روزنامه صمت شماره 1487 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1487

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1487

روزنامه صمت شماره 1487

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ویژه نامه‬ ‫نوروز ‪1399‬‬ ‫منتشر شد‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 24‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬رجب‪1441‬‬ ‫‪14‬مارس‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1487‬پیاپی ‪2805‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫نقشی شوید بر دل ها‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 16‬صفحه ‪ 8+8‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫بازارسرمایه مامن‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫تنظیم بازارکاال در ایران‬ ‫با توسعه الگوی فرانشیز‬ ‫‪7‬‬ ‫قیمت تمام شده فوالد‬ ‫را کاهش دهیم‬ ‫‪5‬‬ ‫خودروهای شخصی‬ ‫همچنان جوالن می دهند‬ ‫‪6‬‬ ‫نیستان رفتند‬ ‫و هستان می رسند‬ ‫‪8‬‬ ‫پ‬ ‫رو‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫سالیکهگذشت‬ ‫همت قطعه سازان کارنامه خودروسازی را درخشان کرد‬ ‫‪3‬‬ ‫کمبود سنگ اهن‪ ،‬گریبانگیر فوالدسازان شد‬ ‫‪5‬‬ ‫تجارت خارجی ایران در سالی که گذشت‬ ‫سالی که به کام حمل ونقل نبود‬ ‫ادبیات در سالی که گذشت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫تالش برای کاهش نوسان بازارها‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 24‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 14‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1487‬‬ ‫پیاپی ‪2805‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ اقای رئیس جمهوری‬ ‫نقشی شوید بر دل ها‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫دو نکته کم اهمیت برای جنابعالی دارم‪.‬‬ ‫نخس��تین نکته این است که این اخرین یادداش��ت من خطاب به جنابعالی در‬ ‫سال ‪۱۳۹۸‬است‪.‬‬ ‫من از ابتدای امس��ال و در ش��ماره ‪ ۱۲۶۲‬شنبه‪ ۱۷ ،‬فروردین با یادداشت «اقای‬ ‫رئیس جمه��وری از چ��ی و کجا بنویس��م» مجموعه یادداش��ت هایی را خطاب به‬ ‫حضرتعالی و البته با احترام کامل در ‪ ۴۵‬هفته برای تان نوش��تم؛ بعضی از ش��نبه ها‬ ‫تعطیل بود وگرنه س��ال ‪ ۵۲‬هفته اس��ت و باید ‪ ۵۲‬نامه یا یادداشت می شد‪( .‬حاال ‪۷‬‬ ‫نامه طلب ش��ما بماند‪ ،‬در طول دوران باقیمانده ریاس��ت جمهوری‪ ،‬انقدر موضوع‬ ‫پیش خواهد امد که گاهی بنویسم‪).‬‬ ‫دومین نکته‪ ،‬تقاضای اجازه انتش��ار اس��ت که اگر اج��ازه بدهید‪ ،‬مجموعه این‬ ‫یادداش��ت ها در قالب کتاب برای نس��ل های اینده منتشر ش��ود تا انها بدانند که‬ ‫یک روزنامه نگار از دردهای جامعه نوش��ت؛ رئیس جمهوری خواند یا نخواند‪ ،‬مهم‬ ‫نیست‪ ،‬مهم این است که با همه کارشکنی ها و حتی تالش های اشکار دفتر روابط‬ ‫عمومی ریاست جمهوری برای تعطیلی این روزنامه و این قلم‪ ،‬باز هم شخص دکتر‬ ‫حس��ن روحانی با سعه صدر اجازه انتش��ار ان را در دولت خودش‪ ،‬به وزارت ارشاد‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫در همان یادداش��ت شنبه‪ ۱۷ ،‬فروردین نوش��تم‪« :‬‏سال ها می نویسم‪ ،‬برای کی‬ ‫بنویس��م‪ ،‬برای چه کس��ی بگویم‪ ،‬چ��را بگویم‪ ،‬چه بگویم؟ از کج��ا بگویم؟ چگونه‬ ‫بگویم؟ و اگر گفتم یا نوشتم‪ ،‬چه خواهد شد؟ مگر اینقدر یا انقدر گفتند و نوشتند‬ ‫چه شد؟»‬ ‫‏اما در همان یادداش��ت توضی��ح دادم که ما روزنامه ن��گاران محکو م به گفتن و‬ ‫نوشتن هستیم‪ .‬اگر ننویسیم‪ ،‬اگر نگوییم‪ ،‬اگر ننویسند و اگر نگویند‪ ،‬هنوز تاریخ در‬ ‫صفحه اول خود سرگردان بود‪.‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه ما کار دیگری جز نوش��تن و گفت��ن بلد نیس��تیم و از این راه نان‬ ‫می خوریم‪.‬‬ ‫در نخس��تین مقاله نوش��تم که‏چون شما انس��انی ازاده و صبور هستید و گاهی‬ ‫زخم را به نمک می زنید‪ ،‬در خواندن و نخواندن این یادداشت ها مختارید‪ .‬شما چه‬ ‫بخوانید و چه نخوانید‪ ،‬من یادداشتم را خطاب به جنابعالی برای حفظ ازادی و یک‬ ‫رای که به شما داده ام‪ ،‬خواهم نوشت‪ ،‬زیرا در انتصاب بقیه نقشی نداشته ام و اعتراف‬ ‫می کنم که جرات هم ندارم که بنویسم‪.‬‬ ‫ح��اال که ش��ما صبوری به خ��رج دا ده اید و در طول یک س��ال چ��ه خواندید یا‬ ‫نخواندید‪ ،‬اما من هنوز در کوچه و خیابان راه می روم و نفس می کشم‪ ،‬ممنونم‪.‬‬ ‫اما در این یادداش��ت پایان س��ال ضمن اینکه برای شما و ملت و مملکت بهترین‬ ‫ارزوها را دارم و امیدوارم این مهمان ناخوانده‪« ،‬ویروس کرونا» هم با شکست کامل‬ ‫از س��رزمین عزیزمان محو شود و مردم عید نوروز را با شادی جشن بگیرند‪ ،‬توصیه‬ ‫می کنم قبل از اینکه قاب عکس��ی ش��وید روی دیوار‪ ،‬نقشی ش��وید در دل ها‪ .‬این‬ ‫اخرین روزهای ‪ 8‬س��ال ریاس��ت جمهوری‪ ،‬اخرین فرصتی است که برای خدمت‬ ‫کردن صادقانه داشتید و دارید‪ .‬می گویید چگونه؟‬ ‫اول این حکایت خواندنی را از امیرکبیر بشنوید‪:‬‬ ‫یک��ی از تجار در راه قم اموال و مالش به س��رقت می رود و ب��رای دادخواهی نزد‬ ‫امیرکبیر می اید‪ .‬امیر بر کاغذی می نویس��د‪« :‬مال این شخص باید فورا پیدا شود‪،‬‬ ‫وگرنه تا ‪ 5‬فرس��خ‪ ،‬دهات اطراف را می کوبم و حکام را معزول می کنم و س��کنه را‬ ‫جریمه می س��ازم» و ان کاغذ را به ش��خص می دهد و می گوید‪ :‬این کاغذ را ببر و بر‬ ‫سنگی در ان جاده‪ ،‬همان جایی که اموالت را دزدیدند‪ ،‬بگذار‪ .‬اطمینان داشته باش‬ ‫که دزدان‪ ،‬مالت را برمی گردانند‪.‬‬ ‫تاجر با انکه این کار را دیوانگی می دانست‪ ،‬جرات مخالفت نداشت و دستور امیر‬ ‫را اجابت کرد‪ .‬خبر موضوع و دس��تور امیر در قم و اطراف ان پیچید و همه بس��یج‬ ‫شدند تا دزد را یافتند و مال را برگرداندند و زیر سنگ نهادند‪ .‬امیر گفت‪ :‬اگر حاکم‬ ‫کارش درست باشد‪ ،‬سنگ هم حکم را می خواند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫یک س��ال من و بسیاری از روزنامه نگاران و استادان دانشگاه ها درباره موضوعات‬ ‫مختل��ف ب��رای جنابعالی نوش��تیم‪ .‬ممکن اس��ت درصدی از حرف ه��ای همه ما‬ ‫هم اش��تباه بوده باش��د‪ ،‬ممکن اس��ت اختالف عقیده داشته باش��یم‪ ،‬اما شما باید‬ ‫می خواندی��د و گوش می کردید‪ .‬رئیس جمه��وری یا اعضای دولت و حتی معاونان‬ ‫وزرا و همه مس��ئوالن و کارکنان دولت ها باید گوش��ی برای شنیدن داشته باشند‪.‬‬ ‫باید بخوانند‪ ،‬باید مش��ورت کنند‪ ،‬بای��د راه را برای مخالفان خود هموار کنند‪ .‬باید‬ ‫کاری کنند که سنگ هم فرمان انها را به گوش دزدان برساند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫بخشی از بحران ها ازسوی خود ادم ها به وجود می اید‪ .‬دولت ها باید با برنامه ریزی‬ ‫و سیاست گذاری از وقوع این بحران ها و تکرار انها جلوگیری کنند‪ .‬حتی بحران های‬ ‫طبیعی را می توان به مرور کنترل کرد؛ مگر ژاپن زلزله تا ‪ ۸‬ریشتری را کنترل نکرده‬ ‫است؟ مگر دولت چین هم اکنون بحران کرونا را کنترل نکرده است؟‬ ‫دولت ها پی در پی می ایند تا مثل مس��ابقه دو استقامت‪ ،‬چوب قبلی را بگیرند و‬ ‫به سرعت بدوند و به دست بعدی بدهند‪ .‬افتتاح ها به طور معمول در راستای همین‬ ‫دو اس��تقامت است‪ .‬دولتی برنامه می نویس��د‪ ،‬دولتی طرح می دهد‪ ،‬دولتی کلنگ‬ ‫می زند‪ ،‬دولتی می س��ازد‪ ،‬دولتی هم افتتاح می کند‪ .‬همه تالش ها باید در راستای‬ ‫ابادانی یک سرزمین پیش برود تا معنا یابد‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫بازنگ��ری در قوانی��ن و یکی ش��دن انها و حذف ه��زاران ماده و ن��ر و تبصره در‬ ‫بخش های اجرایی کشور یکی از مهم ترین کارهایی بوده و هست که باید یک دولت‬ ‫انجام دهد‪ .‬بخش بسیار زیادی از قوانین ما هنوز مربوط به ‪ 100‬سال قبل یا دوران‬ ‫شاهنش��اهی اس��ت که اگر همان حکومت ها هم بودند باالخره برای بروزرس��انی‬ ‫انه��ا اقدام می کردند‪ .‬این قوانین از بخش اجرایی تا قضای��ی ادامه دارد و نیاز بوده‬ ‫و هس��ت که دوباره خوانده و نوشته شود‪ .‬شاید دوران رئیس جمهوری که خودش‬ ‫را حقوق��دان می نامید بهترین فرصت برای بازخوانی و یکی ش��دن قوانین و حذف‬ ‫صدها ماده و تبصره متضاد با یکدیگر بود‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫افتت��اح یک پل‪ ،‬افتت��اح چند کیلومتر جاده‪ ،‬افتتاح چند س��اختمان و امثالهم‪،‬‬ ‫جزو کارهای اجرایی و عمرانی ابتدایی اس��ت که باید از نمایش و بزرگنمایی ش��ان‬ ‫خودداری کنیم‪.‬‬ ‫انجام یکی دو کار اساس��ی و زیربنایی‪ ،‬مثل به روز شدن قوانین و حذف زواید ان‪،‬‬ ‫حذف سازمان های موازی و کوچک کردن انها حتی روی کاغذ‪ ،‬تبدیل بروکراسی‬ ‫ادارات دولت��ی به الکترونیک واقعی و نمونه های دیگ��ر‪ ،‬در فرصت باقیمانده‪ ،‬این‬ ‫امکان را برای ش��ما به وجود می اورد که تصویرتان برای همیش��ه در ذهن و دل ها‬ ‫بماند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یارانه نقدی چه کسانی در سال اینده حذف می شود؟‬ ‫کمیس��یون تلفیق با پیش��نهاد دولت در الیحه بودجه‬ ‫‪ ۹۹‬برای شناسایی و حذف س��ه دهک باالی درامدی از‬ ‫فهرست یارانه بگیران موافقت کرد و وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی موظف به انجام این کار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرانالین‪ ،‬این نخس��تین بار نیس��ت که‬ ‫موضوع شناسایی خانوارهای برخوردار با هدف حذف انها‬ ‫از فهرس��ت دریافت یارانه نقدی ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومانی‬ ‫در قانون بودجه پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال ورود موضوع یارانه به وادی سیاس��ت و‬ ‫تبدیل ان به ابزاری برای گروکش��ی های سیاسی همواره‬ ‫مانع از ان ش��د که موضوع یاران��ه در جایگاه خود مورد‬ ‫بررس��ی قرار گیرد‪ .‬هر چند در سال های گذشته دالیل‬ ‫مختلفی همچ��ون نبود اطالعات کافی برای شناس��ایی‬ ‫اف��راد‪ ،‬ارجحیت تصمیم های سیاس��ی ب��ر تصمیم های‬ ‫اقتصادی و مواردی از این دس��ت مانع تحقق این مصوبه‬ ‫شده است اما امس��ال اقداماتی در راستای حذف بخشی‬ ‫از یاران��ه بگی��ران برخوردار در دس��تور کار قرار گرفت و‬ ‫در نیمه س��ال در دو نوبت بی��ش از ‪ ۲۰۰‬هزار خانوار که‬ ‫جمعیتی ‪ ۸۰۰‬هزار نفری را پوشش می دادند از فهرست‬ ‫دریافت یارانه حذف شدند‪ .‬این عملیات با اجرای سهمیه‬ ‫بندی بنزین و افزایش نرخ این حامل سوختی متوقف شد‬ ‫اما پیش بینی ش��ده است یارانه برخورداران در سه دهک‬ ‫ک��ه بنا بر اطالعات موجود جمعیتی ‪ ۳۰‬میلیون نفری را‬ ‫در بر می گیرند‪ ،‬در سال اینده کلید بخورد‪.‬‬ ‫دولت در س��ند دخل و خرج س��الیانه ک��ه به مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ارائه کرد این موضوع را پیش��نهاد داد‬ ‫که توس��ط اعضای کمیس��یون تلفیق تایید ش��د و برای‬ ‫تایید نهایی به ش��ورای نگهبان ارس��ال شد‪ .‬در بند یک‬ ‫تبصره ‪ ١۴‬الیحه بودجه س��ال اینده امده اس��ت‪ :‬وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی موظف اس��ت با اس��تفاده از‬ ‫کلیه بانک های اطالعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و‬ ‫ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می گردد نسبت‬ ‫به شناسایی و حذف سه دهک باالی درامدی از فهرست‬ ‫یارانه بگیران‪ ،‬با ارائه دلی��ل و مدرک به افراد‪ ،‬اقدام کند‪.‬‬ ‫همچنین سال گذشته اعضای کمیسیون تلفیق دارا بودن‬ ‫درام��د باالت��ر از ‪ ۵‬میلیون توم��ان را عاملی برای حذف‬ ‫یارانه اعالم کردند‪ .‬در عین حال س��خنگوی ستاد تبصره‬ ‫‪ ۱۴‬در ای��ن مقط��ع گفته بود مجم��وع تراکنش ‪ ۴‬ماهه‬ ‫مالک ح��ذف از فهرس��ت یارانه اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫روشی که برای شناس��ایی خانوارها تهیه شده‪ ،‬بر مبنای‬ ‫هزینه ه��ای متعارف خانواده هاس��ت‪ .‬مطاب��ق این روش‪،‬‬ ‫رقمی معیار برای هزینه متع��ارف خانواده ها (با توجه به‬ ‫تعداد اعضای خانواده ها این رقم متفاوت اس��ت) در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ .‬در صورتی که میزان خرید انها پایین تر‬ ‫ن ش��ده باشد‪ ،‬مشمول دریافت یارانه خواهند‬ ‫از رقم تعیی ‬ ‫ماند‪ .‬در حالی که درباره ش��یوه تشخیص دهک های باال‬ ‫ابهاماتی مطرح است‪ ،‬ایرناپالس در گفت وگو با میرزایی‪،‬‬ ‫ب��ه جزییات ای��ن روش و نح��وه شناس��ایی خانوارهای‬ ‫مشمول حذف یارانه پرداخته است‪.‬‬ ‫وی می گوی��د‪ :‬اگر متوس��ط هزینه ک��رد ماهانه خانوار‬ ‫از ای��ن اعداد کمتر باش��د‪ ،‬یارانه انها برق��رار خواهد بود‪.‬‬ ‫برای خانوار تک نفره چه��ار میلیون تومان‪ ،‬دو نفره پنج‬ ‫میلیون‪ ،‬س��ه نفره ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬ه��زار تومان‪ ،‬چهار‬ ‫نف��ره هفت میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‪ ،‬پنج نفره هش��ت‬ ‫میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‪ ،‬ب��رای خانوارهای ‪ ۶‬نفره و‬ ‫بیش��تر هم ب��ه ازای هر نفر از اعضای خان��وار‪ ۵۰۰ ،‬هزار‬ ‫تومان اضافه خواهد ش��د‪ .‬به گفته وی هر جایی که اینها‬ ‫مراجعه کرده و اطالعاتی راجع به کد ملی شان ثبت شده‬ ‫بود‪ ،‬از نهاد های مربوطه به اندازه وسع مان این اطالعات را‬ ‫دریافت کردیم‪ .‬این اطالعات را با دقت بسیار باال‪ ،‬تجزیه‬ ‫و تحلیل کرده و مبنای شناس��ایی ق��رار دادیم‪ .‬اطالعات‬ ‫یادش��ده ش��امل موارد مختلفی از جمله تع��داد و ارزش‬ ‫امالک‪ ،‬خودرو‪ ،‬س��فرهای خارجی و‪ ...‬اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫از طریق بانک اطالعات پزش��کان‪ ،‬مدیران دولتی‪ ،‬وکال‪،‬‬ ‫اعضای هیات علمی دانشگاه‪ ،‬اصناف خاص مثل صرافی ها‬ ‫و طالفروش��ان و بانک ه��ای اطالعاتی دیگر مثل مجموع‬ ‫حقوق و دس��تمزد خانوار‪ ،‬تعداد اعض��ای خانوار‪ ،‬محل و‬ ‫منطقه زندگی خانوار‪ ،‬اطالعاتی دریافت ش��ده و مد نظر‬ ‫ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬افرادی که در این مرحله شناس��ایی‬ ‫شدند‪ ،‬کاندیدای حذف از دریافت یارانه هستند‪.‬‬ ‫هنوز روشن نیست معیارهای سال اینده با معیارهای‬ ‫کنونی مطابقت داش��ته باش��د یا خیر اما تجربه نش��ان‬ ‫می دهد همچنان ارزش خودرو‪ ،‬تعداد واحدهای مسکونی‬ ‫تحت تملک‪ ،‬میزان گردش مالی حساب ها و میزان درامد‬ ‫معیارهای��ی برای حذف از فهرس��ت یارانه بگیران خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازارسرمایه مامن سرمایه گذاری‬ ‫محمدمهدی مومن زاده‪ ،‬عضو هیات مدیره ش�رکت‬ ‫فوالد خوزس�تان‪ :‬در چند سال گذشته بازارسرمایه نشان‬ ‫داده که محل امنی برای سرمایه گذاری است‪ .‬از ابتدای سال‬ ‫‪ 1398‬ت��ا نیمه نخس��ت دی ماه‪ ،‬بازار س��رمایه ‪ 106‬درصد‬ ‫بازدهی داشته اس��ت‪ .‬با در نظر گرفتن بازه های زمانی باالتر‬ ‫نیز دیده می ش��ود که بازار س��رمایه بازدهی چندین برابری‬ ‫را نس��بت به س��ایر بازارها به خود اختصاص می دهد‪ .‬از دیگر‬ ‫س��وی‪ ،‬بازار سرمایه برای سرمایه گذارانی که اشنایی زیادی‬ ‫برای محل مناس��ب س��رمایه گذاری ندارند‪ ،‬گزینه مناسبی‬ ‫اس��ت‪ .‬نکته مهم اما کارکرد بازار سرمایه در تامین مالی برای‬ ‫ش��رکت های بزرگ اس��ت‪ .‬در این نوشتار این موضوع بیشتر‬ ‫مورد بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری در بازار طال‪ ،‬س��که‪ ،‬مس��کن و ارز به رشد‬ ‫اقتصاد کش��ور کمکی نمی کند‪ .‬بررس��ی ها نش��ان می دهد‬ ‫ت��ا نیمه نخس��ت دی ماه س��ال ‪ ،1398‬مس��کن ‪ 23‬درصد‪،‬‬ ‫بانک ه��ا و ابزاره��ای با درام��د ثابت‪ ‬به طور متوس��ط بین‬ ‫‪ 16‬ت��ا ‪ 20‬درص��د‪ ،‬بازار ارز (دالر) ‪ 6‬درصد و س��که ‪ 5‬درصد‬ ‫بازده��ی داش��ته اند‪ .‬درحالی که امار و اطالع��ات مربوط به‬ ‫بازار س��رمایه رش��د بیش از ‪ 100‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫با توجه به برنامه ریزی درس��ت در بورس‪ ،‬بازار سرمایه نشان‬ ‫داد که از امنیت کافی برای س��رمایه گذاری برخوردار است‪.‬‬ ‫وجود امنیت منجر به ورود مستقیم و غیرمستقیم (از طریق‬ ‫صندوق های سرمایه گذاری) جریان های نقدینگی به چرخه‬ ‫تولید می ش��ود‪ .‬تمامی افراد حقیقی و حقوقی می توانند وارد‬ ‫بازار س��رمایه شوند‪ ،‬اما س��رمایه گذاری مناسب در این بازار‬ ‫نیازمند صرف زمان اس��ت‪ .‬همواره مش��اهده می شود که با‬ ‫مثبت ش��دن ش��رایط بازار‪ ،‬افراد زیادی وارد ان و به محض‬ ‫هیجانی شدن شرایط‪ ،‬از ان خارج می شوند‪ .‬باتوجه به برخی‬ ‫تالطم های بازار که در س��ال جاری رخ داد‪ ،‬افراد بس��یاری از‬ ‫بازار خارج ش��دند که براساس امار‪ ،‬بیش از ‪ 45‬درصد از این‬ ‫افراد در س��ال جاری وارد بازار ش��ده بودند و تخصص کافی‬ ‫ن حال‪ ،‬بررسی ها نشان‬ ‫برای پیش بینی بازار را نداشتند‪ .‬با ای ‬ ‫می دهد بازار س��رمایه منافع بس��یار مناس��بی برای افراد و‬ ‫شرکت ها در بر دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹صندوق های سرمایه گذاری‬ ‫از یک دیدگاه در بازار س��رمایه نوعی تقسیم بندی با ‪ 3‬نوع‬ ‫ق س��رمایه گذاری وج��ود دارد؛ صندوق های با درامد‬ ‫صندو ‬ ‫ثابت‪ ،‬صندوق ه��ای مختلط و صندوق های س��هامی‪ .‬نکته‬ ‫جالب توجه انکه صندوق های سهامی در ‪ 6‬تا ‪ 7‬سال گذشته‬ ‫تا ‪ 1000‬درصد بازدهی داش��ته اند ک��ه این بازدهی در هیچ‬ ‫نوع کسب وکاری مشاهده نمی شود؛ در نتیجه صندوق های‬ ‫س��رمایه گذاری گزینه بسیار مناس��بی برای افرادی هستند‬ ‫ک��ه نمی دانند چگونه در ب��ازار فعالیت کنند‪ .‬در‬ ‫ش��رایط صعودی ب��ازار‪ ،‬ورود ب��ه صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری یکی از گزینه های بسیار مطلوب‬ ‫برای س��رمایه گذاران حقیقی است‪ .‬متغیرهای‬ ‫بازار در میان مدت و بلندمدت ش��رایط صعودی‬ ‫را ب��رای بازار نش��ان می دهند‪ ،‬مگ��ر انکه متغیر‬ ‫ناخواس��ته دیگری وارد شود که محاسبات را بهم‬ ‫بزند‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگ ترین وظیفه بازار سرمایه‬ ‫یکی از مهم ترین وظایف بازار س��رمایه‪ ،‬تامین منابع مالی‬ ‫اس��ت‪ .‬معامالت ثانویه ب��رای ایجاد جذابی��ت در بازار انجام‬ ‫می ش��ود تا در نهایت شرایط برای تامین مالی فراهم تر شود‪.‬‬ ‫شرکت ها برای اهداف متفاوتی از اجرای طرح های توسعه ای‬ ‫گرفته تا تامین س��رمایه در گردش مورد نیاز‪ ،‬اصالح ساختار‬ ‫مالی‪ ،‬س��رمایه گذاری در ش��رکت های زیرمجموعه‪ ،‬انجام‬ ‫س��رمایه گذاری های جدید و مواردی از این دس��ت به دنبال‬ ‫تامین منابع مالی هس��تند‪ .‬از یک س��و باید توجه داشت که‬ ‫فلزات اساس��ی‪ ،‬صنایع معدنی و فوالدی نیازمند منابع مالی‬ ‫زیادی هستند و با انکه نظام بانکی همواره در خدمت صنعت‬ ‫کش��ور بوده ‪ ،‬اما تامین منابع مالی ازس��وی بانک ها با نرخی‬ ‫باالتر از تامین ان ازس��وی بازار س��رمایه انجام می ش��ود‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬نظام بانکی توانایی تامین مالی در این س��طح و‬ ‫با ارقام مربوط ب��ه این صنایع را ندارد‪ .‬نظام بانکی باید بتواند‬ ‫وارد فعالیت های خرد و متوسط شود‪ .‬در برنامه ششم توسعه‬ ‫نیز عنوان شده که وظیفه بانک ها تامین مالی کسب وکارهای‬ ‫خرد و متوسط است؛ در نتیجه صنایع بزرگ بهتر است از بازار‬ ‫س��رمایه به عنوان منبع تامین مالی اس��تفاده کنند‪ .‬در اینجا‬ ‫ذکر چند نکته ضروری اس��ت‪ .‬روش های به کار گرفته ش��ده‬ ‫از س��وی صنایع بزرگ برای تامین مالی‪ ،‬اغلب روش س��نتی‬ ‫افزایش سرمایه است؛ یعنی همان ابزاری که در قانون تجارت‬ ‫سال ‪ 1347‬عنوان شده از سوی شرکت ها مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬در صورتی که به نظر می رس��د نهادهای تخصصی‬ ‫و تش��کل های صنفی چه در بازار س��رمایه و چ��ه در صنایع‬ ‫بزرگ می توانند به روش ه��ای جدیدی فکر کرده و به دنبال‬ ‫اس��تفاده از ابزارهای جدیدی باشند‪ .