روزنامه صمت شماره 1488 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1488

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1488

روزنامه صمت شماره 1488

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫برای قطع زنجیره کرونا‬ ‫«درخانه بمانیم»‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬رجب‪1441‬‬ ‫‪15‬مارس‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1488‬پیاپی ‪2806‬‬ ‫‪ 16‬صفحه ‪ 8+8‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫چهره‬ ‫ایران نیازمند درک‬ ‫موقعیت های جهانی است‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬زنجیره شیوع ویروس کرونا را باید قطع کنیم و تردد چه درون‬ ‫استان ها و بین استان ها به حداقل برسد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬حسن روحانی افزود‪ :‬امسال در روزهای پایان‬ ‫س��ال مردم با مس��ائل و مشکالت جدیدی روبه رو هس��تند که این مشکالت تقریبا در‬ ‫دهه های اخیر در تاریخ کشور و بسیاری از کشورها بی سابقه بوده است‪ .‬مسئله ویروس‬ ‫کرونا اختصاص به کش��ور و منطقه ای خاص ندارد و بیش��تر کش��ورهای جهان به این‬ ‫ویروس مبتال شده اند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫معجزه ا ‬ ‫ی‬ ‫در راه نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪2‬‬ ‫وقت انعطاف پذیری‬ ‫کسب وکارها رسید‬ ‫نده‬ ‫پرو‬ ‫‪3‬‬ ‫اشتباه برداشت‬ ‫یا برداشت اشتباهی‬ ‫از خدمات رسانی‬ ‫دالیل و اینده‬ ‫بازار پرتالطم‬ ‫نوشته ای‬ ‫بی نام!‬ ‫سالی که می اید‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بازار مسکن تکان می خورد؟‬ ‫اقتصاد در سال پیش رو‬ ‫چشم انداز صنایع معدنی در سال ‪۹۹‬‬ ‫سال سخت سینماگران و چشم امید به اینده‬ ‫با مهار کرونا‪ ،‬سال ‪ ۹۹‬سال رونق صادرات خواهد بود‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫نوب‬ ‫(‬ ‫ل)‬ ‫او‬ ‫ت‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قزوین‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قزوین در نظر دارد پروژه های ذیل را براساس شرایط ذکرشده و به شرح مشخصات‪ ،‬اطالعات‬ ‫و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫صالحیت مورد‬ ‫نیاز‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫نوع مناقصه‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫(ریال)‬ ‫‪4/891/000/000 146/112/187/352‬‬ ‫رتبه ‪ 5‬ابنیه و رتبه ‪5‬‬ ‫تاسیسات و تجهیزات‬ ‫‪2098001316000061‬‬ ‫تجدید‬ ‫دومرحله ای‬ ‫رتبه ‪ 5‬راه و ترابری‬ ‫‪2098001316000062‬‬ ‫تجدید‬ ‫دومرحله ای‬ ‫پروانه بهره برداری‬ ‫‪2098001316000063‬‬ ‫یک مرحله ای‬ ‫‪1‬‬ ‫احداث ساختمان قانون تردد‬ ‫‪2‬‬ ‫عملیات اج��رای روکش حفاظتی‬ ‫میکروسرفیسینگ و اسالری سیل ‪75/578/087/188‬‬ ‫در راه های حوزه استحفاظی‬ ‫‪3/480/000/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14/800/000/000‬‬ ‫‪740/000/000‬‬ ‫خرید یک دستگاه گریدر‬ ‫‪ -1‬مهل�ت زمان�ی دریافت اس�ناد مناقص�ه از س�ایت‪ :‬ازتاریخ‬ ‫‪ 1398/12/25‬لغایت ‪1399/01/06‬‬ ‫‪ -2‬کلیه مـراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافـت اس��ناد مناقصـه تا‬ ‫ارائه پیش��نهاد مناقصـه گران و بازگشایی پاکات از طـریق درگاه سایـت‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬اخری�ن مهل�ت ارائ�ه پیش�نهاد‪ :‬حداکثر تا س��اعت ‪ 13‬روز‬ ‫پنجشنبه مورخ ‪1399/01/21‬‬ ‫‪ -4‬تاریخ جلس��ه بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت در روز شنبه مورخ‬ ‫‪ 1399/01/23‬راس ساعت ‪ 9‬صبح می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬ارس��ال پاکت الف (اصل تضامین شرکت در مناقصه) به اداره کل‬ ‫اگهی نوبت اول‪ 1398/12/25 :‬‬ ‫اگهی نوبت دوم‪1398/12/26 :‬‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قزوین (اداره حراست) الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -6‬سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکاران خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪ -7‬مدت اعتبار پیشنهادها ‪ 3‬ماه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪028-33659499‬‬ ‫و ی��ا به ادرس قزوین‪ -‬چهارصد دس��تگاه‪ -‬انتهای بلوار حکیم اداره کل‬ ‫راه��داری و حمل ونقل جاده ای اس��تان قزوین اداره پیمان و رس��یدگی‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -9‬اطالع��ات تماس دفتر ثبت نام در س��امانه (‪)www.setadiran.ir‬‬ ‫در اس��تان قزوی��ن ‪ 02833241067‬و مرکز تم��اس ‪02127313131‬‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قزوین‬ ‫‪2‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 15‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1488‬‬ ‫پیاپی ‪2806‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫ دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫ژاپ��ن تحت امپرات��وری توکوگوا ش��وگان در فاصله‬ ‫س��ال های ‪ ۱۶۰۳‬ت��ا‪ ۱۸۶۷‬می�لادی( ‪۱۲۴۵-۹۸۱‬‬ ‫خورش��یدی)‪ ،‬به کناره گیری از دنیا مش��هور بود و تنها‬ ‫روابط خارجی اش با گروه��ی از تاجران هلندی بود که‬ ‫در جزی��ره کوچک دجیما متعلق به ناکازاکی به خرید و‬ ‫فروش اشتغال داشتند‪.‬‬ ‫باوج��ود پیش��رفت های بریتانیا و س��ایر قدرت های‬ ‫اروپایی در طول دوران انقالب صنعتی و حتی پس از ان‬ ‫و نیز صدور فناوری ش��ان به سراسر جهان‪ ،‬کشور ژاپن‬ ‫همچنان متروک باقی مانده بود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۱۸۵۲‬می�لادی ( ‪ ۱۳۳۰‬خورش��یدی)‬ ‫و پیش از گش��وده ش��دن درهای ژاپن ب��ه روی جهان‪،‬‬ ‫ش��یمازو ناریاکیرا‪ ،‬فرمانروای ساتسوما (امروزه استان‬ ‫کاگوش��یما) واقع در جنوب کیوشو‪ ،‬نخستین مجموعه‬ ‫صنعت��ی ژاپ��ن را بنا ک��رد‪ .‬بخش کشتی س��ازی این‬ ‫مجموع��ه بدون کم��ک گرفتن از مهندس��ان خارجی‬ ‫س��اخته ش��د‪ .‬وی انجا را مخفیانه و بدون اطالع دولت‬ ‫تاکوگوا برای دفاع از ساتسوما در برابر قدرت های غربی‬ ‫بنا کرد‪.‬‬ ‫نخس��تین گام کوچک ژاپن به سوی مکانیزه شدن از‬ ‫کتابی اروپایی با عنوان «پیش به سوی صنعتی شدن»‬ ‫اغاز ش��د‪ .‬در حقیقت انها براساس این کتاب و با اتکا به‬ ‫مهارت دیرینه خود در اهنگری و س��فالگری به س��وی‬ ‫صنعتی شدن حرکت کردند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۸۶۳‬می�لادی( ‪ ۱۲۴۱‬خورش��یدی)‬ ‫جنگی میان ساتس��وما و انگلس��تان درگرفت و در سال‬ ‫‪ ۱۸۶۴‬میالدی (‪ ۱۲۴۲‬خورشیدی) نیز چوشو (استان‬ ‫یاماگاچی کنونی) با امریکا‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬هلند و انگلستان‬ ‫وارد جن��گ ش��د‪ .‬ژاپنی ها پس از روبه رو ش��دن با این‬ ‫کشورها به خوبی به قدرت نظامی اروپایی ها پی بردند و‬ ‫بی��ش از هر زمانی نیاز ژاپن به صنعت و فناوری مدرن را‬ ‫برای داشتن کشوری قوی احساس کردند‪ .‬‬ ‫این مقدمه ش��اید در ابتدا به موضوع اقتصاد ایران در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۹‬مرتبط به نظر نرس��د اما خواهیم دید که‬ ‫تاثیر گذار است‪.‬‬ ‫اقتص��اد ایران این روزه��ا در حال گذار از چالش های‬ ‫بس��یاری اس��ت‪ ،‬تفس��یرها و پیش بینی های بسیاری‬ ‫درباره اقتصاد ایران در سال اینده وجود دارد؛ اما از همه‬ ‫انها مهم تر نبود یک دید ش��فاف از اینده اس��ت‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د ویروس کرونا که در انتهای س��ال در ایران نیز‬ ‫جان های بس��یاری را گرفته‪ ،‬هنوز جدی گرفته نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در زمان نگارش این مطلب نرخ نفت به سطح ‪۳۰‬سال‬ ‫پیش رسیده است و بورس های نیویورک‪ ۸‬درصد سقوط‬ ‫کرده اند‪ ،‬کش��ورهای گوناگون بسته های حمایتی ده ها‬ ‫میلی��ارد دالری برای حمایت از کس��ب وکارهای خرد‬ ‫ارائه داده اند و ما هنوز در حال صحبت درباره بخشودگی‬ ‫مالیاتی و تامین اجتماعی و تعویق انداختن سررس��ید‬ ‫وام بانک ها هستیم! به نظر می رسد کشتی بانان اقتصاد‬ ‫ایران هنوز درک درس��تی از موقعیت ندارند یا اگر دارند‬ ‫بسیار خونسرد رفتار می کنند‪.‬‬ ‫چالش های اقتصاد ایران در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬بدین شرح‬ ‫خواهد بود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬کرونا و تعطیلی های به وجود امده فشار زیادی بر‬ ‫کس��ب و کار های خرد وارد خواهد کرد و در اردیبهشت‬ ‫ش��اهد حذف و ورشکستگی بس��یاری از کسب و کارها‬ ‫خواهیم بود‪.‬اقتصاد ایران چون امکان ایجاد پس انداز را‬ ‫از بین برده اس��ت کس��ب و کارها فقط می توانند یک یا‬ ‫دوماه بدون فعالیت زنده بمانند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬چرخه های عملیات��ی بنگاهی در ایران هر روز در‬ ‫حال بزرگ تر شدن هس��تند و این امر بدون تسهیل در‬ ‫روابط بین المللی کوتاه ش��دنی نیس��ت‪ ،‬بزرگ تر شدن‬ ‫چرخه های عملیاتی نیاز به س��رمایه در گردش را باال و‬ ‫باالتر خواهد برد و ارائه وام های سرمایه در گردش نیز به‬ ‫غیر از بغرنج تر کردن کار نتیجه دیگری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -۳‬چرخ��ه بی پایان باال رفتن پای��ه پولی‪ ،‬نقدینگی‪،‬‬ ‫رش��د نیافتن اقتصاد و تورم در س��ال ‪ ۹۹‬نی��ز ادامه دار‬ ‫خواهد بود و شاهد تورمی بیش از سال ‪ ۹۸‬خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬بازار سرمایه تبدیل به بزرگ ترین ابزار تامین مالی‬ ‫خواهد شد و این امر به نفع اقتصاد ملی خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬در صورت باز گذاش��تن مس��یر ورود نقدینگی در‬ ‫کنار عرضه سریع شرکت های بنیادی قوی بازار سرمایه‬ ‫تا تابس��تان بس��یار موفق عمل خواهد کرد و در غیر این‬ ‫صورت امکان دارد اطمینان مردم از این بازار سلب شود‪،‬‬ ‫نباید بازار سرمایه را سرمایه گذاری بی خطر برای عموم‬ ‫جا بیندازیم و باید عمق دانش س��رمایه گذاران افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫بدون شک اقتصاد ایران سال اینده کوچک تر خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬اقتصاد وقتی کوچک می ش��ود‪ ،‬رقاب��ت برای بقا‬ ‫بیش��تر و بیشتر می شود و این امر در صورت بسته بودن‬ ‫فضای اقتصاد ایران منجر به تنازع بقاء برای شرکت های‬ ‫ایرانی خواهد شد‪ .‬اقتصاد ایران نیازمند درک درست از‬ ‫جایگاه خود در جهان‪ ،‬ظرفیت های واقعی خود است‪.‬‬ ‫ای��ران نیز دیر یا زود باید همانند ژاپن به واقعیت های‬ ‫اقتصادی پی ببرد‪ .‬ایران مقتدر در حوزه اقتصاد نیازمند‬ ‫درک موقعیت های جهانی است‪.‬‬ ‫پیش بینی اقتصاد ایران در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬کمی دش��وار به نظر‬ ‫می رسد؛ برخی معتقدند چش��م انداز اقتصاد در سال های اینده‬ ‫مثبت و برخی دیگر معتقدند اگر شرایط همین گونه پیش برود‬ ‫نمی توان انتظار اتفاق های خوبی داشت‪.‬‬ ‫اقتصاد ایران در ‪ ۲‬س��ال گذشته شرایط دشواری را پشت سر‬ ‫گذاش��ته و در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬رش��د اقتصادی ایران حدود منفی‬ ‫‪ ۵‬درص��د را ب��ه ثبت رس��انده؛ یعن��ی حج��م کل تولید کاال و‬ ‫ارائه خدمات نس��بت به س��ال قبل از ان کمتر ش��د‪ .‬از سویی‬ ‫تحریم های ظالمانه و محدودیت صادرات نفتی س��بب ش��ده تا‬ ‫شاخص های اقتصادی حال چندان خوبی نداشته باشند‪ .‬با این‬ ‫ح��ال دولتمردان امیدوارند با سیاس��ت ثبات در اقتصاد بتوانند‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬از رشد منفی جلوگیری کرده و شرایط اقتصادی را با‬ ‫اعمال سیاست هایی بهبود بخشند‪.‬‬ ‫صن��دوق بین المللی پ��ول نیز در گزارش جدی��د خود مانند‬ ‫گزارش قبلی پیش بینی کرده که پس از پشت س��ر گذاشتن دو‬ ‫سال س��خت‪ ،‬نرخ رش��د اقتصادی ایران از سال اینده میالدی‬ ‫اقتصاد ایران نیازمند تغییر در پارادایم است‬ ‫میثم رادپور ‪ -‬کارش�ناس مسائل‬ ‫اقتص�ادی‪ :‬پیش بینی های انجام ش��ده‬ ‫ازس��وی نهادهای بین الملل��ی را باید از‬ ‫زاوی��ه واقع گرایانه بررس��ی کرد‪ .‬رش��د‬ ‫اقتصادی پیش بینی ش��ده ازس��وی این‬ ‫نهادها به معنای ان اس��ت که این رشد‬ ‫نسبت به سال گذش��ته رخ خواهد داد؛‬ ‫بنابرای��ن بعد از س��الی که رش��د ناخالص ملی به‬ ‫شدت افت کرده است خیلی عجیب نیست که در‬ ‫س��ال اینده چند درصد رشد داشته باشیم‪ .‬با این‬ ‫حال به نظر می رس��د شرایط اقتصادی سال ‪ ۹۹‬با‬ ‫توجه به تغییرات اجباری در ارایش نظم اقتصادی‬ ‫متفاوت خواهد بود هرچند ممکن است این اجبار‬ ‫منجر به مجموعه ای از دستاوردهای اقتصادی در‬ ‫بلندم��دت نیز ش��ود‪ .‬در واقع پ��س از یک ریزش‬ ‫جدی‪ ،‬اضافه کردن ب��ه تولید ناخالص داخلی کار‬ ‫دشواری نیست‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬کارخانه ای ‪۱۲۰‬‬ ‫واحد تولید داشته که حاال ‪ ۲۰‬واحد کاهش داشته‬ ‫است‪ ،‬اما س��ال بعد یک واحد رش��د می کند این‬ ‫رشد به نسبت سال گذشته است اما ایا به ظرفیت‬ ‫قبلی خود بازگشته است؟‬ ‫باید در نظر داش��ت که با این شرایط باید چند‬ ‫س��ال زمان طی کرد تا ش��رایط اقتصادی به سال‬ ‫‪ ۹۶‬بازگردد‪ .‬اقتصاد زوایای اش��کار و پنهان دارد‪.‬‬ ‫کسب و کارهایی بوده اند که تعطیل شده اند و برای‬ ‫بازگش��ت به ان ش��رایط نیازمند یک ثبات پایدار‬ ‫هس��تیم تا باز هم س��رمایه گذاری در کسب و کار‬ ‫وارد چرخه اقتصادی شود‪.‬‬ ‫پس از یک ریزش ج��دی نباید به دنبال ریزش‬ ‫جدی ت��ری بود و همین طور بعد از افزایش جدی‬ ‫نباید دنبال افزایش بیشتر بود‪.‬‬ ‫ایج��اد ظرفیت ه��ای جدید اغلب کار مش��کلی‬ ‫در اقتصاد اس��ت‪ ،‬صندوق های بین المللی هم که‬ ‫کارش��ان پیش بینی شرایط اقتصادی کشورهاست‬ ‫معموال به این ریزش ه��ا و افزایش ها توجه و امار‬ ‫خود را ارائه می کنند‪.‬‬ ‫متاسفانه باید گفت در کشوری زندگی می کنیم‬ ‫که نتوانس��تیم فضای کس��ب و کار مناسب برای‬ ‫ایج��اد س��رمایه گذاری در ان ایج��اد کنی��م‪ .‬این‬ ‫نداش��تن توانای��ی دول��ت و نهاده��ای اثرگذار در‬ ‫اقتصاد باعث شده تا نرخ تشکیل سرمایه ثابت در‬ ‫کشور به شدت کاهش پیدا کند که این خبر بسیار‬ ‫بدی برای اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫این روند به معنای ان اس��ت که اگر‬ ‫کس��ب و کارهایی هم شکل می گیرند‪،‬‬ ‫عموما منجر به تش��کیل س��رمایه ثابت‬ ‫در اقتص��اد نمی ش��وند و پایه س��رمایه‬ ‫کش��ور که تولید ناخالص ملی بر مبنای‬ ‫ان خل��ق ارزش می کند در حال تحلیل‬ ‫رفتن است‪.‬‬ ‫یک��ی از دالی��ل عم��ده ان البت��ه تنش ه��ای‬ ‫بین المللی اس��ت و نمی توان نقش روابط سیاسی‬ ‫را در اقتص��اد نادیده گرف��ت‪ ،‬تنش هایی که باعث‬ ‫می شود اقتصاد شکننده ما دائم در معرض اسیب‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫اقتصادی که به ش��دت دولتی و وابسته به نفت‬ ‫اس��ت و نظ��ام بانک��ی و ارزی ان ناکارامد‪ ،‬وقتی‬ ‫در مع��رض انواع تنش ها ق��رار گیرد نتیجه مثبت‬ ‫نخواهد بود‪ .‬بای��د واقع بینانه گفت که اگر روند به‬ ‫همین صورت ادامه پیدا کند‪ ،‬منابع اقتصادی مان‬ ‫مس��تهلک و خلق ارزش در اقتص��اد بی معنا و در‬ ‫نهایت منجر به کاهش رفاه عمومی خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��رای برون رف��ت از مش��کالت اقتص��ادی‪ ،‬نیز‬ ‫راهکارهایی وجود دارد‪ .‬بدون شک حل این مسئله‬ ‫با چند تغییر سیاس��ت ارزی و پول��ی امکان پذیر‬ ‫نیست‪ .‬بلکه باید یک پارادایم شیفت صورت گیرد‬ ‫و در حوزه ه��ای گوناگون اقتصادی‪ ،‬سیاس��ی و‪...‬‬ ‫تغییر رویه دهیم‪ .‬متاس��فانه وقتی سیاستمدار یا‬ ‫قانون گ��ذاری ابایی از یک اظهارنظر یا وضع قانون‬ ‫ندارد که نتیجه منفی برای اقتصاد خواهد داش��ت‬ ‫نمی ت��وان انتظ��ار نتیجه مثبت داش��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬دولت چند ب��ار خود را با عدم تعهدات خود‬ ‫بی اعتبار کرده اس��ت؟ ماجرای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫که بس��یاری از فعاالن را دچ��ار تردید برای ادامه‬ ‫کار کرد یکی از عوامل اثرگذار در شرایط اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگر رفاه نس��بی در کشور ما و سایر نقاط جهان‬ ‫ایجاد ش��ده‪ ،‬فقط به خاطر رش��د فناوری اس��ت‬ ‫وگرنه متاس��فانه خلق ارزش در اقتصاد ما بس��یار‬ ‫ضعیف بوده است‪ .‬تا زمانی که نتوانیم سرمایه های‬ ‫ثابت بزرگ را جذب کنیم‪ ،‬صاحبان کسب و کار را‬ ‫به سمت داللی هدایت می کنیم‪ .‬سرمایه گذاران ما‬ ‫به هیچ عن��وان نمی توانند روی کار اقتصادی بلند‬ ‫مدت و کسب سود حساب باز کنند‪.‬‬ ‫مثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫اما ایا این رش��د ب��ه معنای افزایش رف��اه اقتصادی تنها در‬ ‫خوش��بینانه ترین حالت از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می کند؟‬ ‫کارشناس��ان اقتصادی در بررس��ی وضعیت فعلی اقتصاد ایران‬ ‫و تصوی��ری که از این حوزه در س��ال اینده ارائ��ه می کنند به‬ ‫فرصت ه��ا و تهدیدها اش��اره کرده و معتقدن��د برای جلوگیری‬ ‫از ش��کل گیری بحران ه��ای جدید‪ ،‬دولت باید با چش��مانی باز‬ ‫سیاست های جدید خود را دنبال کند‪.