باعث شد‬ ‫اثرات منفی در بورس ایران هم به ش��دت خود را‬ ‫نش��ان دهد‪ .‬با توجه به شرایط اقتصاد بین المللی‬ ‫به واس��طه تاثیر ویروس کرونا در س��ال اتی‪ ،‬باید‬ ‫منتظر یک رکود فرسایش��ی در اقتصاد کش��ور‬ ‫باشیم که بیشترین تاثیر بر روی صنایع با نوسان‬ ‫نرخ جهانی غیر قابل انکار است‪ .‬اما در بازار بورس‬ ‫ایران با توجه به ش��رایط تحریم و اقتصاد بس��ته‬ ‫نباید انتظار تاثیر منفی خاصی را داش��ته باشیم‪.‬‬ ‫در برخی س��هام های صادرات محور‪ ،‬گروه نفتی‬ ‫و فل��زات اساس��ی به ط��ور موقت ب��ا منفی روی‬ ‫ش��اخص روب��ه رو خواهیم ب��ود که ای��ن امر هم‬ ‫غیرقابل اجتناب است‪ .‬از این رو‪ ،‬در شرایط فعلی‬ ‫بیشتر توجه و تمرکز فعاالن بازار سرمایه بر روی‬ ‫س��هم های داخل محور و تک سهم ها و گروه های‬ ‫خاص است‪ .‬بنابراین می توان پیش بینی کرد که‬ ‫در سال اتی‪ ،‬روند بس��یاری از سهم هایی که این‬ ‫روزهای اخر سال با صف فروش روبه رو هستند به‬ ‫سرعت به مثبت تغییر جهش خواهند داد و سقف‬ ‫قیمت های فعلی را خواهند شکس��ت‪ .‬از طرفی‪،‬‬ ‫بیشتر کارشناسان بازار سرمایه پیش بینی کرده‬ ‫اند که ش��اخص کل بورس ایران ه��م با توجه به‬ ‫شرایط ناپایدار بازارهای جهانی فعال راه به جایی‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬یعنی نه انتظار سقوط ازاد داریم‬ ‫و ن��ه انتظار صعود ق��وی و همین که در این نقطه‬ ‫بماند کافی است‪ .‬از این رو‪ ،‬می توان انتظار داشت‬ ‫ای��ن روزهای بازار‪ ،‬فرصت خرید در س��هام هایی‬ ‫نظی��ر گروهای بیم��ه‪ ،‬بانکی‪ ،‬مواد ش��یمیایی و‬ ‫محصوالت غذایی و‪ ...‬باش��د‪ .‬کس��ی که وارد بازار‬ ‫بورس می ش��ود باید توجه کند اگ��ر می خواهد‬ ‫س��رمایه گذاری کند‪ ،‬پولی را وارد بورس کند که‬ ‫به ان احتیاجی ندارد‪ .‬توصیه بیشتر کارشناسان‬ ‫بورس هم همین اس��ت که هرگز پول هایی نظیر‬ ‫رهن منزل‪ ،‬وام‪ ،‬قرض از دیگران و‪ ...‬را وارد بورس‬ ‫نکنی��د چرا که به این پول ه��ا احتیاج فوری پیدا‬ ‫خواهید کرد و همین نیاز باعث می شود که دست‬ ‫به ریس��ک های مختلفی بزنید و درصد زیادی از‬ ‫سرمایه تان را ازدس��ت بدهید و با سرخوردگی و‬ ‫ناراحتی از بورس خارج شوید‪.‬‬ ‫راه اندازی یک واحد‬ ‫تولیدی الکل در فسا‬ ‫رئیس کل دادگستری فارس از راه اندازی قریب‬ ‫الوقوع یک واحد تولیدی الکل در فس��ا خبر داد ‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ،‬این مقام قضایی با اش��اره به اینکه‬ ‫این واحد تولیدی با ظرفیت اس��می روزانه ‪2000‬‬ ‫لیتر الکل سال هاس��ت به دلیل بدهی تعطیل بوده‬ ‫گفت‪ :‬در اجرای سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی‬ ‫و با پیگیری و تالش دس��تگاه قضایی جلس��اتی با‬ ‫مدیران مربوطه ‪،‬مالک کارخانه و سایر افراد ذیربط‬ ‫تش��کیل و پس از تمهی��دات الزم و از جمله صدور‬ ‫مجوز الزم برای امین اموال برای راه اندازی انشااهلل‬ ‫ای��ن واحد تولیدی از فردا ‪ ۱۵‬اس��فندماه کار خود‬ ‫را اغاز خواهد کرد موس��وی همچنین با عنایت به‬ ‫ش��رایط حال حاضر کشور و ش��یوع ویروس کرونا‬ ‫گفت‪ :‬تمام ظرفیت های الزم در دس��تگاه قضایی‬ ‫برای افزایش تولید ماس��ک الکل مواد ضدعفونی و‬ ‫بهداش��تی به کار گرفته شده و امیدوارم با تشریک‬ ‫مساعی همه نهاد ها بازار هرچه زودتر در این زمینه‬ ‫به تعادل برسد اما نظام تولید متناسب نظام توزیع‬ ‫متناس��ب را الزم داردو نظ��ارت بر توزیع همچنان‬ ‫از دغدغه های اصلی دس��تگاه قضایی است رئیس‬ ‫س��تاد پیگی��ری سیاس��تهای اقتص��اد مقاومتی‬ ‫دادگس��تری اس��تان همچنین بر حمایت از تولید‬ ‫تاکیدکرد و گف��ت‪ :‬کار وتولید در فضای اقتصادی‬ ‫امروز ش��رایط وی��ژه ای دارد و دس��تگاه قضایی از‬ ‫مدیران دولتی و مدی��ران واحدهای اقتصادی که‬ ‫ق��وه خالقیت ‪،‬ق��درت پیگیری و قدرت ریس��ک‬ ‫پذیری باالی��ی برای کار و تولی��د دارند حمایت و‬ ‫پش��تیبانی می کند‪ .‬عالی ترین مقام قضایی استان‬ ‫دعوت کرد متقاضیان در صورت نیاز به دادگستری‬ ‫محل خ��ود و یا دبیرخانه س��تاد اقتصاد مقاومتی‬ ‫دادگستری استان مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫استان‬ ‫اقتصاد ایران سال ‪ ۱۳۹۸‬را با شوک کرونایی به پایان می رساند‬ ‫و ش��اخص های س��ال اینده را با ش��وک های حلقه ای (از جمله‬ ‫تحریم ه��ا) در کنار کرونا رقم خواهد زد‪ .‬بیش��تر سیاس��ت های‬ ‫اقتص��ادی و اقدام��ات مدیریتی کش��ور دارای محتوای مدیریت‬ ‫حلقه ه��ای ش��وکی اقتصادی و سیاس��ی بود که پ��س از اعالم‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا در ایران به مدیری��ت کرونایی رنگ عوض‬ ‫کرد‪ .‬پس از ش��یوع این ویروس در ایران از هفت همسایه ای که‬ ‫ب��ا ایران مرز مش��ترک زمینی دارند‪ ،‬پنج همس��ایه یعنی عراق‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬افغانس��تان و پاکس��تان تدابی��ری را برای‬ ‫محدودیت رفت وامد با ایران به اجرا گذاش��تند که از بسته شدن‬ ‫مرزهای زمینی و هوای��ی تا توقف پروازها به مبدا و مقصد ایران‬ ‫در نوس��ان بوده اس��ت‪ .‬از انجاکه تجارت زمینی ای��ران با عراق‬ ‫بعد از تحریم اهمیت بیش��تری پیدا کرده اس��ت‪ ،‬بس��تن مرزها‬ ‫یعنی کند ش��دن تج��ارت با این کش��ور و تاثیر ان ب��ر اقتصاد‬ ‫کش��ور‪ .‬درحقیقت بسته شدن مرز این کشورها‪ ،‬جریان ورود ارز‬ ‫به کش��ور را با چالش روبه رو می کند و از س��رعت ان می کاهد‪.‬‬ ‫همس��ایگان ایران از جمله بازارهای عم��ده صادراتی ایران یعنی‬ ‫عراق و ترکیه مرزهای خود را بس��ته اند و س��فرهای هوایی را از‬ ‫ایران لغو کرده اند‪ .‬این محدودیت ها می توانند ماه ها باقی بمانند و‬ ‫اقتصاد ایران که نشانه هایی از بهبود را پس از ‪ ۱۸‬ماه رکود عمیق‬ ‫ناشی از تحریم های ترامپ اشکار ساخته بود‪ ،‬در معرض خطری‬ ‫جدی تر قرار دهد‪ .‬در ‪3‬ماه گذشته بخش غیرنفتی ایران توانست‬ ‫رشدی ‪ ۰.۹‬درصدی داشته باش��د و قدری باعث بهبود وضعیت‬ ‫اقتصاد ایران ش��ود‪ .‬اقتصاد ایران در بخ��ش صادرات غیرنفتی از‬ ‫انعطاف پذی��ری برخوردار ش��ده بود که به ط��ور میانگین ماهانه‬ ‫ارزش��ی ‪ ۳.۵‬میلیارد دالری را ش��امل می شد‪ .‬صادرات ماهانه به‬ ‫عراق به طور میانگین در س��ال گذشته حدود ‪ ۶۵۰‬میلیون دالر‬ ‫بود و میانگین صادرات به ترکیه در همان بازه زمانی ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫دالر‪ .‬اگ��ر به بررس��ی امارها و اطالعات یک م��اه اخیر بپردازیم‬ ‫می توانیم دریابی��م که کاالهای صادراتی ایران به چین‪ ،‬افت ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۰‬درصدی را تجربه کرده است‪ .‬حال اگر در مقایسه یاد شده‬ ‫حجم کل صادرات ایران به چین لحاظ ش��ود‪ ،‬ضربه ای که در اثر‬ ‫شیوع این بیماری بر پیکره اقتصاد کشور وارد شده‪ ،‬بیش از پیش‬ ‫اش��کار خواهد شد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬توجه به این نکته نیز ضروری‬ ‫به نظر می رس��د که مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی کش��ور به‬ ‫چین بالغ بر ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬میلیارد دالر در ماه براورد می شود‪ .‬افت یاد‬ ‫ش��ده به این معناس��ت که کاهش صادرات به چین‪ ،‬حدود ‪۲۵۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۵۰۰‬میلی��ون دالری در ماه از درامد ارزی کش��ور می کاهد‪.‬‬ ‫اکنون بخاطر ویروس کرونا‪ ،‬ص��ادرات غیرنفتی ایران دیگر قادر‬ ‫به دسترسی به بازارهای منطقه ای نیستند‪ .‬نگرانی های اقتصادی‬ ‫درحال حاضر دامن بازارهای ارز خارجی را در ایران گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫ریال ایران حدود ‪ ۷‬درصد از ارزش خود را از دس��ت داده اس��ت‪.‬‬ ‫به این موضوع اضافه شدن ایران به فهرست سیاه اف ای تی اف را‬ ‫نیز اضافه کنیم‪ .‬باید منتظر بی ثباتی بیش تر در بازارهای ارزی و‬ ‫رشد نرخ تورم باشیم‪ .‬بازرگانان ایرانی برای فروش سنتی کاالهای‬ ‫خود در تعطیالت نوروزی پیش رو که از ‪ ۲۰‬مارس اغاز می ش��ود‬ ‫و ت��ا دو هفت��ه ادامه دارد‪ ،‬حس��اب می کردند‪ .‬ش��وک کرونایی‪،‬‬ ‫فعالیت ه��ای اقتصادی را در بخش ه��ای مختلفی که با مردم در‬ ‫ارتباط اس��ت‪ ،‬بیش��تر تحت تاثیر قرار می دهد و به فعالیت هایی‬ ‫نظیر «گردشگری‪ ،‬رستوران داری‪ ،‬ورزشگاه‪ ،‬سینما‪ ،‬مراکز خرید‪،‬‬ ‫برگزاری همایش ها‪ ،‬سالن های زیبایی‪ ،‬هتل داری‪ ،‬حمل ونقل در‬ ‫حوزه های مختلف زمینی‪ ،‬ریلی‪ ،‬هوایی» و س��ایر مورادی که در‬ ‫انها اجتماعاتی شکل می گیرد‪ ،‬بیشتر لطمه می زند‪ .‬حال در این‬ ‫میان می توان اش��اره کرد بخش عمده ای در اقتصاد که با افزایش‬ ‫تقاضا مواجه ش��ده را باید تجهیزات قرنطینه و بهداشتی دانست‪.‬‬ ‫از انج��ا که تولید این محصوالت نیز نیازمن��د واردات مواد اولیه‬ ‫است‪ ،‬امکان افزایش تولید این محصوالت با سرعت وجود ندارد‪.‬‬ ‫در نتیج��ه تنها تاثیر قابل توجهی بر درامد و فروش این دس��ت‬ ‫تولیدکنن��دگان به صورت یک ب��اره و در کوتاه مدت پدید خواهد‬ ‫امد‪ .‬از انجا که این ویروس در اس��تانه تعطیالت نوروز‪ ،‬همه گیر‬ ‫شده‪ ،‬بدون شک از حجم مسافرت های داخلی و خارجی می کاهد‬ ‫و فعالیت اژانس های گردشگری و تمامی فعاالن صنعت توریسم‬ ‫را تح��ت تاثیر قرار می دهد‪ .‬با توجه به اینکه بخش قابل توجهی‬ ‫از اقتص��اد ایران را در س��ال های اخیر کس��ب و کارهای انالین‬ ‫تشکیل می دهند این تحوالت‪ ،‬شوک کرونایی این بخش را نیز با‬ ‫چالش های جدی مواجه کرده است به خصوص استارت اپ های‬ ‫مربوط به مواد غذایی که بیشترین تاثیرپذیری را داشته است‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر از انجا که حضور در مکان های عمومی‪ ،‬احتمال ابتال‬ ‫به این ویروس را تشدید می کند‪ ،‬سامانه های فروش انالین بلیط‬ ‫نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫همین طور سامانه فروش انالین بلیط سینما‪ ،‬تئاتر و کنسرت‬ ‫از قطع ش��دن فروش انالین بلیط از طریق این س��امانه به دلیل‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا و خسارت ‪ ۱۰۰‬درصدی بر این کسب وکار‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬با توجه به مباحث اش��اره ش��ده و موارد مذکور‬ ‫قابل طرح اس��ت که‪ ،‬دولت و بخش خصوص��ی در کنار اقدامات‬ ‫بهداشتی برای س�لامتی بهداشت جسمی و روانی جامعه درگیر‬ ‫اخرین حلقه ش��وک در اقتص��اد ایران‪ ،‬در پی تصمیم س��ازی و‬ ‫تصمیم گیری اقدامات حمایت��ی از بخش خصوصی و واحدهای‬ ‫تولیدی کش��ور به منظور کاهش اس��یب ها و چالش های ناش��ی‬ ‫از کرونا از جمله؛ تقس��ط و اس��تمهال بدهی ه��ای ارزی و ریالی‬ ‫و همینط��ور مالیاتی و تامین اجتماع��ی و در ادامه کوتاه کردن‬ ‫مس��یر تخصیص ارز و امور گمرکی به منظ��ور تامین مواد اولیه‬ ‫بهداش��تی به منظور تولید محصوالت نهای��ی در داخل با هدف‬ ‫تامین نیازهای اساس��ی کشور در ش��رایط حاضر و صادرات این‬ ‫محصوالت به کش��ورهای درگیر این ویروس که بالتبع می تواند‬ ‫ارزاوری مناسبی در کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫تحویل کل تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده به زنجیره توزیع وزارت بهداشت‬ ‫این روزها‬ ‫فروشنده‬ ‫نباشید‬ ‫یادداشت‬ ‫شوکی از جنس ویروس‬ ‫در اقتصاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 16‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1489‬‬ ‫پیاپی ‪2807‬‬ ‫گزارش‬ ‫یادداشت‬ ‫معاینه فنی‬ ‫کرونا گرفت‬ ‫از تاثیر معافیت معاینه فنی خودروها‬ ‫تصمیم های درون سازمانی و چالش های اینده‬ ‫عباس مجیدی نژاد‪ -‬رئیس انجمن‬ ‫صنفی مراکز معاینه فنی خودرو کشور‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سعید قیصر‬ ‫سیدمهدی کاظمی‬ ‫روزهای پایانی س��ال همراه شده اس��ت با استرس‬ ‫و نگران��ی انتقال ویروس کرونا که کش��ور را به حالت‬ ‫نیمه تعطیل دراورده است‪ .‬از مردم خواسته شده برای‬ ‫کنترل ای��ن ویروس از تردد بپرهیزن��د و تا جایی که‬ ‫ممکن اس��ت در خانه ها بمانند‪ .‬مدیران و مس��ئوالن‬ ‫دولتی ب��رای کاهش رفت وامدها برخ��ی از امور را به‬ ‫س��ال این��ده موکول کرده ان��د که در این باره س��ردار‬ ‫س��یدکمال هادیان ف��ر‪ ،‬فرمانده پلیس راه��ور ناجا در‬ ‫توضیحاتی عنوان کرد‪ ،‬برای جلوگیری از شیوع کرونا‪،‬‬ ‫م��دارک خریدوفروش بین طرفین معامله و قولنامه ها‬ ‫تا ‪ ۱۵‬اردیبهش��ت اعتب��ار دارد؛ همچنی��ن رانندگان‬ ‫خودرو هایی که معاینه فنی ش��ان به پایان رس��یده یا‬ ‫اعتبار گواهینامه انها منقضی شده است نیاز به تمدید‬ ‫تا ‪ ۱۵‬اردیبهش��ت سال اینده ندارند و می توانند تردد‬ ‫داشته باشند‪ ،‬جریمه نخواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اعمال سلیقه‬ ‫س��عید قیصر‪ ،‬مدیرعامل اتحادیه و مدیریت اجرای‬ ‫معاینه فنی خودرو کشور درباره این تصمیم به‬ ‫گفت‪ :‬چنین تصمیم هایی بیشتر عواقب منفی به دنبال‬ ‫دارد تا تاثیر مثبت داش��ته باش��د‪ .‬مراکز معاینه فنی‬ ‫با س��رمایه گذاری بخش��ی خصوصی به وجود امده اند‬ ‫که به طور مس��تقیم ‪ ۱۵‬هزار نفر در ان مشغول به کار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬وقتی این گونه اظهارنظرها انجام می ش��ود‬ ‫به طور قطع مردم از مراجعه به مراکز برای انجام معاینه‬ ‫فنی خودداری می کنند که خسارت مالی و حتی جانی‬ ‫ممکن اس��ت برای مردم در پی داش��ته باشد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر چ��ون این بخش خصوص��ی هزینه قابل توجهی‬ ‫برای دس��تگاه ها و تجهیزات ازمون ه��ای معاینه فنی‬ ‫کرده به ویژه در روزهای پایانی سال خسارت هایی نیز‬ ‫متوجه این مراکز شده است‪.‬‬ ‫این مس��ئول صنفی ادامه داد‪ :‬خودروهای فرس��وده‬ ‫و قدیمی زیادی در کش��ور وجود دارد که ازمون انها‬ ‫ضروری اس��ت و به طور قطع برخ��ی خودروها دارای‬ ‫رانندگان خودرو هایی که اعتبار معاینه فنی شان به پایان رسیده‬ ‫یا اعتبار گواهینامه انها منقضی ش��ده اس��ت نیاز به تمدید تا ‪۱۵‬‬ ‫اردیبهش��ت س��ال اینده ندارند و می توانند تردد داشته باشند؛‬ ‫جریمه نخواهند شد‬ ‫ب و نقص هایی هس��تند که اگ��ر در مراکز معاینه‬ ‫عی�� ‬ ‫فنی مشخص نشود در صورت حادثه‪ ،‬خسارت مالی و‬ ‫حتی جانی زیادی برای مالکان خودرو به همراه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫قیصر با بیان اینکه معتقدم هر نهادی باید در حوزه‬ ‫مس��ئولیت خود پیگیر موضوع باشد‪ ،‬گفت‪ :‬هر نهادی‬ ‫باید به وظایف خود اشنایی کامل داشته باشد که برای‬ ‫تصمیم گیری و به ثمر نشس��تن ان یک حس��ن است؛‬ ‫بنابراین تصمیم گیری در این باره(انجام شدن و نشدن‬ ‫معاینه فنی) باید با رجوع به قانون اتخاذ شود‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬برخ��ی تصمیم ها بای��د در کارگروه‬ ‫تخصصی ملی گرفته ش��ود‪ .‬ای��ن کارگروه‪ ،‬بین نهادی‬ ‫و فرابخش��ی اس��ت که باید تصمیم بگیرد گواهینامه‬ ‫خودروها ‪ ۲‬ماه اعتبار پیدا کند یا انها را تمدید دوباره‬ ‫کنی��م اما اینکه ب��ا یک اظهار نظ��ر بخواهیم موضوع‬ ‫را رف��ع کنی��م جز ملته��ب کردن فضا چی��ز دیگری‬ ‫به دنب��ال ندارد‪ .‬مدیرعامل اتحادی��ه و مدیریت اجرای‬ ‫معاینه فنی خودرو کش��ور درباره تع��داد خودروهایی‬ ‫ک��ه روزانه به این مراکز مراجعه داش��تند‪ ،‬گفت‪ :‬بین‬ ‫‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۶۰‬هزار خ��ودرو روزانه به مراک��ز معاینه فنی‬ ‫مراجع��ه می کردند که درحال حاضر به کمتر از ‪ ۵‬هزار‬ ‫خودرو رس��یده است‪ .‬قیصر در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که چرا ب��ا وجود کاهش تردد همچن��ان الودگی هوا‬ ‫را داری��م و حتی بعضی روزها هوا ناس��الم برای گروه‬ ‫س��نی حساس اعالم می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قطع این‬ ‫تصمیم ها بی تاثیر نیست زمانی که خودرویی فرسوده‬ ‫است و الزام قانونی برای تعویض قطعات نداشته باشد‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد (‪)806010‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قزوین‬ ‫‹ ‹بازار رونق ندارد‬ ‫به س��راغ س��یدمهدی کاظم��ی‪،‬‬ ‫در ادام��ه‬ ‫س��خنگوی اتحادیه صنف فروش��ندگان ل��وازم یدکی‬ ‫خودرو رفت‪ .