‬گفتنی است که صنایع‬ ‫معدن��ی به جز در م��واردی مانند تجهیزات و ماش��ین االت‬ ‫معدنی‪ ،‬دارایی هایی را در اختیار ندارند تا بتوانند از ابزارهایی‬ ‫مانند ابزار اجاره اس��تفاده کنند‪ .‬این امر ان ها را به استفاده از‬ ‫دارایی ه��ای ثابت محدود می کند ک��ه نتیجه ان عدم امکان‬ ‫اس��تفاده از اوراق مرابحه‪ ،‬اجاره و مانند ان است و تنها گزینه‬ ‫باقیمانده برای این شرکت ها اوراق مشارکت است‪.‬‬ ‫‪ ‬اما راه حل چیس��ت؟ ایا باید ب��ا محدودیت ها کنار امد و‬ ‫تامین مال��ی را در صنای��ع متوقف ک��رد؟ ایجاد‬ ‫ابزاره��ای جدی��د پاس��خ ای��ن پرس��ش را داده‬ ‫اس��ت‪ .‬طراحی اوراق جدید مانند اوراق منفعت‬ ‫برای ش��رکت های حوزه معدن ارزشمند و بسیار‬ ‫پرکاربرد است‪ .‬اوراق وکالت نیز دست بسیاری از‬ ‫صنایعرابرایتامین مالیبازگذاشتهاست‪.‬باتوجه‬ ‫به اینکه ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه زیاد‬ ‫ش��ده‪ ،‬تشکل های معدنی و ش��رکت های بزرگ‬ ‫بای��د نیروهای متخصصی را برای تامین مالی طرح های خود‬ ‫در اختیار داش��ته باشند‪ .‬امروزه تخصص استفاده از ابزارهای‬ ‫تامین مالی بسیار مهم است‪ .‬شرکت ها باید بتوانند از خدمات‬ ‫نهادهای تامین مالی‪ ،‬کارگزاری ها‪ ،‬تامین س��رمایه کننده ها‬ ‫و مش��اوران سرمایه گذاری اس��تفاده کنند؛ در نتیجه حضور‬ ‫فردی که با بازارهای تامین سرمایه اشناست در میان مدیران‬ ‫و اعضای هیات مدیره ش��رکت ها‪ ،‬در راهبری ان ها در سطح‬ ‫کالن بسیار حائز اهمیت بوده و تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫براس��اس بررسی صورت های مالی ش��رکت های فعال در‬ ‫حوزه فلزات اساسی ‪ ،‬خرید و فروش اعتباری در این شرکت ها‬ ‫به سطوح پایین تری رسیده و بیشتر خرید و فروش ها به طور‬ ‫نقدی در حال انجام اس��ت که نش��ان می دهد توان استفاده‬ ‫از‪ ‬اعتبار تجاری در ش��رکت ها کاهش یافته اس��ت‪ .‬نس��بت‬ ‫تسهیالت به برخی متغیرهای صورت های مالی نیز پایین تر‬ ‫امده که حاکی از ان اس��ت که بنگاه های تجاری و اقتصادی‬ ‫کمتر توانس��ته اند از منابع و تسهیالت مالی بانک ها بهره مند‬ ‫شوند‪ .‬همچنین بررسی شاخص مدیران خرید‪ ‬نشان می دهد‬ ‫صنایع مرتبط با فلزات اساس��ی و معادن با مشکل سرمایه در‬ ‫گردش روبه رو هستند‪ .‬با توجه به نام گذاری سال به نام رونق‬ ‫تولی��د و افزایش قیم��ت جهانی فلزات‪ ،‬زمینه ب��رای ارتقا و‬ ‫رش��د بیشتر صنایع فراهم شده است‪ .‬شاخص های گوناگون‬ ‫در صورت مالی و ش��اخص مدیران خرید نش��ان می دهد که‬ ‫شرکت ها مشکل تامین منابع مالی دارند؛ در نتیجه می توان‬ ‫از ابزارهای مالی موجود بهره مند ش��د و ابزارهای جدید را نیز‬ ‫به بازار س��رمایه ارائه داد‪ .‬در این شرایط‪ ،‬طراحی ابزار‪ ،‬اصالح‬ ‫ابزارهای فعلی و استفاده از انها به طور بهینه از جمله نیازهای‬ ‫تامین مالی در حوزه معدن و فوالد است‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت های بازار سرمایه‬ ‫بازار س��رمایه در طراح��ی ابزار از انعطاف پذی��ری باالتر و‬ ‫نظ��ارت (نظارت س��ازمان بورس‪ ،‬حسابرس��ان معتمد و‪)...‬‬ ‫بیش��تری برخوردار اس��ت؛ بنابراین در حوزه سرمایه گذاری‬ ‫و تامین مالی می توان ابزارها و گزینه های مطمئن و جدیدی‬ ‫را تعریف کرد و با اس��تفاده از ان ها بر مش��کالت تامین مالی‬ ‫در حوزه ه��ای گوناگ��ون مرتب��ط با ف��والد و‪ ...‬فائ��ق امد‪.‬‬ ‫چارچوب های بازار سرمایه سبب می شود جریان نقدینگی به‬ ‫پروژه های زیرساختی نیز وارد شود و جریان بازدهی به سمت‬ ‫س��رمایه گذار حرکت کند‪ .‬در سال های گذشته بازار سرمایه‬ ‫در ایران رشد کمی داشته است‪ .‬از مزیت های بازار سرمایه در‬ ‫اقتصاد کش��ور‪ ،‬شفافیت مالی شرکت هایی است که به لحاظ‬ ‫عملکردی قابل اطمینان هس��تند‪ .‬با توج��ه به نظارت های‬ ‫عمده بر بازار س��رمایه‪ ،‬امکان انحراف وجود نخواهد داش��ت‬ ‫و این بازار همواره در مس��یر منفعت سرمایه گذاران و اقتصاد‬ ‫کش��ور فعالیت خواهد کرد‪ .‬گفتنی اس��ت ک��ه حجم باالی‬ ‫تامین مالی که در بازار س��رمایه انجام می شود‪ ،‬در نظام بانکی‬ ‫قابل ارائه نیس��ت‪ .‬بازار س��رمایه از نرخ پایین تری برخوردار‬ ‫اس��ت و به لح��اظ تئوری ه��ای مالی‪ ،‬تامین مال��ی از طریق‬ ‫اس��تقراض نس��بت به تامین مالی از طریق افزایش سرمایه‪،‬‬ ‫هزینه سرمایه پایین تری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین منابع مالی فوالد خوزستان‬ ‫اوراق سلف موازی اس��تاندارد و مرابحه با رویکرد استفاده‬ ‫بیشتر از ابزارهای بازار سرمایه است‪ .‬شرکت فوالد خوزستان‬ ‫اس��تفاده از ابزارهای تامین مالی را در دس��تور کار خود قرار‬ ‫داده که به زودی در بازار س��رمایه منتشر خواهند شد‪ .‬فوالد‬ ‫خوزس��تان درصدد است به عنوان نخس��تین شرکت‪ ،‬نظام‬ ‫روابط س��رمایه گذاران و اصول حاکمیت ش��رکتی براساس‬ ‫استانداردهای مدنظر بازار بورس و نظام بین المللی را در این‬ ‫مجموعه فوالدی پیاده سازی کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر فوالد خوزس��تان به لحاظ تولید در ش��رایط‬ ‫مناس��بی به سر می برد‪ ،‬میزان س��وداوری ان نسبت به سال‬ ‫گذشته افزایش یافته و تالش هایی به منظور افزایش بازدهی‬ ‫و درامد سهامداران حقیقی ش��رکت انجام شده است‪ .‬برای‬ ‫نخس��تین بار‪ ،‬یک صن��دوق بازارگردانی برای س��هام فوالد‬ ‫خوزستان تعریف شده است‪.‬‬ ‫فعالی��ت این صندوق باعث می ش��ود در تالطم های بازار‪،‬‬ ‫سهام ش��رکت از ثبات قیمتی بیش��تری بهره مند شود‪ ،‬این‬ ‫اقدام برای حمایت از سهامداران خرد فوالد خوزستان انجام ‬ ‫شده است‪ .‬افزایش کیفی و کمی نماد «فخوز» از دیگر موارد‬ ‫قابل توجه اس��ت‪ .‬گزارش منتشر شده در ‪ ۶‬ماه نخست سال‬ ‫‪ 1398‬درباره وضعیت و عملکرد مالی شرکت نسبت به سال‬ ‫گذشته ‪ ،‬نش�� ان دهنده افزایش چندبرابری سوداوری فوالد‬ ‫خوزس��تان نسبت به س��ال گذشته اس��ت‪ .‬با توجه به بهبود‬ ‫ن نقدینگی در ش��رکت فوالد خوزس��تان‪ ،‬این شرکت‬ ‫جریا ‬ ‫نه تنها از نظر س��وداوری‪ ،‬بلکه ازنظر کیفیت و کمیت ارتقای‬ ‫چش��مگیری داشته اس��ت‪ .‬عالوه بر موارد یادشده‪ ،‬افزایش‬ ‫سرمایه نیز در دستور کار شرکت فوالد خوزستان قرار گرفته‬ ‫که به زودی اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫اقتصاد بین الملل‬ ‫نفت و کرونا به جان بازارهای جهان افتادند‬ ‫ش��اخص های بورس��ی جهان از اواسط هفته گذشته تا‬ ‫کنون‪ ،‬در دامنه وسیعی از جهان شدیدترین افت را تجربه‬ ‫کرده است‪ .‬این روند نشان از ترس سرمایه گذاران از افت‬ ‫قیمت نفت و شیوع ویروس کرونا حکایت دارد‪.‬‬ ‫«نف��ت به پایین ترین قیمت خود از ‪ ۲۸‬س��ال پیش تا‬ ‫کنون رس��یده اس��ت‪ .‬بورس های جهانی در حال سقوط‬ ‫هس��تند‪ .‬طال رکورد تاریخی زده اس��ت‪ ».‬این جمله های‬ ‫کوتاه‪ ،‬خالصه وضعیتی اس��ت که در نخستین روز هفته‬ ‫کاری جه��ان‪ ،‬در بازاره��ا می گ��ذرد‪ .‬از یک طرف جنگ‬ ‫نفتی عربس��تان و روس��یه در اخرین اجالس اوپک و از‬ ‫طرف دیگر س��رعت ش��یوع ویروس کرونا در کشورهای‬ ‫مختلف‪ ،‬بازارها را در وضعیت اشفته ای قرار داده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش س��ی ان ان بیزینس‪ ،‬شاخص صنعتی‬ ‫داوجون��ز در بورس امریکا بیش از ‪ ۱۲۰۰‬واحد یا چیزی‬ ‫ح��دود‪ ۴.۷‬درصد در معامالت فروریخته و ش��اخص اتی‬ ‫نزدک نیز ‪ ۴.۸‬درصد از ارزش خود را از دست داده است‪.‬‬ ‫در دیگر نقاط دنیا اوضاع بورسی به همین شکل است‪.‬‬ ‫در اس��ترالیا‪ ،‬شاخص ‪ ۷.۳ ،S&P‬درصد از ارزش خود را‬ ‫از دست داد که بزرگترین سقوط این شاخص از ‪ 12‬سل‬ ‫پیش تا کنون بوده است‪ .‬شاخص نیکی ژاپن ‪ ۵.۱‬درصد‬ ‫کاهش یافته و به پایین ترین س��طح خود در بیش از یک‬ ‫سال اخیر رسیده اس��ت‪ .‬شاخص کاسپی کره جنوبی نیز‬ ‫‪ ۴.۲‬درص��د از ارزش خود را از دس��ت داده که بزرگترین‬ ‫زیان ان از در ‪ 2‬سال گذشته محسوب می شود‪.‬‬ ‫شاخص هنگ سنگ در هنگ کنگ‪ ۳.۵ ،‬درصد از ارزش‬ ‫خود را از دست داده که بیشترین کاهش ان در یک سال‬ ‫اخیر بوده اس��ت‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬شاخص کامپوزیت‬ ‫ش��انگهای چین نی��ز بهترین عملک��رد را در بورس های‬ ‫اسیایی داشته و ‪ ۲.۹‬درصد پایین امده است‪.‬‬ ‫اف��ت بورس های جهانی در ش��رایطی اتف��اق افتاد که‬ ‫قیمت نفت در یک ش��بانه روز بیش از ‪ ۳۰‬درصد سقوط‬ ‫کرد و به کانال ‪ ۳۰‬دالری رسید‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که در همین ش��رایط پناهگاه های‬ ‫امن س��رمایه گذاری با رشد همراه بوده اند‪ .‬در اسیا ارزش‬ ‫ین ژاپن و دیگر ارزهای اقتصادهای نوظهور افزایش یافت‪.‬‬ ‫طال بیش��ترین رک��ورد را زد و به قیم��ت ‪ ۱۷۰۰‬دالر در‬ ‫هر اونس رس��ید‪ .‬این قیمت برای طال‪ ،‬پیک ‪ ۷‬س��اله به‬ ‫حساب می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی صندوق بین المللی پول‬ ‫گزارش های منتشر شده از سوی بانک جهانی و صندوق‬ ‫بین الملل��ی پ��ول نیز موید افت س��نگین ش��اخص های‬ ‫اقتصادی است‪ .‬صندوق بین المللی پول اعالم کرد شیوع‬ ‫ویروس کرونا احتماالً رشد اقتصاد چین را در سال جاری‬ ‫ت��ا ‪ ۵.۶‬درصد کاه��ش می دهد ک��ه ‪ ۰.۴‬درصد کمتر از‬ ‫دورنمای نخستین ماه س��ال میالدی است‪ .‬این ویروس‬ ‫همچنین ‪ ۰.۱‬درصد از رشد اقتصاد جهان را کم می کند‪.‬‬ ‫رئی��س صندوق بین المللی پول‪ ،‬این پیش بینی را برای‬ ‫بانک های مرکزی و وزرای دارایی ‪ ۱۰‬اقتصاد بزرگ جهان‬ ‫در ریاض فرس��تاد‪ ،‬تاکید کرد؛ صن��دوق بین المللی پول‬ ‫اینده وحشتناک تری را پیش بینی می کند‪.‬‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬صن��دوق بین المللی پول هزینه ناش��ی‬ ‫از انتش��ار ویروس کرونا روی اقتص��اد دنیا را برابر با ‪۱.۱‬‬ ‫هزار میلیارد دالر اعالم کرده بود ولی با توجه به افزایش‬ ‫ش��یوع این بیماری به خصوص در کشورهای خاورمیانه‪،‬‬ ‫پیش بینی های تازه ای ارائه ش��ده است‪ .‬طبق براوردهای‬ ‫تازه در نتیجه انتش��ار وی��روس کرونا‪ ،‬اقتصاد دنیا بالغ بر‬ ‫‪ ۱.۹‬هزار میلیارد دالر متضرر می شود و این ضرری است‬ ‫که در صورت کنترل ویروس تا پایان فصل اول سالجاری‬ ‫میالدی به اقتصاد تحمیل می ش��ود‪ .‬صندوق بین المللی‬ ‫پول با هش��دار در مورد شیوع سریع این ویروس در دنیا‬ ‫اع�لام کرد؛ اقتصاد دنیا با چالش��ی بس��یار جدی روبه رو‬ ‫اس��ت و به نظر می رس��د مداخالت بانک های مرکزی و‬ ‫تزریق به اقتصاد برای حمایت از اقتصاد دنیا در ش��رایط‬ ‫فعلی ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹تورم در کمین اقتصاد جهانی‬ ‫یک��ی از خبرهایی که در بین س��یل اخبار منفی کرونا‬ ‫جل��ب توجه می کرد‪ ،‬موض��وع افزای��ش ‪ ۲۵‬برابری نرخ‬ ‫ماس��ک در امریکا با ش��یوع وی��روس کرونا ب��ود‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د با دامنه دار ش��دن ش��یوع این ویروس س��طح‬ ‫افزای��ش قیمت ها بیش از این به اقتصاد جهانی اس��یب‬ ‫وارد کن��د‪ .‬از این منظر افزایش تورم جهانی دور از انتظار‬ ‫نیس��ت‪ .‬به عبلوه اینکه بخش های مختلف اقتصادی مثل‬ ‫گردش��گری‪ ،‬صنعت هواپیمایی‪ ،‬خودروسازی‪ ،‬صادرات و‬ ‫واردات و بس��یاری از بخش های موثر اقتصاد تحت تاثیر‬ ‫کرونا قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫دولت ایتالیا نیز اعتقاد دارد اگر این وضعیت تا یک ماه‬ ‫اینده نیز ادامه داش��ته باشد ‪ ۵.۷‬میلیارد دالر به اقتصاد‬ ‫ایتالیا خسارت وارد می شود‪ .‬به این ترتیب این کشور ‪۳.۶‬‬ ‫میلیارد دالر برای مقابله با اثار اقتصادی کرونا اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫درهمین حال پیش بینی ها نش��ان می ده��د‪ ،‬با تداوم‬ ‫همه گیری بیماری کووید ‪ ۱۹‬در سال جاری خسارت های‬ ‫س��نگینی ب��ه خص��وص در حوزه توریس��م ب��ه اقتصاد‬ ‫کشورهای اسیایی وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 24‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 14‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1487‬‬ ‫پیاپی ‪2805‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫گزارش‬ ‫از عملکرد صنعت خودرو در سالی که گذشت‬ ‫چشم انداز مبهم صنعت خودرو در سال پیش رو‬ ‫‹ ‹عملکرد منفی‬ ‫محس��ن رزم خواه‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان‬ ‫اس��تان ته��ران‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬معتقدم‬ ‫عملکرد صنعت خودرو در سال ‪ ۹۸‬رضایت بخش نبوده و نمره‬ ‫منفی می گیرد چه به لحاظ داخلی و چه خارجی‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در حوزه عملک��رد در بخش داخلی باید به زیان‬ ‫انباش��ته صنعت خودرو اش��اره کرد که همچنان افزایش پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬کارخانجات خودروس��ازی با زیان دهی ماهانه‬ ‫مشکالت شان پررنگ تر و بیشتر اسیب پذیر شده اند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه در ادامه به س��وءمدیریت ها در این‬ ‫صنعت اش��اره کرد و گفت‪ :‬تغیی��ر مدیران و جایگزینی انها با‬ ‫مدی��ران نه چندان قوی تر مش��کالت را دنبال��ه دار کرده و در‬ ‫ش��کل کالن باید گفت مدیریت صنعت خ��ودرو ضعیف تر از‬ ‫گذش��ته شده است؛ مش��خص نیس��ت تصمیم گیران اصلی‬ ‫چه سیاس��تی دنبال می کنند که این گونه در صنعت خودرو‬ ‫ضعیف پروری می شود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان کش��ور تاکید کرد‪:‬‬ ‫نبود اس��تراتژی مش��خص ب��رای اینده خودروس��ازی‪ ،‬این‬ ‫صنع��ت را بالتکلیف کرده اس��ت و به ویژه با ش��رایطی که از‬ ‫خارج تحمیل می شود‪ ،‬اینده این صنعت را در هاله ای از ابهام‬ ‫ق��رار داده اس��ت‪ .‬باید گفت در بحث توس��عه و نواوری اینده‬ ‫روشنی نمی توان برای صنعت خودرو کشور متصور شد‪.‬‬ ‫این مس��ئول صنفی در بخش��ی دیگر از س��خنان خود به‬ ‫صنعت قطعه اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬قطعه س��ازان هم به دلیل‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫جنگ اقتصادی کش��ور با اعالم رس��می تحریم ها از اواسط‬ ‫مرداد ‪ ۹۷‬اغاز ش��د و صنعت خودرو جزو نخستین صنایع در‬ ‫فهرس��ت تحریمی امریکا قرار گرفت‪ .‬در ‪ ۶‬ماه نخست این امر‬ ‫نوعی حیرانی در صنعتگران به وجود امد زیرا نمی دانس��تند‬ ‫پ��س از قراردادهای همکاری که ش��رکت های خودروس��از‬ ‫فرانس��وی بس��تند می مانند یا همچون گذشته به ترک ایران‬ ‫می پردازند‪ .‬سرنوش��ت صنعت خودرو این گونه رقم خورد که‬ ‫پژو و رنو که منافع زیادی در س��ایر بازارهای بین المللی خود‬ ‫داش��تند همکاری هنوز اغاز نش��ده را منحل کنند‪ .‬چند ماه‬ ‫س��رگردانی به این سرانجام رس��ید که تیر ‪ ۹۸‬نهضت ساخت‬ ‫داخل همزمان با نمایش��گاه فرصت های ساخت داخل و رونق‬ ‫تولی��د تهران کلید بخورد‪ .‬اولین میز تخصصی صنعت خودرو‬ ‫در نمایش��گاه برگزار شد که برگزاری نخستین میز تخصصی‬ ‫تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو با قراردادی ‪ 740‬میلیارد‬ ‫تومانی میان خودروسازان و ‪ 32‬قطعه ساز برای داخلی سازی‬ ‫‪ 35‬قطعه خودرو منعقد ش��د ک��ه زمینه کاهش ارزبری بیش‬ ‫از ‪ 85‬میلی��ون یورو در جلوگیری از واردات این اقالم را فراهم‬ ‫ک��رد؛ همچنی��ن به دنبال برگ��زاری دومین می��ز تخصصی‬ ‫تعمیق س��اخت داخل صنعت خودرو در ش��هریور امس��ال با‬ ‫انعقاد ق��رارداد ‪ 1230‬میلیارد تومانی میان خودروس��ازان و‬ ‫‪ 36‬قطعه س��از برای داخلی سازی ‪ 42‬قطعه خودرو‪ ،‬مقدمات‬ ‫کاه��ش ارزبری بی��ش از ‪ 91‬میلی��ون ی��ورو در این صنعت‬ ‫به وجود اورد‪ .‬گفتنی اس��ت میز سوم نیز در تبریز برگزار شد‬ ‫و ‪ ۲۱‬س��ازنده برای ساخت ‪ ۲۲‬قطعه اعالم امادگی کردند که‬ ‫ارزش قراردادها ‪ ۱۳۳۶‬میلیارد تومان بوده و ‪ ۹۹‬میلیون یورو‬ ‫کاهش ارزبری داشته است‪.‬‬ ‫در این ‪ ۳‬میز در مجموع ‪ ۹۹‬قطعه از س��وی ‪ ۸۹‬قطعه س��از‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۰۱‬میلیارد تومان و کاهش ارزبری ‪۲۷۵‬‬ ‫میلیون یورویی داخلی سازی شد‪.‬‬ ‫ابتدای س��ال ‪ ۹۸‬مازی��ار بیگلو‪ ،‬دبیر انجمن قطعه س��ازان‬ ‫کش��ور درباره اهداف امسال این صنعت به‬ ‫گفته بود‪،‬‬ ‫موضوع اساس��ی مسئله نقدینگی اس��ت زیرا افزایش قیمت‬ ‫چند برابری مواد اولیه حجم س��رمایه قطعه سازان را به شدت‬ ‫کاهش داده اس��ت و کمب��ود مالی‪ ،‬واحده��ای صنعتی را با‬ ‫خطر جدی روبه رو کرده اس��ت‪ .‬مش��کالت امسال به ویژه در‬ ‫‪ ۲‬ماه پایانی س��ال حاکی از پابرجا ماندن چالش نقدینگی در‬ ‫صنع��ت خودرو حکایت دارد‪ .‬اما عملک��رد این صنعت از نگاه‬ ‫کارشناسان و فعاالن این صنعت چگونه بوده است؟‬ ‫ضعف صنعت خودرو وضعیت مناسبی ندارند؛ همچنان ارقام‬ ‫بدهی خودروس��ازان به زنجیره تامین عدد بزرگی بوده و روند‬ ‫صعوی دارد‪ .‬پرداخت نکردن به موقع مطالبات چالش��ی است‬ ‫که همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اینده ای مبهم‬ ‫رزم خواه در اش��اره ب��ه چالش های بخ��ش بیرونی صنعت‬ ‫خودرو عنوان کرد‪ :‬دامنه تحریم هر روز گس��ترده تر می شود‬ ‫و ش��رایطی را به وج��ود می اورد ک��ه واردات قطعات منفصله‬ ‫و م��واد اولیه مورد نیاز را دش��وارتر کرده و به نظر نمی رس��د‬ ‫با موج داخلی س��ازی که بیش��تر نمایشی است وضعیت رو به‬ ‫بهبود باش��د‪ ،‬به ویژه اینکه مش��کل نقدینگی مشکل اساسی‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫این قطعه س��از یاداور شد‪ :‬پس از ‪ ۲‬دهه موج ساخت داخل‬ ‫و خودکفایی قطعات همچنان باید قطعات زیادی وارد ش��ود‬ ‫که به دلیل مش��کالت پرداخت ها و انتقال ارز ش��رایط کار را‬ ‫سخت تر کرده است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬با ش��یوع ویروس کرونا در چی��ن‪ ،‬ارتباط صنعت‬ ‫خ��ودرو که پس از تحریم محدود ش��ده ب��ود و چین یکی از‬ ‫مرکزه��ای اصل��ی تامین قطعه و م��واد اولیه م��ورد نیاز بود‬ ‫صنعتگران را با چالشی جدیدتر روبه رو کرده است‪ .‬در ادامه با‬ ‫شیوع کرونا در کشور نمی توان سال اینده را سال خوبی برای‬ ‫این صنعت دانست‪.‬‬ ‫رزم خواه با بیان اینکه امیدواریم مس��ئوالن از خواب بیدار‬ ‫ش��وند و درباره استراتژی متناس��ب با شرایطی که درگیر ان‬ ‫هستیم برنامه ای را تدوین کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر چنین نشود نه تنها‬ ‫توسعه ای نخواهیم داشت حتی حیات این صنعت را با چالش‬ ‫جدی روبه رو خواهد کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت با اغاز نهضت داخلی س��ازی خودروس��ازان‬ ‫به دنبال طراحی محصوالت جدید حتی در بخش خودروهای‬ ‫برقی هستند‪ .‬این عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان کشور‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که ایا با وجود این تکاپوهای جدید‬ ‫نمی توان امیدوار بود تحوالت خوبی در صنعت خودرو کشور‬ ‫رقم بخورد‪ ،‬گفت‪ :‬در بخش تحول و توس��عه‪ ،‬ش��اخص هایی‬ ‫وج��ود دارد که می توان با انها هر صنعتی را ارزیابی کرد؛ یکی‬ ‫از انه��ا تیراژ تولید اس��ت‪ .‬اگر صنعت خ��ودرو در واقعیت در‬ ‫ش��رایط بهتر از گذشته بود نباید مجموع تولید خودروسازان‬ ‫کشور کمتر از میلیون باشد‪ .‬حقیقت این است که ما همچنان‬ ‫ب��ه خرید محصوالت خارجی وابس��ته هس��تیم و در صورت‬ ‫بروز مش��کل تولید مختل می ش��ود‪.‬این فع��ال صنعت قطعه‬ ‫اظهارکرد‪ :‬ش��اخصی که نشان می دهد تیراژ تولید پایین بوده‬ ‫و متناس��ب با تقاضا نیست افزایش نرخ خودرو است‪ .‬افزایش‬ ‫قیمت خودرو رابطه مستقیم با تیراژ دارد‪.