‬‬ ‫معجزه ای در راه نیست‬ ‫حس�ین عب�د ه تبری�زی‪،‬‬ ‫اقتصاددان‪ :‬اقتصاد ایران در حالی‬ ‫به س��ال ‪ ۹۹‬ورود خواه��د کرد که‬ ‫همچن��ان تحت تاثی��ر تحریم ه��ای‬ ‫یک جانب��ه امری��کا‪ ،‬ف��روش نفت‪،‬‬ ‫دسترس��ی به منابع ارزی و تبادالت‬ ‫بین المللی بانکی بسیار دشوار است‪،‬‬ ‫نرخ تورم با وجود انکه کاهشی نسبی را تجربه‬ ‫کرده همچنان باالس��ت هر چند رش��د منفی‬ ‫اقتصاد غیرنفتی کنترل ش��ده اما همچنان در‬ ‫مرز صفردرصد قرار دارد‪.‬‬ ‫رش��د اقتصادی کش��ورهای ب��زرگ جهان‬ ‫برای س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی رش��دهای باالیی‬ ‫نیس��ت و اروپا با ورود المان ب��ه دوره رکود‪،‬‬ ‫در س��ال جاری میالدی چند فصل رکودی را‬ ‫پشت سر گذاشته اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه باتوجه‬ ‫به اینک��ه اهمیت نفت در منطق��ه خاورمیانه‬ ‫کمتر از گذش��ته خواهد بود‪ ،‬ب��ا ضعف مالی‬ ‫در کش��ورهای مس��تقر در این منطقه روبه رو‬ ‫خواهیم ب��ود؛ اما حداق��ل همگرایی در میان‬ ‫اقتصاددان��ان وج��ود دارد که س��ال اینده را‬ ‫پیش بین��ی کنند ک��ه این تفرق نظ��ر کمتر‪،‬‬ ‫می تواند س��اده تر ما را به پیش بینی سال ‪۹۹‬‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫هرچن��د دول��ت در مان��ده دوره عمر خود‪،‬‬ ‫اصالحات اقتصادی نخواهد داشت‪ ،‬اصالحات‬ ‫اقتص��ادی زمانی انجام می ش��ود که وضعیت‬ ‫مس��اعد باش��د‪ ،‬ای��ن در حالی اس��ت که در‬ ‫ش��رایطی ک��ه درامد دول��ت خوب نباش��د‪،‬‬ ‫اصالحات اگرچ��ه انجام می ش��ود‪ ،‬اما زمینه‬ ‫ب��رای انها فراهم نیس��ت؛ ضمن اینکه پس از‬ ‫اتفاقات ابان‪ ،‬اصالحات دولت در حوزه انرژی‬ ‫نیز امکان پذیر نیس��ت و دولت پرونده انها را‬ ‫بسته است‪.‬‬ ‫بع��د از س��ال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬که نرخ رش��د‬ ‫اقتص��ادی منفی بوده اس��ت‪ ،‬می ت��وان گفت‬ ‫ک��ه باتوجه به کاهش فروش نفت‪ ،‬نرخ رش��د‬ ‫اقتص��ادی حدود صف��ر یا با فاصل��ه کمی از‬ ‫صفر خواهد بود؛ اما پیش بینی نرخ رشد‪ ،‬کار‬ ‫دشواری نیست‪ ،‬چراکه وضعیت فعلی مشخص‬ ‫اس��ت‪ ،‬ولی در مورد نرخ تورم می توان دشوار‬ ‫پیش بین��ی کرد‪ ،‬ضمن اینکه رکود تورمی نیز‬ ‫ادامه خواهد یافت و در سال ‪ ۹۹‬نیز‬ ‫باز هم در اقتصاد ایران پایدار خواهد‬ ‫بود‪ .‬به نظر می رس��د که دوره رکود‬ ‫تورم��ی‪ ،‬به لحاظ ش��رایطی که در‬ ‫اقتصاد ایران حاکم اس��ت‪ ،‬طوالنی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫در کن��ار مش��کالتی ک��ه برخی‬ ‫ش��اخص های اقتصادی و بازارها با ان مواجه‬ ‫هس��تند‪ ،‬بازار س��رمایه در ماه های گذش��ته‬ ‫بازدهی بسیار باالیی داشته و همین امر باعث‬ ‫ش��ده بسیاری از مردم که نقدینگی محدودی‬ ‫دارند‪ ،‬ش��انس خ��ود را برای س��وداوری در‬ ‫این ب��ازار امتح��ان کنند‪ ،‬موضوع��ی که هر‬ ‫چن��د در هدایت نقدینگی های س��رگردان از‬ ‫بازارهای��ی مانند ارز مثب��ت عمل کرده اما به‬ ‫اعتق��اد عبده تبری��زی‪ ،‬می تواند خ��ود به یک‬ ‫پاشنه اشیل تبدیل شود‪.‬‬ ‫با نرخ بازده فعلی بورس نمی توان پروژه ای‬ ‫را تامی��ن مالی کرد؛ این در حالی اس��ت که‬ ‫وقتی ن��رخ زمین دوبرابر ش��ده یا ش��اخص‬ ‫ب��ورس ‪ ۵‬براب��ر می ش��ود‪ ،‬به طور مس��تقیم‬ ‫حتی یک اش��تغال نیز ایجاد نمی ش��ود‪ ،‬پس‬ ‫سیاس��ت گذاران باید به این نکته واقف باشند‬ ‫که در بورس‪ ،‬ش��اخص باالت��ر خواهد رفت و‬ ‫زمین نیز ارزش��مندتر خواهد ش��د‪ ،‬پس این‬ ‫معجزه ای اس��ت که مردم به ان اعتقاد دارند‬ ‫و سیاست گذاران باید در این باره حواس شان‬ ‫ب��ه این نکته باش��د‪ .‬پس ما در ای��ران با این‬ ‫خط��ر روبه رو هس��تیم که اگر م��ردم به این‬ ‫نتیجه برسند که در بورس و زمین‪ ،‬دیگر این‬ ‫معج��زه اتفاق نخواهد افتاد که ش��اخص باال‬ ‫نرود یا نرخ زمین افزایش یابد‪ ،‬این نقدینگی‬ ‫نخس��تین جایی ک��ه خواهد رفت‪ ،‬ب��ازار ارز‬ ‫خواه��د بود و تمام برنامه ه��ای دولت در این‬ ‫چند ماهه که برای کنترل ارز پیاده ش��ده را‬ ‫به هم خواهد ریخت‪ .‬ما داریم با رشد بی سابقه‬ ‫بورس‪ ،‬زیر پای خود را خالی می کنیم‪ ،‬چراکه‬ ‫ممکن اس��ت م��ردم از این ب��ازار بروند‪ ،‬پس‬ ‫نباید مردم را ب��ه این عادت دهیم که بورس‬ ‫ماهانه ‪۵‬درصد رشد می کند؛ بلکه باید ابزاری‬ ‫تعریف کرد که اش��تغال ایجاد کرده و پول را‬ ‫به پروژه داد‪.‬‬ ‫«نوسان و ناپایداری» در اقتصاد ایران و جهان‬ ‫س�یدحمیدرضا علوی‪ -‬کارش�ناس بازار‬ ‫س�رمایه‪ :‬بازار پولی ایران مدت هاست به دنبال‬ ‫ش��وک ‪ FATF‬و کرونا‪ ،‬روزه��ای پر از رکودی‬ ‫را پش��ت سرمی گذارد‪ .‬دالر همچنان بین از ‪۱۴‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۶‬هزار تومان در نوس��ان اس��ت و با وجود‬ ‫تاکیدهای بانک مرکزی مبنی بر «مقطعی بودن‬ ‫جهش نرخ ارز»‪ ،‬رفتار سفته بازان و نوسان گیران‬ ‫نش��ان از ای��ن دارد ک��ه انها به راحت��ی پا پس‬ ‫نمی کشند‪.‬‬ ‫بازار بورس ه��م با ریزش های مختلفی همراه‬ ‫اس��ت و این ترس را در دل سهامداران انداخته‬ ‫که ب��ا صف های فروش و خطر از دس��ت رفتن‬ ‫سود های حاصله روبه رو شوند‪.‬‬ ‫پیش از این در یادداشت های مختلف در باب‬ ‫ض��رورت و فواید «اصالح» درون��ی بازار بورس‬ ‫س��خن گفته بودیم‪ .‬بازار س��رمایه در س��اختار‬ ‫درون��ی خویش بعد از هر رش��د ش��اخص کل‪،‬‬ ‫نیازمند ی��ک اصالح برای تعادل بخش��ی به دو‬ ‫کفه عرضه و تقاضا و نیز واقعی کردن‬ ‫ارزش سهم هاست‪.‬‬ ‫در هر حال‪ ،‬ریزش ها و نوس��ان باال‬ ‫در بازارهای مختلف پیام های معنادار‬ ‫برای گروه های گوناگون معامله گران‬ ‫و فع��االن اقتصادی در ب��ردارد‪ .‬روند‬ ‫ب��ازار س��رمایه در هفته ه��ای پایانی‬ ‫س��ال‪ ،‬برای گروه نوسان گیران و سفته بازان این‬ ‫پیام را داش��ت که روی��ای دالر ‪ ۲۰‬یا ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫تومانی را از ذهن خویش دور کنند‪.‬‬ ‫پیام ان برای معامله گران س��هام نیز این بود‬ ‫که چندان اس��یر جو و التهاب نشده و در خرید‬ ‫و فروش خود حسابگرانه به ارزش واقعی سهم ها‬ ‫توجه کنند‪.‬با همه این احوال‪ ،‬هنوز نمی توان از‬ ‫بازگش��ت کامل ثبات و تعادل به بازارهای مالی‬ ‫ایران سخن گفت و پدیده «نوسان و ناپایداری»‬ ‫همچنان در افق اقتصاد ایران به چشم می خورد‪.‬‬ ‫به باور کارشناس��ان بخش��ی از این ناپایداری‬ ‫ریشه در تحوالت اقتصاد جهانی دارد‬ ‫تحوالتی که با سونامی کرونا اغاز شد‬ ‫و اکنون شوک های منفی پرقدرتی را‬ ‫بر بازارهای جهان��ی حکمفرما کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در حال حاض��ر متاثر از س��ونامی‪،‬‬ ‫شاخص های کالن بورس های امریکا‪،‬‬ ‫اروپا و اس��یا دچار ریزش ش��دید ش��ده و کفه‬ ‫عرضه و تقاضا مختل شده است‪.‬‬ ‫اقتصاد بالنده قدرت های ش��رق اسیا از چین‬ ‫ت��ا کره جنوب��ی و س��نگاپور در صف نخس��ت‬ ‫اسیب دیدگان کرونا هستند هفته گذشته سخن‬ ‫از ض��رر ‪۱۸۵‬میلی��ارد دالری کرونا ب��ه اقتصاد‬ ‫چین بود ‪ ،‬اما اکنون صندوق بین المللی پول در‬ ‫دومین براورد خود می گوید که اقتصاد جهان با‬ ‫روند تعطیلی کارخانه ها و ش��رکت ها و قرنطینه‬ ‫ش��هرهای مهم تجاری و گردش��گری ضرر ‪۱۹‬‬ ‫هزار میلیاردی را در نخستین فصل سال جاری‬ ‫میالدی متحمل خواهد شد‪.‬‬ ‫عام��ل جهانی دیگ��ر که امروز اث��ار ان را در‬ ‫ارزش برخی س��هم ها دیدیم کاهش نرخ جهانی‬ ‫نف��ت به زی��ر م��رز ‪ ۵۰‬دالر بود ک��ه بالفاصله‬ ‫باع��ث کاهش ارزش بازاره��ای کاالیی از جمله‬ ‫نرخ فلزات اساس��ی مانند م��س‪ ،‬روی‪ ،‬نیکل و‬ ‫الومینیوم شد‪.‬‬ ‫رهبران سیاس��ی جه��ان با حض��ور پی درپی‬ ‫مقابل دوربین رس��انه ها همچنان س��عی دارند‬ ‫اوض��اع اقتصادی کش��ور خود را باثبات نش��ان‬ ‫دهن��د و ترس و نگرانی را از نگاه ش��هروندان و‬ ‫سرمایه گذاران بزدایند‪.‬‬ ‫کما اینکه دونالد ترامپ انگشت اتهام به سمت‬ ‫شبکه های بزرگ خبری نشانه رفت و مدعی شد‬ ‫که امثال شبکه س��ی ان ان به دنبال تزریق ترس‬ ‫و وحش��ت در کالبد اقتصاد امریکا هس��تند‪ ،‬اما‬ ‫واقعیت ه��ای دنیای اقتصاد چیزی غیر از ادعای‬ ‫ترامپ را برای ما روایت می کند‪.‬‬ ‫سال سخت مبادالت بین المللی‬ ‫لطفعلی بخش�ی‪-‬تحلیلگر مسائل اقتصادی ‪ :‬وقتی ‪۲۰۰‬‬ ‫کش��ور جهان حتی عراق و پاکس��تان به گروه وی��ژه اقدام مالی‬ ‫پیوستند بحث مس��ئوالن داخلی چیست؟! چرا وقتی هیچ ایده‬ ‫خاص��ی نداریم‪ ،‬ت�لاش می کنیم با همه دنیا متفاوت باش��یم و‬ ‫خودمان را از همه امکانات اقتصادی دنیا محروم کنیم؟!‬ ‫ای��ران پیش از قرارگرفتن در لیس��ت س��یاه در زمینه نقل و‬ ‫انتقاالت مالی محدودیت های زیادی داشت که درحال حاضر این‬ ‫محدودیت ها بیشتر می شود‪.‬‬ ‫ب��ا ورود ای��ران به لیس��ت س��یاه ‪ FATF‬مب��ادالت و روابط‬ ‫بین المللی ایران س��خت تر می ش��ود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬ماسک هم‬ ‫نمی توانیم وارد کنیم و حتی کش��ورهای دوس��ت مانند چین و‬ ‫روسیه هم نمی توانند در این زمینه به ایران کمک کنند‪.‬‬ ‫چی��ن و روس��یه از قب��ل توصیه ک��رده بودند اگر ای��ران در‬ ‫لیس��ت س��یاه قرار بگیرد‪ ،‬معامله با ایران س��خت تر می ش��ود‪،‬‬ ‫در این صورت مش��خص اس��ت حتی به دوس��تان ه��م‪ ،‬اعتماد‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫یکی از پیامدهای این قضیه س��خت ش��دن ش��رایط زندگی‬ ‫ایرانیان خارج از کش��ور اس��ت‪ .‬واقعا نمی دانم چ��را باید درباره‬ ‫مسائل بین المللی تا این اندازه محدود فکر کرده و برای خودمان‬ ‫مس��ئله درس��ت کنیم! در هر صورت با توجه به قرار گرفتن در‬ ‫لیس��ت سیاه برگش��ت ایران به روال عادی سخت تر و طوالنی تر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در ایران عده ای از محدود بودن اقتصاد و تحریم‪ ،‬منافع خاصی‬ ‫دارن��د؛ بنابراین اگر به اقتصاد جهانی بپیوندیم و رفتارمان عادی‬ ‫باش��د منافع انها از بین می رود‪ .‬ای��ن گروه ها برای حفظ منافع‬ ‫پشت برخی ایده ها پنهان می شوند که این اقدام به سود اقتصاد‬ ‫ایران‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫کس��انی که تصمیم گرفته به لیست س��یاه بپیوندیم یا تالش‬ ‫کردن��د ‪ FATF‬تصویب نش��ود‪ ،‬درباره پیامده��ای منفی قرار‬ ‫گرفتن ایران در لیست سیاه مسئول هستند‪.‬‬ ‫برای قطع زنجیره کرونا‬ ‫«درخانه بمانیم»‬ ‫رئیس جمه��وری گفت‪ :‬زنجیره ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا را باید قطع کنیم و تردد چه درون استان ها و‬ ‫بین استان ها به حداقل برسد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬حس��ن‬ ‫روحانی افزود‪ :‬امس��ال در روزهای پایان سال مردم‬ ‫با مس��ائل و مش��کالت جدیدی روبه رو هس��تند‬ ‫ک��ه این مش��کالت تقریب��ا در دهه ه��ای اخیر در‬ ‫تاریخ کش��ور و بسیاری از کش��ورها بی سابقه بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬مس��ئله ویروس کرونا اختصاص به کشور و‬ ‫منطقه ای خاص ندارد و بیشتر کشورهای جهان به‬ ‫این ویروس مبتال شده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این ویروس در س��بک زندگی‪،‬‬ ‫اقتصاد‪ ،‬رفت و امد و مشاغل بسیاری از مردم تاثیر‬ ‫گذاش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬این ویروس به نوعی به مس��افرت‬ ‫و ت��ردد تاثی��ر دارد و فش��ارهای فراوانی به اقتصاد‬ ‫جامعه وارد کرده اس��ت؛ بنابراین باید این موضوع‬ ‫را جدی بگیریم‪.‬‬ ‫روحانی گفت‪ :‬از مردم می خواهم که این مسئله‬ ‫را ج��دی بگیری��م‪ .‬به این ویروس به س��ادگی نگاه‬ ‫نکنیم و ان را برای س�لامت و خان��واده خطرناک‬ ‫در نظر بگیریم‪ .‬گرچه از لحاظ علمی و پزشکی این‬ ‫وی��روس خیلی خطرناک تر از ویروس های ش��بیه‬ ‫انفوالنزا نیست‪ ،‬اما به دلیل مسئله واگیری سریع و‬ ‫ش��یوع این بیماری جایگاه خاص خود را پیداکرده‬ ‫و ب��ه همین دلیل در همه کش��ورهای جهان تاثیر‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری افزود‪ :‬اینک��ه در برابر بیماری‬ ‫کرون��ا چه باید بکنیم و چه اقدام هایی انجام دهیم‪،‬‬ ‫تقریب��ا به یک نس��خه واحدی رس��یده ایم و بر ان‬ ‫تاکید داری��م‪ .‬رئیس جمهوری یکی از این موارد را‬ ‫برداش��ت زنجیره شیوع کرونا عنوان و تصریح کرد‪:‬‬ ‫این زنجیره ش��یوع از یک فرد شروع می شود و فرد‬ ‫وارد جمعی می ش��ود و ان جم��ع را الوده می کند‬ ‫و ان جم��ع ه��م به جم��ع دیگری می رون��د و انها‬ ‫دچار مشکل می ش��وند‪ .‬این زنجیره ای است که از‬ ‫نقطه ای شروع می شود و از نقاط بین شهری و حتی‬ ‫بین کش��ورها هم عبور کن��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬پس‬ ‫نخستین مسئله قطع این زنجیره است و اما چگونه‬ ‫زنجیره را قطع کنیم مهم ترین مس��ئله ضدعفونی‬ ‫اس��ت؛ اگر دست ها را خوب بش��وییم و ضدعفونی‬ ‫کنیم‪ ،‬زنجیره از اینجا قطع می ش��ود و از دس��ت ما‬ ‫به دست دیگری نمی رود و نفوذ نمی کند و این برای‬ ‫قطع زنجیره تاثیرگذار است‪ .‬روحانی با بیان اینکه‬ ‫تردد نداشتن مس��ئله مهمی برای مبارزه با شیوع‬ ‫کرناست‪ ،‬افزود‪ :‬برخی فکر می کنند تردد به معنی‬ ‫سفر از از تهران به شهر دیگری است‪ ،‬اما اگر از شما‬ ‫ته��ران به جن��وب و مناطق دیگر ته��ران رفتند به‬ ‫معنی تردد نیس��ت و اش��کال ندارد و داخل تهران‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس جمهوری افزود‪ :‬وقتی اعالم می شود‬ ‫تردد مضر اس��ت سفر درون شهری هم همان اثر را‬ ‫در ش��یوع بیماری را دارد و تفاوتی نمی کند‪ ،‬برخی‬ ‫فکر می کنند س��فر داخل اس��تان با بیرون استان‬ ‫تفاوتی ندارد‪ .‬س��فر چه از اس��تان به اس��تان دیگر‬ ‫و حتی درون اس��تان بین ش��هرهای داخل استان‬ ‫و بین شهرس��تان ها و روس��تاها چه از بخش��ی به‬ ‫بخ��ش دیگر توصیه این اس��ت ک��ه حتی االمکان‬ ‫تردده��ا باید ب��ه حداقل ممکن کاه��ش یابد‪ .‬مگر‬ ‫اینکه تردد ضروری وجود دارد‪ .‬روحانی افزود‪ :‬همه‬ ‫بای��د پروتکل ها و اصول ابالغی را انجام ش��ود و به‬ ‫انها توجه و مراعات کنند تا زنجیره ش��یوع بیماری‬ ‫شکسته شود‪.‬‬ ‫تغییر ریاست‬ ‫ستاد مقابله با کرونا‬ ‫نای��ب رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی از نامه‬ ‫رئی��س مجل��س ب��ه رهبر معظ��م انق�لاب برای‬ ‫تغییر ریاس��ت س��تاد مقابل��ه با کرونا خب��ر داد و‬ ‫گفت ک��ه رهبری خواس��تار این ش��دند که خود‬ ‫رئیس جمهوری مس��ئولیت را برعهده بگیرند‪ .‬به‬ ‫گزارش خانه ملت‪ ،‬مس��عود پزش��کیان با اشاره به‬ ‫جلس��ه فوق العاده کمیسیون بهداش��ت و درمان‬ ‫مجلس با وزیر بهداشت که با حضور علی الریجانی‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در این جلسه سه ساعت و نیمه‪،‬‬ ‫وزیر بهداش��ت اقدامات و مش��کالت را مطرح کرد‬ ‫و نماین��دگان دغدغه هایش��ان را بی��ان کردن��د و‬ ‫جمع بندی های��ی انجام ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین‬ ‫رئی��س مجلس نامه ای خدمت رهبر معظم انقالب‬ ‫نوش��تند‪ ،‬محتوای نامه تا جایی که خبر دارم برای‬ ‫این بود که مس��ئولیت ریاس��ت مقابله با کرونا را از‬ ‫دوش وزارت بهداش��ت بردارن��د و ب��ر عهده دولت‬ ‫بگذارند‪ ،‬در جلس��ه مذکور هم پیش��نهاد این بود‬ ‫که ریاس��ت س��تاد به معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫یا فردی دیگر واگذار ش��ود‪ .‬پزشکیان خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬انطور که ش��نیدم رهبر معظ��م انقالب (در‬ ‫پاس��خ این نامه) نوشته اند که رئیس جمهوری باید‬ ‫خودش��ان مس��ئولیت را برعهده بگیرند و عملیات‬ ‫ی همچنین‬ ‫مقابله با این بیماری را راهبری کنند‪ .‬و ‬ ‫اضافه کرد‪ :‬اقای الریجانی همچنین با وزیر کش��ور‬ ‫و وزیر بهداش��ت جلسه گذاشتند تا با قدرت از این‬ ‫معضل عبور کنیم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫ایران‬ ‫نیازمند درک‬ ‫موقعیت های‬ ‫جهانی است‬ ‫پیش بینی اقتصاد ایران ‪1399‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 15‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1488‬‬ ‫پیاپی ‪2806‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫گمانه زنی کارشناسان درباره سال ‪۹۹‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫است ثبات فعلی بازار به سال اینده منتقل خواهد شد‪ .‬مهدی‬ ‫با بیان اینک��ه با توجه به وضعیت‬ ‫غالمی در پاس��خ به‬ ‫فعل��ی جامعه و اقتصاد و چالش��ی که کش��ور ب��ا کرونا دارد‪،‬‬ ‫پیش بینی وضعیت بازار در س��ال اینده دش��وار است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به نظر می رسد درحال حاضر بازار مسکن به وضعیت رکودی‬ ‫رسیده است و اگر در بازارهای کالن اقتصادی کشور مانند ارز‬ ‫و نیز وضعیت کالن اقتصادی کشور‪ ،‬تغییرات اساسی نداشته‬ ‫باش��یم‪ ،‬افزایش نرخ خاصی در بازار مس��کن در س��ال اینده‬ ‫شاهد نخواهیم بود‪ .