‬کاظمی در پاسخ به این پرسش که ایا در‬ ‫پ��ی این تصمیم معافیت ‪ ۲‬ماهه معاینه فنی خودروها‬ ‫تاثیری بر بازار لوازم یدکی خودروها داش��ته اس��ت یا‬ ‫خیر‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه س��ال های گذش��ته ایام‬ ‫عید بهترین و پرفروش ترین روزهای صنف بازار لوازم‬ ‫یدکی خودرو بود اما امس��ال با توجه به شیوع ویروس‬ ‫کرونا مشکلی به مشکالت دیگر اضافه شد و بازاری که‬ ‫امید می رفت در روزهای پایانی سال پس از رکود چند‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوب‬ ‫(‬ ‫اگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی‬ ‫اگهی تغییرات ش�رکت شهرکهای صنعتی خراسان ش�مالی شرکت سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 1478‬و شناسه ملی ‪ 10860317346‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‬ ‫عادی به طور فوق العاده مورخ ‪ 1395/08/16‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ - :‬اعضاء هیات مدیره به‬ ‫قرار ذیل انتخاب گردیدند‪ :‬ش��رکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت‬ ‫‪ 68494‬و شناس��ه ملی ‪10101134364‬به نمایندگی اقای س��یاوش وحدت به شماره ملی‬ ‫‪(0681696583‬عضو اصلی) و ش��رکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص)به‬ ‫شماره ثبت ‪4089‬و شناسه ملی ‪ 10860235444‬به نمایندگی اقای مسعود مهدی زاده مقدم‬ ‫به ش��ماره ملی ‪(0943181844‬عضو اصلی) وش��رکت ش��هرکهای صنعتی اصفهان(سهامی‬ ‫خاص) به شماره ثبت‪ 5679‬و شناسه ملی ‪ 10260268158‬به نمایندگی اقای حسن نادری‬ ‫به ش��ماره ملی ‪(1249921295‬عضو اصلی) و شرکت ش��هرکهای صنعتی اذربایجان شرقی‬ ‫(س��هامی خاص) به ش��ماره ثبت ‪ 3537‬و شناس��ه ملی ‪10200095970‬به نمایندگی اقای‬ ‫محم��د صمدی به ش��ماره ملی ‪(5919506970‬عضو اصلی) و ش��رکت ش��هرکهای صنعتی‬ ‫فارس(س��هامی خاص) به ش��ماره ثبت ‪3922‬و شناس��ه ملی ‪ 10530164700‬به نمایندگی‬ ‫اقای ش��اهپور قنبری به ش��ماره ‪( 3341058321‬عضو اصلی) و ش��رکت شهرکهای صنعتی‬ ‫مازندران(س��هامی خاص) به شماره ثبت ‪992‬و شناس��ه ملی ‪ 10760089749‬به نمایندگی‬ ‫اقای عظیم رضوانی توپکانلو به شماره ملی ‪(0828923019‬عضو علی البدل) انتخاب گردیدند‪.‬‬ ‫ سازمان حسابرسی به شماره ثبت ‪ 68692‬و شناسه ملی ‪ 10101136332‬به سمت بازرس‬‫اصلی و قانونی و حس��ابرس ش��رکت به مدت یکسال مالی (برای س��ال مالی‪ )1395‬انتخاب‬ ‫ش��د‪ – .‬روزنامه های اطالعات‪ ،‬دنیای اقتصاد و گسترش صمت برای درج اگهی های دعوت به‬ ‫مجامع عمومی و تصمیمات متخذه هیات مدیره و روزنامه های محلی و کشوری نیز برای انتشار‬ ‫سایر اگهی ها و اطالعیه های شرکت در سال مالی ‪ 1395‬تعیین گردیدند‪.‬‬ ‫خود منش��ا الودگی است و این یک امر طبیعی بوده و‬ ‫انتظار دیگری نمی توان داشت‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در تمام‬ ‫مراکز معاینه فنی توصیه های ایمنی بهداش��تی رعایت‬ ‫می ش��ود و حتی اعالم کرده ایم مالکان خودرو هنگام‬ ‫ازمون های فنی از خودرو خود پیاده نشوند‪.‬‬ ‫ای��ن مس��ئول صنفی یاداور ش��د‪ :‬براس��اس قانون‬ ‫خودرویی که تردد می کند باید برگه معاینه فنی برای‬ ‫این رفت وامد داش��ته باش��د بنابراین هر توصیه ای در‬ ‫این باره باید با رجوع به قانون باشد‪.‬‬ ‫قیص��ر گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر خودروه��ا چگونه به‬ ‫جایگاه های س��وخت مراجعه می کن��د با رعایت نکات‬ ‫ایمنی بهداش��تی که لحاظ می ش��ود‪ .‬همی��ن امر هم‬ ‫می توانست برای اخذ معاینه فنی انجام شود‪ .‬قانون به‬ ‫صراحت گفته هر خودرویی که تردد دارد اگر مشمول‬ ‫معاینه فنی شده باش��د باید برای انجام ازمون به این‬ ‫مراکز مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ماهه رونق بگیرد به گونه ای دیگر رقم خورد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬کس��ادی بازار س��بب ش��ده بس��یاری از‬ ‫فروش��ندگان تمایل��ی ب��ه باز ک��ردن فروش��گاه های‬ ‫خود نداش��ته باشند اما به درخواس��ت اتحادیه صنف‬ ‫فروشندگان لوازم یدکی فروشنده ها همچنان در حال‬ ‫خدمات دهی در این بازار هستند‪.‬‬ ‫این فعال ب��ازار قطعات یدکی اظهارکرد‪ :‬س��فارش‬ ‫شده تا فروشندگان با ضدعفونی کردن محوطه فروش‬ ‫خود و رعایت نکات ایمنی بهداشتی خطر ویروس کرونا‬ ‫را به حداقل برسانند‪ .‬امور با دقت در حال انجام استذ‬ ‫اما چون بازار راکد است فروشنده ها ساعت کار خود را‬ ‫تغییر داده و پس از غروب این بازار تعطیل می شود‪.‬‬ ‫کاظمی در ادامه با اش��اره به موض��وع معاینه فنی‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬معافیت ای��ن امر تا حدودی روی ب��ازار تقاضا‬ ‫قطعات تاثیر داشته زیرا الزام نداشتن صاحبان خودرو‬ ‫برای تعویض و تعمیر قطعات باعث می شود تا از حجم‬ ‫خرید کاسته شود‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬پیش از این ویروس کرونا کسب وکارها‬ ‫را دچار مش��کل کرد که در بازار لوازم یدکی هم مزید‬ ‫بر علت های قبلی شد‪.‬‬ ‫این فعال بازار لوازم یدکی درباره مش��کالت پیشین‬ ‫این صن��ف عنوان کرد‪ :‬پیش تر نس��بت به مش��کالت‬ ‫کمب��ود قطع��ه و رکود ب��ازار هش��دار داده بودیم که‬ ‫مس��ئوالن فک��ری کنند و اج��ازه دهند فع��االن این‬ ‫ح��وزه به نحوی کااله��ای مورد نی��از را تامین کنند‪.‬‬ ‫درحال حاضر اگر واردات قطعات مورد نیاز و مواد اولیه‬ ‫و در نتیج��ه تولیدکنندگان داخ��ل به ما کمک کنند‬ ‫بخش زیادی از مشکل این بازار رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫کاظم��ی گفت‪ :‬صنف ل��وازم یدک��ی نیازهای تمام‬ ‫خودروه��ای زمینی‪ ،‬دریایی و هوایی اعم از ماش��ین‪،‬‬ ‫قطار و‪ ...‬را تامین می کند بنابراین نگرانی بابت تعطیلی‬ ‫این صنف وجود ندارد اما باید کمک ش��ود تا به نوعی‬ ‫بازار به لح��اظ قطعات مورد نیاز تامین باش��د‪ .‬در کل‬ ‫گردش کار وجود دارد اما رونق چندانی ندارد‪.‬‬ ‫م)‬ ‫دو‬ ‫ت‬ ‫ ‬ ‫چندی س��الی اس��ت که مطلب مدیریت بحران خود‬ ‫بحران زده ش��ده و بحث محافل اس��ت‪ .‬با وجود شرایط‬ ‫حاکم بر جامعه و تحریم ناجوانمردانه تحمیل شده‪ ،‬این‬ ‫س��تاد در ‪ ۴۰‬سال گذشته باید از بصیرت و درایت الزم‬ ‫و کاف��ی برخورد می بود اما با کمال تاس��ف بی مدیریت‬ ‫و بی سیاس��تی حاکم همچنان ادامه دارد و هراز گاهی‬ ‫عواقب ای��ن بی مدیریتی باعث معضالت متعددی برای‬ ‫مردم ش��ده اس��ت‪ .‬در چندین هفته گذش��ته مهمان‬ ‫ناخوان��ده چینی وارد خاک ما ش��ده و پنداری به مانند‬ ‫اس�لاف خود سپاه مغول شهرهای ما را یکی یکی به کام‬ ‫این بیماری فرو می ب��رد‪ .‬درحال حاضر کرونا مهم ترین‬ ‫مشکلی اس��ت که ما را تهدید می کند و بی شک مبارزه‬ ‫با ای��ن معضل در صدر اولویت های کش��ور ق��رار دارد‪.‬‬ ‫مدیریت مبارزه با کرونا نزدیک به دو ماه گذشته کارنامه‬ ‫قابل قبولی نداشته و فرصت های زیادی را از دست داده‬ ‫است‪ .‬در این ورطه نیز مدیریت بحران دچار بحران بوده‬ ‫است‪ .‬در روزنامه ایران علی ربیعی در یادداشتی مواردی‬ ‫را عنوان کرده که قابل تامل اس��ت «جلس��ه ستاد ملی‬ ‫مبارزه با کرونا ‪ ۹‬اس��فند برگزار ش��د؛ بنابر گزارش های‬ ‫واصله به تعبیر کارشناس��ان بیماری های عفونی و وزیر‬ ‫بهداش��ت روزهای اینده پیک بیماری اس��ت؛ بنابراین‬ ‫ضرورت بس��یج امکانات ملی و ب��اال بردن دقت و اعمال‬ ‫برخ��ی س��ختگیری ها‪ ،‬تصمیماتی بود که در جلس��ه‬ ‫دیروز اتخاذ شد‪ .‬پیش از این رئیس جمهوری در جلسه‬ ‫هیات دولت گفته بود از ‪ ۱۷‬اس��فند کارها به روال عادی‬ ‫بازخواهد گشت؛ منظور رئیس جمهوری در افواه و افکار‬ ‫عمومی به گونه دیگری برداش��ت شد درحالی که برای‬ ‫حاضران جلس��ه و مس��ئوالن امر این مسئله به معنای‬ ‫روان ش��دن تصمیمات‪ ،‬پرهیز از تصمیم های متفرقه و‬ ‫متناقض‪ ،‬اجتناب از بخشی نگری و حاکم شدن انسجام‬ ‫و انضباط بیش��تر در امور بود تا تصمیم گیری متمرکز و‬ ‫فرماندهی در س��تاد ملی قوام یاب��د»‪ .‬ربیعی به بحرانی‬ ‫که همیش��ه نهادهای متولی گرفتار ان بوده اند اش��اره‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬پرهیز از تصمیم ه��ای متفرقه و متناقص‪،‬‬ ‫اجتناب از بخشی نگری‪ ،‬عارضه ای که پنداری تفکر ان‬ ‫در نهاده��ای دولتی جا افتاده و به هیچ ش��کلی امکان‬ ‫رفع نبوده و به بحرانی تبدیل ش��ده که س��ایر بحران ها‬ ‫را در برمی گی��رد‪ .‬یکی از همی��ن تصمیم های متناقص‬ ‫و دورن بخش��ی از سوی فرمانده راهور اتخاذ شد‪ .‬به نقل‬ ‫از س��ایت ایرنا س��ردار هادیانفر ب��رای مقابله با ویروس‬ ‫کرون��ا در اماکن تجمع��ی مرتبط با ای��ن پلیس اظهار‬ ‫ک��رد «بنابر تدابیر اتخاذ ش��ده‪ ،‬ان دس��ته از خودروها‬ ‫که معاینه فنی ش��ان به پایان رسیده تا ‪ ۱۵‬اردیبهشت‬ ‫امکان تردد بدون جریمه در سطح شهر را دارند بنابراین‬ ‫رانندگان می توانند دریاف��ت معاینه فنی را به روزهای‬ ‫اینده موکل کنند»‪ .‬هنگامی که تصمیمی بدون رعایت‬ ‫موارد کارشناسی گرفته و سازمان محوری مبنای اتخاذ‬ ‫تصمیمی می شود سالیق شخصی جایگزین منافع ملی‬ ‫ش��ده و هر مس��ئله ای به یک بحران تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫به نقل از س��ایت تس��نیم محمدرضا جلوخانی نیارکی‪،‬‬ ‫دانش��یار دانشگاه تهران در یادداشتی یاداور شد ه است‬ ‫«مدیریت بحران ناشی ا ز ویروس کرونا‪ ،‬موضوع مهمی‬ ‫اس��ت که می توان به وس��یله مش��اهده سیستماتیک‪،‬‬ ‫ل مکان ه��ای بیماران(منازل یا محیط‬ ‫تجزی��ه و تحلی ‬ ‫کار)‪ ،‬بیمارس��تان ها‪ ،‬کلینک ها و توزیع و ارائه خدمات‬ ‫بهداشتی و درمانی مناسب درباره کاهش اثار‪ ،‬امادگی‬ ‫ی سریع و بهبودی ان اقدام کرد‪ .‬رصد‬ ‫الزم‪ ،‬امدادرس��ان ‬ ‫و پایش ش��یوع بیماران مبتال به کرونا و همچنین ایجاد‬ ‫امادگ��ی در حوزه های تش��خیصی و درمانی‪ ،‬نیازمند‬ ‫اطالع��ات مربوط به وضعیت‪ ،‬محل دقی��ق‪ ،‬نوع و افراد‬ ‫درگیر در بحران کرونا است»‪ .‬متخصصان این امر موارد‬ ‫پیش��گیری و تش��خیص و درمان ان را ارائه کرده اند ایا‬ ‫بهتر نبود از این پیش��نهادات به��ره برده و تصمیم های‬ ‫غیراصولی گرفته نمی ش��د‪ .‬در دی امس��ال در سمینار‬ ‫ح��وادث ترافیکی در ش��یراز س��ردار هادیانف��ر با بیان‬ ‫اینکه در طول س��ال خس��ارت مالی ناش��ی از هر فوتی‬ ‫در تصادفات رانندگی ‪ ۵.۲‬میلیارد تومان است‪ ،‬به ایسنا‬ ‫گفته بود «اگر هزینه هایی که از بدو تولد صرف رش��د و‬ ‫اموزش یک فرد می ش��ود را بررس��ی کنیم‪ ،‬می توانیم‬ ‫بگوییم س��االنه ‪ ۳۴‬میلیارد دالر ناش��ی از تصادفات به‬ ‫کشور متحمل می شود»‪ .‬اگر ‪ ۳۴‬میلیارد دالر را ضربدر‬ ‫نرخ فعلی ارز(‪ ۱۳‬ه��زار تومان) کنیم چند صد میلیارد‬ ‫توم��ان خواهد ش��د که از بیت الم��ال از بین می رود‪ .‬در‬ ‫ادامه گفت وگو‪ ،‬رئیس پلی��س راهور عنوان کرد «در ‪۹‬‬ ‫ماهه اول امسال حدود ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۷۱۱‬نفر از شهروندان‬ ‫ب��ر اثر تصادف��ات جان خود را از دس��ت داده اند که ‪۱.۵‬‬ ‫درصد نسبت به مدت مشابه س��ال قبل افزایش داشته‬ ‫اس��ت»‪ .‬تمامی امار و ش��واهد ارائه ش��ده حاکی از ان‬ ‫است که سالمت شهروندان فقط به وسیله کرونا تهدید‬ ‫نمی ش��ود بلکه بحران به دالیل اعمال سلیقه شخصی و‬ ‫سازمان محوری خطر را دو چندان می کند‪ .‬پرسش این‬ ‫است که اگر الزام معاینه فنی نباشد بیماری کرونا از بین‬ ‫خواه��د رفت یا اینکه خودروه��ای بی معاینه فنی خود‬ ‫تبدیل ب��ه درد بی درمانی در جاده های کش��ور خواهد‬ ‫شد؟‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قزوین در نظر دارد پروژه های ذیل را براساس شرایط ذکرشده و به شرح مشخصات‪ ،‬اطالعات‬ ‫و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫صالحیت مورد‬ ‫نیاز‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫نوع مناقصه‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫(ریال)‬ ‫‪4/891/000/000 146/112/187/352‬‬ ‫رتبه ‪ 5‬ابنیه و رتبه ‪5‬‬ ‫تاسیسات و تجهیزات‬ ‫‪2098001316000061‬‬ ‫تجدید‬ ‫دومرحله ای‬ ‫رتبه ‪ 5‬راه و ترابری‬ ‫‪2098001316000062‬‬ ‫تجدید‬ ‫دومرحله ای‬ ‫پروانه بهره برداری‬ ‫‪2098001316000063‬‬ ‫یک مرحله ای‬ ‫‪1‬‬ ‫احداث ساختمان قانون تردد‬ ‫‪2‬‬ ‫عملیات اج��رای روکش حفاظتی‬ ‫میکروسرفیسینگ و اسالری سیل ‪75/578/087/188‬‬ ‫در راه های حوزه استحفاظی‬ ‫‪3/480/000/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14/800/000/000‬‬ ‫‪740/000/000‬‬ ‫خرید یک دستگاه گریدر‬ ‫‪ -1‬مهل�ت زمان�ی دریافت اس�ناد مناقص�ه از س�ایت‪ :‬ازتاریخ‬ ‫‪ 1398/12/25‬لغایت ‪1399/01/06‬‬ ‫‪ -2‬کلیه مـراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافـت اس��ناد مناقصـه تا‬ ‫ارائه پیش��نهاد مناقصـه گران و بازگشایی پاکات از طـریق درگاه سایـت‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬اخری�ن مهل�ت ارائ�ه پیش�نهاد‪ :‬حداکثر تا س��اعت ‪ 14‬روز‬ ‫چهارشنبه مورخ ‪1399/01/20‬‬ ‫‪ -4‬تاریخ جلس��ه بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت در روز شنبه مورخ‬ ‫‪ 1399/01/23‬راس ساعت ‪ 9‬صبح می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬ارس��ال پاکت الف (اصل تضامین شرکت در مناقصه) به اداره کل‬ ‫اگهی نوبت اول‪ 1398/12/25 :‬‬ ‫اگهی نوبت دوم‪1398/12/26 :‬‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قزوین (اداره حراست) الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -6‬سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکاران خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪ -7‬مدت اعتبار پیشنهادها ‪ 3‬ماه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪028-33659499‬‬ ‫و ی��ا به ادرس قزوین‪ -‬چهارصد دس��تگاه‪ -‬انتهای بلوار حکیم اداره کل‬ ‫راه��داری و حمل ونقل جاده ای اس��تان قزوین اداره پیمان و رس��یدگی‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -9‬اطالع��ات تماس دفتر ثبت نام در س��امانه (‪)www.setadiran.ir‬‬ ‫در اس��تان قزوی��ن ‪ 02833241067‬و مرکز تم��اس ‪02127313131‬‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قزوین‬ ‫‪4‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 16‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1489‬‬ ‫پیاپی ‪2807‬‬ ‫ویژه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در مجمع عمومی عادی ساالنه منتهی به ‪ 30‬اذرماه ‪ 98‬صورت گرفت‬ ‫درخشش «پاکسان» با تقسیم ‪ 1000‬ریال سود به ازای هر سهم‬ ‫به گزارش خبرنگار گس��ترش صمت مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت پاکسان با‬ ‫حضور ‪74/46‬درصد از س��هامداران ش��رکت درمحل س��الن همایش های بین المللی هتل‬ ‫المپیک واقع در تهران‪ -‬ضلع غربی مجموعه ورزش��ی ازادی ‪ -‬بلوار دهکده‪ ،‬برگزار ش��د‪.‬‬ ‫این جلس��ه به ریاس��ت اقای علی ملکی و نظارت اقایان داراب وکیلی و رحمت اله هاشمی‬ ‫و دبی��ری اقای بابک مصطفائی تش��کیل ش��د‪ .‬در ابتدای این مجم��ع اقای مهندس بابک‬ ‫مصطفائ��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ضمن ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره به س��واالت اکثر‬ ‫سهامداران پاسخ گفت‪.‬‬ ‫س��پس صورت های مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ‪ 1398/09/30‬به‬ ‫تصویب حضار رس��ید‪ .‬همچنین در این جلس��ه پس از تصویب صورت های مالی از س��وی‬ ‫سهامداران تقسیم مبلغ ‪ 1000‬ریال سود به ازای هر سهم مورد تایید حاضران قرار گرفت‪.‬‬ ‫انتخاب روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار ش��رکت و موسس��ه حسابرسی‬ ‫«هشیار بهمند» به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی «شراکت»‬ ‫به عنوان بازرس علی البدل ش��رکت برای س��ال ‪ 99‬از دیگر مصوبات این مجمع بود‪ .‬فروش‬ ‫شرکت پاکسان نسبت به زمان مشابه سال گذشته ‪ %47‬رشد داشت‪ .‬طی روزهای گذشته‬ ‫و بعد از حضور بابک مصطفایی در ش��رکت پاکس��ان و اقدامات مثبت صورت گرفته در این‬ ‫مجموع��ه و تولی��د محلول ضدعفونی کنن��ده ارکید و بعد از یک دوره رکود س��هام و بازار‬ ‫س��رمایه‪ ،‬در دو هفته اخیر ش��اهد رشد بازار س��رمایه و افزایش قیمت سهام این شرکت ها‬ ‫بودیم‪ .