‬‬ ‫رزم خواه ی��اداور ش��د‪ :‬بخش��ی از ناهنجاری های صنعت‬ ‫خودرو ب��ه میزان عرضه خ��ودرو برمی گردد ک��ه اگر عرضه‬ ‫متناس��ب با تقاضا بود نرخ پراید نباید ب��ه ‪ ۷۰‬میلیون تومان‬ ‫و بیش از ان می رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد قطعه سازان‬ ‫در ادام��ه ارش محبی نژاد‪ ،‬دبیر انجم��ن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور درب��اره عملکرد‬ ‫صنعت خودرو در س��الی که گذش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این صنعت یک‬ ‫فرود داش��ت و یک فراز و فرود ان از ابتدای س��ال تا ش��هریور‬ ‫بود که متاس��فانه تیراژ تولید نسبت به سال گذشته به شدت‬ ‫کاهش پیدا کرده بود‪ .‬تحریم ها خودش را نشان داد و وابستگی‬ ‫به تعداد کمی قطعات وارداتی که هیچگاه داخلی سازی نشده‬ ‫بودند دلیل عمده این امر بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تولید این قطعات با تیراژ پایین توجیه اقتصادی‬ ‫نداش��ت که صنعتگری راغب باشد تا انها را ساخت داخل کند‬ ‫به ویژه در قطعات های تک‪.‬‬ ‫این مس��ئول صنفی در ادامه به مش��کل نقدینگی صنعت‬ ‫خودرو اش��اره کرد و گفت‪ :‬با وجود اینکه نرخ نهاده های تولید‬ ‫از م��واد اولیه ت��ا ملزومات‪ ،‬خدمات و‪ ۳ ...‬تا ‪ ۴‬برابر ش��ده بود‬ ‫کمبود شدید نقدینگی و تاثیر تحریم ها شرایط حاکم بر تولید‬ ‫را به گونه ای کرده بود که شهریور تولید به حداقل خود رسید‪.‬‬ ‫در این باره می توان گفت تا اواسط سال ‪ ،۹۸‬به شکل تجمیعی‬ ‫نسبت به تولید سال گذشته حدود ‪ ۴۰‬درصد کاهش تجمعی‬ ‫تولید خودرو در کشور داشتیم که تا اواخر مهر ادامه داشت‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد افزود‪ :‬به دعوت وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و خودروس��ازان‪ ،‬صنعتگران صنعت قطعه پ��ای کار امدند و‬ ‫‪ ۳‬خواس��ته در خالل جلسات و همایش ها عنوان شد‪ .‬نخست‬ ‫اینکه تیراژ تولید قطعات افزایش یابد‪ .‬دیگر اینکه قطعه سازان‬ ‫همت کنند و کس��ری قطعات حدود ‪ ۲۰۰‬هزار خودرو ناقص‬ ‫کف پارکینگ خودروس��ازان را تامین کرده تا این محصوالت‬ ‫تجاری س��ازی شده و تحویل مشتری ش��ود زیرا در این دوره‬ ‫تعهدات خودروس��ازان بس��یار باال بود‪ .‬س��وم ه��م دعوت از‬ ‫قطعه س��ازان برای داخلی سازی قطعات خاص و های تک بود‬ ‫که به طور معمول از خارج تامین می ش��د‪ .‬در این زمینه ‪ ۴‬میز‬ ‫تخصصی س��اخت داخل برگزار شد و عمده قطعات اصلی که‬ ‫وابستگی خارجی داشتند‪ ،‬داخلی سازی شدند به گونه ای که‬ ‫در ادامه مشکل حادی در روند تولید خودرو رخ ندهد‪.‬‬ ‫‹ ‹قول هایی که به قطعه سازان داده شد‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازان کشور در ادامه گفت‪ :‬در ازای این همراهی‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬سیاست گذاران و خودروسازان یک‬ ‫ق��ول دادند‪ ،‬اینک��ه مطالبات معوق قطعه س��ازان را پرداخت‬ ‫خواهند کرد و به پایان سال نخواهد رسید‪.‬‬ ‫محبی نژاد به درخواس��ت قطعه س��ازان اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫صنعتگران این حوزه درخواست داشتند در ادامه همکاری ها‬ ‫زم��ان وصول مطالبات از ‪ ۴‬به ی��ک ماه کاهش پیدا کند‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و خودروسازان رد نکردند؛ همچنین‬ ‫خواس��تیم که یک بس��ته مشوق س��اخت داخل نیز تدوین و‬ ‫اجرایی ش��ود که این بس��ته روی کاغذ تدوین ش��د اما تا این‬ ‫روزهای پایانی سال هرگز اجرایی نشد‪.‬‬ ‫او به گالیه ادامه داد‪ :‬متاس��فانه با وجود اینکه قطعه سازان‬ ‫هر انچه داش��تند به میدان اوردند و هر ‪ ۳‬دعوت وزارتخانه و‬ ‫خودروس��ازان را اجابت کردند به طوری که ‪ ۲۰۰‬هزار خودرو‬ ‫کف کارخانه‪ ،‬تجاری س��ازی شده و به دست مصرف کنندگان‬ ‫رس��ید همچنین تیراژ تولید به ش��دت رون��د صعودی گرفت‬ ‫به گونه ای که تا پایان س��ال تقریبا انحراف چشمگیری نسبت‬ ‫به س��ال گذشته نداریم شاید انحراف کمتر از ‪ ۱۰‬درصد باشد‬ ‫و ان ‪ ۴۰‬درصد انحراف تجمعی جبران ش��د؛ از س��وی دیگر‬ ‫بس��یاری از قطعات داخلی سازی ش��دند و می توان ادعا کرد‬ ‫چیزی به نام تحریم نمی تواند صنعت خودرو را متوقف کند اما‬ ‫دولتمردان و سیاست گذاران صنعت خودرو به تک عهد خود‬ ‫مبنی بر جبران مافات و پرداخت مطالبات معوق قطعه سازان‬ ‫عمل نکردند‪.‬‬ ‫در روزهای پایانی س��ال که قطعه س��ازان با ‪ ۲‬چالش بزرگ‬ ‫تحریم و کرونا دس��ت وپنجه نرم می کنن��د دریغ از پرداخت‬ ‫معوقات‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تسهیالتی که نیمی از بدهی خودروساز است‬ ‫ای��ن عضو هیات مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور با اشاره به ‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالتی که اذر امسال برای صنعت خودرو تصویب‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬این تسهیالت بالعوض نبود و قرار است برگردد‪ ،‬با‬ ‫وجود این تا ابالغ ان زمان برد‪ .‬در نهایت ‪ ۱۱‬دی بانک مرکزی‬ ‫پس از تصویب این تس��هیالت ب��ه مبلغ ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫در شورای پول و اعتبار به بانک های عامل ابالغ کرد اما پس از‬ ‫گذش��ت ‪ ۲‬ماه تاکنون فقط ‪۱۵‬درصد تسهیالت به واحدهای‬ ‫قطعه سازی تزریق شده است‪.‬‬ ‫او عنوان کرد‪ :‬درحالی که س��ال ‪ ۹۸‬را ب��ا ‪ ۱۸‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بدهی خودروس��از به زنجی��ره تامین اغاز کردیم امروز‬ ‫این بدهی به ‪ ۳۱‬هزار میلیارد تومان رس��یده است‪ .‬بخشی از‬ ‫ای��ن مبلغ مربوط به افزایش تیراژ تولید و بخش��ی هم مربوط‬ ‫به افزایش قیمت قطعات اس��ت اما عمده ان مربوط به ناتوانی‬ ‫خودروساز در ادای دینش است‪.‬‬ ‫این مس��ئول صنفی تصریح ک��رد‪ :‬اگر بخواهیم این مبلغ را‬ ‫ب��ه تفکیک بگوییم ‪ ۱۴‬هزار میلی��ارد تومان بدهی مربوط به‬ ‫مطالبات معوق اس��ت که اگر ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان چک های‬ ‫صادر ش��ده خرید دین از سوی خودروس��از را از ان کم کنیم‬ ‫در نهایت ‪ ۸‬هزار میلی��ارد تومان باقی می ماند؛ همچنین اگر‬ ‫هزار میلیارد تومان از ان تسهیالت ‪ ۵‬هزار میلیارد تومانی هم‬ ‫پرداخت شده باشد و نیز ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان تزریق شود باز‬ ‫هم فقط نیمی از مطالبات سررسید شده پرداخت شده است‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد گفت‪ :‬در حالی س��ال ‪ ۹۸‬را به پای��ان می بریم‬ ‫ک��ه با توجه ب��ه افزایش نرخ تولید‪ ،‬ش��یوع وی��روس کرونا و‬ ‫تعطیلی قطعه س��ازان چینی و همچنین افزایش تیراژ تولید‬ ‫خودروس��ازان و تزریق نش��دن مطالبات انبارها خالی مانده‬ ‫اس��ت و قطعه ساز نتوانس��ته س��فارش گذاری کند؛ از این رو‬ ‫قطعه ساز ماند ه است با حجم زیادی بدهی به کارگرانش‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه اعالم کرد‪ :‬خروجی فعالیت امس��ال‬ ‫قطعه س��ازان عال��ی بود و در این ش��رایط تولید خودرو خوب‬ ‫بوده و معادل تیراژ س��ال گذش��ته‪ ،‬خودرو تولید شد‪ .‬ویژگی‬ ‫بازر تولید امس��ال صنعت خودرو کاهش خودروهای ‪CKD‬‬ ‫بود و این یعنی اس��تقالل و اینکه نهضت صنعت داخل به ثمر‬ ‫نشسته است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازان کشور گفت‪ :‬باوجود بدعهدی همتایان خارجی‬ ‫و خواس��ته دش��منان تیراژ تولید افزایش یافت و در ‪ ۶‬ماه دوم‬ ‫س��ال رونق در این صنعت محقق شد‪ .‬در این مدت ‪ ۱۳۰‬هزار‬ ‫کارگر تعلیق ش��ده قطعه سازی بر سرکار برگشتند و در پایان‬ ‫شناس��نامه قابل قبول��ی از صنعت خودرو ب��ا اهتمام و همت‬ ‫قطعه سازان کشور رقم خورد‪.‬‬ ‫محبی نژاد در پای��ان با بیان اینکه بدعهدی مدیران داخلی‬ ‫برای تحقق قول هایی که داده بودند نتیجه ای جز ناامیدی و از‬ ‫دس��ت رفتن اعتماد ملی ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬کارنامه صنعت خودرو‬ ‫امس��ال بیش از ‪ ۹۰‬درصد نمره قبولی اس��ت و این صنعت با‬ ‫همت س��ربازان جنگ اقتصادی یعن��ی کارگران و کارمندان‬ ‫قطعه س��ازی و خودروس��ازی عملکرد خوبی در سال تحریم‬ ‫به جا گذاشت‪.‬‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫اگر صنعت‬ ‫خودرو در‬ ‫واقعیت در‬ ‫شرایط بهتر‬ ‫از گذشته‬ ‫بود نباید‬ ‫مجموع تولید‬ ‫خودروسازان‬ ‫کشور کمتر از‬ ‫میلیون باشد‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬اق��دام ایران خ��ودرو در مبارزه با‬ ‫بح��ران کرونا و تحوی��ل ‪ ۶۳‬امبوالنس به وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬اهمیت توجه به تولید داخلی را بیش‬ ‫از گذش��ته نمایان کرد‪ .‬به گزارش اقتصادانالین‪،‬‬ ‫سیدجواد حسینی کیا درباره اقدامات ایران خودرو‬ ‫در بح��ران اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫که همچون سایر مجموعه های صنعتی و تولیدی‬ ‫کش��ور از نظر اقتصادی سال دشواری را پشت سر‬ ‫می گذاشت با ورود به بحران ویروس کرونا‪ ،‬حفظ‬ ‫سالمت جامعه را در اولویت اقدامات خود قرار داد‬ ‫و با ارائه راهکارهای مناسب به مسئولیت اجتماعی‬ ‫خ��ود عمل ک��رد‪ .‬او افزود‪ :‬ش��رکت ایران خودرو‬ ‫عالوه بر تامین بی��ش از ‪ ۶۳‬امبوالنس های مورد‬ ‫نیاز حوزه امداد پزش��کی کش��ور‪ ،‬اقداماتی مانند‬ ‫غیرحضوری کردن خدمات در سراس��ر کشور را‬ ‫ب��ه انجام رس��انده و با بهره مندی از زیرس��اخت‬ ‫مناس��ب در حوزه فناوری‪ ،‬هموطنان را به ماندن‬ ‫در خانه و استفاده از خدمات انالین ترغیب کرده‬ ‫ک��ه این اقدام در ش��رایط فعلی کار شایس��ته ای‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬سطح‬ ‫ارائه خدمات این ش��رکت مطلوب گزارش ش��ده‬ ‫و حت��ی تعمیرات خودرو نیز در بیش��تر موارد در‬ ‫منزل مش��تریان از سوی این مجموعه قابل ارائه‬ ‫ب��وده و نیاز به مراجعه حضوری به نمایندگی ها و‬ ‫تعمیرگاه های این ش��رکت به میزان قابل قبولی‬ ‫کاهش یافته اس��ت و به نظر می رس��د این اقدام‬ ‫می تواند الگوی مناسبی برای سایر مجموعه های‬ ‫تولی��دی‪ ،‬صنعتی و خدماتی در س��طح کش��ور‬ ‫باش��د‪ .‬این نماینده مجلس دهم همچنین از روند‬ ‫مراقبت از سالمت کارکنان ایران خودرو با اجرای‬ ‫راهکارهایی همچون توزیع لوازم بهداشتی اعم از‬ ‫دستکش‪ ،‬ماسک و مواد ضدعفونی کننده در بین‬ ‫پرسنل‪ ،‬تسهیل در اخذ مرخصی با حقوق‪ ،‬تغییر‬ ‫در سبک تهیه‪ ،‬توزیع غذا و کاهش ساعات کاری‬ ‫برخ��ی کارکن��ان به عن��وان گام مهمی در حفظ‬ ‫س�لامت عموم��ی جامعه یاد کرد‪ .‬حس��ینی کیا‬ ‫درب��اره چرایی تعطیل نکردن برخی مراکز بزرگ‬ ‫صنعتی کش��ور گفت‪ :‬ای��ن مجموعه ها با تعریف‬ ‫نوبت های کاری برای کارکنان و کاهش س��اعت‬ ‫کار مادران و س��ایر اقدامات بهداش��تی‪ ،‬س��عی‬ ‫در حف��ظ تولی��د و گردش چرخ اقتصاد کش��ور‬ ‫و کارکن��ان دارن��د و تعطیلی ای��ن مراکز پس از‬ ‫گذر از بحران کرونا نمود بس��یار منفی داش��ته و‬ ‫لطمه های جبران ناپذیری به ویژه به اقتصاد کشور‬ ‫وارد خواهد کرد‪.‬‬ ‫ظرفیت داخلی سازی‬ ‫خودروهای سنگین‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫صنعت خودرو با‬ ‫همت سربازان‬ ‫جنگ اقتصادی‬ ‫یعنی کارگران‬ ‫و کارمندان‬ ‫قطعه سازی و‬ ‫خودروسازی‬ ‫عملکرد خوبی‬ ‫در سال تحریم‬ ‫به جا گذاشت‬ ‫امادگی سایپا برای کمک به وزارت بهداشت‬ ‫دبیر س��تاد ملی مدیری��ت بیماری کرونا با ارس��ال نامه ای ب��ه مدیرعامل گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا از اقدامات انجام ش��ده در گروه خودروس��ازی س��ایپا برای‬ ‫پیش��گیری از ش��یوع ویروس کرونا و صیانت از سالمت کارگران و کارکنان در این‬ ‫گروه قدردانی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز‪ ،‬حمیدرضا جمشیدی‪ ،‬دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا‬ ‫در نامه ای به سیدجواد سلیمانی‪ ،‬مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا عالوه بر تمجید‬ ‫از اقدامات مبتکرانه و ارزش��مند این گروه در زمینه مقابله با ش��یوع کرونا ویروس‬ ‫و بیم��اری کووید‪ ،۱۹-‬از اتخاذ سیاس��ت های این مجموعه در اج��رای برنامه های‬ ‫بهداشتی و پیشگیرانه در مقابله و کنترل اپیدمی این بیماری قدردانی کرد‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد مل��ی مدیریت بیم��اری کرونا همچنین خواس��تار هم��کاری گروه‬ ‫خودروس��ازی سایپا در ارس��ال کاروان های مجهز به امکانات بهداشتی در مناطق‬ ‫بحرانی کشور برای کمک به شهروندان و بیماران و کنترل تهدیدهای سالمتی ناشی‬ ‫از ش��یوع ویروس کرونا شد‪ .‬گروه خودروسازی سایپا نیز در راستای مسئولیت های‬ ‫اجتماعی خود و تعهد ملی نس��بت به کمک به هموطن��ان و همکاری با نهادهای‬ ‫مسئول در دوران بحران شیوع ویروس کرونا‪ ،‬امادگی خود را برای هرگونه کمک و‬ ‫ِ‬ ‫سالمت وزارت‬ ‫همیاری به ویژه در زمینه خدمات تله مدیسین و تجهیز کاروان های‬ ‫بهداشت و درمان جهت اعزام به سراسر کشور اعالم کرده است‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور‬ ‫بازرگان��ی ضمن تقدیر از کار جهادی ایران خودرو‬ ‫برای تامین نیاز ناوگان امدادی کشور به امبوالنس‪،‬‬ ‫گف��ت ‪ :‬اقدامات پیش��گیرانه این خودروس��از هم‬ ‫برای جلوگیری از ش��یوع ویروس کرونا و صیانت‬ ‫از کارگران و کارکنان س��تودنی است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایکوپ��رس‪ ،‬حس��ین مدرس خیابان��ی‪ ،‬قائم مقام‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در امور بازرگانی‬ ‫ب��ا تاکید بر ضرورت اس��تفاده از ت��وان داخلی در‬ ‫تامین امبوالنس گفت‪ :‬شرکت ایران خودرو دیزل‬ ‫ظرفیت های خالی در جهت تولید امبوالنس دارد‬ ‫و داخلی س��ازی این نوع خودروها باید در دستور‬ ‫کار ای��ن خودروس��از قرار گی��رد‪ .‬مدرس خیابانی‬ ‫از بکارگی��ری تمام توان دول��ت و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در خدمت رس��انی ب��ه م��ردم‬ ‫به منظ��ور مبارزه با بیماری کرونا خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫امروز نیاز کش��ور ارامش بخش��ی و خدمت رسانی‬ ‫تمام نهادها را می طلبد تا هر چه زودتر بتوانیم بر‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا مقابله کنیم‪ .‬مدرس خیابانی‬ ‫در ادام��ه افزود‪ :‬با تاکید رهبر معظم انقالب مبنی‬ ‫بر اقدام عاجل تمامی نهادها و همچنین تاکیدات‬ ‫ریاس��ت جمهوری در جلسه س��تاد ملی مبارزه با‬ ‫کرونا که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را مسئول‬ ‫تامی��ن ل��وازم مورد نیاز وزارت بهداش��ت کرد‪ ،‬ما‬ ‫تم��ام توان خود را برای تامین این کاالها بس��یج‬ ‫کردی��م که به زودی عرضه ماس��ک‪ ،‬دس��تکش و‬ ‫مواد ضدعفونی در داروخانه اغاز خواهد ش��د‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬مردم در ش��رایط خاص پیش‬ ‫امده باید در کنار یکدیگر باشند و در این شرایط‬ ‫اگ��ر م��ردم یاری گر یکدیگر باش��ند زودتر بر این‬ ‫وی��روس غلبه خواهیم ک��رد و از مردم می خواهم‬ ‫در ص��ورت مش��اهده گران فروش��ی و ی��ا احتکار‬ ‫کاالهای بهداشتی به وسیله اپلیکیشن‪ ،‬وب سایت‬ ‫یا ش��ماره ‪ ۱۲۴‬سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان از س��ودجویی افراد خاصی که با‬ ‫سوءاستفاده از سالمتی مردم به دنبال سودجویی‬ ‫هستند‪ ،‬مقابله کنند‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫همت قطعه سازان کارنامه خودروسازی را درخشان کرد‬ ‫فعالیت صنایع‬ ‫با رعایت نکات بهداشتی‬ ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 24‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 14‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1487‬‬ ‫پیاپی ‪2805‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد در سالی که گذشت‬ ‫تالش برای کاهش نوسان بازارها‬ ‫زهره محسنی ش�اد ‪ -‬س��ال ‪ ۹۸‬با همه فراز و نشیب های‬ ‫ان در حال پایان است و چند روز بیشتر از ان باقی نمانده‬ ‫اس��ت‪ .‬س��الی که رونق تولید نام گرفت و قرار بود که همه‬ ‫تالش ها و برنامه ریزی ها در راستای تحقق این هدف باشد‪،‬‬ ‫اماب��ه هرحال به دلیل ش��رایط خاصی اقتصادی کش��ور و‬ ‫محدودیت های ناش��ی از تحریم ها این هدف به شکل کامل‬ ‫نتوانست محقق شود و نوس��ان های بازار مجال کافی برای‬ ‫برنامه ریزی مناسب به فعاالن این بخش را ندارد‪.‬‬ ‫اگرچه با مرور شرایط کش��ور به ویژه در حوزه اقتصادی‬ ‫و بخش پولی و بانکی‪ ،‬به نظر می رس��د که بیشتر اقداماتی‬ ‫که دراین بخش ها انجام شده در راستای کاهش تنش ها در‬ ‫بازارها و به ثبات رسانی اقتصاد بوده است‪ ،‬اما به هرحال این‬ ‫هدف گاهی رن��گ واقعیت به خود گرفته و در ماه هایی از‬ ‫س��ال هم به دلیل برخی اتفاقات بیرونی و داخلی عملیاتی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫زمینه رشد زیاد شاخص بورس را فراهم کند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫ش��اخص بورس که در نخس��تین هفته معامالتی سال ‪۹۸‬‬ ‫عدد ‪۱۸۱‬هزار واحد را نش��ان می داد‪ ،‬با یک روند صعودی‬ ‫توانس��ت به جایگاه های جدیدی در طول س��ال برسد و در‬ ‫روزهای پایانی سال حتی قله ‪ ۵۰۰‬هزارواحدی را طی کند‪.‬‬ ‫وضعی��ت مثبت ب��ازار س��رمایه و اقبال س��رمایه گذاران‬ ‫حرف��ه ای و غیر حرفه ای از این بازار‪ ،‬درحالی باعث ش��د در‬ ‫ماه های گذشته دارایی های جدیدی وارد این بازار شود که‬ ‫حتی ورود ایران به لیس��ت سیاه ‪ FATF‬هم نتوانست این‬ ‫ب��ازار را متاثر کند وجلوی این رش��د را بگی��رد‪ .‬اما با بروز‬ ‫ش��یوع کرونا در کش��ور‪ ،‬به تدریج این موض��وع تاثیرش را‬ ‫بر بازار سهام گذاش��ت و در نهایت در روزهای پایانی سال‬ ‫این موضوع باعث ش��د تا شاخص کل با ریزش مواجه شود‬ ‫و از صعود باز بماند‪.‬ضمن اینکه افت ‪ ۳۰‬دالری نرخ جهانی‬ ‫نفت‪ ،‬این شرایط را تشدید کرد‪.‬‬ ‫قیمت ارز به عنوان یکی مولفه های مهم در اقتصاد ایران‪،‬‬ ‫درحال��ی پس از خ��روج امریکا از برج��ام‪ ،‬روند صعودی به‬ ‫خود گرفت و در س��ال گذش��ته رکورده��ای عجیبی را به‬ ‫شکل لحظه ای به نام خود ثبت کرد که با توجه به اقدامات‬ ‫کنترلی بان��ک مرکزی و نظارت بر ب��ازار ارز‪ ،‬این تغییرات‬ ‫کمی کاهش یافت و بازار ارز یک روند باثبات تری را نسبت‬ ‫به سال گذش��ته طی کرد‪ .‬به این ترتیب دالری که ابتدای‬ ‫س��ال را با نرخ ‪ ۱۵‬هزار تومان ش��روع کرده بود‪ ،‬در نهایت‬ ‫ب��ا اقدامات کنترل��ی بانک مرکزی و کمرنگ ش��دن اثرات‬ ‫تحری��م بر این بازار‪ ،‬به تدریج روند کاهش��ی به خود گرفت‬ ‫و برای مدتی روی کانال ‪ ۱۱‬هزارتومان ایستاد‪ .‬در شرایطی‬ ‫که انتظارات این بود ب��ازار ارز رنگ دالر ‪ ۱۰‬هزارتومانی را‬ ‫به خود ببین��د‪ ،‬اما خبر گرانی نرخ بنزی��ن دوباره تلنگری‬ ‫ش��د برای اینکه دالر و سایر ارزها بار دیگر برای رشد خیز‬ ‫بردارند و رون��د صعودی به خود بگیرد‪ .‬ازاین رو دالری که‬ ‫ب��رای چند ماه روی کانال ‪ ۱۱‬هزارتوم��ان قرار گرفته بود‪،‬‬ ‫ب��ار دیگر به کانال ‪ ۱۴‬هزارتومان نزدیک ش��د و در نهایت‬ ‫با تاثیر پذیری از موضوع وارد ش��دن ایران به لیس��ت سیاه‬ ‫‪ FATF‬وس��ایر موضوعات اثرگذار‪ ،‬ب��ه روند صعودی خود‬ ‫ادامه داد و در نهایت در روزهایی که سال رو به اتمام است‬ ‫به باالی ‪ ۱۵‬هزارتومان رسید‪.‬‬ ‫یکی از موضوعات مهمی که ذهن مسئوالن و کارشناسان‬ ‫را ب��ه خود مش��غول ک��رده و همواره تالش ش��ده تا برای‬ ‫مدیری��ت ان راهکارهای عملی ارائه ش��ود‪ ،‬موضوع رش��د‬ ‫نقدینگی در کش��ور بوده اس��ت‪ .‬موضوعی که بس��یاری از‬ ‫کارشناس��ان حجم ب��االی ان را عامل نوس��ان های قیمتی‬ ‫در بازاره��ا و افزایش تورم در کش��ور عن��وان می کنند و بر‬ ‫مدیریت ان تاکید دارند‪ .‬به هرحال انطور که امارهای بانک‬ ‫مرکزی نشان می دهد‪ ،‬نقدینگی که در پایان سال ‪ ۹۷‬عدد‬ ‫‪۱۸۸۱‬هزار میلیارد تومان را نش��ان می داد اما با رش��د ‪۲۸‬‬ ‫درصدی‪ ،‬اینک م��رز ‪۲۲۰۰‬هزار میلی��ارد تومان را هم رد‬ ‫کرده است‪ .