‬این کارشناس بازار مسکن یاداور شد‪ :‬اگر‬ ‫اتفاق ویژه ای در اقتصاد کالن بیفتد و قیمت ها جابه جا ش��ود‪،‬‬ ‫باید منتظر نوسان نرخ در بازار مسکن را نیز داشته باشیم‪.‬‬ ‫یکی دیگر از کارشناسان بازار مسکن کشورمان نیز معتقد‬ ‫یکی از دس��ت اندرکاران صنعت مس��کن کشورمان معتقد‬ ‫‹ ‹ادامه ثبات در بازار‬ ‫اگ��ر در بازارهای کالن اقتصادی کش��ور مانن��د ارز و نیز وضعیت‬ ‫کالن اقتصادی کشور‪ ،‬تغییرات اساسی نداشته باشیم‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫خاصی در بازار مسکن در سال اینده شاهد نخواهیم بود‬ ‫‹ ‹احتمال افزایش نرخ واحدهای مسکونی‬ ‫اس��ت با توجه به اجرای طرح مس��کن ملی‪ ،‬احتمال افزایش‬ ‫نرخ مسکن در سال ‪ ۹۹‬وجود دارد‪ .‬یونس غفرانی در پاسخ به‬ ‫با بیان اینکه رقمی که دولت برای ساخت مسکن ملی‬ ‫اعالم کرده‪ ،‬باالست و موجب گران شدن مسکن خواهد شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬دولت هزینه س��اخت مس��کن ملی را متری ‪ ۲.۵‬تا ‪۳.۵‬‬ ‫میلیون تومان اعالم کرد‪ ،‬این درحالی است که هزینه ساخت‬ ‫هر متر مربع واحد مس��کونی درحال حاض��ر کمتر از این رقم‬ ‫اس��ت و گران تمام شدن مس��کن ملی‪ ،‬می تواند بازار را تحت‬ ‫تاثیر قرار داده و موجب سوءاستفاده برخی افراد در بازار شود‪.‬‬ ‫عض��و انجم��ن انبوه س��ازان اردبیل ی��اداور ش��د‪ :‬یکی از‬ ‫هزینه ه��ای مهم ساخت وس��از‪ ،‬هزینه حمل مصالح اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن هزین��ه در تهران که عرضه زیاد اس��ت‪ ،‬کمت��ر از برخی‬ ‫شهرهاست که برای توزیع و حمل مصالح‪ ،‬فاصله های طوالنی‬ ‫احمد خشنودی‬ ‫کارشناس حمل ونقل ریلی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یک تحلیلگر بازار مس��کن می گوید اگ��ر اتفاق خاصی در‬ ‫عرصه سیاس��ی کشور نیفتد‪ ،‬بازار مس��کن وضعیت فعلی را‬ ‫حفظ خواهد کرد و سال اینده حداکثر ‪ ۷‬درصد افزایش قیمت‬ ‫در این بازار خواهیم داشت‪.‬‬ ‫حس��ین عبداللهی در پاس��خ به‬ ‫با بیان اینکه اگر از‬ ‫نظر اقتصاد سیاسی‪ ،‬اتفاقی در کشور نیفتد‪ ،‬بازار مسکن ثبات‬ ‫فعلی را حفظ خواهد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬این ثبات به این دلیل اس��ت‬ ‫که در ش��رایط اقتصادی تغییر ایجاد نش��ده و مردم همچنان‬ ‫توان خرید مسکن پیدا نکرده اند و درامد طبقه متوسط کفاف‬ ‫خرید خانه را نمی دهد‪ .‬این تحلیلگر بازار مسکن افزود‪ :‬مسئله‬ ‫مهم دیگر این اس��ت که مصالح ساختمانی ما از بازار ارز و نرخ‬ ‫دالر تاثیر می گیرد‪ .‬این موجب می ش��ود وقتی بازار ارز تکان‬ ‫بخورد‪ ،‬نرخ مصالح افزایش یافته و نرخ تمام ش��ده مسکن نیز‬ ‫باال رود‪ .‬عبداللهی با تاکید بر اینکه باید گرانی و گران فروش��ی‬ ‫مس��کن را از یکدیگر تفکی��ک کنیم‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬در بحث‬ ‫گرانی‪ ،‬مس��کن گران خواهد شد اما در بحث گران فروشی به‬ ‫نظر نمی رسد وضعیتی مانند سال ‪ ۹۷‬اتفاق بیفتد‪ .‬درمجموع‬ ‫می ت��وان گفت اگر اتفاق خاصی نیفتد‪ ،‬احتمال دارد حدود ‪۵‬‬ ‫تا ‪ ۷‬درصد افزایش نرخ در بازار داشته باشیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‹ ‹احتمال گرانی ‪ ۷‬درصدی مسکن‬ ‫بازار مسکن تکان می خورد؟‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫کرکره بس��یاری از اژانس های مش��اوره امالک این روزها‬ ‫پایین کش��یده ش��ده و اعضای این صنف هم این روزها مانند‬ ‫بسیاری اصناف دیگر به دلیل شیوع ویروس کرونا خانه نشین‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫انهایی هم که هنوز سر کارند‪ ،‬می گویند کسی برای خرید‬ ‫مس��کن مراجعه نمی کند و بازار مس��کن ش��ب عید امسال‪،‬‬ ‫سردتر از هرسال دیگری است‪ .‬برخالف هر سال‪ ،‬امسال شب‬ ‫عید نیس��ت که تکلیف کسب و کارها را روشن می کند‪ ،‬نبض‬ ‫بازار این روزها در دست کروناست‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬هم صنعت و هم بازار مسکن سال ‪ ۹۸‬را‬ ‫با دل خوش به پایان نمی رس��انند‪ .‬اگر کرونا را نادیده بگیریم‪،‬‬ ‫امسال هم صنعت ساختمان در رکود بود‪ ،‬هم بازار مسکن‪.‬‬ ‫علت این رکود و رخوت هم مش��خص اس��ت‪ ،‬تورم و گرانی‬ ‫بیش از اندازه که بر بازار تحمیل ش��ده است‪ .‬حال این پرسش‬ ‫مطرح می ش��ود که ایا س��ال ‪ ۹۹‬رکود و گرانی سال ‪ ۹۸‬را به‬ ‫ارث می برد یا احتمال دارد بازار ش��لوغ تر ش��ود و به اصطالح‬ ‫تکانی بخورد؟‬ ‫وقت‬ ‫انعطاف پذیری‬ ‫کسب وکارها‬ ‫رسید‬ ‫را باید طی کنند‪ .‬بنابراین حتی مس��کن ملی ممکن است در‬ ‫تهران از برخی کالن شهرهای دیگر ارزان تر تمام شود‪.‬‬ ‫غفرانی یاداور ش��د‪ :‬یکی از مش��کالت اج��رای طرح های‬ ‫دولت��ی در ح��وزه مس��کن این اس��ت ک��ه برنامه ری��زان و‬ ‫تصمیم گیران پش��ت میزنشین هستند و واقعیت های بازار را‬ ‫از نزدیک نمی شناسند‪.‬‬ ‫حسین عبداللهی‬ ‫‹ ‹همه چیز خرداد مشخص می شود‬ ‫نایب رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک ته��ران می گوید‬ ‫وضعیت اصلی بازار مسکن در خرداد مشخص می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرانالین‪ ،‬حس��ام عقبایی گفت‪ :‬بازار مس��کن‬ ‫در فروردین س��ال اینده به دلیل تعطیلی بازارها ثبات خواهد‬ ‫داشت اما در اردیبهشت‪ ،‬قیمت ها خود را پیدا خواهد کرد و در‬ ‫خرداد نرخ مسکن خود را به خوبی نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫نائ��ب رئی��س اتحادیه مش��اوران ام�لاک ته��ران افزود‪:‬‬ ‫انچ��ه واضح اس��ت این اس��ت ک��ه افزایش نرخ مس��کن در‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬در ح��د زی��ر خط تورم خواه��د ب��ود‪ ،‬بنابراین اگر‬ ‫خ��ط ت��ورم ‪ ۳۰‬درصد باش��د‪ ،‬نرخ مس��کن بس��یار پایین تر‬ ‫از ای��ن ع��دد یعن��ی بی��ن ‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۲۰‬درصد رش��د خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مهدی غالمی‬ ‫حسام عقبایی‬ ‫بازار ریلی مس��افری کش��ور به ش��دت‬ ‫تحت تاثیر رکود حاص��ل از هجمه ویروس‬ ‫کرونا قرار گرفته اس��ت و مسئوالن شرکت‬ ‫رجا اعالم می کنند روزانه ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬هزار بلیت‬ ‫مسافری را باطل می کنند‪.‬‬ ‫در مس��یرهایی مانند بندرعباس‪ -‬تهران‬ ‫و مس��یرهای منته��ی ب��ه مش��هد‪ ،‬برخی‬ ‫قطارهای مس��افری به دلیل نبود مس��افر‪،‬‬ ‫به ط��ور کل��ی از برنامه حذف ش��ده اند و‬ ‫مسیر پر رفت و امد تهران‪ -‬مشهد با رکود‬ ‫شدید مس��افر روبه رو شده است‪ .‬قطارهای‬ ‫مس��افری ش��مال نیز که به دلیل ش��یوع‬ ‫کرون��ا از برنامه خارج ش��ده اند‪ .‬همچنین‬ ‫حمل ونق��ل باری به زودی و به دلیل رکود‬ ‫کسب و کارها در کش��ور با چالشی مشابه‬ ‫درگیر خواهد شد‪.‬‬ ‫کس��ب و کارها در چنی��ن مواقعی اگر از‬ ‫چابک��ی‪ ،‬انعطاف پذیری و ق��درت تطبیق‬ ‫الزم برخوردار باش��ند‪ ،‬به س��رعت اهداف‬ ‫میان م��دت خ��ود و حت��ی چش��م انداز و‬ ‫ماموریت سازمانی ش��ان را به روز می کنند‪.‬‬ ‫اگر س��ازمانی از بروزس��ازی چش��م انداز و‬ ‫اهداف��ش غافل ش��ود‪ ،‬وارد عصر یخبندان‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫امروز مشاوران ارشد و استراتژیست های‬ ‫س��ازمانی باید بتوانن��د راهکارهای عملی‬ ‫(ب��ا همین امکان��ات فعلی) ب��رای عبور از‬ ‫بحران ارائه دهن��د و ان را عملیاتی کنند‪،‬‬ ‫در غی��ر این صورت‪ ،‬چه نیازی به خدمات‪،‬‬ ‫مشاوره ها و راهکارهای انها وجود دارد‪ ،‬اگر‬ ‫نتوان در بحران ها از این راهکارها استفاده‬ ‫کرد؟‬ ‫جبران زیان ناشی از کاهش و لغو سفرها‬ ‫و حم��ل و نقل باری‪ ،‬ب��ه طور قطع راهکار‬ ‫دارد که شامل الگوی تجاری است که باید‬ ‫بتواند در س��ه چهار ماه اینده‪ ،‬زیان ها را تا‬ ‫حد امکان کاهش داده یا جبران کند‪.‬‬ ‫برنامه دولت برای رونق مسکن در سال ‪۹۹‬‬ ‫دولت‪ ،‬مش��وق ها‪ ،‬تس��هیالت و زمین های خود را برای رونق دهی به بخش‬ ‫مسکن در سال ‪ ۱۳۹۹‬در نظر گرفته که اختصاص ‪ ۴۵۰۰‬میلیارد تومان منابع‬ ‫حاصل از درامدهای وزارت راه و شهرس��ازی به بخش های مختلف عمرانی از‬ ‫جمله انهاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دولت برای خروج بخش ساخت وساز از رکود و همچنین اجرای‬ ‫‪ ۳‬طرح دولتی مسکن مهر‪ ،‬بازافرینی شهری و طرح اقدام ملی‪ ،‬برنامه هایی را در‬ ‫قالب بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬در دستور کار قرار داده است‪ .‬همچنین در ساخت وساز‬ ‫بخش خصوصی تا سقف ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان تسهیالت به سازندگان پرداخت‬ ‫می ش��ود که نرخ س��ود ان در حالت صنعتی سازی ‪ ۱۷‬درصد و در سنتی سازی‬ ‫‪ ۱۸‬درصد خواهد بود‪ .‬وام خرید مسکن از محل اوراق نیز امسال از ‪ ۱۲۰‬میلیون‬ ‫توم��ان به ‪ ۲۴۰‬میلیون تومان با نرخ س��ود ‪ ۱۷.۵‬درص��د افزایش پیدا کرد‪ .‬بر‬ ‫اساس بند یک تبصره ‪ ۸‬بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬وزارت راه و شهرسازی مجاز است‬ ‫از طریق ش��رکت مادرتخصصی عمران ش��هرهای جدید و سازمان ملی زمین و‬ ‫مس��کن ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان از محل منابع این ش��رکت ها درامدزایی و منابع‬ ‫حاصل از ان را صرف اجرای ‪ ۳‬طرح مورد اشاره کند‪.‬‬ ‫اعتب��ار مص��وب از محل مناب��ع یا تهاتر زمین و امالک متعلق به ‪ ۲‬ش��رکت‬ ‫پیش بینی شده است‪ .‬وزارت راه و شهرسازی باید امالک را به نرخ کارشناسی‬ ‫یا فروش از راه مزایده مشروط به حفظ کاربری واگذار کند‪.‬‬ ‫در بند ‪ ۲‬دولت در صورت درخواس��ت مالکان اعیانی واحدهای مس��کن مهر‪،‬‬ ‫مکلف به واگذاری قطعی زمین های اجاره ای ‪ ۹۹‬س��اله اس��ت‪ .‬منابع حاصل از‬ ‫این محل نیز صرف تکمیل مس��کن مهر‪ ،‬بازافرینی ش��هری‪ ،‬احیای بافت های‬ ‫فرسوده و طرح اقدام ملی می شود‪.‬‬ ‫در بند س��وم این تبصره نیز وزارت راه و شهرس��ازی مجاز اس��ت از راه رهن‬ ‫زمین های متعلق به ‪ ۲‬ش��رکت مادرتخصصی عمران و س��ازمان ملی زمین و‬ ‫مس��کن تا س��قف ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان منابع تامین کند‪ .‬درامد حاصل از این‬ ‫محل به توسعه زیرساخت های شهری اختصاص می یابد‪ .‬از سوی دیگر وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی طرح اقدام ملی مس��کن را با هدف تولید و عرضه ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫واحد مسکونی تا سال ‪ ۱۴۰۰‬در دستور کار قرار داده که از حدود یک سال پیش‬ ‫کلید خورده است‪ .‬برای اجرای این طرح تا سقف ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان تسهیالت‬ ‫‪ ۱۸‬درصد برای هر واحد مس��کونی در نظر گرفته ش��ده و مابقی ان از راه اورده‬ ‫متقاضیان تامین می شود‪ .‬به اعتقاد مسئوالن وزارت شهرسازی با توجه به تکیه‬ ‫طرح اقدام ملی بر منابع غیرارزان بانکی و همچنین اورده متقاضیان‪ ،‬این پروژه‬ ‫با تغییر دولت نیز قابلیت تداوم دارد‪ .‬همچنین وزیر راه و شهرسازی قول داده‬ ‫است همه واحدهای باقی مانده از پروژه مسکن مهر مشروط به انکه مشکالت‬ ‫حقوقی نداشته باشند تا پایان سال ‪ ۱۳۹۹‬تکمیل و به متقاضیان تحویل داده‬ ‫شود‪ .‬براساس اخرین امار اکنون حدود ‪ ۳۶۰‬هزار واحد مسکن مهر به فروش‬ ‫اقساطی نرسیده است و درواقع کمتر از ‪ ۳۰‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫یکی دیگر از برنامه های دولت‪ ،‬ش��ارژ مالی بازار مس��کن به منظور رونق دهی‬ ‫به بخش ساخت وساز و همچنین رونق اقتصاد کالن است‪ .‬بر این اساس سقف‬ ‫شرکت اب وفاضالب‬ ‫استان اصفهان‬ ‫تس��هیالت خرید مس��کن با استفاده از اوراق به ‪ ۲۴۰‬میلیون تومان با نرخ سود‬ ‫‪ ۱۷.۵‬درصد افزایش پیدا کرد‪ .‬تسهیالت ساخت نیز از محل اوراق ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومان شد که در حالت صنعتی سازی نرخ سود ان ‪ ۱۷‬درصد و در سنتی سازی‬ ‫‪ ۱۸‬درصد خواهد بود‪ .‬اما چالشی که می تواند پیش روی بخش خصوصی برای‬ ‫تولید مسکن باشد‪ ،‬جهش نرخ در این بازار در ‪ ۲‬سال اخیر است‪ .‬البته با وجود‬ ‫انکه نرخ مس��کن متاثر از بازارهای موازی از جمله بازار ارز و طال بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫درصد افزایش پیدا کرده است‪ ،‬در اذر امسال یکباره شاهد افزایش و معامله ها‬ ‫در کل کش��ور بودیم و اگر همین روند ادامه یابد‪ ،‬می توان امیدوار بود مس��کن‬ ‫به اهس��تگی در ‪ ۲‬س��ال اینده‪ ،‬گام های ابتدایی را برای خروج از رکود بردارد‪.‬‬ ‫بهمن امس��ال ‪ ۶۱‬هزار و ‪ ۵۱۰‬مبایعه نامه در کل کش��ور منعقد شده که نسبت‬ ‫به دی امسال ‪ ۹‬درصد و نسبت به بهمن سال گذشته ‪ ۱۱‬درصد افزایش داشته‬ ‫است‪ .‬دی ‪ ۱۳۹۸‬نیز قراردادهای خریدوفروش در کل کشور ‪ ۱۹‬درصد نسبت‬ ‫به اذر باال رفته بود‪.‬‬ ‫اگهی برگزاری مناقصه عمومی‬ ‫ش�رکت اب وفاضالب اس�تان اصفه�ان درنظرداردعملیات اجرایی به ش�رح زیر را از طری�ق مناقصه عمومی به‬ ‫پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫محل تامین‬ ‫اعتبار‬ ‫براورد(ریال )‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال )‬ ‫‪99-1-6‬‬ ‫اصالح و توسعه شبکه اب منطقه پنج اصفهان‬ ‫جاری‬ ‫‪3.139.750.427‬‬ ‫‪157.000.000‬‬ ‫‪99-1-7‬‬ ‫عملیات اجرایی لوله گذاری توسعه و اصالح شبکه اب منطقه نجف اباد‬ ‫جاری‬ ‫‪3.107.868.411‬‬ ‫‪156.000.000‬‬ ‫جاری‬ ‫‪3.571.257.685‬‬ ‫‪179.000.000‬‬ ‫جاری‬ ‫‪3.780.083.047‬‬ ‫‪190.000.000‬‬ ‫جاری‬ ‫‪4.972.459.205‬‬ ‫‪215.000.000‬‬ ‫جاری‬ ‫‪7.775.878.312‬‬ ‫‪299.000.000‬‬ ‫‪99-1-15/6‬‬ ‫‪99-1-16/6‬‬ ‫‪99-1-17/2‬‬ ‫‪99-1-18‬‬ ‫اجرای اببند و لوله گذاری فاضالب در عرض رودخانه منطقه لنجان‬ ‫(با ارزیابی کیفی)‬ ‫احداث خاکریز موقت و لوله گذاری فاضالب در عرض رودخانه شهر‬ ‫دیزیچه منطقه مبارکه(با ارزیابی کیفی)‬ ‫احداث ساختمان نگهبانی و اپراتوری ایستگاه پمپاژ چشمه ناز ونک‬ ‫منطقه سمیرم‬ ‫لوله گذاری فاضالب مجموعه مسکونی هسا‬ ‫(با ارزیابی کیفی)‬ ‫مهلت تحویل اسناد به دب ِیرخانه معامالت شرکت ‪،‬اتاق‪:292‬‬ ‫تا ساعت ‪15:30‬روزشنبه به تاریخ ‪99/01/23‬‬ ‫تاری�خ گش�ایش اس�ناد مناقص�ه‪ :‬ازس�اعت ‪ 08:00‬صبح روز‬ ‫یکشنبه به تاریخ ‪99/01/24‬‬ ‫نام روزنامه‪ :‬روزنامه‬ ‫دریافت اسناد‪ :‬ساِیت ا ِینترنتِی‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‪www.abfaesfahan.ir‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪WWW.iets.mporg.ir‬‬ ‫شماره تلفن گویا‪( 031 - 3 6680030-8 :‬داخلی ‪) 395‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1398/12/25:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 15‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1488‬‬ ‫پیاپی ‪2806‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اشتباه برداشت‬ ‫یا برداشت‬ ‫اشتباهی از‬ ‫خدمات رسانی‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان تشریح کردند‬ ‫اقتصاد در سال پیش رو‬ ‫علیرضا زراعی‬ ‫کارشناس بیمه‬ ‫ایا به واقع صدور و تمدید بیمه نامه مشکل‬ ‫اصل��ی بیمه گذاران اس��ت یا خس��ارت هایی‬ ‫که چندی��ن براب��ر هزینه حق بیمه ه��ا برای‬ ‫زیاندی��دگان بارمالی تحمی��ل می کند‪ .‬یقینا‬ ‫دریافت خدمات الکترونیکی در حوزه بررسی‬ ‫و پرداخت خسارت ها مطلوبیت خدمات را در‬ ‫چنین اوضاع��ی چند برابر و تجربه ای گرانبها‬ ‫ب��رای اینده فرایند بررس��ی خس��ارت ها را‬ ‫فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫تدارک زمینه های الزم نه تنها برای مقابله‬ ‫با هر نوع تهدید فراگیر‪ ،‬برای کارکنان خدوم‬ ‫واحدهای پرتردد خس��ارت های ش��رکت های‬ ‫بیم��ه بلکه برای واس��طه های تامین خدمات‬ ‫عمومی و تخصص��ی مرتبط با ام��ور بیمه از‬ ‫اهم واجبات امروزه است‪ .‬خدمات تشخیص و‬ ‫تاییدی افسران راهنمایی و رانندگی‪ ،‬کارکنان‬ ‫موسس��ه ها و افراد ش��اغل در خدمات حمل‬ ‫خودرو ه��ای تصادفی و غی��ر قابل تحرکت و‬ ‫نظایر انها نیاز فعلی مش��تریان ش��رکت های‬ ‫بیمه است‪.‬‬ ‫اعتم��اد و اطمین��ان به تصویر ب��رداری از‬ ‫خودروهای اس��یب دیده‪ ،‬تایید مراتب وقوع‬ ‫خسارت از س��وی نزدیک ترین کسبه و افراد‬ ‫حاضر دارنده گواهینام��ه در محل که امکان‬ ‫تاییدیه را از طریق فیلمبرداری با تلفن همراه‬ ‫فراهم کنند و سپس ارسال مستندات مالکیت‬ ‫خودرو و راننده و همچنین ش��هود به سامانه‬ ‫تخصیص شده از س��وی شرکت های بیمه گر‬ ‫برای تعیین نوبت بررس��ی خسارت در محل‬ ‫س��کونت یا توقف خودروه��ا (تعمیرگاه های‬ ‫ش��رکت های خودرو س��از معتب��ر ی��ا مجاز)‬ ‫به هم��راه مرکز تلفنی راهنمای��ی زیاندیده ها‬ ‫و در راس انها اطالع رس��انی گس��ترده بسیار‬ ‫موثر خواهند بود‪ .‬تش��کیل پرونده های دیات‬ ‫نیز با ارسال مدارک و راهنمایی زیاندیده ها و‬ ‫مقصران حوادث و ارسال مستندات و مدارک‬ ‫م��ورد نی��از گام مه��م در حذف بروکراس��ی‬ ‫حضوری خواهد بود‪.‬‬ ‫فردی کردن خدمات اتومبیل ش��رکت های‬ ‫بیمه و غیر حضوری کردن ارس��ال مستندات‬ ‫و اعتم��اد ب��ه تاییدیه ه��ای وقوع ح��وادث و‬ ‫تس��ریع در بررس��ی پرداخت خس��ارت ها در‬ ‫محل مورد نظر بیمه گ��ذار و امتناع از تجمع‬ ‫در مراکز خس��ارتی اس��ت که پ��س از جلب‬ ‫رضایت بیمه ش��دگان و ایج��اد ارامش دوران‬ ‫بحران می توان��د الگوی مناس��بی برای تمام‬ ‫ایام سال باش��د‪ .