‬شرکت پاکسان در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه روز شنبه دهم اسفندماه‪،‬‬ ‫خط تولید محلول ضدعفونی کننده ارکید را با حضور دکتر محسنی مجد جمعی از اعضای‬ ‫هیات مدیره‪ ،‬مدیران و معاونین ش��رکت توس��عه صنایع بهش��هر مهندس بابک مصطفایی‬ ‫مدیرعامل شرکت پاکسان‪ ،‬اعضای هیات مدیره و مدیران این مجموعه در شرکت پاکسان‬ ‫راه ان��دازی ک��رد‪ .‬در این بین ب��ا حضور مهندس بابک مصطفایی در دو ماهه اخیر به عنوان‬ ‫مدیرعامل در مجموعه ش��رکت پاکس��ان و اقدامات مثبت صورت گرفته همچون تولید و‬ ‫عرضه مایع ضدعفونی کننده ارکید در بازار و اقبال مخاطبین به محصوالت مواد ش��وینده‬ ‫به عنوان ش��رکتی که در این دوره حس��اس مس��ئولیت اجتماعی خود را در قبال سالمت‬ ‫عمومی جامعه به جا اورد‪ ،‬شاهد افزایش چشمگیر معامالت سهام شرکت پاکسان و رشد‬ ‫‪47‬درصدی فروش طی عملکرد ‪1‬ماهه منتهی به بهمن ‪ 98‬نسبت به دوره مشابه سال قبل‬ ‫هستیم‪ .‬شرکت پاکسان به منظور مقابله با ویروس کرونا و افزایش سطح بهداشت فردی در‬ ‫جامعه نسبت به توزیع رایگان صابون سیو در متروها و نقاط پر رفت و امد تهران اقدام نمود‪.‬‬ ‫به گزارش پاکس��ان نیوز؛ مهندس بابک مصطفایی مدیرعامل ش��رکت پاکسان با اشاره‬ ‫به رس��الت و مس��ئولیت های اجتماعی این مجموعه گفت‪ :‬برای اینکه به مردم بگوییم در‬ ‫کنارش��ان هس��تیم در این روزهایی که رعایت بهداشت فردی جنبه اجتماعی پیدا کرده و‬ ‫سالمت همه شهروندان در گرو سالمت تک تک احاد جامعه است نسبت به توزیع رایگان‬ ‫صابون س��یو هتلی در ایس��تگاه های مترو و نقاط پر تردد شهر اقدام کردیم‪ .‬وی در ادامه با‬ ‫تاکید بر اینکه هدف پاکسان همواره تولید محصوالت باکیفیت بوده خاطرنشان کرد‪ :‬ما با‬ ‫این اقدام می خواهیم به همه شهروندان بگوییم در این روزها نیز شرکت پاکسان به عنوان‬ ‫بزرگترین تولیدکننده محصوالت ش��وینده و بهداش��تی همچون ‪ 57‬سالی که از عمر این‬ ‫شرکت با سابقه می گذرد در کنار مردم است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام هیات مدیره‬ ‫س��پاس خداون��د یکتا را که ب��ار دیگر‬ ‫توفی��ق ارائ��ه عملک��رد یک س��اله‬ ‫هیات مدیره را به سهامداران محترم‪ ،‬بر‬ ‫ما ارزانی داش��ت و امید انکه تالش این‬ ‫مجموع��ه اطمین��ان داری��م که ش��ما‬ ‫س��هامداران گرام��ی بر اوض��اع فعلی‬ ‫اقتصادی کشور و مشکالت و معضالت‬ ‫پیش روی صنعت به خوبی اگاهید‪ .‬لذا‬ ‫م��واردی را ب��ه اختصار به اس��تحضار‬ ‫می رسانیم‪:‬‬ ‫‪ -1‬م�رور کل�ی ب�ر وضعی�ت و‬ ‫تحوالت این صنعت در س�ال مالی‬ ‫مورد گزارش‬ ‫در س��الی که گذش��ت اتفاقات متعددی در بازارهای هدف داخلی و صادراتی ش��رکت‬ ‫پاکس��ان رخ دادند که بر کس��ب وکار این ش��رکت تاثیرگذار بودند‪ .‬در بازارهای صادراتی‬ ‫عمده اتفاقات عبارت بودند از‪:‬‬ ‫رشد ‪ 2.1‬برابری درامد ریالی و تحقق کامل بودجه‬ ‫در بازارهای داخلی چالش های عمده اتفاقات عبارت بودند از‪:‬‬ ‫ال��ف) ورود ج��دی رقبای خارج��ی به صورت تولیدکنن��ده و واردکننده در محصوالت‬ ‫مختلف شوینده‬ ‫ب) کاهش قدرت خرید خانوارها‬ ‫ج) ورود محصوالت قاچاق به کشور‬ ‫د) توسعه شبکه فروشگاه های زنجیره ای در کشور‬ ‫و) افزایش ریسک سرمایه گذاری در بازار‬ ‫ه) بی ثباتی بازار ارز‬ ‫‪ -2‬مرور کلی بر جایگاه ش�رکت در صنعت و وضعیت رقابتی ان در س�ال مالی‬ ‫مورد گزارش‬ ‫براس��اس تناژ فروش کل‪ ،‬ش��رکت پاکسان در مقایسه با رقبا در رتبه چهارم قرار گرفته‬ ‫اس��ت که باتوجه به مش��کالت حوزه تامین‪ ،‬باال بودن نرخ ارز و همچنین تحریم های علیه‬ ‫ایران با تالش و همکاری همه پرس��نل زحمتکش ش��رکت این جایگاه نسبت به سال قبل‬ ‫تغییری نداشته است‪.‬‬ ‫‪ -3‬بیان استراتژی شرکت‬ ‫رهبری صنعت ش��وینده‪ ،‬ارزش افرینی برای مش��تریان‪ ،‬بهبود مستمر در محصوالت و‬ ‫خدمات خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -4‬مرور کلی بر عملکرد شرکت و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای‬ ‫مه��م در س��ال مالی مورد گزارش عبارت بودن��د از فعالیت های تبلیغاتی با هدف مخاطب‬ ‫قرار دادن نسل جوان از طریق طراحی برنامه های اسپانسری کنسرت و بازی های ورزشی‪.‬‬ ‫اجرا و پیاده س��ازی پروژه تحقیقات بازار جهت مدیریت بهتر و رصد کردن بازار توس��ط‬ ‫تیم تحقیقات بازار‬ ‫ت�لاش ب��رای باال بردن س��هم ب��ازار‪ ،‬ب��ا طراحی و تحقیقات ش��وینده های دوس��تدار‬ ‫محیط زیست‬ ‫ ارزیابی و حفاظت جایگاه برندهای پاکسان در ذهن مردم‬‫ پروموشن های مصرف کننده و معرفی کاال‬‫‪ -‬راه اندازی نرم افزار تحت وب تحقیقات بازار به جهت ایجاد داشبورد مدیریتی دسترسی‬ ‫سریع تر به اطالعات بازار و رقبا‬ ‫ ایجاد متمرکز واحد تحقیق و توس��عه بازار با رویکرد تحقیقات بازار‪ ،‬مدیریت ارتباط‬‫با مشتریان و بازارپردازی‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫برای سال مالی منتهی به اذر ‪1398‬‬ ‫‪ -5‬بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی اتی‬ ‫دس��تیابی حداکث��ر س��هم ب��ازار داخلی ب��ا محص��والت نواورانه و انگی��زش تقاضای‬ ‫مصرف کنندگان با تکیه بر برنامه ریزی مشخص‪ ،‬تبلیغات و روابط عمومی خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -6‬بیان ریسک های عمده شرکت‬ ‫مشروح ریسک هایی که شرکت در تحت موضوعات و محورهای متعدد نرخ تسهیالت‪،‬‬ ‫نوس��انات ن��رخ ارز‪ ،‬قیمت ه��ای مواداولیه و نهاده های تولیدی‪ ،‬تهدی��دات عوامل خارجی‬ ‫(بین الملل��ی) و تغیی��رات ضوابط داخلی و قیمت های جایگزین��ی رقبای خارجی‪ ،‬مطرح‬ ‫بوده و در بخش های دیگر گزارش ها نیز بیان گردیده است‪ .‬در خاتمه ضمن ابراز قدردانی‬ ‫و تش��کر از کلیه کارکنان ش��رکت که در این مسیر پرفراز و نشیب همواره یاور هیات مدیره‬ ‫بوده اند‪ ،‬سالمت‪ ،‬شادکامی و بهروزی همگان را از درگاه ایزد منان مسئلت می نمائیم‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه شرکت در صنعت‬ ‫ش��رکت در صنعت تولید محصوالت ش��وینده و بهداشتی فعالیت می کند و شرکت در‬ ‫بین ش��رکت های فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ‪ 10.200.143‬میلیون‬ ‫ریال در رابطه با صابون‪ ،‬کفشوی در رده اول و در رابطه با پودرهای شوینده در رده پنجم‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬همچنین س��هم فروش محصوالت مختلف این ش��رکت از کل ب��ازار داخلی و‬ ‫صادرات به شرح زیر است‪:‬‬ ‫نوع‬ ‫محصول‬ ‫پودرها‬ ‫صابون ها‬ ‫پودر کفشوی‬ ‫انواع صابون به بازار‬ ‫فرصت ها و تهدیدهای حوزه کسب وکار واحد بازاریابی داخلی‬ ‫‹ ‹نقاط قوت‪:‬‬ ‫‪ -1‬اعتب��ار و محبوبیت برندهای اصلی ش��رکت بین اقش��ار مختل��ف جامعه با قدمتی‬ ‫بیش از ‪ 40‬سال‬ ‫‪ -2‬تولید و عرضه محصوالت متنوع با قیمت های مناسب برای پوشش کل افراد جامعه‬ ‫به خصوص فشر متوسط‬ ‫‪ -3‬سابقه طوالنی با اعتبار باال در صنعت شوینده‬ ‫‪ -4‬کامل ترین و متنوع ترین سبد شوینده‪ /‬بهداشتی در ایران‬ ‫‪ -5‬رهبر بازار بودن برخی از محصوالت گروه‪ ،‬نظیر صابون ها‪ ،‬کفشوی و خمیردندان ها‬ ‫‹ ‹فرصت‪:‬‬ ‫‪ -1‬افزایش توجه به سطح بهداشت خانواده ها و توسعه بازار شوینده‬ ‫‪ -2‬تنوع مصرف محصوالت شوینده بهداشتی به ویژه در نسل جوان‬ ‫‪ -3‬توس��عه ش��بکه فروش��گاه های زنجیره ای‪ ،‬گرای��ش مصرف کنندگان ب��ه خرید از‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫‪ -4‬باال بودن قیمت خرید محصوالت مشابه خارجی‬ ‫سال مالی منتهی به ‪1398/09/30‬‬ ‫سهم شرکت از بازار‬ ‫کل بازار‬ ‫داخلی‬ ‫داخلی‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫درصد‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪759.078‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪3.212.063 15.822.968‬‬ ‫‪50.222‬‬ ‫‪34.6‬‬ ‫‪3.192.654‬‬ ‫‪9.227.325‬‬ ‫‪121.106‬‬ ‫‪34.4‬‬ ‫‪230.796‬‬ ‫‪670.918‬‬ ‫صادرات‬ ‫امار تولید و فروش (به تفکیک محصوالت عمده)‬ ‫نام محصول‬ ‫انواع پودر‬ ‫انواع صابون‬ ‫محص��والت صنعت��ی (ف��روش رفته و‬ ‫مصرف داخلی)‬ ‫محصوالت صنعتی کارمزدی‬ ‫انواع کفشوی و پودر ظرفشویی‬ ‫سایر محصوالت‬ ‫جمع‬ ‫سال مالی منتهی به ‪1397/09/30‬‬ ‫صادرات‬ ‫سهم شرکت‬ ‫کل بازار‬ ‫از بازار داخلی‬ ‫داخلی‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪529.828‬‬ ‫‪1710.389‬‬ ‫‪8.954.916‬‬ ‫‪30.363‬‬ ‫‪1.280.427‬‬ ‫‪4.103.932‬‬ ‫‪56.523‬‬ ‫‪132.470‬‬ ‫‪437.194‬‬ ‫‪ -5‬وجود محصوالت خارجی تقلبی در بازار‬ ‫سال مالی منتهی به‬ ‫‪1398/09/30‬‬ ‫فروش‬ ‫تولید‬ ‫مقدار(تن)‬ ‫مقدار (تن)‬ ‫‪65.111‬‬ ‫‪65.521‬‬ ‫‪21.811‬‬ ‫‪21.510‬‬ ‫سال مالی منتهی به‬ ‫‪1397/09/30‬‬ ‫فروش‬ ‫تولید‬ ‫مقدار(تن)‬ ‫مقدار (تن)‬ ‫‪73.744‬‬ ‫‪76.261‬‬ ‫‪15.177‬‬ ‫‪15.452‬‬ ‫تغییرات نسبت به‬ ‫سال قبل‬ ‫فروش‬ ‫تولید‬ ‫درصد‬ ‫درصد‬ ‫‪-12‬‬ ‫‪-14‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪26.068‬‬ ‫‪26.103‬‬ ‫‪25.050‬‬ ‫‪24.619‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6.779‬‬ ‫‪6.257‬‬ ‫‪337‬‬ ‫‪126.472‬‬ ‫‪6.763‬‬ ‫‪6.185‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪126.640‬‬ ‫‪4.647‬‬ ‫‪5.048‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪127.061‬‬ ‫‪4.644‬‬ ‫‪5.113‬‬ ‫‪726‬‬ ‫‪124.023‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪-44‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‹ ‹عملکرد و برنامه های بخش فروش سال ‪2019‬‬ ‫ افزایش ‪ 50‬درصدی فروش ریالی‬‫ اجاره فضای اختصاصی در فروشگاه ها‬‫ حمایت از فروشندگان به شکل موثر‬‫ ارتباط موثر با عاملین و عمده فروشان‬‫ تقویت حضور در خرده فروشی ها‬‫ تدوین سیاست ها و استراتژی های فروش محصوالت متناسب با شرایط بازار‬‫ تالش در جهت کاهش ضایعات محصوالت در شعب‬‫ تدوین‪ ،‬اجرا و نظارت بر طرح های تشویقی فروش‬‫ سهم ‪20‬درصدی فروش فروشگاه های زنجیره ای از کل فروش‬‫‹ ‹وضعیت و توان رقابت پذیری شرکت‪:‬‬ ‫ تنوع محصوالت و قدرت برند با س��ابقه طوالنی‪ ،‬معروفیت و کامل بودن س��بد کاالیی‬‫شوینده‬ ‫ توزیع گسترده محصوالت با نرخ تثبیت شده برای مصرف کننده‬‫ جذابیت محصوالت گروه پاکس��ان برای شرکت های پخش از لحاظ کامل بودن سبد‬‫کاالیی و حجم باالی توزیع‬ ‫ پاسخ به نیازهای متنوع مصرف کنندگان و قدرت انتخاب در محصوالت گروه پاکسان‬‫ ظرفیت تولید باال همراه با تنوع بخش��یدن به محصوالت در مجموعه ش��رکت های‬‫پاکسان‬ ‫ پش��توانه مالی باال در کلیه ش��رکت های گروه و تداوم در تولید دائم کاالها علی رغم‬‫مشکالت پیش امده در تامین‬ ‫ تندرو بودن بسیاری از کاالهای مجموعه و ایجاد گردش مالی باال‬‫ داشتن پخش مستقل و منحصر‬‫باتوجه به بحران های پیش امده در س��ال ‪ 2019‬در اثر فش��ار تحریم ها و کمبود مواد‬ ‫اولی��ه چابکی در تصمیم گیری خلق و بهینه س��ازی محص��والت جاری جهت حفظ بازار و‬ ‫ممانعت از ایجاد زیان برای محصوالت ش��رکت پاکس��ان اقداماتی در جهت بهبود شرایط‬ ‫در ای��ن واح��د تحت عنوان بهینه س��ازی محصوالت صورت پذیرفته اس��ت که می توان به‬ ‫موارد ذیل اشاره داشت‪:‬‬ ‫ درخواست بهینه سازی صابون های گلنار و سیو از حیث کیفیت و بسته بندی‬‫‪ -‬طرح توجیهی جهت امکان بس��ته بندی های س��لفون پیچ جهت امکان جزء فروش��ی‬ ‫‹ ‹تهدید‪:‬‬ ‫‪ -1‬کاهش قدرت خرید خانواده ها‬ ‫‪ -2‬ورود محصوالت خارجی به صورت قاچاق‬ ‫‪ -3‬حضور و فعالیت گسترده رقبای داخلی‬ ‫‪ -4‬افزایش ریسک سرمایه گذاری در بازار و ریسک عدم بازگشت سرمایه‬ ‫‪ -5‬بی ثباتی بازار ارز‬ ‫‹ ‹استراتژی های حفظ بازار و برنامه بازاریابی ‪2019‬‬ ‫ تنوع محصوالت‪ :‬افزودن صابون حمام ارکید و کفشوی رخشا و پودر سپید‪3‬‬‫ افزایش کیفیت‪ :‬کنترل کیفی بازار و رس��یدگی س��ریع به ش��کایات مشتریان مناطق‬‫و جلوگیری از تقلب کاال‬ ‫ توزیع وسیع‪ :‬برنامه ریزی جهت گسترش جغرافیایی محصول پودرهای ماشینی‬‫عوامل تاثیرگذار در فروش مناطق‬ ‫ تاثیر مرزهای سمی و بازارچه ها بر هزینه حمل ونقل‬‫ ارزش پولی در هر کشور‬‫ تغییر در تعرفه های گمرکی کشورها‬‫ تاثیر مناطق جغرافیایی و تاثیر فصول سالی در فروش هر کشور‬‫‹ ‹اقدامات پروژه ها‬ ‫ پروژه ساخت باکس پالت های فلزی – هزار عدد (‪)%100‬‬‫ پروژه نوسازی مخزن شماره ‪ 13‬اسیدشویی واحد اسید چرب (‪)%100‬‬‫ پروژه ساخت دو عدد مخزن ‪ 1500‬تنی پالم (‪)%80‬‬‫برنامه های اتی توسعه بازارهای فعلی‪:‬‬ ‫ تولید محصوالت جدید صابون سیو دوستدار محیط زیست برای ورود به سبد کاالیی‬‫سبز‬ ‫ بررسی جهت عرضه و ارائه صابون های زغالی‬‫ افزایش کیفی محصوالت پودری‬‫ بهبود بسته بندی محصوالت موجود‬‫ ارتقاء امکان ارتباط مشتریان با شرکت‬‫ اجرای بررس��ی بازار صنعت ش��وینده به خصوص در س��طح مصرف کنندگان‬‫نهایی‬ ‫‪ -‬تبلیغات داخل فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫بهای تمام شده درامدهای عملیاتی‬ ‫سود ناخالص‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫سایر درامدها‬ ‫سایر هزینه ها‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫سود قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درامد‬ ‫سود خالص‬ ‫سود (زیان) پایه هر سهم‪:‬‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫سود (زیان) غیرعملیاتی‬ ‫سود (زیان) پایه هر سهم‬ ‫گردش حساب سود انباشته‬ ‫سود خالص‬ ‫سود انباشته در ابتدای سال‬ ‫تعدیالت سنواتی‬ ‫سود انباشته در ابتدای سال‪ -‬تعدیل شده‬ ‫سود سهام مصوب مجمع‬ ‫انتقال به علی الحساب افزایش سرمایه‬ ‫سود قابل تخصیص‬ ‫اندوخته قانونی‬ ‫سود انباشته در پایان سال‬ ‫دارایی ها‬ ‫دارایی های غیرجاری‪:‬‬ ‫دارایی های ثابت مشهود‬ ‫دارایی های نامشهود‬ ‫سرمایه گذاری های بلندمدت‬ ‫دریافتنی های بلندمدت‬ ‫جمع دارایی های غیرجاری‬ ‫دارایی های جاری‪:‬‬ ‫پیش پرداخت ها‬ ‫موجودی مواد و کاال‬ ‫دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها‬ ‫موجودی نقد‬ ‫جمع دارایی های جاری‬ ‫جمع دارایی ها‬ ‫حقوق مالکانه و بدهی ها‬ ‫حقوق مالکانه‬ ‫سرمایه‬ ‫اندوخته قانونی‬ ‫سود انباشته‬ ‫جمع حقوق مالکانه‬ ‫بدهی ها‬ ‫بدهی های غیرجاری‬ ‫تسهیالت مالی بلندمدت‬ ‫ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان‬ ‫جمع بدهی های غیرجاری‬ ‫بدهی های جاری‬ ‫پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها‬ ‫مالیات پرداختنی‬ ‫سود سهام پرداختنی‬ ‫تسهیالت مالی‬ ‫ذخایر‬ ‫پیش دریافت ها‬ ‫جمع بدهی های جاری‬ ‫جمع بدهی ها‬ ‫جمع حقوق مالکانه و بدهی ها‬ ‫سال مالی منتهی به ‪1398/09/30‬‬ ‫(ریال)‬ ‫‪10.200.143‬‬ ‫(‪)7.468.933‬‬ ‫‪2.731.210‬‬ ‫(‪)562.129‬‬ ‫‪312.164‬‬ ‫(‪)21.232‬‬ ‫‪2.460.013‬‬ ‫(‪)294.418‬‬ ‫‪112.908‬‬ ‫(‪)181.510‬‬ ‫‪2.278.503‬‬ ‫(‪)266.677‬‬ ‫‪2.011.826‬‬ ‫سال مالی منتهی به‬ ‫‪( 1397/09/30‬ریال)‬ ‫‪5.295.626‬‬ ‫(‪)3.672.669‬‬ ‫‪1.622.957‬‬ ‫(‪)479.709‬‬ ‫‪164.532‬‬ ‫(‪)29.349‬‬ ‫‪1.278.431‬‬ ‫(‪)165.137‬‬ ‫‪22.181‬‬ ‫(‪)142.956‬‬ ‫‪1.135.475‬‬ ‫(‪)123.332‬‬ ‫‪1.012.143‬‬ ‫‪1.976‬‬ ‫(‪)113‬‬ ‫‪1.863‬‬ ‫‪1.039‬‬ ‫(‪)102‬‬ ‫‪937‬‬ ‫‪2.011.826‬‬ ‫‪1.555.582‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(‪)472.500‬‬ ‫(‪)540.000‬‬ ‫‪2.554.908‬‬ ‫(‪)54.000‬‬ ‫‪2.500.908‬‬ ‫‪1.012.143‬‬ ‫‪764.839‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪764.839‬‬ ‫(‪)221.400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.555.582‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.555.582‬‬ ‫وضعیت مالی‬ ‫در تاریخ ‪1398/09/30‬‬ ‫‪1398/09/30‬‬ ‫ریال‬ ‫‪319.588‬‬ ‫‪2.551‬‬ ‫‪2.766‬‬ ‫‪15.846‬‬ ‫‪34.751‬‬ ‫‪1397/09/30‬‬ ‫ریال‬ ‫‪273.570‬‬ ‫‪3.759‬‬ ‫‪2.545‬‬ ‫‪10.839‬‬ ‫‪290.713‬‬ ‫‪740.796‬‬ ‫‪2.737.366‬‬ ‫‪3.507.897‬‬ ‫‪236.056‬‬ ‫‪7.222.115‬‬ ‫‪7.562.865‬‬ ‫‪777.616‬‬ ‫‪1.183.161‬‬ ‫‪1.592.823‬‬ ‫‪290.661‬‬ ‫‪3.844.261‬‬ ‫‪4.134.974‬‬ ‫‪1.080.000‬‬ ‫‪108.000‬‬ ‫‪2.500.908‬‬ ‫‪3.688.908‬‬ ‫‪540.000‬‬ ‫‪54.000‬‬ ‫‪1.555.582‬‬ ‫‪2.149.582‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪74.207‬‬ ‫‪74.207‬‬ ‫‪42.000‬‬ ‫‪50.729‬‬ ‫‪92.729‬‬ ‫‪793.316‬‬ ‫‪354.423‬‬ ‫‪310.689‬‬ ‫‪1.724.373‬‬ ‫‪308.273‬‬ ‫‪308.677‬‬ ‫‪3.799.751‬‬ ‫‪3.873.958‬‬ ‫‪7.562.866‬‬ ‫‪606.102‬‬ ‫‪137.158‬‬ ‫‪292.239‬‬ ‫‪572.083‬‬ ‫‪252.108‬‬ ‫‪32.873‬‬ ‫‪1.892.663‬‬ ‫‪1.985.392‬‬ ‫‪4.134.974‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 16‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1489‬‬ ‫پیاپی ‪2807‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫بررسی کردند‬ ‫سالی که بر معادن به ویژه معادن بخش خصوصی گذشت‬ ‫پر فراز و نش��یب بود‪ .