‬بانک مرکزی اگرچه در این مدت تالش کرد تا‬ ‫با ایجاد برخی محدودیت ها و کنترل ها جلوی این رش��د را‬ ‫بگیرد و پول های س��رگردان در کشور را به جای اینکه وارد‬ ‫فضای س��فته بازی شود و از بازار ارز و سکه سر در بیاورند‪،‬‬ ‫به سمت بخش مولد هدایت کند‪ ،‬اما به هرحال این معضل‬ ‫همچنان وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹دالر با شیب کم گران شد‬ ‫‹ ‹سکه ‪ ۶‬میلیونی را هم دیدیم‬ ‫این ش��رایط درحالی بر بازار ارز حاکم بود که بازار طال و‬ ‫س��که نیز همگام با این نوسان ها در بازار ارز و همچنین به‬ ‫تبعی��ت از بازار طالی جهانی‪ ،‬روزهای پر فراز و نش��یبی را‬ ‫طی کرد و در ماه هایی روند نزولی به خود گرفته و در ماه‬ ‫هایی نیز صعودی ش��د‪ .‬بازار طال درحالی س��ال جدید را با‬ ‫سکه حدود ‪ ۴‬میلیون و طالی ‪ ۴۰۰‬هزارتومانی شروع کرد‬ ‫که این بازار با یک روند نسبتا ثابتی پیش رفت اما در نهایت‬ ‫ب��ا اوج گیری نرخ ارز از یک س��و و روند رو به باالی طالی‬ ‫جهانی‪ ،‬س��که به حدود ‪ ۶‬میلیون تومان رس��ید و هر گرم‬ ‫طالی ‪ ۱۸‬عیار نیز با نرخ باالی ‪ ۶۰۰‬هزارتومان معامله شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رکوردزنی های بورس‬ ‫در س��الی که رو به اتمام اس��ت‪ ،‬یک��ی از خبرهای مهم‬ ‫اقتصادی کش��ور که نظر س��رمایه گذاران زیادی را معطوف‬ ‫خودش ک��رد‪ ،‬ب��ازده مثبت ب��ورس ب��ود‪ .‬رکوردزنی های‬ ‫پیاپی بورس در یک س��ال گذش��ته سبب شد تا سرمایه ها‬ ‫و نقدینگی ه��ای زیادی به س��مت این بازار جذب ش��ود و‬ ‫‹ ‹نقدینگی ‪ ۲۲۰۰‬هزار میلیارد تومانی شد‬ ‫‹ ‹عملیات بازار باز اجرایی شد‬ ‫زمانی که تحریم ها تش��دید شد و نوسان های قیمتی در‬ ‫بس��یاری از بخش ها بروز پیدا ک��رد‪ ،‬در تداوم این روند در‬ ‫س��ال ‪ ،۹۸‬ش��رایط به س��متی رفت که مردم عادی و قشر‬ ‫ضعیف جامعه توان س��ابق خود را در خریداری بسیاری از‬ ‫کاالها از دس��ت دادند‪ .‬افزایش نقدینگی و س��رعت گردش‬ ‫پول در کنار تحوالت نرخ ارز موضوعی است که کارشناسان‬ ‫همواره از ان به عن��وان مهم ترین عامل افزایش هزینه ها و‬ ‫رش��د تورم در کش��ور س��خن گفته اند و گرانی ها در سطح‬ ‫جامعه را نتیجه همین شرایط می دانند‪.‬‬ ‫این وضعیت باعث ش��د تا بانک مرکزی ابتدای سال‪ ،‬از‬ ‫برنامه ریزی اش برای برون رفت از ش��ر ایط خاص اقتصادی‬ ‫کش��ور به ویژه مهار نرخ تورم س��خن بگوید و در س��اختار‬ ‫سیاس��ت پولی جدیدش‪ ،‬صحب��ت از عملیات بازار باز کند‪.‬‬ ‫ب��ازاری که هدف اصل��ی ان مدیریت ت��ورم و کنترل نرخ‬ ‫ارز با کمک مدیریت نرخ س��ود کوت��اه مدت و تغییر کانال‬ ‫اثرگذاری سیاست پولی‪ ،‬است‪ .‬بر هرحال این هدف درحالی‬ ‫در دس��تورکار بانک مرکزی قرار گرفت و چندین بار تا پای‬ ‫اجرایی شدن هم پیش رفت که هربار به دلیل فراهم نبودن‬ ‫ش��رایط و بس��ترها به تعویق افتاد اما در نهایت در ‪ ۲۸‬دی‬ ‫سال ‪ ۹۸‬با اعالم بانک مرکزی عملیات بازار باز کلید خورد‬ ‫و به اجرا درامد‪.‬‬ ‫یک��ی از موضوع��ات مهمی که ذهن مس��ئوالن و کارشناس��ان را به خود‬ ‫مشغول کرده و همواره تالش شده تا برای مدیریت ان راهکارهای عملی‬ ‫ارائه شود‪ ،‬موضوع رشد نقدینگی در کشور بوده است‬ ‫‹ ‹ایران وارد لیست سیاه ‪ FATF‬شد‬ ‫موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (‪)FATF‬‬ ‫از موضوع��ات بس��یار مهمی ب��ود که در تم��ام این مدت‪،‬‬ ‫مخالف��ان و موافقان زیادی را با خود همراه کرد و به محلی‬ ‫برای مناقش��ه تبدیل ش��د که البته در نهای��ت با رای این‬ ‫گروه‪ ،‬ایران وارد لیست سیاه ‪ FATF‬شد‪ .‬گروه ویژه اقدام‬ ‫مالی درحالی برای چندمین بار اقدام های تقابلی خود درباره‬ ‫ایران را تعلیق کرد و به ایران فرصت داد تا اصالحات قانونی‬ ‫برای مبارزه با پولش��ویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را‬ ‫انجام دهد که در نهایت به دلیل اجتناب مقامات ایران برای‬ ‫تصوی��ب لوایح مربوط یعنی پالرم��و و ‪ ،CFT‬در تاریخ ‪۲۶‬‬ ‫بهمن ماه‪ ،‬نام ایران وارد لیست سیاه ‪ FATF‬شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رمز دوم یکبارمصرف اجرایی شد‬ ‫افزای��ش کالهب��رداری اینترنتی با روش ه��ای گوناگون‬ ‫برداش��ت غیرمجاز از حس��اب های بانکی افراد و همچنین‬ ‫بیش��تر ش��دن تعداد خبرهای مربوط به س��رقت اطالعات‬ ‫کارت های عابربانک و هک اینترنتی حس��اب های بانکی در‬ ‫ابعاد گوناگون که مالباختگان در این نوع کالهبرداری های‬ ‫مالی بیش��تر از طریق فیش��ینگ‪ ،‬کپی کردن کارت بانکی‬ ‫ب��ا اس��کیمر‪ ،‬برداش��ت اینترنت��ی و انتقال وجه ب��ا عنوان‬ ‫مسابقه های تلفنی و تلویزیونی به دام کالهبرداران افتاده اند‬ ‫و ضرره��ای هنگفتی به مال ان زده ش��ده ب��ود‪ ،‬نگرانی ها‬ ‫را از ای��ن بابت در جامعه بیش��تر کرد‪ .‬این ش��رایط باعث‬ ‫ش��د تا بانک مرکزی بح��ث راه اندازی ط��رح رمزهای دوم‬ ‫یکبارمص��رف را مطرح کند و مصمم به اجرای ان از ابتدای‬ ‫خردادماه سال ‪ ۹۸‬شود که البته به دلیل برخی مشکالت و‬ ‫فراهم نبودن بسترها در نهایت عملیاتی شدن ان به تعویق‬ ‫افت��اد‪ .‬این طرح اگر چه با اما و اگرهای زیادی همراه بود و‬ ‫مخالفان و موافقانی زیادی را با خود همراه کرد‪ ،‬اما سرانجام‬ ‫با اعالم بانک مرکزی این طرح از ابتدای دی ماه اجرایی شد‬ ‫و در نهایت شرایط اینگونه شد که اینک انجام تراکنش های‬ ‫بانکی به ش��کل اینترنتی فقط با داشتن رمز پویا امکانپذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تصویب کلیات حذف صفر از پول ملی‬ ‫موضوع حذف صفر از پول ملی از موضوعات مهم دیگری‬ ‫بود که در سال ‪ ۹۸‬بحث ان دوباره داغ شد و اظهارنظر های‬ ‫زیادی را از خوب و بد اجرای این سیاست در شرایط حاکم‬ ‫بر اقتصاد کشور باخود همراه کرد‪ .‬کلیات طرح حذف صفر‬ ‫از پول ملی در حالی مرداد امس��ال از س��وی هیات دولت‬ ‫به تصویب رس��ید که مقرر ش��د تا در این طرح ‪ ۴‬صفر از‬ ‫پول ملی حذف شود و واحد پولی کشور از ریال به تومان‬ ‫تغیی��ر کند‪ .‬عمده دلیل به اج��را دراوردن این طرح هم‬ ‫که سال هاس��ت در گیرو دار عملیاتی شدن است‪ ،‬افزایش‬ ‫ارزش پ��ول ملی و همچنین س��هولت در خوانش ارقام در‬ ‫محاسبات حسابداری و نقل و انتقال های مالی است‪ .‬حذف‬ ‫‪ ۴‬صفر از پول ملی در حالی مهر تصویب را از سوی دولت‬ ‫گرفت که قرار شد این طرح به مجلس ارسال شود و پس‬ ‫از تصویب در مجلس مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرد‬ ‫و در نهایت اقدام های عملیاتی شدن ان انجام شود‪ .‬انطور‬ ‫که مس��ئوالن بانک مرکزی می گویند‪ ،‬یک فرایند دوساله‬ ‫برای به اجرا دراوردن ان باید طی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش اقتصاد زیر ذره بین مالیات‬ ‫تنگناهای مالی و بودجه ای دولت از یک سو و گسترش‬ ‫فعالیت ه��ای پنه��ان و افزایش فراریان مالیاتی از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬دولت را ناگزیر کرد تا بیش��ترین تمرکزش را دریک‬ ‫س��ال گذشته بر موضوع مالیات ستانی و افزایش پایه های‬ ‫مالیاتی ق��رار دهد تا ازاین محل‪ ،‬ه��م بتواند درامدش را‬ ‫افزای��ش دهد وه��م زمینه کاهش فضای داللی و س��فته‬ ‫ب��ازی را در بازاره��ا کم کن��د‪ .‬دراین راس��تا دولت تالش‬ ‫کرد ت��ا با ایجاد پایه های جدید مالیات��ی از جمله مالیات‬ ‫بر عایدی س��رمایه و خانه های خالی و رسیدگی ویژه برای‬ ‫مالیات ستانی از حساب های بانکی و همچنین دستگاه های‬ ‫کارتخوان‪ ،‬مالیات س��تانی را در کش��ور افزایش دهد و در‬ ‫عین حال جلوی فراریان مالیاتی را که س��االنه میزان ان‬ ‫حدود ‪۴۰‬هزار میلیارد تومان براورد می شود‪ ،‬بگیرد‪.‬‬ ‫البت��ه در کن��ار این موضوع��ات‪ ،‬بحث اج��رای عدالت‬ ‫اجتماع��ی و تنظی��م رفتارهای اقتص��ادی جامعه از دیگر‬ ‫اهدافی اس��ت که دولت در این راس��تا درح��ال پیگیری‬ ‫اس��ت‪ .‬دراین راس��تا هم با مبنا قرار دادن دریافت مالیات‬ ‫از ثروتمندان‪ ،‬دریافت مالیات از خودرو و خانه های لوکس‬ ‫در بودجه س��ال اینده‪ ،‬در تالش اس��ت ک��ه این هدف را‬ ‫محق��ق کند‪ .‬ضمن اینکه در راس��تای جلوگی��ری از فرار‬ ‫مالیاتی و همچنین کاهش فضای س��فته بازی تالش هایی‬ ‫از س��وی بانک مرکزی انجام ش��د تا با ایجاد محدودیت ها‬ ‫در تراکنش ه��ای بانکی و نقل و انتقال پول‪ ،‬زمینه کاهش‬ ‫س��رعت گردش پول را در کشور فراهم کند‪ .‬این اقدامات‬ ‫در راس��تای جلوگیری از ف��رار مالیاتی‪ ،‬ایجاد ش��فافیت‬ ‫تراکنش های بانکی‪ ،‬مبارزه با پولشویی و‪ ...‬انجام گرفت‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹افزایش ساعت کاری شعب و ستاد بانک دی‬ ‫در راس��تای تصمیم کانون بانک ها و موسسه های اعتباری‬ ‫خصوصی‪ ،‬بانک دی ساعت کار ستاد و شعب خود را از تاریخ‬ ‫‪ ۲۱‬اسفند ‪ ۱۳۹۸‬تا پایان سال افزایش داد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی بانک دی‪ ،‬تمامی ش��عب بانک دی روزهای ش��نبه تا‬ ‫چهارش��نبه از ساعت ‪ 08 :00‬تا ‪ 14 :00‬اماده خدمت رسانی‬ ‫به مشتریان هس��تند و در روزهای پنجش��نبه نیز مشتریان‬ ‫می توانند با مراجعه به شعب بانک از ساعت ‪ 08 :00‬تا ‪12 :30‬‬ ‫امور بانکی خود را انجام دهند‪ .‬ش��ایان ذکر است که کارکنان‬ ‫س��تاد بانک دی نیز روزهای ش��نبه تا چهارش��نبه از ساعت‬ ‫‪ 07 :30‬تا ‪ 15 :00‬اماده پاسخگویی به مراجعان خواهند بود‪.‬‬ ‫مشتریان بانک دی در تمامی ساعات می توانند خدمات بانکی‬ ‫م��ورد نیاز خود را از طریق س��رویس های انالین بانک نظیر‬ ‫اینترن��ت بانک و همراه بانک دریاف��ت کنند‪ .‬همچنین مرکز‬ ‫ارتباط با دی با ش��ماره تلفن ‪ ۲۸۹۳۰‬به صورت ش��بانه روز‬ ‫اماده راهنمایی و پاسخگویی به پرسش های مشتریان است‪.‬‬ ‫‹ ‹دس�تگاه های «خودگردان»‪ ،‬جایگزین ش�عب‬ ‫بانک ملی‬ ‫به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا‪ ،‬دریافت و واریز وجه‬ ‫نقد در ش��عب بانک ملی ایران محدود شد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬در پی اقدامات انجام ش��ده از سوی‬ ‫نظام بانکی برای جلوگیری از ش��یوع این ویروس‪ ،‬بانک ملی‬ ‫ای��ران اعالم کرد ک��ه از این پس دریافت و پرداخت وجه نقد‬ ‫در شعب این بانک به صورت بسیار محدود انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫دس��تگاه های «خودگردان» بانک ملی ای��ران که عملیات‬ ‫دریاف��ت و پرداخت وجه نق��د را انجام می دهد به این منظور‬ ‫جایگزین ش��عب شده اند‪ .‬این دستگاه ها عالوه بر این که همه‬ ‫خدمات معمول خودپردازها را انجام می دهند‪ ،‬در هر تراکنش‬ ‫حداکثر ‪ ۱۵۰‬برگه اسکناس یا چک مسافرتی را دریافت کرده‬ ‫و در همان لحظه به حساب مورد نظر واریز می کنند‪.‬‬ ‫بان��ک ملی ایران از همه مش��تریان خود خواس��ته اس��ت‬ ‫حداکثر اقدامات الزم برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را‬ ‫انجام داده و تا حد امکان از مراجعه به شعب خودداری کنند‪.‬‬ ‫پایان تیر ‪ ٩٩‬تمدید می شود‪ .‬همچنین سقف برداشت نقدی‬ ‫از خودپردازه��ای بانک در این ایام تا ‪ ۵‬میلیون ریال افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫توزی��ع پول ن��و از طریق ش��عب بانک ص��ادرات ایران در‬ ‫راس��تای پیش��گیری از ش��یوع وی��روس کرونا ممنوع ش��د‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی بانک صادرات ای��ران‪ ،‬توزیع پول‬ ‫اس��کناس نو‪ ،‬ایران چک و مس��کوک از س��وی ش��عب این‬ ‫بانک به منظور جلوگیری از گس��ترش ویروس کرونا در ایام‬ ‫پایانی س��ال صورت نخواهد گرفت‪ .‬گس��ترش ویروس کرونا‬ ‫از طریق مبادله اس��کناس و وجوه نقد‪ ،‬از جمله هش��دارهای‬ ‫مس��ئوالن از زم��ان اپیدمی ویروس کرونا ب��وده و در همین‬ ‫راس��تا بانک صادرات ایران برای کمک به کاهش ش��یوع این‬ ‫بیماری‪ ،‬در ایام پایانی س��ال از توزیع اس��کناس نو از طریق‬ ‫ش��عب خودداری خواهد کرد‪ .‬ابزارهای بانکداری الکترونیک‬ ‫از جمله نرم افزاره��ای موبایلی و درگاه های مختلف اینترنتی‬ ‫مانند اپلیکیش��ن «صاپ»‪« ،‬همراه بان��ک»‪« ،‬اینترنت بانک»‪،‬‬ ‫«همبانک»‪« ،‬خودپرداز»‪« ،‬تلفن بانک»‪« ،‬پایانه های فروش»‬ ‫و‪ ...‬بانک صادرات ایران ش��رایط استفاده و بهره مندی از انواع‬ ‫خدمات بانک��ی غیرحضوری را برای مش��تریان و هموطنان‬ ‫فراهم کرده که نیاز به مراجعه حضوری به شعب را به حداقل‬ ‫رس��انده است‪ .‬در همین راس��تا افزایش سقف انتقال وجه تا‬ ‫‪ ١٠٠‬میلیون ریال از طریق این ابزار و تمدید مهلت اس��تفاده‬ ‫از سپهرکارت های منقضی شده بانک صادرات ایران در اسفند‬ ‫‪ ٩٨‬و فروردین ‪ ٩٩‬به مدت س��ه ماه ب��دون نیاز حضوری در‬ ‫ش��عب نیز از جمله اقدامات بانک در این زمینه است‪ .‬تمامی‬ ‫سپهرکارت های این بانک که در اسفندماه امسال و فروردین‬ ‫س��ال ‪ ٩٩‬تاریخ انقضای انها به پایان می رس��د‪ ،‬بدون نیاز به‬ ‫حضور مش��تری در ش��عب بانک‪ ،‬به ترتیب تا پایان خرداد و‬ ‫ب�� ه منظ��ور رف��اه ح��ال مش��تریان و کاه��ش مراجعه‬ ‫غیرض��روری به ش��عبه ها‪ ،‬س��قف انتق��ال وج��ه کارت به‬ ‫کارت در بانک پاس��ارگاد افزای��ش یاف��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫روابط عمومی بانک پاس��ارگاد‪ ،‬این بانک جهت ایجاد زمینه‬ ‫ب��رای کاهش مراجعه حضوری به ش��عبه ها و جلوگیری از‬ ‫ش��یوع بیماری کرونا‪ ،‬س��قف انتقال وجه کارت به کارت از‬ ‫طریق اینترنت بانک‪ ،‬موبایل بانک‪ ،‬دس��تگاه های خودپرداز و‬ ‫کیوسک ها را به مبلغ ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال افزایش داد‪ .‬سقف‬ ‫انتقال وجه از طریق دس��تگاه های ‪ Pin Pad‬این بانک نیز‬ ‫مبلغ ‪ ۱۵۰‬میلیون ریال است‪.‬‬ ‫پیش از این نیز س��قف برداشت نقدی با کارت های نقدی‬ ‫بانک پاسارگاد از طریق دستگاه های خودپرداز این بانک‪ ،‬به‬ ‫مبلغ ‪ ۵‬میلیون ریال افزایش یافته بود‪ .‬بانک پاسارگاد عالوه‬ ‫بر اقدامات یادش��ده‪ ،‬کارت های نقدی که از ابتدا تا انتهای‬ ‫اسفند سال ‪ ۱۳۹۸‬منقضی می شوند را بدون نیاز به مراجعه‬ ‫مش��تریان به شعبه ها‪ ،‬تا اسفند سال ‪ ۱۳۹۹‬به طور خودکار‬ ‫تمدید کرد‪ .‬مشتریان می توانند با بهره مندی از سامانه های‬ ‫بانکداری الکترونیک بانک پاسارگاد اعم از بانکداری مجازی‪،‬‬ ‫همراه بانک پاسارگاد‪ ،‬سامانه پرداخت اینترنتی سایت بانک‪،‬‬ ‫کیپاد‪ ،‬تلفن بانک و س��امانه ‪ *۷۲۰#‬بیشتر خدمات بانکی‬ ‫را ب��دون مراجعه به ش��عبه ها دریافت کنند‪ .‬گفتنی اس��ت‬ ‫س��امانه جامع ارتباط با مش��تریان در سایت بانک پاسارگاد‬ ‫به ادرس ‪ https: //www.bpi.ir/crm‬و مرکز مش��اوره‬ ‫ک ب��ه ش��ماره ‪ ۸۲۸۹۰‬به صورت‬ ‫و اطالع رس��انی ای��ن بان ‬ ‫شبانه روزی‪ ،‬اماده پاسخگویی به سواالت هم میهنان است‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع اس�کناس نو در ش�عب بان�ک صادرات‬ ‫ممنوع شد‬ ‫‹ ‹افزایش س�قف انتقال وجه کارت به کارت در‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫‹ ‹ام�کان ویژه برای دارندگان بیمه نامه اتومبیل‬ ‫تجارت نو‬ ‫مدیر بیمه ه��ای اتومبیل تجارت نوخبر داد‪ :‬به دنبال انعقاد‬ ‫قرارداد این شرکت با یکی از اپلیکیشن های داخلی‪ ،‬در زمان‬ ‫تصادف��ات رانندگی بدون نیاز به حضور پلیس و کارش��ناس‬ ‫بیمه زیان دیده می تواند از شرکت خسارت بگیرد‪ .‬به عبارتی‬ ‫در زمان تصادف تصاویر برخ��ورد خودروها به همراه مدارک‬ ‫مورد نیاز که شامل کارت ماشین‪ ،‬گواهینامه و بیمه نامه هر دو‬ ‫طرف می شود از طریق اپ به شرکت ارزیاب خسارت ارسال‬ ‫می شود‪ .‬عباس اقا براری درباره نحوه ارزیابی خسارت گفت‪:‬‬ ‫میزان خس��ارت از طریق تصاویرارسالی از سوی کارشناسان‬ ‫بررس��ی و از طریق همان اپ به زیان دیده اعالم و با پذیرش‬ ‫او‪ ،‬مبلغ خسارت به حسابش واریز می شود‪ .‬این درحالی است‬ ‫که اپلیکیش��ن فوق در تمام مراح��ل کاربر را راهنمایی کرده‬ ‫و او را در ارس��ال مدارک مورد نی��از همراهی می کند‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه در تصادفات بدون خس��ارت جانی این امکان‬ ‫وج��ود دارد ام��ا در تصادفات منجر به خس��ارات جانی طبق‬ ‫روال گذشته باید به پلیس و اورژانس اطالع داده شود گفت‪:‬‬ ‫از مزایای طرح مذکور این است که با توجه به شرایط کنونی‬ ‫که ازدحام ناشی از تصادف می تواند شیوع ویروس کرونا را به‬ ‫دنبال داش��ته باشد این اپلیکیشن به صورت ‪۲۴‬ساعته اماده‬ ‫پاس��خگویی به دارندگان بیمه نامه اتومبیل تجارت نواس��ت‪،‬‬ ‫به ای��ن ترتیب که در زمان حادث��ه فرد عکس صحنه تصادف‬ ‫را گرفته به همراه مدارک به ارزیابان خسارت ارسال می کند‬ ‫که پس از بررسی مبلغ خسارت به حساب او واریز می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین تکلیف تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫مدیرعامل بانک ملی و رئیس ش��ورای هماهنگی بانک های‬ ‫اس��تان ایالم گفت‪ :‬در صورت نداش��تن قسط معوق‪ ،‬اقساط‬ ‫تس��هیالت قرض الحس��نه تا ‪ ۳‬ماه به پای��ان دوره پرداخت‬ ‫موکول می ش��ود ‪ .‬سید رس��ول میر خلف در گفت وگو با ایلنا‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس مصوبه بانک مرکزی بانک ها و موسسه های‬ ‫اعتباری غیر بانکی موظفند در صورت درخواس��ت مشتریان‬ ‫مش��مول‪ ،‬مصادیق ان از س��وی دولت تعیین و متعاقباً اعالم‬ ‫خواهد ش��د و تمامی دریافت کنندگان قرض الحس��نه که به‬ ‫دلیل ش��رایط به وجود امده ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا‬ ‫قادر به بازپرداخت اقس��اط تس��هیالت و وام خ��ود در موعد‬ ‫مقرر نیس��تند منوط به انکه در چارچوب مفاد دستورالعمل‬ ‫طبق��ه بندی دارایی های موسس��ات اعتب��اری‪ ،‬بدهی انها تا‬ ‫تاریخ اول دی ‪ ۹۸‬در طبقه جاری قرار داش��ته باشد‪ ،‬اقساط‬ ‫تس��هیالت دریافتی و نیز اقس��اط قرض الحس��نه انها که در‬ ‫ماه های اس��فند ‪ ،۱۳۹۸‬فروردین ‪ ۱۳۹۹‬و اردیبهشت ‪۱۳۹۹‬‬ ‫سررس��ید می ش��ود را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط‪،‬‬ ‫دریافت کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬بانک ها و موسس��ه های اعتباری غیر‬ ‫بانکی موظفند در مورد تس��هیالت و وام دریافتی اش��خاص‬ ‫موض��وع بند (الف) فوق که بازپرداخ��ت انها به صورت دفعی‬ ‫بوده و س��ر رس��ید انها در بازه زمان��ی ‪ 1398/۱۲/01‬لغایت‬ ‫‪ 1399/۰۲/31‬قرار دارد‪ ،‬مهلت سه ماهه اعطا کنند تا پس از‬ ‫سه ماه از سررسید تسهیالت‪ ،‬بدهی خود را بازپرداخت کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬بانک ها و موسس��ات اعتباری غیر بانکی‬ ‫نباید‪ ،‬از وام گیرندگان و تسهیالت گیرندگان موضوع بندهای‬ ‫(الف) و (ب) به واس��طه تمهیدات یاد ش��ده‪ ،‬در دوره مذکور‬ ‫جریم��ه (مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین و نرخ‬ ‫س��ود مندرج در قرارداد) و کارمزد اضافی دریافت کنند‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به بدهی اشخاص تاکید کرد‪ :‬چنانچه بدهی اشخاص‬ ‫مش��مول مفاد این مصوبه‪ ،‬در بازه زمانی مذکور‪ ،‬در چارچوب‬ ‫مفاد دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری‬ ‫در طبقات غیر جاری طبقه بندی ش��ود‪ ،‬بانک ها و موسسات‬ ‫اعتباری غیر بانکی نباید مش��تری یاد شده را بابت مطالبات‬ ‫مذکور‪ ،‬مشمول ممنوعیت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی‬ ‫غیر جاری قرار دهند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 24‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 14‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1487‬‬ ‫پیاپی ‪2805‬‬ ‫بررسی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫از عملکرد فوالدسازان در گذر از سال ‪۹۸‬‬ ‫کمبود سنگ اهن‪ ،‬گریبانگیر فوالدسازان شد‬ ‫‹ ‹تولید ‪ ۲۷‬میلیون تن فوالد‬ ‫س��ال ‪ ۸۹‬برای بازار فوالد س��ال به نسبت خوبی بود‬ ‫اما کماکان جا داش��ت که به تمام اه��داف برنامه ریزی‬ ‫ش��ده برای این صنعت برس��یم‪ .