‬الزمه چنین خدماتی البته‬ ‫امکان راستی ازمایی پس از بررسی و پرداخت‬ ‫خس��ارت ها و برخورد با تخلفات و تقلب های‬ ‫احتمالی از سوی مراجع ذیصالح خواهد بود‪.‬‬ ‫ایج��اد فرص��ت ش��کل گیری خدم��ات‬ ‫غیر حض��وری و الکترونیکی تش��کیل پرونده‪،‬‬ ‫بررسی اولیه مس��تندات و مدارک مورد نیاز‪،‬‬ ‫بررس��ی و پرداخ��ت خس��ارت در مکان های‬ ‫توقف و ی��ا تعمیرخودروها‪ ،‬پلی��س‪ ،‬بازرس‪،‬‬ ‫دادگاه ه��ای تخصص��ی بیمه و ش��رکت های‬ ‫تخصصی ریکاوری خس��ارت ها شود غنیمتی‬ ‫اجباری اما بزرگ برای تغییر روش های سنتی‬ ‫خسارت هاست‪.‬‬ ‫هش��دار ام��روز بای��د طراح��ی و تدوی��ن‬ ‫مس��یرهای اینده نگر و توسعه یافته عملیات‬ ‫بیمه گ��ری ب��ا تاکید ب��ر گس��ترش خدمات‬ ‫فردی و ش��خصی کردن خدم��ات بیمه گران‬ ‫ب��ه بیمه گذاران هدف ‪ ،‬به ص��ورت انفرادی با‬ ‫گس��تره جغرافیای کشور است‪ .‬به طور یقین‪،‬‬ ‫پی��روزی بر تهدیدهای ویروس��ی و میکروبی‬ ‫بای��د تامین چش��م انداز بلند م��دت خدمات‬ ‫برخ��ط انفرادی برای هر بیمه گذار باش��د‪ ،‬در‬ ‫غیر این صورت‪ ،‬بقای بر سنت دیرینه تمرکز‬ ‫خدمات هرچند در بهترین مناطق ش��هری و‬ ‫با بهترین امکان��ات رفاهی مانند مراکز خرید‬ ‫و دریاف��ت خدمات مخت��ص اتومبیل و دیگر‬ ‫ملزوم��ات و نیازه��ای خانواده ها ن��زد مراکز‬ ‫خس��ارت در این��ده صنعت بیمه گری طرحی‬ ‫بر اب است‪.‬‬ ‫باید متولیان صنعت هر روزه با خود مرور و‬ ‫مشق کنند که توسعه خدمات در اینده گریز‬ ‫از تجمیع بیمه گ��ذاران درون مراکز خدماتی‬ ‫شرکت های بیمه است و اینده پژوهی صنعت‬ ‫«خدمات فردی در زمان و مکان مورد نیاز هر‬ ‫مشتری چه برای صدور و چه خسارت هاست»‪.‬‬ ‫در فق��دان بازار رقاب��ت کامل ب��ا بیمه گران‬ ‫جهانی و حضور نداش��تن ش��رکت های بیمه‬ ‫داخل��ی در بازارهای بین الملل��ی باید تهدید‬ ‫بیماری های فراگی��ر دوران حاضر‪ ،‬این تدبیر‬ ‫را بیشتر ملموس کند‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در ش��رایطی اغاز ش��د که مس��ئله‬ ‫کاهش درامدهای نفتی و چالش های بودجه ای دولت‬ ‫نگرانی های جدی را درباره تش��دید رش��د متغیرهای‬ ‫پول��ی به وجود اورده بود و این نگرانی وجود داش��ت‬ ‫که نرخ رشد نقدینگی در سطوح بسیار باالیی تحقق‬ ‫یاب��د که این امر نگرانی ها از بابت افزایش نرخ تورم و‬ ‫نوسان سایر بازارها را تشدید می کرد‪ .‬اگرچه دولت و‬ ‫بانک مرکزی در یک سال گذشته تالش هایی کردند‬ ‫ت��ا بتوانند نوس��ان نرخ در بازاره��ا را کاهش دهند و‬ ‫ب��ا بکارگیری برخی روش ه��ا و ابزارها‪ ،‬جلوی تورم و‬ ‫نقدینگ��ی را بگیرند‪ ،‬اما به هرحال به دلیل تش��دید‬ ‫تحریم ها و نوس��ان های قیمتی که دربازارها از جمله‬ ‫بازار ارز به وجود امد‪ ،‬نقدینگی در کشور رشد کرد و‬ ‫ت��ورم نیز افزایش یافت‪ .‬به هرحال با توجه به اتفاقات‬ ‫و رخدادهای یک س��ال گذشته‪ ،‬درحال حاضر بخشی‬ ‫از جامع��ه نگ��ران ادامه روند افزایش تورم و بخش��ی‬ ‫نگران رکود هستند‪ .‬اکنون این پرسش برای بسیاری‬ ‫از مردم مطرح اس��ت که در س��ال اینده چه چیزی‬ ‫در انتظار اقتصاد ایران است؟ از این رو‪ ،‬کارشناسان با‬ ‫اشاره ای به وضعیت اقتصاد ایران در سالی که گذشت‬ ‫و پیش بین��ی کلی از وضعیت این��ده ان‪ ،‬به برخی از‬ ‫موارد در این زمینه و راهکارهایی که می تواند وضعیت‬ ‫اینده را بهبود بخشد اشاره می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تشدید مشکالت مشاغل‬ ‫وحید شقاقی‬ ‫علی سعدوندی‬ ‫البرت بغزیان‬ ‫وحید ش��قاقی کارش��ناس اقتصاد درای��ن باره در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه با توجه به اتفاقاتی که‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬در اقتصاد کشور رخ داد‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫که این موضوعات‪ ،‬وضعیت اقتصاد را در س��ال اینده‬ ‫با س��ختی و دش��واری هایی همراه کند افزود‪ :‬یکی از‬ ‫موضوعاتی که درحال حاضر بخش��ی از اقتصاد کشور‬ ‫را درگیر کرده موضوع ش��یوع ویروس کرونا در کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬این ویروس به دلی��ل کاهش ترددها و رفت و‬ ‫امدها در سطح شهر و کاهش تقاضا در بازارها‪ ،‬باعث‬ ‫شده تا بخش عمده ای از صنوف خرد و متوسط نیمه‬ ‫فعال و همچنین مشاغل توزیعی ضربه شدیدی ازاین‬ ‫بابت ببینند که بی تردید تبعات ان در درون اقتصاد‪،‬‬ ‫می تواند سال اینده خودش را نشان دهد‪.‬‬ ‫او درعین حال به مس��دود شدن بازارهای صادراتی‬ ‫کشور به کشورهای همسایه در پی شیوع کرونا اشاره‬ ‫کرد وگفت‪ :‬به دلیل بس��ته ش��دن مرزهای کش��ور‪،‬‬ ‫درحالی صادرات غیرنفتی کشور در این مدت با وقفه‬ ‫مواجه شده است که ادامه این روند می تواند در نهایت‬ ‫ش��رایط را برای اقتصاد کشور س��خت تر کند و سال‬ ‫اینده مشکالتی را از این بابت به وجود اورد‪.‬‬ ‫وی در عی��ن حال به کاهش ن��رخ جهانی نفت در‬ ‫چند روز گذشته اش��اره کرد و افزود‪ :‬اگرچه صادرات‬ ‫نف��ت ما اندک و با واس��طه انجام می ش��د‪ ،‬اما همان‬ ‫میزان اندک هم بخش��ی از واردات کاالهای اساس��ی‬ ‫مارا پوشش می داد که با وجود کاهش بی سابقه نفت‪،‬‬ ‫ای��ن موضوع می تواند باعث از دس��ت رفتن این بازار‬ ‫صادراتی شود یا ان را به حداقل برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم ها به هسته سخت می رسد‬ ‫کامران ندری‬ ‫شقاقی در عین حال به موضوع تحریم ها اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬عمال تحریم ها س��ال اینده به هس��ته سخت‬ ‫خود خواهد رس��ید ک��ه در چنین ش��رایطی دغدغه‬ ‫اصلی کش��ور بخش تولید خواهد بود تا موضوع تورم‪.‬‬ ‫از انجایی که واردات ما به کش��ور کاهش یافته است‪،‬‬ ‫در چنین ش��رایطی به طور طبیعی نیاز داخلی کشور‬ ‫باید در داخل کش��ور تامین ش��ود و ب��ه عبارتی بازار‬ ‫داخلی جایگزین واردات ش��ود که دراین زمینه نقشه‬ ‫راه مشخصی هم هنوز اتخاذ نشده است‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬ما هنوز نقشه راه مشخصی‬ ‫ب��رای جایگزین��ی واردات و تولی��د کاال و خدم��ات‬ ‫راهب��ردی در داخل کش��ور نداری��م و این بالتکلیفی‬ ‫دس��تگاه های تولی��دی و اقتصادی کش��ور می تواند‬ ‫مش��کالتی را به اقتصاد کشور در س��ال اینده ایجاد‬ ‫کند‪ .‬دراین راس��تا ضروری اس��ت که مسئوالن امر‪،‬‬ ‫دراین زمینه برنامه ریزی مش��خصی داش��ته باشند و‬ ‫تدابی��ر الزم را ب��رای حمایت از بخ��ش تولید به کار‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫ش��قاقی با تاکید براینکه در س��ال اینده ما در حوزه‬ ‫تولید با مسائل و گرفتاری های بیشتری روبه رو هستیم‬ ‫ک��ه اگر برای ان فکری نش��ود‪ ،‬می توان��د زمینه رکود‬ ‫اقتصادی را در کش��ور فراهم کند یاداورش��د‪ :‬بنابراین‬ ‫یک��ی از موضوع��ات مه��م برنامه ری��زان و مس��ئوالن‬ ‫اقتصادی کش��ور برای س��ال اینده باید موضوع تولید‬ ‫و بح��ث رکود اقتصادی باش��د تا اینک��ه به بحث تورم‬ ‫پرداخت شود‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم وضعیت اقتصاد کشور بهبود یابد‪ ،‬با توجه به شرایط‬ ‫یک س��ال گذشته بازارها و نوس��ان هایی که کم و بیش در بازارها‬ ‫وج��ود داش��ت‪ ،‬مهم ترین اقدام بان��ک مرکزی در س��ال اینده باید‬ ‫مدیریت نرخ ارز باشد‬ ‫‹ ‹افزایش نقدینگی دور از انتظار نیست‬ ‫این کارشناس با بیان اینکه در این بین نگرانی هایی‬ ‫از بابت افزایش حجم نقدینگی وجود دارد که با توجه‬ ‫به ش��رایط فعل��ی اقتصاد‪ ،‬افزایش نقدینگی در س��ال‬ ‫اینده خیلی دور از انتظار نخواهد بود گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫مش��کالتی که ویروس کرونا در اقتصاد ایجاد کرده و با‬ ‫توجه به کسری بودجه ای که دولت با ان مواجه است‪،‬‬ ‫بی تردید دولت مجبور خواهد ش��د که دست به انتشار‬ ‫پ��ول یا تخصیص خط اعتباری بزند که البته ناگزیر به‬ ‫این اقدام اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بی تردید تخصیص خط‬ ‫اعتباری و انتشار پول پرقدرت می تواند یک بار تورمی‬ ‫در اقتصاد ایجاد کند و باعث خلق پول در کش��ور شود‬ ‫که این موضوع در نهایت می تواند نقدینگی را افزایش‬ ‫ده��د و در نهایت رکود اقتص��ادی را به ویژه در بخش‬ ‫مولد تشدید کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق بازار سرمایه ادامه دارد‬ ‫علی س��عدوندی‪ ،‬اقتص��اددان نیز در ب��اره وضعیت‬ ‫بخش ه��ای مختل��ف اقتصاد در س��ال این��ده گفت‪:‬‬ ‫مهم ترین بازاری که درحال حاضر در کش��ور در رونق‬ ‫قرار دارد‪ ،‬بازار سرمایه است‪ .‬در چند ماه ابتدایی سال‬ ‫‪ ۹۹‬این رونق ادامه پیدا کند ولی یک جایی بازار اشباع‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بس��ته به سیاس��ت هایی که در ان زمان‬ ‫سیاس��ت گذار اتخاذ می کند ممکن اس��ت بازار سقوط‬ ‫کند یا به ثبات برس��د‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر اوراق گس��ترش‬ ‫پیدا کند س��رمایه گذاران بخش��ی از سبد دارایی خود‬ ‫را به اوراق تخصیص می دهند و این باعث خواهد ش��د‬ ‫اگر هم بازار س��رمایه سقوط کند کل سرمایه این افراد‬ ‫از بین نرود‪ .‬در دوران رکود و سقوط بازارها نرخ اوراق‬ ‫رش��د می کند یعنی نرخ بهره موثر واقعی کاهش پیدا‬ ‫می کن��د که به نفع اقتصاد اس��ت‪ .‬بنابرای��ن اگر اوراق‬ ‫گسترش پیدا کند امیدوار هستیم که به یک فرود نرم‬ ‫در بازار سرمایه برس��یم‪ ،‬در غیر این صورت نیمه دوم‬ ‫سال ‪ ۹۹‬بورس با مشکالت اساسی مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ممکن است نوسان ارزی داشته باشیم‬ ‫س��عدوندی درباره بازدهی دیگ��ر بازارها نیز عنوان‬ ‫کرد‪ :‬تا زمانی که بازار سرمایه فعال است امکان کنترل‬ ‫بازار طال و ارز وجود دارد‪ .‬هر چند نرخ طال در بازارهای‬ ‫جهانی صعودی اس��ت‪ ،‬بنابراین توصیه این هست که‬ ‫اگر فردی می خواهد در بازار طال و ارز س��رمایه گذاری‬ ‫کند‪ ،‬طال را انتخاب کند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اگر بازار سرمایه‬ ‫کنترل نش��ود و بازار اوراق گسترش پیدا نکند در نیمه‬ ‫دوم س��ال اینده یک نوس��ان ارزی خواهیم داشت‪ .‬اما‬ ‫اگر ارز تزریق ش��ود ممکن اس��ت این بحران تا س��ال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به تعویق بیفتد‪ ،‬ولی وقوع بحران قطعی اس��ت‪.‬‬ ‫سیاس��ت تثبیت ارز همان سیاس��ت از دهه ‪ ۵۰‬تا به‬ ‫امروز و این سیاست ناشی از انباشت شوک ارزی است‪.‬‬ ‫‹ ‹اولوی�ت بانک مرکزی‪ ،‬کنت�رل نرخ ارز‬ ‫باشد‬ ‫البرت بغزیان کارش��ناس اقتصاد نیز در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه با توجه به شرایط فعلی و اتفاقاتی‬ ‫که در مدت اخیر رخ داده اس��ت‪ ،‬به ش��کل مشخص‬ ‫نمی توان پیش بینی کرد که اقتصاد ایران در سال اینده‬ ‫چه سمت و سویی خواهد داشت افزود‪ :‬شیوع کرونا در‬ ‫کشور از یک س��و و پایین امدن بی سابقه نرخ نفت از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬سبب ش��ده تا نتوان پیش بینی دقیقی از‬ ‫اینده ارائه داد و باید دید که شرایط اقتصاد جهانی چه‬ ‫وضعیتی پیدا خواهد کرد و کشور ما از بحران ویروس‬ ‫کرونا چه زمانی عبور می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگر بخواهیم وضعیت اقتصاد کشور‬ ‫بهبود یابد‪ ،‬با توجه به شرایط یک سال گذشته بازارها‬ ‫و نوس��ان هایی که کم و بیش در بازارها وجود داشت‪،‬‬ ‫مهم تری��ن اق��دام بانک مرکزی در س��ال این��ده باید‬ ‫مدیریت نرخ ارز باش��د‪ ،‬یاداورش��د‪ :‬با توجه به تمامی‬ ‫اقدامات و تالش های بانک مرکزی در یک سال گذشته‬ ‫برای کنترل نرخ ارز‪ ،‬اما در برهه های زمانی مختلف ما‬ ‫شاهد نوس��ان هایی بودیم که این موضوع می تواند به‬ ‫اقتصاد ضربه بزند و برنامه ریزی بخش های اقتصادی را‬ ‫کاهش دهد؛ بنابراین در سال اینده بانک مرکزی باید‬ ‫تدابیر بیشتری در رابطه با حوزه ارز اتخاذ کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک ها غربالگری شوند‬ ‫بغزیان با توجه به نقش مهم بانک ها در حوزه اقتصاد‬ ‫و حمایت هایی ک��ه بانک ها می توانند ب��ه رونق تولید‬ ‫کنند اش��اره کرد و یاداورش��د‪ :‬با توجه به اهمیت این‬ ‫بخش‪ ،‬نیاز است که بانک مرکزی نسبت به غربالگری‬ ‫بانک ه��ا اقدام کند و پیگیر این باش��د ک��ه بانک ها تا‬ ‫چ��ه میزان از بحث بنگاهداری خارج ش��ده اند و اموال‬ ‫مازادشان را واگذار کرده اند‪.‬‬ ‫به گفته بغزیان‪ ،‬هرچه بانک ها عملکرد بهتری داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬بی تردید اقتصاد وضعیت مناسب تری خواهد‬ ‫داشت‪ .‬ازاین رو الزم است که توان اعتباردهی بانک ها‬ ‫باال ب��رود و خروج از بنگاه داری یک��ی ازاین اقدامات‬ ‫است‪.‬‬ ‫او همچنین به رعایت نرخ س��ود های بانکی از سوی‬ ‫بانک ها تاکید کرد و گفت‪ :‬از انجایی که نرخ س��ود باال‬ ‫می تواند تس��هیالت را برای بخ��ش اقتصاد گرانقیمت‬ ‫کن��د‪ ،‬بنابراین یکی از اقدامات بانک مرکزی در س��ال‬ ‫اینده باید موضوع بررس��ی نرخ سود و کاهش این نرخ‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تخصی�ص تس�هیالت ارزان ب�ه اصن�اف و‬ ‫تولید‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬با توج��ه به وضعیت فعلی‬ ‫اقتص��اد و از انجایی که بخش��ی از صنوف و کس��ب و‬ ‫کاره��ا و بخش های تولیدی به دلیل ش��یوع کرونا‪ ،‬از‬ ‫رونق افتاده اند و ازای��ن بابت ضربه خورده اند‪ ،‬بنابراین‬ ‫انتظار می رود که در سال اینده با تخصیص تسهیالت‬ ‫ارزان ازای��ن بخش ها حمای��ت ش��ود‪ .‬بنابراین پایین‬ ‫اوردن نرخ س��ود تسهیالت بانکی موضوع مهمی است‬ ‫که باید به ان توجه شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه او اگر این مهم محقق ش��ود این موضوع‬ ‫می تواند به کنترل تورم و مدیریت نقدینگی هم کمک‬ ‫کند و بخش��ی از نقدینگی های موجود در کشور را به‬ ‫سمت تولید هدایت کند‪.‬‬ ‫بغزیان با تاکید براین موضوع که حجم نقدینگی در‬ ‫مدت اخیر به ش��دت افزایش یافته و احتمال رشد ان‬ ‫در س��ال اینده همچنان وجود دارد افزود‪ :‬برای اینکه‬ ‫بتوان نقدینگی را کنترل کرد باید ابتدا مش��خص شود‬ ‫که این رش��د ناش��ی از چه عواملی اس��ت و بانک ها و‬ ‫دولت دراین زمینه چقدر تاثیر گذاشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد با سودجویان‬ ‫بغزی��ان در عین حال ب��ه برخورد با س��ودجویان و‬ ‫گروه های��ی که در هر ش��رایطی تالش می کنند فضای‬ ‫اقتصادی را ملتهب تر کنند اشاره کرد و گفت‪ :‬فعالیت‬ ‫س��فته بازان و س��ودجویان باعث ش��ده تا هم��واره در‬ ‫جامع��ه‪ ،‬انتظارات تورمی وجود داش��ته باش��د که در‬ ‫این��ده قیمت ها باال می رود و کاالها گرانتر می ش��وند‪.‬‬ ‫به نظر من تورمی که ما در یک س��ال گذشته داشتیم‬ ‫متاثر از اتفاق��ات و موضوعات مختلفی بوده که بخش‬ ‫زیادی از ان تخلیه ش��ده و دیگر به نظر نمی رسد سال‬ ‫اینده رشد تورم شدت داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این کارش��ناس‪ ،‬انتظ��ارات تورمی باید در‬ ‫کشور از بین برود و این نیاز به ایجاد ارامش و اطمینان‬ ‫در جامعه و ثبات بخشی به بازارها دارد که دراین بین‬ ‫نقش دولت و بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫او معتقد اس��ت که باال رفتن نرخ تورم باعث کاهش‬ ‫ق��درت خرید مردم می ش��ود و ای��ن می تواند به رکود‬ ‫در اقتص��اد دامن بزند‪ .‬بنابرای��ن یکی از اقدامات بانک‬ ‫مرکزی درسال اینده باید کنترل این شاخص اقتصادی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوی فرار مالیاتی گرفته شود‬ ‫کام��ران ندری‪ ،‬اقتصاددان نیز دراین باره بر این باور‬ ‫اس��ت که سال اینده سال س��ختی از لحاظ اقتصادی‬ ‫خواهی��م داش��ت و چالش کس��ری بودجه ب��ا توجه‬ ‫به چرخ ه��ای اقتصادی درب��اره ن��رخ مالیاتی چندان‬ ‫قاب��ل اص�لاح نخواه��د بود‪ .‬ب��ه گفته او نمی ت��وان از‬ ‫تولید کنندگانی که مالی��ات می پردازند نرخی باالتری‬ ‫دریافت کرد‪ .‬تنها کار این است که فرارهای مالیاتی را‬ ‫با روش هایی که به مجریان بر می گردد مورد توجه قرار‬ ‫بدهند و مالیات ها از این دسته دریافت شود‪.‬‬ ‫به گفته او همچنین گس��ترش پای��ه مالیاتی و احیا‬ ‫مالی��ات بر ث��روت و مالیات بر تجمی��ع درامدها و…‬ ‫مستقر شود‪ .‬البته انجام این کارها از سوی مجریان ما‬ ‫در سال اینده خود محل بحث است‪ .‬گاهی راه حل های‬ ‫تئوریک و نظری روی کاغذ وجود دارد ولی امکان اجرا‬ ‫و به مرحله عمل دراوردن این راه حل ها برای مجریان‬ ‫فراهم نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹احتماال نرخ تورم باالتر برود‬ ‫این کارش��ناس همچنین با تاکید بر اینکه در س��ال‬ ‫این��ده به طور قطع افزایش ن��رخ دالر و افزایش تورم‬ ‫خواهیم داشت یاداورشد‪ ::‬باید در بهترین حالت توقع‬ ‫داشته باشیم این افزایش ها از رشد نقدینگی موجود در‬ ‫اقتصاد امروز فراتر نرود‪ .