‬چالش های این بخش از عوارش��ض بر‬ ‫صادرات مواد معدنی شروع شد و با شدت تحریم ها افزایش‬ ‫یافت‪ .‬کرونا نیز شاید ضربه کاری اخر را در واپسین روزهای‬ ‫سال به پیکر نحیف معادن بخش خصوصی وارد کرد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند س��ال ‪ ۹۹‬باید س��ال بهتری برای‬ ‫معادن باش��د چون دولت در سال ‪ ۹۸‬تا حد زیادی به منابع‬ ‫ارزی معادن و صنایع معدنی تکیه داشت‪.‬‬ ‫کم ت��ر در اولویت ق��رار دارند‪ .‬رئیس کمیس��یون معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی ات��اق بازرگانی ایران همچنی��ن با توجه به‬ ‫رش��د منفی بخش معدن در ‪ ۹‬ماهه س��ال جاری‪ ،‬گفت ‪ :‬بر‬ ‫کسی پوشیده نیس��ت که سال اقتصادی سختی بر فعاالن‬ ‫اقتصادی این حوزه گذشته است و در این فضای اقتصادی‪،‬‬ ‫معادن کوچک مقیاس بیشترین اسیب را دیده اند‪ ،‬بنابراین‬ ‫الزم اس��ت که دولت حمایت بیشتری از این بخش ها کند‬ ‫و در اجرای بخش��ی از قوانین‪ ،‬مقررات و بخش��نامه ها‪ ،‬این‬ ‫واحده��ای معدنی را مس��تثنی کند به ط��ور مثال حذف‬ ‫عوارض صادراتی م��واد معدنی معادن کوچک مقیاس و یا‬ ‫احتساب حداکثر ضرایب کاهنده در محاسبه حقوق دولتی‬ ‫این معادن‪ ،‬می تواند تا حدی قدرت رقابت را به این واحدها‬ ‫باز گرداند‪ .‬همچنین س��بک کردن بخش��ی از هزینه های‬ ‫عملیاتی معادن از طریق اعطای مجوز ورود ماش��ین االت‬ ‫معدنی با عمر تا ‪ ۱۵‬س��ال بدون پرداخت عوارض گمرکی‪،‬‬ ‫می توان��د باری از دوش معدنکاران در س��ال اینده بردارد‪.‬‬ ‫شکوری ادامه داد‪ :‬از دیگر مشکالت عمده که بخش معدن‬ ‫با ان دست به گریبان بوده و هست‪ ،‬بحث تامین مالی است‬ ‫که انتظار می رود در س��ال پیش روی زمینه امکان استفاده‬ ‫از پروان��ه معدنی برای ترهین و ضمانت تس��هیالت بانکی‬ ‫و ام��کان ترهین محصوالت تولیدی برای اخذ تس��هیالت‬ ‫سرمایه در گردش به منظور تسهیل تامین مالی واحدهای‬ ‫معدنی علی الخصوص معادن کوچک مقیاس میسر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد سال جاری معادن‬ ‫بهرام ش��کوری رئیس کمیس��یون معدن اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران درب��اره مهمتری��ن چالش ه��ای معادن در س��ال‬ ‫جاری به‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬با التهابات‬ ‫سیاس��ت گذاری ها نظی��ر وضع عوارض بر ص��ادرات مواد‬ ‫معدن��ی‪ ،‬مش��کالت گمرک��ی در واردات ماش��ین االت و‬ ‫تجهی��زات‪ ،‬افزایش حقوق دولتی و به��ره مالکانه معادن و‬ ‫تحریم های مستقیم و غیرمس��تقیم بخش معدن و فلزات‬ ‫ایران‪ ،‬وضعیت مطلوبی برای جامعه معدنی کش��ور رقم نزد‬ ‫و ترکش ه��ای ان نیز به بخش های دیگر جامعه معدنی نیز‬ ‫اصابت و رش��د منف��ی را به جامعه معدنی کش��ور تحمیل‬ ‫کرد‪ .‬به طوری که رش��د اقتصادی ‪ ۹‬ماهه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در‬ ‫گروه صنعت و معدن منفی ‪۱۶.۶‬درصد بوده اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫انجمن م��س ایران در ادامه اضافه کرد‪ :‬یکی از مش��کالت‬ ‫اصلی که س��ال جاری فعاالن بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫با ان دس��ت و پنجه نرم کردن��د‪ ،‬تصمیمات ناگهانی دولت‬ ‫و بدون مش��ورت بخش خصوصی بود ک��ه با انتصاب دکتر‬ ‫اس��ماعیلی در معاون��ت معدن��ی وزارت صنعت‪،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬با برگزاری جلس��ات مشترک با نمایندگان بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬امید تغییرات اساس��ی در این بخ��ش را برای‬ ‫معدن��کاران زنده کرد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬نظرخواهی در حوزه‬ ‫زنجیره تامین س��نگ اهن تا فوالد و رفع مشکالت تجهیز و‬ ‫نوسازی معادن کشور از دیگر اقدامات اخیر این معاونت بود‬ ‫که درصورت انجام اقدامات اولیه ان در روزهای پایانی سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬زمینه برای ورود بهتر بخش معدن به س��ال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫مهیا می شود‪ .‬شکوری در بخش دیگری از سخنانش درباره‬ ‫پیش��نهاد بخش خصوصی برای تجهیز و نوس��ازی معادن‬ ‫کشور گفت‪ :‬در ابتدا باید تسهیل ثبت سفارش و رفع موانع‬ ‫ترخیص تجهیزات‪ ،‬ماش��ین االت معدنی فعلی‪ ،‬قطعات و‬ ‫تایره��ای مربوطه و‪ ...‬در گمرگ جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫انجام ش��ود و در گام بعدی توس��عه بخ��ش معدن با تامین‬ ‫منابع مورد نیاز برای تجهیز و نوس��ازی معادن کشور در ‪۲‬‬ ‫بخش کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس تا افق ‪ ۱۴۰۴‬صورت‬ ‫گی��رد‪ .‬این فعال معدن��ی در ادامه تاکید ک��رد‪ :‬در نهایت‬ ‫محاس��بات برای توس��عه بخش معدن و رسیدن به اهداف‬ ‫تولید مواد معدنی در افق ‪ ۱۴۰۴‬نش��ان می دهد که ساالنه‬ ‫در بخ��ش معادن کوچک مقیاس ح��دود ‪ ۶،۲۴۷‬میلیارد‬ ‫تومان (بخش ریالی) و در معادن بزرگ مقیاس حدود ‪۲۴۹‬‬ ‫میلیون یورو (بخش ارزی)‪ ،‬س��رمایه گذاری در کشور مورد‬ ‫نیاز اس��ت‪ .‬رئیس کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق‬ ‫بازرگانی ایران پیش��نهادها و راهکارهای تامین مالی برای‬ ‫تجهیز و نوسازی معادن کشور را در دو بخش کوچک مقیاس‬ ‫و ب��زرگ مقیاس مطرح ک��رد و گفت‪ :‬تامین مالی در بخش‬ ‫مع��ادن کوچک مقیاس با ارائه تس��هیالت ب��ه پیمانکاران‬ ‫کارشناس��ان معتقدند سال ‪ ۹۹‬باید سال بهتری برای معادن باشد‬ ‫چون دولت در س��ال ‪ ۹۸‬تا حد زیادی به منابع ارزی معادن و صنایع‬ ‫معدنی تکیه داشت‪.‬‬ ‫و معدن��کاران در ح��وزه معادن کوچک مقی��اس از طریق‬ ‫صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی می تواند‬ ‫ب��ر مبنای تقویت و افزایش س��رمایه صندوق انجام ش��ود‪.‬‬ ‫شکوری افزود‪ :‬همچنین تامین مالی معادن بزرگ مقیاس‬ ‫را می توان از طریق شرکت های بزرگ معدنی (کارفرمایان)‬ ‫و از محل منابع حاصل از فروش محصوالت صادراتی خود و‬ ‫با ارائه تضامین انجام داد‪ .‬با این روش‪ ،‬می توانند پیمانکاران‬ ‫خود را مورد حمایت قرار داده و کارفرما اقساط مربوطه را از‬ ‫محل صورت وضعیت های انان کسر کندروش دیگر تامین‬ ‫مالی معادن بزرگ مقیاس نیز این اس��ت که ش��رکت های‬ ‫ب��زرگ معدنی (کارفرمایان) با دریاف��ت مجوز از نهادهای‬ ‫مربوطه‪ ،‬اقدام به خرید ماش��ین االت برای پیمانکاران خود‬ ‫کرده و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار انان قرار‬ ‫دهند‪ .‬البته اس��تفاده از منابع ارزی صندوق توس��عه ملی‬ ‫نیز ب��ه عنوان روش دیگر عنوان می ش��ود‪ .‬وی در ادامه به‬ ‫تشریح جزئیات این پیش��نهاد پرداخت و گفت‪ :‬در ارتباط‬ ‫با موارد اداری‪ ،‬عالوه بر تس��هیل در واردات ماش��ین االت‬ ‫معدنی دس��ت دوم تا ‪۱۰‬سال ساخت‪ ،‬ماشین االت معدنی‬ ‫ش��رکت های پیمانکاران معدنی کش��ور که عم ً‬ ‫ال بخش��ی‬ ‫از تولی��د را انج��ام می دهند جزء ماش��ین االت خط تولید‬ ‫محسوب و از تمام مزایای ماشین االت خط تولید بهره مند‬ ‫شوند و همچنین حذف بروکراسی مربوط به ثبت سفارش‬ ‫و ترخیص تجهیزات و ماشین االت معدنی از گمرگ کشور‬ ‫مد نظر اس��ت و ای��ن موانع باید از طریق س��تاد هماهنگی‬ ‫س��ران س��ه قوا‪ ،‬مرتفع شود تا توس��عه بخش معدن کشور‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد تشکیل شورای عالی اهن و فوالد‬ ‫محقق ش��ود‪ .‬ش��کوری درباره راهکارهایی برای عملکرد‬ ‫بهتر بخش معدن در س��ال اتی نیز گفت‪ :‬استراتژی کشور‬ ‫رهایی از اقتصاد نفتی و کس��ب درامد های غیرنفتی است‪.‬‬ ‫در این راستا بخش معدن می تواند جایگزین مناسبی برای‬ ‫رهایی از اقتصاد نفتی کش��ور باش��د‪ ،‬چرا که در محاسبات‬ ‫ص��ورت گرفته و در ص��ورت تحقق چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬در‬ ‫حوزه معدن و صنای��ع معدنی؛ تولید‪ ۷۰۰‬میلیون تن مواد‬ ‫معدن��ی‪ ۵۵ ،‬میلیون ت��ن فوالد خام‪ ۷۰۰ ،‬ه��زار تن کاتد‬ ‫م��س‪ ۱.۵ ،‬میلی��ون تن الومینیوم‪ ۵۰۰ ،‬هزار تن ش��مش‬ ‫روی و‪ ،...‬این بخش می تواند حدود ‪۶۰‬درصد از درامدهای‬ ‫فعل��ی نفتی کش��ور را محقق کند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬اخرین‬ ‫ام��ار وزارت‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نش��ان می دهد که از‬ ‫مجموع ‪۱۰‬ه��زار و ‪ ۴۰۴‬معدن؛ ‪۵‬هزار و ‪ ۶۵۲‬معدن فعال‪،‬‬ ‫‪۴‬ه��زار و ‪ ۴۹۵‬معدن غیرفعال و ‪ ۲۵۷‬معدن در حال تجهیز‬ ‫است‪ .‬بر اس��اس گزارش نتایج امارگیری از معادن در حال‬ ‫بهره برداری کش��ور در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬نیز تعداد معادن فعال‬ ‫کش��ور ‪۵‬هزار و ‪ ۳۵۳‬معدن اس��ت‪ ،‬که ‪ ۹۸.۵‬درصد معادن‬ ‫فعال کشور کوچک مقیاس است‪ .‬وی معتقد است‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه اینکه اکثر معادن کوچ��ک مقیاس در مناطق محروم و‬ ‫کمتر توس��عه یافته مثل استان های کردستان‪ ،‬سیستان و‬ ‫بلوچس��تان‪ ،‬خراس��ان جنوبی‪ ،‬جنوب کرمان‪ ،‬اذربایجان‬ ‫غرب��ی و … ق��رار گرفته اند‪ ،‬ل��ذا فعال س��ازی این معادن‬ ‫می توان��د در کنار تولید و ایجاد ارزش افزوده برای کش��ور‪،‬‬ ‫ابادانی و امنیت را برای این مناطق فراهم اورد‪ .‬در این راستا‬ ‫تمرکز بر واحدهای کوچک مقیاس به دلیل نیاز به سرمایه‬ ‫مه��رداد اکبری��ان رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫وصادرکنندگان س��نگ اه��ن نی��ز در گفت وگو با‬ ‫در این ب��اره گفت‪ :‬عمده ترین چالش معادن در س��الی که‬ ‫گذشت‪ ،‬داستان تامین ماده اولیه فوالد کشور بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در این م��وارد وقتی تصمیم غلطی گرفته‬ ‫می ش��ود بیش��ترین اس��یب به ضعیف ترین معادن یعنی‬ ‫معادن کوچک وارد می شود و فعاالن این معادن نمی توانند‬ ‫ب��ه تعهدات مالی خود عمل کنند‪ .‬در حقیقت هر تصمیمی‬ ‫در این باره تاثیر خود را روی معادن می گذارد‪ .‬به ویژه اینکه‬ ‫تعدد تصمیم ها و بخش��نامه ها بر شدت بروکراسی موجود‬ ‫در این بخش افزود‪.‬‬ ‫اکبری��ان تصریح ک��رد‪ :‬با وجود اینک��ه معاونت پارلمانی‬ ‫رئیس جمه��وری در بخش��نامه ای اع�لام ک��رد ک��ه هیچ‬ ‫بخش��نامه ای از س��وی وزارتخانه ها صادر نشود مگر اینکه‬ ‫برگه مش��ورت و نظر کارشناس��ی بخش خصوصی ضمیمه‬ ‫ان باش��د هیچ مش��ورتی با بخش خصوصی انجام نشد و در‬ ‫بخش معدن خیلی کم با این موارد برخورد کردیم و جاهایی‬ ‫که باید مش��ورت های بزرگ و برنده انجام می شد یا لغو شد‬ ‫یا لحاظ‪ .‬با اینکه بارها خواس��تیم ‪ ۱۲‬تش��کل فعال معدنی‬ ‫کشور را به مشورت بگیرید و حداقل بازخورد تصمیمات تان‬ ‫را بعد از مدتی از مصوبات از این تش��کل ها بگیرید متاسفانه‬ ‫اتفاقی نیفتاد‪.‬وی در تش��ریح دالی��ل این اتفاقات در بخش‬ ‫مع��دن تصریح کرد‪ :‬ش��اید به این دلیل اس��ت که دولت به‬ ‫ص��ورت کالن و روی کاغ��ذ ب��ه این موضوع ن��گاه می کند‪.‬‬ ‫اکبری��ان عنوان کرد‪ :‬برای مثال با وض��ع عوارض صادراتی‬ ‫برای همه محصوالت معدنی باعث کاهش ش��دید صادرات‬ ‫مواد معدنی ش��دند و معادن از توجیه اقتصادی افتادند چرا‬ ‫که بازار داخلی برای انها وجود نداشت‪.‬‬ ‫بهرام شکوری‬ ‫مهرداد اکبریان‬ ‫اگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی‬ ‫اگهی تغییرات ش�رکت ش�هرکهای صنعتی خراس�ان شمالی شرکت‬ ‫س��هامی خاص به ش�ماره ثبت ‪ 1478‬و شناس�ه ملی ‪ 10860317346‬به‬ ‫استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ‪ 1395/08/16‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪:‬‬ ‫شرکت ش��هرکهای صنعتی تهران بشناسه ملی ‪ 10101134364‬به نمایندگی‬ ‫اقای سیاوش وحدت به شماره ملی ‪ 0681696583‬به سمت رئیس هیات مدیره و‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی اصفهان بشناسه ملی ‪ 10260268158‬به نمایندگی‬ ‫اقای حس��ن ن��ادری به ش��ماره مل��ی ‪ 1249921295‬به س��مت عضو اصلی‬ ‫هیات مدیره و شرکت شهرک های صنعتی فارس بشناسه ملی ‪10530164700‬‬ ‫به نمایندگی اقای شاهپور قنبری به شماره ملی ‪ 3341058321‬به سمت عضو‬ ‫اصلی هیات مدیره و ش��رکت ش��هرکهای صنعتی اذربایجان ش��رقی به شناسه‬ ‫مل��ی ‪ 10200095970‬به نمایندگ��ی اق��ای محم��د صمدی به ش��ماره ملی‬ ‫‪ 5919506970‬به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫خراس��ان رضوی بشناس��ه مل��ی ‪ 10860235444‬بنمایندگی اقای مس��عود‬ ‫مهدی زاده مقدم به شماره ملی ‪ 0943181844‬بسمت عضو اصلی هیات مدیره‬ ‫و اقای سیاوش وحدت به شماره ملی ‪ 0681696583‬بسمت مدیرعامل خارج‬ ‫از اعضاء هیات مدیره انتخاب شدند‪ - .‬کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهداور‬ ‫بانکی از قبیل چک‪ ،‬س��فته‪ ،‬برات و اوراق بهادار با امضای اقای سیاوش وحدت‬ ‫نماینده ش��رکت شهرکهای صنعتی تهران (رئیس هیات مدیره) و اقای سیاوش‬ ‫وحدت (مدیرعامل) و اقای حس��ن نادری نماینده شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اصفه��ان (عضو اصلی) همراه با مهر ش��رکت دارای اعتبار اس��ت و اوراق عادی‬ ‫و نامه های اداری با امضای اقای س��یاوش وحدت نماینده ش��رکت ش��هرکهای‬ ‫صنعتی تهران (رئیس هیات مدیره) و اقای س��یاوش وحدت (مدیرعامل) همراه‬ ‫با مهر شرکت معتبر خواهد بود‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره‬ ‫ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد (‪)806012‬‬ ‫ناصر تقی زاده‪ ،‬مدیر عامل جدید ش��رکت‬ ‫معدنی و صنعتی چادرملو در جمعی محدود‬ ‫به لحاظ رعایت مالحظات بهداشتی و ایمنی‬ ‫به دلیل شرایط خاص شیوع بیماری کرونا در‬ ‫کشور‪ ،‬در دفتر دکتر غریب پور به طور رسمی‬ ‫معرفی شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری معدن نامه‪ ،‬در این‬ ‫جلس��ه ابتدا خ��داداد غریب پور با اش��اره به‬ ‫حضور اثر بخش ‪ 15‬ساله مهندس نوریان در‬ ‫س��مت مدیر عاملی چادرملو گفت ‪ :‬مهندس‬ ‫نوری��ان از مدیران تالش گ��ر و خدومی بودند‬ ‫که در طول حضور در چادرملو توس��عه قابل‬ ‫توجه��ی ایجادکردن��د و مدیریت��ی موف��ق و‬ ‫بی نظیر داش��تند ‪ .‬وی اف��زود ‪ :‬امیدواریم در‬ ‫اینده نیز همچنان از خدمات ارزنده ایش��ان‬ ‫در حوزه معدن و فوالد برخوردار باشیم‪.‬‬ ‫غری��ب پور ضم��ن اروزی س�لامتی برای‬ ‫محمود نوریان تاکید کرد‪ :‬قطعاً پس از بهبود‬ ‫ش��رایط اضطراری کشور‪ ،‬مراس��م تودیع در‬ ‫خور شان و جایگاه ایشان برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی همچنین از ناصرتقی زاده به عنوان یکی‬ ‫از مدیران باسابقه این صنف و صنعت نام برد‬ ‫و افزود‪ :‬مهندس تقی زاده نیز مدیری توانمند‬ ‫با ایده های توس��عه بخش هستند به طوریکه‬ ‫هنگام ترک شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫بالغ بر ‪ 40‬هزار میلیارد تومان طرح توس��عه‬ ‫در دس��ت اقدام داشتند‪ .‬وی اظهار امیدواری‬ ‫کرد‪ :‬تفکر توس��عه بخش مهن��دس تقی زاده‬ ‫همچون گذش��ته با همراه��ی اعضای هیات‬ ‫مدیره و همکاری مدیران و کارکنان چادرملو‬ ‫تداوم داشته باشد ‪.‬‬ ‫تقی زاده نیز ضم��ن قدردانی از تالش های‬ ‫بی ش��ائبه مهندس نوریان در جهت رش��د و‬ ‫ارتقای ش��رکت چادرملو اظهار امیدواری کرد‬ ‫ب��ا همکاری همه نیروهای تالش��گر مجموعه‬ ‫چادرمل��و بتوان��د ادامه دهن��ده راه مهندس‬ ‫نوریان باشد ‪.