‬این مطلب را سیدرضا‬ ‫شهرس��تانی عضو هیات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد در گفت وگو با‬ ‫عنوان و خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫حوزه فوالد نس��بت به سایر صنایع عملکرد خوبی را در‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ایران بین کشور ‪ ۶۰‬کشور دنیا رتبه دهمین فوالدساز‬ ‫را به خود اختصاص داده اس��ت و پیش بینی می ش��ود‬ ‫که با دس��تیابی به ظرفیت ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد که در‬ ‫افق س��ال ‪ ۱۴۰۴‬هدف گذاری شده‪ ،‬به جایگاه هفتم در‬ ‫جهان نیز برس��د‪ .‬همچنین به گ��زارش انجمن جهانی‬ ‫ف��والد‪ ،‬ایران در زمینه تولید اهن اس��فنجی در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬می�لادی (‪ )۱۳۹۸‬رقم ‪ ۲۷.۷‬میلیون تن را ثبت‬ ‫کرد که رش��د ‪ ۷.۷‬درصدی را در مقایسه با سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی (‪ )۱۳۹۷‬نش��ان می دهد و ای��ران پس از هند‬ ‫که تولید ‪ ۳۶.۸‬میلیون تنی داش��ت‪ ،‬رتبه دوم را از ان‬ ‫خود کرد‪.‬‬ ‫صنعت فوالد در س��ال ‪ ۹۸‬با توجه تمام شرایط رکود‬ ‫داخلی و محدودیت های صادراتی به واسطه تحریم ها اما‬ ‫به نس��بت سال خوبی را پشت س��ر گذاشت و به اهداف‬ ‫پیش بینی ش��ده خود برای این سال دست یافت؛ البته‬ ‫یکی از مهم ترین مشکالتی که تولیدکنندگان فوالد در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬با ان روبه رو بودند‪ ،‬تامین سنگ اهن بود که‬ ‫بیش از پیش واحدهای بزرگ فوالدس��ازی در کشور را‬ ‫با مشکل روب هر و کرد‪.‬‬ ‫ن همراه کرد‪،‬‬ ‫موضوع دیگری که بازار فوالد را با نوسا ‬ ‫افزای��ش قیمت محصوالت ف��والدی در ماه های پایانی‬ ‫س��ال بود که س��بب افزایش قیمت های جهش گونه ای‬ ‫در برخی محصوالت مانند ورق و میلگرد ش��د؛ اگرچه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با ورود به بازار و فش��ار‬ ‫اوردن برای عرضه محصوالتی چون ورق در بورس کاال‪،‬‬ ‫س��عی در به تعادل رساندن محصوالت فوالدی در بازار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫سال ‪ ۹۸‬داشته ‪ ،‬هرچند که این صنعت بهتر از اینها هم‬ ‫می توانست عمل کند‪.‬‬ ‫شهرستانی ادامه داد‪ :‬برای سال ‪ ۹۸‬تولید ‪ ۲۸‬میلیون‬ ‫ت��ن فوالد برنامه ریزی ش��ده ب��ود اما ب��ا فاصله اندکی‬ ‫نتوانس��تیم به این ظرفی��ت نزدیک ش��ویم و امار ‪۲۷‬‬ ‫میلی��ون تن فوالد را برای این س��ال به ثبت برس��انیم‬ ‫و در این س��ال بین یک ت��ا ‪ ۱.۵‬میلیون تن از ظرفیت‬ ‫کش��ور عقب ماندیم و نتوانستیم تمام این ظرفیت را پر‬ ‫کنی��م‪ .‬وی در ادامه با اش��اره به ای��ن موضوع که در‬ ‫ماه های پایانی س��ال ب��ا افزایش ناگهان��ی قیمت انواع‬ ‫محصوالت فوالدی روبه رو ش��دیم‪ ،‬عنوان کرد ‪ :‬در بازار‬ ‫داخلی به ویژه در ماه های پایانی سال با افزایش قیمت ها‬ ‫روبه رو ش��دیم که عمده دلی��ل ان‪ ،‬افزایش نرخ ارز در‬ ‫ماه های پایانی سال بود‪.‬‬ ‫ف��والد در س��ال جاری با تولید خوبی روب��ه رو بود و در‬ ‫مجموع این صنعت باوجود تمامی فش��ارها و تحریم ها‬ ‫این س��ال را به خوبی س��پری کرد‪ .‬حیدری به موضوع‬ ‫صادرات نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬در زمینه صادرات نیز با‬ ‫وج��ود محدودیت هایی بین المللی صادرات خوبی انجام‬ ‫دادیم‪ .‬وی در ادامه با اش��اره به مهمترین مش��کلی که‬ ‫فوالدس��ازان ب��ا ان روبه رو بودند‪ ،‬عنوان ک��رد ‪ :‬یکی از‬ ‫مهم ترین مش��کالت فوالدس��ازی در سالی که گذشت‪،‬‬ ‫تامی��ن مواد اولیه یعنی س��نگ اهن ب��ود؛ البته وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای واحدهایی فوالدسازی که‬ ‫نیاز به تامین سنگ اهن داشت اقدام هایی را انجام داد‬ ‫و عوارض صادرات را نیز تا حدی افزایش داد‪ ،‬اما در کل‬ ‫یکی از مشکالت عمده فوالدسازان در سال جاری تامین‬ ‫سنگ اهن بود‪.‬‬ ‫یکی از مشکالتی که فوالدس��ازان در سال ‪ ۹۸‬با ان‬ ‫روبه رو بودند‪ ،‬تامین مواد اولیه و س��نگ اهن مورد نیاز‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ای��ن مطلب را محمد حیدری مدیرعامل ارین فوالد‬ ‫غرب در گفت وگو با‬ ‫عنوان و اظهار کرد‪ :‬صنعت‬ ‫علیرضا زاهدیان‪ ،‬مدیرعامل ف��والد نی ریز نیز درباره‬ ‫وضعیت واحدهای فوالدس��ازی در س��الی که گذش��ت‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد ‪ :‬در س��ال جاری عمده‬ ‫مش��کل فوالدس��ازان تامین مواد اولی��ه‪ ،‬یعنی کمبود‬ ‫س��نگ اهن بود‪ .‬البته در نیمه دوم س��ال و با ش��روع‬ ‫‹ ‹مشکل اساسی‪ ،‬تامین سنگ اهن‬ ‫‹ ‹کمبود سنگ اهن و قطعی گاز‬ ‫فصل س��رما واحدهای احیای مستقیم با تامین گاز نیز‬ ‫روبه رو شدند‪ ،‬زیرا در این مدت برخی واحدها با قطعی‬ ‫گاز روبه رو ش��دند و تولید انها ب��ا کاهش تولید همراه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫زاهدیان در ادامه با اشاره به افزایش جهشی قیمت های‬ ‫فوالد در ماه های پایانی س��ال عنوان کرد ‪ :‬موضوع دیگر‬ ‫افزایش قیمت های ناگهان��ی قیمت محصوالت فوالدی‬ ‫در فصل زمستان بود‪.‬‬ ‫ش از‬ ‫وی در ادام��ه به این موض��وع که قیمت ها تا پی ‬ ‫این به صورت دستوری پایین نگه داشته شده بود‪،‬گفت‪ :‬‬ ‫البته در زمینه قیمت ها باید این موضوع را یاداور ش��د‬ ‫ت انواع محصوالت فوالدی در س��ال گذشته (یعنی‬ ‫قیم ‬ ‫س��ال ‪ )۹۷‬به صورت دس��توری پایین نگه داشته بود‪.‬‬ ‫از این رو این پایین نگه داش��ته شدن سبب شده که به‬ ‫یکباره در پایان س��ال ‪ ۹۸‬با جهش های بسیاری روبه رو‬ ‫ش��ویم‪ .‬وی در ادامه با اش��اره به روند ب��ازار فوالد در‬ ‫س��ال اینده عنوان کرد‪ :‬اگر تامین م��واد اولیه به موقع‬ ‫برای واحدهای فوالدسازی انجام شود‪ ،‬مشکلی در بازار‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫فعال حوزه فوالد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدرضا شهرستانی‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫یکی از مهم ترین مشکالتی که در سال ‪ ۹۸‬واحدهای‬ ‫بزرگ فوالدس��ازی با ان به ش��دت دس��ت و پنجه نرم‬ ‫کردن��د‪ ،‬تامین س��نگ اه��ن ب��ود‪ .‬از ای��ن رو یکی از‬ ‫مهم ترین های دغدغه های ش��رکت بزرگ فوالدس��ازی‬ ‫تامین مواد اولیه است که اگر در این حوزه چاره اندیشی‬ ‫الزم نش��ود‪ ،‬بدون شک ش��رکت های بزرگ فوالدی در‬ ‫اینده دچار چالش های بسیاری خواهند شد‪.‬‬ ‫همان گونه که امس��ال نیز ش��اهد بودیم بزرگ ترین‬ ‫شرکت های فوالدس��ازی در س��ال جاری تنها به دلیل‬ ‫تامین نش��دن سنگ اهن ظرفیت تولید خود را کاهش‬ ‫داده اند‪ .‬بنابرای��ن یکی از راهکارهایی که در کوتاه مدت‬ ‫می تواند به حل این مشکل کمک کند‪ ،‬عوارض های باال‬ ‫برای صادرات سنگ اهن است و در نگاه بلندمدت تر نیز‬ ‫باید در زمینه اکتشاف اقدام های جدی تر انجام بگیرد‪.‬‬ ‫محمد حیدری‬ ‫علیرضا زاهدیان‬ ‫رویکرد فوالد مبارکه به الزامات زیست محیطی ملی و جهانی است‬ ‫ب��ا هزینه های افزون بر ‪ ۳۰‬میلی��ارد تومان پیش بینی و در‬ ‫دستور کار داشته است‪ .‬طرح های فراوری سرباره به عنوان‬ ‫محص��ول جانبی فرایند تولید و با هدف ایجاد ارزش افزوده‬ ‫برای محصوالت ش��رکت یکی دیگر از اقداماتی است که با‬ ‫کمک مراکز علمی و پژوهش��ی کش��ور با هزینه های افزون‬ ‫بر ‪ ۱۰‬میلیارد تومان در دس��ت اقدام اس��ت‪ .‬این ش��رکت‬ ‫با مشارکت ش��رکت های مهندس��ی داخلی فرایند فروش‬ ‫و ص��ادرات س��رباره را نیز به م��وازات فعالیت های علمی و‬ ‫تحقیقاتی خود در این زمینه دنبال کرده است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرس��ش که فوالد مبارکه در مقابله‬ ‫با وی��روس کرونا چ��ه اقدام هایی انجام داده اس��ت گفت‪:‬‬ ‫همچنان که پیش از این اش��اره ش��د‪ ،‬ب��ا وجود حدود ‪۲۰‬‬ ‫هزار نفر نیروی انسانی فوالد مبارکه‪ ،‬این شرکت خود را از‬ ‫جامعه پیرامون جدا نمی داند؛ بنابراین براساس پروتکل های‬ ‫وزارت بهداشت و درمان عمل می کند و انچه را الزم است‬ ‫در شرکت اجرا کرد و می کند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬ضمن پایش‬ ‫بهداشتی امکان عمومی و کارگاه ها و خطوط تولید شرکت‪،‬‬ ‫زمان حضور کارکنان در برخی محل های کاری به کمترین‬ ‫حد ممکن کاهش داده شده است‪.‬‬ ‫افتتاح خط تولید ماسک تنفسی به سفارش شرکت فوالد خوزستان‬ ‫ش��رکت فوالد خوزس��تان در راس��تای ایفای مسئولیت های‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬حفظ س�لامت ش��هروندان و جلوگیری از ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬خط تولید ماس��ک تنفسی خود را با سفارش به‬ ‫شرکت بردیا جنوب افتتاح کرد‪.‬‬ ‫ط عمومی‪ ،‬این افتتاحیه ‪ ۱۷‬اسفند ‪۹۸‬‬ ‫به گزارش خبرنگار رواب ‬ ‫با حضور غالمرضا شریعتی اس��تاندار خوزستان‪ ،‬حجت االسالم‬ ‫محمدجواد عادل پور امام جمعه خرمش��هر‪ ،‬حجت االسالم علی‬ ‫ابراهیمی پ��ور ام��ام جمعه اب��ادان و علی محم��دی مدیرعامل‬ ‫فوالد خوزس��تان و هیات همراه در شرکت بردیا جنوب واقع در‬ ‫شهرک صنعتی خرمشهر انجام شد‪.‬‬ ‫اس��تاندار خوزس��تان در مراس��م افتتاحی��ه گف��ت‪ :‬ف��والد‬ ‫خوزس��تان در همه حال به دنبال خدمت رس��انی به شهروندان‬ ‫اس��ت و ب��ا افتت��اح خ��ط تولی��د ماس��ک تنفس��ی از س��وی‬ ‫ای��ن ش��رکت نی��ز گام موث��ری در راس��تای حف��ظ س�لامت‬ ‫هم اس��تانی های عزی��ز برداش��ته ش��ده اس��ت و ج��ا دارد از‬ ‫همت مهن��دس محمدی مدیرعام��ل فوالد خوزس��تان تقدیر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ایفای مس��ئولیت های اجتماعی از س��وی فوالد‬ ‫خوزس��تان بی نظیر اس��ت و این اقدام کمک ش��ایانی به حوزه‬ ‫بهداش��ت و سالمت استان خواهد کرد و با همت مسئوالن این‬ ‫شرکت و شرکت بردیا جنوب قرار است ماسک های فیلتردار به‬ ‫زودی تولید شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬ماسک های یاد شده از پارچه ‪ ۱۰۰‬درصد کتان‬ ‫و بدون پولیستر بوده و یک بار پیش از ورود به خط تولید و بار‬ ‫دیگر پس از خروج از خط تولید از دس��تگاه فیوزینگ با گرمای‬ ‫‪ ۱۸۰‬درجه اس��ترلیزه می ش��وند‪ ،‬همچنین خط تولید ش��امل‬ ‫دولتاکاری‪ ،‬سردوزی‪ ،‬پیلی دوزی‪ ،‬نصب کِش و بسته بندی است‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی اس��ت‪ ،‬این خط تولید توانایی اماده سازی‬ ‫روزانه چهار هزار ماسک برای توزیع میان مردم مناطق محروم‪،‬‬ ‫بیمارستان ها و مراکز درمانی را دارد‪.‬‬ ‫بیشترین سهم قیمت تمام شده در فوالد به مواد‬ ‫اولیه اختصاص دارد‪ ،‬این مواد اولیه می تواند سنگ‬ ‫اهن‪ ،‬کنس��انتره‪ ،‬گندله و قراضه برای فوالدسازان‬ ‫و ش��مش فوالد برای نوردکاران باشد‪ .‬از این رو اگر‬ ‫تامین س��نگ اهن برای واحدهای فوالدس��ازی با‬ ‫مشکل روبه رو ش��ود هم سبب اختالل در روند کار‬ ‫انها و هم افزایش قیمت تمام ش��ده می شود‪ .‬البته‬ ‫به غیر از مواد اولیه‪ ،‬س��ایر عواملی که بر قیمت تمام‬ ‫شده فوالد اثرگذار هس��تند را می توان در‪ 3‬بخش‬ ‫ان��رژی‪ ،‬حم��ل و نقل و دس��تمزد نیروی انس��انی‬ ‫تقس��یم بندی کرد‪ .‬در زمین��ه قیمت مواد اولیه که‬ ‫براس��اس قیمت های جهانی تعیین می ش��ود‪ .‬اما‬ ‫فوالدس��ازی وموض��وع انرژی در کش��ور ما به این‬ ‫دلیل دارای مزیت اس��ت که ای��ران از گاز فراوان و‬ ‫ارزان برخوردار است‪ .‬الزم به یاداوری است که نرخ‬ ‫گاز در کش��ور به یک دهم نرخ ان در کش��ورهایی‬ ‫مانن��د ترکیه و چین می رس��د؛ بنابرای��ن به دلیل‬ ‫قیمت پایین گاز‪ ،‬تولید فوالد در ایران دارای مزیت‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر هزینه هایی که به صورت مستقیم‬ ‫ب��ر فوالدس��ازان تحمی��ل می ش��ود‪ ،‬هزینه های‬ ‫غیرمس��تقیم را نبای��د نادی��ده گرفت ک��ه در این‬ ‫راس��تا می توان به موضوع بهره وری اش��اره کرد‪ .‬از‬ ‫انج��ا که ظرفیت های تولید ی��ک میلیون تن برای‬ ‫واحدهای احیای مس��تقیم صرفه اقتصادی ندارد‪،‬‬ ‫ما در زنجیره فوالد شاهد هستیم که بیشتر واحدها‬ ‫ظرفیت هایی زیر یک میلیون تن ایجاد شده اند که‬ ‫این موضوع می تواند‪ ،‬بهره وری انها را کاهش داده و‬ ‫قیمت تمام شده را افرایش دهد‪ .‬البته در این راستا‬ ‫می توان ش��رکت های کوچک را با واحدهای بزرگ‬ ‫ادغام کرد ت��ا این عامل بتواند به نوبه خود س��بب‬ ‫کاهش هزینه های تولید شود‪ .‬عالوه بر هزینه های‬ ‫یادشده‪ ،‬شرکت های فوالدسازی دارای هزینه های‬ ‫ثابت و متغیری هس��تند؛ هزینه نیروی انس��انی و‬ ‫نگه��داری کارخانه جزو هزینه های ثابت به ش��مار‬ ‫می روند؛ بنابراین هر اندازه ظرفیت تولید بیش��تر‬ ‫باش��د‪ ،‬هزینه ه��ای تولید ان نیز به همان نس��بت‬ ‫سرشکن و در نهایت سبب کاهش قیمت تمام شده‬ ‫و افزایش تولید می شود‪.‬‬ ‫توجه به سالمت کارگران‬ ‫کارخانه های سیمان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت سیمان س��بزوار عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬در ش��رایط ع��ادی‪ ،‬کارگ��ران صنعت‬ ‫س��یمان یکی از پرریس��ک ترین افراد در ابتال‬ ‫ب��ه بیماری ه��ای تنفس��ی ش��غلی از جمل��ه‬ ‫سیلیکوزیس محس��وب می شوند و در شرایط‬ ‫کنونی و با شیوع بیماری کرونا سالمت کارگران‬ ‫کارخانه های سیمان توجه بیشتری می طلبد‪.‬‬ ‫به گزارش س��یمان خبر‪ ،‬علیرضا امیرفراهانی‬ ‫ادامه داد‪ :‬انتظار می رود درحال حاضر و با توجه‬ ‫ب��ه اپیدمی کرونا‪ ،‬انجمن صنف��ی کارفرمایان‬ ‫س��یمان با پیگیری عاجل شرایطی را مهیا کند‬ ‫تا از طرف وزارت بهداش��ت امکانات و وس��ایل‬ ‫مناس��ب و کاف��ی جهت پیش��گیری از ابتالی‬ ‫کارگ��ران این صنعت در اختی��ار کارخانه های‬ ‫سیمان قرار گیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حمیدرض��ا عظیمی��ان‪ ،‬مدیرعامل ف��والد مبارکه گفت‪:‬‬ ‫ام��روزه رعایت دس��تورالعمل های زیس��ت محیطی یکی از‬ ‫مهم ترین دس��تورالعمل های هر بنگاه اقتصادی و کارخانه‬ ‫تولیدی اس��ت و در واقع دیگر یک اقدام نمایش��ی نیست‪،‬‬ ‫بلکه یک الزام بس��یار مهم است‪ .‬این امر از ابتدا تاکنون در‬ ‫ف��والد مبارکه نه فقط به عنوان یک الزام بلکه در مقام یک‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی خطیر ملی و همتراز با استانداردهای‬ ‫جهانی مدنظر بوده و هست‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬وی با اش��اره به وجود بیش از ‪۱۶۰۰‬‬ ‫هکتار فضای سبز در فوالد مبارکه که بیش از ‪۹۵‬درصد ان‬ ‫به روش قطره ای ابیاری می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای حفظ‬ ‫و توس��عه این میزان فضای سبز با سرمایه گذاری های قابل‬ ‫توجه و پروژه های متعددی که انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬تالش‬ ‫ش��ده اب موردنیاز این میزان فضای سبز را از محل تصفیه‬ ‫و بازچرخانی پساب انسانی و صنعتی کارخانه و بدون هیچ‬ ‫برداشت اب اضافی از زاینده رود تامین کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد مبارکه تصریح ک��رد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫در تابلوی اهداف س��االنه شرکت‪ ،‬رعایت دستورالعمل های‬ ‫زیس��ت محیطی یکی از ارکان و اهداف ثابت شرکت است‪،‬‬ ‫هم��واره س��رمایه گذاری های قاب��ل توجهی ب��رای انجام‬ ‫پژوهش ها و اجرای پروژه های متنوع تر در این زمینه انجام‬ ‫شده و می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��رکت فوالد مبارکه در‬ ‫راس��تای تحقق اهداف کالن خود در حوزه محیط زیس��ت‬ ‫و همگام با توس��عه کمی و کیفی تولیدات خود‪ ،‬توس��عه و‬ ‫بروز رسانی زیرساخت ها و تجهیزات کنترل کننده االینده ها‬ ‫را نیز سرلوحه اقدامات قرار داده است‪.‬‬ ‫در این ب��اره طراحی و احداث غبارگیره��ای ثانویه واحد‬ ‫فوالدس��ازی‪ ،‬غبارگیره��ای س��رند واحده��ای اکس��اید و‬ ‫پروداکت و نصب و اجرای سیس��تم مهپاش شارژ هوپرهای‬ ‫واحد احیای مس��تقیم در ناحیه اهن سازی به همراه سایر‬ ‫غبارگیرهای نصب ش��ده در مس��یر نوار نقاله ها بخش��ی از‬ ‫فعالیت های یک ده��ه اخیر فوالد مبارکه در جهت کنترل‬ ‫االینده ه��ا بوده که رقم��ی افزون ب��ر ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫را ش��امل می ش��ود‪ .‬همچنین برای طراحی و نصب سایت‬ ‫م��درن مدیریت پس��ماند و احداث الگون ها و بس��ترهایی‬ ‫لجن خش��ک کن در تصفیه خانه صفائی��ه رقمی افزون بر‬ ‫‪ ۵۰‬میلی��ارد تومان اختصاص یافته اس��ت‪ .‬ع�لاوه بر این‬ ‫جهت توس��عه تصفیه خانه های پس��اب با هدف بازچرخانی‬ ‫و استفاده مجدد پس��اب ها در فرایند تولید و به ویژه طرح‬ ‫اس��تفاده از پس��اب ش��هری تاکنون رقمی افزون بر ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیارد تومان هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه این ش��رکت به منظور نگهداری از‬ ‫فضای سبز خود که افزون بر ‪ ۵۰‬درصد از کل سطح سایت‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه را در بر می گیرد‪ ،‬و برای نگهداری و‬ ‫تعمیرات سیس��تم های دفع و کنترل االینده ساالنه رقمی‬ ‫افزون بر ‪ ۵۰‬میلیارد تومان هزینه صرف کرده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نصب و راه اندازی سیس��تم های پای��ش انالین روی تمامی‬ ‫خروجی های ش��رکت فوالد مبارک��ه در بخش دودکش ها‬ ‫و تصفیه خانه ها اکنون رقمی اف��زون بر ‪ ۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫ارزش گذاری ش��ده است‪ .‬این ش��رکت هم اکنون طرح های‬ ‫احداث دریاچه س��وم ذخیره پساب همراه با نصب سیستم‬ ‫تصفیه تکمیلی پس��اب شهری را با هزینه های افزون بر ‪۶۰‬‬ ‫میلیارد تومان در دست اقدام دارد‪.‬‬ ‫عالوه براین احداث سیلوهای ذخیره ریزدانه مواد معدنی‬ ‫و رف��ع برخی از اش��کاالت در راهبری سیس��تم های دفع‬ ‫االینده را با هدف بهبود ش��اخص های زیست محیطی خود‬ ‫یادداشت‬ ‫قیمت تمام شده‬ ‫فوالد را‬ ‫کاهش دهیم‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 24‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 14‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1487‬‬ ‫پیاپی ‪2805‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مروری برمهم ترین رویدادهای هوایی‪ ،‬دریایی‪ ،‬جاده ای و ریلی ‪۹۸‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خودروهای شخصی‬ ‫همچنان جوالن‬ ‫می دهند‬ ‫سالی که به کام حمل ونقل نبود‬ ‫سعید قصابیان‬ ‫کارشناس حمل ونقل‬ ‫برای برخی این پرس��ش مطرح ش��ده است که با وجود‬ ‫ش��یوع کرونا در تهران و کم شدن فعالیت ها‪ ،‬چرا الودگی‬ ‫هوا کاهش پیدا نمی کند؟ پیش فرض این اس��ت که منشا‬ ‫اصلی الودگی هوا‪ ،‬خودروها هس��تند و ب��ا توجه به اینکه‬ ‫فعالیت های مردم کاهش پیدا کرده اس��ت‪ ،‬انتظار می رود‬ ‫حرکت خودروهای ش��خصی در ش��هر نی��ز کاهش یافته‬ ‫باشد‪ .‬با توجه به اینکه وسایل حمل ونقل عمومی به عنوان‬ ‫یکی از محل های اصلی انتشار ویروس شناخته می شوند‪،‬‬ ‫تعداد زیادی از کس��انی که پیش��تر از حمل ونقل عمومی‬ ‫اس��تفاده می کرده اند‪ ،‬به ناچار برای رفت و امد به وس��یله‬ ‫نقلیه شخصی روی اورده اند‪ .‬براساس گزارش خبرانالین‬ ‫ی و ‪ ۶۰‬درصد مسافران‬ ‫کرونا ‪ ۳۵‬درصد مس��افران تاکس�� ‬ ‫مترو را کاهش داده اس��ت‪ .‬همچنین میزان مسافران مترو‬ ‫از ی��ک میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر در روز ب��ه ‪ ۸۰۰‬هزار نفر‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬ممکن اس��ت برخی در رد انتقال رخ‬ ‫داده از حمل ونقل عمومی به ش��خصی‪ ،‬بگویند حجم سفر‬ ‫در شهر کم ش��ده و باید میزان الودگی کاهش یافته باشد‬ ‫ام��ا امار مصرف بنزین این نظر را تایید نمی کند‪ .