‬به نظر من‪ ،‬متناس��ب با رشد‬ ‫نقدینگی کشور هم تورم و هم افزایش نرخ ارز را شاهد‬ ‫خواهیم بود‪ .‬به گفته او اگر نرخ رش��د نقدینگی حدود‬ ‫‪ ۲۸‬تا ‪ ۳۰‬درصد در نظر گرفته شود که البته میانگین‬ ‫تاریخی ما کمتر بوده و ‪۲۰‬درصد را نشان می دهد پس‬ ‫در این وضعیت خوش��بینانه کف ت��ورم و کف افزایش‬ ‫نرخ ارز بدون شوک دیگری در اقتصاد حدود ‪۲۰‬درصد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫صدور بیمه نامه شخص ثالث بدون حضور مالک خودرو‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی از صدور بیمه نامه ش��خص ثالث از‬ ‫‪ ۲۱‬بهمن تا ‪ 15‬اردیبهشت بدون نیاز به حضور مالک خودرو‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش دیوان اقتصاد‪ ،‬غالمرضا سلیمانی با اشاره‬ ‫به تمهیدات بیمه مرکزی برای مقابله با کرونا گفت‪ :‬به منظور‬ ‫رعایت نکات بهداشتی برای صاحبان خودرو که قصد دارند تا‬ ‫نسبت به تمدید بیمه نامه شخص ثالث اقدام کنند‪ ،‬تمهیداتی‬ ‫در نظر گرفته شده تا افرادی که بیمه نامه ان ها از امروز تا ‪15‬‬ ‫اردیبهشت به اتمام می رسد‪ ،‬می توانند از طریق نرم افزارهای‬ ‫شرکت ها بیمه نسبت به صدور بیمه نامه جدید اقدام کنند‪.‬‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد‪ :‬افرادی که امکان دریافت‬ ‫بیمه نامه جدید به صورت برخط را ندارند‪ ،‬تا ‪ ۱۵‬اردیبهش��ت‬ ‫وقت دارند تا نس��بت ب��ه دریافت بیمه نامه اق��دام کنند؛ در‬ ‫ای��ن فاصله در صورتی که بیمه نامه انها در این مدت منقضی‬ ‫بش��ود‪ ،‬با هماهنگی های انجام ش��ده با ش��رکت های بیمه ای‬ ‫ب��رای این دس��ته از صاحبان خودرو بیمه نام��ه جدید صادر‬ ‫می شود و بیمه نامه در اختیار شرکت های بیمه گر خواهد بود‬ ‫و مش��تریان اگر عالقه مند بودند می توانند از طریق واتس اپ‬ ‫یا روش های دیگر عکس بیمه نامه اصلی را در اختیار داش��ته‬ ‫باشند تا در صورت نیاز ارائه دهند که با این قابلیت دیگر نیاز‬ ‫نیس��ت تا تاریخ ‪ ۱۵‬اردیبهش��ت به شرکت های بیمه مراجعه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان کرد‪:‬از تاریخ ‪ ۱۵‬اردیبهشت می توانند به‬ ‫ش��رکت های بیمه ای مراجعه و نس��بت به پرداخت حق بیمه‬ ‫اقدام کنند تا اصل بیمه نام ه دریافت شود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 15‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1488‬‬ ‫پیاپی ‪2806‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹سال خوبی برای فوالدی ها پیش رو است‬ ‫عزی��ز قنوات��ی مدیرعام��ل اتی��ه خلیج ف��ارس درباره‬ ‫چش��م انداز صنع��ت فوالد در س��ال این��ده در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬با وجود تمام مش��کالت از جمله‬ ‫تحریم ها‪ ،‬تمام فوالدس��ازان به برنامه ه��ای خود در یک‬ ‫س��ال گذشته رس��یده اند و چه بس��ا برخی واحدها فراتر‬ ‫از برنامه ه��ای خود نی��ز پیش رفته اند‪ .‬از ای��ن رو به نظر‬ ‫می رسد که سال اینده نیز به همین روال صنعت فوالد به‬ ‫پیش برود و با مش��کل خاصی روبه رو نخواهد بود‪ ،‬چراکه‬ ‫بیشتر واحدهای فوالدی مسیرهای صادراتی خود را پیدا‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫قنواتی در ادامه تاکید کرد ‪ :‬به نظر می رس��د که فروش‬ ‫محص��والت ف��والدی چه در داخل و چ��ه در خارج برای‬ ‫ی مهیا باشد‪.‬‬ ‫واحدهای فوالد ‬ ‫وی همچنین با اش��اره به ش��یوع بیماری کرونا و تاثیر‬ ‫ان ب��ر بازار محصوالت فوالدی در س��ال ‪ ۹۹‬عنوان کرد‪ :‬‬ ‫ویروس کرون��ا نیز تا اوایل فروردی��ن از وضعیت بحرانی‬ ‫خ��ود عبور خواهد کرد‪ .‬در زمین��ه ویروس کرونا موضوع‬ ‫ان اس��ت که فضای مجازی بس��یار ای��ن بیماری را داغ‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی برای سال اینده فوالد‬ ‫محمد حیدری‪ ،‬مدیرعامل ارین فوالد غرب نیز درباره‬ ‫وضعی��ت ف��والد در س��ال این��ده در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از مش��کالتی که واحدهای فوالدس��ازی‬ ‫در س��الجاری ب��ا ان روب��ه رو بودند‪ ،‬تامین س��نگ اهن‬ ‫ب��ود؛ از همی��ن رو ب��ه نظر می رس��د که باید در س��ال‬ ‫جدید برنامه ریزی بیش��تری برای تامین مواد اولیه برای‬ ‫واحدهای فوالدسازی انجام بگیرد تا این واحدها در زمینه‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫در انتظار رونق اقتصادی‬ ‫‹ ‹عبور از ویروس کرونا‬ ‫س��یدرضا شهرس��تانی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجم��ن‬ ‫تولیدکنندگان ف��والد در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫وضعیت فصل اول سال اینده بستگی به عبور کل کشور‬ ‫از ویروس کرونا‪ ،‬خواهد داشت‪ .‬بدون شک ویروس کرونا‬ ‫تا س��ال اینده و با گرم ش��دن هوا از بی��ن خواهد رفت‪.‬‬ ‫ش��رایط زندگی و بازار نیز باالخره به روال عادی خود باز‬ ‫خواهند گشت‪.‬‬ ‫شهرس��تانی در ادامه با اش��اره به رکودی که ممکن‬ ‫اس��ت گریبانگیر فصل اول سال بازار فوالد شود‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد ‪ :‬شرایط بازار فوالد به گونه ای است که ممکن است‬ ‫اگهیمناقصهعمومی‬ ‫که در چند ماه نخست سال با رکود همراه باشیم‪ ،‬اما از‬ ‫فصل تابستان به بعد روند مصرف دوباره افزایش خواهد‬ ‫یافت و بازار ممکن است که با رونق روبه رو شود‪ .‬از این‬ ‫رو باید با پشتکار پیش برویم و از وابستگی به نفت خود‬ ‫را کاهش دهیم‪ .‬شهرس��تانی در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫باید برای رونق بخشی به بازار در سال اینده باید چرخه‬ ‫اقتصادی کش��ور به حرکت دراید تا ساخت و سازهای‬ ‫س��اختمانی و صنای��ع دیگر را به حرک��ت دراورد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد ‪ :‬باید زیرس��اخت ها را راه اندازی کرد از همین‬ ‫رو اگر دولت جاده س��ازی‪ ،‬راه اندازی ریل و تونل سازی‬ ‫و ‪ ...‬را ش��روع می ک��رد‪ ،‬رونق اقتصادی ش��کل خواهد‬ ‫گرفت‪ ،‬زیرا این اقدام ها بخش های مختلفی از چرخش‬ ‫اقتص��ادی را ب��ه راه می اندازد‪ .‬ای��ن عضو هیات مدیره‬ ‫انجم��ن تولیدکنندگان فوالد در ادام��ه عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر بیشتر واحدهای فوالدسازی ما در بازارهای‬ ‫جهانی شناخته شده هستند‪ ،‬از این رو باید بتوانیم برای‬ ‫صادرات برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫(فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین کاال‪/116‬ت ک اج‪)98/‬‬ ‫ش�رکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫کاالی مشروحه ذیل را از طریق شرکت های تامین کننده داخلی خریداری نماید‪:‬‬ ‫‪-1‬شرح مختصر کاالی مورد نیاز‪:‬‬ ‫مولد برق‪،‬دیزل ژنراتور ‪ 170‬کیلو ولت امپر‬ ‫اطالعات تکمیلی متعاقبا به همراه فرم مناقصه ارسال می گردد‪.‬‬ ‫‪-2‬محل تحویل کاال‪:‬شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری‪-‬اداره تدارکات و امور کاال‬ ‫‪-3‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪:‬ضمانت نامه بانکی به مبلغ ‪ 250،000،000‬ریال‬ ‫‪-4‬ش�رایط متقاضی‪:‬توانای�ی ارائ�ه تضمین ش�رکت در مناقص�ه و تضمین انج�ام تعهدات‬ ‫قرارداد طبق ضوابط جاری ش�رکت ملی نفت ایران‪،‬داشتن شخصیت حقیقی‪/‬حقوقی‪،‬شماره‬ ‫اقتصادی‪،‬توانای�ی مالی‪،‬ارائ�ه س�وابق کاری و همچنین م�دارک و گواهینامه ه�ای مرتبط و‬ ‫متناسب با موضوع مناقصه‬ ‫متقاضی�ان می توانند پس از انتش�ار اگه�ی نوبت دوم با مراجعه حض�وری و یا پایگاه اطالع‬ ‫رس�انی زیر نس�بت به تهی�ه و تکمیل اطالعات مورد نی�از اقدام نم�وده و تقاضای کتبی خود‬ ‫را ب�ه همراه مدارک درخواس�تی حداکثر ظرف م�دت ‪ 14‬روز پس از انتش�ار اگهی نوبت دوم‬ ‫تاریخ انتشار اول ‪ 1398/12/25‬‬ ‫تاریخ انتشار دوم‪1398/12/27 :‬‬ ‫نوب‬ ‫ت او‬ ‫ل‬ ‫جهت ارزیابی کیفی و بررسی صالحیت تامین کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به ادرس‬ ‫مناقصه گزار تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫ش�رکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری پس از بررس�ی اس�ناد و م�دارک واصله و ارزیابی‬ ‫کیفی مناقصه گران طبق قانون برگزاری مناقصات از ش�رکت های واجد شرایط جهت شرکت‬ ‫در مناقص�ه دعوت به عمل خواهد اورد‪.‬ضمنا ارائه مدارک و س�وابق هی�چ گونه حقی را برای‬ ‫متقاضی�ان ایج�اد نخواهد کرد و این ش�رکت در رد یا قبول پیش�نهادات در چارچوب قانون‬ ‫برگزاری مناقصات مختار است‪.‬‬ ‫«فقط مدارک ارزیابی ارسالی که در دفترخانه رسمی کپی برابر اصل شده باشد مورد استناد‬ ‫خواهد بود»‬ ‫ادرس پایگاه اطالع رسانی‪ http://agogpc.nisoc.ir:‬بخش مناقصه ها و مزایده ها‬ ‫نش�انی محل اعالم امادگی و دریافت اسناد‪:‬اس�تان خوزستان‪-‬شهرس�تان امیدیه‪-‬بلوار‬ ‫نفت‪-‬شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری‪ /‬اداره تدارکات و امور کاال‬ ‫تلفکس‪06152620897:‬‬ ‫فکس‪06152622683:‬‬ ‫داخلی‪06152622273:‬‬ ‫تاییدیه فکس‪3504 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری‬ ‫مجید محمودی‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫‹ ‹رونق در انتظار بازار الومینیوم‬ ‫چشم انداز صنایع معدنی در سال ‪۹۹‬‬ ‫تولید خود دچار مشکل خاصی نشوند‪.‬‬ ‫حی��دری با اش��اره به موضوع صادرات عن��وان کر ‪ :‬در‬ ‫بحث ص��ادرات فوالد نیز باید برنامه ریزی های بیش��تری‬ ‫انجام گیرد‪ ،‬زیرا بازارهای صادراتی به س��ادگی به دست‬ ‫نمی ایند از این رو باید برای حفظ بازارهای به دست امده‬ ‫باید بسیار بکوشیم‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ب��ازار الومینی��وم در س��ال جاری ب��ازار خوب��ی را از‬ ‫س��ر گذراند و ب��ا توجه به این موض��وع می توان همین‬ ‫چشم انداز را برای سال اینده ان متصور بود‪ .‬در این باره‬ ‫اری��ا صادق نیت حقیق��ی عضو هیات مدیره س��ندیکای‬ ‫الومینیوم ایران در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد ‪ :‬البته‬ ‫نگرانی جدی��د این روزها که مربوط ب��ه بیماری کرونا‬ ‫اس��ت‪ ،‬ممکن اس��ت که در ماه های ابتدایی سال اینده‬ ‫نیز خود را نشان بدهد‪ ،‬زیرا شیوع بیماری کرونا به نوبه‬ ‫خود س��بب رکود بازارها شده است‪ .‬صادق نیت حقیقی‬ ‫ادامه داد‪ :‬بیشترین فشارها در دنیا روی کشورهای چین‬ ‫و ایران است؛ البته کشور چین دوران پیک این بیماری‬ ‫را پشت س��ر گذاش��ته‪ ،‬این در حالی که ایران هم اکنون‬ ‫در دوران پیک و پرفش��ار این بیماری قرار گرفته است‬ ‫و ای��ن احتمال می رود که تا اواخر اردیبهش��ت درگیر‬ ‫این موضوع باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به اغاز ماه رمضان در اردیبهشت‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬موضوع دیگر در پی��ش رو بودن ماه رمضان‬ ‫اس��ت که خ��ود این ماه نی��ز همراه با رکود نس��بی برای‬ ‫بازار همراه اس��ت‪ .‬در حقیقت بازار س��ال اینده از ابتدای‬ ‫خرداد شروع خواهد شد‪ .‬این عضو هیات مدیره سندیکای‬ ‫الومینی��وم ایران ادامه داد‪ :‬امیدواریم که در مابقی س��ال‬ ‫ش��اهد تع��ادل و یکنواختی در بازار باش��یم که به کمک‬ ‫تولیدکنن��دگان الومینیوم در بازار بیاید و س��ال خوبی را‬ ‫برای این صنعت رقم بزند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بیش��تر صنایع معدنی در سال ‪ ۹۸‬با وجود تحریم ها و‬ ‫رکود داخلی توانس��تند از این سال با اهداف تعیین شده‬ ‫عبور کنند‪ .‬هرچند بازار در س��ال ‪ ۹۸‬به رکود چند ساله‬ ‫گذش��ته ادامه داد و بیش��تر صنایع معدنی نیز گریبانگیر‬ ‫این رکود بودند اما س��ال گذش��ته برخ��ی صنایع مانند‬ ‫فوالد و الومینیوم با تمام ش��رایط پیش رو توانستند بازار‬ ‫به نس��بت خوبی داش��ته باش��ند و اهداف بازار داخلی و‬ ‫صادراتی خود را محقق کنند‪.‬‬ ‫بیش��تر فعاالن صنایع معدنی معتقد هس��تند که بازار‬ ‫س��ال اینده ممکن است همچنان با رکود همراه باشد اما‬ ‫در همی��ن بازار نیز فرصت ه��ای وجود دارد که نباید انها‬ ‫را نادی��ده نگرفت و البته بیش از پیش با برنامه ریزی های‬ ‫مشخص تر به سمت صادرات پیش رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز سیمان‬ ‫بازار س��یمان در س��ال جاری با توجه ب��ه رکود داخلی‬ ‫اما توانس��ت به تولید برنامه ریزی ش��ده خود دست یابد‪.‬‬ ‫درباره چش��م انداز صنعت سیمان در س��ال اینده حسن‬ ‫صباغیان بیدگل فعال حوزه سیمان در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اگر صنعت ساختمان س��ازی در س��ال اینده‬ ‫بتواند رش��د و رونق داشته باش��د‪ ،‬صنعت سیمان نیز به‬ ‫همان نس��بت می تواند رو به جلو حرک��ت کند و از رونق‬ ‫برخوردار شود‪.‬‬ ‫صباغیان بیدگل در پاس��خ به این پرس��ش که ایا دولت‬ ‫برنامه خاصی برای س��اخت و ساز دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اما این گونه‬ ‫که به نظر می رس��د‪ ،‬دولت هیچ برنامه ای برای س��اخت و‬ ‫س��از ندارد و با توجه به ش��رایط رکود مردم نیز ساخت و‬ ‫س��ازی انجام نمی دهند‪ ،‬از این رو چشم انداز و دورنمایی‬ ‫از رونق را برای صنعت س��یمان نمی توان برای سال اینده‬ ‫پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫دالیل و اینده‬ ‫بازار پرتالطم‬ ‫یکی از مشکالتی‬ ‫که واحدهای‬ ‫فوالدسازی در‬ ‫سال جاری با ان‬ ‫روبه رو بودند‪،‬‬ ‫تامین سنگ‬ ‫اهن بود؛ از‬ ‫همین رو به نظر‬ ‫می رسد که باید‬ ‫در سال جدید‬ ‫برنامه ریزی‬ ‫بهتری برای‬ ‫تامین مواد اولیه‬ ‫برای واحدهای‬ ‫فوالدسازی انجام‬ ‫بگیرد‬ ‫در ماه های پایانی س��ال قیمت انواع محصوالت‬ ‫فوالد با جهش های ناگهانی همراه شد‪ .‬البته ناگفته‬ ‫نمان��د حوادثی که در ماه های پایانی س��ال رخ داد‬ ‫در ای��ن افزایش قیمت ها بی تاثی��ر نبودند‪ .‬یکی از‬ ‫عوام��ل تاثیر ا فزای��ش نرخ ارز بود که ای��ن بازار را‬ ‫دچار نوس��ان کرد‪ .‬از س��وی دیگر وارد شدن ایران‬ ‫به فهرست سیاه ‪ FATF‬نیز بر بازار تاثیرگذار بود‪.‬‬ ‫هرچند که براس��اس تجربه سال های گذشته وزنه‬ ‫نرخ ارز همراه با تاثیرگذاری بیش��تری همراه بوده‬ ‫و هس��ت‪ .‬اما ب��ا وجود تمام این عوام��ل و رکود در‬ ‫بازار‪ ،‬بسیاری از فعاالن بازار براین باورند که قیمت‬ ‫محص��والت فوالدی نبای��د به این ان��دازه افزایش‬ ‫می یاف��ت‪ .‬مجموع این عوامل س��بب ورود دالالن‬ ‫به این بازار ش��د‪ .‬رکود بازار نیز برخی از واحدهای‬ ‫تولی��دی را مجبور به واگذاری و فروش محصول به‬ ‫دالالن کرد‪ .‬انها نیز محصوالت را احتکار می کردند‬ ‫و نتیجه احتکار هم برهم خوردن بازار اس��ت‪ .‬البته‬ ‫این احتکار در محصوالت نهایی همچون تیراهن و‬ ‫میلگرد بیشتر خود را نشان داد‪ .‬نکته قابل توجه در‬ ‫این روند این بود که بس��یاری از این واحدها مجوز‬ ‫صادرات دارن��د اما به دلیل گران بودن قیمت ها در‬ ‫بازار تمایل به صادرات محصول نهایی نداش��ته و به‬ ‫احتکار کاال در داخل تمایل بیش��تری نشان دادند‪.‬‬ ‫س��ودحاصل از صادرات برای این صادرکنندگان تا‬ ‫پیش از این رقمی معادل ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد صادرات‬ ‫ب��ود‪ .‬رون��د افزایش نرخ در بازار داخلی به س��متی‬ ‫پیش رفت که صادرکنندگان با فروش کاال در بازار‬ ‫داخل به همین میزان یا باالتر از بازار داخلی س��ود‬ ‫می برن��د‪ .‬بنابرای��ن با توجه به نقش واس��طه ها در‬ ‫نوس��ان و افزایش قیمت کاال‪ ،‬بدون حضور دالالن‬ ‫قیمت ه��ا افت می کند‪ .‬البته با دس��تورالعمل های‬ ‫دولتی و همچنین تاثیر ش��یوع وی��روس کرونا بر‬ ‫بازار‪،‬قیمت ها شروع به افت خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 15‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1488‬‬ ‫پیاپی ‪2806‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫تجارت‬ ‫عل�ی نعیمی‪ :‬س��ینمای ایران در س��ال ‪ ۹۸‬روزه��ای پر فراز و‬ ‫نشیبی را تجربه کرد‪ .‬از همان روزهای نخستین سال و توقیف یک‬ ‫فیلم اکران ش��ده در روزهای میانی نمایش تا رخدادهای اجتماعی‬ ‫که سایه سنگین خود را بر سینمای ایران تحمیل کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در نخستین روزهای سال ‪ ۹۸‬خبر درگذشت‬ ‫جمش��ید مشایخی هنرمند پیشکس��وت عرصه بازیگری سینما و‬ ‫تئاتر و تلویزیون شوک بزرگی به سینمای ایران وارد کرد‪ .‬جمشید‬ ‫مشایخی که س��ال ها با بیماری دست و پنجه نرم می کرد سرانجام‬ ‫‪ ۱۷‬فروردین ‪ ۹۸‬به س��مت خانه ابدی تشییع شد‪ .‬در ایین تشییع‬ ‫مش��ایخی چهره های سرشناس��ی از جمله علی نصیریان دوست و‬ ‫همراه دیرینه اش از خصوصیات مشایخی سخن گفتند‪.‬‬ ‫نصیریان درباره مشایخی گفت‪ :‬ما تئاتر را در کشور راه انداختیم‬ ‫و با مش��ایخی در سال ‪ ۱۳۳۶‬اشنا شدم‪ ،‬این هنرمند در چند دوره‬ ‫رش��د کرد‪ .‬اول دوره تئاتر تلویزیون��ی در تلویزیون خصوصی بود و‬ ‫همه هنرمندان قدیمی با هم ش��روع به کار کردند و مش��ایخی در‬ ‫ان دوران بس��یار خوش درخشید‪ .‬دوران بعدی تئاتر سنگلج بود و‬ ‫دوران بعدی سینما و تلویزیون بود که اثار بسیار خوبی را ارائه کرد‪،‬‬ ‫این هنرمند در هر دوره ای درخش��ید و پخته تر ش��د‪ .