‬‬ ‫تق��ی زاده همچنی��ن اولوی��ت کاری خود‬ ‫را ت�لاش در جه��ت گس��ترش فعالیت های‬ ‫اکتش��افی ‪ ،‬توسعه س��رمایه گذاری و تامین‬ ‫اب عن��وان و اظهار امی��دواری کرد که بتوان‬ ‫همزمان با بهره ب��رداری از فاز ‪ 1‬پروژه انتقال‬ ‫اب خلیج فارس‪ ،‬کلن��گ خط دوم این طرح‬ ‫نیز به زمین زده شود ‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۱‬ماهه ‪ ۹۸‬انجام شد‪:‬‬ ‫رشد ‪ ۴۴‬درصدی تولید‬ ‫فروکروم جغتای‬ ‫میزان تولید مجتمع فروک��روم جغتای در‬ ‫‪ ۱۱‬ماهه امسال‪ ۴۴ ،‬درصد رشد یافت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬مجتمع‬ ‫فروکروم جغت��ای از ابتدای فروردین تا پایان‬ ‫بهمن ‪ ،۹۸‬حدود ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۲۷‬تن فروکروم‬ ‫پرکربن تولید کرد‪.‬‬ ‫این رقم در مدت مش��ابه سال گذشته‪۱۳ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۷۲‬تن بود‪.‬‬ ‫همچنین میزان تولید این مجتمع در مدت‬ ‫یاد شده نسبت به برنامه (‪ ۹‬هزار و ‪ ۳۵۰‬تن)‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۳‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫میزان تولید مجتمع فروک��روم جغتای در‬ ‫ماه بهمن‪ ۲ ،‬هزار و ‪ ۱۱۰‬تن بود که نس��بت‬ ‫به رقم مدت مش��ابه سال گذشته (‪ ۹۵۹‬هزار‬ ‫ت��ن)‪ ۱۲۰ ،‬درصد افزایش یافت‪ .‬فروکروم نیز‬ ‫همچ��ون فروالیاژها با ه��دف بهبود کیفیت‬ ‫انواع فوالد ها تولید و مورد اس��تفاده قرار می‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫ساخت فوالدهای خاص از جمله فوالدهای‬ ‫ضدزن��گ‪ ،‬فوالده��ای مق��اوم ب��ه ح��رارت‪،‬‬ ‫فوالده��ای ضدس��ایش‪ ،‬فوالده��ای اب��زار‪،‬‬ ‫فوالده��ای مقاوم به خوردگ��ی و غیره‪ ،‬بدون‬ ‫حضور فروکروم غیر ممکن است‪.‬‬ ‫مجتمع فروکروم جغتای از جمله ش��رکت‬ ‫های وابس��ته به ش��رکت تهی��ه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران (زیرمجموعه ایمیدرو) است که‬ ‫ب��ا واگذاری راهب��ری ان به بخش خصوصی‪،‬‬ ‫عملکرد مطلوبی یافت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مهمترین چالش معادن در سال ‪ ۹۸‬از نگاه بخش خصوصی‬ ‫«ناصر تقی زاده» مدیر‬ ‫عامل جدید چادرملو شد‬ ‫‪6‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 16‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1489‬‬ ‫پیاپی ‪2807‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫افزایش ‪11‬درصدی نرخ کرایه تاکسی در تهران‬ ‫تعیین منطقه قرمز‬ ‫ساخت وساز در پایتخت‬ ‫خبر‬ ‫رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان‬ ‫ته��ران گفت‪ :‬با تدوین اطل��س نقاط بحرانی این‬ ‫اس��تان‪ ،‬منطقه قرم��ز و ممنوع��ه پایتخت برای‬ ‫ساخت وساز تعیین شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬نعمت اهلل‬ ‫ترک��ی افزود‪ :‬اطلس نقاط بحرانی اس��تان تهران‬ ‫تدوین ش��ده اس��ت و برای تصویب نهایی منتظر‬ ‫تش��کیل نشست شورای عالی امایش کشور که به‬ ‫علت ش��یوع ویروس کرونا به تاخیر افتاده اس��ت‪،‬‬ ‫هس��تیم‪ .‬وی یاداورش��د‪ :‬در این اطلس اس��تان‬ ‫ته��ران به ‪ ۵‬منطقه تقس��یم و هم��ه قلمروهای‬ ‫مناس��ب و نامناس��ب در ‪ ۳‬پهنه مجاز‪ ،‬مش��روط‬ ‫و ممنوع دس��ته بندی و نش��انه گذاری شد‪ .‬ترکی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در پهنه مجاز محدوده ش��هر و روس��تا‬ ‫تعیین ش��ده و در پهنه مش��روط با رعایت اصول‬ ‫و مق��ررات و قوانی��ن ام��کان اج��رای فعالیت و‬ ‫ساخت وس��از وجود دارد اما در پهنه ممنوع خط‬ ‫قرمزهای اس��تان تهران هرگونه ساخت وس��از در‬ ‫ان مح��دوده‪ ،‬غیرمج��از و غیرقانونی اس��ت و به‬ ‫سرعت باید تخریب شود‪ .‬رئیس سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی اس��تان تهران گفت‪ :‬برای نخستین‬ ‫بار اس��ت که ابزار قانون��ی محکمی برای مقابله با‬ ‫حاشیه نش��ینی و ساخت وساز غیرمجاز در استان‬ ‫تهران تعریف و به نوعی جرم انگاری ش��ده است و‬ ‫در این زمینه در تخلف‪ ،‬تفاوتی میان نهاد دولتی‪،‬‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬غیردولتی‪ ،‬حقیق��ی یا حقوقی وجود‬ ‫ندارد و به س��رعت با هر نوع تخلف ساخت وس��از‬ ‫در ای��ن محدوده برخورد خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ب��ا تصویب و ابالغ ای��ن اطلس و همچنین اجرای‬ ‫کامل طرح کاداس��تر و داش��تن ابزارهایی مانند‬ ‫‪( GIS‬نقش��ه تعیین کنن��ده حدود و مس��احت‬ ‫زمین ه��ا) ش��اهد کمترین م��ورد زمین خواری‪،‬‬ ‫تصرف غیرقانون��ی و تغییرکاربری های غیرمجاز‬ ‫در استان تهران خواهیم بود‪.‬‬ ‫قبض اب تهرانی ها‬ ‫قسط بندی می شود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب اس��تان‬ ‫تهران گفت‪ :‬بر اساس توصیه وزیر نیرو مبنی‬ ‫بر تس��هیل در پرداخت بهای اب مشترکان‪،‬‬ ‫اماده قسط بندی قبض ها هستیم‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫تهران‪ ،‬محمدرضا بختیاری با اشاره به ابالغیه‬ ‫ش��رکت توانی��ر مبن��ی بر تس��هیل پرداخت‬ ‫قبوض اب بها تا پایان اردیبهش��ت س��ال ‪۹۹‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اماده ایم به دستور وزیر نیرو که به‬ ‫همه ش��رکت های اب و برق ابالغ شده است‪،‬‬ ‫جامه عمل بپوش��انیم‪ .‬مدیرعامل شرکت اب‬ ‫و فاضالب اس��تان تهران ادام��ه داد‪ :‬وضعیت‬ ‫کس��ب و کار به دلیل ش��یوع بیم��اری کرونا‬ ‫با مش��کالتی روبه رو شده اس��ت‪ ،‬از این رو با‬ ‫قسط بندی مبالغ اندک اب که در سبد هزینه‬ ‫خانوارها سهم بسیار ناچیزی دارد‪ ،‬امیدواریم‬ ‫بتوانیم به شهروندان کمکی کرده باشیم‪.‬‬ ‫افزاش ‪ ۲۵‬درصدی کرایه‬ ‫اتوبوس های اصفهان‬ ‫شورای شهر اصفهان با افزایش ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫نرخ کرایه بلیت اتوبوس های این شهر موافقت‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬در نشس��ت تعیین نرخ‬ ‫کرایه بلیت اتوبوس های شهری شرکت واحد‬ ‫اتوبوسرانی اصفهان‪ ،‬پیشنهاد شهرداری برای‬ ‫افزایش نرخ براس��اس تورم موجود مطرح شد‬ ‫اما رئیس کمیس��یون حمل ونق��ل و فناوری‬ ‫اطالعات شورای شهر پیش��نهاد افزایش ‪۲۵‬‬ ‫درصدی را داد‪ .‬در نهایت اعضای شورای شهر‬ ‫اصفهان با اکثریت ارا افزایش نرخ کرایه بلیت‬ ‫اتوبوس های اصفهان با میانگین ‪ ۲۵‬درصد را‬ ‫تصویب کردند‪.‬‬ ‫ساخت دیوار ساحلی‬ ‫پلدختر تا فروردین‬ ‫فرماندار شهرس��تان پلدختر گفت‪ :‬ساخت‬ ‫دی��وار س��احلی پلدختر ت��ا فروردی��ن ادامه‬ ‫خواه��د داش��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬حس��ن‬ ‫رضاییان درباره اخرین وضعیت راه ها و دیوار‬ ‫ساحلی شهرستان پلدختر پس از سیل اخیر‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬تاکنون پل ارتباط��ی بابا زید که‬ ‫مسیر ارتباطی کرمانشاه به شهرستان پلدختر‬ ‫اس��ت وصل شده و پل روس��تاهای چم مهر و‬ ‫کیان اباد نیز بازس��ازی ش��ده اند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه راه های روستاهایی نیز در این استان در‬ ‫حال ترمیم است‪ ،‬گفت‪ :‬محور اصلی خرم اباد‪-‬‬ ‫پلدخت��ر برای تعمیر به بازه زمانی بیش��تری‬ ‫نی��از دارد‪ .‬بس��یاری از مس��یرهای این جاده‬ ‫دچار خسارت های فراوان شده است و درحال‬ ‫حاض��ر گروه های راهداری در حال ترمیم این‬ ‫مس��یر هس��تند که امیدواریم ب��ه زودی راه‬ ‫دسترسی به این جاده بازگشایی شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در پی افزایش‬ ‫نرخ سوخت‪،‬‬ ‫بهای تمام‬ ‫شده خدمات‬ ‫تاکسیرانان‬ ‫افزایش یافته‬ ‫و این ‪ ۱۱‬درصد‬ ‫افزایش‪ ،‬جبران‬ ‫هزینه های‬ ‫انهاست‬ ‫در نشس��ت علنی ش��ورای ش��هر تهران در هفته‬ ‫گذش��ته ‪ ۲‬فوری��ت الیحه ای مبنی ب��ر افزایش ‪۱۱‬‬ ‫درصدی نرخ کرایه تاکس��ی به تصویب رس��ید و بر‬ ‫این اس��اس به ش��هرداری تهران اجازه داده شد در‬ ‫روزهای پایانی س��ال نسبت به افزایش ‪ ۱۱‬درصدی‬ ‫کرایه تاکس��ی های پایتخت اقدام کن��د‪ .‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان تاکسیرانی ش��هر تهران تاکید می کند این‬ ‫افزایش نرخ با هدف افزایش درامد رانندگان تاکسی‬ ‫نیس��ت بلکه برای جبران هزینه هایی اس��ت که در‬ ‫پی افزایش نرخ س��وخت به این قش��ر تحمیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علیرضا قنادان افزود‪ :‬در الیحه‬ ‫افزایش نرخ کرایه تاکس��ی در س��ال ‪ ۹۸‬شهرداری‬ ‫پیش��نهاد داده بود افزای��ش نرخ کرایه تاکس��ی بر‬ ‫اس��اس قانون و متناسب با نرخ تورم باشد اما از انجا‬ ‫ک��ه با توجه ب��ه نرخ تورم این افزای��ش نرخ فراتر از‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د می رفت‪ ،‬هیات تطبی��ق فرمانداری پس‬ ‫از ک��ش و قوس های ف��راوان‪ ،‬در نهایت افزایش ‪۲۰‬‬ ‫درصدی نرخ در س��ال ‪ ۹۸‬را به تصویب رس��اند اما‬ ‫در همان مصوبه مکت��وب‪ ،‬فرمانداری اعالم کرد که‬ ‫ای��ن افزایش ‪ ۲۰‬درصدی با ف��رض ثابت بودن نرخ‬ ‫حامل های انرژی اس��ت و تاکید داش��ت که اگر نرخ‬ ‫افزایش نرخ س��وخت ‪ ۱۱‬درصد روی معیش��ت تاکسیرانان تاثیر‬ ‫منفی گذاش��ته است‪ ،‬به عبارت دیگر رانندگان تاکسی می توانند تا‬ ‫‪ ۱۱‬درصد افزایش نرخ کرایه داشته باشند‬ ‫س��وخت تغیی��ر یافت‪ ،‬ش��هرداری می توان��د الیحه‬ ‫اصالحی داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی شهرداری تهران با‬ ‫بیان اینکه نرخ س��وخت در ابان امس��ال تغییر کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هرچند دولت برای تاکسیرانان سهمیه در نظر‬ ‫گرفت اما نرخ بنزین برای رانندگان تاکسی از لیتری‬ ‫ه��زار تومان به ‪ ۱۵۰۰‬تومان افزایش پیدا کرد و این‬ ‫یعنی افزایش ‪ ۵۰‬درصدی نرخ سوخت برای قشری‬ ‫ضعیف ک��ه این افزایش نرخ باعث ضعیف تر ش��دن‬ ‫این دهک شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه پس از افزایش نرخ س��وخت‪،‬‬ ‫سیاس��ت کلی دولت ثبات نرخ بود اما مقرر ش��د که‬ ‫در هیاتی تخصصی‪ ،‬اثار وضعی افزایش نرخ سوخت‬ ‫بررس��ی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در نهایت در نامه ای از سوی‬ ‫ای��ن هی��ات تخصصی ک��ه در دولت ش��کل گرفت‪،‬‬ ‫عنوان ش��د افزایش ن��رخ س��وخت ‪ ۱۱‬درصد روی‬ ‫معیش��ت تاکس��یرانان تاثیر منفی گذاشته است‪ ،‬به‬ ‫عبارت دیگر رانندگان تاکسی می توانند تا ‪ ۱۱‬درصد‬ ‫افزای��ش نرخ کرایه داش��ته باش��ند و در این مصوبه‬ ‫تاکید ش��ده است که ش��هرداری ها باید روال قانونی‬ ‫مصوب این افزایش نرخ را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی شهر تهران با بیان‬ ‫اینکه اعضای ش��ورای ش��هرتهران ب��دون مخالفت‪،‬‬ ‫کلیات این الیحه را به تصویب رس��اندند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫‪ ۱۱‬درصد تامین حقوق عقب افتاده تاکسیرانان است‬ ‫و تاثیر مثبتی بر درامد انها نخواهد داش��ت‪ .‬درواقع‬ ‫در پی افزایش نرخ سوخت‪ ،‬بهای تمام شده خدمات‬ ‫تاکس��یرانان افزایش یافته و این ‪ ۱۱‬درصد افزایش‪،‬‬ ‫جبران هزینه های انهاست‪.‬‬ ‫قنادان در پاس��خ به این پرسش که چرا شهرداری‬ ‫تهران در روزهای پایانی س��ال این مصوبه را اجرایی‬ ‫می کند‪ ،‬در حالی که س��ال اینده براس��اس مصوبه‬ ‫ش��ورا و تایی��د احتمال��ی فرمانداری تهران‪ ،‬ش��اهد‬ ‫افزای��ش ‪ ۲۵‬درصدی نرخ کرایه تاکس��ی هس��تیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هنوز نرخ مصوب کرایه برای سال اینده تعیین‬ ‫نشده اس��ت چراکه براساس قانون‪ ،‬مصوبه های شورا‬ ‫باید در هیات تطبیق بررسی شود و هنوز فرمانداری‬ ‫ای��ن افزایش ‪ ۲۵‬درصدی نرخ کرایه در س��ال اینده‬ ‫را تصویب نکرده اس��ت‪ ،‬بنابراین م��ا نمی دانیم نرخ‬ ‫مص��وب س��ال اینده به چه میزان اس��ت اما به طور‬ ‫معم��ول تا فرایند تصویب نرخ جدید‪ ،‬ابالغ و اجرای‬ ‫ان به پایان برسد‪ ،‬در اوایل تابستان افزایش نرخ های‬ ‫هر س��ال را اعمال می کنیم و ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ماه تعلل داریم‬ ‫که اگر این ‪ ۱۱‬درصد به تصویب فرمانداری برس��د‪،‬‬ ‫می تواند این زمان را پوشش دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ا موافق��ت فرمان��داری‪،‬‬ ‫برچس��ب های جدید نرخ به زودی اماده ش��ده و در‬ ‫اختی��ار رانندگان قرار می گی��رد‪ ،‬گفت‪ :‬البته مصوبه‬ ‫افزایش ‪ ۱۱‬درصدی ن��رخ کرایه نیز باید مانند همه‬ ‫مصوبه های شورای شهر به هیات تطبیق فرمانداری‬ ‫برس��د اما از انجا که این افزایش نرخ ‪ ۱۱‬درصدی با‬ ‫تاییدیه وزارت کشور و در پی توصیه هیات تخصصی‬ ‫دولت بوده اس��ت‪ ،‬به نظر می رسد فرایند بررسی ان‬ ‫کوتاه تر باشد‪.‬‬ ‫اقدامات شهرداری ها و دهیاری ها برای جلوگیری از شیوع کرونا‬ ‫رئیس س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬همگام با همه نهادهای اجرایی‪ ،‬بس��یج منابع‪ ،‬امکانات‬ ‫و تجهیزات ش��هرداری ها و دهیاری ها برای مقابله با انتش��ار‬ ‫ویروس کرونا در اولویت مدیریت شهری و روستایی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬مه��دی جمالی ن��ژاد ‪ ۲۰‬اس��فند در‬ ‫نشس��ت ویدئو کنفرانس��ی با شهرداران کالنش��هرها به ابالغ‬ ‫بخش��نامه های اجرایی در زمینه کاربس��ت و اج��رای اصول‬ ‫بهداشتی و پیش��گیرانه در فضاهای عمومی شهرها و وسایل‬ ‫حمل ونقل ش��هری اع��م از تاکس��یرانی‪ ،‬مترو‪ ،‬اتوبوس��رانی‪،‬‬ ‫پارک سوارها و س��ایر فضاهای در اختیار شهرداری ها به ویژه‬ ‫س��اختمان شهرداری و دهیاری و توجه ویژه به رعایت اصول‬ ‫بهداش��تی و پیش��گیرانه در مترو در ‪ ۸‬کالنشهر و واحدهای‬ ‫اتوبوسرانی شهری اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی از اب�لاغ راهنمای عملی برای ش��هرداری ها در زمینه‬ ‫جلوگیری از شیوع ویروس در محورهای مختلف با هماهنگی‬ ‫ق��رارگاه ویژه پیش��گیری وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزش��کی در زمین��ه راهنمای مکان های عموم��ی و فضاهای‬ ‫ش��هری از جمل��ه پارک ها و س��اختمان های ش��هرداری ها‪،‬‬ ‫راهنم��ای اصول بهداش��تی و پیش��گیرانه در پارک س��وارها‪،‬‬ ‫راهنمای ضدعفونی کردن محیط و فضاهای عمومی‪ ،‬اقدامات‬ ‫پیش��گیرانه در حوزه مدیریت پس��ماندهای عادی و راهنمای‬ ‫بهداشت محیط پایانه های حمل ونقل عمومی خبر داد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور به تهیه‬ ‫چک لیس��ت های کنترل��ی و نظارت��ی با هماهنگ��ی وزارت‬ ‫بهداش��ت و ابالغ به ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور در‬ ‫حوزه های مختلف ماموریت ش��هردای ها و دهیاری ها‪ ،‬تاکید‬ ‫جدی به ش��هرداران و دهیاران برای رعایت اصول بهداش��تی‬ ‫در فضای کار و شرایط ایمنی برای مراجعان و ارباب رجوع به‬ ‫شهرداری ها و تاکید بر ارائه خدمات الکترونیک و غیرحضوری‬ ‫ازسوی ش��هرداری ها به ش��هروندان و تمدید برخی خدمات‬ ‫قابل ارائه به شهروندان تا سال اینده در زمینه حضور نیافتن‬ ‫شهروندان در شهرداری اشاره کرد‪.‬‬ ‫جمالی ن��ژاد ادام��ه داد‪ :‬اقدام��ات فراگیری ه��م در حوزه‬ ‫خدمات شهری شهرداری ها و دهیاری ها در زمینه شست وشو‪،‬‬ ‫ضدعفونی کردن و گندزدایی همه س��طوح ش��هری و مراکز‬ ‫عمومی و دیگ��ر مراکزی که به نحوی در کنترل این بیماری‬ ‫حمایت صندوق بیمه روستاییان از خانواده های درگیر کرونا‬ ‫صندوق بیمه روس��تاییان و عش��ایر با هدف حمایت از بیمه شدگان خود‬ ‫در مقابل کرونا‪ ،‬کانال ارتباطی ویژه ای را برای اعضای این صندوق در قالب‬ ‫پویش «روستای بدون کرونا» راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬علی ش��یرکانی‪ ،‬مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و‬ ‫عش��ایر با اعالم این خبر افزود‪ :‬در این کانال ارتباطی که بر بس��تر پیامک‬ ‫طراحی ش��ده است‪ ،‬بیمه ش��دگان و مس��تمری بگیرانی که به طور قطعی‬ ‫درگیر این بیماری بوده یا یکی از اعضای خود را از دست داده اند‪ ،‬می توانند‬ ‫با ارسال عدد ‪ ۵‬به ‪ ۳۰۰۰۲۷‬به ما اطالع دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هدف ما از اجرای طرح این اس��ت که با شناسایی خانواده های‬ ‫عض��و صن��دوق که درگیر این بیماری ش��ده اند یا به دلیل ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا اس��یب دیده اند‪ ،‬بتوانیم از انها حمایت کنی��م تا از این چالش عبور‬ ‫کنند‪ .