‬مش��رق‬ ‫نیوز ‪ ۱۸‬اس��فند به نقل از ش��رکت مل��ی پاالیش و پخش‬ ‫فراورده ه��ای نفتی گزارش داد که میانگین مصرف روزانه‬ ‫بنزین کشور پیش از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت‬ ‫ن ‪ ۹۵ ،)۹۸‬میلیون لیتر در روز بود که پس از اجرای‬ ‫(‪ ۲۴‬ابا ‬ ‫ط��رح با ‪ ۲۰‬میلیون لیتر کاهش به ‪ ۷۵‬میلیون لیتر در روز‬ ‫رس��ید ( ‪ ۲۱‬درصد کاهش)‪ .‬همچنی��ن میانگین مصرف ‬ ‫بنزین کش��ور در ‪ ۱۶‬روز نخست اس��فند ‪ ( ۹۸‬همزمان با‬ ‫همه گیر ش��یوع ویروس کرونا) از ‪ ۷۵‬به حدود ‪ ۷۲‬میلیون‬ ‫لیتر در روز رس��ید‪( .‬کاهش ‪۴‬درصدی) بر اساس شرکت‬ ‫ملی پاالی��ش و پخش فراورده های نفتی‪ ،‬پس از ش��یوع‬ ‫کرون��ا فقط ‪ ۴‬درصد از مصرف بنزین کم ش��ده اس��ت‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر میزان اس��تفاده مردم از خودرو درون س��وز‬ ‫فقط ‪ ۴‬درصد کاهش داش��ته است‪ .‬این اعداد و ارقام نشان‬ ‫می دهن��د ب��ر خالف تص��ور اولیه‪ ،‬خودرو های ش��خصی‬ ‫همچن��ان در خیابان ه��ا جوالن می دهن��د و نباید انتظار‬ ‫کاهش زیادی در الودگی هوا را داشته باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کاهش ‪ ۳۰‬درصدی سفرهای‬ ‫جاده ای‬ ‫لو نقل مس��افر س��ازمان راهداری و‬ ‫مدیرکل دفتر حم ‬ ‫حم��ل و نقل جاده ای ضمن تکذیب اخبار منتش��ر ش��ده‬ ‫مبن��ی بر لغو بلیت س��فرهای ن��وروزی اتوبوس های بین‬ ‫ش��هری تصریح کرد‪ :‬سفرهای ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫جاده ای لغو نش��ده اس��ت اما با توجه به اع�لام وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬مردم می توانند نس��بت به اس��ترداد بلیت‬ ‫اتوبوس های بین شهری اقدام کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫به نقل از وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫داری��وش باقرج��وان بیان کرد‪ :‬براس��اس اع�لام عمومی‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی و اطالعی��ه س��ازمان راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای ‪ ،‬مردم می توانند نس��بت به اس��ترداد‬ ‫بلیت اتوبوس های بین ش��هری اقدام کنند که این موضوع‬ ‫به منزله لغو سفرهای ناوگان حمل ونقل عمومی نیست‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینکه س��فرهای ن��اوگان حمل ونقل‬ ‫عموم��ی ج��اده ای لغو نش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اج��رای هر‬ ‫تصمیمی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب و ابالغ‬ ‫شود‪ ،‬الزامی است‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دولت تدبیر‬ ‫و امید اتصال‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫به راه اهن‬ ‫و نیز اتصال‬ ‫همدان‪ ،‬رشت‬ ‫و کرمانشاه در‬ ‫سال های اخیر‬ ‫به شبکه ریلی‬ ‫را از مهم ترین‬ ‫دستاوردهای‬ ‫خود می داند‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬دارد نفس های اخر خود را می کشد‪ ،‬با این‬ ‫حال کرونا هنوز دست از سر ما برنداشته است‪ .‬در چند‬ ‫هفته اخیر که کش��ور درگیر این ویروس سمج است و‬ ‫از مردم خواس��ته می شود سفر نروند و در خانه بمانند‪،‬‬ ‫کس��ب و کارهای زی��ادی از تکاپو افتاده و خانه نش��ین‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫مردم س��فرهای خود را لغو ک��رده و بلیت های قطار‬ ‫و هواپیم��ا که پیش تر برای س��فرهای پایان اس��فند و‬ ‫نوروز خریده بودند‪ ،‬باطل می کنند که این مسئله‪ ،‬زیان‬ ‫شرکت های حمل ونقلی را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫این چکیده وضعیتی است که حوزه حمل ونقل‪ ،‬سال‬ ‫‪ ۹۸‬را با ان به پایان می رساند‪ ،‬سالی که چندان به کام‬ ‫حمل ونقلی ه��ا نبود و برخی از مهم ترین رویدادهای ان‬ ‫را در این گزارش مرور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬حاال ک��ه صحبت کروناس��ت‪،‬‬ ‫بگذارید به ردپای حمل ونقل هوایی کشور در ورود این‬ ‫ویروس به کش��ور اش��اره کنیم‪ .‬در یکی ‪ ۲‬ماه گذشته‬ ‫که ویروس کرونا در چین (جایی که ش��یوع ویروس از‬ ‫ان اغاز ش��د) تاخت و تاز می ک��رد و قربانی می گرفت‪،‬‬ ‫انتقادهایی نسبت به ادامه پروازهای شرکت هواپیمایی‬ ‫ماهان به این کشور مطرح و در نهایت‪ ،‬با دستور سازمان‬ ‫هواپیمایی کش��وری این پروازها متوقف شد با این حال‬ ‫شرکت ماهان پروازهای خود به چین را متوقف نکرد تا‬ ‫اینکه در نهایت کرونا به ایران رس��ید و به همین دلیل‬ ‫انتقادها به عملکرد این شرکت افزایش یافت‪.‬‬ ‫در بیانیه ای که ‪ ۵‬اس��فند و چن��د روز پس از تایید‬ ‫رسمی شیوع کرونا در ایران از سوی ماهان منتشر شد‪،‬‬ ‫انجام ‪ ۴‬پرواز باری و ‪ ۵‬پرواز مس��افری به چین پس از‬ ‫صدور دس��تور توقف پروازها به این کش��ور‪ ،‬تایید شد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر همچنان انتقادها به این ش��رکت درباره‬ ‫متوق��ف نکردن پروازه��ای چین ادام��ه دارد اما برخی‬ ‫مس��ئوالن نقش این هواپیمایی در انتقال کرونا به ایران‬ ‫را رد می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرواز ناتمام ‪۷۵۲‬‬ ‫س��انحه هواپیمای اوکراینی و ش��لیک اشتباه پدافند‬ ‫هوایی ایران به ان‪ ،‬تلخ ترین اتفاق در حمل ونقل هوایی‬ ‫ایران اس��ت که ب��ا توجه به ب��از بودن پرون��ده و ابعاد‬ ‫بین الملل��ی ان‪ ،‬تبدیل به یک��ی از مهم ترین ماجراهای‬ ‫هوایی سال ‪ ۹۸‬در ایران و جهان نیز شده است‪.‬‬ ‫بامداد ‪ ۱۸‬دی ‪ ۹۸‬و ساعتی پس از اعالم خبر حمله‬ ‫ای��ران به پایگاه نظامی امریکا در عراق‪ ،‬خبر رس��ید که‬ ‫پرواز ش��ماره ‪ ۷۵۲‬ش��رکت هواپیمای اوکراین ایرالینز‬ ‫ب��ا ‪ ۱۶۷‬مس��افر و ‪ ۹‬خدمه پرواز‪ ،‬پس از برخاس��تن از‬ ‫ف��رودگاه امام‪ ،‬حوالی ش��هریار س��قوط ک��رده و همه‬ ‫سرنشینان ان کشته شده اند‪.‬‬ ‫بیش��تر حاضران بوئینگ اوکراینی‪ ،‬ایرانی های ساکن‬ ‫کانادا‪ ،‬دانش��جویان و نخبگانی ایرانی شاغل به تحصیل‬ ‫در کان��ادا بودند و مس��افرانی از س��وئد‪ ،‬افغانس��تان و‬ ‫انگلس��تان نی��ز در ان حضور داش��تند‪ .‬خلبان و کروی‬ ‫پرواز نیز اهل اوکراین بودند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه در س��اعت های اولی��ه پ��س از س��قوط‪،‬‬ ‫اظهارنظرهای متفاوت و متناقضی از س��وی مس��ئوالن‬ ‫درب��اره دلیل این س��انحه اع�لام و در برخ��ی نظرها‪،‬‬ ‫احتمال س��قوط بر اثر برخورد موشک از سوی ایران رد‬ ‫شد اما صبح شنبه ‪ ۲۱‬دی و ‪ ۳‬روز پس از گمانه زنی ها‬ ‫و اظهارنظره��ا‪ ،‬س��تاد فرماندهی کل نیروهای مس��لح‬ ‫کش��ور در بیانیه ای اعالم کرد علت این سانحه‪ ،‬شلیک‬ ‫ایالم‪ ،‬کرمانش��اه و مازندران بیش��ترین خسارت ها را در‬ ‫س��یالب ابتدای امس��ال دیدند‪ .‬البته س��یل محدود به‬ ‫ابتدای امس��ال نبود و در ‪ ۲‬ماه گذشته‪ ،‬برخی استان ها‬ ‫از جمله سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬ش��اهد سیالب های‬ ‫دیگری بودند که خسارت های دیگری عالوه بر خسارت‬ ‫سیل ابتدای سال به این استان ها تحمیل کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره برداری از قطعه یک ازادراه تهران‪-‬‬ ‫شمال‬ ‫سانحه هواپیمای اوکراینی و شلیک اشتباه پدافند هوایی ایران‬ ‫ب��ه ان‪ ،‬تلخ تری��ن اتف��اق در حمل ونقل هوایی ایران اس��ت که با‬ ‫توجه ب��ه باز بودن پرونده و ابعاد بین الملل��ی ان‪ ،‬تبدیل به یکی‬ ‫از مهم ترین ماجراهای هوایی سال ‪ ۹۸‬در ایران و جهان نیز شده‬ ‫است‬ ‫اش��تباه موشک پدافند سپاه پاس��داران به هواپیما بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬پس از این بیانیه‪ ،‬انتقادها به سازمان هواپیمایی‬ ‫و دیگر نهادهای مسئول نسبت به چرایی ممنوع نشدن‬ ‫پروازهای مسافری در شرایط جنگی و نیز اظهارنظرهای‬ ‫عجوالن��ه مبنی بر رد قاطع احتمال برخورد موش��ک با‬ ‫هواپیم��ای اوکراینی باال گرفت اما تاکنون علت بس��ته‬ ‫نش��دن فضای کش��ور در ان زمان به طور شفاف اعالم‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر با وجود اعتراف ایران به‬ ‫اشتباه در این سانحه‪ ،‬پرونده این حادثه هنوز باز مانده‬ ‫زیرا هنوز جعبه س��یاه این هواپیما خوانده نشده است‪.‬‬ ‫کانادا به عنوان کش��وری که بیش��ترین شهروندان خود‬ ‫را در ای��ن س��انحه از دس��ت داده‪ ،‬خواس��تار بازخوانی‬ ‫مس��تقل اطالعات جعبه سیاه اس��ت با این حال ایران‬ ‫اعالم کرده اس��ت براس��اس قوانین‪ ،‬جعبه سیاه باید در‬ ‫ایران خوانده ش��ود‪ .‬البته ایران هنوز این اقدام را انجام‬ ‫نداده زیرا نرم اف��زار الزم برای بازخوانی اطالعات جعبه‬ ‫س��یاه بوئینگ ‪ ۷۳۷‬تولید سال ‪ )۲۰۱۶( ۹۵‬را ندارد و‬ ‫به گفته مسئوالن‪ ،‬به دلیل تحریم این نرم افزار به ایران‬ ‫فروخته نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش بدون توجیه استان های ریلی‬ ‫بهره ب��رداری از راه اه��ن ‪ ۱۳۲‬کیلومت��ری میان��ه‪-‬‬ ‫بستان اباد که قرار است با ساخت ‪ ۷۱‬کیلومتر دیگر‪ ،‬به‬ ‫تبریز برس��د و مسیر ریلی از شمال غرب به مرکز کشور‬ ‫را ‪ ۱۱۴‬کیلومتر کاهش ده��د‪ ،‬از مهم ترین رویدادهای‬ ‫ریلی کش��ور در سال ‪ ۹۸‬اس��ت‪ .‬این به ره برداری که با‬ ‫حضور رئیس جمهوری برگزار ش��د‪ ،‬با انتقادهایی همراه‬ ‫بود‪ ،‬از جمله اینکه س��اخت چنین پ��روژه ای در حالی‬ ‫ک��ه پروژه های ریلی مهم تری مانن��د خط اهن چابهار و‬ ‫راه اهن رش��ت‪ -‬اس��تارا روی زمین مانده ان��د‪ ،‬توجیهی‬ ‫ن��دارد‪ .‬یک��ی از ویژگی ه��ای مه��م خط اه��ن میانه‪-‬‬ ‫بستان اباد این است که در این طرح‪ ،‬برای نخستین بار‬ ‫از ریل ملی تولید ذوب اهن اصفهان استفاده شده است‪.‬‬ ‫دولت تدبیر و امید اتصال اذربایجان غربی به راه اهن‬ ‫و نیز اتصال همدان‪ ،‬رش��ت و کرمانش��اه در س��ال های‬ ‫اخیر به ش��بکه ریلی را از مهم ترین دستاوردهای خود‬ ‫می دان��د‪ ،‬این درحالی اس��ت ک��ه اهال��ی و نمایندگان‬ ‫این ش��هر ها می گویند با توجه به س��اخت ایستگاه های‬ ‫راه اه��ن در بی��رون ش��هر و اختصاص نیافت��ن ناوگان‬ ‫مناس��ب و نبود قطاره��ای منظم‪ ،‬ای��ن بهره برداری ها‬ ‫بی نتیج��ه بوده و ه��دف اصلی توس��عه ریلی که حمل‬ ‫بیش��تر ب��ار و مس��افر با قطار اس��ت را محق��ق نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹سانحه ریلی با ‪ ۵‬کشته‬ ‫خارج ش��دن ‪ ۵‬واگن قطار مسافربری زاهدان‪ -‬تهران‬ ‫از خ��ط در مهر ‪ ۹۸‬موجب جان باختن ‪ ۵‬نفر و مصدوم‬ ‫ش��دن ‪ ۴۲‬نفر از سرنشینان ان شد‪ .‬چندی بعد از بروز‬ ‫سانحه‪ ،‬مسئوالن اعالم کردند علت این حادثه‪ ،‬بازشدن‬ ‫پیچ‪ ،‬پابندها و فنرهای ریل ازس��وی افراد ناشناس بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفت��ه رئیس کمیس��یون عالی س��وانح ش��رکت‬ ‫راه اهن‪ ،‬باز ش��دن حدود ‪ ۱۷۰‬تا ‪ ۱۸۰‬پیچ و پابند ریل‬ ‫در طول حدود ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬متر‪ ،‬موجب خارج شدن قطار‬ ‫از ریل و بروز س��انحه شده اس��ت‪ .‬هنوز اعالم نشده که‬ ‫این پیچ ها با هدف خرابکاری باز ش��ده اند یا پای دزدی‬ ‫ریلی در میان بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خس�ارت ‪ ۴‬ه�زار میلیارد تومانی س�یل به‬ ‫راه ها‬ ‫بسیاری از استان های ایران از شمال گرفته تا جنوب‪،‬‬ ‫از گلس��تان تا خوزستان‪ ،‬سال ‪ ۹۸‬را با بارندگی و سیل‬ ‫اغاز کردند‪.‬‬ ‫سیل ابتدای سال در مجموع ‪ ۱۶‬هزار میلیارد تومان‬ ‫به زیرس��اخت های کش��ور اس��یب وارد کرد که س��هم‬ ‫جاده های ایران از این خسارت ها حدود ‪ ۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان براورد شده است‪ .‬استان های خوزستان‪ ،‬لرستان‪،‬‬ ‫سـازمان اگهی ها‬ ‫نخس��تین قطعه ازادراه تهران‪ -‬ش��مال به طول ‪۳۲‬‬ ‫کیلومتر ب��ه عنوان مهم ترین بخش ای��ن ازادراه‪ ،‬اوایل‬ ‫اسفند امس��ال و بعد از چند وعده محقق نشده پیشین‬ ‫از س��وی دولت‪ ،‬با حضور روحانی به بهره برداری رسید‬ ‫تا مسیر مس��افران مازندران با استفاده از این مسیر که‬ ‫بزرگراه ش��هید همت را به سه راهی شهرستانک متصل‬ ‫می کن��د‪ ،‬حدود ‪ ۶۰‬کیلومتر کوتاه ش��ود‪ .‬قطعه چهارم‬ ‫این ازادراه حدفاصل س��ه راهی دش��ت نظیر مرزن اباد‪-‬‬ ‫چالوس به طول حدود ‪ ۲۰‬کیلومتر نیز از س��ال ‪ ۹۱‬زیر‬ ‫ب��ار ترافیک رفته اس��ت اما قطعه های دوم و س��وم این‬ ‫ازادراه ‪ ۱۲۱‬کیلومتری هنوز س��اخته نشده و همچنان‬ ‫راه زیادی تا بهره برداری دارند‪.‬‬ ‫در روزهای اخیر بخشی از دیوار حفاظ باند شمال به‬ ‫جنوب قطعه ‪ ۴‬ازادراه تهران‪ -‬ش��مال فروریخت که در‬ ‫برخی شبکه های مجازی به اشتباه گفته شد این خرابی‬ ‫و ریزش مربوط به قطعه تازه افتتاح شده است‪ .‬به گفته‬ ‫مسئوالن‪ ،‬علت این حادثه رانش زمین بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرگردانی کشتی های ایران در برزیل‬ ‫تیر امس��ال اعالم ش��د برخی کش��تی های ایرانی در‬ ‫س��احل دیگر کشورها با مش��کل سوخت رسانی روبه رو‬ ‫شده و امکان بازگشت به کشور را ندارند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان ن��ام ترمه و باوند به عنوان دو کش��تی‬ ‫ایرانی که در س��احل برزیل مانده بودند و شرکت نفت‬ ‫دولت��ی برزیل به دلیل ت��رس از تحریم ه��ای امریکا‪ ،‬از‬ ‫سوخت رس��انی به انها خودداری می کرد‪ ،‬بیشتر بر سر‬ ‫زبان ها افتاد‪.‬‬ ‫ای��ن کش��تی ها بع��د از چن��د م��اه توق��ف و پس از‬ ‫پیگیری های ای��ران‪ ،‬با توجه به حک��م دادگاه مبنی بر‬ ‫لزوم ارائه سوخت از سوی شرکت سوخت رسان برزیلی‪،‬‬ ‫سوخت دریافت کردند و به ایران بازگشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود سوخت کم سولفور در کشور‬ ‫براساس الزام س��ازمان بین المللی دریانوردی (ایمو)‬ ‫از ابتدای س��ال میالدی جدید‪ ،‬همه شناورهای در حال‬ ‫تردد در اب های بین المللی‪ ،‬ملزم به استفاده از سوخت‬ ‫دارای محتوای س��ولفور کمتر از نیم درصد ش��ده اند و‬ ‫رعای��ت نکردن ای��ن قانون‪ ،‬موجب جلوگی��ری از تردد‬ ‫کش��تی ها در اب های بین المللی و جریمه و توقیف انها‬ ‫در بندرهای مختلف جهان می شود‪ ،‬با این حال به گفته‬ ‫مسئوالن‪ ،‬ایران با کمبود این سوخت روبه رو است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل کش��تیرانی جمه��وری اس�لامی ایران‬ ‫اواخ��ر بهمن امس��ال اعالم ک��رد این ش��رکت ماهانه‬ ‫‪ ۴۰‬ه��زار تن س��وخت کم س��ولفور نی��از دارد اما در ‪۲‬‬ ‫م��اه گذش��ته وزارت نفت به این ش��رکت ‪ ۳۰‬هزار تن‬ ‫از ای��ن نوع س��وخت داده و این ش��رکت مجبور ش��ده‬ ‫‪ ۵۰‬هزار تن س��وخت کم س��ولفور از مبادی دیگر تهیه‬ ‫کن��د‪ .‬به گفت��ه فع��االن حمل ونق��ل دریای��ی‪ ،‬تعهد‬ ‫پاالیشگاه شازند حدود ‪ ۴۵‬هزار تن سوخت کم سولفور‬ ‫در ماه اس��ت‪ ،‬رقمی که پاس��خگوی نیاز کشور در این‬ ‫زمینه نیست‪.‬‬ ‫‪88 722 733‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 24‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 14‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1487‬‬ ‫پیاپی ‪2805‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫هنوز امار ‪12‬ماهه س��ال ‪ 98‬منتش��ر نش��ده اما‬ ‫اماره��ای ‪11‬ماهه امس��ال حاک��ی از موفقیت امیز‬ ‫نبودن عملکرد تجاری کشور است‪.‬‬ ‫هرچن��د ای��ن عملکرد ناش��ی از سیاس��ت ها و‬ ‫تصمیم های نادرس��ت و ناگهانی و بدون کارشناسی‬ ‫ارزی و دیگر بخش های اقتصادی بوده اس��ت اما به‬ ‫هر حال کارنامه موفقی به ثبت نرسید‪.‬‬ ‫حجم تجارت غیرنفتی ‪11‬ماهه امسال ‪ ۷۶‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۹۰۷‬میلی��ون دالر بوده ک��ه از این رقم‪ ،‬صادرات‬ ‫غیرنفتی‪ ۳۸ ،‬میلیارد و ‪ ۴۹۲‬میلیون دالر و واردات‬ ‫‪ ۳۸‬میلی��ارد و ‪ ۴۱۵‬دالر بوده اس��ت و در مقایس��ه‬ ‫با مدت مشابه س��ال قبل‪ ،‬به ترتیب ‪ ۰.۲۱‬درصد و‬ ‫‪ ۳.۴۷‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹کاری که سیاست ارزی با تجارت کرد‬ ‫اواخر فروردین س��ال ‪ 97‬بود که سیاس��ت جدید‬ ‫ارزی بر اقتصاد حاکم ش��د که ارزهای بس��یاری را‬ ‫بیهوده و نس��نجیده از کشور خارج کرد و برخی به‬ ‫س��ودهای کالن رسیدند و برخی هم به خاک سیاه‬ ‫نشستند‪ .‬در ان زمان اعالم شد که ارز ‪4200‬تومانی‬ ‫وارد اقتصاد شده و غیر از این باشد‪ ،‬قاچاق محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پ��س از ای��ن تصمیم گی��ری ناگهان��ی و ب��دون‬ ‫کارشناس��ی دولت‪ ،‬واردات در حجم بس��یار زیادی‬ ‫انجام ش��د و تخلفات بیش��تری نیز به ثبت رساند‪.‬‬ ‫ب��ه دنبال این سیاس��ت‪ ،‬دیگر سیاس��ت های ارزی‬ ‫نادرستی نیز اخذ شد که ضربه سنگینی به صادرات‬ ‫غیرنفتی کشور زد‪.‬‬ ‫ترکش های این تصمیم در سال جدید نیز نمایان‬ ‫بود به نحوی که نه تنها به هدفگذاری ‪ 100‬میلیارد‬ ‫دالری نرس��یدیم‪ ،‬بلک��ه با خداحافظی بس��یاری از‬ ‫صادرکنندگان از دنیای صادرات مواجه بودیم‪.‬‬ ‫الزام صادرکنندگان به بازگش��ت ارز صادراتی ان‬ ‫هم به روش های مشخص شده بانک مرکزی مشکل‬ ‫دیگ��ری بود که ب��رای صادرکنن��دگان محدودیت‬ ‫ایج��اد کرد و انه��ا را با کمبود س��رمایه در گردش‬ ‫و کاهش فعالیتش��ان مواجه ساخت‪ .‬دولت در حالی‬ ‫که می توانس��ت با تمهیدات وی��ژه و تصمیم هایی با‬ ‫مش��ورت بخش خصوصی‪ ،‬به صادرکنندگان کمک‬ ‫کند تا بیشتر ارزاوری کنند اما محدودیت ها بیشتر‬ ‫ش��د و با تصمیم های خلق الس��اعه و نشدنی‪ ،‬باعث‬ ‫تضعیف این بخش اقتصادی مهم شدند‪.‬‬ ‫در کن��ار اینه��ا تحریم های خارج��ی را نیز لحاظ‬ ‫کنید ک��ه چه فش��ار مضاعفی را ب��رای تاجران به‬ ‫همراه داش��ت‪ .‬صادرکنندگان در حالی در ش��رایط‬ ‫س��خت تحریم به فعالی��ت خود ادام��ه می دادند و‬ ‫ارز وارد کش��ور می کردند که به گفته خودش��ان با‬ ‫سیاس��ت های عجیب و غریب دولت کمرشان بیش‬ ‫از پیش خم شد‪.‬‬ ‫نمونه دیگر تصمیم ها منوط کردن معافیت مالیاتی‬ ‫صادرکنندگان به بازگش��ت ارز صادراتی بود که باز‬ ‫هم بدون کار کارشناسی اخذ و ابالغ شد‪ .‬هیچ یک‬ ‫از صادرکنندگان اصیل و واقعی مخالف بازگشت ارز‬ ‫به چرخه اقتصادی کش��ور نبوده و نیس��ت اما این‬ ‫چی��ن همچن��ان جایگاه خود را ب��ه عن��وان بزرگ ترین خریدار‬ ‫کااله��ای ایرانی حفظ کرده اس��ت ب��ه طوری که در ی��ازده ماهه‬ ‫س��ال جاری حج��م ص��ادرات غیرنفتی کش��ورمان به چی��ن به ‪۷‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۲۹۸‬میلیون دالر رسید‬ ‫ش��رط و شروط گذاشتن ها و عملی بودن این اتفاق‬ ‫ص شده کار را بسیار سخت‬ ‫براساس روش های مشخ ‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫اتف��اق مهم دیگ��ر قانون تجارت ب��ود که پس از‬ ‫س��ال ها خ��اک خ��وردن در مجلس ناگهان��ی و به‬ ‫س��رعت بخش های��ی از ان به تصویب می رس��ید و‬ ‫نهایی می ش��د که با انتقادهای بس��یاری همراه شد‬ ‫و در نهای��ت دوب��اره مس��کوت ماند ت��ا در فرصتی‬ ‫دیگر با بررس��ی های الزم به تصویب برس��د‪ .‬همین‬ ‫تصمیم های عجوالنه است که فعالیت اینده تاجران‬ ‫را با مشکل مواجه می س��ازد و باید دوباره تبصره و‬ ‫ماده جدید برای ان در نظر گرفت و تغییرش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪11‬ماهه سال ‪98‬‬ ‫بر اساس امارها‪ ،‬مازاد تراز تجاری ایران از فروردین‬ ‫تا اسفند امسال به مثبت ‪ ۷۷‬میلیون دالر رسید که‬ ‫نشان می دهد تراز تجاری کشورمان همچنان مثبت‬ ‫بود‪ .‬در عی��ن ح��ال‪ ،‬ارزش دالری تجارت خارجی‬ ‫ایران در ‪ ۱۱‬ماهه امس��ال در مجموع به ‪۷۶‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۹۰۷‬میلیون دالر رس��ید که در مقایس��ه با مدت‬ ‫مشابه سال گذش��ته فقط ‪ ۱.۸‬درصد رشد داشته و‬ ‫تجار ایرانی یک میلیارد و ‪ ۳۷۱‬میلیون دالر بیشتر‬ ‫از سال گذشته با دیگر کشورها تجارت داشته اند‪.