‬مشایخی در‬ ‫فیلم «گاو» بس��یار خوش درخشید هرچند نقش کوچکی داشت و‬ ‫چقدر زیبا و ظریف این نقش را اجرا کرد‪ .‬نصیریان افزود‪ :‬مشایخی‬ ‫کمال المل��ک را زن��ده کرد و به تصویر کش��ید‪ .‬او یکی از ‪ ۵‬س��تون‬ ‫هنرهای نمایشی ایران بود و با رفتن این هنرمندان‪ ،‬این هنر سست‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اگرچه بسیاری هنرمندان با اس��تعداد و خالق داریم اما‬ ‫کسی جای جمشید مشایخی را نمی گیرد‪.‬‬ ‫این بازیگر پیشکس��وت در پایان تاکید کرد‪ :‬مشایخی علم عشق‬ ‫را از دفتر نیاموخت بلکه خودجوش به انچه می خواست رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش خوب ابتدای سال‬ ‫ف��روش خوب فیلم های اک��ران نوروز یک��ی از اتفاق های خوب‬ ‫ابتدای س��ال ‪ ۹۸‬بود‪ .‬فیلم های روی پرده فروش خوبی داش��تند و‬ ‫این نوید دهنده روزهای پر رونق برای سینمای ایران بود‪.‬‬ ‫علی سرتیپی سخنگوی ش��ورای عالی اکران در گفت وگو با مهر‬ ‫با اش��اره به استقبال از فیلم های اکران ش��ده در سینماها در نوروز‬ ‫‪ ۹۸‬گفت‪ :‬خوش��بختانه سینمای ایران در سال جدید کار خود را با‬ ‫موفقیت اغاز کرد و از رشد بسیار خوبی از نظر فروش برخوردار بود‪.‬‬ ‫وی بیان ک��رد‪ :‬یکی از مهم ترین اتفاق هایی که در س��ال جدید‬ ‫رخ داد اف��زوده ش��دن س��الن های س��ینمایی جدی��د در تهران و‬ ‫ش��هرهای دیگر بود و خوش��بختانه مردم با توجه به اینکه س��ینما‬ ‫رفتن درحال حاضر ارزان ترین تفریح در کش��ور به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫اس��تقبال خوبی از فیلم ها کردند‪ .‬سخنگوی شورای عالی اکران در‬ ‫مقایسه مجموع گیشه سینماها در نیمه نخست فروردین ماه سال‬ ‫‪ ۹۸‬نسبت به مدت مشابه در فروردین سال ‪ ۹۷‬توضیح داد‪ :‬با توجه‬ ‫به فروش قابل توجه فیلم ها در تعطیالت‪ ،‬فروش گیشه فروردین ماه‬ ‫امس��ال می تواند نسبت به فروردین ماه س��ال گذشته با ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫گزارش‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از وقایع سینمای ایران در سال ‪۹۸‬‬ ‫سال سخت سینماگران و چشم امید به اینده‬ ‫رش��د همراه باش��د‪ ،‬همچنین در بخش تماش��اگران نیز بین ‪ ۲۵‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬درصد افزایش خواهیم داشت‪ .‬در واقع بررسی فروش سینما در‬ ‫تعطیالت می تواند این احتمال را افزایش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیل و توقیف‬ ‫در روزهایی ابتدایی س��ال وقوع س��یل در چند اس��تان کش��ور‬ ‫باعث ش��د کام بس��یاری از هموطن ها تلخ شود‪ .‬س��ینماگران هم‬ ‫همانند دیگ��ر هنرمندان با ایجاد پویش ها و فعالیت هایی به کمک‬ ‫سیل زده های استان های درگیر سیل رفتند‪ .‬در همین میان ایجاد‬ ‫پویش هایی برای سرگرم کردن اهالی مناطق سیل زده با استقبال‬ ‫مردم روبه رو ش��د‪ .‬بر اساس تصمیم شورای صنفی نمایش تمامی‬ ‫بلیت تمامی استان های درگیر سیل نیم بها شد و طرح ایجاد سینما‬ ‫سیار برای نمایش فیلم های اکران نوروزی با استقبال مردم روبه رو‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹توقیف فیلم ها‬ ‫پ��س از گذش��ت ‪ ۲۴‬روز از اکران ن��وروزی س��ینماها و با اعالم‬ ‫پرفروش های سینماها توسط شورای صنفی نمایش به یکباره اداره‬ ‫نظارت و ارزش��یابی حکم به توقیف فیلم رحمان ‪ ۱۴۰۰‬داد‪ .‬فیلمی‬ ‫که با گذش��ت ‪ ۲۴‬روز از نمایش عمومی خود توانس��ته بود بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬میلی��ارد تومان فروش کند و ‪ ۴۴‬درصد از س��هم فروش اکران‬ ‫ن��وروز را به خ��ود اختصاص دهد‪ .‬دلیل توقیف فیلم اکران نس��خه‬ ‫بدون ممیزی فیلم بود که باعث جنجال های بسیاری شد‪ .‬از سویی‬ ‫صاحبان اثر هر گونه تخلف را در اکران تکذیب می کنند و می گویند‬ ‫همان نسخه مجوز دار را اکران کردند و از طرفی مسئوالن سازمان‬ ‫س��ینمایی اع�لام می کنند که صاحب��ان اثر در نح��وه اکران فیلم‬ ‫دچار تخلف های گس��ترده ای ش��دند‪ .‬توقیف در س��ینماها تنها به‬ ‫فیلم رحمان ‪ ۱۴۰۰‬ختم نمی ش��ود و دامنه توقیف فیلم ها گریبان‬ ‫کیان��وش عیاری و فیلم «خانه پدری» را هم گرفت‪ .‬فیلمی که پس‬ ‫از گذش��ت ‪ ۱۰‬سال از س��اخت موفق به نمایش شد با فشار گروهی‬ ‫از مس��ئوالن و مردم مجدد توقیف شد‪ .‬اکران نوروزی حاشیه های‬ ‫دیگری هم داش��ت‪ .‬یکی از این حاشیه ها فروش بسیار پایین فیلم‬ ‫غالمرضا تختی در گیشه بود‪ .‬فیلمی که جزو اثار برگزیده جشنواره‬ ‫فجر بود و اثر قابل اعتنایی در حوزه س��ینمایی بیوگرافی به حساب‬ ‫می امد‪ .‬اما عدم استقبال مخاطبان از این فیلم با پرسش های جدی‬ ‫اهالی فرهنگ و هنر روبه رو شد‪ .‬فیلمی که با توجه به سوژه و ساخت‬ ‫ان پیش بینی می ش��د می تواند در گیش��ه موفق باشد اما شکست‬ ‫بزرگی در جذب مخاطب داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹جشنواره جهانی فجر و بی رونقی‬ ‫در گی��ر و دار ای��ن موضوعات و همزمان با ش��روع اردیبهش��ت‬ ‫جش��نواره جهانی فیلم فجر در دوره س��ی و هفتم کار خود را اغاز‬ ‫کرد‪ .‬جشنواره ای که بر خالف دوره گذشته خود با کم رونقی روبه رو‬ ‫بود و اس��تقبال از ان کمتر از دوره پیش��ین بود‪ .‬جش��نواره جهانی‬ ‫فیلم فجر در دوره س��ی و ششم میزبان چهره های مطرح سینمای‬ ‫جه��ان و هالی��وود از جمله الیور اس��تون و ای ار رحم��ان بود و در‬ ‫دوره س��ی و هفتم جش��نواره در شکل و ش��مایل و مقیاس با رونق‬ ‫کمتری همراه بود و خبری از چهره های سرشناس سینمای جهان‬ ‫در ان نبود‪ .‬کمبود بودجه و تاثیر تحریم های کش��ور امریکا بر روند‬ ‫برگزاری جش��نواره جهانی تاثیر گذاشته بود‪ .‬رضا میرکریمی دبیر‬ ‫این رویداد س��ینمایی اخری��ن دوره دبیری خ��ود را تجربه کرد و‬ ‫پس از ان مس��ئولیت برگزاری جش��نواره در دوره سی و هشتم به‬ ‫محمدمهدی عسگرپور رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹گیشه سرد سینماها‬ ‫با ش��روع ماه مبارک رمضان سینمای ایران با رکود یک ماهه در‬ ‫گیشه روبه رو بود‪ .‬با وجود اجرای طرح هایی از جمله از افطار تا سحر‬ ‫اما گرانی بلیت س��ینماها باعث شد بسیاری از فیلم های روی پرده‬ ‫نتوانند مخاطب خود را مجاب به حضور در سالن های سینما کنند‪.‬‬ ‫فروش اثار در گیشه سینماهای ایران در ‪ ۱۰‬سال گذشته تا به این‬ ‫اندازه پایین نبوده اس��ت‪ .‬ش��اید بعد از اکران های ناموفق سینمای‬ ‫ایران در س��ال ‪ ۸۸‬و رمضان ان س��ال که به باور بس��یاری‪ ،‬یکی از‬ ‫کم رونق ترین اکران های سینمای ایران در دو دهه گذشته به شمار‬ ‫می امد‪ ،‬سینمای ایران در چند سال گذشته همواره با فروش خوب‬ ‫اثار و رونق گیشه ها توانسته است چراغ سینماها را روشن نگه دارد‪.‬‬ ‫ماه رمضان س��ال ‪ ۹۸‬نخس��تین رمضان پس از ‪ ۱۰‬س��ال است که‬ ‫سینماها از جمعیت خالی بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹درجه بندی سنی سینماها‬ ‫یکی از اقدام های سازمان س��ینمایی در راستای منطقی کردن‬ ‫اکران فیلم های روی پرده درجه بندی س��نی اثار س��ینمایی بود‪.‬‬ ‫بخشنامه ای که از سوی سازمان سینمایی به تمامی اثار روی پرده‬ ‫ابالغ شد و مقرر شد از این به بعد فیلم های روی پرده با تعیین درجه‬ ‫س��نی که در ش��ورایی تخصصی انجام می گیرد نسبت به اثار روی‬ ‫پرده و چگونگی حضور مخاطبان تصمیم گیری کنند‪ .‬هرچند این‬ ‫بخشنامه ش��کل اجرایی موفقی نداشت و بسیاری از فیلم ها تنها با‬ ‫درج درجه س��نی فیلم ها روی پوستر فیلم کفایت کردند اما به نظر‬ ‫می رسد این موضوع باعث می شود در سال های اینده با نظم بهتری‬ ‫در چینش اکران روبه رو باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹شفافیت در اعالم هزینه ها‬ ‫یک��ی از رویکرده��ای مدیریتی حس��ین انتظامی در س��ازمان‬ ‫س��ینمایی ایجاد ساختار ش��فافیت در عملکرد دس��تگاه های زیر‬ ‫مجموعه معاونت س��ینمایی وزارت ارشاد بود‪ .‬شفافیت در بودجه‬ ‫و خرج های هر یک از نهادهای س��ینمایی و انتشار لیست هزینه ها‬ ‫با اس��تقبال اهالی رس��انه و هنرمن��دان روبه رو ش��د‪ .‬جدول کلی‬ ‫برنامه و بودجه س��ال ‪ ۹۸‬سازمان امور س��ینمایی و سمعی بصری‬ ‫و موسس��ه های مرتبط بر اس��اس مدل بودجه ری��زی عملیاتی ‪۱۵‬‬ ‫اردیبهشت اعالم شد‪.‬‬ ‫این جدول که ش��امل برنامه و بودجه سال ‪ ۹۸‬سازمان سینمایی‬ ‫اس��ت از سوی مرکز گس��ترش سینمای مس��تند و تجربی‪ ،‬بنیاد‬ ‫س��ینمایی فارابی‪ ،‬موسسه سینماش��هر‪ ،‬انجمن سینمای جوانان‬ ‫ایران و خانه س��ینما به عنوان بازوی اجرایی س��ازمان س��ینمایی‬ ‫و محوریت حمایت از س��ینمای مس��تند و انیمیش��ن‪ ،‬س��ینمای‬ ‫حرفه ای‪ ،‬توس��عه زیرس��اخت و س��الن نمایش فیلم‪ ،‬فیلم کوتاه و‬ ‫توس��عه دانش فیلمس��ازی و فعالیت های جمعی و صنفی و رفاهی‬ ‫سینماگران و سایر فعالیت ها که ازسوی ستاد مرکزی سازمان اجرا‬ ‫خواهد ش��د و همچنین فعالیت ردیف ‪ ۴‬در بخش س��ایر فعالیت ها‬ ‫در عرصه حفاظت و غنی س��ازی اس��ناد و میراث سینمایی کشور‬ ‫که از س��وی موزه سینما اجرا می ش��ود‪ ،‬همراه با ارائه توضیح هایی‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق شبکه نمایش خانگی‬ ‫ش��بکه نمایش خانگی و رونق سریال س��ازی در این شبکه باعث‬ ‫ش��د بسیاری از هنرمندان وقت خود را صرف ساخت و بازی در این‬ ‫مجموعه ها کنند‪ .‬س��ال ‪ ۹۸‬سال سریال های شبکه نمایش خانگی‬ ‫ب��ود‪ .‬از «نهنگ ابی» فری��دون جیرانی تا «هیوال» مهران مدیری و‬ ‫«دل» منوچهر هادی و «مانکن» حسین سهیلی زاده و «کرگدن»‬ ‫کیارش اس��دی زاده جزو اثاری بودند که باعث ش��دند شبکه های‬ ‫برخ��ط نمایش خانگی و س��امانه های ‪ VOD‬روزهای پررونقی را‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬تجربه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری دو جشنواره سینمایی‬ ‫برگزاری جش��نواره فیلم و عکس فن��اوری و صنعتی که روزنامه‬ ‫حام��ی رس��انه ای ان بود یک��ی دیگ��ر از رویدادهای مهم‬ ‫س��ینمایی در س��ال ‪ ۹۸‬بود‪ .‬جش��نواره ای که دبی��ری ان را بهزاد‬ ‫رشیدی بر عهده داشت و بر پیوند میان صنعت و سینما و سینمای‬ ‫صنعت��ی و س��اخت فیلم های��ی از صنعتگران تاکید داش��ت‪ .‬این‬ ‫جش��نواره در بخش فیلم و عکس و پوستر برگزار شد و در پنجمین‬ ‫دوره خود توانست نظر بسیاری از اهالی سینما را به خود جلب کند‪.‬‬ ‫برگزاری س��ی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در بهمن سال ‪۹۸‬‬ ‫ش��اید جزو اخرین رویدادهایی بود که در حوزه سینما برگزار شد‪.‬‬ ‫ت اثار ان نوید سینمای پرباری را برای‬ ‫جشنواره ای که فارغ از کیفی ‬ ‫سال ‪ ۹۹‬می داد‪ .‬حضور کارگردان های شاخص از نسل های مختلف‬ ‫فیلمس��ازی در این جشنواره بر رونق این رویداد مهم هنری افزوده‬ ‫بود‪ .‬در این جش��نواره فیلم «خورش��ید» س��اخته مجید مجیدی‬ ‫توانست بهترین فیلم جشنواره شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کرونا و سال سخت سینما‬ ‫س��ال سینمایی ایران با خبر تلخ سیل در کش��ور اغاز و با شیوع‬ ‫ویروس کرونا هم پایان یافت‪ .‬تعطیلی یک ماهه سینماها در اسفند‬ ‫‪ ۹۸‬و از سکه افتادن کاسبی سینماها و احتمال تعطیلی بسیاری از‬ ‫س��الن های سینما این بیم را در دل سینماگران به وجود اورد که به‬ ‫سینمای ایران در سال اینده با دیده تردید نگاه کنند‪ .‬امید بسیاری‬ ‫از اهالی سینما به سال ‪ ۹۹‬به حمایت و تدبیر دولت برای برون رفت‬ ‫از بحران هایی است که در جامعه رخ داده است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪ 1398‬‬ ‫‪ 20‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 15‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1488‬‬ ‫پیاپی ‪2806‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با‬ ‫تاکید کرد‪:‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صادرات غیرنفتی سال ‪ ۹۸‬به هدفگذاری خود نرسید و‬ ‫کارنامه امس��ال البته بدون احتساب یک ماه پایانی سال‪،‬‬ ‫ب��ا ‪۳۸‬میلیارد و ‪ ۵۹۷‬میلیون دالر بس��ته ش��د که البته‬ ‫ق��رار براین بود که م��رز ‪۵۰‬میلیارد دالر را هم رد کند اما‬ ‫نش��د! این محقق نشدن هدفگذاری دالیل مختلفی دارد؛‬ ‫از تحریم ها و معضل س��خت نق��ل و انتقال پول گرفته تا‬ ‫محدودیت ه��ای داخلی و سیاس��ت های ارزی نادرس��تی‬ ‫که سدی بر س��ر راه صادرکنندگان شد‪ .‬حاال در روزهای‬ ‫پایانی س��ال که بعید است به موفق بودن پرونده ‪۱۲‬ماهه‬ ‫تجارت خارجی بینجامد؛ درگیر ش��یوع ویروس منحوس‬ ‫کرونا هس��تیم ک��ه زندگی م��ردم و اقتصاد کش��ور را تا‬ ‫حدودی مختل کرده است؛ اتفاقی که دنیا نیز با ان درگیر‬ ‫اس��ت و همه س��عی دارند تا به زودی شیوع این ویروس‬ ‫را متوق��ف کنند‪ .‬در این ش��رایط و برای پیش بینی روند‬ ‫صادرات غیرنفتی سال اینده و انچه در سال ‪ ۹۸‬گذشت‪،‬‬ ‫گفت وگویی با رئیس س��ازمان توس��عه تجارت داش��تیم‪.‬‬ ‫حمید زادبوم می گوی��د‪ :‬اگر کرونا را مهار کنیم می توانیم‬ ‫متعاقب س��ال «رونق تولید» (‪ ،)۱۳۹۸‬س��ال اینده را نیز‬ ‫س��ال رونق صادرات بنامیم‪ .‬مشروح گفت وگوی‬ ‫با‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €سال ‪ ۹۸‬چگونه گذشت؟‬ ‫ب��ا توجه به اینک��ه در س��ال ‪ ۹۸‬تحریم ها نس��بت به‬ ‫سال های گذش��ته شدت پیدا کرده بود‪ ،‬ما نیز برنامه های‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬را در سال ‪ ۹۸‬ادامه دادیم و بیشتر بر بازارهای‬ ‫خاص و هدف همسایه متمرکز شدیم‪ .‬این تمرکز در نیمه‬ ‫دوم امس��ال منسجم تر شد و با همکاری نهاد های مختلف‬ ‫و بخ��ش خصوص��ی از جمله اتاق ه��ای بازرگانی و تعاون‬ ‫س��عی کردیم در مس��یری حرکت کنیم که هم با اثرات‬ ‫تخریبی تحریم ها مبارزه کنی��م و هم اینکه توجه به این‬ ‫بازارها را به نح��وی هدایت کنیم که از تمام ظرفیت های‬ ‫موج��ود در کش��ور ب��رای افزای��ش ص��ادرات اس��تفاده‬ ‫کنیم‪ .‬س��ازمان توس��عه تج��ارت کار اجرای��ی نمی کند‬ ‫بنابراین در این مس��یر باید به نحوی فرهنگ سازی داشته‬ ‫باش��د و به تش��کل ها و اس��تان ها اطالع رس��انی کند که‬ ‫برهمین اس��اس در س��ال ‪ ۹۸‬به ویژه در نیمه دوم س��ال‬ ‫همایش های متع��ددی درباره بازارهای ه��دف صادراتی‬ ‫در اس��تان ها برگزار کردی��م‪ .‬همچنین برگزاری روز ملی‬ ‫صادرات در تهران و در بیش از ‪۲۰‬اس��تان در این شرایط‬ ‫تحریمی نوعی فرهنگ سازی در صادرات بود‪ .‬در استان ها‬ ‫توانستیم با برگزاری همایش های کشوری درباره بازارهای‬ ‫هدف‪ ،‬با همکاری مدیران س��ازمان یا رایزنان بازرگانی که‬ ‫از قبل داشتیم و حاال به کشور برگشتند‪ ،‬بازارها را معرفی‬ ‫کنیم‪ .‬با توجه به تمرکزی که روی بازار کش��ور همسایه‬ ‫و ش��رکای تجاری مهم از جمله چین و هند داشتیم این‬ ‫برنام��ه را برای س��ال ‪ ۹۹‬هم ادامه خواهی��م داد چرا که‬ ‫برنامه هایی که برای توس��عه تجارت خواهیم داش��ت باید‬ ‫حداقل میان مدت باش��د که بتواند پاس��خگو و تاثیرگذار‬ ‫باش��د‪ .‬عالوه براین برای اینکه بتوانیم مسائل اجرایی در‬ ‫پی��ش روی صادرکنندگان را حل و فص��ل کنیم کارگروه‬ ‫توس��عه صادرات را ایجاد کردیم که در نیمه دوم امس��ال‬ ‫‪۱۰‬جلس��ه ان را برگزار کردیم‪ .‬در این جلس��ه ها‪ ،‬مسائل‬ ‫فوری و مش��کالت صادرکنندگان را پس از بررس��ی ها به‬ ‫کاالیی که از اوراس��یا وارد ایران می ش��ود باید حداقل ‪۴۰‬درصد ان‬ ‫در ‪۵‬کش��ور اوراسیا تولید شده باشد‪ .‬خوش��بختانه با اجرای توافقنامه‬ ‫اوراس��یا به حجم تجارت اضافه شده اس��ت و امیدواریم در ابان سال‬ ‫اینده مذاکرات تجارت ازاد را با این اتحادیه اقتصادی اغاز کنیم‬ ‫نهاد های��ی که در کارگروه حضور دارن��د ابالغ می کنیم و‬ ‫نماینده نهاد ها نیز اگر در حد اختیار خودش��ان باش��د در‬ ‫همان جلس��ه مش��کل رفع می کنند؛ در غیراینصورت در‬ ‫جلس��ه های مرتبط رس��می و قانونی خود تصمیم گیری‬ ‫خواهندک��رد‪ .‬مانند موضوع ارز که بای��د در کارگروه ویژه‬ ‫خود در بانک مرکزی مطرح ش��ود‪ .‬امیدوارم این کارگروه ‬ ‫توس��عه صادرات ک��ه نقش حل و فصل فوری مش��کالت‬ ‫صادرکنندگان را دارد بتواند هر هفته جلسه داشته باشد‪.‬‬ ‫موضوع دیگری که سال هاس��ت در سازمان در حال انجام‬ ‫است و امس��ال با کارگروه توس��عه صادرات قوت گرفت‪،‬‬ ‫میزهای کاالیی و کش��وری است که در س��ازمان برگزار‬ ‫می ش��ود و مس��تقل از کارگروه توس��عه صادرات اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین برخی اس��تان ها قابلیت خاصی در کاال یا کشور‬ ‫مشخصی دارند که نسبت به برگزاری میزها اقدام می شود‪.‬‬ ‫€ €پرداخت مشوق های صادراتی به کجا رسید؟‬ ‫س��ازمان توسعه تجارت در این باره تالش کرد تا بتواند‬ ‫بخش��ی از این بودجه را برای سال ‪ ۹۸‬بگیرد اما با وجود‬ ‫ابالغ بس��ته تش��ویقی صادرات‪ ،‬تا کنون نتوانستیم هیچ‬ ‫مبلغی را دریافت کنیم‪ .‬این امر ش��اید به این دلیل است‬ ‫که مسائل و مشکالت بودجه ای کشور باعث شده تشویق‬ ‫و کمک به صادرات غیرنفتی به عنوان اولویت اول نباش��د‬ ‫چون یک ریال هم هنوز دریافت نکردیم‪.‬‬ ‫€ €در این ش�رایط باید ص�ادرات غیرنفتی اولویت‬ ‫باشد؛ چرا هیچ رقمی پرداخت نمی شود؟