‬ش��یرکانی ادامه داد‪ :‬تالش ما این اس��ت که در مرحله نخس��ت‪ ،‬با‬ ‫اطالع رسانی گسترده پیامکی به جامعه هدف یا از راه شبکه های اجتماعی‪،‬‬ ‫محیط روستایی و عشایری کشورمان را از گزند این بیماری دور نگه داریم و‬ ‫در مرحله دوم نیز اگر یکی از خانواده های عضو صندوق درگیر این بیماری‬ ‫شد‪ ،‬در چارچوب ضوابط و مقررات صندوق از ان حمایت کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کش��اورزان‪ ،‬روستاییان و عشایر گفت‪:‬‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۳‬میلیون پیامک اموزش��ی ب��ا محتوای مورد تایید مراجع‬ ‫رس��می کش��ورمان برای خانواده های عضو صندوق فرس��تاده ش��ده و در‬ ‫شبکه های اجتماعی نیز پیام های بهداشتی را در اختیار انان قرار می دهیم‪.‬‬ ‫تاثیرگذار است و جمع اوری و حمل و دفن بهداشتی پسماندها‬ ‫به طور همواره پی درپی انجام شده و در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی همچنین به شس��ت وش��و و گندزدایی کش��تارگاه ها‪،‬‬ ‫میدان ه��ای میوه و تره بار و بازارچه های ش��هرداری ها و تاکید‬ ‫در تامی��ن نیازهای ش��هروندان در این بازارچه ه��ا و رعایت‬ ‫همه موازین بهداش��تی و نصب تابلوها و عالئم هشداردهنده‬ ‫در این بازارها و بازارچه ها اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬همه امکانات‬ ‫اتش نش��انی ها اعم از خودرو‪ ،‬تجهیزات و نیروی انس��انی در‬ ‫زمین��ه حضور ش��بانه روزی و هم��کاری ب��رای مدیریت این‬ ‫بیم��اری اعم از خودورها و تانکرهای شست وش��و و اب پاش‪،‬‬ ‫تجهی��زات انف��رادی و گندزدای��ی و‪ ...‬برای مقابله با انتش��ار‬ ‫ویروس کرونا بسیج شده است‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۳۵۰‬میلیون تومان از یارانه شورایاران‬ ‫به مبارزه با کرونا‬ ‫ش��ورایاران در برخی محله های تهران با تشکیل‬ ‫س��تاد مبارزه با کرونا به همراه سایر نهادها نسبت‬ ‫به س��ازماندهی امکانات محله ها برای مقابله با این‬ ‫ویروس اقدام کرده اند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬در نشس��ت‬ ‫مج��ازی رابطان مناط��ق ‪ ۲۲‬گانه ش��ورایاری ها با‬ ‫موضوع کرونا‪ ،‬امکانات محله ها برای پیش��گیری و‬ ‫مقابله با این ویروس بررس��ی و مصوب شد از محل‬ ‫یارانه س��تاد ش��ورایاری ها هر محل��ه‪ ،‬یک میلیون‬ ‫توم��ان به منظور کم��ک به نیازمن��دان‪ ،‬در زمینه‬ ‫خری��د ماس��ک‪ ،‬ژل ضدعفونی کننده و دس��تکش‬ ‫اختصاص یابد‪ .‬بنابرای��ن ‪350‬میلیون تومان از این‬ ‫محل ب��رای مبارزه با کرونا تامین می ش��ود‪ .‬بعد از‬ ‫تصوی��ب نهایی این مصوبه در ش��ورایاری محله ها‪،‬‬ ‫رابط منطقه نس��بت ب��ه اجرای ای��ن مصوبه اقدام‬ ‫خواهد کرد‪ .‬در روزهای گذشته در برخی محله های‬ ‫تهران‪ ،‬شورایاران با تشکیل ستاد مبارزه با کرونا به‬ ‫همراه سایر نهادها نس��بت به سازماندهی امکانات‬ ‫محله ها برای مقابله با این ویروس اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫لزوم کنترل ساخت وساز غیرمجاز در مراحل ابتدایی‬ ‫اس��تاندار تهران با بیان اینکه در مراحل اولیه ساخت وس��از‬ ‫غیرمجاز و تغییر کاربری باید اقدامات الزم را برای پیشگیری‬ ‫و مقابل��ه انج��ام داد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وقتی بنای یک س��اختمان‬ ‫غیرقانونی پیش��رفت می کند‪ ،‬ممکن اس��ت مسئول قضایی و‬ ‫مامور برای تخریب ان دچار معذوریت های اخالقی شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬انوش��یروان محس��نی بندپی در ش��ورای‬ ‫برنامه ریزی اس��تان تهران افزود‪ :‬جلوگیری از ساخت وسازهای‬ ‫غیرمجاز یکی از بحث های بسیار اساسی و مهم در این استان‬ ‫است که باید با جدیت کنترل و نظارت شود‪.‬‬ ‫محسنی بندپی اظهارکرد‪ :‬تدابیر الزم را باید وقتی اجرا کرد‬ ‫که کار ساخت وس��از غیرمجاز به مرحله نصب س��قف و اتمام‬ ‫عملیات اجرایی نرسیده باشد تا برای تخریب مسئول قضایی و‬ ‫مامور تخریب‪ ،‬دچار معذوریت های اخالقی نشود‪.‬‬ ‫اس��تاندار تهران گف��ت‪ :‬با امکانات��ی که اکن��ون در اختیار‬ ‫مسئوالن و نهادهای اجرایی قرار دارد‪ ،‬ایا نمی توان به موقع از‬ ‫ساخت وسازهای غیرمجاز خبردار شد و در مقابل ان ایستاد؟‬ ‫مع��اون هماهگ��ی ام��ور عمرانی اس��تاندار ته��ران نیز در‬ ‫ای��ن نشس��ت اعالم کرد‪ :‬اس��ناد خوب��ی ب��رای جلوگیری از‬ ‫ساخت وسازها و تغییر کاربری ها وجود دارد اما گاهی بسیاری‬ ‫از این اسناد قابلیت اجرایی ندارند‪.‬‬ ‫محم��د تقی زاده ادامه داد‪ :‬رعای��ت قوانین حداقل انتظار در‬ ‫نظام برنامه ریزی اس��ت و در زمینه ساخت وساز نیز مهم ترین‬ ‫اسناد مورد وثوق قانون تقسیمات کشوری و منع ساخت وساز‬ ‫مصوب سال ‪ ۸۴‬کشور است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬قانون به صراحت اعالم کرده اس��ت محدوده‬ ‫ش��هرها نباید از حریم شهرس��تان ها س��رپیچی کن��د‪ ،‬اما در‬ ‫واقعیت برای ش��هر و استان تهران این موضوع صدق نمی کند‬ ‫و از همی��ن رو راه حل مقابله با ساخت وس��ازهای غیر مجاز و‬ ‫گسترش شهر‪ ،‬در پایتخت این اسناد نیست و موضوع را حادتر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار تهران گفت‪ :‬برخی‬ ‫ش��هرهایی که امادگی تهیه طرح تفصیل��ی را دارند‪ ،‬با اتکا بر‬ ‫اعتب��ار و ظرفیت های موجود در اختیار ش��هرداری می توانند‬ ‫اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهند‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توس��عه سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫اس��تان تهران نیز گفت‪ :‬شهرهای ما به شکل دوگانه مدیریت‬ ‫می شوند‪ ،‬یکی بر اساس کاربری و دیگری بر اساس پهنه بندی‬ ‫که بزرگ ترین چالش پیش روی این استان است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۲۷‬س��ال است که طرح ها با همین شیوه‬ ‫اجرا ش��ده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با یک ن��گاه طرح تهیه و محدوده‬ ‫زمین ها را مشخص می کنیم اما در عمل اجرای انها امکانپذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسع س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫اس��تان تهران گفت‪ :‬ما در نوع تحقق طرح های توسعه شهری‬ ‫هیچ کاری انج��ام نداده ایم از همین رو فقط ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫انها محقق می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اینده اس��تان تهران تحت ش��عاع مس��ائل‬ ‫شهری است‪ ،‬چون به دنبال توسعه شهرها سایر اقدامات برای‬ ‫توسعه نیز محقق می شود‪.‬‬ ‫عدالتی افزود‪ :‬در صورتی ک��ه اقدامی برای مدیریت کنونی‬ ‫شهرها اتفاق نیفتد در اینده حدود ‪ ۷۰‬شهر دیگر به شهرهای‬ ‫موجود تهران اضافه می شود‪.‬‬ ‫فرمان��دار شهرس��تان تهران نی��ز اعالم ک��رد‪ :‬در همه دنیا‬ ‫همه روس��تاها حریم دارند‪ ،‬به جز ته��ران‪ .‬به همین دلیل در‬ ‫بیشتر موارد نمی توان درزمینه تعیین محدوده میان شهرها و‬ ‫روستاها اقدام خاصی انجام داد‪.‬‬ ‫عیسی فرهادی بر لزوم نگاه فرهنگی‪ ،‬اقتصادی و کشاورزی‬ ‫نس��بت به مجموعه افتاب اس��تان تهران تاکی��د کرد و ان را‬ ‫دارای ظرفیت قابل توجهی برای گسترش فضاهای گلخانه ای‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 16‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1489‬‬ ‫پیاپی ‪2807‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بازار میوه در اس��تانه ش��ب عید‪ ،‬روزهای نس��بتاً‬ ‫ارامی را پشت س��ر می گذارد و جز برخی اقالم‪ ،‬نرخ‬ ‫س��ایر میوه ها و صیفی جات با نوسانات جزئی همراه‬ ‫اس��ت‪ .‬این بازار متاثر از شیوع ویروس کرونا روزهای‬ ‫ناخوش��ی را می گذران��د و فعاالن بازار و کش��اورزان‬ ‫نگران نبود تقاضای کافی و زیان ش��ان در ش��ب عید‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫هرجند که شیوع کرونا و شایعه تاثیر ویتامین ث بر‬ ‫جلوگیری از این بیماری تقاضا برای مرکبات افزایش‬ ‫یاف��ت و مصرف زنجبیل را انقدر باال برد که نرخ این‬ ‫کاالی خوراکی به کیلویی ‪ ۱۲۰‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫با این حال مس��ئوالن و فع��االن اتحادیه های میوه‬ ‫و تره بار معتقدند بازار میوه این روزها در رکود بس��ر‬ ‫می ب��رد و با وجود انکه طبق اعالم مس��ئوالن دولتی‬ ‫حدود ‪ ٣٥‬هزارتن پرتقال و حدود ‪ ٢٥‬هزارتن س��یب‬ ‫درختی برای ش��ب عید ذخیره ش��ده‪ ،‬فع��االن بازار‬ ‫معتقدند امس��ال نیازی به تنظیم بازار میوه شب عید‬ ‫نیس��ت و نگرانی ها به جای کمبود میوه‪ ،‬به س��مت‬ ‫نگرانی از فاسد ش��دن تولیدات کشاورزان و باغداران‬ ‫معطوف شده است‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه‪ ،‬اکبر یاوری‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه‬ ‫اتحادیه بارفروشان در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه‬ ‫تغییر خاص��ی در نرخ میوه در روزه��ای اخیر اتفاق‬ ‫نیفتاده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال تولید و عرضه س��یب‬ ‫درختی و پرتقال به وفور صورت گرفته و مشکلی در‬ ‫این زمینه نداریم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تقاضا برای مرکبات به دلیل شیوع‬ ‫ویروس کرونا و مطرح ش��دن بحث تاثیر ویتامین ث‬ ‫در جلوگیری از این بیماری‪ ،‬افزایش یافته است و این‬ ‫فعاالن بازار معتقدند امس��ال نیازی به تنظیم بازار میوه شب‬ ‫عید نیس��ت و نگرانی ها به جای کمبود میوه‪ ،‬به س��مت نگرانی‬ ‫از فاس��د شدن تولیدات کش��اورزان و باغداران معطوف شده‬ ‫است‬ ‫مسئله باعث نوساناتی در نرخ این محصوالت شد که‬ ‫این نوسانات بسیار جزئی بوده است‪.‬‬ ‫یاوری نرخ هرکیلوگرم پرتقال ش��مال را در میدان‬ ‫مرکزی میوه و تره بار بین ‪ ٣‬تا ‪ ٥.٥‬هزارتومان عنوان‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬نرخ هرکیلوگرم پرتقال جنوب نیز بین‬ ‫‪ ٧‬تا ‪ ١٠‬هزارتومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹موز کیلویی ‪ ۱۸‬هزارتومان‬ ‫این فعال بخش خصوصی با اش��اره به ذخیره سازی‬ ‫میوه شب عید از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬باتوجه به شرایط موجود نیازی به ذخیره سازی‬ ‫در ای��ن حوزه نبود اما دول��ت این کار را انجام داده و‬ ‫برای استان تهران حدود ‪ ٤‬هزارتن پرتقال و حدود ‪٣‬‬ ‫هزارتن سیب درختی ذخیره شده است‪.‬‬ ‫ی��اوری با اش��اره ب��ه ایجاد رک��ود در ب��ازار میوه‬ ‫طی روزه��ای اخیر اف��زود‪ :‬به همین دلی��ل‪ ،‬برخی‬ ‫ماشین های حمل میوه حدود ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬روز زمان می برد‬ ‫تا بارشان تخلیه شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه طی روزهای اخی��ر نرخ پیاز به‬ ‫دلیل ص��ادرات افزایش یافته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ این‬ ‫محصول نیز در روزهای گذش��ته از ‪ ١٠‬هزارتومان به‬ ‫‪ ٦‬هزارتومان کاهش یافته اس��ت و دلیل این افزایش‬ ‫ن��رخ نیز صادرات به عراق بود چون مرز بین ترکیه و‬ ‫عراق بس��ته ش��ده و عراقی ها پیاز مورد نیازشان را از‬ ‫کشور ما تامین می کنند‪.‬‬ ‫ی��اوری ادامه داد‪ :‬اگر این صادرات انجام نمی ش��د‬ ‫ن��رخ پیاز با توجه به ش��رایط تولید ان باید در حدود‬ ‫‪ ٣‬هزارتوم��ان بود‪ .‬وی همچنین با اش��اره به افزایش‬ ‫نرخ موز ب��ه ‪ ۱۸‬هزارتومان گفت‪ :‬موز‪ ،‬اناناس‪ ،‬انبه و‬ ‫نارگیل ‪ ٤‬محصول وارداتی هس��تند که نرخ انها تابع‬ ‫نرخ دالر و شرایط واردات است ضمن اینکه موزهای‬ ‫وارداتی به کش��ور اکوادوری هس��تند که از انجا وارد‬ ‫ترکیه و از ترکیه وارد ایران می ش��وند به دلیل بسته‬ ‫شدن مرز ایران و ترکیه نرخ این میوه به کیلویی ‪١٨‬‬ ‫هزارتومان رسیده است‪.‬‬ ‫ی��اوری با بیان اینکه زنجبیل نیز محصولی وارداتی‬ ‫اس��ت که در برخی فصول وارد می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫محصول قب ً‬ ‫ال از چین وارد می شد اخیرا ً از هندوستان‬ ‫نیز وارد می ش��ود با ش��یوع کرونا ن��رخ این محصول‬ ‫افزایش زیادی پیدا کرد که در پی این مس��ئله برای‬ ‫ان در می��دان مرکزی نرخ مص��وب ‪ ٥٠‬هزارتومان و‬ ‫در مراکز خرده فروش��ی س��طح شهر هرکیلوگرم ‪٦٠‬‬ ‫هزارتومان تعیین ش��د و اگر کس��ی در س��طح شهر‬ ‫زنجبی��ل را گران ت��ر از این نرخ عرض��ه کند مرتکب‬ ‫تخلف شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگران فساد محصوالت‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ب��ا توجه به ش��رایط موجود بازار‬ ‫ارامی را برای ش��ب عید پیش بینی می کنیم و بس��یار‬ ‫نگران باغداران و کشاورزان هستیم که مبادا محصول‬ ‫روی دستش��ان بماند و خیلی از بارها در س��ردخانه ها‬ ‫فاس��د و دورریز ش��ود‪ .‬همچنین در این زمینه‪ ،‬جواد‬ ‫باقری‪ ،‬عضو اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی در‬ ‫گفت وگو با مهر با اش��اره به تاثیر شیوع ویروس کرونا‬ ‫بر بازار میوه و تره بار گفت‪ :‬شیوع کرونا منجر به ایجاد‬ ‫رک��ود در بازار میوه و تره بار ش��ده و ن��رخ میوه هایی‬ ‫مانند پرتقال‪ ،‬سیب درختی‪ ،‬کیوی و خیار که هر سال‬ ‫در چنین فصلی افزایش پیدا می کرد‪ ،‬هم اکنون ثابت‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول ب��ا بیان اینکه ن��رخ هرکیلوگرم‬ ‫پرتقال هم اکنون بین ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬هزارتومان است‪ ،‬افزود‪ :‬به‬ ‫عنوان مثال نرخ این محصول درحال حاضر با توجه به‬ ‫اینکه نزدیک عید می شویم باید به حدود ‪ ۷‬هزارتومان‬ ‫می بود و هفته اینده به ‪ ۸‬هزارتومان می رس��ید‪ ،‬اما با‬ ‫توجه به شرایطی که ایجاد شده‪ ،‬ثابت مانده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با ادامه روند فعلی‪ ،‬پیش بینی می کنیم‬ ‫که مانند هر س��ال شب عید نداشته باشیم و به همین‬ ‫جهت قیمت ها نیز افزایش چندانی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫اس��داهلل کارگر‪ ،‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و‬ ‫سبزی نیز با بیان اینکه ‪ ۵۰‬درصد موز کشور از ترکیه‬ ‫وارد می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬با بس��ته ش��دن مرزها به خاطر‬ ‫ش��یوع کرونا موز وارد نش��د در نتیجه نرخ ان افزایش‬ ‫یاف��ت‪ ،‬اما از روزهای اینده موز از بندرعباس و چابهار‬ ‫به بازار ترزیق خواهد ش��د و نرخ ان به تعادل خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫بسیار نگران‬ ‫باغداران و‬ ‫کشاورزان‬ ‫هستیم که مبادا‬ ‫محصول روی‬ ‫دستشان بماند‬ ‫بسته حمایت های مالیاتی از کسب و کارها‬ ‫کاهش تقاضا در بازاهای مختلف‪ ،‬کس��ب و کارهای زیادی را با مشکل مواجه‬ ‫کرده اس��ت که س��ازمان امور مالیاتی با ارسال بس��ته ای با ‪ ۳‬محور حمایتی به‬ ‫ش��ورای هماهنگی س��ران قوا در پ��ی حمایت از انها برامده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرنگار مهر‪ ،‬پس از ش��یوع ویروس کرونا در کشور و به تبع ان کاهش حضور‬ ‫م��ردم در اماکن عمومی‪ ،‬اقتصاد و بازار کش��ور ب��ا چالش هایی همچون کمبود‬ ‫تقاضا مواجه شده است‪.‬‬ ‫همین امر موجب ش��ده بیش��تر مودیان مالیاتی همچون اصناف در پرداخت‬ ‫مالیات با مش��کل مواجه باشند‪ .‬درهمین زمینه مسئوالن امور مالیاتی تدابیری‬ ‫برای حمایت از بازار و کسب وکارها اندیشیده اند‪.‬‬ ‫نیاز به مجوز برای اجرای بسته های حمایتی‬ ‫محمد مس��یحی مع��اون درامدهای مالیاتی س��ازمان ام��ور مالیاتی در مورد‬ ‫حمایت های این س��ازمان از کسب و کارهایی که در فضای کنونی دچار مشکل‬ ‫شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬برای حمایت از حوزه های مختلف که به دلیل شیوع ویروس کرونا‬ ‫دچار مشکل ش��ده اند‪ ،‬یک بسته حمایتی در این زمینه شامل مواردی همچون‬ ‫«امکان دریافت گواهی برای صاحبان مشمول برای اخذ مفاصا حساب مالیاتی به‬ ‫مدت س��ه ماه»‪« ،‬امکان تقسیط مجدد برای مودیانی که مهلت قانونی انها طی‬ ‫شده» و «لغو انجام عملیات اجرایی» پیشنهاد داده ایم‪.