‬‬ ‫رش��دی ک��ه نباید خیل��ی هم از ان خوش��حال‬ ‫ب��ود و ذوق کرد چرا که ظرفی��ت ایران فراتر از این‬ ‫رقم هاست که متاسفانه به دلیل تحریم های خارجی‬ ‫و مش��کالت داخل��ی رق��م نخورد‪ .‬هرچند ش��انس‬ ‫اوردیم ک��ه با کاهش مواجه نش��دیم و همین یک‬ ‫درصد رشد را نیز ثبت کردیم!‬ ‫مجم��وع ارزش تجارت خارجی ایران در ‪ ۱۱‬ماهه‬ ‫سال گذش��ته ‪ ۷۵‬میلیارد و ‪ ۵۳۶‬میلیون دالر بود‪.‬‬ ‫در این مدت تش��ریفات گمرک��ی ‪ ۳۰‬میلیون و ‪۵‬‬ ‫هزار تن کاالی وارداتی و ‪ ۱۱۱‬میلیون و ‪ ۸۱۲‬هزار‬ ‫تن کاالی صادراتی در گمرکات سراس��ر انجام شده‬ ‫که در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال قبل به ترتیب‬ ‫‪ ۳.۹۷‬درصد کاهش و ‪۳۲.۴۹‬درصد افزایش داشت‪.‬‬ ‫در ای��ن م��دت میعانات گازی ب��ا ‪ ۶‬میلیارد و ‪۵۷۱‬‬ ‫میلیون دالر‪ ،‬عمده ترین کاالی صادراتی کش��ورمان‬ ‫ب��ود که ‪۱۷.۷‬درصد از کل ص��ادرات غیرنفتی را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫همچنین گازهای طبیعی مایع ش��ده نیز با یک‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۹۵۲‬میلیون دالر و س��هم ‪۵.۷‬درصدی‬ ‫در رتب��ه بعدی ق��رار دارد و پ��س از ان به ترتیب‬ ‫روغن های س��بک و فراورده ه��ا به جز بنزین با یک‬ ‫میلیارد و‪ ۳۶۵‬میلیون دالر و س��هم ‪۳.۵۵‬درصدی‪،‬‬ ‫گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی ش��کل مایع‬ ‫ش��ده با یک میلی��ارد و ‪ ۱۰۶‬میلیون دالر و س��هم‬ ‫‪۲.۸۷‬درص��دی و پروپان مایع ش��ده ب��ا ‪ ۱‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۷۷‬میلی��ون دالر و س��هم ‪ ۲.۸۰‬درص��دی ق��رار‬ ‫دارند‪ .‬اق�لام عمده وارداتی طی یازده ماهه س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬به ترتیب ش��امل ذرت دام��ی به ارزش یک‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۳۰۰‬میلی��ون دالر‪ ،‬لوبی��ای س��ویا ب��ه‬ ‫ارزش‪ ۸۴۸‬میلی��ون دالر‪ ،‬قطع��ات منفصل��ه جهت‬ ‫تولی��د اتومبی��ل س��واری ب��ه ارزش‪ ۷۳۰‬میلیون‬ ‫دالر‪ ،‬وس��ایل نقلیه موتوری با حجم موتور‪۱۵۰۰‬تا‬ ‫‪۲۰۰۰‬سی سی به ارزش ‪ ۷۰۵‬میلیون دالر و وسایل‬ ‫نقلیه موتوری با حجم موتور‪۲۰۰۰‬تا‪۲۵۰۰‬سی سی‬ ‫به ارزش ‪ ۵۷۲‬میلیون دالر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکای ثابت قدم‬ ‫چین همچنان جایگاه خود را به عنوان بزرگ ترین‬ ‫خریدار کاالهای ایرانی حفظ کرده اس��ت به طوری‬ ‫که در یازده ماهه سال جاری حجم صادرات غیرنفتی‬ ‫کشورمان به چین به ‪ ۷‬میلیارد و ‪ ۲۹۸‬میلیون دالر‬ ‫رس��ید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪۶.۹۱‬‬ ‫درصد افزایش داشته است که بهترین رشد در میان‬ ‫دیگر کشورهای عمده خریدار کاالی ایرانی را داشته‬ ‫است‪ .‬پس از چین به ترتیب امارات متحده عربی با‬ ‫‪ ۶‬میلی��ارد و ‪ ۱۴۱‬میلیون دالر‪ ،‬عراق با ‪ ۵‬میلیارد و‬ ‫‪ ۵۱۴‬میلیون دالر‪ ،‬ترکیه با ‪۲‬میلیارد و ‪ ۹۵۸‬میلیون‬ ‫دالر و جمه��وری کره با ‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۶۹۱‬میلیون‬ ‫دالر قرار دارند‪ .‬امار تجارت خارجی کش��ورمان در‬ ‫یازده ماهه سال جاری نش��ان می دهد که رتبه های‬ ‫اول تا چهارم کش��ورهای عمده صادرکننده کاال به‬ ‫ای��ران به ترتیب به کش��ورهای چین با ‪ ۹‬میلیارد و‬ ‫‪ ۳۷۳‬میلیون دالر‪ ،‬امارات متحده عربی با ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۷۹۷‬میلیون دالر‪ ،‬جمه��وری کره با ‪ ۳‬میلیارد و‬ ‫‪ ۲۷‬میلیون دالر و ترکیه با ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۳۸۹‬میلیون‬ ‫دالر اختصاص دارد‪.‬‬ ‫رون��د واردات ایران از چی��ن ‪ ۰.۰۹‬درصد افزایش‬ ‫و ب��ه ترتی��ب کش��ورهای مذک��ور ‪ ۱۵.۰۲‬درصد‪،‬‬ ‫‪ ۹.۵۷‬درصد و ‪ ۱۰.۹۹‬درصد کاهش داش��ته است‪.‬‬ ‫واردات ایران از المان نیز در یازده ماهه امس��ال به‬ ‫دو میلیارد و ‪ ۱۷۰‬میلیون دالر رس��ید و این کشور‬ ‫پنجمین کشور عمده طرف معامله با کشورمان بود‪.‬‬ ‫واردات ای��ران از الم��ان در این مدت ‪ ۳۶.۳۰‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫بر اساس امارها‪،‬‬ ‫مازاد تراز‬ ‫تجاری ایران‬ ‫از فروردین تا‬ ‫اسفند امسال‬ ‫به مثبت ‪۷۷‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫رسید که نشان‬ ‫می دهد تراز‬ ‫تجاری کشورمان‬ ‫همچنان‬ ‫مثبت بود‬ ‫چگونه با شیوع ویروس کرونا نان سالم تهیه کنیم؟‬ ‫ویروس کرون��ا بر قوت غالب مردم کش��ور اثرگذار بوده‬ ‫اس��ت؛ به طوری که این روزها مردم برای خرید نان دچار‬ ‫چالش ش��ده اند و با شک و تردید نسبت به خرید ان اقدام‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫این روزها ش��یوع ویروس کرونا و تش��دید حساس��یت‬ ‫عمومی روی بهداشت موادغذایی یکی از چالش های اصلی‬ ‫مردم ش��ده اس��ت؛ به طوری که برخی افراد هر کاالیی را‬ ‫که خریداری می کنند با مایع ظرفشویی‪ ،‬اب‪ ،‬الکل یا هر‬ ‫چیزی که دم دست دارند ضدعفونی می کنند تا از سالمت‬ ‫ان اطمینان پیدا کنند‪.‬‬ ‫برخی مواد که به صورت بسته بندی یا در ظروف فلزی و‬ ‫پالستیکی هستند‪ ،‬قابلیت شست وشو یا ضدعفونی شدن‬ ‫را دارند اما چالش اصلی زمانی ش��روع می شود که برخی‬ ‫کاالها که عمدتا ضروری هم هستند این قابلیت را ندارند‪.‬‬ ‫نان س��نتی یکی از اقالمی ضروری اس��ت که در سفره‬ ‫ایرانیه��ا از جایگاه ویژه ای برخوردار اس��ت؛ به طوری که‬ ‫برخ��ی افراد روزان��ه یا چند روز یکبار اق��دام به خرید ان‬ ‫می کنند‪ .‬اما ش��یوع ویروس کرونا بس��یاری از مردم را دل‬ ‫نگران کرده است که شاید این ویروس از طریق فرد بیمار‬ ‫به ن��ان منتقل ش��ده و انها با مصرف نان مریض ش��وند؛‬ ‫ی��ا حتی ایس��تادن در صف و قرار دادن نان بر پیش��خوان‬ ‫مخصوص نانوایی ها عامل انتقال ویروس کرونا به انها شود‪.‬‬ ‫نگرانی ای که به نظر می رسد درست بوده و به همین دلیل‬ ‫در بازدید از چند نانوایی در سطح شهر اقدامات انجام شده‬ ‫برای افزایش بهداش��ت نان و محیط نانوانی بررسی شد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬ان چیزی که در این بازدیدها مشخص بود‪،‬‬ ‫این بود که اکثر نانوایی ها بر دیوار یا پش��ت شیشه نکات‬ ‫بهداش��تی اعم از استفاده از کارت بانکی به جای پرداخت‬ ‫وجه نقد‪ ،‬شس��ت وشوی دس��ت ها قبل از دست زدن به‬ ‫نان و رعایت بهداش��ت فردی هنگام ایس��تادن در صف و‬ ‫نظایر انه��ا را نصب کرده اند‪ .‬اما برخ��ی از این نانوایی ها‬ ‫عالوه بر تذکر این نکات به مش��تریان‪ ،‬خودشان نیز دست‬ ‫به کار ش��ده و با قرار دادن دس��تکش و الکل از مشتریان‬ ‫می خواستند قبل از دست زدن به هرچیزی‪ ،‬یا از دستکش‬ ‫استفاده یا با الکل دست هایشان را ضدعفونی کنند‪.‬‬ ‫اگرچه بس��یاری ازمردم نکات بهداشتی را در خرید نان‬ ‫رعایت می کردن��د اما برخی از نانواها معتقدند که افرادی‬ ‫هن��وز ویروس کرونا را ج��دی نگرفته اند و اگر بخواهیم از‬ ‫این وضعیت به س�لامت گ��ذر کنیم باید همه به ان توجه‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫در این راستا یکی از کارکنان نانوایی توصیه می کرد که‬ ‫مردم تا جایی که امکان دارد نباید پول نقد بپردازند؛ پارچه‬ ‫تمیز با خود بیاورند تا نان از تنور مستقیما روی پارچه قرار‬ ‫گیرد و تماس��ی با میز نداش��ته باشد؛ از الکل و دستکشی‬ ‫که روی میز گذاش��ته شده اس��تفاده کنند یا همراه خود‬ ‫دستکش داش��ته باشند‪ .‬اگر هم احساس کسالت دارند‪ ،‬یا‬ ‫با ماس��ک به نانوایی بیایند یا فرد دیگری که س��الم است‬ ‫برای خرید نان مراجعه کند که افراد حاضر در صف بیمار‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫وی همچنین با تاکید بر اینکه تمامی کارکنان نانوایی ها‬ ‫به بهداش��ت خودشان و محیط کار توجه می کنند و مدام‬ ‫دست ها و وسایلشان را تمیز و روزی یک بار استحمام می‬ ‫کنند‪ ،‬گف��ت که تقریبا به ازای خروج هر پنج مش��تری‪،‬‬ ‫پیشخوان نان را تمیز می کنند‪.‬‬ ‫نانوای دیگری نیز با اش��اره به اینک��ه ما خودمان هم از‬ ‫کرونا می ترسیم‪ ،‬بیان کرد که ما پول نقد را یا با دستکش‬ ‫از مردم می گیریم یا با چنگک های مخصوص؛ تا دستمان‬ ‫با پول هایی که ممکن اس��ت الوده باش��د‪ ،‬تماس نداشته‬ ‫باشد‪ .‬از مردم نیز خواهش می کنیم به میزی که نان روی‬ ‫ان گذاشته می شود‪ ،‬دست نزنند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از نانوایان نیز با گالیه ازکاهش خرید نان بعد‬ ‫از ش��یوع ویروس کرونا گفت‪ :‬ما س��عی کردیم از روز اول‬ ‫بهداش��ت را رعایت کنیم و به همین دلی��ل از ورود افراد‬ ‫متفرق��ه به داخل نانوایی جلوگیری کردیم و مدام به مردم‬ ‫گوشزد می کنیم که دستکش به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدامات انجام شده برای حفظ سالمتی نان‬ ‫در این راستا بیژن نوروزی مقدم‪ ،‬رئیس اتحادیه نانوایان‬ ‫سنتی نیز درباره رعایت نکات بهداشتی در نانوایی ها پس‬ ‫از شیوع ویروس کرونا به ایسنا گفت‪ :‬در روزهای اول برای‬ ‫اعضای اتحادیه نان س��نتی پیام بهداش��تی فرستادیم و از‬ ‫انها خواستیم که بهداشت را رعایت و از ورود افراد متفرقه‬ ‫به محیط کارشان جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫پ��س از ان نیز از انها درخواس��ت کردیم که در صورت‬ ‫امکان از دریاف��ت وجه نقد خودداری کنند و کارتخوان را‬ ‫در جایی قرار دهند که مشتری بتواند خودش کارت بکشد‬ ‫و هزینه پرداخت کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین از وزارت بهداشت وسازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت درخواس��ت کردیم که ب��رای ضدعفونی‬ ‫کردن سطوح نانوایی ها و جلوگیری از شیوع این ویروس‪،‬‬ ‫ماسک و دستکش در اختیارمان قرار دهند‪.‬‬ ‫قول مساعدت هم داده شده و امیدواریم در همین هفته‬ ‫این اقالم را دریافت کنیم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نانوایان س��نتی با‬ ‫بیان اینک��ه این اطمینان خاطر را‬ ‫به مردم می دهی��م که الودگی در‬ ‫ن��ان وج��ود ن��دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه این ویروس با گرما و‬ ‫اتش از بین می رود‪.‬‬ ‫دمای داخل تنور نیز حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫درجه سانتی گراد است و طبیعتا ویروسی در این دما زنده‬ ‫نمی ماند؛ بنابراین نانی که از تنور درمی اید‪ ،‬تا زمانی که‬ ‫به دست مشتری می رس��د‪ ،‬چون هنوز گرم است‪ ،‬امکان‬ ‫الوده شدن ندارد؛ اما الودگی ممکن است از جایی منتقل‬ ‫شود که خریدار وارد مغازه شده‪ ،‬پول نقد را رد وبدل کند‬ ‫و این پول الوده باش��د یا شخص الوده ای برای خرید نان‬ ‫مراجعه کند و به تمام سطوح نانوایی دست بزند‪.‬‬ ‫نوروزی مقدم با بیان اینکه نانوایان هم جزو افراد جامعه‬ ‫هستند و نگران شیوع ویروس هستند و سعی می کنند با‬ ‫تمام توان بهداش��ت را رعایت کنند‪ ،‬از مردم تقاضا کرد تا‬ ‫جایی که ممکن است از پرداخت وجه نقد خودداری کنند؛‬ ‫کارتشان را خودشان با دستکش بکشند و دستکش را بعد‬ ‫از ان در سطل در بسته بیندازند‪.‬‬ ‫س��فره پارچه ای با خود به همراه داشته باشند تا نان با‬ ‫س��طح میز تماس پیدا نکند‪ ،‬زیرا ممکن است قبل از انها‬ ‫ف��رد الوده ای به میز دس��ت زده باش��د‪ .‬از طرفی اگر هم‬ ‫درموارد نادری نان الوده ش��د‪ ،‬می توانند در دس��تگاه فر‬ ‫ی��ا روی اجاق گاز ان را ح��رارت دهند تا عاری از ویروس‬ ‫ش��ود‪ .‬با وجود اینکه این روزها بس��یاری از افراد با اگاهی‬ ‫ومس��ئولیت پذیری نکات بهداشتی را رعایت می کنند تا‬ ‫از ش��یوع این وی��روس جلوگیری کنند‪ ،‬ام��ا هنوز افرادی‬ ‫هس��تند که ان را جدی نم��ی گیرند و با بی توجهی جان‬ ‫خود و دیگران را به خطر می اندازند؛ بنابراین باید در نظر‬ ‫داشته باشیم که برای گذار از این روزها و پیروزی بر کرونا‬ ‫نیازمند مش��ارکت همه افراد جامعه هستیم تا «همه علیه‬ ‫کرونا» فقط در حد یک شعار باقی نماند‪.‬‬ ‫زهرا اقاجانی‪ ،‬عضو هیات علمی موسسه مطالعات و‬ ‫پژوهش های بازرگانی‬ ‫تنظی��م بازار ب ه برق��راری تعادل میان متغیره��ای بازار (مقدار‬ ‫و قیم��ت) در راس��تای حمایت از عوام��ل ب��ازار (تولیدکننده و‬ ‫مصرف کننده) گفته می ش��ود و هرگونه سیاستی که دو مولفه یاد‬ ‫ش��ده را تحت تاثیر قرار دهد‪ ،‬سیاس��ت تنظیم بازاری محسوب‬ ‫ن کاال‪،‬‬ ‫می ش��ود‪ .‬مباحث تنظیم بازاری در قالب س��ه مولفه تامی ‬ ‫قیمت گذاری و نظارت بر بازار قابل دس��ته بندی اس��ت‪ .‬استفاده‬ ‫از فرانش��یز به دلیل حاکمی��ت مدیریت یکپارچه‪ ،‬پیاده س��ازی‬ ‫اس��تانداردهای فنی و مدیریتی واحد و مهم تر از این موارد‪ ،‬امکان‬ ‫رص��د و پایش دائم��ی فرایندهای الزم برای انج��ام امور تجاری‪،‬‬ ‫می توان��د به عنوان یک��ی از موثرترین ش��یوه های ارتقای برنامه ‬ ‫تنظی��م ب��ازار در نظر گرفته ش��ود‪ .‬به طور معم��ول زمان تدوین‬ ‫قانون فرانش��یز به شرایط بازار کاال توجه می شود‪ .‬این امر به شکل‬ ‫گنجاندن مقرره های الزم در متن قرارداد (در هنگام ثبت فرانشیز‬ ‫توسط مراجع مربوط) کنترل شده و اگر بندهای مربوط به شرایط‬ ‫بازار در قرارداد دیده نش��ود‪ ،‬ثبت فرانشیز به عنوان الزام اولیه اغاز‬ ‫فعالیت‪ ،‬میس��ر نخواهد بود‪ .‬نوشتار حاضر به دنبال پاسخگویی به‬ ‫این پرس��ش است که ایا توسعه فرانش��یز می تواند به تنظیم بازار‬ ‫کاال در ایران کمک کند یا خیر؟ در این ارتباط نمونه قرارداد تیپ‬ ‫فروشگاه سون ایلون مورد مطالعه قرار می گیرد؛ فروشگاه معروف‬ ‫جهان که با مدل خرید اس��ان (دسترس��ی محلی) در ‪ ۲۴‬کشور با‬ ‫بیش از ‪ ۶۸۲۳۶‬شعبه فعالیت می کند‪ .‬سون ایلون‪ ،‬در ردیف پنجم‬ ‫در فهرس��ت ‪ ۱۰۰‬فرانشیز دهنده برتر س��ال ‪ ۲۰۱۸‬قرار دارد‪ .‬در‬ ‫ادامه مولفه های تنظیم بازار که در قرارداد س��ون ایلون به صراحت‬ ‫به انها پرداخته شده است به تفکیک اورده می شوند‪:‬‬ ‫تامین کاال‪ :‬در فروش��گاه های سون ایلون فقط بخشی از کاالها‬ ‫از طریق قرارداد س��ون ایلون با تامین کنندگان محلی و غیرمحلی‬ ‫(بن��ا به ض��رورت) تامین می ش��ود‪ .‬مابقی کاالها‪ ،‬که س��هم انها‬ ‫به دلیل اتخ��اذ راهبرد کاهش هزینه مبادله قابل توجه اس��ت‪ ،‬از‬ ‫طریق ارزیابی س��خت گیرانه تامین کنن��دگان صورت می گیرد‪.‬‬ ‫تامین کنندگان ارزیابی ش��ده به ش��رط انطباق با استانداردهای‬ ‫سون ایلون به عنوان تامین کننده مورد قبول شناخته می شوند و به‬ ‫گیرندگان فرانشیز معرفی می شوند‪.‬‬ ‫قیمت‪:‬شرکتسون ایلونسطحنرخکاالهارابهفرانشیزگیرنده‬ ‫ن ایجاد‬ ‫پیش��نهاد می کند؛ اما هیچ ن��وع اجباری ب��رای رعایت ا ‬ ‫نمی کن��د‪ .‬دلیل درنظر نگرفتن اجبار ان اس��ت ک��ه اگر گیرنده‬ ‫فرانش��یز بتواند نرخ برخی اقالم را در فروشگاه با مدیریت پایین تر‬ ‫از س��طح بازار عرضه کند‪ ،‬رقابت قیمتی در بین اعضای ش��بکه با‬ ‫محدودیت مواجه نشود (قیمت های سون ایلون پیشنهادی است‬ ‫نه اجباری)‬ ‫نظارت‪ :‬نظارت س��ون ایلون بر اعضای تحت پوشش به صورت‬ ‫زیر انجام می شود‪:‬‬ ‫الف) فرانش��یزگیرنده موظف اس��ت تمامی فعالیت های خود‬ ‫را مطابق با اس��تانداردهای طراحی ش��ده و ابالغ شده سون ایلون‬ ‫رعایت کند‪.‬‬ ‫ب) فرانش��یزگیرنده متعهد است‪ ،‬الزامات عمر کاال در قفسه را‬ ‫رعای��ت کرده و مواد غذایی ت��ازه را فقط از طریق تامین کنندگان‬ ‫اصلی یا معرفی شده سون ایلون تامین کند‪.‬‬ ‫ج) ش��رکت س��ون ایلون دارای مج��وز دای��م ب��رای مراجعه‬ ‫به فروشگاه های تحت پوشش اس��ت که این امر به منظور بررسی‬ ‫انطباق فعالیت ه ا با قوانین و اس��تانداردهای فروش��گاهی صورت‬ ‫می گیرد‪ .‬گیرنده فرانش��یز موظف اس��ت با نمایندگان ش��رکت‬ ‫ی موثر داشته باشد‪.‬‬ ‫ی مستمر‪ ،‬همکار ‬ ‫سون ایلون برای نظارت ها ‬ ‫در ضم��ن‪ ،‬گیرنده فرانش��یز از قبل به ناظرین س��ون ایلون اجازه‬ ‫می ده��د تا با هر بار مراجعه بتوانند تع��داد الزم از نمون ه کاالهای‬ ‫عرضه ش��ده در فروشگاه را (بدون پرداخت هزینه ان ها) به منظور‬ ‫بررس��ی های ازمایشگاهی از شعب فروش��گاهی خارج کند‪ .‬اگر‬ ‫گیرنده فرانش��یز با استانداردهای س��ون ایلون مطابقت نداشته‬ ‫باش��د‪ ،‬در مرحله نخست به وی هش��دار داده می شود‪ .‬اگر پس از‬ ‫هش��دارهای اولیه و ثانویه‪ ،‬اصالحات الزم توسط گیرنده فرانشیز‬ ‫اعمال نش��ود ب��ه وی اخطار س��وم داده می ش��ود‪ .‬در این مرحله‬ ‫سون ایلون می تواند سه اقدام انجام دهد‪:‬‬ ‫‪ ) ۱‬فرانش��یز دهنده تمام یا بخش��ی از خدماتی را که در قرارداد‬ ‫متعهد به ارائه انها است را قطع کند؛‬ ‫‪ )۲‬اجازه بازگش��ایی فروش��گاه تا زمان حل مش��کل و منطبق‬ ‫نبودن ها‪ ،‬وجود ندارد؛‬ ‫‪ )۳‬موضوع لغو قرارداد می تواند مطرح شود‪ .‬فرانشیزگیرنده ملزم‬ ‫ی منطبق نبود با فرانشیز در همه مراحل است‪.‬‬ ‫به پرداخت هزینه ها ‬ ‫در ادامه نیز پیشنهادهایی ارائه می شود‪:‬‬ ‫پکپارچگ�ی در سیس�تم تامی�ن کاال‪ :‬در این باره می توان‬ ‫گفت فرانشیز دهنده باید بخش قابل توجهی از کاالهای مورد نیاز‬ ‫اعضای تحت پوش��ش را از طریق انعقاد قرارداد با تامین کنندگان‬ ‫معتب��ر حمل کند‪ .‬ت��ا هم ناهماهنگی در تامی��ن و عرضه کاال در‬ ‫شبکه ها به حداقل ممکن کاهش یابد و هم دغدغه دولت در مورد‬ ‫تضییع حقوق مصرف کننده که از به واس��طه عرضه کاالهای فاقد‬ ‫کیفیت الزم صورت می گیرد‪ ،‬کاهش یابد‪.‬‬ ‫ایجاد سازکار الزم برای یکپارچه سازی سطح قیمت ها‪:‬‬ ‫مقررات فرانشیز باید بتواند با ترویج الگویی که در ان سازکارهای‬ ‫الزم برای یکپارچه س��ازی ن��رخ کاالها طراحی ش��ده اند به رفع‬ ‫تشتت قیمت ها در بازار کمک کند‪.‬‬ ‫نظارت و کنترل مس�تمر‪ :‬در این زمینه از یک طرف گیرنده‬ ‫فرانش��یز باید ملزم به رعایت تعهدات خود در رابطه با استانداردها‬ ‫بش��ود‪ .‬از طرف دیگ��ر‪ ،‬نظارت دایم��ی صاحب برن��د (با تدوین‬ ‫اس��تانداردهای الزم و نظارت بر حسن اجرای ان ها) مد نظر قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تجارت خارجی ایران در سالی که گذشت‬ ‫تنظیم بازارکاال در‬ ‫ایران با توسعه‬ ‫الگوی فرانشیز‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 24‬اسفند ‪ 19 -1398‬رجب ‪ 14 - 1441‬مارس‪-2020‬شماره‪-1487‬پیاپی‪2805‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه پیشنهاد پرداخت یارانه کرونا به افراد اسیب دیده از این بیماری‬ ‫یادداشت‬ ‫ادبیات در سالی که گذشت‬ ‫رش��د نیست و قرار نیست به صورت نموداری باشد؛‬ ‫می توان تعداد کتابخانه ها یا تعداد کتاب هایی را که‬ ‫چاپ می شوند‪ ،‬اندازه گیری کرد‪ ،‬اما ارزیابی کیفیت‬ ‫ادبی با این روش اش��تباه اس��ت‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬نقد‬ ‫ادبی مس��ئله ای در لحظه نیس��ت؛ یعنی باید زمان‬ ‫بگذرد‪ ،‬کما این که اثار زیادی در این س��ال ها چاپ‬ ‫شد ه که استقبال از ان ها زیاد بوده و خوانده شده اند‪،‬‬ ‫ن کتاب ها چه‬ ‫اما باید چند س��ال بگذرد تا ببینیم ای ‬ ‫جریانی درست کرده اند‪.‬‬ ‫او همچنی��ن درباره وضعیت نقد ادبی اظهار کرد‪:‬‬ ‫نق��د ادبی ه��م دو بخش دارد؛ ی��ک بخش علم نقد‬ ‫اس��ت که در این قسمت حرکت مان رو به جلو بوده‬ ‫اس��ت و هر س��ال چند عنوان کتاب خوب در حوزه‬ ‫نقد ادبی اکادمیک چاپ می شود؛ مثال نشر چشمه‬ ‫کت��اب «رمان اس��طوره ای» را چاپ کرده اس��ت‪،‬‬ ‫چندین کتاب درباره رمان تاریخی چاپ شده است‬ ‫یا امس��ال در میان برگزیده های کتاب سال‪ ،‬کتابی‬ ‫ب��ود با عنوان «بومی س��ازی رئالیس��م جادویی در‬ ‫ایران»‪ .‬البته این ها مخاطبان خاص دارند؛ کس��انی‬ ‫که کارشان نقد ادبی اس��ت این کتاب ها برای شان‬ ‫جذابیت دارد و مخاطب عمومی ان ها را نمی خواند‪.‬‬ ‫حسینیون در ادامه گفت‪ :‬قسمت دیگر نقد ادبی‪،‬‬ ‫وارد ش��دن علم نقد در رسان ه است‪ ،‬البته به شکلی‬ ‫ک��ه برای مخاطب عمومی ادبیات کاربردی باش��د‪.