‬ ‫بله درس��ت است اما س��ال گذش��ته از ‪۱۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان‪ ۲۰ ،‬میلیارد تومان پرداخت ش��د و امسال نیز ‪۷۸۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان هن��وز ریالی دریافت نکردی��م‪ .‬در تالش‬ ‫هس��تیم حداقل مبلغ ‪ ۵۰‬میلیارد توم��ان دریافت کنیم‬ ‫ت��ا بتوانیم بخش��ی از امور ف��وری و رویدادهای تجاری را‬ ‫پوش��ش دهیم‪ .‬البته در بس��ته حمایت از توسعه صادرات‬ ‫غیرنفتی که امس��ال به تصویب رسید‪ ،‬غیر از مشوق های‬ ‫مس��تقیم‪ ،‬تس��هیالت و اعتبارات ریالی از محل صندوق‬ ‫توس��عه ملی پرداخت شد که خوش��بختانه از اوایل بهمن‬ ‫این مهم اغاز ش��د‪۲ .‬هزار میلیارد توم��ان از منابع ریالی‬ ‫صن��دوق به چند بانک عامل تخصیص داده ش��د که این‬ ‫بانک ه��ا باید این منابع را ب��ه صادرکنندگان بدهند‪ .‬نرخ‬ ‫س��ود ان هم میانگین نرخ سود بانک ها و صندوق خواهد‬ ‫ب��ود یعنی حدود ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۴.۵‬درصد‪ ،‬در نتیجه این بخش‬ ‫از مشوق ها در حال اجراست‪.‬‬ ‫€ €پیش بینی شما برای تجارت خارجی در سال ‪۹۹‬‬ ‫چیست؟‬ ‫درحال حاضر این مهم خیلی قابل پیش بینی نیست چرا‬ ‫که باید دید ش��یوع ویروس کرونا را چگونه مهار می کنیم‪.‬‬ ‫به نظر من هرچه بیشتر مردم با وفاق ملی کمک کنند تا‬ ‫این ویروس منحوس را شکست بدهیم سریع تر می توانیم‬ ‫ریکاوری شویم و دوباره نشاط اقتصادی را به دست بیاوریم‪.‬‬ ‫بنابراین اگر بتوانیم در همین فروردین ماه از نقطه صعود‬ ‫به فرود برسیم‪ ،‬مطمئن هستم وضعیت سال اینده از سال‬ ‫‪ ۹۸‬بهتر خواهد بود چرا که در این س��ال که رونق تولید‬ ‫بود بخش��ی از زیرس��اخت های تولید داخل خوب حرکت‬ ‫کرد و به س��مت جلو رفت و در نتیجه اگر متعاقب س��ال‬ ‫رونق تولید‪ ،‬س��ال اینده را سال رونق صادرات نامگذاری‬ ‫کنیم خیلی دور از ذهن نیست‪ .‬با توجه به بازارهای دائمی‬ ‫و طبیعی که در کشورهای اطراف داریم و اینکه بخشی از‬ ‫س��اختار تولید داخل ما توانسته حرکت کند‪ ،‬اگر بتوانیم‬ ‫کرونا را شکس��ت دهیم وضعیت ص��ادرات خوبی خواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬البته ای��ن کار نیاز به تالش و کار بس��یار دارد و‬ ‫اینگونه نیس��ت که فقط ش��عار بدهیم بلکه باید همه در‬ ‫بخش دولتی و خصوصی حرکت جهادی داشته باشیم‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس پیش بینی خاصی نمی توان داشت چرا‬ ‫که باید بتوانیم کرونا را شکست دهیم و مرزها باز و فرایند‬ ‫صادراتی روان ش��ود‪ .‬با توجه به ش��رایط تحریم‪ ،‬بخشی‬ ‫از تجارت ما مرهون تردد س��فرهای تجار به کش��ورهای‬ ‫همس��ایه دیگر است که در این شرایط ترددها نیز محدود‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫€ €تکلیف رایزنان بازرگانی که به نوعی از بین رفت‬ ‫چیست؟‬ ‫تعداد رایزنان بازرگانی نس��بت به س��ال های گذش��ته‬ ‫کاهش بس��یاری داش��ت که در گام نخس��ت به فکر این‬ ‫هس��تیم که برای س��ال اینده این بخش را توسعه دهیم‬ ‫و به موازات این امر با دس��توری ک��ه از مقام عالی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داشتیم هماهنگی می کنیم که از‬ ‫دفاتر شرکت های وابس��ته به وزارتخانه در خارج از کشور‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬دوم اینکه از اتاق بازرگانی و تعاون و دیگر‬ ‫تشکل ها استفاده خواهیم کرد که برای ایجاد دفاتر خارج‬ ‫از کشور اقدام کنیم که جلسات این مهم فعال است و در‬ ‫حال برگزاری است‪.‬‬ ‫€ €در این ش�رایط (ش�یوع کرونا) باز هم جلسات‬ ‫برگزار می شود؟‬ ‫جلس��ات فوری که برگزار می شود اما سعی می کنیم از‬ ‫جلس��اتی که ضرورت نداشته باش��د خودداری کنیم و با‬ ‫ویدئوکنفران��س و تلفنی موضوع��ات را انجام دهیم‪ .‬البته‬ ‫باید احتیاط کنیم که ش��رایط به گونه ای نشود که کسی‬ ‫اسیب ببیند‪ .‬در هر صورت هم باید مردم رعایت کنند که‬ ‫این ویروس توسعه پیدا نکند و سیستم درمانی هم خسته‬ ‫نش��ود و هم اینکه اقتصاد به تعطیلی کشیده نشود‪ .‬به هر‬ ‫ح��ال هم اقتصاد چه در بعد تجارت داخلی و چه خارجی‬ ‫باید به حرکت خود ادامه دهد و متوقف نشود‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫قرار اس��ت پروتکل های بهداشتی را نیز با همکاری وزارت‬ ‫بهداشت به کشورهای مجاور ابالغ کنیم‪.‬‬ ‫€ €از موافقتنامه اوراس�یا چه خبر؟ ممنوعیت های‬ ‫کاالیی که داش�تیم برای این موافقتنامه برداش�ته‬ ‫شد؟‬ ‫ای��ن موافقتنامه در ‪۵‬ابان به تصویب رس��ید و در حال‬ ‫اجراس��ت و مشکلی نداریم‪ .‬ممنوعیت ها هم برطرف شده‬ ‫اما به این معنا نیست که بتوان این کاالهای ممنوعه را از‬ ‫کش��ورهای دیگر از طریق اوراسیا وارد ایران کرد‪ .‬کاالیی‬ ‫که از اوراس��یا وارد ایران می ش��ود باید حداقل ‪۴۰‬درصد‬ ‫ان در ‪۵‬کش��ور اوراسیا تولید شده باش��د‪ .‬خوشبختانه با‬ ‫اجرای توافقنامه اوراسیا به حجم تجارت اضافه شده است‬ ‫و امیدواریم در ابان سال اینده مذاکرات تجارت ازاد را با‬ ‫این اتحادیه اقتصادی اغاز کنیم‪.‬‬ ‫€ €از اخری�ن وضعیت پیمان ه�ای تجاری بگویید؛‬ ‫کشور جدیدی را در دستور کار داریم؟‬ ‫برای تجارت ترجیحی با کشورهای اندونزی مالزی هند‬ ‫اذربایجان در حال مذاکره هستیم‪ .‬همچنین با کشورهای‬ ‫صربس��تان‪ ،‬پاکس��تان و لبن��ان تج��ارت ازاد را پیگیری‬ ‫می کنیم که البته مقامات صربس��تان قرار بود در اس��فند‬ ‫م��اه به ایران بیایند تا مذاکرات را ادامه دهیم اما به دلیل‬ ‫اختالل پروازها به دلیل شیوع کرونا لغو شد‪ .‬افغانستان هم‬ ‫از ما برای چند قلم کاال ترجیحاتی خواس��ته که در حال‬ ‫بررسی و مطالعه ان هستیم‪.‬‬ ‫€ €برخی شرکت ها بنابه دالیلی محصوالت خود را‬ ‫در کارخانه به طرف خارجی می فروشند؛ نظرتان در‬ ‫این باره چیست؟‬ ‫اس��م این کار صادرات نیس��ت و ان ف��رد‪ ،‬صادرکننده‬ ‫محسوب نمی ش��ود و معافیت مالیاتی هم نخواهد داشت‪.‬‬ ‫صادرکننده کس��ی اس��ت که پته صادراتی به نام او صادر‬ ‫می ش��ود‪ .‬هرچند ما بارها گفته ایم که فروش مس��تقیم‬ ‫محصوالت به افراد خارجی در داخل کشور باعث می شود‬ ‫که فرد خارجی یک واس��طه پیدا کن��د و در پته ان فرد‬ ‫ثب��ت کند و دیگری به عنوان صادرکننده تلقی ش��ود‪ .‬در‬ ‫این صورت هم مشخص نمی شود که تعهد ارزی را چگونه‬ ‫می خواه��د ایفا کند‪ .‬ضمن اینکه طرف خارجی جنس را‬ ‫بسیار ارزان می خرد و در این شرایطی که کشور ما هم به‬ ‫کاال و هم به ارز نیاز دارد‪ ،‬این امر بیهوده است‪.‬‬ ‫صادرات وقتی ارزش��مند اس��ت که توسط صادرکننده‬ ‫معتبر انجام ش��ود و ارز ان به کش��ور بازگ��ردد و معامله‬ ‫دوسر برد باشد نه دوسرباخت‪ .‬برای اینکه با نبود شفافیت‬ ‫در نظام تجاری مبارزه کنیم حتما الزم است که صادرات‬ ‫درستی داش��ته باشیم و براس��اس مقررات بانک مرکزی‬ ‫عمل شود‪.‬‬ ‫€ €نبای�د برخوردی با ای�ن افراد ک�ه دچار تخلف‬ ‫می شوند و به نوعی قانون را دور می زنند شود؟‬ ‫اگر کسی خریدی انجام بدهد دچار تخلفی نشده است‬ ‫و در این ش��رایط از روش های مختلف اس��تفاده می شود‬ ‫مثال یک ط��رف ایران��ی را وارد کار می کنند که خرید را‬ ‫انج��ام دهد و بع��د هم به مرز می برن��د و در پته گمرکی‬ ‫دیگ��ری ثبت می کنند‪ .‬به هر ح��ال باید این موضوع هم‬ ‫باید پیگیری ش��ود و الزمه ان این است که فرهنگ سازی‬ ‫هم بش��ود که صادرات چیست و منافع صادرات چیست و‬ ‫نباید به راحتی ان را از دست بدهیم‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫سند کمپانی و سند برگ سبز و کارت موتور رهرو‬ ‫مدل ‪ 95‬به شماره پالک ‪ 31593‬ایران ‪ 132‬و‬ ‫شماره شاسی ‪ 9537197‬مفقود شده و فاقد‬ ‫اعتبار می باشد‪.‬‬ ‫حمید زادبوم‬ ‫مطمئن هستم‬ ‫وضعیت سال‬ ‫اینده از سال‬ ‫‪ ۹۸‬بهتر خواهد‬ ‫بود چرا که در‬ ‫این سال که‬ ‫رونق تولید‬ ‫بود بخشی از‬ ‫زیرساخت های‬ ‫تولید داخل‬ ‫خوب حرکت کرد‬ ‫و به سمت جلو‬ ‫رفت؛ در نتیجه‬ ‫اگر متعاقب‬ ‫سال رونق‬ ‫تولید‪ ،‬سال‬ ‫اینده را سال‬ ‫رونق صادرات‬ ‫نامگذاری کنیم‬ ‫خیلی دور از‬ ‫ذهن نیست‬ ‫یادداشت‬ ‫با مهار کرونا‪ ،‬سال ‪ ۹۹‬سال رونق صادرات خواهد بود‬ ‫نوشته ای‬ ‫بی نام!‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫«دیگه به درد نمی خوره این دنیا؛ دنیایی که‬ ‫پر شده از جنگ و سیل و زلزله و بیماری های‬ ‫واگی��ردار و ‪ »...‬ای��ن جمله را باره��ا و بارها‬ ‫ش��اید از اقصی نقاط این م��رز و بوم با تمدن‬ ‫و فرهن��گ و مردمان فرهیخته مان ش��نیده‬ ‫باشیم؛ این جمله و جمالت مشابه به ان جز‬ ‫بوی ناامیدی هیچ با خود ندارد! در این روزها‬ ‫که نه‪ ،‬خیلی وقت است در روزمرگی هایمان‬ ‫به کس��ی رحم نمی کنیم؛ نه به همکار نه به‬ ‫دوس��ت و نه به اش��نا! خیلی وقت است که‬ ‫بذر نفرت انگی��زی را در فضا پخش می کنیم‬ ‫که بیشتر یادمان بیندازد «دنیا دیگه به درد‬ ‫نمی خوره»؛ از فردی که یکپارچه دهن است‬ ‫و «غر» اما جرات بیان ندارد بگیرید تا کسی‬ ‫که برای رس��یدن به جایگاهی باالتر‪ ،‬پا روی‬ ‫دیگری می گذارد و اس��وده ب��ه راهش ادامه‬ ‫می دهد‪ .‬یا اینکه س��عی می کنی��م در ظاهر‬ ‫دوستداش��تنی باشیم اما پای عمل که برسد‬ ‫دیگر فرقی ن��دارد دیگران چه نظری دارند و‬ ‫چه می خواهند؟ اگر دوس��تت دارند باید الل‬ ‫باش��ند و دم نزنند وگرنه خداحافظ! خودتان‬ ‫بهتر می دانید این مرثی��ه را می توان مثنوی‬ ‫هفتادم��ن کرد اما در ای��ن مقال نمی گنجد؛‬ ‫فق��ط همین بس که برخ��ی از بیچارگی به‬ ‫ج��ان ه��م افتاده اند تا بگویند «لطفا س��وال‬ ‫نپرسید‪ ،‬مهربانی تمام شده است‪».‬‬ ‫ن کورسوی امیدی که‬ ‫اما مگر می شود هما ‬ ‫به سختی نمایان است را ندید؟ مگر می شود‬ ‫س��یاهی مطلق را باور کرد؟ مگر می شود باور‬ ‫ک��رد اگر دوس��تی خطا رفت دوس��ت دیگر‬ ‫ه��م همان کار می کند؟ مگ��ر نباید به چهره‬ ‫عبوس‪ ،‬خندید و دل بی رحم را مرحم بود؟‬ ‫این ناامیدی است که به دل تک تک مردم‬ ‫افتاده و کاری به هیچ چیز ندارد؛ این ناامیدی‬ ‫اس��ت که انگیزه ها را ب��رای ادامه کار از بین‬ ‫می برد و چشم را روی نان بردن عده ای بینوا‬ ‫به خانه‪ ،‬می بندد و می گوید‪« :‬تمام؛ از س��ال‬ ‫اینده خداحافظ!»‬ ‫نه‪ ،‬نمی ش��ود! زندگی اگر حکم است باید‬ ‫تا انتها بازی ک��رد‪ .‬باید تالش کرد و باید باز‬ ‫هم خندید؛ حت��ی به انها که یکپارچه «غر»‬ ‫می ش��وند و هیچ چیز نمی شوند؛ حتی به انها‬ ‫که به زیرپایشان نگاهی نمی اندازند و محکم تر‬ ‫پا می کوبند و حتی به تمام انهایی که در حق‬ ‫دیگری ظلم می کنند و حق می خورند و‪...‬‬ ‫اقتص��اد ای��ن روزه��ا مصداق ب��ارز همین‬ ‫ناامیدی هاس��ت؛ اقتص��ادی ک��ه مهربانی در‬ ‫ان مرده و دیگر نه خوش حس��ابی معنا دارد‬ ‫و ن��ه صادقانه کار کردن و از خودگذش��تن‪.‬‬ ‫اقتصاد دیگ��ر توان ندارد چ��ون مهربانی در‬ ‫کار نیست؛ لبخندی در کار نیست؛ امیدی در‬ ‫کار نیس��ت‪ .‬اما اقتصاد برای رونق به مهربانی‬ ‫نی��از دارد؛ از مهربانی با دنیا بگیر تا مهربانی‬ ‫یک تولیدکننده با کارگرش و یک فروش��نده‬ ‫با مش��تری و ‪ ....‬باور کنی��د اقتصاد هم جان‬ ‫دارد و نیازمند مهربانی است؛ نیازمند دستی‬ ‫که بتواند با دس��ت های دیگر متحد شود و او‬ ‫را باال بکشد‪.‬‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬از همین حاال که کس��ب وکارها‬ ‫خوابی��ده و کرون��ا ام��ان م��ردم را بریده به‬ ‫همدلی نیاز دارد؛ مثال به تو نیاز دارد که اگر‬ ‫توانس��تی اجاره مغازه یا خانه ات را نگیری یا‬ ‫نص��ف کنی یا به تعویق بین��دازی؛ به تو نیاز‬ ‫دارد که به جای الکل اب به مردم نفروش��ی‪،‬‬ ‫ب��ه تو نی��از دارد که اگر می گوین��د در خانه‬ ‫بمانید؛ به س��فر ن��روی؛ به تو نی��از دارد که‬ ‫اگر کس��ی اخم کرد تو جواب��ش را با لبخند‬ ‫بدهی ‪( ....‬همی��ن حاال اتفاقی افتاد که نباید‬ ‫می خندیدم اما خندیدم؛ ما همین حاال یعنی‬ ‫چهارشنبه باید شماره های اخر را با فشارهای‬ ‫مضاعف کرونایی ببندیم و تمام) ش��اید این‬ ‫دلنوش��ته را که نه سر داشت و نه ته بگذارید‬ ‫به حس��اب اشفتگی ذهن این روزها! اما لطفا‬ ‫ابتدا با خودت��ان و بعد با اقتصاد و مردمانش‬ ‫هم مهربان باشید!‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪ 20 -1398‬رجب ‪ 15 - 1441‬مارس‪-2020‬شماره‪-1488‬پیاپی‪2806‬‬ ‫ابوالفض�ل کیانی بختی�اری‪ -‬مدیرعامل س�ازمان‬ ‫مدیریت صنعتی‪:‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬کل جهان با بحرانی بی س��ابقه مواجه شده‬ ‫است و ویروس کرونا در حوزه های متنوعی ظهور یافته که نه‬ ‫تنها دولت ها و صنعت درمان‪ ،‬بلکه سازمان ها در کلیه بخش‬ ‫های صنعتی را مورد مخاطره قرار داده است‪.‬‬ ‫پرس��ش اصلی در این خصوص این اس��ت که س��ازمان ها‬ ‫چگونه می توانند از کارکنانشان حفاظت کنند و در عین حال‬ ‫فعالیت روزمره خویش را ادامه دهند؟ و نقش واحد منابع انسانی در حمایت از سازمان ها‬ ‫در این دوران سخت چه خواهد بود؟‬ ‫به منظور پاسخ به این سواالت به گونه ای بسیار اجمالی راهکارهایی را که سازمان ها و‬ ‫واحدهای منابع انسانی می توانند برای حفاظت از کارکنانشان و به حداقل رساندن تاثیر‬ ‫بحران در پیش گیرند بر می شمریم‪.‬‬ ‫نقش واحد منابع انسانی در سه بخش قابل طبقه بندی است‪:‬‬ ‫حفاظت از کارکنان در برابر ویروس‬ ‫تداوم عملیات کسب و کار و گردش کار‬ ‫مدیریت بحران مالی‪ ،‬کاهش تاثیر منفی مالی بحران بر روی سازمان‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫‹ ‹حفاظت از کارکنان در برابر ویروس‬ ‫عروسی با طعم کرونا و بی توجهی به ممنوعیت فعالیت تاالرها‬ ‫حال وخیم فروش کتاب در دوران کرونا‬ ‫اوضاع ف��روش کتاب در روزهای ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا «وخیم» توصیف می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬در روزهایی ک��ه راه مقابله با‬ ‫بیم��اری کووید ‪« ۱۹‬ماندن در خانه» اعالم ش��ده و‬ ‫م��ردم قرار اس��ت کمتر و برای نیازهای اساس��ی به‬ ‫ن بیایند‪ ،‬کرک��ره خرید کتاب هم پایین امده‬ ‫خیابا ‬ ‫است و کسی سراغی از ان نمی گیرد‪.‬‬ ‫روایت دس��ت اندرکاران نش��ر و ف��روش کتاب از‬ ‫احوال این روزهای ف��روش کتاب‪ ،‬حکایت «اوضاع‬ ‫وخیمی» اس��ت که تجرب ه غیرقابل مقایس��ه ای را‬ ‫نسبت به اسفند سال های گذشته در کارنامه ناشران‬ ‫و کتاب فروشان ثبت کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کتاب ها روی دس�ت ناش�ران مانده‬ ‫است‬ ‫منوچهر حس��ن زاده مدیر نش��ر مرواری��د درباره‬ ‫وضعیت عرض��ه کتاب در روزه��ای اخیر می گوید‪:‬‬ ‫اوض��اع وخیم اس��ت‪ .‬ان تع��داد از مراک��ز فروش‬ ‫که س��فارش داده بودند و برای ش��ان ارس��ال کرده‬ ‫بودیم‪ ،‬س��فارش ها را برگشت دادند‪ .‬ان هایی هم که‬ ‫برنگردانده اند‪ ،‬تقاضا کرده اند که پرداخت ش��ان را ‪3‬‬ ‫ماه عقب بیندازند‪.‬‬ ‫او با بیان این که از همه وخیم تر‪ ،‬وضعیت ناش��ران‬ ‫است اظهار می کند‪ :‬ناش��ران کاغذ و دیگر مایحتاج‬ ‫را نقد خریده اند‪ ،‬پول چاپخانه‪ ،‬صحاف و‪ ...‬را هم نقد‬ ‫داده ان��د و کتاب ها را به خاطر بازار عید و نمایش��گاه‬ ‫کت��اب در انبارش��ان گذاش��ته اند‪ ،‬ام��ا ح��اال روی‬ ‫دست شان مانده است‪ .‬تقریبا همه دریافتی هایی هم‬ ‫که منتظر بودند بگیرند به درخواست کتابفروشی ها‬ ‫‪ 3‬ماه عقب افتاده است‪.‬‬ ‫حسن زاده با اش��اره به این که نشر مروارید فروش‬ ‫اینترنتی و غیراینترنتی دارد افزود‪ :‬فروش اینترنتی‬ ‫و غیراینترنتی‪ ،‬همه چیز به هم ریخته است‪ .‬یک ماه‬ ‫پی��ش کار در حال جان گرفتن بود‪ ،‬پرس��نل جدید‬ ‫اس��تخدام کرده بودیم و در حال توسعه کار بودیم‪،‬‬ ‫اما یک دفعه همه کار فرو ریخت و پیامدهایش بدتر‬ ‫ه��م خواهد بود‪ ،‬چون اهل قلم حق التالیف ش��ان را‬ ‫می خواهند‪ ،‬انها هم چش��م امیدشان به همین بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹کتابفروشی ها بسته شده اند‬ ‫محمود احمدی مدیر فروش نشر ماهی نیز درباره‬ ‫وضعیت فروش این نش��ر در روزهای شیوع ویروس‬ ‫کرونا در تهران و دیگر شهرها می گوید‪ :‬میزان فروش‬ ‫نس��بت به اس��فندهای قبلی اصال غیرقابل مقایسه‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬نشر ماهی در این روزها و روزهای قبل‬ ‫بود‪ ،‬اما این بار به ما هم اسیب زده و نه فقط بر ما‪ ،‬که‬ ‫بر همه اصناف تاثیر گذاشته است‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬ما هم فروش��گاه داریم و هم فروش‬ ‫اینترنتی اما االن هر دو کار خوابیده اس��ت‪ .‬فقط هم‬ ‫ما نیس��تیم‪ ،‬همه همکاران مان را می بینم که نگران‬ ‫چک های شان هستند‪ .‬ماه هایی بود که می توانستند‬ ‫چک های ماه های دیگ��ر را هم پاس کنند ولی حاال‬ ‫نگرانی همه این است که برای چک های این ماه باید‬ ‫چه کار کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمی توانیم متوجه شویم‬ ‫فروش اینترنتی نداشته است‪.‬‬ ‫او در ادام��ه بی��ان می کند‪ :‬ان چه از س��وی مراکز‬ ‫پخش به ما می گویند این اس��ت که کتابفروشی ها‬ ‫بسته شده یا در حال بست ه شدن هستند‪.‬‬ ‫این فعال نش��ر معتقد اس��ت فروش کتاب در این‬ ‫روزها نس��بت به اس��نفدماه س��ال های قبل خیلی‬ ‫ضعیف شده است‪.