‬وی افزود‪ :‬البته با توجه به‬ ‫اینکه اجرای این سیاس��ت ها نیاز به مجوز دارد‪ ،‬بسته پیشنهادی هفته پیش به‬ ‫شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شد‪ ،‬تا در صورت تصویب در دستور‬ ‫کار قرار گیرد‪.‬مسیحی همچنین تصریح کرد‪ :‬البته ما پیش از تهیه بسته‪ ،‬نسبت‬ ‫به لغو جلسات هیات های حل اختالف مالیاتی اقدام و از سویی دیگر نیز مهلت‬ ‫برخورداری از بخشودگی جرایم را تا پایان خردادماه سال ‪ ۱۳۹۹‬تمدید کردیم‪.‬‬ ‫معافیت از مالیات ارزش افزوده نیاز به مجوز دارد‬ ‫مس��ئله دیگری که در حوزه مالیات برای کس��ب و کارها اهمیت دارد‪ ،‬موضوع‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده است که با توجه به شرایط پیش امده برای اقتصاد کشور‪،‬‬ ‫نیاز به اعمال معافیت هایی موقت برای مودیان دارد‪ .‬در همین راس��تا‪ ،‬علی رستم‬ ‫پور مدیر کل دفتر حسابرس��ی مالیاتی‪ ،‬درگفت وگو با مهر گفت‪ :‬موارد مربوط به‬ ‫اخذ مالیات بر ارزش افزوده در قانون ذکر می ش��ود و اگر قرار باش��د‪ ،‬تغییری در‬ ‫این فرایند ایجاد شود دولت و سازمان امور مالیاتی اختیاری در ان ندارند و صرفاً‬ ‫می توانند پیش��نهاد ارائه کنند و یا اینکه س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬با توجه به شرایط‬ ‫خاص‪ ،‬مالیات را به صورت تقسیطی دریافت کند که این مسئله با معافیت متفاوت‬ ‫است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اگر حوزه ای تاکنون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کرده‪،‬‬ ‫تنها در صورت مجوز قانونی از پرداخت به صورت دائم یا موقت به طور مثال ‪ ۶‬ماه‬ ‫معاف می شود‪ .‬وضع مالیات و یا معاف از مالیات در اختیار دولت نیست بلکه مجلس‬ ‫به عنوان رکن قانون گذار‪ ،‬اجازه دست بردن در قانون را دارد‪.‬‬ ‫قطعی شدن ارائه تسهیالت به بنگاه های کوچک‬ ‫امیدعلی پارس��ا‪ ،‬رئیس سازمان امور مالیاتی چندی پیش در گفت وگویی که‬ ‫با برنامه گفت وگوی ویژه خبری داش��ت‪ ،‬درباره کمک س��ازمان امور مالیاتی به‬ ‫اصنافی که از وضعیت فعلی کش��ور در اثر ش��یوع کرونا اسیب دیده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در راس��تای اعمال تغییرات نظام پرداخت مالیات از س��وی اصناف‪ ،‬تا انجا که‬ ‫در اختیار س��ازمان امور مالیاتی بود اعمال نظر و دس��تور دادیم و بخش دیگر‬ ‫ک��ه از اختیارات ما خارج بود به ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی ارجاع دادیم‬ ‫و امیدواریم که در جلس��ه سران قوا مجوز اعمال تغییرات داده شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بحث هیات های حل اختالف در سال ‪ ۱۳۹۸‬برای اشخاص حقیقی تعطیل اعالم‬ ‫شده و اشخاص حقوقی را هم به مدیران کل امور مالیاتی استان ها واگذار کردیم‬ ‫تا متناسب با شرایط تصمیم مقتضی بگیرند‪ .‬این بدان معناست که رسیدگی به‬ ‫اگهی تغییرات شرکت ابان راه ارمان‬ ‫اگه�ی تغییرات ش�رکت ابان راه ارمان (با مس��ئولیت محدود) به ش�ماره‬ ‫ثبت ‪ 2470‬و شناس�ه ملی ‪ 10103946115‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‬ ‫فوق الع��اده مورخ ‪ 1398/11/17‬تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د‪ :‬م��وارد ذیل به موضوع‬ ‫شرکت ماده‪ -2‬اساسنامه اضافه والحاق گردید‪( :‬فعالیت های معدنی به غیر از نفت و‬ ‫گاز و پتروش��یمی) پس از اخذ مجوزهای الزم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله‬ ‫اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تاکستان (‪)805074‬‬ ‫پرونده های مالیاتی به سال ‪ ۹۹‬موکول می شود‪ .‬پارسا همچنین از قطعی شدن‬ ‫تسهیالت به بنگاه های کوچک خبر داد و افزود‪ :‬برای اشخاص حقیقی از ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومان به ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان افزایش خواهد یافت و دیگر نیازی هم به‬ ‫استعالم مالیاتی نخواهد بود‪ .‬برای اشخاص حقوقی هم میزان تسهیالت از ‪۳۰۰‬‬ ‫به ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫با نزدیک ش��دن به ایام عید و خرید برخی از اقالم‬ ‫متناس��ب با ایین کهن ایران��ی از جمله ماهی قرمز‪،‬‬ ‫این س��وال مطرح است که با توجه به شیوع کرونا در‬ ‫ایران ایا خرید ماهی قرمز می تواند منشا الودگی این‬ ‫ویروس باشد یا نه؟‬ ‫در اس��تانه سال نو هس��تیم‪ ،‬ایامی که اگرچه این‬ ‫روزه��ا تحت تاثیر ویروس کرون��ا از تب و تاب افتاده‬ ‫و بس��یاری از بازاره��ا را بی رمق کرده اس��ت ولی در‬ ‫دل بس��یاری از ایرانی ها هنوز شوق اغاز فصل بهار و‬ ‫چیدن سفره هفت سین در کنار خانواده وجود دارد‪.‬‬ ‫چیدن س��فره هفت سین سنت دیرینه ایرانیان است‬ ‫و هرکج��ای دنیا که باش��ند برای انها نوروز و رس��م‬ ‫و رس��وم عید از جایگاه و اهمیت وی��ژه ای برخوردار‬ ‫اس��ت و سعی می کنند تا حد ممکن حتی مختصر و‬ ‫کوچک به ان پایبند باش��ند و رس��وم را به جا اورند‪.‬‬ ‫در س��فره هفت س��ین ایرانی عالوه بر سنجد‪ ،‬سمنو‪،‬‬ ‫س��رکه‪ ،‬سیر‪ ،‬سماق‪ ،‬سکه‪ ،‬سیب‪ ،‬و در نهایت سبزه‪،‬‬ ‫ماهی قرمز نیز از دیرباز راه خود را باز کرده است و به‬ ‫گفته برخی مورخان نماد جریان زندگی و سرزندگی‬ ‫اس��ت‪ .‬بر س��ر این که ماهی قرمز ی��ا ماهی گلی‪ ،‬در‬ ‫هفت س��ین باش��د یا نه‪ ،‬مردم ان را خریداری کنند‬ ‫یا نه‪ ،‬مناقش��اتی بس��یاری میان برخی افراد وفعاالن‬ ‫محیط زیس��ت وجود دارد؛ ب��ه طوری که برخی افراد‬ ‫معتقدن��د به طور کل نباید انها را خرید زیرا به دلیل‬ ‫نگهداری نامناسب بعد از چند روز تلف می شوند و از‬ ‫طرفی ناقل بیماری نیز هستند‪ .‬برخی دیگر معتقدند‬ ‫زیس��تگاه اصلی ماهی قرمز شرق اسیا از جمله چین‬ ‫و ژاپن اس��ت و این گونه برای محیط زیس��ت کش��ور‬ ‫غیربوم��ی بوده و به تنوع زیس��تی و گونه های بومی‬ ‫اسیب می زند و یا مردم به طور کل ماهی قرمز نخرند‬ ‫یا اگر خریداری کردند درابهای ازاد رهاسازی نکنند‪.‬‬ ‫باوج��ود این اما برخی افراد عالقه بس��یاری به ماهی‬ ‫قرمز دارند و معتقدند این ماهی باید پای سفره هفت‬ ‫سینشان باشد‪ .‬اما موضوعی در فضای مجازی مطرح‬ ‫شد که چون ماهی های قرمز وارداتی از چین هستند‬ ‫و این کش��ور نیز مبدا ش��یوع ویروس کروناست پس‬ ‫احتم��ال دارد ماهیان نیز ناقل ویروس کرونا باش��ند‪.‬‬ ‫موضوعی که افکار عمومی را به خود جلب و بسیاری‬ ‫را نگران کرد که حاال باید ماهی قرمز بخرند یا نه؟ در‬ ‫این راستا علیرضا رحمانی‪ ،‬رئیس گروه ماهیان زینتی‬ ‫و س��ایر ابزیان سازمان ش��یالت ایران ضمن رد این‬ ‫شایعات و با بیان اینکه ماهی قرمز کامال تولید داخل‬ ‫اس��ت در گفت وگو با ایس��نا گفت‪:‬تازگی ها در فضای‬ ‫مجازی شایعاتی پخش شده که ماهی قرمز می تواند‬ ‫ناقل ویروس کرونا باشد که این موضوع را قویا تکذیب‬ ‫می کنیم‪ .‬زیرا س��ازمان دامپزش��کی به عنوان متولی‬ ‫بهداش��ت و بیماری های حیوانات‪ ،‬با ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا واردات هرنوع ماهی زینتی به کشور را از چین‬ ‫ممنوع کرده اس��ت‪ .‬اگر هم نیازی به واردات باشد از‬ ‫کشورهای دیگر چون مالزی و سنگاپور و‪...‬این واردات‬ ‫انجام می ش��ود و کنترل دقیقی روی انها انجام شده‬ ‫و در صورت مش��اهده بیماری از ورود انها به کش��ور‬ ‫جلوگیری می ش��ود‪ .‬رحمانی ب��ا تاکید براینکه خود‬ ‫ماهی قرمز ناقل ویروس کرونا به انسان نیست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این اطمینان را به مردم می دهیم که ماهی قرمز هیچ‬ ‫مش��کلی از نظر بیماری ندارد‪ ،‬اما باید حتما در جابه‬ ‫جایی و حمل ان نکات بهداشتی هم توسط فروشنده‬ ‫و هم توسط خریدار رعایت شود‪ .‬رئیس گروه ماهیان‬ ‫زینتی و س��ایر ابزیان سازمان ش��یالت ایران با بیان‬ ‫اینکه ماهی قرمز بیش از ‪ ۸۰‬سال است که وارد کشور‬ ‫شده و به عبارتی دیگر بومی کشور است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ماهی قرمز شب عید به هیچ عنوان از خارج از کشور‬ ‫وارد نمی شود‪ .‬همه این ماهی ها تولید داخل هستند و‬ ‫در برخی استان های کشور چون گیالن‪ ،‬قزوین‪ ،‬البرز‬ ‫و تهران تولید می شوند‪ .‬وی با بیان اینکه در سال بالغ‬ ‫بر ‪ ۲۵۰‬میلیون قطعه ماهی زینتی در کش��ور تولید‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیش از ‪ ۸۰‬درصد این ماهیان‬ ‫زینتی در داخل کشور تولید و کمتر از ‪ ۲۰‬درصد که‬ ‫ان هم گونه های خاصی هستند از سایر کشورها وارد‬ ‫می ش��وند‪ .‬همچنین از این ‪ ۲۵۰‬میلیون قطعه ماهی‬ ‫بخش��ی به کشورهای همس��ایه یعنی عراق‪ ،‬حاشیه‬ ‫جنوب خلیج فارس‪ ،‬افغانس��تان و ارمنستان نیز صادر‬ ‫می ش��ود‪ .‬رئیس گروه ماهیان زینتی و س��ایر ابزیان‬ ‫سازمان شیالت ایران با بیان اینکه هر موجود زنده ای‬ ‫ش��رایط نگه��داری خاصی دارد که اگر این ش��رایط‬ ‫تامین نش��ود‪ ،‬مخاطراتی برای ان موجود زنده ایجاد‬ ‫خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬دمای ابی که باید ماهی قرمز در ان‬ ‫نگهداری ش��ود باید حداقل ‪ ۲۰‬تا حداکثر ‪ ۲۸‬درجه‬ ‫س��انتی گراد باش��د‪ .‬به طوری که بایستی اب شرب‬ ‫معمولی ‪ ۲۴‬تا ‪ ۴۸‬س��اعت در ظرف درباز باقی بماند‬ ‫تا کلر از ان خارج شده و سپس نسبت به تعویض اب‬ ‫تنگ ماهی اقدام کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬غذای ماهی نیز‬ ‫باید به صورت غذای کنس��انتره و مخصوص ماهیان‬ ‫گرم ابی از فروشگاه های معتبر تهیه شود‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫بایستی غذا بسیار ریز شود تا برای ماهی قابل استفاده‬ ‫باشد‪ .‬همچنین توصیه می شود نان خشک‪ ،‬سبزی و‬ ‫کاهو و نظایران نیز به ماهی داده نش��ود و ترجیحا از‬ ‫همان غذای مخصوص ماهی اس��تفاده شود و روزی‬ ‫یک یا دو روز یکبار نیز کفایت می کند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫رکود بازار میوه دراستانه شب عید‬ ‫کسانی که می خواهند‬ ‫ماهی قرمز بخرند‪،‬بخوانند‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪ 21 -1398‬رجب ‪ 16 - 1441‬مارس‪-2020‬شماره‪-1489‬پیاپی‪2807‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫توصیه ای برای رسانه های عصر کرونا‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مرور برخی از رویدادهای مهم تئاتر در سال ‪۹۸‬‬ ‫مسئولیت های اجتماعی هنرمندان تئاتر‬ ‫تئاتر با تاس��ی از وضعیت کلی اجتماعی در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫روزهای خوبی را س��پری نکرد و اهالی هنر نمایش به تبع‬ ‫موقعیت نامساعد اجتماعی و اقتصادی شرایط نامطلوبی را‬ ‫طی این س��ال گذراندند اما هنرمندان این عرصه با تالش‬ ‫حداکث��ری خود و به صورت خودج��وش و بدون کمترین‬ ‫حمایت های دولتی تمام سعی ش��ان بر این بود تا به عنوان‬ ‫قشری تاثیرگذار در اجتماع‪ ،‬از نامالیماتی که در این سال‬ ‫بر جامعه تحمیل شد‪ ،‬بکاهند‪.‬‬ ‫به گ��زارش هنرانالین‪ ،‬س��ال ‪ ۱۳۹۸‬با وقوع س��یل در‬ ‫استان های کشور اغاز شد و با شیوع کرونا ویروس و اوضاع‬ ‫نابس��امان اقتصادی‪ ،‬روزهای پایانی خود را سپری می کند‪.‬‬ ‫هنرمندان تئاتر با همتی مضاعف در ابتدای این سال تمام‬ ‫تالش ش��ان بر این بود تا با هنر خود از االم جامعه بکاهند؛‬ ‫اما پایان این سال روزهای خوشی را برای شان رقم نزد‪ .‬در‬ ‫حالی که کمتر از دو هفته به پایان س��ال ‪ ۹۸‬باقی مانده بر‬ ‫ان ش��دیم تا مروری داشته باش��یم به برخی از مهم ترین‬ ‫رویداده��ا و اتفاقات امس��ال در ارزوی اینکه س��ال ‪ ۹۹‬با‬ ‫عزمی جدی تر سرنوشت بهتری در انتظار ایرانیان باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�ارکت هنرمن�دان تئاتر در تس�کین االم‬ ‫سیل زدگان‬ ‫روزهای ابتدایی س��ال ‪ ۹۸‬در حال سپری بود که ناگهان‬ ‫وقوع س��یل در برخی استان های کشور ورق را تغییر داد و‬ ‫ایام اغازین س��ال را دگرگون ک��رد‪ .‬هنرمندان عرصه تئاتر‬ ‫همانن��د دیگر هنرمندان‪ ،‬ورزش��کاران و اقش��ار گوناگون‬ ‫جامع��ه در برابر این حادثه طبیع��ی که مردمانی را گرفتار‬ ‫و بی خانمان کرد‪ ،‬س��کوت نکردند و با اجرای نمایش های‬ ‫صحنه ای و خیابانی‪ ،‬برگزاری نمایش��نامه خوانی ها و جمع‬ ‫کردن کمک های مالی سعی بر ان داشتند تا سهم خود را‬ ‫به مردم حادثه دیده این واقعه ادا کنند‪ .‬الهام پاوه نژاد یکی‬ ‫از هنرمندانی بود که در راستای همیاری به پویش «لباس‬ ‫همدلی» س��فیر این حرکت خودجوش ش��د‪ .‬او از تمامی‬ ‫تولیدکنندگان لباس‪ ،‬بنک��داران‪ ،‬هنرمندان و مردم ایران‬ ‫دع��وت کرد تا به پویش «لباس همدلی» بپیوندند‪« .‬لباس‬ ‫همدل��ی» حرکتی خودجوش بود ک��ه از طرف خانه تئاتر‪،‬‬ ‫با هدف تکریم انس��انی هموطنان س��یل زده در استان های‬ ‫گلستان‪ ،‬لرستان و خوزستان طراحی شد و بنا داشت تا با‬ ‫ارس��ال لباس نو به این مناطق گامی در راستای همیاری و‬ ‫همدلی با این عزیزان بردارد‪ .‬روح اهلل جعفری نیز ش��هریور‬ ‫امس��ال رپرتوار نمایش��نامه خوانی گروه تئات��ر گیتی را در‬ ‫حمایت از مردم س��یل زده ش��هر معموالن استان لرستان‬ ‫با مش��ارکت بیش از صد هنرمند در تماش��اخانه س��نگلج‬ ‫برگزار کرد‪ .‬رپرتواری که به ش��کل همت عالی و همچنین‬ ‫حمایت معنوی ش��رکت هارمونی و حمایت مادی جمعیت‬ ‫امام رضایی ها‪ ۲۰۰ ،‬میلیون تومان عایدی داش��ته اس��ت و‬ ‫قرار بود تا به منظور تجهیز کارگاه کارافرینی بانوان ش��هر‬ ‫معموالن و مش��ارکت در بازسازی روس��تای بابازید صرف‬ ‫ش��د‪ .‬در همین راستا هنرمندان تئاتر با اینکه خود شرایط‬ ‫چندان بسامانی ندارند با اجرای نمایش و نمایشنامه خوانی‬ ‫عوای��د اجرای ش��ان را برای کمک به س��یل زدگان در نظر‬ ‫روز» با بازی بازیگران جوان از ‪ ۲۴‬ش��هریور به صحنه رفت‬ ‫و نمایش «النچر ‪ »۵‬اثری دانش��گاهی و دانشجویی از ‪۲۴‬‬ ‫تیر در تئاترشهر و سپس تئاتر مستقل تهران و تماشاخانه‬ ‫ایرانش��هر اجرا شد‪ .‬خوش��بختانه هر سه اثر نمایشی اقبال‬ ‫مخاطبان را در پی داشتند و این موضوع نشان از درخشش‬ ‫جوان ترها برصحنه تئاتر در سال ‪ ۹۸‬دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرکارترین هنرمندان سال ‪۹۸‬‬ ‫ستاره پسیانی بازیگر تئاتر و سینما را می توان به عنوان‬ ‫پرکارترین بازیگر سال تئاتر نام برد‪ .‬او امسال با نمایش های‬ ‫«صددرص��د»‪« ،‬قص��ر موروثی خان��دان فرانکنش��تاین»‪،‬‬ ‫«بداهه» و «چهار دقیقه» به صحنه امد‪ .‬حس��ن معجونی‬ ‫کارگ��ردان و بازیگ��ر تئاتر نیز که می ت��وان از او به عنوان‬ ‫پرکارترین هنرمند تئاتر در سال ‪ ۹۸‬نام برد در نمایش های‬ ‫س��ه گانه «اش��پزخانه»‪« ،‬اختراع والس» و «ش��هر ما» به‬ ‫عنوان کارگردان و بازیگر حضور داشته است‪.‬‬ ‫گرفتند و گروه ه��ای تئاتر خیابانی نیز اجراهایی به منظور‬ ‫تس��کین االم افراد اسیب دیده از سیل در شهرستان محل‬ ‫اسکان شان داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه تئاتر مستقل به اثار موفق جوان ترها‬ ‫تئاتر مس��تقل تهران به عنوان یک��ی از مراکز خصوصی‬ ‫تئات��ر‪ ،‬یک��ی از بزرگترین تاالره��ای اج��رای نمایش در‬ ‫ن س��ال ‪ ۹۴‬با اجرای نمایش «باد‬ ‫ایران اس��ت که در بهم ‬ ‫شیش��ه را می لرزان��د» ب��ه کارگردانی مش��ترک مصطفی‬ ‫کوش��کی و هستی حس��ینی به صورت رسمی افتتاح شد‪.‬‬ ‫این تماش��اخانه با حدود بیش از ‪ ۴‬سال فعالیت‪ ،‬در اغلب‬ ‫موارد میزبان اثار نمایش��ی از تولی��دات خود با کارگردانی‬ ‫مصطفی کوشکی‪ ،‬مهدی کوش��کی‪ ،‬هستی حسینی بوده‬ ‫که خوش��بختانه استقبال چش��م گیری از انها شده است‪.‬‬ ‫از نکات قابل توجه این تماش��اخانه‪ ،‬توجه به اثار نمایشی‬ ‫گروه های جوان و دانش��گاهی اس��ت‪ .‬تئاتر مستقل تهران‬ ‫امس��ال سومین رپرتوار تئاتر تجربه را برگزار کرد و امسال‬ ‫ش��اهد تمرکز این تماش��اخانه بر اثار نمایشی از گروه های‬ ‫ج��وان بودیم که با اقبال قابل توجه مخاطبان روبه رو ش��د‪.‬‬ ‫نمایش های «النچر ‪« ،»۵‬دریم لند»‪« ،‬س��یزیف» از جمله‬ ‫این اثار بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹افتتاح تئاتر هامون و برگزاری یک جشنواره‬ ‫پ��س از تعطیلی تئات��ر باران ب��ه مدیریت خی��ام وقام‬ ‫کاش��انی در ماه های پایانی س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬تئات��ر هامون با‬ ‫مدیریت هادی حجازی فر با در اختیار گرفتن این س��الن و‬ ‫استانداردسازی و بازسازی ان‪ ،‬به مجموعه سالن های تئاتر‬ ‫خصوصی در کش��ور اضافه شد‪ .