‬‬ ‫اولویت مخاطب عمومی ادبیات این نیست که شما‬ ‫چقدر علم دارید؛ او س��وال های مشخص دارد؛ مثال‬ ‫این که من چه کتابی بخوانم؟ یا این کتاب از ان یکی‬ ‫کتاب هیجان انگیزتر اس��ت یا ن��ه؟ ما در این بخش‬ ‫ضع��ف داریم که این موضوع ب��ه خاطر نبود منتقد‬ ‫ادبی و این ها نیست‪ ،‬به خاطر فشاری است که روی‬ ‫رسانه ها وجود دارد‪.‬‬ ‫ای��ن داس��تان نویس درب��اره عملکرد رس��انه ها‬ ‫نیستان رفتند و هستان می رسند‬ ‫در رابط��ه با ادبیات و کتاب در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬گفت‪:‬‬ ‫هم��ه می دانی��م کار کردن در حوزه رس��انه چقدر‬ ‫س��خت اس��ت و فش��ار زیادی در ان جا وجود دارد‪.‬‬ ‫اما مس��ئله ای که وجود دارد رس��انه ها نمی توانند‬ ‫خودش��ان را با رش��د تع��داد نویس��نده ها و تعداد‬ ‫عنوان های چاپ شده همراه نگه دارند؛ منظورم این‬ ‫اس��ت اگر در س��ال ‪ ۳۰۰‬عنوان کتاب جدید چاپ‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ان قدری فضا وجود ن��دارد که به کتاب‬ ‫اختصاص دهند‪ ،‬مثال ‪ ۱۰۰‬عنوان کتاب را پوش��ش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬ما از میدان ادبیات فارس��ی ارزیابی‬ ‫واقع��ی نداریم؛ حت��ی برای رمان ک��ه خیلی دیده‬ ‫می ش��ود‪ .‬حوزه شعر شرایطش از نظر نقد و بررسی‬ ‫اصال مناس��ب نیس��ت و تا زمانی که نق��د و ارزیابی‬ ‫درستی وجود نداشته نباشد بحث درباره این که این‬ ‫بهتر است یا ان‪ ،‬به نتیجه نمی رسد‪.‬‬ ‫حس��ینیون درباره تاثیرگذاری فضای مجازی بر‬ ‫ادبیات نیز گفت‪ :‬به نظرم فضای مجازی فوق العاده ‬ ‫اس��ت و تاثیر ش��گفت انگیزی داشته است‪ .‬درست‬ ‫اس��ت که معایبی دارد و معموال در مورد ایراداتش‬ ‫زیاد صحبت می شود‪ ،‬اما کسی درباره حسن هایش‬ ‫ی که‬ ‫صحبت نمی کند‪ .‬اولین و س��اده ترین حس��ن ‬ ‫دارد این است که هرکسی از هرجای ایران می تواند‬ ‫تازه تری��ن کتاب هایی را که چاپ می ش��ود‪ ،‬دنبال‬ ‫کند؛ چی��زی که ‪ ۲۰‬س��ال پی��ش امکانش وجود‬ ‫نداش��ت‪ .‬سال ‪ ۸۰‬که وارد دانشگاه شدم و در تهران‬ ‫هم بودم باید می رفتم و کتاب فروشی ها را می گشتم‬ ‫تا ببینم چه کتاب جدیدی چاپ شده است‪ ،‬اما االن‬ ‫در صفحات مجازی تازه ترین کتاب ها را می بینید‪.‬‬ ‫همچنین فضای گفت وگو باز شده است‪ .‬فضایی‬ ‫وجود دارد که کتاب تبلیغ می شود‪ .‬برایند کلی این‬ ‫فضا کامال مثبت است‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه مجله ای بخوانیم؟‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫نمایش شناخت منتشر شد‬ ‫«رابینسن کروزو» به شبکه چهار رسید‬ ‫ش��ماره ‪ 5‬و ‪ 6‬فصلنامه «نمایش شناخت»‬ ‫وی��ژه پایی��ز و زمس��تان‪ ،‬اواخر اس��فند ‪۹۸‬‬ ‫منتشر ش��د‪ .‬این فصلنامه تخصصی تئاتر به‬ ‫صاحب امتیازی‪ ،‬مدیرمس��ئولی و سردبیری‬ ‫نظ��ر احم��دی و با مش��اوره علم��ی فرهاد‬ ‫ناظرزاده کرمانی‪ ،‬حس��ین اس��ماعیلی و سعید فرهودی است‪ .‬در این شماره‬ ‫نمایش شناخت‪ ،‬مطالب و مقاالت متنوع و قابل تاملی به انتشار رسیده که از‬ ‫مهم‪.‬ترین انها می توان به یادنامه استاد فقید مجید فالح زاده (نویسنده کتاب‬ ‫ماندگار تاریخ اجتماعی و سیاس��ی تئاتر ایران و مدیر پیشین فستیوال تئاتر‬ ‫کلن) اش��اره کرد که برای نخس��تین بار در یک نشریه تئاتری به این چهره‬ ‫تاثیرگذار تئاتر معاصر پرداخته شده است‪.‬‬ ‫ش��ماره ای در ‪۲۲۰‬صفحه ب��ا قطع رقعی و قیم��ت ‪ ۴۰۰۰۰‬تومان که در‬ ‫اواس��ط اسفند امسال به انتشار رسیده و عالقه مندان می توانند این شماره را‬ ‫از کتابفروشی های معتبر تهیه کنند‪.‬‬ ‫مجموعه «رابینس��ن ک��روزو» محصول س��ال‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬انگلس��تان در ‪ ۹‬قسمت هر شب ساعت ‪۱۲‬‬ ‫روی انتن شبکه چهار می رود‪.‬‬ ‫مجموعه «رابینسون کروزو» داستان دریانوردی‬ ‫است که بر اثر اختالفات داخلی با برخی افراد‪ ،‬پس‬ ‫از مرگ پدرش در سفری دریایی دچار حادثه شده و به مدت زمان ‪ ۶‬سال در جزیره ای‬ ‫گرفتار می ش��ود و در این راه با دزدان دریایی رو به رو می ش��ود و ناامیدانه در تالش‬ ‫اس��ت بتواند راه بازگش��تی به انگلیس بیابد تا به اغوش خانواده خود باز گردد‪ .‬او در‬ ‫این جزیره با مردی بومی اش��نا ش��ده و با نجات او از دست دشمنانش‪ ،‬دوستی خوبی‬ ‫با او برقرار می کند‪.‬‬ ‫این سریال که پخش ان از امروز در شبکه چهار سیما اغاز شده است‪ ،‬در ‪ ۹‬قسمت‬ ‫هر شب ساعت ‪ ۱۲‬بامداد پخش و ساعت ‪ ۱۸‬باز پخش می شود‪.‬‬ ‫واحدتامین برنامه ش��بکه چهار سیما‪ ،‬هر شب مجموعه ای از بهترین سریال های‬ ‫خاطره انگیز ایرانی و خارجی را روی انتن می برد‪.‬‬ ‫عاطفه برزین‪-‬روانشناس‪:‬‬ ‫گاه گیج و ب��ا گردنی کج‪ ،‬زل می زنم‬ ‫به زندگ��ی‪ ،‬به ته��ران‪ ،‬اصفهان و همه ‬ ‫ش��هرهای درگیر‪ ،‬بعد دنیا و تالطم های‬ ‫عجیبش‪...‬‬ ‫گردنم راست نمی شود‪ ،‬نمی دانم این‬ ‫ماجراها‪ ،‬انتخاب مردم است یا طبیعت‬ ‫و هس��تی یا همه با هم و شاید صبوری‪ ،‬برگشت پذیری‪ ،‬ذهنیت‬ ‫و یا قدرت زنده ماندن مردمان است که هنوز نگهمان داشت ها ست‬ ‫و شاید هدفی که ما از ان سر در نمی اوریم‪ ،‬پشت بعضی قضایا‬ ‫نشس��ته و با دل صبر چای می نوشد و البته که به ریشمان‪ ،‬زهر‬ ‫می خندد؟!‬ ‫کجی فق��راتِ ح��ال و روز‪ ،‬انقدر کش می ای��د که درد‬ ‫ای��ن‬ ‫ِ‬ ‫می افت��د کنار کتف چپ و فریزش می پیچد به تونل دس��ت ها و‬ ‫حواس و یادم می اید س��رجایش ک��ه اندکی راهکار بلدم و حاال‬ ‫بیشتر از همیشه ِ‬ ‫وقت به کار بستنشان است‪...‬‬ ‫یا ست که سرم از گوشی‬ ‫صاف و صوف هم که می شوم‪ ،‬گا ِه وقت ‬ ‫یا نگاه به ان افق ُمعوج‪ ،‬درامده و یک نفر در فضای صاف‪ ،‬صافِ‬ ‫شفافِ واقعی صدایم زد ها ست و باید بروم تا پاسخ بگویم‪.‬‬ ‫این روزها‪ ،‬روزهای عجیب و کشدار اما گاه تندی است‪ ،‬عقربه ‬ ‫و دو نقط ه ساعت ها‪ ،‬گیج و مبهوت شده اند انگار‪.‬‬ ‫گاه‪ ،‬س��اعت ها در یک ثانیه‪ ،‬گنگ می ایس��تند و از جایشان‬ ‫تکان نمی خورند و گاه با ضرب ه مهیبی‪ ،‬یا از جا کنده می ش��وند‪،‬‬ ‫تالطم از‬ ‫ک َوری می افتد به‬ ‫ی��ا تند تند می چرخند و باز گردنم ی ‬ ‫ِ‬ ‫نداشتن یک عالم‪ ،‬تن‪ ،‬جان‪ ،‬پاره های لذتِ هستان‬ ‫دست رفتن و‬ ‫ِ‬ ‫و انچه داشته ایم و حاال نیست شده اند‪...‬‬ ‫اما چاره چیس��ت وقتی از س��ال های دور دور‪ ،‬ما بیشتر از هر‬ ‫چی��ز‪ ،‬تهدی��د و نیس��تن هایش را دیده و ای��ن ارث لعنتی را از‬ ‫دوش تن و روحمان کش��یده ایم‪ ،‬یادمان نیز‬ ‫تم��ام اجدادمان به ِ‬ ‫می رود که دنیا از اولش هم قرار نبوده بر پاش��ن ه ش��ادی برقصد‬ ‫و نوازنده های��ش‪ ،‬گاهی س��خت می نوازند و ما نا بَل�� ِد خیلی از‬ ‫س��ازهاییم! اما یادمان باش��د‪ ،‬هر کجا هستیم و به هر حالی که‬ ‫یا ست که‬ ‫باش��یم‪ ،‬انچه ما را زنده و پرشور نگه می دارد‪ ،‬هستان ‬ ‫نیستان‬ ‫وقتی نگاهشان می کنیم و می شماریمشان‪ ،‬بیش از تمام‬ ‫ِ‬ ‫جهانمان اس��ت‪ ،‬ش��اید بگویید مگر می شود و دل به چه خوش‬ ‫ان زندگی ‪ ،‬خنده های‬ ‫کنیم؟ اما همی��ن نگاه های‬ ‫مهربان این و ِ‬ ‫ِ‬ ‫پ��روا ِر کودکان و عزیزانمان‪ ،‬حتی دی��دن عابری که با لبخندی‬ ‫بر لب‪ ،‬رد می ش��ود یا دختری که خیالش پر ش��ده از معش��وق‬ ‫ک��ه با وع��ده یا بی وعده از ب��ودن و ماندن��ش‪ ،‬دل او را ربوده و‬ ‫گاه‪ ،‬حواس پرتی های��ش تو را به خن��ده وا می دارد‪ .‬اصال همین‬ ‫غذای گرمی که می خوری‪ ،‬اب گوارای پس از تش��نگی یا چای‬ ‫خ��وش عطری که دس��ت عزیزت هم می ده��ی‪ ،‬خاطره های پر‬ ‫عش��قی که برایت از همراهی ادم ها مانده ‪ ،‬وجود نازنینشان اگر‬ ‫هنوز هم هستند‪ ،‬پرنده ای که بی خبر از هر بیماری نفس گیری‪،‬‬ ‫یک گوش��ه اواز می خواند‪ ،‬نگاهی ک��ه از تو بابت مهرورزی های‬ ‫بی منتت‪ ،‬قدردان اس��ت و هزار هزار ش��ادمانی و سپاس��ی که‬ ‫داریم و تکرارش��ان می کنیم تا بیش��تر مزه دهد و تو بهتر از من‬ ‫می دانی شان‪ ...‬همه و همه‪ ،‬ذره هایی است از «انچه هستند» و ما‬ ‫بی انکه حواسمان باشد‪ ،‬داریم اما نداریمشان‪ ،‬در عوض‪ ،‬از دست‬ ‫رفته ها و نیست ش��ده ها را هی زیر مغ��ز تب دارمان‪ ،‬انقدر ضجه‬ ‫می زنیم که داشته ها و دیگر عزیزانمان را فراموش می کنیم! پس‪،‬‬ ‫به جان‪ ،‬داشته باشیم تا هستیم و هستند‪...‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش فروش کتاب صوتی های‬ ‫«نوار» در شیوع کرونا‬ ‫حمیدرضا ش��ربتیان از تاثیر مثبت خانه نش��ینی مردم در پی‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا بر فروش کتاب های صوتی اپلیکیشن نوار‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبنا‪ ،‬حمیدرضا ش��ربتیان مدیرعامل ش��رکت و‬ ‫اپلیکیشن کتاب صوتی نوار از افزایش فروش کتاب های مجموعه‬ ‫نوار درپی ش��یوع وی��روس کرونا در ایران خب��ر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫این ایام مردم بیش��تر در منزل هستند و خانه نشینی مردم روی‬ ‫فروش ما تاثیر مثبت داشته است‪.‬‬ ‫شربتیان در ادامه گفت‪ :‬البته ما هم در مجموعه نوار‪ ،‬به تناسب‬ ‫وضعی��ت‪ ،‬کمپین های مختلفی با تخفیف و پیش��نهادهای ویژه‬ ‫برگ��زار کردیم؛ همچنین معرف��ی کتاب هایی را که در این دوره‬ ‫استرس را کم می کند و ارامش را افزایش می دهد در دستور کار‬ ‫قرار دادیم و مجموع این اقدامات‪ ،‬استقبال را بیشتر کرده است‪.‬‬ ‫دیوان پروین اعتصامی به زبان فرانسه‬ ‫ترجمه و منتشر شد‬ ‫دیوان پروین اعتصامی‪ ،‬ش��اعر نامدار ایرانی توس��ط‬ ‫ج�لال علوی نی��ا به زبان فرانس��ه ترجمه و از س��وی‬ ‫انتشارات هارتمان در فرانسه منتشر شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایبنا‪ ،‬به نق��ل از انتش��ارات هارتمان‪-‬‬ ‫انتش��ارات هارتمان در فرانس��ه با ‪ ۴۵‬س��ال سابقه در‬ ‫ب در حوزه علوم انسانی اخیرا‬ ‫زمینه چاپ و انتشار کتا ‬ ‫دیوان پروین اعتصامی را ب��ا ترجمه جالل علوی نیا و‬ ‫پیشگفتار محمدتقی بهار به زبان فرانسه منتشر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این انتش��ارات پیش از این چند اثر از نویس��ندگان و ش��اعران ایرانی را در‬ ‫ضمن مجموعه «ایران در گذر» منتشر کرده بود‪.‬‬ ‫در س��ایت انتش��ارات هارتم��ان درب��اره ای��ن معرف��ی پروی��ن اعتصامی‬ ‫ام��ده‪« :‬پروین اعتصامی س��مبل و نم��اد موفقیت زنان ایران��ی در اغاز قرن‬ ‫بیستم است‪ .‬اشعار او در ایران امروز همچنان از محبوبیت گسترده ای در میان‬ ‫ایرانی ها برخوردار است‪ .‬پروین از طریق پدرش که خود نیز شاعر و مترجم بود‬ ‫با شخصیت های برجسته و مهم ایرانی از جمله علی اکبر دهخدا و محمد تقی‬ ‫بهار اشنا شد و از طریق انها با ادبیات و نمونه هایی از اشعار غرب اشنا شد‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم ترین ویژگی های اش��عار پروین اعتصامی شخصیت بخش��ی به‬ ‫اش��یا‪ ،‬حیوانات و گیاهان و ش��نیدن حقایق انس��انی از زبان انها است‪ .‬اشعار‬ ‫او ضمن پایبندی به س��نت و ش��عر کالس��یک در نوع خود مدرن و پیش��رو‬ ‫هستند‪».‬‬ ‫جالل علوی نیا مترجم و مدیر انتش��ارات نامه های ایرانی در فرانس��ه پیش‬ ‫از این اثار بس��یاری را از ادبیات فارس��ی به فرانسه ترجمه کرده که از جمله‬ ‫کاره��ای اخی��ر او می توان به ترجمه اش��عار ف��روغ فرخ��زاد و رباعیات عطار‬ ‫نیشابوری به زبان فرانسه که هر دو از سوی انتشارات نامه های ایرانی(‪Lettres‬‬ ‫‪ )Persanes‬منتشر شده بود اشاره کرد‪.‬‬ ‫پروین اعتصامی در س��ال ‪ ۱۲۸۵‬در تبریز متولد شد و در ‪ ۳۴‬سالگی در اثر‬ ‫بیماری حصبه در تهران از دنیا رفت‪ .‬از او به عنوان «مش��هورترین ش��اعر زن‬ ‫ایران» یاد شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫امین حس��ینیون ب��ا بیان این که س��ال ‪ ۹۸‬برای‬ ‫اقتصاد نشر سال خوبی نبوده در عین حال می گوید‪:‬‬ ‫اثار زیادی نوشته شده که کیفیت شان خوب است و‬ ‫استقبال از برخی از ان ها بد نبوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬درباره وضعیت ادبیات در سال‬ ‫‪ ۹۸‬و تاثیر وقای��ع اجتماعی بر ان اظهار کرد‪ :‬حوزه‬ ‫ادبی��ات و کتاب دو وج��ه دارد؛ یک وجه اقتصادی‪،‬‬ ‫ک��ه این بخش مانن��د بخش های دیگ��ر اقتصادی‬ ‫لطمه خورده و با توجه به این که صنعت نشر قدرت‬ ‫اقتص��ادی چندانی ندارد‪ ،‬لطمه اش س��نگین بوده‬ ‫است‪ .‬حال باید دید سال اینده اوضاع چگونه پیش‬ ‫می رود و ایا اقتصاد نش��ر می تواند خود را پیدا کند‬ ‫یا نه؟‬ ‫او س��پس گفت‪ :‬وج��ه دیگر ادبی��ات و کتاب در‬ ‫بخش هنری اس��ت‪ .‬س��ال ‪ ۹۸‬برای ادبیات از نظر‬ ‫جنبه های هنری س��ال بدی نبوده است‪ .‬دلیل اول‬ ‫این که اثار زیادی نوش��ته ش��ده که کیفیت ش��ان‬ ‫خوب اس��ت و اس��تقبال از برخی از ان ها بد نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین در ژانرهایی مانند علمی‪-‬تخیلی‬ ‫و پلیس��ی دس��تاوردهای جدید و تجربه های رو به‬ ‫جلو داشتیم‪.‬‬ ‫حس��ینیون همچنین اظهار کرد‪ :‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫تحوالت سریع اجتماعی هم بر ادبیات تاثیر داشته‬ ‫اس��ت؛ جامع ه ما ان قدر تغییر ک��رده که مخاطبان‬ ‫دنبال داس��تان های جدید برای خواندن هس��تند‪.‬‬ ‫ش��اید برخ��ی از کتاب هایی ک��ه قدیمی ترند اما تا‬ ‫‪ ۱۰‬یا ‪ ۱۵‬س��ال پیش جواب می دادند‪ ،‬امروز و برای‬ ‫توضیح وضعیت مان جواب گو نیستند‪ ،‬برای همین‬ ‫ل اثار جدید است‪.‬‬ ‫مخاطب ما دنبا ‬ ‫او در پاس��خ ب��ه این که ایا این موض��وع می تواند‬ ‫در ادبی��ات جریان س��از باش��د با توجه ب��ه این که‬ ‫برخ��ی معتقدند در ادبیات ای��ران رکود داریم و در‬ ‫ن س��ال ها به لحاظ کیفی رش��دی نداش��ته ایم‪،‬‬ ‫ای ‬ ‫گف��ت‪ :‬من با این گزاره مخالف��م؛ این که می گویند‬ ‫ادبیات رش��د نداشته است‪ ،‬اساس��ا معنا ندارد‪ .‬اول‬ ‫این که هنر مانند علم پزش��کی نیس��ت که بتوانید‬ ‫برای ان پیش��رفت تعریف کنید یا رشدش را اندازه‬ ‫بگیرید؛ برای مثال می گویند اوج ش��عر حماسی ما‬ ‫در قرن چهارم و با فردوس��ی بوده اس��ت و دیگر در‬ ‫هیچ مقطعی هیچ حماسه س��رایی مانند فردوسی‬ ‫نداش��ته ایم و احتم��اال دیگ��ر نخواهی��م داش��ت‪.‬‬ ‫بنابراین پیشرفت یا رشد در ادبیات معنادار نیست‪،‬‬ ‫کمااین که شاید س��ال ها بگذرد و در ادبیات روسیه ‬ ‫کسی مانند داستایوفس��کی نداشته باشیم‪ .‬این به‬ ‫چه معناس��ت؟ ادبیات شان رش��د نکرده یا پسرفت‬ ‫داشته است؟ مثال زیاد است‪.‬‬ ‫نویس��نده «شهر ش��رنگ» و «سیاس��یا در شهر‬ ‫مارمولک ها» خاطرنشان کرد‪ :‬مالک ارزیابی ادبیات‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫سیدابوالحسن مختاباد – پژوهشگر موسیقی‪:‬‬ ‫افرادی که در زندگی مرزهایی دارند و عادت کرده اند‬ ‫از ان مرزها کوتاه نیایند‪ ،‬در فضای کنونی ایران بیش��تر‬ ‫اسیب می بینند‪ .‬چرا که می بینند چگونه فرصت طلبان و‬ ‫دورقاب چین ها مجال عرض اندام پیدا می کنند و عرصه‬ ‫را ب��ر چهره های اصیل در هر ش��اخه و رش��ته ای تنگ‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫استاد هوشنگ ظریف که بعد از چند سال دست و پنجه نرم کردن با بیماری‬ ‫فراموش��ی‪ ،‬دل به دیار باقی داد‪ ،‬از این دست افراد بود‪ .‬او همانند جسم برازنده‪،‬‬ ‫رش��ید و چشم نوازش‪ ،‬درونی زیبا داشت و حقارت ها و پستی ها را برنمی تابید و‬ ‫بی انکه واکنش��ی مستقیم نش��ان دهد‪ ،‬کناره می گرفت و در الک تنهایی خود‬ ‫فرو می رفت‪.‬‬ ‫تجربه حضور او در خانه موسیقی‪ ،‬به خصوص از سال های پایانی دهه هشتاد‪،‬‬ ‫نمون��ه ای از این رفتارها بود که جس��م زیبا و باوقارش ت��اب ان کج رفتاری ها را‬ ‫نیاورد و البته دیگر نامهربانی ها‪ ،‬مزید بر علت شد تا افسرده شود و گوشه گیری‬ ‫اختیار کند‪ .‬در اخرین گفت وگوی همسرش��ان‪ ،‬خانم صالح گرامی‪ ،‬به عینه این‬ ‫ماجرا و فسرده شدن روحی و جسمی استاد ظریف بیان شده است‪.‬‬ ‫این فراز از گفت وگوی ایشان را بخوانید‪:‬‬ ‫«انقدر غصه خورد و غصه هایش را در سینه حبس کرد تا ارام ارام افسردگی‬ ‫گرفت و بیماریش شدت یافت و در این مدت جز دوستان و شاگردان صمیمی اش‬ ‫کسی حالی از او نمی پرسید‪ .‬سه سال است که در این خانه نشسته ام و جز برای‬ ‫رفتن دکتر از منزل خارج نشده ام»(روزنامه ایران‪ -‬بهمن ‪)۱۳۹۸‬‬ ‫واقعا چه می شود که هنرمندی در این تراز به چنین سرنوشتی دچار می شود؟‬ ‫ایا بیماری سخت جان الزایمر بود که چنین مچاله و گوشه گیرش کرد یا؟‪...‬‬ ‫من این فرصت را داشتم که در سال هایی که خود منتقد خانه موسیقی بودم‪،‬‬ ‫از گالیه های او از برخی بشنوم‪ .‬او سخت از نوع مدیریت خانه موسیقی گله مند‬ ‫بود و به رغم انکه خود در پایه ریزی بنای ان س��هم داشت و از بنیانگذاران بود‪،‬‬ ‫ی برخی ها تا بدان پایه باشد که حتی‬ ‫ اما فکر نمی کرد ناراس��تی ها و دنائت پیشگ ‬ ‫برخی بدیهیات اخالقی را پاس ندارند‪ .‬با این که از جار و جنجال پرهیز می کرد‬ ‫اما در یک موضوع ورود و حتی در میزگردی مطبوعاتی ش��رکت کرد و در برابر‬ ‫برخی اسانخواران که می خواس��تند ردیف استاد علی اکبرخان شهنازی را کپی‬ ‫کرده و به نام خود منتشر کنند‪ ،‬موضع گیری کرد‪.‬‬ ‫اس��تاد ظریف مدتی بعد کنار کش��ید چرا که نمی خواس��ت به عنوان دکور و‬ ‫زینت المجالس از او استفاده کنند و تقریبا دیگر کمتر در کارهای صنفی فعالیت‬ ‫داشت اما همه گاه وقتی افرادی را می دید درد دل می کرد و از اوضاع می نالید‪.‬‬ ‫البته این فش��ارها منحصر به اهل موسیقی نبود‪ ،‬بلکه از سوی دولت هم فشار‬ ‫وارد می امد‪ .‬برای نمونه در سال ‪ ۸۵‬که وزارت ارشاد دولت احمدی نژاد روی کار‬ ‫امد‪ ،‬روزی اس��تاد را دیدم و س��خت گله مند بود که «بعد از سال ها تدریس باید‬ ‫دوباره مجوز بگیرد و عالوه بر ان فرم پر کند و تست اعتیاد بدهد‪».‬‬ ‫ظری��ف اس��تاد و معلم��ی بی نظیر بود‪ ،‬بی عق��ده و کینه‪ .‬دلس��وزی اش برای‬ ‫ش��اگردان مثل یک پدر برای فرزند بود‪ .‬اگر س��خت گیری هایی هم داشت‪ ،‬تنها‬ ‫به دنبال این بود که ش��اگردان درک ودریافت عالی را به خوبی بتوانند پیاده و‬ ‫اجرا کنند‪ .‬از گفت وگوی بلندی که با اس��تاد حسین علیزاده داشتم بخشی هم‬ ‫درباره شاگردی اش در محضر استاد ظریف بود‪ .‬البته استاد علیزاده زمانی که به‬ ‫هنرستان نیامده بود اقای ظریف معلم سرود انها بود و سپس وقتی به هنرستان‬ ‫امد معلم اموزش تا ر انها شد‪.‬‬ ‫ای��ن خاطره جالب ب��ه زمانی برمی گردد که قرار بود در اس��تودیو قطعه ای را‬ ‫ضبط کنند و اقای ظریف وقت نمی کند و به اقای علیزاده که شاگرد هنرستانش‬ ‫و ان زم��ان جوانی ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۴‬س��اله بود می گوید برو به اس��تودیوی فالن و بگو‬ ‫مرا ظریف فرس��تاده و می توانم بخش تار این قطعه را به جای ایش��ان بزنم که‬ ‫ضب��ط کنید‪ .‬خود اقای علیزاده هم وقتی این خاطره را تعریف می کرد حس��ی‬ ‫از احترام و لذت را در چش��مانش می توانس��تی بخوانی‪ .‬اینکه نوازنده ای در تراز‬ ‫ظریف که معلم هس��ت به ش��اگردش‪ ،‬ان هم ش��اگرد نوجوان‪ ،‬چنین میدانی‬ ‫بده��د‪ ،‬من حداقل کمتر در میان اهل موس��یقی چنین فرصت بخش��ی هایی را‬ ‫دیده ام؟‬ ‫ای کاش فرصت��ی می کرد و ردیف موس��ی خان معروف��ی را خود می نواخت و‬ ‫انتش��ار م��ی داد‪ ،‬چرا که در پاکیزه نوازی و ش��فافیت مضراب ه��ا و دقت در کار‬ ‫بی نظیر بود و قطعا ردیفی که او انتش��ار می داد از این منظر بس��یار قابل اعتنا‬ ‫ب��ود‪ .‬او در محضر دو اس��تاد نامدار تار و ردیف موس��یقی دستگاهی(اس��تادان‬ ‫ی معروفی) اموزش دید و عالوه بر ان دوس��تی‬ ‫علی اکبرخان ش��هنازی و موس�� ‬ ‫بیش از نیم قرنی با فرامرز پایور که تجسم خالقیت و نظم و اخالق بود‪ ،‬ظریف را‬ ‫شایسته این جایگاه می کرد که ردیفش اعتباری ویژه داشته باشد‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫ تجسم پاکیزگی درون‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!