‬‬ ‫احمدی می افزاید‪ :‬برخی از مراکز فروش سفارش‬ ‫می دهند‪ ،‬اما نمی دانم با چه چش��م اندازی این کار را‬ ‫انجام می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه افتی بی سابقه‬ ‫با ش��یوع ویروس کرونا در چین‪ ،‬مردم این کشور‬ ‫بیش از پیش به س��راغ خری��د اینترنتی برای اقالم‬ ‫م��ورد نیاز خود رفتند‪ .‬فرهن��گ خرید اینترنتی در‬ ‫چنی��ن روزهایی می توان��د هم نیاز ش��هروندان را‬ ‫برط��رف کند و ه��م به این نوع کس��ب وکارها رونق‬ ‫بخش��د‪ .‬اما اح��وال برخی فروش��گاه های اینترنتی‬ ‫کتاب در ایران از افت فروش بی سابقه حکایت دارد‪.‬‬ ‫زهرا طالبی مدیر «اژانس کتاب» درباره وضعیت‬ ‫ف��روش اینترنتی کت��اب در روزهای اخی��ر اظهار‬ ‫می کند‪ :‬اس��فند همیش��ه ماه فروش ما ب��ود‪ ،‬اما در‬ ‫این مدت به حداقل ممکن س��ال رسید‪ .‬کتاب هایی‬ ‫که ما عرضه می کنیم بیش��تر دانشگاهی هستند و با‬ ‫تعطیل شدن دانشگاه ها عمال کارمان تعطیل شد و‬ ‫فقط حقوق کارمندان برای مان مانده است‪.‬‬ ‫او ادام��ه می دهد‪ :‬بعد از عید هم در حالت معمول‬ ‫کار از رونق می افتد‪ ،‬چون دانش��جویان اول ترم بهتر‬ ‫کت��اب می خرند و اواخر ترم به کپ��ی کردن از روی‬ ‫کتاب یا جزوه رو می اورند‪.‬‬ ‫طالبی معتقد است افت فروش «اژانس کتاب» در‬ ‫روزهای اخیر در عمر کاری این مجموعه بی س��ابقه‬ ‫بوده اس��ت و می گوید‪ :‬چند ماه قب��ل که خیابان ها‬ ‫شلوغ بود و اینترنت قطع شده بود‪ ،‬کار ما رشد کرده‬ ‫اما محمد صدوقی مدیر «طاقچه» درباره وضعیت‬ ‫ف��روش این کتابفروش��ی انالی��ن در روزهای اخیر‬ ‫می گوید‪ :‬عرضه نس��خه جدی��د نرم افزار «طاقچه»‬ ‫با ش��یوع کرونا در ایران همزمان ش��د‪ .‬در این مدت‬ ‫می��زان مراجعه به طاقچه ‪ ۳۰‬درص��د افزایش پیدا‬ ‫کرده اس��ت اما به علت ای��ن همزمانی ما نمی توانیم‬ ‫متوجه ش��ویم که چون مردم در خانه نشس��ته اند و‬ ‫مصرف اینترنت ش��ان باال رفته‪ ،‬ما ش��اهد این رشد‬ ‫هس��تیم یا ب��ه دلیل امکان��ات تازه نس��خه جدید‬ ‫نرم افزار‪.‬‬ ‫او همچنی��ن با اش��اره ب��ه افزای��ش ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫مصرف م��ردم از اینترنت در دوران ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا بیان می کند‪ :‬کس��ب و کارهای اینترنتی چند‬ ‫دس��ته هستند؛ یک دس��ته مثل ما مبتنی بر محتوا‬ ‫هس��تند و چون نیاز به ارس��ال فیزیکی ندارند برای‬ ‫همین زمان��ی که مردم اینترنت بیش��تری مصرف‬ ‫ف کردن در‬ ‫می کنن��د یا زمان بیش��تری برای ص��ر ‬ ‫ش و مراجعه ش��ان افزایش پیدا‬ ‫اینترنت دارند‪ ،‬فرو ‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫صدوق��ی با بی��ان این که چ��ون «طاقچه» کامال‬ ‫محتوامحور اس��ت‪ ،‬در این بازه رشد فروش را تجربه‬ ‫کرد ه اس��ت می گوید‪ :‬اما من ای��ن وضعیت را تایید‬ ‫نمی کنم‪ .‬به طور طبیعی چون مردم فرصت بیشتری‬ ‫برای س��ر زدن به اینترنت دارند به س��ایت هایی که‬ ‫عرضه کننده محتوا هستند سر می زنند درحالی که‬ ‫ممکن است کس��ب و کارهایی مثل ارسال کتاب به‬ ‫طور فیزیکی به دلیل مسئله ارسال‪ ،‬دریافت و سایر‬ ‫موارد دچار مشکل شده باشد‪.‬‬ ‫اما کتابفروش��ی ها درحالی در بهترین زمان سال‬ ‫اف��ت فروش این چنینی را تجربه می کنند که پس از‬ ‫این نیز تعطیالت عید ن��وروز و ماه رمضان در پیش‬ ‫اس��ت‪ .‬البته درب��اره زمان برگزاری سی وس��ومین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران که برگزاری ان‬ ‫در اواخر فروردین منتفی شد هنوز تصمیمی گرفته‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫عرضه رایگان نسخه الکترونیکی کتاب های کانون‬ ‫نس��خه الکترونیکی کتاب ه��ای کانون‬ ‫پ��رورش فک��ری ک��ودکان و نوجوانان به‬ ‫مدت یک هفته در س��ایت های اینترنتی‬ ‫عرض��ه کت��اب به ص��ورت رای��گان ارائه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫همزم��ان با ش��یوع وی��روس کرونا و‬ ‫تعطیل��ی م��دارس‪ ،‬کانون پرورش فک��ری در حال‬ ‫اج��رای طرح��ی اینترنتی ب��ا عنوان «پی��ک امید‬ ‫مجازی» است تا کودکان و نوجوانان ایرانی بتوانند‬ ‫وقت ه��ای خود را ص��رف مطالعه کتاب‪ ،‬تماش��ای‬ ‫فیلم و فراگیری س��اخت کاردستی و نقاشی و دیگر‬ ‫هنرهای تجسمی کنند‪.‬‬ ‫ارای��ه نس��خه الکترونیکی کتاب ه��ای کانون در‬ ‫سایت طاقچه به نشانی ‪www.taaghche.com‬‬ ‫چند ماهی است که اغاز و با استقبال بچه ها همراه‬ ‫ش��ده است اما کانون در نظر دارد این کتاب ها را به‬ ‫مدت یک هفته و به صورت رایگان ارائه کند‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه هم اکنون بی��ش از ‪ ۳۰۰‬عنوان از‬ ‫کتاب ه��ا و ‪ ۲۰‬عنوان کتاب صوت��ی کانون در این‬ ‫س��ایت با تخفی��ف ‪ ۱۰۰‬درص��دی قابل‬ ‫دسترسی و مطالعه است‪.‬‬ ‫در همین حال مربیان کانون در سراسر‬ ‫کش��ور به ص��ورت داوطلبان��ه و جهادی‬ ‫در قال��ب همین ط��رح‪ ،‬اق��دام به ضبط‬ ‫فیلم ه��ای کوتاه اموزش��ی در زمینه های‬ ‫هن��ری و کاردس��تی و قصه گوی��ی کرده ان��د و این‬ ‫فیلم های کوتاه را در س��ایت ها و صفحه های کانون‬ ‫در ش��بکه های اجتماعی با چهار هشتگ «‪#‬پیک_‬ ‫امید‪# ،‬در دل دارم_امی��د‪# ،‬کانون_امید و برای_‬ ‫حال_ خوب» منتشر می کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��ا توج��ه به اهمی��ت ایج��اد فضای‬ ‫ش��اد و نش��اط بخش در بی��ن خانواده ه��ا‪ ،‬کان��ون‬ ‫برخ��ی از فیلم های انیمیش��ن و ش��اد خ��ود را نیز‬ ‫در ای��ن فضاه��ا در اختی��ار خانواده ه��ا ق��رار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این زمینه و در قالب طرح پیک امید مجازی‪،‬‬ ‫صفحه ای در پرتال رس��می کانون به نشانی‪www.‬‬ ‫‪ omid.kpf.ir‬راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫ای��ن فضاها ب��ه تدری��ج کام��ل و ای��ن فعالیت‬ ‫گس��ترش پیدا خواهد کرد تا ارتباط مربیان کانون‬ ‫ب��ا کودکان و نوجوانان در ای��ن روزهایی که بچه ها‬ ‫به دلیل شیوه بیماری کرونا شبانه روز داخل خانه ها‬ ‫و در کن��ار خانواده های ش��ان حض��ور دارند‪ ،‬حفظ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کان��ون پ��رورش فکری حدود س��ه دهه اس��ت‬ ‫در بحران ه��ا و وقای��ع و حوادث طبیع��ی در کنار‬ ‫کودکان و نوجوانان ش��هرها و روستاهای زلزله زده‬ ‫ق��رار می گیرد و به ام��داد فرهنگی به بچه های این‬ ‫مناطق می پردازد‪.‬‬ ‫از دو س��ال گذش��ته این طرح با عن��وان «پیک‬ ‫امید» گس��ترش چش��م گیری پیدا کرد و عالوه بر‬ ‫این مناطق به خدمت رس��انی ب��ه مناطق محروم و‬ ‫کم برخوردار کشور نیز پرداخت‪.‬‬ ‫ط��رح پیک امید مج��ازی در ادامه همان طرح و‬ ‫با هدف پرک��ردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان‬ ‫ایرانی همزمان با شیوع ویروس کرونا در ایران اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫گذر فرهنگ‬ ‫زندگی در نبرد با مرگ‬ ‫پیروز خواهد شد‬ ‫محمدعلی موحد در پیامی‬ ‫به مردم ایران گف��ت‪ :‬روزگار‬ ‫بدی اس��ت ام��ا اص�لا و ابدا‬ ‫شک نکنید که در جنگ میان‬ ‫مرگ و زندگی‪ ،‬زندگی پیروز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬محمدعلی موح��د‪ ،‬مولوی پژوه و حقوق دان‪ ،‬در‬ ‫پیامی نوشت‪« :‬به مناسبت روز پدر به دوستانی که در چنین روزی‬ ‫از دیدارشان محروم هستم‪ ،‬می گویم‪ :‬دوستان جنگی دهشتناک در‬ ‫گرفته است با دشمنی که شما او را نمی بینید و او شما را می بیند‪.‬‬ ‫در جبهه ای به وسعت و گستردگی عالم و عالمیان‪ ،‬مشرق تا مغرب‪،‬‬ ‫همه کس از زن و مرد و پیر و برنا‪ ،‬درگیر این جنگ هستند‪».‬‬ ‫پزش��کان و پرس��تاران البته قهرمانان خط مقدم جبهه اند که به‬ ‫نشان شجاعت سرافرازند و از هر سو غریو مرحبا و افرین می شنوند‬ ‫و صد البته که سزاوار هرگونه سپاس و ستایش اند اما هر چه هست‬ ‫انه��ا لباس رزم بر تن و س��از و ب��رگ کارزار را در اختیار دارند و از‬ ‫اموزش های الزم برخوردارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬غم ان انبوه جماعتی بر دل من نشس��ته است که‬ ‫برای ادامه زندگی‪ ،‬محتاج کار روزانه اند‪ ،‬کارگران دستمزد بگیر‪ ،‬در‬ ‫سطوح مختلف‪ ،‬پش��ت میز اداره‪ ،‬پشت فرمان خودرو‪ ،‬پای ماشین‬ ‫کارگاه‪ ،‬کارگران��ی ک��ه باید تم��ام روز را با خاک و گل و س��نگ و‬ ‫س��یمان پنجه درافکنند‪ ،‬تا بتوانن��د دم غروب‪ ،‬قوت الیموتی برای‬ ‫زن و بچه خود ببرند‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر گفت‪ :‬یقین دارم ک��ه توقف فعالیت ها عرصه را بر‬ ‫انان تنگ خواهد کرد‪ ،‬به فکر انان باش��یم‪ .‬مردان و زنان باشرف و‬ ‫ابروداری که در تنگنا افتاده اند را فراموش نکنیم‪ ،‬روزگار بدی است‬ ‫اما اصال و ابدا شک نکنید که در جنگ میان مرگ و زندگی‪ ،‬زندگی‬ ‫پیروز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬مب��ادا جوانان بی حوصله ش��وند و بی تابی‬ ‫کنند‪ ،‬به نظرم جهان ابستن حوادث شگرفی است‪ ،‬امروز که هستید‬ ‫به وظیفه وجدانی خود عمل کنید و امید را از دست ندهید‪ ،‬فردای‬ ‫روش��ن تری در راه اس��ت‪« .‬چه باک اگر من نبینم��ش؟ دیگرانش‬ ‫خواهند دید‪».‬‬ ‫لی لی گلستان‬ ‫و اینده نامعلوم گالری اش‬ ‫لی لی گلستان که این روزها‬ ‫گال��ری «گلس��تان» را برای‬ ‫جلوگی��ری از ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا تعطیل کرده اس��ت‪ ،‬از‬ ‫اینده نامعلوم نمایش��گاه های‬ ‫ای��ن گالری در روزهای پایانی‬ ‫س��ال جاری و حتی نمایشگاه های سال اینده سخن می گوید و در‬ ‫عی��ن حال اظه��ار امیدواری می کند که هر چه زودتر این ش��رایط‬ ‫ختم به خیر شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬مدیر گال��ری «گلس��تان» و مجموعه دار در‬ ‫گفت وگویی درباره ارتباط گالری ها با مخاطبان در ش��رایط تعطیلی‬ ‫برنامه های فرهنگی و هنری کشور‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬گالری ها همیشه‬ ‫از طریق برگزاری نمایش��گاه های هنری با م��ردم در ارتباط بودند‪.‬‬ ‫ما دعوتش��ان می کردی��م و انها هم لطف می کردند و به تماش��ای‬ ‫نمایشگاه ها می امدند؛ اما االن که اینده بسیار نامعلومی داریم‪ ،‬هیچ‬ ‫ارتباطی هم با مخاطبانمان نداریم‪ .‬او درباره برگزاری نمایشگاه های‬ ‫انالین یا حف��ظ ارتباط مجازی با مخاطبان‪ ،‬خاطرنش��ان می کند‪:‬‬ ‫اغلب گالری ها س��ایت دارند که مخاطب��ان می توانند از این طریق‬ ‫مروری بر اثار نمایشگاه های ارائه شده داشته باشند‪ .‬در سایت گالری‬ ‫«گلس��تان» تمام نمایشگاه هایی که در ‪ 4‬سال گذشته برگزار کرده‬ ‫بودیم‪ ،‬وجود دارد‪ .‬اما اینکه االن یک نمایشگاه انالین بگذاریم کاری‬ ‫است که نیاز به برنامه ریزی درست و حسابی و از پیش تعیین شده‬ ‫دارد‪ .‬در شرایط فعلی مردم می توانند به سایت های گالری ها مراجعه‬ ‫کنند و اثار را مورد بررسی قرار بدهند و در عین حال همه امیدوار‬ ‫باش��یم که دوباره ش��رایط به حالت عادی بازگ��ردد‪ .‬این گالری دار‬ ‫همچنی��ن درباره نمایش��گاه های هنری که قرار بود تا پایان س��ال‬ ‫برگزار ش��وند‪ ،‬اما به دلیل جلوگیری از ش��یوع وی��روس کرونا لغو‬ ‫ش��دند‪ ،‬می گوید‪ :‬ما تا ‪ ۲۶‬اسفند ‪ 3‬نمایشگاه داشتیم که همه انها‬ ‫من گالری دار که شغل کوچکی‬ ‫لغو شدند‪ .‬همه ما ضرر دیده ایم‪ .‬از ِ‬ ‫دارم گرفته تا ش��رکت های بزرگ‪ ،‬کارخانه ها‪ ،‬دفاتر مس��افرتی و ‪...‬‬ ‫همه به ش��دت ضرر دیده ایم و در واقع این یک ضرر همگانی است‬ ‫که امیدواریم زودتر ختم و به خیر شود‪.‬‬ ‫کارکنان الاقل ‪ 6‬ساعت در روز و هفته ای ‪ 5‬الی ‪ 6‬روز با صدها نفر در سرکار تعامل دارند‬ ‫و همین امر اتخاذ اقدامات پیش��گیرانه را برای حفظ سالمت کارکنان‪ ،‬مشتریان و جامعه‬ ‫ضروری می سازد‪.‬‬ ‫سازمان می تواند برخی از اقدامات را جهت جلوگیری از شیوع بیماری اتخاذ نماید‪.‬‬ ‫‹ ‹حفاظت سطح اول شامل موارد زیر می شود‪:‬‬ ‫ایجاد اگاهی در مورد عالئم بیماری با استفاده از کانال های ارتباطی درون‪-‬سازمانی‪.‬‬ ‫درخواس��ت از افرادی که عالئم بیماری سرما خوردگی دارند که سرکار حاضر نشوند و‬ ‫به بیمارستان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫از کارکنانی که در مجاورت با افرادی هس��تند که عالئم س��رماخوردگی دارند بخواهیم‬ ‫سرکار حاضر نشوند تا روشن شود که بیماری مورد نظر ناشی از ویروس کرونا نیست‪.‬‬ ‫کارکن��ان خط مق��دم و در ارتباط با مش��تریان می باید به ماس��ک‪ ،‬عینک حفاظتی و‬ ‫دستکش تجهیز شوند‪.‬‬ ‫اماکنی که چندین کارمند در ان حضور دارند می باید در پایان ساعات کاری ضدعفونی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫قرار دادن مایع ضد عفونی کننده در کنار دستگاه های ‪ ATM‬و کارتخوان‪.‬‬ ‫‹ ‹حفاظت سطح دوم شامل موارد زیر می شود‪:‬‬ ‫‪ .1‬جایگزینی ابزار های لمسی با ابزارهای غیر لمسی‬ ‫‪ .2‬توزیع ژل های ضدعفونی کننده در سراسر سازمان‬ ‫‪ .3‬مکان های سیگار کشیدن می تواند بسیار مشکل زا باشد و میباید دسترسی و تعداد‬ ‫افراد مجاز به ورود به این مکان ها محدود شده و نحوه پاکسازی نیز مشخص شود‬ ‫‪ .4‬استفاده از ظروف یکبار مصرف (لیوان ها‪ ،‬بشقاب ها‪ ،‬قاشق و‪)...‬‬ ‫‪ .5‬تشویق به نوشیدن مایعات به صورت مکرر‬ ‫‪ .6‬به حداقل رساندن مسافرت ها‬ ‫‪ .7‬درخواست از کارکنان به استفاده از مکمل های ویتامین ‪C‬‬ ‫‹ ‹حفاظت سطح سوم شامل موارد زیر می شود‪:‬‬ ‫کاهش استفاده از کاغذ و ترغیب به استفاده از ایمیل‪.‬‬ ‫کاهش جلسات تا حدامکان و جایگزین ساختن انها با ویدئو کنفرانس و تماس تلفنی‪.‬‬ ‫کاهش کالس های حضوری اموزشی و استفاده از تکنیک های اموزش از راه دور‪.‬‬ ‫ممانعت از اس��تفاده از غذاهای روباز و جایگزین ساختن ان با غذاهای بسته بندی شده‬ ‫که می توان در میان کارکنان توزیع کرد‪.‬‬ ‫ضد عفونی ساختن وسائط حمل و نقل سازمانی بعد از استفاده و درخواست از کارکنان‬ ‫جهت رعایت نظافت فردی و محیطی‪.‬‬ ‫ترویج حس مثبت نسبت به سازمان‪.‬‬ ‫توقف خدمات ورزشی و مهد کودک در صورتی که توسط سازمان ارائه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تداوم عملیات کسب و کار و گردش کار‬ ‫تداوم کسب و کار دومین حوزه ایست که سازمان ها و واحدهای منابع انسانی در هنگام‬ ‫شیوع بیماری کرونا می باید به ان توجه کنند‪.‬‬ ‫کلیه بازارهای جهان تحت تاثیر جوانب اقتصادی ش��یوع بیماری کرونا قرار گرفته اند‬ ‫ولی ش��دت ان به سطح توسعه کشور و سطح گسترش ویروس بر می گردد و همچنین به‬ ‫نوع کسب و کار و اینکه وابسته به بازار کشور چین هستند یا خیر (چه به صورت مستقیم‬ ‫و یا غیرمستقیم)‪.‬‬ ‫حال باید به این س��وال پاس��خ گفت که واحد منابع انس��انی چ��ه کاری می تواند برای‬ ‫حمایت از سازمان ها انجام دهد؟‬ ‫در این خصوص موارد زیر قابل طرح است‪:‬‬ ‫‪.1‬کار از راه دور‪ ،‬به عبارت دیگر یکی از روش های رایج در چنین مواردی اجازه دادن به‬ ‫کارمندان جهت کار از منزل است که این امر مربوط به مشاغلی می شود که‪:‬‬ ‫الف‪ -‬نیازی به تعامل فردی و حضوری ندارند‬ ‫ب‪-‬نیاز به حضور فیزیکی در محل کار ندارند‬ ‫ج‪-‬می تواند از طریق تلفن و یا پست انجام شود‬ ‫‪ .2‬تشویق به رفتن به تعطیالت‪ ،‬به بیانی ساده اگر کسب و کار راکد شده است پس می‬ ‫باید افراد را تش��ویق کرد از مرخضی خود اس��تفاده کنند که این امر مانع از شیوع ویروس‬ ‫می شود و وضعیت مرخصی ها را نیز تعدیل می کند‪.‬‬ ‫‪.3‬راهکارهای الکترونیک به طوری که بتوان از تکنولوژی های کنفرانس های انالین و‬ ‫اموزش الکترونیک استفاده بهینه کرد‪.‬‬ ‫‪ .4‬مدیریت هزینه ها‬ ‫چنانچه س��ازمان ش��اهد کاهش گردش کاری در زمان حال و ماه های اینده است می‬ ‫توان برخی از اقدامات زیر را در حوزه مدیریت هزینه ها مد نظر قرار داد‪ .‬این اقدامات شامل‬ ‫هزینه های ساده تا صرفه جویی های عمده می شود‪.‬‬ ‫دولت ها می باید از س��ازمان ها در ش��رایط س��خت حمایت کنند به ویژه ان دس��ته از‬ ‫س��ازمان هایی که بیش��تر تحت تاثیر بحران قرار می گیرند را بیش��تر مد نظر قرار دهند‪.‬‬ ‫یکی از این روش ها کاهش انواع مالیات و بیمه اس��ت به نحوی که پرداخت های مالیاتی‬ ‫و بیمه ای به تعویق افتد‪.‬‬ ‫در پایان ذکر این نکته ضروری است که رهایی از این بحران و بحران هایی از این دست‬ ‫مس��تلزم انجام اقدامات هم افزا توسط همه دستگاهها و سازمان های دولتی و غیر دولتی‬ ‫اس��ت و در این میان مدیران س��رمایه انس��انی نقش مهم و خطیری در اموزش‪ ،‬مدیریت‬ ‫بحران‪ ،‬طراحی زیرس��اخت های دورکاری و تدوین ش��یوه های جدید جبران خدمات و‬ ‫بازتوات��ی روح��ی و روانی کارکن��ان دارند و کارکنان نیز می باید ب��رای حفظ جان خود و‬ ‫همکارانش��ان و نیز ارتقای س�لامت محیط کار و طراحی مدل ه��ای نواورانه برای تداوم‬ ‫کسب و کارها بیش از پیش کوشا باشند‪.‬‬ ‫به امید برگزاری جش��ن شکس��ت کرونا در جای جای ایران همیشه سرافراز و شکست‬ ‫ناپذیر‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫راهنمای عملی برای پشتیبانی از سازمان ها‬ ‫در بحران شیوع ویروس کرونا‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!