‬این تماش��اخانه ‪ ۵‬تیرماه‬ ‫امس��ال فعالیت خود را با نمایش «تایم لپس» اغاز کرد و‬ ‫پس از ان این تماشاخانه میزبان اثار نمایشی به کارگردانی‬ ‫هنرمندان جوان و مس��تعد شد‪ .‬جش��نواره تئاتر هامون به‬ ‫صورت خصوصی همزمان با س��ی و هش��تمین جش��نواره‬ ‫بین المللی تئاتر فجر با حضور ‪ ۲۲‬گروه نمایش��ی به شکل‬ ‫رقابتی در این تاالر نمایشی برگزار شد و با استقبال خوبی‬ ‫همراه بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رویدادهای مهم س�ی و هش�تمین جشنواره‬ ‫بین المللی تئاترفجر‬ ‫جش��نواره بین المللی تئاتر فج��ر در حالی فعالیت خود‬ ‫را از ده��م بهمن م��اه امس��ال اغاز کرد ک��ه از مهم ترین‬ ‫اتفاق��ات این دوره‪ ،‬می ت��وان به رقابتی ش��دن بخش به‬ ‫عالوه فجر اش��اره کرد‪ .‬به عالوه فجر که بخش��ی نوپا در‬ ‫جش��نواره بین المللی تئاتر فجر است‪ ،‬امسال با وجود کم‬ ‫و کاستی هایی به صورت رقابتی برگزار شد‪ .‬از دیگر موارد‬ ‫قابل اشاره در این دوره از جشنواره انتشار کتاب تاریخچه‬ ‫جشنواره بین المللی تئاتر فجر بود که به مرور این رویداد‬ ‫هن��ری از دوره اول تا س��ی و هفتم می پردازد‪ .‬از انجا که‬ ‫بیشتر جوایز سی و هش��تمین جشنواره بین المللی تئاتر‬ ‫فج��ر به هنرمن��دان چهره اختصاص یاف��ت‪ ،‬این موضوع‬ ‫اعتراض برخی از هنرمندان و رس��انه ها را درپی داشت و‬ ‫معترضان اذعان داش��تند که جشنواره تئاتر فجر محملی‬ ‫به منظور معرفی استعدادهای جوان به فضای تئاتر است‬ ‫نه تقدیر از چهره های شناخته شده‪ .‬اما در این میان باید‬ ‫گف��ت نوید محم��دزاده به عنوان هنرمن��دی که فعالیت‬ ‫حرف��ه ای خ��ود در عرصه بازیگری را از تئات��ر اغاز کرده‬ ‫است و موفق به دریافت افتخارات داخلی و خارجی شده‪،‬‬ ‫در این دوره از جش��نواره پس از ‪ ۱۷‬سال فعالیت در این‬ ‫عرصه برای نخس��تین بار از جش��نواره تئاتر فجر تندیس‬ ‫دریافت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹درخشش جوان ترها روی صحنه تئاتر‬ ‫نمایش ه��ای «پنج��اه پنج��اه» کار مرتضی اس��ماعیل‬ ‫کاشی‪« ،‬هرکسی یا ش��ب می میرد یا روز‪ ،‬من شبانه روز»‬ ‫به کارگردانی س��جاد افش��اریان و نمایش «النچر ‪ »۵‬کار‬ ‫پویا س��عیدی و مسعود صرامی از جمله اثار نمایشی بودند‬ ‫که در امس��ال م��دت زمان طوالنی روی صحن��ه بودند‪ .‬از‬ ‫این اثار نمایشی می توان به عنوان پرفروش ترین تئاترهای‬ ‫امسال نیز یاد کرد‪« .‬پنجاه پنجاه» با هنرمندی هنرجویان‬ ‫مدرس��ه فیلمس��ازی و بازیگری هیالج از ‪ ۲۷‬شهریور اجرا‬ ‫ش��د‪ .‬نمایش «هر کسی یا شب می میرد یا روز‪ ،‬من شبانه‬ ‫‹ ‹معافیت مالیاتی‬ ‫اذر م��اه امس��ال پرداخت مالیات از س��وی فعالیت های‬ ‫فرهنگی و هنری یکی از بحث های اساس��ی در حوزه هنر‬ ‫بود که مخالفان و موافقان بس��یاری داش��ت‪ .‬موضوعی که‬ ‫پس از طرح ان با پیگیری وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی‬ ‫به س��رانجام رسید و مس��ئله معافیت مالیاتی فعالیت های‬ ‫فرهنگ��ی و هنری در بودجه س��ال ‪ ۹۹‬نیز لحاظ ش��د‪ .‬اما‬ ‫مخالفان ای��ن موضوع همچنان عقیده دارند که هنرمندان‬ ‫نیز باید ش��امل پرداخت مالیات شوند و باید همچون دیگر‬ ‫کاره��ای تولیدی و خدماتی‪ ،‬فعالیت های هنری و فرهنگی‬ ‫نیز شامل پرداخت مالیات باشد‪ .‬اما جامعه هنری و ریاست‬ ‫انجمن های مختلف هنری دالیل دیگری برای این معافیت‬ ‫را عنوان کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹شیوع کرونا و قطعی اینترنت‬ ‫قطع ش��دن ده روزه اینترنت در ابان و اذرماه امسال‬ ‫فروش اثار نمایشی را با مشکالت عدیده ای مواجه کرد و‬ ‫در این راستا به دلیل نبود فضای مجازی که تنها مجرای‬ ‫تبلیغات اثار نمایشی است‪ ،‬گروه های تئاتری این امکان‬ ‫را نداش��تند تا اطالع رس��انی جامعی داشته باشند و این‬ ‫مسئله منجر به افت فروش تئاترهای روی صحنه شد و‬ ‫مسائل و مشکالتی را برای گروه هایی اجرایی و صاحبان‬ ‫تماشاخانه های خصوصی ایجاد کرد‪ .‬همچنین در پایان‬ ‫س��ال و در پی ش��یوع کرون��ا ویروس و دس��تور وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اس�لامی مبنی بر تعطیلی فعالیت های‬ ‫فرهنگ��ی هنری‪ ،‬اجرای تئاتره��ای روی صحنه متوقف‬ ‫شد و در این راس��تا بسیاری از صاحبان تماشاخانه های‬ ‫خصوصی و همچنین هنرمندانی که اثار نمایشی ش��ان‬ ‫را ب��ا هزینه های هنگفتی به صحن��ه اورده بودند‪ ،‬دچار‬ ‫ضرر و زیان بسیاری شدند‪ .‬هرچند که بحران پیش امده‬ ‫بس��یاری از افراد و صاحبان مشاغل را دچار خسران کرد‬ ‫اما می توان از اهالی تئاتر که در خوشبینانه ترین شرایط‬ ‫تنها امکان ان را دارند حداکثر دو نمایش را طی سال ان‬ ‫هم با هزینه ش��خصی خود به صحنه اورند از اصلی ترین‬ ‫خسارت دیدگان یاد کرد‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫جلد دوم «داستان توسعه در ایران» چاپ شد‬ ‫س�عید موس�وی‪ -‬گرداورنده داستان توس�عه در ایران‪/‬‬ ‫جلد‪۲‬‬ ‫تو س��ازها در ایران باستان‬ ‫اگر فعالیت های عمرانی و ساخ ‬ ‫یا س��ده های میانی را کنار بگذاریم‪ ،‬می ت��وان دوره صدارت‬ ‫می��رزا تقی خ��ان امیرکبیر را نقطه ش��روع ج��دی این نوع‬ ‫فعالیت های توسعه محور دانست‪.‬‬ ‫پ��س از دوران امیرکبی��ر و در جریان انقالب مش��روطه و‬ ‫ظهور سلس��له پهلوی این فعالیت ها اس��تمرار یافت‪ .‬دوران‬ ‫‪۵۳‬ساله دودمان پهلوی ایران را از حیث امور عمرانی و توسعه‬ ‫صنای��ع‪ ،‬کارخانه ها‪ ،‬پل ه��ا‪ ،‬نیروگاه ها و‪ ...‬به حدی از رش��د‬ ‫رس��اند که با پیش از خود قابل مقایسه نبود‪ ۵ .‬برنامه عمرانی‬ ‫در این سال ها طراحی و اجرا شد‪.‬‬ ‫در مقطعی ‪۱۰‬ساله (‪ )۱۳۵۲-۱۳۴۲‬با نرخ رشد دورقمی‬ ‫در اقتص��اد ایران مواجه ش��دیم و پس از ان هم فوران یکباره‬ ‫قیم��ت نفت و س��رازیر ش��دن دالرهای نفتی ب��ه مجموعه‬ ‫اقتصاد ایران را ش��اهد بودیم اما نتیجه تمام اینها فروپاش��ی‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی نظام حاکم و ب��روز انقالب ‪ ۱۳۵۷‬بود؛‬ ‫همچنین پ��س از انقالب‪ ،‬باوجود جن��گ و تحریم‪ ۶ ،‬برنامه‬ ‫توس��عه در کشور طراحی و اجرا ش��د؛ از سوی دیگر ظرفیت‬ ‫نیروگاه ها‪ ،‬پاالیش��گاه ها و سدها‪ ،‬تعداد مدارس و دانشگاه ها‪،‬‬ ‫شمار بزرگراه ه ا و خطوط راه اهن و‪ ...‬نسبت به قبل از انقالب‬ ‫چند برابر ش��د‪ .‬با وجود تمام اینها‪ ،‬چرا ایران هنوز کش��وری‬ ‫توس��عه یافته نیس��ت؟ چرا امروز نرخ بیکاری‪ ،‬تورم و رش��د‬ ‫اقتصادی در ایران‪ ،‬در مقایس��ه با دیگر کش��ورهای منطقه‪،‬‬ ‫این ق��در نگران کننده اس��ت؟ چرا باوجود گس��ترش حضور‬ ‫شرکت های خدمات مهندسی(مهندسان مشاور و پیمانکار)‬ ‫ایران��ی در طراح��ی و اجرای پروژه های عمران��ی در داخل و‬ ‫خ��ارج‪ ،‬وضعیت کنونی این ش��رکت ها این قدر نگران کننده‬ ‫است؟ چرا این ش��رکت ها با حجم فراوان مهاجرت نیروهای‬ ‫خب��ره روبه رو هس��تند؟ پاس��خ به ای��ن پرس��ش ها و ده ها‬ ‫پرسش مش��ابه ایجاب می کند نگاهی توس��عه محور داشته‬ ‫باش��یم به تحوالت اقتصاد توس��عه و عمران در ایران‪ ،‬نگاهی‬ ‫ک��ه از نظرات کارشناس��انی که درون این سیس��تم بوده اند‬ ‫به��ره بگیرد‪ ،‬ب��ه امارها و محت��وای برنامه ه��ای عمرانی و‬ ‫توس��عه اس��تناد کند‪ ،‬چگونگی عملیاتی شدن این برنامه ها‬ ‫را م��ورد توجه ق��رار دهد و در نهایت به اسیب شناس��ی انها‬ ‫بپردازد‪ .‬کتاب داس��تان توس��عه در ایران می کوشد پاسخی‬ ‫ب��رای برخ��ی از این پرس��ش ها بیاب��د و از زبان کس��انی که‬ ‫در ه��ر دوره دس��ت اندرکار تدوی��ن و اج��رای فعالیت های‬ ‫توس��عه محور بوده اند‪ ،‬به شرح مسائل و چالش های هر حوزه‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫ماهیت تفکر برنامه ای در حوزه عمران و توس��عه کش��ور‪،‬‬ ‫نقش س��ازمان برنامه و بودجه در فرایند توس��عه‪ ،‬مس��ئله‬ ‫نقش ش��رکت های خدمات مهندسی ایرانی در فعالیت های‬ ‫عمرانی‪ ،‬دوران ش��کوفایی و افول فعالیت های توسعه محور‬ ‫و‪ ...‬از جمله مواردی هستند که در این کتاب مورد توجه قرار‬ ‫گرفته اند‪ .‬هدف از بیان تمام این مس��ائل این بوده اس��ت که‬ ‫گذش��ته چراغ راهی باشد برای اینده و نسلی که کمتر درباره ‬ ‫گذش��ت ه خویش می دان��د اما باید اینده خود و کش��ورش را‬ ‫بسازد‪.‬‬ ‫جل��د اول این کتاب پیش تر با عنوان داس��تان توس��عه در‬ ‫ایران‪ ،‬دفتر نخس��ت‪ :‬از صدارت امیرکبیر (‪ )۱۲۲۷‬تا پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی (‪ )۱۳۵۷‬در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به همت انتشارات‬ ‫لوح فکر منتش��ر شد‪ .‬اکنون (اسفند ‪ )۱۳۹۸‬جلد دوم این اثر‬ ‫با عنوان فرعی «دفتر دوم‪ :‬از پیروزی انقالب اسالمی (بهمن‬ ‫‪ )۱۳۵۷‬تا دولت یازدهم (خرداد ‪ »)۱۳۹۲‬منتشر شده است‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬سعید ارکان زاده یزدی‬ ‫در مس��ئله س�لامت عمومی‪ ،‬صداقت بسیار ارزش��مندتر از امید است‪ .‬در‬ ‫هفته های گذش��ته روشن شده است که بیماری مسری جدید‪ ،‬کووید ‪ ۱۹‬که‬ ‫در ابتدای ماه گذش��ته چین را درگیر کرد‪ ،‬در سراسر جهان گسترش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬بس��یاری از دولت ها چنان نش��ان داده اند که بیماری را متوقف خواهند‬ ‫کرد‪ .‬اما به جای این کار‪ ،‬انها باید شروع کنند به اماده کردن مردم برای حمله‬ ‫بی امان این بیماری‪.‬‬ ‫مقامات بای��د کاری بکنند ان هم درحالی که هم��ه واقعیت ها را نمی دانند‬ ‫چون بس��یاری از جنبه های این ویروس ناشناخته است‪ .‬حدس و گمان کلی‬ ‫این اس��ت که ‪ ۲۵‬تا ‪ ۷۰‬درصد جمعیت کش��ورهای مبتال ممکن اس��ت این‬ ‫بیماری را بگیرند‪ .‬تجربه چین نش��ان می دهد که بین مواردی که شناس��ایی‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬تقریبا ‪ ۸۰‬درصد افراد دچار بیماری خفیف خواهند بود‪ ۱۵ ،‬درصد‬ ‫نی��از به درم��ان در بیمارس��تان و ‪ ۵‬درصد هم ب��ه مراقبت ش��دید نیازمند‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫متخصصان می گویند که این ویروس ممکن است ‪ 5‬تا ‪ 10‬برابر مرگبارتر از‬ ‫انفوالنزای فصلی باش��د که نرخ مرگ ومیرش ‪ ۰.۱‬درصد است و در یک سال‬ ‫ناگوار ‪ ۶۰‬هزار امریکایی را می کش��د‪ .‬در سراس��ر جهان‪ ،‬امار کشته ش��دگان‬ ‫می تواند به چند میلیون برسد‪.‬‬ ‫مدل ها نش��ان می دهند که اگر فراگیری بیماری شبیه به انفوالنزای خیلی‬ ‫سخت باشد‪ ،‬رشد اقتصادی جهانی ‪۱۲‬ماهه ‪ ۲‬درصد نقطه ای کمتر خواهد بود‬ ‫و به حدود یک درصد خواهد رسید‪.‬‬ ‫اگر همچنان اوضاع بدتر شود‪ ،‬اقتصاد جهانی می تواند کوچک تر هم بشود‪.‬‬ ‫طی یک هفته اولی که چش��م انداز اقتصادی جهانی تیره شد‪ ،‬شاخص بورس‬ ‫‪ ۵۰۰ S&P‬تا ‪ ۸‬درصد سقوط کرد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬همه این پیامدها بستگی زیادی خواهد داشت به اینکه دولت ها‬ ‫انتخاب کنند دس��ت به چه عملی بزنند‪ ،‬همان طور که چین این را نشان داد‪.‬‬ ‫اس��تان هوبئی که منشا سرایت بود ‪ ۵۹‬میلیون نفر جمعیت دارد‪ .‬این استان‬ ‫شاهد ‪ ۶۵‬هزار مورد ابتال و نرخ مرگ ومیر ‪ ۲.۹‬درصد بوده است‪ .‬برعکس‪ ،‬در‬ ‫بقیه اس��تان های چین که ‪ ۱.۳‬میلیارد نفر جمعی��ت دارند‪ ،‬کمتر از ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫مورد درگیر شده اند و نرخ مرگ ومیر فقط ‪ ۰.۴‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫مقامات چین ابتدا بر اخبار بیماری س��رپوش گذاش��تند که خطایی مهلک‬ ‫ب��ود و به ویروس اجازه داد اثر خ��ود را بگذارد‪ .‬اما کمی قبل از اینکه ویروس‬ ‫بیش ازح��د در خارج از هوبئی منتش��ر ش��ود‪ ،‬انه��ا به اعم��ال بزرگ ترین و‬ ‫ش��دیدترین قرنطینه تاریخ دس��ت زدند‪ .‬کارخانه ها تعطیل شدند‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫عمومی متوقف شد و به مردم دستور دادند در خانه ها بمانند‪ .‬این کار اگاهی‬ ‫را باال برد و رفتار افراد را تغییر داد‪.‬‬ ‫اگر این کار نمی ش��د‪ ،‬چین حاال میلیون ها مورد ابتال و ده ها مورد مرگ را‬ ‫ثبت کرده بود‪.‬‬ ‫دو هفته پیش‪ ،‬س��ازمان بهداش��ت جهانی از ش��یوه برخورد چین بس��یار‬ ‫قدردانی کرد‪ .‬با این حال‪ ،‬معنایش این نیس��ت که چنین شیوه ای مدلی برای‬ ‫س��ایر کشورها جهان باش��د‪ .‬قرنطینه همه افراد هزینه دارد‪ ،‬نه فقط هزینه از‬ ‫دست رفتن تولید اقتصادی بلکه هزینه اذیت شدن کسانی که در جای امن نگه‬ ‫داشته می ش��وند و برخی از انان باید از معالجه پزشکی سایر بیماری هایشان‬ ‫صرف نظر کنند‪.‬‬ ‫هنوز خیلی زود است که بگوییم ایا ارزش دارد این هزینه را بپردازیم یا نه‪.‬‬ ‫اگر چین با اسان تر کردن قرنطینه در پی احیای اقتصادش باشد‪ ،‬ممکن است‬ ‫با موج دوم ابتالها به شدت اسیب ببیند‪.‬‬ ‫با در نظر گرفتن شک و تردیدها‪ ،‬معدود کشورهای دموکراتیکی هستند که‬ ‫بخواهند مردم را به اندازه چین تحت فش��ار بگذارند‪ .‬همان طور که همه گیری‬ ‫نابس��امان در ایران نشان می دهد‪ ،‬همه کش��ورهای دیگر هم توان این کار را‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬حتی اگر بسیاری از کشورها نتوانند دقیقا از چین کپی برداری‬ ‫کنند یا به این نتیجه برس��ند که نباید چنین کنند‪ ،‬تجربه ای که چین از سر‬ ‫گذرانده س��ه درس مهم برای ما داش��ته است‪ :‬اول اینکه با مردم حرف بزنیم‪،‬‬ ‫دوم اینکه از س��رعت انتقال بیماری بکاهیم و س��وم اینکه نظام س�لامت را‬ ‫ب��رای اوج گرفتن تقاضای تجهیزات بهداش��تی و خدمات درمانی اماده کنیم‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬نش��ان داده می شود که چطور می توان در زمینه اطالع رسانی از این‬ ‫واقعه درس گرفت‪.‬‬ ‫یک��ی از نمونه های خوب ارتباط��ات و روابط عمومی در ماجرای کرونا مرکز‬ ‫کنت��رل بیماری های ایاالت متحده بود که هش��داری روش��ن و بدون ابهام را‬ ‫در ‪ 6‬اس��فند منتش��ر کرد‪ .‬نمونه بد هم معاون وزیر بهداش��تی بود که هنگام‬ ‫ی��ک کنفرانس خبری که ترتیب داده ش��ده بود تا نش��ان دهد دولت کنترل‬ ‫همه گیری بیماری را در اختیار دارد‪ ،‬نتوانست در برابر ویروس مقاومت کند‪.‬‬ ‫حتی تالش ها برای شیرین کردن واقعیت ها نیز باعث شکست خود کشورها‬ ‫می ش��ود چ��ون انها با ای��ن کار بی اعتمادی‪ ،‬ش��ایعات و در نهای��ت ترس را‬ ‫گس��ترش می دهند‪ .‬نش��ان دادن اینکه بیماری باید به هر قیمتی متوقف شود‬ ‫یا اینکه صحبت کردن درباره ان بس��یار وحشتناک است‪ ،‬تالش ها را به منظور‬ ‫اماده شدن برای ورود اجتناب ناپذیر ویروس به کشور عقیم می گذارد‪.‬‬ ‫اگر دولت ها تردید از خود نش��ان دهند نظریه های توطئه ظاهر می ش��وند‬ ‫ مثل روس��یه که اکنون این شک را نش��ان داده ‪ -‬و مانع از این می شود که‬‫دموکراسی ها واکنش نشان دهند و واکنش هایشان بی اعتبار می شود‪.‬‬ ‫بهتری��ن زمان برای مطلع کردن مردم از بیماری‪ ،‬پیش از همه گیری اس��ت‪.‬‬ ‫یکی از پیام هایی که باید به عموم فرستاده شود این است که مرگ ومیر با سن‬ ‫ارتباط دارد‪ .‬اگر شما باالی ‪ ۸۰‬سال باشید یا یک بیماری نهفته داشته باشید‪،‬‬ ‫در معرض خطر باالیی هستید‪.‬‬ ‫اگر شما زیر ‪ ۵۰‬سال سن دارید در خطر نیستید‪ .‬اکنون موقع این رسیده‬ ‫ک��ه ‪ ۸۰‬درصد م��وارد اینده ابتالی خفیف به کرون��ا را ترغیب کنیم در خانه‬ ‫بمانند و به بیمارستان ها هجوم نیاورند‪ .‬به مردم باید اموزش داد که گاه به گاه‬ ‫دست هایشان را بشویند و از تماس با صورت شان بپرهیزند‪.‬‬ ‫کس��ب وکارها نیاز به برنامه ای مستمر دارند تا به کارکنان شان اجازه دهد از‬ ‫خانه دورکار کنند و از وجود نیروی کار جایگزینی مطمئن شوند که می تواند‬ ‫جانش��ین کارمندی ش��ود که کارکردنش به س��بب بیماری زمینه ای خود یا‬ ‫مراقب��ت از فرزن��دان یا والدین‪ ،‬خط��ر جانی در بر دارد‪ .‬این مدلی اس��ت که‬ ‫در س��نگاپور به کار رفت؛ کش��وری که از بیماری سارس‪ ،‬که یک نوع ویروس‬ ‫کرونای دیگر بود‪ ،‬درس گرفت‪ .‬درس��ی که می گفت ارتباطات و روابط عمومی‬ ‫روشن و زودهنگام دلهره و سراسیمگی را محدود می کند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬اکونومیست‬ ‫نگاه روز‬ ‫صداقت بسیار ارزشمندتر از امید است‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!